Skip to main content

Full text of "A complete pronouncing dictornary of the English and Slovene languages"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I ■ f<M 
iBJSBsumroatinsiBiii'iSPiasirr 
-1:^- ' a. V^^ ■ 


S-iW^.. Sb:P mi K*f A COMPLETE PRONOUNCING DICTIONARY OF THE ENGLISH and SLOVENE LANGUAGES FOR GENERAL USE BY F. J. Kern 

I POPOLN 

A.]NG£.EMKO-Si:^OVX2NSKI 

BESEDNJAK 

Z ANGLESKO IZGOVARJAVO 

SPISAL 

F. J. Kern 


■ - t M .i ^_ r'j-^ . I I il I I i J ' J . — T'r^—r- TISK AMERISKE DOMOVINE, 
CLEVELAND, OHIO Copyright, 1919, by F. J. Kern ALL RIGHTS RESERVED 280315 • • • •• • • • 

• • •• •• «> •• 

• •••••. ♦•• • « • • --J : • . 

• • • • \ • 
• • • • •, • V V ^ Preface It has been my aim to prepare, within moderate limits, 
a Dictionary for general use, especially for the immediate 
needs of the business man, workingman and farmer, and 
for ordinary reading. 

In spelling and in pronunciation I have followed the 
latest authorities, particularly the New Standard CMctiona- 
ry, which employs the phonetic method of indicating the 
pronunciation, and which is similar to the phonetic sys- 
tem of spelling and writing employed in the Slovene (Slo- 
venian) language. 

This being the first complete English-Slovene Dictio- 
nary, it will undoubtedly disclose itiany imperfections and 
omissions. These, however, will be corrected, I hope, in 
future editions, if such editions prove necessary. 

This book should be of considerable value to the many 
thousands of Slovenes immigrating into the United States 
and also to those who have just been liberated from the 
Hapsburg yoke and are now living in the new Jugoslav 
state with their brethren the Croats and the Serbs. A 
knowledge of America and its language will aid materially 
in cementing the bond that shall bind these two nations 
together in the future. 

Cleveland, Ohio, September 1, 1919 

F. J. Kern Predgovor. Ze leta 1905 je nekaj slovenskih dijakov v St. Paulu, 
Minnesota, izdelalo naCrt za angleSko-slovenski besednjak, 
ki bi odgovarjal praktiCni uporabi naSemu narodu v Ame- 
riki in v starem kraju. Delo se tedaj ni uresniCilo, zato sem 
se pozneje lotil dela sam in pisal besednjak od Casa do Casa, 
kolikor mi je Cas dopuSCal Dr2al sem se prvotnega naCrta 
glede obsega in spIoSne razvrstitve, izpremenil sem pa mar- 
sikaj pri oznaCenju izgovarjave in pri tehniCni ureditvi, da 
bi bila knjiga tem prikladnejSa in uporabljiva za Ijudstvo. 

Besedni zaklad je dovolj obse^en za vsakdanjo upora- 
bo in tudi za izobraience, ker so navedene vse vaznejSe 
besede, ki se nahajajo v angleSkih besednjakih. 

Izgovarjavo angleSkih besed zaznamujem kolikor mo- 
goCe enostavno in dosledno. Izgovarjave se je mogoCe na- 
uCiti le s pomoCjo zive besede, vsled tega nisem nan jo pola- 
gal posebne vaznosti ; upam, da je uCenci ne bodo vzeli pre- 
veC doslovno, kakor je zaznamovana v knjigi. DiaktriCna 
znamenjain zapisana izgovarjava so samo za prvo pomoC; 
uCiti se je treba s pomoCjo posluha in govorjenja. Pisava in 
izgovarjava angleSkih besed je oznaCena, kakor je v nava- 
di V Ameriki, ter se nekoliko loCi od kontinentalne angle- 
sCine. 

Izpustil sem skoro vse kratice, ki se obiCajno rabijo po 
besednjakih, ker posamezne besede razlagajo same svoj 
pomen; samostalnike, glagole, pridevnike in prislove lahko 
loCimo brez kratic, Delo je vsled tega bolj enostavno in za 
mnogo Ijudi bolj pregledno. 

Pri izbiranju slovenskih izrazov sem se oziral na splo§- 
no rabo in na najnovejSe knjige. Pri tehniCnih in znanstve- 
nih terminih slovenska terminologija ni dovolj doloCena, 
da bi mogel v vsakem sluCaju dobiti pravilen izraz. Pri 
va2nej§ih besedah sem dodal veC sinonimov (sorodnih izra- 
zov) za razlago. 

Ta besednjak naj slu2i pri uCenju angleSCine kot prva 
pomoC. Ko ste dosegli precejSno dovrSenost, rabite angle- PREDGOVOR §ke besednjake, kakor so Webster ali New Standard 
Dictionary (Funk &• Wagnalls Co.) . 

Upam in 2elim, da bodo besednjak rabili tudi mladi 
SIovenci-Amerikanci, da se nauCe lepega slovenskega jezi- 
ka in dobijo pristop do slovenske knjijevnosti, ki je vred- 
na, da jo poznajo. 

H koncu se moram zahvaliti g. Z. Novaku za pregled 
in popravo rokopisa in tiskovnih pol ter svojemu dobremu 
prijatelju Ivanu Zormanu za mnoge nasvete in popravke. 

Cleveland, Ohio, 1. septembra 1919. 

Dr. F. J. Kern. Pojasnila. POSEBNA ZNAMENJA. 

V besednjaku rabimo naslednja posebna znamenja: 

a, a, a; e, 6, ej; i; 6, 6; u; dh; th; w; glavni naglas ('), stranski naglas 
("); robati oklepaj []• 

a se izgovori dolgo kakor v slovenski besedi spati. Na primer are, (ar), so; 
father, (fadhr), oCe. 

a je kratek kakor v slovenski besedi fant. N. pr. must, (mast), morati; son, 
(skn); mother, (madhr), mati. 

a |e odprt; usta se morajo Siroko odpreti, lica skupaj. Sli§i se skoro kot o, a 
je bolje izgovoriti a. N. pr. God, (gad), Bog; pot, (p^t), lonec; caught, 
(kdt), ujet. 

e je dolg kakor v besedi peta. N. pr. care, (ker), skrb, skrbeti; fare, (fer), 
voznina. 

e je odprt glas in ga v slovensdini nimamo. Usta se morajo siroko po£ez od- 
preti in izgovoriti e kakor v besedi be-e-e-, s katero opona§amo ovce. N. 
pr. cat, (ket), maCek; rat, (ret), podgana; hat, (het), klobuk. 

ej se izgovori kot dolgi e z malosli§nim i ali j na koncu. Crko e je treba do- 
bro zategniti. N. pr. take, (tejk), vzeti; sale, (sejl), prodaja. 

1 je dolgi i kakor v besedi sila. treba ga je bolj zategniti kakor v sloven§5ini. 
N. pr. feet, (fit), noge. 

5 se izgovori jako dolgo: za njim se sli§i prav nalahko u ali v. N. pr. coat, 
(kot), suknja; note, (not),.nota. 

je odprt in je po glasu podoben a, samo da se glasi bolj na o. N. pr. all, 
(61), vse; talk, (tok), govoriti. 

u je dolg kakor v besedi juha. N. pr. use, (juz), rabiti; fool, (ful), n6rec. 

dh stoji za mehki th, (ti ej£), ki ima v angles6ini poseben glas. Izgovori se 
skoro kot d, ako pritisnete pri tem konec jezika k zobem. N. pr. that, 
(dhet), oni; this, (dhis), ta; father, (fadhr), ode. 

th stoji za trdi th. Izgovori se sliCno kot dh, samo da namesto d izku§ate iz- 
govoriti t. N. pr. think, (think), misliti; thing, (thing), stvar; nothini^, 
(na'thing), ni£. 

Crka h se pri dh in th ne sme nikdar izgovoriti. Ako ne morete 
izgovoriti th pravilno, izgovorite d namesto dh in t namesto th. Prave 
izgovarjave se nauSite v govoru. 

w (double u, dabl ju) je poseben glas, podoben gorenjskemu *v' v "kva" 
(kaj). Usta morate najprej zoiiti in potem hitro odpreti, ko bi imeli izgo- 
voriti V. N. pr. was, (woz), je bil; what, (hwat), kaj; swim, (swim), plavati. 

(0 naglas, stoji vedno za naglasenim zlogom. N. pr. family, (fe'mili), druii- 
na. — Pri daljSih besedah rabimo poleg glavnega naglasa se stranski na- 
glas (") na zlogu, ki je bolj nagla§en kot ostali drugi. N. pr. consolidation. 
(kansa"lidej'§n), spojitev. 

[] robati oklepaj, rabimo pri glagolih, ki imajo v slovenSSini povratno in ne- 
povratno obliko, da pri povratni obliki ni treba izpisati celega glagola. N. 
pr. close, (kloz), zapreti [se]. (Close pomeni zapreti kaj in zapreti se). 

e rabimo pri nekaterih besedah, kjer stoji namesto polglasnega e pred r. N. POJASNILA \ VII pr. earth, (^rth), zemlja. (Pisali bi lahko (rth) sli5no slovenski besedi r2, 
kar bi ne bilo jasno.) 

Kratki i in e. 

V mnogih besedah je pri izgovarjavi tezko lo^iti angle§ki i (kratek) od 
kratkega e, vsled tega ne moremo biti vedno dosledni pri osfnaCenju izreke. 
N. pr. damage, (de'midz), Skoda, od§kodnina, bi lahko pisali (de*nied2) ; 
benefit, (be'nifit), dobiiek, bi lahko pisali pri izgovarjavi (be'nefit). NovejSi 
angle§ki besednjaki rabijo veCinoma i. 

Zlozenke. 

Zlozenke so besede, ki so sestavljene iz dveh samostojnih besedi. Te pi- 
§eino v5asth z vezilom (-), v5asih brez vezila. Veliko zloienk se pi§e kot ena 
beseda. Pravila o tern niso jako doloCena. V navadni pisavi, vsaj v Ameriki, se 
vezaj vedno manj rabi. N. pr. cross-eyed, (kros aid), krivogled: cabinetmaker, 
(ke*binet mejkr), mizar; safety-match, (sejf'ti me5), varnostna viigalica, all 
safety match — brez vezaj a. 

Kako rabiti besednjak. 

Vse angle§ke besede so po abecednem redu. Treba je znati abecedo, pred- 
no je mogoCe uspe§no rabiti besednjak. Cim pogosteje uporablja u5enec ali 
(Htatelj besednjak, tern lazje bo dobiti posamezne besede. Na^ vrhu vsake strani 
je tiskana prva in zadnja beseda, ki se nahaja na dotiCni strani. 

Izgovarjava soglasnikov. 

Citatelje opozarjamo, da se nekateri soglasniki v angle§Cini izgovarjajo 
drugade kot v slovenSCini. 

c se izgovori vCasih kot s, v5asih kot k. Fred samoglasniki a, o, u, se izgovo- 
ri kot k. N. pr. cake, (kejk), kolad; cold, (k51d), mraz; cut, (kat), rezati. 
Pred e, i, y, se izgovori kot s. N. pr. cent, (sent), cent; cigar, (sigar*), 
smodka; cypress, (saj'pres), cipresa. 

g se izgovori kot dz v besedah, ki so izpeljane iz romanskih jezikov, ako 
stoji pred e, i, y. N. pr. page, (pejdz), stran (v knjigi); gin, (dzin), brinje- 
vec; advantage, (edven'tidz), dobra prilika. V drugih besedah se izgovori 
kot slovenski g. N. pr. give, (giv), dati; get, (get), dobiti; goat, (got), koza. 

h ima jako lahen glas, da se komaj sliSi. 

j se izgovori kot slovenski dz. N. pr. John, (dzan), Ivan. 

k se izgovori bolj ostro kot v sloven§£ini. 

1 ima zamolkel glas, ki ga je treba povzeti iz govorice. 

r se izgovori zamolklo. 

t je bolj oster kot v sloven§5ini. 

V je podoben hrvatskemu V v besedi kavka, ki se glasi deloma kot v in de- 
loma kot f. V angleS^ini ni glasu, ki bi bil enak slovenskemu v. ^ 


•» •• « • A, an (e, en), nedoloCen £len, en, eden; 

neki. 
aback, (ebek'), nazaj; taken aback, iz- 

nenaden. 
abaft (abeff), nazaj. 
abalienate (ebej'ljenejt), odtujiti, pre- 

pisati lastninsko pravico. 
abandon, (eben'dn), opustiti; vdati se 

6emu. 
abandonment (eben'denment), opusti- 

tev, zapustitev. 
abase (ebejs'), ponizati. 
abash (ebeS'), osramotiti. 
abate, (ebejf), ponizati [se], zmanjSati 

[se] ; nehati. 
abatement (ebejt*ment), zmanj§anje, 

nehanje. 
abattoir (ebetwar'), klavnica (franco- 

sko). 
abbacy (e'besi), opatstvo. 
abbess (e'bes), opjatinja. 
abbey (e'bi), opatija, samostan. 
abbot (e'bet), opat. 
abbreviate (ebri'viejt), okrajsati. 
abbreviation (ebriviej'Sn), okraj§ava. 
a b c (ej bl si), abeceda. 
abdicate (eb'dikejt), opustiti; odpove- 

dati se, odredi se. 
abdication (ebdikej'Sn), odpoved, od- 

stop.- 
abdomen (ebdo'men), spodnji del tele- 

sa; trebuh. 
abdominal (ebda'minel), trebu§nji. 
abdnct (ebdakt'), odvesti, ugrabiti; 

ukrasti. 
abduction (ebdak*§n), odpeljava, ugra- 
aberration, (eberej'Sn), blodnja [bitev. 
abeyance (ebej'ens), Cakanje. 
abhor (ebhor'), zgrazati se; mrziti. 
abhorrence (ebho'rens), zgrazanje; 

mrznja. 
abhorrent (ebho'rent), zoprn, mrzek, 

protiven. 
abide (ebajd'), biyati; vztrajati; Caka- 

ti; to abide by, drzati se Cesa. 
abiding place (ebaj'ding plejs), biva- 

li§ee. 
ability (ebi'liti), zmoinost; abilities, 

duSevne zmoznosti. 
abject (eb'dzekt), nizkoten. 
abjure (ebdziir'), odpovedati se (slo- 

vesno all s prisego). 
ablative (eb'letiv), ablativ, orodnik 

(sklon). 
ablaze (eblejz'), v plamenu, goreS; 

set ablaze, razplameniti. 
able (ejbl), zmozen; I am able, jaz mo- 

rem, lahko; able-bodied, moCan. 


ableness (ejblnes), 25ndzno§t. 
ablution (eblu'Sn), umitj^y" 
ably (ej*bli), sposobno; vt{o.y\'^ 
abnegate (eb'nigejt), odre£i,-*;i^yrn[ti. 
abnormal (ebnor'mel), nepravlhen! .• 
abnormity (ebnor'miti), nepravilnQSt,*:' 
aboard (ebord'), na krovu; na vldlfcu"; 

all aboard! vse dobrol (na vlaku)t.* 
abode (ebod'), bivali§de. 
abolish (eba'lis), odpraviti, preklicati. 
abolishment (eba'liiment), odprava, 

preklic. 
abolition (eboIi^§n), odprava. 
Abolitionist, (eboli'§enist), zagovornik 

odprave suzenjstva. 
abominable (eba'minebl), oduren, gro- 

zen, gnusen. 
abomination (ebaminej'Sn), gnusoba, 

ogabnost, odurnost. 
aboriginal (eborlMzinel), prvoten (pre- 

bivalec). 
aborigines (ebori'dziniz), praljudje, 

prvotni stanovalci. 
abort (ebort'), splaviti; prezgodaj ro- 

diti. 
abortion (ebor'§n), splav; prezgodnji 

porod. 
abortive (ebor'tiv), ponesreden, nezrel; 

odpravljajoc. 
abound (ebawnd'), biti, imeti v obilici. 
about (ebawt'), okoli; o; ob; all about 

povsod, vse; to be about, namerava- 

ti; to come about, zgoditi se. 
above (ebav*), zgoraj, gori; nad; above 

all, nadvse, predvsem; over and a- 

bove, vrhtega. 
abrasion (ebrej'zn), odrgnjenje, odrga. 
abreast (ebrest'), v eni vrsti naprej; 

v§ttic. 
abridge (ebridz') okrajsati. 
abridgment (ebridz'ment), okrajsanje. 
abroad (ebrod*), zunaj; na tujem; pov- 
sod okoli; to go abroad, iti v tujino. 
abrogate (eb*rogejt), preklicati, odpra- 
viti. 

abrupt (ebrapt'), nenaden; nagel; pre- 
sekan; strm; navpiden. 

abruptness (ebrapt*nes), naglost; hi- 
trica, strmina. 

abscess (eb'ses), bula, tvor. 

abscision (ebsi'zn), odrezanje. 

abscond, (ebskand'), skriti se. 

absence, (eb'sens), odsotnost. 

absentee, (ebsenti*), odsotnez, kdor je 
odsoten. 

absinth, (eb'sinth), absint (peUa\ ABS V. • • • ■ ACC •• • absolute, (eb'soljut), jipdqjdjSn, abso- 

luten ; — ly, popojpbnf^, tia vsak na- 

Cin. . : \ 

absolution, (ebpoH^*^), odveza. 
absolutism, (^Ib'^oti&tizm), samovlada; 

nasilje.*. *••* 
absolvei (^IIW), odvezo dati; odre§i- 

ti.y.-. ..• 
ab»qA;*»<ebsorb*), popiti, vpiti (vodo), 

pQ^^ati, vsrkati. 
'•al^orbent, (dbsor'bent), vpiven, vsrka- 

. /% "•'jbe. 

