Skip to main content

Full text of "Abhidhnarjendra : koa"

See other formats


Auvdan oiNOdo± do AiisuaAiNn 

13)IOOd SIHl WOUd Sdns HO SQdVO 

3AOW3U iON oa asvand S*ofe%o#"i II R II JBiitfci blhli:fe tifellil£e-feB ilUlt liii liim 

I ^bJliJS|b biSJS-fe:bhbi£bJ ^J liitlbifej tfiifeii-is 

II ^ II :l^bJl]£M l^^li^B :^bJ:fil2kbl mttkfjlkmB 

I jttsfeittB II is II -.sBjjs iijjiti£iL:£-i£ii 'ib2issA^l¥aiBiibhTii 

II > II :fi^ltBllbtffe ^l£tiiiittlB ':ili^:!fe-itlSiife biSlSiJfe 
-•hkiJhMB hM 
I : hiit hl^rnhh k iBiiii^^l^ '^ ni*r«s'nar|(9icaicm<»ic9rc9ia*ifcs«c9«t a(ci>fcm«.vi€ aic aic i(c mt a~>c nv fvv *mi at« syc 9vc »• Sic <t> MB x(> ariemvinKSYCCfCsrim* II oj II btH iihlJfet^ilfiMlhiife 'Ufem iLbk Ibtttsmih 
I :ai2i hiSiliblliilliBl bt-lfeaLllliL'±-i^iiki-tdh 

':liiiI2Jfe^l2|thl£kibtiLE«fcli iSli biibsllil^ 

I :hbii2l^lBlllL i>i:£!tti2tikfkjls ^h^hlb-^lbli^ll^ 

'iiiH.lSi-l:kii^febi±tiiE.tjth yslHlsStiifaits 


1) D H ^]hl^femii:s^l£ii2klhl!J|S-lb)kk:':&bl^HH:SL^i^l^ 

II ^ 11 :n))^^isi^miit^liiiiih^':fe '^1^ ^Hhis iiii!^%ihi^ 

U h II :m^l£j b^kSs^Sb :mkkJ]gfeiihB 

II A II il\p^ k^h]B ^blb^k 'il<fe^£J^^j%lti^^ 

II ^ II :jb^^^i^b2b Blilb^ '^l^l?isjhlj^ ItlJih hiiSx 

II >: II :|j&b Ikhk lhii'k)lt[}k ':y±bl^^li^Jb J2l^lB^lSs 

!l > II Bl^lSl^kJi^ li^ltlS: g^li-featSSlbE^lbhTB hi'S h 

'Il^lti^ hiniih^ )^^ k MISj^Bb iti^ 

I ofe obi I oblJfe >• oli 1 :ltait^ lilfeJKlfeiiil4bliJ<fei [ I o£ ^ oJ£ ?. o!k ^ o^ )l oj^l& I ifcJU >.e^ l±h a oiii oi 'j^fe-Jiii-iiLH^ 
I oto I oii 1 oli ' ItibJ^SJln I oji^-lhiil^-lkiil olfe 6\ ok >^ o^^ ' IblfeabtS I oija-liSi-lhS I olfe •} ok < ofeli 'liitiJlltkE hhi 


I ok olil 

I oK. 
, ol» ^ ok ^ o)A 'Lfijfelfel 1 oS-felliiVl^lfe^, 

I mlu tSs ^b a oiii oi 'liBili— yi)fe-^ij^ iT oai I ^ I = I' .. V^i»»-^* " l^^i**^'^^^ I I ok I oli V OH om 'il^I^fei 1 o£-!fehil)i^-h%li^ I j(Uk R OiB "gteaiUS 1 :US»ilUJ* mi/a^-" itT- •■•--! | ©Jib R oJ£ '2!ft>fa^ 

,o»^&^omia''eb.iJiiitiou.:iO-^te^-^^l^!^^^^^^^^^^^ ' °»^-2^1i^4-^^^ 

I ib ^ oiAB 'tiifejiybifcfeiiiSi I o:^ 

I o£ X ott ^ oit 'il^lSttJlft I o5-!fe4i^-ii%i2 

I itth A oi& a oils '^hi 
-Obit I ia»S I -.Bkln ife Ijul-bi bibtiBlbik HJi ^li II ja* I t 1 2 II ,, :I}jklJ£l5j „ I 

1^1^^ 

oli oL 'feiBbolt bjfeilfei? I o£-hlJfe£fellt-ltJ4£lS 

I iJb R ol& a olil 'Riii 

-iabi£ I ibilt I iiiitia I fii:£ifeiM I lb ihtiii^i:ti£ kii 
II oR>:ift|a II .^ lb IbbiliJa ,. I ob£j£-lfeik-lii!£ifel^ I mikii ititt. ah iitkk 
(^^)) BUkHbiJ^ttt ^ , b:>lk , Ib^lbs ( ttiiSi ) 

I ol2 bfet S^a o£ t oJ£ ^ olbi '2i bBti bMl Ibli 

fl \^>i I R I 3 II ..Ifiii-i&i fei*,. I °t2'^ ^*-^ ^"^^ i . 4 ^ ■ V V, v>» 

I oia >: ojs ^ oii 'hlH I o^-£l2-£lS ^^S" -- ^""" ^^ • V* 7^ 

I oiibi -fcliibiJE I ojc I :ki fclRibtHtliii , 

fei-l^k-k-'l^ i ^S\ lib a oUf oi ' :Iblt£iil£l-bailt— llkt-filS 

I o£ ^ ois s\ oltc^ I t± 'khih 

I otsk \ oh \ am 'i^teli^its^ I oi±-!iy^ltl-ltkSltl 

I bg<fe \h oU> I :lt^lkI^^kJttl^ 
-IJS iLb 'tjlli ^Ibifcltlbb^ I ob-ibitHhi-ibliiatit^ 

I ibiu R^^ oik oiib 'bhibj I ob2ife-i^-l^ I ( I Itiibi^ki amtik 

! -21 iaii , It^bhllibi; , ItliMk ' :kllE IkUibliib 

I oU. R oblia '^libJ^Jfe klbi^Ulkbi I oS-h.|-h^| I ^;^- ^,^^. ^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^^ ^' I ^^- - 

'"^^ oi'ilibibm biEiiiiiitS I oii^-l^kttli^-iJrhJiit% 

oba 'bltJfifitri^JkbJklAilbbliliiSi ! ok-kRil-tKiS ' " " * ' i t ik- ^ 

I oE: I o£lii 'ialita I ok-ttjlp-itljell £ ou ' baliJilliiifBitlli iJi :ilibi£;bJi;ibll& 

I bjijk ):t oiji „ I fiiiiib ^iifess, ift!fc%ii hiiBijlibitbjii^ i oE-ii'fiLkh^hl-illfeliihtlk^^ 

B±iiai^igkl>£.ll^l& (itl^bl&liillEl^l!^!^!;^ „ %&} I \ oE.\ oi£ 

•It b±iul&^kJ^£:mi& I :l£Q: :<&m>lb I oS-M2^ >: oits^ '2^ J^lb&ttlkbi l^bb:kiAt.:Sbh£l hi@^tl£ 
I o£ ^ ©"k oki 1 fe I I o^bRoE-ii^i&li^SbttS I ofa-2'likliiti-lihbil^ 

blttii 1 ot R oli K olt»± -blttbi I ol-ifelkl-ltlisS ' I ojib R oh: I lb 

I iib R oiK I ^ feiife ajEtii It ais , 'iubihiia itttfct ibifiisiifei^imia * 'bi!,iaibiikb>mi^ -.h^ ikbaa 

I bbkijbbs blblkbh^iumk bb'kUifeiJb :5ki>lt^l 
UliJb'ib :<feai.211 Iti bJRkbHja ':l<tHCJilSr4lbi I kbilbkj kll Idiii h±hil ^nk |oibtl^-%lM^-£li 

I Iblk >:«v ifb a ojk oi ' IblbJasai— yit-l*l^ bil ( >7^'j oh±>,oiL€\o&o&tiiipi ) .:"fctiiiat3,lfckiiiit 

I miu >.e kb a ojk ot ' Iiibj*&i_iiii-J£li -fei*i-t^.iAG • likbk^ btbus l^bna kjikiibirife 

' " * b*lic kllbbikl na Jkk'blbCillfeB-tia tykl I liaiEi 

I okin^ oijr 'i,t,u±iit I o£-kiilii!fej^^-fe:.itjhi^5 likJit^Luifeifi kk •k.biiEbt lifclbiteiki ihnita iida 


It^ttil hit I lbkhb| l-Mlkhltl) ikV '^l^--^ia^MUt 

I ih :kkflkit '^kflttlii— ^tek& 'j :b)> 

..Vj i>iia. Mtefe i^iii&ik^i^iaibi^ftl^ iiiti& £i± I I[i> 
-k^hl l^b^i kiUkhkaiBkk^b k£:lb mhflbslJiS 

lkJ|}c^ll2^:k&Cbl£&t£ \ Mil LIJ^ Lljg^fi: 1:1% 

] £: hUStiiiZ hA bjlt^l^ kl^!^^k^b£:kl ^l^fajfeife 

►i;feaD!— B 'illteS ^Rik Ot B, — aifclilfel fettb^mib 
-i^fk tiii& I klB^>Ut lifekU^Jtihtb^b :kilt&llbf^ 
-112 l^J^Stt 1^^ &1^ Iklbl^sQ: 'jb^^lMl^mikl^ 
-Ikbl^kllbl^QE :m^lll^bi£: :IitkkllMksQ: :ttt;kl 

-ibi^ik^ k]& ikfti^a^jabmit*?.<febtb:^ttifeii^ti^^ 

-t'T'l'tttiJfe :ttC2^b:&^ ^:k^ti2^txti& 'hi^H ' ^b 

^ ,— MU&bh:&kl t«Itlik U1& I Iti^be '^Ut^M , f^ 

J&lt»i& I kimigJg-a:M S& kte^tt kltttttrtP ±h ':llk 
-ittlk^^ Isll^ttkJS^ k^':bilk^:k ikUi^a l liEfi 
-a lbL%>lb ^^li& ikikia k^^lkiikli kkUli^llk 
-]£lit:t>k ii>hftyjfei%i kfti*Kib ^i^iiis^tiiji. > ^ 

-ib <feii ' :!^i;^:Lii!iib:im ikbuttki fk>V-i^fe i& 
-Biei^kzufe— tsktrSb I tktt-tiakitt^ejl h^t» feb 

-U—:tt^ jt^ kfa^gfelkPikailt kliJ2lk£|:l& k 
-^^&lk3,lu^ai^k£:li2 %:b 1 kJbll^ittS k klltmi^ 
kUbkliUJttktifel ' Ittesils teblfettimkl^kifcfek^fe^ £i^k%l^ bi^bp: kh ki:^Ii^J^G^alkJb&lkk Ik 

(t fe^ ajfek U& I kkt:i^kbMt :J£k XbKl^k IbftlQcikSU 
"Uik^lJ^ :Jb^Ib ablt£: SI mibSfe&kk^B— kbs^fi 
"i kmhkl il!i£l ^^ k<b :^jkl bb klb)&S^ki£ 
lb l^bMi b^kit^ bilklkibllbmKklLlbkGsklll: 
-iyi>fe!^b/Jte*ieh— Siia I klb;fckb|ibttkbii»b!» 
— mb 'kibt» ttkibnkl|l ihlhfeife^ :ki&ikb bb 
klft tkbS;Hi)i hlilk^l^^ kkikbllblklk libk^b 
-li&ik%k)bb&^lk:th k i:il<kll^& & mifc ':!tfltm 
ki^b«Ji>'21kb ' :BlfeB tk^LAfilk^^^ Iktlk IJ^lb 
-littlk ^bkbit^ I k^^tt !ft ' }^ltdk ,; kh &^ ]y<b, 

( 6\S\ o'fi ) I ^ %l>Ili£: h^llj^hlfi lit^l^ 
fi^^rsii B^h iptllhli biko JitUtiiJl^l£l^l 

lit ^b3h:gJ£hI^^l^li ] Ihhlh *l ^ahshS^ 
-h |kl^k-^ksl hi) ; %k k|Ii^ % I ill^jhB 

mk^i likkk2£ ^ k ttthljflP-tft |lIiU£l^ lib 
-1^ '%^ iib|bhimh hb |h 1^ h^ blkB^ 
-atshib kililkhiit liiEi&ihlltliib i^ h^ 
' %&h hlhMk mtlhlhitlk Hb£ Mi^bshlut 
-bib I^ MlM^k r IbaJ^Iitllk i^mblkli^lis 
-i^ %£%)MhB mkB i^bsli itk^ltJkb it lit\ih iilk 
-lfeibk£h iilki) fit k'!|ai£ ijklillkiJfesli'%mh^ 
-%mh te^jlHB^I kl%l kklid£i^ 1^1^ k bli llM 
-:ikiiU£U£ %%! litk^^^lklkUfe kilklkl:^!^ hii 
li2m&J2kkMh kkk^^k fitlbs^ |lkkjkklk ^ 
-^iljg kkk2£ ££ Mlkfiti^l^ k^ '%Mk hhst 
-hlS-Kf^lK kUlk ^^i^ % kij) ' hlkk]^£kik 
kiklM^k\ Jitki^liS >i^ii>i>tt liikJ^l Jk 
-J^^iksih ii^JiUlk lilkllli I ikklk *l %i^ lika 
-h^gjfe^fe kiiii ^i)i^k Mh jikkl J Jik 1^ ^ 

— klft^Jkl h^kiilblillifekmkitfe bJTsifc 

I :bb^ bljitbiB kbkl2ti-:xc^kk1i>kJb^kJbl 
-b:&b3b 'rkibb^-tbm Ibil^lb^ibbatEitbB-lhBblk 
-£ &:a<bba(£-kllij ,bb, k>bk ' ItbltikiltSiiIbs ' ^ 
-Ib^bl , & I^^iikii^ ,-lIt^blb:&b^ b^itl^^l^^ kti 
1 kH>h>i>>lb b^kkiib IbluUtkJDsblkiibb ^ Hi- kllk lifeltk 


ttkH^ -Ikliitlb liil<Lbl^^lfe^£i-b!llQEJilfei£i & Htt Milk 
-^ , ' kihuihitst ik^kt-ptj •.m^t&s.'h ttnytdiiiLitt 
ItillHlti , ii^j^£ i^jj£ a±U , h!l[Lba 'idltal , l£Jla 

-bl£i5J£c fi Jbk ' lui>>J^£lhklkUiMli^j^lilt^^g 
-h ^ikn ' ^ihkia ^1^ ijiiiiitJHilis till nik t>fc>t a ii 

■■ ^ ■>. .^ > ^ ' * • • 

II ( ^s\ o^ ) I kj 4ksi&I^ IMh^h 

Mit^hJ I tti^%mh B^Iitism hlh. bit^feitr!!^ h 

-^ 'lis iBbliLhl^ ^J^li^ ^.^^ ^JMitihMi!; 
jIB ^liiitfeJ^ \>%^\ ihhlMSihi^ih lil^k£ Ifeljs 

-^b^ltji h kh kiiJiU&l.^ fu-fch k kii £mi 

-h kl^ iillik iihkl k(> h\^ Sk kih Mik^ 
-lE kli&kla^i^itl^iklk Mtl^Jkii kt>fthlfrM^h 
-hiliS fikik£ t*4h^oh>3hVit^ kikdikllML iit% 
■^^ kik^^i^kl^ hibt--hMJllr 2 llti^lli '2 % 
-tuh H^ hllu uiilt^ ^ M^il£ i kh lit lJ!fe 

-JUUiklo:!!^ l^iU^ktOt^i Ixiitfttfel ht±t\h^ kitltttt 

\ okt \ OIL \ 0&1& I oittt I olx 
I •>£. \ OIMJ& A oklts ^ om I kl^jk:£ld %i^l> 
tt b±th '■■%t'Mt!± :ji:^:jii/lkjgi & kit ii±ki:^«jLi^ 
-iM^fiiAiii^iiskikb&ltkib&lkbm b l^iJk h\:i, kl^ -Llfefel iJlSlkk J&felkJfe^l timkfebifebSl fefebl 
I ltiklk^lik££Jitiiilii!fekMklkklklkklkfeli|^ 

I oti^ I o£ I OS ol^ I olti£ I ollb o^ 

I ojukc ^ ot:01& ^ oikB> 
-Bj^kiki^ jk£ 1^^ itkjdm itttx^ns HiU J£^2 

(l IkU ixUx &tt iiilk ^K»*fi>t-. >i> li^fritts ir»ictfc ) |o^ 

I oim I oil '^ItBitiiiiii^bB I ok-Jfell£JiJ^- H t^h^ 
-k^likikbitS I >>h-ii»*l bo>5-»b. k^-li>>l»lh.^t^h^ 

-}ti2ttl& I oihi I ti^^i kl!tiJtklt^l&kltil^kiik£i£ta 
^kJSli:fcl2^1|iiJ3 kit^lxlli^feb2Ulbli±li^^£lk2Ult2 
-hLj^l^klC.JkiliI&^t:I{«:tliB£i<fe^ik:jllLkBr4iI9k 
■mikJ:tiU^kBlfcJb:jmJ3:l:tlls^ljelL llitxll^^f^tt^a 
l ii>taw'*. ij>iH>.ira>-..iLi»> ra>^> i.i iitii.ti;&:i:ktcilk^Mlti^ 

-tvifcUiSitiiiamidfei^jiiiiifemifcikktimBkitJE: 
— kllimikliilrttSlkUJiifcliiliUti^l^Iti^lliiiKkiJJbia 
-llt>Lklk^akQrkr'^lju^il^it-i£t^iktll^kiti^l2ifit^ 
-l:t£ii:fciilriJifeiikl^ltlkibjEuxiai.:SilLfel SI Si 

,, II Fi II liCrkJllblt Jblilbfei kJttBbttm -.^It 

' ikt'kllk :kfei:tm ll^it yj.t'Sti :ip&)iJtkh±t-i l£i2 

1 IbMitBltlXlilfeK: kJtoti^lB Vilbj SlbM 

-klE^HlJtbkb It ^J2 Sil^fim ; klimkiJl 

ll^llkimit kl^lblkll^ ^b 'lkll^££££tJllt kti:atsi^ 

I yibn •.utthn*iBuiUiii — ^LkbkjS ^&hS {^ 
ll>j| :¥ia -.^^hiin tcC^irltiifetibikjEtl£l^ 

' it £±ni^ :kk^Jri^2Sfe£iSatxl%lBh^lJSlti^ -.ti 

I 'ktaii ii:^!i:Jlii^ scILt&Jk^^fct k£Liiui£ 

' JCsLimltbfckbl litikfcjmiiHkltlimikl 

II 'i II t>il mfcfel fa\jfe |i.^kl»t|&feJiJfelJ» tk 

II IB k£iJlu^ lBl^:(it.jJti ££ Ui^j^tSbSULk 

I ktc:.^l^jimi::b :k!&tcnl k 1£^ tc±ti b^kl 

— kJkii kt<£lt :li lcl^ik2fek«kltklJk h±tt ,, 

I l^Bllfc iiti ^^I'tioB ) :kiLtid l^i& I X2:Bm 
ikij^fei%l kll Ikj^ :U'.itt lkm!Aiik£Ji:kM£:iB kk 
-a I U!<& :kIiaikBllk JkJUt bkb ':kJlL lkl£: :U:Lhlti 
-lbjll}£ :kt\JlJa^lts t:kkl& I 'Jitt iiijJi^lh^ iiJkbS2: 
-btl ik^ltiAlkltUitfctJ kltLt^LklLl!>Sjtui&':kLlllc^iS 

ikiik kii iifcua :atiimjsiti^jl* Wi ( --i^u ob) Ukixlk ( rft>,« ) J^tt^ i-.iiUL ikS utiiit^fe jM^i H itc-tifit»ajiii ittZit* 

I iilL ft oiis ,, II fi II .Jlafett8fl& ^ikbt&iislk 

II ^ II iti hhSitt^AL^ hihhl&iVk 

' ^11^ lW u£r >P &• fcshfj ^tcui 
II b II ^ii^its EMI ma kil i£i:k2i3tnj& 

iU n :aktemafcfc1^^fri& :i»>i^i^ 
--ttti£:k)b:k^ yii £i>i^lti|i 

I Ul3 a oik o^ 
I klS kfiLtM !t>}g:>&itBmki&Utlkll^l=lk^l iCsl^U^ 
-bltMbaikailiSlislifihlki tSKBialilpEfe tiii kll 

• Ibii l^liH Jid^tim^ <ihlitt%lfelii>ht i^ 

1 :i:felt2 kti^k :j^bm kik k3l£-lt^l | oS-^^l-ltlt^ 

I o£: \\ ot 

■ofci 'iikhiiihiiti yi»iff>i;>f2 I oS-2^1i^-^l4 

J tiin >^ o:t Ob 

4, U ^ It ^hh^ iktililka k^t^— I^D[£!bbttB:tLk^ 

J :^.kt<!iLB^lj&UI»^kk£itlb-:j&^kQa^<l&li^l:%., 'JLtl^ 

Jkiii9i:ttJkki !felalC;B%jliiilttb|o£-i^^h^-hP>»itl 

< 1 1hklt Sik ^a= amikSl 

i2^1& ) |o£ fi o^-^i^ kik^itikk^ I o£-P'?>h^-:£ak^ 
I k^:k^;^oi£ 'kmkitklk ^^kl k^kkl^kiil M>hig 
-k Hu:tiiSfeihi^ t»>fei>t»Ei>^ u>itb I o£-lhilt^-ihhl 

I o£ R 

•oks ':ikj£>i:kib&mi!kkipc I o£-lta>jiM^l-^ikll^k| 

( I uot aL o^ ititt.ti 
-IkSl islk , 2l£.ltfi , Ibstlka lk»ki£ ) l oja a oife ^ 

«1A I :l^ik ifc&& kak lt»lt4I H»i>HfcP IJ> I oitlL I ol& 

'^ ok ^ oufe I :kfk^ ikikklk I oklk \ oiis: ' iiH^Sk I oik olU, I o£ R oks ' fel!bkl& I oS-^lt^-^hS 
( t ^kk S3k ^^33 k 
-lUblkfil tstt . uSliklkkE , ^iilik kfek ikikkii 
-k ttiit ) I oiit ot» I ojE: Yt o^ oW I , mk£ 
kifii iki mi&liiE£klklik iliS B±ii ' ikijm 
Ikttl^kS IkLt lS.^kl >kk B:u£tt2 , ' kS 
-l£l> klkitltlkk^ I oifi a oiS. ' fi^k^ ( I oik 
^ o« ^ ok^ ) tkitlJE ' fctt^kl* I oli-ltl^lt^ 

1 oi& 3 ok ) o^li ^ji in tttU&lbJSk kjlkht±-lk 
'k^ k^tuikki& I ki2l& kkiik Ikl^k 'ksk^Bkl kllk 
ft 2k„ mk'k^k klj!ikib!fe& 2kblk i oS-!fe2^-h2i 
I •>£ R oik ^^ olt I :Sal iik&^ 

-if>jt'fc.<ii> bt.:tiiSk kk ikkitu& 4 omi 1 o£ o^ Q^ 

okl I &kjk£ B^k k >lk£ l^iR £ I ^^?iai B^k k 

bi^ii& Hi£ £ I oils 'i£m^i2mi& I tkikkli^ ^uam 
%U H%^^I>-131I .,klt l|S-B£l„ I oiti-liliiJMa-^Ill^ 

I olB t o£l& ) fe k 
-lkklt<^:bl& 'I^lklk I 1^ I tOc^ll^l Is k^^sfiilftti 
-a. kll H <fi^ \\\^\\ ,.Sa mbit,, 1 ok2i&-^bi&~^. 
i o£i4 ' r>i ft>fat.c> I oiu-ii%-l^ 
I oii 7t\ ok ^ oMb 'btekiitte I oti2it-UfeiSl-lfe^ 
(l Ikk &L ^oR klkkkc islk , iitiiii^ , ikks*£k 
Ikl^ lk>kl& 1 oihii -:kkBlk£k£i~Mie£M-itJMLb:£^ 

t >lS. 1 o^n ' ^^kiBksk 
-11^ ikiiiati»miaiiit^ifam i oij^-l^iiirM-liihMl 
I :ti£ t oB ok 'Ekk^kiik £b 

-mm Ikiklkkl BlU^K j^.k±<k, 1 :1k mik i&^l kk 

-ikki ki^bikEs ikE^i oiia-l»lhNM-llTl>^M£a 

I £i>l<k ^ oltu^ '^1^ 
-kl£liiJtk^kklJitkJ:&lkB]^!&klki^j3tk!kmikkk:&Jt 
t.iBi>x» :i^ :£:g^llb£kkk t oE-it^^i^-ici^I£% 

( I :lk^ 

kilt k&kiir^ik , kSfttruB , £sk&ii^rik%i^ 

klkkttiklk&M ) I okk I oi& ^ ok oii& 'ik^kilit 
-^i!k I :kci^k£ kkkl^k :]blk v^fe kik ' I^k^mkki 
-kiiit:kkk kbklkJ^ i £-ik^hi^U^-iili^£l^i^£^ 

( I IkU &L \^ MkklkJgl ^att , k 
-liua , Ikalks Ifcikki ) loijg ft>: oljg ,.|:fc£sw Ejilti 
:k£ ':^li: lbklkkl^<fe I :llr3S^JktUe IRikh 'ki:lk 
-^ li>klfe „ I >lJg R ok oh '^Ik^k!^!^ I o£: ^ 
ol£ o^ oit^ I ^IMIja I :V.l t^Cs li:l}gi> i]^ kkklk£ 

-V.»>it^t.Kjfem ^klk>lkli}£i£!l I o£-^^l^--hIh£^ 
I o£.\ oi^\ ok^ okl^'itiii-» I p h taifeklk J!feite k^llk&kik 
-ltklit::m>:kkfeiki:k i:!fe£| ikj£ ik3t£^io£-!fe£|^-h£^ ifeh^ 


iti^ I o^ ^ ol£ o^ oXtJt^ 'mtt 
-l&jj ft>ihu> »fcu.^infcuiB-»Mg-mKt |oE-hli!B^-iili£^ 

( I liiuaS >:Sv-^S\ JfliAilfeh 
^ oiliii 1 ttll: li<feiJaJI%Lfe£8l<fe :3tt4lt*ribtliHtlfei2 
->i^b£iEtlkiIg Un^ '^>2l£ tEil±lit£ltbJttJI>bfltll>iJt^ 

-^BS tifeiti ( I :kli BjL ^i>:^ ijtmtttsK tafis 

-h& I 'khEskiiteihjiiiuabjb^fa :i3>^££iiii^ i^Bj^ 

-k klit.MB ^i2 ^l^ki J^^a hiisDs siiXhi^hm klfS 
-HlPhs^T^ bk 'kblbikltiB -.UlilBt :!^i^Il<^iii^^J£\ia 
-ia^:^kK:b&be kfeikcllbs&bfej^bl^ I ^Jlbi^Jib^Otfe 
-m :isJi :ti!kj Bib |oii>.^or<^ofcfe I kli kilkb^lial 
JSkkA^£ili* :bka bMli klEifi£il<& £^&&d kL^Ej&)bt 
bik bkk i^tjb^ib kbMb ai-£libk lltlklBmi^l^ 
•k£ %i :kltttjbtnt-ik k bibikl^Sltbtl^ l&k':LBmi^l 
fill k^i^iit 1 1^ fr P a ' : iamib>a lJa:^bpkk^!k^lJB:l^pft -rimtllfeia feii kk (l:lia£ klt^^^ :bklSi»im) J oil 

-b ^oijfei I :iamifei3 lkmlillAJib£^lDJ^^l kuaSs , 
bls)fekSikfeil^<feblijifel^Bl!tfcbiilbit,b£lfebilkkjk}" 

II s\a II :miititi|iii^iiiji^i!fe^iMt|2:iii]fe 

— :Slkll»lttlk4:|^ 

k' EEata fikihiiiiAifefeBs I oB-mklh^^-tilk)lfe£:g 
I oibi « ittkiteStti*! itigb I o£->l^t>^\--^te£^ 

I olhi I o£: C> oli: X ott 
I :ilb^& blrfeilifei»'kl^Ufeltbtiijfc-kllkll£;kk*»j 

-ikEa ' feiihi , feh ,— aiibikiiii<feii h}hi\ I kifejibi 

-kJ&itbtlilkte>a]SlbBttJ ' klli*— kbJSl liiittkllfelfe 

lt«Ek|iiikiBtbai£-^£3"ijBsii ' R^jfeiumiittjus 
feij '\ kbal k feii '>. kibkb k feb ' ^ "felfe^aiSIb* 
-m kmitbiailfeifeiai^ tisk ' kllkm iT lii^l 
—^\ fek ' "blfeiillSkbaaS Ibki "blfeliabltl feb 
'Mite , ^b ,— aikliS bSKlHtajaibatil bli 1 :ff 
feb kli tbjai fiiiJttfeiifcfe IkijlkllibbMi-lkti&lfei 
— %lb<ki& Ifek ' :tjkfe kJlklkalu klfesmiltlittmfeli 
'tblkSi kll J^stm kbal feb ' :^tPgi kUkbkb tfa 
':<fetfi\|lbiaiSltb±B kjfeafeubia b^Eli •fillfelC 
k!tbmakiiterikS3 'Liia ^^b ,— s"ii^s\ik- 
-Ill!kB I :lt^b kll,(^li<fe £bfiill&iMltb%b & bi 
-Iiiiitklill& ' ^kJkllftitblBk b^kb(hilikl6batk ''6 

-a£s kikiEa bittfitiHiiititak fiiii^fiiihe 

-illkllifebM&-:El tllte , Ratfife £^ , IRli I :feEfe 
kllklktklB (kb±e :i>Iitilblbs l^t^bAm klfealellx 
-&itll& liBs mk I :blk& kl^JlkiblbbklSjS ^itH 
:l!^lb kll l^Jg:l% SkbtB kb3il |!li | :blk£l kl^UEt 
-Ibklbb kbflUlB klb^ p^ ^ I u'tetefellkitttlUbSife 
Xkib>lb]Skl^ :£L21b2bl lb«kfttaj£ltb±ii blrm%l£& 
-b bl& 'tab^j^^btl^ kl^Ubltbili :kbQ:^ '^i^^ 
-11£ nlbKklb^m kltlkbllb^ll^ Ed '^ >ii>l>^. f:^, 
-11I& P.te^l^ttlb!!^ b^ll&b>£iblfiSb''kl^b^kllilbIt 
-Lk biS2 tK»^ :klit^fe KPa 21 ^^itel ya ta-h 

( X o^ o^ ) I iilt Mh 

-kllMllfe lti>P^t>ltro ifidfc h lM:\-i^ k *lft 

k £\-lli£ k 'ikikilb !£\k:h I llil Mhh^It£l3 
l]il£\ MiLo >fiH^^ ll»><^^ — llJS k Mlifeh f^b.K 

I ith Mlihihite £S *^3a2dtlitlihJl& £1 *ih£S 
£^ *iMh £j&^*iiMl£ £i-ll]£ k 'JkMi ^ ^k 
--.kkllSb 
I oit I -.lablleit 1^ ' la^bikiblbbEtt 
'bk£ klimfe £&1 1 o£ ^ oi£ A olO^ I kllrll^klliA 


^« ' >Ti*|HpiHti^t.gi'tehirrg ^iit2^j^±l>* lhi:ilki liib>i^l 
l^nkfejti^ :^llti2ltl>liLtl^^bi^l^ME:Gsbil>l& l^Hfi 

til hSitttt^bm^ft ^j^»t^^ Qibikij^ i^iiif i^u^aaiut 
^stfe ]& 1% 4 miijtemSifea b}i^^ ttvi^^i^bik&i 

-B lajlfe Ifei* Mli ^ibklltili bltS^l — ly^Ji ^IS 
-fel-l^lKfe feli '"blfeibatlllHEfe •:la^?fc fe ii ':£tii 

' hi&, ^^fkl&bi^k 1 tt3fe&iitei^aa b-n ai^sStt&b 
-mii& II ^ nlri^^i^a £silk kux ' Kb'a^bk%uiij^ 
-1> I ;telijlhmjr«UtXb^-ItiAtfe^lP&lb?l'&7t>,.-fea{£: 
'itit^am'&^tl^l UUbtBli^t:HlI& — :itUit^^iii&'U&i& 

^±jafe%i>jb-MjtiAUiife I mi , i^baTttombBbiftfa^fet 

•lat&lBil^ I ^tl^mikllta 'iab^i^fi:^iaibk.-lfe 
~Vi.& 'ml ,.U>II iUblB bJi ^bHU'lBTib^ k^k&b 

-& ]£,itt-t^lltlBbl2kSJblt I l^Jb ^n^ li^bs 'bfT^ 

•^ttt2sii2ia,.-^!££ I >tb'»%ibiaBb>i>iB m:^ik m 
ri£&aa kb^ kkJl& ' ^btbXbB'lttbEtklitb£ ir«k 'e 
* Jtl^^i:a£ibEalk^kd£££k!elkbjlbalB fci^> < kll 
<, u V II ^bi^B 'kife>iitii£ii ' mieti!i> kihSjt I lt]> 

-It^ !bbl£Sklb?^lB ' ^i£%l ifeBu£bllb2lB.,-lt^m 
-iil^Mmi '^lii£bkl&-klti*l£Sb :lbfe:kii^m±bt 
-Hk^M^l— Mbflifii ( I ibsJ^IU^ ^s\ liittJtifeb ^ 
-Ik . ^!l<&b , UbLbaa^feBgii^taB kH ) I t^iiH^ji h.'»i»t 
:JtiblSfe B ' :£tbimiiaitti 'Qt^iffe Ikitic »> »h.HK ^;p 

-£ Hjjt^t*ife prftirtvua-kbi^ lb H ttitbiiis-jaiibu 
-feiik%' :blb$!fefel lH^t>lfilP:tlal>l«feb :lki JfelbbUa. ^ M *%feh ifesl£fe 'iS ihhJfe I hltilfe '%tlte'*%lk 
-fete '%tfeib-l^ fe*%iliiib m}£fe: :£S Ihblfe 

I «'m^' ^mc iii>i<fe ibiiiis b3b 
-bhB I oia ^ olkt I :feiifeifeiii tibiitefet ^i &JRb 
' bb<fci jufefcittu fetei tttHm iafek mbiERE^S 

-Ea ' ^fitiSlfe&JiBalfetfe ' iil , IMsMk lis £ Ui. 

iat2i£& 'lOtlttiife iii ^3.— iiii2b febi bik 1 Ei 

-fcSRE? Jitbfe ' :!bBb2 ':!fcbmi ':ablb-%lbft 
-i!b£ib5!febl ' -.i^HEfe Ell , b*!fefe]Sfe , :bfc^l 
-Ea lfiilUbfefe-blfcJi"blBlbsbUdSlfeb2 iij . jMftaii 
l&^&bl !Ei2 . E !J|1 ' bJ>Ei]&lb>lik(k!t kb>sLfe 
-Kkkf IkBlbibll^lb^iatfcsbJibb MSbil£ Itbl^ , ml, 
' I mbbllrttB ^1 I k^ll»B — :bll& I :Ea lfi^& 
-fei!httj!feiit>a>feR ' :Blbib£ bb &&ia^lbtcl& 

II ^3 11 £ 1^^^ ^ hfafe'kB^ t»t^»fc ^»^^ll^ 

I J^3j^l£kihte4k Ifl^l 'tii^llt^ M ib^fe 

— u>>a.»Ca EistiB 

I Ell ttl,kl£: IhbtB bb E &k ':EMfe^ttl^l^Jtk 
-:b lb Iblttktifc ':lk%bbl k E E:^ bj5~bib^blt 
-B :i&ttE16 Ibblbl^blkJgll&lM & 31 I klEk 
-l&bkbmibibl>t^^tb^ljib:blbki>±l&£ IkB :1E3 fkb 
-!fe biitlli^lbifc m& & 31 1 HJljXllib-mibltti'E 
ikbl IE 31ibitbi ^ilii^l^ ^1:11^ ^IbUtUtll^ Jts^B 
-Itib IblbJtUitbiEsmiB 'J^b3tl& k IbS kb^— 3ibi! 
B ' I li^ttm :lbb Ibb^^ H,^l%i t ^^IK^lt Itt 
-3lltl^ElB bblbt«ltB>Eb ' Elbh k ifeUt Ikbl 
lE^Eb— lilkElB bilk!b 1;B :£L£i Ell Eb^ ms 
-^K Ibbj'kltt^lt' — :blbis bb^fi mE bbEJ^ li:^ 
-ir«b bmbSlbbl& 1 El^bi!bblfib:bSlkbiEl& bttb 
-Utl^lbb£ bld^ ' EllEbtt Ik^b l^ES^ l^l!b^k 
mbEE^^ittib ' : EbiJl£tt&«bkIlbbJ^ 'bih^'t? 
IkE ' Ell tiitcxik k bk^' kb— 31b^ i^ ' j m 
-bi m&ljb :lbb ay ; l|J£— tatSSbbiRl* Lllls 
-:b ibb ' Eni&3 B EhifimribP>^*»Pg bjtitife 
-£bb bkbmibibmb '* m . £3 , l^E 1 olbtk 
'^ttbkbimbeb£ 1El>lE3B EbljRbiribkki^Eit 
bilxlb£bb bkbmibiblbb j oEl i olt 11& i| o'lftH 
I ol:^U&> olil :bl>ts :<b£bsMblkl)rl2& ^lltk-l&.b 
l^blft ':>i:fehl£ IJ^^ b^2&— Itsb l^>lib )^ 

I EesbbUi ' i^:ki2b — i£tSiE3 i oSib '\ ob o& 

' lKiib£ I ob£!b I ci^ okl r <tl& ^ oh' \ oK^ 
' l^ttlH t oikbl ' ^11% ( olE^ '^ o^llS) \ ol^^ 
'fe:ki«b^btlbl±taBli>at <o:fe oUs^ \ ^ oii& t oi& ^ oit 


SiSi itiA^t^t^ ^.ftl^St>Ml^£, I o:^ 4 oUe^^ I Rp j fin 

>• -^ V sT^- -t 

^1& ^16 * ri^hitJfeiHi^ hb»i p\ Jam ^^ 

~« . * -v. 

I oHk I oik^l liaKII k^^klbi^ 

-kIUt%f I om^'^lil£i& (l ol& ^ oi&£) !.'»>>■*> l blat>b 
-i£»tk ( olt a o&i|& ) >l>ir=^hf^ I o£ ^ oJ£ o^ oUHJt 

'ikm attiittiitemSifti oi^cj^ i o^£ i obi :&2 luiiittita 

-fit pblifiklll^ k fitife<|lii> llibi%ll*.ttii2':&im It^^JUk 

n > II ,, I^Mtbi^miikiB bubs.^ 'latt^iyh Lu^k i± 
-II tituMxb itUt „ I ^ ia^jtk:>^itteiiituiii.iit 

-Ik ^b l^l^U>it<k^ &1 ^ib , I M^m^riBkitkl R 

-I bi'te :&JbL^ (iiiattik ' ^^ i8->*Jtit>.'fct>J iailb 
fcii I -ttikti UaH ifei:iL*:tfei liii kytbn htma 'i&ifenib^:kbu^j '^ii*h Mibh!>K -i.ft>»«K ^ij^j lib 

I ^l&lltMl^felc3J& — :£S'fcfel 

II \}. II >rihffiti>ihKh^»^ jyiife 

— kjfeiotjtetasjHjB ik^itLt^ bi& 

I hrtfB^jftfa-ijfe 

II oj. |[ Jbfe llBlJX thMS^ 

-£i|^k ^llklkJ^ Jy^ ^Mkk jy^ J^ lli: 

II 3^ II :khb 

-^k Ihhii^ ^k lam IKhMbWftfe^KWllbo 

II \l II^MJEfi 
•^^h^hjlt^b^fth lit h^h^m b:»l&«^bibii^h>k 

11 t^l \\"bhhkkl^ 

-^j^^tlta %ikiki!l& 

-fellkUJiatgB— xik:M^kji& ' )t^£6lkj)&-ltiqi>istt 
W f,\ II Wm Mb^jtltt>^l>^jh£l^iiA 
— l^t-Orttjiib^aB Ljm'HE-'ttit^ I afejbaii^ 

-XA 'Jk feabtLkJU^l^ltiai(birLkl!illfetlUtiilitHJlll<£k 
' Uet klitUiOkik .-feLis 'tf^^iife^k I ltii.1^H ri>ihto*u>j ab>ttlbtiEltiite±lHBllkj kll £^ -h.^ E&lim ' 'Uitik hhMSs^ ¥m^i '^^ ^^')<^^>^ 
I till ,, ^}BTlii^iii l^i^tBt ' ^^a t«r^b£l&„ 

-i^Jfe :^i^l^ :I>i^^m ¥^^H} i^i^^^ 1 i^ll^l^^^Cs 

-JKiili lb!felRlBllaLlMbfclt»H!fej li^ta-feB Mfe^l^i 
'klfiilllti ^ ^Ib ^h' ^i:^ :feb !:( l> ^ intkilfe' ltk^«^ 

-ih tbhib^ik yj.tiyii?i3t ^kii££ ^J^!^ t££<k^j2i& 

-b ^^il: I :Bl:ilk^ba:t^I^B !kklbll±b:>bfe^B^t>B 
— bmbt^^h hl^kIfeiifttRfea&lbt^!fefeihlbfell^i> 

^ V , ■it . ^ 

-2Jb£ ^m '^2JJfe blit^U ^ l2l<^ I biSifem£i^l!fe^ 

StitL^tt^ IBSiUtt Jkl> 't^ttjbl bii&l2hl^ Ibhiti 
-j^b I 2 ^b^ ^<febSk KH b tt!te l>bJ£ifrKi>>^ l^b% 
-bllbbtEOi^b biliah!bt»higtt & i£sJ[> ' ^H^ 
-ifettEk h»ft^bl:tfaSft l^^aitkf lfeMilbfei^:t lib 
%^ • lk% £Utim<kbl& ^b b iM^ ~klbKbJfeat]a^ Itk 
-JS±£^ldl{: k^^^ti biL!^b^l^i^ Ib&ll^b^l^i^abfi^ 
-£sitbl^l£ kiSi I tll^ij^t^l^^ b^^f^l^l^' l^hftt^l in 
^£&ttk biri^^>^£ ^y b^- 1^ bl^bbl^ biLbb 
fii^<^tUU^±<fe£ll^ Ihii 1:1^ :btt%lbbB> bkblb 
-^ti\&b ttib SI bi<fejbit!&£i^ £i* ^ kbttii y ^y h 
~U :fe^ birMl^ibi£il^ :kb ' :kitt£:jE b iJaiJk lb 
-mijiiiai ' "bbbu b%iiii<i £^b biribiiibbai 

JbmiJ^lt^J^ ''klb^ ^l^ltbbf^bfii&l^U; blSlbb 
h^ £b»l>tib^£a:fe) ym ^bta<fet;iilblbQb I &^i<fe| -^ mk>ife'££!ii>m]:i^tibEib>bir)£isukji it b^ria 

I kli feltBt-il^lMi^l k.%iy l&lbl)i:Bl;^llbEil 
iti&:ub:uiiuj«fe)lk K1& mk 'kbi%u£Uibii^!£:i :<b 

>Bl>fa£ltli bbxli^ :«fcMbslkbl>ab I l>l^b A^^bltijlb^ 
>-liii&:):jbxi2U2i!felfi: * i^ir^i£b^i> bi&b 1 ittl 
^ms ms^Bt :>JfeKttblbl&— bl^l± SiUlb '^lbbi% 
^&1& Ib^Ulft tt^ kl^bi^ifeJjkLfclj! :£Qc b£&^l,;ik±lJaDL 
-bbJ^lbb&mb«ib£«lbl tib B I :iatm kJU^Itfiait 
-S bbayblji^bbl fckfelKtytrSib ^btlbiltUk^ % 
b m)lb ^Etlbl4^bkS%kil|llU&l~kl^ltifei£jibB~l^ 

Tli£>l^ltlii^ l^-:E9^&m^fii&ld<^ltslillbsbJlbkJft 

'—ytjttiiitth^yHi 
l:l2ltLkb| bm b MbmimibltlbbUl^ kji'ltill^j lu&. 

-lii^ i(^febJ:ai::il^ ^ibibSb^^J^i^b&iti!^^^ 
;isik 'itakli^ ' hbfefliiablit£h^:tifc2i^bE^afat?^k)r 
-l^Dc :b^k^bSi b bMliblu!gi:feblti^bltilbl^&|b.Ma 
'^jabiHJfi t hbbfejkl^aib lb.tm l^feklfefeab 'bl^ 
-fej£ Ib^ i:fc& |>(j^eii:.una.ib.. K<»ii IbbbS'JRH^fiytt'Wi 
^ ' ^lb^b3,lHbliib3iibltlbKlhbllkl£b 'bbbmi:Ulk 
-1& Ibblbjab &k 'kJ&bibtft! ±^1B ^k E l&l^ Ct^B 
kJ^bb febbl ^llbs ibi^biiiibll& bJ^iB t^t^yiia 
-Ik ib:k!^miis U k ''IsB bltd^lb ^b 1^ ;HP'l>>(feb> 
-1 ^& ^£12e b '■.u^^ tdyhh tcil^ ^ihnh b.^lti ^ 
-bJglb-ai Ittk 'l^lkbtifefeiiitfegb bl^lbb^bl^mi^ 
— lb>l^blkbiu&lbk I !tel^fefe^!fe litfel^febklft 
-Bkmi^£l)E^Jll& *:lkd l^kbtl^klt Ij^lb^b bl 
-lii^^ld Mib^B&bbl — b^B&bB — ^^tiMk— iiUlJb 

— J^lbi^^ M ^b. ^kb 

I :BUbskllkklfc^tlt»16B-;SbbS 
-mbiibLk^ifi yy 1 iiim JS:it^ btitaiabai»jm;teKB 

^ teliaajbbSribbalfe ':b^&2 t^iy 1^ ttitt fefete 
l«feb^l^lbb£ir«b±SlklJU^l IkKJkl ikk > i^bl^dfeltlt 
bllbiba^ki^l^lik^^Oibl l^xli^ ^<febl^k±kU>i& 
-ds ':fe»»bBaklkH b bliM^lbb^lkbi bxia lt<ttii^l& 

lU^ II :£\ 1^^1^2hh^hhiihleli^J^ 
— i^ibb:&kj b:&f^E8 
I ofkbi I klJ£ailiU:elbi!&bmb!via fafe>a¥hl^^ 
-lbli:t<fe£ilbk tiitLiib ':blbb :kS±bl!ll^& h^'hOU 
-M^Ubib^kl b^-im -ailal' j 'hbSlkktis5fe*:ijlb>«tel> 
-£ balB |^li:»Ik ^&l^kllk^bikll& Ir«b ':&2 l^Stklb 
1^ b^b b:^£^-fi^lk Ik te2fe:kklbs esitkEtft ^:!te>kirr* 
Ib^^flttlktoa bllxlb3ill^ ':lik&lbb2lll^ kktili^ 
bib3im :fii^ldbbibb^b£t balt^ &£ klall^ J&tt 
IISGNo^ll {H!f>lfr>ilhfitll^ 'hM \}kU\h h Ib^h^ 'fi^ 


I «ftjftj'bpc£j!^i]it <fcititr<ib%ia (lot's I oH oii& I vj^ 

r oElt) '[lt&fi<J»>kIbSbfe!«l& I o£ ^ol£ HoltA Ift iilid 

-Ikft^aaiLSl '^ti^£t It 'feit.Cctei:tfffet»itaiJttab^b 
-bit i^^^l^lliibk l^iilib&li^ltf^B l^Jblfitbk hh 

-^—Mini^ti aiJsiibrike&iB mnbii52t ibii*^ 

'::ii2i<kllk fe^ 1^ ':EJ| l^bl^ mitiablttk^Ibl<feBbs 
jailitstEt— ^bbl^ ^1 ^i^-J^ 1^1^ ( , ii^«^ 1^ ab 
^Cc , ki^b , Ji>b2^b£2<^absbib!22 ) ( I li^U ^ 
aoft^ ^Itt A U& , bbib , ii>ibsy$b&2^blt^bJkiej ) 
I o£ ^ ojs ft oii^ I ^ kJ:^C2 i^^I^t-ia :!fcbib \ 
-lbj>ll'»lt'bibfejafe bt^ll^b2ill^ fiib^ bt^l i^Bm bHaVi 
*fefitll^ kili^bJa]12biiil^lib^B %^l^b:^l&.nkb^l|j& 
-abbi$-:bl& >kfiiu& 'bi^bib tna ' &b<b i&lbak 
-:St:&b^t£lil E lb%ltiil& ':£l^bbiBiiUb3tk£Llbxib 
Itkhii^ '^b^i !^ib*bjriUtii± t'^i±— ^l^.k ' ptt^h 
-fi£bmiBb klblEIbs l±bi<b(iiJfe b^li :j!:lb lUt^i 
:itb klt^b b>!^&<ii^ b^liitbi^bia ^b ':&9 k%lb^i^ 
laS-lb feb fejfei^lb !^(iillk-ir'.b | ::bMb'^bajl<bli* 
-bii^iia^ii kib yii^btc^Y& mbiutb&t^i<b -£ hii& 'i^i 
-li<b iillfeKiiMii bl^jat iaibi^febb2liiW;ilJiilttt<fe 
-feiaaUbs ibk<fcBiib£blt!tS-lb-ibtitJ£ I tJbLlbtel<fe 
tliiOlb idittiabtt ikbt ' iill<eii Elilbn blkblJS: 

•itl b^h b^b^ 'mi±^ IbblbtelJfc :l£iilb Ifelfeibbtil 
-^ b±jtb IbiOiilbUtblkbi&a ai bt& I iakLb^Iklu 
" hn --^ Ht> jU lb.tlb£libK^ii^kl 1^ IiLkbXbik :.feb 
-lb lltJ^&lal— l^bami^ :&2J% t» *■ i'JHJ U'i-tt Plfeo- 
-Itbll* IttSiktk ' kjbtt Uiblblkilb Ibtb ibstiifc :Ea 
llaiblubliM ica it«k Jb>lj> itijibbiB— Ibkibi 
-itti&it Ai 'iai .. II li£.i»il£: btiEi^bbm ' u^m 

tk luttjiiSAZ ,,— fe'it£^ I ::^blb iiiikhid'A ikbibliii<b 
lblbki£bl i*blbllttt.Bl^bfi.&blb3i£ib±£>b l^J^Jkl 

-* J . ^ »J ^ Sf s< 

-ttn% iutt ' kilJJk IbbJbtiiSb tJikUb— kjbblb 
hki , bbltf. , l&k I l.&:EfiilbJi:£lfej:U biniu^ 
-l!i<fcfe tt I kJJ fciifcbkitikiiaAribUbk IslbiJklba 
-bfeibiU b^Jtt feitctt-hfcittiAibbltbii^itJbiaftL&bb 
•.t* tsatltiB 1 ki» ^J|«|| Ikitlikiblbbfel-aifaSiihM 

-Btk I iik^jmkiSiteJkA 'b^i4bb£ru»bitfc„-i5i£" -ritii^ift » :Ba kjaibAkibitit kiibSi i oE-£^-£^ 

I miu >:S\^ Ub a 
I olB I ^ ^bliia 'kiaiii 'liRlt±li-it£lfe-S-l 

I obbj s\ oifeb ' Laj 
-2t&i>iaib bBllbitib<biAit iojbl-Hithl-Milhl 

I ot& ^^ oiX£, > |;.lkbl^±:fe I oi^-i^Uil-]^2tki 
» miu i6\ Ub a oib oi 'iiafeaite-Ui:t-lii 
I ^b i oib ' kip '<^t£ I 1^^ I ifitS < hb^!£ 
ii| kJl lUo^ U I a II ,. ib ^l^bibj^SSE: „ lobi-l^^ 

I oll^b I o£ ^ oi& X of& ^ o^^ 

I obi I fe J|il£ blBJIS^ 'bf^bjJ&%blkt& I o£-ikI-iitl 

I hlb ft oltt ' ^i£ I J&3£^ I iti I :|k]E.it& 
:a bteb %:bK II ft^ I ft I a II ,^:3 *„ I ojtr-^-ifel 

I on I oj& .^ oit om. ^^ kjiilSSS 
ibibbais „ 'itfebfei«bai£ I ob-*Siil-hiSi2 
I iiUx ftoib ,,i m kS2 ajJstt±b'|a fiiSl j^toim in,, 

r absamiB ba:Hlb!b Iiti:b£iaRbilfitE if> >'te?^lt «lV 
:bilbSl fit£ibii II t>:R I R I a || ,.:lbliti<tEiab:i:S& 
tbimtE aSS., I oiB 'lki<fc£it2ii I obalfc-Jkii-^ii 
I oi£ io£ja I oai!& I ott I ofcjtfe ft okib t oi^ i li* 
-i<bH 3ib %lll&abtkDcbb:kkilpLtS^ I «£ ft oi£ V 
oii^ < bbi& kMlt^i^i^ij^E^ I ob-&a?ll-lrkH 
I obt2b I oiL I Ob: I ojjt I oit'^ 

I o£t&'£jii<^l£ £kluilt&idkiji^:t&b: i ofe-»^y-hr?l^ 

I ^ib ft olB I klblt I ibi I :l^i:lbSlkll?ilt kll 

II o\ i ft |a||,^:lbi-bS-iabR„' "hlblittt I oih-lt-tS 
I ir«lit \9> bb aoiko^' Ibib^l lbi:ibbab-ip;i-its^ 
lolko^ |oii&|olB I >i£ osiU^ ^obkis 'aipc-JpL^-^^ 

I 1:1b ft oifi I ^Jlt I ll^S I :l^^ibil^^ 
-lliHxk& kli II Xoj I ft I a II ^-.Ifiai^U-toi-Sl-BE 

I ^Ib ft oils I kJbl^ I >l»li I :lk^lb^l^S 
^Jbi'h^l kll II ^ft^ I ft I a B :m£i-l^b-l!^SL-aE-li 

-Ifi^-Mb-lSUi-t^tlbjlcUibl^l „ 'ii^ I oit4-li%l-ii^ 
( mill 'iC\ l|b a oijf oli ' ;hlbl<klllbbl-Jjkk-|^i)t^ 
I oH, ti olb£ I :kbalb l*blbita;!k 
:k%%i 2£ b^l^bkbll^lb IbLil , b£ibtui£b££ 
-ttui ,1 on ^ oib£ 'blibLBlb I o£-ltli-l!L»tk ^ 


iitsiJI vj - ^ S <^ ' o^tJk I oi» i oik 4 oliJai 'i^iifeJiimiH 

I oi4 Jt oik i oijfc ' :^ife«| I oE-liiiiiia-litlilka te3,feiMtiisfebbiba ^ «jkiu i oi^ i oiiai o£ti i oij 
I oJfc Vofe>:ofclk 'i$mi^ I oS-H>ilPl^l iitiilJtSjiti 

I o^ I orOli 
A ojac ^ oi^ t ;l>l£lfelt>Wt>'tt>felbltl>Hkk\jaJ^ 
-lh3vl*j2feV!i ^ m^ ikl^-fe Ul^l ^:£<k lil> l^i> 

-i^>i a- ii>ll--l>ifekltlfai^iitiatetiS , I okll& I oi^ I oil 

oii& I 011& t •>£ t 01& ) on ) ouk ' ittt& I oukB 
I ojaiii R oiiiis fe om 'iisifitfe I oE-i^liS-ifehS 


fibbbtbli :ttin SJiS 1 o^<k I olfeB I o£ ^ ol£'\ 
-Jkt^ldlijtlk :febbb:^l^tiiiilis li b^b'kb^BlKbi^ 

I 0I& ^ oli^ oihfe)'bl2bIJiLkb^bJt^|ok-£ik^-£^ 
t liUii ^(\ Ub a oiu o^ >^£tt-lp^-^^l|i 
I ofc I oils I oH 0JI& I ol^l I :^«|^ I 4t«ilt o^ a& a oUt o^'.j^^tUt&.'l oKib I olb^ 
I olB ' 5bi&llkE H&JktIlfc ' I ^ I Ul I lb fe^Bj b^ 

-b^^ift kii n 35 1 5i I a u . ite i^a , I oKi-ii^-bSk 

\ Sdh ft olB 
I Vt(3 I lt£iiaS I ibsS I %^ fe bibA ib ^ULkl^ltb 
Ijt^gl kiJ& lal I) >:Kit i A I ^ N ,< ^ ^ b^b^ :bs 
tem»t«fc lb k ., t ok oia I olb I kllJi^ I Kill 
I !<tl»l>l<t)ii> k±i& kli ||^f<>: i » t 3)1 ,, tUetilOt tlik 
-1-li-Ei-i-fe-tel-fel „ ^(bklilkli I oib-A-IkS 
I 3blfi 3^ obb 'bli!ii£kl£tll& b^bUft ttk&lblfi I l^b 
-bl jkfai|l»t H>J I >«» Wj IkkLl HL |£1 1 oiji^-ill-lli 

I oik ollb 

I Itkili o€\ ifb ' a oik o^ ' Ittlbl&li^— IpEi-h^ 

I oi:it I oi|b I oa oii& I ota& » okik 

^ o^ '^^ibcli <bmkmjii<b I oij£t-iMi-lMi 

I miu o«v ^b 3 oi^ o^'aibtt— iji^-lfelS 

i milt ^ ji|b 3 oi^ o^ '^tt-7-i};i[^-£^ 

I oi|L 4 okl 
I o£ ^ ol^ )) ot. '^Hti^Hi^^hi^ |oE-BpN^-S£^ 

I o> o£i I otUit 

^ oto 'klbl&Dcl £nilbi ,Jiia:i<fcbikm Kat 21 'kjl|! 
>ibi£! k^ibii»,:mafe^l|t , 'i^aaj^ bi^ibrikbim ik* 
':ki2bbj=:»&i& I «u-k ifi»hbihho iit- ti>t»iuhMbii>^ 

l^&:^.'o& .'^l&ltjEsl^ lUl^ I ob«i&-lt£^-^i^^ 


^Ui I kb^Bb Sjaiklii m\ X ' It eiV 1 >: 1 a II 
,, l^bkll&s^l^ X „ I oiis'£iciijii I obsl&-I-l 
( mia V oil: okib>> 
'l^& I 0I& A 9^ oH% ,, ^g ^16b£k£^'ll^l}aklib£ 
-^bl^k I :klklkl I^Sl^blM 'ibS^I^Ut :utk^ 'fblS 
-lie klbitblkbi >kk ^£1>I o£-i:lkU^--i^ldl&^ 

t ojk A.obiift ' ^ I .E-^ak^-itiiftl 

I Iblb ^ oik 

olib „ma&X iit&bli,, <^t& I o£-^t^Pl-$htfcl 

1-kib "i oiB 
1 :bs!£lbb,kX l^jlMb^S^LkllbbUl^Ib . Ib^JkB 
>biit X k.-S£ I lb IblkB :d*£ >^kbl I B»»h ^tm 
l&fe4ltfc X bl k— bAkj I Ibsatlbb EillbRkl ^t^ 
li X ll3iVl« I 3 n „ bhibl— kblfe:^— %kbf' 
— b%ikl,lk S^,-l oik >: obUt ' kblta^lklblk 
I ol^ oh I olt 0II& I o|^)^ I 0I& ^ ol^£ 'r«i> 
-l<febb I olfe Ob I obllA 3>i olbl^ ' gldij^lb 

I 0&11& 'bia£i I ilJB ) obb 't&:Ub I oUI&b I oi&B 
I ok ^ ojsl^. I 0I& ^ olt oiifc '.:^£i^ib4ib I oiKh 
I obta I om I ok Okl t obl^ \ o£ ^ ot& 5 oh V- ' 
0IJ&11& I 1& iftjatvbifc '(k^ I ott 011& ( <^&iifc 

I Ott; ^) "^ . ^ °'^ < ^ ^t*!^ 'bl^tk I ok 

okl I oJ»b I o£: ) oj^ ^ oBi ^ "i^tUt 'j^itUAtt 
I olt oltt I obS I olft ) oi^£ 'bfejikl \ I- obel&-l -S 

I oib ,, .'a^aibbbbi m:ti^ mb^a la 1^1^,, :bs 
-<liibt: t^mbA b^<bbibl iklbki kll liiji ib^iijaik-' 
||)!altlR|3|| ^.bi^bbibl l^li„toUi*|ii |obaia-im-^l| 

I oik o^ I oib 
^itlkb)fl& I ^B^ I kt^lbkl kl^ltai|l klb^k}^' ^ Ha4>: I A I a ||,:ik^jfitu£:>lJli!£, |.oi<-kbl\-lititM^ 

I^JtatliiLkmfiicSti— l^li^ ':i>kl&£tlMklJ%l&-:kkS 

-it-t^lt^ ifa ' kil i><£ litui ^ lb k<k i^iiiiiH: 1^ 
-^!^l k %i MJ&fett Ititlt-lStc I kmikkl IkiitlU lik^ m 
%1 miliik Uim i^aik ibl2 »»ta-l^tl ':M^1 ^OH^ia 
-ii :^1<1MU ixik 1% :ki& :ltt Ki»i»u ^^ it^tt Itt^^ 
' klM'>ta ^b Ik Jlkf^bil U^.^}^ :i.h^ll'fc|a.|bi>(|t li 

II U II It iS^it h 4l> ilM '%^ ^lh*t>h->H^ 

I ^ -__; -■ .J- \J "{^ ^ 

— kiliie^tlks k£>kkmi^ t»l& 

t olti^ 1 112 );):>: okts 'kL^It:^Jll^kiab£ 

I o£i I o*^ oll& I okil& I o£ 

I yttVPh it £^ b%l^ 'i^^Iiy UM^ itt),li 

— JUbM^ hkkl&]y!^b 

I ojk I ok 'blitk^f h 'kiiil 
•fcj » o^ R ofe >: olkdit Wtafe I ok--J^U|-b%ll| 
I oift^ oi^ oia 'fciiiiaiki I ofei-Hltlfaal|-Ittl h t5^t^lll 

I ol& >:^ ol^£ 'kmkl& 
|o£ >: o& >, o« ^ oJtfe ' ItHiliikl I oija-U^ll-li^^S 

I ofeiia ioi|t 'k2i&itthh'fctbi£ I ojja-lW^I-liiU^l^ 

t o£ t »i& ) ol^ 'kll^li2i£ iblic^li ( I owl& 
'<^jikm>£.tt*i&. (i oi& sor< ^ oufe I jk ikkain^ji^ 

-i£ (l o&tor* iollb) :kklU]^m£^It I okl^ I o£: \ 
olS ^ olb^ 'klitkrikklnM&lt^lU: I ok-H^I^-IfeJ^ 
I oi&£. P. okb II >:^«\ II IttcJk kjlk^a 2b 

-m^i^iieb2isiitikk£^uum iik.amb b-ou^ km 
-lk^£^&b^uijkl^mj:i-lx±i^lbl& ':k^ kUtjOaiiis 
}l^ tti.it lIulbK kllk^bt IbltJ^IklfetirLki lb^l2bk!i 

Jjuttkiiibbi :b.tliitit:kui2mkmttkmt3a£iui:&i^j k^k k£t<k ( I :kk ^ a%>: umkl^Ii \»fk ,lk2ilk 
-^u>ti , tjmakiiafelfc ) l ot^H, ^ou ,JI>:II :Uilk£kl 
-:ki^ lkfitIJ's':kbt>Eil^k2lklM I UjE^ljUbiibkB ^tt 
-1^1 'kiista lb ibk If) II tek^kbkl^ :k«kbk 'mfk 
-ttILM JStki^ I .iJiflil^ki^bltkimklitB 'Ibbi^l^i^ 
-li&„ |obJl& ^eb l,,:liitliblka :xi& :b£.kU12 £lkue 
-klkib^B „ I ol£ I okiis ,, wt'hW ki£5lkk2bil^jt!k 
-kmikajj^iu ^ittm i^ 'i^iskjij^&jb^Bii^i^Ji^ 
-iBiiBB:tife ■.:ki^ i :ititt<fe :ki£i^£k iiii^iMt >jitki.k 
-mmik^k^ki 'ikbLuiiti± :%kib^ ^x biy.tfa>>fes.^s 

-Ikk „ I Okie I oi£ >:^ oijg ^,11)11 :>klkbll>it;il^£ili 
-It iJS:ll|iMb^ 'iki£fe»l,8 lkMi£ 21 k^l^i^ :^ 
-kl I :kJ&kik£tb3kkii£ kjbtx J^iMlisl£m^ ':ktt>l>^'fc 

-rtk^jki kLt£± ibk ^iiakc „ I oijg 'n^bi^ 
-iilbk tt=t>kPiBg|i)t>fc""*ife I oE-klL^l^-iifc^r ^ 

I o£: R otfe R o"lt 

) oh h oi^iifc '^tti^ifc I ofej-Mhliil-iiklltkl? 
I oi«kls ) ojl ,j| >: II biEiikis kllkklll^B — :>Jil^kl£kl 
-DUBijs I kib^l %ilJtl^&lkl&^-kmkmiBtiiikX;£ 
\\\n ItaM^Si!^ kikitmB:Uhl-.tt»JktellifibJj& I "fcfrtt^ 
iiii:^i<iittEi ikk2i£ ' kiiki ikj&j i^%i^„ I oJ^ 'r«±is 

-> ia.lUteKUa^W jfeKii>j lpli>t«la J I o£->*kh>lj[-li^HJh>l^ 
I ogi& 'bjlk^fbjtt ' &k , 

I oj& ev oi&i 'bfiEkii!k:ki^iiiist<a i oi;-!k^l|-li]U^ 

I iblU o«N 

Ilk a oik o^ r ^ i^ititt 'kjiik^llkl^ ttl^Slkt^ 
I kb \ oijist: ' Ifithttik I o£: x) o"^ okl \mb!ail^& 
t obllfc R oklh ^ om 'I^fe kBiJ^l^ I ok-il^-il^ 
I oit^ t o^ I ok t^klJtblktt'tet'lltbl^ t>P^k 
kl&^itb&k^lS IklD^kjkL kki^SlJb :tUkidk±lta 
-:kkl^ :^lk>klfk^ k^b:klikkllibk2l^lB> mk kBk 
-:k2LkkbiakikjlifbbQ;kI & ^1 ':kki:lBllil]:<Jgi^ :ti& 
-i:ki&£ k^kllibk2£lB :i!lklkll^^— laiLni&lflliK 
-^iL>libtl^k:kkJli<^kllt^k £kli^klBkb^b&l^fie 
-t:l& 'kt^ Hlk^&jri<fe kli6£Ukk<^kliikl^— .^UXp^ 
' ^ltkiftmklt!^klltbl^k %1 U& 'illbkhl ,k <^ B, 

(\l o^B )i ftiUntft iJ^ 

-JMhitii^k h^iiUhh^miH -itii^IkMhl^ I o^ I kpi .Oimii^a i^ati, 
laab^kik^ ^iHki^, 'kiAhjr^b'St^irtiRbij: mrm 
-S~lkil«EtklkL I :ktkb :^ kjl (o^ttj) II ^^ I ^ I e\ II 
, klJklb^ki:til£ , IttklHUI^ fettktlibl^ I :ktais IM^Ku i laai iMttiA ir>-'H>^ u^r^^iftiait u %^ 


I OS: ft 

•12 ft oiKt ' ^ibia I oija-iM&mm-ihJimiiJl 

4ol£S:h 

( I lb:fehir>n»-mB fb^M 
-ikfeittt i i^i>!fe mbbimb^Bi2itb<&'ki^feusiik^&uit 

^Ibm iia ^^11^^ QE^lk) I o!feJS ^ o£ ^ ol I Iblitti* 

-ik li^ia%J& lk(i>fett*A> 'kljiijg>l& Jt^i^ttUHtl^lili^l ik 
-J^l<tk^i!k '::aiU^ S'?ryiJt-l;fcfeJttlt>fel& „ I ^ 

JbfiUit ii^ ' lib Jill fiklA ^i& lk-liiU» i&tt.H, Itek 

4 ftfsjb fik:ucl tti>ifit> m mj& bi tut ii£ jiiibtti& 
%m iitk->feaS I ii&a ^uii^ fii^k lu£^^ k ii&itj& 

^i& tei>ifc hiabj iiiM B^£ 'i^iai& film ij^^fchiajb I :iJ> liid&m bit 'l^kbliki ifi^l^'. 
\fe^ mtOl^lt :mKil^llt — tl^ilt Ibl^l^mti^Xfe ':k . 
'i^m bifhjbfe ^1^^^} ti^iib^yit -iilfeBJaj tc^ 
-1& :.^lblliit^l& I :fob>% :>feJ!fcl\ll& >fribia biilli^ 

^kVl^ ^^^^%i^^^H^ k:&iti]aii!b.:)J^iiiil^ 

-Jlttb^/i& itBB^k>ife ^ mt^l%j lUb^ia lb - 
ibf 1& ^i^Sg ii>^^ b£ais-iiftu:kmmii^i> i ^ laiRLk 
-^\^tttti 'iiibi:^iti^ii& — ii!^^£i Jiibi:m i K^Bft 
^Ibaltl '^^Pfe liim^l&l!l& 'a^Et6B>friyMliH><te 

-^i£ mii& 'Ei^i^m %fe^biii kiu *:^himit\jk^ 

-1& -ih %l£b k^fealtfcb»ltlgfellt Ih %^lBlts ^:E 
^mt(ikbmi^ ^ lt^b-:bl*bmiibl&l:kel&2 b^'kbhj 

k£ :aSii& ittk B ^h&i &% 'kiiiJtis !feii»jp^>a ^n 

I lsllJa:b>!M Mll^^ blllitl^lb kilk te kl^lEff&Jb IdUk 
&& lit liiUAb^i!^ Kk-i'tHhitH^tfc I ,,l^lt ^ ^^ 
1^ it21i& iit£^ lit^ i^ I Af&^ ma^^fcb k ^^ 
IB l£libllitfel& tiai£l&^ lifi>£ Pf^SJlft %UitIiail2 

^1 >>%'fc ftuutl— Ik^ 11^ I %>afei iiHiliii^ ^^ 
j^o.i'k i»bi -hm 'ifitii^ai 1^ ^it?»i^i&>>iir'h„ 

( ^ bl^klift 'kJ^lbSJi-m£l lii^ ^k t o& I ojfcv 
-li& I OJU1& 4 Ob '^ij&j& I ote-lfe>b;l|->M'liH3r 

I ol& ^ oA ^ olfe 'blbf I oi& >: olb£ 
'%L^ift I ol& a o& ^ olA ' t^Bib I ol^-ii||'^l| 
1 o£ >. oift ): o^^ o]^ * ItmiMlk t olj|^-l|= 
I ohlSk 7t\ o&i& '^fe^l I o£|& I o£ 
^ olft >: olt ^ oii;i^ 'kl>l^&iaib^£<fe I b£l&-^-l| 

I UilU ^^ ^tfe a olli o^'b^bi-yki-lB^l^^ 
I oU2 I ol& ^ ott oli& I "bllffefe 
kim.k&i fiki!k *^, I ofe'J^Ji t oli-!fe|b^-lt(^^ 
I ItOll ^^ Itk aoUio^'^>«t^hlMltlt K%-ljm-li£iM^ 

I itait e^ ufe a oik oi • ItibSte-iJii-lp^^ UHdixti^ 


i^M^y I mia ^^ ufe a out o^ ' ]hmj!fc&ite— jj3ii-lfill 

il&iiJia— lb. tjii- 'niiiti^ l^ltt^h ibit :.feliiJii»l 

t UilU W iiH a oib oi 'iiite I iiife-k^il 
\ oH. \ ithf^ oh 

I o^ i ois A olti^ ' lttlJtikaibttibi^itk£<fej hih^ 
-SB I oit ojifc I ojfi 1 o^ oit& I oj£ I oja ^ oil oita 

' ^lii3^i.k&]gbUlb%^ ii>if>oP»lfcPh.h't. >a.»>u.p- I o£ 

R «i£ ^ ojti^ ' ;hiiks.^ utimb&miib^ ibij^siaibi:!: 

-^ I oiJk f Ok&I r oftfei I oe< I oi£ I oJcB I oit^ I o£ 

«N oik a 0& ^ oifejla 'TbJJiJK£ii I oiu I iiSJ I ia= 
I ':u^ |lai±fi^i2^i^^i£Bii £11 II ao^ I ^ I all 

I o£: ^ ol£ a oitl^ '^ijTLaiS tHftfabl 

-H»k I jfeiBjjSs 1^ b^th iMtatrib fciiitiii jiiiHiiil 

-ttlkh teia Ife^J^— iltSsl t o£: t 9i£ ): oite I :feia 

-i^ a it^ isi^&urmtiLbf ib ik^i>%ii^utitti^ lib 

I ft^ >;l^ biii olih I o^£ I oi& c~\ oh i om 
I > lulkfelh<>>ia->u '<^l^l^ I oi* I o£-l^||b-^ilij 

I o£ ^ ol2 ); oiti^ <^^ bll^lllki^ 

ribUi oSM^ a oiii o^ 'rkiit^-i^-lhlt^l^ 
t o£ "^ olS a' oUi^ 'i^ :kiilt^iltt 'teJl»lPt>^tt>H 

I ittlU )^ ^ a oU* o^ '^fe:^-ljki!-^ljil 
I ol^£ I olB 'Stf£i|£ld 

I tkuki bSiiititmxiitimbi!i&% iifi It fio^ I i r a II 

I o£: <\ obS 'Ji^ 

^itUi:kttUJ&2.ititt 1^ ibfitiit: I oE-^hii^-^liii^ lift :lbJbbtti»iiiiaiB |oija-i;fc!fei!lMijt||-|^ifeSM^ 

I- oy£> I oji ^'i on 

I olfe ^ oib£: I :M<fel!-:l;^lbl 

IctiiU^ii i^& ^i£^-ikh>%i I oUi£ '* :ki:^ i& h-t 
-^k& ti^e^\ oE-hJ^^k^hik^^-^J^M^Sfa^l 

I ol&; \ oUi£ I :>i^ 

-Lk-^lhttlS, I ti^ais J^ , hSlJiitiitLiuit^lLtiLt^ , 
I oili£: 'li£Mlij>mt:i>i^itidl<^bJikiklb^is ;lfaGtbBfeit>&l 

I ott I o>u^ I iitfe a ot\]l& >; obg!li '^lib 

ih b^t^i^mift ii^3& I o£-.^fehit%-KH>ifri>>^ 

I o£ -J oDe 
\\ott ' >tlMhTrv<H^?>>a^l |9li^-12i^j^-ll^Ii>itl^ 

I oi&Ut, f oB I o£ I o|& 
i oh \ ojjk ' 1£:I^J1>1£:> ) o£-'a»litbi>%-IHhii^m^ 

I oJ£ I ol& ^ o£% ) oUk 'b£lb 

bit^k%imjit .b^M& I oij^-^%]^likil-kl&iitb^) 

I oit \ oH oia, „ ll^n hit ftp fr £B1 la 'tt 

-bJA ^% hbhit I :l>bmKi ^ i>tl:^ 'i2^i2 Bt^lituk 
i£! ,,— & ai£ I iaitiitiiSASiitUiUtt t>fejr'fei^iitmi8 

b:iii<&mit%^ ^Si I o£-^lUai]t|j-tegh tiit>>^ 

>: olft ^ o^« \ ot^ 'i^^hz^ I o^ obi I oj&£ I t.^ 
\ oh\ oljfe '^:i^ I oJi£ I ofebl ) olf&ti '^feS (I olt 

out jofajia R ojaiB \oi^) 'ikjuatt i.ojj-itMil-J&ill 
m»lb c^ )}k a oib oi ' liliilJSJft-'ifiEi-lllkiiJ 
I obi 'K^imiiil I :i:ki2lbSl ^ tt 

£±ib:kisilii^ tkiUtt^ i>bm '%iib«j{ biis:kfej;i£i^sl 
I fckfem 'iMii£i— itosi ^ I oE-iJiUi|l-^""^tlU 

I oua. >iVi oUEt . 
'mlisbifi£ikiikii<^nid:kib i o£-kill^l-kllicii 

oJ^£ < <^l&mUcbb\l I i^t^£lU21 J^U^l^U^ -yt 

•{ah si]^ii^Hh%L k^ I oKi-iitiyh^ik^-iiiiu&ii^ 

\ ^a,\ oh. 
\ ouk ':ui^nbii^ibK^ i o£-afeil<felkll-h>14>slt»^ I o£: ^t ofi! ^ ott 

'iti'jfe&i&iitkii 1 ob-HiteiililJiil -ikiiil£iliilitl4l 

'iiiji=a miSL bfea I o4i-l!|iilShi!l-(k)^iiuiii4i 

I on, X 

•lift I oil oii& loia \ ■oh. \ t,m'm.\th. \ o£ ^ ot* 'i* 

1 oia ^\ OR ^ ol& ' ^MteiB I ofel-41ill-JihM 
:>^<fell>i i^btimkM :k^&tilit>16 Silfe i^ai ^lbl> ' "hUbtiaibfeiiasH jfe feib Si i olja-^^l-lj|!t>h^j 
io£ toj£ ^oiui'uiltilLtiaysbi ioE-iSb^.i|-iifel4l 

I "^^ 

-blfelilJfeiblfelifJteUfe ( I mil al ^at umblbfe 

-i:Eti& ( I 1^ ofvVoHfc ) L^ni3kll:iJl2klBb)l£l& loj^x 
-k )t oCri. '^LlliLEltiilifcllll ( I ^ ^RV oa ) b:Ml5l • 
-:tlli^<skl& \ oVt '^MiA'it. h}S:t^iihi1Si (l o£ ^ ol& 
a OK ^ omilK ) * 'kHsblBftlkuMlg I ottk Td o% \ 
o)^ I JS: 5^hlbl<lt.s^i^B3l| '^:gi:^tclMlSi&)& I ol^£^ 
I ol&^'^ ■ohTi O)^ I Plmh.oU..|>bHKS>.|te>]lB..UI>^h.f 

-a Ak k^ Ik 4t:ki:icdiaHiifek^E ik£tm::tti i oi& 
>: ott om, 'ifiEiiik£ii^£ 'hxbaiOiHb I om i ot^\ 

oit oiife ':^kimibe '^lk:ilki^lbhl{iaib I oj& >:^ ok 
^ o)sS^ I ^ ^lkkir«ti& ' <^hlbkl2a I o£ R oj2 

t omi'i<fet.iii& { I oia 1 o£ t^ oil: -J oit)'fefeiaite&ti 

I OR 1 r,\^\ 1 olTs^ I o&n I o\& I o^ I okllg 
I olfc ^ oiiS: '^ah Jfe !tlti)BlJfe ^iJh I oli-^-li|l 
I oJl oti I ollh o^s bd 

O^ '^I^^Siit^ :i^ ikSit £: Irl^ ^f& I o£l R ol2 

R «ltt^ ' ^l^miiUifekUl* ^kllt%k1ilk^<j£^lbak^kl^ 
-lil&liikiifc 'l^blJikit^K. I o£-M)^lt^-^mit|l 
I Ld>^ \oik ,,|| bSQ^ 112 hlkMll 'ik££ IkUt kl tkik 
1 ^mk ^ k ^ttB It&l&kl^':^Ikk^E£Lj^l4,. I o£ \ 
on, ) ok ^ oi.kai& 'kibi±2£ I o£-£lhlt|l-MMt|l 

i OH 'k&Q:! -ii3i|oE-tiJ("k)lt-hihmhlkSl-lltMa»l£lihlh|l mbakhib^ feibifeiiai,j!fei (I i«aibkmBt.wkS ii^\lt& ]tkiBtti&>iti-^i I o^i-jaMiitkl|-%nkJtc^i 

I o^£: I is;^ ,oRVol^ 'br%i^J^i^i l>lk>kl4ik2ltL -.U 
•ik^k tc^liuiblki^kjckkm^ 1 o£-|imll-k^h|i 
I o^lJ& ^ 9b. ' .^tiNtPSj I lt.kf 

I ofeki ^ om ' DattUi^iikSi I okiB 
I oiAX\ otft I :itx:tej^n kik±ri^i^ ^kla^bikibj& 1 o£ ^ o]2 ^ olfe'i I |lliMl% ^ 

1 ok 1 :£ 
-feb lltl&kttM tOib^^I^Hik^ltkkl^ IkAlks^h^blk^' 
:kl1blt>fitlKbl:ibb^!k :klttk3,ltl>t>lkttll1^bl^lj&hl> 
-£^klkQ:&bk£:lk:klMaie>J^ltikli^Bkiiilkttesib^'& 
— £lkkikl£lkl}:^2kkE^lii!fek^fitlltt^lkll^kkltklls 
-bk :kt:tllQ;bl2^lk^l!feklik^:kk^l%l^^ttkltU 1> 

-ii^Mk^g i&^i^ t^ihk^imqibit^kiiiaitkiBafici JlkMlllta^il^i&li^ 


^^**^ -JKltttltkiltllt rutiHlj^ lt^b% tt li^Pfe'H^ i^i 

I milt x oiif 

I oh I ol£^iJ& 

I oift \^ on )t oklt '%2t>it^ J^:uia^ iM:tikiiM I oi£ 
R oibft 'kiiE I "hifciiai ^ nai I oir-*lt|l-ltit^l 
I o£ ^ oift ^ oh\ oi^a. I ^ttikk 

-^8J«fc teittliJ£l!kLxiild}t£l>^ ^m^Itlkllkl E ttSl 
I oittb I oi>^ ^ oijr '<i^^blb^ I oltdi I obli& % 
Ob '^2l& I omUl I o!^iS ll o£ ^ o& '^JJk I mill €\>:\ 

oil* oiut .,xu^E ^ ^^M '^^ I oii-m-it|i 

I U»1U s\^ J^ a oik o^ ' Itlbiate— IttJfe-lfe^ 

I oiboliit I miu s\^ 
^ aolk o^'kJ&^ I olB ' tfgjfr I :1^U«^21 l*lti^l:i^l& 
lai U^t^lbiall „ jSk-feiSl Hiiaja „ I oB-JiiJS-l*^ 
I ohhl \\ ollSb '1>^1^ 

-kiutmsiL^iiah I o£--Ii^Jft^m-jmkmti^^ 

I klt> fi oils 'j^!fe :kil& I ^til^Sj I :b itil2 
MJl l|oUlf^iall4,:lt ti^ti tfi,i„X.^ tikit kll IISNo^lftiall 

^jiaiiai,, i|i"bifeiiiibi i:ai giti |ofe- 4fh ! i?!^ -S fe h P^I 

I oi& \ ol^ '<Je 
->lt,i»r (l o£ ) ofic ^ oK )''k^l&llc2b I ok-m-m 

I miU «^^ Ifk a oik o^ 'HUlk— llk^-l!|I 

I icih 
A olB 'Itltkilfell JUbUilbktillfkab I^klit i>»ii><fc^ 

-^ UiiiiiK feikfaitm I oiia-ifetiiii-ifeil^l 

I olH I i&^j I tt 

♦]yi:iB ifett<kii iLkhiiia iiitt'^UR i itu i om-llSl 
I o£i& '^ I OKI- i:MJ^-£Ml 
I o;£ fe oj£ ^ oibtt 'tttfeiafc 

-■» • ^> W N. N^ Nrf >^ 

I o£: ^ olS 

) olDk 'il^llibbtt I o£-h^J&ki^i^J&-l£M)llt|il| 
I o£. t oj£ ) oiui 'tirtijfelib 

I miit s\\ uk a oik o^ 'i^iift— ijk^-£ljJill I o^ ^ oihii '^ibbitik I onft-%):glP^htf:-lbI^ 

I Ifellt CN^ lih a elk o^ '^£ij& I oiD^ lolls 
'^^lk^£il& I :^l<fei feiM It^llA^fehlflfeB I :Q:kl§ 

-^mi ri^R^ I Is I all S^iBfeifc,, I otiii^-^hhtk-^ 
I milt ^\ ^k a oik oi 'ttS<fc I ofc£ia-ltJS-im 

I o£: ft ol& ^ ok ^ oUtl& '^tti^i^tii. I Ikdb 
tlkl&l^ 'itll^ (^b^M^fc. I°£^ ^°i^ ^ ''^ ^ol£^ll£, 'tsti^ 

-^liklt!— Ikat Iki^ I lki4 m^fe^l l>iiiil2^k)lkit 
,ai, I ol^i& 'gb>bibl£ kCkh£ I ob2li-l^^-l^|^ 
I mm a^ kk a oik oi •^kkii— lC£t-ii%l|^ 
I mm "J^ kk a oik o^ 'lb— Itei-iil*^ 
I ^k a oik ok ' ltm*J£i— Jfti-l^i 
I OK >^i OR \ ofc^ 'BlBlli^l 1 ok-^WD hM^ 
I oiii^ 'Biimiiibms I ok-l^ttmU-lTf^ hmU 
I ohn I olt}i ok^ (Ht'& I klltlklbiiltt!iiblt£ls£.ik 
-iiia^l klkllta&ilk klkLkbii klv>m£til^ hiT 
-Ik kil£^kl klk^Bkl k^^l& kU£&kl ktikk^ ^1^ 
-I^I^bnbbsiiilb Sltii k Ik :kkltc^ &^ kkimi^ k 
-k>lkb&BlSl k^lk^l ^IkkBlSl Ik bl^bi>ltkl]g 
-k Ik bkk^k kll£:&kl £.1^ lU^ lki£ kli;kl<bk^b 
-&bl^lk<bbkt&l%lk^<& m b^b)^bfl& 'klbi-lblbs 

^ma mat kiiki>^j^jbib£^ii2Bibii bikk<fe 
Ik b£l& 'km£ blkkl<b^kki:t^ib kbLtl<^ttil !^kltt 
m b^tt^kia Ik bJ|Ji 'km£i Ikkllt :klk&l^k^ 
~^% Ihiit kb^lkbitrjkm bkltt Ik Ibkklttti^lt 
Ik^ ^2k ^l<febk£ — :bk£^E«l!^ klk mUk 'kblb^ 
-lit:i&blk>ti£li&ll:t^J kli:lkB£ii^ blk^ >bmi& 

( ^^ oh)\ il^lJ^ k| ilkl^mll j^iit 

J^ 'l^m^l ^MJt&hB kllxlM hi 1&1£ i^lM^l 
£^ ^ ik ^biMD 1^ 1^ 1^ &H]U It l^Jlfe 

— J^blbfelktiblteC^ktBai kllilkBSii^ blkl^ 

I o£ >: ol£ X oiljdt. 

'Mk]kU2b:ilkbjl^ t^BltlkikJbt^b:kBl|l kilk^lslk 

-km^ I oki:t >:^ oi^ I :£MlbtJ|l klklkkl ISi^ kk 

-miiilb kb:ikllti\ll!&^lk bl& m klbsittl^ k^ik 

-ij >mkttiaj l^£UlklB]|l I oE-£iL£dit|^-£JaitD 
I oOiit I o£ s\ oQ[ X>: ott 'l:ltklb^kllfc ; t^ikLlB^l 
'hk k±llkb lb Ittik^lbli kmfikJts Im UJ^kbil^ 
-liib l-klckPB kJJk.\b£ttl£Jb :-a:tK tkltjlbfei 
-kt^kbk Iklb^l^ ml^ I ok-!kh^^^£m|^-Mi^lli|| iOitlM^ 


^^^^1HJII -ii£B^ttbilkJ^U££t^£u£Utkti 't-ifej£i 'ki^a:ikiiaib3i 

( I IbkSia^ J^Q: , liltlttiiai^ , kit 
ikl<^£^lit:kiBi^ IkllfetaBiabl^ lblB^ilililtsk%l:E 

,< I ^1 ^ 1^ B^b \li^ Ihlh ^ l!h 

I Ibhl^h bii ^ 'iJklkJg ^|S^ 

II i)^%J££ bil *^P^M ^|li^ 

II MiIitB ii^lM^^ h^ bbiJ^Ui kl£ 

1 |b±h \^ il^lMt 'h^g It^litlliiU^I 

4 ilbiiiaiii^ 1^-^k hilbloHllh ,^ 

(oife^oi^) I M Mt£B %t£ik %liLliUb^ bb m 

:h% hi &^h^i^ bii ij^i^tfiK Mi£ ^^P>mt> 

-it]g %bii^£iii ^>^>y>^fl^ %Mi^>iitn» ^ b^ 

-^hMh hi %MhilhiJli ^*»^t^wit=' %MltUhiiliifc 
^ I i^J^ hi^ ^ M^ffi H^lbi IJlt bb 
i ll£Mt (i^ m ht'P %ihJ££Jl]i:khl lik k^ ^|tl^ 
i^ \hk il^k ^J£ Ihl£: hi^l^ J^ % li£^ 
-JJfSkli ililfe ife hllb HJJb l^^Ihfa ^^ filte 

ib Jiklilh Ik Jit^ bhliB liii iMh ^:^lb iU^ 
tB2l & l^fcliditfe ^^^ ) ( I hkitc&Itt£ ^ tsra i^mit 

ftia|ilfc I Siting )kB^l &£:'>1H iQiluUk It fe>«,) ' Itkil 
^ilUi£ &L ^>;); umblk2i isfic ,il<:M%,Uk^lS kii ki2 
-IfeJ lic:^ kklLkliiiiitj kit ivibk^ ^i^^} ^^^^^ ) 
< I Itk^iibkiii aL ^)^>: i^-itr«^ i^ . fiti^ , jy^lijg k :£bk^ib&ii^£i i2i^ ik^jiK.i:i rd^ikk^i^) 
( I ttiDstcXitbti^ aiiiittci! ^ik , MiuiiikA , kiuj 

-Lib ik^l^ i^li^L' |i^>>fa^^i*.^ ) ( :i^ S3i fOtK 

itittitrtu ^fic , :kitt£uli& , aii^JUibi^ii^^ ^utik 

-H^ i^li^feitiiklti ( I i}l%li. ItiitiiAb i»Sk , Itij^ 
ic£:^Ji^:klE , i^ki lki<U^% iki<k^lk^iii£»Ub!k ) 

( I ^ihUiR ^lacktUi^jajBi fiL titx itiitititis itft 

(lakUaiSk, kii JUII :!fel^^&tti b!k 'Hkm ^£iiiLlit 

-km I ki^iiittu^ iki:feii& 'ibijE i^b^ ubm ^j£ , ) 
( I >t!tfp- tt ititt fe&itatir^ik , M-tnft , i lOiibJ&tt 
^iHt , thk , kilk^tt k Iti^ktii!^ litkkb ) ( I ikibft 
-Ucs itiitltf&ii Jbslk , fiUt>kjbiblifiUi> , IB^ ib^ 
-i^Skik^&i^l^OtUlb^fU^l ) I oi^ I oiii^ I ol^ I oti.l», 
I olK I klbb k:tlB£itcib«!M£ ' IttxSkfi^ ^l^b:*^!^ 
-^!%j-'kitfi<:tk£t 'k^b^i£ik^li££k£^^J±iit2&ift 
-lti^Klti^J& ktaitll^ti^<^Mii^^iti2ttJ >i'»h^t1»bii 
II ^K^ 1lbslt%B ma. idk*iktkiAte:^hi£i 
I l%Bl£itltSll&bbitthM 'Jkli^tigm ^ 

-it ^ff$ ibfeii kj:LBiiit^iibk ^^iuitr '^ t^k & 

-!^ :£tik iaiJLUkUkStr£itlli tiJSlklfe k I i^J^llki^^ ' 
-klSiicii: iiii& ib^k hlb w<>>i>tf^ k »*^i fc 5fel .'tcik "b 
-I&iklkitilJ&^t^>iki&kkJl& ll^kit k iabkffel :fei 
IIKi^^il IK^*^ llfeabt ^i ik'ikk kkli^hk 
I klh jib^ k "kdhlh %1 'litMt k ^^bj %} 

— SlEi itci> 

I klfeJtt^lkU^i 
-IHJtfifelfekl Ikbi&kji^^lkm :^k^l£iii ':trJ^ kik 
-tt fe^ ki^ :itbMMll±ll& i»>»^iK^n Kui'feK i:^Lu 
-liLbJSlklkit-lktii£!kl3^]£lkm ll^Ei^ilki bfSkl 

Iiari^ll Ifrt^M 'S^ it% lalk^J^M ^ki IJ^ j£ 
I Jjfe^^ih IkkbHliMlltih 'ikE iitl h lii^ 
I j^jteiP-H'/kitaiikiix itiilLkix li UkB :ky.&^ 
'blhifck ' :kiit itt^t^iki^ k ki:kM£ik blSicJUki^ik 
-lititKlt ik^ki^kiijrkm&kiai<&iik lic^^Jiikbk^ 
lb |:ttiaitlEafekl>ltiirf^t>iba :k£liii^lll±i^iitib&b 
-iB lab£ iitttt!;b :kii>J)&&^litl!^±£li&k k^li&li 

— aia>atoii£ 

I ki^ikttki^ kb£A iklE&l^ki l^l^l^ai IktUsi^ 
-li£i&— ^tt:u^tt&bi>£i I ial licbkik^Bki^ akSlklB 
rt>V.i«t.fr«fryifc :i»&i<fe:ttliiii^k yjii M)iti:t^HtUi^ 
fkbtsi^ i kfS*:iJ&Bi :i^:kk ; k^a kfeiii»;febikfeff-'fc» 
feaium>jb iit>l!fcB kk ktfelktaufej ikMU: ibk^ 

II^K^II h i^%M Jim^ J^ ^^jt^^j^lthtfe IJ^ '^^^^ 1 :i£li£Ui±lbl!tJJ& 1^ •^i&2jft ui^^h lihiitt m.ma ^ii^biu^^ 

-<kj yajh^ ^]l£i^ ikMlts &bk&^ir«lr l* Ms-i>-Sjm 

-iiim Efuiiu £^-2u&i& I ^A iM^ iiithtki^y^ lit 
-i u.>ui Hih>t>ritP 'UtJ^ ^^^^ ^^ J&iieiJsl^±i& — kills 

I lakitsfc i^ttifiELli ;i^ ktMiftbifeiiitte^Jk b i>jti> bir 

-C1& lt^Bil^iltX^J^£ :ili^^-:l%ltl liiil^kS Ittti 

^ • ^ • • -• 

— ai:t^ih5tfejlbs li^ih^ 

I £lt2ki<hfeikltl2l&l 
•fe^^^ni^S :^lb':%lkim^ £1&— Sllt^tib£ I :ibfe 
-l^liJtliSlbiBfeiriat^t! :bife£lia^Ui^l^febJlb^P>^l 
-klbk ':m>ili^ll^ll^lL£e lL>li:£l}:^Jll:i:fekltikim^ 

I ki^tiaE£ti±mtiiibt>^i£|k 

^ll±hll^b^mitsb^!fet;^mt;^^ t^ itc^ii.'lh^iii& mbJ& 
•lfi>tirf^a:ai£iJfeiBtebahffeB:!lt^fc£i&' ltslitx3-2& i^ 
-la^iMlliUfeii LiriiJSilu iJ^Eib— hirifcLfel 'ti^lu 
-bb lbl&lit:^^E.Sl3^b ltlS~mtiiJ& ' l^b^:^mi3; .iititi 
-til lE))^ bB :J^lii*jl& lb ' £ia ^ti^jbbs & ^ 

I f?»^ ^1^;|^ ^Ib *^Jii| ii£ k til 

I bi^iitiib lii:t:fei£.ij:>:th bisbmitiatt ^iv> bit 
-Sk b iblt^E:iiiA :li<ib hllifiLt£i%J I blbilt 
-bl*k £±!lilll[ bbl&-2ll&l& blb<:b ' b^bltltl^bllbl I bib.i'bttii>:i<feipj^it& > t»«fc> 
-^-Jb|>bis^ft tlbibib ibJli lb.UilifiiM:^fej^'altHi 
-bfetlblt bijfcilblba Jfelt»C»iiifel!JgiejbBb> bj& 
l^tJbBJSJh&lhlba — Ibi>fcigih>h— abltihih ^M& 

(IKa^ll £ hitlil>!felhllki& 'l£i JlliH i\k m 
I ^li>>'f;->Nfelbit B}^ *%i*llljiih life 

I blttll^Hi Iblbl^lttslg 
lb^blb;2ll& bba^ 'bIbttlSbllbl mni^ibbl ! kii 
birbmMiibi&-bisbiJ£b'biIh><feibi^ibii&b^:tb£ir<k 
-limuife— tea»4i& t biiiib bii iittubi bitfe ~kbirib 
-Itbi&llifiit&lb^ ab^tiBlfefeb^'L bjbJi^<&ibbjbiift 

11 >a^ II 1^ |1^ It^M ^ %1 '^ihk %l^i^ 

I bllbb^b blfealfejbtetl6JbltBM»ibi!te:bi& 
:%)ll^lk]gb la^tfe lb^<£ iJlHit*>fNh.i>iHfeKL— aitt^ 
-fiEl^bh blba£l^jlbbbblb:^biltltJK '^^biilhlBb£^ 
-fej^lll^ ,( Ull^^&b blbiliblb ; bl^ bsB „ :£ll^j 

-%ilbjbibbii(ttiBfea— •-■fejajib :&m\imitin& bb' 

blg-lli^Hkiiibb I l^ijlbrillilbttitll&-:J^l^JbUlbm:t 
1^ blJ^U>h b£ ':Sli:^bkjlb^lbbJk£bill:s&MlJlfc 
I bjl t^b£ni!teLabiaifeb^lbm]gibttBbafellbJ&!teJtlb 

lUa^ II lSiltJii)£biilil^gi& '^^^^ i^J ^^ 

-& 111& bjl bbiltb£.tJb Ibifi IB bb^BbB ftP^lb-fc 
I bl:kl]^lBlIulbl ^h bbl^bl 
-biB & mb 'bbtbbb.triB Lb^B— bblik b <^l bltt 
-:^bl<b^blltkb — iJlill^l&bb bii ia<ibh&tliii>bilt 
-bi:b IB b.l& I "bbblibSlttll^b <bl Ibuaelb & bJB 
'labJ^b^ fit^±ltJEi& 'bii lal: lbl& bbb ibtl» 
-blJfeilHibajllk— IB bi ^btbbiyfe bb IB.— Sllsllilfe 
-b:t) 'bli blKltlb^bb Ib^lJbibriblk b.<b^b ':blt£ 
-B ' fettfemayficbiJhlbs bibblblltib— feUfelbaSili 
^<^ bb IbsbiS b IblblRb^ba b &iblj>l££b 
':lb°bf2 blSbB rlblblK.£bibl l!b^ blMiK£b bF 
-b-J^bsU^l ':bMB b lbbbkbl21-:bltB b Ittbbl 

II hf,)! II SBli 1; !fe} %lkhli'%±b^!fe liii^lli 
I £ khlkm !^ :|1 l^ek^ 'li Itkli if Ikhki 

I bjl :tIEimbs blltlibi^l^l!b bbil 
|>h.>:a HiK: 11& li:ISBj & birb2l& ICtb I ~blb^lblbs 
btiib:k&iibil&-bbb :l^l!Jbb blbiiabbtB Eblblltf^ 
-b^bS £iblbll£:£b Ikti • 'klbfis^ <l^ll^ Ittb iiibjk 
-£lib±l& l^B bi^u blSbl b]t£i^:b bl^lblbs itoiy 


^H iioftiii mkiufc hi 4hk^ it *^^iti li^stii H 

I lub^tetta kti±tibiSi ^i&tttii^h u>y. & ^i<ttMi& 
'•.i^'kai i^k^ ,a, :^b^x ' £sitb^ii& ltukmi& 

( H ^M it m.&hlii. lls^S ' Mhh Ik M i^i& 

-■!^1 k Itr^llil Itiii !^ klttblitbEftSbltlB :klibkl 

taskklikfii^iSk 1 ki:ai:^ilkit^i2 ii^^ii& J^muitki 
-itt^^ti^ Rkk • 'kittiibBtb^ki kjB & i^i^a ''km 
-lxBi& tin lt2llr%ll;^^&^>bl^tj&'klk&li!kmi,kik 
-^ Ibiu mmi^SS^llIfet^itlkl, ':^ klbbb^ltri 
-Ikll^JglcJ!^ k i±c^kj ^12— ^itlO^ 1&& 4 kli ^ 
-ttl^ kfe%lb&Htt.ftlhlfa2 Ukk 1^ Wli^blk Ml£ 

— .auaiuk 

-!fcl ih khkBllai£l-fck4 liiikili$l<fe iSlkS 'feii'li^to 
-*^1 :l^£i^i?ife Iklkltii&lbilics liik iCa l^jgl^^k ik} 

1 £ kM iiit>Pfel^ Ilh£ ' hh^ %]szk hlk !fe) 
— kl4 ttt^ tri^bJi 

^ihtit k^^feirsill^ktiltil^l khl&l&lbtlk*ikl^kj J&k 
li<^%k £ski^mi^lb^i:^jlti i^iife^lk bh^lH. Ik — Sife Jr«k 
I %)ltjl^!h -.b^ ^±l^h\txtcAiiihtthlit I kkb 
i^ kt^E Kk ^IbatHUkl'^lIk b^B £b kkBlklk 
-ti^ltiCtt & ti>:k!felkklhl)3; ':1^KJ1<J^^1 iiittfiti!ife%l& 
-kl ^k ktr^E E^U<^l^llJ:iLlki:£ Eb ib^ >imbH 

I ^l iitl^klt^kl %l%li£l 'b^ ^ ^^^ 

— Ittkiriitfitkiigrr'iikBtia 

I kimrtiittBkK^ji:^ 
-kl^^bk ^liliim 1 kkk kli klikjtt llklB :kbli!k) 
-ixlfit^ii :kbalti i^ik^kltt^U^^till&'lbkii^lttkUkmk 
-litLiittiLlh t^ lkl>ll^m kblbbl^ltt^k k^llt^lic 

I |]MhMh!£ ^Ib iiil^ 'h%l m^h lltk 
I kJl^Uklgtfe <^m mkii^mi^ til 

'k l^kiU<^|a^Ul!:l^jii^i& LlSlfeli*baihltia'>pIfe 

II U^ n !£ili> M ill Mfel^'flHh h %1 1^1^ 

I ^^ k l^mhh ihlh-h^hlhU^H^ 

— kHttelJ[^Bhiih 

-kiil:t>k:kik^i^ifaiLUb lklUtrlbttlitkiti^i£±k bb 

< kll 'blh^fettk^C^k kU 
-h lit& L\llki& ^liaitltiliiuelU^-^'.i&ltt^l^m±k 
■ labaifk kb^l^k£^l- ' kttiktt i^lkJk^ kia kl 
-feit k ik^ kbuiii£ikl&l& tiilfkXjLb^ JB^ib^Jb 

II ^^^ II l£li£ ^ f^iMh *\piiMkh^ l^l£ 
I ^(S i^ Hthhk^lMikii: ^IhiHthh Ih i^iM: 

-<^lllbim i^l>l£3 li^bitB2£j :ltlfii>jh mUkJJk 
-l^k i^tt£:— ^iltlOclkkl^l^lUlli 'Kklk^It^l^il^ 
:kb^llill2S bi&iSi ' 'klkJ^tg :ii*£l :hiQt:^ll> isi.^ &liti 

II Ui II %1£S iiil?i^%l«fel 'l&k ^ hihhS^ 
I h iteii'i>bikb ..wafi>ik.te 'litifitUh ib 1: h%l 
I yi^ l^k 'i£uk k J:^£: JEi !£!& J|il»it 
-liii:klbti^-M£k %i:l^J^ b^bftlfi^lbtekit |iJ> 
S|l :ttititXfb 1%^ ' :fe-Mir<^li!kh kifem(it:ub kM 

■miti kll i^ifkbarij^ kiB ^miHiii^Ui j^b^it kr«i& 

11 o ^^11 11;^ 11: it |!k Mhs^MklMjb ^^ 1: ^ 

I J|xi \hlh hl^^^* hiltlltiJit^b ^ 

> m^ 

-ii2s&jbhC;ittikBmiy kll ^i^k bjs]^^&ii^<fe ■■a. 

-iiililb :£lk k mtaSlteJfe '^bimjfel 'Ji:teKiBBl-j£bi 

-m<feik^ kll £!l i^ak km ^iSiuifiiMb 4^ . i^i , ia|^ 


1^ 


I till itB^j till Zikti hh k tei^fem 

^.hi:i± tk^HLh-Jtii^tit :lilii>]hhliiiiltibbii& 
II e\Vb W h'h J,£lilh k ^U& ']|&k£ phllitjMit 

IIKbbll ^hii: ill M ikh-k^^ JkhhkL 

II A ^^11 litiiitl>kii> i^ M^l^ 'ktMt^l ^^lle 
t :i>fcm li mil Ibtsi tl I kJtiljb&UiJfe 

-ttUi 1&|1M &b^^ ^^UB mil ^ ilS':t&&S ifaMUl^lk 

lifetttntfiiaife ^ Miti-pfeJ I fetiii -.kiiji: Lismss^ -.tM 
■a iitt±iiidLitibzItii!i}k i&hl&a£tmi& k^a &^ 

I £lb:>lt: :>lt>ltt^ 

-itfjELj^k-femmitifa k :feia^iiii]5iiiBTfei*Jiem 
-tiij:! laii^j:^ ^ifcS uilafcrlB— libJil' liltEalc lb 
-tfe IkSH kliblfcS Jfcl :ltiia ti^ElilfciJiHJttJitl 
';l»lt jyiiJklkhU feliiaiJ^ lib IJfeilt— klfillfe2i£; 

II 11): II £61hlilt: ^ Eim '^1%^ EEJtlfe 

— im^i:tii:tlittr«n 
( I :BfelklB ail o\\\ amtclkli tsQt 
, 6ife , :l.li:tilibia. £t IblltibEj liilHfcJkbtilHKl ) 
I oRiti, >. ou I Ibajttik k ii:t&} lblfci:kkl6af:JUk 

( I b!fi£. p>t**M ' E!k»ik]k}iiu:Ai|tK)L i:!i^^£ is biiJtilbsfciaikltlKAli ( I 'h'Mz Bl\ii^ UHtURB iaii 
. lliljia , kll ilSlbi Ei!tl k21i k 1^^ blbiTr 
-lb JbibirbikllifiJjfeii ) I o£ R^ ofi: -J oiA I jaJy 
-IbikibkE IbilbstS bibkl bbik ' li^lc k^ 
tbiJsllHk -kifefe ifcfe. ikitkE "kibiitiEihifebiaL 
:bk liib Ei%i '■ ^tci& ' kii fe£t±H<fe^ttitr«is kjk 

-teittife febijrjibBb tiiilB tmSk LJIlfeki^a' 
-Eltrjfebikl iJriiCiltife bJlsii Ikb : Itbk ':bttili:fe 
- ^iffKt rtJa ilifisbijijtliltikj-lkkifeltilikka mtii'i^a. 
-ElkJtebkkj tit:tijtfhttt& falfc t :bt»tt4bS[:tbllit'.B 
iHhitax. fetiit^wlfc bt:bbie klbitm k Ikiblte 
-fcilb ^lit ikJt lb EJfe fell ifeiabteKibjiilfe jk (hi 
-fclijai E %''«*«jife ^ ^life tb& V^ I :blk^ 
Ik &^|b^£ li,k J^kilkl Ik^jm 
r :bik£i kife fcir?ba£ ik fiiiia 
-^kS iStk kl blkikfbiklK iJb £i fek ' :jitt 
l^b^2 aAi kblblskbkliJlltbl&llbikS bibkS ' ti 
•Ite ^^jbliiiE mbk^, I liktikkj %1 ,l&b£t^kj, 'ki 
-IkJ^ ieifebmk±kn:^£k^kttibit k bl^kk: l^Sk 
'ktlfett .l<&kll3mi^>llbB Ultiklk±ki£ei:^ ' k^b^ 
-IBJb^llt UtiTM :lJ8;lkJB & k 'kliar^lbklti :klitl 
-Its k2b kbULbJ^-lbfelfe ' ■felbmbiifekllibmiiiklk 
-^Ittikibl bik bikJt ' klblt IklE Iklkikrkm 
-^kikb * kill "blblJE "fclkikbiH bjlfe %1 , lOiS 
felK: JBfiHi.^bl^ kj , ajS , -.IbmhllliSBk— :lttli<fe 

-h tbiiiteil-kjo .ittb^ii b£B kii.i kiiik;bb£rm 
-bilbfeiSltfiillit^b 'hbsak bliaiPiS >kilblj£: bltt 
■aiRlife kill blfj^RI* "felfi:femttiBfebllt«k IsH b^b 
kk 'bfeli ^fe bKlb'jllb'^lbiRlB5llBmii>fe':r'-.Ibl» 
1^ blll£.l^£lb>£^j£ IM , :2fb^ , ' k;k^jliit:kll^BklS£ 
-lbibl!bbi-lfer«lfe 'kill Rli-lkfellliife^rliilbsafeli 
-lifeak IferkRJlik l:lfel>fel^lS.i>l*blili:i;ll.^bl!ktt 
Iblbm 'Iil!bki& kj , Ifiil bie; Uf^)& . I k^l i^kitb 
-1^ Si>lk_ibsbiE lil .Mil BilE ik. 'ijlbilij >k. *^*i ( ^^^ o^ ) I IE h ^Ji>.%l^ lb it Mhi^ 
-I Ihlibl ; ihitl^ 'l fiiitJH^ lb *|Jb MfeB]^ %) 
^hJiil jyi 1 %b fit %^L I ^ ii llifeliJ^Mkl Ifii 

-:t^l iBt li Jit^b^ib Itli6-'SI jir>>.^4lB ^m liti^ 
-H I Ibhlh 'j IB fii>.t.bill lb %% MfebilB % 
litlhJit^ hllh I kk ^ bijb I mt'^^1 R>IiItPH 
'intl t)j£ Mt& Mh^l itjl Itii fit h 'itilM ^^ 
hii £is 1^ Jtii ^t-h hi Ju tik I IHlillt 'j ^M 
hi i}^ Jb hit; o ^fei hii \ hk iillk!fe h I liitS hi ^^ 
^ iJk^ hi ijtl^ ] lithllt ^2 iUitl kli 1^ iloa kj^ 2^ % { «V--i ) -\hSki Bjl I J&k ht j^iiL I mbl^ hJ tat ^ij tfe 
hi. ^16 Ijii h:^ <liit hi fit ti^ ] mjijb 'i lin 

-1 %lh »!> %1 >hl»l6 11; Utlh fik hi ihfelfe ^fel 
h'h- I fik &|ia% ^ *\M %lh %li tl i^ifei^ 1^ 
^fiil MLiifi b^ iiifei^ J ihM|> 'i lasS %iiii^ 

%i&l& |i! ^k^ liUkli^ iU&ii. %! %lltli^ klhiili 
^i&t£ { %te lit %MB I Ufettbj ^t^o brb |m 
fe^rj ti *^k ilit: litSfii* B *lfiil hi m& lb 
^ hi B1J£ ; Ihlilli 'i IM ^ 1|H£ lb ^S liUg 
%. %Jlilik^ kltfe J ^ fit MiS I %iit^ h^ ^^% It 

^ik^ hi ml l&I hi f utisdh MjttM 1^ '^liki 

lhlMt%i£ %iiiM &hh lih ttB hllJi»l liMh 
hi p& Ih^ hi IhlK hi ^ l^M ] UU4h '^ lii^ 
^ BiiB lb ^ial hi BO^ i^ hi 1 1^ ^%^^ 
I %iM ^ BilE lb ^M hi hilS J lltMh 't ^M 
%h£ lb ^M l^^lS ^1 ^lltM liilS t kk HtB^lS 
-IJiLhh hi hliLo Ihlhli liiiltli |^iiil^ fiU^ 

•Ji£UiMt fltj5ak:nt»^rf ii>feh biaipRpiStti^a) ik^i 
-iu;hfe utiiii^'L ihk j^':j^iB:^t^i±^ j*-^Hfeim2mi^ 

-fiai-ttifajfefefeiuui^tt— ]t.>h t ^JtafcEfei— tiub 
::|Ji:^lIi2:i ,ll!^itiJ±l&, ^l^tm^iitt tih H tt UxH I ^If^ 

-i^kl^Hill^^ II '{II ,, M^lMJt J& teltca klfi 'f?^^^ 
~—^tiUt.Lii I :^1^ iilMlfei^lil— ^£U biSt^l lte£L ,, 

^^lug :^%JUii2 fertM? &1± ( I ;!££: aL tin ititxlxi^ 
-£i isUi « buiJ» , ;rfNr=-mi4J& ) ( out^^ ) 1 1^^ Mirii ' ^b*iii,Bj*fe*b^ita.iisjfc(ii ^ MV. |fr » Ibwii 

-felillSrlia tfafi til ':itliilin. :li*tfiiJ!i ^talitiU 

* » ^^. fejki iifiiahf: t*M^ShltsbJi Rlk I fete 
b^te^l feij telfete|-^^ni bJiiiiik!tJte fc^Sik & 4^ 

' "^ %J\"i»ii ■■^t.ku fe:iEjii. ^ wrunafcikiia 
-US fe t«ib I jai u III ,, hm^b^^bti! !^ 'bUs^ 

-^ „— taJEti thuJLiM^ £t \»u I, i :^ UJTXbli 
iit^:ki B£itt!t k <i"iV^ '?.fi u -a ^^» tuaii laiBi^ i^iife 

-fee kEli.ttl^liilJfe, :lk^blbl|lSjia) (oua) ; "fej^teti 
-EafeatlsribliiHi :lbili ' hfiUltB a £ IkiciiLlalia 
I :lkSrl^bJM C k Iblk kiUcl&l ll ^^ Jt£l&' lt:kiai^ 

t ■i^bm?lt kSiji — tob lb E "hikmifcint 

Q ^ II :bl V'^i^j ^l^^i 'ii^^l^tttllk 

II ^ H tthK'^'S tel^Bli-^l.fe^hH^t t'l htftlt 

( ^uj&tf<»itthth •<ftfii>^>^ij£ ^iiabi 

U ^ ita^uiUti^Ltittt 'bdhi i^a^njsmiVSi 

I mi ' :fcJtfiS £tfeiit"ii^ 

n i II ,. 4ilba^ li J^lt It 'itt^>^ tUM 1*^ 
< ^mjib! ^bjfib':mJtt£tt mjktU bd)& „ 

II \ II ,. iiiauE kiiib yiim 'i^hyii'^hi&iiiia 
I Jhr«r^ k|Lib2&b 'ii^ibs:t)^b|^ „ 

-lt^hl^Phit^ ik^lfe^ 'kbalB k ^Ut^l^J^^mitii^ 
:kibit±^k.&k I i ib4iiu^Uitiik:^bii|i feiiit«:jb iii^uis ^^ 


i^m -IhtllAritelila E IfcCtlB^JSslbtliUi l llbii!i<fel*!ltl^ 
-Mb^tlBaMBO^ltb i^^^iilttll^&tr Bid iUl ':Hli£iU 
-l?hVl=»J»>'t> H & itkU ':BJiaiiiUi fciilBli bfeltJfc 

k Ja fei ' kfcsBis fcibilifeAfettiiilirilJklJfcib.-EatiiiS 
m\ '-.Da-ithiiximiiyt lirrisifeM Riufc ' i ^pdkiiia 

-feii '^Jtiallll^ib feii iJiiJlitm iblbidfe IblJ&llfii ^.Eii 
-ttlfillbfit m <M ':kU&B^l l^SblaJbJiiltblkSfal &k !fel 

I :jaiisiribfija 'b I life yit ' cEaifeifettfei fcitR^fe 

-JfcJ &£ bli 1 :U>Uli21Je itiikniiK^ hiribjttlfe 
Htfel -tit r»i->.k.-. H fe >bl& • tlHlkt^h :i>Eiai]^3a>E 

-ttjhz iMi^Hiii S^jrsyfihPHi^marrittuaifefei 

-ii:^>i>:ki^uti£itJtii!Jidib ttiikiJt.iJbs^ii4r»iimtt:tiiA 
-iiitt^btc^^ahij^femb i^k ':Biitii^^^h^^jbi ^ 
tt ^jifakB3/£h;(ji'<rbKnfajkfeati^ynifex:ut.i&-feAi 

'ibiS VTlth IfcAfel t.1> -;IK>t>lh U^Ph ^IfttP llaJlBC 

-Bjiisijt^ himi2ijEa:^ki^':ii^ikt::iB<^k ii=!libi sm 
l^k' "bir/^ :Bliislf ^ Mnbl^^i 3J JEilb ' htt^^ kll 
>i«*>h»Hiife|^i»h» ikb:jmi3lteBQElu!&b ik£^lM Ifkm 
^ k I 'klfe^iliLmbaxi'felkkl 

\L bkid i hfe^ I i^nt^i II ^ 

':1BUS kl^ki ttlAti I it<k^%b :fe^k^— 1^ iMt 

■b -.ttT^iAitt^-ititt I lititlun tc&sntiuita^ir«i& i ^iiz 

-tkljb klitiUtkltmk tciltl.kE$iJii<J» :aki^kklfittild 
-^iAt^ -.kSUi tik^kl ^ fijk i liiUttriiulills • l>t>h 

iii\}tXUlk lhHiitthi& k.tt Kk kiSk I lai^iklitbxlB u 

bj&k^ I ifllb^l ., :hi:ikj1tlk£tblblLUl^hib kfi<., 
-:klh 11^ i lb:&^iiiit^k UiM 'yt^ .itiXtc'JiititJk 
-tt Kiitkiit! k tilSt I 'JSlkbs feUbilit^k^ ^^^ 

-L hfuKitikl^biiUT^Iiitl^KMli • k ' life kil ^iicji^ 
ri&tlc mfb^ibitE kkiib^rs~ifi:iXl^ :b:tbbl l»tt 


IJt<:tUi^li!lbb^ibSIbbk 
II ,, :k£ k2^lE>f&£:.lB I '.mtciJn fit!t£ikKiibii£fesj!fe k £ km^m^:^^^ 

I ^U „ll ^ II ^ Ltm^b B ilfej 'b&Ui:Phlii^Jb 

I ll&lM£:b:& ^ Jbll<fe^e:bl^ '^i llM^BJUJU 

II >: h 4iltiltlbttJ& itL^n^a, 'ibUliiitskJ I^ 

I |1^££ fu£ ii^^^:^ Ib:U£l ' !£:£ IkSlU^ 

11^ II lb%S^ r«^ il&ttJtrlbi B^-lji&l^ ^} IbHlrSlk 

I IkaaiUttl^itiUU iaiJilJ^i U^ '1 M li£ tftibilbsB,, 

-;:a:fe)jtftjfeb IklMtlt & mk l kmBJlbBie 
^:kl fattj^ £3i>l> ' :l%JlilB :i>i> ' :imi!:ktl fe Ik^ 
-rnk:bi^JbQ;ki5U£.ii ':£tll$bJlk Ikibstt IbkkjLt: 

£rilitS ']feinjt^p-Siittk I :fit!t k birt^H^^iibs 

~klL iiiikbibMkkbSnbli:! fe k t k&^B :ji^t^ 
-bklttiki^tt ikb:£lk<i2L£ £:^il£bt£^lBii^l<kl bl^b 
kB<& 12 fe ^ ' :bl}:j^lJilli^:k^bt:tl& :tt^£ ikikld^ 
-Si^ttiiiul kbb£p'^fi»i&li>b:tm <fc^li!bkUi2: 'hitt 
-^IJ^btiib!^ I±i<^ilkl:^)i5b ibkr<^!tJ±k^ ^IkCkJB b^ 
^1^1^ Ifliaik ibJbE^:tlblbt^ EMlitbklbb iikllU 
-i>JbB12kif^l>£ki£t^mE>:^k M^^B £ l^bibtt. I :> 
i^ik£ k ':BlUlBk£lgkBi:^Jbrikbb3biiSb!2^ bjr^ 
-fe lkl^lfii!llb.sr«lL ifcibit>feKkBa!£Bnbkkb kb>l2 
-IblbikniU2 'i:^!ba& b^ B biribikblbllimb -Itbkr 
I lakitt bjlbk b^Mtblkl b^bl^bJUi^iib bibl&klt^bj 
-tUbl^liliib I i ^!Lk <^1 biaabiatfe it«k 'ikb^^fe ki% 
^ik:t^:& bibi>£ li%b bltikkmkll££d£:^jlbstcjL 'klb 
-liMUiOiiib fciiabJi^irrutkbrrJitijy bJUikbit fcjs. 

I "klb^ttlku bkiublkk lbkkbk:*ikiit£bi^lbkliib 
-S^>it«i& I "klb^iib^rrxiiibbl blliUb^k-tUUlbaO* 
I :^sl^b&Jjll^Jg:bklb^k— ]bkiii^b:ak I lilk&b kli 
., Jk^Jlj&£: ypit fe kittkb jS:btB ,,-late^^^mfilk: 
— laiib&bB b^k-ltJkl^b libik k I ^ hMttb J^<ia 
-'k£i kJtr^te^hik^lMhtmbrribJb^ >k^kSAfab jM^ 
tkit. I kbikb ■•ifeibssrtk^ibut ib;^ii^ib>£sik^ 

b 'bltt.lUb l\^h |l*|t»l>th,^l>h.l blSlkblMii!biBl^ 
- HKteij b ^ k ' -.ItittBJbrMiafi^kl^l^lB :k±B :il&b 

rnjtk^ibiJtA^jrii^ 21 ib^ij?i>bj:bj& 1 labiUki^ti 

IBBIklkiiaa ^r>^>♦k^> i Iikll4 kiil& iliillki! k ^k^k 
I kli^Uklk^bat^L !bll^ Ikil&Jkilb Jlitlili^ik ' hblkt 
1^ ^^kB'a£ :ib±k k k I blbibbli: iB^l t^Sjblfefe 
&>» k ^jO^J^^Bt^lM^JSTUuB b^ I klSi: ^k IkB 
:«^lt^kakU!bUtbkllt^B -.lilbaSibiltfBtk^ lb l&tt 
' kbll£ ttiHtU \h 2Li2:jbl^l3<iB^irnbfB bbj blll<k 
-it>mii>ilit fe lt«b ' kbl^ ilbme: liB :k:J^±B kb 
-jt!t.ijrntbik£k bisiiHiriibEJi ibkkB ifiibi 

-:bl& ir<b-:mij^fellir«>r«l& 1 blbiklUblxik) tthhhk 
biklb^E ^klkj^ik lklji%l lkl,^rSlkl^>kkbkb^kk^b 
£k fi^B>tttB>fei Ibbm^ kll I hiiLtfk t^fitlklA bj 
Sl*b k-^iuaib ; IS k£ib '-iiibilblb^lb bkblttrik 
•lbx|lkrribi>b^l^i lklJ^lll>^>h-:bl|>3B^ k I lamOk Ik^ ( n^^ ) m^ -Ittb^feklfelB iLk b^illti^llllB~:^L -.tklii I i lis kit 

l^k at:^i^i£t2i2fe^kiMtiir±itriJtc^t«^iki2 ':^Ul:t^j 

t kJJ& Ib^i^ 'fe ikia kll^lt li k I :^IltHl ,, Iblk 

-iBcSlUt^ , 2. ^t"'^ :&^b£l X>^ IB^l-STrnk I :bU 
-klk£^l3&^ ^ £:kB ^riki2 I ltkti%$^t^.>££ittU 
k-:£lht:i k -iLl^^iiiLQtilk&ittltiiuJlti Ikt^l iik^lhi^h 

-Ik ikiiia^LinkfejiLkjiuiife-LinkSiferiiii^ iS*^**» 
— ^^ikjt! :M£^rsii2mcB ^j^ itinmiib h'h 

I :^Jltai II \ « ,, £ feb Skkill^ ':jt£^ b 

-iiitia>ii& I £ kfii:^iiB ^iktiH 'hiik 'hmuhiiiii mitt 

4B„— EitctelsliM I :tJltHi ,. tiiliii^feB telbfeJJft 
1^ Hilltl Ik 4i^Ji ,— S^l^t^rclkjl& I hit kij^ti 

:!fei£mtuikifeti^jrribuikr-s^ntjxttfe«h^'.tiii£fei! & 
-Ji itiiiiltfi JtltkUltUfe I kt^lk til^lti kUafelly 
-liblkili^ Ibitimkiulld bfcmfeJi:JS"nS:ir«b£ilHi 

-UlitiBJfetifett— EiklltsMblja I miLtti:lBKkfe^k 

-tej^??^k ta^ki'^ij^tkuih'ktiiiiiiiMmi^^^kiui 

-^i£:%X^£^ ^ I ::^g^lli£itil2E£aik^kMljiik a 

-lilll<fe • lija:Blttfeia6i:lti±BkJlt!ik fe k I "kt^lfe 
-lillLLfcfellt'.k ' "blbiifeilhlikllG IfcLhlfelkirikfei 
':ESjttfe kEiJS IBt^l^ Ikljfeji^ I bltllkl>i:feba 

-iifekjite ' "bifeik^ubBiimis ':£Sfe?fcEmbribrt 

'kb^ Ife IbkklBbs ' ^^toaiu mS^ lb — kJfefelli 
-Uii iblkHlKi ikl%IlUIttii!li^bklt:klti£^lb^& 11 

— imb^ki J:i^:k£kabb5i3> 

-Slttfe IMF>aik%]bi>b kJttiyiiltJfclilhUi IkElfe 

I oltii I otdi& 
I o&fel ( o£: X oJfe )r 0& i olBltfe ,, II \ II IBli g 
fii^!^JU£abb) Ibk^-i'g^^'i^Jblitt kOcii iliilb I :Eikb£ 
-lUttlil6(i:kllil£3i£ • ^ ^ bbjfej litUb^lfeb ., 
I oK olt^ I ott oii& I oii I o£: ^ oi£ f^ oiti^ ' ^b 

-lS^j|i :\I^^l! :itp:jlkr^bl;ib Iklb^a 'litbl^bbsfiUlbi 
-iUipiki^ttb I oi&ti |ob:fe doh:life-£ibbil£ lol& A o|^ 
'ii£!lblb2 lb.tlUittiki^ltib I ok^ I oig ^^ oijg 'xUi -lbs <^lLlbbUlbblfiilb i oik X oi&£: 'kklLlbs I f-tkhi 
'bb^xj^ I ol& >: oja >: oflt '^ttbLitJc I oi& ^ oI^e^. 
I 1.12 iiifelybii k:^ ttiE kJii ^. ikjft li£ ikill .. 
bibiblibmSl BOii ' msi kBSl i ojJft-UiD-lkD 

( I IkU B£ ^^a 
kmnfeb ^ , Sbliilb . Ib^bs Ib^li ) :il£ oKilK « 

okkK ' :hibm5iiiim I ojik-m|ifei^U-lt(|]fe<liD 

I o£: ^ ol£ X olti^ 
'Slkfejlilb !febb]yit-.Mli I JfeBlBSl klljibb»^lt 
k^K :^Jfe.Mli feb-mM ioI-lfe%'^lHi»-( M )Sjhi>>B) 
I ojRiti, >: '>b'^bEi^ki& I liliibt&-Ixklia: Iht^b^lb 
-bmklkEl)& -uiii-t^Mt^ai'i^iKfct^ai klUsilOckBll 
I ol& "i oit£i I lifiiLliB Jb^b kl^b:ik '^Jll^lk :fcll<fel>:i 
•%i &B1 |oj& \ bbjj& I lb blkitbjkl& blkltttlslliil^ 
l&bfbkl^c ibk '~ki:u&b^bl<b lii^l<b 'kb:^lB2i i^i: 
-Ibbll^ltiEltlbiEllB^n ok-fcl^bltt^l-iitlhhabl) 

I oifc •)i\ oit£ 'j^iktiii^feiiisibm 1 oju-ifebD-liltU 

I olt^ I ol& S\ 
oa£ ' l^ll^kB^ I oI& S\ ollii oi^£ 'kl£&lbUbbs(it 

-IB :kbltt^ I l&^l ll^lji feteljakSj I oj6l-J^U-ftU 

I Ittlli 

a^ ^b a oik oi ' fc£ljfekltuib<bii — lpct-l£bj^l 

I ir«ii£ 
^^i kb a oik o^ 'bifabkjkfe bfe— ljkfe-liJ^'<^|^ 
I ItclU "^^ lib A oik o^ 'bibfik&^l&l^^-^^-^i^ 
I o'^ oki t b^% o>> olji I :kl£ l^b 
-lb blbaltllBSmkHfel^felt^t^B'Hllift^P^ma kb 
-ii£ri:aubi&iibi^ib%iak bjsi^^bk£ ik^Ubbs 
klltl^jll lb^fk^mu}:^bi : ^?. i^tbbb^ IBlUbkbU 
-hii&'hU^lRih :l}R±m |:il&k<i±B kUjEiBl ' 'ki^ 
-&B U& IbtlbifftJ^J^iimfit^liibl^lltll I1& ltlb^Xi^£ 
1a^bSlg£ 11& klb^lls>l^k^im I1& ltlbllt£&lb :|^^ 
& B'b!£lt klBllbn:^kMl^l^kE±Bl |o£-l^l-i|ji 
I olft ^ o& ^ oi4 'klbj I obl-JiS%l|l-li%lU 
lilS \ ofe Ob 'fetebmis I obsia-ifei^»ll-JSt:£^l|J 

I lis 
oi£ll& ) okkb 'ki&&bbl)& I oj£:i"klltlilll-Mit£il 

I o^jfeb^ 
o£ >: •■fe ' klibb :kkikl I obi" felitlJiil!-^Si|| 

I o£ >. ofi: 
o>: oix 'bm I :!t:£i^ bb>HfeaiiSl I ou oii& i ogt& 
I o^^ I kllkblb Ibi^ bB bb ldUk£i£skk k^UL£ 
lba^!£j&b> Ih^blb l>lttl4ikJttlHkl£lfec Ut im<fek 
-lUit i£l , kib^kis^lb JL^:fe , I kSitgj tAtnL ite^4 > li±^ ( a>:>-^ ) 1*^ II AK^ II hsh l^it llfl^R '^hife^sil? 4^ 
I iJ£ll|j ^ 1^ iMk lft>Jlt '%li!t ^ Yi^lij>i> 

-S^tl^Mtt t^<*^Hn.^l*\KKI^ti '<li^ ^t^^ \b^ 

II ^K^ 11 ^ ^1^ milt M^ 'k jy^J^kME 
iSiik l^& JBii.>ki£Uk ( ^ ) tt^ £>& J^ ,tt tt-H^hk, 

"11 l-^l 11 kiT^^h^ h ^-3^ nt^ht>^ftl^ 
I £ M!b bii^Ultlh It^iltk-it^ ^^ ^ 

II Uk II ^i^ £ ^1 %lt '^l^lMlu£lh 
I 2i| kls ^tt^Jh h^ai^ '^ ^ feMt>> 

-lit uomitikis ua^iSi ftitiutiMi|;&<k-:^fe:ii^ , ili^j 
-£ i^ibmii^&M ,-kiAit i<k%UtttkB ibbtsi i lam 

-1^ !iitx ikii kll>'fc l<^llttCili b^ kiilk 1|^12AI2 

II « K ^ 1 1 :bMtim m^fi^^ MS^i mMtji^^ 
I Mil MlkMl^ kkUfc '%bh ^ ^ (oik) l^itiU :i.k£i^^ lOlc U^jk— Jjeilik Jbk' lt i»*>iAiiHr. K 
iaXJJk a :kH i±m£( ^It^ i».»S t»t^ait4ife- 't«i<t,i»>ii>th.tt 
k ll ^'te li :i±k bJfeit J^miJ^ 1^ (fiibtt , JiaiJi!b tt 

l|^Aill||^Ut£bl^\ltit^ *%te£l>thllj^l1> 
I k m^SilHit li %^& %l{fe MkHJhifc bj kt 

llaa^llliilitB^^^ b^Hb 'hUk^&tsmhm 
I 11^^ K^k ll&^l^-lb:^ tobfcUh|b. 
— ai>ftibitfe)iJtsfelibUttiB k£ 

, 4^iut£tt , iRk kiMt itkb .& Bi^anikifiat k£i<&^ 

, iBBMiE^klb ,-1^1^ >W>t*rr^lt> fekkt^r|& 
Siba^kB ' %Ili«b Ubbkb kil<fcii «^>jRjK jy,iiib!e 

^>ikib , -lilft ki& ' i kkik 1^ r<<fe I kii^ :a&U£ 

-r«tS b^liili^ E^i Ekbl^ '• P llXte :ki:i^:fell^ kilt 

I ife i^b^t& ki^it i^&>^ik:& m . tt>te»» , 'kiu:^ 

' I kJlH \& klli^ 'l^lb^ ^-^' ^^ ' ilfcMiHtiB 
fe^ kfc!^l-aitoribifelM I kbikk^ J^ lUbiBlbbl 
l£lb>£ &£% Jbi!^£ ( ^bl&l& )si:^m^b itiii 6^ 
tt kll . il^iJK ,-::kb Slb:k>kS I iB^B <^m SI i>ii-ui 
%IW>h b^ k^ 'ibttrpHtltfijijbllfeiitte^ 1^ >U&>i 
-itibj^lft r^l^ ^U^^ >»^K<>H kb^lk bkfabar 
-Ibl&ilfc I k^imt isMbim .iiUJb kli k Ei%l k^Uat 
lkbtJ!lb£s-ibik|bi£bmb^B-JUJ& !kii^ km 4jtt^h 

II oK^ n fif^l2 fi{Jfe hNlh&h ^%hft %l!te 1^ 

I ibJ^jkiti^Mjih mi^ *^ ib>ikiKtt>B»»t 

I klkU l^ajPtfc-:lj>|P-fetfc R>lF-}MJt 
, b |>i»tt»iK. i , , ^ikbtt k mi: ll^J!febi&-klkit 
lk:& .-Siiki b±iUtLbibjlb^llbkbkrs^iitK 'kibit iidk 
tn IHj'^ilfeiam Utk I «bil!i kiblt k:i:tkikl&-ltkiiib 
-1& i& k kl , Otmiliiik , klbtt ittJl^il!£tt bilkEu 
m ^ bJb^tb , I k^jblt l!ltb^4jb , l£irbj , :b^ 
-JLtt!bll!iU&— :lbl^ttit£ kk211^i blttbaia— >Thh 
ifaa^ |lfiii^;&lthl^l^lM'llk2feMilig^l^l% uiqy ( s^»-^ ) l*A|l| -if£: lb IfcJ^m-IPSitll^ , fitaiafj>tfk>»ij , &2IEBI1 
*i>^J£:£ m^ , fiit^l^l^ , hltik '^telfe jflPifklJbtJifctt 

^ k ' iim ^ttHi^jtiaa i± i&iz ida ^ I^j fit £ uhl , 

II 2^^ II ^ ftimti^l^h^lhj ^iif>^P>lh ki^ 
I ll^ 1: £ h^ >il/lb^h>h 'ig^ 111 Mil 

iiUiilt Ibiill^ Pi^^^ feXiitttfeiaih>Pi £| . ^^j^^ 

-:tj&£ib , I fefirfbtyiatum lij^m^ ki^ Hiiiui i^ 

-^£ tMlftfe t'Pift>Ut m , ^iii£JBGtUk , 'i>^JJIU! ii± 

^ M I i^ife£ ^ :ii£££ birmk & fi I IJBlfctltel^ 
jhm Jje '^liri&B :ElB :<fe^ kS:BlB ^Ulll— lUb 

I ik^ m^ iH ta^-si ^ ni%hb 

'i :<te :ialt^Pltl±ltt:tUJl£PJK 

I :mEiH ^^<fe ML&iii-i^iuiiiuais 

-XL i<t>9\t^ m u U kn. I i^£ife£ iti>ri'*>H-itit>itiKaiK 

i. ^ -J t v^ » 

II ^8^ II '^'^^'>> 111 JT^IPI^ ^IhlnH^P-^hli^it 

I mihm ^ E%ki!t 'iiai £iim^ ^ 

t>im>*iK ^lat&ik itv>Kj».itt^u.fcnfcf ;^ J "k^ 
-^iil kii |i»n>i» ttltt 1^ "^t^t & lOlt ^ >M tk IJE: , 
I :k^k^M p-»Htii>» it>ii> ^ I hfa^'^^'^li-'kliitaii 

ji Ka^ II ^ |i>>'^'>» ^bj» 'Md m iki ^ ^ 

t kil^&JZ 
-1& ki£k^it Ibk li^uai 1& l£ m . MJ£til& , I i^i£ i^t^^ikk mi& k iifiliJiiEsUtJtktibiB hUk k^ m 
liaa^ll km& IkMill^ *lt'fe>ftl»lifljfilh 

-kl Ikk kb^il^ k^ tiktt k^ftR^^JSb btft t :l^k 

-ufe ikjsitifeiantt mtt ^uayk k) , Kk , kjijfemh^ 
-\ , ^i^l^l£§i>i ,,-^ kii:<k ' kJil£ti^li^ikl^k-f^& 

li^a^ll %1^ ^ 1^ |i^hkl 'UelttllkJ^ M k^ 
I Iik*£U* h^ |1£^ |litl <x)^ k kill mi^ 

-1 k , m < Bl^ k , :kk k^kkl k idtt ^ . £ n2 
-1,'kai^I^ :kk>i m , ik^i^ i& M , :kUJtl liik 
kihkh &^^it lilk^ l^b I klliik£aj^ Hit Mktt 
-:b :ki2: ' k^l&^J^ ii^ ^Jlfe?im 1^ ^&11S iiilQt 

— :kia ii2 Ik :ikib2& m ,aitai& ^ fi^lib ybia 

-H, 'kiUikSb li£ k^lB :k lkl|kl ^^^kUi-kj£ 

llbftill lB^%£iiiifehM'Jrt|ltfebA|fiJfe 
I ^ixM k ntilh lhl£% 'IM MTrH^lhl'V> 

I kiifiskm k^ Ik k^m 
-kk 1^ Ik bl:y^bbisaIi:t2iiMii& 1 kjl kk Jb<fe&it 
-litlcikn<& k£k ' k^Ii2tis<k h^k^klt ik hpx\&^ JiU 
,^UiULt!t>l&£, I :lkk k3£itkk kFfr 'kalktolte ^»^ 
-Em TkUkl Ik ^l!tetai<fe %l,kll<b,'k^llk lk^m<k :k 
-E t&itUt kk k£ti ^k l^kilt ^Bii& %1 ,^11&, 
:kk :lkk ui>i» ui?f»t>..hatfc-i»UiHlklfc m ^ umiiilt 
-l&,ih^l&tt^ iHtHR k ksmtz AMsdblkk ^Jil& !ii£kl 
kiUk :k | hiu>bnh»i» jh»^<>>— :kl<M£klfeL kltk^lUfc 

II ^a^ II |iMk^fe£hiu:k '%mj& iiiki^j^ 

I kIbK kttkfej>> 
-& Ekl!fe^lkll^ 01k^kt&J| ,kl^ ,— 2iJ& ki& ^ kl 
- feo.i> M xki&it±ik^i<b :k£ kik 'kkftlkjifi klhrat?jl& 
^lJkll& — klBIUMk I k£lkJs it^^Lmi^kk kskfk 
&&^m£trmk :2^B :k iitklf^kk JiU ,k I]^^k,ki 
ktt ^l|lb2fe.:kl&lbl&iltkakiU tofe^?>lh^]frttelk^k^ - i*^ 


i^^ I (^}»fcc^ ktm h |MM^ 'llSiSlJa iiilhJtt 

-ijb JlMk Jiii fib I fifb^b i^ Jtifeats fe b"klbia£ 
•H liiJU>fclb felttUtlblB llil>llilfell6 liJte I iiilfci* lailfi 

-ip» a<fchiia^2:li^ iii^ii tfeaLuiiRiiii ,1 fim£i± 
k fill Mt Mi^^ ijiitib bfeafSja 'ij££b is Sik JiE££ 

ikaift ' fills G^b&^m $ifi tiai& ii>iib^B i^ixfii& 

U&SUt 'SiShlt lu£:lh K>»ft>itei>i lfell& ' l%il& l^^b 
-fitllb iSt]£. Ifi^lt ^ ib>lkll& 12 fi. ':lfib afe^'&lfelfe 
J^ ':filiaiS !k[it^m — :ficMi£-lbr<l& I fill^% Cili&iUi 
-tt:£: Bififi 'fili I IfiU Jl!l%; ll2<b filllsiE: fi lfir«J3.1<a 

•r|jtti£iift 'fii&it tit>?bi>i^^iktau»£; ( r fibit j£fi ) ^ 

•1^ nfifi 'fifi&it ififii !!>££ i^i^fif mmbf k&ii^<Jb 

it s\a^ II li^^MhlliltitiJa <ig||i>|fei£Hhlife 

I k a^M^k ^ hhm '%i^itii^ni% 

-^llSJUill2&ltcS ( > lt>»>Htef>tlH ) ^ :Ifcil^ ^ ^ ^ 

I fiil^tt Ifilfi 
~ i^hfeQ.?Liur i»» ue,!^ 'imbfilli&Ibs ai ,, &2j£i&il& 
ill ti IHl^,. iilll^l 'tcfitllt fil ,, fhitii fb£&M£il& „ 

I iHib^it mn btit Mkttetabfi fiib^itt fi it^ibb 

hiit fiSb 'fiijibit ^ii litefeiitfiSimVlt^Tt ak^hittk 

II W^ « II ibi^ k^ !|^i& %nl '%l^ti£g k ii^iug 
I ^hlkfe £ hh hill Milg 'l^Jllt££ l^lgiyiSlig 

— SJ&bfiUraaiia ( tiUfeliallt ) 

fil ,, iutfi iity^MSiit „ Itifii^l 

I :fifJ2L£U^^l^ 

-£ :yt£ fiiifi^feit ^^mife :u^Kifiiiti<fe£nr<fi fi^j 

>J^ l!£l2^1b :lbl^ Kb^U^C: ' Uilx& >fi>Et> fij , ^ 

•:alik , I Itfittiti^ :^fii3ij^ -t^t^ ihii-iiic^kii^ ifiiitt^fi 
fe^ , !ift>»u»iat:.iPBj>htt.>iife kUki:afelhfiMibiMti 
•11& h}l& ifi>»u> titbli I fifjb^lrt ^ fittbfi^ ' fil 
-^ ^ U<bibll£&fk)Hl^ltlhfi , fil^l 1& fillhiil& 
»lfi , 16fili& fiiaiJa Rfifi ' fiii£& fihitlittfiiz 
-IJ^ & l^fi I :lfifi >1 fi^Utt£:l lfifb2ll^£ 
-:lBldfil& JM , :ttt\ , I fi^lbMt fi^mt^l l]k]k& ti 
':£il2^1fil<fiti|bl&— filllll<fib ^fililtll& kll<&li ^lld^t 
fe fillfi m , Hl&h , fillip ^ ^t! ' lk&i*it fi: 11^ 
I & l^^<■t ifea>!t£!fe^lVj!^fil & IB l^fi BlbXttlll 

1 1 ^ A ^ 1 1 ^ li&hl!^^ lli£M '^hhtS: ^Ijib 

I tfrHWiK; k lt>Phfhl Ihi^ 'Mh^^j^im 

liaA^II llil^Pli^ifc%H>itllfe*£^^^M^ 

I t>^thft J^l^ b: ItjUjilliJl^ *fi> ttl»lte >hhct^ 

tl^ft^ll il IMi JMiiM^ *llt^fTp>lhl'teh I h li££:^ h iMoi^fe^H^i 'liliJi blhslilli 

— SHaiSBliStltliblli (:il!fclcall*)'<WfeliBlllbli:i 
I 9 i> | ti>»u ^i-hS Sj itlfiiSllfe tsfiU iSik ill U&Jfei& 
-la b liibi&iiife ^ fini ibhj^ife b jSiii>ifi 'ki 

-IS ISfi: b illil>ttUt£ JbUllfe ll^ IttBfi Slblllt 

siifc ija Ufeiitiuiisiiifiia fi sifi ' fi^a i&iibiaita 

-mUiSllfi fi iSfiliaSiitibllS ( liiiifi 1£ iSfi ) IS: 
-feliliUiili a 1S1£ I fiJlS ^tt. t± fibtili '^^J ^^ 
fiab^Sl £s afiil fi]fe»Ullfc fi^ %eB l>itefejlfc 
tiib ' ifeSiiife fi^a ttl fe^ feii I fiii; fe 1*;^** 
Bjfi fi Sifi I uai£ ibfitjfi fi fii%^i& fi^ ifi;|i!it. 

at filfi: >finiBl ibfill& iii£blb iuk>llti Mi& 
I»i:£4la ii\Iiiib iiijlilfi r<ifi IbkU bJSJSi Slfi '^li» 

-b <|i-fiifiax likiiMt& I 111 iimj£^b b fi 'fiibi^ 
fil MinfiH litiifi:&it£} lifi iifitt^biuififi:£l^ r<^i> 
I ini^ %ii>ifi iitmfi-fii^tt %iife:«t£:fe k^fi i ibSbb 

ItlBil^£fil Hlfi tt i& ' Ulfil£;£^ Ic^fi llllfi llib,, 

llJjftill il Ml ^ miilh 'll*|llil^lM^& 
1 h 1^ h lP>'».->m>>t>^ '\lhh ^lltshlli. 
— SU&bfilb^Jbs p-'i7iai> bbK-.^ (:>l^b!att) ihlitlk 

I ifc%tm4ir> i£i , fi^ 

IfilSlUl fiRSHfe hi fiB fil^ k , fafik , lli£Bjiit2 
-H^ , filkilltib klblt fi fili:bO:bl<feni^lC fi^ I :kls 
-It fi IJiUJfrUKfJ fSfifi fib^^J fi klkbl^fil!fe(u^lt£ 
^b IM , bl^^fifii:iSi , I filfilt Kl^ljfe ^ 2^1^11 
' filfitt Ib^<fe-l^^bl filB fill:l>l^bl blMr^m 

lUa^ll S^% M ^h ^^ If'llii&lIiilhk^sS 

I iO^m 1^ 1£ |,k%l mhi %[^&bkUiihh. 

— :Mt illifiblb Itkfi 'l ^tkili 
Ifili^^^m filLj:l<fe :fi£ <^— Sllfe (: Jl<&b!km) 

I fiilfifiit itteB iiii^ isdiiz fiui:feiii<fejiiit3 iblki 

-fil IbllafiJbii fi.1 , E tU^& b filfi;£iijlife , tsbk I fil 
-U'Jk iti-t^L. lkf%i mfil^^ 'fi^IiZe lb^i:^Ii)^lBU^ 
-CsMiia ^-^"^^ lfil):ii^lfi , l£:^ . Kkk I liifilhl*^ 
Ibk^ ihl^%;kJLBfi iM .Hilt SI Sjbb. i fi£R ikHk 
-fi*llibSribibJ£iiSl bmib kEb 'fill,feE feh Jfel^ Ifc 
-ll^Sribl^ lhmimbl('fi:->i^&^bi^mibfiL b'^^l&t^ 

II oA^ i|git^ghjeill<Jiill^ '%|iBibll£^l 
I hill ^ iht mfiissl^iSD 'hlliih itU^i*^ 
— SUabblbalbs ( iXlirbil- .-fc 
-felbfcB :lblt«lfi iAl ,. fifil IfiiSJUl ifeaE „ JJilti 
I ifcfiai* Jii „ iijurkiii j^E ., i kJJkiSfi ^bJii 

-llilfiifel UkB' :lblPli:bl fiSb ':blifil briMl* 
-m >b ^b 'blbki^J fittkiilbUlXfig b^blQcI^l£ 
:fi£ IbElH 'fi^bkfJ&l fiiikulbl&— fi^lblt l^bbfetib 
Lllft m±Sl^ ^mblfi ttb I •.kiih^ kifitt fit^l!^ts ItiMU 


ita^ II ^U n £ ^^^^ ^ Uife^ife *ittftM>i^£i^ 

I IfiS-il ^ fif^bJj^l 'jpfefeisih ht (oik) 

I e fern ^ iiife^iJi 'Mibfeklfelil^ («li«) 
— iiii&>attt4bb£iuut £(iktt&i& 

-iyit£it M&i> b m x^ ^^>j^ umitifc bifiijiifc rpiiik 

g|^ ^ Bl:!!^ I it>»» iik^ '^^\i £^li& i^Slk 1^12 

-IJb <|1 — iibtt m 2li> 'imtll& iblitSUi bUi>kl& Bti^ 
-& <kl i^k IBStl^ Ife 12B lb mUJ bll^^t& B^bl> 

1^ ' ^ ^iiiki <k} ' i%bi& bm bm itt^i t^]^ 1^ 

•ii&lbs %ll:tlS ^llkU^mts :>l^b^lt Hil^ I ^ih 

-tL m&^ihllttck^ & J^' >tlO lfec.?. |Utfc it.1^ %1.%S 
-liiU& ttl tt IHil: , tl^b "k&kilt afe-iAm^lfeUfe lirlit 

•21^ ^^Jb IJjAk-a^lfeftb I l^l>!fe U>f^' l^jl,^^^^^ 

^ttUU^life^lB ;bblB £li — i>£b 'i^blt Ii>£b^jfiL&l 
-it ,li>%l lfilc£llil,-&ii& blfelia ^Jk!^^l& b)k 'P^j^ 

- ito<8 i*ili> & b 'kJttsEttBHfefelmn ^^12 kjtc«kl :!k 

~i^h \bUti& m^k &£b— £jj^£ i^feii^ £a.M^, 
IB^^I !g^iIiU£ i^k i^i^ *^^ ^^S^ha 
\ ^>1^^ h^ IPf>l ^l^.^m Hg^ 
— l£ill£ij£ ItMtlcl i£i£ 

I mb^ 
>fe m^kim |bitiiiitbik2i % £ ':bsbi^ i^iia^ lb 

>1U1& IhiJ^ti ^^UlUSl^J, S11& bl^llK 'i i^l£i>^ 
hteSjo lli:t^b:]lii!& :bl> litti^i tebl> blbtt lb>tlb 
•ti telbl&lb3h&<u± lrtafe»^lteK» l&b fefejLttiH bk bit -bl-iajfeai -ailb bte I J^iJ^iiSj hmSjfe Ifeih*) 
-tt-:imkb I tsl!feb'feai«C:iJll£ 'l^JflsblB ISI2I Ife 
-lb El^4 bl^li 'lyiibit &J^:l)bhlte :*ii :<fc£lfili 

(oii!t)ii5\Ui!, ia^iiisb|:si jissS'hUiiSiiis m^ 

— kllx^l^lbl^ %%m Eibb^lltib 

I ii&bt Ufiii 1& biiE^aijt ^:nt 
-iat£lft I tb^lbblHl ,, Ife^l^falfelSlfe ., l^lb^S^tt 
-bbllbli: l^^feb %l ,fil&b, ^fisblls B^IB ^3^& 
i£l , &2lBUiiil& , 'kifid^B :<b2l£B :<&!» JM , iiU£ 
-Itii , l>lttlsilfelli — lbtt)li %! , M&lih bifem , 

' b^i igi bJeiSBifisjisiit ii^ i4c is***} ' ^ 
-ba£; m:^ % ,b litKi , ifck t miafi fiHlb^^a 
-jr iit£ll± l^£*it£lBl 4ti ikim^pb iulii&^lllbm^lt 
Mliiatllb ^ , li£iia> , yiiSh {^)h'»PSJttb Ibi 

-ift feiiii 'lai ^ liiia liiib^i kii|!Uii!feiiibikii-bj 

-lbI^b«-2 bll:b bllfiiblf^ IM , Bi-UlSt , I ^X^lli ^ 
-lttsbli>b>l l*ti^b^a:bln blliil^ft^i iuUblltiblk 
-h iM , fiiiiut , ' ypSit K'»g^t> feki! ^^ bia bl 
-ikbiu lbJl^lJk:tl!^b}i^b<bl blfeSib. ^lltlmt-bs^ 

— ^Itbsbl* it to'^» itft :^l2!t IfeMnibm Rb 
I tmibib-^ !b 'te^iawjfeaiMtaia b^bb ] ^M i b& 
'bsk^ (t> a*»>\ iM fell<bi! b!li£-)tb^ ttimtl^biil b 
Ibb llib ia4-:bBl-2 :li^bi!fejbb taiftaijb 1 :bla*lb 
-fctElH £&ibl}:bj2lilxll&^l>lb4ll^-^lbl^llitb^ b^lb. 
-tn^ :^Bt :i£LbJi! £l^^2:m tl^asffelb^ b& b 

II ^U II ikihiji lyi^ tsi '%MuSlM £ tb 

I tiiLfclfebiaib-lblbblB :bibbl 
-isbltt-tyillt ^ I ^bjtl'fc bi&lb^ b t^it K:U£k 
- iHm ft; ikilfe-bb&lklbl bblB:)tb£ 'b :fiilblb-4plbb 
-£ B bb 21^ :lUHfebafeblil lb2&-lblb lb£ 1:&^ 

. i»iitf&'*» ,-£iibk i hM;ibi<bi ' a?R^M^'tf^m:ti 

(oll!l)llftUll H^>l» ^ fe^iltfe'lt^MifrMHklt 

_aU6 biai i libillbfibil-k :b£ ttai?» 
( 1 12JB£i ^1^ ( IlB , lbb£!fib^<bb^lbb Iblfelfelfellfc ) 
( 0&II& ) . J ^ ^^i fel^Hte>gtfc'^J^i^ ^^^ iiiBbJ 
-b hUfcHlb^^ IBl^ bfe m> ^^Ubm b^ I bH£ ja 
-£ lu ^ b lilBi^ ia«i;^c^ ttLuift m Mb 'bil fiiiSb 

pfeo-Kc. — Ibbl ifeU>jm iiiij "IblilltLkUi ibAl& 1 b2 
-bb t^^feife fiilBbkl lb ^bj lb gi»i> l^b 'liieilbs 
-i: fcilb fe^lb bm Ibb abllb itOL id^ f^t-^l btoa Ma^ :JS£l£UJ£ltii:tlJ& Jli^ -Stb i^ilt^ Bib lJ:>l&filiill& fiiili^ Bli^UiKlB ^^ I 2 

-^ M Sj&i Bfeiik i^&fej fiijyi:t inid itt ^lii < iOSS 
fe^-iti^ tga I iii,j££MiS: ^ii&jtiir-'fc^ jst Sit tfeajs i^ 
I ^iiLg iii±uh lit^itt tcitSitt li ^m ^^ j^iu jbh 
— vitia itt SjfjfiLaiis.^ i)i milt ttiUtSiu ii*uij 

-Hi^ ,--ibi^ bit ^fioatik I :iiai! y)ui H^%i ^i^^ 

k U«&tt idJbe kklH^lsa kttUli^ , likji. , -iti & %^ 
j4m^ ill ^ kbtMkkl&'jfim I^^ ^^ 

■ItJaitulifc^^lt: ii:-abc>f±llta^>fellitJte Jilliiti feiliiife 
-:iti ait^B Jtfifeii I iki^iJia tctt^ fei ikaittiicla ^ 

luie K tilUiiill* IttUi feii I £1S Ife (iilbfelfe fauaUiati 
-pii>K tr,..>y>t:^ £ja it ilfeb iSu-iaiiiit iklkk I ^l& 

ii^iuSM m^^jhh " tuiiSiiSfii tt ife^ifiitt SiiitiiSiii 

-Wjlii tfe filiBlii-i %) kfijtt Jiij fiik 'Sliiiilfe fe^ k 
if 2J^ It liHilib Ife USitia fi»l^li! iti* E;— ifiilt 2mlii 

-Siii iitsai fcik— :t£ai fetftbiiSiB ifet i lauS 

( oik ) lU U M ^ ^A^ ^J» ^JS^'^--^^^^ ^^^ 
. I ij&Utiik IteMmi iliiiS *lt £ IJi £i j1J£ 

— jaii* 

-JjilLk^a W5itt,»»JsftaJ*»fe{bJ(illl£ feim»kliliilii 

kflbkiiium fe jiitsiJ^tet— liiiiit jti£<J£ itck 
'kiii i:tjaai6Bm— liBifeit i^ut ibii^jjicJ^SJiiB 
:i^ti jk*i-lS£-Ji_ta:£ faliifettlkli:* I tl^ ^ k lit 
-£it iiakiitiitifemsiiiiliL Ki BiiSitiJa: Bk 'ki^jn 
-fe sjjitmJi ikk kiaaMi k ii£ M iuUteSfcliifeii 
I fcitabtiia liifeikBifeifei iitiii £u mfe it:^^J& M 

-lik liiLtJfefcU fiilk ijli^lbiatl Bijk li ij£lHfe i^ij 
-tUa Sltullitim Sl^lltC/Sti ilk SftB t^^llt k liiE 
1I1& •' kl^li lliB^ ^Hik it. 5l£ 'JuiJiH: fe^. ^11^ 

1 lit^^ji^ijiJiSttijt jfe k 1 fcdua feik fejitt ibtm 

iElt£t BiMu 'Csillfe t«iAi feUB little. IjStt Bittlift 
' Ei<ll& tkdk^lia UitULlJilbSB BittSlU ' t«ill» 

bikiB iii i*"^ B±hdja-B±^-ilkk ' bai& ut 
-iitiiQiik li^ijtib: it UiH. 'Okiitit tti^iia mni^xL 

II 2^ IIMil 1^^^ £ 4^^^ '^^Mh bjiiii 
I UthlMk blk & Mh bli£ 'jjOk %Sm ]^ I itu& 

(o Jh)l I o ^ J 1 1 MhtJ2 M^h'li M Ikiii^h llih^ 

I h ikb^j^ik lithhl& 'ikU^hl Ihl^^M 

( o lk)l 1^ ^ i Illiimt^^bJeit'h ti llilitilh ilik^ 

lie liiiliMh litlihilt 'iJiklMiim*! Ikk 

N. S/ >J ^*. 

— -.bs^i ik^ia» K1& ittk 

I imtB 
|3^^l liimJitMfitlBililldik'^s^shktliikiSilh 

— kmt&it^.Mi .^iiLU^ui., ikiifi 

rolH)|g\).> |h:>m lb<fe ^ji<a^iil-.ote'>.ibh<feB>ite^u 
I iblkl^lt J^faJ^^ %^ <V»ih<tefete>jKlKt 
— ^Iftfrfalikitltos i^ ,,^4jt<l^^;fe>tkl Hij&Mt,^ 

I bit H^} .^, ^£& k ^ tir4itUA£ .. I 'kbil^b LUk 
-1^ >^|^m iijt^i i^kikjli$£t ^ 1^ , ibSu^, 

hi mfc !«■>■» llSUia; l^tt ,— SlKk 'ktcili2Ui<S 1^ 

,!it£§ i£ i£> J|i ittiu£, II ttu m ,.><ft»r=efe „ i ^ Iti^ 

lb:^kl£itee— -Ji.tk iilljl<fel^kji&lt feakii ' "bbkUa' 
tJ^ :kk^Jh^yf JkflB ^Ji2 iitfe^be^ kk^k^tdbtt 
-li£B .fafeJttSJS^k blitJtiJ>! ^^JlkLlbiilB 11*3^ 
(olh) ll^>ill JlMtB hi tel£ >R>tfe< t%^hgit lilt 

killratltrS %1 ,, tadbfesi ,, 

IlK^ ^ II B^lJ^l itk M Jib*^> kl%l ^Jteaifcl 
( |J%tS |VM |lt^tf ^Ihk '^iMib ^ (oikV 

I lb§l^^li kl^^ %u!Llt hJ^B 
ik±li:i^^lfiBl Jtkfii£li£^:^ll^l£ "IBlESkE 'kiltj 
kltlt^B lk<£jl^ ikJ&ilk Ik&^lt Lllk£ — ki^£^ 
tclii^rititm iJiiiS!l I i^l kl| k tl fj>i>h,BK» fitililk 
liik %llhiJ&kJ t^ liii^l<fei& lkl£ '^ fitil<^ <J&i 
I kJ^ k bl kB ^lS~ii2iiti:£B l^ii!fc iutl^L llkRSJtt 
-tt ^liiiitlt&it&' )ll^£trJlB til I kltir^ n bl ^££!k 
IkB li&jtmtl Ibk iM^h J&1<%1 k ltii& llS&tll2 
-h t IB iiJ^%&J IB hi Jiiitl :MliljJ^Jkl intE 
bh ■ IShltl fi>liJiaJkl iii^il^^l liiMlf MlXbti 
ikilkj lufil£:^lil& itu^ ll&fui£tilt iittU^ l&e: 

I ifei^S jahi^h i^fei 1^!%1 -iifeiiti&ilfe td t2]S- 

-( l^lk^l^ ) £l£Lkkib§Llbs 

i^ ^ ht&Hti , HM 'kllkklb^bs ^il^tiltt JJil^i 

I ltttt<slk!^lKkl kjl kl&lt 

M!k tUtikJ lclt«mkl<ki^^)likil>itbcl.&iii , liiaiiLi^ 

-r£lili&illtJl& .— 2it& kl<:iblll.<& 'atititt hl^ k& H*i^ "( t>A^ ) i«^ -fcl Jfel , fe&lt , 1 ^lli^a k 52t feiault . !K£B is 
-lift" ^laafesi ,— aiifc iftJiii Jtfci^,i* :Bii 'i^sttii 

kh ':litJ&lli :tlt:!fei£iilUfe— IttUkl klRi^lhiailtil 
->S-:>»t.iife :ja:Biis— :ltltt,BttUteUltimU,— SlJi k 
-tei 2 :^* =^*^^ ^»*^ a!fc i" i611ilil!kfii»lliJji tei:k 

liiii^:£iJsMr«i :iib ':nt6iitafei tiii— :t»^ai tii feau 

ilittlfk-fc lu ng's t^ li»M>.» kii^ fi l=!t«l!k ' :kl!l£lis 

££i«i«fei:k^hE^iiiL% ju ,mfe>vithai!teifc, 'i^ibt<:fe 
:i|ii k RliE :^ %lUi>£: bJi:^ i iilU^ibblta l&tc^ 
-l<ib kki2 'ia^^L M) ,lcfit&^E, Ibl'fefehSiB Ibik hsa 
-M1& feifeiia la >k^i& , j^±ii»^i|i^aiti<i<:&tfiiki£& 

:ElBk^^tttBtl£ttllft :£:il%liUl:tll& l;l!&&ij%ki^ 

-Slii laaibiii&it fciitSJtS lill:fe 

I l>aht%<& 

:i>:t£Mi fritifeHi ij±it^j& kiBriia> i>aa i± liimi^ 
Si^tfe^ti Kj^k£ i^i2 .fitlirl:^ ik lki&, I bjii^iS 

(oih)llo^^limhl^ ^% l£l|i'IiUhi% Ig liii^ 

-^ ^14 ^tl'fe ^ttlt Sl^ :l:^^l^ iJt^^Hi^ filM£tJl^ -itrrifeiisit *fcu.— ii/iii»to feftMt ikibit JJktuje 
-K *iiiiattitfi^rfeimifcu» ^liH >iJ&m uaje 
-yitt tt tauJi 'kiiCifeiB bii ja^ubiiiJittiBuii* 

I kmit«llfi!ifeia^ iilfijblC bkSim^ lb i*i» lb \? 
Sft liiiiifeiift kiiiitijis kiiSiiaia ttii. ,ite ii±i» £-H|, 
^iiiid fciiiiiii kimiiitii ikfeikii ife fcSi i ^pi^ 
-i H ife lii* i ttiiik itttaitijt k^ 'katiiifeia* 
-m fe litt ^ .^lofiii fctt, I iabkfRi<fe£ti» feb'ki 
-J Ifclatt-^ktt k^l*ilk»» t^jm^JtUi^is^Ui 
ilk iSai Ml.liiltl^ au»5tputfiS2i,— ailfc kbi 
-1 lOi m : :kk kejIifeUs liMliku^titUi - feii ^ ij 
-Jfc :^ttJI Rlk^blyfe' El^ifctm :k^liaiit li H 

' gK-^^t; hh. ifcilJttJls liijall-llu£ li tafi • 
— 2ii& kiaui^u^ iai£e<k 

-^luatt Ml . ibl, '-.btifcefltilt klTl^^ kll>lkLl&i 

-i fcii2fc -Luifci ikifb' ujii^ Esaiiakk k*ja 
•.i:btm tm" ftfejsjat fe Kisi<feHii^£ fefcia Bte 
-iiliUij^i!fet»J^"iiii ibiii I EiJt.btiiifeiii*»i^ii ^ 

jitt k£ili ki*) ' ^auikUik fefikilfe&BlWi 
£ tel<tiilij:^alil Ifciy 31 IRb'hiiiiaitJklEj kjl^l Ml 
-iaiktEil . fek "kii^ :mtLlt femi^^itli ItlkDibl 
-U Klfeklu-a^feiii 5kiii^ % .^^^ fc»U±tl& .If Ik 
-fitfelB im^feBJlblilfek ' :r«ia4 lSfe%lltti£; '-lifetifei^ 
-lii :kr«U!^fejli!fc ;kd[ifeic J£% :lfiili» 31 k ' 

I fiti^liimiiltlfe ^UMlfe'llttli ^li£|iW^(oM 

I i>Ukb£l&^kl^b ' tlbbfiJltolttofeVt^ 
-tfea^JxS klli liiiibJi^llfelillSfe kUtiife IM 4^%a 
-ifeiuifiiia , :kk katr«ait k Mi* mi , is^x^n , 

I k-lbbJfe ikl!feEakllfc— Itl^k feii ' •.l!tfeliEiKl£% 
':Uifcilfel 'kbiliitlfe^ kih\\& tt Ml , iifitfeaJi , 
ki^bCti' fe klbikli^l 'kiJlifiii fe&iia^^tfetS S^ 
, iȣ:m , * kiitttfe 'ii]lti:tiiiia5 mj .i^kau* , 't.o 
Ikltet kimiii feSt Mil&£ l«fc^JuEilLfe%^ k 

I iiliriEaJ^ h. %hfifcili£lB *J$LfeBlh ilfe£ (©Ik) 

I kllkblG f5lfe3gt>IK»a! Ij-.:^ 
-b IkSlls iJifeJ&bill& 'ktJA lUlttmlt bttkiife^ 
i^t,i^Sit.n»u>i,-?i>btjjt>ibift>iifci*iaife bbii^ jfek 1 11* 
-kilallkiilbli i^uaj iMiift ' k±lia:ik} l-fcUUi^ ^^ 


It^ II M Jin ^Ife h \m ilitlh %^^£j£2iy 

I tt*^* £ mi mim hima, 'itiih^ ift^i^^h 

— ( htAitt ) 

laUl iit^^ m^ 4£l^ k h^k '|ii^ %4i& ilgsit 

lU il l^^^Hih Mk £ ^B'M'^i& l£t llik 
I Ufei^l^lM^ Mluifi M>I^H>hJ 111 (o lit) 

-^ IBtt ^^ <^Bt>h I :4til&ii& itilji^b-i^s*£b ^ 
-tttciil^l^ ^J ^ M^^jil& , 'iaiLlt U^lit l<kttlk 

-|ab£ ia ^ ^ifcl , ' kliiJk JfUii£.tJi— iiiaiUf: 
^1^ iti%HiSi Ifctlfe fa kij ^ S£ lit k , I kja!fe^|u:b^ 

-lelk Ui , kUti& , '^^Mii ikid -.kisAma .i^MiLniik 
Hfi^u^lt Hi , Du^si , 'Ukiim uaftikib 'i^uk 
-^iiolis k*iUk-kbii> , btiicMi^ , t httiiJELa tihithim 
-itiiM i^^M ^ii£: IkfaUi mik%Uik£iUt^ua& (olh) lloail^lim h^&m'^ Itl^h 2h m]t 

I |1^ llthlh pthh *k^ h£& liik^ 

(oUft) "So ill ^ihiBh UUHatth 'iWfea^l&illifej 

I h. ^^iS±Si^ Jjkti^ M-Jttlt^ ilii^k 

(oik) ll2<^Vn J>i>^& %^lhh'h^liii ^titli^ 
t H: Mlf ^l£ :biiHh *iS.h Itlk Krti*' 

(oik) 6\o i I litiit ^, bmhh>^lh>£bi|l»N^fe 
i k^'i^lh it lilit i£d^ 'l^itit ltt)li^k 

(oik) 11^0 ilim|lii 1; ^ ii life-fei hifeiilfil* 
I h lilkS<fe h lilhllfe 'iksUibih >>ll» 

(olk)tl)ioit| tell^I £ll^^im^k%^h:A£bj> 

I h ^ £& stm :b£^i-k«i£ %%i ^)t 

I :^i2^ kmrifr-i^ 
-hbt ilJt£ ftkk k^abki ^i& ki^ibskii^b iihiik 

-hmi^It— :l£iiiakl^Zt :kk i^tt^a kklik i<^l^^ 

-k£ Ml , ato »jhai >»b , I kilCi^ lti^ll& telfeifell^ 
l^li^ kl , %1£ 1^1JS:£ , I k:iflkjbi^felk lulu )kik 
kUttirUuli :li>^^ l^lttRK»llftt-mitiai& ^%;b 

( o lk)t I A o i 1 1 llii£ itihl^^'llki^lli £ 11^1 

I |^b&£iliblll^ li :L:^tibkJKJ>fthklB 
^h^ :UlltM lb Ikli^a ^kja I lit kd>libl£ kUb 
klbH teltlfe't^ik&:|y:j{a>i t i>KlElB :b ka ,Mji&i^l 
-1& , |g-F»IK l&iR<fe^Ut , Elrt>h lOattt HH m ,-!ltifee 
b^ tt l^Ut :mp:kl^l&— tkilis ' liilkBlQE :<klk 
-tigli-ail& kb^ik & liU!b ' ItUsmS^iCcjib!^ ki^l 
Ikiati^ :kk J^l , liib£ Ikk , fimaikJB Sbbkbia 
Ite^ . !fel^ibll& tiiik , 'klbkb & Ibik lbsi^«b UskA 
Itklk kl , f^b£ , b^kltttlltlkmib lk:^lbj ibk bb 

ll^k^ll %l^%)i& b J^bli^ 'liitiiikiihljlk^ 

— 2ilLk 'kba:Su.gkHttJklte Jkli:! 

tli^JJSkmb !tt£ , lt&JSt£B liliufe bik m 
-^ 'J^i> Ufci<tti^ Ikk '^b£ %U2b iiitik ib:>i2 
l^bUk ltt%Ub, I k^b£ ^Ktkjrfc, & lia^kb ^ L^tfe»Ht»i 
b>t?fl»Mtl^>£ ltl:&ll Jk k i^ , UUk Uik' MXlk<^ ( U^i ) ^^ -:fc tk in • {<^M<& u/i*Jhajiifeli btji&tt— bS-iita 
1 1 R U 1 1 %Ji% i»ttii£ >fei^ i^ li'ihliieiih k iiililife 

I i>l&lirclbK:li lQ;^l:bbUbl l^Hh^ 

-fei^teix iJisy&uiSJia— bitJt-itoirii t± i:5 t fefcxa. 

%ii&:^.-^ll& kb^k£ It %l I klk^ b Lt bttfit^llb 
Jl aU II ^ liM»IithUrH*lilllJi mlUfe 

:i:!k £^lli± 1^ t«l& ' 1^1^^ bii^k^iili^i^k t^jS'lZ'fr 

feii^itl kiU£ii±4L£ t£i2^ >±j ,iii>:aiti , • I fc±lb 
-^ iW :feblli :tH ' liiliifeii: feii bitlk Mfeit bifci 

-fettikfeiir tefej Ifctfitife mtii^ iil.t— tiiiutt ill m 

:BtaBJ:fet!ta£ ktalic£— ktrfJlitmltkttfeiitikifel AH 
-k ilul!iUi.-^l& ktailbj^l 1!& ^k I }bik^klt«^ Ik-Ftte 
it^ijitikii^i i^ ,£; :tiiJitca^j. ^m:tki^t ii^i!fe^jE 

-^.l}:i:^li&— mjtril^l kk.l^UliH^li-ik^lutsllfe. 

fei^.Egkk iiiii:&&m kir<s± kadik i h1»V.f>s< h>'?'t h«.Pi 
-itija I bibiiifeiii^j^iii ' ■>iii:fcij^feE iUi&iiiiiitfem 

ibkkfik kjlb ^ l]>llJtt<feilbL^l£-kll!J^&lK kl .Mt£ 
lS:Uill& , I k^b'^IlJgS tull!&^Jti Ibli^U \h±U Eskk 
•klbtt lbblk:lt :lt Itibfel JM ,ttBiy, I g — Ittfe lb 
•hm^ I kfk:iil ibJlSt^Ui-kllk^ltr b?^lt l(itl!tblp:b£ 

II i^^ II lliiitJfeilHllhh M 'lili J^llhitJte 
I -.«^t?iii2i jbttkibttu t<m:^»-a 

-l<fe>mk ^h t kl&Shlibl Iklgils Itcbkl^ l^£skk ' kl 
-liili* lr£2tK IklLilEgh kjli&lib bkil IkJSJfe— :kiii 
IM.jQllifeah tiiSiS -^ Ibkt laiit life I IfefckbkilHfe 
ikl^k ^lt-l!fe%g l^k kiUlkkjBb JitsEiiiiltB i^tt 

lUUll lithlitfel Jiliitfcte ^hi> ^Yilh^h fe>li£ kbmbili^i^kt 

6 V ■ — :bB k l^tk 

-> y • 

-h IkBk lbl«££fiilht: t-:b I kmlrc«l^<fe ^libt£lttu 
-tb IklSlSlJ&fett — luibikikia 
— ^kki<feiJlfeiJh , lifehittSE; 
kEb * kbilfMlljSbk^ iu>i:^iliiil± , lii:tb £b 
i<feH b bblb&^k b^ilbia , :k^ 'bak:!fe ^jll£K^ 
-Utb bb ^likliih ':btb^iiUkdbA:hkb£lsm ,,iuuM^& 
Xk &^:t£. bl£i .,— ^li& kbiiijbib ^1 ^b%l''kJi^^U 
-l&lbH.ltti! :i:b£ :b£ :b£ £i mB^ilt klJbb^jblJt& 

ll o^^ II Mb £J^ 1^^ h klt-lh2!^%blllUli^ 
I ^"S^ £ hil£: Mhh 21k *pHlhl»b^lfelife 

—Sl1& kt(^Jikll<^ ^I Vtffe kl!feblt^ mi&kb£i 
I k±lbi^£ll& lb 
-lilb :.bi:Ut^ :lb& , laB hjtilik ,— luaikfb:^ <!) 
:h)?iIH £i^ltifi: - liB :&felb£: 2fe^ima ^Kk k:l IJ&B 
-bl . kll-t^ -11112 Ib^ E:1^1I& m , mBbj :tl^ %1 
-kj e:bll£ .— :blibl bbi %» '^-JJ^J ^i» li %fett 
Ikbbit IkB^ bllSi I :<:t^llltbb^i ,, ^Ibt^ Sfit. 
-Jl£&;l%a "i II ijjfe lK«:illb Ellb '2b ^ bfcj 
-aiti 1 lSl^%lbbJ!febtt£biltilli 'JbOifeaElliBlillb., 
-; lBIE^«b':b£2L3Smbl bb a^lbl l^J2feblb^ b:l& 

— libsai bSkia 

I^UkilEsmil^ :mil^ ^bkl Ikbb^ Ih^A IbJsttb^ — bi :Elli :kk ' kb^B 
— IbMBbiLitt ' kilb£alb2 
b&«lbklb ^llti^l ^ bilk ' I klbl 

h^i^mkiS ^ikiik'b 
b^inkil ikk ' l:^b<^l 
bilk ' k£b:ilt;^ bilb -Kim Ikk ii!lt£lt! ii^i^lbkabl ^£ fek I kijbb± 
Ibi^B bb:k^l ^ll^£>lb^k ^^ti Ikh Lt^i kl 
,|-?-J?-MkblB , i^k klbtt li^S^bS ^b ':^k 
-b&lblblb^ Ikl^b Ibim^U ^k , klbl£ fiikltt t<-.>d 

SJ-l 'J. .ij' 'vj. .. 

-kl iM b tiikiiltt . — :£.>ti ir'.biSlbt'.l£ I kilbbi 
feinia^ h^'biil leibbttliSrkilfelb ' kslbfei 1±1 
.kl^l^ , ittih'^ klltk^l l^k ^£ is.l2 iytt £i(^ 
Jil . kliiJ£ fiikm feiS S is b litkBm , I kilbfe 
Ik^lb bli Ibl^k £b k 'bbOii&Bliei kbll£:I^bil^S 
iJiiih :ai^!fe— b£.iitt ICsk I kilblt IkS-iIb :lbli 
kblkb^ Iblt^lblkiSJgl fthkk 'kjl l^at :ik:hlb 
-£g :lbik— :l2Jbttmb^t& I klbtx kjb h&i ^&i<k 
iii>lb£& iigb^bglBbdbalbiaibt!££tl& .'kl2 l^b^ 
:£ibjb^^lkjajifi:ltilk£l2 'klbl:( ^:klii&lk£JJ^^ 
-i2£illkbiBEll^b±nkb^ bi£ail& l^Ultt!^ bb Itfe^ 1 "^^u 


-fit il£lH &!^ 'rjui£kj£ t^t-agite fe^ liiditlitt&d 

I o^ I s ( ov r fft I iiH ^^i^ itiii- 'itii^ Miia 
^is%^ j« ^ 'o!^ 4MA&feijfe^ifcifc ^ jiiiSm 
-iiji^ B^Mk '^^i^ irnvh ^&&, ]|j|& o^ 

^sSLm 'ftb iihk ^liS ^^^Ja 3m,— life^ ikhit^ 
I , mlm Biiia liififci jIims li fciS it ,— jha^ 

liii ' JtiJLlJfei :]§?ili laittbfJl^Jltafiiti liiihiiifcfelh 

-ja iiiiiiii H^ l£ itiits^iiibjit ,-Sifeifcii liijifett 
lilUii^IiJg|jfeiiliil5t fciifcKiHt '£:jiiik hm kki 

lSi& J UlbiuLiii^ £ K»» <fc<fe>) il±^ilil, JS±t!„-kb 

-ifciita ItiJtfciiiiaik 'klLJtiilJ^ J^^JlitlB li's \iit 
4£lKil6^fe36 If fe ir«i^-t JKiS R>: I i!>; I B>: If ItiiM 

lii^iiub^ 'o^ ii^£tBJj2 iki& iuiiiitcitt:tic«a ' ilttitt 

-mitdtolsakiliit^viSjy Kl^EuikJlfeii Kltem :lb 
-Utiittttitj ^ik*l&-jRjfeifc j^2 iJS-SlJftiiiit.Mlli ^ 
-Ijtkaife lit4iiJ£Jteii iiiki^itc Jiili:i i jbltit k kte^ ki 

lic^h^lt Ifeilft KiilB mhki 'Jliiiu h Ih^ li 

I :kll1» :!fe>Jl>4» tijn|illl 

Jtt* teiikiM— ijfcijjiitiiaiiititt ^ :tfa>iiiifet^bMft 

-ik ., 'k^ l!iLiiat±t:i :btxlhtl£. Hiiutti &Ai Ek ttld 

'Mil' r i ilMjfc. «£j^ftiJtatt> — i iUkCUM <i^ I :ifciutiak 


With U%l 't^fife H^ 1& 'il>^liKii»UtUt 

— 31£^ii2i 

I :kjti!l& l<k%& Ull£ t ^ttiat ^tiati— k^m I :Ua 
-% Kbklkttki^m ikE^U^llkUiiul^B £Skk ' kl&tt 
^— js£ j>^ij& ' ^hi^ '.ttihtciH :^k^ Pl^iftt 
-1> £t& ckU^^LB^ £» ^12. 'iklittiitt kilbtj^k^ ^ 1^ 

-^ibk 
I :UU^ UctikktkkJUm^aiikl— ftti 
-Pihi>e. ^o.i> M| PI ^ J^lfk&blii£^lt& kLul , km klfc^b 

-kiis Ibi^jiklbfel^iajE Ikli^ II :ikii2^ics liil^klB* 
-mkil^l^ I ]b«b4im^illl!ll& 'kIlS!k \l&h %fi£lc 

jjgfc i^Ut ikk 'i^iy 1^ Eii^ k 1^ >i>Ptti>iifeiia 

1 1£ kKiit:Ui Jkiichiix^ {-^^Al^ 4t(]£kl klbt<<& ,ki^ 
m , :kk ' kik2:lil& LlJtB hH hHi%.ti ' klQ: 11^ 
:kk i&Li JJ^^li:^ tei& ; kjllZt itoi&B'^Bgb E 
-la k44yiJkm> ikk ' kJIkLi Itt kl^:kl» kk ^BLm 
i^ jt^iiEift, i^ikSfk-j^itaif £ki bii £.£^1 i^uuxB> 

-£el.!fe kia ^i^ti :kkabktr ' k]k^kl;l}:£(l>b kk^ 

-3 |feii ^ 1^ 'km i^Li&!fei«itm ktj >2ni^i&ij 
-lum.-kfeUcstiba iii ^ tsattiSk . I iiii ("btgpfeiibfa 
-lt& Ibitt kll kki ii^ bl^kkistik^kk 'kl^likj 
Isl^Eiiitt: .-kkfeaa :kl%^jlikm!^bll<^ J^U 3i l^ 

— kl^ite&UcS Jtj ,^fekl«fca ., 

I Xlt I k^j^:^. 
^ajft^ ib CliMfl Cb) , 1^ , I k»l^ :J<k%lj>k& fiicSifc 
' k^fett lkbli^^k^Jiltt^cli :kk kJlt^-Es Itik :ii 
feij J^£;ikll&rifei4 klilBii Jb lb J5feJlUtltt ti&. 

I feiiiiiife Ell A ii%j%iiia-i£ m %i|i!aij]6i lit 

— i^llcitliia lil ^, IkSlitlteJlimEK „ 
I klbto fcibJ^feB :kllil.£— :2Jt£ klB Ii|*iimm 
%1 . J3i{£ i^l , Ikk kipr^i^s ttli I kjklir^iblteji I M]t|Jl& iili^lE %i!fe *ihlh M^sJk^kS 

II^Ull l^i^Sfc %%l*it 'Jil^itllillfehl^tt 
-Ri;t^i£:ta 'k^jb^ :i<fe2it|i<^ ir«k ' %ihi^ tdu 

n>a^ ib^M i^kiE ibii>£i 'tki^iifei&iia^i 'Wih!! 
kit^ \u&b pcuum 1^12 %i ,%!£ g[itaa^ud^« 
I -.m&h ib^l^ lb iJ^&tiUhB i^&i% ^^M^^} 

1 Jtel^lit'lMm h ik^Mith 'UfeJ^IJ^ Ifiil^JJjl- i^is^nt&i^ ate. I urn km ;fe3gtites>*»nt 
ivj>i>si bJ^hsi^ ih i<fe£fkii& 'tai^i>^x ^'^^ M> 
, »M^ , iicskii:^ i^j , :ttci , :ki>±<^^£t bmi!i<ik& 
-uii& ma mitcSk hi . xbh^itSiiiift , i kii2 

IkSl^fe l^:b— klfeU !ti£kll I klc!j|^ :itl2a^:jl^£llJl^ 

It ^U II %|^ kuLitish^ 'Ip^ k lUfihlft 
2^ :ia> iia^at fe P»ia»i ii^^ :i%£^& ^ am. 

-tlktxj Ui mUfeik k^iii^k^^i!i6|^lls ^Eeki^'b^ 
-4k ll£is4lldlk iUt^lb^l^ ^^US klHtifel ^^ 

II KU » %^U ^1^ 1^21^ ^Mlitl^ Uit^ ^. 

— $$t& Mtal ^i^ 
i^^!^Ct!hiB 5Jit( kiikj^ ia:i< biteiHfeii 

-:l(.t.^ h& :kk kbTt^bb k te& 'b^lB :kk l^t<^bi» 
*i3t kljiitt Rfcltimilifc '^p. t-ij I kilfe^ t£iK SB 
MlgSusk k) , ££»!» Se liKl^ , kk k^stttj^lb! 

mbia lb ^ 1^ , 4^ lb m ^ 'fyh u& bh. uij^ 

— kilMt ^ kkibbia k^l^it t^& 

I k^.It mk^i«i 

-Kjk £ ^b i^&mm Ib^^ 'kbi> Ufrba^Uft £Lill^ 
-:kl^ll& , hli %1 lillft , I "klBl^ klbCB ll^ -.l^lillt^ 
-J^lb k-klbM ^Ik^ I ^1^— limiSB :lllMlli^e<Uk 
b^k IM , lumtia , lfabl^bllbftti)KHkl^. £^it» 
-e<lb lt^l&^ 'Ikt^l^tbl Utl!ibltiJt.k^£^ lltSfe 'lkhL>j^ 
^feU'» k lbbbJUtItli!lt-kjbl:t y?kYi '£%!itl^ Uti^lft 

I &%£li^ kJ£ liillliM 'SMt^ ih^ 
' Itb^ IB 'Ib^&iib k£^E l^U 
I lM&3£bls lk&l^ll& lilL^B kj- , fidsim , 
:l<teat^ri mk^ 'biak^klfiibif&i^liil^ ^i^eh. 'iitlh 
-tottei ^& klUiltm k:Jkii'kii kjl , ^ft-fcjfitH»*.Jtel , 
lb<^ Rblfe B%c ^ kltb^Jia-lhKfelK M , tOifk^ 
BjSt^.-iiA kicilt^bsi^ %1 i^lRw^lii'ttlfe ii^i^cJa^ 
ibk &kii I kiJ£u&m i^± ij^}^ bjjtiijfe^euii^ 


^**i^ -itifebitifciis -.ya i>ijafeiJi-*Hiixm fefe kifeiuaiihi 

% , SujfeJ. 'Bijfea^UlfehihEit: RbM lyfeH J^l 
aijlifasiaife 'killi^hiilfcl^libfelti :kili ':!!«£. kkfeb 

ti ^ fhSu iiiibiiiisfe , ' kilfe^ lyilfiRiLtttliiiifeJti 

I i^U ^1^ J^l ,, iiitUlit „ I kJbtt H k£ 

-JJifell/aJS IkS-kll iikllZt Ifcfejlk^ liibsS fcti— :^ 
-it litttM-liblirnMi „ lUll feiiU lbk|ill± Bibttl 
-lfilt>^l& hBiiH I £1!^ ^:tlk h i^t&. Bitrfit-lb 

-lllii tlbatlRL Itli lbl!«K ItJi * ESlt±JibJC:lli:Mii:2 

•kftfe iii'li •.bblJK.iiE^I.iiii k fe .iUB^ifiBkJlkli, 
( 9lh)\ ^ o i 1 1£ tal fe: iih |Jil *miiiiMl-2iIitl|} 

— 11& ICtk 

-^ ftkk 'tftlbkit kllZt kl££ lit %! , 1SU2 itl , 
•kjhiifckf lb*!t2JSahli— lb ib*Sfe2illiikl ^J 
, k :tttX , ' 'h±%ii ti£i^ tiiklS-K Jfe jbbihbtibiis^ 
-ifclklb 'bJifeiJBtfatt— Sllfe kli '2 ttiJfe kilbik 
-ki Ikk & IhH^h 'ytlSL ltfil& Sulh±lh hik'±lt 

I kiii^bl Iteli l^fe fit %lh)^ h^&±\i 
— iitSs, ktalbi2^kEib!tj 
I WlS& bib k km t?Lit'k; bb '^ :ibi&ll& k^ft 
k klkJtlfett. !M til J kjHlK k Ik %l, — 2lban!fe 
-kiK iMltbb I tiitkiii^i '-.i'Mitii} tu^JabtlklCblf^m 
-kk k ifel .airut.— kk^i:! .kit* lxl^£.hk££.ib , 
:kk kkAl^ ik ^I^G kUXki ktli:clckl£bJr«l& I kt^ 
-Hit Ikk kk.tki J&k klb ^ltii:i.kl£tlii ad , kil^ul 
J^tfc&iiik , & i&k 'kikik ^ kJik^JEi: ^i , M& , jfe fek 'tiafejb slt!fefem ik^^kifeitj fe fek ':ia 

-tlB fell^tu ^li kb lhijbi& Jilblii k2bjl£ 
(oih)l ^0^1^ JVkfe t It *) liSk*kJ^i£hl»i£lh 
I kilbli kHlfe£iIlh h^fe 'Jlijbblfeil^llfe 
— Smbkibaitogk JM „ jais 
Iki iSfcllsipklia ,. ^IB *5b IbJiS 

t kll Mtblll^ 
-Ikk kiilfiife^k klkk bnilrfkS Ikilllt ktlblbik 
%1 , l^lkBkS K>kk . eekk i likzhha :£jktt kk 
k kl^Zt ktlklt S2c!kklti itcH kEk It-sk 'klktk 
-kl ikA<k£iSB •.h%tcii& kl , ikkkkj . Btkk i klii. 
-Jk kltUilktlklt: — fiiStiktlk klJi k:2 Aillikikki 
& B ':a2 i^2lJB :kflfi^klJK kMklk kt2^^kllS: 
-klk a :2Ltjl^ iiikmiciasik— klktt !^kb I kll^ 
fefkkl<kkm kli^ Ik B : <*s^tfe — :B^iK>tfe Ik 
ik i^i , iitjBSk 1^ . I kii^ ^ .tiiimali ib Eskk 
-iiii^Zt kilklii — ITct 'klkkikkl kictitikit>s% i<fek 
-IK Kkk 'i^lk£ lki£ilkr<tik^ikk>^kk! kjt^kl 1^« 
-i^ ilk k: kk ':mib ikiili:&&l<fi :ki>Skl kb 

(olk)i o o J i^lkiiMt iithh h%kl'litlltlill£ fe^sM 
I iSiibsh m Sim ^lj:ifi ^i^phHJfc^te^^ 

— Sli&kilbkiliiiatUfeJ 
Ik & kll>Em k% i^lklhlklti 

I :!M£ 1^ ttOkl ik £t:>akl EEm kk 
-k^kUgiklk kb I kjl ir^ajg EkUikakskblkii^ 
-IblkSl fe Jtctfe ':yektiJkJ ik lii „ II ^ II ibki 2li 
Pm klk 'Ik ikfii:kjbl& lBt& I hlktihkia Ijl^k blhl 
-ii:k 'pik blj^k kmi&..l kllkkit ikikklife 1tiki<k 
-kmkkE U k ':k^ :£i£ki^ai ii^rJk '£i6£^kii% 
fcJLbkl , lUifci , kb li lil ^ fcfe i^ Bikl . I fciik 
-£ kkkJig ikBk lklkiti>rnk>£ikb k kb ki , ii^ 
-kkiia , I k±kiEiik«k^k kiktt ikfi ilaL kib 'ki 

-iilZt klkkk^ifekh:>ii& 'kl£kbiklk k^<kl^lilt: y} 
-k^bik itii^tx hn^y I kj2kb ittt iik£jktibi^i:k 

-EikikikJ^i ikikiilJab ki , lit* iijiri i^b , I kl 
-iiSIt ik:tl:^£!kkir« kiitt-£lbi& , S lki& , :ksl>^ik 
-IBnk r«iki£iittai& J^i , £ lki& llkL:it& . :kl& ':». 
-t^kikiliiit>l>l:£.-klktr ik.ilMit k^kl£^J<kiu^m k«<k 
-^ UlI , iSi^it , ^kili^kik I kl£kb tksk^lk £a k^ 
i£mt:klJki:j^&^klk:£b ki , kB Lu^b . il:k :kski 
-ik i<kb i>k£fkiki£ 'k;:iklt ifalklia kl& ki^ rcl& U4^ (olh)ll^^ll fefe Ih Kifeliiihklit'itli iiiilt^ Ifeih 
I £ Itife IfiHoli l|lilt 'itli iii%ii iiim 
I k^l^:^kli :kA!£rlulb 
-ik iki21iiJ^ttl kkl ^ 4kkj , Ikbiikki* , 3fc» , ibtv 
-iB :iksk±lk k it Jyk it«k I kik^iattk I»t«L , fet :3feblliiil Jfeii 'tsli* Ixtllibliirltt Iklib lii!fefellli>i 
-bL la , Bib , :lilib IbJtoltiJSl felttJfe— tlBia 

I lV>9Kti:»fc»fcfelU.aHlY>IHK ikl«fe^ 

-^IB :bsi^b ikh 1^ ;ia2 'irsk^it k:^t^ bbskiilb 

■s ^ 

J^liib %^ l^B^b:^lu]klB ^ B ' ■.altrli^ <^bl^CSl 
-.tt I^^IB :il^k±lb b^ k ^1 , b£: k , :l>k k^ib 

(oU!t) I ss^ii Mhh£i & h^lk'khii^ lli%ii£ 

l^f}^:Ubl kii ik g^B &^£ ^ Lib ilibsribis £l^ 
-S^biisi Ekm£i^i)k ^b ':tabj {fbn>Jt2B! b^b^ 
, ;tt^]|£a l2 bJitl) , I kJS;^! ^£:it<JiiiuJ[& ikk la ti 
iUl^lb llilll>ah-ji£: Ibsts^b SJk I k^^\l Mll^ltb 

-m Ikk i>uat:>i£: iuii^iii tsc. :ttt% ib^ba la i£ 

I ilr»r<^ Hie% Ij'^' ^"^l^ Utbm t<a£; &£:J&1J& ,1a 
fe ^1&1&, :llil^ia :i<tJiimtiabii& kli ' k±|l£ttbi 
— kilfeijfel blll^^afefelK— IktiJfe I killktlB SitSfeb 
-JJ& kia kU^lbJtk k^l , klll& la^^ig , :kk :kbi 
-lit2:iabfeJbmfe-:k2fe:l tsttfeia r^saii £ felfe 

( oil* ) ii^^ii Uit^i£Kt.h hhh 'lli k fefiiaife 

— ki^lllt k IbtiibJU&k bltsb 

1 kflbSlttJikl, lb]&liiii£ 
1^ fiE^Mh BtBB ^Jl^kliitxiS:t^^t^ti. I :Uilckl mi 

-lit iiisitsk HiXOtt^ia :ii&a,r-r>Ji: ,kijbtbiJu^ iMaij^ 
li£,:km km ^k £&kk k^lkli^ <le.&il%J^ia kJJ^ ^1& 
iil .iillil, I :UUa :i±lbb' '' •£ ikj^ k^lH L^UH idtt 
,,lk:tl^M l^k lUll&ki £ tiil^ r«4lk 1^ l£:„ i lb Ik 
-^jl&-:klkl-l^blfs ;BblJ61-kitibstiXts lH2£lJLlbitk 
-%ia ir«iu tatti<i-ibr«i£ ,j i&tt b% mjb bi ^u>. ^ 

i2li£aib b ik>bJ^£^l&„-k|ib&£^ 12:^11!. ltti& £b ,JI>:II 

^ai^m i& n^bm^ift 'Saij>ii& je^sii& i &i ssm 

-Jtt ^lssl£: 'S:Stai£ ii2lbilb || \ || feiillb blj#>rf£in 'iiibailjt, iiiihz I ife biiram b ii±yfe|"L aaj^aiibifi 
-m„-ihija k ' kiibtt ibii:bii2iiii^feb ly faii&h & 
^^^' ^t'l^m^ ^ t<lfe ' :Ulbbl k'illfe Ljri&k killkbl 

-b tusatiib J kiabjb maiife kib , £e bi> ' :*biis 
kiiikS^ii bii kHfebi-kin U r«^ ki , iufii , " I Itftitb 

-klbtlblbbl£tllfe :£ia kbsEkJ k-:lrlblil kiilklkk 
ki^ l^^Siiti klb kl fei kk' :iiui lb ikibl lk2biifc 

— SuabiMbMbs mill £ttibjtj ii!feballt IkiiA 

t kimibitelu Ib^ 

i£» ifesilib i£km lifejahJtiiabiife",," itibibiiitt 

-Ba :iill^iillitfcat-:Kltl tjfe i^ »iJ%Hi iiib Jti2fei 
ife %l .4ill| liil ISbllfeilSbllfe, 'ItfelfikSttbilbiBblfe 
la 'kiiibUK :aiiabifeifes-ikkikSbib£si:uiitt±ia 
:ttb;a a brikSbJ latja l itbsribc'fc IkkikSblil 
-Ifcibslh tilfe "kbau :ttbc TkabUfebia laab ' kia 
:bbm k2bi ikfiiit tk 'laMEnOjiiE :tuEiii ' Rk 
-Ibirik2bl-Sll£ kttbxfeje kUkJfe 'lb ,Jk^ia"ilbi -kii«feb biiijgfiia :>P!fe ':tifel]gl-kblba:lb2 It* -biribfeJi I kilfiiblis :kt^mblfcbbiill^i^la Ibbi 
btibiBbifersmb :ai£— :ai;ia ^a*ja k2bii£bja 
IM ,lkilSbl m ilija, I kiittblB k Ikiakbim^Jiia 
-c<lh S r«J& ' k^iiicblt: :kidkMlt:tUbia 1^ laa 
-b ' IkbS^bl— IkEtt tiaa^E^a :k3ibl ^arib ktl 
, kilS IlH^J £ Xiitbit , I lb lk%t%a :!JI&gia a 
:klbl larib-^ ?kli±{hilil iM I tfellttbJibI lialkB 
I -.kt^i kbtaik — littiiE kttjEia :b lk2bllfe ' :t* 
-1^ kbiaii£-:IiijiE :bttl£ia '.kSbl 1 :£Sli2bjriki 
-bl-:bblSl Ittlii fe a ':1B11S mifefeljfe :ki£^ k bii 

llo^^||illllil)l];llfeiliMJfe'lMllMl]£ llilli 

I :U^-kblblfclb3 >l£%a Jkl^>. 
(I :kU l±m bbl&lsksDt .Itilfea. tblfcikafe Iblbal^) 
(l oBlJfe ) I klblt l<^ll<feai^ fe lii 'kilbbilttkiab 
l^l<bblk£ :Slb IbdbK JkJiii l ki»li:bJb£ iw^i>^-.^g^ 
llkl>tbia — :likiia 4iJ jkilka, ytc'J^l lifeillkl^lfe 

-c^ib— ife^a^ kJ ,b ilfea:£. -kb^R EBtei Eiki 
-btiraibii kbte fc!^ EiSiiife bii biiiakiab ikk 

biHl£ — kjaia lb bii&festc bii±f bt;ia 'kblfel kl^ 
^jBa bljbl biiilfe :kk kil^felifeiliuia i!iiS&bi1& 
ralfe iM jb Iiti, 'kbl^fe l!tblbb-ljjiitl^l£il kia klb 

-1& kk 'klbtt ikihiniliiiifeiiuiia ^iik£bi1i r«ii 

I klb^b lb%l kllkili^lfia kSUUittiUufel^-uiiiijb 
-)& 1^ km£ ib ^£b^ kitbilk i S^OL^l&a <fi :kk 


IblMfal^i^kfal iikk £«kJ2 ':JBlls fab ^ilfchlkE ^Ifa 

— £fa&£^afatatibiil 
I fait 1^ , CiifaBifa^Ukf: , I itiuS 
II6\^^II k) ^l ^(: Ik ^^ '%l± il.^jl£ 

— i^ifait ifalii ^J»kk kili<k tiLk^lliB & nek 
I £Jl^fatx |i'itfaifal!fc^ iklkfajls mttk faf^'.E3 piifai 
-12fa :toE ttl , fa kfajft , tPirhjfaa fa^ttlc fal^j<tifail!fa 
1^ . 1^ , fifai^ afxu glaittJiiBsl:fafall:fa^^l ^^hu , 

I fclbtt ^lUi 1JJ» ^ItLlfaJJfe^fa IbfeUfeJ IkltfaHk Jil 
, mUElst , 'kJbit HtbJifeiitiiii i^^^ ftiis tei 
-imi-tetiJteIfasl^t»i!k2iiifa JK&fa IfalbJfeJtSitlBL 

-kfaifakifas m ^i^knuam^. , 'h\hii:i 

I fail £^ , :kititB , 
I kifa^]|)i&h%kjai£— :faihibfafifa^faii>l&i& ifaBafi£ 
tAii^ Btmni ^kifan %i&ifii&-lii*m^i ifo£ i^i , fit 

-I^J^ ,1 klfaix Jk£il>feJ IfafaMttfal^ itl , illlitfiia , 
:iefat^ ikHfaidi^Bifailk itilfa^i<kifa Jlki ^ r. tmb , 

iafait iiiki^faittiiik i^ , bifaii& , ^liti^ <^:ak^B 

Kk I ifa l^fai 'k^Jfalt J<fe2i^ iki^fa ifaikl^fa£>t:l& 

i hiMit h^hMkh h-tjP>M- i7>^te^i fesjhiift 
-kfaifaftirrs £ki , r^ifaij^, iki^ 

I Itfa^^ fabkifa^iks ^lSfalfa& 
-iii^ I Itkii i^ , k^vi^cai^ , I fab ifaij>i£fafa:kr 
-kb ':ikii i<kfai1t nitik&^yjipn i%uk j&Biiiifa^ 

'lHrtttfelkl^:& I klltikfait4> i^J&'kiititt ii^il^ ikl^fa 
tiittaifakfa-:fal^ falfe k.ki. 'kilEtfaki lut^b ik»i>» 
-li*iki£.i& k 'i ifa &iiliiitlSibi<^2ifaifakfa kitii>kJx 
-!%i i[!akiJ£. k itmi^ixfa iiLU , faJb iiti^ik fiifaifak 
lUk^i^iifa ,-lifak':fafafaf kfaifa^ll^ ixj ^ b%!t^^ 
-i^ , ^faiiitilt kj , i^btit , I kilk^llk« liittfatlk 
-bifa ^i> kU , ^iiitiii , ki^iik^ 'hiktt» Itlk^ 
-k&ii r«ifa klttli ifa ifa^l J^l .ittifafa fa - .^,'\fiU 
-l^tUit&faitt ifai:^ J!fak^ kkil^&ld k^alkB , tif»^fft. 
:kJii:t^— fafSJfafifc jfck ' ~kfal* JbK , :k&i2ta 
lufa^lk litUiiti^l^fa LfaU^ltil<fafaJ 1^ , 1>£1^J 

— kfalfaikiiu iU , liUuit , ijU^i I faii°%l „ I^fajfa „ I :fal^ 
& ^ KI ^ I «te fel fahfali 'CS^ii:klSts^lL^jl^faii^k , ilb£ttfa 
-^Uli>J[it , I :faj^ fablk&fajt! i^is^fal kifatt & kk^it 
-fitSiikiJ<fciidl& il^Jfal^k klb^-it^ ikl , fahil 
-!t , I :faik! ficfats i^i*fefai & iB 'j:fei!JikfaBlb^jfafii2t 
-lilt& kjfait uffaj iki^lL£. & ifa ikbi:kfaj ' hikl^faiis 
lkl:t^} kjfait fa^k I l»lkk^t^i>£ 'ikkat:kiJtlk-:Lki«fa 
-ls£i iklde I kifals faitl:faJfa« itiii ikficfajc l^JIkJy 
1 1 ^ ^ ^ 1 1 ^ ilii£it J^lliiJ^ ^iMklssliitMii&it^Iif 

— ^faifa^its tfaiilt; ^iii^ 'ibJitXLfi fai 

I fafa fai^ fairikfaiiiia ':fai^ 
ikJ££k^fas fil^iijl^ SkfetUj^^Blfc kkl , ^fabui , ta^ 
fair fit Ul^ '-.fai^ iutr?>..£l fepM'»f iK^u>gi>irii» ipwb 
iiiciietl^i:£ ;'1U& UlI . Jtlt>a£: I .faliflkblifaihJIhfal^ 
:kS2t fett'tiiiai^ ^^^^ ifaik&jfa£>B]& %i .liiii^, 

I :iitfelt>kjia -.hXik iUriXtk kiillfa k i«i& ':fai>: ikfaS 
l^i» iM^]y& ^^^ ifalii%li^ifal& ltfaifa3klfa^ it^ 

^bl!lt£l^, I ltfaJfe-^s]S:lfa ifaiidfal^i<fefai kilkfa^gPh^i 

. ifc b^il^^ai^fa M£ . I :itifa^ fciKmhit- fa ifaia 

-fal^i<&fai tt iiifafaflfc IfiifaJiiiili^fa fU .ithtit, ':lfifa^ 
^il^JUk b ikIlkfaUs l^lfafai ttJii fak ii^ , fiti^fajfa 

II ^^^ II kkMh k^^h^ 'Ukh >il!h<Ji 
— latfe k I i^ifett 

IhHk ilitlbl^Giittfa^— kfa ikBfa kbkl^J!^!^ , imk 

hi lit (i) itb^fafai.-2jafa^&ik kfa^B Safaii m^kfai 

k^fa k*ki!ittlBiit!liEfa £ iklil I :lkifa&lfas Jfaiit ik 
- te^i* £ faittfa'itJkikifek ikli'Sfaik fab llt:ki£ I kl 
-libi^fajitfaa i±faB ES1U& 'iii^i:kfaiitfai^ %:2tt ikiiii^ 

faitEtittfa , iiitfai^ii>2kiitllfcii>k ,-l mi& i% 'lilhtt 
ikblkfai ikfai iii^Ji<k^l^i^— ikl^lfa^ & ifa , tiitfal 
£ iiit^ifa£: fa m ifhilitij , I Kittll:12fafa^fa£ ':Iit:kii2 
-faLkJifk-.k^faJtt iSfaii itiik , Ibk 'kjfatt fait^falkc 
IIH^II Utl^ ^i %hhNrlN 'Ik^ittlluilfcik^ 
I iSitkl £ Jiit^l^£ It m Uiklli^'ll^i Ifel^lVMB 
— i^ifaix ifal^ Ikfeali ttlii faikfib k^ lU^ 

I klfatt Ikl^Ltfaifai!^^ i^iklb It kiUl^iOtlik 

^ _■ > , -J 

ifak ' iiifal ikbiljy ifafafajilfalse iki , llfaMJ , 'kl 
-fait Jkl<U^faiitJiI«kk ' ^J^J!l.£Ji!fcl^lb^ kUckb k i^J 
, lib , k ifak ifa lk^£& ikilifa ifa iuitti^it^ifa£ 
l|o^\ll Ihl!^ HtMhMi^ 'it hijhiLk iihlik 
I hmii«2^h it^ i* '>>ltiih^ Mlb. 

— :ifal^ kit kk 'fask±b ifail^ 
£iU^ ttin tutiitkiiiik kittku ijii^l 

I lii^i^ ijiiikfa<faifilLJIIi ki , %rfa K. , iliii iLk 'JifiAa, 

-fail k kii^fa ik<^ Mn** H4.>IH.lH « ^ ^ ^ ^1^ lii ^ \ rift )^ ^ JettltiU »'*> Jii»t*^ K>^Ci^ mikl£ ittl'fctf>ai»t 

II ^o ^ II i&si ^ ja^ k jk 1^ 'il^^b ^ % 
I ^ifawus>tiL> y. I^kmH >ltliii& 1^^^ 

— liiifia U^lkUt llc^iitt Utt i^ 
« k bijl^^ , I kl^^ £i»t^ifc Bikk ' :kltil^ :kikit 
Ikil^is l^ik . Utm atsE te , — k<lMt k^<fei 
' L>o ifat-t» Is tt»iifK<».r life^aiaB k litt-klbix ^& ik 
-bix^miil& I ki&ix ikfci>bj>tfrft kmb^&^Rkk 
' lakit^aitiikJ^^u i<k:uiuii^ st .a^^^. k£i^-k^ 

-fi^tx kim iktt^ :lkurSlki2JttlfetU l^m l^k 
i>.iBt>-» i ti>8t> ^m <»*.>) rir it^ kiti^kem £t &k-kik 
-it Ifb ^li■l^»h ^l^blH^>^» iik I :M^XkbUMlt^ll& i^ 
^ ^iKiifc , rMiOktiU^litbB ja , ltl£H , ' itiktc^b 
-Jft-^UUad :mM£i kflktt Ubl^ lk£K Iklilk 
.lBl^,-2Uk^ %1 'k^k|tUai& ' hkEbk i^-tblfellfc 
II 33^ II ik ^^^ l^lti&'UtlB !h£^ 1* ^fe 
I ^liakJ£^ £ IttkH li^l^ 'mi^ itlk^J&iJhU£ 

I kflfelft 12)tt2^Jb :ik^lkEii:^lttili& -.ttlii Mtib%l 
kh kt} , ^Ik tPiL iLh , ' ibb!k-2 <k ' £iJ^US m 

, £iift , :kk 1^2 $kfeMis:kJ£t&£ kbi , it:uBim , u» 
-k ' :k:ia :i5^ ^^k %1 , Itlii^ ,^m3fck ' k^bix 
lk&ll^tt^l& kSi^ti ^i^k^lKS kli^b k fe kl 
-lja<fe2i^ mk ' kifeit ikka>klttbB :kSlkl2 klJtt 
-bl^ k l!fet«U>lliUaB :k^lUi ifellislkSl fik:^Jttkli! 

-k libfkktt bjtiStbljai^feau kSb-Slnfeib ititiBt 

Iis\2^ii mi^ i£i£ ^b ^ 'umiiii,^ i&liki 

t totals illt£!fe il^ Is '^1^ £ Ht^k^ 

- dii&tckitiiUicS kl^2^L<^l& 

-i^ ^ i^ ' ^likil^lium kitat kbUlifc kil^ ^«k 
-lk}&hU-i tt% * :li.l^ lk£&^-ai^^|klfeli& | EsU 
-ifeiis l^lHt^ Ikd&K kjt^b £tkk ' lutM^bjHJ itfc i^ 
-iai:&kikj|d<k2t^ lAkaiatUitthjhfc 'ikt^i^iut^B 
;tefefelljshl«Utt| ^ b^kbiii tt^mtig :klckitt 

Il^«^ll mi^ ^ It k^IiMh^ 'MllMitU&h£^ 

J JO^ I 1^ ^U^-l^k :^^^lk^ -:«k^ Ii2libil» l^icll* klltlna-k^tt^b ^^ 
II ^3^ Ilim IJ^Pll^l^H>>^ 'i^ ^ 1#^ 

I ka^iki Ikak & knit^kkltx^k ' Ukiuaa 
U ms^jak ^ k£b-!lUb k ibk B kiiiAb it 

-m , & ^u&^iifciiaaa^ £tt , *:k(itm i^kifc Ji^ 
, k& Sk , ' kaibtejllii Llkkli^k k^ k£lbL:atk}-k^ 

' kfmk^-kfjirum iijhth bit ilt±S.h^ Ife ^ 
1183^11 li^ £ ^^ £ ^ift-.k^)i&%^ J|^ 

-^ It!^ a:k k^iik Jl^b>k£ & i^ <^%Ut i^ ^1^ ':» 
Ikljt — :k^lti-^ S&mkl!^ ' k£e^ m 4^ ^il*i:k 
-ailB ^ , k Ikii , ' .t^lMtf. iklSJBli, 'kbaB ^llttftb 

■k<fc %1 ikkiiBUs k^liai!>£:l&ttJkE £ 1^ t l^^l^^it| 
iiiliUi , I kfltrJUlii: i^iph iti^titlklt^ik}Bkimi^ 
ikk ii^ , 2ak Xiiil£miiultiU^l%l.'kC|i<Jfci :kk UtitA 
-ItUt i^Hk Ikfl& kii^ kmibskl^k IMkliaitBiCkL 

II ^o ^ II 1^ ll&Mjh lltllh^ *|i>K^l^ Mkk 

:k£ £ i^lt ' :feiki Iki^k iklkJ&JbE^Eklukik k2i 
I iii I "kkiiim :tii^ ^ii^$jh,'ii±}hsMitt ifiiiikJLE 
-mitmi^iki^ miAliic u. -ktiEickitife ' itE%j 

-Etfi kliife— 2 %ifc ^ I hklkitlbs iLfiiiiSli ':l»ij 
m^fe k^Ukkia Ifei^^ RiaLati l!febikJ£— 4i»tWi^ 
-Rlkk Ikilt^m&iH^ ' .t^^--^ kltifeiiklk k^l* 
, ^^]& ^ik ,-ail& ktaiibiki J* :k4^miis iklb^k 
-yi'ii:^ii)^«fc ' £& fek klk^iitli:-kmt IbaklLimB 

II ^^ II ^ ^J%%1^ 1^ '^^^ ^^ ^i^ 
I ^ (ji^wifejMfe M2 |iLk 'Milk ilirfHNItS'h 

-kikkiics 'k^itian :ki£ ^ i^ .>iktkik£b„ ikill 

I kl , fe5Wi2l&kl ^^1^ , 
I kflbti3b :kfS^ ^li^tt kl|k Jb Iblfestt ' bl H PI Hb 
ibk k^lb^ik l&l:tl li ir«k m , kJb Ik , iUSlt-iakllE 
IkiJ^lJCiakak ikikJ^UiE^^ E i^it I kilftkU: k^ 
-k & t(»k^lJ& ' kilttkfj tt 1 k%b£afckL kB LJitkmk 
k^ k^ii.k^lit)lkiU Itik J^ , k& jlk ,— j k^ikk^lktk 
-2k Ik it^si^kL :kiBk £ ik ' k;si2ik^ ^(^ :k£t^i& 

.fiiikl^&i& Mk:kr«i^jfc ,-^ )i:j^ i^k kksi^kk k ur 4»^ 


U^^ 'j :1&1M 1^ RkiaiHlB fe^ U)i'fci lh»j fa.j|V.<fc ^j j^|^ 

•!t •^ ^ . V • ^' ' 

II ^3^ II ^ii^ M^^h^sh ';it%ihb %i± 
I £ m^h liitM^Iii k^h 'Mil ^IhMiiih 

tU = ill i^eitjfel Itiife Ife^ 'iMhife^Jfe M % 
I lih h£Uii £Ji j^ -<ikkli mti£l£ ^ 

— Siife kit 
'kb2<t liimiJJfeSJl^ — l!fehl!fetk 'kbalfc^ :5lfe 

^b-jfetiia j'jfeiife Bjifimsufe , itikm ikBb itibiti 

-Ib^k 'Ibibii!^! :kll£B :klislb:°kl^b Iblk^^bBiCb 
-1 :lbik Ikb 1^ , iil^hl& , ' :kl<^l— :Mb klbl^ 
-ibkiB ^Ik ItiKl^ k i^l , 3Lkb^lL 2i<fe tt^k , k^ 
-M&Ulblki^b lUiii kt^ £!ltllitUi , b£lkCiim , 

ir«=ill \hi*bE £ihb tJi^ S-%liimsiiifei6 

— Sitikii 
I £lbl^lbkJu^t%i:& k 'kiJ^itm ^k^b 
bblbiiaki^ klbl:t iftliiUkibb Mb b^tt ibk kl^ 
-ii& ikt«±i lilttiuuk±lit«i^ttl k b £Ski> I klilkbiti 
Ib^k^klBb lb bJ^k iky^Hln tt kjbt^ k iH^t^ 
-ifeai<tm.tb£ ^ ikb I i^ib£ m:t usii^ biaiku 

ikb^b & kb 'kbiUi bJSJbtJt kl^k-tki kt3ttlkl& 
— ttjb^b k:j , ^li^i ilbk ,—i ithzi^:^ %} liikitt 
-m l^±Th Iktbi i^b i^^i , £t^^l ^ibk ii>i>fi , l , I^bl 
1^ , bib kibtb liblk bb 'kiblb^k^uiiii^lb k^r -lbbT--bJkb2b tbt&iaieiRib ibbi ':blb4lb blH 

bb±hbfe Ibb— kbx:b biiiiimiifcaii^— i<febi!bt-k 

lU , lifebtl<febE', :Elii kbalbi :ifeb bmiiklJti 

i m ,bllbb, It&lktelbiijyteKb^lJaib 'kbilRi :ib2lJ 

-li tii iij . saiiB , — I iib2^!b ^a kj^ kltttjiblfe 

4likrtaij:i kll^ kJl£ iHblbb bib k^iii^kitibl 

' :klbil& £ ikl^i 'kiktik Jfcid!Jtikb:5ii l^J<^ik^l^kJb 

. Sfeib ':klE ysiii kil<bl!felkbib tki >JjiiSJb , :kbt: 

,ib;ibl IkltlkilB lkii:i aa ikttili Sfeitt-:kila 

•.titi: iki^i ife Iklilt^ i±i , Mliti. , :kil^ lkii*bl£it 

iil , .att , -.yxia. li\b bbitlklfei :kkias kibi i 

-l&^b biB-:bk ' :<j&liji ikbkBiJgSfatijtifei :a2> 

^i^ ^m ib i^^ :kmjg£— ib lkt<a£: ' klb^ 

:i^li^ >^ imu ikbixliibl&JtU<tLBib iBi&-lbJ[ti& 

^ ll^6\^ll IMJ ^hk as ^ l^hi]-!feh£ .'Itli^S 
rii]|i%lh^ h JjiiJilfe £k ht *iiMl Ifell^i 

I ^l&ablbkbtg kbl^bblti^ b;^b Ibk *tb ^blft 
— Sb% * kl , Jib: liSklSi , liibaitist bifetU bibi 
-£ilbii bii ' biJiallBSlkk ^JbSfeli k El^Sb fiii* 
-h&b^bEtUIkkkLJib^k b bl& J9U[ , bbi£ b li^ 

-jfe , ' kii2& ibfetv) b-bibi«febBbJj&ii m , Ik^ltin 
-ibb£ , ' "bbblt^ Ibliketk |»l^iy ^bijkiblb lb 
b^i Biikilbia , bilbJbibte ,— SiJ& kbb2^ %J[ 
bll^ bib «feMS , :kl&, I:h^lk iktittl 1&211& £ lil 
bl tkbbjrii^mb bin bb i^l , blbta^^bl >!£:, 
||3S\ill bb: ItlilJ^ ^12 h 'Ibis MbMlih£ 
I M^ hhll ItilltlhitJfe 'hlltiafeltl ^2 

I kiJbO:^ kim&iHE^ !& 

-bib b b^kibbMb lkkii:tia£i— kibb iJ^kb I li 

i ^ --» ^ . 

