Skip to main content

Full text of "Zaštita od džina i šejtana - Vehid Abduselam Bali"

See other formats
zjxstim 

\ 

I 

; I 

0d dziriii u svjctfu h 
ilur'ana i sunneta I lOe^iS ^StisefontBafi sTJgdWaWdT^MigJtT^T^^ ZASTITA OD DZINA i SEJTANA 

Nasbv originala; 
VIKAJETU EL- INSAN MIN EL-DZINNIVE ES-SEJTAN 

Autor: 
Vehid Abdusselam Bali 

Pfijevod: 
Elvedin Rasid Huseinbasic, prof. 

Redaktor prijevoda: 
Adnan Maglic, prof. 

Recenzija: "^ 

Hfz Jusuf Salih Barcic, prof. 

lektura i koi^ktura: 

Refija Babic Gagula, prof, 

Nasveta Dervisbegovic Turkovic, prof. 

Tehiiicka o brad a: 
Mensur Filipovic 

Izdavac 

Udruienje za promociju 

i afirmaciju mladih inteiektualaca «PAMb^ 

jtamparija: 

Emanet d.o.o Zenica 

h stampariju: 
Amir Krivokapa 

Tirai 500 

Prvo iidanje, 2006.. CIP - Katalogizacija u publikaciji 
Nacionalna i univerzitetska bitalioteka 
Bosne i Hercegovine, Sarajevo 

28-423 

BALI, Vehid Abdusselam 

Zastita od sejtana i dzlna / Vehid Abdusselam 
Bali ; [prijevod Elvedin Huseinbasic] . - Sarajevo 
: PAMI, Udruzenje za promociju i afirmaciju malih 
inteiektualaca, 2006. - 420 str, ; 24 cm 

Prijevod djela: Vikajetu el-insan min el-dzinni ve 

es-sejtan, - Bibliografske i druge biljeske 
V.Z tekst . 

ISBN 9958-9166-0-6 

I. Bali, Vehid Abdusselam, vidi Bali, Vehid 
Abdusselam , ' 

COBISS.BH-ID 15133446 
Vehid Abduselam Bali ZASTITA 
OD DZINA I SEJTANA 1 Sarajevo, 2006. di 
Zastita od dzina i sejtana Predgovor prevodioca U ime Allaha, Mihstivog, Samilosnog PREDGOVOR PREVODIOCA I Sva hvala pripada samo Allahu koji nas je poducio peru. Neka je 
salavat i selam na Allahovog Poslanika najboljeg ucitelja. 

Svijet dzina i sejtana smarra se vaznim dijelom islamskog vjerova- 
nja. Od davnina su pisane knjige u vezi s tim svijetom. Medutim, nji- 
hov svijet obavijen je velom rajne jer spada u gajb, to jest, dio islamskog 
vjerovanja o kojem nam govore Kur'an i Hadis a koji ne mozemo vi- 
djeti. To treba imati na umu kada govorimo ili pisemo o torn svijetu jer 
nas to obavezuje da o njemu govorimo samo ono sto znamo iz Kur ana 
i vjerodostojnog Sunneta. 

Sihir je neodvojiv od dzinsko-sejtanskog svijeta i kada se govori 
o torn svijetu namece se potreba da se govori i o sihiru jer je on svo- 
jevrsna veza, bolje receno, losa posljedica veze izmedu naseg i nji- 
hovog svijeta. 

Naravno, sihir je zabranjeno uciti, poducavati ili traziti od dru- 
gih da se njime bave. Medutim, ima onih koji sebe prodaju za nesto 
sto malo vrijedi, pa se bave sihirom zbog zavisti ili materijalne ko- 
risti. Zbog toga, namece se potreba spoznaje islamskog pogteda na 
sihir i prezentacije zastite od tog zla. Narocito u vremenu stagnaci- 
je ispravnog islamskog znanja i rasirenostl bavljenja sihirom, sto je 
posljedica prvog. 

Nakon savjetovanja i pregleda napisane literature na ovu temu 
izbor je pao na ovu knjigu. Smatram da je izbor ispravan zbog sli- 
jede<5eg: 

- knjiga je napisana u skladu sa ispravnim vjerovanjem zasnovanim 
na Kur'anu i Sunnetu; 

- knjiga obiluje ajetima i uglavnom vjerodostojnim hadisima; 

- navedeni su izvori, gotovo, svih hadisa i ocjena njihove vjerodo- 
stojnosti; Zastita od dzina i sejtana Predgovor prevodioca - knjiga obiluje komentarima ucenjaka preuzetim iz njihovih 
autenticnih djela sto ulijeva dodatno povjerenje u srce citaoca da je 
receno ispravno shvaceno )er su u^enjaci najpozvaniji tumaci seri- 
jatskih teksEova; 

- u knjizi se navode brojni prakticni savjeti sto je posebna vrijed- 
nost ovog djela; 

- knjiga ne sadrzi neutemeljene teorije i teze kojima obiluju neke 
knjige napisane na ovu temii; 

- knjiga temeljito obraduje temu tako da citaocu nije potrebna dru- 
ga literatura u vezi s ovim. Autor je utrosio mnogo od svoga vremena na 
prikupljanju materijala za ovu knjigu. 

Knjiga se odiikuje brojnim drugim karakteristikama sto ce citalac 
moci prepoznati citajuci knjigu. 

Vaino je napomenuti da smo se pri prijevoda koristili primjerkom 
koji je autor oznacio kao jedini ispravan a sva prethodna izdanja ozna- 
cio je kao neispravna i odrekao ih se. Autor je napisao slijedece: 

Napomena 

Ranijeje ova knjiga stampana u izdavackoj kuci Daru-l-Besir el-Mi- 
srijje, a kopiju odnjepreuzekje izdavacka kuca Daru-l-kutubi el''ilmijje. 
Odricem se tih izdanja. Zbog toga, ne dozvoljavam nikome da preuzima 
citate iz njih i pripisuje ih meni. Validno je iskljucivo ovo izdanje. Nek' 
nam Allah po?nogne! Vehid Bali 

Postovani citaoce, ako nades neke razlike izmedu prijevoda i arap- 
skog originals koji je kod tebe znaj da je razlog tome gore navedeni au- 
to rov iskaz. 

Prijevod ajeta uglavnom je uskladen sa prijevodom Ibn-Kesirovog 
tefsira. Svi ajeti navedeni su na arapskom jeziku. 

Ovaj prijevod posvecujem svome babi Relidu i majki Sediki 
koji su bili i ostali moja najveca podrska na putu nauke i znanja. 
Molim Allaha da ih nagradi za sve sto su pretrpjeli zbog mog odsu- 
stva na putu sticanja znanja i da ih ucvrsti na Putu istine i pozivi ih 
u dobru i blagostanju, a mene da ucini pokornim sinom najboljim 
roditeljima. Amin! 
■ 
ZastJta od dzina i sejtarta Predgovor prevodioca Na kraju, osjecam potrebu da se posebno zahvalim Admiru Musli- 
ji, idejnom pokretacu prijevoda ovog djela, jer je imao mnogo razumi- 
jevanja i strpljivosti u toku rada na ovom prijevodu. Molim Allaha da 
ga nagradi svakim dobrom! 

Molim Uzvisenog Allaha da ovo djelo ucini iskrenim i korisnim za 
sve koji ga budu citali ill na drugi nacin koristili. 

^ Elvedin Huseinbasic I Zastita od dzina i sejtana Predgovor Ebu Bekra el-Dzeiairija U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog Predgovor Ebu Bekra el-Dzezairija 

Sva hvala pripada Uzvisenom Allahu. Neka je salavat i selam na 
Njegovog Poslanika Muhammeda, saikibhu 'akihivesdUm, koji je posian i 
dzinima i Ijudima, njegovu cistu porodicu i sve ashabe. 

Profesor Vehid Abduselam Bali dao mi je svoju knjigu Vikajetu- 
l-insan mine-l-dzinni ve-s-sejtan - Zastita Ijudi od dzina i sejtana u 
Poslanikovoj, saiiaiuhu 'aiejhi vc sefiem, dzamijl, zamolio me da je procitam 
i kazem svoje misljenje o njoj. I pored zauzetosti i mnogih obaveza 
prihvatio sam njegov prijedlog. 

Procitao sam cijelu knjigu i uvjerio se da ne sadrzi nista sto se 
kosi sa Serijatom niti sa zdravim razumom i da u potpunosti zado- 
voljava potrebe u vezi sa doticnom temom. Opovrgao je pogresna 
vjerovanja gotovo zalutale skupine koja negira mogucnost ulaska 
dzina u Ijudsko tijelo i govora dzina preko Ijudi kako bl rekli ko su 
i sta hoce. 

Knjigu i autora ukrasio je selefijski metod izrazen iskljucivo vje- 
rodostojnim i dobrim hadisima i navodenjem izvora navedenih ha- 
disa. U knjizi nema slabih i izmisljenih hadisa. Time je olaksao svim 
citaocima i korisnicima knjige. Neka ga Allah, awe vc dieiie, zbog toga 
nagradi nagradom za dobrocinitelje! 

Davno je receno: Knjiga se cita od nasloval Mora se priznati da 
ova knjiga sadrzi dvije velike rijetke koristi u literaturi ove vrste: 

Prva je ispravno vjerovanje u vezi s postojanjem i egzistiranjem 
dzina, te pozitivnim i negativnim utjecajem njihovog djelovanja na 
zivot ijudi. 

Dmga je opis bolesti i lijek za nju navodenjem ispravnih dova za 
zastitu i korisnih rukji pri lijecenju od dzinskog i sejtanskog dodira. 
Ova karakteristika cini ovu knjigu pozeljnom za svakog vjernika i 
vjernicu koji vole citati i razumjeti. II _^^^^^^^Mm Zastita od dlina i sejtana Predgovor Ebu Bekra el-Dzezairija Toliko i zavrsit cu dovom: Alkhu moj, neka autor ove knjtge ima ko- 
risti od nje! Ucinije korisnom svima koji froze Istinu u njoj, daje ipozna- 
ju i radepo njoj! Nekajesakvat t sekm na nasegPosknika Muhammeda, 
saikUahv -^Ujhi uesftUm, HJegovu porodtcu i ashabe! Ebu Bekr el-Dzezairi 

Muderis u Poslanikovoj dzamiji 

10/1/1409 h. god. 
Zastita od diina i sejtana Predgovor desetom izdanju Predgovor desetom izdanju 

Hvala pripada samo Allahu, hvalimo Ga i od Njega pomoc, uputu 
i oprost trazimo! Utjecemo se Allaliu od zla koje je u nama i od nasih 
losih djela! Koga Allah uputi niko ga ne moie zavesti a koga u zabludi 
ostavi niko ga ne moze uputiti. Svjedocim da nema istinskog boga osim 
Allaha i da nema sudruga. Svjedocim da je Muhammed, saiuikhu aiejhi ve 
seliem, Njcgov fob 1 poslanik. A potom! 

Allahova knjiga je najiskreniji govor. A uputa Muhammeda, saikiiahu 
aUjhi vfseiiem, jc najbolja uputa. Najgore su nove stvari u vjeri, svaka nova 
stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda 
zavrsit ce u dzehennemskoj vatri. 

Jedno vrijeme, od sihira i dzinskog dodira lijecili su sihirbazi, vra- 
cevi i lazovi. Bill su veoma popularni i trazeni. Ispred njihovih kuca 
stajali su redovi Ijudi u iscekivanju lijeka. To je kidalo dzigericu i sla- 
malo srce svakom muslimanu i vjerniku monoteisti. Kada im se uputi 
savjet okrenu glavu i kazu: A sta da radimoV. Mozete li vi skinuti ovaj si- 
hir?!Mozete li vi istjerati ovog dzina?! Daija., kada se u pral«i suoci s tim, 
nema dove Ij nog odgovora niti pravih rijeci, te na to samo moze reci: 
Allahu moj, uputi moj narod, oni ne znaju! 

Postoji i druga nesreca koja se prosirila u neldm arapskim zemlja- 
ma, narocito u Egiptu. Naime, neki muslimani odlaze svecenicima u 
crkve u potrazi za lijekom od sihira i dzinskog dodira! A oni od musli- 
mana traze da nose krstove na sto ovi pristaju zbog lijeka! Osim toga, 
uce im netazumljive molitve i daju im zapise prepune velikog sirka! 

Medutim, svemocni Allah, an-* ved&lk, je uklonio tamu svjedom Ku- 
r'ana i Sunneta. Grupa mladica pripadnika ovog islamskog preporoda 
pocela je lijeciti Kur'aiiom i Sunnetom. Otpocinjanjem serijatskog li- 
jecenja dzini su poceli izlaziti iz Ijudskih tijela i sihir se razvezivao i ne- 
stajao njihovim sebebom sto je iskljucivo Allaliova milost i s Njegovom 
dozvolom. To je Allahova blagodat, a kod Njega su velike blagodati i 
daje je kome hoce. Karakteristicno za te mladice je neuzimanje i nepri- 
hvatanje nadoknade za ucenje, oni to smatraju jednom vrstom poziva 
Allahu, azze ve dzeiie. Njihova parola su ajeti: ^uy^^i^ Zastita od dzina i sejtana Predgovor desetom izdanju Za ovo od vas ne trazim nikakve ttagrade, mene ce Gospo- 
dar stjetova nagradilij 

narode mop Za. ovo, ja od vas ne trazim blaga, Allah ie 
mene nagraditi.^ 

Tako se prosirio serijatski lijek za sihir i tvorevina sihirbaza je poce- 
la da tone. Mnogi od njih sii zatvorili svoja vrata 1 potrazili drugi nacin 
prezivljavanja. 

1 zameo hi se /rag narodu kojije zulum Hnio; pa nekaje 
hvaljen Allah, Gospodar svjetovaP i Prednosti lijecenja Kur'anom 

1 - Oboljeli se vraca Allahu, a^a v= d?£ik, podstice se na redovno oba- 

vljanje ibadeta, udaljavanje od harama i priblizivanje Gospo- 
daru nebesa i Zemlje koji otklanja nevolje, daje izlaze i lijeci 
beznadezne slucajeve. Tako lijece i tijeto i dusu. Blago njima i 
lijepo mjesto na povratku Allaha Uzvisenom ih ceka. 

2 - Siri se princip potpomaganja. To se cini neuzimanjem nadokna- 

de bez obzira na materijalno stanje oboljelog. To je veoma vazno 
11 vremenu materijalizma. 

3 - Potiskuju se izmisljotine i vradzbine. To se postiie praktikova- 

njem iskljucivo vjerodostojnihhadisa, 

4 - Mnogi spoznaju pravi put lijecenjem Kur'anom, U mnoge kuce 

usao je glas islama upravo take, od islama su znali samo ime a od 
vjere samo obrise! Njihov vodic kroz zivot bio je televizor - pozi- 
vac u nemoral i grijeh, rulitelj domova grijebom, razvratom i ne- ' ES-Su'ara, 145. 

' Hud. 29. 

' El-En 'am, 45. H 

Zastita od diina i sejtana Predgovor desetom iidanju pokornoscu. On im je bio glavni izvor kulture, vrijednosti i mo- 
talai Medutim, nakon toga, spoznali su Allahov, azie ye dieUe, put i 

PoslanikovU, salkllahu 'alejhi ve seUem, UpUtU. MnOgC pOrodiCC 1 pOJC- 

dinci krenuli su ispravnim putem upravo zahvaljujuci toj metodi 
lijecenja. Neka je hvaljen Allah na pocetku i na kraju! 

Ali, neki mladici, jos uvijek nezreli u hodu pravim putem i povrsnog 
znanja, poceli su iijeciti Kur'anom - kako tvide - oponasajuci imama Ahme- 
da i Ibn-Tejmijju, rahmetuiiihi aiejhum! lalco, nisu naucili Kur'an napamet, stavi- 
se, neki ne znaju sta levari abdest ili niknove i sartove namaza, da ne govori- 
mo o necemu drugom! Naucili su neke rukje, procitali knjigu ili dvije i to je 
sve! Ne znajuci nesvjesno praktikuju mnogo zabranjenog pri lijecenju. I to 
je glavni razlog sirenju novotarija i izmisljotina u vezi s iijecenjem. Do toga 
je dovelo dvoje: 

Prvoi neznajije o vjeri onih koji iijece. 

Drugo: vjerovanje u sve sto dzini kazu. Neki koji \\]tlt prihvate sa- 
vjet dzina i to je mnoge odvelo u haram, Dogada se da dzin ponudi sa- 
vjet onome koji lijeci, kaze mu, naprimjer: U ovim slucajevima uH te i 
te ajete!, ili, napisi kur'anski zapis na taj i taj nacin! Zabranjeni postupci za koje sam cuo da praktikuju 
neki koji Iijece Kur'anom: 1 - pisanje Kur'ana po tijelu oboljelog; 

2 - pisanje si ova s pocetka sura koje pocinju harfovima na prstima 

oboljelog; 

3 - pisanje slova nun naopako na celu oboljelog; 

4 - pisanje imena Allah na komadu platna, potom spaljivanje tog 

platna i udisanje tog dima od strane oboljele osobe; 

5 - upotreba buhura^ u toku lijecenja; 

6 - gledanje u zensko lice u toku ucenja rukje pod izgovorom utvr- 

divanja kojoj vrsti pripada dzin koji ju je opsjeo! A, gledati u 
zene je haram; Buhur je vrsta mirisa. Neke njegove vrste privlaCe Sejtane. (op. pre v.) 15 Zastita od dzina i sejtana Predgovor desetom izdanju 7 - nareduju oboljelom dizanje mku u toku ucenja rukje a onda 

se obrate dzinu: Ako mu je napravljen sihir skupi ruke, ako 
nije rasiri ih!; 

8 - ucenje rukje zenama bez prisustva mahrema;^ 

9 ■- stavljanje ruke na tijelo zene u toku ucenja rukje; 

10 -neki nareduju oboljelom da ne jede odredenu hranu tvrdecl da 

time slabi dzina; 

1 1 -ucenje na so potom posipanje te soli po kuci; 

12 -ucenje na fotograiiju umjesto dolaska oboljelog. 

Praktikuje se jos mnogo zabranjenog. Bilo bi korisno zabiljeziti sve 
sto prakrikuju oni koji danas lijece, potom napisati knjigu o novotari- 
jama u vezi s lijecenjem/' Narocito, ako bi spomenuo dokaze za sve sto 
se ubraja u novotariju. 

Neke daije, misionari, zagovaraju potpuno zatvaranje vrata lijece- 
nju Kur'anom kako bi sprijecili smutnje i cinjenje harama. To zago- 
vara i nas brat, sejh, Muhammed Husejn Jakub. Ispricao mi je neke 
novotarije koje se praktikuju i smatra da oboljele treba podsticati na 
trazenje pomoci od Allaha, azze ve Ais\\<i, i oslanjanje na Njega jer jedi- 
ni On otklanja nevolje. Njegovo misljenje dijele mnoge daije, misio- 
nari, koji Ijubomorno cuvaju ovu vjeru od bilo kakvog skrnavljenja i 
omladinu od smutnji. Jedan od njih je i sejh Safvet es-Sevadifi. Isto- 
vremeno, drugi zagovaraju otvaranje vrata lijecenju Kur'anom. Stavi- 
se, smatraju da ih treba sirom otvoriti i prosiriti medu muslimanima 
taj nacin lijecenja i tako zatvoriti vrata pred sihirbazima, vracevima i 
drugim lazovima, Oni kazu da u slucaju prestanka s lijecenjem svih 
koji lijece Kur'anom Ijudi bi bili prisiljeni da se obracaju sihirbazima, 
vracevima, pa i svecenicima u crkvama kao ranije a i sada, doduse, u 
mnogo manjem broju. Praktikovanje nekih novotarija od strane onih 
koji lijece Kur'anom manje |e zlo od odlaska sihirbazima, nevjerni- 
cima i raznim gresnicima. Zbog toga, treba postupiti po pravilu: Od 
dva zia izaberi manje. * Mahrem je punoljetan muskarac s kojim se zena moze osamiti, putovati i sli5- 

no, poput: muza, oca, brata... (op, prev.) 

' Ja nemam vremcna za to jer radim vaznije stvari. M 
Zastita od dzina i sejtana Predgovor desetom izdanju Licno smatram da treba uzeti dobrobit koju u sebi nose oba mi- 
sljenja i ukloniti lose posljedice koje je iznijela i jedna i druga strana. 
Zastupam sljedeci srednji stav: 

1 - Uje(^nje Kur'anom treba stalno usmjeravad organiziranjem se- 

minara i potrebno je stalno prosvjecivati one koji lijece u vezi s 
dozvoljenim i zabranjenim postupcima prl lijecenju, 

2 - mora se pratiti rad onih koji lijece u svakom naselju, mjestu i 

selu, putem daija koji borave u tlm mjestima, 

3 - neopbodno je i obicnom svijetu objasniti zabranjene postupke 

koje primjenjuju neki koji lijece tako da mogu reagovati kadaih 
primijetCj 

4 - treba upozoriti svijet i pozvati na izolaciju i neodlazak onima 

koji nakon brojnih savjeta i razgovora od strane daija, misiona- 
ra, u torn mjestu ustraju u greskama pri lijecenju, 

5 - treba poducavati Ijude serijatskom nacinu lijecenja sihira i dzin- 

skog dodira. Tako ce moci lijeciti sebe i zenske clanove svoje po- 
rodice i izbjeci odlazak onima koji lijece. 

Veoma vazno! 

Mnogi koji lijece pitaju smiju li koristiti pomoc dzina pri lijecenju, 
narocito ako tvrdi da je musliman i nudi bezuslovnu pomoc?! 

Odgovor: 

To nije dozvoljeno zbog sljedeceg: 

1 - dzini nikada ne nude svoju pomoc a da od toga nemaju koristi, 
bez obzira znao to onaj koji lijeci ili ne. Slijedi pojasnjenje toga. 
Dzini pomazu onima koji lijece na dva nacina: 

Prvi: ulaskom u nekog od prisutnih koji nisu oboljeli, zatim se bori 
protiv dzina koji je u oboljelom, ili iz tijela covjeka u kojeg je usao oba- 
vijesti ih o cemu se radi, da li je obolio od sihira, dzinskog dodira ili 
uroka- 17 
^au 
Zastita od dzina i sejtana Predgovor desetom izdanju Drugi: ulaskom direktno u oboljelu osobu, Potom se Wata u ko- 
stac s dzinom koji je opsjeo doticnu osobu i istjera ga ako moze. Ulazak 
biva nakon izgovora dogovorene rijeci izmedu diina i onoga koji lijeci. 
Nijedan od ta dva nacina nije dozvoljen zbog nekoliko razloga. Prvi na- 
cin nije dozvoljen zbog sljedeceg; 

1 - dzinima je haram uci u covjeka, samim tim haram mu je i do- 

zvoliti ulazak. Neko bi mogao reci da se u torn slucaju covjek 
slaze s ulaskom i odobrava ga! Mi kazemo, bez obzira, nije do- 
zvoljeno. Rad s kaniatom uz obostrano zadovoljstvo ne cini ka- 
matu dozvoljenom, niti blud pocinjen uz obostrano zadovolj- 
stvo cini blud dozvoljenim!, 

2 - dzini mnogo lazu. Postoji vjerovatnoca da nece red pravu isti- 

nu i da ce za sihir red da je dzinski dodir, ill za dzinski dodir 
da je urok, 

3 - lijecenje na takav nacin osobu u koju je usao dzin izlaze u bu- 

ducnosti dzinskom dodiru, 

Dnigi nacin nije dozvoljen zbog sljedeceg: 

1 - dzin koji kaze da je musliman mozda je nevjernik. U torn sluca- 

ju, bilo bi to prihvatanje pomod nevjernika, 

2 - postoji mogucnost dogovora izmedu dzina koji je u tijeJu i dzi- 

na koji nudi pomoc. To se cesto dogada. Onaj koji lijeci misli 
da je dzin izasao a on ostane u tijelu. I na taj nacin, u dogovoru 
s drugim dzinom smire stanje, 

3 - ostavljanje lijecenja Kur'anom i prllivatanje pomoci dzina uka- 

zuje na pomanjkanje ubijedenja u djelotvornost kur'anskog lije- 
ka, pa cak i na nepostojanje ubijedenja u potpunosti, 

4 - pretpostavimo da grupa Ijudi lijed pomocii dzina. Neko zeli 

odvesti nekog svog kod jednog od njih na lijecenje, koga ce 
izabrati?! Raspitivat ce se o onima koji lijece, pa ce mu neki 
reci; Ne idi torn i torn! Njegov dzinje mali i nejak. Dzin koji po- 
maze torn i torn je poslab, nekuda uspije a nekada ne. Idi ti torn 
i torn! Njegov dzin je jak. U ovom slucaju, za koga su vezana 
Zastita od diina i sejtana Predgovor desetom iidanju Ijudska srca? Za Kur an? Za Allaha Velicanstvenog; Ne, vezala 
su se za nekog drugog, za dzine! To je najopasnije i veliko zlo 
na koje upozoravamo. 

Neka se boje Allaha svi koji strahuju od svog Gospodara, koji se 
boje Njegove kazne i nadaju se Njegovoj nagradi! Prema tome, nije do- 
zvoljeno koristiti pomoc dzina pri lijecenju. 

■ Sta sam promijenio prilikom ovog iidanja 

Mi Ijudi danas kazemo jedno sutra dugo. Zato, nije dozvoljeno ni- 
kome prihvatati nase misljenje ako ne zna dokaz za njega. Mnogo je pi- 
tanja u vezi s fikhom i hadisom za koje sam promijenio misljenje. Na- 
vest cu kao primjer: 

1 - smatrao sam ispravnim dokaz iktirana u usulul-fikhu, ali sam 

promijenio misljenje jer sam vidio da je neispravno; 

2 - smatrao sam da stavljenje cisti sve zivotinjske koze. U tome sam 

slijedio zahirije i Sevkanija, rahimehuiiah. Nakon toga, promijenio 
sam misljenje i prihvatio Safijino misljenje koji smatra da se izu- 
zimaju svinjska i pseca koza jer su te zivotinje neciste kao bica i 
zbog dnigih dokaza koji govore u prilog torn misljenju. To mi- 
sljenje je preneseno od Alije i Ibn-Mesuda, ladijaiiahu anhuma; 

3 - smatrao sam ispravnim da osoba koja prilikom abdesta ope- 

re desnu nogu i obuce obucu ili carapu, potom opere lijevu 
nogu ima pravo koristiti mesh - potiranje. U tome sam slije- 
dio Ibn-Tejmijju, rahimehulkhu. Nakon toga nasao sam vjerodo- 
stojnu predaju u Ibn-Huzejminoj zbirci hadisa, 1/97, od Saf- 
vana, cadijalUhy 'anhu, u kojoj stoji: (...) ako obje noge obucemo 
nakon abdesta., i prihvatio misljenje vecine ucenjaka, Safije, 
Malika, Ahmeda, Ishaka i drugih, lihimehumuiiih, da nema pravo 
na mesh; 

4 - smatrao sam da je drugi selam na kraju namaza namaski rukn, 

slijedeci imama Ahmeda, rahimchdiah. Promijenio sam misljenje 
i smatram da je sunnet nakon pronalaska Aisinog, radijaikhu 'anha, 
hadisa u vezi s tim; 

' 


1 
Zastita od diina i sejtana Predgovor desetom izdanju 


1 
5 - u vezi s dojenjem i veze po mlijeku smatrao sam da je uslov za 
uzimanje u obzir te veze dojenje istog mlijeka^ potom sam pro- 
niijenio milljenje i uzeo u obzir istu spermu koja je uzrok mlije- 
ku makar i ne bill na dojenju istog mlijeka; 
6 - smatrao sam da je uslov ispravnosti posla u poljoprivredi da sje- 
me bude od vlasnikazemlje, ali sam promijenio misljenje i uzeo 
u obzir medusobni dogovor Izmedu vlasnika i obradivaca ze- 
mlje. Promijenio sam. i mnoga druga misljenja/ 


V 1 


1 


U vezi s ovom knjigom izmijenio sam sljedece: 


1 
1 - dugi razgovori s dzlnima su beskorisni. Mislim da su i stetni, 
utoliko sto umaraju oboljelog i omogucuju dzinu da zauzme 
bolju poziciju u tijelu, 


^1 
2 - izbacio sam hadis Ummi Eban, radrjallahu anha, jer me brat, sejh, Ali 
Husejs upozorio da je slab. 


1 
3 - izbacio sam Ibn Abbasov, radijaikhu 'anhumij hadis o malom crnom 
psu zbog Ferkada es-Sindzija, 


1 


1^1 


4 - izbacio sam zbog slabosd hadise Ubejja ibn Kaba i Abduraharaa- 
na ibn ebi Lejie, tahimehumallahu, o ajetima koji se uce kao rukja, 


^^1 
5 - izbacio sam neke zastite od dzina iz sestog poglavlja zbog nedo- 
statka dokazfl za njih, 


^ 1 
6 - dodao sam neke napomene, vidjet ces ih citajud knjigu.' 
1 


Molim uzvisenog i plemenitog Allaha, koji prasta grijehe, prihvata 
pokajanje i koji zestoko kaznjava da mi oprosti i ucini ovu knjigu do- 
brim djeiom na vagi kada nece koristiti ni imetak ni sinovi, samo ce ko- 
ristiti dolazak Allahu sa cistim i predanim srcem. Allahu, ucini ovo dje- 
lo iskrenim samo Tebi i nikom drugom! 


- 
- 

1 


1 


' Po torn miSljenju kada se mlijeko povuCe pa se pojavi nakon dnige trudnoce oni 

koji doje to dmgo mlijeko nisu mu braca i seslre po mlijeku. (op. prev.) 

' Sve sam to pojasnio s dokazima u knjizi Es-sebaik ez-zehebijje fi el-mesaili el- 

fikhijje. Molim Allaha da omoguci zavrsetak te knjige i uputi autora. 

' Promjene u knjizi Es-Sarimu el-bettarfi tesaddi !i seharati el-esrar - OStri mac u 

borbi protiv ziih sihirbaza navest cu u desetom izdanju te knjige koja je u Stampi. 
20 


■ 


-1 

1 


Zastita od dzina i sejtana Predgovor desetom izdanju 


Bit cu veoma zahvalan svima koji vide serijatsku gresku u ovoj 
ili u mojim drugim knjigama i dostave je meni ili izdavacu! Neka je 
salavat i selam na Allahovog Poslanika, siiialkhu ikjhi v.= sdiem, njegovu 
porodicu i ashabe! 
^H 


Vehid Abduselam Bali 
Mense'etu Abbas 
H '! 


15/5/1417 h.g., 27/9/1996 
H 


■ 


- 
m 


1 


21 
P 
WL 
dl Zastita od dzina i sejtana Predgovor prvom izdanju Predgovor prvom izdanju Hvala pripada samo Allahu, hvalimo Ga i od Njega pomoc, uputu 
i oprost trazimo! Utje^emo se Allahu od zla koje je u nama i od nasih 
losih djela! Koga Allah uputi niko ga ne moze zavesti, a koga u zablu- 
du odvede niko ga ne moze uputiti. Svjedocim da nema istinskog boga 
osim Allaha i da nema sudruga. I svjedocim da je Muliammed, salbllahu 

alejhive sellem, NjcgOV lob i poslanik. 

i1)ja1w> (t^lj si ijjj^ ^j "IjLjj (3>- -uil l_^l 1^1 jj-^^ y ^ 

O vjemici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznoscu i nipo- 
sto ne umirite osim kao Tnuslitnani!"' 

L^jj 14^ ji^j =-^lj ,_r^ jV» fS^^ l5^' [•^J 'j^' (_r"^' ^:' ^ 
'. s ^ -'.{ ^ ' ' -^ ..'*=-"'' J ,'' ^ o- * ' 

O ^*Wi^ 60/te ie Gospodara svoga, Koji vasje stvorio odjed~ 
ne osobe, od kojeje njen par stvorio, a od njih dvoje mnoge 
muskarce i &ene rasijao! Bojte se AUaha, Hjim imenoTnjed- 
ni druge molite, i cuvajte rodhinske veze! Allah doista nod 
vama bdijel" 

'^\^\ ^ ^iJ4 (V • ) ijujl:- v> \JJj '^ui i^i ijiT ^.aJi \^\ 1: 

O vjemici, bojte se AUaha igavorite samo istinu. On c'e vas za 
vasa dobra djela fiagraditi igrijehe vam vase oprostiii. A onaj 
ko seAUahu iPoslaniku Njegovu budepokoravao —postici 6e 

veUki uspjehP 

Allahova knjiga je najiskreniji govor. A uputa Muhammeda, saiblkhu 
yejhi ve sellem, jc najboija uputa. Najgore su nove stvari u vjeri i svaka nova 
stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda 
zavrsit ce u dzehennemskoj vatri. A potom! " All •Imran, 102. 

" En-Nisa, 1. 

" Ei-Ahzab. 70, 7]. 23 Zastita od dzJna i sejtana Predgovor prvom izdanju Akida je osnova i temelj vjere. Islamska ulema je obavezna cuvati 
akidu rako sto ce sprijeciti svako zlonamjerno unosenje sumnji u nju i 
odstraniti iz nje sve sto joj je strano. Vidio sam mnoge muslimane kako 
grupno i pojedinacno izlaze iz vjere posjecujuci gatare i vraceve vjeruju- 
ci u ono sto govore i da znaju gajb! Kada budu upozoreni govore: Daj 
nam altemativulTo me podstaklo da istrazim ovu tematiku. Na poce- 
tku sam zamolio Allaha da nas opskrbi serijatskom alternativom. 

Zbog cega sam napisao ovu studiju? 

Napisao sam ovo djelo zbog nekoliko razloga, neki od njih su: 

1 - Alternativa. Prije poziva u napustanje bilo cega obaveza je po- 

nuditi alternativu. Navest cu kao primjer raspravu koju sam 
imao s jednim mladicem u vezi s odlaskom gatarima i sihirba- 
zima. Rekao sam mu da |e to Serijat zabranio. On je rekao: Na 
dan svog vjencanja osamio sam se sa svojom suprugom. medutim, 
nisam mogao imati odnos! Btct sam mogao uraditi? U nuzdi, otisao 
'-i sam sihirbazu. Da sam imao alternativu ne bih isao njemu! 

2 - Nuznost suprotstavljanja dzinskom nasilju prema covjeku. Cesto 

se dogada da dzin ude u covjebt i trazi od njega da cini harame. 

3 - Jednom prilikom je dzin krscanin usao u muslimana te mu pri- 

jetio mucenjem ako ne bude nosio krst! 

4 - Krscani koriste sihir kao tajno oruzje. Vidio sam svojim ocima 

muslimanku privrzenu vjeri i veoma aktivnu na sirenju islama. 
Sihir joj je napravio svecenik. Nakon toga, trazila je od svoje po- 
. rodice krst! Stavise, kada bi na ulici vidjela svecenika pala bi mu 
na sedzdu! Allahovom, a?^.: vedieiis, odredbom jedan nas brat lije- 
cio ju je Kur'anom i izlijecila se, hvala Allahu. 

5 - Tema je veoma opsirna, ne moze se obraditi u jednoj knjizi i jos 

uvijek zahtijeva brojna istrazivanja. Nisam vidio nijednu knjigu 
koja ovome govori i teoretsid i prakticno. Sve me to ponuka- 
lo da pisem o ovome. I pored svega toga dugo sam se dvoumio 
prije pisanja o tome, a sve zbog opasnosti koje vrebaju u vezi s 
tim. Zamolio sam Allaha, izzeve a&lle, za pomoc i trazio uporiste u 24 
Zastita od dzina i sejtana Predgovor prvom iidanju iM dokazima za sve sto napisem i kazem. Odlucio sam se za taj put 
jer se jedino njime ne moze zalutati. Osim toga, uz svaki nave- 
deni hadis naveo sam stepen vjerodostojnosti i u vecini slucaje- 
va, hadisku zbirku iz koje je preuzet. U ovoj studiji spojio sam 
teoriju koju sam preuzeo iz ranije napisanih djela i praksu koja 
je rezultat rada i iskustva. Sve sto kazem ima uporiste u Kur'anu 
i Sunnetu. Studiju sam podijelio u dvije knjige: 

Prva je Ytkajetu el-insan min el-dzinni ve es-sejtan - Zastita. Ijudi od 
dzina i sejtana. Posvecena je govoru o dzinima i sejtanima. 

Druga je Es-Sarimu el-bettaru fi tesaddi li es-seharati el-esrarl - 
Ostri mac u borbi protiv zUh sihirbaza. Posvecena je govom o sihiru i 
lijeku za njega. 

Prvu knjigu podijelio sam u sest poglavlja: 

Dzini su istina, nisu izmiUjotina! 

Sustina padavice i lijek za nju 

Sejtanovi susreti s vjerovjemicima 

S^tanova veza s Ijndima 

Seftanovi prilazi Ijudskim srcima i kako ih kvari? 

Sta Ijude stiti od sejtana? 

Duznost je napomenuti da moj govor prihvatite ako se slaze s Ku- 
r'anom i Sunnetom, u suprotnom odbacite ga i diiite se Kur'ana i Sun- 
neta! U tom kontekstu, raduje me svaka konstruktivna kritika uteme- 
Ijena na Kux'anu i Sunnetu. 

Ovom prilikom zelim zahvaliti svima koji su pomogli ovo djelo i 
molim Allaha da nas opskrbi iskrenosti u rijecima, djelima, pokretima 
1 mlrovanjima! Allahu moj, utjecemo se Tebi od sirka koji znamo i mo- 
limo Te za oprost sirka koji iz neznanja pocinimo! I neka je salavat i se- 
1am na Poslanika, njegovu porodicu i ashabe! 

Vehid Abduselam Bali U 
DZINI SU ISTINA, 
NISU IZMISLJOTINA! 
wr^^^^mj ■^iSi rf^^^^^^ Zastita od diina i sejtana Dzini m istina, nisu izmisljotina! Vjerovanje u gajb - nevidljivi svijet 

Vjerovanje u gajb ]e jedan od temelja islamskog vjerovanja. Vjera 
u gajb spomenuta je u Kur'anu kao prva osqbina bpgobojaznih. Rekao 
je Uzviseni: 

EUf-iam-mim, Ova Knjiga, u koju netna siimnje, Uputaje 
onima koji seAUaha boje. Onima koji u gajb vjeruju,'^ 

Svaki musliman duzan je vjerovati u gajb bez imalo kolebanja ili 
sumnjicavosti. A gajb je, prema onome sto je rekao Abdullah ibn Me- 

Sud, radijallahu'anhu,''' SVC StO nC VldimO a Allah, asHE ve drelle, ill NjcgOV Posk- 
nik, sallallahu 'alejhi ve seliem, rckli SU da pOStOJi. 

Dzini SU dio gajba u koji je duznost vjerovati zbog brojnih kur'an- 
skih i hadiskih dokaza o njihovom postojanju. 

Kur'anski dokazi I i^u S^i^ ^_ >' ^ yi 0T>1I i>ji,-": l^\ ^ !>• ^1 ^l 


Kada tiposlasmo nekoUko dMna da Kur'an slmaju, kada 
dodose da ga cuju, oni rekose: §utite i shdajtelA kad se za- 
vrHi vratHe se narodu svome da opominju.'^ 

O skupe dzinski i Ijudski, zar vam iz redova vasih nisu 
dolazili poslanici koji su vam ajete Moje kazivali i upo- 
zoravali vas da cete ovaj vas dan doiekati?^^ '^ El-Bekare, 1-3. 

" Tefsir Ihn-Kesir, 1/41. Ei-Ahkaf,29. 
El-Enam. 130. 29 ^bU 
ZastJta od dzina i sejtana Dzini su istirta, nisu tzmisljotina! ■»> - O druzine dzinova i Ijudi, ako mozete kroz slojeve nebesa 
i Zemlje prodrijeti, prodrite, moci cete prodrijeti jedino uz 
vetiku rtwc!'^ 

Red: Menije oh^avljeno daje nekoUko dzina prishtskivalo i 
reklo: Mi smo, doista Kur'an, koji izaziva divljenje, sbtsaUJ^ 

/ biloje Ijudi koji su zastitu od dzina traztU, pa su im toko 
obijest povecali. '^ Dokazi iz Sunneta Imam Muslim je zabiljezio od Abdullaha ibn Mesu'da, radijaiishu 
anhu, da je rekao: Jedne noci bill smo s Mlahovim Poslanikom, saiid- 
lahu 'aiejKi ve seiiem, i tzgubUi gu. Uzoludno SMO pretrozUi doHnu i pU' 
teljke, rekli smo: Odnijeli su ga dzini Hi je ubijen! To nam je biLt 
najteza noc. Kadaje svanub ugledali smo ga kako dolazi izpravca 
pecine Hira. Rekli smo: Allahov Poslanice, trazili smo te i nismo te 
nasli. Provelismo najgoru noc. Poslanik, sal!allahu'alejhivsseiiem,j>rf^ao: 
Dosao tnije izaslanik dzijta, otisao sam s njim i uSio im Kur'- 
an. Poveo nasje i pokazao nam njihove tragove i ostatke vatri. Tra- 
zili su da im kaze sta mogujesti, rekao je: Kosti zivotinja zaklanih 
bismilom. U vaSim rukama bit ^epune mesa. Vase zivotinje 
nekajedu balept. Nakon toga, obratio se ashabima: Nemejte se 
njima distitiposUje nuzde,jer toje hrana vase bra£eP° 

Prenijeli su imami Buhari, Malik, Nesai i Ibn-Madze, rahimehmnuilah, 
od Ebu Seida el-Hudrija, tadijaiiahu anhu, daje rekao: Rekao mijeAIkt- " Er~ Rahman, 33. 

" El-Dzmn,\. 

" EI-Dzmn,6. 

" Muslim bi serhi en-Nevevi, 4/1 70. 30 Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, ntsu izmisljotina! hoV Poslanik, sallallahu 'alcfhi ve sellem: Ptimtjetio SOm du VoUs sitllU StO- 

ku ipttstinju. Kada bitdei sa svojom sitnom. stokom upustinji 
glasno uci ezan! Svi koji budu cuti mujezinov glas - Ijndi, dMni 
i sve druga - svjedoBt £e na Sudnjem danu dasuga hdi.-^ 

3 - Prenosi se u dva Sahiha da )e Ibn-Abbas, radijaiiihu'anliuma, rekao:/f(^' 
nom prilikom, Poslanik, ^aiuiahu 'aicjhi w!,A[cm,je otisao na trg 'Ukaz, s 
njimje bila i grupa ashaba. U to mdjeme s^tani su bili sprijeceni od 
prisluskivanja nebeskih vijesti, gadani su zvijezdama padalicama. 
Kada su se vratili u svoj narodpitali su ih staje s njima. Rekli su da 
su sprijeceni od prisluskivanja nebeskih vijesti i da su ih meleci gada- 
li zvijezdama padalicama. Rekli su: Sigumo se dogodilo nesto veliko, 
pa ste sprijeceni da prisluskujete neheske vijesti! Rozidite sepo zemlji 
i vidite sta se dogodilo, pa ne mozete vise prislt^kivati neheske vijesti! 
Jednaffiipa uputilase upravcu Tihameprema Poskniku, saiiaiiahuViej- 
hi ve seiiem. On je Ho u NeMi isaoje sa ashabima prema 'Ukazu. Dok 
je sa ashabima klanjao sabah dzini su culi ucenje Kurana. Nakon 
zavrsenog ucenja rekli su: 7b je, tako nam Allaha, ono zbog cega ne 
mozemo prisluskivati nebeske vijesti! Kada su se vratili svom narodu 
rekli su: Narode, culi smo Kurgan koji zadivljuje i upucuje napravi 
put. Mi smo povjerovali u njega i nikog necemo obozavati osim Alla- 
ha. Tadaje Allah objavio svom Poslanlku, saiiaiiahu aiejhi ve sdicn.: Red: 
Menije oifjavljeno daje fOir'an sbtSala gnqta dzitta... Objav- 
Ijeno muje sta su dzini rekli.^- Brojni su dokazi u vezi s ovim. Vi- 
djet ces ih, ako Bog da, citajuci ovu knjigu. Nevidenje nije dokaz nepostojanja' Mnogo toga ne vidimo ali vjerujemo da postoji. Ako ne vidimo 
dzine ne znaci da ne postoje. Naprimjer, srruja prolazi kroz kablove, mi 
je ne vidimo ali vjerujemo da postoji zbog toga sto vidimo njeno dje- 
lovanje, upaljene sijalicc i si, Ne vidimo zrak koji udisemo i bez kojeg 
ne mozemo zivjeti, ali ga osjecamo. Stavise, vlastitu dusu ne mozemo 
spoznati jer je ne vidimo! Ona nas odriava u zivotu, bez nje umiremo. 
T pored svega toga, vjerujemo da dusa postoji. =' Buhari mea'el-Feth. 6/343; Malik, 1/68; Nesai. 2/12; Ibn-Madie, 1/239. 
'^ Buhari mea ' ei-Feth, 2/253; Muslim bi serhi Nevevi, 4/1 68. 31 Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! Od cega su stvoreni dzini? 

Kur'an i Sunnet neosporno i nedvosmisleno ukazuju da su dzini 
stvoreni od vatre. Rekao je Uzviseni: 

A dzineje stvorio odplmnicaka vatreP 

U vezi s izrazom u ajetu Maridzun-nar prenose se od Ibn-Abbasa, 

radijdiahu 'anhuma, dva tumacenja. Prcma jednoj predaji rekao je da znaci 
od Hste vatre, a po drugoj od mplamtjelih krajicaka.^'^ U drugom ajetu 
Uzviseni je rekao: 

PjjLmJI jU /jj4 jLs ^yi oUaJl>- oli»-lj 

A dzine smo, prije, stvoriti od uzarene vatre.^^ 
Rekao je Iblis: 


>«!S ^, ■ LI /a 5rt?« bolji od njega! Mette si stvorio od vatre a njega od 
ilovace.^^ 

Neko moze reci: Kako mozes Iblisove rijeci uzimati kao dokaz 
kada se njemu ne moze vjerovati?! Kao odgovor kazemo da nije dokaz 
u njegovim rijecima! Dokaz je AJlahovo, az^e ve duu, precutno odo- 
bravanje te njegove izjave. Allah, azie ve dzeik, nikada ne odobrava ne- 
istinu. 

Imami Muslim i Ahmed, rahimehumuiiah, zabiljezili su da je Aisa, ra^ 

dijalkhu anha, rcklai RekuO je Poslanik, sallallahu *akjhi ve sellem: MeUci SU StVO- 

reni od svjetlosti, dzini odplmnicaka vatre^ a oAdemu vamje vec 
reieno.-^ ^ Er-Rahman, 15. 

" Tefsirlbn-KesJK 4/27]. 

" E!-Hidzr,H. 

^ El-Earqf, 12. 

^ Muslim hi serhi Nevevi. 1 8/1 23. M 
Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu tzmisijotina! Kako itzini nevjernki mogu biti kainjeni vatrom 
ako iu stvoreni od vatre? 

Ovo pitanje dugo se povlaci kod mnogi}i a kada bi samo malo ra- 
zmislili shvatili bi i razumjeli. Svi ziiamo da je covjek stvoren od zemlje 
i da sada nije od zemlje! Znaci, zemlja je samo osnova Ijudskog roda. 
Isto tako, dzini su stvoreni od vatre ali sada nisu od vatre. Brojni doka- 
zi ukazuju na to. 

Prenio je imam Nesai, raiiimehuiiah, od Aise, radtjalkhu 'anha, da je Posla- 
niku, saiiaiiahu yejhivesellera. dosao scjtan dok je bio u namazu. Poslanik, sal- 
lallahu'alejhivejeiiem, ga je zgiabio, savladao i poceo daviti. Rekao je: Osjetio 
satn hladnohi njegovogjezika na svojoj ruci. Lanac prenosilaca je vje- 
rodostojan, odgovara Buharijinim uslovima. Iz hadisa se jasno razumije 
da oni sada nisu vatra, inace Poslanik, salklkhu afejhi ve seikm, ne bi mogao 
osjetiti hladnocu njegovog jezika. 

Takoder, Poslanik, saitdkhu 'alejiii ve sellem. je rekao: Iblis, Allahov nepri- 
jatelj, donio je plamiiak vatre da mi njome spr&i lice.^^ 

Prenio je Malik, rahimebuliah, u Muvettau od Jahja ibn Seida, nhimehul- 
lah, murse! predaju: Unoci hraa Poslanik, saUaiiahu'aiejhivesdlcm.^/e vidio Ifri- 
ta kojigaje trazio s bakljom u ruci. Kudgodbi se okrenuo vidio biga. Dzi- 
bril, aifljhisciam, muje rekao: Hocesli da tepoducim rijecima ako ih izgovoris 
ugasit ce se baklja i past ce na usta... It. ova dva hadisa zakljuaijemo da 
Iblis nije ostao na svojoj vatrenoj prirodi jer je upotrebljavao plamicke 
vatre i baklje. Da je od vatre ne bi mu trebale. 

Rekao je Poslanik, jaUaliahuyejhiveseUem: S^tan kruM u cotyekovom ti- 
jebiputem krvL^'' Da je jos uvijek od vatre spalio bi covjeka. Ako bi neko 
rekao da se ovim hadisom zeii ukazati na sejtansko dosaptavanje a ne na 
ulazak u covjeka dobili bi odgovor od ucenjaka fikhske metodologije, 
usulul-fikha, koji su jednogiasni da nije dozvoljeno tumaciti tekst prene- 
senim znacenjem osim kada za to postoji razlog. A gdje je ovdje razlog?! 

Ovome se jos moze dodati i cinjenica da je covjek srvoren od ze- 
mlje i vode a moze biti mucen i zemljom i vodom. Ali, bolji odgovor od 
svega toga je da kazemo Allah, azze ve dfclle, je Svemoguc. ^ Muslim bi serhi Nevevi, 5/30. 

" Muttefekun ajejhi. Buhari mea el-Feth, 4/282; Muslim bi Serhi Nevevi, 14/155. M Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisijotina! Vrste dzina 

Preneseno je od Ebu Salebe el-Husenija, radijaikhu 'jnhu, da je rekao: Re- 
kaoje Posknik saiLiikhu yejhi ve idiem: DBua itna tri vrste: oni ^ji hnaju kri- 
la i bte, vrsta kojaje u obUku zmija i akrepa i oni koji se stabto sele.^° 

Boravista dzina 

Dzini, uglavnom, nastanjuju mjesta udaljena od Ijudi kao sto su 
pustinje, neki se nastanjuju na smedjistima i otpadima, a Lma ih koji 
zive medu Ijudima. Potvrden je u oba Sahiha Posianikov, saikiiahu yejhi ve 
sell™, dest izlazak u pusrinju gdje je diinima ucio Kur'an i gdje ih je po- 
ducavao vjeri. Predaje o tome prenijeli su Ibn-Abbas i Ibn-Mes'ud, mdi- 

jallahu anhuma, 

Nastanjuju se na smedjistima i otpadima jer jedu ostatke Ijudske 
hrane. Hadis o tome prenio je Ibn-Mesud, radijaikhu Whu, a zabiljezio 
imam Muslim, rahimehulkti, vec smo ga naveli. 

Takoder, borave u iiuznicima. Preneseno je od Zejd ibn Erkama, ra- 

dijalkku 'anhu, da jC Poslailik, saliallahu 'alejhi vc sellem, tekao: Ovt nUZttict SU fM- 

stanjeni. Zato kada ulazite u njih recite: AUahumme inn eu'zu bike 

minel-hubusi ve el-habaisil Allahu moj, u^ecem Ti se od mmkih i zen- 
skih dzhtaP^" to jest, nastanjuju ih dzini. 

Pitao sam jednog dzina musHmana: Stanujes H u nuznicimai Odgo- 
vorio je: Ne. Relcao sam: U hadisuje receno da dzini stanuju na tint mje- 
stimaf Rekao je: U njima borave samo dzini nevfemici, oni biraju neci- 
sta iprljava mjesta za stanovanje. Moida to i jeste tako. Primijetio sam 
da dzine nevjernike uznemiravaju mirisi, narocito mosus, za razUku od 
dzina mushmana koji vole lijepe mirise kao i Ijudi muslimani. 

Dzini stanuju i u rupama i procjepima. Prenio je Nesai, rahimehulUh, 
svojim lancem prenosilaca od Katade, rahimchuiiaii, on od Abdullah ibn 
Serdzesa, radiplbhij Mhu, da je Poslanik, salialbhu'ii^jhi vesdiem, rekao: Nemojte 

" Taherani, Hakim i Bejhekt u djehi El-Esma ve es-sifat. Lanac prenosilaca je vje- 
rodostojan. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u djelu Sahihu-I-dzami ', br. 3 114, 
^' Ebu Davud. Kitabu~i-tahara, bahim 3; ?iesai, Kitabu-t-tahara. babim 17; Ibn- 
Madie, Kitabu-t-tahara, babun 9; Ahmed u Musnedu. 4/369. Hadis je vjerodostojan. 34 
Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! mokriti u rupe! Y^ztadu, rahimekuibhu, su upitali: Zbogcegaje nepozeljuo 
moknti u rupe? Rekao je: Prica se da u njima stanuju dzini}^ 

Takoder, nastanjuju torove deva. Preneseno je u MuslimQVQm Sa- 
hihu i drugim zbirkama da su tu boravista sejtana. Da li dzini jedu i piju? 

Jasni i vjerodostojni hadisi govore o tome da dzini jedu i piju. 
Tm ^m Buhari, rahimehulbh, u svom Sahihu prenio je od Ebu Hurejre, radijai- 

lahu 'inhu, da je nOStO pOSudu S Vodom Za Poslanikove, salbllahu alejhi vc sellem, 

potrebe abdesta i praxija poslije nuzde. Jednom prilikom, dokje slijedio 

Poslanika, salkllahu 'atcjhj ve sellem, S pOSudom Poslsnik, ssllallahu 'alejhi vc sellem, jC 

rekao: Koje to? Rekao je: Ja, Ebu Hurejre. Rekao je: Donesi mi kame- 
nje da se ocistitnlAH, ne donmi mi host i balepi! Ebu Hurejre, ndijai- 
lahu 'srhu, je rekao: Donio sam kamenje zamotano u mojoj odjeci, stavio ih 
pored njega i udaljio se. Nakon toga, isao sam. s njim i upitao ga: Zbog cega 
ne moze kost i balega? Rekao je: Toje dzinska hrana. Doila mije dzin- 
ska deiegacija iz mjesta Nesibin^^ - a divni li su oni dzini. TraMli su 
opskrbu, pa sam zamoUo AUaha da na svakoj kosti t baUgi na koju 
naidu nadu hrannJ"'' 

Prenio je Muslim, rahimehulbh, od Abduilaha ibn Omera, radijaMu 'anhu- 
ma, da je Poslanik, saiialbhu ■atejhi ve sellem, rckao: Kadajedete ipijetejedite i 
pipe desnom rukotti, jer Sejtanjede ipije lijevom rukom.^^ 

Takoder je Muslim, rahimehullah, prenio od Hu2ejfe, radijaiiahu'anhu, da je 
rekao: Kada smo s Posknikom, saliaiiaKu 'aiejhi ve seiicn,, bili na sofri nismo pru- 
zali ruke prema hrani dok to ne bi uanio Poslanik, sallallahu aiejhi ve seiiem. Je- 
dnom prilikom, bili smo za sofrom i doila je neka djevojcica zureci kao da 
je neko tjera ipruzilaje ruku prema hrani. Posknik, iaiiaiiahu'aieihiveseiiem, ja 
je uhvatio za. ruku. Nakon njedosaoje neki beduini onjezurio kao daga « Ebti Davud. Kitabti-t-tahara. babim 1 6 i 29; Ncsai. Kitabii-t-tahara, babun 29; 

Ahmed u Musnedu, 5/82. Hadis je vjerodostojan. Imami Ebu Zura' i Ebu Hatim 

potvrdili su slusanje Katade od Abduilaha ibn Serdzesa. 

" Poznato mjesto na arapskom poluostrvu. Ibn-Hadier, Fethu-l-Bari, 7/211. 

(op. prev.) 

" Buhari mea'el-Feth, 7/171. 

^' Muslim bi serh iNevevi, 13/191. iastita Qtl dzlna i sejtana Dzini su istina, nbu iztnisljotina! neh tjera, Posknik s=.li»iiihayfjJii™«llrtn,j> w/jfflJf:?!? i njc^vu ruktt tepotom 
rekao: Sejtan mo&ejestisatno hranu pii kojoj se ne spomene AUahovo 
ime. Onje doveo ovii djevojcicit kako I^iputem nje mogaojesdaUja 
sam uhvatio njenu ntktt, potomje doveo i ovogbedtiina knka bijea 
ptitetn njega ali t njegoi^u sam ritku zadr&ao, Tako mi onoga n cijoj 
je rtici iiioja tittsa^ njegova rttkuje ti ?nojoj skttpa s njejt&m rrikom 
(mkosn dje^'ojcice)."' U drugoj, Muslimovoj, rahim..kuiiai,, predajt, dodaje 
se: Zatim J€ spomenuB Allnhovo ime i mutaviojesU. 

U Muslimovom, f^Stinn^kuHnh, Sahihu preneseno je od DSabira ibn 
Abdullaha, r.iriiiiiiiiiu 'snhumi, da je cuo Alkhovog Poslanikaf laiLUiim 'Mhii 
™ iA[,Lm. Italto govori: Kuda iovjek zeU net u svojit kitm tspomeneAl- 
lahovo imepri ulaskii ijeltt sejtan ka&e (diugim kjtanima): Ovdje 
za vas neitta kanaka ni veiere! Ako prf ttlnskit tie spomette Allahovo 
ime sejtati kaze: Nasli ste ktttmJrJAko ipri hrani ne spornetie Allaha 
ka&ei Nasli ste t konak i vecertiF 

U vcz\ s piianjem da li dzini jedu i piju ulenia se podijelil? na iri 
niisljcnja: 

/Vw mUljenje. dzini ne jedu i ne piju. Ovo misljenje je neispravno 
jcr jiema dokaza koji ukazuje na njega. 

Drugo misljenjc. neke viste dJtina jedu i piju a nekt ne. Za svoj 
stav nasli su uporisre u predaji koju je prenio Ibn-Abdulbcr, rshimchiiikti, 

od Vehb ibn Munebbiha, fihimeh^lbh, a glasi: D&inu una nekoUko vrsta. 
Napdabrdniji od njih m u vidu tjet^a, ncjedu, ne piju i ne razmnoza- 
vaju lie. Drtiga Ufsm sve to radi. Treca vrsta su dzimki sihirhazL puitinj- 
ske I nocns prikdzeJ'^ 

DDka;£ im je i predaja koju smo ve£ naveli od Ebu Salebe el-HiiSc- 
nija, tudjiaJinhu snKu, u kojoj se navodi da d^ina ima nekoliko vrsta. Ovo 
nnlsljenjc je niozda J ta£no, 

Trde mUljeyQe-. svi dzini jedu i piju. Vjeroratnoca ispravnosti ovog 
[Tiisljenja mnogo je vc6i od prediodnog. Na njegovu ispravnosE ukazu- 
jii prethodno navedeni hadlsi. A, Alhth, ni^i: vc didic, najboljezna. " MiiJilini bs Ser/i! Nevcvi, 13/190. 

" Fefhn-S-Barl 6/345, [bn-Hadier je naveo ovu pncdaju u komcmarLi. 36 m. Zastita od dilna i sejtana Diini sii istira, niju iifHisljotina! Hailis koji je prenio Abdullah ibn Mes'ud, ^i^^h« ^hu, zabUjc- 
iio je imam Muslim, t^™^li"ibh i sljede&j verziji: Vanut pHpada svaka 
host fW kojmnje spommuto AUabovo irne. U vasim rukittna bit ce 
puna m£S(t," Isti h^dis preiiio je Ebu Da™d, r.himckuibh i dmgi u ver- 
ziji: ...Svakji host uad kejom uije spontetiuto AUahovo ime... Postoji 
mogu^nost da je tietd od prenosilaca promijenio znaienje. Ako nije to, 
ondase Muslimova prcdaja odnosi na divine mitslimane a druga predajii 
na sejtane. Allah, i.m.™a&lk najbolje zjia. Sejtan ima rogove 

PrenesenO fe od Aim ibn Anbcse, r.LLiLj.iibu Vf,hu, d.i je rekiio: J?^- 
seftanova roga. 

Diini se prikazuju i mljenjaju oblike 

Od Ebu Hurejre, r.d]jdbb« 'nnhu, preiiescno je da }e rekao: ^/Mfly 
Poiirwi^, uLinihhu ■.i.iJii - .=n.^, wi^ 2iJ^tt^/o ^:3 iuvdm pnspjeii sudakatul- 
fitr. Nekep doia^ i poceo uzimnti hranu. Uhmtio saw ga i rekao: Tako 
miAUahapnjavitthi teAlial>ovom PoiLniku! Rckaoje: Nuzda me natje- 
rala. imam brojnu poredku, u udikej sam neitasici. Pustio sam ga. Sw 
tradan. Posknik, .nibll.hu Jsphi v. «ii.n,. mc upitd: Stajestvojimsinomim 
zaroifIJenik0W?I Rekao sani: Alkhov Poslamce, poiidio se da ima bmj- 
na porodkii i daje u veliksj tmtasicL Sazalio sam se na njega i pusrio 
ga. Rekao je: Slagao Hje, pouovo ce se vratiti. Bio sam dgimn da c'e 
se vrafjti. jerje to Posianik, -uJi^h^ ■,i=skiTe«Hcm. rekao, Saiekao sam ga u 
za^edi. Kadajepot'eo itzimati hranu ubvatio sam-ga i rekao: Prijavit cu 
ts 'Alkhovom Poslaniku. Rekao je: Pusti me, siromah sam a imam broj- 
nu porodicu, Necu vise doiaziti. SiiMi& sum se m njega i pustio ga. Su^ 
tradan, Podamk, -ibn^i'*^ '^l^l^i v. .cii^m, pomvo upita: Ehu Hurejre, stajj 
s tvojhn ZitrobljenikomU Rekao $am: Makov Poflamce, poMio se da 
ima brojnu porodicu i daje u velikoj nestaiici. sazalia sam se na njega i 

*• Muslim in seiiii Nevevi. 4/1 70. 

** Bufiari. Kiiitbii hedr ei'iialk. balfiin U; Muslwh Kitabu-t-mnsafirine. br, 

290 i 2^4. Zastita od diina i sejtana Dzini &u iitina, nisu izmilljotina! pusHogti. Rekiioje: Slagao tije, ponovo ce se trratiti, Sa^ekao mm ga 

po (rm- put K^da j€ poceo ^-ahiti hranu uhmtio sam ga i rekao: Nema 
drugey prijavkiu te AlUhovom Poskniku. Ovo tije treci i posljednji put 
da dolazfi! Rekao li da neces. Rekao jet PtisH me, poducit m te rijecima 
hfjima ce te Allah okoristiti. Rekao sam: Koje m to yijm? Rekao p: Kada 
kgnei u postelju prouci ajet ktttsiju: Alla.hu la ihiite iUa httve el-Haj- 
jn ei-Kajjum. do kraja, cijelu noi cuvat ce te iuvdr od Alhha i nece ti 
iejtan moci prici do svantica. Pouovo sam ga pttstw. Sutradan, Podanik, 
sjJLiiii.u 'akpii VL' ifUem, poiiovo upita: Ehu Hurejre, staje s tvojhn zaro^ 
bljetiikom od siiioct! Rekao sam: AUaboif Poilanice, rekao me podiiciti 
necemu korhnom pa sam gapustio. Posianik, =iiL.i!iiiu 'oiejtii ve idifm, jf rekao: 
A cemu to? Rekao sam: Rekao mije kada, legnem u postelju da proncim 
ajet kttrsiju: AUahu la ilahe ilia huve el-Hajju el-Kajjtan do kraja, 
cijeki 710C htvat ce me duvar od Ailaha i nece mi sejtan m^oci prici da sva- 
nuca ' a ashabi su vik od svih iudlli za dobrom, Posianik, iJlillihu, 'jkiht 
viK[\tm,je rekao: Oitje velikilazcv uU tije soda istinit rekao. O, Ebu 
HurejrSf znas li s kimpriia^ ved tri noci?! Rekao sam: Ne. Posianik, 
Miiiiiahu niejhi ye nMem.Je vekao; Toje Mo sejtaiiJ'^ 

Rekao je Ihn-Hadzer: U hadisu koji je prenio Ubsj ihn Ka'b, ridiinjlnhu 
nnhii, a zaHlJeiio ga Nesai^ KihiuiLhuJSjJi, stoji: hnaoje ostavti za Imnne koju 
je olfilazio iprimjetioje da tttdjek nedostaje htinni. Jednotii priUf&nn 
zatekaoje bice sNcfto tek pTinoljetJiojn mladicu, Rekao muje: Da li d 
dzin iii covjek^ Rekao je: ja sam dUri. U hadisu sc aavodi da mujof rekao: 
Culi smo da veiis sadaku p^ ^mo hgeli da prohamo tvoju hranu. Upitao ga 
je: Sta nos Ijtide cum od v^js.^ Rekiioje: Ajet kursi Kada su to ispricali Posla^ 
niku, silJniLhu 'rJcjhi vc icIIl'jh. rckao jc: Pokvarenjak je rekao istinu, 

Piethodni Iiadis Ibn-Iiadicr, nkimehullpli, je uzeo ^a dokaz da. se dzini 
mogu prikazati u odredenim oblicima \ u takvom stanju ih je moguce 
;¥id|Cii, A, ajet u kojem Allah, ane v« liifll*, kaie: 

On vas vidi, mt i vojske njegotfe:, edakk vi njih ne viditeS^ 
odnosi sc na njihov osnovni oblik u kojem su stvoreni. " Buhaii. 4/4M7, 6.G35, y/55 - sa Feshn-I-Bitrijem. Had is je prenio bez lanca pre- 
nosilaca izrazom koji ukaziije na vjeTOdosiajnnsl hadi^sa kod njega. 
'' El- Ea'mf. 27. 

l£m ad dzina i ItpM Mini su istina, nlsu izmi^ljotina! Na. drugom mjestu )e rekao: PretiiB je Bejhek'u mkimdiuhah, m djelu 
Mermkihu es-Safi' sv&jim lancem prsnosilaca od Raifia\ rahimthullabi, ^ii fe 
rekao: Cuo nam Safiju^ RhUm^hiiiidi, kadaje rekao: Ka tardida vidi diine ne- 

cemoprihvatiu njegova svjedohn^a rtaaudu. osim akoje vjefovjesnik! Om 
se odnosi na one koji tvrde da ih vide u oUiku u kojern su stvorsnl Dok 
ti/rdnja da ih vidi tmkon promjene ohlika u vidu zivotinja mjesporrm,jer 
mno^ je predaja koje govors da oni mogu mijenjati oblike."^ 

Poslanik, salhiiphiaiisihivcsctlen.. \t rekaoi Zmijesn tzobUcefti Mini po- 
pnt Israiloifih potoTfiaka koji su isobliceni u svinje i majmune,^ 

Prerkeseno je od Ebu Plurejre, radijaJiahuinhu, da je Poslanik, laJUJiim 'aEcj- 
hiv<«Uem, rekao: Na^bisvakedevejesejtathpaibponizitejahanjem. 
Allah itasje na njoj ponioJ^^ 

Ebu Kt lab ere, [adLiaUihu Vnh^, je prcnio od Vjerovjesnika, i^JSaiSjhu 'ai^jhi. 
« s<:!LciT,. da je rekao: Naredto hih da sepohtju svipsi da nisif zaseban 
tmaaet. Ubijajte potpuno crjie, jer oni $H njihovi dzitti, ih od njifio- 
vih dzinoT''' 

U Musiimovora, Hhim-^tiLiiuin, Sahihu preneseno je od Ebvt Zerra, :?.- 
JijaHahu, 'jniiLL, da je fckao: Rekmje Posianik^ .iiiuiiihu, 'aLcjhi vesellem; Kada kla- 
niate dovoljnoje da staviie ispred sebe perdu kolikije hap na kraju 
sedia, UkoUko neniate ispred sebe perdit diigit kao sUip na sedlu im- 

mas ie vamprekinuti, ako ispred njega prods: jriagarac, zena icrfti 
pas. Upitao sam: Ehi Zerre kakvaje raxiika iz}nedu tniog, zutog ili crve- 

nogpsa? Rekao je: Isto sam ija pitao AlkhomgPosUnika, wiiaibiiu 'alejhi »■= ^ei- 

lem, pa mije rekao: Crnipasjestjtan,^^ Dokaz u ovom hadisu su rijeci: 

...crtii pas je sejtan. 

Rekao je Ibn-Tejmijje, rJiimehulbb: Cmi pas je sejian upsecoj rasi. Sgiani 
cesm unntaju taj ohUk kao I oblik one mscke. Razkg lomejesto cma hoja vise 
od drugih boja po^uje sejmtukim dhmit i posjedt^e (opiomu energy u-'^" *" Felhu-l-Bari. 4/4m. 

" Ibn-IiibbEin, Taberani u Ei-Mu'dzemv d-kebini, Ibn Hatitn u El-'fkht. AlbaDi 

ga je ocijerio vjurodostojiiini u svome djelu SiixHeiu cl-ehadm cssahiha, 4/439, 

hadi3br-1S24. 

* Hakim, Albani ga je Qdjenio -^^erodn^lojnim u djelu Safiihii-!-D:aifii '. AfiS.- 

" Muslim, Kitabul-musafcflli, hadia br 47. 

" MtiFA'm hi serhi Nevevi, 4/226; Nesai, 3/64; Ibn-Mad^e, ! /306; Darimi, I /32<J, 

** Risaktti-i-dzim!!. s?Lt.4\. Zastita od dzina i kjtana Diitil su istina, ntsu izmisljotiia! Na dar Bedra Iblis se pojavio u liku vdikana pleniena Bcnii Mu- 
dledz, Surake tbn Malika. Pridnizio sc musricima sa svojom vojskom i 
rebao Jm: Nth od !judi ne moie voi dams pobijedUUJa vas stitim. Kada 
su Ijudi stall u borbene redove Posknik, s^iiaiitLhu akjhi « Jtiiem, je zagrabio 
saku prasine i bacio je tnusricimi« u oci. Nakon toga, oni su se razbjeia- 
lu Diibril, 'd.jhi >d.cn, je krervuo pnema IblisLi, a njegova ruka bila je u mci 
nekog musrika, Itada ga je ugledao istrgao je mku vt mike tog ^ovjeka i 
dao se u bijeg, Isto je iiclnila i njegova vojska. Taj iSovjek rect: Surakd, 
zdr nisi rekao da si nam zastitnik?! Rekao je; ja vidim ito t4 ne indite, ja 
jc hojim Alkha! On zestoh kaznjava. To ]e rekao kad je uglcdao nielekc. 

OvO je rekao [bn-^AbbaS, raiijallaSi" inhujna. 

Rekao je rbn'Tejinijjc, ,,v^^.A.M^h■. Diini n^kada uziinnju ijudski a 
neknda Mvonnpki ohlik PreWamju se u Iptde, zmije, pauhve, deve. kra- 
ve, bravaid, konje, miizge. magarce. ptice i :dicm.^° Kako diini mijenjaju oblike? 

Kadija Ebu Ja'la Muhamnied ibn el-Husejn ibn cl-Ferra, nhimetiulinh, 
je idiAo: Seftani mmaju moc mijenjanja ivog omovnog izgleda u kojem 
ihjeAlkk i™«ai=iic, stvoris niti da uzmaja mveobiike. Maze kin da ih 
je Alldh ^Libhinchu v= w\\-.. poduHo nekim rijccima Hi postupcima koje kada 
izgopore Hi urade Alkh. ™(,bathu r^ ir'»bi im izmijeni izgltd. Zbog loga ka- 
iemo da oni mogu projnijeniti izgkd i pnkazivati se u TOzUatim obiicima 
u smisk da su u stanju da izgovore rijeH Hi urade nelto nakon cega im Al- 
lah, ..^ V. div'li., obicno izmijeni oblik Medutim, netnoguceje da oni sami 
sebi mijenjaju oblik ]er, huhalni prelazak izjednog obiika u dritgi biua 
razbijanjem i kidanjem dijelova tijela, a to izazim sm.rt.'^^ 

Ova tvixlnja je lljepa aii je treba dokai:ari. Ovoj "izjavi kao dokaz 
mo?,e posluziti piedaja koju je ptenlo [bn-Ebi Sejbe, rahimf^tiLiUih, u Kojoj 
stojl da su pred Omerom. nJijoJiihu'^nhu, spomenure pustinjske priki/e pa 
je rekao: Niko ne moze promijeniti oblik u kojem gajeAlkh, lubhinfhH it t= 
ai,, itvorio. Oni imaju sihirbaze poput vasih. Kadt^ ik viditf pmucite ezan! " Tejiir Ibti-Kesir. 2/317. 
^ Risaietu-l-dzinm, str. 32, 

" Akamu-l-mfifdiati. ^^T.W. 

40 lb 
Zasiiia od diina i sejtana Dzini su istina, nisu iimiiijotlna! Rekao jc Ibn-Hadier, «i>i««htLlUh; Lanm prenosiltica ovepredajeje tjerodo- 
stojan.-- Dodajem da je ovu predaju prenio i Ibn-Ebi Dunja, ,a]iJni.d=>i.iiaii., 
sa do brim laiicem pfieiiQsilaal, 

Ibn-Ebl ed-Dunja, n.him=hu!!a]i, je prenio od Dzabira, r^JEpHaiiK 'stitin, da 
]e rekao: Upitan je AUahe/v PQsia?iik ^-.iLniL.hu'ftlcjbiwsdl™, o ptistinpkitn pri- 
kazama^paje rekm: To su dzhiski sihirhasd. Medutim, ianac preno- 
silaca ovog badisa je veoma slab. Ima tri slabosti d kojima ne mozemo 
ovdje opsirnije govorki. 

To se ne kosi s hadisom koji je prenio Muslim, Rhimehuiluk, u Sa}n- 
hit od Dzabira, nicii}=!bhu 'nnhiJ: da je Poslanik, ^iiiiiiiliu '=l=ikLVf lell^m, rekao; 
NetFiazaraze, sujevjerja niti pmfiujskth prikasa,'" Posianik: i^iulla- 
bLi'JeiHvr«dS«m, u hadisii ne negira postojanje pustinjskih prikaza, vec 
negira vjerovanje Arapa da ih one mogu stavesti. Rekao ]e Nevcvi, kl- 
Km-L<h«llpK Vecina ucenjaka u vezi s ovim kai^ da su Arapi ifjeromli da (e 
prikaze, inace anta lejtana, zive u pustinjama i pnkazuju se Ijudirm u 
raznim oblidma kaka hi mlutali i umrii upustitiji. PosLinik. .-ii*i!itiu vUj- 
hi V* «lbm< je to vjerovanje porUstio. Drugi opet kazu da hadis ne negira 
postojanje pystmjskth prikaza vei nepra ubjedenjit Ampa da se pnkazu- 
ju ii razfilm oblicima i ubijaju Ijude, Stoga kazu: ...netna pustinpkih 
prikaza, zfiaci ne mogu nikoga skrenuii sputa. Toj turdnji ide uprthg 
drug! hadis h komestoji: Netnapmdnjskth prikaza, postojesamo se- 
'ali. Ucenjaci kazu da se'idi sfeihom nu dovu dn zmci d&imki sihir- 
bazh foJ€st> medu dzinima ima sihirhaza koji sebave magijom i pnka- 
zuju stvari dtugacijim^^ 

Napomena: To sro je UiMtov hadis prenio libu Ziibeir, i,h\^A.^\- 
hh, od Dzabira, ..dii.ihhi. '.nhu, nije dokaz slabosti ovog hadisa zbog roga 
sto je EbQ Zubejr mudeUis. Istina )e, Ebii Zubejr jeste mudeliis all je on 
jasno rekao ii ceivrtoni lancu prenosilaca kod Muslima, i^Kbnehuil=}i, dajc 
ova) hadis ciio od Dxabira, indnJiohu inh^. Time je uklonjena mogucnost 
tedlUa,^^ te je hadis, hvala Allahu, vjenodostojan. *» Feiht-l'Bari. 6/344. 

" Muslim bi serbi Nevevi, \4I1\1 . — - 

" Muslim bi Serhi NevL'vi. 14/217. 

" Tei^fe jc precutki van je imena osobe Hi osoba od koj ih je prenosibc had isa cua 
hadis, pa ga prciiese ad dragog imLiom koji ukazuje da je hadis Suo od pjcga, a 
nije. Takvu osoini ucenjaci badisa iiazivaju muddiis. (op.prcv.) M(\t2 od dfjna I sejtana Dzini %ii istina, vim iimisljotina! Muslim, rihinichuUih, jc u Sahthu prenio od Ebti Sasba, mhiiruiiniiiiJ,, 
oslobocJenoE roba Hisama ibn Zohre, uhimehuiinh, da je rekao; Uim sani 
u kucu Ebu S/idn el-Hudnja, ff^uHjiiisJiu 'anhu i zatekao ga da klunja. Sjeo 
sam i iitlekm da zmfrii namaz. Cua sam neke pokrete hpod kreveta m 
njegovaj kucL kad ono velika zmija. Ustao sam da je ubijem, ali mi je 
Ebu Seid rukom pokamo da sjednem.. Kadajepredao sekm pokazaoje 
na ohiiznju kucti i rekao: Vidiili onu hicu? Rekao sam: Da. Rekssje: U 
toi kuciJ€ zivio tek ozenjen mt^dic. Otisao je s PosianikQm, nibssahu 'aJcjhi 
T« jciiem, na Hendek. Dok m oni Uimo bili mLtdic je zatrazio dozvolu od 
FQslanika, .iii[ld3iihu skfhi ve viUm ^rekao je: Allahou Posianice, doztfoU mi da 
ohidem siipntgu? F&sknik, laiuiijiiu "ntdhi v? s^iltTn, mu dozvoH i rece: Pottesi 
orttzje sa sobom zifog plernetia Benu Kurejzet Mladjc je brzo otiiao 
supruzl Zatekao ju je na vratima. Spopala gaje Ijuhomora, paje zanta- 
hnuo kopljem dajeprobode! Ona rece: Nernoj £un(i dok ne udes u kucu 
i vidUhaje u njoj! Usao je i ugkdao o^omnu zmiju tmotan-u na kre- 
vem. Probo ju je kopljetn, potom je izalao i zabo ga u dvoristu. Z?mja 
ie pokrermla na vrhu kopija i niLdicje pao. Ne zna se ho je prije umro, 
miadic Hi zmija. Kudu su to Upriadi Poslaniku^ uiSaiiahu aicfiii vcidifm, rekas 
je: U Medini &ive diini koji suprhnih' islam. HJida. dozivite neko 
od njih opomenire ih iri dana, ako se nakon togapojave ubijte ih 
to su sejtanu"^ 

Postoje li medu diinima i sejianima muskarci i hne? 

Preneseno je u d\'a Sahiha od Enesa, r^ijiidiaiiu auhu, da ]c rekao: P^ije 
itkfska u ntdnik Poslamk a\h\h\^^i■^\t^t^■■i^'l\\<;en.jegDmno:AUalnemmemni 
eHSiti hike minel-hnbusi vet-habaisil Allalm rnoj, utjecem d se od hu- 
busa i habahat'^ 

Buhairl, RjiimihuiLih, |e nekao: Seid ibn Zejdje rekao: Gsvorio vamp 
Abdukziz: Kadajehm uSi,.}^ Rekao je Ibn el-Esii, rahmifliulbh: El^HtthttSt s 

damm&m na harfit ba,,je inricziria od rijeci ei-hahis sta zfia^i dzini mtdkar- 
ci, a el-ha&aisje mnozina od rijeii el-habise a ztio^i dzi?iske iene?^ '^ Muslim hi Serhi Nsvevi, 14/235. 

" Buhcifi »iea ' et-Fesh, 1 /242; Muslim hi serhi Ncvevl, 4/70. 

" Buimri: Kilabu-1-vudu, biibun ma jultulu 'iiide el-liala, 

*' Usanu-l-'Arsbi,2/iaKK. 42 Za^tita od dzina i sejtana Dziil su istina. nisi iimisljotipia! Raiiije smo naveli had is koji je prenio Ebii Hurejre, TudLidiihu iinhu, o 
vrijedimsEi Ajeta Kursije, Koment'Arlsuci posljedtiju reienicu u com ha- 
disu: Aktt to kazes, dojutra ti se i^tan jieie pribUziti. Ibn-H^idkr, 
cahini^bLJiiii, \t rekao: Frmeieno je u Ebu Mutevekibvoj predaji: Neie tise 
pnbli&iti ni midko ni ieitsko od dlina. Dak u Ibji-Dinisovoj preda- 
ji sr&Ji: Ne^e d se od d&imi pribiiztti ni mmko ni seaskoi ni mah ni 
veliko."" Iz navedenog se raiumije da dzina ima i miiskai-aca i ^,eim, a 
Allah najbolje 7Jia isEinii, Da li su diini serijatski obveinici? 

Da, diini su serijaiski obve^nici isto kao i Ijiidi, bei ikakvc razlikc. 

Rekao je Tbn-Abdulber, r.hij«fli„ll*h: Ulenta fmatra da iu dzini imjatski 
ohveznici i dase objavu obraca i njima, Dokazsu ajetit 

^,^j4i j^ f^ i^ (^ j^^ [# 5^ ^?^^ 0^1^ 1^ 

O iktipe dztjiski i ijtidskh zar vmn h. redova vasih nisu do- 
lazili paslauici koji su vmn ajete Meje kazivali i upozora- 
vati vas da dete ovaj vai dan do^ekatii^' 

Pa, koju bhgodat Gospodara svogaportcete?^^ 
Rekao je Falirudin er-Razi, iahi«=hu[lJv: Svi seskht da su svi dzini se- 
rijatski ohveznici. 

Kadija Abduldkbar, akunfhulUh, ]e. rekao; Nije mm pozmto da ncko 
strntra da dzini nisu serijatski ohveznicL^^ 

Subld, ^imd,LJl,li, u svDJoj 7,birci fctara je rekao; Ah pitas da It onipodH- 
jezuserijimkim tibavezonia u prtniamim propisirfia (usiilu) ill u svmm, odgowr 
Hglasio dapodlijezu u stJetnu, Jen ah je pomdem dajePoslanik =iiuuhu Vi^jbi 
,. sdkm, poshn fijimji kaa i Ipdinta, da siipodv i zakon opccg karakem onda m- *• Fetbti-l-Bari, 4/488, 

*i El-En 'am, HO. 

■^ Ei'-Kaktnan, 13. 

" PreiKKto iz djela Lukatii-l-merdzan, str 7 ! . 43 rifa lastita od diina i sejtana \)m\ lu istina, nisu izmisijotina! dimii iztfdaaaU sue ohaveze kofe su ti star^ izursiU, osim ako poitoji dokaz ks^i 
-ndta mmma. Uskkdu s tim kazemo iU su obam^^i kknjm, zekcu dad ak> pth 
sjedupi nUah m,pr^pisafie usiime, fjodz ohmnti, rmmmn postiti i dr. Haram im 
jesvestojeSmjatZifbrariio}'^ Gtat je prtiieseti u slcraoenom obliku. 

Vjere i ybjedenja diina 

U vezi s tim d^tiii se nimalo ne rdzlikuju od Ijudi. Neki su musli- 
mani, neki krlcani, neki jevrcji. Cak su i njihovi muslimani podijeljeni 
Itao i Ijudi iiuislimani. Neki 5u kitderije, neki sije. Podjcljcni su i na slje- 
dbenike suniieu i na novotare i sL Inia ili i pokornih i nepokornih, bo- 
gobojaziiih i gresiiika. Ailah, snrved«llc, je prenio njihovc rijea: 

A vtedit nama ima i dobrih t onih koji to nistt, ima hjm vr- 
$ts. fozlicitih.^^ 

O znacenju, ittta tuts vrsta rasJiHtifr, lb n- Abbas, ntiifaiijiiu 'inhmna, je 
rekao: Iftia tun i ifjemika i nevlcrnikaJ'^ Rekao je Ibn- lejmijje, [ahimshisl- 
Lh: To jest, raznih pramm, Ima nds mttslimana i net^emika, sljedbenika 
sunTieta i nawtara.''^ 

Da li « diini vjernici uci u Dzennet? ., 

UTtma prviK i kasnifih generacija se slo7-i!a da ce dzinJ ncvjcrni- 
ci uci u Dieheiitiem, dok se razilii2ie u vezI s uiaskom dzina vjernika u 

Dzcnnet, Ibn-Hadzer, fJiimAulbh, je rekao: Riiziili in se na cedri mislje- 
nja. Prtfoje da c'e uci u Dzcn.net i to smatra vecind Mcenjaka. Dfugoje da 
ce hiti u posebnom dijelu Dzermeta. Ow je preneseno od Ma/ika, raliimE- 
hdiih, ijos fiekik Treceje da ce oni bid na bedemmia izmedit Dzenmta i 
Dzebeanema. [ cetvno je suzdrzan0st od gopon) o ovornc.''''' " Lithatii-l-irt&xiSan, str. 93, 

'* FJ-Dzinn. IL 

« TcsJ^ir /bn-Kesir, Ama. 

*' Risaieni-l-dzinni, sir. 27, 

" Fsthu-i-Bari. 6/346, 44 lastita od dzina i sejtana Diini su iitina, nisu iimiiljotiral Rekao ]e Ibn-Kcsir, raK™fli,.;bi.: Ispravno je inlsljenje gmpe ucenjaka 
pi-vih generacija da ce diini vjemici uci u Dknnet kao i Ijadi vjernicL 
Neki Sll kao dokaz uzdl ajct: 

Oh£ koje.jtrije njih. fit covjek ni Min nije dodirmto/^ 
Dokazivan)^ pvim ajetom jc neispriViiO: mnogo boiji dokaz je ajeti 

A omftns ko se biide hojm stajanja pred smjim Gospod/i' 
rom pripast ce dvaperivoja, pa, koju bkgadat Gospodm-a 
svoga pori£ete?F° 
Alkk ^ibK=^.h« ^ ^^-.Kje ismkao bbgodiit prenui dUnima i Ijudiinasm 

ce dshvamtelje nagraditi Dzennetom. DUni su tu bkgodat doc'ekaii Ije- 
piom mhvulom njeiima mgo Ijudi. RekU su: Ne pomemo nijednu woju 
bkgfidat. G&spodaru nal, Tehi ivaka hvah. Alkk ^^. - Ji^JJ^, n^ bi istifao 
bUgodat koju im nsce ddtiy'^ 

Ibn-Kcsir. ™himch.linh, ovim je aladirao na hadis ko)i jc preiiio Tirmi- 
■LU r,hi^.liusl.h, od Diabira: ,nd^j=n=ii--.nh., a koji glasi: Vosknik. .nii Jid,« '.i.iki v^ 
.,dl.m, jepnmciQ cijekxuru Er^Rahman. potom rskao: Sto huite? D^ini sn 
Ijepie od vas ovoprimiU. Kad gad sam prouao ajei: ...pa, koju bbt- 
godat Gospodara svoga pori£eie?!, gotfariHsn: Ne poriimno nijMnu 
Tvoju blagodat, Gospodarti tias, Tebi hvalaJ- 

Rekao je Ibn-Tejmijje, ..himchuSLk: DMni neppnici hit ce kumjiM 
u Dzehennerm po komenzuiu ucenjaka. 2a. dzine vjernik vccina ujeme 
smum da ce bid tsagradeni Dzemmom. Prenesem je od Malika, Sdfijer, 
Ahmeda^ Ehujusufa i Muhammedn, .drin^.h^m^U.h, da nnairajuda ce oni 
bin upiisebnom ogrademm dijdu Dzenneta i da ce ih Ijudi moci vidjeti a 
oni njih nece. Prenesemje od Ehu Hanife, .^im=),J]^, daje rekao tijihom 
na^adajespas od DzehenneTnaJ^ " Er-RahfuoFi, 56. 
™ Er-Rahman, 46 i 47, 

" Tirtnizi, 5/73; Bezzar, Hakim i Ibn-D2erir od Ibn-Omera. Albani ga je oeijemo 

dobrim u Sabiliu^DJami\ 5/31, hatiis br 5014. 
" Metlimii '-i-femva, lV/38, Saudijsko iiaianje. 4S Zastita od dzina i scjtara Dlini su »tina, nm izmisljotina! Dzini se boje Ijudi Ci ibn-Ebi ed-Diinja, f;iiiinic'liulTaH, je prcnio od MttdMiida, rshjfn.hLiiiiT,, 
da je rekao: Dok sam klaniuo jedne noci odi^dnom ie preda mTicm pojav'to 
djecitk. Krsnuo sum da gtt uhvatim ali on ustade i ffreskocL zid. Cuo sam 
zviikpada na zemlju pH skoku. Poslije toga nije se pojavljivao. 

' Mudiahid, MHrrmliuiiiii, je rckao: Oni se boje vas kao i pi njih. Ta- 
koder je rckao: Sejtan se vise hoji vas fiego vi njegd. Ako vam se pokd- 
ie nemojte pdknzivau strah pa da pas zajase, budite ostri prema, nje- 
mu i on ie eiidi, 

Htifi?- Kadisa Ebu Bckr Muhammed ibn Muhammed Ibn SuJej- 

man d-Baglndi, rikiniLhuHjh, prenosi da im Je pricao Ahmed Ibn liek- 
kar ibn Ebi Mejmrune, i.ihicneliulhh, a ovaj da im je pri^o Gajas ibn Hu- 
sajn, jn.hLm=hLL|i^ih„ od Mudiabida, r*himsltiiiL.!i: Seftan mi se pHkitzivao u 
liku Ibn- Abbma, ridijdLahu 'anhuma, kild god sam stao na namaz. Sjeno sdm 
■se Ibn Abboiovik, rtJij.JJihu lEihuma, rijeU i stauio sum pored sebe rioz. Kada. 
:se pdnom pojavio nasrnuf> sam na njega, ubo jw / on je teturajucl paa. 
Nisam ga vidio poslije toga. Rekao je Ibn-Hadzer, whimEkiiiUk, o bafizu 
.El-Bagindaju, nhimetiullah, sljedece; bkrenje i povjerljiv dije poznatpo 
tedtisu7^ U Dvo) prcdaji }e |as[io rekao da je cuo, stoga neina bojazni 
od tedlba. bzini mogu ureci Ijude Rekao je Ibn el-Kajjirn, miiiisifhiiiinh: Uroka ima dvije vrsre, diimki i 
IjuihkL Potvfdeno je^'' od Ihnmu Scleme, raHiiiallnhu 'nnin, daje Poslanikt sillaU 
khu'aicjKiveieUem, H njeuoj kuct vidjo sktskbiju sa zutilom na lieu, paje rekam 
Ucitejoj n/kjit, ffitaje ureietta, Rekao je Husgn ibn Mes'ud el-Fena> ra- 
hSm=hui!aii; kraz, sirfa' u hadisu zndci dzinski urokJ^ Navedeni hadis labi- 
Ijeiili su Buhari i Muslim, HiiJnuiiiutiiuLiii- 

Prenijeli su Nesai i Tirmizi, Tjinimdiumullnh, od Ebu Seida el-Hudrija, 

j3^j4iAu -uiiiiu-. Posianik. jaU^iuitu "J^jkl vc aWtm.je traziQ z^fim oddzirm i Ijitd- ''* Tahekatu-l-niudelFisine. str. 32. 

'^ Buhari mcu ' d-Feth, \m^)% Muslim . biS&rhi Ngyeyl 1 4/ 1 S 5 . 

" Ei-Ttbbii en-Nebevi, str. 1 29. 
Za^tita od dzina i sejtana Qzini su istina, mu \im\l\]atm\ sk&g urokn, pa kaJa su ohjadjcni' sure El-fekk i En-Nas uc'ioje samo njih 
a sve drugQJe ostamoT^ Tirmizi jc rekao da je hadis dobar. 

It, ovoga se moJe jasna zaldju^itl da dzini mogu wrecl Ijude, O lije- 
cenju i zastiti od toga govoritcemo u drugoj Unjizi, ako Bog da,'' 

Da li se dzini zene i raimnoiavaju? 

Rekao )e Allah, jkm ™ iMis: 

"^ j; [^l£lJ J-L jip- jli^ |Uj Jji ^>; ''tJ)^ *3^i} 4Jjai.^l 4^3 y*! 

/ kada smo rekli itteUcimiuPadnite Adeniu na seMdtd, svi 
padoU Qshn Iblism, onje hiojedan od dziiia i nije sepoko- 
Tto naredbi Gospodara svoga. Pa zar cere njega iporod nje- 
gov, mimo Meiie, kao prijatelja prihvatiti, kad su vam oni 
n€prijatelji?Kakffje sgfan hsa zamjetta lutsilnichtud^ 

Rekao je kadi)^ bcdruddin'' ' Muhantmed ibn Abdiillali es-Sibcli, n 

birni:hLj.l)iih: U ajetu se sp&minje porod ito ukazuje da. se Tnzmmzdm]u.^\ _ , 

Neki ucenjaci kflo dokaz raimnoxavanja dzina tiavode ajet; ■ > 

One hffje, prije njih, id c&v/ek ni dzhi ii^e dodtrtutoJ^ 

Prenosi Bejbeki, /ahimfJiutUli, od Abdultaha ibn Mes'uda. nciLjiiiihu 'unhu, 
da je Poslanik, aSiaiUhn jicjhi ve icll=rf,, rekao: Vecertis ce mi doci petnaest 
dzhm da hn itHm Estr^aUf si>e bratici i amidzicL 

Naveo je Ibn-Dierir, pKimci,LJbii, prcdaju u kojoj |c upiiaci Vehb ibn Mu- 

nebbih, Rkifn^hiiiibh: Da li d&nijedu, pip, urmm i mzmmzavajn se? Rekao je: " Timil/.i, lil^d. Rekao je da jc dobar. Nesai. 8/27 ! , 

^' Es-Sarim el-betitn-fi tcsaddl li-^-suharaii el-eirar - Osti't mac v borbi protiy 

zlih i^ihirbasa, u osmompoglavlju koje govori o Ujcku za urake, 

" El-KebfiH. 

* Bcdruddb nije ime vcc vjerski pocasni naiiiv. Zbog toga jc napiaana malinn slo- 

Vqm. (op.prev.) 

" Akamii-hmejiiian, Str, 33, 

** Er-Rahnam, 5fi, 47 Za^tita od ditna i s&jtana Diini i\i istina, mn \im\\oimz\ Njih ima vise vnttL Pravi dzim supuput tjefra, nejedu, fiepiju, ne ■umiru- i ne 
rnzmnozamju se. A, tTm ih kojijedu. piju, umiru i razmnozamju jf." 

Dzini ce mujezimma biti svjedod na Sudnjem danu 

Prcnlo je Buliari, fihimfhulbh. od Ebu Se ida el-Hudrija, RJsF=it=hu 'anhu, 
da mu je Poslanik, iiUiLiahu dfihi v« ^Ahm, rekao: Vidim. du volUstfnu stokti 
ipifstinju, Kada budeS sa svoj^m sttnorn stokom i u ptistinji povisi 
glaspri idenJH ezatiOf jer svako do koga dopre mttjezinov glas svje- 
doBt 6e mu na Siidnjem danu i diini i ^udi i svi drugi.^'^ 

Zbog toga sejtan, AlbhsiproiiLcL^, kada cujt eziin pobjegne ddeko i ispu- 
sta vjerrove kako nc bi cuo e^aii, )er bl u torn slucajii svjedocio mujezi- 
nu na Sudnjem danu, a on je neprijatelj vjcrnikLi, pa kako da svjedoci u 
la>risc svog neprijatdjat? PretiijeM su Malik, Boiiarija i Muslim, rahimehu- 
mulbh, od Ebu Hurejrc, radijilbhu atJiu, da je Poslanik, ulUlkliu "Jtjtii w sditm, re- 
kao; fOida se uci ezitn St^tan pobjegiie i isptista vjetr&ve kako ne bi cuo 
ezan. Kada se zavrsi uietije esatut ifratise. Opetpoljegrie kada se net 
ikamet, pa kada se ikametzavrsi vratise i donod covjeku rasne misli, 
gpvoi'i rnu da se sfeti toga i toga, iega se inace ne in sfetio, te iovjek za- 
boravi kolikff je ^'ekjata kUnjao/^ Ovo je Buharijeva veoija teksta. 

Kada i^ dzini raziEaze po Zemiji? 

Prenijcli su Buharija i Muslim, rahJinfJiumiJiih, od Dzabira, TrdfiiilUhLi 
'anhu, da jc nekao: Rekito je Allahov Poslanik, ^iHiiiihu 'iJfjhivesdicm: Kada tta- 
stupi noir ill kada omrknete, pri^vajte djecu, jer se sejtani tada ra- 
zidupo Zetn^i, Kadaprode dio noHpustite ih. Speminjudi AUaha 
zati/orite vrata iejutn ne maze otvoriti zatporetta vrata, spominjttM 
Alhifja zatmrite svoje rrtfesine, spominjtt^ AUaha prekrijte posude 
niakarpreko njih nesto stavili i ugasite svjeti^kef" " Luka(u-l-meriM(!!j, sir. 44- 

" Biihari mea ' e!-Feth, 6/343 ; M Esai , 2^ 1 2 i Ibn Madze, 1 /339- 

•* Bithaii men 'el-F?.ih, 2/^4; Mitslim bi SeHti cn-Nevevi, 4/91 ; Nesai, 2/22,; Dari- 

miJ/273.iMsUk, l/fi?>. 

** Bithari ifsea' iii-Feth, 10/SS; Muslim hi serki en-Nevevi, 13/185. 

Zastlta od diira i sejtana Dziri iti iitina, nisu izmisljotlra! U OYom hadisu nalazi se pet nircdbi: cuvanje dJH^ce, latvaratije 
vrata, zatvaranje mjesiiia, pokrivanje posuda, sve to uz spominjanje 
Allaliovog. .H. vf dirlie. imena i gasenjc svjetUjld ptije spavatija. Posla- 
nik, ^]h[[^h^ '.Lihi v=ifH.,^, je razlog za cuvanje djece i zatvaranie vrata na- 
veo Q ovom hadisu, A razlog zatvaranja mjcsina i pokrivanja posu- 
da spometiiiQ jc u drugoj predafi pretiesenoj u dva Sahiha: Preknjte 
posfuie, ztttvorite mje^me, pozatvamjte vrata i ugasite svjeHljke! 
Sejtan ne maze otvoriti mjeUnii, jii vrata niti otkriti posudn. Ako 
ne jut^ete nUta osmi stapa onda spo^nenite AUahovo tme i stavite 
gaprekopmudeF Posianik, ,=,ii.ii.hLi»bj}iit.i.]!fjn, je spomenuo razlog za 
petu rvaredbii u hadisu koji je prenio Ebu Davud, fihimfJiisllaJi, od Ibn- 
Abbasa, r,diHi*h^ 'mh™», a vjerodostojnim su ga ocijeniU Hakim i Ibn- 
Hibbaii, ..himfhi^^ulUK Pojavio se mis, n&sioje zapdjenfit'dj i batio gaje 
predPosknika. ^l!.li.ls«yqhiv..die«i, naprostirku )m kopj je ijedio. Od te 
prosdrke izgoTJeh je koliko jeddn irehrenjdk. Poskjif-k, .^iinikhu 'dcjhi'-=id- 
!.:.,> rekaa: Pred spavanje pogasite svjetiljkejer sejtan moie nave- 
sdjednogmisapoput omg da iiradi isto ovopa da izgorite. Rekao 
je hafis hadisa Ibn-Hadzer, r.!i]i«.hi,!S.h; HoAis /tojasnjam Ha je mvelo 
miia na mj postupak, top kjtan. On, Ijudski ;iepHjate/j, potpomazs se 
protiv iovjeka dntgim Ijndskim neprijiitdjem, vatrom. Molimo A/kha, 
:^ V, iiA\.] da nas svojom plemetdtoscu sacma neprijatdjskih spiakh On 
je Biagi i SamilosmP"' 

Preneseno je u Muslimovom, nhhneKulLah, Sahihu od Dzabira, r^diidla- 
hL. W.«, da jc preiiio od Poslanika, ^LUdi^dm aUjhi ^ ^ii^m: Kada ^4e sutice 
neptdmjte stoku i djeai dok se nei dofrro ne zturnu Jer kada sunce 
zadeptt dok se noi ne spmd iejtani se raztdupo zetnlju'^'' 

Rekao jc Ibn-el-Dkvzi, «him.Kuiiai:: Jiaziog njihowg liretija ii to vrije- 
meje holja megucnoH kretmja nocu ncgo danju, jerje tama i cmina uo- 
pcepogodnija od drttgih boja za. iejtJimke sik. Zbog togaje u hadisu kop 
je prenio EbuZert, radij^lUu'iniliu, Poiknik, s^Miaiiu'aliihivfseiltni, rekso: Cnii 
pas je sejtan, Ovo Je od Ibn cUDzevzija, TJ.imi*ullah, prenio Ihn Hadkr. 
tiililm=Kulbh, u El-Fethu,^^ " Buharimea' el-Fetfi, 6/350; MitsHm bi serhi eti-Nevevi, 1 3/ 1 84, 

« Fethid-Barl. \ I/S6. 

" Muslim l)i ssrbi Nevevi, 1 3/ 1 &6- 

" Fe.tfi[i4-liai-t. fi/342. 49 od dzina i ^ejtana Dziri su istina, i>isu iimiiljctinal Rekao )e Abdullah sin imama Alimeda ibn Hanbcla, lahimfhumaUiti! 
Mo} otac je spavao u podnevnini sari ma i Ijeti i zimi. To je i meni na- 
redivao i govorio ie da je Omer ibn el-Hattab, radi^SEnhu ■;inhu, rekao: Spa- 

vdjte popodfie jer sejuini nespamgii popotJnc! Ovu. predaju )e nnveo Ebu 

Nu'ajm, rjhimfhiiSbh, IcSO PosblllkoVU, ij!Lj3Lj]iu ilefhl re strLtm, a Albanl, rahirae- 

liLiiidij ]e lanac pnenosilaca ocijenio do brim,-" Neke zivotinje vide sejtane 

Prcneseno je od Ebu Hurejrea, f.idiisKahu 'anhu, da je Posbiiik^ siiSiiiihu 
'ilijlii ve Bctlem, tekao; Kkda cujete njakanje magaraca trti&Ue nt^cUte 
kodAUaha od iejtamt, jer ga je on mdio. A, kada htjete pijetla tra- 
zite odAilaha hliigpdaiit jer je on vidio melekaP- 

Diini su, jednom prilikom, obavijestili ashabe 
gdje se nalazio Allahov Poslanik, biiyiiu dtjhi vMeiim 

Rekao je Ibn-lshalt, Mtvirrwhullah: Pricali su mi daje EsmaEhn Bekrova 

kcerht, i^jjillahu ^lIllla, ?^^/i2,' Nakon izk$ka Poskniku, siMlaku'alqhivcMileiiil,* 

Ebti Bekra, Hdij^JIjhu anhu, izMekke {\x vrijenie hidzre) iid. vrata Ebu Bekro- 
ve kuce doslaje^pa Kurgfljana njimd. i Ebu Dzehl. a. bioje p&gan i ne- 
mordan. Stall m no. pmm aja sdnt iz^h i upitali su me: Gdje tije otad 
Rekia mm: Ne znam gdje mij^ otac, taka mi Allah a. Ebu Dzehl je zama- 
hnuo i tako snazno me eJamarie da mije ispala nausnica iz aha. Nakon 
toga su Biisli. Td mci nhmo znali kuda se zaputio Posianih Htblhhn '^icihi « 
sdiem. Toje tTajalo dok .'ie nije pojavio dzin muskarac i s krnja fia kraj Mek- 
ke na cistoin arapsk&m jeziku citirao itihoue, Ipidi su ga pmfdi a niiu ga 
vidjeli, praiili iu glas, Govorio Je: 

"r- 

Neka Allah, Gospoddr IjuJi, TiajMjom itngradom tisgradi 
dvojicu iaputniks odsjelih kodsatofa Ummi Ma'beda " Ebu Nu'ajm, rahimcIiulMu od Enesa, rodijiilliihu 'mnlni, a nti od Poslanika, sallnLLuhu 
'alcjK! vcsi-lk-m, AibaiiL, ialiinieliMlliih. je u djciu£'.v-A"a,'fj/j£f pod brojem 1647 tu predaju 
ocijenio dobrom. 
" Bvtipri mea'et-Feth, 6/350; Muslim bi ieiiii Nevevi, 1 7/47, SO I Mm od dzina i sejtana Diiiii su istlna, nisi imisljotina! Dosli su kopmm. odm^rili lepa noiMviU 
uspioji ktf omrkne kso drug Muhammedu 

Nekn Tftjeite miadicd Benu Kaba kidc prijatns 
gdje su vjemidma napmvili zasjidtr- 

^ejtanov vrisak na dan prisege na 'Akabl 

Rekao je Tbn-lshal^, r.iii^<:hu1lntn, u hadisu koji je prcnio od Ma beda 
ibn Ka'ba, ..him.huSi.i., od njegovog brata Abdulkiha ibn Ka'ha ibn Mali- 
ka, ..dii.l].hu '.n^^: Doksmopokgaiipriscgu mi Akahi iejianjesifrha Akube 
pevikao najglasnijim gl^om koji sam ikaddw. O stmovuid ovih naimm- 
hi, ev& mm mjtzettmiema i otpttdnika od vjcres njim. kuju ramu zauje- 
ru pr&tiif vast Posknik, ..ii.ibhu '.Ujhi v* ,d].m. je samo rekao: Ovoje s^tan 
Ezebbu'l-Mabe, ovojelhjiEs^ibb. CujeSUineAUahov nepHjute^uV, 
Tako mi AUaha, posabavit cu se samo mboniT'^ 

Aucor El-Lisana je rekao: Kaze se za veonta pokidemg covjeku mu- 
zemmern.^^ l%t^ntbea, upotrijebljen u predaji, je nuioiinarije^l JW^d/, 
upotrebljava se za otpadnika od vjere. A, ovdje misli na Poslanika, »!- 
b:i.h« y^ihiv. «ll=^. i ashabe. Time je klio, ncka je Ailahovo prokletstVG 
na njega, obavijestiti Kurejsijske ncvjeriiikc o prisegi na Akabi kako bi 
mogll reagovaii prije siienja. Medutiiii, All'ib, .^v.d;.iic, gaje ponbio i 
Qzd'igao vjem islam jznad svih diugili millcta i vjera. 

Sejtani prisluskuju i kradu vijesti s neba 

Pientsesio je od Ibn-Abbasa, n^.j.i^hu '.nhum., da je rek:io: Pricae mi 
jejedan Posknikop, ^=nllSlh« -.Uski « ,e>U=... ashab da. su jednoni prilikam dok 
su ijedi/i i Poiknikom, s.lhlhhu 'M^,.. ..ii.m, tigkdalj ^mjezJn paddicu, Po- 
skmk ^u\.i.a'.ku^...ik«. ihje upitao: &ta ite gomrHi a ovt^nfs u iBnbi- 
lijjetu? Redid ie veiiksn. Hi imnoje velikan u toj nod - rekii iu. Paslanik, 
«lhi^hu dqhi V. ^ik^Je na to rekao: Ona ne biva baietm zbog neHjegzi- 
vom ilismrti. Vei, nas Gespodar, tebareke ve teaia, kada nesto rm- " E!-Bidajs ve en-tiihuja, 3/1 S9- 
" El-Bidaje ve en-nihaje, 3/164, 
'^ Lisaisn-l- A rebs, 3/1516, ,.S4.. Zastita od diina i lejtana DzJni su istina, mu Jznoisljotina! r£tii jrieleci koji nose ABahovo prijesmlje zauce tesbih, potom meleci 
svukog natednog neba ista urade dak vijest ne dode do ovozetnaM- 
skog neha, Dzini to prishiskiiju ipretiose svojim iti^etiicima, pa £to 
prmtesu kako su hdi istiimjet tnedutim, oni na tojos dodajuJ"^' 

Od Aise, mdijnlhhi! anha, jc prcneseno da je rekla: Rekia sum: AUdhov 
PoskmUSt gaiari su potiekad gouor'di o ncceptu i imdenzo da bade isdna!? 
On je rekaot Toje htitia kojuje dzhi ukrao prhluSkujiwi nijesii s 
neba i Sapnnoje svom sticetiikit, ali doda stotinu ia£iJ^^ 

Hoie li sejtan, covjekov pratilac - karin postati muslrman? 

Rekao )e dr. El-FJkar. hifizahuiiah: MoSe se dogoditi da hvjek u toiikoj 
mjeri utjece na ivog stalnog pratioca od strand da ovuj pr'tmi islam. Pjt- 
riijeli su Ahned, nhimshnilah, uMitsnedu i Muslim, nLimchnlUh, u Sahihu od 
AbduUaha ibn Mentda, ™dijaJkhu aiihu,'* daje rekas: Rekaoje Postanik, saiiaJ- 
IlJiu yejh] vc tciifm.' Svakontje odredeti stahii pratilac od dMiid i ineleka. 
Ashabi reko?e: Zar i leh'u AUabov Foslamce?! Rekao je: Iineni. Medutifn, 
Allah mi je poniogao u horhi s njinif pajeprimio islam i nareduje 
rni sottio dohro,''^ 

Smatram da cvrdjija dr. E!-Eskara, hafiuhuibii, n'lje ispravna. Nje- 
gov govor ukazuje, on je lo yisno fckao, da svaki nmsiiman moze 
izvrsiti utjet^aj na ^ypg pratioca i da ovaj primi islam, Medutim, to 
nijc tacno! Iz hadisa se jasno vidi da jc to speeificno za Poslanika, ss!- 
laiiihu 'a]ejEii n m]]tm 3 ojii koji ivrdc da fiijc 1 da se odnosi na sve mora 
to potkrijepiti dokazom, a doka^a aa to. koliko ja znam, nema. Vi- 
dimo Omcra, ridifaJiaiiu '^tiim, koga se sejian bojao zbog snage iijegovog 
imana, dubine njegove akide i zesche u vjeri, medutini, i pored toga 
nije mogao toliko utjecaiii na njega da primi islam. Osim coga, kada 
bi musliman, osim Poslanika, ^^ihllahu aJejihi vt K]km, mogao lujecati ria 
sejtana da primi islam izgubiU bi se miidrost iskusenja i ispii;a. Sla- 
zcm se da vjernik moze oslabid svog scjtana cestim spominjanjeiti ^ Mtislim: Kitabu selam, hadis br. 1 24; Ahined, Musmd, 1/218, 

" Buhari: El-Tibbu, babun, 46; et-levhid, babun 5iA; MiLsJim; Fi es-seiaoi, hadis 
bn 122 iJ 24; Ahnu^d, htiLsnsd, l/l 28 i 6/S7; Bejheki, Ed-Delail, mS5., 

" Muslim bi Serhi Nevsvi. 17/157. 
" ''Alsmu-i-dlintsi ve es-sejalln 52 Zastit3i od diina i sejtana Diini su istina, itju iimisljotina! ^ AMaha, iubh^c^ku y^. i^iLi, pokornostima i ucenjem Kur'ana. Na to, 5 je- 
dne strane, ukazuje hadis koji je Ebu Hurejre, tidijiilnhv ^nhu, pripisao 
Poslaniku, i^MUha -iiGjki ™ «llcm; VJernik iscrpi svoga ^cjtana kao i*ff 
jedan od vas hcrpi svoju devu na putovunju, Hejseitu, raiumfhuUsh, 
ie rekao: Prenio ga je Ahmed, r^himfhullih. U Unru prenosikca nalazi ^e 
I^nLehia.""' 

Okivanjt Sejtana u ramazanu 

Preneseno je od Ebu Hureire, radSplbhw Vnhu, da jc rekao: Rekao je Po- 
sLtTiik i^MUhu 'J=i,iii vf sdi™: Kad ttasiupi rmnazati otvore se vrata mih- 
sti, zatv&re vrata dsehennejna i okuju se seftani.'"^ 

Od njega se, takoder, prenosi da je Vjerovjestiik, liUatiahu "jIcJM ve «!- 
!fm, rekao: K^da nastupt prva ramazanska n&d okuju se iejtftni i 
nep&sltdtti dzinL.^^"^ 

Rekao je vcliki uceiijak Muhammed ibn MuHih, fiivimtlmlUh; Sejta- 
ni htvaju haieni u lance i okove u rdmazanu prema vanjUini opoghadisa, 
ili neposhiini sejtani kako precizira &mj rivajet. To nepobiinini Kmatraju 
Ebu Hatim, Ibn-Hibhan i dmgi u^enjaci. ^dtmehumLiiiit.- To nezm^i da zla 
neitaje u poipuno.sU mgo se smanjuje, jer ofii slabe. Imam Ahmed rJiim?- 
hulkk. mmj hadis je pnhuaiia kakoje i dosao. Rekao je Abdullah Ahmed^v 
sin, r.kiBiehLJ!ih: Rekao satn svom ocu da vidimo ludake da. ih pogada dUn- 
skapadavica u Tamamnu? Rekao je; Hadhje dosao mho i negovoH o toms! 
Imam Ahmed. ,;,him*hiiii^K, if drzao prindpa da ne tu?naei hadise premse- 
nim zmcenjem osim one koji seprerme odprmh generacija - selefa, a ako 
oni to mm uradili nije ni on. "*^ 

Preneseno je od Ebu Hurejte, HdijaJiniiu '^nW, da je Vjerovjesnik, sMU- 
hu 'aitjiii ve MjJem. tekao: Santo je tnoiti nmmetu datopetero: "* Kfedzmea' ez-zs.vaid, 1/1 16. U lancu preiiosilsica je i Musa Jbn Vindan koji gri- 
jeSi pri prenoficnju. Tome trebajoS dodati da Ibn Lehia' mje jasno rekao daje euo 
hadis, a Ibn-Hibban Je rekao daje mudellis: Bloje dobar covjek, alije pi^caikivao 
prenoxEiije odslabih prencsitaca. To jc joS j&dna slabosl ii hadisu. 
'" Multefekun alejhi. 

i»* Timiizi: KJtabu es-savml, babun 1. Rekao jc da je dobar; Nestai: Kitabu es-sav- 
mi, babun 5; Ibn-Madzc: Kitabu cK-savmi, babun 2; Ahmsd, Musned, 2/292, 
"^ Mesaibu-l-insan, str. 144. 53 Zastita od dzTna i lipm ^m 5U istina, nisu izmisljotina! ziuiah iz usta posta6a Ijepk ce kod Aikha mirisad &d mohtsa^ 
mekd traze opron za njih sve dek ne iftarc, 

' svaki dan Alkh ukrasava SvoJ Diennet i gopori: Uikoro ce M&ji 

dobrirobovi ukhniti at sebe tdkoce i ueprijattttfsti i uci u tebe, 

ekivaju sesejmni u ramitzanu, pa ne mogit radiri ko im£e rode van 
ramazaimt 

- i Bprasta im ne u posljednjoj noci. 

Upitali svi; U non lejietu-i-kadra? Rckao je: Ne, radnikti seplata 
d^e kudu zavrsipffsao."^^ Prinosenje zrtve, kurbana, diinima J€ zabranjeno 

Ulcma se sbie da je prinoknjeirtve, kurbana, dzinima/abranjeno. 
StavJse, to )e sirk, jer sc time koije kurban nekoii:i mimo Allahu, as™ ve 
JiLriif. Muslinianu iiije doxvoljeno jesti to mejo a kamoli to raditi. Upr- 
kos tome neznalice rade vo lose djelo na svakom mjestu i prosiom. 

Rekao je Jahaja ibn Jahaja, i-ihimeKLinni,; l^cao mi je Yehb, c-^tiimthul]*h, 
dajejedan balifa pmnasan izuor vode i htio gaje ukodHH. Tom pri^dom 
zakiaoje -znvu dzinima da ne preside mdu i to rneso je podijelio Ijudinm 
dajedu. Kudnje za to cm Ibn-Sihab rekao je: Zakkoje it4} mu nije bakl 
i nahranio ijudc omm slo njima nije halai, Posknikje zabnmio mess za- 
kkm dzinima.''''' Ibn-Slbab, whinKhulhli, ]e Mubammed Ibii Muslim ibn 
Sihab ez-Zubii. Bio |e iiiiani, hafiz, hadisa, poznavalac fikl;a> veiiki uce- 
njak Bio je scjh imatnu Maliku, TTi.hiTn=ini^[iiih. 

Veliki Q^enjak, kadija, bcdruddin. Mubammed ibn Abdullab es- 
Sibdi, rihimchuliak, je rekao: Prenio sam iz nthpisa. veiikog ucenjaka> s^i- 
sudina, £bu AhduUaha Muhammed ibn Ebi Behra> fnhimJmiijih, pripadmka 
hanheiijskog mezj}eha epis dogadaja koji ^e dogodio u Mekki u godini u ko- 

joj su iskopiivali iztfor, Rekao je da gaje o tome obavijesdo imam ucenjaka 
hitnbelijskog 7nezi}eba u Mekki, kojije lieno organizsvao iskopavanje a na 
sebegaje preuzeo Hitlifa ibn Md>mud el-Kfjkni, n-himeinuEbh. OHjeopisu- 

1" Ahmed, Rekao jc !bo Muflili u djelu Masaibu-l-insan. air, 145; Lmac prenasi- 
laca ovog badkajs dabar. Mm od diina i iejtana Dzini SL iuira, vim iimisljotlnat ju^i dugadaj rekuoiIQuia m stigli do m]esta hjeje spommuo. jedm- hpa^ 
jc izalao u bumlu. nije moguo progomriti. Takavje dugo ostaa, onda smo 
ga culi kiiko g&^on: Midivuini, zarje vama dozvoSjmo narm nanositt ne- 
pravdu? lUoh: Sta. nmje?, i kakosmo vam uHnUl riepruvdu? Maoje: Mt 
smnujemo u fivoj zemljL i tako miAlbhaiedim fum mmiimin medu nji- 
ma, zato sit me poslali da vam kazeni da necete provcsH airnda mdu dok 
im ne date njibovo pniml Rekm sam: Kojeje vase pravo^ Rekao je-.U^iitj 
btka, itkr^itega mjboijesM mozete, Gbucite ga I provedite kr&z Mekkuda 
ovoga mjestiL Pmmga zakolpte i nama, u ktrutr Abdusamed, baciie krv, 
m^ i giam. d sa ostalim mesom radmUa hocete! Ak& kika ne uradite m- 
kada ndenm doptistiU probzAk vode kroz ovu zemljtt! Rekao sam: U}-edu, 
m-adit cu tako. Nakon loga, ccvj^kje dosao sehl (rljao ike i oH govorecr. 
La ilahe iMak gdje samja to?! C&vjekje mv vm sebe oHsao. a tjasam 
Qtisao kuci. Surradan, krmuo sam u diamijtf. a na watirm zatekob m- 
kog nepozTtatog cmjeU Covjek rece: Stanuje ii hadUja Maiifa ovdje? R£- 
koh- Sta c'e d? Maoje: Trebam mu nesto hprliati Mm sam: Red mem, 
ja 6i mu pmiijeri. onje zauzet. Rekaoje: Simc sam sanjao bika okidenog 
raznim nakitom i od)ecom. mdill m ga i proveli por^d Halifine kuce. tu 
su zasmli da ga vidL Kadagaje Pidio rekaoje dajc to raj, potom gaje on. 
poveo. a Ljudi su ^ m njim, tako m izoili iz Mekke, mkkiiga i dijeb^- 
hatili u butiar. Zacudio me njegov san, ispricao ittm ga mekkarishm veh- 
kanima i ostalim stamvnidma Mekkc kao i djeli dogadaj. Kupib su vola, 
ukrasiliga. obuklL doveU do mjesta kopanja, zAkkii i bacili km glam i 
mge u im^novani butiar. Kada mo stigli im ono mjem vodaje nemjak., 
nhmo znali ni gdjeje izmr m gdje se gubi, alt «m smo dijelove bika ba- 
cili u bunar kao da me neh uhvatio za- ruku i rekao kopaj avdje! lu smo 
kopali i ukaza nam se mda, izviralaje iz brda. hozprolazje mogao proa 
komanik Poprainli smo ga i ocistUi, voda je potckia tako da se iuo zubor 
Nakofi, otpnlike, <ettri dana vodaje do^k u Mekku. Ljudi kojt su zi^eli 
u okalini buriara nisu znali da u bunaru ima vode. 

Rckao \z itcenjak, Muhammcd ibn Abdullah. ,.h™^«lUh: To se nima- 
h ne radikuje od predhLamkog obicuja bacanja lijcpe nagizdane djemjke 
u rijeku Nil Taj diabilijetski obtcaj AUabje iskonjenios Omerom odkoga 
su dMni snahomll Daje taj izvor i sliine kopao covjek poput Omera, od 
koga sejtani strabuju. veda bi uprkos njima potekk, a ne bt m zAklaom 
vrapea Hi neho vece, ali ivako wijeme ima svoje Ijude. Potom je rekao: Co- 
i^ek koji mijeove ispricao je poi^zdan. Ugostio meje, bio sam mu i koms> 

S5 hstlti od dzina i sejtana Dzinj SL iitina, nhu izmisljotina! ja^ imao sam hkmtvasa njim biojejedan od wijiikrenijih, rijijpobozfiijih 
i n^jpovjej-ljimjib Ijtidi. Svi u tarn jnjestu m nhhii u vezi s njegov&m iskre- 
fwsti, p&b&htosti, a i sdrni su bill svjed&cl tog dogadaja.^^^ 

Prlnoseiije zitve dzinima posroji i danas, to rade sihirba^l i vrace-vd 
koji uspostavljaju kontaktc s dJ.liiiitia, U to spada i odlizak neziialica 
sihirbazima da ih lijece od sihira, dJinskog ulaska u tijdo i sK Siliirbazi 
od neznalica traie da donesu iivotinjiJ pieciino opisanii, potom da }e 
zakolju i njencini krvlju namaiu bolesnika, potoni im naredi da je bace 
u bunar be?. .?|iominjaiija j\l]aha, ^ks: v=di;iL., pri bacanju. To je xsbranje- 
n.0 prinoknje ziT\'e dzinima, iako oiiaj ko ju je zaldao nije rekao: Uitne 
dzbiid, jer djela se ocjcnjuju prema narajerama. 

Onaj ko prinesc zrtvu, kurban, bilo komc osim Allaliu, luhhintAu vc 
t4',il3., je prokler. Prencseno je u Musliniovom, Fahimcliul]*h, Sabihu od Ali- 
je ibn Ebi laliba, (odijailniu Vnho, da je Poslanik, sitlsSUhti: =le^hi v= kLIcciv rekaii: 
Neka Allah prokime onogit ko prinese zrtvti nekonte osim AllahitT^'' 

Zabranjeno je molitl dzine za zastitu 

Allah, suthsntku VI ti'iL, je prenoseii d^inske rijeci rekao: 

lift J lijjiji ^1 j^ ii^jt C3j>jM^ ^j~^y^ y> \}^J 015 aM J 

/ bihje Ijndi koji su zastitu. od dMrw trazili, pa su hn tako 
ohijcst povecaUJ'* 

Ibn-Kesli', rtiiimthuJJih, je ultratko rekao: To jest, smatrali smo se boljim 
od tjudijeriu oni nas moliii za zaitim kada od^ednu u nekoj doiinl, osa- 

mijenom mjesta i diino. Arapski diahiUjaski obi^aj bioje dd m trazili za- 
Mm dUnskog velikana u fof ddini Qdjvdkogzla. Smatrnti su dap to po- '" Akamu-l-menizcin, str. 79. 

'" lifldis raoTie biti Paslanikovo, sallaHahii 'aicjhi vc jiclL-m, proklbjatije tih osoba i Lako 
je i pre\'cdeno, u skladii s tim znacfinJEm. A, tnoSe zna^ici i PctslarikovUj sEJlHiJutiu 
'Bicjhi va K.'Lliisi!, obiivijest da jc Allah prokieo te osobe, U toin konLekstu prevnDd bi gla- 
sio: Prokkoje Allah one ko/iprirtose zrtvii nekanie iisim Njemu, (op. prev.) 
'* El-Dzinn, 6, Ajel je prevedcn u znaiSenjuda 3U dziri zbog Ijudsikih inoibi za za- 
Stilu postal! obijesni i jo5 sii ih vtSe uznemiravali, Ajct ima i drugo znaCenje, rijeC 
rahek u ajem mlnosi se na Ijude i znaci icSkoiiiL, tcgobii i si., tj. dzini su im nanijeii 
teSkos-u i tegobe. Obni zriaCenja su ispravna 1 iiiediisobnn su ptiva2aiia! (op. pre%'.) 

Zastita ad dzina i i^jtana Diini su iitina, nisu iimisljotinal pUrtukskii u nepnjateljsku zemlju pad zailUem vdikegi ugkdnog cnvjekit. 
DMni kadsu vidjeli da ih zbsg itrdia od njih mole za zasrim, josstt ih vise 
ptrpadali istj-ah im tivecavalu kako bi ihjolme mdili zd mihst i jos vise 
ih se bejalL Hfkaoje Kiitade, r..hLmdLuiLTh: Fovecdi su im rahek zmci poue- 
cali su im grijeh, a i dzini m postali nnjdiji u uznennmvanju. Suddi. r^- 
tiLmthLiiinh, je rekao: Prije. kada bi covjek edsjeo u nekoj doiini s porodkom 
rekao hi: Molim dzinshg velikana u owj dahni da zastiti mene, porodicu, 
imetak i stado! Katude, r.hini^kLiii.i,, je rekao: Nakon rnolbe ttpucms diini- 
ma, a mAIbhu, .,^vc Jjdio, da ih zaititi, oni ihpsvUe tiznemintvaju. Pre- 
nioje Ibn-Ebi HaUm, fihii«<-iii=ii^h, od Ikrime, rJiidndi«iUK, daje rekao: Dzini 
iu se hojali Ijudi kohko i njih Ijudi Hi oise. Bjezali su iz doline kada dodu 
■u njit ijudi Voda Ijudi bi tada rekao: Mohmo za zastitu dzimkog vcUkatm 
ove dolim. Tada su dzini sami acbi rekii: Ljudi se boje rms kao i mi njih! 
Nakon toga, prihlizili su se ijudima i pogaddli ih dodirom i iudi^om."" 

Moliti dztiie za zastitu je sirk, Allah: ^i^^ vedwik, nam je lo zamtjenio 
necim boljim. Prenescno je od Havle bint Hakim, fjii!ijilFihu,"iinhLi, da je re- 
Ida: Ctda sam AlLbomg Poshmika. f,ii,!i=im-ikjhLv. =,11=^, daje rekao: Ko od- 
^edne na nekom mjestu i kaze: Euztt bi keUnuitiliahi et-Mmati mitt 
serri tna hakka!, Utjeiem seAUahovim sdurknim rijecima odzla moga 
hoje stvorio!, niita rmi nece naskoditt do odlaska iz tog mjesta. 

Prcneseiio je od Ebii Hurcjre, iDLSL|j,i]ahu'aiihLi, u Muslimovqm, nhimcliLiiiah, 
Sahihu da je iieki covjek dosao AJIahovom Poslanika. sjlbli^im 'aicfhi ■« ., Jicm i 
rekacj: AJiabov Poslaniie, sinoc me ugtizeio pauk, mnogo me mmuiio! Posla- 
nik. uiiLiilnhLi'ni.ihivt.f]!™. mil je rekao; Kada si omrkntiodusi rekao: Euzu 
bi kelinmtilLdn et-tatnati min ierri nut bakkaJ, Uijeeem seAlkhovim 
saursenim rijecima. odzk ojtoga sio je stuoriol, ne hi ti naitdio}^^ 

Ebu Davud, iakl^=h:.iLih, ]t prenio od Abdullaha ibn Amm, ^^v^dw^^ 
■inrni, da je reltao: Kada bi Poslanika, s.ibhnhi. '.-J.ihi .-, idl=m, na ptiMifanju za- 
tekla mcuciojedovu:Ja erdrt. Rabbi veR/ihbiikiAlhthti, Ehzh bilLthi 
miji ierriki, ve serri mafiki, ve serri nmjedubbu a'lejki! Eit^n biUa- 
hi min esedin veesvedi mine4-hajjeH pel-akrebi, ve min sakini-l-be- 
ledi, ve min validin ve ma veUde! Zmiljo, moj i tvoj GospodarjeAUah. 
Uijeiem- se AUahu od tuog zta, zk kojeje u tebi i zk koje se krece po tekf I" Ihfsit' Sbii-Kesir, 4/429- 

"' Mmlim bi serhi Nevifvi, 1 5/3 1 , 

'" IvhisUm bi serkl Nei>evi. 1 V/32. 

^^^^^^^^■H 
■ 


^M^^^^M 
hstita od diina i sejtana Diini si i stir a, lisu iimisljotina! 


Uljecent se Ailahu od km i velike crm zmije, i mpc'e od zmija. akrepa, 
i-mmvnika tmtambe i od roditdja i onoga k-oje rodeno." ^ ^ 


iH 

■ 


Reliao je Hitttabi, (ahiiididbh: Stanoettika nas^Uibe zfutS diink mi ho- 
raiM na ztmiji A, tusstanhnjesuako homvilteimh b/ra iz^adetm ili m, Posu^i 
rmsiicmst da se iztnz rodite§ odmsi na Ibiisd, a otto stoje rodeno i^mni 

Rekao je Nevevi, jiihimdiuHnh: Rijecesvedu dovi znaB osobotjerse taj 

izraz karisU za s-vdku osobu. ' '■'' 

Preneseiio je ad Hurejmii ibn Fatika, !id[ii1latiu Vnl:". da je rekaot Izgu- 

bio sam devu i krenuoje tridid dotavii Tia ulaz it Jmk spuitio iarn smju 
jahaiku, ii/ezaop i rekuo: Moiim veiikana &ve dotine da nie zastiti, m&iim 
mocnika ove dotine da me zastiti! Nakon toga m^n kgao m devu i odje- 
dnom kroz noc cuogLis koji je govario: 

MoU salts tw od viUianstvenogAlLtha 
p&tom uci ajeteiz sure Ei-Enfal 

AlLaba jedimg obpzavsCj i'-'Tis 
brini drjni niiu tofskp stmsni 

Razbudio sam se prestraien i rckao: 

Or glmnifs sta to zbortl uput^i 
Hi zabitida tgje Ito ^vorii 

Qdgovorio je: 

Allahov Poslamk, spttno dohm 
pmlanje da pozow u spas 


1 
1 Spalava Ijude od raznib sramois, 

Tiareduje da Sfp&sti i kldnjet"'* 


1 


'1 


II' Bbu DavLid, 3/34. Hafiz hadisa Ibr tladScr rekaoje xa ovaj hadis da je doTsar. 
To je X&tno, jer prenosilae Bekijfe kojeg su ncki ktilikovali ovdje je jasno rekao da 

mil je recent), 

'" El-Ezkan str, 194, Rijcc csived ima i dnigo Tnaccnje, spomenuo ga je autor 

Mvw!/ el-Ma 'huda, prcma njemii smo ga i pri:vc[i. (op. pre v.) 

'" Akiiimi el-msriBcitu, str 1 24, 
i 
1 
lastlta od diina i sejtana Dziii SL istina, n'm izTrisljotiria! To ga je navelo da prihvaci Islam. 

Rebao je Kurtubi, f.h>mchu3i?3.! MolM Mine z^ zastim mimo Alkhaje 
sirk ikujr, bez ihtkve dvojbe.^^'' 

Zabranjeno je traziti pomoc od dzina 

U principu to )e osnovni fia^in djdovanja sihirbaza i gacani. To je sirk 
jcr je tiazenje pomoci od nekog dntgog osim AUalia, iub!.n«.h^ v. «-.U. Godc 
od toga )t cinjenici da sejtan; iiiltog ne sloic dok ne uani kiifi: rijeama ill 
djdinia, i i-ve sto je sihirbat nepokomiji Aliabu. *™., .a=ii., fcjrani su inii bli- 
zi i pokomiji. Kao mali sluyi smo o jednom poznamm sihirbazu da Scida 
ho^ iiapravid sihr i Sfupiti u kontakr sa sejranima. Km' an stavi na noge 
leio cipele i cako ude u toaler! Tck Itada to uiadi sejcaiii g?i sluzc 1 donose 
stvari u liucu. Taj postupal< je jasno nevjerscvo, jasiio I za saniog sih!rbaz;L 
2alosno Je da neki sihirbazi ne znajuci uznevjemju u Allaha, i^« 
dsr1i=, Neke rijeci koje u£e, falismaii'i koje pisu, uglavnoni, stavise uvijek 
sadrze q sebi ja^an siik i kufr, samo u vidu nerav.umljjvih sbva, a da bi 
zavaralj ney.nalict ubace potiekad kuranske a)«e kako bi mJdili da l^o- 
risce samo Kor'anl Vidio sam mnogo tih zitpisa, jos iiijedan niiam nasao 
cist od Brka. Ono sto zdiino reci jestc da ona) ko to izgovara cini kufr, 
iako to ne zna. Klanja i posti a cini sidt, iizvi^en t AUahu safiuvaj nas! Ta- 
kvi su izgubili i vjeru ! dunjalak, a to je jasan gubitak. ■t Stanuju li diini u kucama Ijud;? 

Ccsio se prociije da iia nekom mjesru ili ii iiekoj kuci bo rave diifii. 

Da [i je TO tacno? U tome ima i istinc i lazi. Istina u tome je da je m mogu- 
fe, Ijudi su to doiivjdi i Serijac je rekao da je to moguce. Vec smo naveli 
hadis ensaiijskom mladi6j koji je zatekao d/ina u obliku ^niije u svojoj 
ku^i. Hadis se u cjelostJ iiaJazi ii Muslimovom, rihimeh«ilJi. Sohibu, 

Prenio je AbdullaK ibn M.uhammed ibn el-Kutasi, <.him=huiLah, pricao 
nam je El-Hasen ibn Dzehut, rihLmfhulL=!i, rckao mi je Ibn Ebi Ilja^. -hs- 
...i,«ii,h. pri£ao mi je Ebu Abbad ibn Ishak, ™b(m«hu]hh, od Ibrabima ibn Te/sir nS-Kuniib!. 19/10, M Zaitita od diira i sejtana Diini su istina, niiu izmisljotinal Muhammcda ibn Tallie, nhimfhulbli, od Sada. ibn Ebi Vekkasa, nuiiiiibhu 
'=rthii; Bia sam daleko od knee kad mije doiao izasknik moje supru-ge i rekao 
dap] le odazovem. Nije mi se to mdjeio, uieio sam u kucu i rekdo: Stdje?- 
Rekidje: Otfu znuju - pokazd-iaje rukom - vidala samje upusdnji kddu se . 
oiamirri. potomjejedno vrijerne nisam mdjelit sue dosad> taje m ma zmija, 
poznttjemje. Sad je odrzao govor, xahvalio Allah ii, pohvallo Ga i rekaor 
Uznemirio si me, Kuneni ti se Allabom ako tejosjednom vidini ubit cu te. 
Zmi)a je ktsia i?. kuce, potom iz. dvorista kroz vrata."'' . . 

Ibn 'Akil, n.ki*.«:hui]ah, u svoiTi djelu El-Funun \t rekao: Kadn/is u Bagda- 
duy blkjejedrid kuca-ko^djeu njoj steinotiao. osvanuojc mrtav. Jedmm pn- 
iikmh doimje hafiz Kur'mul i izriajmio tn kucti. Svi smo cckab sta ce se dogo- 
diti. Osvanuo je potpiijio ^drav Ita je zahidda kondije.pa su ga pitat a tame, 
rekmje: Kada sam zatiniio hianjao samjmju i proucio neito KiiTaua. Odje- 
dn&m, iz hiniira. izade miadk' i ns^aia selam-. Prepao sam se, a on rece: Ne boj 
se, podtiH menecemii iz Kur'ana. Nakon toga, nestah je sirdm. Pitao sam ga 
da mipriea o toj kud. Rekao je: Mi smo d£m rnnsiinuint, klanjama i itcimo 
_ Kur'aft, a aim kueu issiajmljuju satno gn^nid. sakipljaju se fta pijajihamOj 
pa ibpoddvimo. Rekao sam mu: Bojim te se kad mi dodes nom. D&lazi mipo 
danu! Rekao je: Dohre. Izkzioje iz btinara danjn i zblizio sam ses njim.^" 

iVf nogo ]c ovakvih predaja, nekc smo vec sponieiiuli. Sto se tice ne- 
isdne u vezi s ovim ona se ogieda u sirenju lazi o tome ibog licnih du- 
jnjaduckih interest nekik Ijudi. 

Kako otjerati dzine iz kutil 

U slucaju da se uyjeris u boravak diina u tvOJoj kuci istjerai cei iii 
na sljede^i nacin: 

PrifO: otidi u tu kucii sajos dvojicom i reci: Traz:im odvus ugovorom 
k^iste daii Sukjm^nu da izadete iz ove kuee. IzaAite zbog AJhba. .ek k 
Jiciifi nikog ne uznemirujueL To ponovi cri dana. 