.^ • '**«absorptioii, (ebsorp'§n), popijanje, vsr- 
•*. ' kavanje. 

abstain, (ebstejn'), vzdriati se. 
abstainer, (ebstej'nr), zmernel, kdor 
se vzdriuje; total abstainer, popoln 
abstinent. 

abstemious, (SbstPniies), vzdrzen, zme- 
ren. 

absterge, (ebstrdz'), izprati, oCistiti. 
abstinence, (db'stinens) , vzdrinost, 
zmernost. 

abstinent, (eb'stinent), vzdrzljiv, zme- 

ren. 

• 

abstract, (ebstrekt'), od§teti; odtegni- 
ti; (eb'strekt) — posnet, pojmoven, 
abstrakten; £isto pismo od zemlji§5; 
izvIeSek. 

abstracted, (ebstrek'ted), izvleCen; raz- 
tresen (misli). 

abstraction, (ebstrek'Sn), loCenje; od- 
§tevanje; izvIeCenje; raztresenost; 
kraja. 

abstruse, (ebstrus'), skriven; nerazu- 

mljiv, 
absurd, (ebsrd'), nesmisein, neumen, 

absurden. 
absurdity, (ebsr'diti), nesmisel, neum- 

nost. 
abundance, (eban'dens), obilica. 

abundant, (eban'dent), obilen;' begat, 

bohoten. 
abuse, (ebjuz'), zlorabiti; prevariti; 

grditi; (ebjus') — zloraba; napad; 

razzaljenie. 
abusive, (ebju'siv), zloraben; razzaljiv. 
abut, (ebat'), dotikati se. 
abysmal, (ebiz'mel), brez dna. 
abyss, (ebis'), brezdno, prepad. 
acacia, (ekej'SiH), akacija, nerod (dre- 

vo). 
academic, (ekede'mik), akademiden; 

akademik, viSjesolec. 

academician, (ekedimi'sn), akademik, 
vi§je§olec. 

academy, (ekd'dimi), akademija, vi§ja 

§o]a; zavod. 
acanthus, (eken'thes), trn. 
accede, (eksld*), pristopiti; pritrditi. 
accelerate, (Skselerejt), pospeSiti. acceleration, (dkselerej'Sn), pospeSe- 

nje. 
accent, (ek*sent), naglas, poudarek; 

(eksent')— naglasiti, poudariti. 
accentuation, (Sksen5ue)'§n), nagla§e- 

nje. 
accept, (eksept'), sprejeti. 
acceptable, (eksep'tcbl), sprejemljiv, 

prijeten. 

acceptance, (eksep'tens), sprejem, do- 

volitev. 
acceptation, (ekseptej'Sn), sprejetje. 
access, (ekses' ali ek'ses), pristop, 

dostop. 
accessary, (ekse'seri), accessory, (ek- 

se'sori), sodelezen; pomozen; so- 

kriv; sodeleinik; pritiklina. 
accessible, (ekse'sibl), dostopen. 
accession, (ekse'Sn), pristop; prirastek; 

zasedenje (prestola), nastop. 
accident, (e k's i d e n t) , n e s r e 6 a; 

slu5aj; by accident, sluCajno; po ne- 

sredi. 

accidental, (eksiden'tel), sludajen; ne- 

sre^en; — ly, sluCajno. 
acclaim, (eklejm'), pritrjevanje ; odo- 

bravanje. 
acclamation, (eklemej'Sn), ploskanje; 

by acclamation, soglasno (voliti). 
acclimate, (eklaj'mejt) , acclimatize, 

(eklaj'metajz), privaditi podnebju, 

prilagoditi. 
acclivity, (ekliViti), strmina (navzgor) 
accommodate, (eka*modejt), prilagodi- 
ti; preskrbeti; postreCi. 
accommodation, (ekamodej'Sn), prila- 

goditev; udobnost; preskrba, pomoC. 
accompaniment, (ekam'peniment) spre- 

mljanje. 
accompany, (ekam'peni), spremljati. 
accomplice, (ekam'pHs), sokrivec. 
accomplish, (ekani'pli§), izgotoviti; do- 

se6i. 

accomplished, (ekam'pliSt), izgotovljen, 

dovr§en. 
accomplishment, (ekam'pliSment), iz- 

gotovitev, dosega; dovrSenost; — s, 

nadarjenost; znanje. 
accord, (ekord'), soglasje; akord; slo- 

ga; on his own accord, na svojo ro- 

ko, svojevoljno; zlagati se, sogla§e- 

vati; privoliti. 
accordance, (^kor'dens), soglasje, 

skladnost. 

according (to), (ekor'ding tu), v smi- 
slu, po; according as, kakor ze. 

accordingly, (ekorMingli), vsled tega, 
torej ; v gotovem smislu. 

accordion, (ekor'dien), harmonika. 

accost, (ekost'), nagovoriti. 

accoucher, (ekuser*), porodniiki zdrav- 
nik. ACC ADA account, (ekawnf), radun; vrednost; 
vzrok ; ozir ; radunati ; c e n i t i ; 
on account, nti ra5un, na kredit; 
on account of, vsled, zaradi; of no 
account, brez koristi, zani5; on all 
accounts, na vsak na5in; to call to 
account, na odgovor klicati; to take 
account of, meniti se za kaj, brigati 
se; to account for, razloziti, pojasni- 
ti. 

accountable, (ekawn'tebl), odgovoren. 

accountant, (ekawn'tent), raCunovodja. 

accoutre, (eku'tr), obledi, opremiti 
(vojake). 

accredit, (ekre'dit), poveriti. 

accretion, (ekrr§n), prirastek. 

accrue, (ekru*), prirasti; narasti. 

accumbent, (ekam'bent), sklonjen; pod- 
prt; leiet. 

accumulate, (ekju'mjulejt), kopiCiti 
[se]. 

accumulation, (ekjumjuIej'Sn), nako- 
piCenje. 

accuracy, (ek'juresi), natandnost; to- 

dnost. 
accurate, (ek'juret), natanden, toden. 
accurse, (ekrs*), preklinjati 
accursed, (ekr'sed), preklet. 
accusable, (ekju'zebl), obdolzljiv. 
accusation, (ekjuzej'Sn), obtozba; ob- 

dolzitev. 

accusative, (ekju*zetiv), akuzativ, to- 

zilnik (sklon). 
accuse, (ekjuz'), obtoiiti; obdoliiti. 
accuser, (ekju*zr), obtozitelj; obdol2i- 

telj. 

accustom, (eka*stem), privaditi. 
accustomed, (dka'stemd), privajen. 
ace, (ejs), as (pri kvartah) ; malenkost; 

deuce ace, dva asa. 
acerbity, (esr'biti), trpkost. 
acetate, (e'sitejt), sol ocetne kisline. 
acetic, (esl'tik), jesihast, oceten. 
ache, (ejk), boleCina; boleti. 
achieve, (ediv'), doseCi; dognati. 
achievable, (edl'vebl), dosegljiv, dose- 

ien. 
achievement, (eSiv'ment), dosega, Cin, 

uspeh. 
achromatic, (ekrome*tik), brezbarven. 
acid, (e'sid), kislina.' 
acidity, (esi*diti), kislost. 
acidulate, (esi'djulejt), pokisliti. 
acknowledge, (ekna'ledz), priznati; po- 

trditi. 
acknowledgment, (eknaUedzment) /pri- 

znanje; potrditev. 
acme, (ek'mi), vrhunec. 
acne, (ek'ni), mozoljci. 

aconite, (e'konajt), pasja smrt (rastli- 

na); akonit (strup). 
acorn, (ej*korn), ielod. acoustic, (eku'stik ali ekaw'stik), aku- 

stiCen, zvoCen. 
acoustics, (eku'stiks), akustlka, sluho- 

slovje. 
acquaint, (ekwejnt'), seznaniti. 
acquaintance, (ekwijn'tens), znanje; 

znanec. 
acquainted, (ekwejn'ted), seznanjen, 

znan. 
acquiesce, (ekwies*), pomiriti se; pri- 

voliti. 
acquiescence, (ekwie'sens),privolitev; 

molde^e privoljenje. 
acquiescent (ekwie'sent), privoljiv, 

vdan. 
acquire, (ekwajr'), pridobiti; doseSi. 
acquirement, (ekwa'jrment), pridobi- 

tev; izurjenost. 
acquisition, (ekwizi'§n), pridobitev. 
acquit, (ekwit'), oprostiti; izkazati se. 
acquittal, (ekwi'tl), oprostitev. 
acquittance, (ekwi'tens), oprostitev; 

pobotnica. 
acre, (ej'kr), oral, aker (0.4 hektara). 
acreage, (ej'kriedi), skupno Stevilo 

rale v. 
acrid, (e'krid), oster, grenak, trpek, 

jedek. 
acrymony, (e*krimoni), ostrost, trpkost, 

(v besedah). 
acrobat, (e'krobet), akrobat, plesalec 

po vrvi, itd. 

across, (ekros'), krizem, po£ez; on- 

stran, 5ez; to come across, naleteti 

(na kaj). 
act, (ekt), delati; igrati; vr§iti; obna- 

sati se; 5in; delo; postava, zakon. 
action, (ek'§n), delo; to2ba; boj. 
actionable, (ek'§enebl), kazniv. 
active, (ek'tiv), delaven, iivahen, Cil. 
activity, (ekti'viti), delavnost; 2ivah- 

nost. 
actor, (ek'tr), Sinitelj; gledali§ki igra- 

lec. 
actress, (ek'tres), gledaliSka igralka. 
actual, (ek'^uel), resniSen; stvaren. 
actually, (ek'dueU), resnidno, res. 
actuary, (ek*^ueri), pisar, registrar. 
actuate, (ek'5uejt), siliti k delovanju, 

vzpodbuditi. 
acumen, (ekju'men), bistroumnost 
acute, (ekjut'), oster; bistroumen; hi- 

ter (bolezen), akuten. 
acuteness, (ekjut'nes), ostrina, bistro- 

umje. ^, 

A. D. (anno Domini), v letu Gospodo- " 

vem; leta po Kristusu. (Se rabi kot 

kratica.) 
adage, (eMidi), pregovor. 
Adam's apple, (S'demz epl), Adamovo 

jabolko (na vratu). 
adapt, (edepf), prilagoditi; prisposo- 

biti. ADD ADU add, (ed), dodati; seStevati. 

adder, (e*dr), gad. 

addict, (edikt'), vdati se; posvetiti se 

(demu) ; biti nagnjen (na kaj). 
addiction, (edik*§n), vdanost, nagnenje. 
addition, (edi'§n), dodatek; seStevanje. 
additional, (edi*§enel), dodaten. 
address, (edres'), nasloviti; nagovori- 

ti; naslov; nagovor; napis. 
addressee, (edresi'), adresat, naslovlje- 

nec. 
addresser, (edre'sr), adresant, po§ilja- 

telj. 
adduce, (edjus'), navesti (dokaz). 
adduction, (edak'§n), navedba; privla- 

denje. 
adenoids, (eMinojdz), gobice v grlu, 

adenoid!. 
adept, (edept*), ve§5, izku§en; ves^ak. 
adequate, (e*dikwet), primeren; zado- 

sten. 
adhere, (edhir'), driati se; viseti. 
adherence, (edhrrens), drzanje; privr- 

zenost. 
adherent, (edhrrent), drie£ se; privr- 

zen; — s, privrzenci, pristaSi. 
adhesion, (edhrzn), sprijemnost; dria- 

nje; privlaCnost. 
adhesive, (edhi'siv), dried se; prile- 

pljiv; adhesive plaster, prilepenka. 
adieu, (edju'), zbogom. 
adipose, (e'dipoz), tolst. 
adjacent, (edzej'sent), prilezen; sosed- 

nji; mejed. 
adjective, (ed'zektiv), pridevnik, adje- 

ktiv. 
adjoin, (edzdjn'), pridati; drzati se; 

mejiti (na kaj). 
adjourn, (edirn'), odgoditi; zaklju5iti 

(sejo). 
adjournment, (edzrn'ment), odgoditev; 

zakljudek (seje). 
adjudge, (edzadz'), prisoditi; obsoditi. 
adjudicate, (edzu' dikejt), prisoditi. 
adjunct, (ed'zankt), pridejan; prista- 

vek; pomagad. « 

adjunction, (edzank'§n), pristavek, pri- 

devek. 
adjure, (ediur'), prisedi. 
adjust, (edzast'), pripraviti, primeriti; 

urediti; poravnati. 
adjustable, (edzast*ebl), kar se da pri- 
praviti; prilezen; pripraven. 
adjustment, (edzast'ment), uravnanje; 

poravnanje. 
adjutant, (ed'zutent), pobodnik, adju- 
tant. 
adjuvant, (ed'iuvent), ponio5nik; po- 

mozen. 
admeasure, (edme'ir), odmeriti. 
administer, (ddmi'nistr), upravljati; 

oskrbovati; izvrSevati; dati; to ad- 
minister an oath, zaprisedi. administration, (edmi*'nistrej*§n) upra- 

va; vlada; podelitev. 
administrator, (edmi"nistrej'tr), iipra- 

vitelj; oskrbnik; varuh; dajalec. 
administratrix, (ednii"nistrej'triks) , 

upraviteljica; varuhinja. 
admirable, (ed'mirebl), ^udovit; izvr- 

sten. 
admiral, (ed*mirel), admiral. 
admiralty, (ed*mirelti), admiralstvo. 
admiration, (edmirej'Sn), ob5udovanje. 
admire, (edma*jr), ob^udovati. 
admirer, (edmaj'rer), ob5udovalec. 
admissibility, (edmisibi'liti), dopustlji- 

vost. 
admissible, (edmi'sibl), dopusten. 
admission, (edmi'§n) dovoljenje; pri- 

znanje; pristop, vstop. 
admit (edmit*), pripustiti; dovoliti 

vstop; priznati. 
admittance, (edmi'tens), dovoljenje; 

vstop; no admittance, vstop prepo- 

vedan. 
admix, (edmiks'), prime§ati. 
admixture, (edmiks*5r); primes. 
admonish, (edma'ni§), opomniti; pos- 

variti. 
admonition, (edmoni*§n), opomin; sva- 

ritev, svarilo. 
ado, (edu'), skrb; hru§5; without much 

ado, brez velikih tezav, izlahka. 
adobe, (edo*bi), opeka (igana na soln- 

cu). 
adolescence, (edole'sens), mladinska 

doba, mladost. 
adolescent, (edole'sent), mlad, rasto5. 
adopt, (edapt'), sprejeti; vzeti za svo- 

je; posinoviti. 
adoption, (edapSn), sprejem. 
adorable, (edo'rebl), vreden £e§5enja, 