-bJiiifeJSk ' llfeliibljiiiii— iMlilblb liJ . Sfik^ 
-ifeliiuJittlbJb , ' b±fe2J± kilbfiji kJJkJteiiib 
-Jab:tife£ , lliJfetili, 'i kijakl bb biS ^.^*J 
I :i:^^b£:ibb^- k^iabj Kk&L— £Skbib I :i£ttl 
-klblb Vl b 'bifeMt b^b kb:J& 'b^^^b JJkbtfc 
— -.^^B kbi^fe — J^i^b Ebibbi Eb i!Jt&bEibJ&% 

||6\S\^|| iS^fei^lMblMh '^lilfe£|li 
I i^u>& iKuB>i biiii2 h Ji£lu-h iij !k*h iteiB 

— M&b^ibblb b^bJkbb bt^'-b Ikl^i 

I bib^b:ib:!>bkliu:l^ 'j^b::£bJk bil^E^Jb 
-Earibia^b^tylb iiltebj fiiiiba bj^b IkJbfcxb 
-kjbrib EiJiJ^lb fitiislbJlL 'i Iklb *1 ki . ^i 
— bl b^li£ , .1 k^iSb&bjbik bji&i^bl Bbi| 
bb^b^bbibb B kb^bkib E^jiiLJ^ k i'J$£t5~bb^ 
Ibbitk ^lbiH:k£ E±b I kbi2bktUbb:iJ-feibblBiJ, 
-ii£b lkt& kibbltib^ibblkSbbb J^iifeb i Ityiik 
k£bb :k%i<t>b 'i ltfii:ti!b <^ I :bib£i i|eb^ib£k 
-lb±k ^bi k ib ikibbxbkln lb^^b£iib:ki^ Ekl i^ 


M^ -£S:Jh. ' :i^mb£ Mli^^il* lu^lil^ &dtlf;:t|l!^h C-t^J.ti£^ 
- .1. - . . *, J. - ^ 

CSbS ^1 , ni^i>lk filklhiib , I kl^Ubl b lliigrKttt^ 
a;lStelb''fc'll*IM> kil .,hi^b^ bll^'Bitk ll£:£j2il<„ 

-ta , 'itiiailitabltt l^iilfe-tjbafeltaiilib la^feBia -hEiKtli 'Jfe5t!!fe-.lillil2 ilS fcitSj IM, SlBfeb 

• . - — siiiiii 

■i^iBisl !^&^^.tt ,,UlUBJ£ltt^ Sk,. ^lu !jiit< IU> 

k±b-^J i<fe:tilJE!xUi J&J ,umtts£, katolbi l'»-fellil 
%1 , ilibmut , ' fe ibl^kBi iij , fek , ' tkbil!fe;l» 
Ifeii k^btt mi^ ihb':l!feXUfejB-:l>m^ :Iilil Ikbtilib 

Hiiit^ i'i>iH'tb» :kJ<!lj£^ m , i&ilS. ^lc^lk£JS :i£ll& 

-ti t't.^»«>ib — lu-iMia. iii ^tiiab, ' 4 iisiiii* fitiiiiUi^ 
-1^ uiiit :>a>t;Jttilla ki .Gt^rn, tt^fe l2:llU ik^l 

-It Jilbi<fc.il& Jii .£;lJfc ,-itr-iife I tiJfeJfelJ^li liUiSfe 
-k±lic£fb fiia^bt(i<iK>i& %1 , fefel>f-rk , !:& £S2 
-1^1 ' kb3k£l|l 1^11^ Etkl> k^£te ^a ^b ^ £ 

( oih ) llo^ll k^ bkjh hltlk«£ *>nHP>lh %% 
I b^ht!fe hiiti J^ iitlbls '^iitlk k^^lls''' 

-21e iSh'icl bbkik^ :lMb£ bji^^ lllk 1^^ i!fem£i^l 

■ i pei 'kil.k^ i)>ait tM!^i k^ih-Uslh litftj'^h ltli>8tt 

:ha<te :<feMU& ifeii iti^Jfe l^Kim IS ^J i^^^jS 1x1 , 
■i^JihSL k klllitkE fe:fe • yijMt \t^iyMhh%H :12tli 
littUki^ ibl^ i^^ti > ikkEiktiLtsi^,-2 !fe ' P-J^?t lajU 
-Bkti^ikiDk & iki^imi^ ki .fitibimi^. taibibifeik 

(oik) 11^211 ^mh^t^lli li:bHklilil%\£ %1§ li 
— itkiiiiB k i%aijai*iiikB E ifeti 

I lt!feilailltelfe k*mttfel-k4ll&ilfel :i:feSliibllli 

!)i>»i> ti>>'fc^-^ ittitt 'tells bii&ifeE^fiiitii "Rati 
I -iii>ife Rli iiiJ^ ^Uiblk k*jfe£t!i:-kilili fcliti Uk^ 


Jl^( l'^u£i>ih fe Jbut ji^ iitjtK ;^t)<£jt- J-) 

II aa 41 M^^ m»P B%*|tl>^i$l^ ii»%^ 
1 ^ikltl IftkIP laife hiMJ£ <JitiM£ ^IHh 

feUi£:-J IttiU ':^k*.it—:ii£ii. :il2nkblk£-:li^ii^im 

1 1]^ Wtttijt %ii£ '^^ ^^ %hB 

(out) IIK^II ^t^kh UtlSJb^fe 'lltlkfit&Hbiy 

I it (>ltlffhft1> kl^ la-M |fe 1^ 

I mug 

(ollt) H Aall .jf^^hlrNH %^lhl>*fe^Hh khOth^ 

I It %£k ^ i>l^>lk *i^hmfe 1^ 

[ Mk il ^Mlthepj> <%£h4l^ hJkli 

i\ ^ J II ^1^ ki^k Ikti-k^ k^j^MM^ 

4l^a|i Mi^ £lk%i mki ^iMMaii. £ >kk 

< •IDt ) — iftuUkkUkJbOt: ^£lkik 
-IMk ':mi^kL:^ lb U«£i;uj& ii.J^ Mi^J6&k 

' miitA itt^lLilk , 'kllUlik iUUkbiUd t;1tt>J Ilk -j'fcij.ji^iMt i^^-«^ ' ttifcth mai$ j^Mtau 

( ollt )— aiii 

I :l£tl&llJ£Sh J^llJ>i&^I£} lltfal lk£ 

-Bt ,^:&U& i>l& liiMb^^i; t k^l^lilil IfUil ^i^ Ik 
-U&m 1^1^22t km t^<l)Plft l^^l£:Uli—: klilMli 1& 

bj^k laccn ^ii£j2 fe , %>!te ' jiak^ftc ^1^. , 
I loan iMi^lh %£& ^*^ *lkkh fiJJ^ Bkld^ 

I %M& Mi^^^ls k£i^ 'kmh h±iiiti±^}^ 

{ out )—iiiih klft 
I kllkfjs:^ Sll^ kltl£c & k I kll^ 
-£iz ^IMlt 1^ ' :^lfi^^£ l^^lh&l& l^iBi m , fii 
-la , :<^l&lh l=>>RfelbHtek£ Ife^ttltr^feB-BJ^fe^ M 

-i<fe^ib litji^bkikitt ibu^^iuife 1^1 , £$ikc£ ma 
-;& , 'k^ij^ ib^iiiie^b , ki^iife BixiiL , bb Jta^m 

-felkjUakk I :t<t2i|k^l;t^kB-k±J^13blia2i^^£Ek£ 

i^bUt£ if^rrit^^i^kMi fe^ isaitkmts -.ktiii^ m j^ 
II ^CMI f^k Ihmsh \hm '£Mu£ lh>IK 

I P I)J* ^^ <fryi» £ib21-^ l«^felD^fo^K 

a I ft M» '►>»'»>'> ^Ir&mjIitB Kk 'klliklJ!^ 

-lbs >ifc»»t»V.»»j|«fc ^»i»iit miMii b^ ib^ttUsiil 

I kmibsk^llk bJg ic<*>tk -iKt^ k£l2 'kM^^bii ttl& 
-Iu& klli utl , mi£l^ , Rkk '^lli B ':k£ S^U ^n 
^tii^ k ,gu:k ii^LB k£b-kQ ^\ & '%i>^^ JbltsS: 

-iiLU akk I kmikiBh bifeStttii^tti t^U& :mb». 
-:kj<k iimi&b| ik':i£LiSk 'kte^^i :>HtH> bii jEiiiijs ctku 

'kll<iU&l»l!^i£ailk*k 1^ , Sk , 'kiptll^lRb bliittkltt 
IkiB :l]S»El2j i£ i:kkk_^ 1^ , l^k , 'kjbtt ^LtJfeEillCK 
-kk '^3l£^ ii^m kk*£:!L & kk 'k£lb£iL :k^lt± 

-:kit tikikusm^m ikk ki&(,kis k mtiiB k tutt ^ 

, fi)Li^t^ll& , 'k^i^IbB lh±±L :lkUkjSllbil^kEilB 

k ki , 4&2ib , 'kij&&k b^iKi:^ n'b lb klSifc ka 
, bki2^ , ' l^l&^k bit lb fe^ l^mkJtSi ^1 , Ultt 
-£ , 'kilUJl ib><&ltlk£tl^kJlsJLllt bh ^Ukl^lb :kk 
k^btt Kl^ ^il bm 'kiiisii Ife^sfe lb l^lbbli kl 
, JtkB , 'k^JKH lbi!& & Jbkjb^tll|.klbblk — bttEk 

II tea II i^Hitk iitttt |fe '%% irt>h'tii^^h U»»4 ) ***«! —Hit ^bi^i^^ 'iisiisja. 

-^h ^^k kjb:kB jit tbibuu 4itm \^si^ ( kiJi^& 

'i^bot. th i^af^ 'i^ibit ijft ub&m '^xiiLiat: ibfiu 
-iUbix ^lu^ i&iit iu<^m i^:kiiiiii^ ki^^^ 
-11 acN^ II IhlMi^Jh ^liSi& 'Mhl^ hi}hl^ 

I :|tlt^|b£^ Ut<fchJEi— ki^k J^ll^£l& bllVk 

iiabKik lEt'<^iuii^ feM^Mhi^ ^tci&iifc i>k &^£ 

-nbhf '-.Utiii tfcllSfaMlBk^— :Htfablb!£!fch^bHt 
i)^6\ ^ 1 1 |j%^i& %^ f^mUs'l^^Utlk ^d£i^ 

II ^^ II Ikl^kMh^im 'J^l^ l&lhkjtt 

-^llb:kS'UkLEblifc 
l^r% :jg:k 1 %l£h ti^Ji>Uk2lk -.iikhk ^It^Utl^b 

"ii i6\^ II 1^ fkjlM fiiliH 'ifeii m^&ife 

H «<\^ II It^^Nhl^ah iltlli <iitIi%^Mi£ Ikbk 
II ^^^ II £ 1^ :^ i^bM 'Mk H^>Jlhlft 

-f£ ^ JettiUt— k&Ut , ^itJk £! ^HeG^ , I ii^ 

JUi ki , iUJUb .fe ^t^t!^ , I kfffe:£ ^KhlU ^K'» 

I *iiU^ ^fe«>j^jattujir^K^ ^1^ ^J^ etytk 'klUjfe 1 <i^i£iii£Ut.i^^ k B^UJJt^uiilbV^ ' ^181^ feth i& ^ ^mt.t 
l|2^^l« £ lli^ h i|^lhlg^ 'itUhkikJ^ 

— :l^l^ ^^ll&it 

k mik ki , 1^% , ii2ba;iiitii^ 11^ . lajftjftjiifi, 
ku^ fib afi:fe '^taisbilik tki^uiti*it—ttiii^k}iitm 

Ekkk ' :^£ k^u |bkll<»l}i kkkU k^k^ltttlkk 
t l&bl^ £ Ijfckii&t^ , )&k ' kl&^ uiitt ^Kc^ ^n 
-i^a^ . Mrtjt^tfe ,— k£b ' k^b tt^ iJ^&isiEjAt ' 

^t^^Vll %% 1^%^ 1^ ^'i<k^ ^Hh^>^^^lft 
1 ijeb|i £ ^kmm fe>i^i^ikt£ lig&E^ft 

-— :tt4|! ^ 12^^ IktiJ^inkli ^IktUbi fe 1^ 
-ik kl ^itf^Ck £ , * A^liilUkl^ ftkk tlktt iklAk 

-iktEoTi^ la^ ikk ' ikti at^-.fco u'fc l^jibilt& 
-laift '%i|^^ i3Uk ^1 ^ikk^ k^ii— life»JM 

-i^ii:<h kLi ,kii>k . I kin km iitmikriM^iK 

li^lJ^EbJ bjrl^ ':kk fclielt^f^^ kil ^Ifeiklki^ 
-lkl& :Kie » :kk ' kll kk a kll£ k — SliKir^: 
-iikzCk 'kj&^ :tklit2lk hirm 'kUiiiktitlkilii^i^. 
-lt£ iki<g mkk— ^i£imi& >th.|i»thuw{>i<t :Ei^^ 
-li:^ i kiiiikk^^^tt :k£ k%lik Jh(> ->Nt.iifca^ 

' km^^Bahtk^.^feiifeat ::&bm 1^ ^i^^iakk ' i Bxm . 

-UL 1^ £ k ' kMJ^ 1^ kli^b l^ik^Ei!^ :b— :&iJ&l^ 
:aa til5rm '2 tttlfeJTDl— >ai tikibik l^^Ullialkk 
'^UHJsti :kUkite£^ll^lbMlt^l£thx)i^2ktdb!fel% 
\^ iU jOiiliatxjJSi felBilkl, "kbilt fetal luttj 

-tia id^ iftkiiik % . mifitfe^ , ^k^ttsTk kj£i& 
Ik kjtfi^kS 'It^i^kit^k t^fe».>.(t i^ , k% ., ' tor^ K 
kJtf ka&xt^ 1^ , feaJtl , :kl)^ j kflkm <i&Altlkai 
k ' &2 k«lki£ k ^b:kl^ tm j& k '-r^klkfttk i(|^ 
hhil :J^ttl k^^l!i<ia^ Jiaik iU , :fc2Uk , 4kk 
kitiu kkk lob b^a^iktSk Itifckiia^ — «te>iiJt , t^ 

ll^^^ll litttsfe: %^!feMtM/litdtatll£ Im^Q^ 

^-^lfr^P>l i kiH)£b£ M^ ikk ksl&^ kttlft 

I ttaiti*tt& :fck£ik% ii&^iit:kkiit2ik •.iki£ii& itnittti 
-l^k^j^iui k k^ I kll kk^klkkS '^bib ifeijiA 
-h 4k l^jb '^^IJA ^bfeb ^ kiJl& k i^ idSitktt 
C(j& ' A^m !kk!ifef&k a^ >>*»j t > ii^tkii t^Uaki t* -Ifel^ iDi^B \^ 2:112 llfck £ilCebm-kil<JBj'^Jb2 b^ 
Aaklk- |K% ^&k kltllt Ikk'kfl^lX ULJ^SfetJIfeife 
1^ ^ttfitkiy !|frM>rNfe'>'^>'B;t' &^U lklt±lk tci& 

llkiili ^^ itli^t: lilfe-fe 'lltliyi llii^i^ SlL 
4- iikik h^^ kit. k^i& '^|illl H^^hM 

I £filk j^&tti<3iit Uca^mici^ iasifet?>.i& ^^ 'ki3^ 

lOlXiait IttclB llilc£l>l^lltl/<llt m^lt £i ^ll & '!£! 

-ktt^^i^ ci>%£t^a^i^j|^kii&a ati^i2:ki:j it^i:^ 
it|!u-jjuiiLl ':i:i±i^ ^m i±£«mE I k±i<sii fi^m 

:ll£tkltlt^lt Ikk^klt IfeUllilbs— 'kll^ib klblAl^k 
— kl£Eim k ni^lk!^— :^itf!^E— kl2&£: ' SiilcB 
Jbk .k^tl^ k Ijklti ^tt £lk ktt— 11I& I :Jtil^lk^i!t 
l^llti<b— klklt ibi^lMlt £&kl^ 'kJhlt 1:1^1^ 
-Sl&UU^ :ltX!fckili!Mlt>kn :ll^^% :lhlclk£iat«is 

—ilA. k& 
'^ L.^lfe<>.ttlfcfa tlltc&Kltcl£ill& ^ii>;U<& :k£ <^ 

I l^Mti&kltiklkl Kk kl , ti^k , klblt t^ihb agB 

-&>^llt lltuklb bJUib^E^ Jtk^kl2 kjfeattlfcfe ^E^ 
^blk:Jl& -' kfj&stlill£% bljel2^iii:^m^'.ik:li— Kilt 
dlUittJtl& 'mittllik & B 'ki^te IblliM^ ^blb^ 

irt Ull ^^ ^^ 1^^^ £^ Jb'^i£fe». IE J^lhJi£ 

I ^j^ bK'sii i£ l^lttiihl *Jjltiik:& h^l 

I klJk±&&Jsttimk 
-tfil^bte Utiklh lbllilk]Bl Jfel»BiuS»i{'.m Ihk ':kru 
-liitlttt^.ttl!:fe!k: :ll^b:kkltu.2ttl&l* E^ieik. 'k^l&^i kr;^ 
•lklli^ll<£jtd^lkUil&fiii&, ' hihiij klilk J^l ,ir£±J k, 'bttsSi lU^lhhhti iktt ':ltm^ Ik^l Ibbis kl , b£b , 
kEb— kijiklt U^^'tt^tllihiB ' :lfejy«|^ia>i!E 
, J2&:tl^ll& K.k . .ii[tbl&U&. liittMCct kJiilblktbJ&k 
j:lijfeait Uk^ ltt!^-i -m&U <i'k ; :kflt^£ti£ i^ kS 

-b kiJ^^ ifiitiiick&j t^ifeUfcltiti^aicmiui^lttii^kit 
tlo^Vll Ififejmil^te l£fel ^'hib Mfiik U^iS 

, .; — idlt^lkUltk 2^ :bUE& 

-ll^B klbiLl^lJ&l^Eila&il^ :^ :k ib;ta 

. I. £11 kb:kttt 
Mlb IkllilJ^ltt ltib& kl , Blbsli , Llbmife&l ^ 

•ibmsiiic3i^kic bci^i3L&j ihh^^h iiirkraitj& ^ 
-fejiiSl . Ittkbia— Ifeittbbj fciii ibxEk: ^ limiiife , 
ItlkJjilkBi fklbilblK— ^Ib* 'Jtllii IfcR bik^lic %l 
, ilt^fe^t&l^lJttl^ . I •.tf.iik kEslkl IklJEilbE ibk m 
, lltl^J^S J& mk , kl^bl Ibiklbtiilbl^ bll& £ Ikllfl 
iblblj^ m , kl ;l! bli&k^k , 'b^ kbAl^ E^bkllkfk 
' klUlt bltlbi^Jb IblbikJil Kl^kb 'Ib^lbl^b^lk 
-IblkSi ^llk JQsiil IblblkSi ' k^Ibt*^ f^tkl ib^b^ 
-hi ^±1& ' uur >H ru> t^ ib ->ife> i ttt ufe j^k Ef!bl :t«b^l> 
-klbls^ ^Ilk-mike k^lfe ftllillbib^— JblltMs. 

f Jltttl bfei^Ik Mlit£lh 'ikM^lfebllllte 

— k^ibtt^bikib \hHi ^ ^ 

. I kilbn<b "h 

libltfe^ Ik&m Ibbl^ iklkl^lbl ' Jba 1^1 kl^lB l^U, 

"t>ih»p 'ki:k]2ii:k ikttii£bibfebicfet?i ~kbit lit , sik^ 

££L2 lit . — I iit:tl^ <^l I k^lbleife ^fbftl^^ tbxEll^ 
-tJ^ J!^ k kj Jkk^iiB: b k. I :i;liuBl&% blblJ^tkilit 
r<!b :^li&kll<bUlb4b| lk^bl£il^ll& libljtBkit ihHk 

I lliiltfe=% blSat Ik^^life 'JilJtli^B ih^\i 
I klMUlt laibt^ki Jskk 
'klfel* J^bJslbiJililtt Ikfe^Ullir-.atibJ Ibi^kb ' ^ % 
-il<fe %> 'kliiliii iblbh^eilt Itt'kiJlbK rbib^ttJbSt 
-Jbbli k:l , klbltli , ' tbtt likkblft tt>felli:!fe 'kil 
-fe2:ltiiiibltt kbi:Jltaife2:blbblJiBkIi JSfefebEibfefe 
SJ k kl , lulbtbdl^-^ .1 :kkll£:k|:SJ.M^ ik&^Ul^l^k 
-£ Rbk kih\tiS::tJh k b%^b±^fcjl^«b Kkk :ltlb^ 
-UlM-killi»tt ftlfc 'ibJik&ARkk kjjfeiUJk kia lAsli 
^1^ ikkltlfi: Rkk ':ltlbkltjul» kLb ktliiiJ* k^lt 
'jij^>i'fe <fei *;i.iii bliilt fell kb '^Jl blhxa Ife k llilb»i» 
-k::lib bk l^kil^ ■Ihii UtlUitLtii k:l , %'ju k £lb , 
' kilHila Ib-kfi JfekJfeil^fili :kk lb feb HB r«li ksl I :iSdt£UJbiiiKKiife ita^ -^£ kuii t.'h hi^ .^y. b^ tiiiiii<fe]^h^its^% H^i^ 

lib K^ II m^ ih ^mihihhki <mBt&sJi4bmj£ 
t mi^ i£ M Si^ %i ill k gjj>itM2ii i&im ^i£ 

— Sllfe liiiiljifb:! Jfei 
-kl MbimBk ni^fib^Oc IBrikt^ •mik}X. k<]| H hitti 

lift h ^ |iJiissii^!&^hi£ktiim'|ii^ i&h £.iitm ^ 

—Sing i:^t2^i£ij^i Hh ■.an y±\^^i±iii, iiiiiuhiti 
%i .£m^j&, Mt(iiibic±hiuiii^%-kmi& lik kim k 

%U^ l£jibat«J& I Hiltitf. lbH%li^<fe :l:^ll^:>£Ui^<& 
:^t^lB :kt2 'kiti^l^rkir^E k . :BI& kb^:fe k , J^k 

'£;&kj ^i^h kftikii m:^aitt— i^t«i& i -.mh yt-i^ 

ii fek ' tlfeilk 'klfe:^kJLbi^KhS Bt tKlbikfemti 
Iiaft^ll J£lll&!^S(itlk.% |^1& 'mi^ Ih:^^ t h^k 

I kli liib&tiiUIkk^Ii^iik fskk 
'Ml ikU Mfltl^LE^t:^!^ :l^t-iie blSli±i& , ^1 l&t& , 
— I y±}^^ R^ I :t«iaikife^h!>!fetlt* ,kJfeJ2imiB, 
^k :^£ilB :k±B ai^Sck^ 'i rebiillltlkl^i!^ Ikb!:^} ^1 
,^iiiil^)i]& ib<^, ir«b-klb:^l&l2j i^ . tiil^lJ&J^, M^kS 
il^Xtc^ I kli kiLmcti^&^i&Jii:!^ klbtx Ik£il£Bl]ll 

-iuiB auik} ^iiuSitiUi ii±k, 2 kit±itetiSl kitcibi 
,it£:ik%. k£b ,IliiJfajtcia,-kJb:U£±Mlttilkr«i&':illlia 
-jtj<fe klU^^tilk kUttklB £t ^k — ,k. iiit:siilt ^kUtt 
11^ K ^ 1 1 M %lti£ Mh2 iiltm '2 ^ll%i^l^J^% 

— ,,liill!fe±lbliik„ il£i;fel 
'IkH^lfe 'i -.yiklx kilb^lb^ ^iiidi:^ kjb:&l-kjb:^l£^l 

^ill£i£tiitt:l:^t;>l&'±£: ik^^u kJBfe kb ' IiH&^I/cK: kil^^lki2)H hMh. Sj lb I kkjtl^j^ kb!J&l Ikblb 
-ijh bik iik '"feiZijiblk Ikbit klfeSbblfcabS^lbtt 
^^B klbl— kE bl) iklbali I'hit , Ittfe^ ,— Sia 
-bklbstlba— bbbitSia %! , iiiSiilb Bik fii 
-l»IbM , Jjii^i I kb:^J Ikbl^t&lDskbklbkl 
r«l£it:k<MclJiB :^lkmt ikbi^ribbbjbltt I lik^Bj 
-EsMijcl&£^ ib Ibll Ib^ i^£nbbbjl^i!b I m£l^4&^ 
li^ kb%l bb^l^bbib kl^i^-kbllA^lJkH:m , ikbm 
-Mliitm , ^bLblbM^ k^^lttb kb^rSibb-lbiilft 
kl ^hiSi'±iSi, yhi3&i-UtLllk^ttik^\k t^lk^sibkiamtii 
-J^ Iklli>U£: rcl2fe:hll^B iklfitli bi*iJi^tib£]S-:kbs^ 
(olb) II26MI mt^nili^lil ktlit '|lilfe£ %l«fe 

— :kb2^ bk 'Rkbltt 
ikl^i!b :kb& :kb2!^-Jlb°k:b IkLl&Suiklbtlblti bk 
'lJl&bklblklb2 bbblbbBb^ ,iitbfe&l£Ut£:Jb, JkEl& 

I tkjBb ibae=!fe iiiiitt£i:k LiatjL£ ' "kja 

-ilLlk 'fctlilk kiilbSSlkkllib blttiblb lbbS!biJh 
-Hhk £: bi I libsiii bJikib^bs bjlill&bililij^b^ 
felklb^lbJSk 'JklbiLlbskJbb I :ttblfe% kjbtt bii 
BH bikl E lii;t;iif£ 'kjblt J^^li^ife^-kl^tuElHk 
'kjbit i±itt fe fiiL t4i!fe± 'kjbtt lillbiBJlLL it \:S 
-!fe ba.ttlb-li«— Bl^% '^i"^^ '>^^ l^ltbkfi I :lbia 
-b klbtt kbkbJfe , i^^ , liisbMiS , feiS . I Ibik 
■ItJb bbB JbJfel kiJkbtt lUUliBlbliiilUb2il IkBb 
ftitJklblfe— kifitillfe ' ElkiiBilb— Eiiiife li*Jlb^l 
-l^JbJfe-iiklt!^ 'kjbiib ib!fel kjlkbtt iSl^as ;kk kJJi 
-<fe klBb Mb li:i:tiM2<£.-£i^M2<£-kb2;BiS kk Ibibl 

■bijifem^ilbjfe baibblaBttiibl.abjbj&5ibitib tk 
(olh)ll6\6\ll l|bt l^hJfe li hllllh'lilit ^llh fe% 

I liJ^ithi h \£«fe h ibl 'lilfe ife ittjlk^^fi 
(oli^t)be^iiil^ fitli 1£ Itiifeai'lltlillh iM12^i£ 

I gjitj^b: 111 i^ BtE Iiki2 'ili^ llit^bl 
— imbklb^lba 
klbsk:<b k ^ l^,2ij^ lbs^<b hit^ '^^^ E^kJBb 
'klb^JilZL^JbIlb:>b£:*^blb &k 'kb^l,:^ k>^lt^ b% 
k.^1^ bk 'klbklb^lbs illbb^te ir«;k!MlEM Ikli 

I ^bl^!bB> 

-£ kimui-iiJ^fbli !biiiirir<b , iiitS:feiib . kbx* bi 
-iklbali b±k -tittbl ixbjbh 'kji ^ kblbttmil bt 
-ibic 'kjbilfebj lil ^nu^lbbl. kllkU£ k kUbtlblb 
IBlfelfe 1 kJkib kllkii bl^afeiii£ ir«b-kbJ^ Ikbm 
Sniklbili lkli:l!bl^U=.litii-lklbtlblb ^llubliiitau 
-Ui£:lb, —I llbstt^fe %i lb3,sl^ klttb £t Ik 'klSie lit 
-li-ki;£liMlJfe kjl^isitbilk ^llimaiiaS, kbSbSi 
-b biik J^bfe , llfeli»l£k , blitik 'Mimii bxbkiib it^^l tlLliiilJt-iliJJfe ix^ K% aittit ,t^ia, JM ,ii£tja . ihiiitB bait— itfeii 
it.4i iiisn ijatiiaiiii , mii asm , liiti^ Mi:£ii 

.iSljjfiiJteliliiiSlLaB, :bii ' IS: iiiStiyihiti 'htt bSlJ^Wi 

W ohl II iSks k JlhJiiJ^l-irrilJbMt^^Ei 
I i^i tk M h %5iiidjith '^\^ ti»hkuh\ h. 

fc^ibij 1 bfebEiJs bui6:£ l^Jiii" 'MiJttfeii „ SBiiit 

-fiiUs Aklb ' tlJiih-Kiih 'kjliifclilil— fehJife hfeii 
II ^fti ll^lbiihl^J^lL 'ikllh Wl^'i 

— Itfeii 

lltl2iyii£:liblb£ k£bh lbbL^i&<fe£l£l^ i>i!t%tt 

-iiilllili lbi» titit:tx I kJatl li fc£ltH4£ilfe bb £ii 

-kl 'kmt 2a k]^lbik:ikteJtiMi ii :kt^J :i^ihi^> 

ibJI^bbJkJgl ib £^ Ibil^^lkll ' ikiiih kt^jti^sti 

-t<B klUcU abi& )^U& :ti:lb:?^H\tclS^iitti Itril^^blbSl 

-k£ BIL&it: y.ii& <jtli :k£i& ^IB m — kibtt !£ii;>:ci 

~i . ^ ^ . 

' kilJikH* iiiiiiiiti ^J Bi^b^i), 'kilbkJtt'^B 
-<^:^^k kbkmt^Jb i'^h.B: k^j%m :ib:ti ^^%\ili^ 
-^h.— i lit«:k 'kiliikJJi±<fetiU»^liji£ bl .Ilitt, Usi 
-2irk feii I "hkJfedik ISkk ' kltit tmmi.i:i:^kll^t 
libl >ikJfc, :<tal^ lii bi»m, :kk kfcftl^ ijt Kt,!b 
itL fcUkmkiJb tt JUi 'kiiiiiJbaaitiaife— a^Jfi: 

II aA^ II hi^lt^ii Ikk 'kEblt^%b 
I iilliiiikia JiiilJfe hk ^-hkbiikilh hilfe ^% )^tt ^ih-\ii , kiB: & , ^hi.& ih ktMlfiitk^jlts 
.klirate SttlfitttSSJJa . liktcjia— :Jib Jtcfc [ :i:m)2t. ] 

-k:klti %1 , b^llk^Jb , klixld Jfehl li^B Jllb^tt 

llfiNft^ll lti£lh hiis: ]£ ^k£j^ 'SltiniklltJhs 

— ktStafelfe/kaJSltait JkEi& 

I k£jh£ k211^tU £eitiE> 
-B^&lk ^h 'tJ&tiil^ k kij22£ <fei^ <4lk^ El^£ B^ti 
—^^1^ I hiiiii lutx yh £.& kii^ )Ri^ \ij^ iui> 

, ifc%i fiimjii , ^k k — kjifefiEia laiikii — ikt«i& 

I iJ^hh ^i ^\ntIhlJ£ 'te^ iiil^tili Jit hllfe 

I kjk k ^ m , 

-kJHuiJkfeiiiaJMJi idi lb m Jil , Sitt^ ii lit , 
' k^iJkti li»>k^— kii:^ ^ik^ m , ]^ km , Kki> 
':jt^ :£i2l^ lilSlli icijfc ^ IJfelk- l&li Ifiiilia , — kil 
-ik kili kiUHikl ilSltfe ktilEb , AilBJ^ , , y^ 
-ik £ UilkiiilJJs fiimife , I ki,i£ttJfettl k kii '^1> 
-briihlfe 'k^iiSi ^irxtt libia 'ktSiiSl kbibEi 
-u ;ititttel l*i» bsttfeiuitittifej— Ikilfe mfej fe% 
1 1 fi ft ^ 1 1 mtji k Ih ^^ tJfe Mlfeit I|J^ lliiiilfe 
I %lb^ lit hili£%llk %ljil^ ' Ihi^ 1^ %% 

— Slk^kb 'kiilbl£h(bl 
iJ^M ^fe^kibiaklts k:^^la k Iki^ 

I kJlkiftr-jK itii& <^£l:iB ':t«tHltUt<^l)b|:tfc 
, bl^l^Bl^lb , lhi± mH: LiltBih%l ^JtcMt^-lk 
-tii& 'k^lTisklis kil^tM Ihi'A }^2lMn l^l<felbklb , b 
•lJS:i&mklb , , l£.ma iUg:t&BUllb , Kkb I k:!lk:£ 
^lb;t,lk^ l^l<^ ^llilbklLkl^^±^i:&J ^k^lMki^ Its^ 
-j^h. ^iHt IkBk tt ltrltA^\k ' kflbbk^aklBk lkl> 
'k::JO:klB SlSblESkb Ik^ltlMt li^2l£k UUUS&l^ 
-k— lki!fe IfetU ^ SiLktlt klili £i:fe ^^^Ki ,— a 
-112 i^li^lk^k£ <^ k CSkL ' k±lklt IHIB %% ^ittj 
-ikmfelk kiJlL^ Ikik^lfe JbilbtjlfclUbilbtli 
llftft^ll mhh ^iSjfeMillh 'llfel!k£li %illiiM 

I ^^>bte mij£ £l!t £t^ 'lMil!kh& Jbi^kl 

— £lli:^lk±J££: kikE t«:^ 

I :tUklklili ic& ^ , SlkliitJiL . I hhz 
-kill b:>:^kj ikk ':lclLtHti 1:^1 J: tktii& '-.ttlUtiHl Ib^l 
Ik^!^ tclh 'hHii^'h y^ , tclkJab , 'btltt k Ib^lU 

-l£.&i:blk^— b^m k J^blk^ Jtek :ll^llc£ lsl2 ' k±lU 
k )iXt Klkk^ 'klltc £tBIk k^&t :M^U J&k k^l&^iU iti^ 


ItS.^ I mi ^t%]k k \h Eb ^t,%ik iii^ti bb ' i^iJbL:^ 
-lil iMv) Bl ,t->4:t»J.'P*Jl?te JP;fbbSbl bifeali blfei 
-iiJJgM Jil , Ii;J2 , 'Vli)> bJbJitbUflb lfcli;ll^Jt kb 
'i>^lt<b:&bl ^JJJIiJtditkJb m ,b^£, 'b^JJ£JE lk:!bb:&kl 
iiih.Sitt!lAti:tl£ti£: %! , :t^)£i^£ , ' Hiik^tlt lk±b 

-bstbj Jbiii^bEib ibbbiSfe am— fcitsib %i , ^■^, 

n^a^ii i>MiMj£ h \hikihh 'jj^htm 1111% 

— Ib&b^lbJ^b tM^t*bU Ib^ iji^^ 

iUIt^mbtUbJl& kl , umSijb , bJt> ' :Ibl^ bh £ 
Sf^mb&ti li'tUbJ,JI&-lbr<l& I b^<£ljltt^ibbl& bj^klb 
aj ttlliiSJb ,— l lkbr«<b IblfiiimbSLb b% (^tt%m 
. £ |ii> , '^<&':ibi^ bb k bMbb^b lkt-abis-ii!i> 
' y.iti%ti Ikl^lMrib^mib bb l^l*£ Jj£:b l IbOtitib^b 
— ibiskb— ililalbi— ^ ttb!^ ' liiii'tl 'hl}ilikl& bb 
-Ikb l^!£jJlbi:lbbi&-libi^iab m^ibbJ&--:lil^iab 
;faljbJ&lt^l>K»-'£ — :lim£i& , iikSjbJ biib £ UtJttild 
-^< — aibJmbaJ^LJte <bl l^iaEbtt ibkll^lb bb kb 

— k±lbtt k I^iQtbb :lJk £ ikb 
-:klb I :«bb& :fcltaib¥f?lbfe^b-b^i> K>?ll^y-lb 111b 

ibii , i&u^ bit ircriUBrSiim , ir«j^ 'btb^ik Hi^fe 

fatv^'fchih. ::^it^ 1^ lbbl<b&l& %1 ,iilb^&J&, 'bi<bbl^ 
jablt Ibkllbbiia l!bBilbh:E— lkblb:Ub :kb 'tib>tt 
is lari^b^ bl& I :^li! I blbit lb<£ iiibxl! b±bUE^ll& 
i^& la Ibl^lbll^t IblHUbj lb EklUbKl^l^ El^£ 
-Ibbltii £Skk ad , bifrai:tbj l£ , 'bllk£a:ab bllk 
^t^B ' bib^i& bl^^ b bjm^lbblb^ kllk bibilk 
-r«i:b I^A , ki^ k Mlli^l ; — ibr«J& '^lbC«<b k %1 , 1 
-IB k , klll^lkbll%^ Ibii^lli:^ :iiaiibab ll Ittbl 
olijtl^6\ lUll£t J^k lb^Wt;^^nbj'ii>KM>f?>teti»bll>>lh 

— ^i^^lbtt Ihl^ Jkb kb IblUibB k binhtbl: 

I :kiit I 'kbbb k kbimibi^ 'J>^^^ 

-^B :Ufeillbafe— :lk*bj IklJibAfe IRk 'kSiiSl ifetU 

:^1^1 i&l:t JjKiSIb ir«l^ 'kltcib k^bE:ib l&t^ :liiltt:kb^ 

(oik) lUsMI m%h 1; bllM; ll±k'llb%lh lltM 

I £M ikl k ^Ifeljllh kh*|h lit ife ikpi 

— I ^Uti<fe ' )ib^)i^ k blbkbllb 

1 ilfe I bllkll£ Jsi^^lkfek klbi J^ftb D:Sl<fe :kiab 

%1 ,£ ^1£, I kjlkj£ k pbJbl^SttU^hlt?ibl^ 1^^ 

' kto:ikl ^l&Bl<bMl<b btlklfeiMdblJ^^biJb bik 

-JU^ Ikbltt 'kbal^Ettiiill^ikl lb lbl> IbM Ikl^lib 'kbai6£jhjfekfeJi^«fefelb iPbfit'febal&Eli tJltebS 
-Ibfeibbsi bli I jeiRkbitt IbteJjfe tkbife :kbsi~li 
-baJASbfcblgRikJi: iQ: bJSJblfeli Jil , IbiiBibSbsi 
-£Jfe , Jbb I :blbibl^l!fc Jkblbb — libs'^b bb \y)& 
'kb±b bk b|blt ISfi llbki»JD: %^J Ibsifellia* 
:kb 'kUkJK. k mkbJttiiiblttblb)J& tbli: lb Iki&b 
bt^i blfcab Ik^JmiitStia— btel!b Ikbl li] .lltlS 
-b fiH&Jb ,— kJjKE tskk '•( bbattluilfe l3&<b — :ai 
li>iklb2& Ibli 'bllbllS: k Efejlib 1^>B^ — bisib£ 
Jb.k 'kllkll£ k Jb'i'Albb bl , B:lb , kjlbm b b^!b 
-Bia kl , Bllt , fulbh&b kUbm b bill — blRib 

(oilt)i osvlfe: iitJ2 £aSliMal£fe:'|JMli k kl ihlSi 

I M%1!J& ii^J^l^ hhihS: 'itU^lh k kh 

— :Ibl^ kb iiilbbab blSblkl^ift 
I :^1^ I :b.b^bib£l^tai^l<bbl— b3b<bbp£UU :i'Mt>ii& 
— :ir«bl^l& CSi^l ll^lb-lbt<t&-lmt«lbbl£lbl^bd 
-^Ib^ll^lb tA:iikS. £ Jbl^i' :£6ltB £l^lJ^£ib blll^ 
-£.iati^ bllb ':b.ltB p%IbEib bir<±b— ^llx b: k 'kl 
-1^ £: bbUltfe hbbb bl^l<b bbltb-iii>&l kl , %:k 
-^1, Itck ':bilb 'kttl^ bbiaiE6kb^hlbrit'bPs|&^ 

(oik)l^blli^i^ilflh Jk^iilg'jIiMJj Jfellh^fe 

— :lbl^ kbl&kb 'iblfi^bb k binal 

I '^b:^lblbs k mklbblt:^b bll^iJO&lIbi 
lb kll^k k— lbrci& ' 'bl^il^ itJi^ 1^ ibbi!b£jbbi 
.<bM^ 'ktoii^J<bl l&blb l^Mt £i> esku 'kbxi^ bB 
kib klbl:»<b blbl£l£^ l^bll& 'kttl^ bl^ lbb±<b£l& 
^B tkllb r(l!u^LE:>bb% :l^Jb t^ tt ':l^lb kllk 
11£ k lb bsB:^lb3^-£^bl<blbi<b~klb^bilt£^tdlb 
lb kSljfe Ib^ll^^i^ kbgl-:bl^ brMbb&t: l^lb 
112^11 liiJMJs %1%1 ItJyil li *mlMh!fe^W \^ 
I \Mh ijitiii k ^^2k 'h &%]k h j^l| 
— .Sll&bklbStlba^bam Iblu bblkblkl^i 

I blbbj£b:hlbltr2 iStiyii ' li^b^J 
-l<bb^t^lb— !J^b& lljsk :>5bb^lkb— Hbl bbllb 
r«lklbi& >tg-^ i^lb £ bl^ I :bt£^lbkl& blbbb-^bl 
-Iblbs ^bimkl^ b i^ttl^b 1±1 , bSlbt»lI£itl& , 

II o a ^ II hhSi ilik ^&k Ijtil^ 'ifeljibll mh 
I ]dhlt fc h^ £ lsi]> £ Uili-IM^ iiSlbilUJiiJS 
-bl£tb> Ib^ ':lb£klb k^l<bSlttmil& ^ ^ bbi 

I kimabB 
:bl^bb bbi&if: bmblbll^b 'kiil£Je £&b ^h bltt 
-HlblHl^ 'k^illbb Hi^ Ei^ -.kli'ii^ I^l^l lbi!^«feb 
, iitii^& bkl bfiib bb^I^ , — ^i!& kt^il£:£ lk<b<bl 
i^itsM %\i )& &lk I itiid lbi!b^:>Sbm^k '^^jlb 
-iC:^ib£ blltik 'kflib E^kl bhdtl^i^lb^BlC:]^ ^m 


':iiil£l^ :ifell;lj^B lb lltEiUlJfe 'ikJJihiblBfe lb!&ll 

ftk 'Jtottli IrLliEiBifcEliilillitBlJfelkfeiltiJltlB 
^J^ "fcbilii fc%lbEiB ^IB— PJsB feii lblfelbfe% 

':lbl^ i^ >ihUt2^i>i:i^J^ J^lbt«<fe £a :^ Us m£Sj:fe 

i&^Jb bKJtilS^ kili2^iilil<fei^il3— lb:>£ ^J&tti>jgi 

II 6\^m It^V^ ^^11) 1^1^ '1^1^ %^^S^i^ 

II ^U II IIP lfelltlSlik-ii|lhliliMl^ ^ 
I Mlh tl Is 111 |]^ )L 'inlfei ^Mbh^^ 
— sua 'ktt 'b £:k 'til Jbsac b Jibjl^ IJtt r«ife 
' litb IbiEfehaEriCt-Ub-iEtLrfeiylt . Jliti 

Rbiaiblt^JL ^ til bhiit it^Lk tJE<feLilb ilBibl 
tolib lilife-liblt J lbiiiltii±lilil«»it .-biltbi^i til 
i£:l '^- I :bJLfe lit :fcb kjkitL feblliiak tsli I kilfe^ 
illbbilJ^Bijlh— itifebl-a ^ b 'bjlt^ b lUt^hEilS :& 
— tuL , l^tlSl^SJL Ir b ,—^V):^ bfcit^ !fel :liiikk 
ii J^bk ' bibitt tlttSlt liuab blbt^ll^lblSfe 

lUU II lii* ibfelJs IkKiJi 'ihlfillikhlil^it 
I ht^g^fel li llMi^%lh h ii 'hlki^lli IMJi 

— tbb blfe'iL il£;l t«J£ 

I 'ktlb^bli: tt^l i^cmi^ ljtl<til 
M&i^bl> bil^lt IHIlttttiiMlirdlkli i±W!^^£L±\yti 
*\!.ttLih. fclttSlfc IbaliiJ :bk kibfemiblifefealkli— l;li 

-kfeia I jttilit laiis 'biibkifirj tmsit bj , tm 

^ib , bb£bltilbl& kk bLl , iuk , :i:fe^:^lkts ^tU 
-lli :lkltrlli tt tjlliiatittlfelt ba , fetSJh , '^ :Mi 
1^ £k^bb blbl&ittmb Isll^tife i2!kQ:JM ^Ib&I^J \\^\\\\ %ife^ iiiikkii hi % 'mui m iiiii lis 

I Mk ilUh M llifea%lli *lmiJl£ It: mii 
— bilttt \tA^ kKkb :4:kllbilil 

iab^i^uiit^fei<fe iriiibi £ feia ' bibi^mmiiiu 

feBs ;bbbB l;li^tEiet% :bl£Ufe li Iblii 

I :bl^!^^bL b Rbli 
'iCslb tli^bilfe-itblfe I bjmtrsbilt liL %2niib 
'blt-kbtl £5k!ittklS2tlfe 'bliSjtlb feii bil ikS 
-likl^52t ttk 'kbltl ^fel laili^l \&V&. ilblbiSit 
fek ' IbB :atlK felfeljltllkl£Jtt! fe li 'bblH Ibib 
febiit blkfefe Ibife £iii! mii Bg&^felB* fti feb 
^\ , iDibkilS , lb blK^Jjlt bl :i* b llihlti ai> 
'bb^lx bbiJllfe fell!fell}: fek kill lil .bltttiibkijS, 

(iis) i"bbtt ikibbfefeni!':^ fe ibiki^ittiikjab feja 

SfelH lil , iil£!b . 'kbit lC:^blli!!fe li :kBlJg£— :1> 
-RilE m , bilk , "feKlJfe feb lb laSjK b:l .ISb , 
blb^lfiBilb: li :illkl£:a — :l£:bl biklLltBbbl*! 
1£ m , Itbkl , fifjlbfe lb fbll/^Bbiabltfet»j£btt 
-^bl^ bjlbftR^abli :J^Uti&ts £&lb :l!tl£liEtsl^ 
-blb-:b^lb :b^lb^b!^l&Sh^l :D:^b^b^ % li 

II ijMhMilSlil^ '%iSlihhltiiiI 
I |li£hljl%£dik2jillMli 'i^ifthm%ifeb 
— :lbl^ bbiBlB bllbb 

I b:!lblt Ibl^ Ib^lltbt^l ^i:^kilbS' 
-lb ICsfeu :btijS£:— :bt»il£ IM , ^jIe , ' :fi:fe 'li 
•.Ut!!t lb IbSjlg l±l , [blltlg , 'bil&bl bb b lb bl 
-ll^iijl!^ ^1 ^Bg:ir« . 'feb^l<tlbbilx lil , iilfii^l 
-b, 'tli^KSltt lb Ibiai 1^1 , b.iii , 'b±lbl£ltetii 
-Ife b 'bilabl IbK;^ bikl£Jfibbbt»ilfe ^J , S»i , 
-lb 'kith ■lb:feb£: b*lkbi: .blijjfe. IbfettlE-itlli :iaS 
-bjrib lifeCsit blliiJfilbS— bllibl^ febSia :lbbi 

ll^Ull Ikl^ hk ^Ikhij fii-ll£ iallflfeM^lfe 

I iiljiimfe^ll lli hklskJlfe 'llilik ^>fc'^» ^^ 

— ^Ibfe^lt Kl^bb 
I ItbltlD: b b%— ^b ' bl . 1£ b,— :llba 
-rb ' bji ibu fe^fe b:fefia£i^ibEid tfe— suurib 

-Ifelia I bijfes:j& bbii bilbb b^— bilfe^ b Ibi 
■li lblU>febEit;tvLbl^jilkJJ£ — SJ1£ kli 'I biblA R<fc 
liil^lbU £»&:tLlbblklLibCiblj: :l!ti^bEibb& l^b 

II ^U II li ^ %l hli hiltfilfe '£i%%lh %% 
I feiS m ki lik hi hi!fe blliil -l^SlhlJhlht^la 

I :ltb^U>ihltib^b :lbt^ Ubb 
It^LlbUfhtt hlb 1bl<fc^tjj&iBb& klbbB , fitu £ 
-feilbliiil& llL bjlib ,— iuibklbilbs b bbbbbi 
,b liukliJl&, Iti^biiblLb Ibliil I lib3bi!^ ^tt:j&li Ibb 
-i^b— Ibtilbl ^LRb b:i:&bl— b^bE^Q bttblilttib :^ȣilii;ll:ii*JJft \i%^ 11^^ ^ If m^^B hi& hint *h BaJitlikbl^U^l^ . 

I :^lJ&lti>JULii^ kit 
i^lftlift BLb:ihU& Ml ,b llitk^Ui^,-^ 1^£ %1 I Ibi^ 

•it^iiait^Bi& m lb ^it^ tiatiiiijjb^ mifi ii^i^^ im 
, F>ti»t^tt»ii» , iuu tiiB ^ kitis^iiiiit-^<*i^ut 
II sb^ 1 1 fe^ |ltli k fe^ %\h. h \mi}Mi- 

— lii&tiiiih 

-l^lB tAl^i ^hit,m\}ttUiiti^ Iklt&^k k ^ lkE«& 
(l kl^lcJkli j^sO! ,kMli^. iklk2!i^kM£^hk) i om& 
I ki&^ kiikljai^ fitfil--l kk JM^ki2 ' ^Ik'J&i^fe^k 
-l^l&lk ^ktUttB. tiim^ 'k'-.lkl^kl&SLli k lalitrt^B 
'^lik ' Ittslklil^ Iritcib^lte^ IfeLkltfeak ib^i^^L^l^ 
~kl£l btSk— ki^£i 'i :k^ :Bil2fblk t&ri^lb^lfe kit 
-lUkls-Sil& ' ]btitXkMl<^l2dl£ili> lkl^l<^lidl!J&kl£l-kka 
-e '^Ukllc^Lks ^li& IkUkJ^lt: |l«i:4^1j^j!&Jbi£im^ 
-Hkiii. ':k4 ills :aibibBr»ii5 ,CelkUkJ&£k IPl>fe^lf 
k:b, 'OJg^l^jC :l<&gE':l!)^^Jkl|iiSk:ti-^£J^ :^itb6i^:fe 
-<fel£i^ti:^-lttl,lkjli<kai2il liilkl* keij^a tb-likl 
-Ci 'rjfciilC-itlltUfe ^ l&ijfellSi ,-kiba£: ia,felisfeak . 
Iklkl I :ltil>i >t>aM ii^itkj&^k kit illltkial ,lkJ^B 
imilt , — £3il&Lklr!ltiklc Rl!feli^iifekl£l lJg;l!^kits 

II K b J 1 1 b±i!g-u fe ii^ :^feki'mi<^ifemiHfe 

^lll&itkllii^lrs-k^k^ , kJ^ iblMkl 

Ikk^k , ':i:hl<fec]gl l^feiDlttiakl , l^J^ 1& 

M IkJ^l ,-Mi^ BI& '^lr&£^ i;feiitllt:takl Ikl^l 

I :tii: I Ibi&dbltB Ik^lltl^ l^lkl hii g^ l£iik£i^:kl& 
IBii 'kfl^^ktkl Ilk i>lt££i l^^lk: k Ikk :i£b iltti 
nl!fe%l££ Ml£ ina 'feith>l!te £iii<fe %lkk >kB^^ ^iS 
-a>jfe u^k 'Jki|:ir«i&^k 'k^te ^biSJii ^v^a^ Mutt 

'4iS±i^lLl^it Jft% kh 'kl&k l^£ti& ikiHftfi n^M»K»i-^ ^ik i^£:klK^i!>^)& ij^)^% h liiiiii& i&^lkth 

Ik i^:!l& ^ M: &kll&>ll2lia ^& '2 k±lbl£ ti<fe li 
-liilii liik .^JfciltaiJitlk, 'l IjsJfc ':liiailsi%llkmkb 
, Hbl tc^k liiiili^e: ,^k;ik&£: Iklltkl^klkf klS; 
„ :l>:>:kl Cs^lt<'.l<:..ikl^':ltihl&fe kttkh ':mil2[iultl<% 
— :l!t£.ilSllIfe Itck • :fclfii kiJuBfenkllr^teB 'Mklll 
—kli^klfe 1^1 , liil2i^ , :l>i2I^L kM^eilt lOUltll 
-bl— :k4iSb) tlihkikis— tlfcJUkb fcikH.lkli, 

II hhl II %>>k>:lkb^ llMl* *\^ hik llitlhhl& 
I £ l]^£k ihk% llst^i^ *^}^ iMhh^ 

I k^lklt^tUl^ :i|»b} 
-^ kl^lltll^ k^ ^ r£limi}iM^M>f^^ 

I :kBllta J^b 
Sltkibl^^l Itk-baklk. Ifckh ,a(ii>kb^£. '^mitlk 
k^ Slk klTk^ k U&l}[iU£ lkl££lil lt^[^i:kl%l^l kl 1£ 
' J&Iiait litkG)liMik. ^k^iitttk B^itb kaSiSiK ^i^ 
-:ki<feijLkBiift ^iii. ^ iSi u&^xtnis. luk^sj^l ij&lia 
-:kl<k i£ ui^ \ ,aikiiti££i^, iia^km^ Lir^^ti^tp 
-i<iakj ^ i;>j:rk,E<ukiht£iI, iki^^^kmi iai:&i^i:a:i» 

^ ^ ' :il* m|l»i£ %1 , Mti^iS , ':lbklSl ki<a 

-ij|i& fh:ti;^it kiifeiJittauiA m , tj^iiai^tntiite , 

-:SJ4i, kl&.'^k^kl| k^k<4'l^biA i^Mi^ ^^'^ 

II ^^^ rt fii%litB !^M^.^li^ '^^i^ ^ ^ 

^211«!kbltikl)! l:l!t.^hE>Bl!l<fekttlkl^2 
, l^iitm: k ll£ik£k^ llitSllM? kllB k t^iivi vittuj ^ 
lIkiilUl<k :!it^klk kb I lllLLfi |:ks&^ ^ klltka 
-lk^k:kllJ& kltUkti:^kUfe-kk2£'^lttklk^k£ k ^Ul& 
iu±l<^ :k£ <M ' ItkOc^ klklRkk '^lgl]£EsK)^l<k 
-^fs^«lkljuli 1^ ' I klkbta k.<k'lkl^Uklki}i^ , 2lbt£^ 
-ilUjik: ti^tt^ , 'klliikk :tU=^lfelJfe '«'^i>\t 1^ 2 1?^ 
'klklt lkl;il^klkJi& ,ii^lk , I kk-'kli^f mk kfhJJLlk^:^ 
-iSlife :fc.t^JkD:tAJli :fcA!fe£it!fe ,fel^ltilK.rS}r2:k, 
'2 b!<fe'klfeWi Ikblikimiia 141 , kllfe . I kjkhli Ikti 
-liklkl^ tH£ljytlk£tLkklltk% , lkl£^ lklt£a . 

II e\^ II ^Ihr^^Htlfe fiiliyiMkinttk %lk 

-^lll&kklkifclks ni<fekallt ^11^ (l^iBkl) klt^til^ 
I ki^iima ^ ^ife kiii!fe t^si i*i!feii feik 
-Utlk llisk 'klklt lii& IklkH^l esLmi^ll^ 'ikblJckl 
li&lk:hll£^kl2c]&kl£i mk lki»Uklti:ill& Ik&Uklttka 
II b^} II ilBb: & lljg l^si^jUlM ^^mtlig 
I & %^ %H^ M %Ik M>^l>Hhflfrhl^^ 
-T-M& kfr^itirtiiitej 

I :^kk^ 1^-lkiA 
-£li£ nig^l Iklk&ikl ' SB kfaiklk-^ltj^lklli iUi^ 1; R°^U l£^ It^^ill Ij^t'tir^ JtellVRViV 'Ull^jfr^P Ik^ 

:fi^jl2^1|ill^llt , lfi^UdMCt4til]» ,-l hk}ik 'kfl^ilft 
•blk Itkfi . blSfi^^ ilk , '^li^is :l>t£) klic.tti> Ibtt 

-Uk :biL£ bh^ &!)iBi& i^i , aiiB£ , I anka j&i^i 
-fiii^iitit (iiii£iiiik^ ' iii&u tfiHiitLi m , >i2ti , 
klll^is r«il±Cd!lk^B^k i&haisj&b klk 'kllikC ^^ 111 

■ ll>« Mt-fvC^ — lM-..?»faH<tett*r PI IT M Ih I >S'te>J I >» 11>|1M2 

-liafel^— litklB Ibli&n— Jtti Jfefe^fe— Jbfe 
ll^Ull Mlfi^ .k li^£ l-iiia, HIM SAStA 

^ N^ N^ >J N* s. 

— :i!kiaimi^&^ 
liiihtt. iti i!i^^3ii^t&i& %r , i^^&&i& , I ajtA 

-2llk^£ iU , aii^£: , I kitMB: — :J^l^lltbt :i:bSi^ 
~ii m%l£l ^h I Kl!^£^£jl}:^Jb£l& 'ia&£i>lHk^j>£ 
l|2^ ^11 Bill h^ mbh?j>tft 'Mi^li\likb£ 

— i>ti<i£ :k£i^i u*i^i 

( il!i>hjaiiiiit 

-llcS SL Ks\\ ltlttt<&Eb iiik .Ht!fellitb2. ) I olkii I o£ 
^ oi£ A olbi 'JIldlfefiEltihfisi I o£-^%E|l-Mil!t|l 
I 0&. A oklti ^ ojj£ '2jbil^ 

1 olM£ t okti' II )ttt II tii 
^l^tiskllt £11 bliltl;!^ :£Jj^li&B kntia bl^lbkf^ 
-mikik £ iv> aiw,\u -uK,iifc ii^£titiu^iit£: kh ktti. csitbl 
-<iil^kIltU& kxti :i:lkfi[tiHilt^ IHlbJl^ :l^$Sn-h.tki 
-lbi& ':kkc ^-tlS^ 1^ 1^^ 'M^^J ^^l^J^l^si^i^t^itt 

tt±ii tiliUa i htiltih %1 tril^J^k t<:tlll&U& kJfelX U*^ ( \^t\ ) ••I^M^ hlSl&iii& I o^& I oifeii& f «k[I^ I 01& ) 

I o£ t oilt a oit 'klbiJ 
I oi^ I biii^ JLSj 

mibbi tt^ i& ijfc^ '%^ tej»ii>M>t*^> iofe--E^i-ltD 
t litj^ ^ o^t& \ ob$}^ ' ^miifefei^^ftititt 
-kmiiAm^^l I oijft-ll»i;jtlii^j^-ll£%lhlthi&l) 

I likl^ ^ obllft \ ob^t^ '%l>ll<kkSl I ob-2^^ 
I iilh \ out 'Jk>!b:£dlft I lftSk&} I ll^l k|&y 
-m iii^ j||a>:k a I a II ..^Uk^Ltl „ |ok-i^-^i^} 

I iUK 
\: Ob oti'f^:t<^ittXbbLkbi oi!it--iyili^}-i^iMiJs4} 

I ^ A olC I ll<k 
>>ft4ti>l'fc>lA 1^1 ££ 2l£ l&i&^ I olB 'l^:k«k:kelk 
,J £fiitmt& £&l&li J£ £1^1^,, I :&b^t:£l: f^lk^ kU 
II o^R I ft I 2 II J, Itlbttiaitlb „ I ok-hil-lili^ 

I iJli >i olB 'lik:k*fe :kil& I :i^ti^«fe :«fer<ll^ k^lis kll 

II R^^ I >: I a II ,j lb fit* ^1» „ I ok-liil-lfeim 

I oifc 

I l^hit k ItimJb l^lit its '^£lid!fe k|ikki& 
— aitittiiiskifc ay 
I o£ ^ oi& ); o£sit ':^hitiitiiiUi^;h 1 ot*-^ 
I ^ih ^ oiB I fe kbiu :k^t!jikitd 'k^t& I Ibb^ Ji 

■ilbiillt.:^ Ka^^ a ! a II ..l^Ui^i „ I ofei-liS-lt^ 

I ogii 'i^fickllb 
-IttkiUIiB I ofefel >. olKh 'felil:fefelj I ofebj R> olfeL 

'kEbMlkMtt I oi^^r^^kL \'>ma I o2Lt& I otvilft ^ ot^ 

'kesiki 1 outii^ I ojs;^ I oikjgi '^.kin^i ojt(°i&-^l-^ 

I ol^js li oft 

,, l&kkm m^ ^i2ia bini^ hini^m^^,, 

I o£ \ oik SN olt * i^l<fe aiB ^slk kLlia I :kltl21> 
B :}kl^ m IHIB :k^ I ki<^^2 ak:t!fe kffelW 

-ki^:£ ►>»^»i> it^kt^i 121a I oE-kkiil^-i&kllll 

I iii ) olJkU '^IkMbt^ilt I oUUbi 
I olilb t o^ ' k&t:2^m^Ui:£ I ot,2i&-illi -lill 

I o£ t oi 
• ki-l» Jfefclblill* kiUjtU I oM-Ji^l^l- .t%5l5 
I o2t I o£ >: ottz 'hia ^hkaia 1 :k£ti 

-mi2 lai ik^i£ ai£ uaia 1 oE-ii^^lMl-MtiiBii I iiih \ oils 'k>jtt> biil^ 

-iit£^M I M>>oU»lfeUI-..h«feta.»>U.tv I oJja-ittl!l-lJiJl 

I o^<fe R ota<fe I :^J:rlt 

I :tiJS. oisaa, 
-%b: %h'»rfij.&m I oti-UJ£Mtl(ill-^J%ltll 

I o^li& A oMt: % oiJ£ 
J o£ t ol2 o^ olti 

-tnlisifc Ifcili ' tmt.it I oi.-]ilUtllill--l£JiilMliJ[l 

I ol& o^ oikt 4^^^ 1^ £!>!:£ 
j^iS felll& , '!feS^iJi<tiiiiS 1 oL-ifeiiltili-tHiill 
< ofe oh loifeh >:o£ ^ol I j^him kll l<^h^m JkBJ^ h 

1 o£: A oi£ fi oU^ ';^Uiil^&tL1A »uM<t*tJ-:thb 
1ofeli& ^oJ& I :>.«te^>> m^ fi>hl^l^jh>h£iim kbI2 

fet oji > oift '£iijiamhihiJLa t o£-iiMli--i!felill 

iiUi. 4iti£liis!iU2 hii^p^J&m ^ik^te!>ftir>i^.i >5»^i> 
-^ klhA h^ h^l^— mil I oi:-Hlic3kMl-M!hizil ( I ihsa^ Jim ati ^ , iitit:^hiMi3tE , j^ ut) 

kliiihsbhil^ k h^il I oi& ^ oi^tt ..ItH^tefc im!b 
-h Ih fiikt:^ i^ Bll,. I li£ i hB >; oi&i: ' h 
-thhu^x klt^bOtkmia \ o^a i lattk 1H slh^ix ha 
-it yUttJ i»Wit'»:tttbia ^ ik1xk<h 'k iki^ b Rg-iw 
hlSlbii lBl£sk£iillilhU Ikk JB1& £6Hgt: hlt-ih^ 
-maj^ &thi&ii£:^ti^i kiih^ .jd^ih.^ltklt k<h i m< 
-h ^ i^c :k^-i ikh£ <hl ':£i±h±l^ ^iJtLal ihih Ipt 
iltihk itt kh^ '-.ettt ^ifihi^lU.ifei'lfe kna-Sig 
hSittlt£c^i!h kkll^<lh^£&J<^ hKi^klk^BS ^ Ik I k^ 
-iiil JU^ ^ &%ti k ' :k£.iait kk£iatihit t6>^M?H 

m&h ihaSfejifesh ^ it'.iukCciki itUJ& , mttkfc 
-SJh,||A^|| kitik i^ klh^h kjiilm kil^i£llrikh± 
-'»ti>^K-'l?'te>i-kJU^l:feii-ihbl£ ittk i^ h^tt 41^ 

-i£h:>iuit, ^h±iy Ih^ '2 :kltr«<t & i^ I lit^mihlhlLt k 

-ittJttiJhJttliJiiklihKtt £^i:ij^ 'hji>h|fa^ %:^Lt%hk 
-^llltiitJhti^EKU ' h^ixbhlhh ktlhihitt^Ug:^ 
■ iit>»i> ' K.>)>t.br,'» i^><fe.>.>»v. ii^^ii>>t.n^»S fau •:uthli 
i^lk^tt Ikt:^ XBil i^hilteik Ikiibirifl— IkhX 

- &bl Ih t»t»i>ht^ ttUfkUUih^l li}>ll^tHl^fc.t»> at.> » 

il£^lllkm ^Jitl iaf'^hfrhlfirh-itthifeiklitb ^ ^ 

-1^ IBi mil 
II A ^ II ^11 mi ut%miitjb '^BJiioii^mil 
I ^fti>iQBmffrMj>Nifei,:tMi 'mmii^i^h^ 

I o£j& '^t 
-1^:^ ^H^ta ^^lh!teB : kit ^tsSlbill^msfe^lhfe 
-li&k:kh£hiaik&hl I ohti I o1e±ii& i oi^^ 1 ot^is 
^ o£ ^ ol I Ith^l&k PJH»» ih k:iiJklltktliJkil^ ^ 
I o^li& >: oit 'kHl I oi& i oiti. ' %lJl]2fc l^JkSm 
-hill I ^hill Ihiabk^aiS klkks~khiil I ok-liiill 
|o£ ^ 12 >: •ihii '^^ttillitl>k^h£^*lLLSlt Jl£ll£lfi)i^llie 
I o£ R oJS a olCsi 'EkHLlL^ll Cl^ll l£lh^kltliat 
-Bil ' k^ir-y-lBll I o£ ) o^ okl ' ki^Jl 

sii :i*iiia I o£ i oi£ ^ ojtci ' :y:h 
-teikkii£h!ngm I o£ ^ Ola ^ oK ^ oi^ua 'hfitiik 
-tt mUkJiJihUJ^ 4 feik ^ ofti ^ kUthlpihJ^kk 
■hhX lkhi:llt<hhiklltthill |:i^ll kiil |o£-Ml-liUi 

I Ol^ I 0I& ^ oBl ( 

oiA ' hi^ii^ iiiiii^ %i^i^xi«fehmB I o£-kll-MM 

I iiiJ^ ) ol!Ui& t oL^Sk 

I & ihi^m ' ltihi<hi^j^2t I oij£^-l!feMll-ik%lil Jfcljil^ 1 :££i£ai£i^i»^ mi|^ t ohSfe \ o^Jfe 'ij*- 

I 12 ^ oii^ I iMil hii 

I «l^ I ol> I oH o'& 

-Sit i^i^ i^it^h ^Ot . ^fiyb , I o£-M^~i^]^ 
> oiiaai ' Mi^ifefi^riikiis 1 ofei-JiiiMitll-jfefeiiiil 

» fiife a ofejla >; orb»!t '^l*fellt I ol£ ? olt alia 

I Jiem4$iiyj!i>iiia i 61. ro£: ^ oia ««oit^ 'itjt i>iii^ -^:k&:ua I oE-lSkllltitikMkkUl-^llkltiitl^id 
Jg&B'^i^ Pir,»tti}»ii>% I o£-J&ihH>^>l^,-Blhli^ll^ 

I otHjii R oblB t «»i^ 
'fe^ Jilliskitlbfei hJiSifeilS I oil oli I ojj£ I olih o>: 

I iih R oils I latpiii I ifeiis- 1 tttitrnfe 

-:U2i£UAfick iUl ir H I R I ^ II ,, :i^l^h-l^Ut>3M 
I ofellfc R oeifc t olJE 
I otOtt R ofiitr t omr 

I obJte R Okie 

fe oM£ 'feS jaiiaiiifcfei biJSiia I oE-lkiJ^-ilcilil 

I o£: ^ ojfe V o^ 

V ok ). oiwii ' fiitiam I ob-^ihiSil^-liJhsSiiS 

^ ob$* 'iiiiatBiiiiursS r o|-i^HS-ilt%Ul2 

I o£ t 012 ^. ou^ 

I oK 0& I oty-ifc 

A o£llS ^ oJJ£ ' biS Hlb&itm^ I o£ \ obs ' ikl 

I ::ua fitr^a I Jbfe \ oiRiH, \ ob-iS^ I iUB ^ ttih hi:^ 
Ij^h tibj^^ l^ll^^mt: Ibij^ %kl> k£ Sag ^li kt& 

I o& R ofe}l£ „ I ipba^ B^Jtja bb I fbllblllr 
-£:fe a^!^ hi%^ )))1> I lil^b j2& '£l!t %1 bbi iii)i>^ 

tiiu»b hit '^£tj mifebit-1 a±ji-aiint a* m ( tjite 
k— kifi>it ' afbi^i^ j^£ bb — i&tt iitbB 'ifei^j 
i&mh ma ib:tia ^b^iaJ fiik ill ij2i^£ k}^ 'ai 
-:ti^2fej^:k %%^j^:k b i^ia£ bibi u&Baiti iim^k 
I ^aj:^m iatb^jb bsi^ ^i^b auitt ^ itb 11& m 

li:il* ill 'l&^b li^ l£:tJ£ B Ik.E iitUibB aik 1 ll&U 

it£j^ ai& 'i^it fi/£m%i bii 'uiaii& Bttil it^^ 
-ii& fi^^j Im laifc— lihtt I i£^i itb£iiij^fe ai£ > 

-a^ HiJtati& i^ b KimL I iJ&it tibBk k t^itti K: 'm 
-UI: ItkilL^Jl Ibl^ttbl 'lblu£lh U^biia> b iit^m k 

%iib:k>iit ii^ilvt iiotit^ Etk %jibbiii^ B (u^E ^%iA 


iuk Riii £ iUt ilfeSia lUiKi i^iil'fl iitiuli tttt— ifetiitt 

iii 'Siiiii! 2itt — fiittia itciiatt ijiiii^Jai iihiifiil^ 
I liibfeiitEii iBife^ti t it^:fe xtuaiiiiiEm ' iik 

-life UfelSilalfcttlfe iifel b IB ' tl^b iii±ll±tiufe2li 

fiiUirtajbtife I biii Bife'iii ii 1^ tiii'^tt iiila biiii 
-fc»i:fe .Bjtii! a^ta iuism>fci<fe iK:— ^iiii* miBs 

* ^ i itt-fe^ i> k Ife litiUfct iiiife i tyilS bib Bljfe 
j|lSlb ilitaS ^]fe— Sfitl* ittU I ifeau i»±ii mil 
liilfclb SlJiBliSm fctk ^bil BfeM ifelK: li£ Itellfe 
I kJiSilK: l±mbi; liatt iiiiJ^mii %ii£ iiiblilJiit 
-1^ tiSS Itteia I lil B^jSilKi bib i^tt 'SSt felB 
HlblKT fern fiib itE 'ia^l± fitlbsbl Sfejilfe illiB 
■*)— itiltt Hit butt ' ^ itiltt bii %} iilfe Sltts 
-£ Ik I J(Jfem ifei: bia 'lS<b IttlB klibbl^ 1^ 
'2 iil IJfe Iti-ifeal 'iJfeUllfe iiL Bbilblbl 'jn llfeli 
-Itl Jbi |:]iii lilji li "ilfell^b iiiittlJiti iill£'lbiii^ 

-li iiii^tt 'iifeibji* ill i:feiilit J^fejS i^fiy^ 
I bm 111 itt Ih bijiam* lb ill Jfe bm bitJfe 
•^J£ JblblB 'itt— Ifctt bfel IfbhllB ttiH I l^Bj 

iiis.iia» i2feijfei ^ J^^iHJ %fe:ib2ii^ i^lt eibiiyii 

to>K»lHV» IB 1 iBh bfclB JSIli 'mJl£. Jb^ i^lt 
lE^ia tiiilB%l llfe^llbilb ii>lefeiJi 'kl|b b Iteiiijli 
'il&iibiilia 1<!^111L hlblb i^i^L^I^ '&±tt^ htobsb 
I i^im l^ltt Llbib mh m^lBbl 'ikk h iib IB 
I Ilk ii^^b i^ttlitt I^b£ 1> ili^^Iibilb Itii I (ttiBltti^ 
B^aiiB 'ibl^ i^^%^ ^^ ibOtiu&'liLEt mkh ib 
•hiji> ts>fe^r>ib tf.i^ 'iBh ii^ Hht hh^ilh^iit lltlbJi 
mu jlb Slk '11&BJ%1 fivi^vu^ m 'i^i 2>lb— Ifittt 
* i Mibbllh it^ %1— bj%tt M\^ Slk '2 SB%1 iili 
M ItsE Ik ^!M 'i^UkEJb£.B-1^3^i mili>'bBlIk tt 
Sibk-itittt Ik k M<fej liiltt IfilK: 'lUlB Itgltltfe 

I ii£m i^B 'iblaB '^m lib %k '^bM j&bsikj k 

ll£:llfi J£!fe liili>£: iititiili^ 11^ I Ib&ib b ll^!bkl Mik 
-£.b %liI^Sbk:blbk Utltat^ ^i^llii^ljii iiili:tct-^h 
:blb£.l& tt:;^:^ 'ilk JLh1£: bl m I Mlb^U it>ai'4' 
'iJS^i^t Mlk 'Ibsblii^ Bli b£± SllbsE — Ifittt Ji^iti 
^Ikl k^j:b i^ l^i:^ l^ib:t£ MXiii^ ^Jk kl iit&i^ l^ti 
ItfeSlklB blk ^E; "^blbbi tt mibmi^£ 'IblkSl^ 

itb:kt& iitk m iQtii^i li&mi^ i^ui^i!^ B ^ik I miS 

-l<b ^Blillg Ik 'mi:b k l^bl^h muiibibl^ ^1& 
'^fiiiibUJS; im %l ;iJi:£-iliiJa'lbbll^B lk:b tiik IblStlfe 
I kjbllb %Bb bj %ilb^i^ tti^ l^k'klbl^ik b^ 
Mtt ii»j)bjib iiib^ tib Iiai|»li-^bk)^i licit I kjbis 
-ik bUk:£ mi^iltif^Jb l^k k Il&lSrig 1^ bl ii&lk 
I 11&!^ ll£J^kl B tt^lb I IS:iitt£.l»li^ Ili^bl lii^kJ^ -ISfe IkkB 'b5k bi Iklk 'IhK iik% B Slk 'SteiBbl 
; JiL— kllittt IJiaUl^m^ Mlk 'bkikilittjlfe ' ltfell£ 
llilife kt ' Jfeib 'llfebllU tub £Jlb iumtillubtfel 
-i Ilk I Sil^k b ■ bitijli: bSj» k IB • IblK: B 
bl ik:E 'mjJE itfetiillil^fet • kli iilluli k k.1 £^Jfe 
irfcl^jtlluiUluli JifeiiilttlUitfe lluUi tiii— klkk:! Ifett 
-IjtlH^ k bii -iubitli li ^lkl> BbiiJ Bbil 4U1L IB 

bb 'lijailbtll %i iulillJtlfe-illttt liife2:lL ' lilJ^S 

%lltb— kliiitt • I lili %1— liutt lis Ibli ■ bibfcl 
b liitiu ' Sil UtliUlbg.liiik.& Iitk ^ k "l^ltelb ijlU 
-i blkii I liulbt±Jb bi Ibi^H b lullbB "ii^l illB 
-lkl&!fe llfeSlU li^Bilblb BJk llbiJlSiuk Bib b 
l£— Sb Ik I ilfcj lliBlbkl ^ibitibt tflbiitjaJaji: iiib 
-ai^ ' £ilkL£ %£JE, iik k llfelE:b b IB I lb fe>^ 
-li£: IkJills l^i iuSllfe i»liu£l£, liiiitt B±k mitulb 
-B b IB ' lfeiUli£ fellil!b b lifeJlSb 'Ifi^ab lkil!fe 
bii 'Slliilliaiih:.E lJ£btll^lJ£ b lli I lfctSjfi:lilib b k 

' Sjiitti^ita Sj^ioE fcibii— Ifiitt ' i miutu !fe ' 5jb 
-Sbl MlUbli— llittt lb ibbslS IjiillHilsl iiljtcUi iilb 
-Bl^— lk:bi£: l>fe liiilS ("blife) 1 aiilS ttiiSs^bfe 
bklblk iiiii i3±££Lh bkiblH. liiiii^ ii^ BitbuaB., 
I ojfi I otaia R okla ^ oJh: ' ^p:bJiiiiitll& i ojfe 
I om I ob'i:fe I oi£ I oii '<fejiBjiiiaife I oE-ill-ilS 

I o^ I :hbilkk^U 
kllS— kbJS Ea fetek^bil%jE£tiiUfiiiibJS-EbJ£ijl 
:b*kilbll^MlLii^i^— :lltlife kll Jiib±]<fe ':b.tbi;te 
^ :b*S^ I klbH l^ibj fc^lbB lil i ll££ifel , :kJSl 
-li& ik lihii IkblS lb 'kJk:b llki Iktlk IkblS Ifib 

It b II |tl^ it Silil^'fil^l!fe £ ^iM 
I JlfebilJiJii lit ^'ihik Jjiatli £ ||!a 

I ok 'blibJlDji I o£: ^ oj£ o^ ojfei ' lhlbJ%l 
I IkblS kllkliib bjSb bldabklbi Sfelbti Mitt 

-iill'klbalbiilttlbaiE kliiblS I oij^-lJibli-yiiJbdl 

I «!& \ "hi \ 
. oie 'iBibB I ofejife Is oia 'bfe I ok I oS-lihLl-litkll 
lois p>, ois ' jbJbsniBitib^ i oE-Miilbll-hltlM^ 

1 o'fe ollfe 1 olfe ^ oJt oJJ£ 

I l<^klll mM^Jg: bik 'kmt^bl& ( I li!^ liiix Sb 
tslk . Ijbl, bll Jb kibia ki£di a&l -.IbilE; ) lofe^ ^ 
oiKh ' Ikfe IblbbbJiUbiJiabfe I oJia-blli-illll^ 

( I Ikk 2Ja "5^ blfeblkSl ^sDs . liitb 
-lill& , lkb<:!£b IbB lb>bl& ) I oirS I o^ oki i o£ c 
ol£ X oir<^ ' :klt.lMilil& I lt.1^1^ la kbl^ Ib^b bb 
l^BiJfiiiSsWltife^lBItJ^Efeb I om-J^i-lMSll 
I o£; x obs ' tei:feik I ok-ijit-I^£Ui 
I o£ia ' Iiiittll^kkJ!£l^JB:bl& I ofc-^ll-l^il kUL 


ife^ja -i II ia>: I R I a II ., hhiSj Jlslkiait,, 'fcliS I ofe-iiS 

I ib ^ oittn ' ^LJK I oS-^ 

I okkB I o£ ^ cjk > oix '^i^M I ok-iici^ 

I o&a I oi^ 

I oUtUt I oi& '40& b ojE}i'i]tl<U£m^ I oMi~.^-iti^ 

U Vtft^ I >s I a II ,, :>h»rttan^ijit „ I o^-i;lip-iBli 

I oOcj^i 'j^E^ 
I oi:^ I kiit»ii>S2t»^ i^^'^i&iitiki:&^miL<fe ^tt 

limi I om I oi^fe c <<£: 'bBS Jb l£jl>j^l^ttti blQiJl!^ 

-%ildlb!k I oiOk I :^lfi o^ R olikc 'HI2 t^ I oQ:^ 

I ilia ^^^ ofeu 'fcjaa tjusBii^ I oii-fiH!ii -hiij^ 

I ]feib fi oiB ^l£^j£ Bl^ 
n >:H I ft I a II .. :k2>ibit „ I oJisl&-Ifc^l--lililil^ 

I i&ib ^ oil: ' Mttbifeiibb^imi I i^m 
-a I 1£J&B13 I iMiifeikial MS i&i mui tt±hh kil 

No^iiltl-ll uiiibi iE:i l&l „ I ojfei-lillliiil^-ii^til^ 

I ^Ib t oU: 'M^b^ mi I ii>*£fill I %£ 
-1^3 I St±i^l ::k\%ii ^is, ii}i I C^);i!^ I a |i £i^j!i2irjlt 

— b£l>— tE— Iti^ ih „ I oliSj&-IfeiiiJl-ill!£:^S 

I ^ib ^ oil! '^:tii:ki^id I i&i^id ' Itfe^ 
krikib at II ^x^ 1 1 1 a M ^. at „ I oti-JiftJ^-jfeiiil 
I iiUx \ oiti 'jaiiiti ^is I i^ixiii^ii I Kct^iig 

:Vbtt IQLkltHl ^ilrtai liltisi :£i^kil II ^>; j I ^ I a || I ^Ui ^ olB ' 'hitti^ ^11 

I liitiixttS I itituti^l I ibi£ laif^^S 'kiifitiMi^ itttsa 

lal ll>:^ltia|| „:liE tkilElt „ | oJlk-i^ilitl--JMltB!l 

I o£: \ oH 

\ oI» t oijttii* ' b»ib EBji I ou-lilkli4-J£i^lBS 

oltl I gblUaUE; Ittil<^ lbi^B^lli& I kJBi^ld H^j El^ 
fi il^ ^lUZ«al lbti>:tJLl& lit l&2i& I klbliu llitl lit 
'itdSJtt klttlbrikliit fitK k)££fc^l Alk'klbB bl^SHI^ 

fail I :]gdi£ii^i£ihKJik II o^^ II BlfV^ihPMllilH '%£ MJ^^Gkl^ 
I !h£i>:J& h ^^11^ klia£'%£Jhiiiat^hhiy^ 

-IdlU 
-'k^ble lk£t 'bmJkg;lt-?Sl=:£B kh. ai-klfiitt l^'m 
Jkit ^ i^iiiM ibi:t 'kjB:kj^ Eii^ j 1^ t«>2fe 2<fe ktt^t 

-B IbU I kli^ kJ Bl^it kit ; bi:k-kiUtit i^'k^ 
-%l iitfeJB£ bl£^^ It^ litli I li&^iitjtt i:c ikS^JUicit 
' i^txbib lf& ^lliLkllbl^ ' kl^it ik2fe 1^>> 

-b>b ^}y^^i I J^i^it iikitB:^ i&i iki^S lit^it^ift 

' &^\ I %i lkBl2 fiifitl& Sift l<feBli& B^iat 

II^K^II i^S:&Jhitii J^hiil 'iih h liilltkllh^ 

I Ikit fesa aiUtiltt SlUtldl^U IkBllb kZ^ 'm£ilU 
lic£ll^ i^i:ifcB^l& fitltb tt^k I kl^tt biait % ii^^lk 

iki^^b 'ki2fi^<fei ' km ££i^ 'kiia B^iB li^^jik 

£^i^ll& iilB:!^ ^ik 'ith ^^ ^^^^ ttiUtittBtSi tt 
-^il^bn^l ^ liilu^ iSilS. 'M^tt Ut££ai& i^ t» »>ft 
'£JLi£i ik ' ki^tt Iklt Ijikll^l^U ik^ iSi& >»»i}>i>% 
I ia^U J^l^ ik^lsE m llti^kill^ lititl^b 

11=2 ri ^11 i^k iii%lhl£^i£ 'i^hh fiillbifi 

I 1^ Mil BiJ^U Ifithh h llife «it>[ tbh-.httiboK 

-iliu 

'i iHii 1^ 

II S\K^ II J^l lit ^^<t>>lhH^ <M Ilil£ PlUh 

-IfelU 

I ymi ^ i£ ' ^iMttt 

S'frS^fc It>^l^lbldj££ ii2 liii^^it :iJ!^Mli UirJba 
-^la lb i^ititia& <^^li:E2ltt iiUElil:* kJlitRUjklrS^ 

-tt:^t:z^ 'u^g uiiii&id& k|i£:ti^ui<^ ^m^Otum 
-iitlu'iMbim bfa>j^^^jkj)fc i^ ii&i^iib ^jis£tii« 
llbhi II yati l*i^ilhfejB 'p Mii^ia.^ 
I hkHkl ]S:^^lh liil^lit ^H 'Ikitllh IMtUh 
— laiu 

I ij^b:k£ i2^3l£.£t Bik 'biii IbiibJkliit 
:k£ :k£ ii^^^ I "t>fc>i'* (Si) X.ilii^ I ki^J»b->ttJ kl 
^1*^ ::ki:&t: :tiirlbi bs ilulitixbbi I ki^lJbubi kmi>i^ 
^kt& kiXlSbl iu^i^babi ' litti & kbb ^b c^ 

II ^i II iifciiB 

:|o'fe Oki 

I ollEi, I o£; i oi£ R oil* ' ^Ij | ofc-HiJ-lkbi 

I ^ib t oit: I iifclk^a lii^ I Ui 
J^«klifc klD^ BilBlk^ ktl ||a>:i^ia|| „ ib iift ifiia MliA i ll^a t kf^a I Ih maub j£ir«^il(bJ& kli ll a)t^ 
I t I a II u ^^ SlU^— iJlEe^ti— llflit^ ,. I oiU I 

I i^msi I yasSt I :i^jfi^B£ £^ n ^)^ I fi I a II 

^, J^^al , J oiit I iHl I :>l<k}r^i& J^k a )^>: I A I 

|ofc% 

« o^l I olb^l I ott t o^ I 0II& I o^ 
1 oUi I oUtiiSk I olta: I o£l& ' fil/k I ok-1^^-.^ 

I oikbi I :Jiak uil 

I ilkiU >:^ (1^ :3 oik «^ I Ibkl^l 
-A , ^bll , 'i^l^m I olt: I fi>ll| I ift^a nJi&K m 
j^IkkUi^ fbl lil tt^l^t^uihiii liifBjill}: l^e^^ I A I 
A II ,. ifitl-litl hi^ „ '^ t>>raK->t N I oik£l&-l^ik-'i&^ 

I &ixt A QiB I ^i 

-hbt I m^it I ^iifes I k^ J i^ii^l 1 1^ I iiiii^ 
\ 111 1 1^ iik\ii& wai mi ^1 jliMiti ^It Ml V 0% 
J ft ^ a H ^, ;itS-feS-|aj6K „ ' itibilili I oija-it-^ 

I ii^ ^ 
«^i& \ oti^tfe I :ircl!^l^ i^-tti <fc J^ii 1£:11£lMJ1& 

u&mi JM1„ ' Ituieia I oiia-i'frl^J^Ml-ifeH^I^ 
I mill W life -a oil* oli 'i^u— 1Q:^-Bi^ 
\ Ifeiu ^^ itfe a oil* o^ '^l^i& — Ijk^-i^^ 
ll Ibllt ^)( ^ a oil* ok ^ fed^l^— ljkk-l&%i:iafii 

( I lil>ll^ 
-Uzs UlltBik \slk , iii^imillt , ]&lll^jak^^l^ X^tt£ 

Mitfei •^th)k ,, ^1^ ^b£ „ ) 'j^S j^m ittii^im 1^ 
-'i:k<fefiiii» SjEnrnt I oDe x^ ott ' ^]^M£i<ii :ki:feiit 

-l^fitlili^llfellt I olt 0II& I otii& I o<k oil^ I 0I& ) 

kfe ^ o& ^ oM , J fe iMlfeiM^ ii&%i^ 11^ m 
-ki ibltsSftit^ife^iiiia a a^bu^ji^ I ii&i^«L i&n 
^mMiiE-h:^ u&iti& fufeiM ibitt I iv>jii»^i i^iMl 

,r^^:^ & ^tc£l^£ ^Ettl£t blkkg liiktifesiik fel 

jiikitxi& 'ml mkifek i^i^fei uttitiki^ m^i it«>i 

l^Ml ^ , llkl^ ^^l^titll^ , \Ut-\ i&M& l&S:tt 

yx ic^aol 1* fiutt&^l £::» Whh.& lik 1 ui^nztk is 

l££:tt2:fe >h 11&1& 'imiUlfe lattelJS!^ lOlttlll^ I 1^ 

.Bi>iitl4 ut&2:jtti& 1^ ,— i^E ttiia astnt-ii. iiri&i& 
,1 . i^Uc-lUi hl?P ^ic^bi^ Itillt^ teltfe^E^ Itilli^ kt±^ I :ji^i£ij>i*itt.i!tj& r«ik 'iutt« itc£ji]^&& iit£i!fc ki %:&£.£^ lifc %| 

blS^ iblk I Ujit[iil£kJttbltlfc lilibg It^lb '£12k 

m i2bi mki ^iii>fi^ i>ii m ^^OtiB 1 li^^i^ 

•Ife tt mi^ '^ ^11 !tefea>i?te IbBb jl^BJUtf^ 
-^ ll&£lll^Jl:tsl> ltkb<^ l^ilrlt^ ll&k I i:^ ^ 
-Bti l^ililbl^£i<il^l lb k£:itlt B^bfi^ta J.Sl^ Ui% 
— li&te |k:L:t£ t±^±\^ lf^Si& I t«(llfc %1S1S1& Lkfellt 
^ Ittll^U^lJ^liilim BiltiiiJ^ IfillltlkMifelttl „ 

1 o£ 9 oO( e ott 'jb£ ^^iiifiiift& 
i^:y^m :kikJ&iti:t2kluJ^ itcibt& 1 o£-fi^~lSl 
I lt«lU W Ub a ollii ' %alili-yi!^-^#^ 
I klb >£ oic -fiijk I iSkkik I it%Sk 
\ kJfelft lb ibbibsUl^ U± bi%. U^a. \aI^<kEl^ kll 
U ^^i W I ^11 i» :ll-W JfcEte „ I ok-!feB^ -IfcEi 

I olJiU! 

I oiau i oi|E • ^^^iti^H 1 oE-ililfiili-il»ll»J^i 

1 oli ) o*^ olifc I -.kit iU\& itiU^ 

-:klU&t kit 4 ^»f kUcttHlkAt I oii-!fei^i-lti%i 

I oi:k I obii& 
R o^ia t oyt ' \feaJ3^ia I oE-ii^)^ii-MtJi%i 
1 o^ij& A oiais ^ ojiL ' ]bibi<k2JEt ib^ 
-iiiiAi^iiiiiiiiiiia I oua-Wfe^ftiiHl-iit^fiJ^l 

1 ^ \ olJkIS 'bl^fel 

.iil*l>MlikltIil&a: loJJSk -l!fe%Jit]%5-JltkJl}^ll 

I olbfel 

I ^ ^ oiAu ' ^feibiin I oE-iiiiit^^-feaki%5 

I ojj£ I kb 
^ oiAB ' wiblbljtfciiliiE^ 1 oi*-M»]SilS-ki»^li 

\ klb \ olb ' <fcllfe£l 
t ^lu^iii I li&^ii I i£i& bi:u!ia^ii& kil 11 <n^ 1 ) 
I a M „ :iilJbfelilVl^lbbsSlfe„ 1 o£-!fe%Jii-l6%i 

I ol^ t ol£ 'bttbllfelb I oll&-^-%3 

I kb ) oukn 'bC^%ifeJ^i2^Ji> (t ikit iiiinixi^ti ^sfk 

.Iftltl, Jb^b2 Ibifeli ) I olfc S\ ofiOi'^^ltibSi ttlfe 

-iiuhikfei I olt: ,,a^Bibl 1^ 1 11^1 B^iit l^ii^,, 
I :ibs!lilbis Ife %lulillfc Ib&a kb H X^^ I >: I 3 II ,,1& 

>^i>w. tei-itei-iyitt,, 'j^iwmii iiifciiioi|m-%^-%3 

I 0& C\ ofitk 

' i*i&bfit^ixii<«^ fiifeitmhftMftk I oj2sia-UI^-i^ 

I Ittllt ft^ Ub a olli oi 'te!fel^-lJit-^^^M 
I Ifeia ^^ Ub a oil* ok 'iWblllsSb-lD!k-i>ii^ 

laliti I oil I ^tch^ ^hjikik 

I oa 0II& I olJb I ok I ol^B 
I olA I ilfi ^oV, ofeu ' feiliJi I oS-ihl^l-ihl^ 

I JfeJ^ Ibiai kJi llRt I t I all ,.:lbJ5iJ3Jliife ., 1 oiu 
I lil^ I :li liii kji II ftX): I ^ I a || „ :l^ JiJ^JS ,, 
I :fiEilil<ferJLkili;lli kii II aa I i I a II ^^ttiijfekmjsl 

-liiia-jfcjkJlfcsfejtiB-jfertiL bfiti,, loija-iiilS-l^iiS 

I oi& >. oih£ „ 2^ 

-;^^ kimtii^^ S^^^JiSJti i^tibf; L^<fe k2bl£ bk 
-lti:Uh Jbimm fblibJ^ fi:S:lb Jtc£^ti <i^kjjum £& i^ ) 
I0&I& '^£ l^%l£ bil£i:k«feikll% I iih A oiB ^Jl^ll t^Ulj 

-i!i& :a;^idS I oij^ I o&n I oit& 'i^J&m I o£-M-M 

I oJi I oiiii ' jSbM 1 oJja-UfeSil-lli^l 
lobfel o^ olfeb 'iklttllixL I oS-Jfelllitlilil-lllllil 

I iiUi >: ol oic 

I £Mi3:li> :k2-^i^<^n I m:ii'L :iti-ihiaixB 1 Bj^m 
^2-b^^ I lhb°aiirfii iai ^^ £3ib::gii><feia± iiiijtaiti^ b^ 

U olt^i I >: I a II ,^ j£ bfe iS „ '£iJlb% I oitsia-il-ili 

I 0I& a o^ 
^ o£^ Jl ^i II :fefefi: k EitSb liu tUJljfekiil taia 
U±'h ' iki^Jlbl^ iuJSjL^ btti:tkil:^J2 :klj£il}:l ll^^LnbJ 
I HUiiibE Jhgi>rg ibJ^hJaiii Uriasiir ihh'k 'jtMsa 

-k^£itl IkEbr^±H& I£ltiri£ H^m „ I ol^M 1 ^ 

to'hijfct>ija ' ^ kiikifcitiitfe^ I ojja-iJtel^i^l-^Jtit^l 

I ^b ^ omt: 'l^2blli» 
-b teSi^Jl^ itaibliifcll^ I oE-!femil-!fel|il 

I o£: % ol£ S\ olt^ 'limitlSll ItilklblLttUi^ mfbH^ 00^ 

( XS\"3 oh ) I n^bok 

I olTei I obllfe I ofeij I oii I LSife RV ojfc! ' fci 
I o£; \ oJ£ ft 

r o£ R oj£ ■} ok 
I o^i& R o£ '2^:khb}g^b^m hiii±ih^h 

-tJ%lbiill^>Ji£. I o£: t ol£ ^ oJtsi ' 2^ klbihttilibi 

k^billbifej* blSkiKi I ob-2^llti]S-^ili^i 

I o£ \ 0I2 >; oUsi * %ttr 

-iliirkm^lllHlkibillii^Ul! I oi& \ oil oii& ' ^aii 
-lim bikiLlilfe lbl<feJ2tlliJia I oE-lJaill-litili 
t o£: \ot^ \ oh 'ioki± '^§,i.iil^ttS.Ui:t I :£ibi^k h^ 
-bb2 Kb:Sb £sb2 I oE-l&hlhlli^ll- mMbi^kklill^ 
I fiil^ a otviJ& >: ohi^:^ ' >£ klbihtilb^^ klt^:ijb£ 
-B;telb£l*a lilJ^b2<fefclillJ£J& I o|-il^2-ilbill 
I oli I obiiife I o£; ^^ oC: ^ ott I iti :Jbiii 

-aiiiiil^., lofaJlfe o->: oltJE: 'tilbili loJtfe 'LClfelfiiilt 
-IblliSi:^ I o^fej 'i.lifelt!lld :BfcU I 0L6 I oit oJife 
I omife ^ o£i ' ^ittts:klt I ogiJ& I :^ ^^S I o£-^ 
I ilb R oils I klba2 I iliijS I :D:i:ltaS . Mia . :vlfe 
kia II >;\\ I Rl ail ,,:ilwiiJ>lbl.,'bS i om-hl-Hil5 

I o£ ^ ofir \\ oh. ' tolLibbltiaJk 
\ o£.^ oJ2 o^ omi I lilAliub|r2bil2:iib bUJKiilJ&ki 
-S.i£ ii^k^liibbl| Jli^ik ijittk h±ii±Lthhmm bib 

'jBife iSbj :iia I ok-klM-^tiJl-klfiikh%i44iii 

I oifi I o^^it& R okJB ^ oJE: ' b^ ikb 

-iijfcijbia bibi^£<i^k I o£-iill^li-Ilill^li 

I o£l& ' &hi£: ^biil I :bi^ I (iijfe sv i birit i*»^P ^^^1^ fe^-'J^ ' o£-!fcltltil5-lthltili oftm ^ ob^ I fe blibjlii: klilbiajk 'feSbiHtlfe 
klb&iiikb^ I ohB SN-) oist I klb^<^iLi^i±^ib:!j&^Bb I o£ t oJ£ 

^ oit«^ ' 2^ kibkttlkb^ b^kbbibbbtiibki k:£jb± -blii I ilbkJ^Jlb LbtfiB bjl!ttaife iuJijakblExh^Zi kbi;SJiatv}iiiibl2:fe]b.fe bibb^l5 bl|LfetK r o£ ^ oi^ 
kjlklkbb kjbkBti bjlblCii jp^r/fefeiiCi^ iictbilS I a oitci ' Z^ kibithlkbi kbbjtfcbb klbtiSllStt 


I ojfefe R oK I "hfcfeiJS bjiilliJbii bK tlM^lLilh bib 

Slit 'liicsStK tkiibfefeSlibrnti liJi H^*^ ^% 
:i;£liiJS"felUlbta£tt fe list "^fej^i^ ^ ^^^ fttriS 
' ^biiltibs kli biS fe% ^'lUiatatk ':l£Jtiklc 
-i!WiJiiiifet*bmfet.3Hii :it!iEa ibia fei t-ts "tj* 
lke< fei iife bfelt'fcialt lsfeab^lfelkiK%L-«i 
fclR^ ' :lBllt.fel[iikia libaifel bli -.UauEttbit* 

km csSiRfccli lii^iiiis— 2 :r<ri^ ' tirafifefe fafe 

-il^lUiilfeH bii :llil2ti — :U2:l!fei!.lii ItibiEi :lb£< 

-tii'fe ' tl4 Ittlttfeliuaife--Slbi4 Ibtt k £^ hi 
"iifeiifeilltJfe li^i b ftlitliiklfe b)1>ifciabllSi"li:fe^l 
-j^jbm tt i^^& ' -.ipiti'iii iinfiti, m&it iit±% b& 

J|<^:^S ^lii^£ I IbhltE^ ^l^i&t: '^lltciS , (ul(£t!fe B , 
-aijEfe^LtiJ t.mibtfeilS t*& I Itabb JbltiJ£li Utt 
ijsjii ibiiitfej^iti hh I lifc±ui%ife<fe E feib aiEiibib 
-It^eb blJLklS 'Ibltiia:^^! kbJttilLkM Eill^l£ttlt^^S& 
£l blSllbilt ^l^ibltiEillltk)itbbtHlliliitfelubt<^l& 
I t>jiui>iig«:.5jih,vHiK» blll£:lbjts J&lbbbbbattlbl|! 
•J^bimil^ ' ktclbstll£ E]&ll!fet^f>b^<^^b Ml^jblbbllb 
-J2<^M liu^l&-bb^£:'^ bl^bL&t«2fe Hlb kll,blbl2!^l 
.a>-.)>-*.n iui>a t»i=.i-aitfc ;li£:iitit: tiJb Ibb blilumb 
lib iaikt^lb>Jb k>b)?slll& ti JclEsiukiSi 'nib bjlblb 
-12!fet^l bk & blittllitbbllbiZ^febl ibllbiuaibl2%bl 
':liiakllb£ltil£ltitlI^ibl!ieitsti^^bd^i:ikJ^ ::ik±M 

-tjciciii&iitis iBibsiitis ji£ii*it«±Bb^iibb]giE!>&mt<^i 
-^ Ibkliblislk ii:^ b fitlH^f'frJ biitbii&lb^l^bllbi£ 
- <»fej %b— SliikI^kbmr«ibi^iMbtiubi ik& ' :H&t: 
■.tifeblAlbti^l mil±kllbJ2<l^bl ±l^iii^t& ItlbfkibMt 
•lb tc^bt bifabiia lb±bL am±lStt lblb±l<fe>lS Ibllt 
-B&in :li^blSlt iblt^ll±jtlS-lb>iS ^l^^ii:£: ' hStfbs 

^'Bo&ti 'idibim ,tii ai<fe.— SJtt>ii±i:feEinibi b^^^ 
l^lt«l& I ^ibl^ii^ bJd b:^l^l!Jtk£^lbl:^mbumbll! 
^illbB':b2^b lLulktl±-:blk^Uilbiti a :bitt£lb±:b^ 
-ibibjglljiibpjt:tbl& :ibliLblt :b ^1£ IsUxlb blUbiib 
ittil^fecatE-kbij • iUbiS t iilUBlk UL bij , — SLUtjlb 
-lubmiib l&lfe ' @ Ji l<bbl!^Ibl&ll^l£illb^lb bJSlbl^ 

kIiiSiiliiifel£ ' ■.tf.tciiaiH tkii ikibtJfe Iblkliais itt^ 
-I'^lZ}^ Elkkbl^ &k b:b bb^i^:tB bti£:% '^U^tii 
, iii ktib^is , — H&bb:ibi b^btbCsiteiL feia 'iCibiiii 
- ^it»'t^t<fc^ i K>bt^h '-.i^Ebuatt Riizih -{iiti-t -.t-itu ^ 
•-pi to UiiHtli iblfuit bjQ ' :ktail2;blEsiu£i±miitlli±blb 
— SiitbfclblkiblltJSi '--Hlkti titmttJfe Ibliiitt-tbttlb 
J itklU ' i :»ifec -.ilBbbibblt^Jlibllfe Ci^ib i ^^i* -1* bib»5 bib^-ij^- 'ijlb-'l . BlbMS— SuEfeijib} 

b:4b*. biit'.ife i^hasb-Ajnbfefeli 'fejit^m ,&b ttik. 

'illbii iibl>: Bib, 'ijlbii ., iSlb t*±b ..— aittbfefej 
-iklb fe*nbSki£ I kikJUii*»*t:^bliuii2j Ibbuaua 
-il 'bhttaabl b±bK:lb Ultt ttkkl&bjfcl^fe Jbii bll* 
-tilbi&bliii bllbfisbKilb fe ^llt-dfc to}ll^ttbi£:lb 

latti ibb'asbs -iiiiai ,bi> b'>5ti£ ; kit* fii si* 

12 hlhlM ih\±&\h&^)kh 111 Uili UilklMlS 
'lt2l£% JJiii^ii fiiijiSiii feme feb iiilm iri 
m mitimfeiiii2iit%ti;bits^M&fefei Msfei^it 

ii|Sidlh iim^ll^ filltfei^feh ii^Milt iljtl ilHMU 

I tih in ^1* I Jftl lh2li:b mbilblfe fefe lli IhlltSja 

I hlltiiB Ik kb J^'lfelj^ ll& hkh Ue |lk Bi^ 
hik h>k fit liJ^iJ^ I Italfeiiyib^ 1^1* i^jai 
Ihili 1^1^ h Blifili^ iilljitll h'h xihllbhE It 1)%^ 
Iji^liilt Mko kah l^lkh^^ ^CyiUhliii: ] IhJfelb 

! *J %ah iJlgiah^lhilhUt iibil% Hiftlfe ] %bt fil 
liibmH^ I ^ Iti^|t^>ll> B^iill£l^ ^lh^hl^iiil£>i 

-S 1j11J± iilMhlfeilil lis pwifrht^ 1^ iiililliil^ 
-blitllh Mk£ 1^(^ hiM I \ M^hmii: k ItlkiSU^ 
^lill£ll^ iilkShl^Dlltxi ^ iiitiiU£l^ Ililtii 

lllk i^k 'M(i£tm Mlimi^ hllt^lilkiiiltii k 
liii :hltliiigli£: mMiii Jg ijlkk llh^hfi^t^lfe %& 

II Pbliilx^ ^hlh^k^ xil^^i^ iiLgltJh^k^ 
klJ£o Mil 'klUlkh ^1^ Mill K>ii^>i^M^^Ki^'itUv Bk 

-^SltlikhJ^hkai!; lit\k£ liiiifeahi^ltl I'-P-'m^Jlllt i^mteHa 


mfeiia Itt&lbS 11<^1& ) I o£: ^ oJ£ o^ olt^'l|Xi,>lbit>>£ tti. 

Uci^lk^ t^:;£!ltj kiiitiii:kllu iklti Jul kiakic^m 

&Jt ik Jb kki£ilttkl ' ^Vi:tk£jk« It-^nk^LkiJtrt 
-n| IHrrikk I ^ItSJklti^li^ kli 'Ictl^ LIL :Jklii 
-itt :Jjk it>ri Jkit ik £SkJLll^JJk 'il&ti:^!^ kJ&^l^i 

»r -^ -^ Tj . s» 

-llE J|%^b:i:}l lk& kklL^iy lalu6:ik Ijititi: J^ 
ikfbk^&l kll * it^'A kJ&i£^lxlll&lKkl^a2 IJ^U 

-:tH^JJ<&£j|b & %b I kJL':>i£: kmibkb mibk^ k 
kjlt^b k&^ 12 ikJlL ^%hi kUltrtl llt^k^kltim 
-il]& B 'iHl^l :tS:k£l^ klL:&£t i^^i± mibkfe Jbm 
-klLlluil}: l^£ill<ifa i&i> ^%lk2t. JeUklkllQ!!^ I ek^!^ 
I o£. ^ oJ£ o^ oi^ ' IbJlciitt^iikllkUi&E itclk 

-mii^E :kllk>J2kmu^>ja l :llcls:tJS )^# tc^l^4j& 

-fe%^b>jakJkuBiifefettljl -:il2l oE -lii2^S-lit^l 

-Ififi |Jilkyife*i-lktHG:fi!-l)ii;Ulk I oK-i^^l-J^ilS 
I oii ^ii or* i oijs 'jDiiiifiibi^fc I oE-S^^-^iilS 

( I lb£;bjkl IblliJ^ 

-hii^ilikl aL);s^o>. aitti<)k]gj iifk ,^i&£. ) I o£ a 
oi^ I £^ irii^ij>t:klklkt^ 'klUtr&klLikli i J!&kil 
-ikiji kSili Ekitiikt ^M\^ ' ofel--lJfey^l^)^ 

< o|.'klJ±l^Xl»ii k2 ^ :kk^ t :£l:^kl£l^il££ :k£i:!^ 
bilkftli kjJj*Ik£tt:£l!Jjki:££iiiicira<t:tUlkt kiJ^lrkj 
-i& ':ltitiC:^ ^.Ifet^ I l!fekj£lk2 J&i:k k£lk3^££& Jb^ 
-lkll&itkl.il£&b kl klloJtk-i^jlll^^-Ih^iilhill 
t OIL I oU 'l<2J&:i.luirXl<^kiikt'.jL I oL^:^ I oii*oi I ol& 

•4 oh 4 oijs • hitifel I oiist-i:t%lliiijS-lhJ%ihill 

I oi^ I ot-AOi h okjti 

t oijr 'i^iiitmjkiia I oL-ihJ^kill-JtthJ^lltiJi 

t •l± I o[■^^tSk h okJC ^ oJJL ■ ltit(l:^£iliki^^kj 

•:kiaj«ki!iJiik^i:i 1 oiisit-l^t^llt^im^ lU^jBleik^^ I 9i&m I oi& ^ ok ^ oii) ' itc^*feqit! ( I otiiit n 
okjn t 01^ ) L:iM«feitrcjL 1 o£-.feliiil^-Mitil5 

-^iS I hiBhiiS hiJife e^iS feifco iii!fei-iH£ 

I oh^:^ I <^I^^ I o£: ^ oj£ a oitr.± '<^kjtl2 h/t^klttise 
ibfejL J&i£jltbimkilxil& I oj.-ll^"fililjl -lliBliilS 
I oife a ofe j ojLbi '!fcjfiifeb I ob-itilkbill-lilkiitill 

I o£; ^ ofis \i olt'i;ttt,2fe fc£J^Jfc I kJKttJlutliteiafe 

jJiJRkiis I oE-hlfiifeblt-kil^itliiiMlii^l^liili 

I oi&.A nt-m ' ]!tHic^l£kl£:lttk^j£ I iklLittk:^^ la 
Ucili kjlki£:ltt-lillk^j2ioii^-li!^lt£il^-ilithlitiiHi 

I o£: ^ oi£ ^ oUis^ ' Ek^nt £bj»hftfcl 
-ijiii^tElt I oit& t kiJkcm kli y±ttLk 'tkh kjl>l^ 

-it»£'Alul4iEit kjJkijS I ok-lii5:!k^l»^-^*^'^^^J^ 
f ii» ^ oiAB ' ittfefc I oB-SteAiiil-iktiiS 
I on& I oifeB >: o£ ^ o& 

I o^a >: o£: ^ o^ 'J^j ±.k:l^ kllktci;^ltt^t:^j>ri^ kl 
-MtllUil& kmbiribeli:>S~ib klk2bj ^Eti l£Ulkl^l^ll& 
'hiailLlb^^Ze kjritt ilikE :!fe£::UIttr<LtJlMklkk 11:^ 

I 0I& ^ oh ^ ojfi 'iul^t:!^ I olUi I on olt 
I ott I oSlJi o): oSo£i'<tijl<fciJJE I oE-iifcilS-lJttili 
^ I i'Ji£ fi£ ^W liittbJkSj ^sQ: ,b:kmm. 

ikb£<lil2 ) 1 ^b < ol|kC'i:l:t|citHii£|o£:-i okld^oll£|E^£l 

bu& j:^i&.± Exbir^i iiUkib^kb ikbik^ hi^iui^a 
:itij&jir'.k hj5t:'^i:ils&riji& i^M ^b bjsk 'iiitcik 

, 1^1^ Mrk , 'ikl^bl^lk t± ^^Hi^ii iklk£tti!&lk« 
-1 , ikltt££>kfl , ^ i&abld2i> '^ItH , & bi^Bk^^ik . 
I kllklktri<Jkk>lS iiiJJ> '■ kJbilkJ^tt^kfitttki:^ Is 
-itiJ«fe%:to ' Ul^bhf. ilCl^t^ :lltbKi-JH£t: -.itkltUlf. 
-i Ibk ; bkiu-^ikll^utt i kUHiia kilkU!tri:&k^j 
^ yi^ :mi:Jbk4XS i kf^tt kjik ' ^jttrim ,lu 13%. 

^ Ikbih Itchhfl^hMa l^k lhl<fci^Ji l&k ] ihhlLt 
' 2 Ik tab IhirJtll^^i lhl!^ilk kh i^ ^ aifeiiit 


lii^ -Jlt!fcJti;fel^lr^llr-^llttJJ|^l:;k I «-£ fe ol£ a tubiMlih kfetilatt^ I oii^-litllhlil-SMihlp 

-!£ I iis ^)r^ ofeK 'i.iibib±m 1 ob-l&ihill-feihip 
I. Ob ,, II \ II iiiiim£!ii:femtti± ' i^ii±ttiisi|i h^k 

I ySititaitiik IGSb S:lbltk±ttB tr?.tt„ I olib >: oib^ 
'<:^>l!fel<feI^ti!gUit<^ I olJ> ,J| ^ II l.tk±bjk^l^i^Jl 
'i<^klik^it:tt^% I ik^li^tlkibt Jiia2'iii£tt^j2tcl£±li&., 

lotion -tojiSL'M&ij& <^!feaLf<tt:t<!a^i}:i^L i oj^c 

\ oi,S I kjlkitik^l^l tilbil • l*l^k teiag'»r>^K>ja 
£ bBk li^^J IblblkUkliElt i&S^lktlttChKL^tiJkkMt 
t^i^JEipfe kijbt(!fe 1^1 jii i^]|k Ittk I kl^ll^&iit: 
idkSl2<^iik iittttti^ :^klilht :kM:l ^1^ <fel^Liiit> S 
Kijj^<&bmti I ti±feC:!k kii i<)i& k i&ijy^ k^la :kk 

■bclt& ittlBliiit .. ibtlkikllc lill^ kJ^lXl^ £^kiia 

ikl ikam Jii^ik^t^llJl:^ Jt«k I l^itiUa i^-vtt 
o^i>:^— >;^>;^ fbbaibi itia ' ia!»r«fK;tekl&llaifeiitAk 

-Ulk ::kiii£tt4lS Mrmik^i I l^itti2l& ^\A hbh^febl 
'^lE: IkltiikK kllkQ: M!^£sJ£tt:ij2 B £^k I :£ 
-f^lltt lbtki<^£ri£it^ Ikk *:a£li& t<l^)&l£! UU2:tlti 
-1^ £lSll2lk£t& ifii:illij£tt:kll H^jk :kk I ii^lllt lki& 
%ibllkk &k ' iku L&1J£ ltcl±lii£.mjJ)^ll2:Mltc ^ 
Ik il^bl^lil^ ibiQElfi ikmikBlttibBVlibUtc^ititrtt 
-B ^^irm ^k I l2k^l)!S~ll^>ik tklJ:>bi£tlti k & IB 
'^\kJi}k itikl^^lttbJSik iifeimSit Itlk Jk!feUtc ik£(iitt 
ItclU kli^.tte J^^ bm!^ J^£ti'l2tf <fe J^^Et £!B<)i I I^^& 
Ihtt!^ ^l^Et lrti)hltft>>->j^'.'^^]^.. ':&kjt:k*^kltil 

-H& OtlSm iklb-^mitJI&^l Hlk l^trijl ;Hik2^&£tl 
— kiriikiuhiJEEikJtmtitti! fefe^ifi^akbl-tffi^ tt:aa 

-iti ikuiEi i(^U:i^^kj£itci£ii:fei^kU^£:ktiiii^i iiil hm |o£ ^ol£ ):olli^ I kl2 ^Iklbis^l^ IBSiltJttkk^imu 
^ji£t-kl^ltlktrkkJ2 lk^llO:l!:bjgj^k:>l]^l^ :L^Lklk 
-ik:!^ tftiifcmHrlbirJtfcfellJg :LlJBlkfe>iJa Uitt 
-IkMi & tciik liib%>lb liJIl<t:t^J&£Llkl!l^b kjlkllrttti 
lt£.tmt«tat^litlhll& <^t-sl^l^>UMi£±.kI2: £ BtU I klkia 

-kj feb lfii^l^*je!tlt:J^i&jJ3 k:J.fe£^^i£;ttmbXil2,|oU^ 

'^IkMhis :lt^>j2 I o£-iiJ&Jhil^'i-^»>l^ht^> 
I o£: >: 012: ) ott I :lkiatr£.:tl.t!febJia Iklttfcal^Jfe t* 
-ikiiiii^u i;^mb k E9J!iikiiM-,lGitih£:iiiUk^3. 

bl^ 113^11 ^ bkhiLl itlim 'i^lig ^Bit h& 
-It I J^ih ^^^ iUB hiym 'J^ h Jj>h->hlh^ 
lls\^ll l^Mh it mM |Jhl-Jl£lt hilh J^^ I it 
Mli^J^^ ^ likiil ^ %i^ M)£J£ ,,-[kk 

I o]£js I >12 
obB ^obJi« 'ikbikfeijlfel ifelb |oL-Jfe^ji- It^ll 

I o£ ^ o|£ S^ olt^ 'lktit^Jl!^lkttai:b il^j£ik^ h^^Mit 

(l ltt£^ tiirikicsat^ lim£l.^£tk,Jcm.)|oi&^oiioJli. 
I l^JtcGEMl! ^lill^lk^l i>^lttitklt:Ulb^ :ibliikl^ 
lli :^^ IbJtf Jbiikk lc^iS£^ij!Ji-lM«l& I JJEittltk:a2 ki 

-iji^mOiiiiHitixh tti^:tCtM. I iitife '-.oRitb "iotx^-j^ '<^ 

■ Mt.<fc ?<fct> ll^>. tti:^!^ |o£: RoQ: Xon I Uibltk^jal^l^. 

-twifeieitaifiiiia io£->himr^>J^(lfl)b]^lt%iia 
( I ikit BL ^^«\ Ulttl2lk£i i:£l^ ,^Jd£l^£££, iklcsas 

-Itlkfei JiskiltJjiblE£ 1 o£-J,^^L^- ^V lj >>ll 
I US. ^\ ofeB 'lA I oE-Ml^-lii^^ 

I iMlt )t^ oub a oik oi 'ttS^— Ifti-iilifeili 

( I lik£p± 
kbi2;ilfa^b iriu^ab iklft>;^kfiai 2:H1 kbM}» 

^ 1^)1 ot^mt^% oHitSi 'ikb^ b3kitife^abk:fem 

(l Itk&lJE: Uitt &b ^l^,millui&. ki^l^ l^^JZiBliia 
ittXm^ IbtjUfah'^aafekfe ) I oil oil& I oL^tfc I oik 
'jtlkbl£«lMMlU Ibili :llt2iUXk& :lli:lkSti>&Akljfi£ 

feEifisfei ikfeSifeauimuaiJbia i oE-iSi^iH-i^l 

( I ikit k^iitiBsuiit 
j&l&ltilS^sQ! i^^^i^ . it>r>s!«{la mB ittilklSk} I oiSkfi 
o^ -ibi^ kibsthikfei I o£-MJlk%ilS-Myi%tll 

I o&t! ^ o^ I £>. |o£.toJ2 -iiolt^ '2^ ah riititgjjSii LlSllit |o£ toJ2 

aoit&'zi ^iBikfeiifeb ioS-2llliii:feil^-^lli!fei)l 
I oii 'liikiiisit bbiis 1 oija-l£ir^3-i£*Ml 

I o£i ^ oi£ >: oitist I iai ^I 
-JillUsiliilJkiiS li :ltmiiMibMk bbbita fcLlSlfefe 

;iMt>-i4i>j8 I o£-.^gMhhll^ia?tll-?^hfl>^h->P4>>J> 
I ol^is I oi^ I oil^ I o£ a oik % 

I b-iJt s>. om I jeii ^^ II ^ II OiBjit 

-i^ii^i&li^ib ':)tbfej,^:iJ2 hi „ i^ibBiLjgtm ism 

-tiaSlit J^JJk^lfeg & %h I ^2»li^£ ^J>i^ 'J^^ 

-il>Jb 'J^£ Xtlfblt b ^», fklM^k ^<fe 111^1111% 
-£J^i&ti^ki£l Ih^lL BiilllBBIii J§^J IkljE: I kJnil& 

tkii^ li— ISa 'SiUtJlSlbSSlIfe Ijlibllt iiJjii Jife£ 

'laiuttiaab a^iiitm Ji£lt— ikfe mliii lia 

•m l^k I iSia ^i^^lliil iiilfajy ttX&o U&iJh£^jfel 

mil iiiiiJfeJS ii>ii I liibiiB iifeJiife siii iu>jiri-Ntt 

-HlH l&^ I l&ijLltbjBll ^J£ lbJ£ ^^!fe lb:>!^b^ 

— jiifitiiSii ufefeuht i5^i feim o fc£imtBijfei: 

-b feULob!^ feSb iii^iafe It Jit Sjiiljii I iSjlS lUfcUttt 
-^B Ibab&ikJ^llil ihSJb fe2tt£.lJlitkiJfei ib Itfcli 
I featcJajfeSjb feij£o mmfe lujfiii. ittt jt:bJk SiL:^ 

-h aik itfck I i 1^1 bit m<^ ij^jib mbiitt iB litlk 

tiU*k 'iUbJU^fU ll&2lbj lUtt ilJb £>fa bUBibiigiUlit 
ilfcbatt ; 121& il^bliril&Utlit >h:.<t>. X^bl^bi k 
^It kbblt IbbmbiiJi ibUibi^ ibiit i&Bjb ilui 
» l^tttt ib iulitt JHifciJ£; H».bJife£. ttlU & k I IbtU 
-bJUtettU. i K t M iit Jbtit litiajbjb iititt I blfe k mu -iiklfe iiiiJMttluJStr-liME£t!l& toluSlbtebB iubltJlfe 
mms^^kE Eubfenm^jBi iittibbb^ife \k&i& 
I iOife ki fitt&eifcbjti ikiit ainfeLatibi insa 

-blibbib^lbi JiSS^lJbblJJ&lli jt&ktliikz tutitxiH 
-iLT tuiii I 1^?-|& Ibiu ibi^mtfe liilk l^%ill bl^i 
-ULsIi ,ji i II bilbiirifeteiiiti miiia* biHbaaatfai 
-k I Iblblbife^bllilJ^^lS'liluiLmib biiliub., lojk 
' ±ith kib£tmkb± I ok->lfHJ>t>l^-»»litl>>1^>li 

I oit£ I ol± 

' fcltuilltbl& kbikiis I oE-MkMl>iJ^-mJ*.Jlfeil^ 

I o£ i o^ ohtl 'v^itr?ilhiSkMt6 i^ltbSh^U I okkc 
I obs I oik I oUa^ I o|& >:^ oi±£i I bi't'tlB Jb 
kilbk klCiB ':itbErikU'^febl kimitE'lBmii 
-ijb :kli itCtlbSkli klS ikU-:JBlli fitfel^^SjIt klRi 
bkt£ bk^lSit-ibbdul^ta ^ kli iS:&bl mttbl Ik 
-Jia fcb ^JbbibssS utl ,lilSjH:,-iliiii>a> febija * hJii- 
-i*j ibkbl^B^bki&i^ U k '^b^lBCsc-^J}:!: liitJjs.^ 
i:^ bb kl& ' ^bijfclllbll$ltl^!feB bb^l& ' ltkJkta> 
-ii^ E k 'kiiaiMit bit^bik^ii:-a£t:&!iiBiti-:i^i]&£ 
kl|m:^-kiB>. !^&:tkikt^ ,^ikb.-SmSbllilik| 'klbli 
titlbUlkb kl^£i& bli trijiH bilbb— ll^kkkJ& 
'Ilk b±:&-:bl^kiikbk kl^bl klttabattJSr&l^J-kltit* 
-1 ttllRt^ fitb!^b— billitiB ;kltt!^lQ:Se :BIC— :kl( 

NJ *, -O ^J 

-lb ^L& kUxllta— l^lpc bttJO:— SiSlM ,mltl^ 
-m!^ .— ^ ki^b ' -Hic brfiiS &^ :kS:tbik:iL>Bibr£ 

IkltlklJiS %1 , llfeltlbJbSi . ':lte!tkU-l^fitJkjr 
-HCa krikSJ^l^Hbllt-llilltJgllkbbt^J&kf b>l&- :kia 
bl kli& Itijll&b kj ,1^1%1£. 'bbklbs bJglubt^ta kit 
-ifiDtlbbJkbb^btik kitr^S: kibbblgQk^sl^^ 1^-21^ 
■b & klkk^lll^stll^b'^iuit^ t^bjbiSihrtik bkl^iSbi: 
-itil'k^Htjb: iti'^'Mi.-ltxii^iSiB^ti btk Jb IBIt! lk:gj & 
lUb Siiiikiikiit: JBii&-ibr<i&' ^min bk^&Battniii^ 
Hktb Ibki^ J:Uibii^lkJb ib^lfebrkUlktt-Jl&Btj bibll£ 
-Jkuat^lbil^bllkl&b^iiblklJkt^libmiCbiJbKlil 
^blltiia— ^jklklbj bb r>.lt!killl}:^^ ,, n j H kj 
■bfSifk bk l^l^b 'ki»^<^ blliii^ltlB I hkEJt k{£biSl& 
'E liSBbSlb^ .,— hsBlfe Ittk '^ lk6SS;J& Ibkik^ 
klikl^biblbbbl^tt kLib IbkSs^bbLulC kllttl,k 
-klkbiblA— fe <fej ,, II i II tHUlBBElli -.r^B 'kli»l«fc 
kUfcE blk I :bt4m Jj Ikltblk 'Sr ki>:i: IkJilB.. 
-SJ !l{£ * kbilt kl«B kjmi^k bifibl-kilB 'k&b^ 
-balbbibsaSi ' kibat bbltt JS^lbblirbijlblt'sElt 
ikfb^bliis ki J &ii .-ibr«i& ,. II \ II ibtibf-miajft 
k '£1& :kbbijfebltt I b kttbB IBbk 'kbiB Otbbt 
-»l^B..-SSTlblbk '^t!b Iii^i^bhlbiB 'kiiribtrtB 
ik±i!>iti^U^<t k Alkkilttlk ':kblt bblkl^j'^.-filbJeu 
-i± feltl^ltlk<b** aj kkbBliik'tilkkililibbUlfi-kJi 
■ISlS ilbiliiSbSm^ht!b— :j^^ l^ltiI&Ui5pi-;lit&. 


ktiitpk 11 6\A II Mh j^li hk£ O^i^ 
'i]fcS%l mim litl^ m |il£ 
I h^BL likbj^ MJitBJl^ 
'i^ iit^bi MlkbJ h^ 
II ^ A II ^1^ hlllJ£h l|Klt^^^ 
'^g%l l^h^ Itillik HI iJJ£ 
I ^j^^kjfe ]^^m» 

'^l%lii fe^ bl^ kth 
— SlthiS 

— fti<bi^ feji— :£kte Eiifr-tfc— h£i* iitJia^ 
-ift~:mfe&l I iHLiLi^u i t^B i^ !itt^— b&j&ii& 
-!fem iii% Jb%i li ia£b«itikibijtJ& ^ii u^i. his 

Ikfett bHI«*.llt»>t'^l >t>»l fc>t JU 4iilC£t|LkiitlU 'i hi 
-<k ,-& iCtl> 'kllJilAblM Uitii Si kllttlkAmis^ 

— fe&tiiiE — km aitiiiiiiJtiiktiibiti— ti^sirk fei>-, £ , 

Ik 81 1 %lltli \lih'k pk Blig^^ 
] 'ibllUt^ ; lil£B % MtUls 

%i , \t^u I :t«iicli iaiii<iiBus i|i:]tiiaii^ bji^£ a 
.bis liLkii^ & iftii& I :fem u^ft>ic>ii^tbh,tt» hkmi^ 
:i^l%lfe^J Ifb^i^SliklliblfelJS bk^&is lil ,t^-ii^tt. itt 
-b^lMB il*lb&-lfitljtai'kiiilU iailbilii£lbk mi^ 

a^ii m , ttis , jbi^ 'ib^m^^iiSbi^LEj^icksi^ 

:k^im 4:klhllcSllbH— tlUUcHbl^ yd , iti)£.WS:^ , 

'fe^l»H>^ fell ttfelJ£l>'^]^<»Wlit£Uik 11 fekk 'Jlibl^ 
-<b->l^Qc 'kll Jk±l<:tm^l^ JU> :li>£tEai£l^^ .IMaibS 
-Ibk 'ablkllii^Sia :l>ililJ><'tt& Sl£':^ :lbl(Bi6 
•i^— :lia& £lfikttl<fetei k^babll^— i^tt£E ' ^hitk 

-iaifet^hki^baihk-faiia :ki|i<££^£— i^lJ^ * %^iiitfe 
— icUkti^bm bjribi> ^i^i^:feitt^it kiikbi:kiiyib£ 

-ii Itnti ':||11&— :kJlb£ ^mi:M:kk£bAliaib-^ibli 

II aa II h^bh ^i ihiihl hii 

I lisHl^ l\}h \h^ llt]^ —iLtltlU 

i •hht^ii]£.rt ibhtt k^ iiliyiSttAtsi k^\ ^ hliiit± 
-<kL£l> :itlS ll>itltl^li^Ii kt!ibl!mi:klliaiil!biejb 
■ie^tt tlljlfc— :kllb£~2 %1 'BlblblB :taia$lli-M 
-IS^ UtiyJi Id^lltrjikbm HWit 'Jkbjbik^ — bit 

-la ii»t>ai ; u^m k/i , ^^tu . ':ti3&ii ^j^y^^ -iiiit 

-tllil2tr!a£3ktllkhlk^-£KkiJJ&3i&iltlltbllt b^te 

%1 ,-ki^, i i^-ka l>k<k fek— k ' ki<^t£ti :aUiU 

-i<^i;e mitia-£smb * ut^ti^ imutt » i>.i>«h lit^ 
-i:kkbr^ti&-lij|ikii a :kii>ts— tbijcfe m !^ m 
,& !%t . ':b«k i!iitiii^K^nk&— ; itk i^ 'kbmkim 
-Ibk l&b klt«i:kllb£ bk-k lb %l k:t>12M£ k b 
:b , :tt|l& £ill ,iaib£, .bl>— k b:&^-:ttllbl& ' It2bl 
II k8 II 2 |1<^ iyiiiti iik^l Mh^ 

— :llh^^ k iitMts 
-Klbi:at\lblk£b lb 13> kUiii><ikb&^l!b biklti£b £ 
fe Ibk'bh iilZLL%l|>tib>^kl& k£b l^k&rt :iji&£21>b 
t :bJ)s3i ^J^^l^ !^B>i blblk^l&k 

-bifiaft fe b^ bii ' ytii-h ukOi^ ab^j ^ii i*£iik% 
lil*J&b£&^ ' ttt^ai&^AihiU'^Ui la , SBJIiiiiB: ,— Slt^ 
-lil<b ' lk£b 1^1 , ttllL , lb kbb^Jtcsk&b^kl 
.:bilt kltTjlk^Kb: bJttbbankabtt 1^'kblli kTklk/it 
k£:b k^bit Itcb bl£i Sit lb> lubl^bllblbl *kib& 
-ISlt lktr£l»J6b ^tliitl lfi>tttti>Ut-.HI>Kfcftt«t«% :MR 
IslSlt * :S^:siiia^U lbi^u<fekllSiklkfb>l& CsSiiytbi 
mife B :kabfe:tia-:^a ':bi;fca^E2 klkkhJtU 
-Q::bl!fe— :!lib^— :&kilkliifel^lk&e^SlBbtBbiSblJtb 
lb iikt>&blblL^bblbl— j:a£uhs b^ i>l& 'kjbfitlt 

a bittiibjm ^iiEik mmiitt si i&b idiii^biiift 

' ^JUiS:bfltll^ibaiHll&— blltk^ll££li2>klitb±libi& 
-i£tt ' lb^kll&— ^lll!kbkl& ItkbJIjritbB^lblkitf 
— ^bim i& l£^b>lfejliifel^b£ '^llt±lLbs£tt ^ttijbi 
,S1, :k^Jltfi:kb^lbkll(itlt:-:>bB :t,^^Bih-:t>A^h 
-I :2| :i>lB£t :lISbl%lk^BkUlt%i-:klB S»g 
II ^8ll|m)&i£ ^^ hJ£llk 

'lA.^ ^il^i l£ib& 

-SlHlf&biacl&tibl^ '^&k£ibklt!l&citbti 

I -.t^li^ lUl fern £JltJbsk:kji& ^jtxifclblft 

lkt£i>&^k£l^ b]a i>it & 1&1& i^ , £^ ^^-^^ ,— A 

k<j£b I iihxit klS liiblx * ^il^bg lilbEi&lbb^sls 

-iSib i&i . ^^ &t^ . MhAlh^K £i IbA^ibblb&ll&B Al^ 


1^^^ IhilA >\%is^& iHMjtihA-til&xjh ^iSli^lh «£n I — -.^ibM ^£— ^i:£: J^lttti ttCitl: %l , hit , :Jb 

-ejii U<JUt iJl^lii-ltbltt l^J , Mtt , iktAl^-ih)^ I htib J&^B klkli l^Jt^ ItEli^iitk iil^ltlt^— fiilk 

— ^iWB mikftillildB— iielife lb£bl lilis ilfefelfeik 

-jfcwB bk^ik^ i^i . io^fe "^»*^ ii=iS , ^ i. , ja,^_iau, ll^,^^ bit.-iut^i kbiiihfifeit*j 

ii.-^ ^.jfei. aifi^u 'I ^^n^ I k^ii^i. :i.iLS .^,,^j,^.r^i^i^^,^,^;,^ r:,^.;^feV:i.fe; 

• • ^ ^ -sfeitiii iifeiyau— aliniitiiiitii Biii— :iimi£ ibttt 

-li^^iia -lifeti. kjbt itti^in-:itii^ i^i .ittitB^ .la-itsitt :bi. 'tmasE 1. mii'^'i.fe tTm . 5ki , 

-!» , ibiib:iiiifeinkfeit.i^ fiaittiai kJito&Ji HiiLib • " . ;, ov ^' ".^ 

, :Ui^ ^^ ' :uk Ull.:iW^ li. ' :.^\m. "=^" f^ ^^'^^ ^^^^ ^ ^ 

-iiKiiiiife i ii& ; ifeitj a 'ajit^ii kiuit-siiiiam W^^ ^^J^-fe lllult fi; 

-i^acsiifefe dEii^i' ( tki-^-k "ii» ) iiii » fe I lllt£h^ Ih^fe |im Btiii£ 

km Jiitc<fc iiatitj „ ttj . iife . fciiatc issfe — fe<k *jJ&ltiiliH^li£ i n >^ih !fel 

II o a II J mt 1^4 |iS lai -smi&ifeiit. fefci 

^lift^L^dy^ h]£]^ % iIlgH>l? -ii>feiikiji!a»jtb>itcaaiM^ii}sbitabjB ^ ^ kisitii 

I i Hih^gth |llii!fe |lMJb I :t4ifeli kii fern i^iiBS 

'l lllliLh hJb I ltkl».l ife: iib iA&ifcfe Ifet tett<felltiltikJSiabU£:fitJfilfi^fciliititli 

"* __.fe^^^ ^ ^ iiUi Sj tJibikiiit 'ib±asmfcfitiijiti luittSiait 

fetfejK jiiB itm ^iliim»iBii :kiifcSii feii ^^tt Jiitttiiunitiis.mfe]fe— :ai^ u,:ibi±ibta— ijia 

i-.wii^kiiil -iit±ji— siisi kiRjjfe til liiiiiiiisai'-.iiU: biiifc^ fc 

-fi <fcii:!ms:fitm *ifeii.te HfehiiifeMiifeiii .,-:*fcii2 -ifciiai^bjb KEit±~labiaBic itt^Jtiiitt miaiiak 

& IRk i Life k aaa UiUlltltlfi:*E^k U-t kli — iia Ik&tel^l^t— :fcE!tlL^ :kb— sua ktefefei 

-fettlBik :klk klfeii libifeklfefei.lldttht* kSiU Utt -ltl%l 'iiirib-Jti kl . itin^ ' :aifeJifefc!iautkiu& 

-kfcsihiiiklt fcfeifejmiiifeiifia»±teJESiiJiijfeutin £: -ji.fitfeikim kt^ fe^ .is. 'iiawiiitiiifeib kutitii 

kiiitulfekltttlife^ 'k^£t£tt 3LJ& fehl^fe^Jlk 12klta -iilttfe>iLU:jfej-bl^fe) fe±k ifeJaiktlfeLBkfi IbitBia 

-it£fcbJlaJttlit<fc Si UHtti— iblilttfeia. '^fJktx&tt—lit -*ite— ILk— ^ \^^^ 'khJfelWfetfe— kb^ feVli^ 

-tiUi— ^ 'kk 'iif ' b^ t«^lMlult<^l:-t&^^ :1&^ ; :kU iJfe iltJjeifei& kHlkJ kljtl .ll. ^i^>B— ^l^li* 

— .ijbiti ikiiiiiifeiJLiimkiiiiH: Lirtu:k4tilkfei fcsafei | n ^^\\ iii\h^^ihk\i IBilbi^ 

Ul tofei^/k • l.i;ki-WJlt.fe-aifeilll^ • :tjfe.i j , iihhbill kShlMJft 

kiltliiiifei -ilJiilifeUfc U> btOfeJ JuWiti— Ik-l/iafeJ ' V "^ v ' v "" 

kki ,kife2.abi , l*kfe UijSiteMitfiiiiiaifeafcii ' lukfc } • f ^ ^^^^i^^ |**V ^ 

b W, i^'frt :fe:<k' kmh. ,Wk— Isiklt kll .lilt I < ikbhl^hii ^bl^^ ^ lkk& 

'-k, 'kU iaUiJk:^ll<«ixkL kiE. HI k«Jkfcua':icfcUc ' — tSlttiii BkttkUiJfel liuiS:i3 Ljrk 

"J^IXSL -.Uiiin kllk^iife kilkikilub!t<i:-ifiik 'iktu/ I -.tollkli klblkiillka 

'iC hiiilf lulB k^ , ilttUt , .-kdi^kUii EijIkhfcUt | -h£ & kimi^^ ^i: feb ' j ^Eifc kiJ!£i:^ fet^<i.l :1^ -t«<b b^a '^tiiiH ^J&tt^Jk kl ,^l£ , mz)i{ l^it l^li 
-'U-feJ^J-l^m ''jaK-ili^^l'kktlt klttlk^'kl^^blB 

Uk 2itJtei2 ki^lkUk/LSeit'lbttliliiJkkl.bllk , 

I ill Ik mikhiiM 1^1 •MK^->Kh.>ibii klu^ 

— M^i^i:!^ 1U> J£t l^k 

1 :r«lJ^ J^ll 'hbttis kl 
-toalit ' Ihim ( lt!kkllfe %^-^->: oi^ ) tkJJHBH 

uifc^^bakiiiikj , ' i&mi&ik— l±tt^ ' kibtt sBftiHj 

- kJ£m •«teit»ir. ^k i^Ut kikklittttiikli P I a?t k&:tij 
:k^^t>-k{cUijli kfi^^l^m Kkk ' kt<Iilt<aa^ mn 
-i£l2 'fe^li^in HA , £: B^aiit, ' ti^'^irtkiitaibt ' kiiS 
-It kmiS.-^ :k^ll^£3^-ki&^kt! ' :M^ kli iiil^ ^ 

-i^ikl ftt:S 4^ , lt£i^,— si:uii& ^kk ^ ^ I 'i^ 
-Mt^&b^kmbl&U^Ht tc^l^k QiaJlk^lur«L ^Ib^l^ 'k£ 

II Kk II ii':k2il iiJikHh !£ H^liilt 

— &iul& 

te' kB^k£l»lkn> fth^ia~kEl^ ;ttlMitcX^l:^B:fe 
-kia-:^^balklb kilia— Iti^ ^tiakltellli— ^ ;bri^ 
' iiittl^lllk kl , H)kn& , kk±i£ kl^^S^ ik^Ht mk 
'klilEsikb£:1» hllifeiiijltiik £ iiiiii£ ' "ksiSttbilifit 
it^ti^ka kk)& ' lills^itetHiiSs^ kll kifcjtlb&i&lbr«l& 

-IbCtpkE fe^jl^lkit ^ibj^l & 1^1& ':lillf&tt^l^ U M 
-It ':ltllil£lk k-lbltx|Klk Mlt<fe^jltiUfiU£> i^^lE&l^ 
&k , k . fe^ 'klk&>!liE<ISIllcl£f&Ili^lkkil& ] itmiSit 
I & J^i^i^ix kiajg^ ir«i2 !^£jtoisitiiii Jk%its '^i^iu 

i^llhltlssl^ tift^at ^k— , k , :ltlM^-:ltllc&al& 

II 8k II hMiilK?MiiHt*/l^ hMl& iJlfeR 
i ^Uk k^ kk'i Milhllh % fi%i£ I rhll^ m^l^^ 'khiflfft 
-^21^ fe!^':ll21^jm-akttlhl^ :JllMMtL£:-:llli&ik>J^ 

i|t:fc^— lifUi feiti^iimB la^b):ki-^!^bi^B:S iM , S 

bs£ , £Skl& 'tAckllt kjb±:t£:jf -i&t! l±tki-Jk!^±\iti 
-IB Ife lail utj|>7rnrtMB-il> lb£:l^ kii:jittk:l^j&tt^lie 
l^iilt— :kjlt £S£k^'l£itS kmjfelkE^^ ItrkfklciftB 
':l£l ki^ l&^ I^^J^kllt 'kit iiSBkllt ' ^iSS 
til^ — t)l2:t£ fek-htik tih lkf^li!b&— ':^litk 
m fefejfe) fiibljEfel %1 , (^Ittfiklbbl . & kJbtfek) 
^fe lb Itvbllii lil^liB— i-HR ':as£tfe>>ife*fcj^ 
^kij^sfirfe 'k bltiaill&iig&ir<l& H bl:^]%ll&— »>& 
-iSb 'kB&ilh lb JasUifelbSttli ilillrfcilt±*tt2Etl* 
^Es^ltlfeti g 11 *jg^b bttb£»>ib^bJi— mWl £&& 
il kk II ltl£ lk%^^£ii iMilhB 

I Ifehllk ^li M k ^£ 
' lltHHtitlhM k hih ^ hiife 

-:lllt^ l^ltt:Mb?ilb£: t» uib.a«a ifi..»p kletfi 

I :lill&& kll bitt kJM^^ £Slti£B:pt 
ttit g k ':IUIt£ :|k^lk— :ikJg lj:kkl iki^«l^£ 
-k,tlk2 blm^k^kk 'iii^i^b^l ^kiit^k m . %x^ , 
' klb^J^l-k^b^ L;^kmkJc<^lil^B b^lfa]|Hi»b 
kUI , § , Ibl^blbJ^-li^b ' Iblblt^ ikJ^^bl^bi 
-ts^lkCtk^lk£lbl±lh£ ^ k 'b^ i»>i%.t>9^bi tt^lt 
febk ^timiifek£2bl kl£lKli lb bL J& bk;, »^tt 
feSk b ifeati & b2jB , — jfe bij£b ' IbkHaftlttfet-aJla 
-l^ti±kil!:tllib;il^|tfe tki^kil&k&tl^jjg-lsiikl b^ hi 
-lb^kUlk^lk£^ kll ^ ^J&ll^B klilki& , hi biltllit 
-UtB i^kllh. & 11 'hiSlb^bi , liiri^fe 'I& klbiM£ 
-miiiife^iitfei^tiEjik^jmt it , k itu^idbi^£ik:^i 

— •■ttMn'BH )^!feib»bltt ^ kmki& kl , & bUliitl& , 

l^:eiail&^J& IJili:! i±L ^ ^^ % < ^ ^U^ I 

It hi II lillti lli^l Jib I lilk 

— H^fi 
I :|kll^ kJifebaSltlitaBkjS ^t^ifciib-m-'ftKl 'k^lblt 
lltl}!btU'l&-:i:a>bl<fe :bkb— Ibk&kE k %l , S 
k .— llli<fe:iklbs ' kflblx IblUli— :bb^ lil^mi 
-n H Uib lh!^l^jaBk:^i-;i!lBl! l;lllt-& %1 
„ II ^ II likbik|lftk%jl<^:kk 'klit<^f^hl>kS I hh 
UiUk^tSdh^k ' ^bltlil£lt^li&„->M^'» £t ipi 'itt 
-Ibli Ibiktkl^lSlkb 'i ktil!fe 4lbltli>B:bak Kiklft]& 
1^ Ihfkihi mrikJt-S'l^Pkklfc ' ; k^^lt bxitl^ i^l 
, IIB^ , ^ 'ki^ls.^ ^J . ttitU . :lkigfeJI&-:lW)i>Jly 
'k^i:bbE> ,klb. :^:febl.v^blklllkll-:^ik hit kit 
:kU lkl^£!:iigllbl!lb4klltibib:J&^:2i1^ttJklkl-:felk kkhh^ 


l^hl^Si. I :^llt£&& %J ,ii^, ^^21^-k^itl^ lit} ,ailt&, b2&Ui 

■-lhi& :^ iti^iihi^iiSi )iti >£l^, i^^ki^t&-ll^ 
ltlt>'»<BEiI , "hlU , ' ^Ui mk k l^U MlKkiapj kl 
-lkM£— & iiitllKk IklkB E611&IU kJlk^:ki-klikUtkl 
bb ki& felKfcfekltlJah^£-fei^afea!£ IM , 2fil£ , 
:ia^]£:-:kltb :^^lk ' ^ltii»l<t{lfik k mb kjlk£ii«£ 
-gtllJ^iz^lk^llBi: iU .taibskl. 'kia2t >^&tt<& m^ 
littk£lk ^ll>lfiili%li^^l3t |kti&-%^i% kpi k^l^l 
-iMh * ^Ik^lxifettttrStfrkMiae lbk^ihlb«&^b«kk 
-lltUbll& J^ia&tt<^l& k & k^kk 'ir<k k Jh liik»» 

-i^£a£^k£li>t'i& :ik^m^^&Lk£ia£J& k iltte 
-kilMuu&E^ikttific k^ji^ ife :&ttitii!k i^&Uc fii Ml 

. ijtt , ' l*lU>2imJ^lkkt^i& kllk21i:^fei!l^Klsk Ifck 
A^ , b^lbilft .— & kil£b 'k)Ikt|ilki|ii&— j kJbit 
SiS% .kilktUUt,-kllk£lil i^ t^^^^. ^|^& ^1 1^ 

II e^ II I %Jbt ^& fe: ^J^ k^l| 

I ^ iMlh il& ikte^ i^fcim 

11^^ I ikiillljKhltfH l^ii'J^ iijk !Sl2J^lk2H 
I ^bj tf>^K.aihiK>i ihK 'iihk£i4lhlh£L^ 
— ai^k kait^it & 

I :^llitM^3^ kil ,^m ttmtlii^ B ^11^ -HUi:kt!Uk & 
Kb} I kctllt ftb ^a^lk 'Efitiiii il 'kk k „-:Sltia 
-It l<^%j m Jbk .,^Ua>atk<liBl£k klt>t£tsjbl^kiaik« 
.^tA-*. -:<*.»=>.lb £: Ibk ' 'kU^iau^tt .^3j6, l£il-:k 
, M«S itt(:ati:i-K-hiit^m-Jtii& kitkl^ttl%l 'ki^fii^ 
b&iumti^lki:^jli<3kb}lj£: kMil )tiHiUi k 'i^ail lb k 
-a <fcltilliLtmiiilc— kfcll^ ktJAliUJa— k&ailjfelit "ik* 
-fclt— itL ' Ibikli Jjiili* ' kifclkik±litJt-kklLfeal± 
:lkttMxiia-:lkUlltt^ ' bsOiiUi klbJiiLtlk ^llt*lb ^hiJJk I laii ) -J^l<lt<t,h^ttltiU:::t&l— klblt at&fej 'kk&blt&tift 
-khfibiailit4l(tt^:i — nJlit:tl>c Mifi — Mit lH:klkl — fiila 

-ipc — 2ibik^bit2^!2fi r<i& I r<i^;ib) r«>mkMi!itH Ljr 
-^12^!ttlt kJtl^ feltblis^llkk^l&blklltl Ikikjlt Ikb^l 
-llikt>ftbl^lU.bimiltbrikb— lbfitltitcl& 'r«b&:lk— tk 
-l^\bt 1^1 ,lfib, LJlbk-&£<^t ik&^b k ^b*k k Etrli 
Ihhl^aiVl klltlb^ bkb>]^kl^ Kk 'bltBk£m-l^l!b 
-yilt ^&ttj— £ttl kbtl^b^tibl^ b ':bm klltiS-lk^b 

-tt bb^miitkm fiii^kiiki Sky )bi&-si mk ''b£k 

Ik^Mkb :klk«B IkHh— Ik^ bk^ IkHtlkCt— IklJItt 
-tUlb^ktlxbtlt bi^lltb£ m >BUkb. — i b<^ 'bb 
-ItUtillft-nbb^S^fi ^ >^Jbh, :kk I £«lt«biah} 'iCt 
-Ibl l^Iklb 'klkb£— ^.il» t^ ,b fitiui&. tPttb^kb) 
' 'bbblt £«ii<bl:tb:tJ& lkfi>J& 'ibbiSk ib^au kiik 
.blklUl& — kjk&bJl^J&m ItrJ^Lt&lUb^bi:^ 1:2^— 1:12 
-U k.J >1^13lt, ' 'bbttB :llikli£-:kb ' ^ IbiyfekbiV 
-£ :k£ ':b£icltdltliit:klt blllt b]ibltlkikmb<bbttkl6^ 
blitktt^li 'kimibb£>& Iklkl£bltkibiltk-21 mb 
':bbimii& bi bbimi>%-l£b ':nit2^1 nttBlbSliafic- 
:1:lttl!islfebbllbll& tbbimil^hibbbl &ll^J2a^-Jb^ 
-Itt-llt&ltl^ttm!b ' :bltt klbikmiib^J ^Ib^l^ib^ 
-kl&'tkbilj%bl&-bxbfltbl& m .£iabblfe, 'ltkJab*bir 
&tl blat b-^bii :b:£ %l bb b ' :bb>i«b£lk -tk 
-1 bb|fik:k&-:i!lb 411& lib£:kkJ£'t<^ifebn^ltse 
:^Q;ii!-:k±^ Sm-lbl& ' l«kl^ bttkfi RBik 
kbtliir<lbliE:>l(it:kk«bk£^b\llbbiai^lb3^k^bi^ 

II s^ II m|l£ Ji&Mi mh ^l h)^ 

I j^ Jii^'-.aH IMiUtfi 

II G\^ II ^k ^l!fekit P^l % 

' HilM»hh V'K»^h h %llii& 
I h m'te>h>lh li&feaHh 

ll^^ll ihhhit %kAj ^ *^iki Jmhhikitm 
I iMIk J\^ hit 'Mdk }^ ^m 

— Ul^iilk Ski 
I :blb}fLbl^ kljUkS— :blt kl[-Ulk 
kbt^bskfeb fikj , %lit ^tuibb4b— ^ lbSj££i:k 
-<kl^lQt^ ba ,l^b , 1^2 kj .Ulil'^- '-^^^J^^-'^^^ 
kilkll^-:u^ lblk±13il&bl k Ibb litll^Ulk-:iSjfe{lM 
-K ii:traik«te K :lk^li^bj-mbj ^^Ib^ltlkkkk k^ 
-kiJbS.ik %mbife--ktt Btiiiifcitttbfc— ^k istdk 
-b-l:b%lk :ll£b bb k labikJb^UblltJt&l& — U&tlk 
lkl<bUt-li^lkil& AiitkJ U) ,b£l, :li^Ul!k^l:*lJl^ Jb:$Lkm tii^tt ^fi ^1^^ it^ji> ' ii£j|££iu±i i^hsS 

-mfej^ liiit— kilbblb liiitl Jfifclfel-feilickJblilM 

-S-lfeltfe , :kfeiltjJi fefeib— :t.2fe ' kfe£:lb kllbliife 
-fc Iijia£^-Jillkt.jma :ltlkJlsltlJitt-JbJihi ' k 
-JutU kUikS 1^ lacik 'fc^kail-tll^ma :kLlHli:& 
-21fefeii-:ib*iti ttlikj— lliik kJlktam-kJJbfe 
-fe :Iiii2liI^ekJ&-:ll>^k klJ2£l^k^ki&— kllk^ 
UK ^11 1^ llhlitl Ikh kJitllfa 

I IntbUltS hi^h Sikh 

— Slkkitl&k^i 
tfcta» ^1^ bi±h itt^k^ Itt Xkil^ia 

I :r<lbKkl:i kll tiiit kJ^J 

-maik iHiLk^kitta jki^i3kB in— ^i& yjtitti^} 

' t^lJ^j tJwClfefc.^ -'hhlUUiaKc. UKkh k^tJfe-ktri^ 

-1^ tUi— kii iBhbl kll , Itt . Sltcilt)<tl :kk<feS 

-itti^riki^ ' itisnikt^u kill iti£:]&iiti:ii>^-£sti:^iiii:h 

-J^-:k^llit^£Ek^tt^lk& Ik^im ' £Ailll^ll±£a> 

i . . i. 

-liH :£aiA£l& ^k 'Ife l^ltt£l.;£Jl lk.tk^l£lti ':21il£^ 
-lt:!iJ&Utcl^kll& :itllt£jSllblS l^ttiU-i.^ =-%il.^ 

-kjii^^ia— ijattmn— ainrri^iSittdk^kS ' 'j?^t^>^ 
-hi-.htl bltelkltlal klikk •biit:tltelB;*g>kfe!l 1* '1M> 
fe^l^lfeUte ; li^l<fe tilllfk ' lii^isklbt: U k 
* lbltillSi,-lilcJ&i k<^kl£-ll^l i l£% ' lklltlc£&kl 
ifaUtl^lfe -klbfemik— k l^ftt* i^ttlxklM^l 'hiti-i 
-k-l^k lit %1 , m , 1^-^12^ i ^ 'kll a ' ^khi 
-IB ^ lll£il^ U^tL^ -.liJgiiik^l ' Ut>lllt 
telfr^tfc lltill& kBlfiibljrBCci^ lbili:i: -^1211 iCti 
kJ& ' tltikKR klb^lklktgkl£-:tik kjb ^ii£tu!fe 1^ 
fi>*»l^ £'*t^F^-IUi£ ':ttlkB£ l&ikauiklt k 1^ 1^ bli '^1 
. IB S m^ ,-2ibE^mita ^i^hbiabE i :tm kil 

tit 1^ 'lkkjS-liiil!>J^ l!£lt^— Ik^l^ ^tt±±iitti ^ 
-itfe t>bih.» ip<a»:.» JklalthirA ttiyikUattjkia'kkjt 
-k^lt^llj£f^^jck Ik^— :k^ll^ klr^ltill& 
-Ati:tk^jJ£ir-^iPf.tk ibfei35ik-Ri^i=ufe itcyhh-tii'Zi -^ i kl^ljfe 'ikklS kkVill!bts''k&lb kj^jit^va 
-Ik lkk^J£^l k-lkltcx k Ljlki^EtJ ti)riBkttiltJk 
-ltit£il^Ll& k&l , atitti , Mll«k'k^bai}:JijJ^;ltt<bt: ilk 
-U^k^^c^ Ik:!- 'ktcxu kllb^b^l& ntirii^^ lU 
, £tl£i:kl , iki^ kjtccj^j k kk:tllbilt&— kkl£:jmkl 
k^uibbtjll^^ lii!^^ll^ lUll2ltjll<i:ttil& bih^ 
li ^^ II l^^bl h lkii% y-zh Ih 

. '^fei^^ ^i| hi! Ih 
I > Ih^ihilh Iteta^lfe 

I) ^^ ir i^i litb%llil^ hh lJii£hl 
I iilkkfe Jtefe^ ll&ijf^l 

Mh->^h i^h££ m I m^ 

II U II 1^ B Hikbll m^ htlliU^ 

'liiiiiltJtJs^iiiiil; 
t lhl!h k lliiiiit imi fi ll&]g] 

-Sm 1 kSLi : klkjlttkl^ 
-llUX l2ik Ikitchll^kUJb 1:1k & 12^ 

I :r<slkli klkl&ll2 kllkl^bOc 
-b£-kll^lkllk ^li^itl^ l^lkblbabiajlbl^c— klbli 
— l^ki:tjb lilb'^a??- ^t:tm£ :k^bl<^ Ibl^ 

klb^ik^ttl^ll£ji^ klbikfl k:tttltbttat -.id^M 

^ ^ • - , »># 

Itelfa^litrtltlb^k kj2l^ kJ , Ik^B . ji> 1^ , bBl 
-lb , l^t^^lll— k ljljfi:fitlb^<fe— Jj|ik^^ikll& 
kkmitllg— J^k kl^ U^jS^ m , b& . itky^:^ 
-l^llkl^ :fett ltrll^l!fe 2itl&tt—k^^t^L'k-l^U 

n o^ II iMakmh Mit£ M 
I Mhhik h^h ihhjlh k 

'i^ l^h%im^ |iii IM 
— il^^lEeit|il& 

I ttisli^ kill^l^m tlk^iflkUt 
-i&b fefeB ' k±jfi-i>«lb£:lk l£)B — ^>£tk lb lk%lbi 
mibiB-^lkltlltl^ 'fik:^ klbli lifeaSB -.b: •!>!'» t>l 
-»&—:&% t^fenafet^ytep-— .fefebifem^trfefe-taii^ 

lkBt%:k k^blkLtilt!^k£:l3s IStHl i:ai<^kS^l^ \1 k 
' kbiu kjl l2i!l&l^klM^lb^lk£l-LLlit^ :lkitis 
-:!=■&& klStaiklS leil&li — &k :lk&tb kkb 

— ikiriiS:^ ^hj^tst—iHih L:k^£:-^ktth ' ^tt^ 

-ISlI? fr^ll blSl2^%ll' ltlkUilti!Lb£;— ^lkl!liblb3kl& 

II 1^ II PJtf»^lt> ^t^l^ liailhii 

'^k llb«k ^Ik^l ^^ liiJilii 


iiii^A — Iti^a» fcstmttlliJbai kl , fcgiii ,— Ugfe Ifcibjaiii 
— IfeiS kl , kS , JkiaifeSfel— fcbJh UtfelJfcaablib 

-a .-I :± •■.HXB. kl , ^ , bSaffel 1^ Kl2tt£ IJb k 
':i:ii£lh-:l4Ml<3Ll& 1& l^^^>lBi l!^BJkllit Ik^^ti 
-IJH^OUk — :l<kakUlr£l»lfeij kiliklJii£ii£^ k li bljlli 
:iiikXlb£ ^ , ttlmh£: , :l!£Bklbi:^^k 1^ li9ib>l^B 
-lufeUcklJ£l2lLl&-:lJiU^ kltc^ Ifttijkt^ , ^1& , <fe 
II S^ II k 1^ 1££%1^ lllkhl llll£!fe 

-la^^k lli& kir4is<:klillt^l!& !£lkk hil 
I :l>.ll£^ kjl „ lUll kfllbb&l};lk ^fe«b 1:1-11^ l^bit 
-bi> 1 lifllbhBCilb firibti bjllifel 'tlhfeiJfcEElitvl 
-i!.,-Sl ai£: 'feiklia litikllililfe bl5lttli6!4»tifeimk £ 
•fctiia ':lijlblbiiLafilbl Sj bi-lkliblli 'h^iiBiciE 
—Mm feMiislC-fexb*aMJfe>l£li lij , feittjii , iklftii 
; lJbtll& a Ml ,fiJi.-iBb'lklfilrbsilttJ}ilittlu.^ilfib 
li nji iti . aj& , ':fet±i;jfej!fei b ifei ' jfeisuaaisbj 
-iliit.i>— hiijfiiiiii 'ife tckifcjia aifeibEi ^ £«& , 'ix 
-fc»±lkfel k — utt±iii k ^Uo^Ukilfltikkb kjB ltc!fel 
"klfcikSlfeiia liitilk . Still , an ^h. .ttliiiEkbiitb, 
'lEb ^fc*B** fe fefeti '"bfetUl a kJblb^lklEl 
itJBftttlimaaBlblt— rttjHltt bikSiihttB kttfaim 
•b-lilkaiitxH ^h. littttlilUHlijl^l^^-iltlklulk 

It 6K< II I hUk hkbAi^ M)&^ ^£lt%l 

^jt^fem^tft h^ll^ i: It ^ 
I tt^hM^ b^kft i}i^fi 

-Jlltt li^l2 

t :t«iis>l± kii km kiUt 
nitmit ^ikfiBki^ln^i ii;ciii<fe^£^iii!:^ £ ir«itit& 
'ilbtt ai l<kyitac«iii •; kf5:^ikj ; tcittkjSk 
-k±itiiit:ti^ Ml . Itiai^ , ±i-^ijkitihit! ami , iit , isk 
-.ta If, '^ii:*>ftu<fek^t&-hkiiiisti& t'it-.itt»' ji^K^ h» 
ikl:ll^ki«lk^ — &ii&kbi klitlckA^lL— bk^ Jill^ 
•Ifcklltltt :Llli '^lt:klliili kl . Sili , Ultli— Iklitti 
k^ klEilt liilk^tt Uhxai^ Ulk k k<mt itlU £Skk ^ti l^mi^^klB :|^lp;bta<^ kbltt bmklB-l^9k 
kll3Uil^lblb!iU>£:-:l<^iiIl<%t2^1k^b£il>-k£jl2bllk!Jk 
II U 11 i i2^1 it£ Sl^l^ ^h k 

'klhi&l& £bili^) hilt Mlft 

■:Slls :JJbl^k lit^l^kltk^i^kj [ulkb «fehllr;^ttti:!l 

I :r<lkli kJ^JbtlB kJl^mOib^ t>>ii^i^. 
kliittfel^klfi kl^ilk '1^ ll^lpm llc^Jklfjriklilblic fi 
k 'kifeBitft-kiilKbk& t^ kllklzia^ lli&iilkfitiQE^ 
1& kJlklik&Ei ' kbtlt kimibk 'kjmiiiliklk Ibka 
-!^ij£k:£ki-kii&^i£t^ii^l:jb „ii \ II b/femakib^afe 
'ki£!t kk l&l!^^ I hi^ iu>-Sfe-:> u>t iim-Mi& ul^ibEllt 
^£^,-:k^llk£lk^ tt lt«k ''klb^kt'-ltll^ k^tel'P^H lil 
-ibk iiiiiihlhliitx ikteltt^h kib k :lkl^Bb±^mikks 
-ti kl k£&lt ^ k 'kktu kll k'iiaiait k^j2bb Mlilkl 
-l&ltl kfpKkkfi klliimiiJi^£i-kil&kl&£ kl , !!& 

-ki&£.— aikiia>iti^ litj^ium^kit aik tiiv^ \ i :£± 

:iklti£^ kfejfthtBli^klklll£ k^m 'kflktx k ik^fett 
l^kllUkliil^ IktM^kk 'i ^±lh'^ ^liuik Ritty^iH^ 
-£^ ilkll^^t'.iitc Iklk&trklltti . liclkl<i& :irc±b :kflk 
„ in t1 kltikik£tl& ll^^j^j l^ltk 'k^ian bk£ kliS 
-liik I M^lBifel IttHI^ti kirJE^kJ 'ibiait ^SjliJ ^l>i 
lii^b ., :&klllk'.kWltr:thl!fe :^blM& ':lkltt^2k^ttiik 
-klj£ IkfhlEii: ':^lLt*l lbb£tB:!&Mbl^.. mk , :b3k 
-Bllbxiilkl l^«k:tlt llrsklft :i£ Ik lliill& ,— ailtUf 
' IklklikiS^— Isi^k bJltai|^]Silka*lhktiibl& Mj 
, eajlfe , 'i featolfelk— fclblH: k bhbtjlfe— hbyiK 

-tt *fcba£: kife iSfeim litiim fcJiy^i 'ttife^iilt 

mikii^llt & 21 ' ltlklkt?iflbiB^]gih:Jats 'l^lb-U 
-ki-^ misfe 'ife . Hfeim , — Ik ibikiiEib ':iitouit 
kjlkiib >ib ^i&fltll^i , m . !feli^— kl^Ub^ 

II K^ii |i^i^.^ |iM% £ M 

I ^^ \Sr¥]tt. i\Mh. h lA 
— aib>mkik!££^i iki^u^kikiiKi tt!^tattbnt 

-UiUrn B bit khttb l^klliakj^k— :E^k Mfejlfe'fc 

I -i^Akh. kiia 
-Ik'LaLlbklkkJlkk^kbBatU^ 'klll^b^ £ k 'ktc« 
-l<^bUi£k luUKi^ klllu^liitiilfilis klik^LSlklt kllk 

jklikk I &kti:i&t^hi 'lu^mtr^^ Ml , & ilk . — ^l^kti 

-k£sil :kk ' aitr^Jklbtcin^b k^k jLll<felb!bU«lk^it 
IkKkl Jfe UaH. ' liH &±k kauiuvb kknbkbRkl M 
k ' kiiriktttbe J& k±kmrakU k^kl kiklt & Lt^ 
-niiiibiJk &it^miiu«ii&fe k ,,11 ^ II hkibit •.atuitt 


Bi^fk feiajhk .ji ^ II IbkEfebEtt iuit2i 'ttHitit^B msy 
-i& I liiiii^mbtEi f^^->^ 'fiiiitfejti butfeh..— ^lai 

-£ bit ' b^& lilt<:t&b^m^^lkB & Bj^l^^i^ 'l!k 

-HlB :iitit! EbLxaihWfe libBilllitilSE Ib^lfefelfe^ Is 
.Jl>.|| tfcSJjt^feLlli^iri-lti feiittlllt IhtciH. l:<fel.SDa 
febSlil lt«t 'liibJaiai2 iklSliS II < U itkkilfebs tiifeE 

-fiifejfeii,.-ba{£ Hit 'mibtabitfeEi^ SI liltmfeltt* 
-IbStj 'at-lSfeJJlifciliJlE. IkSU-lfcl^l ItAliifclkllE 

iOjiiiE bli ikbEmiifc bii , k , kbtu fefea lyij^i 

-lai kj .iiiiJta, ^ittbih!bmii-ib& ti ^^m, ikifiuSiis 
liibJtlii^fcii bim , ibb , lkmfiaiG~Rb& ' fe 
^mibmilisCtfe ' :bU— febllt :bli— filRl^ 

< H^ h ilk k iMh h 1|1^ 

— &lb£: 1^& 
1 :fell£li fcli ,. II ^ II liilb^ biHik ' bit 

-litfhStt&lB I b£iiii$!fi ^!t£i 'bi^ b^jmntiB „ 
— h!<£: kb 'kjltelbliillkll&blkniib b^lbiiaUL^Iji 
'bjlkm^'i^ kjllk^lbtt E b 'ib Ma^fekjl/s VM^^^'^ 

l^b^ ib^ , fiiJU^Bblt , %Ub% bbiJk ^ , U Ilk, 
':lkbmbjkjll£ IkbillK — Ikb^ i^l , bbb£ , Iblbx 
-ik i^aaikite 1 1> bife^Efe-k: mki lb:<^kii£&idijc 
-&kU£ ig±!fel 'ib^ kltlk k hU~k':m]Sl— lOti^m b 
-Slb^lklbibb^bbMtikbllili&-^k^lb^'b^^jkli<k 
ikMJg-HM^hbllbk S k ' kllkiUB— klltiilk kfl 
-bttlLlis :kklt«ibUk^lli^l» — kilAlibl klliilklkbs 
-11^^— kJlM^K klkliiil^B &^ EiUbl^bskl&b 
l^i , ^iis. . klu£:— !bm kbik kli k^kb ' kllklA 
•^kllkidbl ^lit^biablb kllitbl^% kU , lhnhl> , 

11 U II |i^B^& iik%i £ |m 

— :llliki k Itkiklk^b&b 

I -.tti^Sk kli ' kbtk kll kb I^% :£lBl 

>li3bil£— b%biiE i:!— :^t^Mk:ti k£ ' lim^!ikt±l^ 

kkl& 'kblx b^bi>E>lb:>kllibiu l<Jt£^ll&— i:Jt£^Lkll& 

kl , k^aiiiL UlU^ 1U1U1I& ,— & k&£b 'Slltb^k -Itl&lb bhkltt^ll& 'ibkEs^l^tsb^Dibiib b% ^Ml^ 
klllb^a>Jb-^tiltt&— bitS ':blhlttbilJUk 'btbii 
-lB£ikiitB-bkbr^i±l^lb.^b:i&l&ttl b^bilIii:klE\blbi^ - 
-&% a,} , ]^ ^lillfti^S bSuilSi ,-ait&MkUbll^!^ k 
bir^^ bb-lklbi t«l& ' bkbakll^ blUQH bllbk 
:l£tlkb^^li>rt± k bin klb^u&iEbiiib Iktki Ikbu 
bll^l^^ klbM y^atl 'Qtt b^^:k kj , 311^ , Ibkslli 
-lb£l:i ibbi>Elt:tfel!feb^b:^a{£ - j :tcSl^ 'Iblib 
-S:k:ti -ibk^ bbkb 'lb<fettaibimtltibt^b%lkikj ikk 
Ib^lbXtijlbU^ ^Uk l^k bllM Iitbbbk^bjl^l2 
— lbi^lkil& ^ , ^BBil& . it EitlbltCilk-J& Sutt 
-kl bUbbftl^U^ftlCtb bb.k :ll^ib:]fe :l<^i^ lU 
, kliia* , kalbbU-k^Uite kjl^ilb^llikiilk— kl 
— lEib SumltfeaibSUbjkjfeilbiaK— Kte&i 
JIUII ^^ ^ iithl^S :bllHJ£ 

^Sh llfti lllH |lfei 

*ih^i± k\hh \lh\^ l%lk 
— lil& l&b 
I .M^^ kji bllt kli:l£^j% ^k blblktt^ia 
-kk 'l mrikb^j ^^1 '^^ J^l < 3t£:^ , mibil^ 
HA Jtti^i^. klbl&i& ^klbl^l^-^ kib ^ilk^l£&-& 
&1& >t ho<*i^i>a mt->t» bk , & k , Ikttb^kb ,, U i II 
"klfeiillltkla b±lfe k "ttb ^liklLlbilfe k I ltk4 :bia 
k a^jm-US^ klH bli'ii k „— IbaSi^ kb 'blia £i 
-kbfiibl'kbli! li±bilbiat±lkJb2ii>lSlE^ k kba=ilb 
-Eskilkb-i klbtt aifi*l ' febJtik bib lfiifel^£iilim 
-1^ :a6i» ^blbttilK.-2ilt^b»kl-ja:lil :kb ' ^ kjm 
-<bl "bfe nibibi k b£ltt bfcttilbxtlglSm ' att^ilttiUi 
-bit tUilkiUluaia :b.SlkliillfcltlkliiUSllS-lklkailt 
klLlti Ml , fcbm , ki±li^ll±lbBbiiibl^ — t;>»^t » ft 

"nun %isJi£2j iiti%i atsl Mii 

'M2k)&hl^^^ hk :£ k 

— iHliS :kmib21bJkb ^lfii%b bb 

I :tcib£l^ kjlk 
-Dt^kl kinabklft ' tohlbtoli-bl* lb l*libklb-lbi 
-bk &Utlii-lktx^>':bb>mk±lbk£l& ' lik^lsBaib^im 
-]g£-liJiliblbDt-Slbitil!fel ' :lkJ&iltibi ,lk4, 'IkteB 
& >k±l£lb 'l&b £.lbik]gl '^ij^kbm kk&lb-kbJljs 
k^b m klblK:- lbt<^l& 'Sli& k^lbi :bl^imbk klS 
-k^lb llilblia:£:rE&lik!b ':bm kltilb^^^ blinau 
IkitbKkb ' >th-»b.»b-h kk ' :<^tiLtbb:&bJt :l!sfickll 
'kbl ,mbll£.lkbue,-jfe kta£b '::u<fe^lb^i& ' Itekbije 
•k&lb klb^ltiii^lEiQtlts— kblk: kk£iib m . ijitbliifi 
-iikblis. , llMlb^b^ •^j > ^ < kfetkbife-klkUfc it lU Jiijiu 


liiki^ • hAfife^^bfi bsmjafeifejii<fc'feiiaiijfehi-i^i<feufe 

ikifel Ibk ' jfclb^^JSJS— l^tlgJS fe feii kJfe ':kih 
-£ b.tiJbiliStiJ&— rkbtt -.kbitlitli — SJIilliit^tli 
kfclbitllt<feJi 'ttt^kUtilbiW , Sli , :mB— JfitW 
II o^ IJ yiiMi m^ litMlili " 

I hhlitlhhit hkh ^ 
'it ^K l££^ M^li^J 
il ^ II ill ii^lilh^i jSm B^lg 

^Jilhk^ Jiy£tt life i|iitii 

— Siliii 'i kllkikE kll<fc 

I iUll^ £Ji 
':b^kil^k2l>EUtlli^£: %1 , r«>jj^ii!£ , J:^ji£l^^i 
-Jk&fe-kilittllilc&b klltiJ^a :lf^l^ii£liik^ bkbllb^ 
iUfitJ^lbk ' I -.bldtun^ 'iA^i^ bibjilfe— >t'*^B-ui 
lk^liitfa<feU— ai^i: :kbilLkhkl2:t3 — :k&i£it hit^ 

-kJiitijs— bik— :ajtebi<fe ':%jli3ib:feib:&Eife — ::b 
-riffcPfr^i kzufe-khijfc iiatEutkk feiL:^j-i>2ik£ii 
Jill , ii&b%!iU& , „ I pi?M lia m tans, 'hitt lii 

fct^k fjt^h ikt Jtjk 'IKrtt»it^kl Ik^tt !tt£Jt l^Vlitfe' 
-U^k^ i3kik,,-:bikctl:t ^ ICsk 'UtlJgkiU^ itik JL^b 

-l^ja 'kbtit kil ji^bi& Ibtiiik :bikbJ:Lk^ixs— ifeik 

U 3 II ihiijii^ |in>kb |iii^ 

-£.b:J^£H:i<l IbkJitibl^ts ik& l:t&jk bjrHlkll^iJitli:^ 
I :Ctlb^ kll bm klblbsklttt ibbi ^i»k '^ ^ aiiil^ 

-t)^ ibj^i iti»k'Aajt»Mut>TMalaatt-:^itbfikii 'ki^ feibiteiBhititafiti m , Silica, '"biisusjib-jktiiit 

<^t: ' K^B &^u 'rtikCc^b^lvllk«taiikllai>^bk:ikE 

rJiii£E-:kuii& !fe£riabitt^na— Si xnksih itci&it&. 
kk ':!J&aiuife:u:bit 'ihmiiik^ikfJB kUti , 1^% 
-Jbmtwjii i^ia , iti , Biri^kittSi itfiia , ' i m 

iffb^^'M , 112 lb* , ':|kitii-lblkliitibl^ , Iki , 

t^iipb^ ix^taift '^iki :k i<fe-£s>k^i£ib -'fe^:t kife 
II GNin ii)Si]£2l lhl!hl ^llP>Kt» !&^li 

I I BJsJMkllt^ liiU£ ^ iilJfe 

-ail6:tifelt!tel k^ a'i^B. it» ':'fe£^feaitlfej:ti tkiit 

-Si \J • ^ ■ ^ - . 

I :^lbS^ kli kb&Sit^^Jsjb ^!te kii( 
^»i>p?><i. :£«ib!fe£i^ &1& 'klbtlEl ^bl^lblitilb&fe^ 
kll ii>:t'fcMHfrlKa a ' 1^— £ilt<&-^ i^ ':Ut& 
-ba^Jkl ' t^lab 1^ , ^:^llllb , kmmitbmikJ!^ 
mi^li<febi£ik!h£l£;-l2b 'l^ltsk bll!b±iii2lb::k^kkr 
-kb£^:>k%lfik ItUbbkkl Si^^kji^bi^b Si ^k 'ba^ 
-:^ii i^b-b^ ^kl^^ik kj>fe£iki£i <bi^ib^mi£ii£ 

-itlkUiltfiiLmikiJS S^ 1^ '::kkli kl , 1^1^ , '^b^B 
-fefe IbkSitetiillH:!— IbkttSfeilbakl birm -.kk ':Zli 
k^bxbliii^ :m&ib KkS iitlji^kr<li££il> lkl<fe%lltd 
Si l^l^bi ':BlttBa^^<^ltU ':klt£ai}:bllk;b :km 
^lk^b^^l}:bl-lBl£:^-lk:&Ut ':<t:l^tt&b^b±biUl^^ 
-klll^ Ik^Ubif^lJiibiEld iiili:kmi&— kllltbl& ':BU± 
-Mllb kfb^rmik £^ Iki&l^i nOi miSb Kkk '4:b^ 
Ipzi m , mi^ , '::^l^l<febl bh £k l^bf^l^iU :!)&l: 
-Iblt ik^llk>£:!£! A^i>!tebl IkUtb mi^ ' kb:t&Bt|! 
bttJBl,^ kjmOciiE lb Ibkk^bl ' 'kbQ;]S:bbs>bt^k'lJlk 
E!fe21!ik^ ESll^kibii^ ' harli^lf'bia:it^l^klbj kbiJfe 
-HlJ- ':b^Hli: kjb^ttb^ Hl> IM . b^&l^l , 'kbk^ £% 
Ek£^bbJ^lB ails:ililil£ilii kli , ^ , Ck^lbbri^ :1 
ittb^rib^ia k '1^1 , ifeo-itii*- > 1^ , £t kbfib ' kllb 
-lift — kl^Ull& 'bllbb^Hf:^ '^Jlb^ , ^itL& iiUSi 
h , kQiJ^k & Ibk ' ^Ibik^^lb Si^^b ':ik!& m 
, :^b<k ,— Slt^Jk !fel t :kib<li£;— l:^fil& kbt^bsk 
-^JBlbi^im i^l , bjbsl& , :&br-k«tb i^i^OtU^b^b 
-i:! Slt^liJ';feJ kill^l „ kb^ik kj^ljlU^Jb 'b<b 
:^^iibisaii& „-^jb<j& Si !ii£i '■.nJEttnn £i:jii&isttj 
b^li<fckik£.lljbl^lb bi ll^ib bb kt& ' ^llt^l , ^^}[^ 
-kilt biKlit& , lr<k ,11 ^ tl knbl k Ibl^ l&k 'khib. 
-bl i^i!^Ell!> I !fo:iii<i^fc\ib^j^bi 'bihi!jfctLE t<ib±ti , 
-bIhkEtt kUfk SI kbiib ':fit>ll&l2et& IttSk Ibb 
lb lait:^ mQ(£blbllfc-lxE^jlkkkAte-liiBibl] usitt 
-iilhOiii±y'Hp:k k— :lbJe^lklUt& :fittll!fe^Hh£itltt 
-T;l<bi±Sl lt«k k b lb u^kju :k:fck*l£lb :lh3kik|, 
-B kk kimbb IbttkilS. k£b ^b:>ia(lll£ -^itkUlC i^^ 


^^^ li^ll^ it^itlh b\t±^ ')tikitlhhl%hh&!^h^ 
-£ %fitufei*ijikaikfeiti&-bfei^i ife>i i-'-'tta-jtjh fch>> 

nail iitHUi^i& mbiMi 'Mu^i^ikh 

1.:niJs;& ml-Blti :l>ti^h£ ih 

£.t£ 'KltlbilJ^J— ^.1]^M '112 ^ll±iiii<4a^l2:kilir'sliil 
-»<«.^>H te.^ «fc.> t> ti^i«^ rr4hflfe»i<>fto ' lottrtlB :lki^lk 
-^ ' ito^b nK<tejh.i<fc>t4KL :a£ti2l<& ':^lifc^l&S;Stkl 
-ittfttlfe ^ ':kJbht:iLb fr»^fthfi teslt-^^JHtftlkaj 
-li& '-.BZtiktt ik kib-»>fBTt Iklt '-.blUH Utl;^^tt=iit 
'jB&lklt ll^B-:liIi lb^lt^Hfefeafckjlkh-llk>iItiktt 

ll^ll ll&Ilhfi£lhll&l£ 'hil]£^k^ llSt^l^l 

1 l±^^Jiiy i^h.\:h 'ikBl^ IkBiikit 
— mk 

t :b)l&]^ kikUtttiimB S>S — :k3llltB& 

?i >l'«>>« & kil , ^ii^m , '^tk kb<fet^k»ikittiB:kiA 
-liilMJittihl-iigtk 'b^ k^kllkttlBttl^Jkl^lkik 
-^jauaix lklfmitiittklkttl>i(b| E&kk 'ytAkti^ LJ 
-:ufck^iak^liitiitVba hS. lkte^kik»k3Ltt fil^alkkimi^ 

fe ^ 'pm^lk^t^>P-l>l^fe tili^ kk 'Ll^lkliiiifc 
b^k i*Mhi»— fe htoMbi«*>u>t^ gii. fi^^— jsb kib 
-'ilfe Ittk ' ]blkk>li— ikik kll kkli '& lli:^^ ':kl 
-amxir'-^f '^tsib kmiktebriferrtft ita 'kttiuMi^ 

--.kjltjl^ lb&£lk' 1^^ Ui^l^blkttl£j:ltk|iiife£itl':9U^ 1 
-Itti^Uktua^tiitUE' ll^i&£: l£ik' ltll^abk':latltta 

ju.rw>hiau kiiLmiiitL^I ittm kii ktam ikSi 

-a lb«lk^kt^£££ii^kl& liultl^l ki^^ Italtt&^l II ^ II )jfc3tlhh5 JjtKIt '^^%lMlUifc itbMi 
— it'.k 

I :r«ll&~b kl> t^JStl 
-kl£j k Ikklkf l^iklkbi- Jbj ib^liklkl^lfkb — kllkiU 
&b kl& .^tti kUt<Ji 1^ tikjattbE kkia&ikk 
-igkldihti — i^kJbU ka , l^dbm .-Slt& k^ibi blliit 
-feiajaklB i^^ki& £^ Irik '^.t£-£lhtll& :kit^lxl 
-it^k-blk i&tt iklkB ^^kQ;<feilS Is^^kt :U:»^ja.i-l 

-lk::£<&lltt^ ':%!& klitlkUl^l^Slit kmmkjc— kiltt 
-fi 'lh»a^ &kli«bl^i^sj1^tt kll l£i:t;^&tielktt±iCi 
ilfilB — lilii±£ia— JSb ' :i£iiii£tebim ^IkilfiiS 
k^ b^lkilk iBlbtiSfeis^UtSst: & k ' :ui^£b>jtjlt.tt 
-bmuihilfe— lixk£ knjfel k fek ' lii , itak:& 
-Ifc .— fe kil£b ':ifeiiilfc£t klb>m'tlk :ki:lfeia 
-:Ul^lfii& :lkmiS-:Uii!L(iiic-211iik kfiltblk^ 'tii& 
■tAtam^iy <^ijk '::kltll^^il«feltt£< :iiti^fct-:kltt 
-i^ l:h^lk^icki&- -Itl^ liuaiigl&iu&— :l^h£:^ 

lU II Ij^l^^l ^^^i ^Jli& ^^U: J^Jilx^^ld 

-ll^ttk 'b>Ji»lfefiKl^ ItLeSil&l^ :kt^kMtl^ 
km fli JEe 1^ '::tBkm^atr>kj^tiltel&'^ Hjt^l^ 
I :t<l^mtakmik ESkBJ&ribliJsia -.l&iX 
u I lh^fcl\l (it*£l<ft £U im>(i>r>a kl Iti '12:1^ fitlititl^ 
11^ iui<fe£ey£^i^ MJ£: tt m I k^ik liuii^i 'jti>i i 

-Last. ^Ifitltk J£i:tm:tl IBb— U&fum itLi± ti>bgj 

-i>£ ^a xkBkUk ^i:b i^ h^<^fit bmt. 'ikki;^ 
-k %i:kksB kit 'k:&tiaB i^ '>()t^^ ^^^' <^^ 
-il& >i>BBii kl lkt^£ Ilk 'kl&^ili It&£t b^jL Iti 
(ttkkikk^I£ llkUt 'kl Blkfiiklk &k— kltbilh llik 
%1^ 'lkljiatta> ^B aUk^l^glt 'JkitiiU iu:£l<k i£i £r 

-kJ,£ ki ttiti^ 'iili& jSm m ^\h ii£— kjsiB £• 

k "- 2^ kBik iU l£ ttjl^ ^Lt 'k kifittt HtBl 
-kUfc '4&klk Ikljit 'ik<ik l2iiuill& tula ib^jblt 'kl 
-^1^1 fjyjei* ^1 fei ^Lkkkl ^Uk %tl j^i: k iMuilk Ir 
-^IkL 'Ikkckl >fr?<?aia kiiU ikmkli21nE itik llt<t 

ij&l^kukiiiim^ titi^ta^^£ ikiinii& \ai& ,, ii vii 

iiU£ li£i&lk mli^ltfe 'itEktfti ^&b£ib I Ilk 

tk^^kXkkklitS: '^Ik r<rfS£<tc iitm^li „ — kiiittt itl 
IftfcK m Ikk I kl^aia liiillx2<kkf' liitllB biis 
-kmii kjrk 'ikk k 'miBik 31^ '-lii£t SlB k&k 
i^ll££ ki itit— kiiittt m 'ikHk£ kj 1^ 'if^ Mtkk 
k ti>k 'miBik^k SiB — kfiatt iitk fi^ *^ Bmia 

-6k — kl&&£ PH^yjfeU k m ' Jk£l i^like iik iuiU& 
kl Jti>k 'kikek Mi ^im^ m^£ likiU& 'ikbkJ^ 
IftirK 'ikSJ £:kiutt^l& kfk Itit 'kjl^btltt 1^-^tt 
klk ntS|^^£li CUk *fiaiklkt^£ klk JiS^. 'ittkk Ji<^il 


iii)^ -ji iiife-fej ^i» ,.11. \ II jafeaB r»ii> if%i* 'Jtiaii iym 
- ^ Ifafeia I miltt %liil* klJfelii 'fe2ti2 fcfiiijitt „ 

— JttJ£ JkJ&i l^ii^i^ I j«e& ltt£i:^ i&i mt^l 
^1£^ it^ltltlB fulil& ^ Ittiitha, I lliiSBl& ll^JBfil 

-&tt I ^<^ itiit^i&ti iM £j£: Mi^i^b '^ai^irti^:^ 

-ii£Jsitt£:£ ^^^ ^^^ ^'^^'^ iu.ai 'iblatti luiblil^ 
I i^liii^tt i)^ k itiu^tt-kjlu^tt ^Ik '^^i^ >^'^ 

' ^HUUl^^^ I i£Ut £.1!^ J& Ittt^:^ ^^'^J^'^ 'Ikl^Sli 
' ^hiizh — kJfiuttt fitk ' I HniSi^h. B^i> 1^ life 'J^ 
-<^ at'^teiL ^n ; ^litK— %iiiiM E«u fcSiiitiE£ 'ikM 

-ibtJi& bit ib^kJltl ihi i^l&— Jl£.ll& I Urltikm 
' J^iUt IB '^1 11 ^l^^i l^J £!it££: Bb— klk^l 

ik:£ BiiiimE IB ' I kisi^i it(;>:k Bb— ik^^^iE 
iii:Stc^ll£ iiitlll^ litk 'ir«>:tl^bl h^ blht ik£ Bik 
IkiB^Jit^l JB kl^^Ei lk&tll£l& b-AI^ m I £.^1^ ^SJ^ 
£1%B tit m<fe^£: 'ibB>m& i&h£: hlbtb >%i ti IB 

\j>kb 1%^:^ itb iy^m ^^i ^ ^J^ 'J^^ :t£.bu i^ ik 

-iafel'lkkJfesh £1B hilA IB 'JliUt£ itlk mB blib 
-k blilll.,-:Ji^lC±B ^ &k ':tiB^^l<fekiCc<fe UiUi^ 
•m I lik)glt«ttllisklitblrimik£^jl±>kdkk^^lilia> tti 
-itlLb£jE«mir«litUk 'kl^ iUi^ :^U>l2lk^kk 'k£ 
■j)|Uii ihibiitiakJgj ^JSiJit 1^ ittUkiiii^Httk I :^m 

kl£;b L^^ EifeljifeJttkl^ 'Jl*£:Ji(iJS :&X^kJ^^ ^^ 
-&itt£.it& , Jklf: lk£ia|tl£ . 'iblk^lkl/tltckJ^Jl^blfi 
— 'i :rcSJ>t ' t^bilttifeiBSB , iat^ttltti ,ipib , 'Sfe 
-lui^tM— iHife»>i.uiK 'kibitii^i^ki ^ , a^'-lrSJh , 

-lB£SCI}:^ji!ti£a!aii ir.'fct huir mj ^ lifelcixt^iiilL , 
' k^u bi&ltt^lt ^bJi±li&— lki& lltfabli!ilia±tii»tt 
-ua.Uii iBik ir«:fe i>i^^ J^t«^ •kuutibaai— iujifett'k 
•i&fe£i f &i;fciifAab k ifc-iAJat feb ]att iitk']'Mrf-t.j?K 

-ikfltbl^^bl&jk :tlk±il<^k ijtlfffe & iJili iBl£± iB 
^211^C)ul3lttk i:iciltk6jL£:t:J ikit £:klt J^) , -i'J>>i^ 

-itlt , iXsk ':i«fcrai!feb^Rl£^ik BLbJ^lliliJEtik :li^lkit 
-RJkbk& :ilulL :i£lLlk! IJiklii :Jmib^ : mi£. Jklf&lDS 
-:feja^U«^^^^klp: :lt<iL:i^.£J&ki ^&k * itrdSiiaiC 
^<fe It^kiii^iC birii>l^lk£JkJ±J^kiUJ»iB jitB->a 


-!fei^ik kii , ^ ^m>it , :itJii. '^h milk :r«nj^^kb 

I ^ lii%i^hllicMU£ '^ h^^± Mt^ 
II ^^^ II i^fi h^ ;^ 'liab Viht^ mMk 

II tihi II mi^ ^ l^H lu-k iitjg IktfHItltf 

I mbMiJit^g mhh \i\h 'iMM IMh 

II a^k II ii^l£i^i&M li^i^ ' 1^^ fifiHhl^ 

\m\h Ihljf b UmMlig'milih h IJithtitm 
I lOtlh li|llh hhh lilMb ' iMSh: lltiiiii 
n ^^^ II ik^fcbi^ihiiltitl 'iMjlh iiifi 

I miig ^hh l£ li&&i£|jl>£ ' M \m bliih 
II Uk II IjUi^llfe hijMliliM^ ' p± 1^ bh^lj£ 

I i&k&h £ 4kli£ 1^^ ' £ M£i^ hhh^ 
— ^%Bki limkirs!M&l}ufe:u2 kjuiB 

kll kiiS:6ki2l:cxt^mt^Jjk!^>ll ^)tlkt<^l&B l&Xkltlt 
-^tUSikk ' kik^£ I}:!&il3 £i^kl-Jtt 'l:tr^& ^lUhlkQc 
-2feill I l»blltltlk^ttttiri<^Ei£:^ i^^m<tb — tt^J^I 
-^ :k£ B I £e'ii.iJklt»)gk:fcl>l}stcstt^J^ft ^^^i^J 
B £sktiUil&lk " i^Eb^riklfe iktiUlt& fe^k I Kktttt 
-ii&lk 'lkltUll& — :hb^itxs^— li^ ^J>^^ ^^-J^f '^ 
-g ktilbabik J&k ':^lillk m^i&£Sb^ ^^^J3 

I I o ^ ^ II Iitli*h£l£ ^ ^%lx)il^ 'lilh/itltBll 1^ 

II^Ull ^ iintliik l£ifihli& 'h. £l>KhMk lib 

I llhim Ifiil lb h %^l^ta£ *iiMki|)liiillil£i 

||2^^l|ll^m lb bmhhifelk 'l^ltltii&lii lililli 

I hiltai ^1^ ^*|tli J^2}£fe: *i<fe%fci»0 1*^1^ 

— l^^Ekl ^titil^kll^:^>ia 

loiK >i^titj& bLiOEbi £i^b^l^ I i<:i^:>j£ I ^ bin 

kli ll«^ai>:ia|l ,, iiR^jS IR „ I oL-i5il^ia-]&JBsill 

I o£ ^ 
oi£ >: oit^ ']i±hilCiti:klh£ktlbliiilSl±l^i^ (i IkU a& 
^«^i itihii&L i:iQc , llu^b . Ib^lxs JtH&t& ) I oiih 
o>t oS oJb \SaiJitt I ol& 'i o^ olt& 'j£;iitt:£ih&J |oUl 
I o£l ^ oJ£ } oittt '^&iatUlt(±bl^Ml&%bi^S I olttt 
I olft Fl otIl& 'ilitltlll^ |o£ t ol£ 8 olt<± 'IBI I o&ift 

I omi |o& ^ olfe i oh i oklt '*=A^*' ' o£"^^"^ -£kl hi ) I olk^ ,, II f{\o\ II llkSld Bil^Mi itciiL 

I oli I olJ£ I o)t^ I oM I o^£ I o£ ) 

I ojJ£ I ol^ ) oL^!k I ^b > oUh 
-C '^K h.l«b> t;.>l» I W»>llfK»^..l>l 1^ E^imiiiltl^ 

-JUtiliiit i^jfijalt m I oEi I o^ Ob I otSi\ ok 

^ o^li ' lfc■»lfclU>l^ H>»lbt>ftKII»t> I olk-^kil-l^Mi^ 

I ±1S. oJt&Ufe ^ 
ol&c' ly^ ttih^Hth I o£ ) obs I '.tkttii atsi^fell 

ife^ fiiiji lift Mj ma „ ' ita I ois-ki^-iikiS 

1 ^Ib ^ old I i& ^«b^k '%1 
lab&bllife^ I l^l^i>a I |£::^ I ' :£ tik^ kjl II ^o>: 
I ^ I a II ,, :£: i^ltib^ „ ' migJ^ll^^i!feUl&ll& kll 

in^ I > I ail ,>smihliifcliJ^, I ojJSt-lJb£l>l-|£il 
I old UliSh im:ka I :i:^Mb^i >a kll II')o>:IB|s|| .,:)1& 
-E&b^mtkM j&b :^ 2i^u-l^fe i^tt,, 'lb2li|oib-^ 
I iiih A oils I Mia I ii2 I ::)ii:ikri^ii& lai 
It ')^>: I A I a II ,< ^iiiilld^l^s „ 'i^ia I om-1 

I o£l& '^ 

I oi& R*^ o>^£; ' m<fe 2j^it^m±i£::i^:^i I ::ka %111 
-Eiuiiff^its la^ bi^H B :i^i<b-::ka i o$-!fc^-^ 

t oji ^\ o^£: '<fe2afe!fe21^-Sfel,iillil-JiiIillliS 
I o£ t ott oljfi I oll& I lljg OR 

►llfc \ ojfeK ' btttiiaDjba . ofe-k%)ili^-hlil^hl 
I o£ >. ol^ \ otX 'll<fttl£:^J& I o£-£l%ilBh^-lt£lHi^ 
\ olE: I ol^ I oU I tti&B:>i !i&21£l^lia 

ittEiia £ fi ikii ' KHil ^2mBEia lutt mi^utH 
i^!^£i£ia ' ^£kki& I o£-!fe21hHl^-li£lhHhii 
< «£ ^ ou "» oiii^ ,^ |tut it>-»ritiife ii^&iuUi ttttit^ 
-i^i^oit „ 'iiutK^Mib^i^aii^msJE^jt^iii khtt^ 
-i|»i^uiif biSiiiaii lii^fifi I oi^-fel\^hS-^4^ 

I oa 'm 

-feuaUiitkiaDtbiEfe i ou-^l^lli^-tM^MhS 

I olSl SN\ 

«E i oiA 'isibB toll iblfekifc I ou-lthl -iMtl 

4 ojBjJi A oklB fe olJ£ . itliltl^ltelliba , I °Wa 

I ofeb t ok: 'teK^iifeilfc I oya-lJ^l^ti-l^lJ^t^ 
( ot&Hi I oUk I ol^^ >i oK: 'kl^liii^l^^^ 

-14 JkMitfi^lfclifel^l^ I oii-likfeJ^t^-iii^k^J^t^ 
I ofe ^^ ofti 'lUj^ 1 ofi-hkjitl-liilil^ I i)fi M>. Oku 'b^feUkJtMiitfc < I uiie 

I olfe ^^ o& ^ ol* 'tl^ 

-H ^hiattihitm ka itiiais i otj-^hlii-b^hl 
io£ t oik ^ o& ^oi^iii 'J^a^l I oisa-tlikS-taEfei 
< oitrk 'E«fer<iu>£ I ibk 

^^ut^>i>£ibljii ib ^ litbJi ika I oE-ihfiS-ii»^ 

I okiK I ofei 'atEailii,aut 

E iimiiaii,pafe ' ^lafeaiitilt i oijet-J^Ml-^shl 
I oiia 'ifitttAE fitaixL^t& 1 «>ii I oii ^ ofe ^ oj* 
1 m^iifea lai kb^E tba i oE--i%uith^-( m)^mhl 

1 ilS oiiiii ^ojdfeuKl^^bkJQiJlbfel I aialbiia ^b mi 
-laiilfitli-liMb lfc;lilllibl-lt:3 I oK-fe%^-^^^^ 

I oifelli I o£ >;^ o"fe 

obi 'liitek Jiilk khasl RbilBilRb feJi &E IHibi 
-iL IbM :biiba ; ot--Hl&i!fefeJ^tt^--lillSli5ifeikJ 

" I oi^ 'a^ibiii I oE-^Utl-tltfe^ 

I iliB RSv^ Ob" 
'bJkfellifebm ( I 1S8£ ai ^a iimbiui tate . bl|!ii> 

_^"/lli^lb2 biifc ) I oifeil »¥ I °^£ ' "?* ^ "^ 

-jfe UbibiSteiibiifiBtobJa I oE-|»*i»i-Ii»ii*i^ 

^- " lolJE 

, oii 'biibii-i iiaiiB£i>*ba I oS-^2ii*l^--l»£%*^ 

I o<felS to£:\ oi ,, II \ i\^^ 

-bitibbiB ^a •>% ^ Kii^n I tbiaiiiiaBiaii 
-b 'Jiitm'iti Miitia,, i oia >:t oii^'^^ °»^ '* 
-feambs I ot ^ oii s\ oit .bll^iJ^ibbaiUba, I oiA 

lolfelia I oli >, o^£'j^lia»»lfellb2»b I oKl-ii^tl 
I t^^ aft oik ,, II ^ II fclibUiUimlJS kirtUtik^lilb 

i" jhki ibtiife b±m Kifeiiim biibim bfe-kb|teu*ai 

-bll^ i>mitkyiilfiSb2felilfeilS., I bS!tRtolJi'l£lilsfeb 

-b bitefe"»iaifej'-.iaii bri^iaiib I oE-ili±ihli]til 

^ ^ 1 o£: ^ olfc 

>. o% \ oh >. oifeiifc 'i^isii I ok-mii-feiiwtiii 

I o£ ^ oia ^ oB: i ol^ 

'fcihuik ( 1 oifc ^ ok ^ ofcli) '-.wiiiaSi^jBaib 
(^1 ois.\ ok >: o^) -.miD^ I o|-limi^-iidkH^ 

I omi&B 

okiB t o"£ ' fcfe»* i'='^»* kajii^fcl I ob-t±^ 

I ilb R olB I kbia 

I ih±a I il fe bib • lb Itt J«a£l bib kji II Rft>- li^lJI ( ^aU ) ljt±^ -bii iJatS II >;^^ I >: I a II ..i^fcl 'Ijaa „ loi^aii-^ 
( I i£U urn ^ ^Ik ( £ii{liUtt . liiftiit^ 

I kill ^ oils ' ikJ^fe I i^K>2 I '.tttatilis. 01^ %il 

H R%i 1^1 a»fr.'; ife tt:fe felfei „ I o£-Jii^-JSll^ 
I oti^!b I olt oll& I oittUb 

llilft 111^ n>ihj u>hn>»a I oij&-iiiM^ii-ll£^B^ 

I ol^ I Jbit 

^ «ttis • kw&i^bi-jiji I oiia-l^iifi^ii-l^iifeiiS 

I o£ ^ ol£ X oUkk 
* ^tOi^li) I l'»Si>iSk^S i& P^lhyth-'ftfelh ^ IbB 

:&Mx£ii^ii^ tjt I oija- l»^hlM^l^-lh%l5fe^ll 
i»ak \okt oii& ,iia> ikii^ji tti^ iitu ^i^i»ai. ioi« 
|oit oii& |oi& ^ o«b oii& J >tPfaij>hi^ip>i>itia'feltl-Jt 

I o^ 'hthiiii^^ I oim 
^5^ oa '^3cfeiii^ I oijft-lJkJklh^l-me^h^ 

loSlti^^ 
I o£ \ obS 

' bi^im £b E'^)=-^a5iite J|»j:^ i M«fetiai^iaja Bilik 

I oii I o£ >. 

oi2 ?, oii»± '4iibfeii!femb3±a I oK-^lUiiJl-lilih^ 

t t:\):^y& , £b B ) I oii^t. I ol! | ol^B I o£ ^ olS 

t o^ V el^£ ' ^ 
•laAlk Pir>»ttU»feJt lb«bl£.£: I o£-lih)^})--ki^h^ll 

I oifc ^ oAk£ i^Kitit^ii I oE-%i!K£^il-kKkyl 

I ICklU \o-)i oil* ciltt Ittki kit 
I olftA^ 

•Ji^ ' ltit<i>iL.Mi£ii t <>i|ft-|/^hi^k^-|/^lah)h^ 

I olb I olttt XJt 
oiek I :i^lij l^l^J> Ibi^lQc tkih ' klltu klbftftJIs 

-te mitif ibiitmat ibUiitt I o£-Mh^j2-JlMhte^i I ofc^ t 

oi£ > ollki ' £ii& 1^1 lte±felk^ii:£ Ibllfmblll^ 

-Hi ibi5tejiaiifc>ufg?fyu I o£-hljLkill-tj^lki|4 

( I Iti^ltkilLlbS klttth. ■ 

I ol& ^ oK >: ok^ ' &Ellaȣlb &btg<k ifel 
-i it'HitriraiMfeo* 'kk^S I oi*i i ol^ I o£^ /} 
oik ^^ Ob I kiJbLlb lkli£;m ^i!felfe ktib lbjbi:k 
-uttei^jS b'S^MBhik I o£-bhlfe^J^-frt»lPt^lS 
loit^onoiia' hllil:fc&iai loiia-llfetlliiLl-llililJfeill 

I oL^<fe I olA lolti^ I Lg<fe SR 
olJi2 II Itliit^ltlttitilfll^ :kl!&i±bl^:tEll*iapljSL 
., II o^ II :lcjabtlsl££J b^^Eirii laJt^bs ^Iki 

':^U>b lk£lBkbttlbaaj.llt' 
I ItJliakl&bUI&ltkliU Blll^Ukb 

'^Sl!fcfiC kltl^lbbblb:>:fet'-.2i al 

n )) II 1ti£i>r«lk bik A&it >Cklibi|£ 
— kiti&biLJlB^i^m ijirtium 
I teii?Hjbkfei(:t)>itittjt£i kKiiiRM 

— ^JJbCb^S :^Cickl^^%iik2lk 

II a^ II i£^ i^fi%i ^^ '^^^^^ ai^iicariaii 

I ltb>lltltf£ lk*lt*>:t-L^S ibll^^lbtt 

nsy\ It'kltt*!^ :bRiajb*^B 'iJtD:^ l^l^k tt\>t 

I :^% :i>^l^ ^.li^^ 'Jtba&.JpEUbJb !g& 

II ^> 11 :b i£lil>l^biil:m 'Ikfi^ Jp:^lJS l<iE£ 

I -.ibit l^hb. lblP% 'Jkbk mbi* h^b 

II X^ II fe liilbi!llfej>ttl£ 'JRfi Ite^'I'feNiSlH 

I mfSbl^Sb lvi:t 'ihib^ Jj^^^ i:£^ 

41 f.\ II :fe Eib&£ ihtniii '12I& ittCsJe £ Itllt 

I !&]&&£ & bblb 'itbi'l Ip^lbli a»r£ 

njl^ It tfeB'-^l*^ Ikbttyibata ' Ibbik&^uii ittXiiil 

I tklficl Ittbli ilibk 'ibltrit lUHl^ biJiltt 

II ^^ II ^MjlKJ & l^rikUlB 'J^fklfagltK lkl£ 

I kl^b&l£» Ijitlb^— :&&: b±iUi^ killk 

U \\ II :bytol£lbslil Ibstx 'fcbi^b^l^llilkib 

II o'l II ikiitliik lt>Et&b 'n^bi |kltblb»lki 

I :lttlskJB]^ 4t^fiJ^ .bk!«tJ^ll!b :i*itJlU 

It ) H :lj:£<i<!bimi/t2lij£t jbb tlfeXiUb Ikail&lft 

I -.miltt fc>)t^MaH 'it&ttSk :jili£il*te 

It a It ktjljfcfr-jfcltei Ua^tx 'ibltkt^jlfe^iWlW'fc 

t :ttUlIbb^ :lMttUfett— klel^l^l^ Ibltl^ 

H Sv II :itkadt-ma^&^ lb°i:i<kJbilu& kbh 

I kiit.U^^l<kl>blb-)Li&blt KrkJfctUt 

II ^ 11 IkK^lltilllt kb&^— &Jn ikbJUikl 1&I& 

I IbliEttl^^ ki^— Jj.lblbbB fsttjtt 

It K It :ielti^tt t^yttSi 'iuiti^m^iitsiii& 

I itki&xt&f£ :k4ii> 'k^biie Knbettikit.1 itti 


i£lii)t«^4fc H t W lilalbBbl«l<feli)k— SnaiJ/ifcUiii^a 
II >: II liibltl^^l^H^&Lk ' mtiit mmblk^ 

iijh&it^^m lBI^%Jttl<^I&!E J|lQtbtbtottbl<k k 

-mti^£i%i&>iai ^i^ji2ai<fe is.l&jtia^i^(^u:ki: fit 

tkiii I lirtthhi&B Ui^l& IfebJt^MStt tt iaSi>tit3ltf£t 

-:Mbilit |muS>bJaltBa£btghiihjfe lit BikiS uiik 

-h-> ttnfeiirtit*>u> i&i=^i£bi bmBbi> m^istt mit£ 
•li^i bi^i^ 'isi^^Ht :ktct± hmti i& JitiBl|ut iii&lts 
•£Ut 11^^ &b &>!£ 1 mi^itbiiLUbttfib fikB:^^ 

•B^^fiit&lki fi^b£Bpm Bii&kki^^^kSiJiK luiB 

-^H£ t'Mt lifcBjii>tt>^^^F> hUi^ I bl£B ^ai Bil> 
-JlSlfeKB^aBilBaiB ^BlSKi iglH>K;E^falBJtmj 

t»>i> I iSfejjb i>l>iibi^feib IkiSH i^um te>M It 

-Bi^l ;fc£tClit;»al fl^'itsjl ittii^ bile lUiit 1^ B^k 

:&£ I mmki Siutkfki& fii&:i:1^bi^i!^u^ ^ '£^1^ 
i^mk£ fiatii±£t£ ' u&i& |B^ui& OtitiiiJdiiiSitift 
TkiMt^i JIIJS^ gk Bk ^J (itmB hh llM^ lteK»Jftibl> 
Iji H^ l^l l lfe'lHBjtaife I hhKtH l^tt fil^tcbsb ibblilft 

reiki Ji:utt£ |fr it>i?ife i^bifiB tti^^ktt. I t^ufc ^fiiittik 
{i^^iA— :ibB2|Uft ' im£ fiuuik: a^:u^b>iaiij& :k|i^ 
,jn H ba<jb iifeBiitB a^baa— ji£ifurt^l miliimt 

I o*^ out I oib^l I ol^£ I o£ % olS o'^ 

oU»i '^ i>^^^i> i»» jibiii£a^io»t-iKll»MJi-i£Ufe^li 
( I •.an uittaB^h J^ , idtSi^Ub isi^uiik 


I bit t^blirslk kbimZtl^It^b ikk^ja ; oift ^ ojt 
ollft , 'kl^!k lIldltMtbda lb)Ub^i& , I ou '^Qclifc 

IiMl& k|>b b£ikl^ 1&>£ llfftl^ft JJKI^Jl^ >^^ '^^ 

^afit ,bl>lk» , ) I o£ ^ ol£ X olfd 't.lSkili klbft 

-ttiuh» biti^ii4UiiifiHiiifeteioE-fik4Mii-&*imJ 

( I :at£ ItmBftb ^(k ,it)StH^%, i.kk^tfiKtft ) 
I oE ^ ol2 ft .Ifei ( Xi3i o'B ) 

-k ifkhlUt \h-iS^ k^li^Mt \^ illkk I %hl&% 
)|b <%hiit ^hhilit ^~lli£ M %^ JJ&^ iUi^b 

I oLfellfc I o£|ft 

( I lt!M£ a£ A^^ umuttis 
-bisik ^mif^fe&jift 'l^ %ii$m^i kibii^i^ 

I fe ^fetfi lt>iK>jh>t> 'Sttfbfei ltt:ib<k I :|klilk^2 i$a 

|tatrtb-;^hifr»t>»>8j kiaA i o£- ^h l l^^ - Hm ife^^ 
<k 2^U!feJtiij^itt:fciftik^ t ok-litilitli^-litiltlh^ 

I 0& t >b >■ oJJfeB '^i!li|£i!k kSlkk^ 

( I kkOt Uiltittkil 
i»Ot , tK&^ktit , 'kUHIalit l^alEt^^ftf^fe k£UfkM) I :US ^ Ob Ob ' i^ii»fei I iu-Jfeit H>^l> 
I oi& x o^£ ' Ei*m 

iiiiiitfcfi ife km! iKii I oja--£ltliiiS -iiliik^ 
-kmtlkkJiiisliiifeiJfc ,oii-MlhilUiil--Mmiili^ 

I iitl^ 2 oblJ& ^ oL^<& ' 1^£ ^.&Ja JKi 
I oli& ' b£c 

I OlSt\ OR \ ojhfej 

I ofefel v:» oifeb 'iiiiSls tkblfiiiitlim 
ib biiibfebilk bikufebS lb biib rkttirrlbkfe 

I o£ ft 

oi£ t oibi ' kirn kJiia 1 oE-^m^5-^li^^ 

I otfc >. o&^ oJbM' b£ikibiiifeltbfekmi$:k bi 
-bsi bib Ihbtta :Lb^ ,ofej-ii%lilJ^-t%tMlsi^ 

^ I liku urn £b ]&sQ( >&b , lib 
-T3th»%->rt l^^lbb ^bbl|lb!bkiS ) oi: l oU ^ oh V 
okJi 'au>«b klt^lulbibskiS >bi^ iblbMkil I o*^ 
-kl I o£; ft oi I b»kia !«Bbik I Itbskiltbba 
-Iblbbk klbklbs i^libbb as.li\lttbB blpibl ib 
-b K fcJBilfi klJbiaLn|i Ibi&i iSait I iilfi tj^^^l^ 
-kl^b kit bM2 r :i!&El^ iaut Ulb^& bb £ %l|t^' 
-IBib I IbujRjblli :lbMfcfemi:f.bkbbk':mili l«bk 
-ti iklfttriJElbiBtlbbitiiibtklifcttbilbk Iktbki bbatt 
-JUtEb ifc!b^ii,kib :bEb 'ibb-.i22taiait.aiil ifci^k 
-& ' lb<lk%lKtibi^2t ^^\i^J ^^ < lxlk^l<b b!bki 
-iB IbabbjL&lij kjl^ IbbC-lMI&k I klbtt lbi<ltb 
l^bsL&biklilitiJJft^lbbkl lb*b :<j»^li!&bJ:&lli bb bb 

I bl>2E&]l& ^1,^ %i ^Ji^'ilthM m^ kith 
I :bbld&J^ bb k bllbk ':^«bil,b±blE\ ll^fi k!k^^c-kfj -^ ^<b>l£Sb lb>£ b>bJ^^ k bl& I k]! b^ft bl 
-blbftlS g.^bblii ktkiib blk£ .huet IBhli blje 
-£l 'tbbld itlttlbxlJg bbB bk I kilbit lkbll^bjli»l«b 
-:bk :bbi$ nibib Iklfillb^ l(i^ts-Jkb&f^i!bb!)i 
-kil PJ .bii^bli, blblfi>£b U.k^ I k<baSk!br«llJ^b 
-kllblS lt<E& 'k!^l:tLkM21babl-iaGitt lblk£'k!b>i 
-EkiiilifbilZt— lib :blkjgl I lilkbl5b i^kid kki 
-<bb|k itc lb£kik£jB:lil : !febj:felii -!> I tth 'hJSti^ 

11^^^ ill ^% % himt»i^^h*lb3tJ^ 1^1 k J^ 
I litMtB h hltli^^^Ht '^^1 jiHim 
— dlttikilillbb b&l& 
I kbS£Skt«!^J^l£ilii ttilb^kb I ihii^ 
lli killkilb&lb:><^^l iti kikk kb^mibi ibiU 
i[illJ(£i^il&-kUbl! £ib I Jklitllx lB2«^^hlblba 
-Jbii ibli I kifelt ibfiOiiaiit Cskk ' 'kbit Ibbklblb 
Jk£:12b & fikbtbakiS ibiib iltlJb'feiablkEbbli 
-ISblii ^1 >£^, lii Jbk iPSi SiaC irt it^klEb bk 
b^ bk bb Mbabkb>bi>, iilb>bkl&li Mjb!bkiliili 
-klOm Iblk^ klB >kbl bikil&biSli :^fel9lH Itib 

I ^lthl>ihlnt^ j41 M%k 'U% eihhIbH 

I :iilbk)lll<k2:llJ« :kk ' 'kbit ^It 
-iiklblb bb kllrkJSttikSllt B.i , iul&U& , klbl£ 
-Ibb <t:^imKkbi lli 'kblkllfe l>feJ^JJK :kk kmi^E 
-lbib<fcki£:itk b:&£k iSikiiiMfiilbJ&ilbblt ki , b 
-^Jlldlt.~£lti :bbk ''kbit lutiklblj^ k&bilj^ :kk 
'^Li l^lb Iklb^ib ih m^ip: yiah lkfl}:Li li^Sk i:b 
-bim lli :kk'kll^Ubb<fe^iJfclblb2l bMi&£ H^J^^ 
iti b^bE-tlkbUtibb kbil <^^ib :Hilb lt^±bltlt^kl 
-is'kjlilb Ikttll^klt: lli l!^blii& Ipiim. ,-211: :biLi& 

II o^^ ill llt%lbi}B ^%^)^ ifets^hhh^jl^ 
I ^M^ ^ ^ J^IJxl!^ 'Jji^ £ liililUl^lit 

I klbtt 
JbQEblkb ' Ibhbl lb<bl l!bil^lbbl«bJ^l£Mk) bi 
-(i>lZb]e!l2m birikbtt bb ' lti»k<b bik , ^ , lb!^Ji 
:kl& kjbtlfii k IkM Ibifil l«b^Ji!£E:>f l^tbeiS: lS:&tllfc 
-21B :bBIi I kJkkbJlJL lii^kJti2)l% k %i 'ibkbll^lS 
!^lt Iklkl bbk&k k^'b— 'kib£ klli k£ kb<b 
bt^bb k!£ b«feki;2 lb bib^!^liE!£lk^Jibi<b2lbli 

-kll^lbl kDc]e:Llilkfilli^Jiab b k<M£ Ibk 

I 'h!bk!i ^lillb ik&^b bib kllkli 2li Gib£ :Ebl 
Lllbiibjti^ I >t «*>or> K»in bjmfiilbb kk kijlitlt Uciti 
&l.li:Bilc Ibfetbbkbaift lkk^Jb£: I hl^tBlbxis :llcU 
t-Kt^ 3klillb ikkiklult lb&<t^ tit-tkiblk^bltlllt^K iimuik ( ^«^a ) ii±!^tUik 11= >5 is ill Ife^ h»nb. hi liiih 'Jjifiiit t litt£ 
* IcIj^ hblllt m% llg ^ 'It (hP-H ii l|!g 

J^ ihbk 'l^J^tt ll^^ii£ tlblkttil^lB :miHitai& 

liesk^^lliilUtiJ&k^litBll^b <lk£ mhl killtli^ 

•lit ttm '^}\pJi J^ttB-iii^ait iiitte) I ki^it tci^^l^ 

i><^h I klifels kli: k^Ell^ -a^ ncMiJ<^l£it ElB 
-Itik^kZlAl^ iiSBklC ^H^^ •kit°-1ft'«>PJI»PnbbH 

II ^K^i 11 ^J%J^1| %H1^ 'M£^feit l)g 
I kjeS kit^k:£sii<ic ki^S 

iii2£^ tittm^J^iLi%itJ ';b> K^>i k^l^licli^lkb 

liiilMkiJtk^iii 2 ' :j^ k^ mUkikSi i^^ikitm 
-^hiiCiis £tl& I Itldlt liik kka ii:feJk^2 Ifibkl&S^b 
-mt t^ iakit kU^ri^llJit m^lbHtit: IMJ^-Iklkl 
J I ft K^ ^ 1 1 ^ \t\hl9 ^kb '%iil'^^imih J^iiih 
\ ^ ^ ^^ ^la^tft •bm>jij>h?h mH 

— Kltlhs ( ::ti'frh'>Ht ) UilUJiiEkJ jLtilklb 

( ifeitS li^iit^ {ics&fe ' :^:klt imtiiutt iJbmikit 
':^ Ibm^jgi '^It kli^ »K»>*» a itft^th ibittbB 

ti ^ft^i II m^iMiikk^iiH-ihil&i^^ 

1 ^|&^£]& ik YilhPimhPlbl 'iiU^llh rtlhlh 

^ttk^It^lB l&k 

-^£ £si^feEkj& i3mihi^i£it^mi?b i ^^tt iki^i:^ 

-fe>il&:^k ^£ab^<& l<^Mbasl2i:Itt!& £Skk ' klillLHt 
ih.biaiw..iui>b>iia.mK=. litiiikklkti^ lklklitkl2 Iklsj 
-UiJfeglkfelkkmki!tekJ!fefeikl bllkk^ts^ iltlkJ^J 
.giiili«i lt»k 'kJlfaalB mtt kktt ■.0:bl& ianOtl&S 
liittti ^>f*» >»><£i >tW-ib P|ftai 'kbii ih&S ^fik^ lt;t2igti^j| -HiBi|ik^ibi bUi^^jaj=!kjci^lt:feknfa>>i^ihi'>» it*** 

llfehJiiil 1^4 M MJfe iMilitl *it^fehliilhi* 

I r Mt>t>tr \p. kkJihhzh Jitllt^IfelStithH i£ 

1^ K^ ^ I lii^ li^b ^ liitlg 'kiib ^ l^iliJki 

-t!t Uiiim*^ ii^ k^k;is>k i^iibijk b^utkJi biit 
~^h I kbmm mm i»V»i> ikStt Ik Bti^te^ft 'iamb 

-fej iiltr«i :iik^!k-fi»ifelli ti klktt ^t^»U^ ^ H^*** 
lilkMki tiii •kiklk3k ik kJbi kliail kisUi Ik^ii m 
-tkilfei-lkkti kttlikfeaoiiiiifc liifklii :kk i»iiii Uii 
' Itki^^Sik ititt ^jikltt&iittii^^ kL iutt ht csk-fc 
kJCsk*^ kttitkliuElii -littk ikik Jtkki Isitilii kii 

\ I HUkkliilil !t*i»:fclii»£— ir«ii ' kifefi k 

-hiia. ikatt iitl i<kkm^ kltlktlk ikb^ittSlii ^ifiu 
■.k^uhi!k fi;it ka , ik^u:tt« , iitki^ h±lkih ^LnUih 
-lii •.kijifeaua — :kliiitlilliiiitaittklk<t-:ltltt<k 

IkoK^i II Hl^kl ^Ms'h *lk m£l]» h ^^ 

I Iklhlh mll^s ^1 i^ 'l^xiii ^lMi& 
— £skk ^it^ jkmickia^i laitcii 

I hiisi^ik ik^k kfei^feakl il£::^Bk:b i^i^ 
^l<^k\b ' i^Jbkik kl:lkt«^:klit^%l ; £^J | :U> 
':irs:£l^iEli^ :kk ' ItSkiaiiic ikiiki»3:tin & il&U 
':kt«^ ik%llt Iktbk kp ifaJk$fe k Ik bltti^ lit 
-hl)^ 'ittlpik±& \*i^i!>- ^itt^— lUkS Kiitiittjik *:ti 
-iJii^^klftll^k£<bi^L& l^ 'kl^ftHHt^ tkjyiiiijit .ttfiti 
Bty^ UUkti^l kiitib^kikiiLkiik I i^iktt i21i^ :ikl^ 
ikk k±ii^k Jki^k mi^Mkiir«i& I iM&ikk±:fckji^k 
idtiittsbkik-ikklk iakit iiUbi i^ , &£:^ , u^ 
:i^iEia':3£Ukii^ E %i 'ksi^itk k iitll^lfe-gft Iklrt^jia 
k^ ki& kiix kjiksi^ kirii^ '::U!^tUitiiiiikak itlUfc 
-kft &k wjfe^vui ttft lift ikiitmtijkkS ij^t*"^ iu» 

|^ai^lliikl2:iia Jtli& Ml'\Miii!L Mjtlf^PIHti 

I I :kiQt;ak tiiriBV^'-umi* :k^ :!fcijat». bik 
I I iai±iaikttitkiirMi^ikki^iati:ki&iki& '^ :>istinit.k 
t»Sb I b^iJfeikUfe-iii^iiitt ikblti ' i kil^^ <klii»E itiVik 
':liis k I i<MJs J»^& iii^JlkiitSig IjaiiUki^^ itiTrah'fc 

-iit^ hiii^tt iki^ii^ 4 kfiDt it|jkkiJi^-:Sm i;tm 
•:tlM>ijr'^^»>t £ii^ ^ i2^l&kk:kl<:ais :2i£^£l»i«fc lbj|£ I :J£;*i£lJ(i£ll«li^ifc : Wi^lU^j^Jl ik ^£ibl^ ife 4^ ^£im iOf ^ iU>! 4il&& 
-1^ a ui3i* Itiii^ x^ kjfe'ai^ifj J^J2 'fe&i^ki n>tr>t?^ 

(|Mfcifr»H »hteh^^Uitti£i£U tjfclSmariat £ hit 
'.h^tSjtit Bi :Em ^bJtiiiihHit 1^ ' ^ulm i& 
&%)jy ^^^ {^lU -.umkiiiib ^j^ii^)lim ^bi&iB 

-to^lrb(^W^t^«>.^.Ul-lt>%t>ti>>K iirkb IB ^Kkb&bb&h 

^b bttkk^hlb^jb tan. I ltbs£ilfl±l bjm£ £^ti 
kjyi lb mlt^lBBlUbl«fe^]fe :%llib lt2ii& ' J«fcl|llA 

>iii^a«M|tb3 bttitl 

I ^)ib£^l>$ 1$ bb^ ubliUilbl^ ^mlik 
')ib&iatk^ ^»»rt»V ii9&b*ta-:i»i^ifciit ' lhrr»krt)fttxE 
-m :£V J^l^ikk SiU Itikb la ikib 1^ .f^llbtlij, l&^A 
J^jJ^iA^ kib&lb.tbli>lili^ IB ':^h:ua! b lb»S;b^lII 
It^ :b&b<^£m iikj ^ HlfkittL , I :lbi^ RblsiJkllft 
' 'h«h»^lpwim> p^jfr>it» k ua, llbij|»»» IB kli/iIBb 
AiKkltllft i& k]D>tt t>i^^i>tMtei> ^Jb l^lbkb 

t ibttb b^JbS ^iJt I Ibi^b lisiBb^J 
l*b 'l^jAiU k binBbit &lb^ Jk^ ^li lbk'i>^lb^ 
k ^Ibb) *b<b>iV>^ ibi!t mi> i^b Ibifitl^^ 

— !iyiibs bJ^il 

I :^l^^bldlb -liij^ 
/p^Ztiim ) ly ,blhai>lit, ItDbltJh ei^lLia^iikia 
to bit ' kij&i^j UiHb lambikb^bj bmrtkab 
ihi^fc^ rifc^i^flvn* :kk£lKlU :i^>l'«i :iti^Jlbficjl& Ht^iiAi I !)i£i£iii±iiii!ajk -irt't-fe^fc M^ £i,bafeabitta £ibk Ekiitiilbkb m^ 
■Ihijk Ik^Uih^ itiltlilt :ih :lklttl^J!fe-lbbl& \ki^b 
Ik^i bi&iblbk iit:kl<k^l ibtilB b £ 'ittiij^bi-lli 
-^ IB bi iiiift 'iiii^i bttkjB biafeait iBiALatb 

— Sliibil! Ik^t&bi biA 
I :at& b^lCft IbbbUaBb ti^ ':b^H!b2 
-UKb :k£ b^£lt Jfc>HiaJtH^lll!bl»fe!te JB itibilS 
lb ':Ui4li i2iiJ|bL :b^&t|i<femliik£b i^B ^ttl 
-kii<fe%ijtm, b»biib I mfik) ^l^iLkib ^»^ 
-Hfc^ypb. i^^ifeiift I jatc^bbb Jttaib i i bbHb ai fc 
-}^i!kkltBUt bibib&lb£ I lt'ii&Jbi»ibiJs :i^i 
bh '^IbuSt <^'*<*t^ii»»Vu>>iKt ' :^ kfi^ltibiJtU: 
*:b^!t^ katmbkb iii^&i ' :bbld IBlbitb fi>>'fc^frj 

'bltBib i^pdiiih^ii ^&k£ 'Ei^BJb kiifitlt :ia* bJfe 

I bh U^fc'^Y. te miittlg 'lliMt U&I^ Ibiik 

» :£bM t'bH>fe ijfefeu:abbaltet»hr> ^^ 'bSblblk 
-Ibj^mibibMLklblkl:!! ) lti&CeibU:>bJb ^'Ihll^tel &^ 
•it&£kii t'^b£ Di:k*t.^JmbJlJb^iib^i^£6i:b -bli^ihb 
->tf-p t>h I k;iba><k b^:iit2i&'k^ jjktiujt»bt)fri> ^s 

•IB b: Ji2 ll^IkU^ lbi<i ^1 ib bib&J^' l^&^Ot ibi^ 
Jk^biu Jb Hjl^c ''kib£bmibiim^£i^iil^b^ 
>t^'> milit&t b/ib^ Ibib bslbb k&b^ib^k l^itk& 

-<^lib>mb!b 

: ui> 'kbal^B lb li*bim!liKsiiibim<lSlt bkbiBbift 
Mlfe><fc ^ttJlSlb lbtellfe£B-:bbfa »b:i ^sUt ;^ lbii» 
^itafc :lbJ&l lb iblblbbaHiaii bt^J iiaJLSajft 
lb bitbbblfc 1^ Ik^ IkbBkjB i±Jl):)idlldlItA hifik 
-Ui&^ jbikib^ lb a*l<t£^llk-!hlbXHUbb Ibk 

H •Aisi II %iiii|j8 %ihiim jua^h 
— i|^bJ^ia>£ukJ> UtiAi^ KM I -^Ux kibj 

^&ii:i Lltt<k£iUlfe &tt£b I bkli^k talk 'i^lc^ 
-ilKM JJ& ikt(±l nji m. luitlB lb a&tfcitttia&rf^tt 

II ^k^ J l|lilfil& %lli Ik ^%b 'I^ };Ma^liB 
I kltlk^ ^11^ £ kikkm ^ih^t hhJkMh 

^t-IS ttkU 'lb<^li,uMtM V>j &!k ^lb|:Jblt& iht itfck 
( Jift>U^lttti £k UtlJaibUfc^iUi li4b/ib lkUll& ittii. 