Drugo: ukoliko nakoi-i toga ponovo osjetis iiesto u kua nalij vode u fxi- 
sudu sWiVi 1,1 nju prst pribliKi je Lssiiania i proud; Bimiilkd}, cmsejna biliahi ei- 
lezi kjse mijdm sejun mmnte?d\ ve hi izzetiikhi eUeti k turamu ne k nedamu, 

"' Akamti el-merdzaii, sir. 75. 
'" Aicamii el-mcrdzan, str 99. \ 
Jastita od diina i sejtana Diini su istina, ni^u iimisljotina! _ve. suitani/Mi el-mmi' vditeMki ve hi csmaihi el-husm kuihha, dizun nun 
el-ebiiJh-ed ue min serri i'sjasim-l-imi vc d-Mtmi ve min sem- kaUi muimin ev 
mttiimH. ve min Setri ntajehmdhi bil-l^li vejehnunu biji-nehan vejekmunu 
hil'lejU vejehmJhi bln-nehar, ve^mi ma hdeh- uezereve heme ve min kni 
IhUs Mf d&tnudihi. ve min letii kuiil dabbetin Ente iihizun bi nasljetiha imie 
Rabhi dksLratin mmtekinmi. Eimi hi ma isieaze bihi Ibralfmu, ve Masa, ve 
/so, tF Muhanmwd min serri ma hakka ve zentf vc heme, ve min Imi Iblh SJe 
dkimidilii ve mill seiri majeb^ Euzu klhhi es-Smii' el-Mmi mine-i'ejtani et- 
radami, bismillahi er-Rahmani ei-Jiahimi, Ves-sajfati saffa, fiz-zadnr^ W- 
^a, jk-tidijati sikra, inne Kahckum k vahid, Rabus-ienmvati vei-erdi ve ma 
b^nehuma ve Rahd-mesanki. Jnna zejjeti.m ei-semae bi zinednil-kevddbi ve 
hifoan min kuHi iejtanin majidin, kjesiemmeum- ilel-mekii-e'aLi. tfejuh^jU- 
ne min kuiU dzanib, duhurm, vekhurn mabitfi msib, ilk men hanjei-hatfets 
fi etbedhtt iihdhtn sakib U nrte Aliaha, Omrkii smo iAlMmn k&ji sve moz£,$ 
Nje^vom sfiagom %o/ se niko m nutze iuprotsiaviu nitije tiadvkdati> i s Alh- 
howm neprihsmmiom vkstL MoUmo za zdnm svim Alkhomm imenima od 
zM astiU dMmkih i Ijidtkih sejtam, odzJa onili kojigajamo is3iose Hi kripi, 
omga sto izkzi men a hrije se danjiu omga ito sc knjv nocu a izMm danju, od 
zk iUBgKf sfwrmog i po Zemlji ToErefio^ Utjecemo seodzk Iblisa i nje^fve voj- 
M gk ivakog itmmija koje Tt dmiza kike, moj Go^darp na pravom pam, 
U^ecem se od onoga odeega se utjecao Ibrahim, Musa, ha i Mtdiommed odzk 
Strega iWorenog, po Zemlji mUrenog. odzkiblha, nfegpve vt^skeisvega sto zio na- 
nosil U^ecem seAMiu ad prokkogkjtam, u imeAIIdmMikstivogSamil&sfWg. 
Take mi Ofiih u redove poredimk i onih koji u^ijemi^u, i onih koji Opemmu 
ataju, vOiBogje, uistinu^jedan, GospodarmbentiZem^ci onoga stajeimiedu 
tijih. i Go^padfr iHokS. Mi am nebo najbhze vama ^ajnim zv^ezdarm okitili, 
i euvmioga odmkogd sejiam prkoifioga da nepmluikuju mekke-skiip mjviH, 
asasvihsirana bimjugadtnL da In bill otjemni: tijih hkapan^a twprskidna, a 
onoga ko}ist0ugnthi-sdg;iesijerlicapkmiec'a. "■' Nzkon toga, po djeloj kuci 
prolij malo te wde i s AUahovom, subhaneh" « itab, doz-voloni 6e izaci." ' 

ETO: lijek je pred toboin, n^ tebi je da budes iskren prilikom ucenja 
dove i zamolis za pomoti Gosptidara iiebcsa i Zeraljc. Nlposto ne osta- 
vlj-sj ovu uputii i lie traii lijek u zabludama siKirbaza i gafara! U tosne je 
nesreca i bdaj. Molim Allaba, az^^v* J«=ii=, da budemo od onih koji Njega 
za pomoc mole, na Njega ise oslanjaju i Njcgove se vlasti cvrsto ddd f 1^' EsSaffat. I -10. 

"* E^-Vahiiu es-saiisbu- M lastita od diina i Jejtana Diini ^u istma, ntsu izmisljotina! Dzim su manje vrijedni 

\ na manjem su poloiaju u odnosu na Ijude 

Rekao je kjk Ebu Bckr el-D^-eiairi, h^z^M^: Diini su, M i 
dobri. na manjem poioUju. pocaiti i pkmenitmi u odmsu na Ijude. 
Stvoritelj je powrdio Ijtidsku pocttst u rijeama: 

Mi sniB sinove Adetimve doista odUkovaU: daU sino hn da 
kopnom i moretti putuju, i opskrhiU ih tihisnim jeBna,J 
dali im velike pred7i&$H nad imioginia kaje sino sttforiH." 
Tako nesio nigdje nije recem o dzinirm, ni ujednoj ohjavi niti je 
preneseno od nehg poilanika. Sue to jasno dokazuje odUkomnmt iju- 
di Tiad diinima. I sami dUni imajv dsjecaj manje vHjednosu i skhostt 
pred covjek&m, i to ukaznje na Ispramost ove tvrdnje. Na m ukazuje 
i d&imka ohohst i uzdizanje samih sehe kada su ih Ijudi mohb m- za- 
Hitu. Zbog Ijudshg vclicanja i uzdlzmja dMna (razenjem zaime od 
njik peueMn im se obijm i nevjerovanje. O njimaje Uzvikni rekao: 

I biloje ^udi koji su salUtu od dzina traMU, pa su im tako 
obijest poveiaiiJ^' 

TomesvjedoH i nfthovo hpuHJenje potreba ijudima kaJa ih zamo- 
k imenima njihovihvdikam Hi ^e zakunu njihoidm ugiednicima. fo 

rade zb&^ o^jecaja. manje vrijedmm i skbosti pred Ademovim potom^ 

kow ugkdnim kodAUaha. A, bit ce ugledan hd AlJaha ah bude i^fe- 
rovcio u Njega, obozavao Ga i ispoljamo jedmcu u Njegovom gospa- 
darsmu ibadetu, immiina i si^jstvima. Bez toga, belji iu dobn diini i 
diini uopce od Ademovih p&tomaka nevjernika i mulrika.''^ I" El-hra. 7U. 

'" E!DziTm,€. 

'" 'Akidetii-l-mu'mim, str. 32 S. 62 la^tita od diiia i ?ej(ana Diini su Istina, riiu izmisliotina! i Da li diini uinemiruju Ijude? ^ 

Rekao je sejh Ebu Bckr el-Dze^iairi, h»fix,liuibh: Uztiemimvanje Ijudi 
odimne diimjepowrdeno i tte moze se porecL Powrdenoje tehtHalnim 
Mazom i mlem. '-' Takoder, rdzutmki nije nemoguce. ^tavik, mzum do- 
zveljava i pswrduje tu pojam. Da nip mekka zaduiemh za cuvanje ijudi 
niko if ne hi ipasio diinskog uzncminivanjn. Zbogtoga ko ih Ijudi ne vide, 
sto brso mijef^aju obUke i sto su im Hjek tukva da ih i fie o^eumo. Zbog 
suega toga, ncma surmje dnje mogtice uzneniirtivanje Ijudi od stratje nekih 
dzim, Ponekad to uznemiravdnje km izazpafio Ijudskim nesvjesnim na- 
noimjem neprdvde njinio, poput posipanja vrek mde pa njima. -mohrtnjn 
na njih. ^edanja na njihopu nastanthu. Out se lada OiWte i uznemirav^u 
Ijude. Ponekad, bez ikakovog pomda ?iasi!nich s£ pomsaju pre^nu Ijudi- 
ma, hto kao kod Ijudi hjijt'dni drugima nOiilje dm riekada a powdfim,, 
a nekada hez- posehmg povodd, sto mozemo vidjcti l;od Ijudi bharene pri- 
rede, slabog mam, zlommjerrdh i mahumnih. Vec imo itaveU pom-den 
hadis u komt'stoji dajejedan mkdicemanju kopijern uho dzina pittmre- 
nog u ogromnu zndju. i prije imrd zmije dzini su mu se osvetiii zbog toga 
i ubiliga na lieu mjesta. Ebn Seidel-Hudri, nrdii.ii.hu -nnh.je rekao: NezfM 
se hje prije umro, mladic Hi zniijafL.. Zbog opcepozmitoiti i mpTOtivlje- 
njn Ijudi toj istini sudowljit cemo sebadisom o cmarijikom mbdicu nave- 
demm u Musiimevom, nh^d.^ibh, Sahihu i necu navoditi druge dokaze... 
Navest cu dogaduj koji se dogodio ti mojoj kitci. cije smo^ boii i pos/jedice std 
podnosili i osjetili. Imao sam stariju iestru zvak se Sddijje, o3iim.hf!Ui,. >- 
dnogdanajosdok smo bili mali diztdi sma grozdove hunni sa dim kuce na^ 
krovp&mocu konupca. Mi smo biii fmkropu, a pdvezane grozdove burmi 
dizali smo na konopcu. Moja sestm Sadijje jedan grozd nije mogk podici 
i pooukmjuje d&k, pakje s krom fiajednogdzina, Pad&m na njega kao 
dagajepum uznemiriU, ]cr joj sezbog toga suetio. Sedmicno je dobizio u 
mu dm, tnpuUi, Hi vikputa i duvioje. Jadnica fe kopm-ik i udanibi rio- 
gama kao zakkna ovca. Nijej^pustao dok ne hi bila poiumrtva. Jednom 
prilikem je pr&govorio iz nje ijasno rekao da to radi zbog toga ^^^ S'^K 
usnemink tog i tog dana na torn i tarn mjestu. Dokzioje tako mucitije^ 
u inu dokje nakon deset godina nepodnoHjive patnje nije uhio! Jedne noci 

I" Pod tiikstuaVnim dukazom misli se na Kur'sm i Simncl, a pod Culom- na Ciila 
vidaL, sluha, dodira... jer se lim £vlima mo7,e osjetiti prisiust\'o dziaa u mM osobi, 
(op, prev.) M lastita od diina i sejtana Diini su tstina. vim iimlsljotina! juje davlo, ona le vrfila i udamk nognma M nije umrkl Nekapj AlLik 
,^hb.«i.u .. .='=L, oproin i smilujejoj se! Aminl To sum doziido isvojim Gtlma 
gkdao. A nije isto vidjeti i cuti, '^^ 

To ulema naziva j/?r«« - Mimka pudavka. njoj i lijeku za ii)u go- 
vorit demo, ako Bog da, u sljedecem poglavlju. '" 'AkU-ietii'i-m u ''« '" f, str. 230 . 

DilNSKA PADAVia 
- mm I LIJEK ZA h^tila od d^ina i hjms. Dlin^ka padavica - sitMrta i lijek la nji Sta je padavica? iin Padavica jc mozdani poremedaj. Rc/iikai: tog poremciajaje nekon- 
trolisan govor, nepovezanost re^enlca, gubitak pamccnja i kao poslje- 
dica poremedaja mozdanih iivaca dolazi do porcmedaja u pokfecima i 
postupdma te oboljela osoba nije u stanju kontrolirati hod, ponekad, 
sposobnost odredivanja odmjerenog koracanja ili amjeretiog razmaka 
izmedu stopala. Manifesoije se poremecajem u govoru, postupcima i 
razmisljanjo.'^' 

Ibn Hadzerova, ^\,mMn„ definicija 

Padavka je bokit koja djeiimicno iprjecava pokrete glavnih djelo- 
va tipia. Uzrokuje j€ zacepljenje mozdanih swora gusum gas.ovima> ili 
izhdvanje nm^tih gttsova iz nekih dijeleva tijela u mozak. Ponekad, po- 
pmtnepojave tmpada budu koienje, padanje i izlazakpjene na listazbog 
gusioce tjelesn^ vhmiom. U nekim ducajevima, padavicu nzrokiiju dzi- 
ni. To rade sarm ksi i necisii dzini zbog privlacnosti covjeka Ui zbog ze- 
Ije da mu nanesu hem. Prvu ifrstu paddvice potvrdiiju Ijekari r govore o 
iijekii za nju, dok drugtt vrstu mnogi Ijekari negiraju, $aniB neki &d njib 
je potvrduju sH ne znaju lijek za nju. Jedino sto cineje mprotstavljanje 
dobrih nadahnutih d;da zlim nitkim dmama kako bi otkionili I neutm- 
lisali njihov utjecaj.^'-'' 

Dokazi postojanja dzinske padavice 

Dzinska padavica )e pod|ednako porvfdena i razumskim i trddici- 
onalnim dokazima. O njeiioni postojanju raspravljaju samo inadzije ili 
ohoU, i 

i "^ Vjdi; Aiemii d-dzintiiji davi el-KHabi v^,ejsv5unfle,,5tTt.^52,, i jifemu ei-dzinni 
ve ei-meiaike, sir. 76. _ •■• ' 

^ Feihu el-Sari. 10/114, 67 Zastita ad dzina i sejtarta Diinska padavica - sultina i lijek ii rrju Kur'anski dokaii '■K U^vlseni Allah )e rekao: 

Otii hoji se kninatom hrane neic $e dici osim km oni kojeje 
hJtaK d&diroin izbezumto..^'-' 

Rekao je imam Kurtubi, hihimehuilRht Aprje doknz nelspratffmti mi- 
sijenja onih koji negiraju diinsh u^okovanje padamcc tvrded da to uzro- 
kujupmode kca,. iiegiraju uldzak dzim u ccvjeka I dzimki dodir.^''' 

Komentirajuii navedeni ajet imam Taberi, r^hiifLchuibh, je rekao: Pri- 

&(j mijeBUr. r^ii^fhuibh: Rekus mmjejezid, „hiTT„rinunJi: R^kao mmjeSei- 
'd, «kL,«fhdi,k- OdKatade, r.J>i™hu!Uh: Diahiiijetska kamata bikje takvada 
m davalipozajmice do odredmog roka. kdda hi htekao a dtdnik nije mogao 
vratin poa'MJmku odkgali hi vriJ^anje i povecavali iznos. Allah > n ,-.-.; hcditiiii, ;e 
rekm za one koji uzimaju ka)7iatii m- dunjaluku onako kako mio opi^ali da 
ceizaci k-kaburova kao oni koje je He^tan dodirot)} izhezamio, na ahiretu. to 
jest km da g^je izhez^mio dodirom, znaci itidihm na dunjaluku. ' ^^ 

Rekao je Ibn-Kesir, nhimehuK^Ji: Oni koji se kamatom frraite..., to 
jest diet ce $£ kao lejmnojn op^ednuti koji ib izbczumljuje zhog toga sto €e 

njegom wtajiinje iz kabura hiti veoma ruzm.^^* 

Rekao je Alusi, rtbL-imehulhh; Oni koji se budu hranili kamatom mtat 
ceiz kahuroua poput, na dunjaiuku. opsjedmttih dzinom, Izraz tehabbut 
upotrijcbljen u ajetu oznaiava uzastopne udarce na raziicite strart^,.. Do- 
dir spomenut u ajem znaci ludiio,jerse za covjeka koji poinds koristi npra- 
vo mj izraz, kaze^e musse er-redztdu kada poludl Jzrazje, u osnovi, uzet 
odd&dira rukom, Dzimko izhezumljenje mzmnoje takojtrsijian mozda 
dodirne covjeka i izlucepine u njemu skhne negativnont djelomnju, te ih 
pokrene i dog&di se ludiio.^'^ '" El-Bekare. 275. 

«■ Tejisiru el-Kumhi, 3/355. '" Tefsini el- Taheri. 3/ 1 L 

I!* Tefsini Ibn-Kesir, 1/326. ,.',.. 

'^' Prtujicto iz djela Aitimu el-dzitmifi davi s!-KUahs ve es-Suntie. str, 2fi3- 68 
^s Zastita od diina i ^ejtana Diinska padav;ca - mtm i li]ek la n|U Dokazi iz Sunneta Preneseno je od J'ala ibn Murrc^ iHtiijiilal™ anhu, da je rekao; Vi- 
dio sam Poslnnika, loUaiiah^ aitjin v* ^i*m. kako radi troje i to nije 

vidio niko prije mene i nece vidjexi poslije mene. Krenuli smo 
na piiU TUi fiutov^nju smo naisli m zenu s dpteiom, sjedilaje, 
pa recei Alkhov PosUnili, ovo dijeteje zadesik nesreca, a t naj 
je zddesik zbog njega. M sama ne znam koliko ptita na dan 
dobije padavku! Posianik, .^iSilbhu ■ii^ihi v, ,=iirtn, recs: Dodaj mi 
ml Podigla ga je i stavila izmedu Pos/anika, miuuiiku 'aifjiii ve s^i- 
icm, i sedk. Poiknik ^^m\^^^ ■.i.jhi .« =rikm, djetetuje otvorio mta, 
tri puta pljiicnuo u njih i rekao: BismiUahh ja sum Aliahov 
rob, povmise Aliahov neprijatetjid, potomj&jje vratio dije-^ 
fe i rekao: ^ekaj nas rta tstom mom mjestu kada se kiuterno 
vracali. pa nam red ha se dogadilo! Otisli smo. vratili se i 
.zateklije na utem mjestu, pouekje sa so horn tri ovce. Posknik, 
^ii.!bh. 'ni.iiu V. =.iicm,> upim: Kakoje dijete? R^Maje: Tako mi 
Onoga koji teposko sa htinom sve do sad nismo nista primije- 
tiii. i ivo uzmi ove ovce! Posknik, .laiiiiinhu iieFkii^eieHcrn, i'^ce: Stat, 
uzmijednu, a ostale vratil..,^^^ 
- {] drugDJ predaji koju je prenio imam Mimed, whimfhiJiiti, stoji: 
Pricao namje Veki'a, f.hin,4hulhb: Rekao rmmje Bl-Ea'mel nhim^W- 
bh: OdMinhak ibn Amra. nhim.huiinh,- Odja'k ibnMurre, i^iiiji- 
iih,.'.nKa: Odnjegov&g oca - VekV. ,Mm.^W\.h'^. jednom je rekao: Od 
njegovogoca - daje neka zena doik Poakniku, oUriibh.. '=i«jhivf Klbm, 
sapoludjciim djctetom, pa je rekao: fzadi, AUahov nepTijate- 
Iju^ja sam AUahov Posianik! Nakon toga, dijeteje ozdravih 
Zenu mu je pokknik dva ovna, nesto mask i iuhogsira. Poda- 
nik iJkU,h..=icjtLi,^.cll=m,> rekao: Uzmisithisir, maslo ijednog 
omOi a drugi vratiP^^ '" Hejsemi, Medzmea' sz-zsvaid, 9/4, i kaza: Prenio gaje imain Ahmed preko dva 
iancapre-mailaca. i Tab^ramjcdmm. Prenosiod jedtiog Ahmedovog kinca su .a- 
siuplfeni u SaMhii. Dodajem da Je h^dis prenio i Hakim u Musfedrelfxi. 2/617, i 
ocijciiiogavjerodostoJTiini,snjimi;c slo^-ioZehebi- ^ ': _ , . . 

'" PreniQ ga je Abincd, Rekati jc I lejscmi a Msdzirtea' es-zevaidu, 9/6: Prenio ga 
je imam Ahmed, prenoshci sit zaxtupljcni u Sahihti. t hUita od dzina i sejtana Diinska padavka - sus-tina 1 lijek u rji 3 - Od Dz^abira ibn Abdullaha, r.JipUjKu shhuin:., se prenosi da je 
rekao; Iz^ai'li smo ^kupa s Poskmkom, .ytlU[:iUu 'iicihi v. sriirm, a po- 
hod Zmi er-rika, kada ymo doUi u kamenjar Vakim fred nas 
izade zena sa s'mam hja je zivjela u puitnijL dosk je Poslani^ 
hu. .uLiaii^hu ikjbj vr .^]km i rekla: Albhov PosUnice, ovoje moj sin 
seitiin rtii go. odtizi-ma! Posianikt iallBlkhn "aititti v« sellem, /* rekao: 
PriMiziga menih kada gn j£ priblizlk rekao joj je: Otvori 
mu tista! Otvorila je i Posbnik, saiiiibhu ■^IljIii. ve icikm, ;V ni puta 
pljucmio ti njih, potom r^kao: Povuci $e Allahov neprijatelju, 
ja sumAllahov PosUnikl Tojepomvio tri puta, potom ^e re- 
kao: Uzini svoje dijete. nece biti prohlema, neie se povmti- 
ti ojio sto gaje mitcilo...^-'* 

Od Ataa Ibit Ebi Rcbaha, rjismiehullnh, prenosi se da je rekao: Jhn 
Abbas, radij^lbSiu 'aHhuma, tue upitao: Hocci U da H pokiizem dze- 
netUjku? Rekao sam: Naravno! Rekao je: Ova crnkinjaje dosla 
Poslaniku, .^il.iijIhj 'ibihiv^ >J!fm. ; rekla: Imam padavicu i Qtkri- 
Vgm se kad me zaded, pa moii Aliaha za me fit! Po$Umk, iaihlbhu 
aJtjhi ve ^^Wmjoj rece: Ako hoces stipi se i dobit cesDzenneU A 
ako hoces rnoUt cu Atlaha da te Ulijeci. Rekla fe: Strpit cu se. 
Potom je rekla: Otkrivam se kada me to zadesi, pa moli Aliaha 
da se ne ockrivam. Uputioje Allahu dovu za nju, Muttefckun 

Imam BijJiari, rahimtJiuiiak, je prcnio od Ataa, r^iiimthLilkh, ii svom 
Sahihu da se ovtv Itm zvaJa Umnm Zufer, mdijiiiih^ 'm]!! i b. hadi- 
sa se cini da su njemi padavicu uzrokovali diini. Rekao je Ibn- 
Had/er, ritLLmfhiiibh. u komcntaru ovog hadisa; Bezzar, rshimciiaiuh,, 
je zabiljezio dmgim pute?n od Ihn-Abbasa, rjiiiiijihhu anlmmi, da je 
&m iena rekala: Strah me da necisti skine moju odjeAt.*^^ Necisti 
}c k)faii- Zbog roga je, Ibn-Hadier, rahimelmlloh. nakan navodenja 
svih biiaca prcnosilaca kojim je ovaj had is prenes^nt rekao: Iz 
svih lanaca prenosibca koje sam naveo razumije se da je padam- "* Rekao je Hejsemi, rahimchuSlsh. u Medimea' es-zevaldu, 919: Fi^nniogaje Tahe- 

ran! u El-Bvsatu i Bezzar u kracaf vsrziji. U iaricu prenasUaca naiazi seAbdiilha- 

kim thrs SuJ/an, irjegajt! spomemio Ihn ebi Hatim a uiko gti rtije kritikavcto. Osiali 

prenosioci su poiizdaiti. 

'" Buhars mca't'l-Fefb, 6/1 14, Muslim hLierfii Nevevi, 16/131, 

">■ Felhii e/-Bnri. in/[15. 70 
Mdta od dzina i lejtana Diinska padavica - lustina i lljek i^ ijj i:a cdkojeje bohvak Ummu Zufer, radi>alLaKw '^nha, bila uztokemtia 
dzinima a m Itetnim isduhvirmma u tijeluJ-^'^ 

Od Ibn-Mes'uda, radijallahix Vnii-., se prenosi da je rekao: Poslanik. 
HUsJlaliu '»Hihi vcidlcm, jf^cJ ttfajfe M ffiJWiie: Wfw: AlLiinttnme ititU 
euzu bike mineS-i^tani er-radzimi, ve hemziffiy ve neflnhi, 
ve neJsihU AUahtt moj, utjeiem ti se od prnkietog lejtana, hidila, 

ehohsti i pjesniiiva koje on tizrokuje! 

Rekao je: Heatzuhtt maci Tmtte, nefiftdni zfiaci ohohit, tiefsu- 
Am Zfi^ci pjemistm,^^^ Mute jc vrsta kidila i padavioe ko)a zade- 
Si osobu i koja je nd<on sto napad prode nalik spavacu i pijanoj 
osobi.'^* Rekao jc Ibji-Kesir: Hemztdniznaci ttmte, a mute zmt- 

li ddvljenje drugim rijmrria padavim koju iz^iva^u dzini.^'^'' Re- 
kao je AbduUcerim Nevfkn: Oem; hadh pewtdtije postojanjf pada- 
vice iii Ittdik pmuzntkoi/dri^ od stinne dsma, jer se Posknik ui^ecao 
od betns^ a herrtz. zmcu hko je preneseno u tuma^enju, mttte to 
copjekd pQgada za. Uvotaa znaci puddvicu, NazVitTUtje mute jer je 
o^ioba dokje u torn stanju zbogpret/eiikog bok poput mrtvaca.^'^^ 

Preiieseno jc od Ebu el-Jusrai radijjiUSiLi 'an,tia, da je Poslanik , aMh- 
hu 'ii.;iLu vc itSLcm. u^!0: AUalmmine mni euzu bike minel-hei-emi, 
vet-teraddi, vel-hedmi, vel-gammi, vel-haraki, vel-gareki. Ve 
euzu kike en jetehabbetani es-sejtanu inde el-nievti, ve en 
uktelefi sebiiike mudbiren. Ve euzu kike en etnute ledigan! 
Aliahu moj, utjecem Ti se od duboke stdrosti, pogibije u prai/alijl i 
rusevifii. hrige, po-iam. utapanja u vodi. Utjecem Ti ie od sejtati- 
skog kidila- fta sanirti, i da pogineni rm Tvom putu bjeieci. I, utje- 
cem Ti se adsmni edujeda otrotmice!^*" Rekao je Sidzr, tihimfh^jjin^i; 
Rijeci: ...tehabbetani eS'sejtan„, isiuce da trazi zaltitu odsejtan- 
ikogludik}'' I" Fcthti d-Bari, JO/llS, 

"* Hakim i ocijeiitci gajc yjerodostqjniim, si rijlm se sIoKiti Zchcbi.; Ebu Davud, 

1/206.: Tirmi?.!, 1/153.; Nesai od Ebu Scida el-liiidrija, mdijaJiiLhii 'anhu, 

"" Lisami ei-arc'hL 6/429G, 

'" Et-Iiiciaje ve en-nihaje, 1/61. 

'" Alemti el-iiSinnlfi davl el-Kitabi ve ex-Suiiiie. sti, 2()9- 

'* Hjikjra i kaii; da je vjerodostojiiti, s njLm se sloiio Zehebi. Ebu Davtid, 2/92,; 

Kcsai, 6/283. 

'" Lismtil-ai-ehi. 2/1094, lastita od dzira i Tejtara Diinska padavica - suStina i lijek za nju 7 - Prenescno je od Safijje, pdipStahu '™ti^, Hujejove kiierke, da je Po- 

slanik. ssU^il^hu -dcfhi ve «!t|™. rekao: 5^Va« foti^jEJ* coi^ekovhtt Hje^ 
lomputejn krvV'^^ 

Neki ucenjaci ova) liadis smarraju dokazom mogucnosti sej- 
^tanovog ulaska u covjeka i posTopnJa padavice izazvane dii- 
nimi, Rekao jtr Ibn-Hadztr et-He)scnii, rHt.JT.<;huLhh, u ivom 
djelu Ei-Petava el-hadhijje nakon navodeiija ovog hadisa; 
Ovaj hadh je dokaz. protiv onih koji negiraju tnogwnost ^ej- 
tanomg kretunja po tmutrasrtjOiU covjekovog Hjela. kod ko iU 

8 - Preneseiio )c od Osmana ibn Ebu el-Asa, laiiLiiLiahu anhn, da je rc- 

kao: Kada mt; Poslanik, billilUKii 'Jtihivcifll^m, Imenovao 7-a nanijC' 
snika I'aifa po&lo mi se dekvaii nesto iudiio u nama/u, nisam 
xnao ni sia kJanjam, Kad sam co vidio, ^putio sam se Poslani- 
ku, ,^lMUhLi'aL«:jhivs:.r|]=m. Rjckao mi je: Ibn Ebi e/- j4j!i' Rekao sam: 
Da, Alhhov P&ikmcel Rekao jei Otkud ti ovdje? Rtkao sam: Ai~ 
khov Poslatdce, nesto mi se dogodi u mmazu t ne zmm ita kk- 
rtjiiSw/Poslanik, HLi^ib,im'deihiv..r:iJ=rii, rece: Tojes^taiu PrihiBise! 
Pribliiio sam se, sjedio sam na koljemma. Udario rtie rukom u 
prsa, pljucniio u inaja. usra i rekao: Mazit AUahov ti^rijate- 
ijul To je uradb tri puta, Nakon toga je lekao: Idi soda, radi 
svoj posaol^\^o )e Osman, T^idijdijJiu anhu: Uiitimi, mislim da mi 
vise nije dokzie, ^ ^''' 

9 - Prenescno je od Harid^e Ibn es-SaJra, niirnnehuJlsh, a on od svoga 
amidzc, r-sdijiii:.im 'anhu, dfl je dosao je Posianiku, .^h^ii^Iilli 'iiiejtH vu- «i. 
(rrn, 1 primjo islam. U poviacku je prosao pored Ijudi medu ko- 
jima je jedan bio okovan u gvoide, bio je lud, Njegova porodi- 
ca je reltla: CuU smo daje tml prijatelj dosao sa velikim dobmrn, 
imdte H kakvoghjeka za omg? Ucio inu je Fatihu kao mkjUt pa 
je Dzdiavio. Dali su mu SEotinu ovaca. Dosao je ponovo Po- 
slaniku, i^iln1]*hLi'abjKivf«ll™ i sve rau ispricao, paje rekao: DaH 
si ucio neUo drtigo? Rekao je: Ne. Rekao je: Ui^mi ifr, uiko ■'** Biihiiii med'el'fffk 4/282.; Munlim biserhi Nevevi, 14/155. 

1* Preuzeto \z knjige Rudndala ebaSii, 2/B8. 

* an-Madie, 2/! 175- Autor djela Ez-Zevaidj^ rekao: Lattac prersosllaca je vje- 

roidmtojafi, prenoxiani su svi poitzdaiii. 
Mm od diira i sejtana Dzinska padavica - sistira i lijek la rju 

onom ko se hrani jteispravnim ruf^amfh ti si zaradio ispra- 
vnom rukjom. U drugoj piedaji sto)i; UHo mu je Fatibu kao 
rukju m dana njutro i navecs. Kadgod bi zdmiio Fatihu snbmo 
hi pijuvacku ipljumuo.'*^ 

Raiumski dokazi 

Hekao je sejh Muhammed el-Ham id. raKimskJUh: Netrta ierija^ske niti 
raziiniske smetnje u vezi sa ukskom dUna u ijudskn tijek^jer m dzimka 
tijek u gmovitom stanju. Gasovm tvari inace prolaze kr&z gUiSe mdtert- 
7ft poputzrakd kojipr&lazi kroz nasa tijek. iii vatre hjaproiima ugamk 
iii struje koja proliizi kroz zice. joi Mizi primjsrje voda koja prokzi kroz 
pra.Hnu, pijesak i adjecu iako ima zapreminu S2i razUku od ,^truje i zraka. 
Sljedbmici istine prihmHli su ajete i hadbe koji ohatyduivaju o ulmku 
diim a Ijudiku tijek, Uistinu m kur'amki i hadiski tekstovi toiih h-ojni 
da se niketko m moze opmvdati negiranje te istine i prihvatanje besmislica 
onih kojije fiegimjit. Objam koja donosi htinu obavijestik nasje b tome. 
Tit cinjeiika nakze pokoravsnje i prihvamnje loga bez ikakvog nedolicnog 
tuntacmju koji kur'anske i hadiske tekstove izmdi iz ispratmog konteksta 
na kritmdave staze nehprattnog tttma^enja i zhog kojih iovjekov Lskm i 
upmvriii akida hivaju ugrozeni. To spadA u dovotjni, spasonomi iman od 
vjehi-e dzehenentske patnje. Praktiird prinijeri ukska diirm u Ijude su be- 
zbrojni, toko onaj ko to negira suprotstavlja ie vidljimj unnrnosti koja ne- 
gjrii iijegov itav.'"^^ 

Rekao je kadija Abduldzebhar el-Hemcaani, Rhim/ihiiiiih: Ako je ts- 
cfio to ko snto rekii u vezi s dzinskim tijelima -dasu gusovita popitt ^aka 

Ti£mti smemje da udu u nasa tijek, poput s/jetra iii dide kojaje u naUm 
tijeiima. To neznaci spajanje dva Hca ujednom nnjednom mjestnjer bi- 
mju jedno pored dmgog a nejedno u di-ugom. Om ukze u nasn tijek kao 
Ito siadna tijek ukze li pesude.'^'^'' "' Ebu Davud. Imam Nevevi ji: ocijenio ovaj hadis vjerodoslojnun u svomdjeJw 

£l-£zkai: str. 87, 

'« Rudiid Cila ehatU, 2/n5. 

'** Akaiim d-met^zan, str. I OS. 

1 


Miita Dd diina i lejtana Diinika parfavica - sustsna i lijek la nju 


1 


1 


Sta su tome rekli ucenjaci? 
1 - Vec inio naveli citate uccnjaka tefsUa u vcii s ovim, Taberip, 
Kortubija, lb 11 Kesira i Alusija, mhimehuTnuiiih. 


1 


1 


2' El'Esafi', r.him=kJiih, o vjerovanju sljedbenitca sunneta^"' je re- 
kaa: Dzm uiazi u tijeh covjeka- Rekao je Allah, .^zzf v, juit: 

Oiii kojl se kanmtom hrane nece se dici oshn km oni kojeje 
sejtan dodirom izbez-umio...'^' 


1 


1 


3 ' Rekao jc Abdullah sin imama Ahmeda, Rhini.h™«li*h: Upitao sam | 

spoga oca: Oct, neki tpidi tvrde da dzini ne mogu uci u Hjeh covje- 
ka? Rjekao je: Lazu Hnko, dzln vecgovori iz njihomh usta.'''^ 


1 


1 

1 


II 
1 


4- Rfkao je Ibn-Tejmijjc, Rhimehulbt; Postojar^c dzim- potwdem je 
Kur'amm, Smnmm i komenzti<em pwih generadja. luveu nji- 
hovog tih^ka. u Ijudesvi imdmi djedbtnika Sunneta ss skin dnje 
mcguce i da.pos(oji. To moga mdpl i osjetiti cuUma oni hji zcle 
rmmidin o tome. Kada tide u coi^eka govon iz njegajezikom kojj , 
m oioha nepoznaje Hi nikada nije ni iuk da pomp. Ponekad bade 
itdiiren Uth mazno da hi i dem tismrtiio aontGine osjeti. Powr- 
da toga su Alklfdue^ iaB^<f,.di£!^ey rijeci: 


jii^oii;l]^ifei;^Bfj^:(^ ' 


Ustatie bno oiii kojeje sejtaji dodirom izbezumio., J^^ 


hadii: Sejtmi krttM covjekovim tijekm putetn krvW^ i 

drugi dtfkazL'^^ 

m 


1 


; 


1 


?" Riia!etu d-diiml. Sir. 6. 

I'l El-Bekarc, 275, — - - — 

IS' Risa!ef:i et-dziniii. sir. S. 

'» FJ-Bekats. 275. 

i>+ Buhari men'et-Fetk 4/282.; Muslim bi ierbi en-?i<-vBvi. 14/155, 

"' Muhtiisum d-fniiivo eS-irslsrifje, str. 5U. 


m 
74 
n 


« 
lastita od dzira I sejtana Diinika padavka - SL^tina i lijek ra rju 5 - Rekao je Ibn eJ-Kajjim, c=.him(hiiJlnh: Poitoje dvije vfite poAmke: 

padavka izazvana zemaljikim podlim dubovima i padavka iza- 
zvma itetnim gasovima i otpadnim materijama u tijelu,^^-' 

6 ' Rekao je [bn-Hazm, nLhmjfkuUah: Potvrdenje kjmnov dodh iovje- 

ka preko kojeg mu All^h. azze ve Jinlb, dozmli da ovhda imfjekam, to 
je receno u Kurmu. Tim dodirom probttdi u coi^eku crmt stranu 
njegQve prirode i gasovs koji dQpini do mozga. To govorc fvi oi>o/je- 
li odpddavke hez izuzccka. Nakon mg dodira AlJabovom, lubh jni=hn 
V* (('lb, volpm dogodi se padavka i grcenje koje vidimo kod takvih 
osobst O tomegotfori kur'amki i^et i to vidimo ivojim Bcimaf'''^ 

7 - Reliao je Anir ibn Ubejd, iihimeh..Ll=k: Oni koji negiraju uiazak dzi- 

na u Ijudska iijek sn dehriJeJ^^ 

8 - Rekao je kadija Bedjindln es-Sibcli, rahimthuiiili: Kur'an i hitdis 

obttvijesHii m rnti o idasku dii?ta ^ Ijnd^?^'^ Stav Ijekara u vfiti s diinskom padavicom 

1 - Amtficki naucnik Karingtoiu clan imerickog instimia za psi- 
hologiju, u worn djelu Najnovije didevne pojave rckao Je o dzin- 
skom dof^\nl■. jasm je> u najmanju ruku, da dzinski dodir poit&jL 
Nauka to tie moze zanemarm jer postoje brojne^ potvrdne, zapa- 

njujuce citijenke o fame, Zbog toga, ohavczaje prou^avati tu poja- 
vuy fie samo zbog akadeniskogp ristupn pojavama, vec i zbog stotim 
i hiijadii Ijudi koji pate od toga u damdnje vrijeme. Zbog lijecenja 
tih Ijudi potrebno je sto prije lisp&stavUi dijagfiozu i odmah pri- 
stupiti lijeceriju. Kada teoretski prihvaHmo niagit dzinskog dodim 
otvorit ce nam se vehko nanino po!je za. proucavanje, jedtiako za- 
htjevno kao i smka savremena nauka. t koje zahtijeva prakti^m 
paznju, usiugu i zalaganje^^^ '*• Et-Tibbii an-nabevijjit. sir, 51. 

"' E!-Fashi^fi et-mllc'Ii ve efi-niha!, 5/14, '" Aiannii d-merdsitn, 3Er, lOQ- Dehrije su Ijudi koji vjeruju u slalni vremenski ci- 

klus i ataino sainoobnavljaiije iivota, 

'" Akamti ei-menii-ath str, 109, 

'^ A!eimi d-dzlmu ve d-mElaikf, str. R2. ^ ^ 
■ 


-_= 
^^^^1 


1 


Zastita od diina i Sejtaia Diinska padavica - mm i lijek n nji 


tl 


■ 


2 - Rekao je dr, Bil u svom djelu Analiza neobimih ducajeva lijece- 


1 


nja bolesmh ntozgova: Fred namn je mnogo toga Jw trebamo ot- i 
1 


kriti, naroHto u vezi f dodirom duimm s obzirom deijc vaianfa- 
■ 


km- dmetmih i fiermih oholjsnp. hpontavih sedaje dodir duho va 
1 


mimga koniplidramji nego ho se u pocetku pretposcavljeth, Licmst 


M 


ll 


koja u^ece nije bestjekma i nesastoji se sanio od mzimia. i jiamjeriu 


I 


i^H 


mprotiv toje hmpieksna liimst sastavljena od brojnih sastojaka. 


I 


>l 


Cenrrahia dodimptca isMoit koja se sudank sa culima dodimure 


1 


1 


Hcnoiti kajaje u principu neotp&nm tm u^ecaje drugik Otuda ta- 


1' 


1 


kva Ucnost poitaje khitk phjen za sve koji se zele pribMiti biio ko- 
1 


jem covjeku na piau stkanja Hate huiti duhsva koje dodiruju fue 
1 


ill dio njik Proliukom vretnem spajanje se pojacava sue d&k se m 
■ 


krajtt dodimuta iicmst potpu?io tie izgubi. I pored svega, kada onl 
■ 


koji se have duhovnim uldma tirade najhtditije ■avari istjerujuci. 
1 


iejtane Hi duhove koji su tdli u osobu Ijekiri ih 07mhvazavaju^''^ 


ri 


1 


3 - Rekao je dr. Dzcjms Hajslon u svom djclu o dzinskom dodi- 


1 


1 


m: Toje nadprirodan dodir he jim razmnna Iicmst izvan Hjela 


1 


1 


utje^e na coujekov razum i tijeh, Ncmoguceje poreci mogucnost 


I 


1 


tog dodiraJ'^- 


1 


1 


4 - Neki Ijekaii popin dr. Karla Vildanda smatraju da ludilo poci- 
1 


nje urjecajem ztjh duhova na bolesnika koji izaziva neuravnotc- 
1 


icnosL"'" 
1 


5 - Postojaiije litdib izazvunog zlim duho vi ma i ncmoc medicine 
1 


pred njim prtznali su i dr. Bars, profesor za ncn/ne bo lest i na 
1 


americkom univeizitttu Menopolls i dr. Alcb Karl! dobitnik 
1 


Nobelove nagrade za doprinos medicini i himrgiji. 
1 


6 - Rekao je dt. Muhamed es-Subahi iVedullah: Dzinski dodir ih 
1 


dodir diJmm je izazvan postiipcima zlib zemdjskih duhova i lijek 
1 


za to je suprotstavljanje d&brih pkmenUih prosvijetljenih dtdu. Na 
1 


f-aj rutcin, ii£. pomoc dohnh, neutj-alhst ce se u^ecaj ziih duhova. 


1 


1 


djelomti siiprottio i potptmo ce se udaljiti?'"^ 


I 


1 


'" AleitJU ei-dzmi! ve d-melciike, str. 83. 


H 


'" Alsmu el-dzmni ve el-iudatke, str, S3. 
1 


'** Ahmsi ei-dzlnni ve ei-mdallce, str, J!3 
1 


"< E!-Is(-i!iftjbU-Kur'a3t.Av.m. 


1 


' 
1 
laltita od diina i sejtana Dlinska padavica - sustlna i lijek la nju Ijekarski nalaii u slucaju dzinskog dodira 

1 - Rekao jc dr. Bil: Dukovi napadaju tri. gkvna centra: veliki mozitk 

predio sokmogpkhusa i centarm razmnoznvanje}"'' 

2 ' Rekao ]t dr. Muhanicd es-Subahu 'Ivedullah: Padamcajeuprin-^^ 

dpu iznemtdm sires i porcfnecaj u ?nozd^inim vibrndjama^fiinkdji 
i (itkucajimt. Manifestujese na dva mcina: 

a) [jelesno gr£enje koje poanje u ctniru za pokrete u mozgu Icao 
posljedica fizioloskih promjena nakon kojih slijedi porpuna 
oduMtosc i betosjecajnost bolesnika. To lijeee medicinari; 

b) pdhcloskt poremecaji koji poiinju u centm za cuk u vidu radititih 
oijecaja hji se mdnifemju pnnnjendma u nmniUjmju. U torn slu- 
caju boksnik ne gu,bi potpuno hik i osjecaje. Ova vntapadmice H' 
jeci sedovama i ibadHom i mijekm nenmgu^omocl'"' Propisatiost lijecenja diinske padavice 

1 - Ve£ smo navdi da je Poslanik. ^M\^» aiBihivesditm. lijeao od Sh\- 

skc padavice. 

2 - Abdullah ibn Mes ud, r,dii.M« '^fthn, lijecio je £ovjeka Kur'anom 

i Poslanik, ..ikikhy'.Mhiv*4=u™, jc to odobrio. Prenio )e Ebu JaJa, 
„ki^J.^i.k od Hansa es-Saganija, -.him.i^.ii.h, da jc Abdullah ibn 
Mesud, r,dii.ihh^ >c.Lu, nesco prou£io na uho covjcku u kojem je 
bio diin i covjck je doSao sebl. PosJanIk, albll^a-de^i v<l:«\\.^^, ga je 
aphao: §msi maprouSw u K^ofRckao jc: Efihasibtutn enne- 
7im halektiakum 'ahesett..., Zar mislue da smo vas uzalud scvo- 
tLIj,,,'^'' pff do kraja sure. Poslanik, ^iiuibhu iI*l vf ^.^ik-m, je rekao: 
Kada hi t^ajeu ttpu^eti covjekproucio brdu nestah biga.'^' "* Alefmi el-dzmni vs et-melaike, str, 83, 

'" E}-h-!iSfa hil-Kw an. s.tr. 97, 

'" EI'Mu 'minim, 115. , • „ , 

'" R^k^a]sE^if,i:miiiMciiSmea'^-zevaid 5/115: U hwcii pr€»ostiaca ji^ Um Le- 
his 'kojije pmlab a!i nj,.govi hadisi su dobri ^ husen. OsfuH prcnosiod zasn>pljsm 
sii u Buharijevom Sakihu, 

77 Zastita od dzina i S^jtara Diirtska padavici - sustina i lijek za nju Imam Ahmtd, rahimthutiih, je lijeeio od dzinske padavice, Rekao 
je kadija Ebu el-Husejn sin kadijc Ebu Jale ibn el-Fen-aa, mWunt^ 
isumuiJah, pripadtitk haiibelifskog mezhebA u djehi Tahekdttt asha- 
bi imami Ahmed: Cud sam AJimcda ibn Ubejdullaba, tjhimriiuJ- 
kii, kad je rekao: Cuo sam Ebu cl-Husejna Aliju ibn AJimed 
ibo All el-Akberija, tihja^uii^, kada jc dosao kod nas u El-Ak- 
ber Tristo pedcset druge godine u mjcsecu :iiit-ka'de, Rekao je: 
Pricao mi je otac od djeda da je rclcao: Jednom priUkonh bio 
sam u dzamlji imatna Ahmeda.. faiumfhuiiah, Mutevekkilje posLio 
nekog a&ifjeka da mujdvi dajcjcdna njeg&vtt robinju opijednuta 
dimom i da moll AlMia^ luivt dieik, daje iziijeci. Ahmed, aium^ 
huWih.je izmdio drvene papuh sa kajsevima od palmine kore za 
ahdest, dao nm ih i rskas: Idi halifinoj kuc'L ^edi rohinji pored 
glave i red dzmic Porticio tije AhTned> da li tije draze iza/i iz 
te zene ili biti udaren sedamdesei putu ovim p^pucama? Covjek 
je Qtisao, ije^ pored tijene glave i rekao Ho mu je imam Ahmed 
rekao da kaze. Tada mu se dzln Javio iz te zene i rekn-o: Shdam 
i pokoramm se. Kada bi riant Ahmed zahramo boravak u Iraku 
mi tie bismo horavili u njemu. On se pokorio AlUhu> a ko se po- 
keri AlUihii pokorava mu se sve, Imlae je iz siuskif^e^ smirila se 
i djecu rodik. Nakon Ahmedove, Tiliim^itiiiiih, $mrti dzin sepouovo 
vratio. Mutevekkilje pozvao Mirvezija, utiitndiuiiiii i sve mu ispri- 
^ao. Mirvezi. tj]iiinehuiiih,_;f uzeo iste te papuce i otisao kod nje all 
mu se dzinjavio iz fije i rekao: Necu izitci iz nje, necu te p&slu- 
sasi nin od tebe }iaredbu prirniti, Ahmed ibn Haiihel se pokorio 
Alhhupa fiamje narede?io da mu se pokurimo.^''^ 

Ibn-Tejmijje, r;ihinwhu:U3,h, je lijecio od dzina i to ^esto kako prenosi 

Ibn el-Kajjim, nhimthdlhh, Rekao je: Vidiosam futsegsejha, nihim=}ii.l- 
u^.poslaojejednog io^fjeka da kaze dzimt: Rekao tije sejh da izade^ - 
jer to tl nije dozvaljeno pa bi obaljela osoba ozdravila, Ponekad $e 
liaio obracao dzi?iu. U nekim shieajevima dzinje bio neposltdan 
pagaje isijnavao udardma nakon cega se boles nik btidio ne osje- 
cajuci bol Ja i drugi smo to ceste vidali. Narocito ^estoje udo mt 
uho oboljelcm ajet: '** Akamu chtfsfirdzan, nit. 115. m I I \ \ 

Zastita od dzina i Upni Diirska padavica - sukira i lijek za nju Zar ste mhlili da stfio vas uzaltid stvoHli i da Nam se nece- 

Jednom prilikoni mip priiao daje ucio taj ajer m uho h&ksmm 
paje dzinka drhtavim glasom rekia: Da,^^^ Tada je uzeo Jtup i 
ttdarno covjeka po vratnim iiknia veoma. snaino, ruke su ga z^bo- 
tjele od udaranja. Prisuini nisu $umnjati daje covjek umro od po- 
slpdica udantat U toku udaranjit dzinkn se Javik i i^kia: ]a ga 
volim. Rekaopije: Alt on tebe ne voli. Rekkje: 2elm na hadzdi. 
s njim. Rekaoje'. On ne zeii na hadzdzs tohom. R£kkje: Izaa cu 
zbogtebe. Rekaoje: Ne, izadi pokoravajtici se Alkbu i Poskniku, 
Rekkje: Dobro. izLizim. Nahn toga, cotfjekje sjeo, okrenuo se ii- 
J€uo- desno i rekao: Sta c'uja kod sejha? Pitali m git: Zar se ne sjecas 
mh oydh udaraca?! Rekaoje: Zalto da mekjb udztra, nham nista 
pogrijesiof? On apsolutno nije ssjetio udarce?'^'^ 

Dilema u vezi s lijecenjem osobe koja boluje od diinske padavke 

DQcmu i odgovorna nju spomeiiuo je vdild ucenjak Muhamined ibn 
Abdullah es-Sibeli, riimwhuUnh, u svojoj knjizi Akamu el-merdzan. Rekao je: 
Piudi su s^hul-uhrm Ibn-Tejmi^xh ^^^\m<\^y^\[i<^,. o covjEku koji dugo lijcci od 
dzinajerje neko tijemu blizak obolio od veoma njetke vnte sihini. Sihir se 
obnavljaa vii'e od iiotinu puta i ben^t^ puta ^mm ubio i ttnistio coujeka, Co- 
vjek se odtipro trnie ibadetonh dovaina. trazenjein zastite. cisHm teubido^nL 
Oijetioje kako pGbjcduje. Oboljeli ihje vidio i it mu i Hdjaui Sak ihje mtjavi 
CUD kalogpwre. V pocctku ihje vidaa u snu i gowrdi su mu: Urnrh su d i H 
naSi, nekl su se razboljeii ^ogdmfs tog i tog nazmU iu gapo imettu. Bioje u 
Kdimjako veUki covjek kakause rijeth rada, Sastajao sesyftma, vidio tijih&vo 
pmw statue i inido iiad njima veliku mod Upitanje o zm^ergu sua i o d&vi i 
retcnii muje da ihje umrio lest a- hoksrio mnogo. To iepommk stotinjak puta, 
Coijeku hcjije ucio biiojejasno da ihjcAliak ^-^^ v.: dkUf, pokom njemu, toje 
vidio, osjeiao i krozsmve mucernka konieje mnesend nepmvda seutjenc Da '"> El-Mu'minm, 115. 

"'' Da, tj, mlslili sitio da se netiemo vratiti. (op, prevj 

"^ Ei-Tibbu e-H-nebsvs, sitr. 53. 


Zastita od diina i ^ejtana Diinjka padavica - suSttna i lijek la nju lijegrdan zktg toga,ja- iako at prij^lupnki nski sit rmtslinuttnl Da h muje 
idozm^eno (tstavitl rogcovfeka i tieponmd mu iuko vidi njegoue rnuke i skori 
kraj, ili mjei' Da lije takva horba propisntut i inia U dokaza u Sumietu ^n njuf 
Da li postoji poturda. za mopicnost toga, u ito se on^ koji pita, uvjerio kao i 
dmgi hjim hjeciH. iUje to amtoguce km ko wrdefikmfi i nekesekte? Da life 
d&scvoijmo korisUti imhwa astrvioga i nfima sUcnimpopui zdpisa, hamajlija, 
mirisa, iisima i dmgogitoje kuji\ pa da (o nml no. vraUi covjek kt^ijeprodao 
tjeruzadunjaluk, spada !i to u uzvracanfe Mm mjerilom, ilijezahmnjemjer 
pmmovBe njiliov nacin iije^enja i tdazak u setijmld neispravm djeb? 

Odgovor ukratko glasi 

Dozvoijcnoje ipohvalno (o uradivL U mkim sbicajevima moie bid i oha- 
vezfmpomoci onome kotneje ndnesma fiepravda, jer riaredem namjepomo- 

ci nevoljmhi koliko stna u stanju. Ukoliks boksmk osdrad dovom, dhom, 
naredbBTH Hi zabrofiam diinima, tidana^em, gidenjeni, pmkiinjanjeti} ili sli- 
fyiim gamiwm ci§ je posligrim, bez obzira ho to podrazumijem oboiijevarg'e 
nekih d^na Ui njihovu smrt. To nip nepravedno prema r^ima, sami su ichi 
jicprat^ii nanijeli, ako idni fu^e mje bio jieptavtdan prema njima kao Ita to 
mde iihirbazi pa narede ubistvo i!i zatocenje dzbia koji ne zasbm^e bid tibijen 
iii zdtocen, Tada im se diini svete, a dko ne rnogii njimd ofids njihomj djed, 
zeni Ui stsci. Omj ks u odbrani od n^ih hide pravedan Ito .w narediU AMah i 
Njegov PosUnik mje im Ticinio mpr/ivdti. On se samopokoram Allahu i Posia- 
niku pomaziici newljnidtnd i onirfut kojinutje jiatiesend nepravda na lerij^ 
ski naUn, bez iirka i nepmvde prsmnsworenpnia. TakvedBni m ws'iemin^u* 
iii zhog z^tanja da su pravedtii, ili its im Tie mogii m'^a- Ukolikoje dzhi m- 
pokorun a idac slab maze se dogoditi da ga uz^temiri, 7kkvi trebaju ttciti sure 
Fekk i Nas, klanjiUi nafile, ttciti dove i sbhte ibadete kojijacaju imari. "B-ebajn 
se ktoniti. gnjeha ksp m sredstvo njegowg opla^avanja m^ekom, cm sn. borci 
tia.AIklj(fiidm ptitti i hore $e u n^vecoj borbipa nekapazi daga nepnjate^ ne 
savladA ^ggnjdm. Ukoliko sue to biide isnad njegovih moci^ pa AIMj ?iikog 
n£ zaduzige preko njegovih mo^icnosti. Najjace sred^tm ti borbi protiv j^ih 
je ajet kitisija. Nebrojeno mnogo ucaea iiptobalo jt njegovu hidotvomu moc 
i snagu u odbijavjti ^ejtaTm i ponistenja ttjihomh wadihinii. Uistimt je u^e- 
caj tog ajeta veliki, kada se iskrens pr&uH, na iejtane, na oboljek. patTiako- 
risnike sejtanskih usiuga, ttasihzike i arte rtd koje semizha izHM, one kfji slije- ao 
^^ ZaStita od diina i kjtan^ Diinska padavica - sustina i lijek la nju de ivoje strmn, te one hji slus'aju zviidnnp i pijeikmj^. Napasnlka, tmihuka 
trebaodbidsvejedm ko musUmafi ili tiei^mnk Posknikje rekas: Kopogine 
hrattea imetak bit h iehid."' U mkim predajanut je pretiesem i ah bude 
hranio Mmt, casti i^irii.^^'^Aka napudnuti toifjek imapraw odbiti mpadaca 
na njegfiv imemk ah tie moze dmgacije onda uhistvom. hh da Jierm pmvo 
bonti sepmw t^ega braneci nioj rasum, djeh i coi^ Sgmi ti^de m njcgoif 
razum> muciga tjekstio, a ponehd sdostadja i sehuaim. Kada hi to uradu) 
mifjek ^otffeht i kad higa mogao odbiti jedino tihismm, to bi biio dozvoijem. 
StB se tiie mptdtanja i omvljanja boiesnika, propU u t/eti a Hmje isti kno pro- 
pis mpustanju slabib i bapomoctd^i. Pomecl takvimajefard Hfaje uhlih 
postoje tisbvi za to. Uhlih je nenwcan, ili z^uzet rieiim vahiijim, ili iieh 
drugipritekne u pomocorida nijefarz, Neh ie se zapitad da lije to pwpisam? 
To je jedm od- najvnjedmjib djela. Top djeh vjerovjesnika i dobrih Ijudi, oni 
mprestam od^ne i^tam odljudi omni ho su naredili Allah, a™ w tti^ii.;. i Nje- 
govFosknik ^itwbhi; '.s^jIij^* sJkm, To m radi/i ha, 'iicihi lA^i nasPoskmk. idbiiabi 
■*kjhi<=.«ll«n, K^da. bipreepBitavili da nista u veditim nijeprenesmo ad vjero- 
ijemikajersejtani nemogu nista u rgihoimn pmusmi a u fiase vrijeme rnogii, 
mi bisntff im trrbalipmnocije}^ nam je Allah mredio pndanje pomoci ncvolj- 
niku i da budemo hmni mtistmumima. Toje isto kao odbijanje Ijitdskib m- 
sikih. neifjeniikaigrdfiika. Pmekadpdzine pombm mrjogo ndamida hi 
isssli. Udarce osjed samo dzlji, dovjek ih apolunio at Ofjeti tdti se vide trag&vi 
m tijek. Nekipri^aju da tidare loijekajakim itapom tnsto<et:ri itotineputa, 
manje ili vile, po nogama a on mta ne Oijmjer udard bole dzim a m covjeh. 
Covjsk bi umro od podjedica lib udaram a dzin vris'ti, s^poniaze iprisumi- 
ma svaita govon. Ja sam to ^e^to radio i oprobao pred brojnim Ijudima. Bm'ba 
finttiv nfib kiaz rijeB i zapise nepozftat&g zmeenja mjepmpisann Ah u tome 
ima sirh ondaje zabranjeno. Otii ki^iprave zapise ugkvnom rode sa sirhm, 
pmehd gksno prouce dijckv? Kar'amt a u sebi izgomraju sirk Lijecenje m 
omnt sUi su propisdi Allah i Penknik zamjeriap i za Brk i njegove pristdice. 
Mfia, miislinumi imaju raziinta miiljefija u tied s lijecenjeni haramom, oii 
sujedmglasni da lijecenje sirkom i kujrom nije ni u hm skcajtt dozvoljem, 
Zabrar^£tmj£ u svahm stanju i ne ntoze. se uporediti s onim ko izgovori rifeiH 
kujrapodpmilomjer toje dozvoljeno pod usbmm da srce cmm vjetuje, Nera- 
mmljivgovor, da bi uqecao, mora bid izgovoren iz srca, u supropwm net^c dje- '" MuUtjfckun alejhi. Hadis je prciiio Abdullah [bn Amr ibn el-As. 

ff* Predaje se nalaze u zbiTkama Ebu Duvuda, TiTmlzija i Nesaijc. Tirmizi je rekao: 

Hadssje htisvii saltfh. 

m Zastita od dlina i sejtana Dzinska padavica - ijhina r lijek ^a nju lovati. Ssjitinne poniiise omrmt koji se paigi-avaju {/radzbinoni. Oiim togapn- 
iiljena osoba mora hsg&if&iiti rijeci kttjra, dok za lijecenje baksnika nije nuzda 
izdira rnzloga: prvo sto te fijed i zapisi mozda nece djelomti, mmgi ne djelnju 
Ui imaju supr&tan efekat, a drugi razi&gjesi^ nam nijepctrebna neistifiajer 
irmmB istinu."^ Prenescrto uknitko odlbn-Tejmijjc^ laKimEhiiMi. Zbog cega dlini dodirom uznemiruju Rekao je'^* Ibn Tejmijje, rahimehdlnJi: Diini ulas^ u Ijude povodeci se 
za svojirn strmtima, prohtj^vima i Ijubavi kao kod Ijudl Moguci su i spohi 
snosaji iz kojih se rodi dijete. To se dogada cesto, ucenjad au o mme gpvorili 
i uglavnom pokudili odnos sa dSimmd Cesto lit tt vecini sluiajeva uLize iz 
osvete i mrzj-sje ktuiti ih neki Ijudi uznemire ili misk da ih Ijudi namjemo 
mahretimju mokrenjem nd njih, poljemjuii ih vrehm vodom, ili uhhwom 
nekih od njih iako cot^ek toga nije svjesmn. Dzini su velike nezmtlice i na- 
silnici pa ponekad pretjeraju u onv^ti, Dehm se da udu a cotfjeka iz igre 
i zhbe kaa neki bksmi Ijxtdl Uiazak prve vrsteje ^jeh i nemovAbin cin 
zabranjen od strane Aildhd kuo i Ijtidima makar bilo nu ebmimno zado- 
voljstm, a dd tie govonmo o pmilnotn ziosMvljanju §w predstaj/Ija misiijet- 
Zatoje potrebrio obmtiri ie dzinimd i ebznamfi im daje faj an grijeh ili 
igrijeh i ftoiilje kdko ne bi imali opravdir^Je i kako bi ZTiOli da im stidipo 
AMahooom i Paslanikovom zakonu, a onje vazeci i z4 dzine i za Ijttde, Pod 
td^kom drugs urste podrnzumijeva se da eovjek nije znaa i da dzine nije 
namjemo povrijedio te da ne zdditziije kaznujerje radio u svojoj kuei ono 
Ho muje dozvoljeno. A m nemate pravo boraviu n& njegovom plmnUftm 
osim s njegovom dozvolom, imd^e sfoje nastambe u pustinjatna i nenasta- 
nfenim mjestima. Cilj na.mje rcci kada dzini pocine iiasilje nad covjekom 
ireba im reci Mlahovu i Poilanikovu praudu u vezi s tim, dokdzati im^ nd- 
rediti dobro i odvratiu odzia, bal kao i Ijude. Uzvisenije rekao: 


^_Ji^ (ju Jut" lS lij A Mi nijedan narod nistno kaznili dok poslajiika nistno 
poslaWJ^^ '" Akamu eS-mercBaii. Sir. 110-112, 

"' Risalelu-l-dfinni, str, 27, 
'" E}-hra. 15. w 
Za!tita od diina i sejtana Diinska padavica - sustina i lijek la nju I I lekao je: 

_^j>:} jLl ^ S^: (i^ >j (ii: J\ ^^^^ c^^,S^ 5 

O shipe Minshi i Ijttdski, zar vmn h. redava vasih nim do- 
btziU poslanici koji su vam ajete Moje kiizivaU i iipozera- 
vaU vas da iete ovaj vas dan doiekatif 
Ukraiko, moze sc rcci <la diini ulaze u Ijude iz sljedecih razioga: 

1 - zaljiibljenost diliia muskarca u zenu, iii zaljubljenost diinice u 

muskarCiii 

2 - nasilje covjcka prema diinu posipanjati yrcie vode tli padom iia 

njega sa visinei 

3 - nasilje dzina prema covjeku ulaskom bez povoda. To mok ura- 

diti samo u cetiri slucaja: 

a) vdike srdzbe; 

b) jakpg itraha; 

c) ogiiezlosti 11 strAStimat 

d) velikog nemara, 

Na koji nacin ulaze u Ijudsko tijelo 
i gdje se smjeste nakon uiaska? 

Dzini siL dohovi a Ijudsko tijeb ima orvore i pore fako da diini 
mogu uci u covjcka kuda i^k. Dokaz da su dzini duhovi je ajet: 

DMneje odpiimena vatre itvorio,^^ 

Ibn-Abbas, ruJiidkb^ '.«hu^.. je rekAO od plamicaka vatrc, to je vni£i 
zrakkoji nije direktno u vatri. "' El-En 'am, 130- 
II' Ei-~Rctijman, 15. 
lastita od dzlna i iipLm Diinska padavica - lustina i lijek la nju Nafeon ulasl<a zapiitt se u mozak I putem njega kontrolira cijelo uije- 
lo jer su oentri za cijelo tijelo u niozgu, Ljekarska iscraiivanja potvrdiJa su 
ncobi^ne podrhiaje u niozgu oboljelih od dzinske padavicc. Mnogi dzini 
su mc obavijestiii da se smjeste u inozalc Jedan mi je Tt:k2.o:Ja Tfiogu utfe- 
cad na smki dio iijeh ovog covjekn, Jednom prilii«>m rekao sam dzinu da 
drzi podlalctioi i on je (spravlo. Tri snazna niomka pokasali su jc saviti ali 
nisu mogJi. Rekao sam da pusri i vnitila se u normaino sianje. 

Simptomi dzinsbg dodlra 

Kao i svalfa dfuga boiest prisustvo diina u ])udskom tijelu ima svo- 
je karakteris:lciie simptorae, AJi mora se Iniati u vidu slicnost sirapto- 
ma sa nekim ijelesnim oboljenima. jednom mi jc dosla neka £ena, upi- 
tao sam je: Stu xe boli^ Relda je: Samo noga. Pomislio sam da se radi o 
reumarixmu, ali sam proucio rukju kako bi biii stgiirni. Nakon kraceg 
utienja \'/. nje je progovorio diin i rekao da on pravi smcEnje u nogama, 
Naredio sam niu da izade iz pokornosti AJIahu, lubhan-rhu v« tt'^in i izasao je,:, 
Zena je ustala, bol je nestaJa. Hvala pripada samo AJIahu. 

Spciznaja simptomaza onoga koji lijeci veoma je vazna. Mozemo ih 
podijeliti u dvije gnipe, u snu i na javL Simptomi u im\ 119 1 - nesaiiica, osoba ne moze dugo zaspati nakon odlaska u posteljii; 

2 - nemiran san, ccsto budcnje nO(iu; 

3 - mucni snovi u koji ma covjek sanja da ga iiesro ili iieko proganja 

hup bi dozvati u pomoc ali ne moie; 

4 - ruzni snovi; 

5 ' sanjanje zivotinja; ma£kii> psa, devu, zmijii, lav^a, lisicU: misa; 

6 - straganje Kubima u snUn '* Ovi simptomi nisii nabruj:ini u ajeLu i[i hodisu vec su plod iSCitavanja, kao ta- 
kvi podliiini su greSki kao svaki Ijiidski govor. Vidio sam brostmi kojii ji: niipiHao 
jcdan uCenik u kojoj je naveo opaske na pve simplonii;, proCitao sam ]c viSe puta 

i JiisEim Tia,^Pa Tiistapmbli^matiiinu, 

Zaitita od dzifia i lejtara Diinska padavica - ^jstina i lijek 12. njj ir 7 - smijch, plac iti vrisak a snu; 

a - jaukanje u snu; 

? - nesvjesno Listajanje i hodanje u snii, mjesecar; 

10 -snov'i u kojima kao da ce pasti sa visokog mjesia; 

1 1 -da vidi sebe na groblju, smccu ili usamljenom mjestu; 

12 -sanjanje neobicnih Ijudi, abnormalno visoldh. Hi nenorraaino 

maiih, ili potpuno cmih; 

13 -da sanja prikaze J sjenkc. 

1 - scalna glavobolja, pod uslovon da je ne TzaKiva bolei^t oSiju, 

usijii, nosa, iubi, grla ili ieluca; 

2 - odbojnost preriia zikru, namaxu l xiop&t svim ibadetima; 

3 - psihicka odsiirnosr; 

4 - lamor i lijeriost; 

5 - piidavica, nazivaju }e neryni grcevi; 

6 - bol u bilo kojciii predjelii tijeb koju Ijekari nisu mogli izlijcditi. Vrite diinskog dod'sra 

1 " Opel: to je dodir cijelog tijcb kao \i slucaju oniK koji boluju od 

diiiiske padavice. 

2 - Djelimi£ni: obuhvata samo jedan dio tijela. podlakticu, iiogu ill 

jeijk. 

3 - Staini: kada diin dugo ostatie u rijclu. 

4 - Privremeni: kada provede neltoliko minu:a u fovjcku.'" '" Tu i ntje diiuski dodir, tc jc viJe uznemirEnjcv Ko se abdesd prije spavanja, spo- 
mene AUaha, pnju£i iikr prije spavanja iiece mu se to dogadiiti, ako Bog da. 

8S ^ ^^^^^^^BPB 


1 


r 


' 


r 

laltita od diina i sejtana Diinska padavica - suitina i lijek u nju 
1 


Mav treba bid onaj ko lijeci? 


1 
Ne mok svako uciti riikje i lijeciti od dzina. Vi^H nikje moraju 
imati sljedecc osobine: 
1^1 
1 - fistu svijetlu akidu, vjcrovanje, kao prve gencracije, seleP, 
\^M 
2' mora iskreno prakrikovati revJiid u fijecima. i djelinia; 
1 
3 - mora vjerovari da jc Kur'an raj koji utjcie na d?jne 1 sejrane; 
1 
4 - ireba poznavati d/.inski i sejtanski svijet; 
iH 
5 - mora znati kjtaiiske prilaze ^ovjeku. Pogledaj seihid-islama Ibi^- 
Tejmijju, iihimfhull^ii. kako je postupio kada mu je diinica rekla da 
ce izaci zbog njega! Rekao je da ne 'vihvS zbog njega ve<izbog po- 
kornostj AJlahu i Poslaniku. Da kjh ntjc ziiao sejtanove prilaze > 
covjeku nil bi to rekao; 
1 
6 - pozeljno jc da bude ozenjfin; 


f 


1 
7 - treba ic klotiiii grijeha, a inaoe sejtan ovlada Ijudima putem 
grijcha; 


1 


1 
3 - trcba bid u seal no j pokornosti kojom ponilava kjtanas 


u 


\^M 
9 - trebao bi sralno zikriti. Zikr je neprobojni scit od prokletog sej- 
tana. To ce ui-aditi same ako zna Poslanikov, ^^iLibkixaSL-ihivesflifm, 
zikr i dove: dova prilikom uiaska i iziaska i'l kuce, izlaska i ula- 
sks. u dzaiiiiju, kad se ^ujii pijedovi, magarci, ulaska u pre^oxno 
sredsrvOj pri videnju mladaka i si.; 


p 


1 
10 -moi^ biti iskren kada lijeci; 
1 
1 1 -[leba se zaitidti na nacin navedt-n u sestom poglavljii ove knjige. 


J 


1 
Ukradso, ko ]c £ovjek blizi AUahut .ijMveJfeilt, jaci je i daiji od sej- 
tana, sravise, ima veci urjeca) na njega. I anaj, ako savladai sebc i svog 
sejtana druge ces savladarl lakse, ako ne uspijes savladati njih druge ce 


1 


biti piino [eze. 


1 


i^H • 
86 


a 


yi 


i ZaStita od diina i sejtana Dzmika padavica - sustlra i lijek za nju jLije£ien|e se odvija u iri faze. Prva faiaL postupak prije lijefcnjj. 

1 - priprema z.drftve armosfere. Trtba b,bacici sUke zivih biiSa kako 

bi meleki inogli uci u kucu kojoj ce se lijecenje odvijatij 

2 - oduzimanje i spaljivanje zapisa i hajnajlija od oboljelog; 

3 - gasenje muzike u ku£ii 

4 - uklanjanje ii kuce svega zabfanjeiiog, kao sto je otkrivena i sre- 

dena zcna, miiskai^c koji nosi zlaco i sk;, , 

5 - odrzavaiije govora boksniku i njcgovoj porodici koji it hsrcs. 

iscupati vexu sa drugima osim sa Allahom, subhsnehuvcic'ah; 

6 - pojasniti razliku izinedu ispravne merode lije^enja I merode si- 

birba/,a i gatara, napominjiici da je Kur an Ujek I milost kako je 
obavijestjo AllaK, a/ac w: d^ellt; 

7 - dija^noza. Postavi nekoliko pitanja bolesniku kako bi se uvjeriq 

u simpcome iii bar vccinu. Pitaj ga, naprimjer: 

a) sm'pi Ii zivoiinje? KoJiko ih vidis? Jesu li uvi)ek iste?; 

b) saiijas li da tc u snii proganja ncka iivoiiiija?; 

c) imas li koimarne snove?; 

d) sanjas Ii da pada,s sa visokog mjesra?; 

e) sanjas !i da Ides divljinom I usamljenim putem? 

Nastavi pitati dok ne provjcris svt siinptome u snti i na javi dok 
nc biides siguran o cemu se radi. Kroz odgovore na ta pitanja 
mozes saznati koliko )e dzina u osobi i koje su vrste. Naprimjer, 
ako osoba stalno sanja dvlje zmije zna^i da ima dva dzina u sebi. 
Ako sanja da vjesa krst o vi-am zna kojoj visti dfin pripada. To )e 
potrebno ako dzin ne progovori, mcdutim, ako progovori onda 
sve navcdeno nije potrebno, jer )e sve jasno.'^- "^ Uz napomiinu nia diiiii mnogo lazu. Zastita od diina i sejtana Diiiska padavica - iustina i iij«k n nju 8 - pokljno je pri)e lije^enja abdesriti se a i oni koji su s to bora tre- 

ball bi £e abdestiih 

9 - ikiD je u pitanju ?^na iie pocinji prije nego se potpuno pokrije, 

prekrije lice, stegtie odjecu kako se nc bi otlcrila prilikpm ucenjaj 

10 -ne Jije£i knu ako nije s mahremDm; 

1 1 -ne iivodi sa sobom tiikog osim mahreitia; 

12 -moli All ah a, nw= v= Ji-Jit, date poraogne prorlv dzina i omogudi da 
ga savkdai. 

Druga faia' pocetak ^trnji 

Prvo: sta.vi rultu na glavu bolesnika i uci mu na uho polahko, razgo- 
vjetno i ispravno sljedece ajete: 

1 - U^eiem se Alkhu odprokkt&g sqtam, 

5(V) OiJLk^l Vj ^^ ^,^Jiill j^ ^r^ o^l 5i*^l i-i^- <1) 

U ime AUaha, MihsHvog. Samitosnog. Hvala Aliahu, Gos- 
podai'u siijetova. SvetmlosnanL, Milostivom. Vladaru Dmui 
sudnjeg. Samo Tebi ibttdet cinhno i satno &d Tebe poino^ 
tnoUino. Uputi nas na Pravipnt. Nnpttt onih kojiina st hh- 
godati podm-io, A nt naput onih na koje se srd&ba iziila i 
koji su zahttaU. ^*' 

2 - U^ecetn se Aliahu od proklerog sejtana. 

£lif-lam-7niiti. Ova Knjiga, tt koju tiejna sumtije, Vputa je 
onima kojiseAUaha hoje, Oninui kojiugajb vjeriiju koji nti- '" El-Fasiha. 
ZastJta od dzin^ i lejtana Diinska padaviea - sustina i lijek u nju Tjptz obav^t^u i dijeU od mioga dime smo ih Mi opskrinli. I 
otmna koji vjerujn u ono hoje obj/tnljeito ^bi i stoje objav- 
^enoprtje tebe, ikoji u ahirethfrstn vjerujiu To su ordkojisu 
tm lipiiti Gospodara svoga i to su otii koji su sptiseruV^ 

3 - UtjecemseAlJahuffdprokktogsej^fia. 

A vas Bog-jedanje Bo^ nertui boga osim Njega, Svemih- 
snog, MiLstivog. Usivaranju nebesa i Zemlje, u sinjerii noct i 
daim, « ladi koja nwranphvi s koi-isnkn tovarornsa Ijude i u 
kiH kojuAihthpusta s iieba, pa tako u zivot vraca zemlju na- 
kon njenogmrtifibtt po kojajje rasijao svakojaka ziva hi^Oi u 
promjeiti vjetrova i oblacivm koji iztnedu neba i Zem^e kb- 
de " ima doista zriakova za one ^ji razumijevaju, '^ 

4 ' Ufjecem se Aliahu od prokktog sejtana. 

^'; -^ i;3 ^4 1^. ^ r^. 4^. ^1 '% ^ t^^^ '^ c^ uf'Pl 
[kijio'Ciiji ji jy5^ i^ t^j^.^ i>ii' r^to^ ^J> ^^i^ 

Ailahje, netiia boga osim Njega, ^M i Samoopstojeci Odr- 
zavatdj! Ne obttzima Ga ni drijem^ ni sani Njegovoje ono 
koje na nebesinta t na ZetnljiS Ko se tno&epi-ed Njtm zauzi- 
Tfiati bez Njegavog dopiistenja?.' On zna staje bihprije i ka ■i« Ei-Seksre, 1-5. 

'" El-Bekiire. 163 i 1154. I 89 iaitita od diina i sejtana Dzmska padavica - sustina i lijek za nju cd- bitiposUje njih i oni ne rtwgu ohiihvatiti od Njegovoga 
snanja osim koliko On zeli! Njegova IQersija ohdjvaca i ne- 
besa i Zendjit i Njetnu nije teiko odrzavati ihl Otije Svevii- 
nji i Velicanstveni! Nertiaprisile H vjeru, Pravi put se jasno 
razUkuje odzabbidei Onaj ko nevjentje u Taguui, a vjeruje 
uAllaha, dr£i seza najcvr^cii vezttt kojase nede prekinuti! 
A Allah sve htje i znaS Allah je zastitnik oidh koji vjeiitfth 
izvodi ih iz ttnina na svjetio, a onhna koji ne vjeruju zasrit- 
nici su taguti, advod^ ih sa sijetla u tminei To sti stanovnid 
Vatre i u tijoj ie vjectio ostati,"'^ 

5 - Uljecfni if AMm od proktetog ^ejtana. ■Bf^ , > Vj 1^5 Qi ^ 5iJJi j^'*i^Q i>i ^ iiJ- '^j fe uto j\ 14^ 

Poslanik vjertije u ono Uo mu se objavljujeod Gospodara 
njegova, i vjernici, svaki od njih vjeruje it Allaha, i me- 
Uke Njegove, i Knjige Njegove. i poslanike Njegove: Mi 
medu posUfUcima Njegovim ne pravimo podjdu! I govo- 
rei iujemo i pokoravamo se. Molimo Te za &prostf Gos- 
podaru nas, i Tebi se vrac'am&I Allah nijednu osohu ne 
optereduje prek& mogticnosti njene; njoj u korist je ono 
dobro kojeje sukla, a na njenu stetu je ono slo kojeje 
stekla! "Gospodaru naJ, ne uzmi nam u grijeh ako zabo- 
ravinto Hi nehotice pogrijesinto! Gospodaru nal, ne tova- 
ri na nas hreme kao ho si ga natovario na one prije 71 as! 
Gospodaru Jtas, ne opterecuj nas onim za Ho netnamo 
snagei Tipreko grijeha namprijedi oprosti nam i smiluj 
nam set Tisi Gospodar tias, pa pomozi nasprotiv naroda 
koji ne vjerujeP^^ '« El'Bekare, 255-257. 
'" El-Bf^kart: 2S5 i 286, 
laitita od diina i kjtana Diinska padavlca - sjstina i lijek za nju 6 - Utjecem se Alkhu od prokktog kjtana. 

^1 Sii ^1 ^lx ^is: ^j ji^ ^: f^^ 1^^'^ ^ ^^ L^ vf^i^i 

Allah svjedoii da nettm drugog bogtf osim Njega, ai meied 
I it£mi> postupaJHci pravedno. Netmi boga osim Njega, Sil- 
nogiMiidrog! VjerajekodAUaha, doista, islam! A onikoji- 
maje data Knjigapodvejili m se bos otida kada imje d&ilo 
ztianje, i to iz medusobtie shbe'A otutf ko ne vjerttje u sua- 
koveAUafjove -fio, Aliah brao svida rahtn^I"" 

7 - Utjecem se AUahu ad prokktog '^ejmvia. 
< ;,t A . ■-. 'r . y -' ' r^,-^ ^ 'In - -- ; l'\\\ v^-' liL' ',1^1 'djl _ ^ 
Gospodar vasje Allah. Kojije nebesa i Zemiju « sest datia 
stvario, a satim se tutd Arsom lisvisio. On tainom noH dan 
prekriva t ona ga ti stopn prati a Sunce i Mjesec i sidjez- 
depokorai'i^ ie Njegovoj volji. Sam& On stvara i uprav^a! 
Uzvisen nekaje Allaff. Gospodttr ajetova! MoHte se ponizno 
i u sehi Gospodam smme> On daista ne volz one koji svaku 
mjeruprtUse. I ne pravite nered no. Zem^i, kadje tm njaj 
red itspostav^en, a Njetnn se molite sa strahom i nadom; mi- 
hstjeAUahova doista hlizu onih koji dabra djela cine,'^ 

B - Utjecem se Alkhu od prokietog sejtana. '" ASi'hfiran. ISi !*>- 
"' El-Ea -mf. 54-56. 91 Zaitita od dzina i fejtana Diinska padavica - mimz i lijek tz rrju ^r j/£ mhlili da smo vas itzahtd sii/ariU i da Nam se ne- 
ietevraUd? Inekaje Uzvisen Ailah, Vladar htiniti, imtui 
drugog hoga ositn Njegti, GospodamArsa vdicaiistvenog! A 
onaj koji se^ pored AlUha^ moU drugoin bogUt Ires ikakvti 
dokasa o n}eintt,pred Go^odawm svojim ce rahm polaga^ 
ti, i tievjeniici se tiece spasiti. I red; Gospodaru moj, oprosH 
i sttiibtj se, Ti si Mthmik najboljVJ^ 

9 ' Uijecem seAllahu odprokUtog iejtana. UimeAlJaha, Milostivog, Samilosnog. Tako tnionih u re- 
dove poredanih, i onih koji itsnijeravaju, i &nih kaji Opo- 
THenu citajii, vas Bogje, uistintt, jedan, Gospt/dar nehesa 
iZendJe i &nog(i stoje immedtt njih, i Gospodar istokA. Mi 
smo nebo najblize t/ama sjjynim zvijezdama okitiHf i cu- 
vamo ga od smkoga itjtana prkosnoga. da ne prisktskiiju 
tmUke-skup najvisi, a sa svihstrana bivaju gadani, da bi 
bitiotjerani; njih iekapatnja neprekidna, a onogakojilto 
ugrabi - stigne svjetUca plamteM. '^' 

10 - Ut^eiem se AUahu od proklet&g sejtam. '" El-Mti'mifijm. 1 15-1 IS. 92 

^B Wm od diina i Sejtana Diinska padavlca - sustina i lijek la nju Ka4a tiposkstno nekoUko dzina da Kur'an simaju, kada 
dodQse da ga hiju. oni rekose; Smite i sImaJtelA kad se za- 
vr^i vratiie $e narodu svome da opominju. O narode ntis 
- gpvorili su - mi stno shdali Knjigtt koja se posltje Mtisaa 
^hjavljuje. koja potvrdnje da stt tsdnhe i otie prije tije, i 
koja ka htini i na Praviput upucuje, O narode nas, oda- 
zovite seAlUhovu glasniku i vjerujte ttAUaha, On ce vam 
neke grijehe vaie oprostiti i odpatnje vas neizdrzife zasti- 
HtilA out koji se ne odazovuAUahat/u glasniktt, takviMu 
na Zenilji tiece umuci i mivio Njega nece zaiUtnika na^i. 
Oni su u tielikoj zabludiJ^^ 
11 "U^ecem ££ Alkhu adprokletagsejtana. 

^j^\j oIjC^i j^j^ t'J^" 4 r^' il ^T'^ l^^ /Z ^: 

O drtdine diSinova i Ijudh ako mozeie kroz slojeve nebesa 
iZe»tljeprodrijen.prodrite, moci deteprodrijeiijedmo uz 
veUkti viocL pa, koju bhigodat Gospodara svoga poricetefi 
Na vas cese ogtijeniphtrien f rastopljen mjed proUvatu i vi 
se necete moH odbraniil pa, koju hUgodat Gospodarasvo- 
ga poricetef!^^^ 
12 - Vtjecem se Alkhu ad prokktog kjtand. 

^\ \^i.''^ H\ ^H '^ i^^JJ^ ^i^j*^ ^'^^^ ^S^ r*^ ^^ "^-^ 

^jiiji iiii S ^1 A f ,5-^i li 3^ (v T) ^^i -^^J^ ';^ i^^s 

3^3 ,^j% ^(j\^^ J u ^ g4 i^i ^t?^ ^ ji^^ u-^^^ ^,^^ 

Da ovaj Kitr'an kakttom hrdu objavivw, ti bi vidio kakoje 
strahepostQvanja puiiB i kiko bi se od straha pred AUahom «" El-Ahkaf, 29-32, 
II Er-Rahtmn, 33-36, 7aitita od dzina i lejtana Diinska padavica - mtm 1 lijek u iju rasptdo. Takve pnmjere nnvodhtw ijuMnui dn hi raztfiislilL 
On je Allah, nenm dmgog boga osim NjegOt Otije pozrutvaias 
7ievuiIjivog i vidljiv&g stdjetOf Ott je Svetnihsta^h Mihstiv! 
On j£ Allah, tiema dntgog boga osim NJega, Vladnn Satrse- 
nh Otutj fOfjiJe bez nedostatakOf Oiiaj Kojisvakog osigitra- 
ffo, Oiiaj Koji ?iad svim bdi, Sibiu Uzviseni, Gordt, Shiv^en 
i Uzvilmje Allah od onoga sto mu pyidruhtju! Ojije Allah, 
Tvorac, OrtaJ Koji iz nUega stvara, Onaj Koji svernu daje 
oblik On inui najljep^ii Hne?ia. Njega slavi i veliia sve stoje 
na nebesinm i na Z&rnljU Onje Sibti iMudriJ'^ 

1 3 - U^ecem se AlLdm edprvkietog iejmm. ( O ikki M jp iI4r*^ j^: S^ 'Sj (T) ijjj "^'j v^Li i^n; i3j ^ 

^ ^]'j (A) U^j i1jl^ L^>i ^lii^ Uuliji ^1^1 llli lIj (V) i^l '^\ U iitte Allaha, Milosiivog, Smnilostwg, Red: Menije ohjav- 
Ijmo daje nekoUko dsdua prisbtskivah i reblo: Mistm. do- 
ism Kitr'an, koji izaziva divljetije, sbtsali,- koji na Praviput 
upjicifje- i ntistno it njega povjerovali i vUe nikoga necemo 
Go^odaru nasetn vitttnitn smutrati, a Ort nije - iieka uzvise- 
no hide dostojanstvo Gospodara uaseg!- uzeo Sebi ni driige 
ni djeteta! Jedan tios beztmrnik o Allahuje lazigtniono, a mi 
mm misUli da ni Ijtidi ni dzini oAUabtt bfM ne govore; / bilo 
je ^udi koji &u zastiiu od dBim trazilh pa sti hn tako obijest 
povecnU; i oni mtsle, kao ko i vi mislite, daAlhdf nikoga tiece 
oUvitL I mi stm n^tojali nebo dotaknuti i ntvrdili smo daje 
Tiiomih htvara i zvijezda padalica pttno; t sjedjeli stno okola 
njegti po biisijmnn da bistno sta. ctdi, ali ie onaj, ko sttdapri- 
slmkttje, na zvijezdu padalicu koja vrebtt naid.^^ '** El-Hmni, 21-24. 
I" El-Dimmi, ]-9. VA 
Zaitita od diiia i sejtana Diinska padavlca - sustina i Itjek la nju 14 - Utjccem le AUdhit od prokletog sejtana. 

m '^J> I; Jo: Ji (T ) Il^i '^1 c lit ^\'^ jl ^}\ ^^ ji ^i^,^ 

UimeAliaha, Mihstivog, Samihsnog. Red: On je Allah - 
Jedatt! Allah Je utociste smtkojii! Nije rodh i rodeji nije, i 
niko Mn ravaji nijel'^ 

1 5 - Uijedem ic Alkhu odpwkktog lejkina. 

^i ^j (Tf) jU u; ^ :;^ (^) jIIji vi M J r^J"^ o^/^^^ r^ 
iay^ i^ JL^L^ ^ ^j a) ^1 J J^ ^ dy <^) ^j '^i Jr^ 

ife«.- Utjecem $e Gtfspodara svimnjtt, od da onogit sto On 
stvara, i od zla mrkle noci kad raztt&tre nmne, i od sJa onih 
koji u ivorovepum iodzU zavidifitfca kad zavistne kr^eJ^ 

16 - Utjecem se Alkhu od prokletog sejtamL 

./. ( 5 'Ji\ Ll^ J J-pJ o ^1 c i ) o-iS^^ ^^'^'^^ J- CK f ^? 

Beet: Tra£im zasdtu Gospodura Ipidi, Vladara Ijudi. Boga 
Ijndi, odzla sejtatta - koji luinosi zk misUpa se sknje, koji 
zh niisli nnosi u srca Ijitdipa bio od dziria i od IjudtJ^ 

Ova ruJ^ja'" ce naijeiati dJJna na Jedan od dva postupka, ili ce iza- 
ci ili ce progovoriLl. 

Znaci, adaljk de se bez rar^ovora i Allah, n^^. v. Ji.SU, ce tc sacuvatl 
njegovDg zla, ili ce ga colitco a/jdnnati u cijelu da ce se javiti na ra?-govor, 
Ucac rukje obavezan je u£iti rukju s namjerom da ga udalji, }er l^osk- 
nik. =Jidi.h«',[.jhiv..dU«m, Je rekao: Ne prizeljkujte $usret s nepi-^ateljein!, 
a Allali, iiK v= dfcUe je rekati: "' FJ-ihlas. 

I" El-Feiek. 

"' Efl-Nas. :, ,..-,„ 

I" Vec smo rckli dEi je hadis u fcctjcm se prctizno navode mkje skb, zato nist ogra- 

tiH^sn ovcim rukjom, cijeli Kur'an je rukja i iijek. 

95 Zahita od dzina i Sejtana )f\m\a padavka - sustina i lijek za nji -ij. Dru^: ako st oglasi Italio cemo ga prepoznati? Prepoznat ces ga po ^nakovima; 1 osoba la^Jiiiri, ili uptri pogled u jednb mjesto. ili Izvrati oci Jli 
stavi rukv) na oci; 

2 - jalia groxiiica u tijelu ili slabija u nikama. i i^ogama; < 

3 - jiiaino ustajanje^ 

4 - vr JsUa; 

5- jasno kaze svoje ime, 
Trfff.- trcba mu postaviti sljcdeca pitanja: 

a) kako tt je ime?; 

b) koje si viere?; 

" c) zaito si usao u ovo tijelo?; 

d) ko je jpS s rabom u lijelu?; 

e) jesi ii u dogovoru sa sihirbazom?; 

§dje si se smjestia u tijdu?i 

Cetvrto: kako posrupiti sa dKitiorti muslimanom? Ako je musll- 
man sluiiccs se metodom zastrasivanfa i podsticanja u skladu sa ra- 
zlogom ulaska u covjeka. Ako je razlog ulaska Ijiidsko nasilje treba 
ga upoznati da cavjek nijc vidio i nije znao, a ko iiesio uradi ncsvje- 
sno ne zaslu'^uje kaznu. Alto je zaijubljen u Covjeka treba mu itiX da 
je tg zabranjeno i kakva ga ka^ina ocekuje na Sudnjem danu zbog 
roga i uopceno ga zascrasiti AUahovomT j^m vt iuW^, kaziiom. AJco )e 
usao bez povoda cineci nasilje iovjekg treba ga podsjeTid na koban 
zavfsetak nasilnika i bolnu patnju koja ceka nasilnike na Sudnjcni 
danu. Ako priscane i izadc hvala Allahu, ali prije i?;laska neka po- 
navlja za tobom sljedeci ugovoj-! Dajem obecanje uzvUenom Alia- 
hu da <5h izadi iz ovoga tije/a i da se necu nikada pratiTi u njega niti 
uci u bik kojeg muslimana. Ako prekrHni ohecanje neka je na. menf Futiv, 6. 96 
Mtita od diina i sejtana Diinska padavica - sustina i lijek ta nju Alldhoiio firokie(swo i prokletstuo svih meleka i IjudL Ailahu moj, ake 
sam iskmi oiakiaj mi izkzdk a ah iazeni daj vjernidma vUst nadd 
mnom. Allah je stfjedok ovome sto goi^orim.'"' 

Pero: upitaj ga odiilde ce izaci? Ako k^ize Icrox oko, grio ili stomak. 
reel mir Ne, Izadi n;i Lisra, nos. uho, nicne ili nozne prSK- 1 rtci nnJ.: 
Kida se spremU za. iziaziik red: Es-Selam u idefkum . 

Sesio: nakon izla^ka provjeri da it je izaiao, jer dziiii mnogo laza, 
osii« onih koje Allah, .■t.£v.J«)l=, sacuva, Prou£i rukju po dmgi put, ako 
se bude ci^sao znaj dd je dzin jos u njctnu, ako ne bude onda je izalao. 

Elako « ophoditi sa diinom nEmuslimanom? 

i^Vsw. prije svega islam mil ponudi, uopct-no, porom naredi nenasil- 
no da prjmi islam, al^o ga priiivau nard! mu da se pol^e, i obavjjesii ga 
da u potpuno pokajanje ulazi i presranak 5 grijchom i iila^ak iz tijda, 

Dmgo: ako ustmje na kufru nema prisile u vjeri, ali mu naredi izla- 
zak iz ci)cia, ako izade hvala AHalm, ako odbije primijeni mctod prijet- 
n}e pa i udarca. Ali mora se imai:i na uttiu da nije doivoljeno pribjega- 
vail udarcima onima koji nisii osposobljeni za njih i sigurni da udaiaju 
d/itie. ]cr tieke vrste dzina pobjegniJ od udarca i covjek ill tJSJeci, Uda- 
rati Creba po pledkama, ledtma, nogama i mkania. 

Tfgce: uci dijelove Ktirana ko|i uznemiriiju diinne: a^et Kuni, Ja- 
dn, Es'Safiat, Ed-Duhan, Et-D£in, ?.adnjt ajete sure B-Hasr, EI-Hume- 
ze, Ei-E'ak. U piincipu, svaki ajer u kojcm se govori o sejtajiima, Dze- 
hennemu ili patnji uxnemiruju kjtane. Alio se odsKOve nc kaznjavaj ga 
Kur'anom, udarcem ili bilo cim drugim, naredi mil iziazaJ^ i ncl^ da 

UgOVOf Aliahu, :)j7i: vc JicLIf, 

Trtca faia: iia pwlije liiecenja^ 

Ovo je kiiticna faza )cr je covjek izlozen ponovnom povradcu dJiiia 
u njega. Zbog toga naredi mu sljcdece; 
1 - obavijanje namaza u dzemacu; "' Mogu se korisiiLi i bilo koje dmgc: rijeei ako u njima nenia ^irka. 
Zaldta od dzina i sejtana Diin^ka padavica - systina i lijek za njii 2,r nesluianje muzike, televizije t pjesama; 

ii - abdeit prije spavanja I u&ivje ajcta kursijc; 

4 ' svaica tri dana prauciti suru El-Bekare u kuci; 

5 - ucenje sure El-Midk prije spavanja, a ko ne zna treba je slusati; 

6 - ucenje suicjasin ujutro ili slusanje, k^o sco smo rekli; 

7 - druknje s dobrlni IjudJima i udaljavanje od losih; 

8 - nosenje hidiabn, ukoltko jc zcna, jer jc iqim bliii odcrivcnoj sfni; 

9 ' slusanje diievno dva sata Kur'ana \\\ ucenjt jednog diuza; 

10 -iieka svako jutro stotinu puta prouci; La ikhe iUailahu vah- 

debit la ierike lehu lehul-nitJkit ve lelnd-hnvidu ve hive aU 
htUisejin kadir, Nema bogti osim Alkba. jedimg hji nmia su- 
pamika, Njemupripttd^ vhm i hvala i Onje^pemocan; 

11 -UCJ bismlUu pri svakom poslu; 

12 -nd^a ne spava satn; 

13 -daj mu zaItJtu spomeriutu u sesTom pogbvlju ove kiijigc, 
Nakon jednog mjeseca iieka dode ponovo i ufii mil rukju, Ako sc 

fie bade vratio naredJ mil da se cuva kako bi bio siguraii od sejtaiia. 

Napamene onima koji lijeiia 

Prvo: ukoliko se dogodi da prilikom u&nja oboljeli osjeti davlje- 
nje. guicnje, ili groznicu ali se nista ne pojavi, ii ram slucaju prouci ru- 
kju cri puta ako se i tada nista iie dogodi narcdi ran sljedece: 

1 - obavljanjc naniaza u dzematu; 

2 ' neslusanje niuzikc, lelevizije I pjesamaj 

3 - abdest prije spavanja i ucenje ajera kursije- 

4 ' skidanje i nevjdanje slika sa zivim bicima u kuci u kojoj zivi; 

5 - uoenje bismilie pri s\'akoni poslu; 
S - neka cesto uci k ihhe ilkllak, 98 
Diinika padavica - sustina i lijek la nju Z^tita od diina i sejtana 

7 - nsk^ &sro uci Ui slusa sure Ei-Saffat, Ed-Dithan I Kl-Dzhr, 

8 ' tieka ttsto uci sutejasin, Er-Rahmdn i El-Meaddk 

9 - neka ne spava sam; 

to -ncka uci iii slusa jutaniji i vecernji zikri 

11 'ukoliko se cadi o zeni neka nc ixbii iz kuce bez hidzaba i 

naniirisana; 

12 -neb sniml po redoslijedu u Kui'anu sljedeoe sure i sraki dan siu- 

sa oetiri do kst puiat El-Eatiha, EiMare> Ali' Immm El-Enam., 

Hud. El-Ki^hf, El-Hidh; Es-Sedzde> Ei-EhzakJ^m Es-Saffat, Fw 

ssikt, Ed-Duhan, Ei-FeA> Ei-Hud&umt, Kj^f, E^Zarijat. Er-Rah- 

man, Ei-H£ru. E'^-S^^i, El-Dzunm'ii, El-Mutiafikuyu Ei-Mulk 

El-Meandz, El-DHnnu, Et-Tekvir. Ei-Infitar, El-Burudz. Et-Turik. 

El-EaU El-Gaiije. El-Fed^-u, ElBckd,. Ez-Zckck El-Karid, El- 

Htmiez£. El-Kafimn. El-Mesed, El-fhias, El-Eekk i En-Mas. 

Nakon mjesecdana ponovo mu uci rultju. DHti ce moJxIa iz^di a nioi- 

da i nede. Ako ga ne bude Allah, .^i.bt«tiu « i^^ik, sadiivao njegowg ?Ja, a to 

ces primijetid ptesrankotn boki, rLiznih snova i nereagowijem ns riil^ju, 

Ukoliko je oscao u rijclu bit ce slab, nai^on mkjc pojavit ce se ponii^eti. 

Dnt^: dogodi se da dzin piogovori aJi odbija i'^ci. U torn sluiaju 
u£i ajete i sure kojc mu smctaju i bole ga. Alto p<inovo odbije izaci apo- 
trijebi udarce, alvo i lada nc htjedne i/aci prepofuci oboljebm prediod- 
no tiitvedenu rarapiju u trajanju od mjesec dana- 

Ii«fe;pO!iekadvtbog nikje oboljeli. [Mtpuno sv|es[an, pla& neutjesno. 
Ako ^ pitiis -iSGiQ. fciie da nije njegovoni voljom. To je slncaj, Allah najbo^ 
Ije zna, sihrA, Da bi se u to uvjerio, na uho mu proiiii sljedede ajete: 

/ fejrf OHJ bacise, Musa i^viknu: Ono ^t& stepriredUi cat-o- 
lijaje,' Allah deje unistiti. jer Allah ne doptdta da djelopo- 
kvarenjaka ttsp^e. Allah c'e Svojim rijecima istitm utvrdtth 
nutkar siu 6e ta zloBndma kt-ivo bitiF^^ «' Junus,%\ \n. Zastita od diitis i ^ejtana Dtinska padavica - iustina i lijek la nju 
J-Mf naredhma Mitsau: Bad stap svaj! - i on odjsdnom 
progttta sve ono cUne sit oni bili obmanu inveli. I tako 
istifia na vtdjeh izbiipokaza se daje hilo Ia£no ono sto 
su onipriredilu i tu oni bijaint pohijedeni i postadoh 
poniienu Cavobnjaci se licern na th bacih. Mi vjeruje- 
mo n Gospodara svjetova -povikaJe, Gaspodara Mmao- 
va i Harunavaf"^ Ono sto su oni mpraviU sanwje varka sihirbaza, a sibirbttz 

nece, ma gdje dosao, wspjsH.^ 

Svaki aja pmuci iid^oliko put^ na uho. ako zaplace ja^coi^da je slgpmo 
sihr. O visaina sihra i Uje&nju go^orit cemo, ako Bog da, u dmgoj kiijizi. 

Cetvrto: poiiekad diin vice i prijeti, ti se ne boj, udarj ga i s Alia- 
horam dozvolom smi in cc se. Ud ajer: 4,* - Ob' .^ikV^^ ^"Z ^l 5gV^«ot«f 
je iukavstvo dotsta slabo!-'^'' 

Petoi dim psuje i prokliiije onog koji lijea, pa sc ne Ijuti zbog toga. 

^wftt; ponekad bie da si debar covjek i da £e izacJ zbog tebe. Red 
mu da si iJ saniQ slaba^ni rob i da iiade zbog AUaha. .^..im. i Posla- 

Sedtm; ako diin bude prkosan sriimi ajec kursiju i neka ga stalno 
slui'A preko siusalica pet puta dnevno po sac vremena, to ce ga boljeti i 
izaci ce, ako Bog da, 

Oano: ako klis znaii vjeru dlina t^ piranja proua ajetc koji go^ 
vore sljedbenicima knjlge, kao sto je ajct: '" El-Ea'raj: 117-12.2. 
"' EfJ-Nisa. 16, 100 
Zastita od dzina i Sejtana Dzinska padavka - sustina i lijek n nju Nevjemici suori i koji gpvore: Bogje - Mesih sin MerjetniuF'^ 
1 slicjrie ajete. Ako brizrie u plac zniij da je krscanin. 1 ajct: 

Jevreji gBVore: Uzejr je AUahov sin, a krScani kazu: Mesih 
je Aiiahov sin. To sjt rijeii njihove, iz usta njihovihi opo- 

fiasaju rijeii jtevjernika prijasnjih - ubio ih Allah. Kuda 

se odtnecttf^ 

Devettn prilikom davanja ugovora dzJn ponekad pobjegne. U tom 
slucaju uci nekoliko puta oboljelom na ulio: 

O dru£in£ dHtioaa i ^ttdi, ako tnosete kraz slsjeve iiebesa i Ze- 
m^eprodtyetij prodrite, moci cete prodr^edjedino ttz veliku 
nioclipa, koju bLigodat GospodarasvogapoiiceteU Na vas cese 
opijefii piameri i raslBp^en mjed probvatif i vi se nefkte moci 
adbraniti, pa^ koju bkgodat Gospodara svogAporiieteff^ 

De$eTo: dzlni, ponekad, simvUiiaju izlazik. Ostatie u tijelu i moida 
razgovara^ s njima, a ue s oboljelimi To cd provjeriti na sljedeci iiacin, 
sravi ruku na glavu oboljelog ili koljeno i osjetit ces podihtavanje. Pro^ 
vjfiri impuls i pdmjetir ^es nenormalno kucanje. 

Jedatiaesfo: dogada sc da dfJn pristane na izlazak all ne moze zbog 
toga sro je ml ad iJi neiskusan, Ponekad i prizna i trali ponioc. U torn 
slufajui pro uci suiujasin i ezan u ubo oboljelog. 

Dvitnaesto: ml^ja trtba uSri polahko, razgovjetno, skmseno \ fasno. 

Trinaesto: nckada d7.\n\ postavljaju ustove za izlazak. Ako su uslovi 

u skladu sa SErijatom, kao uslov da oboljdi klanja, ili da sc kna pokri- 
je, nema smetnic adovoljiti rim uslovima, aii iiz iiapamenu da lo radi '" Ef -Maids. 72. 

* Et-Tavbe. 30. 

"• Ey-Rahman, .^3-36. 101 ^ 
r 


■ 
^1 
Zastita od diina i kjtatia Diinska padavica - siUina i lij&k la nju 


^j 
zbog Mlahii, .^v.<tMi. a nc y.bog njega. A, ako i/bzak uvjetuje grijehom 
ne udovoljavaj mu, naprotiv, Uazni ga- 
CetTJiaesto: kada iiacte naredi prisutnima da padnu Allahii, ii^bha- 

ncku V. t,;K na sedidu zahvale, padni i ti s njima. Oni \-l zahvaie Ito ih 

je Allah, .uihanth« ■«= ..'di, rijesio nasilrika, a ti sio te Allah, lubtun^h^ v. k'^Li, 


1 
uputio da mu pomogncs. 


1 
Pemaesto: kada iiade ne reel Istjerao sam ga ill odvratio sam ga! 

Reci: Allah, n™v= Ji^Hf, ga )e istjcmo ill Allah, .^^vf d^si., ga ]e odvratio. 
Dobro se pripazi samodopadljivosd, to ]t velika kjtanova zamka. 


^1 

1 


1 


&owMSftj;svini ucaania rutqe savjetu)em citanje sljedecih Icnjiga: IgOie- 
tu el-khfiin. TeiMsIblh, El-Furkan hejne etdijm es-sejitm ve edijai er-M^man, 
IHsf^fmd-dzimi iihni Tejnuj^e, Akmui-diinni ve d-sqadn, Akamu el-mcrdhtn.^ 
Ui liaporaenu da av^ zadnja sadr/i veliki braj izniisljenih i siabih liadisa, imaj 
to na umu. Takoder, savjemjcm citanje pog)avlja o str^ranju ti. Buhariicvog, 
cahim=huU.h, 5fl^:?;/MsakomeiitafDrn Ibn Hadzera, c-J-,im^uibk Fcdml-Bm, Poklj- 
no ]e procitati i poglavlje o lijccetiju iz Miidimovog, ptimsrfiuUah, Sahiha, Ebu 
Davudovog, ^ir^hulbh, Sunefia, Medhsiea ez-^vavk i Ibn Mady^vog, ^^^ 
huP^, Sunerta-. Kao i Et-Tibki^t-nebedjfu. hbrii ei-Kajjimi 


1 

# 


1 
Prakticni primjeri: 
Vjcrujem da su najbolji plodovi rev-dtat spajarija tcorlje s praksoin. 
Zbog toga, u kradiim crtama navest cu nekc pi^kcicnc primjerc."' 


Prvi primJEr: 


Proucio sam neknj bolesnoj zeni nekoliko ajew rukje \ onase Stresla 


pa sam upitao: Kifjes nama? 


Rekajo je: ^ejh Mnhamtned, 


r 
Rekao sam: Nhihamtnede, zasW ^i ta'ao u ovu zenu? 
Rfik^n je: P/jij^ «<J mme u nuzfiikti. 
■ 1 


\ 


"" NEipominjcm da nc volim duge razgovfjic s iffininia, ati sam prinudeii liaVesti 

neke kako bi se pcaiii rukje nEivikii, 


lJ 
102 
1 


»f^~ 


■ 
ZaStita od dzina i ^ejtana Diinska padavica - sultina i lijek n nju Rekao sam: Pokori se Aliahu, pusujd 

Rckao )e: TVjf, necuje pustkl! 

Rekao sam: 0/ftii slmaf. Proucio sam pooetak sure EsSaffat sto ga 
je zitboljdo i rasplakalo tc je rtkao da fe izaii. 

Rekao sam: .feaaSf edmah! Ali se neckno, 

Rekao sam: Onda du^aj dalje! Praucio sani poceiak sure El-l>iinn. 

Rekao je: /^tf// wf, ia^fi cw, 

Porom Je rekao; Es-aeU^m akikurnli izaspo je hvala Allahu. 

Dnigi pnmjer; 

Drugoj zeni sam proucio samo Fatihu i dziii se javlo. 
Rekao sam: iCiko iije mie? 
Rekao je: Muhitmmed. 

*■' 

Rekao sam: Musliman? , , ,, , 

Rekiio je: Da. k ., .. 

Rekao sam: Ima lips ksga osini tebe u ovoj ieni? 

Rekao je; Ima> diin krscanim ime muje SubhL 

Rekao sam: Pozomga da i s r^impors^gmmrmi Pbzvao ga je i dosao je, 

Rekao sam; Kako jf saves? 

Rekao je: SubhL 

Relao sam: Da list musliman? 

Rekao je: Ne^ krs^anin. 

Rekao sam: Koliko imaigpdinai' 

Rekao je; Qsamnaeit 

Rekao sam; Radis It $a$lhirba.mm? ,- 

Rekao je: Da, radim sajednom. iihirbazicom. izDesu]^^" '" Grad u egipstskoj polfrajini KiifniSejti. 103 Zaitita od dzina i lejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju Ponudio sam mu islam i prihvatio jc. 

Rekao ^sm: Jezikcm iii srcem? 

Rekao \&: Srcem. I poceo je krg^ pJac ggvoriti: Namufio sam 
mnogo Ijudi. ' " ' 

Rekao sam: Neka ti Allah, ^^-n^vi^diidie, oproiti! hkjTtio se poki0* '\ 

Rekao fe: Ja se ne znmn ni abdsstiti ni kldnjati. 

Rickao sam: Znas It nekogd^TmmusHimna^ 

Rekao je: Ne, poznajem samo krs^dne i zndmihnos:a crkw, 

Rekao sam: Dodi u nasu dzamiju i kianjuj sa ntmia. Tu id tipozmt- 
ti svoju bracu, dzine vjernike i nauiiti propise vjere, Prihvario jc ideju sa 
nadovoljstvoni. 

Upitao sam ga iskdsaLvajuci ga: HocesU i d/dje radiH sa sihirbazicom? 

Rekao je: A^^^ u is/amuje sihir za&mnjeu. 

Nakon toga v;avjei:ovao se i izasao. Molim AJIalia, a^wredfclle, dsi ga 
uc\TSti u isiamu! 

Ponovo je dosao Muhammed, rt'kiao ssun:Jesi h ^uo I fa se dogodilo? 

Rekao jet Da, 

Rekao sam: Kak& se osjecas? 

Rekao je: Vt^amii sam raJo^tan zhog njegovog ptebska na islam. 

Potom se i on zavjetovao i izasao. Asve blagodati su od Allaha, a^^ 

ve dzelk. 

Ireci primjer: 

Jediia djevojka doslti je kod meiie, zaiila se na bol u tijelu. Nakon 
provjere ustanomli smo daje u nju ulao dzln. Dok sani ucio rukju osje- 
tila je odnzerost niku. Prcporueio sam jo j prethodno navcdenu terapi- 
ju [ reltao da se vfati za dvije sedniice, Dosia je i lekia da jc svc nradJla 
kako sam joj rclcao. Pro ucio sam rukju i progovorila jc diinica po 1 me- 
nu Zejneb Abdulmcvdiud. 104 ^-^■B Zasttta od diina i sejtana bilnska padavita - sustina i lljek n nju Rekao sam: Kbje si vjere? 

Reklii je: MmiifminhL 

Rekao sam: Utje^e ii Kur'an na diine mttsiimane^ ■ ' > 

Rekla je; Da~ 

Rekao sani: Koje sure utjehi na iiiine!' 

Rekia je: One kajesijoj rekao da uchjosin, Ed-Duhan, Es-^Sdpit i 
El-Diitm. 

Rekao sani: A El-Bekare? 

Rekla je; Da> ui^e^e i ona ipaljttfi' dzine. 

Rekiio sam; Sta n mdilM at ovom. djevojkcffn nakon prwg ucenjd? 

Rfkla je: OsjecaTn se vcoma skho kadje spe uradik kako ji rehia. Uzne- 
mimmkt me ucenjem Kur'atm, izgoifura hisrniUu prijejeU pa yis mogfijerti s 
t^om, a kiida zahoravi kaze: Bismilkhi ein>ekhu ve ahirdm. pa wepowatim. 

Rekao sam: Pq cemu su rasdiciti diini i sejtani^ 

Reklfi )e; Sejtani su dzini ali fiet^ertiki i nepokoniid. 

Potom je rekla: Pusti me! . _. 

Upk'dO sam: Kiida ceiizat^? 

Rekia je: Nsi ustit 

Pbtom je rekla: Es-selamu alfjkumfl, hvala Allaliu, iiasla je. 

Cetvrti primj^r: 

Otisao sam lljecki jednu dfevojku iz koje se vec javio dzin. Zatra- 
'Ho sam od njenog oca da poskida sve si ike u. kuci i da naredi djcvojci 
daobuce hidiab.Tako sEno priprcmiii zdrav ambijenr. Ottsao sam utiti 
rul<ju ail se d'iiii javio prije ucenja. Proucio sam iiekoiiko ajera ii sure 

Ed-Duhan poiom je upitao; Kako se zoites? 

Rekia je: NedzviL 
Reicao sam: JQjesi vjere? 
Rekia je: Mmlimanka. 105 Zajtita od dzina i sejtana Diinska padavica - sustina i lijek n rju Rekao sam: /wd Ujos neko $ tobom? 
Rjekla je: Moja majfea FaHrna, 
Rekao sam: Dovedije da s njom r^govaram. 

Raigovarao sam s iijoni: savjecovao je, strasio je Allah ovonri, ^^ ve 
djiiiit, kaznom. 

Rekla je; Izaci ^, 

Picao sam: K&Iiko imal goiiina? 

Ke\d3. ]c: Ce(rdes:er. '- 

Rekao sam: Jesi li bila prlje nje a nekome? 

Rekla je: U cetuero. 

Rekao sam da jc to nasilje i nije dozvoljeno. Naredio joj da se poka- 
je, poducio je namazu /.a pokajanj;e. Nakon toga, dala je zavjet i ocisla. 

Nakoti nje doila Je Nediva. Pitao sam: Da li si udata za diinaf' 
Rekla je: Ne. 

Rekao sam: fCoiiko imal goMtiaf 
Rekla je: Dvadeset. 

Rekao stirn: Irnas li namjeru wiaii ief 
Rcltla je; Posvetiia sam se Ailahu. 

Rekao sam: Nemd celibata u hkmu. Mi i tM^siza dbbfog hogobo- 
jazfi&g tjemika dzirud 

Prihvatila je, dala zavjct i izasla. 

Peti primjer - dzin r^nilac Dosao je neki iovjek i lekao: U mom ocuje dUn. 

Rekao sam: Kak& zBdF 

Rekao je: Svuki put kada peine hutba an se onesvijetti i tnko ostarie isfo 

kraja hutbe. Cesf& ^e onesvipsti u namazu. Smkog ponedjeljka zakljuca se 
u sobu i spiiva. sam u tammj sobi, mhga neptdm cak ni suprugu- Zastita od d^ina i sejtana Diinska padavica ■ iustina i "jek za nju Otisao sam kod njega sa trojicom prijateija. Zai:ekli smo oboljelog 
potpuno svjesnog, sjedio je. Imao je, otprilike, cctrdeset i pet godina. 

Pitao sam: idtko dje ime? 

Rekao je; Mahmad. ' 

Rckao sam: &ta te boli? 
Rjckao je: Osjecam da u iebi iTnamOMnicu. 
Rekao sam: 2eliilije is^erati? 

Rekao je: Da, veoma me rmmuiiU, umak me&d&ene rastavik. 
Rekao sam: Idi ahdmi se.\ m\ smo se abdejtili, Nakon toga, rekao 
sam jednom od prijateija da uci rukju, prije kraja lukje rijeio se zatreslo 
i y,tiao sam da je dzin dosao. 

Rekao sam: Blsrnilkh, h ^i Uf 

Zaculi smo dnigi glas vi njega:/^ sOm dzinka. 

Rekao sam: Kako tije ime? 

Rekia }e: Steforija ili nesto sli6io, zabora'rib sain. 

Rfkao sam: Kojesi vjere? Sutila je. 

Rekao sam: 7™ li rnusUmanka? 

Rekla je; Nisitm. 

Rckao sam: Krivankd? 

Rekta je: A^wam, 

Rekao sam: Nevfermcaf 

Rekla jc: Da, ne poznt^em tfjere. 

Rekao sam: Gdje &ivis? 

Rekla je: Zivirn u Crvenom mom. pripadam diimma koji Mve u wdk 

Rekao sam: Zaito d i^ia u Mahmuda? 

Rekla je: Da mu se oiveiitn, 

Rekao sam: ^Utje skrivio? 

Rekla jc: Nai wdak bia je ujedmcm coifjektk Mahmudje ucio rukfu. 107 Zaltita od diina i sejtan^ Dzirska padavica ■ mtm i iijek la nju jako ga izudaraa i xmnendno, MaJjmudje neztialka. ne zna knko is zastiti 
od nas dzina. Jedtie tamne mci preitek sam ga u pustoj uHd i uik u njega. 

ReltiQ sani: Kollko dugo si s njim? '■ " ' 

Rekla )e: Dvadcsetak godiTui. 

Rekao sajn: Fredh&itcxi ti neko, moM prihmtiti iii odbiti, imaspra- 

Rekla jc: Retail 

Prtdloiio sam da pfilivati islani. 

Rekla je: Pusd me da yazmislim. 

Rekao s2Jii: Kaiikof 

Rekk je: Tri dana. 

Rekao sam; Afe moicsdobid ndjvise deset minuta, 

Nalwn deset minuta je rekla: Uredu, pt^di cu m Ukm aii pod ush- 
vom da ostanem u Mahmitd-u. 

Rekao sam: Td je drugo pitanje. Ti prihvatas idam da hi se ipasik. 
Dzehmnettia i ifsia u Dierm^ 

Rekla je: Dobro, preci cu sa hkm. 

Rekao sam: Izgomri khadet. 

Izoovorila je sehadet, objavila pokajajije i iizela novo ime Ummu 
Ibrahim, 

Rekao sam: Moms pTestati k itasiijcm oka zeiUda tvoje pokajanje bude 
potpunc. 

Rtkia je; Kakvo nasiljef! 

Rekao sam; Tvoj boravak u iijeht t&giovjekaje n^silje. MorM izaci 
is njegd. 

Rekla je: Neat izaci iz dva razloga, priflje sto ga veoma wlim i s njim 
budemjednu mcsedmicm ponedjeljkom, cstak mci dajeni njegovoj zeni. 

Rekao sam: Da li se prikazes u liku zene? 

Rekla je: At. 108 
hstlta od diira i sejtana Diirska padavica ■ sustlira i lijek la nju I Rekao sairi; Kako onda imate odnos? 

Rekla je: On me u snu vidi kaa lijepu &enu i ujum vidi dajepoluci- 
raor ^j^ uiiv^m potpuno u odnosu. 

Rekao sam: Ur^du, tajeprvl razkfg, kojije dmgi? 

Ikkla je: Bik sam udatn M dzlmkog krdja kojije vkdao Cruemm mo- 
rem> on je umrt} aja sam ostak Vlastjepresla na mojudjecu. Oni su nevjei- 
nid i ako ioznaju dn sam prdia ms: hkm ubit ce me. Toje drugi razlog. 

Rekao sam: Prvi razhgje neomomn. jer on rebe ne voli i ne zeii te 

oseniti. Rekao mije maloprije da tezeii istjefatl Sw se ti^etvaje djece mo- 
M se skhniti i pohjeci od njih bib gdje u Atlannkom. Tlhom Hi nekom 
dmgom okeanu i zivjeti obozuvajuci Alkha. 

Rdda je: Dobro, izaci cu. DaJ mi iri minute' 

Nakon loga covjek se osvijesno i sjedio s nama, Moji prijatelji su 

reklit Hajdemo. vecje izmk. Rekao sam: Ne, kaa daje uidim u njegovim 
ocima. Stavio sam ruku na njegovo koljeno i plecku i mjerio se da nije 
jzasla i da nas je pokiisala prevariri. 

Zamolio sam jednog od prijateija da uci rukju ponovo, Nije ni za- 
vrsio a on a ponovo pnogovorL 

Rekao s-am: Tako d Ummtt Ibrahim, ielis nas prcvariti?! 

Rekla je: Vjmij mU ne zelim izacL Zivim s njim. dwideset godiria i 
peoma ga mlim, 

Rekao sam: D&bro, prekzimo sa Ujepih rijeci i popusJanja M imp, 
■udarce i spdjivanje! Ako necel izuci z^molit ^u Alkha za pomGC i unt cu 
Kur 'an kaji ie te spaliti iii du le tucif 

Rekla je; Nemoj> izitci ctt. 

Oko dvije miniice zalosiilm glasom je vikak^: Mahmude, Mahmu- 
de!. potom k izasla, ZahvaJa pripada samo Allahu, is!2e«iiMSl«, On jediiii 
upudije fia pravi put. MW"- lastita od dzina i sejtana \iimh pacfavica - sustina i lijek za rvju Sesti prlmjer - dfinib panadics 

Neka zeiia se jako razboljela, muz ]e obilazi Ijckare all nije bilo ko- 
risti, Otisli sii jedtiom mkidicu da uci riikjli. Nakon ucenja progovorio 
je dzin po inieiiu DJirdzis. Ubijedio ga je da prede na islam, n;t^tanio 
ga je u jednoj gradikoj diamiji. Ali nakon dva mjeseca, orprilike, zena 
sc ponovo razboljela i muz je dosao po mene. Otisli smo i ucio sam joj 
rultju. Iz nje )e progovorio jak glas; Sta hoies od nas? 

Rckao sam: Kitka se zoifes? 

Rekao \t:Johafhi, 

Rekao je: Z)i?. i 

Rekao sam: Zasio si idao u ovu mmlimanh*? 

Rekao je: Dosao sam se oivmtijer stem ffduzeli sina Dzird&ha ipre- 
veil nd isluTfi. ''>.■'; 

Rekao sam: PanndU cu i tebi islam, pa ako prihvatil dobro doiao^ a. 

ako odbijd necu te iUUL 

Rekao jc: Bo/je tije da. $e ne zarnaral i da lutU. 
Rekao sam: Zasto? 

Rekao je: Ja sam krscamki ui^enjak medu dzinima, kako da prl- 
mim islam? 

Rekafl sam: Dobm, ouako tenio, predstat'i d mem kric'amtvo aja6i tebi 

islam, pa ko bade u^edijiuijh neka drugiprihvaii njegovu i^ern. Ait bezpn- 
strasnoiti, sa iskmiim nijetom i sa dovom da rtas AllaJj upuU na isdnu. 

Rckao je: To je pravedno, Pocni tisa izkganjeni o isiamu, 

Izlaganje sam poceo i^noscnjeni Jieispravnih postavki ii iskrivljc- 
nom kr5&nsr\Tt i besnuslica u koje vjerujij. On se bunio i mjpravijao 
ali si se na kraju ipak slagao sa mnoni. Nisam prelazio s jednog piranja 
na drugo dokga porpiuio ne rijesirao. PoEom sam Lzlozio islam sa svim 
odilkama, vriinania isdcuci njego\ai podobnost '^a svako nijesto I vrije- 
me i bliskost razumu. 110 
Zaitita od dzifi^ i ^ejtana Dzinska padavica - sustina i lijek la nju Rickao je; l^uci ndto iz Kur'anaf Proucio sam: 


If 

Ti cessiptrno naci da su oninut koji vjerujn najljiiSi nepri- 
jai^lji jevreji i mnogoboSci; i svakako iei ?iati da su vjer- 
nidtna najbliii prijate^i oni koji govore; Mi stim krs^ani, 
zato sto Tfiedu ttjinui ima svecetiika i nutnaha i sto se oni ■■ 
ne oftole. Kadn sbisaju ono sto se objavljuje Poslanihi, vi- 
dis kako im lijtt sitze iz ocijujer mnaju dajeto htina, pa 
govore: G&spGdnrti naS, mi tijerujeriia, pa upisi i ttas ntedu 
one koji su posvjedoBU. Ztfsto da ne tjerujemo u AlLiha i 
u htinu koja nam dolazi, kada zudhm da i nas Gospodar 
ftas uvede s Ijttdirna dobrim. I AlLth ie mv, zbo% onoga sto 
govore, km nagradu d&etmetske baiie dati, kroz koje rijeke 
teku, n kojima ce vjecno boravitii a to ce biti nagfttda za sve 
one koji dobra djeUi Mne,^^^ 

Naiton uceiija, cuo sicn gadagovorh Vjerujem, vjerujem. v/emjem... 
Rekao sani: Vjemjd h srcern iii se bejis nekogaf 
Rekao je: TiTnene moies ni na ito prmliti, hkrem vjcrujem u AikhiL 

Rekao sam: Onda ponavljdj m mnom khadetl Potom je objavio 
pokajanje. 

Rekao jc: Kodn hi dzini ioznati da sampreiitomt hkm uHli hi me. 
Rekao sam: Zivi medu muslint^nima, branit ce te i cumti. 
Rekao je; Zelifn vidjeti ivogsimtMuhammeda. 

Rjckiio satin Idi u iu i su dzamiju ipozouiga. Miih!:ininicd je dolao 
i poselamio oca. Mi smo culi oba glasa iz jednog tijela. Fj'Maidis. 82-S5- Ul Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - ijstina i Itjek za njj Rekao sam: Kaks si Mtthanirtiede? 

Rcbao jc; Hvala Aliahu>jako sajn sretan otkuda satnprimio islam. 
Zivim medu bracom muslimanimf!. Islam ]e> uistinu, n-eca, radost i hla- 
gostanje. Jos sam sretniji zbogptelaska ntog oca mt hUm. Cak sam i slu- 
iao vas razgomr. 

Rekao sam: Muhammede, pozfittjd li diine muslimane mbJicef 

Rekiw \t: Poznajem ih mnoga, 

Rekao sam: Dovedi mijednog? 

Dosao je jedan i rekao: Es-sel^mu nl^jkunt! 

Odgovorio sajii na selam i lekao: Mozete li cuvati vaseg bratd i bra- 
jfitf. g^ od kncamkc odmazde^ 

Rjckao jc: NaravnOi uz Alhhemt pamoc. hna nas nmogo miadicd, nikd- 
daga necemo predd-ti nuikarsvi izginuli. Nalcon togjaotisli su s njim. Zena 
sc os\'ijestila i nista nije znala. Naj^adnijc u svemu tome je njcno nevje- 
rovanjt da dlini mogti ud u Ijudc. Nalton jednog mjescca, otprilikci zcna. 
se ponovo ra;iboljela. Otisli smo ja i njen mu?, i dragi put uciti rukju. Na- 
kon ucenja pojavila se dzinjca. Rekao &am: Bisndlkhi, kako tijeime? 

Rekla je: Meijema. 

Rekao sam; ZaSto si tdla u omi ^m? 

Rekla je; Da$e osvetim zn mtda isina kojeste uveli u vaiu vjeru. 

Rekao Sam: Ti si, onda^ krscanka? . - . 

Relda je: Da. 

Kcks.0 sam: Podtdaj me, rea hi djednu njel, 

Rekla je: Ma nipoia rijecil 

Rekao sam; Zw*ti' li ka cu n red? 

Rekla je: Da, pj-edlozit cei nu islam, 

Rekao sam: Pozmtjei li ti mene? 

Rekla jc: Da. ti si Vehid. Braca su mi rekla date lie slusam.jer ti opci- 
nis Ijude potom ih prevedd na islam. 

Rekao sam: Uredu> izbzl ti meni h'scatistt^prm, aka me ubjedii'pri- 
Zastita od diina i sejtana Dzinska padavka - sistina i lijek za nji hvaHt cuga. zajedno s whom. Nakon iogaja cu tebi izloziti iskm, 

Rekia jc: Zdto se kupat^ nahn dtmupluka kudu je $perma izaUk 

samo Iz ipoln&g organa? 

Rekao sam; Jer sperma potpum bcrpi tijelo. Spcrma se $tvam iz veci- 

nedijelova iijek mrodto kicme. Zbogtoga tijelo bude poipimo opastmo u 

kitpanje hude neophedm zit notfu magtt u tijelu. Sutjcla je. 

Rekao sam: Sraje z-a vdslsa? 
Rekia je: haje bog. 

Rekao sani: Zdto nositc krst ndgmdimaf 

RekIa je: Zato /m iu ga prokl^n jevreji ubili i rampeli. 

Rekao sam: Zdne bognije mogao edbraniti?! Sutjela je, 

Rekao sam: To znaci da nije bog, 

Reklaje: Onjebo^isin. 

Rekao sami Zar hog nije nmgm adbmniti svoga sirtatl Suijek j e i ag to. 

Relda je: Kako vi vjcrujete u njcga? 

Rekao sam; Mi ne kazemo da je kopile kao ho govore jeweji, nili 
kazemo ddje bo&jl iin kao ^o tvrdite vl Mi kazenio onje Alkhon rob 
iposlanik Bo.ija rijec data Merjemi. Bozija dida. Alkh ga jc sWoriQ 
rijeiju Budi. 

Kekla jc: Tacmje. yacionakngovoK Proud mi nesto od Kur'itriafVro- 
ucio sam ajet: 

^ -Ij (r ) ^ J s^ii ^K^) J^, ffi^ ^ "^ ^i ^ ^ ^ 

Ta-ha. Ne objavljujeino Kitr'an dctse mtirvl, vecda biidepo- 
jtka OHome koji se bojU objavljnje git Stvoritelj Zemlje i ne- 
besa visokih, Svetnilosni, Koji se nad ArsoTti uzvisio. Njego- 
voje ^toje na nebesinut, i na ZemljU istoje izmedit tijilh i Tii-iui 1-6- \3 Zastita od dzina I Sejtana Dzinska padavka - Austin a i lij^k za nju Rekla je: Prihvatam hlam, prihvatam islam... 

Tzgovorila je 7-a innom sehadet, dosli su njen rnii7 i sin, poselsjnila 
ih je i nastanik se s njima. 

Na odlaskii |e relda: Zrmjte da ova zetm ne vjeruje u ulazak dzitut u 
coi^eku, Ja cujoj fieito rm. a vi inimite na kaietu i pustitejoj dapoiktsa. 
Spomenila je razunislce ubiedJjivc dokaze mogucnosri diinskog dask^ 

I rekla joj je; Ne Ijutfse, tako cd sprijeciti uLmik dzina po dmgiput. 
Nakon toga je otisla. 

Nakon dvamjcseca ponovo se razboljeb, Tada sam rel<ao njetiom 
muzii: Onase ncpridriava uputsmvo. kojesampj dao,. zikm, ucenja isiu- 
ianja Kur'ana,.. 

Rekao jc: Da, onajd^mifjerujei^tai ne nidi p6 uputstvimii, 

Rekao sam: Pokulajje ubijedlH Hi lijek ne^e komtiti. 

Prouiio sam rulcju i dzin je pnogovorio. 

Rekao sam: Biimillah. kako tije ime? 

Rekao je: Bersum. 

Rekao sam: Kojesi i^eref 

Rekao je: Kriianin. 

Rekao sam: Zaito d ttl^o u ovu zeuu? 

Rel<ao je; Doho ^am osvetiii svaga amidzu, njegovu supfugu i sinajer 

ste ih uveli u islam. 

Rekao sani: Hoces li da i tebi predstatdm islam? 

Rekao je: Ne, ja en tehi izloziti kr^iamtm, ja sam ptedavd^ u crkvi i 
doiao mm net raspravu s tohom. 

Rekao sam: Pitaj Ita hocdf 

Rekao je: Vi k&&€U da ha nij€ Alkhov sin? 

Rekao sam; Da, 

Rekao je: Ko muje onda Qtac? 

Rekao sam: AUahje stmno IJude na htiri naana da hi im pokazaa w% 
Zastlta od dilra i sejtana Diinska padavica ■ mm i lijek la nji I 
I smju spemec: prvije: stmranje bez oca i hez majh; dru^je: ttvaranje od 
om bez majke; trece: swaranje od majke b^^z oca; detwto- sWaranje od oca 
imajke. PrviieAdem, drugije Nam. treciha a hwm ostaii ijudi. Slozio 
se sa mnom u ve/J s tim. 

Rasprava je iieprekidnd tfiifaln, ractmajud pauzc ^^ namaz> od jc- 
danaesL sati prije podne do cetiri sata poslije ikindijc. 
Na kraju je piihvatio islam i nadio sebi irne Ali. 
Rekao je: Moram odd hscamma i pozvati ih u islam rmkar me muHlL 
Savjetovao sam ga da prije toga tici i cita. Nakon susrew sa ami- 
dlom, njegovom SLiprugom i sinom izasao je, Nakoii jedne sedmlce 
kni( se ponovQ raiboljela, nakon ucenja javio se dzWi i rcl^io: Mjaje 
zarohijen kod krMana. Rckiio sam mu da dovedc sedani jakih mladtca 
diina, odredio sam jednog od nji^ ?^ ™dit i rekao da idu spasiti Aliju 
VL krsdanskih ruku, Rekao sam im da spominju AJbha ii toku borbe i 
da SCO vise iice ajct kursi. l^vojevali su pobjedu za oko dvadeser minura. 
Doveli su Aliju koji je jaul<;ao \ govorio: Ranjen sani. Rekao sam: Nadaj 
ie mgradijerje to na AMiouom p-utu. Zatim sam naredio da izadti 1 da 
se vise ne vracajii Li rijelo te iene I l^asli su. Hvala Allahu Gospodaru 
svjetova, On upUf^uje i lijeci, i On ]e Gospodar dzina i IjudL 

Primjera )C nmogo, ali da ne bi oduJili ogratiicii demo se na ove. 
Molim AUaha, .-^ v.dffii., da mi olaksa startiparvje knjige Ra^^owris dzi- 
mma-^^ u kojoj ce biti mnogo ovaWih primjera. V Nalton toga shvatto sam da je koriist tak^-e knjige neznaina i odiislao sam od nje. 

IIS lastita ad dzina i lejtana Diinska padavica - sustirt^ i lijek u nju Zibranjeni nacini istjerivanja dzina 1 - Nafin Zar 

Ljudi su u ovom vicmcnii izmhJili razlicite vme zabava nepoznare pi- 
vim geiieracijania kao produkc ovog wemena grijeha, materijalizma i udo- 
voljenja strasdma. U te zabavc spada i gnesiio okupljanje u ime lijecenja qd 
dziriske padavice po IvncnxiZar. Na dm okupljaiijima prisuran je vdiki ne- 
red, raziizdaiiosi;, crosi it mnogo novca sto iiazira eko^omske i drustvene 
probleme te nioratisu krim. Brojnc porodice su oslromasile i propale zbog 
tih okupJjanja, kao sto su mnogt £asti najsurovije pogaTene, Kada sc zena 
r^azboJj dodu joj ae)ie sqianioe ubijcde je u diiiisku padavicu i da je one 
mogu Izlijeciri, Na fine lijeka trJziC usluge koje opreriecuju muza boksnioe: 
i^aziii nakir, kokoli, ovce, a ponticad i devu ilJ rele ako znaju da jc porodica 
bogara. Okupese na slavlju a bolcsnicu nazovu nevjesra, obukuJL- u sloipu, 
kradcotrajuu i odjecu koja ncdovoljno pokriva cijelo, Zajase devu ili devizai 
oko njezapaJe s\djece, udataju u dtfovc i pjevaju emodviie pjesme. Bolcsni- 
ca tada osjeti radosc i usliiceiije stbog pjcsmc, defova i ce sar^ne manifata- 
dje. Mcdutim, nedugo iiakon loga bolcst sc povrati i ponavljaju se zahtjc- 
vi na ime lijeka sve dok ne Isprazne kucu i dzepove. NakoJi svega^ oboJjeJa 
osoba umrE i ostavi uplakane svoje bliznjc. Isrinu je rekao pjesnib 

TMjekucu zMbije u crtio 
jvsd^a.imrt i Zar 

Bilo bi dobio kada bt sve ostalo na tome, all neke zetie koristL- ta 
okupljanja za necasne ciljeve, Sasrajii it; muskarci i zene, raj no i javno 
zbog udovoljavarija srrascinia. U torn slucaju nesreca bude veca. Dragi 
AUahu, kolika je to zabliida i Jzmisljodna-'''' 

1 - Udevoljavanje dzinim^ 

Ovim iiaiinom onaj koji lijcci udovoJji svim zab[jevima dzina, po- 
nekad trail njemu klanje kurbana, nosenje zlata, pusenje ili drugo sto je KeJifu es-silar, sir 164. 116 
Za^tita od diiia i sejtana Diinika padavica - sustina i lljek la nju zabranjeno, Vidao sam to cesto. Ova mctoda jc zabranjena, Allah aaj- 
bolje zna, /,bog ntkoliko stvari: 

1 - pruzanja podfskc nasilniku; 

2 - pokornosli dzinii u grijchu kao sto je nosenje zlata za mu^kaice, 

pusenje i si. 

3 ' udo volj e iij e zab ra iij enih '/.aiitjc va osokolidzinaibudejosnasUnijh 

oholiji. Obicno prekrsi ugovor o izlasku i uvi)ck se nanovo vnica. 

3 - Traietije poraDiEi ni diin^ 

Ovom mctodom lijece sairio sLhirba^u Sihirbaz pomocu dzina koji 
njemu sluii istjera diina Itoji je usao u oboljelu osobu. Nekada sihirba^ 
Eov dzin bude }aci i istjera dxugog: a nekada drugi bude jaci i ne istjera 
ga- Vei smo naveli razloge zabrane traienja pomoci od dilna. 

4 - Zahiinjanje diina 

Ova meioda |e metoda u kojo) sihirbax zaldinje dzina njegovim ve- 
likanima i vladarima koje sazna pomocu diina ktj)i mu iluii. Diini su 
podiieljeiii u pleniena i rodove, neki sii jaki neki slabl, iieki vladad a 
neki potcinjeni, neki agledni a neki pre?.reni. Nakon zaklinjanja dzir se 
prepadne i iiade< Ova metoda sadrii jasan sirk. 

S - lawaranje diina bji iisiiva padmioi 

Sihirbaz se priblizi vladarima doticnog diina raznim vidovima slr^ 
ka i zamoli ih da ga zatvore kako ne bi mogao napadati covjeka, sto oni 
i uiade. 

i ■ Hufisnje i uhijai^je diina Ovaj metod je m\ l^o prethodni, railikuje se ii veli^ini sirka, u ovoj 
metodi pocinjeni sirk je veci. 17 Zastita od (fiira i sejtana Oimska padavica - sustina i lijek la nju 7 - 5palji^3n}e Aim koji Jiaziva padavicu 

Tovaj metod sadrfi ifo t prerhodni ali je sirk u njemu mnogo veci. 
Da se ne bojim di cc ncld pasti ti iskusenje podrobiio bih ga obja- 
SHio J napisao zapise koje koriste u ovoj merodi te pojasiilo sirk i tra- 
ienje pomoci od diina. Medutim, dovoljiiQ je znari da nijedan diin, 
ma koliko neugledan bio, nece pomoci nijednom covjekii dok se ne 
uvjert da jc pocinio sidt. Taj sirk nekada je jasan nekadii iiije, nekada 
]e pomijelaji u zapisima, rijecima ill posrupclma koje d'J^in /ahtijeva 
od sihirbaza. 

Napomena; D/iiii nekada zavaraju tlovjcka mijesanjem svojib za- 
bluda sa ajetima s ciljem da sihirbaz misM da je metoda zasnovana na 
Kiir aitii. To jadnika zavara i dizi sc te metode. 

Postoje ! druge merode kao ho je vcianjc i ispitsvanje dzina, metoda 
ugovora I druge, nisam ih htlo spomlnjati Jer porpadaju pod spomeiuite, 
U priiiclpu, zabranjena je s\'alca metoda koja sadrii sidt ili haram, 

Savjeti kako se zastititi od dzinske padavice 

1 - Praktikovafije poslanickiK ziknova. Tome cu pos%'etiti posebno 

mjesto u sestom poglavlju ove kiijige. 

2 - Prilikom skakanja s visokog mjesta reci: Bimiillah. 