5estitljiv. 
adoration, (edorej'§n), 5e§5enje; obo- 

zavanje. 
adore, (edor*), ^astiti; oboiavati. 
adorn, (edorn'), krasiti. 
adornment, (edorn'ment), kras; okra- 

§enje. 
adown, (edawn*) doli. 
adrift, (edrift'), plavajo5 (tuintam) ; 

turned adrift, izro5en valovom. 
adroit, (edrojt'), izurjen. 
adulate, (e*djuiejt), laskati se, prilizo- 

vati se. 
adulation, (edjulej'§n), laskanje; prili- 

zovanje. 
adulatory, (e'djuletori), prilizljiv, las- 

kajo5, laskav. 
adult, (edalt'), odrasel. 
adulterant, (edaPterent), primes. 
adulterate, (edarterejt), pokvariti (z 

nedisto primesjo). 
adulteration, (edalterej'§n), pokvarje- 

nost; ponareditev (iiveia, pija5). ADU AFR adulterer, (edal'terer), preSestnik. 
adulteress, (edarteres), pre§estnica. 
adultery, (edarteri), pre§estvo. 
adumbrant, (edam*brent), kot senca, 

medel. 
advance, (edvens*), pomakniti [se] na- 

prej; pospeSiti; prodirati; napredo- 

vati; nastaviti; vnaprej pla^ati; na- 

predek; zviSanje, povi§anje; predu- 

jem; in advance, vnaprej. 
advancement, (edvens'ment), pospeSe- 

vanje; napredovanje. 
advantage, (edven'tidz), prid, hasek, 

korist; okoristiti [se]; uporabiti. 
advantageous, (edventejMies), kori- 

sten; ugoden. 

advent, (edVent), prihod; advent. 
adventitious, (edventi'Ses) , sluSajen ; 
stranski. 

adventure, (edven*6r), pustolovstvo; 

sre5elov; sreda; poizkus; drzniti se, 

upati se; poizkusiti. 
adventurer, (^dven'Serer), pustolovec; 

sre5elovec. 
adventuresome, (edven'drsam), pusto- 

loven; drzen. 
adventuress, (edven'^eres), pustolovka. 
adventurous, (edven'5eres), pustolo- 

ven; drzen. 
adverb, (edVrb), prislov, adverb. 
adverbial, (edvr'biel), prisloven. 
adversary, (ed'vrseri), nasprotnik, tek- 

mec. 

adverse, (ed'vrs), nasproten, sovraien; 

protiven. 
adversity, (edvr'siti), nasprotje; nesre- 

5a, nezgoda. 
advertise, (edvrtajz'), ogla§evati; naz- 

naniti. 
advertisement, (edvr'tizment a 1 i 
, edvrtajz'ment), oglas, inserat, 

anonca; reklama. 
advertiser, (edvrtaj'zr), oglasevalec. 
advertising, (edvrtaj'zing), ogla§eva- 

nje, reklama. 

advice, (edvajs'), nasvet; porodilo. 
advisability, (edvaj'zebiliti), svetova- 

nje; priporo^ljivost. 
advisable, (edvaj'zebl), priporo51jiv. 
advise, (edvajz') svetovati, priporo^iti; 

sporo5iti. 
advisedy, (edvaj'zed4i), premi§ljeno, 

previdno. 
adviser, (edvaj'zr), svetovalec. 
advocacy, (edVokesi), zagovarjanje. 
advocate, (edVokejt), zagovarjati; pod- 

pirati; pristaS; zagovornik. 
adze, (edz), teslo (orodje). 
aerate, (e'erejt), zraCiti. 
aerial, (erriel), zra5en. 
aerolite, (e'erolajt), meteor, nebesni 

kamen. aeronaut, (e'eronot), aronavt, zrako- 

plovec. 
aeroplane, (e'eroplejn), zradno letalo, 

aeroplan. 
aerostatics, (e^eroste'tiks), nauk o 

ravnovesju plinov. 
aesthetic, (esthe'tik), lepoznanski. 
aesthetics, (esthe'tiks), lepoznanje, es- 

tetika; glej esthetics, 
afar, (efar*), dale5; from afar, oddaIe5. 
affability, (efebi'liti), priljudnost. 
affable, (e*febl), priljuden; zgovoren. 
affair, (efer*), opravilo, razpor; dogo- 

dek, afera; zadeva. 
affect, (efekt*), ganiti; zadeti; vplivati; 

pozeleti; hliniti se. 
affectation, (efektej*§n), prisiljeno ve- 

denje; pretiranost. 
affection, (efek'Sn), Ijubav; Ijubljivost; 

bolezen. 
affectionate, (efek'Senet), vdan; Ijube- 

zniv, nezen. 
affiance, (efaj'ens), zaupanje; zaroka; 

zaroditi. 
affidavit, (efidej'vit), zaprise^eno pis- 
mo, zaprisezena izjava. 
affiliate, (efi*liejt), sprejeti za sina, 

posinoviti ; pridruziti. 
affiliation, (efiliej*§n) , pridruzenje, 

zdruzenje; posinovljenje. 
affinity, (efi'tiiti), sorodstvo; privlac- 

nost. 

affirm, (efrm'), potrditi, pritrditi. 
affirmation, (efrmej'Sn), potrditev, pri- 

trditev. 
affirmative, (efr*metiv), trdilen; pozi- 

tiven; zagovarjajoS; trditev; in the 

affirmative, pritrjevalno. 
affix, (efiks*), pritakniti; pripeti, pri- 
trditi; (e'fiks)— pripona, konCnica 

(v slovnici). 
afflation, (eflej'Sn), pihanje; dihanje. 
afflict, (eflikt*), zadeti (bolezen, nes- 

reda) ; stiskati; zalostiti; teziti. 
affliction, (eflik'sn), prizadetost; stis- 

ka; nesre5a; zalost. 
affluence, (efluens), bogastvo, izobi- 

Ije; stekanje. 
affluent, (efluent), obilen; priteka- 

jo5; dotok. 
afflux, (eflaks), dotok; privretje. 
afford, (eford*), nuditi; dati; zmo6i. 
affray, (efrej*), javen tepez; prepir. 
affright, (efrajt'), upla§iti; strah. 
affront, (efrant'), zaliti; zani5evati; 

zalitev. 
afield, (efild'), na polju, na prostem. 
afire, (efajr*), v plamenu. 
aflame, (eflejm'), v plamenu. 
afoot, (efuf), na nogah; pe§. 
afore, (efor*), spredaj; pred; prej. 
afraid, (efrejd'), v strahu, boje5; I am 

afraid, bojim se. AFR ALA afresh, (efre§'), nanovo, iznova. 
Africa, (efrika), Afrika. 
African, (ef'riken), afrikanski; drnec. 
aft, (eft), zadaj, nazaj (pri ladji). 
after, (eftr), za; po; potem, potlej: 

vsled; to be after, nameravati, stre- 

miti; after all, navzlic temu. 
afternoon, (ertrnun*), popoldne. 
afterward(s), (ef'trwrdfz), potem, po- 

zneje. 
again, (egen')* zopet; §e; again and 

again, zopet in zopet. 

against, (egenst'), proti, zoper. 
agape, (egejp*), zevajod; odprt. 
agate, (S*get), agat (kamen) ; droben 

tisk. 
age, (ejdz), doba; starost; vek; stara- 

ti se; of age, polnoleten; under age, 

mladoleten; old age, starost; Middle 

Ages, srednji vek. 
aged, (ejMied), prileten, postaren. 
agency, (ej'diensi), delovanje; sila; 

sredstvo; agentura, posredovalnica, 

zastopstvo. 

agent, (ej'dzent), delavna sila; dinitelj; 

agent, zastopnik; delujo5. 
agglomerate, (Sgla'merejt), .kopiditi; 

zbirati. 
agglomeration, (eglainerej'§n), kopide- 

nje; nagromadenje. 
agglutinate, (eglu'tinejt), zlepiti; zdru- 

iiti; zblizati. 
agglutination, (eglutinej'§n), zleplje- 

nje; zdruzitev, spojitev. 
aggrandize, (e'grendajz), povedati; po- 

vi§ati; povzdigniti. 

aggrandizement, (egrenMizment), po- 

vzdig, poveliSanje. 
aggravate, (e*grevejt), oteziti; poslab- 

lati. 
aggravation, (egrevej*§n), obtezenje; 

posIab§anje. 
aggregate, (e*grigejt), kopiditi; zbirati; 

(e*griget) — zbran, skupen; zbirek; 

kopica. 
aggregation, (egrigej'Sn), zbranje; na- 

kopidenje. * 
aggression, (egre'Sn), napad. 
aggressive, (egre*siv), napadalen, na- 

silen. 

aggressor, (egre'sr), napadalec. 
aggrieve, (egriv'), zalostiti; mu6iti. 
aghast, (egdst'), osupel. 
agile, (e'diil), delaven; uren. 
agility, (edzi'liti), urnost; delavnost 

(duha). 
agitate, (eMiitejt), pretresati; vznemir- 

jati; premisliti. 
agitation, (edzitej*§n), pretresavanje ; 

gibanje; vznemirjanje; hujskanje; 

vzpodbujanje, agitacija; razpravlja- 

nje. agitator, (e'dzitejtr), agitator, govor- 

nik. 
aglow, (eglo*), iarede; vro6e. 
agnostic, (egna*stik), agnostik (kdor 

zanika izpoznanje nadnaravnega 

sveta) . 
ago, (ego'), pred nekim 5asom; nazaj; 

ten days ago, pred desetimi dnevi; 

long ago, davno, zdavnaj. 
agog, (egag'), zeljno. 
agonize, (e'gonajz), muCiti [se] ; bori- 

ti se (ssmrtjo). 
agony, (e*goni), smrtna borba, agoni- 

ja; mrtvilo; skrajna boledina. 
agrarian, (egre'rien), zemljiSki, agra- 

ren; agrarec. 
agrarianism, (egre*rienizm), boj zoper 

veleposestnike. 
egree, (egrP), strinjati se, sogla§ati; 

pritrditi; priznati; v§e6 biti; prime- 

ren biti; obljubiti. 
agreeable, (egrT'ebl), v§e6; primeren. 
agreement, (egrrment), soglasje; spo- 

razum; pogodba. 
agricultural, (egrikarCerel) , poljedel- 

ski, agrikulturen. 
agriculture, (egrikaFSr), poljedelstvo, 

agrikultura. 
aground, legrawnd'), na dnu; to run 

aground, zadeti ob breg (ladja). 
ague, (ej*gju), mrzlica, malarija. // 
2h, (a), o! ah! </ 

ahead, (ehed*), naprej; pred; go ahead, 

nr.daljuj! naprej! 
aid, (ejd), pomagati; poino5; pomodnik. 
aid-de-camp, (ejd de kemp), pobodnik. 
ail, (ejl), boleti; manjkati; what ails 

you? kaj te boli, kaj ti je? 
ailment, (ejlment), bolest. 
aim, (ejm), meriti (na kaj); stremiti; 

cilj; namen; smer. 
aimless, (ejm'Ies), brez namena, brez 

cilja. 
air, (er), zrak; napev; obraz; videz; 

zraditi; proglasiti. 
airplane, (er*plejn), glej aeroplane, 
airship, (er*§ip), zrakoplov. 
airing, (e'ring), zradenje; hoja na pro- 
stem, 
airless, (er'les), brezzraden. 
airtight, (er'tajt), neproduSen; brez 

zraka. 
airy, (e'ri), zraden; prazen; zivahen. 
aisle, (ajl), ladja (v cerkvi) ; hodi§5e 

(sredi sedezev). 
ajar, (edzar*), delom^ odprt, prislo- 

njen. 
akimbo, (ekim*bo), z rokami ob boku. 
akin, (ekin'), soroden. 
alabaster, (elebe'str), alabaster. 
alack, (elek*), §koda; jojmene. 
a-la-carte, (a la kart), naro5ujo5 vsako 

jed posebe (francosko). ALA ALO a-la-inode» (a la mod), po modi (fran- 

cosko). 
alacrity, (eldk'riti), zivatinost. 
alarm, (elarm'), dati alarm; vzbuditi; 

vznemiriti; alarm; klic na pomo£; 

hru§5; stroj za alarm. 
alarmclock, (elarm'klak), ura budilka. 
alarmist, (elar'mist), budilec, razsajad. 
alas, (eles'), skoda; ojoj! ialibog. 
albeit, (elbl'it), dasiravno, ^etudi. 
albino, (elbaj'no), belec, albino. 
album, (erb^m), zbirka (slik, razgle.d- 

nic), album. 
albumen, albumin, (elbju'min), belja- 

kovina, albumen. 
alchemy, (el'kemi), zlatodelstvo, alke- 

mija. 
alcohol, (erkohol), alkohol, §pirit; 

wood alcohol, lesni alkohol. 
alcoholic, (elkoha'lik), alkoholiden, 

opojen. 

alcove, (elkov*), prisobje, zakotje; sen- 

£nica. 
alder, (olMr), jel§a. 
alderman, (olMrmen), mestni svetova- 

lec; zastopnik; stare]§ina. 

ale, (ejl), anglesko pivo. 

alert, (elrt'), 5uje5, pazen, oprezen; 

hiter: on the alert, oprezen. 
alertness, (elrt*nes), 5uje5nost, oprez- 

nos.t; hitrost. 
alfalfa, (elfel'fa), alfalfa (trava). 
alga, (erga), alga, morski mah. 
algebra, (ePdzebra), algebra (v ra5un- 

stvu). 

algebraic, (eldiebre'ik), algebrajiden. 
alias, (eflies), drugade, z drugim ime- 

nom. 
alibi, (e'libaj), drugod; al^bi (sodno). 
alien, (e'ljen), tuf; tujec; inozemec. 
alienation, (e"ljenej'§n), odtujitev. 
alight, (elajt*), stopiti, spustiti se doli; 

gore£, priigan. 

align, (elajn*), postaviti [se] v vrste, 

uvrstiti se. 
alike, (elajk'), enak, podoben, enako- 

li^en. 
alimentary, (elimen'teri), hranilen; 

alimentary canal, 5revesni prehod. 
alimentation, (elimentej'§n), hranitev. 
alimony, (e*limoni), vzitek; delez lo- 

5ene zene. 
aliquot, (e*likwat), delilen (brez pre- 

ostanka). 
alive, (elajv*), ziv; zivahen. 
alkali, (erkelaj ali erkeli), lugast; 

luznik, alkalij. 
alkaline, (erkelajn), lugast. 
all, (61), ves; vse, celo; popolnoma; 

celota; after all, navsezad^je; at all, 

sploh; all at once, naenkrat; all but, 

vse drugo kakor; by all means, na vsak nadin; all in all, skupaj; all of 

a sudden, naenkrat; all along, kar 

naprej; all around, kroginkrog; all 

the same, yseeno. 
allay, (elej'), laj§ati; miriti. 
allegation, (dligej'Sn), trditev. 
allege, (e)edz'), trditi; navesti. 
allegiance, (elfdzens), pokor§5ina; po- 

dloznost; zvestoba. 
allegoric, (eligo'rik), v prispodobah, 

p ravl j icah ; alegoriden. 
allegory, (e'ligori), prispodoba, prilika. 
allegro, (eleg'ro), hitro, veselo (v glas- 

bi). 
alleluia(h), (elilu'ja), aleluja. 
alleviate, (eli'viejt), olajSati. 
alley, (e*li), ozka ulica; sendnata pot. 
All-Foots'-Day, (61 fulz dej), prvi april. 
All-hallows, (61 he'loz), Vsi sveti. 
alliance, (elaj'ens), zveza. 
allied, (elajd'), v zvezi; soroden, zave- 

zni§ki. 