)kk:&i^^ i^biifc iifciui£( kibifeUi k ita:k;utitii^ttji& 
•:k £^BlltikM(iic)lti ^iS. ^1 IbU I itc^t Ik^ ^tcli 

-jj^mit m:k ^|)ii^iam(b)ib., ki& b ':k<i2i2i<fetc« 

-<^£i;k IM , «k2b , ik^l^lblBtiilfalb Itm lUkt ':£&tt 
lillt l!fc£iUl& mk iiitatt lbk}tslj& :ikU Ibk mb 
Ikk l^ltltti ktcfittr-ltik ^&«Uli& ' Ibiukitt tiltt<k 
-B^Lfe rrhr-r^ 1 kbSt£ kltl&l.a>lJ&li£aritii^ ibbfiik 

I lUakitt kltl&k ^k k^lifc IkBb jtt^b tJ^ 
-JJftlb bttl!fet£l£tbttldbltbhki^-l£b':lttkltslj& :ik 
-j^jbkj lb ftaM«b&&t lb iulttStk^S lb%IH!^fil& :lb 

II a^^^ II irkk)L lhl^hhi^\h '^lis h ^^ 

— ^felbs blttbtt£^ 
I ft!k&UU& 'kltbk^bblfil Llkiii :l^j&ii& 

I :r«bie«bbbl 
-bJJtl& tbbbjbltt: 'Ri^&JJt i:i&£ill^-:hbi£l i<^<fcb 
:bl^ tt kt I »l>ith^'»t»ik 'lkbL:&ijk-:l<l^b:!t ' lb 
ikltftatellk>»ft'^ ^li^Uklfi lAill^kibJ bk I Rb 
-l^t^ 'Ihl^^totM-mak 'itjiitx. Ibl^ll^b mbljtl 

m\h\{\ ^ UlbKliki^llh^'^1^ h i|^ 

— dl^bli^ bi^kmb ikii 

: til^ini± bkb 
^^U kmtilbb lt!bkia-ai^m :iit>l<b :kb ' lb^£ti 

i4i>ik£ji«bkBj2 2tt :itii;ft lb kiiat^^ ' j£a 

klltbl^^l ^%llkJimil& lb iMpk lb iiibli^kkkb 

11 ^k^^ 11 ^i<iit)i IN^ ^ '1%^^ A'^"* — 2lb^k 
I btlb^b t:-1i£lt«b lt<kk»a &{!:^ltt 
kctUi I ItkfMb kl^lttB ^^k^a h^JklHlt^alMi 

II K H ^ 1 1 ii i,hal^llli£ iill!g^i^'l%l%lb ^ hi!fe 
I Mtlltb hS^k httl^xi -|^1%lbl& itilfe 
— dmi2i»b£: 
I klb k kll£b <fc) ibljubl^ :-M)iMii^ -f^^^tti 
tcHUtOk tta a,} ,, itjUftti b l^ltt,. kjbl^ J:bjJ&:Ak 
-kbl^jt: ^itt r«lkhlkkj2itt: lb ^ifie lb tbjtb ^k«k 
■iL iie^ifik I ^ib&iibi Ittkjc lb i^lkbbl}[it& ' tat 
-is. bsb«blk klbJtt l^ll'&bibiblb Ikk ib^ jtt^Q 
IbUlitblb^k-ti^ljibjB :t*±i'it ^i% H&tcji% 
I t^l^i kltltlliili lb kbiildklbieiMtt klfet \tStktl 
2\ lb kltttlib£ ' liUtSi fitb&lltlbl!bl*jltbnklt: b 
-iktijtt^kSlii lb bitOk^ IbikM ilkj ,31^ , ' Ittbbb) 
Ibkkb k!tt£lbAk atklL— bji ' Itbbia^Jb b:il^lti bMt 
-:iUik kipEfiSki l^lkts ^lbbltbl>i£) >lJBSk^ 

I m^ ^ ^ I l^llfii^^ ;1JJ^ Jh^L'^/yth^illiMkljh 
i miitkbp^hjK 1^ ifi <iik£]£ iik!h££ u^k} 

I -Ibskblblt IkS-itt IktkLttjr 
lb^l!kl<fe<kk& b^klitt.alkti lbllibl& ':bi<Jfr :kl& 
-l^ll& lb ib£i<i tbiiilikiit IkblttxUtlkJ^mibs ilS 
•klfitUlEi I hbl?ibl iiibb :^liuit bitbbikblki^jlkl^t 
M£iubb I ltb&l^<b %^ blkHlkbl^lSilb :^lfel^t 

I ^ ^ ^ ^ (^ihiii£e ^k h :^ikbi& 'mikkisiitjjahtM 

I ^lti& Ibkkb bltblf^H^lbljiSA Ik 
-k ^L^Iirvjib lb ik^ii^k ii>ib:j&-^ii»:^ i )iin<tti fi»>'b 
-t-Ultli>lk lb bik :^bxE-lli^|& •'kib^ ^h 'b«£uLl^l 
i^ \i£ki:t*. ilbbsk!^ Ihk klbh k lkbUblb::mb 
-a it'.b Ibkkb kl:k tillitb lb bi^hlllulltCil^ 
-Ik^UHi * Ibsl^^ l<b1^1^ blhUlLitlKtb ll£lk£ir..b 

II ^HHl ^b^ >II^K:aD!fe '^iit£lJ^ ^llltj^ft 
I ^khiS. h ki^h^iiiM^i *M:^i^ ikitlb 

— klbbJtt ibbtk^l bit^l 

1 kl&ti l&k kllJ;^ ^^11k^& Ibkkb 

HiB«bilk fctibb-:^'.ia-r«ifc i kiibtt iyk& jfetjibife 

%t«kl& ibl^ kblblkJ»)>biit>iiibi± -Ulliliic £ kliti* 

U&bbB :lbli:lbkl&lUJk)iliilil^b^llk^filtt±Sfc%li 

\\^i)il II "hlBihlS: hlhi h,:^ ^^li)l£ £ ha ii±Mtik 


its:fcr«i;i 


I Iikitk^bs >h>K|*t' 
l^aft :kt>>b >Jb]&t& ':Jl^llt Ji^E^ 4k«tel& >lsij&ift 

— -Ik^lttitnicJkJBl Esifc 

tltbsk^lt biribik 

-hik^ I Ixwk kibklbbittiJj^fiifisb ' :^ ujttbLk 

'jtj&i£ 'kit ju< fejr>hi^hp 'Ebkb laikbikLtiik ' «>^»Cfa- 

-tilk^Ut £iu£& klb2j&l^ lblliJ^li;B Vb-S ^^Jil£lb& 
'^Iki.lillul&b.-lti^lbUs >r»ttifc>JH'£ ^blt^lft'ttbs 
-ititt felttUU:vUMttl'ir>l^^b»-& %^ I ItMRltais tUi 
- itft- thf-ft kiixij^fe) .fkiiaiib ItfltakOt ^^ik ^k<t!t 

^ltj£c ':bm i<fc'*ft ik^ski ^^ Xbj&l& I IhlibEki&b itt:ktut]i \hnt^ i^lkkih^ iitS^'ikSii ifejSthijySt 

I lttt.£61£clli ksJ<t-feli^lL ^lakjiai&:£ 
-lAltbikiiti it Kk I Jiusuife^ttiiifc fck Lij&is li^k lb 

S:ltbBrm kfe£kitftlisJKib ltc^J!J&^ll>^ Hilt&ki i£ 
-likla kk I & klttiilfc'ltbB -IfefeJ^l lk£ii:kki I Itk^lka 
-kl kibksfej ifel^lbilk t-ii ' hWkMtt kkijfei ^J 
•'^ %iJJbfefe :kiakl ki»'l&*fekbii kfjiikl MSbjik 
lAA kitffej k I kikJt Ik* k JJfclkifiUlbiiiUi<kfcm 
ikiifei lb ibiiii '^fc&jhiiilkk ktifeaibm^uiiB 

-£i:k^jg:kJ&llli-lilftt2li'^lll& ' k!&lkL:.Ll ' kkSi&k 
-ithtumitk wafealk Jb fciih-^iOtSiiijiikitkik 
1 1 R i i i 1 1 llil>liiUEUiiii» >fe 'htfelfc {iiKsLla 

— aibilkbttli lb ilaii ikikliktfe :kS te!k 

I ibllft kitiliUaklllLfellt^t& El^Blit ik 
-b:£ !k^ilkl!& %^cklft I -.utatt ^b:tkl ^i& -f^it* 
-kifc ' kictifc— m£i ^!^:u:£ i irbskui & ^ti:^. '>kfi£ 
-lfc-lt£ibj£l tt.^ik kfefe lb b^:a.Jfili t. »>».jfe ^»> 

_ktk^'k% kitxi&.2b m£i k>kiii.t^ ^^J^ 

I lb ibjfitfc 
' 'klbife lb IkbjiSt kll>lk^% & kllk^ I k^^bix :lilt 
las^iOtkik b^asSii^hbb I ::kb lb kll :ui^ bi:b 
Atilii tkmhllfc itisk ^bb %b£ bJ| k^ k^^ 

— klbiulkis bhklJkkjts ir«k 
I klib&b bkketm £ ii^J^l& l t'b&glia 
-b-balt^ i^i^J^ >t^ 'i!tLkh^fct<feklkklfei l^il^Jk 

I It iu^jt> '& &i!i%t^ift— itiiik 'k«kbm & ^bifii 

-jtlifeibateiibs b^<kbm tkO. 

I :k!bti kU litmtt 
k<fcl^a lat kb!kl lt!kJb kkjtSblJR Ikk :lkbi:!^ 
-a t<Jki!lLi£>klkb&ftl ^Ihlk kt|iUl!>b^Uilt l^Jtt«b 
-bltt bn^l<bmit-Allfc kitfe kji '::il<bfkllkltk!k 
Kit. bNtt U>^ '^ I IkU &L f.ft^ klhblkL ^Ik , itt!fc, 
ib^t<3^bttJi)(o]b)|:ii:klUUIkta]lbltt ikkltilfclk bl& 
I :bb>l kkltllfc -iki^ibm lUf m :ii:i£ :!Kbbll^'> 
-bllfcbj biklb 'l^JbB tl^lbLb biritklj>jei i kb:i£: 
l^tSbltt IkUaUkik li :2Kalb:bl^JllU^klkli:itk-<itEfae 
-^ :kii b^bljfi lb lUbbibsSitlttbl'ktl , Ibyc . 

( A^W ) i i^bhi^ ill i^i^ 'ilu^lk £ ik^ 

-^ UUcilcIS— kliiK t(ifei]&-ti^^ i^ :fe«a iki^i^fic 
tr«Htltm,iltlJ£ lb it kklb^li>S^M£: k^&b^MtWJt 
— it«&k 4 kUcix m^fil ^jkir^ fUtttrirlft^tljJkJfc 
'ik^AJtc£)£ I ^'.Iklt iUi^^kiiUiimk Kk I :k^d 'plhfe 
' kilsk^^ilt lk±ar«sa lk±^ikJi>lt[^ .k^ltik 

1 1 S U ^ lU %Itik£ %!tJ^ 'll&il^s^ h llMil 
I k ilk^ifelk k ib^^^^ 'It ^ Uik^ Itih 

— diii^k lilt 
-U'^utt^k^S iiti!kEta^^i isiikittkiismb I M^ 
iiittt:^!! &t«L !bi«I ^ic ikiiib liiabK iki):m!fck^s 

|:t«lHikfeJtt b:2k ifiUittcatl lik%lk^ la :k)&'kl£:tt lb 
-%1 ::kUai<s'J& B ':btiil>liilbS ^t±^iti kkiki&-:kabd 
Ift^^^l^lk :^m^illU^klJ&li& ':k^ kJbillhIk 
-& 1& iUai ':k^ klbkUt kt^l iU .tk^S , :k£ Jttln 
-l^^l^mbltt I :&ttrkU^kta ^<k'^lIit.tfelkUfe 

^itAUt kt^ kil £ i^^bi k^i ta ' i^tciikitib 
-m * i aiki^jM %^ ' i^iUkia 1^ ' i^i kii ^ 

It \ II m Hi^h^ fi %Uljfe'Iiti^ k £: itk^ 

— iMtft itiiidu mij^ 
kl&kim 'Itb kiajte '^b kl hs!k 'bb %1 te^S 'bb 

'i^ ^'iib m tti'^b ai-i£-kiaiit lubimkS Miii 

— Itl^ESlblts tiaik|t!fekil 
I ot^ o£ >: ott, A OR 'j oibk I kiU!bilitblk 
b:itll& ktilbBkibl bjlik^kb 'klb£ khlb» 
k I „ lagWfitl lfii%llb bl^ Ifii .. I oik ^ olO:]e '^^%} 
-:ki:kbli!b I o£ ft oi£ % oib.^ ' lb£BiBitif lift ^k±l 
lo)^£ ' l(dkl<feiiflld]e&ldk kk^tt><b biJim (l o£ ^ oi£ 
Xom^) ^Blbbltli |o!feii to£ < oi I ^^kkftk kb^ 
^!bib kkirtltl^ifcllklklbl^ki llk^!kli^lk':kiS kjbk 

ribiiumS ib kiikk k^ia i ok-fe»ii^fei^-lit*f- fet^^ I oJt^ I olUt X oib£ I lOlkfeb %&kk-fc2 
I elkbl I oibi t oi^b es oi£ ' bficblbl^ klbit 
-Ikb^ I oi& ;» oib£ . l&m!tt& gb^. I oib^ I ogi& 
' bOEblkiUblfe klitl^^t&lkbi&& ( I kb&b bti^b£l& 
^aik ( iti<btk>2 , Ib^ik^ ) I iiil^ C\ okUlfc ^ obS:b 
^. 11 \ II :kl^ljft :b aablb :ltb£tl|itL kl^i&abjB 

' lib^lib :kmbK > i> liEtaa ballbklis isl^ hilktiiM. I bkjl^ Ib^ libsk IklLttkll! liaaZr b)^^^ 
':k£mik2 :Ull&^£bl±}nislk]Unkbl»l|ftb£i:k 
-:kk 
ll«U:JEa& hi k ttskjSl^m lb£ £ B mb> IjU^bS^tlkA 
''k^Jlb2l}:&imblklkltllbt£fBfia Ssittib 
( kU^l ki2^l&J^ bmttjb^ ) 
1 'W^ »»^ a- 11, ^^. 1 ►.c fc»Hi.>M<t,i>»sii)fcKfelfe 

— ift»ir«%»^ 'i>j'M i'i>'fc*kiiii>i»i^i«pmig;l 
.. n ^ n 1 iJbtB tk3fe itiibi<t m-ibibialti^ lus a 
I ; lit mm k ifehj r<<b 'k^M ift%i^ sibiibi,, 

— :biat blfc 

I oik ^ oib£ I ik^i bl k^ \^Uk ifcbimk 
k&bl k Ik^ lkli:Jfi:ka&b i oibS i .tiS ftX^ oba 
I :k^ :k±Jkbj £ I oj|^£: \ obB i o£ ^ q]^ ofej 'i^ 
- t.<t,>l^l> r.ttKfJ- M*-'^**"*'^"* I olb l:xl!bkilttitt lib 

■ib^xl<b& b^blk£i l^tibi£i kil no) ivpii./.bL :^ib^ 
-ibb&-bljdjei , I oiB 4 ::kl&A b^k^ kli II XAIi^ia 11 
t.^k^-k^ttBna t^yk,, i o£. t ^"^i i :i^^ m^ 
-illtttB lb klbtS ':kit klkkrkbfi I o£-l^-feiil 

I t.l& CN o& > olb 

-fel 'kkl I o£ Vo^ «>*ij 'J^"fi^* • oyft-llniS-ltol 
lilS oisiifc fe okiB ' bsiSklblt I oi^-imiii-MB^ 

I o£ t oi ' Ilk* U^bSb 

-Ikbiit lbktea^feliia:bji4lbiia I obi-SJktl-2fet[^ 

i •!& >.oli£ 'blifejliafe iolJS!-i:fe£l-lb^ 

I oits 'iH^lb bkkk 

-bb klE^UlfcRli i&£li bibli I olB Ittti^tel kslt 

blfei'tlkli kli n^xi (>: I ai! »:lklt Ifim-ilfekitt-k* 

■^- toittiabaiiift „ I olb I ::ii:b£: bm<b^ kll It Wt 

Ute II ,,tefeib-bSii!bittlta-k£.. I o£-^i»lii-liHS^ 

loJtk I o^tl. I o&B lol& I ok':ikl&l I o£>lb I Ijifc I fe 

ik& blkbiifti&'uii ' kib^aiii^iis 'uittafi ui^u 
-IbfitelbJfc I iJ£:-lb-k£-lia I ol}ft i oS-'lt -(£)l-&i 

, o£ t ois ) ojRi 'itibiii£jika lofc-kiaJi-Jk^iikS 
om X 0& ^ ofc^ 'ki^ I om 'k»mi£ii •>*kB i oifc 

a^ o» ^ oiA 'klilkbl ' kfiilt ' I obife ' klfeltabs 
I oUtUk I oit i ofe V obli ' fetii,! ok-iskl-liUii 

I o£ t olS ^ oU«^ I kl&kl^ kklftisiautlak t oUUs 
I oflt \\ OR ^ obb 'ill^!U»lbblfiaB I «fci-lsM-J^ 

I olB I oCOb I :Slltlkblklkl ^kl% 
-illlliil* litlbil u liilJ?* i^ ft* .. I ^fe» 
Oiik I ikiit oaii o>b-)dib» I fe ifeu '^b ioife-1i^ 

I iilb ft olB I kil^il I lfii& 
I iiitJl I :&]abil Iii2kl&>I< kll II ax I ft I a n ,, :fit 
-2kltit2c., I^lifc oJblioib-iellbi'^fen |olfe-«-^i 


I ojfelt I >l£ I oik out I oU 

I oh 011& I oiji I fi^ ev objift \ ob^^jb I is^ritck '%Z[b&i% I oif <k I oitijai 4 om '<)i2ittk I oS -211- 111 

I 01* 1 att ) o^ 
) oJtibi ,,l^ibs^j£22£./kbrl& I Ob- .klU>l-£M^ 

I td!k if. oU> I ttu^bjlil lbtimjli:£. 
-£i^ii£4b Kb HUi kiLitHlitbt I o£--iM^-U^£i 

I 0JI& I o£ 

-ihti. I oj& i o|t t ojjk '<fe^j:!tiia:utilfc-^^-li:kl^ 

I ut^ h otatk 
\ •ti^A I & jiiitJii :ki>«Uiitk|| .'klJtu& I oKi"i^ 

I o|& Vii ojyt£: '^&%ljah^fe— JJ[kl:'£i 
I oJJC I olj»!k I olt I oi:k I :l^>mjil<k 1* 

-htatx. Ifeb IsJbfea Kl^aS lili mitoikittt iSii lt«b 

-feutMtejIfe S a. I oit roittfe I ojbfei I oiit I ott I na, -> 

\ olt \ oh. < oitfei 
'^^hl!^ :lkiiJliJ&£2l3 I Jitlfe > obA& \ oL^ 
I Wibtt CtLfcJjtiki^bkj ijitlilli{&l<k tijifc itii&k'kltl^ 
tibi^U^ I oi^ I oit«4 I ^ oitl I oit I xlS. h 
tt£tlS 'itAil^ I oJA I oii I oJli I ott I ojjr I oji 
^ ou oiit I kll l&b^&Lb :^*l<t<lk ^ifcittt i^i&— itt 
-ik 'l^lltbit±bl I oifc :sj oi^£. 'k^ I oKi-JBi^~ll 

1: on ) oM « '-ittia, ' ItlbJfetJlkbiib I o£i& 'K£tm 

I oil t ola. 

I ^Jh ft oJC I & b>iK 
'£><kb^li&3aiiJlk I vl>i:ll^l ItJt ^lt«ak :ittbt-iltlM, 
-ItlH n«o^iR|a|) ^ itlltfliK- il».,lolil-llllfe-^lt-bi -lt'»i>>f>'fc>»^bil>ajJtr*B loift j oit oitk I :>l<kia iki 
:iklltJS-:yilli lb l]ftlbltt>i<kll MJ^IA |o£--lIifaL2--il%l 
I 0I& \\ oiij^ I :ViJBlk Uik 

I oiC I *t fekB ' Jtttfe ' bk 
' ^tUki^ I If -1^ khSUL ^bsl^U I obslt-i^-l|l 

I ofJtt >: o^B % oijs: 
' ^tc^titi^JiaJlil 4 oKi-J^^litllBllt^-kSltridBtl^r 

I oj^ , ol^h \ o£ ' Ebl^ 
-lift £kl^febs%i<&mi I tiUlsaiBl i±llkiil>b&I&bs. 
mi UmttMt IbiiittiHlUk I ou-liblbl Jiblfitl 
I ojbufc A iuu ^ oje ' Ekaub^E^^ I at ih 

■^HJli JJ):2B b^BS , oKl-^ltJ^bebl-^lttlt^liilll 

I oi«: ! o^ I o&Ja >. o£ ' £4{B>I^^ f&ilttAJ^Iat 
2 I k. Utb ^^ki :iElt bit^B^ |oKl-l^)x|-Hcki 

|o&b >:o£ 'irlk£lbB3( lo£: \^ o|k ^ olt ')I%IB2 !£& 
I ou. \ oh \ oijft t :j:^ hiti ^^ b'j^i^ lb ma 1^!K 

1 1^ ^8 oib ) i<^Ilbb^t'.Jl:kl 

-tt&i^ KH '^iti%jy^ kibiaiii£b4 1 o£-14JEb)-^^h^ 

I ol: ( o"^ okl I kl& 

-It likBS k kictab ISk fort^b^k fitk I kJAbiiJ^ 
-itit bl.hlu£ Slk 'klJS^Jh fitlbsi iBi m Ilk 
' k£U£^X21jit iujUii;t£u!t filt:£:£.l4> 1^ >J&ix IKt^l> 

ma ,. ' »jpibfeibaa I ok-%b|-( ^ ) BW»i 
I..OA1 'bitkitxb^itlilia I ok-ikilJ^lttiti- bhht l th ji 
I oijlia 1 om* I oil I otk \ ott oijfc ' xiti^iLix. 

-Itkilk Eb :lb&t«lL :lbmilki> I «lklt I otOtft A okiB 
^ ojjc 'bikbllf'^ I oJ£ I «£lft '^mttllik kkir-kiba 
I :ttltba |ltU bi^a ' :^i!ki^^ :kkjblftlk VtktUt 

':bfkbl^U£ lb)Z«JLU&nJb£b-:ba io£-^ltJbi-llUtltirl 

i •itL I k«l -t*d&aStlt>ItLikil£„ 'b&kB b3^ |om-l>^l£-h:k&^ -Ikblu Itm & b.iiblti ikBJl&HiUte^Jbiimibab 


kUL -U& I oMi& I o^ oIt& I ok I oitti^ I ol^b I oQ:^ 
I oUH^ I oi&llg I o£t& I o£: ft o^ 'bOl^CLE: I oils 

-:& yfi^ ^1^ i&iiHm iit 'm i&in ia^it id&., i Itits:^ 

— tillilRb-tiS'ifel-iliifel— iia.. I oit2ii~iill-ili 
I oJ& % oH r>ii& ' t.S I o£: ft ok obi ' iu]&£llll& 
I o£ ^ ol£ X olfei ' &l£iltll^Ul!fe 1 T>ttSl&-l^ 

^ oic I :r<muas2t .bi gbti^ ^a.ltbs'Jiiteis kii ^ti 

toliiilSltll^.a^l^lsHUliiHisife JE-3 .. lotslfe-iiil^-^i 
I 0&11& t nir<B 'gt^bklk^j I olB I Ml^tt k!^Eilkfebt 

|i RR^ I ft I a II ,, fcitiirik^ia „ 1 obsife-lfe^i-iitliS 
I o<feC >: o£: ^ ofe 'feiamSbHilkbl I ot2l£-nSiS-£^ 
I oittlt^ I oi& >: ok it ok!l 

I o£ ); oQ: s o£t i>.t2^MSltc.t:Utl^Ji£.Itii> 

I ©£ \ ol£ ^ olCii 'ftbifeJllkfel I ob2l£-lM|-llii 

I o£ j ojg ft ok ^ ol£ai& 'fcS 

•^J^JiOUfeS^i^ I om I %2kl I kltift k<MEak&tt 

II RR>: I R I 2 II ,, titJiSlfcaiS.. I otJ-haki^-takl 
I o^l^ ^o^ 'ilt^iilli& '^litHk^— 2iklfeli£t j£:l& J £:£i 

iOt fis^l&Ik^, '^^iblQiiEiltillJ&k^l^ I ofc^jg-k^ 

I oU ' hlblbl^Slfe '|>1 

I «£ R olft ^ olb i oh \ ol£tll& 'iii^ttiJI& I ofel2 ^ 
o£: ' ttlXlb^m jokjt: 'l^^m I olt& '&.tx^^h&^ I oai& 
lokJJS |ol& ^ ok ); okk ^^^ I o£ >• olg jok ^ oJs;^ 

'iitbtm I o^ife ' kki^ttutiEstii I o£ ^ oi& ^ ok 

^ oi&iJt& ' klSfillb^ I oQt^ I oif&b I okjC I ogl& 

I o^ I oijg I o2li& ^i'i oig 'i^K^mi^i^ ' ijLtir-ibtaB I i^k\ oli ^ ok 4 "ifei*'%ifcit'ittlfe |ot;;l£-k^-J4i 

I ol^M I lULS-itj 
-StUikibi^kiii' llltfttiSlk |olJ^--l!fcS:JijS-lltil3 

I^JL ft oils 'kt>,llkktJ2:£t k:£ bkmi£k lt<ll<:felt^ll^ 
; S^j£j& I J^ I :t&MiUti :klLkJ kji 1£^ klSltiaECf 
Ifciti^Uk llja^iiftiaii ^^kiaittaife ES,. I ot;i£-%l-i^ 

-tUHi a t±i:sfeiii±& feikSlfa Jkbfl kli l|)?04iti=iv 

,lkt»l 1<^1& |ll&-^-^Jl& titlt& HtJ l^t&l£i,|oiil-lLll£ 

I ol!feb 1 fe IMbSU 'bS I ofeslfe-S-^ 

1 irlti ft oic ( laS^ m^>^^ 

-2k £l &k I tik'&lt^l £:2 :tL lit t^i.i:i^'±tli)Ss, ^£t 

-tibii II Jtrfe 1 ft I 2 II .,£a iiltibiii.,.1 obj-ttlte-£S 

) ^Iti ft olC I £i IStuQ 

'^afetia 'kiBibs '%iiit 'likS-tay-lsS i oiia-ii)^ -^1 

'b:%b 'tti&lQiiti I oic I lC;l&2 ' :lklkl— ^ kklB 
I kb^k kp kl<i^ t^ lrbEaiJ^UimkB:tUk E l^ .-k^b 

-i:i£:atcii ii i^^iik;>& kfia:^ bi& I oia-^mi-iilJ^ 

I oiB I £, iitiju ik^lkltue 'k2bl& I oils 
I ■.^^ilii^tt. l&t-rlifi 'k ^i£t l:eitH^t<^ U ftft>: I R I a U 
,, IcttH^nkEkkl .. I oic 1 b^S I lsk2 I ^ k^lB 
! kl^^lk kil kb^ bb bbtimumikB'ltll^ £ H 

:k;.i2t-^:^itHi V. £^jm;>2^ I ^jE^i:^ im, i ij^-lio^i-kl 

1 olB I ok 'kiuit kkM I :!£ fem '£^ kiitllt klU 

-li:&ll& '^%1B kSkjC '^<^J'1± I ^-li:^ I o^l-ki-lfel 

I i:lti \ olB I £?llcll^^ 
' ltll<l£:lh '^IC: '^IbM t •.:tl%ik 1^ J3:±liail& kli 
M C^^ I ^ I 2 II , :kliiM^lkl^>lblr2rib,, I oirsl^-ll 

I oZ ft o^ *^ I ol<feh ,. 114)11 E^J 

-ll&lM kiium '£^^1!^^ :kB:^k I kUUkl Ife Ibl^m 

'iiHii ki£:tii ihi^) IS., I oi<feii ':ai 'xi^ 1 oi<feh iift^u 
,, EiLafc:f&mi:tiit:^ 'tt t^t^itt J:k«l i MtrBl^jg lukis 
'kE:!^ mS :^i:&l .. I J& l^BJU ' ^likl b^ ' u 

-Ibkj 'ktllfeti 'iiiilitlb I o£; ^ ol£ e oir«i 'fclb^ 

-£illfi I :ikk brJ7t:^l^lta!£ fclklbitgif* I oJir3l£:-l-^ i^S'ei l g»l3« - »Et»gi ta»lfeli ra«l34«BT «& t5<»S { lJ5fel sssSCHsB -S^SE • 


i^a n^nn^n^w^n'^nmnn^nT'^ni^nn^ ■' ■= : > :oife^:o 

-1^ I :tciU^ ml iilk :kjfc£iMita I o£-^^--l^Ji&^ 

I ±l£ t ojb oh 'fetetefe^ I ot£ja-ltildfel^--£illi 

I Iblli ax lit aoiii ot ':ibteJifeJt»jyttklt-lJii!-i^B 

I :lkiJMLl ^lii^ il^it lal II ^)C4 I >: I an :jtli Ifiitt-i 

-^kin— iiife— tejMitetsini,, I oti-lfe^ikllfe-Mlim 

I o£ ^ oDs >; oit I limiiifekllii«£iibi mtii 

-IfiE I ohliSk I oit oJi& I :ti£. otl^ 'j okkii I J£llil^ 
-(ui<fel:ifi£li>^jllBllitt:>k±kbli^ I oij^ii I :klS t ot 

^JtUk ^Sim ^i^^Ab litl,.l oi^£ I oic^l o£: )> oj£ ft 
oit)a'kiJJJtiJti£:i!k :ltl^jl<felii£:iu |obl-i^^l^-i^illB 

I o£ o>: 
o*^ oki 'xi&l&Ec I :t^<fchJlQr ^ kit kt^<fe ktlttt^ -h>i^\kti. ':fckis i kit IfctirkbJbl ULLBlfe bkiiabli 
tc^tittt^iitki ^ii^m kittB [ik:k<jui£}ti^i<^^i— it«k 
I oiM£ ft okB ||):ft|| kjlkiik h^ J^lQ: !J&k£iEl<J£a^b 
'i>±ji^ r«iCUUE^iitiB iitim^t^tjtib ' ktim it %m:2 

-tiki l^lUl^UttlbmOt^ll l^k kltit k!MlQE ir«ts(i 
^Jt t^ <>-ti-l li.'*> kt£E lk!£ til &tt ::kLilbtlE£Sib 
-Jtt^jK<fc%lb It^^^B l^k kJlJiSb faMbJ ^? ti'>Pfr 
-t.t^ll& klitklism&t: It l<^tJJJ& :<kitil:& •.:ktMtt 

-Mc — ^]b:ki^iiii& ' :kki! iai ^ It k ajtiit^ ^ lai^ 
iR^iL it^ %kl}sl<fc^ itlit^jlk mi^^ eitiutii;! 
-tj ^ls.lb<^Mlti tittltit^<^&iati%i1t!l&MUi liik kl 
-li* b^itiitlii£fe bft^iia kijikiisiJfcELfe i.^ libtj 
-lis ::ttlK ritilltkjis — Ittk I oi&£: ft okl* II «« 
I kli i^tlfe k^kttt£l& ik^nit^Bltkfilklls tm 
-]glk l^k kltlx tski<fe ^liktli&t kIiija<fe^ilt>kiA 
-^k^ifel&kic :kE 'rcsi^<& k Pxtlc ^jIlYn^t^kltattl 
JttlklitkJtiklUkaikitS — li^iUKi& ':kkJS klltLUlbIS 
lUk |ik kjt ttt^ltllit > 4f ^ua^a ^It Ikk i ktc^Ue 
r<-.!b fcfeb 'H/^Mi'^ ttttiiiSLi tt^lfc ^betlxlb^ 
-ittmk kk 'k^Jkt :lkll2t kbtcits^iis rlfa&l^lls 
-kilfe:ifili :iUill<febasitl mklttklLlkaiiiJB— ITtts 

II^^II jbtfi kiHiii^ huitk&!ktib.ikiinr< iitii^^ti^ti -httibS:& k ^^ klt>hlt>t:i:llt^lh Iktl klt^lt^b 
-mit^ I :^ll]^ kltli:^itjltJtt^lOt l o^l-lit-lll^ kllB:tl<^±bk-liil^l^l& ':kkB kli ':^ it k kJlk&I^ 

I ol&£ ft okl^ a:^ kltitltilii:llt<»^iLa£&li tik k£ M IttU^tbt 
lla^i'HI ktijk kl^lt^li>!i>lt tiklkiklt:il: 'kflt^^ | -J^ kll<&ltiiik2Jktil<^itk kt ibk I oifis^ ft okkt 
mlt^ ^jrJkti ktir-skfi: £«ibi<^L<^^iii^ittmi<iti I II 8 II k±inxtii±L kii^U!^ :|iam^&& itu-lui^ -IJ&ll^Ulh kljtl ,Mk±t.llliM£ :£^lIk.-li:kl^Jtl&':UEC 
'^kjt lt'.titi-ts4 LtLbi ttii kfcltikii l:a:JJa-lUk 
I oiM£. ft okb II $^-i'i II yjUntiH-Si kkbiJlkC^ltki 
-1 '^jlk IklJft lkfi:i^..S^litj<^kik±t&kt 'kibk^ Iki 

-t&^mLait i£ij% t±iLkttb^mki ifiUiiiiiiidi kiitu -l^l& 'it^ti I kli J:iSmt^&& It ^ km£:f^ :ii:& 

It i±iiiMatui2m£i i^i± tt-tu kutkkui^i^ 
-IB^iitlb kltLj biiL!Jk&lB Iktl akit^lt>CkJ}[t2 
-kj^l:^^ SlUSs. \]Eii!^ Itck I elMfl ^ okJb* tt C^V^ H 
-kli kb^MkJ lu^£tll£.u^ It^iit^L-lt^UiisJl ':kk 
-U ' i kJlkii^JiJi k UHi ^x^JlS:u^ ^tlt iJtHiikUIL Itijifclii l Wi'i ) ^^ ioUft£ t oka II f>ii\ II mi ^i^Btt^ kUkit^Jk— li:kj& 

— l£cl> I ojfi£ \ ok^ II o)>: II kil klkUk a-Ktttf^ 
■feu !fc(^:^£^k 'i«tefciii»^lb^fetelfe Ki>i^lr!tMt& kk 
kikte fita>tff1^jrf-Ji4UJfcj& ':k^a 2 ^i^i^AJ^Jk k kiik 

k£ ii^iit^\ii£3t^k jaj^b m^^l^ ir«k I ojiS£ 
^ obH ii)t):^ II iaj^:kLU£^ kb^tafelfl^>tl^'^l>^»:l£ 
•tibXt^ ttll^lbl^l<^Mtlt^£«iimlWl^-lb:ti^&l&':li^ ki 
-k k klk-£& :k±ii:iiikic limittl^t^ll^kB Ibk |oild£: 
% okB II a)(^ II kil kti^ik k & Efel^lt ik:ak Lib 
kk^ ik<kl ikfofikiakik k±k ii.t:kriui^lki:U;iflkt 
-Jbtk^-ltXk:iki& ':kkts i klkk kllkI»JS:Ik £6<kl^ik^ 
%:^i£^i<k£iu^ fitSttfeiaa itm 'i ik k kukk&& Ekj 
-:^l<k ^kllkiiktslklMklk lkk^l& lt«k 'kk^<b k kl 
-JBJlilk kk^ 'kk lkltikiltBaki<kbl(^lkk&— il«k 
I oil&£ ^ ok^ 11^^ II :l£& kl^JdtH&fk l^k !£^ 
kkfkaSi:tkikti>:tSfckfclfakife lklkklkJB;fciaSak>Jlk 
ikik S& l^kltt :klkkltdis<&>t^^k'l— lt:ti^lki!^ 
' :kkts i klkm^ kblEikf^ kk ik !^1 klk&Ik ik 
-k kiU<^ kE:m kk^nkik ^ i&m tkikkltdts 

-atitiSikife— mk I oja£ ^ okii n^eii ki^uiiii!fc 

kbk klSkit^Lmk ' k^ikikikm klikk&& k k 
-Ikkikik ikkj liUk^k kksB ik^l^kjk £ X^^kUti 
-Ik^ ' t^Uktiikltiilklfeklkitltkk :^kiklkli:ikk^k 
k^Biku£uk 'k^ll^ fiilUfellh.k!^klklt.il^& Xk^klk 
-Jilfekiik ^k^k^lit EtjikaBdUJitlklli— hiix 
-IkJa ••.fckB -^ klillkijfe :fakblkli:tki-k ikk kttk 
ilk 'i Ik iiikikili<^ kJk«ilk>K k^t^lkiii i<fe£lik^B 
icllAh} ^MikJB il:clk^::I^ -.SlLR mikk£i — Ikk 
I oiM£ t okli II )r>: « kJiiailiJEuiklilkikklft 
-ija kUkkttajS ikillii^iilkkaiklis ikikJkllaSJ 
-k lik ^Iki fcsiilfe ^kifelBk fikiiifeikllijfe 'kl 
-j&afi k jbiB fiii<fetukktekmttitiijiik— iifeikia 

*:fciK ^ kJtk kma:£ fiii!fck!Jlb^t>kE lklkklBiSlk% 
-kiB lklkfe«mklkkia^fiBill!tk:kfel-mk IIR^illkl 
-ik-kaJS S kiikiia kik^u! k ^kufikiduiii-lui^ 
•lkl& ' :kkc klkkii<k ^ k^ik-£:& lulltcliktii:k kll<k & 
k-iltl^litk&Ik ikk k3ikkkk^i<^^b^iilei— Ikk 
I oiJi£ >: oki^ l|o>>'j|| klk^ik Iki^ ik^l^fek^k 'laiS 
'U&^ti&lk C:&i kki,^ k^!t:&ikai ik^bkS— lbtJti&iki& 
^kkt: ^ kli Ik k km^& :(^ i^iilkl^litkrkklB Ikkl 
jfetvlkik 4kJklkaJl^kima=Jai t--P>hiukaskJtiarfeUk 
I oiM£ > okJi II ^o< u kLtiaiffiklklttlttlOt^* 

-tun ikl&kk i& H^^i^ ' 'S^S^ hiyii>lafek ikkit 
^n^ »ih.>p klkliiksXt k^ kl& •: 3-i1^ k ik^Slklak 
-L&.i^Ukmi^iAt^ltt:n :klB l(itik»&tt laklkklkll^ 
-tikimk ' kikitaia Ikki ^fslklB fit>tB*»B IQU 
-k^ ]i^k4kl& l:kkk '^ ^ll>ii^lA b ^^ ^1^ P^ ^tck 'k -kl£]S:j& bjnkkj k.l%JklB ^kbklt IR^^ 1M> 
I oikbi I kfap-^ia-jB k^^kil^lkUblk^kkk^Jkxti} 
loikki I ok \ onts: 'lxikik^:feE<^ ikiLatfe^figb^aia^ 
loUt^ lo^oii& I ok i oks I Iki^ttL kljJJti& kiBtlklis 
::U£kks Jkkmii& I ok '« oks 'J^£9iklts I ol^ okj' 
|o£ilj& >. o£i I^i&ik^Ck |oj& \^ oii& 'kl^ikklkJ^ 

I o]^ oiifc I ok oili I otSt "i oki& I :bir«lk kJL^ktt 
ItiakliUilkkjts kli '12£i :lk^k lkk^kiiita<JikJB 
'::kl<l<bUlkk 'ik^B :a^tett^ k^iltBUbh k& 
-ikkift ':kk^mkklklkak^— klt^ik^^itl£il3i :kt^ 
kiJ3:&lJ& li&lkBlklklJk H^tka 1 & IkifiEBifc 'IkiJ^B 
— IbfilAlikkUt I kil kk^J :£Jl& kil^lik Iktti^J 
-ik^^l^ Ik kk:kl kkiikiks kkJ&^m<b 'klttliii^Jfc 
-Ib^l^nkKiSik^ll:^!^^^ Ik k^kl& ik kk!ki l^J^iik 
-iks k^&i&iiJ^ 'kj^litl^il^ii^l^ ik^lQik^iftk tk± 
-b)ftiil ik ta<likkka2itktB b»<«kt.£lfc ikiilik&m^k 
-Itk^ iki^ii»kik^J£^bsJ£ giW* lebiCk^kik Jbk 

I h. ^Ik ^l^ J^Ui^ ^ '^1 iSithl itm 

— irna 

ibk ' k2ik :kkJ»i:iikik tt ii^ ' :kkikifitJe!klldkki 
:JS^ ^^iiJ^' 1^ U^i katl&'^ij^ ,i^, -.stiSk ijiiil 
I oliii& "liYttlJ"*!!?! I :£1 

-Ik km^ il^j iki^i 'ki^ik-E^ I oiisit-!^- %1B 

I oi& ^ o& < oik ' Itlk 

-ikB I oi& j oh \ oiik ':tiJi2<c 1 oiB 1 :1 t^tn a^tai 

II s^a« 1 i I all ,>ilt-la-k-li-a„ I oija-lWlk-lllB 

I oi& ^ ok oii& 'kkik^Ukikki 
-iHK.. yo:.u tfc I :<fet?ai^ i^jikktii^ I oi^-^^'^-itllH 
I tk t oiAB ' :fiii I o£-]Sihhl|t-iJlJ^H 
) oijt I 'klkiksiiB 
& k>i£ '::kl^kkiktilB :k^b b%k kiikiitkl :mki^ 
&£'l£k k^<fe ^^^j^ I °*'^^ ^^ ''^ ' <^lklkik^ 
-Skitd iiaui!kl.atk kUttitx k^^%b.ti>i<klB I^J 
ibkiifeikb i^j . kikkkk , hkttlilkkj^sl^ i^kkitxb?^tt 
ki<kiiiik^k£iltt kikki ^kBkkJ^kblkt 'iJJlk^i^^ia. 

( X K^ o'B ) I IkBih mUt llhUih %\kMi 

I oi^ 'klkkjt^lhB kkBikiiJlkl^ kjkikkiitb-^ 
-k ki<feli^kiktiii^ I o£-^bfehJitfel^-hB£l »» ht^ I B 
(1 :k&kik^!fekkiB klix 8 i^Q: >i£, ) I oi&s. ^outt 
II ^^'( II kjllkd>k± k kii&> i^Uii Utii^feiltiaBik.L 
-k^bil^ Ikk U«k ' k±m itilkfejlbl^B iklbii^ 
-a :£i^:^il^ki i. liUkikkj2fekJkdl%i ' tok^l^k 
— j& ' kiikikki^MlkkitS ktlail^— It^kUkig ' :i^B 

^ ^ o >^ »« T;r 

I kikk fc±iia^lkkiB kk it«k ; ik k i^kit ^i^ { ot^ii ) ikiSfcitlAJa -tttOtiittiis^ttl tt^lis.ti\tiJL kkcittdL llatiitun ii> 
-o£: A okl^ II nW II bjl kbslLttl^ :&^ ^^1^ 

-£jk I oi:k»'^m^iitkis I oE-h^hbUt- h->»ht^(ft 

ittiisiitb 12^16 ) I oi^':a;iiiUi H&u u^^i^i^n ii^^uin , 
( I :£%jb tts%t>:&i£fkib^ itii<fciijm^ um|i>££: ^ 
, (idk , ) I oijc I ohn I o^£ I oc o^ I o£j& '<jbmbJik 

I oifc \ 

o^ oUb ' \jtb £iitkttlbk^ I ok-^^Hkiik-^ii^l^ 
I b^!^ s\ ojii ,, II ^ II ltii>r«mi^ bi^ 
itm-iii^l^llil&^t^&k lii^ttUl^Lklbkt^ ' Ic^fe^bttiQ: 

I ob oil I o£ \ o\ 
I ol& ) oik olJ& I ,lj:<k fbll^U:^Ji& >iriii :^£liii^ 

-^ \ iitttai&ife^ m . 'fuit%fi& I oi& ^ ott oij& 'i^j^ 

4 >ltolJfc I ofeiii I ofejy «\ ojfeb 'fclbd I oisi-thl^ 

I on, \ olh£ 'ibi<feilfeiyilil I ofc-lihi.te-li^l^ 

I obbj ^'{ oiESlt I :t(miU bH :]^ltl£jl bilik 

-hhi I feb klkl^tlC Ui£Sr'.tfl& Uci> '£^ fell'ljEbfe^fe 

I :r«lt<lU kii - Jtt^b 
ibk a h^b l&ll}:— bimif^ kll£it:l^j fitilbJEtl 
fejlbaij^tobbiikhJititt iit:kmi^!iki^^jitfii± — iii:ttti^ lU^ lll^£iaJik ill 1^ ith 'll^Mkk^kbtllH 

I :^<-.lt«iii kll :ili^jj^bj-bljb 
':i&tits ::t^]klfk-^ :^bi± I h^rrs kilii^^M l££c klbtt 

\\^\\\ riktiH^l i^S^li B^-bMbiftKhWltlitiifc 
; hl^ti Bl|i^lik ^mhl 'Jltliti£^lifi ^b 

-Sa Mink f^ilb^kj— k!lS:&%lg kk^iltkSj&h-s 

II ^ II h iiikllkkntlj&jjtlt^t/lft llitbluilb ^ 

I oi^L '^Jttlttkl&£i r<lltIkfel<fe^UI^ I :hk bj^kilklL^ 

-tctiixm I ofa->»hPi^feh»^hMl!tm-^feMtMi.a!feltt^ft 

I tr^k ^ ol^ii I Ittlll^ ttifi 

Rii£ itiE fe;i I om 'feiiittS I ob-tthlb-lit^ 

I ob^-^ I ^b >. olfttS 'kJli^M 
ll^te I :kllU*lDt kli kltltt I ofel-tlhkJlk-JilJft 

( I 'klBil& :km£2!^]}! J&k) ! o£ ^ ol& ft o|i > 

oiLbi 'itiiibfc kiiisittikfei I oii^-lJi£lkl^-lJiife^ft 

I o£: ^ ois; ^ oh. \ o\i±i& ,, || j || :£:kmmi!tf^ 
Uik ':^bl£Skim^ :k^l<s I :iiU^lBi^i^iai>il! 'VtXti. 

I objife 
^ Ob '£l^:^:lik I :iflllCkiillQ: k U«k l£e^Jb^ll iiitm 

:ikiaic bjii^t :ikiiiJCs lo^i-ItdiikbiJk-litlkkititim 

I oi?iJl& \ oil 'ti.i±hi±hQ± I :iciii 
-<feiit.llfit li bt ItiUiti^liilbblbfelit :Ji:ttii :ibJt.Sb -iju^^^kfi^tS i.*feli.-i. :Bbk i^irife Jhma ; 'i^ii^^-ii^iiii I oiy--kJh!felihlJ^-Mb!feltltim 

' tklbk JS1& !*lCsl&b ^t Jb*ijlb^Ui fe bli ^ i oit \ oh \ ojis ' kimiib i oM-liillik-]feJill|k 

^ ^ • ^^ I ll»lb X){ bfe a ojhoi 'JbiU2<fc_j(ii.-lMtJli 

I ltiK>»»ht4' iilbJlli feiii 'kmJiM: k JBiii ^ - . X. 

-iiii.i}5tybj bSi ' I mm XR ^fe = oib oi 'bfeb-ijii-Mt^ 

I t^ijkib bji ' liajfe. kJi icsk<k ki ' °*y ^ °*U*J fe H*^ 'j^ua»i.ifi!abi 

-bit llOkkJUik JM , Ibk , Iti^niib ' :^i!lt£; &'&Ld<k | -:kJ>£c | o^ | oJDiB I oiit'bbb^l^^ |o!;-M|b-iiti£b roHfeix >; o£: \ 

-^ Ibhh h^HUUttAtt I oiUtl I ol& X^ oife£: 'l^JSi 
I OIL I ol^:£; I o£. SN oi& < o^ ^ OR t ol£tl& 'liilli^ 
-11& I ofeB I obi I oi£^li I oli^Hb I oU I bJbU A ol^^ 
* «faPi ll<fc I oSt£:\ obU lalAB I ot^% | o£ ^ol& Xok 'i 

I ott 'blibl^lttliillillili£ I oli-blhlh-MfelH 
I ol& >: ok \ o)^ 

•^11^ ]&Bibiaii£!bib^ I oijat-i^thJfir-yilhrft 

I o£ R ol2 R oll^ 

I o£ R ol& -) o^ ^ ol£:ll& 'jtmiU I ok Ob 
I 9b2 I o£: R oi2 R olt!^'^lS.iilfe | ofel-ilhBf-lilMB 

I tik& ^ 

oM)& \ ob^'aS I o£ '^ oife ■» ofe ^ oifeiia '!^Etii 

-blblbtbS^ I o£ > ol& R ok '^ olJc^Jlg I tlJetOblB 

kll Ij^b Ik^blMl^ Ibltt I lUiiltt 'i!\ibh^^ lt>b«3£ 
' jfaJbEii liiaitB fibljab£ I ot^--!fefeJhm-^t\B 
I oia ^ ofitt ':fciibsib bibiibiit 1 oli-feihlH-Jltlb 

I oi& >: ok 
>: ois:^ '^Itiabl blifilibllk I olj^- ^^tlft -IJt^a 

I o£l& 'ii^j:kkllimtbtili I 0&1& 
I oi& ) oil oii&'bifii^itk}iiitbkbi£ikitii±ii^mibtmi& 

I o£: ^ ol£ s\ oit^ - bmitllblltE:ai]aAbl I h?'> bl 
-life IoIjJM 'Hlii>>lhPt=^lfalli>i» I oB-ilkhlB-ilkhlH 

I o£: ^©12 

iib bikbb^tbiti I ofc-2^iaitm~iiiifeytiH 

I o£ ^ ol2 i olfei I Itfe^MH 1^ 

I okkB I o^^:& I ollti o>: ojs o^ 'SjSel^tt 
itkajb BSli EfeUlfeliklfe I olAb I ofeiia ^ otic 
«" oii 'tttbiillfe I oii ^ ok ^ oi& 'ibbii bl^bl^ 
-Itiic I bibim<feIEb 1 oijL I oijg I oE: I oU'jt,iktlUtfe 

-ififii}tt I oji^ 'afeMtjfeiajbi I oE-*HiiJ^^i-ii^tm 

1 Usilt XR Ub a oiii oi 'iia6b£-lkfe-feiMH I om^ I ell I otai& R okjB 

t ojiL 'j^UUibltllfe. bhfikbS I ojai-!fel^tJft-b&]Mft 
I Iblu^^R^baojiioi! '^ttiii&ihEtt-lpiii-ii'^^^fil^'^ 
I o&toi?^«>ifti*ii.iliit,!tiia bttfitbaiobi-^feJ^-^fel^ 

I ol£ >: ok > 

oii&'<tiibb( I oi& >>ok >t oiE.'k 'bkS sa>jbr'rtt:kii^:k2k 
1 :JkblbJDt lillki»tUb« I obi-!fel^t>^-biitlfel^ 

I Iblli aX ^b a ifm o^ '^LBlb-l]>ife-fiiti^ 
I o£: ^ ol& X ok ^ ol£bll& 
'Bblh^b Ibkmimbm lyl iteibbibfisblttaiiili 
1 :li>l£lKd blttbb I :lliH3!ihlB kll i^^ fitHiHtt- 

I olfell* 

I oia 6V ok ^ obli \ttjil^& I ofc-^fefelft-i^fci^ 

I ok ^ oDsi I :htt 
-15&— •D-aSi IBs Sa :D!aeb£ .iiliailb B^baw Bib 
-aim BMblB, 'BlbSZt ^:Eli |ofel-i^hl^-l**Mft 

1 om I klfiiikibjbmbltl 
-mblt^!b U b I tiibl^B-bBlbB :i>tuite l^txb!bbk 
-blb<bblli liUbfetxB Bkbabbtta 'anasbaiilbaii* 
•.la^bblBi^lliilfe 'i lb ilil lb lltJteblB feife l Hblbb* 
-<tbi— lb£ltt lib I tai.tl>l>th>fel£ lbk£liJi£l& ':bE" 
-ih^ttttit^ :iaSj;lklbski!lllbibl& It'.i^lttB :lbli 

IIRSNll BiBlhli llfellilk IJ^lt-lt^fe^Jkifeltt 

I kli iklij 
-> ri>>H ii) i'fc>ft. b^ bbin'bbkbl bb>2 lb:bbkbi :b]E! 
-i:t<br«ik biitbi:hbii£sui^i^b:)tJE<: i b^^isZt ib^ib>b<b 

-Celb^Sbl^£ I ^i ^q-t^ h-g Uiblbbbb^B bkb Ihr'iP 

-l!&bbl £Sb£lbbbb^^Bl& bbbilblB y^i^:ti^ Ib^ 

I ik1?>tt>im j^ ii££mm£t^i& '1^ ih^fhlk^ 

— lliUl£Bllt:bblB 

I om 
' j^aiBbfafiiibi^i!fei& I ofei-bBlb<fehl^-li£lh^^ft 

\oi&\ qh\ oibbl I lifetillbsbMBsimb 
-l^B klbtllibilblikllbK^l bbslk fcUbilBbaablB 
bl^ilib bjlb tb I & bifetiibj 'b^bm-ltojgl b±!fe 
I oifeik 1 ojfe V! ok£ 'ittbas I tba^biB tii bj^b 

I libbliiii!felbJ^bbliiibJfebl|B I ok-ii^tl^-h^MB 
( 1 ittih^ blttblbSl islk UlJibf:. lbb£<gbblbb£: ) 

! I o£:R ol£ t oita'bSlBUlbb£ I o£-14hMH-ltl,^Mb 
I ilb ^oic I blbjltei I SbB 1 iblB I "bl^biilbmbbjb* 

1 kli II ft^ I ^ I a II ,, Bt^lht'^ „ 'bbfit |oib-1iti-Mtt J^^^IJ^ 


tdtt I "O, s oh \ oltifei ' <fitiJi!lh I otSi a oUi£: ' ^^^1^ 

1 Ihtt fi^ UJk a Dib o^ I oik -ktm lolC I lilLl^lillStt^ 
J .tt^lldlti :fclifelkllll^Rilft|2ll „ ilii-QLa. toS--l 

I oUitl I olc J HE-h 

I o£ ^ oik 5?^ ott ' ^ 
J ^b ){« «>i»B * IilxkltitBliS.lt. I ofcl-lkUt 

1 T>£ )t oik ^ oit I ibu y ifahEiitiii iiii^faiakiCifci 
Jfcblli* ittlu,bDsJtlbifellfe* Si ..BtlttitililfcJlilb 
-h^iktjo^i oJi < oJfe < '>fc2i I l>li!llfeilillbl«a=W 
-liLltlfit '^Esa;l>blihxlfctti!iy<feli£.it.tm 'lyitlbsS 
It blllsifemJiikiJ mttli fi^lt* !tli£ltil^* *:«i! 
-inDtl^lDsS-lt. *fir£lbfe% I iiyibsi liS-li. kllkllilfej 
-B iM&blfeliijkftbsWilifi %fi£S.Jt.trsi I M^ kiiiU± 
-um La I :tifefei i£.iii~kiittfeitti^i!feti^b3iifciiib±it 
-jii iiiUiiaai^it ii±iifeiiife*m*"^ 1 otli 1 oi^ 1 ith bhik \hlxi2ih ^141 hhJi£ ^mo ii^ iu^ i)k^i 
-:^^ J^lMt hyt>^h li^hillh %,iiiikli |l2 ill£ 
^ Ob Ji£M kl^ lit ^(i M^ i)l^%>li>)L* ^^ ^^6 
-llj: %)iii^b 1^ i-% Jk 'iil^iJllJi Jig'J^U h2 

It ^jkh^ ifitlhhlitiilt h. :^]i^ 8 o|jlir^lhi£^jl 

h^^ li^ ^ Mlhlbifl litlh£bllh££ &mh££ h±lb 
-hi ^ Ob 1£M ^ k lit bk I klhltitS. h\^o iit 
I -ill^jil^ % jk kk I klhi^ Mll^hh^ J^£^ 
i k^hHllf % It^ kkiilijf Jife'i^lt hf?'»'P'*h id 
i -li^g^hbillb ^ oib ]^M kii&J % ;^ k li£^ ^ 
I It ii2^!g^ Jiikljlk ; ibh^l^lk^ l£i ^ii'lbk 
I kjQ ^liikiltb]h££ ii^ili hih^ h. ^Sh kJi£o lt£lh 

-Ih^ k^ Ikb ^ %I^J^ bilSkkiil^ %ilili J^k/ife 
: yilHthk ^Ik^k h^hklim it lit iik I lh4Jg kl 
I -in, h^ hMi ^2^it ii^lh4i^i& ^ ^ 
I -k m'a&3:h % hhHk lk)&J& k^liiig^li hik^m 
i -m bik Bi kk I kli^ a oMitjalbJls ^ok: i& 

h ^}%k h ^%lb o\hilh Mkio h i;!^£ikb ^ 
I -Ik %]E!kllib ^ k M lJith:ki& I kjilM mihb^ 
> -:fe i^lM bllithkli k ^)£h k ^!1^ k lll^k )ti olAe ' liUilbitttliiitbl^t. 1 ofei--i;lk£Jb--kJ^k 

•,oi-*Ei.iii^^Ji^|oL--^lk-kJ^k>>^^^^^ liikkkitShte^J IkiJl kpt ^k I olb I obll& 
i <i]^ okl I olbbl 1 ")t t>Ufc 1 ^tkt I ''lii* t ■'^^ ^^« 

«feB * xiiitbmcibiiEibitittS I ob--i%life i^kiim 

I oj& a or* > oltibl *bbbMa klbitlilttti 

( oifc 2 ofe i ojhkl ( ^i o:r ) II U%kkl 
I blijat£lkl mt ^ikliSh lai Ijallh |iJk td 
-MSjk kkik iikilikk llfelkfei;^ ilja^^'b ^^ 
ik k I ifcbk£ iilklSik iklii ^£lliit«4l5 l^l^sE 
k^ lilkk Iblkll Alkialuki klkl i^%l J^l!fe 
klhfel* iki]^lh k£lliik ^ihlfe il,kh j Ihklli 
*] kiaJJStlkfe£ |J± J kl^teilli iJJfe lfe% M:fe Wk 
-M* k Jtti kfeak I bk lit iiijlk I kjilkj feJko 
litlMilhiil kikillb j ikklli 1^ ka I kliJ&kl 
kiir o ife& kKkjlft Ikik Bt%k^ luk litktjfcjilkll kii£ ' klki^ klkkli& %l>^ xt^^t^tt ki^llr 
^^ klik Ibik llglkSjkii k^^kl k kllhklllt 
-l£b kJi£o k Sl|^h£kb ^ik k JHlithkMk k illu 
-hkkg k lllukli!fekk k iibliiSi k iiJ^ k 
^1|11^ k ^jrtMllhJ k %ll>Pj?l k IJl^lkl k JU 
-likkl k filliblkj k ijliblkl t Ijlkt k Sj 
-ig^ig^ k ^^h^h k ^i^Bkb k ^^^ki& 
k ^%lbh^^ |i%Jlkl^ Ijl^^h^:^ k %l£t 
— i^hi^ k illuJ^UtD^ \lh ki|iikil& 
ijkl^m£k: llik^ii &^\&k okjklk^i JkilE 
k^ kik^^hkillk k^ % kk i ^£tJklll>:kl klko 
iikdtliifc klk k^^ jiiiJ^ iikiiik k k Ilk I kli£ 
-M litllil£lhkk£ Miiklhkig^ kkkk ^Ik^ Ik 
-l&ife 'kiJ^ ilk^ ilkkk^^ kl^!h kil\§t kik^ I :^fH:iiklki!a& Mkltillil -ki^hhMhz\^ ii:h\h!kt\bhiithh\ Mh^l^^&i£ 
-J^IH iill^ ^tg £li k iktk :&MthkL bi£e^ 
-1^ ^^o lii^i^ kkjlhS: lat&iliiSi lk%] julk^lik 

x)j|]g l&Ifel 1^1^ Mhl^l!fe Ikii^lh h£ihih llh 

^ o^ Ig h %}^^J ttkjikk h l\&[k k ^Mbk 
-tii k ^J^hl k ^thllk li^kiki^ Mi£:o ^ik k 

-htbih. itiklkSitklk li&i hiklti Ik ^l££^h£ kl^ 
-l££t^Ml himtiil i^£%l h& k knhh kmokktk 
-kmi k bii££%xi h ki'^h klk k %!£ mfell:K>»Kf' 
h MJtMim h M Iklt-fjh k MlkMk obJilgalt 
obijcikl!fe olhhli Ih^^fi h litlllibliJ^itiJSihMll 

-htJ£: h Mi^hhM o^h^ o^i^^^ oMlh^jJik 

b % i^ I mM£ bitcbliialh kihl^tm klJgt^ 
-IdH ^ il^kM\^ k ihh. M^o k ikim klk k 
oklhl&^J bill ^ h %i& 'mlkl iMHh %iil£ 
•it k i]thh kMo k likim ^ b h %1& I kllu^ 
bikixjlidlit Jxihl^M *klH>^^ lfelhHlj£ k thh 
klkio h. iklia k k^h ^mo h iil£ It ki£hmiUl£ii 
kiko kH&'^ihk ^pi &M]^ '>kjti&^ k IhM 
-£lix h IhlJftl^ k lk!&3:ih k^ liiltltiiitl^it bi 

^mJiUM hlk lilim ll&l bikhl 1^ k^k *lkll 
kit) 11^1 ikiit kli: ^^ ^.^ ^l^ ¥^ ^^P 
-M: ^li ^liltlit M liti^i:^ Mj litMU M kh 
*khtlk Ml£o iig^hkl^ ^Jl£:o^lih %kb l^M: m 

Iti I klMb lirHthitfe J£ M!feiil%l k ^'^iM^ 
t MS^kh klkkbilt^ Htlkkkii^ ^Ihk^ IlihM iiiiUtjitk 


-iitlliSlbJ^ni b!kiSSfel£l±J ^litMiiikljIfc itht 
-M MitJt ±^ hi.\l lin Wblh Miltsll 

-Jkk:^ iltjit ilktnb Irl^o Mb Ii£: lit'uhb iuk 
Sii^J± itik I IMt^jh Ibilit ^Jko liblbb JJtlb 
fitxihb lii»^ ^Mt ptk I ilibliijfesJtal^JbIiiJ>lft 
' ll^i| iiiiJg itlk l^^htllb iikl& iilhiilklk^^ 
-Bb ^S b^k]&^b yt kkk 'lilibk]|lklb^^h 
-Mji£ Ik^ii iklUk hlk Ik^^b bik^^b £k 
bik ':^Iftiiillh:ti ^IJ£o bbiJM kibfeilb b'^h 
hli: k^^b lit hik 'ihill iill^h!g:th l£b iii 
hiii klklb^ lt!g£^Jilik£ ikJ^k biiblit biiS 
-hillb Bl bik 'IMI lk]gh>Jlb Ipkk: Iklhk Sit 
-l&£. bb^Mtaib Ihlh iliuUk i^ubb £t% ^1^ 
Stk ]hL%lkkix -1^^£ bibll& I kJbt lit ^ 
I oUJBl' fcEtif t biih klbihlfcai oS-ki^ l^ -kilullb 

I oi& a oK 'i o\Lt:i '^b ui i>»H it.r>-» 
I iilti >.oUE'^ii& I tt-cjltit I kl kh^itt^H'kti kli ll«\o,) 
l>:iai| ^^ibt Eltliblfe-ta&-J&5]£mi..loi.-hUk-mib 
I oCjbi 'i^iifej*b I oS-Jfek^itlisli£Ih-li^ilh2il^ 

-It^titltt lt^kUl&llH&b!2k kljtiiUi I o£. f>. o^ oki 
i -aa 'iititiitE. .aifekidijtiibikfe^is I oE-21ilb--Silb 

! * * I ofi: t 

oDt t »»* ' liibifiitiiKtttfe I oii&--ll;JiLl*J^--ilittlhJH 
j -ii mifcstaifesfeiaiiiiiti I oijst--lJi!iliilb--Jlitlilli4b 

i -jktt itcikfefiBUtatoa ^ifittm i ot-ttl^ -itfelldib 

' I o£l 4oJt& 4 oh 4 ok]a •EijlbslllbiiJlft |otl-^lb 
I I ol& "i: oh ^ ojck 'E£tti£< I o«^ 

j I o£ ^ oi£ Fi ojt'.-t 'L^imtiiicUtt:^:^!^ i o^^ i ot& 

j -js I o£: ^ oJ2 e .oitei I •.J•fe^Ja^C: kllkitt Jfe Ifcliife 

i -tk kiJitfe bitifeiaTi iiti:*^ I ojfei-ltil!fe'|!-lit^iiJ^ >.•?> >ka oi ott 'a& I ok-^iimUk-hiMB -^^fejakioi^aiailitiis; fcikjifeiE±ifetiiiJiiJbih lyipk 
, ,^ , ^ -r , J, ^r\vll^ \Uiii I -is ioij&naioua%^ oiS'iiiii* <fesmi:2ik iiatibaEfet I iiii^^jjkk bJbklaitJpE I «>kj-ilib:iIh-]BJlliiim 
t t>B 'uLliiti^i&ifi: I mk 

hli^M^ls^jt Ikljlkifi&kibi I oE-iltfeJ^--bhklB 
I oi^^oii ){ofe^ofeli'Bkfei:tU2r I ofci-bMJj^-l^ K>h l ft 

I olSk Ft ohm ' hlti 
-iWaiifeliiiilliUIfei I oj^-lhl^iiJlti-ilililtilLMB 

I o^ oil& I oJtt I o£; 

I o£ >: oife I oix£ I oik^j '^<fe I ltJilJ» klkkSktcf% I ok-M^ 

Ikbl^bkki ik^itt ^lii I oi&ii& I ot;%Ji& ^ oi!i ' ititi 
-li^>l^kl>kl IMkb^bkklltblDk I oi> i :^1!^b:^J>Q: 
( I Itkb aL eS'>:^ umiilkM ^sQ: ,bi&. iabsk!fe ikL 
-biU febi^ ^fi: ) i; I iku itlbPiSfe tali , lilk . 
teakfeltt ) I o£:\ oJ2 -} olfti ' kJeiSlt blkli ( I :ii 

-ibstibs um|«E^ t«fic ,i^i&&m, j^i&) ioj& X ok ^ 

( I bliiiiiajtE um feiailijli talk ^iS.) I ȣ: t oJ2 )r 
oltdt ,, II ill htlfifb £g:^i££l^lt: 'ftlpE ibiiklt^ I :ll£ 
-bltt^mifelli '^feifit :bk ^ID: biB,.-lii&k 'kl^&tt * ^ ^ fetk kja6mfi:4fejib£ijS£-iafi ft jbafeijstjfi feiosfei -tniti & l^lbSlk lBlliib^>sm^kB^l| I oi& ^ ok >: 
okli '&:£ BkJll k!£ltlbS^Ulbfejaiiliai I o£-<felJ}S 
l^kiS oKU& ^okkC! '£lf:ttim&ll^lk I oit^ I oU&'^J 
I oj& ^olt 0II& -bjgfil \oittll& jotfeaok^oJ^ 'U^ |ol& 
V^ ok^ ofcli 1 itfelttbik2^ilbtli :iimfeltt|oJ£ ^i 
ok^ o^l^ I ailfei&lBkiil :feJ£lb]SUU Skl^J^kJ13l^^£ 

, ilBUl^ , Ifcstlbs ) I o£: ^ ol£ X ok j ol^jfc 
llilf litlh %lltB |j^ 'iJilglfcllM ittm txl 
I liilliitM IWh tHm 'IMB iJ£ 1MB l£ 
I o£^ ^ 01& ^ oh. 't oi&xt& I :bmtaij2b%i 
-li»Kiii2fetiiisJi tkirsfeiti I o£ ft oia ft ok ^ onnia, 

'kltlblblb ( oli -3 or< \ otli'^lStJSllllSfe atHiibib 

-jfeimtiki^ifeiibaiii I on, K\ ok ^ ofeli 'iiSfiii 

-PMUttf I ofeli I o£; ft ol£ ft olt^'SitK I ok-iliil^ 
I o£. ^ ot& >: ok i ol^lI& )lllr£lb bife^kl^t^jMuE 

-fe nil 'klbaa^ khtabisB UltoCiti Iblkli 'fe Iklk 
-Iftt^lMlkm kll^kibtlblhlkl^!^^l<fe^SlBti^ :kll^ 
-lbil[iillibi^>Jb kllklAi^JMn lb kjlk — Ibtflft 
I :kll<klxk&blj£ kl ,,ik:ibtx J£kl i^kl.. >Bbik&l^*k 
-it ,kJlkibklii. ':r'.t^i ki:^blhlkbt!!h!^&bi:klS>lb 
-iilltiklllkSj •klbkl^ lkll:!itiblMib£lbb^imjlk& 
-lbsk^<&ibsU:!^ ik£tt — bmStt lb :kBblbtlUU lb 
-Ib^bl&i iii^i^h lOilt: Ibntfl^j^lB :klltblSilbi 
-lblttbai£kltt^lbbir« :k kUkJ&ilb kllklA luJlb 
-tkhiiin^i(h^tl±i^att—:±lL fLtbiii kk 'kjulbJlt 
kjtUlbbExsliilulab&J^lbllt Ik^l* Uikt&ii JtSHtXhiSitit -h bib '^ ltt£:i11::l^k ^10: Jkh^l:t lb fu:tl«fe2lk IklilS 
-lBl£:k^'v:t«b^Ulkm^b i&Jlkbtt&lI}: :3^t£ Ibk'^ kll 
^lfe!«ts|?'4Jl£ ^ bbii^ ' lilb^k^lbbl kb^^lDc b^kltt: 
•kmhBitmt'kitHjik ^jk'kii , j^iliiii!t£^ & iiti^tt 

tbtt^nStlh fh£tl&j I ltliii>^L&l§i3 iu!tll'lklt^SZt ^1^^ 

•Bii lUl|:teJbllbll IS^ stSt'lb^bJ BB :Jblt£ 1 Ikt iito 

i£<^^%l^-J&kl tQ it^l l^bh..-kkb 'kbmmtiti>^gt^ 

-ibib birkltittllit^ll! ibt^lL fe Si ' IhfeJliJfetilL kl 

-ktjlkb^blOtbn Ibxkll^liD: kbkbltlbttrsltl^likB^ 

-g^-^l|}- ltr!feB:j£t-lbSl»lL Ilk '']bt£:llibllt £lil?b 
. ^ ^ J tj . 

' £JQ:bs^ baSj& I^lkk I Kkbm 'ikl^^-mSl Aa 

( ^ftft oS ) I blBlt^ illBiiB bm£% 
Vtn^tMte ^B^ll>!;-lli£ i^ 'kBih bm ihl^) 

I oir«i ' ^££ I Itfelp: :b^Jfc£ I oii-fe:^Ik--idli 
I Jti& ot^iH. ft ok^B ' b^nt^g I ir<ik H tt^tt 

aB— ki:t iiaS— b±lii I oM-liiJtiillB-JilitfeltilB 

I obll& 

^ Ob I klblt lbKl^lbiEtk£.bB £&b±lB fitil<kli£ 

-ibiJbite SI ii3i ':^i<biiii£ I oij&^Uihilb-JJtilii^ 

I o£ill& I 0II& 

I oCsbl ' i^klJi;^ I 01& ^ ok ^ oift '^\>^ > "^ "i °^ 
^ oiA ' ki^t&£t I 01& \ oh\ ojji 'ijf)&b£ I b^k 
.ft o^t ' <fetjfiib^ii&iiik^t I otvii& j ou':^^jb>E>m 
lbkai2kfli:& I 0JI& 'blllk I o£: j 0I& '« ok ^ oi^ii& 

'i>l^l<fekl}:Mtblfitti^lbltkbkkl£.bB joi^i-kllb-lt^B 
*v> «*, 4 ^>- 

I o£. SN oCi 

1^>. oit ' ifelk^llilk^ ik^klkl}ciii:^l& Ibi^blt <^lbiil ^ilOil 


JkJ^^i^lti I o£. o> oCc a^ ott 

^ibb— SUilbult ikk I ItLhkln iJ^k^l^t^utt bib 
-%iZe ^^lik^^)t^i^i^ljiltj&£!fiti i^lk^DE Jtisk 
k^ k 'kfll£^G lkillkk)&UlkSl^^k i^U ]&llbfe& 
-i^ii:^^} lfe^^tti^bfeat.ak>fe<J£.lj! l^Sb <ibt!illtl(ulh 
-ti^lkJ^ ICttk— kfxk^ l^l^bUc^k kJE^^ib £t 
kkift ' i&lltc^ , £^2(ul^L.ibU i^e. ^b , I kjttltt 

-ii k hiri^tib^kibi^ik^im ^i^^klt ikmmi:% 

-U-M :kltaitlkmmtrtt&Jtkkillcl^!k ^mkklklkl,kl& 
' li3li:>ri!tliJMfelttklt<feklb^Kjlklklbti£lbb&mM 

-%i %i , ^ii2liiii&b£ . ibk ' :bi^ k tirmtiiB-trik 
-icUfl lkl& kJbbs tijJk£^li:<k k 21 lkl^l^tstUk&Bl& 
' ItSbaSlbikl — ibaTlkCiilblfc— 2 klfett *B*1 '^Ib 
•mil^tcs£i l;ilblklbbkl<te ^b:i51btr«rir«k''klklMi<& 
ikllk^ls ir«^l^ 2b:kriklklt£J%imikQ:^tibb&>^ribk 
-rtltk^B ir«k 'kli kttkl&mb^ l:l<fakkl^tl2:^t<s&llft 

-^ li J^b 'ktrk^ k l^ttfelttfe^ ^^^^ li 'Hi .^^ 
fel ^ blliltutt^Iiilk .—leHs. ktcim&kl^i k bltib> 
-Jgi lb^birfp>pafelbb^ i^^t^^ikb bJlbi&Dcl^titc^ 
-l^ki<^b^Rlltiklltk^:!^i:& Ibk ' :<&blk k mtl^b 
-i^^^^fekmk l):mbl£t(^ktiil&><^k&-^ irik I Ibkrillk^ti 

£ k iinifek&iifeh^bskt^m ki , snub biblts^ , 

-lli& kb^ 2 lkkb>bire<k '^jU^ibi , Sit fejuh ,— M 
-iiltli^Jbs±l^kbl&lt^k^i:^kilxEak^ll:l^kJ itiit 
-l&liii Jkkkb it l£k ' kiMUibi febik liiiiliik 
-j^^ ' :ai Ffp^b :l^lkl2>kjikl^tilt&b>ib&l2mklj^l£i i 
kkii 'ir«k i^ bib Ikfeim— Rlbatt itfi ii>>iM u,K» ' 
-:ltlit tiklkJa— iklt :fcbia kj , kti iiblttbUtblik I 
-%i£, ':!ML£bb :jfebttabikl iiibbib J& it*^iitf>hl { 
, bto ijfitfcia , ':k^lkl JbibSbb msl kUtiibiMb 
"^ ^^J 's^A^l^i^ bifelbiaiilfeibi^fci^tysmu ' 
-bE*lbiJgi £t kjkjikit i£ ':kife fcStitelillii :uib ' 
-£bb Ib&l kllttlbabibl ^i<fe^ kkll^lk<bkSlk 
-itutt IklfebfettUilkUbfeiiUfcm k£ tkitiTSlkkltift 
likbE.tifei!fctekJifelt 1^ ' iWbiW . btt kii , 

Jfei* I %k 4% I msiufe ^ ^ii£ o^^tiw ^ 
% ^J£ JkMk j|g ii^jfe liujiiiii^l^^ Miit 
%ltllJi J ^ % iu» IkJii i uit*H>* lu^b bjv.b 
i^tlllt Mtit %itii hMjt MtJt %l Mk ^^afci 

b ilk iii^ I lililUi ^li£ o bi^b ^l^iUi ^lik likit 
-k H^lftJK^b l^lr*>b&Jh k-thUfciu ^ Mhfelfc^ jkilbjia 


iikJi& JitUih^&i^:^ % i^ ^k %££ ^^& li 
km oji^^t lik il^liit ^h litlih :&Ib %^h 
-^hilh it M-ite^ I ^ ^1 iiMh ^iko iirllui> h 

-l&^ii ^ hkz& pi J|l nl^a blhlbiib ii& ^ 
-^1 iilhlMt^iitli* Si& hb lUttiha^ ; IJ^bllk 

-% h '|i& ^ ^JkMkb!ltli%l& ^li£ o^ M ha 
I IJ^hUit ' 2 ^ iiMkMhltKliIitJ& ^k ill} 
-.^ kb. hMtft ^ iiM:l£ ^ ^i fek It II 
— SrnbBifejtikiA 
-^kSik Ikkktt b^bj -til^-^ bl& 
I kil k*£ r>.iKnaKi>»i»aKU.fe Kkkd^b^llb 
-B:aB :iblJCblb£lb :m>J^ l&bfl& ':lkMU^ --.it'.* 
-1^ klik^fiki I^ fa't.'h m , r«ii^£ . ( I iklt 
kmitfeb l:£lk , Bltt , fe lkb^bl±lttt^l!fe ikb^ 
-*libblltb£:^ ) ':l<fet«l£Bl-:lbbli l&bfl& :Bbbklltb 
— tBbbCiae lb!i&k*lB )s.^h HA , bBilli . I klJ 
k:£ -ika b.lkl£J<Uklkkikbbllxil±iiklft4bb]gkikb 
— kit kfeir«Ultt±k!tbllilii Iklibfell^Jb fe Ibii 
' lblb!fe— rlli^jilii lkiJ&2B iBilbiJj,!! iSlbdt'.ia 
-B :lRmbJ5iiillbikfeblgm bii^lklk ibk'blbblbb 
%^jliJk bjti'^bikblbbjmtilb^bkb — bi^kblb bbblb 
-JSi/i kl ^fi:%lbJ£b^l4. :%i1k ^>b£. ' libskiUb 
-bil,kiik:JbijtBl^a>ik bjribk klfeHB :kblibl Ik 
-Itk lifeJUfeJ :bfeklt bllib ^ Bkii 'ItRbiab-ibib 
-lit riiiiiua-kiba tjlCsikhtb-ibibMbi :iiiibJfebEiB 
— :libb6 :ib:aiJlbililbbbi lilbiilnju itkferibii i:i 
-ibil:lbbblb-ilb± :bk:blkii ir«b :lbl}sfelkJittlia ittU 
-JSlk— Ubbkl iJlkiikii— :bk SI iti .Btiiirubliib 
-liiiJ!kbl!h£iiii£:ttabklbk , 'kl4 b«114 bliskl— ii 
-ISbj-fc^e .kliiatlbSiJik. tbiHitlkmibiUftki 
, Sibibsife . •.Hit-i lb2felkbkbijiii}^ii iifibKikfea 
-It klfexlfem— blkblb kl .B^tiijfeE, :l^ha Bklb 
-Hbli— liiib klb iil , .^j£ , kjl>ll»ljtblblfelb kllL 
-iHbAb & kjitti kl , iii fe Jiiii , 'iilbiiy > k , 
(+^ab«"B) I ^ lhm>klfe tlkoiiiSfiiJi ^ ikmh 
-l&k 1^ ^ lh^Mi&^ % ^ % fe^ I ihfe>4»tttR 
Mi&lt£kl Miiat^ % %'i^ iihHhiyi 1^ ^ilcl 
-^i Ik iihi&^lk^-l^k 'oh ISMbJ a l k:>B>Si 

-k^i %J| % h^ 'h lh:iMi&h 'k. ihiMk^ ok 
oh ih^M iml hht ^l&kl %i itf»tim ^ I IJ^Jillt M^% % I Ih^kh. MkhtM MUikli fit 
% lU^ % % fit feik %^^ife lillfelitH MUthh 
^ % 1]&J^]£ % 1^ fit fe^ I h ]'^1^i&^^h. l2:|i!-o]e 
oh i^hll % ihkn^ ^_K^ ^-^ 'ihlkkhi^ Mk 

-il£lfe 't iliill£;-o^ oh l^bjl M J^Mliii % i£ Jii 
k^ I lli%fekJ£ fitll-«lijttl fiiliilili % i^MJi%lfe 
% J£ Jii lii]^ I h i^%mj^£i *h imMith *«>i^ *oh 
llhil kikk:^htiilk B i| I^ h^ I Ih^^kM litih 
-Intl Miith& ^ % niMjhfeitife % l£ ik feiit 
I h Ihliulhhiliife 'it IhMlhlii^-oJi 'oh litli 

fitlMb %% I Ihi^lJfe&h^.lhklli^iH IhttlkM 
- o]i* oh i^m k IhliHliJihl ii J£ iii hkk\h. Ihbilli 

-k li ItHimoiiiijfe li I hi Ihhihklfe 'hi lh%hk IhR 
-illi J l^lillb'ph%hlJtl£ lh%hk !felim* %lhtim 
IM^hlhBlih liB I Mli^l fit lii^jhlth£ Jiilfefil^ 

-Bh^JtSlh k£;iiilliiiS!l!h Sl^lBh filh%lhhlliSh' 
-ShlJrsiS Slhh Slkli B%ihi SM^£ &hlill£ 
fek J U^im *i ilMlhSli I %k %%l(ok) I ^ii) 
-hi£ tJi I ^iiijhl£h%lilt %% I l^lil^^ lb ll&^l 
-Ih lltli^llilliiitlhSl^ it M: i 'j ^Iiijht:hililt 
^ Jfel J± I ^MhthilS ^H '%llh th ilhM^ 
21h^mil!hh^Jk«il£lh:iglljtlJhh^lhthlh:h^lllB h 
M: i 'j]£iillhi£:hilS-:^2fel fa I b. ^iMhl£h^l|lt 'h 
J£Mhl£hil?-lSl£ k 'kmh Shli ^iitjhls J U^him 
*j^hi£ J iik % !fej( ok)'li hi iUhlh&li k hi ^Ih 
--Ihelfe It hi ^Mht: k h_mii£ ; ll^ilk '^oii^tlhfi 
-latio^lhLhaJtfeo^MfeM: J hk k lkl£-lklhh hii ilh 
-Ilk hkk Ikkk Ifeil lihlkiite^ ohk kiiitkh liii 
-lh£ hluk iJI-r^h hkk Ikhk hlitk ijSh: iihlt^hkll 
hliik IkfeJ i iSaaJntkl litiksk !k£k ikk klkhMlh 
Sjbjhh Syk kiibk^l^ iitkii Milfcilihjhlh 
LkM e %lkiahfcj%lh llfel^l J^lk il)k hlfco 
iiliil IkiJ h 2Shk hii life kimiblilh litiklhliibl 
-hikikl h ^llulklh hlhio h £l^M hk :^lli'ii lu m i^klia ("tV«4 ) ^ jy^iiklh Ik ^iHtiklh hm oiilis gih^ l^ hh^ 
*klLU^lh££hhil£okllllkkb kll^lj&h lii ^k I k) 
-liiklh llMklh h'J^o|lli£ llh^ikh hht &hi 
m k 'kllki^ilS pMhlh hli£o |ili£ sih^hii 
in h: |lki kUhk££lh kkllfe kiiiShlb kiiiihk 
ill klifeik k I itkhi hik ot:i|_ihiii£ iil% iik 
-U^hhll hll£ oiiklklS hli£ oiitsS ^ MkEli 
klk^lklk J^lkih: hajSl^lha!; klitiSit %kk Iht 
hxi-iiii^jhifik hlto ^ihkhJfe kiliilkk kil 
--2J^ iill!h kljil kiMlk kil^kllk kik k iik 
I mklh^ih lkllhhll£oi.kikkhll£oiiha^hkk 
likk iii Ilk 'kliShl hm o^tilte kiti^ kihk, 
MkkhSlhi ikkh I xiIlblilh5hllEoih2£iliiKil 
-hl£ hlfe: oltfe klkh^lh k^h klb l^hllk ikk k 
-IkhMlh % ti^k '^l&h iik}% iikli^hkil 'ml&h 
'm^li Ikk klk klkhlMlh IttltikB liik iii%i!h M 

-UUi^ ^Sl^^lbbllibiiiiim I o!kt:>:o£: '{ol .1 ilk ii> 
-£:i fe&.iP. mfiaili £i k m Sjliiijalfe ajk tit! itl^Jti 
ila Ibehfe 1 Jfcltli fe^ Jtii I nil fujfeili iiijlii IiiJlfe2:J& 
iiim liiiihbijb b Bij&ta ^itt^ tii 1 jyii: ijijSittb 
iil^lli Isj £iii:§iiS fcufe2:lfe lil^lTi liilliE Sbllfe itsB 
bjiitttaib m'tiljfe IbiliJ Mfe'ilfe kjihhtt. SlliB la 
JJfellSit Ijfe Bit lliB life Ji Jiili 1 llfeltljiitiija tt la 

'ittfeiiL liiitrt niji mmiB r«iii libk nik ifiiE:£„ 
' fi>lgii2b±rii2kilfelkltJJ££ I oLS^ I ol£ ^ on 011& 
I -.IkirjEti !fekillkJ£i:tlb Ibirlt^itiil IbltlUtt Iktt 
bilr'iflJgiii klbstnikS b£kiltllilLt£ ( I Itsifeik kltt 
kl&t%lS~k2l}: , &% , :ki£: iSlil^li nik V±.fk kint^lli^ 
Itkih lb) |ol£ t kfe ^ oh J oki 'tiDjlttiltit'Jkkslti 

txzmi^ iB:M:tiii I 01& ^ oil oin, I ir«}:fetLuii3ictiit^M 

klS l&hiBlblliltt bik 'kiiriklt4ttllfe>lilia :IulgLEfe 
-ikbiisi^ ikk klKS-ii:! ( I ir«ife bis-uittbikli 
ksD: iin^^itk, I I on 011& 1 o^ 011& 1 o^:^ 1 ok± 
-1£ 1 olfe ^ o^ olia ' iul^lE klbkkikl?* ifeilll 

iin^iiniliirk ibkk ifcik^iS I o£-l^hJlk--l^kllk 

I hih j oin 'ii^m^ I i^inm 1 "ki^ ^-b^i!^k 2a kk 
-&tm&i±(it±tx biibi -.iiltBi II i«-Viii= if ..I^Etfei 
-ll^ttllbiSii£-^in4B-ilkE£i-D:i:Efe— tcEt±-lii&S 
-k:-liibte-feiiiii lli k,, loic I bilkll:* r.t^ bij feia^Efct 

-tHi ! Hr", I 4 I 2..:ti J^5l^-»JS,, I otl-illtiS-J^km 
I Jt'.lk AR kk a oib oh 'kliihk-lpti-Mklk 
I ollA I on I 0II& 'klkk^Ulfe I lulk '-. 

otviia ^ oba-i 'ikiuhiJi I oKi-il*lk±ltt-ilklhlk -kkiilb I ofeB I oB 'IblfaimfetillRK tii<fefeU!tiaii 

iiii^iiittiiim ( I its!fe iaii , ;b%jiElfe , ) I ou I oki 
' limikg i<^iiiigi£ b^i^aiia t<^tcsiaibJi>E:>iS 

I oE ^ o]£ ^olfei I lltm 1> I d£ S\ oJk ^ ok 
I k^k IBB miii-ohk l^l^^I^llh m\i.^ Mitlklh 

-JillilfeBJ^m JilMiliE JiU£oh£hfc^liiMiih 
JBllhliilllife HJtlUhitliiiJS %feMJyitlJtilJ£ Bi^B 
-kBIki^lk itb I li^iitM iM^a hlii iiilB Ifitbi 

-ilit Biitm jm^ B^^t^i^ B^^ji % h^ ikii I 

-llillfe ^lliiSHhliiilM^ |l£%t(lfe Bj]y%lhB 

Ikkihh 1& Hilitiijthll^lt Itt Mkb:k!hB 
• vj \^ ^> . • 

I o£^ X oD: o^ ote'lblbiSlitisibil^lLJfeil^ tiiim I ou 

©life I o£: ^ oi£ t oll:^ • CykLtJi£; I o£; \ olio^ottlJfe 

liiiitt mm ikiUifeium 1 ojja-'liiilB)-litlB-llilli 
I itiJlt XR ^fe a oik ofe ' ii:£— ipj^-i^lhlfi 

I oi o^ I ll^^il 1<^12 bkJ&&kllfe^k^k<fei2kblS:lkll^ 
-iliC:^t>lJ^lJ}:lilb 'ik^i:k l!ki;2 kkl& k^mkllrshljtr^l! 
«feI^J^liiir«K I :iiJ[±ti ^-JR^ :kil£ iliifeti o\?,\ iiasfej 
:icl£tliiliife I oJaJlfe "t ou ' Jialii liiil^tliii:iBb^ 
^Itskiilkbi feablhli I oE-iiiShlti-iiiSlllfi 
I o&^ I o*^ olis^iolitiU^ \oh \ oi>±l& ' lilhlMtt h-t 
-l^ltm tiliskilMiUfcUifeilS iol|^-J|illiB--iililhiB 

I fii^ ^ otUl£. \ ohSt<fe 
'feaJiilttfels IfetliliJtilSfeUlS I o£-kl£Mltlh-liJ£ltlklfi 

I hili>.'i o til 12 -i o:t oia ( iHmi^ it«i<^g&iim kii ) 
II >;^ill l^ti ls^l> khllt klcsH 

';lt£tt IrSlltilll :e.llttc»±lxKltt 

I lirilklMlttEiltm ^ l^^U 
' lttll^telllaiki£ii£tt:tiii 

iift^ii iitmikS mm fiitiife 'iliiiimr«i2t£;ti 

I BlLkitl^mg ll^Ul ^ikhi 'iki^llrklbMlB 

ll^^ll tbllikl £:BltiIilLkJ 'imtbtt iSlfe Sk^ 

I l^^ltlt?.£:g&l^ l^tum 'ilkulm ^2ii ^ 

wViW %i£ tc& miitiji mb 'biti^ i^^tijii I Iit^t:kk^kt:i:i^ugm 'llfktcMliba>pll& m 
II W II £ i^H^Htti StS iiitix ':tk ^^ 2L1£ 

I lui^aBbttlk llkttlBDiiat 'iktkb lliiakl a 

II o^ II i^bsk Ciik ilfekJUli 'lifeS ifcaibfelfe 

I Jiiih Sli f Slbijh ilkfc!tt£:-liilllife lli£;t£ 

It "iX II i^lil^E liiiMt ifuiiyB iiiB ifu^ibjuuiia 

I illi tfelli&tiliJLtllh ^ffiiltl '£lafe ]|lbliibll£ 

II a)f II iiii IB b iife£i tr«ik 'ttifiiiiimiibiiii 

I fefe ll&iS>2kil2llfeiiiKiblB 'itsitibSltb Itfelk 
II 6\)? II bSk fej Sjlili l^Sl!fe 'iRilfekkJlih lis 

I k&liJtS £.%ih. Hum. 'it&li illtij ftlk 
II ^): II llM Hi l£ itrltBt -bJlikiiB ts kkhaJb 

I tisB isiifim i&L at£it 'jlai ib ik^i ih 

II XJ! II felk ibkl ^ttBbltibiy 'flyht^bSIMU-Hjir^ 

I H^^}^ bSiai iJiijfe '^JlaiStilsS 
II R>r II bllE IBl^k llil^ltett-ll^klibttiaBilfc 

I all iifekJtDiifei iifejSbtk '^Ibi iiiiefeaiE sji 

II tX II lfe-!h£lt B}tci±} bh Jl£ 'ilbfeiutbakhllft 

I m k iMfcfeisS Ik ^m k ' ; ib. it». ti 15B liimk 

II >:); II 2t£E £^S Ihk liiIi)t£.kJ-fiiS:tLEibr«:ittili 

ilifeHm liiit^jib %bi^iy 'fii:£bniikj tij 

II \y; I! li:li :li ?felttblkli kbi lilllkb Ikhtsmiiilk 

' ?feEm!fe lltSlbikiili k kiJttB :libfb ^tiik 

I ItkkB :ak ttik Ikbfeb Iki^HB bkk 
' Sbiliitiaii kiiiiklitii Itigfe B hlSibifenfel 

• • • N. -s* >j 

— :kb 

II oX II bjfe m ill mbltll^ 'mibhalkl^akl lis 

I I ii±i[iii2itsBiiiiii£t£jfe iiiiii ife-iliBiifefijsEiiii;^ 

II sR II ibS IB fitsa ibS Bikj 'liiiSjfei :h iH.f^»fi 

I m£--Bifatiti!tt£:hJ!tt£B 'i^Biiijfei^a ii£ 

II sR II ^!i» h%^ ill k 'Jjt^ bbih itii 

I iBSl ilbltlulb '£. IfitlHldBt blfLli 

II s\R II biiau Jte:it fjttiife Ciii 'iiiife kifefeiiSis 

I ibb J±l SliSl Itelt 'litE blifebslbii 

II ^R II litl b£^^l lmB:tlli 'iitk Ulbl|llrS^b 

I bt:j^ hthiSL %St k ik^ft '^11J1£ £:B Ifi 

II JtR II fill illlLl ikttjtt^ti 'tal IB iitlt JE: 

I :^isij& ^ bit^ib^bumb-iBit^i^ltkJiihitt 

II RR II a5>lL SlBi^li 'S-l^lJifelililtl 
I &S btial<feliJsilJ!tUb:felfe 'i Bhllti bl 1|£ Itiitt 

II ^R II Jfe^HiL ^iilil ^^ ^* 'libHiB lhJ£ Ik 
I ^^\l £ ^liit BlbB Bi.^ 'imh ^a if£tl£t^b 

II >:R II il£talllt2lilt Iw 'bkJbb m iJlfe IB 
I JScfe mSu a HtlBlbli Biafe 'kit SllB bBJh Ik 

II ^R II ttil&2:lil£J:fe %SkJib '; bliESbbJ ifelil|l 
I ^lt<bbb BiiitbJ^kl b il&.Mi 'll&k h. iJbi^blS:!^ 

lloRii l|Sbl l^iSs. I bl I^lb^lb 'll^bB a^Hi Ik^l 
I Ibiibl It&k Ib^lkttlS hliiit^ 'llblb Ikl la 11& Htm I :^i£iiiiitii*JA 
( t^ii ) ^^HijH — u%iu> 

II s\fe II iiii^*fei nin iBiiii 'Jfeii itts SJiia 

H ^fe II ; ii* mi ibliii^ib 'Jbfiii'* iiiiiiiifeife 

I tby. %£ >.fe'^i 1» hi Di^ 'M^ %i 11^^ ^^ 

II At II i>kii. ihitiit iuuiii 'i£:iiia tfejajife 

I l^l&iiltEUJttA^iMilb S— ttib ttipJiftii 
It A^ II la b%l£ k^ ^ ik 'i&>jS>b lil£ 1&1> 

II t\\\ US^ i>tllM 't>'*.^P- 'Itf r'ajx! l^^lkl^ 

n ):^ ti ^itbiia tk^ii ^t^tt '^^:aS %i^ ^ ii^i 
H U II ^^ ^^^ i^^ ^^^ '^^^ \^m ^^^^ 

I !it£tt ii&U iH illlfii^i>^ £:-iti& %1 ik£:£Utitt 

n a)i 11 litbii Btti&iti ^kiiit-ia Uktci^j Bi^fei 

I Biteiiitttli kiKi Ifilils i— IfeitltsiHibbili 
II S'>. U lltliS%lS.lb llibii 'iJikalli^ tii 

II ^^ II ttlbaturfiilit^ iM£ '^ 1^ iJL^itiia 

I ^i^fe^ £afei i^^ litkife 'ik%i ^ki ^%|S ¥ 
n ){>• II tofefekB m^^^ *^ ^i Slifcl i^bajblj^ 
I ikl ttjibl^ ^ b Uild ^ tiiiE. 'AkBhit>rf^£titJ»tt 

M All II 1^ ik iJ^ ^^ ^'H^ '^ ^^ -^^^^ ^^'^ 

I M^^t^sE Riygi* iHe:& '1^1^ iit^ it its 

H \-t ii B^imliSitt ti±^l '^u ^i JgE ii^ft 

I »tK»u-& tt il&£l il&li kftiii ' >tt^ttll^ iuiiliicl^ 

u ttn iBfeiii ijiJiJittuBii 'Siife tt fciJfe itiix^ 

I ^ ; itt fia'fc i}tm Jl£ '%i> lu'£kjhj tci 

||\)> II ^iul^ b>t-, i».ri>w '^ ^nt^ ai<ki>£^ 

I likSimkllf^ ^liik '^J& bHlfr>l>cftS 

II o^ n iftBiaLib ^l immk^ &ti 'iSM^ibkitb 

H )'« II fiittii^S!^ Iitt>Jh>h ik 'ijlktibiax 1^ 
I £/lilbi£m lillkijr lUilL '^Ulitj iiihlh 

II a't II ill li IbEi^ltxb i^ 'lb:kt& l&bmm Ik 

I bth iiittiH ISUfelJE; ibUE. 'Ja|2£tb:&it±lktt h^fim I :}6±i£lii£li<ii!Ljik llCill ^ iJ^lx^ Itfeibnttl 'i&tStIt IL ib^tti^ 

I H^kkls^^ Ihi i^a ' l^it&m ik^ Si& 

11':^^ II ^& ifl^ bltc£jtt ^i >iiikl ttl^lb 

I lbai& J|Mt^ul^ It i^llM '^lilblBiktt 

II); 'til fitbfeaEt iijlmi& id 'iiisibki i ik 

I £cm>b li aji mu fu^i^ '^^^j^^Jb itiiik bk 

II h'i II iiAm^k!^ Itti '^ At %%t,£. 

I mm IbblbBiLStBit: ^tl£ '^kZthlB li I ibt 

11^^ II 1^1^ ia<fe i§£ iii^j&i 'fekhth mbttB 

I ikS k fei ^ Ik i^b m '^^ty iiiiiijge fSju 

ll>:>ll^l:U l&lt m l^L:i&, ti-hjS. k %1 llkll& ^1^ 

iti^ii :Q)i^^^^m u&itiitB 'B^&iB itiju^ 

no'iii kjy^^ Bh r<at^b 'iOtiiti^it^ ; ^tt ibt 

I %i J^ibiiiti i^ife m^j£ j^ 'Kii& bi:d i^ i^ 

11^ II Biam Si^ ; Itt btltt 'ntb. h& s^Miti 

I ItXll^'^bJb B^k i?.&jBH£ 'i!tt£l&l& ItlB m 

llall iaikl Ml bi l^sbi^ 'Jb3& b mbslbil^ 

I bsblB J& 1^ ^b££t Itii i%tt£Jt^ IB 

II Cv II ^i EsbSiaaj U iU±t^ 'JBb BibB B±<& 
I iii:£Bib £ll<fe £<fei iCelil&B 'l^j iL^ £.1B k 

U ^ II B^llE^t>a!fetllfa BBbl^!h ^mk 

'k^i^ £ itiiiuiib r«^Bb bm:i£:& 
I ^bllib^kf ^ £ ^^^JhtBUbliiL 

— j&bitblt iil^EttkBt-Bg> 

II X II k ^l^mtttb ^tt£iiu^b-Jb 

'k.bB<^ ^i iL kJlfebJtS»ii>a 
I ^B MUibCfcllt ^l^ttl^bB 
'j^bJb MbBlb £:£:^bkattl& 
H f^ II %ibJU itt±lA kjl imitUkOkk 

'rtlBifeablfe^il^]£.)^S:lt:tt>a> 
I Ut:tU iUk£:lb lU^kSme:b£i 
'ifitl^Jit l^kl^ lb>E^3BJjUtl 
ll^ll ilimkl bi ^!btttl;i 'kMS12l> iitlB^Bl 

I m g>^>^j i»Kt iii^Btttb iii-£ibrt^Biti^ IB 

H>ill itl^J iS&lSlf^ mie: 'bfiim llub^lL Ik 

I ^^J B iJfi bi l^bB k k 'bl!& i:t^ £. £ 

lail itoblik t^ik^biilB 'lljaiii& iitJ£.llft 

I ^ lifelk^Ek i^Lbltb 'uS kai& l^Bi^,, 

— Itb^ lb.!feik 

I o:i o£l 'tSbl 

I o&b ^ oj£ 'biJ<fcJJ%B I -.Iktbtt 
-\B ^ liib kib *J,^-klB |o)ti-fci^^^--liiitimi 

I o£ \ ol2 > 

oiift 'tti&:kib:ui!kJ!Ukb£ii i oKi-lik%hi^-iii%lii^ isJi , ilH^Bltlt , ) I I oi£ S life t «>& 4 okili > 

«fekfeC^Q:fel^lit kUkil^iieBil^ I o£-21^JliH-l^hll^ 
I ok Oils I o<fe olJ£ I ol£ R ofeiia • irUilbJJtt 

tikfehkUiaiiife bkttKuiii I ojj^--ikJiltlB-lkliahlli 

I ol o^ I :li>^i:t ikiH IfeJEfltHl&t^l 

■>y ^ ^ . -J , ^ 

-D:jiili2miij£fei mifemisiim Liribikj|ji i :k%i 

ICiiK liik IfekibibtfeJ kklfe life ts^fe^ ^^'i'fei >-'i\^ 
itfeLilli^>:^>,mifeitiifelio^t>,ll<fefeHliekii I ofejia 
t oli,,ll'>:ll :aii!feteklbm :!tl^kl{iklk-illi<fel^kJlfehlja 
I :B:likItillifefkltliLlja':ijlittlil^ilfejmilill :ilfei£t 
Eilfekbl feiia-illihclim t«l£|:Jililili!fel^klttlBlJa 
2h 'lililtKlimm ,, I olalife J oil 'bl^llfe ikikUli 
-il1ii.mitb felfeiitlhk loE-ilakJSlim-iflltkkltlB: 

( I tkii aL sv^2 umbikSi ^£ji , fefeshb 

-lha£ :ikifel Itefetfe ) I o£ t ol£ o^ oltii „ ijfesL 
-l2lba£ ttb:ihm l&^Iltt l^^itlB „ \ oSi.\ oH oii& 
'kfeLkihafe^>ill& I iitJk 6\ ofallfe 4 ot-ilfe I li£ 
-li IBlbK tkBitKJUBk&l^lfellte fiiilBSbillfebi 
-fella I o<fe oil£ I ojfe ^ o"k ollfe I Itkliifeill^ 

-2fe kiiJkkJKtBifeia 'feSmfelife I oE-kiiltlH--khiltm 

I o5 O^ ' Jtr.ililiiailfeill^feife2:llH.k *il<fe 

I o£: )J 

oik \ olt ' Efei tokfeilfeiltifeii:ll>fekJlliJliitJfi 
I :l<tefeil!titm k kilhtllife Ibl^ Iblkifeil^febJUUii 

-kiikfeium 1 oE-:fehU!fellitiiim-lill!fellih\klB 

I oH I olfe 4 olt ollfe '!tfeli:lfemiir«lS fex 
-Jttbl&h I oii£ I oik I o^ ollfe I o^fe oJlfe I ott 

oiife I ojitej i-limiiiij^ tk%ifeiii fe£ij2 ' ih&m 
kifesiitiiifei bskiifeiubiStti I oE-timii-^iltlJi I b^k t o^^ 
I klfelt IfeJ^fcbJSlhulfeifeli 2J ii ' ktilfe^Ulti I j-lS 

^t>: ofet 'ibiti :fei£_g£feiifei<fe|oL-2llh±l|(-SlitJ±lfi 

I fiti^ i: ofelli >: otsMfe 'liiCij jv.E£t :bmifeilife^ 
— it I oli >f oK 4 oltifel ' kSiJ^E bi:tlklkii 
-HllfeitlilibJfetlli^jfe I oa I ol£ 'j oit olla ' <fefe 

-lijfeiutttit :kiiiifeitti3iife I oL-kihm-kikJfi 
I ol o^ l'bmnibs-!tD: kDriilitfcllHljkiiii 'jiife:ii 
-Jsilt^J ^il!fer«Khlkl±£tii^i^ji2;jt I :lk^lj itti 
-^ ^JKiMlb-ia&kllS; feliiiJllBfe^fe5k J>4likl^Jpj 
-J5fel^jEi!fettb bbia I tfe ft^?.^:kJkEi hfe'Cs^^'i i"h 

-ijli hfe ' -^^W IfelV, ili.fe^ <)jj.^'^ jjj^y ^^^j. ^^ 

-k'fealijijliitfijiiafealiiijliiim^bbkCjiCmiifeibllifel 
-fealklii^^fe^ feaiilMi I oL- JfeJ^mitm-lil^i^lilli 

( I Ikli iiltt 
feJ&iiiiriaii , ii^ali , IbJfekfeit^kii ) i L2:fe W 

oiji ' feiaaii j&ajuaiim i o£-hJklim-^JiiiJiiJi 

I ollb R 

oife£ 'ifekl Uikirfeb bi^h I oi^-ibliliUi-JJiiiikl^ 

I ollh 

o^ on oli 'ifeiibiiyihieii I om-liaJiltlli-miiihm 

( I Ikk isii , aliitiilHt , 
lkfe2«fe Ibifelfe ) I o£: >: ol£ ft oir.i 'kfe klfestblk 

-fei lbii^^tifeJk|lliit I ok-lihkbhlJi-Miiiiiltie 
C I ikli felt^LSrisJi , aiiiiiiii , lkfe:-<Efe 
feiJfe ) I o£ t ol£ 6\ oir«i '£ife k^ifebliSfeltbifelR 

-tellfeiJfeitlkBbitm I ok |oE-2^fefclt|li-lMiilil^ 

I oib£ I liife \ otejlfe \ oLsiJfe I oLb 

'feiJB:%iaBiii I oi^fe s\ oj£ 'ifeii jfetifeL feii^h I oijt! 
I oiS I ojalia ?, okib \ oiiE ' itlfeilbitijt ifeikifea 
-ttlkfei liltl lbilb%Ji feiktehiSfekli Jiifel[u%i 

:kkilklia m klfeJtlCilifeii :ifeife itit bitlfij 
I oi£ I OB o^ I ollh ^1 Ob oli'fei klbtkitlkS bikfe 
-b<fc£:a I ol£; I ol^ 'Milfel JfekUbilib biiifei: bil 

-ltt4::bii lofeb io£; ^oi£ ^oifei '2mn r<E£t ikikinfei 

-ifcfebK |o£l lollb tolb£ 'at^l Hbkfeifeb lojifeRo^ 

I ft Ife ikfeitt Ikfel^tt ^lil*a>.littUik:litt Ifek 'ft 

yp-^U \ ikabttlfe >: liitlaia ^ mijifei it«ii 'ft Ikfei 
-iB i lliibillfe ^ :klifei 4 :k^jk:£ ISik 'ft liOlkit 
fe Ife liiikHia IBlkttiii >i lakttia ^ :lkbS 'ii>Hai 
fekk lijlttfeil kllitiklblfe ' kJillbkili:feD: :iitbtkfe 
-Ikiaibifelb Ellifeitfel^ b^ibi^lb^lilfeb :kktt fei- 
-k-Slbihlkibbiblfel ' Ibskiiiltt ikbsS^bkfekiik fett" 
il££fe2i kbll^itnifififeii liifeb ' ««b2 'illl^i Jiiii i^l^m^ 


tti^Jbtm -r i^:Ati 1}:^ £ fitb:t>iti>iii:jkii& - tmm ^mic uihu 

- tlJiMSlfe £±lilLL£ 'iiibElJi H±Htfi!i:J:fefe lili 
~itc liilfefe ii>fejjJt>iJijJSife I tihJblit ^mtt ^JJ£ Ji 

-kli^:iJlb!jt:iiri^Sli2Llh&i biltfiCi-'^ll bJtXlt ktiltc htltit 

-mtllii&ttbltijgi feHjibH^^bhfcc '^Jlfci , l>ili^ , 

-^L'u^B k^ ma k^BkhiHt ktti>^tt >k:!i^ribiL^ 
*fit-i1iiii^saki=;it':cifeiiaijtjisaiii -aitfeiaiiiuitt 

-bik aibJjiittihBSfe Jiiktki:ib [ akilt '^liBfiK kfe 
HJk bfelifciiJIii l±tt I kiilt tfe '^Jlfci^J I '^ ^* > 

( H o ^ °^ ) I ^ MiiilliJlft 

JifeJrali klhiiih it Htltsi hli&lhlhhlh hlhh Sk B 
I lil iiiiiiiJhjtIhJ Jtlfe liilillfelfe jiiteiiil*^ Ife fiaim 

ikfeih>^Nilltl liil£ liilitlfelt; iilhliil^^ h life 

i)hilbl IJJt Ifiiitlfelk xiikbil^l fefe iiitlilifel^ 

'&nk h±iiti^ip xiJkBll^ h life ^hfiiifeliJ: iktUfe 
ii hijl ^Itiiltlilifel^ IJlkk *^tl % IkJitM 
-ilhJtt IJihli IJtetali ittsJj iiih % Jfe ii2Jiiliil2H 
-iia-lfclkl2 It iiytltiMtJl^lt^fe ^JiJiiiitiiJtfeii 
I l^tuh Mt hlik iitiiitiillilh iiJfeah iiik ik hiii 
lk^hi£ ^£ 5!biSiiiiiifelM: Ijtbj&Jfe Jlfellilitlijit 

lifeitiiiitmiiiifijfe biiiitiuiriiji ; iijitiii '^ kmi» 

%i: hllix khhlithlh iiJsah iiiiili j kk fit ^!fe 

I oj^lt I ofe^ 'j o^ 'kt kliiitUIkbi mil^^klt I ofefe R oM: I ^•Mtai feli tttlB kji , aiii 

-bia, ' ^htla 'iJibJitl , fiilOiiii a . I kjl akblft 

I "binmk fck klli^^ll. :«fe^2tt iki Jti^ inikaj* 

t -Hiii 'takum kii aifeitttimakiiB :kk 'k±iBte 

I ijh "blbmJbill!fe:fcli~mkiiB ' "klkitilfe Ikiatt^ 
~hl^-:lht\^ £gbs^ Ife^JikSk kfebilifei^bliktiia 
I ttkUt— Slklkktt ' "bfetlB 'ilH^m , iuliiiJfe li , 
— Slbtlibl Ja Jftia ':Jt.lJ:fel kjl UttliitJ^lk Silb 
-tSltt kftSEilklkkjlei* illkiit ktifeilfealiilklkk 
mh .tllk>^ kilktti>i?tbb£ibki ^ hH. '•.ttHMlt& 
-lit EilbtSm 'tribiikl£i IkhiLfea itk 'felbhlft 
-ii£felblj^&il:fej£li kbilMfeJittJbitk kCifekirikfe 
-t»ia bskJtrJIifeklSkiliibiU klhjtlb2 h.t'.li febKti 
Eb ' ^Ir^ltt iit>l!^£lki^liiU^blr^m ki^ iiit^ :H6ts 
:kktiil!^^J^b mkttm ^klb Ib^kL ifit:^£k^ Ikitt 
-Rlti bibEkUkkil^Stt liil^lillfe-lilkifiifeliiki bi 
-kkk k^^^::ii iki:La£ b±kkli^lHt<k kitiMil kht:t 

ijllMk %i l4il ife Mttm liiiitS llilb ife JJfelfei 
it ihh h%iSL hhzhlll^h £|lithm hl^o j liiifeiit 
ii llife l]=iii tsii Jrle B^ Mt££ |litliJfe(£)iLlli 
>iikk Iitkk2£ l£ |lid^iitifeli£: Hlkk litkh 
-tohi^ltiliM I i^SAh tli£o feiife iikJliiiltali 
Ihla. ilh M£iill£t^ %::hi^lit il^ ^b^M^ 
-h^^iii xiiaMll]&±k£ '%mh iik-2hll£t^ kiiik 
BlikitlE lilt S^^lliU tli Mp±l£ % iiib lilltl%4 
-il iiliit^ iit^i&ilfeh lj±hl£jyltliMth liiJiiitil 
-iSiaSll]& Itithah liii^k iiik£ liiittahiSb 
-It Hilkijil jllJitllt 'jkfiih iihalillytt klii faiii 
-hili bit IStlJik tl^^ tjput i i-ib ^ 11* 

I ol^^ h oiE. I :kkbli:fe±^k IbkUikt 
ikikl Itu^^^k^ ikiti£»JL k^birkllkkibijltt Dilitlti 
-aittlb±^lilu%l£ ki^iti ibi^l^lhtkkh biE^tikl 
I o£ ^ oJ2 ^ olJsi I ihiiiitm li 
I o^^oifiv^oitist I & l>!hKiJ&k'kkLj£!:Jti^k l}:>btti±^jb 
-k(Sl& £k:^k^^ :kluikli: k±:t]£:^ti U£k£l£l'>L--iti^tilit 
loHojj&i oiiL I oit lou'iiikli kttllk I htc^kttiti -.^m JttIullJi± :i£^l£iii±irAi:»Jlfc 

( i'tVl ) itj^ttm -klB ^lUlilfel JuCsbUiafei I ^afek^llbabi tit blttfcJfc 

I oiS I o\ 
oiJS, I oJtt oJlfe I ojfe oJJ£ I ol£ ft otlia ^ItltEifeE 

ittiiiiiliifcliJ^lfciife hfe fto)tj-h^i life "tilij-tjli 
I ot& \ o^oii& 'j£.i±:^£i±kJti kife^uUit^ (i liku um 

-tiiJSi^tlkl klJiStttJbfei I oli lofee lokl 'ijttjlb i£M 
.fei<fetelUtbl£i^ltiSlEtfeklte 1 o£-!Sitltl^-i|!:hlli 

o£;S\ 

-Ibfe Itlifelii Iti^ tiUlJft I o£-2felill!fehlli-li^l!feltlli 

I oiAts 
I oklB « oUJi'itlfel^feiillS I oE-2feJ^^m-llJMtMft 

( I it«<fe 1^ ftn^ 
umttlkli j^slk , ^£.iSi!fe , ) I L^ife );)! oik 'iiilSifi 

N. ^ , I. -J.N.'/ -J, 

umi^l^ %Q: , itE , ) I oi& ^i oB: ^ om ' iii&iis. 

aiHumithi. feSk^il^lLl^ I tx^± ^ft oik ' kSlliS tik 

t objia \ oL»;fe '^^jJ'=' 113^1* ifehk^t i o^ ^ oii >:^ 

ott I ^ lllilk I oE I olLm I ot oli I oli 'il!felSli 
~i& I ou I o^b ^ o^ 'ktiS I o£ ^ ojs2 'lk!ilkilli 
I lis X% ofeu'iasiiiiljs I oir«i 1 iiife ss otyife ^ ou^as 

'jtbiiiu lifet»":kmifeiE«lt4 ( I :l!li£ Bi^Sv^ Itll* 
-hr«B tsli ; mSlttUilfe , :b^liililbil£ ) { 1 IkU 
ItllX 2»L i£Ji I lilLlill^ , JiirikfesaSb ) I oltti 1 oU 

-ll^t^j:bR£ kliikiilkt^ £k fe±kll2:te^^£t^ tti^ih 
I ojs ofe I oLS^fe 1 on oli I o^fe SN oK: "SlilSit iiiljS 
kltikllp:l2Lt& I olfei I oEl£ I oB oli I ollti ^ oib£ 
I :it)li :iilalJieifefekJiJi:ili2t loBo^ lolici | oj^b 6\o^ 
'JSfJSi I ojitj 'aik I oife ^ ott ojj£ I ,lttfeltl£ lk£ttitt 
-IB itlLl^ , '^JrllkJ^ kh^. ^^ ' "^ ' °^^^ ' °^ 
^ ofeiia 'ilkU :liet\Sltb\l^fefc£ja I oE-ltlti-hlli 

1 o'^ ollfe 1 oli I o£ fe ol£ «\ 
oltii '£ilfi:k!;i kkKL^ilEikUfe kMlB iHl^ kkblilk 

•£.jtthfefaikc}feiibii lamiiik I o^-liiUlJk-lihll^ ( I Jts!fe liirillb.UftK 
iali , liEilfe , ) 1 oj£ ft oii olJfe 'talil iiifel£:l<tD!l 
-life liibsiaitUlikltitfe ILJliliJtiB I oL-iltlJ*-il*l^ 

I oLii^ 

I om I oi&\ oh^ okli '4kiB I ois-Jfekl.^-Iiiklii 

I iiit^ «v oiAia. 

I oli \ o!fe ollfe ' IblbU. 
-SifeB :kaiiab.ti ! oiia-J^|lidhlh-liiSlltblli 

I oBtt >:SN 

oli'ihll^ £Killfeife!feii I oJ±-i2felillki^-i:fel"W^ 
I ^b. h\ 0161S 'tiilttt.'B. I ok-tiilti^-^^^^ 
|o£toi£ ss oit.i'kiuaiEiiini£. I ok-ltliSil^-lt^Mli 
I oi£ ft o^ oiia I ibu i^uj^i)^ ^-^ ^^^ ^^^ 
-IB £kiBa b ik\ I ibK-ii lm:ife£irt'iMtt lutlia aik 
' Ibli LBk£l 'iiUk ijuaa I oJfe oiJa ("ISi < °^ "^^ 
' :^ukJbJ2kiaii kJii&ttikbi I o£-2tilhm-killim 

I o£ >j oi 'fiiirfeae I oE '£lIk-iiH 
I ojfe oiia I oifeiia I oUk I o^ oiii 
1 liiiiiSiiit: biij^i I oit oiia I o<fe oiia I oia ): olfe 
oilt 'fcllLli bBjBm klbililkb* I oE-lililli-i'l^i.^ 
I ofeb >t O.H1 ' ltlt£l!fe±li^SltlilliSikl Iblbsyilfe 

jk^fejbi I oi|i 'kjEbi 1 oij^-JJiblliitt--JjiiWlilli 

1 o£; '4 ol£ ;? olr«i ' Ikli 

.tui<feijiie«ibiiiiSibiiafe I oI-^u:felii--ltWlilli 
I oia \\ oy^ ' iliiitifeii I oE--iiilli--iilli 

I iis t 
oB oh ' BkJ!£Bh!fe Blbblir-.k l IRlSlk iBlb Ifef 
-fe bi bfeibifei'i om-JfcfeilfehM,^i--JjilfelMtim 
I oljg I o£ £ oj£ a olfci '2i lir<ti bikfetOfeifefei 

ir^j^ biii-'it laifeiiL I ok~2Mliii^--llitlsimi 

I od ofe lo'^ollfe loBoli loltoilg |o£:^ol£%olfci'Sii it 

kaih Esiiiaukiittirua i on oii£ i oi^k i o1£ lot^c 
loii'ittliiii '^UMj^m SBic<feiii» ioE-!febilti--lihilJfi 

I i:b i ol^B ' 'hitti 

-ibEiiS:i^t.kE:s:ib<fe!fe I om-mtife%uih--|hhkim 
I it» ^ oifiB 'ijAbiiiis I oE--!fe<ilJ^ 
I oibm I o£i& ' iiaiii<^b:&j|ib 

-!fel£li ItSfebllB klbiltbiib tli I ofel- ^l^-lit%im aiuHili \ a/!U ) it^iiiafc I oife j oil oiife fciijiufcia I ofa - h^ jj-fe I j% -h^I%llli 

'liJEiiafellisialis 1 liJim JilbfcS^tfa l oii--jfelJS:--i^m 
I o£ Is objta ^ oidia \ 

'i2<fe I ofefe ^ oJE 'l±lltKi2<fe I olja-liilllS!--lIiil^ 

I o£i \\ ofij ^ ott 'tlii^<fe I ob-^iilllfe-kSiiiim 

I o£ ^ ol£ ^ oit^ 'imti 

2fehm2JiiiiiibiiDj I o£-i;illlt£lliMlJ):-HlB£lliiMm I oikiig 

I oil 1 ojfe >; OK ^ oihfej '^b^Miablfe I o£. \\ oii 

^ oit 'feLlbllllfe I ot. I oL^tfe I oJii: | ok 1 o£. '^ ol£ 
-JEtfikii I oifcjife I o£: Is oife ^ oSa ^ otit ' ftbi — i J£ta fcmilti kii II >;j I >: I a || ,,1iit} 

-!6 :J!h-£.-fe-£i-lti-2-fex-fci,, I oiisl£-l^-Jfelft 

I oi& ^ olb olJg I i<^^i 
-UifeiB ilitB IfefcJfe I , iiibtt iii>>>a-fr>K>V-i>itt> ikbt 

-B feiii , '-feiufeifeiEk 'umikitt I oij^-miiS-llttlft 

I o£; \ ob-» 

'jfeilliiiJlfe Jfebitltlis I «k-l;lhfel!fe)^-iiil5tllilft 

I oit!fe ^ 
oit!fe I 1liilt!ajtt<felfeili kJ2£ fe £lhlt t!JBJE<-:b) 

-£ii'^tttt;febibSUt I ob-liliiMit:fel^-l£:£l&l^MUm 

I oj|& t oO:^ , ^ttait^ 1^^ 1^ 
-ibtlblife,' lhmmiiii:Satij£ I ob-^lhilt-^lihlft 

I oife )t o& ^ olfi 
I o£. ^ ol2 o^ olfei '£.iil!fe tlli]iiiii:Jaillim 

I oilt oil I o^ oil 
I o^l! I o^ olil I o£ fi o^ I i^JiSRl ti^ ilk ll^Ml^it 

I oj&life I olfe )i, ol^£:'i)3.i^ik^L I oi±-^MliJ^-kikllli iilk i:^i;iillilB i otM& ^oii'^ttl^ktSib |o£ i-.ifef^ilitll^ I oit olife I ojf^llfe I ok 
I :Elfe l^lpSl 'iblSk— tfitllC: I ojfe a oh \ oi& 
' iki^ik ih hti±min 'itii^ ik^u& I oii^ I ok I oi& I lii^ 

>• obiia i oiiS* '£k2iife I ob-!fefeiil)te-^kMm 

I o£ '^baii bMHafefill^kii I ok-IitJ^-iiil^ 

I ojfe ^^ oii^'kltSji I ofei--21B[--£m 

I oii 'h(h 

-^blltlii afiltlitblitt I ojj^--l!feJjy£lh--lklilSm 

I olfe ^ oit oilfe ,, I :«fel}:£.li, £Siiai^li&kiii!&^rli:!l^ 

-l^y^a,, 'irliBii feiifeUi£.li4 1 oE-JfeJkSJ^-MtlJlt 

I o£ 

t oife \ o'fe ^ or« >: oittiii'iiiB.iB I ob--£Jik-H^ 

I objife R 
okji: \ oll£ ':>:feQ:l<^t:Ull^£±kkti^JbbsSli£ I otvllfe 
ft Okie "toi^'kSlJitlitkl£ife£ I ofei--lil^lb-lill£lH 
I iiit t oic 'iibl^i:^!!}! I It B ymE.\ ^}l-i -.yihih. ititg -.h I o^l± I oiM I oit 
ollfe I ojfit; I oli'hlibJbdi I oHi I oii I ol&ti I oit oilfe 

I oisllfe ft olilK t oy£ 'ijl* I ob-ibiJhl|!-l£feJltlft 

I o:^ts >: o£: ^ ol: I -.ikifk & m^^^ 1±J2 iiilkiii!^ 
-Sriicbiijllk^l^ifetliilliibtibltrCl I o£; tt oDt 
^ ott I Ifek iBilliiii ^HkLlJ^-kiilfeK fiUit-tiC: 
, iiiitlitliJfeiiiitltlt* , I of; >: oli \'i ott 1 :Sii 
-jblL^:Lbtl*iitl^!i:i:^ ii±li:^lii^iu^l±>L&ici^ i^i^ k& 
-ili I o£: ^ oj£ ^ olfai I liirJlt li-lli :kllbi~lfciiii 
-feJJ£ LiiiiikSl^JfeHk btiiiiii 'ihtliifeiiibi:fei£li.!felk 

I feili ^ olii 'iijglti^J liklirtUliilbUitttJIli ( I oii 
I o£iife I o£; ^ olfe t o^ ^ oifciife ) fei*iiQt 

-ikt^iBiitiZil I oiife I ol I oii I oi&is I oitt^ 
lokm I kii^tt £^ iiuma ikirO^ilfe 'kliitrl^J Ikiattjlfil 
-ir«lilk^ilM£±:jl^ ^ 1^ I o^life I ol^ 'iiliirl^:!. Bkm 
I oit oilfe I ±1S. ^X ofeU ' ^£.tiifei I oifc ft ofe 
-iife ' ttiii I oife ^ OK ^ oiJil ' ii±k^£ti I o'k: oki feiSlkli l^-Jlltialj ^.ibi^lbii „ I o*u-lifell]k-h%llli I |oJi£ I oljfeii I oi^ 'a:St»iiiiiiibiri4 | o£-!fel^-14ft tt'^ii^nkt X y/Sd* ) Mi^ I o£ \ ol2 \ oltti ' kli:lhlfei 
-It I o^l: I olfid I o£ fe ol£ 5 olt«i 't^ltiB 

-ttfeS tluaihiyB lliekfe!^ I rk^l^h bibiifeliii hi 

-laitife— itfeiia— jh:I>— i^F^Qp.. I oh-hllii'Ik-il^lli 
loijiis lomt ^oiiL':fetti!ttti o£--i!fehliii|fe-ilihllLli 

I o£ t ol£ o J olt«i ' felt I oii-^]^--Sl_-^ 
-1^ I t&^lfell fe^t^tiirSM fk£^til& kll II a^A I f^ I a II 

„ :lfcii £b£ii £:fe3:bi JttiliSk „ I ofel-JtitS^Ml^- h'hlH 

I o^fei >: iig:ti ' bb^m£l2jfit<fell& I o£: V ol& i o^ 

^ okl^ ' ^^^dkl I olB I iu£ia I :lia'teJei%i:fe> 

*:itltl^!^iit i>|*JiIbkll:^ iitl>ilt:t II i»^ I A I 3 II (J && 
-1 iBi 1U&— 1— 1^— Ei— 1— fe— ^1— fel „ I oia 

-lb. IISvt^ilRtell ,,:iiiD liii^bB,, I oii£ife-l^^-lil!£lti 

I ^ib t oiB nb^ 
-kit^ii I tollfe£ia I :|}:^ifiili&£ It^tct^ci^ii kjl 

ll^ftil):|5|| ., :lMJfeE-iiilheifedfe „ -iJ2it«-iliU££m 

I oH^b ^ otu 
-ifc ^ oiiia « jbbfej!feiD! I ofe)-lisk!felllk-featiilfi 

I o£ife ' iijfefei Bkih I ob-^lfii-h^ni 
I o£i c\ oQ: x>i oj» ' Jk:ltsitti;^i^iiifej:& I :>i&ts 

-^i^iR I o£- Hkiii^Mki:J^lh4lhinh^Mh^^m 

I o£: ^ ott >:^ oh. ' kai 
-:E IbkJfeikiLliiflluJaiS: I :k£Uh— :b& filliSikilhi 

-k ki^Mic^i^iK I o^-^Jikhh]^j^ii%-kiiy^j|m 

I o£; ^ ol2 o^ omi ' ib£ii 

-U kti^i^iit^mir« I o£-£itBit]SjlJ|lfe-?'^hVl^ft 

I o£ ^ ol2 o\ omk 

I :tsih3^^^ii% :mm-mmtk b^ii^m ^i^^^l^k 
&k fern kJkbrktfe i oE-^lltii)ilii-l»itil^B 

I oj£ ^^ ok£ 
I iMkl hh^ <^ lit Jtti!b h h'^kiak '^hliti£ ^ ( 1 liklt fiL ffRX itmblkSl 

kll , ^ii i£ii& IS ,) |ofe ollfe I olt I olfe 4 o<fe olli 

H -J^ II liiiikiii* kbafi 'iSmE J&k febjlbx 

1 ikke^Ibfeiifem 'fei'lfiifeik & lk& 

II i2^ II Hi felttB klttilbiil— miblbliiabJJfta 

I Jttiiii k aiibiife^ 'm ittiji^i^ ii,»iit» 

II 6\^ U IkEril ; %1B aS :kil!fe '.kitebUi tkjti^i 

'•.aitBhfebJgittiJfe^iJtfeS JsijEb 

I :klblli:kl Biir%iaib*BlMlblsjkbick 

' Ijt^lkh feii »i Islbia ilbB blltbtibli 

II w II kb^b kjbr^tt ; iiiiS 'iimij£:^>iri^^i& 

II Xi II ryh JkEbiiifeafe— fe^lkiil klbafeia 

I ibtt ki^!fe :ki^l& 'b^lkQ:)£:^l^ 1^ 

II ?,\ n :lkn Ik^J IsEtm^l^lt 'b^^l^ i ^B ^ %£ 

I la blQtbfe^lUlitik 'bJbm Sli^lbMft 

U ^^ II :t2fe :kblj£l ^bB 'kttbbBlb^H 

I Itt bibBl bl:kl£i>:b 'l£ii<bilk£iaS:iiul^ik 

II >:'^ II lb bk^kibklEti— Krm Ukbb^lb^it 

I Ik:^!! kkl^ kk 'kklbis b^ftlia 

II U II :ttl^ltB:i knbi kilt— JS^^lUbl lUli^ 

I a&ik^jiaiit ib-tk^kiB 'tbitm ttrm :!^r«iLt 

II o^ II -.^if kai^k klbSt-ib^ffllB b^!bblU 

I ^tiLisj :h^±iitfttitriii ' bsiaki ^k ib>^£:!l 

II ^ II 11 birUb±kllt ihlh. 'kkmL:^ ^i£a 
I :B £trik^li!ttjaiJ% ':lb^k^k:£lj^l^B 

II a II -.yt^lix b3Lb.tibiiiiB 'It^ ik & l^bblB 
I :kltlbElj£kl km ' ^IKb kkbibbk 

II e\ II Hiiir«4ib ib^iu biu ibfitjki & 1^ ::bmiu 

I 'kmtSI^k bk blSUi 'bkiEb kli :i:tlb 

II ^ II 'kbttSl^kJtitt^blb ':)LlUlkbbL :kl 

I l^klk B :b&B tk^ 'bsm t«!^k iB 4bxk 

II )t II ititMb bjiill£3kb '^ilklk bi^'.k klU 
I 'kb I^mibiUkk ' b:>£ m i bl^ ikiEi£ 

II A II IB ^kkB :ltim^-l^klj>^lk Bclkbljt%l 

I likltEBli&ik ^1^ ':lklbl^ k:ibiu k^k 

II ^ II 'k^k'b iitbl!b :lib ' ^&ii& Iklt Ib^k^bil^ 

I I^^ttkbllB bk 'ibl^k k^lSi^J&L£3b 

II >i II :klt :^kell}:^ uS ' l^lbikikb llJbt«lIi 

I :k£ :lkttkl l^li^ 'biribB kk Ikbllt 

II ^ II 'h^fit:E^I& b^t:^ 'b±k^b^ ii:^klttt<b 

I kk:biEkiHS— ItriteiiibaE :!bir«Ut 

— Ibiiuli^ b^bm 

I o«b oUfe I oiHts 

iouk I oj& ^ oa om, 'b]£±ii 'te^iBV^iri I ^rtjffibm & ^d^lii 


^%illi^ -I^ I Mbl&m I :fi l<^^ lal II a^ I >: I ^3 II ,,:£ ^Ib^ 

• oik » 
I ottli 

I ob ok „ I lilkl^fiilU li&&i& 'lg>$ fiibiSlsl^ I ^ 

I o£ ^ Vj^ 
I ott I ot% 

I 02: > oli >s ott 'jtMlhafcl Ikh 
-IU><t:.IK<tili^H fV>felh l?^K I oiJB t oltt 'k^J^l^£ S^J^I^i 

) otyia \ ofe 'k!£JteliS £t&felbbfel 

;tuiD fehtx^ 'J^% ' '''^ 'f^ °** I'kifeil^Eait'feu 
-it tciia '' IhllilfeBilfelJllililte I oih '^feia Jebii^Jte 
:ia.l£il^SMlbUciU.£ |x>fel-itl (lfeH)lklil-liMli% 

I ofelC 

i ol^ I fe itofeJhblte 'IbfrttODeJ I o£-i^-il% 
I o£ fe oj2 3 omi '^mutfcmia i o£-Sfefe^-lilB 
1 oi6 ^ oUi£ I iiibama iyyili^i<t4i 

I o£ o) oi^ 

h^itkj U^ b^&^ i^iCiu ti^I^ ^ -.iili. ' tlttlttj^tti 
-bib ' labit kmb:Ub ^£>ib^k :£JLUi><& :l±£ :b 

I millllS il| liili Hl^£ *11J£ fitiife IkS |fc 
I kbl|: bbik2ki> i^mili^ 
-bi^lHi^ ' kkltbl^b ktH kiiutt i^ i^b— Ibklb 


lU^II |1£ ^ :tBa^ £1£^1 *mt lt£li fiJ&k 

I kb:uE:ab li Hi^iya kibtt ik^jm 
11:^^1111 ji£ib:Lib ii^:^iubi&ii& ikbikb iiitL 'kbi^ 

B :bil£l bb^k klb^b lb b\tt lihlblbblltliillblft 

I tfiili jm^ %it J& JM; 'MhilMlfe JiifiJ 

— ^tukxib^ r«ib^£Lis& 

I ttiit^lk 

•Ife bik — bfebbl bit lai Slk ifelil b«lt l^^lb 
li^ i^bib IblbkilSe IbihJ^ blJiB b^b bMt liiUb 
-b bk t ai^lttiUi bik ^uib ^Blbiui bjn^ b^b 
-b:itt>kibkk kjb^^lblflBmi^b biri^ kbnttB b^ 
-^<l£^lb^biiaib :kk'kflbkb&t&-k^lbabllb~kblki 
-mibtib^bJb EU^lbltt ^Cittl tiQ: £j£fii:k!fe Ib:!^B 

i^kbbia 

-:tlb lkb:tbl2 Wlt£^lu^i£ ' kil!lt£^k bUlki£Jft 
-Utlix i£:&lb Iblt^li tstt :tr.i:^lBi)iltLll^ ^l^ikllk 
II =2 II M Ml^ ^iHfc % iiltl^kltM: 
I i|ik4h Jfe Jt: ^Jfelih *Miat££ t Mimib 
I kittlfii&i^k j&i|}:!i|i^b:b let t^^ 
■h '.hhili^ :kl> fii:L& IkbJ kl& bik bll^k ':l%itt 
-1^ :lbt5lbli bbi fcSlb -Bt-ibl Ikb 'klbl* &^ 
'kel^bl^%ilj& bJitk^E^bt^ kklfebaSn 1^%1!$ 

||G\3|| MJik IMI Mk M ihlii'lkh%lh mMt 1: £ 

I kjfeii 1% hJ kli ^hii *lh ri>V.iv.wtiitt 

— kibbi :ikiikti bbi& 
-J • > 

I ^bblE^J 
-b lb ^bbfel^ '^b^l|! k-'bb&bbi Ibsbikb^l^ mili 

lsi%lbeia lb kil^l^ r,IM>;t.D!^ t> »»teSi>a il>>:^ S-irf?t» 

-:b b^ttlkl 'k^llLbd k It^&k & kbl.tb^bfeh'^ff kU 
■i:tb:tbferi2>nt kbi^bib ^tAh^ %i .It£;iBit(, ibbi& 
l^al lE(t^)fejtl^ it i^^lkis blllbi hi ihi 
I lli£l& hkiihih milis: 'Ikmiijt k h^ 

— klb^lj: k Ikk IbJ^kineab^ bl& 
I >t>ft^ l^^ a bJblJS Ik kik>l<b kk kllkm It 
lbl^klkl& ^i:^klkitki£J£ Ikiii^:^ E»b at^bSL 

|)\2im^l^l& ^ik liUil ^%^'lii £ iitk hi l&li % 
I lll£ ikM!k £ m |kiitli£ k %iab%ll>h^Ht^ 

I ^bl^i^ k IfljS: IsIkkiiakfliiklSlb £«S:H:il±ft :<t:lt 
■£.b Hkltl^lt: :b.bblbik kU !^bbl b±!feblbl£t ^tLb 

lia^ii l)£hdy:^l k % hkitjh. 'ihh^ £ ^ £: )*IJ3I^ IK huh Skk I lllib ZlS IuM^ tiUkl^ ICilt 'k 

II ^2 II %i hlttl^jl %H 'ilgp lb ilil% 
—^i^h ( 'hihl^ ) ^m 

'Hmix i^bllti^L]^kk^ ':&.b^l J^l^nll}:^!^ ^k !^kh 
,klgfe£. & kJ^ll:& ^Pii^ irJ<feklfelj£ki< Ukimkil& 
II ^3 II il]^& £ mi^ kJ 'iMlh £ ^i^i^ik 

I ^klb&lb£ >l£bK:ib:i^ kklb I :mitt ilh^U m&i 
^-:lJ&l<fe kk kl!lt££: ii: ^^^j li^l^li^l^ ^^^i-^i 

i iiiat££ £ it: |:BJ|1 'i}W^li£ Ij^jS 

-^l& kjfertltkj ,iaik, lit:^ 9klfe ^ifiilUMtx Jitik 
^H,-i^iti 'kji^^i \:i]i-ii. ukinutiiii<mk£ tktt^it 

II o2 II mmk ^ i&&Mi£ 'bLb B i^\j± fi%i 

I Jli^i^ ^M^ 'i^lh IkE Ifithiit 
I kttiill i2ii;<&£l> '.a^P'n tiikSi ':^£Q: 

II ^6MI lldbl«l kJroife 'ir^lk^:^ £ ihl^ 

I i»IitEkmiMik:^i'fii:tijti}:-mt&i^t;^^j£i ifK:ti>C; i n 
-!fe'ltkitnt'iafelti^b'::»:'iti^i£-ibak ^i%Mi%i£i£i^m 

n a6\ II ii i^k\& M!h)£K 'Jlism^ l|^ji 
I h \MMtibi it i^\[ithth 'ihhkhhk)^ 

-Utm iy . iiiiim ,— mak ':tskjjs ititisj i=J£ a 

II 6N^ II £ ili£:lUl£ xtmik 'llrahil: iMll m 

I Milg^^ |i£i £ liitlig 'l^Mk lkttli»Jh k>i 

— gtk:»gfth6ftl^^kiafeifelj£ k^g ^^k^ 
( I -.kit kittufeti i^ , iiHiHt^h , .i^bi'»lti(i»Jti ) < I oits ) I :^«biiw«bh eMb:^jRb Ib^lx^ 
-£»ltt^illl^lb^:!jrSkli lk>lt iti^iji^ lb%llJB 

& kbi|at£ ja^i&Liktfj^ii t.k£ a itthc jstk i ki^±t 
mJ£il2iLLibi^— kjb^!skittJ^UhbUk£ b]£2lli>:kifel:k 
-£:— fitlc^fetif: kHi£l& lik ':k:lB h'h tk'S.il^Jk'b kk 
-ii3itifilkl^l^^ ilitlb^jaiil!b-:l}sit:h :ik£tS blSl.:^ 

ii^^ii mit^ik:^i%!i)m 'ih^Hikiii^ ^ 

I mill m ^%ii^J^ ^l£ £ iiE-%lJi£ h. ii^fel^lS 

Il3^i| Ijl^l^J^ ii9lt££%l <i^l!j^£ Mh&i£ 

I JklB h Ifr^JbJji ^it:k *^LJht-'fh>ig 

— kUkb 

I USiQi^ at>Mkm I kll ^^ tiUiXt 
lt»bli!kJfetomk ^k':^ttil<i<J^li±mbl kll klBfalfe 
-j£±ik tarkiatilkia ' :ki^l:tikl&iil k iaJrt^lRhlft 
-j^UiIi-^k I kslkm k iiQibi ikij&ifritfe klllk kiJft 
-bi LJSik^b^ ESk&i^ife miJ£ ltck':JCcJfe>lklkil£ IkGl 
-L^ kt«k •KlbQibJLL:^ IbLbkbl^k tirikltltiil& ki 

-iki^M ~kk k£uiL3i& ikk b^k kjikm :ti<fei::&kri^ 

-h atfeM ^ Mllil^ 1blittbEkil2ul& :£^il£l£ Uik lit 

||6\^i| £ itllh>li-lMlfe%i '^% JLlitl^Bi& IJ^l^ 

I £t J^iUm^ bRhi 'kiMh k. M ii^mit 

llb^ll ^i £ k Ml&%i 'i<ii^ %iJ^sm %l!, 
— kltcMit ^k^ 

I i>b^b iim itik &m !£itkb I latiik ki^ t^i 
-i^T kiur^bikE ik%mi& I kMbibm isi&k:ti i kia 

-mrSik klftfr.^^lkaiiftHfe k lilSkmb^jl kJUa 

I ^IM k. Mikk % >»ihh^j>;»j»m 

— klbfiiiiLH P^lkitk IJtlal Lir%^blbJ^Iillikil!l 

I liilinkllkitbJgflUtS^Xblkmkl ^ 21 1 :lb^ 
-Ifelia -kUaliltiJSilSsiy ':lbiiU^ tarkliitilliiilfikJH 

:ibjs^ui£. Lirkmu.tt.]Sji:tjS&— iTcm^ 'ab^^itkkib 
II a ^11 lid^ll^lilii £ hm *:nlMkh^^Mi 

I !u K'=-K |>-.jrr)j£ fhblkiii:LbIJim ^IkiiLkl kil 

klbb ikil£: ^k I ^ ib lkJi£l& 'mil£ itciiLkJtvl^ k %^ lyk^ i ftAU ) nP^A^ jaife-mnShSJb mk ' 'kiihbii^iii^si}: :i:!b:iittm y% 

I ^ iMtl % £ l^i]£ l^i<k 'm% hil^mil&^ 

— smimfciuitetibjifei fi! 

^ -•< ^j, ^*, ' 

- 1 h.,^^1 >i^ ta.- 1 r« f^ p' ' :J}Ebi^felte bskl& 'U^i^ b^te 
--2k£i %itfklbililA b3b^in fe^^k ittk ^^blJ^m 
II o^ II jxi i^ JblM: hshliit 'iitiikki ^ 

-IkiA ft>-»bi>>s-o^ iltiitiblUibJtjJfaibI BtliifsD: tfealib 
-feibiiUyliiiMblifc ' fitiblUlbtabilitlBtlliafijbbM 
-itj^ll iiJk Oilk&ib^^k I ^ lit^blkl^'^tJtblb^li 

II ^K II llbJ.! i hlUH'tfe iikiMMl; m 
I kbyici iHi^iQE^ t^:tteikjft 

l2^kJ^ :kk kllti^l^ ikllb^lklk ^ib 1U> k^ba 
-% kli^l&m %lib^^lliibL bjtitltu>jbkiia^ b^k 

||2KII ^ ^J,k:^ ^ Zitl^ 'M^Mk ^ ^ 

— Slit^mr«lk^ib^ikl£:i?ibi:^ b±k 

I kil bski^bJti^r<E kk^liL^ £i!fetilIitiUik£m2 'kl 
. llaL^» 1«IK>l'4=. ^^li& ':!feiliat>lblJ^ij£k I :l^b>£s kl2 
<feitlli^ibk±i2La kJikbbUll3i&lllilb^bbfu:Mb Ettt 
-kJiUibbi kkiJ£L2 I :kib3^l2kii:l I^hlfiilkjbkflrL^ k^ 
-te Ut>bhl>lbJ£lfct>lJft l*bl?ilB kkjil^^ k£aib^ 
-bin litl^b^ ^.J^^^^. ^^^ t^^.^' 'i^^^ ^^^. ^'^ 
l|6\KII IhHlijiilLbl^l 'mi^dilfe fail ^%if) 
I h^im i: Jit£t^k:^h ^kili. lt£i ^dsllb 

— ^ltt!kblittJibk£i2U ) :kib^:kk£l iifeaifteltlb itcJ&lti. b^ kbklfi SiJtl^ i& is 
kU)?.ir< l&::ki ib bb^bjk^bb ■.k&.iit t^ti b^k 
lib Ml lltltllitilb |l%iy *mi£ttJfe Itli ^iMifi 
I ItilMi |ii$j£l ^ '^hy± %ii tkk 
— aibHk I klbit iMH 
-hkh b^iiMk :tti(ii:kjbi&ii& ii)b%a— kaiiia bik i ^ 
bkiJiLS 'Ib&JJi-JbJBk 'klbH i:tbllitilb :bbj£l a 
1 1 K )> 1 1 %£hli± ^1 Ihi fe^ '^£t ihUkilhiklig 
I hmhk [hkiMih imi 'h li>l^f^liitllfr 
— SUt^i£«febiiit^JUt<Lbl£J IkEl& 
I It:^!^!!!!^ kU l:ta:ilt ljbttlb:^jtt relbK.[i>i:^ & bjUSk 
-blll::ilibnbiklti^£&-bjlbikbim-lbr«t& | Ibsj^bi' 
•.H^ J<^mb?ilit & kJt^^l^Llg klbmkl^ &!&i£ !£Bb 

I h ^pYtH, ^ii-^iitH: 'Ihhllt^lh it hh^ 

I :mlt JJfeBllbiiJb lfl'»--t^ bilkts & 
km^i^HBbbE ' :lii£t lbii&l£ ibb kibltb:! k^ 
-b^afi»' fr l^feimHkitiblbl> :^bUJ£jbib ^ bik 
' :b£kbibil»^b£: Bbll iiHa a Iflbl^kjis Ihi^ 
-a bm*EjlC&b :kl£lMcab£bii bL :b— Ikbitt feUbt 

I ki^mlt ibeiii£: bibaiit>a- ^H%Jtaiiji:t£t^bibL 

E6iiti:k£ mi£: a tbiblbslt :kt<alba— :£iiebS^ 

ll^il k kH^biife kib 'iitii mi!^£ 

I 1^ ihM^ llhiLitt^ 'iitliLl^lbsS 

I IJrbBJIbiiib 12l!2>£ 

'l^l^nbl^j& iitb;Mi 'ib^iJbliiHB ib^niL kk i £: 1& 

-&£ litb^lt ibini£— lt«l2iabitlt iJ^kl b^<it&Qc 

llb^ll hk Ihiillhilg h ihHl-lk£k ^it&iiil 

I mi^£ h lit*h£lit M imli£ 'ItJ^ Miil Bilii 

— :amXl£htj£r. Ikltreb bk 

I rbsklt^iklu^ISklb £^bb:lli 
-lbs I :^lti%^Ittlb:ki]g b^ ':bs<ISb Jblb^IMb :<febbl 
biiii^i^ (1 ) £.K:ib><^Wltl^!|ltl^H: b^<bbltillt ibik & 
ikl£:mB> 'tib«:iib Jbl> kitfitd :i:lkltblb %llblb mk 
t jIk: & 12 I •■Ih'J^tt :l<^blMlbl& 'J<libiaiiib-:mbJ£i 
l!bfeftmiilbiJilbJfel2':lt>2'Jib Ibblt Jl^kJ bi!tl^l| 

I Ul£ ti lltltlMlb UtJi '£hjit l*j%l Mitt 
— Siwruitiije bik 
-£il^B:!k bs^b ^b ILuJl^^l}; kjbil^ 
llibtlb l<bkimtJ:^lb^t& I ltbi^!^^l| Jkjklb1f»hir<.t 
kJl b^ kb><^^l^ liiil<bl^l^ ' :blbb :^1^ liiii^t^ib^ 
-lb tjb'afeli iiesbklB J& lbk':UbJ6i fe^fel-lt«l4k 
lltkklbmbl^ ^i k^bklb-lbr<l& llib^ ^bmikiiJb 
-klb^k kJiUiktt Ifiilbb&b Ul ikitib:>Jt«i bbulft k 
k^lbbiti^ l:lbil& Ib^teil bb± £i k^iajR Ltbib^ bSi ^^ia 


^i^ (f^l oil ) II Ihfel^ Ihii^lil^B *JlihJ!fe^ih lh»J 
-lhi£lfe'Jlili]l^£ litWlliife I b Jhmiltife'liilijlhi 
-£Ife •lhilSllkli-l^j£ ^'Jlfelkmh Jlfehli^SliJlfcli 

~^lk I o^ oh >om Ob I o£: ^> o^ obi I kU %1 ^ 

I kl^li^-:h lit Ik Iktil: i^lMiil klittiH: ^i& I J::ii^^^i IJti 
-i±kl& iiik kltti^ltt l^ir:i& iu 12 ll:tli:'kllJlS iUiiSto 

-uje iu:£ir«^kj Bii kiii^i^ iu:bBkii&i,k:iiiiiii& i^ 
ll^aail h^ it h^^^ihtf. '%^^1 mH%lsiit% 

— iSlu 
I lititLba hi& iilHtttbt. ltJUBBkJl& 

I Ifi^ t!& 1^ fii^bl^kj^J I it!&ttl% iit mSJHklkilllSB lk:^l& 

ihiJtcblikiH Igik £^ t^ ^US:::^ blk a ll^ ^JJ12U 
II ^8A II M>l%iM Ih 'ikb:^lh %1S^H 
I it ^itih h ^hJMU^i 'lbl!lt£±£ hlihli^ 
—iSiii 

I l£:l£^l<fe 
^llD>Sli 1^ ^ilbkilhbli ' JJ£:t>g htb. ikiit^JLlri h 
jk mt:B 1^ B^^B J£lliit>ibtrl i&t± £.lk S.'Atiiikt± 

IUA8II ^llMhM ^^kilb: '1^1^ b iiihifelitS 

I kill iMlliM ^£t mihltl^'£ h±lk |t£%M 

II o 8811 l>llit£lt k iM ^ii& 'ki^i i^miiLllLiy 

I itik %lt iBil^l^^ ^% 'l^b U££hlttiUtM 

— laiu 

I is<^ 
11^^811 Ihl^lik^Ltj it htlikiSi'iill^ ^[itli 
I £ Hkliiife liip-h^^l'^ h±!fe IRfhJlhite 
— iSiu 

li^ Itl'lBl^ tt lb^liilll& %Ii£:^ B±k^:fe b^lliuklSB 

( I :klt 
Itltthl^b ^sQe .u^'^&Jb, -.khttiH^^^biti) ( o'^ oki ) 
Ifitkdk IB kj^l lkLBlb:i£ likitO, ^B k m :U>t«^ 

'iSfejb Bi^rfsm liiibak ii±fe£ iiii£ei:imiit sii^ 

SB ^ lOl^ B ' iDtk Ikjt^ ^U> ^bjlbl& 

ll(^k8ll £ i^kM iMiiil '£ itimi iimiifc^i I %^lk£lil^ mil %k % '^hblia£ k 1J£ 

1 1 ^ k A ! I IhtltH £ 1111^^ ^lh%l-%:>fillib £ kjH 
I ^hllk it k!g^£lh lt!&^l^li>i& 'litMiitk it ikk 
— laui 

I lb:iU%lutiik hih ml I Ijliitltchl fit 
-^Itg^itiiH k ik&.l!^kl 1J& I IfeJ^b kjh:>!fe ill U^ bsi 
-l&t& HIU 1^ tiik l&^ikil&kjbjitlll& ^UibaSk ^MU^ 
-1^11& i^fiill& — ll3Si& 'kli£ fitl^^lfe 11^ Ctl^iibBt^B 
i^ fitk>ll»?rft 1^ i^tijr)^ %1 iB>ll^ll& ll«ib:tlbl& 

Ilfik8llfeimsi^hik JPhVJ> iit'im^fejifeShjlhUfe 
I lSkli^il£ h^ iSiim\hlllh 'mi^ lBib:^bi£ 

— ISIU 

k^sbklk IkS^iiil m 1<^ B:a<^^ 'kl.fc^kll& ^tt 
-:tbiiili!iM^i& J^^ bklk B klJt,!^ m b£J!^(i>]lB 

I8kai htmill it %^|i>?lth^'llithte hiJhBlbkllfe 
I SjlMbfel hlMkliiaiilij *iHtllh^mi> 
— jk^ij^iiijatt Mitii 

I o^jl& / olt I oM ' >lu.-*.lf>>Bh^U I ok okj I otvltBi 

t oti 'fiji^ibiattjE^iife I obiia 4 ok I ::feii 
-i^klfei^ tijTi^ kb4ltjQ%llJfe biSbrikl^Skihjfel 
-ifebjikm miumk i itibiSbia-iizjibiki tiam 
-Efeii> biifcfete I oi^--l!fe2J!tabJ^-lhil%»Iilll% 
I oh o^ I >!fe IiiSi*h:^titlllx *%hk'S\ g'ilti ^ 
I h fej l^l^blilfeh 'iiUi&i hlfeh IJilih 
I Ob ot 'ilSblbaOiJ I ok-li2%liJ^-iilt%kfitISB 
oboiliS\2|^(sl xiliih%lU IJfeBife*!^ Iitlriltl|Ji 
I jiikiltfelilMb £ iM 'ajlTitllli *^^lllk£ ^21ki 
lohoi H h3 jo ^ I) i^fe iiilt^itlilSJa *lkl h iil£ >}; 
loboi: I 8 Ks I 2 I i!fe MiM^kj l.b pbb^l h ghii 
I hkk it feilbililiiifeb 'Jhit:^ bJBsh mih 
ioboi:'kH.Mii bibaCiJ iob--lith!feabjM|-iiik£ltMlli 

I "£ ^ ol£ 

>• Oft i otit ' BibutibfeBifiiSii 1 ok-iiiM6)--MB 

I hii'^ 'i o^ ob I lb3!&lIublaB 
IB IbltSb 11£ lijD bai!^bt:li:tlJ£.bQ>ittIrs£ ^l^^^ 
-PlJ^ &BJLi£BJ>]|l& tllk lb:^lfilblSB ' hiblk^ 
•Jfidbafitltkttua I ob-l»£ifelliblfei^-hi!feliiitSSH 

I ^ib ?. om I kjbiik I l^B I -.Ik 

-^ItkilB :lkJtii£lil kll llasv^ Ifil s|| :mbi^B-lB 

-£:lb-SBbiltCi:-BJiim^ii}:[it ., ' kl^^l^ loiti-kiit 

I o^ I 0|2 I oHiitSk t oti 'miB IH^lkl I otuj^ 

^ Ob ' miB <^b!a<fetmb i oj& ^ oii^ 'bibbb^K 

I o^ oki I iii^ ^ ot-ijl^ \ obi^ * IttlbEbi I olttlSk 
I Ob o^ II >:S^3 II ^>i II , ^bl^iuUt liaSuft 'Jl£^£^ Qt^ ^ia I :£::i£iii±iriiyi& 

( «u ) *# -ti. 1 Okie ! oKli I o£ ^ oi2 )! oit^ 'JbfcleefeiiitlJfe ^ ' r^ 

" ^ ^., I oJ&li I oli >;'< oiX£: 'Iblfc^ I oj£i-blitbli-Jiilkfefi 

oil out 'ji^L5ityiuifitej I ofci-^4l>^-hlfeOi% iiibttiiifei|i itibtji i o£-il!febllbtB-iilt|JiMli -^££ir«likkl^l±lltmibJ& ki t^BlB, — lfet»l& I :ti!b^ 
-lam, .iSlntBJ^ ii±ffe,'k:£jjj:il& I o^i-tJyJk-hBlfi 

I *>hi^ I o*^ oi& \ ^\ ohi>, ol£iJJ& ' liii<si% 

'l^lkib^^gH^UBB I OR I o^ 0II& I o!fe oiJg I ofeJlg 
I oi^JlS I oit 0II& |o£ ^ ol£ a olti^ ' ltliki!^\iaSbi> 
-IJiS^l AbHtSl&l&afefrkfitfej^ I o)l^-ll^b%-|^li^ 

( I 'kk^kli<°tlt:2 SlL \oP. bltttt 
-titi ^Slk , litltt&J&, ) 0&I& 'iittklhlli; I ok-^J:^ 

I otli I o£ ^ olii '%itj&Ji& I oi^ I oi^^ 'kitcikmt I oij^-lkbi^-littkt^ 

I o£!li& I ott: I o£: c oi£ ff. 

olbi 'kJ£it I oifc xt oii£ 'ktiltiEb I ok-bM^-litfeli 

I ot& \'i oh "i o)^ I Ulktt 
ULtlti ltlb^mfa!feJaa;ri^bB I o£ ^ ok ' :klb±l£± 
I o£. i t^ okj '^^i<fe I ot,Bl Vi oiBs^h ' bltbiSPlKi 

I il]e R oiiJJfe >: okht! ' :fcl£i* I otl-ifefe%-ltfei^ 

otiH^ 'i!t*fili<felbs kJliklhl}:] ( I i!M£ &2> Xo^ limit 
-lk£ ^«1^ ^ ^lt:£:!fe , lklts'^£k:ti ) I o£ ^ 0I& ^ oli 

\ ofeli I rlktc^t^lcS ^tHl ^11 t^ kl^l):!!^ 

I ou 011& I oi£iU& I oi2:.t^ ^ II is II ^k<k^ i^i^ itii£ 
'LlLg£.l2:!i!liBl^i2 I ^itt :kk IMi!^ k£ 'iitlUitlk I ojja ' liibi:fejik=£ " '^ ^\^^ oiijia"^ okkn 'kiiribti iitfeiSi 

-it^ia'sii mii..kiifea^4l. I oi^^-jyhhJi-smifi^ j _^^^^^^^ 'titE^iTLBiiurK ,'o£ljfeh-Jk-liMtt 

( :•££. itllXitBSh isfij , k^Ll^lSb , thlitj Jtifelfe ) t ' ' ' " " ^ o£ 4 ofe oki I hMtt. ittas: * 

\ 0I& e ois >: ofeli ' Itifeii^Hrjfeii: Cyti itiiMltl ifeljfeiaia tcik fel k lliietit liia Jfel bll£i:l >1^ 
:lMi.iilbll..ti.JMli:Kt^iil,iIfeblLU:,^jll,2il.li I ^"'^Jjjg ^ttmj. «li'i>lfiWl^lferok-lt^-.B% 

jk:i iitbsii,jiaiEi,jsIt I ojja-lli2]51iJk--]ht2liliB ' ^ , - - 1 o£; ^ oia x ^ 

I Lj>!fc >.^ oik 'Eii^uiii I oj& ^ oit ojia ' ^ Lii& I oitji ■Kgr>Kri>ihih I ok-^?tHMhlfe^->hl>lIfeJ^tt 

I o£ )s°j 0I& 

^ o*^ ^ on >: oiiti&. I ktt^j it^:tjbiuiLitt att 
'iJiblklfe* I ok-iiiJhJfeiilkihl^-lill±!feIillStJl^H 

I o£ > oi£ ,; o^fe: J oK 

^s ojfeiia 'L£.iih£i2it.lh [ ok-tlkihl^-iMitLfeJi 

I o£ o j oli 6^ ott "iltit'jiitibltlt^JLkitlltt jilb* 

-•fcSbiiitti biiitbSltiLli I o£-i;hllil^Jlk-^liJ^ft 
I 0JI& -j^i^ifiibifi! I ojj^-JSiikl^Jik-liSlltJbJ^li 

I oha I oh!^ >: oh^ 'ULt&iii ItcHlSs, llek&^lti>£ 
-^^Itib £ lLibIk:£ll& \bUt!i IbiuEtbbkktlbilektUtt 

-<t,klinib^mikliiki(il*ib b^!^llttlSiluItklltablil3t 
-jjhl>^£tk£iUbiblk I hiuri^ ib±k lOii^Q: Jt<ibll% 
-l^klklb blr±k :lkl!jllk :l}:i b b^k kilj^ 
::^&ktb3kt— i&b I IJisblk Ibiblbim Jk^Uil 
Kh »L.»»t« iOd^ I ok-M:telJ);t^l^ -iiLt!fe|fe%% 

ilk I :^ii£iiitUii».Hfe iuiifeini^a 

( "««■«< ) |or. o<fe I kbSLbiitilbi:^ ^ii £.i>fth>r^ kSJltjklb:>b'lt^ 
-£-si±iriiuiJt:bi^iki^££.t oittiHk I obii& I "it-ct I oix£^ 
lolftb I obbl^^ ojfg^b ' :blt±lb^l:l^£: I o^i-Uk-Bl^ 
I oi& >:t oitf. 'biJibB I ojii-li2iiMb-^h^^ 

I ol&U 
\ of. \ oJ2 R olt6 I fe life! 'b£ I ofel--Jihl%-JttfelB 
I o£. o^ oQ: «\ on ' ^fetoli bbbib9i<fercl 

-libiife Biiibaiiifeiib I ob-^liJJ^-i^-iJiJ^li 

I IbJU \?, lib a ojk o^'lb I 0I& 04 ok!:£.-i^ 
-blk kiUI^Cllkllt lkbt^lUr.iebblklkU;feb jblt-^ft 
-ItblkJgj b±kbbiakliU& loit oit& I oti. \oh 'i oi£:iig 

J iib:<u^tt jibi^iL kubi^ I ^ ^ oij^s I kjbit ^e. 

>>b^ £-lalB 'ils^ifclt jlifelbifk I ob--]^itJii-Hiili 

I o£ ^ ol^ o\ oix ' hlbx^httHlblblkJgl Elb^ 
-ttttbilxUbiJEibii bi!Uk I o£ ) c.^ oki ' l^kiiik I lit m iihli^oii i tekte-xt^i <JitiMliH h i^m 
I ihi^K^t^ h ii£ ^ ijt^ ':ih j^i m%B 

( I 1t<>?ltti>atJkh blttltt«l! isl^ , lJ!ritl<&i& , ) I o^ 

t ipU^ ULkt^J ^nii 1:1 i>tt^i> I oji^-JJkl^^-.yi^li 

I o<fetS o^ oti o!fe I kij&tt 

- St mik firing ih:&bijiiitijyiiiiiiiiBikiiitiu%J^:fe 

-felkl^Jjfe:li:bii:itBliitittlUttBBfetJliLbJSilfeb:E 

-Ucliii ir^Kik I oafeB o^ OK o^Kpi'^hH'*> &ib^ 
-ihli I tl^fciliJiillifefi! as IblkJfeK IttWi ika :lb±k 

ifctt^itiittJ£-iJ^ja]};|oI^-15felt^ttlftftfe-lltlkithifeH 
I iiU \ oijia it^ :^iiti^ I o£-^ -^ix 

1 o£; R ahZ 

'S2t k<£ :taiii;tauiiiah i ok-^Tr**'l^l%-.tfekfem 

1 okld \ oJl£ 'iit 
-Afi t hl B Elt. 1 ofi ^ ol£ 5\ olbi ' bliiStyiklfeib liti 

-i^lk& IrMt Uil^teiL!£!:tk iklJlHa I oJJ^-l^Jk-li^ I Ut& S\ otiji& 'j oL^ '&B llkkl 

I of; o\ oli S\ ott "attclii il 
■ l> |^.h.»>;^ llkT.|^IU>Hfc I o£; 'j oi£ Fi olb^ 'l^lL!feJii^l£c 

I o£: ^ ol£ fi\ oit'.± 'ih'Bi !fc 
-kbJiJsJifelJtiltkiikilfelUftife I o|,-l£!fel^--Jttld^ 

\ oti, K "h 'i ol& 
* iUk kltBll&iicaJ£i:k!fcI^ I ok--J tl tS fel^fe - >nhr l ^ tt 

I o<felX t 

<ȣ ^ ol 'tHiltk 'klfcitltlllfei I ok-lEfeJk - >h l ''^ft 

I o£: 'i ol& % 

I otii^ I o£: > 
ol£ )fomi 'S2t k*bl*>fik41» I ok-^?t t^l'|--ih]^B 

I ojfe ^ ok 

t olsli '!klilUtJlltU» lil 1 oto--^I^MtP>%-i^llli^>Jt 
I oat& ^^ oil I Pb^tt k^itltikiail kitritik 

1 o£ S 
ott >. ott '^ k^&l«feifikbt» I ok-iltl^-^llJi^l^ 

I oiESti iol<ut& ^oit •jLiilS'i^liil^ ^kir:ttt^:^l3eiLlfi>ii 
-R JfckilUtiit.sJiJtsifcltik 1 oE-J£li!feMk-ltllkfeli 

I ol& I oU<3b 

I ol& \ o^m, I ^ klclcMkm tptx <fe^itikiiilkir^ 
)toSi^olft'H.UtiI»!fel^^ kUtikUlkfei I oiofa I ol£ ^o|i 

^ ok >: oUi '^.IxiE^flk aaail^teitA^fc^Slfeiuaa I ok 
loO:M I ott 'hy^U^iiii^ttm I okhB I o:^ oii^ i o£; 
^ oik x ott 'kbL£.u& t ish t o\&a 'ykhyiftM'i} 

I oSHhi I o£: ^ oJ£ fi oltc^ 'MtAlh t^i&. I o£: 
^ oj£ ^ oics^ I '.i^fi: ::H<teM liciid%i I oB-i^Jk -l^H 

I o£ V olt2 I lilbl^^iiUBabl!!^ 
tipiiffefe lab '4,bb klb«thJkfei I oE-JiJlili-lilitt 

I o£ "% otc£ 

' Itlik^^ lL2hlt±b ' "bkttkfebljii 1 ol^-^i^-l/t 

I tb \ ojfic 'ttibsii I oL--!fekim-hhiili 

I o£. ^ olfe \ oh i "lit 

-life ' Itib^li^k ibiiiJJ^fea^i I ojia-yitiJ^i-1/ittltt 

U*»*i^ 


aai; — kliul* fullii ' UfeiJin m ibb ' Ihlliiti B & 
itfeiilia ; Itfhb^ I jjtiS y^i i^S iitBlltafesS bfe 
iiikibfeki:^ Jbluiik 'iiiteia JSfe liiatLibfii 'mit 
^uifcij. iJihjii^ sjitbiit fej kmii ttiit jbu sjtttib 

Slk lttte& •IhiilkS.lb ^E lUiLate 'ilijtnmiiSE lulu 
lii!fiEli Itktt i|as\ivjs|| blfc-b-it Jblfe.|o£l-ihi-iti j Slt'Jjauj. Jt,i,i,ij IKllbB 'Ml Atefbirli ^Sfe hflb SI J I oii 'iiCifei^i tihfiifebjw I oB-'felJ^lMBr-hltiSlttB 

( I IkU llltt^&£% 
\3l^, ItzHtlA , Ikii^J^ tLi& ) I ol&\ nh't olbkl 

'klJaa kltstltlfcfei iltkilitbafel ou-^UdSr -ttbibft 
I o£ ^ oli ^ oht t^lifeilillLLaiS I o£-J^±-ibtaJi-J^itb 
I olfct «»« 'i om'ifeiklE. I otl-feWiti-fifelliti^ 
\oH\oK\ olfi'Hilcfekklil I ofel-^lhlfefe-l t M hft 
I olhtil I o£^ A^ oDS ) ifebl fuSEb fciiillh iilS.j» fel It* 'klfeBj llfelll£!i,r> 
-h liilititlk feik llt-fct til 'i^ £iit« iukiilK, lu^fel 
ik jfe ttfi! liiifctiiis 'k:B itriiifel ikife t'.ik Uiiiiiiia 
I ii±tt iiikiiiijtte Itliit ^k'lliS.iti liiiXL iitlBJ&lk Blk 
' Ibli JtttHbtlk ixtiti'^ Blji feS^lblCik iifc!fe IfctuJ 

-li 'life liri^j^ij iaiiiii& It itt 'miuifciia jjufesiii 
lub ' i:iiit •hWr^ttiia iiu^ but ir«>s juli a1r hin> 
'lBt>jL iktcaM hth r«>bii '^ mtu£: i:& b^itfitbii., 

I ofelia I okl I o£: ^ oii s\ oit 'iilbilSfaik kltatlilk ojft 'lifeklLkes JttM^feSkE* 1 o^i-^blkJ&-l£lhlh% j -fei liiEiiiStt liijfcj^iil. jblbife ioE-!febkft--ltJultft 

I I 0& w ok 

I ^ olA ' fciilhilifei :l*ltllbfltiBB I ok-l*iti-ilLhft 
, I ilS ofeB )t okiK '£.&aus I oii -tiifekfe-litiititte 
I oLt 'iJfeiiiife inEiujfebfet I o£-iltJ[ii!fekfe-iltia!feJift 

I r o£ > ol2 X oltsi ' IbLfell!*: 

-lJttli.2Jltiiiii.iiitSklbi!iblklt |oE-2ii!feM%-2ifehtft 

I o£ ^ oi£ ft oit^i ' hibi<tjtiii:Stiiilti:£iXifeJ It 

-llilbli lbiBllbbl<feEtk lijtltl loija-lbikdft-lliffeli 

^ ! I ojt& ftotllg I :ltll^<i^bllttil^ t£itl& kkOE^mk^ti^kbM 

-hfelta* kjbjmih^BithB I oS-Miiii%-J^ltlittt : i ti»ifec\oiajM('ioL*ab'k&ttsiiit*k&i^feIiJ> loE-felhte > of: fe ol£ a 
oi£^ '^ttkinfit^g 1 rlt^B :k£< :!fe£c:!ll^^Ut2^^1t 

I :bt:^i^bt2^B:l2K lBibJib'b2tllH :li:^Ub ittc)^ Icifi 

iiiiktskiig muR \o'h-h!ki±ht^h:hk-h^ihh^&hh 

I oikbi ' 'hlbltkkmt: 
|h.lUI»atKlt»fe» feiiLfcEb*aiiol^-l^tlkfe -Ifcthjitfi I Ob 'illli klhtblltfel 
-li&ll^it^lsittiilil I o|.-2k^lj^ltJk>f^-£^li^lthB I o£: ft ol£ ft aXt^ '^SOi kblkklt^ I o^l-ltkte -^.^% 
I obU 1 o* olli t oljt iL V oifin 'itofeb I oE-2hfe%-!kkh% '°** °'*^ ' "^ °^^ ' ^^'^ I ''i^^ ' ^'fe^ I ^t. 'j oifeu I ol> 'itt 

-kibikb MSuttkk« I oE-hJkLf^l^-MkE^Md^ 
I oik^:t I 6^ \ otoj^ 

\ oL^:fe'lk^i4^ti>fe£££. r lt«k B i2:±lik^l!fe Ittt! lictlbtit 
-tk&Utih IbR ltefe£££— IkJM lofei-hJXtJSr-hLahli 
I o£: t o^k obi 'kiL :ti:iikk< I o£-2hk&-?hhfft 

I o"fe>: or< ): oliilli'uiliaJty I oE-hhlikft-^Jsliibli 

I oi£ ft fjti\i& ^, I iiatii:^^ btatuiuti 
-a Bb '2&fe tskt ^ii °ii&^3:j£i mib 'liuiiL !iuj^iii& 

'112 lliilttl 'Itbt lli:i:&t«btlttdlt& 21b iktldlii 1^ 

-i:t£ik j.'Jki Me. ui&m lutubB ik:ki^i ^itttt i^js^J&l 

-l£:hJ'll&lU. llulif^lb lk:L l:tll<iulB itk% H^llilb^ki: 
it&kl l££.ll^i: 1^ luilht btb '11&21 tl 111 1^1 £.13 til 
'iu litxtl 11112 lb :ij^ tttt btkt ilC — ilulrt lkt'l&tJ£ 
2.1tiftl£: lub llitl^ ktib 'its: J&lt ll&llE;t^j lliM—kti 
-k Itltt^ I HthjE. ki±lt\uLki Ikih 'iti^lt lithhilH 

jtik 'tf^% i^iii l^bthiit± ^^^ ^J^^-t^ ^H ^^^ ' ltltiu:itH£it^t^Jitik£:t^:t I ol^-l^^^Lk£c-llLklb^ 

I ob^rt I gfttt liuii^t kji'iLt&m tik 

-hlS^blb* n Ikn^ltSlb ':kkb lbbhbtil^'tlblb';t 
:ickl!&li!>!:^kl£l Kl.ttt:tkl .iikttri :Uttlk>£-!k lt'.b 

— lojtakijfettEtiiiii Ljitib»tiiuj<fejL'it 

I otll& I :t'.l.t^lt«lU bjjit!lhb]^!ttlb<^ ^rm 

bibbiti ib&ife :tib:t 'bnibb hiiribtifc — hijriSbi 
m:ti fciliat hit B-fett bjiaSjE^lR ':t»li:EsJiibr<bb 
-lkl&L>mi<J^>k kbli I :l£iter« kii fe Hit k 1 .'HtSLitt , 
I :bM«tL':M<^k^<-lxli^^kl y±tcXh .tttttkltkl It'.k 
I :llultx% Kljkli:i£& :Ut£i!£& k Ibb klljttb^l!£ik 
— Lltlkl 

t o£t& I iM£lhilh 

bKlS.lkllfiUltr&i& 


i^ntk — LIS" t'-f KUJbttttilbli 

kfeii EttiK £lii- EaBi3laittiiiiib-ife£2feM.Sikito 
-^si^kki^uikliiB Jitu.tiiJaiafckbibmk£< L^:£titr«a 

I kt<££blt:bl^tkfi« iklilBkl| kJl 
II ■» II tkliliiiitUHilbbli 'Ibkjbibllkfi* tt 
1 aiiljtliliJSitUlS IkfblStl 'klBli Iti Ibk 

-lfelft^ltlls%lj£kblklitk£< Mblb^B tt Iklkbttlkl 

I ott I kl^Jl^ttl^>l<^ti&lbk l^<k±I^^Llhik Ikh 

-li IbKlkJUttjt&hEttS kim^tl^k |L^Ib&llililB-^l^J 
-lill^li^k 

— tirt^iki^iitt 

I "^ilh ( I ^^1 kimk&ll^tt 
•IiLtJblSlhkhlklilk£< IklilB ikli^lclkUik^l^tiSUfk 
-ltk:£l2£± lk^Jlb>i) I tkLLkt: :Ht^ Ui^kk^lB lkfi& 
■H±jtt Mli^&iuaiti kilkmc Ibktciiltkl^l^it & liiUl 
•kL£ 'ibjlbOsbll^ :kbl^M<ilJ&km±£^jl^^>£im^:^ Ib^b 
-ll^&klt<:!fe^iimifeiklttti& iulliikill^ blESb I Ibbbl 
. l^X ittl m . If'.k I kl^bt^i k%li! kkm|:fe Ittth lb 
lb i^l^£ikl:ia£ :<bl^£^Jhl&bll& kbib«!Mie3!fei!i&i& 
— blbml!febkbll& 
( I hki^l^b-kl j& iitj:l:^)<fei^ kltiii^JEiibs ^k ltii:a<k 
-t«±li ikbJ£±^ k^b!fel^^l& kimk%libtilit>ll%ikbkei 
ikKlbt Xk±ki!lbltl:t^lblllt bt^bbEa )\o&\\ oUS: 
I kibit k Ibl^ bibk r«<J& kll ' :ktkli:&b -ittLh 
-b IbAlk r<<^ J!bt^IttMtt i:t<btUk LitS. lixz I kbU£ 
k ll^% t&<b-kl&b^ k licb^bbl %1 bi<fe bi^-.k. bbB. 
-Itt <bXl<bti£l-iil^l tibiil i UklU 2 1 1 :&1 l^-lii^l!b 
2bi-^lt bl^bilbccib^lbm :lltl^kiSbi<b:bb \ IsbJm 
-ltd '-.klkUib ::UC±ib!iil^ ::blxaiu>ltil^bkll.diklli 
-K h.alt^b :Ltb^b-Ui^kkfXl:t :^ti b:rib ^j^ilji 
-UkkiOLblib^ iblkJlci^tl kH^IBtib :kb-£^|:2L^l I ta . ItttSlh , it-l^i^b > -kl i>miba,ll^ :<^itiiat^lbl^bl^tiblcUil,l£:kbJilitmB 
' :Jbl!i^i{tb lb (tiJ:!tfclJittkJti|li^lBt-kkimafe 
^h)iilb!tfiblti^lii 

II ^^ II ikhikh h lUMh *i!tMh^ ll&m^. 
I ;ik^l^ ihi \^ 'mih 1^ h Jit^kift 
— ^b^k bj:kk£ 

( I kll^Sbklls :t%bklk& 
-:jj&h ^ibbklkJgiklb Kkk ' hb<=^kgjb blk l^'^tt 
:a^^:^lii:kialkbi^^ km^^ , Mb . bi^ ki^ ) i o£; 
a^ o^ oki I bsbikm Uib ttft>lSl& i:^k kiitiljt 

iUUfi &l£o %ub«i^i&£ ^ij&f^h Mli&lt iiUttii 

-h »i»»w»^j hhhi^ ^}^^ »t»ti»*H h^ Jl£ „ 

( I lt!ii£^iblbJIi^n£!Jll«;tb 
'kb!bl}c^ii^^&& ta^i. fi[kiai& iitrW-iCski biikS ) 

; o£ft^ ol: okl II 2^ II 
J^IB Ih l^k2£ Ih ^MM£ llr i^£l^s£ Lb ^ 
-J.^£ 1^ liimh ik iitm^tl£ii Ih It^£ii 1^ Jk^Jh 1^ 
bt^i^ Jitbbl^>l»l> 1!^ ly i^ k^ h iiMu 

-h h ahiit 'Mki ^ II 8^ II i^£^k ih kMh 

I -h ih ^|>l)&b£ 1^ Mulish it £%1^£ 1^ iit£>M 

I -h^i;Qtm£ [h ^hhiit^^i^ hk M ^ hi. 

-h k hh^ hkk[ ^ I U I ^Sili It li^fea£ It 

ki^lM£ It ^l|t«£ 1^ ^i4£ it {i>fat 1^ kj^ 

-i^h ih iit-^p ih ^^^^ ^ M^&fyhk xitlik 

Mm ^ \):l\ ^hh it l^li%llU 1^ kl^h ih £ 

: -lt%'.lftl It ]££%h Jt liiilMiit ih iilbh It liq 

-h it iii^% ii kl ^ hit It iitii'feifeia J£ 

I I U I ^ik i^ i^ ii;t mtmt mtM ^^j k 
lo^i ^siiiti^i^ i^!t mtM i^hfi)^ k^tti ^ 

I — llblik u>kS 

I (l l^£: B£ ^s^ um't ^£D:,lil^£il&. lt-atlbs)o^ I k&£j& 
I iilt bik ^eiP.JK:lt«b Mk kSbkkl-lfeCil& hl^kBEtg 
j -kb£ ^tt^ifa b^k^lilk iilk Iklbkki— 1^:12 

I II b^^ II J>lhr»^IHmiili 'iti>irH^fat^ll 

I I ^im£jitH!t kihiHh Wtiti '^Kh^^kkhl i^ttj^ \ 3ft 4 4 )^ i^tii^ — fe'tej 

II ^3b II lim ^ IJ^ li>B 'li^k£^s^Ui»^ 
II ft II titiiJiii fesB Bi 'ib iuimitBmS 

I oU I :i:i&^ 

-jfeit ife iyife^mfeifej kjj^iiifcfefeiti— iit]iL:4fe£ji 
%£bfej feibkJBs kk:l£ l&llfe lit J Hkiu [ Jifiiiu £ 

H^ U II ii^})i^^ J^^^ ^^ ^ '%li^i^l hh\ 

•i:^ k 'i^ibii j<fe , ^1 :kit i:^ . ^k I tr-.tntii^MiMite 
<%1 I ytt^hi -.itittHL ^ liitll^&k^Ul'ilki.M^lk kl 
—hlUiUl^lZ kkli 

ll"5=ll liilfeili feiM lih ijfe 'hii-^fi LB 

( I Ikl^ Ik 

-h&h^ kjmkluitt Iu>i<fel^l2 britiillp:^ IkAll^ kls 
-U-.ltt^ ikl:l ( kiilht ) lil& bllk<Jt^i^&ili ^ttil ) -kL^&h^ lki£jgik tikk L:&kmiiUtbi^'iii<&Uim^tjaxt 
aib %^llil<feiHjtJifi: MfelriU!feijllitlaill^ktb kJB 
-ja itik ' :<tibifc.%ttkiife ' lb i:feii2imtt:kiiijSiki 
-^k£ijtm ir«k ' hL:<^iki^i&£i&-ii<&k£i& ir«k I iu^ 

. -» -i >-» ^ 

-ll:^£:Sl±i:^I^^ I :r«ib&^i:t :il<t<£± I lilrik LillkE^ ' 
:^II^t:^lLkiS kl^il^ts-klslb I ^jll<:>m , iHttiA , 

— tijtiitiiifcia 
II ^^ II IkMli^lb ^h] k *khiphik^lithk 

— liirfctiiMltfek iilkJfebli 
( I Uitttdtf.kl Iht-i}^ •.{h^a^'h kj^imi :<kk 
-klh%l :l<tl^l iOtlimkfctl^k^U lkt2t>iteiE:ittkli 
-ttkklbd iliiL±IiiiltikttfckKli£:tlklc kji I kbE 
-ts fett2£t kiajtiblklltiiiiiil&ikiilbmtifcibtJkii 
-lit IfaJi&t^kEi:^ & iuhlblj&klpc k£uJ^e^li:c2 Jg^k fit 
-iJ<fefeli lki;t kibjkhliibliiilia:tkltl&.kt£ ikl& if 
I kl<3.blkJB k£.d^& Ittj£iiJ&i:^l£ Ik^ttStti^ kj) ) 

I o£ R oji v: oii \ oifeiia 
-l^k:Q ) kji !&a}^tii^i2ji±t2:!ibit^isir«t&k I c&kri^k 

iktulbrtjb ikOimii ' ltli^&bbl& tt k>£±^£ £r ilbifc 
I :!Js%J&ttblHmitb^k I kilbtx k kjltrlktlit kilb kltt 
-M kJlk^ltJkibiBJttiJkltmk-kmiA <ti^k^ I kitfi 
l!^LlItbiill»it li^Mi E^killtm it«k I kjl'^jSX£%ti 

kliklti fel ^bJtlb MlJ^fe kliaiiklti fek— Suuk 

J •« i. . J -I .f ~j 

I klb;t«feL^l<Jtkl£l Ek kl^^Ukblt^ iit^Utt k!feklJi 
-^C !£: Itelbililkll^t jMbtHlL-Q Jkailfefe-±lt I ^ti 
-isij&ts k iiilk<fe^l!j^£biu-'k&m Ik , iJ££blb % , 
— Uttlbl<felJ6 

I hlulhib Jiiillht^ ^ ka 
I i)i^j%hl^ ^ikhlh %mk£%liii& I l^ilh hhik 

-^1£ kl mih^li£ kik h^£k I mtrlt ka i^ la 
liik |lt-4i£±ilh liitl£illi 11%^ |Jtl ^ktW J£ 

( I lib^iLS k;m«fcbiibji}Lki!icti^j<&:tMb^<t<ii^i:k 

1 -Ibkfel&kKxkBfe feiiati*£t ltrXi.ti:^J!teJ;il^lt aikl) 

J=.*.^ 1* *"ii^ • - iljjgrkbJriitLirkkkilfe^U feii I tlliiblkbJtiiUhiab 

-kbhMliBlA &ik:&bli hiittLitSb tL^tHk \iQikl!^h^l±ii^l ^it £^k.o I kjlijlit^lti.iu 

( I yHhii fcb kmhlttti -bklttfeii Ibm&ttl Uuthe blUlB :iuiUhlafemttJ 

|^iaii*tlklub itkL:kkiiihmJt.b ii±kKliSit Jfe fcij ) lx*kJbiljJtUsilijltx:i iaikyj£t»xfefelt*Jlkb I k^ii 

<.<-^t» ) llitfti Mil* '■kbbJlfedi^ klSik ^at k— IfclSk 

1 o£; f^\ oik obj 

I U I ^l^sm ih m^l^£ lb ^M@£ lb 1£%1^£ 
lb £Mp£ lb iitki: ih k)&h lb Jik^]b 1^ 1^1^ 
%xi II ^^1 l^m 1^ l^lkl lb ^ ( Sikit ) 
-Skhlh miMbl lb £%h lb iilltb ib liLallkbitt 
Jkii^ lb k^ i!b %1 ^ k^ It 'hkh hkhj l£ 

I o"^ okl „ II l^^l^ ii ^hh tt 
im^'itatdnmnmh^ i tt i^n. tt i^l t. u^-mtm. ti 

-feau kibifc ^Miiiife* ' Jfeifeiifij I ojjs-ibilli^--ibitii 

I oM 'ttU<&k£« klilt 
-i.!felhlill±lt :ItaiE lliltKlMJtt|oB--ll^mfe--ll^bb 
I 0&1& I o£ X o|}i ); ott 'l^l<fe kim 

•ilillfe 1 HI lAliktt&ii^i^iiiih I o|i-]fel!feikfe^-l^l!febft 
I o£: ^ oi£ o£ oir«± I :C«^J:c:i^m iitslki^lSe )i.tti\ 

h±Qiti bteOikJife-.fciS J&ii ^1<> ,ltiatl<!lfc£l& Itt>£:lljl& 

■ttik CfO^fe tcjtktai Jtcl:^ kj^ ^^^^^ — itititi ':J^.t^tcik 
'kftllitJi ' :kt2^iym^£±H^ kii i::Q:B 'ttclbk^klt^m 

-t'.i&':t«U'.Si^D:B ^t^l^it ^m i^.l ititt iltliiS^k 
kll .tiafB kk^Utifelfey llAJfciialiii I i^J,i<^^B.loit;^ 

'^^um£ii^]s I o£-kl^i!biJtcJss-hlig^i!bliH 
I o£ ^ ol2 ^ olhi (o6) I liibli ii 

I ollh o^ oiS o£t '.Hi 

-idJi hk&liaitie EsiikUp:iai£ I o£-l^ihh--l!bh)i 

J^ll Ite&J^B JK^M^htt^lttlti:!^ I olj^-lbl^- |h^ I oii 1 ol I o£. 6\ oii >: otv ' iit'^i^ I ojii-lU£ft 

I "iQik I ok I om± 

I oit oiii I ii2 oP. obB 'tej£ii>ik jcttja I oE-i^ 

I o^ I oife A oki& 'lb ^K:B I ol& >: on >: ojfe^ 

'iib<b I ::fei^ mi&t^jtc kJ•t.^b m liii^iji I o£-^li 

I o£: ^ oi£ a oitii. 'li^bt^ll^lbltssiit 

biilfciait Ikfeittt tciliUjS I o£ fe oi£ > ojtii JS* 

-lliJklS.ii±i IWbillit^llt I o£. ^ oi£ 6\ olbi 'ikhtij 
-l<feJkJtsi!lk bijgf ^Jti^^tlk I oit&'^^b'ja& lo^j-£B[ 
I oiti \ ll^i:tl<ktillldljs k ^^iSakli kll l|>:^ I ) I ati 
,, :itki:^ltti&hki „ iLl^^ttlbB kSl 'itsb I ollfc 

I o£: t oJS ^ oia 'i oJili ' ilfcilria I o£: ^ 

oia t oh \ oi.^t& 'kSibiiia jviiE i o^t 5\ oje 
I ^klbi:^ :y.lh. ittiBSl EklluDifel b^jci:uiifc | oh 

I ojn I oai& I oic^ I oiiii I oi& -t ofhk '^kkmoc 

jolfeL loitsi \oZ ^ ofit ^ oU 'lillb^vb I ok--ilbte-lift 
I ol&li^ I ot& t oU oli& 'J^l I ojj^-i^fijk- litBtt 

I o£. ^ oik 

^ ott ' ^m tikfeibfel bik I ok-lJil]?Ji~Sii>kli 

I iiiti >:olt; '1^^ ir<^!fe | i2bl^ 1 '.!b 
biha ml ir/fJricl=!l . Ib Mbiik . I ok-liilaiir -Jfc% 
( okjc t ojj£ 'ijhijiibit«i£.B I ojjk- -Ihh-iiatt 

I oi& -4 

oit oiii ' Ibiblik IblklbsiiiJkfe* I ojjgt--lbbfe-^tt 
I tb S^'i oJBS 'Jgia I oju-li%--t% 

I oiE; I ojtt. e oib£ 'biibjfejb I oE-Sbbbi-h^fci 

-JfekfcbblklliibbibktiiS 1 oic I iuiitt I itbiii kb* 

■" ^ • ^ -5, 

-kllt^b lilbil llaR-jftian , Itii ki> , I ok-td^-fil^ 

I oi& ^ Ub J OR 'j &kj 
'liibmbl IblJknajiiib^bikbJi IttihilHyia :Jbl!fe 
-itiiiDib$.bliLti;bl!MKii<feK:l^±lb I ol^-lkl^-ljkl^ 

I ok I lu^ a ol^i^ >: ob»<b 'iisjii bi<b%Uik^Jllk 
-hlt& tiitHihi ( I lais: itltt ab iaUt ^ it^bliij 
- ibifeikijibiait JbJi£!feiiiim ) I oix I o^ oiii I oiiii 
I ojb oibfe I obb I oit ->iisi I oii I ofeiii I cikbi 
! o± ofci I oiiiife I oia R o^ oiife 1 kibibiit 
i^fclk Hlit iifebliii bit iiifibii ( I aiiikii" to 
-iCsi^ibi .ttiih :iaiiiibbli!4k& bilSiiiiSii bi^feiiii 
-& ) I okiia 1 oi£ \ oib oii& 'bE :k^iki3iix >>^>f 

-lJtiiili5il£i> I oi±£ 1 obii& I o£ fe oi£ R oibst 
I :iU^:&iiiJ£i ikbl bi<^fuJ^ I o£i \ oi2 R * klbil^ :ibil>k&t I oiia-^feilBliil^Jfit--i21iiii£h;i j oiti 'i£i:t>lffg?tt£il klbattlbJsi 1 oE- Jfelillls-ltlfelli :ifUi±i;^itJJ& it%J^ I o£ I olbM I "life '&>*kteikl22B I b>-<ailkB 112 tt!fe 

I o^tl I olt^ 
I o!k «>li& I oift I ogl& I ok^ I oH 0II& I 0I& 
I ohXa, t oB I oVt I o^ I :kl2 otiit& ?, ol&t: 'iJ^tclk 
-^ll*ll^!fet^ I 0II& I otolli t om I obS!fe I oit I oJfei 

oilft I :iiJbUj^ :iyb :U(iJJiB I oE-felhllili-^liikB 

I ofe oiia 

-ibiiutt iktiil&^t:tki!&£ oblt& I oia: I oki ,, || ^ II 
i4^hrfi>>>>ii>>tri ■hiiaii ' Bii<^llJ^kmi& I l^^kK:^^ 
-txiB Bliig famiB ' IBifclBbBt ^ Ik ., 'Itlbfk 
-IT Jb^PKlRlkfettta I oil 0II& I ohm I o^ I oIkM 

( I i^&k Sh r-i^ 
itittblkl^ ^«1}: , <ltti±l^ , ik<fea>^ ) I oift f^ o:^ oii& 
' J&l^feiitktk fcti£l>lgtta,litA I oH 0II& I 0I& A o<b 

oiifc ' fcLbiUfctih^&P tfj i<i£ijt:kukk±i^ts I o£-!y±% 

I 0I& a^ oi& \ 
ouk ' likt^ ^&i^klikttit:^<t^^ I ok-^lii%-lii^^ 

I <>&& \ «^Ji& 'h^:toSA\ m.<t&mkbk ml 

II af^ II Itlk^kb kkB :kilx ^k 

I :t>.lkklkj kil£:ri£LkjblbMlr^ 

' :bittJg:&2ki b^B :kbii 

II Cf. II IbitSik bbbbtia mix '^^ti ti i£t:£Biit 

I ttlt^Slbi kj^<& >£4 bl iiitli 'Jtub!£4l kl&blU 

II ^fi II i:a>tiin bl )bJ£ IbiK 'J^kBbS: int 

I Ifiiy^Riiiubt^lrJfejbt.tfe ll£ 'if!^t± it&iStjki Ik 

II XR II fiillbkjbtbkj 12m 'bttit hi bl jjirtl 
I mS IJiiB^lfe Uttli& i^fu^ '£J<b & ^>£^j>^} 

II AA II ^kj Sbl f^blt^l^kjB '££ Ik kB !h£ti k 

I tt Uib^&M !£.£ £IB 'bm£B £& liiB 

II \R II %E Jttliu^ bk lljubl '21 m iBfe fej li&l& 

I Ul^Jba l£iiuljtbl ICs&lirj 'btt iit^^l ll^k 

II ^A 11 iit&ilkbbkl H hlH 'fUtilbl^Jl^blbStitrl ca-. 

I llfellL UkJ^ t'-il ^i& itkh 'limit llt^llii 

II i^ II b2m iDib3t& iubiSii 'bbii:L£t :tbifctli^ 

I IbtSB ^1& llfibJUm ika '^£bU £.!)!& Ik 

II ofK II ili£i it&bjl£ Bbji&bi 'btt ta%l ii>£lk 

I :^lB2kl mu Li J|3B ^lil '1IIII& 1)^ &k 

II ^^ II <H£it b^ ii>:£ bis,i& 'ijiiHe u% myn&is. 

I l^^lltbb ; ^ Ukb B 'ilhOt^ lS<fe Ik 

II s^ 11 iiiis. bBiib9.£i su 'bii littia 3 la 

I SjB iili bllWb BibMJ-tibJ bllSll^lLfeb Stt 

11 S"^ II kiulbt bi iui^£yl21b '£.(iil£i iiaJ^i Ik 

I it^ttm lljiillJllL l& lJ<b 'biltltB IB ^b 

ll^i^ll lt±lbttlu£^ Ik kjhtt l^tilk^S blSi^i 

I JblJL ib^jS b Jcl2 b ^2bl 'j^iltblSm 13 13 
11X^11 B^b BJib:k£ 13tt Bl^fe 'l^^ ^b!fea 
I kl Mh&l Ub kJtll^ttlkl '^3£ 3g ; ^,£ :^ 

II f^\ II m^ B^ bj l^ttjliibb B^-i^BCul9. [it£ «ttt& 
I ll^Bl3lt l£ kjbu^ bk bj 'Bliiibliiilb fife'- t.J 

II ^^ II I kiJ^ >^ l^itjbml'Blm:! k^ Ikibtg 

I llb:tl£^lB llBiBUi:%-%lttl3lt SlSatbit 

— Sllfck 

ll^^ll bm£B IJ^ £ bb 'bill b iit£m<fe£Jb 

I ikB^3Ul l&U ^blll>|tfB>K^ '£:ui& b3JlBikl 

IIHII hllk SUI mb blUb '^lltOiSiB &bk m 

I J&1<%1 3£ k llkb l^^%lltb iii-bmblillli fitS ll£ 

II o^ II 3i>itl k iBbM 11^ bl 'Itcit k BliB &%1 

I lblb£:atB %1 t«at& Utt-3ltj Sit libtt bl Iktt 

II ^>: II bl 3lrl lUiH i^:i£:ik '%kbl£ ^^ 
I 121B Eu bl3ltklh ^— bjbkj k:j!te k£ bl 

II a>: II k blbtbabtt^ bl bl-1^31 felk ItlB^ 

I &bS &li liHijfe Sl<te bl bl 'lilt-i i^3 liiilt B 

II C>. II lb 3itl&S: l^£bk '(ulB£t ^Bbkj Ik 

i bbb^llt Stbit phM IbB '1L£ lb k iii£ IB 

II ^>: II lUtiitii >:j&1 B^k i^ bj lb 'iitib (uUtb luOtblt 

I :^kb:t<febll^31kiuirj lib 'Mbl^ll&iitb Bil£ 

ll)?>ll iIbI bl liiil* Ik felSlll 'li 3:fe IbB £lfe 

I iitli^E bl ^libkl b^tiibli: 'ikrl llbbl IB 3t& 

II ft>: II 1^2:bb iIbI blbk '^liltih. UjbtH 

I £ k Ik i:t% &M i§Bj kiii kii^:^ k 

II \'h II fel ll^£> kjl31^ nt It&liit-bbsk 13luBlbl^lU 

I &£^ti iiUli±% 13k 13^ 'll&lblb ll&lblb 

ll>:>ll lulkBlli^£l±;£-bilBb bSbJtrljb 

I HtlllBl ^ IbB ibbm^B ••h>Mht'fcH->hL Jk 

!| "i'>i II 3itlB mU fulk ^ £:tllk 't<£^UtlXlbm£B 

I btbSlbl k3lU ItlB lIuB 'JlubS^ £JB bl 

il o>, II l^^fi^b Bl£^lbm£.B 'lUli^lltll^ Ih-H 

I b l^Bj b IbtitjIblsBlliL 'lilkb:klkj 3hl£i 

il )'{ II lii^^llK: iuJ^ iit^ '^^^^ bm£B 

I t'-rill^bbSB b liull£ lum 't«>Bb ii^llUii 

— liiK i^tt 


ina II ='{ II iJitlfey hBhliitSlB 'l^^.lS b hia t.-life tlb 

II «\4 II fitBHtj tc mtcllttSti 'Jil^ fej ttliblilfe 

I ili£.Jtfe fetttcilbi^ Ita 'titiH:£fet]Hfittil* 

U \\ II bfiiltt b%lE llfeiatitt ' latilBfej b M fciii 

H X^ ti ItttkiuEiJ S£fi: Sliiili! 'lUil^ fiatti SJi 

II fti II fei 1^B: SSife ja til 'ttiR ife'±£ bitiiiiti 

H ^^ II iii^iatt bi iE:£2l!fe b 'ibiR SlijUalitU 

I %ila £ 1^1.5 mti utJa 'iSiiS iOjb mii 

U fi II laSiltittlb Ifiiiliilli '\it±it IbfelL lb 

II V^ II b>?i-Vi li a*t !it£tt lb 'mtJB hsB IBB 

I feUuE JulUfcltt iuft l^lt'- '^i bl££lblibmBtl 

II o^ II lliti liiiafeb ^ttt. 'lliKlliStiliM 
I iilb llihlli illiitibJatt 'liltcilsESia lb 

m n laiS lubitt ibSiibfei "littibi ijiittia sb 

I IbSlfel Hi lUbltt lii^^fel 'iilfe S*B i»lb lb 

II a II £. lli mMlb Sl^tia * li6l£ fej iiibSlli 

1 iiHE a^ ifiitt 2iB S£ ic4 'iimti!fe lib ^ 

II e n S!fe Ibb libbt!t U£ 'litbSlB Mfeab 

t at£tt Bai ittiiittbi Ile 'i&bSibitj^ ib ib 

11 >i II jS&i a-i k^y •itrfe'^jtt i-in IB iiiti^ Si iil 

1 aili m& 'S5fe 4u>ht B iiSj!fe-MB "bl lltblhBfel 

II X n ^ifebiitt fitiubiit 'iiiis B iIbi 2ia 
I iii£i feSJi iiB^ ijiia m-bSjiBfetibSb lb 

^n p. H ihiimiilitfeliit^Si li-ife£: iiHijlifesb 
I Bib iQiB iiBi lUillBl btl— mE lil l^h 1^ 

II t II IJuB iliit* bjhaafe b an '^llil£lblB IttBB 

I £li: B btjit iSs: iIbJ -mtsukB £111* 

IJ >: B liiilli£fe 2lB bllb:fe 'llfelhSttbi^iW 

I biliilhiiiltiaBIb SbiSiBl 'ibL l&jbl fe litlb 

iPi II Bib ifetil mmbbib^ 'J2b1 lliiB 12 tcib 

I iti^ifeiSifebifefciibfejfe— !>% liS Biiia ai 

— ltb£K lt'.!^&li:%bbk I oi Ob 'bjajis 
blbaiiilbfei bsbilbiitblfeiife 1 obllfe ^ ofc 'tE 
blbittilbfci -.baiiafeib tibabilfeljtUbliUb I o^c 
I o£ ^ oi£ ^ or« ^ ofek 'tTifel^lb I h-khk-iil^ 

I o£ 'i ofit h\ otX 

' btt -bibBiiyraaibbifeiat I ob-liJilWte -hfeSlii 

( I libJttblil 
-i SL to^ lilKttRB isli , fitBiJtli. ) I oMi o^ oii£ 
'ihtlLb bilBiaiil. iillllblfcl IimasiiURBfi: l :hbfiiiR 
:t»b b^l^J^bi!^!^— :%» I ofc-ithJiliijfe-irMll^ I oil I :klS a^ 
ouc ' ^Iiiil& Ci^bl[i^>bblfuiljb6!fe%lb%>lbfebl>ib 
Ih mbbltiiJtm ll<iM^J^^t& Ife bil^lb t»ttMk 
-fci bib^ilblibJEibE^ I oE-kilfelitlfe-Jililfe^l^ 

I o£ ^ oli )?>; 

ott ' bblia h^iali»!fei}iliK I ob-JiMkilte-iitidlfeSl^ 
I o£ ^ ofe I itbsmiuiije bit ifiib:iBttttB 
iliiti:ibbil:febai& i£ub:kKiiahbiitt iiiib:iebaiifei 
-ifc lIiib:iKbSiibi iiiib^cifciiKU liitb^Bifebmiia 

— mckb 

, I iiiUilSblC bill 

1 -ife likb^Btijs liiib^iisbiSiibaJa iiiib:idJB-jl! iiub 

-^BblBfebb lliib:iB:blfc iiiib:kBfclfciJfe.b llub^ 

1 -K!fes:ii!t iiitb:iBibiiHmi iiiib:iJ3i:fe2^ibumbjii 
I! ^^2 II ltlj£ i^hilfe ll^ *%lJttfeJ££h li^l 

I -antlillli^BtulJK htSi 

( I :bIitr<:llbB i^ 
o\x bll*bJbl» JfeaD! ,ibl!tl*j , ) I o^a I :4ulr4 l!fc 
•b±!fell6b*115tiEfe;UBbiilbB;lis-£l*i21!fcbl£.lbbbikB 
■IbblLlb bb blUlib bMi^lUilHBbMubJ ^b±bl& 

1 oB oil 1 od oife I ohUl a ott:t I uamuiirj liiii 

-tBSfeii lIulttBl^iBB blibl,bbiJbB b±!feUabilbQ 
bilbbB ^b iiiSli bbilHiB -.iajR .Iblbtllcblbiilfe 
-^ feb fe bbli I bb^tEiiiiuUS -.^ili lliiBliillfelib 
-%ij it±iiki3,llkibil?.BiBiiJs bJli£B;tij itilb it* 
:llk±b tc%^ nii llitlticE^iHB :<felfc!bilb£i bii B 
-j±l . 5iltt IBljbusilLb ,— Slblliib^tbliiilix blciii 
I ott oilfe I ofc I oi|: I il£ 'i oB oti I :lfc£Q]£ bliu 
•ilbbltiilliilb Iblbbbbtt IbiilJft 1 oii I c,j£. i oH olii 
1 o£ ^ oii X'-i "b- I "hiiiblibjlblfcl bjuiii "luirsjglb 
feb IbK IblSllliiJbl IJ&ibl bl ,aiBbl . "bJAbB 

ibiu bbjbte UeJ£b 'iumEifeb tbiitirfi iMtBitiuii^i 
' -ibl-ii^iEife bl .sib^ia. 'iiib>l .; utx toiteuiibSIt 

-Ibtlb .~Slblbb)^Bbiuillbiilb±b b»iftllfeii It t* 
-J£ ' :!!££ bliR ^bibia I i^l-ilife IB ' iU±&. 
-iikXtz'J&in liimb^£t.SJfe . o — Ibbfe IB 'llSlbaifc! 
i& bfebikiaitiiltiib biRilh bfcl-iitt lb.b Rbb 
• teS.iili-l^lb'fcfe lii^l^lt^JEi , i^ ■ — hb^ lbblt« I bl 
-klltiliLi lbbilbliilifelJtlb2lblu^li:JB«lb£itfejfehlblb 
-bltSlb^Ub ' la itiS.} IB blibabb Jil&slblu^l 
-i.' tih IbiribiU bbb bafelB JJ:lbi:l&slbtilb It'J -lb %1 . S^L mSS l_>^ -iibb: Itblbi 'llMlbitt bib -KlliWiblfefe biribb^i:^b&fe^lSl fe bi 'bltllblJt iutt 


J^£.U± lb i^^S :hljlt Ibb %1.2^ mull, 'J^lli>b 

-ifciiiitfe thiittfeti— aijfeii '^J^J* *ii^ iim»i£ 

-i 'i^^tlbJSl IB l:!^^^ :^^ li£^Jl2 Itciti m,<fe 
-blt&^, (-?)— Ittfe IbLlte 'tllbillk (i>ili±til 
-I& k^l^£ ^ l^u ^2^ ii^jSS&i£ ihtc lifel^ 
.li&, (t\i:i lfe±:ti» .i;±-ii. i±i .i-b in^iih, 'fciiti 

:JliLlD:fclluifet(fc2litlJ£i JlilLliiti-tliiiiK 'illtdibl 
. lil 1:^,— lltcliiiljlitdljiirs iiiibililiB hi& 1 HiHjh 
-Ibfelb. fett :fcb yihJ^i'h(hi:tijtV±.itili-^ hitbiilii'^ 
■iki Ibk fekii ' klhJltfett&ife bilbttht b StiiJliL 
-llkSife ':JK:JbS bbJbt&fe tlriS"Jl«-£:lli:i:ri!tfeti)!fe 
:lbt£k:£ JlsB:lli:il3:fe%£2t-.li|.± fct UHtEiLlS 
-lfcilkbl£;;£ lkfeil£ lli JtsblUfc^ikCiiig Si 'il 
-Jfeihl ,IuJlr^rJJ£. I kli Iti'Mh thriliJr'.t tii iki 
-kli :bS tii) 'UltlhsJi: rlkri^lltbtJbSljtkikiik lil 
. itfeJl±l|£bil,t tttl. MiJtIciLlJg lktoilSlit:tUbiki:k 
fcij 'kll,ktit JliUL5Jtrft)ji.r«i-ll»Jlr±C:i:t:' h:i<fe*i:lfe 
-IfblJa ti» kC:i:li IriiJl^lktlttfell Jiiyt-11^ IkCs 
-iK fe Jlb£ tlltrib^-lkCiME :kJi 'rllLlhSilki 
-JktsijiukC J^glkkjitillkksthllritb^JtklrifeME Ul^ 
& fet 'b^ lil ,llfelbi£ifci^ btfJ Itaibllfek b 
-trl .— liJlikJ^^feitlfce ' :JhtEkii]tlh'l^£4b Jkilk 
-tel :tfc'ilirLiliifeJte Klb Iktt^JlbkbimJillfcim 
-It/liS— ikti-Sl^ :Jb ttl . l^miMyfe tttl , 
Jj-Jbi . bJtiL : bJt ill JtfeJSHtBiUJliltelfe , 
Jtck ( II j II :lklb5tk.J£ :JktrJI£l?ilt?,!£ :lhi 
-ftki -biuK I lli Iklbatblfe JklliSt«-t bi!l^l^ 
:JbtEk:£ :lkl<lbl>kl ) kll ,, V II l^Bbblfll&^ti 

~£& ' Ibt^S;!^ ll^l^B I Jt: i^BS^a Biltll^ £.U 
-b-Jfel.<fe ElbiiiliilkJ .,— itclltSJktli tJfe 21 'Ibi:* 
Ikt^m Eijui%:i-m liJ^lJtcfbbii 'klblt. ikittEitiiJg 
Ibi/^El^ll^klclj^lilt^ it lllhl^^'ktt kt^mib^bkb 
-kltcjg CSkk ')•' .r^cklbklEik ^ b^^k 2:t<un:^ 
-)^ ik^Lltx.t^' .■ kkifi:^): :tc>iS^Jb ifu%i^l£:^ti:& 
-i^a^lkbllu^ii:±lil&tr 'kliil^it:kll:kJritik S:t,hlC<i% 
-J^b JkbL 1<A^11& kkil}:^d :tr>;rili: Jfiit]^jlll}:kc 
-ibttH. llt:I>k!%l^ itck 'kjbtt. IkbtBk!^ :llci>^.:^l^ 
-khi:iLlt:l il21ii:i-:t£!£t biif^kl}: Cskk 'kibkl}:!}:^ 
^•ti LJ,i:k ^hi>n:t-lki Jk:itj^ib:^ii'^C:k lilul^j^xtllkb 
kjl^b. klfctkl}sl}:^c^k ^jbitliifellfiti lkt:lill}:]&d<fe£ik -lh5!l: :Jlki:t^lb£±bE 11 kflfeM tsibtE^bUB ^RJ 
-Jir iJbtEk* "feKli* Rik ':lC:^db2ifilifct Rbfiiis 
-ittltiij^li. IbibisitiltL ikbir-jE liiik^jk 2;l!feii^ 
ib fcl^l^ tL>b Ir.tiliriaj'fcfek— fcjkfeltt tkki-Js 
ibiLiLJS "feiiii liijfe jbtEkifi ■feiiii jiiimi ^ iiibl 
-ttiib ; ktt Oi ll£JSttliJi±luili , tk-kbillbjibli 
-tiX JbkUltSfeK EjIuKi-lbililfeikS :b "bjlfe Ibbe bki 
' "feibmbiEtb 'i rc!t • iij . ijfeibi£s.!fe .— £ ^tfet 
':kkd i^Jitai , ^ ilfelbiH^ife <fej iilblbsi ; kfe In 
Jl&lSli , I i;Ubil , I^Jbilti bttl .-Sibil iibiil&tt 
-tt :bfe EilbDs ':iltt ibtit: kilblttlbibikaibbbli 

bjrbiijm iiiJiuisSfebki :feu«ii t^i ^ iifeibttibi££;bi± 

imibilkt lb, l^lbil , ll&lbbilulS.blullb , I klb&b^ 
-l^blulSi :lJi fcililb ailbi £± ht ':tc££!: itl , ll&lbbl 
-bEblfe l^lbllluife tiktl , ' liliu^bbl b^kiblblUir« 
mi^jttkii:^!!^ t± hi '■■tf.lk'ii Hl} , ll&lbbrjbl£.bB lt& 
■IblJfiilfe tckfi. :bttbnkbt± "b.til^^biilkilill^ t± tt 
':blk£J lil.llfelblilfe^bli IJfeltrllti bBJ.'tlibfcnbi 
-muiUtlSLkblb^^ U^telb'tj^bb!^^^ -.^Jltt IttbU 
iii , IffelbBJbJSibB JlilbSia bttl . Ifelbi J lS<ili 

•-lamii^te , I kJijibikbjjjb bidiifciifem ':tibbj E 
liiiJbii ' kbibfehrikttjQtjsfeii ::tiltiA I'ibil . ih&ib 
-l*lbJS:btt Jifelbllii . E liilbibj , tii llfeiaaBlulu 
-Ite . I :lsbklt: E bibfeikttbC: kbfhEsii-^tt bii 
<^bib^!llkttlbbbl& i:bkllkl& Ik £i'±l[uStlba 'iji^a 
Ittibtt IBlk 1^ iJbiiEt Ifel^ ICilbikbll^bjnbiul?: £t 
£1 ' :kkt:Mlbil , mibilt^ %1 ; ktt ia it&lSiti , ^¥ hi^o hti 'tfe til mkth mil sibti lyii^ mil 

i\hpii: %] I kb( Mh^lh I liiJh£t IitJlib^i]hkUil& 
hllLo hh ' i^% ^ii kmtrlt mil Ijbirl mkhh pi 
£lh&i& Mk^ I %k lilliihjiibl I k\H:hh ^li ^J 
-li.hl Jt kia^hh \^h i\hhi^ I ihhlh ' J klktJi IJili 
SjhhJ lili^tii mil ijb&ife %i I lik iitmi'ilhS 
-Ihth I li^ll:-^k:S:i£ Ji^li!^k Ikl^ llgil ll^ llgli 
-ii \±h Ji&^ 1*^ l^lbb imilfrKP'-lliL k 'li£ll^ 
-J4h llfelSbkb JliiMli 'jomh misa j kit fil klJfe 
( ^i6\ o:a ) I Ji^ k hit lifellU^ji Ik ±hh 't%Jfeii 
%1 J^l]iiil5hi£ *lil J^lkiililiMjl^ hti tj miliii 
-lIilJ^Iil£lbhjLi'li£lliJiy^j5fe hill Mi£o IMliliEi!^ 
lihl J Ihhlii 'i'^ limlhxjh I kit Jit JlfelSibltlli 

-iiii^ife I Jifeiiiihi^jjfe m jifeiiiiEiti:^ m iifeiii)^ 

k it 'll£lhi£SJfe I Ihhih 'l&iS fit lifellilil^li 
-l£ I M ll&lkhlikl^ji^ M lifelkhliuJ^Jii^li. t'ii 

^-ifUkiit-.tUlSi i^tk 

( t«*< ) I "hhiifel feil|l> fe* ^ |lfei£htJhlhJ^ I m!tblSltl£ hJJ£io hii t% ^i» 

1 fel lifel^WlilllJltlJ&l£ tb *t% til lifel^hlillllill^ 
* lifelfcM^ltl£ hl^o ifh Jlfelilh%ib It llfelhil 
- itli li; J^lMlfefelt ilfeltnP'F^fe I liitlli *l!£2^ 

2 JifelhJ^ JJfemiEl!t !fel hlhlhs^ j kh % life 
-J^H 1 Jlttelt: fe\k l^lh|lljfe tll£:o l^liifel^hl£ 
*t% k Bli Jlfelhbllr^hlfe J^lh^lii hM llfelhW 
-t^hli itelM^m Jtifefc *t%hii*lillfeiklilik^ 

-in^ Ji&itihiiit^iit^ih *a i^iitiiit^hife iifeiii 

-^lijlJfe hbl ^ JlfelhMt£lili lifeilililiillfe JtiJil 
^ llfelitlilt^hJi llfelhSUt ItW ^ llfelltklh^hli 
i^lhlm itM J IhlilU 'llSiS ohk llfelhljiBlli Jfel 
I kh % miSbJilliltdll^lfe I li£lbbl^lii£ tmo ^ 
«^lil£ Jifelhl>llitlfe Ifcot^hli Jlfe'hi^lliilfe lb \& 
-ihmt- ghte miltJiili Ik lifelhbjtehh Jifelhl^im 

] mhiu *i^S ohfa mihi^^m %i ; kk % iifeih)| 

-tHllilhJ^ 'jJfelMhlllilE tmo til ohl£ lifelltlj^ 
-IJillfe ohb llfeliil^llillfe lilt ohlfe nfelh(ilh Ik ob 
-It J^ihlim Ik J Ikhllt J 'ft ohJSfe lifelhiiiiiiJfe ^ 
llfeltmt^hh JlfelMjsiiiilfe i oHife^hJi Jlfelliim 
'i-Jlfelkblt^Jiit i^lt^llt !fel ;%kJitl^lS^ 

-hiii^kUttitil ' -.ifhiilibiiitLi ±h :kkiil}:it!klttiLbrr 
^ikk^ll}:^t:klbshHi -.iti'mtSi ^ ik ' tcl^l^l^ik^J:%Ji:k 
-l|im!felkiXi:il& IkJill&tillr^^ l^Bltidta^kti!^ME h 

' ijltril , blbia^b ; kJtt % lt&lSBBllilumi& , 

I kJLl:Jik£tl^l&1^ l^:ti luii. ' kfJtcXl^ Il^iiUkltii^ 

-i^ !• iiUa Ik k±aiUii!ik±li:t<Mitbkl:^ll^lg£ lk£&! 

oh -i:^<feimtHti:ki& Itc 'klMlb lO^B -klJ:clitBl£ iw^krikmkiu k^ 
— i<fcii^tai£ikii:tibrkii<fcmm 
— felkil^fel^tilllklkS^&iaiki 

lb , . i^lbtlSbS£ . '^Ifemifei 
-k^kiiikil}:^t:^ll^ a^i , l^iHiui^ 
Ik , kilkitte lifeUailiiEkJtjt 
-tt :tcluISLkf^tikl:^il:^ £i ^b 
,, II fe II Ib^ m 
-btl^g:!fe lis 'ilfek iiiSl^lSb I Ibl^lijtih k ttiklte ooooo 
ooooooo 

009000000 

ooooooooooo 
ooooooooooo 
oooooo ooooo 
ooooooo 
ooooo ol bij'lE.Bh Ibti lis.,— Eii)?llb ':tfeJteJ „ll V- II 

lyiina fell*: jafei lil 'i^niSjiilbbSh i bt^» & 
-i SiHfijfej fc m^-mj aieij li; ife II ^ tt i ^ S!fei 

ih-m>.i.p^t»w 'tiiisttblrltcilkj I iilte bSlfeUiS* 
-it tttitt 'ksj£ te^hiib,.— ]&iti ifc iia^btfeia 
Biil!fci<feii 'kii kifc-tt! idiKkltat^Bia ibCiki 

-IkAl^ lliiiliklbSflli :1k kk kilfettli bjli lfi:i:Bi;l 
-lfe4j Ikifciiitt :lt£ bi!tklfe feiafeld «fel^lt-ik±l*i 

-i&iiiifeitii^— ib^ifcaiiasiJini^ tihiia ^.l^E:£ii* 

-]£: tiBl 11&1£:&1^ ktii, iii\tcii ^IbStt^ti I ktt il^ 
llfel^lilillillim , lt»k I tifiil^feiitltiilbi^khillitti 
-kikia ':lk±lbikib£ l!fel;lJitKlil!fclifell^l& 'liifi:l!fe 

-j:tiBifei<fettaC:ktikiica^t*ia ':ik feb ikiiia^Bfei 

IfetljitKliiail^tm ' -.Ikilkikilbik^lfefeJ l»ilj^» 
ik^l2l<^k^lD:l^ltulttll± lil . mikittl^ . ifedltitJa bi 
-Ihm tk ' klKbitilfett/ilt^Slbifcil^^ittSfei^ fe^ 
R :lkbliatilt3ik£ ^ :lktiUlii£ii%li! t -.Ikliliblbb 

feii Ik ittk \ :itiimii kfei£ti:femi>fei^k%ifefeir 

-ItiiUa fek ' :iQlli IbiitR •.Ji'^bJiidlilifelSn.J-lft 
-kktiBtmiiib Ml^it k^iUtR ' ilUii . l^fct , 

I ( 2^S\ oJtt ) I Jlfelli^lfe hiti llfeJ£% 

-^Ife ttBl llfe!i£%^ tlil I ihhih * DSsS llfellihil 

- Wfe Ik J&lEti^ Ifc J mttUi 'llSiS lltl^ 1 %bl 

lit lifeUttllill^hiiiilb Jlfelliliiife tbl o^hJfe kM 

llfel^tkb thl I Ikklli 'ifeiS iilhShiih ; %k Bt 

llfe'SiliHllllliJ^ II lifeliililife Ik o^blfeJlfel£tt 

-b Ik tj Jl£lkhl^lil£ hh hh M llfelklilili^Ma 

Ibfeimillitllhlit^lh txl'ltelkjitlfe ^Ib o^lfe bBl «% 

-li bkl I iitbllt Ifeil llfel^aH%l ^lli'bb J bk lit 

1 llfellfabllilia^ I lifelkiiilfe llfelt£li M l^lbbllkl 

-£ tll£otl blblkjib Ilk >ilh?ta^ lllS; jfelfe^^h 

I % iilbllixlb I kk % llfelSli I tl l^ikbllbi£ til 

I tl mibblUii^llli ifh tl JlfelhMliillblil|lb bii 

'' I lifelkliUfe *ll£lt£i^tj£ ik *]lfellL£ttk Ik ] Ikblli 

I *l llfeikiitlS Jlfel^^btJfe 'J^i£%b %! iilbltai J bk 

• k ItfelStihllilbll^lfe I tl mikbllbll fejti *ti l^lb 

! -blikSlUi til *t^ tii )tel£%li %1 iilbltai 1^ 

! -iSbHlliliiiJ^ i kk lit JifeikblLtilbliiSlb 'J^lblft 

i -J£ li; JM^tiblfe Jlfe!£%li Ik I lhhl\i. ' I Itelk 

'. ~ik& mmtiblfe miEttli ±i iilbltai \ ]^ Ht 

I llfei|!bklkllii^ I tJ mmbllkl£ til fej J^kblik 

I -lllli til * fe tfe til JIfeliL%k !bl iilhltai Ite ( cP.V< ) I t£«li 15& . felillibltte I ~\^h I kk III JlfeliiMJilJ^SJilii^lh I )ifelliiiHfe'yfel^% 

I o£: ^ oik ft^ oit I Mitai . iii:fcb \& 
"liliii ilullS llfetJSl iklilfei IttiiKJy ^kC lb bfcii 

-ii£ bb±E4tibifeiiiaiiiS.Uiit6±iuia £ ifet ' iitbiiti 

-liii .-iilia£; iibitlltci :BUJCt:lt^lilii^'lfe iibJBiiltB 

-iHdiiiitiiiaiiitetiitibiiBiiib "iiiiiiiii , iitblmiitii , 

— kba£ iibikilti :tllt IjfetlblttJfeii kfeilt Ja itek 
*Jilttt£iijr< lktilt£2fe I£k klfett lbiir«iija kir«± 
-ajJtxilbJ&blblttiUiitt liiii lil . i»ll2liUiiS££ , Jik 

_^feh£ iil^B iilJfefe Ufeltii * lE^t^£ IifgltfH 

oJ£ S\ oltii 1 kihSlt^li llkfelrlIki:l:kibti!fclteiJ3a<feJ2 
Iklfe^ilbii ( I ) klJtl:felttet^l£ ll^lt:t£t|:l3& (o) :m 

-J2ikiiit£ ,i:feb iJisS..( -:')iiitiit«4 I i'JsJi ihiiii ibiiii 
, lifefe ii&uii.(-)itt.ibi ikttifesft. mi> fib ibttitiaife 

I o£l& I kjl k:>k:tlll 

iitUtr:Jiib£fe ' liul!^:klk kUl2sibt>l:lkil}:lUl}Sx!C :i2 

JklJltK ikUrt/ijJirikfilJ^tt iialti^^TLltt kE^ ibkb'^ 

-'Jb ^ik ' klfib i^ &±r«t& ^^^^^^ l^l^tiikti 'kll kii^L 
tntciiKi -.Ibaifctik — :llulhEikiiu^fc>aihEfe— :kli 
lU b^k kl^jJE: LittcZiS^ ^kikbbiltlilrblkSj iblkl^iiij 
-ttklt:^l^jktiiulhCl>;£l& '^lllii , [lf£ib>ltltti^mji>£t 

-ai,— sm^kiLti^n tik 'kkfc r^ibiisiiitrcs-itsiib 

rib Ikil&t* ':tm kl4 kJimttJ5U«SlkE*K lu^kiU 

-l!:fed li. tiirUl:&t: :!£llili bk-lbtci^-klrltittlhS t% 

ht '.^Litii% k;l , iu tiS.& , ':t<tc!i klt:±£. t-.nk&iB 

ftt^i:^)! kb±t&— ibtclft 'Jilii^iiciii^ kiajjk '^ui^^iy ^ 


, (it ibSl& , I Jlim l^J&jkjidbi Ikliu^. iti^bti^ 
-Ikii ':lliskilt IttiilS ;lb:JrratBS"lkfel.^B liljajb:Efe 
Ith ' :a)L:EKlkJK: Jkii>jii DiS.lli :l;»jS£i R : Jlbife n 
-IkSl ^^ liSih ^ItUfebr'-K J£l£-lM£lSkfett IkJjuJ^ 
%flt kli 2 itfclirDiieLSl. ibkliS!tiJill^!feJ fe%ikK 
IblttUte^ia-kjblt ^lii:i 'rr^biS kiiait feS Jfckia :bib 
-Ikij iklbltfej1it<t<feabl IbJjiir* liilliitiliblki) lt.sU» 
UriiJ% M-lti^bJb kJJ^ & lltk kiujlt— ^t^E^c kldlt 
-iii^iySj l^hlt^Hkti -.Ubii&b} kjmltLtb klll2b& 
-fctlkt!^! £l^l}:m— :jitii:g :tc £^:tkc fiiiiitsldlt^ 
'illte , JJ^J^ ,— SlbiJkbJfeJ I :lil5; klbfeiJiJJSLikifel 
-:tlitu±<tafel Ibljbis mik 'illbi , ittttttfebj fiti^a 
fit IWlk ,— Siitk ' 2 ^J32t Si Jk kijtto lbiir«:ttii 
lb kj^ bib^bikli<feak 'k^Iblx iiiriJt!21!likl£.lb lt2 
■hitktti. Itlttbba^liljkt £k I kilbtt bUbai^liiiaili 
-^B b iblJitnbtit^ttbifeiilttbbst^ttUkB Eikfel^ 

I Ji£)^l£ llglkitMlt 

I o£l& I k^Ik^a 
kl kjlteltub bUbbitBll^ifel felSC:lU-:iuilS :b fe^ 
■ikC fiilUBt^ I oit I o£lfe 'jafiib I JJti-iiil^-J|!% 

( I ^bHiz ltihbJk2^ ^ztt .<&iitj^. %kir<-.:^^k ) 
I oia R ojfe ojia 'fcbi klbaittlbbibskilblibbibtllkm 
I oil oi; )f o~^ otj 1 kjMt'feb ktJjb bilk bEM l^£i» 
-b:at b2i£ tt:sL iBibriib mSiii'aiti^ i oL-!felb-bi% 

I ih 4 oific -infeibitm 1 ojja-|lii-|^ 

I o£ ^ oi& X oik^ ' ltlbl<^l^j&!£& I ok ^ ot& '2 o*^ 
j or*.; oifejife ' ^ib)<feiia I oi^-l!fekJfe-ilitMtt 

I ih \ oiiB 'ittfitii I oii-^Mltt-bh^'Ji 

I ollb i oIb£: I kjblt ihlibk£< :!^b 2:B1 
BiU^i^ii^ii bbblbltbt tifelikluIijEu kill^«itiu2iiE 
-u ^Jibdt; 'ittbbtt I^fekfi* I o£-Hkkl^-feMhlii 

( I :J!li£ Uti<^ljiislk >ll£m. 