3 ■: Prilikom prolijcvanja vrui^e vode reci: BismUlah> 
'4- Kada uJazis u tarn nil sob a reci; BismiHah. 

5 - Ne uzriemiravaj psa ili macku. 

6 - Ne spavaj sam, ako biides prinuden abdesti se i prouci zikr pred 

spavanje, 

7 - Nemoj vrsiti malu ili veliku tiuMu u rupe.-^'^ '" Nesai, i/33, svojiin lEincem pretiosilaea t>d Kiiltide od Abduilaha ibn Serdzisa 
da Je Pcjslanik rekao: Semajte vrSifi malu mtzdu it rupel Katade je upitao: iibag 
degaje nepuieSjuu vrsiti main nvzdu u mpu? Rskac jg: Prica sedo u nfiinii slanti- 
jv dzini. Hadis je hasen - dobnr ako Katade niJ!: prcSutio ntikoga. Ebu Zura' i Ebu 
Hatim ptilwdlK su da je Katade sluSao Abdul iahii, ibn Serdiisa. 118 
2ahita od diina i sejtana Ditnska padaviea - sustina i lijek za nju 8 - Nemoj nbljiiti zmiju koja se pojavi u kuci, Aii [reba imatl iia 
umii da propis nije gc nerd! an- 

I^m: ako primijetis imiju u kicl traai da izade u raku odtri dina, Na- 
vdi smo dogacfaj ensarijc □ kojoj je Poslanik, FalSniuim'ht.'iiii vesdfcm^"^ nelcaci; U 
ovhn hiimnn honwe dBni « t>h}^t ^tiijapH ktida ih vidite tra^fe ad 
njega da izade tri dana, pa ako isade dobroje fdio tie izade uhijte g^jer 
je netjemik, U drugoj, Muslhnovoj, whirtwhullnTv pnedaji''-"' stoji: TroMte tri 
dojia da izade, aho sepOftiovop^^ivi ubijtegajerje sejtati. 

U ve?.! s nadnom traienja izlaska rekao je Nevevi, fahsmthulUh: Rfkoif 

je kadija IJad, pkimthuiiih, daje lim Hsbib, ndiinii^hu '^ibhu, prenio od Posla- 
nika, =:.si:.(bs^ sVjhi ve seUem, daje rekao: Trazim od vas ugotmom kajiste 
dali Snlejmitmt Daviidovom sinu da nas neiete usaiemiravaH ipo- 
ka&ivaii nam sei Rekao fe Malik. nhimehwlUh; Davoljno je da kaze: Tntzim 
od tehe zbogAIhba i Sudnjeg dana da nam .vf rae prikaztijete i tie uzfis- 
miraiuKeP" 

Dntgo: ako jc vidis iiakon tri dana ubij je )er jeiejtan, diin jevrej ill 
kisoinin, diin musliman nasilnik ili prava zniija. 

7'rece: ako vidis zmlju sa dvijc bijek Hi erne sare na ledima ili zmi- 
ju kradcog rcpa ubij je i ne trazi da iy.ade. Rekao jc Ebu Uibabe, ndipallalw 
'=nhu; Poiknih ^A^^h^^-^'M^d^-inWsm, je ^ahranio ubijanje zffdja kojesepojave 
u kua- alije naredio da ubijemo kratkorepu i zmiju sa dvijesare na ledima. 
Murtefekun alejhi, ovo je Muslim ova, ratimiehuiiih, verzija teksta.^'*' 

Cetvrto: ako vidis zmiju van kuce ubij jc bex obzira na vrstu jer za- 
brana sc odnosi samo na zmije koje se pojave u kuci kao sto stoji ii Mu- 
slimovom, rnhimchuiuk, Sohihu. 

Peto: ?,miju koja se pojavi u dzamiji treba ubiti. To jc stav imaiiia 
Malika, RKim=huJia3i. 

9 - Ne idi nocu Sam u piisrinju. 

10 -Kada spustas nesco tesko nazemlju reel: BiimUkh. "^ Musi[m, Ii4/235,ud£:bu Seids el'Hudrija, 
'" MusHm, 14/236, od Ebu Seida el4ludrij"a, 
'" ^eThsi Nevevi, 14^230. 
"* Buhari, 6/351; Muslim. 14.'232. 19 SEJTANOVI SUSaETl 
SVjEROVJESNICIMA,,*...^ 
m Zaitita od diina i sejtana Sejtanovi susreti s vjerovjesnicima, -iiejiiin) hIm) 

Iblisov susret s Nuhom, <iit}in idim nosi: Ebu d-Feredi ibn el-Dzcra, nhitiwKLifbh. prenio je svojim biicem pre- 
lacy od Abdullah a ibn Omera, n.dJpLLhii 'mhu, da je rekao: Kada se NuK, 
^■ScjhLsekm, ultrcao u kdu ugledao je ii njoj nepo/natog starca. Upitao ga je: 
Zbag iega- ,4 sc ukrcaof Rekao je: Da hih nzeo ma tvojih sijedbmika, pa da 
ircem budu sa mnom a tijelom s Unborn, Nuh, pilrjhi seiim, mu rcce: Izhzi Ai- 
khov neprijateiju! Ihhs mu je rcl^o: Upropastavam tjude s pefere, o trojeiu 
tipricati a o dmje necu. Allah, inwv* JiciJe, je tada objavio Niihu, jkjhi wbin; 
Ne tT^ba li rt) troje, Tiar^di mu da tiprica o dv&je ito mce dagovori a ftjimd. 
Iblis itbt: Upropastamm ijude zaj/iiiu ipohkp&m, Zbogzavhii sam proklet 
i poitaif prokUti ieftan, apohiepom ^m Adcnia izveo iz Diennem, pretrasio 
sam cijeli Diennet dok nisdtn ttspio i^ sam htio s njim? ,330 Susret s husaom, -^^ i^ 

Pfenio je Ebu Bekr el-Kundl ™kUE«:inil!ah, svojim lancem prenosilaca od 
Ibn Omera, rjdii.tiahu ■^nh^.m^, da jc rd«o; Iblis jc sreo Musaa, '.J? jhi ..[.en i lekao 
mu: Musa, tebejeAliah odabrao pedankama. j tobom direkim mzgovarao aja 
sam Mahovo stvorcnje koje jc poHnih grijeh i Mim sepokajatl Zatmtti fe za 
mene kadsvoga Gospodara da mi oprostH Musa, '>i=jki itt™, je niolio svoga Go- 
spodara pa mu je le&no: Musa, udevo§!c sam (vc^oj dovi Kada je Musa, 'M^ 
sfiam, sreo Iblisa rckao mu je: Naredmo tije da tdinBsedzdu Akmavom p^hu 
i bitce U Gprvitcm. On se tada u/joKolio, naljutio i rekao: Numi mupito tia 
sedzdu kadaje bio M^ Mr da mu ucinim soda kakje mttavfU^oiovsi je Iblis 
rekao Musau, aJqhi «km: Musa, imaspravo kod menejersiposredomioza me^te 
kod suoga Gospodara, Sjeti me se u iri sluc'i^a: kada ie rasniisjer tada d&sapta- 
vant worn srcu, moje okoje u tmjim ocitna i hlam tvojom krulju, ^eti me se 
kada ^ sukobe t/ojske - u borbi -jerja tada doksim covjeku i podsjecamga m 
djeai i zenu sve dok nepobjegrte i niposto tis ^edi sa zenom k^oj mi mihreni, 
jerja mn tada izasianik od tehe njoj i od nje kit te&i,^^^ 

Prenio jc H'Kuresi, «hiiiKh«IUh, svojim lancem pienosilaca od Ahdura- 
hmana ibn Zijada, nAtaiihuUnh, da je rekao: Dok je Musa, 'i,l=ihi sciim. sjedio na "' TclhisuJblis. 5^.29. 

"' Akamu et-meiilzan, str. 207. 123 Zatstita od diina i sejtana Sejtarovi susreti s vjerovjesnicima, sieihin seiam 

jednom od svojih sljda preirta njemu jc knrnuo Ihlis obuceji a ogrtac svije- 
dih bojii. Kada mu se pribliiio skinuo jc ogrtac, spusrio gti i rckao: Es-sela- 
mu akjkttnu Mitsa! Musa^ y^hi Kiam, ga upita: IQ} n" J5? Rekao ]f,Ja sum Ibhs. 
Musa, slejhiKliim. refe: Onda. imi doho do^m> sta tedovodi ovdje^V^s^S^a je: Do- 
sm sam da teposekfnmi zbog wsg ugkda ipolozap kodAllaha. Musa, 'iicjhi se- 
Wn. gi iipkar Jtojf onosUf mm vidionatehif Rekao je; 'Jm^ h'odeni sji^aAIk- 
hsvih robQUit Musa, 'M^vx ilLmi, rece; 5te i&vjek uradipaga ti ohuT^idi^mvedeff 
Relcao je: Kadaposmtie op^ednutsam soh&nK o^eca da mdi nni&ga dobm djsh 
I zabomm smjegnjehe. Upowravarn te }!a iwje: nikada se ne osamiji^ sa zenom 
kct^a ti nlje hold, pr kad^dse mt^kamc osami ii zeriom keja mu nijc buMja 
gd zavodim umjesta mojUj saradmka ivedokga iie dovedem u bkideti§es f^om, 
kada se 2;ai^etujd iut fiesta tiradi to jer kad se tieko zavjetuje ja g^ zumdim 
umjesm m€f}ih samdnika six dok se ne hprijeiim maedu njega i ispunjei^a za- 
vjeta I kada pripreffiis sadaht odftrnhje podijelijer kid covjek priprenti sadaku 
a nepodjelijejaga zctmdim nmjesm TftojA samdnika dokse tie hprijecim iznie- 
du njegii i udjei^enja sadake. Porom je otJsao tri puts govorecl: Tdko njemtu^ 
Jefjepedueio Musaa, 'dciiu jdim, mjtif da upozori §nder^- 
.1. ■" , 7 .'I 

Sejtanov susret s jahjaom Zekerijahoyim sinom, ^i^m «um 

Prenio je Abdulliih ibn Muhamnied ibn LFbejd, Hihinichdiiii, svojim lan- 
cem prenosilaca od VLhejb ibn el-Verda, rJiirtiehulfeh, da. je rekao: Doslo je do 
nas da se necisci Iblis prikazao Jahjau Zekerijahovonij '.iicfhim^^jiim, sinu. i re- 
kao mu: Zelim te pssai^etouati. Rekao mu je: ia^s, dnezelismette ttasat^e- 
tovati, umjesta toga mi mi o ipidinui?! Rekjto je: Mi ih dijehmo u tri Fkupine. 
Frm skupinaje najieia za nas, mtdimo se daga zavedemo i uspijemo aU en 
se >iakon toga pmveH traienju oprosta i pokajojiju te nam upropiisU sav mid 
Mipofiovo sue uradimo iznova ali i onsve umdi ist&, mi tie^drimo nadu ali 
«£ usfiijemmo ostmriti stv zeiimo. S sakmm xe $taim mtteimo. Druga skupina 
zanasmkao hpui u rukama vase djsce, hvammo ih kako hscetits, Pt-edaii su 
nam se potpuno. Treci supoput tebe bezgpjesni, tpma rie moiema niiui. Jahja 

"' U ickslu iioji lesko njemu iato bi tri»batq stajati teSko ineni jerje [:ital, medu- 
tim ufienjaci i prenusioci su i^bjegavali ciiate koji nisu lijepog i sretnog zavr^ct- 
ka pa su prenosili citale na ovaj na£ir koji su izinedu ciliranjii i parafraziranja. 
To je tesia pojava u haclisima i predajama ud ashaba i diiigih koji sit iivjeli po- 
slije njih. (op, prev.) 
"' Tdhisu IhHs, srr 30. 124 
m him od d^ina i sejtana ?ejtanwi stJireti s vj&rovjesnidma, 'iiejhim ssUm 

ga Qpita: ^^jja^jf tako> da li si ikad menc -uspio zatiesHf Rekao )e: Nisarti, aii 
iednomjesam. Jedmm ti je ponudena hrana, aja nam tije loiiko pncij^avm 
ukumom da njeo vise nego ke $i 0^bao. Zbog toga d m mci ipavao i nisi kao 
obihio mtas kLinjaH nocni nama^L Jahja, altjhi wlim, nece; Dobro, nikadse vise 
Tiecii ju^esd. lb] is je rckao: I^iJA vise mkttd necu p&sav}emvan iovjeka.^-^ 

Prenio \t Abdullah sin iniama Ahmeda, riiiitiHikumuJiD!!, wojim lancem 
prenosilaca od Sabha el-Biinanijaj nhimthulbK, da je rekao: DdSlo je do nas 
da se Iblis prika^ao Jahjau Zekerijahovoin sinu, 'jiijiiima irfam, natovattn 
svim I svacim. Jahja, 'iibjjii jdun, ga upita: Staje to /m vidim da tiosisi Reoe: 

7b su strasti kojima zavodini Ademove sinove. Jalija, jiejhLieiim, rt6r: Irfia li tu 
nesto za mene? Iblis recei Patiekadss najedespa ti ot^mo trnmaz i zikr. Ja- 
hja, 'sLtjhi^'nir:, rece; Ima li nesto dntgot Rece: Ne, tako miAUaha. Jahja, '^iV\ 
idRm, [tie; Zai^etujem se Allalm da Nikada necu fmpuniti stonmk. Tbiis rece: 
[ja se zai^etujetn Alhilm da nikada }tecu mttsliniana posavjetifnati?'^'^ 

I^retno je Ibn Ebu cd-Dunja, nJiim=}iiJb.iL, svojim lancem prenosjiaca od 
Abduilaiia ibn Hajbeka, whinifhulJ!i)i, da je reltao: Jalija Ztkerijaliov, 'ar|=jS,bT.ii «- 
lam, sin je jreo Iblisa i rek^ mu: Iblise, red ?w koji su ti Ijudi tiajdraM a kc^i 
ii^jmm? Rekao je: Najdrazi mije skn vjeitiik, a najmrzi darez§iPgreMk. Ja- 
hja rece; Z&og cegai Rekao je: Zbog toga iw mije kod skrtog ddvolpm r^egom 
Ikrwst, a za datvzijivog greinika se bojim da ga Alldi ri^p&gkda kada dijeli te 
^prihvm^ Potom se oltrenuo govorecl: Da nisiJaSTJa rw bih H tQ rekao,'^^h 

Sejtanov susret s Ejjubom, angii n^m 

Prenio je Ibn Ebi Hadm, r=him=hui[=k, u svoin tefeiru od Ibti-Abbasa, n^\A- 
biKu inkuDiu, da je rekao: Sejtan je rekao: Gospod^m, cffHOgud mi da zmfadim Ej- 
j^w.? Allah, ^iiz. ■.? dzelit, je td<ao: Omogstdijcm upiistiip i^egovorn imetkii i dje- 
ci, ok tijelu n£. Iblis se spii5tio sa cijelom vojskom 1 obraiio im se; Data mije 
mac da napaSiern Ejjui?a> pokoMie mi stasteu sfanju tidniti' Ki-enuli su neki 
na istok neki na zapad brra popui vatre i vode. Jed nil grupu poslao je da 
uniste usjevc, drugu grijpu deve, rrecu krave a fewriu simu SEoku- Rfikao im 
je: Od vas cega cuvati samo strpljenje, zato podmis te r^st'ecejednu m dntgpm, '" Akamit ei-mersJzan, str, 212, 
^ Akamu el-mefctzan, str, 212.-- 
"* Akamu el-m^rdzan. Air. 212, 125 Zastita od diina i sejtana Sejtanovi sisreti s vjerovjesnicima, skjiiiiii ieiam 

Dosao )e zadukiiik za usjeve i rekao: £^M t/j^^ h^tad uradi mtj Goxjta- 
dariPsiiiWJe tut tuoje tis^eve vatru i unMo ik Poslijc njega dosao jc zadir/enik 
za deve i rekao: Ejjube, vi^e li Ita u umdi woj Gospodarf Posiiiojt jieprijstelp 
na cvo^e deue avesuil) odvek. Odmnh iiakon njeg^ dosao )e i zadu'/eiiik za 
simu stoku i rekao: Ejjube, vidje U sta ti uradi twj G&spoddr? Posiaoje nepri- 
jatelja na tmju iimustohi isixsuih odveii Sejtan se liciio pozabavio ")^- 
vim sinovima, sakupio ih je u kuci najscarijeg sina i dok su jeli i pill /^puliao 
je jak vjttAr i snisio kucu iia iijiii. Nakoti toga, sejtan je dosao Ejjubu, vvu 
«:!=.=:. u lUiU sluge sa halkama u osima i nekao mu: Ejpibe> vidje lista ti urddi 
(voj GospodarfSaktipio ihje u kuci iiajsmrijegsim i dok mjet ipili zapuhaoje 
jak ijetar i mdw kii6t m r^ik Da si mnm vidio tajpm^n kitda se njihom krv 
pomilesak sa hrafiom ipiccrtL EjJQb, 'd^jki^.L,!,, ga upi:a; A,^jesi bio ti? Rcce 
Bio sam s fjjinid. Ejjub, '^M^i ^■^t.'^^. S^ ponovo upita: Kaki j'/ sesposiof Rece: Eto, 
$pmosamse, Ejjub, ■nltihi.^ii.m, rece: Ti si iejtayi! ?otom iiui nece: Dams sum kas 
m dan kad me majka rodik. f^tom je iisfao, obrfjao gbvu i po&o klaiijari, 
Iblis je tada pusrio tako Sfiazaii glai da su gia culi svi na uebesima i na Zemlji. 
Pbkiicao jc na nebeska wata i nekao; Gospsdaru, sa^iVOff se od niene^pa mipo- 
riBvo d^ fmcnadf^mjerja to nc nmpt hez m^edozmk. Allah. ,tai:";.-d;i;iir, mu 
recK Odobramm tiprhtup njcgowm tijeiu alt ne srcu, Sejian sc spusiio potom 
puhnuo ispod Ejjubovili, '^iSviwInra, stopala tal'iD da se sav picworio u ranu, 
od glave do pete. Bacili su ga u pepeo cak mu se vidjela i unutrica. Njegova. 
zffia mu je sluzila i brimda se o njeirm, )ednom prilikom mu je reMa: Ejpi- 
bc, zar ti£ vidilAUa})ov kader koji tespopao, stomastvo i bijcda. doveli sunasda 
mmptodak m kontadhljeba svf^e pktenlcc da tt mhntnim. M&li AMia da te 
idijecilOn joj recr; Tesko tebi, iiijeli smo u izobilju sedamdeset. godim^ strpi se 
sedamdeset rut msti/Njegova nevolja crajala jc scdam godina."^ 

Prenio je Tbn Ebi Hatim, rJiimthnllali, od jezid ibn Mejseie, nhimf 
hdlsh, da je rekao: Ejjub, iikjhi ,d.m, )e uljepsao svoj zjltr kada ga je Al- 
lah, i^v^ditik, iskusao gubitkom porodice, imerka i djece, iiista mu 
nijt osralo, Rekao )e: Hvaiini (e Gospodaru gospodara, Tehe koji si mi 
dobroHmWo uilnio. Duo si mi imetak i djecu Ho je usio u svako dio 
TfiGga srca. Svesi mi to u^eo i ispraznio srce, sadase izmedtt mene i Tebc 
nista ne isprecava, Kada bi moj neprijatelj I hits znao sta mi se dogodilo 
pozavidio bi mi. \h\hu. je to tesko palo.-* "' Akamu ei-merdzan, ^\s.2\ I . 

"' Tasini lbii-Kessr.y\\%. 126 % Mi 
I Zastita od dilna i sejtana Sejtano vi susr&ti s vierqv)esnicima. ■aiijhim sejim 

Iblisov susret sa Isaom, -^^ «ian, 

Prenio je Ebu Bekr el-Bagmdi, ,Wm^huU»h> od Sufijana ibii 'Ujejnc, 
,^=uibh, da )e rckao: Isa Mer)einin sin, '.i.ihi«i=«,. sreo }e IbUsa. Iblis mu 
re^e: T; .« flw{/ cijaje neliciria goipodarstva dosHgk toUki siepe?ida it go- 
v&rio kao dijete u kolijem, he niko pnje ccbc nije. Isa, -.i.jhi.ei.n., je rel^o: 
Ne, veliihia i gospodantm pripadaju Bogu hop mije ojnogucio govon koji 
iemepmom usmnui pa oMvjetL Iblis nasravi: Ti si onaj cijaje velicind 
g&^podantva doitigk toliki itepen da ozivljavas mrWe. Isa, '.i<:jiii sd.n., r^Ce: 
At gospodariwo pripada Bogu koji ce me usnirtitu UinirHt ce i om koje 
sam oUvh, pa ce me ozLvjetl Iblis ma re£e: Tako mi AlMa, ti sU uistim. 
hog onih m nebu i onih m Zemlji. Dzjbril, W.ihi,d.m, ga )e tada udario 
krilom po lieu tako da je zavriio kod mjesta gdje snncc i'^M-''' 

Napomena 

Sve dosad navedeno u ovuni poglaviju ubraja se u i^ailijate"^" koje 
je dozvoljeno prenosid. Pienio je imam Biihari, rahimeliullah, od 
Abdullaha ibti Amra, «dLi»li"h^ '^"h-. ^ je I'oslaiiik, ^ibibh. -^t^jhi ..^dkm, re-- 
kao: Prenesite od ftiejie makarjedan ajet. Prenosite i od IsrailoPib 
pou>?naka. nijegrijeh. A, ko na mette namjemo sk£e neka sebi s^uu- 
zme ?ttf£Sto u D^hetinentti.'^^ 

Is rail ij ate moiemo podijeliri na tri dijeb: 

Prvix prcdaje za !<o]e je Kux'an reUao da su laine, iA iijih i mi kaxe- 
tno da su laznq 

Drugi. picdaje kdje je Kur an potvrdio, i mi ih pomdujemo i ^ma- 
iramo ispravniin; 

Treci: predajc ^^ koje Kur an nijc rekao ni da su laz ni da su isEina, 
za te predaje ne ka^emo da su isdiia niii da su lai. ali doivoljeno je pre^ 
nositi ih. Na njih se najvjerovatnije odnosi ^» IsraiUjati su pnidaje pTciizete od sfjedbenika objavapnje Kur fira, jcvreja i kr- 
icana, O propisu u vezi s tim pogledaj Sta je autor rekao. (op. prev,) 
"' Buhari meti' d-Feik 6/496,; Dariini, 1/136. 

127 lastlta od diina 1 sejtana l^tmml susreti s vjeroi^eitiicima, 'aiijhiin Am 

Poslfinikov, t,iL.iL,hu y«^i « sd!^. hadts: Sljedhenicinm oiyave ttemoj- 
te vjerovaH i nettiojte ih tt hz iigonith recite: Vjentjertts uAlLthth i 
It ono sioje objavljeno nam t u ono Smje objavijetw variutr^^ 

Ibn Abbas, -^LJdlaku unhurt,, je pojasnio ra/log tog propisa, rekao je: 
Ne pitajte sljedbenike objavepHp vas, eni vas necc uputiH, d i kako h; kad 
su i sami zalutdi?! Ah ib budete pitali moMa cete negiraii istinu, ih po- 
vjeroviiti u nebtinu. Ibn-Hid^er, ,ihin>.uii.ii, )e rekao: ZiMlje£iQ js aim 
predajuAhduremk r^himJiuiuh, kmc prenosiU^a je dobar.^^ 

Ibn-Betal, ™hira=KLJiah, je citirajuci Mubelleba, rahimrKiiUiJi, nekao: Na- 
vedem ^bmna se odnosi m pitanja o ojiome ho nije spamermfo u ndGJ 
objavLjerp naia objava dowljm ^m po sebl Ukoliko nesto nije spome- 
mm ofidaje d&voljno upotrije&iti idztihad i vsc spomenute doka^ a tie 
treba pitati tip}. Zabram ie 7ie odrmi tia predajt- koje. p^vrduju rudu 
objavii^^ io drevnim fW>4^^:'^'''^ 4 Sfijtanov susret s nasim Vjerovjesnikom, Dll*hll■JlEJtt™lllll• 
Pretuo je Muslim, f.h.m*hd!.h, u svom Sohihji od Ebu Derdaa, ndijJi^- 
hu '^nK^, da je rekao; Posknik iMU-^'^€^\ v^.Jt™,;^ im m nanutz i u na- 
mazu miogn cuU daje in pitta rekao pndapici ruku kao da nets hmtn: 
U^eiem se AUahu od tehe! Proklinjem te AUahoDim prokietstvam! 
Nal<:on nanraza iipitali smo: Alkhov Posbmice, CuU smo da u namazu 
neho gpmris sto prije nhi govorio i pruzao si ntkit? Kek^o je: Allahov ne- 
pHjatelj dosa^je sa bakljom da mije stavi na Hce, pa sam tiiputa 
rekao: Utjecetn seAOaht od tebe>, potam sam triputa rekao: Prokli- 
njem ie AUahovim potpunim prokktswotn!, aU nip mtulaiUG. Na- 
ken mga htiosamga nhvatiti. Tako miAlIaha. svezao hihga, medin- 
ska djeca bi se igralas njim da nije dove nioga brata Sid^niana?^'' 1" Buhan, 13/333. 

y' Felhiil-Bari. 13/334. , . 

^ Tako stnji u navedcdora teksdil Prethodiio je aulor naveo naS stav v. vezt sa isra- 
ilijatiina u kome, izmedn oslalog, stcjl da ih nc negiramo nili u njih vjemjemo, pa 
kako onda megu potvidtvati naSu objawi NaSa objava potyrfiije- ajih ih iiegira. 

(op. prev.) 

"> Fethid'Buri. 13/334, 

"' Muslim bi scHii e>j-i\'eK'tiVi. S/30. ^khm 
m Zastita od diina i Jejtana ^ejtarQvi sisreti s vjerovjesniclma, 'aisjhim jejm 

U oba Sdnha pjreneseno je od Ebii Hmejre, wtiiiillahu ■pTihu, da je Posla- 
nlk, i^iMUm ikjhi vcitllem, rcbio: Sejtan tnije dosao dsksam bio u tumutzu, 
navaUoje na ineties rmmjerom da miprekitie iiantasi, medtidyn Allah 
tnije otfiogifcio da ga savLidani, pa. sum ga uhpatio za vrat. Hdo sam 
ga svezati za stiih, da ga vidite kada osvanete all sam se sjetio Suhj- 
tnanove dove: Gospodaru moj - reknoje - dartij mi viast kakvtt niko 
ositn Tiiette neie imafiUi^^ iAUah gaje aratio neobavljenogposlar^^ 

Prenio je NesaJ, iJiimthuiiiK, od Aise, laJiidlahu 'imhFi, svojim laiiccm pne- 
nosikca koji odgovvira Buharijcvim, xniiirtithuSijh, uslovlma da jc Poslaniku, 
iJbi]jhLi'deihiv«iellfm, dok je i-danjao dosao sejran pa gaje Poslaiiik, laiisihihu'niejSii 
vciLLk'jii, savladao i scepao za vrat, kasnije je reltao: O^etio sam hladnoiu 
tijegottogjezika rui rucL U drugoj predaji stoji dii je rekao: Stiazno sam 
ga stegao za vrat, sapomagaoje: BoU me, bolt me!, pa sam gapiistio. 

Preneseno je od Ebu Tejjaha, p!.i.nf]niaili, da je rekao: Pitao sam Abdu- 
rahmana Ibn el-Hanbcsa et-Temiinija, tadijilkhu anliy:, bio je star Dd hsida- 
Uvio PosknikOy .aUa]iihLiNi3ejhi;v«<dlN:!nf Rekao jc: Da, Rekao sam: StaJ4 uradio 

one noci kada su se na njega ekomih dUni i se^tami Rekao je: 7f met nd Po- 
sfdmka> !*lbn?ku 'iVjhi •:n iL-iLttii, iU se okomili sejtani iz svih doliiia i put-djaku^ i 
njimap hie i Iblis nodoje vatrenu bitklju hiiojesprzui Posianikom, .^^jylihn 

'dtjhJ ve sdtcm.. hie, SpttsUO se DiibHL 'Jeihi selem t TekaQ PoiLuuku, sslhlkJiu 'iLlepii vc 

itilem; Muhamnietle, red' Rekao je: Sia da kaiem? Rekao je: Red: E'ttzu 
bi IxUmatiUahi et-tamme miti serri ma haleka ve zerae, ve berae, ve 
min ietri majetizilu mines-settmi, ve min Serri ma jarttdht fiha^ ve 
mirt ierri fitenil-l^U pett-tteharit ve min Serri kulli iarikin ilia tarik- 
kanjetruhi bi hajritu ja Rabtnatd, Utjecem se s Allahovim potpunim 
rijefima od zla svega Ito je stvorio, razaitro i po Zemlji pnosirio!, i od zla 
onoga s:o se s neba spusta, i th oiiogako se na iiebo pcnjc, od /la sinutnji 
noci i daiia, i od zlasvikog dolaznikaosim onoga koji dolaii s dobrom, o 
Milostivil Tilda, m i?n se vatrepogasik i Allah ihjeporazio, 

Rekao je Ibn'Had7jer, Bhimehuliah: HadU m prenijeli Ahmed i Ebu Jala, r=. 
hiimh^niLJiJ:. sa dva dohra lanca premsilacd koji mo^ posluziH kao dokaz. Pre- 
niogaje i Malik. rjhim?h"n=!i, tt Muvetti kao mursel predaju odjahje ibn Seida,. 

rahimehultih, IsU) gdje preniO i Nesai, ra3iimehu.lbh, od Ibtl-Mesuda, riJijilbhu 'iuihu. ■ ^ Buhari miia 'el-Fe(h. 1/544; Muslim M Serhi en~Nevevi. '$129, 
"' Mtihtesant tii-tsrgsb ve el-ierhib, str. S4. m 
SEJTANOVA VEZA S LJUDIMA I Zaitita 06 dzina r sejtana SejtanoYH vcza s Ijudrma Sta je to sejtan? 

Rckao je Ibii Dzerir er-Taberi, ruhimfhsilbh: Rijei septan Ampi korisresasve 
tieppkortio. dzirie^ Ijttde i&ivotinje. Ufom kontekstup rekao nasGospodar. 

7?2^o smQ svakoTfi vjerottjesnikti neprijatelje odredivi^ ief- 
tane medu Ijtiditna i dzinhaa...,^'^ 

rekao Je za Ijude da su ieftani kao i za dzine, 

Potom je naveo prcdaju sasvojim Jancem prenosllaca nd Eslema el- 

Adevlja, nhimffhultnh, da jc Omer, rjdLjaiLhu 'jtihu, uzjahao jaJiallcLi koja je ja- 
haJa nadmeno, poceo ju je udaiati aii je samo nadmenije hodaJa. Sisao 
je s nje j rekao: Dali ste mi sejtana liajekm, samo ito sam sU/io s njedru- 
gacijese osjec'am. Kaiem da je lanac ove predaje do bar, 

Potom imam TebcTi, rahimehuiiaJi, l<aic: Nepokorni izsvake vrste Mvik 
bicit. nasmini iu i'ejtamma zbog razhcit&sti u cttdi i poitupcim^ u odnom 
}ia ostakjedinke ifte vn(£, i zbog uda/Jefiosti od dohra.^^ 

Pocetak 

Kada je Allah, a^t: ve dsJic, stvodo Adema. 'siribi wtam, naredio je melcci- 
ma da mu padnu ne sedzdu, Svi su mu pall na sedidu jer oni se onome 
ho im Allah zapovjedi ne opirn, i ko)i ono ko itn se naredi izvisavaju.^^ 
Sa njima je bilo scvorenje koje je clnllo ibadeiie, ali nije bilo od njih, jcr 
oni su stv'oreni od wjeda, a on od varre, Prevarik ga je materijaod kojc je 
stvoren u aenudoi ispira, odbio je pasri Ademu, ahjbi wl»m, na sedzdu tvr- 
deci da je casniji i bolji od njega. Ujxjredio je materi|e od kojili sii srv'ore- 
ni a TaFiemario je Onoga ko mu je naredio da ucini sedidu. Rekao je; =" El-Ell 'am, 112. 

'" DiamUi' d-be}afsi. 1/49, 

"^ Rekao jc U;viSeni u 5uri Ei-TehrUn, 6: 

Oni se aname jfro iwui AUsh naredi nti itpirM, i rade ono stt> im nnredL 
Zastlta od dtina I sejtana Sejtanciva veia ^ Ijidima /*! SiJffj! h&^i od Hjega,- niene si od vatre stvorio, a njega od 

Cudna li cuda!, priziiao je da je Al!ah> ^iw^ v.. Jijriir, Stvoritel), priinao 
je da Allatij aiw v= dJJi.:, Dzivljuje i U5mr<5uje rekavsi; Daj mi vremeita do 
dona njihova oMvljenja!...,'^'^ ali koristi (i 7.11 an je ako se po njemu ne 
radi? Nc, nikala>J, cak ce na. Sudnjem dan 11 birl iiesieca i dokaz protiv 
onoga koji ga je siekao- Tada je dosk boi;inska naredba piorjerivanju 
i proldctsrvu: 

Onda izhtzi iz Dzenneta, reie Otit zaista siprokkt! I neka 
seprokletstvo zadrzi tut tebi do Dana sttdnjegaf^^ 

Od tada nastajc neprijatdjscvo izmedu njega i Ademfl, '^ELihistiMm i on 
|e pacep osyetu smisljati. Mi plan 

Tada je osmislio prljav i podao plan i nabt^inu rekao: 

'^J^ f ji til J^-^^ ^J *J^ 

Gospoduru 7noj daj jni Premena do Dana kad de o?ii biti 
oBvljmif^^ 

Rekao je Sejjid Kutb, Mliim^hulbik: Nije trazia adgadanje da se pokajeza 
iwjgrijeh pocinjen prerna Stwritelju, niti da se vrari. pokaje i hkupi za iuoj 
veiiki grijeh, vec sbog osvete Ademu, =i=jhi aism i Fijegovom potomswu zbog 
prokktitm i udaljenp. Pouezaoje A/hhovo, -i-ui: vc ^iA, pr&kktstt^ sa Ade- 
mom, aHHi "iiini, umjesto sa svojom nepakornosti AIlahu> subhsnrhu,v.5 te'aia,^^^ » Et-EaYaf. 12. 

*" El-Ea 'raf. 14. 

=« Ei'Hldzr. 34 i 35. 

^' ENiiUir. 36. 

-*' Ft zilali el-Ku! 'afs. 4;'2 141. w ^J^ 
9^ Zastlta od imz i sejtana Sejtanova veta s Ijudima Ciljevi Kada se uvjerio da it biti osravljeii do Sudnfcga danii, naJ<on Alia- 
lio vLh , iiiz VB dJitli!, rij eci : 

(r A) ^ijHi l:J;ji (.j; Ji (rv) ^>di ^ Jl^ Ju 

£>ri;e ri se r<?^ d(t Dana, vec odrederi&g.j^^ 

bcz imalo straKa i srrahopostovanja poceo je l^noslti detaJje svoga plana 
i zacrtanih ciljeva, rekao je: 

Gospodant itiojy reie, zato ke si me it zahkidu deveo, jn ctt 
njima Tui Zettdji poroke lijepimpredstaviti isve hi ih lUtt^e- 
sfi, osim Tvejih iskrenih rabova medu njhtia.^^^ 

Rekao je Sejjid Kutb, Hhimthiillih: Rijecima: 

Na Zemljip&roke Hjepim predstaviti, 

Iblh je precizirao bojno f^olje, tojeZemlja. Tim rijecitfia precizird^o je i om- 
zje. uljepsavanje, prikaziv^nje ndnog lijepim, i mvracanje ijjekacklm 
uijepsavanjeni da se to pocini. Tako covjek kojegod zio pocim sejtan mufe 
fo tdjepiao, ukrasio i pnkii^o u nestpamom izgkdu i de^tiJaciji Ijudi 
^ebaju imati na umu njegovo oruzje i neka bttdu <ipresfn umjek kada im 
s€ nesto suldi Ili ofjete da nesto zek, neka se pripaze jer je sejtan m&zda- u 
blizini. Osim ako imaju vezii s AIlal?iim, je-j: v,. sa\^ i istinski Ga oboiava- 
ju. U torn dui^aju, kjtim m moze doci do AlMjovib, mi: :il Ji? lie , hkremh i 
oditb.mfdh robovd, sbedno uslouu kojije on sam posiauio: ui- 

iiSi:^Vi Osim Tvojih iskretiih robovti niedtt tijima. 250 »' E^-Hidtr, 37 ! 3K. 
"' Ei-Hsdzr, 39 i 40, 
'^ Fiii!ahel-Kw'an,^ilU\. Zastita Dd diina i sejtana Sejtanova veza s Ijudima Prvi napad 

Sejtan se obavezao na neprijateljstvo prenia potomstvu Adenrid- 
voni, '.icihrsdrim. SiogaL, prvi napad iiacovjeka szvfsi po rodenju odmak, 
obJ3vlju]uci inu na raj na£in kstoki rat be/ mogucnosti prirnirja i po- 
mirenja. Preneseno je od Ebu Hurefre, r;idij*lUhu 'irttiu, da je Poslanik, 
w]!i|L=hu 'iSfjhJ v« lellcni, rekajo: Sejtan svakog iovjeka it bode a hokove po 
rodenju, osim haa Merjeminog sina, njegaje htio uhosti ali gaje 
sprijecio zastor.^''^ 

T;ij sejraivski ubod \t nizSog novorodencetovog vriska odmah po ro- 
denju, preiieseiio jc od Ebu Hurejn:, nifliiiliiku 'unim, da je Poslanik, i.i!i.iibhu 
Jcfhi vcisUrm, rekao: Sejtan vhode svako novorodence, oiim Isaa Merje- 
minog sina, i zbog njegovog uboda odttmfj po rodeiiju zapt^e. Ebu 
Hurejrc, nJri=lb})u inhu, )e rekao: Proucite ako hocete: 

Ja nju iporod njezmstav^am pod Tvojuzastim odprokU- 
tog sejtanaf^ 

Od Ebu Hurejrei radipibhuVmhi;, je preneseno da je rekao: Rekao je Po- 
slanik iiHaJinhu *at«jbi vl sdkm ■ Dijet£ kiid se lodi zupUice zbog sejtmtshog 
tt^neniiravanja?''^ 

Da li je samo Isa, 'niejihLKE^iTi, sacuvan tog uboda ib svi poslanici? Ne- 

vevi, uhira«hi,il!5h, je prenio od kadije Ijada. rihim^iiuii^i,, da jc rekao: Svi po- 
sliinici hmju udjela u toj haomj, 'ilejhi idam, posebnoitir''^ Hailika izmedu sejtanskog \ Ijudskog neprijateljstva Rjckao je Uxviservi AJlah: "' iTiv/mnmefl '<?/■/■ e^M 5/337, -- 

"* Buharimea'et-Felh. Rf2\2:, MifS'iim hi xerhi en-Nevevi. \5f\H. 

^ Muslim u poglavlJTi a odliknina, hadis br. 14S.. 

'" Tako je rekan! Mcdjtim, hadk ukazuje na siiprotno. (op. prev.) 

mw Mtita od dzira i sejtana Sejtanova veza s Ijjdima Prihvati od njihsto ti dajti!, i traii da se cine dobra djela^ a. 
neznalica. se kloni! A ako te sejtan pokuia nazbt navesti, tt 
potrasd utociste u AUahtu On uistinu sve cuje i ztiaJ^^ 

Takoderje rekao: 

k!L 'ajs\ u^j Jij (*\ 1) ilJj^^ \ci *JLpI ^j>^ iSUl ^jii-i Jy* Lj^Lt iijl 

Ti Hjepim na slo tizvrati. Mi. dobro znunio stti otii iznose, i 
red: Tebt sej/t, Gospodaru maj, obradfim zn Zffititu od dth- 
saptavanja se^tavskih, i Tebt se, Gospodaru mojj ohra^am 
da me od njihova pristtstva zaitttisP^^^ 

I rekao je: 

(fl) JJuJ^ J^! ' 

Dobro J zio »» » isto! Zlo dobrhn odagnaj, pa ie ti dus- 
manin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. lif itiogti 
postici satrw sttpljivi; to tnos^e postici sajiio oiiaj koji iina 
obilnog udjela u d&bru. A kad te iejtmi poktda ita zh tni- 
sU navestis ti zatra£i nt&iiite u Allaha, On, uistinu, sve 
iuje i sve znaJ^^ 

Rekao je Tbn-Kesir, ™hiTn=hLiiin.K: Samo su tri ajem u Kur'anti omkvog 
znacenja, U dm ajetima Allah, p™ vs d^die,, nanduje lijepo postupanje i 
pridobijanje Ijudskog mprijatdja, kako biga njegoui dohti karijeni vra- 
tili prijateiptvu i lijepom niediuobnont ednom. A, u vszi m sejtamkim 
nepHjateljeni naredujt trazenje utocista od njega bez ikitkva kompromi- 
sa. Zbog loga ho ga ne moze pridobiti, ne pribrnta dobrocinstvo i zbog 
drevnogzestok&g mpHjatdptvaprema Adeniu, ii.jhi ^<=L->,Jedini) zeli Ijud- 
sku propose.'-''^'' "" Et-Ea'raf, 199 \ 20(1 
"' ElMu'mimm. 96 i 97. 
"' FtissUel 34-36. 
"> Tefsiribn-Kesir, 1/13, 137 y^ Zastita ad diina i lejtana lejtanova vera s Ijudima Ubacivanje sumnji u Allahovu, ^^^ -t di^in, jednocu - tevhid 

Tevhid je, uistinu, temelj i gradevina islam a. On je tajna uspje- 
ha prvih muslimana, Na njeniQ jc irgradena islamska imperija, jer on 

odgaja IsctiQsn i on je okosnica islama, Z^bog toga, vecina sejtanskih 
napada usnijerena je ka toin temelju i ka loj gradcvini, Preneseno je u 
oba Sabiha od Ebu Hurejre, radiMihim 'nnh^, da je rcliao, pretna Buharijc- 
voj, raKimchuihii, vcrziji; Rckao je Poskmk, mII^iILIiu, 'jEcjhi vf sfllfm: Sejtanpri- 
dejednQtn odvas i kaie: Kojesttiorio ovo?, kojestvorio ovo?, i tako 
sve dok mu ne ka£e; A, koje stvorio tvoga Gospodara?! Kada do toga 
dode uekii trazizaitim odAUaha i neka prestane s Hm!^'' Sta su sejtanski cvoro/i i kako ih razveiati? 

Prenijeli su imaml Buhari i Muslim, rihmitliumii.lUh, od Ebu Hurejre, 
MdipSUJiu '^iiiu, da jt Posknik, iii5[alln}i« 'slsihi ^^ stii^m, rekao; Dok spavate ^ef- 
tan tiJi vaSem potiljkit zaveze tri ^ora, itdari po svakotn htoru go- 
voreci: Spavofjpred tobtymje duga noclAko spometteAl/aha kad$e 
probudi razve&e sejedan cvor, ako se abdesti razveze se drugi, ako 
klanja razveze se I treci cvor. Tada itstane odmoran i dabro raspolo- 
i^tii usttprotnom ustane lijen i neraspolozeti.^^ 

Rekao je Nevevi, nhLmehulbh: Vktm mziiiito nrnmci te cmrope. sta 
oni preditadjaju. jedni znstupaju. miUjeT^e da su to pratn cuorom, u itnl- 
slu da su aid sihm kako b't mijek bio sprijccen &d mamg namaza. Rekao je 
Uzviseniy nsir«di=Lk: lodzla onih koji n ctforovepithd'^'Frema torn mi- 

Ujenju, njegove rijeci sprijeawaju klufijaai da tisi-tine poputsihra, Neki su 
rekUpostoji moguenoit da radi hto to rode one koje pu^u u ivomve. Neki 
kazu da. su k) cmrovi na- srcu i djdovanje tiu njega, kao da mu dosaptava 
igovori daje me duga i da spava, Neki smat!-aju da su cvomi/i pfenesem 
znj^ertje, u sniislu ditprikazuju fejrafiovo spreiavanje od tatajaitja na no- 
ini mniaz.-''- 4 ^' Buhtiiri nifti' el-Feth, fi/337,; MusUm hiSerhiNeve\'l. 2/154, 
■** BuUar! mea 'd-Fsth. 3/24^ Mmlim hi serhi Neveyi, ii/6(t-_ 
i«i: £l-FefekA> 
*" Muslim hi sarhi Nsvevi, 6/65. 41 138 
Sejtanova nn i Ijudima lastita od dzina i sejtana 

Rekao jc Ibn-Hadzer, rahimdiidi^h; Jii/Vci, ...ndari jto svakom cvtt- 
ru..r, znace da udura rukam po cmru izgovarajud njeci kako hi bio ho 
jail i holje svezun,^^ 

NeUi Ijudi ova) hadis na/Jvaju Hadis vezivdnja cv&rova na ^a- 
tiijkii. Ovo croje djduje samo iia nemArne koji zaspe bez spomi- 
njanja Aliaha, ^^j^ ^dwlle \ be?. ajet-Kursije. Neko moida kaze da jc 
liadis opieg x;nacenja, odjiosi se na ncmarne i drugc. Meduiini, mi 
kaiemo da je opce znadenje ovog hadisa ograniceno hadisom koji 
je prenio Ebu Huiejre, r^dijdJaliu 'mhu, Licenju ajetul kursije prije 
spavanja. To je stav hafiza hadisa Ibn-Hadzera, tihimekilUh, koji je 
rekao: M&ic se reci da se odnosi samo na one koji ne prouie ajet-Kur- 
si koji odgsni kjuma}^'^ 

Nevevi, HLiiLnielvuilnh, ]t Tckao: Rijech tadti ustarie odnmran i dobro 

rasp&io&efh znacezbag radosH sto gaje Aikh, ^'uj^v^ dieii,, upuiio napokor- 
mst i oheame nagi-aJe. Uz to Allak i™ ve didle^ mu da bericet i u njegovim 
postupcmia i bimju ukbnjeiti i'eftanski cvorovl i npjjecavaNje,^^'^ 

Ibn-Hadzer, rjhirTnhM,ll;ih, je rekao: Meni ie cini da u mcmm namdzu 
postoji mjm dobi-og rstspohzmjsi iako kbnjai ne mifli na iue to}'''' To je 
istina. To osjecaju samo oiii koji su osjerili slasc coga i Ijepooi Allahove, 
aiK V* d-i^ik. biizinc u. tini rreiiucima. 

Rekao jc Nevevi, r^iiiJ^iA^ilbh: Rijeci, u siiprotnom ttstane Hjm ifi£- 
raspalozen, znuce da je to zbog sejtiinskih cwrom, posljedka njcgovog 
odgomranja i savlodavanja^ Jiz sve to cvorovi ostaju na njemu, Hadis uka- 
zuje da. ko nespoji sve troje sroje trazeno: zfkr> abdesfi namaz, spada u one 

koji C£ miati lijeni i mraspslozen't,^'^ 

Rekao je Ibn-Hadzer, i^hii™hLLn.ik: Nas sejh, hafiz hadisa, Ehu el-Fadi 
ihn el'Hiisiin, fnhi.^L-h^ibiit rekao je u komentam 'Urmizijinog, i^iniJSiL-huihh, 
Suncm daje tajna otpocinjanja mcnog fmmazd sa dva kmtka tvkatapoir 
zwivanje sa razvezivanjem tih cvorova.^^ '" Fethu tit-Baii. 3. '25, 

'" Felkii d-Bari. 3/27, 

'** j\4usiim bi ser-hi Nevevi, 6/66. 

^ Fethii el-liari. 3/26, 

'" Muslim bi i<?r^N Nevevi, 6/61, 

"' Fethu ei-Bnri. 3/27, 139 ZaltJta od diirta i sejtana Sejtanova veia s Ijudima To je dobru zapazanje da nije Aisinog, ladijiiiahu 'anhi, hadisii koji ml! opo- 

niije: Poslanik, Hlinikti" ii=jki vcvcLiau. nije kldt^Oif vise odjedaimest rekam u m- 
nidzanu i van ratfu^-imd, Kiunjaoje cetiri, m pitaj o njihovo] duzini i Ijepotk 
pnami ceiiriy tiepiu^ za nplsovti duMnu i Ijepoiu, zadmje klanjm M.^^'' 

Sejtan sve to radi s dljem da covjeka sprijefi od nocnog iiamaaa i ucini 
ga iJjenim kako hi mogcio vkdari njime djcli dan. To je jodna od sejtaiiovlh 
prljavili spkdd proiiv covjeka. Pitanje jekako neutralisati tu spledcu? 

1 -T U^mi abdest prije spavanja. Prcnesetio je u dva Sa^nha. da je Po- 

slanik, laiiaiijini y,:jiu XT seikm, rcltao Berrau ibn Azibu, r^dLj^iiihu 'nnhu: 
Prije s^avanja abdesti se kao za ttmtuizP^" 

2 - Klanjaj vitre prije spavanja, Preneseiio je od Ibn-Omei^, ndijilb- 

hu '^niiiirro, da je rckao: K& osuane a nije kianjao vitre tiaglavi irrm 
dzejir idug sedamdeset podlakdca, Ibn-Hadzer, rihiniehuSlih, )t re- 
kao: ZshiljeziB gajeSdd ibn Memur, nihimcimtLSs, lanac prenosila- 
caje dobatv'^ Alto ustajcs prije 7mt I klaiijas vitre to je jos bolje. 
D^fnr]s konopac koji slu'H '/a y.auzdavanje deve.-"' Kao da sej- 
tail njime upnivlja i okreoe ga kamo boce. 

3 ^ Sastavi salte. pro act ii t\\\\\ sure El-Felek i En-Nas, pubni u njih 

potom potrijaj mkama tijelo koliko mozes, podni od glave. To 
je potvrdcno u Buharijinom, n]ij(tn*uljilij Sahihu od AiSc, rjidiiilUhu 'Wia, Hi 4 - Prout^i dva j'-adnja ajera ii sure El-Bekdre. Preneseno je u dva Sa- 
hlha od Ebu Mesuda d-Etisarije, /.idiidiahu 'antm, da je rekao: R£k(tQ 
je Foslaniky ^JbJiriiT. 'M\ii latWtm: Ko prou^ zadnja dva. njeta sure 
El-Bekare cttvat ce ga od svega^-^^ 

Rekaa je Nevevi, fahimchuLlih: Neki kaku da znaH da muje to do- 
voljne i ne mora klanjati nodni namaz, drugi da ga cuva od sejta 
na, treci od ivegu loseg, a mvgiiccje da ohuhvata st^ ipomenuto. 3.7S "* Buban iiiet^'el-Feth. 3/33.; Muslim biSerhi Nevevi, 6/17. 

'" Siiharimea'el-Feth. 1/357,; Muslim biserhiJ^evEvi.- 17/^2. 

"' Fethu el-Bttri. yiS. 

"^ IJsami el-arebi, 1/592, 

* Buhanmea'el-Feih, 1!/125, 

"^ Btihari mca'ei-Fetk 7i3 1 B-; Muslim bi Sertii Nevevi. 2/92, 

'" Miistiiu hi scrhi Ntiwivi, 6/91 , 140 

Zaitita od dzina i sejtana lejtanova veza ^ Ijudima Ibn el-Kaj]im, Hliimfhulbh, jt rekao: Isprnvnojeda z^iacidagfl- mvn 
odsvakog uztismirenja.-'^^ A, ima li veceg vi?,neniirenja od sejran- 
skog ka,da se okomi na covjeka!? Stoga se hadis odiio^i na :o pri- 
\e. s\'ega di'ugog. 

5 - Proud bilo l«)Ju sum Vi Kur'iina. Prenijeli su imami Ahmed i 11 r- 

mizi, /.ihJniehumuJini!, od Scdclaclrt ibn e[-Hvsa, riJiidhhu 'aniiu, da je Po- 
slanik, saii^iishu jjfihi « sfikm,, rekao; Kojigodmiislhiutitproua neku 
sitrtt iz KJtr'ajia kada legtte upGste^u AHaJj ce tmip&slati irie- 
teka. da git cava odsvega ttzrtmnmtjticeg dok ne iistaner^ 

6 - Prouci aJetuJ kuriiju s razmisljanjem i i-aiumiievanjem cuvat ce 

te od sejtana dok ne os vanes. To je pocvrdeno u Buharijinom, 

i-ihimehuiinh, Sahihu od Ebu Hiire)re, raiiiMihii 'mhu. uTirmizijinom, 
mtiimeliLJiih, SurieHU od Ebu Ejjuba, niiiLiiiiihu ■inJiu i kod Ibn Hibba- 

na, [ahittn:hiil]nh, od Ubejjfl ibn Kaba, udjjjlJiKu '.Tjihu,. 

7 - Prouci 33 pura subbanallah, 33 puta el-hanidu lillah, i 34 pura Al- 

lah u ekber. To je porvndeno u dva Sahiha od Alijc, mdipiuhu inhu,'''^*' 

8 - Desnu riiku stavi pod desni obraz, spavaj na desnoj sirani i pro- 

ud; Bisntike R^bbi tfedatu dzenbi, ve bike etjhthu, ht emse- 
kte nejsifirhamha, ve in erseitehafehfizha bimtt tehfezu bifii 
ibadeke essaUhin. S Tvojim Lmenom, Goipodaru nioj, spiatio 

smn SVQJ bok i s Tobom cu ga pc/dicL Also zndrzU kod Sebe nmju 

dtdu smUt^jjoj jc, a akoje i;ratis iuvajje kao s(e cumii Svoje dobre robo ve,' Nakon toga red: Bismillahi vedam dzetibi. AUahumjnegfir- 
lizefibi, ve ehsi' seftani vefitkke ribaiii, ve-dzalnijiii-nedijji 
el-ea*lal S Mlahovhn viiienom sum kgm. Alkhu nwj, oprosti mi 
grijchc. pofiizi mogs^tana, oshbodi me mojih dugout i Hvedi me 

u n-ajitzuiknije dndtvoP-^^^ "* E}- Vabshi es-sajjsbu. str. 9 1 , 

'" Tirmizi, 5/142. Ibn-Hadzcrga je octjenio dobrim - hasen, u djelu Tehridiv 

el-ezkar. 

™ Bvhafi trsea'el-Feth, \\l\[9,;MusUm hi serbiNevevi, HAS. 

1" Biifiiiri>»ea'et-Feih, \lll2ti.; Muslim biscrhiNevei'i, 17/37, 

^ Rekao jc Nevevi u svom djelu El-Ezkar na scdamdcsct i sedmoj straiii; Zabilje- 

Zio gaje Ebu Davnd, lanac. prenaxilaca jc clobai: Zaitita od diina i Sejt3na Sejtanova veza s Ijudima 10 -pQCom spominji Allahia, j^mzv^iJidU, dole te ne savbda san. Od Dza- 
bira, i^Jijnitiiivu 'jfih,., je preneseno da je nekao: Rekiio je Posknik s^iyL. 
hu 'jJtiSsi ■« uiitm: JiWrf i&vjek Ugne n posteljn pozure i melek i 
seftan ka rijemii. Melek kaie: Zavrsi dan s dohrhn djeiotn!, 
a s^tan kaze: ZavrH dan s iosim djeloinS Ako spommje Aila- 
ha dokga ne savhtdtt san nielek o^eta sejtn}ia i cuva ga cijelu 
HOC. Kud/i se probitdi pasuri ka njemu iiejtan imeiek, nielek 
kaze: Pohii dan s dobrim djehni!, a sejmn kaze: Pohii dan 
s lositn djelotnlAko kaze: El-Hamdu liUahu elles:^ el^a ne^ki 
bade tn^tiha, ve lejnjmnhhafi tnenatmha. Bl-HanUu UUa- 
bielhzijmmiku eliezi kada alejlm el-inevte vejtirsihi d-nhra 
ila edzeUn tnnsermna. El-Hmndn UUahi eliezi pmisiku esse- 
mavati vei-erda en te^ula, ne le in zaleta ma etmekehiana min 
efjodin min badihi. ELHaitidu liliabi eliezi jitmsikti es-semae 
en tekaa* 'ah el-erdt ilia hi iznihu Hva^cn tiekaje Allah koji me 
ozivio i nije me lismrtio u snu, Hpaljen nekaje AIMj hji zadrzi 
k&d Sebe one kojimaje odftdio smn a tmti om do odredemg roka. 
Htioljen fiekaje Allah koji drzi mbesu t Zenifju da nepadnu, a ako 
bi pala mko ih ne bi nakon Njegtt moga& odrhtti. Hvdpn mkaje 
AUah koji drzi- nebesa da ne padnu na Zefn/ju do Njegoue dazmk: 
Melek otjera ^ejtana i mm ga cijeU dan. Halcirn, rahimchuU^, ga 
je ocijenio vjerodostojnim, s njim se slozio Zehebi, rahimthdi^Jn 

Sejtan ismijava one koji ne klaojaju nocnl namaz 

Ako covjek cijelu noc prespavu i nilcako iie klanja do sal>aha sejcan 

se jos vise okomi na njega. To se jasjio vidi iz hadisa prenesenog u dva 
Sahiha od Abdidlaha ibn Mcsuda. rujijdiihu 'if,hu: Pred Poslanikom, .ni;=|]n- 
hu 'dffhi vj, i^\\^n,,je spoffienut covjek kqp. je spavao djeiu hoc do sabaha, paje 
rekao: Njeinu se s^tan pomokrio u ttM, ill tiho.^*^ 

Rekao je Ibn-l ladzer, mhimchuJaii: Ucenjaei su se raziUi u vezi sa lejtano- 
uim mokmymLjedm wrdedaje to istimko mokrenje. Kunuk. x,himchuiLk, / 
jos fi^ki s njim sn rek/i: Ne posioji smemja da tako bnde> jer to nije nemogu- 
€£. Potvrdenoje da sejtan jede, pije i itna spolne odnose ti^ samim tim Tiermi 
imsmje da mokri. Drugi kazti da taj izraz aludimm zakpljerije usiju spa- 

•^' Biihari men' d^Feih. 3/28,; MitsHm hi serhi Nevevi, 6/64. 142 
Za^tita od diina i sejtana Sqtanova veza s Ijudima yjif/d! kaki> Tie hi cm zikr. Treci kimi dnje sn/tcenje toga daje sejtan napunio. 
usi tog covjcka nehtitianiit re on ne cuje zikr. Neki smat>iaju daje to slikovit 
prihjzsejtanowgponmivimja togioi^eka. A, neki k^tAu dajeiejtan ovkidm 
tim cQvjekont ipomziogit toliko kao daje mjato pnpremljem aat vrknje nu- 
ide, jer obii^no ka neirs miutra i?ezmjednim po?mkri se na to. ■■''^■ 

Prenio je Imam Ahmed, iTihiKSLiiuibh, od Hasana Basrija, rahimcMbh, d^. 
Je rcl<ao: Uhtinn^ njegova mokmcaje teska, 

Ibn-Mesud, radijiitlil;u anhu, je rtkao: Dostaje mujeku zk iguH- 
tka da spam do zore, a i sejtan mu se pomokrie u ttho. Tu pnedaju je za- 
biljeiio Muliammed ibn Nasr, R.hirt«hLiiyi, a Ibn-Hadzer, nhimebulbh, je re- 

kao: Lanac pretioiilacaje i^erodostojan}*^ 

Nemirni snovi I rastuiivanje muslimana 

tj sejtanove spletke, neka nas Allali, nvat ve dW!f, sa^uva od njega, 
spada i donosenjc ruiiiili snova kujt £ovjeka bole j rastuiuju. Prenio je 
imam Muslim, fahSmth^lUh, od Dzabira, ™iij=.ikhu '.uJiu, da je rekao: Neki 
beduin je dosao Poslaniku, i^tiiiUhu JEjhi vs KlJ(m i nekao: Allahov Poskni^e^ 
sanjao rnim da mijegiava od^ecena, da se otkotrljaiu ija sam potrcao zd 
njom, Poslanik, sjlblb^iu iicjtii vc seikni, je rekao beduinu: Ne primj Iptdima 
sejttiitskifnpoigravnnjem s tobom w snu!'"^ 

Prenijeli su iinanii Buhari i Muslim, rahimehumuilsii, od Ebu Hut re j re, 
tiJijiiiihu 'aniiu, da jc Posianik, s.i]i:ii!ahi.'iiHh<vi?«iiem. rck^o: Jrisii vrstesn&va: 
Ujepisnovi> oitisu radostte vijestt odAUaim, ridnisTiovi koji rastu- 
zujitf onisji odiejmna i snovi o onome o cetmi iovjek misU. Ko usni- 
jeho ne voU, neka ttstane, klanja i neka nikome negovori o tome.-^^ 

U dyt^Sahiba prenescno je od libu Katade, rT,<iii=!yiu'aiihii, da je Posla- 
nik, aiblbhci akfiii vr icLitm, rckao; Lijep sanje odAilafjOt a ntzan &d sef- 
tmia, FQt usnije nesto nt&tio jtehap^ucne tripufa na l^evu strmm i 
neka tra&i ZiiStitii odiejtatia fako j/m ne^e natiditi.^'"' '" FciShit el-Bari. 3/7.!i. 

=" Fesktt et-Sari, 5;2&. 

=" MMsiim bi Sarhi Nevevi. 15/27,;,lbn-Madze, 2/I2S7. 

^ Bitbiirl mea' d-Fetb. l2/4(i4.; AfiixHtn hi xerhi Nevevi, \5i'2\. 

'" Riiharimca-sl-FelJs. 1 2/3 S3-; Muslim, IS/ 1 5, 143 Za^tita cd d^irra i Sejtana Sejtanova veza s Ijudjma AnalJiom svih pnedaja doJazimo do aaicijucka da muslinian u vezi 
sa snovima. creba praktikovati nckoliko adaba, Ako jc san lijep treba 
uraditi sljedecc: 

xahvalki AJJabu, aaic v^ Jjjic, na torn snu; 

radovati sc; 

ispricad ga samo osobama koje voli a ne onima koje nc voli, 

Ako je sail riizan treba uraditi sljedede: 

- rraziti u roc ike kod Allaha, .u^ v<: di,iie, od ala tog sna i od ^ej- 
tanovog zla; 

pljucnuti rrl puta na lijevu stranu; 

nikomc ga ne pficali; 

okreniid st na drugu stranii; 

ustati i Idanjad- 

Prenijet cemo ukradio sea je rel-cao Ibn-Hadzer, rjJiifn=haif=b, u vczi s tini: 
Ucenjad m sponienuli miuiroit tih euMta, Tfohnje ststite od zk sita jejasno. - 
pr&pisanoje zbog svega ndfiog. Traierije zddte od sejiarmje zhog toga sto on 
d&md tesnove knko bi rastuzio f pn^itrasio covjekn, ito sejasno vidi iz nekih 
rimjeta hadUa. O pijuckanju kadija Ijad "ihimEhutlih^jV rekao: Toje rutn;de}m 
kiko bi se o^enio sejimt kojije i dorm ndni son, ponisujuaga i ismijavstjitci. 
Odredenaje iijeua sfrntutjerje onu za masto^e i sli^no. Promjetm unmeje zhog 
optimizTfiu da ce se stanje promijemti fia hoije, dokje rwmaz mtreden sdmg 
obraianja. AUah^i, a^iL va Ltwij?, i trazetija pomoci od Njegaputem rianuiZiL^^ 

O rtjecima kojima se moli zastJta rekao ]e Ibrabim Nehai, nhimetul- 
uh; Ko lisnije Tuzdn san kada se ptobitdi neka pronci: £uzu hi vm 'azet 
bihi melaikettitlahi ve rttsuluhu min lerri m'jaje httsihi enjfmbeni 
minim ma ekrahufi dint ve dtinjaje! Utjecem sa AHahu onim dme su 
se utrjeadi Allahotn mekci i njegovi posknid od zin &mg mog ma da mi se 
ne d&godi sto ne volim u mom dunjaluku i tjeri! Rekao je Ibn-Had^er, h- 
hifiKhuIkh: Zabiljezdi mga Seid ibn Me)isw\ Ibv Ebi Sejbe i Abdnrezah a- 
himJii^nnflkhj s ijerodostojnim lancima prenosilacar^^^ '"' Feihii ai-Bari, 32/371. 
^ Felhii ei'Bari, 12/371. 

144 ■t m m^m 
J^^^^IH laStita od dzina i sejtana Sejtanova veia s Ijudiina Rekao je Ncvevi, ishimihuiSah; Hijeci ne^e jnu uaiteHH ZTUice daje 
Mltth., xniL we (fieiif. to ucifiio mzlogoffi zi^Stits od iosih podjedka tog smz, kito 
itepsadaku ucinio srsdstvom z£me imetka i od raznih drugih nesreca.-' m Sejtan se smije onima koji lijevajir 

Scjtan se smt|e onima koji zijevaju zbog toga ho je zljevanje posljedica 
lijenosti i onaj tto jcijeva u rakvoiii stanju ne moie Ibadete obaviti na najbo- 
Iji nacin. Sejrin se smije i xbog toga sro osoba koja ti\€v^ nc iz^eda lijepo. 
Zbog svega, Pbslanilc, <-i!UibKu 'Jcihi v« jeUcm, je rckao: Allali voUhshatije, apre- 
ztrezijevanje. Kada neko fnhm izahva&AUahtt (flutvezanjesvakijtm- 
sUmaji koji ga ^uje tutzdmviti tnitj^'^ Zijevanjeje od sejiatutf pa Jieka 
ga sprijeci koUko ww>^Mj kada kasetAaah'., iejtttn sesttdje?-^* 

Prenio je Ibn-Madie, rdiimhuJiih, u svom Sunenu od Ebu Hurejre, mii- 
jaitahu 'ajifm, da jt Poslaiilk, =aJL]iiiiu'd£jhiy;sflbrn. nckao; Koiia ztjcvate staviu 
ruku na usta t ne zavijajte, jer sejtan se tadtt sinije}'^- 

Rekao je Ibn-Hadzer, rahtmehuitah: PosLmik aibtLdm'aicfkiwitliem,^/^ uha- 
disu uporedio zijevanje koje nije sprijecio sapsecim zdvijunjem, odwacaju- 
d od toga i priktmijuci n^znocu tdgpositipkn. Pas dlgii-e giai/i. otvori usta i 
zapija, i cou^ek kada preijerano zijeva slican niuje. I to nam otkiiva razhg 
lejusnovog smijanja iom coi^eku, jer ga je pretmno u igfacku za sebe time 
ito mu je izoblicio izgkd u torn stanjit, ^'^ 

Prenio je Muslim, Tahimtiullah, u svom Sahihu od Ebu Seidael-Hudri- 
ja rj^Tpibisu, 'iflhu, di jc Poslanik, silbiiatm aiejhi vEKUera, rd<ao: Katia zifevate 
stfivite ruku na ustajer S^tan tada ulaziP* 

Rekao je Ibn Had'kr, Hhim^huiiJi: Mognceje da se mhli ndpravt u&t- 

zak vt cotfjeka, iako sejtan kola csi/jekom putem krvi ati fuma moci nad 
njbn si/e dok spominje Alkha, ^iit k die lie, Onaj ko zijeva, u totn trenutku ne 

'^ Muslim bi serin Nevevi. IS/IK. 

* Tslarrisko nazdravljanj t; jc dova; Jerhamukeliah.' AUahp s^-smiJpyiiPl (<^" ffsv-) 

"' K.i;kao je Nevevi: Zabiijezio gaje !h}i-MacEt'. 1/310, U lancu prehosilaca Jialfi- 

zi se Abduiiah ibn Seid, zji njega jc imam Ahmed rekao, kjako sloji \LEt-Tehsibu, 

5/237; Slab prenasitnc - muttkentl-hadis, 

^» Fethii L't-Bciri, \0m2. 

"' Miinliifitii.^erhiNem'vi.WUl.iDaximl 1^321. 145 Zastita od dzina I sejtana Sejtanova ve^a i Ijudima spominje Ailaha, irs vc di.ii= ; ie)tan kkorhti ta priliku i udf u njega. Poito- 
ji mogiicfiost iiaje Poslamk, ^Jiaikhu ^J=i!iiY=5cllcm, uLiskom rnisiw na TmdmoA 
nad iopjek&m, jer otiaj ko ude u ndto obiino opktda time.^^ ■ - 

Rekao ]t Ncvcvi. nhiBK-KiJiii.: Ucenjaci su rekli daje tiaredeno skriti, 
sprjetiti zijet^nje istaviH ruku na us (a kako seft/iti. fie hi pamgao smj cUj,_ 
a dlj muje is^bliciti coifjeka. uH tt njega. na usta i hmij/tn ga.^^^ 

Lijepo bi bilo ovdje iiavesti mursel prtdaju ko)u su prenijeli 
Ibn-Ebt Se]be i Biihari, raiiJfti=kucini.Li,ih, u svom djt^lu Et'l'krih od JeyJ- 
da ibn Esamma, i^himfhuibh: PosUnik, .iniiillnhu '^Jejhi -vf jdifm, nikada nijs 
zijevito. ^^" 

Gdje sejtan provgdi nac? 

Preiieseno )e u dva Sahiha od Ebu Hurejre da ]t PosJanik, ^j^uwum 
ViJeita ve seiietB, fckao, po MuslimQvoj verzijir Kadu seprobiidite izaperiie 
nos triputa!, jer sejtan provede jiocu valitn Jiosnicatfia.-'^^ Rijec haj- 
htm upotrijebljena u badisu matci nos, isti?tsar ]e izbacivanjo vode iz: 
nosa nakon usnirkavanja, ti'}\ ]e cilj unutrasnje ciscenje nosa. 

Rjckao je kadija Ijad, Rhimfhullnh: Moguceje da Pfislanikove, saiialbhu 
ilejtii ve sf llcm. rijecv ...iejtun pTOVcde noc u vashn ii<isnic/irna.t imaju 
hukvalno zmtcenje. Noaje jedan od otifora u tijsk putem kojeg se mom. 
doci do srca. Postoji mogucnost da te rijeii niiu bukvalnog, pec prenese- 

nogznacenja. Vlaga i pniiitia koja se sakuplja u nosu je prljapstiTia koja 
odgevara sejtanti. "''" 

Rekao je Ibn-Hadzer, HtitnAuUiih: Hadh svajom vanjhinom uka- 
zuje da se (y dogodi smkom ipatta^u, AlL moguceje da ie odnosi sa?no 
na one koji se nisu z^Ititili nikakmm sikrom pred spavanje, ka& stQ 5j? 
navodi u hadisu koji je prenio Ebu Hurejre, ridijaUahu 'aflhuj u k&jem sto- 
fi: „.cuvat ce ga cijelu noc'od iejtana., Hi hadis o ajet-Kuniji u ko- 
fem smji: ...nece ti se iejmn prihli&itL Isto tako, postoji moguenost' i« Fethu ei-Bari. 10/612. 

"' Atitxlhti hi .^erhi ?vevevi, S 8/123. 

-'■' Felhii ai-Bari, 10/^)3. 

"' Muslim bi Setii i Ncvevi, 3/127. 

^" Mtisiim bi serki Nevevi, 3/127. 

Zastita od dzina i Upm Sejtanova veza s Ijudima da U had'm zmtie da se. ne moze pribliziti mjestu na kojem dosuptava 
zle nn$li, srcu. Stogu hi bomvah u mm preh nod hio zhog d&laska do 
srca kad se probudi. '°° 

Neki njegovi podii planovi 

Pienio je imam Ahmed vjerodosiojnim bncem prenosilaca od Ibn- 
Mesuda da. je rekao; Sejtan je kruiio oh grupe Ijudi k&ji su .\pomiiTJdi 
Alkha kako bi il} zav^dio, aii nije mogao. Nakon toga, utism je do grupe 

koja je govodk dunjtiluku zavadio ihje, cak ni se i potukii Oni koji su 
spominjdi Mldm tistali su da ih rasrave i taka su se mzdmjUl 

Sejtan M]t svaje vojske da zavode Ijode 

Prenio je iViuslim, nhimehulbh. od Diabira, ndijaiiahu ^nhi., da je rekao: 
Rekaoje Poslanlk iJkiiihu aifihi v= icHcecl: Ibiis postjivi svojc prijestolje tia 
vodu i ialje svoje vojske da zavode Ijude, najblizi njeftm su oni koji 
najvise Ijudi zavedu. Dolaze tgovore mu hd su uradili. jedan kaze: 
Uj-adio sain to i to. On mu kaze: Nista nisi itradio, Dode drugi i 
kaze; Nisam gapustio dok se nije rastao sa suprugom. On gapribli- 
Bsebi i kaiefDof iilE'Amth t^\^ch»i[jh, je rekao: Mislim da-je rekao da 
ga i jsagrli?°^ 

Od Ebu Musaa d-Esarija, MJiMlahu anhij, se prenasi da je rekao: IQda 
osvane Ibi'ts posdje svoje vojske po Zemlji i kale: Ko zaxtede musUmana sta- . 
vii£U mu krunu Tia glavu! Jediin od jijih mu kaze: Nisam- pustio coujeka 
dok nije razveo suprugu. IbUs mu kaze: Uskoro c'e se oz^nhi, Drugi kaze: 
Nisam ga pustio dok nijepoHnio bind. Ibi'ts mu kaze: Doharsi. Treci kaie: 
Nisam ga pustio dok se nije napio. Iblis mu kaze: Dobar sL Letvrti kaze: 
Nisam ga pustio dok nije ubio drugog covjeka, Iblis mu kaze: Ti, tiP^- Pre- 
nijeli su ga Alimcd t Ibn Hsbban, r^himeliumLillaii, a Albaiii, nihimehuliaJi, ^ je 
ocijeni vjerodostojnim. ^ FeShu d-Biiri, 6/343. 

"' Mvstm hi ierhl Nevevl, ]7/!G7. 

'" £jf.Sfl/F//fft, hpdisbr. I2S0. 
him od dzina i lejtara ^EJtanQva vez3 i Ijudima Vesvesa je dokaz sejtanove nemoci Sejtan sc sa nevjemicinia poigrava Icako ho£e, vodi ih ka sirenju ne- 
reda na. Zeinlji. Zeli isto to i sa 'V'jcrnicima ali iie nioze. Nije u stanjii 
uraditi nista vise od vesvese. Kada su Po^lanika, silbUaku 'niLiki re seiiem, upi- 
tali za vesvesii rekao je: Ibjesnakjasttogifnana,^'^'' 

Neid Ijudi dosli su Poslaniku, lalliUshu ikihi v= idl.r-m, i rekli: Oijetimo 
nehtda u sehi ndto, teiko namje s tome i govoriU. Poslanik, MLLiJUhu "ilcjiii vc 
feUecn, jc rckao: ZtiT vi to tfsfecatel? Rekli su: Da, Poslanik, iiJiiUiku 'lUjtii vb 
jiilem, je rekao: To je ztutkjasno'g ittutua,^^'^ 

Rekao je Nevevi, ahimehudhl]: To je s^ak josnog imaaa « oifii hadisa 
maci daje eno o hmu nemoiete nigovoriti zfiak joifmg imana, Snuit^'u- 
ti velikim i strabovati odgcvord 9 tome, kmtiali vjerovttti u to. rtmze samo 
Qs&bap&tpunag iniaria koja tuniab nemmnjit i nema dvoumka?^''^ Vesvesa u namaiu Pnenio je Muslim, nhtmelsLJiih. u svom Sahihu od Ebli d-'Alaa, raJijdliKu 
"iniliu, da jeOsman ibn Ebi d-As, rnJi|;iiLitLu '^im, dosao Poslaniku, j^lbil^liu'iiUfhiii: 
kI1l..i, i rekaoi Sejtan se isprijecio izrnedu mene i mog ndnutza i u^enja, smem 
nii kad ucim Ku/att, Poslarrik, ^ibii^iiu '^i-jhi vc icULm, ]t rekao: Jbjeleftan, ssotm 
ga Hi?tzeb. Kiuia get o^etiS trazi utociste fatdAUaba od ttjega i iriputa 
pljiini jia lijevtt sirantt. Rekao je: Umdjo sam taka i otiskje od mene.^^ 

Upozonenje: 

Ovaj hadls GazaJi, rjhimehulhh, je u svom djdu Ihjau ulumi ed-din^°'' 
pripisao 'Amm ibn el-Asu, radJipslbhuL '^hKu, u tome ga je slijcdio dr. Es-Sej- 
jid el -Die mil i,^^" To jc gtcsla, pa budi oprezan. *** Muslim hi ^erhi Nevevi 2/153, , 

'" Muslim bi Serfii Nevevi. 2/1 53/ 

"' Muslim bi serhi Nsvevi, 2/154. 

"' Muslim hi Scrhi Nevevi, 14/190, 

»' Na 1387.stranid. 

*" U knjizi Es-Sibm ve tehdini el-ervdh, str, 85 

m Za^tita od dzina i K\tzm Sqtanova veza s Ijudinna U dva Sabiha preneseno je od Ebu Hurejre, ™iiiaiiihiiftnhiJ, da je Posla- 
nik, ^Mh\^^ ^irjiii vcscil™, rckao: /^</^ klanjate pride vamiefmn iotneUJ 
vas toko da zaboravite koUko ste kUnjaii. Kada to osjetitet ncinite 
dvije sefnii sedzde d&k sjedite.^^ 

Zttaj da scjtan ometa klanjaCa tia dva nacina: 

Prvo: purem vaiijskih ctila. Pi imjcr 'a\ to je Idanja^ koji cuje viku i to ga 
omeia u namazu, ako u tokd naniaza ugleda nesto privlacno poput ukrasa 
i slicno. Ovo se sprjeca™ uldanjanjem svega sto odvlaa painju i kknjaca 
omera. Kada je Poslanik, saJUllahu '^hjhi «: ^itcm, obukao ogrtac sa nekim zna- 
loorn na sebi koji mil je poklonlo Ebu Diehm i klanjao u tijemu nakon na- 
maia ga je skinuo i rekao: Watii^ ga Ebu Oiehtmd Mahpr^e mijepri- 
tfiikiapazaju u lUtmassu Doiwsite nu ehdiatiijsM o^taisto jnije dao 
£l&wi>scA™/Muttefekun alejhi, prenosilac je Aisa, radijs3l»K« 'jjibi. 

PreiiJo je Nesai, whimthLilUh, od Ibn Abbasa, Mdijaibiiu'inhLuna, da je Poslanik, 
wil=.!UKu'deihi;^«llsm, bio na.miiiberu, nanid iiosio pmen i bado gji. te je re- 
kao: OdvYittio nUjeptihijtt, Gledao smn iiialo u njega, ttutk u vrnP"" 

Zbog toga su ucenjad pok-udiii ukraravanjc diamija, jcr odvraca paznju 
klaiijacima. Prcnio je Ibn-Huzejme, rihim^tJiJi, u svom Sahilm da je Omer. f» 
ciiMW«.jnh«, naredio izgradnju dzamija i rekao: Zjikbnl fydeodkie, i mposto 
riefsrbdj ztduve u crvem iii mtopa da budeimuif^n Ijudirrjal Bufiari, «hiiiuih«l- 
lih, je prenio ovu predajii bez lanca pnenosilaca.-^" Imani Ahmed, cJurafhuikli, je 
rekao: Nism se nepise tipmvcu kibkjef Ziiokupija kbf^acevo srce."*^ 

Drugo', odvlat^enje paznje putein srca. Kome u stoe ude Ijubav pre- 
ma dunjaluku nc moze se rijcsict coga u namasu niti van namaza. Ko 
nesto zavoli cesto o tome misli. On klanja, sroji, sjcdi, pregiba se, pada 
na sedkiu all sice mu je ispunjeno dunjalukom samo o iijemu misli, 
sejtan ga vodi vl do[iiie u dolinu, od jedne do druge misii. To je veliki 
sejtanov prilaioovjekii, a toga je spasen samo onaj koga Ailah, aiM«dit«e, 
upiiti. Jedinj lijek ^ to je spo^tnaja bezvrijednosti dunjaluka, £esto uce- 
n je dove: AUabunaTie idzal ed-dunjafi ^ditia ve la tediaihafi hdu- 
bimdAiUhu mtfj, daj da nam dtmjduk hudc u rukama, amumimaL. J "' Buhari maa' el-Felk 3/\04.^ MiisiUn bi Serhi NeveMi. 5/75. 
'" Mcaai, 8/195, Iraki jc tekao; Lanac prenositacaje vjerodostojaii. 
*" Buhanmea'iiS-Feth, 1/539. 
"^ F.l-Mugni. 2/73, 
Zaitita od diina i sejtana Sejtanova veza s tjudima sjecasije na Allaiiovu, ai2B wdieOe, velicijiu kada stanes pned Njega, On je 
uniltic faraone i Njemu su se poklonjii nasiinici. 

Zaborav je oA sejtana 

Rjekao je"^ dr. El-ESkar, tinBiahuiiaii: 1/ to ipdda am im ]& uradid sa 
Ademom, 'jftiSii iLiam, neprestano gn je zauodio dok nije znborai/io ymredbu 

smga, Gospodstra: 

A Adenta stnaJo^priJe&bavezali,pa on zahoravi i ne nado- 
smo ked njega Qdlttinostil^'^ 

Musaov, -njcfhi H^Jnm, prarllac rekao jeMusau, "11=^1 «:t™t 

y^ JiAj'.n Ziiboravio onu rihu - sattt sejtatije iicinio daje ^a- 
boravhti} da Hje tie spotn£tieTn..J'^ 

AlJah je zibranio Posianiku, altaliihu'ikiihiveidlcm, i njcgovirn ashabima. 
sjediti u drustvn onih koji sc ismijavaju s Allahovim, jikic ditile, ajcrima, 
alJ ponekad zbog sejtana covjek zaboravi sta njegov Gospodar zeli od 
njega, pa s njima sjedi. Rekao je Allah, jzk vtAMh: 

^jAUaJI ^\^\ pJf ^^■Si\ JIm JjJiyj jUaliil LilIZ«^ U]j i^/i' 

i^</i!i vidiil one ketji se HjeBtna Naiim nigaju, neka si da- ■ 
leko od njih sve d&k na drugi mzgavor nepHjedn, A ako te 
sejtatt navede da zaboravUf mtda naken Me se sje^j nesje^ 
di 5 Ijttdittia nasilniciina/'^ 

^Mliihov, KKvettwll*, vjerovjesnik Jusiif, ^!ejliT«bm, jsamolio je zatvore- 
nika, za koga je misUo da tt bki spa,sen pogiibljenja i da 6e se vtatiti 
u slti&ba kidju, da ipomene njegov slut^aj pred njini, Sejrari je iiclnio "■'" Aitmsi t'i-dzinm ve es-iejaf'm. str. 70. 
^'* Ta-hti. 1 15, 

"' Ei-Enam. 68. 

Za^tita od diina i sejtana Sqtanova veza s Ijudima da caj covjek zaboravj spomenuti Jusufa, 'jbihi sthm, pred vladarom te je 
oscao jos nekoliko godina u jatvoru. O tome je AUah, «»*= v= Ji=lie, rekao: 

j4 onome od njth dvojice za kojegje znao da ce spaseti &iti 
rece: Sp&tneiii me gospedant svotneh <tii ^ejtan uHni te on 
zahoravi da ga spomene gospodant svomei ijasttfostade u 
ta?tmicj Tiekolika godina/'^ 

Kada kjtan potpimo oviadaoovjekom ucini da covjek zaboravi po- 
tpiino Allaha, ™blMnthu tc ie^-j.. Rekao ]e Allah, fahhincinive.iE'iij: Njimaje oviadao sejtan i ttcinio da zaborave spominjati 
AUnboi onisas^tanttva strank/h azlri^Of oniizstrankesej- 
tanovet gtibitnici su pravi.'^^^ 

Ajec se odnosi na Jicemjere, tia to ukazuje a]ct prije ovoga u isroj suri 

Put do sjedanja na A) I aha, imzvedisile, je rfkr> on cjera sejtana. AlJah, 

>i jfcd(Aj Zfthsra.vis, spome?ii Gospodara svoga..J'^ 

Sirenje neprijateljstva medu Ijudima 

To je jedaii od sejranovih podlih ciljeva, dolazi do njega na sva- 
ki nacin ne birajuci sredstv'a. U la siedswa spada alkohol jer oduzima 

ravuxn i pravilno rasudivanje. Se|taii bhko ovlada pijanini covjekom i 
vodl ga kamo ieli. Prenio je Bejheki, nkLmckuJiih, svojim ki;cem preno- 
silaca da je Osniaii ibn Affan, radij^ll^hu in].«, tekao: Kknite se aikohak on \ '" Jttsiif, 42. 

'" Ei-Miidzadeia, 19. 

"' El-Kehf. 2A. Zastita od diina i sejtana Sejtanova veza s Ijudima je izuor svakog zla, Prije vas zimojejedan coyjek, osamio se i iamo ibade- 
tio. Svidio sejednoj nemoralnoj zeni. Oriaje poskltt slwkhiju da ga pozo- 

vs kuo sv^edoka kod nje. Uiaoje s njom i ns kojaje vrata usao zatmrila hi 
za Tijim. Nairn ie u prostoriji u kojojje biU lijepa zena> pored nje djecak 
i bocn aikohok. Rrkia jnuje: Take mi Aiiaba, midm ts zvala zbogsvjedo- 
cenja, ve^da spavaisa mnoni> ili uhijd &VQ dijete. Hi popijd &vaj alkohbi 
Dak mujejednu casu, a onje rekao: Ddjte mi pi!, mprestam je pio dok 
tiijespavao s npm i ubio dijeie/^ 

U ta sr^dscva spada i kockanje, jer ono uzrokuje neprijateljsrvo i 
mranju. U ro se ubrajaju kipovi kojf su obozavani mimo Allaha, aj^ vc 
dnill«, Oni su najvece scjtajiovo sredstvo za oviadavanje covjekom, s u- 
kvima se igra kao djcca s Joptom. U ta sredstva spadaju i stretice, njima 
511 ga tali u diahiiijetu. U naiem vremenu to odgovara horoskopu ilJ iia- 
sami^nom otvaranju Kiir'ana porom na kojj aiet padne pogled smatra 
to svojom srecom! 

Sve su to sejtanslta djda i Ailali, ^ui; «tiidiej nas ]e upotorio ua iljih: 

O tfi koji vjetttfete, vino, kocka, kumiri i sirelice za gatttnje 
odvrattte sit swmrtt seftatwvo djeto; zato $e toga klo7iite, da bi- 
steposti^Sto ielite. ^tan s^UpmntiCit vhia, i kocke tmijeti 
ntedu va$ tieprijateljstvo i mr&nju i od sfec'anja na AUaha i 
o^v^anja jminaza odvratiti vm. Pa, hocete Use akaniti^" 

Od till sredstava je i rijcc. Ponekad se pogreino protumaii i uzro- 

kujc neprijareljstvo i miinju. Zaco nam je Allah, lubhanfliu -re tf'uln, naredio 
da govorimo sanio lijepc rije^i; "* Tefi'ir !bn-Kesir, 2^97, Ibn-Kesir je Innac prenosilac^ tt; prcdaje ocijenio je yje- 
rodostpjnim- IS2 
ZastiU od dzina i sejtana iejtanova veia s Ijudima «t Red Yobovima Mojiiti da govore samo lijepe rijeci -jer bt 
Sejtan mogao posijati neprijateijstvo medu njima^ sejtan 
je^ doista, i&vjekov otvoreni neprijaiel^/^ 

Rekao jc Sejjid Kutb, rihim=Kuiiih: Ajet: 

Red robovhimMdjimda^voi'e samo lijqre HjecL.., 

je Qpceg zimcenja i odnod se na smku priliku. Uvijek treba koiistiti odfi- 
brane rijeci da se kaht. Take ce se ^titm od sejmnovsg uprop^tavanja 
medusobne Ijubdui. Sejtan posije razdor medu bmcom msmotremm gru- 
bom njdju, koja uzrokuje ruian odgovor. I, odjedmm. Ijubav i shgupo- 
muti raskol. pa saf^/adenje odnosa, potom neprijatelpivo. A iijepa rijec za- 
cfeljuje otVQrene rane na srcu i spaj^i Ijude u plemenitoj Ijubavi.^'^^ 

Ako predemo na govor o poslanickim maiiirima vidjet ccmo da 

)e Poslanik, >diaUj.hu 'nl=ihi h.. ids^m, zatvoiio svaki prolaz kroz koji Je kjtan 
mogao ucl. 

Preneseno jc od Ebu Hurejre, ridiiiiiahn nnj..i, da je rekao: Rfkaoje Po- 
sknik .^ii^LiiiiLi lieiJii IT «=LicEE.: Neka mko od t'os ne ttpire arusfe u svoga 
brata^jer ite zfiate^ tnozda iejtan pakrerie njegom rukit, pa dopa- 
dtiete dzehemi^mskeprovaiijeJ'^^ 

Relcao )e ii liadisu koji su zabiljtzili Buharija I Muslim, nhimdiTjniQJiih,, 
od Adija ibn Harinia, MdiplUbuVniiu: Cuvajte se Diehettuema, mskarsa 
pola htirine, ako ni to nemafe onda sa Ujepom rijegit."'' 

Sve \c CO propisano kako bi S€ zaivorila vclika sejtanska vraca, spri- 
jecito zavadanje muslimana i medu nji4iia sirenje nereda. 

Preneserio je od D?,abifa, .sdipUfhu^niiu, da je rekao: Rekao je Pasknik 
idki!.ih^L'ni=jhiv..ciL.=«: Sejtan je izgubio nadu da iega obo£avati klanjoH 
na arapskmn pobiostrvttt alipohtsatfa da ih za^adi}^^ l» "= Et-lsra, 53. 

"= FizWaliel-Knv'w, 41222,4. '" Buharimsa'et-Feth. [yi'i.Mjislm bi .^erfii Nevevi, 16/170. 
"' Buhan mea 'ei-Feth, 3/2 S3; Muslini bi&erhi NevevK 7/101, 
"* Muslim biserhi iWevavi, 17/156. 153 
^ 


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■^■■■ifll^^M-' 


1 


1 r 


Zastita od d^ina i sejtana ^ejtanova veia s Ijuditna 


1 
1 


1 


Gdje je sejtan u Ijudskom tjjelu 


■ 


Vjerovjesi^ik, .niLJiihr, 'Jcfhi n sditm. je nekao: S^tah km^i iot^ekom 


1 


H 


ptttetn krvi.^^^ U dfugo) predaji stoji: Sejtan dolazi kad dovjeka dokle H 


H 


dolazi krvJ^^ Rekao je Ibii Hadzer, jiiiinifhuiij,h.: Neki smairaju dit hadh ; | 


H 


irsba shvatiti bukvaino^ i da. mu je Ai/jih, axK vt dzelie, to om&gucio. Drug! 


■ 


H 


snmtr^u daje to aluzija na Wgove hrojne pokmaje zavsdenja, zbogsnu- 
H 


sne peze i nerastajanja kao daje poput krvi.^^ 
H 


Ibn Abbas, nciLjaUjiku 'auhiuiia, je rekan: Septan napada covjekovo srcSj mk 


H 


kada zahoravi i bude nemnran riagovara ga na zio, a kada spomene Alh- H 


H 


h(t, lubhiniiu H: [c"a]^, pOVUC^ Jff.*^" H 


H 


Iz roga moiemo zaklju^iti da sejtan moSe pfodrljeri u Ijudsko tije- H 


^1 


lo, i izabire srce za mjcsto boravUa. Srce je voda, a osTali dijelovi tijela H 


H 


njegovi podanici, paako pakori njcga pokore se i ostali dijelovi tijela, U H 


^1 


lom kojitekstu Poslanik, sidhiiahu'il^jtiiveieiJem, je rekao: UHjelu imajedan | 


H 


orgiUit akoje zdraP zdratfoje cijelo tijeh, tt itkoje los loseje cijelo 


I 


^1 


tijelo. Toje srce/^' Medutim, poscoje srca okrvizena zidovinia iniajia, 


I 


^1 


rvrdavoni bogobojaznastu cuvajit ih srrazarl zikra. Sejran u njlh mok 


1 


H 


uci same nakratko l<risom, a i<ada ude strazari ziba ga protjeraju poni- 


I 


I 


zenog van tvidavc. 


1 


1 


Imanska snaga slabi k'pm , U 


1 


ZabJljczilJ su imami Buhari i Muslim, laJiimehumtJialL, od Sa'da ibn cbi 
H 


Vekkasaj fadijaiinhM^nhu, da je Poslanik, .iLijSijSiuiitjhLve siiicrti, rekao Omeru, i^- 
H 


Jiidkhu itihu: Tako mi Onogtt n Hjojje nt£i rneja dttia, kada god teje 
H 


sejtaii sreo da ide^ jedmm puieni on je skretiuo tia dntgipitt?^- 
H 


Rjekao je Ibn-Hadzer, «kiinEhuiLa!i,: Uhadhuje veiika Qmerova, RdJinJls- 
1 


hu 'jnKu, odiika, sto podruzumijevd da lejtan ne moze oiriadati njime. To fie 


t 


H 


"' Biihuri mea'el-Felh. 4/282; Muslim hi Serf li Nevsvi, ] 4/1 55, 
^H 


^^ Buhari mea ' el-Fntk 4/2 7 S ; Muslim bi xerhiMevcvh 14/157, ■ 


^1 


'-» Fesim d-Bari, 4/2fi0. | 


^H 


'» Te/sirJbn-Kesii: 4/575. 


■ 


■ -' 


**' Buhari mea'nl-Feth, MMh-., Muslim hi scrhi Mevevl 10/28. 
^ Buhari mea 'et-Feth, mi9', Muslim bi Serhi Nevevi, 15/155. 


w 


1 


154 


1 
i 


■ 


hltita od dzina i sejtaia ^^jtanova veza s liidima te zmci duje bez^dan, jer hadis sanio znaci da sejmn fie Mi lei hiifn putem 
kao OH, a to mjepreprekd da mu donosi zk midi hiikoje u stanju. Neko 
maze reci dase nedofioknje iosih rnisH Omeru, rjJiiiilshu 'aniiu, od strane sejta- 
m razumije iz podudamog razumijevanja tehta. jer ah ne ide utim pu- 
tem km on ondajepreee da ae doiazi u dodirs njim d^noieei mu zle misii. 
Stogaje mogHce daje $acuvan odiejtand, U Hafiifutrn, (aj^ijalbliu '^ha. riva- 
jetu prenesenom uMudzemu el-evsatu od Taherantja^ niLiimfhyltahj stoji: Sej- 
tajipadtie na lice kadasretne Omera otkakojepritnio islam.^^^ 

Vidi, bratc muslimanu, kako imanska snaga utjece na kjtana, do 
te mjere da st boji i bjezi. 

Preiieseno je od Ebu Hurejre, ridijalUhu -mliu, da je rekao: Sreli se vjer- 
nikov i nevjernihv ssjtan. Neifjernikov ^ejtan je bio poceiljan, ugajen I 
abuien, a vjemikov nirsav, raicupan, prainjav i bcz odjece, Ncvjemikov 
lejtan upita vjemikovog: Sto it tako mrsav?]a sam - rece - s io^ekom koji 
kada jsde spomette Ailahd ija oitanem gladan, kada pije spomene Alkha 
ija esmneni ktdan, kada se oblaci spomene AJIoJm ija ostanem bez odjece, 
kada se ceUja spomerie Mlaha ija ostanem ralSupane kose, Na to net^enii- 
kop sejtan reh: Ja sam s iovjekorn koji nista od toga ne radi ija s. njim Je- 
d^m, pijem i oblacim se. 

Prenio je Ibn-Ebu ed-Dmija, Tnhiii.cJ,ijihh, od Kajsa ibn Hadzadza, «- 
k\n^.wwA., da je relcao: Moj iejtanje rekao: Kada. sam tisao w tebe bio sam 
kao deva, sada sam u tebi hio vrabac, Upitao sam: Zdtol Hekaaje: Topis' 
me Ktir'anom. 

Jedan Poslanikov, =iL,ibiiu 'ilnihiv=jelicm, ashab kaic da je jahao s Posla- 
nikom, «iyLi,h^'.ifihiv*«ll=m, na jednom magarcU: magaracse sporakao pa 
sam rekajD: Neka pTopadtJc sejtan! Poslanik, i^ii^iuiiu 'jifi}!? vr icikm, je rekao: 
Nemoj govoriti jteka propadne Septan, jer hvia koM rtekapropadne 
sejtan on se usohoU i kaze smslndao sam ga svtrjoin snagonu A, ako 
ka£es bisiniUaMponizi se i bttde manji od mttsice.^'^ "1 Fethu L'l-Biiri. 7;47. _ . 

*" Et-Tet^ibii vc et-terMbu, 5/276. Munziri je rekao da gaje prenio Ahmed dobrim 

lancem prcnosriaca. 
Zastita od diina i sejtsna kjtanc^va veza i Ijiidima Sejtanske frule 

Preneseno )e od Ebu Hurejre, raJjjJi Jiu "iniuj, da jc Posliinik, ralhtlahn 'j1=j- 
tu w sdlmt. rekao: Zvoria su iejtanske jrtde}^^ 

Poko su sejtani sa oniirtii koji u svom drustv'U imaju xvona n:id^- 
ci se udaljufu od njih. Preneseno je od Ebu Hiirc)re, rsdijaibhu 'anhu, da je 
Poilatijk, iiiLLLhu aJciiii Yt !*]l™, rekao: Mehci nisu sa drtistvom k^i imaju 
zvouo ilijtsa sa sobomJ^'^ ^ejtan lize jezikom poput psa 11' Od Ebu Hart) re, nJijilkhu aiihu, pceneseno je da je Posianik, iiiLfbihii 
'jIej!i] i& leiLtiii, rttkao: oejttin hnu veoi/ut razvijena tula i Hie Jezikotn po- 
put jpsa, zato ga se pripitsiite! Ko zanoci sa ifUtsnim rukatn^ pa git 
nesto zadesi neka ne kori nibog osim sebeP^ 

U Musimovom, nhLrneiiuiL!!, Sahihu preneseno |e od Dzabira, jidijaik- 
h-u inliu, da je rekao: Cuo atrn. Poiianika, sall^Sl^hn ':iiEit.i « stLicm, kaditje rekew: 
Sejtan pristfstvuje svetnu sto radite, iak i kadjedete. Zato, ako vam 
ispadiie zalogaj uk&ftiite s njega tieprijattiosti tpojedite go, ne osta- 
vijajte ga SijtamU I, kada zat/rsite sjelom poUMfeprste, Jer ite znate 
u kojent dijeht hrmieje bericet!^^'^ , . ^. . 

U oba Sahihii preneseno jc od Ibn-Abbasa, nJipibhn jntiumi, da jc Pb- 
slanik, ^nllnlln^hu jiLjiii V. id]«j,, rckso: Kada zatniitejelo nemajte brisatt 
ruku dokje nepoltzete ili date nekom. daJepoIizeJ^-' '" Mwiiim hi sarhi Nei>evi. 14/94, 

"* Muslim bi serhi Nevevi, 14/94, 

"^ Timiizi, 3/190, i Hakim oba putem JakiibEi thn el-Velida tl-Medenija. O njeniu 

je rekao Ibn-Hadier u svom djelu Et-Tehzib. 2B77: Ahmeilijas nukisti ga pwgia- 

Hili lazovoiti. Munziri u djelu Et-Tergib je rekao '. Mecbitm, prenijeli su ga i Ecj- 

heki, Begin'i i diiigi putem Zuhejr ibn Muavije od Suhcjla ibn ebi Saiifut od Ebu 

Htirajre. Begcivi gcije ocijeiiio dohrlm - hasen. L to je taino. Prenio ga je i Ebu 

Davud, 3/366, putem Ahmeda ibn Junusa, 

'" Muslim bi s^rhi Nnvevt 13/207. 

"' Buhaii mea'el-felh, 9/577, Mmlim hi serhi Navevi, 13/203. 
Zaitita od diina i sejtana Sejtanova veza s Ijudima Pijace su sejtztiDva bojista 

Rekao jc Seinaan, ™iiiaJiah« anhix; Aka mozeiy ne ulazi prvi na pijacu, 
i ne budi posijednji hji h iz nje izici! Pijacaje iejtamvo hojm poljc i tu 
podigne swju zastmfu.^^^ 

Rekao je Nevevi, /ihinich.iL^i.: Uporedio je pijitcu i sejmnovs postupke i 
odnos previa Ijudima Tiapijaci sa bojistem zbog brojnih neistirut> prevara, 
fronsijem, kinib zakleiv'u neispravnih ugovam, nepmvednsg podimnja 
cijene., kupovim m kupovinu duigog. prodaje mt pTodaju drugog, genka- 
njii dok le drugi genka. zakidanja na vagi Rijeci „tupodigns svoju zasm- 
m "snace da se fit stacionirao i daje oko sebe ohpio svoje ponmgah kah 
bizavadiii Ijude i naveli ih na prethodno navedene bkpoftupke. T&je da- 
men djehvanja njega i Jtjegomh poma.gacoJ''^^ '" Miisiim bi Serhi Nevsvi, l^n. 
"' Muslim hi fisrhi Nevevi, 1 6/7. m. 
SEJTANOVl PRIUZI LJUDSKIM SRCIMA 

KAKO IH KVARI ■kmi 
lastita od diiia i sejtana Sejtanovi priiaii Ijudskim sixima kako ih kvari 
Vaznoit srca 

Reltao je Tbn el-Kajjim,, mhimEtuibh: Srcijeza ostak dijelow Ujela kao 
vkdar kaji upmdja vopkom koja mu if n svemu pokornva i kojije korisd 
m ka £ek. Svi dijdovi tijek m mu potcinjeni. podrsdem i od njegapapri- 
maju uptuti ili mbludu i slijede gd u nantjermiO- i odmtajanjinm od na- 
jnjera. P&sknik, .^ikiiihu',i]f|}iiv=.,.iiL.„i,jc rekao: Uhtinu^ n tijetuiituijedan 
organ, akoje dobar dobroje cijelo tijeh.^- Ztutci, on vlttda dijslovma 
tijek a oni mmo sbdaju i pokoravaju se njegouim uputsivima i tis mogu 
uraditi nista bez njegos/e rmmjere i Mje, A, onje odgstmran M ive njihjsr 
Je iViiki cuvar odgovonm za smje stado.^'^* 

Srce )e ono koje siiosi iskuknja i ispite. Preneseno ]e od Huzejfe 
ibn cl-Jeman, nidiiaiiiihn 'nnhu, da )e rckno: Cm i^rn Fosknikd, siLbibhii vkf- 
hivesffcm, kadaje rskaa: Srca c'e bid isdoietm iskusenfrnm kao basura, 
stap po £tapi pa koje ih srce upije ostat ce na njemu crna taika, a 
koje odbije bit ce bijelo, tako da ce biti sama dvije vrsfe srctir bijeh 
kao ravna stijeiia, nece mu nastetiti smumje dokje nebesa iZem^ey 
i crtio srce, kao iskrivljeni 6ti.p, ne zna sadobro niti zna iw zbi, osim 
po svome imhodetiju}^'' 

Rd.tao )e Ibn cl-Kajjifrl, nhimihuSlali: Poslamk, HlblkhuyeBsivticDcmJf lipo- 

redi& izhz^wst poittpmm miutnpma sa grancicanut hasnrs koje se redaju 
jedna na drugtf- Podijelieje srat riakon tih smuttiji na dva dijek: iTce hje 
upije smutrije ho spuzva t/odu i na njemu oiians cma tacka^ takvs srce ne- 
presiano upija imuifije sue dek ne postane potpurm mio I zduta i to zrmee 
P&sknik&tie rijeci: peput izifmutog c'upa. Kada postane ctjio i izvrnuto od te 
ddjc osoblne twstanu dvije opake, m njega upropaSmvajucey bolesti: jedna p 
neraspoznamnje dobra i zk, mko da ne zfta staje dobro a ita lose, u nekim 
sluUjevipui ui bolest moze uzeti toliko maha da dobtv smatra losim a Ime 
dobrini, sunet Tiovotarijom i novotariju mtm^tom, hiinu fieisdnom i neisti- 
nu isUmnt. Drugaje izgraden odnosprenut suuftstu na omovu svojih strain, 
ipmupanje po svom mdjodet^u^ Bijek srce u kojemje irruinjasan i smjetoa 
kada hude izkzeno smutnjanid odtipre ie I odbije ih iJGSse pojaia svjeth, 
sjaj i snagA Smutiije kojimije izkzem srce izazivaju bohfi srca, to su i-nm- '" BuhnntfKa'd'Fcifi. [.'[26; Mmlifn bi Serhi Nevevi, 10/28. 
"^ Muslim. 2/171- 161 hitiii od diira i ?ejtara !e|terovi prilazi [judskim smma kako ih kvari 

tj^esimnti i smiitnje iumnjh srmtnje msilja i mbiude^ grijeha i nowtarije, 

nepravde i neztmnja. J^/a mtumja jizrokuje timspravrmt tiamjen^ a dmga 
nmpmvnoit: zndnja i vjerovanjs. ^*' 

Zbog toga je muslimaiii dozan paviiJ na svoje srce, shvacici sta se s 
niim desava i vodiri racuna o upucivanja vazova svom srcu s vreinena na 
vrijeme. 1, mor^ inaii da od njegovc cisfoce zavisi njegova vjecnfl sreca, 
a od pokvarcnosti nesrcca i gubitak. 

Znaj, Uad god Imaii i ubjedetije ojataju i; srcu. pojaca se svjedo ko- 
jim razlikufe uputu od /.ablude i istlfiu od ncistliie- Preiicseno je od Ebu 
Scida d-Hudrija, riJipiliihu anhu, da jc Poslaiiik, uiiilliKu 'aittjhive«Llfm, rekao: 
Postoje 6etiri vrste srca: GistOy nekkvareno sree n kojemje svjetio po- 
put svjetiljke, tmwtano srce svezanog omotiU it^krenuio srce t pre- 
iTtljivo, Prvo srce, iUtoje vjerniiko srce koje svgetli, unrntario srce 
je srce nettfeirtika, izvniuto srceje srce mttnafika kojeje saznaio po- 
tomporeklo, prevrtljivo srceje srce u k&jetn se nalazi i nifak i hftan, 
iman a njetnuje papui bilja koje raste vodonh ^ tiifakje km rana 
kojn hranignojjpit koje jiodjaca takvo bade isrce.,^'" 

Rekao jc Ibn el-Kajjim, r;ikbKL-hi]lb.h; Poskriikove^ pii^iUiu'deiKii^idrtm, rijeci 
cisio jieiskvaretto srce znade fkje vezan sarno zu Alkha, *m: « (tKik i Njfgovag 
Pmknika, si»LinSiih« ^kjini ™ seUcm, spSem i uddjeria odsvega ite nije htiml V nje- 
mujest^edo odtmi se fia imamko svjetk Neiskvareiufscu srca uku^aojc nd 
!iepo.st(^afijesnmtnfi tmsiine isaifkide u njeniu^ Svjeth u njcmuje si^elk ima- 
m i ^lunja, Stre u omotuje tiet^emhuo irce.jerje onprekriven i sprijecen od 
iioJaskii istifie i zrmnja do iijeg4, km stoje Alhb, ,mf .■« AiA\^, rekao zajevrejs: 

lj^%_ C ^ '^^)L_ ^1 (Uiii j: L^iU c]^ Ij:ilj 

/, Old govore: Srca imsa sit zmtrtalA nije tako, ne^je Allah 
njihprokteo zbog neifjerovanja njihova, - '] 

To je srce kojeje umota?io u si>eiju ovojnieu, Tiij omotje katanac kojije 
AM), a^vf Hitiic, imuio na t^ibov^ srca kao kaznu zbog odhijat^a i neprihm- 
umjdlsdfie i Njegovih nfea, Taj omotje nsijernicma hitnrm m srdnm, t^ep 
H uSima t djepih u ocimtL Onjc iiepi-ozimi zastor m tgihoifim mma. Rekao 

*" Igaselii el-khjan. 1/12, 

^" Ahmed, Tahcrani u E.'i-Sagii-n. 

'<' E!-Bekarc,-&S,. 
Zaitlta od diina I SEJtara ilejtanovl priSaii Ijjdikim srcima kako ill kvari '2 L'lij- i^Vb jjt. jj N £jjiJii liilj ^il^i I'^i^ ilJ^j^i ^Sy liJLj 

/I Jferti^/i H«i Kur'an, izme^it tehe t onih koji h onaj svi- 
Jet ue vJeriijH Mi sastor nevidljiv stuvhno, A na srctt 
njihova pokrtpace da ga ne bt rtuzitmjeli, i gluhim ih i HCinttno. 34ii Koik se ^udiffia mkuih ifxa sponie^ie jsdnoca a ohoiavanju ijedmca u 
slijedenju oni se tie obimndi okrenu. h&kremttim srceni ukazaeje na mu- 
fi^cko $rce. ki^ stoje Uzuiseni n'kao: 

" • -- - - r-", . , ,■* '" '^ 

Zasio se podvajate kada su u pitanjit licemjeri koje 
je Allah vratw tt nevjerstvo zbog ofioga i/o su sami 

Znaii, zbog njihoifih djeL vmtio ihje it nnfjentm u kojmi su i bi!L Tbsu 

Hi^gora i n^Ji&sija srca. SvmtTfiju mistinu isHumf/ iprijimijuju $ njaiim pri- 
p^nkmm, a istinu neisUrmm i nepnjdtelji su njentm pnpudnidmii. Nek nam 
pAliah, inf redzdif, riapomecL Ukmioje m srce u kojeni ^ iman nije dovolJTw 
dobw smjestio i nije zas/ao punim ^ajem njecinta stve tt konie se italaze dvi- 
je mateiije. To se srce nije u potptmosti p&suetiio hdnl s kojemje Midh ^-uf v< 
difjif, posho Foskinikuj .^^iHiibku \\^-^\yi scJifm, u njemu se tmLm iman ah i imtinska 
suprotn&si- kujr. Take daje tiekadiJ blize inutnu, a nekada kujru,r^4 rrm^ 
rija fuidviada, takvo i ifude.^''" ' 

h svega coga inozemo zakljuciti d:i je xryor svili djela srce, ono je voda 
a ttjelo vojskakoju ono usmjera^'a kuda hoce. Rekao je"^' Ibn el-Kajjira, rehi- 

niehuSbJi: Iblis, Alk^Hiv tiepnjate!^. sc, ziiapiii dajesrcegkvfu oyga?i I osmua sve- 
ga, rut tijega obndio uesvesamA.. rastiim snnstima, u^spiauanjcm smnja i djela 
k^a odmde od htine. pnbMiQ mu brojnu sredsmua kojaga odvode do s^bhtde 
i udaljkju od upate. Posutmoje br&pie ^anike I smica/ice, ak} se spasi od njih 
nece se spasiti odprepreka. i smetj^i iia mnputu, Neniasptisa od njegsvih zam- 
ki i smkaliea edm u trazenju stahiepomoii odMkha, a^x. k <i2iS\e,pronv njega. -"* Ei-lsra, 45 i Ah. 

'" En-Nisa, 88. 

^ Igasetu ef-lehfiiti, 1/12. 

^" tgasetu cS'lekfan, 1/6. m ZaStita od diina i sejtana Sejbnov] prilaii Ijjdskim srcima kako ih kvari 

djek koja vode AlLhouom, mn vt dfelie, zadomljshfU, okremiju Njemu u mm 
p&htiim^ i pfiimjiTii^ i pomztio obozaiHi?tje A/Iafia, wrr vi: iitA\r, Jta predstav^a 
&m ymjbolje ito covjek moze uradid da hi tdao u zftacenje ajeki: 

'''if- 

NadMojim robovhim neies ittmti viasti/^^ 

OvagemtivTjji vesitje g^ankn izffiedu ieftana icov^ekz^ postjsstnje togaje 
produkt oboMvojija Gospedara ^etom, i cvmfo ubjedeiije i iskreriost u srcu. 
Kada se srce preda obozamnju Ailaha, -^^i^ ^-c JicUc: / iskrenoiti prmia Njemu 
postiine blhko Alla/m, ^^v* v= dttcll* i odnasi £t -m njega isuzerak u ^etu: Osim Tvojih odabmrtih 1-obova od tijih.^^^ 

Cisrota i ijskxeiiosr srca uzdize oovjeka na visoke stepene. P rem so je 
Ibn-Madie, rihimchuiiaii, od Ibn-Omera, radiiaUahu 'anhuina, da jc fckao: Alla- 
bov Potknice, ko m tmibolji Lpidi? Rekao je: Sv^i vjertiik ttui/mium 
src^ Upitase: Smje to Ttiabmum. ivri-r Rekao je; Toje hogpitctjaznp tci- 
sto srce it kojem nerna prepare, nasilja, pronevjere, zmiisd izlohe.^^^ Na koji nacin donosi yesvese? 

Rekao je Ibn el-Kajjini, rahimfhullaSi: Veivesajeii omovi ukrivsvi pekret 
ili necujanglas koji se ne mogu osjetitipa se od rijih ne moze saiuvati. Sto- 
gaje vesvesa ikriveno doitavljanje do os&be gksom koji cuje,iamo ta osoba 
ili bezglitsa kao sto lejtan donosi vespese coi^eku,,,^^^ ^ ^ 

Takoderje o vesvesi rekao sljedece; Venvnaje pocetak odluke. usrcu Tie 
bude hljemzlom igrijehonipa vesi?es:om pGmidl m ffijeh, pewm nctzmtslja 
njemu i sue ga vise zeli dsk >t£ postane sti'OSt, fuikan toga uljepsava mu i^ 
grijeb i dofiosi Hjepe rnisli s njenm tako ddga pozeli toiiko da ga. odhuci ura- 
diti. Potom neprestano Mi uraditi mj gdjdh ^isli o njemu. zeli ga i samo ■"' E!-fsni, 65, 
"' E!-Midzr. 40, "* Ib(i-Madie, 2/1409,; Rekan jc Iraki u djelii Tehrltlzv ai-Ihja, 1364: Lanacpis- 
nosiiacaje vjemdo-ffnjan. 

'" £t-Tcfi!urus!'kajjim. str. 600. 164 II Yl 
Z^tita od dzina i sejtana liejtarovi priiaii [judskifn srcima kako ih kvari 

fijemii mhli tako da zahomvi njegom itetnost i bk pmljedke, ispHjeci se 
izmsdu njega i viienja toga, prsd njim hude samo dika t&ggtijeha i rms/adi- 
mnje njime, sahoram imivehoje iza. toga. Tada odluka da p&cini grijeh po- 
imie komtimt I cvrsta i srcejol vise pozeh taj gfijch te posalje smjtt vojskii u 
potrsgu za tim grijehoni, a s^tanposalje ispomoc ako zakazu da ih pokrenUf 
liko MsUtkim da ihpeptraju, kao stoje AlMfj, nJsiiirifliu vt ts^i, rsekao: 

Zar ne vidis da Mi sejtane na nevjertiike ia^ema da ih ko 
vise tut. zio tmvracajuf^^ 

To jest kad se uniorc ih vstukna oni ib podstakmt. I tako neprestam 
catjeka mde u grijeh spktkareci i postavijajuci zamke, 

Iblis se zadovoljio da gresnicima bttde vodic, On ]z odbio na sed- 
^u pasti iijjhovom ocu Adeiiiu. '=.[cjhi lelam i niitialo mu nije na cast i ne 
cini ga veclin to sto \t vodic svimakoji sa nepokorni Allahu, siwwitMkj 
kaa sro su nelu rekli o tome u stiliovima: 

Cudim se Itllfouoj zabludi 
i odvratnoj okolosti nakstt toga 

Zalutao je zhog sedzde Ademit 
d, nJ£govo p€to7fiStvo a^ijeh vodi 

Vesvesa je osnova svakog grijel^a- i ncsreoe. Na koji nacin sejtan prilazi covjeku? 

Rekao je Ibn ci-Dzevjd, rJii.vitiiiJL»h: On zavodi Ijude samo onoltko koliko 

maze, tiekog vise nekog manje, zavismi od njihove budnosti i neniara, zmtT^a 
i fiestfianja Zfiaj. sneje kao twidva opctsarm ndovmia, zukvi imaju vrata i 
otvore -promre, nasbtnjt^ep razum a meled sbdaze i navracaju u tu tvrdamt. 
Pored mddvs itahzi se pntzan prostor u kojent ttntiietano dolazcstrast i kjtan. 
Eat jicptTstano naje izmedu onih u turdavi i onth na prazjiam prostom. Sej- 
tani neprestam) krtize upotrasi za msmotremsti cuvara i traze na^in kako du I Merjem, S3- lastita od tJzina i sejtana Sejtarovi prilazt Ijudskim srtima kako ih kvari 

uiht u tvT^vu. To zal>tijev(i ed cuvam pos3iavanj£ sinb i)raia i owora zs. keja 
je zadv&en i n£stnije biU nstnaran ni trenutakjer neprijaieljjestalno spremdn. 
Neki an^ekje upitao Hiisam Bamja, RikinwhuLlah: Sp4im U Iblit? Rekasje: Ksda 
bi ipavm odmorili bi sr. "Ih turddmje obasjana zikrom i inum&tn, u njenm 
se Tialazi cisto ogkdah ti kojern se vidi sve ko ptxtde ispred njega, tako da prvo 
sto iejtan uradi usvompro^oruje iz^izivanje dinia u veiikim koiinninia tako 
da pocrrie zidovi i zamagli ogledalo. Neprljatelj nepnesta^ mimijuje, nekudu 
rmvali i liie u tvrdnvti aliga mvitri ia^eraju. ponekad upadne u tvrditvii i nd- 
ptuvi nered, poriekudse zb&g nemam cuvard zadrzi. Pdnekad zaptdu i^etrovi 
koji raz}i0se dim fezidovi pocnie i ogkdalo zaniogli tesejuin nepnmj&'etm pro- 
de. Pa^iekad te dogodi da mvar bude ranjen. 7Jifobijet) i hkoriUen tt sejmtiovs 
svrlye. pa i on sfnislja zamks koje su a skhdu so. prifhtjevkfia o^obe i pomm£ u 
tome, mosdapostane ipozymv^Iac zh. jedan dobri prediodtiik je rekao: Vidto 
sam sejtana i rekm mije: Sret^a sam Ifude i ucb ilh sada ih srecem ijs uam 
od njih. Dogpd-i seda iejuin- iinp^ne itit-cligentnu ipametnu osobu, kofa u $ebi 
imd skrivetie pr&h^eve i on nm ib othijs. tada se ta osoba zabavi razmis^U- 
njetn o tome i obuzmega, Nsjjacd itega za zarobijenika je ne^usnje. osrsdnje 
mage suproh^em a najilabiji nenuir. A, sve dok rob na sebi md okiop Irmina 
itjijeie ntprijawija twee biu imnojiosfis za njegu^^'^ 

Nakon raga je naveo predaju od Ei-Eamesa, nkimekuihii, sa svojim 
[jncem pretiosilaca da je rekao: Priim tmmjeiovjek kojije rdzgovarao sa 

dzinima da m diini rekh: Najteze nnmje sa enima koji se drm Sunneta, 
as onima koji dijede strnje prohtjeve mi se poig^ammo, 

Znaj, brate moj muslimanu, sejtan iilazi s;mio u srca u koiima 
neraa zikra, bogobojaznosti. iskrenosti, cvtsrog ubjedenja. On u taJcva 
srca ijnosi svoje vesvcsc koje ^ateknu prazno srce i smjeste se q njega. 
kao sto pjesnik reoe: Dsdc m'i njenA Ijuhizv kad ne znadoh hsje Ijubav 
STcerKije hil& prastio pn se smjestiU Medutim, kada je sice ispunJEno imanom, oklopljesio bogobojazno- 
56j, zasticeno zikrom cada seitan nad njim nema vlasri i iieina puta do nje- 
ga. All, velika je nev'olja kada jc srcc ispunjeno raziiim strastima i prohtjcvi- 
nia, to je snaga seitaiiova, tada ga nijc moguce odbirl. lo je poput gladnog '" Telbls Iblis. sir. 38-. 166 I 
^ Mtita od dzira i sejtana ?ejtmovi prilaii Ijudskim irdma kako ih kvari 

psikoji je piosao pored covjeka pred kojim je meso, kad god ga potjerA on 
nc odJaz!, all kadiskloni meso Ispred sebe pas V/pihi nadu i ode. Isto je i ra 
osobom cije je srce puno suasti, prvo ga moni ocisri:i, potom iiapuniti bo- 
gobojaitiioscu i 1-iiida u cakvom, siiniiju kazc: Lhjeceni ie Mkhu od pfyikkwg 
f^tam!, on ode i udalji se. Ko shvarl ovo jasno inu jezasro ucenje istiav^ iie 
poinaie mnogiin IJLidima. hu^3 iiestiti od sejtanaal^o srce onogako je uci 
nije praino od sejraiiove hrane i napunjcno imanom i bogobojaznosd: 

Otti kojiseAUaha boje, chn ih dodime sahlazan sejtamkih 
sjete sCf i odjedno?n dodn sebi.^ 

Ajet sc odriosi samo na bogobojazne. 

Faze sejtanovog lavodenja 

Sejtan nepresrano slijedi i £ov)eka zavodi sve dok §3. ne zavede, po- 
kvari i prikliuci svojoj propalo) strarsci. Ibn cl-Kajjim, nhimdiuUak, je sa- 
kupio faze sejtanovog /avodenja: 

Prra faia; 

Odvodenje u kufr, sirk i ncprijaceljsn'^o prema Allahu, wfehafteiiu vew's.- 
in i Njcgovom Poslaniku, .^u^nihu yefh] v<= *.iL<:i». Kada ro uspije ufaditi s &- 
vjekom prestane i odmori se od njega. To )c prvo sto od covjeka zeli i 
sialno sc trudi da to dobije, kada ro posrignt- prikJjuci ga svojoj vojsci i 
posrant- Iblssov pozivac i z^mjenik. 

Drugs faia: 

Uvodenje novotarija. To mu je draze od grijeha i nepokomosti, jcr je 
steta novotarije prelazna na dmgc i grijeli od kojeg se ne cini pokajanje, su- 
protna jc poslanickom po/Jvu te pozi%'a vi nesto u sto oiii nisu, pozivalL No- 
votarije 5U vrata kufra i si Ho. Kada navede covjclta na nDvotariJLi i posrane 
novotar postaje njegov zamjenik i pozivac. A, ako ga me iispijc uvesti u ovu "• Ei-Ea'falim. ^^\:^ uu 7astita od dim a i sejtana Sejtanovi prilaii Ijjdskim srcima kako ih kvari 

feu i cD^iek bude od onlh kojimaje Allah, .dUiachu vrw'ds, podario slijedenje 

Smineta i suprotsiavljaiije novotariji, pocinje sa sljcdeoom fa/om, 

Trtca faia; Raznj veliki grijesi. On se veema. tmdi iivesti covjeka u ovu fe/.ij, na- 
rociro ako je u£cnj;ik kojeg Ijudi slijede kaUo bi rasrjcrao Ijude oko njega. 
Nakon toga se potrtidi prosiriti vijcst o torn grijehu i podstdme neke da 
umjesto njega raznose xe vijesti mislt^i da se rime pfiblizavaju, AUahu, mL.- 
h^ncKi; w if'ib, ne ms.}uci da time £ine iislugu IblisQ i zamjenjuju ga: 

0?tf J^f/ iwiSf daseo vjemmtfut sire bestidne glasinet ceha tes- 
ka kazita t mr ovotn i ?ui oitom smjetit../^ 

Ajet prijeri onima koji vole da se o vjernicima sine lose glasinc, a 
kako je lek kada oni sami preuzmu na scbc sirenje takvih glailna, ne \z 
zelje ZA dobro muslimana, nego iz pokornosil Ibllsu zamjcnjujuil ga. 
Iblis sve ro radi da rastjera Ijude od uccnih Ijudi i da se ne okoriste 11] i- 
hovira i^rianjem. Grijcsi tog ucenog covjeka, makar bjli do ncba, manji 
sa od njlhovih grijcha i kada se pokaju, Allah, 'MtJuMhn v? M'aJa, pdhvara 
njegovo pokajanje, dok su njihovi grijcsi nepravda vjernicima, rraienje 
njlhovih propusta iz zelje da ib osramoLC. Allah, .Ljiik=iiciitive[fj!a, je u Z3- 
sjedi, i ziia sta ko nosi u srcu i u dubini diise, Ako ne uspijc u ovoj fezi, 
pokusava uvesti ^ovjek^i M sljedecu R.izu. 

Cetvrta faia: 

Mali grijesl, kada sc nakiipe, mogu dovjeka unlstlri- Imam Ahmed, 
rahrmthuiinh, prenio je od Sehia ibn Sada, :,idiijiiahi. '.mhu, da je Poslanlk> j^llnl- 
laJiu deihi iciUi^, fekao: Ctwajte $e gfijehit koje otttahvasjivateJ Njihov 
primjerje hm primjej- Ijudi koji odsjedtm u nekdj dolinipa srvi do- 
nesit po gruncicti i nanesu dovoljno da ispekn hljeb. Uistinti, kada '" E/i-Nur. 19 168 IP 

Zastita od diina i sejtana Sejtan&vf prilaii Ijudskim srclma kako ih kvari 

iovjek radi takvegrijehe unUtegaJ"^" Rekao je Ibn-Hadzer, r^tjmrfiuikb: 
Lanac prenosilaca j€ debar. 

Zabiljezili sii Darimi i Ibn-Madze, rahim=KurtiuDjh, od Aise, tidijaUihu 
i.nh>, da joj ]e Poslanik, sJlalUh^ 'M^i v* sctltm, rekao; Nipoko ti£ potcferijuj 
gfijehe, jer se zn sve odgovara.^^^ 

Prenio je Ibn-Musa, rahim=kiJki,, u djdu Ez-Ziihd od Ebu Ejjuba el- 
Ensarijc, mdij.iiaJi.. mhu, da je rekao: Neki fjudi rode dobra djek ipouzdaju 

se It njih a zab&raui na male gfijehe pa ka/iu sreme Allmja, mbhun^hu vc i-c'Ji, 
hude njintct okndsn, a neki rade isla djek i ftrahuju ^og njih i kada sre- 
PieAUaha, s«bb=n=lju w «'iU. bude sigu-ran?^^^ Rekao )c Ibfi el-Kajjim, rJiim.- 
hijiiah: Aka ne mpije uvesti ga u ovufiizu, pokuia u sljedecu. P«ta hn: 

Rad dozvoljenih djek ;fa koje ncmii kazne niti nagrade, samo da 
izgubj vrijcme koje je mogao islcoristiti u djela za sevap, (Dodajern da 
su ra dozvoijena djela: mnogo spavanja, jela, pica, odijevanja, besko- 
risna nodna sijcla.) Ako ne uspije zavcstl covjeka a ovoj fazi i bude od 
oiiih koji ^uvaju svoje vrijeme, znaju vrijednost svojih i/disaja i udisaja 
i da ih ^ka iizivanje ill patnja, predc na sljedecu fazu. 

Sesta [mi 

U ovoj hix sejian pokusava covjeka navesti da radi dobra djela maiije 
vrijednosti, te nui ib uljepsava i podstiie «ia njih. Vrlo [naJo Ijudi priitu- 
jet! Qvu vrstu y^^vodenja, Ijudi obicno kada osjete snazan nagon da u ra- 
de neko dobn> djelo za Itoje ne somnjajii da je pokonaojc i da pribbzava 
Mahu, subhaEKhii w te'iia, nlje im ni na kraj pameti da bl ro moglo bid od 
sejtana jer kjtan ne naieduje dobro, smatrajuci da je to dobro i da je taj 
nagon od AHaJia, mbh^nsinL v-^ i=':i1.l. Ti Ijudi iiisu Itrivi t^ lo jer no znaju da 
sejran podstakne na sedamdeser dobrih djela kako bi naveo co\jeka na je- 
dno lose ib da tiradi djelo manje vrijednosti. To se moit piiniijcdti sanio 

^ Fefhiil-Bciri. Ufi29. 

»" D.irimi, 2/303,; Ibn-Madie, 2/1417.; Albani ga je ocijenio vjerodostojrtim a 

7,birci vjerodostojnih hadisa podbrojem 513. 

'" Fethu-l-Bari, 11/330. 169 Zastiia ad diina i sejtana ^ejtanovi prilaii Ijudskim srcima kak& ih kvari 

svjcdom koje Alldi, subhanehu w te'da, ubaci u covjcUovo HTCt kojc je zasluzio 
dosljednim slifedenjem Poslasiika, iill=3likii 'dejhi vc j? J™, vodenjeni lacunao 
vrijednosri dijela jo tome ]<,oliko su draga Allahu, =iihhin=hu ■.= ic'iL i korisna 
zacovjeka i iskrenija pnema Allahu, .aLii.ndiu vf ic d*. dosljednlja Poslaniko- 
vom, ^nJblhihi. -aicjiii VL- sflScm, sunneiii, Kur anu i korisnija svim vjernjdma, 
u^nim i neukim. To mogudokucki samo Poslanikovi, jilL.Mi.a'iitihiYeseUem, 
nasljednici I ^amjenici u ummetu. VecinI Ijudi ]e to uskraceno i ne misle 
tome, a Allah, lubhuithu vc K\h> da)e svoje blagodati kome lioce. Ako ne 
uspije y^v^su covjeka ni u jednoj spomenuto] fazi okrene ns njega svd)c 
sljedbenike od Ijudi i dzina da ga na i-aznc na£ine uznemimju: proglase- 
njem da fe nevjernik, da je u zabludi, upozorenju na njega, tmdi sc da ga 
ugasi i zabavi srce tim rarom i da Ijudi nc koriste njegovo znanje. Tako 
neprestaiio saije na nje^a sljedbenike neistine od Ijudi i dzina.^"^ 

To je primjetno i u nalem drustvu, ko god kreiie pucem vjerc i pri- 

hvati Poslanikovu, iOLlUIUfiLi nJ=ihi^=M:LkhtL, uputit i krene njegovim putcm na- 
ide fia ocpor, inats ismijavanje od bliznjih 1 daljnjlh, prijatelja i ncprija- 
telja. Tako da mu je Allah, ^^ vriBA\i. jcdini spas, Jedan niladic je svoja 
jskiisenja preto^io u srihove: Jedan jc roh u tatnnoj noci isao hjf^fS 
sa svofii bogahojaznosd od nsmorAla 

kjcinH od smatnji koje saga 
okruzile iskusenjti if dohru i u zla 

mlad Tnomak na pragu svoje mlaelaiti 
spsznade uputu i svoj put jasnif 

Uhoji Kur'sn t razumijevanjem 
i slijsdio bijeli put Sunneta 

Vidiojf ds dobri sretno sive 
li dobru jutrom i veierem 

ion poieli za sebe takuu srecu 
i I* st^bijd mziKiiljiKf iff snit Et-Tefxini e!-knjjsm, str, 614. 170 

Zastita od iim i sejtana Sejtanovi prilaii Ijudskim srcima kako ih kvari / kada je prihvaih uptttu ivrtte i 
tskrerto ssms Ailaha mdi 

GiojTH) git pozi>aii smwtnje zaUudit 
posvdie gji i htjrdok zassgsti 

Njegpv dunjaluk se fnigizJa 
tsiijljephm odjecoTit i surmom 

Z^vodi Ijude u znhlwdu 

is^wUje vrcitiu Ijudi. Stassioje u dndtt/u h kejem je ttptifa iztnijesana 
ja snagom zsbLude i svjetla ia tamam 

Ljudi jizdelto iffi godi 
■ proktjeifinia it kada negodi odbijuji- 

Ak& dodes s jasnom istinem d^sj£ 
uipoitsuU ijoitio hdes iiaji SunnH ftijeli- 

Zastita od diina i lejtana Sejtanovi prilaii Ijudskim ^rciira kako ih kvari StTfth meje zttblude i ja Te 
tnoiim prihviiti m€ i shhosts mo^i molhe 

Spmi davljeniks u tvlikom morv uplasenog 
psdivljalim Pidovima i pustsm tamom 

VkloBt sviprsd sobom nose a. tama muje 

zS-bluda uputaje nejasnazhog neistim 

Kako sitsih sir lahiH Mnu 
Istinujastiu iz itraha i nade 

Pffjssnit se mam uz oruzje 
znatija knjg poniiti dokaze neznalka 

Mlilitti na_ uhnjsfh hftdha i njeffive 
pripadnik^ kaji niflepo njegovsj hjistst/pj H^wti 

Toje^^nje cnih kfiji dijede 
upittit M maru zabluda i zatfod^nja 

Gmpod^rii cuvitj ih i ucvrsti na 
pomdd IsHhj i bijdsm SannetU- 

UHni ih ozivljaeitfm sunnetape 
znanjii i apikrlf! ih jtihurgm tist tome 

Odndi i nsms dohur udia u tome 
Qospssdaru pomozi nSi protiv neprijaieijai 

Taltvo je stanje onih koji se i srcem i djelom dtia. islam a, oni su 

omdcnici koje je Poslanik, ^Uaibhu ';,!pjhi ■ft «.iiem, obradovao rijecima: Bla- '" Miish'fii bi serhi en-Nevevi, 2! 1 76. 173 m^ Zastita od diina i sejtana Sejtanovi prilaii Ijudskim irtima kako ih kvari 
Nacini zavodenja Ijudi 

Covjek koji obavlja iieki posao pedeset godlna, naprimfer, si- 
gunio ga poz.naje u tancine i poznaje sve skrivenc dijclove rog po- 
sta. Iblis, pioklet neka je, od dana kada je protjeran iz Dzenneca pa 
do danas jedino sto radi je zavodenje Ijudi, To vrijcrme i duga praksa 
pomogii su mu da izmisli brojne aacine zavodcnja. Mi cemq nave- 
sti neke od njih. 

I - Uljepsava neistinu 

Neistina Je ruziia i ogaviia, sioga kjtan neistinu uljepsa, prekrije 
je lijepim ogrtaceni, a onda je jos uljepsa i £:ovjeku i time ga zavodi. 
To smo saznaJi liciio od kjrana kada je obratJajutii se svoni Gospoda- 
rii rekao: 

Ja (ht njhiut na Zemlji poroke lijepim predstavitt t sve thi ih 

Spomeiuio je iiljepsavanje potom zavodenje. 

Rekao je Ibn el-Kajjim, nhimchullali; /fi/Hd od njegov'th zamkl je 
komtantfio opcinjavtmje U7na dok ga ne porobi. Od njegovog opcinja- 
vitnja iptisenje samo ondj kogaAilah, subh^nfhuvt K-ih, spasi. Uljep'id mu 
itcmo djelo tako da midi da mu je Ofio najkorisnije, i ucini mu kori- 
mo djeio ru&nint tako da misU da muje to najstettiije djelo. La ilahe 
illallah, koHkoje sarno Ijudi zaveo tim opHnjavarijem! Koliko se samo 
hprijecio fjudima izmedu njih i islama, imana i ihsana! Koliko je samo 
neistifie pfikazao u Ujepom svjetlu, i istinu u ruznom obliku! Kolikoje 
sama fakifikata poturio znalcinm! Koliko je smno dezinfomiacijd po- 
tiitio uccfiima! Onje ope in id umove i njihovc vlasmke odveo putevima 
strasti, po rgznim miUjenjima, i sa spake strane sdveo ih u mblude i 
propasti jednu sza druge, Prikazao hnje/ijeph?j obozavanje kipoua, ki- 
danje rodbimkih veza, zakopavanje iive zenske djece, zeuidbu su maj- 
kama. Obecao imje uspjeh i tdazak u Diennet iako su na kufru, sirku 1** El-Hidim. 39, 174 
Zastita od diiira 1 sejtana Sejtanovi prilaii Ijdikim ircima bko ih kvari 

igrijehu- Sirk Im je prikazao kao veli^anje, nevjeroi/anje u Aliahova, 
.«bh.n.huvcT.'.b, ^wjswa, umikimt. Njegov govor, objavu km neskma- 
vijenp AUahove, mbK.n,h» « i^'il., veUcine. Ostavtjanje naredivanja do- 
bra i odvracmja od zk pnkazao Je kao umUjdvanje Ijudima i iijepo 
panaianje prenm njima i rad po ajetu: 


Brjnite se o sebi?^ N^prihparanje Fo^ianikovog, iiiuiubu ■Jcjkive «dkm. mnneta prikazao Je 

kao siijedenje ultme i z^dovoljenjem mUljenjem uiemjeg, Licemjerswo i 
popuitanje u vjerl prikiizao je kao razum koji misH na prezivtjavanje i hji 
fovjeka svrstavs. medit osiak ijudeJ" 

1 ' Hmn grijthe imtnima dragim covjtku 

Jedan od oblika ukraiavanja neisrine je i nazivanje grijcha i lo^ih 
djda privlaciiini na/iviraa ta covjcka s ciljcm prikrivanja mznoM tog 
djela. On je nazvao ?-abraiijeiio drvo „drvD vjeciiosti": 

OAdenie, ko^eS U du Hpoka^mn drvo besmrtnosH i carstvo 

koje nece nestati?^^ 

Rekao je Ibn d-Ka)jim, r.him.i.anih: Iblmvi stjedbenid preuzeli su od 
njega mzimnje zabranjenih sWari privlacnima imenima, iako su alkohd 
nazvuli majkom veielja.,.^^ 

Oni nazivaju kamatu korlst, srainotno otkrivanje 1 uljcpsavanjc 
iene sloboda zene, bestidno mijesanje muskaraca i zcrra prosperltet i 
kukum, gresnu pjeviicicu, grijehe i nepokornosr na/lvaju umjetnosi:. 
Sve s cLijem privla^enja Ijudi iijihovim losim i odvratnim djcllma. "* El-Maide, 105, 

"' Igasetu (ii-l&bfan, l/llO. 