alligation, (eligej'§n), zveza; zmes. 
alligator, (e'ligejtr), ameriSki krokodil, 

aligator. 
allocution, (elokju'Sn), nagovor. 
allot, (elat'), odkazati; razdel{ti. 
allotment, (elat'ment), odkazanje; raz- 

delitev; parceliranje zemlji§5. 
allow, (elaw'), dovoliti; priznati; pu- 

stiti, dopustiti. 

allowable, (elaw'ebl), dopustljiy. 
allowance, (elaw*ens), privolitev; potr- 

ditev; nakaz denarja; popust. 
alloy, (eloj'), zlitina; zliti, me§ati ko- 

vine. 

allright, (olrajt*), vse dobro, vse v re- 
, du. 

allspice, (oPspajs), piment( diSava). 
allude, (eljud'), meriti (na kaj); imeti 

V mislih. 
allure, (elur'), vabiti; mikati; zapelja- 

ti, izvabljati. 
allurement, (elur*ment), vabljenje; va- 

ba; zapeljivost; izku§njava. 
allusion, (elju'zn), namigavanje; cika- 

nje; merjenje (na kaj). 

alluvial, (SljuVial), naplavljen. 

ally, (elaj*), zaveznik; sodrug; zdru2i- 

ti. 
almanac, (aPmenek), almanah, koledar. 
almighty, (olmaj'ti), vsemogoCen. 
almond, (a'mend ali el'mend), man- 

delj. 
almost, (oPmost), skoro. 
alms, (ams), miloSdina. 
aloe, (e*lo), lopatika (rastlina), aloa. 
aloft, (eloft*), visoko gori. 
alone, ( elon), sam; all alone, 6isto 

sam; to let alone, pustiti pri miru. 
along, (elong'), poleg, ob; dalje; along 

with, skupaj s, z, 8 ALO 

sloncBide, (eldng'sajd), ob Btrani, zra- 

ven, poleg. 
aloof, (ctuf), oddalee, od strain, ob 

sirani. 
aloud, (elawd'), glasno. 
alphs, (el'fa), aifa {gT&ki a); zaCetek. 
alphabet, (el'febet), alfabeta, abeceda. 
Alpine, (erpajn), alpski. 
Alps, (elps), Alpe; visoke gore, 
already. (Slre'di), ze. 
alNo, (61'so), tudi, Istotako, tokisto. 
altar, (ftl'tr), altar, 
alter, (ftl'tr), iipremenili. 
alterable, (ot'terebl), izpremenljiv. 
alteration, (filtertj'Sn), iiprememba; 

poprava, izboljSanje. 
altercation, (dltrkej'$n), preplr. 
alternate, (Sl'trnfijt a I i eltr'neit), 

meniati [se]; vrstiti se; (cl'trnit)— 

menjaioC se; vsak drugi. 
alternation, (elternej'Sn), vrstitev, raz- 

vrstitcv. 
alternative, (eitr'netiv), eden izmed 

dveh; eno izmed dveh, alternativa. 
althouf[b, (61dh6'), fieravno, Cetudi, da- 
si r a vno. 
alto, (Sl'to), alt (drugi zenski all de- 

§ki glas). 
altogether, (61"tuge'dhr), vse skupa), 

ekupaj; popolnoma. 
altruism, (el'truizm), Ijubezen do bli- 

znjega. nesebienost, altruizem. 
alum, (e'lem), galun (kamcn). 
aluminium, (eljuini'niem), aluminum, 

(elju'minem), ajmninij (kovina). 
alumnus, (dam'nes), iziolan dijak, 

abiturijent; alumni, (elam'naj), biv- 

ii dijaki. 
always, (dlVez), vedno, zmeraj. 
A. M. (ante meridiem), predpoldne. (Se 

rabi kot kratlca.) 
am, (ira), sem; I am, sem; gtej be. 
amalgam, (emet'gem), spojina kovin z 

zivim srebrom, amalgam. 
amalgamate, emergemejt , meSati 

[se]; spojiti [se], 
amalgamation, (emelgemgj'in) , spo- amateur, (S'meCur all 6'metjur). pri- 

ialelj umetnosti; zafetnik, dlletant. 
amatory, (e'metori), Ijubaven. 
amaze, (emejz'), presenetili; zaiuditl 

se. 
amazement, (emejz'ment), preseneCe- 

nje* strraenje, zaCudenje. 
Amazon, (e'mezSn), amazonka. 
ambassador, (^rabe'sedr), poslanik, ve- 

leposlanik. 
amber, (embr), janlar- AMO 

ambiguity, (embigjii'iti), dvoumnost; 

nerazloinost. 
ambiguous, <embi'gjues), dvoumen. 
ambition, (Stnbi'Sn), eastihiepje; stre- 

mljenje, ambicija. 
ambitious, (embi'Jcs), Sastihlepen; 

stremefi; podjeien. 
ambrosia, (embro'iiti), jed bogov, am- 

ambulance, (em'bjulens), ambulanca, 

bolniiki voz. 
ambulatory, (em'bjuletori), okoli ho- 

dee. 
ambuscade, <emb&skejd'), ambush, 

(em'buS), zaseda; to ambush, v za- 

sedo spraviti; prezati iz zasede. 
ameliorate, (emi'ljoreit), izbolj^ati 

[sel. 
amelioration, (emiljorej'in), izboljSa- nje. , (ei'm 1'), amenable, (emi'nebl), pokorcn, krotak; 
odgovoren. 

amend, (emend'), izboljsati, popraviti, 
dodati, pristavjti. 

amendable, (emen'debl), izboljSljiv. 

amendment, (emend'ment) izboljSa- 
nje; popravek; dostavek. 

amende, (emendz'), zadostilo; odSkod- 
nina; to make amends, poiavnatj. 

amenity, (enie'niti), prijctnost. 

America, (eme'rika), Amerika. 

American, (eme'riken), ameriski, ame- 
rikanski ; Amerikanec (posebno v Zdn nib drz -ah). Amerii^anism, (eme'rikeniz 

kanizem, ameriSki izraz. 
Americanize, (eme'rikenajz), amerika- 

niziraii, poamerikaniti. 
amiability, (ejmiebi'liti), Ijubeznivost. 
amiable, (ei'miebl), Ijubezniv. 
amicable, (e'mikebl), prijazen. 
iunid(st), (eniid(st), med, vmes. 
amidship, (emid'iip). sredi ladje. 
amiss, <emis'), napafen; neprimeren; 

napafino. 
amity, (S'miti), prijaznost; sporBZum> 

Ijenje. 
ammonia, (£m5nia), amonijak. 
ammunition, {e"mjuni'Sn), municija, 

strelivo. 
amnesty, (em'neati), pomiloSienje, am- 

nestija; pomilostiti. 
among(st), (emang(st)', vme8, med. 
amorous, (e'mores), Ijubaven zaljub- 

Ijen; pohoten, strasten. 
amorphous, (emor'fes), brezlifen. 
amortization, (emortizei'in), razdolzl-. 

amount, (emawnl'), vsota; mnoiina; 

znalati. 
amour, (emur'), Ijubezenska spletka. AMP 

amphibious, (emfi'bies), dvoziven (v 

vodi in na suhem) ; dvoiivka. 
amphitheater, (emfithretr), amfiteater, 

polkrozno gledali§5e. 
ample, (empl), obsezen, §irok; bogat; 

zadosten, obilen. 
amplification, (emplifikej'Sn), razSir- 

jenje, povedanje. 
amplify, (em*plifaj), raz§iriti, pove5ati. 
amplitude, (em'plitjud), ob§irnost. 
amply, (emp'li), bogato; zadostno. 
amputate, (em'pjutejt), odrezati (ud) ; 

odvzeti. 

amputation, (empjutej'§n), odrezanje, 

odsekanje; odvzetje. 
amuck, (emak'), to run amuck, zbes- 

neti. 
amulet, (e'mjulet), amulet (5arno zna- 

menje). 
amuse, (emjuz'), zabavati, razveselje- 

vati; kratko^asiti. 
amusement, (emjuz'ment), zabava, 

kratko5asje. 

amusing, (emju'zing), zabaven, krat- 

ko5asen. 
amygdalic, (emigde'lik), mandeljnov. 
an, (en), nedolo^en 51en; en, eden. 
anachronism, (ene'kronizm), Casovni 

pogreSek. 
anaemia, anemia, (enrmia), slabokrv- 

nost. 
analogical, (enela'dzikel), analogiden, 

podoben, naliSen. 
analogy, (ene'lodzi), analogija, podob- 

nost, nalika. 
analysis, (ene'lisis), razdelitey, raz- 

kroj, analiza. 
analytic (cal), (eneli'tik(el), razdelilen, 

analitiden. 
analyze, (e'nelajz), razdeliti; razkro- 

jiti; Io5iti; pregledati. 
anarchist, (e'nrkist), anarhist. 
anarchy, (e'nrki), anarhija, brezvladje. 
anathema, (ene^thema), anatema, cer- 

kveno prekletje. 

anatomical, (eneta'mikel), anatomiSen. 
anatomize, (ene'tomajz), raztelesiti. 
anatomy, (ene'tomi), anatomija (veda 

51oveskem telesu). 
ancestor, (en'sestr), praded. 
ancestral, (en'sestrel), pradeden. 
ancestry, (en'sestri), pradedje. 
anchor, (en'kr), sidro, ma5ek (pri lad- 

)i). 
anchorage, (en'koredz), sidri§5e; pla5- 

nina za usidranje. 
anchorite, (en'korajt), pu§5avnik. 
ancient, (ejn'§ent), starodaven, star; 

the ancients, Ijudje starega veka. 
and, (end), in, ter. 
andiron, (end'ajrn), koza (na ognji- 

§5u). ANN 9 anecdote, (e'nekdot), pripovedka, anek- 

dota. 
anent, (enent*), glede. 
anesthesia, (enesthrzia), anestezija, 
omotenje, umetno omamljenje; brez- 
5utnost. 
anesthetic, (enesthe'tik), omotiino 

sredstvo. 
anesthetize, (ene*sthetajz), umetno 

omotiti, panati. 
aneurism, (e'njurizm), anevrizma, raz- 

§iritev zile. 
anew, (enju*), iznova, nanovo. 
angel, (ejnMzel), angel. 
angelic, (endzeMik), angelski. 
angelus, (en'dzeles), avemarija, angel- 
sko 6e§6enje (molitev in zvonenje). 
anger, (en'gr), jeza; jeziti. 
angina, (endzaj'na), angina, obolelo 

grlo; stisk srca. 

angle, (engl), kot; trnek; na trnek lo- 

viti; acute angle, oster kot; obtuse 

angle, top kot; right angle, pravi kot. 

Anglican, (eng'Iiken), anglikanski, an- 

gleski. 
Anglicism, (eng'lisizm), anglicizem. 
angrily, (eng'rili), jezno. 
angry, (eng*ri), jezen. 
anguish, (eng'wis), muka; trpljenje; 

agonija; mu5iti. 
angular, (eng'julr), kotast, oglat. 
aniline, (e'nilin), anilen, indigast (bar- 

ven). 
animadversion, (enimedvr*§n), opazo- 

vanje. 
animadvert, (e"nimedvrt'), spomniti se, 
opazovati; karati; opozoriti; pripom- 
niti. 
animal, (^*nimel), zival; zivalski. 
animalcule, (enimerkjul), zivalica. 
animality, (enime'liti), zivalska nara- 

va. 
animate, (e'nimejt), poziviti, ozivljati, 
navdati z zivljenjem; (e'nimet) — 
ziv, pozivljen. 
animated, (e'nimejted), ziv; zivahen. 
animation, (enimej*§n) , pozivljenje, 

pozivitev; zivahnost. 
animator, (e'nimejtr), ozivitelj. 
animosity, (enima*siti), odpor; sovra- 

§tvo; nasilnost. 
animus, (e*nimas), namera; namen. 
anise, (e'nis), janez (rastlina). 
ankle, (enkl), glezenj. 
annals, (e'nelz), letopis, anali. 
anneal, (enil*), preizkusiti; ogreti in 

izhladiti (steklo, jeklo). 
annex, (eneks'), priklopiti; pripojiti, 
spojiti; anektirati; (e*neks ali 
eneks*) — privesek; prizidek. 
annexed, (enekst'), priklopljen. 
annexation, (eneksej*sn), priklopitev, 
pripojitev, spojitev. £iti. (enaj'hUeJO. uniEiti, iini- annUiiUtlon, (enaihilej'Sn), unifenje. 
annJTersaiTi (enivr'seri), oblctnica, 
annotate, (e'notejt), zaznamovati ; pri- 

pomniti. 
annotation, (enotej'Sn), opomba, pri- 

pomba, opazka. 
announce, (enawns'), naznaniti. 
annDuncement, (enawns'ment), naina- 

nilo. 
annoy, (enoj'), nadlegovati, motlli; na- 

sajati. 
annoyance, (en6j'en9), nadlegovanje; 

motenje, nagajanje. 
annual, (e'njuel), leten. 
annuity, (Inju'iti), letnina. 
annul, (enal't, uniCili; razveljaviti ; 

preklicati. 
annular, (e'njulr), krogast. 
annulment, (enal'ment), uniCenie; raz- 

vetiavljenje, 
annnnciatton, (enansiej'in), oznanje- 

nje, razglasenie, objavljenje. 
anodyne, (en'odajn), lai^ilo za bole£i- 

ne. 
anoint, (endjnf), maziUti. 
anointment, (enojnt'ment). maziiienje. 
anomalous, <enS'meIes), nepravilen. 
anomaly, (enS'meM), nepravilnost, ano- 

malija, iz)ema (v slovnici). 
anon, {enfin'), takoj, nemudoma. 
anonymous, (ena'nimes), brezimcn, 

anonimen, ndimenovan. 
another, (ena'dhr), drug; 5e eden; one 

another, drug drugega. 
answer, (ensrt, odgovor; odgovoriti; 

odgovoren biti. 
answerable, (Sn'serebl), odgovoren; 

kar se da odgovoriti. 
ant, (enO, mravlja. 
aniagonism, (ente'gonizm), nasprotje; 

nasprotovanje, antagonizem. 
antagonist, (ente'gonlst), nasprotnik, 

protivnjk. 
antagonistic, {entg"goni'stik) , naspro- 

[en. 
antagonize, (ente'gonajz), nasprotovaii. 
antagony, (enle'goni), nasprotie. 
antarctic, (entark'tik), juznopolaren. 
ante, (en'ti-), {v sestavljenkah) pred,., 
antecedent, (entisi'dent), prejsnji, 

predsodoben: antecedents, poprej- 

snja dejanla, 
antechamber, (etilitejm'br), predsoba. 
antedate, (en'tidejt), napisaii preiinji 

dan ali leto; slutiti. 
antelope, (Sn'tilop), anlilopa (iival) 
antenatal, (Sntinej'tel), predroislven. 
anterior, (enti'rier), sprednjl; . — ly, 

spredaj. 
anthem, (gn'them), korni spev. APE 

anther, (Cn'thr), cvetli&n nasad; pra- 

5nik. 
anthill, (enl'hiO, mravtiiSee. 
anthology, (entha'lodii), zbirka cve- 

tlic; antologija, zbirlia pesnii, zbir- 
ka najboIj£ih pesnikov in piaaleljev. 
Anthony's fire, (en'thoniz fajr), uSen, 

erysipelas (bojezen). 
anthropology, (enthropS'lodzi), Clove- 

koslovje, aniropologiia. 
anti- (e'nti-1, (v sestavljenkah) proti, 

zoper, pred . . . 
antir, en'iik), starodaven; smeien; 

glumai. 
Antichrist, fen'tlkrajst), Antikrist. 
anticipant, (enti'sipent), proprej delu- 

jot; prediasen; priiakuioC. 
anticipate, (enti'sipejt), prej vzeti, 

prehiteti; prifalcDvatl. 
antidote, (en'tidot), protislrup. 
antifebrile, (entifeb'ril a I j fntifi'- 

brajl), protivrotinski. 
antimony, (£n'timoni), antlmon (kovi- 

na). 
antipathetic, (^ntipethe'tik), zoprn. 
antipathy, (enti'pethi), zoprnost, tnr- 

znja, antipatija. 
antiquarian, (entikwe'rien), starlnski. 
antiquary, (en'tikwerl), slarinar; stari- 

noslovec. 
antiquated, (£n'tikwetted), zastarel. 
antique, <6ntik'), starodaven; starina. 
antiquity, (Snti'kwiii), starodavnost. 
antiseptic. (entisep'tik), razkuiilo, 

sredstvo proti gnilobi: razkuiilen, 

aniiseptiCen. 
antithesis, (enti'thesis), nasprotie. 
antlers, (en'(lrz), jelenovl rogovi. 
anuH, (ej'nas), ritna odprtina, anus. 
anvil, (en'vil), nakovalo, naklo. 
anxiety, (engzaj'efl), boieinoat, boja- 

zen skrb koprnenje. 
anxious, (enk'Ses), baie£; skrbcfi: ie- 

Ijcn. 
any, (e'ni), kak; kateri; nekateri, kdor; 

vsak; not any. noben, nlC. 
anybody, (e'nibadi), anyone, (e'ni- 

won), kdorsibodi. 
anyhow, (e'nihaw), kakorkoli le; ven- 

dar pa. 
anything, (e'nithing), kaj, karslbodi. 
anywhere, (e'nihwcr), kjerslbodi; vse- 

povsod. 
aorta, (eor'ta), srina iila, aorta, 
apace, fepe(s'), uren, nagel. 
apart, (eparf), oddeljen; loden; nara- 

zen, proi; stran; apart from, zraven 

tega; Ui set apart, polozlti na stran, 

odiozill. apathy, (e'pethi), brezfiutnost. 