:i^i}s :Ui:JbBbb ) ( I i*it£ uiix b&hijri:£Jk u>ik 

-tk, lkbsaj£kli ) I oJEiJi 'Jfcjtliait I ojjSt-lhiJk-]^^ 
I o£ 1 oi£ x oitet 'babljlij I oii-!feiJkJi -ttltltt 
I oj& r oK ( oisTj^ 

I oE I fe e<i& ' j^bl^ I£lk^E±Bl I oli-^hil^-^b^ I oJjL I 0I6 I oltt* t oil I o^ ollfe I ofe I o^Jg 

li^"jiRiaii ..Uiim-fem :^ii;.,'i^ijfe 1 om-t^-lfcb 
I olti I Ifitit i^ I MBt li I & g.tcibiJ&'^t£b^k I -idhtx 
IfiE^mm — Bt b^Blbti IB lb.tmb^JU& k£: bm^ 
Uikl^^lb^k^i II ^a I ^ I a II ,,UiB}— B Ibtiiia 

—£. ^^ii^iiii^^ „ I o£: ^ 01& ^ ogt ^ oi£^ji& I itiijae 

lbiJi^l^^Pbia&ai!fefeSJfeasfebRt--rtariB 'l^^km^it^ 
i^ I o&fe ^ o£ I kli B itah I :rab£tr-lfe Ml &iitti 

-kilB I oJ£ 1 oli I oH& I o"^oM 1 ott I o£: ^ oJ2 o^ 

'littt ' m mii&B^ib ':t«iai^bibiyib ^^ai^tot^ I ►. 
-i^«|}:r«ri^Bidlp:^l:^lilti i^tii=t I 0I& x oiDii! '^^M 

I 0I& a oll^k I :t''.miiriblb:Jblb ^ t»':h.c?l^ 1^ ^.l^ 
I o^ okl |oD^ I om I obi& I oi££ lokl^ I o£: \ oti, 

^ o:k t oj&iig t -.tclBibfblb^lb £t B r>.l^£^t^ 
-i^Ci Ji I o£ '4 olfe 4 0"^ \ ofe >: oifeiife l:!i:£bl Ibf 
-ittbtl -.bf^blpE^t^Uibt ml B I olfe): ol^£: lltkltik 
I kimitfe li ''^^m l°l^ ^ ^'^^ 'BihiLB. I olfei oie 
I :tcii&bbib^m & B: 'ttUsC: t%l& :i>ibki lS:BibJp:k 
-ibUlii I oikfe ^oj£ 'fciiUbkBiB lobalfe I -Uki-^ift-ife 

I itih \ oils ' kiitbil^fe '^i^^ 
I :littg I Ib^ I kl^t( 1^ b^u ^:&Uikl& II ^)^ 

I ^ I rj II ,, :fe UtoS-UttS bi!£ „ 1 ifilt bi^I kll 

II iW I J a II ., ife i^iiSuttSi^,, I oti-kkS-tlB 

I olB 'k^lBB]a::t£ I i^lBl^ l*!^ kiJ& ^«I^BJ£5tlB 
^11 IIS^X^II \ I a II., BiSalBiS:.. I ofei -lilfim-lilitB 

I ol& fi o<^ oU& ^. U&i^l^tt 1^ Bbl 
•1^ lit i^lh il^Bli „ ' ^ftt» fil]>'te I oE-hJ^l .kit& 

I oli ' Itib I itlh ft olB I klb!^ I lB& I :^1^ hi:thk :1km kll 

II ^t>: I ft I a II „:teii, IkJJfelb^., %hiQi I olb-iiS-lita 
( I :«atUbl lim^iali , ii^iife ')\o& \ ojbt'iiilli 
-iibii:tii%ii I ok-lililitilhMhihJtt-iiilltyh^l%ltfi 

I o£: >; 

ojt )t oK ^ oi^iia ' kikb!aa I oKi-MlJ^-lilJkb^ 

1 o£ >: oli 
ft oSi ^ okJi • kifeaJtUifeb I ok-lafeibS-EfeiKa 

I o£ >: oia ft OR ^ ojajfe '<tlliJ£b 
I oifeui I Ob oiiioja^ oUi£'bli ''#1^ ) I oE-iia-Ka 

I :ki£ 

oi&ufc ^ ok^B 'bi^biitei^uk I ojti£t-J!fei^-ih%:a 

* oik oiib 'MUX I oE-iiMk-%fi 

I oitaofe>ofe3^'ki^iKi'fcU>j1>|«t.- tt>KUHi^> - tt>bl>IU>> > 
I oJ& ^ olt^ 'PtoMtolt I ok-l&li^ii^-^l^lli^ 
I oi& -} 0& i oufe I la^:k!JkXi 

-IUii21^b:!^ilei2kk:U£ili& 'J^c^Bi^ | o^-i^h^li^ 

I oj& \ oiiisit 

i kjfesiikl k^b i^ IklB \It bib'kbimi^ I oislt 
I oi^i oi&^ oK -i oXA -kXBtellilok-iii^lli^-l^II^ 

io£> oia )r o&^oi=3i';itiiii!fctei~:&fei i ojjSt-U^-U^ 

I o£ ^ 

ol£ o^ olt£t I kjl i^BMlkk^lbkUbS^itbl^J bOH 
-J^B bUBkittB :kbllk:^b kk blkkUtlb uScsik 
-iD^i nti& 'knkS.iafe :bi! ikliibklkbl ^blbi 
-:ti:fej?lbk±&l fs:bm ' kl£:£ltt!^bLkJ}:ibll^&klji 
lBklli:iLt(kJ^t:<!£lJtt kibUlft lk±lO:bl^ B ' ^tclJ^^ 
-Ubil^ bik £&r«J£Bl Ibik '1& kJbU^ ^kiuItSl 
1km iBl£^ lb>r<: 'kjmii:^ ^i^^^i ibiikl^kJbD:^ 
-^ kUkll£ ^b t^iltb^tt tt kHlkllJ&blkM^^kl^ 

->ft l>fiM> KKK»PMltr bU^klLl^&JklkbJl^^E b:£l£ 

-l^ttlJSiBl BllklK: k ; fb^J^ilBkf^l ; kklbl^ijb 
-kiKl^lj:^ ; !^&^£&bii£kl|;!Jsb.lt;kt«llBl£.;iLtlblb^& 

-:i ±t&-Et Mij^ 'bitvkSttLSiiiMiab^.H:!£b3 ikm 
-mifeiSJii ifck 'y.a i fimtimfe bimfe— %fe^nii 

-B^SkkibttbJ&lbkJbklU IBl&B :i^m b^l^btlk 
-HU^kmi:^ bl]£(^£i:bllbhl>^I^Jilkt:igkMc;kbb 
-SJit±a blink ^ibkkllblB kjbB :liibb:klBbliiilB 
^tHB b^bk£k£lB :lkkt:;&i2>%!l^kk^^lBlk%<b:> 
-iki :kb£^li:ltE<b ixi^ :kbltUb:^Ulk^ll^ll^Hk£ 
IklbkkiiL UMfeih -ft^u- ikbU^l^blttt klkbk ^klbUlt 
B kbkikbl ikk BiitlbBlt^o^m !:£&& Bi:glllti<fe 
-laiSlkMl^ kljijat blluum :kbkttlullblit2; l^i^ 
liiti ^ i^M ' to:imBii--ihi? bik t» k b i t^bifenikiitiibi^ 
-H: :lib ^llkbi&lBkll^lrUlliuebrt^Uliikkl bli ifii:^ h2ilst 


i^Uhl^l^ liala:kJbfitifei6 ^iiilKS^2£ fiull^itlktt}£t. itt^ 

-fim^iRii felaiiit.]4ifeibji:i£tSh"Eiiifetiiatt^B 
-tyjbisa :aJ2il}£fejadabibttimjtitijii i iu >: oista 

I o]^ obi I olh I oifc t^ o& 'i oiA '^ttULt I olfeB I ott 
«lia I oJsJi I oBlfe ^ oK: 'iitJ&LlJfc I oU£ "t^Jtil 
I oii£ I ii2 oJSJJi \ obka 'l^lifel I ojy 1 ob-J^-J^ 

I oEli I o£; )t oDc ^ olt 'iiliLfelJilhii; I of; ^ olE 
o^ oltti ' fi>gB I :blit.llili bfeibm^bbltt^lSli 
iiti^blbiblii^bi^— b^bl^ I o£--ki>h^1^-liIli>liB 

I oia i oil oli£ 'feteb*iJi;l£ti:Jbli I t^lfcilbli 
m :ib^ i^il& 12^ Jb^ I o^l--^lik^lk^-^llJtL&li'& 

'^ *« ' ^ S^ ./s. ^/ \. 

I oka I 0& 

1 oil oii£ ' iiiiiakJh iiiiiifeis I oS-kijttB-liiii'B 

I oli 'itt 

-bibfeJbsfclb I ob--4Jl!tJtjillib2lttfi--kmtJhiiiltklii iDitfet bfiiiibbiifciifelSL iJifailbi^lrlifcJiJiltiiiiiiti 
-blhfeliiayb IbUbbUbfiiJk iiiitibli fcijfen 
-l£.iil/S I Mi I :lt;Jli^lCf!fe bUfc£.ib hiiblii 
-iX iftiiSbfejil ihh^tSi fajiftt-b blili;felfefellliib 

-SoiS^ftl bilbBai bUiiihlttHi-Jt£ felib"^! bl 
-IfcliltaiiliiiJJfbtelSbltiBlbltili bjlbtel^ bl4 
, l^Jlittel^ ajit. . b^blteiiiS bai:Si biabj liilttti^ 
■■tMt illtSi bbl»lijB bl ^ fefeJli£li, , I ifem bj 
-Hlklb tc^— bi^l& 1^1 , bl& , ^txlblUlbti b 
-ttillstis eibit bJ23t£ bb bj^it b21!ltt: Ljrm&b 
^Eibllj&<fe &s^b ^blbltt tiit Bjbh bl , iti^ilitiitlfiiii , 
r<lbtili^h>l^*hiitl^t^litbttiiiliiiitll£bl IBhb & bbil 
-J&^ bittrl^l^l^— blEitt !Mct<fel 'ibltliifb Ltlbbl luibi 
-it IBbb f'^blJjltl^klll^BSn^ iribijE^^ tcib bit 
-iil^i^l^i^ltilbii Ibb^l^B •.Htti^^& bl .fiilijtitfitliibj 
-iiilhbil&g&bitl^Bfesl^ . lil£ili>l<&M bllbi£b l^lJi 
-lij I "blfeiJfeBlSlii JJiiitiSm bUblb^&d littllJa^b 
-b mifcliJs! Itiliitii IfiittiLU til J/aiixliS bin b 
-ir3iS bbS :l^Q!£ ^ i^ib blU ^t^ilt ir«b±bUb 
-JU It^b :iitl^&^I-li::tlC&ti Iblllifeliip:^ litll:i(Dciia 

-i&-ii<:m&iQc^2u& , ^m^iBiitiiictm^itiBiiS 
-1& ^JitHl , llbS J^b ^l^m ,— i<&lttmbi£3 ^liSi 
ir«b i^ itiJl^ bilb!^ bJfelbb£^tr2 abkiti bllb 
-^ll^blt; bjlbb^<£trs^llx^l^ ^IblB^ bji bH }^ 
-:b iihi J<^b 12^ i';^^ ^%llt± JS btrb JS feli% 
£ bli , liSllfeS:ibibmilbh , blbail* htihXtHtt%ttlh 
-liiilil blbitilfclhibi bliiabilaB , S2bL2B , rbltJfctB 
;bitLt^l^ht»llt^tt£ bjl br«l& bit^l^iiltt b^g ^^ oHi 'bJiB bhibi:^ I oE--klfilib2rh~a-kifiiilhb£^^ -I msj!k£jhl iJblBlJilim'^ liHiJb: Ikll J: ^ 

-lifebfeteiE iblblbitttlbfei I o)ia-mil!fe'>lk-Jli!feW'S ' -hlilliLfe lJi±h±hlbMfe£ lfelli>9h-°-h lteliT»h>lt^>]h 
! ojfe^ \ o£. 'iatefelbjhibfe I oE-BjjtJil -BjKB I jjfeliii^lli lhclii>tr^t> llfelliiSjtlJt llfelJilh% IkiUt^ I OK oli I olih ); oil ott 'bfetiktt < tiiiibliili 
bll ybtikili bicMllll^Jlkiith£t>ib :bbiiia CSttJl^i 

-ibfet=tb3S^&biiiitfeteiiaii;^ I o£- lit^MlLB-Mhliitl^ 

« • J ^ 

I cUli X oii 'Jiitblhbl 

t«i:fell±>b^r«£^ I oB Ob: I o^ I oB I oSlii X oil o^ 
'btti«tti I -.^blbli 1^ it±b b^b^bittiu^bjc BH^± 
-ibfe^b:fei£t^bhiitfel^£ bli I oL-^t^li&--kMlLtjB • -l^ltt^ ^l^b. lit Ikilhlife kBHlfe Ifiihi -%blhlbiit:£b^i^:b mii££blbji( liMlb&l£ li 
-kk^ mbihh^ %!^b% ^liiklhk]&i£ iiJitl^ 
-l£ tlblfi JfelbhiJit il[± iillbiis Jk^ Mlfe 
^bi2!g hmhH: JlbJt lllb li^l^t^k'-b 2b±2 I olM£ ^ obB 
II ^?,\ II bllbmis iitiJ&Pt'P tijbflb bb 'bil):lta 
-L>b £ b iiiU± :lbltiiab2 iOtub^b E^llb^^Ubl 
-ibm ll&k ihiil'^lim-hjti^ltLtSi 'ibkt: bllbMt luitb 
-£eb ibb ^litA tt^^'iHi :l^l b bibiLlbs'bll 
iblbi! tt Xaiikiilti :lblblhhf :iK.nrK..h..ih.i..<t.-^.ii»fe -iSk Iiilbiife ^b£ll£ lkb:>J£ lb:iiil£ib kj^iiul£ 
-lb Mteijbl^^ Slbife ^kh iiilliilM Itti 
-l^i ti>bM»ibVi IJ^ jaitiblij& ii k ]u£ I ii^ 
-ilitj Iiilbhib iMhMl£ klk tah iiiltlj£ 
-tali blJ^bsb MMiilt ItilLhlltMllitlt i^ ~ "h&h 


h-kh^^a. -llg Jslbllh ^± j^ iil^ hbllitlii^fith £;!^i!i 

-Ut'^hh\ht ^bihjlt %M IJ^^ l^iJ£ ^hh 

-l£ ii^JMh^lk ML:^ Mt£kM^2^iM.bllk 
-% %%hlJ^ M'^h %hk£Jg %^J^ ftitfelife 

-%lllkl^l ^|lhii^l lb MiHilk ^^la%^l lb% 
-t±hi± lllkk%lM lb k£lt |lhlk iilJs ^hl^ luli 
%1 msiilii hbltii 'liiiLtJ^ ^l>i%l%l lb iiiiuifeh 
^ial^jM lb ^h i^ bl^ %h lb ^%hM^ kl^o Ih 
mii£h lb ^ha£ bhlbl^is % %l%iat^l b blkslfe lb 
%lM«h£jfi \h %iliat£llil lb mll%i ih %llli£^lli 
\h Dhlklkbli hmo |]ltlbl&i& |]%^%i M ^^ 
%lh2^ ^ % %^ D^^£^ IjltlhlitbH llblkk^ 
llhLhli^ Ultlklitlh |llilltll&l£ |!%£bl Ik 
-Mlhbl Ullkt^lhN bl^o blkl^ih^Bi£ lilt^bllhi 
~t& bil^ mshl!^ M lit bb I mhiblk bllb lllk 
-i^lhhl b^l^litit^limblk i^ l>tth->^lh> llil^Mi 
M'^lis Mikhl i^Hiilitblk^Mblfell^hhll^ 
-Mh%%hMkbmlMihlik ^Ikilhm |l%lii 
U^tabh IbibUi iilllh%lhlblhhfeb bilhbllblk 
-ilkhifali^milllfe usih ifc«fe>i uh.it> MiJ^UIii 
-hz\^ ^hiitmih.hM blkmb!bbli£kll^ mblh 
-£^ k k bb m^l^bbl^ih Ikll^ %l^^lb ^^Utt 
-blljs J^l blkill^ Mi^h ^UbMlJJi^ 
-bl lb.%likh Ikill^k Ml^:3likLtl^b blkiM 
-ikik blkiill^k %il!fel^J^hfelthiJ2 bll£oIii%bl^ 
litl^bl kilbll^ b libhllkilg k^il^ kiJ^lhS 
-i bib % bb'^ll%b£ iii:£hlikil& Ikfelik Ikblbib 
-kl k miitiJfe h lifekitek iifekS lifell^ iib:blk 
l^lMklr^b^Ii)c£k UfeliillllkxMk l^lkll^l^ hi kX-Uiifii. 


-ii a^bS^ bijhll^ik Ji bii I blH)k^!ii£kbt^ 

-bM^k ^feikl!fe ^igikb ^%lb%lb ^Mb £& 

-feS klh£lfe ItlhMk Itllifiibg hlb&i^i Sba^fe 

bibhiife lilsl ^£!bl^ ^hh |:£Sifi lilWte 

ii^bj |:i ^Iskk |lWk ?i'^^ lilih^iilb 

-S'bilb iiilkilkb iilkikb^blib liibibl^iitlkl 

-life lit^bl^Iit^h ^btbl^bUfe Ikbibl^^i iibibfe 

-Ji:fe Jiiblbl^^M fiibibl^iitlk liiblbMk fiibkb^ 

-itk kbtbJ^kiil Bibtb^h^^ ki^bllbijit^b 

|lblMk!l£ kj^mb^ %i£iai^J k'^kl b^Utll 

-Ik b^klk bl^Jih ^ |lbliiibk llMiiib^ ^Miit 

-b%bl Ijblhiib UbJlkUi |lbll&l^ bllhk^ ^h 

bblli£ kklh blbliil£: hk Mkhit bkibtbS bklk 

-b^lbklklbk biMk ^-lll£ b '^liblik ^Ib 

-Ib^kl li^M^b h Ufek^ k Ibl^ UfelJ^5blli^ 

-lb llfelMkbl£hb^Iit£k IfrlJiH^bt^lk li^lbbl 

iJkil^ljtkbS^ b bilbll^ k lit bb I bjk^%b 

-£ k^lbli^ litb^Bkil^bl)^ lk^»t Iki^ bkl 

-itU^^lbak lifeilklb l^kkk£l*b!b kiJfe% 

-kh± bilk kl^iBkbtbbkbJaiiulb^Jbl klltt 

-klk lk%lil£ kkl£^ ktb?frk>?lk l>hhllki 

-i& hl\^ ^Ibl^ ^ bb ^killbllh litltt 

|u blblbsbl bblblbkbb: bbl %)^ki:^kt 

^ lMhk>h ^kljiMk ^ial h %Ut^l 

-Lmh h %lb^Jbilh h %lk£bllkbi£ ^ %lk 

-e|jltb£ ^ Mkl£%l^b£ ^ Mk£^lb£ i: %lk 

-l£bjbb£ ^ %lkb:!(ilb ±^ \m^ h %lh£il 

-^k k^l lp:\h^ kbhblHb^blkli^k^^lk 

-kHb ^ilbk J^lbllb^blMblbl^lb^klb^ 

IllblMl |]l]^kiiji£bl MbMlbblbh^Jbbblbl 

-bkl^ ilbbbllkk^bbB]&k ^llbllkllbk^bl ^llk 

-ilMb lilkilb lllibk lil^k llliit^b |1^JD 

-£ |,llbills IllJ^bl Hl^kJB |llbkl£J^ ^Ui^^lli^ 

MlkM^lb illkJMkl| |llkbllkb |llkJitkl^ Slk 

-kl£b ^llbillkib lllkklkb lllblitlklb illkil^ 

-b:l ^11^ ^Ih k Hi\ki& b^lkiitbU^ blblk 

-!bi£ xiiibiii£k iiiblkiit^k iiijilkil|t-lUfe b 

I 'kbtbjiiblikbJi bii:^ %klb£^ % ^ ^Jl^ '%^^ 

' -IVh jitii^kil^klll Iklk iik£l^ iitlbilkJitkt 

I -j£JM^lk£k k litllb k Ml^M k [itbiitb£ MJik iitlffikh k %ltli ih iJti± M^ihlb hiJliU* 
MJliiijife p^hlk ^hh\lhii£: 'fciljfili liim^ 

-2i h^k ^ 'ilk I lutttiffi flaitii liiii liii ^±i£ fii^ 

-li St ihl^ im^i lS]5 bih lilMlll* hfc blhllk2U 
Wliili Mhi illfe libaj^lk^ fit llii£ Mltti^b i^ 
ikit MlillLtibMlSo khl tHi^ mftiill^^ iitill 
-i^lBlifehhife fii^£M ^i^h Mko libii^lil t litit 
-^SillJi liiilfe mhllfe liiiliiii fit t tl IhltliiiEltJi 
-h\M I %lliii!ltl fil fe til Iklbxllkjtlh lUllll^ 
-m m\ithlitlh BtiithiMiSs: ItSlB itIlJji Silh iilfiJfe 
^£M ^h ii\k^MiMihi:J^\h^it\ tit k lhh.lkM& 
-1^ mbs-wn>t>ltt iili^^Dllilit lilifeliM^lfe M]£:o 
iteo-h Ufeji luuhiifc mbiJillilJfe M:il,hfeltJiMt^li 
-hWhlhklil Ik ^ %lbMS^ttfe£ b^ hlllk Mh 
iithlfe J^£M k%feim££jb^ %fe!k %i!fett±*fe^ 
-^§lfe %fe2bl Htil htiilh khft %*lfel Mil 
ltiill«feii m^iijum hma^ Bh^l Sfe klliiil 

Ji^il lt£h ^fctillbilfe liihili Hik fit iik'mMlk 
-h hilS feiS ijlB^ hhl k± iljfelbmblli ItiiS 
-li^akMJsSaliihMbhMblSdb it^Hltitftii>t^K 
-iit^fcfel^ il^bltilMtalimiill^lfe hiblilllhJ^Ibi 

iklblb iithli Ihlk b^biii ii^ k jik I £bi^ 
laihli bih 1>f hjibtfr mMbBik Bihbk* 
-b blliili mk fit ilk kM^lkih iilkkl J^lblS 
ihfels feik luit^lhJfe biiiilslt ^llLkliib%Mtb 
-SJblbblilbliife lliiilhii:bi£hb%Uim ilk£hft 
klithbllfe ^i i»h>K-^i^ iitaK ijM^ifemlitblBilitb 
-Hthix. ii^£feimt«iiti sikii ^il^ kifck iii^i iib^ 

-£jblb |j!t lu'st:. bk ikiiti£ fitb£t^kl2J fitiiMt^k 
litiil?t 4>?l ife iMlii^k^ li^lk ^ kUiim; kb fit b 

( I i<li£ Uittti&L k: 
•Qc , l^Jbtk , JtiJHIt: t'.:^ =^^ 1^^' t^t^ttltkl^ ) 

(^ft ofi) I bibi^l^ kJko iiJ^^b fci klkiTfe j kk 
k iii& '^ klh>m klk^ilb I't^lbl^h klLllb is.i^i.lU 


MaJiit iiJk£^£lk iillilb 'ik^h Jk21 |lb^llfe%lh 
l\i^^ pbkib 'likMi ik2I ^i!fekl^%Iitl^ 
liilbmi^lbiJhkfitliblb ^^V I %k fit Mklkl£& 
' iMfiih ik^i |iktiife%L iilii:k ; ibklb * i Ikfeh 
ik2l l^!fe kii!fe kiki J kk fik kiklkim 

I kis ^iyj^i luittJ^S iiumum |lt^i. kJfeUi 'tiuS 
iiUiii ,|ilJiiiSmfefliiihiii 2iJt.ii SiJi, ^kifei iblti<fe 
-!^i <££: yv>'idi}B.yi ki lyhitiii tiL manth^ iki*id 

-Uu:lti>l£^lM:i£l l^iitH k i^^ ' klbl^iLfalkBlltts^ 
blttli.1:! ' Attiltt lilSbBf^ ':1>'»%I k g^ k 'i>±l£a 
-kl ^i iklt^:^:J^l £Skitki|l ':Utc>ih^l£bil& ::k>iEtlt& 
-:kl<ttB ':i<fe^Iitt!ii£ k IJbbi^nii i>p..^afe Ct» liLfe 

Ukk ':l<feRllt>H!i: k U>^^B-:%Ub ittk&BUh-lHQ 
it»k ':filMl:^btiill^ k IH& :llxtil^> kii HiJ^h l^ 
ikl^bik it^kk.^<^k kflJao.|thSi^^ :l^>tt:!ll& rtt^ 
-J}>Iti.ati>g Lt^MfekifeUfe^iPJtil^lk Ul^ir'.tt— ^^ItkS 
fe^k:ti':triillblklti :ttfitlbl^ :teiiilii£i^ ^'ttciitlLH^ 
k ihtf lihlb h::kk^l&s>:i:^lJ:r^!ti£<i^t£ b& :^^lL^t& 
k Ihtt iMti •.hfhlk}iji.±}Hi—-^\^ -.ttiiitUiLySi k IttH^ 
iMti M& :t:[itlL!Ml ll^ftlibkib ^b ':t^iitlbl^k k 
Ittti miti ktctu kli mki>'»^r>l!fe :mk kli , t^M 

-i!&i^Iirb kll , I^ll^I^^^t^llttHb , taZtttjJg tijkA 

Hiyn»>>ttfrt-.. ~kibmt-iit^ Et±iB^it<-iti^jii& kim^i^ 

-iU klMttkbk £klB&ltr^hklll& kllkk^llfii>SEt% 
-BrS^iklllt iStigftJ-tteJ^ttfeiarfeJllfe :lliL£ttJ<fet^fe^ 

— itc^Siithi : i^?u»ki3ti:tfek£iitii£. x]Et^%iimtt& 

-h&&ti :i&^tt>it& k 'Mltc^l ,l&^:hl2ll& fii k , 'k±} 
-l^^ti£ ^ll^imia fiibt<^kl^lSi^kl^khItit: :ke> 

( K8 o:a ) I kiikj ikktjfcfej 

l^hlitM l^kbb kkh kkh Ik^llhk:^ Ik^ lh% 
-IhlJi IkB lkbM|tfei l£tfeikllfe likblbbt^Si^ 
-bik^lkMkkikihJ^lJ; Ifitlkjlblilh ljii%llhbi& 
IfitMlhl^ IfitMlhbik IfitiMlh^lk IfitkjlhMk 
IfitMlbki Ifitfitllbklh IfitfMlhi^lb Ikli^!fe£^k 
-llkSlh atfuitlh pikh, fitJlSJ* llhkJik 
-h ilkklbkl fiillkfilkl lfitiihS£lkSlbllihk;i 
-hJ^btlS%ll]i:&k leMb^fitbl Ihllblitbimij 
-]^uhi£ lkJr!fekbiikS:kS:feb lK>»>hll£ lit k 
' JlfelbiSlk illkk fiiik£ llfelbi^lk illkk 
%bliilkih llfelhi^lb iUkk %fiiSjli ll£lb±21k 
ink:k luMblhiliB -1^ k * kJklJf fiil DlbiMk 
-fitkJ^ Ijbi^lb li&yi^bh^Mikii& k^lb 1^ -blih ^]Uli liiiStlllttiiiJi£ kb toJtfe^tfeh liiti ilk 
BiLfe iimilh ililiijlllis lilkfe^fehiitlJJi ^illi.'M 

-hmjii SiMMiiiit^i^k Siii mijiiSmt^tii jam 
*%lhljilil Bjbi^lJttiitliJ^ Silfe Jitelki^llit^Ilfe 

-iS liili Hi ilk 'kihililil Sniillbiiihi^it B£fe: 

^Mtt ttk^iK 'j^iikhiti i^:tl]g^ 11^ t<:^ui^i> itti^ ill 
-bS feb ^fcfealilita btatt Itatt bittfclhtibli fitfeiM 

-litkllttlli tltfetits :ibiijtl<taSli-li tSlfeti h-jtt& 
-l^n litih ii>±S £^ ick^ic^ia ' i>l£:Mt:£ii*fitH^^ 

, fii iiti , lieilibt l3ltBfe^ttaiblkH£.!feii ':£iietli 
-h iiltafeliiJilblkJirifebriitii 'libb ailutlili 

-Kit l^lfctkAl^ttJ^ltrttMlbaS ' slililJiliibifcl 
-Ur^blk £;^jllieli^l^i^&bm l£:l2 J^fUIillg bU^f^l^ 

-iiiiua-iiiiiitiik iiiiui]gii«feiK— iiyiiSiu ibiiii 
-laiB — Miiije :itijtii^uiiiiii:feiisiiiii ifiiiitiiiiia 

-i£ ' :klkK :iJ<feltj -.ihih :iiililHi :JUli •.t«Ll£ 
-li-lt'-MBtt * tiliBikl Ifclbib Ekl hlti^tiJfe^lbi 

— <toiBfe ' ^}^it} tffelfeJii feb — *fel blt^ (itJ^fefel 

-Miiii , "bfeii!: aiiB ijim ,fe;ttiti3%i,-"bikibitbii ife> 
-bJbli^fi: "iiliiLJiisfii l:lfei;<feMlbmife IbiJ. i^tiife 
i:&kj^l& l^umi};^tr%lil^ tciii ti^ltt& £11>1^^ 

-bbijii:ij:fe^£i:^±k^ik i<^k|i>i:sttt&i^ l^bkHJ2is:m 

-ittESibMiIfe bikiiiam :lbiJfe£llhliiitt iiiikik 
1 kjli* it kJ^hli fiiUiiaiLaE IfeiiilfeiliiJUtlaiUi 
-h ihiHJ^^ kkfeife ii^tJi ltiilfe:fei;lt£itfr k* 
-iiiiiii^ kiia&kitE jiibia ' kictfeic ittatititiia 
Sii:tiSJkh :kiiii:a<^^£ji^;k^1t :kid 'ib3:!M^ i!&ki£!S^ 
-ikilitbLlJiiiliaBliikfeli litiiJriilSliilfeJi Jtifck 
-iibl£:lil iiiii:fc Jyifeli ' tUiife i<feklfe>:fe^ ikit -Sfe Jfe.hiblhC:i:bMtii» bikBliii) :lbf4£ll^i&ltf 

-El^fkbtt :^k'li>ir^b i!^i^Sikil^febLljii:^<fea£j^ 
-khli l!JtMi:itl£fh%l^^bkkbl&Bl bU^biriki^ nn^'Ji 
lifekjfei-febl ibiJJte £b bil±lhC:ibablja ^iS;iim!ttl^»J 
-IbiklillBiJ :lhi:fc£Utihltt bkblb'^lDrbjC mi^-febtol 

^I bi:feLs-ii^iatll<fe!klil^±k^'!k :i>k 'ltr£!)i^ i^\i} 

-J^ija:m Juilb:Ub%:£ i>l& ' kSt£ li^kmibiM hiltiU 
-& :tlJ&ikl^^ii ikM 'Jaih^fej i:^ki^btiB ititells^M 

-itth :^kik^l> h^bikbl&b^ lbl<fe£Ubi^m & ic)ihi 

a 'Mi}:biB iii>i]gblt mambb£: ihi^ p^^^^J^ ^^i^ 

— il^aSliikfel :kk . ' Ibsaib laLamikliiiirat 
-IblttB ibmi^g ba li>b2:£b l<kkl&lii Ikiabbttllu 

a iliililSiBt£ llfekjlbililUfeaSliiikifi^ :liGjfelK hljt 
-bS , lkliifebLJjiiil!feaSl^ikii>%lfe l<feklliISiiifeJfe ili 
-iil!feiJ&Jlkkb)S:til fetjb h%)£. ki ' blfe^iltklfej iiii 
-iSfiifeJi; ibH ' kk^ "febfeL i*kl£!:tfe bik h^biu 
-a il£ifl%i! Ibllta :Jbihba Ibi* 'kli:t5fe~kl5b1i 
l<fekj£tri±lttfi:ibxblb IbmixB :lblttB :iik 'kll^ 
£: kliiliii JiiblilfilLiE Ittfekiiife fiifeEtribilb* 
-^lb£llii: ' kj^B-ltta kJlkiiiikiSB Ml^fitikiJBil 
-L k^fekiStim b:iUlbB fekiC:l:feiiiiJic iilk llfemba 
-l|t feb Ibk 'klU!fe IIlL E,baiiitME feOtilitKiM^ 
kk ' klli3= pfeklEtibilS t biblklibi ibl*£lJb 
-iMtt b^Ulblb:k blkbikb^ fe Mb i!it£JlbiiHtt ^b 
lJ£i:£ ' Jyii!fe l*klk:]febb1» ib:iMlbJ£mB kifekiBlt 
-m fe biktilSBl :lbJ!fe£Jlb&m b^klBB dtuklill 
-m .^ lbi:£ ' klli!fe Jfe klJ&b^ ibblimibaSl£^>i 

-sum Ikk ' klbblilfe klltiiiituabbUlttfeiUbaB 
Bk 'klbfelkJiklB klt^ilbl!fe^'6ai±ll$mlslbii^ 
-feislk b:.%kikJll3'kllifeJklklb £!fe]SBlie:ll^lU Kbit 
-&b' bjrlbk Ikikiik '%iaJ& bh klbfeibSliibiUk 
-mc :iik 'k^hil^jElkkiifetir^lli b^E*l£. ibilfe^fek 

-jb^mjG kk bkltiib jteiasttife fe jaisbi kjbjmfei 

ibiiSle ' kllljt tl^aBa biitJfeii -.liaSli ;JJi=S 
-lallt Ibii^b tb ltf±k*hS^:t!iiltt tb Ibiil 'klli 
-ife iiiiiiti IklHkltJklU it *ilHl!ii kJ^ibrrifek i* 
-£llbiitlli bfeb biSblu ' kJliblai iii.i]jgbl IblitfeS 
Iblita :kk 'iblliJ!il2feaS;ii!ibl£to:^Siffelbi%ltiklt:k 
-lLlb~feibi^ ikitja. fetojl:fefct1, :kk 'kilj!t l^teklBi 
■iibblk Bil£bliik:lti^Jb:liittttaitKJiiiUgfit%liiUlttbx 
-ttilS ^bfei bililJtili b^LtUlitl^iitlk iakklbl fiii 
-iSbi bibbi ml Ibli'^lUilJib BiJuSbiiililteti^jitt 
-kitiKlb j:l«iiifel£ bibSiiiliaB bifel lbi>£ ^feb 

-1 i!feki£tifek ' kjfe^uittii iikiiSfel ibi!£ laskifefe is.m^ 


)f.UiHP -Jt-fP^fiUM^ » !>■>< » ri>H«fc->.lgbt. >UlttBMh feB 'k^LSit 

-ht»Bt>>iii>iMib bji&k ' ^li^^uJUi^ tiSJih&k %U 
i&l^ X»»^5^ i>ifa ?>ifeK>>.>ilt>ii>jib J&M 'kl^bJHB h 

-^bSZtJ&B SLt^mit^^ mIkl^&i|L minkjcbKi 

l<feifl|£i& ib^i^feWL ik^umii lbim<^:^i^ik ll^^jtl^itH 

-ilk kit ikk i2^iLt-a.^2ii Ikk ' feU^ l^i^J^ 

-HikJlsiitfel]£:fe'L>t^£ fitttj^ ^U^li kk'kliz^tlh ^±h 
Jlie^£ & £ititfe£iikklt>%lis kiSi :J^lkliic:Ll^l2Ltik& 
-tel:tefe>^ita>l^£fki^£^i Ik^ ki^bli ItlJ&bl&StAE 

likk!^Jb>ll]^llt kl^.tB klk^ k!^t^^ttl^ ¥^^^^ 
k!feb3t»hlti> UuHk 'kUx!fe Hiiiin ^^STlttiltlUM 'kl 
-&kuiJ^ itgi it.ii>|H xk±i&Ui Ikk Ikk 'kll^^ bh. 
tilkk} ^ D^Uli^lbaS U^]^ ^kka^ifeb k:fek^^ 
-llkiit kBiB iic^£3tSib>ila'»^irf^mg k!fek^^itm £: 

-kj&mii>l>igfi>>M^^:tJ:felJbt£5lb lithtfe tcatb£.iltili&C 

fei^k iik:i!& kiiki^blai£2iiia£i&^k^i& i^B.tntc:t 
-m!^^Uc£itic k^fekiSiti^ £^ kBiim iH»?jittiiatt 

-Itkl^l iit±iS. kk Mt^M JKfi-'fefclt ii;ikiiie ±iS.6i 

iiLhdd tHUihii \^^^ if*rigimti>B i^iti^ilu^ii^ 

£J<±kikk ':!Mll:Mt£k^ hkLSJm^it b^kkk :a£^l 
•J -> . . -J 

-ikktiUiim tsiiti ii^a ^ 'i^ti^i i:fekl£^l:k:bklk 
^ • •, _, 

-b :ki£hfiiUi ibi<£ 'kiU!ti kiiki^hK>ieibil&£ii^k 
-l^iii^i^i&ifebkfe>fe- Gtl^£Al2ib!Ji^|ti:£ibJis k^k^ 
-ttl^ l±lbJki;ita.tt5l» Jb±b2iittt^S Jtt^t^l(!il^ll^ Uilf 
-kj IttXLSlii^j^ ikk I kjljtik kl^bli fiiSlJtll^b^ 
-Lt±Eik^i£^biJklu lti^L.tril2^it;^:j!i^£^ kk 'kllk^ut 
-B ^ litilb^lttibsiaJSjttl^Jl]^ ^iOLti^ kk ikiiSh 
^y±&ltlto tHlilUB xL&ib^^kkblii:l^J :kk'kllt<ib ^ 
-lklibli^IEail£Eb^ki^til^kl^!i^lilE^bk^i&lii^Et 
-UJtii^^f. Umi^l(b3,tilfekkbl&bj ^kikiik 'kjl.tik 
J& kJL^bli iiiJfiii^l^lb^ :kk 'klli:^ ^kifil^lffb 
kki^£^l>ljklli ^kfkJLk '-.UtHliiMabti ^^tUifc :ki^ 
-£tlfc Ib^mblklb kJtcKJitls ^i'-' ii'-tfi. k:feki3ltl^ ^kfkii>— ktrk^bfifclliblM felk^tslk&lhkb^lh 
-mi» kl4 iitelkfelb JbbblliibJ :fcmlt l^bSfe itbB 
fel^ ^£ kli ' kfjibl Ikl^lb:^ :bbti>b :k±bUtt 
febtik ' kjfliil>tiiiiifcmiktiJgtlbliJlfe kJO^feiltk 
kbillilli kir-b kj4lJ&B.ilua'E£bi:JbiBii£iil±bEx 
ritik ItJiiifaltlbijifebiRatiid felilkbklitl-kjts.i! 
-tyiiibili ■ifefe^ltJbi:Jlklt■iU^lCiJRb kUi!feillk'k& 
-ttlK IkfeJfelkifbieRliikJii :1k ki-fe kll , Itittlt 
2^b , Ikk 11^21b ^£.ii^kiblulta bib ':b:tait:B^k 
klt'.k bJaUikklujgaBI 'kk ]buij&bl^tt>lkkjir<^k 
~IU^ b:&b^b^ kr«^ibat«b JkbCSkJ ^^JSrJBl limSt 
-tba— fcUsi kli IsliiJbiabl bbttlkkiuaita ~kk 
ttkti itt-ittUi bjcklk&ibti :kiU kll£a^lilbllt bbt 
ilit^i^liitk«i:&m~:jg:ll:tj yittjitt±Uitktt. ItclWRlfl 
-k:ai<Kl^ MJ£Uk£i:k]blli^bkjl:Uk£k^lb^k!3ttt 
-Ik^Ikn&bmib blJk!fe ^ibib£l& ^IbmiiiiXl^^l^ikbJ 
bj^l& laba^fknktt^mb'fe k^ki&l^lbtitBbalbs^Uk 
-idix:tifthit±i^& ]s±tb la^brib'^kRe^Ltiibic^ 

:b:t^tJt^ ' :b.tl^J:^&m kilk^b.^tt KUc^rib-tk^b 
-lix kjl ItcikBjki lt2i£k£ :l!£B ':b.-tk±i<fetab kl 
-iUitcbi^ ^i'^-^ ^^ Ib^kkltbife ifa^^M>^'» Jr«k 
:b.^i^it^ji^iiitik kiikii2:uk tsuririk^bi^ik bb± 
^ttUbtt mk ' :b.t!febm ib.tkHa itr:ti^i:&bi£. -iht 
-m kXik^bblE: Klb^rikibkiU b^ Itkl^^^^kll^U 
-Bbi2bUbb]&ilblb<^li]gUi:)t it«k ':b.tl^kli&^^k^ 
-lbs kibrtb i&& kkbis^^ki^lbs ba&^!^kim 
-i&& kllk^bil^ ir«k ':b.tk±llbkGc^kIg2bkMatilt>> 
kiik^:^ti ki^i^kUi kmis — :t b ^ib> "fe Miik kl^J ft^ kj 
-bl&— klkici^ ir«k ':bAk Ittk k Ibb ^ip: £klb 
kk ^ttki±'^ bitUfe^ t>->Pt^ tilbiP^t^-fPfe 
kmc — :tb b^ atA ir«k ' :bAk^bt«:tii^ttti kuibk 

-kbbC £btH Jhi br«llt^ ti±Hti ' '■b:tk :l!^bli±UEi 
£iMblte^ltt:^k labmluj!fei|^l^kuub^— :l<J&b 
-Ik b^Ei Ibk ':btl^l!&lkl:b£i kllkfll^J ^— llbil 
i littR t«!k ' .:b.tk±l^ttl?i kUklti li^htjlfe— yi 
mk ':b.tiaii!£Ulb kllk^i Ik Ib^l'ft^rbiaiitfeJak 
-l&i!Ukib^kiUiiiittbkijki:k^— :tvii^ mk '-.hxiAiit 
-liL^ kllkk^ kli±bb3kbb:^lk£Jbibia> b^^ifcklti^kfai 
-l£«ibl^ lklk2.jlbi:JlkUl^bbkliiiklkli:tlk^i:feilbbt. 
— Uill^ mk ' :l^um kllkl:^ kiJbkbjltlkblbl^ IJk 
-'^^►N liiiltbHiibiklti^luItrU^abl— lum mk '-Lx 
-u»i i.£i>a. kliklL^ ]kk ' kmmiklkiib^k USt bl kit^te 
-mil£liibil£J% ':bllr^l£J% ikti^fekitvibbib^k -.hb. 
-iuUSk hlkitil-^.&tt b^j&& mk bllMciiib^ ' klUt 
-blul^k<^Ci :<kbiUbl :bb^C :<k & kli ':b.tkaU:b 
-ixb^lk^^ ^ixtt :kk ':bm kUlklfi lU^b Ikitkisi^k 
-kllibttlktttiabn kl ' b2±lb± :ktiaitZLl^lbJ bit 
-J& mk ':blk 'kilkib£utltiJiJI}t^l£ itll^£b Ikbfltt 


tf.kttiiU tiiLua Ibk ' :li.tkiJtUJ6!l3«felte i^DiV^abthiitA} 

':tcxkiikiii:^m 1£! ii2fiiL:&b£kMH kli^^lkJLl-ikli 
XH h^<tttiittl}ky-tliS^L ti±%miitlla-tti!ki^ it«kM± 

lit^it Js.k ':iiAk^bikl<&m ik:£ltJ^ulii— mik £c^:& 

-ll tH <»,i>iK a<fci>>«tet» t^^k :<kl|^Bbstx — l^lbi U«k 
:ii.tk^kl^iati£lt:)thb&£ kjkf^l<U>kll£lt]£&kJkts:y 
-liil4t;ti£:<li£^;ib ^t ktajateiUJibti<»S mk ':tcAk £^1 

-Ihta Jsijitl<kJ/£ilt£^^^^£ itck ':itAkkl^BJt>^£ kits 
l.jwifK'fc hi l^Bi :lt^£ it«k ':lt:tkiim^llt^£ k«Jh 
-it kIlkkimSi^k!t^^ii±^kSL£silikMkJftk:£:Il3 
•lhf|/'r"^-'»^' >>'*^J t^»=^'^ U«iiE^k*£lk£.BL£: kkibiiS^ 

-ittt i^a :k^B£aii3tt:iiBB ai ib^i^itit aui^iiikE -.m 

•U&ititibaS It«k':ic.tk^l£:ll^k^ kfalfeB.ttltblJgbjfeJ 
-iicKiti-iJELl Iti^racl;^!^!^ Itl^lB kl^LUhli-lxtc^ 
:itxk :il<fertlj£iiMipcfi^:ife:ik k&^H— ^Ik kikkri^ 
-B:tlHl^ ktelk ':icAk^i:h:fe^li& :ll^ipii^!lk:!k^J&J^ls 
iitttt: l^^bti— ':^ll& ' :ir:tkik£^ult kjlkatltlbli a 
tOti^i^^iiici^kntti^ — -.ittf. , n±h\3iix ,— siiir«i<iLki 
•Bi^iMtt ikk k^ia hm. Ih^^JlBlk lk^^l£: k ' kll2c 
-fett^f^k^^its kii . irt^£i& li&tt bii&b%ii§& , ia^ 
Je;1^ ' :itAkiki|liak^MiilE^lklcQ:kiri^.tJai^^ >l!fel^ 
-11^^112 klttl , lit , S^Slttk '^llt^m >ik2^Jl& lit Ei 

rmk,— ir«i^k 'kj&b '»^r>fekiiikiii]bfe^ muii! iktu 

-%1 ik^Jllt>^ kj£Si&lb£il£ bits tH&iH> kllkil^ ':£0q 
felttCball^t'i&bfellbk ':k:li£il!£a^k£x>mr«l&— :!^£ 
-U1& :k ^ kU!££l%±liJg:&M kllk & kl^ai& 'kil!ME 
kkattofeft^aOe — -.tatk ih. il^m kli k^:u<llifLt^l^ i\k 
~)X^\~\^^bX ki . SI txg.n.if B-&bih, t»?tt , :kbibB 
i^itili^ %ii.iit mJS^ltl%ljlili£^ li^&biifeb kili&b 
kiiilJim 'l^l^k^its ^ bk ':i:e.t>fek£ll^^b^ 
ikka^B SStn biaS^tife biibl^ k^fe^iu ki& 

-E:t£ifei;k!Lu^l:t:> l&bl£sikl?^f juitl^£ kbii kifeiB^^ 
-£»fe^^'f>r-b<»Ytik>i'» ^^iiiijttk^^fiaitkEe^i:^ 'k ititk 

i^ tt^tt Ipiii i^ilbl ibUbl^fi^&ttC^^ klUl ,£:^ 

•teiiteabi^iafe>lfett.baife% ' ii^i:^ >>toj<te>ih.h.itt £«*>'. 

~% , ' -.hUX yiLtiia^iitkZi^ ' :k £&Ui>£jk k £SIB> 
■k^HL ' :Ctbil ll^kikUbi iklttit^U^&JkjC&^bi&tt 
-ibkiti i:lB>Saaift k Eb IHel 1^^1& ^Ij^SkiBl^ 
-i&, I -.hm I^JittUttatt^ik 'kibi^bs blbbbs kiiS 
-iJttb — %^t» ^ii , lliibfe biabb bJUJb , 'klb£ 
-mhE: kll , ^^1^, 'bsaJg kll ttl^£: lb bQ:blk -lii^ ^BiL kil . ib& ^b>b> Hh , 'kll ..II < II tih 
-^ & hh. tt bJH '^1<& ^^ bs^ I Ibf^m lOtfiiik 
^ £ iltBbltt-l^bil&^^bl&^l^^£ ,.— & <££: ' lab> 
-J^lilkJ%Ub^lit<b bl^^l&% ' Jtriae ikltkti^bkibii^ 
-bb2 mk Jltlxblfctbbs kji , ittBblBbb b%£ . 

( ftR o:B ) I filB 

-IB ^]j£.o ii)j,±^lliliiiillklB ii£kh^ hlh^^ Ji 
I^ Ilk I iiJliihhk^l^h ^%% IhihS IkB ^i^% 
i^k&^ milililfi^B mi^M lk:% e ^Mh ^Ih 
-i&^ Ik^i ^ i^jl^k':^ litxi^lihiiilMlikl lit^ii 
-is^iS IjfiiiJMtfcSlih Ik i lSg:iltlt£ t%^ yiiH 
-Mt^B l^k ^%^ kX isi-iitlp & lit %k '%lliii):yk^ 
h\^ o ti klhiTB h%% Ik i Ifjfe hi^Jkslfe S 
-Si^kh ^mM± Slklilit^ ^^ g%i££ ^liiiE 
giitUk &iSiU &il^ %.hl\^ h'hJkila. ^litlh 
Blhl^ MBi£k Sifek gb^Ek gi)%l gii^l^ 
-J^l MltM klttija ik%iSi£lh tlto iMliii Ikl 
hh k^ Iitklt^l^ 1^. IhlilJi^Jiig % pt hii 
' iMul^h ^Jh:^l ^klliilh^b i^^ kM 
-k^lfe ^i!fehrfrlt^"ife Slhlit^ &%lkl!fe ^iliJii^ 
gM Sitkll££ &hiiJi£ &%im SlbJlt Sll]g 
glhilk ^llig §ilhlh ^hJlii &^Bi£k Si^k 
S%£k %thki tthS^lhbi Ij^lttM kli^J^fi ] litiol 

- ^ib^ lit ^ikkM-|^ijy^ ^ mMi>>> ^^i^h %:^ 

lihlli^lli£ ikll!fe ^i!fe Jitl£it^i^l^ Ik ^ ^^IrlKfi 
J^% £1^%^ ^%l£ i ^^ i^ iiK'^t^lK it ^lit 
-^k%im h %lM^kl h. khk Ik ^ ?^IHN£ 
^%k hi^ ^%^ ii^l^^ 1^ Ighli^llB 'hk 

1^ mk k lititiim i^ihiiuit ikki^ ki^ik it ^Mii 

Ijhli it M^ 4lb£j£ jiiil^^ bl^^l lk£lltik 
S&hh ^tik^i^ Mtthiiilh kih^ilh hhk^ 
-1^ ^k Ik ^ ^^lh£ k%% IklkMB^ ^%l£ 
ksSt J^k Ikbh^klig 11^ Ikig^l ^ l^'^UIfe£ k%% 
Iklth^l!^^ k%l£ llitlJ£i^b 1^% miiJl%^iB 
MJ£o B)dlxlithMl& hM h^ k li£lhMlt k HtB ixittijl^ 


i^lb^ -hjlfe t%l^ '.h^k h iih-±)^\h h J^lhkl 
^ii WitJili%hilfe tly ili i|fTtl|ili iilklitilt'h£ 

bh^^hJ^ Ik ^ £!g:tlil^£ ^% i)i^ljh:klk ixl^Iit 

ii |)^U D^h l^btig lk%lll^h l^lMh lit^ 
-iJfeh IfiiitliS Ik i ^^Ith liihilitl^ llfelMiHiii 
-kl Ik ^ ^%iifel iiliiSblbJ^llt iikli^ Ik ^ s^hJa 
Mi^ihJ^ iihifihllii^llt iiitliSt Ik ^ ^bfilih thi 
-:kltf^ IkfeilhlM; ^fe2:Ult£ t%% liifililkl^llt 
iikliS^ tiiit: hjkhih iihiiilh tJ^]^ Ik ^ ihh\ 
-h^lfe liiiji iitShlhijiS itilS bli Ik ^ mfea 
-lilt£ h%% litisS ik^ 1%^^ Ik ^ ^i hK 

IJfelitllhliJtM kli til ' tthihl^ %fihlhiliS 

%k£ ]lihk£k lihifeiikih ili ^ii^Jli l^iJ^ 
-ksfi itiMhlfeiliS 'tk k Ik i £iaiblt£^%% 

t^hBfi J^HJJkikl hiit^ *lik k Ik i >'fi-^hlJ^£ 
h^tk ili %*hlbilil h±Mkia:S:m ttol^ * hk 
k il^ %jk£ Mikki^Lkl^l Mti£i hail h^^ k kit 
ytthh^ l^fiy^Jl^ ij^ 4±Jk£ Ik olili:£ fekk ili: 
fikijlisafeh 'Jtsh tk k lulkki^^hih Jbtitlitafi 
ittfiilk£ hht^ i-lhlh fiilk£ kiiti£. 'tsb Jfek k ( ^t«4 > Iht2kh^%l5ll]& tk It Ikfe^ ^ kife2Jjilh£ hfeP>' 
hlhihlfeih Milk:£ *]:k k IhmhhM iiWka 
-Ml tkJ^ ihSlJb mjte;k^feh kliik 'Mli itl^k^fe 
%fiilk£ hl&J^ *%lfeablt£ hikk ^^kSk ^ilk£ 
t%l^^ 'hh k lii ^ kj!S2Jili:£ hhk IJilili^l^iil 

'kJhJ^i t^ okJii^iii]£ ojtttS^lJiaS ofiiikikb 
-ibJh iiiBiii jiliJfehi iiUrail l^hb ikhh^hU^ 
h. hh±)^lh h ll£lki£lh%liJi iife:^%lhiitltmkl 
b. i^ilk %mliih hhiSkJ^ Ik h kilSilitE h%k 
l^liil^li ti^fe iiit£:i|llt t%l^ *tk k IklSil. ^ 
||g2JtlJi£ h%k %Mk^k %*iit)5jli tfills ' tk 
k ih^hik^ miitl^I^ Ih^^i^t l£litl^Jl]g *kh 
i& Ik ^ ^2:lh£ t%% llt£]hI(lJ^l l^hlhMiS h%te 
Ihaihiiilh J^hlfe^liS hiii]£ %zh tk k lli%lklik 
-i^l milk£ t%%'hkkiit^hliifeltii%lk£Jh 
-Mh lMhlh^Jk3i> hliii^ '^:^ hk hm oiki£Ji& 
oM!k»K ik t SJ^i ijfek oMmit iHHUi o|t*J2 
iililfehi iilha]&l k ^bjnm k Itl Ik ^ Ifei 
-ltlt£ h%k itiiilk Biitl^JI^fe il^t 'kkk^ 
%ljli 'i-k k ii:^ %:SWimi£ hk l£ tk k ili 
%lk£ oM ili ewh^kih BiklltiklfeiJb h^ 
-M^Jli h%k Ik h l%i tK tli£o kfilktJife Jil3 
-^liiiS *SiiI^ iifek ^%:^kt£mili ijiliib lililb 
-hi i»Ito]si Ik ^ s^jth fitiiJteilltl^ k iitMilli 
k ^^^IMH ^ li£I£t^i& ik ^ ^bllih hhilk 
-1^ 1^ h S!&2dili:£ ir%k Mblil^ hikk Ikljh 
-Mil Mtl£ ii2Ji£fcfel£ Vihl>"gk t%lL limi(i;!h£h^ 
-h k±IiSitikl!a:th it±ilitl51li! Ir%lL tlkihlfe^ 
%£litlllli k%% bzk hk k II^I^kHi Ik: h 
^'£2iilh£ k%k \li J^:^iitJ^jli h^h^h^B hkt^^ 
-iiy^Jli tl^k tsli £k k J^llkili mitBlih 
hhilhiB Ik b >'P^hIh£ ^%k ili ^^hlhai!^ 
ItitSkiS bi^luj^li hhip Ik b iki^ tK 
Mko itiiii biMhlbiJkih kk I£l£ ohh %t.fei51i 
-m k Vi fc^t^t k k JMlki£jk%m k kh ik ^ 
Ibfilih hilliJ^ Ikfesl ^ ^l&iitlt£ tM |kLlt|i 
lMilk£ kitSh^ltMM^Ui t%i^ Ik ^ ihi^^ hh. 
ok|lliilIliik<fe okblklili£ IM: J: H± iiiikliitlh. 
•Ii& ki^o ^^IHA ik ^ ^k^i xikk litiitikklkllt -hl^ it bti^J^'Js h. Jifelhl£jk%llh h i^\pi^ 
-ili Hi i Sbllih bkiSh'^ Ibfeil t teihlt£ 
t-M iii ^hik^'feli faitlbsB tieiitjSjii bfitls 
lli b ih^^ ih. fe'l£o tSlhSllitiii lit }i S2%1 
-Jlfe iifeSh ^li%fifeii iitl^ikblbllt ittbitt llit 
b l£tt&£lfe iiliifeli^ iilta^l Ik ^ ^eHh iitb^h 
-Jl^ ItlhhiatehiJs Ik i ihhlth hki^hl^ lii: 

^ ^hJ^^ ^'li tlko liblkbllfe iy:t± \t± ^^k 
-liiliklte Ml£ olMh fiiMl!i.ib Ik^l^i lli^ii 
ifefe iit^b:blblli %bib Hi: ^ ^%feB2l£ iililh 
-lii jilhz^ Ik h Sfeshh kjoki^li]^ b iifei 
-l^lfe li Jtfelttfejkl^lli b Jtfe'Ji^iii l^ t SbB 
-lib bkiibJ^ Ik^HlfeiliibS fe%k ili SiitiSjli 
biIiikblS:bl tnife 'Ibl^i b"K Itii* ^i^ b%l!fei 
-Ibb'kB bJJ£o bijb^lbibi Ik ^ ^Sfe]"l£ bl^^b 
l^kfejBkh littoikblblb filbib 'l^fcfeslfe ii!i 
-Ibbi iilteij 'kiehb iiih:i2bm hlkhiit£hib 
bilitkbliSlbl iJibl ^ ^bfilih hkilbi,^ l>i ^ ilSi 
-itlb£ b%% jilhbi!k£hib biiUkb.'Slbl b%te 
iii^ihi hSt^ llibl b Sbttb lliijfe lib 'litlJibb 
bll£ oQiikfelth. iiilk^ilfe % Siilhfc-lblbfe: h'h h± 
%^lfe ik^b ii:blbibj b^Jbiilhfebi'i Ik ^ lb£a 
-E^ b.ll Ik t 1%'bbl bj^kiitjjth M£l lit^ 
-kl ISbl blfekiitlifeSll£MU]SlkilbJ£^lj£ 
bib Ik ^ S^blfeb llbb Ikb IkM ^ iiitlib D% 
-bll2b |ik^'ii£ife likj^bilfe |lk^feib2:SblbbSl£ 
fiilibHil^l iil'^li kh. iiikbb bllhih hlii^ bbb 
-%l^b khBiiitJbJ I^bfeii k ^bll^lbkEbkhbbbb 
-KM£^skli±bh^)litl5fe kklklbiiibilitjbiiik5fe 
lil^bblbl^^bi^iitb£bh:kik h k Iklitlb^ ^% 
-bii blJ£o bmib-1^ k'l^Jlife %bb Ml£ 111^ 
-imbifeilfe Ijiiblbbi Ij^bb Ijfeiife IbiS fiilb 
-llbl^J Ikll^h kli± hM±hhh\^ilLil'^l Btbg 
-i litl^blbi Ik%Bfa^lIb«bl^bi':bb^ibllbcb!b 
lk:i^ okixiiibjl^ Sith bll^blilbb^jlh£blbl^£ 
-blkblkbllfe lkij!fe lii liiMilMblJS iiiMlhib 
iitMli&^ likMlML^ liL^lhb IkMllb litMl!kk£ Ikblbbl IbbH SlMtliblibi |lbllfe liilbhlhliifel 
ll^^ kiik Zlhih iiiiillbl!fehbbl±& IkbU^^JS 
lb%libl£ i\h\h ittik'^kblblb Mbib IkfitllMt I 
-%llli niiiilfeli likbliS llfelb^biiiJ£l IkElbb i^ 
-hh iiiifeilbl^^ iilbSibiiikl Ik^Hl^iili) Itfeilbl^ 
lii:^ mi!hbllitbi)i]^ll£ Mbllblittl Ik^bjlSiblk 
-£ biiik ll£lbljbiiiiy bJiik jiifeibi bi^ Ikbibl 
-b^blbblhi^iiLtli iitlblkiliS Iiikbi:£bl Ik 
^kl!g2dilb£ b%k %kbi§:bl b^k Mlbmik bll£o 
iiljbsib Slilbb ]|,lb b |llbi b ilbi bli£o klb 
-Ha b Mlb b 511&l£ bmo Ijlbi^lbbliijlblb M£ 
-k bi klhlfh b ilk ^k I kl^bBbb Iklbj b^ 
blblli biko I£l^ uaih^lbl^i!^!^ lbklbh->fe 
bli£o Ibbhi^bl^ Ibklbkil^ b JJglbi b Ibi lb 
-MllfebJJlfc b^ bi bil^a k III ilk I mfeib^bb 
^ Iklbl bi blbijb Ibbfei^kbbiibbb bll£o lb 
-bfei^l^kk£ Ibi Jbklbkilfe b Jlfelbi blJ£o klbillt 
h}h b 1|1£ JliiJiiMbfeibifeibll£ bl^lb bli£o \^ 
-ibillbbliillblb b ijlkk bi blbijS k iii ii«i 
(^ ft o-fi)! iiijStbh biil^b b%k %kbl£bl b^fe Uill 
-ilfeh kiM'^h IkJMjbife^ Iblife lk?jil i kj Sb't 
Ilk ilkhbiSbbb blto S!^hi£ bik Site Jklil) c 
kj^bb ilbbl iitlbbbiklbil^fibbkb ^£j^%>b 
^bbl bblbbi bb Ih hh i)!K'sl(bib %t'k kib 
-JJ£ lb%llbt^ kJJ^lbt^ iihh^ lkJ;^'^b IM'% 
-h litiib:iljhlitibibkj liieblfeiJiS lili^ilk fit^tj 
-feiliElfitilbt^Slifit lk^Jblb£ klfe2,blb£ b%k 
i>ibt^l lib b%% Ikbl ^ ihbtMiiljh Mli JiiM 
-bifeiliS Iblkbblbbb Jklltste kllfeslfe Ikliitb 

-Ibkk bbiih Ikiilb iilbibfe^lb klulb Milbfei 
-lb Ik^lllbl ^1%1 jUbibhilb IksS ofe^Jb ibS 
Htbibk^lb Iklblbl °1%^ klilibl litblbk^lb bi 
klbijB b fit kk 'klfitb£ ikbibfeilb Ibi IblfebJ? 
-li/ilbbfitllblb &ih^ Mklbim k^k lit iik I 1& 
-bl&lb bJl£oiibibliibl% b%te 'klbblbSii Mli 
lit^Mmil ^Mbi!blJiL|llbb&l£ kbblbbb kl^ 
-liIb£b%klkbblbbbb%telkbU Ibbt^Mllb 
litHi iit^^l!g^ mikbkUliy^ lk%l^kll!t«l& 
militbl^lb ii:bl^mS%lb %atb xibjltblb5bil^ Js.milM I t^l^UbltiJbU^ JbMliiil^ toXl^'ftlflk (i^^1>ftm% %^ %i^lB % Jit li£ 
I ^ha&B kiaisBi^i! ^:ui^ib'ki2 itmma'^tclt 

-)< >>IK>^K>l*.»t:.r^lhto«fc|:» hlii%llJ£!^ J^im ,iblitl£: 

-^l^l£ kilJ^ttJ<fe£aii^:b-bll!t2<fe ' :ltI}clH:iiii.titll& 
iUlllC^ atkiita -.kttiiti. Jc:£^J!^ttk^lQmtfe^M iU 

-itfcyjhii — :jfcimii lifejtiiijfcfhiiiiiii^i — mti^i lb 
-lihjkttiiif j^uis i^mMb J^t?i:iib >^^H>, ^itEbal^ 

-feUfellfe h«»k:;ifefeia!feb;fe^l^ Ick^ lillfii^l^bmibl^ 

-k 'y^—t^h^ '-.^ns. yitil^txi^litki^&tiil.'ktkfkiii} 
-kU& ' .B:iit& Mbl ,1^1^ laiUH tcl<Jtbilk lilk , !b 

^biu Jabl2£&iai& '^^'^^ ^^^ ^^^ ,l^^i^jJ*htitii^, 

-iili2Hl£<:kli:fe4ilUi klUl .aft£lfefi:lbBliiljilliHi,iiil 
-itl^:^ IiillfelU Ifelfe^llliEl^ liirbhri!tilbb2JSbJt<febi 
-itbjia— JittbiitiitiaiU ih*iEt itk liia^at^feu 
£^ l^m^fi IB £ Jteh^ IbbttC-.!: IblttBilli^iiitiii 
— JbbUt'.Bik tj4 .life illrlli IjlbiUilJfeJsU iiittiS 

-iai!tmfetifefel{i><f>>» :k|};fe>tt^ittc ibm^ lkH>'»lK 

jfcj , ku<^ atfca<tet-.i^ , 'iiiih^ in i:fei^j!j&a^^ j:^i^ 
-!itillUc±kik ikll^^ HJ >^i^ ixRlMlt^ . yilk^ih 
fc^?i>: IHSU kbi , kj{l^, k^lkb IHkc k^lttt iB 

CtctbiikfkLkl ^ki-kflkiajb k!J,kltck^L,k^Jkb;:£: 
JiJ^jJtcbit, kilkljfeJa kij .klb££, kiltctifeiic ,klfe 
- ta^i h t>..>>.ujfe-.^P ui P iu>b^P 'klitu klhlifeiijltiSi 
'k^lli£i:±>±li& .kLS.l^i&, kilt:£ M«ftW ,kj^l^l, 'k^l 
-k£ 1^ h-«fr-&i>ii> -k±il<l^^ik i:>a.klk£.k, 'kij^ b£ klit^liiklb-kfit<kUi,kJfitn>,'kiJ^£ i;sf^ll££,k} 
->J^£, Ife^ m^'^batfek^mCii^liJtRJfeJto^ik bs^^IB 
-it£&>U& ItblkkillftBk^ua kttUikttU klitJ ,b;^ 

-11^:^1, kMiack£^i£B kibakibki t-b 'Iti^kibkik 

-iLi^ B ^ttilb IklLkl li^kUi>£:']gUt2^.b&klbJba 
-£ , I lltclkl^ltt Ltttk^mbjbjfiltitllu^t^kfUtt^lhl^Ht 
-t&£ki:kfiit£t hii ' :^ltt kllki^ Ibt^^blk'k^lblu 

ltriULal& , 'i^jt£ Itc^M 'httijtc lhQitii\tL^:t — Xti 
-bl^Mii^^ iitibl^—hl ttki^iithiti, iitji^ktltti 
-:t kktckiii:Lkk:^— klixiltB Mit^— kiljEJk iiii 
klkl^l^ kJl^J^Bl ibk H^lb£: Jk^llcitiU fehlHtdJb 
-£ kktalliUfe£:!tkltllr2mji— kjeilUili l»!fe2fea<ti 
-£— ll!£l:till& liji . ^>'* iillll^iiikUkre^^ltltBig Ik 
-l^Ml&£lttbtlcl:tIU&, 'k:M^lbm£k l:lkbiUiUlt.a> 

ittakJ^-itiikh. 'kb 1^ ^ti ^k kfeUlt kk MLUki& 
-Ittfejl'tE.MS .«{:fcblikJ^— :i^ kl4 ,lilSiiUl feu 
n ^felitfi ^l^tix^ , 'kiiUll;lkJi&i^^jkk*&bl&lU 
-HXBk^litfeikL!kB:hbl> kli<t£:ith :kk 'k^ilZe Hlh 
-Ikit^ B: its^l kki^miU ^ B:^B ^lifeiUfefe^tt 
k^BklilB :^kik£:k k^£thlpflu & fi:tB 'hi}:ijt 
-hk kbikkik Ikk ' Ibl^Utrli k&l^il^tt k^b:k^i 
-it ikjk^k ' tt I<^%j£t£kl2lta<fe^lj^lB Elkk:hkil& 
BmB :kk ' l;l>Ulr1^^Eb £k^:klJ^lk^ Itk^k^ 
-k ' ^ i<fe>^j2tt«ik %^mik Lbik Eiamuiit E^s 

-ki£.^mlk:fe^ i>^K» :kk £i j<feMl£t2kJ2tt&:^kl^ 
-l^B Lliikli'lklirtlkm K g^fcUliiaiifelklt :kk 'kj 
-li:i<fe^li:M >.i- ^iah> it» '*.fe^ntit>i Lklk :fk^kJkk 
'1.|;.i>h.i>h^K>. bk^ti:tfetijgli:biikriiakj Ikk ' l^l>U£:It 
&^lk^l^blJtebibi<^litkJibl£iiU Ikk ' & i^yd 
-'ft-^u.f^HJt'k.i.iuiitui* Llkkl^it &ik^l:&lilklkfl<b 

-■aaip>%ib.u3 &^k:^i<ixLi:XLS :^^^k ' kiifeia^ 
-i:iki k^i'^liSAtiitUilZh. Xkk ' iklkU^^ Lk 
-tebit-|.fcitaJffeh^Jiaa Ikk ' :kljfeltr-t'f^l4 Eit^ik 
->:.u'fe.MI M7"*. Mk>llhl^«l> ik±k^k ' J'tek.l?f?k2ttt 

-tt:fc^ii^Jb^iB &i>ki£ii Bii^tca:aii^£%t-&ii^ikSj 
-l^lMSjU E^kthiLtkl^tt^ ikk ' kjlk]Ik & hilp 
-likLik^iiiiii K^ar'4vit.£i>ih^ atth. ^jc,k^kk ' :kl<k 

I^Ditaalfeaaiafe :kk 'k^illt it l^iiJh7^Uixit'*,VU 
k ^i:ll^mB Eii:k Elkt<lLtJ<JLt£,£l:tJiJ^ Ikk 'kiil& 
£^ X:t>i^jltt<lk %^U«ik Eblk EiiifeUItl Ebbkb 

-i:t^±tt luiktci^ ikk ' ikhk Liii&k ^b ^t^!t.% 

-E :kk 'k^JlZt £± kJI^Il!>Ii;>£t:^^I&k kii^UU>£:^ 

- i&m iiit%tt^ii kiu&Ltii^^ikbm kijir^iit litj bLltti^ 


vbLltiilM -\^& ^i^l&lkbiSlt—'hltisM "hih^ Mlt%B titil^t^ 
ilttJti!fe— ^fclili Cfc ) Elilbli 'ijlt^i .liliSdi )t-SB, 

-It l&3Haj& :3 hlbiD:!^!^ Iklbbm J&3i:tai& e\ Itlb 
-SBajg ^ ItlkiMtiMlt ]^i±h.& ^ jblkllcttb:>:& j^sb 
— Ikfelb 'hltck fel& ' VjltiS . fel^^bj fitlbli 
— Tbati ' k t^lSu li tt ml— :J^1& IblSli Ibk 

'k -.bii^it B Ibtiiiti ikitrk£Eh£ <k^jik>:t<fek!&fiatt 

-ibi& :i*mti ' kjai . ir^l^litll^i ^£:12J ^1211 ^tMli 
ts^Stt , ' lklt£^!^tt^ fch kife ^lkhkblJi^li>Hkll 
-1^ bllb^Lii^at :l^l£Skti^lkl^It-lk±i^lJ& kkl^l&is 
-<fc^i^g mmR LJttlkl^k kli , kiiilg , ^Jitr^bl 
, ^:&ltclilii 1^ IklSikkiB^iLlriiaittlB l^ife^l^^ 

-ttitcikil^ B^k ^ hk , I kjl kb^it^M £ u^m« 
-ihttiifel 'Iblkfelitilti ^fei k^i iiltktbiriii^lbfe 
-i^ ^ k I £&L:&i^kibi^iir£ltm ■itit^ •.ina £ ^!0£: 
li\ ' :k^il^ r«lkO:i;Bb:feik&l^k^^ikl^.b ^'^^^ 
-ug bli<& kji Sutil^ Ititlt^afel 1^111 Ikki^bt^ 
-Ifcfeite B:fekiS ^ hiklJtrlt ifelriblB tfefti Jk!M 
-lis Si 'kllkbifeltt J5-I£tabi]a£ltefiib±iti-Mk<feltl 
-latia M(ilii£»!fek£SJki tmJiKikl IklfeikliB :Ds^kl 

-aiJitiJh— iiife>kSi iife^w i^rikmnfem liikSi i& 

lai:l£ikl» £: LlHtl it !tl ICsk ' I '.h)k ^!fe "feltS 

~^ ^ %^ i ^^"^ ikife tl it «tf ^ bijiiitjfeiifsii Jtt 
%1 bl|Lt<fc tl Itlt , tt , iU ' ^k^i kHiJhlbsilk M 
-11^ , iibimaia , I kfcbi^SB :iiS<bii ;tiik»tlink 
-ii tikUhSfelttkalbh Ikialbh Itfefelfeh tiki tti. 

-ixitth liikikk ' Miiritti , iii iik , sMEii , ifei 

-Ji kittik^ib i>iktlL£Jt» iilStJ£th , kimiiifekki k 
-^i:feiJki<felki JlrfehUkfltelifeBlliiBHlibLbli :iiic 
ItiikiltelitBlUtli :lkialtrti:kllJl.ltt 11 ^h^fek 'itU 

-B i^jittim. . fii ilk , :j&hiBii ikkaiufes-ibfeiiiu 

-lltkbsiBlJi^Sikiitits ik'llialti bikklikii Ittitx 
-BUlhL£: klltkl ixlbli :ki litUili bilii ittiik 

i^i^fe iti±ik ' iiJiiim , liijQttB %k fiii^i:* iiik^, 
( ia o^a ) I ^MA kl^Hth'^ k ^aii I^M |iii 
-lit ^fellifeltShJ^ki^ Ikil h ii^ km iNt>tfcj 


-^ihlilijtilbsifeltfelli Ik^ ^ ^^iwy i£:lj I^hMk 

-fiB.^ likBsijfe ^IhM^ llh^jfe ^iii% |liilti* 
tb Ik^l ^ ^^iiiM i|ltliiihi lk]| i ui'^ri>hj 
%ifeUi=B iji ^ %i%iiihi Mtiliii ikJ| ^ i:|liihi iiM 

-Ife m£ ^ %l-|liitl Mi li^hlil tJiehkl l^h^li 
-k^ t-sil ktahlit%ia>»illillfe hi!feJidlifelgthlJ» 

-fe: at^iMtitmii^iiib ik:h;%iSi£ mi)i|i]^ 
^ihih fit%:^fe:mhiit iiiHiii iu>i> ^1^ i 

-IMlt ^^im!fehli blklg 'hiii>ih1»U>^-tk Ytibttaht 
-^ l^i ^\hlth Jft % iili ' mfelMi ^ttbVi itfeli>»: 
Uikf-tMBlthhiimiim Mkh Bikll^M'B 1^^ % 

iiM I %iiif±ib ^fiiyihiiS miiKffrm^i^ ^ig^ 

-li'£ 1:-%% %lilllli MfciS liiBl ^ ^bhlhSjs ^}\> 
liiMhllSajil ltlihiJ)!fel^l£ b Mlti^yB>^)lhhi& 
-1£ kliltilJ!fe^lfe IkfeilliltS MlfeaJil^ hHik 
UtBhilJibj&ls h%J£ liile^bttl ^Ifeiljikl M 

-J£ liibhklli^ lii^h Lbiit hi kltt^^B B %"i)b 
I ^J££h ^ i hJ£ i!fe M llli^i %lit%lh ^Ih^lSfe 
i lliilt kl]£o fe^Jjfe it kijii fc ti>lb^ ri>m ifc>li>ltt 
-MJtlliijB iitlfe fe: mtilfe w»t^l^♦^j liiJtima 
liimillMi£i±iliJl£ hULo miii^lihJMltiii |ij 
-£fe: ^ltkJiliilihMlfe%h pJs ^IhMiliili ^ |lit 

-mt «k£iti^i ^j%ihfettiyiiiJiiMiijyiiiiij[ 
-k iii£ iij£ life hj£ h]£-imiti til life %i£j£ iihi 
-h kMJiim b$jit£iiiij^hi!fe i hkii luMftiMm 

iilkmitJlfe kJiJikllil n^h h life^i h 1^ ihzki 
-hMi^llkihiih MJi li %J£ llfe^i^mk^&tilk 
-U£ lil^li ]iU£ o llfeljiilibltiiiiiitilt HJkk ^ kJ Ji . 
-ilfi M % idi I mtlkilh MylJlfe IJiiiJi iMali Ih 

-liil tll£oI£ li Jhltfei^Jiiiljfe^ jjij£. o Uillliil 
-Bl^ llimiikJg Jliiihikkhlii^Jtlili hi^o Uthhi 
-U^hi£ llt%lJjlDj£ *m^!fe Jr%tl% U^l^lb^ Julufe 
-.lifek^ ^J^Ii kmsii hl^k^ lh^uV^lfe 

-itioife *%i^ it^!fe^ ifei ih^u^ ->te <m^ hftj kY^m lllllli |lb Slii lli%JUliai£ *^il^b Ibmiiha 

-]£ lit%lliba]fe'^>!fe bl tejm llt%lhbiife klMt h\h 
lKiMl»h%te milt^sM Ihkjltbilfe fii^U liimithilfe 

ki^i ikDi Uh->fe ^ihlk^lji Iklli^lfe'bj 1%!%1 Itlli 
-kJ£ kjbfeilh Ih^llikJfe mMlib£ Utkllih:Jfe k\h. 
-^£JliMikkl£'Ml&l%llh^libal£ o!fel£Ml^lfe^ 

Ibi^llikJ^ l^ll^l^£ mklbkkig 'l^l>^ bllM^it^^ 

-lihiJ£ klY^^k MljiiM llt%lhbiJfe Mljtl^i ItmUbi 

-hikhlh bMl£lb hia|il-l^ k *mitliiklJ£ biiikl 
-1£ |Ji2]£fe: Ib^lhmiibalfe Jim>t£ llbllfit baij 
ItlJkkkklik liijlliij itillbbbfeiitt khhhktl 
-bbi£ l^llilj,£kilJfe l^lltlt SkiUfe mi IkmiikiJfe 
mkife£ llfellli bfellfe IhJ&JltbpJfe Jfeii '^if^t£ 

«0>J (NJ*^^ ■* '^-^ WA.» f-Js^ 

-Ilib^lJ^tl llimiibaife %lljl^t£ ^tlib bl 1^ 
ihuj wh.te <lMliblliili Mih hIkMb Mkldfel£ 
-11J£ ]& 'blWli hlh St^£b: Iti lliSlibalfe 'im 
-fe %h ^libl tli ^\lh k^h |^2(£fe. lit 
-bUibiife *%liJlk lltliitikllfe Ibi Iblilliba 
-1£ hik 'kliait ajtJhU |]bjbih |lbiJai^ |j%l^li 
aitJl^ iJtliaS IJbJIitti bJxilit UblkbS bb 
'klijlk ^lbilflJt|l Ibi Ibklliiolfe klWb bib 
-kklig oMbB^ > ohlbhli oitlb^k QblbMt 
ohltlbiE jy.blb Jblbiih klkib itlbkbi kjkib 
kibrntr^ klklb klbBii^J Ibi Ibklkhtfr k[±± kh. 
-llbbk kbdkhklt Mkbl klbijfi ih\ IkSkbiJtfe 
' kli!fe kitkllbil^kkhkhkbi^ifeil&^'iiiibhifi 
-Ukl2fe klhHfi Ib^ IbHkhjlft 'ki^<b b%l<bilkb 


Jfe:S!taS^fik^i§fii»:-b:b iitlkbl klhi'^B \h\ Ibkl 
-bbalfe kiiSfe blfe«bliliMhltellhiblb]^£blii.hlk: 
-it a. Mkbl klbi'"B Ib^ Ibkjklnlfe *kljt5b klk 
-k^'lbi%lblitilkh<bglhiii]g% ki^!hlitikh^>b£ 
fiilkbl klbim ih^ IhkJUkJfe k't'i i^kJ^ftb:ha 
-iliiiiiiib:li.ikikklblb bl]kh^lje£ll^ liilkbl 
klkita ibi Ibklbhilfe *kl^!fe bllkkllbilkllb 
-Mt fekJlkliJbllJilliil Jitlkbl kJbil^B Ibi Ik^ 
-kkklfe ' kli!fe b%lb:kSlb:k litlkbj klki'B Ibi 
IkklkbaM ' klirfe blJifeMlikh^hkltt kl^b 
m^lkkkWiife iiilkbl klbij:& Ibi Ikklkbilfe 
* kli!fe hlkYih hlk^i:£: bilk biSk k>bl Ib^^ 
lkklkb:J& 'klklb klb kilhltkrtg b^il litkllit 
- bl^b^bJ^l^lblb bllkkllk kklb^iit Mkbl 
klkili* Ibi Ihklkbalfe Mklb iikkli:^! J: Ikik 
kibi kiklbim kik % iik'kjb:k)kll£ fitxihkili 
-} b Ibik Mhilh bll£o iif|b2lk b ^liifeiSlkJlJk 
-Ibak bll£o |lik£bak SllklUtbak llxiilbak Mk 
-lk!fe Ml££kjl,k iiiki^kllfe bllLo liilkJ^ Mbik] 
-blk I&kiSklJfe |jxi^lkiilbl^±!fei^kl%J^lki& 
^M%lMuB£b |llttlt2!fe2:blllfe Uii%lb:b!feliii% 
llfeEsihillbibkliS k ^iMlSbl^kJfeib b ^> 
-b2l£b k ^liibllkik Ilk k llfelbi k Ibi iMJd 
-IbliilkblklbilB hpL blfelfe bll^o ifitlb^jlbM 
-1£ kk Jlfelkilb felkl Iklllbijbk llfelbkkilfe 
l^lkillkkMlklk ijll^ bife^ klkiflt k % ilk 
I klhlh2 kkkllis MbJ iillk kilk kiik k 
IkbllSib klbll2:b liiiikbl litiik li %il£lfe iikik 
k^lkikl kSlkiilhftbi<fe h\ hihiih lk3%lk 
-lb£ klfeiklk£ bMi h\ klbil'S b%^ Ikkk 
-kkll£ h^^ %lkbj It'kilfi bJit^ kk!fe killk 
b%l£ bito iillM£ iilk Ikbl b kjbl^kj Ikbij 
lk%'bj kl^kbl kb k iiklblik^hili klikkS 
k ta^Sl k iiiikklklkkik b xjfei2:bl^Jbl^ak 
bli£o ^^k kl^lk£ blitk %bkfilttklk b%l£ 
Ikikjbj klikbl litikklklbkik k iikilbl^ 
-klbak blko Ik^sk lkig^tblb£ kl^klb 
-£ blkk iiibiiiili b%l£ Ik^iijb kJ|kb 
k iilr«iS:hJl;klt2k ^ktab ^iStak ibSb- 
-k kl^klk£ b%k M^lk^k b^^ ^ -b ijsb hh^ t-\k ij-x6'.2"i lij^iltlti hh 
-£ Ji%l^ f feiki llhlixhUliih^hlHtali tf^l£ 

-li iklSiiiiiM; Mfeiiilhi tikk Jife'^jh!^] 

-hiy tli% ^k lliJiahife^ifekfcl^iJiiShliy h 
-%^ tlk ^k Uttabll^lt JliU'iJhkhJ^lt 
-Sfelhh %l£ t^k * kl^ihli£ t%k 'Jfeilitl^h 
mik%illbkifl2 hik^ illilJbliJiiibltijl t% 
-te i\k kiiiilil hilli lkfeaJliiJi£ kjfeiUl^ 
-£ h%k l^blililiimLhl^ t%J£ Mk * kl 

-1£ ^^ ibfihati lk!Sa^lilh£ kijlBihlM: hUt 
-k Ihfe-hlbirlli llillii'hL>ltlilil:iklt.'^b ^lit 
-J£ Ik c ki^iibl ItllhM llfelt£ Ik ^ kili't lii 

-hhhl tl»te IkJii'lt k'.^it'.i f'k ilkbhiSli 
-hh tlJ£: o|ll^ba£ feik im l!i%lli kj|ii'»^ 
IJtSlli Hi^llllfe£ klfeililii£ fe^k >^b<„t£S 
-*t£ii hfe^ IklTtUil kj^ik'i) iiiii^&bl^ltiU^ 
-t aitfeali feUhsb !tiSt2li ikStali k'?i» 
-h liife lk!SilUlb£ ifck ki^lit£ tliiklli 
-Jr2hillilJLH21ilkhltlJfiE tjkfe Iklilli tint 
-M kllUli blj.hM mh£ Ik^iJ^lU hil^m 
klMili Jiii^%ilt Ik: b kl^ililM: t%U mikllh 
l^ltkilkiEyilih h^ Ik i JM^UH hllhfei 
-kl Ik^l b %'^iil* li^Jfeikl Ik J: k'fealilt£ jtliik 
^Ihikl IlklkhliliihShllt h%l£ simt llttiStk 
t-%% kl^Wtii tli^ m^h'ltj kj^hhl Mko sik 
|lkbbilhttli Ill^biBik 2!J£ Jk%lil ^}h\t 
LbiiJ^t lk^^lilt-£ kifeiiilt-£ khk ^fib 
xiiliEdaS h^ Ik^hi i I^J^blil Ikb&iltihy! Ji 
--Ifeo kjlb\i |lk ii^biKik |11£ '^'^IH hhii'Ji 
lk^Jlilt£ J^i^Ul^ b%k \Bbliili'Jt Jb)^ 
-fe %lltlrhkilj-- fiilhhbk'l^fe t'lLo JitlE%'-ehhM 
-%l tJj£o lilJiik ii)S%l£ bm lkWJ^fetJ£«h -JM b bhjlit'h A tkh^i£Jfel *Pi,^£feJ fiilhl-s 
-Bfi!^. Itklihlk fiilkfe lil'hi^lbfeiShm bll£o 

-Jl£ fitJiUiltl hii 'a initio k'EhMk y'i 
-liSia C\ iitibj^ klitkiiijhbi^ia^^fi hiMbS 
-1£ ^ J>ltl^!fe fcJlihiiiJhbii lii^bljfe R lii 
-ib&± liiUilU>)hliih& hilbSlfe a $llh]^ 
ptliilibi^mtS Jbi^bllfe ^ Mbl^ i^!h»tM 
-h tilbllfe b jjilb^!fe lit'thbi'i }'il!i|^ 
I MitS^^ Mh\^Ji\h hilbllfe Ikliijilhlt ^M 
-iblt iilij!hi!liiJih5'£t bj feli tlto |liiife 
-m |:^b IkMllhlt kjlilllhb JttJjlitfili 
-bi2j£h IkltJMlfe ItlltJhil h!£ijilik£ 'kjh 
-MJ£- lilkibii bfeijitik£ Ikittl&ijh 'kjiii'ii 
-lib khh liixilufel xjlijiJife kj Ik J itJ2 >.a |-:fe 
%l£l£ iifeih kMbiSl h^jbiVbJ^^^i!fe ihhsj 
blto 111 iMbb- JkE -h'li >jh.\ ?2V-t-tlb>lbli 
-JMlhlb lJi\ JJ£Mi£h>iife k ijt ■uk*^HlH£ hH 
-lHi:fel ^£M li^Sit ^fiH fei^h biti bibtliiitB 
I Jlibv^ih.^ ; Jh Mtlbi%. JbJlit Jbii ikhjl^b 
klfcJ^b ti jilii'lfehm Ifei Iht^tJliilbttM 
-Ihib biJii bikUiii^ lit juk I )kh^iit Sfibllh^ 
illt>h-fi>bi%t Ik h ilE2Jilt£ Mtk itlblil^b t'jilE 
ik b Ibhlbl^ Mil IifB4%liS Mhiio^jfe lit 
-Ihi^lJiiBlltibSlfe kbhbhllfe lkfeiJliU-£ irMoJfe 
kl!Sa:Ulb£ b%k Jhtrhbltjte b%t*lk>l >i ^ikl^h 
mibil xji«S41ijtb %Jfelk Pitll£lk.>J^li* febHl^ 
-l£ liiilc^ti i'M!^ ikVrciiife lif^hi^M; illitll^ 
Iklji'febiMlkb luiii-:il'bMfelhkl litehifesiiE 
ikbjtlbi^is ibJMbSlfe ^t^ilk IitJ|b,lfeijiS Mm 
-1± oSlfe %lhiifeijit^jlbbi&l£ lii^ ]k!aiJblb£ kJ 
-fe2Jiih£ t%k latk ttok'^^liiiil litiJi: to^hiSsal 
-i£ Jliafatbbl!ib£ Ikll^ ^ltsJ£ li£!^%!Jib iiJ^l 
-hk t-ilLo I£il hibkl i^ib ptbji ijk'lfe %Lbi 
ftJirK'h-.HbiJbliMlblb blk bi klhjtp hk nk 
(iF^oh) I kibiblh iilkltJllJlti&Jife ijlbbitl "hlh 
-Ik iil^S iilhM bl ite'^h bl bajE iitJlibajikfei % ixUt ll^ 


UMttijIi -ih\ ^ i^ik *k}lh\ mkMkm jifeii^feHiiitei 

klhija III lhl.alSlJi:^^Mi hii-llilltfc ^ij lli^l 

hlh^ tilfeih hihajE h %l j h^ j!g^ h Jfe] 
^h^ talS It %! J ^%li!fe ifeihh %l J ^li^fe 
isjS It %l-ll%i£lh&bh:i«hli liltJJitii lih;di) ii^Jkl 
iifeyitalfe Jfe;^llibl Mlitlltli hihli ^IkJkJ^h 

-JkJ£it iilj^^h ^ii^Jkh Mbb ^^ jikiiili^ 
-^^likil^ h^ itli^l^ kiihli Jitk iitM!fe M 

l£cfcbl:i :iii<^il^ kjlbirite jil^£t :kttl!&a^itlttil& 
l:Jll£iLib JiLiAb 'HJkts ^ij^i^ %ii£it Iki^j m^ 
-fel^U-f ItimbkltitkE. Riiktli 'tfb^ltts klitJi&JliS 
:fcUjm Ikii ' :£iti kll , ititt k>ttli£\ ,— lkJ&J<& 'tcit 

-hi^i^ ' i^ittit\Liti.iUti Ikittu ItAtttil^hii ':t'.ia 
-llllt^ltiiiiti 'kttliiam tkttLtliiii±lit 'MJ^b kiitc 

-.Dsflil i£.a^liliilli ' kiii± kiikits LUli&ti Jfcti i:ka I -ittctti t^tli^^:fekit> fe ic±k 'kiJUkifemili biiih 
j -k±£ ^tait Jtk ' ilfeilLii ktil^l likitt li^miS. 
! -bik iiiil^bkiiibil'ti£.iiii&&fcjE.iiSbjit:i[iilliB k 
j -Mttii^fetfjife fe m 'ikafca mttiiittfetis litiiStt 

-till! iifk kiJMKfelklB feitltt bilfcilifeili— ItJfeii 
-i!^^i£ te±kii kt-tt.ihh. bk 'kbl^i^^I^tt \ikUt 

-illl^ia i!t.tiStt &1& liljy lb±tLik:£ Ifelltttltl. 
-ttlJ& CtlJtt^k ' 'kfetlt: ^itHi , luiiiuu SSl& Ibmt^ 

-telittl& Ot Bl^ , 'kiakl :H%tl&Jt^ al:^^£: bit 
-ihittiMiSi—hSMix^ttttiit Sk^ t^^ tc^tcli 
kai^l^l &^bilk ' klltts*fit2 £: kUkBi^tt kllk 
-It^lk^jb iiti±l:k ''kbcic :!^fiitkBl^B) kbU 
-Bi iti^tt &J& iltiE itci^Slltiiultt Itt^k ' 'k^lts 
iiiils^i , mttlfktfc^ksl^ , :ktt^ik kjlkiLlli ±n^ 
-& lttAlt<X*b&Mttliilt<£Jk£.llr J^lr^IH ' iH&a i!^S.l 
-ILiitltl J!j&tci:3tt kmlk^liMllk t^ibltttliit liitrlju 

litik & kftikklttttji( kfiib>fellft£ kbk >kjk^k 

ltti^ttrhtUi& \}ktciit. fel& l}U^ |tci^liJCk:£ lk±iS 

& tcik ' l^fetlJt: klak & IkliujUk ilTtl-^hf PlBkilt 

-iB^j b: Utk ' kiJUi&Q fiui:jfeij:&^ii:ifit>ibt^ ^j 
E^kl— Qii^M tciil tcik '~kJ£:£iti it ^^thSJi 
-£tk^ ki^E:J!&^lk^tibh ' :ti%JJLJbb Itlk^txl^ :iUl 
-i^ k£.fi£ik& tt k!feli ltt!t^Jb-tt--tth ibl&li ^1 1^ 
'idiiiitij , Hi i^, 'tc^& hJ^kiki kOtb bS Jf-itma 
-Sliiik ^Jiti^l , l^^ttiti.ttit± fe>tti , kbPfe-tlkK-lfe 
Cci: lkltt<&^bl kllkl£lb IknEll^b :ktiltclllkl}:kl£ 

iltmt:tkiJih£ Itclk ' i:lltcitti , lit btik , I kkc 

-ic kiiki^^i^Jitt ^iai& :tih£. itkittBkUitiEji& m^ 

-k 'tiitclktcl^f!^ itrlitB ikltttig U'.t< L'^t?^ ttt 
-k ' kijfec ttiktclk^^ %^.^ >^^ ^i^^ ibl^^bamiOtj 
-tt £ikii2ik ' iihila ituial , ibhiuJiikiB , kt.^ 
-l&kjik£il< :klikjj& ibxmt!^^jlii£cituikElb ihltt 

■itxtxiiih.ti.iiutt±itti^ f«itcik'k%b!^ildli^ib iks:iLBk 
ik fuii:&^i:t,t3^iikULfe'^Uh2ittii&ii^tiL2.iitt^Hk^t:tt 

-lul£iiiblki|ibii:&t^ kttuitti;i& £tiiic±k mikis Xixbt 
UlLLS. iititc>ait Jfcmtc*t-l>iM£ It^ktcL&tiJ & ik^ 

( oa oB ) I t±^b 

-!g^Jilkik£ jillitil^dl^ iil^iu Uk hj^ 'Ihhhittk Dt.lbi|l^ 


istm^ii Jltib % k^b % h!g^^ik£ blhhlt^ll!fe^l£ % 

ll£ li^lhlMlt Ihikg mil 1^ 'ifiJitltb mBbHl!k 
-feife % fe^ iiibfe^iS±li£ iilltmiiiklla % tilJi'H 

li^Mk IkHMiltJiSg Ihlk lit h^ lit hlS^ik£ 

-M ^llitbJ^ Bimit nthmii& hiiMim: Itii %^h 
iiil iih ii k^ iithiliSjtk£ iilkli^l^£ I^ 

-hh Mk ^Ihlt^^ ^iiitlillS Ilk iii^^h. MJ£o 
i^k iilltiliS iUkli 1^ 'lii^h litWatfe£ lli^ 

^jb£ i<ibi>tcij£m ^ttia. 'm&m ^■^J'tA^ ibi!feaaS 

tie ilt:t<&iri^ l^fel^&ittit'illLSk 1^^=^^ < ^ ^"^^^ ^ It^B^ 
-11& iic Ju:k-lltttl ll^t»:'jfeii>^»a. -ir^t uiix aK-l-wt fel& ' It 

-ibi^fa kik&i& 't>iikLm£Utti:t£iit:i:ti Mi^^ii^k kjlti& 

hlltitlJ^a ]li l'»l»^R i»tjBiHPI>7itflUI'4=.li.\.»l»IU>l>l l»H 

fefeAitit*i«fci»Vftt^»friu$gi t.|>atfit. i»fci>'i»fi t»ii>iu>ia 

&B2&12I2 kl^£Litll*UfeltBi^U klkaitJfta:ttti& ki&h 
-ttlMj|&£ kftaftltelbBiai^ li&h& ' lit(S!life ^QihiSi 
"^hl^tl ttjttllf l%K?ti.»t^ SttJteitefeUftlaliiUltUafetiU 

^ij^n «t !llrtfj^ghi^» |bmita3mm ^hot * 'hiiY>i>B|a. ^Q:aitlifl£i^li:kllU ktfcattlb]gi>!feh<tK!fej liOl'hhU: 

-It pft aniu iRmK^ kOiatiliiaj-^lb ^Q:2Ltilbl&Uk^ 

-ittiacb£l lBli> :ti:i^k\ EfttT^P ':k£^l H&J&ta 
^mts:km£ii£ jg S ttbltskk S & Itmci^tt £2 

BJlk, 'l^^mj^^lt^l IKLlfeo-lfc ltfe^HHi>»>b<»4 ,Ifiii> 

-^U , it&m^i^ i^ij^i!ti&iai££iu<tofr9)itbnWiMitfe 

-Ji<St Kt^ 'ir«J£ bilk ibb iSli^ I tV JrtiUilii—iikR} 
- H ' ^t^t i 'ibk k E£i^^ Eit kllk£ii^ kjiki:kl^tt 
-ibUf tt mitJk iitj^b2&&E:ttt:^& kiku jfe Jtr£ 
-fe ^b ik±i!*iife— :tit3JSife tiJ . mia^t^&jttfei 

-^Iitte:ilillttlI*lktkldJkb:ktr^ttia^J&, & k ' lifts ii 
-kld:tm:fcitl£ S. Slbfe^lli tlbtt&i^tdts UslbklutifiJ 
IBlk ibk 'kJSakl ikiib ^n^B ib^J^^ ^k 

-ciitibfe 1:^:^ fcfii ibHtkiKfcJu mm ':iDia6 

-:lK:|:1t iitȣ Ibtifiil ':bm klBtbliitli<fc :btolt 
•killkifc ' :btiltJi:tkillj£!fe rbabJilliiik :Ufe2mt.lp£ 
:i<£ti£^& :i:^llti£ll^l^ iti2tt<^k<b '.l^hm •.Ihh^tis 
-<ti :ii^ti:fe :lbitifeb<fe -.t-h. IhzHHi-tEi^ Ml^hl^ 

-i& iiUtaii±i:^:a if>ji!&Bk)ti&ik£iii^ksi& &ji^± 

-itcblia ':l^Bkiti&lk^jmk±t& :l!feBll]< It^tt!^!* 
-:& kiUtr^lk kllbitJblljLk :i&£l lbtttclktil> ziHih 

:lltittcJjfbk :lliitUSJfcbi— :l^£k tlbtibljibk :it^ 
-i:tiii±. lt<2U£^J Ibttll* Ibttblbbk :tcatc&llt Ibz 
-tt^fels^fe :^j£ itcttifebrb klkl£ blltcit:bl£<k lii^ 

-£ iikh'»t'<»> :i^i! i:feBiaui±>:ukik£iu^ tc&tt — -.iti 

-tb lbitk>:^l& IfUl^k^lta^kl:^ kllbttlkUitLk '.It 
-J6t! :l^kl±lifc%b— IBlblihb lb£ktit<mblitkllsl±£l 
mik 'kutiim , fititt£iLlimi iit mat 1 Knsm 

H%li&lB ':bm i>lltUt.ilV>IHKi>i>Pr.p:b libliiiNfft, 
Uttit^BabKl Ikim^JBkiU kfi: !^tUl£Lt&— IttkJ^aifc 
^^^&b^ c^ bk 'l^tii! itiU^i >itfi fi»»fac(^ 
kb^i|t^bxj^ll££iti Ik^ib Jkli<fe^kliB lixXitx 
;fc>feittibiiif»^Kib i^£.ib £t 1^ 'hkti -.i^iiik^kh 
l^kllit ktSi >Jti^ ltci:fe£llti%lit Kileik '^liik^ 
-nj , ill elk , I 'kbtib iiiita , iiaiiiattbsii , :ki<£ 
-Ilk kiikit:lt2 iaHib«:lH*'4^hiHiM h.fiu| nr>. l^ib DtUiill^ 


ls.Ut^ -ifciiiiitijaty bik ' Mibim , lit Bit! , ' "bfetiB 

-ki-kiiri»i:*iLli:fli JkitS Mtflhti :ll£.feXJljStt le 

-tcHB: it ibb -.lUkJBti :JtiMiJiit«t!ifa lliltiSlitl 

fe ikk tihsrtita^ ik>E i(i>ui2 ^ itiH innns. 

fcjlfe bjmiiiiiJfif%li);-'l» :lblt«.Hfc ahlUtiS Itili 

— ^ kifett !«Syfei 'kj^ iiiitrmfitmiit tuso iuiinitm 
-B ,— Slfe IfcH 'ikbi'J^femiilitltt ^!ilb bi'Jifeli 
-feitttia ti*k: Mlbibfeiitiifitaa'iiiHillbbmbtlS JH 
-J*±!tabJ WlfSb :bmbmkD:lii£;lb: ^i» ' llBfeC 
biittlS:Bi <fei:Stt lijirl lb±blii»i£ blttj , iittt 
-feaaiEiiiS:, :Jblht^B :JbmB "tlltHill > imii. 

^£.0 fitl^hl Mh^iifeliihi iihlilikfel fitlliJt!feh 
til Iklillth] hbllg ^IH^i hktSlS |it!2h kbi 

-It m^bliilhitali lifelhtJbi'feS:^ )te'h£]h£dfel£ 
IMltllhhlt Jklltlihiilt Ji Ji l^iS fitlhSi^hfittl 
% iillfi *fellfej i ll£"jillbi;h ^;,feb hll£o il\ 

llfelB * Jlfelbfifiib Jl£'.hS;;bjt!l?.i!lJb: ^ hl^b h\h 

^hSi litihsjbiii^i iri Hi£ ^m,^k} ^ Ji£'>'^ 

-lUhii^ihhih^l Jlfelh£lbhi)hkfe % J&lb *J^ 
-Ifcab IlfelhSlbliilhkfe b tkb Ifelbl fiUhllh 
-litj£l 111 Wit 'ikSlfi ilt£ ithJlil Jlfeljifett«fe»i 
-JteJfe ll£it±£litlJtk llfej^^lilim life^telilfe mihljh 
-l^lSilitl Jlfe^hlhiit!fe liktb JhhllilitiJb ll^lt* Ittlt 
-Ihliiife Jlfel^fife l^jHl*i' IttllkbigiJM iMllibtllil 
^^Um life's mlil iiilllih£jb£lthSil^mife iit\\^'± 
-Ife ijillhkl!fet£ Jl£llib21b£lthSll^lli^ Jlfellibl -fehlli lifellillilir^ ^ Ihhlliln* liilS: JMtllt 
•iUife Jlfelhte Jlfe|l±llim!fe S'Jtb£JbMlth|,l!i^lklfe I 
-\lkkk. mhlilfe JJ^liblbl^bkil ith^Mfcli-Jlls 
Ji %Jah hih'.iah. k^lithi JbihSJbikfeJ % H'ii'iijS 
-fe^li Ji:%liiJJ? iitllihliklhbi3lf±&l£j IftlltS^Jbfirkl 
ttbllfe fit Jfeiii'tikSJbtlto'lih'.luJiihab Iil)^fe£i£ 
lliitlilfe hJ^m |lbillii liiit.^'-Jbt'K fJilliife 
bfi^lfa 'kliriih IjifeJi^ hMh lit kiii iit£ iiliS) 
-biilllt lit hl\k *ii>B&iK S'i&li'j£: £]£ lilh^^fcb^lt 
-IJilife llinttm bl^lb'liimb Jblb^llt Jb^h % 
hlh iiltib\!it£:hih liilttlililSy lit Hit *t\li 
lbie£ lltJkwit llfelhb>titlhllt tlfeo rilHltllt& 
fiifeb:i£ l£ ^llithlfe >il^)Ji i«ltj-iiy Slliihlte 
mifeh fith'it'Jfe kbliili't: ];a 'jfifiib Iiikh.'Siy 
Ij^^h ^ isiil lilli!Si;iSili£ jQlhiiS lit iilkft 

tjibiab#3fe >ib£ Jhlht-.B :lMf'& RIbiP. '>Mlt 

iiii^i>«ibi>miK I^llilti|■| ib' v( bb t». Mieei',\>'lf* 

— blit;l>>l*| blll^M|.i— tjieteiE— 5IR bb^'J-fk-lt 
t'.tt ' bi'fli^l bilBl^ilSia bUb^iO>ian Mii'iEt 
-ltK£t4li-Ubi£tbijCiJb b^Sb l>):t!jr>SB M-^ 

-biijfeteUiife tb '>-JltoiiJ < iii t'ib , '\ifetii bi^ 
. t:i£.ib felK.-* fe2:lfe iibl^Jbtsti .-Slfei i si^Jt-J 
*l JiSB blbaiiiJt^B-:li:-'?!'i'-'SG tlb Jt-lt-ilfc :avte 
-l^a bilii: bittlbit fehlitlKKJb bil=:fc^SiSl,•:feEE 
tib iilb>hj /til bib . ' rs-je^bisit ^iiSU te* 
-fiefefitJIlKbib VBfiB :£t3i:£iSii laMEilb^ lb 

-l!t£ll^iuitt Kibib • littiB iubii .ibiiiiiiHtsii , 
tbbJiaibbJlbKilb ijlbi£t lt3ahtiibjuiblttiltl£lb 
miJi Itt IBfiB liijlblulti l!tt^Mtt blfe lilfel Ibi 
^feLtb^i. ieiblbblibt bib •^JibibJ . iii bib 

■ ( 2^ o:a ) I ikigakiiiife itat m^ii 

-h ISlfe i:fe£ iilHi^^ III iHfe** I i^^J** i^-^**) 
-ife j£liiibjt> iti^lb.'h liife^fej^ ibbJH l^££ 
'iJ'St^l Ik&'b^b llithilitilb tit l^fihaShltbhi 
-i'littiil^ji^'liiti bihlhijB ill fe^ 'Ji^t'*» 
tiko fe'ii i»hii^tt2b %J&b }ti!tiiiilh nil; 

i^'ba't: bih^ ItikitiiB fit k^ filHfeMfeb 
biliisi^ihhJi^ lit bit * IklS-PJlkfe Itat -It ilfeltllhto!t' m^ik lbhlL£U..tk i^ll.J. lbiMthIii.iib£'lt:±lJhtli.cIl..bi.t2:hI^ 

-i^bi Jl&lt-iibi ithiL-iititk ihM. iit^iL£iiijtii -h'^ Iji* ' i^iiiib iiit-iaih 'Klit ii^h lifc 
^jiiuhii JiihiliJ Jife'.hili i^ith^Mtk iifeil ! fe^i. iJt£ ^!tiibiit iit % hik'ib:^ Jb i^^"^ ^Mtti^it -^MHlhllfi ilDitit: life * lliliiilh lJiS;M&,<lt 
\ttt\a b.tiS.tt)itk iijlbik , blimb , nti& t'^ 

-Uk bib l±il^lt&-iibl:&2£Wt! b :2bk:'^lttll^bbl 

20(1^1 kil , bMb£ . lUii • aitixiiintL^htta. i^'-ita 
ttUt ytth^ ' !^D:2!^ki^iai^i&i£i^iLiifcik i^ir^tk 

yji . :tit±lfillB , kk :iatt kittlkttuiril& blb±^j 

-xkut kifi^bi-ij^ibi& ibia^^itrki^jiLilu ^miuki& 

-Ifei^U-fe ^Ihiu 'klbibtkj ^k Jb kk ttji.it , >Jij!t 
-Ukftt !lt£.it . kl«i£: UtiixZ kll , kjaC: IkSl . fik 
-fcl|-Tbj U>utt£ . l^k l&b bihti£:-^tflbsM triKJll^ 
rlkfl^lttkimikl--ibt£-:kbtt£ kll , (itbUisbi It&bt 
-£ , ' Itci^klib ktelEibtktitlttBJtUlk— 4i>^&l*Jll^Ul& 
2a-2^i^bkll^jll^ bl^bUibl>£ ' iilittii &i:iit\tt 
-ktbit^ ht B. ':i:i<kUCihl£ikU IbxttblkLk 'kil . ki 

& dllfc ' kli:^i±ltit>£; kil . lUibl^sbJ , kjiblt&lk 
-211^ l^^ ncttkB.± kit&Ikjbi-i.l^ bbfiilttikik 
kji , ^^ bttlitjltiktli . :Lb!l^ :lk^jlklk.'xft!i--lb 
-hj^'-i htyiiihX—iuUiiiitbAitiUt'itikuiL UtivtuniiiiUt 

kltbttiitltllklls * ailLl^lb-:!^!^ :lbtlliitr&- :i:&Utl 
•bl*^ ':lilliklti :li!lti bliiLt<^ttiatiiaa:lblkiu Iklilti 
-If^ lilbkla :ibitfiilhtli£tk-lt«l£k ' :Uac :U:^,kl 

-i&l^b-ibtlbllit^ llj£kll!rl& blblkbOEbi: & h^H 

-liii^k t \ttitla iillUil , ibitiitlitt&i^, kbii^l^ klik 
-i£Ut >libi^ Uc.<(ltM:^^lttibittiitei£,4£c 4!ii& Jb Iht 

-Utiatii^ L^Jk^iulit tt±^ * i:JU£.-ai . lit l3±k , 

( sv^ o:& )i j^h ^i^ii>>h 

-twu>^yibfeifct»feiSn>u hIihl^li%UH i'Jtlikk 
%£it %iidk£ 11^ fehlhsM mk£ ^MhXt k h 
*iMi.Yts3t\ ]h.h.}^Ah.ty^ lltiikli2-!^h UthM^M^k 
^ llclilhbi %M iihMItliikllik ^lliklx illchik 
-to^fe SllihJJ^lilb |llili%ihlIiilJii IbUi llilfeUim 
Ji^%tb IhitJMkiklitt-l^ J> ' k^b hlMMt^ 

Jk^'iiiti btsfeifcBti ill Mk 'i>ah efeihbii 

ijSt % h^ ilfe£ iiih2;b!illt % h)^ * IfeiS^b Ih^h lit hill ^bh'j^b biJb(gtbi% bili^UtUt 
1^ h^k * illt-ijbb Ikkhh oUthlH^ Jit hlh fit tti 
-JQ ijh£ ^Ibijblitlit fit Bl,l> ' l^i^Jb M£:o IJgd 

-^jhLhlift ilMilM: 2l& ' lii^b IhijJiiitllt lltlHs 

\\khtin 
itiitkil , htik\ih SItt tedb :kjk£ i^kh£tbl& 

fit l^k , ' kllblkBlLEli ms:£ klttlbi^ kb^ l^tttt 
Uatciii UtitliHttk kllblOtjiikili :kkltiSb kJIblkH 
-lit Ik^jltuB unKiuB-t. iki&JlbiSt kllblk^eb :k^« 
-& tMlbi,k^l& & Ikl^r^ Ikib^ IkUbkjmb lk2b 6 
itttktU, bib^ bitxlbli kjib ' kijBkl kjmi^Jl&ll^ 
kiir«3itikirj kiSb E^.^bti Ebitfi^'^ & Ek ' :m 
As :i-.^Sc!^ aa&'^ut ittai^'i ib2& E!feibm E^ 
-tiJ^i£jt tt E^ ' ^bilB £± klub<klB'^j Miubkf^lk 

-1Ei\n yyt^klitt tf\tt lb:>blK.b klltfJLm &il& U}k 
■l\i±t\& ' :bltt kjb'.bj^b kjlkj£lb IkiiiS l^iuitxkk 
4lti£: ' I8iubt& kjItU£.lb (h^S. jt]b£ bibtk^biEt 
btiibliiiii ^ btk ' kll . ib:i*£.jt. biEo ibhl'itbifea 
-1^ liiC«>2k&Lb^ai^ , 'Unitt tt^Siblii blkb^kj kiik 
-nkkE-tA^iStt illb-l , ii2lfct5!s2r=bhliife . ' b» 
-Ubl&Bltx ^Jlbil , LSjUtM lkfiJ^bS.t& ^£.1;^ 11^ 
-i;''ltc£.li . :aiaiiJijijfe>jwjaia luiriiifej bjtit ijfa 
-jeSbtlb kbis&iL-ali:ilkJ£iiiaib ' i^ika :tx±kt±tkl 
-te lliifcsjfefelitui i^iati m^Z itci^&iihUtUt nibik 
' l^lutts ^Ut^l Ibbk^ihli :ki^2lb kllkltlb mik 
ib.tlttt^a^itil!klb£ik£.ib lk£Jb ' mtta iskSjlblultt 
1%'h ly.^tt ^ruitti^^bxtil^ biumttilt b^bifitiLk 

-UBllK b^k ' lijitcim , fit Bik , ' l^btiu & kOtb 
-Ibl^ lk^jlb>l , ^Itttgg fit hmB , kfitbumitllt 
ik^Jlt^l , limilg fit :blHB . ' ^^iiS Jb kfitbiik 
-Sj&tili l«f^blt£(^( ^Gtbks^lilk )±!^!k!feld!lk L\h^ 
-Ik ':k:tl:&£ fi>Jli&lB J^rikfb^^ fitjilSfcSB JEltlli 
-ltt£8Jb fitjll&3B taS-ltt :kbit fiiliJ^SB (^^Jb-Utak 
kJlU&t! fitlli&gB lb<^)bI^btklt^L:&ib2fk-:liiailiiUS 
-lit feJi>;ib>t!lZki£liibihti£i ibJtoia ' iiibil , bihx 
-a& fit iima . i lbbii£ kfiibiib2mi>ii" kOtbujftBi 

libtla kiul£^l^b^m<fekf^Ulk:feiu2i> tilbik ' :k>ii£ 

fuUik^B jankfit%ijg! fi^ii&2B ihttiuinmu Mi& 

-Ikt 12:2:1b ' :kbL fitllJ^^B C:£lb ' fitim^Bl^^m 
■Iilktt &£.lb ^li:j Ibtt-lk— itcl^k ' kllH&c fitjilkd 

-iii:fc2ju. -fiaijaafcriife%Sibiiiik>iifeifcattib^htba 
ibmtt ■ iiibil , iimtSSk itt iutiB , I bjMic fci^ 


"^IXi^^ -|! jjtt:ti!fe%S JkJtitMi^iii ittiia :b:t£ iki£E:%]£^^ 

-4 :fe2fe bjUfefc Sit j&fcjajfe i)tiBlliJlLfe.\iiBb Ui 
-k 'ijlfcbj > tfjk _ '"bt-tlt: tli ^ lfc:&£^JL fclKo ibj 
-I^Ui lili^lIulbJl^PJhJbi^kklili lltQ. ItcHiVA^Msii 
-lte.fe JltJSliUihHLfebHibjl/tiitlh lUUtMik-SJttij 
-L1^ill^lJEt£:£l&b£tL:tt^itliil& , ' :Bittaiut>l}:kJ Ik 
-k ' 'kitttBJbli>J& tijuilfh ikajklG^ 'ktmkicfitlb 
-lb. ittM(i:tm§i^ •■ihn •ihhttLhStk.i'^ bttUiaMti 
-ih it«tiiii^i£t bi Jiiktjh t'lD kiittt ir«tc jai:ki^ 

-ialU ^laiSiia fctiSiaE.— ielaSBkjfcElialfe— "hiil^ 
-2:1& kfeiiaSt-ili.-llitlta^ :lJ£bxJSiSl± St k '-.IH 

' ^k^ic ^Jitcfi , mihi&tri^irSB . -.kt'l^a]^ 'kiikl^ 

-ikm ESUk ' :Jiiftt: :aJfe^£llbiirJb>tHC :k^S l&rtl^ 
-bi^ & itik '^jlti^bj ^iit ^j^, 'uii i^b^yits^tdti 
Ui:itHi:ttktt ■.i±k±sibLik'itt -.b&b. httitc b^'^&biM 
bi Lktbih: ^litHl iB.ti'sJthiiiiii:^^ -ik'Atit iii\%&&\t 
iiktiih.t& liiihiUtmkuitt iha 'hHUitii fit kti&. 'kilt 
-i^lki^ ^Ititih ^hmti M!££blk fcbjltclblufeb^ltilte 
-Jliitbtt illlai tilfiiife-tkibblt jfeliijlSifeHi lil^ 
-kl £i k ' :lka|ililbli ^IkibB— tkfefck il^lfeilk 
-^l£UkbljliiItl:b£ab.^lktni^lbkl^IkBkLl£2£t>lkk 

-iikmil£ihii& ifelti^j^ J& kib I 'kirtic ic2L&£tiuiii^ 

-^JiiMhil , Jb4l&lb , 'Ifek k ibb kiltea> kJlBiHB 
-B^k&t& t:h<fekilknkitkbk ^bA& Mkll^lB'blb 
-mki&^&lkik^^fulh k^k:^ kkll^£: 2l± lt«k ':!:& 
-^ttfeii ttt ':fttK'.li k IbbkiUai-ibb IktilD:— i;i 
• -li ':JbJMli k Ihb Ibjfe JbhJfi:-ika Itik "Ittt k 
|i(lt ll<tJQ:-:il!jll2: :jkblk Iit:ttt fbk & kUl^ih kjiu 
-fii juim.jB kjlb bllbbbi^lujbbfclbj kll ^ lem 
-bbjk fii±bfca»bii:EltjiBlubiiiiibk:Jilbi. :Ufej4^ 
-Ibld'2bl^ltbilii:ililit'iiii:t'ktll£ kllbiih ;klkilA 
-i-il£. lblbZ£JS:j&ilt'.K-:Ui^Ufe Ibliblbfebbtt 
-CiuktJbklE.li— Ikteti :lbmiibk%ll,tti£bi -iism 
•>JS :iJkb^:tib££i— JiibiLk :ijfeikb-:^it iiub'^t 

-eSil iUULiktil\hti'^i:ithti}£.—ii:bht.\£. , i:tt-i±^£tk 
-jlimiisibUi^h^'htiS.ttlAjLUiiikB. , '■.it:tlt^ti.t, kkj^ 
-^ ): b£kb kbt-tt :kk 'ibsk k Ifab kllki^bb HI -Ibhkti'bk ]►.£ k Jbb GkJllib klJbttblt>-ltil)b2^ 
Ibk k Ibb J£ill^c :l£til]& Mt'.^bl l<bb>Jlk>i%lbm 
-Ik kll , J£blk:b^LLrlbkkbbldJki^SlBb:.llBi&lkl . 
-[itb:kibjblklk, :ll^l}:l^lfisbj^btct:b:&kll£:ibkl£i^ 
k Ibb J^ll}! Mi^lQ:b] lkltli>lt-l!bttbiti :l:&Ha^k 
L±yu£. ^tt y\tAn-±b a^b^^lt-kml^ .mit^i^ 

mblkii2bb:&bll£;:ttrlimil. 'tl^^ltib!^ k^bi-^lk :kk 
Ibik k Ibti It.^'fe^ ::t£!llkitcbk^>J^ibir''.k':J^f:feblt 
-fijtl k iiib i^^ -.tct^ihti. Ibbku .bi^l^bl^lic 
-bi-<febbjS±}, ':t»lJttJt* ;Jti^JbiJ!t bJfebfcL :kkilbg;jfel 
-kfiiklB^kl^ k Ibtc J£ktk IkUkJbl bx£ ^.l^>'i 
-iitrxbib— Ib&ibl ikaikjb^ ki£l ll^ttbb£^l k 
— tbfe Jtjltll kllbbg^ls— %life.fe ,m£JbJbl;4bSti 
-bJ: liiiltbhlJtlh ,— mkiHdiU :m^litblb'£kbbtt 
-Ifetll^lbjfe ibk^mat; kllkl£lb 1Zl1[u<J^ ckllB tun 
-l^tt kbt^&bj bllkl£^lb ihl& kllklLib ^b kt^i±&lt 
-^^!£ IB i^ilk Iklikjbl ba.£— Jb£.lbj klbJ^^b.suiti 
iiaibi^i^t k£.itb- &ibb B :£i±:&± kbiifs^ k£m 

S. k^>£i>£.— kt-i£lik£lb^lkbii&tf^sI2aklLitc iiU& 
li^ibife> Ifci^ib iJbfilkUfefiUbfitm it Ifctlk ' IbtilK 
^Jibil , It^ibMbbsB . :kb!22m kjlk^lb liiuibx 
-iixiJtatlftlbtbiililtlb thS.ltA ;li£llbUilb £6lk :llia 
-a tlitfillbfitm > %iiid :k±£ iklbkibi^lbkM'ta 
-bl > btik , 'kil Jiiibtjib ikkiJSiE^ Jklti&b lbb9s> 
— IfcJak 'kiiBkijlklii'^ktJbt'i krtsmittkjfi^i^'e 
-J£ It'.k ' tlE^tklH -bStBtMlLlii ' iliuiib&J'ikBll 
-bb kll , £:ililikJiii-^VMb , 'kibslbi^ bMkC::£*s 
fSb £ £4 ':lki!^ HB :kbe3ei b'lkG:^t^ ^b :k 
•batii: tiF>ilbei ':JfelbtiilbKnBabK;t mbltJbKl lUi 
-k& br-ablbklc::^!t:li :tlbSibi:^£liri[ttitt £- iBlk ' li 
-tilB tllfel ..'feaita. Jbbiiilb IbbiltB btraaib bJlbE 
lb ilibife: Iti*m±iit:jblblbilkH.ib mii UHiac aja 
Silbtultt li&ki^ bt:ib.i:^2iibiitib:J^:j&b ttl'il lb«.&!£:b 
i^l B^k£±— Bi^^ kj .Bj^l£:&. >: ^b^b iblbke 
-tk% ibk 'iiUtiiaj . lit ktin , I kbilB kibkt ^^ka 

't>j^ I b't^^ lt. t'liS;'' ibblUtb^bsa ilttiii^tt.hi±±&ktttkt 
biSLo Jkfei^l^bii. Uiufel2£i lUl£.b lk.£a:)k:fe bSi 
bai]£ iulbliblfe: Blk IfciiS.lb bilLo jtiittJb ibJtiit 
lJSUtetfli£.tebi£ jS.ijJtSt.b..a i£ii6 i&iJi ib3it£^li« 
-JJbteiei& tiK.o Jt!tt£iblfeSli:ti bSb buj£. lult'iibi^' 
Blk . iillu^li-iblb kli.lbt«}Jkbtt±SB bJlL. blliH 

itu blliJ^kilti JtttJivbblEiJkJlliibifc: fc Jbk " bU 
-£i kiiijLk illbi .:i£ibt, bbi±J^iitt^;ibl£.lb liS-ib 
lulii&^kilfct ib*lb.i:fcibimblbilbl£.ib ii£lb Ubiit 
-b<^ £t k ■ :iUili :tl*±bife t Hktua ilbklbiibiil^ 
■lulh ii iHJk ■ libtlb ibttitlubtcti tllttii . ife'^t* , 
•.ItebliUb Ibbilttt kbiiilt fclibltit Jiittibxltti:b» 

tiuibibiikE.iii liSib aiac :lH.£JlbliilllRlklima 
laSlibiulb ■fe <ttiiiS :kjE utib£.ubi2tU^5 Jbk * U kUtllH 1 tU^> JRUti^jA .^^ifeaia , uixttiujti ibHimbi !ibito£iiiii-tit,iiSifebi 
•liAlt >: :^lr>t! bittU:kbMill£ lkl:j-£iti]^tiU:lttii£it2 Sit 

itutiil , i^ti^iimuBtmmtik& MitiLkb 'b^ii^ft^B 

•1^ t:jltiK.ik 12:S;1£> litli^j&tklll^ .iitiri^S-l 'lillbH.lb 
:li£iltt£t!t >: ^b^C :kiE I(ul:ki:g £^ Itik ' iili il^lhb 

•Jix^<^fe ibB> , 'kl^l2t: :Mtt kiyb>lk£i|it mi^'f&lk 
^t , ^^ hl^ik . :kittt-i:-vty kUkKilb ih& krv^±& 

-l^Hafettllritit^Jfe *filfcih.l» :t-lj— l^.Eik 'kllHJSd M 
-fait lixfaluitt-.a& lJttIimifck&ukriblittk!tt2£.t!h 

-\.& iltittB>£::kltrll.itiitbJ:lkl<^^£.£iib^tkHk>!^lu;E:£±ti: 

-ititiz mki^i£c&Li&Mx^kiii^£±a^m^&B^atfmiu 

-hautt<£.ltl^ltiltl£.Ll£^tii£:£ikSC:Jlklk JiiiMn&ihiii 

' lUltXJttllt ( k£^u±l ) ^b:l:j&iittl^b>m£lk^:kli%l 
-k<;bk!^tLitiaiklk i\i iUih IJLtmitllt rstiljittll l£;ta 
-^1— ikfclkj r^ttiaSt :ei±ki't£>ii— :lilal^ ^^^Hj 

-^i^i^^rs^. kj&i£tk;i:t:fek:feiitibikik ' "kiklk^kii^g 
:i::ltikj±b ir±k:ilk^ ':k£!:i^k::i:^k:^lul±tJkJU£ b ^t^ 
Wlkf^l^ kllk:>:^!^t><feiultilklk ir«Jk':Blttl^ :i<:tlfali:ik 

- & ii-Bihl^Jlik^yiilj ' Iba It* Uiili Itttia :lttt 
-teiit^fe -Ib.ttattlfe IbltltLilttlid— :liafi:ii :Ui 

-fcimaifiaftjfei k liit bitatt-ki^j tt ^ibn— a^ 
fcifcu --acsjiii ijsi^tt— -.jaikiS :iyi:t%tti^jiD: ifctii 

-likli :ttilkl±li :tUJklbd— tttlUfe ikH m bfe lk^E.tJia ':felht blkJfcliLSjlMfelibJ IkiS bk;ia 
IkRil kbablK-"b£: KtBttJtac liiiiiil Ibkblfetti 

-i>ji&-ik^lc%i& 'kii , m^i^bt&ji£^i^i&r<!^abik£ia 
-lt^gaibiit^ja]5ifa£ittt»naib£.t:tfeiit:tikiitafe:titii- 
-taiSMitasia , iatn^jnitiibtki^bia ; ^iijii .ju 
-^li ,— ailal ^ lli IkltCsife 'k^iiftSfe^^ kllb|t:l<^ 
-kiHmJg :kt<£<^^^^ kjlklLltrly&^l&h :kitlkltlki:2;l£ 
-£:l^ st-b lB'ikbl^f&3taQ:l&i blk Ittfag 'JB&U IttU 

-^M hhtihiil % S% 'Ikfiih lli^lii ifehliiti 
hj^ &k>hlk t(bhli£4 k g% 'Jkfiih il^ltilife 

JliM» IhhhiifilfeS k^ % feiJu *It%i£i£: iilblJiJs 
%*^h lliEfe llliihife hilt tjlll m^lk'Jfe i\hh\^ 
hl'h iit£ liikMiS% fit HiltMilJi *hili«k£vfeMh 
IM IkB ii|!liiJtjlh HiJ^lltlJfe iilll^lli Mplit 
-life iibJJte bJ^ltfe MtHt^l litklt: MtsE i^ 
-1lU£ l&life:i£ l£ ^'fith'J^ I'll 'kiililh Hftb^fcfc 
hhSt^ Si hl'h >iii£ jilhS;hMh % fill^ ' ib^& it, 
tll£o jyxltiMitt2li fil^^MlJi |liililj£\Sj£ iilk£fcfe" 
-Mhihlife ^ifititll£ JiJSlh Ikfiiiih litSlbikllt lit 
-lit % feiiJ i»lk6iat£kij« ItiUUthlfe Ml£liyiti 
-hirii! % tili *li l^hl^2 t lW!±,%lit Jlkllttfi 
ll^liiii hl^o k^b lillthili ^%Jitihltii Iklfe Mhi 
-£S % ilkh ♦tJlM bJJso i^h^ii^ufe l^lb%lA- 
-hii fit JlfelJi * Jlfelkaib Jifelhmt^ Jl£^itib% 
-^ MJ» ahpM £jahJiibi fit Bk * lk£ab iklfc 
-lil IbJtlbbi Jilt fijak^llii % £k * IM^liUtt 
tlJ£o ihJ^jIil^ii 1U£ 'ifeiM-teb lifelJiilimiililfiklM' 
-ill BJ^ilillfe blbisS % iiikli ' JiJlfel IKII^ 
-:feltiiMititilJiitiltii£lii%l &i)li:^ltifik P> >.ttuk^i . 
fit ILk 'mmb li^Uifit ihkH^ t^ liiJ^ gjtt 
-lihi4K'|--fi fit ^ ' Ikfiiikb IlxMt ikkK^fofc i^ ^jtkip^ 


itii^ift ^liiULt^ ii^ M^*^ iliiiit<£: Hl^lkb fithUtJlfi 
haJikhl^ h:ii m'^^t^Et^l % \mk * mikfilh 

-lit ll^bliitllth^hJhMMlt ilip iii%'!fek3gi^lk 
-Bl^£itHh>h>feh%lfe ll^lM lir|;%lh&ihlh>]h 

fe ' iiifeb iMt£i>|,it ^ hi^h .VK£ fitiifa;hiij;it 
lit, JitibrhfejH i»i .'jfe'ii 'mibfiib .'teihsibty 

-h i: h^h JftiS JjHiMt^ to bJfe ' Ibfel'k 
•!& Iliat Jhi^h lii& l^k£ %l£t^Li% irt mi^ 
♦a olb^lhib JhlEIB Ih'ibijH Jhbili Ilk-lea 

•H i^MciitbBiitltit u«fc's^o fiHri>kt»ti»tt h^ii£ 11^ 

-llthttlfe kiitMaigtltJigiithllitlltkk^M JlllH 
-ht^il^ llch>lb&l^b^llt£&li£likihliiit£ 12|jk 
-bl£JjytfcfebbJ^'i»;;^llibi5lb^MMIilbilihliMHliik 
•11* l^m^l£tM lltttshk'^MirVbKifcsf^ ikp 1^^ 
1^^^^ l^!fe l££I^ltltJlil Jlt£;blS ibgt^Kfihbi 
1^ l^llllkfe-l^£: £ \mh Mhl^h i^±lhhi to 
-lM^ltl% to £m 'ikQib to^fhsb ^ltolk?£: ll& 
^lltl^lb toh£t^Mltilt)l& iltolt)^ il& ^lltb\ 
-2t£liil» lhm^ iltob'tl fe toh|k^y tolMfelli 

ihp iiMti^ 1^ !;^^.2^ ^itobi^ %& toi'^fe£ 

i& ^ltoldi£ Sift J£il>^h^% to k ' l>^^b 
%fc^lt^k hkb hkb ilh£. tollci;bto^lt to %Uk 
*lkib:^jlt M£:o ltg^titojlils«i k&'i\h ilOth'^ 
Sift tohk^*^llilh'i& hkh'^ hl^ik lk\hrhjiilh to 'ifclk 'itelkfiib miiillhlytjii i>fc^lj hKb miS fii 
-ibli |ii 1Mb '^ lltt»:rlilt ^ itotolik ^ ltolh:£fe 
^ Jlftt[£-i5k k 'l^.'lt^i Ji£iii.fc>'blfa Jlft'^fihllkli 
mijatfc;!feii%b<;( iifeik'^iiimb^'^iMj mihsih 
-toti iiikk >it£ toibs;bto]h to bj^ *iP.i^ 
-I'b bJto Jife'l&tife Jte^hfiMittsb to:eiijfe sitoh 
-m illkk toltJ^hlhmiift |ltoli'^ lift mhl} 

-kSnyn to mm 'j^mab mibi^htiiiit ^ tkb 
lj;ij£fe tolkli to bi^ 'iklewikfe iMt IkJ&Uh 
ISlft >]H:£ tolhli to fil«> 'ikiajb tlko Jfe^ife lit 
-liltohf>h-'=>b Iblhk>|t^f;ik!l.blilthhiftk^lt^^^!fe 
-Sth ihh *toP_fe£ i£ |!tob'|; bi^'H ilhi^lfr jSfrfe 
-KktMhlhllft lltoii'fe tti^m Ikit to A ♦fe&b ^X 
i hi^b i;fe£ tob]^*Jiftit:i|;bi|ftiSSiifcJife^hli>^tt 
-i2b toM^i^ iitoik'i^ lift to^g^^ihitJift |itohi^ 
b^ib miki^kittm to Jiftik 'iiftiktohb )^ih£jb^ 
-tolh ^ Itkb liftil tolMbihlSg^ to bm 'lk!gy 
-lkl& licSt IklMih Ilift ^t-£ tomi)t>hl!P-h to 
bik Ml'^ljbb Jfi:m^tobllib \fiib toblilHt \- 

itkh ^^£ toiiti^btoiit to hnk 'i^ikiiih k'lLtt 
llftl!&iift lift|htojtit2b toMiih |ltob]^ >^ikb 
tok£^hiidift iitoiti^ lift ikiir£ibto^it to 
ilftlk 'iktoltb llrilbtollt ^ hkb ltLhb^£:hi& 
toikim^ tollLkiikb to bjk ' kmb alllkb 
-1ft :thl^h hkb bkb 'ulltb^at£:hil^ tolhlltltilt 
toif^tolhiltbik to b^. t ih\&2 llilklijlk lli^ 
hii£.f> i hkob- fcb&KSfe «kfiib ^aH^b'.!&-±b ^ k^ 
ikit tolklHlB to bik I Ik^^lklB IMt Ik^ 
-kh Itt^ i^)r£ tol^H^ to bl% Ik'fiE^ Ikllft 
-kilt tolb?h^K to bik I liftll^ltttoh Mi£o ikik 
-M^u tiKfc>h ikb tobtb tk klMk tok&^ 
llltok'M: lift tokM: i£ ^Itokl^ b^ lllit 
to ^ 'toik£ toto^jl^ tokl^jiE-lJtl£ k 'Iktokb 
lili Jlftfe J^'Xi%' toltlhifi to bJ% 'lb>i,b bkb 
Jift^b tokk£ i£ ^lluki|: bl^b ^Ib^^lb tokJN:^^ 
-kl iltokm blfiib toklUlft kbtok'^^ kb ItkhSh 
to k *ikkib J^lh^l ^ kkb Ji&lB tom^ to btg^ 
'lk!g^lk]g lk!k Ikl^kk lli& iih£ toiil^ to bj^^ 
'Jbbll^lhtok ^I£:o lklbkj)^Uto!felb IkH;^ to>thh 

k^ kktbik tohf:t^M iitokik lift tokk^ is ±Rl^kl^.bJift 

( ife4i > " tlin^li }mh\^ »felft lil^B % % 'P>^S: h^^^\^ iiiHfeM 

-fe£ %L |lMtm iifetlfe fitl»,|*iy ^liiili)l£ hl&b 
Jithlhllfe hMlhJfe iiii 'ife^i^iih llt±S& lk» p: 
fei^ lithfeijiiik£ liihliSfelilitlhJ^ ilk kife 

fcbt!feifel ljllbK:lb ^fcilblCii bbi±fe3tttb!il£ lilfit 

-tei£iaiai<tBbfeitlbtlii5aiik4bl&-:^l«pfeifeStjS:i!ia 
-^liktiiiimis :mbce^<tt l<fei^Jt!ti^iBit! & tar 
-y. iiiitkikt} , lit k . ' ^izkitebb^is^iL:^^ ^it^'^K 

-t^Bkfel^miti!£l^kski&-:J^>ltitit<i^fc}[ig:^k^^kh 
-liiltiii: .-^J^fshfl^ J:feHk&Lll:iblK bjrk 'Mlb^liJ 
> k , ' \titia k£u:u£JUt Jb k^&kBiSi^ h^h 

-iblitlbtfe . JUlttUib ' :ktit<feiitl fe ihi'^ kjlktt 
-lb kCifel^b fct>*jfefi6.i£ ft kKilttjia kUbKIt 
-aiMS iifelikfei^ltflB E^ k 'ijUbiliJ .jiik,-klb' 
-ttii li:aiitlbljt^&^lg:^k ':mii> J ></■ »•* ti|H..tt& :JiJ2 
-1^ :^llibiiltt ( &J& ) Ib^LU^akia^Blci^fi^lit 
- i:fe^£^n^i:^aki2ii!ihtiti!lii^kfki&-: huttnttitn^i&ii 
-l^^Bkbl^lBlii -.M'kBitLtik li^akfel^iait: £i k 
* 3yibim . ill k , 'ts^fc illiiU.ti kbl^Bl LUisM 
-l}>te* * 'k^m £:B ^ kCb£:kl^i^Bl kiulE!<:fe:M&kiil 

-frh-lfffisia , MJttlttk ' :kttX!^ii£:l tt hiL\tt&tS^ kl 
-ll^t^JtfRlfcia kfe^±^taSfeattk]^ki£.Ht fiifeJfeb ;i:ikbt 
•k£;il:JbtUi k 'J&jitem , ill k ,-itiitiJikit ^HMttn^i 

-£^m^k ' -.m^jLlLB^lBittii :kfeb :l|lttt:£.UiUilt& 
-£% iitJ^liJi^feakfeliataaisiaSft- :i|iiliitlllljfc^ F>a?^k £:i^ 
ifal«»Hkfeii;Haic iki klt-Ufe-tJit^tektel^miBtoa it>k 

jL<fcBk&l]E!Jll:±lC k ' iilitiii , Ucht^^Jtcmiti fil k , 
kllt tS Si^fe klUfbliStt kllk£cii£:^JL UiiUtU felift=>tf 
' ^ife^c k^ XkJkbiShl JE^ Ibk jbtifet: kl^lSHl ^fe>c 
l^biB uiix{li^k?.ti1tk iki:feekl2J:^iHii! Jb l^k ' li 
-titla it ktufe:fej^fit*toiiUittiii|ttait kuitiiottl^^ ^ 
-Itci , fe^ltcBlSbJtkbi2tiu^t& , bibibk ' kbl!^ bl kfirbltlK feK]feL'kbi>te^h?.1i^lt:fe»ffelb killtlkfe 
-^Ife— kjfeftfe feHliil»iKb^Jfea^e:i:k 'Oifeltjb :kkih 

-ri<kBkbJi:llilt!Wit t» ' M'^'^HJ . ^ 13> . 'bllbs«a 
-ttlK l^ilblilit* fcUbte. kllkltilfeijb 'kfffb ttik 
-lilSHl bik ' aet klilSKJ ^i-Stt ilt£ Jtol*£l 
-IbUtJtt tiiiibik ' iyittilij , £»» Blk , I "bt-tin !^bt 
-ifclfe^bJibJ Mibii , iSiiia . ^ttftan.lkttilbli :liliE2 
-i!t klibElb 4llfeife irriiHitiaElfeiiilblbslkElht Ja 

-t biatiikfeiMajnislt £^ bik ' rd^kbiifcfeiaBiKk 
-Riicajfeiis; bfitbafeiteBbfiibumhj[lt bxtt tiub bi 

-k feUbi , bfeJlbaiSbbBjiirtlttSitft , !kf fAabl kl 
-IkCsbHilb kllblbiia-Ja kliii&ltt3,lit*lkfekltlb I5 
-b & a ' :Bgls ::k.Bkbl&lBliil^ l^klSlt IsJi, U 
-miiitoUlb biblhttlk hibljimjttt/lb fe bik 

( K^ »:& ) I lk!&kllklg IMt 
lli^lth Mll£ ^IkEhlbih ii^^hli Md^l^ llfel££ 
'it^^ ^^1^^ ^ ^1^ Sliitta^ ^i^^ii I^H^^ 
-£ |£ k ri>witr'&>fc iUilklt: litUi Ik^SMlli 
-Jit £t % *>^^>IKK> ikhb JLbJba&^%it^lhh->t^N 

ilfeilhB iiiillm l^l^tiE hlkhjlt l^b itfitl 

-ih ^^b.'±S: i£ kbJitlkiis bl^t-ikh lhb|tiaitlh 
ilk k 'ikM^Mb^ ikh^ Jlibo^ Ukhfiiliiititk^ 
-h\hh |lblii)Mablh |i£k U^lfe mHlthh 
-mih jit %'Jlfeafe Mi£o kk^fchl hbtiadk ^}h 

-IMh ^ % ' luKtfciMh W ikhli Ik^b ^IkhlklitJ^ 
-MkiBlhfe |liife|tldmh ^£fe: Ijmife UB^fe 

'^Miit HkMhii h&^ mp^si iiti^^i^ 

-ill£ iitk>^£ i£ JlhixMlls kh i^i^ljhkimh 
% ^ ' kMt jife^KMhlh h^h It hiii xilhb;^ 

I :&b^ IkljilrttiUb 
b»i£fem^>»fi>>>biltblbib ^k^bbrnmit Ikifllb^ 
, amttltt l££iMii:ttttt^ . bikbidl<fe:ui<feb£ bik 
'kiib^m , ut t^ak , *bt»k bjri^titbti>>ik 'fit:tik !te 

-:%b<feb>C :k^& lial!&bjLkJtikibiH^b:l & Ibk ':bs 
-^b ^bkibbikUc l!&fiibkmtti!l£l 'kUBfib kllblb l!tml|l^ 


timiM -i .^iiti^j^j ^itaa, tifcfiifefci^iife '.•ihiii>itibfeij 

-tt teM »11 fc i l l3feL£ :ii;ttt<fcabil!iifeibfe i^ib £ kltt 
-l^ii& a^ tti:UiCttJkL Mli^lirdbl^ £lttl >, la 
kJelti^^^lx fi^Htc^ ^ ' "bteVfti^ !aife\i>ui t.gu« 

-ihfe^tsi^lk — Ib^lik & feilfeiiifctiil ip>>t»ii.'» 

' libsidlililK kUjifcafelit fcifea Iblk-ftjbafem k%l 
'iUbablh li&liijfe is jfck 'lilfeitt fetB :Jfem Jillkb 
-it IblfcifeJiaUfefcJii^ b^bii 'klfett Jifyitjfe^^lR 
-k ' lii^iiikji :fem kiiimifeibii liijii»&fejii.<fc b 
J ttbia— SiMbitte ' I kii kfibitiiteiife kfb%i ai 
it>:&l&b '^ iafejfcfelli ^JJfe k-li<bi— iayiiasi :kJlii;k 
J kstltlit-tUi i^^iJ^Btti 'ijihim,1Biliiifeibtt£ 
-l».-JilfeiL :hk IfiilxXtbt fcliHshiblkii :kk'iilt*:i 

— ifciu^iaj^ii k£ jbjjsiii 'ifckr«Jbs]s "kfeiiia 

-to %— tlilkii Jhikifelkltik & feb ' klitlbi 
-ki £i^ fel^jlitik ' J^:iiu<ltt:ll2>fbakj£ liibl^ i&fe 
* ^biUMitiJekl^m^Jl^k 4fiaktl^lli:!£^ £ilakJtt ^tt^ 
-i E ib ' i^lk&& kl4 . -kii kXibl Uaittlk 'Jfem 
k&ta ikteik , :lklk IkB Mlk liilhiEi kaikfbi 
-Ik— SliifehtilfchiabJlskttfei l^lfebkJfeiailJisJS 24 
ItUltg Idftib^lSBti^lbittl , luluibb B , ' liil^&i 
-ifcbj itEkfeiJ»-tei2feib:ti ibkbimiiiifeLm ikua^ 
-Ik 'lkfi<lQ:hit(Jj;^Ml«^t?amfiitt» kkhbk<t.millkib 
-tt—i kl^Ltt ^fi:^ 'ikk«ll^l& £«k2£i3tlk££±bjl!t3t£ 
-hiiii^k 'kklliu&b>L£ :blblilkbk :£tlbtibl :bJJb 

-k 'IkkclCt ibktslbs^ klkJX kll^mi^nu^ikti S^ 
-Ibitiitiiti, ^iHki^liililxlti tLitnitt bsJi ' IslbiiJ:! k 
i^iHbiti^tilllk MttfSJi Hj it<k:tikiUit^ 'ik£< 
-Ilk kkbitk^tajitiSJE— ltckt'.lb3j£ [ Itklk— 2lkJLb 
■Ittt '^u£l ^kk^B itilttiHl ,lu2lu^ tt , ' l^lb^'.^ 
-klciJakbib<i. :kibkl itsk^Liljik ':blMl ilHkJ^^itt ■ik— a.'kJfeUh ':fem kibikJSlkZ. ih>kl <^ '"bJJfeik 
-&1I: :I^^kI kB ibkk£bll& 'ikk<li:i:Sik£: lkk<Jlk 
%l "bbfci kjbl , iii . l<feijfeit-ttb 'il\tiii .Ibti 
-l>i !ftJ ; kH I^ ltr4^fett£:t> . I kl!fe^l&lMbti 

latiim ikibuiitti — i^M&ti— bn;fejb>£s '^km kity 
-i^JtUkii^j^B Jt<^£&i:^^ik^t'JbL klilfcii itaib:&!Kib 
k EliS^i: tiltijitrMlbk £k Lk ' kJ!^^k^ki&JL— k 
-b:Jtkb ; Jttkiu kUtiiti—nutSi kkkk 'ilUam 

, titlitiubb 1^, ■ ; iiu%hitSk a ; iiitt& n kim 

-itLH kJlkiltB^ .fe fitjilkig kllk & klik i^U<bi>i 
-Ik kilk£ kilk tsi^^kikJL if^l^^J^k— iitiii^^lk ki 
-iMmslSii-^kilikit kll , iilitliti±k.&£t^Uk ik^ 
-tt , ' ^i-tin ki£tuja&ki •jkiiic*! , ife-^lfc . fejihtTW 
-ikkii kUkb ' J>^lt>Ik«L &itil^litc&k<fet> U»fi!kjJ& 
-k Ci feU^aak:ttkQ: kJUkkll^^ktbb— EtlllbM&^be 
kJlkm<feka;J&b— fiillKhkUc luil^Uli^LlSu mjl^ 
' -it kkflk kUMiEilkBi— iiitll<kll£iJi firUilft^— kl 
•i:£i^fium UtiJk:&ltl^t:U&k— klJUit^ kj'i&k kJi*K 
-:i ^4— klik£>ik kUbl!k:kJ]S^l£-kilic&^ kimi!fcki 
-kl^— kj^lfek kll<lctti:k kllCihif: kllk '£kitlki^kl 
- l>l.«fc«t. t.||=. i^ikl^ :11^ •Stfa-?^k 2ilkk Ik^ 
£ kl4 , S>Pft ^t1» , it«&k '^ik^k :Uk£: tUtlklEb 
-1^ kk kJl<^Id*^Ji^ ^^I££k£:>Sk3tlI^^t:!klt>!b k 
ikti^ktai :ttil£l^ fc«t.tw vfc.tiut» itck. ' Ek i»>Ri»A' 
:l]tc^ mi^lk^Ba^ kjtkkll! k3iU Ikittl ^l»«lt IJ^ 
Ik^B kk kll , ^g4~k , ':t«lbkaik klULtktBJk 

Bikikitaiatkik£akittik?Rkib^b!fcfe'a Eikl^ 

' kk iyiibiiaEbtki Jyiikiklkk sSltiki Ibx 
-ki JS kj4 J SikSEttta , Eklfttiiki k^4 , & 
-Bl&»l^ Blr^lLttil^— glSlkittt^ :kk±ltim E»t 
-4afii 2611 £k i]^lllkfi2£l<^^k kllk kimi:kk;lbta 
^l^l»^lkk 2&i«fe^ik ^fe^Jk £ kj4 , &>k2£kl 
-^ , fi|^kltii:fe^jk— glllklikiflk glbSiLiu jlkl^kktlk 
-ktit^S:— ]gl<fe^jk ihi}kh kk kk kilk^ ^^^^ 
lki!:t>b kk Jkk ikl^^Jk^kl&tt ; Ukiit— llkikuit. 
<ai&kb "" kxumtilki <U 4k.lt: kk k^itslk bib 
-^kbilkMi^kititt— ^ klklx ^£li%l ' ki:k^Jk.tklUt 
i*k^lklt-l&ti — kb^&kb i ytiiix kfu^l<tr k3i — k 

-hikik ' ^.li:3&^.^lisl}t^ ' ^Jik^l , ( kJn &iitit:i>^ 

B ,— kl&^ iSiaaj k:k)klkijl:C^£l^lJt]kJk>ki&b 
klctEi t ^kttt: & k'klkld kli^jlSUkBkl \tlb>\ 
, ikktlk^Biiblkk , 'kj4 klki^ Jk:&klll^ll£tt2 ^^m 
kk ' :£lb kl4 ikl^ 'htt)^ ' kimm kjl}:mil£: 
-kl ' :tllbiJb^ik kikjiit ' kbkjkjlm HI y± 
Ik ' '^ikikllts :l^|^kik^iE k^ kjik ' Uiiti 
— 4 ^ ime: ^ k ,—iHtt Ibk ' kjlbsk^jk 
kJlkiarttW kJU^lk: kjl,^li^l£;tait &aiL:!^s'kbkli! t± 
kllkb ' miks-mfiijiiti &^JbJ !BikJ»— :kk^kli &^1 
l^hli :k^a kiikiitkl^ -ki^k^mtibkkijtkl^ kttli£ ttlti^M 


i^tiitil^ -£nu ' i*^£:i|tii:fei i!:i^!|b biitBaifeftiCsfeitei^ia 
-ai^ifeu— bli>l£felfclt kiiiL^i) h^&mk miUtkt& 

-b>^n,f.>i»toih.*,ib kim , lit , li>:k^%b ,iJi^ ,— ib& 

-itti h*lf ktiijtilt-'^^lh feli£oltfclfea»fc lIfclltIitb:LtS 
JhSiltj itSkUt-i.Utt&.}td±iE.tiS.lLiiLlXkl'& miiitiittHl^ 

t-'-ut UStlti^ttltt i&ittiki^ i&.ltt)^ltiiMiiSk iOkibilk 

-ti^kti^ li&ibi^iu^ iiaiitteubfe itfeit<i^mi& i^m 
-i^it£tt ij)e mu 'iiOilm hi Ji&lii> hi in,BjL ^b ' m 

-fell^lt l£:J&|^U^lStt l&m^Bl>!l%l l£:m^>l£<%} !£ 
-maikli i£;m^J2S >: ^Ik Bit ^ r«^k :bitci^^b£.b iafc 

-^tt iiimnOi iMh^fiL lUilh!h'|ct> >: libm&^ti liiilit 

-&ih iiitUtittHthii^ iciifh Mibib |ihai:ki^&3iijfc^ 
-feitsE ikiLi^m&iii&itBii it;:&tiS:EtBtbtximh£i^isa: 

-fek mm fit k 'ik^^jijbB ikiiB ikttsi^ fiti^mtt^ti 

%bltU^ ^l^mlitl^:^^!^ %l±hlib fikl^llSbfa'k fitbltli]t> 

^i^i^Otitt %tthiib iiti^i£.ufit5fe iititititii fbi^iitii^S' 

fitUbUb fik%l£;ijit£tl@cl iillibUb %i^mi£^ fitltbUb 
%m£^ib^lt fitttttl^lt fitl^muS fittittUb ')- B^ ^ ttrik 

itcl^:ttb£tt fit IB , 'kjibcB:^:^— i2mBii:& fuii<b 

-l^^s£it — iuii^^i^ >fete ' {cik^ltt 'kErjdS fefet'kkb 

^:&i(i£ i^itlitt j^^ttiicii jiiifeafejfeHfe iiiti lit 
-him^iSk IMtlfelM^irti JJ:i:liJ:fel& Ifetiitt ll^tti<fei& l£:m 
-J^&:& Itcttfitlblklk !£!:& lltbiitjUlklk l£i&BJt£;£^ 
l^itfitibiiitifit i>b£;fe ibbfitmikik mi^ xtcUiil^ ii& 

-ill lt^b&^tc^m i^t^**. itciibjki&b& iit% i^tbitt 

-j^>/»^ iUiilib JUtil4 mtuu ih^autch ^ — fcrrh^ha 

Slit ltl£l2£lkMJ2khl kll Slbl^kjbflt m Ikk ktt^ 
J^m :ld^Q:^kiSlt«ic»E^ia£feli Si— kliic^ii fettk 
lk^jlbir«1^k ' l»it:»«lkb& Ibtt m^C ' :biK^ 1^^^ 
-:t.jitb UBl^fit£ lli:&kiJg:tib£li IBihkJ-lBlhlb^k k 
-■k:l!feh>»>>»kt^felblt mu^-dub— IBl&lfikh IbktiH -b& lM«fe^lMJ&i&t> - Ib^k '\iittihl , til ^Ik , 'mk 
-is liuHLtUUil^kllikbl^l^^lll^feb^ -lklhbkt<l^!k^!k 
-b£ fitli^^Ui :kitl<fe&^l kilklk:gt!^ fSh k^>i^^ 

-Itifitiic £!& laifejb:^^^!^ m '^^itai .iitlfetfehRh 

fit m . B%Ulti Itbll^ kt^ittlB-:kk±til^ Ski g|b 
-i^-:k^B k^i^^kl^ k<t^b Ite^M^nfe&tt Itc^b ttik 

( f^l-oh ) I \tti!fc iitJJikk ^flEo l^fijh 
Mtthjh. &Mitthbhi ^^ M&ftMh^ihk^ 

-k£. fit liik I %i^%l hli£o i^itkjllt ^t^k£b& 
-k illiibm J^ htith\ ^bUtk fit ^ I m%^£h 

-^ k teatik Mlh^ Jik bm MJl^ itt } ittwih 
'2 ^.^ i^l ^, ii&l^i^ 2 kk 1^ ihf^^>^hFh I Ih 
-klblg 1^1 Ihltm hm-kJ^ kh I lltMlt ml 

-k |]^)£1>)&^ 'Ikhik k'h?h«>> 'l Ihh^ ^l lit 
-mhH^ kkl Ikklk kki-2fel hh ] %k Mik% 
k I IkkltfJfe kkl Ikklk'kkJ ] Ikklk *l oist %^ 
-kik !y ; kk % lh^^i^k£ii I lkl%^k£li 
-i^ ^ti I ikkik fillip Mill k ' } lk£llik 
-kk ^Mi |lMkki^!gk^kll^ Jk^ kk^h 
^ite-a-tfe iikkliitkl^k llk^kilk |lk^kk ilh 
-l^sSilk Slki>£| ^.»t^lltl^ SikkS t^liitP^Jiit 
ilhkk |lk£h |lJ^ki£ |lki^ fi>j^fKM>h Ski 
-h£iMi P^iaikM>h g^b g^klilfi fi>>»^H>jp> 
g%Blj:^ ^\Jih Mklik!^ ^I^lki^l^ &Mkk^ 
Sk£t k ^jtklSkl^^ k MMtkl^ k ftl>IMtft> 
glkS% ^ |lk ;i k\h^ k^ I^ lkik^kk£k ] Ikk 
-ik ' I ll^i^>kk£ii-kl^ ^b I kk $tiiit%:k 
I Jl&lk^ fiieukikl IklJ^ Ik^l^ k\^o ft Ik^lfrlh 
lki£lh ;bl£io »B^»fe JtfkltfthffKak i£lkkkk£ 
klko lllkkk^ ^ l^k l^k k^g k]& k^k kik ^Jk 
-ikikk£k % k^k 1 kjlkl ^Ji£o ikkl^^kk 
Ikli % k 'li^^lllkk Ikkk Ik^k fefelfrhfh 
iVfeite-tebV fii^ij£kti>i> fii%ll£Mk &%l£ii^& 
-fit^ll£l2k I&c%lJ£:ljk£tl%l Mi^l^^t^kk M^ll£ki 
likkkkxi ikl^l^lk % ik * i^klJg^M |kiiikk Ht-iitiih. ( -m ) tLlU^ -ifesft Jjiifeitii,b£. IhhlA^h i^fiiSlli^ ^ktitmie 
iklblih Jlfelli]]££i IhlibJfebfe mt Ihltmi^'k 

lk± IhhMhiMUt lJ[il:lhbit£!fe Ihhlyhllillijl 
ltfe\* IhltMhliiilfc il&fli mlhatliljl^ IhM. 

-Ife liiJiiiJib£h % m * k^lijh^ Ifehli IMali -lick Jdd-.^lA l^^l&l£i !feKJb^Q:^l£l^ k]}!l*i£lb 

y'ttt itiifcisZt,.— ^ !#£ 'iB:bjG ia!fciJiifebitci:fei» 

-lis iiilUii , Btb> ih ^l^Sllfe , llttl<^&Aitailil;>&i ^ 

ilit^jL u±i^ miiE!± luiuii^iiia lutUiajttHmtt 

LIS itittihuJtttlk 2.i k^ia • blfcifajfeic itfr-felfrJil^ 

ij * - • • * 

' ti±^tikitiliiittill i:t±Jl«J^E:± tftSlrNKt* it±tcl^t»-» 

'itilttil jijlttli,-ltvEit! ' kilfctfeijti Uitltejiiblfeati 

-tiB Esoiiibfe Ek tkiJlfcitil.Qi tcib, ' kfciie it ilfe 
-lim kiii^<^il&£: hkiufettilt ' kttlt: klH.Iit£<lki&lil 
-ittii , bfeilfclapbblaiStbUtksii . £t U*k ':iitt±<tatil 
^llkl^EbHilte lfjiblt!l^fti& fafeitftftli-^lfcilblkfclUjt 

■kty.^iitit±iti pi :i,ktiitittmii:ittUi .'JkkHitiXiil ^^ -illlih£ U^ fit k^ biatsk^ Bililhhllt b± 

Ltelfeil^i llt%llht ^ irU£o iii2hlSbl£it-lil£ 
fi * %feh hlkhjh. ]|%lhilibit mife biiiilhfel 
-^^ 111 Hiklhim I xii iihfe: ^bkh jilblfe IS 

liikk iii li^ ^hhiih^ liiblilb Jlfei|>:$£ Ibllt 

-1£ iitH£^l |liibJitltm |l£^llt£ h\h£. l£ 

-Ibih h%hh%hjilitii>!te£hi^Iikl£biith lit bifi 
I kl^ll&-kiJ:kSM lk£fc:lt£tii^t^t: , Jjhlitl2t:is&&tt , 

-ikhtSk '>ti i.r>ti^ii>»Knfej MM:.jir«w Uc^t^ 'Uiliik 

kBmkiii ^b^ 'kiamtE:jkitttt&ii latti^i^tt&k 

-BtV^l Mi ■ ltilima>It& iblJ^S til kii kliilJUiJklelfii 

- t»li>>t^ — J JUltett y^fto l 'I^Eii kllWli^UtiBt 

' .>tlklk£l<&I^ttB ibk ' kjmikikkl£.k-tm^jltt^t 
-ifeQiiAiiiiBWtUijkiaiS^iitibfeimkaftibi-jfcibii* 

-£kJkJ&£i ^1 ' ltikikii&£t— ikliiil&& IklOtUiti bh 
ki& 'iltlti km^iiii^ lkUi£ :tUt kJl febtlc fsL 
-liE JyibiJJj J iiiiiltUkJijiiE , ktai kiiti ifebkRit 
-kiiaitt kilfikl Ife bilfctl^lltifeblU b^lfcfejktt 
-It lkkikliiaBlt'.ii-k*J£iaB ':feltt k]i bittfe lt«ii 
klMt ITttt kBaliktt-kjliil^ kilk.\bmkj± — k*lii 
':M£t kJi*£«Uttllt bi^Uli it Jbfi«lbtitfel^ k±l&kj 
-&lktkitilit%l^ bili^ti tktklbttJt ' kflt£ ^^l^A 
-tj-k«iltcE k±ll^&ib£:-kiJ^U/ki kfb^b kl;i^l■t4^£ 
— kilBkl ' kltlitJ^ Jbl^kl bt.'<feklltcti! Ibk 'kil 
-t£ l^J £ k kik:t kiiiJtiai::bl!^£il>-kja: kBlii 
-£tBit'.b RLii- ihii ikttiitkkihbjttibll :b£t'kt 
-t'li klhl , lit , £:ilbmQ:ilt-»LktdJbklti^HL2^1l;li& 
-^itt E^Uktitlkt^kltiUkbtiliUiiE Ek Kk ' kbtlB 
kjl , lt;:&£.Jb bllLo i&:tl& muiiub^tsB Ibf-hii kl£tikt«±iktkit«*bt& ijt4t«4t^ .lfc£lfttitl£htSbtlbjSB&t^Bm,— Ibfelife ':lHti^miUt«^ 

-Bai}[i^iiit±tci^.k& ii^b^m IkSk & ifiii£Bii& 

kj2 . ib£lBiitbltiE:b itiiittai& ittStlBtUtMki^ 
Ittilttati lbemittktlttB£: lJtclltLal& ib2Jfctii>K»lt:t^ 

l£c2iati>Bi2i|! ItclUtolfe l^£JBJitbi£c&klt IblUtL;>l& 
l£c£lBfi:tBll:ciui^ liclliJtoi& ilf21t±iktii£StU i£clU 

Ikb^m 'kttktill^ii l!&:feb^l&— U»Iii^lHJiiix :l^ 
R«fch&i»fi<t.^i tT^bit> fe«fcK£^i> nuiiir gi> 'feuri^m , iik 

-b!fe & l^)> ' :i:kb^ttl<^&i!l l!feb§ittt »^{ht>»»bftbj 
•kk m:2i:bt^U<feli-l!fe&llt ' :l!tebSiittmuto& lifch 
-^It Ibtt^J^it^Mkjb^li^ kll , IblHtatfc , ':l%b£^tt 
•2^kll& ' tilfebSiUllPt^ltlb l^feb^Xttl Uiltlkl^lilt* 

-m^ ^^ttm bit2 3ii ' mi^uii* iki^ kh b ':bi^kittli 
-lull* ' ;l!fet>£itttl»i>l>ilk3tl!teb&i>tt Iblt^k l^iatUf 
-»y>>tiip '^ -.itfebSjitt itituii tbik^imtt^k^ ^i^ 

-b^kti— 15fe£dt:^U! ' tl'^-bSitttlifc&lfebife l:^li^tt 
-ij^i^ib lifehs^iniiifefeiiatete i!ttigJtinaJ^iii i<Ui£itit 

fei^k ikli j&k Kk KaitBbia Ek '^ub>m . iit aik . 
I limits ^ii2>l .kiikBiBS kiSb, '■•a»>iht.ji'«>^Yin^i 

Ek ' knt^tti , lit mk , I limits '^M^itefiitfcr^bi ij 

-i^il , li2bliiib:k£:«t^,-^l& kJ^lkikkb<b ^ Mlkli 
' iitll<lEilIit Mklithficfelia— i»tll'»??tft;i!U& filil<i^Zt 
kli^llibii&kllt iitim>^?ffefeaU i^ll!^^ blifelb 
-is&£a— Mi:fel2il&%l ' JJUlHtSit kjlk&jbi^bltg 

~h&l& bUkiRblteia>ja>— ittll ?» ^&ifeUlk ' :Mlt 
kiUslk^ttBib fu)l<k^kgJlt I fitll!te»2t IfllklEilsi 
-k ^UskJumuitlk kil , Ili2>Jit:&Ut bltU , 
AJattkBtt— kllbt hii\ , li:^[£tam , %Uj-l<fei3lk 
-Hit ; fhii<feilkttu , k^bsiitt & :kb %ab b^uii&b 
, ikll'*>tftkJRiBb , ' k^m£ ifefffite ib^o-M- t^lx 
-l&b Mi!fe^<fek££tt ' & ^^l>i±i i^iti^J kli<tfit 
-j^B biUlfe b %ll4r^?t;te1itfeB 'kilfiklbi^ lb!U^ll& 
-& fe>bll£ Ik ll:k lib £b iitii:fe^&kil3^^t& ial 
, Ml!b.tniitfeal& , 'kllkn^b & f^l<:bS&lkld MUfeS^ 
-IJ^^ ' ihll<ba&l^iib %il<k^ bllbltfk :Jb^b]kl ibl^bJkJbAkb — -.mui, , mii:ic2&t^^ii& , i^llb ft^ 
-b Kk &k b^l^k b^^k I^^B >: ls>k b3ktt &£iil^ 
-b Ek 'Mib^m , lit ^jk , I 'hbiic ^Jlbii , IbttlGk 
-i2:fcb2B ,— 211& kbajill^Ct>k tx}ttit{bH k)Lk 'k^ 
. II V II blsLtib bi^ittiiiJa 2iBi 'b£Jt> ±titt ^ 
-b I b ^tt 21> b ^(iib by^£: '^^a ^{,!b Bl , 
— ibiuiiasiiB ii£ikBitib:bit<b tkOi 'k^ji^ :iki%} 
-i^jiig i:^i^jibib£kj ammtiibi^ , litiilht^ibbaii 
-iBii^l , 'kiiki:^il& %li:ti:^ijbb— ktikBiibb 'kilb 
-Ikbm & kllkBiSBl kJIkt^U!bli bh ' :Iit%)b 
:ibik^lkib bUtmitJbb klU±l^ib&b :^bl!b£l 
-lb itlttmitlbb kJlkBi^tt fitllb:&lb2b— k^kli 
-l^Blfe klib>ilbtJil— kliblilkfild kjlkliJftE:— kjUs 
-BlklSifi ' kllblkbltt & k]lkBlS;&lc kllkBll&i^fc 
feb • kllblimS klik MSBj kttlSBJ IfeU Ikte) 
-feba IBS Ulh.mhJkifcBlltlbb fek ' kllkBlS 
kll^iikBlBa klSb ' :Sli^lb^l!&k^bklbl&UCit^*b^ 
-lb 'E!bl^kib&b>blb Ekbbklbi£ Ek '^Ib^bl < fik 
&k , I 'kfeilb :^btk!jkliib&bl ^It^l , iSim ifeo^tfe , 
' :lbttkii UtttilbB , :lbJikiibB ,— Sltfil i lyh 
-U% :b:ilkbbklb^ ^ k^ 'k^lB :bSb Ibilb 
-l£ir^bi^ Qcit: >: Kk E£iit&l*b Ek ESUbmi^b^b 
:l:bl^l^tl& bk ':l<bldl^b4b k kilhaifeaHfaimHati 
-11& iil&Jb £ bb ':1£B1B !bltt kli l!bl&lldS-k ka 
bl^^ittkimilfe lba£tt l&ltlbb 21 ' RIHtUl^bitb 
q^i^ifejia ir«k ' ml ub^ :i<bM£ iu , £!^ii 

-^ . l^Ub ' :bt^l Uk£^ •:lk&>£ kJU( . tlB£ , ^fej 
-<b :bi:lb£Jm<bi! & kb ':lilBlB!bi l<bl^ll*bie tllbft 
-li<bk b^ ' kU ,, lb£im l5b211H)>^— tlbSiittuit „ 
— lbUbl21^1ttiumibll£: & !^£: ' :lb£im :l<b2jl!^ 
-:lb&itb:bi kU , l^^tfiife , ':l!bkbb bl lkbjiltk| 
■Stiit :l<bkbbkli ':lbl^blkJ^ :l<bkbblkltll£ kll . Ut 

-i»bibi£ , ' :biit lai k^akmifc littitttt:^ i^ fit:^ 
-llficb^lb bkbiJiiJtl£iblt Stti?t- Ib^ ISbklUtb 1km 
-Ibb Ibbmibli l&it ' rll^^bkbkl Ikbb 'tlk^^lte 
-bibiltt ikB— :lkbkl ^k ':£lb kll , Ibb^bbbl^ , 
^itm -Ikbbkllkkl Ikbb :mti^lbb2 kt^bk— Ifcdlt 
kl kJl , Ibbsblbkl , ' kilbfelltt>Ufebatlb ^mM 

-l&Ubb£tlbl Bitisii Ibi i:bkiliib IkBllbklbblttlb 

■J -.^ ,>. ^<it.,j ^j 

-Ik :bab b^uibb Ikbbkibi£ b&b ikkb^ kM &k 
hiOsii bbik Ikig ^k i&k ':SlixLbMlbitxl<bftE-'kl^ 
-ik&blb bllbl& ' >tit»it ii-^hii>t>j 'bfeir> iui-*.iai ^i«t.^jS, 
mik 'i:llbiltl , iit Bilk , 'kll llbtaSbbiStlB :b^ 
Idtblb IblkblJ^kmblklb i ^i>fe>u i ]gi<biubiitjak 
'kim&b kJlfiLUk <bb^b liiU'ifb^ PlbklblBlU Ibk 
, iit Blk , I 'kktiu iliml , lUb , i»H u^>B>i» i^xh 
-taBfeb :l^bkl<b§tb lb:&b^iitlltbkb ^k«ki&-:bJUi 
-^ :Iitlltb^b-i(miitl<bbStiai;ikiblBbl Jfe Ibk 'klUt l9.1ikip^ 


iSLUii^U -iiii^^i fciih'»ai?npikiB— i^i!teb:^kii;teii.]afci 'k 
-Sthiti IhlUfe IkliiMjE IBiU "iditckm > Bin . I *k 

■k£iti ixB£&fiiiii&]|i ^ubd .iti^iBib, '.m&a bi^:t<fe 
kk &:t^i-^ ^1]^ :i<fe<iaui& ':i!fekii>& liimm^ 

-lJfe~:i<fclbtttlb felSJfeWife illfcii ,£.lfcibbal£, ':)B 

-tifk^iij tAktXiik.it%ti.iti kin ^^tiin ^tfiti, -.i^^ 
-tail^L:Jtkti±i± ■.ttiiib:,\h ikh 'tBiUhtiLttkOc^j H^t>^ 

-» 'lip ,.«'tl| Slia S&iiitt :blk^'iu£^ £lt bk^irlSi 

-£t :li:i<&— ifjlBM 'fali^sEl^ %llia<lldklb %11J&L 
Wf^^lbfallii&BJaJi ^1 ' :Jl^lU;ltBlsJt^li^&B :iM 

, £.ltellufiBmiiLl&fefck * :lt?E:teiilprilH±ut:tlillL 
-g^sl>Sl]£ Ik Sib !*£ ^i^ijk ^lk^tt£l^l&-li:tJbtlt 
l&k klt«il^'l£ Ul^— iljtklK; lb klk&kll&-£:tg 
iutL&fe:lttl^l^%lb tittf!b-iuhsL£ll& It-.k 'lijllbli k 
^ikt:tBl:::fitJ<fei££i tltliik ' hsh^ aiil Billi^ :Jb 
-J&. iul(l^^ ak^ ':iikJ!fei&Klk IBlb Ifitlih ■.:kll-itt 
klk , £aiiiJ^& , i&lii:hlltQ:y±lti ^ikl^^^l^^ 
:kilikj^h l£ik±l*e t.iMai n'S^- ^i& 'tJ^isltt'.ikUtl 
-ltU£lk Ik Iktll^ kjUtfelt kjlt'.ikimutmj:l:&ciklk 
:lUtuitili±ik k]l , £:l£:^t«£kllumiklk , ':htmaiit 
-faJkM k^Lblt :kkiUli£i£t&t :ik &llc kttlikl.'fl2 
-Jlf!ltll!>jr-UJiA£. k£t]^ Jtik ;i:tlktJ^&t :1k l^m k 
-fcta tamHiL-Jiiktiiifet^ kil .£.iiiii£Siiiiriifcii , 

'■l2kLtitkitil&2L%Zph:tlultlt±h- iy Itiltc :i|j:^Bki&E^ 
-i& :k%iJ&tiilll::£k-kii2klatitI £: klltthfe t-ht,?ja,t kJltt^tt^ife -kJi ^ miStlEtabteSliStULIitlitli 

-tei«t^ ,':i<fc^fekjEjiftBfiibB at Bit jjfelib jbu-k 
fcikjs y£i± -.tiihtiiu-^ eiM na kiUikJL utiiSt kii 
,.il:&llr&l£ritiiLtl«£g£ab]g„ ibk 'abiktrlkLkilk IBlb 

^k tcttlrlkllk ibt^MltS— trlktik It'.k ' :lJuJbltjl2 

-DJ^b Ik milt iii>mili :llich£;i^ U«k ' -JJtlkltB :1k 
IBitt klt«± k>jlktk^£lU&>lk .tik bt.M~kil^l:tlkU 
k ^a iTftk ' :ll^^bltkK^ Ik lb>ltc ^<& tcttbx^ 
tcltk£> lt«12 ' tAt--?hi«.>.^uiu>tit>iiU)! lUh'nG-^it-.kiij 
-llA:LkJl^]SKiu&li>k— :liii^^ ill}:^til!>likl'^Jl>tr!fe2i:b^ 
'.i^J&-£ll^l iHhtr.^ tx\Vi l^B ^Ikb ' : >>'4^> >.U>M 
lle!£^ti mkilt^— klll^bl blklt^ ir<k ' -.ti^ktx 
-:iJtt::m ■.ti'^^ Ik. :^ti:>l± itit HiJ-^Bt lb<&m 
-IJhlS ^iiibi^ Ekr«^l!ib° lb>l^la &::)tB Eli: Ittk 
•.tc}V^tt:±& :^ak Ikilkl^lldB :!fil^t>:^B kl 
-lk|:<iil^l<3 iiiih-^Utrii tiiLtt± kll!&luljJ^ltiSi£ kl 
-IWf-'^tefclfc Ml^h ' :l^^ll&& Ifbk i^k :iick IbK: 
-^— i:k£iJlJ& lirii^X<^lt :Ik ^b k^l£l;l LulU<)^ 
11-1«1& ' :Ul<Utt^ Ibi^li^&S HKt>Ct:.)th.^ib • :r«tci 
-li&£ll^ 1^1^ i:l^MjBMl^ kli.,ll&llr£J^lilt,':lA 

liii , 1^^ Kk Kk MH ltelgi>t^ht> illl^lleljlk kim 
>, Ibk '^lltctll >l£.JB(iitb lu Blk. ( H o^ ) I :^sl^ 
:klt^^llc^ ; Hkm— SJklbklx '^ktrh '^ :^£Q: £^ iklk 
-h. litliiihlb,mtx'kk^^!S:JBtUr.}^—hitti — kl^H ^^^^^ 
-ttkJSlialk :Craib ibfcfesiltiElu— IklklUB , IfeS 

-m itib 

-:t^ kjkg i:t&t >mBbLbttijatc£it ^iiQiit hm& 

-Bt, hB >ltt ^£:tiag2lil^l^l^lkl^klkkB%k£:&^S 
-£,lbk ,kg ^^<feiitjlkl Ml.— ^lUi-j^iEM^llililtjn 
lS:^tii& :i:llult ^ktt%l tt\it Jkl£lltbll>kJaJJ*l^l I k 
-kmiiiB l^k kBlltklii 1& iiitl^m&'B k}tri:iLihu'± 
-1^ l^lkltkOtbt tciimOi ttitc':&iiit}Bi ktt-it^'!iiU 'k 
-%1^B klk kJ^b kkl^ld — kkbillii £B lik blkki 
-Id fii:tltfeBJkl^l&1^3t lUl2 lt«k 'h& kU&tib^]U&« 
-fis^lk ' 'kt^k^lki^JX'b jEh klUltllt Oti^jt^lt 
'aEMlSk ' Ibk k oEl^t blkl^l^i 4t:±M '^l<a Ik 
-Iiti<tr£:£«i^j&l& ' liki:^>^i:k kltlb IrUlk^^bi^te 
kttt:t<febl2[bJibj£b;riJCcil& ' JhStti Ibk kl^m ^tt k!8 
-i£lltUlrli ' lult^k kblji Urljlb :lUli^!felt± ^tc 

Ilk ,. II i II tikttit kiijii iiu!i £t& ' icmt^a Hkt 
iStt I $E^ll& l^^k MJ& £^ b^l— k>t& k: Ml £i 
-E „— ll!ISll& ll«k '& kl^Jl^B HH ^Ett r>E&Jb«lt 
-IcS k±^tdti:tLt lJ^1t-:l(u!t lltblrLife k 'kbllitltrutk 
-LkluItttllZll& kim , tthikliiitiltSi , lUk ':t:llt kJUl 
-kk^li^kltkllili:&l±jlk&l& Jbt!l<l:tllk£lB '4^!tl!k 
Iii:t^liikliiil ' kilii.£: 1£: liJlkklt<ibk<lkkjl& k^^blB 
— ^ lt«k ' klliJ!li£blk» t'.itx.,\£i. bimifia.l2Htttt bJkblJbt ir«k klb^lliS J&fel&£Jk ^ 
klltl , liilbllili bit £B Ik trs^l t':&kl& ttUti^k :;££i£ijkt£it<.it.jt^ mttijk^ n ijii££ tt jkiaatb but BrifcmtiKttyia tj .fc«ii« 
-mjelliatuife, lb fijfetbiiittSii iuimaiuStmii teb 
-tti1ta:fe%itt— ^kbSiiiiyn ife >^±-t ife j£:Jiifii ife 

iuiii^:l± litkkCsiS tcib tiilttaiuiilitl JSti ki^tb 
-i :fe!b4E;ttaKhlb fa :& lkltljultti--:e;tt ttmi&j 
-if' £:£ Itlt^lb ibk ' •.l-l'jtlb--:kfe^ fcllto^fclJa 
iiiia&c ( 2li ) itn-^ tt fciib fciiiit^aji i»ijijti2tcifc 

-it* i±lll:r£tb£lti£iK£mk^£ £!: itiiU i±tii U 1L1£±:B 
t Itib Life SB ir«li ' liikibiifel2^*»^ t* bit 
l^aCt— :likfel& :£!l!feli :£l:fett li bitt 1?^ 
:fc \aii fet<fe— :£l:fe Ifeli ' kllkifett blb^iitt feije 
-lt±fcliSl!t!tilMlimii liilli lt'.b bllkfellltfcfeakifcch 
:kfeii trib± Hiiihk bllfcfekfiritjtCs lilisfelii! fcjlk 
Ulk til— i klttt !^B:fel ':k£.umiukli«ill2kCLJ6C! 
:k£ij(lttii kllii/li "blitjlS kjlk fe kllk fcllkli^ 
-li bilk' &b >%tHU k& liiililk kj4 . ttihijtt^lti 
- iiakBlk^&tcB^b , Ibsk 'tcikl^it^jli &telB--£:k£i 
bkit<lllB :^i— i:i:& bicl^kll& ^^tt il>k±nb m 
-1^ Ic iuia:t:t<-.j^lB it'.k ' :klLbl£b bikil^li Li 
-MSmib ^U&ik<£ic 'tc^k ■.!^Et:t<git^&hb^lJfell& 
^ Ibtiili^ IklUitr— l<jg£li ^btB btil}:kll&— ii& 
i>^iu:^lbmc— :Ub b mitiesi^lt— lliil^ll& Ittk 
' i^jbk llt:ikl>±j2lijbk:&Bbll^l<& B ^HiXk 'a^ tkki^ 
-lfc:fcfeSvW'^tlLl^l&— fe It^^tct^atiBll^— :iib k 
—^ bbDjklJa— SaS baite— bliMbil<fe Itok 't*ki 
-!fe:&l^S.iiit!li:klJg:l*tilB£k t± ttiti ti'k. l^S-iHtHCttt^h 
— &bLl ^btB blcl2:kJJ&— Salt ibk ' Itilbik^ 
-lU ^ni^ fe tc±l^ -.S&Mlb^ ::t)<h<& :J2lkSl 
ft i&k ' lcik^<^kl^:£Ebl:&b:feI^bikbfelk&tt| a 
tckti ai!fe— kl^ kj:jE^ti<^b!& £i^l&a^kl2;blkj 
-l>tili.l^bUlLSlblt^felbl-&felbjlttkbliibUSj-kbtt| 
Ibk ' tc±k^Bllr3— IBI^j^ti El}:^ts:Sjb— Ekitcb E 
-il l^bB :k±lSithtm^tcliltl bllb— bllbillUiS 'bl 
-l:&i^%:&ji:t klttli^b i?i>r\^fe-:ititlj!tel Ske ir«k 
tc^kibl^^ijbfa a i2±b lMbbJbkl]&^l£— lMl^l!£:fb 
^1± ' lt±k±^b(ii±lka H tc±ti Ut^lkblbQ— ^bOi^lk 
Ml± l^i!^lklkb! i^*ktil?imiitittBiatilsiliabllaLllifaH£; 
ik±:&l£iina i2tH:b.M:f tcii^k^a '&iii2^i , a^i^^^a , 
-l£l:iltitciIiiU.U:bl tt^bi. tt le^k 'ItcBtniklttckl 
-k ilf^ttfek*Xl>:^£ It l^^fe hitijtc l!i^Mb!&lu^b fe 1<± 
-i> ' kl£:ttktntcJtcjltlbiluXtJ2;blbkli:^l£ctH£> -.C'.^itma 
S^tiJk ' :J:cSk^lti: Ikafebafe^iia^jU^Jfert 2 j£S :ll<k21 
Utiit«ii£ :i^i}: RibiHti. ' llfebllliJtibi ll< l^i^i:^ 
-^iiuitttibiii^ :Jui}ctabiLtiL iBi> ii«k *ui:^m&i:^ 

ikkll&^tt£ llL^LIkiablLlJ^ ^ittttlktj , &k ' m ti± 
■tijt lis llcl:febUit^i£e^ lb Ibl^lQt} -.^Hibititi kt 

; tikiu ' iiiiii UMii , — Sibiiiutt i ■.H&a :ia 
-Ik :li^ijfe • Iblk^lB bt^iB— fe&lblJiili^— Sltti iitlttill^ -i k^ blttblSmibltttfei •lblV:bU%--Sll«ii Ik^i 
-li felfe 'lbl!MfebliB itaili— IblJfeSm Ibklbibi'V 
-bi-afelb2 iublbb fckkij ' itlblBfeltl ^Ibll IklSk 
-l->lbiklkilfe. IblfcLtiife— ifelti-r bislifctlfctti fetki* 
lblkt.lia= -.ktilitj-lblkiytcs IbikLijafe— IfclklU 
bhtiU £itt-kilt£lti^Wlfckuilil&kfeli!ililfe"L Iblluli 
tlillb£itU,JiiliJtL — ; kii't^littti .kiajiu , Ihk 'tl 
-itcii , Miutt b iiilluk ; kit iit ttlk — Slblxlb 
-ilLklt:L:kb^^£l}s Ibll^jjklb tt iblluli \^^pM 1^ 

kiBiB )- iiji^i . lb ikltm ]Liiiibi£iL a ' i^i&ti 
BlE:ll&b b:^lbliixl& itt btjk It Jbtt b l(ak IJ^u 
-<)b k £ lit h'.it 'M^& bil£.o tt iSJliiib b ^ili^i^i 
— I&IL Jk ' ibmiBb£. It £llltk b SllUttt ^UiiiuJ&feb 
-Sblliulb ,— hb£t bilk biiit^'iib hlb«llu& ts^it^b 
-k 'IJi^Li IbljuUf^Ub b<£l£blk ^m blitb lijlt^l 
, lb 1 J:^^l>UliiJll& . :Qblbl^lL ht , IblbUtlillt 
tt Ibk :liiftc tiuiitltjix iblj^t^uaib bMt— :k£lt 
-IblSf/ftbb mk ' iUb^lil , Utl£.aiit& Ik Hlk . 

k(h)I^lM> kJig!b JjtliiH B4 > likihi^ Jitl£!J^ ^kSs 

-l%i ^m^ kl^i^ kjiti mbii ki|h£ kl4\hM 
: kilM klltix kmkli^ It iifel):-^ h 1^:2 ik%llit 
-km 1:± iiih 'jlii^Mh klJ^o iSg:^ UtltlJikhi 
-hsh ihi±^iM^iitikh^iii^l& | Ut£llititk 
-lk£Ui ili£blMtiki£l ik21jttJkl£faI^iMlEi^ 
: -it kik k^ lk21hiithlkh^klblk^l kli^o lit 
-21^Iiiklk|» lltlhl^WkJ&S kSk' &iik£ltlklllt 
klJ£o &£iklh%lJ£ % ^k *Jfelh-^?Jh klk:o Iklt 
iMiikali i te^fe ikkl^klklik lliki%:klig Ikk^h 
-IkJ^kkBkii^ IhklhlkMiliit lltk^kkiifi litk 
-£lt%Jkk"uik£hk&lk^i llik^kJSlltilt iltk 
Shklhik JlikShk%lllikiii llikSJttkllk litkS; 
-kklliE i^ \ Ijk ki h\ hik feik &^£tijik % 
hk I ilk^k kJkio likiillitkiksb ilir»Jili&l^lk 
-Iklb^l klk oiiiklhl |ifc S'Diki|lkokskli klko 
, gkikkJ^iJi^ k gk 'Ikillh kJkLo i!g'-ig ikltiJkk 
-thsh lliikkkii^ lUikhU Ikikiilci llf>htfkl 
iu»h»^it^ ilukJ^m iliikkillt IktkitsU Uith 
-iiiSlkh Ikikiitlh Uiiklufeikl Ikiklafeiife llii 
-hlh^ Ikiklillka- Ikikkl^ilk mi»ik%Ulfe klk 
j i^ b\ Ijk |lk feik kik hkhHth ik Sk *4ik 
j -I^Mb kll£o s'fe-^fe |lkitlii>>tife2li IlkfeilkiMb 
-Jgi Sljikailt£ik SljiUillm |littlilkk£ llMitlik 

_ ■ «r \ f-Vii ) tt-lttt^U >itet»itt»AU ^lIikJbeik|!J& ^liit&ml ilk ftv*g>\}>g>4> 
jIM: llt^itlilK n»u>in»»^ ifeSHk^ ]bht--oh>5^><tl^ 

I Ukfcoh^l»^» jUbfeoh^hM lllli^2hklb^£ ^ ^%1|^ 
kik bik filk&lKfeM JbIj£o gjJ^J^ Slhll^ll^ fit 

(b i>^biu^ Kb Ji&iithlli|t mUbtllt^ ^liidi^BItft 
-lltJ££ftMhkhalg |j&lhklMe$ltt!^bb^Hkt'hft 

«^i>bb ^i^hb ^iMhhlhl^ i&i^h ^iSgs: 

-It lifeli6%lhJ^kl 4i£U£^lhiH i^ltt%li££[ (iilh 

^ %:^ 1^ Ijk l&^ h^ kl^iit^ % Mil 

^&fi ttte;fthhhhtl|h£k jfc^Mth^l^ hit ikh. 

-ii^ kl slthll^btliMB bbbiti>n^Ht ^nfeu^^ 
-ilj^^ ^BloMki^ fchlKhH>ffkft tiM>fNh>\> 
J^h klkhhJttlk£idfeI£ i^fehlh ^fcHh hit h^ 

-|£h MlM^Eli kll&ltl&Ui MMiliih ii>ibSit»l 
-fi U&lijl 1^ iMMili&kHllfiiililiihiiJkhhltfeilt 
-ubHSj 1^ ltnbuli»bw&K jj. ^i>lbUfi>bwtt>^♦l^> i^ 
&^bUl■>bCi>b^» It IklMiliihl^ix^ 1^ Mtskbt 

-tk lkh& IJii^h \i& ii±^%ahiMiiiih^ liiMh imM li^lh^ iilii^l>£ xilhki^ ^iMm bih%l 
<-lk V^i b^bh iiliii^hi^h felhhtft^l'tW>Hk>l^l> 
;hikBib>ihli>i>ti»^b. uib^iut>^Kfeft>lit*>t*1J>t^$ 

bhiJM^ ^ ' ihii Ipii lltt ' I Ih^ ^Uil^ 

-!fe lfiti>t?t hfc lHte 1^ MMh^llhH 1^ b^Mh 

-1 ih m:^S:khil Ik M^hh\l M^hHts^hlVbt. 
-l&>bl(fr>^h>ftt>IKft ^Mibhhl£!feSfeH Bih^ihM 

-lhl>ft 1^ ]iahl^ ^hJl*LU£ % I ihhih ' 2 ^J^it 
4^ lii^l% Jikli^l\>£ fitlhkll^ MhlLh Mh. 
-)^ Mhhlik, ittilihl^ fi>i>>^b iitlklb likl^h 

\ %h k Bl$ ' h^l& lhsti% mi!i. IhU % i^k 
'ihiyib^ h ^l%J> it ^\pth iJlaik^^UI^liSt 
ilko 1^ %i^ft»!>ltt^life iiitmiM % ' ikMkh 

-lahiajti mid :((iii— iklt tiSltBinu— Ifeiaibl* 
-tt i^ mitxVt\<ii'7%ltiytihUilx&eL ^kiati lt«l> :ikl^ult 

'liki> k liitc lbl& iilixikMi— £li2i:t. l£.^ikj Itlk^B 

-khaSj-tl^iai fe>12l!fc :ltlttb3Lll hllliibiSmkiil 

-a, '-.ttihi. mi^£^^I&likiijbt!ii& i£lkU>l& Kbil lit 

-kiu^^feiUii* — J^ii^i^ ^kii '.liui^ ^m±i> UiU 

UcldtiUba&llbB :ll!&li&-likl& lluiife 'kitilb — lUkt Ixitilp^ 


J«.m^24 'ftri&Ji 'iittki! luA'hik6& i^it) .i*Q:b ihia ittOk 
~UkU ut^i^iiii^ :£k 'ui*t.ihwjnti&htir',i> ^i%i 

-J| Is ':i!lsEil £«mu> :Ibtl±iJ bU& IRitftbtelilUiU 
-£ :£k £slttU> l>iicii.bt It-.tlsU !^ti>ii t^fei Ibit^k^ 

&<fel Ibk^kiikB ]^ & k ' -.I'Uhit IkJfic hjl& tSitateJB 
-Jltmi&kk k^l^tt liUklpE fiijlKb Itiil&l kllkf l<fekl& 
-ib^UK mk ':mmmk:^l-ai& mk ^Obit^itrkitimk 

&i!fcl 'kit^lfelltlI£tL£t!& k 'akil2 ttllfc l&i^£tkb 
^UtU^kikk ' kfbk^JLbs kjljtlkija kijt^ kjli^lb 
teimildlk:ul 'kbi kllksi:fekll& bi^± b>bI^B<M 

-JI1& iijik 'laaiixmtkk &<M kh&iGii&mii£»bE 

-k|| k ' :lldJk tA& A£.i>ft>»^lkiab kjll^l): liitim 
-b teJlBlttani^-'lit^a kUkil<&kJttkik:ua l&k ' kl 
-1 lammfitik'l k ibb mihbriQi»:% :kk ' i^b 
-m&ift iti^£ ;i>i»%>ii» k am kibik %ib Oti 
-ii&bBittifb^ um kjbib .iBmbiiit&:il,— lib mk 
' 'klkBlttWt: ir«k £f:M k^b^^Jbbs kli It^^ ik 

-H^iii.ietLi& k ' -.idtk^ bll& ISiitftkfe 'kiUl£ckikk 

-. -> \. 

-kiJ&Dt kjlfit^ tallkh kllklitk>!2 Bltib Hhstt lUk 
-U^ iblts Si— itc&ltcs btl& kji , ittt«£t iiikbm 
-£ibiatitt^Bbi^a«ittjuiut£ii>i£d>&uBit%tfc-iiJ^5 
-b£:& £:^2& ikttl iitia:tiu ^ xSiultitugl^t^iit 
-^taUSlkb^lbJ lkJ&I^i£:tii:ibBl&ktg b^lte%llj^ 
-fiiUl^ikSbim ifaltfcJ^PBktfeifel IbSlBblkb&rtlit 
-Itfe^ftSl^llliiKU lUY'ttft iai!b£:ll i:klililk li&&2 

-£:u>i:isij& ikmt^feka.St>ttftttit.tStt>^ttj>feBHt&^b 
-ba^i^:tib>2fe^:tittStt»TMb:ki^b£U>iBt^ik>a^$ 

• tt k\^t:» h.>lh,Mfr>^HIft>jg-K>l»ii>>fct^>IK»t»SlA^I»H-.<B» 
-2;H:feU^i<I^UtJl^l£%l!fe^Sl|:k:^^t£!^l|^!^£n^!&iiU 

-£ibi±ixfel^i2itiiubbttiiitkU^i^t^tti£tc^imbi 

Utt^Utt^ i^s^l ittmtJs^ lintel il^mms: tt^itl lb 
'^Uu ^ki Ibii^ ^--^tM JbitrCt ^kj iblfei<i 
Bu^i ibfei£ii &iii itati£fc£ &i±j uamiu^^bidik 

.t.t«&^»U>t»%.IUU>^li>ltt-S^toHHI»:.tthU.hftti>U->fe»U»tiVI -k£: iiBLniiB:a^:kiRu:iibi»iaa;khk^hlb::d^^ ig^b 

-Stti^jtiLAiSthii iabbil^J& ikkb[ulLbl& ll^bi^kJi& 
ikbi&^& it-tlikltUi:EblUtM«£U&bJtUi±bablk.tkU 

-kbli^&£lk£uifc Ikttl^Mi IktttcJ^ lklt!ltt£ lt>Ku.fc 
Ikitl^lkb Jkkbk IkbbJft Ikk^ i^ ttuTIt i^i^ih 
fit k ' ItcItt'k£kL2kiati ihi:k lbl^b£l<tki^&j!b 
-liua ibl^2:kl l%kl itrl^blbt Ittm lbl^b:k|a 
ib:kiJi UeJ&:U^U! li^ik iblka^iiilfel iSit^y IBltt 
^feski ibfekj mmi&kj i&ki miitibiji ibi^ mm 

-Ifcili Jbita mmiJ^l^ mifc.,-:kfebi :21b :filhi)b 

fe^iihi!k>fciii tji , ibiiB iiiibm£iii feiiso lam 
-lSil<fel ISfijfel ,— aibil ^ lliitebb kilkltbik :k 
-£ :JBfeUlbilShlB >. !febiB :ktt.t!fcifel kUklikfclb 
-feb ( :kltiblJt& ) %IU&kl^klkk£lb U^ij& kJJl^a:!^ 
•kJJlkJ£:lbb£i& j]iHi:^i:<jiii uait^kb & k 'itUt^ 
-m. fitk ., II ^ II i^ib >k^ ikt-hh, 'fikb!bb% fklkit 
I fiib&ii^bi&ll^ lis ikQtlJli 'fiikuil^lft Etb«S ,-lbiu 
-^iSliti bl& ' lt£Bl£Lb itiittiHi Mtt^iii 'telkt 
-bm bjbkbk& kb<bbt& b&b^LU^ btikb<bUkltkb 
klbtiJ^kbit;s&— kib^^ ttkiibttkj ^mk V ia^t^ ub 
bklk ikkllbi , uxm , ' kli , ££tiub a;i&^St ^4U 
-i^£: 2lil£Uiitl& ,-l(ulkitLtbUlbJ^ fEat£ ' : »fe^u 
-b iSka ifuiSkl^it lkmi&&lkJblkle:<kkt& ' :iUMB 
:iSi>&kb Ulhjfe ' :bilt kib:!^ >>>i»^^-Vi» 'kbl 
-a kJbi^fe jbitUbmb^k fi>t«'«iiutfe— jpifeB- u^ 
k ':^b^Jii;th!bll& -mib ktUb kU ,^t2ibi&, kliklkk 
-£lb l&b feti h\l E&bls CKjM&b l:tt±ik ^^lEft 
-IkllhBt :1^1 l^kfe— 1}:M§££ b^kmbl kkttlt^ 
kjib>m , bi kiitxitt±i^ , hitii kim , bibt^tt kiik 
-bit )B±Siiiii; iiiitfe iitntbi itibii^ lii^feibiSJa 

bttbli .-:21b bb»ikii:*k*E lifelBib bi£ kli kli 
l<t.k±£bbi^21^ :b3b ^bib ba^USblMbiit^bkltibl 
-kib i^iitcil hjl-^t^ikH kjl>i:bk^jb^ laift )&!& Iklb 
-Bjfcbib lliililjg itai 'iijibittl , fit iilk . ^1 :2ii| 
-feSib ):^ :SB^Jb. kUJ*21ibi R^ :L:ikU£ ^^ laite 
-IkJRia >,^ :ktt> W ■.kl^& o'i :^ii ^ t^imijji 

a .^biiam ev :»teE \ :^aiiS )t ^Maimii ft^ii 
-ikSjmt :^lb >i :«ib-"kiiiti<tibib '^tttiiiiiikaijb 
:kb4miti-:kijt kU , Sllil bieoSitobi ,-ir«fik*lk 
-lx)lftb^ii tebJlir£Jb ' :£ib bbil', liiaittilb£ 
■bfel<fi :ib:iiUiiiit£: lil<bH2i ikkilb£— iil:*il» 

mii£liiiiaiug Uik'iuiiim ^iu mt .i IbkSi tiibim 
fciiiSiii ^^tt^t^ Sam & Ebps kiibaatSbkia 
-biklb iiiaai fe kllisliiitt blliaibbiilia.kjmHi 
EMiblk^i&Ui^i^bSl^tiib JklkBJ^m & ibk kl^ 
-lam biibbiaibli <bbiii <bbijs amiitbittSb ibk 
kimm kiibJb&Csi^ibb kjib amikkb&aSb ikm 
-m Et Ibk ':ib'tyi!£bkmbiklb £eJ<blM£ iaiaailt iMlklpi 


h.Uik^ -ti^^ JiUifeh <kh^B bii^itJ^ lijuitis. it^yt 'iiiitci 

.-JlJ , Utblii^ , ':j£l±blt! BttttOi Itch t-lb^ltriXJ^tt. 

ii^tt^ t*JtUh bb fclhi:^!^ .tMttti J&akfeblr R^Jti 
'Ok -.01 Kl^titiLJtrltB Otrl';^!: felfki^-l^lttkli .' fill 

-jaii >i£>itsJ!fc<feii bjuti tfittit ittiiti ijifciiy 

, fuJi<5ft£^fe bBlOk >ii htfliii li'lillvl tit tolfeVli , 

( ^1 oi ) I mi&Ji-s^tiitt 

-^^l SUUiJikhlfe feh khlhllfe SlhilliJfckiitfc!^ 
M^J& ilhihht ISi^tkk lit ^ 'lik^lthk (^lk£ 
%bl|hk fitbhak^. Mlttkh £t%^jl^ %MtUi 
-j£ lathfeijil -ilis k 'i^hth ithiith ijikk ii!l!l» 
-J£ ilttbiukl^ kb hJ^!^^ ItiMitkl MiKlkii:^ 
'%Mtb^ Stkhbhi Itttkjh %hltlbi& 'hl£^ 
-h bl Jitk IhiahilJB iilkk %lltfel, Wkijfi M 
-tltaltt t^u 'ikSaejlkte Ml£o ik!h£fa ihj^li 

-l^lL k 'lkhilb££ il&ki SjlMbi^lb lilhlhk£ 
Mfli % iijl^ I Ikl&b llitbJJtk hkb bkb Shik 
fi'bbtl? 'Jilki'bb lkfet-ltiblll5i 'jftbll'bkkb 
kkb li'Itbiat£h^ k felhlk % l*ik 'Itahto'lk 
klfeittsilblit'^it laiititt fit bm 'iktetblhlh S,tEj 
-b'l ffih %lhtj k!ki;6 'feiJ&tH kj&bk ^.-iittl^ 
k'Jtlfe i'i hltb4^ tolbM bLjhV^ lit^kllaSli ^h 
-til Ui;£tlfebll; iillfiilbfciEk fillk»^ hbSjte Mh 
-•it£lftb£ nilk*h£^ib &lh!h£;[tti£ft Iftlbat^^bl 
klhlgi^klg fikik3t£l^ l£tlk3»£khl hbllfi 
^lk3!t£^k hbli& il^ hhlih Mhh} fit h'lL^^ 
I kt-tiB ^jitai .l&:u& , it^ttii'.:t ntHiiii 

-lsv:iiit£t — irtrM^bi^k l£ J£ iVf^B ikiiiiiJk it.k 'it 
-'lUiti} >iiiuJb lit l^Jk . I l>t=itc ^lltt:-! ,lk:il&. 'it< 
'k,kjtk Uitc U".!: — l£J:£)Slkt ttillLki£LkiL :I^£t 
-ttkf«*U»tEAum- :gLlua>kttHtkitt& :ilit-fc'tft-£ Jt-t 
-!k^ Liik&iJi kii:£. :lJkblk>i— ill& rklkC ,-Jt -^Ik , 'It'.k kjlk Itite mil: iat> JttttkR^ Jb^^:i kjl 
, iI&U^ltlll>tttmilg 'it«k kjik l[itl>ttl& UA*i \S:il 

-i i:ki<feikik— irt!?j>t:&t'h mk £! ££: ktii^tii^ kj 

-Ik.OlitmilrIk fe ibMjb'>t li>;'^lrl^B:^lr.K5;fe: PlkB 
k h$^ £:fe Ikil't-^ife-Ttttiife ki^ j/fei£V'*^^kfel 
-£tlub:t[itltiJfit)kiti:£!trb>J^^rttLal&. titJUttlfe It »;,*IU 
Bfte >tti^ £ jg ik:kS ibitilrtk Ih^ '^Jt>2^'i:J > t^J^. 
':fem kllkliilikt:l^i.iiUJSfe:'lt'.k kJlk Ib^ itfb^ 1!^ 
•.li\'Ai'£iti—::ii'±l1&±B: . Jttt:lilltlk£b . It'.k kltk lt<b 
meiMi— lifefcl Ibifeijhl— lb->t»* iklkStt liiijt 
-likk-plfcii ikJ£L(& , ii^£!jli:it*l^litt . 'If'-k kllk Ibtk 
itkl& £b lekui- :m£& El-a&S^'il'fbiilBll^t^fU 
tr it?ifbg :kbl^B^i> f ii^lj^ ^'J£:ibt^li— kj) b^ 
-11 J^ its J^r. .^kilki^llit kk; ^!tkl£Lltt\ti:fe£iM£ 
arfcJfeljblfe — :iife kli ,Uilfe2t!^tt*JittjiattE.Jfe2«it*l 
-IcSttibittj^ , it'.k Ibk kllk Efc: t:t:il^ -.Litittt 
-f^i:tjth a^m&it^ik^ti itrit';^i^ai^&t&— iit)i& 
-Hki i£Ll& k^Ukli:kjLldil£.l*£& klij:i£bi^il^I^£iiti:!^j 
-Iklkiltatr— kiiJ?kibJ£ti:jl<^^i:^ikktl£ kjl^iie^l^tt 
-tltrbkat.l'-' iitll^^ ££ kllk 'aSC t(ll»/x& t-& £ S 

ik:tS jkiiiLtik ib^'kiitcjttj> tfjy. ':|c3'iib it>).^i2:ki!i 
i!liZilt: :<feUt^ lkikbl2>-;j £^ Ibk 'B^t: kbl2>^ £ S. 
ik^S llfliitjik jbk 'i:Jlt^t}j , iltiat^Jk 111 bik . 'kl 
Itr&lE: kji<&lt.^b£l£l lijt^i:&l^2(i Ikl&tylklj-UiaS 
k^ \ihtlii ilitii , jfe'iJtti . Ifrlikit lkb>Jfei«-M!& 
-ItiH t^^Uth • Uttz'^b ttjrJtrJlEt:feki^ttmJt-bl£:l^l 
-lu:kttl^&tult^^ti^ltt kit H&a lhik^t.i%. iS iSi 
Ikxb ikllu.ilk Lbk i:lltt>m , & l:tjk . I kkcic jti 

-llcil , J^>tfc . iL:^t.lklrlb>t-itcl>k^:k ^bl 'kl^ , ititt 

-Ifiititsti .— Slk Jtck 'kji 4. liiiilfe l£ifc* tiJS^li 

^^ Jt.ik£:ik^:k ijimc£ii-j&tt2-)£u:fetk^..-fii:irii:^i2 

-i!lt^isajLkL%UJ&'^iiki£it t:^ Jt.ikbik^:t iiiilitts 
-JSillrlLS IS. JM Ik^E IkliiiiJk ItUi •ijltiltl ^ fiiliik 
-:iik lit ttikt , niig Mitci.i^tti&:b. iiiitaxttti kiuu 

-Ik i*ltckmC:-&E^ltrS littittcltiii tiiklk klEctKltttt^ 
klk^Jlia^-.kkitiix &'cj £iUJ3i :k|:b :i:!&(^b kll& 
-bltliK :»tPJfe:feJ^k*)^RBli U'.tc B ^jltiii . "hltt 
-b bm . :ktll&-±l=lld£b!fe2ia^ kjl , itclfeibl^aik 
-jil^;5b . :lcbfikltilf2>- kb^tfe kti , 2.M&til^S.titt 
>l$i!b&lbi(iilktetil^& . Iti Iptkiblb ktjitcltiitjtilklk 
JklttcRltK — -fefcl httiU tcitt )f>lft £'iJ'5 lii'Jbtt & 

-kititii^t'.iL-Ekfiii ikL:&:ik^jiit^jiE:jtat^lk ti£E±-:i± 

-^lEitib&iifj&fifiU itik ititt a 'iijlbil > ttik IdiL 
l:t , iHACi i:fe£.iti:fek>> J':ltXlf<lt& — 11&&I l£ tS Ik 
-^E IkiUijlk ilik , lit kiiy . I kttic ^lib^i .J&:ii&, 

itctlt<l!r ikHatsa :l:^.lit:ki& & J^ telkErltt Ilia 
-llkil lk&^l:kU!fc^bllLtllliik £^ lkfealfeltb!fcfci:>l bi.Ut±li£ 4 <kU ) txijuijik & £k MIE^S blt^lgBl l;Ubltk£t k^3-i 
£!J^kf^li!l£ £t St* ' fi^-hit'l ) :l^^u&it&-:l:^kf'&blk 
ibtf&b J^2^ £!^!ii Bichiiiil^'jtt:^ Ek 'jifi'Hftt: 
i'lJ'fcbai fc kJlMtto:^ klUflifii;feBBi*t>jDlkltE*'^. 
i^tltrii ^tiSit Etlkb'jftl^ti ^ :glk. ilit'tU fejlb2 
-l.jfejtii . ttabtllj ibhilbtt :i:tte!jGslkli Rlk 'kl 
^iafeSIJfa hJk IJfcl^lfilblt..— klfclifelit-ltttliltllfci^ fe 
ai£ 'J!t£ll|t ttik i:tJ^l!clbtt £ S lk>£ Ikllkllk lb 
•k iiibiiti . fii Bjk , "fer^.k iitJiii ^ii£ltiitiib:*fc£a , 
* ii^tir: Jkl£ittitib£i * k£j&kj Jt:i liuititSLb fsEi^m 
-ktilBC Siik^.L :t^bilkik iialiklCttlbltibEi d'^^S 
-kljQg tt k 'iH^t: lt.&bumil&— i<^aklr.li IS Ikl 
-E ikiUt:iik ibk iijib^m . ill irfik . ' ; ^tr^i& 2 ; tit 
-tin S. -.iHAti -.imtttt'Jittiil^&yMlt ir,i&tt kJt<Q:kll& 
kl, bltt. ''kt'iia Mitc^l .ii&>*iiiitbit'Sift. 'kjHjkltt 
-L£; :kiaihlfitijh\;j!fi :lkUH.!ifellrke«II^ :lb:iir«k 
£i:M kllt:^ kjik gj^ k i>f>Bkj bS lOilklB kltC 
-lb^*bk:tJ9kilM !b :^.t'llklk Itlbdk^lc JsEtb:j^E» 
m ,l^l£.lb lb. hlblkir lati bife kl ^bblll&EsjLlb 
£tib:tpt!b tf^gbllittlte . M^lL-lt^lbblJflL&^i^ kjl 

,ii£m>£S:itiitki&'j:a . ti.E<b £sik h^c j^£tb kil 

.mllb ..Jg £ IkxL ikliit^ik ibk iiiitcittl ,(it l^Jk . 
2 l;h<k&lt& ^ ; Uibn ^ kllH^t: kJlklbBlbbbl k±llS 
-U kbl2ikll& kll .Iblix ib^tt. l^btlc itibil ^iSitii 
l fe»fc . kllbUiklu^ il;li>Jba , IbUbklktltt-sl^ , 

-:gj& ibk 'Jt;bE^*>ui:fclbbiii^b!b jr'.k kiikiitiib:^ 

-M(it>i:iJ>^2L ':lU.lelb tZL^b^l^t^Stiki^lltk :k2>^ 
.£t>^j&& tklLkJjb t^ktVM ^iblk^^jmSb lt«k k 
Ibb Jk2jk :mkjll^Difi la^^a '■i:bM>Jk— :l^k .:!& 
-kiti&it , til kl& :ik2l&j£Ulbl:l>-:lk2j&^bl^ 
-b!fe£l*bt HfL& :llduM— i&aJ& ,kll&j bi mE&l 
-LS^^2kl»Ekb£l&2kl^l& , 'kil&kl kjli^t«^ & 
kjlk H'^C l^lt'.3fc l^lkiLb ^Ibbttllk IbbJ&b— ttlk 
- J&b S JS Ik^E ll;l<it:tlk jbk ]^ilb>ttl Ui Hflk . ] 1: 
•iU^J&2 I kttl& It iBAa :llultii:£:lbl!b-:iklttbbl<b 
-J^^ikilltt kbl]ckjl& .Ibdix Ib^U. rll^2<-jl^£iiB£i& 
kjl , ibi:bkl£lbl^£i^tt^& . -J!liE-l£:b£ttl^ ibbi& 
lbl^^klkbmbkl& Ibk ItdbtkJ kk :kbiliibkribm 
•I5irkbibbi& :r'.biblk£.ittki ik^ubilt 'lkidkifl>:'bi& 
-bl&-lkl^m£l bsk :bb>b2B bltt kt<JbbltlirbC(bl& 
JeJl ,bli^llilbBm»liiil&; iklltibblb^klt! bb kjlld 
-&im kilt>bkij:lt&— kllbblli. '■lbl^bJ2ib-:l^£i><b 
-b :ibbblkbk-ir't&k ' :Hgb :l}:bki:b^-lttibliilb 
lbJlkltbblki*bQ;^t& Ibk JE&B l-^fi:^lbl£ IJ^ lk:t 
-Eiklti^^lkltik iillbihl fit Blk ' :m6s HVs^^ilit -:lkm&iki:ii:bll&-kJ2lb^k &'}°lB^ <4lC-b|kllft<^ 
it b±kij£b lb ilbb kl2 , llitltiJaJlUliaBjabtbUJ^it; 

Itbs'j^ kil , ; m£:ifhttB jt^jab liiimB^iiua^^ 
-bbl^blbSlt . kf bb :ebk ' ibVii-j ibfitb bbJlklOtfi 
-:t blbibk - itUkh US IS ^llbiitl , iii mu , ' :b£!tb 

lti!lilb :ba :b:^libil liiilSlbl^l?<bib . ikllkl^:bla 

V ' ■ ■ 

tilt ::b'iib ' jHtiu iQ:)^«bki&£& i£ 12 ^llb>bi < fit Bl 

-k . kt-ti*: ■ iiiittii . ik'±iSi ibttiuib^bsa .-:SlbdklA 

:lb<ii:fi&tli£ b!^ & k lb&lt:^il-l!bl^lbl*^^l ^ 

l£ ^b^b :k:at IkiliijUk ibk ' ^llb^bl , Jii ^JH, 

•:bljtblJ£ttifi tt & 'tSbijbilt^iiiblisblillbii ,isii 

-1^ ik^it .-^ilt^:b:!bib biibi& 'kii , ii&:^ib bi^o 

Ibbllitb^bsB- .-:aib>i lkittt«:b :kE ' '^^t\a klb^ 

ibsbilt 'kaittlbkll .lt&UfeiiV*SJ&>lE£itS.lbli 

-ttbiBbblOtiibbjiublb&illitbSl^Iiblbbbibtebtel 

-£btbltjltJI £^kl ll&l/tiblt^ibiiirsb&^ji^titbig 

b^l mibbliifb b^l li&ibblkbl tt^tij li&lbidjbi& 

tii^l ll&lbl^jb£ ^ki il&lbj^^lit £^kl il&lbibl» 

liSki miblbia &i£i i&iLm£.tt &!fl .-"biuti<biblb 

iilU^l , ij&lbbiL:^ bjiUtl Zltcii it;lttt«<b Btik 

' kKblbi ja a ' tiaiijb kii kliiaiikllfc; jS J8 k 

-ldi:^£ £ jg kidlkifcclb £ £. kt^k^ JS jg Pp'*.Mfe. 