^ Ta-ha, 120, 

'" !gasetiiet-hhfan,'\l'\\2^ 175 Zaslita od diina i sejtana Sejtarovi prilait Ijudskim srdma kako ih kvari 

3 - Naiiva dobra djcia imenima odvrjtnim covjekii Istina svijetll 1 blisca i kada bi ostalo rako bez pokusaja prii'Ca2;ivanja 
iscliie ruinom duse bi {whrliJe kanjoj, ijudi bi slusali i sica bi sc smirila na 
1st In I. Sroga jc icjtanova prva zadacabila prikn^^ri Isrirni ruznom i fiazvati 
Je pogrdn3jm odbojniin na2i\dma. On je podstakao svoje sljedbenike ne- 
vjeriiike Adova naroda da svome poslaniltii Hiiduj 'JtjSit sciam, kazu: 

M( sf/iatramo da si ti doistu u luMhi i mi 7fiisiiTiu> da si za- 

On ]e iiagovorio nevjcmike, svpje sljedbenike u Medjenii, da kaiu 
Ijudima: 

jj^UL bj li^l Lli-i |*^'| 0^ 

Ahopodeteza Stiajbont, hit £ete sigtmio izgul/^enl^^' 

Nagovorio je nevjeriiike i svoje pristalice i?- faraonovog naroda da 
ivazovoi Musaa i Haruiia, "dtjiiLmisflim, sihirbazima; 

Ofjj dvnjica SH iarohtijaci, rekosejedtti dru^nuty hoie da 
Pits vraMhinania svajim iz zmnlje vase iztfedu i da uniSte 
vjeru vasu prelijepu.^^ 

Nagovorio je i svoje pristalice nevjefnike it piemen a Kurejs da na- 
lovn Miihammeda,iiiklijhu':=!=ii:iv.ryfiiicin, sihirbazom, gatarorii: pjesiiikom, 
qpsihreiilm, ludakom i drugim odbojnim imenima: 

I nasibticij&§ gov^re: Visatno zacarana iovjeka sUjediteP'^^ 

Medutim, Allah, ^uhLinthii vt itaia, je negirao i opovrgao sve 1a?,ne 
opniibe upiniene Mubammedu, iiiiiiiahu'piefhinmUciii, lekao je: *" El-Ea 'raj; 66. 

"I ES'Ea'raj.m. 

'" Ta-ha, 63. 

'" El-Ftirkan, B. 176 
Zastita od dm^ i sejtana Sejtanovi prJIazi Ijjdskim srcisna kako ih kvari 

^ato ti opQminji, jer ti, iitiloScu Gospodara svoga, nisi nt 
prorok nJ hJJ^^ 

I rekao je: 

^ nije govor Jtikukva pjesnika - kako vi inalo vjetiijete!, 
i nisu rijeci nikakra pr&roka - kaka vi malo razmisljatel 
Objavaje on od Gospodara svjetovaP^^ 

Nagovorio je svoje pristalice, iievjernike plemcna Kurtjs, da. 
Muhamuicdove, saihJJiSiu aicjiii vc jciirm, sljedbcJiiLe naMvu otpadnici- 
ma, hereticima. 

On ECprcstano ide istom linijom i sve do dafi<(S siiixi se Isrom me- 
todom, Dana^ ]c svojim prisralicania objavlo da one koji se dr/;e Posla- 
nikovog, iallaJlahu aiiejhi VI ieUtrni Sunncia u svcniu iiaTovn ekstremisrima i 
pristrasnim sljedbenicima. Kao sto nazivaju udaljenost od grijeha i kii^ 
grijeUa i nemorala konzervativnost, serJjatski hidzab sacor, -t.tnw koja se 
drzi iiaredbe svoga Gospodara i sjedi u kuci nazivaju Taostalom. Sve je 
to njinia sejiaiiska objava, 

Ja pozivam sljedbenike Istinc: Ne dozvolite da vas lo pokoleba i 
-da napusdte Poslanikov. s^ilhiiahu 'aiejhiwieUem, Sunnec, naprotiv, pi ga vise 
prinijerijujie i recite; '^ Ni recite zet- flits slijepi miletri tame 
eksfremisUi brzop.ktii^pmjsrttju. 

Nc recite za nas nctstmni sujer mi 
idemo putem miljenika MabamPiefla 

Za, Sue ito kazeino ajet kao dokaz 

imamo iii hadii sd Poslmnkn p(ftt>rdtn '" Et-Tuv, 29. 

'" Ei-Hakha. 41-43. Ml m ^ 


Zastita od diina i sejtana SejtanDvi prilaii Ijudskim srcima kako ih kvari 


1 


1 


Sfa SH dcTo^rsn^e i apii dokazS snamo 


1 ' 


AjettAUahow objave dohru razumijemo i ne 
p<xredite nlzuinijevanjf sa laiim mslljeajem 


1 


1 


Kado-ii tekstavi iukohs mi tada 


H 


^^^B 


pTincipe nalih itnama koristims 


K| 


1 


4 - Prilui covjeku s cnim sto najvile volj 


E 


1 1 


AUahoVj suhhincKu v^: ic'nb, neprijarelj Iblis prilazi dull samo s otiim sto 
ona vdIj i zeli. Jer na taj nacin bhko dohu do cilja i sto zdi postize uz 


1 


H 


pomoc duse i prohijeva. 


^H 


1 


Rjskao je Ibn el-Kaj)jm, idiimshoiiah: 75 jf njegova ratjve^a spktka kojom 
zavodi coiffekfi- On knm. covjekom putem krvi dok w sretne dtdti i pemijesa 
ie J njom i ispttajelta voli i prefirim. Kada to suzfia Ukoruti je kaopomoini- 
kuproiiv ioi^eka. Poduci i svoje poTrutgnrc Ipristtdice odljudt kako hi ih mo- 
gli zavoditi &nim Ito o?ii vole, jer 72a taj fioHn ce sjgurno posUci ^W iels, a ke 
zeii zawditi na drugi iiacin vrata nt mu zatuorena i tiecepQitici ito zeli,^^^ 


1 


I 


i = PsMtupnuit u lavo-Senju 


1 
Sejtan ne prilazj covjeku govoreci: Uradi taj giijeh iii hudi nep&ko- 
rafi! On covjeka priblizavagrijelinkorak po korak, Davno je receno: Ps- 

gkd osmijeh. razgovor, dogovor pa. iusret. Poslije toga dolazi tiaram zato 
nas je Allah, subhaneJiu lere'ib, upozoflo na sJiiedeiije sejraiiovih sropa: 

vjernici, ne idite sejtanovim stopanta! Onoga ko bude 
1 iSao iejtanovitn stopatna, oji 6e na razvrat i odvratjia 
djela namditiJ^ 


i^^^^ii 


1 ~'' 


'" Igasfirn eS-lehJtiii, 1/1 12. 

■J" En-Nt(r.2\. 

,1 
17a 


1 ^^ 
^H 


■ 


\\ 


1 
Zastita od diina i sejtana Sejtatiovi prilaii Ijudskim srcima kako ih kvari 

To je poziv ispunjen samiloscu I milos6i od Blagog i Milostivog 
kojj upozorava svoje robove na sli|edcn]e sejtanovih putcva, naponii- 
njuci da. moraju zarvoriti put na samom poccckii puta kako ga iie bi 
posrepeno zaveo. Ko razuniije krtjaiske ciljcve pritnietjc ce taj priiicip. 
Serijaisko pravilo o pFcventivnim zabnmama spada u taj prindp. Kao 
i zabrana osamljivanja s nepo^.natom ztnom, obai-anjc pogledii- Zato 
budi oprczan, brate muslimanu, kada su u pitasiju sejtanove spSeike. 

Prenesei^o je od Vehba Ibn Munebbiha, nOiipnikLiiLiii, da je rekao: Medu 
hrmlovim potomdma bio je najpobozniji iov^ek tmga uyeniena, njegovo 
vrijeme ziujek m trojica brace koji m hnali samojednu neudatu sestru. Je- 
dnom su sva trojka otUk u bUku a nisu znali kod kogaje ostamti i konieje 
ptfi^eriti. SioziUsu ie daje OTtave kod pobozr^aka jer su mu vjer&vdl Otisk 
su do njega i pitali ga daje ostcitv kod npga i u fiJ£gpvoj blMni dck se ani 
ne urate iz borbe. Ali on je odhio I tmzio ^(Uu kod AUal)a,^iMy,if»i^u.-^t itV 
h i od njih i od njlhove sestre. Oni s^i biii upomi sue dok nije prismo. Rskab 
je: SiT^estiteje u kuctt pored moje bogomolje. Braea suje smjestila u tu kucu. 
ostavilije i odUi u borbu. Onaje ostala u blizini pobohijaka neko vrijcme. 
onjojie dortosio hanu> ostavljm pred uratima svoje bogomolje i oridajojgo- 
mrio da iziuk iz kwe i uzme hram. Sejtan gaje mdfio podsticm na dobro 
i njen iz/azak k: kuce dttnju predstauljao veiikim prob/emom, jer bije rieho 
mogao ifidjcti zaljubiti se u nju, Dosaptavaa muje: Kiidt bi it tzk^io l osta- 
vljao hmnu pred uratiim njene k^ce bilo bi vrednije i nagrada bi ti bih veM 
Neprestanogajc tia to mgwanwsvc dok on nije na tapristai>, odldzioje dQ 
urata njene kuee i bezgomni ostauljao hranu pred njom. Toje trajab neko 
vrijeme. Ponovo je dosaa Jblis i poceo ga podsricari na dobro i nagovaraH: 
Veca bi ti rni^ada biia kada bi tdao u kuiti i u kua- ostavljao hranu. Nepre- 
stano gaje nagovarao sue dok nije tako i uradio, astav^itoje hmnu u ktt^i i 
toje trajalo neko urijeme. Ponovo je dosao Iblis i podstakao ga na dobro dje- 
U> rekapsi: Bib bi dobm kada bi razgovurao s njomjerje veonia usamljena! 
Nagovarao ga je dok nije poceo pricati s njom iz svoje bogomolje. I toje tra- 
jalo neko urijeffie. Opet muje dosao Iblis i rekao: Bile bijoj prijacnije kada 
bi ti siiYio do imita svoje bogomolje a ona do vratn. suoje kuce pa da raz^va- 
rate! Nagouarao gaje fiatosve dok nije sUao i sjeo iza urata svoje bogomolje^a 
djeuojka iza urata svoje kuce i pricali su, Tako $u ostali neko vrijenie. Fotom 
je opet fblh doiao i podstakao na dobro prerna njoj tekai/si: Prijatnije i Ijepse 
bijoj bih kada bi izas'ao iz bogomolje i sjeo u bli-zini njenih vrata te da tako 
priiate. Nagovarao ga je dok nije pristao. Tako je bih neko vrijeme. Onda 179 Zastita od diina e kjizni SejtanQvi ptWm Ijudskim srcrma kako ih kvari I je Qpet doliiQ IblUy nekdje rm t^egd Alialmm prokletstuo, i podstahso ga nil 
dohro j sevap kodAUdjo, i^Juh^LnA^^^ !■= t^-ntj. koji moie dohiti akojifj ucini vece 
dobro, rekaoje: Bik bi dobro da ijednd mt njenlh vraut i tako razgovarate, 
a da ona ne izk^ is; htcf. Pris^eje, paje izkmo iz bogomolje siaja& ispred 
npmh vrata i ras^ov^as j njom. Ostali su tako neko tfrijeme. PatGmje. do- 
SOB Mis i rekiio: Bolje bi ti bik da t(del u kuc'u i m: d&zvolis dapokazuje lire 
nikome. Nagoi/arao gaje dok nije pristaa, Uiaoje u kumpricao s njom ci- 
jdi dan i kada bi paid noc ptnjm se u ivoju bogomolju, Nak&?i tega poriom 
jcdasaa IbUs i tieprsstans mttje uljepiavae dok je p&hoiniak nije dodirniio 
ipoljubio. Ibiis muje i dalje idiepUvao i nagomrao ga sve dok nije s j^om 
spavao i zatrudm. Rodila mitje djecahi. Iblh mujt doidQ i >'ekit&: Sta ces 
kudu dodu njena braca? Nisi sigurdn da. te Tiece oirnmotiti i izrdjeti na vidje- 
k tvoj slucaj! Zakolji si?ja i zakopdj ga a o?m ce to iuhiti iz ^traha da braia 
ne saznaju sta sijoj ^tradio'. Kad je i to uradio rekao muje: Zar mislisda ce 
ofia sakriii od brace sta sijaj uradio i its sijoj sifm zakkof Zakolji je i zako- 
paj f rtjenim sinoni! NagBvarao ga je sve dok nijeprnmo, zakla&je, zakopao 
J njenim sifiom, zatrpao to mjesto^ statno mt njegu ogromnu stijenu i popeo 
se u svoju bogomolju i nastai/io s ibadetom, Qd taga je proilo koliko je Mlab 
hlio daprode, a oiida su sdgla njena bracaiz borbe, Dosli sjt kod t^egapitati 
M sestru, on im saopcl vijest o ttjenoj smrti, zamoH Allaha dajoj ^e rniiluje i 
zaplaka, Rekao imje: Bilaje najbolja zemt. ovoje njen ksbur, pogkdajtegaJ 
Njena braca su otisla do kabura. isplakala se, molili Alhha, ^uh\\m<iW «= i±ih, 
diijoj sesmiluje, bvraifili kod t^ega fifkoliko datid a potom odUisvojim kttca- 
nut, Kudaje pala noi i kada su legli doiao imje sejtan u san u likuputnika. 
Poieoje ia najstarijim, pitaagaje za sestru a on mu rsce otio stoje Kkao po- 
boiftjak, daje umrla, daje molio AJlaha, subhajieim vese'di, ^ mihst i pokazao 
im njm kabur. Sejtan rece da laze i da im nije rekao istinu o nfihovoj sesfri, 
Jstitinje da ona ostala trudna s njint, rodila mu djecaka pa gaje on zaklao i 
nju s njim zbog sti'aha od iras. Bado ihje u rupu iskopanu iza. kwce u kojoj 
je boravila s desne strane ulaznih vrata. Idite i vidjet cets da cete nojci ovo stG 
sam vam rekao, Dofaoje u san i sredr^em i najmladem bratu i isxo to rekao, 
Kada su ustali hidiii su sespom snu, Rfkii sujedan drugo sta su sanjali Naj- 
starijl rece toje iejtanski san. ne osvrcite se na njega i puscite to, Najmladl 
rece: Tuko mi AMaha, ja ntcu dok ne odem i ne vidim to mjesto, Svi xa otiili 
do kuce u kojoj jc borapila njihovasestra, otvorili su vrata i potraMli opUa- 
Ttfi mjesto ti snu, Nasli su sestru i njen&g sina zakktne u mpi bas kako imje i 
opisnno. O tamesu upitali pobozrijaka pa je poti/rdio Iblisove rijeci, Oni su 180 lastita od diina I sejtana ^ejtanovl prilaii Ijudsklm srcima kako th kvarl 

ipentu obdvijestili vkdam \ njega su izvukli iz bogomdje i dovcii ga da ga 
razapnu, Kada suga ivezdi za ituh doiao muje Hejtan i nkaoijusno nje da 
samja taj koji te mveo da mirudm ta zetia i dajoj zakdjel iim i nju, Ako 
meposMas i uznevjmijd u Alkha koji re stvorio i ohiikovaa, dams cu te 
spasiti Dve nemije! Pobozrijakjc ttznevjerevao u Allaha, sghhui^tiLi vc ath, kada 
p m unidio iejian gajepreptmo Ijudinia i oni ga rasapde'^" 

Kaiu mufesiri da ]e u vezi s njim i njemu sliinim objavljeno: 

SUcJti su lejtanu had ka£e iovjeku: Btidi netrjemikl - pa 
kitdposmne itevjertiik, on atida rekne: Ti ^e inene t'Ue ne ti- 
iesija se, zaism Allaha, Gospodam stjetova bojim, Oboji- 
cu ih jm kraju leka vatrHj u kojoj ce vjectto boravith a to 6e 
biti kas^iut za sve zuhtm^are.^^ 

To je sejtan platiirao u vezi s njitii i tako ]e postigao sto ]t zelio. 
Pqboinjaku sc to dogodilo zbog njegovog ne-/,iiatija o kjcanovini po- 
scupnom zavodcnju, da mu se odupro na pocetlcu odbio bi ga i kjcan 
bi ostao ponizen, 

Prenio jc Ibii el-Dzev/J, mhimcbiUnli, svojim laiicem prenosilacaod Vch- 
ba ibri Munebbilia, «himrh«li.i=, da je rekao: U mjenic had, '.icjhisasm, boravb 
pjedan pob6zf!Jak u.svoj&j bogorfwljl IblUgajepokdavao -zavcstiali nije mo- 
gas, jednomje dosao prmdeti u Isaa> 'M^» ^l^m i pozvao go: Pobo&njuie, popni 
se da m2gpvarani $ tobom! Rfce: Idi svojiffi puteni,ja ?ie Mm vratiti suoj pro- 
sit Mvot Me: Dodi do nierteja sam ha! Me: Ako si ha, uhtinti, ne trebaS mi 
zar mm nisi nartdio da cinima ibader i rekao da t'e doa kijametski dan!? Idi 
smjimputemne arbas mi! I, prokkmikje otisao i ostavio ga.^"" 

Uporedi odgovore ova dva poboznjaka, prvi je zbog ntiiiaiija aalutao 
a, drugi zbog znanja se sacu^'ao. Zbog toga je Poslanik saJlrJUbu 'Jejhi ve s^lkm. 
rekao: W^edtiost uienog nad poboznim je kao meja vnjednost nad 
najmunjim niojrtn mhabom. Zabiljezio ga je Tinnlzi, rihimehuii=.h, pucein 
Ebu Umame, ..dijiiinhu VnU i rckao da je dobar vjerodosrojan. I "' TeMm I Mis. str, 2(\ 
'» Et'Hcun 16i 17. 
'" Telbisu IhlL'i. sti. 29. 
Zas^tJta od dzirra i s«jtana Sejtanovi prilazi Ijud^kim srcima kako ih kvari 

6 - Udaljava fovjeka od istine 

Sejraii se obaveziio da ce '/;avesti svc Ademove, 'ikjhi ttL.i,, pototnke 
□sjm onili koji istocisre potraie kod Allahaj jjaevedfeUe, i zasclte se stirom 
iskreiiosti, rakvinia iie mok nista. Rekao je Uzviseni 


£ ^if/v /dfo Ji odrediopa sam tt zabludupao — reie — kunem 
se da ill ih na Tvom Pravotn pttttipresretati, pa iu hn ispri- 
jeda, istragat izdesna, i slijevapriltisiH, i Ti Se§ ttstanoviti 
du vecina njih tiede zahvalna biti!^^^ 

' Rekao )e KurtubU rahimchiiiiah: kttneiu se da At ih na Ti/om Pravom 
putu pfesretati, - odbijanjem od Istine i uljep^avanjent nehtine dok ne 
propadnu kao i &n. A pravi put je put koji vodi u Dzennet.^^- 

Rekao je el-Hakem ibn Ifrejbc. j-ihimfhuSijiv: spHjeda z?uiB m strane 
dunjaluka, straga znuci sa strarte ahircta, zdesna zriaci m itrme dobrih 
djeU, sHjeva zfuici sa stmne hiih djela, 

Rekao je En-Nehhal, ruhim^huihh; Om je lijepo tumacenje, Porom 
ga je pojasnjo: pa cu tnt i sprij^da prila^iii, znaci sa itrane dunja- 
lukd tako ce negirati znakove na njemu i vijesti o dogadajima starih 
narodii. StragOt znaci sa strafie ahireta tako da ce negirati njegovo pe- 
stojanje. Zdesna^ znaH sa $tnme dobrih djelo. Na to ukazuje ajet; Vi 
ste nam dolusili s nose desne strane. Slijeva znaci sa stratie lolik 
djela, tj. dijede svojc siraiti jer imje on ta uljepsao. Ti ces ustanoviti 
da. vecina njih nece zahvahiu bitil Tejest, nece biti jednoboki, po- 
komiijdvno za/jvalni.^^^ 

Potvfdeno je da je Ibn Abbas, radiislkhu "nnhiimj, rekao: Nije rekao 
iznad, jersejtan zna daje Allah iznad svojih roboua. "' El-Ea>af.[6\ 17. 

^" Tefisiruel-Kiiniibiinib. 182 V^. 
laitita od diina i s^itaira Sejtanovi prilazi Ijudskim ircima kako ib kvari 

Katade, «hm«huii,li, je rekao; Coujece, sejtan ti prilazi sa svake $fr^ne 
osim izmtd tehe,jer se ne msze isprijeati izmedu tehe i Alkhove. .3^ « Ji:^ 

Sekik, T.hi«,.h«lUh,^*^ )e rekaot Svakojutro sejmn mipravi ceUri^jede: 
isprvd mene, iza mem, zdesna i dijeva. Covori: Ne b&j ^e. AUahjemilsstiv 
iptastiL Tada ucim: 

^Jilil p llu. J*i3 (yfS C>^ o^ jtlii Ji5 

fa ^u sigitmo oprostid onome ko sepokaje i uzvjerttje i do- 
bra djela Unh i koji zathn na Pravomputu ttstrajeJ^^ 

ha menc d&lMzi plasi me zbog onib hje oitavljam. I'ada u^im: 

Na Zem^i tterm. nijednogUvag bica ti da gaABah tte hraiiiJ^ 
Zdeirm doLtzi i govQii lermma. Tada ucim: 

Krajpripada bogobojazninut.^ 
Slijeva mi d^lmi putem itrasti. Tada ucim: 

fzftiedu njib i onoga sto budu h^eli bit Je prepreka postav- Ijeti. a. 3S9 Ibn d-Kajjim, r»him=kuil.h, je rekao: Covjek moze imhmtijfdan od ce- 
tiri pum: pram Ujem> desno Hi nazad. Kojini godpmvcem krenuo sejtan 
ga I'eka na njeniu. Ako ide tim putem pokoran onga odvrnea i otezava mu 

to iii ga usporava, a ako krene nepokoran on go. pornah pokrece I duzi. 
Kadd bi se dogadih dapadm u yieku pwvdiju doiao hi i dole/'" »* fgaselu d-lehfiin. 1/103. 

'" Igasetu et-iehfan, 1/104, 

"' Ta-ba. S2, 

*" Hud, 6. 

"" Ei-Eti'raj: 128. 

J* 5e^e'. 54. 

^" !gttse!!t trl'Ii.'hfcin. 1/104. 'ipi' lastita Qd inm I sejtana ^ejtanovi prilaii Ijudskim srcima kako iH kfM 

Prcnijcii su hiiami .whined i Ncsai, tahimehiiHTiMlbh, od Sebure ibn ebi Fa- 
kihc, radiHllshii '^nJiu, <h jc cuo Poslanika, wlUllnhu 'ilejhi *« wUerrt, kada je i-ekao: Sg- 
lanpresrece eotjeka na svim putm^mta, Presretite ga jiaptttu islama i 
ka£e: Zar cdpostati muslhiian i jutpmtiii simju tfjent, tyent tt^ojifi oie- 
va i djedavftf Cot^ek ga Jteposbda iprivii islmn. Presrettiega tm pithi 
hidsre i k^de: Zitr c'es odseliti, ostmdti smjtt zetnlju t netfo? MittjadMrje 
kao tfisokii ffilfka, Covjek ga neposbda i u&ni hidzni. Presrettie ga ita 
putu MihiuLt i kase: Zar ces se horiti, a nio£^ pogmnti, boriti se i biti 
ubijen^ ieiut ceti&e tutati i tvoj ce hnetttk podijeHd. ^lyek ga nepo- 
sbdit i ode n dziftad. Kb iako leradi AUahje sebi uzeo u obaveztt da ga 
upede u Dsssnet, ako biide uhijen Alhth se obavezao da c'e ga uvesti u 
D£ennet^ ako se i utopiAUah se obavezao uvesti ga n Dzennet^ pa i oka 
ga zivoHnja zgaziAlIalf se obavezao jtvestiga it DzettTtetJ'" 1 - Pnkaruj* dobra namjsru Sejian nikome neoe doci i rcci uradi grijeh da, z^sluiis boinu kaznu. 
On prilazi covjeku kao dobrocinitelj i osoba sa iskrenim namjerama. 
'rime )e vupio zavaratj naie pretke Adema i Havu, 'dtiJiima s^iam i izvesti, 
ih \z Dzeniieta; 

IzakHnjase im se:Ja sam vantt siaistOf savjettiik iskreniP^^ 
Zbog ta^ nas je Allah, i©l= vet JSrJJej upozorio na tu spletku rekavsi; 

O sinovi Admnovit neka vas nikako ne zavede seftan kao sto 
je rodite^e vase iz Dsetineta izveo../^^ 

Preneseiio )e od nekib ucenjaka. h prvib generadja da je rekao: 

Kada ti lejtan pride i kttze da se preivaras u vamazu i uijep,smm ga zbog 
IjudL ti oduii nama^ Od njega cci se spasiti jedine postupajuci suprotno 
oiiOTFie ita zeli makar hgkdao kao iskren iitvjetnik "' Mesai, 5/21, Iraki jc rekao: Lanac prenosilacaje v/erodostojan. i389. 
=" El-Ea'mf.2\, 

JH Ei~Ea'rajr. 27. 
p i Inm od diina i sejtana Sejlanovi prilail Ijudskim srcima kako th kvari 

B ■ Potpomaie s* Ijudikim s«jtanimi 

Neki Ijudi osje6i]u islam u dubini srca svog, njihov iman je jak a 
ubiedenja cv^sta. Islam je pomijeian sa njiliovim mesom i Icrvi. Oni idii 
iskljucivo stazama iskma, samo njega /^ svjedo imaju, samo se za Po- 
slanlkom, .didhhu 'ahihi-vesdJ^m, povode. U svakom i u najmaiijem se|m.en- 
ta iivoia pridriavaju se islaniskih propisa- 'rak\'!li Ijudi je maio. Scjmn 
ih pokusava zavcsti na svaki nacin all rie uspijeva. Nakon neuspjcha u 
zavodeiiju poiove Ijudske sejtane da mu poinognu u zavodenju. Uzvi- 
Icni je rekao: 

j1 seftani navode sHienike svoje dnse s vamtt raspravljaju.^^ 

Vidimo da iiiladici kojj u porpunosti prihvate islani i krenu pu- 
re ra Poslanika, ::.li:.ii:.hLx 'Jqiii vf <flkm, iiaidu na razna iskusenja koja navaie 

sa svih strana. Kada Allahovo. awirve .ifcilc, m£ uxme za zastitu, strpi se i 
savkda dzmske sejiane pridu mu losi prijateljl, gresnici, da ga odvra- 

te od te namjcre i odabe ga govoreci; 5ta tip? Uskratio si sek stfe lijepa 
u Mvotu. Negkdid Hjepc djevojke, jilmone, prediktve, Nc duM umjetni- 
ke i umiemice, Ne prinistvuies prosLtuarrm i sijehma, Ne uzimof kamatu. 
Samo govorii: Ovoje haki, ono je haram/ Mh/ima da sebi tipropastavas 
nikdost I propidud miutgff lijepog, . . Reci im: 

Stmh mejc z^htuds i ja 
idemp»U7H veijenogMuhainmsda 

Nezdhn dunjaiuk i uknue fijegovc 
zslim ono toje kodAlUhn ^felilzog 

Ne zelsm fti jedati put ziihludt 
Jatf oshn za Muhammedotn ne povodbn 

Zovsm i uhc na oi/aj put jer Je to 
pus velieine. upuU i sdmsitdlnsiti 

Mo?,da se iie odazove odniah, tada mu reci: "• El-En 'am, 121. iSS warn Zastita od diira i sejtara Sejtanovi prilaii ijudskim srctraa kako ih kvari Shvado JiSHs zavrifiscH ditnjaluka 
J ostaviff hf> i^lijn sbog on&gs ho se hojbn 

RazmhUe s^tn o dunjaluku i ivijetv ns njtmu 
I shvatia eU sve tm njeTfiit proiazi 

Prostia sam kraj ^obljii i nham 
mfiguo razificiti slobodnog od roha Ako osjetls da se smeksava doda|; Kp ztia d^ce ga smrt ida 
da^ kabur nast^niti i nn Sudnjr dan izi^i 

I da if szfnedu prelijepih di,emteta 
ffaSudnjem d&nu i Vatre kojii cegapeci 

Sff Ui> -no. bagobojaznasft izgradetift nije 
TUznop a nn fijoj neizgmdena ruinijeje 

YtdU onog kaji je dunjaluk uzeo zs. boramhe 
■jifzti^ da ce ga imrt i tog mjesta izuati Ako vidis da je zarobljcnik nemara, reci mu: O zavaratii, dan ti je ispunjfn neftatrom i 
zahfftavom nocu spaval, ajuie vmtiti ne moze^ 

Radujei 5s proksinosti i hpunjenju 
■fiada kao suHJai koji se raduje tu^m snu 

Tvoj itudJF uzaittdan i ne ualii 

ga. taks nn z^/nlji iiiv i ^vstinje 

Ako prlmijetis da je zavaran mkdoscu i snagom red mu: 

Da, ti si hrabitr, santo kad hi 
ostao aii tiems vjehsosti za insann 186 
Zastlta ad Aim i sejtana Sejtanovi prilail Ijudskim irdma kako ih kvart imaju draff. ljudi> oiitn proUznosti Potom mu reci: Svaksg snta. blizi imt> fdz^'u 
nail dani sg motaju i otii lU stepetii 

NiiTna vidjeli istinu kao smrtlroje- 
. a o njoj se ne misli kjio o iitin't 

Idi I dunjduka opskrhljeti bogohojaznosii 

tmj zivotje kmtak i dani odhrojam Potom ga posavjctuj rijecima: 

Slu^ svoga tijehi kaHka si mucil 
sluiiC! trazis zaradu u ocitom guhkku 

Okreni te duli i odgoji jf 
tisi dusom coujeka ne tijelam 

Ako prihvaci tvoj savjet, livaJa Allah u, ali ako usiraje tebc zavodiri 
kloni ga se jer )e to Ijudski kjtan- 

Rekao je Malik ibn Dinar, jihimfJiulbh: Meni sug&n Ijudski sejmm od 
dzimkih sgta-fis. jerja kad^ zavrazim imciste od d&imkog sejtam on se 
udaljitd&k ijudski lejtan dodf i vodi megrijehu no, m&je oci^'^^ 

Utje^emo se AllaHu, .>=i>h;iiithu vc t^^u, od dzinskih I Ijudskih sejtana i 
molinio ga da nas /jAsiiii od njihovog zk i splctki. Tefsiru et-Kurtubi, 1/61, Zastita od diina i sejtana Sejtanovi prilaii Ijjdskim srcima bko ih kvari 
Sejtanovi prilazi covjeku Nezivaiijie je sejtanov najveci pril^ covjeku i smatrim da necu pre- 
tjcmtt ako kazem tkse svi ostali prilazi na niemii grade. Neznalici ne zna. 
kJEtinove pfilaie, pa da ih zarvori, im splerke pa da ih rijesi, nitl zamke pa 
da ih se kloni, Sejran gas lahjiocom saviada i najmanjim trikom Kivede. 

NeznaiJca nc zna rayiikovati dobro od zla, t sitnner od novotarije, 
mko ga moze navesti na zSo a on misli da jc dobro, nioze ga iiavesri na 
novouiiiu a on misli da je sun net i tako biti gubimik: 

li; disi -.ijli j 14^ j^ ^i 'JC^l oij^'^^ r^ ji j*' 

ijecj.- Hocete H dtt. i'/is obavijestinw najvecim gnhitiiicima 
upogledit djeiA Hji ce tntd it sivatti na ovam svijetit uxaht- 
dan biti, a koji ce tnisliti daje dobro 0110 ito radei^^ 

NejfTianje zasljepljuje srce. stoga )e neznalica meta stjtanova i pre- 
ma njcmii usmjieri strelice sumnji i strasri i obori ga kao zrtvu strasti i 
zarobl|enika prohtjeva. Kada postigne svoj cilj uvrsri ga u svoje vojnike 
koji ^ini nered na zemiji i odbija od Tstine i rako postaje ^an Scjtano- 
ve stranke: 

Otti is stranke ^ejtajw ve^ gtibitttici su pravi.^^ 

Zbog toga je receno: I 

Ner-natije je smrt prije smrti zs nev.tialke 
iijetu fu i*ft grohoui prsje pTiti^ih gfobfivs 

'Ako covfek koji nt ijvi u stmnja ttmre 
iinds fnu netnit zii/oiti da 'pndiitijenja ■ "' El-Kehf 104. 

^" El-Mmizadeie, 19, 138 
k iastita od diina i sejtans Sqtarovi prilaii Ijudikim srcima kako ih kvari 

Sejtan zavodi covjeka i tako sto ga od znanja odvrati, govori mu: 
Kako L'es sjediti pred ucenim kao u6enik kad si odrasrao?! I tako sl- za- 
dovolji ne7Jian}cm. 

Rekao je Ebu d-Hasen el-Maverdi, mhimchuibh: Neki Ijudi ne trdze zndnje 
zhogfwfih^ina i zbogsiidit ito riiiu uHli dok su bill m/adi. Tah se zadow§e 
nezfUffgeni kao osoknom i Jaju mu pTvdm.ft riad iderijeni. Toje varka nezm.- 
nja i lijenosti. Jer ahje ztiauje vrliaa ze^a itmjih cLigtiitehmje vriirUL Da 
csujek budeitarac koji uci. h&^eje negu da hude itarac nczndka,^''* 

Neko je rekao: UmrijeU kao titenik boljeje nego Mi^eti kao mzrudka. 

Rekao je Alija ibn EbuTalib, mJikikku 'ichu: Bitdi uiefi, ili ucenik. iU 

slusaiac, Hi voH, a m budipeti pa dapropadndP'^ 

Ako osjed ielju kod neznalice za znanjeiu kaze mu: AkQ naucB a 
ne radis ondaje to dokaz protiv tehe, sato tije bolje ne ucm bit cd munje 
odgovorasi i imatces holje Qpravdnnje. 

A jadnik, ne zna da je znanje co koje ce otklonki namu i pnohlemc 
od njega. 

Zniinje je pomagac i upudvac, kao sto je jedan ucenjaii rekao: Ni- 
smo traiiii znanje radi Aliaha, s«^ vc ditUf , aiije ano odbilo osim da bude u 
ime AlJaha, "^ v? dwii=. 

Nekj cDvjck je rekao Ebu Hurejri, n-dijailshtj, •^^hu: Zetim u^iti, alt S£ 
bojim zaborava i mpmktikomnjai'^hxi Hurejcc, fpdijJiJiuiktihM. rece: Dom- 
Ijmgubitakje da tie uHl 

Cudno jc sto nekim neznalicama sejtan prikaic da su uccni, to 
predscavlja vrhunac zablude i zavaranosn. 

El-Halil ibii Ahmed, r^iximfhultp^, podijelio je Ijudc u pogkdu zna- 
nja u cetiri skupine, rekao je: Ljudi ima cetiri vrste: k&ji ziiaju i znaju 

da znajii. ioje ucenjak pa ga pitajte, kop zmju a ne ztutju da maju, raj 
je mboravia paga padsjetUe, koji ne znaju i znaju da. ne znaju, ont traze 
tipum pa ihpodimte, i mi koji neznciju n iiesmaju da m miaju, to m ne- 

znnUce pa ih se klonite. ** Edchu t'd-Junp vc tul-din. str. 26. _ _ 

"' Predajaje prenesena kao hadis puit;nt Ebu Bekra a!i slabim lancem prenosilaca. 
Vidi: El-Mekusidsi ei-hasam, had is br. 1 19, 189 Zastlta od dzma i sejtana Jejtaitovi prilaii Ijudskim srcima kab ih kvari 

Rckdo je Kbu tl-Kasim el-Am idi, luiiimfhulishi: 

Ai'ifsaJK nesnal i ne pitas 
one koji ztmiu kako c'cS susnuii 

Ne znal, a ns znaJ da rse zrms 
ko f'f ti iiohnzjin da ne znai 

Aka u svemii huth^ kan obiak 
tako btidi zefytljs- koju gazi u^eni 

Najcudnije jf Ito ne z.nai 
i m zmd da ne znai 

Sejtanovi prilazi neziialici su brojiii, ne moiemo ih svc nave^ti, aii 
dovoljno je dn znas da se syi ostali priiazi grade tia rijeiiiu. 

1 - irdlba i Srdiba je kjcanov veliki prilai ^ovjeku i njegovn velika spletlta. Sej- 

tan se poigrava sa Ijuriiti covjekom Icao djeca s loptom. Stvarnosr je naj- 
bolja potvrda toga. 

Rjcl<ao )e Ebu Hamid el-Gazali, r.htme>.iiD2li,'ukratkjo: Prilikom velikesr- 
dzbe zbog vrenjd krd u srm ka mo?^ $e uzdize tanuin dim i prekrije celije 
m nmnisijatije a nekadu i Mije za cuk tako daprehije oci i nista ne vidi i 
svijet mu se cini mrahiini Mozak tiida btJe kao pecirm u ktfjojje ^paijena 
vatm pa njen^ unutmsnjost poirni, zd^jc ie i ispuni dimom. Srdzha ncka- 
da moze kuliti v/agu koja za srce zmiH zivot i tako umre od Ijutnje. Srdzha 
^ece na covjehv vanjski izgkd, m pmmjena se rmnijktuje u sljedecem: 
ProTf^ena hoje liciu tmu $e ruke i noge, nekontrdhani postupcii pokretL ne- 
kontrolban gixifor, pjetm tia usnama, crvenih u ocinm, ^rerije nosnka i uopci 
izgled se pmnijeni. Kada bi takva osaba mogla vidjeti kah rtdno isgkda 
i kah se imujenila ne hi se ijutila iz stida zbog K pmmjene i ruimg izgle- 
da. Unutj-oinja ruznocajegora od uanpke ntzmce. A najezik nt^ece uiko sto 
psuje i govori sm cega bi se svako rosumdn stidio pa i on sAm kad se sndri. 
Uz sve to gouori nepovezano i Tiemzgomjetno. Utjecaj nit tijehje veiiki. Uda- 
ra, ndpada, cijepa, ubija, ranjava bez irnab razmisijanja ako se damoffis. 
Zastita od diina i sejtana !ejtanovi prilazi ijudskim srcima bb ih km\ 

Ako se ne domogne onoga na koga se IjuH ili mu iz n^kog radaga umakne 
pa ne iskali bijes na njefnu onda $e okomi na lebe, podjepa sam sebi &djecu> 
Mdara a po lieu, p&nekad udari Mkom u zemiju iU druge predmete ipotuda 
se kilo ktdak. A fia site utjece veamd negauvtw u odnosu na os&bu mt k&ju se 
Ijuti: mrzije, zavidipj, s^lijojzb}, radujese tijefioj nesrech nefretanje zbog 
j^eji£ srece, Mije Oirdmotitu sthiti t^Tie, istnijatije i dmga. ruina djeia.*^'^ 

Kad god se smiri sejtan podstrekujc srdibu ri]e£!rna: l^mijam te, 
ntoraiie osvetUi i slicno. Zato je obavez-a razumnom musiitnanu svoj bi- 
jes savkdati, sejtan a pobijediti i svoga brata opravdati. 

Ptenio je Bezzar, nhimiimUih, od Enesa, ladiiallil™ anhu, da je PosSaiiik, =a]- 
l»U»bu alrjhivcrttkiji, pfosao poied Ijudj koji su sc hrvaJi, upkao |e; Staje to? 
Rekose: Taj eovjek suakog savlada u hrvanju.., Retie: Hoieie U da vmn 
ukazem na neksgjaceg od njega? 7b je iovjek kftgaje neko na^uHo 
pa Of I sakrije srdzbu ipolnjedi i svtrg i ieftattu iotjeka kojigaje na- 
^uttG, Rekao jie Ibii Hadzer, whimthuJiih: Lanac prenQsiiaca je dobar}'" 

Istinska snaga je kontrola dufc kada se naljuii, rako da ne izgovara 
ruzne i iiemoralne rljeci i nc postupi prema srd/,bi. To je PosUnik, iiiid- 
IJiu y=(},Lv=.<:llE:m, rekao u badisu: Nije stioian ko saviada Ijude, snasan 
je onaj ko se savlada u srdztfi. MuttefekLin alejbi putem Ebu Hurejre, 

Poslanik, iJb!tnhu*alfiihivcKll*m, je podsricao da se Ijudi ne Ijute i kadase 
naljute da sakriju srdzbu. Ebu Deeds, n.JirjiLLhLi'an]iu, je rekao: Neki eovjek 
je rekao Poslaniku, ssLbibhu 'nieihi v, .eiimi: Upuii me mi djelo koje ce me uuesti 
W Dzermet!: Rekao mu je: Ne IjuH se t debit ces DsentteL^^^ 

Ebu Hurtjic, ratJLjallshu anliw, prcnosi ds je neki eovjek rekao Poslaniku, 
saihiiabu *iiEjtuvf KUfm: Opofuci tttt ndtof Rckao je: Ne ^utisel Covjek je vise 
puta ponovio pitanje a Posianik, ^JbOkbu 'aicjhiwstUejn, je odgovatao: Ne^tt- 
t£$ef'°^ Hadis je zabiljezio Buliari, MtiLmdsuiiah. A q Ahmedovoj, rihimihuiLin, 
predajj nalazi se dodatak: C&t^ekje rekao: Razmisljac sum o onome stoje 
Fosianik iaiuilahi. ^icfhi v^ sttiem, Tekao i shvam daje u srdihi svaks zls. 

"* E!-IkJG, 643. 

*^' FtHfiuI-Bari. 10/519. 

"^ Buharimea'd-Feth, WfS\B.\ Muslim hi'S&hi Nevevi, 16/162. 

'^ RckflDJe hafii hadisa Mmizirt: Zubiljeiiogaje Taberanisa dea Innca ptefiosl- 

laca odkojihjejedan vjerodostojan. Ei-Tergih, 5/115. 

«* Biiharimca'cUFcth. 10/51^. 191 
Zaitita od dmz i sejtaia iiejtanovi prilazt Ijudskim sfdma kako ih kvari 

Prenescno je od Abdudlaha ibn Amra, r^Jj) JiaJ:« 'inhu. daje nekao; Neki 
covjekje upitao Poslanika, s-jHaHahu aieihi vf jeii=m: Ota. ce me lidaijid od AiU- 
hove irdzbei Rece: Ne Ijuti set Rekao je Iraki, miiirtirhutbh: Zabiljeiio ga 
jeTaberani, lihinithuilsh, u Mekarimuahlak i Ibn Abdul-Berr, Tihimehuibh. ii 
Temhidu s dobrim lancem prenosilaca.'"'^ 

Nonnalno razvijen covjek lie moze Ddstianici od sebe srdibu koja 
je u njegovoj prirodi, all je obaveiati udaijiti sc od svega sto budi st- 
dzbu, kao sto je prkos^ pholost i si. 

Rekao je Mi ibn Zejd, «himeh«llpih: Neki covjek se grubo obratio 
Omeni ibn Abdul-Azizu, utiimehulJaJi, pa je rekao: Hoces da me kjtan 
izazove zbog toga sto imum vlasi, pa da uzmd od mme sUira ito bihja 
uzeo od tebe danas, idi Allult ti se smikvuo^^'' Kaka se smirili u sniibif Kada serasrdiS sitim se i ugasi vatm srdibe sljedecim; 

Prvo: nail utociste kod Allaha, iubhiMhu,vr<s'ib, od proMetog lejtana. 
Preiieseno je od SuJejmana ibn Sarda, radSpiLnliu'inhu. da je rekao; Fosvadmi 
S.U s€ dvojka pred Paslanikomy ^iiuiLku 'aiejhi ve Kilcm. Jedan od njih se mtljude, 
pacrvsnio u lieu, iskoiik mu zik tm vmtu. Poslamk, iiWdWhitWcjhivtit'iitm. ga 
jepogkdao i f^kao: Znarn sta treba reci da ode od njega sm gaje sna- 
}lo: EuzH hiilahi mme-Sejtan nir-tadUm! Utjecem se AUahu odprokk- 
tog sejtan^ Ustao Je neki covjek koji je duo Posianika, ^iiaiE^hu iieihi v* k!I™, 
kadaje to rekao i rekao covjeku: Znas It staje Fo^lanlk, »dia]iiiiu *a!eiiij « Kll«m, 
mahprije rekao? Rece: Ne. Covjek rece: Rekao je: Znam sta treba reii da 
ode od njega sto gaje stta^lo; Euzu hiUahi tnine-S^tmi nir-radii?nJ 
Uijecem seAlkbu od prokiewgkjfuna! Cov]sk rece: MislH da sam Itid!*'''^ 

Dru§}: rneba se sjerid vdilte nagrade za one kojl sidzbu skriju te da je 
skrije zeleci tu nagradu. Preneseno je od Abdullaba ibn Omeia, jmliplbhu Wihuitu, 
da je Poslanik, aUsLbhu y^fhs « seiicm, rekao: Najvei^ luigrada za ona ho ^ovfek 
progjttajeskriv^iasnMhazhogAlIahovoglka.'^^^ Prenio gaje Ibn Madk, 

rahim^-iiulbh, a Munziri, rahim(hulii.b,, je rekao: Pre?imiod sti zastup^eni u Sahihu. 

'" Tehnditi ei-lhja. I63K, 

*** Edsbti ed-dufija mh ed-din, str, 233- 

'*' Bitharimea'el-Felk \Q/5l^AMiisli!ttbiSerhiNevevi, 16/163. 

*■ Ibn-Madze, 2/1 40 ! . Aulor Zevaida je iskno: Lanac premsilaca Js vjerndosto- 

Jan, a prenoaioci povzdani. [92 
« I ^ Zaitita cd dzina i ^^jtana Sejtanovf prilazi Ijydskim srcima kako ih kvari 

Prenijeli su Ebu Davud, Tirmizi i Ibn-Madie fjkEhiciituiiiutbb, putem 
Abdurahima ibn Mejmuna, rahimuJiiLii^h, od SeMa ibn Muaza, jjiiLmdiuiL.ih. 
od Muaza ibn Enesa, ratfi^il^hu '^nhu, da je Poslanik^ jiiidJihu 'iltjhi vt ailim. re- 
kao: Jir<? sakrijesrMBii a u smnjnjnje iskaUti Allah degapredstfrnia 
pozvati da habere huHju koju zeU/'"^ 

Trecet treba surjeci, |er je u sEanju srdzbe izlozen griesl<a,mii pa je bo- 
Ije sutje^i, kao sto kaiu: 

AW bttdsU got'ori ti luti 

bolje miijf tii odgsvutati 

Budali sam pre^ufig pa tiiisli 
da odgauoritf Tiiiam mogeio 

Poslanik, uiUiUliu 'iicjhivEsciicim, je rekao: Ko vjerige uAUuha i Stidnjt 
dan neka govori stoje dobro ili neka httif^'* 

Prenijeli su Aiinied, Ibn Ebu ed-Dunja, Tab c rani 1 Bejbekl, mbfiite- 
hiimuiiih, od Ibn-Abbasa, liidiijjyvu 'aiihujna. kao prcdaju od Poslanika, saiinU^hu 
UEjhiJ fc ^JLiii: Kdda si ^utsuttT"' 

Ceturto: trcba sjcsti ili k£i zbog hadisa koji sii prenijeli Alimed, Ebu 
Davud I Ibn Hibban, rshimchumuJiah, od Ebii Zerra, rnJijaJhim inJiu, kao Po- 
danikove, iiiJillahij ■olcjihivtiflltm, rSje^i: Kada se naljutite &. stejite, s^edite, 
ako se ni tada ne sttiirite, kzite^^^ " Ebu Davud, 4/248,; Timiizi, 3/25 1 ,; Ibn-Madac, 2/l400.Tinnizi jl; rcbaodiijeliasefi, To 
je faSno. Abdiirahim ibn Mejnmn Je prtTiosibi; koJHig su liao dokazkoristili ibn-tfuzejme i 
HaldiTi, a Ibn-Hibban j^jijc mistio u pouzdatie preuostoce. Za njega je Ibn-Hadjjer rekan; 
Nije Im. osi»! kacki od rsfega pmnivii Zelxiti, stn ovd/e iiije shicaj hia Stose vids. 
'" Btikari minis' s!-Fe(h, miM5.\Miislwi bi Scrhi Nevevi. 2/18, 
'" Nije vjcrodostojan. Prere&zn je od LeJM ibn Ebi Sulejma, a njega sn sSabim ocijctiiii 
Nesai i rbu-Mein. A, Ibn-Hiwizerje za njega mkao: Sskrcnje, sadtik, aiijeptvdknijiivola 
saboriTvio ipomijeSaapfedcije- Nh^tiseinagle razvnlaHtiiegoit'-ptvdiiit'pasu Hi ncenja- 
ci hadiia sve ocijenifi xtabitri. 

*^ Ebu, Efa^TLid, 4/249, Od Bekni daje PcHJanik pcslau EbQ2t.-na.,. Ei^Tcrgib iv eHeffiib. 
5/1 J. 8, Rekao je InUd; Ahitiedav Innac pn'naxiiacaje dabar - dsHjjed. Dodajein da nisam baS 
siguran u lfi,}ef ga je pjcniu od Hbu 1-larba ibn Ebu ei-Esveda od Ebu Zena, Munziri je rekaij: 
Atefcr tvnie. da Ebti Hai'bprenosi odsvft^ ii»iii&: nd Ehu Zcrra a da nije dirvkino shtscto Ebu 
Zerm. h. togji zakljucujemo .Hilabost jer nije spojai. a Ai3ah naibolje zna, Nakon toga naiian 
sam diugi lanac ptaiostlajea ovog liadisa kod Ebii Davuda, 4.'249 i lime bird dobir. i 193 hitita od diina i sejtana Seitanovi ptWm Ijudskim srclma kako ih kvari Prenio jcTirmizJ, nihiKichiJfiii, od Ebu Seida el-Hudrija, tidiMiihu 'inhu, da 
je Poslanik, s^tuii^iis. uiipii w «Ucm. rckao: Ljudi su sti'oreni razHcitit nekise 
sporo ^uie i hrso oMjute, nekise hrz& fmljute i brzo odljute, jedno za 
druga. Neki se brso Ijttte i spar& odljufe. Nujbolji sit oni koji se sporo 
Ijute a iffzo odljute, a najgori su oni koji se hrzs tia^ute a ^aro od- 
ijute, Srd£biijezeramca u covjekovom srcu, zar Tie indite to crvetiilo u 
njegpmm oBnut i tiabrekte vetie na vrattti Ko osfed nesto od toga neka 
hgtie nttzemiju, Tiimizi, faJiimehuibti, je rekao da je hadis dobat 

Peto: neka razmisli d worn ruinom izgledu kad je Ijut, to de gasmi- 
riti. A, SCO se tice Jiadisa koji podsficu na abdest kad je iovjek Ijuc, koH- 
ko 'ifiam, nijedan rdjc potvrded. 

^em: treba se sjctiti nagrade koju je Allah, nizevtdiclle. prtpreinio za 
one koji oproste i prcdu preko iivreda neznalica, sve u zeiji da j;ailtiii. 
obecanu ivagradu. Uzviseni je o bogoboja:z!iim rekao; 

Ki^i srdibu savladuju i ^udijtia opraitajn. A Allah voU 
dobroHniteljet^^^ 

Tako muslimaii koji sakrijc svoju srdibu uvrsti se u bogobojazne, a 

kada oprosti livr^ri se u dobrocinitelje. 

Rekao je Ibn-Abbas, radijiUihu 'anliuniR, o ajetu: It im lose t/zt>rati do- 
brim! To je strpljiifost u srdzhL oprasianje ndriih posmpaka. Kada tako 
poftiipe Allah. ^^^ i^ dma, ce ih sahivati i neprijateljii pokoriti. To je na- 
veo Buhari, paiHiiku Wihu, kao predaju be/- lanca pienosilaca rijc^ima koje 
ulcaxujii na pocvrdenost.*^* 

Preneseno je od Hasana "Basdja, ndii jijiu 'mhu, da je rekao: Znak&tn nut- 
siimami su djedeci: sfiaga it ujeti, odlucnm tt hla^sti, inutn u ivrsmm ubjede- 
tijji, zrmnje nz nmim, ostrojimnost u hkgifsu, istinsh dijeijsnje, umjeremsi u 
hogaistvu-, strpljivost u siromidwu, dohrocimtm u hogaistim. stipljiuoat u tdk&ci, 
srdibaga w Ttioze sai/hdati> pristrasmft pkmsfiu ns moSe podnijeti, savkdum 
sirasli ne ,mmoti ga stomak, neguhi Ijudsko dastojimstvo zbcfg pohlepe, nmii i 
Jia dmge, Poniase ugntzenini, mihfdvje prerria skbima, 7i£ ikrtari, ne rasipa, 
oprmmt^rnvde i tiezfudkanuL Mmi idmsebea Ijudi su. od nje^ mniL 1 
^^1 Zastita od diina i sejtana Itpnm prilaii Ijudskim srcim a kab ih kvari 

Sedmo: ne sinije sebi dozvolUi psovke, klene i iiedolican govor, jer 
to SL osobint: kratkoumnih osoba. 

Sdman, f^i^y^ ■^^. je rel^o mviclcu kojj ga )e wrbalno napao: ^ 
j^a vagii bade kksa Mmjest&gtmm, ah bude tern rie skodi mi su) govorjs. 

Prencseito je da je covjek grdio Ebu Bekra, mdyiikhv ':.niiiLi, pa mu je on 
rekao: Otw hojeAikh, szit « Jidk, sakrio od tebejejoi vik. 

Preneseno je da je ncka iena rekia Mdiku ibn DInaru, cahimthdiah: 
NeUkreni hvjfcet On je samo rekao: 5^™? ti si me upoznahL 

Prtneseiio je od Ehnefo ibn Kajsa^ r^im=h.ii.t.. da je rekao: Ko god mi 
hude 7jepnjatelj ja uradimjedno od troje: ako je boiji od mene postujem 
ga, akojegori od menem spuitam se m nje^v nivo, akoje kao ija ielim 
biti boiji od njega. 

Halil, «h.tmebu3iJi, je [0 zna^enje srocio u stihove: 

Qbavezat cu seda eprosHM tvakom 
gresmku mahir mnogo grij^sio prims, merti 

Ljudi Tnagu hitijedart ad 
trojke boiji, gon ill isti kaoja 

Onoga koje boiji pQitujem i slijedim 
istinu u. vest s njim. a istinaji-najpreca 

KojegffH odmojc of>rosut cit mu uvijek 
hiut cu sv&ju cast ma koUko me koritt 

Onomekoje kaa i ja pa pogrij^i i 
ogrijesi se oprostit iujer biti holji iastje 

Drugi su rekij: 

OpTost odbija budtdu od uzncmirenjs 
suprotslnvlpnje jf isazon sa njega pa mbwdi takav 

Kkjat if} se a ksjanje neif koristisi 
kaff prcviireni u kapnji kada ade od trgovca 195 ZaStita od diiia 1 sejtana Sejtanovi prilaii Ijidskim srdma kako ih kvari Drug! je rekao: i V&/jnj /j/f^iT osohine s tmdim se steci ih 
tic vaiim karitijer i sam ukor zaduzujetn 

Ojtratam onome ko vrijeda Ijude 
nsj&ri -FM oni koji voU vfijedati -. 

Ko poltujr Ijude hit ce fohova,n 
s. ktf ih ponizava p&ksvan ne^e bit's 

ZnaJ, sidzbu mokmo podijelJci na dva dijela: ijurnja zbogsebe, to je 
pokudeiio i tome smo govorili i Ijutnja u ime Allaha, MLEunAu ve w'aia, to 
je pol^valno, stavisc to je Serijarom pozeljno. Posbniki jiliaibKu 'Jtjhi vf scEiam, 
je bio bla^ i milostiv ^i kada bl vidio haram naljuiio bi se, lice bi mu po- 
crvenilo od srdzbe i ne bi se prestao ijudti sve dok se :o ne ukloni, 

Preiieseiio je od Aisc, r^dij^lUhw 'inki, da je rekla: Foslaniky .^aiLiliL 'ikf- 
hi VF ifiiciu. je usao kod mene u kucu a hiep objden zastor na kajem su bik 
na-thkan€ dike, Posknikom, .iiLiuhu'iitihivesdlfm, lice je pocrvimjcb. uzeoje 
sast&r, podjefioo ga i rekoo: Medu onirna hoji ce biti najte^ kainjeni 
itii Sudtijem datm hit ie oni koji slikaju ovaki>e sUke.^^^ 

Pchslanik, saLiajbiiu'ileihiveseUern.je vidio pljuvacku u pr,*vcu kibie, uidonio 
ju je, naljutio se i rekao: Kada klanjauUcetn steakretirttipremaAUahtt, 
zato nep^ttjte upravcti kible dok klanjateS'' To nam govori da se Posla- 

n'lk, Mlhii^hn y^itii vcKjJcm, IJQUo kada bi neko uradio haram i zabranjenu siA^ar. :! - Ljubav prema dunjaluku 

Scjtati je mnogim Ijudima prika^ao dunjaJuk lijepim \ uljepsao ga u 
srcima njihovim, Zbog toga SLt se na njemu udoraacili, .stavise 7^ njega 
se diic svom siiagom, svim sihma ga braiie, neprijattijiiiLi /,bog rijega, 
za njega se nadnveiu i zbog njcga mree i zavide. Iblis je kod njlK u po- 
tpunosti i spun to svoj plan, o kojem je rekao: 

_^ ^ .* - JL- j.^,f *'* Bithari mea' el-Fcth. \^iS\l.\MnsUm biserhiNevevi. 14/88. 
*'■* Biifiarimea'ei-Fcth. h'509.: Ma/jtjm hi xerhi Nevevi. 5/38. 196 lastita od diina i sejtana Sejiarovi prilaii [judskim srcima kako ih kvarl jfe ™ Tf/i>nd; ita Zemijiporoke lijepimpredsfaifiti i sve cu ih zavestL 417 Tuino jc kako su se poveli m njim i pokorili mu se, osim onihkDJi 
su utocistc na^li kod All aha, :.r= v= Ji*Ut, i bacili dunjaluk iza leda: 

o^jii ^ lIJ ^'l-JjJwii i^ ^\ f^ Cil^ jiJj 

j4 i&& se uifjerio daje o njitna ispravno misUo, i ani susepo- 
veU za njkfh osim nekoUdne vjemika.'^^'' 

A da su Ijudi svjesni vrijednosti dtinjaluka ne bi ga smatrali va'^tiim 
i ne bi nasi) u srcu mjesta za njega, niti na, jeziku spomeiia. Njegov Stvo- 
ritdj, AllaK, i2MV£dkH«, je pojasnio njegovu stvarnosi riiecima: 

Zttajte daje zivot na ovotn svijetu ip-a, izabava, i^zdnnje, 
i niedusebito hvslisanje, i nadmetittije u mnastvu hnetaka i 
djecel Onje nalik kisi, i Inlje od nje sijaie ziuiivljuje, i otto 
paUmif ttakott kisei ttshttjOi oH ga zatim vidi^ poSiUtjehi i 
pototn sastdeno hiva. A tttt svijetu otimtte patnja teskaje, a 
ittia i oprost odAJlaha i z^dovoljstvo, A Staje ovosvjetski zi- 
vot doU u£ivattjeprijevarttoi*^^ 

Znad, ovaj iivot je igra, zabava i gi^idanje. Paraetan je onaj Uo ga 
ucini ahiretskom njivom, zbog toga nas je Allah, xss^<iiA\t. pozvao na- 
kon tog opisa: 

NadttieMte $edau Gospodam svoga zashdife oprost i Dse- 
tttiet, prostratt kaUko stt tiebo i Zetnlja prostr/tni, ipripre- 
mijeti za <tne kojiuAUaha iposhtiike Njegove tjeruju/'" 42S *" Ei-Hidsr, 29. 
*'* Sshe'.lQ. 
'" El-Hadld. 20. 
«* Et-Hadid, 2L ill' lastlta od dzina i sejtana Sejtanovi prilaii [judskim srcima. kako ih kvari 

I Poslanik, sjiiaKahu 'ilejki v* sefiem, nas je upozofio 11 a dunjalijk. Prenese- 
no jc od Ebu Scidii, RidijaUaKii 'inhu, da je Poslanik, iziJJ^Jabii'jEcjtuvcjidJqn^ irekao: 
Dunjalukje sUtdak i zeletu AUaft vas je stvorio tta tijetnu da vidi 
kako dete tuditi, B&jte se dttnjabtka i hojte se zejiat^^ 

Preneseno je od Abdullaha ibn Omera, ridijaiiahu uihujsu, da je Pnslanik, 
lillniUhii 'nlfihi ifl wllcm. rd<ao: Uspto je ko pribvati JslaTOf fstitie je dovo^na 
0piskrhit i k&gaAlIa}} uciiti zadovoljtihn s onim sto jnuje dao.^^-^ 

Preneseno je od Ebu Hiircjrtt, ndijaiiihu -nnhu, da je rekao: Cuo idm Po- 
fidnika, siliall^hu 'alejhi « rellem, du gowri: AUohu Tnoj, neka opskrha Mu- 
hamntedove porodice fmde dovoljnal^^^ U drugoj predaji: dostatna. 
Prenijdi su ga Bufiari, xVlusHm, tlrmlzi i Ibn-Madie, rahimfJiumdiiLv' "• 

Preneseno )e od AbdiiSlalia ibii es-Sihhira, urlijillihu'iiniiu. da jc rekao: 
Doho sum Poslanika, ^ibibiiu ikjhi v= .qSL^m. dokje ucio mm elhakttmu-teka- 
suTj paje rekao: Covjek gpvorit Moj tmetak, tmjitftetaklA da It irruts 
odsvog imetka osim stopajedeSpa kao issmet izhacU, ohttcespapo- 
dereS i itdijelis pa ti ostane,^^'' 

Preneseno je od Diabira^ ^Jdj]aii3hll 'mhu, da je Poslanik, ;illillihu \yj- 
ki vc ^El!eln, pios^o pijacom a Ijudi su bili na stranama ulicei prosao je 
pored Jcsa. jareta odsjecenih usiju, uhvatio ga je xa usi i rekao; Ko 
bi ga btio zajedan dirhem? Rekose: Ne bismo ga htjeli n't dzabe, 
sia cemo s njim?! Poslanik, siibiiihu "jiejhi vt jciLm. rece: Zar ne bt volje- 
li daje vas? Rekose: Taka najn AUaha, daje iiv bh bi $ mahanom 
jer ima hratke tdi a kamoli mrtav! Poslanik^ ia!]ji!ahu*aj*jiii*e«]lH:m, rece: 
Tako jTii AUaha, dunjalukje kodAlUtha manje vrijedan od ovo- 
ga kod vasJ-"^ , 

Ebu Hurejre. ractijaltihu 'nnhu. jc rekao: Cuu sam Pmianika^ siiLLtakLi 
'alillii v=.!iiirm, kadaje rekao: Dunjalukje prokletf iprokletoje sve na 
njemu, osim spominjanja Allaba i slicnib ibadeta, ucenog i uee^ 
nika.*-^ Prenijeli su Tirmizi, Ibn-Madxc i Bejheki, fjhiaitht»nuJJiJ,, *^'' MusHm bi si'rhi s\'(;vevi, 17/55. 

•^ Muslim bi serhi Nevevi, 7/145,; Tirmizi, 4/6,; Ibn Madie, 2/I3gS, 

^* Buhari mea'el-Feih, \ 1/2^3. \ MasHm bi Sffffi! N^vevi, 18/105. 

*^ Muslim bi serf)! NevL'\>i, lS/94, 

^ Muslim bi Serhi Nevevi, 18/93, 

™ Tirmizi, 3/3 S4.; Ibn-MadzE, 2/1 377, TirmiEi je rekao: Hadisje hasen garib. 198 1 
Zastita od dzina i lejtana Sejtaiovi prilazl Ijudskim srcima kako ifi kvari Rekla je Alsa, ndiiaiiahu anhi, da )e Poslanik, ialtdlshs 'M^i ™ 5*91™, re- 
Itao: Dunjaiukje kuca oninm koji ktUe nenutju, imeiak onih kop 
Tietndjji imetk^i i za njega radi ko razitma nema, Prertijeli su ga 
Ahmed i Bejheki, rihimfhun^lUin Munziri, r^l.imchuibh, je rekao uTergibu, 
6/18: ianac prenosilacaje dohar. 

Preneseno je od Amra ibn Avfa, rAiiii^iidiu ■anh... Ensarijc da ')t Posla- 
njk, ,diiii.hu -iksi.i vtscii™. rekao: Tako miAUaha, n^ bojim se siroirudtva 
za vas,ja se boJim da vam se dmtjaluk tie otvmi km onmiaprije vas 
pa da sen njemu tiadm^^ete kao i onipa da vas unisti kao i njib.^'^ 

Bllhari i Muslim, fdhimeliumLiUA. 

Neki Ijudi toliko vole dunjaluk da je postao njiliov bog m Allaha, 
anc«JiJU Prenio je Ebu Hurcjrc, ndipiiaU '.Tnhu, da je Poslanik, s^iL,■,ihI:^. 'jici- 
hivewSi™, rekao: Neka propadiie robdhiara, t^lf dirheiaa^ roh odjec'e! 
Ako dobijey zadovoljanje, ako ne, ijntise.''-^ 

A da znaju vrljednost dunjaltika u odnosu iia ahiret odbtli bj ga 1 
traiili bi abiret. Rekao je Poslanik, *=iLi!Jiu'd(ihiw«.!(ni,,t Dunjahtkjeii od- 
nosu na a/nret kao kada staviteprst « more^ 'Jabp- ibrijahja, rihimthu- 
Uih^pokilzaoje k^ipmom, -pa neka vidi koliko is wzeti.^-^' 

Preneseno je u Buharijinom, fihimfhulljiK, S&hihu od Sebla, r-id,iijlUhu 
'^nKu, da jc rekao: Cno sam Poskniha. ^aShihiii. ^iLjhs vt «]!fm, kddaje rekao: 
Prostor koUko tnoze stati ^mp u Dzeimeta ifo^ije od dmtjaluka i 
svega na njeimujutarnji ili vecertiji &diai£^k u borhu tiaAUahovom 
pimi boljije od dunjahtka i svega jia njetnii.''^'' 

Rekao je Hasan Basri, ntimchuliih: Neka se Aliah, :i^ji= ve JS^iif , smiiuje 
oninia koji su dunjaluk smatrdi poujeremm $tvan, pa iuje vtatili po^rn- 
ffm i otisii i dunjahika neopmsceni. 

Takoder je rekao: Ko te zelipmeci u ahiretu tahnici se s njimy a ko 
zeli u danjuhiku bad tnu i svaj za njegov vrat. 

Preneseno jc od Alije, fa<3jjdtJm '=tJiu, da je rekao: Ko na dunjahkn 
UTodi kstero uradioje sve za ulazak u Dzetinet i hijeg od Vatse: ipozna Ai- '" Biibarl mes' d-Feth l\f243.\ Muilim hi scrhi Nfvevi, 18/95. 
^ Bvhai-i mt-a' ei-Feth, 11/253. 
*" Mitalim bi ssrhi Nevsvi, 17/192- 
^"^ Bvharimea'L-l-Feth. \\f222. 199 i*« Zastita od cfzlna i iejtana ^ejtanovi pHlazi Ijudskim srcima bko ih kvari 

J^/jjj, iuUi±[Li<i>Li vc [c'aL, i pokori mu se, spozfia sejtdna i ne poslusn gd, spoznd 
Istinu islijedije. spQznd. neisrinu i kioTiije se, ipozn^ dunjahtk i odbije gd 
i spozna ahiret i uLtze trud za i^egu. 

Takoder je rekao opisujm^i dunjaluk: Toje ku^a u k&joj se sdravi m- 
zhok> sigumi kaju, esir&mjdeni tuguju, ohogaceni u ishtdenje piuLtjU:. o 
kalalu ce biti pitan, za haram i iuntnjive iwari kaznjerL ..-.rr -. 

Rekao )e MaJik rbn Dinar, Eshimehuihh: Koliko zalisza dunjalukoin to- 
liko izade iz srca brige za ahiretom, kolike brind za. abiret&m toliko izade 
iz srca hrige za dnnjalukom, 

Rekao je H,isaii Basri, r^iiiiT.rhL.ib[i,: Tako mi AUaha dozivic sam Ijude 
kojinia je dunjiduk bio bezvredniji od praiiTie po kojoj hodatei Svejedno im 
je bih d&hzi h ili odkzi, ddjije kod ovoga ih onoga, 

Neko je rekao: Cotfjece, rad^e t^ ho si posHgm Sto si zelia apostigao 
si TO prihUmmjuHs? smrtnom casu^0 ofida si dobra djeki odgadap k^ da, 
vrebaju drugpm. 

Rekao je Hasan Basri, rjhuiiEhdfa]i: Svdka Ijudskn dusa z^li z^ troffie 
kada odlazi: tiijese nauzivao u. ojiome sco je skupio, nije postigas itojeze- 
lio i nije se dobro pripremio za orw sto dolazi 

Rfikao je Ebu Suk'jman, rahEmetiuihh: Dunjaluckim ijepotatna taoze 
odoljeti saniQ k& U srcu nasi ono I toga vodi ahifeiu. 

Rekao je Malik ibn Dinar, rahimfhuiiah: Kao da smo se svi dogovoriU da 
voUme dunjaiukpajedni druge ne odvracamo od toga. A, AIM} nas race 
ostapiti na tome! Koja li re seAIIahova, aiKVidieiit. kazna sprntiti na nas! 

Safija, nihim=huii=i.. je rekao: Dunjalukje kuia poni&enja, st&je izgrade- 
no na njoj propast ce, svi na njemu kabttrove nasianit ce> svaka zajednica 
na njoj raspast ce se, bogautvo siromastvo postane, njegpvo gomiiunje tdko- 
ci mdi, teskoca na njemu labkod. Zat& se vrati AUahu i budi zadowljan 
opskrbom ti datom! Ne uzimaj od t^einog bomvka za praiazni,jer tuoj zi- 
vot na dunjaluku prolazna je sjenka i nageti zid. Radi sto vise dobra i ne 
priAeljkuj mn&go od dunjaiuka. 

Rekao ;e Alija, r^Jij^iiaku 'sniiu: Oporucujem vam hogoboja-znost i da se 
khnite dxmjaluka koji vdmjeprepttsten iah to ne zeUte- Vas'a tijeiapropa- 
daju a viih zeliti obnoviti. Primjer vns i dunjaiuka je km primjer pmtnika 
koji sdmo Ito nisu stigli na cilj, Zato ne^bite nadu zbog los'if} stvari koje im Zaitita od d^ina i kjtara Sejtanovi prila ii Ijudskim srcima kako ih kvari 

dozivljavate na njemu, to ceproci, i ne radujtese Ijepotama i tdivanjima i 
orm ceprocL Cudim se iokapijacu dunjaluka a snirt ga tra&i i nemamom 
kcyi nije zanemaren. 
Neko je rekao; 

Svatog siita bli&i imo edielu 
nail d&ni se motaju i oni su ttepeni 

Nham vid'tQ hdnu kao smrt Itaje 
a fijoj se nt midi kao a htini 

Ruhie je gr^Iati biti mladkadii 

ti kakoje tek ksda na gkvi sijedf izrastu 

Itii t dunjaiuka opskrhljen bogobojtt&nosd 
tvaj Mvotje kratak i dani oSrojani 

Rekao jeirtiam Buliari, rahimfhuibK: 

Kadd urefnrnn imHi koji na-msz ohavi 
jns&da ti smrt iznenada dude 

Koliko je sdtuvih tskvih i utnrijese 

zdravs daia njegova iznenada ode*^' 

Takoder je re^eno; 

Zar dunjaluk nije kan mn spavaia 
Kaknuje to iivot koji nije staUn 

Pagleds) ildst koju sijuce imao 
i koh pTodszitT ko ia« ne ode 

Ziiaj, kada Ijubav prema diinjaluku srce prtplavi, lejtanu se otvara- 
ju iiOYa viata 7-a djelovanje, a ro jc: f i Vidi: Hedjc' es-sari. stn 4R I . 201 gp 


^^^^^^^^^^^^^l^ta^HI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^M^^^^^^HI^^^^^k^^ 


m 


1 
1 
j 

Zastita od diira i sejtana Sejtanovi prilaii tjudskiin srcima kako th kvari 


. 
4 - Hada u dug iitot 
Kada se covjek pouzda u dug zivot odgodi dobra djela, izgradi du- 
njaliik i porusi ahiiec Rekao je Ebu Hurejre, r^aiplUhLi '^nbu; Cuo ntnt Po- 
skmka> ^:ilUllihu 'iicjhi v= M:Lkm, kitda p rekao: Srce starca t^staje nilada u 
dvome: Ijubavi p}'em& dunjaluku i nadi if dugMvot/^"^^ 


1 
Reliao ]e Buhari, xJiimfhiJtiti: Alija, radijstUhit 'jnh«. je rekao: Dut^^luk odU- 
zL ahiret doiazi, Idunjaltik i ainrst imaja sv&je dnompa budite simvi dhirs- 
ta a nesinovi dur^aiuka! Dttn^je rud bez ob^murm a mtra obracun bez rada, 
Buhari, T^jiimciiLjyi. je ovupredaju prenio ovako bez laiica prenosUaca.'*^^ 


1 
Neko je rekao: 


1 
"Radujetfio se dammu koji proLize' J 
1 a ivaki dan nm Mist edzeiu I 


1 
RaAs Zii sebe prije smrti i irudi sf 
difhitak t gubit^leje u djeihtia 


1 
Takodei' je leceno: 


1 
ProHf} je jncer i bit ce pouziiun svjedok 


J 
a. za njim i not/i dan dosaoje 


1 
Ps ako ft jacer hie djelo uradia 
d&tuii dabtim zntnjeni hit eel hvaljen ■ . ' 


^^1 
li Dii?ias itko u dobru prontdes kortit 
" iei. vidjet aju^e tfratii tie moM 


1 
ij' Ne odgaddj dobra djelo sa iutra 
i' tnoida sutm dode a tehe nema 


1 
Rekao je Hasan Basri, Miiimehuiiih: Danje tmj gost pa ga lijspo ugosn. 
. Akoga iijepo ugturis hvalit ce te kad ode, a ako ga nt&na ugom: kudifcets 
kad odd. hto k i sa nochna. 


J 


' 


**' Bitharimsii' el-Feth, 1 1 /235 . ; Muslim bs S^rhi Nevevl. 7/138, 
■«' Fethul-Bnri, 11/235. 
' W 1 


■ 
1 lastita od dlira i sejtana Sejtaiovi prilaii Ijudskim srcima kab ih kvari 

Dzalii?., i-^LmehuiU!.. jc ickiio: Nudenje kmnen nu kojem je pisab: Co- 
vjece kadd hi vidio koliko nje maio odzivoia oitaio, ne hi toUko iridic zn 
onim st& Mil zelio koje dobw tmdiu. i ne hi pohlepan tollko bio i spk- 
tk^ma se koristio. Ake grijesii surra re ceka kajdnje, predat ce re rodbimi i 
prijateljiy odreci de re $e bMnji i otici od tebe voljetiiJ^^ 

Neko je rekao: 

Dunjaluk je st/rdtErs putnihu 
admsri se u njfnttt i odlazi 

Ode I ne ztid gdje doLzi 
s sve ito ufiidii iekiit ie. 

Preneseno je od AbdiiUaha ibn Omera, radLjiUaku 'afthuma, da je rekao: 
Fosknik ^ibitiahu akjhi V6 iciLcm jf- sravJB mku Jia moje rame i reka&: Bttdi na 
dunjaiukti kao strange iUprohsitiki Tbii Omcr, iwJijJUru inhwmn, je go- 
vorio: Kada omrknei svunucu se m mtda]> a kada Gsvanes omrknucu se ne 
mtdaj. Uzml od zdradjd za heiesr i od ziwta zti sntnf'^^ 

Ovim hadisom Poslanik, ^ikiiihu tUjhi v. >dkm, nam je pojasnio da. je 
iovjek na diin)aU!ku icrinac i da nije u svojoj doniovini Dzennetu \z 
koje je izvcden iijegov predak Adem, -dsjiiL aflim, stoga se mora potiuditi 
da se vrati, U torn konteksru rekao je Ibn el-Kajjim, nhimehwtbh: 

Biijnim, u ujefae di,ennft£ oni m 
horavisie prul i tcttno sateri 

Aii mi sffT-o zar&hljsni kad fieprijateljs pa. 
hBcema H vraiiti la domovima i'nn i zdram 

Kaiu da itmnac had se udaiji od 
d&moviTie daleka kaznjenje time 

A, iwjfi H Vfce tiidine od naie u kojoj 
tiepiijatelj ftamd. vlada i upravlja^^^ *i* Edebu t'd-dunja ve ed-din, str, 102. 
""■ BMhari meet' eJ-Feth, 11,1^33, 
"' Hadl el-ervah. sti. 8. 203 
Mita od drira i !ejtana Sejtarovi prilaii Ijudskim srcima kako ih kvarl 

Ata es-SiJemi, nihimfliMibk, |e ucio u dovi: Aliahu. fmiiuj se mom tu- 
dimtpu no. dunjalukth mojoj samoci u kahuru i mom stajanju pred Tobom 
na Sudnjem danu! 

Neko je nekAO: Ti putujelduHjMuKo^ kao musajir 
a svaki mitiafir opikri/u tftora imdti 

Svaki ^avjfk mora opremu ponijet! ^ 

naracito dko sinthuje od terani, jacega 

PrenJo je Haldm, ribimeKiJiilis od. Ibn-Abbasa, r=Ji)iibisti 'aji]bumi, da je 
Poslanik, ts!Li[ahu ilejihi w idicm, savjctovao nckog covjeka: hkoristi petei-o 
prije peteroi mladost prije starosti, zdravtje prije l/olestij hmicnost 
prije sirotruistva, slobtfdno vrijeme prije t>baveza i sivotprije stnrti. 
Rekao je Ibn-Had/eT, rihim=:kuiLa]i: Pretiio gaje Ibn-Muharek, ru.hiinfJiu[hih. u 
Zuhdu i^erodmtojnim lancem prenosiia^a kao mursel ad Amra ibfi Mg- 

Posianik, Hilaiiihu'aSeihi vcKlicm, jc pojasjuo asliabima pomo<^Li crtexa 
ili^ikD je oovjekovzivot kratak a ncidanja vetika, U Buharijevom, nhi- 
mehuLinh, Suhthu prcncseno je od Abdullalia ibn Mesuda,. ^dijaiiihu 'anhu, 
da je rckao: Posknik, =^u,hJiahu'aifjhivf ffii=m,_;e nacrtao kvadrdt, u sredini 
kvadrata nacrtm je tjmju koja je sirsila iz njega. sa strana na sredini 
teJuga linije nacranoje mTiogo kratkib linija i rekds: Ovo je iovjek, 
a ovoje njegop Mvotni vijek kaji ga ukrttzuje - Hi koji gaje okru- 
zio. Ova Hnija koja ga probija je njegova nada, a ove kratke li- 
nije opasnosti i bolesti, ako izitjegne jeduu stigne ga druga-, ake 
kubjegne drttgu stigjie ga treiaJ'''^ Rekao je"*^'' Ibn-Hadzer, HJiim*hvi(- 
■JaK: Opuko izgleda. crtez- 

Brate muslimanu, ciivaj sc nade u dug zivot jer uzrokutje losa djela, 
stavise, orvara sejtanu nova viata za djelovanje a to je: *^' Fi^lfiul-Bai-i, 1 1/23-5, 

^ Biiharimca'el-Fetk 11/336, 

*" Fethul-Bari. 1 1/237. 204 11 V 
2astita od diina i sejtana Sajtanovi prilaii Ijudskim srcima kako ih kvari 

S - Pohlepa 

Vjeru onistava pohlepa. Preneseno je od Ka'ba ibn Malika, mdijaiiaiiu 
Vnhi^, da )e Poslanikf s-nlblkhu 'JtjpiiveKUem: Ni dva gladna trnka poslatui » 
statio nisu sietiutpo to stado ko ito supo vjerw stetni pohiepa i &elja 
za ugledom.^^" Prenio ga je Tirmizi, rahsm^^huit^h i rekao: HaJh je dobar 
i^er&doitojan, Vjerodostojiiini ga ]e ocijenio i Ibn-Hlbban, rvihimfliutl^lt. 

Preneseno je od Ka'ba ibn Ijada, rj^iijiiiihu 'jnliiL, da je rekao: Cuo mm 
Posknika, sdid!i.hi: '=i=jhi vc iciL™. kadaje rekao: Svaki ummetje imao sv&je 
iskusenje, a iskuSenje mog ntnmetaje imeUtk.^^^ 

Od Abdullaha tbn Mesuda, taiijiHaha 'anhn, je preneseno da je rekao: 
Rekiioje PosIa?iik> s*Ll»lUhLi'ii«jbitvf seiitm: Ko ispmd srce dunjaiukom dobit 
ie od njegii troje: Neptestitnu nesre^it, nezmitiipohlepu i nepresuhiu 
nadn « vise. Dimjaluk ilije trazen ili on trti^i. Ko bude irazto du- 
njahik njega ce tya£iti ahiret dok ne iirnre, a ko imde trasdo ahtret 
trasit£ega dunjnittk kako bipotrosio svojti opskrhu na njejiiu.^^- 

Neko je rekao: Do katia iu odLizlti i doLtziti 
trud ulagati naprijed i nazad se kretafi 

Odkziti od kucd strange hhi dslfko od 
mljenih kaji ne znajtt m kako satn 

Na inok pd fia zapad odhzim 
od fohiept nemam had nn smrt pomtdit 

Da sam si zadoveljia opskrhom doiia hi a mhailuku 
zadovoijitvo je h&g^tstva ne tfinohvo ittiftka 

Preneseno Jie od Ebu Huiejre, nJijiiLJiu 'mhu, da je Pbslanik, sajyiahu 'nkjJii iraJWi, 
rekao: N^e bogaistvo it veBkont imetktt, kogaistvoje zadovo^stvo dtiSe.*^ « Tirroiii, 4/16, 

^' Ttmiizi, 3/3.89, i rekao je: Hadisjs hassn sahik Vjerodosttijnim su ga ocijenili 

i Hakini i Ibn-Hibban. 

*^' Rekao je Munziri u Tergibu s Jerhlbu. 6/17; Prertio gaje Taberani dobrim Sati- 

cem prenosilaca, 

'" Biihors mea ' el~Feth, 1 1/27 1 - ; Mushm bi Serhi Ney'evi, II 140. 205 hstita od diina I sejtana Jejtanovi prilaii Ijud^klm ^rcima kako ih kvarl Rekao*^ je Kumibi, nhimfhuiiah: Hadh znaB da je pohvaine, Ui ve- 
UmmtuenQ, ih korisno bogatstuo &fiG u dusL Jer, kadnje didct zadamlpia. 
nije pohlepua i buds ponosna i veltka, te dobije vm po'coitu pohvuk i ce- 
dno$a n€^ ito dobije bogatai iiromasm dide-,]€r gti pohkpa uvuce u nniags 
prezrefie podoue i postupke sve w si^&g nbkih zelja i ikrmtL Takvu oiobu 
Ijudi rmio^ kude, postajie bezvrijednu za njih bezwednija iponiisnip od 
bik cega drugog. Ubntko. ko je hogat u dtdi dowljno mu je ono cime ga 
je Adah, ■y.':>^ -o^ didu, apskrbio i m ziidi besp&irebno za me imetkn, m traii 
uporm I ne moli, jednostavfio zadovoiji se onhnSlo rnujeAlbih, xiii: vl- iiidiff, 
dao i Of! kiio takav ktio da uuijek dobije sto zell Medutim, Ijtidl iimma- 
ini u duSamd sustasii mprotriiost, nezadovoljni dobijenim, tmjek ti-aze vise 
ml bilo kffji iiucin. Ako ne dobije stoje zelio tuguje i Ijuti ^e kao da imetka 
nemd nikako. Zbog nezadovaijsvua a onim sto ima kao da i nije bogdL Po- 
fom, dusevm bogatsivo gradi se na zadomipfvu AUabovim, ^ur m^ ^aw, ka- 
derom i predanosd Njegovoj Jiaredbi, imajuu na umu d-aje quo koje kod 
Aihiha, jjjm: V4 die iJc, holje i vjebto. Zbugswga toga mkva esoba nije pohiepno- 
i ne ihtplja dimjaluk, Kakoje samo lijepo pjemik rekao: 

Zadovoljstm duse dot/oljnoje za p&trehe, ako 
potseca neha to bogatstvo poitarse sirojntljtvo. ' t r I Brate muslimEinu, Idoni se pohlepe jer odnosi i vjeru i ^st, a osini 
roga otvara sejtanii nova vrata djetovanja, a to JK Uzviseni je nekao: 

Sgtan vas piaJi sironmiwotn i navodi vas na zhy a Allah 
vajti ohecava oprost i dohro. Allah je neisanjemo dobat i 
Spezjiajudi,^^ *** On je Kurtubi autor djela El-Mitjhiji xerhi Sahihi MiisHm. On je Sejh poznatog 

autora tfifsini. 

»' Ffihiil-Bari, 11/272. 

»' E!-Bekism, 26S. 

Zastita od dilna i sejtana ^ejtanovi prilaii Ijudskim srcima kako ih kvarl Sejtan covjeka pksi simmascvom kaito ne bi dijelio tmetak na Alk- 
hovom, »r^ V. l1;.]1., putu i predstavl)a mu da ako bude udjeljivao da ce 
osiromasiti i biri potrebati kod druglli, ali Allah, ^izcv^dielk ulijeva sigur- 
nost svakom vjernika rijecima: 

A, Alhh vant obecuva oprost i dobro. Allah je ueizmjemo 
dobar i Sveznajuei. 

Pojasnjava da su Njcgove rjznice nepre^ustie, njegovoj dobroti 
nema kraja i Njcgova opskrba nikada nece nestati. 

Ebu Huitjre, ™JLjiiLih«, ■ft^hv,''*'' jt pnemo od Poslaiiika, alhlhtvii'iiephrv^ 
KlUm, da je rekao: Koine Allah podari imetak a on ne izdvoji iz njega 
zekat, lui Sudnjetn dmxtt doci ce taj inietak u obHkti cebive dvozuhe 
ogramtie zmije i nosH ceje za vratotri. Uhvatit ce ga sa vilice i go- 
voritiija sam tVQJ imetak, j^ sam tvoje nagomilsiio blago! Fotomje 
Poslanik pritcie ajet: 

Neha oni koji ikrtare u onome ho im AUah is, obilja Svoga ' 
daje, nibako ne viiste dap to dobro za tijib! Naprotiv. top 
zlo sa njihlNa Sudnjem dantt bit ce ivt oko vraui omotano 
ono HmesiiskrtaHliiAAUahiipripada ttasljedstvo nebesai 
Zem^e i Allah je obavijeSteft o onome sto vi radite!^^^ 
Allah. ^^^ vcdzrJle, je ja^no siavio Ijudima na znaiije da uspjeb i spas 
lezi u plecnenitosti i iuvanju od pohiepe: 

Jj:>,iijll 1*^ iJJiJjIJ "..-.Al ?t-» iJjJ (j^ J 

A oni koji se sahwaju hhkomosti i t^rdickika, oni ce sigur- 
no itspjeti.^^ 

Preneseno je od Ebu Hurejre, n.JiHl*''" ''«l^^^^ tia je rekao: Rekao Je Pc- 
sknik, aibibhu '.i=|hi wi^cto: Svakog dana spttstaju se dva meleka ijedan M II **' 3uhari mea ' el-Fsrb. 3/26S. 
"* Airimran. im 
"' El-Ha^r '■X 
Zastita od diina i iejtana Sejtanovi prilazi Ijjdskim srcima hVo ih kvari 

govori: AUahti, nad&mjesti onotn koji dijelHf a drugi knse: AUahu 
unUti imetak onoga ko skrtarif^^ 

Takoder od njega jc prcncscno da ]C Posla.nik, sallatlihu'dejlitveieiiem, re- 
kao; Rekaoje uzviseni AliahrMoj robe, tidijeU udifeUt du ija tehil 

1 lekao je Poslanik, iiM\i\iM\y-i\\\^i<:\\tn\: AUafi&varukaje puna m 
ufTiajijuje se. Otvorena i danjit i nocu. Vidite U sta je ndijelio od 
kuda je sttiorio nebesa i Zemljtt to nije nitiialo uiaanjilo ^to ima 
u Njegonoj met. Njegovo prijestolje biloje iia vodi, a u rttci ttiuje 
vaga, spustaje i dize. Biihari i Muslim."'^ 

Prenescno je od Ebu Umame, ndijsiijhu in}i«. da )e Posiaiiik, sail jiihu **[*). 
lii vf lelJem, nckao: C&pJeSe, akopodijeUs vUak b^ljeje zn teiret zadria- 
ijga nije dobro za tebe. Neiei biti ktidmt za dosmtan imemk. Paini 
udjeljivatj om'nta koje izdriava^ a garnja rukaje bolja oddonje^"^^ 

Preneseno je od Ibn-Mes'uda,, rsiiijuiiiku 'jmim, da je Posianik, iniiiiiLkii'aiei- 
hi ve sc3l™, rekao: Komeje dtuM nasljednikov imetak od vlastitog? Re- 
kose: AlUhoi/ Posianice, svimci namje dmii nets imetak od nitsljcdn'tkovog. 
Rece; VaS inietakje ono ho posa^ete pred soboiti, a ono sto ostamte 
je tMstjednikov.'^'^ Biihaii i Nesai, fjiimdiumuiiih, 

Od AbdiiiJaha ibn Oraera, MdipiLshu anhumi, je preneseno da jc Posla- 
nik, uiUiLaiiM :iLi:]kE vr siziSrjTi, Tekao: Tttde se tie prizeljkuje osiitt u dva shiea- 
ja: kada Allah nehonte podari znatije o Ktir'atiupa on postupa po 
njemu i ttciga i datijn i tiocu, i kadaAllah tiekotne podari itnetakpa 
ga on dijeli i dutiju i tioctt.''''^ Prizeljkivanje ovdje ne inaci zavist, misli 
se da ieli imaci isro ro sto nije zabranjeno, u nekim slucajevima je iba- 
dei. A, zavist je zelja da neko izgubi blagodat, to jc zabranjeno. 

Od Aise, HdifiU-ihu inhj, je preneseno da je Poslanik, .Fniinikhu alfjhi v-fsditm, 
rekao: Kada zetia ttdijeli od rnuievog imetka ne pri6injavajnii time 
stetu dobit ce nagradii i oiia i njen mjt£, i sltiga isto tako. Nikome se 
nece utnanjiti nagrada zbog drtegog.^^^ ** Bulian mea' e!-Fe{h, 3/304,; Mtislm hi ,^erhi Nevevi, 7/95- 

«' Buharimca'cUFctk \3/3>92>.i^ Muslim biSerhi Nevevi. 7/80, 

*" Muslim bi siirfii Nevevi, 7/126.; Tiraiizi, 4/4. 

'^ Buhari mea' d-Felk i^/260, 

*** Buhari mea' ei-Feth, 9117). 

'" Bvhari mea ' ci-Fetk 3/293.; Mi4s!im bi serhi Nevevi, 7/1 1 1 208 Zaltita od diiria i sejtana Sejtanovi prilaii ijiidskim uclma kako ih kvari 

] - Ohobst 

Oliolosi je sejtanov pribz covjeku, njimc gv( poniiava i podsti^e na 
odbijaiijc istine i ustrajnosT na neiJtini, Oiiolnik je ner^naiica, ne pozna- 
je ni sebc ni svoga Gospodaia, jer d^ po/.iiajc sebe istinski shvatjo bi da 
jc bio kapljica koje se Ijudi gnusaju, ot^da zakvaial^. pa komad m«a. 
Nakon toga mala iiemociia bcba, pa zdw da se ohoSi?! Oholost je ubi- 
ta£na bolesE, zbog roga nas je Allah, ,«bh«^n««'^, upozoiio na nju ii 
brojium ajei:ima, a iieki od njih su: 

JVfe hodipo zemiji nadmeno! Zemlju stgitmo ne mo&es pro- 
bid ni Irrda visinom dosticL*^^ 

AU^, doista, nevoU one koji se oholei hvaiiht!^^^ 

OdpraHt cu odsnammja Smjihone koji se bez tkakva. osno- 
Va na Zetn^i ohole. ^ ^* 

jis^ j^ Ji ji ji ^^^ gi^: ^^ 

Allah pecad srce svakog oholag sihi ika,'*^ 

I Poslanik, >ji.tkhu '^^ « «P=m, je upozorio na oholos: i uUaiao na 
njegov koban zavrsetak u hadisu: Nece uM u Diemtetko hude imao u 
srcu oholosd koHko srtio gantsice.'^^ 

Takoder je rekao; Rekaoje UzvUeni Allah: Pmiosje moj donji 
ogrtal a veUHna gornji optai. pa ko mi se suprotstavi u nece- 
nut od toga kaztdt cu ga.''^''' Muslim 1 Berkaiii, r.hi^.i.^«uauk, q Mu- 
stehradiu. "' ES-!sra, 37. 

*" EthNisci, .36. 

«' £■/-£« Va/; 146. 

*t E!-Mu'ni!n,2i. 

'" Mmllni bi serhi Nevevi, 2fZ9.; Tirraisii, 3/243. 

"' Muslim hi serhi NEvevi, 16/173- 209 w 
1 


I r 


t 


4 


^^H '^1 


Zaitita od dzina 1 sejtana SejtafiDvi prilaii Ijudskim ^rcima kako ih ban 
■ 1 


Preneseno je od Harise ibn Vdiba, miijaiiihu anku, da je reka.0: Ciw sam 


H 1 


Posianika. nUaiijhu -ilcfhi VL-icitcm, kddajc rekiio: Hodete li da vam kazem ko su 
H 1 


stanovnici vatre? Svi sitrovi, mnis^erii i oholiJ'"- Muctefekan alejhi. 
H 1 


Preneseno je odEbu Scida, radijaJiiku 'anku, da je Poilanik, i»ll»tljhu'aJefhive 
H 1 


sell™, rckao; Prepirali stt se Dsennet i Diebennem, IMehetmetnje re- 
H 1 


kao! Ujnetii su svi Tiemilosrdjii i ohoU. A, Dietmetje rekao: Umeni 
H 1 


su siahi isiromasTii mifslmiojii. AUaii je presjtdio msdn njima i re- 


^^1, 


^1 1 


kao! Ti, Dzenitetttf moja si milost hojom ht se sjmhvati kome boht, 


■ 


1 1 


a tif Dzehefineme moja si patrtja kojotn en kuzniti koga ho6u. A^ 


■ 


H 1 


obavezujmn se da vas Tiapunim/^'^ Muslim, rihimehuiuh. 


H 


^^H iHi 


Rekao je Ebu Hurejre, ndihibhu 'inhu: Rekao je Posianik, .diiUihu yejlii ve 


W 


^H iH 


«llem; S trojicont AlLth na Sttdnjem danu nece razgovarati) ni oHsH- 


■ 


^M 1 


tK niti ihpogledati i hobiom ce ih kaznom kazniti: starca bludnika. 


■ 


H li 


viadara la^ca i oholog siro7iuiha.'^^'^ Muslim i Nesai, rihimckujnuiLii, 


■ 


H 1 


Pretieseno Je od Abdullaha ibn Omcra, ndijaiLiLu '^iLimm^, da je Posla- 


K 


H 1 


nik, jiiiaiiiiku airjki v= sc!!™. rekao: Neki iovjekprije vasje hodao tuidme- 


p 


H 1 


1 no mikuei ogria-cpo zmn^iptt se zetnlja otvorila pod njim i u itjoj (Sff 


L 


H 


taho propadati do Sitdtijega dana.^^ Buhari i Nesai, rihimebiuiiijiiah- 


■ 


H 


Od njega )e preneseno dn je rekao: Ko vn£e odjecnpo zetnlji iz 
1 


oholosti, tia Sudnjetn danji ga Allah nede ni poghdatiJ^^^ 
H 


Preneseno je od Ebu AbduHaba ibti Ainra ibn el-Asii, radspibhu "inhu. 
H 


da je Poslanilt, saiyiaSm 'aJejki h.^; ssiJcm, rekao; Ucijetn srcii bude oljolosti ko- 
^^H 


liko i iiajtnanje zmo gojtdice AlLih ce ga nit lice sttmoglaviti u Dze- 


hennem. Prcnijeli su ga Ahmed i BejJieki, rikLmiikumuibk, u Snabu d-linan. 
H 


A, Iraki, rnhimeJiuliih, jc fcltao: Ldnac prsnoiilaca je vjerodoitojan^^^ 
H 


Rekao je Selemc ibn el-Eltvea', fidjjdiajiu "anin,: Rekmje Poslanik, s^JhJ- 


» 


H 


lohu akjki ve selUrni Covjek SB ohoU sve dok Tie Ifude iipisau u silnike i za- 
1 


desi ga stoJ£ i njih zadesils,^'^^ 


.- 


H 


'" Buhah mea'el-Fetk 8/662,; Muslirti bi Sethi Nevevi, Ml 1 87, 


^p 


^" Muslim hi Serhi Nevevi, 17/183, 
^1 


'" Mtiaiim bi Serhi Nevevi. 2/115. 


1 


^1 


'" Buhoti mm' el-Fesh 1 0/258.; 'jVesaf, S/206. 


«■ " 


^1 


'"' Biikari niBo' el'FL'th. ]Q/25ii.; MusHttt hi Serhi Nevevi, 14/60. 
H 


*" Tebridlu eJ-IkJa. iW4. 
■ 


''" Tirmixi, 3/244, i kaze: Hadisje hasen gafib. 


i 

4 


^^H 


210 

1 

1 


1 


V 


■ 
^ « 


H -* Zaitita od diina i sejtaiia ^ejtanovi prilaii Ijudskim srcima kako ih kvari 

Poslanik *.llJ^u dcthi « «J].™. je rekao: h. D&ehetinettm ce sepojaviti 
vrai koji iniu idi koje atjii, oU koje Vide ijezik kojigovori, pa ie reik 
Zaduxen sam za uojicti,- svakog ohohg hioMijii, ifiiebosce i sUkartJ^^ 

Rekao je Hasan Basn, «hb«.b.liah: Cudim se Ijudinia kojismki danjedjiom 
Hi dvaput^ rukom pem vkstiti imei a mprvtsuwlj^ju ^e VUdatu tiebesi. 

Rekao je Nuamati ibn Besir na tninberi, HdipU-h^ '^nh«; Sejtdti se oholi 
i usxiizc- U tu oholm ipada ohol odms prcma Alkhomm. ^^^ - ds^iie, bUga- 
diitima, uzdizanje iznad Alkhovih, -^ vc d^ii*. robava i dijedmje strmn. 

Prencseno jc od Mutarrife ibn Abdullaha es-Sihliira, c,h>m.hL,ii.ii, da 
je ugledao Muhelleba ibn Ebu Safru, ™hEm=Mki,, koji je (losio syecani 
ogrcac i vukao ga po 7jemlji iiadmeiio hodedi pa mu je rekao: Zoito ho- 
das m tiacin koji prezim AlUk o^w" iM\.^ i Njegov Posknik. .^ikikhu 'j.ihivc 
«Sl,„,.^Miihe!leb, r,V.nL.h«lbh, re£e: Zar ne mol h samjn? Rece: Zmm te. 
ko si izha^eria kapljica. a bit c'cs odvrami Id, a u tebije iztnedu toga iwn^\ 
i mokracit. Nakon toga Muliellcb, r.himfhuSUb. vise iiije tako Kodao. 

Ibn-Avf, radijallahu anhu, je uieo [o znacenjc i Upjcyao ga u 
stibovima: 

Cudim se Ziiidii/ljencMi svojitti Ukom 
sjtiiejf hip izha^ena kapljica 

Satrs pakon ttjupog iz^eda 
bitceu kahuru lei adi/ra^rti 

[pi dok luta i dm se 
iobont u sebi iamet nosi^^ 

Preneseno je od Ebu Bekra el-Hu^elija, c,hiort.hd[.l„ da jc rekao: Je- 

dnompnlikom dok smo sjediU u Hasanovom. r.Lhim.h^n.b, dndtvu pored ntu 
jeprosao Ibn ei-Ehtem, ^hi.i.hdUb. henuoje u ogradettu sobicu u dUmijl, 
Nn sebije iniao bezeno dmbe ukr£eno na patkoljenkanm iz njegaje vim 
osmtak unutrasnje odpce, vidjelo se da ide ohok. Hasan. r=hict«hulkh, gaji 

*" Timizi. 4/103, i kaSe: Hadis je banen sahih garib. Albani gaje ocijcnio vjero- 
dostDJniin i p:kao da odguvara uslovima Boliarijc i Muslima u djelu Ibirku yft-ro- 

dosiojmfihadiM,\vid:sbr,5\2. — 

*" Edebii i'd-dimja ve i'd^dm, str. 20 1 . 

m I 
til Zastita oct dzina i sejtana ^ejtanovi prilazj Ijudskim srcima kake ill kvari 

ji/mo po^daQ i rekao: Uh> ub! Digao nos, umiiljen, gkdit niz sehe> Qkrde 
lice od Ijudi KoUko d samo glupi GledaJ nizsebe u blagodati mt kojimu za- 
hvalio nuU koje mspsntemiO nisU Ailahovo, izir^L-diciie, j)Mi<ia u njima ispG- 
itovm nisi i ne radis sta tije Allah naredio da uradiii njima, Na svakom 
dijelu tijela irms blagodat i Sejtan te njima. zavodi. Toje cuo Ihn el-Ehtem, 
lakimrhMii-k, piz se vratio i izi/inut) Hoiatiu, nhitiwhiiijih. On je samo rekao: Ne 
izvinjamj se mem, pokaj se svome Gospodaru zar nisi cuo daje rekao: Ne hodipo zetniji ntidtnetio! Zemiju sigurtio ne ma&espro- 
hiti ni bfda visinom dosticiJ^^^ Kategorije oholih 

Nekt Ijudi se ohole zbog vlasti i drustvenog poioiaja. Oholost 
im povecavaju brojne pohvak Ikemjera i koristoljubivih Ijudi 
koji sii laznu hvalu i koristoljublje iizeli za zanat j zaiadu. Oni 
ga lazno hvale i uzdiiu vise fiego ko zasluzuje, a on to smatra 
istiiiom pa se jos viJe ti^oHoli. 

Davno je reoeno: Cudmje it& se raduje pohvali ojioj ko nije doban 
i ho se ifuti oTiitj hod keguje hsa osobina a. o njemu hase govore. 

Jedan pjesnik je rekao; 

Q tsfs^natico zAvamna pTftjtranotn pohvalum neka 
tiesftattji hvslitetja. ne nadvlada ivoje znatiji o sehi 

Pohvalioje i hez znettja. rekao o tebi 
alt ti najbolje zmd itvametst. sxroju 

Ova vrsta oholosti rasirena je medu vladarima. Zato je obaveza 
vladara ukloniti iz svoje bli^ine lose savjetnikc koji im uljepsa- 
vajij lose postupke i ne pokazuju ruznocu losih postupaka, le ih 
tako unistavaju i odvode ii propast. A i ti vladari da imalo ra- 
zmisljaju shvatili bi da je vlast piolazna, jcr da je trajna oni ni- 
kada ne bi postal i vladadnia, 

FJ-hra, 37, 212 \ Zajtita od diina i sejtana sqtanovi prilaii Ijudskim srcima kako ih kvan 

Ujvlseni je rekao: 

^ ^ jjj .il- Ji imi £p'i ^Li5 ^ d^\ jj: ^1 ^}^ pJi Ji 

^ J ^^. JS j£ JjIj ^i iio^ *Li5 ^^ J JJj 

ReciiAUahu moj.'Koji svu vlast imasi Ti vlastdajes home Ti 
hoces, a oJuzimas od koga Ti hodeS! Ti jtzvist^eS koga ho- 
C0S, a, -unisujes koga hoies! U Tvttjaj mcije dobro! Ti doista 
Svettmcan &i!^^ 

Ostaje im samo izbor izmedu dobre i lose vladavine. 

2 - Ncki Ijudi se zbog imcd<a ohole. Oni su neznallce, jer da ima- 
ju imitlo pameti bilo bi im jasno da je im«ak posudba i da ga 
Allah, ,!=* y=<ii:iLc, mozc U'/eti kad i k^o h.ott. Kao sto je bio sIq- 
6aj sa vlasnikora bas^e koji )e nezahvalan usao u svoju bascu go- 
voreci: Mislim da avo nece tiestati!., p<i je Allah, imt vc ditlle, s neba 
poslao oluju koja jc sve utiisrila i ostavila pustoi Isto je bilo i sa 
Karunom koji se uzoholio zbog imcd-va koji se toliko namtioiio 
da kljuceve njegovih ri^nica nisu mogii podici sedmerica jakih 
muskaraca. Ali \t Allah, "^1= v,z AhJ\c, u zemlji! protjerao i njega i 
njcgov ioietak. 1 njcgovxavrsetakje bio kobaii i gubitnidcL 

Kada hi Allah, sz^yf iJiii=, rog bogatasa iskulao s bolddu dao bi d- 
jeli imetak samo da mu st vrati zdravlje- lako je preneseno da jc 
jedan musJimansld vbdar od svoga sluge zatrazio da mu donese 
istsu vode, ovaj je doiiio i i-ekao: Viadaru, nemoj pili dok te Tidto 
ne uj}mni!\^3d3r rece; Pitajf Kt6c: Kadii bi ti hiia uskrucemi ova 
Ma wde hiih bijepktio? Recc: Dao bih pok cantva, Sluga opct 
upka: Kfidajepopijd i wda zasmne u wbi i ne mazes je izhadti, ko- 
liko bi pktio da je irjfaeii? ^e^bc: Cijelu caretfimt, Sluga rece: Onda 
tvoja vladavirui ne vrijedi ni koUkojedno mokrenje, 

3 - Neki Ijudi se ohole zbog snage i zdravl)a. Oni su nemarni, jer 
snaga nijc mjerilo ugleda kod ijudi. Da li se snaga lalcvog £0- 
vjeka mozc mjerifi sa snagom magarca i maige? Kada bi sna- 
ga bila mjerilo magaiac bi zasluzio biti direkrot, raazga na- 
mjesnik a slon predsjednik. Pravo mjerilo je razum jer njime 
covjek spoznaje svoga Gospodara i Stvoritelja i zivi lijepo u ''^ Ali 'ImTOtt, 26. 
Za^tita od diirva i ^sjtana ^ejtanovi prJEazi Ijjdskim srcinia bb ih kvari suzivotu s Ijudima. R^um covjeka cuva od propasii i sienio- 

sti. Aliji, rtiiijiJJjhui 'jnhu, se pdpisuju sljedeci stihovi; 

Lljfpa panasunje je cifli shiak 
razuifi s poi^kii it dijedi ga vjera 

tnsnjeje trees, cetvrto razhoriiost 
dars&ljivost petii, dobrajesesfo 

Sedntojs_ dobrocinstvo^ osmo iciintr 

Pogledaj, Allah te upucio, nije snagu i mkdosr iibiojao u lijcpc 
osobliie, jer snaga iiijep,Qhvaina oiobina osim kad se koiisti u dp- 
bre wflie. 

Preiieseiio je da je Ebu Hanife, Hhsmthdhh, driao ders o fikhu i 
sjedio je ispmknih nogu. tJ dzamiju je usao visok lijepo odje-- 
Ven covjek i sjco u haiku da slusa ders. Ebii Hanlfe, fihimfiiuihh, je 
iz postovanja prema pridosloni slusaocu skupio noge i nastavio s 
deisom. Kada je dosao do pitanja: Aksam namtpa zaLisk&m Sun- 
ca i prestaje nestankom crveniU ria zapadti, Tada pridoili covjek 
iipita: Sejh, stu mblU ako Sttticc ne zade^ Ebu Hanife, rahinn^ullsh, 
rece: ^ad Ebu Hanifi moze i iipruziii noge, 

Receno jc: - 

Mladtca kod Ijudi krasi hiitrinu razUTfid 

iikaje Bskrac'cn.za njeg'^vs dobiti 

' I ■ 1.1,1 

Mladic'a kod ijudi neprh/ijemim cini slab rnzum 

makar bio iz ugledm p(tn?dtce i napolazaju 

Covjek iwi mfdu ijiidima r/tzUTftom i 
■preko rdzKmjJ idu znanjs t iskustva 

Najbtflja ttpikrba covjekuje raztetfi 
mtd se s npm pGredit' ne moze *" Edebii ed-diinjo ve ed-dsfi, str 1 1 , 214 '-, \ ilastita od dzina i lejtana SejtanQvt prilaii Ijjdskim srcima kako ih kvaii 

Kuda Milostivi fiekom upotpuni razutn 
upstpMni se i ahUk i dritge putrshe''^^ 

4 - Neki Ijudi ohole se ibog znanja. Takvog je prece nazvati ne^a- 
llcom, jer znanjc alco ^ovjeka ne ucliil poniznim i skruknim i 
nije korisno inanjc. Znanja ima dvije vrste: znanje nfl jcziku i 
znanje a srcu. Znanje nil \ci\ku )e Aliaiiov dokaz pmtiv oovjekas 
a znanje u srcu je skriisenost,^^'^ 

Preneseno je od Usame ibn Zejda, ridiiaJijiiu 'mhu, da je £uo Po- 
slanika, saiiiibhu 'altjhi ve sellpm, kad je rekao: Na Sudnjem danu 
bit ce dot'eden iovjek i bttcen u Dzehennem. Od si line 
udarca crijeva ie mu ispasti i kruzit ce oka njih kao ma- 
garac oko vodenice. DitehenetnUje ce se sktipiti oko ^fega 
i reci: Staje s tohom covjece?! Zar ti nisi naredivao da se 
tadi dobro i odtfracao ttd zLi? Redi ce: Naredivao sam do- 
bro a nisatn ga radio i z^branjivao zlo a sa?n sam ga ra* 
dio. Muttefekun alejhi, 

Kako £ovjck moze nositi naziv alim, ufenjak, a biri ohol?! 
Davno je re£eno: 

O iovjeU kaji ufU Jruge 
sta sebeprvo ne nauiU 

Opisujd lijek hfilemini i ikrtim 
,, da ozdrave a i sam it holistan 

■u PacTti Sit sohom i klom se zabiuds 

ako to uspijes d&imr ti lijecnlk 

Tuda si opr4vdan ho opominjd i 
p&vode se za tvojim rijecim^ i ueenjgm 

Ne ^ditrsiioaj od djela koje i mm 
ntdfs velika sramotaje to nkt? uradis *" Edebit ed-dunja ve cd-din, ilr. 3. 

*" Biihari, Muslim bi serhi Nevevi, 8/118, 2iS 
^gjtanovi prilaii Ijjdskim srcima kako ih hvari Neki Ijiidj, uglavnom zcne. ohole se vbog Ijepote i lijepog izgkda, 
A kada bi ona kojase oholi svojom Ijepotom bila svjesna da ce nje- 
na Ijepota bid lirana ita crve I kada bi se zanilsljla kako 6c izglcdati 
kada crvi izjedu njeno mejo, ocl i iios, vidjela bi stravican prizOL 
Stavisc, Jjcpota jc jos nadunjaluki izJozeiia prolaznosti i boJestinia. 
Mnogo jc lijcpih i zavodljjvih ^ena Icojesu nakon bolesti postalc ni- 
zne i odboJQC. LjudJ koji su Judili samo da je vide sada bjeie od njc. 
Neko je riekao: •. •■ -i .,.'^ ••- •- 

O ti koji sg oholis zadivljen svsjim iikg-m 
vldi ita izh/tESijei iz sebe imrdijivo 

Da IjuJi mklf & svome jt&maku 
ne hi is ohalili ni mladi ni stari 

Najvec'a pacast foujchi Ji glava 
a rta tijoj pet ueugodnoiti ima 

Nos cufi, ukfi sm^lupttlta 
oko krmslji A uiia edpljuvaikf 

Sine ztmije i zemljina hrano, 
kani se, intra. M biti kmna. ipU^^ 

Kako 5e manifestuje oholoti 

Odbijanjc istine. Oholosr 5e inanifestuje odbijanjem istine kada 
&ivjcku postatie jasno da je pogrijesiq, jedini razlog ustrajnosti 

na greski i odbijanja istine je oholost, 

Mnogo veil kill sejhova I poznatih ucenjaka nakon rasprave se 
mladim ucenikom uoce gresku ali se iz oholosti odbijaju vrati- 

ti i prihvatUi isiinu, L?t bavle ve la kuwete ilia bill ah! Kao sto jc 
receno: 

Mi eni m sluJuju rijec uptite 
jerje.dosla 6d najmhdfg iina "' Edebu ect-iJiinja w (id-diih sir, 2 \ 2. 216 

wim ^= Zastita od diina i sejtana Seitanovi prilaii Ijudskim srcima kab ih ban 

na^rativ odhik g4 na ruins n^rse 
i optftiik ^4 komplikitjr i dosaduje 

To je ccsta pojava medu ucenim naseg vremcna, za razliku (>d 
ucenjalca prvih gencracija- 

Ebu Hanife, Kihira*hv!Ui. je rcbio: iV^Mciu sam praplse sisanjct m 
hadzdzu od brm. 

Imam Malik, «him*hiJiih, je odusiao od syog inisljenja i piihvado 
misljanje svoga, tada inlaidogi ucenika Sahje, r^himchullaK. u vezi s 
razvodom, 

1' Oholosc se manifestuje i omalovaiavanjem i uzdizanjein iznad 
Ijudi. I^bslaniU, ..^ikiiiiiu 'deihi v= .ciJum, )e sporneimo ta dva inaka u 
hadlsu: Ohohstje odbijanje tstine i onudovazavanje ^udi.^^ 

Sejtanov prilaz covjeku ]e ohoiost, zbog roga \t jedini spas od le 
spletke i zamke skromnosi. 

Preneseno je od Ijada ibn Hirfvara, r«li'pl!=Eiu'iflliu, da je rekao: Rekaoje 
PoiUmik MiblinJiu vi.jtii vc i^hmiAUahmije objatfio da hwhteshromni 
toko da se medusobtio ne hvaUsete i twpravdujedni dru^ma ne 
Unite. Muslim, Ebu Diiviid i Ibn Madze, [aMmchumulUi. 

Prcneseixo je od Ebu Hurejre, jAdij JUsu Wiu, da je Poslanik, «liaiL»- 
hu deihi ^« «il*m, rekao: Kb godje skroman u imeAUaha On £e ga 
jtzdi^L^^^ Muslim ! Tirmizi, rati.b]=hLunuLbh. Wi S - Jdja ti pohvalom 

Znaj, brate muslimanu ako .tavolis pohvak slusati na svoj ratun 
sejtan ti je pnsao sa viata sainodopadljivoiti a to je ubita£na bolest. To 
sc odnosi na pohvalu za ncsto sio je pri tebi. Spas od loga je u tome da 

se sjetis svojib mahana i grijeha a svaki covjck iitia skrivcne nedostatke. 
Neki dobar £ovjek rekao je covjeku koji ga je pohvalio; Kada hi grijesi 
iwhili miris niko ne hi magdo ijediti u mojoj blizinL 

*'^ Muslim bi iei'hi Neve\'i. 2/89, 

'^ Mi SDio prevcli hadis ovako, a ima i druga iiiaienje kcyt: glasi: Ko godje skro- 
man iponizpn Affahii. bit ce azdignut Oba znacerja su ispra\Tia i zastupljenA 

koduieiijaka. (op. pre v.) 

217 I Zaitita od dzina i sejtana Sejtanavi prilazi Ijudskim ^rcima kaka ill kvari 

Medufini, ultoljko pohvala nije zasi ozena ludilo je radovnti se tome. 
Jed an mudrac je rekao: Ko bude zadovoljau pohvalom za Ito nije zasktian 
omogucioje onimu sto zek da ga i$miju, 

Rekao je Ibn-Mukaffea, nii.ii«thutb[i: f& prihvati pohmhi isti je kao 
onaj ko sam sebe huali}'^ 

Receno je: djela If kude i hvak 

Nijt uvijek onakav huftviTsi ga drif 

niti svaki trgiivac zamdu stvsra 

.1 

/ fiisu sui za itaje mtilil pavjerljivi za mahant- 
fiiti svi kaj! preuzmu cjti^nje no. sirhe podobn^ 

Pohvala do no si brojne nevolje, neke od njih su saniodopadljivost i 
oholost pohvaSjenog sco ce ga upropasciti. 

Preneseno je od Ebo Musaa d'Esarija, r.J»ji.tL.im'itiJsu, da je rekao: Pe- 
shnik, sjiklUhu "aJsjiiJ vt jeUerti.^/f CH6 fiekog copjekd kako pre^eruje u pohvali 
dmgog hv^eka, paje rekao: SlomiUste, ilu uniitiU ste cot^eka.^*^ Mut- 
tefekun alejhi, lekst se naJazi Itod Buharije, nhimciiu!L=]i. Ovim je PoslanJk, 

sjitaJkhu 'alejJii it M:Li<;m, pojasoio da jc livab opiistva. 

Preneseno je od Ebu Bekra, MHijallhi^ antiu, da je neki covjck spomenut 
u prisustvu Poslanika, HLIsLlliilnk.sttjhiT-e.dinn, paga je neki covjck pohvalio. Na 
10 je Poslanik, aUaDahu alephi v? «n=rn, rekao: Tesho tebi sloinio si vrat svome . 
hratUi toje ponovio Disepum, ako ga bas Jtmrate pohvaliti onda recite: 
MisUm tako i taht, ako uistinu misli, a Allah ce mu sv&diti mhm. A, 
nihyg ne hvaUm daje dohar kodAUaha, Muttefekim alejhi.''*" 

Od losih posljedica pohvale jie nevidenje nedoscataka pohvaljcne 
osobe i netraienje iitih. I I "* Edebu sd-dtinja vc ed-din, str, 213, 

"^ Bdehit ed-dunja ve ed-din, str, 214. - ' 

*" Buhatimea'el-Feik 5/nfi.\ Muslim bf ierh'ii^evevi. IS/ 127. 

'" Buhctrimsa'd-Fesh.^!nA.\ Muslim in SerhiNsvevi, IK,/ 126. 
Zajtita Dd diina i sejtana ^eitanovi prilaii Ijudskiin srcima kako ih kvari 

Losa posljcdica pohr^le je i to sro se pohvaljena osoba smacra dobrotii 
i ne tmdi se raditi dobra djela. U toni konteksm je icltao Zijad ibn ebi Mu- 
slim, i^bi^.iLuH.h: Kegodhijepohvalu ili komplimentprikazemuseiejtarL 

Jedan pripadnik prve generacije jc rekao: Ko se obraduje pohvati <h- 
pustio je sejtanu da ude u fijegoifu unutra^npst. 

Jedan drugi je rekao: Kada n kazu dobar si covjek, a tebije to dmze 
iuti nego da ti kazu loUi coifjek, ofida si tako mi Ailaha, kS covjek! 

Omer ibn el-Haitab, sd^jiU^h^ inh^, Je rekao: Khmt£ se pohi^k jer toje 
kkr^e. Ta prcdaja je prenesena kao Poslanikov, silUbh^ aicjh] « «.Ue.ii, govoi pu- 
tem Muavije, ,.ciij.iiah« '.^h., zabiljdili su je Abnicd i Ibn-Madie, 2/1232, «i^ 
m^u..Jbh, autof ^)<^2.Ez-Z£iiaid]s: ocijenio lanac prenosiJaca kao dobar. 

Ebu Haniid el-GazaJi, r.KLmehuii.h, je rekao, ukrarko; Uodmsu rut one 
koji hmk i kude Ijudi se pormsaju najeditn od cetiri mcirm: 

Prvi je: da se pobvali raduje te TahvaJi na njoj a Ijuti se na kritiku i 
zamrzi onoga ko ga kritikuje I svcti mu se. 

Drugi: da se stcem Ijuci na onoga ko ga kidi all se uzdrii od osvcte ru- 
kama i jezikom, i da se srcetn raduje pohvali ali sesuzdirli od pokazivanjate 
radosti. To ]t. maiijkavost ali u odnosu na prvi nacin je saviscnSTvo. 

Treci: to je poietak potpunog stanja, a to je da mu je svejedno za 
pobvalu J poktidu, ne brine se '^a pokude niti ga raduju pohvalc. 

Cetvrti: toje stanje iskremssi u ihadetu. Mrzi i pohvdlu i onoga ko 
ga hvitli, jer zna daje m stetno za njegom vjcru i daje upropastdpajuce 
za njega. a wli onaga ko ga kritikuje ako mu pokhni kritiku i upuri na 
tijegove grijehe,^"^ 

Zbog svega togaPoslanik, ^MAhhu '=i^ii:jvf s^llcm, je naredio da pospemo 
prasinu pored lica oiiib koji hvale. Mikdad, RJij.iidu, '.uU, je vidio nekog 
covjeliakako bvali Osraana, RJijiiiih,. ..nhLi, pa je sjeo na koljena, uzeo pra- 
sjnu u niku i prosuo pred licem tog covjeka, Osman, ^diisibhu -^fthu, ga 
upita: Sta t^ radUf Rekao je; Cuo sam Posknika, sJidl^vh.. '^lojhi v^ s^si...!. kad 
je rekao: Kada vidtte one koji trmogo hvale pospite prasinii pred nji- 
hovim licemP"^ Muslim, Tinnizl i Ibn-Madie, ratiLmehumuii-iiL. ^' Ei-ihja. 1&57, 

« Mwsiint bi serhi Nevevi, 18/128.; Ttrmizi, 4/26.; Ibn-Mad&!, 2/1232. w 
laltita od diina i sejtana Sejianovi prilaii Ijudskim srcima kako ih kvari 

? - tm\evi\t dobrtti djeU da bi ih Ijudi vidjeli 

Precvaranjc )e vetiki otvor u covjekovo srce na kojt sejran ulazi 
u njega. To nalaie tnuslimanu koji ielj Allaha, l^ihc v^ ii*ll! i aJiiret da 
svojc srce pretrazi, pa ako u njemii nade idju za necim drugira a nc 
samo :£a Allahom, m^.^ v^ di.;He, mora to brao uklonltL Isto tako, mora 
pretraziti svoja djela i ako nade svimiiju prervaranja trtba iK ocistj- 
tJ od toga. 

Pretvaranje je naz^'ano lirkom zbog toga sto se umjesro Stvoritclja 
.JUl^^ izffividzelk vtj<li racuna o stvorenjima.^*"^ Poslanik, ^iLJbhu'aJe^'^^Kl- 
fcm. je rekao: NajvUeseza vas bojim jrutlag mka. Upitak: Staje to mail 
sirk> AMiov Posknice? Rece: Rija - pretvaranje. Allah 6e reii tut Su- 
dnjetn dmiu kada buds dijeUo tui^ttde: Idite omma z^g kojib ste se 
pretVitraii radeci dobra djela i vidite una U juigrads kod njiM^^ 

Ljudi sc precvaraju u mnogim snarima, neki u anasiju, neki a iba- 
deni, a neki li sadaki. Prtmjer za to je hadis koji su zabilieiili Muslim i 
Nesai, «h™eh™iuiJ^k, od Ebii Hurejrca, rsJjjJi^iiu anhu, da ;e rekao: Cuo smn 
Poslanikt, qiUIUhu 'ilcjhl vf «!kn,, kiidaje rekao: Prv&m ie sepresudUi na 
Sudnjern danu hhidii. Bit ce dovedmpa ie ga Aihh podyetiti tia 
bUgodad a on ce ih priznati pa ce ga AUah upitati: ^ta si uradio s 
njima?Reii ce: Boria sam se u Tvoje mte dok nismn po^nuo, Allah 
ce recii Laicl borio si se da hi se rekh hrabarje, Toje ve6 recetfo! 
Potom ce biti naredetto da ga odvedu / bit ce odvedeti Ucetn vitiefiitn 
po zemlji i hit ce baieti u Dzehennem, Potom ie iepresuditi iovjeku 
kojije ucio ztiatije ipoducavao drttge, ucioje Kur*an. Bit ie dove- 
den i Allah ce ga podsjetiti na blagodati, on (Se ihprisnatipa ceAb 
lah reii: Sta si uradio s njinut? Reel ce: Ucio sarth poducavno druge i 
ttcio Kur'an sue u Tvoje mte. Allah ce reci: La&eS, podttcavao st da bi 
se rekh ucenje, ucio si Kur'an da bise rekh ncaije. Toje vei rece- 
Ho. Potom ce biti naredeno da ga odvedu i bit ce odveden lican vu- 
cettim po zetrdji i hit Se bacen u Diehetmem. Pot^vi ce biti doveden 
covjek kotneje Allah dao velikn i riiczuovrsnu opskrbn, Allah ce ga 
podsjetiti na blagodati, on ce ihpnzriatipa ie Allah recti Sta si ura- * Hadis u ve?j s tim vjerodostujniin je ocijenio AJbani ii dje!u SahiSm el-tergib, 1/17. 
*" Miiiwiri jc rekao u djelu Et-Tet^ib. 1/4^: Prertio gaj? Ahmed dobrm iancanpre- 
nosihca ' iHejjid Vjcrudostojnim i«i je ocijenio v Albani u djelu Sahlhi eHergW, 
^ 
Zaitita od Aim i sejtana Sejtanovi prilazi IJLdikim srcima kako ih kvari 

dio s njumt?Rea ce; Udjeljivm sam imetak u sve vidove dobra koje 
voiis. Allah ce reci; Lazes, dijelio si da bi se reklo dare^Ijiv je, Toje 
vec receao. Potom de hiti tiuredeno du ga odvedti i hit ie odveden U- 
cem vuienimpo zem^i i bitce baien uDzehemtem."^' 

Preneseno \t od Ebu Hliida cd-Darija, T.d;jn!Lah^/an>i«, da )t cuo Posla- 
nika, =.lbli.iLU ■.i.ji,iv...iic,r„ kiidfv je rtkto: Ko btide radio dobra djela da bi 
bio vidm i da se cuje zatijega Ailah ce ga na Sudnjem danu razot- 
kriU. Muniiri, ™hJmAu]hh, je rekao u $vom djelu Et-Tergfbu ve et-terhihu. 
1/44: Prenio ga je Ahmed, ,Jnm&»M,. dobrim kncem preriosikciL^^^ 

Od Diunduba, ndipibhu -^Bhu, je preneseno u dv3.Sahiha da je Posla- 
nik, 5,ii»U.ii. '.i^jh! « .^lb.«, rekao: Ko b$ide radio dobra djela da ga Ijudi 
ifideAWih de ga rasetknd, ko bude radio dobra djela da se za rijega 
htje Allah ie i njega razotkriti.^^" 

To je navelo pripadnike prvih generacija da kriju svojs djela kao sto 
Ijudi krifu svoje grijehe i mahane. Znaj, glavni razlog cinjenja dobriL 
djela zbog dnigih je ielja za pohvalom i strah od kritikc. Zasiititi se od 
toga moguce je na sijedeci naiin: 

1 - Mora J znati da ti Ijudska pohvala nJsta ne vrijedi ako si kod Al- 

laha, «i.vfdKll*, bezvrijedan i njihova pokuda nimalo ti ne sted 
ako si kod Allaha, nsrvrdidif, ugledan. 

2 - Znaj da je covjek slabo stvorenje koje nimalo ne moze ni pomod 

ni odmoci naio^ito na Dan tYOJe najvece potrebe i siromastva. 

3 - Znaj, pretvaranje ponistava dobro djelo, a ponekad ga prebaci i 

na vagu losih djela, 

4 - Ako sc bojis da Ijudi ne vide koliko si lok duse i cmog srca na 

dunjaiukul Onda imaj na umu da da to Allah, .,z^..d:A\<, zna i da 
ce tc osramotiti i sve na vidjeio iy.nijeti na najvCiieni skupu pred 
svim stvorenjima. 

5 - Ako osjetis pri sebi preivaranjc odmah nastoj oikloniti taj osje- 

caj od sebe. a potom okreni srce iskljucivo Allahu, ^>^ tc iuiu. »f Musiim hi ierhi fv'evevi, \3i5ii/,tissd.i, 6124. 

*•* ASbari ga je ocijenio vjcrchdostojnim u djelima Scthihu si-ter^ib, 1A6, i Es-Sil- 

sile es-sahiha. iiadis br. 95 L 

•" Btihmi mea'et-Felh. 1 1 !Z'ib.\ Muslim bi lerhl Nevevi, 18/1 1&, 

221 II Zastita od dzina i sejtana Sejtarovi prilazi [judskirn srcima kako ih kvari 

Znaj, prvo sto seJEin zcli od tebe je da osravis dobm djelo i ne uia- 
dis ga. Ako to ne uspijc pokusa te navesci da radjs to djeio neiskreno u 
neiije drugo a; ne u AJluhovo, :.j™ v.= ti™il<:, ime. Ako ni to nc uspije govori 
ti da nisi iskren i da se pretvaras u roni djelu te da sc tiepotnebno trudis. 
Pripazi se toga, Allah te cuvao, i kJTana ne slusaj jer on ti je jasni nepri- 
jatdj koji vodi u zabludii. 

Rekao je GazMi, nhimehnltsh: Om kojise oshbndaju sijtanomgzdmde- 
r^a u vszi s tim mog^ se svntdti u ictiri kategorip: 

Prva: oni koji odbiju lejtanovo zavodenje i poreknu ga, dli $e ne zit- 
dovolje time i nastitve roipravu s njim u mhlima misieci daje to bolje za 
njihovo sTcs, aiije obmuto. om time gube jer supt^kinuli oboz^vanje AUa- 
ha, aaic-vf diei!e, kojc su praktikovdH i kaa da su otpoieU borbu sa drumskim 
razbojmcima, aprelazak nit horbuprotiv dmmskih razbojmkaje nedoita- 
tdk razboriiostL 

Druga: oni koji ziiaju daje suprotstavljanje i rasprava nedostatak te 
se zadovoljc odbljanjem i poricanjem i nc raspravljaju s njim. 

Treia: ni oni ne raspravljaju jer jc to giibljenje vremena, iako malo, 
all u dub i 111 duse mree pretv'aranje i kjtanove lazi te naistave s djelima koje 
su radii i LK inrznju prema prctvaranju i kjianu bez rasprave o tome. 

Cewrm: oni koji znaju da. im sejtan zdvidi i had god osjete njegovo za- 
vodenje budu iskreniji ijos m'e Hne ibadete i kriju ih kao i sadaku. Sve to 
rode s ciljem izazivanja s^tanove srdibe, Prtnesensje od Fudajla ibn Ga- 
zuanUr r.btm=hu]i=ji, daje rekao kada muje receno da neki covjek rttzno gom- 
ri njemu: Tako miAUuha, rialjutit I'u (tnogko muje to naredio> sdltana. 
Potomje rekao: AlJahu nioj, oprosti mu! Kada sejtan vidi iotjeka takvog 
kbni ga se da taj covjek ne bi zaradiojoi vUe levapa. 

Harii e!.-Muhasibi, rihimehulbh, /f tmveo veorrut lijep primjer za ove tf- 
tiri ikupine, rekao je: primjer te fetoerice je kao primjer cewerice koji su 
krenuli na haiku znaftja i hadisa da name uputu. zminje i bkgodal i&ga, 
Neki nevotar impozavidi fta tome poboji se da ce saznati Isdnu ipresmne 
ih s ciljem odvrae'anja ad togsijek, Prtfogje pozi/ao mt djelo zablade ali on 
odbije, kadaje odbio poktdao gaje mbaviti raspravom o tome pa ^e ovaj 
zamtavio i poceo raspravljati s njim misleci daje to dobro za njega a ne zna 
daje to ovome i cilj kako bi zakmnio na lijeho dobra, Kadaje prosae drtigi 
i r^egaje zamtapio teje stao, odbio gaje, ali se nije borio s njirn i hrzoje I 222 ■M 

Zastita od dfina I sejtara ^ejtarovi pri[aii Ijudskim srcima kako ih kvari 

zaurliB. Zalntall se mdovao i torn vremenu koje je proveo zostajuci da ga 
edhije. Trecije prosao ne osvriua se na fipga. i ne ztn^mvljajuH sejednG- 
stavnoje nasmmo id, tamogdjeje knnuo. S Kjimje izguhio svsku naduza 
uspjeh. Kadaje cetvrHproia& nesamo da nijesrao na njegov poziv negoje^ 
da bi ga na§utio. pomrio da U& pnje sUgtte ka svom cilju. Ako bi pomm 
prokziii pOTsd npgu. sve bi ponovo poknsao odvratiti osim posljednpg,^'^'^ 

Zbog toga su mnogi iz prve getieracije pove^vali dobra djek kiida 

bi osjetili da ill lavodi sejtaii zelecf ga talco rasrditi. Rekao je IbraJiim 

Tejirti, rahimehulbJi: Sejmn covjeka navodi tm gfiph, neka ga ne posIuJa i 
neka uradi dobro djelo osmvit cega. Utjecaj pretvomnja na nagrQdu 

Znaj, AJlah ce upiuio, prctvarinjc moze biri u osnovi djelii ili u ne- 
kim dijelovima, ako djelo u osnuvi bude uradeno zbog pretvaranja, tf, 
aico je glavni poknetac da se to djelo uradi prervaranje, ono je neispra- 
vno po kDiisenziisu. Medutim al-to pretvaranje ude i! dijelove kao sto je 
duzi iTiku iJi sedzds, ulema sc podvojila u vezi s riiii, jedni smatrajii nc- 
iSpravnim cijeSo djelo, a drug! smatraju da se sanio isagrada umanjuje. 

IQ - Sainodapadljivast 

Saniodopadljivost se raziikujc od oliolosEi iiroliko sto oholost ima 
tri mkna; cQvjek kojl se oholi, razlog oholosti i onaj iiad kim se olioli, 
saxnodopadijivosr ima samo dva nikna, osnovet covjek i raxiog samo- 
dopadljivosri, Samodopadfjivost jc pn?a stepenica obolosis, uijeiemo se 
j'^Iahu, a2itvHdi=i!=, od objt bolcsti. Samodopadljivos: je sinairanje blago- 
dati velikom i aslanjanje na nju zaboravijajuci od koga je dosla. 

Samodopadljivosd ima nekoliko vrsta. Ncki Ijudi se tako osjecaju 

zbog zdfavlja, snage skladiiosti lijela i lijtpog izglcda, Takvi nioiaju zna- 
ti da je sve to prolazno i da ce istrubnutl 

Neki sc osjecaju tako zbog raziima, intdigcncijc, mogucnosri da iz- 
vlaie slcrivene pouke u vjerskirn t ovosvjetsldm disci pi iiiama, Kao plod 
le vrscc samodopaidljivosEi je tieosvrtanje na misljenja drugiii i neodstu- Et-fhja, 1 S96, 223 ^^H i^^pH^I 


i 
Zaitita od diina i %t\tim Sejtanovi prilazi Ijudskim ircima bb ih bari 
I 1 


panje od svog, druge ne 2,eli ni cuti. Takvj moraju razmisliti o boksti it 


H 1 


mozgu Itojom ih Atlali> iw^ %•.: JiciSc, moze isltusati. Tada bi iTgablli i ra- 


I 


H I 


zum i inteligenciju. ^'iroga neka zjihvalc jMlahu, ™r y« dirli?, na "J:drciv!ju i 


I 


H 1 


zahvaJc Mu na blagodari. 


1 


^^B ^1 


Nekl Ijudi se rako osjecaju zbog porijckla i misk da 6c uspjeri iieu- 


n 
pitn.0. Zar nije sin covjeka koji se pripijujc Hiisanii ill Husejnu, nJiMH^ijii 
anhums? Ncka xna :a/ da koga njcgova djeia nc uUnc uspjesnitn porijeklo 
mu nedc pom.ocL 1 nekft ziia da je PoslanJk, hiiyUhn aJeilii ve w[\*m. po/.vao 
woje najbltfe i rekno; FatiinOf ra-didobra, djeiajja ti kodAUaha niita 
HE jnopiponiQcH'''^ Murtefekun alejhi. , 

Neki se tako osjecaju zbog brojne rodbine, po rod ice i djece. Ta- 
kvim su dovoljneAllahove, azzc vcdzcUe, rijcii: 

ittz Z)/iM kadji c'e iovjek od brata svoga pobjecif t od majke 
svoje, i od oca svoga, i od druge svoje i smova svojih, toga 
Datui c'e se si*aki covjek samo o sebi britiutiJ^^ 

Kako se mo'^es samodopadljivo ponasati zbog nckih Icoji cc tt- osta- 


4 

ii 


H 1 


viti na cjtdilu Itada i\ budu najpcufebiiiji. 
^^B 1 ' 


Neki su samodopadljivi zbog imecka i bogatsrva, oni ncka pro- 
H 1 


uce ajet; 
I 1 


1^1 ^1 '^ \\'. 4il Jl .\'J^\ '^\^^\ \^^ 
H 1 


1 ' , 1 ^' 

ijtuti m sie siromash vi irebate Afla//a, aAlhthje Neovi- 
H 1 


san i hvale DostojanJ^^ 
H 1 


T iieka cuju Poslanikov, s.ill.,iu[n. -^ilfjEii v= ^ilL-m, hadifi; Neki covjek 
H 1 


prije vasje hodao nadmeno vuknci Ggrtai po zemlji t protjeran 
H 1 


je u zemljiti n ujoj ce tako propadati do Sndnjega dana.'''^ Mut- 
H 1 


idekuii aiejhi. 


■ 


1 1 


Neki se tako osjecaju zbog ibadeta koje ctne. To su neziiallce, jer ne 
1 1 


yjiaju da li je njihov ibadct prihvaden ili nije? 


- 


H 1 


"' Buhan mea ' k')-Fesb, 8/50 J .; Muslim bi SerM Nevevi, 3/79, 


^H 


™ Ahese, 34-37. 
^B 1 


*" FaSir. 15. 
1 1 


"' Btihari mm'el-Feth, 10/25«-~ MusHm bl serbt Nevevh 14/^4, 


n 


1 1 


224 


I 


Zastita ad diina i ^ejtana Sejtartovi prilazi Ijudskiin sixlma bko ih kvari 

Mcsnik, rikLmfhuibh, jc rckao: Csijekuje domtpio znanja da strahuje 
odAIkha, n^vt dwiF*, ji neznanja da sedivi smjim djelima.^'*'' 

Preneseno je od Omera, rMHinlkhu 's^nhu, da je rekao: U hpramm teubu 
spada n^esnost o grijehu, u dobro djelo da ne bttdeS mmodopudljiv i u za- 
hvulnost da zrmS da ne zahvaljujei d&voljno. 

Rekao je Mutarif ibn Abdullal^, Rhimehuibk: Dr^iie mi je prs^pdvuti nac 
a prabudU ,fe kajuci se nsgoprsvesti noc u ibadetu a divvti se ^mrne djdu. 