ape, fejp), opica; oponaSati; posnemali. APE 

aperient, (epi'rient), odvajalcn; odva- 

jalnu sredstvo. 
aperture, (e'prir). odprlina. 
apex, (ei'peks), vrhunec; ost. 
aphoriam. {e'lor'am), pregovor, rek 

(misel, izraiena v par besedah); 

aforiiem. 
apiary, (ej'pieri), uHnak, Cebelnjak. 
apiece, (epis"), vsak koa, vsaka osebi 

drug k drugemu. 
apish, (ej'piS), opiien; oponiSujoS. 
Apocalypse, (epft'kelips), skrivno razo- 

detje sv. Janeza, apokalipsa. 
apocryphal, (epa'krifel), nepristcn, po- 

n are] en. 
apologize, (epd'lodiajz), opravi£iti; za- 

govarjati. 
apology, (epa'lodii), zagovor; opravifi- 

ba. 
apoplexy, (e'popleksi) , mrtvoud, fcap. 
apostasy, (epa'stesl), odpad (od vere) 
apostate, (epa'steit), odpadmk. 
apostatize, (epa'stetaiz), odpasti. 
apostle, (epa'sl), apostol. 
apostolic, (ep3sta'lik), apostolski. 
apostrophe, (epa'stro(i), apostrof, iz- 

pu§£aj (znak). 
apothecary, (epa'thekeri), lekarnar. 
appall, (epol'), prestraSili se; preble- 

deti; xgraziti se, preplaSiti se. 
appalling, (epfiling), straSen, grozcn. 
apparatus, (eperei'tes ali epera'tes), 

aparai, priprava. 
apparel, (epe'rel), ob1a£ilo; oble£i. 
apparent, (gpe'rent), oCividen; dozde' 

appultion, (eperi'in), prikazen. 
appeal, (epil'), obrniti se na koga, ape- 

liraii; vioiiti priziv; priziv. 
appear, (epir'), prikazati se, pojaviti 

se: zdeti se. 
appearance, (epT'rens), prikazanje; pri' 

kazen; pogled; navideznosi; at first 

appearance, na prvi pogled. 
appease, (epiz'), ute§iti, pomiriti. 
appellation. (ipelej'Jn), ime, naslov: 

append, (epend'). pridati. 
appendage, (epen'didi), privesek, do- 

datek. 
appendicitis, ( epend isaj 'tis), vnetje sle- 

piia. 
appendix, (epen'diks), slepiC, slepo 

frevo; privesek, pristavek. 
appertain, (6prtejn'), spadati. 
appetite, (g'pitalt), slast do jedi, apelit, 

tek, 
appetiser, (e'pitajzr), sredstvo za do- 

ber tek. 
applaud, (eplod'), ploskati, pritrjevati, 

odobravaii. 
applause, (epl6z'), ploskanje, pritrje- 

vanjC] odobravan]e. APP 11 applausive, (Splo'slv), pohvalen. 
apple, (^pl), jabolko. 
apple tree, (epl trl), jabiana, jablan. 
appliance, (fiplaj'ens), priprava, vpo- 

applicability, (eplikebl'liti), vporablji- 

applicable, (ep'likebl), vporabljiv, vpo- 

raben; primeren. 
uuplicant. (e'plikent), prosilec. 
application, (eplikej'in), proinja; vpo- 

raba; obveza; pazljivosl. 
apply, (eplaj't, vporabiti; prosit! (za 

sprejem); obrniti se (na koga); ti- 

katl se (Cesa). 
appoint, (epojtit'), doloiiti; imenova- sppointee. {epoiiti'), doloSena oseba, 

nasiavljenec. nameJSenec. 
appointer. (epojn'tr), imenovalec; do- 

lofevalec. 
apportion, (epor'Sn), soraimerno raz- 

deliti. 
apportionment, (Spor'Sement) , somer- 

na razdelitev. 
apposite, (e'pozit), primeren, prikla- 

den, priro£en. 
apposition, (epozi'Sn), pristavek (slov- 

appralse, <6prejz'), ceniti, prcceniti, 

obdaiiii. 
appraisement, (epreiz'ment), cenitev. 
appraiser, (eprej'zr), cenilec;' obdaCe- 

vaieli. 
appreciable, (epri'siebl), cenljiv; vpo- 

appreciation, (Sp'nSiej'Sn), cenitev; 

vpostevanje. 
appreciate, (epri'Sieit), ceniti; vpo£te- 

vati ; uvazevati. 
appreciative. (epri'Sietiv), ceneC; vpo- 

StevajoE. 
apprehend, (epriiiend'), prljeti; zapo- 

pasti; meniti; bati se. 
apprehensible, (gprihen'sibl), uml)iv. 
apprehension, teprihen'Sn), prijetje, 

vf etje ; pazljivost ; umljivosi ; boja- 

apprehensive, (£prlhen'slv), umljiv; 

umen; bojei. 
apprentice, (epren'tis), vaienec. 
Kpprentice.ship. (epren'lisSip), vajen- 

apprise, (eprajz'), obvestiti. 

apprize, (eprajz'), ceniti. 

approacli, iprbt'), bliiati se; bUia- 

nje dostop 
approachable, (epro'iebl), pribliiaio£; 

dostopen. 
approbation, (eprobej'Sn), potrditev; 

odobravanje. 12 APP ARR appropriate, (epro'priejt), prilastiti si; 

nameniti (za kaj); (epro'priet ) — 

primeren. 
appropriation, (eproprier§n), prilasti- 

tev; doloditev (izdatkov). 
approval, (epru'vl), odobravanje. 
approve,' (epruv'), odobravati; potrdi- 

ti; hvaliti. 
approximate, (epra'ksimejt), priblizati 

[se] ; (epra'ksimet) — pribliien. 

appurtenance, (epr'tenens), pripadnina, 

delez; pritiklina. 
apricot, (ej'prikat), marelica (sad). 
April, (ej'pril), mall traven, april. 
apron, (ej*pren), predpasnik. 
apropos, (e'propo), apropos, primeren. 
apt, (ept), primeren, prikladen; zmo- 

2en, mogo5. 
aptitude, (ep'titjud), aptness, (ept'nes), 

primernost, prikladnost; zmoinost; 

nagnenje. 

aquarium, (ekwe'riem), umeten ribnik. 
aquatic, (ekwe'tik), voden. 
aqueduct, (e'kwidakt), vodovod; most. 
aqueous, (ej'kwies), voden, vodenast. 
^ab, (e*reb), Arabec. 
arabesque, (erabesk'), arabeska (kras). 
Arabic, (e'rebik), arabski. 
arable, (e'rebl), oralen, kar se da ob- 
delati. 

arbiter, (ar*bitr), razsojevalec. 
arbitrary,, (ar*bitreri), samovoljen, sa- 

mopaien. 
arbitrate, (ar*bitrejt), soditi; poravnati. 
arbitration, (arbitrej'§n), razsojevanje; 

pogajanje. 
arbitrator, (ar*bitrejtr), razsodnik, po- 

sredovalec. 
Arbor Day, (arbr dej), praznik saje- 

nja dreves. 
arc, (ark), oblok; lok. 
arcade, (arkejd'), arkada, obo5en hod- 

nik. 
arch, (ar5), obok, oblok; oblo5iti, obo- 

5iti. 

archaeology, (arkia'lodzi), starinoslo- 

vje. 
archaism, (ar'keizm), zastarela beseda. 
archangel, (arkejn'dzel), arhangel, 

nadangel. 
archbishop, (ardbi'§op), nad§kof. 
archduke, (ard'djuk), nadvojvoda. 
archer, (ar'6r), strelec z lokom. 
archfiend, (ard'find), nadpoSast. 
archiepiscopal, (arkiepis'kopel), nad- 

Skofijski. 
archipelago, (arkipe'lego), arhipelag, 

morje z mnogimi otoki. 
architect, (ar*kitekt), stavbenik, arhi- 

tekt. 
architecture, (arkitek*5r), stavbarska 

umetnost, arhitektura. archives, (ar*kajvz), arhiv (shramba 

starih listin in knjig). 
arctic, (ark*tik), severnopolaren. 
ardent, (ar'dent), goreS, vnet. 
ardor, (ar'dr), vroSina; goreCnost, vne- 

tost. 
arduous, (ar'djues), teiaven; naporen. 
area, (e*ria), prostor; povr§ina. 
arena, (erPna), boji§5e, arena. 
argent, (ar'dzent),^bel; srebren. 
argil, (ar'dzil), ilovica. 
argosy, (ar*gosi), velika tovorna ladja. 
argue, (ar*gju), dokazovati; argumen- 

tirati; pridkati se. 
arguer, (ar'gjuer), dokazovatelj ; pre- 

pirljivec. 
argument, (ar*gjument), dokaz, argu- 
ment; vprasanje, razlog; prepir. 
argumentation, (argjumente'Sn), doka- 

zovanje, sklepanje; razgovor; pre- 

govarjanje. 
arid, (e'rid), suh, past. 
aridity, (eri' diti), suhota. 
aright, (erajt'), naravnost, pravilno. 
arise, (erajz'), (arose, arisen), vstati; 

nastati. 
aristocracy, (erista'kresi), plemstvo, 

boljarstvo, aristokracija. 
aristocrat, (eris'tokret), plemi5, pleme- 

nitas, boljar, aristokrat. 
aristocratic, (eristokre'tik), plemenita- 

§ki, boljarski, aristokratski. 
arithmetic, (erith'metik), raSunstvo, 

aritmetika. 
arithmetical, (erithme*tikel), radunski, 

aritmetiden. 
arithmetician, (erithmeti'Sn), dober ra- 

5unar, aritmetik. 
ark, (ark), barka. 
arm, (arm), roka (gornji del); veja; 

in one's arm, v naro5ju. 
armada, (armej'da), vojno brodovje. 
armchair, (arm*5er), naslonjad (z ro- 

6aji). 
armful, (arm'ful), polno narodje. 
armistice, (ar*mistis), premirje. 
armless, (armMes), brez rok. 
armor, (ar*mr), voja§ka oprava; armor 

plate, oklopna ploSda. 
armory, (ar'mori), oroiarna; vojasnica. 
armpit, (arm*pit), pazduha. 
arms, (armz), orozje; grb; coat of 

arms, grb. 
army, (ar*mi), armada, voja§tvo, voj- 

ska; mnozica. 
arnica, (ar'nika), arnika. 
aroma, (er6*ma), vonjava. 
aromatic, (erome'tik), vonjiv, lepodi- 

§e6. 
around, (erawnd'), okoli. 
arouse, (erawz*), zdramiti, zbuditi. 
arraign, (erejn*), zatoiiti, postaviti 

pred sodnika. ARR 

arraignment, (erejn*ment), tozba. 
arrange, (erejndz*), urediti; pripraviti. 
arrangement, (erejn*dzment), ureditev; 

dogovor; sporazum. 
arrant, (e*rent), zloglasen; prekanjen. 
array, (erej*), urediti; razvrstiti; oble- 

di; red; bojna vrsta; obladilo. 
arrear, (erir*), zadaj; in arrears, od- 

zadaj; v zaostanku; na dolgu. 
arrest, (erest'), ustaviti, zadrzati; pri- 

jeti; zapreti; zadrzanje; zaprtje; 

under arrest, prijet, aretiran; v za- 

poru. 
arrival, (erajVl), prihod; prislec, do- 

§lec. 
arrive, (erajv*), priti; dospeti. 
arrogance, (e'rogens), prevzetnost, do- 

mi§ljavost, nadutost. 
arrogant, (e*rogent), prevzeten, domi- 

§ljav, bahat, nadut. 
arrogate, (e'rogejt), prevzeten biti; do- 

miSljavati si. 
arrow, (e'ro), pu§5ica. 
arse, (ars), zadnjica. 
arsenal, (ar*sinel), orozarna. 
arsenic, (ar*sinik), arzenik, miSnica 

(strup). 
arson, (arisen), pozig. 
art, (art), umetnost; zvijada, zvitost, 

prebrisanost. 
arterial, (artrdel), odvodniden. 
artery, (ar*teri), iila odvodnica, arteri- 

ja. 
artesian, (artriien), artesian well, ar- 

tezijski vrelec. 
artful, (art'ful), umeten; prebrisan, 

zvit. 
artichoke, (ar'tidok), artidoka (vzitna 

rastlina). 
article, (ar*tikl), 61en; dlanek, spis; 

kos; stvar; ,to6ka; najeti; vpisati; 

leading article, uvodni 51anek. 
articulate, (arti*kjulejt), jasno govori- 

ti; zlogovati; zlagati; (arti'kjulet), 

zlogovan, Slenkovan; razumljiv. 
articulation, (artikjulej'sn), jasno iz- 

govarjanje, dlenkovanje. 
artifice, (ar'tifis)^ umetelnost, zvijaSa. 
artificial, (artifi'Sl)^ umeten; ponare- 

jen. 
artificially, (artifi*§eli), umetno. 
artillery, (arti*leri), topnistvo, artilje- 

rija. 
artisan, (ar'tizen), rokodelec. 
artist, (ar'tist), umetnik; slikar. 
artistic, (arti'stik), umetniski. 
artless, (art'les), neumeten, priprost, 

naraven. 
as, (ez), kakor, kot; ker; take; med- 
tem; as . . . as, take . . . kakor; as it 

were, takorekoS; as yet, §e. 
asbestos, (esbe*stes), azbest (nezgorlji- 

va tvarina). ASP 13 ascend, (esend'), iti gori, stopiti gori; 

priti navrh; vzdigniti se. 
ascension, (esen'sn), hoja navzgor; 

dviganje; Ascension day, (esen'Sn 

dej), Vnebohod. 
ascent, (esent*), hoja navzgor; vzdig. 
ascertain, (esrtejn'), dognati, doloCiti; 

izvedeti. 
ascertainment, (erstejn*ment), dogna- 

nje, doloditev. 
ascetic, (ese'tik), pu§6avni§ki; pusCav- 

nik, asket. 
ascribable, (eskraj'bebl), pripisen. 
ascribe, (eskrajb*), pripisati. 
ash, (es), jesen (drevo). 
ashes, (e*sez), pepel. 
ashamed, (e§ejmd*), sramujod; I am 

ashamed, mene je sram. 
ashen, (e§n), pepelast, sivkast; jese- 

nov. 