£ JS kl^<blii-l& jg 2 ki^blk jg JS— kiiii^:biblb kl$ 

-l&b £ £ Ikj^E Ikllitllk ibW ' ^llbibl >.l»ik 

%k&»J ntttb^'blj^ '-t'M^i \& b£iuij3^~Ub kbJHi^ 

-K!b!^>lbJe><lb :lbb^^ b— tiiHK :lkt<^lbbau^l<b^ 

Csl2bbilvtblb»E lb:&t;tIii'^lklliB— :1£.13.H bk ' 1^ 

-b&ib It kji:bkEtti bjribJtci^ birib^b ibkiiste 

I2mt3k i\ttiiLitut\ii\u^ i^ijtit^ it'-b ' l^b«m ^iia 

-1 , liittt iM^K Ibbliiiblbsl^ .— llb^i ^ :li^t» 

-!b t± kb ':lbMb bjt& l£'l^^ltb^|vl%±UUll^tlbStE 

-%l]tl&%l>kl£k bb ' :kb>2 IfcEb^ £ JS Ikk ' m& 

1 £fi;ptElB lt%b iJ&lbdtB l^l^lit); ' 12lJStb2 

1£ l£ iklkE IklliUlk Ibk JUtbibl , tf aik , ' "klb 

-mi& IbsJ^b k Ukl>^^uik Iklblbblbk ' hs^b lb 

-k ySttlkfk£:lkil%rib.b k^b lkl!bk£kuik tt Uitlk 

' IHjeiO i:bkfi:Ulk l£ l£ Ik^kE Iktiitlklk Ibk ' ^ittl 

-tti ,iit%k. 'l^btib kkbi:i£^mi^kE ' <b£jbkt 

-jr^ £ £ ^bib :kiE Ikliikllk ibk ' ^Ib^i , l^lS 

iiUiialk % Blk . ' itblkbm b^bjtkl bblklttblk 

-lb ktubfiiilk ^llbil,klbbiulblklk kJll^-^ ^ kjlM 

' kliBfits klll^^lk lh$.lb l^£.Jb Uikii l>l:Ubk iri£j 

lb kbmi;btiJbt:!b!bJtlbb«lb :lbb.tt!bli^c l&tUiS.lb 

-k '^Jlbibl . iii l3lk , I ^blkb'm irtk kblllt klttbl 

-kltt Sbic ititi tt k^bblilJ^lt kiitbfiiJl.tefe kfittt 

-b'jlb£^bi>lb£cki^bkl»iat>l kUtb'^blWSbitktobbjk 

-kiltlkllbbkbl^l^lb £$ Jbl^bclb <:llbil ^ IbllistJb 

i^:^ttUkt±j}tt Uaiihli% , :J2k^bl:i^lbbrkbk k Eb 

Ulk^6-:2kib :lbl<i&ib lbxb:iksbi;sbl%:^-blll h.ltlt}R 


ixli^ep^ -Jtuaikliaiiifcin . it^jklrJlD:— felllil^^^»«^i»*^»^ 

* felfeikiUJ tUJ^SiJbfel tm feli':Uiiijtt*i»U£ k fib 
kUkii ^klfcllhlliafitlfcl EibflJi'bJlkl^B %m£jii 

-jRikifeix £: kjlk kii:£it!i£-kimm 'mk k \ttb Mi:t 
•Mid kfltcJllda|l&-k^J^I%!^ltl!{kXfetifc-ltl^kUli 
iiai ( i^rnkSl^ifi^bl^kkUU , b^ k& 'bl^Iitlttls 
-klkkklbltlklta:lk&>itt£^ 1&&£-1J|S ':lkl^l!kiK£» 
-kilK&I*felkhlk£ttl£;^tc£:l|ikl!:lklb Iki^ :k Ittiili 

-ikkiii£uat^i:kii:t£b£-iit]i^kiib& ik£miij£M k:b 

l!k^!^^lh Iklkili^^ kli U(£^t— i^«l& *:l!feiktt 

•^m-ikjakife,ibm!k.^^Ui&&iii£.bikki£^tc£bj 

-ft&^b , ' :ib%J^mk>:tMltbfeUkik Ik Okikbtt 
-ilk :lb:^klk-i^»l^klkl&sakl :JXJ!tfJtt iltk klJ> 
-lkk<^:Ji-klik^ & Mib lki!Jk:l!ti3^&-:kIult h U 
-l<hb!kkl&-mkJM , ikkaMlttiuiiE^iulli2k)k) , ' :k 
•Ut kllj:>±aki :Jklii>l>kJ IkXE^tt k Milk<b lUhiiSk 

• kfclk felikiakl kl IJSib— fei IkBJ ibk iitB Ik 
Jk^ &kj l^k^ i£ckii>kt:-:ik&i£ ikkkjkj Ikk 
~t^ litck£tJ[tUl&— lk)e£ti& , kkllkBJJitikBlkkktEl 
-tt , ' klU^^ki klkk£.lk lJ&k^£^k kk>iJ&&£. h^iJ^. 
t. ttui>utfi»> WLblklit^tiL i!fcK»PMfelfalc J& k ' kj 
>ki . Utikkiiiiaxii-i^akkiJciittm ,.--iki!^i;2U>ltttu 
•etiibiJC bt !tt£: '.UiliSki^lHli: klk i!feBkkli!lBlli 
' :Uilfeii :12kktkkli:liiiii ' k&k£t Ibi^kkUti:* 
•Ik Ikk ' kkiaa :isl]kklis :klk^k kk&itllki 
-mikkifi kio ^ 21— lt!litait ^kiU :^h£L hik 
■i:k£i^<ki: ibb ' ^Jlk'kl , Utlk£Uk lit Blk , ' libt 
■m kiit.ittl.QEl3il ^llkil , iSitB l&^illL , 'ikttkUJ>ik 
-ikkJLk :l!l.£ii:^i: k Ikkilki^ kil , ikbUkkki 
•^tt , kkmi&iaij— k^^ik k^kkJk ^bltalkkj^k 
-&b]i(b ib.tltti>kftti}liiklkf lki:^£.lk kjlklb^ti<k 
-hia :i!^sifi.a & k ' kjia .ii4^ki£iju iSh'Jba , 
-»ja!ki<ki^ltttiibimijc 1^ aii& ' :ki^ttj£)b kik 

1^2ii!kll ':JUJfetI :l!^£it:&t: l^£.lk ficXik ibik Ijktfil 
•bk ibit) Ik l*ttmi;fctijkk>^jt^k^lk :lbt:t&:ktdts 
jtel.lfl Utk ' laikikj , iitlJtlk k ktlk , I likt -itt k2kE^h kntfii , iklmib . :i<kma kii k& 

'-ikikltiGtkmkiKm^t.^ MklkltlCc :|£^ :iklltk« 

-bbkafe r :iii»biiii— ateimii -.kiitiajt. J& k kj 
-lkl^l^<M kllb it Iklkl^klk iQtUixlkik mikkk 
Rlk ':ikuAt: :t£lk:kltiJl^mkk i^lk &S.lk Ik^bik^ 
ikltiSi :ikkillh :lbttg<jb^t: ILHUIS. Ikk ' illb^kl 
, Hi Bik , I ^kktXti iiiittiH} , fbiduj^ , ' :ikik:kki& 
:liki& ' i 't-^i* %} ' :lklk£sk kib 'Uk^kstt Ik 
mitk Uk^ :klil— :^ti :ibik^lk Ik mik l^i^. 
Iklk litkli^lk tnk^kijk :iu:jk ikiiabl^bkJCs^fi 
UkktU^i kib :Uki2m -ik mik nki Jblksik 
-ikltb & kh^am tUkifS)^ k^ ' :l^i£t^ Ik 
mib Uk^ -ikEii kkiHl :Uk^kk Ik mik i^k± 
:^l^kjlkk^ktt rik^l^ ik mik i^k^ iuSlkU 
-kl21& )V?>R ^Ik ' ^Jilkl , i^ill^ lit i&ik , 
:kl££:k ikttfkE:t kflfiki^lkktli^kik ik &k Jl^ 
-ktlu :Jit2ttkljibk :Jy£<ibi£M Ikklulbikik til^i^ 
ib^bJbk i£^k ik2bl&k^t£-ikl^ ' tktJkU :fkkki!k 
-fiik— iBiklfiik ihVi>t>bkbi>»IZi)k & mik ' :ik:k 
-JtiB :l>2ib:Ubl2im l}7£ik ikJftiaJkk ikibSitbkOk 
:iktt&!kkiB iiiiJiklJB Ikk '^IkJiti , lii l^Jl^ . I 'bk* 
-lo kji , ik:^b kii^o i^l^ ik^Ii ikkiiitk:tks 
-B , :l!k2<k^ik^ & k ':lsa^k^lkkts :kik^Bkt:k J^ljk 
-*kl^£ — i!k2!ki^i£ ' :ik^n :ia2!kfeil£ l^ik 1^ 
-^ ik^k ijkbjbk i£i£l ik kkitti^lvik|^«fe!|Vlk 
-k^lb tikit&feb^ts liiti^iJS ikk iutkbi , fit liik , 

( a^ «:& ) I Ik^lk 
^l^o l^tft mhtl&h>h-qft IbtkitlitiLlt UttfibU^bl 
-IM oiikMtU o>^H^>p llitBltl^ UitfiBlbfi 
lluBblti^k IbtSitkk lltmhSJ3s Uttkii^l^ 1^ l^ 

-m( Jttl£b^kklttkjM^hiMbliilklklt%l^hbT 
-^% ) milhlk it m\k ' l^U^i^b Jl^hlk 
1^ 1^ \At^ Mkh^ M ^ I litblllltl^^ ik 
-klkjk^h lhl!g:J^bijt Jki&l^lisli ^l^itfiJk 
-^ii^ lUU^feii>K%>bh^b£it liatiJiJ^l£llfe 
-fi ^bii^ Uti^j^ttlitl^ i£)^ltbJk£U^^ lk!a 
^ k * lhh£h lk]g lithin^ 1^ ^ J^ iitlitti 
-Ik iii itm 'ihl^ kUSLo i]ab\kh ^\SkMH^ St Bl% i :iS^i^Lti*li^ltJifc i^m^Ii llfeliltfe:h^lil Jlfeliltt:iiiiklJ£ Jlfeiilifc:biJb ( [& 
-^hh^hli ) miihfeilfeE ( J^JihfeMh )-ll£!jthfe!fca 
^E \^ 1^ Sii2Jfebli£ Mi£o Bi,2%hS ilk fi 
-Ji *lt^£]h ^J£o llSiJ£ IbWihhJiati J2!feh 
-BE Ili24h2hli J2*billh 12<feliiȣ%l J2!feilfe 
-%l 12!feili i2aiiJi J2^hl li li llfejtE' litiJik^ 

-IB lli!^^l^£h^%i.liijltlt%l^h jaliifeliilti %kl 
^^h^fe:l^£Ik J^ iiltliitl^i£: B 'Ik^h lltl^i: 
-!felithi lk%l 1^ 1^ it&^S IttlMm Ilk BJ% 
I lis^h tlto ]5&2:l£ liihltfej^ tab ikfeh 
iBi!felilh tM ibJe^Uilt^BikMiaMB Itfeilfeii 

-llijk§J^ljik mfesJhli^liJkSlji'il f'JtSfr} Si 
-lUihfe lik B% 'ikfeh ]U^»t) l^blihh h]^]» 
Siife^hllik Biihlihfe Jik Sfe 'ikfeh Jhi^ili 
-Jb IbltlihJs JflJs KbJ^Ih SbkhiafetS lik 6 
-% 'mfeb lUJ^ifc Ihhba^fefe?^ \ils Blitl^jfi 
-liilt fii mik 'itelklfeJh llfelbl^jSiikh li J^ 
I^h MMili lik BJ% i ik±^h h\^o i^ 
-i£ Hkhilikltifeali BlSbl t^ Ifclitlife^llJailik 
Ikhh ll^bg i^ J^ Jft^ ^llikiU^ ilk Bl 
-k I I lB£lIiliJ« llfelkfeh Jl£lfelMi^fedtl£%l!hllk 

-iiiiali %llkl hhj Jtell&Ssjhijs Bilthilll^ 

-;h Biikirfejiiikjitiiikiiik iifeifeiSHhikiJfeiife mi 
-ih 1^ i^ii> 'lifeimh ii ii iteiS teifikiik 

li iH% I I lB£liikkB li^mh liiklitBi^li-^^i^ IbM 
^ i'aSsiiil^lB |i rikl^lm^Jl Hf t»?J<P^i^feaJ£ Ufefei) . 

>i^a»itU£iah i^ i^ m^ MMi^ ik mk 

I '] lB£lIikkB ll^bh liikhBhl^^ iiclH iBl«k 

-likiiiiij^Shi^ ugjjMB kiMla mi^Hiiimiii, 

-M^ ij^.^h U[£it£ikiBi|ikiijk ilk^lM^ ii^itli^ i^iltJkLl^ 


-h iiikS Uiiiit%'4b ih£j,h Ihb^tikjh-fe — 1^ 
-h %k±h h\hihih h^iiihl fiklbh'i lik Bjfe 
'iiibih iBtite li li i^iS iiilikiik k m«i 
1 1 lb£iiif4tB ikifih iiiklBB%i%ssiSfihi±klt lliJii 
hl^o iJiki|ih^ii!feii iillikj % k *i^k±h iill* 
-ItJ li ii miS Bkiiikiiii Ilk biii I t^ii life 
-iSlhi^hsfeife iBi^jfetikife ^ fi <ikbih IBI^ 
-iikife li ji ji£iS ikiiikiiB fik B^ii *it:i£i 
-h iiJi£:o ile^ijg ititlliiiiitaB 'lliliih ibJ^lt-^tt 
( iBii ) hlkhlh i> Ji JifeiS iikilikilli lJk"Bl% 
I Jlfel^SJb hJi£o ife^ iiiliilikltitoB JlifelhBiBi 
fe%l ^llii^lB hii£o iifeliil^£h i> 1^ jiiS 

kilikiiji lik BJ% I iliikkhi j^ifeh i^Jte tb 
*lh^h hli£o i!g?ife JhitliikliltoB' ilJiabBB£ 
iaihBtsfeU iSlisBliil^^ lSlh4BilS:fei liujbi 
-lti%i i^iiiBili l^JhBitlt l^Jhhhl i^ li iifeiS 
iikiiikfiM ia liib 'Ihli hmo il^ ili£: 'lixfet i^ijjj 

-iii lifeiS Miiiiik lit Bifi tiy ji| i^ «jjgijl, 

-Ifeh Jlfelhlemi^B i^i^JMiB ^iiikil^fik Bm 
'llkfe^Shiii h\^o iItJl^jbl%iiik,it£ Bitjk Simij 
-bJlikliik Ihhi&iltllikllik 'iklfelj iiikil^ Bl^lB Bi$ 

-IB Bjh iteit£ iiiiiji jii jftj^ I itiagiii^ li^ 

likllt2Bii ilt£ ihli i;ll£o J^iiilbiii llilJSiBih 
iMlilibiili IBlJtaS iSiaihllilitEiitijfeii i^iiii 
t: |iji im iii%ii^iiiiiiikiiuiikiiik il^iife^uk 

-JiiiiJ^kl IWiljJbliMkBhBJlitl iiilfcltjliiklii!fe 
-liklh ts hi^lli±J^l£:hIitbil^i^!l£ Ji^Blb^l^lMj^ 
-iilikltli lliS ilii^afeli^kli:laiiJ^l^hi£tlilLfelli 
4£Lh ik%liyBiikhiiikJ,lt^tJ t^ JfcBl^hlfeBl 
-IthltkSsife fikltfiithl hBIiklilfe B!^M likiifeE 

l£ ll^illlS llkBSJrlilBlli lik k 'llilih llkBS 

• • *. • N. ^ 

-tltlBlh i h^L IJhSi Mli21ih 1^ Mk I ih:iSJi 
-h hils.o 1^:^ iikhlli^iihsB k^l^ hBlikhiiSi 
Blhiikh likkMlhihlig ^llkBlikM^ ii^l^Iib^ 
llt21ilk tk % 'ii^l&h ilk2hh ^ B^IB lillt^lBiikl 
i^^ Blh iifek£^ kiili i^ BJ% I a ol^lfc|iB 
-ih iteHtJjtBilBM^JB liiklhJ£ltiJhhhafe 1^1^. 
-IhBJj^hliJ^B^hJ^lhhMifiliUlik ijfeii^ihjt>b 
fik ll&lli 'ikikkh JlfelSJtilhlMltiiih Bi^lB Bi^ 
-^ iiililllBM lifeli Bli» llfelt£ pklili j^ BJ% %iii\b Jiii*il£bilfthl4!fe kilMt Jiilfe^ IitJ^il£ 
^IfclliJhtlitjiiiifi lAliBiB jiiBihki Jlfelihilte 
iifcii^ii^i^ JJaiihiiiJi Jiuiikifej miibiii 
-II J^tiiiiiMi iifciiHiih J,ifc'ibi|j^ '^ib ^ 
i^lli *^lLsi Jisililtlliti llfell^^ft ikilihllSI^ 

-^ iiii2h ^ Mik 'Jteikfeh Jife'iifcijhi2h lim 
%% I 1^2Jh ^;j£o llBiJs ihitlJiilritali llt&^i 

-killi-liltS— ItlKt ^tijia UfelJSiEt JblJ ^l&Kitbiilt 
-itlt»iS:li*fe fell , llill^i&biiiwtg:^^,, :bi»jii^bjgj 

-ttiiiiijhij»t'.jji HM , JiiimirtijbMsS , ' axm 
-fik &biat& EL:&ikL£:& Etc i^iuki^ii^ ^tcbi— JS:i& 

!»llitl-"kfcil kl , fefel liiljiHiibli l»ti||N.|fetfeg.'»^--ti 

-lli<fclttfeiti»ti :lbiaui— :ltrltelli tttebJJiZt iiiSi2hlli 
, i»itembttiajiitt«iatiii2 . itciaitibajbBttbkibi 

-H— tfi«l . l&lttllfiiifetclbibUHaii bJi . MEJ^Ikl 
-ltlk%bblui^ldbili:ci:U:bilitt ik mite il^:^--:ii£U 
-J]kl ^ililkMl^bt k Jiilr aukktt , kMltrbe , :iUi^'ub^ 
-iatl k Ibtc kllLil^l^ hilkfo.litiiiliy2.iSittSi MikUll^ 
-kilk^Uiti :milkl-Ji:li:&l lbitli:&--:i:i:£t . iUklltxfatl 
-littcMlti:tflu£±Ji>ut'.^bbt<ktbJ£:ttl , — rLCtitXbl^blkt ts 
-Jtk^ ■:i^k>bbbit& Ik Ibm iiic:^ :llu&-2 — :iklxll& k|l .iiki:'> rjaii kii , liiibfcibti, ifebiib ibtit jikitkb fe iM 

ikittkfcUbJb IbliliAJa :tltt bltllbHtb£l4k£iJbS 

-aaic tik •■kitil <fe.-£il2: '• £.lbllfe— :<fckiilJl& lbm« 
-ttkfejiblb lb IltXiaili bmiht— bteJB bfeU ifeJb 
kl|i,liil^ltfebitlbb£l_(it£l^iitlbt£lSi&2lfcb2jtii*u^ 
i^aiuu^Hi , 'ifcbiib ittib JumtMi— tatt bttiik 
— a& B:iihiB kil . ilikJSttiii&!tt£UjSi&, • liibliitl 
laS rklbbjib tibiiai:li2:bbjb'>lillblb lb mili bl 
-i&tsXilSk bjl£;bbl UtUbiB— biittiiHi ii>iM.»'Uf. j^ij 
J it&l£bblfitilblb . ittbilb liilli uaiiie!^— bills 
-lib btlb uaibl^r-^miblb bjlb Ibi^ IbU Ul<&t:ibm 
-mfejlblb bji ^ lMtllulafebl±afeliakliii , : ikiJt>fe4 
:lbiijAi£ llrbblUittj btrClblli-SaS .mit::*,lbi&St, 

tibajbidS abaibiKibbfiibna aii , i^itiubS . 

Mktttlll^ie IktiEti ibb:&lit-b^illkli^ll^ lltl^li^ ijfc 

-ftmjiiiii Rik ■iH&a laibiibiitfemteii}! iis.u, ik 

-£lt» Itc^tUiib IttUlittiJgl Iblt-i^l bfelttljfetvlbbarifei 

-itrC«lb :ltettlt:&ti^t! liilUlit ibk '^ltr>lll , lu ttUi . 

I iiy^ktiknin±tttt^i\uiti kiui , iu^.&i£3bilittiium, 
itbiifetln ijitH , btitt^ttfcli$ataiE:EtbbiItm 
-life, :lir£ilibl* libtt^llbiibSfe Iba^fcl'i JES 1& 
-SUEt £:j&^kti Ek 'bjmfiti bjii^^sj biitrUkis.^ n\l*k 
E:^b£^blb Ek ' itiXtal , StJak^.itiiii fit Mb . ; Iftta 
hn& & ; Otttr^ S IHl^B :lbmi^kfiit:ltl^bll2 ^sZiJt 
^li !li!tiu ^it£fl ji^^^j^^bi^(i£i2EiUii^j^jt^im£t& 
■bltldll£:b£tckf lkk^mib:B ,-'kllii^<^>bltk Ik^^Ulb tt 
k :m&C :li£lL±mk£i:ltlb l^£:lbU:£.li. :lb±h:^b:ia 
ilbBlblki^ulb ilik '^ib^ttl , tttlb^uiiii lit blk , 
I btclbitll^ licit b bjtilkltiihltc2 kiubbmbjblb bU 
-IG &bb ,kllb:J lOiltitritifci: > b2l& iiL'^^J >i ^fi* 
-itt^lkilg ibHht irthm t*bb b ut^^ ti>:k<feil::bi1ttt 
•iiui-j^ )^:)2<j>u i>Bii&tt ijiii^itm i(itib!h!ltobi>>b'>£iti 
Itul^lElij biiiH blfebt Jg^llilb SlbUlibEi^ilii^bltaE 
Ikh^Hitiil'i'iitiBIt . :bsaiJl£lb :l>(1»ijb tMiiii!ti 
-bib b.iSk bit , kjlbij iutlttt«i>»b£ >-. b£l& ^.tktj b 
-11£; . It'.k bilk ititc Itcl^ttht :kltllli:bk^l<&jlb(t:b 
l^il^I& lifeilh/Q:^ia& Ui2 llubbE^lbl It-iblbJ 
& lblbi:t Uii^Qtt lliilb:&!blb bjl , Ibiltl^bSllbt 
-b£^lS2blMUttcjlultijgbUtuib . bllk£.iiiti:ikciiitb 
-^ bllk£.ul!i fii<^i£.biub&— litikt:Utb£t btcia^ltlkt 
:kb<lb kll , ltc£.lttU±bbl&t;:£t . blllrt^kr^tl^tcibbb 
°it<k bilk itttt liil^blb£.iiti umbMtilbtU-lUtr^tlii 
Ibbtrli^bb — :blbbb bl> . lUfc-^l^luibk , bllttl^ 
bjlk '^jltcil , litli lit b , I :irc'^lb blli, ia-h.fc1^ 
-!l£ckJ£^J12kSllb> bii lLl(»:&til^bi2ibbblll^trml;ii^ 
-lb IbSb l:ilt-.«X1^Ub:tE--:lbll^^tll^tc£ltt Ikbllta 

bi& kil , bjimib . ia:bbbiita:& :bJ2& E:kbf^biis Jiitlilslt^KJlSi LIh -lab :t-sli , :lkfeilBlilfciliS:lUlih .— iJEUfea fefcfcii 
I :feltt yjRiUiii miliklifeLa:lliiat»:tjJ& : llK&^flii;i>i 

-•riia b JJifc lxli:lJ&-llt>:i tCrik Srltitijfct tciMl&ti 
lib fckiblfc — :fali kll , lfe2St!S:Ul&baa , ':iki^ 
-:kltilki& :ikJSZt:itlJtt bbtfefcalilfclt-SfefcUi kfclikl 
-1&— SiS :%^Bk=ltM Sfetikl kl4 , IbSllitilbHBb 
-ilkl , :JrLLiMttll& iklikl IriLiiM afiHllUJhSJfi 

-^Bbjia kii . jS<->jbJitiia . :fem kii \y&£. Sfeiku 

JjrllXttiilt£ :iif2&^&ttlt& kji . IblitKli^ . :JBIbS 
IkfeB— :iB%im :k±isltlilI£asiS— kni^Ji^Jj^iifi 
•ifiilj!%l & kjm IlltBll^lbbO:liJki^kj:£l^Jl2U kj 

-Udm&lblt £i kjllr li1tbill]g:tctl^£!Se- ktmil£ltt£^ 

kjlkm£:ild-kjlk^{£i kllli E^k^lilkl^ll£.i!tf&— kJi 

. ik^UlLldJl£ ( iZh. ) IMI»lt»|U) IIM»4-.fe UtolU-Hak 

£U^kRlK.ll:ig , :lk£irUlk£ik ':i:^£il&— Ikfiltlk 
' :JE&C :ii^bilbk<^Uik l}:£.lb l}:£.lb ^b>C Ib^k 
l<fel\lb!f itijgl ilc kfelhiJJvr-jJbk>%aix£«lL :lb|^B 

-a:^i: iiiiuj£ u.k kjui , ^i±iii ^ ktiy. . I 'hai^ 

-ii& £ ; iitur^ 1 JU^C :Jlultilil2:l^^lMit— :lkmjtfn± 
-£j^^tt Jkiiiht bik r&f.t:lj&^l IbtlC&rgti :klLklbIt 

:kfi^Jt kbO:kii& kii.. iblii , l>k<lc %li:i£!fetabl^ta 
kU ,lkt::&S:jL , Ikklb Mltt^i , riitii i&itkt i^t& itiii 
-liiti^^^sht , :lkmMI^:!li&b k Ibb kltHtiJ Jilbit'.l^ 
^ ^ti^Bl&tt kll , ltulgLll^LuB£.b , 'i^& JlclBB 

— iluB £ii:& :kblUlt£,-:&Jl£Ul& kll , iu>!t£u:fe£: 
•^lil& , :lltl.tLlk:£kiffe-.ia=l£ifck:£biiir611li1>kJC.tl 
-It^tltl^ lt«l^ ' :lkjaklcl^<&^l£kli>b UJ£ilt& 
— >tkl&klc 'kk ^lt:^lc bmi:->l2 kll , liitllltil^tt 
-ik±k , mi^ifek^efi £^ k'MB^K :It211illlk ( QH^Hi ) 
>s lk£.lJt< %l^i: ' klHl ,, kit'.ikiiiikj l^t^jbk ., 
— l^£l<&J2ii:ltltlihUt;m & S11& ' kkitiEtk^lLkJljfe 
-r-ilLk ' Itiiit^lbk llxUi:&cJSj i^'>^^i ^J^ < lkS£, 
fe^mijfer-abk!fe%jit<£<ih :iicitii<&tms iiulujs iitk 

-JkjtllililliBl )^lbl!feejbiMtlJJfettPJ&hi]Bli:Sbil 
-JilllitJi^M ( JifeliiilltJblt^^ ^l ) 1*£ m^ 
-bihlb^lJ^fe: Jlfe'Jisll%Hiiclife: mijiiblJJ^fel ^•^ JMl^iilifhyiiffeiSlilfe Jte'lr?jltfT^hfli»>Hr 

jj^l^^^l^g mihljSitg J!l£l£4^1j^ iA\]& 
-JEjlt^m 111 i^lfe * Jlfelkkih ItelSife^hlhNtt 
-Mkb ^J^ifif ]&^)b ijiklMhliii Jife^ Mh J&h: 
-£ ^IH^ Br bllr I ia|%l ^l£:o mhH mt^ft 

li^tliiitt h^h ^k^hlik at M* \ mZiH^tA 
iki^ lMithi>^lr b J^lt- imo ^^ Hi 
-^hlUt III. % 'il^lkfab JM42ili:^U>i^kli± klklh 1& 
-Ji&i& i]J:£ M.(^ltiiir ht MJ^ f J|l|%l Ikliiltl^ 
t£ i i:i]£ ij-^m }: liitliii^l&- Uibb i&ialfc 

-bikhbiirg lltiri^%lh£ liii^ % % ^ l^U^ 

giik^lii^ 111 &% 'pb£Jfiiitb ihiah iMitii 
-k^h Ib^ Iblb Ik^Jb ^Jj£o H^-^fe iMili 
-bMsb lb£I^IitJ2b2:bl&h l^jg:bl&bit£ Ibllbth 
-bShii%l llbjiiijbllfe Ibbifeslfe lk£k;^bJ^.te 
( i2h ) Jfe%l%JJ^H^KH'bbP>lt^tt^hfbl^]d^!l£ikB 
ik^hiOt h b ' i^lkbfb m\Sit-ljhb^lit 
^ bl^b jilbiiibMl i^^ bib 1^£ Otm^ 
Jit bjb 'l lb£lJiklib lkl«b l^lbbbi^S Iblh 
Iblh lh±£lb t-lJ£o il&iJbg lltbJiitiritsb IJiil^i^ 
-b:iB£b llii!t£^£lhlll£ lbJ^kb2^^b: l^llbil 
-ItibbliS llitllshi^!felb Ib^Ifeinib: 1^ b 'II* 
-ihi^h mphHhbJ^iii^^ kMh k&m hlh^ 
-IbH m^ bib J^b£ Mlil^ % hiUl 
— MteliuL:&i:i;^t^|bk 
I Ikhtin MUeUkmi^mit! &iiiL:&:femB kjii}a>±£t 

-g kjlk El^ l£:L^ :£!^^g-:£t& kll , IttlMt^ , tt.iU4^ 


ULiU^ll^ iHy tett** ^% iittiu-^iiaB Uimilkifc%} . ti*iib 

-lUlk jhlfcHiilJJLtlkUi-lCiiiMliHe bji . ItM^Uiiilia 

-ittfca>liil£ifi!l31£ii£-klliiii!tiBiil kJi , Ui^lifcja: 

£ikb 4U*lJi IfckillilbiaCt— ^tai;te ^tt ^bj ^tt 

-kblliiii^li ,-mhS^ ihhblbiifcibK* 'HJ*^ i*^%' 
— tlb&ih£ hh l*J£lb2ilS6hBfeit;fi< li^.li'iijGi 

-felba . bafe^ia bbiium Sfem lib bbi» ' :bilti 
-b±!fe bjlbib^ih :kk 'kllib^Iiibnibli— bllblb 
-bk Mf»^'»k<fc b)lli Ibb fcjliaiil killSlt— bus 
-i fcllbHJfettib — bii:tb<fe labiifeUabiilttUfl^iaib 
>: Ml lillbltbiiSlbbiuIlb fcjlbtt$l& , Ihlbhjlsaiiy 
-bt^UiiiSbbttrt^, Ihbilfealia bitlbl<feiiib<fe llbK 
-IfclbfesE bHfcJSii V^^*^ ^i- I fiiblfe^lbblbblb 
-afeSli , feli ,. lbfe*t fe <bfiE "bSH )>2lilfii£^lSli8i„ 
-fikillfeljfel2li!llttbttllbm fe «£ 'tIblbltebClblfblii 
-^fckiWBiabtJfeilib£;blbJ-lbife^S ilbfilbJbSJlab 

-itJibfe , 'tlblblt«tfel^ilfiilttbllablttbalt.iijblb± 
-aESbiifesttSi ;bi2Jmblfe ,lteiJiiS:iaibfe , :b2ttikib 
-ftbJ^b£b-b:^klKi ,il&ijitS.lSl^ i^|btb:&blJ£, :lblb 
~lt&ib±<t: yib&lbll^b— l:^2jb ■.b^tty&:t i^ii , i&iii. 
-3jb l&lltlbb:^ , l^liatiC bll<fe^!>b<b •.idih lbmb:i 
-lUi £bta:lkbhBlbll}:bSL la&tt kji ,b {bj^b!^ 
-ab , UkbaL :i>ji2li-!lt}:b IbU^k b^:k hlb B:klJ^lbi: 
kli , b l<fe^^<bBb IBb IbHiHtriim , 'kti ,,lb&a£ 

bjsibaibi^b bii HifeD:feyfei;iiij^b tibulia „-1i!a 

blflbSlbMi akitlife^tiibilfeb :lbUibibCsblbii 
— ill& kii , ii&Jglb^>feb ikicb \Ulti!^a^ , ' lilb>H 
-<£ic :i>ibblblbb±btilbl^b 'Xbk bJJb Sb [iJtllbibb:^ 
■blfelblt-iiiJiiJSbliilK. bilbilbiimjiblb -bllbijfulll 
-Ikib bllbltkK^ bii:jtl}:bklbb§tJb211^ bii:bU:biiiltt 
:b4lBltiliilbib:felC bJliiltblS;^ bjlk Ibbttjlt ibbk 
-ILi-iiilS^ kji:bQ:bkIi:ibiLlkSUl^ ^l)k ^b U^bklB 
:lbitbiklV£at^-kllbiilk£]»!^ kll^Qibbtiatm bilk £ 
■II llkb ibtilulti— mliiit Vp . ltimbbjUbtb&;tibtJ»b 
-aimufablitlh > V blaiE:imj.tuatilJitlb , abhtbOEblOkb 
~£tb:&b^k iktcabl^— :litttblbbk^a :iuit»iib£ — l^-ll£. ,ibJll£. Ibti^iujbkbsa , ' aibi&tiub&b 
l>lb:!yi^i(uabk&I>l]S ' kilb3:kklb t^lbiibit^ Iklbi' 
-km bhlbb %ii:t&I}:l i&hibk'kim , i^lij -.bS^ 
umi-lU l$^,-'k£l<tl2l>>litiut:tut:l^ ^^ll&'lii^I}:} 
— :bfea:£: lilttS^lb— lE^ klX . lS»i£ Ibblbbi IS 
^ IbUiibb , Ibk kflk feb latl^liBktsiimiJ^-Rl:^ 
-%bl^lfiEktttlll^l^ Mlifetiai^ibs bjlbbk^ilujitlblk 
— kjlll:>:t:Iiiltilblb ' bbliibaibUiig ^1 Uli . IklbiUtt 
l&iablii^mbb:&i^iblttb:tiuiitiiitiiie, '.b.b^li<bibl t(:b 
-J&afi:lfeb^b -iJbibfblk kil ,lblk. Ib2l^ :bibltlllt 
kiS , Itcia ( Jffia ) liitaiiilblii , kilbi* ItitlttKili 
-Ifeb^b: J^kl :lblbllsia2iJi-:ia;^lfiliJtU rltUttlttl 
-BlilM :lbe«lb Mbhtfi^ted iM±l^ lt.k kji4 , kJ^ 
i&Jkl mb:.^ Jbl^l&Jr^ltU b£^ ^k:Jl^ . kll£lb<bb3<ii 
•:hlk£:tkl bilk iiui:cl£ Ibb 121b:& :lbU l!bjlki>bj 
ibis bb kl& i<fe:Hkf:^bJ k Ibb ib:«t:kk±b&l^— l^&M 
-kflg JkUi^l kil , i£:ib<feii>i£b>iii>kj . kji:^^lbit& 
-lll£ bJik iMilJa ibb ijwlbxli^ ibttbiil'fe-li 
-& kil , iUi^ibikt£i& , „ kli>:i^ l^lji^^bb i<b 
-£llbl±k:bil& „-lLtli<bi<bl£l^ltttumiblJ£ Iblkf&JliS 
-biLbj BS^'HS: ' klbtt i<^i^ijfe^bb itlb i!^£ntibybb 
-il& kli , il&lb£lbliiktbil& l^lbitibbii . ij:'2tibii£b 
bjl£ bJS kb ,,kl£ i:ifblbbl ll^ititb J^milili^Ui&., 
-aiibl!^lj:bltljttillbij£ £: ^i& ' iiiibtbbj il^iii^b 
i^lBllill^l^l& :iklkB-:il^lil& , ibll^ibl^btt& lt^Ut& 
ibtti^bb.Mlbli&tmibib bilk fbiiS!£l^EH& -:l<^^<^ 
bl l<b]£&B kll.lbUtSi^ Ibltiblttliitib,':b):^;!B ibl<^l^ 
^ :ik:^jltb>i^b-^ i^ibtt !^&%1 ' ibl<bl£!l> :ll^ttt^:!]a 
tbbia :ibtf£iri ^ itiii ibbi^Sb. :iblbH3ai!feilb :B 
•2bibilbj&^bJfeib±libJ&:fe|yib— :bfeii:lltb.JlbiJfelU 
-111^ lb2h^k:Sjl^ , ite|tn^tbSjl^ , bjl:fettil^> 
-b2tliiilb!b£— bJlbliliiU>Hi£ liilli JSiii^fikt^ 
-bbstfjia i^blteiiija kli , ibik:£: ibhttii 
-.IK: , i&li:t:ll£ kli , iifcl£^ , :bxttb:i:^^lkjgjl(d 
, m|iibtt-bSllU» , ':il^ijfeiii ibhbii!felf £liib; iilS 
,lii>l^i;l ibltiLililli, :bSlfe— i:t&b Ibbkiihitllft 
rrbliS -IbhitliliS ,lblb ibbirsltliS, l^.k k ibb 
^kHjltab— j^kttl^^ ttU^llbklfcib — :bii •.fl^llbs 
-l!tiiii-:ttitiilH't(bleb '.brnti— :jbb :*B-:bfelbfc 
bittbB-Cib^&klH: , il^kfSl^iiibifiilb f ib 1 l&bfebi 
-bbb£:lbib:&bil£ . :lt>.t& :ibitkj:it lb kli ,\ti& 
Ibttbl^iab :lilbl^lt bJlblfiklB lijlbtibi>aij— lb 
-naii .lihilSb ibhlltj. 'i £»! LUfebibbb ' liibi 
-k:£lb biblfe bikiili^b ':ibbbijJlb— IbJb&b b" 
-i3( ^10:^11 :kfbi:b:kbl Mliumuilt liitLtl'& iiiU 
Ihb kil .ibtfiil IbttUib.— ibiak '\lll^ .^i£:y.-kj 
-bt'.!^ bttk 'klbtjt bbb^bibs b:&bi — :^b llitlj:lJB 
ibk i^ll ,li9 i^ik fitlli^ iiib. ,blbbi£hbihblblb 
kii!:fiiblhbi kil .lb:&bi:hBiit^ iBl<i>Slg itrtl^btb MUb^l^ :i!di£Ul±ltilft.JJk i«.Uii}1^ -aiEttetuhiia^. 'mk kaa mb ijafitj— i!tbji»Ji 

-a MliUe & fcUt 'tJJbii ,lbl^ . :BC!feB bJlblilsE 
-Ih fe^flblWli^l& Jej .tJfe bltm, :tai!feafe) fcllktt 

!^b>b (blLtil ^ bai> 'atll£b2l^:klS ±iihi^ Ibb^ 
-B^a mttijfitSaiiii ibisib ibijfe^ii 'iiibim > 
^^ttlbXJl^, I \ihtlti kmihbGs^ ]tllb>l .Ibhliitbl 
-fesli. l*b>i&2tibl£lbliJiC:^ £iibx!fe]ibl k£lb &liiib^| 
l^tilblb<&bkl£:ib ^t^n ii^l!^^ll&bj:k laik '^It^l 
, lltBiafcli, fit ^ ' ijlbJi ( 1,'S,^* .—^11^ 
-<feB ^ttfeifitbleb lb lbl^hlbtl>^k^bklli>»L^ b2&^ 
ibl^bliiltb£Sb & bibbjlklk ':k k4iiibl&bt?ibllkil£ 
tt ^Mfetefe h kUk £: kimbilkik kp , j|l&k£^b 
-i^ilfitiii^ . uv^ia B ,'Mil£l , Jtlkib ^B , '^btlB 
^Jl£fithJ}cbl kUt^i ,&^1& btiliitbi^2l;i , ':kb^JBkll!^ 

i^tj^^u ^^ t^' labdtttii:^ik^bi^mki£ibkm%iK 

-b .-l^Sk Mb£^ ^ l^lb^kSjE ll*lkK.lb Ik&lfeb :Hl^jB 
tiMt iOtUia^ l^lt bib k<& ' ^l^felJtibxl^ ibkkilt 
-tii% Ikttti^bl biuit(i&.bk£,lb f^fflb kKilb liblb 
aita itkk>lttlb*.tlfelltlHbali 'ii^i^tlfcabl fcllfcH-Uft 
-i>i&b^b !bl^li-^lb£ ' ^lbii>2l£^kt>±^a^ b^ 
-lttltlkl£:ib lil£:lb k£:)b liblb Uitxtt3,H hAxiii 
-H^ ^l^ilfb umb^tt iiitt££&^l ^Q:l±eib ^li 
t^ kb^^££iSj|s£ ldlkC:k£:lb %ilb ::kl<blb 1^ 
-iillbii ,ilUlb % B, 1 lilifeUJb kteiUlB— :kk4hli 
lU:j &bB— :i>bB fit^llblb k^bttkittJSlk 'Mll^ltl 
. iiiU^ % a. I lilb^ttim bskkiUb^ )ai^bUtl!b 
Jkil , HSi ll&^ib Btlb i>:^5telirB g^itf bimfebi. , 
fiuii:abb^b fe ^^ - ii^uib^iub%ab. kii& 
-mibQ:£i&l!fel sF£2>:);^^ l*lli;felaj^i:^±lib>&ai& kUk 
-l^kM:ib & iai& i^ilJ^SB;£|}:l^^£i lullJ^lBi^kiUb 
'bi>^nfc..>r.>ui«».>. ' t*ht<fr* l^> tf I bttM> Uat ftBkfcktLlb 
' :r«t^^lS bllJg-B 'kiia:^lbb^l& kllk Ibb Ot 
-iiltt)^ :^& ' ItH^B kabl Itik itlb^ bibk b^t<tlt^ 
l[ilb±:jikXi&-b£«zklb3 l^liJ&Sakfi:k£lb isiib^Bi& 
tfebkl fi:lkl ib^bL bi!bBkblbt%iB & b^l&'^ 
-bskiiibUkmliib&bl mm . iSti ll^ i^ikl^ i^B 
bJlb^lM^biblb kll , lfe:^£:jb bli£o i&&l& , abtt 
~jb>jj^|B :i<j>^kbiklitb| blll&b & k ' :<bBkbllilalB 
t&it t'bBkblk'^ lb^>P-^ .:bBkblb£& IblURJb 
t>bBkb4tbHB Xb^ib%l^ iki^ '%lM lb=bblk & B'ittik 
-^fi!j^feJ».lC:^-;^BkblJtlpi|*-ir«lak ' aUSa uasB 
'i^iklttbi£»b :I!bBkbifeblblbikIb£iab>t>ti-bfe'»ft -^ ikl<^B^blkmhl LJlkkB ^kibl^^ibb blit&^Bk 

•aSb ifclklttfel Ibk'ilUabl . ii» Blli , ^Ibklba ll>a». 

-fclb^ilb &k 'hs&i ^JJtCiib&bl 'ijlbii ,ibilk litt 

.&B iSiite iaiiB,-^lli>i*>felb bjllilfc 'mtettSfeJHjit* 

-«fe£iajili»^lia .kllfeaJi, ktlbhkii l»biittlB-kJib 

-itkii^B "kJifeik^llB biiS bk UJlkmbl kjlii ' ^i 

-ihi , £i»)ttfe) fit Ji , I •.Jtjifelji isbte Ibti V1»A1^* 

-i li^bit MlJaSBlifiJbmfel ^ilibjl^ bi* fit^l^ 

fck iil^ilij^ tii Eiiii , ' :S»mb!fcbli:ibtubfcbjt]ihi 

-i ;ltt lis ^iiB feaia ,— fcifitiaiifeib krt , fej^ajt* 

bllE , ibhkii JkltiibB mt , :bmfi hb»f sB , Ibbjiit* 

.fiibakijb, :&2liby£l^kK:lb IbfcABia ':t«teJftkh* 

-2fcabl £t Isitlblli '-kkiSfJE liiailtB Ittifeabililblfll 

-ttt!^fel RhlbUfe kl , Citt^fcbmibltt , :JL^l*l?i^ 

-kElbbt^Bia '-.^ibii l^iBll^tifiiJb*! 'mm^li 

kllkilbiia IB UjaHfelli 11^111 i^\ k}lfili!fel-bl 

Jt p-Wb ^li ^ IjAlUfe^ , ' :kftilBkmiBiS±fe -b** 

-tetb^a" iijbtt Ikk :bi^klli4 Jlibi^t. bjilbttbltt 

Jkbfiifej^ua Etibk 'ikKtjBkltt^ Bl * afrrt^ t ^tttl tj 

-b IkilBBliD^btkHibtiiB Si 1^ ' :kfe3tlBklt«3k 

— BiiJfeS:li ^rfiiuiifejlilfeli:i*i£ * *<'^ kbiiblblk 

i :kbUM>lbikiJ^lb fe B ' ■H&a :bd:b itik mtEi 

IB JikK i»iitit££^lB blfc tklsi&tl s:kl^i^i^l* 

-bttlbl^ & bttbJtlSiaisKJbia^ fc felibb iiilU&a 

-Bkfiika:lb kl2b bhfebiill^aBkElb fcl3b fcfcfeJ^i 

-likSfclb m&E Ikii kJlkD:kU:)b kj2b kJlkKlb 

kj3b lbiSLmiIiilb:&UlkbfekUiuaiibii^fe bslut 

-mhjit lObijatt-iJiBS^ ibsfcii abmcfcii ibiym 

-fijfeli! bikikbb ••iiih lb blJg^tK ^ItilJa I hklte 
-aiklbUte 'l H&D klhbl ^iblie bibJg b^ttlbl^ £ 

-IhlMtlhlliiJli Ikfejik&IiliiiliJ^m IklUlaililia 

-k Ihh IhUblll^ UfelllK^>4'h HAh Ifchl^fr lit 

-Wlitlii^ lh.'fi£ Itli^MtMali l5bi£ Ihklhiti 
111 UiklilLb llilbl^ltJfemJfeSj^'f*'^''-'^'^'^^^^ tf.ltt^ 


l».m^l^ -Ife ^ ;&, liklilf^ Ihliifi^ Itfal&njtlfefc' ifeBt' 

-^*i£ja thl kEe^l^£Ml£iS)lff;4l IhlilUlltltii 

^Iko l!g2j£ ihh ( ijit^ ).Mtt^b lit%k.^£ l£ 
^i^lf liti^ ^^^H' kltJ^:&k lithlitli^ iitidk 

5piitmti!fe ^ifehfe^iifei ( %ik ) ji^ik ^uuih 

121il^&ltf iiM -la*£ %%lh !h£:lt%fey%l ^ 

-m . bU&h ;h£lt^Iit^Htttl |bJiibllE; Itii %lt Mk 
-%£ i£ ilJtBMtJM: fe% illilh M h *ii£l%lilhti 
mitii lifeholi iiijklltlh Hthh S^ h '^h^^h kh 
-kulE %lliSJ£ h ^^ SlBijab fe &Mh IlbiSli 
-tb ii blJ^lMiS tt»ttU'<Mhihite^iVft?b^'bl> 
-hlk bik^ *%lfeh iiilhJil bLb blbiXB biti 
battUtiTa % ii^ liiU|lJi |lbilbkbiitbj£ 
iJl£%bbitiim IQthJg^UE .biklttMJ^ b^'bll 
-tlttSlb iit bik 'lY'-^PJh Mto JlSiife IhltlitijiiV 
-tsb Jbb^fc Jii k %tt£ii£jiijnh. !h£:b fi bbSl 
-^ItkL 8 kbfj^^k ^ %li^hl&i:kb b. Mb^Mt 
-Iblfe i-lljfe k 'Ikfiih Ihbljfe kli jtabbi!h£hii 
iilklhM III Wk *Ut3iS:Jh tJJLo I^lfe IbblMbiia 
-b JMhtl % % '^mkh kjliii-te llbiSbhbblh 
-iitJbM blkJs klti lillbiilh Itt JkiS liti^tifJh 

mi^l^il^iitbm llfcll£%bifi klhi^lJibJit%l ^blj^liiil^hiii^lh "^%l&h' 1)^ bib la!felttllb-& 
kl'h Ikl^kih >1 is Jl&l^iifebiibbbMm mi 
-Ih i^^\%tith\^ ^pM iibiibttbliihik lljb 
llbijlbiitb^ pb )lbbJkkl^ 11^ iitl^lilkk: . 
-£^iikMtlblil)MM^ i£ Iklblbbllt lk))£M 
-bikbib ijitsi iilbhiliibi blh^ hth%\i'^ bih 
-.feofc biiih ^is k |)^>r j ibbiii *j klfeh,%lbM 
hitit klitMlt bi^^ bikll^llt ] kb ^^ 

iua IB i^it^ tijllriblbli ^ 'klEi^j ickl^JcE 
-nbfc ildili Itll^lliillfelE^k -.Ifccib r^l^ii Jtiltifil 

-iJ& klhj , kXlt^ , ih kl^LEtt ^l^^m k±t£ h}i 
^^liititth ^l^^lb kltibJ^ts 'trtb^btt^^lls ^t^bslttt 
-l<fc kM>klbbjlim ')^i:lt-».& ltl^i!l& Jt>:SU«^Ji&'^2tt 

-kikk ':t'.itiJ ll^lCsblJMli iklb^l iuiMtlibltbl Ik 
-ip-tii ikB J£l^bl UlHlUkl^kJ S11& £!k klt^tt l£ 
l^lK kmkl £7r'k^'ld<&jl^likl2t::kltrm-iklt^kl kl 
-^ll^:ikbjr<±J&fejltt'J^ l^lti>kblk^ liui±lS. ^^\lh'^ 

r±i&iiU JHlt— iii:^ji2 '"kikut^iijs i£i]E!H!i ikluiife 

-IB :SlJs> JB£t IHbiX Iki^ntchlii leHtiiUlh iili , IBI 

-^iki iit:ti!fei2iS-ii:^ib 'ii^iQLii:^!^ J& u^iC: ii^iGi 
-t:tc±2^ 'tJihii ^ i>bibiSi£ B , i tikiit— suiitaib 

'i :riblt;£ttjUC: :klt iJjilk— kt^Bbb [ ^itt Ife 
-ES bit— tfclb* bl&iillltitil ^ fiiliiiife i± ,— kjfeii 
:b!> ':a£:jti£b^liU: :kU :^UQe ; bblli—iilblbutt 
I :£!m kil bJJ^k±i<fi :aMc>&j<fi kll , lt:lti&kt& 2l:d^ . 
-bjt^<^Kiblt Ibk'kb^ litiSt b ktrtS IkHltci :kb (t 
its &l:tlbh:ti>i<fia ki&b iblitblb^l LjsUat'kliaiiaik 
Ikk IMtti Itcsb fL& MS&UtlJ}[bSjtb;:tibau ^k '^ ^Je^I^^ 
ifi"kll , iiiiSli , 'tUttii . i ktt lit ti±mbjLiii .— ^ 
-jJiEikttb^ lb:!b^jtib Itiiiiil^ kjbibb kiib £± b^lju 
-%iiciui^ilai& 'kju:^ijui&iiuiuifcj>-ii& lbui£i^-.ibi 
-:£iEii lutita bhiitiL£.'yi^'±iiiL£. bitxikj bi&t&ib ki 
, l^tuk , kk^ib Ulbl^H bibbtt lluttii Ultttil >tftl& 
iiJtiti.bluK: .bJt'.:i£ ibttif.' b!lsE^bm^ttti'.X]^&^t'li;Sbi 
kk kaiAlkjib It'.b bi^lbis tijti&ltitti^lb:iij ^h'.t 
. l2£:. 11 'kjab:l£ Ibk bk:b bx:£— it'.:>ttbir4^E Jt^l 


Ifclltijt^ ''khtiti :^>^i:L ^Jli^ , i>:fi^£j|ib ,iun 'J^.t'-tlB kj|l 
-£ kli— iiiri£ "^ :&i&iild t«:fe— Slir«k 'felkJiicti 

-ES— kitaijfeia 'kii fcMfee laii latiifeja Si k ' liiti 

-rett%i SilE&k^i £:JSlklJ£; tcl& ':]gi%l&t<i£: iktii<il2 
l&i& Iktt ikl^ Ikltiiic ilSitiif^ ; ^bJ&ia£ , Jtck 'kli 
laicsJ^cjlrSti! >l^lttt t'MUhtr.ik ir«k ':t'.^^l tr^i 
-iklJ£^:l^£l>£kl£: B £c±b l^il>£ kl£i kJi , l^Vli£t^ 
-1J£. ittk kj^lt li^ IB Ikl^l ' ^kHI& iklif^lj^Jh^ 
Ittsiil likliiil* t>.i^— Itl^ft B 'klis itJk>imtbl& itJk 
IbQcB *'fltfiEBkJ£: B It^b Jlkl^B :kiE: lr«k :£i»kll£: 
JHlb^b kit: UUi^lls^rdittltitckb l&^i— i£:l:% H^'kn 
-lki£ £J>':lilh kllk&i^l£; ^B :2Ll^J%lIi^)iS^ji:JlS:f^ 
-km 'i-Uhii lakll£ , liikllt Ifell^ltlrt B :tjkl^ll<;bm 
kiitj , 111 ,'iiffk^iii>:tHi:jkiihi&i!fckit,^ ikk 'kiibiiii 
< iit bk , I kiBkilbhat^'kiu^iife '^yil \ kjisiy (iim 
-bt«^fi»itrtig : kimfe-miK kju ^uiitibktiirB kifetr 

ikt^&lit lfb^l^lrJ^ltl!^l^<kB^ki^ll£: &lQ>ti^bi^aii:t 
-E "blblilt»Ell!i<tfekl»j&-iSMr«k 'bfeiESli^klbtife 
-iillili feBLk l*b>Eaklilh£lli!fetls tittfeB fcilblK 
'tiJbtaiiilkilJfemklbli ilbfcHJikaiiJljkhliB ':tsa 
-i ittS |t>.lli£tst&B triisliB IkiJlkftbia IBtik kOt 
-^I^JyitiJikJfeJ&lfett .klitB, ; ' :toliiilktj^iiii!fc:t«lt 

-ifj^iafeiiiiirikbiiii itijfcifeittt fejj kittt k^Kfeiba 

-fejB iriltt JfeSl^ Si Ifet ' ikltL^l<fcfcllr-l Ikkh 

-tib^ kii ;tJi±fejl4iti«.j!tt. ':fejsiiizaskmbkjumlt 

-kJil^-Esifel 'ilUSK^lbl Ittbkl £:lk Uli:J:l:i^":£U£ 

~^iiti^\u±it ibEus feaSE . iBiiaia "^lEJa ,— sua 

kfeakjJlM J&k IsB :aiij^l<fc^ ! :tjl£ia iiklkllk i 
-Ikllblkk skiJjlBililtitiklCik XlitaiB— ki,ttlB 
aitS^^-sti-jcM 'iklfc kllkiStl kiUlBiltllriilb 
-134^ Ikbutt iiifiittia fcstlfeiilitltilil ibiJl kliiife 
-IB fe^lJilLtiikfeJisltiilt laiiifeitrifeii 'knklkU£ 
luifc IbB :lk kltttB Ifc IfesiSlliJ^fe IfeslSli 
-L klUl£ li£ill<fe lb— ^ tlfeit ^iS&fel 'IJ^k'^B :lte 
-ft -licit .laikUilfelBifelbB laiklL^JBi^lfe k fe 
feki: ilkltiajB^feia :llilbB— ilklhiaiB itiilikia- 
^ l^t^^^ii^-t^itB.— Siia,jAiiifiUir« kfeikkJhbiiaa 
-4ilt»fJ^^4^Ji4£fe kiett,4bi4l|li^fcabl«felkfeisttB 
ife&i<fc ti^rii^EiiJefittjiuyaifc • :kiMjttBta£febufr 
JGtlfcttiibitrvibikKbjti , iJitfeiiiabfek: ,--^& -kidbi 
fij5:ibi<fej=aiJibmi!afei^ Ji/-'sim»s>jta6kis liik 

kkiii * leLtk^fe iBl& ^l^^kifeU li>B Jbkk Ic^ -li;J l^j5l^» M4%s|» Bipfe.klV. ms^B^EJa , 'It^l 
B .it=|b,imb£:l|£.k IblftthpibJt'SjIdliiElbl^^i; 
— Ifcil^mk lilb^tchBkSiEifekKjlfellliiJitpkltl^ 
-<jtbl& liuiiikt&l— ll^S^l Ikli Iktri^ bt>kitk^U 
-Uli— lH%tB,vji , Bl^£kl^£.feJliaiB .^:^UCl;S'^i. 
-£ B b^ JtUia "felblbiiJ^JtlifeiB k!h£lltlllk!tt£l, 
-£— li2^L& kli^ :iWB&^Si£. , 'ir«k B tt^ti^t 

-v\ £±fe ^k^b b£iag^ifef>^£At:-*Biianii>ait 
— ^m kii , iBii^^f^titb^m , ' miiikLdifi miiiki 

-flibki^l^ it'.k ':iii!til£i B. >ib lrr^fulti^lt li 
-B l>feB>^bilfe— l^m lick ' lUtlb kjl liilil liii 
-tabbi^lbi:iLbtit£>i^ibJ&!jSia;£b :iu^bj— i>m it 

-k ' :fem kji !feiillihkmiklfeiBl*^t^lbltcifi«lh :k 
-iiki:t:LkrUijbi^jUi£_ :iiiilt— i^y^-lbtcls. 'ifcrnu 
-:Da^£: ' kli , lf61^£^ , ir«k ' ilUklgH ^ tt^tc Uik 
'kll^'kSUbl^lBl^lltkilkti— Islglt k^l ,^fe^Stt 
kllblk£ IklBUitt MLb<b bllb.f^l& MteiimB b^ 
k:ikibl> bk SI i^ ^':lhkHk B b^ Ibk kok kl 
-4 , fekMk , "Jfek B liili iilblb3.tittr--llik kt^ 
-£££■ IbkbUBbS^Sbbbbi:^ bl bS^bltilr^&£ll£ 
-k-jlii mk ':fctii !«E IbLJ? ' 'bt^Slk IBbH but 

-Ehjk!^l kicj^ b ib£ bk!^it! bbi£:i2 ' ir<k B) 

bit i!llblJibJ&— :bk bi£!i,-^itti£ 'kj4 /fekltt£ , 
~-^iiSi kk klfrlG: %nkSlJ:iu^£^&lkl^l '& bl& 

':BmBi2:kJi^b£!fe bik£^L :kk ':iiL>i!iti B :::kia 

Iti ■fcbiBilil.— fetuti mk ' :b*bJ!fefeSjfei*3fe " :flt 
-2B tkOtb Ib^bl bikiEiM kli^ ..k>bife— l^S 
:b bi%b!:fe:— Urt'-ia ':^lbl&tb:^bl^i^S!J&bife B '.:t 
-lU 112 tt^tttkh >h^h'»blifel^£!febab 'kli li^iife^ 112 
-tt \'(\M — kjib l^llk l?^h^ lilkiS bilA^fefe \& 
ibk 'ri^iihi! Lisii^b^nii:&cik^ b^k:]&i^ ir«b 
'klllf^hlblii&B ^^J& kitr:i£iiljtB<fel&b biitgbtt 
-b„ H«kilt:iiai Stitibt— :b!tbl lli btkibl^— lafe 
-l^S :l2 bi^iittSt— Iriti^b!^ ICck 'Itek B ititt b 

-bSB b:^^b r«iiit^it bjibiitjcbiiia ^^%ii> =^ 

-tibab MLlkilr.bai :fciti:fe^^ IkbHiBitUlb^k 
'lc3&^ k}i >l£ bllf. )i^S£:i:JtiuiUi:£B >< t^'i>i>K-> 
-ttB Jbciiiiili:>ttbe l^S£:i:^l£:B ^B(^lcil£B iBb 
-11£B b^^£:l^l&L:i& l)BBl&tiu£: 1bi&1u£. £S£:li^i2 
-m hBktlclm IttlillL Hlcllt'^btX B Jk bl> 1 
-llfel (iilli&m ^ILnlfe IBl^k ^UHlB '^U]^§i:fe& 
-m. :a^jl£l& likUfM kfltlBjIlg B±iljslSlt Ik^li 
-tt BiiiilxB ^llr^JBj£t^^B ^bbliulb&t^ I^Sb 
-i£.fe jbl^^kl^BfeJkaiB "jJijEBa^ia lj44feifett^ 

-j4 iBiiriam jj^ic^m :t\^'m±z. kkisn ^kk>k 

J^k^kl kkb££: ,4JbSlliBCsblbl^itiu^ iitttS^Btk 
-Bipt^— tlliuifekfclb kll ^ il£. kjlSa bllS , it'.^ 
B :b Ikkimbs— IktciiB. bk£:kl:^ll&— bbm^B 
'c .J& blt«iB>k feak JSfiEfeHB ^tiitB :lbi^B> ;^^,aixfcitvbt.iJfe i3>:i&^ik -Ib^B ' tt bltnili "bk ftk ik^fcfehli lik Jib 
lfci&barJi9tl>Bil«febiibli±ii— iHH— rStfei biik 'ilhfe 
-aiJ IfebfeliliDt afci^itebJlilttfetlbjEfe Sbiilbiaja 
JiiEfellli lUi feib Jfci^JikkRfcitjlblifeiliiillt 
-Ifilii^Uiijifellirklili— :liltt ' Lis , i!3£j^iiii2Klii£ 
-fcltli .--SihrtJiili-hllCrlifcifcikbfc^ biribJSlii 
-J^ mltb^^ kin ' :tilknilttMhBMiiBBt—:tM^i 

-mii~3iia ki:ibi hirj^!fefeiib1ii ifcfebiiituiiiii 

-^ 'iii^jit iitj>iii-sii& ^n. kbsmia Mribiukiubi 

-*ti* , — siiit!iitfeafeb2ijlttii!i>ij>i!ibi biri^fem 
ibukfebj lA'jki fe mifekiia ' libiisbiix uikmii 
bjlbbiitfeii ' hkzh^ Jy^.^** bttlliiiiLaimfel 'bibiii 

-lttbikUieum^litl^<ka hi^ nu&ith kkJI& '-.tciikl 
-ijilbkinafeij kl4 , ab£ , liiiifeiSit Ikfeutt b^ 
-amift ' :bLali^Lbblb l^sfefit Iciti^ ^^u^ ^1^ 
^it^Jk-ibltms bil& ' J^Oibii , lBlbkJ& Iej B^ 
•Ibl^Jtt i^Mttt B'i^fiHtB Mittl^ fiti> fikldi:b %k , 
' kJtik^ :tk«lif£!j£ ^1^1 ±kil<&kiS - ^j£!lbili>>l<bblit 
•Utb^b ,b^, Ibib^mk ib^^sjb kjb^ltk li^^b XlbJl 
■b k^Mttt Mtn :lxkiu Iblblttt ^Bj^Efit^fmtak^fiitt 

1^ b^k-ltsig }h hh l)xitiit^ ^ lit ^ ' i^I 
ikit ikli ik%i mi^ Utm u^iiiibii^ ii Hikid 

J^ %ii ii^^ i^u ^hj^ i^o^i mji ixi 

-k\ I kb. % ItiklbiJiB \hnth ^ iy^h mbhb 
kf^ ii^llh Mtit Jkltti lUait ^itk %1 kk 

(l l'Jt£. Umt«£& ^xlSi lut.:fal&Jbi>lk l(oli) l:&tkiklii 
:l^&xii:^:^t«liif Iba ;Ht>fckbtiaB} Ibi<& ikbuk&tcittl 
•lb:kL^Ub Elkl£Lu& li£^<&'kiU<fe hltuc ibl^lfe :kb 
■Utt. fcOt^ttUaiife ll^lbli :kk 'l:lilH , m(it bk , I Ifi 

-iiiikbm \titiia it knklubiiii:i:£&ikli£tJ^£L£.kit 

- »» iai^ll'*.P IIMi>jHt»ii>h.t. Sittta ?Ml!vMfLiti>^Mll«Ht4lh 

•^bu ' Hitfi iiim , biuiix^i!i a^^.>t»Wsr , t± ibibijbfe Ibii-lb kbiat— kliiiblt kjlki— fetisb 
iJbiSb k«bltb %it» :fei ltrtl.t,"k IsHt ":!belfkiiE 

itbikkiifema kiMkttitii|£mii.t^ut itttx ^b^ 
'm^ biti% :kE k k^l£: kmttt bitkiti ttiubbbik 
ilk&S JfcbttiliitJtlJb :kk "ilibi , hiHi bk , I kift 
-klbbfe^lfeklt IfeB :aiBxlb bjiiliitji "iife hihtt 
-IkJSl feb 'kflkJfcrJifeJfiiili »^fa<«> ' "kibiiliibklbblil 
-iltlira^ibi tJ^bJtiUi J& lki>lhkJii "kibiUtaiJ^b m 
-tei •kbibfelfe— kUkUEijb bilk 'klfen libitJblliti 
-!bt»kk k-kttJSiiv i»itkfeiukibl£-li»jriiti. bilt 
-Ibil ia :SKfibb k^ fiittlbii :ilMSli Iblfekit Ibk 
-bJ* :kJk 'ilJb>,t£)iti bk, I klttlEliilJtiiLttblbfeJbElk 
Jajbfb^lk ii^fetifinyiB-bSjiitiiig EfcjfiiiLBfelb£ 
-Ifei bsil iil^bi Uxsil -aibfe Ibsfej Iklfei^kl Ikllitit 
-K Ikl>litklli iliii£klttSb-!t,^l«Biit Ikil lliilttifj 
Iblbi '"bbiii-tlliliitbllfeal 'ilii^ ^bjfc bjifeal.k^ 
'kUlfe-bBblJfc-2lli kl> klteto ftbttiikirl&bblikife 
-feiay blbBln 'BlB-JSlia kk kjfej£fel*l blbtljtik* 
-Jfti ( feste ) toafe ^ib£ifei fcsil lykbi ibsJfri 
^jbilbsii liiikb hh fei<feiii£ 'tfebjfcaibkltfMt 
-ib£ & bliiteb :fefelb£ikklbbki!bBik*kli blbfefc 
rlttsijkifci l^b^l £im , lii . , yiM& , " Jii>i> 
'kj5 .,kba&f Dti iSii 'ifiujsJJtbi ii&Mkl.,-li!»lfe Jdikfi 
'bteibn k E ibfcb:kkfei!feiEia ksibi* a ihtoiins^h 

ifell* k Si lbti:tbJ^l!fei£ •:hlt Ikk '^ kJi , 5K»)b 
fells. fe2B .-*«&* :kk kilblt b Ibbfejbftfe IfelK 
t'.& I tistrkb kb^^l^b<b 'klkl£ m^ti^b!b tsibl^ 
-ib ^fclbmimtta^kjjs :felfelbb-l:lfelK liifeB-Sltfe 
ki& ':l:ll<bBittm irtb 'kb&mtti k h^fejli{bb& 
-1^ klA bjlil>bfel(^l<ttfl^i;j^^l^bs^fel^ 'kBtl^ bl> 
':Sti\ltim^ bkb 'Vitr^ tislkJ£ tt klh^b kltlkhk 
-lkbi-ltl^l<febl^-2itir«lb^lbkllskfic^klJhb^tll^l«fel^ 
-<^l^ :kk kbslhll^ Ife k^^ k)& LlUlilbSfcbllbJ^lb 
^<bfejfe^fei^b^^B i&i$ ':.SbribiL& kbi& '^ r«b^ 
I'jbm ':bm ki& !fei^5!bM mut^E^i&fei^ 

-:I>^1^ ,2i^lb ll&bsB Sfhl£:lktsB.-2mt«ll*i:U>klit 
-kQc^kl&btifeLt&l^&l^ kl^lklbtltiblb^tilil itjitti. 
-fe^ ttiJi. lt«b kk:fe Lirr^i^a'^Q:^ J^stkfefat )£l^'..dK>l 
•b£c£Jg bkt&'t«l<kb kb^^l^fel^bB r«Jkll£ JB^fel^bSb 
bli ik^^tt :klj^t^lbblb,kibjiu. th kjS ,bsS. /;kbt ^ 
MsC, ':2iiJtlb kji >£l-tbt lb bSl^ltt bfillbbM^ Ite 
b2Jilfet:tl!>& biJlBHkUilfc Ik b^JlBB^J^lb i^^Jlfe> 
-Itl ite ^jattt,-iill'it>'t>felb I t^b&JBlblUb 'l^AJ 

-i^jfeit bi i itiikl^ :m— liiiiibiifeitfei! ttittli ^H^ 
-i2it liibittt lOsun :^iiitibl^ s^tttib '•.a:ttt^i^i^h 
-JBii^iktHcribmbiit kis ,b.t^iifti&, :it:tk ^Bibh 

■h Ifelt lblttJk£bntijt& ' I Ife ll}>£>yiltJt^ — ^^b^ 
;kk klMt k lliatmbbJ£:l^e«l!k bjri^£aiii& ' :<b 
-KUM IkUbfijk ' :«feE^iaiaix|Eillk kjtcttib Sa^tlr' ixiH^ 


bilU^ ^jilbibBJidttifaiiKJ ibiifete— :tijlfe IttiiB lafeai 
.iiibBinih— bife^ ■art ' iibm^mBk^bifeiU* 

\t€te^ tcsitit i:<tamibteSlt!lJtt»]Blk V:tiliil lits 

iikjkl^^lii— :k!^llB luikia&t^ '.fii^J Ikb— 2 mb 

-timJUHtlb ll&Jtckll& t»»>tKiaH iklfektt l^kl^^l^ 
&Uto iitlrfeltt &ii*til I k|t ^ 3ail^i»tt£k — y^lttb bb 
-il£ i^^ittMb ibibxitt i&st luM^^ ^fe?-£ littt 

-la btBiil 1JE>&)^ btl% :ttJ^l^ B^:tikl^ Ikhlt 
-tt &iUiit& \tti:k i>^ Siihli \ ibU£lb Bl^I btt 
-ik ikiti£.itt Biti bum ll^b bh '^l^^^lllttUt 
-h Bjfc^Ui lb iit^iu likttB s!& §k uaii 'ij^bbib 
blttlil ; ktt &t >i»%^>bS— ^Blbb b^ 1^ ^ IB 
-Jtk i^b ll^li<fc ll!Jfe ^21ltcb&^Ubll& ik^&kl 
:klbl2ii bltit OkitB iSfeSa btBbI J£&1B bib 
bkJ,l& B^:klbl^tt Ikblttt BiiittxB IBiJhB^lt 
IbbiUSltiait IB fit ^k , 'kblU 'Mlta , bl£L. 

feiUfc bij£ bai& hmi& tiiii£ bii^ bj^ifc— lift 

-k -l|<l^lb Htt=i. l&^Ut 'iBlit ^Bli« ^llUlttfi: 
'» fe>B lii%lX2ikJitt^J£ b|B^B blkb&lii£j& b 
-liitblttbmBBb^iB lilfi^ltlliifi^lBll:tbsB >>»>itj hik 
-iibi&iB>^iibsB bitta|iu:tijtu:tShhBbi£^ iiitii 
-it±m& ^rn^uifc bmbiitB ^bi biblib s:^ iiis.t»> 
-bi :^ >B^tul?Bifitkife^.tmtoi$itb%mbkii:tiB 

jldfekJ»hagmbk£t4llbfetebiiUm& ^bi^tt ^bl 
-tt ,— hbfrak 'bsStfb Ittk tt£tt 2feiaiLblJ& mb bb 
'j^ .ttlbsbOum Ilk hllbb£ il£ bb , ':bm kl 1 i^bl^Lkklllteb ikbt'.* .t. k ' bib ij^b ^^}^ 
u— ktlBk kii , tebilli , :i!|«i» ibiSJa kbfcl^ja 
, WBiJh blb^iauklStt ,':lbikU.k iB Ibib 
-liibiJL kjiiA i»libfeiBkl}t!fcb»k-kJlkli:fcklfc k»» 
^itUlbilUfebbBbfcll , *tlbik Ihk IB :lbib kliiii 
kiWbktt kjll . ijlibUiillt . -.ittkii IbUsJfebJS. JB Ibi 
-b Ibb^B bJlkCs lfctlbk£ tejteklk klJ . ia'tt 
-BUlalfc ,— Site! iblkktCt* iiibbsii^ :i!bLbfei 
-& •V^t.^ifcAi :^bbb^ i^taslJkbpbklfc— :^b^lbi 
- £b} kli ^ ^lB:kU>&bJ , ' :l:bbklb l^ibb Ibkjtb 
-MB :lkbmiittt<tmibii]il&£!Jbl— Ibkb kli kblk 

bl Etit&^k^ iitUtt kll . ^blbUibkl^ , :^bbElB 
-bll££lkia£Ll!£mb l^btikjB ':^b^i i!^ta>£JiilUkX 
•bi& * :lbik 'bbti ibiakklXic^^l^lsl— --bba^ k!l 
4 lilB^LBli , ibillt kbCtkltt kil , ^Ikl^liaitl 
-an , Etlbik Iklb^ & IkU^ciju^b l^Ui tckkt 
-b( ikibjfe ikkiUbli -.il^Utt Iblbutx ifitbR :£k 

Ikhh ^ h\h:i\h B % ii£ 'iiklth lib %lk &!%& 
li^llllt^b ^ItillJt ^h&l^ ^^1 \'^)f\ W2} 
|ltli tail fe \\kll^* %% ife(»iiXx^)s «^) 
I %lS^^ ^liit^i^ %l]uli^lli 1^ ^i3t\tb Ifit Ihlk^ 

k^i^ thh Mik % ^k ( ^^ «:& ) I bHH'f'^ U 

|,^i:^ k2^1 klkbiH Miititlx Bklk^liitaii itiil 
-^\h ^iiihh^%lk\l^ hll]g^ ^ '%1 hhJmitii^li& 

Iblh Jyh ^ik lIitll^ Mk lalt ^mh ^ ^k 
ihi^ ^ ^ ( Siidh It^KaHf Uiim il&^b ) 

ikJii^kiiiiiii kfn)^ ^1^ bilk ^kk Mikkmitiit 

ftl^hH ^ klhi/fi ^ % bJ^ ( U «^ ) i ^^i^ 

2b|iiJ>J:tJil biii^ki^ I ^ahrnkkka^kk^^ iitilL^ 


lx.mi^ ShnSt ^fe il^llJtefcliJt Bytlt ll^ij£ :feJi£ iillt 
iiitlyi^ feifeo l£SB hifrfci ifeiift kiM :b^ife 

:Jtilt»lfJLib fii^iJUJ ^Jkfiri^iaa '-.ti.ateJKlc ii Jib 

~i j^ntB -.iihixtx '4^Bttp& i^iic^h^& ^ii.iik& 
Biiiiiix txiti. bjj ., iBttiia . life^mEija fciibjibji 

-ltj'ufe^tei;i^tt,Ukfc^.^lib*lti illia.m£^^i^^h .-"kUilbit 
-biibi. ityili ^ii^jsii iHbutt Jiiiijjsi rMmib"^^ 

bib Ibki^lilb^b tbaip— :iilJ£ bJttlbijji 'ijlbii.i 
-JttlbjkiEt.:t!li :SbiJb £iJ,lilBlfe££b bJ:^ bbfe l^Ute 
%M:& itiiSibt^ iiiii^i^ ,-']&ii£t:t<fe^i^«tbib i&t^ , m 
-mibl£.b bii^o miBiitiiitii^b. ^iua.njiii :tiM, i bii^ 
-feli: Ibli fitOtJtkE&tlSta.tibiiyt-i^lHilB. xllbiJa 'iilikb 
-b^K Iu<btj:&liJbkibiBbl kkLliikltcblklb kib^M 
^Ittik^kMjLt^ ^11^ & k^lkJC21k k^lklbl^fU 
— '4M^ |bxljfelkttlb*rig tftjlilbijbti :tUUi31tib 
-aitH^tifJfe Ibibjbtt^ klbblti^ i^k^Ut>t^.lt>l:i Blba 
-jk ':fcii=i4l^lU^iHj6jfc -.^M^Ek:— klbiib bfekji 
^iHkliifeJkib bsia ik fe birbblfe kjfeak— kJJttiai 
-bbia^il?.t£l lfebik:£i b JbfeiblbiJlblStt ikblttt bi 
■^hta & b^!;Uju]^l^bli>^l^lJ& 'kiU<^iJu%l^t^iIt%lJUIlfc 
1:La& Ikl^ ibiiJfel aii kblirbikib tebsfej luJU^bt* 
-Ztlb kk :klblltt kfbUht btUtk t± b^klb£: hihiy'Ma 
Uczh'£. ^rciUJUi ittlk'a kkkt 'klj^ulblkk HI .blul^, 
:^_bi^b jsituh ibrfir* liib ^tt±m ^i% tkhtiik 
b^ki teJb4'>li}:Sll& l^iJLibilbllb JbUk Lbib^!b^ 
-brrikhlbik l^:tkk ib^ibl^tUtfe Cc^b'kUiltc bbk> 
-lit khii%|k ^bk:im Ucios ^ti±iu bi£&t)£: f^ Ji^k 
:bl^ Hlk lljJ£ltl£ Ik!:b kti±ib > IsL^JhtkJd a 
-£±lb^ iuMbU b£k^ >: ^±&^tilti \ :kik bm&lb 
-^ bsJE^j ^blb -^b^ IbsitJ ;k £t tditiLZ 'kl^itlb 
-EfltUkikbb lilikjt^bkU lk:biul^bktll&-:bLlu^j^ 
LIS. jJki iki&tt±iii Hikn it bkibilb Icl&ti^tiiib 
:LIS i.Lk<i^^ik ka , blul£. , kb-t,bxc^tt Ihti'ikktHS. 
Ikibbkidabi Itbki ft^^sili C&EiJekibS'lijkb^Hfi 
-l3JfL-^kbb:itttJa^:iJbbl{uJttl::l&li>kUilb-::^:jfatklk -k£Jb U£U^> ibbs^ libi&bbL ^JitHl ^^Ul!ii£ 
bik. 'kJik-UUblk^Ui bkkimtikitUki-Jkcliiuabkj 
IJjEUJ^ij^^^^fc bittt^m b^ ':bm kii kl£ltb 
-^. jbifsij^ > ]kbi^ii^£ ml ^\ Mitmik, i^^UxJIti^ii^ 
Itci^l ^^b^ ^^^} ^^^ ib^i Ik kb-ylt bib^ 
-<& b^ar^m 'ktixjcijb kim >blbllki^i£LtkIttllL]^ 
-Ui&b>&^Sl3l&^Mk±l£!ltJtlt<:3£.iibii>b^B ^kM 
-bilb|i:k£t>kUl^UltlLb£.iktb , ib^b fiixik&B ib^ 
U iki^ Ibltt :til^ iblii iiill Ib^tt lujQikiSilBll 
-abS-lEbsilbsB fli^^fiiattCsUbibJit.bb2B iittt 
-ItHtb^t^ ibiltkjbi^ blktltEOb^B l^li&lbsi^ iitbk 
-lEBbaJ^ iikl^bb3Br;-'kliii^<&^blb ib^Lbt^ ^bSrbkt 
;kfejtlL:tt* a.Ut fetmbiib^'At'llfabttlbllbklttbitab. 
-1^ :ttllb l»b^^gBb^^ltiaittil2:£.lb :ttikjt» 
bll?fetkibyHli t^^lbb :ty&kilbllbMlttliittllilJb 
-:ubl£ :i:y1^^i%i|t3B!bkJllhlt± :^!jE& klillllb:k:& 
-K :k:t£ ki£b%]SiSit kaQt_lblihbQ:t^j!£;r<b kB^j^J 
-b'i'^lkl&b kk sb£ mibi^ 1^ :kk ^jlt^m> ^k, 

( "S^ o-a ) I mi^^h 2;£%t;h iii^iiiM 

IkBlitb Ik^Blt %Jhltfc %iife llblSk tltk ^h& 

J^]^ klhifS % i^ ii]^ ( 2^.fi"B ). ] ikll^J^ hit 
-htK^italfe hil£o J iklhil"B hliJiililh ^ *%lUlfi 

^ikmniii |iii 5m fesii j^ii ikKihk ik::feiiE 

M^hh mih ^tJik %|ii£ Jfe^ llilMlhbbSI^ 
-iJ^tiiiJh^iji^. ^ l£ J IkUtijB hhWfiil^ltslfe 
{ IkUajB J^msii^ ] mLhilfi -khg^fi>l>.'» i lit 
-^|B %!!>% I IklhiJB hhhl^ ; iklliijfe hit 
-iHIllh-lhJtife 4x1 his klhita il^tJilt hhk ijlltb 

-h fiiiJihijaiti tjg kiitiffi I kh Ht |i£-mite^ h^a 
IkWhli lk% 'felthb tlih IkiJSfe %li4 ikSllhh 

-1^ hM ilM^it hllit itkh. h%l£ Jitkil^llil: hli^o 
iilifealli ^^tlhh Ijh h Mhiljh-i iJbliitUlt 
-% Dmihliatitlltlliii^B |lit h ^Jlhlilfe |]lt£i 
-Sllit5hitilill£ ^Ik^m J&JJ£o IJ^haihllife SJE 
-fe ti ^IhiTB Ji % ijM I kiailfeh ittiit:iklhia 
-Ihlhm IitJ|lulMi:^ ll£lliklhhllitli£ ll^i^a^j It^lk 
lillfelfei li lii m&hlfe '^^iMltiih fitilt3iSl 
-hlitlMhkl iiieilk£ il&liitlltt'liiill£ li£iih2£l 11£ 


t* LUilit -)>& ^\^ iJlilhilhH Ijlh^iilttifc ^£b: JkM 
-it l^kb. biJithlt iki b^ij^ k^lbh Iit|lJ|Ule 

-ih lii«k£]i!te£li liiilfiliii^ kie^lbhkijm fcJi£«» 
-billlbhHiithlfe Ikll) ^ felSgahii'-i .^^J^lMhJit 
j! fillllfilfeE ^IkSthi- hvigj &M^ tail tifei:^ 

|jmitlitlltiiikiiil|a liajfe & ^itelfe Irtki^lkM 

-k laxittlithtlkliiia^ ti£ oiiLb21kIi^itit^kli£t 
itt%£fcbliJhklMkb litki%]& klkiffi ii ^M 

I ii)!^^thkm± •.k^-:&^ii li;!fi<Ui^tiiS f!^^litl£ 

it -ilisliii* V 'ril»dlB>tfct Jfcsli£tifctr-^lki£^!biitisi 
-ah>»f l»»tt iibgi^ife--H^jtit kl , &t^^£iltS.&£.t( 

tab idl,klt^-:%J^ife4Ut ^2Lk h^ '%fi Vlii^J^ 

-£ui^k.tfetja ki^ltitu ifijM'iJfettSjtifiiiiit j^t»b£ 
lb l&^Lilfe- 2lE :fcbaifetfe3ibiifefeil!tJ:k4aiiefcH:feb^ 
■ijik^ikife- iiiisiiifejiaB^tifcjibxiiibii:^- ttiiVijk -lfl&-kn!^kt& U«b ^ »^ll}Ekm-:2il}cibj ltc£l£iHl^ 
^b kl& ':b:^ll:thx!£ kkl^iJt&JgVh Ikl^b IbtiW tiAi 
•■'M.^ ItrkkklL^frkj £ k lkajl>lt!& ^ttktB&)!k1fi 
lbiiillk:tlb£& Ilk h\ iSt ^^IbklKittJUiHi IblftHir 

:&l^lB iUk kir^J^aidl^l B li^b ni^t&tUt&tt k 
toSlH ^iktt &i^ ^4t3 kl mk ^bbk^UliblbS^Cl^^ 
, ^jlb&fttlhxIt)§\^lBj&tc2j^§tgSt^btti:a&. >kfk 
-ik'-ktiiljsitt It^LSlteii.lbiKEj^iJti :jtbiL»*"il 
■<U-: jl<^ (t^iitb kl .«t>tL^ikt:klL^ltljl<Ulj£, Jtcl^k 
ti^ ^S£|Jtt«^UUcl<^lL JU±.Ji^BlltB kJSlfrttlB aHM. 
^k.&\\%%.ltx :lJtlM:iilLih .'kim k^UtBumit^Jh 
-1^ . lt«k '£lL]&lbB>k tti.^ £lbkJL £B >&i'iimkii^ 

-Giibik kCfe^j Itt^^M it^^t( :kali^tt kBlie^f 

, :^l&ti ICek ^bkUtl^H^l k<£lb!Ctttt& :k^^tt& >i:ii 

-Jl^Siitt^f & Uckt^£ Ibttll}! ltc>al> ].tkjtt§.i>Jttjjffe 

kttJi^bimiib^-iiaiuj^ii^t: kmiiMiibi^iiib&Esi) 

I ->l^ lkilib!211i2iLki:fe kkltt^tl^ti kk tiXV^ti kp 

I kteifeu 'kim , bliiBMiiiJ^mi}2^r:^i£^b , U'.i^k 

-tflk , JirSg , kjj^ . £4!kilttlkb)tyj5t^J^,._^kii* 
i -ik "illM, iyiii fc ikfitick .. I JkbtlKitt Ibsi^lRb 
I — IkiS ik;iirJliatJJ& lkiMibl^l^k.^i^l& lil^k 

-kbU lka}t:C£ lk&i£\fc JkjttKfcfclSfel kjlk*ltJ£fe 

-:ik£ k li^Jk^ :feikiiii-^^lm^'£c£i& ' ^ik^dfitt it^t 

-aiJ% kJSi ':l^jt£ Iktttli. lt«ti^b«J^4Jfefeht k ti 

-lkl}:^:^I^l^&J%i bjUS^kljkU:^ ^2 M^feklikfi:^ ik 

' -^Ibkli k!fellttJ£-kC:i: , iafekUfcDt^,-^iiii ^ -.Ik 

j -lttr'.£:Uttl£bB :iit:lkb^bkli^3^j:hi£ltl}:l^<£Et&^: 

I ■k^^Bifeli<^,:^k±k^k r:t:l^l& ti ' ^H ti*,'-^^>mi»t 

\ — IbaL^Utb kUi^l^^brLl^rib^t b^g'^lhklhtfelkifc 

I k<i^i^i Ikki^i^tf £^ £i t^tia-^kfiiKia&<#iit 

I -aU^tCkliajaJEU ttilj I^J k ^fcafe It^ it:i:Lkbb.2i>±i/£lfc 
I -:1bf)jr;<£.'k^ijilbfej Ekjai^tt £iait±fcl> -iMk2>^.ictH 

-11^1 iit^k:£. 'k^i^)ju&j^ti&bklltt:jkltc b2i:l ^k 
&ai&lBML<fekUtlJ[i^ Ml^iJEb b^J&^ t:J:f.lb2k bil^kk 

; ■ itih \& ^ku:tirki:ri£Bj. j& i<uiib£ i' i^i&^^iutt 
^ -i^k khtiSbl jclt.£: U>l!J:-£ilbMtt b±k Cii t^ftht^lfe 
I kl , i-Iit£: . i± &^ir& ' kpi jli& k:l . iii:^ , klkili 

j -kllL ifk kklbllt^l r..ii'ai.fH);«^-rU^K- iLeSfcb^klCklZk 

I -1^^ r titfci>ltlfiHtt klfc^tlK ^^IkJbf iSiali&^v kl i»:miiB 


kkUt-i^ -ttU Jk&ixjiA-liiiittUtxirikltiUkikiit&fa mblMtL-Uk 

( ^^ «^ ) I m^^ii^^ h. 

1^ mlijlltltl)i& ^ 1^ ^ ik^lkk ] I Ihkyitfi 

-lifefcld£%llia:£lt [ JtllhllhSJkiJb ] iibij5i5ft 
-Ifeal^liUt \k^ hlOiiilhlliliife^jSji k£llt£tliJfe 

-at % k ikWib I liikbii fel£« fe»feilK()hh^Jlft 
-life li 'ikliilhh iiUa^l^ 1^ IhNrhSiKi 

-lift Mk ^ hk I JyJttlitiiJ |j%bl^ D b->[i>t^l ^ 
hi^h UiJW }: tijs^^^ itutiilhlitl^bkl Iid8litlSili 

'klhljiiill l^lik libiliktat ^ h%h ifeSl:^ 
- uis^l litiikiljhiklMbkl %J|£l^£ IMiU^lJit 
.j^Ulth^ift MhJ^JkilL 4m k lltyt^likltJkllilik i^fiU\^ ^%^ IJ^l:^ kllL^ MM:i£lhkiMhkj 

ki^ k ^tijhh ^k h k'hl^llUt h HthlMlish^ 

U£k lim ^ J^^&£kl f'^hM£^>t>-£ h4i£!ithiik) 
'1^^ ^1 bm kJi^o li hihkj 1km Shhb 
:^iift Hi^]2 MhJlUttlllft k^ ^litij^ % Ik ^ 

IhLSih I^ULta fititin ilk t^lE^ hUiH ftbli^m 

biijii&ttiiifc B ^ bk , t ^jittii, ,ife ii>i£Lkitk m 
iiii&ilia bttiiiisjt ^-i]&j£ k 'uittiiii bit fe:&ibti 

it«ia£Bllii&tit hin itkti :l^Li :J»U klttl , Mpit 

UK mi!h iha , ' Iticti^ibs liktiu Ml) , Ji^titiitit 

htUt Sikl Jk ,~:ti>:k/& I i :^fe itikm^klb ^kiit£ 

-*k&<^ Ik h^tebbS$lttl£ IklkmbSts llkrk-:^akS- 
-Ikk 'iLki , llliiilkiit£:B ift&kSiillk &S iti:t m!fe 
J^ liUt ^ :kmBltlrL M^ittitiikU k£ ,— mk k 
-Ikik^li IklkSl ^ktBB kikl , ik}± . lb iitililJlU 
^11^ ' kCbSiBB MSg^ :iisJiilk 'kikik£a«klktta 

-QcllkJ— k^<Jkkijk3 k^k^Sttblhtitl^ — k^kltl^ll& 
mkJbk t^ 'Jaikil , bttlklSl£ H ,— Ikl^k ' :lslfe 
-a ;rkkifi<k^— mik^ittkik:^kiiitiitJc<&b xk±kt& >t 
-klk^kliiklkik t^ikiicl 'kkkL kj .ttllik l^k, '^llk^ 
l^>»ii ^ b^k , I kik^^i ikJJsbi^^ CNoo».^ iia 

-H»ft>^>l>lfct.:£fe ^UltttOma Iktcfc^HkB ':k>i&& 
iklikife liclujE^lti ^lik^kikkiufiai: Jtiik^k ik±kL M 

■htt'^i*. ttt.ih kllbtlb ltitlikdi^b^!kik.atatili*ll^£.ik 
lk|V!iktt± tckb\ tattlkli :k&L Itilkltfliitrkkiklf S~ 
-iikkUttUi ktfc &^1 K^kfr It^kt^USBl kAk :^k±l* 
-^k I klt^fel kJlkaiUtt Bl3k IklkbCvlllklkiiikUikt 
IMttEtlii fiitllJ&db'kl^l^tt l^iiLfi liuJUabk^ lliilk 
-iia i^|>lililb ':^.t^l iia<kkfiLk -IkiiLJlul^jie 'iuj 
-ilftfii^klii&bt Gt^ kJlbUb liitlJ&^l^ki! Ikilk^ llik 
-bkbxtt ib^%li! %/lJ&JIBkei^tt i^ klUitlU 
liitli&iBfe^ JkJ!in^kliJk«l<xltJk±k'Lfi)6iiii itt})A 
-iBkiiiJitt :klikiEb jkuiktika |iLtJ/JuaHhtli>t»kfc ifiijjaaBibjiiiitt jfiiEt tt±ii\ tiib>.itr%. E'y Lliki 

Blkii— tlfe , "hxt-lliS , fit iife^liEji±£: . lilJtk±^^£ 

fciliitfe l^bllfctHlia a :tJi ' fellbi , itifik iiii , 
I UiJ&bl t ynk.iUt.lQ:UihU-ik IbttJfi:— Ibisi tii 

-Ibl tSBlittlbJ^^fe ^ItSbJB— :r'.llfeSlbli ' lltlji 

l^lfeli BEsfiiil^littjbJ , , OtiibkllbUiihliii 
— SliaJ Ji^ tiiSlfcht bl^k ' kk 'rJibiC kUfei 
-iiiUki:£ljs.ifel3m , liSllfcti Mlktck CifeliiJbkiJJtii 
-J^iS IfiJil^ lilltitt>iaiklt.-Sllt ki:ll^^ iiJJ-lklili 

feii*as£rJbJtt &k 'bi^lirjktt . kfisisii ,-siia kt 

-^fij iijjkliht iilili£ > iillismtrliafiE kli , Ifeiit 
-Kl1£:£L lfiililE£.£li , :kD!feakhtli itiiiti -.kiii 1i if life 
-lll^tl^ l±l£}^£t ^Iktt ikkiiril kb^ti I^^U^tz 
-JititifeibS 'ijllfeik:Bfeii 'fetiJkiJati k'Jfeii it'Ji fc£tfe 
-]S1 ^^ttdkiil .illiUiCfelB ;2l ifestfejrJtiaJ^Jlife, 
fcJlkiUbtife , kJllbliti££ii , ^ii-kll titiU tciiii 
-J* ( -fclfe ) :^ilUlilIiUfeii:iblt:l, killil^tiife-kUBld 
-ht^ ^±txk±h-tti71hiiti, ilbii-'iit.S Ifeb biit ii,b 
I^t^&ti -.kltlllirt.lteliiiiiUi :kbJlfiiblRHsi:iiisfe 

-£tiM-ihfeiMhbbi^iiiimbib-:b-:iiiimibU!-ir'.kkJXk 
IbibiiifetteK it,b uiitis ( i£ jrck bjjk jhb jum^ia 
-liKia kt»JJC:-ba.iijii :k %ii^L£tifcB :J:t^kiitot& 
:J*. ) U»S:^lifejfiiittlJ£ -ibbiili Ifehtlbhk • ( /lit* 
-1* ) iaii:?>;|. ££ti,jfek , bujaii jyj^i. "lijij^ 'iijiiia 
, Itili; % k , I haitr2-tJ%ijlL±ii btaitiii-":kki 

-iiii Efej Sifeii ik^-i , :femiititttfe.4-mi:kitn 

t6it|/k 'kiifes^ti liKibfen^titiJiji^a >i:feJC:ii£ 
-ltikMitbttb>xe>b— bb&b ifettbiisn truifttiibi 

-nSb fcibalfejr^l bit ilblbiblalStfi bit •illbs 

, hiiii bik , I Itktiti m^^hqs^iijih^ .ttJbiibiti 
iii»i feili. libitbii ibhilbti .tmtotiitbB,_Site 
-itjkitircai :kL 'teKttiiik— jii:feBmik ti^tiliiAii 
-£.i-jK£bL'ab( tb liik&itt bilijrbiiiilia— bik^la 

' ■ltBl2febii&feLbS.oi5ittb&liiLi:feii.±:£^i}:" Sibiiii 
-•Jtiittt4!fe 'liiibfelliibj Ibitlifii-kiT^ilti Ji 'kl 

, fe:ife .Ifei^^tibiijiiiSi^i Iftskb jtubi 'mih kik. klh.k^ -Jh'i^'Bi Iktel J: iSSiliUbS Jfeilfk fc!&, klbKB fe 
-%% IkJrl i it2£M Jitlhl^Iii'k ^^ ti b 
-h'JfeitJllfe ii lit bJi I iiiMitii l5l^ ^ ihVh 
b. Jfeli 'j^mh li>fiih hlto hh iililils Ikb 
liiJillllJrlliilJ£ Mt-il lit Bili *.%lilt iQtl J|k 

l^l£ J6 'kfih Jiltl&b feiUih^ Itilitlltfcllii 

-fe in Mjli Jlfeijiillli illkfe 111 hfeajiS — 1^ 
-i£ ii '%1J=2£M l^^illliiiiiililt bm fiiljii 
-liitJiiet^ltlJa liihi^lH Hifei bihlJiiJ"B Ilk 
fe^ %;>i£^ MliHilllb III liifi 'tltsE^l 

-h 'Mt2£hl ll£-lVfi211dMil^ bllt fiklKillb 
■h\ ihhllh jilhilJii|iij5 k itfei;fehlii^lli %l 
-^£M Jifeijiiliixiiiiij^fe jii ini^biiiiifei iii 
-Hi bibijiibat^ih fiiMiii t-k 'lisLtj jk 
-JhilitcJiiitj^h lis liiijiilithi |iili£ ^lifii 
-hilihsjis ifife^ Hiklliii^a 111 feiji Ii Itfe2:iii' 
-IiiSiJi liiliiiti^ji li biii *ito£ti JifeijiiS 
-Uiiiiltl^tt illkh: liiiiitiibii fiimSjhliiife Ii 

-£fe hiti iiiijtibii"a ^ fe^ "%\feiiiS k^ 

-liilil^Ji % h^ * ifca£M Jlfellii^hiiilil^ 
ijlktt fillhi^lkltMlltlli |ii£^ iti^ i^h. 
-llfeiJ^B ill hill li itfeiJilik£ %ili£ iiiik^. 

xili i %ilkl iiiilhklliM: i felWfe ii'im Mlh^ 

-liia mitii mt2ii tiih t iji^ii Mjfe^ila 

-fiyiithiiiii* btl^^h. %%i^lt %^i£ i MlMh 
[ [ 2t2t£jj ] ]£.^ b iWlBilltJi^h i iillliulli^ll 
I hlihlilih |li)lJtliki^|lJiitit2l^iiltlkhItba 
-htaUii. fell lbiJ&fililiitiltli£ii^:g:ii|itJ^iMii 
-iiijltliilliil llithimitatLBifeS UtJ?ijiEI^lhJ& 
Jltl^.,% Ji I kiifciiJh^Jiihli mfeali lllihlbhkfei 


Jbt.iti4ij£^ ( lT^ ill ) Jk l&iii lilitb:^!fe£liik 1^ biirihi£M 
— j^^ UXI^H ikHl%J^ih-yttiLk ' MjHi ( iilt(^£i 

-liifei& . mk 'litifel kji , ^i!i>tekiii|»feiiikitai»- 
-fii|W , 'limikAiB :«fcfealAtb IkUikJihJ^feLi^brMy 
'iblik Ulitufeb "ktt kiiifealli— ^kJabliiB iii^ 

-fct^ifetiCsitifek lik iii<ki^it t'^tt fcitt iraiibJfe 
jfe kiiteiptbiib kjiatn»-»siiktmi&iii'*ti«^*»^^^^- 
-ttteB— aiiflliibifek »ib«lfit* k Bifefeifeb Ikibh 
-toi-akiiai :jkbjbli k Ifcb Sfefci itk ' ^Ibikifelif 
^klbiilil. iiiiutilkfel ' £ii!fcik*ik lf*<fcJ:liJi titi 
%.'& 't^'fe»»»fe-^'**^*** k^ , itiUxlilt&ife'>'h >1^ 
-:fefetl^ik«B&ti&tusU.^^£itlt^t«^lfc :jtclfiit£Hlirfb 
-iiti fclbik^iB 'ittl^^lt la bSOhilb kk fe i h»h £t 
-i^m :limB-:iliiim ( li ) kjaj , SlLtlbfiitiiikm 
-kfejbllmiiti ( ii ) , fcfeiaimiklSlfctiJktek^bJfelft 

Itk iaiHi . iijtiism iit a , :kus;k-aife buiiaiiikik 
MlklukjiiatikW ':lWibJbii:fei» ibk^lbttikiilh 
-•Jti 'kbiikbiaty ktyi(ki.a^iaiii.;i«i»tkj£i m 

.jftb. :Uihtcllshk-l&.Uk 'HAB :falfeliitfe ILJaiHttHii 
-bttiife) fe tik 'kilfeibj kBiabi *^*^ lttcJi£ lb 
-i:k2iuiiitm »ii«*k • -an tihWlihimi^ttiiiuaitiifea 
. iiiuliibUt ibiitoiii ikitiiktt— i fr hi nj t t h a , ili» 
kfcikifeita ji ikitua. rfcmkikbii^kttsaiii 
kiib'itiit iUkife lixiijt^fckiajiijaitjikitu. liui 'k*! 
-feaifci uifesajiiiititt iki*a i:ttk uittttitbiBik u±% 
_iu»6ife tc^ -ks^feiw iiLfeiiiuUfct k<ilit <t>li 
Idb^ kmi . li» , fcJi umikiiiABi* i<*ammit tii 
^blfi»ttjtBttik— i»*i* i'lAbi . Hii" ***** . ' ^ittt**^* 
-kjka.uu.UfeiiiiiteiU . Silt* fe^^ai . 1*ii»»^akiifeiikiii 
'kl . iiltiAiti ttiJt , jtitiatjttlkislfch kiib:£ti/ uit? 
-jtlttS. ItlfclMi. ictUfciibiJtJfiUi ' ^J^Jk kJiiJlM Jfeik '^iite , tuht &k^ , I kji , 4i^i!tk f^ifiaf M£ ,— lUfe 

mk 'tk^biiklilkLkfitlttiMtr bs9L£bik bisk 'icllb^ k 
kih:ijt<i^£jli<ujt&--ir«i^k 'p- jb-S M itiitit^ biOtttk 

-Halk it3ill— :k^lb±L£iitliiZri^b ^UB kl . Itjiu , 
tt^k illtH .Uliu B±k, I ixkttit.itij£^lt: a^kb ' littzSLS. 
kim , bStXjli k:&ltll& J££iulHJtlJk bliaili £tl£££tt 
bjLlltm lAL:>a kife-=-s«*.ttuj ^loki Ittlttkl l(:tlb %h. 
In lHa &&& ,— 'kliil±<^£^bil< kim , bJtSJ 
-L kl£" h^Jt , ' ltk^lUiBtkt^£l^k£l&i23^1 ^ 
— issl}:— k^jlte fttb:i.f ibk^jlSlkttum— Sbbitt 
— k^llluBtB :l^l£:sQt tic Jkli!JJi^£tll[Ltlb&t£--m 
-i&lkil& lilklk2lk Itfiliskl ir«k ' ^IJtibifi 
-bt(uaJ>li:aiaib& — ^hViL^ ibkblittti^ lilctB kk± 
-lkli&l^-:libe lkiiitki.LBui& lt«k ' l^txlB kim , k 
-Itljbtilt kEaitib£iltl^ Ui:klUltci:£^:Lik£itl£ih£:!hM 

-afeif^S^'^ »r-i>a!iite]aft, ' ki^j!^>ikiii£EL^<itStm 
-iiti^:tBUtiikfeh km:i< ik^L-iiaiE^tiiiiluJ^id^EiaE 

bUl^j k!M& liultl^S bitl^B-kaJb k^blSL mk 

hitt^ttlkCiSmkMmt::ij:iu£bl!ltl^l<lil^l^k l&b iSlt 

-iifj^mLk^ ;nfe;teiil^b&ni ikkiit^ts-kil .b>il&ife, 

:^&k— li£& tililkibi— l^likl ':£clkl ithiH >JhP- 

•l^k£^lM£. <^l^^x£-b<liB:i£. ':tttel btbi Ihltmifc ^ik 

I -i& 11& kiitl , kli^:feltiiMiit<^mtirlt:i!>£kikaii£bt 

j -li&, Ibk 'umi^^l£klciit±lkk£&2Bk^£t 'iiM )ktt 

-iHK i>t> i9-itiHi>^n&i^ln klliiijak klik kllk:& 
I - - • , -, ^ , -^ 

I -gUikl^ife kllk klliu^lk Mlti ' -.tuiULiia kll^lk 

I -lyiOt kllk<fe Si^-bllkifeSl :ttli:tbi:-fe-:21ibi;ife 
,kllliumbkilt:^liifit^lklt<t:ll&£iu^£t , ' ^l^<iki« 
-.fekEtlJuIk bb ll}:lu:fel^jiti— ll^l^<^l:i^J& :lkl}akl:l 

' -HiltjLS: Ibk ' ^k^l£ll&Li&^iJt^^kif£t<MxbllkiSk 
Wk l<fck^-l^k^irlii;E.l^L Ukii Ik iuxl<fel21ik kJil 
-Ik-Ut^i^ kk£±£i<fclilkkip:lU — lubiUclk ir«k 'kll 
-lxklM£JI^ kl£.llk— kSik kklibAlklJMxm &i:k!^i& 
-Sttli :telillifc2m J& kil^lll ifcJk£.i— kilMi-ltkJti 
^lilkfeiltcl^ltbiEti— ttlb kllld kjkl , kaiHbll^t: 

-m.l^lbkiki i>i^^ua>>m^iii^%i £^:^££ii^ti l£ik>kitt 

-t,\-*.Ul ^t-j ^Mt^ ^tti^ *,4kti:&llllk£.lilli:kiLl<t.lk>k 
-12iUiIikut:feti£ikllkli&k k±k j^Ul-Blik£.iilit tttti± 
-hili—xlb Bthjllfclbti :mJ2i>ttUliiitfel» :iyiJUk 
-BJklk-.MmfclJkJlt It'kk kik ieJil-likilti 1ft 
-kik-lfak kjl»iiiiulkkfel<fc tt i^lUii Rklttk ts k 
-Kia. klkl klkbll»luk^liilbUi«E!t . ■ kki> laktki 
abfeiiB kmj . feStrcU***."* k»ja^& faiiiiikiKEitfe 
fiutit*t«tim itiniijty kiy^fctiiHufc:^. -kimkki 
mBfcBBka£ib«iikiafciaftibi E**! ' %feiittife4 k 
ikikk it^k kiiti bmkm*L.^U£mcbi^6»ikkKikf 
-a kilt ^— i kjbtt «&5fci ' bifiii-'feiii-kijiiiim 
-19afc*lklfclb£:mcbiaJi»Jli-U.feil4 fehjatEkilkttbJ 

I .»bB— iiu»fc*'^ i^-H »t"*** kjmiftkibii-kiiisu 

( Ki^t ) -Ettttb Ui^ :ifah«jftiafcjaftjfej— lifelttbl m^i^ 
-ir fr'><i>H>f>a i»hj , 'iti:uxiikit:kJtti!fc^n:Aibkltil^K^^ 

-It Iktik^ -.biiaiiL—iiik ati :lk^U<kU^I&— Ikiiili 
-it ltc£2lli-:mjia riltit ifeik :lJt.lifelifcsJtit2— iiUJtj 

-MtMHikltilHi kti JUItXiijM J9il:tblg •.itBk£tiiiSk 

-jii hitkii^h \iH!^i:i:^m% •.attmfitUiikiit & uitt 
-k^lkbkb±lhf2iii>aiiSjJ&J&£fel£i kk fete Itttk^ :11^%1 

-ieH Ikic J»l<^£jJttl^>i :ik%l^fe kliiit^lk kjl!fe^fe 
-%miaklkKtki<Jtkl&-Mbiltlkltlt«<k*kJb£^J b£irti 
-kl Ik^kit^^ i<feJL4l£imil& i^ :kk '^itU , itiHi ^k , 

-lltkhilx«^ih!|ll^lMtlkliliitil:bi£itM:itltlJ^ 
likblll^ ik Jb '%^ %h%litlMk \ph Ihhiil^ 

-kMi hlY'liuk K^lhhi It^kM^ % Mk 'l^ 
-£^ kikll^ Itih ,lii k^ ill£ ^ilitllhMh k 

iaics£il b£jJ^%Jh k^ % 1^ klkit^atL^lUk 
*f^h?^l^>4>>ft ^ Mk I Mts£Jy itll£i^i& hh. 
-)ii^ hji ill % te^ bikk^atflt^ iiililHitJlt 
^^iitlitlltltijb lik bkk I h^lih ki^o kklklk 

ibl!£ Mliklt Mi£o J^INPH lilklkj!lU£MitlItifij| i».4Ctii,lt -fe h^*iilikJfeklt£ Mi^fifchikViiilk^*^^ 
( bili ) &\it\h h|iliit]uA£]fe ^Bilitm ^fe 

-Jsjiiikilk lili<lft)llitlL^lkik^kkJkJkli^ii£h 

-klt£kitll£^ xiilithJ&i^U^l 
( Iitt»>iffe» ) liyitljklii ^£i 

«i& ijyi^kldhtkJ^U%ifc itsi£±l 
^1 ^ ilk hin hUah^^HJif h±Mh. 
-^MJSi w^fco^i ix^ ^J2 xiltllkitm ^ % ilk 

I libtlC ^jliHl , k±Utit felt , 
':£lh kjl . •.£kiafebttg£m& .^£kJ3 'tJklUlLUttt^ 

-kimib kii , ife 1 mi:u^^&Jtidi^ , '•Mima ttitt 

-tilkb-lA kikts-kk ^b biitt&-^kJ£ltft— it*£Lk 
'^itai > Ulb IliiE: ^ .— lEt&k ':HJUS :Iki^ tL^khb 

-mkiptitifeiiB ki , itjfiir , Utii '^ib> . ai&i i^ik . 

Ilklfthlikh 
-l!fa ^Iko ^ bljtkSi Ik^ Ijikit k k 'Ihk liiki 

i kkHiiMhi>m 1^ i ih^ktihhi ik i 
iil^lk 1^ ^ ii Ik kl ^ 1^ ^^^^ 
n kUf life k 'y^pb ki:k i^ihhjt iiiMt i± i^k 

I ktsclB ^lb>3( , §ilt^ Iiit3l J^ ,-ilUjtjkt '^ :biU 
Ikljiilt jht.»h)3u>t ^^ tUb 'k.kkilbi , Itittl fe:&lb 
-^M ,-kj^a& tiuur^^feb ':jtl<«^J^^ kil^fek 
:kmttibte rniHh t^ ItJiiLil ':SU> , k^bfia^ikkmi 
-& , k^lfeik ' kiUtxifeJ KtfiittJUikJBi£J 'k^jt&>M 
-tern mfU lihAmia-;kkfltb( &ia ^ibt»-:kfete 
:lklt%^ ' :U<likl^Uki2ktiB— llia^ I :k£ 'J&^JI 
-iktt kiitmj^i^fei ikk^kl :i^l^ii kll^i^k (kthi 
-ik-k±Ul Iklt— :ljtil^tt-j(l/i>]l k& ferjkikit ttn 
-k. •.m^^l^lx—i]iU^tt'^9itk kjLit Ulfc iAlklt 
-J£e i^Ltl!tl-:i>li£: klkHitlttJb^m >k!>li*£:m-£itlh 
^±iiUt^^ilkit«Jt-kl&itm kll , l£t iiiliuUtl£iLtlKll« 


-Itr^llttijli iibifiih til ' jt ijiiiultiM:llt».>Jtj . t 
-L , l^•liuiu^£iaiS^l Jfci^iiibiJbiiulbbtjfefci yts , ife 

-2-1 .-Jill: bttjuk 'bttfeiiiiitiiisi^tiai^ (i;£iitt,iiM 
itiJiij .hlkltulith:feli,S.iiliiiiiiik.i='il ,112 i^i[uibJS:l£.lhr, 

-Jil^fiiife "felilfiiiSfiilJttiJh b^ilb Llhflt! %llbsi 
•bfUs blljfeiailfe lillli IflUBbJilt, :2£ SI Jti/l , jfe 
IiHtitlitJS;2i:l . bJuBB Llifebli :^slilb lbJiii«ii2 
-l]fctt)tfiiilttCj^i£ i>iii tub liib |^MtM£i>Jiia£bfei 
-febi:ttmii&-.^ib£iiiiii2S,i^b;?! ''ct.iifeiiajMjtt ipt 

-i>li)» i^ejttbJia J4>ltlJuilb-ilJ}:Bibl;'tntfljeK M 

-ijl*ttifeHSJ*feteaSri:fcteiiiijiiim2itii<fet!<fei!tMii 

-titttbaitiiU-iirJft iiiljiti :ll^ii ' IbtbsJJhiU hlftiuti 

• bfefeib lliii 'IfelbilisJlbibs^'kiltrHaiH-li iiism 
k iblK liii£ lii«Ui, SS ' baltB! MlJ&fett :Ji:2lill2 

* UiikiisEai* :ia£ bik b2^iu— ai:b ':biii±B yj 
-ii>f^uifitti& jtiiu itib Jfeb k '.-bsk^bViiK :r'.ik£it2 

-Sb kli H, lilfeibiJB illbii ,ii nib llis B,-lfelik 
':BMB :t».iU IbJSkttfehibJfiitt ibk lillbi ,ttl(ii lijk , 

^ >il>P?a Jkb Jpilt iri A * litli liil^ Jfil Ih 

il!t|^'l2kiiiiltluJJi liSiiiit ifii^^ii ij^ii'jg 1^ ii 
-llitHteiliJit :£jbt ih mii^ It MMh^iikiib J^ 
JiklMhMijh ih JMiiiiiiJ££i;%'fel IJb litliiiliilLS 
y^l£ It iiiliiilbem It Jkliklh^luat It MMit 
-JfckiJife It Jljtltfiilfe It JjilsEklt It l■»l^?> »^^<fe 
ih M^llih^ [h MlsMite It MlSliJ^JHtllii 
It Jiilll%ll!h It l^lliEltJk^ It JklsSlldSltiii 
-iih It iitllSllieili ih Mlhhllh It Ms^t 
-feiU£ lit iiunlufe^h i£ iii!iilii^b£ ih kiilist^ 

-fe: lb JiaiK^li^ Jt i^jL^llititi It lilllSlht: It 
liiiiljtilt:' it IMSll]^ It liDlSiliJ^ It lilllSlli j 
b' Ml; £&15 h 'Mhih isli h^itl kmh % 1 1 li 
--£liif'.lbi!JJ:ikiKL:!ii=it-.iU klKtii 

. Iftkfj ^>ltfctt ,' ;lkikc :Jt:lJiE.-l|ke<44;^iii!*-b£« 
-.tUjc|j.jjsHii::tiiLittiailt:i^kife»s,uiiikiiti:7-filu2t 
'l^'^i^thtt-Bkj ':mbiili.y ki<£&kjl& ibi:li£imtik 

^iit^^ I tiiitiijteitit^jii "^^. l-^'t**''**-^ Eabjjfc!! fi Sh , kife i ifetitti 
-folt.. '^liitSkibk kl^=^t J!eS biw»'.i^» ji*» 
-6 tiifcr&^jfei<6 ^iB J<fet^ja»\;mi^,jitjib £ut^ ki 

, k i ibS:Ufefe^& . • ibjtt KC:nii=6^ :li)l^tl- 

-klijx li -.Itib-j^k. lkbliDr-:bife m bkirthrijiii-bk 
-IbX-kJ^feJbS E bilfe ' :2lib-aat;mkl"h\ ii !tfct,U 
-Iti-^ltihili Jb lk!£lt;lilblkjl£ kf-tki^iaakSil 
-i^kjfe-:km Ibil^hkl iii*tiiBUil£-:kihx , kib 
1 IbJtoabltikftt . ' :na-j;bSlteb ibmi^JCti^li-:!* 

-iiiiik , m kii uaitebbiiiii . ':atj-lb^£tbfeitiy 

-klfcfe%hi^tt V^iillUlSik-l^bLSffe ' tJklkK :btefei* 
.ll^tj^iuiBau>jfcUja!^il2lfei^:kiiiifeliibttiltli£j*k 
-l^^l|:b:£ ( l!i£k±i! ) ^ib£el}: ' :li(^bib:!^— j^l& 
Itibltil^ a ' ^Jlb>i , ^hlbl2l£ a .— Itcl^k ' :tttta 
:i^lb:^fikbJblst!ttklllfak^ttii^tt 1<£& b b\H Ibllb 
-h. lbk--fek • illtci , mik t'.ik . I "fefeilK intJl 
jb:ilbbtt, . 'tiklkc :JbmB,fbkihilJ&iiiafeklL:feIttlkU» 
tt^£^bl^ ii&:£ bik :kl^b :^1 J<bbib ' b& 
-^l!feMii2lB ltg:l :ibiiabftbJkiLibb-l<bbii±2/ 
a ' kmp, .3t. itBSiakbjIi'libB HB^ijbklfitln 'it 
S:Sj£bS:k htBil :lbik JJ^Hfe lS.b£k lil>!felil> 
-l^mi: bik :tifi:bJkJlE:itkE-:i:£iiil* ' tiS:i»i^ 
-LaE hB:£is.iiibi<|. ljiii!tbtfefitbB-h&«<febiJa ' bl± 
-bribjfeJl^ ttScIiiSia ' libl^iL^k klikbl* fettbih 
tf^ay &k ' biibJt.:>i.ife bBb bikibtEtlb-JbiS-tb 
;bi3blifeb<feib t^ :b&bj !feSUb'*^ -U Jiifiibateli? 
biS'b<*^ib ' :bli jfeJlSfb lbMbll>"ritti^fcJ-:bl>S 
-lj^£iJ ' tbOsblbsiuli-iiiftl ' l<fel^jlt IbMbbjA 

-Hii:bi^jikij2-i:fe2jiii:feteukjija ' :ifeii!fei:iijk>;a 

-liKlifc^Jlbj(J2 ikJ^C lL:iU5bbJ'J^t:'L— lattejlbil 
-S *l!b£jB Ibk^bbUlbJJSjjja— J3:2;Bli±j3 ' :i:&i 
-li±lS -JiitlJSjtJS ' IblbK J^il^ ' :ife-t:febt£fiib 
-H-:i!tt!feblfe ' Sfebi-btlEtlutfi — JtlM^'t-biJfe • :J^ rfetitEtU>btt Tkbiimtt :<bb±^ itiUlt'.tt ii "-ijiia 
-i , iJbJklSK: a/.— Ib.fck ' :HfiK :ttllil£itb Jliikt^ 
-IbPibfiiit iJS^JS b bMi Ibnuii Jbb , tk 'ijlbi 
, hliii b.ik . I "febtlc ifiibii , t:iibbto , ' :lkik 

-i&hfjk'Ji^iiusiyjkttxyi^iyi ' :bi}:triba nibifiibfettt 

-^Ibi 'kl^aliakk klLK J^Kik±b^Jbb;£l^^mMi« 
— V Si B ' :jJibtk>^bC bibliblbiJi tblk— :JtJi 
-ll^Jbc :bC:blbi^ lUibl^Jbti— ^Jbbll^l^J ' U&b) 
-l:^')^ il^£2lb>lirbBi^klH:4llbbL£it&%)tt]bt:£lb 
-i£ • 6iiii^I^.Ii kjaiiuiikllJEi £:J& klfcfct afikjtta 
-H, ai Iblfeli ' iklifilJRli luit ^ibik iklkuafeltt 
-]Klt :ltij|aii lbJbbilfalb^itl lubto— (Jbl^Rlfiju 
— li ':b^ kfe:iJJtHtb.K — :j<felfei:J)«lfe ' :t.|^-J?i;fc| 
JbiUl^l!^2^1bilt«ls-:!t:LlltJbl ' illiiSbi^ib Jkk kib ijOtkiil^ , bltUildH: i3t -ittlik ':HJkls ;mi:^fit6 U>Jii>^J&lz 
Itti . hljti tkik , ir«k I ltlr£c&ii^ 'k^tli: ^iltr^ . b|!fc 

Siliklkis kllltB^felatU»hBillftklfc iblfiktiUltt ib 
-mjtiit ' li^ikifaiihafei^ik tc^to^ 'u^i^bmtt 

-itik ^B kl^tt ^ik l^^l &k 'Itbt^^lM^ft ka 
-M ll^Pt^trl^fe— X^fateA 'Iklkts IKIikb ':kUktJi 

— l<fe^l!tildlk ' : ^fe<>- 1 » i*»— '^V- H iji> II* 'ikikl: mik 

-fi— ^^:^& ' :^— :«^ 'H^ti tALitkl2l^ hk 

— :i^ itikli<i2 a ^itkil ^ i^htnaa B ,— m 

-£k ':JlilC : feb«>J««.ft> b iBllsliilM Jtt£kltlcttUik«it 

-Mt ll^ttf k ^ tcatx iklMi i^k— Kk 'iliii^.iiliit 
tca^ , J£Gk I kifelt idl i»PHlti>tt lilj^ k^^tu^ 
t>a'H»>it>»ig ':fefeitb^ Uti&^^m'.^ tk^JMl^k 

-tt kiik^tck ibi^Nh^iJfe — k^j fe£>iJa aiJkit jfi>Vi£ 
.fe^ i'*r>kfaiKiktt,-atit^if ^itikiii^atjifea tkk'lua^ 

telit^Uffeiabi tkUt^k£U>tt fek ':i<i2dti:>:kk lfrmt>fei 
-tSkH :kk l^i££sJktt Jjsiktt kti kit^ti fcfa M t^ J> H t4 
lbl>V>'fePl&— kMft ikktt— feh i«fc^t>*n»H ^ts kl& 
':i:»>kbtf'lllte :^lk2tl^ lbkk£atiliU^l<feiU^ti£u 

-iftikjife— .^ i:fe:tkkfi:te— 2iimbAfeajt»fr'^»kP>i!te 

-Sikk kl&lft ltkal!jE&Jl^<k t>lltkjl<^iIn<M &k '^h 
llk^kkBalltttii k^b kJiu£ — fe^ i:k>k£uilak2tU£ 

<iki, iifiitt iiit&£ kikS ik^tt ' ; l*a^i&^ ; Muss. ^ 
kil^ 'kkiiiiliilhti£;- bl<ittll&~£ii& kUkl^lLlkb^ 
-kflii:^ Itili-lkltm f!it<fel Slk t-->a>> 'kmilklfitlt llik^ 

i^% ikkxi^-^it 'mut£ hhmk ,:bifa^.biibik, 

--£i^^Jb ' ^ :ti:fe^Jlk2tl^£ , ItilZkb . :fiife %^ ik 
-iXbi 'S&itiH^ 'b>2ttfii^ ^|mlfeSs^^!=■hn^ :kk k^b 

laikiixkit! j&ikhliisi:£ %k ' ^ii&iki:feib<ii&kibmtt ^fii>Ufe^V-( ' klkn ^;t^tl£ ':QE^t:kl^bm%l<kiaikJbJ ikJ/ka 
-iJbtaiil^— :>mJLkh>lt)% :ljti>ttJft — Il^abA 
kikli— ::ki}I<l K^TMnubu |t?jTt lk^bkl>lto 

-:kk£&ikiMuuiSmt htk^a mk 'IbiMititt :&i^ii<ii 
fc^hfajM bKk '{csaji li^iBtaiimcbiikkLmiiEk ta^ 
-k Mik ^^iiit , ^Mt ,"'kJ:tk2 k kil , iltm&ljx 
-ir ife kji i^n , l^&iiii 'i<k2i!t£e<&ki^ii£i— lifei^ 
-Iti^ u&\m fiktJk^iijiitia E^ik£iitfiik i^& 

-<k ^k— Ijih *t>uiht»l>jt.ij.— U>»<^ *:l^ltl2fcttllt 
-tiljS— k£^ 'I^ iLfelMbJ> kEmism— k&l& 'Kfei 
-a ^ '^&ttB Ii^Ll.Lk«lkitih£: kalkm ':2kkJXik 
-BlUt*^Mlitt IkK^ fekk lilLfc i:Sf^kll' lil&ttlBm^jl!k 
-kiS-licUt hkm '-.t&Vtid^^^ lkitl^£ rrHftmuiiJ^l 

-ic ik 1^ '::kSU^— ik^j£ kll , k^i£ . uibiu 
-Ik li '^i^^ , bUikl^ 1^ ,— ict&k ':HJbt: :llcla 
-H'tffeh-iBlbJjititJb Ib^fr^iumiAfe J^:kk±kl&-:ti]2 
-kh kmh^^jfi>l>fkl&~hitifc ' ^tT^1> kl .milt , ib 
-k * ^ltt!Klblit k£ib kll tk ftBl ^tiil Ikl^UfkA 
-:& k':iciitii liu^ k fc'jjlii>u.^ife H).^^ '^?^ \^^ 
-tt Ikllit&l&tk Ifak >k,\lUc>,hl& r«£k, 'ttltS iijlikdl 
^£l2it!M-ia£:k ,— Sikll^lzf&tk ^Ik ':ktaifthktuiiij 
-Jt^it^KL ti^lkULlkit'kntt^ tk^jh^klCi^u^tftt'fcn 
-itlk4ptt^itHirr»«ktelblaSHt-.k>B^tt^ ;kSmi'>>te 
.filt^HJkUkl^Jte-:A^UUitJa kjl 2l^il^l^,'.£ :m 
>Jsil^ k ibi^ksU!fe-mB lkitUQ;-lkl^ Jil«k 'atciM&& 12 
Utb Itt:^&jl6^kj-Jblfe IkAl^ ikB :^ij^;ii^ Ur,k':kh 

.ifiu;:l^^Jii''^^-i^^^ yTt'M' :^iifcfeatitakti atiitt 
!fc£iiitiat!fekiJi»bi2ii^m»ii^*kimi»^»wkifciiiimB 

-itak^if. IBik :lklkbk :lkl£lbiakldmiBilrJU£iUit» 

-jOiAti^iiuLiS it(Sk^i!ki^ ikfeu=i}n^i^liaiujrtt» 

Ukli^kib.]^!^ , kUliaJ^ , kikB <fe£.iil<fe^<kitife£itl<ft 

■uhm 2Lia£i.iik— !fekmg-fe Jb)tkibttuj:ui^ ^ficbiift 

la :|iuj!i Uififc 11^1^1 & V^<^'>^ faibtta£ib m 
-I^kit'.%lit'Jk— :iiim -.i^llca: :J^kii& ^mt^in 
Iki^^tt^^t^ :kJkll -.^felfek'kjlfefrl^ Iklfiilt kli^i 

-ik:bii& '^Jiti^l ^^ii&,— aibi:ukM^t<:to '=^^j'^ 
-tiSt^biOit \|£iil^L b aiifetilkmifeltklUt— ;mtel 
-ikik ,kttllB^£ m^^ ]|>J&b£ti>2Mlliaiit,— SJbii 
klutii!b :kS tkmttilt UtliSbkilbkklli^klli h^ 

-ib^k u«k kibit m^Sfe kib^rmb ':Mit kutiii 

-%Uk k^^kkbJ —)^id ' iitStuMi^ :ki& labium^ 
-ikb:&mk 'klbtt ^i& bxh Ibils ^Sjit^«»to|<te St) 
-J£i£it ':J^l3<fem<k :i^mtilk :<fcki& ht^ ^tkli Jb(.Uki^ 


jeaii^ ' i&latJjrtiS Faiii^ilfe %bjiltflii kls l^'tttB tli li 'm imiiM lb' ki I'liiiiiilii lb m ihii 
-Ibi%m .'i>, X ^t;»^ibMb 1^ % '^ai^i^ii 
-ib lb J^jlJ^HV^ , lb %1 . l^blilt lb bl JJ^lfei^ 
lb S lJ^bllta(iEil|tbllilkb^J^bife^i^il^)lbl 

%i lb ^ ii lb m ]Bfe ik m ^tt ib 41 iik bkii; 

1|J£ h i b>h m'bliiiM Mbki MMi i^ kj^ 
Ijith iMlg % l£ fit h^ I Ikiit^h Iit^bb bli£o 
bfe iilibli Ikb unit i;^li ii % %h^ Ifiil Ifit 
*^- mm b^lMk 'lb kl bJtBibblh ib-m iib 
-JiiJfeblj! l^.m kimitl> Ikl ( hMh. ) \h\^ Ik 
b^ ^l^Mlub2il^ lb m k&iliikiMlSt lb ^ hjg 
-i^febS ib ^ kMlb^lxlk lb-2^Ml^M lb 
5 kMlbSlsi lb .^ k&iiLb: lb bl l^liMlsfe 
lb bl ikkbbllSib ( lb m blbakJ^bfi ) lb ^ 
kkklklitlbib lb i klit!bib lb bl bilbi£ba lb 
5 i£^ * lb M^ Ibl^lltl^lbii^ lb bl ifettl^ 
-Ibiia lb . ^lb%llbil^ lb bj lb%fili%Il 
lb i l^Ji ( lb. ^ iiklihb: ) lb id Ip&h^: 
lb bl bb: jmiiul^ k-bmh itlblbib k^lhi^} 
Mph iit klk l^h Jk%ll^ k k Bt hdb | Iklub 
^%kb bl^o.^ jikbl£ Ik^ lljth Ib^Jl^ % b 
'llik lliti llik ' 2 Ikkj^kbk ' lb % 1 bjj£ -E^ki lb m iJbJSlfeki ibki i^i^iki.ib^^ 
^il^'lb %. IJ^lilhlliiib:. 1^ bl %b^llk>!bj 
lb % kl^^^^l^u^ 1. lliibb^b^lli^ lb I ^^ 
-Mlbh Ih bl %lbJiaMl lb bl jll^It|jlll£: IJ?-^ 
kiiklk^lh lb S liMbfi'^y lb i kBliit.^ 
-^Ik lb ^ k'i-^5^ i^ ^ liliks'itk lb ^ i;b^ 
-ijl&'b lb 5 blkiMlb ( ih S i_^Jib^Jk ) Ib-i 
jtS>llib lb S iJC^ik ih i ij]4bb lb ^ ij]k 
-ksi£" liklliUlb; J6 Jkiiiiib klblliiiib h0ii^ 
Mkh pf; klb l|Ut Ikb^ll^ b k ik feib I Ik 
-kkb %ntk^ blko, bk ^libl^ Ikb Ijileit Jl^ljit 
%': % ' Ihli Sj&l Ifii * J Jbbf b^lbbh-'* lb 
iitfeik^l^'fttlb I b'kEbfelfii lb ^ kimi^ll^ 
lb S fehuiib lb I ^SiliJ%iitb:lfe lb 1 kMliilb 
Ib^klil^blfe lb S Ibljfiillt i^ l,%kbikl^^ 
lb ^ JPJlDib Ik I %^£ lb 1 Ikm lb ^ lb 
-l^lBll^lfit lb i iJJJ^iiii lb ^ Jl^lHi lb 1 feibl 
-klk lb 1 klk lb ^ feihlh^ lb I iiS '% k 
khkkl lb I kk) iihlbllk k.'iiijiiih klbiiii% 
j^lbj) k^ iiii>k ^ klb ^iiik i&l^ ^ 
l£ le kik I Ikiiikh ^%kb bk ^liblithM 
bk iilibkliiik bk iilibb* bk ijlibll IkS 
Ijik llk%l '^^C I lk£liitJ!tk hib.i^ ) *l>li 
llii^ % ' I Ibhl ^^b^ kk % I A'v^l^^ 
-% lb I ilbiii!fe^!bj Jb I ijJkl^k%l Jb 1 i^bt 
-klklkll£ lb k :^!b^k%l lb 2 lnb^k%l lb S 
kfiibkk 1^ Ilik lb ^ kith lb i SjlU^ 
lb bl' N^fe lb ^^kl ilkkbbibk lb lib% 
-bl^h lb i ikk lb 2 Jkl^jltl^k lb i Mk lb 
i.t^.^^ \k.\ ,%feJ^ Ik 2 %k^ lb 2 bblt'fe 
irttlkLkk k * kfiih klbifiih kiibii k2 iiiliak 
lat kjb IjSik iSk'kl k k % kib * |jM%l& 
ll^l^ liiiili^ iJi|ifii ^fk%i-i^k k Ijiikjlb 
-bl |jyiilt'"'|,l%iibkbibUlullu l]jilE£k |lii)i 
-kk ajkhik iJiJllSik ilkklkjkbl^b£bkl^bkb 
-kibiklfakhk£bbl^Jbl^lillilUl£:klikkk£^H 
— kfldkj&b — 'k&lhbl— kh^lblk — bh^JlbSJb 
-bSlblblkbSibllfe kkil.bb£ Ijijiib l!]febkh^bl 
-iMiii ii'bblbilkkl^^ibkljilfe 'lb' ^ kikbbji^is 
(lb i kikl^lila ) lb ^, kikkW lb, J bikktb tf-lh.tii^ I -::^U JIL kll . 1JI^:&H11& Ukiuikt jj^ iTtlmUi XiiJJBXB^ 
itt±ltlitt JJbtLjkt Ittlkst^H *tHi J<feh:>t£l ll^ltXkl itculji 

-iktSlte 'iitlll^^klte^ 112 lill!^lk&t>l£j l±ll*feltc^ 
-i^SJ btlttlbfeLi: (iaifefe bUblDsklia 'feltlliilili 
-!feii liiS:t^b;tll^-^lfefe-iiillfefe2:klltfe fcj2la iJtB 
-ll;lliljtlk Ibk ' ^JlJtcetll , iit Btia . I ^tiB t:ri&£ili>b 
-fcfelfejlh^i ^ lli^femiK . :lfet>S feii kli ' tltbiJU 
-temi£l^J£ k Itib kfebla :lailiJ^ttlK:l^E li -MiU lb 
IKUtlttt^ilibs^i E li l^Hlfehtllfeliiiati lJilbk:ll£ 
-ifie-tiyU^mb-'M^lftk ' :l£ii£^b k lt»li Uitbittlt. 
-iii^ l£.ii^ Iblll±i:t£:l2-J^t2 ya ,iS.'y±lli.:)%Uh..^ 
^UtU iSli ijJtillfiSJii: fcibbfiit: Ibttbi:^-!^:.:^ kJ4 
.lltrtuk . :lklijmkJt:i,i:t:^tfj]£'blii^i:k-lUi^5ck :ll>^tikjkj 
->!lr<fe2ia>tl}!l'^llfe-lia:l£ -ailfe ktilbrfefct kii It^t 
-ti!fe ':lH:b-i^mfei6& ■ :ll£iiaiaittkjsjS •':lH:fe3,iltlfe 
-kSim ' :llt:tJi^ltl£^l6>lk l^llE! ti'ii ' :lk^?,llll£^iu'^ 

:iK.tr-i iiJiE^aiftiin:^ -.^k^ >itiBikitu:iik ijbk ' iiit^ 
.itiiit b^k. I liiiia^ kil , i^:kitii& usiiumiik iteim 

-U» Ibiaatt Ife (liail)^ttttt IbJfeilifcmbl l^tba'^i 
il^JtHkl IbJtlk £tt lln .-i!llii.L:^^^^bllc kj^i .it^^sj 
■h ^m , :htk 'MUBt ^illci , lllt:.I£l kltitllk lit Bll^ , 

iil±)ll£|fc)llfe ^ ^M\ iat2£M %^%llk Jai£?,.%ii£ 
illt-liilliitali i)ki^khfailbkJblilihUtlJiil^h!i£ 

htiS iihlhfem>3L|^ Sihliit^fe IhkA Ihh %Jfe 
MtSiJllkMMS hl^o i,;kt±klh:^hMhlh hal£ iik I khk^ l>jak^l^Jl^m^k^fi;f 

jfi ' :SiiiiL kii iLat^tJia JEiumjife ibiiiiiii m 

:^baBil.be IktlHig^ ll:£t^iiitrl£i&^^ liumi:tt>.£ltU 

mitf^rhi iiii^i:&tt±^btiti^ ittiutuiitBiiBiaifc, 

' kji kl^lbtklti ^ikll^E^itcl^uEldtil^^lr^lI^Irl It*, 
■ti l£ilktstlt:tce bllluiik i±jiri^u&iliix£l:tik±ltU:^ 
b , i2^ik:^kisii^it^i^tiH:jtSi^ta muitjiiiiU^iLii^ 

-ftll^tcUt&et l^£!Jl£lttl£fa^b£^tit<l^Jik^l£:£:Llx£t»;t 

i*^ii&:feiui^ifeitatuuii^Ui&ttb£.iimia4 ,-liiji 
•-tifcifelli! kil ,lt:iS.iii uiis;, blikEtJlilbSiUlktifeiel 
kiiLr^i^ kika kii UiiA^ii} j:&^jii<r«miQ: ^i Btit 
^k ' kJlk£iitj^b::&l^jillk-:b:>£ljtlk:2t?iblM .liit%i& 
l^lk^Miu , 'U'.k kilk ^ii Jkbib knkftjLib:^ V>:k 
kulfc ' kltrHU ll:t:iljglb2llll:t iiiril3:>U:ki^S'l^l2U!k 
-k*l& kl , x^i& , lilll^<iil<M&-l!)i& Ikl^rfe^l^^im 
•J&Jtl— mtlfel kli . ilbfelb ( ItSili ) liH 
-ttttatltl ,' ' »iimtJ£Uiatlklti£l ' :lilJttli^'^ 
-l^M Ikk ' kjl&lrjkl ^ litil^JLi:til& tbkl^tei^ 
-Sbtilli-aJlSr kt iabt-lliSSlfe bUkfclLtLlfe-lfeti 
-J£ 'feH(±^B|i-:£nl!«fe & kjlk 'kjlkt^j k^jmiB— klia 
-^lk^h£. Ejbttk^ EcitQiltilklk kllth:klk kjlbltfiatll^ 
-felM ' :mikil<fefe£t— :tc[ult' ' felltrii ; lbiiijm& 

-Ik i&i:fcik it2EiM iitiik ik>E %iiitr:k£.jb[j;iihiaki 

fii lilk ,— :£lb fetitj* ' Mll^l llihfttlifieiliTttei: 
-Ik-ltcl^k ' :H&\i -.OihJiy^Mttk—im^lJiiti IbJSk^tt 
-bHlkliujik £t'lbE ' H&a biilk Jti^'a :E!i£ liSil'ife 
-L^kiKkitimtJ illl^lfcfelfe kl , mtii . Ibk' 'ijiisk' 
-Uj , iu Blk . I iiiitin trrL^fi^ti Wl'lii^ .mitcll^ 
-lb, ' :lcMltl lkkt£l%lk£:il^lr^lb£<lb :lbtt£ ltli± 
-llmkbtl^bl& ':b2ttiitltilklk £&llLbkM>^til& i^V 
, ti l^HlblitMlafelfe , ':lbl^t^£il<fe :ikUkl^ Ikll 
-lhliii±\kii& lklt&^kl2ll^l£± lk^l±:Blk^kbm-kll4 
-jvti^^jg kil kitcEtb>hl& 'kltl^tilultilklk :ll^kt:I^li 
-kiiblbSkl^ai— :blaiJi :lk^jLLbij&b— Ibttkb 
:lJ:rlJ*ir(^l:£Elbklbmik££L^r-^ii!ti^l(:g^l>j:it-:b£^ 
:b.:S^i4^i-|Jl^ • kjlklt^lblblttfel-lillitfeib kiltU 
-J^a^fitkB -.Ititki Utttfrlb .IfirtcWJtklbmfel kj, 
-Ikl&kl kllkl&klb klllrilk^l&:a :ll^iti :k^MkUM 
^ae «k liUlltMk .lftk;^tcliiiilEbfe— lblt£Lfe-lK" 
-^k ' ■■H&a .{kt^yti^^^—lbikij^^ lb:^fe^Mit 

-b^-T-ib^fetiji^ifoAifebaik^tskibi^t^i ,fe , y^ •' ^ 

-Itci , Uliit Hlk , Iklt'k^ld :klbkl^b ^IbilCtbl}: 
-hi ' :lilliliiublifel ki£i uaiibakiB fcllk ii kJ 
-IkblB^J klblh<%imttk Iklkiblbe lUtlh.^ MVJi 
-b:&klt: kitk lbi;tb:&2i^lfei-kmttfi:^b:&k!it!klbll^ iitUtill^ 


kgdit.HU — ^^fiUblBKI ♦'*»'' fltltlfcj Isttiik SfcijJftilli* 
■febfel fclttlto »itt ' kj'^^i « ^ ***^ • ' ^^*'*^ 
-UL , febttlitJsttliaipt fiiftHlsttU— Efiliitltlt »f»& 

-B— tail" :^ikifejliteliltm— ^l^bii^BtDsbK; 
' Wkiki&iis :i>u>ki:kLiac:Ukbi itiksikki^m ' u«ak 

iktk Lt^ :^2kk|li±Jlklt— I^£ibtt lbBjl^R— :^lt 
:iblkLll!fe-:Iblk^i& kQc&km<£iiui2i:k& — :JI^U£im 

-tt i^iik ^&ti^ :l^hi^-:ltfk , ki BJ!i>2g , ' Jbl^k & 
-it blkli^i>k}'hUtJi^kllt^lilj£^^— felkBm k!^i^£^ 
-:£fe kl , ftteti>rf'^^<>fe , 'kllili:a|!^ libQ;kii& , k 
-litHtKiiHj , kitilkj)^ . m (bibl^Kl . ' ktelAftSH 
-»h^ Ibk 'itlbteJim^aB:feJ& 'hblftt:tlfejlti -ttlj*!^! 

-^b^ii^ ikiib:^i-u.^ii& ' ir«k fefek y^ kk t:& 

-ltJBiitklBh<»fi?itilj|ga ^ Kib ~^ .b^k toi>^toH>> 

kjl , ^1 ^fewatf^lf^litlil^^aiBiSbi , ' Itumikk^l 
-bU&^l^AJ«k]emtk^^k ItUMil^ I^B ku:itjt> lb<k 
•il^ lt(2bk>:tJ&i2 itciiMbi^itiittii^-mk^mtk^ luk 

--i^abiki^k£j]&£^tt^t«:kBk^>i&<^ji^ibsbdbi:kuit:k 

-:kiL:lumi:US^Miiiiku:k£tt&£tcbii2^, mi^k i^b 
i:^i^ik;£ :i:^£ihi^Jik :ikr«^iij^ii^ ' ku^^£mi<imia 
)kl<^l^li<b£ ll^lk kkt& ' :lkt'.aeJUdl»^ ikt«^J lU^lJk 
kjm , umiLmidlli^t(I]l^lJ^ , 'ajsji&ll^ EkDcbtki £ 
-!^k& kjm ,I^i&iBM:ti:*^ui^i&, ^iit£ ,miit ^k, 

-lis! itfeitit^iiiiiititi ikfeifeJikkMirikilkiiii 

-f^ tej l^>l& Ltbil ftlUfc-^SMhri^lt^lt^bi ^ M IhkihMkh Uitli%ih ihkil^ IhxM \hhl^ 
— 1U£ k %Mih Mkllah ^'^Ihii 1^ Mhh 

N^ ^»■srf*^^^-.^. •N.N.* •N.>^ 

H k bl^ I ihi^ ^islh k^ £^l£^ Mil 

-it %Ii£lh l^Blli& Ik b o^Hl^lttlh ^hlM^tfc 
kli£o ^iBtLJik ^£%H IkM ^ ^UkB fciilhfBft 

-ik£ lk%g^lh ^^o l^g^ih kl]£:o h^li£^ 

-fesia, 'ifea2 kjl J&^ LS<fe— 1kkbkJ£ J«fe^:a& ilt& 
-% kil ttlt<^l<k kllkllJ!k:kl JJiiil kllk kilklK: 
kllklUCk auti kllkf^lklb^'L— kllkA :i:fe<Jibat2 
ilkJg:! kil Itlbftlii Bim^ kiiikbii^l^ttl;^ kl 
-iktill!felktl^1t— klikr«i& :l«k!kt<:>l& Ukitt^trlftlia 
-liSi— Itkfete tc^ltU^ :^b:>l& kJ^un^i^^l!^ 
-lUi:k!^ltt kJUil^kilt£fe klMitt— k£l ik fkli^^ 

-tfii :tifeiattfitm jftir^B :jk^i^ ^itattt Ap:^> 

':£i&&lkJlB :likitt— Iklttfl^ :J<J&<&l<:it&li(il><fekll&l&t 
-BfeJlbiEi— :iUtiHt lihibiiateili :lJfe<fefcat£ kfcfe* 
-ttB tltl^Jlb^litJRsU— k£.lk ^bitsklflk :l!fe<^b:itft 
' ltl^itlb!j^b^lilt^^^<^ tc^:tl^&iait^ltin tkfeUtt ilk 

-i&— Itk^^b iitc^Ck^f^ klb!ti— :J<&:^blblbtiitll:t 
:L11& kil ,blbk^Jbiiii:h ll<ltttal& , ':2llllb kjl 

l»,h.a H^IH I.-.t4MK»t-.K»ia ii<B^liiatlBltlb Ifiibl 
-Ijt ltci:l^lttUEill&la,-laiiiJc2kJkm kil (IbtcSl & 

-i£o 2E> la itiktiia, itf^li r«ii2iii^kiktfc— likb tiiit 

-B i<^£:^kbt-ill<^lkl<^l^ Sitti^ 1^ i<fckJlli| 1^ 
-k IkBjltkliibltt^^ ^kk 'klltcil ,k III bk. 

-S±[ ( MltMiiilJs; ) Ml£ Jfea^J hllii Mtlthitt) 
l^iiiitltli ^J %ith^hi^ h ^f rt lit h 1^ kj^ Aiatu^ I »aoi ) h-lXi^ -B tX bUimkUl^ ihlj imoisii JfeJiUh ^ 

-Ijfei h. Ifei lb%llh% tSb ikBjlfeMhfelteiliLaJk 

% iX ^^'^ ^ % ili ( U «Jtt ) I %i4k2£lh 

iltMlli4 kkh IMtHhSHUthihihlik k Sit hk 

%£1 lil> '-.UtiiS^ tsl^B ^l^i tcl^^k^l ^£ikkt> 

-:u^sttitim ^i fe^a^ imt»Hjit» Es|.i %Uc^ .^>JJt2 
-Et»£-£it& k^itr^ :uitai£ifefeiii5fe tar%^i&i&itii:Ui 

-^ ICsk ':l(i^:feB^I^£l^£litbll2 ki^ ibii:^ Ibtic kl^i ji— ;fciiti Jtulj>:!ta itktaii/iifciitfeibitt— Itfii'j 

-i£im Jtrikir^itji:kiri& kil , Iti2i^ibiitk£itcii£i^i^ 
I^trii::ki2n±aig. ih^ 'tiiliiBDibfkbi kk)^i;th£kit 

■ti±tris,i:h :kk ':li^UlSt£ikJ li^kili&titi^^rlkb Ik^^ 

-fec^l^S&^Kfh-J ,— sua k^£i kjfeimi* ':llittBbikJ 
llitth J^l^fcl^ti— bikj til kit riiBKkUk*j:fcii laJttB 

liihi— iki muatB bkjiiii fe iki^feijbifeiAbima 

IkBb lkJi)lhkltiblt^t?.lJili IbklifefeL Ml , mfii . 
IkM ' illbi , h;Jti» bk , I "kIblxtaiikliraB 
— Ihh wafeal^iliklKh-^lftk !kbitefelb2fej 4b 
-B ' b^blik£ltii!l> ki&L&b ^ll 4 kbllLbft 
-kjk^'^iitt k^^ lblli>& Iblki^Jlk b<bllC(<b :kJtt 
:k^b k 'klbt^ lliUium :iiilk :i2kma :bAkl£:lb IbX 
-U^lfi kkb ' kl) kbl£Uk:tmjb bJUklh&I^lClb 
-illkltibl blUte^feB sXltttkJK :kl^jk»fili :kbm 
-lUt«M £: &MbJ g^J ^Ibl^ tklkbklhk^BikUi^^S 
-kalh UkUkjbl b iblk^lk kk^bts IkSlx lbl2ixik 
■^klbtt ^fi%l 'l^itUkl^ bjbl^^Bt :k [ullfel^kal^^jd 
■I2ili3— IiiJJi&lBkl^r<k^BJ2im kjlb kjlk^l&^&l^ 
:bjtk^ll^llfi>\tbislk— :l^'^ :lbkjblt& fe ^,£»m 
•^IBXC^k ( bk ) kltt&JKIb'b "l^b itdl^ Iblk&Uki 
-feiikbl Ibl^iiia Iblkmttjlibia Ibli^liiiilbkEJb 
ibliaDt^B.ttiiJ'tUliRJilimtt ibik :^iSi^lbtib kJttl 
>. Ikk 'klb^«i-fiji.«^J^£ ^liJb:fclb-:fei4fc) ii) 

(i)t»i iiiMia Jii Sk j ibi bii iiafe J^J'^ ^^*^ ^ 
-blBiliJ SkBi bSlUtilliJ^b±!b ,-'bltli<*ii:lfeablb 
bifc 'kli , ll^Otl^^Jb bI£o , iillhiX , i^ ^ b£ , 

Mb liiib '>>^>* ItlkbliliBIM HltiJlfe lilL Jfei 
iMllhl^lkMJb ^ MbMhk£Mi^luit^:^ 
->iHi>^g-i»t}>wih Mbb ii!fe Mibllb ( J^hhk^ 
-£ ) J^l^l^£M^il2hibiS ft I rf'^lBlSttb^laJtlia 

^ ftbli^iitlltblltUtil^ % Jit lik I lh^l| 
J^lh xai£ Mbiti^bhbh§mJ2i^bltll^l£^ 
-MlMl^JMBlh Mthi ^lity^S B lUMJbtb tilhrl^ i».ltk^ 


^ti^ 


!i»iiitUfe kTsLjit-i til bh^ feii£° ^^ %ii*^ %^ • i£iiit»ar''SyHaiifeijt*^^iii. '«*H*^ ^ itiifeMkit ^,^^ ft littl kj . mat , ibii '^1^^ > ^J*^ ^^ - 

l^aii "^ ikikmd-ili.ui^ i^H^j^±-i^-i^ i^e ! _iijbii^£ ii^fi ^ leit ^ iilhl^j^£ Ik^W 2^ 
_^.^:^ ,,:^u.ft-.kk-:U^.il^t.i^-uilB^^J 't^^Jf^ftS-E.^^M «^r£..kn ikkm^ 

-^l>..3ft/:i.Anik.li.k.it.^J^^t.i.ik^iM. r^tM^tui!..! ^^^^ kl.l^t.l,--fc^i%^^. 

-«cb-mkhbftit.*i)uit=-'i»'-^.^^^-ftittL,.it.^i , * '^^^^^^;£.^„^t>ii.mb»£ ku^tiiiit kiitct 
,wtt • tta ki .mi. , 'bmLl^ ki .miu tirt^.b. '^.^^^^ ^,,^1 i^ita^ , 'kmifci kkiy 

^u*k-^k fe^m ii^iia i^-'i^ui, uu^ < ^_^ ).uc^ ^^-> „.1_l:_-: -_- , ^- -ai , '^febiilkibli-llfeliiiblJSi— Jbli , lEittlJtlfe 

Irlityjcrilrlt'.tiH tJi II^RI>I4 ll ,:tt^ll£t2i£. tH&Jttil 
-tSili £^UJ<t2j£ ':J£ill-iiiJ.'R2Ji kjl^t Rtl lbi£ 'tt'-tHi 

-:Jtfe 'iilfeSfel bjj!ti^i:it£t2i£t taSisttW '( kiitJ ) 
-B , tlOiSittii 'fiibiutBaiifeiiife M felt ; mn'-.^ 

-felEm!feB:tl36— liilb±lli:*.£ :ife]^ liiiiifeitjltfe li 
Sfeiais iiiJbtilibEiK tebfilJk-fehKM hlfeLfelBlifeiiife 
y^a^h 'illbi , mitBt^'±L febitia^il , "k^tfe UliB 
•fcllfei , fehfeii , ' ItifctfltiKta kfciitiia-:lik-lili 

-4k iiiSblS 'bkfelitl^likiJtifei k ikiifel ' tlbat 
-lilliUhlaiife^ffihUi ih blftltt bShlfe Iblifei 'k* 

-J^baibblb mti&BlbifiJliUb-kll^Eti tfe kllk 
-lb "bltlttJbJSltK kllkblll^fej t-^!£-k:l ,fe.fiiHS:£: , 
'^Itk ;^i>P>^P :bl:%l£.i:i£ Ik:b>lklll&nkk lUL^Ilfe B 
JkilSJJfe killi fet Sa :ttll]iikkife lbk£um bil* 
-IbiUllfe— kjte ttlillS limilibJklb— lb Ibb lb Ifi 
l*Utl£.ilh&Skl«^blt^gll%b Iklkmtilltk Iklklb 

•tmrn ittii kittjibibiim ikiB , ib mii , ib ^:1 

-bk lb ^£:k:ill£;i:k fuJIlKiU Ib^lgZe ih |k Jk^lbli^ 
lb]ai:feiteCj^b-l<feijlliJi;Sb JkJ:k)miliilill^C:^b 
xkll^Ds iiikiCrb :&b— kll , lb itUlltelil^b , lb 
ik lt^£ta£ii^ Jkl§im::H-lkl&£±B l!^±it^-kjl 
,1^ iyfea£^S:i. , 'itatiSJfebJ lisGrlb ':t«biiiilfc£Jltt 
-B IbhiafelfiDtMliirbiilB blfeBtiJMl^DriJlJbbiilli 
-^^mSi:^miM yi\^a ;pli tkUbit^DntiiEki mm 
':kltb£ IfJ^iai Blfc:Sl-tsifi:l bh klblt Ifeb •.Utthi 
-J&li , iiUbJliabJluEbJ /bij km ':ife^klfefbSlib 
-Ibt— tkSibslibiJtti Ihlfeb lilbkllfe^JLlbauSfelitB 
■^tteJiS Jhliilb— lad m!fekb±ll^b]ltlfulhl!b— :J^k; 
'IkSiiiLlteyfekJBBlS— 1^^' libbiJb2 kl^ litiifelilb 
-lbs -bUlblbs fek 'tEJb kjl \ feiUBijililblbSi^^ 
-^biitiil&a ,1i^J!fe ':fe'&lib^liBbbJ£bbiS~bll^ ttilia 
^j<bbiiikklt^b hflb^b£r:b-b^lic lMU13II}:klk — bba fcHli klbbSfebJitEt Sfeibtt-ht-k lb"lia& 
-kli^-- 'teiil^ \kii ^t'-^tii^fuiiiLGtiutiibbfubl^. ' illA 
-l^El^abl^'k B J^^b Sib ^ llblh ll^^ia^&k 
^bbl^ltbl^k l^b^ ^^iitntia— l^Ubl^ttblbk-ll^ 
-liUk-mk , llbl^bt^umi^k , ':bm kj|l :li^lba 
-IBilJikiil^ :kblEfitttl^b^i£i tBlBBmi— :kltlbf 
-luiili i^bbii£ Jfe teSk fek bt±±£. hhbt ttlit fell 
,• M±lfiiJttEH^bBil£ , ' ' :felUk^lblkSmB!tajBfeli 
^ah^ 1^ bib bib bttUbkilblUkftlblkSllilt 
-!fcajttiikb^ata|tbt kiibibkit^ifeUii t^ >- .biiiuii 
Itihlt-tt' itc^hlh. i±(upk h'^htift kli ^ ^bblLia 
-HbSltttu£iibllft& r ' :faf :btk=l P^lbkbilbjbfe 1^ 
bib Ibili^i llij^ Ikl^lb bhllkt^lb lb±blttb&i^k 
.<rbJblTJ^£abJ bbi^kll&-hb£L ir«k ':klbbjxb tc^Uii 
-VJi ^ :<b%llb l>lbl^^^Jl£k^ ;|kfiiH(t^Ukiia2t^lbi^l 
■iiikk Bt t^kk itlliiikil^ tiii:^l^kf laL^lblitUb bjlbfb 
-lb£:^blblklJ& bJil!^ kl2 ^iLtllbkl^kiblblbtiil 
-lb£^ , ' :l^SbUl;^l a bib liaSbri^tdJ :lklb!> 
-sm bibi:Jlib£:— llklia bm^bjli IRba— :b»ife 
'l^bbmri^a:L^i& ^IX ^ :^blb:it& , ' Itbl^lblkld^i 
blkmmb 21 ibltsiblbH ':rcibblb— Ibb 'jjtb&fij 
-kh^'^^bklb kllkilb bil& li :&\liblb:>itilB hlS^ 
-Ib^bim:^-^ klblt ^B:bl ' Iblbbb'^ :&£:bl^ b 
kijlbib liib:^ bbi B tl^l^MllibilttbSt— itb l&k 
' lilbl^ kimibib^k b^tilii— ^b SklKkbliit&iil 
-imbaifelbl lbbl*ll&-i klbtt Sfifiatl ' lyi likkiJk 
-ilkltkjfe li :kk 'klhlbbt'.ibsHiihrltukk Itck '& 
-BIB !fem kJHJUtatik £± bbH^lBkblUi&MlfiibailcJbl 
bsS^ Si-k^felbs'E bibi ' liiubDrSlbtjrikl^ttli 
-m> lib^felbiibklKbxtilBaiilbl 'bMbibiltlSBllfc 
' :bl*±BbxblBaiilbl bit fe b 'klbtt Ibbbltt^^ 
-IS :Li£clUilia b ' lilbmibiibbblltJg:bb ;lb^Itl&a 
-lia fc ^l bi^blibl fckHJfei :lik klbt* bb ( Ibbblli 
-bb :<feili! Eb ) :lbbblbi:bb :fckb— :&lte}l a&^ 
-Jfel<y 'Isjbi -.Jbiltifeklli l^lfe bit :i:felt±ib-«:k 

-kill k;ii:fe kife— :<feiii::bkjfeiKi<b :<febibaiiiar 
-iJbltlbltcb Ifiiiiiulhb^b B ' Mlbii . IbBl biiib 
•^it* iiitiliiSk B , "feblb 'bbS ijlbi . lljiiiliki f■ 
-jQlI'^m xilli iJbhIfitfelilSlh mitBittlSlh JJB&lhlfe 
-liihli IttlilHl; Ikijt hi^o Ih'BthM ilfel^h Mil* *!tiCteiB 


tt.itlii^ H»tt Mth Jribfc IfeHJ i lyhlh^ ^UoM *h 
i ufc>i<fc t iki^ liilulSfe M'iib hlMtJiltltlljtfeitt 

-^!l£ feJhlilllihSbimU£ kihMlfetllb^ b^\ll 

lehH JMsft kmo ife liiiMiii tilu ife h%ife!fciE 

feifeo %i!i litm iiiliilkll^ilt iihlMife li *fe}b2£ 
-hh\ fek Ife 55 ^hlb^ thlha%l !k ^ 'Jil>* 

b%)4ibl^Mh ^ iJihMlIii It^ife^ #Sltilb 

-M ik ^ ^hllt£!±) til!ia%l Ifii Ji o^Mlitfe 
-Mh tl^lhi%l mitsj. ^okslfe AjtsEM ^feh* 

- ib-h <jJE^^JfeJlfc lt«tJi JMali tJJ£o liMElfe 1^ th 
MMo it hilite ih hhlb^ 1^ lib^!fcbi 1^ hJ^ 

-fitiital£b y feli liii i «il^% '£Jhbt£ t^lha 
-M ikl^h ^lti» l^l'ja %i»^ ^ hiiiiillfe ^ ti 
-fi' i^ J&ih Jfc iiiJi k]%i ti ^ihilUiihlis mhH 
i^hsh fiiiJ>l5Ji J^lik tiMH miMLbl ilt-I 
-feH *felfc££tj 'Ditlbb It;^ Ihbi'lfekilis titi 

m£lijtt" ifeitl kkbliJ^khltiiSifi ib liili££ 
lb kliils* Jb bh lb kB lb Mb^ lb ii»^bli 
lb ntltlili hl^li lb kil^bStb lb lilii^lhlJ^li 
lb %j!^li2:i Sh lib liUbllalillil£%l |>l4h 
^h£ lb %^^ ii!& kihbiitilihiiiil£:IttbhliLhl^ 
ll^ [ ltkll%lJl» ] l^hE^hlLMi jaliUfthh^bii 
-£ ^hllhlilillfiMiiliSlttk b& ( lbli%li ) tiUtt^ -tlbliyiL^^h ^iSimhl i %bhjiife) ] %4 
-Itiii ^ h\i% %4fe Itm iilibih bhlkliJS 
h *%l^a£^ iilblbb Ik h k}^\hk ^\htkMt 
-b^£b hi kli IkSl b 6ililkll£ feiil^ijt ^bi 
-)b )MbJ^ fitliy biko fiillitbi-liM; k 'kJi»J 
-tl e».i ^llilblk |M%ft IkliH ^ ^litil^ ^'h]ht 
-fifihb2]£b Iklt^Mlfe ftjh^blfe lilkH^^ ^^ 
-iEik£ Ik^Jhli Ikijb tllthJii ej>b iljvllh bUh 
khft Ibhii blko IS lliillili Ikl bxi Mi>ll 
-h llibltit fikJ^hfi lb\ Udijll&ltllit % % ^6 

llik "kimfc* ii.lltium»s >: blltlllilli— ): kllbi* 
-to IkSBi Ifefe i<felillHfe;fcabllbi^fe^^2HJ*»''fe**^ 

-^I Li .miii.iiii 'ijii^w ,i&fc,-Siia^*=' %> 'k '-^^^ 

-a Tfckiiti lttJS:]it'.lJi *ij^fe»i ~kiihklJfc£t.*r 
-l^ti 'J lti*^lit JUJtit'.iii ailibiife— ^»»K 

-k* r'tb Li:tkb*ifei ' i :iti m tt!feiJiafitui|. 
feto Eta^-li)>ifeirfeHmi iikiiitisit Isifeittt 

O olt ) I j ibi bkbJfeSitilfe bmo \ U 
-i bhklilb ^ fclbllli ^ItJliHllii ^m |1^ Jl^ 
Iklijlt^ ikijb l^hkk %i>b blik )lpii \ l^ 
ihti^ittt^httj^'felkhMb^bltbit Bafe I 1^. H 

I ibi biik-!fel I Ibi la^tys 1 i^\ ^^^ 
-i^-\}t\^ bi ibi H^lt bUk %lt^ iibi 

I ^itt ttuB 
Uk ' :t'.til kilklJft£ ' -.kiltlJiikliiS IkiUiaiklta 
ijifitihifi Isltl M*^^ ' =^^** *^ :kife-iab 
-^ ' :kikbferikii;t.tlJfc ' :l»im!liiilitlk kll Iktl" 
-klB :feRlBfei t^ijfcitakkiiBUltaft :tiltabaBJ» 
-B kib^b kt-ibtbMi lih^lt ' t^lfiktAli » bb-Mt 
-buit llhi'£.htii\£ JfciiibikBitbkJ it^ltbi ibt 1" 
-ii itto Jtmbi felia-iitati ltci> lkit£ if ^^i^* 
lb fcl iiEiI IfchllbskfktJ bikijklfe ihii Iteto 
-E ikblliliiiill.itfea4iiitili iLBlfi Jtrk JJS!Ji"liii» 
-iblulifc^jaiji^ibf^fcl ibk IS-im feiiife ^WikibB 
-ibK bbi2»tJJMai IbM Jtetife lkbfi»ti*ik#iftit 


->t^&tli kk ':biil»j:& b bjrik^ll^'hlf.t'^ktxfit^jti 
-it«k ( ittk < 'kifiitmitmii^k ikii^Jth ' ksufitiitt 

lbktr!blb lk±B :lkl^.Zt :k bl& l<fe>lli!ll&-ltt«a 
':lkl^t«i2ti k kjttltxsii^ kjbhllki)-lk^:k ikk ' b 
-Ik^lLkJUblttlkJlB fii£tt^llk^:t 21— kb&Si ' j kj 

-2iybii^£; l:^lll^l& U^iL :ltc*ltclti lkl):lki:k £k 

I kfm:SM ii>iii<:^i^^i^£: kjikB^ii fe ta^ii& k^iik 

-Ut^lbb k:!ltcklli:^lti Isll^S hUiiltklUtr ^Ihtltt 
-mkl^Jk>± ikl!liir<sfe fe iLiitihki ' k±tt±2bttb kk 
-iJ&^l^b^J&l'k :tlt± ttltii^lkJ&l t<liitllxkUL&kba^fe£tl 
^l^bb kiifltrti Ikll^S ^Ulit 'klhSklilt'.ti kijtck 
-J&>lti Ibll^ifi'b ^i:^lbl&'l:ll^l£:jr«i2 Iflbtlb "ii Ik 
-J[a±jX^.lki:^!Jt>i ^<lkJll& ^iliiMli:kkl£ Vi ikik 
-Euk U iklb£l& ^\ hik'^l^IikKl& ) lilkll^^,>>ltc£ 
a lki!fet%^jk& CN ikii^SE ^ ifjimizb:^ x liiiildtiDtiBii 
«^ llulJ^lk^ll^ ^ m^^^ ^ liitl&& < lkl>lkk^ 
-^ iklk>i-lt(l£k 'kltr&i^ t^kb ' WL^JE-lkll^S hl)A 
-^^lVi^i tcf^kj ' k;it;ciki:fc\ki-kilei)ti&jtiti ttXiaiL 
-Itt hlitcttit^^ :%jS.\±U(k k-k'Jhktik^p^ieL ih^llit 
-:knik :ktcll& :t^l£:X£-:£i>^ Ikl ^^ , kfl^fcrjkj £.^ 
tiUlittblfi fiaiC£.^B ,— ^1& it'.k ' ksJLJ&lM ikjl 
l*ll}:^titt:>lCSlk2&ltl:t ':r«b>)j>;tit tkSiaiil^ -i^ti± 
-^MtB-kflk^JitB litli&t^lk^iJitli l^liikJt'^VJil^-kkm 

-'^i^ii'hj^ & ttr*iUti ' ytik^Lii-Hiiitaih& ''k 

-!&£: ,b&a:Jj:£lkb£ . Ibtbtt^ ttiRMtl ' &tcil , !£.& , 
Itttc ' l>llkfeiiifel^k£m lit£ilillfe li:^lKb^i , Ik^ . 
'Jiib:&&lkii bi£ kOi^lkfett— lb611it'.k ki^^limkA 
£^b — tfh I ^ 1 kji , bliull& i£j 2k Ik^ kb , 
-Sltc^bkM kl^tinib 'kajfealtttEtlfe— k^lfcitutbiB 
i^ife^ liiltittj^ k&£ ^^,>!^ ^^^ <fek^tt — 2l£^ 

:i^Mltk^t^ll& IkU Ik l^kQci: l>ltltii^<fel&L&k 
-y^i^uii%:^^ittiii i^k ik^ Ik iki^Jtiiii^k 
-:k:b midibUi} lki22k:tib liixmk:k<fe lki^JEt& i& 
ki^m £&^ iick^it^EtB :it<:^i^j&k:akimfrucf> 

-fuittk^ilLia , ^ii&.>?t-iakstte»^ £tfc kii , itcn&i 

hllS-o SLSS . lk«l^ ■.U^kkii k£je ktXlUkJtt :il^ l<ktU/ 
-J,ikttlii& k lilifelt klttlOt l^k '^itti , tttUk :tik , -Jklit Ibitkl >'Jii^ fel»k Iithit lkte^»ltlfe£ fefiik 
*%i^hl^£ htit\ iij5lSh fehk khk hl&)(f Ji^jk fi^ 

hihtm ^liahit >ii£k lii^k bih^!^ ( >i 

-£tik£ Ik i ^'pillhii li»ijihlBliMal£fe hi l^i 
Ik ^ kltclbi;h%b£llti&l^ Iko li& l^^I^l^lit 

-Itm Ml^htt Mb.*\tti^ %lfiliiliiit ntl£ti:hilia 
Mk%l^^ ittltiLh Mlikhi — l^fe 'kiJibiH li 
IllithiM: |}l£^b Ik ^ kjDk^lh^ lit^lktllxk^lEk 
lkhi^t-l£ lilitltihj h^liEik£ 'klh^hlg Ulh 
-it\\\ b^i^Dkl lk%&£Jb kith MhHtYA ^\Mt^ 
ki Ik Ih^ kii 'kJlitiSlb li^lt^ ^Iil]^l iillilllft 
kl Sk Ifei til i!fe %£!£ xjkili kfelbibl ( ptit^ ) 
hklhtl\h^h±± ikhSl felt « I£I^ likliilit Ikl 
Jb^ M'it^ kkAbt^ lh\ uaillktelllfe k iii ik 

I khki^kj ^i'li 
i^Hi^ kk^lMl^ta^r6lt>.tk *kt<b:»tet! ^ti3il(t btUsl^ 

-it^fe^:^! t.»-£ tek± k^kife k ':fell% klbl^l!kl<^2iB 

» ^ . . , J -. -J 

-ti^U klbUk lll<<t>m 'kltklfebiJU £:b kl&':t(tt>ti!fe^ 
, kjiiU.tfe^:LkSlkl&. li!fe£iiJk>^b«kEi kjlkiltc^rm 
:biu ittkxmfk:ti^^itfu& :ii^ih— csibf u:k^ k b 
idblbaltSt k lt.h ibfU Ik^.lQ: Ittk >tlitxllkl&lti« 

-Uklllliemnatti»^a'>. Pa -^?J^.tfetiaSHttl!te J2l&tit^ 
— ttLkttlJkl^k&tifej ikk±ki— :kl££ :Eifk Ikilt 
■l^mtmtt 112 ti^Lk Ibk :lS-lk£^Ei£tt>t:^!tmuii 
& na>T^»fc»S^'S>bti Es^Ku^life SbdlStl— ^S 1£1E» 
— ;£^s£ :kiJM:— ::tfeli :&Hld :k!tll^l^ , tti:k 
-iUlbi:£^itk^ttblit-ltS^!&^^>Mi^ttll^i!k ,— A 
-iit kt^kk£ i<tii<kiiu£tii:t^^£t it=^ka kKir«» 
I kSt£ l>tllSEkttltmi±bi£t klt^c— bs^J %1^ ^£itlt 
-Jtlbki^lb :i^ l£!jMl2 b^ batkl£.ll&£ £i 
Jtakltttidl ' :l-m klbk^bf&b bik iith!£lQEi( 
^k ttiti llilb £11^^ tSeU ^UlklCsk , Bil&^&Bt^ , 
' ■UttiUiBlicHiti^ bbajul&b Jtlb£L limitittk^]^ 
'-.kbllb^kf^ tckU bllt<^k£& ^Jpc^bakakl Ikkjbllk 
~tt-hiiik , tttllSzfel ,— 21b^bikIuC«<Jfc :klt 'b±k 
kltu^bJtlliKil^li^J^l^ ^ kltc-tbtltt ^ fe Itrnth t-iUi^ 


tati^ ILl^tci ijji&tt e:kj£ EJ^t«»PI^>^ ^ l£.&tt± £t ^J&3£. 

til bia ' lhaii*m$it*iKiii ^biBiits Wfctttttibitki I 

-&± feblBblitiiiiti bllb^Li bilfeiiils— bjmliftti 
1abb±ttUk!fe tiitr.kti wmitic kliaiiti bJlbliLi 

•.jiE •liifc<jbtimfUtt,u& bifae-tiM-aitaiiibltittai 
btia bb;t>miitmj^ tiikitt* ittb ;tiiiltbit.uiis 
StiEak £t itibjSiJu j^irfcbife— iiiiSii lii: mbibi: 

-tsPUittt It feh Ife aitfi:ai!fe it ait i:llfel^%l 

-£iM^bfel£lb ^t;ftl &Jt(i— tkfeilttt Efel Blbslil 

-.Ittwtt fciil^l^Ji Iktbtt tiiiibR fe ife*feir«Jfi 

'ktKk-bEt&lli ':klfcMfel titstittll&lliCii&^Jlliife 

-H.11. 'iiiJifeUtttib bimiii tejia^ wat'.tiia-iife'lu 

'Ittllbltehlli >L biltlttaii- V tsnti^bj ,^1B iu^^v 
fe Jb^iJIlB lbSi±m ■ ktiilb tskst tt lti!i "ba-jt 

-ll&'fcUlU; Jbl&— :tiifel -fJtiaj* bttUtt IiLttr* 6ci£| 
l>h..|yi|>ft)N-.ln,P ijUk Ui^tl^tlllulti.! Lt^^UtvtiJ 

■ink iiJ£ tu^^^iiE »-'b'»>> tii iibci ikit^in*b-lai 
W^i&lhhb ( hh ) thlln&l h U^il^fe it Ikiji* 
-.>h i>i»fHiA> i'l> iitbDt ^hlh mh SJJte tihlMliiiS i*.UitiH htlUt IriiilM Ht^lLfe iJMi tilktiibbitliB tail 

-lit Iklxi lib £>lti) b l^iJl£ ^H hUk^'l t^ 

^M %Ufejl J^ l^£hilhikh'i& ( mkB ligkaft ^ 
I B^Hh If&Mtlt H^JjtliBE li^Ilfi> iBlk 
I iiMliMli: ^b ilH . IkBlhiik i^^^h i^hlu 

! fehk hhB hkbtmM&kk iihQi hi!hl^Ihlfe lilJfe 

I T ■.l&la :tK:a3 :l|itil Iblt^ .^tfc ' ttltS iUtil 

I pltKl Iblti^Mi tii^lfelthttimltiB |t»b fe ItitUk 

j •toiil& ' ;ttitii)iytS Hi , ibibjjtiibbt , :i:feii]ibtuibi 
] -IbitlH: bUlbhUJSiiitilklJitiLIbs ItitltfciC-ltJt^lSi 
I bEJb bti2iBitl.llfe->l!feUlltt:Um fe tSst^Ji ' blbfeLiit. 
I -jiL Jlifel— bJ^Ktti iX'M iiilULhh It'.n ,.tii . :JbM 
^ bll-lbii bJS hEtltt-EiiJlLEti liltifeSlbumlkdBfc 
i tHfe ISltibllitillbiimfe ti:-btfe liltijIllfeliJiLUi 
1 -ill; ^SU 'kltiJ:ll!fclultia& IlJlb-ii EtrlUl^Lhiimit* 

I -blcb^E-bEMbmitt EbJlEli bbitmty^mEii E 
I -Mii<tii:f Eilitjc fe matt bti3^ Emt-jitisiii b^tutt 
I iitttti. ittt.it . i^tsim , ^ , :bj& ' iiiitii , ^ i^a, . 

. I £i^kl iitlkirlh Miuig mk'l> 

I mj£^ lfe%ibd£ pti2 Ji^lhl^lfe ijSfc^ Mfe 

-Ibhlfe iltljJixijiJili ijlla^l^ltJJ£ Mh ^lit tl> 

( ^ ott )-y3lltfe .fela IktJ^ ol^lis SMiii tJj- 
Itll^im Ik^lhbc ^ ' ^Mib hhkh kl klhitik 
:blj^h|iit^)i& 'iillt%M iilk^ xiliS^ bllt^ ikh 
It hjiJ *hllhlt--P^h 1^ ijliifc IMtk M&k hlMhi 
-h klil^k hllhillii httit ilfelih hhh. lillih 
lit hll!^^ ^ ' I iiihlB:^ liiSli Hii^£^l litS 
jlihS^l 'jiilJttliitlikiMitS biMiiJfeljiliillilJ* 
h\ Hiltii 'i bUditl/liiliJilitlSsii^hlkliJttMtitliilt 
-h^l& ljti|lih%l iilMifet % ixlkll*hllii lilkblik 
litJLt±l4k 1^ M»i:lh M * fcliitl %llttlit Mlhilk 
Ibtli liihkh lli^Jliii£ ^i£ titllhlilJ* itit 
l.>hl^»vv»tfe Ihljis ii'iMttliiil^hJie Hit 2MK tl> 
tliite iJtlSh Mih mtk ^& ( h *) ( tth ) til 

— iltil Llkti*! ■.,. y. V 


-Kjib f^ri_ti,>fcitt tii <fejbtiijii£ii MitijJij kjiitriii. 

fclfeii'::tililt!iKUtiJ£ ilbtiabibi iC5l!t-kltit ItiSl 
RbiXti ':bJtt bii fchfelbilife ••.iUillbMli |itt li 
t il>ifeXfes.ti:±tIiJi& •.aiilillbs.ltfe— ^Itii Hktt4i -liB 

-h.tt :b^ti !l»jgtihiiia feifcittltli-iiiii ilisfclfciliiil 

, ikk . 'Mibi , tfip. Ju ilk , ii>;ii :Mbi&itt EkStyibl 

t: Itili Ikli ibbttlS'^J :blt fi Ifeifeijillk 
H^i%±\^ fe: itflitt bM!fe— kjbiitk Wlki 
-ki:ife Jibilfe klUlkU 2S kli tk tlbUtt tt lit 
kifciiti * :ifi^b kli , iiUSS fclittik kbutt fii 
mi^^ 'l^^hl:fe£:£!llJ:>B ^ll£.o tt^ibteakl tt±:hU^ll& 

i^ijij^ilit i^j^itit i^iiuai^ % E^ribtf ' iiti>±iii± 
luiE tm o ' Oiikfcutt %ik2iji£ fii kiritfb— m 

-Itfe til 2<fe ^J^t^ iibilt lifelBiBl aiubti b " 

-ajltt^jiii^i£j<fe iti^jsi'tt l^^itt i^itcKiittmiiSjiE 
-t^jaa ^k:lil^E-±li ihi&^ti ttil ' m > lat 
-kl J. lk:mk iltb Bl^kluUt^ ^l&& lk:ltkl ^^ 
-kl . l;Hl^kUtU£l ^ll£: hiMlli: [ klltjaii:!^^ ] 1^1%, 
StlHL Itlb .IJi^^^illi^lu l^:i^^t& ■ |i;:citli^l;t iB 
-ItlUJUXc^kJ H^taihi^ luhl^ IfnittZiU lk41kl£&l» , 
ia^^£iL i£^l£lltMtk iJtLljItU^ ll^ilii l^)ial:ciam, 
— l^llU4<fe:>^lte, l^£:^--Ut:Jt& ^^iHti. Itit^ l^llt» 

hiiVa^h&ii^—iktttt m(i:—ti:tlt:i ' l^kaiiit<i}:telil^ 
-%L ' b£tlBI±ik i^ tt±Hlli± irik^fb l^±i2 IbEtil^ 

Sbf li^ika i:&t:jLi£iitl^ iicii^ik^i^M SI aft 
- ^.ttiXl^l:^, ^Jl2:l-t.^ ■ iab::k^ti :ka>kl lk:tb>ilr:tlk 
-Iki hkiihitlttt'tv^t; £t )^ •:>r^i-i. h>iii ir..umt---ni» 
-auuitti uiiyi^iA kijiiuttk it ksii^m iKi> h.n»>t» 

-ii& — hblitbttuB ii±}tJeh~-:iaiiiti kli uh-hu k la 
-k '^.-Bltlt^ 4l^mtt:fe k^blt :kk '-.l^k&litkm 
-ILilimi^ li tc±ti 1^^ kKUik— k£tJ^ kkllil£U 
-bi iii^^ ft«k ''.i^SM^jL^hih%k2i'k^^i^±^ikm&- 
-n -' i^. b^b lai^ttllu:^ — l^£.it^ i»>.l»iaiiK— iv-SB 
i&ju»'»hfem]t:tttiaife— %iiA:fe -.i^ti^^lib— kiiv^i 

-4' tttllituttlltefelll^^fe— kll't-1>'^r Muh kllkl^j£tli 

%1 i^ IW&'Ssc-t»|.«f-.fc»^jt»I.S^«4^>bh.t^lh>K lilb&Ul^ 

fc^^Dibi.^' ' ir«^ 1± b^b kick k&l^lt:fc^li kBi:^ 

-l};laiS kt tcktit Iri:^ bllle:tlk±til— 'kl>:>i^ia kl^ 
-ht,^ .'hhkltkihlahttLitt^kt^l^. -^%iiki^i^ic'z £^k 
-ix^ :kb%ikliimt.^ klbittkii^a^k b^kHMHib ^ 
l^±k.Uia^k £b U^li lc±klilB :l:m Ic^ktlkH^ a bib Iktt khlft:--kjl ^ttijiuhltfttih, .^lfe|--t.Xi 
-Iklhlb iitb^ :kk ':bilt kJl IiibUliklii^ k^ 
-bUh ':lkHkJlB mibi'b BlkhkUy kjl .Ihhliii. 
:bj;lfa^!fe kl^mb]g]E:l.b2i:t.- bibfefeti :kia:i;tiai&ife 
-i:ll»>kilB -.J:!:*!: 'Uiibkljili bifejlSkJ. l!fe%iibilk 
-li^iiJl^S ':ki:ilkl*iJ2:J a bi4 ; felkfeb H!*^"'" 
- Jttt , iijbi . kitlbiait— kiilkiaiikj btlJifeblk 
•:k:tiib>ikibui:t xtLttitc lifeitbatt— ir«ji ' l:ibki ^ 
-ikiti— :aE "kli mikibbit laia— jfbib '-.fiiiinb 
-ii±bi nik 1&2— ibb.ife ':bm' kii aB biksiaEa 

-2— kli jiii:llullil6i2,— fe la^ "klbilb kibbltt 
kittiiia ittiik kitbii ifeii^xi SiittiLJ^kic klr. 
-ilbttai&ttluiiltttiis fitittkllbbitt !bll»il^Ii:llb 
-r«jL tr-.ibiLiitiJbytilits ih% kbiiiDifiixSib i>ia 
-k lbHi&:febJttll& bb k^m tii£kt£. 'lajlbliill tet 
->Jb miRiati -.iib kjiii kjhiafeti tits tlblbJk 
-klbilb "IkiJifebl .ilb i^. kibltlt :klbltlt klljii 
-Ibirlltte _., II J II ikSlkl bit llu^ *bijabii 
I tslb^kla ■ r -hm :lifi{b bib:i 'biUhtB bib£<b ., 
j — fi '^ 'rtifelif^llh&sJiUttt— :ult ' :iiiliK kjbj 
-febUklk klbibk— kjbtlts— Uttiii Mlli klltkl^ 
-b kDii Irbblblj&^li IkBjblklyEbiftislk — tk 

( K Ptt ) r. ah&IBi ifiljUJtali iflltitiiimllli 

hiJi ^hlt h ^hlh [ Jib ^ hhiiifi I^Ht 
-k i^ blljfet 'tihlMMlhS h^o liiiihlM 

-hiSjlil b.fel>ti»K lt^lN> lh-okhK>.»ttUir>h h»wfeh.lt b 
-%i lklbil^2li lit Vho b Jjlllihlk MkB Mhk\h 
Mli fillhim Iit'Bl^l ^lb:^ll£ fiiiiit^ Miillgi ' 

-hih fit^fett^ JklbklhhtK ^lfett\hife Mk 

-:^ktk £mi^i^ Mit^niib i^ih:^t'|^ Mtc^iu 

•hlti^ lit^k^hl^ |[ti>H*ltl^ kliiklil^ ^i^ 

-111 kllllbttis IkllltJtem kmt:^Jll& Mi>hkk- 
BtmSillfe M "^Kislbli-aiilliLt t^ life ^^^ )^ i:lt.iCtllB 


iJtlitiJlJtt ^ki^t^a nytSk ' biiiliti Isfefem-tju— ibuibtikbi 
hs^ utbkij^ti—tihii^ y^m^k^ k 'kiii&— kiia 

-fej Ikl^K ' kl , Mbt£ib:jl^£ ^1^1.— f^l^l^k'Hchi 
:klUiJlh mtb. '•.±it±tatt-^>&U(l S>j k^m >^lt^k:£ic 
Jk!liB£k Ji» '~««iL-thk!li:2tt— Jum b laiUltt— ki:* 
,ilUlitum, 'tttt^kJlkit^Ckll&^klbtt bl^— Iklbs^I 
'kk^k^ ^^ I^H '=^^ ihi^L Ihk^ kk 'tk^llki: fit 
.1^^^— ik^ti :)at^tt— llk£c 4b ^IbiblEa&klk^ 
IDi^btkb— Ikii Jtsk 'iii:iu'i^tit^--kllkEl£ :l!i»bi:^ 
:li^Jkk^2 — mk iiiilb--l^^±k k: kJlk^likkJkk2lk 
':kltt klii!lk^t&-kUk^lb£l&-kllk2t&-lkt«l& ':iJ2:l 
£Jt^kl&kklC<lbklb§ktt& — kli , ib3lt& , :klb klliibj 
ikim ' iute .bSsriban, '-.kh^iti Jbk:tiikbuiii 

-fei:fe!fcblttbll4— ;kliltit* SIB :t»lkJiid!Jfeknmt± 

VI -. . i. -^ ^ -> 

:kb , ^±lLt^ £:iB k 2iik\ ^k^, Simikiiilkkl 
-hib:km 2|^i3k amift.— Sikki^itiC: kkfikit^ ikk 
kll i:kLbjL£ktkbkn& Llklb^Lukklt)dlJ& :blbltki; 
kitlk^tftil^l^ — abilbttllki b ltiJkmi^kk)£.±lt> klh 
-kj itlbalbkijk E b ' :J!li£ ik^ Iklt^lkijk bik 
-it ti±txitc^ :i:^lbat^kikbkj & k^ 'klttlkim lib 
k±<kblkki kilbkir IkibirlklUMl^ |klbltiJibklb 
-xb :ii,rL^iut>bki::^%bikkt :iittkiibiui^^:tijtlk:icb 
-Ikbk ■.lkltiak]kl& Iknij k?.£ liitiackl^It ^J 
filkl^ :kkikkt k 2Ur«k ' aib::ESb'teB lak^feSka 
-iL:tU>kUtkltal 'k 'liJ^ klbi^tokl kltetkb^b^^ 
-ittSnibk ibk ^Ikmiblbklklt:^ ':i:^l^jtti;ic b±klk 
^ttibb :kLl\llkilikl JkhlJtttkl£tkknkk<lk ikflL :kkikli :mii3Bill£ii^£bkl^ JJtJ^ikilbjarli ,!&» 
klkl* iffeiliHij SrfcUbiiC:! fiiliatlil 2j ifeh ':lk» 
-!&=(iill^ili;l & k ':bk»K iftbii /Jflrili»l*!fc . ':lfeibi 
-IbiJJiibl^i WhiJbibi bihlbli tkLhllklkblklM 

■itJi, — 2ifeirck':ib2k^j»5 kik k'riM.'hhjriiym'* 

:kk kfb'^!&LB^l^ kklkB kHilbt: SLktB k fu<^:k 
-klbakjktuikifci kllitlj'J&'t^lteihjBii :k 'blumh 
-itkS ^IklkZlkktiik kj!by:>:k blblk*^ kjUklkljkk 
'kjmikk ^lk)k2ik '!^lklkl?.ik I^lklfk^ !felkk>i^k 
^)klt«:k ^lkl£k ^Iklb^— ibX^k 'HB tt kjik 'kj 
-iki^— kll!felk& kll , llbOtJki ^}^^ • ^^"^ '^^^ 
11^ klkllkb<kl ^r«b kb:t:&ki kbliiijt:fti b^b k'Jkli^ 
la ki lbllb^k kfsjlbilbb Sa l^Lb^kibA^kS :lbik 
'ibkxk IB kjk 'lk%J ktttkt ^lbb!kiksk£ kuikkkil^ 
kf^i^lbk ^m±k^t>.k klibkl b^b k&lll^bk Sa 
i^bklkfb.tl^ 'kim^kl k kK:lbti klbti^^ kkimik 
-klSB Jbk ' ^Mt:kkibA& IB l&^htkjSbti&klttlkL Ik 
-iklk^:^ii^£.i>tt bib ik kk'& USlk Ibxti j:£kfbAtft 
— Ikak ':ibk kllbikti tkLtUlklkbJ Si li^kj ':ifcl 
-kk :|*i&kl Jt«k Iklk^ \ &%i^ tlksk lbit2fe<feR>lk:a 
-k ':iy liajilfeilkli ;Jk mik SB :ilkilk jtMlilkil 

-kB,— site^ihjiklttttai '-.ttJ^kRttiiiabiaittns 

C&biiSltt ik f&lkl& 'imteikklklkii kjklbtikB ik 
-iiiltjiifciikki h: iti'kk^iJkSik l^t i:febt»,i Ik:* SI 

,:i:UikStltk^tU&y&. I & k^:i& '^-^Ij: k^^i<kB kB 
Alk^k^lk 'ihoEfei^ fi>iii^2l^<kklinui (bill&SB ikk 
riiakkjK iiUliki kfe bikli kji ifcjjakiiabhjlliikkia 
-k<k':iki^i£ltkik^mbl^ik:ti^Skb)b!klk:&D2>bi22lit 
& k ':kt2^1 Ikk i<ki-jikl:rkJkl^^Bk^ibjkkUim 
■iklkkl ' k:kkllk'kiitiiikK&':i<kkllbtlB :lktt liJklt 
-k^km fciitti kjS ,$iiJti±Slbklitllbili SlEfe, 'kkl 
-k kJiaiB :aklblfek kaiSBJ kilattimibliib Ibiii 
itiixjitt±E\g itxa lb :i:h^lk kittkj !kklkblbliik 
k^<k b^ltttMH ikk ':kli<^!lilttkl lkk'k»ib:iSlk:&k 
-bsia i!:£l}:tilk'lkk Ji&lk miLl^'tkik kll XBk&k^J 
-iak±klk^£ ikl^iE: tah^ kkl^il^&lklkktt ^ktki&ti^k 
kkB likk^k ki , ht kkB lit k . k>l<kib^J'^ kjxl 
£Ul^ii^ lhlk^kik2:k Iblkkit kJ'kikd'^k'bsiiJ^L kiikj 
-tt±jl&il^blj^a;k'lli: k^i k 'kJllHitj , iit li>i<k tit J^ , 

-k hiiM!fe ill fe: hll '^^>tl iillhtSt ^llilhlilk 

-iltkJhlblt^SSlli^ ^l.t\hh Xm h. illt-iJjW 
^iiiillbfe iJ^WkJklUJyitlkjiitt |Jlb t Sjlftli 
aii^t.^aiwkbE>4>>hih(. |]i(i^B |J^mUtiitJi& Ijk i».it(iJLk 


tulti/^lk -lliEbibiJb IJtbjltKlEli bUlibii "kbit h^yi^hH 

-feB !£ir«iic:&i:!iit>Mi^iJt<>i , mm intE. li!^^ b^itri*, 
-iiliilii I oii 'bibbl klbitttliilai I ote-kJitBltlbifB 

lbktelbitilbk«?^tiife iijife 'k-JlSklB ibibitcli tijTki 

-aEkmtis tat& ikfeiibkoiyskati iitiL Drt 
'l211sikl^£iit;lt: :k^lbltc^)^bli 'AtmOiklB ±)iihxlSi 
'kfUJkji: Itck'^ k±Lh. :H^:s.'h k k::ll}:^t ib^V^ te^rrl» 
Jktc±ltil^lttI2k^tl ll^E ^llklh^l^ ktUltii Z<^& 
-J^lt k_ll Ik 'iijitHi , lit 1£ Ik , — lilt iUa 'It lijiJ^ 
tc!i& yiltc:S±'iiiiX Ikt :kliikjtilti^l^ tt birib I :lbSk± 
'it£:l& iL:^lb:»lll M1& 1*^1^ ■.tca.Llila ak'^ld :ll&lt: 

itckMtittjmtti ikk±i:^Mi:&][i kbitt^ti ^lisIiE iiciiU 

-^iit MS~^B %^k :£:Uk^ti IKli^ Xkik^tt ':jg^kbti :}&£ 
-ttnaHi^U' ■A\i'iil±tt. kHj&Ui -.Itai^tk Ibk ':%l±>l:^Utl 
-^t^Jsl ^\^i^ ■Iti'ktci'h—Atiiitls ir«k..l|>-J| bldlke b 2 

^'±tSs. |li|| ti miQ> 1^±U1^ «lt£tt-lr£^i(<iBl ii£i^ifitttjt 
I IMillUj b tttibtt fiiBiS ttiltiiH ktt iktt.,-r'.lU a 
-l^ltiHj^BhlJ&^tH: Hi ^limb it!±lk lkll^£^lli it Itt 
-lp.t& ^ii :<Jkl:tktli^l :&Bk^mf^UltJ Ibk '7:\ kb& 

-S'^i^iiu^i tiijkti iuk-mbb3kbktii<&it>ii^^cai£&tfe 

-£^ IbKU £^ lG:^Mj Ilkia ^i:fe£t^— lUbk ':^JUt^l 
l&ttc — :i:jmi£:^J >.> -.iiki£: kll JxM&iiia/JtJ it&y. 
\'t:litiib2Ht^hH±'^iibit^ klitl . »^1S '?- , :Jit:U^Jbit kj 

-:tlkfel^b^tt]B^E!- ~kkliiii^li<h^lr^ ibk '^^ :ii:bU<l^ 
lit b^la- k^^bmiiulkl^t: RV^JlUh^mtiJ^itt tiktt 

.^|^-:j6:^|g Ibk'o^ :llllk:^m bl <JsJS^£tk:lkl&£tB 

-1& mk'^:J:c3.tl<telis< kli kk^fe if.'^lt bJibiiaba bit^feUdt 
-Jtckl b±5^Iid lt<-.k'3:tc&lMkl ti ^Ir ll2ttlli-:lc£^ xlti£: 
li^ik^£-lf£: - :hlkIk£tli^J^il^£!£:^MlL-lkildi}El ibk ibik iklkJbi^ ibk'i tl^-ijltj il£.i-t fc Ibkl/KiaiMM 
-ihiltJirbik bt-ifettHulilil LlUltjfett ibk >; :t?.d 
-t^ m itilr ililiK— JtMi IbkbSlik;^ i^LuikJi^JitJ 
-iillihti >. ':blii:Ji Ij-'ir/ifc klii ^ifekilbjikb; Jfe 
■ilkkialtkijJfcb ItrkiiijiiblitlE: kblC: '^ :hilka kl 
-ikbU^ l!ikt:!i&kjli Liblklfef! BJlka "^ taUilfei-iJ 
-i!fejfetttii ltiiilbt,^tti:Hi>t!vklls!feli ' ( khiJamtyS 
liithilUia^y kk kjhtbijti :!fe^riiil^klb±lUhlfcrfS 
-li Skitk iti*! i^tiJl Ibk •'fc'ib>'±-M"^mklisC! lb 
-kb,.hibbtt'kb;iEi7ie:l^kfeb>blb kbilcAl^iriti t* 

klfeillL»bJIikiK Itit* b±rli ijiijtbt iklbtSkJfeh 

Ifcttilb ^b^ kli ik. kib tUlib tij bklUriil^b-fe 
- w.h>>i*S btk 'feUfcl , iuli bfe .— iilblikiiLitklib* 
kiditi bkiti^mtikjcafebjikiti fei&k , o> Eiaiiibii 

itil lEijb lij bSlllfe ib3i£.}b ittbi J:t±b^llt Blbbsb 
lu ttjbljtbb^b ik liSittbn (uE Uii ■^■» ^aittbi liij 
lEfbb k:l bSlltfe lbS£.ib llKki tt*b*ili bibbsb iu 
ttikltsb Ik It^iabki iitii itu '=•. Itaittbii iiii le. 

ilk liibSiiife lbS£.)b ittiaeibillt ttlbbrh 111 blU 
-bliuliti Ik ^^itibii iiili liii "SN'i BaiiHiii itii ieiutt 
i^i b^iii^ ib££.lb Ibtl^ fae±bJeLk l:tibb2b Ul iitlb^ibt 
-iiij^l^ Ik ^^iUbb \ith iiti ''it ^^litbli iiu l)&. 
-ik iU bSUl£ lbS£.lb mid tiib^lli BIbtsb ill t*l 
-kfkblfe ik ^Sltibii bill itii 'X'i S^t^.ltibb bb 'iJ£ 
-bb iij ba]ll& iba£.Jli Ifctik tiibiiii bj^b2ti 111 
Irfilirllkf^ Ik It^lUbiB lii£ itii ' f.! It^ittbJU Itb 
' lB£:Xib itj bSlIlt lbSS.lb IHtt^ trtti ijtl 1:*J 
-bb3b fii bjbiii. Ik £t^lhbb lui bb "fe/ Ssiiibi 
Ub 'i£.bb iM b^Jll^i lbit£.lb iht-^ Jbib^ilct hfibbs 
-h biiu^blbjalct ik L^liiliai lull bb '\'i L^ibi^b 
bb iH.^i£ J±l b^lt^ Ib^^lL ittm fctib^Jl^ Blbl» 
-t> Ci Istikbib^llt Ik £t^lttbb luE bb "i ; St^lUbb 
bb ITBilJ^ i^i tr^Jl£& Ib^Elb li^lii hi^tt^^it ^XtctA 
-tt ia y^'±1& Ik &^lbbb IttE bb 'o\ &'^ibbb bb 
lE:lb iii b^Jllfe ItcSJLih Ittik tiiiiilli i^-ilifesfj Ut 
blflibUlia Ik liii-^bb fiiL bb "^ SSlUbb bb IE: 
-bb iil bSjltfe ib:2£Jti itild htibJtjli lalbbsb lii btl 
-Ste^bblid ik ^SlUbb liilb itb ' = ft^t H^-'ri bb '1^ 
-bb fcl t^gj ltfc ilc£S.lb iliti kt±ttJtiii iaittfesb ill ttib 
-.ftgttl Ik fLplllbb liiL itb '£" SiL^IUbb itblP-^b 1^1 b 
■lUt^ l ^as u. l>-»ln^ >lt-t ktl^^iti Ul iaibfrfi>bjt ik £t^ 
-litlrb iii£> bb'i&^lbbb uW. uaVi i-. i^ i^^iii^ ibSJ^lb 
iktl^b^ll^ iailbb^b 111 btlJbU^ibj ik l^MiHi^ iuL bb 
"n ^pntih bb l£:lb i^i b^ili^ ib^£.lb llrti^b^llt 
l^jkk^Llx 111 kiVititxti ik it^lbbb luE bb >. £t^iix 

bb b^ iMbb i^ b!^iii£ Ib^£.Jb ik±kiti±^ inibbs 
-b Ul l^iiui:i4& ik L^iitbb luit Itb '^ ^^litbb bb 
ii£lb i£l bliilfe ib^£.ib ittl^bltlit l^ibk^b lu l^ib^ MUii^l^ :]g±t£lii£li:^i!t.lifc 

( 0=0(5 ) Ibil^ttilit -JbElfc bl!iL bUailtl £: ifeLlfcjJhiS iJltfl .Iilkt5ti 
iu iililjlfitil lb.,— bltrlii: tlltLU^lblJbitLlibrJlilh 
-bUs ttlb "tstli kmttliikliitJir bitlbilfcbitLlisfel 
•tilijkjt bfiiHibfet bfcii BiiliE b!M£— hfeii illbim 
. Jiii . r > rlltifeii itii • tife kJi iklfealife JkSkiB 
jfeititt^ kfeb ijtht -ImtjtbS ifeii ii . Etamtii iiij , 

■ kit JSii iiditi^it& lHAUia Ifcklii titiit ktb xfeitt 
-Siufeij :fejQ jcc3,t± ij«l:tkiui^ii :kiifei jtk fek— ikla 
-k ' ilH&a tieiitikld :kjli:fel IhtiJJtt fcbtlkiakjti 
-Itiiil^ta — fek •tlJitH .r«ik, — kltlistiiilkfeliaittJi 

-bklC :trifelt bli^lkkltUtt kltt kli l&G til ' klS 

l&d tiaittkkikk I kiiteti&kmkir: tti'ai^ txn<k att 
-itttSlkh^^&bia fe b "Ibbhtlkiiltmkiaba kUa' 
±1^ i^^itU r^iktlit^tiuiiihllaakl tijltri&^tilk tti& 
tklCik t,^ klUJlIfeibl ItobilfekliLLlti Ui^tkiUkjakJ 
-tiltf£l^ tcH kUi^S.iitt:tkftAlta £±:tktikltrstlhlifitm 
Jtii^gktkHill^t^^Jltiit^b :killtlti^l^tilk kUtilJgll 
-H: l^Eiitt £t Qlkttt ikibtl'=^'t :kb •^feik-UtiStt^ 
-kSklG kite tttiiyfe IJiiil^ tibli Ikilitjd ^kfbttl 
-b^feiai— -tUfcltt SmtJfe i^fet kll lklli2hlife IkS 
-kjc ittk\k hlt^liit^V^ kll^k^Bd lb£l^ t<^^^ 1^=^ 
-lukibttlfe ' littL kjl ik ■ iiltattj , ill tti)i Ik , 

( ^^ o^ ) 
I miitl^Jh ti% ^iliii"B Jl^lii'h lit tl Ikltife^ 

JjI^ bi)ii;"£t IJ^liiS % l£ m'^lfei 'ihliktah tlko 
fctfelh fel iik JM-lhlih Jt-ii Dilk hh I Slllttii li"b 

bjliliktah m blktah iii Wi^Wt-h Ik Miihzh 
]k Mlibllkiih Ik itihi-^ Et blMl^Mih Ik 
%lk^2b % %lbkkl£ Ik %lk^2b % Mi:^jlit]gl 
Ik blltbah iDt Whk£ Ik Mkt-ah ii biiil 
-ihlhtpt Ik blktah ik Wk:hlliiifi Ik idkta 
-h lit MS&ilfe ik blktah % blkllJit M^ 
Ik blki;^ % blit£hlfel^ Ik itihhzh iit blhfe 
-^bl Ik blkiaii lu bjhb^^i Ik Mkt^i. Jii bsltt 
-lii^hi Jk blktah iit bjkhhb ik'bjhtsh iit Ifiiit 
-hi& ik'itlhiish iflE itlbiliiilt ik'kslrktlilt Juiill* 
-kll£ kbii til I ); BsiliihiJ liii 'il£^ir ia ik^jlife 
ik^llb ibii^ blhllDt biktab ill hl'±h Ik -&Mlil 
.^ iitl il> I ^i &llilt'il Itii 'liS^k kl ik2iil£ ik^ 
-£ib ibii^ bibiltt hlkh-ih iit liii:2ii ik hMhh'n I "Vte-feJ feiillte-i biSk-i iii«ik *ii£ilifiib JlfeikiiSib bib ilfeilt^ Sti kik 
' J [&:^h iiik^^b lliii^ h±h±[tt lit biJJfe Ik 
— amtljifec ittfeiii^kk k^kSkic itttfc! lih±i:fe, 

I oc o£t ■ hitmctlt I oija-iiiitl^liu-ibil^liillt 

>i - J . - ^ 

'fctiifeimtc"^ I ob-ikilLtli^iriltb££-iklt£i^liliiii±t 

I oife oltfe I H* kit£:L bfei 
-21L^li± kllk^lttbUjlttiliiai kjlk "kllki kJ121ti 
khiltia tk tk it-iii^ ^l^ttj Js^ii l£t Iktklt ktilx 
-t.lttlk fek'liltc±bl£l»lkt\La I ob-2lbbli-2l^ltilJ« 

I o£ J oii i i olx • Itlti 
-SjUliltkbl^ ItlkltsUtlbt^'l oljt- lilbii^lttliS'lblisl 
-^S i^li£l^l^l^bl<tJ^llk£!< I o JjSt- iki l!fe hf tt -1 k4> b M H 

I ol± '^E :b 
-ttlit biJLUliUfclJfcfetllkbJ I oE-t>il*thJat-iiibbillt 

'1^1^^ Ei^Mibmabi^itikiit^ I -.trth Eib It E.^ 
:k5l liftilt.MlliJJtifablilLkmfe tttia I oE-J^l^ , 

I ollL o^ oa o^ I Jg: ^Eta 'bljg klbstUlbti I o^li 
I olfi I od o£^ I ofefe I o£: ^oli f:\ i,ix I :fiit — Itklii 
It tltlkld lltlDj ltlfe-:Bll>-ka .Hti. :ttt tElli 112 
Ej;li :k2l ItAjltirJlbHSfctbli-lLklti^ :t*t1i-ajU'.k 
I :t«li:2l}:tc^ 'tUS It'.k I felt.'^e*ibjlb££lt>klk>l 

ibkkiCsK ' Lir!tii^tiitiP^ittiEiictuIbmttiit.k 

lttlbi:fetJl<felttoLblhttlhli Eitfrli li:ititt&— ktj 

'iiiili itB . EittttiSit'.ntiiisDihfli titli ; k± 

il* ittjitl Ibk E*tbli ^lilh:&ti%J— kl , ittllbl . 

( ^U °^ ) I iM feil 
ikife bji fefe til iitb liililltt I iii* ibjil iiiltt 
i kJ* ihl%l 1 il£ liibijtt b\t 'hi\k kB | iitlilU 
I ilfe hihiiJtt ; kk ^hj%l 'h±ik | kh i!iij!fej 

I yitty^ysiiiik tb khii:i:^tittL:^:!kii2t!i 
Ulb ItimStllL-kj . ktiitti-^ti'tiSiliiih'hiie. , tkbim 

til ktlfeltlt2£; . Itk2ll£ilj& , 'i;lltilll , iiik . 

-iblbii til bll£oikblttli bJit o~sfeiiiit£ biak iife 
-\lh hhb. iithh hht^ 4i£!^B:bi&b ik\]£. o|hbll£ 
iiibjlb Iblb bk|l]^ blibilL^&iJiithblls bij^a 
-i^lb biit^%ll£ hitlh bilk iuliiib ^k iu^l!it iilk 

( I l^lkt<i!l$t km ti& 
-biisbsli . jli , ) I olba i oj^e i '-^ifetiillli I f-lis 
I :tl^ I m^jk I ::^l:^l tl'kllt k^i ll«-"{| '-.'Utt^^ik 

Eatitifc-iiiii-tih-lati „ i oE-b'fi-( h. ) l£ip 

I ±1S. f-.'i etc ll^.'ill :t«l2Lk£tUtlk kji Jl'i II Itih A 

-It iiuj3fai£b ' 12m b btiiui^iult I iitt ii&tUk i% Ittt^titLU 


illk -HUB tcmiShi^l&-hiiiitht:.i±ittiJ±lBt :!)i£ ik^J^ :^ 
Wlklk UtH 'BHiuUtiiiS. ■i\uTt\^h. iluSi-i^ti ll i^l.>l!t 

-feaErfc : ^miU l kJlrSll^kl £t ^L^b %Lli!i te^^ :H 

-m ''it li^jRtiinittit kii!^^i2i^feLi3B %tttB :ki±bik 

-tc3!£&trifk!£t%jUiitl^ 1± lltkiiLkEkliili 's\ yix^BUU 
-t'.itkJfefeJbfetB IttkiitSklilSbtii: 's^^ '^I'i^ ^U'* 
-til>^%l<fi '^>: ItBitkfMkilrL^ 1^J<£ :k£^li£li^bkl 
-b^k J:<^bb:^lkm li l:t :i|[t£kmkJ2kLl>l£it:t^ii& :Iii£ 

•il<fe.-:felit kiaibl£,lt kin tiljlt'ia^killLa liiaii 
-ti£ -:JikL£ '•.iiliu tifeKbsMitikltljeii aittk ir«l2 
-l^lilA •til'fetd^ m<fc Jii££i Itit-l^illfe tk I £8<fe 

-lA'k^uii^ kJlklklK: ll:m^li2ttEkbJk^ :kk 'litii 
-litcttlk tclJiiSli&Ublkli ^k ':tttc:>lk ^li k ir^^g 
-£b ttismi^ju^l^ tr±Mk2i 1^ k ibmiMkSl ':l<lk 

-kb^Mk^C S:^l^lklb^ltcikr<^Jb^l£atit:lii^ ' :<£ 
-k£^ <£E ^l£tlk^b^jI^lE^lkl& i:ii£ili& t^l^^i^h '^v 
Jiltilkferuihttfa Itblj&iik lslkJ£ KlJ£Jkfe tk 'kl 
-i<liti tiiliJ^ll}: k^St ^llir^ki:^! l:lttJJ}:^iklk ^J ki •;& 
-li.lhM}:kbl^Jlklk kllkiklm lUtt liilQi\ Iklt^^llklk 
'a^ :l:tkitil;i£l^l&lttl& 1^ lci^!MjI}:kl^£;^i^&lkl^l<h 
-t'.llk:th mklt! akltl^llkti|}:bltr^it!fe msld b^lful^>k 
iJ&l^lJ& 'SN'i "^i ');°i klbkb&lk^li lilk lli:^l& :i£ll2 
-it:teil& it liiimikQcJ 'kl^l^l k^'g i^il& lkl<&m & 
fern i^i<fe Dsi: SI 1:^ ':£hmi^i^i}:]& kiikikim & ^itt 

£t l^li lit a"> •.k:femtt BtaJil Efeli-:tsit.Ml '\'i k 

-lislSliklkit:! 'c J kllbLfittJl^ i;Jt.L hJUlbiSit k '"k 
-bLkiy 'i 4 tiUttkjK bttltclSii kliife LJhl hhi. li li± 
-k '•.bfefehiilL^-bfcAbklSlt 'o> kjl^a LHjtlkli k lb 
it%ttil^ M tcik ':211b:tlt>:kt<^l 1^ itih ih21b>lLhlb 

-rBia 'i&bmhui :kmb*iiiiiiwj btiikiife lifei '^ 

ik\lii^ili iblkJfe 'a :klji5k ktciiibl kkljt^EkikS 
]&Ubife,Jki: birLiJlii itth ']bH:tlbkllk-lkbi!fefell£ 
'SN JllSiiblfeJjab lb.tiiir<— IbJiklkli '% kUbbfiitR 
^t«l^itt>k2kkllk ikE ibk 'liuj^t^trt£Lb4Ht|<ia£LBsl 
:-^g|^ 'v; kib|li| k Ibibklbi IkE ^b:&b2li4^:tn ''kl^lbc kl ,lk±b^ ihH ^l^kl<£ll&b,'kbm. Iilb.kltt 
-IbbbbUiilt |kl!^lbi lkEb:^'^klbtt Ifl^lult^jlbkty 
IkE Ibk 'IjtfelttklllE • \ kjtte jafeaibkJt'.JJ&bklB 
:kE kk ' illtHmbSll£:bj££lb&i~:^iSbb3';tm tt 
lt«k ' ^^b k>£ "i Itkl^tlblik kli k:;bmb:irba :lbsi 
-Ikl biha b^k k£k^ :kk 'kllblK: ^lumi^i^bim i± 
':idEl^iH E:kbkK: Ekllkbl2bnl£&b Ikll£ I^itb^^tt itt 
bi>-iUb:l y.hi^iih.fki: 'kb^bBttjU^biC ti^liSkn 
fek-kf bLS^felib -liuDjtlli tlkiulttbaEfelfelli kji 
,,11^11 H<Jb^lb ^Ibtlitbbb 'iB'a It&kaiJtbtiiiift 
I mm Ifettl Hikj'i:} i-tip.lt ' itblbUbf^bbJititi 
II t II l^B£lD^liuiiii£.klbk-Iitii:& £.2 iii±%lti. 
I lt;Slb)btiS.kI«iliB lli£ 'jtlbltfe Sbjfeb 
II >: lll£'bmBi:Sblllulk 'mlbJS:t^l&l^J'% 
1 1:i^ltti^j<^B]& mi:!h£:tt 'J^blbiti ikt:tjbbiti 
lijii mt^biiu it:ib±ib:ir'si 'ibibi& iittb>:^bji& 
I %ii:<jlui& m^lr^j ^tchBt 'b:^liiLi^:lb^.. 