Preneseno je da je neki covjek upitao Aisu, radifiiuim 'iniu: IQida Su. 
znsti da sam dobar? Rekia mu je; Kada shvatiJ da si !ol Upitao je: Kkd 
cu shvatUi da sam lofi Rekia je: K/ida ihvaUs da si d^b^r, 

Buhari, r^himLimLbii, je rekao: Rskao ji Ibh Ebi Mulejke, i-ihimchuLUh: Sreo 
sam nideiet ashaba svi su strabovali ad Ucemjerstva.'^'^''' 

Rekao je Ebu Lejs es-Semerlcandi, rjhimtiiuLiiii: Kozeli ilomitj samodo- 

padljivost u sebi nekn, uJ^i cetuero: 

Prvo: nekit sniatru da tispjeb i uputa dolaze od Allaha, iza? ve dzclle, ako 
take gisda na to nece se diviii sebi nego ce zahvaiiti Alluhu, 3.t2s. ye disllf. 

Dntgo: neka gkda u biagodati kojt ntu je Allah, i^^. v? ihAh, podario. 
Ako bade gkdao u hUgodad ttavsst cega na zahvalu na njima i svQJa djek 
ce smatrati malim te se nece njima diviH. 

Trede: neka scrahuje od odbijajija djda, ako bude scrahovao za ro 
nece se diviLi svome djelu. 

Cetvno; neka gkda u gfijehe kojeje uradio prije tog djeU, ako bude 
strahovao da ce na vagi djela prevagnuti hsa djela nece se divin dobrim u 
tdikoj mjeri. A, kako da se divi smjim djclima kada ne zna kako ce biti 
kod citanja knjiga djela na Sudnjeni damu radovati se }. diviti svojini dje- 
lima moze tek nakoncimnja knjige djeia.^''^'^ ■^ 


I 


" Dar[mi, 1/93. 

"• Buhari: Kitalju eJ-inian, babwn havtii a|-mu*ininlEnjiilihetja anidtiiiti vc hiivc 

lajeSu'r. 

'" Tenmuel-gafiiifj. str. 252. 


225 ^F 
1 


1 r 


Zastita od iim \ ^ejtara SEJiarovi prilaii Ijudskim srcima kako ih kvari 


1 


H ' 


1 ! - Nejlrpljivast i malodusnosl 


g 


^1 


Gubitaii stTpSjenja je sejtaaova plovilica kojoni covjeka vodi u more ha- 


■ 


^^1 


ludnacija i razmialjaiija da bi g;i bacio nii Icmju u okcan nesiguinosti i tuge. 


J 


^^H 


Vjenilk plovi moriina zado%'oljsrra i mirenfa sa Allahovom, =^i; ■,^^\k, odre- 


H 


^H 


dbom na plovilici sabma dolt ne stigne do obale spasa J klasa h neprililca. 


■ 


^H 


nFlaiima gubljcnja srrpljenja rekao je Maverdi, .JiLmthu[Li!ii; U 


A 


^^H 


njib spada neprestmo razmiUjanje o nesreci i predstavijanje u mislima 
^^H 


kako ce sue izgledati tako da nimaio ne ra^mislp o utjehi. Omer, rsdii^iSn. 


H 


^^H 


hi. ■i.r.tm, je rekuQi Ne tjerajte se mpbi razmiUjanjem! A, jfddn pjesnik je 


^ 


^^H 


rekao: Nista ne moze covjeka roituziti kao rdzmisljanje. U njih spada z^- 


^A 


^^H 


' Ijenje i ueiika (uga ztt izgubijmim tak& da smatra daje gubmk tienado- 


'd 


^H 


knadivi zatopomje sve vise mahdusan. Zhog togaje Uzviseni rekao: 


1 


^H 


j^4i Ji^ 'i^ ii V iij ,ilir i; i^>= Tj fi;U i; Ji i^t ^ 


4 


^^H 


Da ne histe tiig&vaU za onim sfo vmnje projnukle, aiduse 
^H 


ne bi$te previse radcvali otiome sto vam On dadtie/^ 
^B 


JedaJi pjesnik je rdcao: , 


M\ 


^H 


U bekju iizdaj se u Alhha i zadovoljsn ~ 


m 


^H 


njime budi, Allah je raj koji ih orkknju 


M 


^H 


Ksd Allah adredi pomiri se s tiin 


1 


^H 


fiemd 5pma od ojioga Its adredi 


^ 


^F 


Tuga nekad wnisti ioijeka aii 


4\ 


F 


ne tugitj sve tojc djelif Alidha 


1 


U 1:0 spada i £esto kukarije i gow nestiosnoj tugi, neki su pro- 
mmafiJi ajet: 


M 


H 


W' 


1 


^Lj^ \'JJis ^^-^^ 


1 


1 


Ti se stt-pi sttjtljetijem lijepini./^ 


1 


I 


da '^iiaci strpiti se bez iaJbe i jadanja. 


■ 


H 


>■* El-Hadid, 23. 


■ 


«• Ei-Mearidz, 5, 


L 


1 


226 


I L 


1 


1 Zastita od diina i sejtana Sejtanovi pritazi Ijjdskim srcima kako ih kvari 

Preneseno je od Kaba e!-Ahbara> rahimehuita!,, da je u Tevratu pisab; 
Koga ziidesi nesrecapa se pozali Ijudima zalise rui. svoga Gospodara. 

Pf lea se da je jcdna beduinka usavsi u pustinju cula vrisak i plac iz 
neke kirce, upirala je: Skije to^ Neko joj rece; Nekoje umm, Rece: Mi- 
slim da. zapontaiu protiv svog Ggspadara, na Njegotm se adredbu Ijute i 
Njegomt nagmdu fie &ele. 

Prenosi se stara mitdrost: Konie se srce siegne jezik rfiu se atcepL 
Jedan ucenjak je srocio stih; 

Ne zali se mnogo prijatelju 
vmti ie Stvoritelju ne itvsr^u 

Davljetiik davljemka izvuii ns mozs 

Jedan dnigi je rekao; 

Nt iaii le na vrijems^ dok si 
sdmv Bogatstvoje zdravo tijelif 

Sta vrijedi halifa kad hi 
dunjiduk imao a bolesian hh 

U 10 spada i giibljenje nade u utjehu, tako da ga U3^ rugu zbog do- 
gadaja muci i gubitak nade u utjchu. Tada nestaje sabura i grudi to ne 
mogu podiiljeii, 

Rekao je Ibn er-Rumi, hihiiBthiiiish:- 

Strpi se -Tfioja 
duso saburje spas 

Mazda, kadie izguki 
nada dode rteha i^enndii 

Jedan drugl jc rekao: 

Misiis da tfikocaxauvijek tmje kada 

hi neho zauvijek trajide cudo hi bih 227 ^^H 


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H 


1 


^^M 


^ 1 

Zajtita od dzina i sejtaria Sejtanovi prilaii iiLdikim srcima kako ih kvari ■ 
Dogiiduji (^ uee teikarn zivotu ^^| 
i odgajaju aka fo koyhti odgo) ^^^ 
Kada bi iovjek od i/rsmenu i (razio da 
vje^na traje itrah njfgmJ ne bi d&hh 
U to se ubraja i gkdanje u one koji nisu iiesrecom pogodeiii i koji 
1 sigiirno i udobiio uzivaju u dobrima koja sii im data. Sniatra da je samo 
il ' on pogoden nezgodom a prije toga je bio bo i oni, cini mu se da je iz- 
lu 1 dvojcn a bio je jednalt kao i drugi. Tada i'/giibi snpljivost i iiema snagc ^jl 
" 7ahvaliti na dmgim blagodacima. Kada bi gledaa u one koji su pogode- ^H 
ni nc5recom l<ao on lalise bi mu bi!o strpiii se i bio bi bliii izlazu. ^H| 
II Neki pjesnik jc poditrio jednoj Arapkinji slijcdede stiHove; ^^M 
1 ' 0. Ssvje^Si ii^^ ^^ rsukon 1 
tdko^a iekn oiakhca 1 
Vidjdi smo iTinagff hngatsh ^^H 
jos jute nije bio slobad^n ^^H 
Postaa je vlasnik zinfii i ^^U 
poijedomlac zia. i dobra ^^| 
1 IspjtVfto Mtn Ttekifn knjiiffvnkima: ^Bn 
Cwjek se boji dogadnja koji dokze ^^H 
i f^aJu izgubi a na kraju sve dohro budt ^H 
Zar tie vidis da noi kada tajamn ^H 
ivt prekrije zora dode i tve ojvijetli ¥ 1 
Zat0 tiegubi nadu aka li od onih koji ^H 
znajujey ifrenienase mijenjaju.^^ ^^M 
Malodusnost i nestrpljivos: je u IjudskoJ prirodi i zato nas je Allali, V 


^^^^^^^Hr •' 


^H= v.. Jicii.. poducio Itako se toga rijesiti u ajetu: j^M 
W ' [ ™ Eiielm ad-dimja ve ed-dhi. str. 27 1 - 


1 
228 


J 
'1 


J 


^^^^^^H 


^^^^^B 
1 


■ lastlta od diina I sejtaiJt li\mm prilail |jdskim srcima kako ill kvari 
"jf-\ ill \i\}_ ( Y >) L^jjf _^i 4^ li) ( ^ 1) ^Js* jli ^LCJVi Si 

ikj^ii iiii *ij} ^1 j^fii (r » ) i^ji^ ^ ^;^!i j^Ql ^Isuu; li )1 
J iitf^t (r i> b^^^ L^y^ ^xl ^jUi3 (TT) 6^'U i^*^^ 

Cotyekje uistimt sivoreii mahditiitn^ kada ga tievolja srm-r 
de- ocajanje, a katia ga zadesi dobro, on ga jtskrathtje osim 
ktanjiica koji su u svojhn namazima ustntpii, i oni u Hjhn 
imecmm bude odreden dio za onoga koji prosi i za onoga 
koji ne prosi, i oni koji u oiiaj svtjet hitdu vjerovali, i oni 
koji od kazne Alkihope hndn sfraffoi/ali a od kasjie Gospo- 
dara svoga niko nije sipirnn i oni koji sddtia injesta svojtt 
Intdit cHi'iili izivjelijedinoSfi suprttganui siiqjim His oninui 
koje su w vlasjiistvu njihovu - anij doista, prijekor ne za- 
shtluju a oni koji ira£e izvan toga, oni it grijeh ttpadaju, i 
oni koji poijerenc im amtineie bndu hiDaU i obaveze svoje 
jspunjai'ali, i oni koji stjedocenja svoja bndit izvr$/tvalii i 
oni koji namaze svoje hadu revnostio ohav^ali oni ie tt dse- 
nnetskim baiciuna biti pocftsceniJ"' 

Ko se okiti s ovih devet osobina spas it ce sc o^aja 1 beziiada: 

JVwji: skruscnost u niiiTiazu, Na to se odnosi dio ajeta: 

^ 1 s a , J ^ ^ i 

Osim khinjiica koji su u svojim nmmazinut jisttajni... 

Ajer je tako protLirnacio 'Ukbe ibn Amir, wiiitiifhuiiah. Ibn-Kesir, rKs- 
mthuiuh, je rekao; liSi le rzraz hrisii za si^jaai vodu koja ne protiie.'^''^ 

Druga: dobfovoljno d^ivanjt sxkata. «' Ei-Mew'idz, 19-35, 
1*' Tcjkir !lm-Kc'si>i 4/42 ! , 229 Mm od diifia i sejtanz ^ejtanovi prilaii Ijudsklm srdma kako ih kvari 

Treca: cvTSio vjerovanje u Sudnji dan koji podsiice na md dobiili djeix 

Cetvrtai strah i bojazan od Allahove, =-^^ v= iiii^siir, kazne koji covjeka. 
udaljuje od n'ega sto ^\llaha, a™ v^ rfri^lU, Ijuri i izazlva N jego\ij kaznu. 

Peta: ciivanje spolnih organ a od harama. 

Sesta\ cuvanjc povjerenih srvari i njihovo potpuno vracanjc. 

Sedma: izvrstnje dogovorenog i nevaianje. 

Osma: izvrsenje svjedocenja bez dodatka na njega, oduzimanja ili 

skrivanja. 

Detfeta: r^dovno klanjanje, pazcci na vrijeme, ruknove, vadiibe i 
mustehabe. 

Prienio je Ebu Hurejre, ridijaSlnhu'jnhu, od Posiillltka, alhtlaJiu'deiihfv^sclJcm, 

da je rekao; Najgore u covjekuje pohlepa k^ja dovodi do tualoduhio- 
stii kfiknvichtk koji dovodi do Jiestahilnosti,'^'^^ Prenijeli su ga Ahmed 
i Ebu Davud, niiiiimJinmiiJiaJi, dobrim [ancem prenosibca, 

Kada se coyjek ri j eli te dvije osobine ol vori sebi vmta sabora i izlaza iz tes- 
koce. i^slanik, Kdiailaiiu ■afcjhivfwlSsm- je reksio: Soburjesj^!'"'^ Tj. sjaji covjtku u 
raniama nedoumica kako bi vidio blizinu izlaza i nestanka nevolje. 

Vrste sabura 

Prua: sabur na iievoljama i nesnecajns, svejedno bile ii vezi s rije- 
lom, suprugoin, djeconi, imedconi ili bilo cim drugim. Pineuejieiio je od 
Ebu Hurejre, rjiiLjiiLiia '.nuSiu, da je Poslanik, i,ilull:ihu sUih! i*: iL-iicm, rekao: Re- 
kaoje Uzvisetii Allah: Kada tismrtini v&ljenu osttiwMoga robaaon 
sestrpi i nada nagradi dobitce Dzerinet,''^'^ Biiliafi, riJiimehuibh,, 

Preneseno je od Enesa, ndijairaliu anhui, da je cuo Poslanika, laJJaiiaXu 
vuHii ** ^slikn,. kada je rekao: Rekao je Allah, azze ve dzelbt Kada isku- 
Sam svoga roba gribitkojn vidapa sesti'pt dobit ce Dzettnet.'''^'^' Bu- 
bari, jiihirnchuiiih. i *■' Ahmed, Ebu Da'V'ud, 3/1 2, dnhriin lantem pnctiosiLaca. 

^ Muslim hi ssrhi Ncvevi, 3/1 01, 

5" Euhari mea' el'Fctlh 11/242, 

"' Bithari men ' el-Feth. i f).' 1 1 fi.; Tirmizi, AilH. 

230 rni laitita od diira i sejtara Sejtarovi priiaii Ijudskim srcima kako ih kvarf Preneseno je od Ebu Seida i Ebu Hurejre, n^lij^lUhu '^rtiiuma, da je Po- 
slanik, suUiiid™ 'Mhi -■<: =.LiLLm. rekao: MusUmnnu ce biti oprosteni gryesi i 
za umor, bokst^ tugu, brigit, neprijatnosh nevolftt^pa cak iza nbod 
trtta.''"' Muttefekuii alejh. ; 

Trcba imaci na umu da ta nagrada slijedi samo onima koji se str- 
pe. Tako znanio da su belajl blagodar i dobro m covjeka. Poslanik, id- 
WbKij dfihi v*^)l=m,'™ je rekao: KomeAlhih zeli dobro iskusaga. Buha- 

Takoder je rekao: VeUcina iiagrade zavhi odvelicine iskttsenja. 
AJhb kada zavoii nekoga iskusa go, pa ko bude zadovoljan bit ce se 
injhae zadovotjnot a ko se Ijuti i na njegaje srdiba.''"'^ 

Ebu Hiu'ejre, radiHUu'.jiiiu, jcprenio do Posktiika, unatlahu ^tThi ve stiltm. 
hadjs: Vjentik i vjentica bit ce hkusavani u sebi djeci i hmtkii sve do 
stisreta sa Allahom potpuno odgrijeha cisHJ*^^ 

Druga: sabiir a izvrsenju vjerskili duinostu Za izvrsenje duinosri, 
borbu sa soboni i sejtaiioin potrebaii je sabar. U com koniekstu Posla- 
nik, idldlRhu '.i=ihi .tidifm, je rekao: Muhadzirje orutf ko ostavi zabranje- 
nOf a mudiahid ko se bori sa svojim strastitna.''^^ 

Poslanik, HiSbsiahcL :.Li:]iLi ve ifHem, je rekao: Diebennemje okrtfsen sfra- 
stinm a Dzetmet teskocama,-^^ Buhari i Muslim, rahimehi^i^uiidijaovo je 
Musi I mo va, tdiimmnlUh, verzija. 

Treca: sabur u necinjenju grijeba. Uzvikiii )e rekao: 

A 07W7ne kojije od stajanja pred Gospodarom svojitti stre- 
pio i duiu odprohtjeva uxdriao Dxennet ce boraviste biti i stgumo j/j *' Buhari mea ' eS-Feth, 1 0/ 1 C3 ; MusUm hi serii i Nevevi, 16/130. 

'" Buhari mta'el-Fe A 10/103. 

"* Titmizi, 4/27, i rukao je: Hadh-jchasen - dnhai: 

^''Tinmz\AI2i^.^i:e:)iaojs-.Hnt!isjesahih--i:/erodosmjan. ^ 

'" Tshridzii d-Ihja, 85/2, Iraki je reWao: Premjeii jsu ga Ibn-Madze f Nesai sa dva 

dohra lancti prenasitaca. 

"' Buhari mea' d'Feth ] 1/^20.; Muslim hi serMNevevi. 17/165, 

5" En-Nazi at, '^Qi 4]. Zastita od d^ina i sejtarra Sejtanovi prilaii Ijudskim srcinna kako ih kvari 

Po^lanikv oibiiihu ^iitjbii w «llf m. je nekao: Dunjahikje za pjemika za- 
tvor a za nevjtniika US^met. Prenijeli su ga Muslim i Tirmizi, ^:Jii^,=- 
humuJiji i dodao: Hadis je dabar ^jerodmtojun,'^^^ 

Sejtan covjeku uJjepsava grijehc. cini ih dragim i piibljz;ivaga.ka nji- 
tna kako bi ih pocinio. Prhnjer za to je zeiia koja izade iz kude. Sejtan 
bude uz takvii itnu i uljepsav^a je u ocima i srcima onih koji je gledaju, all 
Icada musiiiTian obori poglede kjtan ne inoie doii do njegpvog srca. 

Ces^sjrm: sabiir na neugodfiostima na Ailahovom, jizevcdstHc, putu. Co- 
vjeka koji se dr/t vjere, prakukuje narcdbe svoga Gospodara, :.yj^ v, ditJif, i 
sJijedi svoga Poslaiiilta, Hibiiihu lUjhi i^KQem, dusom i tijelom uvjjek ndco 
uxnemiruje, dozivljava neugodnosti, prodv njega \i\i]\i zavjere i nepri- 
jateljski se odnose oni koji slijede neistinu I koji su pokvareni: Oni koji 
vole da se sire rtd?ie sti/ari o vjernidma. J b je stanje sljedbenilci istine 
danas. Dozivljavaju neprijaidjscva od bliznjili 1 daljnih, voda i naroda, 
Pokvareni ucenjaci optuzujg ih 3ta dcstrenaizani, sekuJarisd za ?-aosta]ost a 
obicni svijet 7a slijepo i prisrrasno slijcdenje, Moida je lazlog rome sto se 
iscina kos:i s tijihovim prohtje\'itTia i!i Ito nisu dobro razumjeli ono sto sli- 
jedesljedbenici istine. Zato predscavljanio ovu kasidii lioju je srocio jedan 
mladic, daija, kao odbranu istine i pojainjenje puia njonih sljedbetiika. 

AUahu skber za sdbranu i pa^injem 
On pomaie u ostttarfftju ciljeva 

Onjepomogao PmUnika MuhammedA 
potnoH ce i iljsdh^ke njrgsvt 

NjegQvom pomoii borim se sasvim nrprijateijimn 

i on mi je pBTfiQc z^ sve ttssilnike 

Odupet CM strijelu iz tobaka abjdve 
( obja-itom in rutpasti hgore sauidnihi 

Njome du spiistki. Kossuakom oholnii^u i njntne 
zosjedu poitavfti svakofK snintaiom ateisti 

Zaklotiit if If se kodAilsha Vdikog. Ne, ttecu 
ohecea biti ksd Se sklanitn kad Gaspodam '" JM us I i m , Tiniiizi, 3/3 M 5 . 232 mua '^ » » ft lastita od diina f sejtana Sejtanoiri prilazi Ijtidskim srclma bko ih kvarl OdNjegd cupomoc motid protiv 
onih kojf drsge Ijiide hlate i kude 

Dakazima cit raskrinksti njihovu namjitu 
kas mttnjama is: cmi/i oblaka 

Svjetlom Aikhuus abjave razotkrk cu 
neznanje njihova tako da ifudt jattto svimA 

Ne sptuzujte nas slijepi milevi da tmo 
eksiremni. brzepletL i da pretjerujema 

Ne recite d^itits ttaittarti jermi 
iame Muh^mmgdoyirK putem ia^mt} 

Za SVC ho ksz^mo dokaz a ajetti 

Hi vjerodostojnem hadisit im&tno 

Derogitaniff znatno liaje i opci d^kazl 
i znamo kiuisu uopieni i ograniceni 

Ajfte AiUthavs objave dshnf mxumijt^mo 
i Tifporedite razumijevanje sa loiim tnisljenjcjn 

Ksda se tekstoui suktfbe mi tada 
principr noiik itnuma koristimo 

Bonmo sffprotiv slijipsg slijedet^a 
i volimo nepristrasna alima 

U ircitn& Ijstbav preifia iTTtdmimn tiasfmo cijelom 

dufom ih voiimo, tifka stvorenja postrjeds/f- 

Tuini smtf kada uidimo koje kao 

kanopecfti flijepityt iiijedenjem ivezan 

Smatramo sUjepo siijedenj^ ubitainom boUsft 
ipTsiava ta&um pruvim futem da hodi 

Put takvant ii»i tamnim 
pa lata ne zna ga naci 233 Zastita od diina i sejtana Seitarovi prilaii Ijudskim srcima kako ih kvari zcttogti hocema iscwpaii izsvdkog 
src3 kojestrahuje i naiguTno j^ 

LiieHt iemo tu bohst i rans od nje ' 

lijekampiemsnitf i upticivaike objave 

Pazivamo a tevhid cijelog 
iivota uvijek ijsvna i tajna 

Bsrimo se protiv sirka i musrika 
u ratu hez primirja jtsikcftn i rsikom 

ht&jf i iJi svim novoturijajmi gssima 
ih prije nJihoiJog aiaika u dzamije 

Tsje nas put i mettt^ nui zl>f}g 
cega nam onda snujere kujete? 

Zsito fias kudite i korite kao da fmo 
donijeU m&l]enje ujfrovatiji? sto rufi^ 

Zar zhflg mszhehs, obicaja Hi v/asH 
iziiiigiiifiite merodoitajne hadise^ 

To je-hadii aje sv^ftlo sija uprkos 
neznalicama i dijepim sijfdhenidma 

Aka vAtn sjaj fij^goif ^teti onda zndju 
dii sunce uprkos slijipcu izlszi 

Atttha tmtn recite M ts priffivdmK 
Ijaditna koji. le z4, htinom povodi' 

Prijititf tiarrt trtezhehinia naken 
d^kaza, loiadi je to prijetnja 

Potvarili stenas svim minim 
gsobinama i ptihazaU u najcrnjem svjetlu 

StMftea ieprijavili stt nas vJastifna 
i fodwftese njibovim pHjetjijama ndml 234 « m MMMB^r laStita od dzina i sejtana Sejtanovi priSaii Ijjdskim ^rcirra bko ifi kvari 
j4/( mi STfvf/UtocHte pmJ urdtitfia Aliaha 

intzili pa nai jef^cut/aa nasik proiivniks 

IstitiKJe mma pdjasnlo pa ste ulutjeti vi 

(if zh izbija iz vaiih IpUh namj^fn 

Brai'&, nasfatHStr taka i radwjte ic 
1 vjeriijte a pomoc jednog i Jeditisg 

Idite puiem Poitanika i ashnha ne 
esvrcite se ns gresnike nepakornike 

7 recki 'sn'im samtMjtmii: Mi 
samp Muhamttieda dijedimo 

Nf truziftii} ditnjaluk i ne radimo za 

njsga, Allah je nas cilj a divan je m cilj 

IViiu nam cilj polahi-ji ifunkdje 
ne. i laznu odjeiif tte ahSacimo 

Mi se tritdiTHo lebc Dagojiti i s 
i' mt^itfi bslfsnim duJama poiinjemo 

2^lima upu(Ui iVi ijude i 
pozivamo bMnjf malo prije drugih 

Nareduismo da sf ^ni dffbro u narodu tiasem 
M ha put nasilnikii nan^mou safkaajedan 

Da sdma vidite naiu krafyi u haikama sKanja 
samo u^fni ili ucenici koji pram put traie 

Vidjtli hi znatije i iskreno slijedmjf 
Sunn^ia bez imctlo n^sigumoiH' 

Divni ti tu uiaii kaiiisa i rauhadhi postuj 
ih i adbrani od svakog neiacnog gavora. 

0ns 5ti likmi dunjalitfid i si^efi^ke itptt'tf 
osvtjedili su dunjffiuk kao yjajne zvijezd^ Z3S 

1 


ir 


Zaitita od dilna 


i sEJtana TejtanoVi prila^i Ijudskim srcima kako iti kvari 


1 
Ns Hajljejtsi fiocift noflijediti m Posknika 
i saltitili ga &d splstki pokvarenih nmilnika. 
1 1 
Oni su sretnici sa njegovom uputom i govsrcm 
adrugi sti njcgovog govora uskmimi 
1 
Vj/raje, rekao jf Alkh, rekao Je Foslanik 
tt oni lU u vjera najholji itpu^imii 
1 p 
Fikhjejairto razumijnanje teksta 
bez iskrivljenja i mispravnog tumaienJA 
^^^^^^ ^^ff 
Ne misii ^jefikh pamcenje tehtova 
bez znanja haje rekao Zakomfdj^vac pravi 

Nth da su rijf^i: Rekaoje alim ill imam 
iti ts Ahmedov mszheh iti Muhammedsv 

Ti> sti rijeci kojs upwtu m sad^ii 
ko ih skffpljg uputu ytece naci 
Dr^i Si Kur'ana i Suntisf^ i ne prehzi ih ■ 
t idi njihovim puttm mmo ih dobro sh vati M 


Akofsesh vdds nejoian tektt pica) J 
ucene da te u njemu prasvijeth 1 


Dokazima jer tako stoji u 
rutrfdhi Gospoditnt h Knjizi 
^H 
Ztiaj, ko j-f uput-i SA Muh&mmedom 
ipietkarit ieprotiv njega zavidnid 
Oijetit ce mnoga nfprijateljstva i 
neprijaMciti od neznalka, ohotih i ekftrettts 


' 
1 


Stipi sf i vzdsj u sosga Goipodara 
to je put do upKte i nadmo^L 


236 


. I Zastita od dzina i iejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

Stan/a stibutv 

Sabur u odnosu ita prohtjeve i strait ima iri stanja; 

Prvo: kada sabur savlada i ponizi strasti i prohrjeve i postane 

covjekov obicaj. U torn slucaju ne gubl strpljenje i nema probknia 
sa scrasiima i prohtjevima. Na la] stepen stignii iskreni Allaha, s^ 

vtdiellf, bliski vjemki koji su rekJi: Na^i Cospodar p Aliah a pGfom u 
tome ustrajdli.^^^ 

Drugo: stanje vecine Ijudi ovoga vremena, kada strasti riadjacaju sa- 
bur i nc ostavc za njega niinalo mjesta ll srcu i coviek postane iarobl)e- 
nik svojlli strasti i prohtjcva. 

Tr^ce: ratiio staiije izmcdu sabura I strasti, nekada nadjaca sabur a 
nekada malodusnost i nestrpljenje. 

11 - Povodenje u pruhq«vima r itrastima u Allah, Ami ^tiMJc. ]e stvOfio covjekt i u njegovoj prirodi scrasi, ali je scvorio 
i laxijm koji bi uebao voditi i sputavati re strasti. Jedan pjestiLk je rekao: 

O razumni. komeji strait rasttm pomutiln 
!ta tije ^ ti nilid odritkeneide 

Zdr ntzu7H i(msti iU potcims 
rssum trebu strasti vo'dit hiti W Ebu. Hasen el-Maverdi, rahim^tiulLh: je rekao: Strait odvraca od dahra, 
suproutiwljn ie razumtt )er poditice na ruzns pouasanje i poitupke, cijcpa 
z4sUir Ijudskasti i uudi naput zki.'''''' 

Takoder je rtl<ao: Razuni inui za. dlj boriti ie i puziU na strasti jer 
■snnsf savlada covjeka i vodi u propast. Razum pazi kada poirne, odhija 

kada zeli da iiadjaca, shivem spleth uklanja jer je maga strasti ve&ma 
jaka i priiazi mu odakk se i ne nada.?''^ "' Kiini"nski citat Iz sure Ki-Ahkaj] H. 
'" Edebii ed-dimja ve ed-difi, 13-LS. 
"' Ed^bii ed-duHJa vtf ed-din, 13-16- 237 lastita od diina i sejtana Sejtanovl prifaii Ijudskim srcima kako ib kvari 

Neki LL^enjaci su reklii Allah., a^u >.i:dzfijf jf melek^ stmrio samo s razu- 
mom bez ftfititiy zivQPinje sama sa itrasiima hez razuma, a ioifjekuje $tvo- 
tio i s mzumom i sa stmstima, pa ciji razum nadviada sirrnti bolji fe ad 
tneleka a iije strasU nudt/Iadaju razum gori je od iivotinja, ' ' * 

Arapska posbvica kaze: Rasum je pouzdan vezir, a ssrast epunomo- 
cenik koji sramoti. 

Rekao je Ebu Derda, ndipaiEihu 'mhu: Kada ^oi^ek oivane ^knpi se kod 

nfega strast, djela i znanje, pa ako ?nu djela. budu sUjedila siranti to muje 
loi dan a ako budu slijedila zjianje to muje dobar dan^'^ 

Razuman je onaj ko upravija strastima razumom, a jos pametnijj je 
onaj ko iipravlja i razumom e scr^srima Serijatoni, pa putem Serijata ide 
i iijegovim svjedom se sluii. ' 

Allah, azMVf iitite, nam je jasno kazao da je slljedenje scrasti put do za- 
blude i skrerarvja s pravog puta te nesreoe i nepravde. Uzviseni je rekao: 

Nepovodi se za sfraicu datene edvede s AlLtbova putaP" 

Prenosi se da je Iblis rekao: Unistavam ih grijesima a oni mene tra- 
zenjem epresta, Kada sam to uidio unUtiQ sam ih^astima ^^ om mhk da 
su u prauu i ne kaju se. 

Od Ebii Berze, ndijatbisii'ifthu, je preneseno da je Poslanik, nLiiSiaKa'iiqhL 
VB Kitem, rekao; Bojim se za vas zabludjelih stfosti vaJih st&T^utka, spoi- 
iiih organa i stt'ostt koje it zabhtdu odvode,'^^ 

Jedan mudracje rekao: Razum Je prijaielj s kojitn mio prekimdi vezu, 
a strast neprijatdj kojeg slijedhno. 

Rekao je Ibn Abbas, iad3]dlaJi,ii ■anhym:.: U djehm Kur'anu AIM?, azit vt 
dfclk, spominje strast i pwhtjepe u negativnom kontekstu: 

'" Edehii ed^ditnja ve ed-d'ui, 13-16. 

"' Ktiflubi, 6/t6S- 

'" Sad 26, 

"' Et'Tergib, 1/64. Mimziri je rekao: Prenifd! su ^a Ahmed, Bezzar i Tab&ani.u 

yva tri Jtvpja MtuJseitta. Pi'eHOsioci nekik tanaca prcTiasilaca su pouzdani - sikaf. 

AJbani gii je ocijenio vjerndnsltynim u djclu Ei-Terglb ve et-terhib, \I2.5. 238 2astita ad diina i sejtana Sejtanovi prilait Ijudskim srtima kako ih kvari Ali se &n ovom svijem priklonio i za svojom strascu kreniu>. 
Njegovje slucaj kao sbtcaj psit.J^ 

UJjS ajj! tjlS'ji alj^ ^^3 

IG^ strastsvqfu sUjedi i ciji stiposa^d dakko od vnzhoriimtL^^ 

AM, otd koji zidttm ifMiie bez. ztmnja sUjede strastistfofe, akoc'e 
im Pravipttt upufiti onoga kogaje Allah, u zalrludu skneuito^^^ 

A zatje iko gore zalutao od onoga kojt sHjedi svoju sfrast, a 
neAlhthovu itptitu!^^ 

Nepovodi se za stralctt da te ne odvede s Allahova putaJ^ 

Rekao je Ibn Mes ud, rajii^jjihu mhut Vi zivite u vremcnu kada mzum 
vodi strasH, all doci ce wijente k/i^a iestTUSti voditi razum^"^ 

Rekao je Ibn Semmak, iihim^hwlUh: Odlazi zahtjeve svoje strati a ra- 
zumu odmah u pomoc priskoci. VidiSta vodi Mem zdvnetku ipnprsmi se 

da ga se klonis, jer rteudovoijavanje didi i njenim sirasuni^je iijek 2d nju, 
a strpi se na lijeku kao ito se hojis hokstL 

J&dan. pjcsnik je rekao: Strpio sum s? tm dsniins dt>k nisu pTsUi 
duiu sam na iabur prisilis i itrpilase 

Di^aje tamo gdjeje itavi io ijck 
akoje ndhra-tii hoeejol, ako ne sdustune '" El-Ea'raf, 176. 
«" Et-Kchj: 28, 
"^ Er-Runu 29, 
"' Ei-Kasos, so: 
*" Sad.l^. 

"' Kumbi, \9am. It 

I ' Zastita od diina i sejtaia Sejtanovi prila^i Ijudskim srtima kako ih kvari 

Strast S3. razLtmotn blva u tri stanja: 

Prw: da scrast raziim nadviatkzbog mnosTva faktora koji je pospjcsu- 
ju do te mjere da ga strasti i prohtjevj obu7,tnu potpuno. Tada razum nema 
snagc da se bori I popusta prcd njom v^<o je poipuno svfesran losih poslje- 
dicji. To se ugiavttoiii dogada mladim Ijudima i momdniaibog^ snagc stra- 
sti u njima i mnoswa faktora koji jc pospjesuju. Oni sn zarobljenici svojih 
strasti. Zbog nje prljateljuju i miac, zbog nje se druze i crude se da sanio nju 
zadovoljc. Moida dode i do toga da ga strast ponJ7,i i iicini svojim robom; 

y^^j OLe OjSS cJLii si^ Jiil JjJi ^ 1^0^ 
Ka£i tiMejti, hoces It ti biti iuvar ottotue kojije strast svoju 

Ko pusti strasti ma da njime upravljaju odvest ce ga Li potiiienje i 
propasi, Receno je: 

- »- - - , - 
Ain> se he odkpres strast-ima edvifit t^tttir 
■■ kti svemti Ho cs te zhog toga kuditi 

Rekao je Kurtubi, raJnimeinilbh: RekaojsEsiTiei'. dkimfhutlsh: Cue sam ne- 
kog iotjekii kako govori: 

Psnizettje je strast promijejiiii nsu intepH 
ako Tieltn strssno zelil naci ces ponizenje 

Kada SLi upitali Ibn MukaiFc'u. rahimsKulbli, sta je strast ■■ heva, fckao 
je: To je ponmenje - hevan ukratienog shva nun. To je jedan pjcsnik sto- 
£io u stibove; 

Nun iz rijeii heimn ukradetio iz rijefi kcua 
pa ako nehif strastto iclii nsci M ponizenje ^ Drug! jc rekao; Strast je porizeKJe licnt) 
pa kada £elil dohit ces ga '^^■m-Fnrkuii. 43, 240 
Zaltita od dzina i Sejtana ^ejtanovi prilaii Ijudskim srcima kako iti kvari 


Kada zel'd uiini U svojim rabom 
pokeri se Ijuhnui ko god bis 

Rekao )e Abdullah ibn Mubarek, rsiiimthuJSali: 

B^laj je, a bekji intaju znakove, 
tia nikuda od itrditi tie odilupii 

Citifjgkje rab svtrje dtde i fttysfi a 
Slobodan koje mkad Ut a n^kad gladan 

Ibn Dufdd, rdhiiuehuiiah, jc ickao: 

Kad^ ti dusa putem stTOsti poifli 
a mifze i Jtuglm putetn sepoci Fasti je i poitupi mprotno strnst ti 
jf neprijiitAj a suprotrti put prijatelj 

Ebu Ubcjd ct-TusU nihin,DhulJ»K, je rekao: 

Dusi ako dallto hoce od tsbe 

Uram usta otvori prohtjeva 

Rekao je Sehl ibn Abdullah et-Teserturi, jahimehullah: Strast tije bolest, 

ake suprotno postupii to tip lijek.^'^'' 

Takoder \t rekao: 

Kuda ioijek udovolji duit sve iio zeli 
. i fie odifrat: je pozeli sve haji l&h 

i odvede ga svakom grijehu i smtnoti 
peziva ga a to zbog ptolaztti stmsti "' Kurtubi, 16/ 168. - Ill' 241 iastita od diira i se}tara Sejtanovi prilaii Sjudsklm srcima kako ih kvari 

M]a Jbn Ebi Talib, fiidijaJiahu "mhu, je rekao: Ncdazmjlite da itrasti upra- 
vljaju vnmal Uskoripj kuiucmsti donose kritike a ddpj propast. Ako se ne 
pokori prijetnjom i afnisenjrm prohdjte sa ttlijevanjem ruide i tTimnijcnjem, 
jer kiuh ie ujedmj dust Jiade stmlmje i podsticanje aria se pokori^"' 

Strasti kada nadjacaja raxum opijtt ga pa ne mok razluciti istinu 
od neisrine, ponekad poremeti nijerila pa neistinu smatra iscinom a isd- 
nu neisTlnoni. Utjecemo se Allahu, j™ ■■■e^szlk. od uskra<knja pomodi. 

Drugo: da se izmed;ti strasii i razuma vodi neprestana borba, 
nek;ida razum nadjaca a nekada strast. Takvi moraju sto vik biti u 
drustvu dobrih prijatelja kojl ce ih podsjetki kada zabaravt, probu- 
diti kada ih obuzme ncmar, uputiti kada ne znaju, podstad kada se 
alijeiie, ojacaii kada oslabe, i koji 6t ih povesti pravini putcm.Tako- 
der ueba se pripremiti za bofbu, ora/,je uzeti i boriri se protiv svo- 
jih STirasti. 

Rekao je Hasan Basri, fn]:J.MhiJ]ah: Ncijbotji dMhad je dzihad protiv 
svojih iirasti. Ponknik. si,lla!li.l5« iicjhi ve if Hem, /^ rekao: Mnhadzirje otMj ko 
ostani losa djela, a mtiMahid k<t se bori sa svojhn strastima.''^^ 

Nckorti nmdraai je ceceno: Koje najhrafmji t n^jblizi pobjedi^B^- 
kao je: /i2i se u imesv&ga Gospodara borisasv&jim strastima^ i dok ie bori 
iuva if da mu na srct ne dolaze midi o itrastima. 

Jcdan drugi \c rekao: Najbolp cotjekje om] ko izbad strast iz srea i 
ne p&hrapase svojitn siraitinia iz pokoniosti Go>-poddn^. Ineka traM smrt 
u toj borkjei-jephjen i/rijedan: ZarAllahova roha Jtijeskttpa^ zarAl- 
hhova roha. nije D£etineL^^^ 

Treba se strptti ma koliko crajala borba, jer Allahov, smyy^ditiie, borac 
pobjediije, strpijivi uspljevaju a oni koji zele posciiu. Neka od Allaha, 
„2a.vid«lk zatrazi pomoc protiv svojih strasti 1 sehe, jer ncma ni snage n\ 
mo£i be?, AllaJia, :>r*v..d>i:iiL. 1 neka uci dovu koju je ucio Poslanik, ini!n]inh« 
■.kihi vc ,,\hm: NettzM bilhihi 7mn htruri enfitshta ve min sejiati ea'tnaU- 
na! Utfe^enio se AliaJju odzk futsih dm/t i zk ndih djelaP^^ T dovu: AUa- 
biimme att nefsi takvaha vezekkiha Ente hajru men •aekkaha^ Ente '" Edebu ed-dunja ve ed'dhi, 15 i 16, 

^*' RekJio jc tiiiki; PremjeU su ga !bn-MacSs i h'cxni dobrim Imicima pt-enosHaca. 

"' Timiizi i kKc da je hase.n - dobai, _ 

"' Muslim. 242 


Zajtita od diina I sejtara Sejtanovl priSaii Ijudskim srcima kako iti kv^rf 

velijjjtha ve mevLshal AJhhu moj.pod^ri nmpj duSi hogobojaznost i oB- 

sdjejer Tije najholje cistis, Tt si njen Cospodar i zidHinik! Prenijeli su g^ 
Ahnied i Muslim, rakunehumuUih, od Zejda ibn Erkuma, raiiijiLiihii iitihu. 

Trece: da savJada i svoje sirasci potcini i usmjerl ih ka SerijiitiJ kojj 
mu ie svietslika i vodilja., put kojim ide i za Poslanikom, sdiiiiihu akjhi v= «j. 
Lcm, se povodL Oni sii na pravoni i ispravnom \>\\m koji su rekli: Yjeru- 
jemo u Allaha i mtrajali su. I/vrsili su narcdbu u liadisui jffieciV Vjen^em 
uAllahapotom usirajp'^^ Na njih se odnosi ajei: 

< £ i^jtil ^ ^1 Oil ( i ij:5i* 0^ J-^' ij^'i ^'3 f ^ '-^'^ C^ 

A oname koji je od stajnnja pred Gospodarotn svojim 
strepio i du}u odprohtjeva uzdrzao D^etinetce boraviite 
ififi sigunio.^^^ 

Rel^ao }e Sejjid Kutub. rihimfimiiih: Ko strdhuje od doLaka svonie Gospodara 
mce urmiiu grijek a i ako zhog Ijidike skbosti i uradigrijeh t^ strdiga pomktie 
n^poki^at^e, mienje opwsta i povramk A/Mfu, anc « Jisik iah da i tada ostane 
H kru^ pokormsti. Uzdmiti drdu od stmsdje csntmbut taika u krngji pokor- 
TWiti. Strastjesmiz^npokretaimmiku nepravdu, prela&er^e grdnke i jiepokor- 
nosL Ofiaje wmelj nesme i izuorjak Got&w m koji pokkknu, pokleknu zhog 
itmii. Nezmn^eje khko klijaHti ah stjum nakon sazm^a mje. i toje bokst u 
dim za tije stizbijanje treha tdoiiti nnmg(} truda i mtmefta, Slra/} odAIklja, s™ 
« ,i^\,,.jcs?iazfia brana ko§a edehjeuajakint riavahuna strasti, i njs^ho nekidru- 
gi sdt moze tim Jiavalama edaljeti Zbog toga i/idima Kur'm kako ih speminje 
u ii'iom kontekstu ujednom ajem. tome luni gpvsri Allah, az^v^JiJic; Stvori- 
ie§ duse, ko^i zrn t^emslabosd i lijekza njilj. Jedim On zna njene stase. detd- 
Jadjc igdje se kriju tijefie itrasti i bttksti i kako ih istjcfad ^a cisktc. Allah, izi^vt 
dkllf, nijemduMo covjeka da iskorijem iz sebe strast^jei' On ztia da m io^tk ne 
moze. aIigajez4idumdajekonmjiise, spuiam i drzi mt uzdi t& pomoc stra}m 
odNjegaodsii^aj^apmd Velicamtvenim, Vdikim Gospodawm koga se sve hoji. 
Kio ^agradu i i^ecns mjesto borat/ka m m tesktt borbupropismje Dzentiet: ejjUl ^ 4II-I aii D£etmet ce horaviite bid sigumo. 

s'' MusllinJ7/4l, 
"' Musliin. 

"' En-Naiiat. 40 \ 41. 
*" Eti-Naziar. 41, JJ7 Mm od diira i iejtana Sejtanovl prilaii Ijudskim srcima kako ih kvari 

Toje zato I to Aikh, ^j^ •'^ Jidic, zna veiifinu i vrijednost te borb^ k&jffm 
cifvjek odgaja tifoju dySu, usmjeram nd pravi put i domdi do $(ivrisnstua. 
Coujek je jedino covjsk ako se uzdrzava, bori i tako uzdize> a ako se pre- 
pusH stmstima i pokori im se u svemu nije foifjek Dokeiz za. toje njegova 
prirada, Onafi'toje u njemu stmrio uzaurele strasH sivodoje i mogu^nost 
njertog sputavaf^a i suzdriutfanj/i duse od toga. A kao nagmdu ako uspije 
i K^i^ttsejzn^J^g^ ohecao mttje Dzetmet.^^" 

I J - LoSe rumilljanije 

Lose miMjenje o dnigima je sejtanov mamac kojjm lovi Ijudska 
srca. Ruzno niisljanje razdire die mate, levari veze, kida ]jubav,.. 1 u ta- 
kvoni tamnom oltruienjii sejtan radi s lahkocom $voj posao i svoj plan 
sprovodi u djelo. Lovi jednog po jednog muslimana jer su razdvojeni i 
oepovezani, a vuk jede ovoj koja se udalji od stada. 

Preneseno je od Omera, radSjaihliu "anhu, da je Pbslanik, saikJIihu '^lejhi v= 
itHcrti, rekao: Ko ieit net tt Dzennet neka se drM zaj&dtiicejer Sejtanje 
sajednitn a od dvojieeje dalji. Ahmed i Tirniizi, (ahinMhumuiinh i kaze; 
Hadisje haseti sabih garib. ^^■' 

Zbog toga, prokletnik ulalc: maksimaian napor da rajtdvoji voljene 
i zavadi drugove. Medutim, Poslanik, iiiLLiiEiuycfhi ^eidifm, nas je upozorio 
na ta) kjtanov pdlaz u hadisu: Cuvajtese neosjiovanogruinogmf^^e- 
nja, jerje to jtajlasniji govorl Ne tthodite jedni druge, ne zavidite 
jedni dntghmtj ne mrzite se i ne prekidiijte medusobae veze! Budite 
AUahovi roltovij bra^a! Prenijdi su ga Bukarij rahiniehuiiah i ovo je njego- 
va verzija teksra, MtisUm, Ebu Davud i Timiizi, fahimfhumullah.'^'* 

Rekao je IbivHadzer, nhimehvib.!.: Kurtubi, rahmthuiuh . je rekao: Rn- 
zno misljenje Li hadisii odjiosi se na rieosnovano misljenje, bez povoda. 
Kao kada bl neko optuzio nekoga ^a blud bez il-ialwog osnova. Zaro je 
Poslanik, Mllalklin vkjKt vesditm, nakon loga dodao: Ne uhodite jedni dm- 
gel To je zabraiilo zbog toga ho covjekii liada dodu ruine misli zeli se 
uvjeriti, istraiiti i curi bilo sta o tome. Hadis je istog znaienja kao ajet: "' Fszilaii el'Kur an. 6/3S 1 9 . 

"' Ahmed, Tirraizi, 3/315, Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u djdu ZUafu el- 

dSenne, 1/42. 

"i^ Buhari mea 'elFetk 10/48 1 .; Muslim bl Serhi Nevevj. 16/118. 244 
Zastita od dzina e lejtara Sejlanovi prllaii Ijjdskiin srcima bko ih kvari -* jr Khnite se mnogih sutnnjiienja, tteka su suttinjicetija, zaistOt 
gryeh^ Itte uhodhejedni druge i the ogovurajtejedni druge!^'*^ 

K&ntekst ajeta ukttzuje dap mudwianova cast maksi?nalno zi£ticena. 
Pnje suega, zabranjeno je neosrwi/ano suninjicenje, a ako hi omtj koji m- 
mnja rekaa da se zeli uvjeriti u sumnje. kaze niu se: 

/ ne uhoditejedni druge! 

A ako kaze uijerio sum se bez uhodefrja kaze mu se: 

/ ne ogQvantjte jedni druge^^^ 

Rekao je''*'' KiiiTubi, niiijnEhuihh: U Serijaiu poftoje dvije vrste mU^e- 
nja: pohvalno i pokiideno. Pohvalno Je miiljenje ako ne keti vjeri onoga 
koji misU i onoga a kome se mhll kada cuje m m, Pokuden^ miUjenje je 
QTiQ kojeje suprotfifist tome. Ma to ukazuje ajei: 

Neka su snninjiiefija, zahta, grijeh., i ajet: 

Zfnito, Bm ste ft) htli, vjemici i yjemice nisujedni o drugi- 
ma dobro pomislili!^*^ 

Ohavezaje khnid se spake neosnovane sumnje bezpomda, I to su> uje- 
dno i mUli kojih se meramo khniti ipo tome znamo da nbu dobre. Zubra- 
njen&je lose misliti o osobi ako se iddi i osjeti daje dobra i cedna, za razli- 
ku ad onih koji su pozrmti po Hnjenju sumnjivih swath javnom Hnjenju 
losih djela, Poslanik, .(mIIhIIIh: •Mh\ ^■cwiiem,^^ rekaot Allah je zabrmtio Mvot 
i cast mttsUmmm kao i da se hSe misH o njermt.^'^'^ "' FJ-Hudztirat. 12. 

'« Fethui-Bari, 10/481. 

"' Tefs'im ehK.uriuhi, lfi/332. 

"* En-N'ur, 12. 

"' Ptvinio ga jc Ibn-Madzi; slabim lancem prenosilaca. 24S Zaitita od dim i sejtana Sejtanovi priiaii Ijudskim srcima kab ih kvari 

Rckao jt Ibn-Kesir, rikirn=huiUh: Pretteseno je od Omera, radiiillibu 's.iiiu, 
i^tf jf rff^iJi?: O rijecima swga bmm imaj uvijek lije^jo misljenje, ah se 
mezena lijep nacin shmtUiJ''^^'' 

Prenio ]e Ebu Davud, r^himfhulUh. dobrim lancem prcnosilaca od Zej- 
da, «dipllah^i 'anha, da jc rekao: iVf% fsijefe doveli mAbduMnt ibn Ment- 
du, :iJiiii!,ih„ '^..vKu i TfM: Oy<?m atkoholkapas bradefO^ )e rekao: Nurtiaje 
zabranjeno uhoditi IjuJe, hjavno neho uradi po fomesudimo, 

Sumnja tiamsava muslimansko drusrvo i rjsxo nam je Mlah, azzc ve 
dielie, z-abraiiio da sumiijamo: 

O vjei-nici, khtdte se innQgih smimjicenjOf neka m smnnji- 

Rekao jc Sqjid Kiitub, rahi^^tiiiih: Ajetpocinjc omiljenim po^mm: O 
vjertiich potom nareduje da ostave mmga mmnjUenja^ tako dase ne pre- 
puste mmgim sumnjama, ndnim mislima o drugkna. Za razhg zabrane 
j€ rekao: 'Ji 'j^'' '^^'A ^1 nekasu sioimji^enja, zaista, grijeh. 

Zbog toga stoje zabram usmjerena m vemm sumnjicenja, a prindp 
je dd su tieka sumnjicenja giijeh to znaci da se kloni ivlh iumnjicmja jer 
nikad nezna k&jeje^ijehl TimeKur'an chti Ijudskt savjeit iznutra kako 
se ne bl onecistik iumnji^e^ijem i pocinik grijeb i cinije cistsm od ruznih 
misii i sumnji. Tako hi covjek cUte savjesti mmoja bracu imao samo Iju- 
bav neokmjenu ruzriim misl'mu i nmmrljanu mmnjama. resmirenost hez 
ocekimnja neugodnih posijedica i nemiru. 

Kakaje samo lijepa zivjeii it drtdtm bez ruznih misii isumnjicmJaP*' 

Ruino misljenjc i sucnnjasu misll i nekada padnu na srce i covjek 
ih ne mok odbkJ. U torn .slucaju, duxan je oskbiti ih razmisljanjem o 
dobm, a ako tie uspijc, onda razmisljanjem o mahanama ivojiin i skri- 
venini grijesima kako ne bi mislio o inalianama dnigih. Ako nl to nc 
pomogne onda )e diiian je ne govoriri o tome i ne istrazivati I tako cc 
se grijeha saiuvari. "' Tefsir !bn-K€Ssr, Aim, 
^ El-Hudfwcis,. 12, 
«" Ez-Zital. 6/3345. 246 lastita od dlina i sejtana SejUnovi prilaii Ijudskim srdma bko ih kvari 
Poslanik, ■.ii.ii.h. ■.!.]!>= .. ..i!.n.^*^ je rekao: >l/5fejA > t»ome ummeht 
opro&th TnhU si>e dok ne urade iUprogovort. Muttefekun alejhi. 

[4 - OntaJovalavanJE tnu^limana 

Omalov^iiiti i ismijati muslimanaspada u najve^c grijelie, Poskulk, 

ta mtisUnuina.'"' 1 i^ada uradi nes:o nedo!i£nD, van drustvenih norini, 
duznost je traiJirl opravdanje za njega. 

Preneaeno je u Buharijevam, xJ.™ch»Skk SJ^ihu od Abdullalia ibn 

Zema'. ^ciiiJbh,:'=.icu, da je rekao: Ppji?w.^,^IUkh^'«l,}hi«,«lhm,> ^^-^wiio^w^- 
j^f^f L^i? ^i^jb pi^ti vjst^ u drvltim, Na to ukaiuje i drugi rivajet u Bulia- 
riimom. «h5rr«h.iid,. ^^JjfriAH od Abdullaha ibn Zcnia', n.iii.iu.. -i-, u komc 
scoji da im je govorio u vEzi s puitai^jem vjeci^ Z^'to s^ swi^ftr mto7msto 
je izaiio iz njega^P^ 

Medu pripadnicima muslimanske zajednice posTovanje mora biri 
obosrrano. Rekao je Uzviseni: 

O vi koji vjerttjete, neka se jmtskarci jednt dru^nia ne rti- 
gajih 7noM^ su oni bolji od njihy a m xsne drugim zenmna, 
moMa sti one bolje od njih. I ne kitMtejedni druge i ne zo- 
vitejedni druge ruznim nadimcinuiP^^ 

To su boianske smjernice za prosperitet muslimansl^ug drustva i 
oklanjanje svega sto i/aziva mrinju i ncpodnosenje. Kada bi se toga piv 
drza^vali Jjubav i sreca prcplavili bi iijihova srca, 

Rekao je Kuttubi, »hs««huis.K Ni^a ne bi mbm nikoga ismijavad 
zb&g istrokneg izgkM d^irmacije m tijeiu. Hi u g^mmjerje mozdd 
iskrmyi i ciUtgsrca od nekoga ko nije mkav. Time hi ,ehi namo nepravdu 
p bi otnalovaiio omga hgaje Ailah,^.m .. d;.iJ., pocastio i ismijao omg *» Buhart mea'el-Fefk 9/38K.; Muslitn. 
'" Muslitn hi ierhi Ndvsvi, 16/120. 
5*1 Buhari mea ' El-Feih. 8/70,^. n 247 ^m Zastita od diina i sejrana ^ejtanavi prilazi ijudskim srcima kako ih kvari II li koga je Allah, a»jj? it .ifciic, ucmio velikim. Nali ftrcthodmci m st: toHko i'u- 
mii togit ddj£ Amr ii/n SerhabtL nkiLm^iiuiLdi, rekus: Kuda bih s/idio cavje- 
ka da muse kozu i n/tsmijao i£ stnih mejc dtl i fa to kasnije tie uniidim. A, 
Abdullah ihuMemd, fidLjiikiiii'anhuije fekao: Beldji m yeskini za govor, kudu 
hlh UmijtiD pit! bojito blh sc da cu poit-Uti pttsP''^ 

To je u vezi s tjelesnim nedostacima. Isto tako, ne smije se niko 

ismijavati niti omalovaiiti zbog vjerskih propusta. Propisajio jc lose dje- 
lo mrziti koje cini i pozvaci ga na presraiiaii: s tiin mudro J lijepim govo- 
foni, Poslanik, bj,lLlLLm '.ikFlii v4.-.vi;IJi.th. je rekao: j4/iiA negleda u vasizgledi 
htietilh, Ongleda k vetsa srca i djeliL. Muslim, nihisuL-huLbh. 

Rekao je Kurtubi, rahimfhuiiah: Ovsje vehiamwen hadis, Uii ftm da 
ni za hg ne tvrdimo dn je dobar ili los na temelju uanjskih dobrih djek 
iligrijeha. Mazda ouaj ko pi'dktikuje vanjska djelu ima ncdosmtak u srcu 
.za koji All-uly, azut v« dhtWt, zna zbog kojeg tim ue prihuata djcia. Istcf taka, 
koga uidimo u gnjelm ili da nehif ne radi mozdit u srcu ims ndto zbog 
cega €e mu Allah, jul- ve di*ite, aprostiti. Djela su riciigurm zfMkovi <t ne 
jiepobimi dokazi To nalaze da nc hvalimo pfstjerano ane sm pidirf/v da 
rode dffbra djela, i da ne omaiovazatfamo i podcjettfujemo one kop rode 
jieka bsa djela. Treba da podcjenjtiiano i kttdimo lose djelo kojc mdi a ne 
samogiimoca togdjela. Razmhii o tome, vrh je precizna razlikii., a kod 
Allaha, izm ■^^ 6h:\k, je upitia.'^^'^ 

Razlika hmedu mdnje grijeKa i mranje pocmioca grijeha iiisn- 
nujc veoma predzna, kao sio je Kurtubi, Mhimi:hi.ilUh, rekao. Zanema- 
rcna jc od strane mnoglh utJenih a da fie spominjemo obi£an svijet. 
U priJog tome govori kadis: Tako mi Allaha, osivt koga drttgog 
boga netftrtj neki od ims radii £e. djela stanovnika Dzenveta sve 
dok izmedu njih i Diennem ne hude koUko padluktica, pa £e ga 
pretext ono Jtoje zapisano te ce raditi djela stanovnika Dzeben- 
nerna i u njega ce i uci, A neki c'e raditi djela stanovnika IHe- 
hennetna n>e dok iztnedn njih i Diehetmetna ne hude kolikopo- 
dlakticapa ce raditi djela stanovnika Dzenneta i tt njega i w**/.'^'" 
Mattcfckun aJejhi. '" Tefsint ^l-Kuriiihi, 16/325. 

•"• Tejxirtt d-Kurfiihi. 16/327, 

*" Bilhari mea' el-Feth, 6/^fi^.:, Miisiim hi yerfii Nt'Vevi, 16/192. 248 Zaitita od diina i sejtana SejtarMJvi priiaii Ijudskiin srcba kako ih kvari 

Neki mozda najboljc ne shvrawju ovaj hadis, A hadJs se, /Mlah najbo- 
Ije zna, odiiosi na covjdca ko)i dobm djela radi ali srcein ispunjeniiTi ilce- 
mjcrsrv'Orn i nelskrenoscu. Ljudlma se cini da radi djela koja vode Dieii- 
netu lii Allah, ^i^r vf iftH*, zna I rijegovu losu skrivenu strana zato ucini 
da okonca iivor na losim djelima, a djela se vrednuju prCma /avrserkiK 
Dok drugl covjek koji radt lo5a djela i koji |e iiepokonui hUicno se po- 
Itaje i kreiie li iio\d zivot ispiiiijen pokornostima i Ibadetom. Alsaii, j^^nvt 
dKilf, prihvad iijegovo pokajanje zbog iskrcnosti I cistog srca te uciiii da 
zivot okoiica dobiim djelima, a djela se vrednuju preim Icraju. U prilog 
tome govori had is koji je prenio Selit ibn Sad es-Saidi, nilijdliliu snhu, od 
Pbslanika, !ui\u\hi,a 'Jejhi ^f idl^m: iVeJb' ^'lu// rWi- djela stmiovnika D^t- 
neta - prema ottome ko vide ijadi - a staneimik je Dzeheitneimit a 
neki rode djela stanovnika H&ehetmeitta -pretna. onomeito vide Ijiidi 
- a simiovtdkje Dzeuneta,''^'' lb jos jasnije prikazuje hadls koji preiio- 
se Muslim, llrmizij a i Nesai, jaKriMhumulljii, od Ebu Hurcjne, nidi|aiini.Li '^.tiiiu: 
fifO ^atn Posliinikd. iiiinitahu y=j!.i ucaiLem, kod jc rekm: Prtrom ce sepresudi- 
ti na Sudtijejn danti hhidu^ Bit c'e dovedm pa ce get Allah podsjetiti 
na blagodati a on ce i}j prizfiati pa. cega Allah ttpitati: Sta $i uradio s 
njitTtaf Re^i ce: Borio smn se u Tvoje hue dok nhatupoginno. Allah ce 
te^: Lazes, borio si se da htse reklo hraharje. Toje vec reSettal Potom 
ie biti naredeno da ga odvedu i hit ce odtnicen Ucernpo zettdji i hit ce 
baiejt uDzebennem. Potom ce sepresuditi coijekri kojije n£io znanje 
ipodiicavao druge, uHoje F^trWn. Bit ce doveden i Allah ce ga pod- 
sjetifi na hlagodati, on ce ib prixtiati pa ieAUnh reci: Sta $i nradio s 
njinm? Reci ce: UBo satft, poducavao dfttge i ncio Kitr'an sve h Tvoje 
ime. Allah ce reci: Laies, poducavao si da bi $e reklo jiiettje^ ttcio si 
Kitr'an da bi se reklo udacje. Toje vei reietio. Potoin ce biti naredeno 
daga odredn i bitce odvnceti licanpo zetnlfi i hit ce baiett it Dsehen- 
nern. Potom ce biti doveden covfekkonieje Allah daa veliktt t raznoifr- 
sntt opskrbti. Allah ce ga podsfeiiti na blagodati, on ie ihprisnatipa 
ieAUah reci: Sta si uradio s njimaf ReM ce; Udjeljivao satn itnetak u 
sve vidove dobra koje voHs. AUah ce I'eci; Lazes, dijeUo si da bise reklo 
dareiljivje. Toje vec re^ejio. Potom ce biti naredeno da ga odpedu. i 
hit 6e odvtden licetn na zemlji i hit ie ba£eti n Lysehennmn.^^ \ '^ Biihiid mea 'ei-Fetk. 6.'!>0,; Muslim. 

^" Muslim hi scrbi NevevL [3/50; Nesat, 6/24; TifTnixi, 4^'20, 249 
hstita od dzifia i sejtana Sejtanovi prilail [judskiin srcima kako ih kvari 

Syc ovo govorjmo ibog roga da se covjek ite 7Avara svojim dobrira 
djelima, pa da omalovazi di-uge koji grijese, jer ne xna kako ce ilvot 
skoncati. A djeJa se vrednuju prenia kiaju. 

^matranit grijeha nevainim 

Takoder, u sejianove prjlaTC <!ovjeku ubraja se i umanienje grijeha. Kale 
covjeku: Toje m^lignjeh, to nije va&m. \ tako ga navcde na grijeh, Mnoga 
se grijeha uradi i Allrtliovih, r,Lv= « .iji^jb, sveiinja pogaid upravo zbog olahkog 
shvataiija. Ra?.uniaii inusliinafi cuva se i velikih i malih grijeha, jer mali gri- 
jesi vode ka velildni. Cak i niali grijesi, kada se namno/je, uniste covjeka. 

PreneseiiD je od Sehla ibii Sadi(, mJiuiLku 'anku, da je Posknik, -.-jyVAh^M 
'il* jhE ve jci icri 1 , rekao : Cuvajte se grijeha koje oinalova£avate! Njihov pH- 
mjerje kao pritnjer Ijitdi koji odyednu u nekoj doUnipa svi dmiesu 
po grjinactt i itanesu dovoljno du ispeku hijelf. Uhtimij kada ifivjek 
radi takve ^jehe uniste go,'''" Kekjio je liafiz hadisa, Ibn-Hadier, nhi- 
huiiih; Biljeziga inidm Ahmed., rjiiimchun-:^, s d&iftitn lufii^em. pt^iosi/aca™ 

Ptetiio je Ebu Hufejre, inJijniinhy 'itihn, od Pos)anika, <nlialiah« jlfjhi vc sdirm. 
da je rekao: Kada rob uradi ^jeh riasrcu ostane cma tackof akoga 
se klotti ipokaje ocisti se, a aho gapotiovo ueinipoveca se sve dokpo- 
tptitio pfekrije srce, Jhjeprekrivacspotrietiut tt ajettt: Ne, nije tako! 
Ono sto su radiU prekrilo je srca njihova, Tirmi?.!, rahim=huiuii, i kaie: 
Hindis Je hasen salnh, a prenosi ga i Ibn-Madzc, rsdiimfhullih.^*^ 

Od Sevbana, rjdijaUihii 'mhu, je preneseno da je Poslanik, i=lLa!Laliu 'Jcjlii v* 
ictftiii, rekao: Covjeku bttde uskraceita opskrba zhog grijeha kojegpo- 
Hni. Mun'fiu, rihimfhiiNnh, je rekao: Prmio guje Nesai, rj^im^hiiUoh, ijeredf}- 
stojnim. lanceTn prenosildcd,'^^^ 

Rekao je Ibn Mesud, n.d!jiJUh« -^nW, Mislim da coi^ek zhog^jehazabora- 
m jmanje kao sto gaje nattcio. Ovu prcdaju je zabiljeiio Taberani, nihim<;huii3)j. 

Olahko cinjenje grijeha zjiak je slabosd imana jer sco je iman jaci 
covjek se vise cuva grijeha i vise se boji Allaha, aiKv? dwJif. '"^ Fellitii-Bat-i. 11/329. 
"' Fethd-Bari. 11/329, 
^'^ Tinnizi, 5/105: Ibn-Madzc, IJlAn. 
'" Ibn-Mad^e. 2/1334. 25Q 
I Zajtita cd diina i sejtana Se}taro¥i prilaii Sjudskim Sfcima kako ih kvari 

Bukari, i-ihimehulbii, je prcnio u svam Sahibti'^' od Enesai ttdLjiUilHi "anhu 
da je rckao: Vi radite djek koju smatmte ranjim od dkke. a mi $ma ih u 
PosknikovD, sMhU '^itjhi^^: seLlem, vrijemg wuitraU ufiistamjucim. 

Neko je rekao: Negiedaj hlikoje maiigrijeh, vccgiedaj velicinu ono- 
ga kofne si nepokordn. 

Koliko su se ashabi bojall grijeha, a oni su imaJi najjaci iman i iiaj- 
cisda. srca, najbolje govofi podatak da su strahovali od licemjerswa. 

Buliari, r»Kim.iiu!L;,h. je rekao: Maoje Ihn-Ebi Mukjke, rihim*h«il=h: ^^iJ 
ji^m trideset ashaba svi $u itrahovdi od licemjentviiJ'^'^ 

Ko zeli spas mora se cuvati i od malih grijeha i iie smije ih olahko 
shviuati. Poslanik; inii^i]^i,ujifihiv<;s=iicm,^'^'* je rekao Aisi, r-iJihNjhii 'mhs; Khni 
se maUhgrijeha,jer^esiza7ijih odgovarati. Nesai, Darimi i Ibn-Ma- 

dzc, mhimehyrfiuiiati, dobfim iajicem preiiosilaca, 

Prenio je Esed ibn Musa, tiiiimchnlbh. u djela E^-Zuhdod Efaii Ejjuba 
cl-Ensarije, Hdija]in>i=. '^.cihu, da je rekao: Covjek uradi dobro djek ipousdase 

a njega a zaboravi na makgrijehe a kada iretrte Ailahn, *as: ■.-<■. A',a\^, oni ga 
potpum oknizc. A drugi uradi grijch i stalno strahuje od njega a kadii sre- 
(neAUaha, aia^red&itc, hudesi^ran, 

1 6 ■ iigurnost od Allahove obmane 

Neki Ijndi uporno rade grijehe a kada \\\ posavjeuijes kaiu: Alkbjc 
mi/ostiP iprahalTi jadnici su zaboravili da je iijego™ loiina veoma boi- 
iia, Uzviscni je rekao: 

KaM roboimna M&jim da samjot zaista, Om^ Kcjipmsta i da 
sam milosthi aU daje i kasna Mojo, doista, bobm kazimP^^ 

Allah, :,,,... dM\c, pokajnicima prasra, mjlostiv je prcma vjernjcima, 
ali gresiiike bolnom kaznom kainjava. Zam se niposto ne zavaraj Nje- 

govoni milosti i ne budi siguran od Njegove splecke: t '*! Biihari men ' el-Fetk 11/329, 

'*' BuJiait Kitabu d-iinaiu bsbm bavfu el-mu'mini en jithbeta aracluliii ve hiivu tajefu'r, 

'" NesaJ, Darimi, 2/303.; Ibn Mad^e, 2/1417. 

"' E!-nUzr, 49 i 50- Zaitita od dzina i Icjtana SejtanDVi prilazi Ijudskim srcima bb iti kvari 

Ziir oni magit biti sigterni od Allahove olntiatiet Alhihove 
obmmtt ne bojisesmno narod kome propast predstoji,^^^ 

Mahay a obmana i spletka )e odgadai^je kaxne i prep us tan jc u za- 
bludl II 'icdravlju i blagodiiti.^'^^ 

Sigumost od Allahove, iia vcdJirDs. obinaiie vodi iiemani, a nemar vodi 
olahkom sKvswiijvi grijeha. A ^nas li ti sw je to? To je sejtanova srepenica i 
iKrok propaib. Ko olahko shvari Altaho^Ti, ^ij^ %i: lUeJI=, naredbir sejian oe ga 
od\TJci u mnogo vece pmblesne I sve wko dok ga ne navedt u mnczu grijeha, 
2bog [Oga, covjek morastrahoviiti Italto bi ga sti"ah ciivio od grijdva i nepo- 
komosri. I vjcrnik sto je veceg iniana vise se za s<iebe boji. To %idirno iz rijcci 
sranovnika Dzennera koje nam )e Allah, me « (Hdfc, u Kur'anu pienio: (W) ^ 1^1.«JI /Vijfif JJ/i» mW« svojim pomdicmtm stt-almvaU - govorit^pa 
itmnjeAlMt ntihsi dm'oiuto iodptttnje u optjtt iiits sahwao,^*^ 

Rekao je Hasan Basfi, isJiirtiJiuiUih,; Vjemik radi ihaJeie i strahuje za 
iehe, a grfsnik nidi, grijeh a sigumnjeza $ehe, '*^ 

Od Enesa, mdipibhu 'inhu, je pienesenn da Je rekao; Poslanik, sdhitaKu aicihi 
vesdicjn.jff odrzciB govoY kitkan fiikitd fiisam cuo, I'ekaoje: Kada biznalisto 
jastutm ttudo Mste se sjnif alt ji, mnogo plakaii. Buhari, rahLmfhulkh.^'" 

Takodcr, Poslanik, biiiJiiiiu 'jL-jiii m ^.■iJi.-ni, je fekao; Ko se ifoji ratio jbw- 
ne, a ko ratio kretie stigite na odrediste. Uistintk AUahova robaje 
skupa, itistitiUf Ailahova robaje Dzetiuet. Pieiilo ga jeTimiizS, rnkime- 
hwUnh i rekao da jc dobar. 

Rekao je Miinziri, mJiimfhuibh: Hadis zndci da otuij ko $e boji driat ce 
^e ahiretskog puta i pohirit ce s dobrim djelinid jer strahuje od fiepriiika i "* El-En 'lyf. 99. 

'** Ef-Tuf: 26 i 27. 

'" Tefsir Ibn-KesiK 2/234. 

"* Buhari mea' et-FetU, 11/319. 

'" Ef-'Iif^ih, fi/79, 

252 

Zastita od diina i sejtana Sejtanoyi prilazi Ijudikim srcima kako ih kvari 

Hakim, nihimdiiiUaii, je prenio od dtth'A ibii Hakima, lahimehiil- 
lah: Predvodio nas ]€ u natnazu Zuritrcibn Evfa, ralilineimllah, t^ dzamip 
Beni Kidejr. Uiio jejuni Ei-Mnddesiin kaJaje deim do ajeta: 

A kitdii se It rogptthneP^ 
p^cje ntrtap. 

Kako mozes biti sigurdn od MUhove, a™ k dielk, obmane Icada je 
pred naina Dan u komc 6c djeca osjediii, u kome demo goli 1 bosi pred 

Allalia, iiw^vL-iUciii:. stati pa it nas za sve, i maio i veltko pitati, ziii svaki po- 
krei i smiraj?! Uistitiu \t to vcliki dogadaj. 

Pieneseno jt od Numana ibii Besira., fadjjiJtniu v.nJw,'*^^ da je rekao: 
Cuo sum Poiknika, ^.Jlallsh.i '^UjbK,. .l-iLu::. kadaje rekao: Na Sttdnjetn da?iu 
Ttiijblaze ce biti kii£njen Sovjek home cepodst&paia biti sinvljetta ze- 
ravicfi od koje ie imi tnozak kljucati, Muttcftkiin alejbi. 

Preneseno je od Ebu Seida el-Hudrija, nHiiTthhu 'jnhu, da je rekao: 
Rekao je Poslanik. .alhlSshu '^irrhi ve itfil«i: Alhth ce reH: Adetne! Reci 6e: 
Odiisivata tise Gosp&daru, svako dobroje n Tv&jim rukuma. Reci 
ce Jitu: Izvedi dzehenetmku sknpimd Re£i ce:A itaje la dsebeiiein- 
skn skiipina? Reci ce: Od svake hitjade devctst^ devedeset i devcU 
To ce biti ita Dan kadn ee djeca osijediti, svnka uasilja svoj plod 
pobaciti i kada de ijudi izgledati kao pijani a ntsu, toje samo Al- 
lahoifa zestoka kazna. 7b je ashabima tdke pab, pa su reklt: Ailahov 
Poilanice, k& ce biii taj coi^ek?! Poslanik, H!livll»hu 'M\^\ vc stUcm, jc rekao: 
Radnjte se, jer na htljudu odjedsndza i Medikndia dodi cejedan 
od i^as. Potom je rekao; Tako mi onoga n cijojje raci moja dusa, 
tiadam se da iete Siniti fredinu dzenetlija. Asfvabi su ucili bamd 1 
tekbire. Poslanik, x^lwiatiti aisjhi « sellem. je dodao: Tako mi onoga tt cijoj 
je nici moja duStt:, nadatti se da 6ete ciniti pohvicit dzenetlija, Pri- 
tnjei- vas ii odnosn va prijasttje narodeja kao pritnjer bijele dlake. 
na cniom vohi. Hi bijelog oziljka na magarecoj potkoljenici.^^'^ "' E!-Mu<idessir. «. 

"' Bithurimt'u'el-Feth. Wim"!^.: Missiim hi Serhi Hevevi, 3/97- Zaitita od dzina i sejtaiia SiejtanQvi prilazi Ijud^kim srcJma kako ih kvari 
17 - Gubljenje nacte u Allah dvu, mi n diriie, mi lost 

TCada sejtan ne uspije covjeka navesti na sigumosT od Ailahove, xan 
vedzfl]=, obmaiie, pokusa ga navcsti na gubJjcnje nade u Aliatiovvi, aai: ^c 
dicik. milost, Govori inu: Tvoji giijeii su br&jni i veliku ne mogu se opro- 
sUti i nisi ti za Alkhave miiosti. To neprcstano radi dole covjek ive izgu- 
bi nadu, kada izgvibi iiadu kaae mu: K/idje tako uzivaj u zipont koliko 
mozes. prije fmrii had cei i tako I tako u Dzehennem, Na taj nacin navede 
fovjcka na grijeKe i strasD dok se ne zasiri. 

Ovaj proiaz sejtanu trtba Ziirvorici podsjecaiifein da Ailahova, azie ve 
d?=ll=, milost obuhvata svc. i'Mlah, ,,uc v= ilj^iHt, priiiia pnkajanje nevjernilca 
kada se pokaje a kako ne bi pokajanje muslirriana!? Receno je: 

Vetiki i^dtii<}e, Allskov oprost ad tvojih grijehajc i/f^i 
tvoj nnjvsci ffijch u oditmu na Allshov oprost nesnatanje 

Allah, ^lirKE Jidie, je orv'-orio viata pokajanja svim robovima i ulio im 
nadu u Svoju milost ajetom: 

^AJj 4ul b\ ^1 ^j iffi IjkilSj ^ *4^1 jj*- I^J^^ Cji'"^ i5^^ ^ J* 

.&«.' O Tobom MajU ^ji steprotiv sebe u grijesiftia pretjeri- 
vali, tiegabite nadu uAUahotfU mUast! Allah ce, si^unio, site 
grijehe oprostiti. On, derista, mtf^t^ pndta i Onje tnilifstiv.^^ 

Rekao je Sejjid Kucub, rahimthuiLk; To je iveopca miimt koja prastd 
svaki gnjeh. To je poziv nadt i pouzdanja u. AllahayUs vus vb dwih, milest i 
opmst 5vim velikim gfesnicmia i odlutalim u zablttdama. Allah *xw ™ ^ifV 
h. je uistinu, samilostan prenia svojim robovima. On zna njihovu nemoi, 
ilahoit i vanjske i unutamje Hnioce koji ih zavode. Zna da im iejtun pmvi 
mmke na svakom mjestu i zo^ede ntt svakom putu i da na njih salje sm- 
ju pjesadiju i konjanike. Zna da je on krajnje ozbitjan a ivom neiasnom 
poslu. Zna daje Ijudska grademna dabtt i da brzo padne ako popusti ti&e 
kojega drzi i cuva. Zna da njegopa i>riroda, srrasd, zelje veoma iahko izgu- 
be TfivnQtem i hacajtt ga naiveitrami odvedu ugrijehe^ a covjek se teiko ^ Ez-Zumer, 53. m. tm Zastita od dim i sejtana Sejtanovi priSaii Ijudskim ircinna hko ih kvari 

cfdufiira i. ctiva zdravk munoteku. Allaih ^^ vc didW, sve to xtia o torn slahom 
swor^nju zsito mu pomiii^s. obmipsi ga miloscu i ne kdinjava dok nm nc 
onioguci sv£ da ispravi feojgrijeh. I nakon uhtika ti^jeh i pretjerivanja u 
tome., kadapomisli daje ttda/jen i dajegowvo ,v n)im, dd nemapovmtka. i 
prijeniUf u Urn nyfmciTtm heznaJa htje bk^pozip; 

Rbci: O rohoviMejt, hfji ste ptvtiv sebe it grijesi7fia pretferii'a- 
li jtegulnte luzdu iiAUah&vu mihsf/ Allah ce, sigiir/w, svegri- 
jefje api-ostiti. On, doista, mru>^prastA i Onje milostiv.^^^ 

Ako pogledamo u povod objave ovog ajeta. vidjet t^errio koliko je Allah, 
rmw^^u, milosriv pnema sviiTi svierovinia, Rckao yt"^ lb n -Abbas, mJJiaMiu 
'mhitma: At^' nmnd m mnogo Ijudi itbih i funogo bludti utitdll Dolli su Po- 
ikmh4, satidbhu "aJeihi i*wiitm t rekil: To cenm fi/is tipoziindje hjepo, samo bsda bi 
nam f^kaa ima li iskupaza ono ito $mo unidiU? Tadaje objadjmo: (T. <usi / 07^^' keji mimoAllaha drugog b&ga ne mole, i koji, ojie koje 
je Allah zahranio, ne nbijaju, t/sim kadpravda zahtijeva, 
i koji ne bhidnice^ ako to radi, isktistf ce kazitn. Patnja ^e 
mil n^ onotn svijetu udvostruiena biti i vjeeno ce u njoj po- 
nisen ostatl, osim onih koji se pokajn I itzvjentjtt i dobra 
djela cine, Allah ce njUtova hrdava djela u dobra protnije- 
niti, aAllahprastaiMilostivje,^^ 

I objavljenje itjet: 

(1-3- jjI j »a*JI jJ*> ^\ y^^ '^y-^^ "' Ez-ZiSal 5/358. 

^" Btikar'i m^a'eUFcih, S./549.; Muslim bi'serh'iNeviEvi, 2/ 13 9. 

"' FJ-Furkati. 6S-70, !■ W^i I lastita od diina i lejtara kjtanovi prilaii Ijudskim srcima kako ifi kvari 

Red: O mboviMoji, koji ste pratrv sebe u grijesitna jpreijeri- 
vaU, negttbite nadu uAMaimmt ntilsst! Allah (A?t sigurnn, sve 
grijehe oprostiti. Ott, doista, Ttinogo prasia i Otije milostiK^^^ 

Rjtkiio je Ebu Musi) eUEsari, r^JipiL^Sm 'nnhu: Rekao je Poslmtik r.^MU^u 
'iL.Hu "f sfli^m: Allah prtda svojk rtiku danju da sepokaje kojegryesio 
nocjif iprjtZii svoju rtiktt nocti da hisepokajao kojegrijesio danjit. 
yhko ce hiti dok sunce ne izade sa znpadiU Muslini, «]iiinehut[ih, 

Pretieseno )c od Ibn-Omcra, r^iJijaSLjJm'inhu, da je Poslanik, alUSblio 'aitjhi 
vcsclSnn, tc^QiAlhhprifjvatapokajanje roba sve dok dtda r^ dode u 
grio. Tirmizi, fnhimehulbh i kaze: Hadis je basen garib^^^ 

Preneseno je od Ebu Hurcjrea, rwiiiaiiihij 'mhu, da je Poslanik, s^ii^iiiku 
'jlqhi « «ll<m. rekao: AlUh se smije dvojici, jedan dnigog nbije a oha 
udu u Dzerinct. Jednn se bori na Allahovom putn ipogine, a ubica 
sepokaje, primi islam ip&gine kao sebid,'^"- 

Prenlo je Ebit Seid, rjdipiijhn 'ir,irj, da jc Poslaiiik, sniLdhhu Vkihi ve mS- 
Un,, rekao: Prije vas ziviojejedan iovjek kojije tibia d^vedeset de- 
vet IjudL Upitaoje za najmenijeg covjeka na zetnlji i uputili su 
ga na jediiog poboinjaka. Otisaoje kod njega t rekao daje if bio 
devedeset i devet Ijndi pa ima li za njega pokajanju? Poboznjak 
je rekao: Ne. On libije i njega, te nainiri stotinn. Ponovo je pitao 
za jiajucenijeg covjekapu sti ga uputili najednog ucettjaka. Re- 
kao ttmje daje ubio stotinu Ijudi i ima U za njega pokajanja? 
Ucenjak mu rece: Da, a sm te spreiav^ da sepokajeS?! Idi u to i to 
mjesto u Jijei/m zive Ijudi koji obozavaju Allaha pa Ga t ti. s nji- 
ina obozavaj i ne vra^aj se u svoje mjesto jer tamo zive loU Ijudi. 
Covjekje krenuo i kadaje stigao dopoUputa umre. Oko njegaje 
nastao spor izmedn meleka milosti i meleka pattije, Meleci mih- 
sH su rekli: Dosaoje kao pokajnik srcein okrenut ka Allahu. Me- 
lecipatnje su rekli: Nije nijedno dobro djelo uraMo. Tadaje na- 
isao melek w Ijudskom Uhi i oni ga uzese za sjidijn. On im re^e: 
Izmjerite tidaljenosi izmedu dim mjesta, kojem mjestit bude blizi 
ueka njemupripadne, Tadaje Allah objaviojednom injesW da se '" Ez-Zitmer. 53. 
*" (VfujiUm bi Serhi Nt^vevi, 17/86. 
^'1 Tinnizi, 5/257- 
"' Biiliari, Mii.\lii}i bi i^erfii .\'e\<evi, B/36, 

256 

lastita od diina i sejtana ^ejtanovi prilazi Ijid^kim srtiria kako ih kvari 

pnBiiii a drugom da se ntialji i katia su iZTtijerili hhje blizi do- 
brotn mjestu i ttzeii su ga meleci tnihsd.''^'' 

Od Enesa, nJiFiiUhu'nnliii, \t preiicseno d;i '\t rekao: C^uo iam Poslanika, 
liUaiiihu alejhi ve«!l«m, kod je Tekiio: Rekoo je Uzviserii Ailak- Covjece, sve 
dok me molts i nadai se Meiti oprttStat at ti grijehe. &tvje^e, kadji 
hi tpoji grijesi bill do nebapa zmnotiiza oprost oprostio bib ti. Co- 
vjeie, kada bi me sreo s pijesiitia kao Zetfilja dao bib ti isto toUko 
oprosia, Prenio ga je Tirmtzi, nbimehiJiiii i rckao: Hasen garib poznat nam 
je mnis preko ouog lanca prefioiikca.^^'^ 

Dovoljno ti je ziiaiii da ]e Allah, »»= wd±tHc, oprosdo Vabsiju ubici 
Pbslaniikovog, Lilhll^hu ii^jt^i vc siiltm, amidie Hamze, ndiinliahT: 'snim, Zar po- 
slije toga moie biti beznada i giibljeiija iiade u Allahovii, ji^i ■.■cd;A\t. mi- 
lost!? Ne, tako mi Allaha, to jc samo sejranova zamlta i spletka. Ne gubi 
nadii t poted dosca grijeba. pokaj sc Ailabu, jzzcvf Jiellt i reci: 

Ja Rahi>i, mno^ grijefrs poHnih 
ali znsm Ttfoj oprost vcdji 

Ako ne Tebi sdrNo dobri midiijU- 
koga ds molf i nsdnju se gresnki 

JaTt se tnogii samo nadati da ces 
lijtpo (fprmtiti jer ja lam m-usliman "' ^\i\\m\, MusUm hi serhi Nevevl 17/84. 
'" Timiizi, 5/208. 257 
STA LJUDE STITI OD SEjTANA 
^ Zaitita od dzina i sejtana Sta Ijide Ititi od sejtana Prvi stit - iskrenost 

Iskrcn05t je put spasa^ od sejcana, to je i on sam prhnao, jer jc Allah, 
i^azviidiAh, rekao prenoseci njcgove rljeci: 

VI (r^) i^^i ^:>\3 of>4^ c^j^j^ ^^^^ ■ 

Gosp&dura moj, rece, zato sio si me u znbludu 4oveo, ja 6tt 
njima na Zemljiporoke Ujepiinpredstavid i sve iu ih s^ve- 
sti, osim Tvojih ishenih robova medu njimaJ^ 

Sejtan je priznao da ne moze iskrent iiavesti, po ko su oiii? To su 
oni ko]j rade dobra djeb i ne vole da ih IJudi hvak zbog toga.""^ Rekao 
je Jakub eS-fviekfiif. rahimchuU^h: hkrenje omj ko krije imjiiJQkrd.djekka9 
sto krije losa. 

\\i je iskrenojt? 

Rckao je SeW, nhimchulinti; hkrenostje ksda su i r&boud akAvnffst i 
odmor zbog Aikdm, in^j: vc dif lie. 

Ibrabim ibn Edhem, «hinithul1.Th, je rekao: hhrtioitje iskrena rianijera 

premt AlluhUy i^as vc diellc 

Ebu Osman, rJ,i,r,ckui!jh, je rekao: Lkremsfje ncobracanje p^je^rt- 

ma stu&renjirnit zbog stalnog ntzfjiiUjanju o Stvoradju. 

Neld sa o tskrenosti rekll; hkrenmt je ikilno mdenje mcurm da te Al- 
lah, n-fji; 4-^ Jiiiie, vidi i zan^marwanje licnih koristi. 

Posknik, idiaJinhu ,lrjhiv<:=Eiitji,, jc Ttk^Q. Alloh prihvata samo hkrenu 
djela kojima se zeljele Njegovo lice.'" Prenio ga jc Nesai, rjhinwhullah, a 
Albaiti, «iiimdhulJih, ga je ocijenio vjerodostojnim.^^'* 

Dzuncid, r.himeurt,h. je rekao; Neki Allahovi, *™ ve AiAV, robovi su 
shmtili, kaJa iu ihvdtili poceli su radid dobra djela. kaJa supoceii lYtditi 
dohm djela bili su bkretii. iskmiost ihje oduela m vrata svakog dobra. 

"5 El-Hidzi: 39 i 40, 

'■^ To je rekao Kurlubi u svom lefsiru, str, 2S1, 

^^ Nesai, 6/25- Relrao jc Ibn-I-lad^er u Ei-Fsihu, 6/28: LsoacpremsUacaje dobar. 
*" Suhih ef-Tei-gih ve ci-terhih, sIt. 61 . 

261 ZaiLita od d^ina i sejtana iti Ijude stiti sd sejtania Zbog rog3 STO ft iskrenost laklon neprobojni koji stiri covjcka od 
sejtanovih splerki on pokusa-v'ia 5vjm sikma i na svaki nacin invcsti co- 
vjeka h tog lakloiia iskrcnostl. Navest cemo primjcr koji ppjasnjava 
tu isdnu. . 

IJkrarko ccmo preni/eti sta je Ca?,ili, rahimthuJiaii, rekao; S^tan donosi 
misli kianjacu iako zeli hiti iskrcn u mmazu. Ako ga gleda gtupa Ijudi dok 
kki^a ili neko ude u prostoriju u kojoj kianja kaze mu: UljepUj mtnuizl, 
neka te giedapt s pokovanjem i vide da si doban a ne sponizenjem i da te 
Qgomm]ul Na to, kknjac se imiri, ne pomjera. ntke i noge i lijepo kianja 
nstmdz. To j€ pidljim pmvaranje. I to je ptvi st^^t, 

Driigi stepen: Rob ihvdfi kjtanovu spletku i cuva se> ne dtda kjmna 
i neosvrcese na njegova doiaptavUnja. Noitavi klanjati kakoje ipoceo ali 
H toku tog tiamaza dode mu opetSejtan i kaze: Tebe Ijudi ilijede i pom- 
de se za tobotHy gkdaju u tebe i tvoje po$iupke, ko umtdis pfenosi se i dru- 
gjpo tome rade. Stoga, imat cd sevap m njihova dobra djek ako to lijepo 
Hradil a bit d'dgrdafi ako lose uradii! Zato, uljepsaj woje djelo prcd njim. 
mozdasepQvedeza toboni u skmsenoiti i Ujepom ob/ivljanju ibadeta. Ov& 
je opaitiije od prmg. i moMa em prevari neke koje prm $pktka nije pre- 
varila. To je pretmranje i kvari iikrenoit. Jer. akosmatra ikrtdenoit i Ujepo 
obavljanje ibadeta dobnm djekm i ne Mi daga drugi znpostave zbog cegu 
ga onda on zanemamje kid nema nihoga!? Zarje moguce da m mu dntgi 
droit ipreci odmrmgsebeR Toje samo sejtamko zavamvanje, 

Treci stepen: Skrivenije je od dnigog. Rob sc oproba u tome i euva 
se iejtanove spletke. zna da je rttzlika u jam&sti i tajnoiti zbog drugih 
pretmranje, i zna daje iskrenoit tispostavljanje namaza u tajnosti kao i 
ujavnosti u drukvu. Slid ga je iuogtt Goipodara da bude skrusejiiji nego 
obicno zbog necijeg gkdanja pa pome uljepidvm namaz kadje sam kao 
kad kianja pred nekim, na isti nacin kianja i had je pred nekim. Toje 
shiveno pretvaranje, jer uljepiava namaz u tajnosti da bude lijep uja- 
vnostiy bez ikakve razlike. Takai' mdi raeuna o stvorenjima i u tajnosti 
i njavnoiti. Medntim, iskretrnt je da mu jc svejedtio obavljali namaz 
predsiokom ili pred Ijudima. Takdv, kao da iebi ne moze dozvoliti nedo- 
tiene posiupke u nantazu pred Ijtidima, a stid gaje da bude p&put onih 
koji klanjaja namaz da bi ih Ijudi uidjeli i midi da ce sespasiti toga ako 
kianja iito i u javnoiti i u tajnmti! AlL to ne moze tako! To ce sprijeci- 
ti i udalfiti se od toga sanio ako mu hade svejedno za stvorenja kao ko 262 Mm od dzira i kjtana Sta Ijude stiti od iejcana ??f ohra^a paznju na predmetc oko sebi't if tajfiosti i javnosd podfedii^ko. 
Meduiim. takvn osoba sanm jnisH na stiforenja i kctda je sam i kitdj^ U- 
drustuu. Tajeji'dna od sejt^novih podlih spletki. 

Cetvrti steperi: On je jps skriveniji i rteprimjetniji. Covjek kianja. 
pred Ijudima, ^ejtan mu ne moie reii; Budi ikrusen u namazu, Ijudi te 
gledapd, jer kjtan zna da osoha na ovom stepenu zna za to, ZatQ, kjtan 
oveme kaie: Razmisli o Allahovoj, ^-f^^ y<i -i^iiL-, veliHni i vdicamtvenosti, 
razmidl o tomepred kim stojUl Stidi se da Allah, ^tw vu- JmII?, pogkda u (vs- 
Je free i vidi daje odsutno! J, sne klanjaca hade prhuinQ i akndenoft se 
pokaie >m .mm dijekuima tijela, Misli dap to stdta hkren&st, a, ustpdri, 
Je su^ta preuara i zamka, Jer, m ikrusenost: daje zbog razmiUjanja o Alia- 
hovsj, ^>'*: vc ^i^\k. ueticini bih bipmumo i kadje sam a ne same kadje u 
dnmvu, Znak sigurfiosti da se tie radi o kjtanskmn zamdenjuje mzmi- 
iljanje mme i kad si sam i kad si u dndwu, i, da nije prisustva drugih 
razlog torn razmisijanju, kao ko pmasive Mvodnfe nije razhg tim ml- 
slinm. Sve dok pravi razlikti kuia klanja izniedu pmustva stake i Ijudi 
izvanje kruga Hste ifkrenosU, dusevno uprljan skrivenim sirkom, pretva- 
ranjetn. Tajiirkje u covjekouom srcu skrweniji odcrnog mrava, u mrkloj 
noci, na cmoj sdjem. I, od sejtana se mogu spasiti samo oni koji Imaju 
precizan pogled I koji su mall irecu da budu upuceni i sae'umni od stra- 
ne AUaha, aky^ ** jfeik:^*' 

Obaveza je svaliom robvi praciu svoje sfce prije i u toku djela, kako 
bi vidiD da li odredeno djelo radi sajno zbog Allahovog, :i™= vc JitlJr, iica 
ill postQJe i drugl razlozi, licni interesi i strasti. U one koji u namjei-a- 
raa iraaju liciie interese spadaju posraci koji uz namjeru da se priblize 
Allaliu, :iMc VE lILjILl, posre I zbog dijere, hadzije koje idu na hadzdz zbog 
provoda, ill Idanjacl nocia s clljem razbudivanja kako bi mogli paziri na 
porodicu i jaJialicu, oni koji uce zbog ugleda u svoni naioda, oni koji 
vaze zbog nasi ad I van j a I'ijecima, oni koji udjeljujn sadalcu izbjcgavajuci 
polcudu, oni koji obiliize boiesnike da i njega obiiazc kad sc razboli, oni 
koji ispracaju dzenaze da drugi ispracaju dzenaze u njegovoj porodici ili 
zbog hatara porodice unii'log, Ukiatko, bilo koji dunjalucki in teres ako 
piifa dusi i pozeli ga srce, inali ili veliki, kada se pojavi u nekom djelu 
pomutj i pok\fari iskrenosc- ^^bog toga je najteze djelo iskrenqst». ENhj<m. stT. 2720, 263 lastlta od diina i se}tana ?ta Ijude stiti od sejtana Uprkos svemu, to ne smije bici razlog napustanja dobrih dijela, to 
je sejtanov krajinji cllj. Obaveia je uloziti napor vi ciscenju djela i ne 
ostavijati g,a bojeci se prervacanja. O tome je rekao kadi j a Ijad, rahiinehuJ- 
idji: Osmvljitfije djek zbog Ijudi je prewaranje, a radiH djcL zbog njihje 
sirk. hkrenQstje da te Allah, a™ v^ auu. samva oh&ga. 

Preneseno }e od Ehu Musaa el-Esajija, rjdij=iliku anhu, da je rekaO: 
Foslamk, .^Li^iiihu \kh\ vc idiem, je upitan za covjeku koji se bori da bi do- 
kazao svoju hrahroit, drugi se h&ri za svoje phme, (rec'i da biga Ijudi vi- 
djelt koje ad rtjih na AUnbomm putufVosXikn'xk^ rtJhtbhu "ibjhi ve sdi.m, je 
rekao; Ko se bori da biAUahova rijed bila gomjOf onje ntiAUaho- 
votHputfiP' Preuijeli su ga imami Biihari, Muslim, Tifmizi, Nesai i 

Ibn MadxCj nhinnhumuLbJi. 

Sve je to Allah, iiic v? dzeUe, spojio u jednotn ajetu: 

A, riaredejto hnje da $mno Allahit ibudet cine^ da Mu iskre- 
no, kao pr/iiiopjemi, vjertt ispovijedajitJ^' m Drugi \\\\ ' robovanje jedino Allah u, mt «« s.ih 

Kada se sejtan z^akleo Milostivom, oi^vtdJellc, da ce zavesti Adema, 

yqhi kIhtti i iijegovo potornstv'o, Allah, :i*v^ w Jzeiif, mu je odgoviorio da Je- 
dnom skupinom ncce nioci ovladatL Rekao jc Allah, plbc vt dicUe: 

Ti neceS imati nikakve vhsti nad robovhiia Mopm.J^ 

Onima koji su upotpiiniii svoje lobovanje Allahu, ^7w ve djdv. Pri- 
mjeniQ je da je Allah, ^iz^ v>? d*i=!k, rijec robovi spomenuo u genitKTioj 
vexi, rekavsj: ^,iL-- ...robovhna Mojim. Tageuitivna vcia je /bog poca- 
stl, ill zbog specifikacije jcr oni iskljucivo Njemii cine sve vrsie ibadeta, 
i nikome drugom, Postavlja se piranje sta je ibadet? ^ Biihaniueci'el-Feih. \>'222.: Mitstim hi sarh: Nsvevi, 13/49,; Timni?:!, 3/100.: 

Ncsai, 6/23.; Ibn-Madie, 2/19JJ, 

'" El-Bejjire, 5, - - - 

»J El-Hidir,42. 264 Mtita od diiia I kjtana Sta Ijude stiti od iejtana Ibadet ^e opci pojam, obuhvata sve ko Allah, ^ltji: v.. iIl^ie... voJi i s cim 
]e 7jadcivol)3Ji od rijeci i d)ek, javnih i tajnih. I ima ga ceim vrste: 

Pfi/a: tjelesnj, popuE namaza, posta, nikKa^ sedHcy hadzdza, tavafk, ltd.; 

Dn4ga: materijaJni, poput klatija kurbana, zavjeta, zck^ta, sadake, kd.j 

Trsda: sr&iiii, popui skrusenosri, osjecaja pokornosti, poiii/,nosci, osje- 
cajanemoci prcd Allahoin, poskisiiost, Ijubav, oslanjanfe, pcn'ratak Allahu, 
aize vi: didie, tfazenjc pomoci, strali, iiada, velicaiije, sti-ahovanje, itd.; 

Cetvrur. je^icna, poput iaHetve, poziva q pomod, dove, dove za za- 
stitu, itd. 

Sve su to ibaderi i obaveza je £initi ih samo Allahu, ^Tinft^M^^ i nLkp- 
me drugom makar bio bliski nielek* poslnni poslanik Hi dobri velij. 

Kako god sedidu i niku niji: doCToJjeno iJiniti iiikome drugtJme 
osim AJIabu, jiie^dfeiic, take i tavaf nije do/,voljen osim oko Kabe. Uzvi- 
sen I je rekao: 

...i ueka oko drevne Krt^ ohiUtze!)^^ 
stoga, nijc dozvoljeno obilaziti oko kabiirova niti drugih mjesta. 

Isto tako nije dozvoljeno piinositi zrtvc nikom osliti Allahii, ;i?jrve 

(li.?ite, \tv je Poslanik, ,A\A\z.'i:a 'Mhi vc^diL-m, rcltao: AUuhjepraklm one koji 
koljit £rtve bih kottte o$im Allahu.^''" Prcnio ga je Muslim, nhimshuPik, 

Prenio je Ahmed, rjjiimchuilih, od Tarika ibn Si h aba, miiiLiikiiu 'anEiu, da 
je Poslanik, ^ll^iahn'iicjtii veisikm, leksjo: Jetian iovjekje uluo u Dzeimet, 
zb&g muhet a drugt ti Dzehennem, zbog tnuhe, Reko.se; Kii-ko to, Aliii- 
hou Po^hfticef Rekao je: Dvojica sti protttzila pored ijudi kojisu obo- 
iavali kipii, ko god Je pored Ttjega pfoiijzio morao je prinijeti bilo 
kakifu irtvii. Jednorn od te dvojice jk rekli; Prinesi zrti'iiJ, rekaoje: 
Nemam ni^M, sto bih mogao prinijeti kao &rtvu. Jte&h stt inu: Pri- "^ El-Hadzdt, 29. 

'" Miisiiin hi xerhi en-Nevevi. 13/142, Hadis se iHo«e i drugaeije prevesti, kaO' 
Puslanikovo prokliiijaiije onih koji to radc: ?feka Aiiak proktme one kojiprinose 
Snve bito kome oaiiii Allafm! Oba ztiaCenja su ispravna. jer ih teksl hadi^ pud- 

nqsi- SuSiinske i'a:i:[iki; nema, razlika je jedino u je7i[:kom i/ra^u^ pi'vi je izjavna 
neiSenicR, a dnigi dova protiv takvih, (op. prev,) >l i 265 Zastita od ii\ni i sejtana Sta Ijude Ititi od sejtana nesi ttutkar inuhtt. Ortjeprinio mtdm kao zritfu i onigapustise. Alu 
zhog wgiije fiJao u IHehennem. Drttg&nie sit rekli: Prhiesi zrtvit! 
Onje rekitotJapHnosim irtV0 samo Alhthti, Oiii itiu odsjekose glavu 
i zlfog $ogaje idao u Dixjtn^t. 

Rekao je Uzviseni; 

Pa klanjaj Gospodani svame i kttrban kctljti^^^ 

Tj. ItMto god klanjas wome Gospodaru, ne klaiija] nikome dfugo- 
me, tako i kolji kurban svome Gospodaiu i ne kolji ga drugome, 

Rckao je Uzvisoni: 

Red- Kkmjanjeinojej iobredimoji, i^ottnoj, isinrtinojOf 
doistOj posvcieni su Aliahu, G&spodaru svjet&va,^^ 

Pod obredima 1.1 ajecii misli se n-A klvinje kurbana. 

Taknder, zavjet mora bid dat sanio AUahu, =1^ « ifeffc. Rekao je Uzvisetiij 

Z'i(/ 5fe sto potrosite ilise zayjetttjete Allah sigiirJio stial.,,^^ 

Preneseno je od Aise, radiiillahu anb, da je rekia: Rek^o je PoiUnikt =1. 
hihl^u alcjhi ve Kllcm: /Jiff jf zuvjetopao da ce bitipokoran Allahu neka Mn 
hade pokormu akose zavjeUyvao da ce biti uepokoran nekaMu ne 
hude nepokoranF'^ Prenijelt su ga imajiii Buliari, Ebu Davud, Tinnizi, 
Nesai, Ibri Madk. Dariiri 1 Malik, Mhimtlnjimuliaii. 

tsTO vazi i 7-a skrusenosi, pokornosr i poniznost. Svc je to obaveza 
jediiio cEniti Miahu, nv!7riifawlk Mediitim, vidimo ntkc Ijude kalco ih 
cine drugima, kao one koji pJa^uci i ponizno mok^ii padaju na prago- 
ve kaburova kao da su u namaxLt i vise. \ »' Et-K<ivsei: 2. 
'*" £i-En'am, 162. 
*" El-Bekare. 270. 

■■" Buhari mea'el-Feth, I [/581.; Ebu Dav'ud, 3/232.; Tirmizi, 3/14.; Nesai, 7/17-; 
Ibn^Madie, l/6S7.i Darimi, 2/ll(4 .: Malik. 2/4 7C, i 


1 


lasdta od diina i iejtana Sta Ijude stiti od sejtana 


Ljubav pripada same Aliahu, n™ vc iiitSti: i ona mora biti cista i iskre- 
^_^ na, jer ninogi tvrde da vole, ali malo njlh to i porvrdi. Kdco moic reci 
^H da voll Allaha, ansvf dif^lU, onaj ko daje prednost naredbi jvoga predsje- 
^1 dnika, supmge, ili djeteta nad Alkhovom, azzr ve dfcllc, tiaredbom!? Kako | 
^B moie tviditi da vol i Allalia, i-t^ ^^ d«ll=, oiia} ko ustrajava u grijehu. Poslu- 
^H saj sta kaze Saiija, mbimiihi^tLb: 


H 


^H Nepokoratisi Bogu, a Ijuhav fokazujel 
^^H toje nemoguit po zdrAvoin tazum'n 


1 


^^1 hkreno da volilpokorh bt Mu se 


H 


^H Slijedcnjc jc jf.nak iskrene i odane Ijubavi prema Aliahu, sz«-r« J^i-Sk i 
^B Njesovom Poslaniku, aibUahu aifjhi ve «llrm. Rekao jc U?-viseni: 


H 


H '^i*CL:^,3JliiiJiiii^^:)i "li 


H 


^H Reci:Ako viAUaha volite, on^n menedipdite, i vas ceAlUh 
^1 vo^eti.J'" 


1 


^H Mnogi koji cvrde da vole Allaha, ^nf vb J«ii,: i Njegovog Poslanika, 
^V saibilnhii alejhi v. .=[Ili,i, spotaltnii s^ \ ne ostanu poscojani kada se stave na 
^B viagu slijedenja. 


^H 


^1 Tsto rako, oslanjanje i pouzdanje srcem biva samo na AlJaha, szm ve 


^^ 


^™ difiie, lojji upiavlja svim i stvara uzroke. 
Trazenje pomoci je dozvoljcno samo od AJlaha, n^fur vc dicii*, Uivise- 
ni je rekao: 
^1^1 k^/O'^ '^^^ 
Samo Tebi ibadet cinimo isamo od Tebe potnoc molimo.^"' 


k 


• Poslanik, .sii^iiLihu alcjhi^e«(l*m, je rekao: Ako tmzis pomo6> trazije 
odAlhihai 


1 


' '■■" Dsvmiie-s-&af}\sXt.S^, 
^ AVi'Imfisfi.^X. 
'" Ei-Fariha,4. 


267 


^^^H 

Zastita od dzina i sejtaia Sta Ijude Slits od i&jtana Obavezan je svaki miis]im;in i muslimatika vclicari Ailaha, sHcvfdi^i 
II-, a vdicanjc imasvoje znakove, ii te ziiakove spada %'elicaiije Allahovih, 
imti! VE Jiriii:, naredbi i njihovo nezancniarh'aiije. Rekao Jf Uzviseiii; :J(i|*- .'*,; Takoje to! Pa kopostivn AlLthdVe propise - znakje to bogo- 

Kalco mok tvrditi da voli Allaha, a™ vt dfcit,; ko /anemanije Allaho- 

va, nuc ^'e: lIjjLc, pr;iva i ne pazi na njih, ko prelazi Atlaliove, m? le liSL-Uf , gra- 
nite i cini liarame, 

Isto takoj istinski Sfrdh treba bki samo od AJIaha, wcv^diiclie, jer je 
strah od druglli s'ltk, Mediirim, u vexi s ovim postoji razlika izmedu vise 
vrsta straha. Sirali se dijeli na dvije vrste: 

Pfva:. strah veUcan|a i ibadeta. Tako strahovati dozvoljeno jc samo 

od All alia, uasvediElli;. 

Dmga: prirodni strah, kao ho je strah od lava, vaLre, naoruzana oovjeka. 
Taj sttah ne utjc& na vjerovanje u ^\llaliovu, ^«.*vf J«iif, jcdnocu i ijkre most, 

Na osnovu ovoga uocava se razlika izmedu dva straha. Takoder, ja- 
sno je da ona) ko se zavjemje kaburu u kome je itkopan dobar covjek 

i stiaiiuie od tog umdog ako ne ispuni zavjer da je srrah ibadeta i ve- 
licanja usrnjerio ka nekome drugomc osim Allahu, az« v^ Ji.iiL. Ra^Jika 
izniedu pritiodnog srrah a i srrah a ibadeta i vehcaiija je u tome sro je prvi 
strah prezirom popraceii a dmgi IjubavJju. Prvi stirahuje od velija i voli 
ga, a drugi srrahuje od lava i ne voli ga,.. 

Obaveza je ve/.aij nade za jedinog AUaha, j™ vc Jiriir. Vjernik se nada 

Allahovo], J27£vc Jj^ik milosfi i srrahuje od Njegove kazne, Stnih i nadasu 
dva l-tfila na kojirna vjcrnilc puzuje Allahovom, jjiir^.^ j;^iif, zadovoljstvii. 

Ko se zaklinje duilaii je zaideti se Alkhovim, mzc ve Jfiiii, imenom, jer je 
Poslanik, MiULhL,'=M),(T=*(ii,:m, lek^o: Ko se zakime nechn ^rjtgwt, osimAlLi- 
hoithpociniojeUt^ itt kttjr. Prenijeli su gaTirmizi, Hakim i Ibn-Hibban, 

rahimekumtiUalij od Abdiulaha ibn Olliera, ndilnlLihu'ajjhunia.TinniZi, r,nhimeitiiyi, ga 

je odjenio dobiini. a Haldm i Ibn-Hibban, ™him*kumiiiih, vjerodostojnim.***^ «- Et-HadSdz, 12. 
* Tirmizi, 3/46.,. 268 I I 

4 I 


Zastita od dlina i ^eitan^ Sta Ijude stiti od kjtana Zakktva PoslanSkoin, uibiui^u "iitjhi w sdicm, Kabom, do brim iovjer 
kom, ill bib kojim srvorenjeiii je slrk Poslajiik, HiuiLahu'iJijhivcjeLl.em, jtte- 
kao: Ailah vamje zahranio zakUnjmije ocevhim. Kb se zaMhije iieka 
se zakune AUahom ili ncka stiHf^^ Pienijell su ga sesterica, 

Bvirejde, nLiiiaLlatiiLi '^nliLi, pieiiosi da JC Poslanik, mUatlahu 'aifilii vf sdJem, tc- 

kao: Ko ^e zaklinje er/mttetotrt nije tias, Prenio ga je Ebu Davud, mhi- 

ni(liLilish, vjefodosrojiiini laiiceni prenosiJaca,'"' 

Musliman je dulan vjerov'ati onorae ko mu se ^[d^une Alldkom, ibs 
«=d3i=iJc. Rekao je Poslanik, iuiJaiJaiiu'aicihiveifiJem: Kotnese neko zaktme Al- 
hihom neka vjernjet Koine se neko zakttjie AlLthom neka se zadovt^ 
Iji time, ko se rte sadevolji iiijeAUahov. Prcnio ga je Ibn-Mad'^e, inhi- eI,uIUIi,''°'' dobrltn I2 ib 3 run lance m prenosilaca, 

Rekao jc Ibn-Hadzer, EahimckuJiali: Mozdaje tajfia i:aijrane zaklinjanja. 

bils kime i cime oiim Alkhom> j,™ it AiSt. u tome Itoje z^kktva sreifavo 
velifdnja, onsga kime se kune.'^''^^ 

Dova je ibadct, Poslanik, s^M\Jnn M^jhi v^ .=iirm, je rekao; Dovaje iba- 

deL Prenio ga je Tirmiai, rjhimfhuiSsh i rekao da je dobar vjerndosiojan.'^"* 

Ko sve tc ibadctc iini iskreno iskljucJvo Aliahu, ubraja se q Allaho- 
vu, iiKvedielJe. strJjvUu za koju jc rekao; 

DoistOi Aflahova su stranka oni kaji ce sigumo itspjeti.^^ 

A> onaj ko bilo kojj od navedenih ibadcta dini neko me drugome 
spada u sejtanovu stranku, za koju je Allah, amrvEdzdlt, rekao: 

Zbi^a, oni iz stntnke hjtmi&vc, guhimmsriprm/i/'^ '*' Biihari mea' sl-Fetb, [0/516,; Muslim hi SeiM en-Nevevl 11/106,; Ebu Daviid, 
3/22Z.; Tirmizi, 3/45.; Ntsal, 7M,; Ibu-Mad^, 1/677,; Darimi, 2/185,; Malik, 2/480, 
"s Ebu Da^-ud, :i/223, 

"' rbn-Madie, 1/679, 

**' Fethii eUBnri, 1 1/536. 
* Tionizi, 5/126. 
*** El-Mtidsadeie. 22. 
*i« Ei-Miidzmlete. 19. 269 Za!rita od diina i sejtana Sta Ijude stiti od ^ejtana Treci stit - drzanje uz lajednicu muslimana Vuk jedt izdvojenu ovai, zbog cega se rreba driati zajednke mu- 
slimana ;er drzanje uz zajednku muslimana tjera sejtane i vodi ka Al- 
ia Jiovom, siK vi jitik, zadovoljstvu. Pieneseno jc od Oinera ibn d-Har- 
raba, FidijnlinJiu idm, da je Poslanik, biiyLEu, ^.^lii v? s«[lem, rekao; Ko seUvri 
H Dzefmet neka se dr&i zajednice mitslhnana, jer septan je sjednint 
a od dvojiceje dalji. Zabiljezili su ga Ahmed i Tirmizi, Rhtm«hujnu[Lih, a 
1 ifmiiii, rjliimfhuikh, jc rckao; Hadisje dobar vjerodostojdn^ 

Ukoliko neUo zcli kienuci na duze purovunje, nanocito kroz pusd- 
nju, neka se udruzi s nekim jer je Poslanik, dihiUhn vkihi vf siSk.i^, rekao:/e- 
danpiimikjeseftati, dva suputnika drase^tana, Irojicaputnika su 
ptttJiiciJ'^' Zabiljczili su ga Malik, Ebu Davud i Tirmizi, phimshumuilih, 
lanac prenosllaca jc dobar, 

Takodef, Poslanik, uiLiLhu -^lephlveMllctii, je rekao: FCada hi Ijudiznali 
ka se iiaLisu u osmni niko ne bipntovao noc'ii sam.'^'' Zabiljezili su ga 
imanii Buharija i llrmizi, rjiiiinEJmmuJhh. 

Prenio je Malik, fahimthuUdi u Muvettau od Seida, ibn d-Musejjeba, 
mi)im«humuihiJi, da je Po-slanilt, i^iFjiLaiiM ■.iicfhi ve H;tli;inj rekao; Sejtttn pokusiiva 
zavesii putnika akoje sani, pokiiiava i dvojicu, ait ako ihje irojica 
odmtane odnjthJ^^^ Imam Malik, r.himehullih je prenio hadis ovako, kao 
m'ww<?/prcdaju. A, Jbn-Abdul-Berr, n.hime[niJiih je rekao: PredajujedoFo- 
i^lanika, s^siuji.iim'.Jcihhx-wllfm, ipajh KiUim ihiEsbeg, rt!.Smchulbh jeHitd?-;?; Abdu- 
rahmana Ibn- Ebi ez-Zimida i Abdunthmana ibn Harmek od Seida ibn 
el-MiisgJeba, tdii.i-.Lj,-jmLiiinh, &d Ebu Hurejre, ndii^Jihu ^ni,u. 

Poslanik. saJijUdm '^iL-iki v^H^ikm, nani je ja^no sravio na znanje da je nejediu- 
stvo od sejcana. Prenesetio je od Ebu Salebe el-Husenija, n.dij.il*hii uihu, da je 
rekao: Ljudisu odsjedidi pnlikom odmom iia pitovauju po nn^dm puteijctnia 
idolitmnki odvojem. DokP&slanik. uJb[Um'=ieji,iTC[fJi«ii, nije rekao; Vaie odva- 
janje u doUiie iputeljkeje odsejtatm, Nakon toga, kada su odsjedtili bili bi 
jedni ttzdr^gc. To su zabiljezili Ebu D,ivud i Ncsai, rJ.imch^mi^lhh/''^ '" Ebu Davucf, 3/36; Tinni/.i, 3/] 10; Malik, 2m%, 
•" Btihifri maa ' el-Fefh. <5/! 38; Tinmlzi. 3/1 1 L 
•" Malik, 2/978. 
i^i*'£budavud,3/41, 270 
Za3tita od dzina i sejtaia Sta Ijude stiti od sejrana PosI anile, ^iiuiuhu '.Tlfihi vi;4d]cjii, je rekao: JeMnstt'oje tiiilost, a ne$loga 

patnja^ ZabiljeJJo ga je Ahmed, ^lahimrhulUh A Albani, jdiiLUL-huiLJ, je rekao: 
.IdJwdT firenmlacaje dobar.^^^ 

Drzanje 112 zajednicu musiimana podfazumijev.! dvojc: 

Prwi: drzanje uz zajednicu vjtrovanjeni tala> ho ce vjerovati kao sio 
je prva zajednica muslimana vjcrovala: ashabi, rabi'ni i s\'i koji su isli 
irjihoVim patem i Iniali isti pravac.*''^ 

To je rtfkao Abdullah ibn Mesud, Kniijiikhu 'inhu: Zdjednicajc oria^ ka 
se drii biine inah^r bio sitm. To jc prcnio Ibn Asaldr, nhimfhulJih, u svom 
djelu Tariliu Dimeik vjerodostofnim lancem prenosllaca. 

Drugo: postojanosc u redovimazajcdnice niusliniana tako ho de 
i si'cem i dusom biii uz sljedberiike istinc ma gdje blii. A, sljedbeni- 
ci isrbie su oni za koje je Poslanik, ^lUShhu iifiiii v,-it!!L>rn, rekao; Uvijek 
£e u mttjn ummetii biti pobjedonoiina skttpin/i tia isHni. Ne^e im 
iiastetili oni koji ih ostAve na cjediln sve doh ne dode Allahova 
iiaredba, a oni budu na tome, Muttefckun ale j hi, a ovo je Musli- 
mova, raJiimehuiiati, vcrzija. 

Sljedbenid Istinc prepoznatljivi su po znakovima, u re z»akove 
spada Ijiibav pre ma uccnjacima hadisa, O lomc ucenjaci kazu; Kada 
vidis da neko vdl ucenjake hadUa kao sio su: Jahja ibn Seid el-Kat- 
tan, Abduruhman ibn Mehdi. Ahmed ibn HanbeL Ishak ibn Rahvejh> 
rahinichumuiLk. „ zuaj da je sljcdbenik htine i Sunneta. a ko se s njima ne 
sUze znaj daje novo tar. 

Rekao je Selim, el-Hilali, tufiiahuiiJ.: (,.,) Tojezato ko itcenjad badha 
nisu ikrenu/i m jastiog cistog pum, i oni m spasena skupina i pobjedonosna 

pctpomognuta zajedmca.^''^ Kada su upitali imama Ahmed a, fihimditiiuii to} zajednici rekao je: 

Ako nisu ucenjaci bfidisa onda ne znam ko su. Ov\\ predaju je zabiijezio 
Hakim!) rahimehiJiaJi u dJclu Uiuffiu f/-/?iWjj vjefodostojnlm lancem preno- 
si laca od Abm eda, lairimtlmlbh.'^'- ° 

'" Ex-Sihik cs-sahilta. liacJis br. S67- 

'" U vezi s Lim vidi; Es-Sifat ve en-mizii!ad Darekutnija, El-lman od Ibn Ebi ^ej- 

b« i Serti hadis en-mizulod Fbn-Tejmijje. 

*" MimUefaf Se 'id Hava dinmetun ve tsfcvim, str, 148. 

*" Fethihi-Bari. ]3/29.'^. 271 Zaitita od diina i lejtana Sta Ijude kit! od ^ejtar^a I Isi:o SLi rekli i Ali ibii e!-Medinl, Ibn Mubarek, Biihari, Hakim, Tir- 
mizj, Ibn Hadiet el-Asltaiani, Snjuri i miiogi drugi, whim^iumtitUh. 

Sljedbenici Istine prepoziiatljivi su 1 po tome sto nikome ne dajii 

prednost nad Posianikovim, iilldliku 'iJcihi ve sdteui, govorom, bez cibzi,ra 
kome se radi, 

Prepoznatljivi su i po tome sto vjeruju u Allabova, ^j.; vl- JieLli, 
svojstva ne poredeci ih, ne iiegirajuci ih i ne rumaceci ih kako ne 
dpJikuje, Oni o svojstvima govore sto je imam Safija, rahiinchulhli, re- 
kao AJlaliovom, iiicveiiSjellr, uzdiranju kada je upitan o njemii: l^- 
rujem u ana sio jc AJLih, ant ■*« ditlSe, rekao omiko kako je On hiio, I t/je- 
mjem u tint! Ho je Poslaniki silhilbhuaieihiveieHein, vckiio ouako kttko je on 
htio. I, 6no Sto je rekao imam Malik, ^jLhimehuiiih: Uzdizunje je pozfid- 
to. kitkuQcd nepozn^td. vjerovanje u njega obaueza, d pitdnje o njemu 
novotarija. 

Cetvrti stit - redovno obavljanje namaza u dzematu 

Nevodenje ra£una o klanjanju namaza u dzcmata ohfabri sejtana 
protiv £ovjeka. Preneseno ]e od Ebu Derdia, nJijilJihu 'anhu, da je tekaoi 
Cuo sam Posknikd, aiLaitahii altjki vc Kllem, k^daji rekm: Svaka. trojica, « 
nastanJeriQm mjesttt Hi n pustinjh koji ne kianjaju namttze u dze- 
matti sejtan ih je saviadao. Drzi se zajednice rnttslimaria, jer vuk 
jede samo izdvojenH ovcid'^' Prenio ga jc Ebu Davud, HhimehuUiti, do- 
brim lancem prenosilaca. 

A, Allah, aw* ™ distk, je rekao; 
'■ Njirsaje oviadao sejtan i uMntQ da sjibomve spoitdnjdti t \ "' Ebu Davud, \!\S[\. 
'^> El-Mudiadclc, \9. 272 hstita od dzina i kjtana Sta Ijude l(\(\ od lejtana Peti stit - postupanje po Kur'anu t Sunnetu 

Rekao je'^' dr. El-Eikaj, ii,ifi7jihuiinh; Najbolje .';rsdstifo zastite odkjtana 
je izucuvati Kur'an i Sunnet i raditi po njima. Kurgan iSunnet sadrze pra- 
m pui, a iejtan se bori da nas ^kretie $ ujega, Rt'kaoje UzvBeni: 

aJL^ ^-6- liv [j^Jii J™^^ 'j*r^ ^J *j*r^^ Ic:;^^*^ 4_s^^j"^ '"^'~* '-* J 

/ doista, ovo je praui put MoJ, pa se njega drzite i drttgepu- 
teve tie slijedite, pa da tras odvoje odpiita Njegova; eto, to 
vam On nareditje, da biste se grijeha klonilt/'^ 

Pssknik, ^\u\JaA »irjKi ve «HHn> je pojostijo i protumacio ovaj ajet tako 
sto je p&ifukao jedmt liniju napijesku i rekao: OvojeAIlahovpraviput. 
Potomje i lijeva i s desnd povukaa nekoUko Unija i rekdo: A, ovo su dru- 
giptttevi, nasvakom st^i sejtan i poziva. na tajpiit. Kakon toga je 
pioucio ajet: I doista, ovo je pt'avi put Moj, pa se njega drzite idnige 
puteve ne slijedits, pa da vas odvoje odputa Njegova.,. Prtnio gaje 
Ahmed, Naai i Hitkinif rLLliijnirliu:.iulkli i rekaaddje vjerodostQJdn. Dodaiem''^* 
da je .Alitnedov, ™himfhv!lah, laniic prenosjlaca vjerodoitojan. 

Siijedefije AHahovih, j^™ v^ lU^si*, propisa u vjei-ovanin. djelima, rijeH- 
nid, ibadftimn i zakomrfm, te mtdvljanje swgd ito je zabmnio cini covjekd 
sigjirnim i zdsticenim od iejtaim. Zbag togitje Allah, j™ tc JicU.-. rekao; 

O tjerriici, tidite u islam potpimo i ne idite stopititut seftarw- 
tfitti,' on vmnje doista neprijatelj otvoreiiif^ 

Izraz „siliii" u ajctu znaci islam, ncki sq ga protumaciJi da je pokor- 

nost Alliihu, jracvf dwlk a Mukatil, fahimchullnh, daznacj iinjenje svega dobrog 
i da predscavija dobroiinstv'O. Prcma tome, naiedeno im je u ajerLi da rade 
po svim dijelovima imana i propisima islama koliko mogu, i da se klone 
slijedenja sejtanskih stopa. R;ideci rako onaj ko prihvad islam udaljava se 
od sejtana, a onaj ko ne uradi ncsto od islama time slijedi stope kjtanove. "' 'ASeimi i.'!'dzinn! ve ci'.iejatin. Sir. 116. _ 

™ Et-En'am. [53. 

*" Alitor ovog (Ijcla, Vchid Abtluselam Bali. (op. pruv.) 

*^ Ei-Bekare. 208. 273 Za^tita od dilna i s^jtana ^ta Ijudf Ititi od sejtana Zbog toga, II siiiedenjie sEJtainovih stopa, ko)e nam je zabianjeno slijedUL 
spada do?.volJ3,\'aiije onoga sto je y^branjeno, zabranjivanje onoga sco do- 
zvoijeno ili jedenjc zabranienih I og;aviiili stvari. Rdmo je Uzviseiii: 

O ljudi,jedite od mwga Sus htm ntt Zemljh itoje doznoljeno 
i lijepOfJ lie sHjedite sejfanove stope^jer vamje on nefirija- 
telj ocevidni/^^ 

Prenio je Ibn el-Dzevzl: dhimctiiJiih, svojim biiceni pienosilaca do 

El-Eamesa, rihim.huJSih, da je rekao; Priiao fiamje covjek kojije rn^govarao 
s dzinima da m rekll: Nnjteze namje s onima Ho dijsde Sutmet. a i onima 
koji slijede suoje stmsti mi S€ poigravamoy-" i \%i\\ stit - trazenje pomoci od Allah a protiv sejtana 

Znaj, be-/- Albhove, aizevf JieLif, pomoci I upute neces nadvladati kjia- 
na. Preneseno je od jednog utjCnjakii u. pive generacijc dii je upitao svog 

ucenika; Sm c'fs sa sgMJiom kada (f tuivodi na. ^ijchdUttxnk rece: Borit 
cu se protiv njega. On recc: To c'e potrajm! Sm hi uradia k/ida bi pmao po- 
red stad^tpoi ovcitr ztddp !ia tehe ili tt $e isprijeci ti^putu? Rece: Trudio hih 
se daga otjemm. Rece mu: To bi potrojah! Pozovi vksnika st^ada da ga en 
ukbni. hto tako^ ako zelisspas od sejtanouih spktki traiipom&c od njegowg 
Stvoritelja, On cega odbiti od tebe i zasiimi re od njega. 

Sedmi stit - cinjenje mnogo dobrth djela 

Cinjdje puno dobrih djela poiilzuje sejtana, Prenio je linain MuslLm, 
iidimsJuJbiln, u s^'om Sahihii od Rbii Hurejre, j-.iJtjjJlahu inhu, da je Posbnik, siiu- 
latiH 'pJejhi vc keiiL.lL, rekao; Keuia iotjek pfoifci i^etpri hffeta sepada im sed- 
zdu ipadtie lui sedzdu sejtan se ttdalji i zaplace g&voredi: T^ko mefii^ 
Adeitiavompotomkitje nm-edeitit sed&dn, pokario se i doldt ce Dzetmet, 
a metdje tiaredetui sedzd/i, odbio smn i dobit cu Dzehewietnf'' *" El-Bekaiv. IGR. 

** Telbmi Ihlh. sir, 39, 

*^' Muslim hi serhi en-Nsvevi. 2/ft9.; Ibu Madie, 1/334. tt ^^ Zastita od dim i sejiana $ta ijude IM od iejtana Osmi stit - ssti'aie, trazenje zastite protiv sejtani; 

Rekao je Ibn-Kc^ir, riliiTp=hu!iih, ukratko: hti'azs je p-a&enje zastite "i 
zakiona kod Alkha, -0^ v= di^iis, 0(f jiw^^^ iVo u sehi nosi zh, Evsu hilla- 
hi jniHei-sejtaiii'raMiiJh zfiftci iraiim 2^kitu kod Alhha, ,1™ ve d^lk od 
prokkmg kjtana. da ne navme ketu mojoj vjeri, dunjaluku, iU da me ne 
odinats od naredenog djek^ iU da me fie navraca na zabmnjeno djeio. Co- 
i^ekajedino Allah. «=«: v. J^ik. moze spasiU od iejtana. Zbog toga muje m- 
redeno del trazi zastitu &d dzimkib kjtana.jeT oni se ne mogu kupiti niti 
pridobHi dobrochistuom, oni m prirodno di ijedim ih Allah, m^^ ■« jjeIIc, 
moze odH^i ^d tebe^-^ 

dada treba traiJti u\xm protiv sgjtana 

Prm: kod osjej^aja sejranskog zavodenja i dosapTavanja. Ustvise- 
ni ]t rekao: 

A ako te sejtait pokusa na zlo navesti, tip&ira&i iitoci^te u 
Drugo: pred iicenje Kiir'ana. Uzviseni Allah> rij^vcdKJ]f, je rekao: 

Kdda hoi^ itciti Kur'aft, zatra£i AUahovu zastitu ^d sejta- 

na prokletogP° 

Ibn el-KajjIiia: nhinwbulbb, je pojasiiio mudrost toga, ukradio je rekdo: 

/ ' Kur an je lijck ZA giiidi i otklan ja sve vesvese, sirasti i lost namje- 

re koje donosi kjtaii. Kiir'an je lljek za ono sto sejtan nareduje. 
Zato je naiedeno da otkloni bolest iz srca kako bi seiijek mogao 
smjesciti na uprainjeno mjesto i djelovati. Tako ce lijek nesine- 
tano. dgci do stca i djelovati. •^ TsJA-ini ibti-KesiK l/!5- 
«' m-Ea'rqf.im, "' En-Nahhi, <J8. 275 Zastita od dzina t ^ejtara ^ta Ijude ititi ad sejlacia i 2 - Kur an Je za srce 7,nanje, upura i dob no. kao sto je voda za bi- 

Ije. Sejtan utilscava )ednu po jednii biljkii, Svaki pur kada osjed 
izrastanje dobra u srcu pozuri da ga iskorijeni, Zato je covjeku 

naredeno da trazi urocisce od iijegi> kako ne bi iskorjjenio dobro 
u si'cu iiascab xbog Kur ana. 

Razlika izinedu ovoga I prechodno navedenog )e u tome sto je prvo 
zbog posrizaiija korisci, a drugo zbog ociivanja. 

3 - Mekci le pnblizuju Mcacu i shdaju ucenje, kao Ito $e namdi u ha- 

disu Uicjda. ibn Httdajra, ci^A\3V,u. 'iniiti, kitdaje u^io F(^ran i vidio 
nEsto poput obUkn u kome m ie fialazile ivjetiljke, Poslanik, salUiShu 
'dcfhi vf idicjn, _/f /Tffejo dfi su to bHt meleciS'^^ Sejtsn je proHp mekka 
i njegov neprijatelj. pa trazi odAUahu, jj.e^ i,:,xiA\^. daga tidaiji kako 
U mogdo doci rnekkjer mje smnjeti kojfm ii^tan i mekk n.e megu 
biti zajedno. 

4 - SejtansDim. sredstvlm^i pokniUvn. odvratiti covjeka od ciljii ^hog ko - 

jcg uci Kurgan a toje rszmiUjanje i shvatanje AlUhove, iw= v* djriie, 
pomke. On se pokusava hprijeciti szmedu srca i Kur'ana hiko ke- 
rist od ufenja ne hi biia pBtpunn. Zatojs jutredeno da nail utocihe 
od njega pred u^enje. 

5 - Uiai se obrada Ailahu, nms vt ditU NjegBmm gpvsTom i Allah, a™ vr 

ctj^iic, ga bolje shisa nego d&tijek pjevaacu dok nm pjeva. Sejtajmuo 
uienjejeppmm ipjesni^tvo. Da higa oljeraopri ucer^u iAIIahomtn, 
i.waeTe dicll«. shdaHJu, (oifjekuje naredeno da tmii zaitittt od njega, 

6 - Allah, ^j^i= v.. dwSli:, nmje obaptjestio da se .iefiati uplUdo u uienje iva- 

kom vjerovjesniku i posUniku ito je stav mh iz prve geneiucije u 
vezi i mpiacenjeni ajeta koji gopori o tome. Akoje t& bio shdaj s 
posUnkinm Hnje ettda s drugimt Zato uiui nekada poffijeli a ne- 
kadapomijeia Ajtte, omem mu ijezlk i srcepri tdenju. To se doga- 
du svakom ucacu i zatoje naredeti& da trasi zastitu od njega. 

7 - Sejmn najvUe zeli prekinuti iovjeka u dobru kojijepoieo. Preaese- 

no je ti Sahifm^^^ da je Poslaniki i^ii^ibJiu s!ej3]j vckS!™, rekao: Sej- 
fan mi se sittoc otea i htto prekinuU namaz,,, fsve sio je djelo *" Ovaj podiizi tiadis ZEibi]jezi]i su Buhari i Muslim. 

*^' Biihari mea'al-Fc'lh, }/544.:. Musliiti hi serhj en-iWevevi. 5/29- I 
Zastka od d^Ina i Sejtana Sta Ijide stiti od sejfana k&rlmlie i Ailahti, a™ v, d^eib, Ji^mif if/tew jf fi/f trudl da gapokva- 
ri. Prerno j£ imam Ahmed, nhimchuiiuh, od Sebure ibn ebi Faklhey 

ladLjallfthH itiliu, daje CUO Poslunika, sdialiahn 'alfjh! ■« «Uem, kodd }£ re- 

k^B; Seitiin presrece covjekn na svhn putevtma. Presretne gn 
na putu isLinta i fade: Zar ^espostat mttsliiimti i naptistiti 
sveju vjent, ifjeru tvojih oceva i djedovd? Covjekga neposbi- 
M iprimi islam. Pre$retne ga naputu hidzre i kazc: Zar ces 
odseUti, ostittfiti svcju zemljii i nebof Miifiadzirje kao visa- 
ka biljk/i. Coi^ek ga iteposhtsa i uHni hidkru. Piesretne gn 
na pitm dzihada i kaie: Zar ces se boriti a mozes poginuih 
b&riti $e t biti jibijeit? Zejta ce ti se udati i tvaj ie hnstakpo- 
dijeUti. Cavjekga neposhtsa i ode u diihad/'^^ Sejtan iotjeka 
tekn na putii svakog d&brn. Zatop Aliak. ^^^^ ^^^ Liitik. imredio da se 
bori sa svojim neprijate^cm koji ga presi-ece na putu i da prije sve- 
ga n-azi zakitu kod Ailaha, -^i ve Jkitc, od njega a potom dii nastavi 
puiovatl Bas kito pumik koga presretne drumski ntzbojnik kadagU- 
odhije trcba nastaviti pimpatiS'''^ 

Tjvce: prilikom ulaska w iiuznik. Enes, pirfifssiahu anhu, }t nekao: Poiia- 
nik sniinlUhu -nS^u 1^ seiitm. Je pT^d uiozitk u fiuznik uiio: Allahtamm inni 
euzu bike minei-hKbusi vel-habaisii AlLthti nioj, u^ecem Ti $e ed mu~ 
ikih i hmkih iejtanal Miucefekun alcjhL 

Cstvrto: kada £e stupi u namai. Diubejr ibn Muti m, radijaiiiiiu 'anhu, jc 
rekao da je vidio Poslaiiika, idsdiihu alfjh! ^'^ «:H«ni, 1-mko klanja i iici tri puta: 
AUahu ekberu kehira^ vel-bamdu liUahi kesira, ve subhauallaiti bu- 
krateti ve esi/a. A zafimje rckao: Eitsa biliabi minei-hjmnt er-radzi- 
mi min nefhibif ve nefiihi ve hemzth! Allah je najttecu hvaU AlUhu i 
nekajs slavfjcnju^'oni i vecerom. Utjedem $eAlIahit od prokktog i€Jtana> 
obolasn, pjesnistva i ludilit njegBvaiVxtniQ gaje Ebu Davudi r^himehuiUih/^'* 
a Albanj, rahim^h^LlU, ga je ocijenio vjeradostojnim.''^'^ 

Prencscno je od Osmana. ibn Ebi el- Asa, nnJijnlUhi^ 'iuku, da jc rekao: 
Rekao iam Posianiku. iaSLniiJiu '..iBjhi ve ,d!^T„; Mkhov Po-danice iejtaji me sme- 
m u ucenju i isprijecam *T izmedu mem^ i uaniaz^f Foslariik, tsihiiahu sfejlii "^ Ahmed, Ncsai, hill i Ibn-Plibban. ASbani gaje ocijeniu vjcrodostojiiira, 

*" Igaaehi e.l~!ehfun, 1/94, 

"^ Ebii Da^iid, 1/203, ' 

"' Tehridiii el-keUmi el-!uj]ibj, str. 55. 277 ZasMa od iim i lejtara ^ta Ijude Stiti od sejtana -f^Mikm, je rekno; Tmnje^ejtanu itneHinzeb. Kada ga osjetii u^eUse 
Allafm ipljumi triputa na Ujevu siratiu. Uradio sam take i Aiiahje 
(0 otklordo odmenej'^^ iViuslinii »hiwthiij|iJi, 

Medutim, neki Jjudi kaiu: Mi se utjecjemo AJIahu, jiaevciliiliu, a i da- 
Ije'osjecamo njegovo dosaptavanje u namazu? Odgovor lezi u ronie da 
se. to raziikuje od vjernika do vjernlka. BQgobojai<iii vjeriilk orjem se)- 
tana cim pi'ouci isti'azu, Uzviserti je rekao: 

Oni koji se Allaha h<fje, Btn ih dodmie sahlaxa?i iejiajisha, 
^ete se, i Qdjedttatn d&du sebi.^^" 

To su bogpboja^ni koji otjeraju sejtani samO ho proucc isti'aiU. 
Oni skbijeg imana, srca ispunjenog Ijubavi za dunjalukom, u kojima 
nema mjesta /a Ailahov, n™ v? dSwile, ipomcn ut mogu sejtana otjcrati 
samo u^enjem istiaze. Kako bi i mogli kada se udoma^ito u njiihovim 
srcima? Prvo mo raj u. istjeratt kjtansku hranu L ocisciti srcc od nj ego vie 
prijavstine, a kjianova hrana je Ijubav prema dunjaliLku. Zar mi si is da 
?,aljiibljeni covjek moze 7aboraviri voljenu i?.eini? Ne, ona mu je stalno 
u mislirna, lijelom sjedi s lobom a u mislima je s njom, Isto je i sa'za- 
IjubJ)eniciina u dunjaliik i svoje sitasci, stalno o njemu razmisljaju i kad 
sioje pred Gospodarom u namazu. Takvi se ne bude dok gkvom ne 
udare u y.id kabura. Tada je vrijeme veirkog budenja, neka nas Allah, no* 
ve iu\u, sa£uva nemara. 