ashore, (esor'), na breg, na bregu; to 

get ashore, izkrcati se. 
ash pan, (eS'pen), posoda za pepel. 
ash pit, (es pit), pepelnjak. 
ash tray, (es trej), posodica za pepel. 
Ash- Wednesday, (esVenzdej), Pepel- 

nidna sreda. 
ashy, (e*si), pepelast. 
Asia, (ej*zia), Azija. 
Asiatic, (ezie'tik), azijski; Azijec. 
aside, (esajd*), na strani, poleg. 
asinine, (e'sinin ali e'sinajn), oslovski; 

telebast. 

ask, (esk), vprasati; prositi. 
askew, (eskju*), postrani; po§evno. 
asking, (es*king), vpraSanje. 
aslant, (eslent*), po§even, po§evno. 
asleep, (eslip'), spavajod; mrtev; to fall 

asleep, zaspati. 
aslope, (eslop'), poSevno; strmo. 
asp, (esp), gad, ka5a. 
asparagus, (espe*reges), Spargelj (wiit- 

na rastlina). 
aspect, (es*pekt), pogled; obliaje; ozir. 
aspen, (espn), trepetljika (drevo). 
asperity, (espe'riti), sirovost; grenkost; 

strogost. 

asperse, (esprs*), po§kropiti; o6rniti. 
aspersion, (espr*§n), poskropitev; o6r- 

nenje. 
asphalt, (es*felt), asfalt (smola). 
asphyxia, (esfi*ksia), dusenje. 
asphyxiate, (esfi'k§iejt), du§iti, zadu- 

§iti. 

aspirant, (espaj*rent), hrepeneC po vi- 

§ji stopinji; kandidat; aspirant. 
aspirate, (es'priejt), zasopsti; izvleSi 

(vodo, plin). 
aspiration, (espirej*§n) , stremljenje, 

teznja; dih. 
aspire, (espa'jr;, stremjti (po eem) ; 

vzpenjati se. 14 ASP aspiring, (espaj'ring), stremeC; priza- 

devajo^ se. 
ass, (es), osel. 
assail, (esejl'), napasti. 
assailable, (esejUebl), napadljiv; iz- 

postavljen napadu. 
assailant, (esej'lent), napadalec. 
assassin, (ese'sin), zavratni morilec. 
assassinate, (ese'sinejt), zavratno umo- 

riti. 
assassination, (ese"sinej'§n), zavraten 

umor. 
assault, (esolt'), napad; naval; napasti. 
assay, (esej'), preiskava kovin; preiz- 

kusiti, poizkusiti. 

assayer, (ese'jr), preizku§evalec. 

assemblage, (esem'bledi), zbor; zbir- 
ka; shod, skup§5ina. 

assemble, (esembr), zbrati [se]. 

assembly, (esem*bli), skup§5ina, zbor. 

assent, (esent'), pritrditi, privoliti; pri- 
trditev; privolitev. 

assert, (^srt'), trditi; zagovarjati. 

assertion, (esr'§n), trditev. 

assertive, (esr'tiv), trdilen; gotov. 

assess, (eses'), ceniti; obda5iti. 

assessable, (ese'sebl), plaSilu (obda- 
denju) podvrien. 

assessment, (eses'ment), cenitev; pri- 
spevek, doklada, asesment. 

assessor, (ese*sr), cenilec. 

assets, (e'sets), aktiva, imetek. 

asseverate, (eseVerejt), slovesno trdi- 
ti. 

assiduity, (esidju'iti), marljivost. 
assiduous, (esi'djues), marljiv. 
assign, (esajn'), odkazati, izro5iti; do- 

lo^iti; oseba, kateri se kaj izro^i, po- 

verjenik. 
assignable, (esaj*nebl)) dokazljiv^ na- 

menjen. 
assignation, (esignej'Sn), odkazanje; 

imenovanje. 
assignee, (esajnP), poobla§5enec ; upra- 

vitelj; poverjenik. 
assigner, (esaj'nr), odkazatelj. 
assignment, (esajn'ment), odkazanje, 

nakazanje; odlok. 
assimilate, (esi*milejt), prikrojiti; nav- 

zeti se tujih svojstev, asimilirati 

[se] ; prisvojiti. 

assimilation, (esi"mile]*§n), prikroji- 

tev, prisvojitev; asimilacija. 
assist, (esisf), pomagati; biti navzo5. 
assistance, (esis'tens), pomo5. 
assistant, (esis'tent), pomodnik; pomo- 

zen. 
assize, (esajz'), uradno doloditi (me- 

ro, te2o ltd.) ; sodno zasedanje. 
associable, (eso'Sebl), zdruiljiv; obdu- 

ten. 
associate, (es6'§iejt), druiiti [se], ob- ASY 

aevati; (eso'Siet) — zdruien; pri- 
de! jen ; tovari§ ; sokrivec. 
association, (esoSiei'Sh), zveza; drui- 

ba; zdruzevanj£. 
assonance, (e'sonens), soglasje, aso- 

nanca. 
assonant, (e*sonent), soglasen. 
assort, (esort'), razdeliti, razbrati; me- 

§ati (razno blago). 
assortment, (esort'ment) , razdelitev ; 

zbirka, meSanica. 
assuage, (eswejd2'), olaj§ati; uteSiti; 

pomiriti. 
assume, (esjum'), vzeti nase; nadeti 

si; prevzeti; domnevati; prevzeten 

biti. 
assuming, (esju*ming), domnevajo5; 

prevzeten. 
assumption, (esamp*§n), domnevanje; 

sprejetje; (A-), Marijino vnebovze- 

tje. 
assumptive, (esamp'tiv), domneven. 
assurance, (e§uVens), zagotovitev; za- 

varovanje. 
assure, (e§ur'), zagotoviti; zavarovati. 
assured, (e§urd'), zagotovljen; zavaro- 

van; varen; gotov; — ^ly, gotovo. 
asterisk, (es*terisk), zvezdica (v knji- 

gi). 
astern, (estrn'), zadaj na ladji. 

asthma, (ez'ma), naduha. 

asthmatic (al), (ezme'tik(el), nadu- 

Sljiv; za naduho. 
astir, (estr*), gibden, zivalien. 
astonish, (esta'niS), presenetiti, osup- 

niti (koga). 

astonished, (esta'ni§t), za5uden. 
astonishingly, (esta*ni§ingli), ^udovi- 
to. 

astonishment, (esta'ni§ment), za5ude- 
nje, presenedenje, osuplost. 

astound, (estawnd*), presenetiti. 
astraddle, (estreMl), jezded. 
astray, (estrej*), s pravega pota; pptu- 
jo5; to go astray, zaiti, izgubiti se. 

astride, (estrajd'), v okobalo; jezdeS. 
astringent, (estrin*dzent), krCeC. 
astrologer, (estra*lodir), zvezdar, as- 

trolog (prerok, ki napoveduje bodod- 
nost iz zvezd). 

astrology, (estra*lodzi), astrologija. 

astronomer, (estra'nomr), zvezdoslo- 
vec. 

astronomy, (estra*nomi), zvezdoslovje. 

astute, (estjut*), prekanjen, zvit, pre- 
tkan. 

asunder, (esSn'dr), narazen, nadvoje. 

asylum, (esaj'lem), zavetl§5e; zavod; 
insane asylum, noriSnica, blaznica; 
orphan asylum, siroti§nica. AT 

at, (et), pri; k; na; v; proti; at first, 
najprej; at last, kon5no, nazadnje, 
vendarle ; at least, vsaj ; at once, na- 
enkrat, takoj; at all, sploh; not at 
all, sploh ne, nikakor ne. 

ate, (ejt), glej eat 

atheism, (e'thiizm), bogatajstvo, ate- 
izem. 

atheist, (e*thiist), bogatajec, brezvefec, 
ateist. 

athirst, (ethrsf), zejen, zeljan. 

athlete, (eth'llt), telovadec; korenjak. 

athletic, (ethle'tik), telovaden; krepak. 

athletics, (ethle'tiks), telovadstvo. 

athwart, (ethwort'), po6ez; navzkriz; 
napa5no. 

atilt, (etilt*), naprej nagnjen. 

atlas, (et'les), zemljevid, atlas; atlas 

(tkanina). 
atmosphere, (et'mosflr), ozradje, at- 

mosfera. 
atmospheri(cal), (et"mosfe'rik(el), oz- 

raden. 
atom, (e'tem), delec. 
atomizer, (e'tomajzr), pr§ilec. 
atone, (eton'), zadostiti; pomiriti. 
atonement, (et6n*ment>, zado§5enje; 

poravnava, sprava. 

atop, (etap'), ua vrhu. 
atrocious, (etro*§es), krut; ostuden. 
atrocity, (etra'siti), krutost; ostudnost. 
atrophy, (e'trofi), suSenje (uda). 
attach, (eted*), privezati, pritrditi; pri- 

klopiti; zapleniti. 
attache, (etese'), poslani§ki pribo5nik. 
attached, (etedt')) pridan, pritrjen; 

vdan. 
attachment, (eted'ment), stvar, ki se 

pridene, privesek; vdanost; zaple- 

nitev. 

attain, (etejn'), dose^i; dospeti. 
attainable, (etej*nebl), dosegljiv, dose- 

ien. 
attainder, (etejnMr), obsodba in za- 

plenitev premoienja. 
attainment, (etejn'ment), dosega; u- 

speh. 
attaint, (etejnt'), osramotiti ; onedasti- 

ti. 
attempt, (etempt'), poizkusiti; napa- 

sti. 
attend, (etend*), biti navzo5; vdeleziti 

se; spremljati; stredi; paziti, briga- 

ti se. 
attendance, (etenMens), postrezba; 

navzodnost; pazljivost; navzode ob- 

5instvo. 
attendant, (eten'dent), spremljajod; 

sluzed; sluga, pomoCnik; spremlje- 

valec. 
attention, (eten'§n), pazljivost; pozor; 

prijaznost, uljudnost. AUL 15 attentive, (eten'tiv), pazljiv; postrei- 

Ijiv. 
attenuate, (ete'njuejt), iztanjSati; 

zmanjSati; oslabeti. 
attenuated, (ete'njuejted), iztanjSan; 

oslabel. 
attest, (etest*), priCati; potrditi; priCa- 

nje. 
attestation, (etestej'Sn), priaanje. 
attic, (e'tik), podstreSna soba. 
attire, (eta'jr), obleCi; obladilo. 
attitude, (a*titjud), staliSCe; nastop, 

drzanje (telesa). 
attorney, (etr'ni), odvetnik; pravdnik. 
attract, (etrekt*), privlaCiti; vabiti. 
attractability, (etr^k'tebiliti), privla51ji- 

vost. 
attractable, (etrek'tebl), privladen; mi- 
Sen. 
attraction, (etrek'Sn), privlaCnost. 
attractive, (etrek'tiv), privladen; mi- 
den. 
attractiveness, (etrek*tivnes), privlad- 

nost. 
attributable, (etri'bjutebl), kar se more 

pripisati, pripisljiv. 
attribute, Utri'bjut), pripisati (komu 

kaj) ; pridati; (e*tribjut) — znak; pri- 

devek. 
attribution, (etribju'Sn), pripisovanje. 
attributive, (etri'bjutiv), pripisovalen. 
attrition, (etri'Sn), drgnenje. 
attune, (etjun'), uglasiti. 
auburn, (o'brn), rdeSkastorjav (lasje). 
auction, (6k§n), draiba. 
auctioneer, (okSenir'), draibenik; pro- 

dati na drazbi. 
audacious, (odei'Ses), drzen, smel. 
audacity, (ode'siti), drznost, predr- 

znost. 
audible, (o'dibl), slisen. 
audience, (d'diens), avdijenca; zasli- 

§anje; obCinstvo; poslu§alstvo. 
audit, (6'dit), pregledati raCune; pre- 

gled radunov. 
auditor, (6'ditr), avditor, kontrolor, 

pregledovalec knjig. 
auditorship, (d'ditr§ip), sluzba avditor- 

ja. 
auditory, (6'ditori), slu§en; dvorana. 
auger, (ogr), sveder. 
aught, (6t), kaj, nekaj; for aught I 

know, kolikor jaz vem. 
augment, (ogment*), poveSati [se] ; 

pomnoziti [se] ; (og'ment) — pove- 

6anje. 
augmentation, (6gmentej'§n), poveda- 

nje; pomnozitev. 
augur, (ogr), vedezevati. 
augury, (6'geri), vedezevanje; napoved. 
august, (6'gest), veliCasten. 
August, (6*gest), veliki srpan, avgust. 
aulic, (6'lik), kraljevodvoren. 16 AUN AWK aunt, (ent), teta; aunty, (en'ti), tetka. 
aura, (d'ra), hlap, duh. 
auricle, (o'rikl), uhelj, uho. 
auricular, (ori'kjulr), u§esen. 
auriferous, (ori'feres), zlatonosen. 
aurora, (oro'ra), zarja; aurora bore- 

alis, severna lu5. 
auscult, (oskalf), prisluSkovati. 
auscultation, (dskaltej'§n), prisluSko- 

vanje. 
auspices, (os'pisez), znamenja; za§6i- 

ta. 
auspicious, (dspi'§es), ugoden, mnogo 

obetajo5. 
austere, (ostlr*), strog. 
austeri^, (osteViti), strogost. 
Australia, (ostre'lia), Avstralija. 
Australian, ( ostre'Iien ) , Avstralec ; 

avstralski. 
Austria, (o'stria), Avstrija. 
Austrian, (6'strien), Avstrijec; avstrij- 

ski. 
authentic (al), (6then'tik(el), izviren> 

pristen, prari. 
authenticity, (d"thenti'siti), pristnost. 
author, (6'thr), pisatelj, avtor; za5et- 

nik, povzroditelj. 
authoress, (6'thores), pisateljica. 
authoritative, (otho'ritetiv), poobla- 