— ferStlbikl^kfcS 

'bifeiuibhmifei*! tefe!fc'kibibi»Jiiisibttimfej Eiik- 

'k±lbl*a :l!tlilfejib bjlfe Ibfbbfe Si 'kflbb. lliiliil 
-'^^DskJ^b kjlkt^jbli bjbitlbB kjlkb 'kllCii&l^klbsh 
-it2^tsLtB^lbl:fefiib:feklei±-kk!^^l;^klI}:bj&£i::^blllilbt 
kJl<febhblS:b mk b:&bi!£Slt: :bk t-il-iii:^l& ir^.k 
':b^:fekt«^J :bblQE^ ib:kbiiulbb&b ktal .11 'i II o^ 
Ui:t<feiiiblxl£:b "} J^lb 'a l^b^^jb $n Ih: ^ bl^ 
I Vt b±;fc4<fe) R S.blbU fe ibliSttl— ); 
bl^J^ > £^g^ll£., lt«k ' -.iihktMii i£Lt& lirbbi 
-b^ii%lbbll& ib:^bik^lblb^.>ti tb^lk^ :l^i&ik 

IIU Kll ltji^!g %l| llitliil^ ^hlti^Jlg hk bilh 

N* \^ ■-. N^ -^ ^ 

— Slkllikiiilitlib :liB bUiiiikibt^tt bl& 

I kflbiilifel^L it bi^lb^B ' -AitH liiiS ibilklik 
-1& k^jl:%^jkb ^b>t! b^i^bl^b^k^b-tJIiib csabk 
':kii^bi£csik^im i^it i|LbiZib:&b^ti tb^itHbiaibi 
b^>l^l^:tll^ bifu::^^ ' :b^lbkbmi^ b±^l£!:ik 
-16 biklfi ':bi:lk2lli:;kl biiimikJii: it±t^thtttbt 

II ^KKII &l^^ %li ilitltiilg 'Ihk h mhblih 
I l^te li£ Ii£ hkii 'ilitiklitlkkiiib 

— Slblfuii^ 

1 oieL£: ^ otiJi 

,JI^II l&^^ib ^11 ikbbkj'fiilutmk %)!£ I J^^^Jbb^lib 

kpjia i!t'tei!tbkllulj£lk,,l o£j£ I II', ||liJli,|ili,HR Ik 
-blibriblfeibluilrtabl I lilieij"^iJlbt^lil|S i'it '^tli 

•lb iklniib£j£,, lotiife s ou'bmiitt loE-l^y'Ii- i][B 

I olfe X o5^. 

^ oj^ ' lilblblfeliiibtiJblbJtIttbibjat'.b ri!':IS 

im febrijSi trfciutt I oi^^-llil,il^'il^-lJiJj:Bli:B I "hkt K "\± biitfc] 
r<±tl«ytii*-£t n^->•^l^it.l I Ob- .kfeJ^liB-fetlilt 

I oJtttt 

= oht iiLafcibiufej ifclbfetlilSti I Ob kj^ttii-itlill! 

I . U r.li I ollL «>>: otJ ofe 

I itiibhitt i:^mi^ iiism^i:febiitrltit:ii ir^.t^^ib bhit 
-ii ibtia ::±tt±±ifeuisr ifeii tjitutiiJJitt-ajifcb 

':iliiJtl^l£a^-:l^\lUa . Ii^^i21& il^^nilit. 'iu^Jj^l^ 
|::tfeiUii ^irlfctntfe bB-:^li lofej-iiJ'iS-li^lliB 

bltittJbfei I oB 'Jtitjlb lifEjfe 3fcti!ir'.i>!bll}lMEfe 
^t^k^^ii I o£ •/ ol£ R oh \ ol£±ll& "feS blbstttlfcfei 
:&li b±bBiri£ I obti I ofeli | ol^K I o£ ^ o\ 

I ott ' bitifeltt 

Ibl^Jfe^fe JiiUBli hlSlktlt I ojjgt-IJStt^-liWiS 

1 ottl± « ott blil 

-tl bibstttlbfei bisfeltefeitjE^ I ob-^bJiS-l:Hil 

lobtt >foti 'bill 
-fcl tltiUlbfe* b±>fell^bi!t'.E£i I ob"^2*iS-l»^Jtfi 
|oSib> ioKolii libJbbm it-tlK •iilhibj.iii Bliixi It. 
•bll iiilct liiKli I± £:ltiflS.lU bllblii tb bllbJlL 
tfeiilt JbJifej £t-±fc: ^lb±tiilfelU £t fe±<feli 
blifeiijtlU ilifej luihiibttltihk— ailt'.b " "kib 
til klJi2tlbiulttJjtiW*Jfct bll^feblllii-feii bJlbDitJ 
-it tb iiiii-i ^luutitfc. — aibitutt • haiili i^hiSl 
-a Jbtibiiiiti iijiHtii > tt Jb. ':ltuJ^i:l}:Jaji.S: 
-Iti tJJxibi "bix^j lliltt ItZkti Iblbiittba: liiJaiife 

-f.iiiifei liuifeiJiiShibiirittuL jkb*ajb itE it*m 

-bit— ailt'.b • ^b bli blbillfe lutiibi:ijtll^ It* 
-mbk ;lulliclifelbju ■: t'.bi hi a: Ulfeii ' hUlit&iLtt^ij 
ititfeillijl^ biiii blltifltlljt ^Ji%l ' ^fcbli bji 
ib • iUbim .tilb lb.— Slbibliit ' hultSt £slH 'tlb 
-Iftd lrl.fcUt±ibJtilil±tcfela: ilitciai > tiliib lb, 

I l£jSt klb31!l£ fitltiklB bjttkiltblj'ife hht Slb± 
-JSb hlkM bi lb 'j ll£.£it kl hSlUfe liiliikifi 
jik]ty& JU k Ik 'l^Sh kl h^lllfe litbtitj&isii iih 
-hilSli Ifelfe Ifejbl Ik 'l \it2h lilkSlJife Mtth 
-^]iit ukjhi: li h Ik *£^hh %illi£ ll!fek£iit 
-i^lti J.S:tfe lit it'll Ik *J£i;t iiJH^JIifc lithikifi 
iihk^lt itihih irltt Ik '^ i)L2p: klkllllfe litlitk 
- ^!t iiklti I^ b ik 'l^it klkajllfe litliiktillli 
bltc:^j|li k liit:S±& ilh^lilt bljd Ik 'l m^ 


-l^J£ litkifikJtfJk bUt fesijfe bii^th 
-kS.'ife bifeiSk liililSitb |iikh iii bjiiii Ik 

I olih o: 
on ott ' jfaifefaf iijife I cE-ibitti^-ifeiJibi^ft 

( I b!^Bjkij£i St ;i.^^ uitrttkc 
i-sli . ±y& . ) ( I :ilub blfBti iili , lulifei . ) 

I it« ft oi^ubitifej ifciBirlt I ok-blbJfejiS-IitlittJiB 

I o£. V oi& ft oh V ofeit 'bittjik I ifeitjih 
bitiiniiip: Lilt biHiittjik I £-]feiJltilk-Sltifi 

I olit, ^-j ot: ok 'fei; ibiutui-Kit-li bii 
-ttajimbiibbli I oE-iiiblk^lifeili -itblklikta 

I ot^lli ft oJblK \ olH: 'fei. Iblit^ll^lfSL biJSiiHttm 

-bijfebli I oE--i^iabblb^li^ili i^lihblklihife 

I '>tvli£ ft okjd ^. ojj£ 'bi IbLbllfelib biblfibll+fe 

-i^febk I oS, :2hl^ltblit^liktB-:khLahblb.Iiki~a 

I otilia ft oblK ^ olir 'Ci: JbLfcllblfcll bib 

-ijSBibbjibbli I oE-]&kblbfelii-iS!-!kkblkJjtk£a 

I olib o\ oB oli 'Lljg ^aibiBl*blb.blibbli 
1 objlfe ft oblK ^ o'K: I ibi; )^blStiBltt.bl±b^ 

Itibttmbubbit JsBiifamfeUbbtt i ibi littianii 

mfeUbbkiltttmbUbblt bis tfli'bUfebii febl fe: 
iuti -bis bibstuibfc* I oE-blkilit-ia-blklitifi 

I oh}& ft oblC \ oJir-bi: Ibbhl 

-ifeub bibisibb^ I o£ ]Sbllluti:& iblibifei^a 

I ofclla ft oklG \ olir -fe 

-^ ib> biibibl bibis^bbk I oE-ibiiiB-^bihiB 
I OK o£i I ojh: I oSib o> oK oli i ibfe I tbiSiibli:^ 
-bf-lt i&ti ibbb 'lif.iSu^bbltibjbbli blP 
ibbk tb I £i jeafct'bljg blbSkttlblaioE-ith^-itiB 
I olitt Vf oB 'fettblbbl'illiibit'.ttilob-tet^ - faKi'B 

I ohiia ft obld \ ojB: 'EibSiiit E 
■btttlbibb^Uli I Jifebiiib^itlt :l!t-b£iiti Ibbfbi! 
-biibibibibt-Muk I oE !fehliih%il£ , bklbMjia 

I otilia ft oblb torn 'bliblblbibbl oE Mjiit^jiB I otitt^tottittbliibl^fcifcibijfcE^iob-bk^ilt bil^ili 

I jlJg or«lli ft ofciB I :Jfcli!feJfclJfejfekbl 
-bl b"blbltrlbilb t^afe^lb febJfe bHlfebat Ibbibfe 
-Uttblt :bfeljiU til b±llu^!fclbiillli.-bli . bbifel 

-Uttjth. . I xi& ojsiia ft -bkd I .aiiuiHb&iiuibl bb 
-afeiutt.tt±, •Eii/..akitciiiUi ioE-kllibk(i)fi-llibia 

I ollfc 

' hibmihbiiijauJkife iojja.-l!femibtfi lfc%ilHifi torn 'fe^^uat, b*Lro^"b I o^-]SltlS!iia ihlShili 

|ollt.040iXoli'j,llliUtl^£.iitt)-.li loI-MhhS-llt'iiB 

I oiMs ^ oiifct II ?i=i I klbj 
-ifefek 'kf ibit ittittiiifeji-li br-.iiii±!i£!£i Sku fit* 

-Itti&fejfe-Jfetiirli— ltik:llll£':bi'n k]!lJ&l&K lt'.k 

* ktbtlR fcKk :>i£ :kS BbV-iTiiu *j Ifek ijlbife 
fe]»i ^- laik^'l-illhjjlbife b'rteMte'il(itbllSb<J-!Sj 

< Ibt^^-^lttSlBlta . lt'.ti ' kilBil«*ijtS:j1£ b'i'^i 
-L«i^Hjitt.'t'Ji ' laitajlsfii rri±l»ki!«''iab'^'»-kii 
-v,^ u^^ fek 'tSjibttWbkJ L«»*bmfefe'k*m febi 
-Ikbk) l*tr& l*ti)& £ tflltd^uti ' i bjlt^ r>.'^ 
l^<m::bb'l^k * kllttfc iifel»H^£:ii"tbli blfe} bfel 
I o£ ^ oik ^ ott 1 haS^ilHbhtlttti k% flit 
Ibiijlbi , iblE£ . fcb— Siaitttfe kll fcalfe tetrfcfeti 
Ibtllbi , ifclE^ . fcii li :aJ£ fetiKfeli SkBt kbtaS 

, iktiixirA . fcii b I kbia ibjtib* ]atifektiiufc 
->lt±2£^lttt'.t: ikl^ti ^ U.tii I kl .t^^lfe mttbt 
J llifcllt ytfcfll'.lli mtl ii= i kti k 'fesjl&l'Jitt Ik 

ikilixUk brll>l^lt& ; ktl k ' ^bebi& ik iktitx 
>J& '^^1^11^ ] Uttd^ '^ iBUtll^ ^bttjli IttlU 
-JK ^:^MB •; ktr k 't oll£ lllfe ; mttllt *^ ^ 4li 

-miia ktt. •<: ibit»it& gtt£ii v itiittiife Ji-i ; kh t 
^ ohj It i Ibblii '2 ^ lttmit& £& "i: ittltxl]& hit 
-kl •« 4Bit»ll& Si J kK k 'lttlttir& til >trt£! iBltt 

-1& tij ^t& ; ittikiit ' 2 iBmiig c[ci& 2tatmii& ^ 

-la !»J ' i ktt M ' £lliltti>.ti Ite IblRlS aililik 
-fiklfe feb ' SlUltiiKi Ik ilill:»ll£ ' £lk»^ j Ittlil't 

*^ 4»^mi»* ?>iui*~>»«i iBib»iife aihi»fe J fH k'lt 
-1& lb J>^m)i6 Sb ; m^ib.— "hbia v.^.; !(!>>•%. >6. 
-Jb Si ' ^ kt^rBitt.bbfa'Liife kjteBit»fe>iaL* : »>♦ 

-ktt aM ^fe-iik fe kibBltiB k'Lk k!tikir;i?b 
^Ibttit^btit::^ 1ib--m kK k.iuta .kK k.— 2lta 
-r<ltbiit^>k2i I bii^^i>:« it«k kbkii U±k :tk 
-tSi^ lb It'.ti k.fetkj klJkkl^btirikbCiSjllilbt.lkbl 
-l£--kibiim.e fcti;ife It'.k kbks ijl'il^ji^titj] H^ 
-"fe lb Itr.a 'klltjfe kiniklbtili— kltik kbkS felt 
-fcl»i Ifcb kjblil<bG lik— klbkl^k£ kbis Btb 
i^ttck<^h£ lUb kibQ:l!fecai2 klbhtlttbl&, i:Utc> ,lbt 
-IttlUi . 'Ikb U'.i^&b E&lM— l^lkfttl:t ^^1 &lbt± •kt-li ^1 ,khli life!-.2B. 'rbBhiUkilbmi fe » 
'ktjribiibi bl}i& ^iS.ii!ikJB bij " llbbiS^blitoki 
la • kbii bit blhiib IblJtttjltt & ( tV'.S^ft ) 
jab^tlbbCj :mtf Eiatl-i lblb\tu^a.|itiit;fe 
-B'i l!^li>wikib.titi!i k>%i & tt * H'll: kl ^fesS. 
k*lit.± Sa kjiiUtijUtBUjSit.S'i feb fcht S 
k llib± rfel lib* ;2La-Jt^!i-ki .htiaju^hEa. >fe>Ma 
— bbiE: iil ,kbi(£., :t',bii kt«*J ikiHi»:fcbbiblt» 
USi»silik«lL3tD:l<tbiibfcb]li:j:fcltt , illt* iiijibli , 
na, i»iuk«^ib£ .^luim^ib-b "iiittii .ii&ib5bii£ . 

( X o K o:b ) I j^.^jja litfckj tifert 

>• V>fe^ p'fe'iiiiiihsi h:!fci&^ ii^j;B fehiifi 
)feii>i^ib£ ifi Ji£',ttltii£ ; iith'h J ma. 'j m 

-|&'±Ulht2l HliLi^fe: llfeUli^iltE tfe: )mhPi 

• ^. • ♦ \. --^ 

I "^b S\ oHl I iQi 
-L:iB»^ : MSiiUtEifkiltt, Ik* kil ilibtic i:JibiJfj 
, iiiifcfe I wtt &k mti ,"Sii&>,iftc i&4bb2 bm 
-lj£iljittlbii l^kt-tlK ijlb^lVibl&ltT.B kfjbtlk k«l 
-bt-il^^E^ ki^bBmbti IsltibflbJKbibi— iiliic kik 
' lt!lbfttti-:kbtt Mbfcil klt«* t:felifet*-:lkt'.ijblb.i 
blJul.t&liilkt'.±lbb£j;lLlbbti biblii — klbklli^sks 
ih^ b^ttuti lith ::bltriKttl lbtltxatti±'ittt un '.iixn 
-JgfKLtitlimcbii :ltxtsbl^ :l^tllltr.t!i^Blkk lullj^a 
-HkE.ltei]&lfeb kkftx^cbi^. /.kt«±lbbs itah^ti'i^ 
tt liulbl^gfCsUikibliiilhcl&lt^klkblLib ltit\^ 'Ja 
tcia & ilitlbMlktltJ£;£±— .2lU«k'':tt:ilb^'4tUiaJcklB 
ab^^b-:t:r.li2iublit±b^rib£l&-SlbilkfbBU>^>lt.u^ 
'^bibilUli;%£tliulbl^l^lb>ki!.Uktr£ msieiEt ltit.\^ 
■b£a ' lilbfk.tlkfij£f^ iiit'b^ ±ytti^£±i b^irstcibitt 
'mk k U.b b: ibll>^ :^kftib£:l— :lb^';d.tkflb£a J» 
Uck 'U'.k k Ibb lki&>^biili— ibkl^ lb:!^bkll& Ibltt 
b±luiE!lk-l^it-:lb}i!^bkl^tt-rL£tlb2 b^kb '-.Utkit 
tLti^lUi-k£: kkii:^ k .'btttftsiikl bl :bmb»£it 
:Bi£.kfii&Bdk k bk klc :blbli £i&kb Ib^'iii&flt 
•:fete>i btklklU: :kkfi:tb b UiltSfl^feklli bi 2& 
-l^b&£li :t:f£.kM&kllbk bk 'kit: Isl^f^ fitbfi^J 
£^kb ':lbk<^bt£t'jglt^l ikitr'.!fe 'l^btlt: iiltal 


to ^t>K»'| ^ -/^'feji ir.li ••ihfel.blMfeii^ftilkifel thlblbifefetilki 
-|feikttiiuJbl,^fckii^iLiir«B kksSlb ihikjii tfn 
-kltfeJ^Elb Ifckiailibfcliiife ihtti: fo>lt^ £■<(»>'» 

-jJJlkElIt.fejiitia: bifelJ^jfeWbltlll; 1ilkfeLili:ll.£Hl 

— iikbm fettbi r fcjiBimKfeteb^ibifcrikttiiciii 
liaii<^Lkittifiiib:^i& ii!^ibSJ2i^b!.£it tiittiiik 

'tt ii^^^tt I'JtiiA la>k^fel klfeK mi^ ikitUbUk 
U^Sitdbti mb ^l£b km^^l!^2^^li':ltlbibe.>Ji%il:^ 
-iw^itcbittfctt Ikl^JUs :iiikii%LJki^W]litiktiEk£^ 
-|fcJ^ttiJEteir<i^^ti!t:2k^t> M^&Ultlik|U Itltk 4^ 
-kJLkiUikfe^ kl&':J!&kitsiiijLb&^l :i^BB^& Ik 
JJ&Ltdlife ik it'.k :JJ&iiblkltiM ^i%i *:llkbtilL^<& 
Uik M&Lblteilk E klik£tJt-iil ' 'kbim fcbkkB 

I kU ktbttt^^lb^JibJeJ£±bib«tibhbb:at :ki£Mb 
Idtctibiak lub!k^£ l^lb ^B 2:kbfBl£ ^ itkl.u— ^ 
-.Biil^UJX i hkHB. Ifllcfel kkUtokti— ki^ibL^l^l!k 
J^Jfe2fe| I ya^tx ^dt^i;il 'i:Ub^ > luiiCil. — dJtt 

-^3 Xk»&ii:bib — Sit& ki£^ k^m^i:^ Jy^^b^ti 
'kilbl^iLm kir-.^JSfiik— irfijr^bi &btBb£kit«^ 
-^ ItbUiiik t^'-biiirilt ibk&^l^^ blta Ufe^ i:bkl 
-litlB i£i Btlk :^lb>£± l^k ; HkJU— £Jkl^ktt 'i kfl^ 
•£c t<^1^i>k^j^jJa;l-4tikl^]| i^^ii i^^ kbb^^kJStiS 
Uib 4kll>k^^Jlb£ ; k^^tt Itik 'j^lbiit^ , lit BJk , 

J bik ^ litA I %l kdl»mh »lfeti££ ^^JHlife 
-%]&£h Ifai^^g liitlhi£^ ^^o itithl iit^h 

Ik^ ^Eo kll^M ilk ikJ£lhh^£ litis tt U^ UK bJr^ :b^k!lj££fe— :t(ltl^l& *)tb£IJ2 ku kfi^&jjb 
%^ itkJkibi mti il& ^Aj^ttl&bilukl^t: kk ^i<fi:b| 
-Iha^ Uxk idblt ivife Jbik Ek mk kjik lklfeai>tt 
1^ ^^ii^ Jitl^iB > :fitJ^^lS l3» L:^(ititRlJhlii>ai>H 
-^kPiMl^H^ltt k1bt>Sth isit itikjii UHiilSaBt IkbR 

-felii^li^tI , JS^kbit— tUkkbb &Jbil!>l£rl^ lUbabit 
vkk^m ^ttki bl^kj&— lt^&i&-2lb2lilriti[lbj%l':ltiik 

-'2tKk^al>ld:^bs-i»l^<kl^^ ' %:k'J^ kiaik IkStlt kt-hk 
k*l l^& ttlk mxh fek 'k>f2fel m!l&^^l^Jb ^ )b k 
-h&b l^lklt^l ;b j2l!£ 1^>iilibl l^i^lt kb^b^^Ukt 

-£i&L:<^mkl^ki&^k ':t<:b>i kljiti tijrt^bl^j LJ&lc 
-.icl^-& b^lb kt,U t»2U! kjlk£Jlk Q:lt-k(l>^^SS^l(ik 
<iiikn UtHn 'Jb^iiitul!ji£(2lk JtlfikbltS^ •■■fjikh. 

-filfetSH^it4 IkiSilbklUliSlk ' :tMlJiiili:!iitt!tr<UtUbl:tlll& 
-:UlititbttJliilfUt'.bStIklkkh i^Ebl— :bli:^b|4l2 :m 

-i<teibajlbj&feb:febifc— :mi:ti&i£Aa^j8mbhftM k 
-Cu>iJ£iiB kikt'U&'^LbibUbki ikllutilk&j bttttoittto 
' Ikl^ilk^k &k ' bblOtlbl^ift ^JUl^bJBl^ik 'k^j 
-Ji£( l^J^jb ^U kl£bl£^t£ lkfb£ fitlifefeblk tkHb:^ 
■te'^£^^:tjri!k ':ltlbJb<fcl kli iiik-.b-»lb 2t,Jtk*^l^ 
-r«ikk 'ib^k2> blttr<Jbl&^:txJ^b)ki%ltttJi&Sbi±E.lb<lk 
-kl& :%i&l$Uibdb''tibftB l,U^J%r',itiaklti^b>l>l*k 
-fitt^9&&&^3l!£'':i:£EittaklU :i%iiUk\lt bbkl& :j:k 
-kjtd:j:)Ll£^ ]k UKLbl^m -.mbbikltlbj :Ji&bblb2:b Ik 
:l&bbib\tk ink »atl%\tilk£t>:&Ulkbi^lsQiititkSfi^l^ 
-JS^lfc JSc ik^k^ fa^>p^lfaftm,tk«lt I ltk|U-iU:IbUtt 
' I ;l'Jt&\!jl>-:l*btt(blU-klbl&ti klit'&l^lli klciti 
'aifiMk^l-t Iblikfeia'.lltblikUtk ll.^kllK :!^Jttll» 
— :fcU Jbk ^t'.bil liLfekkbia -ItklteUltt liU»t» 

ibitti&-:kttttj-tt^b:&^±!iSir«b-:b^iJEt k£: •.yihumnak 

-ittbbtft> iu^S^lib ibiU^&iitl^Ui^ :llbbb£ ht\i} 
btt^:kili<fi-£kibt-i :liS>b«i^l^bil:llbt>klJkt- :ii&bibi 
-2k ':tcbli lklklb&!k :UUi^£.-:jmitlLbitibai^l<fcb 
bJS b3.£ -b:tLi>:fe :i>a1jI^i£ Jt.:tiilibt'.lb— :llsaibJb& 
-lirtii :JLb^^lb^tikllt:kirj^iaitiil&bki:t b±:t^-<bM 
!l»l»kS kCilbitubiiH kjkf^j^b IftB bi^t»i<feKm 
; ka^tt k :J!fcSkkUb£ii^Ulkl&^Lkiuk^tit<lbiJL;^ A b« 
kbb b«ltiLtMlt.&Itt lt(Jl:lM£:rbmb.'^i^iilXkbj--J^ 
l*fillulb-^ti-ibt«l& I 'WibUtkiitBMjbtiAitlbl^ltibj 
-MSiiihiitUiiktt tuixp.t:tik.)a l^tJilt— :jl&£ :b* ttlL^»A£t 


ik&^ltlM ti^fSliE :krt±lb IttJiJ&2Blf£.lt^ Kh iiht os\ £^>b£ 

Rii^%± -AtiUiit-itSk i^&tii±i£j^ mirnta ' " h ii »kit E 
-ki£.Ht ±Uiitt±hiUttij& ':i^ia>ik i^lkls^ltt ^4t^^^ 

•ihh hliittab te-^ t^ fi>K>fe'j>U><fel^ )|th 1 fi>^ \}>t t'te]£ 

-ihl^\i Ji£'li^h ll^^lilk m lli^hMllk \hSihh 

lit^Hj^i^tk llimi-£l£itlhM lbmkklh:i!fe lbmhl^!|:& 
i^ MLJi£h if^^P-fi^lh I %k % 1^ I ( ^U 

hblul£'i£ iiij ] Ihisclh 'I k i£>mi |i& l^lh^ 

felb I llfbitt tijlki^ Jb2atultlt ikl , ilȣ^l til Sitkli 
fet \& , 'idltc^iV^ ^h^bikii'ii^ llttrittfejfel^<tfh>kH 

ktctfei lb uiim Jbl&it!bi i^^jitiBmbi& itk^i m-yti 
,fej i^bib bi1jiit& ; itti&iu '^ifi^i iitcib iiB.:t:ilSt& 

ikfJtt % m, 'ltblt£lUbixb£^L£ll£bUk«i£lii:li'ib:bj 
i£llibni^ miitU&k klt«±btiii!lt'^lt:ltk £^ kS 
-lltbt&— h2iUb^ikmbibkac!lSbm itUfit&,,l ISliiliii 
-& l^M£lltitfc 'i iSIlUjittfc i£lUli& %1 { yitx ^i± „ — :klia:Ll&l^ bbk I [blliaili kjltb>J&)i& 1^lk:b>kllk 
big ' kbrtllilriLiia kbbstlbs IbkiLHifeb klitj 
ik&bi— lilbLt— Itt'.ii 1 kifejlb* Iblbl i:tMitBtt 
kbtllftb kLlk kkilikik&kBlttbSkQib-tb^ ii^£kbli 
-i-bsi'^'ytt^s. lait mib!kiiii&kl>ikibb^br^t!< 
bm hh± ki^bi iBitk laLt ( bkiu 'i ay^i i^L^ik 
-Fs'j uhf'tej iai« %} I Ibbutt iblkl Ikt' li&tlt: ktb^bs 
'u uiutfc ii£ *ki^l l^b^Eib ' kbiiii ib^bj b% ^.^^^ U£ 
i ItklU-iUklblitt ' ; lb kUlkl& &hihiti ' :t«b>lkblt 
kk bniilbb >l^h<b ' kti^fcl lJk&Jlkbmblft-lb!b| 
b:&b^ibi-b& ^iliti^ :lbb^ :ib£ M,^ ; Ut^lA 

i,\fh^v> ' iiibim >bi>iiJ£ .— amijfifcfeifi Ebij* 

-a £iiik4iil:bC blkSJbalil mbnaJS-'kbii ikb^ 1ft 
•b':k«Llk]Jikijibrikb&bli!lUlhblkklli-:kbBmB 
':ka!i Ibk kbii i:Jl<fejyUiLl b^i Itcb ' -b^'i klfck 
-lkbi&-:kbblU ' kb^ bUi^lii Ittb :kbGcl:bb Hth 
-IkbklliSBbii ' klb^ bbbbili'ifeli Ikbibikjij 
-^b<^mbl& 'kilbA^lCtil^l^bBitibti&bbl bbiBlttb 
bl£" itbli klip:iJlblimbkl~kblb Ibk'ltbliifel^llt 
->p..u^K ^litcbbl Ikk ^l^lBblbxbi:Ul&l^kltUk 
l&l^b£^ kll ,ill&. kk' Jiblikiitd-.tMbx^ kk bl^:t^lb 
-f^Slkk blsLSlUbSlkk ' lit^k bbbjaLi .kbbis ' i:l 
-Ibii , iSh ,-lfclik 'kllbakk iitllilS-klltb £iili!bbb 
-hjikitk^iilth i:LttkklQ:tjl2ilklt-illblt'.&^-kn^b^ 
lJgll& ltciijiiLtih±—lih '"klkl]:^b.'!bbtll:'blbb:bbl^ 

-biifjisit ibrnc iQiiMiib^mirjibi^fe'^riLiik' liali 
-aiblbUtt 'I t-hLtiys. tkbliltttliiiHibs lt»l£.kfcl4 
-aLi fefe I kiifj^k— kjb^ibmilit: bbk ' khta 
bttikiii* lt«b ':kbk)liLbS— :kbK(mbl& fa±\^n 
-bfakbU-klBl . bb , ' ijlbii . kmmitli bb .— Slbii 
-lb£t^ilkl^JiXblkU:^kl£kb>Cti^ I liklJMirtlb Ib.k k 
-Ikbblbb £t kbbt^i^Jb-i£ ' kbiL& Ib^^b bb^^^fe 
:hl± :k^l£: Ekiltbkl Eiijlbtt bk ' %l^J£b l^lbbkl 
i bkJb ' i k-^bbbU^jiLb ^Ib :kk&a bl^ <bbbb^ 
•^l<bb!lc^ ; kcbJ^— aijfc itcikt^i &ti^)il kb^a^ia 
' :kUgJb±bbs Ib^l^lbl^ k :k&hb lb£^)i& : bklu 
' t'.lkiii'k lblk£l bb ':bb^bll&BlklJi(b:b— b«L£llt 
-I& k£ :kfeau l&l:tlbb fiib^s— lbsl&il& \ W^^k 
' ^blbibilblkttb iiitlbi^Slbbi:aitib£lbbkia2Rtl&-^b 
-bbjtt.^ :kk&b b:&bt2ibbl:tk±:tki£ibkja£± bbbi 

-bit ; Itkllt ':t'.b>blk&J&lb^ -lb bbbJJ& k£: :k&&U 
b% kbllfe^— bbblb^ ; k±^J^ r«J^ ' IbJkblbai^l:^ 
-id£itb iiibb:ki<feb££:':k^aib bi; kibbbb birb-iii 
blbi&ibii^i:bb:bi^ta£.im b^iitlbb^lBZub \ bk 
-iu-aikibutt 2 lb kit»bbb k£ bjut ifei :kfeau iim 
-:bl ; k«i:J£k -tbiicilibiiu^liiiijjb* lbJkk:bkmiai 
-bl ^IbdibMblblb^ il^ Iblbj & kbb'tMb klblk:^ 
iiiilbf£lb°;tlt<ifelikbbk|*bbbt-tlbkiJfelbftlkbi:bJ^iB 
-itikkllkbli&l&blblbi:^j;fekbJlibJkblli£b kib^bs ttaitrtil^ 


i&£.imi^ >LlJU^Id£ii^Jck£LtllkB MtU& ; bkiU 'i lb ^i:!^ 

-fc-miliiJsE M klkili fii^lillfclfcttmfeitfell^SJlb 

-miti—i i^tt^ aifiabj " h^iuti^bttti ■al a siufeii 
-tt^fcli ; bkiit— Slblfelitt '2 kAlbKlbblbfcfc--— 211* 

-k £iubl& i iiiiitt fcli ' "klUlbkH-ia feh±kr«]114 
liaiufckik :kfe:ia js% SM.feia ; akiu— sibitu 
tt ':r«bililkai,tvllfc ik:£l>r<llslkk SlUtklk£ ^ibi •hlka!bJ&-bk:imr4lb^tbJbii--£iiitJ£~b^^?ii* 
I kfk^k— kjblftd :kk'iilfe;libbji=blsmili2lufcJSi 
Iblfclibi kjjfetotii MtS;Sl£%Slitfelli±ii]tcli klitii 
aa kfeifeibi* j£ia' hZiLilfe -.kfeali hriLt— iilblfclttt 

'kii jJi-K :!fe jsrikatfe'^-^sfe i^tt riLtnEti^j%} 
fefejfeit-Lrmb ktijiklbr!Lt\E=J:fel fefe 2J Hlti 
-btlt-:b£tmblfc4±feil tl£ ' hoh'SikS. :kaj*kll& 
— :kfeiii kiiinfirbi Stt f tfeif.lk— b5»t *" t% 
; kiilt. ik— lhilt<2 tl£ 'lil . i^jfe-^it »"J^l^ lt»^»^J 
i kibiu 'i k|feii* K;j^jfe klfe-l' t-^jiju'ii *i ; kilt 
fc 'kl^au t:;4Si'iiita ito ki^i'-i i:-il&llfe ; iHttiit 
'ikjfeiU fcsdEiiuit& kifeiu fcrllEiiia *j i ^* 

-It k 'klfeiU Mafejia llii "klfeiU trtttlfct ; Iblillt 
* I kjfeiU tttfejti 'Ml^^^ bhttltt y;J ; kilt k 
'kjfeiU fcj iillBbah k)feilf-fel at-llt klfeiU bl lUi 
1 IttlilU 'i ^lk'±it lulttbE-b klkiU !tt:tt klfe-±li 
ilt& %l ; kilt k 'kijkiU ni m kiikili bj ^Hkj 
kijfeili bJ &£ ; Ittlill* 'i kiifeiU b^jkj kj^ilt 
i& klfeili ^£; iM ; kitr. k "kife'iU »J jtfcrife kjfea 
H bl fiiia i Ittbllt • i kiJiiU iblb klfeili ^la M 
J.kitt k 'kijfeilt Slulibjb lilt kijfeiii Slltl^kfii 
-li; miilli '2 tilSiiU SlliUbfiikilkili SlbUtfitli 
Jfel ; kftt k -Hilfeili Slltlluli liu kilfeili SlUllfc 
J lUlilU"^ kijfeilt ailillutfc kijfeiU aiul& %l vVJJt 
k 'kiJ^-iOl SW lUi klk^:!! I^i i 4*tliHtkl^ili IS, 

— IsbSiaatfibibib feli iubii , iS *l ; kiit k , 

— 2iM^G kiMiriiS'* Kfe i:rbrik)iil»fe 
-uae fclfe'^lbfitirk b!rNbt:-Mb:fi',kitlklfelikltlfc 
-A Ik '^klbf-itt :lh)b'l-Jklli^-fe ^b^•M^!fe!klll^»-b 
tkfesii* ^bilciB 'liltf'i'^tltii ltrlb'^]lillilji;b k 
-iltbbJlbltlklklfc ':kfe:tli fcfe >>i^bmifc>r;ltibkl bi^sDrlM i 11km— 21k!bixlt i lia>Kl ilC: l-j^Jliii 
-kt-ikli:Ukt& PtSbblli liihb'^UlSb&SJrUfeiL-lkllii 
-Ikk ktt-±h£.l&ili kl'l!lb3 I'-'Kik^ :bll iit'^thl!* 
-Ikti t± 'Al kkii ' hiulUbi cl:&nrbt;lklli kUlkl& k£ 
iulliba*tl|<b^lkllt ii\Hb.ti-&\ith.'M k£ tkttli^kj 
-l£-:k^-tlt £.1^ kilj-bfejkiu— ki^klli;! U.l* bl^? 
; kfiitt biJg^tK: '^jlb>lil ,iii £:1>BiE:.— 2m^lS ^^ 
-l:&Ml&t:kitlt Ibk I kl) kiMis. Hckkilckiii iuti:jt» 
-kJ|b2 & k')^>illiiHiaiktM^ 'Mfiilb Rttilkljik) 
-latij Ni2feltk^iili kN k-til Jbltr IttfejUihaj"^ 
-k^j h><&lbkl*^H<J^ kb>l^t^lfc:ttl^ii 'W-.k£ V^il,kBl^ 
kb^pi^ iBiLkmj^b^ b;s-ii&«:tJta 'kytty.n 'n.tc^'k 

& il & 1^ ':t'.bitiblkl: :£kt£k^:l:t kbikc-kbm 

' ^bjbatlba Mf k^l:kblii^ttb^ ' kjbk£ Pllkca*^ 
-iH bli b):it<^il! kblbMt kbibhaaS Sj kl^kla 
-Ibill^ 'kb^ t± tit & jl J^2tt>±ttJS£ :hb.>kiii>Bbb 
-k b^lk^kb ^SLlb j Jk:)il kkmkjt: :B£kkUi^li>ttt'b 
-:lblb^ld i hkm bliik^'li^^bi ^l^kn '^Ut^ 
-Itl , iit ilt . -£ll %xti ^ih'^lbkjcbl bl&Jbb&l&ltVtt 
-i^utt kli blbmibb^ WikbClL P^iB Ij k 'iti'.'h. 
-ktiklkl}sk£.lb jaafllfJ^bHakltltbt kt-iEi:±liklt%ta 

-b3:ai^ l»tH EiUklttkb2£.-febl:t 'klk&i£±^^bm 

x-iL kjd m Ikt^b b£k-5lbl!=lilt VkjlibltiB It 
laibillfe bllt;:!^ "k^ifcat Ittt* El'M^aici-tfeli litli 
ilt'.lislilb lisliit J&li fe J;2ttbtcif=iil& li u3ttbkij 
■Ibxtt £t MSttiibiiiE. biS ; kiitt b>/:ktl£:"il»tBtiJ.iii 
fcl^W"^l£;.-klfeiL tHklbfcE bltlbl;' kIbijibHbJ Sli 
IbiiJ^K lliSblfe lUkJlbB Itilttbm llia-iti feli "kll 
kbk^ ifelb :bibi»»t>.lik b:£ij-btjbkr5 b'tikiSfTlkla 
-'&.it bik— SlblbUh. bt£ I :btftribt'^ IS't fe^ti 
^t& ' klljkajbtis lbfebfiil^<^Kkbttyilt«i:iib£ k»£llt 
"klSikSlfeba biriitk tM'fe2a«W:D:blf'|i ' ky^i^a 
Mi ISttlli IbfeblbCtirkbliiaibtE. Sibil 3) 12i'a 
kffta Itcli Ibfebtiil^'^ciiiS li&2i?-tifej-fe j1 Ibfeb 
-IklteSiS fisi lattlfe telt bk • :t'.bii p3JiSlbi^ 
-i-AkfUrrxtt kjRiiJat ifctife tt ' itkiiibxh B i^iibi 
-fcSk tt±tt ti ikflbMi lb b±fcifcil bikhit liiif.bj 
-ikfritib?at--ibsii-kii kJfct:tkijir.Mt ' yjtkU 

-klG k bittkiki aibbj •kibjvjkE ^Vlli 'kiibih 
bli :lbtlik±lkliJ£HkJi^feb2*tilht* hj'itfcclfe Iktt 
l>ilbifeBt» :kUSt» S) Itllii kfcka 1& "-•'!& Ibl^ 
-r.^^t^<^rSi'S fe lylt ?i'E:KM Urfer.i>-ir!cSi^— fe 
>1 'liib'bita bil^iiarc tli '«^3'ibitii»iibi> l^aS 
vfe'i^bu-i£— J;3t!klib2£. \*^ ; Uiirit. biJE^ite 

m l^'Mll i Iblfe'U *i ^£'^ \\l *J 1 ►^fe IB ( iCNoi ) ttM filk % ^ lifeilB t i I kiit ill tl^M: 

-1|£ |l^2J£% Sliihil^Jls tjQ I liJjtelklJS IS %1 
J liili k ' %lJ^lkl^ ikh *kl hl^jfe IhltH 
Mis otijlili SSij J k-k k %} kijfeili 
k:^ hltili^ i|k ki\'&t\i i^£t ^itbnih k^l^:^ 
-li k% islk l|i I ihkl)i * I kiJlSiU k^ 
hhiatH. k±l'&'±\i i^i^ ikiiinib k^l!g±ii i^% i£ij^ 
% iJSijB t|> I kil^ i£t hj>lil£ ( ^U °^) 
t o^ klti^li iiiiS okk:k I llllfelLj lEt^ii *klhl>. 

i£ %k i£ ^ %iklBiititt«ii£ kbih^hih% l^itt*> 
i£ ^ It %b ix]klSi&km£it iithik^jiiii^ 1^1^ 

p\My & ^&^ kji^l^lititit££ i^iilhilbliii^ 
I Itthlii *\ iir^M iaii^^ 1& ipt i£ i3^ mif^alithiuE 
Ihi^B Jfel> fel>life I l^k 1^ i^4 'ikl^ki£ 
ihb i%^^k ohk:!i£ oth£h l£ blklBlklilu£ ii£ 
-lilk kii kl^lils I kik li Ife * iiikfe^ 

^1J£ otfe k ikS * l^iik:'±£ Ikk kilrSk tfe 

MklSiikfeiis kiklfimiiiat^k IE liiklfifitk 
-lii£ iifei^'S J liik lit h\^t^ 'iilkijB b!lLot% k 

J ikhi^ ik^'i kiiiija i£ i^ i£ ii kikifiikkiiiife 
kiki> & A ife i^lt bjkiSifek^at^k kjhijs is i^i 
Ife il klklIiitkUt£ Jj£ijB %i^^ J iiik to iil^ite 

•rti)ii!fe felvfebta,tltti!je fii^lifefeli-krxi£: ' ^ iitttjfel 
-Iklli'^lfe^ "klUtkltjfeaiiit^sbilijUiiiiitltifjCilLt ^ 
-ttfetjiiili ktrSittyiii IblulIiSlbliili-^lfe i:Jfe '"kilfi 

:l}:Ui lL:itre*i Wii,\ kl^ fe Ifeb kfciili Itt titJIiilS 
Ik nUtlitia^J&Q:^l£ lb£:£l itcilsHii^B £^ l^k :kll£ 
-k:3B ib:!t>;o>:« ifeii^ aJbait. L^ ;? i^a'iVi^t^iii'J^S.ik 
-tt±kijlc°luL:^t!£^Llk!&^l:±l^£i>blili^t:ke:^i £ti' iiics 
-kill felti±tl^Hk tfc^ \^f.'hWy.ti±lht±l!^t-iiTt±%'A 
bl fcltk fea:b'fc^kii6±J|aii:feteilfeik L^abtai Vi-^^'^ 
--lli)ilUiJtit6t»lMttoti:itiaibikiIitSteS4^ttikifc* 
-X)ii± ^ 'kUlkl ^:::^il£^li^iit ^k ^>L^kiKl±ltk ^i 

-:^itittJ.jS ic£ki±kt«^^^i^i^£^k Uiittc ti:&btai ^ s^ -BlilttliijtUjJLLia •fc-=kb lumc :kt'.ijbtt:^lilttk 

fiiittt Jti5i£febii -V- X?.>:'e^ i*^i';J'^ iuj:feukit'.±it*fe% 

tilkklibi£.uht^kft/*lfeti-fcl» :kr<iiltt^lifct^ii:ti ibliti 
-feilblfc ifblibk'fcskk ^ifliSltkl'.tjtklkt'.ijtHfe'* 
fcti:feittklt«iltttlSLlbklii^c.UttikilrAtfe — tik IBS 

c ikr4iittbit'.±htijiLi<tEifcaittlifc^:£i ttkui-^ lufits 

:klfcillitl^Llk ikteiBklta!fel li:k kiifc ^Ife tt^i 

-bbfii^Eiibiaitta -hit ; ^fcbiitt ittfeiibihi > ii* 

£i,-klfeiS'klteJtttfeblk, UtsliElRb t'.la I i^jitlili! 
kUJliJLklctilifel Ikltstm-rtillxiltfelfetJJfeli" iii»i 
-^tfetae ibk liuiiii' kllijt^ttii^lifet-.iitiij k^ fe% 
klttmilil^tfijttli bliitskitt kUi:bjteilkl£.lt-i^ktjfe 

-iiifeiiitJ&l^tiJtt kk :tMlk tilittciti alt«lEe!telttJi% 

-lilkktaltJfe' ilfc^ itlttiUbHilb biikfcklLltc kiiaaftl 

-ifiustijit ^ fitii^ iiiijj^attk^itc kjHbaja ; iikiu 

• i ImiC kliliiliiril 4i:ttisJ£ liiIiii^l£tI^S.Iitijk4 

-it-titti Jik 'JfeiiiHm , \it itt^ .— j^mi^itkr-iifeia 
iit±iC<^&' )dkk kll klii^lJ& iiliSl^lb%iitt ^<^ liimi<i[l 
itiit^aiii ibibiiiiii ite*iJB UiEaai&iii ti%4j^ ¥ 

a^V^ife :tifejltitil£]fetH: ^tk '!^t2 "iilliib:! . lit li , 
-il£i5fefeii iilLLllilfe'klli;lifeiU» ixikltlb fcllimiiii 
fe 2h klikltlfe <fei?UtliJ;Jifcifefeti t± £ iiiUjast*kl£ 
-lb aiiik.1 kiliitttlitfel^ mi<feit!ltiJJU RkAtnkfe 
-1» laitiaitttt -.kfcallailifeJaitfe — .ltc±k 'iijlbitrl .lit 
ttlk,— ^litiait fejfe I Jakm a^mfc t^ati bmtUliJs 

itb \k'X% ikiAi^n: tiih'-in'jitA kiis £ iiiiuaabaitifej 

bllklE: kixiifi it^xiS. ikii f^'i^^— Sllt'.k " -.Lxtrj^ 
-Ikia ••likllt i lifebJfckifefe kjl kltc3itll£ tilitjl* 
-^.±Ji» L'ii ItlllbiJ ljtif.itlli:£— -fc^ttblttllki: "klti 
-bltt): t£iilttiii iiife%6mi laukiihaikium liit 
-Itrii Iklifeitttlfetilk hh. tstti&iibjkitctlttt • Jbibl 
-ittfi Uctlfi Lfeilti tabllii^ai:tliH.'E:Q:fe}<fe:fetUlkDJ 

-IfeB • klbl > B .— aitkl^tli liltiLlfelfc 'itttJl^^Jh 
bikHilti Tbiumiii: fe 2h bjlklikElb bll!felsitHli 
feiEfc litjlfe faUlSi2JikElfe ^t kilktt»±iiilt lilfc life 
-ijk«fc*lliB :ktalt*il±-feiJfe— :^Jiiiifeltt— SltaHl 

-liifctiibitj 'am th!Buiifetyiai!im'fe%tiik— tfek 

tjllHk^tlSlb Iktl^B :kiJ*= ' iB&a :kjl%ia 

-iiifetiiife jkfcEtmkiKtBbi£iiEti^:fefetltt-i!£ ' kii 

kbife IbttJJfctabl tlJ£lbik%l£±li :Mfcltlk febir 
-ICik fcilfel^JJSlh bim It'.h ':feiil tijlbifclteti & 
-HI t>!t^iSlL b±lktiJS:liUl^fet«sklklLblttkalEt.iiliii 
-iht^teSEiiiitHi tik tiSii kiji miit-ktc'±s. 'i ki 
-S^UlkfellfeiiLikikiS kbttttlklfcali tttttk biLIib 
mi:ti!aijfe &ii ttiiifeji^iiaibiiiife kS^ili ibbtiitt 
-fa SumCiil^ltlfctibliitiS: Elife Eaiiitlfe Liltik 
; !battlbibll^Ii.kltiB: biriljtfclbiiaibatlStt :lt*tt 


i^&ikJttiB -14 ' iiitii , ; tstt fit lua ,— kjifeiL tjfciiaiUfetoi 

|E,t> ^k '^^i ,, )tlb3k3Uh£xblfll^itm2JiltEl^i^ltti 

-<tt i&k lijiJEik & ttn ' kjJitiis 1* ii2^i<fec bjiti^:ti^tt 
itt^B i£:k ki:^^ :^i& t<s2i^eti&i^£libaifet:B :rli 
iiitt ikk ' Mttf&bik £fekic>k mk kllti:^:t^Sj 

lic3tb%Mk h?,hLl£kt£. iUhittiiiiit:tiLttitcilkl^hUi lb 

-itikl>ill!f!)irkltJl£ll £: kkl& ' { \\\ts :itlttlUk£ 
-lb: K!bb kll<^l<iJil};i%ll2b kl)kr2cl!lUl( MMs kllkK: 

-ai<Jt&2liklil^ti£ tt yhUL kiblJ^lB ipEU^:! Mli^ 

'kthtl!.ltrmi%iB&l:i)iiit kkb :ail:t^t>lk^i^fiil^ld && 
•l=dU tjiUinH—lUliHtcHtii^H—Uth&lttZ ^^ %t>jk iti 

->ia biiikJt]^kiir«itua^ ktt kii kttf^kic -.ttviHi 

-^ k lliikH lt.b bia I %li kJiiMSife Ikfelili •■kiti. 

:ifJteti*Jgji(£l)J2«fefc-:kteJB(ja:j)i!jil?ik'^ ^»"*» 
-kl £: fib ' :iitmt:!tflt'.l( ktdJlil^£^ kk :ti:k kil U 
-Ui^lkKLlb iJfeb fcUfclLJiaJiiaifcb kUkCrkltllit iiy 
-ilk %lJiaklikH:lQD:J%jbiaum Jfit tlfct %tekl£:lli 
fi Ijlkititiifel^ IRk iitlJJ^at(k£J^C:jJlfeiJfeKt<itlii 
totbLLlsill£ b*il^ilt fek ':llJl£mtifeJ^Llk— tat 
-1.1k tiumCitlkii -.km jat.~:Ult».ab tiilkifej 
— :ll«lkiifilfeiklfcidfcm IciDt^kl— fciiik litiiiittefe 

-lb ibi* t<Mi kit ii*£fei.Ufcifci£%«^it::fc£:— 2 :t«r 

-i!k ' km ^t&lkiUtt ^:k% bsit—::ki}!khy.H lll<fe 

Att 111% fiii%— ibiHiabs th %b IsiMk'miii lb 
-aUiUtlB bl kit ikll^ltk llilfaibb^ik* hklt U>%fieik 
uikiHiia •.(ti'^ah'^ liit^H il ' iiiibi^ , iiL!it£tt 
^tan , — kltc£ji kb>itlill^ feltltklb ' klk^^b 
-«i ^l&l^£.tttt MJtt k kti^ll'bmlti>jbmblt& k:LUt 
-iC^i^l^ £i ^I I liklti 2tf It'-b ki^la :Ib£ 'kjlklt 
-fkt:^ kll<liEklltlkikl£:l>< tt >^b£: ' kjl!^EU^I^&^llic 
-* kUkliSklLlb It fujl> IiaiJ&2bklLmi^l%tl:c& 'kj 
-Ikltblfi iiijll^SBkl£lCilk:|llbi£il£b HAa ktilbJit 
-£ltc & kmjtl lx^:t>b±k£:lb kjiki:&k£.itt kji:^c-a 
-il^lftjb& ^ iit\i^ iuJll^litkirib i^JHkthJSk \ tt 
->klk--2lklbUlx ' jlxUJ&li kliltflib!l^l IbkklicUJ^ 
-Iful^i^ kb>«ttlB Kfetilkibult 1^ biu kll tf-t 
.:«Al<:tttAb&^blkilfelkli ; ^bklx l^b iilUiki} , lit 
l^k ,— 2l.iLk%jl>bl atltt:tJb&^blkik41blkt^±ltlB 
4^11^ I klklullxfi£l&bltult!lilk]8&J>b lilitfk^ 1e - Iftl!fet^felt l£fi ^ItJlblEkmfk^ e%l fe&tt 'fe^ 
li^ bi|k& bit:<^blumcfe^bl&ilt:filkSfil^l&l& rta 
'bjrikjbl& £^blk %lkblk 9tic "klbl^ Ltiitcibitt 
-b kk ' klbtt Ib^ {bl^ :kti^l J&% & biJitH'M 
-IkSBfek :klbk Jl&l^i:i2Lr IBb^l r^ kl>& l^£.ittt 
:tkibxlba *2 t^<&':Ktltilsb^blptb:iiiai&ilb :um 
l£k kll kjbl^i:^!: Iblitmi^ii 'bb— !B^b '^uij 
l^lfeJk kll kbibibmbi iub:&kllSlbiaibtikbtu 
-<fe^bi^£iiitiaibbi^ iii:tu&t^%bik it ^1 i lajtikbj:^ 
-kl ±Li& ^,l£l^tii &^ Jkk^ klbtA £^%blk :kB 
:klulB£l kjkllblk LlSiy&h Kkbltk^lblb Iktt 
lbi|cli :kb^l& Ibk iktii. && Ikltillt IkQElU^Ht 
-kkJglbblil t± la 'klk^bC klkkJlt I'Jitt ibil 
-b :t-ilijbl^£.iitt^^— Sllt'.k ' "blbitllfettiitiat :k 
-!aiaaiic :kkll^b&lU l^^jlklLlblaiklrCSbl^^ 
kJbkBfe bllbli ' ikiifcl kjl blkt'.ifc lUiil«:fe»b^ 
-Hxh Iblbtttktlilii^bl Hk fit:tH*£ll£l|l^lt-'*}h^k 
lU&blk liiltibalC ~kblb itlttl^biilittbl^ Ikjb -.klH} 
-Xlb kki& ' >>lii^bn^jlkb^:&l^ll^^ Itklbia&bH ts\ 
-r^:iibta^ibiS 'ki^bit^ luitti! ^i^ k^i^b^j^itt 
-kibbbljS kfitblftlbki^lii £t kStii' ~klb>kill£iblft 
b^SjlfeMte£i>lih^k!feifbJ£fftkl&m' hbsllt kjiill^ 
-^lB>Eab^ ^k^ k ' 1;%;^ lb:^%lij&^ & ^1 fl 
Vt^P.'i—iin'M '■{kjii'Mmh kl2:btB klu!t^jQEll b^ 
j -It'.lfe 1^ hki£ kluStyikb :lbifeiO:>lbklt ^^ :lli 
' -WMilU&, soKW itkUltt umttlOii b±li '^aoX*^ 
ItktiU :kk kbMlk ^lb:& C^WV'.X :l^til>lbh 
-i^ &kki aW't kJlkllL kbklW1tUbIi>!tl^:kUb 
b^l& oW klJlu&2j kJlklLlbkC^^^tvlbilpclkk k| 
-^&^1& QltibblklkElb kO: ^t^lbilpslESkibnu 
-Ijl bkbl£^l£ &:J^Ji^flt ibl^ mbld^uti.tk^b.%lbl^ 
-Hti^S: ' 1^ kmikt^±bkj%l itt Kk ':lt-'.i:&t^mKl4 
-blk K%&l!kti 4kili^ibi:l&& ' h'^K^l 11(11, HilSUtk 
-Ukl^bS.%:b'juit-Ij&. l^lblb I mib^bBiikb btkl 
-lilbfi^£&->t>er'.^bi^ lOibli, &b<b5k ' 'iH-tia :!%lE 
lklfit><^(uCitl bllbl& ' bikaib 1km ait Btiihi^ 
kji:i^t^jbribill& kilkdi iJlti. i^l<i&2BkK.^t>kJbk£& 
kjlt'.£ld kltt>.lrJQ:i: Ibb >.a^::fi) kji:^r->j&ljki&ik 
kjlklk ^b fulii&SB£&jJlb>£>iit& OiU^l^ bk kllkllk 
kb!lij lir^'^J ^^^ 'a^-:^>^ bkm Ikk ^It'^i:!^^ 
b^kiiil!tl}:Ulkikl IklisUiQim— kb&thl iuh tklkl^ 
bbs kmiklf&j<iM :^ltkltlb & lkblkb'<lt^-£l&&^) 
kjllaJiia s-'jb^fcr-jt. firl!fe5->;-^'.fe blEJb';liil» :hlij 
-b^k kjt kibbb)£^l£ ££B':t.£kblblrlLblklti -.ft 
-it%^iii±L biK^blk— klbtt ^&fel':b.tb3ki:&l^t^li 
^J.tJlltKb;S^lblt Jklliitll& blktlLl^^Jb bb %lltb2} 
kmbjlk^— Sltiib^bb bbiil b£itMttlQ:i— Jbi&kj 
-bll^i: Ib^bliu&ltlbl bfejlb kibIki!bLJ£'fcil£ m 
iltklli— ilklbklt I kl^b— ii^b IttkUt kll klbftim 

I ^ NJ -, V, ^ -^ y^ai^H l>1^ 


»Si>»>» ^^ lif i^iit iiiTk it Mijja<feritJ^Mii%:utt I £«i!ti £b 
I ibbl^ijb Icils^lfc: ^lumi^^ Rj&tt iijikikkiSAb 

' kijli^m , lit Blk , — ^tllititt>ltii2t£!iailk£:l3e tcJ& 

-IklE fclriiBhUiajlillli Lit 'tViH fcliakfejfeifcbllfcil 

km ooooooooo^ ^kl^211> klHi k£u!Qt>Ji:^l! Ibk 
oooooooo'j :)!212fe 1^^ llllk Ittti oooo j :Bitt^tt £k 
' klkfem<&klall± l'.& I kjlk£± ^t^.^t: :lb:U^lUil^l^ 

1^ ki^£! ILiitiTliL ltt±tiL ■hli -^tiftt &^blk 
KkipEfitlfiSlat iith<li ^ '^>l^ £sk£:kL k£^ iklf 
'Itl^feltlk ^biC :Jtik lt'.k lt«k yj^^tt '.kit iti 12 

-£^ ik^L lltm l£ llik :kakfe>^ l;lSi:^i^ifa:l^ & Ik 
•>^k ' kllilkl^C ]blb>liu^Jl^ :klkltx IblA ^^J& l^£.jltt 
jikittXltiH -.hik :kbkitt l&k '1^^ kl^ljl^B :k^til& 
1£ Jkl:l iltitt Jjg £<lLll^l^i2^kilcb Ctltifit&l^^tl 

iititt ibK iii£&i^ii£:^£ttr£lti£-ktc2£ ' "tfe i^-ti^^ 
1^ itittmO:^ tan ' km^& ^J^J tisi^umi^i! 
i^itiiiija^tctti&ifii U ly^iy^iitt i Jtcmi^Li^i^St ikib 
-kM 'i^it^ ' ^Ib^blkiie^ ^kkiiilt lt^^^ IhUtitud:^ 
ihbH'^l ik±^\i)iJil^jth±lL^\t Ijk £if I tlctalkliMi^k 
-Ik ^1^ mua kbltc ki^ltt jiiiiic^ Iklklbl^E^ ^J^l^ 

iLk KIk fc*l^lb:fcfebljP^t|a^lfe>anit^t^Bl,fe ^trli :k>lt 
-Mb l^iiiti :)tkib.tmB ' k ' ^^ kll katilttlkttt!^ 
-^ iic^t&Llk Ic^jtbLklL^it Lirm*^ :klbkl£mk2 
-BiU:fel:&<|t-.llkli:2i>kjQ:lgllt<^ 1± kjl^ ^t'.)& 'Jk^fej 

-lti:fc%ti:lKlktiIk>kftrXSLIJlBklt kll kth^ t^^^j^J 

-U ftJilLitt Itiklbl^ :blllbf3klK lliiktt— :r«»i 

-tclfe I -.JictbiliEJ^ li'ik kll kltckll& lilkblti 

-i&±ih tih kj^E iitiit^ii ummi^^ 2:t.ttittz Ut 

'blttti fe^k^ h-f^ H M m I); ^ - 1 r.i.fek I Ml !>; i. ItUttjUiLt^lbj 
mtil^tih k:t±iiitt lb ; Ukilt-^iklbUtt '^ k^b kii 
lb l^birik:£ k -Iklb^llft iikllttib^ 'UltHti^—ia^ 
:bI^^llil^^b&l^lL±^lt— Iblkblbl^^lti :iitlltC!lil^ 
-kiiitSk—.tiii ' iiUtciUi ,iii irth ,— iiittl&n rcb^ttLlbift 
'iittil&ilb bikiLitic Ibium l^k 6 bk kflkikklfc 
•lb kli:t:&lb:ilU:£.b llib^£± ittlUklBkl^ibbk bltilit^l 
-bl^tt lllb Ukibtibl^ :ktistlB&4tilk :lb±:^«b> 
lb±k '^llbilii > mk.^lk^bl ^llt^lii i^fbtlbtt 
katm I kjb^kkbl^blbtk :ltt:fe&bl IbsabklB Ib^kbl^ -&iftktir^ fitbibiA 'naibbEt m i'^ih »'>!ibij»te*|i^ 

-UijikilL &i^tabl^ E lb UksbtibB li^ 12lb b>dk 
-mttltfJt:kbl ^It^tl lb bk 'l^lkkl^blb^k^j 
-bkb'^b^c li:sU:b& liaibbB l±kibAlbB— ir<l^k 
' 'klb^iiilblklbkm^^bkltibll lilblbb ^£iiltkjb 
' :kbfct likm>lbkbkll&— ktiEtlbkl& lib & fi kt^ 
-^b&Mkilbi2fe:&li-:lbik '^UtHbl > Ifc bl.^Biit 
-b^k^illbkt^lbkbima I ItySlk lbtti*£^i*£ blkk 
kb!ki:liikl %i<ybtim bk kjb&b b^:ibli ^^J"^^ 
kllkfk Mlji. Iklkltlb %lli^)^ :kjtil^l2ittk£2Mtil 
b!bb £^kb ' ktbikl£lb lumbj RJfb kJllbbliOt 
Jfi>ibb kllkfk Mib iitjJbtSfct:!&;J%jbb £ ittBliibli 
'bMb b^bbblbikliJta^^iL cli ftkb :bMb iblbib 

bri^k ^-^ bk littc -bUit>bm:kLibl bb' l>iba^r<i^ 
-bb£ biULL\^kxe. kSlbbs^^t-k^lb lki:fc>/lb^£iK 
b :lbitltt:kk:ltu%i^lhJ2 bftJtJiatt IkkJbbMt 'kblb 
-lOk MlJ&Sbk^lb t kG:^lb:>li^^b tt lb 'ixlibBJg) 
kll b<lb^U£^ lk:£blitc±kbib lblk£l 'e«lbLul&life 
lk!£biit«ik.at l<:kb--:^<bbl& ■ :kblt iulb^bkble| 
blbtl^^itbbl^ bmt^kUlJg:J&l&— kb±ltl& ^Ib 
S. £— 2lb £ kbm!k<bli!^b^b :lblktiilbbt 
IbJSl k^ttbb :kb^Bb%blk-:lbik :lbb«lb UbDt 
— lb±>>-£lt-kj|«lbbn£. ' ^jlkilti , iublb ll&tx£ , 
-21bblbli& lb±ir«l& 'lt'.k li± :lb^b klb.Al^-kb^J^ 
-Ibbi^lkitr-lkllbb^taitmbia-hjatt blkiklkC :!b 
-k^b± bki£ib , ItfeSm^b^tc^im illlb , £ ^b^Uk 
-^1I& I :blix kll Ikiabl Ikftllbt blbU'.b i^kC lu 
-mlibk^l& 'Iklb^Jbt^k klbtx kSUblkll&k k|!b<ib 
kU:^t!^ abUfelumkl kl&b :kb J^ Ibkk Iklkb 
:g-^i I » »?••. !> Ikllillubl^ -:£Jb ' Ibk li± :lbib klti^l^ 

kt'.±i^ bb±ki.a:bibi^bJ&riumbi&-lit»& b^u^eu 

-bkBlik ba'JtB>lbit2>blblkaiJ&b-:ll& l^l^J^kfifc 
— klb^b^ kkt«!bklti^l^ b^kb 'IkUbb^ik^bl kb 
-lb(i»<bia— ll^Bl fiEllclkbl^— :^ ' klbikt«^jbbi 
lbilb:ab£lxll& tiiltltt {hi: lb l2 ^1> Iklkbkbt^ 
Ikbtit l±i:blbl^bii:i&— lk:& I^lil^b-:kf& l&k 'IM 
-hiki fi:li:liitbld-:£lb Ik^ifct Mitliib— :kil& &Ue 
-l£ibi kib^i^ bbil ' ■■^'Auik- k'&tfds ittkt m&a u» 
-tsti^ttlhiiiik. bsi£l<bl^llk-b!i£>i:^Ei^3i kbklbtti 
-l^l^l<blUtlbb&b b±k tn^hititii b^ttb.\£ ; bkiu 
-JUklbbtt - kblb klblklb.±ii%l bibklbJb 'l iHJka 
ir«±bbs— :iat'.±ii^ b^£.ii&iki:ibltiiMbkiblt-bi£U 

blk Iklblbtl^j-lkfcctlbtM lik klJt£± Jtl£t btibkcbll 
l^^itttlkjbtlbl^ :bk i l!bUl% liib'illbim > IttH:, ^^Ikliik 


ifakttiBi -hlk Iife2)b!-M % IttJ^ life: i'.fe: lMtl5fefafe£ ^2;tt 
-i^Jlt^H iiKBi I th % [L^ I Jl^mh liihlJblife 

-\^ illiSllfe J Ihfellt *J tfiih Jilllltlli 11^ ilt 

Itiiltfelk iillthi fefe iihiitlfe't: %lbiiiL h fijjl^ 

Jit iui Mihtll hlit Ijb^ 11^ ^h)i ll^%!t 
1^1^ 4%^ji> ^ J^^ilh hirrNh k:ti:^h % i^ 

-h»h 1^1^ li^^lkk^fesh lit £tli> :til£okk k Ilki 
-tl iJJJfe IJfeiit Ikife *miah S2lliil!fefelfe llfe21h 
-M2b!Li!; \iiM'£sMl^£. ; UtiiUt 'l [hMh pAh 
-tVMi& l&ilitM ikh St litk^^W I II \hhh[ 
l&2\h\lt%\th 'ibh lltlitlMk I llilks^^ hiSthk 
h felJ£o *i^Mt£k Itlkh , *khih iiihlltlifefe: lilltm 

-J^ jtjli2li£ I Ihhlli 'l Ikliih iitJilitilfe hSt!fe 
li^lfejfelli J bk lit Jlib I k\i l^iife k).u5jlJ£ JbWfeJ 
-feit^iib lit bh MbLtiS hlkltt^ Ik^ l\ti'l Ik iJlJfe ll^ Jklfe l^feitl Ijlh JJfelh Iklfe IkML ^2Jtt 
-k^ttlk life2lhfitl2V/iilli£L^sfii2l£: I IhJilU 
'l Iklitith I21hkttjtlk lJi2lb!feJ % Ihh Ithz ilfe 
lkhl5febh£ kiSte ikkstst iiiffi j i h % IhM; 

— Itjliitfetilb titfc t'.Jfe 

I ~klrtlB \lltHttl 
, ill Ht^ ,— lii&trtlUlil ^It^i H±tt ti±UltcUli.£. &.l± 

\ ^Srtbl ttife^bilTi lillka:lilf£ilti^^l& lijlife 
-blitaiiib lull^ kklifeiilfeJU b<fefcjtriJlit/£ lilfeil 

— ttJbliiJd ]^uH ^Ifet-Ht li:k kJife JlEt tilt 
■Bti&b>£.ktl^kfli:%ittt kjmil^t:tt :^1b ; :i:£:Utt l^b 
liUtcittJ , lit JLt<£: ,— SlJ&i^Mkl nit:b^jlkllS IblU 
-Itt ^k^^^jihtkt hJJ&l& ' iil±t± jtltt tct'J^tiBl^il 
-ttikifc.tlth* >: ttt^ibttlitfclk te±j£^BJfeii \ tirfeb 

-bl ii^i^i^iiliL^ l^^iitt :kb±i:fe:^ii iitlb&iti'^k: JcE IJS 

^ , ^ . ^ . ■- ^ J* ^ 

-^^tk-Si kjmS.att Ll^^^lL IfDsl^lt: luti:^kllg&ll 

-!^Uk^klkk^'lti:>Uk^li:t<£i^£.^tt J^JQ ' illC<:!l\^ 
til .— lmii:tkitiii»£.klt £!fii:]kji:&£. •■ k>fett Itt 
-til ia&tvl^i±ltt.ait«feii£6blkjit tit'ti RltikthiiUi 
'klfetofillj lfc^majt.!tMitt%ll5Mfa:fcfe-:JtrlE£i ^ 

-t-ltltc.tlS JLkii&C:ii2iJfe iik : tikiu J=ltjii£ 'tfcH 
LlB&hfeB lilr£lC-i^^,iuitlbt^ti kt .--£ltcJl&Kl^£.i^ 
-tttrlkii t'.l£ ' littlK :!glE:lii4!tfeii-fclJbiiiltxltltt kl 
-fett ilitij J!fet^lhlti*mittrijb<fct^,^5t ItXlS Itt IBbM liiilhc:*:! lr:k kUfe jtlfe biltbiiHl^ii -tlU i l£xife kluSllife llfeife bhfelfeEtfeilh J kit 
j^ h 'jitirkt^lh inlitl^lkl iilitbi & iUkk iiHit 
-i£ll£ Ihi& £lixilliiitl&l^ £kiit£fe: kksSbiitH^ 
liiJt li^il^lLkfeslb % km I l^h klii^JU^ kkM 
-felit^ilh h'u luihill lilte |lkjf lk% Ijhi lklu& 
|]kj ^^tkiih k fe£t^tjh k^i^h lit l£ ] Ikhlk 
*l m.'hh klxiSUl^ i^± kkkjl-^ijb I kh £it kb 
'litk^ijh kilit]£ll£ iilhk^ k hiH xibiitl^l^ xilb 
-^ ijlkfe: llkilbliti&i^lrlit iitkkkshi^h l^ih 
UfeMkhahak \k klk'l^lfe kk lliilllLhtaKt \l\h h 
-k Jj£(jkh2t-2b-l^i£ l^-'mt-M il^lteljfelitlfe l^lSlk 
kiji lit 1& kl 'iithlkllfe ^Ikiablulfe't: i kibilk 
-Jith kjk^ mii£i'kJ£ Jt&i^lk 1^ ki^k lit klhik£ lOilticafeJ 

-H tiltiSl ikiliieifefeii :l>^ ; Ibtlitt liiti ' i:jlliti 
-HI > ItrlE .— SlafeiL ^S.htt bljdSj-fel&li ' kRl!^It 
-le ttikii 'i:jltrittj > Bii .— SlUt'-lbtlfid ijltiii 
lt:i£t t<±kikl(u^i i&UVAltt ti'ti' b±i^l±lii:ltiiii!iki& 

-fei kit-tt itftia iiuititiiiJ6iki:is jafetritiL li 

-llu"L)IsS!:*kitt;lifel Itk kJtttfelU iCulttli^aBlik 
-lnl£ • :r'.t£iil£JU lkfet.:fcC Ibilk Ikti ' ih-iiSL 
-i:^lu\%iitih kl& IHIC ir«ltia:£G— JHIG l£ll:fetlM:£: 

Ji;k ; Hkia feliiiit; 'ttitit: felilftK'ijitritii> ibK.. 
( 4- fti i 0-& ) I =; I khib %lbkJ£!:b kii^fek 
kife^Jlfe % kij 4^'±kk ^liH: lu kii JitlkkEh 
kiklhlfe k±fc'±l % ith klhlfe feli lit bil * "Sik. 
ilk lii2:hhj,lfe kikkibtij IkM-fJtJ kiy.kt{itjhi 
kikkifihlhSikhii IkJfe hilkl kiiklfe^^lSli ( noi > " Jg£.itllil^ >ik liihl4^ife£ feUtt ii^>t£t-2li Jteii^SK iteii^'^ 
-tali x»KB I kh Ift JhJ£ ^1^1,--^^ V^ lkhl*bt£ 

J^ 1^ %llih!l-H %liiit!i^h ^h >t>fiHhkJffel^lh 

t-ja I ml 'iilllfe IlkSfiltlitlLHliii |]£b: 5tJft 
^h^ yMh}^Uil ili££ DkiSltlkllbltb ' |i£^ 
£^ |lilkifitiillj£ lit lick ] IhUit 'l ihh. ili 
llt%ll^li% ihk kh^j 'h&i^hlk fit Ikk itit ilk 
lkhl5feh±:£ J^lih k^ktijik iiijlt I kk 1^ 
lkl£ ' lik ilk ikltl!kkk£ ^k k^ikill 
-Ik klkllM klk:^ iiiltt &Utkklb k 'Mll£ 
Ili^iBklkllkkii |11^ 2kk kt^l kMki^lki 
l^i^ |iai£klkllkkii |il^ sfeh |ii lii:lBki 
-llife ; ikkik * i |kk ili IkMl^Jfe ^k kkil 
V>t^»^t»<fe % Ikk ilk ilk lkhJ!fekh£ ^S±t 
ikMiillk xtiilt I kk M Ikk 'ilk ilk ikkl!fe 
-kk£ ^^ iliMiillk klkil^lfe klklh Mlkklfe 
klkife kili iiil^ %lkkUb k I %lktm» kik 
-Ikife ki'ifih lit kii klkilS kit iii kii 'ki Ih 
-k kkil iiifikl^lki ii&ilk '^kk ^li IkiSkilS 
-Jg lkk])^£ lkiil!fekk£ Ik Ikk \ Ikklk J ^tk 
|li Ik^Jllhife kh^l ii]^l^k%iklkkiik ilfe 
|kkj£kk.£ l^lk i^ij^tsk ^i>B ] kk ik iki£ 

-^ptte^bUtltt iiilrtialifeii— fc) .liilbiUil^ ktSb, 

-It kU^ xtU-tt^kteiitjS^iahi^ H ife>£i£t J^ ' kkiui 

-H. Uti^i^tLun^iSA ^tii^^^lk ^^~-^.^ i ^ iuksS, 
'kiiiui&4^^i^jjp(^&& ^kL— %i , M iititfeaE, kitt 

-limits b^l^ibj^-^l^l .iuttt& b2b , li^l^J<^Ciia£— %1 
^fciB-^bl^ -.luitibliilcBt^— ::itli^ :l^i:^Bi£«:l£ll^ ,; Ihiilii JiiS ' ^ ilS;fe£^jL JJif Itlii 1U£L lulttlfe 

-b H±^^ ^Ik ki>^H: iil: IJirk kiBJ:-£Jii i^mt-ltl&b 
Mttiik M.^hS. ^ iL& ' ^1 Ijl^l Itt llrk ,kiiL£££a 

-b Ht\!il)ilS& liOih M&l>i lii%ll^ ^1^ i^lilif: ; kM 

III •tck .-hfefcktiitjttinjfci^jiiife ' kiijtiim , fubtm 
-JBk ^^ , I kijkhtt mttiitttr«£rk^i:fcmt:i&:u±ifL:^j^ 
bkifekii :kl^^-rJk!£atiaiJkikrife iLiktiitcBht'.a 
-IbbSifeJitJkb-itl tjtlbbtfl-ilfealiikliJS;, 'fekiU 
-SltilbHifa lc*iitlkli :kk ' :kikK — ttWi ':^'.bijai 
-fcabJf. :^U:fcu£-:kiii£-2lJa kfeLti.LJSmi^lJfeli 
Ib^tlkbr'-lJilib JS:lIb&ll: IklkhhsHl-nkililSi— ai 
, airrUB £.ti^:i£^kUii& . ■.t'.tkt^htt. idHtiB^-BBk 
-iiklt: ■.iu!^~:hti.H ■.Iklti,-:iitia it'.iiit& ttilEi^[hh 
-iulbtji^lh£i^~kl , ^i^l^ . '^JiJt^^l . lS.^£ji> Lit 
-ht tlSiti htiktitk llu^Jli: M^ ^ish^ [ ^Jf^ % itcit , 

( 26\« 0-& ) I ikaklillk ^ b\|it^ki£ fei 

•llfeMk ll£kl]^l£ xiJjttkilklife 1^ 'l lk£lMik 

kiko t£kiik'±£ kk k J Ikklk ik^ j ik£liitkk 

I kl&h l^i!fe kik % iillklfe l>bilki£ feykk 

mhilkJJfe iiAhk 'hi ijihkilkikkfeiliS kikkak 

kii^te kljg ^J^^k % i:^ ik£kllh kl lik£ Jk 

Ikk ^IkkiikJ^ Iklik %1 ilk£ % Ikk ikitlJk 

IJkhilklife IkSh Ilk^Jli feli Milk I fek 

Ik ikk I l^Eklkllk hi Jkktlikik kl JkkkJi^ih 

^ ik%libkyit ^ lkk>Jk ^ xiLb b ju£ik t 'hZH 

h i£lkj!g:^l:& ^ IkJ^k h k£k ^ l^h-i? ^ X)H 

^ kki£ ^ £U£ ^ k&l£ b hil hh % Ikiill^ 

kl Ikkk%lS M fitksl kl Mi^sl hi ikkilkk 

-kklk kl likk^klk kl Ik^kklk kl JkkS^ 'ikak 

i -kjlk kl Ik^^ ilk Ikl^kl^ k%kl^ ilk: 

I 'kjkk %k%h Ikhig hih kIkkh^lbl^-^h>Plttit k 

-Iko jfeaklkllb hi lk%bJ£ hkk IHl^KJife ikiikk 

lik 'ik£h%ih %lii£ kjih kl iik£ Ik Ikk l£k 

-^k ikkJfe kSh likSlli kiktah kii^k h}^ h}^ 

j -ik J kk Jk Ihk I liakMJk Ikkll^Jfe kJk Hl^ 

-ii kl mikl iiii tii':££ kikoJI-^hiJUJk oi^kl Iki^ 

-klo^kl iklkk^ k\k JtiJ^kllfe fiilklk k^k kite 

: -k%lh jikk kSik iklkka Ilklil^^! ^kljs^]-^ ikk - 

: I Itakikllk Ilk ItU^kllfe kikkkl^k kltak k/ 

! -iii 'o^ k^ "ilii££ '/kl ikklk *= kl ik^ *5\ 

I kl Ikkimi^ '^ M jk%il 't; ^ ik|i^ '8 M Ik% &kiHxkh :i^t£iiiklkiUt% ^ gttrt ^ a •^iS lii^JEsh liiiiit ^^li!£j£ pt Ih^ I \hhl\x m^ 

-M^ife i^ill^lJilli£ ifiJihoh Hiiih feJj£o ill Jiili 

ii^^Jh hkH hSth Mklh ki fi>hMl»---^>» Ik JklE 

-h Biiih tJ> ^j)% J M 111 IbJ£ I i^feSih 
-li %1]B Jfei^Ij£ lit Jlil£ I illlillt liii «J SEtSlh 

-m xiitfi! hSth MMh fcl |iJi£ Jto lliii lBfc%lh 

, Bii^J Ml&htim , 'l^SJili Jbtia^fi:^l^l}iifet>£i£:li^ 

-3BCr£Jt, ^£.iibiifc£ili,!fefcjti(i-ltJbSi-iM , tibia 
4^ittlii$m , Jtfeli feu ' hfeiife^JtiiJti btrSblttkiib 

-kitbfen 'yi^a. ^ii^i-iitniiifcfeiija t^iiiiiifciwiSi 
& Itlfe '-.Btttiii ilftittK^2ttliriHtfbiabJabUtail.!fc 
-li2& 1^1 , iiiuiJitlati^itia , I tljlfelU Jfe itilB 

fetli 'fci<felt±l blhbi:!— %1 ,feUiilliJl£ , ':t«fcilib 
-iHl .SlugUi: feljt tl>'ll?; ktt % IbE, baiUliiiiJ&-i* 

-Sbiifislilb&fefeUi ikblb lihia bil fcliitt lJb!fcltr':ft 

-'j.iiiBi^ti2iU5! ^ 'kifett ibti:) iiiJ&iiiiaibj^afcS 

-JbtJttil^^l 'klt^^^JU iylh£tiilS. tb ki& 'klttt 
ibtl:^J JH:J&l}:i:i^Utt<il k±£:b JkiSB j^b li>£.Liti iHfeii mJfiiiiLS itina^a lib ittrbiit t«>s-r> ht t^. 
-l^B: Jiii i'htiik '^:=tt ittfeii jkaSiifei^riiki 
-itli kifefc iife |iȣiiit ikitt^tJ* ^ tk 'kll^lt tatt 
lititttaiifejd kCs ibk & ^miiifiEJslbl<feii • kilttt ttj 
-ll^SJtoIiUsB^L h3,ittilShtiL i*:fcl tk kltit kliiaaii 
-n ibtotiJpLtEife tifeli Mil ai I k:i ^. ittt httfei 
ItlttfctilSii Xiiiia6£ ,. I l-ttfeasv klKUlttliJkiSltt kl 
lifaiiCU^^tfe kjlklii i^ilji iiAiiStikt ikJHttilfei kfc* 

latu£; f •"£^^£6 iit±j4j£.ife Riiittti kji:fetai!i}:&ju 
& klikl}: iitjijb iiail^sa^ikl%itri& £b titt:!^ ' kUiAiia 

-£li |klfcJHttiliillfeJit£t£ti t3.ttLl£fetl£ felklilk k± 
-kiillitia "kimie^SE^tilk'^lik^kbi 4%feJU feiifeisi 
•tJl^lMlikikttk^hlk litsj £t ipti^bti V^^^--^ ^*** 

.feifc lUIttliiE: £t 2tA kli IklbJSlti ifefajilh^llbiJit fet» 
JS Jiijliaatt :ait.fel £ fclkSl -^-fiW^ tiHR Ife lum 1^ 
i£ ^t> kii:Jtmt2;>£i^ig^ klUitt Mifi. MU^%tt Iklk 
-Hltckb filfek • :rel!fe :IltIi4l llilttlhtl^jsjb jfek "lill 
-isbalfe (ulliCfefefelUliilaJE I klMlbltt tikh bikiiil 
-B^lJ bik tssMb kl umtUCsi: av>^H biblUbfefe 
-Kkl£lbkhliiaBE:£lt.4bllbJgkfi:ik:EiliMt£alb^if 
-felij :eaitiJiijeb±£ ^lit-.!fe 'T,*s^aft^ klbtt litltm 
-feJ^blk kijn!;i;Ikb»bik£lb mitt Csi ttkilbife 
kJl!b^lI}£lb£Lb±lkl}: J&t& %ni^2B lklkl£:ibkjbk£j% 
klB ^Bafitfe!^ jr«k I kiijlblbt biklb b^k 
— fitlSfel bik V- >.\\\ t'ii^^fi k2 umttjiife 
t>:-^n biblUiS S ttblEmD: fe^:t%fel I bC!2bik:E>C:bl 
-Ibbktiifellfel bibfeilbiiili '^iib.Ife V^^^"* H}^^ 
fiiUttibJ^blk b:abfeUlir.ljSi Hbi:iaii|bl=tikl^bik 
-Uilb lltmiii a bk b)i!btvlbilp:S.b kjlkli illbife 
Ml^^BkHilb bk kic %tt £^ bk 'k^m^btt Ibl&bS 
-kittikiZLb t± l}:ilJS ' klbtt lk2hl>;^t^Sb.ll> lik kl 
-bit Ifctbjfej ikJ&iiiinnib ir«k 'kilbtt Jb:iitkfel 
— lilit liirab £s lii;iai£^!Mkk36ttlli:£:iai£i fciia 
-*i£ kjbit t^S-itt Urli te«fej :^3B ijalLb— Sjluk 
'tlbi bl^blii Jfebid tlbHEslbh'L fe kmb£ttltt 
-Cc^ ' ^Ib): ^b^b :lbk e&bik bttiullitibJUilt>lk^ 
b^Lli&tl£ bjriik klbtt IBbil la^^lbli :lb:kk:l(ik 
-&ji bJSlib lkl& Itj^ k bl^blbublttuihtkl^llfik 
-&Ji kir£j^Jl£JiL>%ll! ttkl '^ihiiyish. iiiJsJ^la. 

-1^ kiu£bb££:t& ' kttLh kti kliilbi :bJU £± iu^ 
-lil& iitbit r<3b lik.lb^ :^^ij ^^ ^^^ ^ -^l-' 
-li£ SliiiiSli: Jelb ikte '"klb-t'-Jblbkltt blisli 

-&!£—• libsjfeib kjfc kittjkit umii.%ii: bint'.k 

^hil g:Uk:ir'.k ^llufeji blEtb £± ai • :al£ Jtibij 
b2*^l biiilbmbSb^ ai ' iUb-'UJ , Ok it^& . 

( 6\'7\i o:a ) M^atttllk -^ ^l> k|>i^ i^ JibJ^ oKj lit hk^Jkh Ik Ih 

I mhh ^11 hm o^zhll^S: h% hh { Ihb 

-m£ % bfealiS tihtsh biiih %)js Kilbs 
Sit 11U> ^'^J^B % Ihi^ ' hi Ilk£ ^ Jh^ 
i^hk Mil kSfiBMt-l xiBalls iMlli tl^ H^ 
-Ite % Ihk: I mil lkifihiU:li lliimili tit 
-^1 lklitlk^bl% im^ Ikl^blli^ti b^l % 
-lBtii% mil Ik^bJ^ti Ibkl^jm Jik^l ll^lit 
-IkMltil^ 'mil iJ^Stbl^lk hhhl kittbil^ 

'ij^ii ikilbiitiii ibimm hh)^ iMMkMti 

-ll&b I ^hlt Ikll l^ltiB^ih khi^ i^l£hil& 
-h *mii IkiSli^lkliimiH &h^j ikliilklfitt 
-^m ' |li liiifikklk Mij klfibl^lti *i^M 

ikiSiiife iitimiE Htii ikfiiikllttikB! ' mt 
-ft ^mi ik^iiiBbtii kifibikH hihim 
-nfe fiib!fe Mli ^b I Jijtit tliso I ihh 
-Hi IMl *J mi-k y^ll Iklfilil^llsi ihi^m 
fit %llli h^hh^ tiiiih tJi tl>ll£ ID: 
l^k klhk M^ i^kliiifiliilSife ik hfe^lfe 
-i ict lite 'kjfek kfcii ikfiiikifiklilife % 
^h^Jkaii % lili lytk Mil ikfiilkifilillS 
-ife lii kfeiiiS hJ^ tJili* I kk lat lite 
« mtk ^i felte ol-te lit lite I ikttili ikk 
*l mtk i^i ikifitii^itl iitimiii k kfeijfe 

-hk^liS hkhhsh Bilik %(> ^l^lte St lil^ IM 
-tk Rhil l^lkllbUlli ^ % lite mfe 
-k Mil iiiIitikiSbi;Si£ ik£ % liii k^hk 
Mil ikntikiliiljlig iOtljii «lte I kk 
£4 iiite I mtk felte o J ihMit ml 'j mfek 
^li felte oikiSki^l oik£ Mi fe^ilte 
1 l^k ilk lik mfek Mil kilklili^ iibi^ 
-£ % ki^ikh % ntte 'i^ifek kfeil kiBkiil 

-J£ hM^2 fel ill kfe^lfeh feli feJ^ lit li£ 

felte oMiIife xilii^£ Ik k^jlS tilik ^Milte 
Ik lite I mfek mil ikiBbi^ifei feite oi 
-,te Ik lite J ihklli ml *i blfek yai Ik -SlbMfei Jfel&llte lit M^lfehbliilit h^tHh' 
feli fei^lte ik lik klfek tifeii kilMiSit 
iiiiJ^£ %ik£ lit lite ' mfek Mil klfiHlili* 
iim^£ fel Iik£ ik lik ' mfek Mil %i&ii 
-ilSit iibl^£ likljis feli feJ^lte ; ^ i^ 
iiite * mfek ijkii felte o hfeii ik hle^uliihi 
feiiEte ik lite j ikfeiu ms 'J mtk mn si ^ 

-llliik£ kiMab kilih fel^ fei^^ ik lik mfe 
-k Mil i^ kkilit:±h Ik Ifete'mfek Mil hi Jt hk^ 
-k^ ik lik mfek Mil Ik ttte-^i »t> h-»Ktioh i^ 
-ik feli n>^if 2- j|tt' Ik lite I mfek ^ii felte 
oMii fel likMiii feli fe)>£te ik ikte j inii 
-lit mi *i mfek mu ikkiisiik'±hhig^S Mhf^ 
-h kilik fei> feiiil£ ik lik mfek Mil fei 
iik£ ik lite kifek Mil l>kP ik lik mt-h 
Mil ilkliii mi fejilte ] kk. ik ibte 
— ^mixi}:^ ^.^^ ¥ JtiUi^riumMtthfeiiui:!! 

I klttJS:Ml*i klt^k ^jmJlb^&'ghtBfeli :lf£ Ha 

'i<^kilt ^^1 E&k& tt±^ ia^ & bki& 'felltc^i 

„ II ^ II eilL Ij^l MbLtcl^^ 'li 111 %U^l|tt^ 
I ttX^B: latti lti:l!j^fet)tt 'if^lkj tc fefe ia 

ii^ii lutrkj iibti^jbiE i&%i 'ia^!J^ ^b&^ la 
I ii^itkirki^ iiiitttt'.itcfeE 'hi±y± ib fe ti» 

lUII ir«ililtt tt Jjiibi IblK: 'ihtilil tl 1^ Sk Sk 
I ikttlt. liJ^^tt lj.tt}^ m:hi> 'hHtt hUtt l£: ££ „ 

—tt 2U& I 4b 
-tti^itrfelikbklt^ik£:tSi3tts £ctt^:tibk ii^i^ ikkA 
-lUksB Itck^ ii iLti kali^btcs ktiS^ll^k k lUltei 
Ik ItrkS IkiB ItrkSltliib— Slltck "tBtntfelatl 
-atll^lafe £t tittkiUkij^lfe Si ':t»t£i4klli mifetlt 
-h* tkfealilJfe-iil . klfealiUa , :t<-.tibiii>JfeLkfc^ 

-k^lfek Iitfib tr-2£-Jil J fe&ut£ , tttJiiUlkUitlbl* 
IblkbUtjfefe ibiUij— br^lCkimiiE: ilfeiifeHibia 
:lbilCik £i: Itkljilt! "klfeiie.l:;lJ£ Jfc^j-ik £: klja 
-lfe£ fcl^iis tl±lB klfelfe£. feUir£ kl , fitSUiHil^£: , 
lukXit k^l^ l>l|1>tl£ * 0l^ J£^M1 , jk:^ , 

(x^s\^o:a) I mfeaoiik 

-ikSlhklli£ felteo lg^ijlikilhkll,i£ lkli:B fei^ 
ik M>llf I Ikklk 2 ml ^l m^klklklilfekll^fi 
!&2di££ ik^£ik|ih m^ikikli££t^h!g^hiii^ Mi^HiiiB ;^J£lj'klfr.i*.JJSi mknttih -UtltltUt ^Ulii)& hilit i^:^} l^iH^ |i^>^^ 
-\^\t ll&^ith ItiikbH Miihh ^ Jit^l!fe M 

-11 b^. kiii ik&E ^\)hh hih^. h IfUt'Jfrfe^ 

I kl { kk J|ix { %tt Mi ; ibHMhli %)&h ^i:h 

MlE oi^a^iis hi|polKiP>hj]fe Ihh ihshMlb. M 
ig3tUtBiit^lhkl(^£ iittih I l^k % %i£t^^kljt2li£ 

-^|U>|* Ilk lit^o^ iii^^Mi^ lli£: 'l m£ 
-llirhft ^1J£« I lithlit ikl I m£lMta ^ Mko^it 

k\^ Mt'Shih Ht Ihk ltk£ JSt lki£: Iik£ lit 

; Uttih mi *l miktte Ikli l»t%ljl^ #ik:£ 
klfek Mhtah litliih k)J& Stlhlfe % lik M 
liihfeykil) fe life *^l fiihfe^feh % lik kiMt 

1 %h li liJE I mfek ^kii hife otk tb I iMiiiit 

ml ' I klhh J^li ilt hfeilfehltfeali^ liilhhsh Mk 
-ih tijB SJ&iMli % lik kl Iik£ fit Ikfe kl Sik 
-£ lit lik mkJt bti] Ifiilll^S hl> SthlMtL ] %k 
ifii Ikfe I IkahlMlJit lltkll^llfe hzb ^h\]^iJ^& 
Sihi Itk 'ik^liljlk kl bi^hSklk k%B IkM 
-klkkakk ItikJiife tlfe fe-li£itiitl^lh%ll>£ 
Ikil^ft k^ j kk k ^hhdi^ I I |b£llithJbe klkio 
J Ikkllt Ikl *i I lk£liiiliit ^ ^jikhilitllfe k'JkJi 
£k kk4lk::^h]^ji]]^ \llilitkl^ lit l^k i£k£lh 
l|a>^bi.-o lll2^h iik£ M U&1£ I im^^h Ijkinl 
-M& Iklh kl lfk:£ fit Ilgk '^t£lh Ijitkkjlil^ 
Ihlh ilitaili IBhlitkl^ I kk % life I h^hh 
£tkll^ll& litbii 'klklt 211 lik hi»ilfebh'^-l>K ^k %i-% klikklfeokkkljkk i^kil lliiilli 
^B %kl^ 1 kh % Ikfe-lksfcfir 1^1 Ikll^J 
-1£ ikk 'itahiiyik kl kl^BkfitfeJfe Iklilhilhla 
Iksli kk^k Ikl^ik Ikkskk kiti^^fe ^k:^ 
!g^luBikilkkMi£ Ikiil^ iBb I kte % %ki^ 

'iaiJ& >l£h ^^tbtJlbiJ^^kmi ^^ l^^l^lk ':JKtc>l 

-^1 lfllkl}:um2Ut>^B,2B kjl!^^jl^2ah^h— tfUiUi^U 
Mi^ kkjQc iikli&Utl^l& hiklt'kilkjU k<^t-atc!mU£^ 
kkyibs bib :lihit.ftilill^£iittiliilkSl "kliii; 

-±h :iik i^^ikibtt— tmiiiid t-sjiii ikib*ifea 
Jkk kix& ^ife M!^^ti&l^£itbliil^^a i^'t^ibl^ 
~£iitt :kiiihXi^Bi Isk „ jb£«^ \ii^ti bll^&Jt^ .. Jtta^i 

-li^^it£Ukitr.tl&H :^1^ ikiic 'kiib^m , fit itcB. , 

( +ftU -«»■») f ^k ilk IkJ^hllfe liilib% 
-kiki IkMskl B^kkfc&kil bkkiBuiltiikkii 

%hi^ mm fitbbigijlti fitbijik Mkb kii^ib 

^Skikhsksk ^ Ikk Ilk ilk lkhlMtk£ J^^ 
ilUkkali mu^h Ilfeliklt2k2li iiiiB % Jttfe 

I o^ 1 ohB sCv oii I klbLlS fekUilbtlll 
%ib&^ Ibliilttk^l S ^ I klb^b £^lumi&Ji:k 'kibi 
-hi& kikmkkj kbl[u%^ ^ti^ I J& kjbf-^ 'kJttbld 
^ll^tcl^ bin.kil^klktxllul^l^ t:ti I £^ kIJtf|;^ '^Uctk 
1^ ;klUI^23il:i^kmB£il& l^£.ita hk;0:jjib:!£±k 
■i^la ii,'hk}iktti±)^ibit-^ , IbkltLtbiftt^^J^ . hit 
' k)^^mitt£Ltl:i<fel}:^kkt '.1^3tk ficijlblb IblBI^ 
ItoBbtSatiifeli ' t^liaB iUJtt2alti<fefeiDJ>llfei 
— »>.>ti t^>ii i^3w f^£:lh IMkklJb IteHB&Blk 

-tik]&l ' :lUittli!^»kmiMlbb lklkJ£lb &t}:l^tiU 
-1^ kllklk iLtciili^i^kt tkjbkbk >ki^ib^li ^S-ittt tt 
-itlifJt^lltifebiatJQ Jfe ti» • klJES£:jl:felli itlSK^I ItfX 
-JUmnlh'»^3a £: 'tlb.tlfi'ibitlt^:)^ b±kH:lbitl»£a 
-h'±:J| Jktk^jJSL tkltlhltl&b thtlfeh biiuJliti:tki 
-IbiSlbilfe Bfeliiatil^£.uti Bi-JlJblbJgi b±k 

-fettltjljt £: lkS^D:i:iS ' :kl£i itctlUlb£Ub<ib^iU:2tt 
IbtiS kjbtt Iktlr^j ^^3al}:^iM& li&k ' :k^t± il£± 

-kiLltc kli:^t?a^l]^jnk>k2b (ulli&iilitklLmkJtbbk. 
I i]^k±ki^ ±ilt i^k ktJ&k±Lttl^S.ull ik«kUk«t<:tr MftifcHii^ 


^£iktii£^ -j& , eh ittt£:x-ii^i ,Biik&MtJi:t , mk '.tctciik'Mti 
. Bmlit^iib , :kjH'j&i& yt , :kji&2§i& '&jt,ii&>& ^ 

l^&j libi^ik-i^j .i&U^^ l&m^ti. :i^^^iii& 1^1 b:tl 

-It . -.ktkii ktclLil^I^bsjld ::MlklUlbl^k£: :R^tM 

.itttta<^:ti&£:--^i&bl»^£ — ki ,^ 2ttkifi^bi:ti^£: , 

( X26\ oB ) I M IhlilMillfeJ^li fell 
I li^ Ilk % IkllHItiig Ml^^ikjhi iklll^ 

-klitliu U^li^^h I^lltlb :^ % l^lMelii^ 

I *£ lalkllSbSum te&ik«kJK'kli£b ilfe bi'^btifi 
-l^£ilbiai£:^B kJlS-JlrS:^Ml& ^^klK^ ti^^k ^bb 

' >: i±bS:tWlttlk bitfekifiii > ilil»iS — 1bi£|.felil 

-ife^tt J^ IS i:tfiai^ ^iiitt :^kikl:i&lk'£.i^ht^Uk£ 
- fc^k«^1^1:^'-lf ^ttttiim^jl!— l:ttl!^ki Jufi^Mia 

Mt>lt£^:tk!kig— kk^kJKJkJ— ^ Uk>Ukl^Jirl&ld 
-Ijitt ^ ' ^iltHUl .iultLti ^ kli ,— ^mOE^kl^l^^ 
-Siil«jjjlkll!^£: ' klbhifeUi l!fejRUUlbajt:t^3tttol 
-&Ci k%:tJ«fet:<^^. ikSttfit^lS 'klklt ikt^j ik:&itm 
' 2alb!:t:k3uKik£b fetHitlllr:tii^ktl^S.i>ttk£±JS tt If'^ 

J^k i ttkiu ' 2 klbtt^lj: liitiitbiU -i^thiii liititt 

-liit^Eittt^k^bxl^ti^ ' Ibtc^ kll , litui'ittikSL fej£Jbt 

-ttltitfeife itth. ^tiJ:hakl tsi& ' iiltal ^iuXttttlStiSi} 
li ,— SlJfefeij^ Ikl5£:jllUlJtki:J kUl^SJiakkeit'.lfe 

I ibi!fe ikbit»iiii!t biriiJiiiij ' kii kat £t mii 

— kg.febSBt'^1 Iklfe iiikStt lUJU2a!b:fefe £&JOe£tiJ^ 


IkkiJtiS. klK: 'itlife IkiibtilQiitiajltrkliytltUxbfiU* 
kllkife2:bd k Ultt iltiL-Llfe kiiciU IkayiitUfe 
kilktal ls£.b kl ^ Ikfett tik klulB bi-ii , £t tflulifc 
•khuD ljuiaiiirtiij :J}ilUi.-?.ti biu&liii::tij Jklill^ 
-tiiltli li|'irc = 4-mt IkLlta '^ k£;tt.lfe kfb i-j 
bl^SiiU b!tii Itk k^£:tLLEt kiS:t MtiJit it. kklk*, 
-tUbilpstS lklli(I.u!i felb-:jikti4:G:lUfe ferikk 'lii 
-afehl^t kiS:fc kkli!iitUliajiiis lkJlsS.utt fe k ':1hJ 

liihiiifeife 'kUibtfeUi i:fetimib*iuit»am'tp^lS ibi 

-IS lUtlttKklttlii-lS ' :bbibs^h "fcltsikilK felt 
felSi 'klfeh Itttil lkltllitlkie-2alh!feVA2tt lfe*lS Jiu. 
-lliKk:2ttfi:i;t?ata Ji;k ; itbUi— Sltltktr | i tfelli 
ItitlttB^feJ -lfekil2U%l '-Bh^ lIitllHi!tl— :h!/ i3it<fe| 
; Ifcbklt l^k kiife ilfc bt'i'^t.SlSS.ilht fe'l^kS) ik* 
-klik*b*l& :^li ; itUtt Itlt 'iiUtkittl , & Ib^ . 

(X^\l «>^)l%i ^b: ilfe: lkhi!fe_bfe£ l^ik i^Us 
-JL-2& i!ttth:£>rtejl£ liik&lOtJhi ^i^lhSlalil hih 

-%iiit:^i i^^it Ukiiijkijiiji 1^ i> %ih]iafee i^a 

-h i^Mhk ilfell^lit JifeiibtttlhkiiiJ'fi %llihE»4bJ 
iitiilfe£ feijij M fell *M l£|Jl£ Ilk^filtHtSjitli 
-ii 5l£fe: ^felt lli Iklfibl^lt-I %'Sl ^'klfihlltll 
-lib |l£fe: "Stk kfeii feifibilllfe ill ihh I nth 
-lit '4 ihh hi Ihl^jlkbit M^J iiJ^lihi 1ft llili 
^ife: ilt felto hIkilM lijfeli iiii:& %lltlifetfc 
-M 1* *kl ]£i']£ Sikifililitliliii i£ Sii:^ sfek 
|ii IklfibJ^lfel iu:£ ^kifikJkljltii |lli 'Ife 
-k bfeil kifiliillJfe % IMi I IhhiU 'j ^fek ^14 
lli%illlt4 iffeij i»JMih% ^ ihk Ilk ilk Ikltl 
-4bfe£ ^Ih ik_riiiibit2tfe iit^t;B J kk % IfetJS 
— £mtx£S:lL^£lfeiiik^j rol& 
I kl) kj>£i JLl£t J:ci:fe^ttt)^£.iibbtk£l >ktkUl>« 
-b*rfeUlSJi itt'.n ' -.tihi-l kltill&tEilc— rklbbtt 
ibtit^ fck :fcli "feJlJItakj tstfe ' illJtii , iiiJUUfii 
-fiil a ,—^lliLhti kll lift^l ilt.££: i/^:tl:»jbBfel 

:bt&^j i,?i:?'iifeB £t 4ci& ' Iti.^'ii^ kii iirj^ttibimk 

Euitt^Jliit^J^ Ek !^E^itLUcitt'llH:£: £d&'sliJk]?) 
ltc±:fci:bIt;l£jJU :^1^ :blkJgi Ucit^tUiii^J^ l^e&^<J^ 
liUi±tl»licJklfe UJa :!feli li:lkE iJilkUifekJteJfcjai 
— Efeltii >l<tblteteJfal^£itttfc^ Ik^HJfetitrl^ Mfe 

I kj ^, lltll tai£ Ife^ lluiittilrhttj '& til iiUlil£tl:M!h 

I felfesli iuitife Ittlfili '^^^i ^ ii^. 'Jfc* 

II > U mtckj hkt±ia_ U It^j ikt:t<ifa 'bt:tk;l!^i3^ 1^ 

I MtrtckirkJ^ ilLuttt«::t^^£. 'bii^k Itf £^ ^ 
II i II \kit:iti. lijhii:± liilB. iUbkJ t-i i^l Ik Sk 
I fittrU U&^te £l&a i^E 'htlB IbUa ££: 2J£ „ -kit* fcii''2 l*li5lttfcbiJife'fci^ ifeiic iHi:ltt 2b bfeiiifiai 

-ij* lite . &li * iltiliH ictfeilfelbslVt^JttiJi 

-^1 tifeijt^Ste lb tei:t r-fe Obtiijbti • :iua 

Itf l&liitS . i:febij£il£ ' fcljJbUi lliiltlllbliiati 
( JiiU: ) Ib^lkL^. li^t'^Bbi'j JlulUti^feJl^ K;£.i^tl b:b 

S:J|^l^±'iJfei) kH, Cfcli::i:ttil4rgj<t Utilii Ikt "•te-l.tlfctfe 

-iJkifliilifebitisibiiiifeittifciibhtbifelUfe .hia lii&b 
-lJ3Jb!:£:- Bla J3J!feilJtt£i .iib [ Hklli— SlblbUJtt 
'^ klfctttlli liitri:!— Ibl^l211il •blbtt lfc»fci:J ^t-'Jii 
-l*llli;fel ::bii!l£J2:fel Attlirib. Ifciail^ :L2tt:iat.alb2 
-^lttii^li<^ 'hVAH ii ikH kljt£i ^l£t ti;iiblittbtl.iilt 
-jtkibJLibtt ;bli ; ^^Uf lib ilibiaj ^ lit IbK: , 

I (X Ul-O^) I lib: ilfc ffihl 

Mhit^ ±&i:hb. tilt iiijfit fiilHhtttM h 'li:h 

-jSlfe iihl^£ kbSihkE Itt ifcli i IhlfelU '2 ShJt 
^li lf^UiIt!b JttiJ iiJ^iihi % Ihk Itk: ilb: 
lkhj!fe4t£ ^Ih Hit Shalt xjija J tJ* % ltl£ 
— kta^iUj iiJSlill^SJiltlUliiJ >f2ilt'.l& 

I ottB o2 oli I :t%t> 
-lWt£: P^g-i^biteft-Alteli ' klllife biatir'.t :klihiai<fe 
-ik:£. ikutiitiii:! |£li! ii;iis.-ii^l . MtfciS'AjkiE , 
liiiblii— MJ,.,.k>Sjllilflfe . . • illbiUj , fii bliEE: , 
( 4-0 2 o^,) I U± h2£ bSh iilitll-iitk£ iiij,"a 
IklUiiJtg Mtiiti2:!|l ii^£lbJ£ kl^ % ^^^^ 

«\. oi£ I Lirikbsasfcfcbaijji ^^itiibieik ' luua 
-iilitfcih lilitt* kli.^^feitttijtttEtkbittia h l hbb 

-U tt-tttribli bibiMlliifcJQ ' :t»li£iiti>bJ:^illt 
-feb kt.-tii 'kji l-.tiifeKs :k%ll^lJl£ibiillJI£— :i 
-liibli ■.b>illl& bJD ■'blbftUlSHtkklilfetriJbiJJifcS 
klttbbli bittlJBut. biiiltJSl ^ii ' :b-ikl6 JJbC: 
-bl(ibt& llii4iH:fiBld — :ktlt'Uti :blJ=;Sl L'lx tllbil 
ttlht^ aife lu t*.t> , — ajbIiltitflI»lbiS JkttfeJ JKi 
-ta itiUihUitttbUitjittWklkltfajbiJUsbi tjrifeliia 
-iJkluUfel-tiaiCt toLuhklc ' ttkkJiaktiJbiJJkbi km 
-byu ibstfciKb Jtsllt£.utt fclikikEibbtt k'£u 
-ttikibVlbl* It ia.'kljfc 4lJfc bia2btLiLkiS.utt^ 
•kfbjLlj^t^.libitc lbs:iib ^blk :i:b£bttjl& Ibbiiiia -itjife bUbKilb J'^'IDJtJ bllk5jiB!fcbirJlifeb ti^t 
>kl'U:j££t Ebkum bliblLlb c klijilfeh Iiai^M.^^Jl*^ 
St^uU 'KbLklife IblkHliibtvMa bii ^ tVcS^-^ 
bikl£.Jb UtlUia;*, Kkjlibl^tblklktlb itftjlia. 
-litl tJlt jg UHJiatihriliillfciliHJi Jfeik klbtt la 
-iHiiiilkHICUL^^p l^£.Ull iktttXltkkt '£.ilf.tt IkU 

•kt^ii baittLi^bi^i I \M f^ -iCNtCR •.ii^iu.:^ij^i:b 

-^kJl£bllil^jU l:ii.^tt U:'.Ult>.j:.iltt tciJtk'it tt*.k.)£.l^ 
lUliXjrMlU:l£lSsLiiki iklklLlb littijtcilp^lkl^ilkU: 

hini^:ittitii±ii^iitiii±. ix.ihiii,ikiiiiiULhijk kuR 
-eitUblkiUkikLtk^ttlbtt bku I t1 I t^ 4? =^J* 
-ll;trLlii-^ili:^llb=:Jb4l l'±iii b±um.£!kjb b±:^h b±it 
-l£.lb i^UltZi^t, :kU£blibii kllbitUckJlJisbi iUl 
-km Ikk ktUJ^lH -.tlh. lakk k^bxl^ lUlt^.xLltt 
-:t.tajhrtrfe lik kbijJh^!:^ ^e-MJ^i ^^^ l!^£.ktltli2 
-klisi^tUbiJlrtiS lib l^blt %>&uttkjti t^ikh: itt 
_li<fe JE.J.O • ljkl>lit»JbUlb .b^kii 'kitfcl^ Jkklht^U 
••Iblie Ibl^Jfe :lklfaibl.ilit-Jib 21 ':Jklt'2i;bt>^li 
-t]Kb :i:^iJi^^kltt2iib bi'i-ii bibl£:lb :lklt»Slib 
:kJCsMlS kJlkltUrkllfcbS ^IRb KIJkll£ 'k/Mtt 
ttautJS ^lb:ih:bi2 I tl I -%^ );= tlUlfajt-Jfejaib :l:^ 
-tt Iriklhjpjb biatii bibElb lltlt'la> t-b bllL-JS 
IbkJIfijJfeLikli I 5;^ I /A:liJ^i^iKb :Jbft Iklbltaj 
-b kCs >li:JB» r-zki i S l^ltt 'tSba-h-iJUk '>:XXi 
bJI!tfel>fiiltii>£l hUkOi :aitfeb bllkJE: IkK 

■ i!ibillkkl2:<fefcjfc!j^>t«! bifcSita bijtkfr tlbkt fc* 

-Jiilli;£Lhblfc2i •kfcult bkli! bafet-.lb^'JitS ilife} 
-2b lik kbihJkllS MttJtlLikmctr.Uh\^ l^S-iia 
ikibxibti B lib ■ hblbbm EJi£.itii bltibys b'n 
I H 1 1^ '■i~''t\ :ii±m2yb:feiiiJ:feii -.x^iit bibitt 

-2alb b±<b2i biblLlb Ibli-iajb IttlilfebiuUlklb 
-l£'.b bjia=tabilji£.b litji^iUiilkbllS— klbtt lum 
-ijblkHlbfcbZya Jtiittt fck ii kk"kbaak£i 
-li fulttJlblfeBltULZlja kbiSliitlbltfe IbliJUfctt 
ikLli: blbbi&Utfi IfeiMtLB kbiiii lbx.l£ ilitiibtt 

-fcbaiii a«mb fcsim buli fe k:4 'ktau ks^mh^ 

-:&bb-J ^ii^lfe :Jblt»ajb:feJiijb :l!feit* bibltoSaj 
! -b b±!tii bitaih lbif&'b±^^>|lfcliibtttilblit 
I -Kib ii>Jl>iJI>£.)b bjlkli fek l)JJiasii~fcD:KJS.i» 
[ hfijlbiJbitBtErrbai^ kbte&iiUfcl kkii i> i V >f^ 
I :lbm2lJbafe^kl^i^-JERlJii^i b*bih»a.jb fe bi^b 

1 bibKlb Iblbaib bb bjlbltl/ckllpilfeb— iUJbfi! 
: kJE: 'kbibbllilJtk Itt fei-ftfe^feb IblE: kJlJibM 
' feik klujB febaii. ' l-biiK b*iC:K;;feb fiins 
i )--lkli Ikb ' "hbiZuJi ^'S-ittt bk f.dtijjblkBlnb.tiaja 
kbl!>£.Uttrll;;l» P2i'-i JbliJUtt-R iiit.fl: bM-biliSlibJEl 
j ik kb*teb IfeibJiiiii Jfe fcii 'bfcli b*hlbiK'toa ( Vio^ ) -lySifi ilBlEt'-LIalS l^S.iiii littilJi £i^£iitt Ebt! 
-%ihSHiy 'tis, &k^llkS:kitiri^lttJtltltBlt:tcbl&j^ 
IjjSlt^tlk Jslitld l^Eiiil Mj-JBJ kfcilfcijiaifefete 

-SiibQ'febB fek 'bjlifeiu ;isfe|:bblttlklilBt6lj2iJS 
£vii^ll^^'>!^i^^^^i)^t'^ ^^.^ fe^iakli£Jtctil2 
IbBlEt'.Laja Jk>bilt£,iitJfUkitXlbB lii»3i fet'^b 

-Vi:fe EiUbl,W;JBjlltit! ■fctkSrtttllS.lr^fehlbilkEJ^. 
£lip:ilSti kUt^ii&tt kJi:i^i3UtiB-^Jl<fe±bnb :^mi!& 
-[i->'^£t Oii^iti ■Ititli.Mn :l?llrl±ltrlL:&l^Ultit'.t'l&'d 

-S^bbllblblfel'iJ tkltKbJ ^bliuiijtjh .kilSfet^ bik 
>: "kttli ItclkJgl tliittlklli^ltt teEiitt tl!i*l^:tii 

%l:tti:fe^ ^^itti. :tktffaa;k 'W!>tj>?.i>thiiji»k^Aa^ Ibfe 
-ble >k«Lxlfitt^bmi^^ttill^^it^l>£ttXUkiki!a 
-ii -kik .bth'bhihitiyiiyBiini-^iat iitivjt:ti y'Mkt-'ti 

* illbii ^M^ til.— ilJttCaikitailll^£.iitit',klt Ulli 
-Ofclfe-kli kbslflB mbfeltiil IkiiSBfclit; l.Jlb±iil£ 
-Uc<^klll^ ^kiiif^i%:£=l lilrl^lJtr^ '^tt £ ^ 

-^ JbUM ^mi^ktikt&lH: iimik:k B£l±lllt ki±ttlt 
~%i lit Ibid l^£t 4I& il^lllijfe^i^i'. J^U &k Jfklit 
-n^ll^ b^jll % llcJ£ .-J:citatbd}:)%lbl^ !;> jllblbiil^ 

i^!feii f I :ii£ite2%!& ki^i&tiki^^ii i&siii k^ am 

iJb£^:^tclkbklumxa.lb U.k >:'to^ iitlUtLili:^lJS 

-tUS kUbal^ um oVife m£4l» mkiiilit i.b2a!j:fe 
-ii Jttiia • ~ceVi>:i«^V^ HJtfefeJtyBtfJgJ b!ik& ^b 
liitlJ&^t^ :klG:bliti bflJl^^Bkl}: tklHvIt:!^!! :tr2 
^12fe i^<^ ikia .kt.it£^fair<i.r-iti^ai& ;kfe :t>lfel 
likii ^S\>.=n ityiH!lQtlbl:tiikl5: JSiullJSkMtt litlSa 
>|& MU^l^ iitUtk MtttitctJJLitc \^KitU'h\t±iZiyii. 
's'iX itu±ll»ltt2ali.'^i kll*:tim2att2alfe bllkli litjm 
lillklE: Ikk kb-j^lt: lulb.2.iIti'^MJg Kk £± 11^ 
-it^iiiSe 'kf tcuii Jis2iti:tii ikla t»J£t» &iiujtiii 
-ltt2aHi:fekti±aiii •.kktJifetvittib.tluit».2iJtj:fehili£t 
-12 iJilit 21. felbiia'ibliS±lb:2alb:feHltttu 
— £!aluiack:2ttiii:ija maiii latiia ki^iia |g£ifc:i±l^ — SliRk ' kJMaUltt&hi-^Qt :bti 1 il J H 
I «oc,>:i :Jtimil"'^ IbilitUtria'Aibt bik Uifej. 
m2aJit.^:Jiltib'2ijb ^ *^it|b2i]l. tt IbQ:lfel«k 
-irfejjetSti Itlitl Jlitbiiaii iitfcafett tifcU^ 

ii:k-iLB'.Grr,ti£iU tiV.ia ■ htomckjuklS isi^iii* 
fettsgit'-b tiafe kl Ullt J12at» £t bil^ Jf>i=n * 
-liUtHlpilkJ^ kik S. ^Ui^t^i^ th'ilTi.^ l^td i^k) % 
-llt^jhbjilL l^S-iitt :kBiJt£— Sm«k ' ^'fesU kJ^a 
-B fc:t:fcii I II fi-^X bikElb ItlUitrZaii fc kli>jl^ 

-Elb Kti Kb i BklU— Slkltlti* • i klfe^tU fe%^tt 
-:*.} kk25 k^%ii lik kjife ii*t bi!fc^tilil^£ii 
-tt klkkiaik •th. ; IfctltK lik • illbiBj . iit UlB. , 

Mblhife hifeili III lii * blHlSa feji 1^ tii 
• Sit!: ilfe: Ikh'itttE ^h ibitSitah %lll:ltiyife 

-IfeL SHiikUh Mhljriil iitlili^J Sitk^ ^tt 
hhiih hiiiiJfelti iilitl^ii itilll^ kilS]£ Mlt 
- tffcw j^miiifeb ^ih itfiillik J^l^Jbt Jteliklfc 

' S&ilhts^ Hiaii^^ iiifa U'iilltlJfefilll: :&iiii> 

! -k lk!% Ihl'hUi fe: Jtlliil'b tiiitlfe'ti ^J'^lfel) 

-bis iilhibii^fl |lVrilbiitl£lt: iilbl,ufe |ln^^lltil 

biitSth liiMiSS ill Jhk * 2^11 liikiS Mihkii 

I w^n>teiu- illtllb fe: fil&liitS's 'nHiilfrUS t^M.k 

Ife filjPJ Slltiililill£!l£ feh feh J lUtelU * J SlS^ 

-h kt^ Jtelt% iiikafi JilltbUii JH ibk stifc iife 
— Utait)*} Jik 

-atclk^tilt :rtt£i 5fe>I^titieJ^l^£ tJ&Uiarblk^l :b^ 
kl££ ^&ltIlLilli£J£:— IklkMK t'.^ I ^llte!l , iiimOt 
k>h!i.-llliiS;litlt-l;2it'.iSibJ :lklHait.!iD2ljJU :l:feia 
biUlfajti £t bi!£ij ^'fe Mklttait.^klfe'llbiEtbl^ 
:jtv£l^ kirlj iUitt J£;ZLbi^£'t;.ikbklklb£Llb :kk k^l 
-IblliJikElti iklfe k • "J^ftv liii:tfc.lfcli>llfeikk 
-l*ii kJikliklliMEfe kliSStili • ^v^it fiiJlililCj 
-S.ih kUiiD: tiit litill^^btiihik\%tt±lti.zi^ kb^J JUm 
'o\\\ Jisab Ibkiitlli ihau'^'h bikii ' ^^^ftVs^^^ 
kji:fet^]t<:UiklBl! kjlkO: kk tiijij^^b irir^ESJ^l^fijba 
-r)ia:i* iii^feii IklH: kbitSa^&Jfis&tB'i tkfi: :bl 
•l^lttjiikii ' Ibifelilti ittk kjbilklis ir-ib kUltlUkJB 
Iktrjjbtt IbiMJhS l&cilj l>ilibl£U£ Jfe P% ' S-^haV^ 


-lb2ali,!tii bllibltiitiBti kUkft Mlfe J2llb)J£ 

-B J^jbtiii m3B li!£.t. r'.Jblj^tfcii rtkilifcRlbAlJf 
— aiit2a]r,i:MlS bii) :Jtt3Bih S;J£iltb :<feftJltt 

bliJfe ilEt ^ laS-itU :fet±Ji&-Sjltcb t l>lfe2:UmDrJ:ii 
-tt tibltSl Jik— SlbiliJli^JblbBltir^Laj^ LlJfeK 

' li1hiiicmit£:lB te^i^a jsn^iMi fesi^ bi um 

ica^ bintli ' SN^VaVt IbiutbElb afefelb>febB«4 

kik £ HtUik.^^ C:^i&i& %u^i^ ibii£ C[km:^ihi^:t:ti£k 

fe£jiltitttijt£— Slltsb '%>f?.o\-/! i>jf^;tlt b^lB b!fe!^ 
-hibK^lfeillilitajti ^ bfinfeLB*^ bUblibElii Mli 
-P-^Pfe fe Mlfe iiyjJ^SfctkK.lte feti Kt. i ttbJU— S 
•il±lfelti:t ' i kl&^u ^^ ^tc!^'l bb>lB b:ir%li ; ^b^u 
— £t l^b HU^ 4l£: bt:^I%bBk>£.iiti ^lb£l bb^mtt 
-XkibUa'12 --r^ t i±>^^^ J^^ ' ^JJ^^ > 1^ ^^^ . 

1£ £alkl |lh±2hlit]£lt: fch feh j IklfelU 'j ifeili 
k% ifeSb% fiikil l^hthii % iltii ^it ilk: Ik 
-JiJ<febt£ ^Sk ifeiUliSjIfc illlB I tJbt ill Ih^i 

t %ll£! 

hJtctU blbllitttcUb!£l ^LLim Bt'.ta ' :t'-.tc>t 1'^?» 
'h\x^\tl tiibhtt ifiySl ITilt ^b:*bUlJ&ld£.i^btI2l£!^B 
r<l& ' hblbtEitcb b±ti:^bbltul^Jk biktltiuh trittb 
-c &bii ' Jb£::!ii> iiltiihitSk ' Itttlukti ttr'.tjrib ^bi 

-ilitU^ntr^lh-lt2t'.l& I bi^jklbLBib^t:fetr^l l±lBft j 
— tt :ttr«K jr<irii& ' litct-iJhii iijmii^Ea bifeb i 
Jbttl|.(ibt :lttm :lllliiV»Sh ' :i>D:bJl^ka& :b:abb I 

-bbtillu^l^ £: bb '^IbiBJ . fit htb , ' l^lht^ h£ti I -i; tiJbe(hbblisifeRlfc>i])!fes LjrifelilSi:)l;[iiitfel±ia 
-m ly^itiiblK ' lthbbC:!fefejbilC:bs bibbiilt IbslB 
-Jbl~blli>£.ii;tibili'Jibih«'bti fe \l 'illiUibilfifi 
— * lfcb^tibl[iii!fci^^i> abilbb-b"lttiJfeblblJ^£.illi 
-bbfiibJiiilb±i^£ilttbBiK Uir«b btJltt liJB &<> 
-b b^Ltfeil H'^J^C: Hkij fctei •.JbJt»2iiib:feiam 
:l!ti^ tciitlifhiti bi!feb bibltm lblt>2!a<ti feb 

biitjtnibjjpsjKb liiittmiibifcBiKr'.haiabisiitttas 

-ItiEilib 'kJfett £iHBULlkBlcr<LajS fe£.Jitt Jfett 
-*lfeb Ibb * liib>&iatUiBii:tcL2»2^bbb5B tii 
Iblblulliaibfeij ' bbiilitMkb "bb f? ';"^>t bibE 
-lb liiiifhlti & &^^b lulljtl^lBrb bllbfi: iitjltt 
iiiUlklbb£.lb ^b lulltjjbblbbltt ld£.ittt Kkb i>> 
l^JbSB 2b g-BJbJbJB tn IblCiirJja bibitebE 'tb'fa 
:bJBb^£: atol blbib bb:>tb« b& t.\b±tiHt b^ilct 
-Bb^J 'J&ilBBb3Bl};i:llg ittf&^J bLt& >1& bb 1^ 
-S&ll ^BiJJfe — ^It'.b 'bjfeiblttliLi-^Jfe filji :bte 
t) Ha 4^ bitHi^bblbiiJb fe JbC;l^lblibKib<fe 
-fel^Ii;bi;tRKJJ'>>l4Si:tbl£.lb JbC:i£l:t^b ^btlE bj 
-bib^ti b^buMl ^l!feiuj^-tl^-k>S.ittiaJbbB-i^i> 
-ImiiiiBljblbBlCt'.baa bjfc 'bJiiltulbj^lbblfcbSS 
biS.ieH kh^ltikk Ctai^ iMf. li>ab^C:t-3^i£££tltJ! bitj 
ibb XH^H fltliii^ir^^fEb bliblk ikliik Mi]^^ 

— bb^£. 'i ~kfe bjhU'.<fe 'klfe^u b^lB b:fc%b |-| 
Xo^XbibEJb ilblf ajb liilftb bjlblibElb fclUa 
-iS^ti Mlp. fitilJ^Bl^b£:ib feh £?ti I bblit 'l bj^^u 
b^ ^ti^J bPJSB b:t::^b J^b bi>^ >ib: biSBbS 
-I^£.kb^bb& ■b'b rlkfeUJK ikb ':^llbib) ^ Ibe: . 

-It klkhH, ^Ibi^ %1^ iiilit ii'%llti^^h bibih* 
-!& biit£h J&t bxi'Hhi!g }}2h fit Itii 'kj ^'P'-IMh 

bmiklii) hikiM biklt^ % Utk *£!^:^ Iit% 
-il ^Ithlbb itiiui^J^ jiikllli h b>fiib iibltklJK 

^Lik 1& &j%i imi^biki&i^ kh kh i ikhiit '^k 

-S^sdi k% J£iM: iitkil IMikitii % ikk i^k ilb. 

lkkliht£ ^Ibi^'ti^ait iiiltt J %JK lit IkKi 

— 2iiaiifiuk]SB 
bibl^ ib£!L&ij»b bi^^ttti bb ^\t'.a. 

I blBlt'.iatlblt^JJ^CJfSbbll&bSiJb* 
-%lb£<lbbtrikblbjLll:bmi^ \k ^^abJlJ^^^JUt 
kh. birbbiti lblki£.lbkill^lfE^bblltkt^&bJlt^be% Ji&^ttilJi 


iifc}»t»1lt 'iiltSb ettfefei Bltstb 'kJbtt fiimilblkliier..t» 

^i III Vi'i'iZ •.lUlt»£alti!tii».lt. :i:tili liiUmiilfa 

iuilili,lC:§.lli fcllfcli feb iitlJJaSBiliiy^tiliilii-titiJl'i 
— HlCt«b2a»^blife£.iiHfelb£Jli^ilfelitiklt'£ubaiIa 

-^a bJiEbis ^1 1 -j^ >fs iibmajjtiijajii -.i^itt tti 

-Ultiaalisi iii<feii t*lii£.lto Ji±mi».Jb bb bllbKlbia 

-ihTiyU ' "bbtitei:ta£ lilh^felfefeiatl '.bE :btatfiL 
aj£ kilSfettS ta^kb ' kiJib2£ilJjlit2aJt«!fei&lbIil& 
l^k kd&iil&l ^B k^i^jM ^!feb li|£.i^litikkl};:fet-a 

*:lk%ttl llul^ti fel :kj:l2Jfeli2 ili :ltilLiib k kib*)^ 
:lkliJ Itteife :llim fcfeiaife k ':Ei lilifej^b kl^ 

-mtcM£: :kk 'k±tel,:^ittltt2LU>!^ l^^bt h:tUit>'h.\L 
Ici^fe^ ]^^12^J£± Itltt2&tt<5fek2&klll ' ^Itrk 

:kia Itctlumaitt^^^jSS lb:tl£ IhtlS. IttbJ^ 1^^ 
-S.iitt :kk±kr^kik^lbj^jiti lilii^^lk^ltti^— :l^ilti 

-l<kb kllkeibkll&i^^ kll£: ktr^t^ic Jli&Ut-fi kk^ 
12:11^11^ kj&^l^ti IklumSaJ^ kD: :±k:lUB bsli^ Itlix 
il£i:ti!feUtclktrklulbt2a.JJ-a :kk >:/;V;^ kli:fet:^l^l}:lfe 
-hS} kllkl^ait.k:«h kllkllE: kbult kk&!^hjtHll^ 
~t& \(l:kiHA l^k IBll^HimUtit'.La]^ l^tr ltkk|}:<fe 

' tlltlttaiblfel^k Viiiii iv^ltlltBjb tt bi^^fh b±k 
-l^ib lumajb it jai& iiHUk:ll};^ibJ& MlJitl&km 
-mikiilbi^Bli liiiiak ' IbkitJbUtt'.h^ te^iitt 
-(,a)tE ktalblt'.b Ikk kbxifealiulitilMkBlCRtZkja 
l^ikUl^&Ltit^lkl^ £^ bjfe ' :kJl£ IL:!^^ t-tnl ;| 
I f Ifea Jliili l<fe\lltiJD:takSJti lbk~klhi :klBt*]Bl 
Iklftjit Ibxl^ilitliJt. :kk ' itblkJSJ lli^LmgJihti 
-IkJi fci£.iitt aj tjE^ ' fib^ :k%Hi ItaBbtlSlkJJifeJR 

fe:ti ^ i^£iettr«E&' liiuitt:hiLikBJtJi«bj:aj£ b^^itii Kit 
-^mb kjbit Ikk 'kbs,lfeiliiim^JtiikBllsfeti£aJ^ 
^Ikltl^SiltiblkJSi Iklklk kli lliitt^^Jli^li i<^::a 
tililb^aUi fe EsiiB'i bikK.lb Ihlbiiib :kil}i»^lEfe 
fcJlkJEltekiiJibs— Siltik • Iblbi :lilli klblb JkSili 
t^lttUiit IkUtfelZb :%.B biumiilb biJfeiliSllibK 
l^b bli i^^U biwli Jtkik^m£.ilti ^miblkJgl ikk 
'ktraEi^lQilUbn t,^ k& iiikk IklB iblk£^llkBim% 

.K?^j>tost>nvuuui^-u.p-h ■ 'kitc± ki^ iuiit:atiikBii! Jg^itttil^ ( «^»i ) -£.^h±kfb*ibfct fciblkli UlTl>-a UUltoatbifei:]}: 

-hjh :klli:bllbls> kjlki£:lbkllji:bskjlkhsij .kUilk £: 
kr-.iiii 'k±bxife'±itt*kiiiS Jumajti-iikJiiyBislifeit* 
ttiumaib bi!l>b hiklLlb lltlb.ajbfeti kJlkk^bbJ 
-ip:£.ti laiifitit: i.^t^tHi Jum2aih!fe^ik:Mit'^Ji!:l^J 
-i%iht bibiJttaih b±a=ii bibitib mmaibiiiHifcife 

-2^:0 kK:b £ &k:b ' :lklb.£:ab-ti!l}:iUb>£:J^l>!^il^ 
biUitt2^tjti ^ b±!fe:ti :llimi'ilb'kl£jjlbi!:t:b Ihti: 
-tkiSi kl£.ib jg ln^sl^ kkl2;klbi'.2&Jb k:^t^Jt^l}:^^l bk 
'HV44 :lUlt»iiit.iii l!t>B biuit»2ail» "kliillbife 
-l&l IklUlttajb kJ^ !^t^Jl»ab3i:bt-isl^ kblj litltt 
il»ab:iiitt)iikbklUlit£&jb Ibk ' A'i^-} kjl:&t^)|i.a 
-t< E& ' kllklkkUsblZab^lkllL tutcitU itiai>:^b 
l.t^S& bk Jkk kll^ht iBmt<L2:&J2 \bk tkt^l 
klblk kbiilbs t^^blbklklim£ilb:^kJtt k^:tk;]2 
-ktiH b^SJitibikJgj & >k±ki^k±b%lbB ':lklbL23ijb 

■J *- . ^ ^ 

-Ds^iattMSttkiB ibik:!£^i[um:tibkmMSS i£>£.utt 

>k±kUk±k^lium:^JLkJkkiSkUl^£iillt'l>bl :kk 
' kit^k kjliultllti :kllSbbs Mlkl£:lb &^12ill}:^ 
-JSaUlblki^liiimilbiiiilh )k^hti. ik*klikiki:lte 
-£ubfelibL ' kbtajtBt'.lkbJfeik bklfJsLltiJfeljStt 
kb::tigt^lkl£:l:tlts£lb:^iJLl^£illibik£l M& ' libiu 
biiilh2ajbi-JJ^]2& biatii ms-hit tkibxibt* t ]&i'^? 
1-^5-^2 :ii±ittkiiifejE^ b4i&fejitiaiL:febiiimaib tt 

tri^i^ b^klLlb ikihtaib ^t klllkl£Jbkiri}:£.i!. kjmii^ 
k2 klttk ^RX tliitiliililK^hki'tbilklii^ti kjlkl£ ki . 
-bitii Jtatiiij iiilEt iik Ibtki^rJ klJ,kfe^L»liiSfl bm 
-aiba m-2h ^a^jlfeli kk btiiiiSttbti fekii"x4feVcC^ft 
bibHUtt lUlhtaib tsbj&bj!tmklbi£.lb !fctUli2ab 
-fei kli £ fitliJStaktiliijlttftBB CiiiijJUkBlGttLaja 
l^£,iih:hkib*lba!— kha£ ' I :k.Jtbttb!t :liUtfi 
bilttUkKilJikllCtfcs b.Jta 'Jbsklfe IkBlbbbaja l$£ii 
-H kfetlibi liHilk IkBltfehajSiittbiaiibtbt Ik 
-Ija kk kJb^b km B&ijK 'kb-jfelh bxhlilLtfe 
-R Ifeiblliiit kHi±:KUt;i/«bJg l^S.iihfiaib^li lib 
-l^btfjfej hiati IbxijS f;Efe k*ii tetiitt bJkL 
-m£.tib±likib*.lbii-lt'.fek 'kbiiii Vlife j2b ibbiili 
-te£.iib*i±k kbaiijElfi IkBltifebaiS te£itli ttiil 
-b bt:^ll£ :kk i^S.hHth hibH %H^S^iti}ii:tHibX 
-m& :kk ' tk Jkia bbbJlkBlbt'.liaiS kmiklJt 
-liillbifeS} iikm bii£!fe2:jiR2ijb<feli bikmaib 
bi<fei» biiklLlb :)U'Hiil^ KkJUiMlbt. kjlfcj£lbkl 
-IJibs— Itbslaife i^^i^E :kr«mib ' liii£ kt^liiik 
kli kibll lblbiMb^E<i^Bl^g.iiltli^Uki£. kjlkl^fs 
-Siii^l kUkl^l^f as lt!£i^l&b ' l^ijS- itm bi:Jba -fei!ti i Mfe-^Kt»y. to£i>htaiKtaife ikitifeitt»aLife:;H 
-laJiitt fell ^—i :^«ri^ ' IstLlS tbUS— ■i "fcte 
-^ttlel :Ui±k— :fcitt$^iki=! ' ltii>:21 JchlBli Ult 
-i& 'JtBltsfcL2al^ it±tilhtf>ltfct^a tktlt'.t lilfetki 
•'ti ^ IB lttl^3ttia£ IH kll^tt i^t^ mi^ tf^f.^ 
-£-kltil ,bjfeiJail£. bjlbltiifei!*:!— fcllfclji IfJlfcE 
-lii fcjllir.t£fe fcjijkjf-fe :liJBb^fettltt !fclblKl!fei 
U^bfiktii l^iutk^Ilt :l^l£]&tcS tc:tkl£.ilc ^lUlir'ZLlb 
Ikkiai& t^i,ih& )klii±:i£t kk llclk£l r^blB 

^ ishi^iB iujbi<&i3<ii£tJt> i^iiu :tkiiiiiii:i\!iS.httii± 
-idskil^bl^ >i.tti<^2kl kt:i^kttuiiLktuil^Mb^jJ&lr& 
-^bia .kO: kiclbikk^i^fklbkiikJE&lkl— ^ llu 
-likliliiiibaSirU— Itfcii ' iiiittiiij , iuijlt£ fitkii 
&& fell ,— Sltilkfeklbifeim£aitttjEj& fclctli I kl 
-i V ^Iit2tp<*fel2feili iiiltiuaiti JiiltfelB fe Ibli 

Aiti!feij mie: itribit:fefarih?ih :iiiii:% ' y!\ot fia 
-iiliJfirisfeti fcUkfiskllkbi bli ' ^^os^ft kll^lMbife 
^Mh iMjJJI&lb 'kl}:^iife>£iHB klikiill^ bS itm 
•^i^ 1t»»>h'»'h ItkiiySajt. Jtikii ' )t6^t^S^fe^S^i 
tejl'^^llcBbfeti kilkj}: luli^ LHJJ^^H tklHB&j 

&iij^:attkfi: :kiO:feafe^]:£2i:jt'C:i:Hi^ :ibm klu&k 

-JiffeLStrvLfelkjtIlfeiitBtt ^ fe±J£ ':kMStkikfeililli 
-Jalijti :feiiiiju feh>ilSi ' X>;i5:i^ liklis bbiifcli 
IfedfclfuB JM-ih lilUbElfc lb:ifebil fl>iX>:): :tjl± 
-U3^ b-£.itttbEiC ' 6^ft>i kllibliiCi^nfeifeBB kllk 
-fiz KL ilUfi: kfelJiLfellili'2llt.!fcfel]S BiixXk U^LiiJi 
>t»a>.'fcVi liiSit tilJfels tcliui:tUittlUt.^bfeiitMii 
:kii±lklS itratlumaUi^ttilfeAlS feb ^ ^^^^''^ 

-iki2aittaii»:feiuiERmIB li^iattiuiittski:! te£.ii 

-It fek-^U'.l4 • klfekltltU3Uk . feiS . li:ti±:ERfeii 

itiiitmiituak itcxi& ifei% ifcZOLifcii bi^ a 

-It^aiti fe*ki£.lttUlt-aili fc lkliJ*akl£.lii ^ iliifeUjiii» 
:^t£bE:m IklijJlfeitBB tc±fei£jtt feikliSl fe li 
-a ' iitlllilfe^ kiLtt Jt£at» liibiilhte£itttkEiC 
Jail ^ klfeili kblS b'^!thibfi:lli iUtli^ai^ fisi 
-Rti iifcktiUDiIISLJSl £i S iull^SakJ£lb feb Ktk 
jttkiu^lbifelilt 'i kjfeiU fefe/tblb] kJ^lB b*,*ii 
lik kUfe -tltt feiai':^bfili>£.iittfel^^fe ±b±txX& :b.bi4 
l^SJittblkSj IbfetilkbS^lkEiB felil^rtimSl Utlittt 

• ' (xUi-«^) »^^^^'^^^ 

.li)*ttJt£ plh iill^bali %l>t>^otiM ^Ib^i^luJ 
hite-Jw M?> iimikll£ SJJ£h ^Ibl^ llkl^l: %lhlt [Lk ' ^^li ftk^S Mihli^ ixilltitm ^lt|lb h 

kh iiitiiti£i^ mhjLk i£ m\^ hi^ihSu^)^ ^t 

-Iti ^ Itili * itk ilk Ikhl^^a? J^ 
— k k^tkikkste JiiHB 2 ^ % ^^^ 

I ^4 :llillt&lb!J^h :J<fe>l^ fe^amZLjli fei<feRklDE^ 
-l^li f| :Jlim2^'kQ:ll&Lk:iB -.ItM^ kfekj m\lt|}t^ 

-libik ifek w :aiti<feb ikU£ kfe:^! iki^febritia 

-b :J^l-ti:% '^Iftt bli '"JS^^«^R klklkl£lb aatUteltt 
-lkl3^tt^iiklk ful)J&ai^a2CMtfe>£^J>>B klill& i^^Ul^tX 
-k 'o\\\ kll^tiJliaLt. kllkfe^lifei^i. IttlkfiaB lJ»2a 
-ti & m^ab'^lti ' latri fe^lU kllkefett bllkELlb kS 

am m^Ati & ibk kitrti^ laitt^jb kl itm iba 
-b^iisu fe^ir«feii& i<jtnjiife:^ii^ife<feic:kiitia & bl 

^felrj ium ki> klfe£(12yu Iflfelb IblkMlt iUh^ 
■hii'^^ kllk&^feis kllkKilb ISilferiiJ^tiilUllr'Ult'.l}^ 

-i± i± bifc '^i^^ss^^'ine* kji^fetiiiiiiyib bUkfit ^ 

i^lil!»at» :kiHi:^2ki& :J^^lfi:feiAi< tla2n--t>;^BKt 
:im& kt<iiu:^£ilil}:infef&lILtklk :i:tl&b :1^1U t> 
-ii ' "kltim feijiutilt kikti JblillJtiHim feitffili 
-lillibem "klfelim It^lt Ifei^ kjillisllilaliih & 
mliimiifefettiiaitij^it ibibfcittbjiiii^fe iiim ta 

-fel& "e^oiXU itklE lifeiifeli Ifeibjiitii m2ab l>jli 
-fcj£lb kii ifeiaib -ftjU fe b& 5^) bllbElb U>:3| 
:klUl^2& l^£.iitikEils '=ri)t bjljfefclilijllbffeabilk 
-tt Icb :ium24jti!tli IbJlL ibC: :ba 'kblbbriliU* 

ajib!feii bxk 'kibiitt matijfeii mSfi bjifeb hiiiiijfea 

-luajbibbiibm :kl^lbia bbmaib'A^!fei» liij 
-it feb ^tJlbi^ltjSfi liirJnlfe IbJS Ib*lbli»aJb<feM 
-lb.tlS tilbtttVij l^£utt blt2j Jtkiblitib*lbli 
-SUt«k 'klfestbiaiibitl^Kbk :ltmum — :uib.l>fe(j»j 
-^ lbili:bJbl!tJt%tt b±b ':b.bJfeib]£iiIi Jbiajbtli 
Ifeii ■fclS.ii&SaJbJfelj— Jfeifej Iti&Jbirb £: aib.ai 
-b bihEiblilbajb Jfc IblilKLHB ' "klfeibilli Itt 
-BH* Mblwfe tit bbiibHllb b!fefcJb>lOlilbl'i-il&Stt 
-bltlb iklifJlfeibB'i lliilbifeb Itilku febiHjbfeb 
-•bfeikiis:— bib»£tt bibaai itt kitR^^li f^^hn 

hlkS»ikib*ia Itb— SiBliiJUilh bbfeJlbBiBRbai* 

bii^i& 'i>iBilitiitbbibi^9£t i^s.i>ii &k !^mt> ja&is 


M^utili:i£ •ki^lB B i2il£i£ltt luiitiijtt fiiilali liSiiik itm Itsub 

l^il*l£lte liiriatil^iitll :JbilSfeb2 iltmijhbiilb bi^lfii 

•JtttUi&iiJlit^Siitifel-Jfctilfe Ty'ifi'h^ Itiitltttlillilt 
liinfck'6\o^;?H fclfelJfel E kkttbtsbl Culill* :kilB 

•m fjtiiitibrcit^ib t^siiti e&b±i&-kir2£'l^^ kiitit'.:^ 
' kl^u bMlIt k<fe<jtk^kl£i^ IkluibJCLlh £^ kO:>ll&^ 

. -- ^ -, ^ 

I ItkUt 'i kl^^iii ^&il-r<fel kk:l& k<^:%b liik kU& 

I ( +Ui olB ) 1 ^ 
Ilk li^J!bl^£ ^^ K-^ P> Mk2lfe Bl^^ M^ 
-Ji iiiJCB Miill^tfeM li 'Sl&ilillthai ttiifcaltfet: 

ixii:a DbikJifeajE bmihiitltxi i^ihSiwiJi 

k hlklm t»^ti>feH^ ll^lkSlB 1£ bl^hll^H bB 
-fiiJfelt: iiimiikltii SlfiiSlilJiJSl^ iiilili^llfem Jaili 
lith Mhh^i ^ IhJi 'Ifesli kkifi fitbitltii MJik 

%Ui ^lliiililiilfeUa fe:h feh I Ikhlli *J Ife-^li liJi. 
te^ ^klB ikhMth % Ihl^ %ilk: Mklk 

— It^ i^li&tikilt £.nt'.l& 
« o)£. I ollb >: oB ol^ I :HimBJtJibk&lt!k 
-Itltl^felb ' ttU% ^Jil^^^ , Mbl<£lll^£ El Ibk , :Jsil^ 
-ik!)^^k£ k Ikk ' ^!^ ic^lkJlk^l: blSlk*^^^ ' Itk 
' -^im hitln J& ^lli:HLikHlr!t«bM^ ^lil]tlLkliik:3& 
fe&k^ ' klfeaklttfeb^.^Rttl^ f4 ^^>:Sv^ ^^kl£:lJ2 
— Itlttam ih>Q:bl!^liltc.tlkl}:kl£im lb.tl!fel^ma^kl 
liiAmiifel IbXi^Si&^i^h^itc ikl^>ll^i&BB iiitibtptt 

' kiksUt kk3B lii^li f ! \'K>.'K tcklt^l^^hiltihSStt 
k kl}:4ikl<^:b kCck^m <^t?U^Qrl^L!&:b £ %lli^SB 
^ki£JLb ^h Eitx Ikk kU& :^i& h-f'*:i^hftu>£-i>>t>p.. 
— iiXlIsB :bt^ iiir ^k J^iltHttl , ill licl£: Ik ^ kl^j& 
^1& bllfebb&^^tt^kiixAlkB^^lii :i<3^1^^&lk^Ii 
-2:l:IUt& :kb££Jtai& kjlklSJli kllp:l<£ kJlkSll^<:kbl 
-ril^mic i^tctt kilfe>B^ S^kkttlg kilkKiib kllpElf^h 
Ml^kjlJ^ El^Eittt EbLki<fe LtcikHlcbbai^ %ii 
H t ^^HSv}^ &ikl£:il2 li£lttai£k £SkJl}:^l!tltikikitm 
<^lIb£Lb%l kk J| IiilliStlJl^^lk^l£!^£^B &k ' kl 
-bU fiiltt^lblkk^aiafetiai^ l^Sii^b ik^ifAl^B ^iRtt -lb iblb2!ilb'krki|&LHB Iklkmib ^tilti^jCsmJl^Jttlk 
-ttkQ: %ni&gkii|}:>llb>£iBaiilili:klblliait::kb2sa^ kU 
-k>££lHtlbJSJik±kljtkibtl^tt£ki> ^4 f4t= tlltilta} 
-b:£kQ:^ib:i&]gl l:k>B b^uitt2&jb b^^feb b^b te ib 
Ibltt^iOb :kll}:Mib& kllkJ£lbkiip:iiS Itkltlkll^ Ikii 
-kibo^ic -.trh. y^aa Bitcxtk Utib2ulb!fei£&Jlb2&lfc 
ikk kb^k:l ^B k^uiU ^tii ikMitH ' fekWDtat 
-mti^lfebJi ikb ^btt ^^UkjB b>l^*li^!J^ feak 
:MibUlti &k^ kibXld Ikbltilfcb :lk^ Ibl^Sfe :lUtm 
-£:ilb<feb >i kQ:bl^ M 'UiimaibH^kCs^lf&b UifeiB 
b^blttaib b^<^b b^k£:lb lUlttajb :kll}51|jlB kllk 
-i£:lbklljkb£ ^IBih kjikm 'kbailfi: :lklxbK 'klbSt 

-biai ^ I -^j^ Jra :iumaiL'»:taib .i!ti& biuiitaih 

b-»;teb biki£lb Ibmaib bk klikElbklifelfebaai 
I „ >. I ^A :kiQ:blE£b b& 'IklblHxilb 1^ :ti^lHtt, fosa 
-k2 bitt lbab!feblbk'>^)(>;^ bJl'^tUkCufeiiSl kJmOc 
-BJbEcb kJllklK: Ikk''klb>ttkkl^itefall^iptttP b»»"^ill 
-it b^kib.tlbB b.r:klkm£.imblk2i 'Hbi^ fa P fit bib 
-^ib^lQr&S ^bi2b ikk kbUtjEl^ ^ib:abli>lil)ibb 
-2l1S l^S.iiii ikib-tlbB £ lib 'blkbltt Ki^Siib blba 
-bik bij I -^^ I H^ I ^ao>:\ :iuntaib<fel^ki:bii IJfeili 
biUltiajb fe bi!tii bikJ£lb Ibmaib fcalilKbia 
-mbIkH:lb bilJfelajbilCsEb fiyU&SBifiEbJlS— kjb 
-tt. filliiilblkBlBb.LajS tkSiiti bk is kk ' kbJbl 
pgjK» fiilbilMkBltibbaiS kbl^Sittblkii Ifafiyii 
-bk liibD: blbbililibk IbiMfiiB ' kbiiB IbAlfi 
"kfitbl^b l^Siitt ^Efe ' k^liblbblK featk ' klbti 
fitltt^lkBlGb.blua S^ifeb teEiilt blkfe ^**il^ 
-Ikk ' kb!fel b:^btei I i\ I ll^i^H tUtltoBibJbi 
-filb •■>'*•■>►» b^UlttfUb b±<b:b bikHJb ibit^Jb>Ds 
-iUbiLfcbl<febUilkl£lb MLtJilDiaib kilkl): bfa %l 

-ii£tsti>i>:jy:^ ' liMttiibtkaiBrcbiip kbi^;^Imb& 

k^B bkii 1 ^ I Vt== ikiJiME^lblttaibibii ! <»■>» 
b^uittaib biibb b^ki£lb Ibmajb bk kjlhft 
Ibklijkiieb kbJbQ: km ' kbikb^Ubll IB ' bkjk 
-bp£b lkl£ klikbtt bkk kii>l& ^ fa:bb kbi^It tfSfeJh 
^eibl^ M>si >^t tcijtiii— ir«Cb£ ' bsa:^ ^£i^b bk bk 
^ltt>jbikBlbbbai£ kbk>^bblttl& ^^& ikt^t 
-iibfi iitbpi.blkbl&l.ibei ^ 'kbrtMb ibibjlilB 
tt tiii ' kklk k<fetMbil&12 Iblkifelte£.i>H>f-'bAlb 
-Biblb bii" ilb-tlS iblkifelteS-iihtEsBfe kittlblksfel 
-teSJittblkli— Itefek ' kbiiti ^DibJ2b IbbSkB^S-ii 
-ltfk:k b:t:tikm£.iibbJk^ bk bk kb&iii£l& % 
-ib:abikHitit«bai^ i^£liblfb|U2 ^b^ib Elegit It 
Bb<Blbnkk * bk klbfebhuriitlbilblkBlBfebajS 
blSlb^blk IbQcbjn l^£.iitt blkSl fa^lbkJt^feit 
-biHMlbbB^lH^k^kk ' kbim bblb &k:b ' klbbil 
^Ibltt^lb Itellbil^ b^k ib^&J ll^%Jb%ttbm&i^ 1» '^^^mh 


m.ti^*M -hxibli ttkitifc kkh Si— libsai fe>bS :k|i-.lltih 

kiiiiaiifetmsjiitijaifefctt & ii • :kts:feiyjfe iiit:^h 

-ttlia fcllJ'k^ii :bilfi£lJfeL ikUJiiiSb iiijiikiiaili 

-il^&tUitbiilh iiite£.imiJi!li*lit!*b*lfe lb^tiili£ji 
-h^t^ ':^l2iS>;ibhlS— ■h:isJiafe%Ukl%l% -^ti 
-Kkl liJfiilkilh :l>:kl2t'k« b^b£llk >lUlb&J^ &^ 

•E ' iiu:£ sii±l&itm2iiiii Si£:fe Sfeit m ittSBaiil 
-ti!feiittifciifcmm2;4ib u.k*,-^o^ iiiiiiii.ie:i;i:s Must 

-fellS kllt-.al^ lilit ft k2 'kbS] iltlt. 'oh,w ifektiUli 
lit2iJi«feij Jt42ililiikii'>:C^^>:^rU kUi.tilli5BBJ81 
kltkJ^c "^ JiijJi^MB :%^l^^i^ tujl^SBkO: -.klH 
-i^:^ :t&l^ . i^^l^feib 1km 'kl<ii£e%ti.m£<kh2l>kl}: 
:tUia:ltolik "' Jili ■JSv.i^U ifebltHlD!iiiii.1i kliS 

■fchiirikk ' a^i^ IttJblitittajbibfcil^fa I tifitthtti 
-ikli limb kjiklE Ikk ' ktjlkjd ^uilta/tiifebljg & 
i^mtuli ' i^tchU u^^u!itii iKJitt i^i^ti M6i:t^it 

-litijir^l^^fcilxlli :kk * :lifebJliiItt.tlltlttrUh!li«.iS 
ihxL& iu^k :th &iti±yk%ti.initmhitt^:t^Ut6iitititi 
-l^SMkidS. ittfeij ^£iitt:fciiiJl£-Sllt«k •kifeium 
-ficL^:^& -.^^ :lilttl!^lulk iteQ:t'>il<l&!fe:!B bin 

fc^Mf->^'»blkm— ix±Jti;t£tt ItikUSi l^k 'JyitHtij > 
lltk , — Slbium^jiibtifejlkUlctctihi^ ^1 tijlbti 
' liiiLitt^iijkiuiiiJttt i!iSJitt bb<J£ir«tc tL3i^ bitt & 
kl kitSi lum itsSib tciia '?s\>aH kji afefcitaiji 
- iunfc>i kl}s £ iiilll!^aB Ik^liktb IJ^l^ U&ki Mtt^l ififtikllil^ -bb:kiih ^^ittt SJ^U^Jk 'kJ^U k^Stt k<fer^b 

-Ci:kl£.m Ibll^i^^^fe (itllJS: fi>jlJl^gBk£l> ^b iS^tt 
Jik kl±fe iife fct!feBhBi^g.ii'* niyl^ ii<*5ibi:ii^£ii. 
-ItiJBlbfeli li^tl kjbltii ifeb bk 'i:Jlb^ttj > Iba 
ik , kjife ilfe Jbti^tybitl^^itbt ^ly'k b'JJitkilte?.!* 
-tt±liaifefeli-kj , feikiSllla . felillrbikSJ bia 
-Ihiih liiiiJkSl Urli^liblK ItiiliiB!^ll^£.iitttilk 
mibikJSlbailfelikikliaifehHt rkk'tntai ^tulUtffeJb 

a, 'kii >2ii& sjii^Biiittliuii aii^ 4^2 Bfefej ^S 

-Jtlitelb^ ' liit:£ Sll^l&Ulh».llUil %lli: klbtt iu 
IP-?)hfF>>i?tft lb ltck,-ht;^k' Ibiisaifc Mijic-bkk Ot . 

meiibfemjiiOttfeiiibiJi m^iiRibiis.iiniiikSib'Ji 
-lfelikibiaitbli-li;k , feSk ^ijlli -fii liik,|| 
:lltlb2alb!t>2alb Uifeia biUlttiaJb ^ lii!tii ^^ 
:lltlhaibiDtijlfe>febi:tii Itssl^'kbSil laltt Jt«£ib!fett 

relbbbJUlttZUb :kk killblbilbirib lkl£ib '^^.ft>r 
kJ13!l^ikl}:^U^>£^bi:^:t) bllklk :iy&:^iELL kj>gfihl^ 
'^U\^ %lUJ^ilj:£:l.ti bjlklk ^b . Mli^B>l^^<febi 
-iti«te Ull* & ki 'kbtj mil* o^^^ lislab Ibkfiillt 
lJB£4b!feij bikjQ ' ^^^R>a>i'i^ bjlilalbifebfek 
kJikO: feb Mii^SB lk^£Rl>Vk^ftlttas^Jl^l!fe Sk^ 
-I«fe:b lkl£ ' kbii!l!^t?Uti£^biiB :kl^ :»lJ&mi^U 
' s\"3>:24f <febltat-bBtt kC: S iitjii^SB liiiata 
MiJ^ld iiillb ijLltt:tlhh±:tlb>i^ ^SJiti. tti^&l 
IfcUilk bi^lt-i^irai^fel^ :kk 'e^^ Ibiumajltib 
-^ bil<tii:01<!ai.BB bJlkOi fitilb bllklJ£ Ikk 
kbjfeJH :!ktUlbl^Ulb.2Ljb:k^ & ll^::bl(uli biiih 

-ft jjsahiii j_te3B Mi.b |«ifei>!titmzi]b:febteitt 

-ia :kk ':l!fetilb«.lbbll«aib5feM^3B bitij J1±2B 2b 

}a:i^ ibk '•.!tbibib*iiiittaib<feL.lB itctis liaiiiK 

— Sllbk 'kjfeiblhlibi ^Hbli :Ultti!tiiij1e: lli-rlb 
:<tili bik It-ifej Jbaib!fchtumajb t± *i» bib 
-Elbltltt.iab Ji lkliiUbiJEtbi!tikli:bl£iUrik:ia:S.lb 
:D:S.lb :hibk4^t»tElb Jklife;afeJtiJtiJl,i£li JbJkljS 
-4 ItbfefelbblklH:— b*b»£tt bikbiii li:k '^IbirtJ 
> Ibk,— BitiliiiifiJblkBlCttbaiS bjlfelfi ' liJUllt^ 
-bklUUJEt ^iiiH j&tiaiir«b-tisJft lUl* it 1^2 'kb 

-ii mm ibhb laiitaijE^^itir. liirmk 's^^^avt 

■jalblkiLlb !ttvlbibbBli kfi: £ iulii^SB liEillUi 
1^1^ JJ&kl fitmtjbbiijb l!>S.iitt l:b±JKi— Sllttk 
'klfeaU fJftotX bibKilb limmbjb fe klilKbBa 
bUkl^bi£.jb fltUll^ltE& liijib J^lli^SktbHlIb St 
-b feb bk.4S b*ii liik klife :tlfe bt<bwbBfci 
-KhH tc\)iS} bifiibbikiblliibfeB li:b fck '^Ibi 
-bi , la IblE. Ik. klife ilfe btjfettbBteSiitt blk 
-£l ba5lbbikibi:ms.iibilttlbr:li— kl ikbiiSllfc, 

^Uiss^tttkb it^amitb bibikJBi mj^iimBibiit 

ilLlliiltiKjii l^^ilHl!^ — i. bij^Ts^i ^ihhiti ^khit :tkitxik:ti$ba^ii^k5i 
-UB ' illtym , lit ihk . — SlJttlblliBfeJliHfe^ bllb 
|twkh'bb ^^Jt-j^Jt tciliiJ:!b Jamaih ^ liifeti iiil 

—SB fe lb)fii:lS '^h%]^h£: ^ :bmbk£ kt«ilbii2 

-hiJQ lib ' bJ^aimtl}ih±>Sfe BlOi :bli vlUaU 
fe^HP^UdtlKaUt & lblkM):lbQ;b£:lb%t^ti:lki&l!^:^m 
-am2i^b£lt2 lbl}:l|j:fe:b lii^lMStt IblbltSttJb^fe 

— Itii 'ijltiltl , CI Ifeb .— SlbfiUiiilLJbBlBfeLa]a 
fe^Bi 'bimiblbllLblltMSS l^b!£lt%l2 tii& lbl> 

•bfcSj juitt itiai.'biCifej«iEj«fiiBitibiibi^')tU2it 

tbili&lBb£ib Ii>jn& ttiltiyibklMb ^£i>it ^ttiki 
-J&— Sjibb 'blfe-tl* JlXot^ biliElii IslUlhaih fe 
i^il&b bjli::!^ Ibim liillb MlJft&Bbglh feb £^ 

-b b^lB b!^%ii Ji:b j^:Lfe :^m bi'teftb&te£i>H 

-lai^bl^ 'kfeE:b biifltit lib kb 'iillb^m , Jit 11J£ 
lb , ' bJJ:£i: :^1& blJi»bBii^£j^UIil^bb^blb bBfe 

-ifeib libS^gbj l£ti&^i fikii<fen!^ iiiii:kb<ti%ji& 
lilllfembal^luiti & Ebbljb£ bllbl£:lb bllb&i^fej 
-<^1 bii&^^ bllp:>&£^ £a£i^H::felS!fe Sillblbigl 
lblb:&lbBm:-.bau Iblblfe-ib^S b^ bb'blb^b^b 
-& btib:^ m&b 'blbtt Utltt^lblbBlbbb2Ll> 1^£4 
-Jx lilbbl:^ !klrcJ2 Ibb ' bfi^l£s ^b^Mnl i ^ 
I tl^i^H :ii^majb*^-taib :i:&iB biumaib £^ b^^it 

-la b^b£:lb J[UmajbiOLtilb>feblV|^hlHbK.lb iitlUH 
-ll}:£lb blli:;!}: bb Iulllk3B^l^)y!&illitlh:ublbBm 
-r«bai^ 'klk'Ul^liUtblbJSlbS^bl^b^bll^^^hiaibbi^ 
tbb 'blE bli I ^^ I V^= :lltlt»aib*iaib.;15fcili bi 
-um2^ ^ ba^Sbb b^be^b lUUtaUn bb bllbElb 

-biukiisb ^>iBbib 'b±biBbi& ibittaiik!&>aibai& 

^Slbb ' babil»2i bltt<fetUiB&l<^l :bl :bCillllb 
—Btc^tSi :i:iJtllbbs Uib:b ' bfJtaB<^lUiiita>J 
-b^iajba?:ti lib bt^b:! l^li '^mM -^^'h ^£it 
-tt J^£b&:iitUba&i»2 l^b Ikbbt i^^tibJB a>b 
-'ihf lb:l^<b b:^b ' :lb]^^bbl Jfi^>lb bl :b^lSfehs 
:tli ' -.ipih^U b ^itit& ihhtt ibl^:b :lUli^?ijb'fr:D Hi 
-^iai& b ' bjbjg:l}:M^b Hl^littetti: bb ' bjibl^^ lb 
^Jtt2aJb4^Yi I<fe>a bitbltt&jb bi:^ l}:^]^!^ itllt 
'-aib'b^J&klt: 'blbltibl^S ib.tlbmaib^^il& ^ Ita. 
-iS. ItLb^ Mg»> >t Xbjbr.tbjbill^£i>tt !km±bl ^Ut^ 
-blk-:iMb^£tbb bC;i|j^b ^i I V I t^'^^ UbmxUbi^fe 
>:& 2b :l<&iB ^c^blniUb b^<^^ b^bRlb lbm2&lb f^Ui^ lillbJ£ll:tbll,&llSb— ^ty^il^ i^^ ' ^bsA^ 
-B ifclibfilibi) ' Xi biliS£ luiJ*aLb!btbJlibifeh 

Ubi^ ' co'i Itibiumaib bOE :kb4Bi^ t^st^ ' bbii 
iititt mabJfcmHibbbiitmaib :bb ' txfi^ biiibiy 

-l!l^l&£b£l bJlbOrajt^b bllbllfi 'bbi^Tf bb£!E b 
-!^tvll£Jp:£S ~kl]E%l^b 11^ lib bbtttjElft fitltmtt 
-IbBlB&.bajS lib ^bbDt'^t^lb^lJliti'S lbfebma> 
-ttb<ji2i te^iiti £ tibillba i ^J i V^^oS'ft Ublttai 
-.b<bb fici V±i& b^umajb ^ bi<^ b±bJ£:lb mm 
-ajb ^ l|kt& iitli:tbill};ilbb iuJU&aBbE.I&QsMlbiB 
-BB , — Itifi^b ' blbix L>lb>JblbBll:rcL^2 fe£im 
nS& bt^lblbb Ibb ' bbMl^ ^ItklttmibBlBbta) 
-2'klbbl^£ii(tblb2il*lblbb I i^ 111 ^a tlumaite 
-!kb l<b^B ii^umajb b^<b^l^l&blsa b^b£:tb lUltt 
-ajb :bl&biS& bllbi£lbbUj^b£^bm lb:&b^ !•& 

•.bSm & Ibb ' bjbttbjBBSj iba & ibfiaft ' utdtU 

ltlb.tl£ ^l^bJ2b :bb ' bn^Sj lb^lblb& ij^^i^it 
Si l^^Jb ' bit^^l :bllB lb^Bl]Bl}ElU&k b^ B ^Sit 

-B ^E^ ' fiimiib bbb}ibBiBr«ba]2 ^i^b ^ib& 
^aa^jb !^mb bibtt ibi^ ' bbniD: lafiaB^jbibBiBnb 

-ai£ ^IbbfeSjtBfclbgJ Iblblbb ' bli lUiBajb<bli 

k%iB: b^uma^ b^^^ QiiBi^ i2±bi£ib ibmaui 

:bl(k^&& bllblLlitbllO^bS— lr«Ca^ ' bibB Islblb 
^^ :k2ia lUmaib^bb^l^b :<b>B b^lBaib 
bi<bh rIklUbfi bli bb ^hU blb& ikbibill^E^iiB 
IfclBibltiBl Ibb 'riilbikklAbfi blilttiutl^ bb bflk 
' libK lblSltclbi£±llbBlBt«bai2bbbjl^iiB^i^ni^ 
-llkbb' bll^bbB blB IbblbBfiilltllttlbBlBCtbaj^ l!t 
-SiiB bl^bSj liliiilBJLlblkll^k bb bli 'libk IblS 
IblbBlBbibai^ ~&lbbli>£.i^B>bjbAlba-2 blfeB !^B<^ 
' bbulB lblll^liulB:UblbBlB£ibaj^'klbbi^&itB^b4 
-b.tlbB bbbtlbBlBtcbai^i^aiitt blbSl ^blbb I H I 
f|fea:lblBaib^ifi;jllt=>-'t=^£l I'^l^ i^blttaib b^!bb 
b^bKIb iUlttajb :blD:bjlbbbllbl£UtbJ^b£lilBl 
-bbjlbt^ihiib ^ ttijlfi: 'bbalfeiihtib^l luiBai 
-bIfeibllifelERlitili biblBZLlb<feii l2ibl£Jb IblBai^ 
-febbJlbKilbbJl&Milt^l-jdclB b:kbbil JUltt2ajJ^^iil^ 
-iJlbiJa^Ji:t>t± biblBSaJb bi^tii biblElb llrltt 
-2am^lkMlfei^'»>i b£lb £ &bb 'biSb]bl& iblB 
-£alb>G::^llbJ&<bij£sh t'.&\k blLlb £ bblkuiB2Ub 
bJfeblbiDibl lib H I M :lblB2alb!bli l!fe!»4 
biuili2ajb!feifi!ijlbifebl iblltlfSalb bC: %bJb£a 
-bifeBbste ' bbil IblB lteab!bBt«HibblblB;£4lh 
ICib ' P,\i2^ bllbllb£aJb:££K bllblk :blfeb29kb£lU 
-11£ 'bibiifi liil2iib 's?,7; bliafe£Uiliijlbi.fel2iia 
bllbC: feb bjlbll£ 'bblbbBbai %b bjtb fe IbibJ 
-luK 'bibi^lt ll<£b:bb II^IB bi± Ibl^bti^J blblb 
bbalbs b:lk j£lBiblbblbbIB2alb!teb^!a&Blbb yi^ti 
lfilBt«b£ai2 it^ kiS.hn ikiy£l tt >b;ibUb±bAtt i^^jtlftil£ 


feSitrti^ -£al4. feb fcUbEJlikilJiai. lt-i«t> 'kiill iuitty '^P.X 

tf » l * t £ tte JitlHIalb BlblC!bl<feitMiH»i£Jb jfefeibia 

-blilija teSiilt ibftiiUaii 3i~-liJia£ ' i •u^.^Jf 
-fe!fe :lkl^-fi birtiUteljili-KlliliJljkiiS r«lfe 'lbs£ai 

ii!lti^%htt^ llfl^ b}^ kl^^Li mb tt^iu * kin 
-JktK bMi%ili^ Ifc'ifeJblikS 'bbfe liJfet-iJlyljitoS 

l£ix»fi ^it^i^ ttxiii& ya i^s^hHiti b\yl:i&s.U 
-htViUitxXl^^ :kl> * ^ it«iah.faM irb^JIbBlGtsb 

tf^limsajb biavii bikEJJS Jliifti£ijt, ESkllifelihfe 

-lii fe ti ':fclHJa.Jt£bUa— ttclafclil 'hitZikbi fcllfcE 
-^&':t«JtelMbiiWfelitj iilltyk-ki , libit* , > :bjlji 
-i£Et a^ittt ^bdtjit-^lilbii;— ;ttilbSlbli 'r«btJili 
iiklJiJSl bjlfelfc 'lk)HI£t'.baj^ b^kibbi&ltiitbk :ktt 
-tctilii^'lWll: 2£^ 11^ Iblfe'^-h'tK 11^ klblt Ikb Iblk 
titJBiStS ktttl , bl^HilB , >: :kllib}»l-ltIklklKl2^l 
tkliiniU i£liubilb :kil^bb3 bikiLlb liium.2ajb De^ 

-iaiSi l^l:iai& IBui^JB :r'-.iibrikk kbim . iiiibiu£.a 
-iittib^jiL' ; ]afi i±ii lu*.— lub ' itikSi fciri 

-Si kit £:t^JilklUkil& t^Siau :i:ll±l:fe^xt ^bi:^ 

-a luimi^ itt:£ii^t!£!tic bia.ua ^k^k^i^ijuatat^ukf 

-klk :kl£ kJ:tlbikkiilUk^kl^-kkbk£aikl— ^& iit± 
-li&b k'i|£i Itbji ' iilta.b^i^ bli.-ami^irki^biljtit 
EL^Ut'-Eib: klbttt 'kll,ltx>li& .^l^Sl&blb.lllilb ^l£:£!> 
ilUf. iLt ll^Mttiiiiitzi. lu± Jtll^i&umSliiii jll£:£^-ib 
-^ ttbiti i^I&ktjlSl&.iit lbk,-itb& k'b^k^lJk bkjlB 
-&|^k iM^ktbJbi kii'k\u±Jtt±it±iiiiStatciyh±yitiXiiiti 
JbM^ ' ijlb.'til , lu Ibk , v lUia2:ilb!&kl£ i^>b:!j^ 
b^lttSsOb it bl!fc^ ^^ :JUia2^b::lkl«tjM&tJtMbi l&thkttk. 


k2 Itm kii '^t^tyiUb^i^jLrii!^ {.Ikbkiltilt^ 

vmi-ibife isiiiiirjxauiirikk • )t^o>; %Uii^&iJEi» 
bllklikj&jfei kUSBbli '%-ios\?i klJJklaibitib liiiiii 
-SBiCsillbiJtBii kllbal^ 'M*'^' ^^*** °^^^ ^^^ 
-fiilB Jit2^ mab^hibkii ')trt^6v%>;S\j kll<btUt^ 

-BB feb kiiktk fiiijte iiiiijaaii :kmB^i i»iit»ah>ui^ 
:kUitiibi&ti2i* !ii:Ba :lkll£^ 'kbiiB^toltliillfei 
-fcHBt :kli :ttlfebib ' Vf^iiX'lS klhllfeklfcliblfel* 
«bllk& %lJi&^ttC:k&b livl liiuiutr n-, Qaiji %UtJbltt 
-tatiUih riite£,iiai£jkli birikk ' CRX fciiiktur 
-Iktit^jllii^&Hbt kllkl^I^b :lltlit£aLb!^ lkli£. ikU 
kbIkbSlb*k lum&lb<feblS ^ Ihitcliiih 'kibiilt 

-it>2^b:fejti ii^2^ hUbk r«iiit^<MtJa£iib<LktH±aia -.aii 

■> J J. -^ 'f . 

•■Utl& ItdtluiaaibibASk itritlS luJ&bk B- it>*u>K » 
-bittaib<tij3a'^Bi5£iiittBjBb3ttii:i:iarnifcM teSji 
-a taiiia— aiirr,i> ' kifea:Uiaftbi;EKbk V^ ^'i 
^^os\R ijitrxibiaiiihjib ib*j2 it.xv^iki h±u inh. 

-l^li>l^ke:lb b: Ib^^&b :^gKfkEilb Iktkjtll^itt 
-^t^ lU>ib^^ Iklkbl^Jll^m trtH^^^^i^i^—ki 
~t%^ bikltMl fel!te.tir>li>£:L(ablj;!B.tbiklik^fatlba 

-lik 'itiib^ai > ibk,-:giaiitia4ibbb£nkBmt:bAii 
-bjibi& I Itutia^jbkjay^Stt ^£.i>a t^atiiirib kifett 
b^n^t^kk ' kib:iia i«fc>oi h.»t. tci^ jamaib*ii^ ft 
ii£i^ilkb!J£jE!£ltia ibik^fijiiitia^jbkju^Sl i^siia 
liia^j^'iijiia4ibkiu^ilit^£:iiabl-ibt'.i& ' liiiiia:a 
-bklai^2a iksjutt i^tj^ltctt fesi^'kbSj iiiia ibs^^tt 
klDjfe«l£!fiitrc biJlkk ' )5>:iXife li:tr^lteikl|]feb 

^ttkfk ^Wl^&BSiil^L klliii^I^kK:lb ihilb. iitiailU 

• - --■ '^ • •, ^ ~* . ^ . 

-ir^^lbl^JS.i*afa±lt&-SUt«k'kj&:tU k^3£t k<b^^\^ 
>:V;>:X b±k£:lb IfelUiaxUb tt &U :&tuiftlf?bJSl IklE^ 
-ti&i kikkeib JS fuiii^BklLlb kb feb l^k HUtt 
iiJbbtibktbai^aiiiabik^u^jiaiiik^b^^ba i^b i&k 
^lb>ai > ihU: ik, 'kj^£i il£t bt!tabtb£tlii£iia Mkb 
~bm£.iUiil^kfJtc.tlbb-kl .&J:i^kasJl& , &l^^Sblk£l 
j^i& hijiHitk^ hikk :i:ai3^ki iu:ki!fc.t>ys!tia -.ulki 
a 'kii^gim bi^ia^bikJBi 'iiite>l >iaaM^ki tt , 
k]) ', ibiii& j|ik.l^aia£iuki ^11^ l^a lu ii^& 
-m^lb^ iu£ .sik:lauiti£iali JSji]£> IbM ktiki:i ikk 
-&i^^l2t& lit Ibk.-h^^ £ 'b2<Mb klillts-bbk iJ&Ut^ 

'i:jib^bl ,ut iikk. I kjl iamaibA>kjtkbiki^t.b i:^tib 
bsiiuia2ijjb b: biifeb :ial»aib^i^iebH'bt :Jbai^ 
kl bia kk 'kbJ<llalb!^^IkiLii:^ MkbklUiariin 
klJkflblk kllkKlb kiaz^rikk 't'^f-X kil-JCitUt^ 
hfiib kilkfaalkBitlEfe kj^£&bl}[ 'lkli*£.lb iktalta 
-ltkiki!kaki^ iui'i&^fct.'i^^uk.'£tBt( tM^ yi uittk 
'o'i'it kilba BliaihiNi-tN kJlkM:tlkl^j!ilt UakM 
-ft ItW.h Jb mribH^ '^.^^J ^'^ ^M k^^t^^-t ilkSS kit t'Aiii:t}kltmtiltt!itl^%^ :kk 'tikis kltlh 
-2L>isi»b k<fe:b milt -fek £:ltic^l^kllli(AlUih^lt>!fe 

-k£ltt lliiblLlti &i:k>ilk^&HB ^t^Ji&QiilStiikb kUt £ 

-Sjltik 'kJ^Ulit%tii:&K^B :liihA<k^^ l^^&l|lk 

lkfi[iJ&stHl^ ikklkklSJb k2kblt^lpEikl^:^aBk£tb 
Ikficiil^ifOil^ liiiltik£lt jklklt^ >tu b.bt^i» iuiy 
ttitti&a tti^lt'it ldi^ii£^£i^tiiclk£likiki:kkilLt 
-i&B-l^k ^Jit^btl , lit Ittk ,— ^tiiitlit:kih i^bbllkH 
-ItstkL^^ LjiatSk ' kJblfiilli>lbkJlt}^lB ^£:iia &lt 
-^Itttt kl^tx ikk ' kflbuMts k^>%t^JSfiiib:^JLkilt 
^Skui^sjitik'iits k 'ic^ki^m iititt^b m-ihn, 

MiA^ kS Ullx Jli2^^ Jklkltlli ^ ikJIkia&i& ' kllkl 
-:£iSl<fel :kli£Skl 'ks&fe kl'kJsm lkl:iatt£|tu1tj:lh :k> 

t-iijk khii iititt i£»2u. 'kii:&^<iiiE<ii!tiis tt^rikk '€\o 
)^V> ^tkb^ffsi^JU £ kkbirEsk] :tk.JEi^ ii>Lijti :k:k 
•l^&MitS ^^kJ}> luill^Si^ l}:^££h kJlfu^l^k£.m iiiim 

-It — ^Utsk ' kl&ssU k^JGt k!^<^ lx'.^^% ^^>i 

-:fe^ klkk^m Jg f^JU^li^kiLlb £iSii JiEik kiiJI& 
^l& ttt'Ji^Lk&S.hit ^lk£i ^k:ikl^k±lcAllgi^ ' 4JI 
-li^lb^lk kiUlfit J&tc lik ^iic^itr,ij:t Itt^ Ik, kl±& 
:^1£^ ikiaiBti&l^£.ittx ^ik£i :tkfkm^fe£tta hixki 
-irtikii-kj , ikiiUkb|iia , j£ijtiar ttttc biijaifeii 
i^iiMi ikifefem^tijfea kn li^k l:tti:^ki Ctiiifets 

-!aSm>Ht>&itail.tkjte3tJki^ :kk ' ^lii^l , iiUltli^^ 
-kl i^ . 'kll , Ittt |1> litlltBaiteg: IJtiiii^l^H: ib 
-tt B^^i i^S&B:^ili& ^bj^^ Mi>i<itbk:£ ill ittu . 
■^tiHi k ' tL^ILk kliilii-fer'.k J&Ubt^l )ii\^iit±St:k 
-ijfefesitajtkai^ttfea i^ ' ^itcitii , ii> itkk , ' klui 
-iitlii:Ui> ^^&UkUUit«ttaj£ !lilt«tr klktt Ikk ' k/cii 
-Gt^ltttatOf iStlh>Jbkllt.kltt^teikx» kk ' kl&^i 
Ik^kHilte l£lUiti|kjii St kllt^lkl^^ <^bii:lkJ^ii:^^ 
k&k£Ub tt a. i^lJJ^Sbkl£:itc ^d ^L kX& :^l£b l^Sitit 

:kk±tt%ibbt kiSt £stt^i:&%b ':i^ ^ iU£ ^umkifttm 
— ciii&i^imrm^^ i^tiit st ^^uxi^^ 'y^vt 

-h&. itti^ :klttl£^£ kD^l^i^s kll^lk iitctlttiL Jtl^ felttjfeib k^lfci&feij ai-kbafe '"life kUJlJ^tih 
-lbl& l<^ 'ki&stitlbjank-kl,^:ia. i^ti«:S&& b^t£.UlU 

-IbrtiaiibJ lK,trgi«*Bh»>»Bir, lkQE:i<lb!£kBkt |Ukl^^ 
-H lklkbb^k^U-lilklk0ai-:r«tit£Slkk 'k£ib<k*3 

-iiil&llJbl!>£.iiltlk<btlE!B-l]&k 'i&jlbittj > lt<k,— 3 
-Jtk$l}:iitI^i:fefeJl&t; knkit<iti^k:lu&& iilkli>&£h ik 
-IkUSl tcli :kltiJtci:£: k^.iJ tabs 1&% kjlt<ki ^^iUt 
ijekibAlbB 1:b^Jll&l& I kmjiiilttiltikjlik'.<& ^U'.tt 
t'.i& kl um Jttat. biM& ^:3o^Vt kjl!&blb»lj^lbk fit) 
-Ji&aiiQcJfcfi^tt fitiil^ titiJb Gtlittsi^:£:tjb i^Sitb :u>iltA 
-Xk.& Jbk 'litlbckiaMikik kl£:M t^akiiim ' 'kbltlS 
Uib it^at. t(kt<>:tijuidiuit ikk 'kilktt&lti -.^kl&lb 
-litibbl&i^lSlRibJB ~ 'kballtBilL tkiitbl^^iL ^Sit 
-k IbAli&i^i^ibrtlS ik&.lli>li ktuUbl^ifillSi tc^kl 
-B I :fitiilisM3&ilkfeJ &^&1^1|1& 'kbalitaiiii fbK 
-i:xi^ik!J^lik>£iitt ^mbtjbb tbxifi ^— kb&£~* It 
-& kji kMH^^kbr«*fe "^ki^stlt k^& k^^li 1^ 
'«);>:); b^kHiib ^iaib2ajb it klki&jkr:^ii <^tu^li 
-l^b<feli kihkltib *& £ iitlJi&lHkirib llrti ^l 
iifk kJXb ^i& l<t^Biittl>i£.uli ±k±ixXit:B :bb 
liii Kk 'tjibibl , lit Ui£^ ik . ' hblkbittiib | 
-lijb bisi^bblb^il^bije^e: £±i!l 'M^i^'-*^} , &^^ 
ik ,— Sili ihltibiiiafe Islliait * ^iifc kLtJifeliai 
-£ ilb— :&S i!fe ibiktbt<2&ii2 ibik^il^kfkmt^iti 
-fejb^ . Hk '^Jil^ , ktH .— kjfer^L :itlt bikEii^lil 
-L^ ilitlb^lklbi ^ttil^ittkllt Islblib l^ttfeOQ 'kfi^ 
-i<^:tkjia !M£ kbflbil^ irfetibBliKtegi>ttfea :ki^ 
'u< fe^i> luiJj&SBliiU^ feb ^b k!^rvlS~ikb<JE,l I6£.i} 
-it bJJift 11 'l^l&^it kk J& k!^^^ bli fitlJiataak 
-l£lik feb ^b kil!fe£^iiiB— ^ii!^kjii^ Ikb^ kil 
, ik , 'iilbii , liitiiiH ik .— siiiiJJtii titk I :iilk 
-b. (it>i3ii:Iitlttb^&— bki bftl^bki^ ki<^ibir«b kkJA 
-^k.^ :iki&li^:^i&b^kkE ttk • ^\t^\ , iit£ bfe' . 
— kib^b&kii^ Mji^^i^ ^kib^j&bklt:<fet<ll^jtb 
^k II t^miit^iiibC k!^Uk±kl&-hE:^ k^ll& iCs&fe 
!^ , &^liiJ^ ItXi .— ::U^bib^ 'kj^^ii l^^^fi 
H'^^'a bk iitiJikli^k£:ib bjbik>& bjifs^b bjkb 
lit^i:kii!iii£^ ^J!fe:ti£tii>;LititQibbi^ ^i<^:ti£u^£iui:k 

-kfitrtibkt iiik 'Mib^lii > ibk.. :kk 'k^l^bbi^bf 
-b:!ik% k 'iiiJJi^l3ki£.^b2LJb<fcxi ki^itt^ii 'kj^i.li 
'oooFi iitlJi^l^kJ£ii2 :tiil:i^ J^blk ictai&ibi&j 
-h. £ jtkib.tibB ' '<oo/;fi kiiisix iitiJiaat^kKimfc 
-Jdlbf&feb kiuBttibk itiiJi^Si^liltib: !ki£&b :kk 
'ki^U ki^JSlt k<#%:b Ktjli^li^kltlb- ^b feb lit 
-iiilablUk j&bk K^bik iib?.it bJ}: Xkii^k J^l^bik 
biuiiiiik:ltbt ^k^b.tibli ' 000^'j i^^ibit iitlii^Sl^ 
-k£.ib l}c^i£ iiliiiabi:t£: kk 'k:ii^^ Mii&£bki£.li£ jk^h^dh 


l^&ikl^iM -tti .lu £t ttiiii, M^^} jttl&atiifci bteSiL'ifett iu 

litl:&tt>jSl£ ibbjl^t. liitiliUlti. ill Itti*.— Ititfea 
-U ' liSbilb febllK fet;li iitlttiltifei:J£jii— tfeJ-llJli 

-e ' tJltattl ,Iiilbtir.lli.— Itttt 'tiSfe lRfe4t4«liL^ 

fctunmiijaB E :^t!iir*ibii ' ooo/cs iyiiaaBiiiE 

-jblimBfeti bfiiBttlDiifeh IfiUJ^SBbUim Iblfeh 

-feh £fetiii tttitt Lft ifeifeB 4%Llk fctliJtlB 
-ii2B il>ib*llili''oott>.l! Iu)li«tSlibJ£lbD:felJ8 bJ^lJi 

-rti3Biihiii£ i^rifchbBfcfe liiiu ' ooj^ DiUiaSftii 
-Eibtitbrfeii I iii^K fe%hli> BiiijIiiliiis{i3Blitia 
-rvm^£.im]LkiJt<*ita Riiiit * ^Jit^^i > ^^ ^^11 
-i> \ .ihtx \i^ mlBBi^ibl ibsjaE: ifctt at^i 

i>' fclli k:£ KiK iiihiDtJ^ fell ' ^^^fe J^1>J%1*'*^ 
liJ!^ :£^ i* lblbifeb2t-ibEibbbjfel> IS'^ '>JJ*«^ 
. PiiJi , — iuEfe^liliJ Rltljtt bfelfe I bjfeilt bfelB 
fcyb!feij iull^3btsE:^b ijlbife ijlbife ^.£iiti l^ 
tl> Vb Itkibli ' jybttliJUiiit Itcli Is** :BlBlli 

tifebm j&tiifeittii3B E "iiiib*i>ii ' iijfe'^it t«. 
-SB fcifekii iMJJ^ttbElli Kb Kb Itbikb 'kj 

-bt^.kmubKii libi^iBliia'tiibRijb >%bib utitt 

-ktk ' kife2iiVjii^k»Jii5^iJi -fcb ib ku3B fc!fe%i» 
Kli fe bi!tbhhk±rfcfei:fekttki£— liiskk kjbttki 
-liBlD: fe'^aBfctltkilfc ^2Bblili^£ bfe 'kilbb:iB 
ilfefcli tij— rllUfcii k bjfeMi kk:3fi b!fe:^ii bli 
fcJliisiibJLlb MJtlbife LJlKb lil£b— :Sltibii k 
-feUb k tt bk 'fejlte .t)!>k, II t klfett fclttilbbfeblk 
!«ir'.h "fekiitl £t Bltlbtt ikifc.t'feB :bk kjfeili' 
kli3B b*ii MUkSbbK-lb ijJb.'Kbtt fe ttillfei 
-iE!:l^£.iibiaibfcti l^ia:^lfe»a£.uttikit,*lfett lik ' fel 
-Itel . In itk ,— bJtrbllt. IkD:!^ bjhhlbttltti ' bi]fe 

-htiuui^aaiCi^iifeiEtasbuiBttjiifeifi itunaSBbitib 

iJuEKkk ' klfeiU iulJiaSBbKlb illbife ijlfeite 
kkuSB fe bilfeli lifciUkifaiiiia kAblk ai Ifek 
Co'^sR luii^ibkE.itfe-tnb.^£!:irUSt-liJiAc t%Lik 'iyib^iti , lit ^ B^Jk . .klbtt Bhkl k:lBBl^lfe'£. > 
J&^Ki 'Ibtt iu Jl^lBB:tili& lbBii^£ lk:Lt-^b:k:& 
fit Ibk ,-lib£ib 'tr^b hiilia-kUk MbBBblii^ 

bi^isBLBli'^itli l^lfebB :tcl2 li^ii ibk 'jtjmatj 
, lit Jbl£ Ik, ' litlli&gBbtiLircblBBJSl k^tbtt kiiili 
-^JI^JiktiJiuJiagBkJ£lb lUtEfSbk ' biUk:3Bl}:iti2L 

-ii ' kjfeiit tiiUi^BkJSlb iUbii± illbiE^ kkt2fi 
k<^^li felak kktt llkblt-limk 'oooV.SN i^lJ&aBkl& 
-|feklBBSl. BAB 4%t>ik Bb^l tuiktt:^3Bl}:^ia 
-Skltl:i£.ittt>kfb:(lbB Klt^k '^jlb'b'J , lit £!: is^if 
-k, 'kli , >bM iL^ Ik:IBBl^Jb£ Ibiaj^Hi Ife^ i^A 

-^1 ji^SBB:uii& ^BiSs^ ^iii^hj&£^ nt ibk,-ltb& 

k ' ^siMfe bUiiB— fefek J^ii'^fe^ liiJtt kj:*^ :tiik 

bt<faBbBld£ittt±k±lf3tibB :b^. li:ittT-k^J^ IliUk 

-^Ckl&bikt:'^ bb a kl^^lt kk~2B k!fe<&l> It'H M 

•naiBbism :tUb>ki >Ilbi£i^:iiBb:b kfellfe ^J^l^i^ 

'^llb^ , &.^k , tl Vklbtx £tUtt>lhb^bkm!tfir4l:e l^£lltt 

£i Qlfe^B.Xk^JbAlbB :kk 'kj^u bP JJB k:^^b ^ 

%lli&aBki£:ib Kb Kb JE>:^i<feiiit>fe^iJa:l^£iiiiIBlJb^ 

feia^Iit.tF>>H^feS.itlt:tk±fc:tJbB l^k -^llb^ ,^b £bb 

fit ilrk,-:^ltD:ld^mBblbi^i& '(Mti^aBblLl^aib km 

-It bMltlrllki!l£ iiiiJJk2BbE.)b IkiKb :kk 'kl&^t 

ii^Ji&aBklUb Kb Kb b^lB & b!^:^Jttt%blk fiiltt 

-BblUk3Bl}:^l]g ^ll}:b!ISj£!£i:Lkibia iiik ' oooo^ 

fitliJ^BbJtlbriJii h&n %^tilk bb^l litlttB^ 

-IBJ^^US bi^lLbB kUl^S^itttmibbB :khi)k']^lt^ 

-m > Jfe Biik. ,,kJlbfeH Bfei;J JilBBteifel. h&J 

-Sl£. ifeS SJi Ik^lllBilllfe UcBJiai£: ll±Ll!fehli£., 

lt«&k ' "kbsifefe h>mKBfefelMti— fclhBfetijfelli 

ajBlB btk 'kit;} >Hlbab^J!lli fefe k. itk kli^ 

i'Ja iii!kBbBj^£iitt filfebB :rr"fe Ifeb '^It^ttJ ;B» 

miE Ik, 'kiJfcM IbJIl^St'kEm b:^klfcb bbfiiCblftfe 

I -lamitoJlkSBbKim iki^Kb :kk 'fcllJ^SKHEilb Kh 

i Kb :hli kjfeau bg^2B fe b*^ ' TbM^blb liHtitt 

-fe3Bliilbi:ilib*iE*BlB SJ li;k 'foj>ajiBbltM» 

' -kibb 'BfiB bJhyjbfefeblk— JslfeLlk l^;fekJ fcUm 

-kaBli:JfeiarkUl^£.ilBikibftJbB R16]k 'ijlbittl 

': ~^hi^ Bijk. 'kii iii JiiSBBi^it-1 iniijac: 'ilk 

! -& Bbij iiSJ&B^illi iiBJ«e£ itLSlthki lit Jfek, 
itbUiiS tUim— bt'.k luJJltfeniBfeil felkiB lil&-i^ 

' -ii»lttLailiBbi:l fe?k . kjjfe ilEt fctibtftifil^feiiU 
^k-b*lbB .^it jtb-:S)bfeii k klfe2:b kklB bi* 
ii bli litlliaSBbltlb Kb Kb-:Smblj k b bxB ik 
-tUfe Wuk— fek illJii .t'.ik. mk 'kJJkblt blttilb 
-fetiblk bh^lbb ti£iiU fe fiilsfeB ikfb-tlfeB :tt 
—k mte^i> kliifi k<t*biiUiSBbM:ib ^b "iJi 


-SibtfelS fiUli^lLfcfehlb— Si Jta 'ooo):S\ fiiiiiSkaii 
-t:ii} |i^ttO:^i£ ttJQs^nm^B mt^ttiija iti^hi^ 

fil&l^B & 1^12 I Iblbhltt ibl^miiim^iti^tilk tr2 

-li)klU^ ^tHUtt kfi4tttl&^l&ttiitiU&2Bkl£:m ItHti 
:kk 'kibtlf %l,lh»,?lakKIte 2b ItU k^tt >i'^^^ 
' lib&blk fiiimu^blk tftlt ^% Klttf tlb^itttUIk^ 
-i&S Ikl^li^tt t^k dlb^B^^i l^Sim & :kkibAlh 
-B' ^Bjc^ Mltikii: fes^kb 'k^tl^Libgtskti^lfe&s 
Ulfiim. kliUlt<3 K& ^lti£l^l2 k^lt^Bfe^l Ib^ tiiS 
-l^t^ltk^ilBl kltl£ci:£: ki^ 'JU^^lGchil^lk ^UUa£ 

-±L &t2lb ' It^^bliakiE i^:fe^j^kb kk kiitdtti^ 
-luEESkt^lliibs klblk kllBlhs ^& l&lttfhlb kS: 
-Ittil^^kl Itclit :klitlc^£; l^^ti bllUt^lk-lJ^ttk %} 

-iisiSBkeiu^ £i mtij^ak&kittti <^^ ixH^ts ^& 

-ttlk m-'Xl Esit^ik ':^jl:k i)^Jtti;i:}SilS & Itc^^tf;^ 

-lt]lEl^ti&£: l^k k,U& >1& Jtcl'Js^ibttl^&iilt :itkj 
-liftlfea :fefe lfeb-:&tJbi> k klfeili fc^^itt bJfe"* 
-ij bli ^nikSftkEU»^ti>a-:Slttfeii killte k fc *^b 

'i-iib^ , Uik ,-Siiii!febifem aatiRti mikfeiBtB fcfefe 

-b£ kLl^B -.mtkjC tijrii&k& ^l:k'jt;lk'±lt kkSB k 
-<^%b ^ t^lli&SBklLlb til^lhi£t btlf&tt ttl&b-:lm 
-bb mS^kS >til& I ^ 'kl^^U kMjtt k!fe%:b bl^ 6tl 

I >:kj^k bl^la k!%!^li ^ i^\&%iitt&i^ Sih B^U 
-tSlttfeii lfelfe!j|lkE ifeii 'kllMkfellt kllbfelfeiiSaii 
-£:!lkklittkb 'i gllttbib itb , ::LllBt>lkt^t& 'klM^it 

t^a Ikkjib J^kfe ibk bk-ib&k ':1E«C :lcW&b 
-klC .J^kRltlbiM&ittlkifeitiUttllltt^ntfegttklC ilk 
^Jll&l , tk:!k ,-kltkDc^ti^mbkjB feb it^ktxbi: blk 
-^kbifeiitibxitji^ibkiB2t:rumitkbbSikh :):iMttt kj 
-a <¥Bfc>t ' I ^k^ kll kH^U&k&U ' kifealt kkl 
-It btfc 'te b tili ib^ ,k, i is^lttt Itl^ JiHtibtJit ' ')a« 

^ ^z^B. ^^Uit % lib %iM^ ^^ItlluJg 
Bik3bl^ Ik ^ %liti!g %i;^ ik ^xi ^ %l^ |ii -It ijBl^£ fehl4hk:£ Ik lfe& ' fefeiltlht-aS B 
-ISko^k iiifB liilktm iJlilkSjH h ilfilfea 
-ii UfettMim llSfeli Jtk ^1^ jSjHiSlilkhJt iiUi 
-^l^mm Mbliilt fiihli^ Ik mk l^l^lt Ik 
-^ Iklthh^ liilkbl)^ liJltSlli b: l^p.il& ^ 
-mkhJ^ ikMi!&^ b ^U^ |lli^^lilkhl^ kh b 
-h Ik mM m kj^k ilk lkh]!fe^b£ ^£h i^ 
-hzhz^ bijfi ^ Ikk IJi 'kjik Mk lk:hl^m 
J^h l£k«t^ Jklliilhjlft %lhllhjl£ hll&^fi 
-ilS ll]kli!,J£ feJtJ:iJfe{j %'>J^lfe=^ ^ll»ilill^ %liil^ 

-UtSlH miSl£ liilSlfe %Uili!fetk IklkhJfeH feS 

-h Milhaj&xi iMi fell ' feSM b^lili * ^Ifeiltllt 
-feaS fiJ!k^kk JiifB |lhlltlhajL iJlHlfek Ifi^ 
IhSiliii fei lilhSlJi Mlkiil.fe SjltlkSlli h iilfia 
-fel!fe'k ilbiililkhlfe itlBlkfe UlifeJIltiJ Mft 
-l^h fi^iHil^ fit Ikk ml^li ^l^ {kUkhb 
Bilkhl^ hlhllii k h\p]k)£ miJkM^ lk^£k. 
k 1^%1 ^Ibilblkhl^ kh kh ni IM ^^ i 
-1^ liJt:M!fe^fe£ ^ih Mi^Jlfe iiKB Ik litis 1£ 
' %i^fe: l\h lii:ltl^Bfe£ ^£h k^ iljlfe Blk 
-M|L lijfeal^ iiilB Mhbfejh % * feifi Itillli 
fik mi> ' %l\&^UUtfesl Hl^^fe blffi hlltlh 
-fcmE bljtt U^fe l^Slltii fe UlkSUi Hilklilfc 
Ukllt|lli bmi^femlkllii ilblf&Mte ^^^^ fc 
Ijfels . ^JliiSliikhlfe iimij&^ii h^\Mh liiMtM 
Ik mfi '%lfeah feklfi Ikhhiixi Mlkhlfc Iblklj 
-li fe ^lk:H kRikhlte i^£h it fiJj%l ^IM 
-il^Ikltlk kh kh Ik llkk %ak ilk li^hl!feB 
-fe£ %ih i^fiililjlk b^'fi Ik llifi: Ifi mife ilk 
-iii^J!fe|^£ ^k ll^lllllfe Hlkililg %lttS 
-1^ %lkki& mhi!g ^1^ ^i:b MhHMb %1 %lli 
-mh BkElltt)g h^hlh Ut b'h 'hlk^g 1^ Ik &'h 
I ^IfeM Bi^ kiBb^fel iim^ '^fek |li IttilSli 
- >igfe Uc%ll^£ lkiil^lti^£ ntlM '%iig2>Iilitfefti 
^tJkk^k iiljB B^hlM: |)lilkSm h bmili 

t^4Wti>w Mkltl^ Ik mi^ ^^^th. l^kiB ^khjft 
B^MtlM lilkllB h bi&ln miltiM^ llvEh h %$^^ 1 :^HUii£itii!tjJ& tt&kttil^ him hMiliMl^ kh kh JKt m£ %llk ^k l^ 
_jfeah£ ^Shi^JlJstali ii'^B lit IkM. m 'Mlik ilk 
li^,l!hli^£ ^Ih i^llkb^h ^Mhii%l Mig^ijE 

Jljlikitt i^^te Ithhja MiithJ^ ltil!t^|llx H^t£ iii 
-Jll& Mklt2h4 %lltlt:kb ^Ih mil^^lt il^% 
-l^k IJ^'ll^'Jtsildii ilii^g ritlttti^l^litl Iitiilh£ 

-Ig^Ulitir^i ^l^->?H>k bi>:g DUlklkJitbl^ 
]|ii^ lk!g It^IjUi) k blh Ijb iiiJkkl^ |lUlte 
^li ikls ifeliliij k Jiik IjH fcifiiblle libi^H 
-Jitltit; jalby^mi^b MJiliih bikli^i fit Ikk 'tlfeilt 
ii^iS fiilihUa Bifitblt; lilltllfa k kh mtiiik'^ 
Mihlh it fititjl^ IlliEi^bfithm kh kb % ikk 
%iik ilk lkh.l!ha^£ ^Ik ^kikitsjl^ iii^'^B 
J^ lki£ m 'klik ilk ll^hl!tb^£ ^IH ^ki 
-kl!t2> Itjj^illlfe hlfeli hifh %lltlilkfefel li 
I h^k ^lilikM % lkk'kl!@^klhh2^ bl'l.->?/t>k bij^S 
Jtittlkikm'^ blhJ^tlfil£l£lli!&lsIlllxl k hlkSlli 
Biatklfe iJlilhSlli l(iaitlk:li Mtiithik h ktjilfil 
-£lfe >iliilbfilliil£ iilfa^l^lklb tibiiilt Hikh^l 
Ik lkk'ki!g'±b ^hlh fiiLthliii Hititki^ ltll(|lt^ ^ 
^ij^ikm kbfitkm %ti±'ii k m^ Im^^ikhm 
kh kb % Ikk klik ilk lkh<!fetiM l^lh ik% 
-Jlkh3']& iiii:^ lit Jki£ Ik 'klik ilk lkhl!fekk£ 
^£h ikfit!ikk2-i£ Jblkil^l^ hihiih Mhhi& 
^&±hh kfik hl^ %litiiht^lul h> 'h^k Sli hji)kl 
% Ikk 'kllg-±ltliih2g Itirhiklt^k nm Mfitkm 
iJltlbSjli k jalhltaiii Ijkhlilhm ^jltk k 
^U^ |lhi^blitkll£: iilblj^ki^b kibi^h bikk^ 
% Ikk'kl'P'Mt iitkiB klihkki h^fithm Itlkltb k 
kl^litllii iikfithlM; luiihl!^!! k bljl^ llb^biik 
-kl^ kh kh Ik Ikk klik ilk lkltl!tkh£ ^ih 
ikh2!i2b iiijB fii Ikk Ik JuHhtkiih h}^ 
ti^Mi lattia ik'i^ih nA £2 lat kik 'ki!&ili ^k 
-^B liikliliii iii]^ llbiSkiiiklk kb kh SlliikJ 
-lb Ik-lhlik kij liil kfe II fiSlUkii liii *klfeilt 
[]> ua?t Mibb'ii iiim ilbilklukIM: hi /llkk hi 
kh hi fe lit Ikk'khih khikklk |lb±SbfiihllfSlbii 
klbhiil lit k bilk'hlk kiilSli ht ikk klik ilk J6.&jfcisi!k 


lkh)%^h£ ^£h i$^lk^!i iiii^B I^ lk£: Ik '% 
-mh Jk%hlk llMlbiithJ^ P;£fii^ti l^^^k^l % 
k Mk k\k ^'Ikh^l ^ Ikk %>ik ilk li^H;!^^ 
-k£ l^Si'rt ikltstab iii :B fit lhl£ Ik *fiiK%h^h 
hlJ£o hl^ k;^^ ^hJte Ik * I llL£:^h kl £1 
-1^ h^ '%t!&^ll fiti^ fitkhkii ilbi^bfitk^ 
illi^k fit Ikk* kith i^kkik iii^i^B %hb k^^tlk h 
-ate^lh'klkiU fili^iB liilfllliii |ikiSbfilhltl kh 
kb fit Ikk 'kikk Ikltk^feslh iiii'^ fitlhiilhlhii 
%lltillilltb lihthtlkhit^llt 'kl^li fiikifi fithb 
-hit ilki^bfitk'M; fe fe fit Ikk *klhk i^kkkibl 
kifilithkiife kkl fitkiBfitliht£ fit lii'^B 
Ik-B^lkhfl k k'l&hb fitkifi fithhhii iiifa 
^Ihilbfitklk hi ijlkk hi kh hi !g £i|lhhii 
k % k^ 'kjig^li JjtkiB fitkhkli jii^ |lki 
-ikfithJi£^ i]lkk iUkk % Ikk kfiah >^hlk 
im^lbfitk>l<: k'j^lh£l£ Mbkl^l % k klk h\k 
h^J^li % Ikk k'ik ilk lkhj^bh£ l^ih i^jik 
-hab hiJB fit IhJfc Ik * Phih Mhikhlk ^IbiSbfil 
-km i^kklk klbhil Ik k kjk 'hlk ^lihhil fit 
Ikk klik ilk lkhi!fe,bh£ l^lk ikha^.ab i.i ^B Ik 
lkl£: .ik ' It^llthii k ^ kik I kjlEili fitkifi Iklth 
-\ih iiljh ^Ibiikfitkl^ kh kh fit Ikk 'khi 
-h k^hlk |lhilbfitklk lib Mkk^l Ik k kik 
IklhkirJ&^'^li kk k ik ikk klik ilk lkiti:fe,bh£ 
i^lh i^llkhob Ik Ikk Ik ' llkilkfitkJki£k 
l^%hklk Ik k bJk fitlhh:illikh:^l h^ 'klik 
ilk lkhl!hbk£ &lh. ikksi^ob jiilg Ik Ikk Ik 
-Sllhlhii k 'kl!S:ili Ikkifi fitlibbii h^ "Slki 
-^bfitklk kh kh Ik Mlbhx) k k hiH 'klig^ii 
fitkiB Ikhhliii xii<B llkiikfithlk !g !g Ik Ik 
-k 'khib khtkhlk |lki^bfitklk ijl^hlh klkh^ 
fit k k]k 'klhk khil liifibl^lhl ij£aik ' kjh 
-k ^It Ikifibi'Slfe IhbJl^E lkhS!fekk£ Ik Jkk 
kjik ilk lkki:hkt£ l^lk illlhhab iiij> Ik lhJ£ 
Ik * kmb kakfelk ^Ibilbfiik'k h life fiiSbkk 
-filklt: hu kjbhil Ik k k]k ' kjtk |li IkiB 
-k^lh^ JkfiiJ^'klhk khil k^Bkilllfe Wi^£ kh 
-Iihk£ fit Ikk klik ilk lkh;!febh£ j^ih ikksha 
-k iiij^ fit lkk-&ilklh'ij k kJfeik ikk^fi lukkbii *ft B^lht-il )»ll *%'feill liH^iS iil»thb"b i)> ^ 

Ifii *^ B^lhtii h"b 'Pifeali J>vl2 iii!|^fhliu iiij 

i^h 'h fillbhii h"£i P^feili iiiJt^B liilihhil iiV"a 

-Ihhil liil'klfeili iniiifi iillihliil JuiJ,:B nbiSblil I 
-hi^ fe fe Ik-Bsikhu bii kit *l^lk£flh Jifelji: 

kj^lt litkifi liilthltii iiiTfi k% ^ hy t% m 

-kk 'kj .ts^tklb ii2BklB ^S.iib I^S.i>lt, Itcli I 

I ollb 2 OK oli I kbifel Blfeili I 
-uS Ibbltt ' lii:fe kJS kltallfe lillkDstEilb tiilUli: j 
-Jliifeti ItakltJk 'iillbii .Ik.-Slblfebft 'i~k^b liji 
klt2klblfe%! it-ilfe iill^lbtlfe kJbjQi Li) It-xSlb'M 
-fctu yfi kJbiJkliifil>ti^.xtfeB «b|_feill^£i>HfJKlJ2 
-feft SB bi.hte£.iili L'taife^-B— Ife^b ' vbili bj 

b^hl^£iili (liikiliAlfe 'iHtyS ^iilikfstii-.— kjbh 
-aeiblk felbtt fi(lbiltit-?.i!tlb lkitiill^£:ilttiliki 

-Ibiilli 'il^bfelli>S.iifIilfe lkiLil»S.iitiiIikft.tl»ili 
SB bt-l-iibt iiiiksbftlfeB kJKlB' likbj:&iyfelk kltit 
fcletilhta^blli IfcM IfctlteSiibeittBikilitltB 
It'.k SB ltitll^£.iittiail»tBikihr*lbB It'.k J^Eiitt iki 
-brtltrB^^lb ^l^b^m£.i<tl IJgltgll^^B ip^hlt mil^tB> 
-feltt IkihimS-iibilikibxHtik' "kltikJ^. fctiStblSlb 
-!^^tiJllim2LlL!^^l}:^J^t> k^lll4jt>tt^SJ£!kltl^£.ii 
-bIilj£:^Bklll^£iibt:tk±LAmB btliim^jtitMhit^llit 
-JttjJLlr^^ii&tL ' 'kib kjl klb°t.ll£ tcikl^illi ii±m 

•fLlii<fe% li:l:lt<^ lulUl^ilrk klikl^Ekltl^ ^tl'klitH.^tl 

lk.-Slkli2Ubt 'ik'kli kll klb°^lkltc':fel itAtSs, t'b klL^ 

-bISi£:bB-'kl&bt^S.ilb^mik^t>ULl^£ititiUkibAt& 
kii iki'knt-^ ^ikkC'-aii^ ik. ' ~km>!fet-aiki>ilb:tiLt<!2SiE: 

kkUl^itblSl^i^B lc^Utm:tlLt3,llr^kil 'kliuIllJ:JLli:.%^ 
-ll&tli '^^b kll kll^ltHtc^kmi|t lUlb.2alJL2:&ti:|l 

iaitci . £iJL ik ,— Slkltilitt 'i k^J& kp kJtr3t.lklic:fel 

-H^S.itil±it&\^^}± k^bt^S.iib klill^tB kISl£!-lt\lb 
'iibi^ltb ^!^^I^-^lJS!^t:lic LX.ll^l^Liu£JiU±Uk:L.-( -ibfem>JL jb^ liiiiBfeiailtiH mfeittkfcfcEibikiOf 

-tl?b :t:tbifeia ^ liXt Pi^ klUfellfe kjIkfcblEm 
ii>lUk:lC:i:feh lt?.klblk '^J'tii , 't: .-SlklbUtx k 
-bklii ^ktii 'd^tit. kli klh«ill£ [ulbCib*l-lsllr*J 
Ibili liltlkii Lttk:b!f£.iitt ^l^ibxltBibltr tlbi;li:t»»* 
-£ity ijglQlfebB-lJgJiaife tlikSJii BlfctB-eiStlCi 
JkiL lilttite£.ii^Jflik-h:«.ifeB-"kl-tkib*lfe fek kll 
,1k. '\llliil llfelikbsUa Ik.-Slbfeb&K :bfe R!iiij!to 
-riibs fcir',lt^-Ki'o'<X tUllililliit bjlkli Kb bJlklE 
'kb-jfeji Ipsljttl fek 'f.?.i likli^iirib liijlfeiREfe 
n2<i! 'kbSj lUllt JtiZ»b<febt;.lkbblkElb Ibk 'Raffs 
bjl!^t%]b^lp::t&& bllkljSkllQiiH'^ bUklK kibitS 
bkli bllirtiJbiM^bS LjStaJUlbaiba£i;l}:>llbi£t2aia 
fe bJSb 'V^fe bjiaifcit2ib2b bUkC: fiHJfe bJlklK: 
WMtD bkli bt-t-.Jbiiftbs blLlb £— Sjifck *'fci:b 
'kll IklbstlbilklibUilb UtllililttiMb TfcB tkliijii k 
■klib^tUtelfiiiiS-^l&biEiEkliitijtairfibsimfb-lba 
-Jfe ilStelbtlt: klbllii 'lb:abbib4bl£:lb li±lb.ajb!t& 
-ihiJU-itthtSi blLlb S bb kk 'bbt^feubl bl£lb S S 
'"klbiki^lC iliikJbiJia feli ' iiillikill^£iiti— lullJfe 
-ikill^£.iitt it bjbilltB ltr,k :b.ltiiilbb±it4blhlbJi± 
bllkbbjlfe ' Itkblul&bibE. 'bibS-lb lUlbaJb<feirDEJi 
i -ibi£tl£albbiiSl£! itbiC bllibbcub blbiilkB :kk 
•illbiiil lit bl lt2B Ik , — Sm.tlSBiilbb£'iitkEiil 
IbElfc ' hbufe JfeUbim > IbE Ik. -ifcbimbblS tb 
I -blS tbatbl l:b2i;>bl kll >lblfesbl, itb 'blbfe 
I -ibijb b^ Iii.±lt*£lb2hlb2a5liin tiiikii illteS .^ 
bij ."kji , iiSl^ SliiSfiulbljliii Sj£.fe Ibtt Bfeil 
: iilBBmbS. ' liu^ SllilIiltlbSlUiikl£.£tlbl*iU 
lMSbB:tllB& fit lbk.-lib.fe k -bs-JEb bliUd bfck IfeU 
-ttbil-iil , bSk luttbij . klbtt iulbilbbiilbki 
-tilnaJltib Ikk 'kibMC: lillulttJlbtei-tlbte£.ltll^l» 
! bllkikk ' bllklSilb liiliaSlk^lSbbs iullilbbi 
-lib Ibllilb.iilbaiKklifelfeb IblbKilb Ibifeb 'bl^ 
Ikbtifeabl bibl£.lblimam:t^ Iklifelfeb :t£lbttJK 

-h yiS-hh. i.i:iiiii^ttb'.MiE— sjir-.k "BfeiK :kbfe.ab 
^^•).~;\—%t'AtciitiHi£i:fii yjn & UijlJ^SB liilikli 
iiilJliSBkl}:bt.lb lijjlfe Itik ' kjblt fikittilbaiii 
-Ibtii'iUHS.iibklitilb'.fiit'.b Ibk •kib^lC: bikK:l& 
lulbl;ilb!t%'^D:feifeb bllblLlb febaL^bbibibKilb 
iitib^iib^feKkiiibjib bji:^bii:Jjiifebȣfe bjikii 
2b JaSBklibK-lb ^ilfitllijJbltlblbtiatilsSiibb^ 
:kk ' blS biblLlbUlltrilbiJfefe IkCilalKb tbEjiitei 
-l&h bM^iblblblbl^Siib itlllkS-ubslbibL- Sllli» 
-k 'ibAlbiltiblhlblia— bbt:tiblblbll& ^fari^ooj 
biblLlb liim2ilbi%iliifebSl bll^febliDtillbi 
-itiaife bllkl^blLlb it ib .^SBkliblLlb %ii bbS 
-Sib bikltlb iblbliibailijlibitliiiiliiHicilttik 
lik kUfe 4lfe b±aiBb£bS.iitt blki bifilfeilteSii ig£ifc-:t.c:& 


iS^j^iUi^ B V ' Jyii , ifSili ajJtiiBlltlitSlliij ^ll!k its life 

-ij ^ItttmfcS liiiie siiiifiuittliiiii sui tifett 
^1^ litlh liilfjfe % uat,— lib^ Ik 'Jttsastr fe 

-i^b iiiiB ' i^tcxll}: lillkltm l^^lxLliibl^fei^l famuli 

^ >^ \J S> NJ sj -^ 

-i> 'biIkltt^L^:t^itLi^£.iibmfekii^J!£!tii! 'ifiik%ife 

:ai'k^ifett feibKLife iLeittajJU<feftljS^ll&l& billi£:lt< 1^ 
' JfalOPB klfe±k£:ife iUitt^lti^&lkJt^L kllkiLUcI^ 

-h;^ui:kihttibitti;^afei tt^nisiut jtifeias-i^nfel-itjirt 

-k 'Bi^^lC :khJ^:Uik 'SN>)::3H Skl^lt^kHB klkt<lLm 
£ Jitii^ai^o^ihKc Mji^gakfiEi£l£Uk iiillj& U<k '^Ofe 
-tt %lit:bjUiifeilti!^:ifeil^&iittk:^Uli^it<i» Ikk kit^ 
-iCftlaitiiitJElbJlitci»£<jt:kfelkUik£.ilbliIfefel^^k^ 'kJfe 
-1% J^l^kklfflb iltlbfiJb^tiAl^lvlESb klU:l£.ltf ££lt kiiilt 
lfe«l£ lklltmaiti<it^kJ}:>)lt^£^lrimittJSl*i£lj2 Jkk 
biyit»>ri>tm6ifcliikihAlte^&bJ kmtt & .tliltt^k^lb 
'I:lltl£t2LLki<fettkQc:tj)t^Ctiai±iklfl^£.i^bmifefeti le£it 
-hek'Jifink;feii-Slltik'lhliiAltt4:fe»fellilblifc-bt(±'ia 
-bittibilfc ^fftX^oo^ JfeibKlb lbli*ajb*RkJft^J 
-^ kjl!^feU^l}:4feta^& kllkOEklLlb Jb ib ^aBkOc 

-tt blklS b<M}feliikiblQll>bli illmttlb blttlfii 

iiib Kk ' tiifeiiiiDi \tt)L Ik, 'ki:k£t :^i& i^ir^i^ji 

-Bi^Siltt felkJSl b*J^tttiiiilfliaiJ»bii felilSlfe HftK 
biBJiiiui Jiitlb^l Jbltirliililfciit. bJkJSlilibJc 
^£;itit :^k^bxiiik:ti!^c!£!tits 'km£iitt±iiiifebB :^li 

ti :kk '^Iti^l ^ iitmBbJb i^ , 'IttiltSt St ^±ii^tx 
-i^lhit^ &tlltllbb^^l&jl> Ik^Jll^m > Ibk , ' li!j£ 
-£fiJilUM:JQ:^JKb klttlk^lbbj kitlb ^Ijiib :k^ia 
-bba i^h '<Mb> labi^lk^ bik 'bkkltlb iumau}i!&k 
-Ikfcliklta It^si^ ' kbil lUltt 'okW Iiib:&klkk^lkbl<k 
-%lHj^lklftb Ik&lU^Ja Ibk ' Xt\^\ kjil^bitalkb} 
-Kb kjlklk 2b l^llJ3t]ll^aibab±lkii£ kibitlf k^Uc 
k%l^lbiJp:b£ kjlk k^l^jstiilblk XC\^ kli:feblbjB 
tt^b kllkfit M11& kllb :tlb&JkiUlttaib:^Rki^k:l 
-lxit& Itltflk^Jb iki&^li Ibk ' AH^H iiijl-tU 
-ia^& kjlkft ittim MlJ&Sa ti:lil2U& full^^ 
Gtllb kJlkm ' kibu%lb kk:<&t^jS'b:!^bbi) 'i^o'K 
-\\ kU<^&Jbiljkibk iulli&2kt Ik^ESb lull^ld iuii> 
l^t<t:tjbb:t>jht»K iftt-tkjbxjfea kiik^ ' ?t):^^ laii;* 