U oba SaMha je prene^eno od Ebu Hurejne, n,Jii:,ii:,h,j 'nnhu, da je Po- 
st anik, s^iLiLku dL-jhi VE aW^m, rekao: Keida seprouci ezan sejtan pob/egfte i 
tspuitJi vjetrove da ne bi hto poziv. Kada se ztiifrsi nyad se. Kadti se 
uci ikiittiet Ttradi isto poroni se vrnti ipokusnva otnesti covjeka u na- 
ttu^u^ govori mil: Sjeti se toga, sjeti se togfi, cega se htace mje sjeiao 
pfije toga. Toko da zabornvi koUkoje kianjtto,'^''''^^ 

Ffio; Itada se iialjiiti. Pred Poslanikotn, .^Jll,LlLllu'^|<:jhlv[^^L'|LIn, su se po- 
svadala dva covjeka, jedan se foiiko naliLirio da irni fe iios bio potpimo 
erven. Poslai^iik, uiLibim'^iijihi vc^h^iLliu, je rekao: Znamsta, treba recida ade 
^' Abdureziik, MHSwmef, 2i499.\ Muslim, 14/190. puteiii njega, 

"^ Ei-Ea'rafim, 

"' Biihari mea' d-Feth, 2/K5.: Musihu hi ssrhi Nevevi, 4/90. 
Zastlta od diina i sejtana St^ Ijude ititi od sejtana f od njegii ho gajesnallo. Prisiirai s\i reldi: A ita treba mi, AiLihovPo-- 
slanice? Rekao je; Eiczu biHo-hi 7nme-sejtan er-radziml Utjecem se AI- 

Uhu od prokletog^ejtanaf''*'' Mumefelcuii alejhi. 

Sesta: kiida laju p^i i njacii magarci. Prenio je Ebu Hurcjre, fiidijalli- 
tiu anhu, da je PosJanik, jiibibhu abjhi vt jfiitm, rckao: Kada cujet€ tijakanje 
m^garaca utjecite seAllahu od prokletog seftarutjerje Ptdio sejtana. 
A kada cttjete kttktirikanje pijetlova ittoIiteAllaha za blagodatijer 
su vidjeU ineleka.''^^ Muttefekun alejhi, 

Diabir, raiiijaEbhu '^nliu, je rckao: REkaoje Poslanik, sillillahu 'aScjiii ve wllcm: 

Kada nocu htjete njakanje magaraca i zavijanje pasa irazite utoci- 
ste kod Allahajer otii vide sto vi lie vidite. Prenio ga je Ebu Davud, 
rahjmfhuLlsh.'^''^ Albani) fahjmrfiuUah, ga je ocijcnio vjcrodostojnim na osnova 
vik lanaca prenosilaca/""* Deveti l\\\ - zastita supruge, djece i imetka it; t Pneneseno je'''^^ od AbduUaha ibn Amra ibn cI-A'iJa. mdijdbivu'anhuma, 
da jc Poslanik. jnibiLihu 'iiejhi vf ^tkni, tck-AO: Kada se o£enite ili kttpite 
Y&ba recite: Allahmnnte inni es^eluke hajraha ve hajra ma d^bel- 
teha 'al^hiy ve eu'zu bike min hn-iha ^erri ma diebelteba Alej- 
hi. Allaku moj, molim te za dobro kojeje u njoj i dobro prirode u kejoj 
sije sw&rio, Utjecem ti ^e odzla kojeje it njoj i zia prirode u kojoj dje 
stuorio. U driigom rtvajetu se dodaje: Nakon toga, stavite ruku na 
prednji Hio glave &ene ili roba i prmiHte dovu za berUet u njima, 
Kada kupite devit stavite riiku na njenu grbu iprottcite tsto. Pre- 
nio ge je Ebu Davudf rahimfhuJiah. Aibani, mhirrnimiish, fekao je: Larmcpre- 
nosiiacaje dobarJ^^'^ 

Preneseiio je od Ibii-Abbasa, T^iJijJLihu 'aniiuniij da je Vjerovjesnik, saUiibhu 
'dcjlii v<; ^E!i<:m, rekao^ Kada bipriUkoinpri!askasvojoj sTipntsd rekli: BistnU- 
iahi, Aikdnmmte diejinibim es-isjianei ve dzeimibi'S-sejiatie i/m reza- •* Bnhari mea'el-Feth. 1 0/5 1 9. : Miislft» bi Serin Neve l'j, I 6v' i 63 . 

"' Buharhu^g'el-Feih, (>/25Q.; Mimthn hi xsrhi Nevsvi, 17/47, 

"= Ebu Davud, 4/327. 

"' Tehridzit el-kelimi et-fajjih, sir, ]64. 

*^ Ebu Davud, 2/24^. 

*" Tehrldiu el-keiimi et-iajjib, sir. 151. 279 Zastita od diina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtara kteiio. SAMwuim imeti&m. Mahu moj. tidalji od rm sejmna i i(d4i sejm-^ 
m od ojjoga ciffie ms opskrbll Sejtan nika^ ne bi nmtetio djeteht alto bi 
bih odredeno njegom sacece u torn oditositJ'''' Mutcefcktiti alcjhi. 

Mladozenja rreba zajedno i inladom klanjati dw rekjata naRle u prvoj 
bracnoj nocL To ce stiti njihov br;icni zivOT od wega nepoklinog. IbivMt;- 
s^ud. rd=NW- '„«h.. je rckao: iCii^^ *! ^de supmg^ u-p-wj (mcmj ma ncka 
kknja s tohom, im ivojH} kda, dua rekpia rutjikpotom r^d: Alkhumrne hd- 
rik UfiehlL ve hank khumfiHe. Alkhumme idhnea' htjnemi niadzemaiehi 
hajnn, vejhrik Ifejnen^ kitfimikt^ ih e/.-hajri. Allahu moj, daj mi bericet 
VI Jiiojoj 5upm/.i, podari i iijoj bericet ii nieni. Mlahu moj, dok has spajal 
spoji nas u dobm, i rayxlvoji nas ako nas razdvojis pirma dobru. Prenio ga 
jeTaberitni, »hiEwi.LJ]a3i A Albani, i^hitrithulhh, ocijcnlo vjerodosrojnim, 

AW covjeka zadivi i sn/idi mu se nesto od licnog iinedta nelta kaJ-e: 
Mala-AUah, k havk ve k ktvwte ilia bllkh! Vlasala, Nema ni Sfiage iii 
mod osim load Allaba! Uzvisetii ]i rekao: 

j1 zasto nisi, had si u vrt ttSao, rekaoi MasftUah! Moc'Je smm 

Pozeljno )£ novorodencetu prouciti ezan u ubb. Prene^eno je od 
Ebu Rail'. «JiplL.Ku '^h«, da je rekao: Vidio sam kadaje PosUnik -n.![Jt« 
ye]M^«J=m,;j™afi(? eadw kao za nam^z u uho Atli'mom s'mu Husgnu cim 
gajeFati^na radihJ'^* Ebu Davud i rinnlzi, iihim.ivu>..aU.I„ 1 rekao jeTir' 
mizi, .ahin,=3i«Liih: Hadisjedobar vjcrodostojati. 

Poreljiio je ucitl dovu za zastitu svoje djece. Preneseno je od Ibn 
Abbasa. x.diiai(.h>.'.«iium.. da je Poslanik, .uUdkh., '^Stihi v. ..H.^, acto dovu za 
zastku Hasanii i Husejna, r.dii-ll*h^ '""h^m.: Ui'zukuma bi kehtmtillahi 
et-tame min kuUi sejtanin ve hammetin ve min hilli ajnm lamme. 
AUahovim sam'emm rijccma cndi^n zasutu za vas od sejtma, at^mmih 
gmizavam I urokljim oka.''"" 1 govorio je: VaSoUJi: Ibrahim nci^je ovu 
dovu Sia xsstim Istimila i hhaka, Buhaii i TinnizU rpl,i...L*umdlA, '<' Buftarimeti'EH'Hth, U242.; Mwiim mEo-SerMen-Nevevh 10/5.- 

«f Et'Kchf.39- 

"' Ebu DEivudt ABlt.; tirmi^i, '^Bfi, 

'" Btihtiri mi'it ' Ei-Feth, fi/45S,: Timiizl, 3/267, 280 
■M Mm od dzira i se^jtana St a Ijude !titi od sejtana Desetf stit - ucenje sure El-Bekare 

Prenescno jc od Ebu Hurejre, mJijiiiiiiinj ViiUu, da je Poslanik, sailallahu'aiij- 
hi VF «ll=m, rekao: Neprarite kaburove odsv&jih kitcal Sejtatt ne ttlasi u 
kutht tt kojoj se u£i sura El-BekareJ^^" Prenijcli su gii Ahmed, Muslim i 
l-irmizi, niMjiic.iiijnniLiih, koji jt reltao; Haduje dobar i/jerodostojan. 

Takocter je rekao: Ucite sunt El-Bekare u kucama, jer Sejruii ne 
ulazi u kticit li kojoj se uB ta snmJ''^ 

Od Enesa, raLfiFi!La!iu.'iniiu, jc prcnc^eno da. je Poslanik, Mitnikhu 'atejhi v? sd- 
icm, rekao: ^eftan izlazi iz kuce kada cuje da se u njoj u&sura El-Be- 
kare. PrenJo ga je Ebu Ubcjd, rahimthidUh, do brim lancem prenosilaca, 

Od AhdiiHalia ibn Mes uda, rjdiiillahu'nnhu, preneseno je da je Poslanik, 
afiaiiihij aJfihi ** wUtru, rckao: 5i'(? ifim. svoj tfrhmOf, a vrhttrtac Ktir'anitje 
stira El-Bekare. Sejtati kada cuje uiettje sure El-Bekare u kttci izlazi 
izteku^e. Prenio ga je Hakim, raiiihirliuUdi i ocijciiio vjcrodosiojnim, Zelie- 
bi, hihi..iL.i>LiJ!jJi se slozio s njim, a Albajii, r,ihifin:h.uiuk, ga je ocijenio dobrim..^^- 

jedanaesti stit - ucenje ajeta El-Kursi 

Ranije snio naveli Ebu Hurcjreov, raJihlls'hu'inhij, hadls u kojem stoji 
da mu jc kjtan rekao; Kada kgnei u postelju i proacis ajet el-Kuni do z^re 
c'e te cuvati Mlahov cuvar i isjtan ti nece mod find. Poslanik, ijiiiibhu 'dfihi 
vf sfJLtfn, je to poivrdio*'^^ rijeiinia: Istinu tije rekao iak&je velikllistzov. 
Pienio ga je Buhari, HhimelnLNuh, kao predaj^i bez ianca prenosilaca. 

Prenosi se od Ebu Ejjuba el-En sarije, RJiiiiiihti 'snhiij da je imao kos 
hufmi u koji je dolazio stjtin i u/,iniao hurnie. Pozaiio sc Poslaniku, sal- 
Lnibhu 'Jcjhi K ifikiTi, zbog toga, pa je Poslanik, s^u^Uihu 'dcfhi vcs^ikm, rekao: fdi 
ikadaga vidisi-eci: U ime AlLt/t/i odasovi se AUahovom P&slanikttl 
Tada ga je uhvatio i x^d^leo se da iiece vise pa ga jc pustio. Kada je dosao 
PosJanika, saSlaShhu skjhi vf ^^\Um, upicao ga je: Sta bi s Wojim shtodnjim 
zarobljenikomf Rekiio je: Zakko se dn nece vise dokziti. Poslanik, ^M. *" Ahmed, Mu^lmi mea'.scrhs i.'11-Nevcvh 3/68.; Timilzi, 4/232. 

*" Albaiii ga je ocijenio vjerodosrojnim u svom djclu Es-Saliiha. iiadis br. 1521, 

"' Albnni ga je ocijenio dohrim u svom djelu En-Sahilta, hadis br, 5SS. 

"^ ^tfhari inea'El-Fcth, 4/487, immllckan Valikan medMumcn bihi. V Zasdta od diina i Sejtaia liz Ijude stiti od Sejtana lahu vi.jbi w idicm, cece: Shgnoje vratit ce $e opet. IJhvatio ga jc i dnigi 
put i ponovo se ^akleo da nec€ dolaziti tt ga je pustio. Kada J€ dosao 
Poslaniku, idlaH^hu '3i=jhi v< jdiem, upitao ga je: 5ia Ai s Wojim iinoitijim 
zurobljenikomf Rekao jet Zakleo se da nece vik dokziu. Poslanik, ssiui^ 
):ihu 'Jcji,i vc stiitm, rece; SLigaaje vratit h se opet. Uhvatio ga jc po tredl 
put i rekao: Sad idemo Poi/aiUku, f!£cu te pust'uL PosJanik, idLiiiahu 'nlefhi vt 
jdSTm, je rekao: §ta H s tvojim sinohiim zarohljeidkont? Obavijestio 
ga je sta rcai je ndcao, pa je Poslanik, iillilbhu alejhh=,>dM, lekao: istinujc 
rekao iakoje veliktlaiov. Ahmed iTirmki, [abifoehiimuihh i rekao je: Ha- 
disje hasen garik^''''' Dvanaesti hit - ucenje deset ajeta ii sure El-Bekare 

Prenio je Darimi, nhimfhiilbh, p litem Sa'bija, tahimehuliik, da je re- 
kao: Rekao je Ibn-Mmud, tadijiiiihu'iiitiu: KoprouH deset ajeia iz sure El- 
Bekars u toku noci u njegovu kuiu nece im sejtan: cetiri ajeta s pace- 
tka sme, ajet kum i dva ajeta iza njega, te £ri zadnja ajeta. U driigom 
rivajctu siojh Tako ni njemu ni tijegovoj iupruzi nece prilaziti kjtafi, 
niti bib ita ho mrzi. I ako biidu opsjednutom kjtanom -ucili rukju^ 
izlijeiit ^ega. I Trinaesti itit - ucenje dva posljednja ajeta iz sure El-Bekare 

Preneseno je od Ibn-Mes'uda, liJijiihhu 'anhu, da je Poslanik, saJia!- 
jahu '^lejiii ■^^ ^Mtic, rekao: Ko prouci dva siadnja ajeta sure El-Bekare 
hivat ie gaS^'''' Hadis sLt pretiijeii aurori ccst hadlskiii zbirki. Neki 
smatraiii da mu je to umjesro tiociiog namaza i da Je dovoljiio, dru- 
gi kaiu da ce ga cuvati od sejrana a treci od svega zla. A, Allah naj- 
bolje zna> 

Numan Ibn Besir, iMliiiiDiihv'anhu, je reltao: Vjeroi/jesnik, «!L=iyiu'iiejhLvi 
Ktlem, jf }-ekao: AUahje napisao htjigu dvije kiljade gpMtuipnje sttfa- 
ranja nebesa i Zemlje. Iz te kiijige objavioje dva zadtija ajeta i za- 
vrSio sitru El-Bekare. U kejoj se kuH httdu uiila tri tiqci zaredom u «* Ahmed, Tirmiisi, 4/233, 

*" Bukai'i mea' Ei'Feth, y/55,; Muslim mea'hrhi nji-Nevevi, 6/92. 282 Zaitita od dzifia t sejtana Iti IjucJe stEti ad s^jtana nju nece itci seftanJ^'^'^ Prtnio ga jeTirmm, nhimfhuiUh i odjenio slabim. 
Prenio ga je i Hakim, nhLmfhuiUh i ocijenio v)erodostojnim po Muslimo- 

Vim, [ahiroehuJlih, Uslovijiia. 

Rekao je Alija, udiiFiinhu 'anhi.: Smatram da niko razuman m treha kc'i 
u posieiju prije neg& st& prouci i^posljednja ^Jem iz sure El-Bekars, 

Cetrnaesti stit - ucenje sure El-Felek i En-Nas I II Rekia je Aisa, ndijnis.hu '^nKn^ Svaku- n&c k^da je lijegao u poitc/ju Po- 

sknik, HHnihhi: 'nieihi v= seiitm, ^f skuplfao sake, pljttcnuo u njih potom proucio 
sure: Kul huvdiahu ehad, Kul euzu hi Rabbtl-fekk i Knl euzu bi Rabbi 
nas, Zatimbipotrm koje ntogao od Ujeiu, pocevM odgiave, Hca i predtije 
strune tijeU. Teje radio iri pu-fn'^'''^ 

Preneseno je od Abdullaha ibn Hubejba, (adjJLiiSihn lahu da je re- 
kao; Izfiiii ^mojedne veoma tamne kisne noci tr^Mti Poil^fdkd, saiSiliahu 
Vicihi ve i=ii<;iii, da nam khinja, Nnsli ^mo ga i onje rekao: Uci! Ja nisam 
nista ucio. Ponovo je rekua: Uci! Opet nisam niUa ncio. Kudu, p trecl 
put rekao: Uci! UpUUQ sam: A ha da ucim AUahov Poslanice? Reknoje: 
Uci sure; Ihlas, Felek i Nas kad god osvanei i ontr kites citfat ce te 
svakogzla!'^^ Prenijeli su ga Ebu Davud, Tirmizi i Nesaj, uhimchumut- 
]ah. Tiiraizi, nJiimtisTjiiiih jc fckao: Hadh je dobar vFJerodostojan. A Alba- 
ni, iihJiiielLuSLLu da je do bar. 

Preneseno je od Ukbc ibn j^niira, jidijaliaihu 'anhu., da jt Poslantk, "ii.^iu- 
bu 'alfihi vc id\.ta\^ reltao: Znas li za ajete koji su jni oh^avljeiii sinoi nikad 
nisu objavljeni slicni: Euzu bi Rabbil-Jvlek i Eiizu 6i Rabin nm.^''^ 
U diugom rivajeru stoji: HoceS lidu ti kazern najbolji nacin irazenja 
zastite? R^kito sam: Naravno. Rekao p: Kul euzu bi Rabbil-fiUsk i Kul 
eusu hi Rabffi nas. Muslim, Ncsai i Tirmiii, Tnhimthkimnitnh i kaie: Hiidis 
je dobar vjerod&itojan. Hadis jc prencsen brojnim lancima prenosilaca 
od Ukbea, Mdijiaibhu 'lahu. Svt lb jc ^abrao Ibn-Kesir, raSimthuUttb, u svom cef- "* Tirmizi, 4/235.; HEiklm i acijcnio ga yjerodostojnim po Muslimovim uslovi- 
ma.; Taberani ga jeprcnio putem Sedada ibn Evsa. Hejsenii u MeJimt?/ Je rekao: 

Prenosioci su pouzdani - sikat. 

"' Biihari msa ' El-Fcth. U/\25.-, Tirmizi, 5/ 1 3 SJ. 

«* Ebu Daviid, 4/321.; Tinniii, 5/227. 

*" Mmlim tnea 'serhi en-Nevsvu 6/96.; TiTmi?,!, 4/344.; ■Wcsai, i'l 5S. 283 ^^^^jm Zastka od Aim i kjtana Sta Ijude ?titi od iejtana siru i ima ih deset. Rekao |e; 5iyi ^i ji^fici pi-enosikica od Ukbea, radjjnii^hu 
'^iiEiu, m km muteva-tir prcdi^e koje h&d mno^h ucetijaka kriticara. zniice 
mdvosmiskn I nmpitan dokaz, '*** 

Preneseiio je od Aise, rjJiM!f=iiu 'iFvh:=. dii je Poslanik, ^^hllahu 'altjtii ve sd- 
Iliii, u boles [i sebi ucio sure El-FeUk i Hn-Nas potom bi pijucnuo u sake 
i pocirao se po tijcla. Kada se boles: pogorsaJa Aisa, mJiiiibhn '.mhs. je uci- 
la sure i porirala ga po tijelu, sve u fclji za bericerom tih sura."' Malik, 

Buhari i Muslim, rahimehujuiJhl.. 

Od Ebu Seida el-Hudrija, r^LUjniUbu iinh«, je preneseiio da se Poslanik, 
saiWbhu 'Jtzfiii vc sciiem, utjccao od Jjudsldti i dyJnsltih uroka sve dok nisu 
objavljene sure El-Feiek \ En-Nas ucio je sartio njih a we drugo ostavio.'^" 
Prenijeli sii ga Ibn-Madie i Tirnitji, .rahimehumullih, koji je rekao: Hadisje 
garih dobtir, 

Petnaesti stit - zikrovi 

Preneseno je od Ebu Hurejre, raJifdU}™ nnliu, da je Poslanik, .illallnhu 
siejlii vf sdif nij relcao; Kq sto pitta na dan kaie; La ilabe illellaim vak- 
dehti la Serike lehh Ubul-mulktt^ ve hhtd-hamduf ve hitve 'ala 
kiiUisejin kadir. Nema isdmkog boga omn Alkha, jed'tnog koji nema 
suparnikii, Njejtnt ^npada pohuala i vlmt i On je svemocmj,, kao da 
je oslobodio desei r&bova, bit ce mu uphano stotinu dobrih dje- 
Ltf izhrisatio stattnu grijeba i zastii/t ad iejtana dok ne omrkne. 
Niko nece umditi bolje djelo od njega asim ko to viseputa ka£eJ^^ 
Mutlcfekun alejhi. 

Od Ebu Zen-a, riJiiiiiihu ^nhi.!, jt preneseno da je PosJanik, saiiiJJiiiL. 'i|=j. 
hiveieUemj rckao: Ko ka£e deset pitta iiakon saha}) namaza dok joi 
sjedi na koljenhim prije nego progovori: La iiabe iiiellahu vahde- 
hu la serike lehttt tebul-nmlkii, i>e lehil-bamdtt, jifbyi vejumim, ve 
huve 'ala ktdli sejin kadir, Neiyid istimkog boga osim Allaha, jedm&g 
koji iiema iupiimika, Njemu pripada pobvak i tfiast, oiiuljam l umtrcu- *" Tkfsir fbn-KeslK 4/572, 

**' Malik, 1/&43,; Buhari, 9/63,; Muxlim nma'Serht en-Nevevi, 14/182. 

*" Tirmizi, 3/267.; Ibn-Madze, 2/1161, 

•" MEilik, ]f209.:Biift{iiiit}C'a'!i/'Fsth,(>/3}^.; Misllm mea'serhi etf-Nei'evi, 17/17, 2M IV~S 
M(\t3. od dzina i ^ejtana Sta [jude Ititi od kjtana I Je i Orije svemocmi. , bit ce mn ohrimno deset grijehu, bit ce itzdigtiut 
Zit deset deredza, cijeli dan ce bid Zidticen od svakog zla i s^tatia £ 
neie tnu ttastetiti tiijedan grijeb osim strkaJ'^^ 

Tirmizi, inhimfhuLbbi, je pretiio od Umare ibii Sebiba, Hdipiijihu irThu.^' 
da je rekao: Rekao jt Poskmih filhllflhu visjbi vs «iLtm: Kb kaze deset puta 
odmah nakon aksant namaza: La ilabe ilMlabu vahdehu la serl- 
ke lebii, lefnd-mulkuj t>e lehul-hmndii, jnhji vejumitii, ve have 'ala 
kidii sejiji kadir. Nema LsUmkog boga odm Alhha, jedinog k&ji iuma su- 
parnikd, Njemti pripada po/jpak i v/oit, ozivljava s usmrcuje i Onjesvt- 
mocan.. Allafj ce poslati vieUke koji ce ga ctivati od sejtmta dok ne 
asvsne, itpisat ce mit deset sevapu koji vode h Dzennet, obrisat ie 
mu deset grijeha koji vode it D^hennetUt i hao daje eshbodio de- 
set roboVit vjernika. Rekao je Tinnizl, iiiiiiftL-imiijii: Nije iwm poznato da 
je Uninre dtdao Vjerovjcmika, Ibn-Hibbaii, nhimiimJiiii, je rekao: Grijdiko 
misH daje Umare ibn Sebih dshak^'^'' To maci da je hadis murad. Me- 
dutim, prenio ga je Nesai, ruliimrlwlbh, ii djeUi El-Afiieht jeumi veel-lejk sa 
dva lanca prcnosilac;*, jedan fe ovaj> a driigi je od Umare, xivJijiiinJiu atihu, 
od jednog cnsanjc. Nevevi, mhimchnlUk je prenio od Ibn-Asakira, uhimfliul- 
lah, da J€ rckao da je ova] diugi tacan. UzimajucI to u obzir hadis ]c spo- 
jen. Al]ah najboJje v:na. Sesnaesti stit - cuvanje vida 

Raspusten pogted je jed^Ji od naJN^ecih sejtanovih prliaxa iovjeku, 
Zato obaranje pogleda sejtana imistava i gubi nadu u zavodenje, Rekao 
jelbn cl'Kajjim, F,inimc!«Lli:ih: Pretjei'ana gledaiije vodi ka uocavanfu Ijepote 
neiega, ulaska u srce i razmiiljiinje o totne i fuicinu do/aska do njegu. Ztta- 
tii p&cetak tniutnje jeikvUno razgkdanje, kao sto je pyene^ene od Poslani-^ 
ka, f=llallp.iii. "ikjhi *iMd]=m, u Mtanedu: Pogledje ssjtanova otrotmn strelica. 
K& ohori pogted mdiAll^hOf Allah ce ?ttu u srce iibaciti slast koju ce 
osjecati do Dana sttsret^i s Njivi-t Hi kakojc rekao Poiktnik, aiiiiuhit y«jiii *" Tirmiii, 5/177, 

"* Tirmizi, 5/204, i kEtze; HadL^je liasen seiiuh. Ihn-Hadier gajeocijenio dobrim, 

aAlbani vjurodosltjjniin. 

'" Et-Tekrib, 2/50. " 28S 

1 


ir 


Ui\x^ od diina i sejtana ^ta Ijude \i\i\ od sejtera 


vE4dbn,/''^ Sve vetike jttmtnje poHnju pogiedons, Mnogi pogledi nzivkovdi 
ll iu $t4g£ a nejedrm fugu. Kao sto je rckao ppnik: 
Sve katustrofe po^inju pogledoftt . , ^ 
i vecitia po&am je ad T»alih zfravka 
^^H ^1 


Mnogi pogkdi unistili su irca ^ 
kfto strijele hsz luka i streiica 
1 1 


r Drug] je rekao: 
1 II 


Kada d pmtio pogkdu da hude wdic 
srre ti namuii ono ho si vidio 
1 1! 


Vidh ii Ifo cijeh irnati m nwM 
' aiise od djeLi strpiti stiuge nemal 
1 1* 


' Rekao ;e Muccncbbi: 
^H B ! Hill : ^^gfi ^ hhiin! haAjc ubka ubijeiti 
^H Ja sani u sclliovima reltao: 


^1 


^H Biicacu stralka p ogledam sto se trvdii 
^1 itc fo^dt ti cd umrijeti ako po^il 


1 


^^1 


1 Popedom lutal Itjek njime 

trazis ali on se vraca s bolesti 


1 


^H Trails lijek pogkdom koji razbolijiva 
^H ds it it cua za Ujek koji tt uimrtf^ 


1 
Poslanik, 5.W=Uiiqliivf.d!a=i= je zabmnio pustanje pogSeda zbog sce- 
rnostJ. Rekao je Aliji, ,di],l!^« mhu: Ne bacaj pogled jedan za dritgiffil 


, 
"' Prenijtli su ga Tabi;raiii i Hakim od Hi!7EJ11.\ U l<int:u prenosiiaca nalazi ^e Ab- 
durahmiiii ibn Ishak e!-Vasiti, on je nepou-zdaii, 
'" Et-Tefsiru elrkajjimu, sir- 625 . 
286 


Zaitita od dzina i sejtana Jta Ijude stiti od l^jtana Intaspravo rutprvi alt iie tia dru^J"'''^ Prenio ga je Alimed, libu Da- 
vild i Tirmizj, rih.Lmehiimi!iLljh i i"ekao je: Hadis je h^en garib. 

RekiiQ je Ibn-Mes'ud, t^jihUu 'inhut Svaki pogled sejmn hkorisii.^ 
mvodenje. 

Ebu Hurejre, fadljaliihu 'an.hu. je prenio od Poslanila, siMiIm'alejhiveBdScm, 

da je rekao: Covjekujeprapisan ttdio u hhtdn f m ce on nemmovno 
uraditi, Blud &Hjuje pogled, usiju sbtsanje, jezika govoYf ruke ht*a- 
tanJBy noge hod/mje. Srce zeli i rutda se, a ^oini organ potvrdi ili 

odbijeJ"'^ Muslim, mhimthuJInh I U I'tfa^OJ VCrziji Buhiri, raliimfhulljih. 

Dxerir, ^n±iiai]JJru 'anhu, je cekaa; Piuioseim Pasianika, i^lJ^u^ku 'alLiiavL-icllcm, 
i^ienadn&mpogl^upaje rekao- Oborip&^d^'''^ Muslim, Ebu Davud 
i Tirmlzi, rahimchumuJiah i dodajc: Hodts je hasensahih. 

Posianik, saibU^JiuyejiiivesEl!™, je sejranu zatvorio y^raki priloz i svalta vra- 
ca pred nosom. U torn konrcksm je zabniiiio ulaiidc samim ienama: M- 
posto tie uiazite satnhn zeruima} ]ed2.n ensarija up Ira: Sr.il- miilis za dje- 
fvi:n^.' Rekao je; Djeverje stnrtJ'^- Buhari, Mitsliin iTirmizi, r,ihimfhum«llnh. 
Rjclao itTirmizi, fjhimcliali;ili: Ova pokudenoit ul^ka iemwia je iste vnte k^ 
i hadh: IQid^d se osmne imdkarac i ietta Jlejtanje $ t^htut treM.^^^ 

Posknik, :iiilJnllihu 'itcjhi ve sdlrm, jc ^bianlo oScLmljiv^nje sa ienom 
strankinjom: Neka se covjek tie osatnljuje so. ietiotn ako tiije s tmihre- 
711010, Prenijelt su ga Buhari i Muslim, 

Siavise, zabranb jc rukovanjc sastranom £cnom: Bolje vatnje pre- 
bosti ^vu se^estmn stfrdlotn nego dodimuti xenu hoja vatn nije 
hdloL''^'^ Albani,, nihimfhuiUh. je rekao: Prenio gaje Er-RuvijanL rahimthuikh, 
dobrim iancem prenoiilaca, 

Posianik, »iE.i9hhu 'alejbi v« ictlerti, je rekaoi Ko ini garantuje zajezik i 
spalni organ ja inu garantitjetn IMennet/'^'^ Buhari, luhimfJiuSLJi. *** Ahmi;d, Ebu Davud, i'24("i; Tiimiiti, 4/191. 

'" Buhari mea'El-Feth, 11/26; Mus Sim, 

*'' MitsUm men 'Serhl eri-Nevevi, 1 4/1 39; Ebu Davud, 2/246; Tirmizi, 4/191. 

*" Buhari mea'Ei-Fsih, 9/330,; Mvsiiin mea' serhi eiT-Nsvsvl, 14/15.3; Timiizi, 

2/319, 

"^ Buhari meu'El-Feth, 9/331 .; Musfim mea 'serhi e'/f-W?vew, 9/1 10. 

"^ Albajii ga je pcijenio, vjerodoslojnim u djelu SUsiie el-ehadisi es-sahiha, 

badis br. 229. 

™ Buhari mea' Et-Feth,]]/im. 287 ^^^^^^^^^^H 


■ 
Zaltita od diina i sejtana Sta ljud& stiti od sejtaia i 


1 

1 
Zabranieno jc i zent gledati muskarcc. Rekao je Ibn-Kfisir, jahime- j 
UWM Mno^ u^eajaci stntimiju dn je zeni zabranjena gbdciti mtdk^rce. 


^' 
1 sn srr^cu Ui hez nje. Mnogi od njih saoj stav poikrepijuju hadisom koji sii 


\ , prefiijdi Ebu Davud i Tis-ntm, lakimfhumdinh *^* sd Ummit Sekme, rmiiM-Ah.^ 


■»nhi, koji gbii: Bik sam kod Poiknika, Mihibhii 'nieihi vc jeiicm, « kuci i Mej- 


fnune, naiidJihu ■aj^hn,, p rekk: Dok im& ijedili s Foikmkem, jiaiiiUaKu 'dephi « 


*f]l™. doiasje Ibn-Ummi Mektum i usao kod njega a vec'je doik nuredha 


hidzsbu. Posbtnik, ^^nMh^^u 'j^jjii m seUfm, je rekao: Poknjte se od njega! 


j Rekk sam: AlMiuv Poikmie. zar nije sUjep, ne mdi ms i ne zna nasi Po- 


1 skmk, iiikikhu itjhi v( (d!=m, > rckao: Zar ste vi sUjepe, sar td ne viditef 
H| Tirmizi, cahmehuiliih, )e rekao: Hadisje hmm sahihj^ 


_j, 
1 Allah, HM ve iSjJ|=, je pi'opjsao triknje doxvole za ulazak zbog pogleda. 


i 
1 Rekao je Sehl ibn Sad, raJLidiihu ■mhu: Neki (ovjek je promrio kroz i-upu u Po- 


I 
^ skmkoim, MlUll.ih«'i.tcjhivL'=,;!i.;tii, sobu. U P&sknikovoj, Miijibhu'dejhivirifittm, rmi 


1 
ki ' je bio cc;alj od shnove kosn. celao sepo gktfi $ fifim. Poiknik, saihibhu ■.ikiJii « 


i 
1 ,^Waii,J£ rckm: Da znmn iiaprotnnijei ubo inh tesevim u oko, Traiettje 


1 
1 dozvoieje i propisano zbogpogleduJ"* BuKari i Muslim, rjhimrhTjmnilUh. 


1 
1 Rekao je EneSi KHUiaHahu 'anhu: Neki cot^ckjc promrio u Poiknikotm, ui- 


\ jaPnhu VkJhS vt i*llcm, Jtf^M- P&sknik. wJbJ! Jiu 'ilisitsl vt afl3fm, _;j? ftf^fl, U Tttkumd je 


■ 
Y inmo makaze, Kao da sad vidim kako ga Paskmk sallalinhu 'alefM v^ «j|cm, /fo- 


i 
il kusava ubosH njima.'''^'' Buhari, rihim«huitaii- 


1 
1 ' Sevban, r^JiMiisnu 'jnhii, je prenla da je Poslanik, ^^MhM^ '=i=j}ii ^^ itiieni, re- 


1 
1 kao: Mnslhtianu nije d&ZPO Ijeno pogledati u ktthtpHje tra&enja do- 


1 
1 zvoU, Akspogleda kao daje vei itsao. Prenio ga je Biibari, nhinirhuiLah, 


1 
|l u El-Edebu el-mufi-edu, Ebu Davud i Tirmizi, rahim«hLxmi.ibb. koji ga je oci- 


■ 
jeiilo do brim. 


2 
Ebu Hurejre, radiiiilkhu aiiKiL, je prenio od Poslanika, aiiaitiJsu'iltjLi.vtiellem, 


1 da )e rekao. Ka^apogbdas onda nettia svrhe troMd dozvohi.'^'^^ Pre- 


nio ga je Buhari, tahimfkujbJi, u El-Edebu d-mujredti i Eibu Davud, rjhinithul- 


Ipih. Ibn-Hadzer, mhim.?l:ulUK, je rekao da je lajiac preiiosilaca do bat 


'^' Ebu Davud, 4/64,; Tinnizi. 4/192, 
'" Tcjsirtbn^KejiiK 3/2^3. 


"' Siihnn iftea' BS-Fefh, U /24. : Muslim mea 'ierki eu-Nsvevi, 1 4/ 1 36, 


' 
1 '" Btihanmea'EI-Feth, \\t24.: Muffliiti mea' .ierhi fti-Nevevi, 14/13S- 
., 


' "• Buhari, El-Edebu ei-mufredu; Hbu Davud, 4/344, Rekao ji; Ibn-Hadier u El- 
T 


' Fetbti, 11/24; Lanac prenosHacaJt! dobar. 


n 


I 


288 
I Zastlta od dzina i s&jtana ita Ijude ititi od sejtana Rekao je Oiner ibn el-Hattabj miLj^iLiiu 'dhSlu; Ko po kuci rdzgleda prije 
iozmls poHnio ]e veliki^ijeh. Prenio ga je Buharij HhinwhuUih., u El-Ede- 
bu el-mufredu. 

U istom djelu preiiio je od Nafia*, rahmiekuJEaii, da je cekao: Ibn-Ome- 
rova, radiiiliahu 'inJiutfia, djecii, kada su postaia putmljetna^ uiaziia su kod nje- 
ga s/tmo s dozuolom. Lanac prenosilaca je vjerodosTOJan. 

Takoder, u istom djdu, Buhari, rahimihLin^ih. je prenio od Musaa ibn 
Talneik lahimekuiiah, da je rekao: Usao sam zajedtw s ocem u kv4u, u kucije 
hila majka. Otac me odgurtmo rukoni u prsa i rekm: Zar idazH hez dp- 
zmle? Lanac prenosilaca je vjerodostojan. 

Prenio jc i od Ibn-Abbasa, nJiiilUhu iniiuma, vjerDdosrojnim lancerti 
pnenosilac.! od Ataa, t^iJiimtiiuiinh, da je rekao: Upitao sam Ibn-Abbssa^ r^ji. 
j^Jiphu 'pnh"m,i, da li da tmzim dc-zuolu za ttkzak kod svoje icisre? Rekaaje: 
Da. Rekao sam: Onaje u mojoj kuci. Onje rekao: Zar bi voUo daje vidil 
neodjepenuff'^^ 

U oba Saliiha je preneseno od Ebii Se'ida, ridijiUihu ^jitkumi, daje Po- 
s!aiiik. 5:vihiialiin'nJefhjvEi£iifm, kVs^o, Ns sjedite jta putevtifio! Reldi su; Alk- 
hov Poskniiey mcframo tako, razgovaranio. Poslanik, MJidiiiiu'jifiiiivistH.nj, je 
rekao; Ako haS niorate onda dajteptmt rijegovo pravo. Upitase: JCoJe 
Je ioprave, AUahov Poslanice? Rekao je; Obnranje pogleda, neitznemi- 
ravanje nikogth odgoparati na selani, mtredivati dobro £ odvracati 
odzla. 

Zabranjeno je ulaziti u javna kupatila osim u donjem ogrta^u. Ibn- 
Abbas, ludjjjiijhri'mhumn, je prtrnio od Poslanika, i;iUnhu ycjhi vt^dlem, da je re- 
kao: Klonite se kttie kojtt Tutzivajnjavno kitpntih! Reklt su: U njemu 
se cisdmo i komfi&je. Rekao jc: Ko tide iteka sepoknje. Hakim, nhime- 
hulJaJi, ga je bdjenio vjerodostojnim, s njim sn se slozili Zebebj i AlbanJj 

[atiunchiimutbli, " 

Rfikao je Kiirtiibi, Rhitrvshuibh: Danasje nhtzak u javna kupatila zahm- 
njen dobrim i ijud'mia koji drze do i^ejt. Razlog tam-eje neznanje kojejeza- 
vladida medn Ijtidinm i /to s^natraju okhkim skidanje donjih ogrmia kada 
udit usted kupatila. U tim kupoiiUma. moid vidjeti stmtog sijedog ^oijekd "" TehridSu el-kelim! et-tajjihi str. 1 94. i I w 


Zaitita Dd diina i sejtana Sta ljud€ stiti od lejtana 


5 

i 


■ 


1 


4 


1 


kako bez odj^e mji, pokriva rukuma spoini 0}-gim tt kiipauhi i van njega, / 
niko ne rea^tje m Ut. To se dogada medu mtdkardnta, kakojc o?idd smttje 

medn zefiama!? NaroHt-o u Egiptu, njihtfrnjav/id htpmik nisu ni zastrta i 
su^ se vidL La havis vek kupvste ilia hilLth e!.-Allijji el-Azimil^'^^ 
Poslanik, sjIIjILIju 'iFcjKi ve =«tlcm, jc rckao: Nisam ostavio t'ece iskusertje 
za uiaskarce odzetitC'^'^ Muttefckun alejhi. 


1 
T rckao je: Cuvajte se dunjaluka i citvajte se zetm^jerprva smu- 
tnja u Betiu Israilu bile su jS^i^/'^^ Muslim, rDkimLiLuiJ.ih. 


1 
Refeno jc: Sejtan zetuima govon: Ti si pola moje vopkel moja nepo- 

grdmi strelica, maj poejerenik m tajne, i moj izas/amk zii potrehe. 


1 


i 


Rekao |e Seid ibn Musejjeb, r^J)!m«lnillah: Za koga Iblis i^ubi midu da 

ce gd zavesti pride mu sa stmne z,miL 


^1 


1 


Ibn-Mes*ud, r.idijaJ!ihu'ahkij, Je prenio od Posknika, syiaJidiu 'J=j},i *= sdlcm, 
da je rekac: Zenaje atvet, pa kada hade Jejtanje opsjedneJ'^^ Tirmi- 
zi, ruiiiiTiehuitnh i kaf,e: lladh je haieti iahlh garib. 


n 
Ko ugleda lijepit dopadlji-vTi zenu iieka, pride svojoj supruzi i uto- 
Ji strast. Ako iiije oienjen neka posri, post mil je sdt. I ncka bude jake i 
volfc dubokog imana i neka sc ne pokori srrastitna jer dto im se pokori 
porobit ce ga i poiiiicui: l\' ^j^ V^jj aWii ^^ '^a'J^^ Sta tmsli^ a otioitie kojije 
svaju strast za b^ga svoga iizee../'^" 


1 


1 


Poslanik, i^ihiiahu '^leihite feilem, jt rpkao: Sedjtt^'icti ^ Allah staviti u 
Svoj hlitdkadii driigag bladn nece biti. Spoinenuo je mcdu njima co- 
vjeka koga je lijepa i uglediia kna pozvala na neitioral a on rckao: 7^2 se 
bojim Allaha. Goipodara metova,'^^^ Mutteffikiin alejhi. 


1 


ll 
1 


Prenosi sc da je Su!ejm,i!i ibn Je^-Ar, lahimthuiibl,, kreiiuo h Medine na 
hadi sa svojim prijateljeriK Kada su stigli do mjesta El-Ebva njegov pri- 
jatelj ]e stavio hraiiii i odsao nesto kiipiti. SuJeiEiian, nhifin..iiuii,h, je ostao u 
satoni. Bio je jedan od najJjepsih i najbogobojaznijili IjudL S vrba. brda 

1 


!| 
•" Tsfsir el-Kurriibi. 12/224. 

* Buhari mca' FJ-Feth. &/137.; Muslim mea' .icriii en-Nevevu \1I5A. 

"^ Muslim mea 'xerlii cn-Nevevi, \ 7/55. 

'" El'Dzaxije, 23. 1 
**• Buhtifi mea ' E!-Fetk, ] 3/ H 2. ; Musiim mea 'serk's en-NeT-'evLI/] 20, ' 


'i 


290 ' 

1 


^n 
■ 


I Za^tita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana ugledaJa ga je jedna bedulitka, spustiJn se i prcd njega stala. Na sebi je 
smaJa nikab i rukavicc. otkrila je lice kao od mjeseciiie Jsklcsiuio i rekJa: 
U^sti Ttie! On |e mislio da hoce hranu pa je ustao da joj da prcosfuhi hia- 
nu all ona je rekla: Necujd hmmt:. ja ham oris ko mde mitz i zena, lada 
je lekao: Tebeje Iblk paslm, Sr^viuje glam u krih i poceo neit^ehio pkka- 
n. Kadaje ona to vidjek prekrik je ike i otisk svojoj poradid. Nakon toga, 
warn se njegoi^ sapumik i zatekao ga knh pkie, ufitas gaje.Mto i ksiia 
mujesve hpricm i on je poceo pkkall Sukjrnan, r^himtfiijuh, ga upita: A sto 
ti pkid? Rekmje:Jit sant preci duplaieyn od tcbe.jer bojim sr da mm bio m 
tvom mjestti. ne bih sc iizdr&io. Po do/asku u Mekku Stikjman> n.Mmdiuibh,_;V 
Gbamo obU^iik oko Kjabe i inj, z^putio se u nckgradeni dio Kjahc, poktio se 
i zisspm. Usnu mup dosdo hjep, stOilt i pnjsttnog nnrisa covjek. Sukjman. 
^.himrfiuitah, mu rece: IQ si (i, AIkh d se mikvao? Rekcioje:Ja sam Justif. Re- 
kao je: Lkreni Jusuf Rekaoje: Da, Sulejman, r.,h\m~i^uii.w. je jiekao: Onostose 
dogodik iebi i vezimmj ienj tmtirmje 2itdhdjtijuce Jusuf, '.iieihi ^^.^■^■^■>, je nje- 
mu rskm: jos vise zadidju^e otso sio je desik tebi i beduinki u hi-BbuaiL 

Sve ovQ navodiftio s ciijtm da pokait;nio da laspuken poglcd uni- 
stava iovjeka. 

Zabranjeno je gledari golobradog ml ad tea, Rekao je Gazali, rahipn.;' 
hulbh: Stnutvent) gledanje u djeBje I'tceje haram. Stauise, hiiram je gkdati 
u gokbrade mladUe svima koji osjete pokreis srca zbdg ijepote gohbradog 
mkdica i osjete razHku izmedu giedimja u njegii i u mladica s bradom,''^'^ 

ZboE svega roga, rel^ao je ^^lah, airs «; iisciLc: 

Reci yjemidnm neka obore p&ghde svoje i neka aivaju stid- 
jia mjesmsvoja; 10 imje cednije,jerAihth, iiistimt^ Ziia ono 
Ito (tni rad^'^" 

Rekao je Sejjid Kuib, faiiiniehuii^iK, uki'atko: hkm ima za cilj nsp&stavi- 
ti cisto dndtuo. Dntstvo u komese ne pobjiduju ivahg /Ttmaka stj-^ti i ne 
bude ktv I nieso KstL'iUintJw bii^enje smtsd inta M posijedicu neutoijmt M- 
mtinjsku uspdjeiwst A ff-esid pogkdi, ukrasi. zavodljm pokretU goIoitT^g,.. "" El-Hi/o, 1524. 29! 

1 
j Zastite od diiia i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana 


1 
sanwpi vise raspiruje iu zivotmjsku i ht^kit strOsL Nervi i hrsta odluka 
pQpiislnju podtim pritisdma i dovode do rOipustenih nekoniroihanih odnosa 


I 


^^H 


ill do nervnogdonui i dtdevmh kompkksa izazvanih iu^rzavmrjern nitk&n i 


■ 
mtirmija s^misti. To granici sa mticet^erfL Jedno od iikrmkih sredstam uspo- 


■ 
stave cistog druitva je spredavanje uzhudenja i odrinvanfe tog priyodnog na- 


1 
gQtm u njegi}voj prirodnoj sftazi izmedu ipohva dakko od vjestaikog tizbude- 


jI 
nja i u-Wtferauaf-ije tog riagona na iigjimn i cist fiacitL Prirodni nagon^ osjecaj 


■ 
prstua ze?ii dubokoje u Ijudskoj prirodi, AUeih. ;,r^ vcdjijjh, /f tint rm^nom 


1 
odredio odrzunje tftsta na Zetrdji i smjens generadju. Zniici, toje sta/.m osfe- 


M 
^i^ koji mirtijepd se uvijek izaava pojas/L Stahio budenje tog osje^aja izazi- 


u 
' mpop'e&u za u^hvoljenjetn, u saprotiioni rastrsseni nervi se umaraju i toje 


H 
1 za nfih pBput stalrtog nndenja. Taj na^n TOzdrazuje pogkd, pokret, osmijeh> 


■ 


^H 


J koketiranje, zawdij'w glas... Stgumn je samo put smanjerifji nadrazujufih 


1 


■ 


1 faktara i ogtanicenje tm prirodnu graairn. Nakon toga ■zetdovoljiU pnmdne 


1 
\ patrebe, Toje put islama, uz tfdgoj i uprahijavanje Ijitdske triage u dmge M- 


■ 
j votmprobkme koji nhu u vezi sa krvi i mesom'^^ 


1 
J Rekao je Kunubi, Rhimchdlnh: Vidje riajveci proiaz do srca i nafvUe 


■ 
II ^U djeluje s njinh U skLidu s dm, mtpik Iptdi pogied zdvede, teje stoga 


1 
obaveza iipozoHti na njega i obarati ad swga stojc haramj^''^'^ 


^ j] 
Ovim ne zelim reci da pogled fneba cuvati samo od stidnih djelova 


Tijela, trcba ga cuvati i od svih grijehii kao sro su gledanje musJimana 


M 
pogledom mdnje, zavisd, gnjeva iii oinalova'icavaiija ltd. 


I 
Sedamnaesti stit - cuvanje jezika 


1 
Rekao )e Ibn el-Kajjim, i^hinyihuUaJi: Suvikmgomrptedstaif^a mntasmkog 


1 
zk hvz koja seftan obniar^uje covjeka. Sim-Mmrije odsuvisrwg^mm zatm- 


■ 
rasva tii wata, Mnoge ratoveiz^izvetldjemmojedrm rijet Posianik, iiMik\^u'At\- 


1 


^H 


Ki TO .sctlem, /f rekao Muazti, f.iiiij.i[i.iJiu 'jhIiu: A zur ^e Ijitdi ita jioseve padati it 


H 
D&efmatem esim kao zrtve snojihjesiku?! Prtrdjeii su ga Hakim i Ttrmt- 
My nihiniBliumuLiih, i ocijenfH ga vjerodostojnim. Nepoireimi pogledi i nepotreban 
^vor uzr&k su vedni grijeha. To su dva, mijveca sejtdnovapriiaza doi^eht, jer ti 


■ 
dijehtfi tijek se nikad ne umantju niti postistaju za rvdiku odftonmka, kada 


1 
'" E2-Zi!ai.4a5[2. 
'" Tefsini ul-Kw-iiibi, Ulll'h. 


1 
291 
#' 


^1 Za^tita ad Amz i kjtana ifta Ifiide ^titi od lejdTia jf napuni netna pomtbeza hranom. OH ijezikne nikada he umaraju odgkda- 

nja igovora. Zd^toje njshov spektoi' gnjefM iirok razneuntan i veonia S^etan,^^ 

Rekao je Gazali, rahLmfhulhh: Jezikuje siroh, gUtko i nenm gmnice^ 
Simko niuje polje djehvanja it dohru, aii i u du. Ka mupusti na valju i 

po/nan I4zde sejtan ga v&di kitd hoce sve do dzehenenuke ivkepd dokgn ne- 
prisiii nu. uUtzAk u Dzehennern. Ljuiii ce u Dzebeniiimu i bin kao znve 
svojih jezika. Samo ku ga Zituzda Senjats?n paga ne ptdla da govon osim 
Hui Je korimo za dtmjalnk i ahiret i sprijeci ga od seega stetnog u blizoj i 
skoraj buduc'fiosd spasit ce se njegova :da^-^'^ I - Je^ik treba tuvati od gmora o onomt sto se Ecivjftb ne ties 

Treba ga cuvati z:bog toga sto je ii rotne gubkak vremeiia kojt je ka- 
piial svakog musUniaiia. Mogao je spotiiisijaii AJIaha, Kuit\<iAiAV i 7J;stiiii- 
i\ vdiku iiagradu. Govor o onome sto se ^ovjelca ne ti£c ako nije stetan 
onda je u najnianju nilcu gubitak vretiiena i nagradc. Poslanik, jathShbu 
'sl,jhi ^ jdl^iti, je rekao: U covjekov Hjep islam spada iizbjegavanje ofioga 
iwgasetie ticeJ''''''^ Preiiio s^a jeTtrmt/i, rjhEm.;kui;aii a Ncvevis raflim^iiiLLliah.'''*'^ 
ocijenio dobriiii. 

TakotJer je rcl<:i.o; Ko tfttde Sutio hit ce spiden, Prenio ga je Tabe- 
rani, fdiimehuJJih, dobrim lan,ceiii prenosilaca prcma Irakijevoj, MhimcSiuMi., irociem, W7 procj 

Pienio JC Mud5i\hid, rahicrtthuJIdi, od. Ibn-Abbasa, milJdLiJii! 'inhume, 4^ Jc' 

rekao: Petera mije draze od uvitkafijenih dirhema; 

1 ' ne govori sro re se ne tice! To je visak a nisi siguran da ti nije i 

grijeh, 

2 - ne govori ono sto te se ti& dok ne bnde prilika! Nekada covjek 

govori o necemu sto ga se tice ati u nepriliei pa pogrijesi, 

3 - [le raspravljaj ni sa parnecnim ni sa glupim! Pametan ce te pora- 

ziti a glup poviijcditl, 

*" El-Tsj'sirii sl-kajjifjiii, str. 621. 
**• El-Jhja, 1536, 
"' Tirmizi, 3/382, 

'" Rijadu'SsaSshin. t/99. . 

"" TehrkSiu el-ikjii. 1537- » Zastita od d^ina i .se|tara 5ta Ijude stJti dq sejtana 4 - kada ti je brar odsntan spomeni ga po onome sto bi volio da on 

kaie za cebe, oprosEi mu sto bi voiio da i on :ebi oprosti i ponaiaj 
se prema iijemu kao sto bi volio da se on poiiasa prema cebi, 

5 - i radi kao sto radi covjck koji ina da ce biri nagraden za dobro a 

kainjeii za uvazavanje. 

Upitan je mudri Lultman, jleihi wfsmt U C€mu se krije tvoja mtuirost? 
Rekao je: Nepiiani ko ne moram i rte mifdarn se u oho ko nie se ne rice, 

Omer, niiiiiiiihu 'anhu jc rekao: Nepedjaj $e u ono ko te se ne nre, khni 
se svog^ fiepnjntelja, pazi se prtjatelja oiim akoje pouzdan. i povjerljw, a 
pouzdanje samo ako se h&jt .AUaba, niit ve diciif. At dntzi se sa ^tsnikomjer 
ce ie nauciti gnjeknjn, ne povferavdj mu svoje ta^ne i savjetuj se sa onima 

koji se boje All&hn, atmr vs diellff! 

Rekao jc Gazali, HhimeliullJi: Di^mcijdgouora o onome sto te se tice: m^ 
goeor koji ako pfesutU necel biti p^'sdn i nece ti nasiedd a bllzoj ni u daljoj 
bviditcnosti. Primjei' za io je sijek s Ijudma kojima pricas o pummnjima, do- 
gadajima jia jijemu, lippoj odjeci ijelima, opisujes brda i rijeke koje si tddio, 
sejbove i njihove doHvljaje, Kstda bi see to prehdio ne bi bio gfesiW i ne bi ti 
kedb. Kada bi uhiio rmksimahn napor i ne bi nisia d&dao nili odu2£o tm 
ono sto si dosivio, ne bi se hvalisdo onim sto si dozivlo, ne bi nikeg ogGVono, 
nijedno Ailahom, n™ v* diA\^, stvorei^e pokudio &pet bi to bih gtibljenjs we- 
mena, A/J. kako ceSse sacuvan bassixga ko smo naveli?! U to spada ipimfije 
neiemu sto te se w ti^e. "ftm pitanjem itziitttd trosis svoje vrijenie i vrijenie 
onoga kogft sipitaOtjer ti mora odgovoriti. Toje u siucaju dapitanje nije pro- 
bl^ntatihto, a. vecina pitanja nisu nd mjestu. Ako pitas nekogo ibadetu, dd 
Hp&sti na primjer, pn ti odgomri da posti iznioje ibadet ujuvtiost, izl^zs se 
neiskretiosti, a i fiko ostatie iskren nije tit vise idjjti ibadet kojije bslji odja- 
vnogza mnogo stepeni, Ako kazeda m posti slagaoje, a akoprehau uvrijedjt 
^e te. Ako se poktdii izmci na neki nacin iziozio si ga naporu. Tim pitanjem 
siga izlozlo neiskivnosti, AiS, ponizenjtt i/i teskoci."'^^ 

U to spada i pitanje o grijcsima i o svemu sto musJiman itrije i cega 
se st'fdU U EO spada i susret s bratom niuslimanoni i pkaiije: Gdjesi bio? 
Morda m. iiekog lazloga nc icli x^€\ gdje je bio, ako bi rekao bilo bi mu 
tieptijatiiOi ako ne kaze istinu skgao je, A sve si to ti izazvao. 4 EUhja, 1546, 294 
lastita od diina i sejtana Sta Ijude li\(\ otf ^ejtara ZatDj nioi braie muslimiUia, obavtza je kJoniti se govora koji nas se 
ne tice. Znaj da je to dusi tdko. Rckao je Muvcrrik el-Adiell, T^ihimfinuibb: 
/e^/wo traMm vec dvadesei ^dina i nkam uas'ao^ ali cu i dalje trazitU Upi- 
tdi su ga: A, ha lof Rekao je; S,utnj& a onomeho me ie ne Hce, 

Sta da radi ko je Iskusan rime? Rekao je Ga^alL, rahimthuHiih;: Lijek za 

tGJe stnjest da ga eeka ^mn i da ce biti pitan za svaku rijec, da su njegom 
iizdisaji glavnica enoga ho ima i dajefezik mreia k&j&m mose ulomti hu- 
rile. Zapiismnje i githljenje svega mga ocUi je gubitak.'^'^'^ 

Trcbasc pomoci u svemu tame ra7.niisljanjem o onome ka zclimo rcci 
prije govora pa ako je korisna nek je iTgovori, idio nije ncka prcsud. U po- 
cetku jc tciko ali kasnije 112 .^llaJiovn, a^wrdwEk, pomoc postanc lahko. 

Tsto rako, trcba se pomoci dovom: Aliahume-rzukni Ihamn zaki- 
ran, ve kaiben hasia'n! M\2^^\l nioji daj mi jezik koji Te spomlnje 1 srce 
koje je skruseno! 

I - Cuvanje jeiika od vmmi goyara 

To \t beskorisni dodatak govoru. Ako je dovoljna jedna rijec a spo- 
mene dvijc, druga je visak, Rekao je Uzvlseiii: 

Nenm dobra u mnogim njiftovitn potajnhn goporiftt/i, osim 
H govoru onogko trttzi da se sadaka udjeljuje^ ili dobro Hnh 
iti us^ostavlja tnir medu IjudimaP'^ 

Preneseno je od Rakba eJ-Misrija, nliimshuiiiti, kao hadis; Blago 
oTiome ko zadrzi vi^ak jezika^ a udijeli visak imetka. Prenio ga 
je Bejheki, rDiiimchuikh, a dobrim ocijenio Ibn-Abdul-Berr, fihimfhtiilaJi, 
Ucenjaci se razllaze u vezi s Rakbom, r^himthulinh, da li je bio ashab ili 

njje. Begavi, r-jiiiir„.i:LLiiinh, je rekao: Ne znam da life sluiao Poslamka. «!- 

Rekao je Ibn Mesiidi T^dijalln^u ',nh.u: Ctivajte se mvilnog gouora, dttvolj- 
noje covjeku ho mora govoritu '" Ei~lhjci, 1547. 
^" E»-Nlsa. 114. 295 Mtita od dlina i sejtana itd> Ijiide stiti od sejtana Mudiahid, Rhim=ht,!lah. )e r«kao: 5ye ito se kaze pise ie, I kada iovjek 
usutktiJ€ dijete i ka£e: „Kupit ^titoi te"- bude upisan kao lazov. 

Reliao je Ibrahim ct-Tejml, nhim^huUdi: Vjmnk kada hoce nesto red po- 
fleda^ pa uksje u nje^vu k&rist kaze> aka nije. presuti. A ^ehiik mmogouo. 

Neko je rekao: i'L \ hi'sgaj govor priji izgovtjra jer 
samo gavor izttosi immotr srsmotnih 

Takoder je receno: 

Najholjije kratdk ganor 
koji iiinogo zfinci 

A los j£ znacertja maUg 
s mnpgo riject izrecen 

U.govoru ims uilka 
i rekla kazal/i 

J - tuvanje jfiika od gov&ra o nsittini 

O ncistini kao sto je govor o gtijesima, opisi zena, pijankamaj 
gresnicima, uiivanjima bogatih. oholosti viadara i slicno, preneseno 
je od Bilab ibii Harisa el-Mu^teniJa, ruiiijaiiahu mhu, da )e Poslanik, sd- 
iiiiihu nkihi v.: %..ikrn, ickao: Covjek kaie rijec s kojom je AlLih zadovo- 
Ijan i ne obra£a na njupainju Allah mw zhog nje prepUe Svoje 
zadovoljstvo do Dana smreta s NJim. Drugi iovjek kaze rijec rut 
koju se Allah Ijuti i ne obra6a na nju paznju Allah mu zbog nje 
propise Svojn srdzbu do Dana sttsreta s Njim.™ Hadis su zabilje- 
iili Maiik iTirmizi, tahinKhumniLih i baie; Hadiije hasen sahih. Alkame, 
rJiLrnthuibh, je govorlo: Cesta me spHjeci od gouoru hadis kQJije prenio 
BiM ibn Ham, r^dijsiiihu inhu. 

Ebu Htlfejre, wdijaliahu anhu, je pfCnio da je Poslanlk, sajraliahu -akthi ve rel. 

lem, rekao ^ Coijek ne mishci tzgovori rijec zbog koje cepasti u D£e- Malik, 2/9S5.; Tirmizi: 3/384, 296 
Zastita Dd dzina i !ejtana lu Ijude Iw od ;€Jtana hennem djiblje uegp ho je razdaljiim izmedu istoka od zapuda. '''^ 

Mutrefekun alcjhi. Rekao je Nevevi, tahiiBehuSbh: NepromiHjefto ztiaci da 
nije vodio ntcuna da lijedobra ili loIaJ^^ 

Rjeimo je Ibn-Mesud, ntdijaJidiu 'inhu; Najgrdfiiji Ijudi na Sudnjem 
dunii bit ce oni koji fntdu najvise o neistini gov&rilL Taberani, rt^iimfjiuiijh,, 
ga je prenio kao govor Ibn-Mesuda, lidijiUahu '^ntn.!. a Iraki, mhwichuitiii, je re- 
kao; Lanat prenoiilaca je vjerQdastejjm,^'^^ 4 - fuvanje jezika, od prepirki i raiprava Rekao je Ebii Umame, MtiijMiiahu 'unbiui Rekda je Poslx^nik, sslklbhu 'd=]hT 
vi jfik'Lii: Ja garanttijent htcu ntipocetkii Dzemteta onome ko osta- 
vi raspravii ifutkar bio n pvavu, garantiijem ku6u u $red Dzen- 
tieta o?iojHe ko ostavi laz niakar i u sali, i garttnttijem kticii na 
vrhu Dzetineta onome ko se lijepo ponasa. Prenio ga je £bu Da- 
vtid, niliimchuliih. Nevevi, mhim.^hullili,,"'''" ga je ocijenio vjerodosrojnim. 
Hadis svjcdo^i hadis kod Tirmizije, jihimehuiiih, 3/242, od Enesa, i^iit- 

Rci<ao je Ibn-Mesud, raJii^fbim 'a^hu: Ne raspravljajte se, nemu u raspra- 
vi niudrosti i nema garancije odsmittnje. 

Od Ebu Umame, radjp*iihu'inh«, jc preneseno da je Poslanik, .^aiLntiahu ilfjKi 
vrwUfm, Tclcao: Kojt ^d lutrod sabttu iiakon npute pojtwe se medu nji- 
rna rasprave, Prenio ga je Tirmizi, rahimehuJInh i ocijenio vjerDdostojniui. 

Rekao je Muslim ibn Jcsar, rahim«hullih: Cuvajte se rcaprave. to su ire- 
nuci neznanjd uectiog i sejmu ga poktdavit zav^ti, 

Rekao je Imam Malik, rjhimehulhli: Rasprave srca cine kmtim i tmod 
mrzTiJu medu Ijude. 

Rekao jc Bilal ibn Sad, iutiiir.Jnuiiih: Kadavidis daje neko ^vadaUcn, 
vbU raspravljati i opcinjenje ^mjim miUjey^em potpuni je gubitnik ^ Btihar'i mm 'ES-Feth, 1 1/3 OS. 

^ Rijadii-.'F-.ialihin. 3/S25. 

^ Tehridzn ei-lkjit. 1552. 

'" Rijadtis-samifi. 1/420. Muslim men 'S&rhi en-Nevevi, 1 8/] 1 7, 297 Zaitita od dzina i sejmna Sta Ijude stiti od sejtana Omtr, radiHi^'-^'^*'". je rekao; At itci zmnje zbogtroga: roiprave, bva- 
hanp I pokazlvanja pred dru^m, tiitiga osmvljajzbogstidii^ tnisljenjada 

ti ne treba i zadovolptva neznanjeTti. 

Rekao je Gazali,, rs)i™=!mibh: Definkija msprave glmk rephka nji got/or 
drttgog hjom sc istih proptist u rijeSimd, znacenju ili rmmjai govornika. 
R^praifaae ostavlja osUtvijmiicTn riegirmija i protivijmja, Sve ito cujss ako 
je istina vjefuj u to, ako nlje, a nije u wzi t vjerom, presutiT^ 

Znaj, brate muslimaiiu, raspravom se istina ne dob^zvije, niti pobija 
ncistlna, scavise, moida bude radogom jql cvrsotg drianja sljedbcntka po 
prindpu neistinaiia neistliiu. Musiiman je duzan kloiiiii se risprave. 

Ako zelis uputifi nekome savjet neka to bud e hi ago i tajno, sco je 
bolje, kako onome kome je savjei upucen ne bi bilo neprijatno pred 
dru^isna. U slacaju da ga savjerujes pred drugima, Qglavnom Ijudi 
ostajii pri svom nijsjjenju i ppdr?-avaju ga pa makar i neistinom, Neko 

]e rekao: 

Savj^uj me kad tmo sami 
ft nikake tie u druht/u 

Savjet u drmtUK-ja vidpokare 
keji ne zeltTti da iujem 5 - Cutatije jeiib od ivade Aisa, fijdiplkhu SnHni je pDcnijck da je Poslanik, .^niuikhu 'ikihivcstllrm, re- 
kao: AUahiije najmrzi covjek velika svadalictu'^^ Buliari, cahim«hul!iK, 

Takoder it' rekao: Dzennet ohaveznim Hni hranjenje giadnih 

i lyep gavor. Prenio ga je Taberani, r,,iiinn:hu]hh, dobrim lancem pee- 
nosilaca. 

Prenio je Ebu Hurejre, tadipaShliu'iniiL., od Poslatiika, iii]iUabii'deihives«H*m,- 
da je rekao: Lijepa rijecje sadaka,"^^ Muslim, mkimukuiiih. ™ Ei-ifijd, 1554. 

"' Biihan mea ' E!-Feth, 5/ ! 06. 

™ MusSim, 7/SI5, Mljta od dziia i !€J(aria Su ijude stiti od sejtana Adi ibn Ebt Hatim )e prenio od PosJanika, ssEbllahn '*tcjhi vn seiifim, da )e 
rekao: Cuvajtese Vntre itutkar s pola. fnti-me! Ako net/Mfe ni to onda 
iijtpoin rijeijtt^'^'' Muttefekun alejhi. 

Rekao Je Gazali, taEijaiehuiiiii: Svudaje km i mspmva vram svakogzla 
i ne irsba ih otuaratt. oi'im u niddi. A u mddi treba cuvati jcziki src€ od 
podjedicn ii^de & tojeskora nemogu^e/'^'^ 

Rekao )e Omer, fidijdlihu snhu: DobroHmtvoje veoma jednestavno ozit- 
rene lice i iijep gouor. 

Neki su rekli da Iijep govor cisti skrivenu niiinju a tijclu. 

6 > fuvanje jezika od u!ilj«nog i iivjdtacenog govani 

Poslanik, saUjEaiiu'aiejIirvestHem, je pokiidio usJl)en govof, usiljeco ri- 
movanje i usiljenu rjccitost. Rekao je: Najdraitisu iniodvas i metti 
najbU&i na Sttdnjem danu orti k&jise najljepse ophade s drugima, 
a najmrzi su mi i najuditljeniji od ntene na Sudnjein danu oni koji 
mnogo govore, ttsiljeno i oholo govote, Rekli su: AUahov Po!:kmce> 
znanio ka znaci sersantn - koji mnogo govore:, i tmiteseddiku - k&ji 
usiljeno govore, ali sia znuii mutefajhikun? Rekao je: Koji oholo ga- 
vore/" Ahmed iTirmid, Tahrm=hnmLilhb i kaze da je do bar, 

Kada jc upkan sta je lijepo poiiasanja Ibn-Mubarek, wliimcliLillih. }e 
rekao: Ozaitno ike> dobmiimtvo i neuznemirttvanje. To je prenio Tir- 

fnizif jiliui^EkuiLnh. 

Aisa, n^iijrilUh,u Vnfiit, je rekta Saibu, fihimehuiijh: Nenmj rinwv^ti go- 
vor! Poslanik, HlklUhn. '>.l=jhi vl ^m^-.,,, i ashnbi nuu rimovalL Pceiiio ga je 
Ahmed, rafiimfhullsh, vjerodosrojnim lancem prenosilaca, 

Omer, H^ijiiiiku 'iflhu, je rekao: UsUjen govor je lejMfioc/ govor. 

Rekao je GazaJi, Kihimehuilih: Toie ne&dnoii tm fmtbe i mzoveako se u tome 
ne prs^aifje, jer m propisane s d§ern pokretanja srca i btidetija zelje u r^emu, 
skupljsjya i ii^rnja. Nerfsa. mmiije da ukrasefi gowr ini^ utjecaj fiastrc i to doll- 
kuje, Medutm, ugovont koji leodnosi nu ^akodncvfie ^vore rse dohkuje rimO' '" Buhah mea' EJ-Feth, !n/44S,; Muslitn mea' Serfii sn-Nevevi, 7/IOL 

Ti" FMhJa, 155«. 

'" Ahmed. Tinnizi, 3/2SO, 299 Zastita od dzina i iejtana Sta Ijudf ititi od ^eijtana u^tye i nsiljiiuofije. To ipadu u pokuden gnwr koji je Mirno pyvdukt prewnmnja, 
pohi^vitnja, tjecitoiti, isdcanja i umijeca. Sveio herijat prezire i zabra?tjujeJ^- 

1 - Cuvanje jezika od ruinog govora i vuSgarnosti 

Prenio je Ibn-Mes'ud, rtdij^ii^hL, 'inhu, da je Poslanik, satlsihhu iiejhL vt jd- 
lem, rekao: Vjentik tie vrijediti nepJvkUuje. negovori nt£ne i nedoU- 
cTterijeci.''-^ Prenio ga je lirmizi, nhimpjiuiuh i rekao: Hadhje hasengarik 
Prenio ga je i Hakinv, r^iiij„.:hu!Li, i ocijenio vjerodostojnim. Iraki, nhLmshui- 
]ih, je rekao; Latmc piTHosildca je vjerodoito]itn7^^ 

RcU<io jc Usamc ibn Zejd, cjidi|j[|jhu'^hiiu, da je Poslanik, s=!|*iii. jUjiii ve 
itWtm, rekau: Allah ne voli one koji ruzno govore i podstiht na ru£an 
govor. Prcnijeli su ga Ibn-Ebi ed-Duiija I Taberani, T^klmstjunmllah a Irakf^ 
takimehuSEah, jc rtrk^o: LutifU: prenjsdlsca ]€ dobary^^ 

D'£abir ibn Semur^^ radinEbhu 'aohu, prenosi da je Po^laiiik, uiblEahw 'aUihi 
■n; sfiitra, rekao: Viilgitrtin govor netnu nista sa islainoitu Najbolji mu- 
slimani su oni koji se najljepse potutsaju. Prcnijeli su ga Ahmed i 
Ibn Ebi ed-Du!i}a> nhimfhunmiJaii, vjerodostojiiim lancem prenosilaca, po 
ocjeni Irakija, mhinr^hniiah.^'* ■ -I i . I 

Rekao je Gazali, r^kimchuiiaiu To su Josniis^at:! neieinu Yiizmm, iig- 

iavnmn u i/ezi iaspolmm odnosow. GrejSnid imaju smjejasne izf'Oze kojim 
opisuju vtdgarnosti. Vjernki to tie j/iogu pnhmiiti, futvise> korhte prenese- 
na znacenja koja priblizrio opisuju i ukazuju mt. to, 

Tal<o za spoini odnos kaiu dodir, za niokrenje i velikii iiuidu l^azu vr- 
senje nu^de, fJi suprugu l^u porodica itd. Takoder, jasiio ne i?^ovarj|n na- 
zive boiesd kojih sc osobastidi, kao sto su: lepra, celavost, hemoroidi i dr. I 
zanjih koristc Ijcpse n;izive. Tako niuslinraii aiva stoj govor, je^ik i stid. 

'I' Ei-lhja, 1560. 

'" Tirmizi, 3/236, i ocijenio ga jc kao hascn. A Ihn-Had^er je rekao da je 

vjcrodystojan, 

"* Te/iricliiiii 'ata el-JhJa. 1 5fi 1 . 

™ Tehridzmi ala el-Ihja. 156L 

T'* Tehric^iiii 'ala ef-fhju. ]562. I II 300 
laJtita od diina i kjtana Sta IjjdB stitl od sejtana S - Cuvafije jaiika od pscvki i uvreda 

Tbn-Mes'ud, r.diidkk« '.nhu, je prenio da je l^osianik, ^<~)h\hU 'd.jki >x id- 
i™, rekao: Vrijedanje mmlitriMiaje vehki grijeh a boriH se protiv 
njegaje kufi,'" Muttefekun alejhi. 

Neki beduin ie rekao Poslaniku, salblhhu'alcjliii^iciicm: Opo^tici mi ne- 
itQ? R-ekao je: Budi bogobojazan! Ako ie neko uvHjedi zbog tieiega 
itojepri tebi ti njega netnoj sramotiti time sto zruis o njern^ on ce 
bidgresan a ti nagradeti. 1 netnoj uiita grditi. Beduin je rekao: Na- 
kon toga, niha nisamgrdio. Prenijeli su ga Ahmed i Ikberani, RkiEndniniui- 
Uh. dabrim ]ancem prenosilaca po oc)(;iii Irakija, nhim^ituiL:rh7'^ 

Od Ibn-Abbasa. «dpnh,. .n},«, jc preneseno da )e Poslanik, sdlrlUn^ 
'.L=]hi V. «1W, rekao: Ko grdi svoje rodUelje proklet je. Prenijeli sii ga 
Ahmed, Ebu Jala i Tabcrani, r.Lumcb™uLLii, dobrim lancem prenosilaca 
po ocJ£ni Irakija^ mhimthultih, 

Pr«neseno je od Abdullaiia ibn 'Amra, nidij^siiaiju iinhn, da je Posbnik, 
«iyi.b« '.l=ikL •>t ^Lktn, rekao: E7 nape^e grijehe spada vrijedanje sopstne- 
nih Toditelja. Rfkli su: Alkhov Poikmcc. kako ce coujek vrljedaH n'o- 
je roJitelje? Rekao je: Vrijedanjein octi nekogdru^gpa an izvrijeda 
njegopog oca i tnajku™ Buhari i Muslim, ruhimniiumulhh. 

9 - Cuvanje jeiika ad pnokiinjanja 

Pretlio je Ibn-Omer, TBdij^iSai.u '.inhume, da je Poslanik,, ^ii^iiahu jltibi ™ sdi- 
.ct., rekao: Vjemik ne prokUnjeJ-' Prenio gajeTimiizi. rAUYifhull^h i re- 
kao: Hadisje hasm garjh. 

Prenescno je od Scmure ibn Diundeba, rjJijaiSahn .intiui da je Posla- 
nik, ,,iku^« ,iicihtv=.di.m, rekao: Ne proklijtjtre se medusobno AUabo- 
vimprokletswom, srd&bojn i Vatromf" Prenijeli su ga Ebu Davud i ") Btiliciri mea' El-F(ith, 1/110; Mualim men 'serhi en-Nevsvi, 2.''S4, 

'" Tehrid^uri 'ah e!-Ihja, 1563. 

^'^ Tehndzun'a!ciel-!Hja,\S63. 

"' Buhari men'El-Feth, 10/403; Muslim mea' Serhi en-Nevevi, 2/^3 . 

"I Tirmizi, 3/250. 

"' Ebii Davud, 4/277; itrmizi, 3/236, 301 Zastita od dzina i kpni Sta Ijude stiti od sejtana Tirniizi, rjhimciiumulljh i kaze: Hadhje hosen sahih. Tako je reltao, a ace- 
njaci se razilazc u ve-^i sa Hasanovim, uhimfhiijLh, slusanjem od Semure, 

r^JijiiUhu ,itihu, osJm u badisii o akiki/^-'' . 

Pi'cntseno je od liibu Defdaa, fatHjsllnhTi'atiiiLLi, da je Poslanik, lalUlhhi^ '=1l- 
jKi ™ jeUtmj rekiio; 0»^' koji pivklinju neie biti zagovaraci ni sehidi jut 
SuHnjem danti.^-'^ Muslim, nhuiifhujiah. 

Prentseno je od linesa, ladii^lijhu ■n.nhu,- da je rekaot Nski iotijek fe pti- 
tomo zctjedno sa Po^ianikom, s.iJSnUahn 'nifjiii ■.-c ^^L-m, j/ihao Je nu devi iprokko 
je. Poslnnik, -.MMzlWu 'Jtjhi vciciltm, jff rekm: AHahov robe^ nepumj s itanm 
naprokUtoj detfi! Rekao je Iraki. FihiTrtchutuh. da ]t hadis pretiio Ibn Ebi 
ed-Dun)a, Tuhimdiuiijii. dob rim lancem pnenosilaca.^^^ 

Prcneseno je od Sabita ibn Dabliaka, fidijjJiihu 'anhu, da jePoslanik, <.a]- 
iiUahu'»l*]hu=«ii=m, lekao: P}-okkti vjemika je isto kttc inbitiga.'^" Bu- 
hari I Muslim, riiiLiMfkumuliah, ; 

Prokleistvo je udaljavanje i gubljenje nade u AllaHovii, usac vt JMh:, 

milost i nije dozvoljeno lo govoriri, niri stoci niti predmecima, osim 

kome ]e Allab, aiK ^^ dwlk to odredio, 

Prokltn'iun]^ f/udi 

U vezi s rim propis se razlikuje od covjeka do covjeka. 

1 - Dozvoljeno je proklinjanje tia osnovu opdh osobina, kao da se 

kaze- Neka jt Alkhovo, ^a^vedieUL-, /™^/ffeft^(? na fievjemike, mtsil- 
nike Hi nomtare! 

2 - Do'/,vo!jeno je proklinjati na osnovu nesto preciinijlb osobina, 

kao da kazes: Neka je Aikbovo, ^,^ •.■L-Ai£]k.firokkb;P(f najevreje, kr- 
k'ane, vatroboke, haridzije, rafidije, ka??ia(are, hlttdnike itd. 

3 - Njje dozvoljeno nikoga proklcti po imenu, osim koga \c Scfijat 

proldeo, kao da kazes; Nek4Je prokktfaraon ill Ebu Lehek k ^^ Buhari; Kit;ibu cl-akika. 

™ Muslim mea 'sisfhi etJ-Nevevi, 16/l4ii. 

™ Tehrkizu el-!kja, ISM, 

'^ 8uhs)-i mea'El'Fefh, 10/464; Muslim mea 'serhi ett-Ne\>evi, 2/U 9. 302 i*s 

Zasrita od diina i sejtana Sta Ijide ^titi od sejtana Nijc dozvoljeno iiijednog covjeka prokleEii dok )e >\\' rnd<ar bio ne- 
vjemik, jcr postoji prillka ^^a pokajaiije i prihvatanja islama pri)t smrti 
i da unirt- kao jednoboiac I rob blizak AHaiiii, =Li^icdip|]e, pa kako onda 
reel da jc udaljen od AllaKove, iiwvf dirJit, miiostir! Ove se odnosi na ne- 
vjernike, a kako je onda .la mLislimanima gresnicima i novoiarima. 

U Poslaniltovo, tiibSiaJiu ':iiL-jj,i it scjicms vrijeme doveden je vise puta bi- 
ceviiiM covjek zbog pijenja alkohola, jedan ashab je rekao: Aikh gapro- 
kko, veotna cesto ga. dovode zhog pijenja alkehok! Poslanik, .mILIUHu M?jhi ™ 
itiiem, je rekao: Nepoitiaziteiejtanuprotiv njega! U drugoj predaji sto- 
ji; Ne biidite sejtauovi pantagtm ptotiif svoga braial U rrecoj predaji 
stoji; Ne prokUiijite gal Toko miAliaha, koHko znam on voUAUaha 
i Njegovog Poslanika. Buliari, rsJiira«hulJ*h i drugi. 10 ' £uvanje jezlka od ru^nog govara o umrl im Aisa, HdijaJiahu vha, jc Tckla da je Poslanik, s-jiiaHaiiiti'njrjiiiv=setl«m, rekao: 
Negovorite rjthio o lemrUmjer &ni su nasH ono J to supripremiUJ''^ 

Takoder jc prenijela da je Poslanik, siliatishu 'iiejkiv^riaiir^m: rekao: O tnr- 
tvijn goporite satrio ruijbolje! N^ssA, fphiir..?huluh. Rekao je irakij rahirottiulr- 

Jik: Liinac prenosilaca je dohar7'^^ 

1 1 - fiivanje \uki od proglalavanja vJBrnika nsvjernicima Rekao je Tbn Omer, Tiidij^iinhu inhumi: Cuo sa?n Posknika^ vM\i\i^ 'deihi 
vf .(jfem, kaditje rekao: Ko kn^&vome hrntn: NeDJettiUei najedn&g od 
njihse odnosi ta rijec. Nu prozvanog ako uistinujestet ako nijeonda 
nti onoga k&jije rekasJ"'^ Buhari I Muslim, rah imfhtmiuKJi. navedena ver- 
zija teksra je Muslimova, (iKEmehuibh, 

Rekao je Ebu Ztrr, lidijiikku 'mJm: Cuo sam Poslanik/t. :,:MMA,u ■aJ=ihi v^^.d. 
itfrti, kadaje rekao: Svako ko sijesno tvi'di da muje otac neko he nije, 
pocinioje nevjerstt>o, ko prhvuja sto nije njegpvo nept-ipada nama "' Biihtinm(;a'El-Fe(t!, 3/258. *" Biihari mm' El-Fe!h, 1 0/514.; MiisFiiti mea'sertii eu-Uevekfi, 2/49, ^ 


^^^^^^^^^^^E? 


1 
1 r 


Zastita od diina i Jejtana Sta ijude stiti od sejtana 


^ 


^^^^1 


/ neka sehipripremi mjesto u Vatii, ko kase nekmne daje Jievjeniik 


^^1 

^^H 


iUAUahov neprijatelj a mje, ig se vraca njeitiu/^'^ Muslim, rjh,iriiLJ:«ii:.k, 


1 
fi.pi'vu recenicu jf^ibiljeiio ;e i Buhari, ohimthniiaii. 
■ 


Preneseno je od Sabita ibn DahJiaka, .n«lijilkhu 'anhLi, da je Poslanik. aS- 
H 


Isliaki 'iJejiuvtstHrm, fckao; Ko vjentiku optiizi za nevjerstm kao dagaje 


r 


1 


Ubioj^' Bvihari, mhlmchulJak. 


1 1 ' CovanJG jezika ai puna sale 


r 


^^H 


Rekao je Ebu Hasan el-Mavercti, r^himehuiLh; Zr^j, Maje odgadu- 
H 


nje izvriefija prava i put ka kidanju veza i mposlulnost. Steti onome 
H 


ko se salt i uznemirava onoga na koga si sala odnoii, Sreti onome ko se 
1 


salt tako ho narusava njegov ugkd i gubl sjaj, te privlaH maioumni- 
H 


ke I galamu na sebe. Uznemiruje oftoga na koga se yla odnosi tako sto 
H 1 


mora shdati i gltdati ko ne uoli, ako prduti mhio se osjeca, ako tfzvm- 
1 


ti bude neprhtojari. Uisnnu bi svako razuman trebao da se kloni sale i 


I 
da se cuva njenih posljedkaJ^^ 
1 


Rekao je Oraer, rsdijinllinJiu 'anhu; Ko se mnogo smije gubi ugkd kod dru- 
H 


gik ko iesali bim ormhviden, ko fieito cmo radi posmne poznai po tome. 


» 


H J 


ko mnogogovori mmgo grijesL ko mnogo grijesi izgitbi stid, ko izgubi stid 
■ 


izgubi bogobojazfmt;, a kojzgubi bogobojaznost umre mu sre$. 
1 


Rckao je Se'id ibn el-'As, LihimehuSi.,!,, svome sinu: Sinko, ne sali se sa 
B 


uglednim zamrzit ce te, a ne sail se sa neugkdnim msrnut ce m. tebe. 


^ 
Receno je: Sue ima svoje sjeme, a sjeme neprijateijsttfa je sala. 
1 


Rekao je Ebii Newas, pbimehuliih: 


> 


1 


Qkreai leda OKome lt« 
^1 


patvdra i idi od njega s mirom 
^^H 


Umri <sd bolests latnfe Mjf ts je 


y 


1 


1 od sttirti zhog bfAssii govont 
H 


"" MusHm rtim'scrhi en-^'evt■vK 2/49.; Prva re^enica u fiadisuje kod Buharije; 


^P ■' Bnf!aninea'E!-FL'fti, 6/5^9, 


> 


H I'l ''I 5uAflnmfc'o'£:^i^c/^, lU/5!4. 
■ 


'" Echbii ad'dmja ve ed-din, str, 282, 
1 


' 304 Zaitita od dzina i sejtana ^ta Ijude stiti ad ^ejtana I 
Spiral je ko zauz^a ivoja usta 

A ^ijej^du t piju itvorenja 

Znaj, sda je doxvoljena uz dva usiova; 

I^i/U da nije lal Prene^eno je od Ebu Hurejriea, ladJiJbituj ':inlm, da je rtl<ao: 
Rekli suiAIJahov Posianice! Tisesnamasalisf^lizo \e\Jat iako se$ vattm ^- 
Ihn govorhn sm/u> istinuJ'^^ Tinnizi, luhimdiuUi. Odjcnio ga je do brim. 

Takoder je od njegii prenescno da je Poslanik, aihiL!.LiVI=FiiU=»=!!™, re^ 
kao: Covjek kaze rijecs kojomjeAUah zadovoljan i ne ohraca tm njtt 
painJH Allah ga zbog nj€ azdipieza nekoliko deredza^ Drngi covjek 
ka£e rijec iia kojtt se Allah Ijuti i ne ohrain tm itju pa£nju pa sltog 
nje ode h DzeltetinetnJ^'' Buhari, nhimfhutlah. 

Dtiigi: da nije cesto, jer mnogo smijehii srce omirvijuje. Rekao je Ebu 
Hasan d-Maverdi, t-JbEisiLkuiLh: Ceali mdjeh odvmca od raztnuljar^ii o vasttim 
swannia. K}secssios>nijegukugkdposiomnje> mjeftoudmsti/it i mijedriostj^'' 

Rekao jc Ebu Lejs Semerkandi, TT.hi;ri=h"lbh: Nesali scpuno izguhitccif 
stJYihop&slovanje, dobri ce te pokuditi, tnahumni opsjedati i uvrstit c'e re u 
neugkdne, Ne sali se s onima. koje dobro ne znal i ne znds njihov kamkten 
a nema smemje dase MU s prijateliima i iaiiesjednidma ako netmi. u sali 
gpjsha i pretjeti-vanja. najboijuje umjerenoit. Tako ne^dbiti d&sadan niti 
prezren u odma dmgihJ^^'' 

Rekao je Se'id ibn cl-'As, jihimciiuiijh. wo me sinu: Budi umjeren u sali 
jer preijerivanje u npj odnosi strahopostovimje i ohmbmje makinnnike. A 
potputul <izhiljn0ft (fdgoni one koji zcie tvoju blizinti i dndtvo. 

Salici se treba s narnjerom j^o bi dobio nagtadu za to, kao ho jeMa 
sa suprugom da bi je usrecio i oraspolozio, to je Poslaiiik, saHiihihi.^lsihiivBKi- 
lerti, radio sa Ajsom, nnHjaltaEvu 'nnha ili saia sa prijaieljima zbog trajanja prija- 
teljstva. Ako iiista od toga nije tvoja nanijera onda se sali -S iiarjijerom li- 
cnog odmoia, vracanja snage, uklanjanja briga i dosade. Neko je rei<ao: '" Tirmizi, 3/24 1 . Qcijcrio ga je dobrini. 

'" Biihays mea ' Ei-Fcth, 1 1/30S.; Muslim mea 'Serlii en-Ne^evi, lS/177. 

"* Edebii eci-diii}ja ve ed-din, str, 285. 

"' Btisfwiu ei-arifiu. sir. A19. m hlmi od dzina i kjtzm Sta Ijude stiti od sejtana Svojoj priroiii opiereeenoj raJom. (sdmora 

All kadajoj ssiu dazvaiil neka 
hude kao so u tvQJicrj hrani^^ 13 - CuvaJije jeiika od ismijavanja i ruganja 

(lrf~" *jj5- /f>^ J! 4_j** f-L-j ^j^ 

O vjerrUck neka se mtdkarcijedni dntgittia tie rt/gajU:, moi- 
dti sit oni bolji od ujih, a ni zetie druglnr. zetijufut, rnoi/ia $u 
one &a^e od njifj/^^ 

Ruganje je gledanje dmgog pogkddrTi ponizenja, manjkavos:!, 
omaJovazavanja i isticanja maharta u smislu ismijavanja s njima. Moie 
biti oponasanjem, govoioni ill isareiom/'" 

A zasto da se ruga vjei'iiiciiii^t k^da je Posknik. idklkku 'aiqiii « iriiem, 
relcao; Molda rascupaTi, prahijav, nettgkdne odjece vjentik, na kaga 
niko ne obracapaztijitt da stikttneAliafm da nesto uradi uradio bV^"^ 
Muttcfeltun alejhi- 

Takoder je Vjcrovjcsnik, iilJaLbhLi"iie|hTv«j=|]=ra, rekao; j4ijfi^J& negleda u 
vase likovt i intetke, nego u srca i djeLiJ^^ Muslim, mhimehuihli. 

R,iz[og isinijavanje je oholost, Icao stO' je Posiaiilk, HiHIphuMejhivesf]!™, 
rekao: Ohohstje odhijanje istine i omalova£avanje ijtidV^- Ahmed i 

Muslim, Tiih™.:h«[nulU.h. ^ Ef-Mtaabufi e!-ftiizahc. str, lU 

™ Ei-Hudzurar. II. 

"* Vidi kiijigu: A/ara ai-Hsan, sir. 5. 

™ Buhari; Muslim meu' Serbs en-Nevevi^ 16/174. 

"' Muslim men ' serh i afi-Ne vevi, [6/121. 

"' Muslim inea 'serhi cn-Nevevi, 2/S9. m^ Mm od diina i Sejtana llz Ijude ^titi od sejtana Takoder jc reUao: U Dzefinet nece uri niko ko u srctt. btide httao 
ofjolssti koliko je zmo gortiMice.^'^" Muslim i Tirmizi, rnhimehumiiHih, Tir- 
niizi, faJiimfhuUah, ]t fckao: Hadisje hasen sahih. 

I reicao je: D&voljnoje covjektt zla iLt tntnthtiaiavit svoga brata 
muslhnmuL''^'^ Muslim, rihtmfihdrah. 

N ■ tuvanie jeiika od ddafvanja tej'ni 

Odavanje tajni je dvojako, odavanje licnih tajni i odavaiije tudih 
tajni. Obojc jc pokudeno a drugo je pokudenije od prv'Og. 

Prw: odavanje licnih rajni razlog su neuspjchUs a ponekad i poni- 
zenju od strane onoga kome ih je odcrio. 

Rekao je Alija, ™iijiJiihtj 'mhu: Tvoja tnjnaje twj zarobljenik, ketdttje 

otkrijei pQStanel ti njen zarobljctiik. 

Rekao je Hakim, MhimfhuUdn, svome sinu: Sinko. btidi darezijip u 
upraifnom nvlenju, ikn u odai/anju tajni dm^tn Ijudim^jer najboljeje 

utijeljivati u sve vidove dobm, i sakriti Fve tajne, 

Reltao je Enes ibn Usjed, laliimelmSbh: 

Ne odaji svoje tajne niksms su^ki 
dohfonsmjemik ihia dobronamjimikk 

Vidio sitm one koji tajrif izni>iir tte 
(litaulisju tiUtA ad. dnags ho znsju Driigi je lekao: Ksda covjfk sam svoju tajnu- ntkrijr 
i zsifi dfuge kudi onda je glu-p 

Akoshn svoju tajnu iuvati nn moit 
kak» ie je H-auati onaj koine sepotjerw "' Muslim mea'serhi m-Nevevi, 2/S5.; Tirmizi, 3/243. 
™ Muslim itiea ' xerfti an-Nevevi, 16/121. 307 lastita ad diina i lejtana Sta Ijjde stiti od iejtana Dmgo: odavanje tajni drugog niuslimana. To je jos gore i tck, jer 
)e to vid pfone^iert a ona je osobina licemiera- "^ 

Pr^neseno je od Ebu Hurcjrea, oJijiliiitiu 'inliLi, da je Posbnik, .iiblb- 
hu nleM vs itUem, fckao; Tti su ztiokit licejnjera: kada govoH iaze, kada 
ohe^a ne ispuni, i kada mu se iiesttf p&vjeri on iznei^jeri:'^ Murtefe- 

kun alejhl 

U dmgom hadtsil Poslanik, f,i1lnl!pi}nu ■iiefhi vc ifUcm, je rekao: Kada ti 
nekoprica i osvrtte se toje ettianetJ''^ 

Rekao je Abbas, rjLiiijiUhLL',iJiiiLi, svom sinu AbduJlahu, fadJjjiiJiu'icihu: V^'- 
dim da. te onaj mvjek - Omer Ibn el-Hattab, radiinilnhu 'mivu - preferira nod 
nekim starijim, pa zapamti od mene petero: fieodaji njegovu mjnu, niogo- 
mntj pred njim mkoga, ne s/a£i mu, hi? hudi ii^pokoran, ne izmujeti go. 
Rekao je Sa>bi, raliifwhuJLii: Svaki &va] savjet niije drazi od hiljiidarh. 

Prenosi se da je Mu'avija, rnJijJLhu .inim, nesio tajno rekao Velidu 

ibn ,Utbeu, r^him^uiUu Vciid, jrihim^huiu,, je rekao svom ocu: Oc€> voda 
(fjernika mi je ndto tajne rekao, smut ram da ne bi krio od tehe ono sto 
govori drugima> Otac mu je rekao: Sinko, ne govori mi to! Onaj ko 
krije tajnu ima izhor, a onaj koje otkriji nema izbora. On je rekao: 
Off, to se ne odnoii na oca i dm? Rekao )t: Ne, Uiko ml AUaha, dnko, 
uoHo hih da ne stknvas tude tajne. Velid, uhimrhuUJ,, je rekao: Odkio 
sam Mu'aviji i iipricao mu to, paje rekao: Vehde, otac te je osbbodie 
od ropstpa grijehu, 

Neki ucenjaci dozvoljavajii odavanje tajni kada osoba umre. Do- 
kazuju svoj stav hadisorti pretiesenim a oba Sahiha od Aise, Rdijilbhu 
.aciha, u kojem stoji da je Poslanik, aJiatbhy 'a^ki v= i=iLeni, posjeo Faiimu, a- 
dipibhi-i ,nnh=„ pored sebe i sapniio joj ndto, oiia je jako zaplakala. Kada 
je vidio koliko je tuzna nesto joj je sapnuo ponovo, i ona se nastnijala. 
Rekla sani, kaze Aisa, j^dipiiDhu ,^nii.i: Fod^nik, i-^iiliIIjJiu '■iLqJii ve ssllfm, te iza- 
braozasuoju tajnu izynedu suib nd$, plakala at, Kada je FosLinik, sMilWiu 
'Jejhi VE Kllffm, Qti^do upitala samje: Sta ti je Poslanik, liiijiiahu 'alejhi v= sdlcm, 
rekao? Rekla je: Necu otkrivati Poslanikovu, sitiniiaka 'jk-jhi ve !*lltm, tajnu. 
Nakon Poslanikove, siSlnlUK.i '.M^\ "^ idiem, smrti je rekla: Ttazim stfojim 
pravom kod tebe da mi kazd?l Rekla je: Sa4,am^ie, Prviput mjje rekao ^'^ Bubari mea ' El-Felh, 1/S9,; MusHm msa Serhi en-NevevK '2/46, 
'" Ebii Davud, 4/267; TirrniT:!. 5/230. Tirmizi ga je ocijenio dobrim. 
^"^ ^ 
Za^tita Qd diina i sejtan^ Sta Ijude stiti od sejtara 
daje DzibriL .iii^iftj ••thm. s njim smkegodine u6io Kttr'an jedn&m, a tegQ- 
dine dva. puta. Midim da mi se mm prbiizik, pa boj jf AU&ha i arpi se 
jerja sam dobra prethodnka tebi - rekaaje. Tada sam zapLkdk onah 
kako si vidjek. Kadaje vidio moju tugit drugipui mijesapnuo: Fatima,^ 
zar ne zsiis biti gaspodica vjermca tt Dzennetu, Hi gospoda zetia pripa- 
dnica ovog ummetaJ^^ 

Istina je da od;iV'£*ii)e rajiii umrlog nijje genera] nog karakrefa, nelca- 
da moze biti dozvoljeno ili pohvalno, miikjir fo umrli nc kli, kao sto sLt 
[njiie koje su pohvila umrbm, kerameti ili vrliiie. Nekada otkriti tajnu 
moJe biti obavezno, kao ii slucaju nemogucnQsii uzimanja prava dru- 
glh od njega, tada it reel onome ko to pravo moze uzeti. Nekada moze 
biti pokudeno ili ^sabranieiio, kao u skrcajxi stete urn do m ili njegovoj 
porodici nakon njega. 

\l - tuvanje j«tika od laii 

Preiteseiio je od Ibn-Mes uda, riJiiilktu ^nln*, da je Poslanik, iniunihu 
'deihi™«l]rm, rckao: Bttdite twijek iskrejiil Ish'enostvodidobroiimtvft, 
a dohvcinstvo Dzejinem. Osoba ce biti iskrenu i trttditi se d^ uvijek 
node istinu sve dok kodAlbtha hiide upismm kao iskrenL Khnitese 
la£i ia£ vodi gi-ijehti, a grijeh Dzeheimejnti. Osoba ce lagati i trudi- 
ti se da slaze sve dok kodAllaJja bjide tiphatm kao laiav.^' 

Preneseno ]e od Ebu Umame, r^iijilUhu ^i.Ii.li, da je Poslanik, aaJkUahu 
'altjhi *e jeUem, ichA.0'. Ja garantitjent kit At tisred Dsenneta cnajae ko se 
kloni lazipa iu^atu'^" Ebu Davud iHrniiKi, rjiiLmthujinilJih. Tirmizi, fihi- 
in=liixliih, ga je ocijcnio do brim. Prenio ga je i Bejlieki, nhinKhulUh, dobrim 
laiicem prenosilaca,''"'^ 

Preneseno je od Hasana Alijinog, pdipiLiiiii .mhiiTm, sina da je rckao: 
Zapitmtio sam od Posbmika, «lisUahu ■d«jhi vcitikm, daje rekao: Ostavi ko 
sunmjas i yadi ko nesumnjas. hkrenast je stnireitost, a laz riesigur- 
nost. Prenio gaje Tirmizi, Hhimthullah i ret<ao: HaAis je hasemahib. I '" BuharJ mea'E%Feth, 7/78,; Mmiiin itiei: 'Serhi eii-NewvL 16/56. 
™ Biiharimea'El-Feth, \G/5i:}7/, Muslim mea'serhi eti-Nevevi. 16/159. 
'*' Ebu Davud i Tirmm. Tirmizi ga je otijcnio dobrim. 
^ Et-Tergibii ve e(-(erhibii, 5/200. 309 ilFi him od dzina i sejtana Ifa Ijude stiti od sejtana Rekao jc AbdullaJi ibn ^Amr ibn e[-'As, rjJijaJhJio ^nku: Rekii j'ww Ai- 
iahov PosLinic£t ko su najbolji Ijudi? Rekao je; Snakt vjernik j/utJfmum 
srca iiskfefiogj^zika, Upirali sniD: Staje to mahmumsrcei' Rekao je; lb 
je bogobojaztto i Hst^ srce u kojem netnttpTevare, nasilja, pronevje- 
re, zavisti izUbeJ"^^ Rel-cao jc Mun^irs, nhimehuiiih: Preniogajelbn Ma- 
di£, nhimi:li..lkh, Vjer&dostO]nim luncern prenoiilaca?'- 

Preneseno je od Ebu Hurejrea. rjdii,iiU3iu nnhu, da je Poslanik, iJSiUa- 
hii "s!eji,i i»= Biiem, fckao: Tri su zjiaka liceinjera: kada. govori Lize, kada 
obeca ne hpunu i kadtt mu se nestG povjeri ph iznevjerij"'^ Musiini, 
r=!,im.;?iLLiiMh, jc 13 jtdnom rivajctu dodao: Makar klanjao, postio i tvrdio 
daje vmsUftmn, 

Preiieseno je od Abdul! 3 ha Ibn ,Amra ibn el -'Asa. ndijallshu jmhu, dk je 
Poslajiik, ijwijbiu 'ni.jhi v^.Lii<;m, nelfao: Ko bitde hnao iethnmohinepTtwi'je 
Ucetnjen inutmfik, a kn tma ttehi ad njih htm i>s&bmu Ucernjera dok 
Jese ne riJeH: kadn fmt se neito povjeri en iznevjeii, kada progovori 
sLde, kadau^vori neStoprekt'sidGgavoriktidasesvadapretjengeP'^ 

Od Ibn-Oniera, mJiiaiLfLLi ,^,L«i^, je preiieseno da je Poslanik, sajyiahu 
\\qW\ ve iiiii<;i[L, rekao: Kada covjek slaze ntelek se udttlji od njegajednu 
mi^u zbog neugodnog niirisa te LiliJ^- Pienio ga je Tirrnjy.i, nhimehdUh 
i rckad: Hadisje haseri garib, 

Prenescjio jc od Ebu Hurejre, miijiiLhu .^nhuL.u, da je Poslanik, rmUniu- 
hu lE^ihi ic idifm, rckao: 5 trojicom Allah na Siidnjettt danu nece razgo- 
varati, ni o^titi, niti ih pogledati i boliiom ie ib ktiznovi kazniti; 
starca bluduika, vladara lasca i obolog sirotnaba. 

Neki Ijudi laiu da bi driigc nasmijali. Kada ga pokusas odviatiri od 
logakaze: Saiimse, O lakvim i nfima sli^nima Poslanik, aLWLihu'dojhiveMiv 
i-.m, je rekao: THko onome ko laie da bi Tiasinijao Ijttde! Tesko njernu, 
tesko njemuf^^ Prenijeli su ga Ebu Davud, Ncsai, Bejheki, Tirmizi, r^hi- 

meJHimnlLah.TirTnJZi, rahimshullah, ga jC OCijCnio dobrilTl. "• Ibn Madzc, 2/140^. Hatfisji: vjer(i(kslDJan. 

"- Er-Tef:sib ve ei-iet-Mb. 5/20 L 

"' Biikari meu' El-Felh, 1/S9; Musiim mea 'serhi en-Nevevi, 1/46. 

"' Buhari mua'El'Fethf 1/SiJ; Muslim mea ' Serhi en-N'evevi, 2/4ft. 

'" Timiizt, 3/235. Ocijenio gn je dobrim - hascn. 

™ Ebu Davud, 4/298; Tinmi^i. Nesai. Tirmizi ga je ocijenio dobiim - hasen. 310 »^^ 
I # 

I ZaUita 06 dzina i hjtzm Iti Ijude im od s^jt^na Neki Ijudi snove iymisljaju, kazu sanjaLi smo to i to a nisu. Oni cine 
veiiki grijeh. Prcnio \c Vasil ibii iiska',, raiHinihlm ^nhu, da )e Poslanik, snlhl- 
L=h« dHiii vriciLjn, rckao; Unajvece lazispada tvrdnja eoi^eka da muje 
QUit otia^ ko nije, iztnUljnnje stiova i laz na wene. 

PrcniO je Ibn Abbas, tadijaUjhu .mlmiivi, da je Poslanik, aLlallahii akjhi «: «l- 

Jcni, rekao: V riajvece hizi spada da ^vjek isanistja sttove.'^''^ 

Preneseiio je od Ibn Abbasa, radijilhKM ^nhuma, da jc Poslanik, *ij|i(uiiu. 
aiejhi ™ ifUfm, rckao; Ko isjnisli san na Sttdtijem ditnn bit ie zadttzen 
svezati dvije dhtke a iiece itiot^™ 

N'Jijveci giesiiid i zJocind su oni koji lazu na Alliiba, mkh:.n«Siiii ™ 
le'ai^H i Poslanika, i;iiLiijU'jiffhivf«iiifm, U vezi sa laganjem na Allaha, mb- 
hanehii vs te'ib, da je nesto z,abranlo ili dozvollo, Uzviseni je rekao: Ine 
gotforite jesicima svejim: Ovo Je dozvoljetio, a ovo zabraitjeno, 
da bisie fako o Allahu net's tine izncsili. Oni koji AlUihu govore 
rieistine- nece itspjeti.^^"' U to se iibrajnju i oni koji daju ferve a iie 
znaju. Kada ih upitas za dokav;, ajer ili hadis, u ve^i sa fervom koju 
su izdali izgube se i stanu, ponekada kaiu: Toje mezheb tog i tog, ili: 
T&jestav uecine, ili: To ispraifninf mmtrsju neki iiienjacL i druge sli- 
ine braxe koji se uglavnom koriste u nedostatku doka/-a. Bas kao sto 
je rekao Saiija, rjhimehuJJah: 

Znanjeje ono hi> se kti£e: Prilac/^ 
namjit stfe ostulo su Sejtatiske vavese 

Ne misli da pozivamo u napustanje i odbacivanje me?Jieba, ne ni- 
kako, oni sii zadivljujuca isJamsl<a osravsriiia. Zelimo samo reci da ne 
trt-ba nista prihvatari bez spoznaje dokaza h. Kur'ana iii Sunneta, To su 

nam. oporncili nasi imami. 

Rekao je Ebu Hanife, nihintdiutUh: Nije dozmljeno nikome uzimad 

nose miiljefije ttko m ztm- dokaz m njcgaJ^^ "T Rishari itsca El-Fetfi, 12/427, 

'« Biihan mea' El-Felh. Ml All. 

'" Efi-Nafilit, 116. 

'" T], prcnosi liadis sa bncem prenosilaca, Aiudirs na dokai. 

™' Sifeiu salaii efi-^ehijji. stfJ4, 311 iastb od dzira i sejtana 5ta Ijude stiti od sejtara Rekao jc Malik. r.h=n,.*.uiidi:./rf ,vdm Tamo covjek pogodiw ipogrijdinK 
papogkddjte u nioje mHljmje, iw hude u skladu sa Kur'amm i Sunnetom 

Rekao je Safij^i i,(,jrt.«hijil.lit Sve Im kazem a vjerodostejan Fmldtiikou, 
.aUiU.hv '.r.!!., vc,.!U,«, hadhse raziikujc od toga uzmite Poskmkov. ..ii.ll.Ka'.kf- 
hi v^ «M<:^, hadU a mene ne slijediteJ^^ r 

Rekao je Alimed. n.!.i™-*ulbh: Neslijedm ni nicne, ni Maiika, m Sajt- 
p. mEtwaiju, ni Sevrija. Uzmite odakiem i oni uzeUf"^ 

U vezi sa lagmi|em na Posbnika, siii^luhu 'JeiM ve iciicm, preneseno je 
itiiiogo hadisakoji govorc o kazni m Takvc, Prenio je Muslim, xnhmifhulbh, 
u iivodu u svo) Sahih u poglavlju: O zestokoj kazm za one koji Mu o Po- 
skmku, nekoliko hadisa. Jedan od njlli je hadis od Ebti Hureire, r.dii.lb- 
hu ^«ha, da je Poslanik, ^.tlalbh.. .LeiKiv^sdlt,^, rckao; Ko tm vtene namjemo 
sUf&e rteka sehi spretni mjesto u Dzehennemu^'^" 

Dni^i je hadis od Alije, ™diMkhvi ^^iiu, da |e Poslanik, ^Jbnihu 'akfhi vckI!™, 
rekao: Ne Ia£ite na niend Ko laie lui tiiene neka ude ti IMchetmernT^ 

Treci je Mugirin, ^JijiJiihii .^^h^ hadis, rekao }e: Cm sUm S'oshmka, 
rAhw^hu vi.jk, V. «ibn., kadfije rekao: Lai na mene nije kao k£ na dm- 
ge Ijude. Ko namjemo shtze na mene neka sebi priprmni mjesto u 
Vatrif'^ 

Cewni je hadis Seniurc ibn Diundeba, radiprbim ^nhu, koji je prenio 
od Po-slanika, ..ii.ii.hL, ni.i^i v= ^dJ^m: Ko prenese od mene hadU a zna daje 
las i otijejedan od onih kojisu slagaJi.'"''' 

Buhari, ^himrhdl.k= je uvrsrio u svoju zbirku sve te hadise osim hadi^ 
sa Semure, ,.^)Ahhu ^.hu i jos je dodao nekoliko hadisa. Od tih badisa je 
badis: Ko kfde sto nlsam rekas tteka pripretni sehi mjesto u Varrif'^' '" h'ifehs sdat! ett-N^hsjjh str. 14, 

™ Sifelu saiiiil en-NehiJ/i. str, 14. 

^ Sifetu suliiti en-NebiJji. ^trAA. 

■"? Biihctrunsn'EI-Fi^ib, 1/203; Mmlim mca ' Serhi en-Nevevi-, 1/67. 

!■** Bufsiiii rnea'El'I-'(iih.\/\9<}; MusHm mea scrhl eti-Nevm, 1/66^ 

'♦' Biiimnmea'El-Feih, 1/160; Muslim mea'serhi efi-Nevevi, 1/69-, 

'" Muslsm mea' Serf}! cu-NeveviAfdl. 

1** Buhpri mea' FJ-Feth. 1/201. Kitabu-l-'ilm, babun ismti men festebe *ala eii- 

Nebijji- 312 

Zastita od d^ina i sejtana Sta Ijude stitt od sejtana Dovoljno ti je £nati da iu u hadisi na siepefiu tevarutii. U skladu s 
tim muslimanu nijc dozvoljeno pripisati liadis Poskiiiku, .JKiLhu '^kjkive- 
wUeni, ako nije siguran dale vjcrodostpjan. 

Kcda /e doivoij^no slagati? 

Rekao je Gazali, raiiim^SitiLLh: Goifor je srcdstvo do cilja. U svakom 
pohvdbtom cilju do kojegse mo&e doci i istinom i Inzl, }.azjt fjihmnje- 
nu. Uk&liko ae do tog cilja ne maze doci osim tazima dozoljenoje lagati 
akop cilj dezifoljen, a akoje vndzib, vadMbje i Lagati . Primjerza toje 
iuvanje iivo^a musiifnantt, ako bi zbog Istine izgtibio zivot a sakrio se 
od nasilfiika lagMije vddzib> Slagati je dozifoljcno i u iniereiu rata., po- 
mirenja, omekianja irca onoga kome je nancsena nepravda. Medutim, 
treba se ^umti lazi koiiko je fuoguce, jer ko olvori urata lazi mogao bi 
lagati i kadne mora Hi preci granicu mtznog. Znacii laz je zahranjena 
onm u nuzdi. Takoder ]e rekao: Svejedno bilo u i/ezi s njitn ill nekint 
drugirn, Naprimjer u vezi s njini, da ga uhvati nasilnik i pita zd ime- 
tak, u torn ducdjti ima pravo poreci, ili da ga vladar pita za grijeh poci- 
nfen ti tajnosti, ima ga pravo poreci i reci: Niuim uknto ili nisam blud 
poHniol Rekiio je Poilanik, MMLha 'at^hi wieUfi»: Klonite se tih necistib 
djela koja vamje Allah zabraniolA ko nesto od toga li^ini neka 
se prikrije Allahovim prikrivatijetn.^^'" Razlog tome je sto je vino- 
leiije giijeiia grijeh, Covjek jma pravo lazi ma ^akititj zivoi i cast od 
jiasiititka. A prim jer zd zastitM luzima tiek&g drugogje tajna drugog, 
ako bude upitan o njoj nioze je poreci. ili da kaze svakoj smjoj supruzi, 
ako ih ims viie, daje najvise voliJ^* 

Rekao je Nevevi, «!iiinthuilili: Gazalijev, f^\mi\iM\hU.gomrje tutjijepH go- 
vor koji sam. uidio njt ovu temu.^'^ 

U prilog Gazalijevom, nliimfhulbK, govern ide hadis koji je prenije- 
la Umma KLtlsum, [MHiallaki ,anh3: Chia sam Poshimka^ iAU\Avu. '^icihi vc st-ncm, 
kako goifori: Nije slagao ojiaj ko zifog pomirenjti znvadenih slaze ne- 
sto dobro Uiprettese nesto dalfroJ'^ Muitefekun alejh I, Muslim, t-ih\- "* Hakiii! od Omera dobrini lanceni prenosilaca, po ocJEni Jiakija, 

"' Ei-Ihja, I58R- 

^ Ei-Ezlcar. str. 325. 

™ Buhari mea'El-Feth, 5/! 99; Musiim mea 'sefhl en-Nevevi, 16/157, 313 Zastita QtJ dzina i lejtana Sta Ijjde stttf od sejtana mehutUh, jc u svojoj predaji dodao: Ummti Kuhttm-, nLtifjiiahu .uniu, _/e nriZa: 
Nhum culii diije dozi>olw laz Ofim u tri slump, Misli na rat. pomirenjc 
ijudi i lai muza supruzi i supriige niuzu. 

16 - Cuvanj« jezika od gibeta, cgovaranja 

Rekao \e Uzviseni: 

/ ne o^ifarOfte jetiiii drugct Zar lit neleaun oH vas biio drago 
dajedejneso umrhga (fratusvo^i, - a vanuije to odwatnoT^* 

Od Ebu Bekrcte, niiJijjlln}iii 'unhu, je preiieseno da jc Poslanik, siEtnMti 
^.leiki yt ifiiem, rckao: Vmi MvQti, htteci i casti zabranjene stt vajii kao 
sto vanije svet ovaj dan u ovotn mjesecu u ovoin gradu. Da It sam 
dostaviolf^'' 

Ebu Htirejre,,Htft>tilahu:'iin)iu. je pienio od Poslanika, unlinJJnhu 'alejhivi=«it<;m, 
da je Tckao: Svakont fniisllwianu ditigije jtittsliinait zabranjett, Jtje- 
govMvot, bnemk i cnstr" 

Ebu Derda,, r^Jij^iLku 'iuhu, je prenio od Poslanika, i^iuii^ihu 'a^^s vl il-iIl-ih: 
Ko izmisli mahanu nekoine da bi ga osratiioiic Allah cegu zadrzati 
n D&ehetmeimi dok ne dode sa fiiahanom kojuje iztnisUo. Rekao je 
Munziri, mliimchtiiiiii: Prmiiogaje Tahemni, rahimfhulbh, dohnm lancefti pre- 

nosilacaJ^ 

Preneseiio je od Ebu Musaa el-Esarija, Rdijniiihu '=i.ku, da je rekao: 
Upiki/i sum, Alkhov Pos/amce koje aajho/ji nmsliman? Reknaje: Od ci- 
jegjesihi i ruku supostedeni drugt mmU7fiani.'^'^ 

Frenio je Abdullah ibn Amr ibn el-'As, iMJiiniiiii™ Wm, da je Poslanik, 
.^lUllahu 'a[LiJ=iiL-..;ikiLL, rcl<ao: Miisliman je ko postedi dntgeinusUniatie od 
ntku ijezika, a mithadzirje ka ostavi Aliahave znbraneP^ "* ENitsiMiiraf, 12. 

'" Bubari inea'Et-Feth, 0/26; Muslim tneci 'serfii en-Neiwi, 1 1/L67. 

"' Muslim mi'ti ' iei'hi eit-Nevevi, 1 fi/ 1 2 ] . 

'" Ef-Tei-gih, 5/157, 

^' Buliari msa ' Ei-Feih, I ,'54; MitsUm mea 'serlu eti-)\'ev0vi, 2/12, 

Ti' Biihiit-iiiieci'EI-Ferh, 1/53, m4; 


iJ' Zastita od diina i sejtana ^ta ijude stjti ad sejtana Rekao jc Ebu Beree, Hdij,il]ihn mhu', Poslamk. HJialinhi: ■iili^jliL w sdSem, «rfm 
/f odrhio takuu huthu da au ga cuk i ifwr u kuc'ama, rekaoje: O vi koji 
steprhniti islam smno jezicitrm a n^ srcitaa ne ogovcrajte mitsHma' 
ne i ne istrazujte njihove mahand Ko Inide istroMvao tude mabane 
Allah ce istra&iti njegove, a kome Allah istraM muhane osramoHt ce 
ga makar bio i n vhtstitoj kitcU^'^ Rekao )e Iraki, r^i.im<fhuikh, da ga je 
prenio Ebu Davud, r^iiijUL-iiuiLih. dob rim Jaiicem pretiosilaca/''' 

Kada jcPoslanIk, inihiSiiiu al^jbiit.^ciiL'rn, kamenovao Maiza, neiiiilbhu "aniiT.. 
zbog bluda, jedaii covjek je rekao svom drugu: Kamenouedi su ga kao 
psa. PosJaniky Mihiinhu yipii vcifll™, ]e s njima prosao pored lesa zivotinje i 
rekao im:Jedite!K^^i su: Zardajedenio /^j?/ Rekao je: Ogovamnje va- 
Seghrata smrdi vise odlesa ove HvottJijeJ*^ Zabiljezili su ga Ebu Da- 
vud i Nesai, nKim=tLUJBuibh. Lanac prenosilaca ovog hadisa je dobar. 

Rekao je Hasan Basri, p^him^kuiiih: Tako mi AlLtho^ ogffvamnje brze 
izgriza irjeru c&vjeka itego ctp iijeh 

Takoder je rekao: Coi^ece, rieces ktimki }/ferovaii dok ne prtitatiei ku- 
diti ijude zbog mahana koje i sam imas, i dok ne poaiei popradjatj ma- 
bane }ia sebi. Ako mh uradis bitceszauzet sobom, a takvi su Aibihu. ^ek 
VI dieUej, najdraM. 

Rekao je Omer, Rctij^iutva "^nhu: Speminjite Allaha. ;.ra^ vc Jjiiir, spomen 
Mkba, 3^^ vc Jii-Eie.^V lijek, a ne ipominjite tjude, spomen Ijudije bolest. 

Imani Malik, ntiimQliuiutt, je spomenuo da je Isa, sle}1iJ 4rbm, rekao: He- 
go tf&rite rnnogo mim kada spomifijete AlUba jer gomr srce oturdnjava, a 
krutosrceje dakko odAlhiba, ii^-^^i^sW^, di vi nezriate. Negkdaju u ijud- 
skegrijebe kao da ste Gospedari, gledajte u smjegrijebe kao da. ste robovL 
ijudi su Hi iskidani di ne, pa smiiujte se iskidanima a za^jvalire Ailabu^ 
^■^^ V* didEf. natome sto niite iskusani/^^ 

Preneseno je od Ebu Hurejre, Rdif:.ibhii "mhu, da je Poslanik, salidhhu '^.i^j- 
hivesdichi, rekao: Znate likoje bankrotf^z]^\ 5U: Bankrotjeza na.i ornj 
ko nema novaca ni robe. Rekio je: Bankrot u momi! umtnetnje &naj ko 
na Sttdnji dan dode sa naniazom, ^iekatom ipostoin a uvrijedioje '" Ebu Da\iid, 4/270. 
™' TehniBu d-fhja, 1597. 
i» Ebu Davud,* [48. 
1" Ef-Mtivelta. 2/9 Sfi. 115 Zastita od dzina i seitaira Sta Ijude "m od ^ejtana otfog, potvorio anog, hespravno otudio hiietak onog,proUo krv onag, 
udario onogpa svi uztnu od njegovih dobvib djeLi, n ako ne hade 
dovoljno dai t'e mu dio svvjih losih djela t lutkon svega bit ce strmo- 
giavljeti u Diehennetn, 

Prcneseiio je od Hasana Basrija, rahiemhuJi^ii, da mu je iieki &viek re- 
hi.oiTdj f mj :e og&varao, Hasan, MKkmhi.ibh. je :om iovjeku posJao tanjir 
wje?Jh hunni j rekao: Cuo sum da si mipoklonio neba svoja dobm djek 
p^ zelim da H se odusirth izvim ho se ne nufgu potpuno oduzitl 

StD }e gibet, ogovaranje? 

loslanik, MiLitaim akjEii vc wiiinn, )c dcfinisao giber, ogovaranje u Kiidisu; 
Znatelikaje^hetfV.Mi su; Allah i Poslanik Jiajbolje znajn. Rekao 
Je Gaver & brattt sto ne volt. Ncko je rekao: Sta. akoje istkia ho sum o 
njemu rekao? Rekfto je: Akoje jstina ondaje gibet, ako nije ondaje 

potvortt:"" Prenijdi su ga Muslim i Tirinizj, iaKin.L>J=..cnuJhli. Tirmiyj, ..hinic- 

hdJaii, je rekao: Mudh je hftsen sahib. 

Rekao je Gazali, fihimtidki.; Znaj, gibet je da kazei o svome braiu 
ono ito ne bi volio ksda hi cuo da ii rekao. Svejedno radih se o tjeiemoj 
ili morainoj makani, mahani njegouog porijekia. postupku Hi i£Jat/L 
u vezi i tfjerom Hi dunjalukom pa cak i odjeiom. kucotn Hi jahalicom. 
Primjer za ogovamnjc u vezi i tjelesnirn mabanama: apominjanje da 
holuje od nocnog sijepila, daje razrok ceiav. nizak. msok cm, iut i 
sve sto se va bilo koji na^ifi moze zamisliti da neko ne voli da se spo- 
minje po tome. Primjer i za ogomranje u vezi s parijekhm su: reci za 
aca neke osobe daje mdono'sa. indijac, gi-emik, podlac, smei'ar, obucar 
ili bilo sta drugo stoje na bilo koji nacin uwedljivo. Primjer i za ogo- 
voranje u vezi s morahtim osobinima su: opisati ga da se lose ponaia, 
daje skrt, ddje ahoLdaje licemjeran, daje veorna Ijut. daje kukavica, 
dajcslabic, daje nepostojana srca, daje nepromisljet; i sL Sto ie (ice 
prlmjcra ogopdranja u vezi sa vjerskim postupdma oni su: da kazeJ da 
je kradljivac lazljiuac, pijanica, prevarant, nctsilnik, nemaran prema 
numazu, nemaran prerna zekatu, ne zna obaviti ruht, ne zna obavid 
sed&du, ne mm se nedstoce. ne shiia roditelje, m daje zekat kome tre- '" MiLKhm ima ' seihS en-Nevevi^ 1 6/' 142. Tirmizi, 3/220, i rekao je: Huclis jc dob 
yjerodoalojan. 'far 316 H. laitita od dzina i ^ejtana Sra Ijide siiti od sejtana ba, ?ie zna pifdijeliti zekat iii dok pom prica sv/iira, ogovara i vrijeda 
driige Ijtide. U ogifvoranje u vezi sa dunjalukom uhrajaju se rijeci: m- 
kulfuran. nemarUN u odnosu sa Ipidima, smatra dn niko nema. prava 
kod njega, smatra da ima prava kod Ijudi, puna prica, punojedt;, puno 
spava^ spava kad ne treba iii geda gdje nm nije mjata. A u ifgoifaranj^ 
u vezi sa odjecom spadafu rijeci: ima Urake rukave, nasi d-uge rep&vs na 
turbanu, prtjat>a odjecaJ'^'' 

Kadojle doivoljeno ogovarati? 

Rekao je^** Nevevi, n.[.im«kuJiaii: Zriaj. dozvoijeno j$ egovoriti osoku 
zbog ispravnog lerijarskog cilja ako se ne moze postici esini ogovuninjem. 
Takvih slucdjeua. ima iest: 

Prvi: zaihit. Dozmljenoje osobi kojoj je naneaefM nepmvdA di^ ie S^ 

kadiji, vladiiru Hi drugima koji niu niogu pomod da dode do pravde i da 
k^ze: Tdj i taj mije nitnie nepravdu. 

Dritgi: traienje pOTTioB ii uklanjanja zla i vracanju greinika na isti- 
ntt, Dozvoljeno wiuje to reci samo onotne za koga mhii da mu nioze po- 
mGA u tome, a ako nije s torn ftamjerom onda mu nije dozvoljeno pri- 
cati o tome. 

Tre^i: trazenje serijankog odgouora, Dozvoljeno je, h potrehi, da.kd&e 
ofiome od koga traii odgovor: Moj otac, brat Hi supmg ndrdjeli su mi ne- 
pravdu lime i time. Imaju li oni pravo na to^ Kako da se rijeiim toga!' 
Kako da dodem do svoga pravui Kako da sprijecim to nasilje nod sohomf 
I drtiga slihta pitanja, Medutim, bolje je i sigu-rnije da kaze: Std midi- 
te za 0sobu> c&vjeka iii nmia koji uradi to i to? Jer se i time postize cilj. 
MedutiMs i pored (oga, imcnovanje je dozvo/jetio kao iio demo vidjeti iz 
hadisa kojigswrio Hitid, ako Bog da, 

Cetvrii: upos'arer^e i saijetovatife miisiimana. To se mdttijestuje na viie 
rufiUtii. jedan je prtnosenJE ilaboiti pretimilaca hadisa i fvjedoka u stidnica- 
nta Svi mtislimani se siazu daje to dozvoljeno, kavile, ohavezno. Takod^, 
jedan od vidova je i savfetovanje za ulazak u tazbirisku vezu s nekim iju- 
dima:, zajednicko uiaganje, poi^eravanje na mvanje, ulazak u biio kakve ■* EMhja, 1600. 

™ Rijudii-s-satihin. 2/838. 317 Miita od dzina I ^ejtana ^ta Ijude ^dti od sejtara odtioie s mkiffi, konis'duk i dicno. Onaj od kogaje trazen savjet ne miije ni- 
sM sakriii i treba spomenun sve lose ste zfta s Ttnmjaom sa^fjetovUTija. U to 
s£ ubraja i pricanje o nomi/iru Hi gresfiiku ako ifidi da ucenik od njega traii 
zfianje i ako se boji da ie mu to stetiii. U torn ilu^aju dnzanjepojmniti nje- 
^WQ itarqe pod ashvoni da uistinu zeli samo savjetopdii doH^nu osohu. U 
itesi s ti-m treba. bid oprezan jer pon^kad takvi pricajtt sto iU zavidni osobi s 
kojojgovare asejtan im to predstavi hao savjett zaw sj/ako razunuin treha to 
iniati Tift umu, U to se ubraja i govor o nemamom, nesposobnonj, greimm 
iliiiiitiom vhtduru koji ne obavlja sua] posao kaka trelfo, Duimstje obaui- 
jestiti ffjidlezfiu osobu o tome kako bi ga zamijenio bo/Jim, kako bi zruio za 
to i posttipito sa 7ijint kako zasluzuje tt da se ne zavara u vezi s njim ill da se 
potruJi daga Pratt iia praui put ili ga jednosiaimo zamijern. 

Peti: a sluiajn javnog ^ijesinja i Hnjenja novotarija. Km hoje ofutf 
kojavjio pije alkohoL oduzima ijudima imeiak, bavi se Ubmrstvom, tizi- 
nia nepravedne ftamete ili vodi neispravne poslove. takpimaje do&mlje- 
nogovoriti. samo ono itojatnto rode odgrijeha dok o oitdiim manama nije 
dozvoljeno os:hn ako postoji drugi vet' nuvedeni osnGV zu dozmlu, 

SiSsti: zbog raspozftavanja, Ukdiko je osoba poznata po nekom nadim- 

ku kao El-Ea'md, El-£a'radi, £l-Esam, El-Ehvei i slicno.'^^'^ Zabranjcno je 
te koristiti nadimke tt pegrdnom smisiu. P^zeljnoje izbjeci taj mtein raspo- 
znavanja ukolikoje moguc'e, 

Uceiijaci su sponienvtli ovih sesr slucajcva kada )e ogovoranje do- 
zvoljeno, Uglavnoni se svi jlaiu u veii s tini, Dokazi za njih su poznati 
vjerodosrojril hadisi, U te hadise se ubrajaju sljedeci: 

Rfkiaje Aisa^ fidijaiiaku 'aniia: Nckl covjekje zatrazio dozvolu za ida- 
zsk kad pQsldnika, saUsiLbhu 'alejhs vesfUera, pa )€ Tekuo: Jiectte ma da 
ude, losje to rodak/'"* Buhari, iihimehuLljih, ovaj je hadis uzeo zH- 
dokaz dozvqli ogovoranja onih koji sire nered i sumnjiuaca. 

^"- Od f^e je preTieseno daje Poslanik, M&sikhu 'nSghi xfiAtf^u, rekao: Mi- 
slitn da ta dvojica tie ztuiju nista o nasoj vjeri, Zabiljezio gaje 
Bidiiiri. niiii.:ii;JiuiijhL i rckaoi Rskaoje Lejs ibn Sad, t3}nmthuUait, jedan 
od prenosilaca hadisa: Ta dvojica su biii munafici. ™ El-Ea'mes 7,naci nocni slijcpac, El-Ea'rada ^cna^i htom, El-Esam glui, El-Ehvcl 

raznok. (pp. pre v.) 

"* Buhars tneti ' El-Fetk, 10/471; Muslim mea 'Serfti en-NevevL i 6/ 1 44, 318 Zaitita od dzina i sejtana !ta Ijude stiti od ^ejtana Preneserio p ud Fatime biru Kajs, «dij.jiij,hii ■miii, ddje rekk: Doild 
iam Foslaniku, HSla!iah« M^jhi vi ^dbm, j rekU da lu me zapwiill Ehu 
Dzebm iMuavija, Postanik, ^'iU^r^^'^w^-tWvr^iizWim.jerekao-.Mjutvija 
je sironiasan, 6ez iinetka, a Ebtt Dzehm jie skida bic sa ra- 
meiut, U Mitsiimovoj. 7^h.\»^^\iK predaji stoji: Ebn D&elnn iida- 
ra £ene. Tdpredaju tumaH predaju u kopj sfoji: Ne skida bUsa 
ramena., za koju su n€ki rekh da znaci da mno^ puluje. 

Preneseno je od Zejda ihn Erk^ma. ladijiliihu anhu, daje rekao: Pu- 
tovali sfno s Posknikom, ^uaum '-.it-jhi v? ifisem, i Ijttditmije biio teiko, 
Ahdidlah ihn Uheijje rekao: Ne udjeijujte anima koji su y Poskni- 
kom tako c'e &i:a od njega, J rekaaje: Kadie vratinto u Medwujim 
ce iz r^e istjerati sUbijeg. Ja ittm otisao Paslaniku, aWAha "aiejKi v^ridLirt 
i obavijesue gu o tome. Posknik, siiUjibtiu 'iicfhivp K\Um.jepo:zmoAbdut- 
khn ibn Ubejjn ali on se zakko da nije m rekao, Ljudi m govorili: 
Zejdjeskga^ Peskniku.. To niije veonia tdk&pah. Nakon toga, AI- 
khi anBV=ciitll=,/e abjatfio poti/rdu ofisgaltosam rekao:'^,)**^'^'^ 'ik^'rr lis 
Kada tidodu mutu^ci...'''-' Potom ihjeP&sknik> ^Mhhv'M^xXv^yA- 
i*m, pozmo da frazi oprost za lyih aii om su giave okrenuiiJ'^ 

RekkjeAm, n]dJji=iiT.iiij,inbi: Rekiaje Hind, Ebu Su^anova. suprugo^ 
Poiknikit, i-iiiiii^im 'JeihiveseUfm: Ebu SiiJ/un Je ikrt cotijeky ne daje mi 
d^mlpiB za tnene i dj^u paja uzbnani du on i ne zna^ Poskmk, 
s^iLiiihL.'iic;iiLves«lltm,j> rekao: Uzmi kaiikoji^ tiobica^etio, potre- 
btto tebi i djetetu^^^ 


M - tuvanje jeilka dd nemim*ta 

Nemimei je preiiosenje tudeg govora s namjenorii vjiiosenja razdora. 
Allah, =Tje «= Jidk, Jias je upozorio na one koji prenose cudi govor u ajetu: 

,J/^ ij Jti' J^ jJai J J - _ i ii i ' . ; f\Jiji j\/^ 

I ne sktsaj mjednog krivokletnika^ prezrena, klevetnika, 
onoga koji tade rijeci preKOsL^^ >" El-Munct/ikun. I , 

"* Buhari inca ' Ki-Feth. S/647; MtmUm mea'Serfif en-N^evevi, I7^12U, 
"' Buhiiri mea 'El-Fe!h,9/SQ7; Mu?lm mea 'serhi ers-Nevevi, 1 2/7. 
™ EI-Kakm. 10 ill. 319 Zastita ad dzina i sejtana lu ijude 5titj od sejtana Preiieseno jc od Hu:iejfe, r:iJi|:iLi>hLi luiiu, da je nekao: Rekat) je Pmlanik, 
idIEiII^iu jiiijhi ve idiem: Oifi;^/ ^ pTejiost titAe rijeci neie uii u IMeftnet7^^ 

Prencscno )e od Ibn-Abbasa, tadijdiaini'iniiima) da jePoJvlaiiik, iJiuMiu 'aic^is « 
saUemj prosao pOfcd dva groba u koiima su ukopani bill u pacuji pa je nekao: 
Oi/fl tfifojica sti itpatiiji zbog veUkog^eh/i hcji nip lesko tzhfecL'jedmi 
Jeprenosio tttde rijeci itmftk^iet, a drtigi se nije ihivao od^nokmce.'^^ 

Znaj, osoba koja prenosi tude rijtfi otkriva tajne drugib, iznosi 
tudu intimu i ra/.dv;i)a prijarelje- Zato^ kada ti takva osoba nesto prene- 
se od dnigih uradi sesrero: 

Prm; ne v|erui u one sto govori, jer se od takve osobc nc prihvata 
svjcdocieiije I gresnlkom se smatra. Rjekao je Allah, aaze ve dicUc: 

O pferfiici, ako pom nekakttv rg^vrattdk tloftese kakvti vi- 
jest, dobro je proijerhe, da u tteznanju neksme sJo ne ttci- 
nite, pa da se zbogonog sto ste ucinili pokajete/^^ 

Drugo: uJtori ga* posavjetuj ga i pojasni mu koliko je ruzno to sto 
radi. Uzviseni je rekao: \ Tra&i da se J^tte dabra djela, a odvraiaj od hrdavih/^ 

Trece: mrzi ga u Ime Allaba, .izmvi,'(It£SI=, jcr Allah, a™ vedfeiie, mrzi ont 
koji tude rijeci pre nose. 

Cewrto: ne misli o svome odsutnoin biatu nista lose. Rekao je Al- 

O vi koji vjerujetej khmie se mnogih sumttjicenja, neka su 
sumnjiienja, zaista, pijeh."^ 

'" Buhari mt-a' El-Feth, 1 0/472; Muxlim mca 'serhi cn-Nevevi, 2/1 ] 2. 
™ Buhw! men' El-Feih,] W4l2i MiisUmmm 'Sesitl m-Neyeyi^}nM, 
"* Ef-Hudiiirat,b. ' 

™ liihnan, 17. 
1^ El-Hudiural 12. 320 lastita od dzina i sejtana Sta Ijude Ititi od ^ejtana J Peto: nemoj provjeravaci istinitost onoga sto ri je rekao i ne ukodl. 
ogovorenu osobu jerje Allah, aKitc vc diclie, rekao: . -/i 

/ jw uhodt'tejedni druge™ 

Seito: ne govori nikome sta ti je rekao jer ces cada i ti biti od onih 
koji tudi govor prenose. 

Pnenesejio je da je kod Omera ibn Abdulaziza, Rhimehiilth, uho neld cd- 
vjick i rekao nesro o drugom oovjeku. Omer, nhuncKuilnh, mu je rekao: Ako hs- 
ces ntsmislu cenie o tom^ sW piic£?Ako si siagao rm tehe se odmsi ovaj ajet " 

O vjemici, ako vmn nekakav razvratnik denese kakvu vi- 
jest, dobrojeprQvjerite™ 

As ako si iskren onda se na rebe odnosi ovaj ajet: KtevetnikOf onoga koji tude rijeci prcnosi.^"' 

Ako ielUpred cemo preko toga. Covjek je rekao; Prelazak preko toga, 
mio vjsmika! Neie se ponoviU. 

Neki covjek je prenio Amru ibn 'Ubejdu, tJ.ift,=htiJbih, da ga neki covjek 
spominje po ruitiom pa mu je Amr, wiiimtbiuUa!!, rekao; Shd^ ti, nisi p&sto- 
vao ivoje sijelo sa tim co^ekomjersi meniprenio Itaje gmxmff. fiiti mojepraw 
ispumojer ii mi rekao mome braiu ojw sio fie volim cuti. Medudm, red mu 
da ccmo svi umrijeti, i m ^emo u kabur ic; i m cenio na Sudnjem danu biU 
sakupljetii i AIM} ce nam presuditi a Onje ndjbolji sndijd, 

Neki prenosilac tudili rijeci donio je Sahibu ibn Abbadu, iJiimoiiuibh,, 
pismo u kojera ga obavjestava imetku jednog jctima i podstioe da ga 
prisvoji jer ga ima mnogo, Na poledini pisma Sahib ibn Abbad, iniiirn.rhu|. 
UK je napisao: Spijunirafije je bk djeb, makar informacije bik tacne. Ako 
to radiliz dobre riamjere onda visegubU neg& itodsbijas, Boie ^(umj da 


'" Et-HucBiirat, 12, 
'" EJ-Hudzitrcil, 6. 
" Ei-Kalem. [ 1 , 321 laitita od diina i sejtana $ta Ijude Stiti od sejtana prihmtimo otkrivanje ikriifenih tajni i da nhi osijedio odgowrili hi ti kako 
dolikuje anima k&ji to rode. Cuvaj se mahana, pr&kletnice^ ALlah tiajholje 
zriu skrivene tajm. Ncka ieAilal} smiluje umrlom, neka utjeii. siroce> neka 
imetak umnoii aprerwnoca mdeg^mm neka prokune. 