§5en; uraden; zapovedljiv. 
authority, (otho'riti), oblast; veljava; 

ugled; verodostojnost; avtoriteta. 
authorization, (d''thorizej*§n), poobla- 

SCenje; dovolitev. 
authorize, (d'thorajz), pooblastiti; do- 

voliti; poveriti. 
authorship, (o'thrsip), pisateljstvo; 

izvor. 
autobiography, (d"tobaja'grefi), lastni 

^ivljenjepis. 
autocracy, (ota'kresi), samovlada, av- 

tokracija. 
autograph, (o'togref), lastnoro^ni pod- 
pis; podpisati. 
autographic, (otogre'fik), lastnoroden. 
automatic, (otome'tik), samogiben, av- 
. tomatiCen; kot stroj. 
automaton, (ota'metan), avtomat. 
automobile, (otomo'bil ali otomobir), 

avtomobil. 
automobilist, (otomo'bilist), avtomobi- 

list. 
autonomous, (ota'nomes) , samoupra- 

ven; neodvisen. 
autonomy, (dta'nomi), samouprava; 

neodvisnost. 
autopsy, (6*ta"psi), lasten pogled; p6- 

smrtna preiskava, ogled. 
autumn, (6'tem), jesen. 
autumnal, (otam'nel), jesenski. 
auxiliaries, (6gzi*ljeriz), pomozne dete. 
auxiliary, (ogzi'ljeri), pomozen; po- 

mo5nik. av^ ave., (Avenue), cesta, ulica. 
avail, (evejr), pomagati; koristiti. 
availability, (evej'lebiliti), priprav- 

nost, priro5nost. 
available, (evej'lebl;, Koristen; razpo- 

lozljiv, priro5en; na razpolago. 
avalanche, (evelan§'), lavina. 
avarice, (eVeris), lakomnost. 
avaricious, (everi'Ses), lakomen. 
avast, (evest*), stojl ho! 
avaunt, (evant*), prod. 
average, (eVeridz), povpreCnost; pov- 
avenger, (even*d2r), maSCevalec. 
avenue, (e'venju), Siroka ulica, cesta; 

vhod. 
aver, (evr*), trditi. 
average, (eVeredz), povprednost; pov- 

precen; zna§ati; povpreCno razdeliti; 

on an average, povpredno. 
averse, (evrs'), nasproten. 
aversion, (evr'Sn), odpor^ zoprnost. 
avert, (evrt*), odvrniti; odkloniti. 
aviary, (ejVjeri), ptiCnica. 
aviation, (ejviej*§n), zrakoplovstvo. 
aviator, (ejViejtr), zrakoplavec, avi- 
ator, 
avidity, (evi'diti), pohlepnost; pozreS- 

nost. 
avocation, (evokej'sn), preklicanje; od- 

poklicanje; poklic. 
avoid, (evojd'), varovati se; izogniti se; 

preprediti. 
avoidable, (evojMebl), izogiben; pre- 

preCljiv. 
avoidance, (ev6j*dens), izogib; pre- 

preCenje; preklic. 
avoir-du-pois, (e"vrdup6jz*), trgovska 

utez. 
avouch, (evaw6*), trditi; potrditi. 
avow, (evaw*), javno priznati; zagovar- 

jati. 
avowal, (eva'wl), priznanje; zagovarja- 

nje. 
avowedly, (evaVedli), odprto, javno. 
await, (ewejt*), priaakovati, dakati. 
awake, (ewejk*), awoke, awaked), zbu- 

diti [se] ; zbujen. 
awaken, (ewej*kn), zbuditi [se]. 
awakening, (ewej*kening) , zbujenje ; 

prebujenje. 
award, (eword*), razsodba; prisojilo; 

razsoditi; prisoditi; odmeriti. 
aware, (ewer'), 6uje6; zavesten, vedo5; 

to be aware, paziti se, duvati se; zna- 

ti. 
away, (ewej'), prod, stran. 
awe, (6)> groza; strah; spoStovanje; v 

strahu imeti; spostovanje zbujati. 
awful, (6'ful), grozen, stra§en. 
awfully, (6'fuli), grozno; straSno. 
awhile, (ehwajT), nekaj Casa. 
awkward, (6'kwrd), okoren; neroden; 

neprijeten. AWK 

awkwardne§a, (o'kwrdnes), okornost. 
awl, <ei), Silo. 

awn, (on), resa (pri iitu), osina. 
awning, (6'ning), plahta, platnena 

streha. 
awry, (eraj'), poSeven; kriv. 
ax, ase, |£ks), sekira. 
axilla, (Sksi'la), pazduha, pod ramo. 
axillary, (eksi'leri), podpazduien. BAL 17 axiom, (ek'siem). pregovor; resnica; 

aksijom (pravilo, kateremu ni treba 

dokaza). 
axis, (fek'sis), OS. 
axle, (eksl), os (pri kolesu). 
ay aye. aj), da; gotova. 
ayah, (e'a indiiska zena. 
aye. (ej), veCno; trajno. 
azure, <eir ali eiir), nebesnomoder, 

sinji; azur, nebesna modrina. baa, (ba), bekctati; beketanje (ovac), 
babble, (bebl). klepetati, brbliati; iu- 

boreti; klepet. 
babbler, (beljlr), klepetulja. 
babe, (beib), dojeniek, dete; glej baby, 
baboon, (bebiin'l, pavijan (opica), 
baby, (bej'bi). dele; baby boy, de- 

cek; baby girl, deklica (dete). 
babyhood, (bej'bihud), detinsfvo. 
baccalaureate, (bekelo'riet), najniija 

akademiina siopnia; poslovilen raz- 

govor. 
bachelor, (be'ielr), samec; neoienien 

moSki. 
bacillus, (besi'les), (mn. bacilli, (besi'- 

laj), bacil, klica. 
back, (b^k), hrbet, kriz; zadnji del; 

zadnjica; pomoC; zasesti (konja); 

podpirali; nazaj iti; nazaj; zadaj; 

zadnji. 
backbite, (bek'bajt), na skrivaj oprav- 

backbiter, (bekbai'(r), opravljivec. 
backboard, (bek'bord), naslonilo. 
backbone, (bek'bon), hrbtenica; to the 

backbone, do mozga. 
backer, (be'kr), podpiralelj. 
background, (bek'grawnd), ozadje. 
backslide, (bek'slajd), izneveriti se, 
backsliding, (bek'slajding), odpad. 
backward(a), (bek'wrd(z), nazaj; la- 

daj; vznak; poiasen, zaosial; len. 
backwardness, (bek'wrdnes). zaosta- 

losi; lenoba. 
backwoods, (bek'wudz), zadnji gozdo- 

bacon, (bejkn), slanina. 

bacterium, (bekti'riem ) , (mnoiina — ■ 
bacteria, bekti'ria), bakterija, kli- 
ca, glivica. 

bad, (bed), slab; hudoben — ly, alabo. 

badge, (bfidi), znamenje; znak: ozna- 
£iti. 

badger, (bedzr), jazbec; draijti. 

badness, (bed'nes), slabosl; hudobnost. 

baffle, (befl), napotje delati; v zadre- 
go spraviti; preprefiti. 

bag, (beg), vreia; moSnja; v vrefio 
spraviti; napihniti se. 

bagatelle, (begetel*), malcnkost. baggage, (be'gidz), prtljaga; razuzdana 
zenska; baggage master, paznik na 
priliago; baggage room, skladi^fe za 
prtljago. 

bagging, Ibe'ging), Ikanina xa vreCc. 

bagpipe, (beg'pajp), duda. diplo, meh. 

bail, (bcjl), poroStvo; porok; poroitvo 
dati, jamciti; izpustjti na poroitvo. 

bailiff, (bej'liF), sodni sluga. 

bailor, (bejlr), dajalec (na upanje). 

bait, (bejt), vada; vabiti; nastaviti; 
draliti; jesti na polu. 

baiting, (bej'tlng). vada; vabitev; dra- 

bake, (bejk), peCi. 

baker, (b^jkr), pek. 

bakery, (bej*keri), pekarna. 

balance, (be'lens), tehtnica, ravnote- 

2ie, uvnovcsje; ostanek, bilanca; 

tehiati; dr/.aii v ravnotefju; izena- 

5iti [se]. 
balcony, (bSI'koni), balkon; pomol. 
bald, (bold), pleiast; gol. 
balderdash, (bol'dtdeS), meSanica; me- 

Sati (pljato). 
baldhead, (bold'hed), pleSec. 
baldness, (bold'nes), pleiavost; picia. 
bale, (bejl), bala, zavoj (blaga); ne- 

srefa, beda; v bale spraviti. 
baleful, (beil'ful), nesrefen, beden; 

zalosten. 
fealk, <b6k), vrh brazde; bruno; ovira; 

varati; upreti se (na potu). 
ball, (bol), krogia; ioga; plesna ve- 

selica; to play ball, iogati se; melati 

iogo. 
ballad, (bS'led), balada (priprosta prl- 

povedna pesem, sentimentalna pe- 

ballast, (be'lesl), balast, teiina; oteiiti 

(ladjo). 
ballet, (bfi'let), balet (pies); ballet 

girl, baletka. 
baloon. (belun'K baton, zrakoplav. 
baloonist, (belti'nist), zrakoplavec. 
ballot, (be'let), glasovnica, volilni li- 

siek, glasovanje; glasovati; voliti, 
ballot box, (b£'let bSks), volilna poso- 

da, urna, voliSfe. 18 BAL balm, (bam), balzam; mazilo; balza- 

mirati. 
balmy, (ba*mi), dehtea; hladeS, bla2i- 

len. 
balsam, (bdi*sem), balzam. 
balsamic, (bolse'mik), balzamov. 
baluster, (be*lastr), steber (pri ograji). 
balustrade, (be'lastrejd), stebri§ee, ba- 

lustrada. 
bamboo, (bembu'), bambus, trs. 
bamboozle, (bembu'zl), prekaniti,. go- 

ijufati. 
ban, (ben), razglas; pregnanstvo; pre- 

poved; prekletje; prepovedati; pre- 

gnati; prekleti. 
banana, (bene'na), banana (sad). 
band, (bend), trak, pas; vez; gru5a; 

tolpa; banda, godba; zvezati [se]; 

zdruiiti [se]. 
bandage, (ben'didi), obveza; obvezati. 
bandana, (bende*na), slikan svilen re- 
bec. 
bandit, (ben'dit), tolovaj, bandit. 
bandmaster, (bendme'str), kapelnik; 

vodja godbe. 
bandy, (ben'di), metati semintja. 
bandylegged, (ben'dilegd), krivonog. 
bane, (bejn), strup; kuga. 
baneful, (ben'ful), §kodljiv, kvaren. 
bang, (beng), udar; tol£i; udariti; za- 

loputniti (vrata) ; treSditi. 
bangle, (bengl), zapestnica. 
banish, (be'ni§), pregnati. 
banishment, (be'ni§ment), pregnastvo. 
banjo, (ben'dio), banjo (glasbilo). 
bank, (benk), breg, obreije; kled (pod 

morjem) ; jez; banka, hranilnica; 

sodna klop; zajeziti; vlagati denar. 
banker, (ben'kr), bankir. 
banknote, (benk'not), bankovec. 
bankrupt, (benk'rapt), bankrot; napra- 

viti bankrot; uniditi. 
bankruptcy, (benk'rapsi), bankrot; 

prop ad. 
banner, (be'nr), bandero, zastaya. 
banister, (be'nistr), glej baluster, 
bans, (benz), oklici pred poroko. 
banquet, (ben'kwet), banket, obed; 

imeti banket, gostiti se. 
banter, (ben'tr), §ala; zabava; §ale 

zbijati. 
baptism, (bep'tizm), krst. 
baptismal, (beptiz'mel), krstni; bap- 
tismal font, krstni kamen. 
baptist, (bep'tist), krstnik; baptist 

(protestant). 
baptistery, (bepti'steri), krstna kapela. 
baptize, (bep'tajz), krstiti. 
bar, (bar), drog; zapah; zavora; preC- 

nica; zapreka; bara, gostilni§ka mi- 

za; odvetniStvo; peSCen breg; taktna 

6rta; zapahniti, zagraditi; preprediti; 

izklju5iti, zavrniti. ^ BAR 

barb, (barb), brada; zazobek (na trn- 

ku). 
barbarian, (barbe'rien), barbarski ; 1)ar- 

bar, divjak. 
barbarism, (bar'berizm), barbarstvo; 

sirovost, divjost. 
barbarity, (barbe'riti), barbarstvo; div- 
jost, krutost. 
barbarous, (bar'beres), divji, krut.^ 
barber, (bar'br), brivec. 
barberry, (bar'beri), CeSmin (jagoda). 
barbershop, (bar'brSap), brivnica. 
bard, (bard), pevec; oklep. 
bare, (ber), gol, nag; oCit; prazen; 

sam; razgaliti; odkriti. 
barefaced, (berfejst'), z odprtim obra- 

zom; o5it; neustraSen. 
barefooted, (ber'futed), bosonog. 
bareheaded, (ber*heded), gologlav. 
barelegged, (ber'leged), bosonog, golo- 

nog. • 
barely, (ber'li), komaj. 
bareness, (ber'nes), golota, nagota; 

praznota; siromaStvo. 
bargain, (bar*gen), kupdija; kupna po- 

godba; dober kup; kupovati. 
barge, (bardz), barka; doln. 
bargeman, (bardz'men), ^olnar. 
bar-iron, (bar aj*rn), zelezo v drogih. 
baritone, (be*riton), bariton( glas). 
bark, (bark), lubje, skorja; barka; olu- 

piti (drevo). 
barkeeper, (bar'klpr), natakar. 
barky, (bar*ki), lubnat. 
barley, (bar*li), je6men. 
barm, (barm), drozje. 
barmaid, (bar*mejd), natakarica. 
bam, (barn), skedenj; svisli; hlev. 
bam floor, (barn flor), pod na skednju 

ali hlevu. 
barometer, (bera*mitr), barometer, 

tlakomer. 
baron, (be*ren), baron. 
baronage, (be'ronedi), baronstvo. 
baroness, (be'rones), baronka. 
baronet, (be'ronet), baronet (plemska 

stopnja.) 
barony, (be'roni), baronija. 
barque, (bark), barka. 
barrack, (be*rek), vojaSnica, kasarna. 
barrage, (be*ridi), zatvornica (v vodi) ; 

ognjena pregraja, baraza. 
barrel, (be'rel), sod; pu§kina cev; de- 

ti V sode. 
barren, (be*ren), nerodoviten, neplo- 

dovit; pust. 
barreness, (be*renes), nerodovitnost. 
barricade, (berikejd'), pregraja, bari- 

kada; pregraditi, barikadirati. 
barrier, (be*rier), ovira; napotje; me- 

ja. 
barrister, (beVistr), odvetnik pri so- 

di§6u. BAR 

barring, (ba'ring), prcprc5enje; izkl]u- 

Cenje. 
barroom, (bar'rum), gostilniSka soba. 
barrow, (b6'ro), nosilnica; samokolni- 

ca; velika gomila; skopljen prei!£. 
barter, (bar'tr), kupCevati v zameno, 

izmenjavatl ; izmenjava; kupiija. 
basal, (bij'sl), spodnji; osnovni, 
. base, (bejs}, nizek, nizkoten; neprav; 

dno; podlaga; temelj ; osnova; has; 

(glej bass); temeljiti; utemeljevati. 
baseball, (be)s bdl)> >8ra base ball; io- 

ganjc. 
basely, (bejs'li), nizkotno, podlo. 
basement, (bejs'ment), prizcmlje; pri- 

tli£je; podlaga. 
baseness, (bejs'nes), nizkost, podlost. 
bashaw, (be§d'), paSa (turSki); glej 

pasha. 
bashful, (bfS'ful), srameiljiv; boje£. 
basilisk (be'siHsk), bazilisk, ku§£arica. 
basin, (bej'sn), kotel; lavor, posoda; 

kotlina. 
basis, (bej'sis), podlaga, osnova. 
bask, (bisk), greti [se] na solncu. 
basket, (bes'ket), ko§ara. 
bas-relief, (ba relir), ploskorezba. 
bass, (bejs), bas (glas); (bes), lu- 

ben (riba). 
bassoon, (bisun'), fagot (glasbiio), 
bastard, <be'strd), nezakonski otrok, 

bastard; nezakonski; nepravilen. 
bastardy, (be'strdi), nezakonstvo. 
basle, <b£jst), tepsti, toICi; polivati 

(peSenko z maslom). 
bastille, (b^stlD, trdnjava, aiolp. 
bastinado, (bestinefdo), ba§tonada, te- 

penje s palicami po podplatih. 
bastion. (bS'stjen^, predograja. 
bat, (bet), netopir (zival) ; kol; s ko- 

lom zbijati. 
batch, (be£), pe(enie; mnoiina, kup. 
bate, (bejt), zniiati, zmaniSati. 
bath. <beth), kopel, kopalisde; bath 

tub, kopania. 
bathe, (bejdh), kopati [se]. 
bathroom, (beth'rum), kopalna soba. 
baton, (betn ali bet3n'), taktirka, baton, 
battalion, (betS'ljen), bataljon. 
batten, (bCtn), rediti [se], debeliti 