-Klb^felEeii kilkfe^lkteltB k)lkJ£ kb:k&lE l^Xk 
-bik J&stk 'fiU ^kl}:k£ib ^l^JIir^£& \si^ 'iih^y\^ 
-lit U>iib<fctJt',lkfeblkH:lb ibk 'h'fC^^ fcJllfelsJtliJfe 
-b:k&J£ kIlkQ;MlBttkJtfeb±lki£: ' ^±bii& kkO; k2b 

-Rjbiittbs bir^ikiuiiibafeiifejiaife Lirb '^v«fe 

%li:ti^m;il^b±lbia^r^fct!febilki£ ' k^licu£t kkft 
k^mbtflDvbS klik£.ib fk^Hli :k^ ' M±b.tJii fe±k£: 
-lb litmaib<fe^i&iyiru& kiiktLlrr dJtBtt litB^* 
i a-lb j >j h f li^£imb"Lbl> telitu ^£iiii-lbt'.J£ I li'it 
-EilJttJililfijiJfeb Ibifelfebl udiib Ikitli :kiii 
-febs kJl kfexl^ 1^!^1 kl^l!^! ki£^lb Qs^^b kklb kk 
'3'^%^^^ :<fc2Lri^2l. i:^^b :%2U :%i^\%.'^ :QclLt 
-ife ' Koh\fifi :;tiEit biSt :;±='.6R:tJapifeb :!tfeb 
'fcUJg&bk ' RUaH iiilli».lli^^ bJlkD: Ibll^fe 

ki^kl>f>1tltfe tt±& 'ooo^);^8>:t<o'i ltb^l^:^tUb!bJBt^ 
-kUL ktuIktUJii l^k 'ooV>rl£,Rct\«>i IwliS l^iiii 
:<fe&b :<fei&j:<i^£6<^Jgll:Jtl%J<fe:^libflh -.:^:t'iikJ£:'iLb 
-mM lUfe b±l& 'o^i^oo'^ kli<ittijli£^ kilkli:kl£.lb 
-2b ^l!>k£:lb Ibii^bl bil^iiti bil&— ^llt'.k 'kl 
-lb^> kilkV;!fej<JtJ iiilUidblOi^^b :ibk 'tkbi^lb 
X'i^n'i^ titn^k.l&El:lEb kllkfi: iitllb JjitlJi^ga ibiiiK 
-1& iitjliStai±klkk£ilb iiUm lt'.k 'klblt fitlti:ilbtilb 
-mi:t:afelkUli>£JibIilblsbt ^mb Ikk ' kib:t^I 
-b kbj>:ta%Jl& IUmjablilbll:tl<fe:kblld£.ttlt:^k±bAlbt» 
kllkli ' o^o't kll<fet-vlb>I^bj kjlkfi: Ik^ kJikllL 'kb:k 
'%;»! iCcU^biJblkik^ ');o'jlikQ:k£lb >MJ&b hs»d 
kl km l&2!ib!^tiJbk ' Xof>.^ %lli^l^b kllkDe 
:iLlb:E^ kjlkm kibi£ kklk kll<&b,Jbd£!:bi bir 
k bibtlb llimaib!fei!fi:tlKb ^ bjrb ' ifi^ 
ittmk:Ji&:^gb bllkO: bb kllkiK: 'kibilQ kkQc 
k4:tvjbilft:b« bJJbJrlb feb :kk ' bikElb litllt 
-2klb<fetttk^J|&b kllkHilb leb £Sb k:!^b:aii l^iHrabi 
itl!^:kbl & luS.itll l^£.t>ll ' kJJbtt kl^ldS.liU 2^1 
-b:>mb3 b^^JklBbbb t^£i>ti tilbbli :k:tbill^2ii 
-lt±Uk±b*Jbii-511fek ' 1ilbxltr±:tab]mb)14— kbl 
-<^ftbliilbll& c^^«M>> kli<&blli2!kb bllkl^ 2b ^l* 
-klkbHilfii %b kb^2lk biblLlb ium2ilb:^^p:^l£i 
-i^hH. lil:bi^2jUi aibbli:!k lifk liUtt Jt\3^ b±% 
-htbltii^kttaibbl± :b^ ' >lll!>lbJ&lb kibllit liib 
-HJd '^illHbj , 111 ibit Ik , ' H}-ttt :ki£t btlfcbbltw 
-£.1^11 aibbe lkUl^l& akklk:tlairr'lpcbs kitklJi^b 
-bbBJUiaiUbb ' kji , ^iiubm i:±±i%ti, iu£ iuiiJU) 

-bi^ f.>>.fevi^i b^i^r^ lUl^|lUb £k blkil& liitt 
-bJ£ l^:tMl:t , — hlblkblttblii>^<Ji b^ lf!ferijl^£lk 
!^ kb ' kltti£^bJl3<bjlbltbiikB k 'kbim bUlB 
&k2i ' Itb^aJK klb±bl£.lb litlttalb:i>& ki^i^llZLtk k^ 
-lbl£.ib fiU:Bti l^Hti £ kkltbbbBLkJ ' h<lt£. k^lSLb 
-bs klQcilAil^ ftibJAtU IbbJgrAOUi&bitibiUitJtlLbai^ -ti l:Jli2j£lb ttiiihtt Dc^iai& l^&ilbskjattii!^b "htt^ 

-fitii^i^ ii>:£ ij^lBuittlju^ %!£:& ^mit Bbja 
^S&B:iiit& fit iuii. .-^h^s^yt ' tki'M^ kitua ^t* 

-Ik llii^^i iii ittU. hMtttUktiytlhik&iittii^tijh.^ 
-lt«tk la^lt kit kftafeJC klg;!k&ij^ik£:lb I^ii^ 
•J& (iiilt jlbbi:au^£itttl2L :kk ' kti&^m ^lijuji^lb 
IfkttttkiU^bs M^k ^tBfe^klk&l^l ^Utijbt^l^l 
•Xtte^ur-lt tijiib lt«k ' kbfebfej ^ii^^ bjtiki^j 
^1 %ilk Si kklttckilll^it^ ' Mll^l^Jk^J kllk£lb 
lkbiab«<{iklk:kjti b*tl^i2ttktitikjtld&bs Ik'^k^ ^ti 

kjlkl£lb fk^iH^i ^ltlkltt»i:^:tlt> ^t'.h ^ ttm ' kll^tt 
Ciim>tbt*taE»^)tiibi&tt'Jimb ibk ' kft<aits kk^^eu 
-lbik£lb lulbtaih'fe&^&ilSb kllk£lb fett Itt 

-lb ^^ibakMf&b k !j&^ fikUi^ll^ Ik^feb iiiliJ^aBk 
"fiEkKJb 6tHjk klbtt fi>ltt>lbtti;^bli»lblliaSlttb Ikk 
'kib:klc l±fe>;t^lU£±k£lb lltlttaib'^^lk^iKb kllk 
•iUb i^bl^lltillt>jibttlaltt2^bm^tt|ilk bllfelbJtJlts 
•aitbk 'lb:tllt£2^bimbli&-kltt!feiblttlbl&V,^ ^)(^>^ 
bik£.ib lUlttaib:&&: fek feU:^E^I^Q:lfSb<&bslklkte£ 
rib ^b %(li&a!^ke:tbkit>kbb kb^Slb bik£lb lit 
-llt^Ui':^^lk:^tlbiHiat& 'h^b)iSiiit blk^k Ikk kl 
-^& ^1& b±:^HbBl&^tt b^k!^lld£iiltfUkfb.tlbl^ :b 
-'^ llib Ikk ' ^JU^tiJ , fit lbl£ Lk , ' k.U& 41£h ttr^ 
•^tiU^SJtU bUiLll^^tisi:tkfb.tlbtk-kl .fe^k >i^i; 
-it , l&Ulirbtj^2j 2bi!^:k&ib^bk littUkitM ^>i:kt: 
-^ilfi£ii!limibl|ijgl ibb :kk ' iilUAl , ^lltitKt^ 
— IM B> ' IbSjIft %l(^t5umSjub 211^ kjb 
—It ill ikklSiit^ib^ ^± Sj^lfiulitSjub 
^Jl^ lb2 Bb^J ^IS(i>lS& ^ ibk ,— Ixb&^k 
'^bsklft 'kbtlB-bt'.k iitlttcKllibtb^l l^l^QiX&i 
>Lbld^tiblj>Jgj-l^k , b& lk UilttL:tllilib^J fji lb 

-E , ' ibsai ikk:kujttaib*i) naiibubfeblsij'iij » 
JUki£ii^jRi<^i ' kitu^ %iti:kibb:ki)bid^ttk£b^tt 
-^Bb ikk' ^baJfejK b^i*tej5"^ltt>lbb4i;ibii£i^lt 
-fe&^kli , ii«\i bik^ib lUlttaibau^ifitfeifilt kJlkK 
-Jb IkiiJii kjtts«li i^ ijtito i#ab<fcttftlkbkmkl£lb 
|b^i> * )f«No^ ^llSfcbtbiB>ifeb kllkli lii fe|i^ 
-Vt kbkll&ltufe luh kk ' ooo^X'i^ fcllbia fiijija 

-2b :afefeb :jfejfeii jfcaib km ikk lubliiijtuiki; fe 
Ibibjufe ' libijabj lufe itkjb ' ofi\ kiiitoifeiiii y i -lbj& kllkfi: t^llb kllk)l£ ' ksbai^JB :lUltt&tb<t<ti 
-ficii^feb :lkk:|^lb£ tr^H Ibkh 'y(o\ IulUk:iE?b kl 
-Ikl^ ittJlK kjlkm 'k'biJi lXs'tkh%itr^.\iu2%ltl»'&} 
-b5bbiilk£ib JEcb kk ' itbsl^klbliiJllijLiiiilL 3ti'.i 
:£si> Ikirikk 'kib:<lt: kb>:^lRlib±kl£:lb luiu&jbiia 
-l^^jfSL kjUil^lb iSb Oilliilbtilbltti-^tkt-rJ bil^aiit 
-h bii:liitltt4jbltlblt>flcablt^£:iib^-iillfok' ^tUftti 
iltb:^Jb .^tillblk£jl&l%! klkkiflb >^1BB tt !bb 
Otlit&Sli Ikifeb klli&abklkklLIb iiiilli l&k I kim 
-tiiit±itimtkitLt'JaU}i^&hittiiyt£} 'Jiiiitt klbtt ikk 
kb:k£ljB kfe>5b£i}5t^llt:utjht:^bm£iitiitC(Cik:D 'klb 
-tt klbikKiJb iuiltaLit.'»ftft>Tffeb kUkiE:ib f&b k 
-fiilt IbitLS i^l±l£.lb lkmib2iLU.<fei$kikillb>£iiaiJ^ 
-kE:lblb£ Ikk 'biribikSl'kLL& >L& k>£i^lt bikSl 
bA&fe^Sib kltlb 2 & :^lilb^l±ltlb ^Ui tratb 
-<&ttki^:Ui^&i2ikikiiid£titi>kib5tibB -tih urisbii 
-liir«k 'ibittii^iblhlblbtkltlb lum2iU^!Jt&lk^i^b 
kJi:fct^lJSJk^llbi£hfeb kjlklk ^tt litlli&21^ke.lbkl 
-feistik ' kb^aib b^ke.lb ium2^jb:k^imib>& 

■isitiibi^^ttik i^k ku^ >m bi:ifcBbSiii£iiii 

blkfil ^k^UkfbAIbB lib Itii kU& lib 
bi3iBbfitd£itlt blkSl ^k?ki:tkahtlba ^^1^ 
-Slthb b±:iH^b:^ b±bk lkiiilti:il^>bi^ bk ^Ul^ku 
-kl aLU!kt:'iilclBat[i£ilttiilkibAlbB :bli li '^Ibil 
.(ulbli^iikl ti ,1 ItbuB iiLkm:ab^^lblLi Ikijlbibl 
, lit ibk , ' h}3itti 'kkb 'i€\o:i\\ -.^ttH l!Uibt b±& 
:>basl^%ti ^2t kj&kl bfic'allltt!b:^lb !^ir«b £i2ld k 
-kbkil^Ub bii£ooo^^).Va^^-jlttj]^ ^bllt!fcbkl|& 
kf^miki ikk 'oo^-Ji'^av^^ bsft & £ i:fczb :<kbk 
l.^£j 1^!^ 2ifa^-l^JBl i^k l^bk lkll£'kbl|^bl Ibb 
Ibkb 'o^^i^^kJUbEUilkillbife; kllklk^ii fiilU&2Bkl£ 
-Jbklbkfek Itttiibl biteSiitt bii.k4b.tibli b*li-Sf 
-ICck ':kb^lb )ao)tU>ijl^^ltabkkV^b liUil^atia 
ifeb fcll&aiikDtkttlb i^Ub'kJbt? felbilbhtlki^li 
-lblli!iihb Ikk 'J^ibMD!lilb:ilfeMlIiHlt;ybf.t2fcabJl» 
•l|ritB: kllkii 'o\\ kUifetelbat. klikflt iiiliji kllklJ£ 
' iitciSi Jb.tl£ J='ttklElb JfetUitilfifymu 'bjrikihll 
-kt^j iaiubhbyg^i£ kikk^lb 't>ut»H->:>tu.si»f>u« 
-b.tibB biri.W!feii-Siifek 'ofi^-}> kii:fecuii5f>iifeife 
fcUklkib fclHStatikClbklfekbk Ibkltttifeifelhlblli 
'IttbskJ^ b^ki£lb lbmaib<kMktiibi£aaik<b^$ijK 
'^lb>k£m (&^kjbili£t i4^ j^bl^fi^itsk l^Vi^Xft 
:kiS^ b±^SbBl<^£j>it ^k<b«lbl^ :b& ^j>toih.*>it> 
kjmfii lib Kk 'iilbibl , III li»i£ ik. 'i* fci|ilbiJbs 
bikfelt^lb bb^ ^^tt 'kbbL biilbbl.S^tJ£ ii 
'illbiltl.libli lk,-:kiklbutt feji'ttfe kLtJliltb^iib 
— :Ba 1^ feiiibkJritlfeilbBt;t»feliiliaJtlklibl^£.im 
—ikM , IMife kjl -«£a i^ ^ jRik ,-Pl^?t|i :liklU 
Itlfeltte a{£bi> *1ifeb lb*baD!lb^krt bltt l^lRb 


IbJUkHiB '^titi'h til . lb , 'illti .Itlfest* it; ,-£iij;iiK liitk 

•iiiirkiiiBl>ilti?fet'L :t,.tb liJfcliU:t;t& ''hi±lt±tAtL2 
ijiT^ittiitittj^lLtr±±Jh i£iliL:&ib2iti lijli^il ^JtcM^ 
bjlkb ' klitjkf^ ^i^ilEii :kl}:^JC9it klJkQ: iull^li 
Jtc^klk %lJi^ll£(kl£:iii fi>im iiii^^Bkltiii ici:^:ti 
-41ir<ii ':kLi^j-ih Xoftt MiitiJfeti tilklibi£.ili ii 
-ibi£t ii>i)ia2Bbi£lb titlJ^fe)?^/ Vhlfc:tJi<±:tabiHltcltt!fe 
-lali:[ife;feij-l}:felfeb klkkiriii £t yfebi^attbiLlb jfcli 
k^^^ii^ kKilb ^h:^t^t: kjll^&i^tt^^— kjlkbl^£.ritt 
tijbiiltli-tlmfejtbE <feii . BSihbii nil .— SlttiiS 
-tttiifefetfe I kittjkli ^liL2 ItiliJ^Eii kjikli %ll,b 
i«ikD: liijiiasii luiife ttil^m . :kk 'L2tiuitfej:i<"i» 
-±ib BiittjtJtibijiJii^llitltLhlhy.liibi tekU tiJJtiJbkii 
— Sjit'.k I tkhfe^lh "f.o^.X iitll^i^Es kilklibiUb ±i 
■itei£t iiillja2ktkl£lb iiaij= ?.^>^ lbAlt»t:feiblttlbiti<fe 
•trl^ll:%l&£^ 0:£tj££i: klkki£ib & ^lil&SVtkl£:itt 'Jtli 
ktr'^^ib b4f:lJti <^tt!fetf^ti kji^til^£.i^tt^cli iilbi^ 
-lbti--:lllili^k£ asii '^ ^Jtaittfcii Uii. :iiat»ti£ 
kttat'.K tfelfe • hbJktiitJtlb bjgka iilH^ktlitiii ' ii 
-Ifettiiis UiiltilLtiiJii kkHjkikitfiilttiJiitriilti Ik 
-it'.fe ki^altilfe ktrkltiltUlB l^ii 'o^s'i^av'j ^^jj 
-li i-i^Jtt^ttklKi kiiiiillitUliS; ikk ''i'=i\\o.\\ :ife 
-fek i^a? ill. •.:feiai!fclisii2l l^!feii kiii.'kb:ljabj iu 
-h \u\iii ' '&«.'iii kii:^t'.il:i}:l^jtr^ kiiki}!iit£ikl!!ki:fe 
-b:iUj:^i?a]&i^i^itci& kikkitit;^ £^ !^tii^2aki£itc '^ 

-SllCsk ' kilfeiUibillfeRlBfctiKjail kil^tijb^lDtiisa 
kjiki}:i^b iuiii&^ttkiLm iuji^fe ktrkiiitm^ibic^^Jb 
Si kk 'iiifetaii^ kkfiijubi^jL I kil >ia i.&±xih 
i±«lt:i,ui^:feiuItSi:U£ki:»£tiibi, fikm:ubtr>iiL ^1 'ia 
-Jtikil^kkk fthkihi^lb^. kjlkii: fuilj^ b^kQ: MiJ^ 
-£i± iitllji b^ikSl^ — ^JlC«k I lt':ML::lkiktikkk kjlk 

-fie £^im iujii&attk^m iiiiii^kii!fet'jihi:^bj k 'k:!i 

-jgt^iUibijL tit|[uii^j'klliiibjlbl±l ijllttjtJbb^jeJb 
k ih*lhiiibittliilti!*.tiJi:C:l^iiJ£ t±. ki:^kH:it< ^ti 
-i&^bklLlb ^lib.i:feablttil^ii:tit^f>i)it kkti liuiblje 
-keJt'.lk Jbb S± ^ I kiaigb :kb&lib klikl^kitib 
kllkbkbk fe Iitli> lulliaSfablLlb luUb ■:tcJii£i kht 
-iibl kbJ)iili<febiC kki2i£ iiiaibtt btiratittibllSi 
isniiibj Rbibiife kl , luitttiblttibllfc , " hklikE. 
-ib a^r^liliiklbJi— DsKtJbfe t± <febia3t»kl£:irt aib k 
-£.iebl— >kb^ilb ^hk£iltc ^b^b-ki . luM^ib lubil£^ , 
kiJlt<e.uti^i;k^kili:b££.itli bibitibi± ' kbtlc kji 
. Ik ,— :SJbtXj iblxkilb.ik ibii bMi Ikl^Mlk^b 
i&tibH i^li itk— Jbtik ' liUJtc :bii&bkic :|^kii — ittb^ia bbfei> tF-MfeiibjtSib^gtm bk ' £jibii 

, ^^ b.fk .— kjb±bibib:tt itdkbb.b blk^^bl^llt 
-ib:ibl ikll^bkiii:^Ml,kjbbb£ikkJl^utx kiit k!& 
l&b kbkiu ikbittt bit ' k^i , bjbi£±tab3 ^idj , i^ 
--l4l^k:£iiib^— :ki^ii>ilb Si^Lb ' :^ii£±ttibs J^J ii k 
'Mn ' l^lb^k!£lc :l^^kibfJJ^ bk .la^b kll kilk 
-Ibaillfe iklxiilb— iiii^iibib^bl ittXlftibablbJbliJ* 
-:fel kbiSlb blttib^l :t«baklkirstl«i£.uttbk klltb 
— bi£.uli kllib luilb:ibi£.uli kllibti£.utt bjbiilbii 
' ^bblk kli ,ik, iaibil . itcbbi£.tt lit bl ib^kc ik , 

( o^ o^fi ) I \^\h l^J ItMlife bbil^Mfc 

-Jht liSJIb ■iilbtl^S:ht % lilibsJJS ' JI£2b m JfeSJ 

-iliksife Ui ok mii^lJs Uihl^llti^llJ: IblktJ^Sh 
imikksh iJ> 'J^^b ml]li£ biiithli£: klkljUii 

Ikliiife kkjhi l5:i£ III hn iktJ^^h likit^'lfe m 
-Ikl^Sk 'j^li2jlJ5 IhfeJ^Sk liSliJs kmtl^Sh kli 
-kk*'l£ * m'^h kj Ik^Ulfe kbiilhlt;£k&:feb:h ik 
im.'k^ kl IMIIJ^ kkt^' llii lit kxj ky^lit ik 
-hfjl^Xh l^feliMlfe ktefe^h iMjlJi J]£lki:1^2h ik 
-iikijtsii& ik 'i£^i^ kl IkUiig kltlilhil£i il^&^kh 
imkkihkiihllik lS:!£ Ik fib *Iiltt£ltti l\^hVl£ 
ii Jliilkl^ift fit Mh:£li *Iii§5Lfe liiiitdt; lilltS,l 
-\ih k^i^li^£i£ ikiri^lh lit ^llirSfi ik ' %iM£ 
-it fi'^V^^feb fii^^llife 111 iiQ t^-Y-h k^^^llft 
lit fii) %liit-£b ii^fiiitilg fiik:^!^ lit h)l 
' i^kii ^ii Itf^fihi^liii \hM%it 'kjlrlt iik^i % 
-iBiiillt^ iiki^£ i^hS:biik£ lit ii^k 'i^iub iit^^ 
-^tijh ^litlUiiiitl %l<fe] ^llitlilte fe: kJ£lIit£J& 
^iki^bltitlifib ^mi^biihlitiilk BUkj Iithftl>^J 
-itiitii^ bblitbi^ J^li^k: ]^ llblSitlitbm kl£ 
-litJ^Iit lit^^l^ fiilititl^ iiik|litii biMitlife ik^ 
j -i^h iii Ik ikk 'kiik ilk: ii^hi:fe,bb£ ^£h ifi 

-i*2l:2Bt ilijlt 111 IklS Ik 'lilik Ilk iklllrtiiirfi 

^£h ikit«lr2fi iitiiilllitj %ittlilitj l^iluiib 
2iiitiil|:billi£ iitlhililitl ^iliiiiuil Ijiit^ 
■h\ J^kh \ih\ih fiiiitbii£ iilkllijQi k fiJklith ^kifcti^ 


i»ai>tti!& iitJhljliii k Mthlh hhiHh)^ ^lh£l£ k'±!g 
BiShkbiilltJ^ hh kl^mh hiMi[i£. lilltSjbii 
l>mrhli£ mt-i^ JH lit JMk 'klib: l\h: lkhJ2h 
-tt£ ^h kit iSllfe iiiJ^B ill ll£j£ Ik * %life= 

i»iJ:B %lhittih b 'hlfe hijfli ii Ikk 'ikiuiih 
lbJ|^%^i)h kfili>hli^ k£kikli h iiibll.^Jiiii 

-m JiiliitJ]£ lilkllbja k blJtafekhijlhJk Mi 
--£k'fe!SB±abJii£lithll£ Itii ht&mh hihhl^ Mb. 
-|n$^ " bljillliljfe Ikfel^Sih m % Ikk klik ilk 
ikbJ!febi:£ l^lh ikliiJi^Jlh iiil"B I^ lliJ£ m 
•«lgM ilk lkhJ!fehb£ J^£tt ikMilllii blUi 

-Jb h I %lM£h bijilhi^ bihlih % icb -miii!g 
liiJb % Bii.. '%lJrlt, khij klBbl^^ iiliiiiS]?; 

-%feijh kbiubl^ ik^iliilitJ^ h tujl^l ilb^it Bi 
-i$i&'ilk^bhhiitM^ felk) |iihJifefelhlhJl£ lib 
~hh\^ ]&b fefe bilhhBljiitlt: lliJkSlUii k)p 
-ikSJfe ikti^h lb % ikk kitk iib: ikhja^b 
-h2 ^ihiSilt^li iiijti ill Hti£ Ik <k^ife iit, 
lkhJ4bt£ ^bb iiJlMab %lblbk)te fitlbib 
-hJl£ lilhiilh ^liiihJls bijSife kiJlte iHibib 
-l^Jlfe %lb|fclft^ilfe Mhfii^l ^S:b kJtltii bili 
-h\p hibSlbii k: bikfith SiiikhJte %lbb!febt£ 
%lbb*hbh£ l^^b Iki^b ik^l^^k Iklikl^slk 
-k ij|l^ ^Ibb^ttT Jiiijiii liiiiii l£i ti 
I J^k ^lihM i^ Ikk 'ikBih iitkHimh hitkhti 
£c^kikh k Ith Ilbi^b ^ bll^h 21b^lbkbiiihll£ 
iHJkl ikk:ft^k)itlkll£ b^iilhJk IblhSlbii h h-iit 
J>bBkhm %kl5l^ y& llbi^bikitlkkmiitl^iil liifi 
-il^ biiklii^ lilbSjltii ItJl^lillfe Iktl^b m 
h ihk kiik ilk lkii^!hlti^£ ^b ^ ikits]& 
bi;^ lit lkl£ m 'k^ik Hk rkbi±-bh£ ^^h ^ ikit«]l£ blkiJ|l& bJjy^ ittk %hbltyuj % 

I h\k iiilblakJUbk]|l lit l^k Utkhtktih Mth 

-hi ki!fel kbiiikit ik£k hxii!bi5b k biikh 

llb^^bkbikhlk mikj iiiblitkiybihll^ kiiiih 

-m klkSlbb k bJkiuh bbliikit: 1^ 

— Iklith k!8 llbiiblkliJlLStiitiilil ikMMife 

I h^iilMk lilbljbxi blj^ltlla Iktl^lb lb Ik lifek 

kUk Ilk lkbl!febt£ l^b iklklikbajlfe iiij,^ 

j lit ikk Ik ' kJik ilk lkbi±bh£ i^^^t* ikliUi 

1 -kk2]ife blkil|Jfe hlhSih fltlbhlfe >te-^M^ hilt 

I iiii:& litlbbttMil k *kjtb. ^li lkifibl^fe\ Ik 

I -MJ^ 'kl^k k^:^l kifiklill^ likl^£ kti!^ 

I -k£ ill ikk iitk^ijh li^llkbkl kl%l fliilkl.^ 

I kl£iiliiiltb llb^biiikJ^bilL'ilfa ^Ib^lbkbiil! 

j -kJiSi -MkX iiik^itilklkllfe kbfitkifii %lkk fe!a 

I |lbi^kkkil£l£lii^lii IjtMi'i^ biliihl^ lilkilliii 

I bil^lkiii^ Ikhl^^kb Ik ill ikk kiik ilk Ikl^li^k 

I -t£ ^^b ikbsksb iiKB i? Ikfe Ik 'Iftkl^t^^ 

I -h..t)i£otii ti^l£ ill hlfe Ik 'l J!*ik kj £1 1* 

I i^ kik 'm^h kl lk2l)i£ iiife%fejtih Iiik%tklh 

! -IkJlfe IkklMii iitje^i biiiihiM: lilkljkii kJJ^ 

! -Iklife Iktl^^b M Ihaii u> iitih^ tb iiiS hk 

I ^ B^lbl^b li'jj Mkmb iitklil^flh kbiilkiM^ ik 

-j^h illkk liki^kliiklk l&lkl iuki^blklkli& 

I kbiilkm kl^kiilh k lih . ki^kiilbl^ Itb IkJg^ 

-ik iitkik Ik-Bsibkii iiiS kb 'h B|lbkikii 

kmb iilk%^lh kkiilklK: ik£irl iilkk ilk^lkiit 

I -kli£ iiikjkl iilkJi^%lblkJl£ kkiitkilt: llkiMk^ 

I -kl^ iitklkl lilk^i^lklkJig kkiiiklk klk£k k 

kb ki^ki^kli^ kk iill^ll- lilkm Ikl^lk % 

fellfesb Ik-fiaibtb Iiil kb *l Mlbtb kb 'kfih 

iilh%J>ilb kkiitkll^ b£li^k k iilklkl ilb^k 

I -iukl^ fajkl iitkji^lklklisg kkliiM^ klj^ 

I -%kb Mlkikklk kb ik^^ik kkl^ ikh^i 

\ -k % M Itak Ik — Bsibkb kfeik 'ilfelkfiih m 

-Ikk^lb m]kl JifeikS li^i feik * I ilL\hMik 

-Slllfe &t£iti!h kkltJfe iitbhtfe^lbllillfe kkl 

-h± kgilk kk!k% Ikkl^lb h hi l^sk Ik »frrrtt>l» 


J6&ktfci|^ ihUaiiiikittiiSk i^iak'lt^ i± iitt Hid kb^^ jsati kji 

. fti1tib&~ . kir^ bkt^i Jititttctkiuihtrtt, & El^^lktt 

:l£litltbiBifet^ l>l-llb.i>>i!iJtlllilJ&— blrlf ittli '-.utA 

itttt&^iui ^.-k£ct^:iic ^li itiktti6c^i>ittsttirits>i^i 

-Iktt(l»^BitlkiattkkJk:kblbil£i:b£ bjrmui^^lkfita 
-i&m21£i ^giflikjc 'bkkQ:<^£atciijishs klttlii^li lti3 
"^L&fsti ^iiii£j>tt:tk£kJlii^^i^ tt ^\ '-.iUitcLiiiit^tt} 
->kfliariici£j&^Llk lkiitl!LSi kUl^blx £eii>ittt:ltl^ 

cuuitrikkL & m i :ir'.i!^t^i jitifeabaS :^t>±:&& 

JklUi:r'.L2U2 'kmtt lkttlBt'.JU&12 ItrlkiiiijB IklUti^ 
-^BkU^lBlk^Jbi^ Jklt^Sttt'ibat El^£:itlt hlbi^li 

iitcilii^l^ltiit fiitlbtJkltiKJU^i^i&ikb 'kj^^it Jtcik 
-iLlti 'hUtlt'.'h\h ^ klkl|^lkl^b <i:ri]^lkIfl;L<fe)i ^tk\t 
-£.lb tt £ it'llJaSbkKIb B£Litr£i Itife I^£im Jtk±trt 
-ItrB kitt J%i^j:fe^:D ;Jki& bk ^hlL^^t^I&Q:^ 
•jaitlitiliBbfe^Jl^£itmkifc)tl^B'kliI}felt5 kl) mtth 
-i£: !^ b^ht'kr<Xl!;L£. kh :kD^Jbrx£ kJMk kb:.!^^ 
b% blbfblb k^lltibbt!j 21—kb&£: ' ^& ^jJ^J^i 
-tLttibri:& 'kJl:jJbbiBlk kb^iii<fet:>ii:SU>&£eii>{i 
-<fei&IBl>.ib^tk I^I^Li tt bi& 'kJ^-tHltofltJi;— ba 
-2 btibi&£:— fiUi-t J>£3^^ :kittbkkUlbhlti bikJC 
-lb Jb JbiC:^r<^)tlt£Xlkl^k£.lb lbAl*bbjItiU<Kl Ibt 
-mbbi & lbAl£J^:&ktk£Lib J£l2;>iIb;>&B\^ lOtiM^tt 
|klkUbl&k:)tit-lt±IkiJkBl— :febbrikk k&b!bblkXi£ 
-bl& b^b:k£lt bittbSl l^l^&tt:feBli>£il'«]kk±f'X 
-IbB lik kjfe:iii (i»!ttB 7r/)t->'b>«i b^Ja y^ 
-it :bfe lib kk bJfi^ilkblbllbfclbk^^rut»feib bl 

-ttkk£imikllihllfcfcllfek;b-aib?lJjblj*bl*K ^til 

-fcJSj^l bibkiy birikfeiLlkiblMn fcJ6iklikKlb 
-ibkbi bii -°J Vt^X liIiilitEklbMjaB *itv.b feiii 
^1 km li*ab Ibkii '^soxn iilklkK^lb kllifcRl 
-t^bkkl3a<i>ii&:ail± Ik^e^b iitjll^l^ iuJlJ&bJtiJLl^Siii 
-b:kk*b.rlbB— ^iit4k ' ItiuibckiukJ&fk kbtttb 
^ nm lXih.it tt±hXJiLki&.liit Ikkilkittajb MbbU 
-lilRlttS. I :kb» IblJillibJfi Ikb.lkt^b kiubiiiUia 
-XJE« bltklB kbulttbt^lb Ibtlblt lbtl£ uiblxiaik^t^n ttAJktiJtk -l^jUib bibbli Sl-kb&£ ' lib kll kULbttimtitMi 
'kl&StU kkJB k!^!bb±k£lb Islklbrilb B: kD;^lkl!ft 
-it ii{itit)S.lbi,l^iBtL%l^ ,j£. %UJ&^k^lb . |S^ JSb 
; bkllt ' I kjM^k l^J^l^b^J k^3B k<b^ib lik k) 
-1 UJjttt :tl& bt:bi^bfil^S.ittt JtkfbAlbli :bk ; Is 
-blitt lib 'itlbii .>kH2bsbt^ij2^ ; kb lit Iblt. 

Ig blixJfehii IjiiltJiil^^ IjSkk 1& |jl> i]y^h 
-iiU&li£^ xiliti^l&l^b it^blikh Izihk^js % ihk 
*£^h ^kiB iikliblijii tt-tli>frU£ ji\b.%\& ^ 
iil^iitkii iihliti&ll£ %Miliii & Mi[l^ ^IMi 
-Hiiki&Ji£ kh ^> ] IkMlt '2 i'^At k% i& 
-i^ iitkiB Mikhi) ^ litk i^ Ilk Jkh) 

— ltXl£klbkaB ^icti^ 

I Itbl^bbiilitt 
•£iitfQtb^kfb:tb:ili:i:l2mibh:tbi:tb :ibb£k :lbS liitt 
-211 bkkl&' lb^l£klt9S:llillttl<^kblttlblhkli I ~blb^ 
-biklbklbe ' libMSbtlc 'ijib^bi >^t^ &£t bb, 

(■hhil o^ ) I ^ I ^>k Mk Iktii^^^ ^&h 
Hi^«l^l^ liklltllslil) Mh£l3titi ]^lit^lh ^ 

-HH :|llh%^I %^ ttttltli biJitlfe'^ ^lkl| 
-bitb k h'^.Mi ^m&m kh kb %litlt^H 
l^lhh!l^B ^£h ikMtck )l&!l^£h J^ll^Uk 
-k bKB %lhlieMh £tbi^ %jiji l£t ^^ 
— iimilt-kuiiir 

I lik'bt^ljjb bil^&IthkEii: ^itxb 
klAlQ:kU:lblkim:tr>i^ibl^i^Hb1t 'lit^feilb kikkElb 
kli)clkl-bfe M iitlU^Sll^ JE^ fkil^biill^^kKilb fttllK 
'kjbb Ell^ k£tbbikl£irtJ^b^bkjlbltt2Ljb<t.iikbjR 
-b'km^ttblktk£kl&— KlRt'JilB ' lilbtlbt<bitbjtilb 
-lbibl£lb :i;lltittaib<be^ klkli&blS kllk£SkJ£lb 
kjllk>jlb'biai& ^l^kKilb !^b 2b biW!b£iib b& 
-il^£ ' ~kbb1i :1&B ' i^ibibl , fit ak^Sjlb . 

( + ^U «^ ) I {i^.%^^^ »lhii»tlf j£lt41iit£ift 

I G^jm ^h£^lhlkli& Mliliftl^ iilhllhhii k 
I MtLh iihlitifc!^ i^lh£J& kl& hiUbhbiklft 
I -m liii I \h)i\h '2 %J^b ^^%^^^^ ^^^. .^1^ —i^'±Liii ^^htttziiilk r«i& 

-m It'b I IhhlU ' J kfiih jilh^feMli iilh'k fiih 

-tcib lijlb iJhlfelA fcHtttlblt+f^feibl tlR^lhft 'bxlfe 

-bElb CiJUViilQifee^ti fe QiUfe fiHU^lli tt lifeiabii 

-BJttiliiriibt^ bJlbliliKilb Qijtfe bJl'tttJ^tefe) •*&>(: 
Rlb£«lh :lbftE kfei^ Ihr^lte; Eili\lib£ ' itlbt 

:^li k^:kiii£: ' lt!Sb3 )^Vk^ ^itdi , b:tllib&^& , 

(x>i\ lob)\ mj^h\\h >iftiiii£H£ iy:Si&h ife aim 

-hlhlhlte ii»itjktelfe Ift fern's Hilfthftfiihlfe 

-tkHVUS: iEtt> ^lit2S:bbtttt£litjtt!feibi l^£iitt liltil 

(X )i\\ o-fi ) I Ilk Ilk ikhpk|ib£ 1^ 
^litH»lMi BIII1& mill& Mit|kljtll& %lii^ -liliii k ^IJ^filh ^llilth&lfe; kh k^ %lith!fefeb 

'-£ ^itk^hbe ^£h il^Mhli lifeU^ih itfelil^ii 

-Ihli iijlt MhitBdfe%l iitiilb£ %fe> lik bii 

— Sittflt^ 

I ^ihtt. bitt Hiictb ibm 
-fejB lal Iblbl&tiElb a'i li^iaii klbrsil^fe^li 
-IK tAtlElb Svo^XH bfeilbl^£jiHblk~:aatblfeli 

lifefeb fiiM^'^beib iiijife fe fiibfeilb 'y.\hh. fell! <« 
-mblblBfeJt^^bKilb>rl§:l>^S:i>ttiWli Ll^^bil J^te 
-lLl(i)t=l^^-}t*±!feibJittlbl|i!£.iltt^l :li:lbblfetfe 'Dttrffei 
-fellllbittl^£.iitt baibl^iili itfbtlbibElb'fclbmajb* 
% &1* kimiCcliltlb bjlt}:l^b!^li&^b [£tlJJ^aeiimb 
kibk&l* feb>i^Bibfa '^b3 bllb^ai> feak-tfebslfe. 

( + ^^^ «■£ ) t %^%mh hliiilU^iK^ 

-Hlijti h bill iiBtnife Ite &bl!feii kife ^IMlbiiUfelfe 
|?:feblii I litbili * I %mh liibj^bilh b^b* IWt 
-^bjkl^li^ tfe^b%%£bti^ ; l^h 1^ %2)^lkhslSi 

\ iiji%fc^iri^bt^>ibi^s.itttbLtiim 'Mib£4b i:^^i£x& 
I bjlihlkilb kib^bbl 4UjtlS&b3 :kh b^bl£:lb :l!feblbtl^ 

1 -tillum!tb3k»iiCtfeifeb IblbElb fe |liJfeb'l>i^B 
b^bEilb iUlbaibi^^Ik^J&b bjltil£.lb ^b tttSt'i 

lt±<feabi ii±&^tt niiiiilXtHtk^l^Sjiitkh b^^lb iu 
-iitj^lfa'^^litfelfeb biliii£lb S^ti •■iiU%iS^i^:thttMbitj 
b^bl l^i:Lk:iUiJis kism £t £ lE:lUJttai£.^felb3^br>i:k 
— >l»^->franfaitfe^ittt>t*fb»J>'ft i^i^ittt :kHihi:kiiiiix. 
-ipH larik^feii-Siitoii ^^ fih^-i^ h^h&^ ^ut 
-ib£ilb<fe^ kl^j^fSb kll<^lbik>il^£t^b kjikl^it 
-£Jb ^ zb %JJJI&lBk£U2 kifekfek Ib^U'ttfekbltt 
-uani^Sjittibl^ blk£l— Jfe :^k^kUJ:!fb.tlbl^— Ibbkii 
-Ctlbhak 'lituS lk^bb^l&\ill^ttl . iiti:kkitsl& , 

-ki^m %im iiihbikbiitiitii£ Miki^i^ biitlimtii &^XtiX^ ( W'4 > fe^^h#l;i :tti:titi o\\ ;hUil!feblBaii lislktt ifiUbit Ibafal 
■kittxitihi LIS [ ki^.t bJjgfettt ' ^llti^i . ^}^^ . %^lh bl^J^ Miiti^m ^IkljBlrb k HJ^slg 

-Hth *i IhMU '2 kmh %^hm k^\h iil^lJ^tft 
^lb^^» bikkah k^:^h. h^ ] kb. ^ %i>S^ 

I kittlkltt ^iUh 
ki£ i^.t^JiQ: ^ kJiitttt:^ibj&tjga kmjtk±^itt^k ytB 

-l^£:iitti]^^ir it:^kJIkiLltikIkiy <fetili!U:J^lkk lkb£ b 

-iitl^llJi jxl^lhi& MIiti&lJ£ xilklimtii it Itik blk 

Jtlh^tr^ MLtsh iiii^h %l> ] %h i^ kJ>I^ 
— j^^l^£.iitit>lk]gl Ibk "- ^ ^ • ^ • ^ ! I bu^feiajiiifei aiiatk Mm ^b& 

' ^-Itii2kii3aiifeimibm^iirr«i^ ' -K^'2 iiHABi^ti^mu^a i^».i^ibii.aa 

^ I hiisihifettku ' kiikife iife ^^^^^ ^*^^*^ ^».\i ^'^ ^i.^**^ ^J .^.'>^ ' 

fc±<biibBi^£iittik*b*ife& ' :tjtei tbbia l:b=bis M ( X < k ^ «it) I %^ J^lbhiii rnkha^ 

-BiAKbli 'ijmgbiliiibJt^ ii >: Ibb&lbi ^febS Ik _ i^ii^ J iiji^ij ^j ^^gjij J^kbi illl^hsli mihit 

-^ - - c> - ,. ^v C MifeSt!fe h^ht-sb liiiih Mi I Mk iii tli£fe 

ik-bilii^UilikiiiijiAbT^ ''libiu kinHiUSkiiE ^ , ' ^J»yf'Jt^*»^*^»^ 

1.ikMn fi.h^k^iin^hi*iiti.iah.«^k;iMHki. -i^Sbi^kiftikjki^jltyii^iihbikSiuikJiilifea 

':r.l^bk.)=lfebi.l^£iitii.^l^&ti.'illt^i,&^feii; i ^f*«^-*^ tbftih!*ilb.mibKi^iih.!£».li U^^Jklii 

-li HtUiS^M Mh-^Uti -^ll^hit J|Sh IthUii .^^^ feftj^ufeitaii tiLib £> thiaui thia^ii i^£i» 

MfikhJ.fe ^llt^lbUii k by^litlla iliilJSll^ li Ji -HJtiii&k^lfefei-ikikik liiJi£iiu ^inifel "bikfik^ 

fklhh^ St\hh±h J^h ikMM> lifeU^lt ]&ll -^^i lii^ii-'fcit^bl* :bti kiii^a ^&ttuii»tii-k 

^ • ' ^ -V * * -ill<fc»l»l Ii/tk:ikfcllHiiiilt<b<fchKUiabiH-kWbJLbbii 

^ittb klM. khllCs ^)^>: bKibtrt^fcibiWiun^kim li 1 biJiilfei^ iUltSlMlii k Ml^llilli ilklilfe ^i 

( \^"'4 > •, -< . • -, , . ^ 

-^litiUi2jP ttt)t»t»£" hBSl »4£ti\t';eli blkfetkibtia 
ItcSil&lteiklLlb ;klUllAajt>'^& kOsl^^^'i kjlikhjtHli: 

•£°:i:^-±i2tc2 tc±l^g.iitlbl^:2itil& kkt&' ltblk&^kitr:tl& 
klttl .&k >kttst&. li c^k !Jitc2 '^atr^m > l^l^^f. 

-kstlfe xil^lMfe kiliililt: hlitSlhltu fe BlWlilth 

; ihl^llt 'l k^b %£te^:B %'±kikh2l& blll^li 
lilJ&l^% iiihlrsb iiii^h kl> 2 kh % %Jli^ 
— ^m^^ i^^tibjk2i cti& 

t Ittcl^lttH felkHl.tk«^mt!te%blfetSlk ^t^Ul&k 

-kj£Jb iiumaibifefe kQtiUfeijfeatfe kiribiiiaiifei 

-1& kilka:kl£:ib ^ h^ hlil^-ibtii&yVtfiii.XltiiBt'U^ 
i itklit 'l ^ui^c: ^Sittitc^ blkSj^lkikltibm ibk 
>^ki:kkl-:tk>kkUk±tc:(.lkBe ititMti& It^h^j J^ik^L 

lt^li£ik: I IHMlt '^ k^h ^^■khm ikfklikksJ^B 

Vil^lbfe^btfe t;:^hboK B^^h M> \ ^ k\^^ 
-llt^ttlktckjtiiiiiti 
-:kitabll&^lkliklljtl tt±t^ l^^hkld t>tt& 

-li>Sbh lk:kk£b.^ll^bil&' Ittilkk bkkkk kbi:^ts ^r« 
^ ■> "if - -< 

li!l*feJL21±mB^^ i^ttiittt kk^ 'il^2£l& miM^tHtilk 
-^fit^^ti kkktt:tltc^i^£jJilt^kitrAlkl^lcl^±blkk klktt 
ktti!^l&imk:fe& &kii ' Itbltt '&\utt km kbjlfic 
L:&kl£lti oa'i kltckimt:&^ltti£^ L^klLlJ2 ooo);^ 
kk ' kl^tt U±<.^aLlkQ:kJ£:lb:&tati>lQ:& %lkltiljg 
JkJ(kklL ^£:il>tt li k\ '%UJ^Sakl£lC:l}::aih>&££b 

•Ith'^ ^kfk.tl^&l^ lbt^U&t& kjlkl^kl£ilb kU;feb)t^i:&M 
tt iL&. fiaii^lbtk£:t^i^i;ik>£s&& ; itkik'^ Iib&b 
l$£.iltt^I^ lk±bAtbl^ iittM^tb it&ti'^X bikkh 
iriiiall 1 Ifcblttt Llja LlJliiiJL 'tjlbittl > t»J&ll£ ', xillfeS^ itlbJiaii luiih 41> J kk lit kl>it 

I o^ I o^jitt i lauk t<^'k ^^kt ^fttikm 
SiiB Ikii kitlfi k ittti':* :&ifeii£.uabld &1& ^Y4\:\ 
Yi^ti itttcklk kJiltklc ilul^l&k Iklkltikk l^&im 
laiktbt ii:k kic:i^j l:^tiilkl£:l£cU:iE?L £!C%klki!i£.u 
-tiikifctltt* fe ifci g 'IJi >;-4>i': blkikiLlb lifefcUtt 
^aiti&h kk £ iuilJStatf^ti :klk k:JtUtl±l:fe:&mUk 
l^^k IkikiUl^k l><£iitta.k^ix.titkt-i^l ,tt±Sttliib , 

II ^^ II Mh^ l^ x)l^£h-:^^ lhJl^liyi£k: 
I Sliat£Jh iiillitlfeJM: limb 'ife^llhhitibi^lkb 
— ^ikii^mtkik j^Sttkid iii>i^i^ii!Lti:^tut& t'.iK 
I kJlklk)£Jl£l}:i^L:&^ kllt^l^ ilSlc 
-m lUiiti Itk ' kbUL R"J>:^ kiiiiikCsrtfeltelJibe Ik 
-il^i^mnktc :Sll liltlklkm&ltilkirl&lilklklE&llfeJ 
if»£atlikie j£l£ ^J >:otvt— it'.t ktlRkju MJitkid 
^ejitt^lk^t^ Ikb ik!^lkBt^klLmi}:l£=^b:££±kbik± 
-:£l± -kJkkJa kic.i^ttt<?Lbt&li £^ lb i k:ir:itcjki^l >Bk 
riiiittk:b^JhitcttlbJ£!& i^r^mibi<feik!i kl^ ;ii^k 

\i.±lhlt± tc\i 4<):^-kJbtt l^bklk^WlU k3&iail!t%li 

':uiii: kimiklkiLirr kii:^t^j^ikiBcL:jtxi Mip fe-^pr ifeh 
-S\ "k. tt^tikt't,thtlii€kt)L b±klB^k l^S.iitth:xhbtt 
I II U I'i^ ^ItlMblkiJb 'bilSife h h^ih 
I %\{h IMEb )khi:k, h iith 'il&Mtl&li-i !h£:lh 
I — aiJtlulitdkJk kb:i&kjiti £kiE.iiBtkt iiibk r«t& 
j ( 1 :!!«£. bJ^rrm^itli BL Ve klitblkSl 

! ^& , ^>£^t'^ ■ ) I °bl^ aa obe I kjkljil^m Kklll 
! -l&JU :&ll(*^J Itljil^k ' ltb3kikfe:^t3rkl^kL ^l^M 
I -it^i . l&ll!feiU^t:jk , ' klblt2lj*b:t]£bk^;^kU(^kl 
' -Bt^SLbl^l^^ 1^% I kjB!Ccb>bB':£^(*S k Ikk Ibkb^'ib 
-iitxtr^b^l^kmitcSUk^J S^ WAXktth. :S.\ 'kl^ ki 
-l:k liOa k £t^l^ M'^V^ iumkJll^Q:mi^ akl^E^Ut^ft 
i -£& llcl^t>lktcliit%l^kllb2klJt:i£Ljti!fekJS l^ik^ 1^ 
i -£.ithtklB-litkfem fe 21 ' kJlkfc±lKt-j±l , ijJa ilfe 

-tilM-b]g:tkl-IM , klEkl . ^bi(i:^l-k.j , t^^J^^Bb 
' -^l,-l:lkiJ:12UL<J&^kllQ:las'lkkt^£.ilBlli^l:^>ilfe>E&&E± 

I Ik^Ull^ ' Ibbllg-l^l >ltiitt&. l2^:ki^:!kB>m^nklc 

I ^ • . - ^ 

; — liu^i^ Utl^l^ktcliu%i^ Blhltb ttt^jt: ' -.t^ klck2 
k-ka , i&.it'is\it . ^£!:j<& ■.xtrih.i^ •.Hri:t]dtz itcJb:^ 
-l^iittikftc:tlhl^ -Itcltglk '^jltciBJ , lit ll&ligll^ . 

( + 22 O^a ) ! lib: ilk: i»il"S %ili= 

-ijl^ltell^ b^k%H^:^i ikIlH iiik^liijhi 
IxikiB ItiklmitJ iih)Ii& kiii^lk ItibJJ^hl^ J^&ikhik 


i^ikttik -!g ItSh iji» llfelS'^ lit miiliE IBfe'.iillfe 
lyti^ IKll^i'i^ fei^it^ti hiSfet'£ bJEi I liblbfeltt 

•isiitlt Rltl^jlil— Itsi^t; ' tjife ^Ifit fciifelB bt!fe'i 

iiit ifimi&ai iali;tt '; kit fer -.vifeijife kiik&ifcii 

( x:i2 oli ) I li 
^Ikliyh 'h i^ltthSkk^l -I^IE; ^'li^ Ilk J^ li^ltl 
-<fe'^ l^fel hm f£i iilil^ah hl,ftlt %ij& fel>ll£; 
I ofe^sNoKi I hiisfeutttfeifejuibifetfei kit I "bifeifei 

-f tikllife\^&":r«b!btki£lb i!ttiltfe liimaiti!fe>klli 

( o ^ ^ o-ft ) 1 1 ft' I i^ji %'ikiih iiiSiUs Hitillfe 

k fikfctlifefelUltllfe iiiliitfeit: iillftllttU:^ Hy^lh 
-s-te J ihifelli 'J kiiiikb lii^ai^ ifeSt!fe M^tjh 
i£^fe:fe litkgbfe^bllilife l£lfe% i %^ lit ^2;bia 
— 1utig%ntt±:feiiijhtJtiifeifej tn& 

I lttil£ik:;lfe£illi kit » ^k&l 
-fe iiatfctak'i'dSliitt btttkJfeSXtsk klabLBttSkElb 

' •Jifcbhltett^fei'liBJb kji k»iiEiS"it.Qc>iJ t± fcfes 
-liikili ' hH'tc ^kilfc Ibftlfelfc bJElb JS [ Hbi^ 
' ^ kH&ts ^kUkklt^btr^tfe— mtMJbJsdtkUbJ £> ik^Mt 

ims iilSUilfe ^iDtJfelfei li i llUfelU *J kfilh iklfe 

bUlMife |>?^•'*^ t JaibiSiltitt J kb. % h-tK?:httt 

-- mntig >u- im£i» ht uii 
lll^lSl£fel^£.iitl!a£: I litittt:rikh»±.tiJfeJi^felbab'liiai tlik %l4<<tSu^ lifkaittjittUlltta r>»k tali>Ei« ,. £. latK 
' lle^Ullt: iUlttajb'^^l^JEjilki£>t]a& kjlk£l& flHUk, 
-Ifiir! tjlkli feti bJlkiE Ikt: 'k^jfeiis tttkl): liiHfei 
-ISkfc ££ aSii^bl • ^^s kir^t^l»i5:-xtiiti bUkli (iijm 
kJlklE'ktiuCi k*«j k!i •t'^ij'i'.ljiist'ik'iftll'sbai'i 
-Jgj ^ ^Ukil!^%:iili !fe*ti ' kjrblfe bU>iUbilt» 
-itlfcy^Sttl'ii'&i'it ^i^ltklkS J& »Rk k;j!stt kjlb 

kJl>^UkUh^lt±lli>^Liii ^ ikltc^'pekQE^tUtHlpStkEi: 
' ~kQct^im>&a.VkaijJt^tthQ: ' hh'i hkl]&l*£ltt ^bjklk 
->tm^tsS& ls.^\k £t kl 'kt^^j lum ltiS:^t,%HMi£ti 
-klkl£lfe Ibbb 'kll*t4ji:'iUlS b]lk'i :kUQEl£ibi 
-lkll£ ' kbiili IkGSeil&ittiaifi: *a,Jt£iliitlR>ik 
' i2^ki£.i>2 iititt£Li^'^^Qc^u^>&armt'«n>2j i^ii^^i^tt 

fe tii'^^tl ' Itk&l^l^tt !fetMt2^l&^&: Ibtc^t^^bt 

— kb^£i ' ^ kt^lj^&kkttr«';fe ' kifei:*fekaibl(^£:ittt 
ikilitc-2kV^'^it<i2ii& '■■i&in i^t-akxutt^ kii ,iit& 
-SJt&(^l,k &jk]tti^fiifi&l£: 1& ttituitl^ iDi^Ui^jB . 

^S.itit^ ^l^^l^ itrh:&kmklBl^d^l:tkfl£-itel»m 

-i-i& -r«b^lbtf:fek ^kikrJktc :ai :i2A^l^-^l^&a {it±^ 
-kilfe lkfe!fei— Itcblfelfe Ibife'*! ; kiiittl-iteaiibtb^ 
lilttCsB— blikib-tlfeft 'tjlt^ltj > Itfelikttil^B , 

( 3^^ oli ) II ^ II kiiib 

-fe:h J IhhUi ' I %mh l^Shm iiiDltfeatt xil^ 
-ihlfe ijllfe^h% lifell^SiJiik ; %fe fit l|£iiJih2t2t± ikattitiik I ltt-ti£itc£hbcl^^tl 

kit I :^j:£r«lji^rrii& Itih kltr>hltaiklHtt kOsliiSiuii 
-h^ klfe-tEfe %^ ^bt £^ iiitl^ bl£ltl£: kkl±>mi^ 
-Sj^ttkDsiteRjtr^tiifelbJ^^iariNfeb ikt:t:lj&lil^ tkH^h 
' fcji 2 fe lfc2l!fclblj£!fetrii 'ihjbfej bjultfefetelbk* 

-UttflkSj £ P-I M>l'fcH> ltr>.t>>J3 MI>i>St>Hnj^tel 1>1 
-^ltti.bkl ik!^^lj^U — ;h,i^Ktk«s-fe h,ci '*ifair^^n ».3 
-Xi^bc iXcU^stmiSULttl^Jbbbj iklt^PrmfljLfeti £i &i& 

I :lk%^l k lcl>^'^IK> ^Ki>Nc -.ItcSiit tt-H^Pittt ttttt 

-bhjuk^ :iUJ]^lf&tiJ£ liJ^ kk kIkklLib <^tilb^ 
ltt& ' Imftc klkld£.uti^lt ^t^ltkl^l^tk)!^^ >kfllh 
iftli:!^ ; Itklli ' kilUfits klii!i2i>btc]b k^'b^ 

aiifh^rr'»i ^a i kji^tt lutoii uck ' kjm 

-j^ kim^itlitc^ iZ^JUgti xkii^UilUbtikl£klft 
-lb «ht:Ubink&— Ihk^ka tljS h<jBfct>^ ; itklU - ittl It-.^l fcbmtjtJii tlrilkt'.Jfe I ktiihJL^d ^ 

-J^titU :ttilif-llijb£t— kilkjkfe !txi ; liklli — S 
-ikltUit 'kliJitr* b ^kit}Ji£iilLli« liiliJ^uu^iti: 
-IJaSJititli kit* let Ifek ' kit* Ikbi^jill Ijfetillk li 
-k liitrEalts tJS :j£ im tttURttttik t^ Bits 
\ic Shl^at'.aiaSJttt '^Jr^ilk ^ k !klt::lk:&i:tlii£jiix 
Ihti iitbiS^tt • I klJiiJ^r: klUi^^jiU klllul^lilk 

- HiEtkiilkiB kimxltakll!£lL:^£tlulUi:tikii£:kllkk^ 
iutixi^iiu^j^ittii ; k^itt ki^^fe 'kiiUitti . lu 1^ , 

( S\ii oli ) il^ji kl hmt^hiilltiMt nki^Skilt 
iiJtJ^ lixi ^h J£ it>b»i> tlja ^lllt: (t>>Kll-.o 
-£k hitl^b 'k^h iiiti^Shile iflbiitltii lit 
feiii Jj^^JlIi)^ iihJ[iti£ll^ hlk tBj.%1 ^b 
%^1^ i liii&ilt '^ ikkitb ll^lhig Jlfeli^ 

-hlitlgli£ &lbl£ M^ ^)^l£ : liihlh '^ ik 

2 kk % l--l)ll£ I kit khih iibJ^Sh ii>bli£k 
Icii ,* Ihi^'it ^l ik£^b i&'khik \kh.hti± 

— ttfetifellblblt2tfctt!j£iiil l^k 

i>;V:t>^^t:!bjt<ai i^mi^ij^i ?.''. i3L:&^:^ikiit£kiiri£% 
-it^&b^i it^btkl£.itl^i:feis Ekji^life-i£ c< :kiicit%l 
i^%k V< 'bk£iMlkikS^i^j.l£± o> :i4Uiti£:!lkti:&m 
k|}:k<:Jli&t±ljl: ^ !:llkirstkfl=:^blk s Jkl^&llM 
-likil 6^ Ikjkklit \ lJilS£:lli:JittlMyg.Ull "< 

'ibitiifcfefei^aiiiiaii P. i:jmt!tafemii£ife±M f. hiki 
-msi^tt )i^t^l^l^^itU/ lt^bl^iibtiiuiiclJSklt£lli:k 
-^tt— kllh^k iitJUiJg Cz^^L litlkts'Jitt!^ I oiitt 

oj oB • iilbiiHiaiHiiiife I ok-i^tSiilih'S-i^lhiEi 

I obiife R okjn ^oi^ "jfeitiiSfcli I o|,-ik^-^kiS 

I oife ^. o^it& I ki 
-H:ba£ mmtili IfelkiljLjfe Sliii imilfcilt li<fe 
k lkmb<.!lt£.B ll!:£t tlk ^iir«:!l& tu tii£^ i^:^ 
-life k^Ulc^S; litlk Utltttt tk'H ill.. I olti;i! | o^ 
«...i I otiKt o>: oii 'iitlillStttli.lblhbD:^felb 

titiafeiiri=itk 1 oE-lil£jlkliilhliW"S-ilktitllihii:i 

I o£ ^ oj£ ?i oit^ ' hlbaSl 
-lliiltii^!feakllk£ feibli I olJT; I oii- lufclitliijiiib 
-a^abj Ikit'.lk fciliilifeij I oii^ --JkJSh^ -Ikhaili 

I ohi± K ot± "i 

-itkmtri <^ia!^mis^ ta'Utt i ok-kiit^-kia^ •j o^tt 1 "oi ^ olfe ^ CIS 

klUllkti^iiiil^lk I oE-klliLii^-lllli£ifi I ^k£C i C'CUi^ f. kiC ^ oiir 'b 
-k±lkEj£t:^ki:£i^k I :Jbtl>ilulllitlt k Itit Jbtlu lUt 
-lb ;ui:feitl± fei feli I ol,-^litilh»;t:&-Jii!i%llh±B 

1 oU'.± I cjfefe ?■. ol£ 
'ktii^iifei^t ai^U^tipit-i^it ^&Ui :£i±^£. itiirlkm 

I o£; ^ 

ol2 ■)- olfci itrktL lilij Itilufelt bifelLfelkilltil 
— fetitEtbtliKlli i£±kkliitt I oE-kfeht^-Jihahifi 

I ol£ I o£l& ' iktii^lti 
-Jl;tltl^fe \yjtlti tathli I oB-h'';;iJbttfi-khilhifi 

I ojfe 4 oife oil£ _ 1 IbmfiUfe 11^ lUL'j 
-£fe ' mitlji-l £ lt2tt I Ik^liJfct Ife l^lk |lJat«i 

-Ittlall tt itlkubiii:^,. I obi oitc I oSlb o,- oC oil 

..II ^ II lk:£ &btt bk±bi£.Ell± 'iUi^lblbliili Lllbkb 
I bJ^liS ikbitlbl uit'tUbJtt-lttHlBlisctli.. 

I I'^^ll^lht ibullb* 
— binatilb Ibbbtt IbUb Iblfct'.jm lkU.tBj6 
-tbli b: bi I :bltlbliC :!£Stik " :!gtfEfei^llbH 
-blfejbiiillfe bilk IitJiyfeti!^£ • hbsklb bbmblbs 
-ibaSm E b • hbskb bbitiiiiiabeak b%ni:i ik 
-k± lIuEtttt bb± blib^jlilitlt bl£ ^bibl»btit:& 
-^Ikiilitlt'.iLih. imib •iliiri . 5tb . I lbjtllbl*blj& 
fe blfeblik kll killfekltilt'.ibtiilliSibbix bfe 
-tt ifcb kt'.iifcba t^itHiufc;! ■ hi-blti:ltBiliite:fcl 
I :kfl<^blt3 k}:M klbtt It^ibbs lk:££:jlb^^bbtt 
-lilii:ltiblitU.tbl&.*i^ifebbtt llulSllbilfelblfe— m 
-ikatbbbjblil J^lbll:(iuUlk^b£±bd b ^jllH , Uib 
-bb It*, ^ttbi lb lbblt£. btcS lbbit-'kbl£lbld M 
-lbl£-bbltllfe bltUlbbjlfe IbbUbLtl^lii: lb IfcB LIS 
lbtell>,lbBliilit:b3BtbJ2& bjnblitllkl bb± :b :iuii:fe 
:bij I libH-lbEkHfjlkblll:* bib bi:k-:^l!tba.£ -^l 
-libsifcihaitbaii ibiistjElfe— iibib :iult: tbbbjtl 
-lb£±lb ijsUlli— tib fcl^bJbllbiib— toi!fe kbil£L£ 
ailujjtj kUkfef. bfJIk :bk fe miU-Zs kt^btli lit 
-blli lillibbiiE ht ifeib btiibliililiSb :bl}:bli:fctl 
-'JiiS: :Bbtt bbbllut-lS;— :Slt*-ttbifiibtllkataC %Zi 
bliiibia— blb.i£: • :b±abnai*tt kjfebilb bttbiii 
bfebbJ£l bjfelbbj— -.kjli ifeslb blc iiibja— ISis 
■ ijlbi , feli .-Sll^b^iyebs bi;bii ' -.btiitibfe^tb 
-bitslb IbttttifeibbsJaifi: blifelfe I ItskiiSlb bb2 
-kli blkUbSlk b.lUiJltiblbibskli: bl^ltiEabibs 
-Itibxttlfat U±iiLih'J^i kiiribtt I "fetl* Ibskli blkli 
-biLlk Ui!hi ' Ib^ b bii kbJs^UltibbtB b blttbllt ^^bi^ 1 :jglJ£iii£U^ixJJ& 
( ofto« ) }^iLhLii^ -lifelitttfe±ii ( ife ) Eii£ttl±iu Si i± ' itJikllilfell^ 
-Slutlfe— irikisiiSJi Jt'.li ' liJiiililibibfttiiiiai*! 
ib IbiitshJfe lfciiiist».tl -hVAihUiti hiiiHi:iiiiHttillL 
—khint itck iiiibfem tilfcaiilJ^-Jbb2^ii jtbitt ^ ^ 

•ifelhitbJjfeiilliefcfcJi irJjihLjiiiuibikifeltaifeJIg ik 
-hiibintaife ' :feitt kifciikiD iubim bbkbiit 
-JklbiiiiiiJ&iJfe bikiktljiu klfcitfkmti bilpM 
-ih-S 2t 'bj , b tiiiii . 'iiij.lijfeiriftbiifel Itiidkltt 
til btitt^ bifcsia kii , }&fe ,-:rciitrikk 'ibii\i 
jjfiaE^— liibjab kjs ,, WiBibaribtabs .. \ktk 

iijrJkJjJ2t biuj^bitt ir^ :lij^Bi;.k— Jtij ' hiiiflt-.Hi 

'^J^^^.^' itrSlU Ittb .— Slllt'.llii:lbkJKik ItrSk 
-li: k bilr JWtt Jkl^f-Zt bti tt iJbil I ":BJ^K bi 
— bli— feiJ£l^LklJli£ Jktfe Itiii^iiS— ibfelitt 
Jb^ilfe— ikPJiyfeifi ' ltlbmjJLk£;tbl£JUir±a Ji,b 

feiliiilrsb.lfe ' -.Mabjiji lbHfH:bsb.lteiialttr'.lt-m 
'Jit^i iiiiiJt:iyi!fe';JHiJlJt»— bltir2llilbsblfe\bL Ur 
llcli^fet Uitt bl'lfeiliJk:ttlbi:ibtiki;£iiibJ£l— Jfci^ 
-:td itiitJaa^ltt±kikJ£ lu^lifeK ba^£.-ittii kll 

II R II tahli &ijintt!i£ h ik 'Jlittlul tsii^lJti 

II ft II Jfii'J^it tlJ| i±-j ih-i^iubihl^iife 

I JjiiiJili.hJi4jjjiJlii lilUJih-iiliiliMiiilih m 

ll^ll^l^^jfeijh iiiMltJfe 'J^b ^1 JJ£EifelW ji 

II ^ II Jhi hit tJ^tMajli 'lh\iit Miikhtk 

I bijii^ih %llhlttliili ]g:h 'Itit hi miih ti, 

II ^ II mah MMib%lli£: 'mtlik miiJS|^£ 

I oSli» ^ OK oli I W R]j!!feEUlt«Hlt.k IbiiBkli i 
-iBkltlC i!«Stik I kl4 bs!fib '^i|;fcj JbtbliJliilii 
-liltiife-iliiitl lluJtlik bkkJlitlJjg 'i): illbiJiii 
-UJ^hKJh £i kjltbfe liilliiShl Mifejifb kjisji/.b 
'kllba'JJt: iiilltia li±a5fefe^k--lt.kllfc:£ iikkJIi 
-blJfei) 'o^ .UBitiB hkkJliM '? j :ittiil ilkklliM 
•kl!^ 'a'i :lM^b J^l& £^ ifcib^;£t^kttfi>lkk^ti&Jklb> 
-illi£ liiiiaii ' SVj kJJkbtt bmfk kll; kElit. ti2tfcil 
-fefek i-hb 'klibilfe bJIkHiJtt Itulfefek liiBtt '4/ 
liuJ^l^k LiJlblLi l}:S.lt> '^i :br'.kl Oi^^L 'P.'^ :Jki2ir% 
-tttU Itibtl lii£j3; '^j kUtiS'iSb bllifeliJb IkJti 
-Jk liifeltfe ' i klJbsiaJb kJlhJb— bUbbbxfejmj 
-b ktclJfe kttibl&--kllbbb-atiblbbi! IblkhtHjlblkk . fciiiJB 'Vi biiiioaife i^^bifiiifefeb bjut>£iiai.jfe 

I :lUlttii£t kfelUbftiB lki:l!feai^UbJ£ -Of, kljkibb 

^m :fe itaimttjJbbUJ^ibbttJStaiibti luut^ 
I -b kli itrM ibiJ^b Ibb itlii^'^liiibttmiuittiitiijik 
^lilJiktJkb Hfeb ' hhi'^lEL blfab-:klteitt llulfefeb 
iirUfe -e tbs'^fc IklhJ&lhtJJiJhluJiilbibliilfe kii klti 
-ISita. itUli -tj ibt-.itllfe Jkbs'^t miilluiL-kll^bHUtt 

I -Jii at. •>! biibsrsb it bjiiaibib.^ biUi-Llusiiii: 
biii^^ tofeh -R kji . je:it liibSiite iitfe"faii±m 

ii S<t Ik ,— klb^b fe jfck ':Jis'JJbtjiji±iilb-iU 
, B±klb . uUtt -l :lb2!«b llili* fu^^^Kfejlbtsjhbi 
! iyl , iuihtbl , kJi , juitt bii , bik2i^> Itbs'ib 
UiiUjJhkSht liikStt Jtciitlfejib bibjgji '^ kUk± 
-bte lullfe^b bjlj;ikt;mn£ ^^'-^ :bs!Kt: lit^felifel^lbitt 
-likifei^b kfeickltic hfcu— jtclfek'kijbtt bUkJiibk 

-ftIC :kJIifeU£ bJlkMil!fetilmikii itJtikliJC :lii 

-bjt-^*E £Ji_bjjtii I WiB bi}:h-2niij:fetijir.hitk 
I bJikftlKkfeit: blibittkllibjijg liJi>bk>uL'lt.tilb 

kfelKhlii! kJCttt I kJ ,lLbl£ihUbS ^1^1 .-iiiJ^l^killl 
; bi -.kliUllL SJib'iilJfetyM ^fej SI kiJB'"lilbi±.JB 

:ii^,tijb.!fefct£b tk £. kJ .Jj.lk:l/ki]btt lbk:hkJK 

:^b£t ¥A"^^Jtb£:£tklUt-J5— IkbklEt" tftlBk 

-feiK bikli -tkbot miikjc ti jg bkjteuktsitkn 

-iii li^kJIiitt-kj£,v,tt kgllKfcfelE blb£j ':biihkj 
-Ji :^feiiiiiiitfcij:^ikiiijb jaife k%ili)tiJkb2*bbi;l& 
-1i— bi£ kfeitekfeit iit',11— ifciik'kiibit itriihki 
-tt .-Ucitli bhh^it'.b hkhltikhlti Jtijbitj kfeid bik 
~^~-»=?J^^^Sikfc?l bk:tikjc kii kklckfeiBliiiij 
-<fe kltitt ! kilbtt JtiJt^kilkU bib ibk^tikjc liuiu 
-kE lbki£iliiiltijihkyi bibii k: JSkie iibbl fe lb 
-ibiKitu ji.k;kjbtt b±bl± kii aifajbiJjilEit kipt^fek 

lblti£iiii JEt ibk ':klui:iiiiill :klbkilt biSithkJH 
ifeibmik±b:ti:Jki-iiii.jigij,^l^_j.l}.tic 'kjbtikjle 
-^kfitli :kJbl31Jk Ifcmifett kiS-itti ik^lt'.b Ibb t^U 
■^J^jSli^SiiiliilikibAibii— .bttl<&ibl illbi .ti^tbj, 
— Sl-tSitilttlttJji^lk kjbttklb Jlc^lb bit lb 
kJiiblB kJhJItibJ tk^bskJ»Httlltiiilli^lLkm-:kil± 
£kJ5 ti£.uhkjd kfelEtfeld blkli I kll ktfe il& 
ik:fl»tttUlitt&Hlili>£.iia^bl& ':rcfe4 >: JbJiiU ^ lbl^a» 
:kk b&mbMh2tblt».iJlt — lu!fe b±lyl:.iittih :kk 
ib^litlbbi i^£.ait krdjbircb fijLjtib Hs-^E miilfett 
b££li:^:tLlblk lk:!tt iZiblB lul4tit'.B ibli LlblS 
ki^uti k%lbbl ir«b ' IM'iib ll^!& bktt lb^Mb^!& 
-tijhk rbmsaait— :lii:fe jkk ' kjijiiij:febt y£.i>tt 

^kibtt^tiSlbli ^kibi:k klli kjllllu^b H 
-tiitt k^lbbl Jt'.b ' -.fclbklt: bkli Ibifeii 
li ■ "kJbfeb kljllbiblttSl . iS , tbhb— Ikin Kk 
l^Uk^ltilbil^£.iiit i^tt-2 kjbU ^Et^J ' ibsXb & 
ll^!fefii<& :km^tt ttiy£l I £B^lLkJt;klibi :iIMttkJ J%;iLjakik 


iiiJt-.JfcUli %iaiiihil^ -iȣlti ,-klbtJt.mB IsJii fclllifeliikklJG tullfe ttl 
-IbMtlilHllfciiii title h\}i&l t!lc±B I klS t J^ki 
t(h& a Jala miii SN Bii fit* ' )t feL bfeh '^ :li^ 
-bkld 2*. k&i£k&lij tf_^it-itf.tiy ' k^j^tt lL:^kit 
iii-:ii!i±t.kic -.Xiitttt'.^utc Ekitiiik&ic BimEfe 

itikfelis tittfeC ' ijlia ^ ^tiife ,— SltSifcliyi 
-ikfelk fekiltii&kHii. :lik:iiklB :liiJalli tJa Ek£t 
-ickfeic BmuE^ kfelc feii utiii fclBili I k I 
-Ik^lCk^C iaikfeljj HbH kUk^ltil^>l<fer^UJft 
>it^ ' a klttliiiaiJa — ittt:^ata feJilkU^Sim hJU& 
' S\ lbt£tJJ±lt^ttibklt«±b lkU^£.iilt HHti ' \ kllki£t 
4l£t liSt&tJ liatifefel ^^ ifclilCiic^tl :bli :'*.;*>>i fcfe 
-^ilall^ **^,^i> fi** ' >t lyy^-tE!: ilKtli Qlktrib 
iKli tilS %iliiiib:fel iifeb ' R Ibliltiklc klS kife 
ilfi: Ifeijfe ikihiitlhilLiii*! iLiiti ifcli blblS tiE 
-tt ' \ ltba:abl kllkifekJK ^fe fii.tfe fiibli fiiiliib 
-ifci :tli :<fe bktt fek blkli '>: lbs!fib Itsibba-iki 
•eija lbbfell^£iitt|:UfemSt^li -.Ibtli tiUlbS bil^ 
-£iiliS:Sbl^t;Jgl * 5 bs<Mb jj&lLliS:! IblkkfeJUlttttj 
ikittlS kfelKkfeie nun ^B bikfeic biUfeB 

( C\-o:b ) iI fi i I! l^ib (£) iih Mhlh 

II a^ II o^ k iii'^s^h kit 
'li ^^ mill 2 i iitk^iis 
I h «\i %iiiiiiiiit ^^ ikiit }^l ^mi 

* a^ h Ikl ^ llt^l 
II U II U Jt^ihttikiitikM 
' ii %iiat£is hMiiti 
I iiilli 1 1 ^1 luh^h 
* o i li Ikli ^ t: hi ( h ) il^ 

II b^ II 2 i2m h 6\ iiiiri&m 

I ft BilulM: ^ it Ihih hh 

[h Iwfelfi I li%ltli£ 

( ^-o^a ) 

II i m iiitiih hilh^ji lijl 'b^klfi ijlkb: 

I JJifeSjh li ti hiht^k 'ibMk Sj£ ltiihi£ 

lio^il ii£%ih%ih h mk' %miiS tiilmi^j^ 

I it ^ |bik tBMh '|lih£lil MkhHt^M I! ^ II h mij&ii isiikSfi ' tfc!t>ffl'^ hibt^Kj 
I lit S%ltfe^ 11^ 'iii£ li^kfelih 

( R-o|* ) 
11=11 |,lil:-%lh £lhii mp *liiliih MhSh 

I kitijh mjjiii him lis *ii h^tt it fe kk^ 
II 6^ II ikAih life 2 m^y 's\ii £ti it iki^it 

( ft-oli ) 
I \ ^±hl fe: ttlilt% 'fi h^t%^^llti£ 

II b II ft h %life: ±\ lkj£ '^'^ihilli fekl Ji % * 

I b ^2mi^shl:h '^ iitiiiifi iLiit 

— 5j^Efeliij^L£ :fclil<febuifciiihk bJikli 
-ICkfeiB JatiJJifei^likiJtibfJtk kfelB JiftB klClB 

( I :kk fil R'O liltthfeh i:a 
-Ji .£.llL, :&,Ji;2Drbfelti) I olib \ oc oW I bUbcy^b 
mecbli ibibiikitld :kjD:fej kllkhUl<fet5lJfcJk^U> 
kibli fcUkii fitiiifeE kiMlitibife-libij I oCkJmibJ> 
iJSiKbibEri^ ^.i^t^JJi^i '^i hbRitjbJl ikib^iifeii 
-llilSl±j£ ibli kias itkklii^jbiafei, 'a 4 hlaihkj 
-B Ibl^tilkhjhkai^ik feikl^ibbs Ji^B klbib-bi 
-^BfeallUlhi^ltekitii iki>JjL£. lifeiaife "^^ :b£ai 
j -fe IbJ^blkiijbkh^ RkJhhBbbba iyjjfei& 

' yt-i kii s^akiuani Mii lui^^i^Ki' it^^tl 'rj 
HibltB-ilb jiSiiijfer. mnijife bka tk-, k , i^jai 

Ibbilife— lilfc Ji|£fe ' ^^ :bi64 lilUklKftjlia 
-1 bakttiit^l^Lf: :BlhJilca:4— :^j1 llfctiii-£i ii> 
-ilitB bife— fe!te Jiiibt • ti kil UBibH kl<fe Ui 
-iljg ' i i MililiiilliiJiiiibii bkii bk-ki<fe liiiife 
-ii ' o^ iyblkJb«>riktbl* Itc&i—a <fej kit kll 
bJb lilii. ' ^ iblfealbaiB lliiittB<feJ-iai]fekl!fe hb 
-b ' a tkUsimbilbibli bkti tk— k ( ibute u» 

-ii-feB bjfe— t'.ab ^aife • s\ kijkibtt la^bibki^bli 

-kfjbib b^ :Ji^^ jfc jaBtt • ^ klblbU!ibl&-:ki 
-tealB biilil<feB-:iaK:itfe ir«biJk£ Jbkblit^blb:a:i» 
-ill^lifefeli !bl liiiiifeB k:!fe— tc<fe fib ' ^ klbiJ^ ik 
-IkJB hi£^ ti&Jjfe itpti • R kjtefebs— :kjt4ll 
-^ kit bk-. fc . tc-fe ^j bilii^B— :lbJkk^ 
fe£Et ' fe iiiJkbaiJitlB -kibttltoblib^ib<tl lb lbi» 
:iffe bJkfe 1 1 kllkicfeibkj h^t^kt ibJ^blkbsibk 
-felBbli :isiiib r«:fe , <fei . hitla blk£i I itblbbltt 
bllfebli bii I i klttjbS!«b kltJti' HtcB kkbbj 
bbbl ^ bB ikib^k ki bkc bUklb bi)-klbtt 
s«&%i ' hbiDib:ij&iktaiki£je "ibiifeii kiitesim i& 

tl!fe ^Jl=:<febj:llȣiill kj!fe b-iUbb ihli XltlB UtiB 

( ^ o tt) II h II IliJt hitithh' o J. ^I^ h % %llti^ I t;Simutu-iA.ija %ii^Jtbil^ 1^^ ltBlJfe2!feltBit'=^ Uh!:c\i hlhhlkh:^ 
I fti It liibiii k it!fe ' \6 jli mhik SJfe 

|o^ bSjIife Jfe k %1 Jtik *B Ihlleiiiillh jS!fe S!fe 
II i II = |2ittti£ % S!fe 's\ bhit hiltt % 

IH II a |2lb %%l ilht '^ h^h* ^ttlhlBfe 

lkttr«B lrti;Ii:imil-fefelbkti titilij kjbllti^it'.i 
iiiiimtrabt-feii lii . miiik tii . i kii ., ii ^ ii tsti 

SliiE:l-JiilLlSliMl^j..-^ !^£ -tkCflitiiblfelltttJa 

-J:^l^£;li , -.kJLkljli tcifc^aliEk:^ ltiJkiultkl2:l^i:12 
-IMtt ':k*Jii_lEiC Ii bli IbSJbl Iki :±jl!ifelttltri 
-k±S-:teJEl£ bfeik£Jli£k£JlSl^ IbltiC— nlfiC Jil 
, £.£Jl^il£.t> . ibE;^ bltklil Jil , lutiatl . :aitf Jititi 
-b^ kic kitlitt-ttllfe— kii , ^lif.llfe . ■ ifestltj 
-£JK l±llb£i£tutt-k:i . iiiJtittltiii . hit'.i. iikllfc 
-Ifefcia ' ^JjJliJLmtJiJbSlrii-EtJkUJjlkJllib ,b. 
Ibk ' itttli kJi blhiife bU64l&tiitiilb-lfct«ife "liU 

-ttb i^i^iiti ■ kittlixB btl!fe kllxiiib kllki-kirffe 
Ifei* ' ^ii-tife ^ :lu%}i:Ciufeiillfe til iitfeji ikfellR 
ikilti— :[u%li;K b.tjJiiik^St^jii-liiiKfeiiiife ' kj 
-lijfc fiifejiilsU/^Jillfe 1:1 jlt "blfe-tt^^fel ifeti)kH±<fe 
ilblSlt kifebf. iittsK £t Jiiultit ' ifcsai i^}^}^^ 
-klilLfeikrcJUih • 1ilt:?bibti:b IMt-ysibhtaitit Ife 
-]^bmi<^k^li:^bmi!febilili:^ £i 'ki^:tlilb£. liil^t 
-]y ittilk-m , tiiik , kitfe JilfelStt Tfcltlitt IDiitlS 
Itittikl ^lihilfe ' Itb^a^ febel&milb klbbi feltibhs 
-klCjfelb»fckilK • ijlti , feluJ£ , ' ^•M'LitciUi^t'.ih 
-fe2:tliiik*kk kattjItEtt itrh kfclkC Mhfelhf ± 
-ilbasj *£i4 . iSf. . SS ' kjakJf. Ifck b^t r-s.iE: 
-m>Bbmi£. klS . lit iilSt . :kk ':bski!lt Ibfe 
-h]E:llb!feiS tillibt* ^tfljtb • fefetlK a^ 2birL i-Jiiyi 
, IttJt^JElHt , Ittk ' litrtlC ki^ . M^£.l<fel&tj:i£: iibb^: 
-bi£. St*liba£; . ' Itblfeittit klblkitibliifcEa^Jtib 
-l^i^lir; feii:t±lt«:kil:K^jifek kitbtifeije*iitt-:ltilb 
-ilfeibiiiMl^K biiiti latahj . Ufelttfel t^SiE jJSiiaGs 

-llfed "liiillfkL^b c)hJMi;l±l:n . It'.b • tU:>jl$b» 
■ltc^i% tcAk lll&btii£± ^IfhCtiik^ 'kl2 £niUi::£: ktic 
-kHeai: • i, ■&&ithn t'.yt-ant'.k • ht'.lh&ima'ks 
-iitt'^ikit ' kJ2 kkbti l£:l% mb.'&Q b ° lilEi^^lkJ tieib>:S:r«i&bakb^£r<l±£t: ' i njtcljs-.t.itdl SiRi^hi 
-Uuiin.} &iit:iMktc>2 sjsiiiie. t'.a "-.sitii&hiS. m 

-liiitc l&ti Iklt Ikb IkltUlK mbi£-k.J l'-jl&ba£ , 
Ibk 'kllkbxblbJJit: ^Itlib lkb2!£l^£rl^ Ibttt'.:^ \hti 
-.Utiii tt&i\tH£. ::k>^&:l:kllL B Jt<±^ k'^kl kll£ 
— iil , &S£l!feicil£, Jt'.k iltCitt kimt-ik ytj :kkk 

-JiktJbkblJtkimJb fe Jfeliii£'ir'.biJfe Ikb^tillhli 
ai-:kbUlt fcJfr tt • hbJ^ r«lkillt4bbltilb IfcCStt'-.fcli 
-jktklH: ii tc±tt Iblkb :kll£lt«k •:S;KkJi£i JbJbiii: 
kit: bl&tr^kt'.iiultitciib 1^2±i— lJg:re Ikilc ikJiL kk 
' :l±Jlb klikakbl£: ^tt tiubl^bl^l^nklH: ' illbii 
, iBblH; , •.hklU IblfeUtt— ii ' :t«lillb!llxtm 
kjjillii'ik£b^llujt:gtlkltbiai<^blb3,-lkk— kil ,li iit 
Ikk , ' :klHlkfikl bbbtlb— ^btcMtt bhiJlfe kli . i± 
-Sbi Mubiit liUb-jj^ , 'nimttiitMa kit! ^miiibk 
-Hbli kibit Ikk ':^iti liu^l^^bi!&l^!^l:t kt<ll£ 
£t'±iIitb^ti±:Jtutlj£ * "kibiiibSibiifebbitjiii— SJit'.J> 
'bbr!£si^i£:blhi!^luJ^£ Kbibk bt::£Sbl^lb&m<&t:l£ 
tcibbH & hfltiic 'ltr«lbblirkb>^l^lhbmii :IicbiJE> 
iit^nlbkb^ii ' -.tc^h'S. JHI mibf^^ltii l^ni^sl^ 
-^ ' Ib^lJbl}:bl&— ibbk blij^li>i!jir''J>bJbi:%J^b 
bttbli ' :b!bijmjllu^:t:iiilb^],toljfet:feirikbUcX 
blblblitt ^ ' iilbtt kitKtlhBfelK biltt 
^ai<fe %mb ':kliblBi:&bll/^ It^UbttkiBi^blb^ 
ikk'l—&V^ feik lb t^tfi JriR— iM>lirX->*J 
' iiltbJilirfeiiilih . ' :bitt kl±12JiSkhlbbllilflf.kbbl 
-lii'^j :ai:SB%|bl Jbtfckl fe^Ib ljli:l:bl& :fcbi 
-1 bBll-ijS>£ felblttliltli;kilb:JlibbJ!taiiibli:its 
-J£bbaibsr',ji»£;£ ' ;£ll£:b3.iE: Ittibili Jb£ll£: b^£ 
-lij I &1J£.^E ,-Sll£ kbilk-tSbJ tk litt :aiilbl%} 
':febj4£<febJkJlb ilkllb fek 'IjkiblB^iilt-.bklG-k 
aisitt— kiblt* aicbj At fek I :ltlb kJlkiSbJ 
kfhllijlife tiiilfeJStt Jkbutt biliibK feiltiiJfe 
-ibalil ibii klijlfeltt bjtllilljtbbbl blblitt Ibfti 
-bliuZt bit kll^klblK: iill& Ibli :ik klbtttl^ Jb 1^ 
-l»£jbtlb Jjilifelib kiue liHiJ* Itc — i klbtt ^ 
-h'Jti ' ir«k kt bllb& h±tc kilklbi^Jliji^lbli E&lk 
-Ibfilfctil^ia y. £i bti :lUlb(i— :JklLjaitt lhiltlki& 
J Jklbismi^bli . — BJ1& kiiliubK bbrfkklbblfci 
-it. LlhliibltlQr^Sfe ' kjbh lbl*bllbsbbb]klstt 
-hii iaE51!t bJSiaiEbBljitiliEbrjgt '.Uhii kbilUfctt 
-akbbllSLlibiebiriljtbhttilblbKkm , JjiifelLilb 
•££ .-2l)fc k^lbi blSll^*bii:ilbl6hJblfe H 'Slltlk 
-telbSikfe bik bb»& ' Jbllil^iife ii±t& ' felbikfel 
-i t-hb bib kin^l iulltrli li^kfe-uj .bslS»iie 

-£i . ')t«k ii bib lli>lt-£.m.k IbltBb'ibJtlSJl^bilE 
-IbkhfijlbJ Jbk»^)l£;felfeit'.bbbStkibkr<llt%iulliB' 
-bKib*blSi JifJJ^bl— JfcSM Iklt lbfei2 btikU J^IbikL^l^ -&t£ 1^ bb ijjji i»Ji±lbi>Jt.ili*B kShLjt felrtti 
-at£:J£-lisfei£; * ifeii li liife i^jii Bib feMtk JifiJS 

-16— libit iifeE^Enflfc--iim Jftk 'ifeiyi ti-kj lai 
-fejliifCsiiifeiIiiu5.ijii)biii5iiijh :ii/^kj— una Jbk 
':feiai <febJlii» Iklt-itfb'UhikJter-ilL rkfchlibj^lli 
-£ *:baljrt— l^liJte— Jbnife*:kJtlB~:ili:£-i^l ^ feli 
-£ . Ifek 'tlbklSb B liili lbMl^>k^i:it.l^lBfi:lllia 
-Ikti— "feSit 'bll,klk4illittitt fiijlttjfe kllbfihabiilfe 
-B kb Hl^hk kk Ij bb ' :lbkBk B kh Jhk Bk-%1 
, feklik . 'Ifek ii bib ijlklbxttb— Ihk k^ifei lb 
-kbttBkl^kSltkbitt^ hi kS^kltth!>k'£iLl£— Bl^ 
Ifck ':feiei aib IBhk kt-.Slk mkh bluEblkffeJ k 
-b^lk k m£ kkl^lK kbiiib 'Ifek Bt te±ti iUklikJi 
-:t»k biiitlfe- -liii£ ^ fekkt£ , — SlJfc kli kb^£.lk LI 
-nkSlJkiitifeaiilfel fe htL ( tttiitii :bimtt!fc bibSt 
-ii :kk ':injJib B : jlk lb fel ili!feitli-'-"fet-JS.b 1« 
-k ':b!fekj!t.te£<fck<fe :12:Sliik i^h — Ibjfckl biia 
-£*M klli bikS— liis£ :b bi!fek<fe— ibrclfe i Ulbtt 
-bb!febl!fel^i.a6fc<fe li :ilu lb feabiB<fcj»Lifet.!fcklHb 
-teE ( bia^ ) E^tkjfc :kk 'ki4 hhk ittu. i^i^ki- 
— kjfefe 1:*!^ lliii lilkiS biliifefe fe Ittk ' :li 
-iite^ lbbhl& ' fcibaEiHiBilih lt«b ' l^ui&b 
-Ublifia bbbl& ' kibabiilittifcttb kfitabtth mk 
•:tAiaJt !tSb ( :b» )-:bafekl lb bikibli— l<tteE 
:h bi%fe&— bi<fck<fc-:t»liblbil&-,lj&ibb hit iaut 
-B H^^h £.£1*1^ luiiiiibl SBltlti iiiitttittk iii 
-ItflatliiB jlsik l^BlttOit liiBlttk Ikiilb Ikthin 4i:b 
lliil<fe fiiillbbfiiSUblia 'liai fiiSllbb t^blli 
Ik^kl ilfeiSli feitlt Ibtiti litfeaiuib£ Sfea 
-itib£: bfitk ^ibiStt feuit iitttn biiH: Hilie ijila 

1§£ ^ll£ ^2£l^l&b..gB bBBIStbjgB iBtbbci&B 
B ^ P-l'^nbaS ijBBl&ba£ ltiiaba£ teS£l:feblE: iiBB 
-bll£ S«ibU£ ablk bbit B fii ilk I i^SbJ iiiliifem 
lulbalfc IBbk fitHJtB likblSlJfefikiat iBliaii liiil£ 
-l£ khlB^lKi Bi:tlbl^it iiafeUl* BiDiHB iljfekl 
-Bi^tbsB iii±biiiiilit£ia lb2£Bi£fe Bb£kl^bi 
-^^jB :tijB?>--;£ iBikxfettbim iBibkim fiuD 

-ilb iJ^ ^a£ bklSit bkliirl hkki£ iliiSihKtkJU 
-te£k£iiaa .-^bBbbihsMSniiilklbltsfeiblb ' klS 
.iBibfebiibH£o.'mk B tiiti fckSB b::ibii i^iHjfefett 

bjlhtibfet^jia l!felijhfe :2bkafeiltik-:hbW:fa±bi 
-*tt lkbt*£-itfelilk .i^bfiBbl^lkSBilfija , — Siia 
kk kb2miBifelb!fe bjrikbSBkl^ Ja bl£ 'Ifek B 
:b Ikt^lbbs-lktetlB kl^ilifelli— iklt^BiiiEfe 
-toB & kibiBik feik hl^iEfe-ttBate^aB :ibtiBiU i^lfilikhil^ 


ikifci- :lifei jbiL'kJtfi ftiksies'kEjiEfrj^jfe bifei<fe* 
-hib ' iliikii/«fcEnfiiii2 bitx*!feiiiifeii. ' •>. hit. 

•Ife bikmilL12li^fe bikftilfe '^ liikjilkSllL bia 
-felbikBist^bb Rr,^ife ' Itl^iBfirttB^k feb ibi^ 

-biriiakt5l<tbjlbliilfe— IttB— :iib> b'lSl ' tibaa 
-is IbbfeUl^U: :lk%Hsblklltbllt>.jE£t 2fe>iibift 
■a, h&i^£tHBiii bib ibjani&ktsbiirnbBbiTliiitt 
-tSBl^JDrfii^l^ilifir— iliiti , tkteJBklteB^iEto 
-HB .-Sibtslilkblliiiijkiklfe kb2ih±B birikl^ 
-lit^l^ IkltRife bit ' :bJ5alililiii),lttBki$BB-:b 

-BiiBB— SJi& ki^ibi bjnaiifctyiblii ibfebiliiitt 

-ilb2\kfelUHi<fcib fe fcia ' liy.tai kbiiaBfelUb 
-ftlltk|U Ui^iu Ihklk-Sm kilbi bjntlliklkbl 
fe tttt ' :iUtkbibiliS&-ilkli kUbl b :Vkk^-i 

-iiir,iife2:febsi<t£ii:iiiaki& ■feibi'bisiifcfem ibfek 

-kl t.<fel fe iBibkiia iibsas klttlk kttllitiib%lt 
-fel"kl^k4lis kl , iilk , ' :bl^iiikkife2iMikm 4iiii 
-klltjjil 'klbi!bliikiklbrilli2Bl^<feB bik kb£ib 
kkis ':bilii-ijttibkiii '.bt'.a—yil R^i. u^t^hi^tt 
Ikbklt biliiitjs ' a'.lili^tiibtlfe Jislifit ' tfitti 
Isbilk iil* ibilk— kli , Ittlbb feb fejit o iitbli 
-BblilkaBilje:b b£lBiiil£hBj££illB SBifeBiit 
-iilU libllt ^Ikiuli hlk |ltii mibkli lis. ttk± 
-Ipl&n IkMtlt Hi^hht ik bbB lit k ^lui:^ lit k 

-Bll^^ ii2ltliil2Bbi£kltli ^iLb ^Ih kt^U 
-ilkikJfe ( it ) hJiit ihh.^ I^l^lilfe li:f Miljb 

I :kliklt: B^j bUlkikklilB litXB^ 
-HB— :kltElb"blli:i:feB :liii ikb— ^ klbto !MB<fel 
•battebHliii feiiib :tbk "liuS Llb^ittt ^ ii • kll 
(C^t-^fe-)ffe oli) ^ I bk£ib Btl biUk iifel£lb Bid 

bttm ikay^iikisib iimikis.ui miblfe mii 

-itiyili lJ£lbkJl& Biilbl^H Ikfcktt B±fitliB litSl 

— :&E 4ia;i t.iis ik:ib bb 'bii^tjsiitaiti Biiij 

fell£o ^bblb r<ktkl J kb fit biatbS-lBtbb feii Ui 
-Blttfc lii:ilb oB 'iBltk iib ilfelSit butx fiUlB mil 
-£ iili£ 'll£ iiii£ ik:3Ubilb Sillbiib 4ilii mfe^i 
oBJb SfestE lliiiBJb lk:Blltk liitlb iBitk iib ilb 

-lilt fektt %aB bbSibl biifo S£ii uiBki itaS 
ttiia bkiia Biiibisit mfcuK BiiithB ibii 1b 

-bt^i B fit bk ' lblt£Jb Bil kmk lbltt£lb Bjfel 
feltllE Ikilb bb ' iiii^ilililiib Biib Ik liiSitt 
lb toliB ^ life b bilk ' %bbib feUtkl 1 kit fik 
blkiiibB— iBibb bb mBiitk lafejfe iBtttt^iiib 
mil* o^bjy 4i!k%Siibbiii3iiblJi iLjiltkkliibii MIX hllL, i^l . i^^iii& Ilk , II ^ II kl^Slii^i& 
-ty Ja>Bj ' lht!*.IiiJ5iih i» S£ I lil^JJBfeIt iu 
rm Jt-Jj£ S£ 'mfeirirSirriij3i& ii > n isitaj 
ri>i& 1:^ ^i^J^ 'V^ i^st^l its. I kiiii%-^iii 
^, SKi tiEsB 'AiJat^fe ibi5 se..— it'.i> 'tjjbii 
, ikmi& r'.^ii& itijf: ^ai& bm &>ji&.— k^^ & 

* :ailL£ hit* IbJumblilbSja lliiliaih£li.HtbH:ti 
-Dt'bJ IkiB :irt.t» libit fcl ,ll&21<fc Ihtft, I fcja 

-m iumjtiEti "fei.ti ijfcbjkBEJi tjriiatttiifeih k 
-Bfenfeii (s\>s oli) !air«ii<fekiit.iiiaibij ,iiim iut£ 
^an iiiibii ^*»^SJm 1^ ilk 'ittifejtt iiiiiiihjia 
-tiiii ijibfeibi iijba iiisa iiibSi jt2 fettih 
fetrai jfii bti 'iHmitltiti bife bfei ^iiJt kii& 
-% ittMbtn iJttiJiBii ittiBifis ihiife iifeiatt fei± 

-te %bli I iMiajBiifet fit JUjfeaii k '^ lilbfeS 
-u Btiin bite£fei fill ; uhjtj iiibikbii BifcbfeB 
Bitbtotlt* liilitijlilji fei BiUh 1^ bB k '^ iim 
•fktait-2£iifu^&ti£iMiil^Jttkiuibfuitaitil& lu£ ; Uti<^l 
iilblik^B ^ bibiauik fiilk^K fiilk^jtli i»ib'» 
-l&k ! ibLMfi^lb^ ^£k k^^iillb k 'i^bl tiUHh 
-lit fitllial& llibk littiE:!^ £.£^liiilUitlilB iu>t»<» 
iitiU la^ilk lJ^iiUtlll& jat<£: b:&£.iLIiil& iil£: 
^ttluJiit ll&iiib hUtth iilkmiltl b^ £l:tltie Jt 
-1 blilUa lil liUllft 11 litlltllbl fitlSt 1^ bllL 

oifittfe fiiititBiuJi& mjcii:bii^ lifbsi^ bmo >itlii& 
^iblSlt butt kthik ; ibbiiilttlb^ ^ t.>^— \b'»K 
bii ' ibl&li bii ' Ibltt bb ' l^iiimbii bimtt& 
~& lOt^lb &lblllxl&l£:£^i&^£'££:^bklii£^llim 
iiObtk iill^lltil iii ilk ,— lib£siikl&lk ':t'.bi 
•1 klihlJKllbli&liilbtibi ^lk^i£bbtt i^itt kkmk« 
-bUlt bjn^Uli :ilim Ibst^lb IbUk ibimuuj 
JbU .hktkj mJkjh , ( ^^ ^itdtk o\ ol^ ) I libbb^lbf 
-klkkllbbllt kbUtt it kliiblull^l^ltB ' :k&btt 

-li Isbbiit kut^rriEi ibbk ititust ibaaL lubu 
-b:&mb ^iibi k£^& L^^i^ibb ikl^ib -j&ai^i<it 

-^lUbitb>n:bi:^ :l^l^iiiltl:i tltJIk^S^ kl£.b^bil% 
klitlbb^C kQilbbk£t: :bi& lk:i£ kteHtlll^l k£IL^ 
-Iba kblibl^bj:^lih±k'^^kjilkkbl^l!&mibxljtil£t 
lb3tlklilkl!&ll& (iil^ kkUfkll^lt^ lu^&biti kkkl^i:^ 
-liab:£ l^Uif^Utt Ei!<lt!k:i<k!li &^k Eklkblb^ Ikb 
-Ibtoklkfel&jfeBlhgltLtliBklibribb^babl lkir«l&% 
:litttt*l lbr<lbl& :li:^tsl^kIijt±iiCtl£ibi!&bB^klti& :ld 
-iti.l-&}Lii.'hi:tt^lJi-i :&ll!:£.Xtkl ja:^cl^!^k^lbBibJt 
-b) :k!S.uhltilktibll&bl^J:^bJklKt(l2;bij!febli :jilb 
• !tt lje<lbkilt& :ltiklullbkblfitl^l^kil^ci:ll<kl^lbll± ( xt«^ ) -2|i«|^fkJ»U u«>u^^ib^>aKtfnia^i.iLt,nd| :k^b 
-feakfAllfeb llitltUldbEt:&bli;E^lb«k^£lllX U&iA 
-£id!&ai^bl^lLilli^bl>>^llk51±l :itn£^.^i^ttb'&l<^Ut 
-ItltiUlttblk^b lBlfi<:kl£iiUtti:t£tl^b^ll&b :ttil^kk 
-b^k<t<t:^Jb:ikil$£iibIiUEl}tni1kilb :12blViaJlJltiiai<k 
-U4bkUmltC:*kfJtt!feblittJibJJibkBl±£ :l£.^ilt^ 
-liill&lkt:kE?l:£|;)tlfilkbllimj!^itkJt3l^£<^ :kklbtA 
-Utlkitblfcb lislteei^Eitltfc* :b^il^ililiilhi:ifiLa 
— Bli IJiibB :lkbti iariilbiaum i-ifei> H»n> 
-lilE IJllbi itl , Zhtittt IttJB. b:f% iK%|llt ^bi} 
-k ikltti istlilk 1^1^ ittilk ,lbltS.Jb lliiib 'mS) 
-<fe Itttia. 'iblttatl m:tlb ' £^lttii Jjttii^ bl& ^It 
-%iiit bjk lu hHtt i^ a (it i^i:^ Oi k , ( c\ ott ) 
' :bsklt\mil^0tb 1^4r«ili<kklJbtiJl& lb«^Rl|ii 
-k :^i:fe l^k ^1 .l&liiiib , ' Ija^ Jj£±lklji>>im 'klik 

-:kmli^i^<i<i^ ibm ikmts:t£:kiikiitii— ib^ b^u 
' i£ii ttiui^ficbiHii i^tcuk ibmnim i& ibik ' ^itn 

-i ,, ilil^SJllJ fit ^l^li , 1 ( >; OH ) tbHbtm-li^k) 

-Ibb^ B ' ;bs^b l^fiib bib^^ bllbik l&l , Itt 
-fiii^b , I l^ttlkkblhlkSimkblih £k ' hihiL kiihVt 
-kibi Iftk ' b:!ttUJ&b£:>^k $h. Iblkb^b kltbtt 
-l^k^kk ' 2:Blb ^bjklclkb^lbiiiilklftB ttk ' hi 
-^ lb bi^b :bUft bikb£i^Ub:il^k&l ' 'bbttltbibt It 
-Ik kimJSttfitUtt umbtl^l b^i^ll:izi^ir& l:ttill& , & 
-1& , ' i|!ib>l ( "i-W oi^t: ) ,b:&t^^j Ifeaitiia \b 

-!fe , Ibb ' :btttik&b!fe»ftisti rkMiBlblhtMiltt l^lik 
-h ' -.khii fi>l!fcbllii blttfetjtl Jbat^-li^t— :b^i 
-:klb>^l^t& bljb lbbkli$^Jlll Ibik kll , ll&fi>iih 
it'.i\^ hiBi bib iffbiiu fit Uiii bibm^j bk^ 
-x%:tii^ itiiiti biibfii bii^sibi f^ Bib. 'ib:&kia iii 
:ibib iiiHcii&-lib:& fb:tmiBi&-li&i:^ibjkjt: ib:&t^ 
-a. iB Atcktt iii!^ii&-lib:& b:&!isibJki}£t&tMi& lun 
' 'klb^bJ|iih:kkltilkJ^lBlt: 'ibtlb £]£-lbiyn;i! bb 
kl& ' :^b^ IkiSbtliilB -Ibli-mit: Iblt E^IBIB Ik 
-k ' lb:&kJB lb:&b:jl& IbJkp:^ IblJ^miti-klltbflJlb 
1& kllk ' ik'-i I frit bia£&lb ll^ k^b kkhil 
Ib^^mm lilkllilbl^aGE .Is. 1&1& kli Is. Ibimib , 
— llbiS bs&^ ^lb<M ' :bHbi!l!bkJlbblbii kk ^ 
-b<k ' kbii.^1 i^lbbb^Jiir'.:>tt £: ^ (< <'li) i -hzh^ 
l<t,^lbi]| , IBiStU l^ltktfai£l&]llt&. :!^fitb bjriki 
-Itl^ :k^lbkjt!r'.£b<J&kJlLLIki^s^^bJb ' J^blltblE 
-kiilttts IB l&b lk;B :lkltcl^ilkbt!lt:ibti ^kiibtt 
-^LkH:— l^tikm J!bm JbskilbrtUk— lk£:lblJihi 
j&k ik^tb&lifltib :kib^UiK-:lk^jBt:— iy ,bbfik 
-Jli:fitM:bl&b, Ib.k ':b>lt^h<Jt< bjlbibbkb:kk 'l!tsB 
-klItbJ^^llbilttktA-l£&B lkElbblll>>lUl^iM!i.bttt<^ 
-ltB^jijtb2.jt:^ikib&:tL:js££b±-ikbikai~klkbb kjbl 
-l%il!H!b.lkbb&S:llbll>lt«bEilb :kbtt-l&:Ib'kll 

J sJ V T •» ^ 

(h)(i2) ,!kit, oib|iBib bJito ibbfiimiuitbiBb i&b; 


-JJicS fealiii 'blUiifeauLSbllS Ifeltt ihB lufekit; 
tt IhithiBhiSt 'JtoLlBferi^iifc fcli— kliSil: 'i'h^ 
*ahJbttttjCi<fc Mj£bij 'tei<feifib^ir«*tt £ h ^litt 
-Ifeik ll>feiltttifclltfel!liit'.*14ifcfutliillthijs — ktsO; 
' i 10^Jfetoha{&fc!fc :ki> bitfe Uab il^ UUliilitilii 

-.fettikfcsaifetii it^Eic Jiifeitit fenii ifcitiik 'kii 

•IfeiBfeSlttiii— kl ^iii iibB i^ k , ^t-iAlll^lbslb 
liiCSfii hJibifc ' L^Jttr<-.££iljutiaJBtik<fetiJJi J^J^k 

'Mi^Jiiifeii .ifesE lit nil, Uct 'ftiiili^ibkit lis 

-lifik, tillfehf jRis jlll^Jlcfclfe kimfit Ibhilk iii 
^iSfeJ tifeai* lib— rrjtibibiia ' libsni tjisjuii 
-iiljlCSblwftk^lB ki4 , k . 'ijibihtl > teiat liTk/ 

«*) I mi%ih ifj^i ^Wblfestih Hii thji£ 
liiijh 'Sftl^H Jhm iilk ^kliililt hi^ % iih^ 

-^^ iD^hii iiij^jiti li ^i,b('ax^)iij oiu^iiiijh 

— SUtiil lilifeaSb bfeblkliS'iSfeteJk 

-H iiiiiEkibhiikinEuii iktttcii lEbj^iiibittk 
iti kiiliiiiba iibiitt mk ^ i&b :fcrtaLlkb£!M 
-bbli k*ibiijbi2ii-hija ikbijfei^jkjfeuit laiti 
-iikut iibuit mb kixsEiiiiib ^^buk ibib Kk 

I Ikjfeii^lbiteljs bl ' ^it^jbkl ibil4 

« R ti biii^febijbs aiii asiiijfcb miiiilbi 

I "fefei^l :kiittEjiiib:iii 'SbBlAd^^ 
— tlillkCijmitltlts :ibibli 

I o£; >. ol£ ft 

•lia aiblbiiiaibifit. I Ob I ;ttlAiib^ m Ik&bb:' 
-li Ibib bbJjfcBibitbli I oiiSi-^^litU-kiabiB 

I i&iit >:R ^b a oib oi ' bij-ifti-jfeS:ia 

I oa I ojk ) ijjg 5N obb ' i^blk blkjgj kjbufel 

-n jbiMttiBibibULiUi biifetj£ I o£-^m--tiiB 

( I ikb ai ):Svo'£ umbibJi isli , bJfeit^ 
itt&ltxs Ibitli ) 1 otJii ft okjb fe ojii: 'bii kbi 
-Sbittba jfcbfeb^kbbij&lta I oE-hlJUitt-JsliiB >:fib4titjbtt ^^b^ hijBittt I 4 -iihlt-aiift 

-ltb& ttkkllk^lbifc<fei» klbjtlilka i oii i oft 
I "Uta I olJE I ok£ I oJfclH I olH I olb 

V 

oi I lis. ?. obB, '^:biii{ka ; ot-kilk-MR 

I ofct I oJ& >: oil >; obli I Ibatil 
-ibUbJuiki:fcbikiaiibiitj;ibiiiiiii.iiiiit,fei*ithb^ 
ife-^l feiifeb^ • kii&bii I 6b -^IfehJt-ltllfelB 

\ ofe -^pM-un batiaibfe£ I ob-.fefetttt-liMfi 

I otttt >. 
o^ 'iixblttbi tiiJfcitebijfcEjfe^ 1 ob-24Jttt-l^iB 

I oitii ;; oii I c.£b 'jfettbiiibi t6i<tuabit» 
-£fe I oit I ofeli I oi^ I ii. i oifcb "'intoih ^:^ 
.Eiiii^iikt^i'j^btiiai^'bi^^bli I o|-M^ittt--.k^^ 

I IfelU 5;R Ufe a olb oi 'bliii-Jtti-lliB 
( I hklt aL ofe bJt»blk£j islk .2j£aj4, kUJi* 
-bit ki<fe Ith. :bl4llb±bli ) 1 oilb ojToB o'k I t» 
i&a bjya klbakWbfet I olKi | oUtt )j oHIolUi'Jfettlt 

-Itibl teiitmbi rEi; ( I -bkba ai ^s-^ bmblkJBi 
islk,f_L. ) ( I kt&b liiiblitibtt :4litmikifeb itlttb^ 
1^1? ia£:.l^£;ltjjB,) loSu. jot ok i bji itii^'iiiiti 
-bJ&b kibtJi It- Ejb^lbs LbJlti b kli l&^ikhi 
klElB fciJk'RlbSkiilltt Ik kiUi :lt*lU lJi2lilittt» 

-ikfejtbbi is:tiiK bJEtii:* biibia .liiibsbiiyiit iiiii 
-lu , bbka kaji^sjifeiii feli Uttteaiii Ltkf^iki 
-kibii >i j^aiibbstt, kiijai -iiita tt ti 'kli ,ibja 
^bii ^Ifeitj^ibi bii^ifc 'ibtt iji iitifiktiS 
-ifc IbBjJ^ iiaJittjii Di ibk I'jfe iife ijiai 
lltl^ iilitublK: liiji ikkiai ifittiubte Oi Ibk.— Silt 
bJijbl blikVCilbJitbiblibj b±<fcMfc»lbii:i<trblRliik 
-liii£itbaibbti klliJibb-kll , life ii^ u^iy 
-<fc^b£ bSJtt iSJJfebsl* 111 ibfii.-iibfe B I :bs« 
-b iibifciJli iii£utt biraibbl* b4 te£ikltikfbx 
-ibtt bii— tu ,bl iSUbbsia;. bi 'itu^ ^li3&Jii 
-UB Ibifiitbli kibte ittbil Jk3Bliiliri!feb!bi£ 
liiKjaiJiiiiiife itk autt jtiit laiiibiikiirbifjb 
^lybjjjinLjjgttiE. lik kjjtt iife bfiJiBi^siiii 
ibib*lbt* :bli itb—Slttilite bmiiitlfcb Otilibbiii 
-iUbkb bb lbl^ibJ6iBb:fcj&L>kbB bb'^ibii>E bb. 

-111 'mik M-:fej klfilii^-S iiJiiiiW'^iii 
ll^fibiJljg lhtlJ^£ lkl.l^hk£ % ihk %ik 
ilk Jk|iiiiji£ Ptiktm Mk md pttiii^ 


il^ -k£ % iWkiife: ilfe: IkljlliJife libMilt: J?W^ 
iliijafeab iiifa lit Itt: Ik-lhlit txj litS hh 

-\t3e:tt ''hhz'H^ ^^^^^ Itcl^LlLlpJkte. bilbJlLb^ 

-fe^ % l^k Ixfe >l£^ li^ttl>fei^b£ bi£.tt jtSuifebsa 
b^La % XXc)L ik I ittt lU li^iSl^l^ll:^ IttM 
-aU£ 'l£tt BbM l^i&l^:tJ§l& lililj&£i ^Li!kita 
-£: %ll2k ' i>JE± >i£: ikbdilitiifc bbiitl^Je: ^ii^i^ 
& U^ %±2BfbtciV^ Ub hl^ ^J^i£ % i^^ %^^ 
:jtUS) X^hl^Btit. kS-H >khsksH bii^ % llt£ 

-^mfe^ti k 1j^ >l& ii^siiitii& ife !^^ i^ik 

-iHfeli k 1£ tuiii r^k^ & ' :its!£& J^hmittlb^k^ 
-t^lbklB ib kf^ I^l:%i&& 'k&£:ltikjfibbfelkaEki£ 

-U& RlkibiUltS i:lLltk-klia :tilti 'JtUml , g^lltbb 
k J£ biii . — kllibm &Li t!)a iktetiU^ I :bk^Lkl 
-ts MllSh :kOc££ Jl^St-lik , gSlbbib itjo .-^iujld 

' k2lbt!b:iti!fej Zhhthtt:^ k tll^k kp& >lR^Ai i<t 

-Ik :kli <ki 'k^iUbHiiljB^tE t>ltt!t;l k t^Jliik kU& 
:UK^ll biaitttikli^uti ^kfbtlbl^ bjl^b — :^«i£:m 
ttlKti 'kl^£± ^IK^lt aiUtkl& iti SJikt iilj£! ii^%l k 

-t^utib Jbi^k^mJk±itt£;h :k!> :t-:b , Et^ibtb uib , 

-Lt llultttsk:iklkliat& iUlGiai!J&b:^^^bht Jb ii:k kS icl^tib£tk£.ub fiiJfehb :kS Ifb :&)1^ littiabUS^fk 

.b>b :Bi^i:J & li:k 'kSlUfcabiS^tK. &1& iik kLt& 

-tci 'klXfe :fi£Sbl^ aikfei^ lb J^i^ bljg ' rtctHhilsi 
-lit£:l& ■ltki^£ltJg:lbitk bib &tik&lbbl k Ikbmi^ 
-Ibfebaha kbbt&-kl , |bl& , — :^bMi ibUk^m 

-jkiib.k^^£ <^b , &iiitb:ti , kh-aiH-nahtbit^Kifc 
'biijiK ikkm Ljiikik ' y}±it ^i^hh. mixtkioLiiikit^ 

-ib !pt-iiiiih^Sih & ^iiikSttkHilb %:D-:ililbb Ut 
'ikli±H% *bki , £i^IJttbii Lth ,— Slll>Ilbtbm%l& ' It^^ 
~^lti ikblk ' kii& ^IKbli jaibbl& lb ^Btt bl2 
kl}:kH:lb i^^li&I^l^jl^ £t %lti^2btkH.lb <bh ' kb^ 
-1 k^l , Ik ,-:llttbb lblk£i^ <itb , g^lbbh hit , 
-lliUd^BMbblfc ':i^bil liitmisiiSltl^MiS ib£&£:b 
-& klb^^Ji:^ iMHUUlUtiiiniii, IBlbiai^Hk:!^ i^ 
-k ajl^ :a£s^li Iilkbitkfi:ke:lb !bl%I^I2fl%lbtc ,& 
:^lti^2Bk£;lb S^Ji&i^iilbl^ \kirk klt:tlltE:>Jfe :klE»'l^ 
bl^BbSl^^iili Blbba £ l^b I t^m mJS&Gi^lS 
^ lbi£il£bl^ klbk ia&]E!l II^I^l&imriHlCb!^RltJ:b 
& l^k m±& ^l£b laiUbbbl^lktJE; k[kk£:lb ^^1^ ^^ 
-bl^lblt ^ %^i^dBk£lb %h l^k kl>& :^i& bt:)& ,t 
-BbBte£iitt ikibtlbli iiih—i klblt *5<fcl ' »yifi! „. 
rklKbfi milibK lb i.hB bIjS kljsk^lb ^l^jii^^lb . 
-l£ £b !blti^Bkeib ^b :t<lkJ}:^blb<b b^bblkbslMbk 
-ItB Iliilfenkflblk Ibkitafeablk kll Jk— :5lbbte r 
Ublikilb.lk «bii-lRIik ':JB*B :lb:&kbib— :biihi^- 
-klb£lb :lb:^tbiiulltb&b-:lttbgj^ bbblk2lltb(]g&'< t 
-i^bJS lk>Cb ±ltt ttiba bk 'iillb'l , ^^ biiii ,-l^ • 
— bibfb£ kbiium ;mbklB!feMlk:tb bb Ikiklt 
-fob r«lkC:^blbmib%tilkJbkJb:bMlk>b bb£Jkb H 
-l!b£mblbk£i|i^bltlt lkik^lfuj<bkkb bb't^^b^^ 
kp klbitli&:t& 'l klj£^ :^l£^k^'k laiUblK lb liSl^ b 
-1^ OilliliJt<:bl-kib<bJ ' 'kbbl kll , Ik ,'£lib^i , t 

-±^ :titt "hjtih ii&^iiuiifc Ut i!^ bi> 1^^^-^. ^ • 
( ^i o:r ) I BSiktli 
hb ' k^ h]gjlU '^J^k ilk ikiillii;^ ^blit^ 
-^kl!|l llik i^Ik'l^llt Jil^llJ^b h^ kik 'i>lfe 
-k ^h'j^ %iBit>l?t^ IjltJ^^ kbi!fehk£ % Ikk 
l^lk il^ ^m lk^llil|g Ih ^li 1^ t-\^ %i*D 
m % im> mik ilk lkl^J!feli^£ ^£h il^hsts 
-& b^'fi ilt lki£ m-&:^lh^ii % ' kjlk >lk bi,i'& 
IklllUi^ 1^ pb 1^ ^i> km \h Dk-^^lhkh 

-a, IhSit 'hi Yii^llKMh h'n ' J^lhK ^ii Ikifihl^ i2i 


iU -ksfesli ^j:a Ik mis- Mlktii % 'ikb: il^ iliiB 

iklJihJife ih ifiii It t-\> Itife m l^iittb % % 

lsifi^( 'tshMm t% til tlsBJ^Mi ) I liiiJJk*i>^ 
H^fi^ til I kbiikh^ ^l^^^ ^ I ^'^^ ^^ 
^l&^lhl iiM^ *%tit |li Iklfililliife ihM 

'i^ 11^ Ik^lliJ^ kBJkkl,^ ^M-^ ^)^ ^^^^ 
-M)^ hxi ^iglktJ^ lit Ibb lit: ilk U^ltJ^l^E 

-Mti itfiai^i£ 'kitte Bt)ii kiBblilig hhl^ 
-£ %hi!thi^£ k iM '^ife ilk j)i':ek ii^iiiijft 

litk mik ilk lklil!t,bt£,^l;t >i^lt«tsa ^jii 
£k i£J£ 'J^llktii J^ 'i^b: ilk Jitljit lk|lllu£ 
It Pit It t|> kHiittcllS £tlJJL% iih M^Bipti^ h^ 
m-&ilht^ £ ^h^lfikjlk ilk liil]& Ui^lilil^ 
It Pli It tl> l^bJifcitUS B|ji^%itJti B:i|btitlM^ 
h^ l£-g|lhtli iiitS lih I ^ l|llltth |t^ 
' mik ilk JbijJ^ Uii.|piil& It pli It 
t^ itlfe 11^ silht^litS l^Jii I ^ S^llttjli 
kh '^ik ilk iiilJ^ li^Ultllb lb )£& It 
kj> MtitMl^ iti^Mi k It^ Vf»^Hiitklfe iih 
Ik— gimtb ME Uli I ^ gllhtj) lijb *kjik 
ilk iiiljtt Ik^llltJig It ^h it tJ> hlxi&kl^ 
^1^ itxi bilitJittii£ ith m-Slmtii ia^ i^ 

I ^ gllltt^ liii %lik ilk jiilB lt>.^JIltljfe It 
pfi It tl^ ^hlitklM: BlJ^fe k hit B^KflfrHf 

itjn m-i^kt^ ii^-ikikmh i^i^^t^it kit 
^litl Itt k^ '^ li^ m ikliJig 'kiik ilk 
>iil:& ll^lllil^ ik ^k t^' ^t% m 

ifejabibs:t£±>lk>£ei^kbl^ :Jb£ ) I o^lh ^ on o^ I HsX 

-lbs h^ fii;kiB&ib§imsWl^«)^Itlt: uiti^!iii^ tt^yii 
'i^iit^i , "hip^ ith:i^ bi& taiii . — mj:c^jhi|iis>i>t^i^ ■k^ 


Efiitfcjbti>Jt»te8i bttltxiii&lt ^ll>i> bb^ liUl>% 
-Bi^lfeJi2t>^' "felkliiJ&l^ ' kJlM&ika klllr&l^lbl±4} 
umbilt^ H»it>:ii^£ bh m^iiii kjuii^ i jEtkioib 

->.T>.>I U..|a.M IK l£l^iitl^bl^|,>bilb4ib3iB%ltkli:k)l ftESj 

-b(ii%l^ bllb&Bklbl'fl gl:tM£ i!il,(>tl|fc t^^ >tj 
-lbatki%lbl±!b^ ^RltLitiJk MJlJtcftbtMjbJl] btkUk 
-%ki \ttii .lijtitt k\:ii I ibij£&itt buim iiibm &bi 
-ijbjbliii) kltt Islfit/^feiiijbba) itlttfel fcl^JJkballi 
■A 'libbaibs'iLbbl»iliii iibSjb ll&lel liiibiLkili 
im , — Slfe^liii ' kl^fetlK bjm^ljitt l^lifclbliifealij 
bL (ii»>fe kkbl^— i bibtt aiSirl'bUiittbfe Kim* 
-bia bi^libilibliii— :^.hbri^li • fcftabtli Mllj 
-bibib^ bibfeii> Mlb^ambbiii-litiibli:^ itm 
-Cp:ugi>>t ^ itRjbthi^jk ' £t:kE^kiis i!iiiiii& &l% 

-4 . iuafel Biih, '.Vuitt }bli bllb . iibSlb lib 
-Sti liiih iiiik Sm' klU!feUab2 bfeki ' iiliitm 

-b l*ilk£lktt l^i!bti>ll*i^lll ^^ fikbl^ l'kbiJlb:iibiLB 

-klbkJSi kUkitbkklbbJei b^eli b^kblJtb bj^tt Iklb 
-ibilb IklblkJSl bblbM Ultt ^.&£ b^lii£uitt bik lei 
-k ^£jittum£j& '-.^ttii l^l:li)'liiiki-blki^£: b£l^b^ 
~^tjgk ^&itfi^ ^ itc^US. £t Ibkbltul^l^bltl^ii; 
ibkblkl^Uilkl^b ' iBitih. Ib^l kkDium k 
-:fe)%lbiDE^l£& fe»£ttttii£k i^b£(:ub l^ittt l:%i 
-b Ib^ :kim Ifar^lt^bJjgfeiiL IklttbAl^i^ kl&bl 
>IS ^ bl^B&llL bk ' t]ltHi , SLait ieH. b Rili , 
—ilhMit:t}hk±&uiii^lB:>h bibl^k^itt bb^k Ik 
-i^i ' ttatltiiOiUlblitx&kiciiti^ bbi bkbl^klkltt b^ 
-k \ kUkX&oab kjlfitl^ bb^ :k:tm kllbsthtkib 
-k<Ji^ hRlb:ti££ kJll^S^tltt kllb^BklbkJBl ^It 
•Ii>%l^-lt!lt£: kk ' Itblkbltt Ib^^, |kbit^l^£iitt l^j<b 
-2lb &W^ ' tkJcltt kli^iatkjbk!^:b ' ^}li&.i^ 
-b :kbi:itbfll^£;i^hklbkJ^ Ulhtbtll&j ^£«lb:kM£ :kb 
-Uh ui iu>£i> tfujbt««4»>i ' klUKMb klll^£.i)!itkJlb 
-ls£l |b1^ :k:km MfatBlb^blkSl blht^Jbllit^i 
-t Kk ' ^i^b tekiUbl^ l^blb >1> ii>>bltblk£l k 
-bimikib iitbl^ k!^bi^^im :kit<£t;^b ^biitbti^i & 

b^b»^l^ ' kib4£^:yb <:b^b hMiaihiibblkJgl licAlb 
-B bJUlbxlS ^ kllk kllbi):Bk&*btvimipib£ kim 
-khtt iaiihta^lik&htiiU^listl&ii ^ ' hbbitlbs lib^ 

^kii V^jt&^ib iiM%i b& ifntitk h±ih iii£.,-k 

-J&ibs b^kh 'kbtu kijk^feklB kjltulfe ^i<^Ikb«l3a 
-kl l»lli>£i>h!'l>k^fa.tlfeB b£k kbh bb^ kilkb bbtt 
-kllkttJbumC!^liilQ:i£!mi!^BkJ}:;b^jb^l2rb2&EikUl$ 
-;^hb±ki bllld^tt klJl^%kJbk!kb um££^£llft 
^&ithlrltt£fe lt£SlbJiki£: ' tAH iklBlbiib iklblk 
-£1 bmb^i^li :k:im feh ^ ' Itblkbitt b^kblblt 

-mlk^J£Lb^tm£;&l^i&lt b^b»>i&ttb:b lt<iE>i ,m& 

-£bkm£& l^Jbl%^piEiit2ll]g , :kk bMtbltt&l&bat •iMfe k ' i»nt>tftKi»iHifc^iftii>\,ifti.t,Hi'ii[!tttltt;itfcl 

'^lOtZj tt kliii kUltkilB kUUtlfe :t.l^ kU ^i^ 
-ti > h48. ft » UASJiHtUitiLX Iktt th L^ IfcitiHa tcfe 

-Its tiki, ' kiitu kjlkjfekie kijiitijittt ikit 
-p»i6UjBfiiiit#ukit.tifeii t-I--^- kjfeti'*fi:fci 'bjiiij 
(^ kjlbu litrtli fe» bimiiitt bJlickh>kjfckl£ ki/k 

faEte ttite^iih bik liik liihfc^fc^iitt itefciiistti 

'tthii ittkij^i: uttfebiii itttyr fe u«kiiiiuifeiiti.£ 
likblklfejiiSikifeib-Rr,!, rktibiS^t^it. biksim 
litik 'iktk tluJtt ilJtt«i^btt<fctilbit(:^i£ijfe tts.ti.ttl 
-^tifei fekii kattufcfitMEfe tiS.iittiitk kibRijii 

-Jitbil^LE ki^iaB tcitkikfeuiifei:fcfisi:tBKl^kfci 

-ttlbfcia febiiajkkJSrfiJb 'kbaEil kiljilfei:*lil!tii^ 
-tek^l* i^ ktaiit£jife -tiBitt >ai.uitit:&li±iiit!^i 
-i i;.»t>£iiti t.»aifcfet*-kil . h±jk tfc kimikit" 
"fettiB kimiu Ljfiiut kk • iiUiiUi . to t«^k . • Is 

-ttlJttiltf.jlL iull-tlli btel fetfeli Irtlfe ^4iLklCL:k«t 
-ItlJBJttM; ii ilUcitXl . J^lct& ik .--SlklfeUU kli" fc 
■i^ fclfeUlt fclltii'^ kl^JktU»ii£ l!k ka l:t ltUbJ& lb 
-itttbbiMk'iAb Jiur^blbjti i^k kll ^ ^ :£a lit htti, 
-kinikhkka bJUUbiskii kU kb;tl^al!i&uttklti lu 
-istfcitnuijfe htxL*±tx IttiktttittiiikkttthtttxE. I'hkii 
^J&UE^lb^ftkft Jbk 'k^ii k£iittiimbitbkl^<lbtii 

-bii^^idnb kibtt aiBrkj -i^fUtiiB&tt <fcttkik-it«a 

-k'tkxkklC iultt lujOilxb b±bsribibitiJA ^ti Lib 
>bUB Uiiflkblclakfbt^il^l^ittiiliiilbbkt-hbi ikLltd 
tt iHk • hbi^biiikbifebib^ £ ^i ' :bitx i^itiito 

-lEs fiLtb!^Ltiib:>lk 'kUt±kitl kl^ M^ iitlbS^i^k 
:k.tfeklc fel^ £ti& luibiib bib^ribsrik Iks 
-HiJuiL]bU^i.itktii±kihxititt ihh blbl£ Ibl bxu^ 
-li^bti<i::^bi<k ilk kU , Ik , 'Alltel , lluiliti£i^ 
-Ml Ik . :kb^l— :kbkmt^ ^Ziitt iu^^lb ^:ittt 
'itkbia :kb; -^Ei mat. m^b :k.t& k>&uii^ii:b<k 
-ji^ig intkki <^bic Ufa IX ' ^ilhiib^ib kiiti 
>. ikii kk ' itiitattj , iuii^ Ik , I -.Lh bcskbi^ 
':b& bHkjtm— itil^k ' IHttB lltli l£ lttbi:ibl 
•Itb&kkAb kti^blt«b kfilkj-^^ Iblks&lUt 
--xbkjcbl^lulf^ fb±.tb tilS^ktiC 'kl&ik Kk 
'illbil , U^k .--KlbilbtklUAb Iklblilt !lUktikili llihUH hh ' i li^^ £11 £lb&llft 'fel^eiK ^:t^^} 
-B Jblk ^Ija ,litb^ ib toife bbi :;■& I i-iUtt Uk 
-bi±^ ' ibiic kj4 , Ik ', ' illbii . k :fc ik , 

-hhilk^fcLMji^ lk% itkh kiihljr£k ^Ih xat-JJ& 
illMhlikiai^lill^^£ illkitliiti^h kilh hik^ ojj^ 
tHhfHB itiitlk iiilfi ^iriib l^ii lit kik 'mik^Jb 
^1 J&^ iMolfc xij^l iUE: ^Ikhliilii k,'£iitl^b 
ltJi^lhlilk£k kjgiilimillit^l^ '%'i^^i> ^^) 
j^k IMaik xiiitt klko iikhkiUi P;£iiklk ^ 
-i^£ltlilh£k kmbJl^;iSik£ l^\ ^k %iiblh2 
-k i^ht hlki^ iilkklJikMl^iili)!£ blkkllitl^ 
-iik^ M^^'g liikgiil&H^ iijct btllli bife hik 
'kllkllii litDkl ^k hilh ^nk^ti Slit iikhhl^ 
kl£JitJiil^ k;fe£hltlk£fe Blfikh^Jk^Jit^Ji^'kl 
-ikllii fiibJ itiihiii<tt^li£:(ilkitki\&)^hki):& 
kl£iiki^ itJ^£hUlit£k kl^hjki)i^ik£lk%iik 
hh Sthhlplh ^k jtU^ijL jQlk kllitlli^liki^£ tilk 
liliikl^fit^lh ltih<^ i<it-)^l& hk&V^ Ff^hUlb 
^;:& ^IK kl& h^ '^t^£<b ^M bk liikk^ b 
-KB ^tJ£: ^lkitkij:& m£JkJ!feii k*^ttlilk£k irt^tt 
-h^bli^'kiikJtlh |!^^l lliib:J£ ilk^ ^IktektJ^ft 
k klblitlk Bl^hltlk£k kjBhih^jl^iit^Ji^^li^ia 
Mb iiibbtl^^£k: ^£11 iilk>j£ >ilkklIikilL^filiJi& 
kklli^^hJkllk ^ k)>lM: :£iijfi k% fit it\h 
hikBtk^ ^£^h kJko klj2 k.i^^ ^ kl& m 
'2 l^£^t '£1 i^ tt^ ^Iklk likkh k kiikjlk 
luiklbj kiiitikh^t& Ikljfi k^ kii ^& llklitHklk 
kJlkllb mkl ki^kiiiiktt lilt lkl<fi b^ k'ti ^^ 
%litkkt^l %iiikkt^ Ik 'klkikb i^ih hhltUx 
^i^fi ki2j»t iiilk klik i^lklift lihUn ^^kifi 
iilh^ iHHe^ kkb kkb iiijtt k3i iiikii Ik I bi^^ kh 
jiik^ti 'ju^fi kkjilk Ok k 'ik^b ikiTfi ki hi 
^& k^ 'liit^k J^Ulfc kiikL^j; bki kl %lk 

I (t»i^ t <'l:utfc I ob^A 

,.11^^11 C^ II :bi l[ik^!U ooo.ikSkt ktiitt jtb bb bib 
11(11 luIt&l!ikfe"^o'] bbf Ikl^o^o'e kllhli:t Lkibftum >l* 


^ tblbibk l^hil^tttj e«>^.J& bifj^^j ^f)** 

( OOF;) Itisi^lb^iltlimi* 'a^£l;£ OOf^i Qi^itt 

n'i* kt-iitt E 00^ 't (kitlbik •lt^H oo>) ik^JS ^liLlk 

I iUtiLk LjSkitiii^Jhiii-lttk^tybiiittuli^., 

^ -I 

( ^ibM^ii ) ik2u^t iym^a ife^£ Jik^iiilkiiUt^ 

-2fel iiii^aisil^:t ( l&l!>Jl<Lt:fidi:tmil^ ) oJgilU :teE 

* JelUlb ic^fei tiJtel IbLli ( >li ) l^£.uhMyi 
-^^ mikM ( l^lH^l ) ofei«ia :klk ' 'kfeltk Mi^J^- 

* ItlcbltllfekifiE ' I^Stllifettm ) ofeJ%l ■k'b ' :telkitll 

-£ ^Tk ( l^&MLk ) o^l^jtj M% I :t«ti±l kL^lk k 

.iji^USi i ) :tclkittJbll:Aii!ifeifc k£L& k^i^& ^b 

< fitly^^g kift &tiuli£(fi<^£: ) oM%l :kL ' ■Utatti 
-iit:)ti!fcl}KlkfeJMU ' liclkfelbllt ( bliitbmU ) 'hi}t\ 
:k£ ' kk Uek 1^ :ik U^ulto ^i2ha£ icxltttb^a 
Jk^lt^Jl ( tettllfaifi>ltSto ) o^oiki :kL ' ■.Ubmi'^Jt 

•ilk LlJfeC l^k:iJ^li& ( £4t>l^k:^i& ) 0^1:^1 :k£ ' ^ti 
-Ultitl^!^ Ik^lliktx^k^lkllt^Ubtt ' k<k^i& Ic^JifekJ 
-ihL tt±tt\it\iU^ ( B^fcflm fif^l& ) 0^1^ :kL 'ksj 
-Itt^t teUilk'f^aifc kjlk kilkmikM ' 'kfeJlk kJHJ 
-2kQti:^^l '^likltxlik &i:k£l^tfc ltlkiklu^H<fc (^ct'^A 

* QclB kk %>4ti ibi:k lb ikb^fe |t.k;b ( »:t\^uii ) 

At^lll & ^IfiS ^^-^K ( £i£;^silg ) :Q;lt^t.kLll 

-I'it^ IblBlkL^) "bl-*j :k£ ' bbft kilesk$U4^1t<S 
fe£ k^ feHi£t^lb^}^:kttlktklbis-:^j ' fe^ l^kia 
i:«iitll<kl^iiik2l^lfe IkWl-MSlEil^ Eikbittl-i ' k \u 
-k H tt±tt U^ falttfeSfesia lildli£t: feH£k ( &:& 
--kl^l£^ ll^&k ) ofei:^i :k£ 'kbKkl ( fe^ ) xut& 

( ;^utiid£.Lttk \-^^ Ai^ibi^fei t'.)Sk 'km^ti bl^ 
ffibi itjiii :kkik«tilki:)£<fi! :k£ !kk ( 1&£ llfck ) 
(^ko^) II «N ^bk^'hl^lbhlt^dblHil >*& ^li 

^4* ' ' — 3iti<i&rufe^^ kii 'ib^ i£ 
( I :ic»2ibtt^ ^i& . msjuutik . ) ( I iat£ uitt &k 

>ilk , ^^iSlt , it<<fekE b^bii kik k%liU&:>r|l<l» ) 

^ih %li% ^)k« JP.i>lfe ^i& £ifc 'jh^*^ ^iMk 
hJk Mfeihg b'^bk i)l|<^lic J^^h^ ^Uliit 
lMei^fe£ >JtJli: ^l£:o'll^lllt& ^1 Vih Ilk J^bll^ 
Mb IHlb IMi ii%m bikxiJ^bliiilt ih^t hlk ^ 
-itii Miiik k%lit%i!fe ^Hi^lf ^^ 4ii'%£ab |^& % 
^Lb ^J^o lltMtk iit%itit& lrilU£ ] kh %fid% 

— Jt<<feJtl££jk:ib1k b±^ 

I oir«» I o£ a oik ^ ott *^trlliiii:^kklll<£ I o£-^^ 

I oit«B I ofeB |oi^ I ok I it'-^feit* likiiliili&l 

fe^mii& I oc^^ I ii^ a^) 01^ 'i2>i:ii& I o£-i& 

I lufe <\ o^l& ) ctk^:k '&E ttkkltk^jkl^b b^fe^H 
-L^ I o£. ^ o>£ A om^ I ^l ^, Hill kj>>>fe£ b^k ik 
^JliiittJk ' &^ll lBltt£.ll^ I it-^ iUl^Sbi^kl k £:ll£l 

-ifebiiiJStbiitttBfe ..-t± 'di.'iiii kii:ki^iiMue.kii:i<fc 

-£2 Ulbk& i^lk Lk' ~kbXlbliia 1^^ lilkk^llik 

( 6\U «^ ) I ^^Si^ i>££ %itb%^ 
-M)2 lilitiiiifc ii:^^ IPg>lt iih^^^M '^tl£ ^ 

I olt(^ 'fe t^lb kl&li*l^^ti ( I JkU &L 
>:)>■>) umbl)i£j ixft , ktBb£ . IbiUtcS llkULlfc ) 
1 ott I oL^rfc I o£: ) »lfc A ok ) oj^l^ '^t*^ 

( I iku £lL ^i^)( aitttcJk£i isik , m^ . iikkii^i 
-^^) I oil \ ott fi oK \ "kit „ n %s^ iQt^ 

-ll^lbU^ 'ije.Lia:ii& S itkSilii I £Jiiiii2ti 2lb ( £ ) 
211ttblk<^ 'ik&tt IH lib ., I olklt I ci& ) ok t olA 
'2lbklk£j£i& I o£: ) oik U ott 'HifekJktiExiK 
'^jkl^ bbUbli I oib^ i ofelt& ] oUk I otfe a 

oOtk ' ;t>kfi!^fei I obts 1 oki I ojbB '2ttB 

I obll& I oti '4i^>^^ ffkyiSJiSiiSk t o^£: I o£|k 


il^ -h lyi n V04 IRISH „ :U£iij4— J&jtai— teibit. i -SiM^lia-hbrn JUsih Jfeliiifc liife Iklih *\h)^ti 
-:kJai-£^-^b-ik jtlt^fi-iiithl^K,, l.oiti-^^^^-^ MMtJ£ liili l^Iittt »>fc>*te m£:£tlH \li\tthh 

-taUk lit ' i&1^i& ii^^ l^:t£ b klt^ik Bii lfiiL:i 
-ift I o£ ^ 0I2 ^ , oltk^ ' Ifcliiis I oii&-lk&-IiiE^ -tti}^ hmiutitiht ., I ott 011& I oittki I bii I >i£ 

I 0JI& (\ OR 

I o£ >: oji t ofe \ loWli i^iiiSia fe lubli 'lybaBijb 
ii^l^l , 'Mil lblk2^i:febttli& 1 oij^-^^hi^^-lhlLfi I oia ,, II ii^'^nb iitii^:tib 21 m '|^ii>pan^ftilfifc 

I mkfithl±lSli ItS^bbli J^lkBl£ii:uit „ ( I :ikl^l^ 
urn fiki ^sfiE , UiiUtt^ , :l*^im<ktrjl*fe ) ( 1 :lkli 
1^ ynH Itlltlthts ^tk , ttMl^tm , :k]^Uh<^klJA 
-» ) ( I :lkl* aL ^>.j lilttttfeK i&2li ^ itlb^l^j 
-Ifc , :l±^llMb!^ll& ) ( I ;i!££ &! >;);)( Ulltlilk2i ^£l^ 
. iUbll2:kl<kl , :k^UMl<:^l ) ( I ItkJaiLklis fi^ 
Sft)( ItUtHfeb k&lk , littF>>h , hb^t!^ttitB±h ) 
( I lt!lt£ UXtX. tJStm7\»(k ^tttt^m, ^U±ti±tittttki^ ) 
( I It!^ ai ^):Vf^. kltttsEfe ^(t , feljtifeljt, 

Itkfelibmifei^ ) (1 ika JELL t'o>: itmittiti is 
-k . feiKita , "fikfebkiKja ) '( 1 Itku si Yi^i urn 
-I4&B i^ , kl^ , Ibk^kki^ ) ( I ^^It&tkikiB 
uma^ & i:^ ,^il^,\ Itkli fi£ )(&SMtilxiibt!i!al^ ,k 
-lli^>L:&^!feli£lft) (1 kku-k: Uilxlt^b ^alk.l^kllt. 
I umati ^ik ,<kJiA, hkkJEi tti^iii ) 1 oi& (oi-s '^oj^lt 
I ^Ikil , tt^ki:*liklk:kl<|ti ^itiltttSk , ^kib &l±l^ 
-likl ^Jlb^ 'kk^ :<^li^_4lll^lt^lk klbjlit ^M^kb 
— lkbl& kk;»tett— aiia klkli& kliMkklk k 'kks: 
-fik^fili k^k^lfefra-jl^t liUt«k -i^ lbkk:&kli 
Jlttkl^ ^ bJUk I :t'.t£lt;k£ Ik^b^kli k!i li^^li 
— :bttknkk *:kal^klt kinkmckm^lMklb:^ klk 
-klbkl kl^ klkfiii ttilkU ,kli,-hk:&klti£: ^ kl& 

( ^ft o:b ) I ailJtlB li^B I ^l££±lhllfc iUti^ -^ ^l^hi:J*i&J& jQl^k.b ^^Ihlhiiy^is b^ 

' ^k£i& ViltBiithhiia^ ^ifJ'V ft iihB^ ^^ 
-:& 'hhhh * £lk£^l^ lhlJ&lMj£ k)k£l£t lh\pt 

— :lbbkl k^k^kl^ t oB I o£ > oii 'j on ^ okb I kjl kkihb£ 
!klatlljiib l^ieuib U.5^* :blbBilbBife fe«iil»> 
kllkiia£l& kill£^ kjlk £^llk £kikji&-ir«Iik ' hk 
-k>i:ki<^l^JI^Qi^ltii&& I :il!kt%imnklb£l kj) k^bit 
-tt lbl^lkr<aik>l,gli i:Jkk£ blji>ilibm>ll& tk^Jlt 
-IS k ^ mk Ik ik!£i!jikibB -.itm krik^ Ct> 
-fi«l— Ibi^k' 'kbiitt & l^^lkb!£ mk 'klklbOE^blbt^ 
& ik£ii^i^ilkkji>kk^mii&-ir'.uu '::kl!^Lvjir«kk 
-hi ^th^\ttiyJi I kli kll:t^:>2i kkilttttk^ ibb 'khlfe 
-Llk Jbt!fe bkiKUki ^killliki it<k ' kl^Jlklltl^l^ 
-ltilk^lblbs%im ' kl&^k k b&bnt<b blkk kb>B 
-iblkkkm kk khu— iblhtiiiki Ibk ' kjl klttlb 
-^bjitSb liiklblkilJblbs ikii>llB 1iiklb^<b bllkk 
' 'hk&il^bb ihtkk kl^k<£ iJftilb kift^lb ir<k f kk 
-iltblk^k kflkltUkb:>kikblb«l^ klitkikll&lkki 

■.HiH ink ':t«i^ii]j^:ikmikkk&ibibkiikkik^ijhkiift 
kk)bl^bin^k<b £' b^^&l& ':il!fet%imnt«&& kll 
kkik^lk: bitWi^ mk^ii k bltt^M&k b&bkbk! 
ItV'klilbklE & ijEilkkllk kb!bkiiA& luiailkkbkl 
— ik&k ':Ul±-mib.riilkr!k <kl>rllblk2l I kll ihk 
-bimsiab kll kCklbklB k l);lk btklijl^*b :iblb'Ji^ 

'kkkiib^!k kCiki k kji,^iki^2b it<k '::ki:fci%imrm 
-Kb bt^l knibkjB tab lk:!lblklklt ikJ^b kit 
abkilkk 'ui:ii<t?iimsit«E>k kii^ikkki) ibibii&ib 
-JbbiiE :lbi|:H :klk: lliuiiHk U«k ':Xl<ftikjihnt<Ik2i 
'kl^lklb kiaib^ih^iiltW Ijr ik^ k k^iattil»ib -H^& ki>j&ii*y& my ' •.:kV±b^\[piTi^titcbki ana 

iyilit&ll^l<kl^l&mBbsr«jL kllklt &sti— ir'.&U ' :112 

1 1^1^ % h ^ |l^£!fe ' k±^l^li& b^ii 
II U II HjltilHl^tel 1^2l£h ' ^jg^lt if hk hl!fe 

II o^ II ^lt>|i>^te ^!g3:kl£ ' ^IMilllii& h }lk 
I it ll^}^kh\^k h tia-^'h hkh^lh. 

(I -.laia 

-li ) I ojsib ,, II \ II itiiBiitt><u akbst£i& ' liiS ^jl 

lah I iibBllti^ lOk&lh it'.iS.bj ' MUBtklhtlillt „ 
kkb£btl^ii^ti:kQtl mk 'li£b!bbl^f2t!t Ifiklb^m — Itk 

-&k ':ii<fetuittitttrkbbxst^ir«±tt U fit^E^ ' kbMt^ 
feJ^lsi|llx£Ej£Ul^£lkiik)£tBklttli|kJ^lS:i^lb&I^ 
-ilii^i^i!^ E^iife^i^— if.i^k ' kS^mtt^^a i^^K 
' t>« k'fcii>u i Akjetei^u.i^kfamk^fc±LEtaipniaBB 

-It l&aikt^j&tics iiikikbi& ik^fciuta— u»i^ ' ::k 
-i<kCiUbJtttti^ fic^ifi ' yjxnik .ixut^iti. l^ltill^ll& 

' iita^ :Hi& ikt^mmtc— mi^k ' ltfafe.>^:tiifcfaiit*ife 
^^j£ ' kii kfr^^ ii^ttn biht>si>)b ^s^^& ife> 
-ufe— ir«uk * la^ihkitiik^ itai& ' ^Uj^bit IbiMi^ijIk 

-& mk ' kll l^ia:£l^&:kl<£t£>Uk li IkElB ittk i^ 
-bmb k Its ib^lb^^klb :l<^Mt^kn±b^^mil^ '.It^i 
-h il^ll^:kl — mi&k ' "kkllttlttfelsa itU>3t ' kbl^ 1Q( 
- ^hfiiit>i>>^ iki kimitli l^l^M J^b isbt^kk — 2m 

^feUift B kk^£^bl]E!ll!£k kk2BbBitll^kllsli>^£t2^iil 
-fe^kS &U ' kll klbti^!^ bJibrikklbCSkUd :lfii» 
.jtit»iuK>>.^— ifc&k ' :li<kl&UUltbb> Itfcb ii£j£bbl l:ti :&£»> E kbbMbikli ' kl) bl^bl mi^ 

s. V ^ V, ^ ^7^» 

Mk£^ l!itL±tibisB:ttikHB& kbb&mbti Mi 

II a^ II J^lhllii 111 liki^l^ 'iiL^lh] ^lt£lulA 
I l^Mb^h^m h(ki,lk]^l& 'lh%I^H hl^ll^llft 

I 6|>1^^B ££k llUhE 'ibfh^litlk \h±h 

ll^^lK^h^ ) |£hh hiji^bh^ib 'liih^l]> lit:£lJi 

I ^ ^nib^ib^Jfg l^-^b£i^))ti*Jkk^jb 

II R^ U li£^ 1^ iihh^ *^\^ ih->^hi--:a 

! IjtlH^P i£J^ g^iik itiii^-|;»^lM^hib^ 

II 8^ II ^ iM^^lfil^Jj^ *llMit^h^>^tt 

I k^ IMtfl ii^iJik h iisth -"^hi i hyt^hYthhH 

-SsribbblJ^ia :ait.mit*li2fei^ jklkbbxUkbtll^ 

I kbikts 2k kU k^lbkltt 
tit6ttti Ikhil^ B :bl^kl lbbl£& %t^ti IhtMit^ii 
■R I ki^lib>iMlbm:feitil^blbU& '^fkilbkbbM^l^ 
-^i:iilkSibbm ' kihlbs^ ib blil;iibil^l<^kh :lblt 
-li &2.1b ^Ik£4bJdl!b ':Uk^Ci^l^llkS:ib <lii:^Xlbk% 
' litllbs^ ik^Llb fall^lk^felH ^SklJ^il^lkbsttj^Ik 
-Jk ^IkSilbbS^S 'iuii& kbirtiltlk Ifck I :bl^J i£ib 
'kl^^bmiitl<klL%bsJ£lliblt«iHlk bilb^2fe&£lb hit 
-i:\^ifki!^mti& ' hutthatth^Hkiit fen^b^lkiticUk 
-Ik ':!liEbi^ iLk^lfe{itl^lt«lli IkUUSnJ&k '''kl^JAlt 
ltU&lk-ttUU&-m%l£l bintklkbllt 'klkibf^lli^k^ 

%ikU ikiUj^^ii&^itiu&i ,, N ^ II u^^i %i ji& JJ& 

-It ' &k^ iiiHili I ib^£ 2Iik 2& liklk Ibll i^ lit 'tt 

-abi :&kSkj^ „-& i^H^ iC'Stii^ ittii>»c>8>i>i> 

-ttitt. ' IttUttti^ljOik — UMij £ikitkliilk 'l^± ki 

-m , bs^ iuibb£i& , :<£Eb£ife jbk ikub ikitiaift 

Ibk I ftkitltllftlk 'ikltuij&— itiSl miubsJS '&aitt 
kbltk^lk ' :i>%fl ib^l££«b:&bittbsJakblt«^itik 
ibibiu iLk 'kjr<k B t^ikK l^Uk kbbxttft&i^ 
biLlttlu ' Hlk kli itJ^lblUUi bit\f!fekkr<IUftl 
ll^^ll ll| llh$i£k h hit 'k hlh±t it ^M±} 
I &^fc(t» it ^^^ ^h^i±: '^Ui Ij^^H 
— 2^nbB>^mubj^ij&b&k) 
-mk i^i!u<bik&mkis >i>*>'irifeH^Ht>'»Kil3t kKtta 

t oi^ I :^a!k 
-Mlbk^i^ts lklkJ2b^l& toB t kl^lI^JB&btt)^ ^^-'^ 
jilkltt^ && ^iji^j tkSLlh iAt%^iiknkti Jilbikfil 
k£bl^ ' QsiJfb Ikllbllc /hlbiklilb ki!%l^jk!il&lbat 
-<feb b3Llt Ikil^£Jti ' kiiitbiftlkl&k^ik^ikJet^is bi 
-kbbMr«lp(kl lk£lb blkJgl 'kiikbbMbk bi2kik!t 
-Htktt >l&li^ I oa 'kUkbb&i£:iKUil^ b»lP!»lt& AlilLk 


kithU jiU2ll»lJ%l iil^aSjfelh ileitis ^k b^Jiliis % 
-itjfelllt IJ^khihik iMlby»i Jfiiihhilit£ ji%l 

^ J^ltrblSiitcSf!: Mil .:ti^^ iti^nkhk. tel^£} l^lki 

-iitlaa£iliJ|JlbJi ito*!feik& tbiJB 'ijiifii ."feja li , 

^ll^iilS b^ ICsk 'l±lJliilJL^£tlJI>li:l£ ItllU tt hUiiikti 
XUli 'kiUtJisfUi^ h lill£^lti liil£:Bl kltUkti kjl^b 

-ij[& it«i& ir:tki> %Kki2 ,, II Vil J%^iiiib£k iumkilt 

-a, 'Hth ^imHtl^iuUh I 4iiL:klditiliti& £: Utittkiitl& 
'Ihltx lEiMtiiiiitU ,,-k^btjrikJti k^H^ &lk ktt^ 
-^b>kkiikklti^^ liM^llk^&Ja: lJ2l^hik Hb Hi} 
-B :ltclkfe'fe tiin2frii::3t^it>4kl^ <%} £k ' ^ll2^ j , ^ 
-t»^tt ti ^ a , ^y&ltdib itck ':ll^skkl^ kit 11^ 

-^itBJlitltifcB'-.tuJilik 'lt<fet-aiumtc^it.B :bii& 'It^ 

-timtuti<bfitBnibt& i£i^ g.b<£:tuiitmki!±^Ri<ib 

iM>it^ btinbt>rt^ :k£ it ':Ut':>i US~^B kjnlflk^ifii 
-ibll^lB 1^ ^k ,. 11 i 11 iuiir :i£kbsiuJiiiir£fc ' IBB^j 
^ii i^ %1 k I SJBBIrlkJti kjl JicJyrlulf ' ihB littt 
-kLis£tlbl&,.-li!£lJb ibk 'k±ltlt IkklLkltia^ ^lk±:th 
:i:^JJt}tlk^S& Ib^ £i %b I kli:llslkii^kl^kl>ltiJ^k 
iiaii:UikJ:^klic.vi bir^liilii^IfelB :JH%lt(^Utl& 

ikjstjk :^h ibkiUfcUiiJbkb^ jkKjl^affeiB i^ti^ia 
II U II Ji^MllUfe Jlhlhitb *ik£h->^^? >» \k 

— :arrit^Bituitu!tf 
-JUs) itkihblt ikEb<l&<^kl tcik:2iili^k±kiai 
( I iku &]& ^^ umit^kb o^ ) okI^ I kl^Utik kJJiUikklkSt tcil^ bJX£li 
' kik<£ IbtrtiriB 'fc-^ k^IiriiitttB^tkfet mhtkA 

-aili kimk!^it& ibk ' kui>&ijiit A>?t'r>->r«fit 

k^ :kk :lkA^'is^ik )tckb:^(itl&Jtk^&kIi— i&Aii 
'kil<k^<fei^l£b^^k bijiS^ lkUU!k^-kmik£k^ 

11^ II hUtm ^% ^lth(lh)£ '^te;& Ikitfi 
1 %UitiJi %llt^ kt B^ hMi^i 'Mkis PlthTi 

— :ilk^b^k<ftttlP» 

( I ^£: kltittfei^ ^>^%^i ^ itiiiijt;^ JtriJ&l^ ) I ok 
I liilittJk k 'k£tS:&k<£l^ ^k^Jk^:& LiitkH k2 
ifeUKi^icit JIlt^B' £b iijl^^ ' :r«l^iiik:£ ifjUtoia 

ki:tlte;»rt[feH»llkklbki ' Iife&>Ik£-l» lulkti , £tl^ , 
I ok ' Jki tcikJSl tk±Lkhk£i^is I ok-l^%t^^ -P^th'ft 
I o£: ^ otcs I keit^<^ :fc3t:^fehfi^lRli k^lkiiC ^duU 
l^iJU JL1U2 i^^ i^tt J^a :<ki^Itl^:k:i& ife^lt £l2£ 
-IJt^tUB tc •«fcH!fc»'^-l^ mu I okte I ol& f{, obllt 
' lUk^Jb t>^^Sbl <*,»■■'»» k&M ' ki&bl I o£-!b^ 
I oUi I oa£ I o£ ^ oi^ I kil 
Jk$ .»M(klltBJ& »I>'fc^lfcl^li£ftU Ik^B :ik£lt«k2 tt 
E^ll£iki£& E^Mltik hbiii^liiifk^iii. ih !Jbk&kkl£: 
i&k 'k^ltr ^mfei!j tkii :^kfklk£t HUt <^k&!&k&^felit 
kll^Jl^^ :kk±llt;lL bik <^kl^kJ£ kb<^felBitllt<fet2ilS 
:j^£i;&<fekl^ , l^Ic^kl Blilttrl^^llbUS: , I oMs. \ okB 
l)o>:I:JtJ2kli££:l kittll<t.bl ir«k tii:kltJibiifek k£ll£ 

II «»^ II kil t^i^M biri^ teSB kbiit:ti^ikkB^k 

'kjlliJk£:k kllk^j k^lfelk^bll^kifeJI^ ^ti^i<feklt £^ 
tktt ikk ' kkaiil.l^l£ll^\k k^fek^^Ciciit ^l.£>l<fekl^ 

^k:lisi:k;ultriie&— hiJ^iKta '-kkti i kmithitiik 'laitt 
-!liE>l lailk ikiJk i^^fekik^lfk^ £ t«fti:u^lkkB'k±j 
-B ;kfi£:tc^^i:itk>^ifeJi^ IflBl^i:! &^ i'lt'fekii lt>^£> 
-|^B ^Il&^>i2^t<£ fuji:tj^£lkh '^JJ&il&jl<k^& 
■^L±kiS.^h—£t^t<.i!iLi^b.'till k^sJB^ittlklBf:^! U 
-^ \li<&kB »1W— aUbk .fejl5fck^ ^B::i2 — ItibiJ&k 

I £» %M:^£iic- ix.t^a— itijei '^^im ' it^i^<MJia m 

klBfi^i 1^^ >kf lk£t %k2ik£t ' 'bMi/ killUQti- ^k* 
— hlttiiS: ttik ^k^i^kiKl •prt.iS-|i.t>» liilriB :iif^k^ 
-Mib^i „ i£k£ki ^iUtlibbXtJlt: I ^l£ o^ oka 'l.lk 
-Miuli ^^J^ ^^ ibitLl^ I oik ) cit cJlfc ,, 'lu auikl^ I tjgiilfl^flhiyjit Jltil^ >£&£ Util^l^fitizil Ibi^tl m^L HtpJ Ih &klk.:\ olS 
fol I oi!kB A ol|t I lbb£i^:k Je ^l£Ut ^bLlf^l^ S 

ro2klI ^ o& I jaikJEtii I 1^ 'JitiUl 1 olil^ I olb-£[fi 

(I mjfe &£ Fia);^ uittt«S£^ ititt ibS. ) I oj& ^^ofe ^ 

( I itr.% Uitt 

I obua ^ on ' umBkiia i ojfei-ltiiB-lik(6)!B 

I ot^lt& ): oil ' J;ii^<fc 

-i»timiiii£iia 1 ofei-^piilftiiliili-liklrhitiliiib 
I ot\it& >i ou I yitfi 

•yZkZLllBil^ Kki> ttiibb:^ :iu%ii^l Kklhkl^l klbtt 
iktt^i Gltb^l^l^&££:-kl^^£; ^ :t>l^ 1^ iicat^bl^M££ Fk 

l^fe££)!it^l^ mk '^lkt!fetttimiJt^£j>& l^llittt^lkl^ 

I :^t&lt'.lli kll ,.iri|l kl^^Ut k 
u& kk 'hit^^lt Ikl^ feti I X lkl£;ittc H :btl£ldl£ 
^1^ >: Ifciib ^ 'lkg:i>a..-bJStlfeB<fee fe «£ '-.Ikli 
feb ')( km Iklflttb » ^ZtbJlflb \ J^ >: l^^l£ 

kOil^l^blMXI^lktt kt^tiJU^&U k * ^kktx ttin<^li lca>tt 
IbJlklfc^t^b-lklklit Iklfeb iiltil3s!fe ! UkUi fefelt kJtt 

lU o ^ 11 JJis^hl:l£ £^^ icllHUh 'MJ^j^i 1^ k 

I ll££i Mh^^ Mf^ ^1 ^'lltkb ! hitlh h^ 

— klb^ ^Ufclk^BilkT^aEfelttlU^ ttlfe 

I oU I ok 'fcltelafe I oija-lfc'fi-lliiB 
I olS ^>: oUi 'feiblU^lBkiillti I oij&-ii^^-iltJik& 

I ofe V oifc ^ ofe 

I :fiU!ii^£iafk^ik .um ixA^ib l^tci '.^m „--& 

!K£ 'J£llt tcS'iCLki£ttii!tLltkUiiaU^lt&16ki±liiki& 'Uii^ 
ltki&ttli!lt.tkiluUl^bai^l^taklb I ok-fe^klt-kiitB 

I iOJtt A oiB I mhM 1 1£.^ I iiilktt Ih Kkitl^H y^jlitt. 

II ^o^ I A I all :ii£silk .fe:t;te-lf&>felh->fej-&l»- V>;» OIJB oiillfc ■joifeii-ist.j^it, J it, "jojjixi'ifeitti^iijjjp 
I oli I ofclJi ft Okie ^ oljr 'lit lililiiitik kllktits 

fc-ut ifeitti ^bsfc itii tttjB tt I ok-M^:B--s&^:B 

I otiltt R oklB ^ olJ£ *Bli3feC 

-ifeteJb SkfeiitBiwmli I ok-!feM.'>;B-liJ^ai|B 

I JtiS. oJftil& 

\ o&a ' tekit JfcitliaBfeaJfe I ofe-ML^-l^iB 

I IMU > life S oik o^ ' ^[tiM^ 
-It ( I JkU ai =Rj lillt.tlkJi ijsJi Sijia . iiiiujba 
ItefelS) lofcfel I blitjli Itckiikt );li kJfett feJifeil 
-bla MSlblkfiJ ' :li£kiti JtfePbjmifeiksfittfclkijfcj<k 
-^itmttii^/iibfeiikt-ja^ I om oh I oibfei I olbs 
ofciioE lotviifc Rokits tfiE't'rfr^bifciii^EiiiESfem 

-lk£iti^jfekt<febai I o£. V '--1^ obi I iEiiitliaii b^fel 

-tfc ife .iij:t)ittiiisittSii m£fe ii±k tiiit iulii liit 

-Laik Sik kl^sl^ fit liilillii Jfe bik kirsl^ iii iii,\l^ 
-IJifcfclia tiJfclbtSia klbli; lii iSiS. klbsm ^iihtt 
it liiE k 'kJirsbsll^J ^t iilbJjb MbllbfeskjfeiJfe lit 

-ikli mihMl ii.>Iit)r-si»jkii 'iirsirttt bil&i&.i^ b 

•til klUslS IkbtlH JJ;"^ !fcl 'Ikli lliSK£.Jli^a SlB 
Ili = iim2ltllilblj|l lihitlfe'bil &\h %l S£J6: 

--liiitickifel tti Mu^ td ^ii£.t± mkb 

I klb£ kl SUMph. ^ klb£ ife Ot^Otnit ^<^ikj fel 
ttiSi It- ltllifhlL:U& ' iilht. Julill^lilrirB kh 'kJLult 
B^tcj^kl ti>XMll& ^XSiiJli hii Itilk llfcHlLiitaic 

I £l!it 1^ iitliijillk£ klk 'Jii:£^Ulti ItliMll 
-kiiiit mfej utiuii-jit 

I Itfi^llilk l^h ' fe£lt 

-kll^ SiSthjii. iSk lltl5b£:i:^ l^K: 11££^11£: ih &litt 
-£: B^L iMi-JSk 'iS-LhiiS. litlllfiik £:<b Billk B^l& 
i£^il£ iiilik feSBl illtsjfe Ife £. i»>» iu- blllolt 

II os^ II :^^i iiM E%%^i£ 'i^ mitkBiiai^ 

-klMH it^fel iiilii:^ £:1 lu££t liiiLki 
Ife kll2;lrlM& lb iitiilLiiiitSli £.:& k £!fe b|^ blk 1£ 

||s9\-^ii ^!&^^ k ^^1 iM 'ItilIiiitMUft!IJ& 
\ Ihib b%ll& M^ Ihka. *ih h& jiil^ k 
— lUi le{<l^ 


|l» I 31^^ i3l I l^^t^J ihiktitk £^btjlt titHlbi 
Jai I^Jl^iiJtll^J& l^iluiil& kiiiJL ^liK lii>ti:>l& 

II a^ II iiE^m 1^ £:^i& i'^b%& Mhit 

. Mi& 'ily ^icii ikt-?m iii^£jj& liitmii^kj^ 

II ^6\i II ^^1^ k £im1 11&£ 'Jitliuh ^i^£ 

1 1^ hi^pk Bi%i& ife^ia '1^ h^ litl^ £ 

||K6\il| h^ l^}^ m% 'MoVti^lb ^J 1^^ 

— JUl 
J ifihtt ilk I JI>itclJ£ kig ^^Ji& Ik^l l£ 

I okij£ I o£ ^ o& '%><fetiiki£mjkb I oij&~l^-|B 
I o£ ^ o^ 'k^iiisk I o£ ^ oia ){ oiii 'aiEtj 

I otiltk >i oth 'hSkbitciib, I oit-li£B-li£& 
I bi<k Kit oik ^^ufeBjau^ ia&ii&& it b^ 'ii^ 
iitliit li^ &Sti iitt>.^iitj|iii^i^.tk^ ii&t-att i>K>»v> 
bd£:„ '^ kitcitttik^ I ot.- t'^lP>><fr1^ - [i>teU>Vte'R 

I :tiM 

I oUfc '1^ kip:Cit&£iik I ok-2fe^i|tS 

{kiii^'l Iti^ixl&k h^h ihii^ it& I ok-lt^h& 
I oi^ ^ oiE. '<^i!mi^ I om '4 oh 
\ olA' !^ib<ii klikik±kfejb I ok-^^Jkl^-h^i|fi 

I oislk I oiti 
-UL I but t o^i( ' i^^lli!litB I oJbl-l^l^S-i^^fi 
I o£ t olfc ^ '>fr<\ oi&ii& 'klt4JUk& I tJ^UxB^bi 

I ir«ia rt ub a oik o}k 'tk'^-i!^-\p^ 

I otUI& t o^lC ^ ol^ ' kitlidtljb ibKCi -felkitkfekMfcijik&..fc^lL ibtirk fes JliUiifeSbXS.. 
':uiJb«|k{^ik^iik^ I o£-l^U>liiig-kitihijtti& 

I ojjfc I oifc xok ^ oijfc'kMkmt^ I ofci-jiiB-iitSB 

I 0I& X obiift I :ki£bib^lt iit Qilr^ ^lfe& 

I o£i ^ oi£ ;> on 
\ olbh I kJkt^lttbkb kkb :k£iiib ' 'bbkhtft 
-\tt)i. bittkikija ifekS bSJkiJkk ifck itUt±iL feia 
-itiiiiJItaltlfeaiiJisfeafcik ikiJik ':atl ifcfUteih 
lil^it Ibkia icikia&iili tiblBl& ' kblbt ::k 
-i<feil^ :atijiiii£Llkiife^l, liltt LlSib iti^-k| 
-i^i2fcb^:kiilfiliM<iliMk^ :i£llti— :^<iti2l& litki& 

.. II ^ II bsjb liiii^ ^£1 bi k 'la^S fiB uSB 

I ^ iiikbl iik^b b bt iJ£ 'ibfijtjlttbj gttbsttl^Jtt,, 
— i^i£h £iIbJJ;^lulk I i^i^iie 
-l^b-'hJli£:tiik ^t^jbb&:Hb bk^B lt&ii^k±ft 
-<bbJBil^ii^ ^^^1 1^^ 'kbiifiE |jt:lk^:£ :kfi:k£ 
ttlb^ii^ k^ ifiik ir£^klt!ft.ltaba ikb i kim<bl 

II U II ^1%^ H>^ i^^^ '>j-^^ ^B hll^ 
I obk 'b^l^ !bit^|bb b^l^ t ok->H>l);h^'fi--fiBitS5 
I o£ ^ oQt a oit 'ishbiilfe I itti£ib3il^ bii^il& 
b^k 'kk bb ibillttli :ib:ikb^blkitti^ ib^ 
I :iblt.<b — UbiJtbtB kUlttlhitmB kl2hb— kl>bli 

ioii£t-^;i^iikitm>iitii^-£ii^i^ikjaibhiti& 

I b&kXo^k']^ttklti^bItlob!bcobi& I :blb^k£il^£ 
1^ kb iblb<b :ikbJlti^bbakb^b£lblb^l&tj|fe^Jlk^ 
-£liub<bl^ bb ikibl^bi ikhll}sb£: -.li^JlkbJL b^ibi3& 
:ibib!b kji bkf^ttltdi&sat-kibbb!k ':jtiBi^ :b'b 
kJl ktbllt: lkl%lb>bi^ii J& kfba'b ki)b<b ' :t«itt 
-§j£l&<kl:iiJ& ^jlbi ,b&ib*b, ai£libib-t.kjllkb!i|(iki 
-^bbs ^ikl&' 'klbbbiui:k^lbb bjlbik kjbit If} 
-Tihiu^ibip & a * -.li^ib&iiLkifib eth^ik^ mijfe a 
':bi^klb H ttitt iK'»h.i.ih,u.^Hitoi>>iH mik i^bbi 
IkJb bi^iibilklb ^l^fe^bbfi^kl^Jkbb bISibUfct 
& 1^ l:tii^ik& kJlkEki kja^' ^kl^lbajb Xkfkibltb^k 
'kiiJb^£ibk^b<k ^biUt kJB :bl:)U!kbUk±lblJ( 
-aibiit^bii£i^IitlblkiJk ik^ kltikrikbiUg kfic^ 
-^b<b kJJU^!b k£a^ ibk ( — Kiitt^lSliiiaJKbi 
kjl^bit bbfldlb!b ttkb ) I hkitai^itbilbtBbWli 
kltuluD bik ib>!2 kJbl!bbtiii^ ib klbiiUb£ 
kjbbl^ I ib i!bbQib£ ' :<t^bl^— ir^fii Jbi^biBt 

•b^ I ok-kifeilitItMihiitii^--ifej8&rihl>hhhSB 

I obbl \ oiKb I :ki^bkitttlu!tblk^ ibLtLl^bk^ 
I 01& A o'k oitk I ai kibit lb ibiGi^lbatlbkibrfb 
ib lbllit^ib&tib!K££)tbi it&l^l££tlki& iik)bl^&Jb i^ 


fel^bttttfi*^ I l(il*f|£A- K^lii'*fe<'t-Mh^> t't^. til ',l#liat£;>i BiU 
-l^til^lllS lifelb:i^lbj& ]&lbl£-Utl^tt Jl&l:fei^ltlt>l!^ 

1^ Mi&ti 1^ hlULt^ulg I oltt oh I ol& > ott olJ& 

life lbt£k > Ihhllite l£k m 'lU^feliilk!^ 

— Stfe Itsk 

-M^ Wliitil^ M I olt I el^^ . oltr.^ I oiii I ol^£: 
I olfc. '4 oil llfc ^, It \ It fee::fel Dfl-VfetrlfuiiL 'fiilHHi 
-tel^jw; Sit I lifibfcfe iWk JhlttSBM * V ikltt 
-tefel ^t\^ .. I ofcfej I fcJtiaUi Jiitliifcititi :fi>^ii 
-IkLjU iMtlilLj{|j>dfejB klfcte IbSl^llIlrSfiilJiaiJliLJ'iL 
-1& s^bHrJOtS^^l ^k I i^ •iltiitt'^^iLlIrt ' li<febltt 
-JBtS&M fafeJSl tlUii I tCrtl I cjfe V elt 0II4 'feij 
-lb ^^£te Efeffeijltt I ittljljlblfeliifc tfe IbliLt 

I hit t ofirfe feiK 
-feitlil^BiiamBbjti I ot-ilfeMhii'ai -iJtJfelbSS 
lol. t cli ^^ ott 'BifebJl^tElfet^ I :l>l^-l);?vlt-.h i>H 

I otuia R obje t om "Si 
-bl^ltbttk^itr&l^ I ittt* kiik ibfc Jtii^ii^ i£iJ>! ibhk 
-tti Ibfe"^ t otj~^lt^l>Jil£fll^-J^SljBii|liiiiB 

-tl»fikl6l3il t^ I ofc-fiiaSllltlli^-Jiklhilllhli 
I okhj. TCi oiSth ':fe£iEatJbHlCilkl»iikbi^ 

-Iit<lil<l^llik£i£ii^klbabki>Ul<]^jfe OuntlttU;^ 

I o^iti'i oj^tt 'Eaiailit btlujb li^ -jiUi'i'k tiim^km ^ft>jti >iB% 

:t-JJ£ l!tff«>UD! kttkhelte*ttl[iHiUCSijl!fcillfeli;tfc. 
I ot-fel •):\ olh ' M^h^Ufefls. 

I ot o!fe I otlb X ott!fe ' *fel kfell^hlH^ 

I of; fe t-JS \ 0II& I "blfeibbife 

I oH* \ oh* I ttiktf^ Pl>.ti18)k I ttj 

-iim I oitjfe '1 oitafe I kijj<fejiifci i^!feiibtt^fe"j? bjiik 
' ^JfeU fSb :b^l*blX:felb^lL -Ib^'lb^Eb I :kl2 
t oH oh I kiblt k ItrlgibEjb Jfi>UUl}£:!£ Ik 
-Ik^lttl^ bjttlkl2tb^£b hlk Ib^ I oie& 1 :t'.b> 
-1 lcjg:ijlki& :ti^ltk£tc>i& 'klbtt Ib^'bflb^Eb I :ti& 
Wt «feli fetthifettlk I ok-tltlbb^B-llliilhlS 
I o:&i: \ ou o<fe ' bbm E&b:;klilti^ 
I :l:fel]UkbUUU^ k ihb liib^likikbt: birttiiib^ 

I obi& I ok I oD:^ 

I olt'.i I o£ S\ ofi: >?); ott ' ittblbfe hiklbal^ 

•S 1 Itba&lb^iiilbiklbSaklbbiJi feyklbl^&^lbS: 
-^i ^ Ui*J i*^ iok-ii%b^-iaJfeJbiS 

I o£ F'. oj£ >: olti^ 
^mkiblb^Uki^ iktlb I o£-J^l!fell^a-J^l!febi% 

I o£; t oDr ^4 ott I kl^ 

Jfeikb^feli iih & :iklJ^ kbiikirbxtt U.feli 
iU , bUkttiabBt»,-Sll£ fet^l fctt tia± :Elb liiaii 
mh &lbi bllblkbkli^kilt«ll:b fit^mikiaitl^EEk 
& tli • ^K^feB :tt^ Ifcbli— lil \liSlkb2tt, -ti 
-liWbm iikai— Jii , ill* :^* , ' iy"^ i*^=Mii>. 

*2 iilifiblSt^fi b'Jfe ^b!fe bl&tsli iJl!fe }li icUit±2il^lfc 


-b • fe IjliJik^fiteB iia£% bi&tali iil*£fe -M^Uk hSSioti iujfe£j^ J i^j^^ ,^ ^j^ 

I okils I ^ll ' ^l&i^ ^ 
-li I o£ t oik v^i oit *iat-— :Slfei iili ', lUt 

-4 kji 'wiife ifctukii I o£-ltJa»h^-lij^iilS 

I ottii ft', o^ ' E<tBij:atlik)m<k 
•bKj^jfebiitt-kttibbjk^ ioI-li^ltMJi^--lil£ti£hLSB 

I ©"fe ofci I o£ >. oi» a oiii II )r^ II :blbb 
Itb^ I Hlhl , itai£t hfc1>8i»ti , 'kifeti^feifiliBmtaL 

^jmbixiibstiifcii ' afchii^s ki , it kiia , 'kta 

•ttaLturu»,it'.k kll <fcklk :Jel^bsi:kkia»tlEii £fcjiflj!fe 
-hjh. m^ihiti :uia biHtiikttU kiui . %ktt , iikk 
I kLilbtx lfci>>hai>t Jb Jk£ll l<k2il!k Kk S i»i»i«k»i ni| 
.-iUltJIklAj , & k^k ItkOf^ , I liibai^ '-i^tifj 
k 'kic^mci :uib ij kit 'fil^-uiit&iiiit^kiuiiit kj 

, iMt, . kjtbtttt k kiljiillt^ kJilitJBk klLk 'Uillla£ 
|IitUki&i2k kl& ii&kLJk 'LlStAii ta<k^2t,i:LailtJtJU 
-itiitktuk-iiiikkakx kuti , Ak* , 'kli ki ,liit^/, 

iUi II hli& k hiAUft % hill hiji itikh 

I h kik ltk;&ih 'k hiSiILiK 1^ 


-n iii^ki.,ikkka ii^ifejfcfei ki>feik|^t.i^fc,^ 

ibifck >k*bi».ik fciltii ikjjfeijb.jfe4jttm4^ 

At'feai fe iiai*ii:fcfciaaiJi!fcLlk Lifeig i>-aji,li 

lift ill Ik&^l^l ^lijlt Wih jiyi lijyi^ 
— ^iUft 

Jiki. kiifek j,kc iiiu- ki^ fc^jjfcfcjii,]^ luL'kifeu 

KiAl^iiktUlkkfe ItcJliJUUkftlkiC IfcAiiLA ikk^ 

ifejjfc feiiii-iiiiiii.iaikifei!4> I -.aiii kib kijk^ki 

kijim :kliliiMtcfeB klllilltliikfe Mit^ jai 

II U II 1^ J£i»li Ski JftjJt 'Biiit^uiimiii 
I hi£:h kSkiusi iUE *iu^ iijiis'sift 

I fUi I o£ ^ olS 

-li fcbmbau bfS^Liiy-iEK fciit Jkuso* '*^ib* 
It hSb fiti^iftk 'kii kfcm k Jktsi k iii*i4 -kfeii* 
IkfSlkkai k * :kbJlt k Jii*riklk£a 'ttkfeUt inil 
Jklisi E iki 'kli kfcsi LlJkJfcfcHt fc jtiU tttt 

i»i) lik^ik jkfcsi i&b in life I ttiaJiMUjfc 'ual 
-toku»i itt^i fe iaiLSjkbjBik lifcah ]«i»-h^A«it 
I lijitibfcJk k*jAb & kjih luiwMkftj£i,si^ ^S& 
bik fcjiktelB ki^ja thiiiti,ju >uili 'bifkfi^itt 
-ikmihateifeitibifcia ltbii»8t.i 'tiiikbii2n<* 
kfe^fcte'kji!fc»iiai*s„jfe hais^ •fi>iii^.T:4 
ii^b»L ten ^ktinmk hsiikija j»ii>)^ ik.Miij^ 

':Ki:S ::^is:£i& ' hba^bfinu-kivifets ai i!fei5»ak 
«tiB ( I liart itm at. iiii jisiVait. kjx ib^tti, ) 

( I kirtii^tt Jtt^iiki IkJjfelteitliiJii) |o£ ^ ojfi a oiiik 
I a vibjt>k£kkijajki!fcUfcJibit5itiijftiAttb4fea» 
*«\ ^Ukiblt Ibkti :llrfcb fe MIBJaZIJ^ Kk ' ill^ 
-:klikl!k2il]li ktt jkifekti :MUi&— itkkfi hllikb 
tt'^klbi^llittlkilld<fc2ftjji AlMi^ !%li<k$2ti<i 2J)jUak 
-%ti-bfeliJLillt '^ kelkJei k kJJji>li:kb kiJitfk kj 
-Ik OuibkE lAklikili^b-btibtaE 'ft klbbkJua fikk 
-kittB)j-r>jLifcJtjlbi!hjlk«i<>Jk-hbau^>Ll '{ kfc» 
-Ejbmfitat u» %itk uk^/ifc ^ltik6 jiiii^ikjia 
-hktuuk luii 'li jL^fck w, kjbibib kii n'iiibix 
ik!,»t«iSikia»feiii. Eiiiaj*bjV»i:fciim stiii a 

t* ' IJIE— :!kkl. htftlkki. 'i laillbibfcb :k»J k %^ ifti;i^ibit£kitt>fiik£k ^lutfe'b 'mtki . itSB Sift, 

i^&iik^ itlui^ kl&ioS ki&i^;^ h%^it\^ 
^igitMi ^ikUt— 1^ k * \h^h ihig la. 

— iitmtyi^ 2Uft 

I olt& I oH t oB ' & 

A oiyiS ^ oJjC '^l& l^tiikiit t obB i o£ ) oJ£ ^ 

•m \ otk\ oh\ oJIh *XIB I oU£ I o£ ^ oJ£ l: olbft 
l:iit^l^l:t;]^^ltl£ik>ltiltat |o£ ^ oi£ > oJtdt I :il&ik 
-J<um^a It liSiliitLk ^ibl'lbt'fcttJlibta^ I oVk ftob 
^Ut 'li2aWlHi& I o£ ^ oL^ S^. olti^ '^ftt t OIL 'Liit 
I oils I iii^^ I ^^ I |iUft Mll&bi^fel<ft 'i^bit l^!ft 
•£ fc1>.>ttoiRKBfr>..| rf»<|tFtft RunKaCtj... w»iu.. i».te*Ki* 

I Ptfc '.• oi&£ '^IJ* Jlfil£k 

I o£ ) olfc 

^ oh\ oi^itk 'EaM febi^l^£k I HHmh la^b kk 

& «>g^>P jfe m^ I oj^-sij.^£t&tk£-2^ytkM 

•A ) ojfel^ '£liei^ I :Bklti|[g a IttU tiJ^ 
i ok I n.'HB I oi^ I oJk ^ oU 

«uft 'tjkbimhikb I ojift-i^li;i^-ihmi4j& 
I o£ ^ ojs> A oii& 'likiMksi I oi;--n^^fi-itn»^h^fi 

I okl I o^feu V o£v ) ol 'jsthj I o£-jllS 
I :lkJU& k iLtt tc^JlkUk kll £:>& |oJU~£^i^kJ^li 

I ojfcb I otuia \ Ob 'kitj I oS-^IS 
I ^IL holu I i ilic3U& I kmtt m<Jk 

,,:k Jkb lli tiStmtt lit., loM£:|olft:s I oUft 'aiB Ift^ 
I oik >: olki I ijft& kllk^lfr^h&S I okl-lt%& -^ 

I «aift )) oiufc ' itttfife-^feS I ojjft-l^&^-lfii^ 

I ofetbi ) ol^ 'i^lli^ittttfi I oE-itikUjtfi-hiilifi 
t ouk I ou'ikttfe^^ I oj&'^ 0& \ oijft iiauattg 11^ IDU mi&Uft rl>:&^Mi5 :»B Ih i6t»' 

I om^ ' hlblik mikltf^ttik^^J$J2Sli^tc£feJ 
S&^^ I o£ \ o}£ A oir'.i'kfet>>l!^i^b klbiktllk^ 

'j'fcftl^anabUt: I oikit I o£ ^ oj£ o^ ol!& I :2blift^ 

kiu>shm ih txlk ^g I oiii-iK)itI^)'^^-^i^S 
I fk^ Pi oit. 'kitt^^tuftg I oV-h<^hi£tS-fel^l^& 

I ob'tt ft okjlS ^ oll£ 

-ita^ittkihifib b^b fi>^kb]E!ii^hri>JHiki^^ tittup 
-It&^mk^g I OKI -iHiU&fiHj]^6-ilkl^&S:ii^ 

I bbl o^ ojlgb 'bmbiblbbbii 
-ibijEi&fkis I o^-h^hHit>^hlt^fa5-kihUk^lJt>hl^ 
|oB '^tl-t IklkbkklLbB I oM-lthlt^l£tU-itlllUli(& 
I ott A obiifc-Eri^lli£lkbltb^^lkl^^Jb£Jzi:umttlM 

bjibkS kiibit^is i^ik£ioiii-!Etl^iJi]^ih!^ h;i!!^ll£i 

I obbl «v oifeb 'bsb&li^l}s.<i I obbi e\ ojffb 
( I ikU l£i>b 

i±m b&i&is-^ , ^^^^J . ) I °Ji^ t oka ' hitk 
-iblit!kbliikbi!umiitkl£l i ojj&-J^hli&-|.^^i^ 
I b^'te \f< ojji^ 'nii> klbihUlkbi kbl 

t olttlUk I oi& o^ oil^i itiUk '^ 

-lii iaciki it:fciibitil« feb I ok-ii't±^lbS-lt±!fel^ 
I ob^ ^ oiisL ' hJbiri^^jaiafejbi I oj£i-l£^ 

I okits I :itiS ^ oB Ob I -.ii^ik uiaikbm^&i^jtttibjis 

£klb I :kl£^oBob'Jk£is^<b ibJ!blbblt!tIsioJ|£fc-Ji^ 
I obbj \ oi££b ' lilbilftik gUi^liSiiilblbife 
-h I oicti I oai& I) o&a ' khtk I oijft-ik&-i^ 
I o^i K\ oiB^h 'i^i:bik&bjm I o£- P>ftS -£ilB 

I otL C oK ) olbbi 'P^gE^ftft I o£-£i^§ 

I otft c\ o& ) oibbi 'jkibk±fius I oE-Hih!k-l&^& 

I oib I i^tii 

-mhtx £b:U ':bl]bkfel IkJbkJ bttt t :r<b^Jtti:^ k 
-Iti^bttlblkib fefck fik:kikilt-aiB kllbBibMi 'Ut 
-kkl|J& klU^kiki Ibkbl^bi i^& 'ibkJ^blblMbi 
-%.k miA& ' JkJkb Ik l^ktUkLi^ lb ihix £J^^i^ 
-iiaiki±b£ iy't?bbi'.ti£ikkrkbtati>£ ijfcitiub£tibix 
ltUb£3tlilkliJb£tldl2£J^U^l ' kC^biil^bt«i*l^lb^ 
kUlkE IB ':tlt^S&t)k±Hitc-Mti. l&t: 2fcl— m , iiti 
I JUt2fcl , 'kf^bftllfc k|!l^bklis ':Jb<kl Lk Miil^b-bk tol^ 


ljttfct2£| tab Ifcl^WifclibJa ibUikbija • :ljl^*|}!Sli-:lir>C:ti&3te 
' :liitiilili-:l:tli>Jfe MkeitiJlifcS . iUlilfe ';iba ti 
i2i2i£^Jttl:^JC:-i^j,iS,^iililiL^llis i^i^l^^iHEi: tt±ti, 

fc ^ Ith ' SEJfe t»^l!fc felb 11 JttkJ;i» ^ iE* &tt 
!fe} tiifiiHi'^ltrSJiiiia HtifiilhSBit Ht'i fitbb Jvh) 
-»B'--£;blUblt»sti f]> fe >tlt ' m^lb^llfe MjEktWlb} 
m\h]^ ttllSa ht& Ik )>>tib h'MS»5£MliM^iia 
1t& fbS i Sh!feJ ' k^ebSJb >lHt*iV-k Viibii!*.h 

-l&fe ili^li£ liibi&tfe i>),>t-^:fe ib^^h liiDlfe lia 
M^i^bix lkiS^l& t-lk lit Itit ^b l>. Bitk ' biM 
-ti: ' l:iK: o £itg ^ 1^ ' l£l^l£t Jt'.>£& i:tbllt& .. 
n ^ II i^bsib J£^k I letlUb'iiif'jijbl 1^ }|&-3hMO 

^!^iEi:^ OiU Ik ibitiBi^fiatt& hi]£. o ^ittbmiDik 

bittbl!& b&^Stittb^'S-j SBl!JtXjl& ik tULo lbJBll& 
Ik klttlii!ji bBii&>li^£^l bit::-b l^il£.o ll^^rltt £iitt 
lb B ' l£:Sf^^ J&k i>t^lSt£ II > II je:B^&i! l&Ii> 
l^bmii)tt*i>Jbi Jfc ifeabkj /«feJfe^£ l.-lt JM mm 
-Bl^btii>l& blJ^o fitmbl>^I^l& h*ll^ B^Jb IBI^MJ 
-It Ik irriL tiii^^h l^. iit\Bir& Jk ^'JA Biili ii^i 

-& mi^ nt-lPfife II \ II Jet^^Et ih£L I $£:hltth)r'c 
-tUXkj Jfc Ife'-rkJ frt-J&£ li h Jk fclhij'i (ulhfe 

-e((it»-fe!L r'i«»*! l&^l^'K•^^a•. ik ifefc.)hPtf»j ii» 
^*i»ipjit-2jM b^i.tekt i):*jy^>kj ^bMh r'»'t«*» >iit 

ihSL ihi 6fi fcjfe I JfeiP feb tj*jE»^'^B h >»• !> »^.. 
I ofe I oJIi ' >tib»Ka«>^)i>tt 
I :ibirXaS :lb2'i :ii;aS I o.J^-lliiiklikS--I£«^.^S 
I ofctllt ft klB ^ oJE ' k|^l!fe ik 

— t*.\k'A tlti^B :f-!s ::^kl& I Jt'.k k Jbt- lL:&!^ki& 
mSl£ mb^-lbk^b lb Jii':2lljl^ltl>>ll& J^Uh-ihkB 
:lklfeU-:m£ I otj--J^^iSbitS-M^£^£bSS 
I oil ' £^21kb^ll}:l!« 

-a :iatiEimii* loS-iiitbltjiSljiS-iitiikit^il/SB 

\o± I'i ^ okj '&ittt^^lii:jltue<>b I :J!ISbsi>>lp;^& 
ti ibb «b2 J^ift »tiioM-iiltal^'ik&S--febMJfe'^^tSB -feJlb I Ufi*CfeyirMtajklik4k«4^ilfeytW-:i'uiti iUiL} 
■U^Utkll};-b^k>lfea^ I 'f,- fi>HU>lf>;fc>fi - fjf Kl^'b^ 

, ifilbBSJbtiiBlilt ) I »!; t ■^ okl • l^iC&kbJjr k& 
-S I oB I lb J^JJ^-hfi :teJfi:£ia :B bitt Iblfti >i>jfea 

-ibi:t<L£ta ifet £*& £t§t I oiu-i^ib(itl^)£t£-J^\li^ 

I oot ft otiii ' :ti.'m 
-JbaaHie ikiiiiMbaiuifc loiu- Sfeiliil^-liitlljiS 

r «>£: t "la ^ 

OR ^ omi& Bbl^ia '£klitMlS I -.JilbilM^Si kJlks 

-i2^iMittt:^^kii& Img I o^i-^iMlft^-^Jiilg 

ln& ^>: oK£ I klbb^ tt±<b b:iblkHmi^liEtb:iblti* 
-JkhJbib mbblBbtrMttS j^tlfem l'>iaikib£ k^-i 
k fcitlOt MbJi:JliRfeii«fe:ijiii gl :<feiiikkbrtii' 
:teSltakE I Iblbi :kSlimj|);iJlilVI<:kaUkllItJ| 
-Sl2JS:E_ik£ i:t'.fciJ,kbltiibibi: ilitb±:fe£ii jis bl^e 
kkliia kbiiEriblH: JS:fe&r£i£ kibbu: biteikSV 
%Bbbbl'k^tbl£ bi<fe&>Ei£ kkili£iB [biJii S-2iji 
-S ' k|bkl£ JU :bJJ£. ki^kJIi^S fclikLJa kfiiilbbj 
-iSLi :klJi bi!fcMbb bJ^iS ; :fcHjibi S j t-iit «« 
II aTJi I! ^•-&hi5fe ^Ii^lSlhiii'fe J.tHblt 

— SlbbJlkk 

-Jiiklftljbll'l^ltB t-t f VI»>£iBt h»(S>li}:» b>;Mh^,U 
I oKb£ ' kh,bJkff>:/U kU^R> b^e^ »■-»•» Mt.^. I :ijr 

-1Q:&3 :kll^ bi<fcb<bb bibtg I of -iLlik£tbt-iimlQ 

I obfej 

«\ 6lfeb ' ^tUlb2Ll$^>^lS; I ob-t?^h^S-l^itLjS 

I o£^ > ol^ > 0& ), oi& 
-la ' ^tjElklB J£btlblktb t o.ja~l^tp^&--'fi«ttlS 
|o£ Rob2lkSillSfcife^S |ok-MJ^il*£l&-Ml»lilB 
I ohs^ w oia ' JiLkikiia I oti-Jililif£l[&-liJieiS 
I ou«B ..I £i^i an ^h'j,kiS& 

'iiiltiilitlfhitk^.. 'iHlCbtEt kiitlB:kl l&W&hi& II 
-lL.tt I hfu3^B£eg :kfj]!liB-UtbiKB blL:ftI:;|:2Glu!ta 
fiilfcl lfe-bibatSBlS-b±btBlok-ffrH»H^t&-^Jitil!t;itlB 

I o£ * ol2 

t tUtit ' bl^btt&l&&l:lft I e>fcJ->Pfefe^5-iJyitfeiB 

I oi: V oft 
ft^ oh 'l^b bkGsl^^lt I :ikk^b^B IBlb^b kbf^lA USUiLJb 


l^tMtxt-lkkk I ikk \f^\ ol^ '^^(i^^ I :lltii.l;feltiMU& k Ihtt 

t hH ^fi'i o& I Itltri^I^i^ <feUt^tttkB 

I oUJi ^ o£ ^ o^ ' bite 

I o^ 'Riit £&& :^.t 

I oSlb "^^ It oik ':t<bil bltkll^jRs 
-^l^lfel <^&h^lt i^J!kl>lfk 1* mh^^tslbki^&Sc 

I obli£ R ofeJK 

I oifc ^ on oiii'kyift^B I o£- JkJli^-HjlilS 
I Itkiu %^ i|& a oiu 
o^ I £ibit aik ^ibli Itiittt 'tttlifc2lfe-Jjkk-liSfi 

t ol& 

aoCi^ 'klitlH6>Jh>iaii£ lbi^:k^lb!^ I oi^i-ik£i~i^ 

I o£: ^ oJk 

-T-*it-<b ,— hiiJi^ i<kiiiiii<feifeiii M , illicit 
!h ' kiij&iml , ^liiBbi mmi2iHliau£^ 
~kh %fe:kbii& :^imW i^i^J£^ ij^iiii^^ b^^m^ 

^i^B Bib fit "tiU I i>lt]tt^libijitl& i^B fit btiUUt 11& 

■iii'iiihi^iii m^^B&^B:ui£ li^:^ miiattajia fit 
-ttt«a:i£fit^a^ 'mm|imtii£li£ fittit%a>S *iy^mi£i 
ii&mk2iB^fiiimiBiiBiJb£& iitftSa?.i:t£:ti^£ fii:k -^ B fit ^k,-:kCUd hfe li':iJ^^it^ll!felit Uc&lkfelUk 
-Uttk Xih -.Ukiikitldit lU .l^lltXJ& kl£:oJifeJ iUtiSk 

fitbiibu ilimj:t& mjmabfitiu Ji^iu o^m \mth 
fittk^iu^ ll&lluabfill^J luf^hj otti^'iaitu utk^ititt 
i^:^!k omu& 'i:t!k mfitb hiikut fitiH£mfitJ£i m^k&i 

-JlJfe£: fe%k l&&Ulfe£>(^^ ilt£Jbfit£l ^^J£ ^^&^ 
£:%i^ IMBl^ita!^ la^lbJ&i& fit^l^ fitift^m^^S 

fititi2i&ai ^ # ^ a fit :bi>-]bb^fkidi2bteij&j& iai^ 

-U^l ,%l&fitbi :kl3 lk:BJJ^l ^'l^^MJ ^b&bl&^ %3 

-jjiiaik li^bii^ifc }ua^!^ iittUi fit^k^Bij^iii 
fit^:kiik ii^fe ]|J^ iu^iit ^ij^lit3ki<i^ii iim^ 

liU^ntlkl^tlt blltlt£bak ^^ l^li B fit b£ , *:;]dl^tt 
-i^ lUtk 'lit} ,fefib It ibfitmi&lii^fcl^lft. 'tjlh>l ,S^ 

-^£ i^^MiJ&i ^£M s:^ait fit^ t«>ait \* Bijfta I Jik 

-Laj^l^ i lit bitlb:k^l-l,t^lltb tih 'iM-tdllB iij^ 

-1^ ^^ katimj:tiij& Jb]biiifitiib£;ii^^bjtt[uiiitiii a-k 

-tkHiki ^i^^^ * ^±}A& fit bk'kt^l^ 2£ti!tliCs^ 
hu:tbfitBJaiB ii^fe^lilfel: fefitk ij^&itlb£ kUi^ ^H 

■iS^^ hiits. 'i^^jLfbJSk fit:^!^ fit^j^j>£ %iit:k<kifit 

-h\ \%j^ i&ii fit hi2,-lt&:):k£ :!^bmi& '^ju^l ,hi^ 
-,&bxidij& — iSiL y'ik^u kitti^BLtx hiB^&h losni 
-&b i^itiik k^ u^&h^i^JitSk mijtki! itj^ii ^& fit^ 

-HB fiti> fit^l<fe fitk ,-ltfe£«kJbb£ , , II kl fitfe^^b 

biifitbj^ mttSJi h ii& iiK> »a»» i^ife jtHJaHfr 
•a £i JBJl^ib^.,-ltiilliE iil^ltb^i bsifetmttjfealai 
-ttlitliifiattis ^k'kiK<febairiti^^ Hii:M^ -.klixblb 

Uckb&l£r ;feb^l^i> !£lifitiitis seitcflStbfeik^kJitJttk 
klhJ^ ^tt>ilk U&tc fitJtt^fe kkl&— ^i^ kil ,, ll'ill B^ 
-tolfeiife Sk. ^^«i ' iaBtiJit it iaiaa I Hft>fetec> 
fe^k fititi aiti •i'.lJttipi SJ£ feij ..-JfelUli^kJttbJfe 
i!kE^Kkb^£tilk%lkfelUj ..^ii^^it^ }3l^^ltb& ^1^ 
-^tJ&^J:&i^.,~ltebkJ> ^^^iiit><fe>feiit lil ,^B^febmi&, 
iilital ,,^fithh la^fe itlk B£^m fit r<^ IJ^i^ija >1 
££: iifei£.l^i£i;^fitkJ£ mlb it&lEiMibm li&lA 
im^J^Bbli J^ }|mi2lk %^ ^iikt^fittti^ "lib 
iiittbi£i il^ |uife:&i>ikk.&^kfitu]luitJtjlii:ikL% le^ 
i^iuitiitilt ii£iJ£fitji£>iti^S& ki^£S,,-lttX;^ ^^^tik 

■^itiiilt^i .^l^litBtaUH l&iL ^„ itia^tl ,fit SlBi. 

( +«\oa o^B ) kl I %k ^fi I %bt tit iJfej>^ ?^i^ji ( "to^ ) L;4:t^ Jfe, lliJik^ ^tJi I %bt fit %li I o^ llltblllt 

t^Ji fitlh tSJi %lfeiltt I2]£>it I MltL'H'Mltlh 

-kh^m fit fi i)lt|i^iilft !fe£lt Jfeiko bli^feii 
-IBlfe — iU£ ^ 'iJiiuiih Utb^tfeJi JBJiEo ^"Sfilli 

liii^ ikl^ 1MJ&]& MiJH^ MMt I kh £]e ii± 

if^to!^ hiJt Ikltt^ , I oitta I oit oli& I o£: .1 ojcijt: 

& lbi>^fc^ lbJiJbitilbl|a>hfe I oija-IlttfeS-liii^ 
( I V'tJg^ ^^a Itltlbijii!^ ^£1^ ,l£iiat, !^ll>Kil& kitU^ 

I -.h^^h 

II o(^s^i II himii-&£h Ikij^ '<]llit ill hUfefe 
I iLiiltliJitM ^te'-M tfc hi^ '£1H Vt^hoh J^ 
— 2i:tgit^il:tjblki;cS:!£t;^t^fuUti££tt bl& 

titifcu ibfeh ihikthiti&ys: SLJibJjsi) 1 lu^aotaia 

I o£. ): oit '&b£Jbi:kjh£t& 

I -ifelbaB kii kibaiit k&B I oKj-feJh^-WliSS 

k&lkJlsM^>L& L^'^»it£tJLkfklitllu^lLkkiJ£.Bl2i^lS 
-JbaLtti ^h. afeJ6tJtife kkbiltiltt I ok-J&llitttt-kil^ 

I :ti£ okH 
»Ki->^t*HK&-IitttkS 


I ot-\ oik >; oK ^ olfeiH 'SbiJfeiSDiaB I i>JbM»B 
I kiijiikft k>^£fkii&-lt£t& I okj-^tltfi&-ltlJKdS 

I I o£ \ oi£ o^ olt)^ '^M&g I :klb£tL 

:kltt h^l^fe^iUtiBb^lkm fettlitg I oE-ll|it^ 
I £. ^ojk. oVoiti^ '*M£li<:Mk^ilkJl& I kjb^k itc<bik 

ok Ob 'i}g-:^kikii^^£ I ojj^-o^ii^ikjttfi iii^kiS 

j I okkj a^ oi^b 'kb]/^l>bJbJBkb3^ 

1 -iiaiitc "bkib^iaikibi 1 ojti-liBfelitkfi liSiMfctlS 

I okkJ a oif^b 
i '&bil^bb!klk^&tikibt^kis ibk:ui:£i I okM^^ ojfeb 
'mfil>lL^BkliLLkkl ibki^fSlblB I okbl «\ dfeb '£b 
-ifikiUUftelQ: Eb^kliSliLtB I oti-tJkkK-tlltiB 

. I otS o£i I olt oli& I ol^ ' i^btt'S'Nft 
I oj^ I 01^ I oU f,^ \otl o^ I olt 'J^Llttfs I tfiib^^ll 
B k±k ilibi :lt>Hl'*i-: ij>ft | ojtj- fehi^tt - lf l *i i ^ff 
I okkl R oJ^ti • tea»km*ili I ofci-fe^t»feB- l^*t > ^K 

I o£ R oli t ok « 

0^1^ jPiil kjl^& kJtu^ iki^bkkSt ' ^\iikii bttm& !(<. 
'll^&ll&k I HijiLMjhkt Al^i Mlkkt ' klik^ ^ 
kUbit^ %ifeii ,, *iaS I oM-iliii^-lM^ki2B 

I obli& I oit 
t oil oii& ■ kiblk ky^& I ofel-Hlth^S-kHh^fi 

I Iik& t "^^jJ^ i o^^^ 'iblktAlbtBft 
-1& I Jfit^i!fe>ib^ li^ ib^b %ttJi%blk!^ iCtklk^Ui 
ijit^ii:fet^-m& i^jja-l tf>H-»tt>>i^K^fi -Hi>h t<*>>Jh$S 

I o£; ^ o*^ oki ' kikliRlbib lu&lj^ kllkbtt ^fe^U 
-h fel ISk H^h Sit m^tt kl IE I ok-iii^tS-hhM 

I ok!b 'i oti<b 'blkkJiLSkl I mikkicktg il^ Utltt* 
-IkLiia ib^b&jbi liukliL— Jttibkiis LjliiLkaitl!b2) 

-ifeiMik fiiSiiikaB I ojjSt-lltlii^JliJ&S-l^Ji£ll»^ 

I ok)fc - ok!k EkisfebbitS I ojhi--%lMkK--iUi»^ 

-iiii!bifi!ba I oin--l»J)!fellim:iMt&-i£limfcJiiiS 

I o£ R 

o^c ' *jihi*hm:5&a I oki-k%:l^--b^iiB 
I o£ t ojfc ^ ok -i osOi ' atEkiB 

-iklB I :!lt£ Jkbfjbls ibxlk klblh:Stb^ikmk^:l 

L2ti:ikiiiti& I o^i-iiti4iilt^:i^ bfe^hbit^iliB 
-«kiibii»:L)ikB ioE--ltlkiiib^;^S&-lil.^£tfeiiS 

1 ofebj X oiBEb 
' hikta iklilb Iklblfi I :blbkib£ltibft IMtt :klb 
llftUiblb2ilUi)!b Ikiklb Ikiasiiibjlklb Itlilft ifii 
-uiiB ifcibft I o£-Mklillt£lbhS klii lilM;£lfaliS 


I ofefej y{'t «ifeti 'ikHfebB iiilvtit ^b "i, oib '^biiti t)EclMl«b £:^t>^.^ ^&m ) I otfe s\oi^ ^^ n iuij^iu:kiBb2E i^ 'ttjii 
I o£. ^ oj£ o^ oj^ I b!^lbt£t^l^ll& ^gaai 

^l^aj J£ I iiil^k^tel^ tk kj b ^hit± £ UtiB^ll t«a 

-is tib.,— tai£ kti ' itiiifeti fe feibij ' t&tftumS 
-^m -ttJMJi^i^' itit i<fe^ut^iLti:!jEiuJtaj>rH-'>f-iti 

-i ,, Hill ir^i^^i:i^itiit£!kii^-itiii^ £:Sm^&ib i ttis 
-Kii±&^ ^ ^!it! 'h^t£j>ir.i:t ymi^it „ utk i i^ - 

-l^bUfeLkbl ' %S Ibltefelft fettfilhaailij — :t!lttkia 

' %ubtriii!fefeii ' Ifejfeiiisuis St ikafetiSb iRmgj a> 

1 -bi fiiit^fcabl ty , t>hhtt%t.tii , ibk ' ajblbiii "bmi 

I -liiJtuttibiakiii fettfitB li tib:tii±m E^bki— iu 

j -m ibi-ibji^— :tili ixj ^ uitiiiS , 'e^ iafeiifei£ifes 

I -fa m ifjt S kis ttUE iiitj*— iai>-itk Jki^&tk bic 

■ItB ifet: itb b^kJ2 iU fiiiH, I ^ kil (JliU lOilia 

I -^S tA]&sCs— ^life Ml ^ ttiife , ' t MiiaSfeifeik^m 

I 'ilk£^il& i£L lu£i liiaut^J .l^ll&-lfetel& ' li^gj 
-l^iu:U<fe£bg ^kitikb — hii&.t.*i, m .l££ll& , ' ^ ki 
-ttihk^ ^it*khl likiilttlk 'kJ&llJ£. :^~-:Elit^l^ 

>ikuiiSH— ittiiijfc -11:01 ^iMijiife , ' iiiis . Sfemi , 
(|6\>e\o-k:H)jlkl|oi iltJJilife ikJi % bttW^- B>J>UI 

— ^iiSL k^iitm i^!& 

1 cii^ I ^:^^i E^jium lb iii^lbj 6 
k^mitiikiiiii^ kfeiMi^^iitiiik-k^S ^S ,, %ia^ ^2£kl ..galklt:JXtlittctt£lbl^i:.lt«lr ^kkkkli^b 

-M tilb; J^J&litl lii&lib^^lt£:lt(dblb £ htltiii II «^S^'i ! 
("iia II Sfelfei JMB lfe-li-h-i!-k E-fe-l±-Jfe llilil!feti.l 

-iteiiPi«\ii iaii„:i.'miii*55t»iaiti,.ioS-ii^S-i'l^ 

UrlkiJ^ tllliJ^li! bi:^ftt I o£ o'i oli 5\ olft "Uk 

-bflfe %}tk!htiik%iill)miil^i^ bbsl^lbsZcmu I ol& , 

oll& I . k I o«fe olt& I ofeiiSi I oil oiJ& I olDl j olid 
I fcl& a oblli >: "i^i^ ' bSiCSJ ifefeLiki Ifcttjltiiitld 
-l»i I oik rt "ix bikii^Kiit I o£-liliil^-mM§ 
J oli 'i^itlkl£t£b I ofcl-^(li£ttt-ii^& 
I ofekl C\^ «iJJ&ii ' feifft I -l^lliB 

I >i£ o^ 

) o&n 'at=.ihi hA'fc>»>fc,i uKc iofei--fe^kl&S-fiatil>l^fi 

I op o£b I oU oli I o^b SN OIL 'ir«ki 

UkilE^b i^ii&ti it^ji:u^i.<'iii^ ioii^-liili:k£-lltlMle 

' I ^B oh I olJS I ott* ^ ohjfe I biibtt lufi :ifeiifeht, 

>Hmii>i^>>]fe.^fr ' ittit!fetiiii I ok-iiMliitS-itlitilB 
I o2l1& \ o£U& ' ktitbl^Kfeii<M±k 

^r«ir<ititg iofei--li£hfelhaMMS-hthJiadiit£ii>lli>^fi 

I oiii t oi&£ I iikjlfi;t»lfelkjiiiitt'»iifih?fi 
Wk , :bfe Ik iU ^Ig , I ol& ^ okb£ ' k^^lvtK» |ol&ss 
•P&il ItiiaS klitlii^ tti^ k3 IiBiobi-lil&-£^ 

I olS >; oMli 

• t sitkiiia fefewiiH&ahtta 1 ob-liltakfi-iitl!h£^ 

\ .<>i^l& ^ o]R • £jtittiit2i^l^ifeiklnafitB 

( :klS. ofeH \ bta ' \lhl bfi hM» itik I o^bi a oi^ 

~h ' to-fejtJii!iitfekJ5'»%jfejRm I oE-M^l!ifi--bl^S 

t ogi& ,, II ^11 ij^i^iii:ta^ 

, >i>!tt£iix '1^ }hhi itcii^ 1 imF-iU£l& ki^ .u&ikit:^ 

raikit!tt£iii.,'teiikk£ii£ faaBtio£-^i ljf:& tt-%Uj^^ 

I o£Ul& \ o£i ' bfk 

-a|cUfci5«EfeiiUfeiiDEifei I o^-blMftfeS-ltJMSlS 

j o^ ^ ote<fc'^lbl.SJ|lkiiji.li I oiJft-Mt^tt-^kgS 

I oiii ' tiSk^ I obi- Uit tt--liiiS 

I okiis I oik );> oit ' i&^g I ki 
^1 kt»ixi<k k itSt^kiJTftS I oiil-^)tl<i»l^fi"htfl»>fi 

I ^^ i o1^ 

ob'£ifi!£iit<fet^ik£i o£~hd£tk^h&-M&liii!felg i lt£^£lk^^Ji^ ( a<o't ) k& : bum :k^t^ I i^ic^Suj^EilaJiJasittW ':Cita^XleittiU<b 

%>.!<» kbJa hilh% tiiikikhlSJ J&is-Jkk l^ktiltJlt 
-£tB :i£tiJfehB<fc>iiam U ^k'ki^Eti^&ki k:tifeh^ 
-kl JCc2k ^ kIlkt;c&&-J^rcJ& 1 kjl kHitin^g &i 
-£cl^m^ii& -kit^K ^a. kil ti)^iM3^ki-iit^irkb 

-14&R Tli&kl I :kititi;iJ:tJgilJg:& :&& mittiti klj& 

^aakHitbkis m^|%iife j^Sife'fefit miiKiit 
— jaib^ ^&itit(<b 

I oikfel I »M "^ftg 'iii&b&^i iktt^li& I olh 
I <(£. ft oJ;& \ oU«^ ' ^kikl kltil^l^ ii^Mli I ott S\ 
oM£ 'l^^k^bl^ ) oJOt ^ oK \ o^:^ 'tc^lkibk I iii& 
t •>^i;» \ oji^'te 'lti|kl I oit I oJD:l! I o)i£ I oiSi 

\ oh \ oiM ' %mlk ' !h&& kJlPM^ft I ok-^ 

. oll& I oik \ 

ott oUfc I ok ' ^biiitm 'feir»^;tehr^t>'P j^iBM<Mit& 

I ott ' J^tttJItt 1 ^J£ I oVt ' klEUI I oi:^ ' ^Itl^ 
I *>ix I fillip t obiiS ) ott^ MPg{i>lfr^aa I oj^ 

I olil^ I oi& K «M1& I okj 'k)ti^ I okJB ^ oijt: -fia 

* %i^:fe>^ I OJ& t oi^£ ' vaufeintK-iiit^ I oit oii& 

I ojfck I ol^£ I olft A ofeiifc ' t<ii£ I ok-i*^l^-^ 

II o»i I fM 3 !i ^ i]fe :iha-i „ I olisli-SaS-iiB 

I otaik \ oA 'kcktiit£t£ii» I o)^i-lif<tl^-£tMS 

I o£ >: oit ) oi;^^ ')dijklik^<k /^^)ie&^lk M)r<ltiS^it :b Ik l^klk IJfckiCcIiJ &^ kt, 
-A: kiifih ' :Jtkt!tBkkikttJi: kt«!feitb aiii:£tll£.r<& 
' kiiiL^i^fiit-M :&]tft I ki:tjikfek^&li& ¥¥^*^i 

£i^:fc iciLii^miitiUt-^kiit i^i^JAk UthSi li^^itikm ki 
-ciftii^bti I ok--liL^Mkl^K!ku--M^^lltlh!£ti& 

I oifsii I oi& ^\ oh \ oijk- Itltcijglikl^^ I Okl C,ii2 

I oi% I okM ^ oiEfit ' hitt i^^ifeiithi^iaitiuiiakiaak 
•lfl£t3i£^i^l£a [ oit oii& I oilSit I oiS a): ol2 'kki± 
Uikl&l^i^liktilki I oti ^ o^ s 0^:1^ <tt^lic^^ik& 

I iitikg i^<^»i£m iac i^m^It loitst-ll^I^ -mMfi 

^ OK ^ oi£Jit ' kl^?-iti£iii itb I i& ^ oA ) oiO^ 
' i^i£:£ il.l&& I oai& X>: old 'i(i^£^lb I otb ^ oK 

j >:oi^'i^li: £ii& |oi£:ii& I oit I oihit I oiibj oLt I oix 
! o'^t I ojib I oit oiift I okU& I oi& > itb ^ o£i ^ oki 
I 'itfBfrtfM kl&^j£iR I o^i-Jitlilkl%H~iikiitJ^'MB 

j ( t hh^^ llltt&b Xl& , tt^h) . ) I o£ «\ oik ^-r: 

\ oit '^^lti2kkjk^) o£-hlftkllItt^t^~hJikMlMtMfi 

I I 0I&II& I oi;tS I o£ ) 0I& ^ ofic^ 

I ' ^t% lii^kJ&BUt^iakiifetabj I ok-Iit^&-iitiirM& 
I ( I :kU itltrA^ 

iilk , SlBk , tkiia^liltiifek l^il^life I I o£ 
>: 0& 'Mi tiltiilitiB^ :lk%k« I ok-^^i^i-St^lt'fiiK 
I o£ ^ o£ ' lUiiJ%i>fibk I ojjSi-li:Br-^BiB 
I o£ o) oiis I :kklkkjh& i^ ^Jk^J 
-lli£ikiitii^ k^k kl^^bUt^l^i;t l;i^ lilSlknlk 
lktisi&i:ki3££kl«& ii kijViiEtt'.iikjIt^ki k kr« iJXk 
tAh '^hih AkUnk I :k&Sl£kn& ii liik kit fe £k 

k^i<feiitkiti^lbkl%B io£-££ti^J&&5-hfr»^^rtH^tt 

I o'& oiift I olJk I o£ ^ oi£ ft olt)^- ltlit^itliiitli<ik 

-IJcaitlkfei ic^JE^gbfUklkklli 1 oijft~liM!tt-llli^ 

I >i£ oi^ K ok^c 
'Jttl^iifitih I olj&-lJgMl^lhifc^--mi^l^>lh>h4fi 

I o£ ) oi:k I oklS I oin I oit!b I lis \ o» ott 

litlk>t>»Bik kitir.h<>£akllB IhthlXt •.:kh± tkiklj^lk 

-kit^ik '^^«kitik:tk^ I oi.--lthH*>^^St -ItiklHiS 

o£ I oht okl I ohil& h 

okiis t oi^ „iikii^m>iik& jifci:ikt^S,. I ocatfc k 

okJIS ^ oJ£ ' hm>fr^& I oik ! oit olifc I Mfi okl^ 

ft ok^ 'h^kUkibiJii^\ia*iti& I oM->H&->h^6 

I o^ ft OA ^ oi&life 'lleB I o!>~iitllifttt~kll£t^ 
I o£ ^ ol£ )( oltU 

' 1tJ£kkila {ML'^K»i}.u>9>t"tf> I oijft-lkJk£b~liki^ 

I o£ ^ ol£ o'( oltU I :klkllkk/ 

l>ilitlui^ l<kkit(>l<fcatllik>tatUklkJk& ktalkikm 


tHkt^ I o^ti \ oi£ ' jytJlfB :to!frl,feb>tt I fu^ €• ot\ll& 

(XRoB) I ikfiiii 121 llhMilimJih iillil^£ lillhi 
-!^i^2i I :lk3hig;:iit^ :ikttll}: I o£-KH6-Jittel&B 

I :feh I oj^ ( + ^^ o:b ) I iiiitSs 

^ % ' ikmb illklh^ IhhM LtlkM ^^h 
-fei^E^i^ f^^tcMi^^jb^:!^ £ ^1^ ' itir^s ^ii y<^ -.tii 

-felhc :bUlltli±ii „lbkfeJliHit^fi.,-:trllillbEjfett 
-lilftt!^ I oi& ^ o^li& 'j^l^ bihi Sail I ok-r-l^^-k^^ 
I oh& ■? oB ( ^ o'B ) 
I Ik^h |2l ^llihl^liiMfit Mh\ fit BJk Jfilh^£ 

I oja ^ oii > otii 

I on w oiX£ ' BIB ih ^:ti\^ 
klblitBt ^ips ttttlC: £iB i oj£i-ii!tl^>JIsS-kK&l]t§ 
I otMt& ^ ot;^ 'jaii^mM^i^ttf^^mi^ I om 

-g I o£ ^ oi& ^ oBi V oi^ '%llUl^i«^£: I ol& >:^ 
ojfc£ I fe Jfeill£t 'fclbltta bttlfij 1 ok-J^ykS-J^.lliS 

-^fi:lteii>a<fe Ittlkmstltlkl:^ I ohii^ I o^j:: | o^ i o£: 
£Lb ^ , ^^ , ) I o^^ p. oK: I :l2l£l=:l i^ih^ 

1 oi2 ^ oiM I li&litl^ 1^ I ofelli p, oiiJG t oljt: 'a^ij 

1 ojtfe ^ ok i ojfe ' ^h-jaa 1 oti-afi^iS~S%imfi 

i 6i± I o£: ^ oi2 
I olrS I olfe Rj oli j otli 'b 

-teUjEfeliili ibftjiiiiiillkaii 1 ojj^-lfelilB--littblS 
t oti, o\ oh 'i okit 

tBj tm MSI bhiik £»ai oS"liillt'JilttS-iltiliiS 
oti.f.\oh ^o^li^^kMubt^ MHta^>L..'<aKb£ifeit»iA 

-liUi It ifikiliSfelkl^aiBlBaiofej-JMB^liiS-liSailiS 
I ^l£ o^ h otfktS 

' ifem ibiibmitib!tiam(itifej±i i o£-EuiB-JilhB 
I :t\s. oh}^ f, okkis '^m I :a£ 

oba R oJaiu'kilJbblti Salt I ofel- ,k^UltS--JilllB§ 

I ofefel >:^ 

^UttlB UikMttltB£:kg I otei--!feitli hi bS-hSlitlbS 
I oia. '^Qatt^^um ktithnivt i o£^ ^ oQe > oit 
'ki tiiitus bttiii I oi£i-P>htt'ttlhiS-.tti£ahlit5 

£Stiillt& mi^ a £: JU2k£ti£tiit!ij:i^ll^lt ilikM£:l^b 
-ltilll;&t<lb -.bttifis 1 ojj^-J^tilihJiSsS-Jli&hilifi 

|o£ cvoD: \ oit 'SZlbfelibj iok-^Itbliklti -MtllilUiS 

I ofe ^ oia ^ o^ W^ ^ olEilife 1 kb^fc] ;2li 
-fefis ^b 'S&kiiiak ! ok-]iiihJfeWJkhk-Jiit±!feMbB 

I oil oliSi I ok^ti I otii>!j£ I ol^llg 
I oi£ R^ .oli£ 'fcitdfeii 'ktSM I ok-kilkbi-iiklhS 
I o£ ^ oii >ioit'kuifei kbli:tli£|ok-^ifeiS-Mllii§ 
I okhB I ol^ll£ R okiij ^ ojJkL 'Elb^JfiklrtJlk I ibU iiikt^ 


jii^ttja -a :MasiJfeiiiJi I oti-lillliJilllJiliS-litkkJilllhliS 

I o£: (^ oO: );>: o^ | :ic:LlJ»Ul!fe :i>l^lflj^ Hi^'^tl 

— aitil kli!mifc:JitettilJJr±<fe 'ti ^i^-i ti :& I :fe 
- tl^ — :kjgimi2 &g i^l , liiLfkllti^^SlBkbtliJttSJ 

^ - ^ -J ~» 

(X io2 o^B ) 
lhiitlj^k^lhiil!k k% I %li^l %1^ kl^j£ 

-^ iiUHil^itmkm '2 litiitiJ^H?Jhlflf ^ % % 

-kl I oi& ^ oiki '<iiXi£i I oti, \ ofi:^ ':Uik::tt E^ilklfi 
I oUt X oll^^ 'kjkl?iJitlHL:<^K:tll&kl}:l:bi& I ot& \ 

ofeiifc'k^iui^ii^ £jbiik^ loia-^Mkitu-hllibiitg 

1 oja s\ oikJs. 
* toiilkailiadB I ofci-li^J%^lllka-liiJ|SlHiliS 

% •m:^ 'kiia hltU^'k I ok-Ittiiiii^tt-IuilLii^ 
I o£ ^ ol2 o^ olfei (-1- K^6\ o^B ) 

r mm il&£tk MMo 'i;l>hJy ^^ k 'Ib^^ k ^l!b 
-iK-i^ k 'J]£lujJl£ hhj^ 2!hllfe j^%12 |jb]E! -tete^bfefel ^Jltcttil^ kl .«*» . I klhmti«llt3bjli* 
-. bSSfeb . fea ' Ik kiifeSi:^ Jfe feiiii*a;S kikJfcl 
-:£-lk^i:E Jk iBkltIh<ktik:i ,rr£illi>tt . °:kiS^ 
-ilfe .:fiiikic,:r«IiitoU}sifttcfcfel femjtxliJ.fe2iil,E^fe 
-JJUla&Lllkllt-£^ :iktrl^J&-:khlBi& 'ii.kJfc -:liiJl» 
lfc'kXbiiHIJtiI.<itC Jk l£ikt-J& liilulkkl& k.1 .2!lbi&. 
^ ( +^R h o:B ) I SN lkl(l) filk '^^lii^ (1) M 

* ^ kjj^K lit liiiiife ^ ibiit %i!fe 'i iKiife 111 ^ 

-l*y&-)M k 'll^M^ hhu illilig ^iul2 llkh 

— aikliith'»K km MftB &^-tili^>^ iil^ 

I o£ C\ oik 
^ ok , ihliS ll^i:^ llfell]!teht'l>hlt> Mtikl 

I oi£ ^ oltA '^litlEti f&iJ:ci>Mb^£. kJk£i ikiaiil^ 

-kia I liikSt m ikik iitjaSiB i ojja-lhtS-llt^ 

I -& ■.&i<h :l>£l<^J21<febhl:tltlB :i^k& :t'.k:!k!^£^nk!L« 
> k kf^ltttJbtiiJtUll^ kkbt:tkk ' bSh'^ kB :klt: ' kl 
-h:Jlultt>Jb libh »i4*kihhliklbtik"bbt'211*121!fc 
i ikii^jIeC;^ ik lkmblb^b~klil&Lll2l^&^^k ' Qckib 
j -^b kjttilklk^b Iklk^li^kfkbibl^b ' ^Ui^illJ 
I ' fiiJ^b ^^^t*^ .— Slk&bmilt b:&k±iibUklb> Ut^ 

I ' Itkg birkbuaiB tiht-h I lir<^& ktt 

kJijJilklaWiti aii :^lfelul2itlb£jmikiJ& 

I :klkblk£ib k: kkk ' J;<6 ^t^ bjta!^ 

j -Jiit>l<fekii kl^^klk:i:tkJ!£lk%lM bblb^bkl^ fti 

-lttBJl2l^l£J:^iiktrk^Bltb:^i^i:^ikb^kl£.ii^timikli 

-'^B iujti]:ibm:ii>Ik<fe%h kQ:bk kl^bk k±b^ k^l 

ikkihrjtikjblkiljikltii:k£lkl^£lt^^^lbik& t^£i,£ii 

j -&hkitBbi±mik!^%b!£JkIk kk kkiJh klltjkbj:9t 

-n bk^bkiuMt^:^^iiLJb!Uib^ >b ::ti:^tvikikikitt 

j -I^l!k^JlbbattL^lblHb^h klkk)£i k ' ItkJfe bblki 

-biilk klhliJiliJ^btkb^li lakt».tailibi:l^b 

-k k>bL°SB iOiJlill^ikkUb^ & ^1 ' kjhlbbibd 

j -b^k]&k '^kb2tlk£ lkim£l!£&^bbj^tiilk: kUtkk 

-2 jk::lk£ilk I :Jibk^lbkjB]^J&kJkitei& lisl^ kb 

Ik i<^rai±-li ' 't>^>ikiflt:tk^imBbibciil^kj tkit 

lakj t^JKimkbkbibiJdbBkkbSik&jkl 'bkJlUiai'^ 

I - bi^b£lk.kJ^kbl!i:^l£bJbli^limitikkJLkbb^k^lbi:kkrk« 

< -kiS-Jb^kJl 'kk^lkiBl^:£.^bflt%£L<£bSlliil!>lt-.iis2^b£ 

i -:fe;l£jkkabl— ( JlHi^ik ) mk ' fekilUiSlifefciltuia 

-li& :kkib&k^ liiii>>.t (-.itoit^ — ii|>>0 .tt^ B kM 

J -iik ikkik ffikk ' :biis kii kkia mi:& tci^ticm 

i -ik %%b >: klkbk ^£ki(ujtttb£ibt^kiJtC<k kji ,k 

I -k.-ikttl& ':bAlill^lk Jbik^kk-filkkik 'I Jkksi^!fe 

-kl<k M& I ttckJ^lE^:*!!! lktliluiklJi<J& k ':kfe» 

I -ItliittUi:^ klbkjlk— Jkkkjit k & kllk I :Uta ( ^'fi ) -D(±l:tJtJbl£lMtti2%jE^lLI^%llx£il!— :Lba£ it Mltk 

-u&ib itlia ' 'hhtin i^^tti , ii^ k .-:it&±t! k£n b 

-btt. 2^Et%l ^'c — ^'j kiiL lit<)ALli:& ^J^i.^£ ^-^^ 

bklfe ' ^J^tvljiJtiii^J^l &J^ -^^ i=tUS. £± apiiii^ 
-ft :Ult<!kbiiE;lb E8!tilitbtiJUt£ HUllJiiiUii!* tri. 