Da bi vid:o kako prenosenje tudih rijeci msi muslimansko drusrvo po- 
sluiaj Dvu pricu. Rekao je Hammad ibn Seleine, nhimriiiJkK: Neki coujekje 
prodaa roba i r^kao kupcu da nema mahane otim im prenasi tude rijeci Km- 
pacjepristao. Kupiogaje i hio ked njegajedTio vrijeme. Nethn toga, rekmje 
saprm suega iflamika: Mid w ne voiU hoce da kupi robb^u. Uzmi hrijaii tia 
Kpavanju ttzmi nekoiiko dlakdsapoti^ka.>ja cu tmprap'tti sihir na tim dkkama 
pa cesarno tebe voljeti. Imumje rekaoi Zena ii ima Ijuhatmika. i hoce (e uhiti 
Pmvi se nocas daipumspa id vidjeti. Coi^ek seprmie da spava i zemije dos!a 
id brijacem a onje mhlio dagaje doih ubid paje mtao i ubioje. 'Zeninafa- 
milijaje doila i ubik njega stoje kmmk sukob dmpkmma. 

MoJim Allaha, luhh.infhu vircc'aia, da svojioin dobrorom i pJemenitosii 
iiase drustvo ocisti od prenosilaca rudih rijeci i onih |<;oji ogovaraju. IS - QjvanJE jeiih od dvolicnag govcfa To je prenoknje govora na obje strane, gone je od nemimera jer 
nemimet je prenoknje govoia sp jedne strane. 'Am mar ibn Jasir, rittijiUj- 
Kii 'ni^ihu, je prenio od Poslanika, .iii= iin.hu viajhi ^e stiicid, da je rekao: Kb hude 
dvoiiiun na dunjaluku, bit £e kainjeti sa dva vatrenajezika na Su- 
dnjem danu."^' Bvihari. rahimfhoiLk, u E-i-Edebu ei-mujredu. i Ebu Davad, 
rthirnrhvllah. RckaQ jc Iraki, lahimehuJhj,; Lanac prenosiiaca je dobar}^^ 

Rekao je Muhaniined ibn Zejd, .Jiimrhgjbh. da su neki Ijudi ulaziii nje- 
govom djedu Abdullahu ibn Omem, r^jpiuh^ anhumi i rddh Mi kada budemo 
kodvkuiaragtfvarimojedno n kitda izademo dru^. Rekao je: Mi smo to u vn- 
J^jie Posknika, iduiUiu '>i=ji,i ^? «Ij™, mmtrali Ikert^etjem, Buhari, Hhinwhuiiih. 

Ebu Hufcjre, fsdifJi^)i"'»nhu, jc pnenio od Poslanika, »iinlinhu ■a[cjEiiv,,cii=m, 
da je rekao: Naci cete da m najgari dvotihti Ijudi, koftjednima gavo- 
rejedno a. dnigima drugt?.^°^ *" Biihari, El-Edehu e!-mufrsd\ Ebu Davud, 4/2 6S. 

*' Tehrldz.li ei'Ihja. 1&25. 

•» Buhari me.a' El-Feih, W f 47 5, MiL'ilim mea'Jerhi en-Nevevi^ 16/156, m... Zastfta od ims. i lejtara Sta Ijude stiti od sejtana Rekao Je Besar ibn Burd, Rhimrbi^iUh: 

Najholja su hraca koja su s tobom 
u telkoci all gdje su oni, gdje su oni 

oni kaji kadu im otktijei tajnu 
I kadti te nema budu tvoje oka i tiho 

poput iajne t^mgitlja kaJa ga dodirnt valm 
atkrije ga vmcitia pit hude jos sjajfiiji 

Tt si sa Ijudima koji kad te 
netftd sue dohro u losepretvore 

Kadei te vide sui kaiu; Ti si 
za tiO! nitjple?nemtije stvorer^e 

Ljudi tfih Hf vsk iikrcno 
tjuhav je postala laznd i hkvarena m 19 - Cuvanje jpka Qd Jinosetija bracnih tajni 

Preneseno je od Ebu Se ida, Tndij=ii3hy vnhi., da je Poslanik, idiiUihu 'iiej. 
Ill ve irSUm, tickao; NajgoH covjek kodAUaha tut Sudnjetft daim bit ce 
onaj ko ima intimne odnosesa suprugam iti ofta s njivtpotoiti dm- 
gimapriia o tome. 

20 - Cuvanje jeifka od pjevanja 

Rekao je Uzviseni: 

Ivm i^itdi koji ktipuju zahtdan govor, da bi, bez znanjot s 
AUahovapum odvodili.,,^^ 

Rekao je takoder: ~ II Lukmon, 6, 323 Zastita od diina i s^jtana ^ta ljud« Im od i^jtana Pii aar se opom govoru Uhidujetei isinijete se, a nephtiete, 
vedpjevate^ 

Rekao jc Ibn-Abbas, raJijiiutiii 'j.ihLiifli: Rijsc semed spomenum u ajetu 
na mrjscjti pkme>ia HimjerznaHfjesTna. 

Reltao jc Poslanik, j^^ibihhu-^iisjhi VL-i.iL.in: Umom utmnetwhit ie Ijndi 
kojice dozvo^avati Mud, svibt, afkoholi musicke instrmttente.'^' 

Rckao je Uzviseni opisujuci svoje robove: 

loni koji ne prisjistvttju laii i nevnljaBtini, i koji, prolazeH 
pored besmisUca, proLize dostojattstveito.^^ 

Rekao je Muhammcd ibn el-Haiiefijje, uiiimBhuibh: Laz u ajetu se 
odnosi na pjesmu. 

Rekao je Ibn-Mes*ud, ndijslbhu '^hKli; Pjesma pospjduje Ikemjentm u 
srcu kdo ito voda pmpjehije rdst hilja. 

Rckao je Jezid ibn el-Veiid, tahimchuiiah: ^onite ^e pjesme! Oti^ uma- 
njuje stid, raspiruje strmfi, km se sa ijudskiTrt dmtojanstmm, zamjenjuje 

alkohol i utjece na covjeka kao pijdnstm. 

Neko je rdkao; Pjesma je vodiija razvrata, 

Svi cija se rijec uzima u obiir sloiili su se da je pjesma karam. 

Rekao je £bu Hanife, lahimehullali; Siusanje mtizlke je grijeh. 

Rekao )c MaJik, rihiirwhulkh, kada je upitan o pjesmi: To rode samo 

p-esmd. 

Rekao je Saiija, nliimelsiillih; Pjesma je poht^sna. sliii luM i iluzijamn. 
Ko cesto pjeva i siusa pjesme on je malomfian, i njegtu/o s^jedocenje nije 
prihi'tidjivo. 

Rekao jc Ahmed, rahimebuiiih: Pjesma mi ie ne svida, pospjesuje iice- 
mjerstvo it srcu. •« En-hledim,59-t,\. 

«* Biiharimifu'Ei-Feth, 10/51. 

•" EUFurkatt. 72. 324 
Za3tita Dd iiiM [ sejtana Sta Ijude IM od sejtana Znacl. sva cewerica imama se sMu da je pjesnia zabianjena, a to je 
dovol)no onoiiie ko trazi i ieli isxinu, 

Rekao je Uzviscni sejfanii: 

I zatfotli glasom svojhn koga, mases.^'^ 

Rekao je Mudzahid, rahimehuHah: Sejmnov gbts je pjesnia. 

Preneseno je od Enesa, mlLjiikhu iniiu, da je Poslaiiik, ^UjUiKu ^ilejhi ve jel- 
Uni, rekao; U ovoni letmnetti 6e hiti propndanje u zetnljti, gadanje s 
neba i isoblicavanje. To ce biti kada budupiU aikohok sbdaUpje- 
vaiice i svirali imtzicke instrmtienre.'^"'^ 

Preiieseno je od Muavije, ridihlhku '^niiu, da je rekao: Poslanik, uiibibdu 
'jitihivcrelifm,^;^ zahratiio fiariamje, stikanje, Zifjerske kole,javno oikrhanje 
ze^ie, pjesmCj zhtto, iffsku i obidntt svllu."^'^ 

Zabiljezio je Ibn-Madze, lahimeliullih, od Ebu Malika el-Esarija, ndip,Hh,Li 
anhu, da je reltao: Rekao je Podmiik uiiiUihu 'aleihj w if][sm: Stgtinto ceuinom 
ttmnietu biti Ijudi koji c'epiti alkobola ita^ivat ce ga dnt^m imetti- 
Tna, iiad giavauta ce impjevntipjevoHce i svirati mitsdcki iiistrujuen- 
ti. AUah ce ihprotjerati it zerrtlju ipretvoriti ib u svinje i vtafmutte."^^ 
Rckao je Ibn el-Kajjini, Mhimeimihh: Lanac preriosikcs, je vjefvdostojan}^^ 

21 - Cumje \dM od z^klinjanja bilo cim \ bilo \m. ojini Allaliem, mi vi iaWi Preiieseno je od Ibn-Omera, raJijiH^iiu 'inkui™, da je Poslanik, ^flaUJiu yejhi 
vf wHfm, rekao: Ko se ztiklirije neka se zahine Allabom ili neka httif^^ 

Takodcr je od njega preiieseno da je Poilanlk, iJrJiihu'aiejhtwseUem, re- "' Tbn-Ebi cd-Dunja. Albaiii ga je ocijenio vjerodostojiiira na osnovu viSe' lanatai 

prunusilaca u svome djehi Sahihu'l-dzami' 5i[^l . hEidis br, 534-3, 

'" Ahnied. Albani ga je ocijcnio vjerodostqjnim ii svome djciu Sahihul-dzcimi '6/59, 

*ii Ibn-Madic, 2/1333. 

*" IsnAvfu el-Iehfatt, t/251, 

'" Btthafi wea'Ef-Faih, 1 0/516: Miislim mea 'serki efJ-Neve\i, 1 1/106.; Ebu Davyd, 

3/222.; Timilzi, 3/45.; Nesai. 7/4; Tbn-Madic, 1/677; Daiiiiii, 2/185; Malik, 3/46. 325 Zakita od diina i sejtana Sta Ijude stiti od iejtaia ■ kao: Ko se zaktme nekim ostmAllahompocinwje kttjr iiiiirk/'' Pre- 

nio ga }cTirmi/i, r.him^h.iuh i ocijenio dobrim i Hakim, r.hLm.huiinh loci- 
jenio ga vjerodostojnim. 

22 ^ Cuvanje jtiika fld laklinjanja 

nekim neiitamikim milletom 

Primjer za to je da se /akutic da ce umrijeti feo Jevrej, krscanin. tie- 
Vjernik, vatropoHonik ill neki drugi mjllec iU .lesto sUciio. Prenweno 
je od Sabita ibii Dahaka, r.Jii^tL^h^'.^i^u, da je Posianik, ^flJkh« '.Ujhi ™ «n=™., 
rekao; Ko se zaktme na nekim drttgim mOkmrn takav ijeste.''^ 11 - fuyanje ieiika od pscn^anja Rekab je Poslanik ^^Uhhu dqSi >. =^Ufm: Ne psujte pijetlove, oni bude 
nanatfutz.''^ Prenio gi)e Ebu Davud, Ibn-Hibban i BcJiar, r.himdti^mdb!.. 
Hadis je dobar na ostio™ nekoliko lanaca prenosiiaci. Ne%'evi, ^™UW.. 
je Ebu DaMtdov, nhu^^hullnh. lanac prenosilaca ocijenio vjemdostojnim. 

14 - fuvanjf jezika od ruinog govora o vremenu 

Neki Ijudi govore ruzno o vremenit r psuju dane ili vrijCTne- To je 
'/abianjeno, jer je to vid neslaganja sa Maliovom, ^v. A!i., odredbom, 
a On niijenja dan i noc. 

Prencseno jc od Ebu Hnrcjre, ..dij^lbh^ '^u, da je Poslanik, .:.u^lb^vuyc^- 
hi«*d!.,., rekao: Rekaoje Uzvae^ihLpuli psuju vrijeine, ajasam vri- 
jerne. inijenjam dan i noc."'' U drugoni rivajem scoji: Mijefijam dan 
in&c, a da hoht mogu ih tikimiti. U Buharijevom, rAm,.h«li=ii, rivajetu 
stoji: Negoporite: Ritzfioje vrijeme, A n Muslimovom, ,Ji)ntJi«^h, riva- 
jetu: Negovorite: Rtiznoje tmjeme, Allah je vrijemef^^ •n Tirmi7i,V46, ^^ . ^^,,. „ _ 

'" Buhari men' E!-F^tk 10/460; Mmlim mea'Serhi en-Nevevi, 2/119.; Ebu Da- 
vud, 4/224; I'innui, 3/50; Nesai, 7/6; [bn-MadSe, hadis br. 6781. 

"' Eby Da vud, 4/327- 

«" Biihari mea'El-Feth, 10/564; Afus!ifn men ' Serhi m-NevevU 15/3, 

'" Bishafimca'El'Pffli. W/S6A-; Mui;lim fnea'Serhi en-N0vevi, 15/3, 326 ZaltiCa od dzins i kjuna ^ta [jude stJti od kjtsna IS ' Cui/anie jeiika od i rtiinDg gtivora : yjetni 
i8 Preneserib je od Ub^jja ibii Kaba, radijiiUnhn '=n>iii, da je Posianik, 
siii]ii:hhu'i!fjhivf«[Lfm, rekao; Ne govorite ruzno o vremeitu, ako vidite 
sto ne valite recite; A llahnmme hnia neseluke hajra hazihi er-rihi 
tie hajra mafi bit, ve hajra ma ttmirat bihil Ve netizu bike min 
serri hazihi er-rihh ve ierri mafihi ve ierri ma ttmirat bihi! Al- 
lakti nioj, moiinio te za ^obro ovoga vjetra, zd dohro kojfje u njemn i 
sd dobro miogct. sto mti je narfdenof^'- Prenio ga je firmizi, nhimtkuLliih 
i rekao da je hiisen sahiW, 

PrCQio je Ebii Hurejrci hidijiiiinhu 'nnhw, da je Posianik, uiijiinhu 'MUi ■,-<: :^i 
lem. rekao: Vjetarje odAIIaha, don<tsi mtlost Hi kastiit, zata ga ne 
psttjte i ne grdite, moUteAUitha za dobro koje dotiosi a it^eiite se od 
zLu^^^ Ebu Davud i Ibn-Madic, nhimehwrnuliLih, Rekao je"-' NevevL, mhipiL- 
huiuh; Latiac prenosilaca }€ dobat. 

Rekao je Safija, xa,KLnithu]ts>,: Niko ne hi smiogrdiU ifjetarjer)€ onM- 

kbovo, n-a^ vsdjtiie, pokerno stimrerije, Njegova vopka. hmg hoce, poialje ga 
kae kasnti a kome hoce kao milost.^-^- 

26 - tuvanje jtiiib od praklinjanja vrucitt Od Dxabira, i^dijuiyiu 'iniiu, se prenosi da je Posianik, s.^iuiuhu ':.i=jhi ■,-^ id- 
icm, asao kod Ummu Saib, fjdiplhh^ Hnhi i rekao; Staje s tobom Utmni 
Saik sto se treseS? Rekla je: Vmaca> Alkhov Posbnice. NekajeAibh ne 
hbtgoshvi! Rekao je: Ne prokHnji vntcictt, ona cisti Ijude od gfijeha 
kao mijeh £e/jezo od otpadaJ^-^ '" Tirmiai, 3/355. 

"" EbH Daviid, Ibn-Mad2e. 2/1228. 

"I FJ-Ezkar. Sir, 152. 

"' Ei-EikiiK str. 153, 

'" Muslim mea ' serhi ert-Ne.vev!\ 16/131. 327 II 

i hstita od diina i sejtina Sta Ijude stiti cd ^ejtana 27 ■ tuvanje jfiika od lainog ivjedacenja 

Rekao je Uzviknh Khnite se iMtiog govotat^'^ 

Ebu Bekrcte, r^dii^iUiu. iuKu, prenosi da je Posbnik, saiyifihn 'i.Ni:i vr 
sdl.nt, rekao: Hoiete U da vani kuzetn koji su grijesi najveSt - tri 
puta, Rekli smo: Namvno, Ailabov PosUnice. Rekao je: §irk. nepo- 
shtinost roditeljinm. Bio je naslonjen pa ]e uscao i rekao: Laino 
svjedocenje, iasno sifjedocenje. Toltko jc ponavljao da smo pomi- 
slili; Da hoce usufjetiP^ 

18 - fuvanje jeiib oi pri£ovora m ufinjsnom dubru ' 

Rjekao je Uzviscni; 

O ijernich ne kvarite mihstinje vme prigovorijoa i 

uvredamaf^^ 

Prenio je Ebii Zcrr, rinUMii^hu 'anim, od Po^lanika, sdS.illnhLLaMtiJvcseJkm, 
da je rekao: S trojicom Allah nec'e razgovarati iia Sudnjet/i danu 
niti ce ih pogUdatif ni aiistid, bolnom ie ih kaznotn kaznitL To 
je ponovio fri pura. Rekao sam: Propali iu. Alldhov Poskniie. Ko su 
mi? Rekao je; Qni sto ptdmju odjeht ispod clanaka, oni koji pri- 
govaraju aa tdinjenom dobm i oni sio prodaju rohu laznim za- 
kletpamaJ^^' 

29 - fuvanje jezika ad ruinog govora o iamom ^ebi 

Od Sehl ibn Hani fa, ridiidbhu '^aku., sc prenosi da je PoslairJk, taJiiiiihu 
Msjhi ve «ikm, rekao: Ne govorite: Zie sam voijeF^ 
"* Biihari nieti'El-Feik, 5/261; Muslim mea'Serhi en-NevsvI^ 2/81, 
"' El^Bekore. 2fi4. 

•^' MiisUm me.a ' Serhi en-Nevevi, 2/114; Tifmizi, 2/342; Nesai, 7/246, 
'" Buhari mea' El-F^tk, \Q/S6y, Muslim men' Serhien-Nevevi, 15/8. 328 Zastita ad diina i Sejtana Sta Ijude stiti ad sejtana JO ' Cuvanje je^ika ad lalne zakletve - gamu^ Od Tbn Mes'uda, niiLi^iUhu anhn, je preneseno da je Poslanik, ^:ili:ilUhu 
iiifjKiv=.<:U=m, rekao: Ko se lasno zakune da wiupripada imemk musU- 
mana srest ceAUaha srditog na njega*^^^ 

Od lis'asa ibn Kajsa, mdijilbliu nniiu, je prenescno da je tckao'.Ja ijos 
jedan covjsk sporili smo se okojednog bunara. Otilli smo PosLiniku, ^jIW^ 
kby ikjKi *c «iLirr.», t onjs rekao: Dovedi dva svjedoka ili ie se on zakleti. 
Rekao sam: On ne mart zasts ce st zakku. Reluio \t\Kose ne tnareci 
gresna zakune da in prisveifo imetak musUtnana srest ce AUaha a 
On ^e hiti Ijut na njega/^" J] - Cuvanje jeitka ad velitanja velikog gresnika, 
novotara \ munaftka 

Znaj, iiije dozvoljeno munafike osiovljavati sa gospodine nl rijeci- 
ma ni pismeno, makar taj bio miniscar, predsjednik ili kraJj. Od Buiej- 
de, radii^SUIiii inhu, je preneseno da je rekaot Rekitoje Poslanik wlUSUhu "ilejlii v* 
5?llfcn: Ne Qshvljavajte mmia/ika $ft gospodhie, jer akaje on gospoditi 
naljuHlistei'osegGospodara, Efau Davud i Ntsai, r^himehminxli^h, Rekao 
je Miinziri, wbimehuiiah: Lanac prermilaca ja vjemdostGJari'^^' 

31 - {uvanje jezika od izguvora yeinika 
i kaji podra:zumijeva ^rrk Prlmjer za ro su recenice: Osbnjam tenaAllaha i na tehe., ili: Imam 
sdmo Alhha i tebe., i si. Od Huv^ejfe, r^JiidLim ',,nhu, jc prcneseno da je Posla- 
nik, i^iLiJihu ;iicihj vc siUem, Tckao: Nc rsHte: Sto fjoccAUuh i taj r raj! Recite: 
Sto hoceAMahtpotom taj i taj. Prenio ga je Ebu Davud, mliim'-huiLih, a Ne- 
vevi, nhimchuiui. je rekao: Larmc prerioiildcaje t§ered&stojan.^^- Dodajem da 
hadis pojacava drugi koji je prenijela Kurejla bint Sajfijja, nJijiii^hu vjii.*^^ •*• Buhari mm 'El-Feih, 8/123; Muslim mea 'serhi ett-Nevevi^ 2/158, 

'^ Biiliari mea 'E!-Fe<h, 8/213; Mualim mea 'serfil eit-Nevevi, 2/1 57. 

"' Et-Tergibu ve H-ferhihii, 5/192., 

"' Ei-Ezkar, six 308. 

B? Villi Ei-SsMe es-sahiha, hadis br. 1166. if Sta Ijude stiti od sejtaiia Zastita od drina i sfijtara 

Ibrahim en-iNchm, nhimfhuiibi!,. jemrzio dase kaie: [/ifecentseAIhhu 
i tebi, a doi'-vol)eno je da kaic: Uljecem ieAllahu a^^dm tehL Treba ittr. Da nije blh Allaha> pQtom tibe, a Jie da rdje hitoAMaha i tehe. Jer veznik 
( znaci zajednisua do\^potom znaci redosiijed i lazliUu.^'''' 

!J - Euvanjs pM od govrfra: 

Pal a je kisa zbog te i te ivijuide 

Rekao je Zejd ibn Halid el-D£uheni, ndijjN=b^ ^mhu: Klanjali smo za 
Podanikom, i^lMkhu akihi ve hJI™, Jii^i^/j ffji/toH ii^V kojajepadak te no& 
na Hud^hiji. N^kon mmaza Po.<himk. b^iiaijnhu 'aLjiii ve seikm, j^f okrenuo 
premd nama i rekao: Ztiate li haje rekao vas Gospodar? Rekli itito: 
Allitb i Njegov Posknik najbolje znaju. Rekao je: Neki m^ji rohovi su 
osvaiudi vjeniid u Mene i ?ievjentici. K&je rekao: KiSajepaUAlr- 
lahovom dobrotoin i milosti vjeriije iiMme aneu zvijezde> a koje 
rekao kisajepabi zbog te i te zvijezde ne vjernje uMene a vjeruje 

u zifijesde, MuttcfeJtvin aleihi,''-^'' 

• . , ! :i,Ji;.i ■ , . .11; ■ ^ 

Rekao je Ncvevi, rjhimfhiHinh: Rekli su ucet^aci da ako mmlinum ka^ 

kisajepala zb&g te i tezuijezde i d^em daje ona cinilac i itwritelj kik Unie 
postajenevjeniik i otpiidmk od iff ere bez imdk mmnje, A ako to haze tnhkci 
daje zmj€zda sanw n^tiak padanja kise a daje njeno padmje Mlahovo djelo 
i dajujeAiia}} iWorio tie postaje nctjeraik Medutim, a^enjad stt se razuh 
da it je to pokudeno red- hpramo misljenjeje da je pokudeJio jer taj i^az 
hrhte nevjcrnid i mi to ttkaznje hadis svojom vanjitimm. Ih je teksiudm 
p^fTiteserto od Sajije, r^rtdiDL-biiiinh, u. njegoi/om djdu El-Ummii. '*''■' 

54 - tuvanje jezika od kud«nja hrant 

Od Ebu Hurejte, rjiiij-iUahn 'unJw, je preneseno daPosIanik, aiiiiiahu 'dfihrveiJ- 
[em, nikada hranu nije kudio, ako je mogao jeo bi, ako ne, ostavio bi je."^ 

Od Dzablra, r^Jii-iiviim 'inlH., se prenosi da je PosJinik, inShibhuTiifihivrHl. 
lem, od Jedne woje suprugc traiio umalt, rekla je da ima sanio sirce. Po- 

"* FJ-Ed:tiK stT, 3nK- 

■■" Buhari mea " Ei-Felh, 2/3 3 :3 ; Muslim tnea iertiieii-Ne^j^ii 2/59. 
™ El-Eskni: sti. 155, '■. , 

"' Buhari mea 'Et-Feth, ^ISAl: Muslim mea'ssrhl en-Nevevi, 14/2fi. 330 Zaitita od diina i sejtana Sta Ijjde stitl od sejtara slanik, ssibiUhu '^)L-jiii « sciitm, ]c jco i rekao: Difan lije sirce m/iak, div/m 

3S - Cttvanj^ jezika od jaiaptavanja 
Uzviseni je rekao: 

*'"■-'- ■•' "■ -■^- ■ ^-- - "-.-^^ 

Sa^aptavanje je sejtansko djelaJ^^ 

Od Ibn-Mes uda, mdijslhhu Vnim, je prencseno da je PoslaLnik, !i|W!niiu,'jkilii 
v, s«ii,.m, rekao: JiGi/£d vasje trojica neka se dmjica ne sasi^tavajit dokse 
nepomijesate s tjudimn, jer to zaiosti trecu osobtt/'^" Buhari, Muslim, 
Ebii Davud, Tirmizi, Tbn-Madze i DarimI, rjiiitnjchumuJtih, 

U - fuvanje jeiib ni tra^enfa iinibljenje livetlriJE 
\\\ stvari u diamiji 

Od Ebu Huneji^, ndiialbKu 'unku, je prenestno da je Poslaiiil<, wMUiu -Jejkive 
setkn, reltao: JS» ciqe Jtekogit da trazi odbjeght Miiothijii iU stvar n dxianifi 
ttekn kuze: Neka tije AUah ne vraiH D£ajmje tiisit zbog toga iz^adeneJ"^ ' J7 - Cuvanje jeiika nd traicnja DpjkrhE. Neki Ijiidi traie opskrbu od nekog drugog a fie od Aliaha, ^la^ vc dieiie, 
kazu: Da/ ?»jfwi Bedevi iii Desuki. Neki govore; Daj mtmAlkhov Poikni- 
MTo je scrasna grcska, jer to je sirL Opskrbase ne trail osiin od Allalia, 
sm««iiii3!f, makoliko bio raj neko veiiki, Ailabu, i^^ved^lk blisld mdek, 
poslanik ili dobar covjek, AllaJi, nzz* v^ d;^ll=, jediai daje stvorenjima - ne- 
kome 7.tiaiije, nckome snagu, nekome imetak,... ra Musnm, t4/7- 

"' EJ-MudSadslE, 10, 

"' Buhari mea ' E!-Feth, \ 1 /«3: Muslim msa'Serhi cn-Nevevi, ! 4/36; Ebu Da\i]d, 

4/263: TirmJzi, 4/20'!; Ibii-Madze, 2/2R2. 

**' Muslim Hi™ ■ i-erhi en-!^evevi,5/54; Ebu Davud, 4/12% Fbn Mact^e, 1 /252; Da- 

rimi, 1/326. '' 
lastita od dzina i sejtara 
Rekao }e Uzi,iscni; lu Ijude im od lipm 


Svkjm Hjiina, ijednima idrtigpmu dajetno darove Go^otiara 
woga,' a darovi Gospodant n>oga nhti nihijtie zabratijeni.^ 

38 - Cuvafifs jeiika od doiivanja u potnot 
' • u ttikim tnenufima osim Allaha, avt -n lUsUi 

Rjckao je Uzvikni: 

T kada ste od Gospodam svoga pomoi zatraiiU, On vam se 
odti^vao..,^^ 

Trazitj pDmoc je dozvoljeiio sarao od. onoga ko je u stanjiu pomoci, 
a to je Allah, azze ve dzdie. 

Ukratlto, j^ik trebaino cuvaii od svega 5to ni)e u vjerskom ili du- 
iijaluckom Itiieiesii, ne trebamo giibiti vrijeme iia ndsririu. zabavu i 
praznu pricu. Vrijeme je skupo. Bio sam donelde detaljan u veil sa 
^uvanjcm jezika jer on je sejtanova najveca inreza u ko}U hvata Ijude. 
To pojasnjava hadis kojeg je prenio Ebu Hurejre, ndifaUnhu 'inim, u konte 
STOJi: Upitarije Posknik, ^avavw^ 'M^<v^t stllrm, ha Ijude mjuise uvodi u 

Dzennet^ Rekao je: Bogobojaznost i lijepo pona^anje. Vpitanje i ha 
Ijude najpik odvodi u Diebennem> Rekao \t'Jezik ispolni organ, 2a- 
biljezio ga je Tirmizi, r^himehuUih i odjenio vjemdostojnim,^'** 

Preneseno je od Abdullaha ibn Mes'uda, [idijilbbu anhu, da je rekao: 

Cuo sam Posknika, i.iiJiahij aielhi v=id]fm, kadaje rekao: Ljttdi uajvUe gri- 
jehapoUnejesdkmnJ'^'^ Prenio ga je Taberani, Ibn Ebi ed-Danja u Ei- 

Samtu, Bejheki u FJ-St^'bu, nh\j„ch^mu\hh. Iraki, fikm,rhi.ibi.. je laiiac pre- 

nosilaca ovog hadisa ocijenio dobrim.*'"^ '" E!-Isrti,2ii. 

"J Et-Enfal 9. 

*» Tirmizi, 3/245. 

"' Aibani gujz ocijenio yjerodostojnini nEs-Sahiha. hadis br, 534 

"' Et'Jhja, 1540. 
■B Za^tita od diina i ^ejtara Sta Ijude stitl od sEJtara Reltao jc 'Am mar ibn Zejd, r->him«bui!iii: IQAa covjek Qivam cijeb tip- 
lo ie obmdjeziku njeibna: BoJ $eAlkba za nm. ako ti htakl u redu i mi 
cetno, ako ti zalutas i mi cerno. Prenlo ga je Tirmixi, jnhimchuiiati i hio pre- 
daju od asliaba i kao hadis od Poslanika, s jyhjsu "»leibt w Bllem i rekao je; 
Ispravnijeje daje ova izrekti iishaha,^'" 

Sve je to Posknik, «a4iuiu'dejhivc«;i<m, spojio u hadisu: Ko vjenije u 
AUaha iSudnjidan nekagovoridobro ili niehasutL Muttefekun alej- 

hi.-''"^* A, Allah, a™v=d;=ii=, je to spo)i.o u ajeto: 

Reri T&hevinia Mojim da govore sama lijepe rijeci: -jer bi 
seftaii mogao posijati neprijateljsWo medu njinia^. ^ 

Allahu tnoj, moljmo it okici nas lijepiJii govorom I sacuvaj nas 
riiznog govora! 

Osamnaesti stit - cuvanje stomaka I ' fuvaiije stomaka od kamaie 

Od Ebu Hurejre, i^Jijniiaiiu 'anhu, je preneseno da je Poslanlk, .sniiiiiihn 
iieihivsjcHcm, rekao: Khnite se sedam grijeha kaji ce vas uimtiti. Prisu- 
tni su upitaii: Koji m to gtijesi, Allabov PofLanicef Rekao je: Sirk, sihir, 
ubistvo osim kada pravda zahtijeva^ fmnuita, tro^enje sirocet&vog 
ijnetkiif bjesanje s. bojnogpolja ipotvoraSestitih nevinih vjertiicaJ'^^ 

Prencseno ]e od Ibn-Mes'iida, cadiiJiahu "rmhit. d;a je l-bslanik, sutbilaitu 'aUj^iw st)- 
(cm, cekao: Alhihjeprokko mto^i hoji daje i onoga koji imma katnatJtJ'^' 

DxabJi, radijiJkhu 'iniiM, je rekao: Posknlk =aJJiikhu'n]tiliit=«il=m,_;e/fr(?^iflO' 
onoga koji daje kantatu, ko u-zlma kamalM, ko svjedoii hmm i ko zapi- 
iuje kuniamJ'''^ 

"' Tirmizi,4/3L 

*« Buhiiri itiea 'E;i-Fe!ht_ 1/445; Mtsiim mea 'serhtett-Nevevi, 2/18. 

»" El^Isra,5l, 

'" Btthari mao'Ef-Felk, 5/393; Muslim mea' serhi m-Nevevi, 2/S2. 

"' Muslim mea ' serhi en-Ne-vevi, 1 1/2&- 

"** Muslim tfsea ' serhi ett-Nevsvh 1 1/^6- 333 od diina i sejtana Sta Ijide ititi od ^ejtana Ibp-Mes'ud, nidijnlhhu 'aTitnii. jc pi'enlo od Posbiiika, .^iyyLu.ikjhivf«;[fiTi, 
da je rekiio: U kojem narodn seprosire Mud i knmata tutvukU su na 
sebe Atinfiotm kazfut, ReEcao je Munziri, nhim=huiLni!, da ga je prcnio Ebu 
Ja'k, rjJii,nc]iuliih, dobrlm lancem prcnosilaca,*^^ 

Zabiljezio je imam Alimed, nhiischsilUh, s dobrini lajicem prenosibca 
od Ka'ba el-Ehbara, rnhimil.Liiiali, da jc rekao: Druze mije tridesH i tri pura 

peciniu hlud nego poje^ijeditn dirhem kamate, a AUahj izk vr ifcJlej zfiti da 
kada sum ga pojeo dajs od kamate. 

Prencscno je od Semure ibn D^undeba, Mdiiiiiihu 'nnhn, da je rekao; 
Poslaniky i^iblbhu '^iciki hl icJkm, j^ cesto gomrio i/shafrinta: Jeste It Uta sa- 
njalifPa bi ^shabipricaU svojesnove koliko bi Allah hUo. Jedtiogjutra 
rekaoje: Sinoc su mi dosti n sttu dvojica, podigli me i rekli.' Kreni 
s namal I krenito sam s njittm, Naisli smtf na i&vjeka kojije tezao 
a iznad tijegove glave dritgi c^vjck s kameitom i njime mu razbije 
glatfu. Kamen se otkotrlja i dok on ode po njega i prati se, glava 
se vrati u isti polozap Ponovo mn pride i sve isto ponovL Rekao 
sain: Subhanullaff, staje to?l Oni sit mi rekli: Ndsmvi dalje, na- 
stavi dalje. Dosli stno do f^otfjekn kojije l£za& nn tedima a iznad 
njega je stajao covjek $a zasiljenim kukastim ieljezotn, torn ku- 
kom mu rusijece jednn stranu Ilea tejedrtu stranu lica, nos i &ko 
povuie na potiljak potom to is to uradi i sa drngovi stranotn lica. 
1 ne zavrii sa jednom stranoiti lica a druga se vrati u prvobitno 
stanje, A iot'Jek se vrati i uradi sve isto kao i prvi puta, Rekao 
sam: SttbhanallaJj, staje to?! Oni su mi rekli: Nastavi dalje, na- 
stapt dalje. Dosli smo do neiega sto lici naped, Midira daje rekao: 
Iz nje sif dopirali zpuci i vapaji. Pogledali smo it to rnjesto i Pi- 
djeli razodjepene mtt^karce i zene ispod kojihje dolazila patra i 
kadn bi se zahnktala oni bi zapomagaii. Rekao sam: Ko su OPt? 
Rekli su mi nastavi dalje, itastavi dalje. Naisli stno na rijekti er- 
venupoput krvi, u itjoj se kupao covjek, na obalije stajao drugi 
^vjek pred kojimje bila gomila katnenja. Kada bi se covjek u ri- 
jeci kupao nakon nekog vremena bi dosao do tog covjeka i on bi 
mu otvorio itsta i natipao ih kamenjem i on se ponovo vra^ao u 
rijekti kupati se, / takoje stalno bilo, kada bi dolazio kod njega 
punio muje usta kamenjem i on se kttpao. Upitao sam: Staje s E!-T&-gifi, 4j'S5. 334 laitita od dzina i ^ejtana St3 [jude stiti od ^ejtana ovoiti dvajicom? Rekli su; Nastavi d/dje^ nasTavi d^lje, Nastavili 
smo dalje i dasli d& i^opjeka vertia rtt£nog izgleda, nisi 7/iogao rit- 
znijeg vidJEti. Trudio se &ka vafre i paipa,ljiva€ je, Upitatt sam: 
Koje ovo? Rekii su: Nastavi datje, nastavi dalje. Dosli smo doje- 
dne hidie veoma ptste vegetacije u kojoj je biio proljetnog cvije- 
ia svake vrste, U sredini Italce bio je visok covjek jedva sam ntu 
vidi& glavu od visine a oko njega jnnego djece, najvi^e sto sam 
vidio, Upitao sam: Koje ovo? Ko sit ova djecaf RekU su: Nastavi 
dalje, nastavi dalje, DosU st/io da ogrotnnog stabla, nikada ni- 
sam vidio veie ni Ijepse stabto. Rekli sit mi: P&pni sel Popeo sam 
se i ugledao gradevtnu izp'adenu odslatnih isrebrenih tigli, Do- 
Ili smo do ulaznih vrata u gradevinu i zati-azili dozvolit za nla- 
zak pa su natn otvorili. Uslis?/io i docekali su nas Ijudt iijajeje- 
dna polovifia tijela bila tzrazito iijepa a dj'uga izrazito nt&na. 
Rekli Sit im: Idite, skocite u ami rijekit! Rijekaje tekia svojom si^ 
rifwm i bila je potpttno bijeta^ Otislisu, okitpali se u njoj i kada 
su se vratili nesralo je rttznoce i bili su lijepi da ijfp^i tte mogu 
biti. Tada su mi rekli: Ovoje vjehii Dzennet a onoje tvoje bora- 
viSte. Podigao sam pogled i ugledao dvorac kojije isigledao poput 
bijelogoblaka.Josjednoin su tni rekli: Onoje tvoje boraviste. Re^ 
kao sam: Allah neka vas blagoslovi^ pustite me da ttdein n njega? 
Rekli su: Sada ne mazes, ali ces u njega uM, Tada sam im rekao: 
Nocas sam vidio mnogo citda, sta ona zna^et Rekli sn tni: Oba- 
vijestit cetno te. Prvi covjek kojeg si vidio, kome razbijaju glavUf 
onje odbacio Kur'an i prespavljivao namaze. Covjek kojem deru 
liceje covjek koji rano izade iz kuie i raznosi lazi koje se rasire 
po svijetu. Oni koje si vidio razodjevene u peintci oni su bludni- 
ci i bludnice, Covjek koga si vidio da se kupa n Hjeci bacaju mu 
kamenje u ustajejeo katnatu. Onaj ritini iavjek koga si vidio 
da potpaljuje vatru je Malik, iuvar Dzehejinem/i. Visoki covjek 
kojeg si vidio u basci sa djeeomje Ibrabim a djeca su svako dije- 
te kojeje tmirlo u svojoj prirodi. Neko od prisutnih muslirnajia 
rece:Allahov Foslanice, haje sa muirickom djecom? Rekao je: S 
njima su i musricka djeca. A oni 6ija. je jedna polovica tijela bila 
Iijepa a druga ruzna oni su radili i dokra i hia djela pa im je 
Allah oprostio." iffi4 ^'' Hiihwi iui'a ' Ei-Feih. 3/25 ] ; Feihu-i-Baru 12/439.: .3^.^ laltita od diina i ^&jtana Sta Ijjde stiti od iejtana 2 - Cuvanje ^tomaka o^d imetka sTccjcnog korupcijom 

Abdullah ibn 'Amr, ladijiHihu 'imhu, je rekao: Posktnik, sjSlailahu 'aJqhi vf sd- 
Wmtjeprokko i onoga koji mito daje i onogu kojiga tmma.'^^^ 

Od njega je preneseno da je Poslanik, sjJ!diihu'iL«jhiwscHfm, rekao: U 
D^ehennem ce i atmj ho dnje tnito i onaj ko ga uzima. Tabeiani, r^hi- 
mehuihh. Prenosioci su pouzdaiii po ocjeni iViunzirija, cahinnhuJiih. 

3 - fuvanje iLomaka cd hranjeirja imetkcm od prodajc psa 
i rovta parade ncg prostitucijom 

Ebu D^uhajfe, ndijalUhn '^n'Uu, je rekao: Poslanik. saiiiiiahu 'doihi ve Mnenij 
jt prokleo sene koje tetommju i one koje rraze tetovam, one koji ushntt- 
ju i tiaju kamatu, i dikare, A zabmnioje prodaju psa i ?ia proitituciji 
zaradu.*'^ 

4 - fuvanje icomaka od imetka imbX\ ^ Rekao je Uzviscnl: 

DoisUt enikoji tiepraved7w trose hnetke sirocadi uspojesto- 
trufke stav^aju vairu i out de u ogjiju gorjetiP^^ 

Vec snio navel i badis koji je prcnio Ebu Hurejre, radijaUaku '^jih«. u ko- 
jeni je Poslanik, aJUiahu jtcjhi ve kIE™, u velikc grijehe iibtojao jedenje siro- 
cetovog imetka.*^'' 

Rekao jc Suddi: Ona) ko }€ jeo siroietovo imetak bit ce na S-udnjem 
danu prozivljen a plamen ce mu izkziii iz usta, usiju i oHju. Ko god g^ 
httde vidio zjiat cegupo tome stojejeo sirocetou imeta.k.^'^^ "^ Ebu Da\iid, 3/300; Tirmizi, 2/397 i t?k2.a'ys^Matiisjehase/\ sahih. 
^^ Buharimea' El-Fsih, 4/314. 
^' En-Nisa. 10. 

'" Buharimea' El-Fetk, 5/393 ; Musliiti men 'lerfii en-l^evevt, 27B2. 

'" Ibn-^Ktsir, t/456. 336 
ct- Za^tita Dd diina i sejtana Iti \\wAt hiti od sejtana 5 ■ Cuvanje stijmaka od symnji'i'ih itvari ^- V;^ -*• Prcneserio je od Na'maiia ibn Besira, r^Jijaiiahu 'anhu, da je Poslanik, »nl- 
LdJihu ':ileihi v= :=Li<:ra, rekao: HaUl je jasan i haramjejasatt, izmedu njih 
su sumnjive stt/ari koje nepostiajt veMjui Ijttdi, pa ko se sacuva sa^ 
mnjimh stvari sacttpaoje svoju tjet-u i cast, a ko radi sumtijive sWa- 
ripast ce tt haram kao ptistir pored zabranjene njive koji samo ito 
nije uiaa u nja. Svaki vladar tjna si'oja sahrattjena podrucja, aAl- 
lahova zabraiijeaapodnwja su Njegove zabrane, U lijebi imajedan 
organ, akoje dobar dohvje cijeh tijeloi a ako nife, nije dobro cijeh 
tijeh. tojesrce.^' 

Preneseno je odVabise ibn Ma'beda, niiifjllihu 'anh«, da je rekao; Deioa 
sam Poskniku, salUSlshu '=]=i]ij vcidifm, J namjerom da ga pitam o spakom zlu 
i svakom dabru. Poslanik iiiiiiiihu '^Uihi vn tcLitm, mi je rekao: Pribli&t se, 
Vabise! Toliko sam mu se priblizio da su nam se koljena dotmla. Rekao 
tnije: Vabise, hodei U da ti kazetn Zidto si dosao? Rekao sum: Red mi, 
AlLheif Pcsknice. Rekao je: Dosao sipitati o p-ijehu i o dobrom djeht- 
Rekao sam: Da. Foiomjeskupio triprsta i kucniio me ugnidi rekavii: Va- 
bise, pitaj srce. Dobroje onopri cetnn su dtisa isrce sitdreni a grtjeh 
je ono sto unosi nemtr u srce i kopka te u dusipa inakar ti ^-udt rekH 
daje dozvoljeito, Munziri, rihim=huiL.!. je relmo da ga je prenio Ahmed, 
rahimibuJlah, dobrim laticem prcnosilaca.*'^' 

Rekao ]c Enes, fa^ijiikhu -anW, Poshmk, <nUnii^iiTj '^Lcjtu « Kll*m, je nasao 
hurmu naputu i rekao: Pojeo hibje da me nijestrah daje odzekata.*^^ 
A zekat je ina£e /abianjen Poslanlku, uiufbhu 'alejhi v« «il«n, i njegovoj ple- 
[netiiioj porodici. 

Prcneseno je od Hasana, Alijinog sina, Poslanikovog, «« Jiahu dcpki v= 
itVitm, iinuka. r-JiiaiLihu anht., da je rekao: Zapamtio sam Poslanikove, ^Mh- 
ku dfihi le wllera,, njecU Klotti $e sumnjivib stifori i drU se onoga u sto ne 
sutjijijas,^^^ Pienijeli sugaTlimizi i Darimi, rthinnSmmuliUh. lirmizi, Hhim*- 
huUih; je rel-cao: Hadisje pjerodostojan. 

'" Bithari mea' El-Fatk, 1/126; Miixlim mea'iei-hi Bn-Nevevi, 11/27- Ebu Davud, 
3/243; Tkmizi, 2/340; Nesai, 7/242; Ibn-Madfc, 2/1318, 
"I EhTerglb ve ei-ierhib. 4/27. 
»" Buhari mea 'Ei-Feth, 5iU. 
«* Tirmizi, Darimi, 2/245. 
lastita od diina i ^^jtana Sta Ijude ^titi od sejuna Prtncscno je od Aise, RJijaSkhu 'inJm, daje rekla: jS/if ;0fib; Httiin.iishiL'inhu.^/^ 

iw^£) sltigu koji muje davm dio dnevtte zaviide, Bbu Bekr, ^dbjnii^hu mku^Je iaj 
imetakkomtio u hhmnl Jednogdanslesluga miw donio iEbu Bekr, t^\\JiU. 
hu ■-,a\^M,je topojes. Siuga muje Uida rekfio: Ztmshitaje to? Ebu Bekr, ladjuiia. 
hu 'anhT.,/f rektio; Staje? R^kaoje: Prevario samjedtiog hi^eka u dzahihjjftu, 
gatao sam mu a nisam ztmo, Coijek me soda sreo ipkztie mi za m. Eto, m si 
pojeo. Ebti Bekr,r*A\'p\\xhu-'A'>wjesmvioprstu mm i sve pawaTio. f 6 ' Cuvanje stc>maka od haratrta svih vrsta 

Prenesetio je od Ebu Hureife, caLiijaLuim 'icih«, da je Poslanik, laiuLihu wirjEiis.* 
diem, rekao; Allah je dobnr iprhtm smtm dobro. Nttredhje tyerfUmrm 
isto sto iposianimtmj reka&je: O vjeroiyesnid,jedite Ujepu dozvoljenw 
hfiinu i rudke debm djela, Ja ztmvi stu vt r/idtteHreka^tJe; O ijemiei, 
jedite dozvoljetm hratm kojom smo vas opskfhilil P&wmje upomeftm co- 
vjekii kojije dugo puiovm, rdcapan, pn^av pnim rukeprema nebu i dmfi: 
J(i Rabhitjd Rabbi! Rekaoje: Kako ce viuse odazvatikadmujekrmui hu- 
roffif pice harean, odjeca hanati i objedovaoje haranimn?! 

Rjekao je Ebu Sc id el-Hudri) radSjalSiJiu'inhii: Rekao je Vjerovjesnilt, sa[- 
1lJ].lIiij 'Jtjiii leiLiLtui: Uct CE u Dzejinet ko bitdejeo halal ftraiiitf radio po 
sunnetu ipostedio drttge zla s njegove siratie^^''^ 

Preneseno jt od Ebu I'lurcfre, ndiiiiiahu 'nnhu. da jc rekao: Rekao jePo- 
slanik, uLLjiHabu "iiffhj vesfiifm: Tako jniorioga n cijojmcije moja ditsa, bo- 
Ije vatn uzeti konopac, otiii ii drpa, doriijeti ih na svojitn iedima i 
od toga se hraniti riegoprositi od IjudL Boije vatnjc itsta napuniti 
semljam jtego u njih staviti neito ^toje haratn. Munziri, mhimehuiinh je 
rekao da ga )e prenio Ahmedj nisJmehsilJjk s do brim kncem prenosikca.^'*^ 

Prenio )e Ebu Hiirejre, mdijniinhirnnhii. da je Posbnik, ^llitljhu altjhi le stl- 
lem, rekao; Do^i ie vrijetne kada Ijndi neie mariti da U uzittmju od 
iralaia iU irarama. Buharii, rahiiri^huEbh. '" Tirmizi, 4/7S, Hakim, 4/1.154. Hakim ga je ocijenio vjerodostojnim a s njim se 
^lozio i ZchLsbi. Ohojica su pugrije^ili jer jc hadis pncticiSEn od Ehu BiSra koii jc 
hadis prenio od Ebu Vaila a Ebu BiSr je nepoznat prenosilac prema ocjeri Ibn- 

Hadzera u djelu Et-Tskrib- Zhtjg njega jc Ttrmlzi hadis ocijenio slabim. Preuzeto 
r/. Albanijcvih opaski na djelo El-MiSkatv. I /63. 
'" Ei-Tergibii ve el-ferhifni, 4/2 1 . 338 I f I -.*—<■! .[• -f ^•; tS Zastita od diina i Sejtana lu Ijud^ stiti Qd ^ejtana 7 - Cuvanje stcimaka oti kon^tantne sitD^i 

Preneseno je od Ebu Hurejre, udJiiSLhu dnhu, da jc rekao: Poslanlki 
HdkJlahu 'sJ=jhJ •«=-.=ijcn,, je ugosm gosta kojije bio nevjemik. Naredio je da 
ie pomuze jsdna ovca i covjek je popm ive pomuzene mlijeko, potom 
je pGmuzcntt drug^ i covjck jc popio i to, potom treid pa je poplo i m, 
tako nedam ovaca, Ujutro je covjek primio islam. Posianik je naredio 
dd pomuzu jednti oveu i covjek je popio pamuzeno mlijeko, potom je 
naredio da $e pomuze druga ali nije mogao popiti do kraja. Poslanik, 
sallfflbku lUjhi; v=ieU?m, je tada vekno: Vjemik pije ujedtw crtjevo a ne- 
vjernik u sedam.^^^ 

RekaD je Poslanik, uihil^hu 'dejhiveiellem: l^erfttkjede ujedno crtjevo 
a nevjemik u sedam."^^ 

Preneseno jc od Mikdada Ibrt Madinlkrlba, miruikliu '.uihu, da Jc re- 
kao: Cuo sam Foslanika, saiUfUhu 'nlfjhi vc i<!il«n,, kadaje rekao: Smmakje naj- 
gora praznitut koja se napunu Covjekuje dovoljno tiekoUko zaloga- 
ja da prezivi a ako bai mora viiejesti ctnda neka irecina stotnaka 
btide za hrajiUf treiijia zapice i tre6iitaza dtsanje.'^''^ Zabiljezili su ga 
Ahmed i autori sunena. Tirmizi je rekao: Hadisje hasen sahik 

PoslanQt, Filkllihy iiUjhJ vs «Li=m, je rekao: Jedite, pijte i ttdjeijujete^ 
smn& nepretjerftjie t ne budite mtiisljetiL*^'^ 

Rekao je Tbn-Abbaj, mJiiuiiuiTu •■Mhm»iijedi sta hocel i obuci ka hoMivs 
dok te nez^esi dwje: rasipniJwo i oholost. Ovu prcdaju je zabil)e?,lo Bu- 
hari, raJiimcdmlUh, u svorii Sabilm iia pocedm poglavlja o odjeci. 

Rekao je Omef Ibn el-Hattab, nA\p\\i\iu.\nhu:Cuvajtese velikih stoma- 
ka, Veliki stomakje teret u toku zivota a tiakon srnrti neugedan mirii. 

Lukman, 'dtpiii seiam, je rekao svome s!nu; Sinko, kada napumsstofmk 
misao ie uspava, mudrost usuti a tijdo hide lijeno za ibadet. "' Musliin mea'Serhi eti-Nevevi, 14/25. 

'" Buhisri tnea' El-Fmh, 9I^Z<i-, MuxHm msa'Saiii an-Nevevi, 14/24. 

'" Bbu Davud, Tirmii'.i 4/5 1 0, Ibn-Madie, 2/ 1 1 J L Tirmizi je rekao; Hadwje ha- 

san sahiii. 

•"' >iesai, ibn-Madie, 2/1 192, ZabiljeSio ga je i Bul'tari im poietkii poglavljEi o 

odjcii kao prtdaju bi;:; lanea prenosilaca all izrazonn. koji ukaTiije na polvTdenosil. 

hadisa kod njega. 339 Zaitita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od iejtana W Rekao |e Ebu Sulejman ed-Dar^i, rati™thuii,h: Kose najede pogodi ga. 
kit nepoMffiosti: ne osjeti sLst ibadeta, iie moze pamtiti mudrosti, izgsi- 
bi bkgosfprema Ijtidinmjer hdje ^i( midi da m $vi slii, ibudet mu bude 

tezak, podlvljaJH mu itrOsd i dok -i^ermci kmze ah diamija on kruzi oka 
dunjaluckog smeca, 

Rekao ]e Nafi', raKimrh.iIkh: Nekl ^ovjekje donio nelto Ibn Omeru, ndi-^- 
jdJihu 'acikumij pdga on upikt: Stdjeto^ Rekao je: Ompomaze u varenju hra- 
Tie. Ibn Omen ndijiiiihu '.nhuma.jV rekao: Sta ie mi tofl Prode i nijesec danjt 
aja s€ tie najedern. 

Rekao je Muhajiimed ibn Vasi', r.himcl:,=lliih: ^ mahjede rammije i 
urasumi druge, odkti se i bud^ blag Obilna hana ometa covjeka u mno^ 
go iemu ho ielL 

Rcloo je Ubcjde eJ-Havas> rahimehuiu,: U.sitoitije tvoja smrt d $iiiu- 
vanje ugbidomnju, Kadn ne najedd bitdd teiak, spavtd, neprijatelj te sj- 
vlaJa i imvali mt tebe, 

Rckao je Atiir ibn Kajs, rahinKhuJlih: Cuvajte se debljine, ona srte cini 
grubim. 

Rekao jt Hasan, nliJmchuUih: hkusenje vasegoca Adema biloje ujehi i 
ujeluje i vase hkusenje do Sudnjega da Ma. 

Neko je rekao: Ako Mf manje ipamti i biti zdrat/iji onda manjejedi. 

Rekao je Bisr, rahitfiehuJlnJi: Covjekse ne bi trebm zad^ai/ati ni halakm 
jer sitost haiabm c'e ga odvesti u bar-am. A da ne govorimo o dtosti ham- 
mom. 

Rfikao je Ibrahim ibn Ediiem. «him=kuiSnh: Kb stavi pod kontrolu ivoj 
siomak sacuvat ce vjeru I ko se sazdrzi na gladi dobit ce Hjepo ponaianje. 
Grijehje dakko odgladnog a biizu sitom. Sitost umndjuje srce t uzrokuje 
radost, nebrigu i smijek 

Preneseno je daje lb J is, AlUh ^ proUs,., rekao Jahjau. iJ=|ki.dam: Ponekad 
se najedespa ti namaz ucinimo teskim. Jahja je rekao: Zapjetujem se Ai- 
iahu dase vik nem rmjestL fblis jc, AJSaiig? pinklco, rekao: Tja ie zavjettijetn 
AUahu da nikada vise- necu posavjetovati mushmana. 

Rel<ao je Safija, rnhimdiuiLh; Sltest optereti tijeh, otupi ostroumnost, do- 
nosi san i coi^eka sprjeiava od ibadeta. 3^0 ZaltJta od diina i ^ejtana Sta Ijude strti od iejtana • I Ukratko, sitog covjeka savkda sejtun J sprijeci ga od svakog dobra 
i svako zio mu uljepsa. A, we to Allah, subhaiieliu ve ce'ala je spojio u 
jednom ajecu: 

Jedite ipijte, alt ne pre^ert^te/^^ 

Devetnaesti stit - cuvanje spolnog organa 

Prcncseno jc od Sehla ibn Sa'da, rt<d]jj]!ahu Vnliu, daje rekao: Rekm je 
Alla}jmi Poslanik ^iHallahu ^\t]\A v* ^dbm: Ab mi garatititje tistotit svagaje- 
zika i sv&ga spolnog organa ja niu garantujetn Diennet. Buhaii, nj- 

hiiiicEiLiJ]n.h . i^l '^ I - fuvanp spolnog ofg^m od bluda 

Preneseno it od Ebu Hurejne, KwiijaiSihii 'anKu, da je Posianik, MllallnJiu akj. 
Ki™ sdifm, rekao: Dok Bni hind bUtdnih nije vjernikf dok krade kra- 
dljtPac nije vjernik i dokpije nlhohol osoba kojapije nije vjermk,^^' 

Preneseno je od Abdullaha ibn Zejda, jiudiinJiihu iiiihu, da je rekao; Cuo 
sam Posknikii, i^niuii^ihu ':.L<:jks n: ilJEms, Icada jc rekao: Jadnt Araph jadni 
Arapi! Najvise se za vas bojhn bluda i skrivene strasti,^-- Muiiziri, 

rnhimfhuilah, je rckao da ga je prenio Tabenmi, Fihtmehullah, vjerodostojnim 
lancem preitosilaca.*'^ 

Preneseno je od Hbu Hurejre, ndijiUaKu 'anKu, daje Poslanik, siLLaHjim aJeh 
kUeKtltm. rekao; Strojicom Allah neie razgovarati na Sudnjetn dantt, 
neie tb ocistiti^ nece ib nipogledati i bolnom kasktiotn c'e ih kazniti, 
oni sui smrac blttdnikt vladar koji la£e i obeli sirotmilj/''^ 

Rekao je Ibn-Mcsud, mdiiillsh" 'nnhu; IJpitao sam Podanika, snilaiUliTj 
y=jiiivE.c:Lic=ii: Stajen^jtteiHgrijehkodAllaba^Kekzo je: SmatratiAl- '" Biihari men 'El-Feth, 1 0/30; MitsUff} mea'Serhs en-NevevK 2/4 1 , 

'" Albani gaje ocijenio vjcnodosLojmm u svpme <i]^\\i Es-Sahiha, hadis br. 558, 

"» Et-Tei'gibi!Yeet'ie.rhsbiiAI^99. ' ■ . ' '-j 

"' Muslim, 2/1 15 iNesai. Zaitita td diina j sejtana Sta Ijjde Ititl ad lejtana P lahu nekaga ili neSto ravjtiin a On testvorio, Rekio iam; Toje ifj;ti- 
nu vdikigrijeh, a p&i:0mi' Ki^i.^iO jc: Ubitisvoje dijete zbog straha da 
cejesti s tobom, Rekao sam: A potom? Rekao je: Da Sinis blud sa. 
kotnSijinotn sitprugom.^^'' 

Preneseno je od Bunejde, x:idijnJ!nJiu inhu. da je Poslanik, sslSnIkhu 'atjhi Me 
,4elleni, rcido: Suetoj/ / zabranjenost zetia jnttdiahida zaone koji iiisu 
u borbije kao svetost t zabranjeriost njihoifih niajki, Kb god ne ode 
It borbu i mtmie brmuti 6 parodici jmidsabida iprevari ga stat ce 
pred njega na Sudnjein dan it i tizet ce dobrtb djela koliko hoce dak 
se ne zadotioljL U drugoin rivjijetu stoji: Mhlite U da i!e mu ostapiti 
neho dohrih djela,^''^' 

2 - tuvanje spolnog arg;3iia od htunojeksuafirma 

Preneseno je od D?,abiT-a, ndijiJiihu "^niiu, da je Poslanik, «tllafl7ihu "nltflii va 
jtUera, rekao: NajviSe strahujem sa svoj tcmtnei od djela koje su Bnili 
pripadnici Lutovog naroda,"''^ Zabiljezili su ga Tirmi^ai, Tbn-Madze i 
Haldm, nhiDfithiinauibh. TiriiiJii, tTihimfhullik, jc rckao: Hadisje huaen gurib. 

Preneseno ]z od Muharameda ibn el-Munkedira, iaitJm=M!iih, da je 
Ha] id ibn cl-Velid, raiiimdbuibi., u pismu obavijestio Ebu Befe^, ^dijilhhu 
inhn, da je u nckom mjestu iiasao tnuskarca koji inia snosaj kao knc. 
Ebu Beltr, radijniiihLiariku, jc zbog TOga sal<upio ashabe, niedii iijiina je bio 
i -Mija ibn EbiTaiib, ^^Ji.iaiL,ii,u '^n\^^ \ rekao je: Taj^jeh nije radio tnjedan 
tiarod osim jednogii i sazfmli ste sfaje Allah, a?^^ vf feiit, s njitna uradis. 
Smatram da ga treba spaliu. N a tome su slozNi svi asliabi i Ebii Bekr, 
ni^ikbu 'anh", jc narcdlo da ga spali- Rekao je Munziri, rihiirtchJinh, da su 
tu predaju zabiljeiiJi Ibn Ebi ed-Dunja i Bejhelci, nhimcUniuLUi, dobrim 
laiicem prenosilaca,*-''' 

Rekao je Omcr. radiiiibhn \nh^i Rekao je Poxlanik inMhhu ^riki vt i^iicm: 
Stidite se, aAUalt se nestidi istine, Nemojte imuti sa zetuatta analni "^ Buhars mea 'El-Faifi, R.' [ 63; Muslim mta 'serhi en-JVevevi, Z/SO, 

"'* Mmlim meti 'serhi en-Nevevi, 1 J/41 ; Ebu Daviid, 4/8; Nesai, 6/5 1 , 

"' Tsrml;!], 3/% Ibn Madie, 2/856. Tirmiitl ga je qcijenio dobrim a u ocjeai st: 2^ 

nJLiii poveo^AJbafli u svam djelu Salt ihu etTirm.izi 2/7 tt, 

'" Ef-Tergibitvefit'ierhsbii. 4/325, Ml 


Mm od dzina i !ejtara Sta Ijude stiti od sejtana ^ odnosJ^^'' Munziri, TihbmehdUh je rekao da ga )e prenio Ebu Jala, iihimthulUh 
sa do brim lanceni prenosilaca."''* 

RekaojeAli ibnXalk, nKiijiUiliu'anhu; Cuo sam Paslanika, ™Lbi,uhii"alf;jhiv= 
rell*m, k^d J€ Ttkao: Afe opcite sa suprtigama u aitaini otver, Allah se 
nestidi istine.*'^ Zablljezili su g;i Ahmed iTirmizU rahimtiuimuibh. Tirmi- 

7i, 7:.iiii.iL-huUjh gaje odjenio dobrim. 

] ' Huvinje spoinag or^ana od opcenja sa Jivotinjom 

Preiieseiio je da je Poslaiiik, aUiihhu slejbU'c ieiii-m, rekao; Cetiri shttpiite 
tjudiosvtmu uAUahmcjsrdxbia omrknu uAUahovomgnjevtu Rckao 
sam: Ko m oni Ailakw PasLmrc? Rekao je: Mtiskarci koji se poistovjecti' 
ju sii Aenartuiy zene koje se poistotyeditju sa midkardmOi oni kojispolr 
no opce sa. sivotinjajna i ttaiikard kttji itnaju odnos sa jnit^karchna. 
Prenljeli su gaTaberaiii i Bejheki, mhimehi^muiLh, larac pretiosiiaca. jc slab. 

Zabiljezio je Hakim, rJiimfhuSUh od Ebu Hurejre, raJjiili»hti Wui, da je Po- 
sjanik, siUaiUJ™ jUihivewiicr,, lekao: Prokktje otn^ ko roM oiio stoje radio 
hutovnarodiprokktjeotiajhospohoopcisaziv&tinjom. Hakim, ni^mi,^ 
huJLi, je rekao: LufUiC preisoiiiacap i^erodosiojaTL Ja lci?£tn da je lanac preno- 
siJaca slab jcr je lo predaja koju je prenio Harun ibn Hanjn et-Tejmi, r^hifflc- 
huiJsh. O njcmu je Ibn-l^adier, Hhlin^huUsh nekao u svoni djelu Et-Tekdlf^^ da 
je slab prenosilac, Taberani. iahim<;h«l!=ii je ovaj hadis prenio i drugim laiicem 
prervosikca aJi je slabiji od owg jer se u njeniLi nalaii Muharrir Harurtov, 
r=huwchuilih, brat koji je slabiji od njega. Za njcga je Tbn-Hadzer, nh,imc!i--u[iJi re- 
kao u Et-Tekiihu: Odbacili su gn - memtk^^- Neinoj da te zavara sto je Tir- ■ 
mizi, whimehulhh Muliarnrove hadise ocijenio dobrim, jerTirmhi, rahsrri.^!>LJUli, 
kao sto je poznato, olahko otjcnjiije liadise dobrim, 

Uprkos slabosti navedenUi hadisa svi se slaiu da je to zabranjeno ii 
dokai je i opce znaccnje ajeta; "^ Rekao je Hejsl™! si El-Medzmsa \ 4/298: Prenosioci iipfedisji EM Ja 'le su la- 
stupljeni u Sahshu oslm Ja 'k ihrs cl-Jemarta a onjepoiizdaii. 

•" ES'Tsrgibtt ve eJ-ferhihu, 4/32^, 
"' Ahmed,Tirmixi,2,GI6, 
"= Tckrihii cUehnb. 2/313- 
'" 'Mnbues-teiizih,2m\. 
Hind dlina i lejtana m Ijjde lt\(\ od ^^jtana IkejistidTta rnfesta st/oja cuvnjtt, osfm od &^ut svejih ili otiih 
koje su uposfedif njihoPit orti doista, prijek&r ne zasktzaju a 
oni koji i pored toga itesto tras^ om u zht mstthnpre^en^u,^^ 

Preneseiio je od Tbn Abbasa, raJt|iLi=,EiLi inhvmn, dii ]c PosJanikj loJiiiiihu 
'ul4hrv=3dlFm, fel<ao; Ubijte onoga koji spohto op^ sa zivotinjattit abij- 
te i MvoHnju.^*^ 4 - Cuyanfe jpolndg ofgana od opctnja 
sa supnjgom u periodu menstruadje 

Preneseno je od Ebu Hurejre, nJij^ii^hn imhu, da je Poslanik, ^llILII^Iiu :.i=j- 
hf-fewJIem, rckiio: Ko optisa sitprHgom uperiodu metistruacije iU mml- 
no, ili poyjeruje gatarttt porekaoje ono koje objavljeno Mtthamme- 
du. Zabiljeaili su ga Ahmed i ai,n:ori cetirt sanenii, j^LmtliumtiUiiii. Albaiii, 
.mliimiMIih ga je odjcnio vjerodoscojntm."'^ I S ■ Cuvatije ipolnog organ a od leibejstva i lamoiadovofjaivanja Lezbejscvo Jc snosaj izmedu zena, I tevbejstvo i saniozadovoljava- 
nje su Kabranjcni po konsenziisvi. Ucenjaci kao dokaz uziniaju opit 
ziiacenje ajeta: 

Ikojistidmt mjesta avoja ctiPajnJ^' 

Ukratko, mu;>iimart je duian cuvati svoj spciini organ od svega 
5to mu je zabrarijeno jef mnogi grijcsi sejtanu omogucavaju da £ovje- 
ka savlada. I '" E!-Mii'aunufj, 5-7. 

'" Albani je hadis ocijenio vjerodostojium u svojim djeHma frvau el-galHh 8/1 3 ■ Safiih llw MaUsc, 2/83. 
"' Adabu e:-zifqf. str, 15, 
"' El-Ma 'mmun. 5. 344 I Zastita od diina \ sejtara ItA Ijude ^titi od sejtana Dvadeseti stit - cuvanje ruku I - fuvanje ruku od iejtansltih spletkarenja 

Prenescno jc od Ebu Hurejre, ndi|a!La!iii 'iiJiu, dijc Poslanik, jalinllnhu '^Uj- 
h] vtieiitm, rekao: Ne upirite oruije it svoga bratajer ne zftate, mo£da 
sejtunponese njegovu ^-ukupapadne ft dzehentietttsku provalljiiJ^^ 

Takoder jc od n jega pneneseno da )e rekao: Hekaoje Ebul-Kasim, aiiniininu 
Aihi vc icSicm: Ka nperi ortdje ti nioga hrnta tneleci gaproklinJMSve dokga 
ne vklonif pa makar se radUo c njegovom bratiipo octt i nu^ci.^^'^ 

1 - Cuvanje ruku ad ubistva drugog muilimana Preneseno je od Etu Bekreta, RiiijiiLhu 'anSsu, da je Poslanili, r:ill3ilbhu 'M- 
hi yc M^Licrn, rekao: Kada se dva mttsUmnjui sitkobe sab^ama i uhica i 
nbijeiti ce it Dzehennem. Ndko je rekao: Shvata7na sibog iegti uhica 
aUsasio H&y«ii? Rekao jc: OnjeieUo itbiti onog dntgog.*'"^ 

Abdullah ibn Mes'ud, tMiijaiiuhu juiiu, je prcnio od Poslanlka, nibiijhLi 
"aJejiit vc seUjcm, da jc fckao: Psovatt mttsHmatiitje gHjeh a hi^ritt se protiv 
njegaje jiejtferstva,"^^ ] - Cuvanjs ruku od safnoubistva Prenio je Ebu HurcJTe, rsdnrjlbhu '^nhu, da je Poslanik. 4aLlilJahuMejhu=«|. 
Lliii, rekao: Eb se ubije skokom sa hrda vjecno ce se, zanvijek, u Dse- 
hennetnu ubijati skakanjem sa brdti. Ko se itbije atrovottt, u ntci ce 
vjecno, zauvijek, inutti otrov i ubijati se njitne. Ko se itbije zelje- 
ztiim orudem to orttd^ ce mu biti u ntci i ubadat ie se njune it sto- 
mal vjecno, zauvijeh u dicheimejtiskoj vatri*"- ■" Buhari, Miisiifn mea 'sefhi pn-Ne^fevU WIVO, 

"' Muslim mea ' serhi en-Ni^vevi, 16/1 69 . 

"* Stiiiari mea ' Ei'Felk, 1/85; Afc//w) >f!ea',s0rhien-?^iivtivi\, lS/10. 

^" Bithuri fnea 'El-Feth, i / 1 1 0; Muslim mea 'sdfhi en-Neve\'i.; 2/53, 

**^ Buhari mea 'E!-Feth, 10/247; Muslim mea 'serhi en-Nev^, 2/ 1 1 S. 345 Zastita od dzina i sejtana 5ta Ijudi stiti ad sejtafia 4 - Cuv^j^ ruku ad rukovanja la knama koJE ni^u tialal I 

II Znaj, bratc musltmanu, nije dozvoljeno rukovati sc sa Jertama s ko- 
]j'm &v]ek nije u briicnoj ill rodbinskoj vezi. Zabrana se odnosi I iia pri- 
vremeno /^branjene zene. 

Preiiesena je od Makila ibn Jesara, udiiiillihu '*(ihu, da je Poslanik, al- 
iiiiiiiu 'iirjiiti vif iciifi^i, I'fkao: Bolje vatnje biti uhodeni u glavn ie^eznom 
iglotn nego dodiifiitti £enu koja vam nije hahtL Prcnijeli su ga Tabe- 
rani, Bejheki i Er-Ravejani, iT,h[m=h«inul]sh. Albani, i»tiLiJi=hullsh je rekaot La- 
nac prmosikca^e dobar. 

Rukovanje sa zabranjenim zenama vecina. uccnjaka ictiri mczhcba 

i drugi smatraju zabran)cnim.°''^ 

Hanefijski mezheb: 

Autot djela Ed-Durru ei-muhruru je rekao: Nije dozvaljeno doi^^- 
vati Uce i sake zena mukdr ne bila opasnosti od strasti. 

Malikijski mtzheb: 

Rekao je sejh Alimed ibn Mubammed ibn Ahmed ed-Deidir, «kim«- 
tmilik: Nije dozvoljeno rukovad sc sa zeTmm nutk^r bilu stara. 

Safipki m^zheb: 

Rekao je Ebu Zura*, n.him=huihii: Zabranje^ioje dadirivdH ienesTranki- 
nje. Isio 10 sii rekii imanii Nevevi i Ibn-Hadiefj nhimchumdiLa]). 

Hdnbelijski mesheb: 

Rcl<ao jc Mubammed ibn Abdullah ibn Mi bran, rAimehJUk: Upitan 

je imam Ahmed, nhimehuih^. o rukomnjti sa zenompaje rekao: Nije dozva- 
ljeno. Bio je veonia strog u vezi s tim. Upitno sam gd: Moke li se rukovati 

preko odjece? Rekao je: Ne. 

Rekao je sejh Mubammed Sultan el-Ma'sLimi, rahimehuUah: Rukovanje 
sa zenama strankinjama nije dozvoljeno bez obzira hik sa strascu ili ne, 
bila stara ili mlada iena. i ™ U vezi sttm vidi knjigu Sejha Muhamnieda ibo Ahmeda el-Mukaddima Ediile- 
(ti lehrimi d-mu,sqfeha, Ail ah neka ga iiuva. 346 
^ I 'f 4^, Zaitita 0(j dzina i sejtana ita Ijude tm od sejtana To su fetve ucerijaka iz n'^ cetiri mczhcba, AUah im se smilovao, i 
to je JstJiia po lom piranju, Ko skrcnc s toga ur^udio je to po svojim stia.- 
^cima a ne po Allah ovoj, azin vedicllc, upud, 

Nehe surnnje i nejo^no^e; 

Neki Ijudi kaiu: /j jf rukujetrt sa iefiamn bez ikakve strati i bez ks'ih 
tuimjera, da li je te zabrunjeno? Od%Qyor, Da, zabranjeno je, jer se bezgii- 
je^ni, ^ista i bogoboja^na srot nlje rukjovao sa ienania. Rekla je Aisa, ndi- 
iiUihu ■inhi: NikadaFosknik, Mlb*Llpihv'ftl=jhi«.dkmj mjedodimuo ruku zeiie koju 
nije po^edovao. (To jest s kojom nije imao dozvoljeiie bracne odnose.) 

Drug! pii:a)u; Jazmtm ddje rukovanje m. zemiTiiit zabranjeno, ali me 
stid, napHmjer, odbiti rodicu kadd pruzi mku^ Da lije to nuzda? Odgo- 
vor: To nije Serijatoii:i dozvoljena nuida jer su zene piuiile s%'ojf nikc 
da stave svoju rubu na PosSanlkowi, aiuiLahu'iiephiiwsdiem. prilikom davanja 
prisege ali je on to odbio i lekao: Jii se tie ruktijem sa zejiama*'^^ Za- 
biljezilt su gaTirmizI, Nesai i MaJik, fahitMiiumiJtah. Tirmizi, nhmiehuiUh, je 
rekao: Hadis je hassn sahik 

Neki kazu: Prsfieserioje od Omsnt, radLjaJbiiu 'anhu. da se rukovao sakenama 
prilikom ddiMf^a prisege. Odgovor: Tu pnedaju je zabiljezio Taberanis rahimr- 
iiaJiak i lanajc prenosikca je veoma slab tc nf moie posluziti ]<ao dokai. 

Ukiatko, muslimanu nije dozvoljcno rukovati se sa bilo kojom zeiioin 
strankinjom. A strankinjom se smatra svaka zena s kojom se moze ozeniti. 

S - Cuv^nje rul<u musbrca od nDsenj.^ zlatl 

Preneseno je od Ibn-Abbasa, ladijdJihu 'anhuma* da je Poslanik, sall^iUhtx 
'dcihi resd'em, vldjo na rucl nekog dovjeka zlatni prsten pa gaje strgao i ba- 
de. Nakon toga je rekao: Neki od vas itzimaju zeravice istavljaju th 
tut rukit. Neko je rekao torn covjekii nakon Poslanikovog, wllaNahu'pi.leihi »* 
leUeni, odlaska: Uzjni prsten, okoristi ie njims. Rekao je: Ne^ tako mi Alia- 
bu, n£cu ga uzeti jer gaje Poslanik, iiLiiUahu "deihi vc Kllcm, bacio. *" Tirmizi, 1/77; Nesai, 7/149; Malik, 2/983. Alhani ga jt ocijenio vjerodostojnim 
L svome djelu Es-Suhiha hndis hr. 529, 347 
od imz I sejtana Ita. Ijude stiti od lejtana h - Cuvanje ruku od kockanja, 

* 

Prenes^jio )e od Burcjde, rudii^Hnhu 'anbu, da je Postanik, saJJiliahu al^jhiv? 
Bdlem, rekao: Ko igra koche kao daje unutcio ruke u svinjsktt krv.^''^ 

Prciieseno je odEbu Musaa el-FiaVija, BiiijjJdsu aniiu, da jc Posianik, ^AU- 
JaJig iWjhi VI siiLirt, rckao: Kose kocka Ttepoh>ranjeASahu iNje^owtrn Posh- 
niht,^"^'' Prenijeli su ga Malik, Ebu Davud i Ibn-Madze, RiimishumiiUah. 

U principu, muiUman je diiz^n svoje tijelo cuvati od svih grijeha i 
malib ii velikih. U slucaju da ga navede sejtan da po^ini neki grijeb du- 
zan je pokajati se sto prije. Dvadeset i prvj stit - zaltita kuce I ' ipominjanje Allaha pri ulasku u bai 

Preneseno ie"'^ od Ebu Malika el-Oa'iija, wdiiaikhu <iinKu, da je Posla- 
nik, saJidiihu 'defhi ve sdltm. rckio; /W tdasku u kttcu recite: AUahmnme 
inni es'ehtke hajra-l-mevUdiy ve hajra-l-7/iehraJz! Bismillahi veled- 
ina, ve bismilhUfi hareMna, ve ^ah Rabbhui tettekkelita, Alkliu moj^ 
mo/im te za. dobra ulaska i dobre izMtika! S Alldbovim imenom ulazimo, 
sAUabovim menoni izlazimo i nd mseg Gospodit,ra le oslmjamo. Potom 
tiazovite selam uku^anima.'^.* i ■' 

2 ■ Naiivanje selartia ukucanima I Rekao je*** Nevcvi, nhimftiwlbh: P(>yijmp feci bUmillahi, sto viiespo- 
minjMi Alkba, j^zl- -k ditik / nazvati selam pri ulasku u kucu svejedno bih 
u npj Ijudi Ui ne. Rekaoje UzvUeni; *" Muslim mea Serhi en-Nei'evi, 15/15, 

*" Malik, 2/958; Ebu Davud, 4/2«5; Ibn Madie, 2/S23E, 

'" Ebu Dji\Tid, 4/325. Albatii je u svom djeJu Tefiridzit sl-keHinefi eHujjibe ocije- 

nio lanac preiiosilac:i ovog hEndi&a pouzdanim. 

'" Albani je ii svom djcia Tchridzu cl-keliiiied et-ta^ibe, op. br 43 ocijciiio Satiac 

prenosJIaca ovog hadisa pauzdanini, 

'" El-Ezkar. Vh 348 
Mtita od dzina i kjtan^ Iti Ijjde stiti od lejtana .^ - j4 kadwlazite it ku^e, vi ukucane pozdravite pozdravata od 
AUaha propisaniiti, btngoslov^etiiin i UjepimJ^ 

Preneseno je nd Knesa, MiiijsiiLjiiu,'ajihu, da rnu je Poslanik, saiLiStjhu'iifjhi v« 
Klltm, rekao; Sinkot kada tides svojojporodicinfizoviimselar/i! Bit ^£ 
blagoshv i tebii tvojoj porodiciP^^ Tirmizi, RhimchuJiaJi i rekao je: /:^if 
jf dohar vjerodostojan i prenesen putem jednog lancd prenosiLica. 

Preneseno je od Ebu Umame el-BahllJja, pJipUai.Li'tnhu, da je AUahovPo- 
slaniU, silUllJiu '^Hhi vc jcittm, nekao: Tr&ficit su pod AJhdjovom, azz£ ve diel- 
le, zaidtmn, Oin^ff ko izade « borhu jia AUafjovotni azs£ ve dseik, putu. 
Onje pod Alia ftoiiotH, azze ve dselh, zastitom sve dok ga ne tismrtipa 
uvede u Dsetaiet ili ga vrati s riagradom ^juje dobia i ratnimplije- 
rtom. Drugije otiaj ko ode u dsoinipu Oftjepodzaslitom UistfihnogAlr 
hdm sve dakga tie usmrtipa uvede u DS^tttett iEgit tfrati s jiap'odam 
kcjuje doMe ipUjetimn. itreiije onajfmpri idasku u kithi ti^zo^e se- 
lam. On je pod AUidjovoiti, subhanehu ve tei^la, zastitonL^- Reliao je 
Nevevi, i^iiiniJiuEUi: Izrazuhadisu datmn '/daAHahzfr^ei sahibu-d-datnan 
- muij komeje d^t damoji. Daman je cuva^ije fiecega. Stoga, znAcmp hadm 
gUsidnjepodAlMrovomzi^titom, A\Uh,=^f=^ii\'^, go.cuva^'^^ Biti pod Allaho- 
vom, aac ve djtiic, zastitiom i cuvanjem je iiajljepsi dio ovc nagrade. I - Spominjanjs All aha, iih iti d|dt, pri }eh i pi^i 

Preneseiio je od Dzabira, Hasiiiilbhi. >nhu, da je rekao: Cuo sum Alkho- 
vog Po-sktiika, ^ibibhu Jejhi ve sfllcmj, kodil je rekao: Ako iovjekpri ulasku 
u ku^i iprijejela spotnene Aliaha §(yM,n kuze (drugim scjtanima): 
Nema vam tu ni kotiaka jii veiere. Ako pri ulasku it kiuht ne spome- 
tteAlIaha sejtau kase: Na^^U ste kotmk. Ako niprijejeta ne spomerie 
AUaba s^tan kasei Nidti ste i kofiak i veceruJ"'^ 

Vidis Ji, moj brate, kako sporainjaiije All aha, aizeKclJsUe, cjera sejtana 

" En-Nur, fil. 

■*' TirtnizL, 4/161, Ocijenioje dajc yjcrodDStojaji, 

™ Rekao jeM eve vi u svom djciu El-Ezkan str. 20: Premo gaje Bhu Davud Lanac 

pretsmiiaca jc clohar. 

*» Ei^Ezkar, 2. 

*" Mtttlitn mea 'serhi sn-Nevevt\ 1 1/ 1 90, 349 
Zastlta od diina i sejtana it3i Ijude Ititi od iejtana iz kuce! Spnecava ga da jede, pije i spava s tobom. Vidis Ji kako nemar 
prema. spominjanjii Allaha, azc w ditiJc, daje kjtanii veliku priliku, jer 
cada nade kod [ebe kon£(Ci5tc. I ne samo konaciste nego i hranq i pice, 
i ne saniQ za sebe nego i za svoju diuiiiiu bracii sejrimc. Potom se i.rdo- 
mace u kuci i naiiuio/e. Brate niuslimanu, ne budi ncmaran i spominji 
AlJaha, asac ve Jitiir, jct to jc cvtsto uze I ispravtia upara. 

1 - mtv ticenje Kur'ana u ku8 

Kur an kucu t\n\ prijatnom, cisri je i ijera kjtane iz nje: Preneseno 
je od Ebu Musaa el-EsaiVija, ndiiLiiiihu '=nhu, da je Vjerovjesnik, .iikibhi, 'M- 
htveieiiem, rekao: Vjernik koji -net Kurgan je kaf> citron, Ujepo mirUe i 
lijepogje okma. Vjernik koji ne uci Hur'aiije kao burrnA, ne miri^e 
alije sLitka. Mtmafik koji uci Kur'anje kao bosi^ak, mirise iijepo 
aHjegorak. Munajik koji ne uci fGir'anje kao gorka tikvicOt ne mi- 
rise i garka je.P'-'^ 

Osim toga, meleci se pribJiiavaju kuci u kojoj se skruseao uci 
Kur'an. Preneseno Je od Ebu Seida el-Hudrija, rjdij^tlihLi 'mhu, da je 
Usejd ibn Hudajf, rjaifJIithu '*nhu, jedne noci uilo Kur'an u ostavi za 
hurme. Odjednom, njegov konj se uznemiri, Nastavio je uciti, konj 
se opct uznemiri. Ponovo je nastavio uciri i konj sc opet uznemi- 
ri. Uscjd, rjJLjJi^iiu 'jnha, je rekao: Pobojao idm ^e du ce staii nn jabiju!''^^ 
OtisUQ sam da vidim staje s konjem i ugledao sam neko popia obhiku 
iznaJ ivoje gliive. no. njemu je smjetlilo ne$m poput svjetiljkL Uzdizdlo 
se ptsma. nehu i izgtibio sam ga iz vidika. Rana sam otifao Ailahomtn 
Postaniku i rekao: Allnhov P&siantce., sinoc dok sum uiio Kur'an u svo- 
joj ostavi za hurme konja mi Je nesto uzncmirllo. Poslanik, salijiiiin. -.iL-ih; 
vf sellem. jc Tckao: Trebutf si tiostavitis ucettjem, Hndajrov sine, Re- 
kao je: Ucio sam alt sc konj opet uznetnirio. PosJanik, sallailihu iftfhi v* iti- 
lem, je rekao: Trebao si nastaviti s u^enjetttt Hndajrov sine. Rekao 
je: Ucio sam aii sc opet uznemirio. Poslanik, i^iwialvii'ilejhLVd jtiiij-ji, je po- 
novo rekao: Trebao si nastaviti s ucenjem, ffudajr&v sine. Rekao 
je: Prekimw sam ucenje jer je Jahija bio blizu konja i pobojao sam se da 
ga fie zgazL Ugledao sam neho popttt obiaka iznad sMOJe glave, mt nje- * Bufian mca ' E!-Feth, 9/66; Muslim ifiea'.fiei'hi tff-MeWi»f, 6/83, 

** Jahija je Uscjdov sin. «i 
ZaStita od diina i sejtana Sta fjude stiti od sejtana mu je svijedilo neUo popitt'^'M^Mruzdizaio se prenta nebu i izguhio 
samga iz vidika. Poslanik, !jJl.jJhhu'n[f[hi vc j,:ii.tm, |c rei<ao: To su mehci 
sluSati tvoje ucenje. Da si nastavio uiitif ujuti-o hi ih Ijiidi vidje- 
li, n^^ hi se ad njih skj'ivaliJ'^^ 

Rekao je Ibn-Mesud, rsdij^iuhu -anhi^; Ucitesuru El-Bekarejer ^ejian fie 
ulazi u kucu u kejoj fe uci sura El-Bektire™ 

Nu'man ibn Besir, raaij^JUliu Vn-bn, |e rekao: Vjerovjeinik, jL.iLLi=inLi'airjh.i 
vc iLiiein, j'f rekaQ'- Allah je napisao kfijigw dvije hiljade godina prije 
stvaranjfi nebesa iZemlje, Iz te htjige objavipje dva zadjija aje- 
m $ kojiinnje zavrHo suru El-Bekm-e, U kojoj se kuci hudu ucUi 
tri nocizaredmn u nju nece u/^i Jejtan,''^'' Prenio ga jeTirtnizi, r^- 
him*])ii]iah i reicao da je slab, Prenijeli su ga i Hakim, Nesai i Ibn^Hii- 
bban, -^kirnriiumuibij a glasi; U kojoj se kuci pro ttce sejtati ne prilazi 
tri tioci. S ' Mepuicanje sejtancvog gla^a u kuci Rekao je Uzvisenk 

/ zavedi koga tnosss od njih svojim glasoTti/"^ 

Mudiahid, rahimchuiiih, jc Tckao: Sgrattoi/ glas je pjci/na. 

Sejtan kada poiove it neke ktice oko njega sc okiipe njcgove vojske 
i on da prave nered u kuci, do nose razdor i ncsuglasicts unosc mrinju i 
nfpodnosljivost. ^Vko sc u kudi cesto iiijc pjcsma sejtani st: udomrice i 
raduju. Bratc musMmanu, uldoni pjcsmc iz svojtf ku6c, ifvejedno bile na 
cadiju, [cleviziji ili na necemu drugom. '^^ Biikari mea ' El-Feth, 9/63, Buhjirl ju nvu prcdaju zabiljcjio bei iantia pfciiosi- 

laca sa Izrazom koji je potvndan. Muslim mca 'sei-hi en-Nevevi, 6/82, GitLrani tekst 

hadisaje Musliniov tekst. 

"^ Darimi, 2/447, 

'" Tiftnizi, 4/235, Albani ga je ocijenio vjerodostojnitn u djelu Suhih sunani 

Tirt}S!~L 3/4, 

'" Ei'isra. 64, M: Zaitita cd dzina i sejtana 5 la Ijude stiti od sejtana 6 - Izbacivanje zvona iz kuii I ;Prenescno je od Ebu Hurejre, tadiiiiiaiiu'inhLi, da je Vjerovjesnik, silkfla- 
hu 'atejfiUe srilnn, lekao: Ztfotioje seftiitiov/jjrula,''^' 

Preneseno jc od Omera, jiudijiJiihu 'inhurrui, da je rekao: Cuo sam Fb- 
slanikai uMitka 'de^hi vtifijfiii, kadaje rekito: UzsvakQ zvon4> itna s^ftan.^-^ 
Zabiljeiio ga je Ebu, Davud, rjiiiB^thuikh. Lajiac prenosilaca je slab. 

Od Ebu Hurejre, r^iJjinl'jhu '.innu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sjI- 
blLhu ■i|sjh!v=iciicm, rekao: Meleci tiisu n drttstt*u onih s kojimajepas ill 
ivmju zvmiQ^^^^ Meleci su All^ova, hk wt dKiie, vojska i u scalnoin su 
ram sa sejcanovom vojskom. Kada Ijudc napusti AJIahova, ^^^ it dfclls, 

vojska savlada ih sejtanovii vojska. 

Aisa, ndijajiahH'anha, Jc rel<la: Ciilnsam Poslitmka, iiUaUahu 'aJtiiuveidkifl, da 
je rekas: Meleci ne uiaze u ktt^t u k&jojje sf enw.-"^ Prenio ga je Ebu 
Davud, nJiitrtcirtiikh i rekao da je dob an 7 - liklanjanje kntovi ii kuce 

Preneseno je od Aise. Mdifaitsijo anha, da jc rclda: Svehoje Ijcilo rm knf 

u PosLinikovoj kiu'i Poslanikje mijenjuQ.-'^'' Prcnijcli su ga Buhari i Ebu 

OaVudi rjhimckixmutLK. 

% ■ Uklanjanje Ai i Wi.m u fibliku kipm k luce 

Musk Hi a II je duian h kuce i/.backi svc likove osim Serijatom do- 
zvoljeiiih a to su dje^ije lurke, Isto vaii i za slike osim neophodtiih po- 
pur si ike za pasos, licnu kartu i dmgc dokumente. Meleci iie ulaz-e u 
kucu u kojoj se (lala^i slilca ili iiit u obliku kipa. Vec smo rekli da sejrani 
iiasraiie kudi u kojoj nema mdcka. ^■' Mustiin nieci 'serhs ert-Nevevi, ! 4/94; Bbu Davitd, 3V25. 

"" Ebis Da^d, 4191. 

'" Afuxlim mea ' Herki sn-Nsvsvi, 14/94: Ebu Davud, 3/25: TirmiiH. 3/123 i rckao 

je: Hadis je dohar vjcrodosiojan. 

*'" Ebu Davud, 4/92. 

"' Buhari mea' el-Fetfh 10/385; Ebu Dei viid, 4/72. 352 Zastita od dzina i sejtana Sta Jjude ^titi td ^ejtana Prenosi se da je Aisa,, nJiplljih^b 'nnha, jednom prllikom kupik komad 
plarna iia kojem je bi!a slika. Poslanik, idyid,u-a]L-ihivc.>cit.m, kada jt to vi- 
dJo stao je iia vratimA, nije htio uci. Na njegovom lieu primijetilajc ne- 
godovanjc, rekla je: Alkhov Poilanice, knjem icAIIahu I Njegovom FosU- 
niku, Ita sanzz^jesiU^ Rekao je: Kakvoje toptatao?! Rekla je: Kupila 
mm ti ga za ijede^^e i da ti budejitsmk. Rckao je: Oni koji su tmslikati 
tesiike int ce mticetn na. Sttdnjem danu. Reci c'e im se: Oiivite ho ste 
sn'Otiti! Meleci ne uhse n kttcu ukojoj mia slika.' '^'^ 

Pretieseno je od Ebu Hurejre, ndLijlhlm 'mhu, da je rckao: Rekaoje Poskfiik, 
=Mahu ilejhj vcid;!™: Mehcj iw tfhse u kttiu u kt^oj htm slika ili k^t'H,"^- 

Z^abrana je opda I sveobohvatna. Odnosi sc na svc vrste likova sve- 
Jedno bila to slika na papim ili lik n oblikvi kipa^ imali jsjcnku ill ne, bill 
izradeni rucno ili pomocu aparata. Rekao je Nevevi, cakknehuikii: Ne-m^ 

razUke izmedu kka koji imasjenku i keji nema sjsnkit. Ukratko, toje /ids 
stdv (safijskog mezheba) u vezi i rim piufnjetn. To je stav vecinc uleme, 
.ashaha, mbina i generacija podijs njik Istozas(upaju i Sei/rL Malik, Ebu 

Hmif^ i dr. rahimthumuSIah.'"* 

Slike drvecj, rijd^a, plodo\'a, predniera i iiopfe svcga sro nema duiu 
iiuzete su iz zabrane, Prenescno jc od Se Ida ibii Ebi el-Hasana, uhimehudnh, 
da je reltao: Biosamsa AbduU^om ibnAbbasom^ a^\jMvo jmhumn k^a muje 
piiiHQ covjek i upitmga: Ibn-Abbase, ja zi.mnt odradaswjih ruku>pmmm ove 
slike? Ibn-Abbas, radijntiriim'nnhiiinn mu jc ncltao: Reci cu ti mmo iut ;V P&ilardk, 
safLiibhu 'deifii vt jiiiiim tomi rekiio. Ciio s(tni g£! hidje rekuo: Ko napravi Hk Al- 
lah ce ga jmiiiti dok ne u^iahjie dttsu u nje^a a neie to nikaka modi. Co- ■■ 
vjck sc zestoko naljuri. Kada je to vidio Ibn-Abbas, rtdnaiiiim ■anhuma mu je re- - 
kao: Tesko t€bi, aka bos mondotida slikaf drvece ist^^ mma (^/i^."" 

? - izba^ivanje psa ii kuoe 

Prerseseno je od Ebu Talhe, r^JijuiLhu 'unhu, da je Poslanik, iiUiibhu 'jkjhi 
w jeWtni, rekao: Meleci ne ulaze « kuctt u kojoj se nahizipm i slika^^^ '" Buhar'i mea' El-feth^ 10/332; Mifxlim mea'Serhi eti-Nevevi.Um, 

'" MiisUm mea 'lerki ett-Nevevi, 1 4/94, 

'" Muslim msa' serhi en-Nevn-v}^ 14/94. 

'" Buharl mea 'Ei-Felh, 4/416; Muslim mea'sechi en-Neveyu 14/93. 

■*" Safiari mea'El-Feih, 5/312; Musiim men 'serhi en-Neve\'L 14/84, 353 Zaitita od diina i sejtana $ta Ijude lt\t\ od ^ejtana Preiveseno je da je Aisa, ir=Jifsllji!i«icibi, rekJa: Poslanik, idkiiihu wi=:jhi vt *e3- 
Jem, se dogomno s Diihnhm if- koje vrijeme da mu dode. Dzibril nije do- 
las u dogovoreno vrijeme. Poslanik, iniLJtnh^'uhjhi i^sAm.je u rucidrzao stap, 
bdclo gdje i rekds: Alhih i njegom izaslamci ne ki'ie dogovore! Kadd se 
okfemso ugledaoje kucence ispodswg kzaja. Upitaoje: Aisa, kadajeovaj 
pas iisao It AwcHi'Rekla je: Tako mi Alhha, neznant. Foskmkjs naredie 
daga izbace. Nakon toga, dome je DiibriL F&sknik raJiaJiihu 'akjKi v? seLkm, 
Tfiuje rekao: DogoveriU sjhq se kad ieid^H, iekao sutn te ati nisi do- 
sao. Rekaoje: SprijeciQ me pas kojije bio u (V(fj&j kiici. Mi ne itkmmo u 
kudu u kojoj sc nalitzi pas i slika/'^^ 

Jedini izLiz<:ci izzabrane su lovacki pas i pas cuvaf. Oni ne smiju biti 
cmi. Vjerovjtsnik, s^udiaJiu Jejhi vi: itLiticn, je rekao: Crtnpasje sejtan.'^^^ 

Naredio jc da crni psi budu ubijeni, tekao )e* Uifijafte pa^iirto 
cme koji itnaju saino dvije tacke, Jer oni su se^taniJ^^^ 

Preneseno je od Ibn-Omera, ndijtiiijhu 'anhuirt^, da je rekao: Cuo sam 
Foslanika, snllaHshu 'aleiliivesflkmi kudje rckao: Ko inuipsa a nije hvaiki ili 
ovmr svaki dan mu se od rtagf-ade ttzima dva kirata.''^^ l^ - [(Sto klanjanje m^Ai u Icuci 

Preneseno je od Ibn-Omera, ladijiiiaisr. 'anhuniLi, da )e Poslamik, Mtiladaim 
itlcjKE v« iciirmf Tckao; Klanjate dio nar/uiza u kticania nemojte da vani 
kiUe bndn kao kaburopi.''^^ 

MeZiirja, pusrare i rusevine mjcsta su koja nastanjujvi sejrani, ko je 
poziiaco. Po.slaiiik kao da je ovim idio da dio nafila klanjamo u kiicama 
da njima sejfpiia orjeranvo m kuie. Rdtaa je Ncvevi, iL,Jti=s=L-JiL.LLiL: Podstd- 
kaoje na kianjanje nafila je>^je to iskrenije> dalje od -uljepsavimja zboglju- 
di, zaiHcenije sdsvega sio bi je p&niitilo i da bi sestekao bkgoshv i milost 
u kuch doUi mekci i oijerati sejtanL'^'-^'^ "' Msislitti mea 'seihi en-Ncivevi, 1 4/ [ R. SliSny predaju je prenlo i Buharija od Ibti- 
Qmcra: Buhari mea'El-Fnth, 6/312. 

*" Muslim meu 'scrhi en^Nsvevi, 4/227, 

■■"' Muslim mea' Set'hi ett-Ntivevi, 10/237. 

"* Buhari mea'Ei-Feth, 9/68; MusHfn mea Serhi en-Nevei'i, 10/237, 

"' Biihari mea '£i-Feth, 1 .''52S.; Miisiim mea 'serhi en-Nevevi. 6/6 S. 

*" Muslim mea ' Serlii eji-NevsvL 6i6S. .35.4 Mm od drJna i sejtana V 

Sta Ijude stiti od sejtana T u drugoni hadisu jc podstdcao na isto, rekao je; O Ijiidtt klanjitj- 
te n kttimnu, nujboljije Jiamaz obav^en u kuci osimforzaJ''^^ 

Preneseilo je od Ebu Musaa {?1-Esarija, f.idifsirihLi 'anhuj dn je Posinnik, 
iaiiiiiihu 'af=jhi vcidlffm, Fckao: Ktt^u H kojoj 5s Aihth sponiinje i kttca u ka- 
joj se Allah ne spomihje su kao ittfi i ttirtvac.'^'^* 

1 1 ' lijepa rijEc i tapaa osmijeh 

Po^nata jc scjtajiova zelja da unisti musiimaiisko dnisrvo. U vezi s 
rim on planira, spiedcari i kiije lavjere. Dio tog plana \e. rvisenje nnisll- 
manske porodicc, jcr ona predstavlja prvu ciglu u gradeviiii drust^'a. To 
se jasno vidi \t hadisa koji jc prcnio Dzabir, radipiLiiiii "miiu: Reketo je Po^ 
sliinik, iiliiihihii ':ilejhi veseiJEm.' Iblts postuvi svoje prtjestolje na vtfdipotom 
Salje st'oje vojske. NajbUzi njeinu sii otii koji tirade tiajvece zto. Je- 
djin dode i ka£e: Nisam ga ostavio dok se nije rastao sa zetiain. Iblis 
mil k<d0: Da, tiP-^ 

Razdor medu sup ruin icima rusi dmstvo iz rem el j a a eo )e kiajnji 
sejtanov ciij. Zbog toga, mu£ jc obavezan postupati sa supmgom na 
najljepsj nacin i birati najljeple rijeci kalto sejtan nc bi mogao posijati 
razdpr medu njima. Rekao jc Uxviseni: 

Meci robotdnut Mojim da govore samo lijepe rijeci: je^' bi Sej- 
tan tnogao posijati neprijateljstvo t/ieda njitfta.^^^ 

Lijepa rijec £ini prostranim pisa, iivot Ijepsim, liri srecu medu su- 
prilinicima, ispunjava smiraj zbog kojeg su zene I stvoreive za muskar- 
ce, pnodubljuje IJubav i samilost medu supruznicima. I'oslanik, i^siniUiu 
'iiijki \-= Kfkm, je rekao Dzabiru: oto nisi ozenio djevicupa da se i^atel 
Buhari, ™him«hijUs}i. *" Nesai. Lanac- prenosilaca je dobiir Talcviiu gaje ocijeiiio Miuiziri u 'fh^ibu^ 1 /226. 
a Albani gsi jc ocijcnin vJEroddstojnim u svome djelu Sahlhu eHergibu, L'l 78. 
"* Muslim mt'-a 'serhi en-Ntvevi, 6/6a. 
"' Afuxlim mea' serhi en-Nevevi, 17/157. 
*"> Ef-hra. 53. 3SS 
Zastita od dzina i Ujtana Iti Ijude sliti od kjtana Dvadeset i drugi stit 

Preneseno jc'''" od Enesa, cadiNiUihu '^ntu, da je rekao: Rckao je Pmld- 
mk> yA\Md■,^^ Jeihi vc sfll=m: Kb kitda izade is kti^e kttze: Bisinillahif U- 
vekkeltu *aie Allah, ve kt huvU ve la kttvvete ilia biUah. U inie Mia- 
ha, tmAIiahase oylanjam, tmna nisfiagc »f moce osim kod AllahOt kaze 
mu se: SactiPan si, tie morai se sam cuvati i upu^en si. Sejtan se 
udalji od njega i kaie drugoin seftatiu: ^ta ^eS sa covjekom koji se 
ne mora sam stititi, kojije zaMcen i upucenf Prenio ga )e Tirmizi. 
nitiTTVLUiL.ii, ! rckao: Hadu jt' ba$en sahih. AJbani, nhimcWhii, ga je ocijcnio 
'erodostojmm/'-'^ Dvadesst i treci stit 

Preneseno je^'^ od AbduUaha ibn Artira ibn el-Asa, jidijnJialiu snhv, 
da je Poslanikt ■^MU\yn. 'iitjhi. w ifiiejii, prije ulaska u diamiju uc^io sljedecii 
dovu: Eusn hilhiht el-azimi, V£ hi ifed^nhi el-keritni, t>£ sttltaniM 
el-kadimi minei-sejiani-radsind Ufjccem ie velikoni Alia/m, Njegovim 
plememiim Ikeni i kkomkom ulasru od prokietog sejtajud Kada to kuze 
sejtan kaze: Sithivanje odmene osmtnk datia. Prenio ga je Ebu Da- 
vud, raliimWiullih. Ncvcvij rahunehLiitih ,'^'*'^ gfi ocijeiiio dobrim - hasen, a Al- 
,banii lihimrlmJfah'*'' vjerodostojnim. Dvadeset i cetvrd stit preneseno je od Ebu Hurejre, i^aiiaiiihu 'ajihu, da je nekl covjek do- 
sao Poslairiku, mlbliahu'jStilii ve «l(Eni,**^ i rekao: Aikhov Poslanice, dnacme 
ujeo akj-ep, Pos[anik, sJklUfeH VMhi *= jeSidm, je rekao: Da si rekao kada si 
tdao H noc: Eitzu bi kelimntilUbi et-iammati inin htri ma Jmlekl 

Utjecem ^e i Aildhovim savrkrdm ri)e^ima. od zla lt& je stvoHo!, ne bi ti "' Ebu Davud, 4/325,; Tirmizi, S/154, 

'" Tehridz al-keUm: et-tqiiib, sir. 4 ! . 

'" Ebii Davud, 1/127. 

*^ FJ-Bzko}: str, 26, 

'" TehrUhi el-kelmii ef-iajjihi, str. 47. 356 
Zaitita od diina i sejtana ita IJude stiti od sejtana Tiaaio sletit. Muslim. U Ibn-Sunnijevom rivajetu Stoji: Ko kaze tri 
putoi Eits-u bi keUittatiilahi et'tamtiutti tain serri ma halek! Utje- 

iem se s -AUahovim savrsenifii rijeclnid odzU kojestvorio!. nista mu ne 
tnoze n^uditi™ Lanac prenosilaca je vjcrodostojan. A u trecem, Mu- 
slimovom ri\?a.jetu sto ji: Ko odsjedrie tia riekom rnjestu i ka&e; Ewzu 
bi kelitnatillahi et-tanunati inin serri rmt haiekJ Uijeiem se s Alliibo- 
mm savrsenim rijecima od zla stoje sn/orio!, nista mu lie iHo£e nauditi 
dokgodje iia torn 7njestu^ 

Dvadeset i peti Itit 

Prenosi Osman ibn Affkn, ridifjilshu'iicihu. da je Poskntk, Mlblh^hu jUjInsvc 
rdlem, rck^D; Ko god svakojtitro i veh triputa ka&e- BhmiUahi ellest 
Jajedmi mea' ismihisejuTifiel-erdi ve lafi es-setftai, ve huve es-^se- 
miu' el-aiiTrL U ime Alkhti, s cijlm imenoni nista. m na nebu ni na Ze- 
mlji ti£ moze nauditi.., nista mu ne mose nauditi^ Prenio ga je Ti rmi- 
zi, rahLmehuirih i rt'kao: Hadis je basen sahih garib, AJbani, mhimshpNih, ga je 
ocijenio vjerodostojnim/'-''' 

Dvadeset i sesti ItJt 

Preneseno je od AbdiillaKa Ibn Amra, rudydLhii -sniiu. da je rekao: Kada bi 
Posidmk4, satUbhu yejhi vtjdkm, mt putmmiju zut^kk noc ucio bi:Ja erdu Rab- 
bi ve Rabhtiki AUahtt, Eitzii MILiM niin set-rikif ve serri wiafikif ve serri 
ma. htiiikafiki, ve leni majedul/bii a*l^fa! Euzu bilhdn min esedin ve 
esvedi ndne-lrha^eti velrokrebi, ve win saMni t-betedi, ve min validin 
vettta veledeJ Zemljo, moj i woj Goi^odarje Allah. Utjecem seAIIahn od wog 
zlitf zla kojeje u tebi, zla kojeje stuoretia u tebi i zla ksjep na tebil U^ecem 
seAUahu od lava, i nelike erne ssnije, i vopce odzmi-ja, akrepa, stanowtikn }ta- 
stanbe i odrodiieija i onogd koje rodenoF^" Prenio ga je Ebu Davud, Hhimehut- 
uii, Haiiz hadlsa Ibn-Hadzer, nJiiffmiinUaiii, rekao je za o\'aj hadis da jc dobar. '" Ms{sUm bi iethi cn-Ncaevi, 17/3 1 . 

"' TiraiLzL 5/133, i ka£e: Hadis je dobdr vfeivdpstOjatiTpf^n&ienjedfiiiti Imcbi^ 

preijosilaca. 

"' TehtidSii el-kelimi el-sajjibi. str. 10. 

""* EbuDa\njd,40l3. 357 Mm od diina i sejtana Sta Ijjde stiti od sejtara Dvadeset i sedmi stit - dova Prenio jc Ebu Davud, faWmiJiuiLiL, u svom SLitienu od Ebu cl-Ezhcra 
el-Enmarija, raiiu^iUu '.nim .'"'^ da je Poslanik* siiUiihu ikjhE v. sdicn, kada bi 
legao 11 postelju ucio: Bisndllafn ve^ntii d^ibU AUahumme i^r li 
zetibi ve ehsi^stjmnii vejukke rihanh vedz'altiife en-nedijji el-ea'hl 

Legao sam u ime Allaha. Mlalm moj oproni mi gtij^he, ponizi mog Igtar 
na, osbbodi me tnogtereta, iprikiju^i me uzviknom dndtifu! Nevevi, nhi. 

mchniijJn, je livnac prenoiilaca ocijcnio dob rim.-"' - 

Rekao ]t Ebu Bckr, rajifjiibhu 'aniju: Alhhov PofLznlie poduii mf dovi 
koju cu ticitl ujtm'o i navece}-? Poslanik, .nlblhihu 'aJf ihi v-e stiScm, je rekao: Red: 
Ailahtimme (dime elrgajbi ve es-sehadeffatim es-semavati ve el-erdi, 
Ritbbe ktdlisefin ve j/ieUkehii> e$hedu ett bi ilabe iUa Ente, ettzu bike 
mm serri nefit ve min sen-i s^tani ve serakihil Albthu moj, Ti kojipo- 
zmjes i vidljivi. i Tievidljivi svijet,. Stmriteiju nehesa i Zcmlp, Gospodaru 
■i Vlnsnice suega, .fijedocim da nema istimkog bogu osim Tebe i utjecem se 
Tebi odzla tmje dtdc i od zia sejtari&i njsgovih spletkiP'^^ U driigom riva- 
jetu stoji: Ve en ekterife abi nefst Sitett ev edhirruhu i!a muslim! I da 
iebi tiasUje ucinim Hi ga prauzTohtjem mmimiafiu. To prouci kad osva- 
nes, kada omrknesikada hgtieSupsosteljtt,'^^'^ Prenio ga je Ebu Davnd 
iTirmizij rthstnehLimtiliah. Tirmi/i, rstiimehuih}!, jc Tckao: HaAis je basen sdhih. 
.AJbani, ni,iffl,ehiilUh, ga jc ocijenb vjenodostajnim.^** 1 Dvadeset I osmi stit - bismlila 

Prenc'Kiio je od Ebu Temime cl-Hejdzieniija, fJiimciitiiLik, od nekogasba- 
ba lioji jc jabao iza Poslanika, tiiiuikim iicihi i-e st!i=m, da je itliAO: Jahao sam iza 
PosLtnika na magarcu i magarac seip&takao, reho sam: Neksjep'okktiejtan! 
Poslanik mije rekao: Netnoj govofid: Neka propndne ^ejtaih jer kad tit "' Ebu Davud, 3/35. 

"' Ei-Ezkar, str. 77.; Aibani ga je ocijento yjerodostojiiim u svojitn djetittia Sahi- 

htil-dtami ', hadis br 4649, te Sahih if hi Davitd. ^95^. 

'" LI vezi sa rijecju semkihi ucenjaci navode dva nafina i^govora. Core navedeni 

u tefcstu je jeclan i ptevedeno jc po /naccnju tog regovora. Dmgi na£m glasiiirA*- 

hu sto znaSi od ufegovog Siriui. Obojeje ispravno. Vidi: Tuhfete d-ehvezi, 9/312. 

'^ Ebu Davud, 4/713.; Tirmizi, 5/135. 

*^ TeJifiditi el'kclimi cS-faJJihi, s,tt. 9. 358 ■^ Zastita od Sm i Sejtana Sia Ijudf 5ti!i ocJ sejtana kaies on se itzohoH i ka£e: Liciio satn ga savUuitio. A kada kaS^ htstnUr 
lahistrmnjise toUko da htide umnjiedmnhe. Munziri, rjJiimfii«iijk, je rekao 
da ga]e prenio Ahmedj whEmehuSLiii, dobrim lajiceni preiiosihca.'''* 

Preneseno )e od Umejjc ibn Mahsija, cailrjiilahu 'ajiJiu, da je rekao: Neki 
covjekjejeo a P&fknik> nllallih,u*Bl«jhi™iel]fm, sjedio. Nije rekao bhmiihih do 
mdnjeg zakgajit, Kadaje zadnp zahgaj digm do usta rekao je: Bismil- 
khi eweiebu ve ahirahu. U ime AH aha na pooetku i na kraju. Poiiciniky 
jiibiLku 'jicjhi VE isN^m, se nasmijuQ i rekao: Sijtanje itahiojeo i njim a kadu 
jespommno Aliaha ^ve je pevratie. Prcnio ga jc Ebu Davud, iJibnehuiiaK,'^^ 
Albani, rjhimiKullih, jc lanac prenosiJaca ocijenio slabim.''^'' 

PrenijeSa je Aisa, radip!l^h« Vnlin, da je Poslanik, aitiiiahLi 'aiejh! vc idbjii, re- 
kao: Prijejehi recite; Bismillah, ak& zaboravite prije jeLi, recite: Bi- 
sTniliahi evvelehu veahtrfthu, Uime Aliaha napocstku i na kraju jek,'^^'-' 
Prenia ga jeTirinizi, nikLmi^iiuiini, i rekao; Hadhjebasen sahib. 

Takoder je rekia: jednom priiikom Pasknik ^;|lh!bhll vicihi v<^ «ileni, jejeo 
u drustifii se^terice mbabo, miila&je neki beduin i sve pojeo u dva zalogaja. 
Posknik, saiJuJiahLi 'aitjtii ve inikm, jf vekao: Daje i^kao bisfmUahsmina bi bilo 
dostaJ^" Prenio ga je llrmizi, nhinKhylbh i rekao: Hadisjehasen sahib. 

Muslim an treba reci bisniJlJaJi kada nesto spusta, podi?^, sjedne, 
ustane jli bilo Ita uradi jer bisniiJa donosi bericei: i odgoiii $ejraria. Dvadeset 1 deveti stit - sprecavanje lijevanja 

!^ijevanje rreba SprijeJiti koliko sc moze i staviti na usta mku priii- 
kom ^jevanja. Prencseno je od Ebu Huiejre, faiiii^iLJm -iniiu, da je Poslanik, 
raiijiiahu alsihi v= Kflcm, pckao: Allah voH kihanjef a tnrzi zijevatije. Kada ki- 
hitete i keti^te el-bmndu liUaff ohavesaje svakom mttslhnanu kojiga 
je cue TTcijerhamukellah. A zijevanjeje adsejtanapa nekagasprijeci 
kohko moie. Ako kttse: aaa... sejtan musestnije.^^' Buhari, jiJiiniciiuiLiiL. "* El-Tergih ve ei-icrhlb, 5/276.. 
™ Ebu Davud, 3/347. 

Tehn'dzu el-keiiftii el-rajjibi, sfr. [34. fH *" Tinnbiij 3/lyO i rekao jci HaJisje dahar vjerodfl,it(ij<m, 
™ Timnlzl, 3/190 i rekao je; Hadisja dobar vjerudostojan. 

"I Buhari mea'ei-Feik \mf07\ Miixlim bi J^erhs eit-Nevevi, ]8/!22, 359 
lastita od diira i iEJtana Sta Ijude stiti od sejtana Prcnio jc Eba Seid cl-Hudri, Httiiilliliu 'anku ,**^ da je Poslanik, silialuhu 
niephi vt ifUfm, nckao: Kada zijevau stavite ntkti na ttsta, jer seftmt iada. 
tilazi u tijeh. Midim, Rbim=Kui)nh. Trideseti stit - pomlrenje sa sudbinom, 
ne zbog nemoci J licnih propusta 

O vjertiici, lie btidite kao oni koji ne vjeniju i kojigopore za 
bracii stfojii, kada odii na put po Zetidji iU se bttdjt horili: 
Da sit bilis natria, ne M lanrli, niti poginidi! pa AllaJ} time 
citii tiigu It si'chtia njihovhiu a Allah daje i zivot, i siart! On 
dobro vidi ants he vi ratlitel^^^ 

Preitio je Ebu Hurejre, ^ndija!!nii« jnh«, da )e Posbnik, <Riiftiiiih«'»icihiwKi- 
itm, tsksoiJaktjerjiikAllahttjedfa^iodsiahogjyernika, asvisu do- 
im. 2itdiza korisnim^ UiiMp&tnoi adAlla/m / ne predaji se! Ak& te 
tteito nett^dno zadesi ne red: Da sam uradio tako In'io bi dntga&je. 
Red: Kederidiah:, ve ma iaefeaie, Allahova odredha, Uoje htio urudio 
je. RijeH; Da sain otvaraju vrata iejtanu. Muslim, r^himshuiiih.'** 

Trideset i prvi stit - ezan tjera sejtane 

Rekao je Ebu Hurejre: fiidJjaJJ^hr. 'ani,u: Rekmje Ponlanik, laUiJipiku Vkjbi i™ 
iFiiem; Kadii se proHci ezan sejtan pob^egtie iispttSia vjetrove da tie bi 
itw poziv. Kada se znvrU vmH se. Kdda se mi ikmnet tiradl isu^po- 
totn sevrati, „■"''' Buhari i Musliin, rsi^im^hiimuiw.. '" Musliifi hi serhi i;n-Nevevi, IS/ 1 22. 

'" AU'Imnm, \SS. 

**' MiisSim bi serhi €f!-Nsvevi, 1 6/215. 

*" Biiftari fticu'el^Fefth. 2/84; Muslim hi jieriu en^Nevevi. 4/91. 360 
Zastita od dzina i ^ejtana lu Ijude stiti od sejtana Preneseiio je od PoskinikLi, Miuiiihn .i-kjhi ve isiifim, da je rekao: KadA 
vnm seprikii&tt sejtaiii ttcite ezanl Prcnijtli su ga Ahmed. Ibn-Sunni, 
Tab e rani i Bezzar, r^kLmciiujiiuiijk. Svi laiici prenosLiaca su slabi. 

Preneseno je od Suhejia ibii Saliha, fjhimEJmllih,"' '^ da je rekao: Otac 
me posla/t Ehu HurlsUt «KimtkiJiah, Asa. mnomje bio ibiga ili prijatelj. Tog 

duguje nekopo imemipozma iz palmmjakd, on ie popeo ali nikognije vi- 
dio. Knda sum to hpticm oca rekaoje: Da stmi 2.nm da cese to desiti ne bih 
te slaa. Kdida cups mkav pozip pnmii ezunjer mm cuo Ebu Hurgm. '.i<i\- 
jiiiaku "iflJsu, daje prenio od Posianika, aaUallahu akjfci ™ idlrai: Kada $e tiii exan 
iejtan bjezi. Muslim, rjhimrhulLh. • 

trideset i drug! stit - abdest 

Prenio je Ibn Abbas, mdiiaiiiiiu anhHinu, da jc Poslanik, tiJniiniiu 'ai=ihUT'iidiL>iiij 
nekiAO; Cistite svoja ttjela, Allah ttas ocistio! Ko god zanoii iu% ispod 
odjece do tijela btide mehk i kadgodsepretitie tt stiti kaze: Allidiu moj, 
oprosti svmne robujerje zartodio cistl Rekao je Miinziii, rJiiindiuibh, da ga 
je prenio Taberani, lahkiehuU^h, \i Ei-EvsaUi dobrim lajicem pnejiosilaca,-'^ 

Ebu Umame, rjJij»lUhij '.mhu, je rekao: Cuo sdm PoiUnika, ..iihiJinhu'dtjiii w 
sfjiem, kadttje rekao: Ko Isffie pod abdastom i spoviinje Allaha dok tie 
zaspi, AU&Ij mit dtije st>e sto zeH od dnnjaluka i ahireta kada godse 
u snn okreiie.^'"' Prenio ga je Tirmizi, rahimfhuibih i rekao da je haseii. To 
je tacno jer je Sebr ibii Havseb, hJiuntiiiJLih, iskren prenosilac. 

Trideset i treci stit - nocni namaz 

Rekao je Ibn-Mesud, r^idijaJLiiu inhu: Nekoje spo?nenuo pred Posl^aai- 
kom, «Ltnll»hu nJeihi v= *dirm, Hekog covjeko, koji spava do zors i ne ustaje na nd- 
mazpaje rekao: Njetnu se ieJMH pomokrio u itsi.'''^-' Muttcfekan alejhi. 
U badisQ se navedeni namaz odnosi na nocni namaz, a Allah najboljc 
zna. Tako je Buhari, t^himthuiuh i iiasbvio ovaj hadis: omme ko ipaud i 
ne kliinja iejtan mu se pomokri u usi?^ 

'^ Miixlim hi scrhi en-Nevcn'i. 4/90, 

'" EtTergibti ve et-ierbib. 2/13, 

'" Tinrti^i, 5/207. 

'" Biihiiri msti' el-Feth. 6B25:, Muslim M serfii et!-Nevevi. 6/63, 

"* Buliari:Kitab I9,babun 13. - 361 Zaltita od diina i sejtana ^ta Ijude stiti od sejtana I Ebu H 11 re j re. r,idiijlbka 'anhu, jc prenio da )c Posbnik, saiiaiiahu »Ujiii ''••■' 
svJSem, rekao: Dak spavate seftan na vasem potiljhi zaveze ti'i h'o- 
ra, ndaripo svakotn cvorn govoreci: Spnvaj, pred tohomje duga 
noilAko spomene Allah kad se probitdi raztfeie sejedan iv^n ako 
se abdesti razveze se drugi, ako khinja razveie se i treci cvor. Tada 
ustane odmoran i dahro raspoloieti, tt supr&tnom itstane lijett i 
iieraspolozetiy^^ Muccefekun alcihi, Tt CTorovi se razvezuju samo ako 
uzme abdest, spomene Allaha, nijf vsJ^Hl i klanja nociii namaz. Zaro je 
Buhari, miiinsdiuUih, nasbvio hadis: O igtmovim cmrovima na zatiljku 
ako ne lihnjd nocni numd.z?''''^ '■' ■ ■ 

Prenio jc Seid Ibn Mtnsur, nKinidviJhh, da je Abdullah ibn Omer, radt 
jdhhi^ 'jnhumi. rckao: Kadd covjek 0.1 va fie a nije kknpo vitre osvaw zauzd/in 
divinimjulitroni dugim sedatndeset psdUktka, Rekao je Ibn-Hadier, fihi- 

mthwiiiji: Lanac pretmikcaje dobar'"'^ 

Iz navedenog lakljucujeino da osoba koja nikaiko ne Idamja nd- 
£nt namaz, osvane sa sejtansliim cvorovima iia zatiljku, mQkracom u 
usima i jularom tia ustima, Sejiaii ga je porpuno savladao za razliku 
od onih koji klanjaju nocni iianiaz oni su od sejtana dateko. a blivu 

Allaha, anevc Jldle. 

Trideset i cetvrti stit - nepoistovjecivanje sa sejtanom I - Jtsti i piti trebji tJasnom m^m \ Sejtan lijevom rukom jede i pije. Ibn-Omer, ndiHJihu VnJiunw, je 
ptenio od Poslanika, idM^h^ 'M^i « «i)fm. da je lekao: Ne jedite i ne 
pipe lijeitotn rukom, jer Sej tan Jede iptje lijevom rnkottt.'^'^' Mu- 
slim, iLiLiiniL'hulljili. '" Blihari men ' eJ-Fet'k 3/24: MtisHin hi Setiii etJ-Newvi. 6/66. 

'" Buhari; Kitah, lO,babun 12. 

'" Fethu-1-Bari.y25. 

♦** MiisHm hi serhi en-l^evevi, ! 3/ 1 92. 362 
^ Mm ad dzina i lejtana l(t Ijude stiti od ^ejtana 1 - Jzimati i daarati treba de^nonn rukam. 

Sejian lijevom rukom uzlma i daje. Ebu Hurejre, fndip=iiaiiu 'mhu. }e 
prtnb od Pctslanika, sill»lUba'pJ=^««Hecn, da je K\aty. Jedite, pipe, dajite 
i uzimajte desnom ntkom,jer ^eftanjede, pije, uzinm i daje lijevom 
rttkom.'^'' Ibii-Matlk, TniiimdimiLh. MunxJrl, i-jhj:niftiui!,i)i, je lanac prcnosila- 
a ocijciilo vjerodostojniin.^'''' 

3 - Ke sjtdari na granicu suna i hiada 

Na tim rnjestima sjedi sejcan, Prenio )e Ebu 'Ijad, r.ihim.-hL.i:b.(i, od je- 
dnog ashaba da je Poslanik, ^iuUlu ak-ihi v,:^.^Li!i:m, zabranio sjedid na grani- 
ci sanCA \ hlada, rekao je: Tu sjedi iejtan, Biljezi ga Ahmed, tjhinichuiliih, 
u Musnedu, Munziri, nkim^huliMi., je lanac prenosilaca ocijenio dobrim.'^ 

4 - Ke treba ^rEjati 

Posianik, AaiiaUaKu 'iJcfhi^ srfkm, je rekao: Stnirefmstje odA/laha a brsopk- 
Uistodsejmttit:^' Piemjeli sit gallrmizi, r.ihimuhuibh, koji ga odjenio dobrim, 
Ibn-Sunni i Bejbeki, rahimehimTu^iiah. AJbani, raSiimshi^ii^, ^ je odjenio dobrim. 

S - Treba bid skroman 

Oholosc je Iblisova osobina, Uzviscnl je rekao; 

A kad rekosirio meiecittm: Nictce petdniteAdemuI, oni nicice 
padose svi iztizev fblisa. Ok ne h^ede, uzohoU se ipostadt 
nevjertitk. "' Ibn Madze, Z''10Sb\ 

'" Et-Tergibsi va et-terhibit. 4/191. 

'*' Et-Tc'i-gihii ve et-iarhihii. 5/260. 

™ Ttrinizi, 3/24S. ZabiiJeSio ga je i libu Ja'la od Hncsa, Albarigaje ocijenio dpr 

brim u djelu Es-SiMe d-shadisi es-sahiha, hadia br, 3795, 

'" Ei-Bekaf-e, 34. 363 ! Zastita od diina i sejtana ka Ijide stiti od sejtana 6 - He treha rasipati i pneqeriviti Allallj lubhamhn v= it'Aa., jc PzlsiOt ' > -- ^ Rasipnici su sejtanova hracaJ^" 

Rekao je Ibii Mesud, mdrjjiiaJus 'jnhu: Rasipniituo p troienje u haram. 
Mudzahid, rakimcbuikh, je rekao: Ka^ia hi udijelw cijeli imetak u prophane 
surhe m hi bh yasipmk a kada H potroUo jedan pregrit imftkd u haram 

bio hi rasipnik. Kada covjek n bilo cemupretjem sejian uce$tifuje i njim: u 
mtnii, hraniy pim. jahaiici pa i u posteljl 

Dzabir, i^iiijiLlahu anhii, je prenio od Poslantka, ^iilniLhu 'jiiejhi v? sfHem, 
da jc rekao: Postelja za tebe^ %ii suprngUy za gosia i cetvrtaje za seitana. Trideset i peti stit - ne treba se dovoditi u sumnjive situacije 

Znaj da kjtan vreba prillke i uia^i u srca Ijudska ubrir^avajuci u 
njih svoje otrovc, Ne dozvoli mil priliku i nc owaraj vrata sa svoje snane 
tako sio ces sc Idonici svega sto bi [e moglo kompromicovati. 

Prenosi se od Safije, rjdij*il'hLi 'mii^, Poslanilwve supruge, ^ilblUi^u 'aiqhi w 
sdWm, da je rclda: Posknik dNI.=kLi'=i^ihiveselltm,>= i/fl u itikafit, ja iam ga 
poqenla, pricali mio potom sant kraiula kuci - stanovala je u kuci U sa- 
me ibn Zcjda, Poslmdk, ^.-AAU 'aJ^iiii ve sd!fni,_;> ustaa da me hpmti i pored 
nas suproila dmjica emarijfL Kada su ugkdaii Poslamka, «,ll=ibJ.u 'iiejhi v? s^!- 
I=n,, pozuiiii .Hi, Poddnik, <,i1!n1Snh^ 'niL-jh] v-<; sellfm,, rece: Ne&urite, ftvoje moja 
sttpruga Safija Hujejova kdi, Njih dmijica reksk: Suhhamlkh, Alkhoii 
PodaniM Poiknik, =j,Lb!hhu',U]biv=,B]l™, itce: Sejtsti kntziiovjekovim ti- 
jelomputetn h'vipa se hojim da it vasa $rc^ ne abaci neito, ill, neko. 
zh. Muttcfekiin bilejhi. ™ El-hra.27. 

"' Muslim hi xcrhi en-Nevevi, 14/59. 
I I Mm od diina i sejtana Sta [jude stiei od sejtafia Trideset i sesti stit - likr Zikr slabt sefrana, ja&t imaii, Milostivi, ic. v. di^ll^, ga voli i nepioboj- 
ni )e srk protiv kjtana, Preneseiio \c od Harisa cl-Esarija, fjJiijlbhLi'nDiiiu, da je 
Posbiiik "NdUhu ■J.iki VL'^llfm, fekao: Alkhjejahjau o^atfio petero dapo 
njinm radi i da iiaredi Israilovitn potonidma dapo njitna rude. Ali on 
m n0e odtiiah preido. Dohtoje ha i rekaoi AUah tije naj-edio da radU 
petero i ttaj-edB Isrmhvim potomdnm da radepo njirna, Ako ih ti ne 
obatdjestisja ht, Rekao mnje: Bmte moj, ne radi to, bojim se kaztis iU 
pro^erivanja n zetnljit ako io uradispHje ffietie. Nakon toga, okupio ih 
je u Bejtul-jmtkaddesu, dzatnija se lutpunila, odrzaoje gpvor i rekao: 
Allah iiiije naredio da radttn petero i naredim Israilotiim potomditui 
da radepo njitfia, Ne obozavajte nikog osirn Alkha. Oni hiji obozava- 
ju iiekog drugog sti kao i-obovi koje $u vhstiici kitpili smjbn inietkom 
dali hfi Stan i rekU radite i do7iosite fiarn dio zarade, a oni svu zaradu 
odnesu nekom dmgmn. Da U biste bill sadovoljjii s iaktm/i robovhmifl 
AUah nasje stvarlopa satrio Njega oboiavajte, Ne okrecite se u naiiiazu 
jer se AUali okrec'e prenia robu dokje u nattiazu sve dok se ne okrette. 
Nuredujein vmn post. Prhtijer pasta je kaoprimjer covjeka u dntSwu 
koji hna vrectcu tnoktsa i stdje zele pomirisati. Post kod AHaha IjepSe 
mirise od niosusa. Narediijem vam sadakti, Primjer sadidie je printer 
zaroMjenog coijeka komesii rnke svez^tia taa vrat i Itode dn. mu odsjeku 
glat'ti, a OH kazei Mo6ete U da vatnplatim da tneprtstitefldaje i malo i 
WjrjogD sattm da sespasi, Naredujetn vain 7njwgo zikra, Prh/tjer iogaje 
kaoprimjerprogonjenog covjeka odstraiie fteprijateijapa nadezahlan 
i !£astiti se, Isto toko, Soijekse ne mozespasiti odsejtatm ako nesponU- 
njeAUaha, Prenio ga jeTii-mizi, mhimckJiih i rekao: Nadisje hase?isahik 

Oni koji staJno spominju Allaha, <,=5w « da-ii*. od sejtana su yastioeni, 
a oni koji ga zanemiiruJQ scjtami se prepustaju i on se poigrava s njima 
i zavodi ih kako kli. Rekao je Uzviseni: 

Otiome ko se hide slijepim pravio za zikr Svetnilosnog, 
Mi cemo Ujtana natovarith pa ee mu on nerazdvojni irugpostati 971 '" Ez-Zishruj; 36. 365 ^^^1 ^ID ' 


Zastita od diina i lejtara Sta Ijude stiti od sejtara 


. 1 

i 


1 m 


Zikr slab! i Ijudske scjtane k<io 1 diinske. Zato nam je Mhili, ■■'^^<: ■■■■.■ 


H fli 


dzeiie, naredio da ga spominjemo u biikama; 


1 


I 1 


iyilij ^ i:>^ 4t* ij>ii; v^i^^-^isi iy;l ^ii \^ u 
H T t 


O M feo/i tfj^-t^ete, kad se s kakvojit htom sukobitej stnjeli 


1 
if 


^^H 

^^^M 


htidite i neptt&tano AUaha spominjite, da biste ii^jeli.^^ 


Vrijednojt zikra 


,1 
Rekao je Ebu Derda, mdiiall^hu *anhu; Rekao je Posianik. miiSaiiihu 'aiep- 


l,lves*ll*m; Hocete li da vam kazem kojeje najbolje djelo, najcisce 


kod vaseg Gospodara, ntijvise vas ttzdise, botje je od dijeljetija 


\ 
zlata i srehra i od toga da se siikobite sa ueprijateljent i da vas 


ubijtiju i da ih ttbijate, Rekli sii: Naravno, Aliahov Podanice. Rekao 


t 
je; Spominjanje Aiiaha.'^^* Tirmizi, Ibn-Madie i Hakim, rthimehiirau.l- 


Ijdli. Hakim, fahimehdhh, ga je ocijenio vjcrodostojnim, a s njim se slo- 


iiO Zehebi, nhimehulli^li. 


Prenio je Ebu Hurejre, ndLMJahu *atihu, da je Po-slanik, i^HjiUhu'dfrhi-vtiel- 


Li, rekao: PretekU su mtijerriduni. Ash a hi up! case: A h m mufomdu- 


■ 


^^^H 


ni? Rekao je: Mnikttrci i ietie koji mn&go AUaha spotniiijtu^^^ 
Prcneseno je od Abdullaha ibn Busre, nJiiiikhu jjihu, da jc neki covjek 


dosaQ i rekao; AUahov Poiknice, menije mti^go lerijatskih propha, red mi 


I ' 


^H 


nesto cega cu se cvnto drzatif Rekao je: Neka ttjejezik uvijek vhi£iin od 


^ 


■ 


2£ib-4i/'''Tirmi;ss, nihimL.isuiiih i rekao je da je dobar, Hakim, rahimfhuU»h, i re- 
^^^H 


kao je da je vjerodosrojan, S njim se s[o'i\o Zehebi, MhimthiiUiLh. 
^^H 

^^^H 


Od Ebu Musaa, r^dijaiiahu jnliii, je prenescno dajc Posianik, MSi^ihiiu 'iI.:jKl 

^^H 


ve seUtm, rekao; P}-i?n}er ojtoga ko spominjeAMafia i ne spominjeje kao 


r 

1 
primjer iitiog i jiirttfog.' Biihari 1 Muslim, laJiimchumuihh. 


' 


H 


Od Ebu Hurejrf, r-iHii-illnhu 'imhu, je preneseno da |e Posianik, =Jb]!a]iu 


1 


^^^^1 


HsjLi VB «llem, rekao: Ko sjedne t ne sppmette AilaJm iaJit ^e ^a. thti, ko 


T 
'W^niil 45. 


I 


"' Tirmizi, 5/128; Ibn-MadSc, 2/1245. 


-~ 


■ 


'" Muslim hi Si^rhi en-Ncvevl 17/4. 
■ 1 


^ Tirmizi, 5,' 127. 
1 ' 


'" Buharl mea'd-Feih, ! 1/20K; Muslim blSerhi eri-Nevevi. fi/fii. 
^^H 


366 


1 


i 


1 
Zastita od dzina i s^jtana Sta Ijud^ stiti od lejtana /egMf I «e sp&meneAlhdm i en c'e zaliti,'''^^ Ebu Davud, Rblraehullali, Al^ 
bani, mhimfhuLjh, ga je odjenio vjerodoscDjniin,'^^'' 

Pfeneseno je u oba Sahiha da je Poslanik, uitaibiiu '=!t]hi »<; leiieni, rekiio: 
Ks stoputa u tokti Hana kaze sitbhanaliab ve bihamdihi oprosdt ce 
nm segnjesi nmkar bih br&jni kao tnorska pjenaJ^" 

Hbii Hurejre, nJijnJlihu ■.inhis, je prenio od Poslanika, iiiia!bhu'iie|h!%cs<:iiiriii: 
Dvlje rjje^i stt laJtke iiajezikit, teske tut va^ i iirage Milesnoitt: sitbha- 
imUiihi ve hi hmndihi ittbhanallahi el-azim,"" Muttefekiui dejhi, 

Takoder je on prenio od Poslanika, 'albibhu 'jifjhi vc sdicm, da je rekao: 
Draze mije recu Subhanaihth, ve la ilaiie iUellah vallabu ekber nego 
svesto Simce obasja.'^''- Muslim, mhimehulUh. 

Rekao je Semure ibn Diiuideb, fT,diS=!!ahi.iinhu: Rekaoje Pos!anik> saiiai- 
iihu 'idejtu «! Atai Allahu stt nitjdvitie ietiri rtjeci, nertia sjnetitje kojom 
gad pomes: sttbhanullah eihmndtt liUuh In iUthe ilhUalh AUahti ek- 
ber. Muslim, »biEtnckLil]^li. 

Rekao je Sad ibn Ebi Vekkas, raiSi|iii;ihLi 'nnh,i,i:: Bili smo kod PosUni' • 
ka, saiiaiJiiiu 'iiejiki VLiciicm, p(i je rekuoi Dfi H vamje teiko svaki dan za- 
raditi /riljadn sevapa? Heko od prisiirnih je rekao; A kako ditza.ra-' 
dime biljadu sevapaf Rekao je: Ko sto pttta ka£e subhanalLth dobit 
ie hiijadn sevapa Hi ce mn biti opi-ostejto hiljudu grijeha,"^^'^' Mu- 

sllirif rRhktiFliuJJali. 

Rekao je Ebu Mus-a el-Esari, fadijaiiiLhu "inJiu: Hekeio mtje Poslanik, .^ni- 
lnlln.hu \\tthW\ VF sfUfm: Hoces It dit ti kaieifi staje dzettetska riznica? Rfkda 
sam: Narnvno AUahou Posl^nicc. Reltao je: Rtjeci la bav/e ve la laivvete 
ilia biUah."'" Muttcfckun alcjhi. "» Ehu Davud, 4/264, 

'" Tehridz Ei-Kdimi ei-iajjihi, sU. 3. 

* Bithai-ittieci'ei'FL'tfK M/2Qf>-, Miislitti hi Ssrlilefi-Newvl, 17/l7. 

"' Bufian mea'eS-FeSh, \V537 i Muiilm bi-Serhi eti-J^evevi l^/l^,; 

" Muslim bi serki en-Nevevi, 17/19, 

*" Muslim b'l surhi etJ-Nevevl. 1 7/20., 

'" liuhari mea 'ei-Feth. 11/313; Muslim Mierhi en-Nevevi, 17/26. 367 

Zastita od dzina i iejtana Sta jjude ititi od iEJtana Zikf pncd spavanje 

1 - Rekao je Hu'fejfe, wdipibJiu. "miiu; Posknik, JMi!n.iinhn sitjivi ve leijem, p 
pred spavafije uiio: BisjnikeUahtamne ejnutu ve eh^a, U tuoje 
itne, Allahu maj, itmifvm i zii/im, A kada ^e hudb: El-Hamdu 
liUuhi ellezi afjya?ui bade nta emateyui ve tt^hijt-nithtr. Hva- 
k Allahu koji mtsje pwzhio nakon sto f^asfe usmrtio i predNjime 
cemo si sakupiti?*'^ Muttefelcun 'alejhi. 

1 - Pr^nesetJO je do Aisc, riiiijiiiaiiu 'jisha, da je rekla da )e "Poslanik, hI- 
\■^\■^^■u '3j,:jhi *i;i=i|fni, u noiJi prcd spavanje sake skvipljao, pljacnuo ti 
njih i piciuclo sure sure El-Ihlns, El-Fclek i En-Nns, pocom bi po- 
rrao od rijela sco bl mogao pocevsi od gkve, lica i prtdnje stxane. 
To je radio iri puia.'"^ Buharit HhimdiuibiY, 

3 - Preneseiio je u Ebu Hurejreovom, radijilkhu '^nhu, badisii da mu je 

sejtan rekao: Kadu hgties u postelju prouci njetul-kum, Aliahti la 
ilahe iUa have.,, do hrtfa i cijdu tmc imat eel mvara i kjtan ti se 
fiece mot'i prihlizUi $v€ do sore. Poslanik je rekao: htimt Hje re- 
kao iakoje veliM Ldijii'oc. Onjeseftan.-'"' Prenio ga je Bvilt;w 
ti, raliimehuUih, bcz lanca prenosllaca izrazom koji iikazuje na po- 
tvrdfinost hadisa, 

4 ' Rckao je Ebu Mesu'd el -En sari, mJijnSblm anhu, da je Poslanik, n^u- 

laEiu nJ^ihi vt icikm, relcao: Ka prottU dva zadnja ajeta iz, stire El~ 
BekaTe hivat ce ga odsvega.'™ MuEtefekun aJejhi, 

5 - Prtncst'no jc od Ebu Hurejre, n.Ji|aL|.=hLi Vnhu, da jc Poslanik. vAU, 

iihu nUihi ^'^ If I km, rckao: Kada iistatiete tzposteljepa se vratite 
pwtresit^ je krajetn svoga dojijeg ogrutia tri putajer vi ne 
znate StajeposUje vas dosha u posteiju. A kctda le^iete recite: 
Bisntike Rabbi neda'tu dietibi ve bike erfeti'hii, fe in emsekte 
ne/si firkajtikay Pe in erseltehti fehfezha bi itui tehfezu bibi 
ibadekes-salifjin. S Tifojim imenom Gospodmu lijeiem i i Tvo- 
pm iTfienmn tmapm, ako sadrzU moju dusu smilujjoj se a akoje "^ Buhari mea'el-Fefh, 11/113: Muslim hi serhi cn-lVeyevi, 17/35. Od Beraa ibn 
'Aziba, 

'" Buhari men' el~Feth. ! 1/125. 

"' Eiikafi mea'eS-Fei/i 6/335, 

"= iiiitjm-i mea' ei'Feth, 7/3 IS; Muslim bi ^erhi eti-Nevevl 2m. 368 hibU od dzina^ i ^ejtana Sta Ijude stiti od kjtana T>.',, j^w?rf hiPiij je tinako kdko cuv^i dule svojih dehrib rohoua. IQida. 
seprobtidite redtei El-Harndtt lillahi etlezi a'fanifi dzesedi, 
ve radde a'lejje iithi, ve ezine li bi sikrihi. Hvala Mlahu ria 
zdravlju moga Hjela, Sto mijeuratio dmu i dazmlio da Ga spomi- 
njem, Buhari i Muslim,, rahimehumunuh,*"' 

6 - Preneseiio je od Al ije, Hdifjllihu ■anhu, da je Fatima, udiMi^hki 'anh:i, otl- 

sla Posknikii, JilblUhu alejhivesEKem, traziti slugu all ga nije u kiidi 
naila, z^itekb je samo Aisa, jadijdiahu 'mhi, i npj rekla- Atija, r*ttfial- 
lihu'itLhu, je rekao: Poslanik, MfbEbhu 'ikjhin; KLitim, nanijedoiuoa vec 
sma bill kgli paje rekao: Hodete U da vam kazem itaje bolje 
xa vas od shtge? Kada lepiete u postelju proitcite ti'ideseti tri 
puta subhmtaUah i trideseti cetiriputaAUahti ekber. To vam 
je bolje odshigej''^^ Miittefekun aJcjhi. 

7 - Majka vjernika, Hafsa, rsdiMSbhu anhi, jc rckla da bi Poslanik, ^linJ. 

lahu 'aJcjhi vciL*J]rni, pfcd spsvatije stsvlo dcsnu ruku pod desni obraz 
i nekao tri puta; AlLibumme kini azabekejemne tebasu ibade- 
kel Aikhii moj. igcuva] me painje na Dan hada prohrnhmje ro- 
bove}^^ Prenijeli m ga Ebu Davud, raEHmehuiiaK i Tirmizi, faWn,=buiUh 
i rekao )e: HadUje hcuen sahih. 

8 - Prenescno \t od Enesa, rtdi]^ib!,u inhu, da je Poslanik, EJJalbhu ■dtjhi 

«u!)ifm, pred spa van je govorio: El-fmntdu lillahi elhzi eta'me- 
na, ve sekana, ve kefana, ve avana. Fe kem mimen la kafije 
lebu ve la mu'vi. HvaU Ailahu koji nas je nahranh. n^pojio, 
Upunie tuiie potrsbe ; skloiiUte nam duo. Mndgoje onih a kojima 
niko ne brine i koji nemaju skhnihey'^^ Musiim, Ebu Davud i 

I IrmlZl, iihLmehumiilliih, 

9 - Ibii-OiTier, rndii;ilJsiiu 'anhumj, je narcdjo nekom covjeku da kazc 

kada legue: Allahumme Ente halekte nejst, ve Ente tetevef- 
fahoi leke metnatuha ve titebjaba, in ahjejteha fehfezha 

ve in etnetteha fegjir leba, Ailahnntme inni ese'luke el-aji- 
je. Ailabu 7/ioj, Ti si sworio moju dusu, Ti je usmrcujes, Tebi 
priptida njena smrt i ziuot, aka je pozivi^ cuvaj je a ak& je *" Buhari mcta ' eS-Feth, H / 1 2 6; Muslim bl Serhi eii-Nnvevi. 1 7^3 7, 

*" Buhari men ' el-Feih. 11/110; Muslim bi Serhi en-Newvi. 1 7/45. 

"' Ebu Davuti, 4/31]; TirmiKi, 5/ S 37. 

♦" Muslim bi Serhi eti-Nevevi, \1B1\ Ebu Davud, 4/312; Tirmizi, 5/137. 369 lastita od dzina i sejtana m Ijjdc stiti od lejtana Uiiartil oprosfi joj, Allahu moj mollni le ddj mi blagostunje.'"^ 
Ibn-Omei, raJiidlaliu ■'ifiktimi, je lekao: Ot/u dovu sam cuo od Po- 

slanikit, s,ilbl!;ihu 'iilL-jbiLviidLeni, 

10 -Pren^seno je od Ebu Hurcjrc:, radijdiabu 'an^u, da jc Poslanik, -jI- 

Lihhu nicihi w \<\\im, uclo kada bi Lcga.o u postelju: AlLihurnnie 
Rabbe es-setnaputi, ve Rabbel-erdif. ve Rabbel-arsi, Rabbe- 
na ve Rabbe kulli sef, Jhlikai-habbi ve eti-iieva, ve ffiiinez- 
zile Et'TePrati vel-indzili Vel-Furkan, eu'sti bike nii/i sej-ri 
kulli sejin Ente ahiznii bi nasijetihi. Allabtitnjtie Ente!-ev- 
velu fe lejse kableke sej, ve Elite el-ahirufe lejse ba*deke 
sej, ve Ente ez-ZahiruJv Itjse feukake sef, ve Entel-Bati- 
Jiiife lejse dujieke iej, ikdi anna ed-dejn ve egnijia rninel- 
fakri. AHttbit tnojt Gospodaru nebesa, Gospodaru Xemije, Go- 
spodarii Arsa^ Gospodarit nas, Gospsdaru svcga, Ti koji plodove 
i ki/spe yitscijepijitjel, Ti koji si ipustio Tcvrat, Indzd i Furkan 
utjehm ti se od rid svega stvorenog ciju kiku ti drzis. AUabti 
moj, Ti si Frvi i prije Tebe nije bih nista, Ti si Posljednji i na- 
kon Tebe nema nista, Ti si Najuzviseniji i nerna nistn izjiad 
Tebe, Ti ii Baiin i mi mo Tebe nema nHta, vnui nose dugove i 
uiini nds imuaiima.'''*'^ Prenose ga Ahmed, Muslim, Ebii Da- 

Vud iTirmm, rahimfhumQllnh, 

1 1 -Rekao je el-Berra ibn Ay-ib, RJtj^ihhL: anhu: Rekao mi Je Posknik, 

Hiyiaim "piiejiii *e *f Hem: Pred spavmije ttzmi abdest kao za nanmz, 
lezi na d^snn strani i red; AUahmmtte eshtnm nefii ilejk, ve 
vedzdi^htn vedshi ilejk, ve fetwedttt etnri ikjk, ve el^die'tJt 
zahri ilejk, la tneld&e' ve la niendsti minke ilia ilejk. Antentu 
bi kitabike ellezi enzelte, ve bi nebijjike eliezi erselte. Allabu 
moj, Tebi se ptrdajem, Tebi tvoje lice okredem, Tehi ivoje stvari pre- 
pustam, kod Tsbe utociste irazim. nfma sp£is4 ni utociUa od Tebe 
Oiim kod Tebe. Vjej-ujem u objave koje « spttstio, vjemjem u vjero- 
ujesnike koje si posho. Ako bi winro te no6i nmro bi u islamu, 
I neka to bttAe posljednje sto cesizgovoritijrrijes^avanJaJ''^ 
Murcefekim alejhL "' Miisliin bi iei-fii en-Newvi. 1 7/36; Ebu Davud, 4/312; Tiraiizi, 5/lS.L 
'" Btthari meo'el-Feih. \fl51; Muslifn bi iserhi en-Nevevi, 17/32, 370 
Zakita od dzina I seitana ^ta Ijude lt\t\ od ^ejtana Zikr pri budenju ti sna u tnku naa Prenio je 'Ubade ibr Samit, jatiibHjihu inliu. da je Poslanik, salhl- 
lahu 'j[[fjki w j<>ti<3«, rckao: Ko se probudi u noci i kade: La ilaJ^e 
iUellahu vahdehtt la serike Uhu, hhtt ei^mulktt ve lebu el- 
hamdti ve huve ah. kttlli i^in kadir, El-bamdu UlLth, sub- 
haiiallab, ve Is ibtbe illeUaftu^ valhthu ekber, ve h. bavle 
ve la kuvvete ilia biUahi el-AHjji el-Azimi. Nem^i isHnskog 
boga osini AUaba Jedinog i On nema iupitrniksy Njemu pripa- 
daju vlmt I bvala. i On j£ svenioc'im. HvaU Allahu. slava Alia- 
bu. nema boga 0,1 im Allaha, AlLthje mijt/eci i nema ni mage ni 
ujpc'i osim kod Allahu Uzpiknog i VeUcamtvermg. Potom ka£e: 
Allalminegfhlit AUabu, opfonti inL, Hi prmtci devu pribvatU 
6e mu se. Abo se abdesti i klanja namaz i on ce bitipribva- 
^en,''--'' Buhari, rjiiinjiiiulbh. 

Ebu Umame, radijiibiiu 'iirtim, je rel<ao: Cuo sum Foslanika, sdiiJiJiu 
slejhi ™ sfiiem, k^iu jerskuo; Ko legtte pod abdestoin i spominje 
AUaba dok ne z,aspi AUab tmi daje svesto zeli od dmijaluka 
i abireta kada. god se u sjiu okrefte,''''^ Prenio ga je Tirmizi, nhi. 

m=hullnh i rckao da je hasen garib. Albuni, rahimehullih, ga je ocijenio 
do brim,™ Zikr kada se prepadnei 'V Preneseno je Abdullah a ibii Anira ibn el -'Asa, r^iidlahu 'uihu, da ih je 
Poslartik, M!S:ilin}iu jjfihi ■.* s^ii^rn, poducavao sljedecoj dovi za strah: Eiisu bi 
ketitttatidabi et-tettntie, inin gadabihi, ve ^erri ibadibi, ve inin be- 
mezati e^-sejtan, ve en jehdurun. Uffecem se sa Allabovim savrsenim 
rijecinm W Njeg&ue srdzbe. zla Njegovib ^iwrerfja, sejtamkog uznemira- 
ViiTijd i njihovog prhmivit:''''' Ebu Davud, .^imthi.l)jb iTtrmizi, lahEmehuJiih 
i kaae da je hasep,. "♦ Biikan mea 'el-Feth. 3/29. 

™ Tirmiil. 5/207, 

*^* Tehridi d-Kelsmi el~tajjih. sir, 29, 

" Ebu Davud, 4/12; Tirmizi, 5/200. 371 Zastita od dzina i sejCana ita Ijuds ititi od sejtana Zikr pri budenju ii ina 

Prcn^^s&iiO je da je Ebu Hurejre, nJiyjirsh.s 'nnhii, prtnio od Poilanika, 
fuMUUt 'deihi ¥f KLcni: Aiz^ se probtidite recite: El-Hmndu UUahi ellezf 
radde akjje nthi, ve afanifi dzesedh ve ezhie ii bi zikrihi. Hmhi Ai- 

/ahu koji mije vntUB doiu, uanio moje tijeh zdravim i dozuolio mi da Ga 
spominjem. Biljezi Hakim, rtKim=bullnh i ocijenio ga. jc vjerodostojnim, s 
njim su se sloijji Zehebl i Albani, T^hJirehumuliai.'™' 

Zikr pii. iziaiku iz Vm. 

1 - Preneseno je"^"' od Enesa, r*clij»l1»iiu 'anliu, da je rekao; Rekdo je 

P&slanik, tiibit=!iLi 'abjiij vc iciicm; Ko kada izade is kuce kaze: Bi" 
smiffaffi, tevekkeltti ala AUah, ve la battle ve la ktivvete ilia 
billah. U im€ Allahit, na Alkha se oslajijam, nema ni mage ni 
mocs oiim. kodAlkha, ka&e mu se: Sacuvan si, ne morose sam 
htvati i upuden si. Seftatt se udalji od njega i kaie drugom 
sejtantt: Sta c'es sa covjekom koji se ne mora sdm stititi, koji 
je zasti^eti i tipticeri? PreiiljelisugaEbu Davud. lahimchiillih iTi r- 
mizi,, taiiinithuiiiii i lekao je; Hudis j^ hasen sahik Albani, rthim<:hLi|]ih, 
ga je DCijenio vjeiodostojtiim/™- 

2 ' Rekla jc Ummu Selema, nLitfitiuku ■,nnKp: Nikada Posianik, iJSaJioiiu 

alejhi vs Miiiin, Tuje tzaifto fz moje kuce a da nije pogkdao u mbo i 
rek&Q: Aliabuimne inni eitztt bike en edille ei> ttdalle, ev ezil- 
le ev uzellCi ev ezUnie ev usdem, ev edS^ele evjudsbele aleije. 

Aliahu ntoj> u^eccm t} se od toga da sum zaiuuim ill da me drugi u 
zo-hludu odvedu, da skrenem iii da medrttgi skretiu, da fickam na- 
Mje uHnitn Hi da mem neko nasilje mHni, ill da se kao neziiahca 
p&nasani ill da se neko prema meni kao neznaika pofiese.""^^ Pre- 
nijdi su ga autori sunena, Tirmizi, rahimehiilkh, je tel^o: Hadis je 
hasen sahih. ™ Tdirklz el-Kelimi e!-iq/j!'b. str, :i&. 

"" Kbu Davud, 4/325; Tirmizi, 5/154. 

"*' TehiieiS d-KcIimi at-tajjsb, str, 4 1 . 

"" Ebi] Djmid. 4/325; Tirm!2:i, 5/155; Ibn-Mad/.c, 2/1278, 

372 I 
■■■■■H Zastita od dziia i lejtEna fta Ijude stiti od iejtana likr pn ubhu u katu 1 - Dzabir, ndijiLkliu WJiu, jc rekao: Cwf ^(i/w Poslanika, snllnlkhu '^ujiiivswl- 

irm, kiidje rekao: Ko ud-e it kucu i spmnene AUaffa pri idaskii i 
prijeht Sejtan kttie svoj^j dru£ini: Net/ta vmn ovdje ni vBicere 
ni kanaka, A kada ude i tie spornene Allaha pri utaskit, ^ef- 
tatt ka£e; Nasiijsie kotmk. A oho ne spo7tteneAihd}&pri hratii 
ka&e.' Nasli ste i konak i Pecem."^'-''^ Muslim, i^himthulkh. 

2 - Piieneseno je od Ebu Malika el-Esarijaj adijallahu "anhu, cb jc Poslanik, 

fiiiuiiahu ■nJfjhi -1? sdiem, icliSio: Pft ttloskti u kjuht teciU: AUohmm^ 
vmi es*elttke hajra-!-tnevIidSf ve hajra-l'inehradH Bi^niUahi 
veied&iutj ve hmmUaJu haredztm, ve ^ala Rahldtuj. tevekkebm. 

Alkbii moj, mohm tt za. dahro ulmka. i dobro izlmka! S Alhhovim 
imenom ulitzinio, i Allahovim imeriant izl^zimo I na fiaseg Gospo- 
ddra seoslanjamo. Pot&m ttazcvite selam ukitcaninia,^°°^ Biije- 
zi ga Rbu Davud, j-JiinithuLUti a sejhAlbani, uhimthunah, je rtkao: La- 

nac prenosilaca je i^ewdostojan. ' "'■'"^ 

likr pri uiasku \ \ih<>V.w \i dhmijc 

1 - Prenio je Enes, ndijitkhu 'anhu, da je Poslanik, sallallahu 'aJfjti ve.5Ell,«iii, pri 

lIssIcii i t/lasku 17. ctzamije ucio: BtsimlLihti ABahtanme sal- 
U ala Midfanmiedl U ime AHubct, Alkhu moj, donesi salavat na 
Poslanika! Pj-entjeli 5U Tirniizlja i Ibn-Sunnl, r;iJiimi;].iiiiiuiLih. Tirmi- 
zi, HhimtWMi ga jc ocjjenio do brim. Dob rim ga ]t odjenio i Alba- 
ni, laliimrhutbhi. na osnovu vik lajiacg pnenosiiaca.^" 

2 - Prenio je Ebu Humejd ill Ebu Usejd, rndij;jH=h« 'rmh«, da ]e Fbslauik, .=,1- 

yy^u uiTjh; w icUcm, isloo: Kada tilaztte u ti^am^tt recite: AUahttimne 
ifitth U elnial/e ruhtietikel Allnhu moj, otmii mi vnua svoje miloitilA 
kada isliizite recitei Alhhttmttie mat ^ebd^ minfadUk^ Alk}m 
mqj, mohm le:^aW€Judohr0Ui!M\:s:^im. i Ebu Dav'ud, /jKirachiimiiiys."''"' ^"^ Muslim M serM en-Nevevl 13/190, 

™ Hbb Davud, 4/325. 

'** Tehridtu ei-Kafimi et-tajjih. stv. 43. 

'*' Tehidzu d-Kdif»s eMajjih, sir. 45- 

'"' MusHm hiSerhi en-A'c'vfv/, 5/224; Ebu Davud, 1/126, 373 r 
■ 


r 


Zasttta od diina i sejtana Sta fjude Ititi od sejtana 


1 


1 


3 - Prencseno je"™ od Ab dull aha ibn Amra ibn el-'A^a, r.dipibim 


H 


'^nbu, da ]e Posianilt, sdidiiJi« i^hi v? seUfm, prije uJaska it d/xuniju 


\ 

T 


^1 


ucio sljcdecu dovu: Enzu biUahi el-azitm^ ve bi vedihihl el- 
H 


kerimu ve stdtanihi el-kadivU mines'sefrani-radzijnl Ufjecem 
H 


se pelikom AUahu, Njegovim plemenitim licem. i iskoyiskom ulascu 
H 


od prokletog iejtana! Kada to kase sejtan ktde: Sacitvmtje od 


I 


H 


1 rnene ostatak dttna, Prcnio ga je Ebu Daviid, nhimthuJiui,. Albaiii, 
1 


nhJnKhuJJih, ga je ocijenio vjejodostojnim.""*' 
I 


its sc uci naiton focetnoj tekhira \i namaiu? 


» 


1 


1 - Rekao jeEbu Hiuejtei »adij=]i=i,„ '^u: Poslaiaik, !iiiid!aJ,u'aJ=fhive«J!fm, 
H 


je nakon pocernog rckbira kratko prije ucenja sutio. Rekao sam: 


\ 


^H 


Aihihov PoiUmie, sta ucil kada sutis posHje pocetriog tekhira^ Re- 
1 


kao jc: Ucitn: AUabmnme haid be^ni ve bejne hatajaje kenm 
H 


baadte bejne el-mesriki ve el-Ttmgribl AUahjtmme nekkitii 


i 


H 


min hatajaje kenmjunekktt es-sevbit el-ebjedu mined-deiies! 
^1 AUabujmne igsiitti min haiajaje bh-selMi ve-l-ffiai ve-l-be- 
H 


red! Allah u moj, udaiji moje ^jehe od mene k&likojc mzdaljina 
H 


izmedu htgka i zapadit! Alhhu moj, ociiti me od pijeha poput hi- 


, 


^H 


jek odjedc koja se odsd od pdjavitine! AlLihu moj, saperi mojegn- 
jehe snijegom, midom i /edomr" Muttcfekun alejhi. 

2 - Rekio je Dzubejr ibn Muti m, huiiidkhu^inhu, da je vidio Po^Ianika, 
H 


JaUilJahtt flSejhiveseUcfn, 14 namazu j uclo jt tri puta: Ailahu ekheru ke- 


i. 


^H 


bira, vel-hamdu tillabi kesira, m mbhanalLthi bitkraten ve 
H ' esila. Eu^u biUalfi mines-sejtani er-ntdzind min Jiefhihi^ ve 
H 


ne^ihi, ve betfizibi. Ailahje fiajvei'i. hmljen nekajeAlhk isk- 


^, 


H 


va nekiijeAJhbujummi i vecerom. Uljecerme Alkhu odpmkktog 
H 


sejiana, njegove oholosti^ pjesniUva i gusenja.^"^- Ebu Davmi. r^i- 
H 


rtieliuibli. Albani, r^iiirnchulliii,, ga je ocijento vjerodosioinim. 
H ^^': 


3 - Aisa, r^ijaibhu iniu, je nekla da je Poslanik, aJSaJiJiu'ttkjbiwsrii™, oa- 


» 


■ 
kon pocemog tekbira ucio: SubhanekelMnmtme ve bihamdi- 
H 


ste-EbuDavud, 1/127, 


^P 


"" Tehrjdiu el-Keliifii ts!-(ajfibi, str. 47, 


r 


^B 


"" BuharSmeci'et-Fctk '2-/227; Mtjslifu hi xgrh'i eth.mvevi, S'/^S. 
1 
"'1 EbuDavud, 1/203; Ibn^Mad/c, 1/265, 

1 


t 


1 


1 


IIS 
Zastita od dim a i sejtana ^ta Ijude Stiti od sejtana ke, ve tebareke isimtke, t'e teala d£eddnke ve la iiithe gajrttke. 
Slava Allahu, ii^kajc hlagoslovl^eno ime Tvoje, niko nije ktio Ti i 
nema h&ga osbti Tebe.^^^^ Pretiijeli su ga autori sunena. AJbani, u- 
himfhutlah, ga je ocijtnio vjcrodostojnim.'"^"* W se ufi n^ ruku' i na ifdidif 4 t Rekao JC Hoiejfe, radLidlahu *anhu, da Je CUD Poslanika, saJLilbhu "defJiS vf 

«llcm, da iici na niku'u; Subhane Rabbije-l-'AsJjn, ilai^a mom. ue*- 

Uinjistuawm Gospodaru, tri puta. A na sedzdi: Subhajie Jiabinje- 

l-Ea'IOf sliivn mom Gospodaru najuzmsemjem, tri puta."'^* Prenijeli 
su ga autori suncna. AJbani, roKimchdUh, ga je ocijenio vjerodostoj- 
nijTi na oinovu vise Janaca prenosilaca,'"^"' 

Prenesen.o je daje Aiija, ratii)3]iahu.i.ninr, rekao: Poslanik, wiSnSUhu aVihi v? 
!=u=Tn, je na ruki ' uao: AUahumnie teke reka'tii, ve bike mttentu, 
ve hke eslmfmt, haia' leke setn'i ve besark ve muhhi ve azmi^ 
ve fisabL Allaku moj, Tebi na ruku padam, u Tebe vjeTUjem, 
tebi sam se predao, Tebi su sltruseni moj sluh, vid, moial't, kosti i 
nervt, Kada je podizao gkvu^ sa rukaa tdioje: Setnia'Uahi limett 
hatnideh, Hahbena leke-UhrnndUf trnte-S'Setnavati, ve mil'e-l- 
erdii ve mite trnt bejtiehunm, ve mit'e nm U're min sejin ha'- 
du. Allah ce se odawari cmonje ko ga hvali. Gospodaru nas, Tebi 
hvaJa, knja ispijnjava nebesa, Ispunjava Zetnlju. ispunjava prosror 
izmedij iijiK i koja ispimjava Ira ieWl da ispuni nakon rog^- A na 
sedMije uao: AUahttmjne kke sediedtu, ve bike mnentth ve leke 
esletntttj, sed&ede ved^i liUezi halekahu ve snvverabuj vesekka 
smn'ahu ve besarahit, tebat-ekelh/m ithsemf^-fmlikin. Allalui 
moj, Tebi sajii pao na sedzdu, iiTebe vjeriijeni/rebi satn se poko- 
rio, moje lice je paio na sedzdu Onome ko ga Je stvorio i obJiko- 
vao i iz njeg^ sluh i vid izveo* Neka ]e uzvisen Allali najljepsi od 
svih stvorirelja,'"'" Zabiljezio gaje Muslim, niiiBtchiJUh, '^'^ Ebii Da™d, 1/206; Tirmizi. 1 /1 54; Nesai, 2/112; [bn-Madi^, \il65. 

"" Tehridzit el-Kelimi cHajJibi, str, 56, 

'«' Ebu Davud, 1/230; Tiniiii7,[, l/lfi4.; Nesii, 2/!90; rbn-MaiKe, 1/2S7. Albani ga 

je ocijenio vjerodoslojnim, 

'■"* Tsh'idzu ei-Kelimi et-tajjibi, str, 56. 

"" Muslim, hadis br. 771, ' 375 Zastita od dilna i iejtana Sta Ijjde M\ od iejtarta Preneseno ]e od Aisej.rjdifaiLii,n'»fihs. da je rekia: Poiianik, saUanihu 'H^ 
h\ yt(t]hsn,je na. mhi I iedidi govorio: Subhuhun ktt^idtfsttn Rab- 
btd-metaiketi ver-Rtih. Nekajejkm i svetoH Gospodam rnelekit i 
Dzihrik.^^'^* ZabiljeziO' ga je Muslim, rJ,ir.icJiL.ibh.. 
Preneseno je od Ebu Seida el-Hudrijai ^tiiplUu anliu. da je rekao: iCl^ 
hi digsoglmm su ruku'a Pasla.nik, laUJLhu 'slejhi vtsdl£m,_/e vMo: AJhhum- 
ttie Rabbettit Uske-l-hanidu) viit'e-$-smtiavatif ve ntiVe-l-erdi, ve 
miVe tna b^nebmnot ve jnil^e ttm H'te itmi sejin ba'du, ehle-s- 
setuti ve-l'tnedsdi, ehakktt tim kale-L-*abdtt, ve kttihtna leke-l- 
^abdu, Allahutmne la mania' U ma ea'uyte ve la mii'tije U ma 
tneria'tE ve lajetifeu' se'l^Medditnitilis-l-dieddti. Alkht rru^, Gb- 
spodam tml 'fehi hvaia, kop hpuvjava n^hem, hpunjam Zemlju, ispu- 
rijam pmstjjr izmedu njih i kop isputifam sta zelis da ispuni nakon 
toga, 7i zasiuzMJe^ pohealit i wlimnp, toje najveca istirm kc^u h§>va- 
raju rGb&m a svi smo Tvoji robsvi, AlMm moj. ho Ti dW niko m moze 
liskratiti, sm d usknttU niko ne m&ze dati. i kod Tebe h&gatsivo i tigled 
fie korisH uglednimd i bogad^na."''''-' Muslim, rnhimfhulbh. 
Preneseno je od Ebii Hurejrt, fjdi-jifaiM 'inJiu., da je Poslanik, tiJEaJJ^hu 
'dBiJj w.sdicm, lekao: Rob je jiajbU£i Allahti dok je na sedzdi zato 
uHtepuno dm/a dok ste na sedzdi. ' ^'=" MusJini, atiLmchuiijii, 
Takodei je od Ebu Hiirejre, Mdijaitaiiu .mhLi, preneseno da je Posla- 
nik, ^^iLiLh^: ;i|=ihi ^v wCifcn, na sedzdi ucio: AUahummegfirli zetihi 
hiUehti, dikkahu ve dzillehiu ve evvelehtt ve ahirahti, ve 'ala- 
nijetebu vesirrahtt. Mlabu moj, oprasti misvaki nj&fgrijeh. veliki 
i malh prvi i zadnji,^dvni i iajni. '"-^ Muslim, fnhimdi«ll»h. 
Prenio j^ Ibn Abbas, mdiiaiUhu ■rmhum;i,"^'''' da je Poslanik, MUiiiihsi 'jIuj. 
hi VB scilecn, izmcdu dvijc sedide ucio: Allahumntegfirli, verhamni, 
vehdini, vedibumi, ve a'fini, verztthti. Aikhu moj opwsu mu 
smiliij mi if, uputi me. utjesi me, podari mi zdravlje i opikrbi me. 
Pre ni jell su ga Ebu Davud i Bejbeki, inhimthuniuiLih. Nevevi, rahbifJid- 
u,'"^^ gajeocijenio dobrim a Albania ndiimtkuikhiyjerodostojnini.'*'* '"' i\f:is!im bi serhi en-Nevsvi, 4/204, 

"" Muslim bi serfii eti-Nevavi, 4/194, 

"" Muslim hi xcrhi en- Nevevi, 4/200. 

"" MiisUm bi Scrk! en-Nevind, 4/201, 

!«' Hbu Davud, 1/224, 

"" EI-E2k(!K str. SO. 

'"* Tekridtu el-Kelimi ti-tajjihi. str. 60, 376 
Izidtz od d^iiH i sejtana Sta Ijude stiti od ^ejtana h\i s« dova uci prije selama na sj^denju u namiiij? 

Prcntseno je od Alijc, rjdifiiiijhu inhu. da. jc Poslanik, Hiiiiinhu 'iltjihi^ 
Kllfm. na ladnjcm sjcdcnju prijc pnedaje sdima ii£io: AUahuiti- 
■me igfir h' ma kaddemm ve ma ehhartii, ve ma esrertu, ve nut 
ea'lettUi, ve ma csreftu, ve ma Ejtte ea'lenm bihi minni. Ente 
el'inifkaddimiu ve Efite el-muehhirii, la ilahe iUa Ente, Alia- 
bumojj ifprosti migrijehe koje sam prije poifinh i koje cu p&ciniii, 
kojesam tajno uradio i kojesamjavm uradio te hje ^am pmjeru- 
jud uradio i o kojinm Ti vise znas od mens. Ti unapredujes i una- 
sitdujeh nema istimkog hega osim Tehe. Muslim, Hiiim*huiiii}i.'°-^ 

Rekao \t Ebu Hurejrie, c^Jipiiahu \-nU-u, da je Pbilanik, iiiuiinhu '.i^jhi ■.■^ biJi=m, 
rekao; Kada proucite tesehhudna zadnjetn sjedenju tyoMte iito- 
ciste od ietverot dzebetmeitiske pamje, kabftrske pan^jd kkme- 
nfa£ivom i smrti U Dedzalovogzla.^'^^^ Muslim, rahimEkuiiJi. 

Prenio )e AbduUaii ibn Amrj ndijaiLJ-iu'inhLi. da je Ebu Bekr, laJJiJiiim 
"itihu, rekao Poslaniku, HlEaltahu'JejMvFadltm: PoduH me dovi koju cu 
uciU u nantdzu? Rekao je: Red Allahietntne inni znlejntu iiejsi 
ztdtneti kesiran, ve lajagfint-s-nitbe ilia Entef fegfirli nuigfi' 
reten itihi tndike tfer-bantni, inneke Entel-Gafiiru er^Raln- 
natt Allahu moj.,jasam sebi brojno nasilje nanio, asamw Tiprastas 
gfljehe, pa oprosti ml Svojini oprostom i smHuj mi se, Ti, uiitifiU, 
Tfuiogo prdstas i mi/ostiv si."^'' Muttefekun ale [hi. I Preneseiio je od Sevbana, tadijitlahu 'lahu. da je rekao: Nakon pre- 
daje selama Poslamk, iniiiibhu 'jfcjiii n stHemj^if ucio triputa: Estagfi- 
ruilah. Allahu, oprosn mi. Potom bi rekao: Allahuimne Ente es- 
Selattif ve rnuike es-Selajfi^ tebarekteja zel-dzelaU vel-ikrani. 

All-cihu, Ti si Seism i od Tebeje sclam, nek^ si Uzvisen, vlasnice ve- 
licine i pl^memtosli. '"■"' Muslim, t^^^gi^uMi, I"' Muslim, hadisbr. 77 h 

'"* Muslim bi ierhs eti-Nevevi, 5M7. 

™ Biihari inea' et-Feiti, 2J3 17; Muslim bixerhi sn-Nevevi, Mill. 

'"* Muslim biserhi en-Nevcx'i, 5/S9, 377 Zastita od diifia i ^ejtana $ta Ijide stiti ad Sejtana P ■r ilULI Preneieno je od Mugire ibn Sabe, n,dihllah« 'nnhu, da je rekao: Posk- 
nik, snSLiiihu 'jiicjihi ve !=|iLm, y? riiikon predap selam^ ucio: La ilahe iUel- 
lahti vahdehti la s'erike tehu, lehuhmiflku, ve hbul-hamiiu, Pe 
huve '{tht kiiUi s^in kadir. Allahttnmie la tiuaiia' li ma ea'tejte 
ve la mu'tije U tna mejidte ve lajenjhi'zeirtBeddi mitihel'Med- 
diu Nema htimkog boga osim AMuIm. jedimg koji nensa suparnika, 
Njemu pripadu pQhvala i vlasi i Onp sveniQcan. Aliahu moj, sto Ti 
das niko ne moze uikrmiti, sto ti uakratU niko tie moze da.ii> i kod Tehe 
hogatstm L ugkd ne korhti ugkdnintit i bogmma. ^*^' 
Preneseno |e od Ebu Htm?) re, mdijdUiu 'johu, da je Poslanik, ^juihhu 'dcj- 
hi ^t idkm, nekao: Bit ce oprosteni grijesi, jiutkar biU brajni poput 
liwrske pjerie, ononte ko tuihtfi svakog nmiiaza kaze suhhattal- 
lah ilam AHahu, trideset i tripiita, elrhanididilhh, Iwak Mahu, 
ttideset i triputa, AUahu ekber, Allah je tutjvecu trideset i triputa 
i upotpunjnjuB st&tinn kaze: La ilahe iUeUafjw vahd^hu k sertke 
Mm, khid-mtiUnif ve kbtd-htandu, vehiive 'aLi htlU seji7i kadir. 
Nerna istimhg h&ga osim AlLdia, jediriog koji nema supamika, Njemu 
pripadapohvak i vksti Onjeivenu>catL^"^" Muslim, Mhi«L^.iLuU=-h. 

Sta treba uQti koga ^popsdne n^volja i briga? 

- Preneseiio je od Ibn-Abbasa, »ttiin[in],LL 'snh«m3, da je Poslanik, iJiai!=hu 
ilfjSii « scUem, prillkom nevolje ucjo: La ilahe ilhUahtd'Asdmul-Ha- 
lim, la ilahe ilkSahu Rahbal-arUlasim, la ilahe ilhllahu Rn- 
bm-settmvati ve Ra&btd-erdi, Jiabbul-arUl'Imim. Nerna hoga 

osimAlkhu Yeliiamtvenag Biagog tisma boga osim Alkha Gospodam 
Ajia velicdnstvamg, nenm boga ositn Aihha Gospodara nsbeia, Gospo- 
daraZ^ndjelGospod/JmAj^aplemenitog"-" Murcofekun akjhi. 
■ Preneseno je od Enesa, radJjjlhJiu anim, da je PosJanik, ullsitahu siqhi ^ 
.dl™, u teskoci ncioi/a Hajjiu ja Kajjimi, hi rahmetike este- 
gis! Zifi, cf Ti koji- .fWf odrzauas, wojom mibsctt od Tebe pomoc 
(ToziTiif^^- Zabilje^io ga jeTiriniKi, Mhimtiiiiiu. Hadis je dobar na. 
osnovu vise fanaca prenosilaca."^^'^ '"' ButtaH mea'c'i-Feih, 2/325: Musismbi Serhl en-NeveviSi9^,.. 

'^ Muslim hi Seiiudfi-Nimevi, 5/95. 

"" Bvkarimea'ei-feth. ! 1/145; mi^f^m BiSerfiier!-Jv[e\fevi, 17/47: 

™Timiizi, 5,701. 

'"" TakojE hadis Gcijeaio Albani ii svoinc djclu Tehridhi ei-Kelimi ej-taljibi. str. 76, 378 
■■SI him ad dzina i sejtana kz Ijude ititi od Sejtana 3 - Pren.esen.0 je od Ebu Bekrete, r^dJjJLihu '.iniiiLi, da jc Poslanili, iniUlialm 'slisjtii 

w ^.iscitL, rekao; Ko se noAeu netfolji neka ucrdoitt-'AHahumTne ra- 
htneteke erd^fe hi tekihti ila tiefsi tatjkte Wjniu, t>e esHh liSe*ni 
ktiliehtt, la ilahe ilia £nte. Alkhuj tvojaj milmu se mdam pamenc 
prepidu^ sa?tiom sebi m za. n-eptnj ska, pQpmvi mop cjelskupno it^r^e, 
ti£ma ifoga osint Jebe, Preiiijeli su ga Ebu Davud i Ibn Hibban, rHi- 
indsLuuuMi. Aibani, rikiEnfhui],iSi, g3i je ocijeiiio dobrim/^-^* 

4 - Preneseno )e od Sa'da ibn, Ebi Vekkasa, radii,ilJ:;hn 'nnlw. da je fekao; 

Reknoje Poslanik, KilUSbliii -ilejiii v,.icJb.T,: Kadaje bio u utrohi ribe 
Jnnus Je pronHo oiijt dotfu: La ilahe ilia Ente subhuneke inni 
kttntii 7iiineSrsaUmin. Nemd boga ssini Tebe, ]a sam sebi rutsilje 
fuime. Kada mtislijiutri prouci ovu dovu zifog bilo iegaAUah 
6t mu se odazvati.^'^'^' Zabiljeiili su ga Ahmed, TirmuJ i Ha- 
kim, rihLmehumuiiih,. Haldm, rahim*iiml]*h, gs jc ocijenio vjerodosto)- 
nim a s njim sc slozio Zehebi, mhimchvlhii. 

Itz sc^ uci' ka[fa se suktybl s neprijateFj^m ill vbdaro-m? 

1 - Preiiio je Ebu Musa el-Elari, mdiialhliu "inhu, da je Pbstanik, s^iinSLhu 'akihi 

T* scLienr,, ucio kada bi strahovao od nekog naroda: ABahitTrtme imia 
nedsa'bikefi nuhtirihitu, ve neti'ztt bthe tnifi suutrihim. Mdm, 
Ti sepozabavi njima i iiifdemo 71 se od f$ji^^wg zJa. Prenijdi su ga 
EbuDatTid"'-^'' i Ncsai, rahiraehumulln)!. Hakim, nihJmrJ:.o]bii, gaje ocijenio 
vjerodostojnjm as nilm se s\oi\o Zehebi, ™hiim=iiij]Uh, 

2 - Prenescno je od Enesa, ndiiilbhu '=Fih»i, da je Poslanik, idM^hu 'aicShi vt A- 

Icjii, prilikom susreta s neprijateljeiTi ucio: A/labimime Stite 'adidi, 
ve Eitts nesirij bike ehftlu^ ve bike esttlu, ve bike ttkatil Alkhu 
rmj, samo si Ti mej oshmc i pstnagni. It mipomahei u otkkr^anju 
jieprijateipkih spkfki, u ime Tebe fiapadum neprijaielja i borim sepro- 
tiv njega. Zabiljeiio ga je Ebu Davud, i.ihL-Mhuiiih,"^-" s vjerodostoj- 
nim Linc£:m pienosilaca> prema ocjeni Albanij^, rahitnghgliaK. ' "'^^ "" TehriiEii d-Kelimi ef-SajJibi. str. 7S, 

'*" Ahmed; Tiraiizr, 5/1,91; H^ini,.Hatkim.gf je opjyenio vjergdoBtojiiiin a s njim 

se siozio Zehebi- 

'«' Ebu Davud, 2/89. 

'"' Ebu Dav-ud, 3/42, ■ ■. 

'"* Tehridzu d-Kdimi et-tajjibi, str, 83, 37? Zaitb od dzina i ^ejtana Sta Ijifde Ititi od sejtana 3 ' Rfkao je iioenjak ovoga unimera, AbdLillah ibn Abbas, ^jdijiiuh^. ',nhu- 
mai Rijeci: Hasbtmidlahti ve nu^ttte-l-vekiL j>DovoIjaji nam je Al- 
lab i divan je On slfrbnik'',^^ izgamtio Ibrahim kadaje baceri u va- 
tru i wkas je Mubdmmed, iajyjshu 'aJejki w«ikm, k^da lU mu reUi: ji:\\ h, 
'^ ^jV-.V 'j5 LjudistisesaktipiUshogvas^'^^'^ BuKaii, riiiimsii«l5=ii."*^'' 

Sta treba rtffi koga ladesi n«reca? 

Rekao je Uxvikni Allaht a^ic vc didir: 

One koji, kada ib kakva nevo^a zadesit smno ka£tt: Mi sitio 
AUahovi i Njemii cerno $e vratiti. To sit oni kojima pripada- 
Ju hlagoslovi od Gospodara njihova i itdhasti d stt ntt Pro.- 
vompiitii.'^' 

Rekia je Ummu Seleme, inJLiiiinj,LLinfij: Culasam Poslanika, ^aSisikhu 'nJeihi 
vr itiiem, kadaje rekao: Koga zadesi nesrecapa kaze: Inna HUnhi ve hum 
il^hi radzi'tm. Aliahumine ed£imifi musiheti, vehbtfk hajren jnin- 

ha. AlMmvi smo i Njemu se vmcame, AlMm tnoj nagrsdi »ie zu ovu nioju 
neirecit i Tamijeni mije baljim sttmjem., AUafj iega tiagyaditi izatnijejii- 
tistanje boljhn stanjein. Ona daJje ka?.e: Kadaje umm Ebu Sekme (njcn 
jnuz) prBuiik mm iu d&mt i Allah, ,a*w:y*.dBrl[e> mi ga je zjimijenio boljifn od 
njega, AUaJminrn Poiknikom, jiiLiLKu y^jht v* sellsm. Muslim, nhimi^dtsh. 

>ta tretia. ucfli ka je dulan? 

Preneseno je od Alije. rjJif:.!bi.Li anini, da mu je dosao neki rob koji je 
imao ugovor o otkupu sa svojim vlasnicima i rekao niu; A''^ mogu ispia- 
Hti ho sam dogomrio pa mi pomosi? KW\% rjidijaitainu aniw. je rekao: Hoces li 
da ts poducim rijecima kojinia me poducio Posknik, i=libibh« 'sltjfii v? sdfenr' 
Kada bi imao duga koUkoje brdo Allah, ;um vt dicii^. bi to i>rati&. Uci: Al- 
lahuT/imekfini hi halaUke 'an ha.ra.mike ve egriini bifadUke ^ammen 

"'^' AlS'Jmrati. 173. 

™ Buhari meet' d^Ffsh, $1129, 

^'^ Ef-Bekxire, 156 i 157, 380 
Zastlta od dzina i sejiana Sta Ijide stiii od sejiana sivake. Miabu »ioj, zadovoljj me Iml-olom. unijesto hanzma i ucini me ne- 
evUnirn ad svih osim 'I'ebe. Prenio ga je Tirmiz!, r;iiiiii:i:JiijLL!iL ^''''^'■' i ocijenio 
dobrmi, s tijim se .sloiio AlbaiiJ, uktaickulLn]!. 

, Zikr pri ohilaslcu holesniNa 

.Od Ibn-Abbasa, mlii^Lbku 'inhuina, je preiieseno da je Poslanik, SLillalla- 
hu 'aieflii vif sdillcriL, rekaoi Kfy abide botestiika kojetn ntje nastttpio sr/irtni 
COS i projici kod njega sednni ptita: Es^luliahe el-asitn, RAbbeUar- 
Ut-azhih ejijeifijek. Molim tfetikog Aliaha, Gospodara velikog Aria date 
izlijeii, AlLih ce ga izHjeciH.^'^'^^ Zabiljeziii svi ga Ebu Davud, jLiLimfhuUih, 
"nrmizi, nkimckulSaJi i ocijenio ga do brim. Hakim, MhittwhiiUili i ocijenio ga 
vierodostojnim, s njim se slozio Zehebi, t-jJiJi.iL-3iulJili. 

^ta SI kaze kada se ulazj u meurje? 

Preneseno je od Burejde, f^LUjaluim '=niit.. da je rekao: Poslanik, siJ- 
kUKhu 'akjiii vr ==11™, je uHo a$habt da kada udu u memrje kazu: Es-Se- 
lamii 'al^hutn, ekhd-dijari miiiel-inti'minin, ve intia in laAUa- 
bu bikmti Lsbikttn. Nese'hilLihe lena ve lekum e/- 'AJije. Es'Selamu 
aiejkum, vjerniei stanovnici ovih nastamhi. Mi eemo vam se, aho Bog 
da, pridruziti, Moliw.o AI.laha dd i nams, i vama podari blagostanje.^^^^ 
Muslim, rahijiicSiuSS^h. 

Jta se ua kada lapuse vjetar 

Rekla je Aisa, radjjaiiaii-j'^iniiji: Kada hi puhne vjetar Poslaitik. sJidiahu 'ilejhi 
ve H:iicnt,^f ucio: AlLibutttTtte inni es'eiuke hajrahof ve bajra mafiha, ve 
hajra ma erselteba bihL Ve ete^zu bike rnin Serriba, ve serri nuijiha, 
ve serri tna ursikt bibi. AJIahu nioj, molim te za. njegoim dobro, dobro 

kejeje u ttjernu i dobro s kojim si ga posl^o. Utjecem ti se od njegovog zla, 
zia. kojeje u njemu i zla s kojimje poslan, Muslim, jdiimchuibh. I"' Tirmiri, 5,'220, 

"" Ebu Davud, 3/187; Tirmizi, 3/227. 

'*" Muslim bi Serhi en-Nevevi, 7/45. 
381 hiiiii od diina i sejtana lu Ijude stiti q6 lejtana AbduJlah ibn Zubejr, nJij=!tdiu 'inhu, l<ada bi £uo gfiiiljavinu prestao 
bi pri^ari i proucio bi: SubhaneUezi. jmebbibn er-radu hUMmdjIii ve-l- 
mekiktu mm hjfitibi Neb je skvijen Ona) koga slave grom i meleci 
straKujuci od Njega. ZrLbJ]je?-iQ ga je Buhari, rnhimcJialbh, Vl svome djelu 
El-Edebu el-mufi-ed. Albanl, nukimckuiiJi. je rekao: Lanac premnlaca je vje- 
todostejuth alije iztekn ashaba^^*^ 

Sta SG ucE kada s€ vidi mladah? 

Preneseno je od Abdullaha ibn Omera, ndkialSahu inhume da je Posla- 
nik, !iii=ihhu 'iitjhi ve ieiiem, ucio sljedecu dovu kada bi ugledao mladak: 
AUahu ekber! Allahumme ebilkhu 'al^na btl-mtni vel-im^th ves- 
seiameti vel-isLun, vet-teyfiki Urns tithibbu ve terda, Rabbjitia tie 
Rahbukellaft. Alkbje mtjuecl! Alhbu moj. neka nam dode set iignrna- 
scu i itnunonu spasom i ishimom i uputom na one sto voliU i n Hm si zd- 
dowijiiTh Nasi tvifj Gfjispdar je Allak''"'^^' Prenijeli su ga Darimi i Tir- 
mhi, «iiimehujnuiisiJi. Tlfmi^i, lihiiflcSmUaii. ga je ocijetiio dobrim a Albani, 
r*him,Jiuit4,, vjerodostoj nitn.'"^^ 

^ta !t treba prouciri kad is krene tia put? 

Preno^i se od Ebu Hurejte, r=Ji,i=iiiiiLi'jiiiiii, da jc Poslanili, saihiiaiiu 'j![*|1u 
vt sciirm, rekao: Ko kre^e napuf neha za one koji ostaju prouci slje- 
deiu dovu: Estet>din'knmuihthe ei/ezi la tedi' vedai'uhtt. Oimvljajn 

vas Aiiabu na cuvanje. Sto se Njemu ostavi na hivanje ne moze se izgu- 
bitl Zabiljeiili sd ga Ibn Madie, Nesai u djclu Amdul-jevmi vei4ejk. 
Ibn Sunni i Ahmed, rahim?)j«m^ii=)i. Dobrim su ga ocijenili Ibn Hadieri 

Alban i) lahimsJitunuilili. '^'' Tehridiu el-KeiUm et-tajjibL sir. 109. 

"" Darimi, 2/3; Tirmijei, 5/167. Prenije-H sugaod Taihe ibn 'LTbejdulIaha. 

'"' Tehndzu et-Kelimi et-lajjihi, sir. 614. 

"*• TehrhMu ei-Kdimi et-tajjibl sir. 199. 382 
lastita od dmd i sejCana Sta [jude Ititi od sejtana ita ie kare kad is popne na jahalicu? 

Pnencseno je od Abduilaha ibn Oniera, r.iii|4ihu anhuma, (la je Poslanik, 
nlUlflJui Uffjh] ™ seilifjji, nakion iispravljanja deve kada bi loctao na purovanje tii 
pura rekao: Allahu ekber I proui^o: Subhanelle^ seMmra lerui hiiza ve 
ttui kimtia tehit tmihinin ve inim ila Rabbimi ImmmkitUbum Alhffinn- 
nie inna nesehtkefi s^eHna baza eUbirra ve-t-ukva ve tmne-l-*ameli 
materdiuAlIahutmHehetmn 'al^tiasefamttahazavetvi ^ammbu'debti, 
EtUes-$abifmfi es-seferi vel-halijetiijU-eh^ AUaint^mne ima e'usu bike 
tmn vfsais-sefirif ve keahetil-tneiisari, i>estti-l-jntmka/ebiJi-l-^T/iaii, ve-l- 
ehL Nekaje skv^en Omj hfi fuimje ovo potcinlo mi t& Tie bknio nioghjahati 
iivome cernose Gospodam mtdti. AlJalm nioj, mdimo t^mdobrocfm^tvs, bogo- 
hf^aztmt i djek s kojinm ii z^idovoijan tia omm ptaownju. Malm nwj, ola^aj 
nam oua ptaovanje i skrati ndaijermst. Ji sis rmtrMt na pumvanju i mi^^ ^aUe 
porodke, AlMm moj, sacavaj ma tdkoca iia putouixnjUy mbiogvidikit i mznog 
pDUi-titku imetkit ipomdid. Na povnitku je ucio iscij dom sumo Je dodavao; 
Ajibrtrns, taibiine, 'abidufie, li Rabbiita bamidim. Vracamo se, kajeffw se, 
pohnfdsnm i smga Gospodam hvalmw^^'^'* Wiidirn, rihimehduh. 

^ta ie treba red kad se pdjjedne n«|dje? 

Preneseno je od Havie bint H:ikim, t^dijjiuha '^nJii, da je rekla: Ctda 
sam PoiUnika, uiiiLbhn ■^i.-jhi v^ .L-iJ^m, kadaje rekao; Koiia Tieko odsjedne 
tiegdje te prouci: E'jizit bi kelimatillahi et-tmmnati min serri ma 
bidek, U^eiem se MLthu N^egsvim savTsenim rijecima Qd zlasvega itoje 
iWorio,, nUta tnu nece tudtetiti sve dok ne ode iz tog mjesta.'"^" Mu- 

lu se Vih pri jelu i picu? 

Preneseno je od Amra ibn Ebi Scleme, r;iJi>iiahi. '^nhu, da }c rekao: Re- 
kao mi Je Posknik, ^ifdinhu Viipjhi ve seUem: Sifikoj red bisjnilLib, jedi de- 
snom rttkom ijedi ispredsebe,'''^' Muttefekui alejhi. "* Muslim bi scrh: fr'^t-Nevevi. 9/1 \ 0. 
'™ Muslim bi serhi eii-Nevevi, ] 7/3 1 , 
"*' Buhtin'mca'el-Felh. 9/521; Muxlim hi .iet'hi en-A'evc!\'i, 13/19.^. 383 Zastita ad Mm 1 !&jtana Sta Ijudf stiti od lejtana I Preneseno )e od Aise, tadiiaiiahu'iciha, da jc rekia: RekaojePoslanik ^aii^iiiim 
^lefhi w sdUm! PrijejeLi recite InsmiHa/h a ako zabaravite reci hismiUab 
napocetkti, recite: Bismiliahx ewekhu ve ahirefm. U imeAIIabu tiape- 

tetku ina kraju,'''^^ Tlrmiii, nLhinwhuibh i rekao je: Hadisje /josen sahib, 

Preneseno je od Encsa, iidijn.1laliw Vnhu. da )e rekao: Rekao je Poshnih 
i5ilaii,ihu 'u^i<;jhi vc iciJL-n,: AlLthje zadovoijan kada rob kai£ elhamdu UUah 
kada neStopojede i popije."^''^ Masiim, T^lijiiichulisti, 

Preneseno je od Mu'aza ibn Enesa, r.Jij^ii^hu ■^nim. da je Posianik, sii- 
bii^hLi "^lejhL « sfiicm, rckao; Ko nakonjebi kaxe.' El-Hmndu lillaM eUezi 
'ata'tneiii haza ve razakanihi mtn gujri banlin mirmi pe la htvvetin. 
Mvalii-AIlabu koji me nahrani I opikrbi ovim bez mop snage i mocL bitie 
nm oprostenj pretlfodjio poiinjeni grijesi.'''-'' Prenio ga je Tirmizi, rahh 
mLiiuLLii i rekao: Iladisje debar, Osim iijega preiiijcli su ga i Ebu Daviid i 
Ibn-Madie, jihimfhunmlkh. Ibn-Hadzer, nkLmekuJLii, ga je ocijenio dobrim. 

Preneseno je od fovjeka koji je sluiio Poslanika, ailaUihu 'aleihs v{ witrm, da 
je rekao; IQida bipred Poslaniku, ^mum 'ahihi vc seii™, donijeli hranu rekao bk 
BisTtiiUab, a kada hi mmiojeb rekao H:AJlafjumme eta'mte, ve esk^- 
te, ve epiejte, veekn^te, vehedejte, ve ef^ejtCjje lekel-haitidu 'aJa ma 
ea'tejte. Aliabu tnoj, nabranio si. napojio, imumim ti^inio, dovoljnm. dao., 
tipuds, o^ivio, pa Tebi btfabt fid tome ho si fium dao. Z^ibiljciio ga je Nesai^, 

rahEmfhulJah a VJCrodoSrOJ n im Ocijenio Albani, rahimehullahJ^^' 

ita treba rea pri kih^nju? 

Preneseno je od Ebu Hurejne, riJijaUiihu. 'anhu, da je Posianik, inibibhu iiej-- 
Jij re «]Lv™, rekao; Kada kihnete recite: El-Hamdu UUah. Hvaki Ailahu. 
A oTug k&je $ njim iU njegov brat: JerhmmtkeUah, AHah ti se miihvao. 
Kada inn to ka&e nekn nm odgovori:Jehdikifmullahu vejtisUhu bale- 
hotu Neka vas Allalt ttputi i popmvi t^ale sranje.^"-'^' Buhari, rahim^hulbh. "*' 'I'ti'inizi. 3/190 i rekao jc: Hadisje dobar vjerodoiiojan. 

'^^ MiisHm hi .jerhi en^Nevtrvi, ]'7/50, 

"" libu Davud, 4/42; Tiraiizi, 5/171; lbn-Mad±c, 2/1 09 j, Tirinizi ga je ocijenio 

dobrim. 

"" E^i-SiMe es-sahiha, hadis br, 7 1 , 

"" Bicharimeu'el-Ferh. 10/608, 
Zaitita od dim a i sejtana !ta IJLcfe Jtiti od sejtana P Sta treba r«a kad se cuje kukurikanje pij«tlova, 
njakanj^ niagarau i lavd paia? 

Rekao je Ebu Hurejrc, radijaibiiu 'ichu: Rekaoje Poslamk> saKaiidiu 'iiEfiii ve. 
liflitm: Kada cujete njakanje magaraca utjeiite se AUufmjer oni vide 
^tytajiOf a kada ctyete kttkurikanje pijetlova moUteAlhthA da vam 
da odsvojih blag&datijer oni vide ittelekaJ"''' Muitef'ekuji dejhi. 

Preneseno je od D-zabira, riJsjjlUhu 'mKu, da je Poslanik, .vi-lliilLihu 'jiejhi ve 
jellem, ickao: Kada tiocii ctijete lavezpasa i njakanje magaraca utje- 
HteseAUahii od itjihjer oni videsto vi tie vidite,^"''^ Zabiljez-ili su ga 
Ahmed, Ebu Davud I Buhari u svom djelu El-Edebu el-mufrsd, iMa«^ 

hiamwllah. Albani, faiiJiiLuJiLiiLh, ]e rekao: Hadisje vja-edostojan tat osnaini vise 
lanacd prenosilaai. '"^■' ill !G ull kact it uitaje iz sijda? 

Preneseno je od Ebu Hurejne, radijiUdiu 'inim, da je Posianik, aiiiUihui 'iieihi 
1* Ktlem, reltao: jKo bude na sijehi ita kojemje pwtopri^ao iprije nego 
ode kaie: Subhaneke-Uafntnitris ve hi hamdike, eshedu eft la ilahe ilia 
etite estagfintke veembtt ilejk. Nfka H slavljm i hmljm Allahu, st^edo^ini 
da nema di-ugoga boga. osim Tehe, od Tebe opmsta truMm i Tebi se kajeni, Al- 
lah 6e mu iskupitipropitsUpoHnjetie na torn sijeli4J'''^'^ Zjibitjciio ga je 
Tlrmiiii, lahimfhuUdi J rckao; Hadis je hasemnhih. Vjeiodosrojiiitri ga jeocl- 
jenio I Hakim, jnhim^huibk, a s njim se slozio Zehebi, rjtihisuS.uJLjh. 

Pfcneseno je od Abdullaha ibn Omera, raaijaiLihu 'itJt^uau. da Je rekao: 
Rijetkoje P&ikfdk ijii^Uaiiu 'ii<;ihi -.^ .? ii^m, odhzio s/t lijek a da dshabimd ne hi 
prouao dovu: AUahtomne iksim letta niin hasfetike tna tehuln hihi hej- 
itetta ve hgn^ tnea'sik, ve mht ut'aiike ma tnhelUgitna hihi Diejaietek, 
ve ininel^je^ni ma Uthevvitm bihi 'ahjna mesaihed-dttnja, Alhhum- 
nte t/ieni'na hi est/iai'naf ife ehsarina, ve kuvvetina nm al^ejtena, ve- 
dza'lhi eirifarise itmtita, veMd'l se'rena 'ala men zaletnenot vetmirtm 
'ala meti 'adana, ve la ted£*al ed-dnnja ekhera hemtnijiOi ve la Tftehie- '^" Biiharl men' eJ-Fath. 6/35G; Muslim di serJti en-Newvi. 17/47; 
'■■" iibu Davud, 4/327. Albani ga je ocijcmo vjerodosEojniin. 
'*" Tehridzit et-Kdimi st-tajjibi, str. 164. 
"" Tirmi^i, 5^158, i ka^e; iiadis je dohar vjerodostojatt. IBS Za^tJta ad dzina J iejtana $ta Ijude ftiti od lejtana jgH Hlmhta, ve la l^tselUt 'alepia men Lijerhammm. Alk.hu moj, dodijeh 

fuim itrahopaitoviinja prema Tebi dovoljno dd ^ehprijeci izmedu na^ i nepo- 
hrnoiti Tebi, dodijdi nam p&kornosti toUko da udemo u Dzenmt, dodijeh 
nam ubjedenja koje ce mm okldad dunjahicke mdade. AMaInt moj, svedok 
smo zim dang nam dub, vid i itiagu. ucini ncdu osvetti prenia onima koji su 
nam nepravdu poanili i pomozi }uis u borbt protip fieprijatelp rmiih, mka 
nam dunjiduk w bxide najtfeca triga i whunac nasegzminjit i nepotcini nas 
omnia koji $u nernihsi'dni prema riania,^"'-^ Zabiljeiio ga je Tn-mizi, r.s>jme- 
huiLih i ocijenio do brim. Hakim, i-jhim^kuSiah, ga je ocijcnio ^jeiodosiojnsm, s 
njim se slozio Zdiebi, rahimBhdbh. 

Sta (rsba pnouftti kadj se vidi ntko u iskuknju? 

Preiieseno je od Ebu Hurejre, n,dif=iUhLr ■mku. da je Poslanik, «!Ulla)iu 
'iltjhi vt icikrn, rekao: Ko kaze kada. vidi osoht ti iskitienjtt: El-Hamdu 
lillahi ellezi 'ajkni mhtana ibtelahu hihi vefaddaleni ^aht kesiriti 
mimmejt haleka tefUila. Hvdla. Mahu koji me Jiije iiktdao ko koje nje- 
ga iskidao i sto tneje odiikovao nad mnogim svofim stvorenjima.y ne^e ga 
jiikada sadesiti to iskttSenje.'''^'^ Prenio ga je Tirmiii, jahim(tiiuib.ii i oci- 
jcnio do brim. 

^ta se ua pri ul^ki; u pljicu? 

Preiieseno je od Omera ibn el-Haitaba, fjdijniiihu 'anhu. da je Poslanik, 
silidJiiiu 'ai[rj!iivL';^iicm, reliao: Ko kada ude tiapijacu kase: La ilnfte illetla- 
bit vahdehu Li ierike lehu, lelmlr-mulku:, ve Ukul-hmndu^ jul^i veju- 
tnitif, vehuvehajjun lajemtftu, bijedihi el-hajrti, ve httve 'ah kuUi 
sejin kadir. Henia boga osim Aliaha jedinog koji nema supamika, Njemu 
pripada ulmt i hvak, ozlvijdva i nsmrcuje a Onje ziv i tie umire, u Nje^-i^- 
VBJ rucije dobro i Onje svemocmi. Allah ie mtt ttphati milian sevapOf 
obrisati milion ttutlik grijeha i usdtciga za milion stepenu^^^'^ Prenio 
ga jeTirnii'jLi, rahimehniinh a dobrim oeijenio Albania EjiimchijiUH,.^'*' "" Timiizu 5/189. Ocijtinio ga je dobrim. 
™ TirmiKi, 5/157. Oeijenio gaje dobrim. 
'*" Tirmiiii, 5/155, Albani ga je oeijenio duttriTn, 
'"" Tshridiu el-Kelimi ei-iajjibi str. 1 11. 166 
hStita od dzina r ^ejtana ita Ijude stiti od sejtana ^ta treba reu bda, se spataJtne livotinja? 

Preneseno je od Ebii el-Meliha, radijJEahu 'laiui, da je neki covjek re- 
kao; Jahao sum iza PGiianika, uUJtJiu yejhi vc aeiitmj najahahd kadtt se ana 
spouikla i reknf} iv/m; Nekijpropadne seftaril Poshnik, siJiilkhu aicihi vc seiic m, 
jf rekso: NmnoJ ^voriti: Nekapropadjie sejtati,jer kada to kas£son 
se poveiapn dok tie bude kna kttcOf pa kaze: Pobijedio satn ga siJo- 
jom snag&m. Red: BistniHah, jer kadit to kazes on se stnanji i biide 
poput muhe, Prenijelj su ga Ahmed i £bu Davudj oliimebiimulMi. Albani, 
rahJmchMiUh, g^ je ocijenio vjeiodosTOJnini,'"-'^ 

\xi treba reci kada se ugledaju prvi ireli pEadcvi? 

Rekao je Ebii Hurejre, j-iJijiUihu'antm: Kada bi uzreliii prvi plodovi iju- 
dl su ih nosUi Fothniku, uii^iuhu yejhi veatn«n, ct on bi kttda bi ib tizco pTO- 
uHf}' Aliahiivmie barlk fi sejnerina, ve harik letiafi rnedhietina, ve 
bariklenafistWrui:, ve harikfi fnTiddina, Ai\3\iu moj, blagoslovi nasc 
plodove, n.as gi"ad, iias sa a i iias inudJ'"-'^ Niikon toj^a, plodove je dauaa 
napnladem prisutnom djetetu}^'^ Muslini i rirmizij j^iiimrhunbLiJiih. Tinni-^ 
7^, rtHimebiJliJi, jc rekao: Madii je /jaaefi sabih, 

Sta treba red onaj kcga nesto uim i svidi mu se? 

Preneseno je od Sehia ibn Hmiejfa, ndii^iiiiiij "iniiu. da je Poslanik, ai- 
laiUhu iiephi VB ffiSiim, rekao: Kada vidiTe sto vmn se svidof blagoslovite to 
jerje urok istina. ZablljeKSO ga je Ahmed;, nhimchuJiih i drugi, a Albani^: 

rshim?h«ii»k ocijenio vjetxjdosrojiiim."''* 

Sta s« m ako nesto bude otelano? 

Pteneseno je od Enesa, raJii^Hahu 'sukn, da je Poslaiiik, ia.i]iiLiLu 'Mhi ■,-<: ^i- 
lem, rekao: AUahmmne !a sehie ilia ma diedhehtt sehlen, ve inneke I"* Tehriclhi cl-Kelimi el-lajjibi, sEr 1 SO, 

'*^ Sa'a i myd sii mjere za kolicinu. Cop, prev,) 

'"' Muslim; Tinni:si, 5/1 55. ^ 

"^ Tehrldhi el-KeUml et-ta]jiU. str, 1S3, 337 lastita od diina i lejtana Sta ijude stiti od sejtana teMabt ei-hiiSiette iza si'te sehla. A/Iahu moj. khkoje samo ono Its d 
okkini, a Ti kada hoce! tesko uMnil khkim. ZabUjeiio ga je Ibn-SunnL 
cJiirt«hiJiah. Had is je dobar, 

jutarnji i vecernji likr'^" 1 - Prentseno je od Seddada ibn Evsa, Didiplli'hy '=rtiiu, da jc Posktilk, aUJ- 

iihu -akiy w 5.11^3,, rekao: Najlvlji isti^fhrje: AlLihttinttte Ente Rab- 
bi !a ilahe iUa Enie. Haleheni Pe ene 'abditke, ve e?ie 'ah 'fibdi- 
ke ve va'dike mssteta'tti- E'ttztt Mke mm serri ma satut'tit^ Ebu'u 
khe U nia'med}^ 'aleffe ve ebu'u H zetilfijegfir Ufittiiebu la 
jegfirtizsumtbe iUa Ente. AikJm> Ti it Goipodar moj, netna boga 
mm Tebsy swom si ms ija sam Tmj roh, dvMm se ugawra s Tobom i 
oheiar^a TvogkoUko mogu., U^ccem se Tehi odzk kojegsampacinio. 
Tebi $e wacam. s pmt&cu bk^dad TvG§e> Tehi pH^^iajetn ^ijehe ivoje 
pa ih oproid. Samo Ti grijehc oprosdd moM, Kb gapr&tm. navecer 
i umre n toj tioci itH ee u Dsermet, a ko gaprotici r^tttro i umre 
toga daiia tici ce u D^uiet"'''^ Biiharij rthimchuliih. 

2 - Preneseno ji od Ebu Hurt) re, TatHiJiJiu 'mhu, da je Poslanik, sallill*- 

hu V]=|>,i vt sell™, rekao; Ko stoputa kaze kada osvane i mntkne; 
Subhanallabi ve bi haiiidihu Nekaje slmljen i bvdjen A!kh. 
JViko ite^e do6i s boljifti djehm tta Ssdnjetn danu od njega 
osim onoga koprottci isto iii vtJIe.^"'' Muslim, rahSffiehuikh. 

3 - Pfeneseno je da je Abdullah ibn Hubejb, ™li)»1li}iu aithu, rekao: Iza- 

ili sniojedne kifnc veoma tamne tmci tra&id TosUnik^. iaHillihw 'jlej-iii 
™«llan, da nam klditja, Kada $mQ ga nasli rekao je: Recilja nmm 
nilta rekao. Ponovoje rekao: RecU Ja opel nbam rekao niski. Alt 
sam-ga up'uao; AlLhov Poslanice, sta da kazem? Rekao je: Pfott- 
ci sure El-Ihks, El-Fekk i En-Naspo trl puta kada tfmrknes 
ikada (fsvanes ciivat ie te svakog ziaJ"^- Zabiljeiili su ga Ebu 
Davud, Nesai i 'Firmizi, rahimthiimuihh koji je rekao: Madisje t^ero- 
dosrojaiL Albatii, rthimrfiullah, se sloiio s njim. '"' Ovi jrikniVL se Liie naknn sa^baha i nakon ikindije. 

I™ Bcihariittea'el-Feik 11/97, 

'"' MusHm hi serhi eri-NevevJ, ]7/17. 

'<"' Ebii Davud, 4/321; Tirrni/.i. SI221. 338 Zaitita od dzina i lejtana Sta Ijude itlti od ^ejtana Preneseiio je od Ebu Hurcjre, WijalUhu anhu, da je Poslantk, mIUU 
khu '^Icjhi v^ ^itcin, rekao: /Gjrf^ osvanete recite: AUahtimme hike 
Oihabna, ve bike etusefnOf ve bike fmljja, ve bike nemum, 
ve ikjke eti-nnsur. AJlahu moj, TvGJom dobfotom sahah doceka- 
smo, a Tvojom snio dobrot&m i omrklh Tisi mis poziuio> Ti id tuts 
usmniii i pred Tobom iemo se sukupitl A kada mnrknete recite: 
Aliahumme bike etnsejna ve bike asbabna, ve bike lutbja, ve 
bike nemuttii tie ilejke el-mesir. AKahu visj, Tvojom mi& dobro- 
tem omrkli a Tvojom dohr&Uim tme i suhab docekaii, Ti si nas po- 
zivio, Ti c£s Hits usmniii i Tebi cemo $e wariti.""'^ Zabiljei-ili su ga 
Ebu Da^^iidi Tirmizi i Ibn-Madie, Tnhiin=iiuinu]iih. Tirmi'Zi, mhimcJiul- 
bK, je relcio; H^dis je dobar. Aib^ini, rahim=:huiL.!i. se slozio s \\]\m. 

Preneseno je od Abdullah a Jbii Mesuda, radijilkliii '^uHli, da je re- 
kao: PosUnik, siiLtlbhu '-slfjlii vE.^ikcri,^^ kada omrkne ucio; Etnsejna 
ve etma el-mulku UUahi. vel-humdu UUah, ve la ihtbe iUel- 
Uh vahdeint la serike lehu^ lehul-mnlku, ve Uhnl-hamdu, ve 
huve *ala ktdli sejin kadir. Rabbi es'elttke bajra itiaji hnzihi 
el-lejleti, ve bajra ma ba'dehot tie e'azti bike ntin lerti inaji 
bazihi el-lejleti ve setri ma bii*deha. Rabbi etizu bike mineL 
keseU ve sttil-kiberij Rabbi e'ttzu bike miti 'azabittJiit-Nar, ve 
'itxabinjil-kabri, Omrkli smo i omrkla je Allah ova vlast, hvala 
Allahu, nema boga osirii Allaha, jedinog koji nenia suparnil'va., 
Njemu pripada bvala i vlast i On je svemocan. Cospodaju, mo- 
lim EC za dobro ove noci i dobro koje dolazi poslije nje, a utje- 
£em ti St od zla ove noci i zla koje dolazi poslije nje. Gospodaru, 
utjecem ti se od lijenosti i ruine starosti. Gospodaru utjecem ti 
se od patnje u DJ^ehennemu i patnje u kaburu. Kdda bj osvanuo 
rekao bi: Asbahna ve asbeha el-mulku liliab... Osvajiuli smo i 
osvanula je AlSahova vlast... '''^'' Muslim,, ruiiimLiiaJSaJi. 

Pneneseno je od Osmana ibn AfTana, nJij^iEaJsLi 'anhu, da je Posla- 
nik, inllillibu '=irj3uvf «:ikm, rekao: K& ^djtttJ'om i vecerom bude tri 
pitta ucio: BisttdUaJn ellesi lajednrm jnea* istnifti s^tinfil- 
erdi ve laji es-set/iai, ve buve es-Setni*ti el- 'AUm. U ime Allaha 
s iijim imenom nista na nebesima ui mi Zetnlji ne moze nastetiti, '^" Ebu Davud, 4/317; Tirmizi, 5/134; Ibn-Mad^e, 2/1272. 
"" jXiiisHni bi Sefhi en-Nevevi, 17/42. 389 
Sta Ijude ititi od iEJtara Ora sve cuje i sue zna, Ni^ta mn neie moii nastetiti.^^^^ Prenb 
ga je Tirmizi, rahimfhulbh i rekao: Hadisje httsen sSnh. Albani, nhi- 
ftidhdiiii, gajc ocijenio vjerodoscQJnim. 

Prcnescno je od Ebu Hurejre, raiiijaLiihu "nnhu, da je neki covjeKdo- 
sao Poslaniku, !gitbll=)5u.'ii<:jhi VL-sfiiicmj i rekao; Allahov P&danicei sinoc 
me tijeo akrep, Poslitnlk, .^^iLiLku aieriii ■<•< stiiem, jc rekao: Da si rekno 
koiia si iisiW u noc: Ei/zu bi keHmatiUahi et-taminati min 
serri ma haiek! Utjeceni se s Allnhomm savrsemm rijecima od zla 
ko je itv&rio!, ne bi H nunio stettt. "'^'' Muslim, rahimehHltnh, 

Takoder je od njega prencsEno da je Ebu Bekr, raiiijiiki-iLj 'iBhu. 
reUao: AUahov PosLinice. pvduci me dovi koju cu uciri ujutro 
i fiiti/eceri' Paslanik, .iiubiiu 'jirrjhi vt sdkm, je rekao: Red: Alia- 
hutmne fatira es-semavati ve el-erdij alime el-gajbi ve es- 
hhade, Rabbe kuUi sefin ve meUkeku, eShedu en la ilahe 
ilia Ente> euzu bike min serri nefii, ve mm serri sejtani 
V€ ierakibi! Ve en ekterife ala nefii suen ev ed£urriibn ila 
mttsUm! Alkbti moj, Ti koji poznajes i vidljlvi i nevidljivi wi- 
jef, Stmritelju mbesa i Zemlje, Gospoddru i Vlasnice ivega, 
svjedocim da nema istimkog hoga odm Tebe i utjecsm se Tebi od 
zkmoje dule i ad zU sejtana i njegomh spktkU I da sebi nasUje 
ucinhn Hi ga prouzrokujent mudimamt. To protici had osva- 
nes, kada omrknes i kada legnei uposteljtt.^''' Prenijeli su 
ga libii Davud i Tirmid, litiimehamuihii. TirmJzi, jaiiirtbrhuiLih, je re- 
kao: Hadisje hasen sahib. 

Preneseno )c od Enesa, rn,<ii(=.lljli« '•■inhti. da je Poslanik, ssiiaiiihii 'ai*)- 
luyeKDcmj Fckao; Ko kaze kada osvane Hi omrkiie: Allahum- 
me inni asbahtu idhiduket ve ttshidii hamelete '^arsi&e, ve 
melaiketeke, ve d&emi' halkike enneke Ente Allah ellezi la 
ilabe ilia EntSy ve emte Mubmmneden 'abduke ve resulu- 
ke. AlLbn. osvanuQ sum l uzhfuim za stjedoka Tebe, nosioee 
Tvoga aria, mekke i sva sWorenja da si Ti Allab, Ti. si B&g osim 
kojeg drugogo bogit ttenui, i da je Mubafmncd Tvoj rob i pes/a- 
iiik Allab ce njegovu cetvrtinii osloboditi Vatre. Ko to ka£e "" Tirmiiii, 51 Ml. Rekao je; Hctdisje dohar yjemclostojau. 

"" Muslim bi Serlii cn-iW'-vevi, 1 7/31. 

"" Ebu Da\iiri. 4/3 1 ft; Tirnibd, 5/134. Tiraiizi je rekao; Haiissje dohar v/smdoxtojait. 
Zaitita od diina ] sejtana $ta Ijude ititi od iejtana dva puta oslobodit ie ga pota od Vatre. Ko kaze tri puta 
esiobodit ie tri ietvrtine od Vatre^ A ko kaze cetiri puta 
Aiiah ce gu cijelog osloboditi Vs^fJ"^* Prcnijeli su ga Ebu 

Davud i Tirmlzl, rjhimLliurnulljh. Tlrmfei, nhimehullnh, ga JC OCijC^ 

nio dobrini. Nevevi, iihjunfhiiihh, je rekao: Lanac prenosilacd je 
dobar. Do brim ga je ocijienio i Ibn-Hadier, mhimehuiJah. 

10 -Preiieseno je od Ibn-Omera, radijaiiahu ujihifjmj, da )e tekao; Po^hnik, 
i^iiiihihu '=.EL-i!si vr scikriL, nikada nije prepustiW ujuiro i namce praiicm 

— dovu: Allnhumme iniii es^ehtke el- 'afijete fid-dunja vel-ahtre. 
AUahmtane hint es'ehike el- 'afve vel- 'nfijefi dim ve dunjuje, 
ve ekli ve moN. AUahramne itstjtr ^aprati, ve mnin rava'ii. Al- 
Lihumtne ihfesni miit befjtijedefje V£ min hulfi, ve 'anjemtjii 
ve 'an simali, ve minfevki, ife e'usitt hi 'azatnetike en ugiale 
min tahti. Alkhu moj, molint te za hkgssfanje na dtminiuku i nu- 
ahirem. Alhihu, molim te za oprost i blagosmnje u yjeri, dunjaiu- 
ku. porodm i iniethi. Allahu. prekrij moje framote, spokojnim uH- 
ni oneza boje se brinem. Alialm cuiraj me sprijedu, itraga, zdeitm, 
siijesa, iztiiid mene i ut^ccmt se Tvojom uekcinom da propadnem 
u ^emlju. '■^^''^ Prenjjeli su ga Ebu Davud, Tbn-Madfe i Hakim, a- 
himdiumLJiah. Hflkim, iihimehuiljh jc pckao: Lamie pfcno^tkc/ije vjero- 
dostojun. Zcbebi, rahi™h.ulliiJn, se slozio s iijim. '"' Ebu Davud. 4/317; Tirmixi, 5/188. Tirmizi gajc ocijcniu dobriiu. 

'"' Ebu Davud, 4/3 IH; Ibn-Madie, 2/1273, Ilakiin ga je ocijenio vjenadnsitjjnirn li 

Zchebi se slo£io s ivjiin. 391 
ZASTITA 
KUCE OD §EJTANA ."Vl Zaitita kjce od sejtana U ime Aitaha, MiSostlvag, Samiiosnog Uvod Hvala pripada samo AMaha, h vd imo Ga j od Njega pomoc> uputu 
i oprosr trazJmo! Utjeoemo se Allahu od zla koje je u naina i od na^ih 
losih djela! Koga .Mlah uputi niko ga ne moifi zavesti a koga u 7-abiu- 
du odvede niko ga ne moie uputi ti, Svjedocim da nema istinskog boga 
osjm Allaha i da neina sudruga. Svjedocim da je Muhammed Njegov 
rob i poslanik, A potom! 

Miiogi Ijudi sii zanemarili jedan farx, a to je aeprijateljski odnos 
prema sejtanu. A, rekao je Uwiseni: 

.^i:<Z7; fiWH j^ neprijate^i pa i vi budite nepHjate^i njernti.' 

Naialost, mnogi Ijudi odnose se prcma njemu kao prema miljenl- 
ku! Sjedi s njima na sijelinia, pravi jm diustvo po pmevima, Or\'orili su 
mu vrata ^vojih kiica. I vise od toga, otvorili su mu vrata s\'ojih spavacib 
sobal Nc treba veca...^ Ima i onih koji su mu otvorili svoja srca, rade ko 
im naredi> ostavljaju ko im zabrani, Postao je njihov bog, obozavaju ga 
mimo Allaha, hhe %■= dtUc, Rekao je Allah, tctanJn: vc r^'^ia: 

oJ ji^ ^' ^1 Siklsi \jj^ ^ ji jT\ ^: t ^i 'j^\ f 

O sinovi Ademovi, zar vam nisam tuiredio! Ne obo&avnjte 
^ejtatut, on vainje neprijateij otvarefiiF 

To je razlog pisanja o tome kako musliman da xastlri svoju kucu od 
tog necasnog neprijatelja, prokletog sejtana. U koju kucu on ude u njoj 
posije neied, q nju unese neslogu izmedu djece i rasfdor izmedu suprui- 
nika- U roj kuci Ijubav se prervori u mrinju, a raJlosL u patnju. 1 Fatir, fs. 

^ bvako stoji L originalno] arapjikoj veraiji! (op. pre v.) 
1 Ja-sin, 60, 395 Zastita kucf od sejtana Allahu moj, sacuvji} nas I sve muslimane sejtanove spletke! Ti sc 
brines o nama i pomidcs nam. A, Ti si divati zastitntk i pomagac! bo'/d Vehid Abdu-s-Selam Bali 
scvorenje kojc je najpotrebnijc AJlaha 
Casna Mekka, 16/2/14 10. Lgod. Hi <. "4^- 
( ^ Za^tita kuce oA sejtana f. Spominjanje Allaha, >.c.dE,uc, pri ulasku u kucu 

Preneseno je od Ebu Malika el-Ei*arija, rsdii=ii^!iLi'ifJiii, da ]t Poslanik, 
allalUihu 'aitjhi w ieUcm, rckao: Pft ulosku u ktiht recite: Allahumme inni 
ese'luke hajra-l-mevUMj ve hajra-l-mebrftds^ BisniiUtthi vetedzttOt 
ve histniUabi hareMna^ ve 'alaRabhina tevekkehia, Alhhu moj, mo- 
iim «■ Zit dobro ulasku i dobro izluska! S AlUbovim imencm ubmmo, s 
Alldbovifn imenom isdazimo i na nuseg Gospod^U se osktnjamo. Potom 
mwovite seldttn itkuianimaJ' 2. Naiivanje selama ukucanima Rekao jc Nevevi,' r»him=hi^tbh: Prilikom ukska u kucu poieljne je reci 
bismilkhi, ho vik spominjaU Alkba, subhanehu ve t='iii i nazvatiselamsvejed- 
no bih u njoj Ijudi ill Tie. Rekao je Uzviseni: 

A kadidaidte u kuce, vt uku6ane pozdmvite pozdravom od 
AUahaproptsanim, bLtgpslov^enim i lijepim/ \ OvioQ se lakazujft iia ajet; 

\'j^ i^iili iuil ^ J, j;^Lj jL.^;ji ^^ jiij Jl^ jiii ^it ,13 j; J 

I reci; Gospodaru maj, ttvedi me tivodom Istine i izvedi me 

ish&dom Istine! - El-hra> 80. 
Ajct St odtiosi na svaki ixiazak i ulazaL bsK obziia Sto je objav\jen povtidoiti osvajanja 
Mekke, jeru ol>zir sl- tizima opce znaoenje tcksta, a ne ograniCava az povodom objave, 
Rekao je Tibi: Rijeii su u infbiUivii i znace ulazsk i sJaz/ik Hi mjesto aJaska. kaa ch 
trazi dobro Soijs se nalmi u mjesut u koje utuzi i iz kojeg izlazi. Rekao jc Mejrek; To 
Jesl dobro kojeje u torn liimkn i iziasku. Neki riJeC mevMi u dovi kgovaraju mevkdl, 
Prvoje ispra-viiije. Vidi: 'Avnu4-Ma'bud. Serk Sunen Ebi Davud, 13/354, (op.pnev.) 
' Ebu Davud , 4/325, Albanijcusvomdjelu Tehidht el-Kelimeti eMajjibe, br. 43 
ocijenio lanac prunosiiaca ovog hadisa pDuzdauim. 
* Et-Ezkar, str. 19, 
' En-Nur,^\. 397 Mtita kuce od sejtaEja Preneseno je od Enesa, fidijiiiiiiu 'mhu, da jc Poslanik, Hlhll^ual^liivcic- 
llera, rekao; Sinko, kiiAa itdes it kuctt svoje por^dice nazovi hn seLanI 
U tome ce biti blngostov tebi i tvojoj por&HicL^ 

Preneseno je od Ebu Umarne el-Bahilija, r^Ltii,ibhu 'miiu, da je Allahov 
Poskiiik, .iibiLhu jjqiii vf sflicm, rtkao: Trejica su pod AU/^vmn, asse 
ve dsetle, zastitom. Otiaj ko ixade u borbtt na Allahovotftt asze ve 
diellei putu. Oti je pod AUahovoitt, azze ve dzelie, zaStitojn sve dok 
ga ne usjnrtipa uvede u Dzennet iU ga vrati s nagradam kajuje do- 
bio i ratnim pUjenojii. I^ntgije onaj kd ode u dzamijit. Chi Je pod 
zastitom UzvisenogAUahasve dokga tte ifsmrdpa uvede u Dzermet, 
Hi ga Pratt s nagradom kojuje dobio i pUjetimn, I trecije oriaj ko 
pri ubiskti u kitcu nazove selaiti, onjepodAlLihatfotfi, sid/hanehti ve 
teit^lof zastitoin? 

Rekao )c Nevevi, rali™(huliih: J^az u hddisti damin 'ala AUiih z}ia- 
H sahihu-d-(Lifnan - ofmj komeje dat daman. Daman je cuvanje fiete- 
ga. Stoga. zimcenje h^isa gttm da je pod AUidiovom, jiMvcdifiie, zastiiom, 
Allah ga hiva.^'^' Biti pod Allal:sovoiTi: «it vl -aieUe, zaititom i cuvanjeni je 

najljcpsi dio ove n^grade- 

I. Spominjanje Allaha, mmmu pri jelu i picu \ [ Prcncseno je od Diabira, ndijaiiihu 'nnJm, da je rekao: C-uo sam Allaho- 
vogPosknika, saifnilaliu fllrjlii v= i=tlem, koduje Tekao.Ako covjek pti nbisku 
u kttci i ptije jelii spomene AUaha sejtati kaze - diTigim sejtanima.' 
Nerna vam tu ni ko^tnkn vi vecere. Akopri ttlasku n kitcit Jiespome- 
ne Atiaha SeJMn kaze- Nasli ste kojiak. Ako niprijejela ne spomene 
Allaha ieftan kaze: NasU st^ i konak i vecent.^^ 

Vtdis li, brate moj, kako spominjanje AJ I aha, azieved^il«) sejtana tjeia 
iz kucel Sprjecava ga da jede, pije i spava s tobom. Vidis li kako fiemar 
prema spominjanju Allaha, ^m^ V4; dseiie, sejranu daje vcliku priJiku, jer ' Timiizi, 4/161 i ocijenio je da je dobar vjerodostioJEin. 

' Refcao je Nevevi u svom djeiu Et-Ezkar. Premo gaje Ebu Da\>ud. a kinacpi:e- 

nositiicoje dahar, 

" Et-£zkai:sa.2. 

' ' Muslim me^i' serh i en-Netwi, iy\W. 
H Zastita kuce od sejtaina I tada nade konaciste kod tebe. I nc samo kcinaciste nego i hranu i pice, 
i lie samo za sebe iiego i ?.a svoju druzinu, bracu sejrane. Potoni se vi do- 
in ace u kucj i namnoze, BrAtt muslimaiiu, lie budt ncmaran i spominji 

Ailatia, iijM >■*• dffiie, jei CO. je cvrsto uic i ispravna ijpuia. 

- ■ ' ' ' J ■ ,' - 

V 

4, Cesto ucenje Kur'ana u kuti 

Kur'an kucu cini prijatnonij cisti je i rjera sejmne iz nje. Prene- 
seno je od Ebu Musaa el-Ei'ajija, radiMibhu *snho, da je Vjerovjesnlk, 
iilUllahu 'nJejhi ve iLiiem, rckao; Vjemtk koji uci Kur'an je kao citron, U- 
jepo tniriie i lijepogje okusa. Vjernik koji ne uH Kur'an je kao 
humut, ne mirise alfje siatka. Mnnafik koji uH Kur'an je kao 
bosiljak, mirise lijepo alijegorak. Mnnafik koji ne nci Kur'an je 
kao gorka tiktnca, ne mirise i gorkaje.'^ 

Oslru toga, meleci se pribliiavaju kud u kojoj se sitruseno uci 
Kur'an. Preneseno je od Ebu Sc'ida eJ-Hudrija, isdipllalHi mhu, da je 
Usejd ibn- ?Iudajr, rjJij.lLLLi 'nnhu, jcdnc noc! iicio Kuf'an U ostavi za 
huriiie. Kjegov konj se odjednom uznemirio. On je nastavio uciti, a 

konj se opei uzncmiiio. Ponovo je nastavio ucici i konj se opet uzne- 
mh'io. Usejd, radijilbhu 'mtiu, je rekao: Pobojao samse da ce stati fiajahi- 
ju.^^ OiiSao nam da viJimstajes konjem i tigkdao sam iznad svoje gla- 
ve nesta poput obiaka, mi torn oblaku neho je svijetlili) peput stfjetiljki. 
Oblak it uzdizuo prema nebu i izgubio ^am ga iz uidika. Sljedeie juiro 
ra/w sam olisao AUahovom PosUniku, sniijlhhu '*[fi]ij v.: ..:ii=m. i rekao: AlJa- 
bm pQilaniie, sinocdok iam u^io Kurgan u svojoj ostam za hurtne i nesto 
je uznemiriio moga konja. Poslariik, j^llnJiaku, 'ilejhi y* j=Lkn=, je rekao: Tre- 
bao si nastavtei uciti, Hudajrov sin^e, Rekao je: I^aitavio sam, ali se 
kojij ponom nznemirio, Poslajiik, i.JiiiLSuiMeihi v, sfiitm. je rekao: Trebao si 
nastaviti uciti, Hudajrov sine. Rekao je: Nastavio sam, ali ne p&tiovo 
uznemirio. Poslan ik, siihJiihu 'Mh.\ v= «Hrm, je ponovo rekao: Trehao si na- 
staaiti vciti, Hudajrov sine. Rekao je: Prekinuo sam ucenje jerjejaki- 
ja bio blizu konja ipobojao sam se da ga ne zgazi. Ugkdao sam nest^ po- 
put obliika iznud svoje glavs mi njemuje svijetliio nests poput svjetiijki. 
Uzdiglo seprema Hebu i izgubio sam ga is vida. Poslanik:, i:.iipilli,h.u;alejtii¥« 

" Biikas-! mea 'El-Feth. ^/66; Miislm men 'Serlii en-Nevevi, CVS3, 
" JahijajeUiicjdnvsin. 399 lastita km od sejtana *' ^l=m, je rekao; To ^t hili meleci. StttsaHsu tvoje ucenje. Dust rtasta- 
vio uciti, ujutro hi ih Ijudi vidjeii i tie bi se od njih skrivali.^^ 

S. Ucenje sure El-Bekare u kuci 

Kada osjeris da u kiici ima pi! no prdblema, da uku*fani pcsvisuju 
toil jedni na. dmge, da tjeraju in at jedm drugima, zna) da je ru sejtan! 
Pouudi St; da ga istjeras i udaljis h. knee. Postavija se pitanje kako? Na 
CO pJEanjt dao je odgovor Poslanik, wjuiJiu'ilcjhiwidUfti, u hadisu: Sveima 
svoj lutjuzviseniji dio a najttzviieniji dio Kftr'anaje suca El-Bekare. 
Sejtan kada cuje sum El-Bekare h ktici izade is te kuce,^^ 

Prcneseno je od Ebu Hurejre, raiiiiiiiahLi'snhu, da je Poslanik, nikiiihu 'lUj- 
hivtsciLciTi, rekao: Netnojte odsvojih kticapraviti kabttrove. Sejtan ne 
uhzi n kiictt ti kojoj se uci sura El-Bekare.^'' 

6. Nepustanje sejtanovog glasa u kuci 

.Rekao je Uzvikni: 

Isavedi kaga jnozes od njih svojim ghsonu'^ 

Mudiahid, n.bitt«.hLi]lah, je rekao: Sejtunov gks je pjesma. 

Preneseno je od Ebu Malika cl-Es arija, ndiiiiLlshu 'uihu, da je Posianik, 
.^lULLiim dqhi V-: .dl=m, reliao; Neki Ijtidi iz mog uimneJa pit ce alkoho, rta- 
zivat cega drugacije. Svtratce im jnnzika i pjevati pjevaijke. Allah 
ie ibprotjerati u zemlpu a neke cepretvoriti u tmiptmn^ isvinje.^^ I* Su/iiWj" flitra ' ^/-^'e/ft, 9/53 - Buliar i je vu pred aju zabi lje£io bez lanca prenosi- 

lata sa iziEi^nm koji je pgtvrdaii. Muslim iiieii'Serhien-Nevevi, 6/82, CiUrani tekst 

Ladisa je Musttmova vcoija hadssa.. 

•5 Haiiis je zabiijeiio Hakim i ocijenio ga vjcrodostojnim. S njim se slo^it) Zehe- 

bi, Albari gajc otijenio dobrim u svom djelu Es-Sahiha. pod brojcm 588, 

I* Muslim, liadis br. 780. 

" Ibn-MadJe, 2/1 333 . Lartac prene^llaca ovog hadisa ocijenio je vj erodostojn im 
Ibn-el-Kajjim ii svom djelu ls.aastit'1-ehfanr i/251. 400 Mim kuce od sejtana . . ■ Tako der j e rekao : Neki Ijudi istnog unatieta ohnialit £e bhtdt svi- 
bi, alkehsl i muzicke Uistntme^iteP 

Rekao je Ibn-Mes ud, ftidjjdSiKu 'anim: Pjes?na afirmira dvolicnoit u srcu 
k^ voda povrce. 

Rekao )c Jczid ibn^l'Veli<i, radiiiilahu inhu; Khfiit^ se pjesme! Pjesina 
uManjuje siid, hudi strast i Tiundava. dosti>jamtv&. Pjesmaje s^mjetm za 
nikoho! i djeluje na coif^eka kao pijamtvo. 

Rekao je Ebu Hanifc, niJiiKiiuLiah: Slttsanje^esamaje veUkigrijeh. 

Imam Malik, HhJmrfiuUah, tia pita^jc o pjesmama tekao je: To kod nas 
rode mme gresnki. 

Rekao je Safija., rahswAiJiJi: Pjesmaje pokud^utzabava, Ko cem pjevo- 
neuramnljiv je i ne moze bid stjedok, 

Rekao je iraara Ahmed, aiarcidiuihh: Nesvidd mi se pjevanje, httdidvo- 
licnmi u sroi. 

Brate muslimanu, nakon ovoga jasno ti je da je pjesma zabra- 
njena i da je iejtanov glas. Kada sejtan pozove Iz neke knee onda se 
njcgove vojske okupe oko njega i prave nered u kucJ, do nose raidor 
i ncsugiasicc i unostr mrinju i nepodnosljivost. Sejtani se raduju i 
udomace se u kutt u kojoj se cesto cujc pjesma. Brarc muslimanu, 
Ltkloni pjesme iz syoje kude svejejdno. bile na radiju, tdeviziji ili ne- 
tieniii drugom. 7, izbacivanje zvona iz kuce Prcncscno je od Ebu Hurejre, cadipllahu'anhu, da je Vjerovjesnik, sdliUi- 
hu aleihi veKlltm, Tckao: ZvoTi&je seftitnovafrftloJ'* 

Takoder, od njega je preneseno da je AJIahov Poslanik, sii]iiiflhu aiephi 
VT ffllem, rekao: Meieci riisu n dritstvit otiih sa kojiniaje pas ili ima- " Bitharimea' el-Fefh. 10/51, 

^' Muslim mea'sL'rhi aii-Navevi. 14/94; Ebu Davud, 3/25, 

" Mtmlim mett'Serhi elS-Ne^fevi^ 14/&4; Ebu Davud. 3/25; Tirmtzi. 3/123 i rekao- 

je: Hadix jc debar vjeindostqfart. Zastita kuce od sejtana 
Meled su Atlahova, j^v^dstUe, vojska i u stalnom su raru sa sejtano- 

vom vojskom, Kada Ijude napusti Allah ova, j^k ™<&ll«, vojska, tada ih 
savlada sejtanova vojska. 

Treba imati nn iiinii da sc ovo odiiosi na zvona koja su zvukom i 
IzskdoTii slicna cdivenitn zvonima. Odade se ovaj propis ne odnosi na 
postojeca [elefansl\a /-vonji niti na veciiiu kucnih it von a, iMedutim, ako 
je zvulc kucdog ill celefotiskog zvona slican crkvenom onda )e zabra- 
njcD, Napfimjer, odzvotii jednom pa prescane i we tako, Propis se od- 
nosi i tia zidne satove jer zvuliom podsjecaju na crkvena zvona. ZeUin 
napomeiniti da je iabraiijeno i /vono u vidu mu/ike, ne zbog toga ko 
lici fia cikveno zvono vec zbog toga sco je muxika sejranova. trtJa, a na 
to smo vec upozorilL 

8, Uklanjanje krstova ii kude 

Krst je simbol krscana a nama je zabranjeno oponasati zidove 
i krscane. Nazal ost, krstova u mtislimanskim kucaina ima. Goto- 

VO nijedna kuca nije bez krstal Tma ib na zavjesama, tepisima Hi su 
iiklesani na zidovitna. Stavise, krsrovi su u^li i u iieke dzamijel Kada 
bi pazljivo pogkdao ukiase na tepisiiiia u mnogim dzamijama jasno 
bi vidio oblikc krscova. A kako i ne bi bib tako kada su ti tepisi uve- 
zeni iz krscanskih /emalja. Imam misak da je u pitanju savremeni 
vid ktstaskog rata koji nije nijednii kucu postedio- Biate muslima- 
nu, dobfo glcdaj sia kupujcs kada kupujes odjecu, posteljinu, pro- 
stirku i slicno. 1 i^e reci da ne kupujes tc krstove namjerno! Posla- 
nik, iiJJaSiihu 'Jejhi v« ==n™, jc uktanjao sve sto je zaticao u obliku krsta. 
Da li iko razutnan nioze vtti da su u Poslanikovu, iiSiiiiahu aleihi f=^i:itcm, 
kucu namjerno utvoseni krstovi? Prenescno je od Aise, riaijallalm "inha, 
da je rekla: Site sto je licUo na knt u PoslanikovGJ, siLi^Uahu'aJtjJii rtsriiem, 
kuci onje mijenjaG?'^ f 

I " Biiharl men ' d-Feth, ] 0/385i Ebu Davud, 4/72, 402 Zastita bee od sejtana 9. Uklanjanje slika i figura zivih bica '\i kuce I MuslimiUi je duzaji izbadti b. kuce sve figure '/ivih bica osim onih 
koje je Serijat dozvolio a to s\\ djecijc lutke. hta vaJi i za slilte. huzl- 
maju se saino neophodne sJike poput sliloc za pasos, licnu Icartu i druge 
dokunieiire. 

Meleci n,e vlszc a kucu u kojoj se naiazi slika ili figura iivog bica, 
'V^dsmo rekli dase sejtani nastarie u kuei u kojoj iiema melelta. Prenese- 
no ]e od Aile, RdiiiUthu 'mJu, da je jednom prilikoni kupila komad platna 
na kojem je bjla slika. Kada je Poslanik, saiiiiiitm -J^fWi v^: i=ijem., to vidio srao 
je na viatima, nije htio uci. Na sijegovom iicu priinijetila je ncgodova- 
nje, te je rekia: Aliahov PoiUfiice, kajem se Albhu i pokomvam se Njego- 
mm Poskniktk ltd ^am z^ijcUk? Rekao je: Kakvoje to plattu^?! Rckla 
je; Kupiiasamga za sjeeienje izfiJ^muL Rekao je: Oni koji su nasUkaU 
t€ sHke bit ce muieni na Sudnjem danu. Bit ie im reieno: Ozivitesto 
ste stvorilUA i meleci ne idaze u ku^ u kojoj iitia slikar^ 

Preneseno je od Ebu Hurejre, ™iii|*lUhii n^nhu, da je rekao: Rekao jePo- 
slanik. jaiiiiLiim '^kjhi ■« reUem: Meleci ne uiaze u kucu u kojoj tjrut slika ili 
kip&tfaJ'^ 

Znaj, ova zabraiia je opca i sveoboJnvatiia i odnosi se na sve vrste sli- 
ka i figura zivih bica bib da je to slilta na papStu, kip, bilo da ima sjenku 
iJi ne, bilo da su iziadeni nj£no ili pomocu aparata. 

Rekao je Nevevi, rj!»mshui!nh: Naiis razlike izmedu lika. koji mis^sjeri- 
ku i koji nerna sjenku. Toje rtas siair^ u vezi s tim i stav vecine ucenjaka, 
^<ibaha> mhimi i generacija poslijc njih. hrog su misijmja imami: Semi, 
Malik, Ebu Hanifh i drugL'^'^ 

Izuzimaju se iz zabrane si ike drveda, rijeka, plodova, predmeta i 
^ega sto nema dusu. Preneserao je od Se'ida ibn- Ebi Hasana, iihimehuibi., 
da. je rekao: Bio sam saAbdulkhom ibn- Abbasom, mdJjaJliihu 'mhumi, kada 
je prisac cojjek i upitasga: /bn-Abbase, ja iivim odmdasmjih rttku, pra- 
vim ove dikef Ibn-Abbas, r^JiiiaiEiihw anhama, je nekao; Reci cu ti samo ono ko " Bukari mea'El-Feik, 10/392; Muslim ttiea 'ScrM en-Nevevi, 14/90. 
" Mtisliin mea'^erhi efi-Nevevi^ 14/94. 
^ Stav gafijskog me^hcba, (op. prev.) 403 il I Zastita kuce od h\unz jePosIamk, siLULUhu 'iifjhi v^-wikm, tome rekao. Cuo samga kadje rekao: Ko 
Tuipravi likAMah ce ga muiiti dok ne tidahtte dnhi ti njega, a to ni- 
kada nece moci. Covjek se iescoko n^iljuri, A Ibn-Abbas, t;Kiij.iJLiiu 'anku- 
ma, kada je to vldio rekao je: 7esh tebU iih b^^ moras, omiasiikaj dri^e imeho nemadttht?^ 

f. 

10. Pse treba izbaciti Iz kuce 

Preneseno jc od Ebu Talhe, r-dijalhhn 'snli", da je Poslanik, iiii^iLka 'iicjhi 
VB ieUtmi rekao: Meleci ne uLize u ktUu u koJQJ se nalazipas i sUkaJ^ 

Preneseno je da je Alsa,, T.idij=ija>iu '=nka, rekla; Poslanik, iduidiu 'jifjhivi 
seUem, sc dogovorio s DiibriloiTj, M=ihij^i:j.!.j 11 Itoje vrijeme da mu dode. 
Dzibril, iicjhi wbm. nije dosao ii dogovoreno vrijeme. Pasbnik, i^niiJitiu 'nJef- 
ki ■« idifm, je u ruci ddao siap, bacio ga je i rekao: AUsh i Nje^vi iza- 
slaiiici lie krse dogsvorel Kada se okreniiD, ugledao je malog psa ispod 
svog Icziija. Upkao je: AUa^ kadaje otfaj pas usao ti kttctt? Rekla je: 
Take mi Alhba> ne znam. Poslanik, .iiiLiiLihu 'iicjiis ^^ a-w^m. je naredio da ga 
izbace. Nakon toga, Dzlbri!, jiejhi id am je dosao. Poslanik, sySiaiUhu 'iltjhi vt 
scIIeis, tnu je rekao: Dogovorili smo se kad ces doci,jasain te lekao alt 
ti nisi doSa^. Rekao je: Sprijecw me pas kojije bio u ivajoj kuci. Mi ne 
ulazimo u kucu u kojoj $e nakmpas i shka.-'^ 

Iz 7Jibrarie se izuzimaju samo lovacki psi i psi fuvaii, a oni nc smiju bid 
cmi jer je Vjerovjesiiik, siiiiiijju'aiejiiivii.diem, rekao: Cniipasjeiejtatu^^ 

Naredio je da crni psi budu ubijcni. Rekao je: UBijofte potpuno 
cnie koji itiuiju sattio dvije iaeksyjer su oni iejtanL^^ 

Preneseno je od Ibn-Omera, fTidi.inlinhi^ pnh", da je rekao: Cuo sdm Po- 
slanika^ uihtijSiuaitrhi ■^ sflifjii, kadaje rekao: Ko imapsa, a nije hvaikipas 
iliavcar, svaki dan mn se od imp-ade tudttm dva kirata,^- " Buhaii men ' Et-Fetk, ft/312; Muxttm mea 'Seriii en-Nevevi, 1 4/84 . C itirani tekst 

je Buharijina vcndja hadisa. 

" tluhisrs mea 'ES-fcsK 6/3 1 2; Miislitn mea 'serhi eri-Nevevi^ 14/ii4.. 

" Buhari mea ' Ei-FstK (J/3 1 2; Musfitn mea 'serki eii-Nevevi, 14/18, 

" MuxHm mea 'serhi en-Newvi, 4/227. 

" Miislm mea'Seiiii en-Nevevi, in/237. 

" Buhari mea ' El-Feth, 9/6^; Musiim mea 's&hl ets-hlevevi, 1 0/237 . 404 
I Zastita kuce od sejtana II.CestD klanjanje nafila u kuci ■"- 

Preneseno je od Ibn-Omcm, r^dijaiEnhiianhu, da \t Poslanlk, siiuibhu iltj- 
hs -K wllem, rekao; Khtnjajte dio jirnnaza it kuiama i ne tiozvolite da 
vam kuie budu kao kahurovV^ K;io ito je poznaio sejiani nastanjuju 
mexarja, piisiare i rusevine, Ovim Poslanik, julbJlihu 'sifihi ve wikm, kao da 
je zeiio da dio nafila Idanjamo u ku6uiia kako bi s njima otjerali scjta- 
tie \z kuce. 

na kkn^anje nafik u kucijerje to lakit, dalje od uljepsavanja zbog ijudi 
zaiticenije od ivega Ho hi ih pomitiio te da bi se stekao hlagoshv i mib>st u 

kucu doilimekci i otjerali i^tdni,^'^ 

U drugom hadi^u podsTakao )e na isio, rekao je: O Ijudtt klanjajte 
tikuc'amot tiajboljije ftmna^ kojije obavljeti u^tSosimfarza,-^'' 

Ppeneseno je od Ebu Musaa e[-Es*arijaj «t!ip!!ahu 'anhn, da je Pbslanik, 
iaUaiiihu 'jEfjhi vt sftkitt, rekao: Kuca u kojoj se Allah spovunje i kiua u ko- 
joj seAUah ne spotninje sii hao Mvi i nirtViu:}^'' 

1 2. Lijepa topla rijec i blag osmijeh 

Sejtan zeli imistki muslimanskQ diiistvo i to je poznaro, U vezi s dm 
on pJaniia, spletkari i kuje zavjere. Ruietije muslimarvske porodice dio je 
tog pJana, jet ona predsravlja pnii druscvenu jedinicu. faj plan se jasno 
vidi iz hadisa koji je prenio Dzabir, rLidJjjiLiiu 'juiiu: Rekao je Poilanik, mLLII^Iiu 
Tnliihi vceeUtm: IbUspostavi svojg pTtjestolje lui vodtpotojii sa^e svoje voj- 
ske. Najhlizi njernu su otii koji urade najtfece zlo. Jedan dode i kaze: 
Nisam ga ostamo dok se nije rastao sa zetvonu ibUs tntt kitze: DOt til^^ 
Razaranjc btakova rusi dnistvo iz tcniclja a to je krajnji prokletnikov cilj. 
Zbog tog^j muz je obavezan postupad sa suprugom na najljepsi nacin i " Biihari maa'EI'Feth, l/5'2ii; MiisHm tnea'serh! en-Nevt!vit 6/6^. 

**; Muslim meu'Serhi en-Neve^'L 6/68. 

*>■ Nasai, Lanac prenosiiaca je dobar. Takvim gaje ocijenio Muttziri u Et-Tsrgibu^ 

1/226. a Albaoi ga je ocijenio vjcrudosiojnim u svomt djciu Sahihu-f-Tci-gih^ 1/17S. 

*' Muslim mea 'ierhi en-Nevevi^ 6/68. 

" Muslim men 'xcrhi cn^Navtri'i, ] 7/! 57. 405 lastita ku« od bjtana duzan je najljepk rijeci birarl kada p] se obradi k:Jto sejtan ne bi mogaa 
posjjati razdor ti'.medii iijili. Rekao je Uzviseni: 

i?ffoi roboinum Mojim da^pvore samo Ujepe rijeci,jer bisej- 
tan mogao posijati neprijateljstvo inedu njitfinJ^ 

Lijepa rijec cini dGvjda sirokogritdiiiirt, cliii iivot Jjcpsim, siri srtcu 
mectu supnjznidma, donosi smini) /bog kojeg su zene i sn'orcncza rauskar- 

ce, produbljuje Ijubav i samilost medu sitpruinidnia, Rekao jc Uzviscni: 

aij^ rt-S^ J^J ^i \^£^ '^'jjl i^~JJl |JK» *5^ ^ji^ 0' *^y ^v»jl 

Ijeda?i od znakova Njegovihje to sto vafnje^ edvrste vase^ 
zenestvorio dn $e tiz tijih stnirite, isto izjnedu vas ttspostuv- 
Ija Ijtibav i smmhst. U toniej zbiljOf ima ziiakova za ^ttdf 
koji razjttiSljaju,^^ \l. Kako zastitki suprugu 

Preneseno je od Abdi.il I a,ha ibn- 'Ainra ibn- el -'Asa, ractii^lUku "iniiu- 
nil, da je Poslanik, s^lklkhy ftkihUe jsiifm, rekao: Kada se o&etdte iU hfpite 
roba recite: AUahttmtne inni ese*luke hajraha ve hajra nm diehehe- 
hii ^alefhi, tfe e'ltssu bike min serriha Serri Jiia dzebetteka 'alejhi, AUa- 
hu moj, molim te za dohro kojeje u njoj t dobro njene prir&de u kojoj sije 
stvorh. A utjeiem ti se od zia kojeje u njoj i zia njene pdrode u kojoj sije 
stvorio. U drugoj predaji se dodaje: Nakon toga, staviie rukii napred- 
nji dio giave ^ne iU roba. iproucite dovii za beri^et tf 7tjitna, Kada 
kiipite devu Atavite rtiku im njeaii ^bti iprouUte istQ.'^^'' 

Prve braine tio^i mladozenja trcba ziijedTio s mbdom klanjati dva. 

rekata nafile. To ce sriiid njihov bnicni zivot od svega iiepozeljnog, 
Rekao jc Ibn-Mes'iid, r.dijaiLin. 'mliu: Kada ti dode supruga u prvoj brac- " El-lsra53>. 

" Er-Riim, 21. 

'• Ebu Davud, 2/249. Albani je u svom djelu TehfM et-Keiimi et-tajjibi ocijenio 

lanac prenosjiaca ovog hadisa dobcim. 406 
f,l Mtita kjce od sejcana noj noc'i nska. klanja s (shorn mi tebe dva rekata nafile> potom red: Alla- 
humme bank lifiehU, i^e burik khumfijje, AKahumme idznied heinena 
ma dzetndte hi hajrin, vefemk bejneria haferrahe ila bajrin. AllaKu 
moj, daj mi bericer u mojoj supiazi, a podari I iijoj bericei; u iiieiii, 
AJlahu moj, dok nas spajas spoji nas u dobru, a ako nas razdvojis raz- 
dvoji nas prema dobru,'" 

14. Kako rastititi djecu od sejtana 

Miislimaii Bi redovno trebao iiclti prenesenu dovu pted spoJni od- 
nos. To- dijece ciiva od sejratia. Pretieseno )e od [bn-Abbasa, ndiinihhu 'm- 
biujiu, da je Vjerovjestiik, ^niuUiu 'Liii;jhi ^.L; Eileen, rekao; Kada hi priHkmn 
prilaska. svojoj suprnsi rekli: Bmmlla/^ AUahumme-diennilma- 
s-Jeftaiie, ve dzeiitiibi-s-sejtane nm rezakterm. S Aikthovim imenonh 
AJlahu moj, itdidjl od mu sejtana i tidalji Iej!:ana od onoga nnie nm spskr- 
biL Sejtiin ttikada tie hi nastetto djetettt abo hi njegovo zacece bih 
odredetio u tojn odnosu.'^^ 

Ezan tjera. sejtana. Zbog loga je poieljno prouciii ezan u uho novo- 
rodciK^etu/-^ Prencseno je od £bu Rafi', fjiiijallahLi 'auku, da je relcao: Vidio 

sam kaditje Foslanik, saMahu 'aitjEii w-acUem, proucio ez^n k^o zd namdz u tiho 
Alijiftom sitiu Husefmt odmaJj ndkon rodenja.^^ 

IS. Kako lastltiti djecu od otrovnih gmiiavaca i uroka 

Sabed djecu svoju ujsitro poslije sabfiKa \ pred aksam, pomiUij lb 
po glavi i prouci: U'izttkitift bi kelhTuitillahi-t-tatne mm kuUi sejta- 
iiin ve hajntnettTi, ve miti kuUi 'ajnin Limtne. S Alhlhoyim sdvriemm 
rijecinta tfaz?.m zastitit za vas, od sejtana^ otrovnih pttizavdcA iurokljivd " Taberani. Alb;ini ga jc ocijcnia vjcrndflslojnim, 

" Biihari men' El-FeJh , 1 /242 ; Muslim mea ' serfii ers-Nevevi, 10/5, 

" Hadisi o u^enju esiTia na iilio rovorodenCetu sii sbbi. Neki ui^eiijaci su ih uvr- 

slili u dobruprcdajc uzimujuci u ob^tiirsve lance prsnosiliica tih hadisP, Sto se ties 

uienja Lkametii na uho novoroden^etu iiijepropiiiauojer je hadit; u \c'A s dm i^mi- 

aljtin. Vidi Ed-Da'ife od Albanija, (op, pre^',) 

*• Ebu Davud, 4/32S; Tirmi^l, 3/36. Tintiizi jc nckati: Hadisje dohar vjctmdosto- 

Jan. 407 Zahita kuce od Sejiana oku, Potvrdeno je da je Poslanik, ^niktiuhu aSi^jiii vc s<:ii<;in, ovu dovu ucio J.a 7,a- 
stiEU Hasana i Hufejna, rjLii|j,Li:iiLLi':iniiuE[i3 i rekag je: Vai otac Ibrtthim ucio 
Je ovu dovu z^ zastitu Ismatia i hhakaJ'^ Na kraju f Nakdn ixlo'Jenog feakm da de svaJio ko se budc pridrzav^o ovih 
pttnacit savjeta, u veil sa z^titom kuce od iejtajia, istjcrati scjtanc iz 
kuce i Allah 6e biti 5 njim. 

■ Molim Allaha, »™ vedicJle, da ovo djdo ntinl iskrenim, Njegova lica 
radi, menj korisnlm i svim muslitnanima i da nas poduci nasoj isprav- 
noj vjeril 

SlavJjen neka si i hvaljen, Allahu moj! Svjedocini da nema isrinskog 
boga osim Tebe, molim te za oprost I kajem ti se. *?', Bukaii meaEi-Feth, 6/458; Tirmizi. 3/267. 408 I Zastita od diina i sejtana NA KRAJU, IMAJ NA UMU KO Tl JE NEPftlJATELJ! 

Podaci 6 tvorri iakletom neprijatelju IbUsu^ Aibh p prokfcc.: 

Imc: Iblis, 

Mjesto bor2.vka: nemarna srca. 

Rodbiiia; taguti. 

Stalno mjesto boravkai Dieherinemt uz-asno mjesto. 

Profesija: prvoklasni gresnik. 

Kretanie: svugdje gdje se ne spominje Allalij aiic vetaeli*. 

Trasa putovanja: krivuda^, 

GJavnica imetka: laine nade. 

Mjtsta izlaska: pi j ace. 

Neprijatelji na pucu: muslimani. 

Dokazi: fataiTiorgan<i. 

Radna pare La: Ucemjerstvo-najboiji ahlak. 

Radno odijeb; raznobojixo, za svaku priliku - drugacija, boja. . 

Dunjalucka ienai obu^ena a naga. 

Voli: one koji ne spominj u Allaha, aiw yt dMi*. 

Smeta mu: traienje oprosta. 

Pismo; teto'vaza. 

Kuca; nuziiici i kupatila. 

Karaktcrne osobina-. prevriljiv u skladu s interesom. 

Kad^ sc pojavio: na dan kada je sedzdu Ademu, 'aUjhMiiaj odbio. 

Kolcge; munaficL 

Izvor zarade: zabranjen imetak. 

Laboratoiij: necista mjesta i mjesla grijeba. 

Usluge: podsti^e na zlo i naredyje ga. 409 Z^stita od 6im i kjtana Niiredbe; naretfuje nemoral i ruzna djelti. 

Vjera: kufr. 

Funkcija; glavni director otiih na koje se. srdiba izllla i zaiutalih., 

Trajan je usiuge: do Sudnjega dana. 

Pravac putDvanja; put za Diehennem. 

Trgovacke zarade: veliko ni^ta! 

£<iputnjci: dim ski i Ijudski sejtani, 

Saradnici: oni ho Sute o Istini. 

Prevozno sredstvot laz. 

Placanje: gtijeh i njemu i njegovim sljedbenicima, 

Komunikacije: gibcTi ncmimet i uhodenje. 

Omiljena hiana: nieso umrlih - Ogovaranje. 

Boji se: bogobojaznih y|erntka, 

Mni: muSkarce i iene koji mnogo sponiinju Atlaha, azie w Jitik. 

Ksko ga odbki: uistinu ;e sejtanska spletka .ikba. 

Zanike: zene. 

Hobi: odvqdenje u /abludu- 

Zelja: zeli da svi Jjudi budu nevjernici. 

Kraj: vec odredenog dan^. 

Njegova najbolja djela: bomoseksualizam i leibejstvo. 

Lozinka za sljtdbcmka.: Jal, rijec oholih. 

Njegovi uveseljivadi: umjetnici i umjetnice, 

Obe^tija; obedava sirotnaStvo. 

Sta ga raspiace?: brojne sedzde. 410 
Zastita od dzina i ^ejtarva ZAKRAJ 

Ovo je kraj prve knjigc iz ove edicije. Slijtidi, ako Bog da, druga 
knjiga koja ce sadiiavati sljcdece naslove: 

1 - Sihir i njegova sustina. 

2 - Propis zz sihirbaza u islaniskoni pravu. 

3 - Vrste sihira i da li je dozvoljeno lijecki jedan sihir drugim silii- 

rom. 

4- Kako se koja vrsta lijeci Kur'anonij dovama ii Sunneta i zi- 
krom. 

5 ■■ Kako rijesiti sihirske inakove na amiiletima i pojasnjenje kufra 

koji sadrk, 

6 - Zapis! priztianju nel<ih d?,ina koji sq radili ta slH'irbaze pa se 

pokajali i priinili jslam. 

7 - Zaitica xa mladencc prve braciie noci, 

B ' Vrsie silira za nemogu^fnosi inrimnog zivocA i lijek za svaitu vr- 
slu Kur'anom, dovama iz Sunneta i zikrom, 

9 - Kako ponistiti sihr prije i u toku pravljenja. 

10 -Zastita od sihira. 

1 1 -Sustina i lijek za uroke. 

12 -Sustina prizivaiija dusa i kako je poiiistitL 

13 -Neke tajne gataia i vra^crv'a. 

14 -O hipnozi, kako biva? O sustini i kako je ponisriri? 

Molim Allaha, aiKvcdielk da me uputi i pomogne. On jc najbolji 

pomagae i zasritnik. 

Neka je slava Allah u, svjedocim da ncma boga osim Njega, jnglim 
za oprost J kajem Mq se! mi. A 
ZastlU od dzina i sejtana KORISTENA UTERATURA 

Lasni Kur'an 
AJabu-i'ZiSif, Albant 

Alaxu c]-]Lsani| Ibtaliim el-Mesufi 

AkarJiu'l'nierdKini fi gamitu-l-dKinni, Bcdru-d-Jin cs^S'twIi 

Akidenj-1-mn'mir, Ebu Beltr eJ-Diwaifi 

Alemu e|-dyirni vc el-mclaikej AluJu-r-RczMk Nevfcl 

Alcmu csl-Hdzlnni vc cs-scjaEin, Omer cl-Eskar 

Ateiiiu e]-d£inni fi davt el-Kirab vc es-sunne, Abdii-i-Kerim Nevfan 

fljstanu-l-arifiti, Ebu el-Lcjs cs-Scmerkandi 

Daif F-bi Davud, £]-Aibani 

Daif ibn^Madzc. EI-Albaal 

Daif Ec-nrmiii, EI-jMbani 

DairEn-Ncsai. El-Albani 

Da!fu-[-Dzamr, Albanl 

Divanu es-Safi', imam Safija 

Dzamiu c['bcjani, Ibn-D^rirci-Taberi 

El-Arrafunc vc ed-dedidialun, Jisin Ahmed Id 

Edcbu-d-dutija ve-d-din. Ebu-l-Haseii el-Mivendi 

EdillECLi tehrimi Tnuxatehaii-l-edinebijjCi Mubaranifld ibr Uma'il 

El'&idajc vc cn-nibaje, [bn-K«ir 

El-Diamiu li ehkami-l-Koranl, El-Kurcubi 

EbDainnu, Ibn-Tejmijjc 

El-Ezkar, Ncvcvi 

El-Istisfau b]-[-Kiir'an. Abmed «-Sabahi 

E[-K«limu ct-tafjib, Ibii-Te)jnijje 

ES-Lu*lu' vc el'inerdzan. Fuad Abda-I-Baki 

El-Mekasidu el-ha.5cncs Ei-Zerkani 

El-Mugni. Ibjn-Kudima 

El-Mujiannefj Ab-du - r- Rcjaak SaiVani 

El-Muvetta, imam Malik 

EiA'abilu cs-sajfjbu, Ibii tl-Kajjim 

Et-T^bbll en-Nsbfvi, Ibn cl-Ka}jini 

Es'Siiiik cs-sihiba, El-A!bani 

E'SiLsilc ed-diifc, El-Albani 

Et-Tefsiru ct-kajjimu, Ibn-ci-Kaj}hn 

Ei-Tcfgxbu Yc ct-tcrhibu, hafii hadisa Ei-Mnn'ziTi 

Fechii'l-Barlj Ibr-Hadzcr 

F] Zilali el-Kur'an, Scjjd Kutb 

Hadi el-ervah, Sbn-ci-KaJjim 

Hedju-s-sari, Ibn-Hadier 

Hidiatiu'l'mereri cl-mus.li[nc, El-Albani 

IgisetU'HehJan, Ibr-el-KaJiini 413 
Zaltita cd diina i Sejtana Ihjau -uJumNd-dln, Ebu Hamid fll-Ga7jnili 

Lubahu-r-nukul, Es'Slljuri 
LitanU'l-Amb. Ibn-Men'iur 
Kcsfij-s-sltar, jasin Aiimed Id 
Kitabu-i-jiuiint. Ibn-Ebi A.-sim 
Medimeu' i;z-zev:iidj, El-Hejsiemt 
.Mcvsu''ani rcrafi-I-liAdisi, Seid Zfgiul 
MuellclatQ Se'id Hav^^^, Sclim ei-Hiliii 
MuKiesai'u et-ier^ibi ve cuerJiibj, ibn-Hadier 
Muiah fi el-mifaK, Mu hammed el-Gas7.i 
Rijadii-s-salihin. En-Ncvevi 
-Siliih Ebi Djn.ijd, E!-Altjitii 
Sabih Ibn Madie, Ei-Albaiii' 
Sahib Er-TiiToiii, El-Alhant 
. Sihih En-Nesai. E!-Albarii 
Sahih cl-d-iami' ssj-sagir, El-Mbani 
. Sahihii-i-wrgib, E[-Albani 
Sa]iiKu El-Bnb;iri mea' El-Fcdi, 
Snhihu Muslini mea' Jerhi-n-Nevevi, 
Sunen Ebu Davud 
Suncn Ibn-Madie 
Stincn Ei-Tlfmizi 
Sunen Ed^Darimi 
Suncn En-Nesal 
Scrhu Muslim, Eh'Ncvict/] 
Tabekaru-l-mkrf=!lisin, Ibn-Hadiier 
Tefsiru cl-Kurari fi-a^imi, lbn.-K«sir 
Tchridiu-l-lbjai, bafii hadissi Ei-Iraki 
Tekribu'r-tchxib, Ibn-Hadier 
Icibisu Iblis. Ibn A-Wieni 
Tenbihu-l-gafiJin, Lcjs o-Scmcrltindl 
Tehzibu-c-Tch7,lbi. Ibn-Had^r el-Asknlari 
Zilalu-l-dzennc fi Lrhrtdii ,cs-i>unc!ci El-Ajbani 414 

SADRZAJ 
^^)^ 
ZASTITA 00 DZINA ! SEJTANA 
f 


Predgo^or prsvodtaca 
r 


Prc:dgovor Ebu Bekra cl-Dzezairtjii 
If 


PredgDvor desetom iidanju 
13 


Prednostj lijeccnja Kur'anom 
14 


d!|NI SU ISTINA^MISy IZMISLJOTINA! 
27 


Vjeravanje u gajb - nevidljivi m\tX 
29 


Kur'anski M..ii\ 
29 


Doka^ i^ Seinneta 
}0 


Ktvidenie ni]« dokaz nepQUojanja! 
Jl 


Dd fega iu ^tvoreni dzini? 
Ji 


Vrste dima 
34 


Boravika dUina 
34 


Da li diini jedu i piju?. 
3S^ 


iejtan ima rogDve 
3? 


Dzini X prikazuju i mFJenJaju oblike 
37 


hh Ami mijeniaju obiike? 
40 


PtDjtQJe li medu Amino, i iejtanima muskarci i hne? 
42 


Da li 3u dzini krijat^ki obve^nki? 
43 


Vjer« i tibjedenja dzina 
44 


Da li c« iimi vjernici uci u D^ennet? 
44 


Diini se boje Ijudi 
46 


Dzini mogu unci Ijude 
44 


Da li se dzini zene i razmno^a.]u? 
47 


Dzini K mujezinima biti ivjedod rta Sudnj«m danu 
4e 


i(ada ie dzini raiilaie po lemlji? 
4B 


Keke zivctinje vide iejtane 
SO IB 415 Diins iu, jednom prilikom, 

dbavijejtili aihabe gdje s« na1aii& Wlahcv Poslanik, saliallaliu "aleihi v« sdkm 

Sejtanijv vrisak na dan prisegE na 'Akabi 
!?jtani prislusi^uJLi i kradu vijesti s ntba 
HoM li sejian, cD^jekav praiilac 
- karin poitad muslinian? 
Okivanj* kjtatia u ramaianu 
Prinosenje irtve, kurbana, diinima je labranjenQ 
labranjeno jt moliti dime la zastitu 
labranjeiKJ je [raiiti pniTioc od diina 
Stanuju li diini u kutama Ijudi! 
I Kaha Dtjsrati dzine ii kuce? 

D^ini su manje vrijtdni 
i i na Tnanjem iu poloia[u u Qdnosu na ijude 

Da li diini uitiemiruju Ijude? 

DIINSKA PADAVICA - SUSTINA 1 IIJEK ZA NJU 

ita je padavica? 
•' 1 h n Hadiierova, rah i m E h u llab, dEiinid ja 
Dttkaii postojanja diinske padavite 
Dokaii ii Sunneta 
t,3imih dokaii 
5ta su tome rekli utenjad? 
Stav Ijekara u verl 3 diinskom padayicom 
' Ljekariki nalaii u slucaju diinsbg dodira 

Propisanost lijefenja diinske padavite " "'•" ' '•' 

Biltma u vezi s lijecenjen osobe 

keja bdluje c»d dztnske padiavice 

OdgDVor ukratko glasi 

hog cega dzini dodirom uJiKmimju Ijude 

Ka koji nacin iilaie u Ijudska ti|elo 

i gdjf se mltiOi nakan, ulajka? 50 
SI 

52 

59 
S9 61 

67 

67 
6? 
75 
H 

n 

77 

7f 
BO 
82 

83 I - 1 iSimptomi dzinsbg dodira 

Vr^t« dfinskog dodira 

Kabv Mhi biti am] ko lijeci? 

Pfakticni primJEri: 

Zabranjtni nacini istjerivanja dzina 

Savjed kako ^e la^tititi od diinikf padavECX 

SEJTANOVl SUSRETnVJEROVJESNICIMA,-*^!.^^ 

Mhm suiret \ Nuhom. 'aiijhi uUm 

Su^rei s Hu$aom. 'iVjhi itii.t; 

lejtanov iusrcc s jahjajpm lekerrjahDvirn sinom, '^iijfiinii hi^ 

Sejtanov susret s EjjuhDm, '^iti uiu 

Iblisov susfft sa [sanm, 'siijhi uiam 

SejtanDv ^usret s nalim Vj^ravJi^snikoiTi, s^iiJiih 'airjhi mitiitm 

SEJTANOVA VEZA S LJUDIHA 

^t3 je to kjtan? 

Pc«rak 

Bni plan 

Ciljevi 

Prvi Etap^d 

flailika izjfnedu S«jtAnsk(>g i Ijudikog (leprijateljstva 

Ubacivanje sumnji u Allah Qvu, iiun-^iii!. jednocu - tevhidi 

^ta !u itjtanski mrwl i kako ih runmil 

U'p.ii iimijava one koji ne klanjaju nomi namai 

Nemirni snovi i rastufivanje mu^limana 

Ujtan se smije oninia koji ^ijevajii 

Gdje sejtan prDVPdi noc? 

Neki Eijegovi podSi planavi 

^ejtan saSje iynj« vojske da lavndc Ijude 

Vuvesa jc dokai I^jtanove n^EEtDd m 

IS 

efi 

87 
102 

lis 

118 

[21 

123 
123 
114 

lis 

lit 

131 
m 

133 

m 

136 
I3£ 
138 
138 
142 
I43t 
145- 
W 
147 

m 417 

1 
Vesvesa u nanuiu 


m 
■ 1 


labi^rav je od kjtana 


ISO 
H 1 


Sirenje neprijardistva mtin Ijudima 


151 
1 I 


GdJE j# stjtan u [judikom fij«lu 


154 


Imariska snaga slabi iejtana 


154 


S^jtanske Frule 


I5i 
1 1 


1 i&j'tan liie ieifkarn poput psa 


I5i 
1 - Pijace !U iejtanova bojista 


157 


SEJTANOVI PRIUII LJUDSKIH SRCIMA KAKO IH KVARi 


159 
1 1 


1 VaSnost irca 


\i\ 
1 u 


1 Na koji napn donosi vejvese^ 


m 
1 r 


1 Na kajj nafin ^ejtan prila^i ccvjeku? 


IAS 


TTl 


Faje sejtan.Dvog iav&3enja 


167 
Hatini modfnja Ijydi 


174 
^ejtanovi priiaii covjeku 


IBS 
STA LJUDE STITI OD SEJTANA 


259 
Prvi sEit - iikrEntut 


u\ 


' 


Drugi iut - rnbovanje JEdino Aljatiu, azze ve dfciie 


264 
Ir^a stit - drzanj« uz zaJEdnicu muslimana 


270 


i 


[etvrtj ibtiL - redavna abavtjanje namaia u dzematu 


272 
?tu stit * postupanje pa Kiur'anu i SunciEtu 


273 
^e^tr ^[Jt - irazenje pomDci od All alia protiv sejtana 


274 


i. 


3cdmi stit ' cinjenje mnogo dab rib djela 


274 1 


1 


Osmi i(\i - isti'aze, tr^zenje uitite protiv kjtana 


27S 


T 


Dsveti stit - laitita lupruje, djece i imetka 


279 


1 

1 

; 


Deseti stit - tfcenjf sure El-Bekare 


25] 


JedanaEsti stir - um\i ajeta El-Kursi 


231 
DyanaesEi stit - ucen-JE d«SEt ajeta k sure Ef-Eekare 


282 
Trinawti stit - ucedje dva pcslJEdnja aJEta k sure El-Bekare 


2a2 


t 


C«trnatsti kit - ucenJE suk EI-fElsk i En- Has 


m 


4ia 


_ 


\ 
■ 
13 


1 Pe(tta«(i stit ■ zikrovi 


3fi^ 


^Esnaesti itit - fuvanje vida 


2S5 


SedamnaeuJ stit - cuvanje jezika 


292 


Osamnaesti Jtit - Euvanje stomaka 


3J3 


Devetnaesri stit - ctrvanje spQlnO'g argana 


341 


Dvad^seti stit - cuvanje ruku 


345 


Dvad^set i prvi stit - lastita kuie 


348 


Dv3:t{£set i drug! Stit 


356 


Dvadeset i treci iSdt 


35* 


Dvade^t J fetvrti hit 


356 


Dvadeset i peti st'rt 


3S7 


Dvade^et i k%(\ stit ^ 


3S7 


Dvades«t i sedmi Itit - dova 


m 


Dvadestt i oimi stit - bismilla 


m 


Dyadesd i deveti ^tit ■ ipretavanje lijevanja 


359 


Tridestti stit - pomirenje sa sudbinom, ne ibog nemoci i licnih propusta 


36fl 


Trides^t i pm stit - ezan tjera iejtane 


360 


Tridei«t i dnig[ i^tit - abdest 


361 


Trideffit i trtd itit - no^ni namai 


361 


TridGset i £«tvrti stit - nepoistavietivanj^ sa lejtaiiom 


362 


Trideset i peti hit - ne treba se dovoditt u sumnJivE ^ituacij^ 


364 


Trideset i sesti stit • zikr 


365 


ZASTITA KUCE OD SEJTANA 


393 


Uvod 


395 


1. jpominjanje Allak, m- k stWt, pri ulasi<u u kucu 


397 


2. Hazivajije sei^Ena ukucanima 


J?7 


3. Spominjanje Alla!^^ an n sdie, pri jelu i pt^ 


398 


A, festo ucenje Kur'ana u laid 


m 


5. [Jcenje sure El-Efkar« u kua 


400 


6. Nepuitanje sejtanovog ^asa u km 


400 


7. Iibativanje ivuna a kuoe 


401 4t9 ^p 


P^^^H 


^^■H 


^Q 


1 


^ 


'^^^^^ 


^^^^» ■ 


If 


1 


1 


1 1 


B. Uklaajanje krstova i 


[ kuce 


m 


1 


H 


9. Iklanjanje ^lika i fi; 


rura iivih hita ii kuce i^ 


m j 

104 ' 


m 


H 


10. Pit !reha iibacici 


I kuce 


V 


1 


E 1. Cesto klanjanje nafila u kud 


405 


I 


H 


12. Lijepa tcpla Hjec i 


bkg Q-imyeh 


40S 1 


1 


H 


13, Kak& laltititi iuprugu 


40£ 


1 


H 


M. Kab zaitititi dJECU 


(yd kjtana 


407 


1 


1 


IS. Kaho siaitEtici dje£L 


od Dtroynih gmtiavac^ i unoka 


407 ' 


I 


1 


1 HA KRAJU, \m\ NA UHU KO Tl JE NEPRIjATELJ! 


411 


1 


■ 


zA m\ 
413 


1 


1 


KORISTENA LITERATUHA 


IIS 


1 


^^1 1 II 


i' 


1 • 

I- 
r: 

r, 
,.u 


\ 


1 


. 


^Mia 
1 


^^K 


1 "^^^ 


1 


^^^^^^^^L 


1 Bismi ] ] ahir-nibmanir-riih im Zahvala Altahu Onspodaru svih Svje.tova, koji je stvorio dzine i IJude da 
Mil sc pokoravaju. pa so jc-dni pokorisc, a dnigi ostado:5c u zabludi 
povodeci St; zii lejlaniina od Ijitdi i dzina. 

Znajuct daje covjek u slahoj horbj praliv h'ltd koja ga navode na 
•do, Pl^mcniii Gospodar nam osiavi upuiu u borbi proliv ^.abiudt; - djclo 
"Zaltitii od dzina i Sejlana" od autora Vehid AbdiL!iSt;l:!iii Bali i»drh 
ispravnc metode borbc protiv ^ejlanii od tjudi i dzina leiiie[jt:nc na 
Kur'anu i suniicut Poslanika siallallaim a!(jjhi weselieni, 

Allaha Uxvisenog molim da upuli muslhnanc m mm Sto On voli, 
a udalji od svih pule va zabiudc. 

l\u(\7, Jusuf Salih Barci6 NjEHUlHAOj ISBN '^HSa'llbkD-b VftlTSfll'llbbDl