-uti^ahiiiibtiii^iLi^ji-iitc^ti: ' ^ltt«ii%i it kiitU 

turn it^Qc^l££S!^£lb-:r«ltbl& ooooooooox^^^y 
— o)f^^UR>!V)?X>iR^Roi>:)teottt lt«b IkHlfe ii 
' kll^k^KQilU lkUl<!2bb:l£lblil£l^lill^ tkiullt ^^ 
l&:;l}:^lbl<fe% blfe oooooooooRRt^a*i«\X«J«^^"^ft^ 

-lik±kJ&-littblLitli^ ttikiiJ^l^ |«lkkll>Ult(<^£a 
-IkkilfetaiiAlUl^fclfel ltfet»hhlikUtSLkmtkE.lti 
-knk:llil^ tkUtc^iikmtskElUrkEiJ^^Ej&lfe tCsjU 
^ tfi^ I klltUki£l^ MjiJ^'l^ '^^ iuJJJ^id :kil2: 

■ttytH <^lcit>J&SB :kJlJ}:JhtritJ^l^kil2rJD^b ir-.k Ikl£ 
-i^l2Ufe21i^ilU^ kll!fe£UJ&£Ui^l kJikO: BB 

fiiai^i^ lii^i^ Htui^^iijHiiM ii^%iii:£}ihitt^ 

-ii tkltlk oooo»oeoo^)[>:Rft)tP.=C\SN>:82)t^aaX.lt^S\R 
-o::&^r< :k<fe£J&-aill2k '^m± -liicllxbi^ ib'^kti Ik 
-iiH!£ ikOilLtJ^lt :l<KO:iU bl&'%ll^i^£llh It'.k lki£l<fe 
kll<fet^jb^akl^b±lkO: fS^ti ibi;ikSB:!QE:^ll^£i M 
-il^i^&lblSL lt'.k it>i21!fel21<fe klJ:fetU^l}:l^L^l kJlk 
-is 2ibii)i^B^&^J^fe MlJ^li^ BB ir«k lkl2i^£l 
-l;^i21<fe kil!&l^t2:>l&k&& kllkl}: :kl&%^&h Ibb 
ikliJbooooo^^^)fofi)5^tX2ttS\op,^)t>: :kli£ 'lilbii 
-as te^ itkikfbiltmli: iiis:~& ' kiLUri^i&&bB:)tkt: 
tkfialt t:kk^&ll^l£:1& tclfe ' ItlrM^ kOtlU ^l^r^kiitlt 
-Jbjlih 'iitlJi&gb ji^Kj2^ fiiil^t^kilkt^Bkt Xtck iki^ 

ooo^t.Os'^^o'i^i :k^ife 'l2^]£:lt:!iitittlii;!:i:j&:£& ' kt£l 
-jb lUiIt££SlkJU £c>kL '%lli£f^B :kllp:j££t tiail^ 
_fifel<fei, lkl21!fe !fefaUifih^tt kCr £ fiiUi^attilkltl 
-*fei£ :kblb oooF.ai^/i^-hoR-it.b Ikkli ' Itiilfeik 


lkltlk>;^>f4>:t{o.. :kll& 'bii:ltikHlkiaEji 'Jil&»i 
;at!£&£sQ:m t^ 'itii'^t-ili:th^iit:itth.ti.ilii(ii ih Mi& 

-hk^ tii 'tcii:ltiiitlkt)!^tii(i:tii'ii&ms. l(it&kllk%l£E« 
-IkJIi blbJ&'klEk^lltB It^H jtclLL^t^litii&airaiiiiiiiilx 

• K>tJLlfUI M>:it. ll}>IHr:h.tt k.^t^ J&I& ^m^^itkjltcil^^ 

-iaimc'ki^kirkilJ:£±i^&m::i& ° h&iii htinAttihiii'i 
Itlfe ' >:-^i«\^o>: ;k!IStellfe ftRi>:^Vi txttbt a^ie'Jit 

:&& lullMtdl^^k^£ ^k tlltiilt:^kklHtciLtEkMl% 
%% fefe ' kilBki afeiillilliilbJtbk^ fek Kiislfeifc 
-btitifeija <fefeli: ' klbllilliiltikltttij^biia i^JihS 

' kli lfel!fe lkK:lbiferifell£i2J^fe tJi fcfetili2i*lt 
-Jl^lfe kk ' klS ai^fe :kfe Ifhltlil It'.b JSb t*lbl)* 
-£ kltfllk)jB)<fetiil^lfc Itek ' litiJllai 1. 1:1^1 kilb 
-it& Jl^kC: kllkC: liitil^ . :JDiSbe :i^&l::21UkJ2J^ 
-■.iHkitk :i(21> Uik liUltiUJk^ 'iitlilill^lh kjlfin 

— iLtjmriiikkMiii^i^iljiJ^u^ ib^tir^ii^it::tk2l:jEa 
— ^m^ kihilki2J:fclsitelb— l^Jfc 'tjt^i JitlittJ la 
-£il-:i2£l<kliltlkll^ll2 ;k!fel£.feli5.J]iifi;biltfeB-:PfeJ 

-jfciii :k^jl>[it:*iitfc— aita— i»irf^a ikitr«<fe ' ■■it^^ 

Jkkil£l%i£: tcZi^m^^ iHilittiitilti i!gik<fekil% 
k^jS l^k ' :l;i^Ml± J^mikl^lH^iiH^lfe ik£t ikik« 
-^LkSlB^JBli — lkL&:<^t:&UBI:^ :kii^:!£tiiiti:^^lti« 

•.hiih B 'l^Jl^>lu!tfei!^l?^likJtti.Lklc£:!fei:fei :l?ilJbi^& 

k£itci&ii&kiji^m^^*^c kitx^ii^tiB iic.^mx:^ 

-iamitUiklLUc ' kll ^ilk :;^lbt>JBl * klt:>ixl± fe^H 
^i 1^ :lil};fcjixi&it£^Jfa- UfSh :it kMKtit'Klb hkto 
I ltk£.l£c kiikkvit Jill^£^ 'kl^lt ikltc&Ci £ kikUia 
■•.ht-. kklb 'kUkiUU^MJ^lr^ifi kllk^Jkii ^^ik^Hn £ 
iitlUkfJ^ ' -liitihik&k tt tl& ' :i.l^l^miic-lb ki 

-i i^fei^k 1^ kimitii:^^ Ei!^ti^:^:tim-ii^ kmiuB 

-m l^lJ^iSl:^ it^ iiji ^itii 'hfiiJ&l^iii^l2Jrlk-ii2 kll ^ 
l<fe:ti kllli>^^kjt&^ ':%)£ kjlliJ^^&Jtjlfei^RKi 'kpi 

-itt kUmu klll^^]tkjt}:^l££i LJ7iiitiiii ' :%mii2^ 
-£-.ik Utl^biiltt XUtii& • -.t'SlUktltibii kJ:iil^i£&i 

I -fiili^iJb ' :i:^tilitkh;Ul tc:tl:iti-:iili klJ^JIf^ ' li£ 
I -kl^t^lXkltf Sk kJkfttiilCkjSikkiD ''h.^kla.H:^! itiiicS, UtJi^Jli±& 


litfc^ttii& -1^ i!^b Ihimn^i^ ni.mMtt%^ttuir<.i'Aiit:LttiiSi^iii^ 

:i^ ii2 kl^^lt Jk:tli5Ei^Jit^ijtUt-ieJb^k :^^J^% 
-^^!£ 112 (l>:kb :klat 'ktt^£>:ttiit&JikQi4£klilbitiiltt 

-til •.^t^:t&tatt2 k ^>!^&mii>kfi±ii3E:^t: hKinnit 

-iu^^^klb I ^tc^llk Lti-i%nt^i It: kiWfii^likfiiyrk 
bh 'icafiB ilr&bl±l^£ i^ 'kCcibkkll 'ir^Iii^likiu^ 
-£k^£ iikiiiklikia^l^ lib!>£slii-'k£: it£]^Lmiitc:ti& 

tl& I Mlb:i:t^bl &t^l ':i;h.MH:titi :ib£.iiMMi^^ 

EkaBRihi bis<^m & £bki> ' :^te ik£aa!&^jEii^ 
1^ i^ikiit bi:kJbS & ^:2) i^ i^m i:k^c:iti&it>j<feb 

HU^S itlii& kb!k * :^lbb£tt:>l':^ fe l£k ' J^fl 

ii^<»yfttfej!fcbjliifajajbxi^a£ iiim^jbitifiti|bbli& 
& ' R>^ii& ia^-:miii:tjbit'a£ Si m^iSi-kJika 

fc.t:^>fivm">h :<:k:tji£iEjbs i:jk>tu&iii:ai :b^ :i>ii* 

-^ti :at ' :li±l^U&& k fe:^iti>tlStfa :i± £b^%i £k 
I :&lllLb :2:l3ri .kk '£saibititlit^ibbg£lit:b&b£ta 

tt ^ ' k^itk kjttl^kf mik Mi«fcf?>rtS tt k ' k£kbb 
-Jk bJSlkJ^li^ :k£^^ %bfej ':£^Ullb B kfir«kl & 
iLi2 ' 'kbliiJb:^ibiSa ^i&>b&ife^£0:itk^k tttitiSAtti 
-<fe fitllt>lb£^t&— :uilid VJi: :iii^im&i:iik 'kSlitllt 
-Mitcituit& kit: l^l&K kk^ 'kmilkl^^l<feiLlli:k.Ui^ 
-iikkiliinibak— ikHjUUc hua — ijlJi 'kliiltittt* 
-lijlbkE^k Ibk ':ikUJS:jBl :1£:%) £ k iklUld^i^^bi 
-£ kiSSlkifeUtt l&m tS iSJiJ ^Ittiblfc^uafclba 
^ 'lUS kjl ibiE Lir:fe " :lJfil5: k bRkj kll^JfcJ 
bl^l&j^lllii£E- Ik 'L^fel~l^ 'L!J& ^fe^m i£tt 
-^jljft^ Iki^Ub'^ JPbi:tl^J^J iti!^kl&— likM I 
-!fem2l lk^jml&--L& bjlklu^lJ^St ibl^lk— Slbfii 
~Uta tiil^lt I ^lbO;l2Utk:!l^a: Ibk blhlb^kt -bskf 
-a la^ bm^a :^i:iir'-.i<^ii>u: ikkiubiStiikm 

-kjciilu JLk^ll^K: IkUl^mikklj ':bJt( kllkbiklb 
-Utlkb^bl^l^^3:istl}: k^lt2itni£t btiurik^b:ikl kiit 
-ltlBibii<kibil<b.k^klbikfkb:iir'.killt£ lbbtaiai^&j& 
-atdl :b^lBl<& :lk;;b:kl;lt:>.l£^llixb :iiiliX^t '.tr.tuid 

-ntti £: k-k£k&i k B binumum^iij&biit 'ki 'tifett "k^klhiSfe k IStl^ fek— 2lli/b btiife kiik 
-tl* Ibbblilltfe "btfli:* lilfeit-.i<fei fe kH l -.9*^ 
-^k:tb :^^li£bms kkkixk:hl^J;;b« bismf^^ :k 
-blSkJ Ibrikk ' yiiatb£ k^^^'kib :ktbbjdlfelit 
-l^li^tHblltck bllCkbk kjtr^ k lbbtli:lliJ^ktll^ 
-■^a;K>Ct -.ii binkib:iklkl£b<^k^k £kbk:kia^trS 
I kll^^lLbs kbtr^.i!^! l>lk:![!:m i^ kbll£:5*^kikkfe^ilt 
' ki&&tii£^iit:tb i^JgB h^ kmMkj Si ibkbfii 
-ki— kji^H aiB^i I k&Lakj i^i^iaiat :<fe:uiib 

-Ibslil^b kikJ^ltt.J^kJflbl^— kttklttB l&i'k kllkli 

-m kiSb— Jiikitm :1b ibkiisfei^iitniEfeMi — -.ibJa 
-&a j^ iki^±j&ia ikm^SL:^^m>btt^ ikikfkKt 

-k!bb:ifcl Ikbatti iblbalteia ii kllkittbjfcilh 
-kjt! k b:& ^JC:^ iblb3^1kjttb:&b^ |>l^l^ikii& 
-km:kbkfb^Jb^k%mlul^l^^lb^i ,, irVH £&&i^ll^l<& 
:l^bi2j 'mikatl2Bl<kb I :^mib kjhtt ^t^kl itt^ 
-li 'bii^y. i^HpiXilJ^.. tci.h^ ^k '::tl<fe& %t^b ^.lkk 
-mik&::^kiliti! kll^U:tU>Jtt£: hb. J^ijlteibbbianaUt 
I K<&>ll^lr.s fsus^i^— Itcnk -.hlkti .t^^imSkUUU 

-mtili Iitiiii JMW htiki)h hk Bibb '£ Bihhlk 
-Itm ^ I ii&iitl^^ ^^I^SJ^lll^ 'MMh mjib,, 
I hhltfct^Jh ^ ii i^t xiIllM ^£1^1 iiil|t %m £h 
B Jit%J!h iitii^llS: M^^i^ lifHt^ IthliJi lim^ 
hkMk in lifek I Jj££!g^lb^^ tlv^h Ifit 'l£il 
iilh Ifik 'l£l£ Ibil^ l|l ^ULH^Iijb i.fit m£l^ 
ini lliiMh lit M I Jitili!feh£t^l^ bilk ^mib Ihli 

• •N.N. ^/-S^-.NJ N., ^ 

* fi>bB>4>> lh hhhm ti>r»UI t *litliJE£ l£ Mtii& 
Jilk%mhJliJJ£ Jiiifell£ Mh fe lit%llthiliiifcJt: kiib 
'liti^l^ haSilh Mikk ^£ilt ^it»»^Wh>h 1^ £k 
-MltbikMh lit%ii I 1^ ^ ll^milit 1^ ^ l^bB lki\^ 

— Mtl£ fiibii J^Bjfe bii B l!h£htt: 1& «h£iiJ:-fe 
itii H mii^lk^ lli Ji^lk: Jbli IB Ji&i£t^i %& 
'j^^%i mj[i m ihij^ih ^mi^h iitil2]^^i^jifci]^tj 

-^h jltlBIhkhliBl^l^ liji B IBti^^ lillBi^ 
li>lvr»u^iH^ life ' htMh lilJBiSh lt>i>&Vu-^ 
-it-\ hli B Jifeli^i^ li&li^m lli>i IB i^^Bfi Ulis&ttli& 


litti&intt& I i^H ik 1%1 1£ k ^iU ^Sg'M iilc%^%lg pt^^, I i 

I o£ s\ ojDt ^ ok 
I ol2 ^ oiiKi ( Xo ft o:& ) IHH^ltltg llt^ 

•^ :llr£ I iU^^hb^ & miuh IBl^ lhL& I lit^^ kiil 
ibittiiStUiS I oS-l£:(llt)khSlife§-li(lli)hliSltiiB bkit&i \i^v^ ^itt^iSL iiii ,bi^)i<& ^mi^^ ^^^^} 

Sjk <^iillt <itl£j| ib J21Ll^ii :b^lJ^f^ilt Jjitt IHLt Ibft 

' hb^ 'hk 'hhijtt Itcy Ikhllb^tcSllibmb) 
-i£k itsk I :ttltt J^ii itbk}lUi!tlHa lbi><^blt)!^ 
-bsb^k£i^hi!M]Eb!k klJfcbfejtH^hbbfeimbfa £^m 
-aJ2 I ^Jib^i Jj*blftlb>l ,,Jb£ii±S b Ibljf: bsli,,lltkl^ 
-bit^l ,, [ iitblb „ Ibb lS:bblb&ibJi^j]:b Ibbb^&b^ 
-%iltcJbbiJ^lfitb±Ul& m I ^tthUt ibm JJtE& blls 
-lb£t^ai& iQtl^blbblhmi^ibl la 'Ib&lb ibli>M 
-mibitthlkb^ ibbjb:aSbbs lbl^bbmib><kbia£i 
-b jg il&bi Jb:&blbb%ibibibiitb%lb b^ 'ibit lii^iib 
-i^lbb bB 'Ib^li IB bbillt J^i^ lb lbRllb>:^Kili^ 
-Ibb lb bb><b£iib bb^^btHlB :bE^b it^B li&bkjbbi 
IB bi^Xl<b bM I :lbltt mk^^mbitlli^Bmbllb2t 
-Ib^B Si % , blBmte>£.b: , I ^bsSJS bllbbibb^ 
'tbskabb^bbib -.y^JJ&i^IB blibi^bj B mblt !bkEe 
-BlUb^l:ilibBSribibbiSlll%blBbi& l±l%lb & bi> 
, blUu£itl& bBJlb l£:b]i& B il!b bt<bb:Lg ^M 
IE ,— Ibb ' :biablb2liblfct*llblibj bilfe fcii!fc^l 
-l<b bb %^bIbibJMblbbbJ bMbJ&-£:l ,iii:bb.ilii^i&, 
I bjitlb^Jbl^l&lB :blt ib^Ubil ,:^<bB^lJ£ iiitiik, 
ltb:i^b^bJbbJb:>bl!^«l^iMblttlblblt^mb:&^bJl*bJ Jb 
^Jlt^^ ,>^FfibJliitllfe , bbb-tlbtcb ^bb?ilii^^l& 
I bbiJRiUlbklfelB blSbElbiLbbbJ^bfelbb :b.bar 
-msid lbb-£ <fej 'bblnbbs bbRtbl^Jlib :i^lbib.J& bbj 
, J%lblb.jJ& , 'klb&b bl,^Bi£: ^IJW l>lb^ll£. 'blbtt 
m^bblblbli :blb b!^<bl^ll«b bbbbbr^lBbbs-iia 
-i^bbs bb':lbbb£ebl lMb>^ Eimibli^l^-bfb&£ 
lbb>lSbbs Jbi^lbitJ:>i^b£lbBbbb y^i ,:^l^b, 

I >ilttlkbi£fe; h. Jit iih:^iit& '\^hlisi^l^hk 
— blbl^k bbflfii^Mb ^ ib.b 

I bblkittl^lJMB :b.barib&ldmb 
-mkb 'Iblb i&ik :blttbi Ibbb b^bK<bmi<b-2ll&l 
'^ b£ I kb^ll^lb l^bbl bJJbb ' blbit Ib^Jbba 
-l!££lJ^Bl bil^ukbkll:: b^&bbl ^mkb£i&-libl^ 

— £ba£ 

I ']bk2:klb^blblt2bl 
'kbilbol&B^ ■.bkmlJ& IbljhbJSIb^b bblBbb^ 
-1 lb^blt'.lbiiibiibL-SlJ& I blRbailB^^Rife :£2tJSs 
:^^— itd^l^lB&B -.Iblbbmb^B JlbalfeBS :bb iltJl^lli^ 


hAhhi±^ -fe: |tl%^J[il£ kkkimitli |lii!S-lMh fl»telS>lh 

^b k$^ iSi% J hJtlt fi I li^i^iti ih£h lb. 
J llthlli I %liitltttl lUMtiE £ut B ^hhh "hiHth. 
life J^lilt ill tlfeo l^iiJU^^ii iii l^bil^ Jit J^ 

— jfeii^feikiSmife tiManh In ill B^iihifitt 
-fe2]S>IP^ Idiu MJ^Jki&ljiliiliiktli h% '|iim 
% Mko fiil^ tfe S ^bW iiilhJiallt S ^kh 
liUtiifeJiltm £ }h^ MkB^bltklh k^ |iikii 
fc|lhii>hbh 6 liiSte J^lkSk^ h% Siifeiii MiJi±l=iiii 
-Itli M liilfelfii iitllt^Jh^^^hl % liili^hl HiiiilS 
-S^li % bil%lte^l^l i^ billihsitS^H iiiliiil2 
-lh^%l l^liU^Btlhliihlk lIlB^lk: Mhl£:^ i^ lii 
-lMl*iJifi fiilHilhlil^JJi ^ibilljfe kliii llithJE 
UMMli I m hlliitlbl hill llitB Jrl ii^k^lhlhh!fe hi 
IJfel^illliil^lhllMlfe Biii ik biiillltiitli£llJ£ Ifil 
-lUe IH m lihlh ^hg iit£ i^ I hhlt iiM 

I oll& I o£ o^ oQ: SNolt I -.^iUii :B^ kitt iLikt^l^iH,}^ 
:<fe^lb<fe -^Ji -.aUililfcttJlfeEBa :1114aii;j! :S:fiB 
ilSlibim :l*Ebl fiilttb :Jje:Jt*a ,^ liSfe!fe]a:feS:IuiiB 

-tmifeEJia „ I oji > oil oij£ 'BkltifitDc iitta^ 
-IjiJilfatt I -.aii biilikJl&Sia I otl--£tt&-£bS 
I o^ 'l^ihllfe £ifi I ofei-iilbS-klitS I oialia ft oJilii ^ oijr ' ^>jfew. , oiiir-aj^k]|ifi-S%^ 

1 on o^ 
I oii I iiil^lil^&iitt<fcij2:bl.mS li hktc Ssh. J^ai 

-iijfeiiijafe atsM Sbiitii iibfi:biii§ .,Biuiilii^£tti»i 
-iS:jhi>iB&.,'£^ i*^iki^ii& t o^i-]g:kh)^-!&iii^m& 

t oli I oi^liii R oblu ^ olJS: 'jtilBitiJtj |.M)*>la. h.^i» 

-liiit^bia bbiiiijlija I oM-lilJIiixtta-hllbih^ 

I oi& 1 o^ >i ofeli 'j^fe^ I ojii-kbJttfi-ii^lbtS 

lofeija ft oiiid ^ o^m'iimiii £a6 i oE-hlBS-felbB 

I oJi \\ oh \ otli 'ii^lilii!felirl<fe<fet'.iiil 'felUlili 

-^ 'bl^£ I :i^^a :JB12B Sag I o^i-MhbS-ki£bSi 

I >12 oj^l^ ^ ol&it 

'mjaiiik^ ^%^ I oKl4ikill^hlhhS-iilllhiimii]^ 

1 OK 'fcJbhiuB I ofci-baiMba-kblib^S 

loaifeaoaia'fetoteJIiifciBiii: i ofei-h^l^htt-fe^ftltB 

I oisjia ^ oijt 'i^EiiiiiSfeiia 
I '.fitlii} Upik^ feiabblfeb li I aiSbbsa :ilSl2 

I h^'i, o^.oib ,j i£i^mi^ i^^fciit 
-l»»fe2H l&miilUiiifesfiiiillijtliii IiilE:£: iiliE iiljSt 
-£^£: h3SlMi£ abJlisL ifii>ll±t<!>SB£t&., %^J kitrSt 

-HJiiti :iihii^ii^tijB loS-hlkib^S-itMMhfeaft 

I ol& A Ub ^ ok ^ olii 

' jbibi^i£jJJat!i>ihrimi^i^biiLi^t'lki:^^jEl£ i fii& 
«\ otoi^ \ oLti}^ ' ltii<i:&^ir<ii&.ii icab><j&^m^iib& 

-^ak I oi^ I t^Sb a« ojk I jiikyhs^itikittiili iA 
~£i>Mk^&iijiikt^J&!^i;£mmrci^i^^kiitii:iic£^kji 

-iiUikUz^^b :M^mt!^:Ell-At»ltb I liiJS )> oi^ts '^^ 
-Ut lc^!^t«lJilk^J8&b li^Cti lifitl;^ I ojja-ih£ii- lhr l "-«>fi 
I o£ ^ ol£ i olfei I lhhs& i;^ 

I olt«± HikL^H ttiiiiiifRl'^it 
I iiS oj&li to&n loEli 'Hirlilbitlli: 1 lii^ = otillfc 5i 

oLJirfe 'liilfe ^tttjfetitiiMfeiu ,, Hill iiii ittiktb i±k :l^ fca Ellilh b^ £iS I «tl-tl&)i-lt£bfi '^k fiiuatbi tfiE I K.LH^iteiiiB ^fe-& 'titt^ia 

> oia V, oitl 'bjnasaism ^."^^ " ' "^ '<^^ bibtniiiii ii3ii£ iaiii^m 

I ebb I ol» >, "£:£ 'liJSiJkRJ I rkltiB :li lit bliii ! °ltB ^P. ©li I 11*^13 

-attiiiiiii :blii SaS I ofclt I lu^ t ohjife i obs* J]£bilSJliJli£Jlfe Mkh il&lilfe iii ItihtsuJiilfi 

'iKJbSkibiUjtUi \»iA\»h 1 oJA I :li iili kSljtib kft I ^.ji -^ ..j^ oiii i mLuii SJ^i ilttiiii 

-tt £&a iCt^ :i>klib !kli^3 I ofel-J^li§-££b^ | ijtlb iklilii±l2li!2& JU^^l^t:tib^b£& bj li&b£^luifi 
"iVfiiilitll I SiSii£iJtl±U-.JbtJlk itbStl^ jKm i^^i J:>ii£ ibiitiittt^uibir|ii^ i^ii^i iktyikiSBi^ I 
~h t*jt2li teltlli I Jtm ibfesS t Lbbl IkJH IklthaU j 

112 ikfig 'it^ttk^ kMi}: I lis s\ ona 'i!&r-.Jk Q:^a ^ 

-B klliSi^ltit ^i^ ktl^ I Oil^ ); otf.n& \ oLii-Jk' ltkll£ & 

ki^t^t^fe ^it:&<kt±i -.uttiitt^jiip i^ahi Ibii^ic .ktti^bM 

llkMttllhli^^lld I fii^ S\ otillg j oL^:^ '!^1211%11 
-UB Jbit«ltetklti I oiti^ I ob^ I oSib o>> ot: oj^ '21S 
itkklip:l<^^ Ellikiir2:iaiU:t^llill& i o^llg i oi^itg 
I oia R o'k oiife ' j^h i^Jit ibibm ajiiitS 

Jl^iUlk^Qrl I oi^ 'M|]i:mr«t: biltci&b bil!^r'.lkab 
I ohltL I o£ ^ ol '<^biKg <^imk^^lkttll^ I ol&t: 

I oli& • tih> '4i t^jlt^fejitttifll I ojalik I o^li I oI£^iift 
I olfe a o^£ '^ili ( I o£l t oli R olbi)!aEtlbliLk 
-IfekliJii I ol£ a o^£ I :ii tit kJl):liultifellliSl M 
■Ikfi kliikflllallkl&tbtli blllittlJi I oE-kfeS-fetaS 

I ^Ib ^ olt! 'hlJtBliJH: 'filk I & hi% I llt!^ 
I li^?.l%J<fi :iim kD:i:inb lHlSbl:t&lkl<]£E^^ltril]g 

feia I Sfe^fe kjS lf}Sv|>:ls||,,iife:hlitM febli,.|oij-tfi£ 
\ kU> RolB I kbl^ I l^£g I klbt:t lll<tk!£kl?l kiUlkJ^ 
-Ibs^lklkllikb Jfe^ltt £iab<t||>.ft^lftia||.^iM^biJfei3 
:fc2 felttttife It b., I -.aiibb^Cttife 'ban I om-S-ts§ 

I ilh >i olu 'ii!fe:iai3 I b!fc-feS I k;£:bk 
I Plb»P bliibfebSlfiiiliik IklHi ti :e< lb ib >^ 
-jfeii llRUl>iia|| „^ :£« ibi^i),, lofei-li4:tk-li!fehS 

t ott ' ^1 ikSiiibbJ&llbim I oija-BliS-lJifi 

I o'k okl I omB I :lk^bl& k iM:bblli&<&b 
•:li21^%lbElB liib kll^lUP^Jfel httxi^ \ o&\ oik 
-k ' klbilbk I oklB \ oJE: 'blklE I obllfe I oih^ 
I ei&tl I o!&B i o£ ) o& ' mil^ I f^lSklOk -1| fitkfe£ l£ hhM liii l^iife iii^iii4^^ 

( Ikli aL S^p.>:>: Ullt^tEifi: 'iiijj ibfeikl , 
IkbsiMb b±ribii Hit blkJSi klJ kiibaSilfeik«k 
ISikH i%m^L'j.h :blfejB ) I r-SA ! obiJife I olt Qlia 
I ill 6^ obt 'i:fcbJk hbb JtblbitJJiiibiE iiU£ ^ 
-blttbltibiSbb kim I oi£ ); oti 1 :blblia lilbilt 

-biiint :fejbi iknics (I isB£ ibjfe ai o^^CumfeEfe 

i^sQs .llk&fe, ) I oli < ojfe om I ilS oba « OKU 
'blfiSifea I :lajblB :blt-l IfchtlD: i oE-felMS-:ilfclfi 
lobbi sv/ojfet. 'blbtill}:biEiioti-liaJJkfelS-Ht£m^ 
I o£ ^oia Roia "i obli 'kli^iilikiiitilb^ifi I klb^b^l 
-liii^:b:kjnbkl^^ llte<fekUbl lbkli:kilSBllbytb±li 

I o£ >: ol& ^ 0& ^ oj&ial 
'blft>IL I :<febblS :-tbbl £aS I o£-!kbM5-lltfelS 

I ou I o£i Yi oii J j ott I ibi^iai&ib lb 
-Ib&biumilb Iblibjkiifeilliiuijajiij k.feUbl-£aS 
,,^Hibibi±bl&„ |ol£ S\olb£.'k£lbS lolJE lott oils 

I ok I o^b ^ ol£ 'kiflblB 1 obi--lib:lihlS-biiJ4S 
|o:tB >:o£ ^ oh 'teljiati I olb 1 :lkilJbit6S !& fitl^ 
[ -JiilC klilDtft^iciaii libitjl^mip! I ofel-i£ki-ltlfi 
I I oia o^ ok^ 'bfsiiiii£Bs I ofci-kliiJMS-ltlilMS 
I o£ ^ oi& fi oh ^ojcjE^ ' y^B 
iit^tlill^ b^fehabSbii-SiS lobi-iifiMS-^EfelS 
I I oife o^ ofe ^ otli ' ^ikbjfebllb 1 liiiik 

I -bimbJa mibib Hui&, kBUb Ibblilbttia Ikb) 
I -m fcbibi-SaS 1 ofei-^h^Ii>MlkM§- htfr h^lk^lS 
I I omig fi 

i okiii^ omi^i^i^tig lofei -M^'^lkM^-hMhfelS 

I I o& A oblifc 

! „ I sttettliu ^BJa ibmib j^ 'itm^txhi^ biu& b 
I -&.,'j&£«mics^iit^i I obi-Msii^M^-liMkitMB 

I oi± • Ibibuii -bsB I ikSibiS tiisibi kwfiti oiii-^ikiS-ltSJ^S 1 ibijiaiai,ittHiii2^ I iRk m ibib ii±iiti£ii kbj 

bi i^bia I oij^--lltlliJ£iMh^iB-lltfhM>t>-hMB 

I ofeb \ oi£ ':fek:ifeiibj£k I Ob oli I ofeb > oi£ ' £ 
-<bb^ I oil I oil£ ' !iblblg I iiife >: ot^iig \ ohi 
-^ ' ^bblbBlir«ili±lCiilt6b I obj-ifeHfelS-kkMB 

I o£^ ^ ol£ 

X oifei ' bikiLiAfei itt%i^t& I obi-lskM^-Jsk^ 

I oi& ^ o<fe oitt 'llkbl Hiia 

-fcifemia^&b bifeitiis*fei&iiii r oE- bL^lS-Jilfeili oJ& >: obll& 

I bife mat iiti llbl^ iiil2 iiU£ m ih\{ik& 1&B& 
l&l^Bbi bb: ^iSbibsH bUKalt kblilt — S:^\lt 

I o^ oils I ehti a^ oH I ih^li tjg>i£^ii>mi^ii& ^^ •^ ^Ib^&J^iitik^ ^ ^^ti^ljf^j |:<b^t^(3tJI>lt*lrig 

( I :Ji>l|!^l& :1>U hitt&h 
iaOt , liiiilU , ) t otUli ): ou ' !^Elil±hlkl»IQc 

-jiifcilislttfEi'klbtlikl lot! -feltiiimi^lS- hiiitl&jtlfi 

I iia Rofe oL'titkifi I ofci-kfeiHfeiS-iilsaiJiytiS 

tobi He J^ it> iii>^h ..h 'kusikl^i I oii^~ii£ki-liiLbjLS 

.ilk^l^i^ I ^S-<fcS>lhiT>i>^tf»tb:>-WSIKIt>g>fe"|i>ti>MS 

I o£ t ol£ a olt^ 

'■^ frH>u. HIUJ <tei^l».UIF; U><*>Ht>» I o£-!kt£^-itl£thlll 

I ©£ t ol2 a olUi 

-IfciiM^ kbjyfetiUi ^!* fcbiEfe ) \ oiSk 'i oh \ o^Ji 

I oi££:h I olh I oi& 

-^ ( I •.iiit ittit^km liiitt!^ ULbOtfcb \slk , Is 
j|^ I mi&^tt tiihiSb k ki iiitjb i^iKio Jttiiir£t li^^tii k 

-ll±J:lli kiiL itlib^t- kib%t IBt I Ikllf: It£l:k :k%l Oii^ 
-!t>t^ll& it i^ I iklu^jg IBIhJiti iliij ^1 (uk-lSu: kl 
■l^g ll&&ih:i<tr IB Slk I 1km llkli IB ^^ it> IkU^l 
Uik i2 mi^ljil&iiitb J^Bliy ihlHi k iLtk 'lkkJl& 
li&Blb211Bllfc bIiL-kli^l& ifiitsjkj b IB l^£l& IkU 
IbU b^k Bb^j ttMB tt IkJ ,BlB±bltt iJtilt,— blia 
-It Ibk ' kia!k BiU2ltibIt)bl& blSk Otjll^ti »♦>•■£ 

Itixiait B iiiEii kuiu&i& i>ibutiiife^>a I'xt^ i bj^i^ 
bi^iL B:UBiis.iikk: ^Eb— j^iuttt k I b^:jft u Mtk -SLJIiaJli Iklajkl Itfc iii£J& luiiiiLiJfc toltb A&lbiit^ 
■fe..-JbfiiJtMir£ itfei loife «l.oii£ I kjl ^JiiM ,t«k ^I^«b 
fc£hi-ibfi kttWi kBS I ^kbifetfe kkii-lb£ bili k 
-bik,.-U»b'kfe!fei»JStHtfkiiiiHfei|oJi){-ioji£iob^^ 
-trissJhtfi kuiifei I Ola Is oft >: ot^ 1 Ititiij.lStMtUil 

-iUi a& I I :SE£ Itlit IsJ^jajriaQ: . E:^JBi^JB , 
::k£iii!BB ) ( I tk^fe kJt»lai, isfij , fiHiiBliii", ) 
I o£: t oJ£ o^ olt^ ' b&fel^JBittkJlSkJlibJb<fefelliSki 

I o£ ^^ oOiW ott '^hih^aibh^ I o£-kkfei-liiMB 

I o£ "i oJ£ )t oJt^ ' jrlil^ns Jkht.HJtlkLt 

•R:S liiiiiiitikik liiiibJklt I oE-li!fejyS-h^MB 

I ok ' k£llk%:t<feXkjikl iitbt 
-tkkl khlti&^<^khiAlh]L} I o^i-i^J|ths&-iil^l%M^ 
I ojfe a OR ^ oJhtl I ^1 M^o 

i^hh \^&]± kixh^ hmo ik\ lhll^l MSA 

mk^ JhibJg %li£££ Mlit:^]^ ihlit iBhl£%l 

I ojhi; ' iinik^itBife I oE--^BltS -JtMfeB 
loitB X oB '^I^klhMifelt^l^kU'li I ok-^l^--l^l^& 

I oi& fi\ oh "ioih ' ltlitlbmi!t:£:mii 
:lhi<^:kll2 Jbll^lUL bik£%lkk I ojl£l-i£^-Jh^S 

I o£; \ oJ2 t oit^ ' bfefe ix2kl« I ok~fcfc^fi-MtfeS 

I oja «\ oia b ot^ 'k&bkiiJlk I ofej-ltktS-lt^ 

I li>^ SN olvli& ^oLg<fe 

' i£ iifeiijaibfc bikttoiJ^ I oE-]fehtB--liitS 

I o£: t oi£ S ojfii '1^ 
•uEj£%ii£:blili£mkl2tt UtlilkJp: I o£-iSJfeB--lQtS 
I o£i ^ ol£ >: olt^ 'ii^litaJlufelli I oE--J^B-hlfeS 

I l|h t oli ^ °ii i "iiiia 'i.^t I oti-dihaS-k^ 
I iilL \ olts ' |jLtUjl<^l<!JSl|lb!^% 

-teS iliti£ kij:ifeitj^iriim ; oE-!fen>JUfem--Js&itB 

I o£ % oi2 a oJti^ I kl/:klil3L ^hh l&b I o£: >: ol^Jlfc 

V okjKt oils 'ik^fiitB I oE-i!J^liitB-ilijafeS 

Ion 'til^bll^ I :l<^^l&klL:tl<^&ait:£t :Jk gib i'Jt%li» 
ifr^tt-.p klkt! k^:^ :bl}[^Jb:>:&)ft!k'ltlk^ll<fckl|l fiib 

I ol£:Jt& 

I o£ >: oi 't^hi* ^fefct-B I ofc-,k&^hB-kBfiitB 
Ib^jk ^oiji'tf.feJbiSit I ojjft-lJ^J^^tfeS-J^lfciitS 

I oik I ot& ^ oH 0II& ' liltik Itr^iih l<Mtn']ttikl£ 

-mbiRlbiklOifeit I ojjft-J!fe^^^-Jli^JtIiliUfeS iusi^ikinnbj^ \ 1«o^ ) Uili^iiiikb& I oii 1 9tejife R MB ^ oJJ£ I bJAbEiiJttifcti 
-lufe^ bJiJb^SJilJtt ii>:^^ii%bB tu>fe:tikl:^lB& kllk£!i>l 

- itsu ibJllitei Pbhk£k££ I ob-felJ^IithH-feilJj&hS 

I oiftU i oli I ofeb ^ ol£ ' Itlblife^l 
1 ol^b >; ol£ 'liiEl»ibjfel 

( I Ihi^U &L 
at>i^ ItlhtrJtli ^Ci ^ tite , mirikribJliJi k* 

tJbiJfel^ilttttS ) I oli I otld I o£ o> o^ obi' hitch 

I oia ^ oit oim I tjji!iisisii£ tibm 

-liblilteasili^itetttt li;i<tl^ili:ll± lril;2iy SB :bJ£li 

I o£; t oJ£ >: oltet 

%>i^Lt£el^bli»^^l=S ( I iblt &h CN^^ UlHitlb^ 
^0: , £^ , UitLiSi^ tiii& ) I oik^ ^ oi£: -£:^ tili^t 

-»>>&^ifetfe]^ I oB I oi:^ I ojti^ I piait& I o^^ R o^ 
„ik^b ^ itba:^.,-Sit£: bt^mitc^Jtlk ^ t^l yiHimi 

^B lliiaSUi £t m iCilblaili Ibirli IbilJilliim 
li^£bb ibbbl bibM^ i^^biSti U^Ott^i ^i^M:^i^:t£.i^ 
■E) 'km^ii .,m^:i>iji> iii£ iirsbiit fiitiii^iii: ibiitt ji^^ 

-tefcS ,' ItlliblSti IbiifeiliJ&lli^lStt i-lj£iiE feibfe •IbSlli )i^2=blLCllsiba:&ll^i^bS 'illbi , ttjfeii . 
( X'22 o^a ) I tfe Sitlthil^aSi £^ 

I oiti^ '^Sbkbtii^ii^^i|iba bbL:^^.^^^)^'^! 

I blkll}:l%l£& 
£ ^l^bpi^^ 'kl^^jaife ^l!febJiiiiM^ 'i itt'.;h I bl 
-ibbht iiijll^kjHBJgl liiilllb^iiibg I oiiB ):S\ oB 

(xis\o:B) I ifemhmiiiiiiitiiiMiiiiihtSiiktji 

I oB 'Blbltt 

-iituiin%feS I oE-m^iiiitMitS-biJiJiiiiliflfeS 

I olti I o£t£ ! oB I o£; Ri ofi: s\i olx 

( i i ^ o:b ) I IM I i^k I 1 it 

( I h.'££: fiL Vfor^ blttr:&fe 

^«Q: , litl2 , 'kJlk«BbllL :Ultt£iuirB i^ ) 1 oit^s 

liin^ lu :i>i2B tifiihS I oE-ilkl^hfi-HltlfiitB 
I ofeb^ o^'bjt.^^iiii!tIufeBio£-il!fc^Ji£-il!fe£at& 

I ol£ R* oJi£ '£ib I oE-|lhS 
I omil& I olt^ I oB ,,lllli&t'fi >jU:blb., I o^£: I :tLS 

loli^ioE-LfirMlilbbbtt ifeakll^£ |ofei'ft«2ii I ojfe \or 
\ ofeli 'Stkm^JfeljiltiBkt I :tnhh -.i^h JbhlD: I o£; 
^ oi£ a oit^ I :^ba I ::^ l<feblbh<fcl}:£:lb I olUk 
>; oib£ I oS ' blifellhali :fcba :«feii bjliiiiti bim 
lJ>Sbl£ I olibl Ri olfeb 1 ■.hltt^lt'.llt kJbbl^BbM 

-ijtiBi&^i^i^ji btmi^ip:-iiB-"b:£B :Siii'^& Jttii 'li 
fcfefiji bir«k':tjti^l i-afi-iiifekii ikfefe-±£riim±u 

kbiBfeitiJtJiiilisliBiiaiblBiii tbB tiiimElUllt 
ilblbi kl ^.iiJfe^abJfeli. .-^1 >Sjlbti illB^litit, 

l^i'^ klS J&tm IKibiti* bteie Rklbtl iibhl-kl 

J ^- ^ ^ -J ^ ^, ^ --J 

bbtaMniiiBfe± Kktiifi ifek ' liitiEsfeiitt 

-liULibilCiiLJfelil kbiEi-bjfet* btilBi biybblBi 
JSi bb B ltck'klfiib:^Bbr^lb^ltt-^ll}:^bibl}:l-^Ut^l 
'^ :kS ^iJlfeB kJilElB tfelUiife birtlilb-klbklii >j 
-iSLlbik^Jfefetl hfelSiil ' :t'.bii!JfcfiifcS ifei»-kj4 JL^iliijt&JEt 


tnitfeB i«fejr«m i(Jii£i-tiifete ijjtsiiiijbjiaii-uaift Jiiilt tj 

-h2-J« feS- ^itfeii "klfc-tif ut-M^ hbljiBJ&li -iiliii 
-a» iyttibidljiaii:ja^ifeijit-Etett!fekIt ihn \ Mil 

-^Ifiif^iB bfchlbKmbfelfiiMirK ihU ' "blbttibiJh : b 

Hi ^11 M\^ Jiiift %iife§ Slfe '!|i^!tt£^lfe b^ 
I %MMlltth iiMlh^I^h-ltJithmi ^IhBM 

-!ililJ|jJI£ ! of: ^ oik obi 'ifelikltifiibit JblbfclikJ 
-ctt^ii^jQ islk ,liiifeii:&iti, I oK: 'iiiiiitiiiai<fe fe biii 

I ol^B I o]: oti I ol^ I oi;JJ£ I oL^ I ojg ^ oJl oil& 

' ^JaB ^£1£1& ' libi^Sl k3m I oiix£ I oiL£: I otili& 
^ Ob '<fek«fc I oli ' tlliSbiJl<tekJti I oii-i^fe&-iilMS 

I oM ' J^<£lld|l2 

I c^ oJi& I on oJl& I ahlA 

I of: ^ o)£ -} oll.i ' lllliS^ lteiP^lt£^bK:> bik^l* 
-tib iifetiiieti I of \ ol£ s olfei ' ItlbJifeilliSllJi 

I o.^J^ A oi£ ,, I ^ftl \lilSi U^eiH^U lji>llbl^ it^£:£ 
bl£J^l ^b^ ,. I of ^ oJ2 a olt?.^ 'ii>i>Bu.it-''»^fi>l^l 

-^ u^isii mibipc feljifejhltE I of \ ojs ): oir*^ 
I e£ fe oil J. oihi I lu^ |i 

I o!^h p. oJ£ 

I of \ oi£ a oitst 'I^ll£l£^bi£:bil^t!^£i:kl^f mt* 
-}&it iCil^lklpt IblbtSlb lc^i:±tt I It-S^h^-SlkS 
I of; >i oi 'jiibD: I oM-^Jti-Mfi 

I oiti^ ^) oiii 'ibbiitbj<uit^ia^ 1 ob-t^^fi-ii^B 

I obli& ^ o> oti ' >iklj|j^L&bBm 

|ob^' liibl^jZt Jtfct«fchtj£l'<> tt^bmaji&sfiiuii tt^yi 
-itf aitiiifciii ' liibifcbbB ioij4t--llifcl^B--iiiihJ]^B 
I oul ^^ ok ^ oisli '^j^jb^iii^finbet& I Jj!ijEd:&g kfe& 


^ua-atu:^ Sufi 1 oI-litiy£^:^S-(ik)MJl£sM 

I ilUit V^ li^ a oib ojt ' lLlltl>^^-ip:^-|^ 
I oiJ& 'i£2&g I oj^b \oi£: 'J^&l^ I oKl-BS^lB-lMfi 

I ok 'ki^^ ££Bm klti^B^B 
I oM-2S£lbklkbhi^gJ^S-£IB(£lB)hkhlM^& 
{ 1 liaiEaraL ^W uifhtaa ittk 

-SMta Jl^) ( I bb¥& ^Q: ,bCD!J^>, Sit^lbife ^ii&) 
IOJ&11& I of ^ol2-}olt%i I ^tl^l litb^S^tflt^l^ ikl£ 
^i<^tilSli J<^^J^ Ulfeklbs Ik^febl i>^ lbbi^il2k 
-bLtBat/l!^ :kk tebl-tti:t£l£ b^ kjg:b a^E'klkb) 
-i& Ibill^ iblb :i)^B 'klkllblt i^£ 11 t^b 3^ 

Lij^aiii^B ibbm i^i^i%i 'mribu bmttit^i its 

-I|>:1& ^1^ :kbflbl£:lbt: 'kill2^hll:t IbB k^liffeJIlS 
-]&ll^ i<fe%fel]£!^ J*fe£jZt & i=!l^J^Jl£ ^f^^^^ 1^^ 1^ 
^tttl2^i^ bJk2i ^lk3^ bltbl£lJlk b^^ iSilU Rlt^lk 
-:kibbt& 'b^b^Zt ibbiiii>£ibil:^ ii^i^iik! 'kimiL^m 
-ibJ:^^ It £sb k^mi^k <^u.^i^ ^h bk .-^lirlbrib^ 
' ltibl£:llrtibliiillt:^J-fi:tm^ ll^i^;*Jl^ tt kikiilGib^E 
-IB :^^ iijrj<&t'.i^i>b^k i^:!f« mfctus-febti^bt^iai 

{h iltii^ E6ki 'Ibli&iatklti^k b l]^>(i>m miilbl£tbe)S 
|bM Ibk^^S labile £i l:t'klbiii:tjb ibiSlklltOlSibi 
-ltl&l]&l^>l,klti^ MtS lJt2k l^:fel ki^l^Pubttk^jES 

-itti^ I tih.^ itrm b9t!^M:t bitbmiitiiiiib i^i^^ 

-J&l^ -blJt IkKJbBB ^l£;i:h li^l^g— llfe^UK 11^ 
-HiSt I bkflfc ' :tJkllt:iUt£l2;£)blill<lblltkL^Zt tti\i 
-lb li^ii2k^lt>:t!hfe^jtt I oB I klb&t-ltt ntfcr<-.iki&& 
-11. mi^ t Jl1£ ft ofec t ItUJ^bl Q:i:S^h—i^h kifi. 
ibmi^ < I itt}^ Bh if:s iMitirikli ^^tn , ^mSt 

Bl£U, ) I oL£>:& I olt oll& I o<k oll& I olfe ft o^ olia 

'tihifim hiitm iii<ibbii!fef^m loij^t-liti^-llii^ 

I of >: oi£ X oiti^ ' ^ klb&blbt^ &^£ 
"hh %i^]k bk:ii:iH txifkte: I oS-^^HJ^S-i^Hrli^ft 

I It'.lu «<^ bfe a oib ok 'i^n:i:tig)^ 
( I Ikii lb% blt:«ai& iiOt , ii^h , hiit ) I otUtt 
): ob ' i^£ b^fuk^ bilLi:^bm I ot,iti I rJ^ oiik 
I ol& ft o<li oil& 'kg2fe:il<i^ midlife I oS-li^-iti^ 
I oi> ' JtMitftbLt 1 Itkl^ll^&lik J^ittlg^h b)U»^ 

bbikkjiSK fik:^i<fctiiki^mi^ I ob-^^-hJ^l^fi 

I of ft obs ' blK^ttmi^hl bfikfi 

I of >, olS ). olft 

( X ^e\ «:& ) I Ikliiilliil^ ^i^ o ^ ]h|l)Mtel fe ili|ll^l^ -1^ Ji *li^h litiili lltii 
J l>^& I oil 1 •.<tblli5l*bB nilli±fcBJit3ltfefcJ£l 

iti^-^S& mk 'kil ,, Hill Jptiu l^itc£:>ic iiiiit^ 
Dii]^l|l& ^%bltt^li 'ial ,,ll i II ItUklckBil^^ 

>^ biiafe ^b— jti]itJt>.^ l£> ' iiiuj^ , ijii>i?^ , 
( X h=a o^fi ) I lltiiifal*L 

IhM^li 1^ &^h ihkhk Hihii^i Bikl&h%l 
b kilhikh ^iS hi^ %% iiimilg J^JA iiM^lit 
^ ^ I mt-h. hbd^ k liti^JshaB ilJitll!g 

I ota \\o^S: ,, I ttlEBi 

*» loJi ^ oii£: 'bttJfir :il!feli :Hii i ofel-SI^-ll^ 
- > ■? » ^ 

ft .mSjUlttia, Jfe<feiliJ£;iB|fel) I o£ )t oli o-^ oU 

libaSjttlSblblkJfeahibfei trfti-tiHilt lo£ ^ ol£ R 
fe ' "hlbiaililiilb^ili^lbti:kblt;b:&fi I ©la I o£: 
oJ£ C olt!i ' Itlb-ib biijfel^i iiiblbHibbiliii 
>il;% I o^ ' lxlbi%l jMh'^t'ttife I oij^-ltL^S-lkil 

1 ©fetei 5\ oit, I olb '^ifmiifejtltifeblililiaiilM 
ib'ioiftts •iiUjiblt'lt Ibibiltii^Ui |oi£^oiiii 'Laii 
ill .^ bS B bli.. loi£ ^ors »oibbl 'ii<tHfttlD: i oSib 

sJitib:^ blll^blltbttlQc I olt I :i^ tcitc l>i'fciHh'» 
-bbll^ I olHli& ^ obis ^ oii£ -Eb:&blbii:febit£l& 
■.nt^h ^eiUh ti± bttiO: I oi^£i i oc o^ I o£i v o& 

OR i ..feji •siktEifebbi!«ixfeiBiofei--h:^-t:^ -ittltii jbJb2kiib:tfesitbMi I oiia-ii:^S-ili:^ 

I tlb ^ oits 'blibllhi I oE--fem--h£i}B 
I oi Ob 

' i>£ibii^bjg:B jrtkt^iitibtx jLt^^Bt-SL^:^ 

':m bllbibti!>]:^l^ tbbgtHib^b^:! hCb 
II XX*. II Ibim Qibm ^ug 'ibib£b iStk'^ 

I bilJEtbbl bl£<fe %ilU[ul£ '^SB 1 M |bbiitM 

II fiA>i II ^i£ ^mibl& l^b ' 12£rthJ§(±i £:&m 
I bBl&^l& litlUb£l&£; 'lUbi^ltSIS: 

II X'K't II fiilb ^ib:&bS:jlb:k£: ' iuiLb^mbliib^kl 

I ^H^'hMKcBl ltiLgj±Bll&b ' il&bl^Iklbll^B 
II t>!)i II mbib&t^lE£i±l^£ 'J^&blbifctst^B 

I iBibU^:kiakJS:Bl.%g &-%tk} blHbbibkB 

U \Xt II Itt^bXiljCt^^bJUttdiit k— ]^i£iitj£tfek>g-^ 

I lli£:-:&bilbbl:tbjlilitife ' iJu&iSlBK IB Sli 

II o^\ u iiL£feb £t^^ Bib-:kliiiuilt^iiiBj 

I U&^lb^lb iu>£bl&bitt k-hlB lllBlL :htt£ 

li^R'i^ll £^bbl hUt &j.l^H 'i^I il^ it£B 

I ibbj liililii^E ^%l:fe ^ '^ i^kii& b%ig k 

lis^^ll iltt^ k £.iit:l i&^ If: 'tt l^t& iitlibm 

I lilk bl bbj^ ^!£Si^ 'bsB b ii/lii£ ik 

H€^fCt\\ bbt S ; ^ liSmiL 'lil lib kl bttlife) 

I IBlQ itkti Ibbie: llHb^i^-bB fii^bllit£k 

1I^P.>1I lilfS Ibbfeatt um bl 'iittmk._l5 kE 

a lkJbl2^n^l£: lk^i;£^ 'ibkl iil^mbi B111& 

— aiifek 

ll^rAvjl bbkbtt.bsS b^JttB 'fit:hBll£ bl^ 

im^^ll Ikblbkl it Ibblbb 'tilikit. J^l ^ktlU& 
I biiB ili^Bli&k:^ mEh^ 'i aft>> aihm>>iu 
Vt\fi>J\ 2 \n £ifug Blilb^ '%& £.11 lOthit^b 
I \±iiH§i rat ibibihb bt«>k 'mb i i&I ; b^ 

I B^m£bkl lOttt It&ltllfe Jit-lii£t lii^U 1 bl IB 

lUfi^ll ':bl,.^ti£ ^:b bbB 'b bik Ji&bjib 

I Ulk l^]g:b^B li&liut •lb?> kl it! k^ 

l|oR>:ll 'btbful£l E!it£:jE fellbt 'h±B bi fc:£lB 

1 blk l>bib B^ l£:bllB 1 bj Ihtl ifhtx nn^ 

n"J^>:ll ilib 21%1)S lafe laii 'iblhbliDilBi 

I fe^Blia ; &3bb &<bl fitblbib 'lbJ£ Ibbl £1B bl 

||s^>:ll iiilbsbl bllb|b ^%M 'Iblb mb£t^2k 

I lk:!b i^iH} Mk ililbiK: 'lib bJl^ bllbCt 

IISN^>:II lJg:b^lbliuBl kl%£ b 'lbJj£ £: £:<bit:b) 

I & ^kbll^£ £^ ^^blbtb *lblK^ttb!k£lkl 

ll^^>:ll IS-b^lbliitBJ klblb '^Sthl b mkl Ibm b^llj^b»J&^ 

( ti 2^ l^ti rtlfc Ik It <feii '£2JaiJ£ lib b ai£ 
llftfe>:ll itJJt Jb tliSk kJbfe b 'i^-fe aib>tbiaii 

l(fefe>:ll iciJiicMbffej ifailii 'Jjitiiii ib iaabl b 

I iii^ m jy Slat itijto ih-tiujttSbiife i^E 

I I hiy Sit tmi, Sl^ iiH^ 'Jts%i^)M:itb<fe Jb 
IIH>:II bl iLaUfelSfetlEj Jiii^j 'sas JiiiirilbbJ ifiitt 

I £ib;B bb irbJEbfiiiiiB 'iij£ b^lbbj 

ll^>:>:U ' ^>J£ttJ>bl i^ita m^it, 't-ii fiia SBfelfe£ 
» iilttibii M Sj!k i bib ib 'ibSit ISifc Jiiii 

lla>:>U ; ^ab b llbfe|bBltebl-tit liBfeit toil lai 

I J^ hi fitki^ lii^mM :k-ii^ :^U£li& jaib 

— r^lti^ 

IISW'.H bi hh I feab !fei ; jjsi 'jii ijfiibiitia 

I i^bilH^ il£ttJjaiih Siilita-i&tLStiliJE.bi;fe 

UWhn J till Sib tt tl JiitlJfebj 'JiiilbLH: bj <^t !tl 

I iiilttl^t».iil^lilltfll» 'jiiiiiiS.febl tc lH^jtlt-i 

uitc>ii mti^r^is mfeijtt tt 'Jfiihiiiisibiii 
I iiil bj bfesliii it ti r'.i:fc •t:iBjiii iktt 

U R^>i II jfil mk lltliiilMilufei».£:llilUiigija 

I iitia^ Ut>SlbJ£ iitiifiib-ijiSilijlkbjkjSi lb 

\Wi\ llM: lit it l^tiiilH b-ijE Ij^ii fei faJklih 

I ik'n lt>Sltfcl Ikbih^Jfe 'fifiiiiria^Et'l 

II ^jVc II liiiuiiSuin ikfcrE 'Hifetittiirimim 
'Sitbfeiift k ik^-tJjs 'iiu iifetiiiiia 

ll^>:^ll itfe^jife SjfojSlbili 'iiitl^bl iKcMip-tt 

I Sibteatitk^fiiik^iiiiii j^b^ -SisSl itfe^te 

II o>:,i|| bh Sii tt afeilSJbia "Ittij ii Jiifatlliilife 

I iulEjiiyituirb liiilfc it -jj^^ iiiifebiiifci 

M^i^ll Itl Bi^SlttE: iiiiii:S itSmjltl.iiS.iill 

I iiiSi.tli± ittbjti i±hb& •felttiuib it ibb 

II ^\'>i II litlfetfctJ Hit itixfitlil ibJfiitt liiJiiti 

I Jttl±li£ iJb Irtlii iifeliittt 'JtJi£ ^ttttitife IB 

lis-(!>ii ifei ht iumb Jbnti 'ibii iiibiiiiiii 

I i&teiJjfciiijitmbj fel ifiiittl'ibbita:! r'.iiia Sia 

ll^j>mi&i^t«li!mbttiil^bt^ttl£:"ir',iiut-i£ b llfem 

I kttiiijlL t£k aattttbb Sllbi'fe bbt^b Iklti ia 

H -^Vi II -tlttttilSll£ lfcl2kt :^SittHi 

'Bib aaiiuit iii:i £b 

I iliib ittbrj k±k ti±U'^ 
■^ttlSil itlE. Shittllt ti'h 

II h\ >-. II Hiaiik ikiilut±:t Si&:£:jl£ ii^kl^AlU 'lia^kitahh^t^ iE!tt£i£ 
I iisBifeiiiib iMiairii' 

llluilb j:il3 jJCi 1 bmsfe 

Vt\ Sb itifiiJ£fikj2 bitfii Sji'ltt bjjiiib sj£t. siV 

I Mbiteiii, Jlifei liJbJli'k:tbi±:i&'lu£.b£kkibm 
1^- '(!>:i SJ^ia i^Ji, ^£.t. bj&b'SiblS ^E^ifei itbkii 

I lliriilbii blSit lilitli •iJjtiiHS.tit itl!it biaB 

— SilfeJi 

II «^^ II feij fiililSfe iiib 'litis liia 
I il&liiiiiir£;lfetlEiiiiifeblil 'ltti± hi iu^lk 

hoVcII ttih iiib Dii:£i fe2 'Sjiiiii^ij ihhth m 
I iiitsiiiaf kbfiiikiij fiiitiBH 'Hiuij fei5Es.it, 

« ^o>: II JfibiBii ib£±i h^i 'JbH b2 iititmtfi 
I njiiLE: lib iu:ei:i£t iiib 'itijtiaiiit itt sa 

iiaoTiii mtim ti3iSiiiiii:ii 'ibjy B-tbSiifeam 

I t.ib ibiii jiij^aji jlitH 'fei liis ijtfciktufei 
IIS\o>;|| itiiitt fciiit^S ^A>*^J 'it lt*klb;ttt 

I Sliiiiife Slijiiiii fei it&i 'b^jSitt bt''ii 
II ^o> II iittiSli Jfei Jiiiis: 'ijuiiii iufchji Sb 

I IltiikiititKi 4yjlti fiiit 'Jifeltlit:hbkii lb 
11 Xo>: !| Li hU b ItrJ^Siihtfe 'iiHiBiSi):Si» 

I :£lliibirlbJg:b ittfeib)!te£;-iikj£luaih 
IIRo>:|| itiltiibbl^ iicbjtiii t^-m Itfeilbi&feilia 
1 I lilkjIfejSji^S %Li± ifct *f ±ttltait'^ :iB Ifittt 
I II feo>: II lifel^ttBblt. ItilfeibJ ' f fefett ill teifeitiiicb 
I I i/1^ liitlia lti£ li^i^bj •lyfel.fefe^i'^ 

I II >:»): II ^ii IbbllSiuB i:ilit 'iiii-iltk:^^ ISitui 
i I lifelSlitbliibtilh/iilliii-EiEkcfeittS:* 

II \o\ II HSiitlbSllIia £.life "BiilfeaitstuEiJ 
I I i±tE;i ii:hJZ ±ti^ E;iiili-ilttrbllil.bbl£:bl it! 
j It oo'i II i feib; £lii-l bfe£.lL iti •iliilli.tb itliimS-lti 
j I feibCiiit* jm Sliilbiiib bi 'Siife iitlbiSitiuj 

II ^^4 II SjttlbiiUtt Siiiltt "hilStia 16i& ; hJb 

I bbj^£ Sib Siiitb2:i£bit 'Sliibimbbtt 

« a'}^ II iitl^ii^Ah:^ ^^^*^ •filittiliS biJilB b 

I i±ab±bi bSlltt fiiiibiiilB 'ttib^tt iil^ ik 

II SN^^ II bS SiiUfiLt faliriJtt <ti iiiltilLil li2 isia 

I iutittiitt b£ >liiMb 'iiiblt ii2 S.is!fca 

II "il'i II ill kllutt b iclitht± '£.ib bbl biaia* 

I big.aiii£tb:fei£ii^ibi "tciiiittiiablitiiu 

II ^3i II ibb Ibi itUSS ifeib liiltiU-bjilii lt»i* 

I i^UH^tt^ £:li£jl£bia "bsa ibttii b 

II f-.'i'i II luiaBhkm ialiu ■iiai:t bSk bi aib 
I ttlLaiiiiiSt ^ii iii^iu "iliti ibsbi:^ bb 

II 6^i II ibstttimi H.^ uiii •siuiijEiibi: si£ 

I lulktt SS!fe itt lit ibS Itt^lEtcbJ liii Ik 

II \'i't II lii £fel£ itlb 1* mi& ■; jbjb :5tEt iiiilb 

1 2 it^feJE- % i±±bb binaia ; bbit'itoij itutt iS6 sat 

II j^i II iii:£&lt& kj^ bLUih 'ittii^l&bbiSkl I 

N H c\a) II bj fe<f>M jk^^itckmr 'lam^iji^^i^it 
I iit^b mfe^itiu Oi^ i^t%^>j£i '21^ 2:iy i^ai& 11 

II ^aVll lUlfeliJiiiki^l^^ 'IBtUE. Mtil&JttUi 

I bj i2^£j£^tctilhi ii^ici S hi (^mi^i kii^ iJ£ 
It Xn\ II i^iOiE^^ ^1 Bikbt '^s£t HkSdtt 1^ 
I m:^£ iiiijcci^j^iit iSi& sii& 'iM^ki tt^^^l m 

n f^a) 11 li>>b&iaktta Ita-lilfeblhK 111^21211 

I iyaBt»te» Bjk iv*li%t^ '££fe£lbi hi ifiti^ 

II ^a^ II j|S i^u. BBhllK 'blt(fi:ll& B^lk 

I lib^ £^^%mi tc^ l^Bblift fi^-fLll*:tl>fkl& ib^ii 

I ^a) 11 i^t?ifiitii& £ hBti mi^ 'bh M£b i^iift ^ 

I tt!fe fihititi^ Oi^itjs^i '>i^^b m ifittt kii^n 
H la'i U ^lifeltlrblil blSlUEt 'lltti&tcti ail*liil& 

I ijx^alilfl-fb lS^ii& 'li<U tctiOg llitli 

n oa) II liSlu J^ fltl^ii)rHbi& '^ib \ Slk^k ^Ifiitit 

I fe:^ttl^ I^Ult hi fitmhki 'hhrncOklc & h^ 

u )<N) II hi^itt^mit^2& 'ia£lt hk ^i3kh 
I biioi^ii^ii: iiiu-%il f.t:feEntf>fe 
^ II a<\^ II lxll±%iaii:tiltihl^ ' ImI l.t<^Ut£iJ& 
I lUl^lhUlti :121^ ' & Uilt Jb li>lihl& 
— feS8£ 
H CNe\) II &t«a^h«B haiBh ' .^UtellEffelft^tU 
I hi ^l^hlt£ a^JB-fe£ll.alfc h B^i>hiillt^ll& 
U ^^) lllmf&h £i r-g>;t^R 'l&llk Ih^kkha 
I :liihlh]Silbl&lik ' hilk :hii felQ; t^a 
lolojai^cv^l ihhihii^ifitml iM&'i:tfetth £& il& 
I lhm:ft.h^l lhil%ll£ B^!t ' lithiilhhh^Jft*itfc 
u * 11 Ittilitb^lfe klbaJk lii^llh is 
'i hiSikUt &£^»iutlliut 
I -.mih^ 12kl^U llhlhil^ 
'liitLhiiathi^ 1^ imittt 

I e^ 66 

H a^) II hii>ltt 11&£ )k fik^2k J^-l^it ^Iii%ltmt 

I Stf^Stiii i Bhidm ititlit& tm iUin^it itt 

If CN^) II 1^ himhm^i:k£i:kb ' ja£hi:klhihiB 

I ^J&hjtUifiiliai^i liUil^liildlt 'toffifel m^ 1^1 ai£ 

ll\^V II ! ^^ hl^lh!tU:ttM.lilhl 'hi h Jfefi>rK»htft 

I 4^ ^^ ll&fitlt& fit£:£ehl& j hl±l hia%l hi ittiM 

II X^) II BtSlt i^)Sti& 'iklhllx 'Qilh5U lll&h! ^ 

I fitmi& £^hUi hliBl^-fe^Hl iitlhlfl UH II A^^l U ihl»ltt»^l>ijh fit^^-bhilUM^ 3Ma Ilrifi 

II ^^^ Ih^hhfftlfi IhJSbhl £ltll£ 'l£ihleli^B^Jal 

I IbLt BM lliJUl U&lOlik h-UuttUhUhhSil lik 

II ^%l II ll^hl ^llb lt>>?foiti>t> fr-^rTfe>.>>IJi>h*bIilJ&l 

; hU wftA. ii^toiifc-t.i.'fcr. <fc-|^<khUi 1^I& hit 
II H^ II ^^ ll&lx&£lh IS^h lU 'h aXfh ttiMlatk 

I ll^Bhl £ tkHa |?>iKai»u.tt i« ' ^tohbfoKlhhllit 

— &111& 
II o\\ II l£:%l£lh hi llhhllft 1£ 'bl>ltlld& ^"^^^ 

I IhOlSJt Ifiifiijlli^ix iSHM'k ' lJi£ ll>hl21fc hk 
II^X^ U l^J£lthlfl h t^tt<b miiiil'Sld Ik lliil^lft Itattil 
I ^t£it 2) B^h^hhfithm&lll'mg b^lk ^i2sk2<k 

II aX^ II l^:klh iy^l lhll:;&U& 'l2&h(tkIkbU£li 

I EiMg >h2gliiha fiihhsk t'&Sm £^k ii 
II ev)!) II JM Kll^ttib B l&^l ' hl^ irIHg Hfte 

I ilihi^b ^m^ii i&itt:& ' h>& hjtik:£: iMk 
It V(^ II Siii^ iitk^aiaii i^^j 'i&>&Itbi2B i^ih 

I hbi^blh ^ll& £hl£ 'l^g l&li &i 

II XK\ II kjlh t>s>l£ l^h£ h 'Ulli mliham 

I ^ i-^I^H tetfc-lttSbitlfeMlfe-IitBmhailii-ahhm 

II ftX) II liifii. liiti* Hiifel 'Ihhl ikfri t^lli £ 

I hfe Mh Jbl:ai& iitiiihsS ' iiiiiaiiihi^:ti&i!h 

II ^X) II hhjM&B h^ hj 21k '1£^ & 4^ Hihb 
1 11&^ Ihfe^ ^^j^ 2l>hi& 'iglhteJtthih Ik 

II •>:K\ (I kl fiHUti Ih^ ibt^ 'Ikb && 21S1& 
t iu feo.i» fe f^laui Ih im h-lli:IiU:^fiih:tUtii!feii^lt 

II ^X^ II SltlltBl& h»jS. h>lhlh ' >k2h Ihl ; h^ 
I & hpiiix'lii^hidk i&mt-£ '^m ^ih!k h B^k 

liox>ii |tthi^hibiti ihi:k'ik^a B111& i^S 

I iMhlkklMi^i&^ltliU^ 'miil2>ll& IblSi 

inf^^ll i^KVt>ttft>nr>a>mPi h-lb m hllSife BOtiSfi 

I i ^itl 1^ St2:te RS^ hMMb lii-hhl li^ttH Sift 

llan^ll ^ h& k I hJb ^ a^Hi 'h^Jh: h>l4&lithlt 

I ^i&j^^ ^^^^ khhift 'm^ kttkiht, t& 

\ic^\\\ ^htl&lithh BMb ; h-^ m lliiM hi 1^ 

I B^hh:uBBii£ fiiit^ife 'ub siii^ift I liM^ m 

II^A^II ^ Ihi^ 2llft hlfihll^ '^J%,i I ^ ^ ^%ih 

I llUb:kbiniathkl l^bUtBh£ '^hfiuS litk h l^lh 

\ViH\\l\ i^y^ kihituM^ 'iktetJthhbfitlBBHSJ 

I mitl2^11& li&ltlk lifc&ljm 'mitll^lhlhkl ilk 

iifi^^^ii a^it hi fi^^ j^i!h-i^i^£i& i£ aifc at£ It 

I IbDiS HI >h Ihi^ lkl|l 'm&Jhl^l £^^ k 
«l^ft\li ^hhfii£l %i£iiki^m-idh2iit hftib ^x& 

I a^I^lblS l^L:kSllibatiil& 'jr<rkl(it£l,li:ch £:l!h 

ll>:ft^ll hs ^i^hj ltt:kat£du-it:klt2i&l^ jfttlB 

t Ihlii: l&b:>kl S.)iii k l^ 'iHhk h lytowttoj it 

lUfi^ll klhlltl^JtUfi li^ k 'I2lj£iimiifttttt 

I iitihi£iiihbJi^i2 iantt£ 'i^iiik^ttiUaiift tt:»j&£i>& ( R«»«»V ) i^^Klsm^ nr^lN £jfeij» ^i>i!^ )j^;^-ibi£}ti^:jfc li^tt£ 

11^^^ II hit Jteki^ IfilUU Ot-feMSPIa Ik 
« h\\ II l<kU ^MJ%^ ih^Ul -:iixli ^Mll!)i i^ 

n ^^^ II iJ&^ i^:tiL fithrm xi-iuiik t&tth :kith 

I bij> i^aj£ tt lfil£Liiltio— Ititl&iM^BBib 
H ^^) II l^IitJiiltf i& ikl&Bt 'iUHiiiH^lhtrL^eA 

II i\\ II M:ii*.^ili lii£ mj> -ibb mt^ ^ 

N o^V II ^inj itiu it<2 feji^ i> 'iiu& iiii iiiii^B 

U )>i^ II ii&> ^1^ li (ci^ fi^ \a Ji^2it i^Sit 

I 5|}Bt-kia:kI^ 2liultb«lklB 'apttibfabllife 

ll :2 V II fc>ir»>^»tfaaiUl ^b Uk^Kelm J&b 

I l^kbig £.£ liit<£:fili&i k '£:! il^i£ 21k 21& 

u ev>i't li i£&&m^tti tt&a kbtiki i>jblibuiifst> 

I i^j^ tkum tt±h±t\ui^Ui ubfek liuiiii ik 

It Vc) u ^iiiufufi ^KtijH •^iM^>^h<hsjui 

I mU^S^^blit^lX £Jitl ^^Jb^lfl if i eiUtt. 

I iit^&£t^ i^i^^^l^ 'tciuiussi itikigki t^k 

I Jt mu^iuitl l^J&ttBik 'iiitib£ibJ IjitlitiLtrg 

V^^^ll %b ibtt tyjk linftik 'itt^^ itttn^li Ik 

I juoi ^E f>feit ^M£ '2[iixjii£<& Sua. m 

\Kk>.\\i :iixikiiuik Mt bi2m ik '£bi iitliti &sj£ ici 

i i lit m miife ik ttb iK: aiiit ufck ixitife 

lU^'tU £:l£t ik ttiJ&ist B^ 'iiitbklil<k g::^ 

I hlt^kl itU<t> ii^ i ^t<it 'ik>i!k IMt £:1B k 

il»^'<U 'tciiitJbk kllE: >A£i<fcitt-!ti J^libkJ iktii:k 

I il^liillicllfej J^Iltllti htCiSiuj ' Iblbliit:! ba 

I ^Ik^i ^IcAi^it kibi^ 'iii it Mb ^Jit 

HfiVtU 'if^l^B ill %li£feldiil^ fitS tibiiklklb^ 

I ttihUk JtlJikb k J^^fitllfe .blitlb l^itkb 

U^Vill 'li^(i<llt iMikl£b '4iltUf(itSid^lb2i£ 

I i^bilLlBiilUlS!} m»icl<k 'iicJ£i|ibii£tt 

iWtU 'Jlib a-tli^bUfc iptlt Llbiilsiikb if>>'<.J I ^kJ2te Si^fitiit &m^r— sitajbiUifbtkb 

llXi^ll •ibibbiltb felUalifc 'lilS:»9t^li;il» 

t £:&ki^ k i<i£*^itt:tMk:ti<k '^if'-Si(inttfttA& 

lift > II 'i:Si^fe k i^lJiiiik\L 'sixh lli&mik^<b 

I li^kS k licKJ bk llkl i££ 'i£U£lkJiiu:kt^ 

lit 1^11 "Si Jlbfe li-ilfe Mttiil— ibi>Sattlb ttl 

I (^IlihStt &tt(il|rj mllbEi 'lOlMt l^i ^llft 

ll^iVill %^ ii&k iitUi kiifikfi 'ijtiia^irft=-f tfa 

I ; kiclt it &^!fe IktE^bsilltl 'iitE Ltkl^li li.£ 
UVi^ll 'M£ ttl iitlb nib 'l>l^lSk&lti:ktk 
I llik!$lki fittcltt i^i£.iiU!:&ii-%iitbbmiiiclk 

llo^^ll bil^itlitliicl %£:kM 'itfelbaki^Jiil^a 
I itk licb al&t^lttiilt;iih 'utiick&3:b Xtitttlj^ 

— Silfeli 

ll^oVl Utk £ li&kUxIsj iiiSl& 'mtb 21 it^l £^1 

I icicii {h^h:t akll^bbbl& 'bt<lgtt ljii& ISia 

llao^ll kl Btb !tt£e it i l?bt» 'lill^k libit jlij 

I tbhfeSt^kibb l;--:&k'^k-i^b£lUb £2^ k 

IIS^o^ll lttJteSBtefcbb£llti»* 'ittltebtti h lbi\} 

I blllbll^fi>i& bil^ Itfe^J^ 1^' >^)^^lt* btk 1^ 
11^0; II ^^LiijjEt l^^itil Uik i-l^hjtilHtt 1^1!^ 
I ibli 1^21 feS:ltl^»5SUi !lt£--lii?l^ii!t tt Ptik 

llXo^ii k i^i:^i<2j[u >;S.£^£ -itiiJj&itkittSiS 

I mil i^bi m^^:t£trt% '2/'b tti^itbStt 

llftoVji m b^ 2iEt&ti kj Ibl 'lt£tiH& 2b hb 

I fel LitE t«^k itlllL 2i& £s>l£ ':t&liik liibkl i^iilijtft 

llto'<ll bki:k>k^iilit £l«fe kj lifiik'^ llriai^£ 

I tj>y>ibl btl fit:tb:l^kfii— it'kl^l<& lillic)!^ 

tl>:Oill litbblt)g:K:!t2&bg 'itclts^b it U^ 

I lliim llWdbb ltt^l*'-ir- lifeaM CMk 
H \o\ II Itiijr t-:E IMhSiSfelS 'It'h* blSsBik 

I mbil^jL iiis^ ^nl ->ii26bjk ik i&l 

II 00^ 11 :tjt-g^jfeb<& bl^Jk>JL 'it^lt£:ib lii<m 

I iiitikibs^ itii^at^li 'bii<s.j:£&E bik 

ID^ II i'SUl^l^ l&t:^£. 'lttrc&liiki;llt 

I biidibfei k at-iiu huiiiL iitbbib^tcbiijt 

H a) II likl*^ lit^ilOia lii^^ Mi^iidbklik 

I fii^bliSfuIt tt ibSjti Ibit 'lttil£. l^% bt^^tt 

It C) II Itti ^llttik l&mMk 'litkbii&lllii 

I li&h:.&b k iit l^iik Ibk 'i)>l£iull££ Ik 

II ^) II lici^kl Itubllbb feJlb!^ \li^2^ ^1>: iicbjblit 

I it^'^Ut lit* ItaBJ ltcll£'Uiil&&liUtt k 

II X^ II litit a:££)^lit ££^i& 'Jki'Bikbii lt>ll£ 

I l^^blbbbtiti S bj li, k Zllit fiUli&Uiik 

II ft) II luklt kimit 1-ik iU-Sl CrlDb liM 
I Uilatti ifklkkl ilxL;>jiib '^mJitlii&(ii2i^k 

U t) II litkJL&Ukb k li^ lifcAlit kl icttjbi^ 

I bb^j2lu!t it Kulit^iik JUblukiiiflC txlit^ 

II >:) II iifcllt >'l'fc'S x£.)UH 'litit &b b&iik iA^i^(^ I :Jii^ii4£mitjA ii^s^Pt^i^ II )-) II Bi^H>2ir-!t j^feiSb >i^ la £lib itt 

I Jl&J^b»lt>^&biSb it^tt 'bl^b llhb:ic£bjlfe 

d o^ II ^2i£ it-^iit^ ^ m 'atbt'.^bbt>4& 

II ^a II OtSifebibb^ ji&sitt 'mibj:£it i&m 

II aa 11 iblb lb bbtf) IfitS iit-iil&bllt&l^U 

I :^bgiife:^i± iS;bifi m BtA 'bi ik^tKbm 

It e-a II y^ £i& Lki^ bi i&-^ Sb Btbaiafei 

I J&bl lubmblbbi i£lll& 'jbJl&bJbtbi mik 

II ^a II l^m i^ti ^£Jgl Jlfeii^ 'IB J&k B±kKfc 

( i:^ Jhfel t£lh'lliSSIi 'Jlii IB'btljy bi 

n Xa II ll:tlL k ^1 i Ui^liiiitiSt '^<JtfiimbbSLl^lb 

I ttlbkj (iiS bliblb blb£!k 'J^^ ^tt ^ll 

II f a II Sti:it J^k ^lb«b&£ 'Hi k ll£ lk%j m 
i £1S bl i bl^ iliitt Ik i:k<b 'mb2:bi Hilfe&bJ Ik 

II ta II bips^ifjbilCi liitl& J^ '<kb b lliltdB^ 

I llklx bJJ!b l:ih!^l& bl bit 'kblU lb& lb2l& 
U %a II |E:^bUblbe£ fitbm "h\h\ J>kl ikfe/ 
I 2&J£:^k£ ; is.cb iLhii^& 'i& bl £b21t-sb 

M ia II iujgj J£l& ; b^&lf^it-£lb 'l^i^te 1)1^ Ik 

I ^b»b bU£ ><bl£B i£^ ':^£ fuijbJ^ SSL, 

U oa II Btt bjrft l^bik IMt-yKfrtkbiiShl 

I £lb lifcEi^lb b bU^Bfi: '^lU^miL lak 

« )«\ II t«atti^bl&& AUt£ 'ftbi^hbiyttk 

I £asl;ahrltb:tk ttn £.n .kit bbi ; buikb 

II a«\ II j^lum&jb liik bbm ki 'Bh ^ ^fik^lA 
I itkUlb 1^:1^:^ ki ifiUaUfc itt^ 'lu^L JUk Atk 

U r«s II hisi I >a^h:Hla^^,14 jut uktjk mkM^ bl 
I iliat Ulb ititzii^ hit 'Ut^&bitl likk bi IB 
V^eil ifitliitb&B hl»aihi£ 'i^kbkbblbl 
I4^jblkl ^Ktt. ^ailbuBl ^iJb^J-bjlbiitbbaik^ 
UXC^II l^&l^ bb:>ifc jafeabl k 'bmiii bi £2^ 
I itjff-tbrfki ixa bBlik ' %ii&bj £ bj bSb 
— ISb 
n^MI Ctb^blbU l&b£lb 'li&k &ibbitiiat& 
I (KtQibkliilki&kB itifiUt— bajlb2kllit Ik 
tkXC'W I &&b Jk gii^ g*4T^ bl 'bblbl bb ll£ 
— liTilfist 
I abl&bbij£ k Jita SibliL 'IbliiitbUb ; bllt S 
— 1£U 

H'^SMI IBIklE bSllbBB filUb 'lb^l& bbj&lb:>k 

I £:%ia bk bbi& nB Bil£ 'bkb e^:bB:ub 

ll)CMI Ibik!^ ai t<ai& J£ Jrb 'giklkl i k^h b b^itt 

I Jlbik lik b Ufel^jg bl£ 'ii^£;£i^ b lk:l 

lloeil b^l ll&Blbb bb£ Ik 'ibl bj^ llbim 

I i&&b iabjU£ £ <i&) ^|& ; &^b 'J&bbilb b il&fiatt 

H^^ii j£:ktblt iak±i)si Ilk i-ii^sS b:fciaia Jk I bt£lbUtlti2;b bl(!bb 'llulbkJ f J^ii|> >»% 

II a% II isiill ibitli.lib itiSthJi^ •tcittl^bJ i^<&& ik 

I UtHbb bl li&bl^bl£itbba& -ik:t^li& bJ lbfii% 

" 11 «\^ II b£i<i:fe & kl ^tt r<a -jabbl^ ikiU& 

I ibmfitbblbb^ \^ub ')k£^ bl Ibkl mk 

U Vi II bl&lb liA ixaiBlL ib^k J^bU£ bl 

I fiibb k K>»fc b£tl bit 1^1& liiatll i^id<felttbb 
U X^ U ^!b hiuii iiil* bl£ bl ItUfOi&B bsB k; 

'um mag 1^1 igibjtib i£ibbi& sjo. ]UL^ 

I %bS& filb ^21il Uktetf^ft^'^ytlalfc b:& 

' ;l£ ^>B1^1I& b8&lbabbt^ltltt<»ltt 1£ 
— ajlbk 

II fi\ II fbl£ 1^2lklb^bl}L tt 'b»B Uitbtklift 
I lbsbl<b ; bl& b^ IbibJJL I bl b'fchf'^iatit 

II %^ U b :^J)t&^ iGiBJlg 'Ibl^ b bi ^B t& 

I bku lifeblbllOtlb 1U& 'bib bJ GtbSkj bk 

U >:^ II bl l£:£bHl& ^bJ^ k 'ImBbU^JUl^ia 

Iblb k ^*b k IkbB 'b£tl bib fia^USib 

— fcJbl 

u u II Bium B^gSiM li^ 'um k b k lS£ 

I IblliiJ^ £tk B^k ]|lb &-%bblBai litE ik 
llo^ll lkfeaHiailBbiltiiit.ilb 'ik£B kJbJ£ b bi Sk 

I $ilbJJ£ Iba bib &b 'i^biiii^lb bl U£ 
— l&H 

u^xii iia iBi^ ai£ bj Bbi £^ bl %i 1^ ait 

I iikkQiU l/trl'Hfc lbtt£:l£'b2blib S Li bib 
— lt!M£^ kb 
U ax il Uil b^ S bl bib 'fehlHbtftiafe 

I biibiU& ll^ ££ bib && 'iHt-ttifeYlb 1 bida 

— iJLbiliLb 

II «v3t II bib bgekuti bk B^-:tb bi bblm & 

I tuitBUtaitt Uikikt bfei k 'bi^bkiB ; bis k 

( I ttfcaaS 
fi^ ^oeuiltbt»b isD: ,fiaibbtl&.— bkbi^ki^bltJfc) 

(o^otil) lloXII l^ltlb^ Iblb [i;£ IB ' Ib^ %bXfe ^ 

I iSlliti^ k i blfc a<b l^a 'IkB fi^ b ibilii^ 

— lJ£ii 

II ^fi II ki btifekm k ai:t!b ' fit%&&bb^Ji 

I £%ia ^ ^LUit^blfl^ ' til£ biUtlkliu£bki 

— i:U)it^b 

llaftll lbl& ibfitlte It bb ( mi:t ) ' bl^libltB l^Mt| 
I kiil^ttiB^t Bk±b^ i.i^ ' b:fcbil3bl B^bb 
—aid libJCUi 

II CPi II bl^bailibbj^l& lubiB-lilb fe bJBlfiiB 

I blbljx Ilk k%j£t l&l ' msjbkl n^feli^feft 

II \Pi II mlbsb iL^iii m ' ai& B^:ui:S>SittS 
I B-Oi S)L\hi& ;iibifiti£ ifiibjJi 'maj<b bt<aitlB bl 

II XFi II bai& llfeb bJg&J il&l^b 't^bfiuB ait i&ix 
I B^k a£: £^bi&£lb .bl2<b 'ak bliUtlg ^& ii «J2^>i^ 


i^)b^j&- r^ik^ N Aft n ijnibJ^. mi b^jifc S ' mk:t:|b j^kitk 

I J^ltl^ 1^1 Iffiil^ p|h-><»uS ' iklUi^b^ hlSlHiait 

H OR II i^ Si* mus. m^ mh ' i^& ifi&itifiaib 

I iUlfeMlb&l^blbllft \U]^ 'iteU tidbit 2Jft 

I )^ n if^iift b^IitS x&Bi:mti-:fc^m bi %^ bli£ 

I %jJkift b jiB i^a li^^lt 'a 4^ ib&bM 

n at It iiaji ufc*ut» ill** ' iiijiuiimi^iijb 

n c\\ u $^ii^ ibkj btii^iti^M 'u^b:t mS^S 

I £mit %^i ^ siMij^ilbibi ' ibJ^ J^\^^ ^t& bl 

11.^4 U ^ Eif I b:^ ^ Mlii^t ' ^Jbiui Ufefil bll^ 

I bl^ bUlitB 1^ 2tl& %i ' bbkUt ibbj ititit 

n Xt II £:l^lb £lbb iiXtkb ' itti& tt^i^ ^^^ 

I ^£ i^Sc bUL itittti% 'itiUt. bl ettt a I b^ 
n fi\ II bbjibbi Li ijk i}it:t-i^%tii^mAkmti 

I fikUi^tllhltal^bl fitblil 'JjUb:khlbl£| m^l!h 

II tt II |;^Itb2m^Bli%ik-itiaiatt b ittfiib 
I ibii ufeuiii iiaafiLtiti«>iii ' ^^'fcjaiit £^i2b Ik 

II ^t II iiifcili t^^JttUbmib 'bbl l^i^^ £1^ 

I i^uutaS%iJtiii%i'>rt«ftfi bl 'ijtib^ ittb mb 

U H n tt^lb bi iit^i^bailx fit--i^!a£ubbltll^:b 

I ittiillil2&<%l iltLbUtb -illrllita 11^ 

N o\ II Ibk ^Ipah bbXl£ U-:^ Sue ilbjUjxa 

I bfiai^ ibl±li& kiki ipk ik Ibi ik%j m bi 

I l^ II m %-^H b lU l^l<t>l& '^l^l;blil £bl£l 

» iMaB lfitbbl& ^&& UUiitlfc 'Ik nb^bift XptH 

N a^ II liitbl iiki^ikm Ibikbl 'litltifc l^£2bi^b) 

I l^lb ll^lkl& ll^SUt 1^ 'llfcUJ&fiijbl^ ikJ|^ 

H c\\i II mb IbkJ ltti£U£BJ '^Ik^bli^lbJ b£ilb bi 

I :bib:&fi^ii>i& Bitit^bEiik i-ik^i i^t^m^i ^2* 

B ^%i 11 AbtlSt lit S.ih S<^ ikit &-H\ ]|^lj^bl^)b^l 

1 41k^lJ&£litldl(&l!lt£liftll<b-ba;^&t^£b(£:k|£lti£ 

H X^ II blk bk%) tti IbkJ 'll^bbl^ ls,^^%> ^ 

I l^lblbblt2l^lb>!bl&li!b 'l^b bjiii k iift 

H A^ II ll&bjl£ Ilk 1&M& b-lk l&l^lbbmib 

I l^li&b\tU ^tLth 1£ iilEi i ']|ttS]il^ &bk 

I tit It ^>lb %1 ii^tllt ii/]£ ':&^ttl^blbllttait 

I hlk 1 1^1 kUtHi IBb '%1 ^^ Ibkl ik£J 

1 w II i^iau&ib ibutftUbi '&ib<k jE^mtSt 

I ilS^t IJ^blitibk Utiblt &<&£: i^ £lij IkB 
N >>: II BilkJbJtlBm j1 'U^ l^H&blbBb| i4^fc#>j& I l^^l^&jblk| l»±Iikbl]%&tlb-:<lbib:&i^>lHtK» 

II t>>: II miu)i> llibb itlb!fel-^lta iJj^bllitbk 

t ^Ife ttJb£;)t likm^lt £]£ £:-l<fe 1^ &!fen!ttl^ 

|i )) II b) JL>'^ iSi^ ^^1^^ 'itfbbj £lBi! bl&p 

I J^&W iJ,:^ tki\h |i 12S 'ibbl ik^ £1B k 
II s\ II laikfii^l IhtiiOi lb% '^kVi lkbll^£ 

I Ikfil^b [ii^!fc >l^Lblbb 'b^&firl^b %& 
II e\) II fitk£:l&lk ^i^b£lh %£:Xil ftrbbklldl«b 
I iit^fit^Jl^ bitll±ll£iB :k-^lU£iifj hllkb^i 

I ^> II kk^ml:kbl 1|1& 111& 'lE^b£:Jb lS^blbJil& 

I UJ^:klb£ !lt£tt iSlk 1^1& 'illbltk ik%l Itt 
II );) 11 Ii^'l^ llikbl iM't-lg££ 'ikak i^b il&j 

I iiiki: attB-tTRb b^B 'BiSlU bj 2II& U^J 

II A) II Sb^bl bl>!fc k £lk g-lS;£ k ibU M tt 
I 21J& m li^bkl J&lbamt/l^ 'Itlbi^ lll^l Ik 

II t) II % itiiij=!&t& Hdiit^ 'fi^^^iaiaSbsS 
I i&:ijim ii>:£bii2 >9i i)$ ii^-b:kfti!i jtuJbUiJt 

II ^) II bifit:^i&:ki^Sb>k i-ife?!pB iJ^^%i^bki 

I hl>k>RKb;^ktek> '^t£^ ilki ikj Ik 
II U II i>blttMb lfia£ bilk ';i&lb£ ctilXt S bl i^ 

I ttjui-> S>ih itlB^B>l>ft 'iitJ^ bll^lUibllJK 
|i o> II klSOltM ia^i^lib 'iBlh^'^illA 

I fiikbl li^ii^ ^^ll^b£li& 'l^Ilt&m mkJlib]fc| 
II > II blbiiikk l^i^^ 11 1 'b B^blt Ibfe^ i^ 

I ^Jtxbslit 111& kL^tUiiL 'ibkl ik%} iJUbk 

II a II m mlttii% i&aiki^ 'ijiiSiJ^ liii^&&bi^;b 
I bljtil^ blbbllklbm^ia '^ i^UU& lift 

n Mi ^liS^iit %bsB ifit£ bl 'mii::^ bJdbp 
I l^U>J£^fiill b l^li<ft>b£lbb 'lJ<bk!iti:EjtllJtt 

II \ II kLiiilt& ltBl& kiiiiltB 'l^b<tk mt£Ib 
I Ibkl^^^ltlft. bltllblsfc kb '4b££:k f&'j&Jl&lft 

II )( II l££lt mbllilbb ifitbk-^^b:>^l^ tt likii 
I lfiiJt^ttB<bB!l^b:imiiitbit 'bblJJ££ttUHbk) 

a A II i:t;fc:tib biii^:!^ bb ^ i^alt ai|;at 

I b» £^ J|lfc& Jk><ijJ& 'Jbii^iiblt«b (itlk 
U £ II Ibbllitlb B^k 1±11B£ 'nliitlii&bll^b 

I llikik latlii& ttiik Hitiii&lii^:khtt bs kttlfc 

II t II >ii:itb ibkl biibib k 'iu:fct:tblM i|t^i:ii 

I ltfcUilfi£liti^l^ttbl lUtiL UiS: 'lfiU>L£ l^tb tAilit. 

II ) II b^llftBjkba itilliilt 'bJlt^llBlt bl %1 

I uibblfiikl^lbbl}£bl2kl^ 'mEv9Sili'^S)bb „ 

— libk^iJ±lk:kj&k:i^:^ Ukibit 

I b^ a oi)> '<k:tb>bbb^ ^^} l^i^l£ 
-l^Rlt I olfc ^ oH oin '!&£ bltt'i^l^ik^t^lltlbi 
bittkfaibiEiiikkiLfei I oE-kl!]£^-.k >V*^ l fr 
I :a]e obB ^ oi&t: i aJs^i^liificMiS i on i o^i i on 

>i oUi£:'^bl)E I :>i'>fi -.^1 11^ Iblbife lii^U&':lLii^ :lttt 

— :iihiibkiiiB kji k-iEii £i& I oK-]fc^-iJtiB I oi£ ,. II ^^i :at 

-m ^iliB 'liSliM fit^iMllU I IBiSJilittil^&fe la 
I oblli ^ ob 'itlb 

I oUk^ I o&k a oi£ 'k^ i^am 
-UiskuB (i life£j& ifeUiiiikiiiiRi) lo^tRo^'^iu 

( I Ihlifeili tebtkar 

fthhfr fi^u^ M^*y" «^i^lm<u» feiii) 1 oit oiifc I oi& 

|o2koitt |ol£ 4 o£ ^oiS^oilt^ ' ltUcii^U^2itUUl&^ 

|bUiskiibk^hifc<fci»atiiByi» » ouft-^^liB-t,feiliB 

-t >fi ) I o^k£ I o£ ^ olS o^ olb^ II p. II J^ £:^llll 

I hJit> t*f.B<tm> :^j^lk :ktlx l>i£kUiItl^Xl^ t^i^ik 
•fei^kh (ft i^H iH>^^ft>ibt>iKa?> ;^iig|oiii^'£i%m k 

I o^ olifc I oj£ I okl ' "hl/cm^^fel 112^1^ 
-|t>Ubh«fcl=.«>HRllti I o^ I fcir,}5t»t-J ItB k>il&&a 
-^S]^^lil^%l E^Ztli^llit^!^ I ottii I oJf^Jtt I olti^ |o£ 

— ini^ „ I kiJ2 i:kB fitiia „ '^luut ^L^abjaj«i» 

I «l^ I ol&))oJ^£'l^lt tihimiS^S^ |-oJ|J&-I^--l]b& 

^j^EniiiiaijaWiB |o|.-lih%feJlt)i&^lik^%»Siifi 

I oli ^ o& ^ 

oiA'bsujiSfeiiiiii loB-ksit^i^mwiS-biiikiiyfeiyiB itiLL&iki£tli& " - ""' " I li»fe t °fej^ ^ 

~- "* "^ I ol± I "blli 

I oii i*b»t!fe ^ oyi ' itJfcit^ ibifcit^ 
-ikfei uamii^ ^^u*ikfe I oijk-iiiiiS-Uiiifi 

I oSlh o>. ot ofe 'ttlfiiUi 

-luitilibtiB b*i tbtekUi-SiB loa I ona i obj 

_i B ok^B ^ oJJE 'fc^tohiblkkUfc I oki-illiS-hliS 
I oH olli I o^ I oSb olli I oli \ o'fe out 

' iuk iaiAitikbi ^uittitt:^ iwJIu I tofe ^ obii* 

\ okiB I (hfe t 
ob,it^ob^'kitKiuB£*t^i» ,oM-iliHJiS-iliiyiB 

-ittBSieteittfeiikDj xuh kbUEt£ feiUUiiB Eiiift 
-BiEJikfeti^ 1 ok-liltlkfeilikliS-hll&feibitilB 
I oii 'feiuB I oE-bibk^ifi-feltWiS 

I -tefuB I o]^-Ufe%itltM4tiiS-it%ithBikJiS 

' I o!kB >s o£ ^ oi 'iltfeUdli I oi 

I ouus I o£it 'itttifU kijfetftfim I oS-kliS-WiR 

1 oU oUi I oki I o^ oUH I oii ^ o<b oiJt 

^, II ^ II hkSu^lil fckH-liiilfeli tiJtttliB I ItHiiii 
-^filktm 'kilSiulifefciJi:^ (blitikifem) Kk,. lokiii 
I ojtt oUi lol^ lolt Jtoli >«-!* '%ii kUiiatlkti kJli 

-f^ ktkiik ilitikfet.!feii^ I o£-itJiiJiS- hh i -^>fi 

I oi& ^ olki 'kK:i1t .biiii 
-iia I :k^ :kilfe^ liB I ojti-fiJ£ilifi-iiilifi ( ooo^ ) I -ii|» 'Jtmin I :i4tt tAi^iit, I oE-fcJ^blrHt^>fi "^^ ' ^^^'^ « "^U" ^ "^j^ ' i^ty»?J 1^^,^ 

I oii ^ ofci 'k^4»i.t I oi^i -JifciS -iJiiiS y^,^^ ^^ J , ^^jj . ^^^^ , ,^; ^j^ ;^^ ^^^^ 

^,.m« i..^i.i..iki. , 4-l^fei^-J^±tSiB io^Ko^r'.ia£a.^,.Lt^ 

1 oiAfi I o^ , ofem I iii xss- oba .^a^ i. ^ 1^^^ ^ ^^^ 'ttiimaifc , Is-im£mR-iml&Utfi 

-ib„ 'ittiLii^ a^Bi^kbik^iiS I oB-ialiS-iiS " ^ -^^^ . ^^^ I o£-lilt£--liiJ»9 

I oii > OR ^ oiA I o^pt R pj^ t oys ' ItUfi^itiua i«yft-lfctt-iikS 

♦ ^ %ti^ mbl*li!febllti*^ I oE-hlltiS-hlltiS I iia 3j oii Ob 'uiKm. ^ihbi^ 

I uM '^bm t^t^iA \ 4- |?HKJ»rr^fi -k%^gtS^ -iiitiil* I ojft Wit eu& 'jjitJuife ioE-tfek»-iil»B 

! oiRii 'k^yfc# ^ , iti^aife yfeii ai rx^^ uittrcEii iiii > 

I oA ^ «& V <4k^ 'J^%^^ I o|-:^l^i|ltliS .lau^ hi«K>»i>»^Ru fe t oii-^Ultm^-li^ilili^S 

I Jib \ oilktS ,, bBi>fei2| ifc&lbi lUkZ& l^ht^ I o£: \ oik 

^jWoS,, 'uiakifediifet |'«ta-^iSMt>^-SfiMtiB «v^ ^ *j|»JM^wwiiii& 1 mkikiMka%iaiik& ia 

" I oii ' tiyt RiUixji -f"^ »^»*^^ *k,iife ioyft^milM&-itMiJk^ 

I oii I oiikB -ri^ jj^ i^tt&klit ^feiibjtto I o£->l tlHf P l^ -lktii^ 

I q^^ ^ Ota, '^mH}^ll:^^J» I q^-iiUll^- litlUS I o£ R oi& ) oikii II ^ II .hlik^ 

\ o^M^ K •!!,<*» ' ifcUb ^tilitiiltiiiiR klfett i^a— :i4i £> bii&rbl^bii 

-k I ikiioB :^iu bh*! BiS I oiKfc-lijiiiS-iliiB -iii^BifcU* i^ >«Jii*^ •i^V*"'*^ bmi«kibibh*i tt 

" " " ■ c ^. .o^ ^. ,R -h bia* iiitti .ib iiibbiui. iybtt ikuimaiasifeM 

I :t\n obA R oifkis ' ^I^Jlb i^tHl& I iuy ^ bib bl^ ^<lk^ islbiji taUk iuUbtttUUkt^ttJ .bUl,— k^ia te 

-ib fet&i i^ikii^«tttft-l:A I obi-k^i^^-k^kkl^S I Im&k 4^^ %i»t kUb l^MK I i^ktt Mt ^B» '^ 

( »» ) it^M^Ukkt^M l^|)i»»t£b^tt ^^itaikjhU^ hi^i 

<, II \ M l>ij 

-k I ^tlt hh h^fe: 'ft ^hlt htsJfe^iatfJfe %1 hi 
-JJii4tl2 Ih Jte^l *^ i^k hNt»llih£lfe %! )t} 

^m li^llitkii *^ Ihk t2iaHlt£]fe 1^1 ^ijy 

I o£ ^ oifi ^ oit^ ,^ 11,11 iaii*:yh ^^ 'jitit ^^ibb 
^feKi£^ifttt^ I oHSt-l£iilhifetei^-lfrfe^^ltr>fi 
'ion 3b i»«^iMi»>i>.i>a>tu.ft I ^f;- ^Htft<fcf!fe -hib^bB 

( I UiU 

( I Ut^Uc^likS fiL ^\s Itltthljili ^aOt . IMiBlitlU , ) 
I o£ ^ oj£ n oib^ 'iJt^Bliillt llibBkn :&l&t^:>bB 

:^^lU£k ^rT-,34tt:i4Bl^hft MktikJll±^ll^bIk:M hit 
-ib k^kit ii^a^tie I^ 'htt jklklifetiliiillh I :bkM& 

li^ 0^11 h^ g i^lithJiilimh *ht\p i^h^lS: -kkfiai^^Ait kiitait^ifc mk kibJfeft«iF ^ 

-hil!>^k t.'>'»hKJ>'t. J!Bb^!^tS Btta^ I :rcJpU£l k&2Ji 

r—:%hi :JiijUilkb£kk 

£ir«ift 'ujfySix km ik:i2feSj&kJM& ^ ikikb^j&jb^ 
-^ik.ifefinfei^a iJE!iuafittJi£ i-^iikjuibiti^jttiicitatt 
:ls^k^i4lb ;mtlkl&i:u£-IuE kibl£>li felkfe!^ Ikii 

( okja \ o^ 'im 

-1^1^ k:kiltfeiksk& I o£-]biil^hafeft -^l^t't'ltS 

I okij£ I i:alkbskli Iktt^rik 
-k ':bl^&Slti^u«k S^iitJ^iikik £ Ji^kkblk tfic^ 

■rUi%3 y^ . imtij& B ait i^bi^b :ii<J3«jikrk*i&j^^ 
-ijti je^tetubm— ^bftft ' i Itfeikis k jki^i^felkttfefc 
k£^ httk±lJ&2klx2Lli<M— l^£bkl^ ^llil^ I kll .. Ill 

'bmliilbl&liiklklJlUi&I£ikl>l£&ixSk& RLfttti||t%lb 
-1^ ikl;ita}tiaiii^!fefebl»*Jk^kkjr2ci^jiGb&lid<^t«ip:kl 

— fe^Dt^l^brfSkii I 0$. 'i ob$ I {((IfMlittik 
ptiitJtliafertgkR I o£ o> obst I :Uttt: ■h<»t>lfi l^itb 

faifeuiabhE liDsiais b-vitik bfcfeitt..tiLRi>t>ir>Ki*j 

•^lUJfeJUt 44«MtJe;ti kt^ibfi ^iHbics %m^^£ 
11^3 Kll Ij^^t^ ^^ 'l>l^>^>tSl I^JH J^^ktb^ 


^JUJ»Xit)» Cut I :kilk£iif i^a^ita 1^ yiiitie. k i^^h^iLaj itt 
ll^aKII J^Jm^ig m })i&hh *Mitkl i^h^ |k 

l|o2KM Btlllhg ^lith £ m 'it lll^ll^hi^ 

||^6\KII fa>^hfi klhli k m 'h li^liliM ia!fe 
I %lt h k£k} k h>kS '1^ limiltl^ 1^ 

-llkiiifi kkJb I :r'.I&tti:ktl^ -^^Jlir^^lS ^b^klb^b h.i 

II a€\K II ^\^kh MltBM^ 'Jlilh^ ^M> 
I ^ UitiLt^ £i JikMsl-E^lk £lE£(is)^ 

I otuift )» 
:^bJb&iJliti.l^ MAkR kK |o£-tliKbat>^-tlSfet-lt6 

I ol)[tjl '<k£il&tl 
I th \ oUlB 'ihklhilifelili I o£-!febM&-ltblkB 

I o<kitS ^o£ jn^ 

I bjjtth£ JSk^h l^jk '^i& £ IJ^^ 
I JbJ^ ^Ih Sithit itl 'MtkiitM tittf'i 
I oi 'ititekr<fcsi I o£-it]Mfe-bP>hS 
I obll& ^ Ob ' 5ki±l£kli: I ijiLkkh 1^ tc^b 
-!^tt Jiili l^fefeB kh I oKl-liliiJiiife -( ift) ItllJtliS 

I ok ' bUlIit 
-1^ I likilL kh^ kllk^>kp< klik^Ib>&S^bL^ 
-W kll>liiJfeltb4lkii ioKi-liitllili&-ltijitlilliilLS 
I iih \ oimB ' kii L^JilittiUB I oji -biik^-liiliiliS 
I ok 'kj^4 kbik I oM-klbJk-IillltliB ( ^n > o/f^ 
I ofefei o j olii 'lkl>Ml&llt^ibk& I :flLLUUk^lLkk 
^taklii[£klliic£l& ltLSkli^k]&kitKiit££ kifk bltkj^ 
lOkl k^l^k I oh-Mi^litith^-^lhlV^thh^fi 

( I i<ii£ &L ^.^)) am f>. ^ik ,iiaat . ikbs<itk ) i o^ 

U olb'^ltkiJH fit&l^Eil ,J|^II hl»ttkauD;fekmaia 
-Itj'k^kl SttpJtkA lltkUfe bi^iBJ£:iJ^kk:iiai^'|ciktJ 
-kJiitblt<iil&^, 'kUk^llk I ok-ifl^^ltt>fe-kU[^Jlk]tS 

I ou ' ^k 
-ib^lt I liittiih iieH ii^k (l ll«lt£: BL o^^ kittkkb 
iUlk . aai^liiiiitt, <^kJJK>k K1& ) I ok>£ I o£ ^ ol£ 
s» oUii 'ijteiit jfettlklkliaiitlbl I o£-3yt]&E--iltbfi 
l^ifi o^okn 'kiklk ^bkikP< I oijft-%lk^-klkhS 

t o£: >: otfc ^ ofkit 'kkflkl^ 
J& kbmJtiS kkk I oM- febft>^fefe-ttblS£bS 

I oil I oiMn I otUtt ft okiB 

t oijE ' fetiiiifeifefejhJkfi I oE-lP^hlifeB-^MhS 

I o£ \^ obs ' ItiMkSjB tit>IBtlfct> 
ut,fe »t.h ItealltliiitiRli |ok- feM>lh^Bt -i ^>»»'hh6 

I otUifc ) 
oU 'liakBtitll^^ I o£: > ol2 X omi'£>l«fellklitiMkft 

£iiikiikMifcDE]Ui I ok-^U£^^J»^-lJ^i£i^tiS 
I ilJBokH X okkK 'ilkJJikfe iojy-!feilfe^-liilWiB 
I obiat ^ Ob I t^lib :i)kfek)bfbijktb 

-am ibkklttl^^&lk kli kibk^ lOtlkibkL^biSk 
21 ttib I kll iikblfelibilbiSk SlliililtehEliJfefefeJ 
i^lfitbtB l^k Jtjliil^ll^lk kll l^nmtrilbt^ltk^ 
-klB :^bk« ^ btt ,, II ^ II :lilWik^>lfcil* 'k«l 
-bkh k^B SbbtB I lk&&kUkk& k'2kh kkk^Jte^^., 

mk I Ob ' ktth^ k^^!i<i^uadii^£bihiibd^km«k 
-l^l>^u>'tft kiiiii^i^b<tikbli^£lkk>kl^blk&&B 
-Ikfelb ki^bklt I ok-Jth!feJfcihfeii~Jill*itdlfeliS 

I obli& >: <'«i ' kE^kBlBkllkia 

-BMlkJdatlkfjtl<kllfc kjkh Ittb IkA I okl -^ijtll^l^ 

I ol& ) o^ oitt ., jSiib Ik kl 

^kkk Ik 1^ iktk Ik i^j r«>ki ik Ul lktbk&„ 

I o£ i oii ^ oUfei (X^6\ o^R) I fe% ^ 

I oJ& K okllft I kik :ki:tkAki 
-^2k>liliaitik klikklklk klkl^k.\£lk l^^k^klt^ 
-kk ifl ^2ii kik -tttlkl kbjukkj kJ^Jkklklll i^b 
-kj&L±JSJi Ikk— IkbH I lt:ttijkj kik kUklk 
~:kk ^Jlkil „ oOkkJ^ l3t^li£:kU^t.k:kklkJkk „ , U:*a£i<fc . :K jEittt-ibjR ) 1 ' '^Itk 1 iiS ft oh oii^ 
'J^n^b tui:ui<feJl-<^Uub:£ibill& I o^ . I o£. ^ oi£ ^ 

-miiaug JESbXl^l>k tt kk—ihUH. I :t<s!&J^ mi^ 
Jbt^ iakf%'kLfe^it>^t:'J£!i!t^kn :ibllak^ :MlX^ 
-•.^tti hiiih I fit oltSi I ojft \ oOiii \ li^b 

--% j[iJi£ h^iiL^g ii\^hhh J^ ^£ ift 'h£ife 

>lt^ liyMl& iliii Mihlg J lie ^fit if^ll^im^^h 

-Js^hlB t 'ttti»^l^|;KH^ilfe £Ji£ I £hJik^l& £l£ 
jtt ItJbl £lg ^ J^ £hiik ^tg £ltl^ '£t£i& I MJik 
-JUfclfrH^hiith mkhk £liiik^l£ I Hilitllg ift^ 
11^ Jl^Uk £ltlik lt£i& ' b-fciitJl&IithS ip^hltb. 
£kEt 'tt£i£ I Miitll^ Mh Jk^itlt £ ^iii 
I \i^ l£ I JitllH^ii £ ^Jit ^£i£ lililm^ti £ 
ttlit' >£i£ I lill^h^kUuhh^^ £ ^lit 'b£J^ b^i 
•!kJ%^Uiik klhi&bil^J^hl^h £1>1£ £kliit £ ^ 
I ^^tt£l& I '^ lft|]gli^li iitli^ ^J£ i fil£ w^ K»4>te 
\ £ 'kj£ ^ lt£4 012 1&^SJB£ I £fe2li £ 
I Hth \2& "ha. Ift^l^tBllfe i^^Hk£ I "^ 
lit lt£i£ ^i£ M^ £ !ti£^'lh ^ ttl^ 'ki& Ifth 
mi% I )M3^ ^JO^ lli£ ii£ iKiig ^ ^£ >ti& 1ft 
'k£i$ /ki Ift^ ££^ ££ ^^^1El£J£ 
11 a a II ifetRiK^>Kc^M»i> 'lk£t^lkt-l& lk£ii& 
i ll^lg^lB ikklhki 'Iit%lkh«i^ li>Jbt^£ 
II «^a II ^lh^% l^Hbfel^ '^M hk\ii& h^ 
I %l£^lh ikkkl^g 'biit ^ ^k -ii^ii& iijk i4pjbt^^ :eim bikl^iik^ i oi& ft ot^itt 
\iilti(h^icl^;h -.ttiihymc bsi^ma ^:;kiiti:ii& ibk' 

taiMbSlkife :ilblt-^^ -JSilJiltt UkfiltUklS k ife i>%* 
-feiiyji kfitj k iitJz^kk— IfcHUiUfe-lblkfekkfe' 

'I >ilM^tltii£ iilht'^hfi 

I oj^ JA^ ojbt. 
II k II tiJi^l hthjjte £^ 'l^l^lH h 'lfe% 

II ^ II himW ^ li^m 'l^^M^^ mis 

I iitlJtk Mt:kli>i iitxami jam 'lliitlM blM^hl^ 

II I II kM li^Utiit^Ihlil *^ £^ hi !h£Jt 

I tb^llilUiiSillillillililJli 'liJfeitlilfchHJlifel 

II o k I U II £miiih ihmimii ith'ijifehh ii^^fci 

I ott I EblfLth 4biki jkt^kk I o£i& ,J|^|| ^h li>^ 

-tih -.ktcli 'liak^ltUlt<^ I ;t9KUIt>trh.-.tt kil&tft' 

£qib^ '^Sa^ittB :ii2^ .. I otatfc >i Ob i kiiotu lb 
Ikmi^l^ kbflfe ^112^1 ., |Mtlx ltcfel&l&& ,.-^2ti kl 

^U:h kiUHI^iaikfe^ilaJBkiitL^fe^ IkilU^l^mikJ^ 
'klii>k£&l :^i<^lik ^ l£:^ ' l^Uc£ kli>lM%^k ttkt 
-£iib^U<^ :&lft Ublkfe^iatAjlk^ lfe>£lb £± ^im . 
,,t'.d&i& kil^±£i!ft. JiltS^ blb^lfeB., I oUi I kli i>a 

-It &iik\yh i^i^ptii^itiittiiitdj :kl> 1 ki&i&>i>M 

-Smll^tlts :^E^kk I knbblkttclB i^baikLJ^ llt<k 

Lkh!^jM Jkk ik^>h:kk& £ :^iikitijkiiis i :Bbbm 
-ib^iis i^i^itctfe kmBtti!fettiiiitij&ikj& iPb^jiiam 

-Ikk l^^!^m :ULilBi^K kkB lhi> Uiaj fip»» klb&ltis 
fett^£^<fel i&i ,,:blk JOtlrll^lbfe^ ^ ljk^E:<^i& iM ttii 
•k l^iitjlt jjfeik&bl!^ OilttB blj£ ^il^J^j&g „-li!liSb 
lafe:ikSlJftjlkfeig g tt!^ hH!te :&tt LJlb^kihiiw K H R **> 
-ilt ik^ llLjatUikk i&k I ki^a^^tkltttrlttb^bi!^ 
ti ih^R i^ h IhilUkhkiLkltittiZ ^ihlkh^\&t>aiit 
•IstlfeiklktS kbiiiiil<fetfett$!fe :aSlftkS jiH IkM^. 
-.^lh:&'^£: itilkfe^li:&i>& ^k I khtli ii\\^tt& Kbkkl 
lklttl£:«£ltX^l£Llk ::kUlBk& ?£&a ::tiill^ £i ifcuvj ^t; 

l£>ici^kisibk:kmtukil&ttkk-lii2^tti<fei itth k:kfekit 
-i>£!& £ick life Etriife lk%lit: U^i^ ^hkiHi<j^^kiW H 
Hiaatifcfeifitifeiki&mkb^ ikfeati kii, ,iatl ti^iift 
-MfesB I&E'iitlfi»Mitl^ fe iilt I ikfei- klSsittii "^fe 

kltitli 1 Ukfeikfe Uifei ItJatUUife kfefeiiiiiik^ 

lU II Uik iMiiiiS mt 'lijiii £^ji|ji^ 

I JiUMtliiJfeMjjiiilliilli 'ikiik ibfcbhK 

(l l<i£kllt)ti£lk,SuafeJL,ir«Mt,V>!i oliiLibiilia, ) itlt^k^ 


lt^]|^]ft; I o£ ^ oi£ ^ olt«k J :kU)i& 
•b'lk£i£R fi»^ilUfiXfei:kaE loE-feti^-itfeiliS -*fe .iiiJfekaE itiklTklt i oft 3^ ojfel: ,,l| it l&i^li) 
-211& ilia m., I oQeI^J I Llttfit-tBtailB J^^iJfekk b^U 

-iti.il l^ilJEi&JUflJkkk itjiOit^k ' :lcsk^lt £tli&bi^!it 

fc^iUfeo.Mt> ' :t«i2^iiik:tiaife]kik^&eti±mttiLtii3tSL« \^hU\ litltsH Bifitlk m& 'Mk mi< M Ml> I ok I o^<fc i ott<& ,, I ifit^ 
-b^iMikEt'i fitlklit ^b^ikllcSt k:&l a., 'ii^kl&kltt 

I oifci I hknibik^k kiatiifia itkiiiii 
-Elkb •■tth kh ^Jife>HbibcskJttk^!;feiJLkk^li Li2 

|o£ ^ o|2 >; oltl^ I klblkniklkli fiit&ldl:ll^lit:&k kf 
-L>i>hPtfe Hfct.fi i^W^t>£ il*li<C«lJeI!fetiJk:£kBit:llt:1kiti 
' £^.kiA<kblUs!kmill& : IhkKlkikfe klkkl& ltki&lll& 

-ibkmki ^Likkai k:fe I oii-ia»lWli^-liliil%lh!t 

I ot^ltli \ 

-fe&t>2^blk2:U*kCli^ IttJtt 'EsfeJ^l^^fakt^^ibEia 1 :1b 

-lUslkfe jyiksittiniil kR I oE-^^li^ -lithMltS 

( I UiklicillliS 
^f»iBM>) I o£: o^ oics ,J kUkliSi ^^jatikt<£t 'kit 

<j4i»«k iJs: „ 'iit.±iiklAkk I oE-!fc%ll^liB-^jiklMiB 

-!hlkl^>blkiJk t.ltliiJL^klkkl« tUJt£:itc^k ' ^klttkk 
*, kiA liik fe kK I ofc-fiiitJkijlJtiBt-MtlMliiltS 

ikb^olAB'MkbikjlAkRloE-^lfc'iili^-H''^^'^^ 
lobl'UHttlBkbll* loKl-MkfcJWJ^kE-lillllblilililifi 

1 o&bl ' iuiifckJJl 

-kJk ifciiiAttAE I ok-Ii»i^bJJe^-iii=i^fiili»i^S 

I ok I likilkk]^ kkJI£itlkLl^l^Ut^li 
-IkiftkK |obli& \Jhi o]lfciohJl&>:ob I Ibl'^ :til<^:^ttb 
-fakjQ Lllk!|il^k >'*.R bjriii^B Kiltmlt Ik^jiil -■SikxaifejaiiiL »kiki& 

I :bil<tr'^IbUi kll 
I ::l1B i^rib 1^ ' ^'hMkllLitc!&l-klltk£^L<^ 
' i ^jlk^i kA :kE l^k— JSlbiktlk^c UMtclitiSi^ 
-klliiltilf^& I :ttt2^^U^ifb!£k^ttl±k\mja ' a^tilitU 

1^ lialtki ' 'bife^fcjj&r-.jbfea ' aliiEki-kfiiiJ^ki nt^Uk 

-k :^^kil£Jh kll , iOtSkJ , I tCtt^bJ^lkki ^l^iultlb 
-kkikHk^JblB fitlilfi fu&kfelkj fi)&ktcki-i^t<:J& 

I liii£ifl l^lslilMt itl^l MH 1^ lj^^^^^^^^j 

— aik^kilblfc 

I klkili^kl & h.lSk'^t^l^tib Ittrikkliklbkiait 
' 'bi^i^^iLklcriih^ k^ OiEki ' 2 itk1ttt'.<k ist- 
li Eii^l&i:l;S ^^lUlJ&li!k-2ik^'.Ut^lrtc&miu!liikkl 
kli , fil£:kj , r«& I Itktdtj kll t<t> t<t^bl!£&lk ' It 
-1^ te^k±ki& I kkl^C :l<:t>JR(iik i!ba:^12i:mi&llfc 
-XtiQiiiiS. .^ Mu>l<itl:Ufii£li^g ^b— Slti^l ' i^^ 
'hti I fekk£l bik&bCbl^ ^Jltisl^ :kEfk I kll («bj< 
-<JKl ' lllOi IBlk lkl& ' iiJilik^Ug iiUtc ' :k^ Ul 
- t^tttttJihUHt lislk :iL&itbiiil<t2>lk £ bli I :!lil« 
Ibk^li k^ i^ r^lliiiiQ: :k^l lic:t^llfitllb-(ii£iiJk 
-g :lit hihttka tUL^ati tt±tt:Slttl^i±t?i^lt tckh 

-ik-ihua. I kbk^iib2 kJl t«nB :kb:>i yh^iSM 
kketilStblbl^&kt^ki&b^l&lk lk£±^W^ lb kumkl 
-iJXJiS-lkiultl^b kb l^ilk :L:&b^^tJ:iIilk E bl^ 
'"haBlK fefe fekkfel^fel kUlttfelJyiAkS-lifcll 
lia^Ull fe *»i^l» iiSS fil£l^l 'ili:th }h[hl\k 

— imbttkii Ik bkk tyt 
-kE Ikll^lb^l kl^stkblkbik £ lkL:&hl& ' kb!iS 
lktt:kJbb lub^itl&^tl^ biki&i(t>l<ililk £k-8Ht 


fiuliOt^ 4ck^ta<^&iit ^^ '-.ktiiiiii ihi^uiAUiit £ liiiiiirtiit j 

-liitt kJl ,, Jfe 2t:E 'Jfe liiutj 'it )iaL:k£: ,. :i:k { 
-^Jk ii Itclkbib^ii^l^bfbU— liil2 'limiilC £i£ I 

— Jiia :tcl&il& 

bin bJrifciJjfcli/it I ijr».ti b 'tjtiitt ^iiibitr^r 

-^i& — ktc:t£ I ^ kt.1^ rciiL:^£&;iJki:t!t,r<-.ikB t<«fe 
:etib^^l2 'kr<^ til i£i^ ttB :liilht&lit Sk— 2U& 

— ^11! & :tid^jL bB ::kUkt<ftitt&^t:%mit^ ^.ititt 
^ J. ^ i ^ -w i. 

ili fet lii>B IkRlbliblbli :JkbbJ— Jbfcia ':febi 

11 ^a J II ^kth kS j^fe 'hiim &^ik&m 
I MM JiMUi Mkh kS 'Jitife iBlk h^ 

— Siijii '1 "kkifcE jfei 

^ &i<til ' Itk&Milk^lS Ljllk:Mta :k^k^l ^±it\ 

-mtfK^H £ k 'ktatt i>^^ie£i<ti kit^ttJKis:ibliiu 
£ai^^kit:k<^tcJk a — atc^n^ti \ i iLikt:} i^ bk £ 

-kl£.£ilk^kMJt2^1 , kir'.U libBlIJbt ittUiki , £k 

12 u ^ I ^ tt^ jt^kiM £ k 'iMk £t^j:^k m 

11 h^ mbM J:fe hilfit>'t>>^lith kg'1^1 2iitikliti£l 

I ol^M I kl 
-titx 1^ ttllUkfitIt *^ 'kl3£i kk tek&B ik^lat^ 
■taiti^k la^ k^ti^ti iitii<b^iJUc^ik-^ Iblkkki ^iiti iiliiilUik i^iatj^ il ^Si}U. :ia4kikr« i.kukiitl kEtlA 'likii 
Liuikiii&£k£^kiu ir«k'iii:ii4<^ E ikibttm 'iiau 

-<kal&^ klli!iIi:tJ3a lklb£^ Ikll^ifciifi |kl!biB iUb 

II H U i I lW»^ ^^^^ ^kJ^'ii^l ^S ifeib^^ 
I ft|hh t*<fc*>bbM 'Sl^^l>>-b-iat«;liL^ilh-!fefeM-ttb 

liftman Iitlt£4lithtlii^l tik *ikSS B fiklfeaU 

I oikfel I ;blIilU«jEkl kll I :*.& klX , hiA ,"Itk& 
k-a UkS hjilttikiilaiikkkiiiii -.kli I :^Iiili kJfeli 
k!£ -.fitillfc :kii I ItkfeiKaD ttiblitttkj bimnblili 
Eilfee" ' hbjrbkiribtbiliij kli tk i klblx feimS 
fe SiK Ejli ' mk^ :iultitlikl£abj£i Ifitiila ':li 
-llcAltkkM>b hHiii Kk 1 :kbtt ^g fe'fe kRia blJ» 
k ' Juilb-kiljii fe lliiiJfe fc ktifB ittlk 1 -.bbimb* 

tt ki^tt febala liB kfcm ibfebbjiuba , h bg ki j i 

-li ilkiJtS biliaifeafelkij , ' likiSii biiblkii ,-^ 
-tihik ^i^ t^ kk>bttk££bklU kblib.kti<bkbkikl 
-lkitlB-blbx-liia<fcbbtlk-ib-klttt aifiii l klti* 

%g £iirrib feiaii^a ktijli-kam tiiikii^ 
I tfe £fe^E £i^lMlfe-liiiiat^ 5S t ^ 

-dlh^kiikJ£lbC Ibbift I lia?1i->l ,k^ik2li Ctlk.&AB, 

liaUll Mlt&ikkl ^ IJ^llt 'ilHthhh kl^li 
I ^oB li££l^<hlJ£ kh <|jIhMMi: fi 

>-aittb I tti. IbP Lrtitoa^j^bjblbSl Ctift 

I miu9ti£klhbtt 
IklbklliS ml I :il*b:St . Ulb* , lirlfil* Jbajfe .kl 
-ibimLm.-SiiiikfiiuiiJtibttfc I ,kAteaj!h £B ,-* 

-lUk^lZli febihibJi I :bji i^ . m . Ifcliilifek li 
-lifebjli lkl>i:fe&£; . iUbibSiS .-Sl>t>P f lk f i a A 
I kimb£lb Kb2hlb2tt binkbutt fell 1 i^-A* 
-li bllbiifc ^k!» k 'kUfeS:^ k kibxl >lfal*tt 
:bi blb«U^lt<b ' kllkfii £ e klbblb bbillft 

-aak "kijt~~ib bjitm^ ikifeR-S— i^itib & iis»k 
' -.hJ. b±k-kbi6 Jkk HI . Ik . kliiiS kjl k l hb 
-m Iblisk^-RHlfe kttbitBirtb bllkte^B-tilfe Ik 
-b ^i2:uubi:fcjli bjMbmfct >abiSJb E ,— iitei 
' I :tliataikSi% ^litik I kl4 kibaEbl k klli& 
-i kilk lib bJSlkbtilbkla -.fe-t bik , B , i 141 
, li , I feilbil . L^Hi fe 2fei ,— klbtti kksiaJI 
iiil ' lb£— kU bikikbfcJbkUi tklbslx & k 
klttlbbak klikbfc^t "klbsllUbiikikbii 'feia kfellt 

"" Miliar 


-1^ fe>|>tiipA^ IVK ' rii'^Itit Mi>l]khi^^^iriii'li<± 

-lis Ibiiiitm^iili^blkJtliEr Ifelltbi : litijlifeliUi^ 
-Lfifek "fe^lit^Slllili tilk Ulliiblb!^ fcii<fct« 

l»llfi^\^'Mii!fe 'Mm I kIl,t!Jlb<fe :1>M ':!tijlfct'-^tt 

'lti^ticxWi&£ ' lb%i>itk^ , ^ , itii£:t!^jik att 
':tau& :^!fcl«J£ l£kil<feli >bl± Mttliie Mt& Ifei^ 

1 1 K o i VI U ^1^ % Jy^^i fc ^^l^f^^ % ^ ^^^ 

-aibUlbhlklB )k&. 

I kli 2 blbb)fe b 
iam%l tilltlb2h.J&B :*bjfelblLlfeii ikfetb 'i km 
-bji fejJbstt )lili%l fek • li!Mm klhlf'-ibblfebl 
- ur'»» H ' I ^ iatt'.<t kitti%i Isifeitit mtaf mijbife 

icu 'Itkfeili ttcJfeltft Ifcitilti bkfcJttiilliisfi: 
— :<fexK feli 

-ki tnkltitfcltt kUJttiltfeiteittMlijIt fetifciM 

- C»K feia I :kfiiaj&itr-JJ i*£ I :ifc io^*? ■^'^^J 
-Hi ritUiitefeititlumir&fe lii , tttiit*. I >iiiiiii:fe 

-i fi)ii>h^i«i'*.>.»^iife'fe aHufek tn 1UU& tii^jt. 
I &l&hliiia:&ih£!& 21k 'ik&Mlkk^h Jlkl^ti& :.&±i&i±i£it:iijaifc 

( fei^ J • ol Vl k) % rV h HllfelitM^h'kSlkk ii£k ti \& 

I ^k£m% M J^kk k^-li^lidk ^ Ik 

I ^"^o ^ II J£^lkk pMia^ k 'kJkMk-kkkl-^ 

I lJ&hl^kkk^lk|klk '!k£^£kiithkl^ 

||2^o I II iUS^i^lJiiMikk *yJi kl k klkli 

I IkBAjb fi?'hh>llkhkilE-k£ik:lkjWlkM 

IJCN^o'jl 'h|h»ti>'^lkMkJiS-:iklikk^lkki£k 

I J^-^lkM^^h-tl^ li^kllk 'k&ki^£bi k£ 

Il^^o ^ II kti kllHkat£k£-kiitki^£ki il^ ^ 

— Ma :iJ<febalit 

I :rsli;bJeitilU!£jBkl kU 
I ^aitJ61k ti^kinii htt^a 1^ kli^ii:!: ' kjlll^iUB 
k£^13 k£^ m l^llik 'kk^fic ' kkli ' I ktcit!^ I ksl 
-k^if ^mililt£t£kmtil&^%i kll!££&klt kllL^<i^lt 

-g£ kjik^jm:t<fer<ik^kk ' k|iul>B ii>&J^kj hiirss 

-lhi}Jh. U^H Ib^litkJk likkU b2h UbitSiJ 
-ll^ttkl kkiitltJI^jl Iklkl ib£:£ ^jlltlk^kllfe 
& Ik I klttl^ttmik l^^k ktil^^J Itik Ceik 
-£ k Btih&tx 'i htiUm I :^«Jt^ltl£L)iltg£^sl^kltKt 

•:tiafekii>£i>ifeMtti«k j^:u!ii 2iJlit&£ii:&kij^£i^l ik£t 

, %1 Ik , I ::^<kt«lJ^lbbBi^lkkl^i:^l^l£il%lMtlt IcibSU: 
^ li I -.ktcil Jfe^li •m^ifeklli'^Jlk ^IkiJfekitl 
-1& , — 2liireli%5ifetr£ltlk ^k ':£^ME!&J^klJbldfe!^ 
-lcltrtt:kit-bjfer-lka— lfet'.l& ' .t'.felfel'kjibklJkib 
-^ll^-fe^lrtte<^Mi&-kk LiHtLti, I i^k^^ ^Jl^^ 
-nit^uOtlB ^£^^ kl^<^&l£:UtlBk 2l^ii!Sl};l^<^^ 

I :£:^il^ t^^^kikit I ktkh hihi± ^t-<fe SllJklJI 
I :litiBlcJS^lilk ilnkl 1^ lkJ^lt:Jti<fe ' -.htchtL^iji 
^ahi llitll<J^ll,^ltJiS<c l&k I :tllckl £^httBbJ£fjilk 
-IcJ^ll I kltklkC 4t-i&^i]S Ikilt^k^l^tS lai^ Ibk 

kki^l ht^iiu £t hilt Bttthhi BiLii—H'.att '■ kr>£ 
-Utiu^tii^ Lisi^ii^m ifa I k^jfe£:att^& -ifii^E: 

-&txiRttX±h ' :lkl££tbkuitrl>U«lr Ikk 'kil&^JkiS 
E^ttlulkiiaiitlt^l liicltikSfiti^mjt-k^klt liirk 'kllK 
- •>»M kUlt&£ lbLi:^^ilulli^S IkmitbJfuSl^l^k 
IkklMtibltiiik 1^^!^ l<&fct IkiuEl^ IkJMcmilu&^l 
-m^a ^l<^ri^lltk ttiUk '-.Hthii^^ :kmc :klc»ji 
I Kktm ':ki^3JS-mJgl J^ ^k I hhiiL& ^Hl^tLSL 

II f> ^ o ^ II i%ri>hbh ip^ klk-k kkilkikhikl 

II kkbikj pkjki Itkkh Sit-^ ^hh\\%. k 

lia^oiii iiiiiitjijkkikkktlk *|,iiiklk Ikfi Ik 

I \|iklkkkllfe |^k!fe ISdtllfe 'ktiitMk-kkkl-kk 

— 211t:Ll£ltJ^±k^!lilt«l& 

I :bi:^ru«iu kii t«iiii^iiii:iiifet& 'ikuikbbu — :^:fer(iji> bhibk Si^:i^J%i ' ^k^c iisitikhi^i^ ^^ 
l£.tiiaiiiit-i<feblii— ^fe itfeJiiiik ' ^tan , ^lil^^tci , 
-siJttfcmfeiiaG fetfe I ^ :jiJitstuiiibiiiiii%'kt!'bii 

_liiiil£t«iJ& ,— ^l^i 'i £ I -.fctiJfeJbtUlblliilii t^ii 

Ife^ o i I \li^^^M* i{ilhlii^^-l4lh lifel mk 111 
if^% , — ki»^^L ^Mk I , ii^ti \n^^^ni^tcnitn^ 

UHtitta lti±Ll±htiiB:li& ,— lbt!£&^kJ£!lt ^ £k 

I MhkU iimhhnitih-hhikiihh lk!k 
I ol2 Jr olM ( X i6\ o:B ) I ^ iMfe 

-U%±lik^ i^ltlkilkUli^Jl I oj^M o^ oii. I hh^ 
-'iiiti^kl&iklkt^:ktkiti±^^ ki^kK I- oi& ( oit oil& 
(i h<)i&kl&kk ^l}:.ic£b.) i:l^mB kij^ klJk^k ^ idh 
'kk Uttki&l^lJ^ltfk^k maukk m k^lkliu£« ' l^U 
-l&Llfi^:^!^ Uitci^ k£( kkJP-k ':i^lc>Ja*S iilM^liiti 
-<tilk£i:& kil ,.iil^M:&., titlliblttfebti'felit.tfeijfek kr« 
ki^tttlOi 'hiUkt^ kki& kJtck — liitr.iSi I iikl^kk ^ 

kifi ^ £: kk I ■.bia.l tJjiiiiiiittiSiy:.miin)±uti^i^ 

UibtSxk&mitrhCti^sDc :UiiitJtlhklttl±Iii:tl£^ll^Jaa<fe 

-^ikiLikmu itiikfa:^fejitiaaifc^ife£-'ft?R r«iii:tiic:fej MJ^kSb \ ^^^ ) |oMl& \oti\ ottojife 'bfkl^lklft lok-H^k^-iilllilkH 

I okj ' kiukk:tb 
JfeteliabJttJiikiykltJIiEfefekiit I oS-iiSl*l£S-,i^iitllS 

I ±LS. oj%ll& 

Roiftu 'iStiiikikifeihih^a I oE-kfcktS -iiUsMtS 

I h^^ \ o^ife 'kiifi! 1 ot- — khhk — iithS 
->tjiii>SK>ti>iw>iit>KK<> '^ht>h I oE-i^Jlilift ^IhthfB 

I on, 0( oh '< okl^ '!ML£Ulitl:(kiA 
■ :^bkll<&l&^ ll^S^IkElB k£e |ttEi iiiitliajlE^kk 
tkitstlia SaB I ofei-!fe^hPI h?'> l^i -litbJttI N>l>hf S 

ib:ailitklk<^m I ojg >: ok >, o^l^ 'H^j^l oi& >;> 
ok^ oJ&1^'kSlttISilck£blik0Jl!£i£ llikl^JiilSli^^J^ 
h I Ibkliiaafei kltShJia SagloJU-Jiih2ilti--lil£l^& 

I oB I ikiti^Ikiiil^Sl^kk kit-aja 
i oliiifc 'Miiikk t»:i^iiiiis I o£--fe-'^pfe--b|tfeltS 

I fit& s otyi& 

>: oIt^<fe ^, I ^i, 21 ikl^l^kk ' :^ldlt± :llk^lt 
l|oHllt%mi2l£^jkltB ' :£lXU}:£e i^ttltiXl^ I :!tc :^lt 
-C l»t^i^-^l£: m±l^ i^t=-\ „ loi2 o2U& \\ oh& 
Jl ^ II lilk llii^^^itB JLi±J£, 'i^t^ ^li& f^ik 

I liiiiu littk mi:!fet&Sb liitm '%si:i iuiMWi& m 
II \ II i:k!&Mh:iitii^ kiikix 'lOn^jumtifcitg k 

I omB I otiin, 

I oki^ I ol& 
^ o"fe olJfc 'I^i!fekkfeliS:tia:fe |oi.--Jlii!fetB"M<fehS 
I o:^ti i o£ \ ole 'kjiiitk£i^r! i o£--h-f>4?PR-h->4='h^ 

I o& ^t oix£. I :^m klik^n k £i:2£ kkil£.^Jii4 
kiik^lB kk£ £tkHi^i& ic^r^U^l^kri%l^J k^i^t^ 

-i:t<»B I klltkK.-%l :tlJ£. llck^Ul)& ttkUh \ k^^tt^ 

I oJ^£ 

' lillilkblilliikilJfcttiloiJSi-Ui^lill^-lfillliJiSliS 

I ok I %ll&i£kg > iJJS c\'>{ ofec 'tfeilStta I ^kh. iiii ttt* 

^Jfe kJlSiUtili:lii^t& kkl& ktth. ktclhitiiii^tt klim 
-h iifehia ( I likii &L lift^i umufefe isii >iiii, 
kUk±hkikjfc^ LimUill<Jdfl<&b ) ( I ikU fil> f^A 
umMk£l itiCc , ilulkiBil& , ikkll^mikh ) ( I :klt 

\\ ^o\ II mHMi Uii^.^lit Mli>hh'iiHfe M;m 

1180 ^llhljliill hl^fitj^i^ 'ikJttlJii 2J£ i^ 
I k\}^ hi IMi l&hlit ' ilikh k k>hi^ 

( ^sl^Cblti it'.i\l \ri\ ) I Ob '>^ 

l^o^j j]g:hibM It iyfe",&M b 'IH^ BiJIiJih % 

I PiikSis \hh fithtlfrfei ]^ MiiiltJ«lI»lfe Mlk 

||oo^ II Mtsy\ eir^J^ fi'1?Jji 'hk IMA] H!fet£ 

I J^'Jfe m^JMS ii)!£'!fe hiB 'Jk£tJJif^li'lfe 
ll^^ll Jlfeijfjk Jhl'illfe $lli>l?J *lli£±-liiilii'lfe 

II 2^ II iifk%lhiiili Li hiiWJx 'f^fejllfe itaii 
I JhJgltLfi J^tlbii^ \^Mt *ibi]r£ lil.Iitihih 

II s\^ II lllliiiifelfe xii) i^ 'Ml; ^!^ Hiii M 

I lifcltjill; i'k*t htb "iih itiiiS M liipfet^ 

II V^ 11 iiiliiJ£bi!k£lfe i%£i *^l£aih iitl^ Jii 
I iillltliife'fe Slk4 It^h %h h\)£: Jfe) ittl'Ji^ 

II R^ II tsOifi idi( iitilt b *£l^llfe iib Sfeb 

I liiliititliilhija htb 'ijli IttlJS ^i illl!feti 

II R^ II fiililiLhi!it£Jfc ilii^t '^ilLllli iitJ^i^ 

I kihttiiMh ilu£ it^h 'kb itj^ M htj^? 

Il^^ll »^ouB (b) iitb Ittiii M '£tMtii£ lib i^h 

I lii'lititMiifelJi Ittb *iih ltili£ %i iiil!fe^ 

|ohoi||23||iubl«feltll£ttfiiil^l;'il2liJ<fe mJE£ 

I hilbEJiiilfe iilJliiUi liillfetl-:^!.!^^!^ litJi 

II 6\3 II l^Mit \t |Ubkilk^iiilj>iibilliJi& ^ litiiuitt&ttil 


II ^2 II bikiJfe: lim ^litlJ£ 'Jjitlk iitlJbiife ^ 

I i^£bl Jb!g£tbJbI Ijli^ Slit'i^ 'mh\ Jitbbil& ^ 

II Ka II %1 |Mi ilbUJdic 'Jibjhj ^b litsi^ 

; &%!tbi£:b^i^ &IIiihJi& 'l^jg hi^hibili 

II A2 11 IkEbiiig^J ^blb 'Jb£:i£ Jli£ l^J^ 

I biJJitlblii]&J]& %& \h\h. '\)i.'^& lii£ |& 
11^ ail llbb ^1 i^b ibib b 'ik^b l^k J|*j£ 
'i-^tl Jlfe£lh bljitliife \}a^ b 'iliBb i^ |& 

II ^2 II iiii!feiibb m)k 'ibliib lifil'b J£ 
I litbMriy £l:yij £Jlairr^ik 'i^&l^l Jtfel]^^ 

II ^2 II i^lbi^ l&ii&ii^ 'jbiMsb i:bj,^b: 

I i^ IM^'k k ii^%i£ '11^!^ i^i£ % 

||o2||ml^b%bJbIil)£ii£kbB'bliilhb hi hbjl^J 

I ^lylt b Ib£:b i^b lJ£^-ib hbJbh litJb 
II "3S\ II bilii;fe )SJbM ^)^ 'b'lfelbb M >iS 

I |l| blxi)!h kJicb ^\% >l!fe ^1^ litlrtlb 

II 2S\ II hi^ bMilh %'}-.^ 'fi^fih^ ti >Tl b 

I ibIiilbM % k (i^l) %^S ^ 'iilblfe^bbibih 
||6\6\|| IhohfIb lU Jh^ih )b 'ilib b^Ii^b^ 1^ 

I iilb ib biiith^h Ii'i!fe l£ 'iirl!fe b %ib i£ 

I I ^6M IliU^si^i bil^glfe h^jb'lM'fi ^)b biIiJtl& 
I iiit!tiiti!h bi^ b^il&ife %l b >lb b^litb^ib 
IIK6MI iitlb lib ili>JM liii^i!^ ^M± ilitM JitMb 

I ^^b billb b iiiU^i ltt^li£; %\)£: iiikbl lilk^b 
ll«s\ I Jfiiib ^iiiE Jii, b %i!fe 'iBife ^S l^bbi^ 

I |li»Sb ^S;bb b i)t%llfcife '|± Jjtbteibiia 

II ^5\ II lib Jlfeljliii* J>ib 'ifibilbbbb 

I liiib bilb b lliibl b iiii!fe 'fitilfe iflt iliLhl lilliiib 
II^SM! ^^i^ Jfitit b tl b Hb '^bfi b k Mbli 

I Ik^tlfe ip b. J^ Bl&Ii *iklt l£ bl naib 

II \^\\\ 2:bJIttlb i!fej bl l&jl 'Slikllb bibth 

I b M^Tx ilifet* ifif^bbl 'iuibl^ Iiilbib 

II oe\ II £iliiib: kib i!fel ^b-i£b]i]ibbbilt 

I it bIhlfeS & bij£^bij£ '£t^bb blM£ 
— tbl^ckJJkkli 

I oH. \ olA£: '^Ukk^i^lB 

1 :b*bHtfclfeliahlB bl& ,, feabllE: k t'.iJiS bittliS:!* 

1£1 tillt Siofurtf .. I bfetttltclC :bt*ilbl!*< klbfcj 

ikt-abiJ& EiijfctuD2jiii*iRfJfc*k&iuha4kicUiLU*iii -lb bfeli J&Jh£JK-lfe>thihli— Ibiliiil I ittiJli m 
I tm iiiJtfe— hbifct £lt-.fel— k4 thkJbiLliiCMti 

I os\|| hihii liib: i^h 'i t-Jk %thh Siii 

--liiiiiibifem ktej til 

I :r«it'.iu iattiki^m j^mtcUi 
^ ^i^lb ^llb^l ,. tlbltcbibtg .,-liltll^lhi:k^b£ 

Iky ,JI<II hh £fu:l lllj^ttlrg '£ Bil!feMj^Jlt£l& 

I 1(^ ik llfitit it ^ H'^Ji^i^ ' ^A^^}^ ^. i^^f^<. 
-IttkfLatt bl&lfl ttk £^ It-.k I lbt3ktlll!fe K<^tiJ% 
'/rJiii^afe fesii tti :ktiltk klfett k '^l^kj 
kit £5J$:J£t ' it:ik2Jb tmtiik IbtUtiailkiiaaj 
ttkikk -.yk^ii k ilt 'ktJk J^tflkk ' ^ii!: k 'Zil^ 
ikkikk^ iiitt 'ihi-jt. iti^.tnti4 ikCti Esitkii 

„ ii>iii 111 it*iji» it:iiii 'iSittife itk J£Si 

II i^Ssi^J t tl Iktl^lfe 'it iBBi ilbll^ ifS iit>^ 

1 Jiit-.tifekSljSli: tithtbl'lfe itf ei-lfe tilt llf fi:t»B,. 

t libst-siitttihAi^*— Rittiut.atti 
feibbia I n.:iiii JstiSitSsm :!fei»-iyti*. Jtssi 

& li I feiJll^MBiliib:£>lRh tlUbalbik 'tir'.lkm 
Jlllt=fB'?li^rtlt».ik'h2kll» :fjEui MJtli t±fcEbitt 
•i^h. ti'^EltiBtlH ttt.B 'kba-t Bitcltif. I illuS 

1 1^ ^ 1 1 kklk %i JMhbli 4i' iiM 1 1& k!fe£ Ih 
t :r<it'.}i± k|timki:kij*t>&tit«ittii^-m 

-l^lE^lttlbttii£ afejtlij I lailitStK — tiBfelJikl 
9l£-likiiim tJiailbliilltBLlti— kllilliiii 'kfimiilt 
-btil&ll^:JtSiB^£: ;hk£:dt :^ilb£lt'.£C^ tk , k . ' :►. 
-l^1kLit>iii:£iirlk k::t% k fiu:tt%t.kikiii=1^ M^k 

^ItJiiifetfe 

I tili'AU kjirltsk<tltk k-t£ 
-klStt k :2ttkUl:«li— ^l^QE^il^ ' li:&i:iltli £<tkl 
Itk ' :Sia£ili&tttlfe— ^l^sftfeUia ' :iiii^l^!££; ir^ 
-£«ib tk bibttinirsit<lb— litik i ib t^l& ktit^ 

-kti^l^t til kilL'I^lL— killitit k itt lli>l^WI>rl<fct-.h^ 
-itklt^U Ul:tt£:it£& :klkllktj ikk ':^.il^ikti iks 
-ttllii— M ^£.lliil , ' ilrt-iltl aSitiibil* ii>Ubi£ II «\b II ^skJa li li)lk& 'tJhfi^Jfeililh 

-ktititi ibbkltli bljibijitefi^ib ibEjtfe 

I hiiiliikik :t.t^iltia£«lb 
( I llkiikl Ititt )t iift >|i£lb. klirUkk :t*!ttm) 
(l :ti:JibiiS it>ltlJ& klS tliiliit biittt bikSiii* 
-itkJld^iikite ) ( I :fcfeib ktirjiis'^ . ba^tB . ) 
I ck4oiiii-iii5iii.ietli£ (i hkii fiL V- s uitttikSi 
isik , iai£ , hiuSukk tibiiitttiii I&uti) i -j^ 

ofe olM I liiiRliiiB -.k^Sk iki litiitlbMbltltblii 
( iaij-aL )tftc^ iali , latsb /ki. " tikjytc > 

I o£ « 
«12 ^ oJhi I iiJjiillhiiltifi *i.'jit%llifei|fe *i»Jjil 

( I tiltiittikli £iL t^Sv ItibUttC isli tit&tife.) 
I oife b oj^h I iJilit^ 

Jt illiiliilfe %1 i^niili I IhUlt m ^iiiJltfel J^ 
>m>t^ hi IrhMik&H J iWliiJhliillfe !|l Jb ttkJi 

-klttt i^iltik iklklK: t^kr« ^l^hjUS^ii 

( I i5«£ ai ^x umt 
-n^JBl isli , hltil& , itilfcs ) I ofc ., I IJitlEJil^ 
'itixb Mh^ iLe. .. I cl I :t.ii^ibeit'.ikii£ yil 
a & t:!<tl}:J^^b CN £t i-titkl \ Jbk X liait<^^j 
R :ktii fStkfck ^ Ijtbtm h Ifejjb < kSittiili 

— :iiiiD i:fetab*li 
IHSkttMkB— ^!l> tikttsiltli kl&i:ilklm>li& 

(i i!£ii i^i:^) ito&kttMtl^ um ti^^ir^^ ,i&^bi,) 

A ltii£it£ aik o);^ kitxtikjgi ^sii: ,b:^bj:ltli& , ) 

I b^ 

' ltb:&lillfi:^Ug &t I &^ti& 'lt£:t titljgi kn 
( I :kit ki^at i:iDi .tOttl. :tktj blSJtl^ tikiktj ) 
I o£:Rc^ |:itlk£bit k kl^i:^lCktill}sbts l£tkitkl<ft 
-tl ikiktJl£i|cl^Mikt^J|itlk& Ut'^iUkh .{hi^Lilii 
I olfe ft oJik ^, II ^11 MiiiiS; 

hi Itbii^l^ 'hsS li^l^mMl I ll&vll^^tfh hhi 

Mltii 2 iiih\h. ik llk-^^ fil Bili£ J^iib Ik I Jl^ 
-k hl^iliillfe iii B J]£)>hh lnli£ ik ^'JJ£^bh Inlii 
-£ iii li ilih l^lfe hJhiltfeiib^b hbtJitSJilil l<& 


-iiiliiJiiB hhkit't ^ k^J^lhh i^hiH, iklktM 
hk^l^ hti hkih ^^jk [ii &-^l, i^hii. ii±±m 

-%Jl£ ih iiJSiy ih llihhithhiii} 'ihihih&khhi^h 
-iikJfilfe i% !^ l£ I iltlillt Ik I iii bikiitk^ ikj % 
-^1 lil lk%!hli^£ life M iiltlitilliftlli^ hikhth 
-Ih >>l h fPH>h> ^ iililijfeJiiiiih %%l^iiiiSi^ 
lilit^Ult ikulkit kilit kihh iiJjllltilh hhjiii 
-%m iW^y; JaBi hS ii^l kMib ^iklihlt Mh. 
i^it^hzB %JJib& iitJ^tl Iti ik 1^ I lL£Mit 

liiJilife J^%lit!fetlJiJj£ ^£iiiJli]^j£ MhJllJ^ife ik 

JfcU£ M!i h lltys JlIm^lilJ£SltM£:£hliJ:aik]Sifel 
-lii£j^%ilM LtliMi iit hi mfe I liSijlMli liBlklti 
i^ Jit B I £JiiJ^ ^Jfe iiljij£ ^Mhih h^ klllt; 
kJiyiklfe ^ hlik^ ^Mh±h h^ iillife eM 

iiSjll£ % hj lijM I iiliifeh blkfeilfe iillife:iS fii 
B Uih2feth!fe±!xi ±hh illhJfe M^lkahitSltlKi 

-ihhikhzh iiK iiiUifelik BilMiJfe %ii!fefe^mh±b 
-Ihlhh MhiJitaJi iiikiliali M^ftitJs ^^iihls 
^l>l'hl t l iiilllJi!feil^ii Mli]^l!feikhlm Mil 
-UtSiSk iiilli:hllli iiiJliiilllt ^l^^lhU^lltS 
iiiUi%ifeiiilS^kfciSl&Jillfe t: BJfelfe I ijiJMt£liiiihli 
-Mlilfe Mi^ki^ M'kBihiitii. Mthhm ii> \^t\^ 
h& I litJjMMifitlfe lkJlc%|iil5aMJ;Ji^!fei]^JfeJ^!feiflii 

bltM^ hi Ji k^iikife J liiiclli la i^ tii 
1^ hh Mlfe iu«fe I hfch lit it I bJiJiliiilfe iHihlii 
'i kSlilliilfe iltE ii51illfe fii ti Jfe Ittlhii^lfe ih 
Miih±h ( 1^ JS^It) It ]£^t 5&J£ I i^ Ih^is hi 
lhlljuihl:%l IkJkife ifc £iiijliij£ :ih|jj!g:ih s± 
Iid2 iitl£J£ %l |j!fe ih litlk it miah ih iiiilh 
-Itiil^fetkkilfeiahiiullilikhih 111 Jtti^Mlh^klg 
ih h i^iul-i^i^h h. Milhlfeili h lt±!fe It iji^i 
-it Ik ^liM ikili hlbiihhiiiihhi^ii. ^ Jjt l^ | Milt % ^, II J. II littMli iiljiitititMk ,kM 'bles' 
-liUti^Mfe I i^ liliJhiiiJij£jtSliSJi 'h ti^iw^mU 
JiJfeili i U 1 1 i^ ^hii £ttfi I HMlt 'aefiliJ^JJ^hiii 
I hOtjin 1^ ^ £^ih kl ^ '^^feMSglktii ,, 
I hllh Jiilte M:!fe££ j mMli ^ tm ^llMaSlii 
-^i itiB J]£ I le^^ iihiUsife Mhh lyViii 

I 

! I oife ^ ojllt I £j^ii2t£M,^ JiiliilliiiB 

liMi^lfe lii^lihkh Ilk iillltlJili!feife I ibi^hhi 
-m liLE ill Ite^lfe ii^hllili«fe hi^^ ^UfVi 
: -hkim h:hkU i^ihih h)pk *lfe ij^mh!fej£ 
It jjlhlbttife ^hfch k lfei£ I titJULfelil^m 
itiMtkkli k Iiifeiat£i»iMt£liJihi^l6 hl^JtiJkltSh 
liifiilfekfi liililii^lti k felg . M Mtih IkSit 
lltete m%ti lijiei* liikkMali ilkUillli tk 
IhlSla |lklJfe£M^ ^ itM *;iskii^ltfili^ilfei" 
i^teiiLtl fek lUi I Ikkllt 'J takmiJhiiiliikB h| 
ithhhf>l^>ihm Ilk i^hkh lit: Sfei ; thit % 

^la^jl^ ^lbi^b« kllbibllL IklAkk kl^tllflfem ^ 
-ifeli :ttUt ' kJlblK: Jbifebfe bliiilli^l* fcii :ii 

-1J£ fc&i&lliillbsitli IbJJSbPs :i>b2J5 Jatt | JSbb 
-Itt Ibt^ljfe :iit^ tfebaS— Slibb ' itbl*bK fatlE 

-iJtrb & kb I mijitbi^^bi:£c:b<^i^& U Hthnxnit 
-^1 ' :lkl^£: ii:ttiai}:M Iciki^kk :bbJ^B btib 
-b II o\ II :aitlBtlk £tl±it^bt^Jli»]S^k II 'it II 

ltL:&h±«)in2:l tiikL^itiiS^l II s'i II :aittaEA 
-^ Siuittb^jms^ II «v^ II U±h ihiktuiii^tAitt 

llifcti^fel II ^> II :HIiibtJb!&lC EinJbtttJllisik 
II Xt II hk&IC :i<>QibJjtl^kl^ll& U>&k^i^::^& II f:\ || 
:Bmbk£tll:k&m £±bl^&l:ti:Ult£^ || W || 
kfelCbftlB :bli:fcj:tia£till& nikbiJbfed || >:^ || 
:billttil£ltlb£ik£ :blife:fibti:Hli£ik II \\ || 
kJii&±lJgUltEht!Jbi!jtkii±lllliitUJ£ulii£l& 'tlliii „ & 
iiliULIl-ih itihttAtitiUiiii ,. II o'i II :l:fUlt±l±ltiJt!i 
-B E liiiUltli:Jlb£iUg II ^ II :liltiklB lluUllisim 

-jj£ liijtijeijiixiiifiilijhasjtkteiiiijjiuijaidibiii ii a ii 
taittktkinfct iiiatiiiiuit^r&ii2::u^ms 11 cv ii -.y- 
-IliB B kJt^l v^tt iiititiithilhliL ibk^!j<tiituu<k ua .•iLiiLUliltvJfctlJt X<]^ -i£i=!%Jbi>ibmii±i!iiii^l , bl<fe k Ha^jilu , II ^ II 

-fel£B<^lElt^ttJ^b :HllllB:>lbt«l& £ ^b II ft II 

:Hliti±:d^nbl^6Bkliia£ biiibk II ^ II Ixil^:^!^ 
-biiiliia>l^b?isli>^ail<fell& II >, II :l^mBblbb :lkM 

-&B y. ytttiti^ isih Ebmibib i^k^>ibitm^ii± 

-l&yk :b^iI»JSEj^ II ^ II :blbb B ki^b Ib:^^ 

-bb^sl!»— labit y^t^ >i I :aiiti^blbb :iJklklll U <k 
-M'lblbb tlkikll^ l<fe%l> I :lblbb kll ^&&J:lb :U 
-lltbi l&lb^biA Iblbb-lbbbi^lbm i :rcl>U^miu 
iaik^t yh it?iiai^ kii ':Bmi^bL ^ ti^iiia 

-^^ Ei^ ':Bllxakkli! ykin ':ami±kklt:kltlB 
k£tlCk£tllS ':i^lltHltlb£nuib£l& ':iamH>Hjhbjlt 
:mbmi! ':BlllBkl&tit :kmB ' :BmB^b i-b 
' :BittB:tl&tt:t^l& 'tl^iuabibb :bl^bb 'S^jltck 
I :bfbB !^t^i: EebkiiailtaB! kskk IfBlttBi 
21^ ' 'kt&i <fel^lti 'ib^l^ tl^lill^ IM , Blltl^B , 
— Slt^ lk{tti<J& i :l£bt Qti: ttHih. .biiitcltth kb 
I J^&&B ,:&,!„ bJbl&Jttlbs ikikX „ ^^l^kl^lBbi 
tklfiaib Sl^b I :bb^b£Jiailb-'kr»IB i %libLg^ 
-fekltl£kltlCkltlt: & bL £: E^fe & kitm & 
kitibkltifi ' :fci^i^:ti]gitib£riuibE ife mk i :12c^ki 
l<t<!limblB^lb^!£iu I J&JbkJt: ^J , %l^ili , 
:lkmBi!l!Ltlklblbb Kkmtt ^ ^b ^ :^^lC6blbb 

— dl&bklb&lbs kR itikl&cbl kjci^ 

I itiiA mlk^&£^ 
klb&lbs kll I ^uafttellJfebfij^Stebkblltkfe aibJlJ& 
„|| ) II mfetebb b HlsUb^l^ 'lABLtte l<» lt^>im 
I £Mbai^ ujbi £ i£:i!feicb bk 'bs£l^ll^bilb>i:bl 

II s u mbsB£:iittib iitibb 'isi«tet»-fc.u>fe.h->fe 

I it»na ob£ nM:> Jiiibb UilbsS 'fi^biuikfi ll^ 

U c^ II ii±ibibbi£:bi;&ii^bb 'ibfea^aabbajfe 

I IBItSi^bl^bb imt^fe b^E 'f^iltXlful£t:fe&b 

II \ II ih- 1&B>-fctot mtfc l£.l^bb 'fesKbibbaht'h 

I liJltlbbl'tflftblJfc bsE 'l£:l^bb belbs^ 

II at II Ibb £^ ^li^bb lUb teaEblt^hjBta 

I tilbsSibJbbaliak Mbb '1£-1^ lllff buYi 

HHII li]^:iblbl^ l£td^i^ llt>ba-^lfe bl^bbll (lb) bl 

I Iftfcl^^t^l*^ ltlblIklUtl& 'l£.i:bbb blbu£ K ^ II bltfesE ilb-rE a^£:fe 'Ibttblbil^l ktk 
I bb lbl^jkbitbt£iil^]^-lbs£kS tii':fe>lb 

I o^tfe I ltkltk£i:!^%ll!fe ;biis l^k !thm 
-lii^lQ:^B-lt!feltlbil& I likltklbril& iblc ^kU :bbus 
}iil {iitik^) kli ^-):-e\ „^ib^<fekrikl£,,, ' Ib^bltpek 
ikti kiUbl k^i£lbG:2bl^ :iitu mk I „ & ^liaJ&tcB 
fiilkbg b^ bmi^bjlfc „~£l^b I ktisJiii klAlklt 
kl^k^ kl^Cikk :kb±Utlli ^ £1 I ., bBlbJSblft 
Uliiktk, bg l^ib&lBlbixiak „ I lak£^b kli „ % 
-Ik buait^l^ £: Itllk ,, ' ~klbm^k ll^^lklAldb<b 
,,bBlbJE£bl^ blm bg i^^li%lBlblt lbJl& I bBlbfi 
-bl& bllittl& &£b bllt ittE bltll±fel^l& 'bBjIafehft 
him fa-o-^h Ibk k 'kjemi^kl k^Bl^ kjipM'^h 
kl^£blfi)b kJU±bmil& Ibm HUkbOtlU lb£: £ % 
ll&lbm„ |^lblltmi:feiitl^l^lLtiblt^bbitblBjlbiabA S 
Sfe blight miib kj& Iji^klBbl&lk Uitblft-'F^lk I ,,bai 
- bifJNK tfc ^ilfiil& ti^h J& fi[t)b:ai^bl&lk ^IbalB^lk 
bBlh>K*-b& blll^ fr-s-Sh £t Cilb^bblfe fitlb:>mk£ 111 
ll&idl!b 'bBlbM-fblt biliiU& ti&ku ii^^bll^it l^h 
' b%lbl<i£bB bllB ftSlt libb^b £a> iia^tt feb 
iii itfc u^i 'bmbi£^bi& biifiitK &Sb B:aE bin 
'bBlbK^bB blll^ &£b l^>l£ lib b^ltl^ fii l&bs^ 
' ll&bm 'll&ldl<b 'i ^u>i> j l&t2k-lai^ k 'l^l&b 2b?l 
-£:£b U&Blbm k ' bBlb££blfc bllfill& blblkkl^ 
-M^Etfe ' bti-lbJ££bB bilt^ blblbkl^^lS 1±B 
-1^1^ ^^^ ' bBlb££blfc 'blliikl& ' bBlb££bB 
'bim „— mk I kii ,,n\\\ ^u&a. B^ii^i^itl 
' itfcb>Ktu><*>ti>iu I u&m^bii&ksiiaie: Ei^tx 'it&iiitt^ 

-libl^l:t^B „— :J:UkimimkbUit lliib I khklH& 
-aibsm kiAi^ibmii^ibk^fe kjha^t*aaiiattti tt u^ 

I ^^ f>|>^t>i>bi ^<ik biklA „ — :!tefelbkJit^mPlblttt 
^felbk I 1tii>«*> tt±iil]t Ikbik & bB ' Ibsklte IklJ 
- tebft^ b^nsil^ :kk ':kbttk^l^>t^rt telfelliB-'ia 
nib^lbblA 'Ib^lblba kk:l<bbi^lttbi» Ikk ' b^ 

-ibk^i%i ^baikiti ^ k 'lambS ft'^'fcj >b^iuBa 

Jfe k ^kl^lbl^ b^Q^lb^US b^ba ^ ai b^klA 
' >i>-..tt tito«*>i> ife ibk I kl£J£ k^kl& ' la^jb^blbb S 
<bl 'k:lb ir«iakltebltaibl^tit-lSlb^ k k bimk 

'ik^ib% bmibiBbb%iiiit:kmbbi^ii£mbsil]Uk^ br 
-m^£^Jifi k blUb Ikk 'kj^bb b^ifebjbHiPr-irttt 
k^kut ikia^ibxiti itsk I :i:br«iiii>brikr«ut:^ 

'klbiklttkbb ii>a>>allU>a.lU>lh.Kbi.uC:»^Ph^|ta|fefet 

-b±B bjibiakfejite^P-f p ptittifemia^a k£:bmb 

I kikbC l^r<:bmb bb^bkb>ib ibd<bM^.kJtf£ 
■:^imk I ^bba:btel!bl^at&lltifebl^aab ir<k I llfklb 
-bbbXlBBlkJai^ Ikk «te^^a>Jb kb>!^bll^ttEi Ik 
-l|!lkBbbb&b k&kllt lkl|L^ab:km-Slllftk i ^b>^ 
I -blx 'kl&:t£i;^lbKltl k £skl I kKklhaaibam kl^ 
I -ibiitiki^^ibbi^iB^i^ kittiksa tt k^arprahkitt a^ \ aa-J ) h& -12^ :ilifej|^ll£:ik^lf«2l £utj2t£lti!etB bi^EtbtUl^bltc^ 

- lt<fefiilfel^£ ^j-ja^bJklBt yhmti Ll±h^iti7tltl — 1 
-lt& 4 Tt!llilifebttii:ifeiJMi 'kfeltxhl iSikiyiiJ/ilKiS 
-i6 :bS :BSlbxttl ' tfeSfefetB liiiilifet}h:ifeiJRh lb 
JkiljitBajSlbxhl tlJittiSjiLaitbttt Jfefc llikfe^lliit 
-bfe irbiiJbSUlfctt I :feJtt Jilhlkfe^Jt* kfe bbl 
-£i^^J:^lkMi^;klt ibi!^ikhB kr«%l^ kk ib%ia 
:kii ' k^Jt<^£ ^%11^ k^k%il^ ib^l^ itc^|jiU!^m^^ ^ 
ilUlb:>ll£b(^ :tlx :k%m i> it.lx kli&bj j&t^ £gkH 

., II fi II Ut&bbi^lfelj^i m-^^^l lJt>iiB^l& 

I ititcambii&^ utik ka 'mB jl^ittii^ 

II ^. II ia>iiB^J& kjS ll&jkj 'll&BJicibf^ Jb' 

I JM: k>l<tSl|! ttlltt k itmi:^ 'tc%} ^LB biiilb 

II ^ II £.SlUtl^Ib^JLS^ kt 'a kiklkkl kjlb 
I h^iiittiilkl Miiilili '£^.J^^ liii^ 1£, 

II Hi J^^trl:^ ^ ^^i tc lk%l '^ttthh. Ijtix.^ 
I U Si):^ lltlL iltk ll&i^ %l liiimi}^^!)- 11 „ 

— :K)klllt±mS(liim Siiiti I iJliCcl^h 

I -.tttiiti^ttil \\oYt \\\f!\l ,,:kl^lUl:tL£„ 1^1^ ^1^1^ 

i&k kfe%lB ir«k I liki&^Ji>X<l£i^lUb:<it^Jlit>h km> 

•ife kli<aiiim l&itjkliiJkhtife: jlklkS.Jb& kf^jtl^kife 

,, II ^ II iiiliS. IkbsiiiiktcSb 'IbtbMlH 1 bl k 

I (^; Jiil±l^bllti kjl l^iu£ 'iti.tt iittxtktPti^iSi 

It ^ II k-E £: iitl£:iuj£:&b 'ililt(kiiti& £: litk 

I kjl :fLaki> UcUiiiii^ 'ubtsS i±^£££ i£ 

II \ II l£:£:kmg lUittkiul& 'Iit£ l>l>a^iitjbfet 
I iiiib-jJ^ltJiulii £: lUlltkiul& 'iblht i^iiilb&li „ 

— -.ItciLllR :^lib I titfiitt — kir5^ 'kibikk kitiCk 
-ilhkic lkilslttfc..ll^turktcgrabklt 'krslBt :itki]i.ttl 
-!h <JU hjl& Ibumttjkl^k I ltkr<±^tikn klt^Hk^lli 
-kic lklJs:ilti<:>lii>lti:tjtlkrikk ,, Hill Ibbbll&Mi^Di^b 
-11& m-^ttJkalitlibi!J2 I luil&bj 11^ & k i&ld IB'Ut 
-k>^U^iU& m ., — iiiitt I :ti£lkiLlJ:&mkkttitciBr«l 
-^lbl^^ti:&liiliii:%it:£l^ £ j:l^iiMl^ I hkk iuja^Oilil^i 
•lu^i<^k^« i«ititfeti^lkiJkiit<k£l^k]tk I kJ:(^itk^^L^!k 
-:^iiUl!felijfelkl^.liS ,, II >: II i< l>^li>lt l^luJ^ 'Jbkil 
Ir Jii:lllkjJ& ik I J^St'.lb 1< Jlit^lb llkbil£.iiii'jtlUil;£lk 
ihtkiiaiilW'iWit^tiit^tlj tc ij:.t:}i: i^jJjfe'J^kk luii^iL lie. 
I Ik^hlii! t< ihtMi.^ :iki itaikS. Ihkilti'tt itiiaikt^ „-&i 
lUk-htuhi. -.LLini iaiiilhtSk Ikii lie iltSlrk ,.11'illLtllil^ -kj tf&}imtl-t^iiiX£.^i&t± k..-£^ !ji£: I lkl^b.i;i9lldk^ 
irsl^B itii^j ±l^ikk I klitlkr«Iill<!lltk!-s!^lilkltkl% 
kttU^Ltikk^lkbkl%ll<%lrl kklklt±tt^:ti ' ltki&.d^ 
-kttJ^Lkltikl&^l^l&— Sllbk I taitux listt Ik^£E± lk± 
-yh :lMikltiH :l^tt Hl^ kle>mkr<rit;lcjfcl& '^nh 
-JfelilU 'kfeklilbtliB 'kfe^m 'klfeiblB 'kfem 
-B 'kfeil^Slkk I klr3,lS!Ut :kircmkli i^atiikBL M 

I k hmhmtli lit ^^m 'hh IJ&H l£t^l£ 

-Sll&tiklt/alJiS ^liihOt 
-iEfe biklte itCsB fek I kllkbtt lb ^l!feSkilibJ m 
-kllkbi ^1aC:^&& mQ:i:&£^ ki&kr<:-kk I ,, klb^ b 

iSBib isiiiafe .,— aiiSjbattjiiis kifikk kcm 

I ok I Itki^kr&^hki^k '^Ib^m .!& B , I klBB b'A 
klMlkl}:l!iitliitU}:lb^ kiitbll^:^^ Iklbkbj&kSlU^ 
':lilrkjtUbltiibl% ^bB iia tt±k% k 'b^ri^ <liik bi:£ 
-JalttitkblkJliiiliif&lJfe-Uat&li •:bl^li; k Ikk kb 
-l!^ iiiblK :Ulb HB kklbbsm Iblt Iblt lu.a:^C^£bjk!JS^ 
khkb:!lilklklb£ttlDilb^ — kb*£ ' i ltk*iki:kili 
-l^BUli^^lESbb 'asK-fi ItHl^ lakl^lb— 111& I Iblb 
-Ibalbs klbSbibbttabl iail^l^<li£:-:M2:!l ii>^Bk 
-tlLklBafibc£iaStte-:taib-tkl Jlilb^ltSblkli ':b 
m kUl^l;iiiiJt:t:rak klb^lb>Mii<^^bi^It uib^bb 
Ikjgj klsmjayLkl<feIiJLifeli ' ;ibliiUji:t'.lkik£ul 

-tt ikiajitfaa^ki<feiiib±feli :ui^£ribJk2i ^aiii 
-kill lklbkbl<tltlt<-.lis Wx. lit ':lrsM^ tin hl^mn 
-UaWlUlfeli :l±ltfEnMfeB llult— :r«llbSlkk I lu-t 
-mbl& B ':kUi:febli i:£l}:^& ':^Lk^ltiklt!t<ltl± 
•-.felkli ;lillic£ltiCiC 'illbii ^ittiliB.— SljiSkitiltilit 
-t^lblklb°hlbs klBlB I :<£k£Ubliiib!&:tblk tih I k^ 
-IbS^biiB lakjljb iiibl9L HBtk :kk 'klbtt bil^ 
ktik:tlb :j&l:±lafu!c^k:Ui^£:k iitt:^ Ell ':bltt kl^jlb 
-:! IttlfeltlQilliis-lblttllt bfeh '^ kjilkht*<fe ' li 
-Ib^ ifejitklK ilkH IblcteJlfelijblblkJSZt E tit 
-bi% ^.Ecskk 'kltib^li&kltbbSlb ' lilh^ jl<^lb 
blkZiikk ':ret^\|l/<£ k^±b ^ Ikll^ illl ^bn 
blk£l Ikk ' ~klBllilUiil>ifelUkbtt Oiblilitiili — i 
klbb ^'it^j ' 'klb£i2« %k ikbt'.!: kjtii<felt'i:jibi 
-m .blt.-4l.ntilbllitbl» &k atSil kbr<l:ib klttbt 
I tlklbitlbs ihJt b^k I l^lb^MblklltQ:Llbl^iu>bl^k 
:LSUIlBkmkk bllikl£l£b<timb kia£ll!lSlt'.b-abt 
-li fe kll.t» kJb^Jbibitt t'.Jbmbilnbl btlk£:b± 
kRlkl tthl^kk 'klb^mbbiUbilk UiblfelHiLfellib 
iikUbli' kaibhikikSlkfclbilbb :kk •.ttlHlth. kll 
klfeCiltilbAitib* tlSJ^l fcbfc:lfc'lb(b:il)bili:ilibjl» 

':t»lbalit* liaLfife 'kjtrfelbiltib btU^felljblbL kSl 
£± lb^l_^Iit kli!£Zt lbkbJtttl£i lb::k °klllui:< km XtU 


^6-^ 1^ LiUhh. Kk iilbtt tllli tb ' klfeahlEirs fcfeJg 

IJlfeMk JifelillJi%lB£lii Jlfel^t *lhSh ^ Ikikl 
lifts in iihkli SlM^lh h: kh-lllhhhh mk 

IfitlJh l)S|ftl6 ^^IH^ii^S'i^T&iSlJhi^h^BiS 
I1J:=^II lli^SJhli xiii hi kii ' 2%liiliife Ifeblli 

— iimcsiusiiii JiiBft 

-IbUilbfesitsa k ijiiliibBt E iitS ltfeill&.,-^ilujfe 
^aHfe'lbskiilJgliiSfejtbitt ikEH fe"lklt±r«il I :felU 
kJJ&fe:l<fe kilfciE: %Jlbs35bttifel!fe * ilbUiEitt km 
-Jltitjibsiba kikkllAkfe b e ik^Jk ' \ilfetttli 
-kl^ilbiijlbsi.^ti kl^fekJ^kfe :kiibkl febik 

* iimh±ih ijsfe>fek&ijuiabLDtiatyia£: ikifekK 

' feb li:l<fel2blliiiaife fek ' kil£t» kjlkbkti k £ 
iciit I :bl^£8l!t k Ikk ' ItblkbJtt laisailmfe 
tb ' kll a^lba bjybibiJj^lB jpiit bklbuji 
liblKib^ail tmtoiim ll.kikk klbfti bsi^llJfe 
b*bifi:j :bJ^lbabiaSk|t'.li!bil)!lbli-SMfek 'kibih 
felbbkb ' tilbik^febl felfe lblttb£ ':bli! fck 'klbkb 
kjiitfe kjmjfeli kJlb^bJAkJs kllJikfe Slk '^ fe<fe 
fellbbkli Ek-^lfek ' klbkh kllblis; fitUbsibli 
::^Eb£ JbUfekla ^l<t:^l!>ib^lb kim ^Vt. lkb=iS fek 

( X S\fi o^B ) I iMh 

iMJ£ Mk- haft'kthE UiilblfeS % lifefelk '^falh 

^lil]£ i^ t2H li£h£ liMliteSi % JifekM '^blh 
^Mfelltsihali %th£ IjiiltifeS ^ ilfehai feiii 

( RkMtt Ikt^l!^ :kfefe :kb2iS— IbB 
-k 'H&a bbiSfakiiiiitk iliiii-ijg^k ' tubiS ,ii£ii 
-litli B, ' ^bjikkj kitUkJ illbi.bhbii, '^bbL 
Ulbimtimfejli:<fe k :bi!lbli:k±Uttb-:lbi:fekillfe 
-b htlbUtlib ' tjlbi ^blblSK: J^,— SlHkiJas bfebk \ \^^ ) -htl^ '■fefeDtl'fclhtefcl klJttt^ffel kbltejferiili te b 
-ii ' libi!llblj&i.tH: kUttlkSlultiB fe^tt ktlbibljEJfc 
' ^bi&tt :SjJSuiilt£itt bbs& tt tiibibfeiibfebi 
Iktribfe b±Jb-b^ blS-klkbillkEtib bl ^jf4^i j£t > 
-S itbjblblitltiaitisEiBJlSkkkb! it bilbikk«ltt 
JfemtikfeJ£6«lk— kk«lli J& bilb:!kbkl ^bk.feb!feliii 
Ebi:fekiUfeb kbbi kbiatiibkic huiiiL EiiUtm 
b^ti bilbibA "libillbit bfi ^ibibjltefell^lifetl 
bii I klk: kibabm klbtt Ibltlfe "iilbii , fe blK , 
— kibiilbklti bikiibictk* blfabl Ixijkltibit^l 
•Ik Iblkifcibfetai bik '^Ibikttlbiiblfe ' hbsi^bkl 
-H kUkbibll* bit* iblki^ilbiblit Ei<fei 'klbibl 
-tt Jfe^Jliifc k It'.k ■ lilbltt bkB ':bitl 'klikbti 
ibikifeitii^kltik=b bibti ' kibb iSifeUi!<feVlt«k 
' iilbiiiJlklfe ^bltt kJi:lltflb^B ' ^mii&feili!!fe k 
^MMb ^iliii^ikbii "^Jlbiiil ' biiiiS ,— Slbi 
-k biMltabliili :kk 'ikbilk ' kbiE klli feOil 
-Iteferii:Ji biSlJi:i:i£ fe J^ihlkfeliJttliJihikbixbj 
il^life festbi, 'k4JbaHI'iklb2 iil,klt»iibilfe^, 
|:r«bJi Jttlbii'^iB iliJMBjlkil^jmB rk^fekillfeklba 
lil . Bibllb , ibk hkB •ilJ&iil ' bl^il ,— bib 
-D:i! a£»^ll<bfe ^a»lklaUlbJbUi bikbBimisfefe'ia 
-a»lbfeljbl bik ':b.bilj=!iba2Jbb— kibai^lblib£l& 
iil , kJKtillbilb , ibk 'S:bJ£Jb tiJH^l ' illb>m 
' blfejii ,— klbfisi-bBlktiUbJ l^JJt klbabllt ':feb» 
-JkihJft— kik:blibEjfe Iil ^ klSbilbliiia , ' "blbib 
-^Stt IfitlbiSliifetilibl lb)ki£til^i:t-kittk:b 'lb lb 
-tiMttH. Ikibbib Ikumb kJi . liiJjb , ibk likSk 
• i:Jlbilil— , bifeil ,— kJbCti; l^lijiiit^b klbitt 
bii:bBl^iblktil^bl m<fe kikUbfek I iil ^ Sbte bSl 
-libl kS^b^iiilk iiikibllfe lai&uk 'iMl& Dibblili 
-blbSl IbkZi bil^Jt/IJi:tblilbiSblfeb JiJiiiUfe Jfe 
-Slfe ,— ^l^iujk Slfe lt«k 'klbbUbl JllOsiilS ikfe 
-Ibib i^fclUli Ifebililk 'IJllJfe ikfebCEtblklJliit 
b±ibik<feLij:t^l!febllb biJ^lJiktelbilbilJEtlt^blfeb 
Ibtiia 1 Ibfibl IbJfeklfe lblb3:tomuiilltitf^li fe 
ikt 'IbbllbllSiblti: lik kJbS^bJ tt fttttli biS 
-llki-lS lb Ikijlbiia Ibkkl^SbJiais tklhbJkbkJ 
-J*UbE lib 'ibBbhlklimijitfJBllt ]& lli *lbfe 
-Ubjlfemriiik kJbb^iB feJiSl&iJS ItebiSlklite 
■Cibklblbi lib. 'IbltlittelimL Ibib ^ IB 'ikfe 
-UblJifelfeli lik kj£b feli ir'.birikliblifeb^ttlS- 
-lib fek— k-b^iJRJlbJalibl lfclfeHjJbltl& klbtli 
I fe ll^lbttf: -Ifelfclfe 'lAlkli-lfcGk 'ifefelbl lAlRkk 
':iib>E2 klfirsili lUtt JklbkJil llhiiSils kbalfelia 
mrrife bltSlIiilS bblfel kittbitJt«ib~b MlJii 
-IS SI I Ifctelia kibltlubElfe , li%lbjtJb3^1£ , hb^ 
-kbit ^kiij^ttkDtLJSbl^r^klttklUiljtllitibJbl 
ilkslJfe^llili kfiEfe bM^bl Ikblttj-lkl^lbilbllS MiikkiS '^t.ii '^jit^m , iei&k ,— ^m^ii»lt«^iEa 

— £Ubl& i&ai ' :llrSttI& ii:ilJbi>£ik ':J!£BikltimH 

— UOiU :1^1J£:J& ' :kiUiJi: — :lfeU£ ii«k '1^1^ 
— fi»IHtlh^'»falbitl>K±ll:ei'te Il*Jlii:tI<b tiliiJi.^li 

<:fekli& ikltJ^biaB£^!£ir«lt ' Hiikti. Itikl ikikS 

-ii>k^iiteitu£^feai^^fei^ba^fePiB^k jsi ^jtrntst. ijtuk 
-sifeEife— Simk ' :ikifci£t k ':Ei kimuuaikifei 
-^tikaiij^i kii^aut— kjikSj , i^ki , ikiikrutk 

VJ ^ tj s. s. . 

-la^ftithfe^— aiititk ':ibs£i^ ikittm iki^n^hali 

-ik^Bl^tJLiL iklbJiitJ^B — :i^Jttl& Ikfkl^ lt%k ':it 

J% I %^1 blllU£ V't»>fe Jl^>»fr bblB ill£ki 
k^l xillt'i^ iik2J£ ii^H»fr hlith hhhl H ksJfl i)Il^i£ bt2j& ii£t^J£ iihih jit£ki 
Ikk k ^llt!fe k mik ^ilt!k k li£:MMh hbl^l^l 

-%lli li^^ |fcS^^ 'BiJi^l<fe ilt^lbJbt ki£lk 
Ik^llliia iilikii& 1^ Ikijtig ^!^ IhUi li^hjikjli 

b^cib. lli^jlife) jQlliilia Lfe^^ IMkte ^1* jaklliJfe -Bihiih li^bJJitlli k^M^i i&%'2 '&^l&ilh&i£ 

-BJlfe l2tbl JlfetJk-iflfetlk itJ^l^Jj?: I tk Ml!feit 
-Ml!fe £4h-Si^ ltlkkfelit„-liJ£ k *lJiah ikbllt 
ikpiii: 1^ mii^ ll£^lij^kl£ liditla ii^lki^ 
Ikkii: lh)j£l& JLk^la 1^^ ikhi^ lMi!k& mklft 
ll»l» IPji>r» !£ll& i»^|i>te :£^ ii>jiti£ i^lkifc 
IkiitH: iMk ikki^ klhlMk hbMkl hlhl^ 
— klb^iibBbtiiajJiifltkLS JknutkCtia 

II o^ HI I iif^M^g^ k Ikfi 'kl^kg i^J^ l^j^ 

I kilh^ |li^!tlh J£ 1^1 '£tlh Mtdi^^ 

11^ K fill klklcg £ hiliitkiia 'h^ Jti J^ hk\i& 

I Jlilk hi^lk^lslk k hkk *hk litk i^mik 

— Ittc^m iLtfe 

I :r»iGilIi!lijEkl kll 

\ti 'kb£ ttii^kk ^^k kllil^ll^isfel^kli ttia tiii 
-k ':Cit^liJklgkk l^ll^ltUibi&lG: L:&ttiiII&— :2lb& 
—hjhl^ hfkki ikl& I 'kJktil^ ik^H: kkii6 
blliiil^B 'kb^SkiJ^^liti^it hlttkl^ kbilttJB kbiOi^l 
-l&k ^iDi klkkrkJt/Mk ^bklkf kba&l— :r<ltbli 

-E^-Sli^l 'l^iti'kit I ItiikSiii&tficiiltJk^k £> , V . 
-lib^l '; 'kk <^1 I kiib^U>klK-k£:£ txi& b^klJlktt 
trtteiki^ihPlH?— l^fa ik£«iLki Jtkkllkbt EriL 

llsHKIt lil> lh>mMfeal ^ 'kMUkhS kj^ 
I S^ 2lij£ ^iMlSjI k 'JitMtil^iikUJifc 

— 2it^ 'i -.biblfil^kS :<k 

I :r«l*kl&bir«lU ^11 I ibOc kll 
,:!^^bfillt-^>fer«lj>, :ialbliit£ii-iblbliuStt lOiliib&b -bribikllskit bkk kfiilkJ^k kk ' Itl^biblt & ^1|\ 
-Ub :biB klt^kib[kkjl<l<kiib±ik Ikb kl^kn &k 

llSNRHil hiJi il J,teltlfi»Sh 'hiLhiJli%^l Mi 
I ^\^\lh ih^k: Sttih b 'kl^kjititSlhoh 
— iiibikr-^ibBmik«iii^ki>kJr«i& 

I fe^lkU 

ll^hhll j^klikMhb Ikb ]£ 'lj>lkhfi hk Jk 
I ttMli iJiitilJit^'^hhhkk 'Mlkili Jl^k ik 

— aml^^ikibii ' kkJUJ^ kkUlklttiit 
-|&lk 'kJb^hjlk^i&ttiJ&kb I ^bikbk ^ LkJtaltkif 
-lit^jJbiii^i£aib£j^i£ikiti^ukiub:&biebai kmi± 'i^J^l bl^felt'.lk E^ttllJuiife ijbib&ibs U it 'ih^^iil 

I Itkt'.^j kii £m k]i ,, laib y ^iiii^ „ iMk i li^ 
-bth ki&yh ti!MlcSitbKUbji±ic^E£!:riki& I y£\ti i^ 

LLSbifekk ktt iik 'ikOilht laibs J2£± IJifekt. tbH 
-i^I}:^) IblktiJ^B katJ:i:fe kk ikitci^.^ ^ k^^E& 
-Slfek 'i^fii^t^lMiitt— blfikitt lihiklli lJ:ttkli 

I ihiitlk iSith\h BMh k Biii-ik^^lihk^h 

kli !&^ i£lb blti^l ., laib ifitm ., £«kk I i^E 

I klillkb^l kll ., il^lti k ^litliL .. 'klitii^ I :bltt 

I I kjhkli b £ jblfe 'klfckt bl^ akk Ljrklht* 
kftirfetiib litt trikiJ6} £b i Ebibsm bjriik 
-l^k ' klh^b k Ittit'.a, I Sbkb blbfJ^km Ilk 
klixkb kk lki&kr« \1 ^ic i ^ klbkb Jkl&k^ kk 
Ih t«:fe 'I kitrkb k ikil^kiii kkU:£iEk:rikk j k^S 
t(<fe bJS^kmtt kliiEfcilttlttiklitilkllkli— iciiljl 
-Ibklfekrs— bl^kltt lkfe-iUbL*ktt£lb :i£k Ibk 

118 fi nil ifeh i)fc<»<fej ijiiikttg <|:fe h iMh 1Mb 

— Sli&blii! klitlfe 
-lH^ii^i^^^b ^lk^kltittilk%UiBitkit |bk l^kh 
I kiitlkl^kk :k£ kkl^ 
-g&ife ' kltrkb kmklb kkOiiE^ l^%i £k I lt<li 
-Etklkfe ii{2l ilittkfiiiiEfeiEfe fe feikJ^kK— kl 
-Jtt I Mlktt l^iitck^ttki&klli ik±k ki6kBi ttitt—h 
-Jtt^ ^tl^ I y±htit klkkl}:^E£±ik klb^b kkDii: 
l^i£^ti 'yitciH k kji , kibkb kkl}:^ bjb±J&kR , 
:kt& I k^j£b kli ,. ^bib iiitlH: ,. £&kk I kititt 
k £lb :i£k £ b::l£ I kjl ,, iBlb k liuij£ bib^he 
'm'Jkk^Bt '^^hikt bib ' iktib k ^liitii£ J^itsi^tsB 
i^l^E liiilkb£i Et il^b£^ I Jl&^it ' itfeJl^l<fe - U&l^ 
-J^ 'll&^s^— lgi£ Jk 'i^tukb ^fe2i£:& U&ktlUfct k ., 
— hfiitiilk fe U'-k I :fem kJMbiimJi k kilSi 
feitbl}:kl ^tk>^ilfe !>.{?]£ kfmibtfclkb^!fe^tca biiik 
JtUS'kU^kk £::& ' itkJiii: .tk k kii ' h:i^MUihlhiii 
^kmk± klAblbb:kli 11 iUU • ^itttxttha b^k ' klbtb tfcl^i: Jiii^liebiimi* £ k 'fcb7i&kJlkkl» 
-kk ikBimfcihti-taibiM: kifcritiitu^ltitt 'bJt 
-ijiki^kttl^iib 'iiii!feibjr--iifeik! t^ 'atiiiisJStri!b 
-killfeb :kb£Jd— kllkmitikktlklSbfct U'b kfelt* 
-b-r«U«bi:llbs]S tB IkLfekii :l±)lxMlii:-lktEb£: 

ll^KKII m i^%b^bbb£'iit& lit i^h. ^iilh 
I l%^iJ£ ^Jitii£ iihs^ h^'iMkith lk£^£ 

— SmEfelb^kl kJi 'i tHi&ikk 
-lik«fel C»l& I tkUltkK bllltil£ll}:^£i£i ^^^^^i ^^ 

( I Itkk SL a^t kltt.blk 
-2i i^sfic , fiilk!^ , likk t^iil^} kj^ |b&b££: ) I "it 
'h!^l^Il<fe:ik^k.kia,'kllkl<feiui;^t:l^bilk%U£:£'^l^lS 
:kklbkj &k ' ki&bJl^bJkl^E^t^G ~klk^b^:t<k 
-Mi-B kbilhlB— :Sll±feikS biJ& 'kJ.^klfeS 1B1»* 
-k miiiki&lrS:lbiitBmb)iub>bC«>kl Mll£: ll^^ir^liSi 
' i.«lt£^l b Iblittiit/J islbkb &k .— sua Ubife 
iU . fe^ li^k:i.k bl l£lbk:b , biuiM ( kj^i ) 
' iiijfe utm:kib&EbJt^b bE^ iuiiiiiiiibkiuib ilt£ 

' 2 ^^^^ ' bsbiiiUtt h&lti bljtiblrlb^b K^ ^ 
E %i 'i^liiktMttiibitiiiiktk&£b 'iitJ&lb lUtiajcibtb 

reiki ai ,— :t'.iii Ibk £t it'.k I :iiikCSli k 
Ikk ' bllkb-jabkldkiilJiailblj^bblk E k 'kb^bl 
-kj IblbbiliJ bi±taibliixlk:i:bl£.Jfed :kb ' k 
-Ifemfaikik— kbaafej Iblttbilil Jkl^-Etbid 
— ^^kiiibi 1 "kikiiibklEiiimijb&lifcbic kiuiu^j 
-blfeUfiiliii ' kiibsai kili:luijil:*d bbslkfeU 
-J&ktbeC attll^b^fc ' liibfiiiltijabttiiiiiU'i!fcii}iiiafeG 
'kilbtt kli<fetoin<feb blliulttilbrf;J,i^k:^l>Jk b±<fe 
-*ii 11 — kfe£±lb£ !fefeJtfe 'bii kifelk bjlfe liiEltbi 
-b ' ^bttbii)iStSiiiii(iiiifeB kilbli^^ifblfe — bik 
^jiiBiia ikbima— :Jkb£i ijbS.E ibbb^iEife itth 
-MUiiijUb Ibjthtife ib^blbfe lbttt:lb:illfe r«iiaib» 
-ry :k-blb Ik^tjlkiimbJfe tAb kD:iblikiljtl!kB 
kibble ' ^jil^ , ^ut& . — m^bQE^bS^kilklt b^k 
-it '•.Ihi&S Ik^bllJ&l^lklti^k r>.lk bj& liitl^ll<fei 
-kl& Ui^itk&Blt:!^ :ikb^lliB^II}:k&-tbmlikJib.B 
b bk I :lb3:k^lb iHititi -.htltth bilk Ibbil^^^fe^kS 
:klibB fi:tm^jbiiibi& «b^iii&SBkiiJ^^££i ^ttiikbiH: 
lk:£tciki;llttti^-kilibbi6b bikS ib)% 'i^milfe 
l±>l<b^imti2^ l:l&lk ^ti±l^ bli& llkkltb :iiitltj:%trs 
-miB :kS lt'.:kkl ' ltbskj^ll2 t£i:£t&jklittiti% :kir'.liB 
-k£tiblbitblfeis fiiiUJtlbiiiitlS Ikitjlk IklfeJitbife 
:fei!lJJiltikllJi:iEj& J^Ifcl ^S— kiJbbl^K :bili !tii 
-kit £ 1&1& 'liijii&lB li:^&£SkbUtt Mb±l!bhiiil^lS 
kk ' Mli^ieiubJ^ Q:^&£&klillbiklitJg:b EikbUtt 
kilblkbm iuliJl^lB:Jt%itl^b kjlbb^B biaik!£t>.lk 
Itb^ll b^ ' kIibsLtxi&£Hkllp:^£i£&kbUlt blb::!:^ 
-Ml<bt: k±£B Ikk 'liitiUbi^lBklll^uE^i 'kiail& l<^ 


itta -rtMllfeB tttik kilfccttita llittiia :biblitt ti^£ll 
-kh hilbl^ifeu^b Si— ktri£ ' i i liJfe kimrcife 
' lsttr.i£ilb*ttti^at*kUj5:i£k: kjlititlifeli bjl^itli; 
-lt<^li:fe^l:&kjii^ kilktcbslf^ %lJii:&<feiiiiU^i: :kk 
' ^±iaii& liitttiSi •Atcithl^^tiyiil^iBiUhil^t.h 
-ife kt-Utt ^— IkfeJtt feUtl I :kllll^bJJtt.*J:fe Ik 
-SSikl^litt iiUJikgk<>fe^ul^ia Qi!k££^ It'.k 'killed 
-kilfe IkkitElht'.K kilfelk liik kilfcit kilfelb 
tc±ti t± kiJkli ' ^Iiai>!J^t<-.ik iful^i^kiU ikik 
-lki£lJllklhtitl £iaJJ^Sli<feiiiiilifeJ3 klilibahli Iblk 
:k<^sikikmJ^t^L2feJiS :k|riktktt iiilJiiaiiafeiilii 
-lifeB :kJlJi:iE£i kUilUfeii kk ' i kjliiuiilifeti ki 
-fctii EiiraimSiiiiiik kijiiii 'iijittil , itilMbii , 
( ok ; I US^ktiiB :J<feillhklKi.O:tlCilk:fetvl]& 'kifca 
-£ IkLijE ;lk kilfelLkJK :iktiilE kUlbi^JhikikE 
akty^fi kkl^iSBllfeia S; IkUltiiliifemiiiili 
itch IkblJE: Ik^lS -.JkbilEilltilbli tkiuilC 
l!Uli4iiliikt>:feiBlilfe2iit EklShfeiti Bib kll 
,lkbalE, Ifck .kJfel llfelbBlSlbLa^fe i&ia l&iuMk 
M til liuiifct£ Uitttftllbk IiiJL lit Ibi: BiftlllfeJ Bii 
-htSJtbji Sk klEluitlfc! BlK: liyikli£.jtlia':fe iulik 

iif]iii>mMh-.'*' iitjiH: Bba:tiiimJtt±siB,-ikiim jkfti 

->iilk<^ijvf1^ tJBllBik ifek ':Jlrsai lifeBlkfelt>&<fe fc 
-ij ':l<feL^i:fe akifekSbtcili UfeJUlkfes!^bkltL&<fc]a 

-ibibm at kji ,i!tL:>i:fe. it-.k'Jiibii mifeiti ir«b 

' iilJi2Utl^!^jli :i:£ji!k£!:tlj2 t^t feiK tiJl&hilifeil 

:i:tmfe)t:ibj Ik kitiife it iKtkilUk KktijJ2k*k 
-JittU :lttltli:ik t: iki iablBl!ttiJtlfet-lil ,1^ 
-lttilfelt^tl.lfek..klttt iiiJ^ t BEiikillfckBl'kljt 
-<fe tiiultjlt klttlik kli:fc-kjlult^lb IiiUli k ti^ita 
-fcik Ltlbiuik k tj li4t:i:tttt:fel£ Slk SSt^Jb t»kt 
-bl iithli itttitiilfe k Sm .,-lbtll» IkfclJfetlk:]^^! 
-"^ tJ51t±k'J^JliUJb 11± kltlt ikSitkiti Itit Ifi 
-iUi lt.kililti4lilb-:ialb-iil ^tlujtltijblilb. It'.k 
„ ittlfelia fel-tiuS ll£k iSt^lt iut!lt£ia ta':febt!fe 
-til fiiUli tt IH: tUSk ibtt imm tljlsE tUiaLi 
-k. iE. 12k 'tiiijit kj tBiitiiSB mitm-tiitt fc2ii= 

-t kJ bSkiiillt ( & ) £ tJlt* 'itlt kEttllttltlli-iiil 
-t&i± l^auil& tbikiH 'hilt iil^u Utltiut£ ^1^ 

-!fe fcUtl tiittt kifeliSii It iilluiatU tlHlo Ife llllt It 
fcii tt Slk ^Ife It &lkl li ^ fe k'lltJlti liitat£t 

-ituaSItt* luiutt ji£t£ t^iuttiaiiiit* ai-i&tai 
i&ttt 2£ Ljifctttafe luut* tfe fct iit iiiiitiatu t 
-IH: it b(ibi ttJik E.:fe iittt* Jtfek „— Ibfem ttfe 
t±k ' :£it ki tiiiulilibt,, til aitil!i:ti:^t ' khh 
-It&hb^ kr« :LS:k bait t%kitlt— bltisthEt£t kim , krsblttiBa , IJak ' iiJl ,, lis tfi»U* £il klli 
-ts£-4^ ktl^ tS^ tS p^^t^M tiifettlutotSllfe It 
iilMStU tliL i^ mil It 1^£ a Slk Xlt It iuUlkl 
It 1>! ^ £^ k ^ltf:at iiib!tt£lxBiull£. iulita i±:£ 
-t£. r«>iiiai^lbl:ttj l3tl!U&i:±liul& ^L:Lt& ii^i£.lt: 
i^«tBlt& t:k^l:tt<^ iHHl± it blJuiStU It t^^ltb It 
i:±±i±Hi it Bil^£ b^£:a „— IbtUt lk^jl<feM 
-^ tl& 'kfc^Bh£ tl<fe J^llbJI2i£ ttzM ' krtkir«^&k 
-k :kJg:k kktS.£. — iibir«^£. -kllii ^ kfeblt«i£ , lt«k 

1 ( ok ) ' l:tbijfeltstib2 i:fe%J^ltik iktltit 
-ihstitrz ir<k ' l^ij^i^ i^Lk ^llt>l iittt liLt^llk^ 
r-:£kiSlbt l^lta iklktt^l&-:Ut kl , ^fel^^Ltt , 

'iife^jkilri!ti^j^^uiiiiife-tiiljfe kl , afeiiijkJIlt , 

lU^ ' :!MmtlEbmtliail ItlkSl 'tl^HttjUblHtJ 

iifeMjg mrntk 'itAikiHi^H itik^i ir<ir«^is 

-!^lki l<^& la ':!^llttlt:klittl la lk£tit«^li it^t 
bl£.ittlK-:!^Jtttllx It IblbltttJ It JJiikhlibiatla 

-l:^i^itii& it«k 'r<ij[^jilii:ik ^k:lii ittir«ir«fiikt 
jbai^i^k ' thklkts i.i ' ItblpEi^ltttlJ^bj klhtj , tk 
-IfckJ ' ^Htjiilibl ItlK iijltil , Hfelbt , bll&mB 
bt>t^ti;«C:bttKlj:k:J^:& ttj'lttr:irit«k ttfil£ 
-iiSkb bUbttM^ LltultB ,bjiibtt^l^l^£ , ' iditii 
-t'^Jl&k ' H&U ti^at^tf^mi^ 'i ^liiil!fe>k <^ bl& 
':kllt:>ltl , k !^1 B , ' !fel^ll!^B!££ ^J^i^^ %^l^b£t 
-:^l£>ll<^Lk^k ' bbUkl 'ijlt^bj , l&kt , , iklLttiUtx 
-%llts:iiuismill£; bllbtt-^tilkb-bllbtt^tell^tlk 
til ,— [liktt>fea±lillSl: ] , ^laifeihlSti Iiit!it£: 
-Uk ll£;£iiiMt iut!lt£t'.diL ^t«:!tia tii ' klft*-&h 
Itjl^tit t^^ i%tm tinitabl Ik:!!^ %^t^ m£^12 

-£ tiiSk i£ij^B tf^:t^isti iii!E itL^:^fiiiy ij^<b 
ixt&i^i± ait a:i:it iLh:ii-h:tti ki^ li^Jtiiti it fittji 

-:feiul£:l luliiiJtits ,,-ktfii Ibtm lk4 lujiatfelt ai 
' libltiltitilSiJik ktiit tt kU-2iltiKiSli kim 
, blt2tlt:>blSli , ( Ob ) 'itiltJiiiife a ktiit tft 
-bitl tik ^jtjife-fiiits ki^l . bitiiiii^ , lt4k 
':tS:tiisti a t'.itk ktiit tt it:iiiitiji<titit«j 

ifctttt2-lL^!t tik :^lStJ iil±&t:i kli . bSI^-tiatl 

ibk ' :axt.tifeiikmtiL'»kiiiaiite £> ik^u^atltt 

,, II ^ II l^<k kiSi UiUltttlt '^li ittl±iiykmi} 

I iii^tsii^iii i2"fe iiltJii 'tiiasji^ fe aib 

II h II hi:^itk iiijti lis ' aibi& t tmifc 

I Jttltli& £t tlll^lL aiilt& 'Itk t liuitlllis 
II 4 II itlblli fe bilkbii '£ l&Jli: £ ^festa 

I iiik^fe iitJijk£kj:^bti ' imiiiti iJiii^ .. 
-ib^i^at^ hi kua^iKk 
' k^ib^i^a^k kt^ibkiB ah ikb ibMi^atmtsJ£ 
kim , kAlkMJ^ , It«k 'kftUUklSk bttxllLt kA b.i± I :j^H:l^hlt'.K_ii:b U^ -ife . ibH 'tJ^fiMUirnii i^sjiikitk ibiit Jbmbki 

-ftJltllibfell^llkifcl^-it!iiiXTir«li ( Ob ) ':bRJiJfeliil 
-i^ilatl XViiti l!ti;lliiiJCli£Stiliill^aj IbkhfeilUfe 
-liiife ' illiHrlfeiblfe mtiit& ' litakilttbtaiBliCiiit 
-iciH feii 'bifi-kJlsJfel 'kli J itRbifcliit >f=- i r? t!i. Its 
-k ' :Ikfeiil^£.iiti kttxiik kbitbllrs Ifck iilttt iCs 
-fee i^S.hH ^ii^S.hit iktc Ikjfeti Kt^rifht t± Exit ! 
-£ £j^%i! fe irilili tiJSife btttxJfelr Ikk 'tiS.im 
-iiiklb btli-ifek kfciifelfes ktiMfet: ipMh itc±T iia 

-Jkli: lUli:tait»:fefeiaUi*iii^i»-t^ :ii^ '¥}^^ ¥^i * 
-It liHiiktliiifeli! kiJJtr±Iiil£iiiiItl"iitis^^f» fi^*^ 
i^ktx "■^»i>' Ifek atiilS: ttii&stiiilliEfei liii lbk±fe 
iilifcifeii-lbfeitt fetlJtti "kli ^ Jyi-ti4» HfeJiiafcl l^Ui 

-lujk it S11& • Jitiiii ll?ftisitl%ll , lililife ii^ , l^*^!* 
ijiljaj&miik ife >lfl >^»^ iJli-tbStL klhl , J^Siiit 

-Ife^li lil . ItJJ&lifeilli ' itliS kUJtii . l>ifc , 

' •.Ui^x]& ih^ir'Vt'* Liut^^itttiiiu^iJ&^iikm feiu 

^^ II a II kiiaRtfe Ik^B :iife Ifi^ 
-lime :ltihh£t iciUfe ife-Ml* 

I :ik ik£afe kirrtiR taikUi jak 

'^£ki^±li:%fei fek 2bi^lcarilu^ 

II S\ II k!J^l:tllitl fe^kkfe Ihih feb k^&e 

I ltlkllii:2k:liB IklkiJRiB-lklkkJiitUliltik 

II \ II k-Ot».HH--^C>>l'»Hkkt» 'lfe>£kk i<:><&>l2 

I imtRlliislkfeiijiiitillliitt ':btbiliittB %1 Si 

II )t 11 liiiiiitB fea» hikkJi-t-i^iSfe kjuife £ tt:fe 

I kkifei!lbiitllLi]&lt!j£±-li!bi!b ktalAlia 

II R II liiilttC tbUbfearlB '-.feili kltSll^ii 

I :iil^;£iiiihbUii2iJtJ£:klll£i 'ikltkbifeilli^ 

U ^ II H imktskjfel kll klUB ':tilk»tMlilM fek 

I hkUibJfel killtc feb Utri 'ilbkB kiJlbK i^b 

U >: II bllklixkilHieaJtiiS 'IfelUd :kfellilja 

I Ife ifidkl tJEUlliiatjttifc 'IkllL 11 felilbiia 

U 4 II llLlfe :ll^ ttlliti E k-kltkbifejlttli 

I ki^lkl ESJljJE: 'kfelA itl^ E^mLltbia ibJ& ., 

— fe !*LL ':!feUifel Ifii^li 

teih fe^tkiite tiiii<i:a<te&b ^ k^kii . ji ^ ii :^.u^ 

liiaiti tlJL IblHL £tti ilii I Ibbjil itt.fei» -fc i^^M} 
jlfcl Itm!fe bBbJ mt „ — fe :^£ ' lilbiiiiil!fcikili! 
-lllB tarkibiiltUt IfekS li 'biilttB & liik 'tiilttB 

fete> 1^ tfei^ i^ife:ti &&feiib^<fem^tiai}:ifei toiiitit 

-felttbi&k fel&lbiibiltitiifelltliiiilh tlkbJlEJkSfellli 
-bimifetfelfel Ikb IJitHlki^mttikliiiKlil^klfe bib 
-Ikltbl&lk ^ klkt blb^bb^bik^tikb ^Itttlb^lBB it^ -ibxfeiijkiibifei+.i3fctii«tstjt^c-febb:^^i!mt fekilb 
-iinciime kbbiit<fei!ibkie2feibbib>ihi;itb:SLfetiiiiB 
-li:liie lt«k •ikbl^cllii ixkbl^ bi^'ibblfid bbl^d 
IkJfeltb IfclJ&lblJS %1 , litfeiab . tt I ;ttlb±lbiab2 
l-iatyerikCu^ b)lt«k ':lkikE& :bic -.ibliblRili 
ibii t: rtiiit bibiaii bikjai .fe fciL^tifeiisbSttJfeii 
, b&b..a&'ilii ' b&buifeSl:.— ifcjek -iitSikBik'kii 
- K;>.fc bk :4:i;ibkieik tbii^feMufeiKt— :b!i<fekbS^ 
U«k ' b^<felbSi! kbbMt<ti:lbkJcbiJ!felbS:fc ifok 'k 
-IkcSt i=-^u <fe%li:febli:i— It'. Bk 'H^c bbi:tbjikii 
3fel^Uii£.— aiXUli '^ kfe %t^Jia;ilk itl fel£ ' Mlbi 

-m" li :fei li, — Siiitltkfiis biifetauifeteii^feifiiifcei 
-IfeibaaSbbSltk ' kl „ btiimi: k SBiSlb E:bll^fe 
-l^life litli Kl I i^^SJb &mjJJbHifell2b 111 ( ii ) |li 

-luM If bvai* bik.-'kiliiiuj^ fe aut£' h;t%U!feil;k 

bhZXx Eibllfibl^iyfe :kEib 'tlibiEa klttlil^lllfe BJ^J 
m^i^ ' <tl^i:tik kli£ii bii bSll«*tibhRlbJittBlli 
-klBbllb tk I fe ibillifeii. liafeli>ll<fe— It'-I^k liJSK 
tibjSl !M-klkJbs!tbibllfe— Sllfe blfcUfe'^^a^-tJiyba 
-%bkbli:k <tl R1& ' illbim . k ay B , !^bkbifek 
-ik itlib>m ,iiB , 'JEtBliUkl illbiili ,!fcblllllli , 
— Iblik ' H&a tvl^ !febkbllfe— aiJ-tJit 'i h^feb^ 

-lili %1 toife ' ijl^:ittl ,k %1 ii , I :!t^iiii!ttil±lk 
-Ufei :isii£: *<feb!ifell& biukk iifelbklBik klfi f' l b 
-:feli;ll<tblllillib2a:!febkblfe— ItibkblbiikUaB kllti 
-uttbifeli ibeilfemiiilkiluIi-lfetol£ ':t*bil±jki