[se]; ozka deska (lajSta). 
batter, (bgtr), tol£i; razbiti; to1£enina, 

zmes; zbijalec. 
battery, (bi'teri), baterija; prelep. 
battle, <b£tl), bitka, boj; bojevati se, 

biti se. 
battle array, (b^tl erej'), bojna vrsta. 
battlefield, (betlfild), bojno polje. 
battlement, (bS'tlmenC), nadzidek pri 

stolpih. 
baoble, (bobi), igra£a; malenkost. 
bawl, (bol), tuliti; kriiati. 
bay, (bej)i majhen morski laliv; jez; BEA 19 lalati; beketati; rus, rdeierjav; bay 

window, izboCeno okno. 
bayonet, (bc'jonet), bajonet; z bajone- 

tom zabosti. 
bay rum, {b£j ram), lavorjev rum. 
bazaar, (bizar'), bazar, semenj. 
B. C. (before Christ, bifor' krajst), 

pred Kristusom. 
be, (bi), (am, was, been), blli; to be 

well, biti zdrav; let be, naj bo. 
beach, (bK), prod, obreije; na obre- 

ijc zaiti. 
beacon, (bikn), signal z ognjetn; sve* 

tilnik; razsvetljevati. 
bead, (bidl. kroglica; kapljica. 
beads, (bidz), rozniveiiec. 
beadle, (bldl), sluga; beriC. 
beagle, (bigl), sledilec (pes). 
beak, (bik), kljun. 
beaker, (bikr), fa£a, kozarec. 
beam, (bTm), tram, bruno; iarek; od 

sebe dajali; iaretl. 
beaming, (brmlng), zare£, svetel, ve- 

sel. 
beamy, (bi'mi), iareC, bleSfieC. 
bean, (bin), fiiol; sad podoben fliolu. 
bear, (ber), medved; Spekulant na bor- 

zj, ki ra£una na padanje cen. 
bear, (ber), (bore, bom), roditi. 
bear, (ber), (bore, borne), nositi; drta- 

ti; prenaSati; imeti; irpeti; to bear 

down, tlaiiii doli; napenjati se, to 

bear off, odnesti; to bear witness, 

prt£ati 
beard, (bird), brada; zazobek; kljubo- 

vati. 
beardless, (birdies), golobrad. 
bearer, (be'rer), nosilec, prenaialec. 
bearing, (be'ring), noSa; zadrianje; 

razmerje; lega; podstavek; ozir; to 

have a bearing upon, tikati se, vpli- 

vati na kaj. 
beast, (bist), zver, zverina; iival. 
beastlike, (bist'lajk), zverinskj. 
beastliness, (blst'lines), zverinstvo. 
beastly, (blst'li), zverinski. 
beat, (bit), (beat, beaten), biti, tol£i; 

premagati; hodltl; utripati; udarec; 

utrip; obhod (Cuvaja) ; izmu£en; 

utrujen. 
beater, (bitr), pretepalec. 
beatific, (bietl'flk), biaien. 
beatification, (bietltikej'Sn), razglaie- ti. 
beatitude, (bie'titjud), blaicnstvo; iz- 

veli£anre; sreCa. 
beau, (bo), [iub£ek; gizdalin. 
beautiful, (bju'tifui), lep, krasen. 
beautify, (bju'titaj), olepiati. 
beauty, (bju'ti), tepota. 
beaver, (bivr), bober (zival). 20 BEC becalm, (bikam'), pomiriti. 

becauee, {bikoz'), ker; because of, 

vsled, radi. 
beck, (bek), mie; potoiek. 
beckon, (bekin), namigniti; vabiti. 
becloud, (biklawd'), potemneti, obla- 

become, (bikam'), (became, become) 

postaii; pristojaii; spodobiii se. 
becoming, (bika'ming), spodoben, pri- 

bed, (bed), posteija; gredka; plast; 
dno; leCi; poloziii v posteljo. 

bedabble, (bide'bl), poSkropiti, zmo6i- 
ti. 

bedaub, (bidob'), pomazati. 

bedbug, (bed'bag), stenica. 

bedchamber, (bed'£eimbr), spalna ium- 
nata, spalnica. 

bedclothes, (bed'kioz), spalna obtcka. 

bedevil, ^bide'vl), zaiarati, uro£iti. 

bedim, (bedim'), otemnlti, zatemniti. 

bedizen, (bjdaj'zn), naliSpaii. 

bedlam, (bed'lem), norBnica; zmei- 
njava; nor, blazen. 

Bedouine, (be'duin), Beduln. 

bedridden, (bed'ridn), privezan na po- 
steljo, bolan. 

bedroom, (bed'rum), spalnica. 

bedstead, (bed'sted), posteljnjak, po- 
steija. 

bedtime, (bed'tajm), £as za spanje. 

bee, (bl), Cebela. 
beech, (biC), bukev. 
beechen, (blEn), bukov. 

beechnut, (biC'nat), lir (sad bukve). 
beef, (bif), goveja £ivina; govedina 

(bifstek). 
beehive, (bi'hajv), panj, ul). 
been, (bin), gle) be. 
beer, (bir), pivo. 
beet, (bit), pesa; sugar beet, sladkorna 

beetle, (biti), hroSC; bat; zabijati kole; 

viseti cez ; beetle brows, koSate obrvi. 
befall, (bifor), zadeti, pripetiti se. 
befit, (bifif), pristojati, spodobiti se. 
befool, (beful'), za norca imeti. 
before, (bifor'), pred, poprei; spredaj; 

ie. 
befriend, (bifrend'), prijaznost kazati. 
beg, (beg), proslti; prosjaSiti; I beg 

your pardon, ne zamerite! oprostiie! 
.beget, (bigef), (begot, begat"; begot, 

begotten), roditi; naredili. 
beggar, (begr), beraC; lenuh; napraviti 

za be rata. 
beggary, (be'gcri), beraStvo. 
begin. Ibigin'), (began, begun), zaie- 

beginner, (bigi'nr), zaielnik. 
beginning, (bigi'ning), zafeiek. 
begone, (bigan'), proi, odtod. BBS 

begrudge, (bigradz'), zavidati. 

beguile, (bigajl'), prevariti; zapeljati. 

behalf, (biheD, korist; namen; po- 
moC; in behalf of, radi, za; on my 
behalf, namesto mene, v mojo ko- 

behave, (bihejv'), voditi; obnaSati se, 
behavior, (bihej'vjr), obnaSan)e. 
behead, (bihed'), obglaviti. 
behest, (bihesf), zapoved. 
behind, (bihajnd'), zadaj, vzad, za. 
behold, (bihold'), zagledati; ogledati. 
behoof, (bihijf'), korist. 
behoove, (behuv'), spodobiti se; pristo- 

jati. 
being, (bi'ing), bitje; bivanje. 
belabor, (bilej'br), obdelati; natolEi. 
belate, (bilejf), zakasniti. 
belated, (bilej'led), zakasnel, zapoznel. 
belay, (bilej'), obloiiti; pritrditi. 
belch, (beie), izbruhniti; rigati [se]; 

izbruh; rig. 
beldam, (bel'dem), stara Carovnica. 
beleaguer, (beli'g , oblegati. 
belfty. (bel'fri), zvonik. 
belie, (bilaj'), nalagati (koga); spra- 

viti V lai; opravljati. 
belief, (bilit'), vera. 
believable, (bili'vebl), verjeten. 
believe, (biliv'), verjeti; verovati. 
believer, (bili'vr), vernik; kdor veruje. 
belittle, (bili'tl), zmanj§evati; podce- 

njevati. zaniCevaii. 
bell, (bel), zvoir, zvotiec; to ring the 

bell, zvoniti. 
bell foundry (bel fawndri), livarna 

zvoiiov, zvonarna. 
beiligereni, (beli'dierent), bojevalen, 

vojskujof. 
bellow, (be'lo), tuliti; tuljen)e. 
bellows, (be'loz), (kovaSki) meh. 
bell ringer, (be! ringr), zvonar. 
bell-wether, (bel wedhr), zvon£ar n). belly, (be'li), trebuh; napihniti. 

belong, (bilong'), spadati. 

beloved, (bilavd'), Ijubljen; (bila'ved), 

Ijubfek, Ijubljeni. 
below, (bilo), spodaj, zdolaj, nizko, 

belt, (belt), pas; iermen; opasati. 
belvedere. (belvidJr'), razgledna hi$a. 
beroire. (bimajr'), oblatiti. 
bemoan, (btmon*), obiokovati, pomilo- 

bench, (benC), klop; sodna klop; sod- 
nik; carpenter's bench, struznica. 

bend, (bend), (bent, bent), upogniti 
Ise], napeti; ukloniti [se]; naravna- 
ti; pripraviti; upognitev; prigib; 
ovinek. BEN 

beneath, (binith' ali binidh'), spodaj, 

pod, doli; here beneath, na tern sve- 

tu. 
benediction, (benidik'§n), blagoslov. 
benefaction, (benifek'sn), dobrodelnost. 
benefactor, (benifek'tr), dobrotnik. 
benefatress, (benifek'tres), dobrotnica. 
benefice, (be'nifis), prebenda, ustanov- 

na duhovnija. 
beneficence, (bine'fisens), dobrotlji- 

vost. 
beneficent, (bine'fisent), dobrotljiv; 

radodaren; dober. 
beneficial, (benifi'sel), koristen; zdrav. 
benefit, (be'nifit), dobrota; podpora; 

korist, prid; koristiti; to benefit by, 

korist dobivati (od 5esa). 
benevolence, (bineVoIens), dobrotlji- 

vost; dobrota. 
benevolent, (bineVolent), dobrovoljen. 
Bengal light, (ben'gol lajt), bengalia- 

na lu5. 
benighted, (binaj'ted), zakasnel po 

no5i; zatemnel. 
benign, (binajn'), dobrotljiv, dober; 

mil. 
benignity, (binig'niti), dobrotljivost, 

dobrota. 
bent, (bent), upognjen, nagnjen, glej 

bend; upogib; nagnjenje; smer; ovi- 

nek. 
benumb, (binam'), omamiti. 
benzine, (ben'zin), bencin. 
bequeath, (bikwidh'), zapustiti (komu). 
bequest, (bikwest'), zapu§5ina. 
berate, (birejf), o§teti, okregati. 
bereave, (biriv'), (bereft, bereft), od- 

vzeti; oropati 
bereavement, (biriv'ment), odvzetje; 

oropanje, ugrabitev; izguba 
berry, (be'ri), jagoda. 
berth, (brth), sidri§5e; postelja (na 

ladji), lezi§5e. 
beseech, (bisi5'), (besought, besought), 

prositi navsomod, rotiti. 
beseem, (bisim*), zdeti se primerno; 

pristojati. 
beset, (biset'), (beset, beset), obloziti, 

obdati; obkoliti; vznemiriti. 
beshroud, (bi§rawd'), zagrniti. 
beside(s), (bisajd(z)', poleg, zdraven. 
besiege, (bisidi*), oblegati. 
besmear, (bismir'), besmirch, (bis- 

mr6*) — pomazati. 
besom, (bizm), lesena metla. 
besot, (bis§t'), opijaniti, omotiti. 
besought, (bisot'), glej beseech, 
bespangle, (bispen'gl), pozlatiti, po- 

ble§5iti. 
bespatter, (bispe'tr), oSkropiti; obre- 

kovati. 
bespeak, (bisplk*), dogovoriti se; zna- BIB 21 besprinkle, (bisprin*kl), oskropiti. 
best, (best), najboljSi; najbolje; at 

best, kvedjemu; to make the best of, 

izkoristiti (kaj); narediti, kar je 

mogode. 
bestial, (be'stjel ali be'sdel), zverinski, 

zivalski. 
bestiality, (bestje'liti ali besdie'liti), 

zverinstvo. 
bestir, (bistr'), ganiti. 
best man, (best men), tovaris pri zeni- 

tvi, drug. 
bestow, (bisto'), podeliti, dati;* izroCi- 

ti. 
bestowal, (bistd'el), podelitev. 
bestower, (bisto'er), delitelj. 
bestrew, (bistru'), potresti. 
bestride, (bistrajd'), zasesti; zajahati. 
bet, (bet), staviti; stava. 
betake, (bitejk'), zatedi se. 
bethink, (bethink'), spomniti se. 
betide, (bitajd'), zgoditi se. 
betimes, (bitajmz'), ob 5asu; kmalu, 

zgodaj. 
betoken, (bito'kn), pomeniti. 
betray, (bitrej'), izdati; goljufati; za- 

peljati. 
betrayal, (bitre*jel), izdajstvo. 
betrayer, (bitre'jr), izdajalec. 
betroth, (bitrath' ali bitroth'), zaroCiti. 
betrothal, (bitro'thel), zaroka. 
betrothed, (bitro'thed), zaro5en. 
better, (betr), boljSi; ve6; prednost; 

izboljSati; so much the better, tem- 

bolje, you better go, najbolje, da 

gre§. 

betterment, (be'trment), izbolj§anje. 
between, (bitwin'), betwixt, (bitwiksf) 

med, vmes. 
bevel, (bevl), poseven; po§evnik; pah- 

nenje; odsekati vogale; viseti po- 

§ev. 
beverage, (beVeredz), pijada. 
bevy, (beVi), jata ptidev; gruda zensk. 
bewail, (biwejl'), objokovati; jokati. 
beware, (biwer*), paziti [se]. 
bewilder, (biwiFdr), prestrasiti, zbega- 

ti. 

bewilderment, (biwil'drment), prestra- 
§enje, zbeganje. 

bewitch, (biwid*), zaCarati. 
beyond, (bijond'), preko; na drugi 
strani; nad, izven. 

bias, (ba'jes), naklonjenost; pristra- 

nost; nagnjenost; s predsodki na- 

polniti; nagibati se. 
bib, (bib), otroSki naprsnik; pokuSati, 

srkati. 
bible, (bajbl), sveto pismo. 
biblical, (bib'likel), svetopisemski. 
bibliographer, (biblia'gref r) , knjigo- 

znanec^ knjigoslovec. 22 BIB bibliomania, (bibliomcj'nia), zaljublje- 

nost V knjige, kniiina blaznost. 
bibliophile, (bib'liofail), Ijubitelj Icnjig. 
bibllotheca, (biblioihi'ka), knjiznica. 
bibulous, (bib'jules), pi]ot; srkajoC 

(vase). 
biceps, (baj'seps), dvoglav (ramna mi- 

Sica). 
bicker, (bikr), prepirati se; prasketati. 
bicuspid, (bajkas'pid), dvorog zob. 
bicycle, <bat'sikl), kolo, bicikcl. 
bicycling, (baj'sikling), kolesarjenje. 
bicyclisl, (baj'siklistl, kolesar. 
bid, (bid), (bade, bed, bidden ali bid) 

lapovedati; povabiti; ielell; ponudi- 

ti; tojiid farewell, loeitl se, poslovi- 

(i se; bids, ponudbe. 
bidder, (bJdr), ponudnik. 
bidding, <bi'ditig), povelje; povabiio; 

ponudba. 
bide, (bajd), Cakati; vztrajati; ostati. 
biennial, (bie'niel), dvoleten. 
bier, (bir), mrtva§ki oder, pare. 
bifurcate, (baj'frkejt), razdvojiti; raz- 

deliti sc na dvoje, 
big, <big), velik; mofan; debet; pono- 

bigamist, (bi'gemist),, mnogofenstnik, 

bigamist, 
bigamy, {bl'geini), mnogozenstvo, biga- 

bigheaded, (bigtie'ded), glavat; domi- 
■ Sljav; giavan. 
bight, (bajt), zaliv. 
bigness, (big'nes), vellkost, obseg. 
bigot, <bi'gei), poboinjak; prenapetez. 
bigotiy, (bi'gctri), poboznjaitvo; pre- 

n ape lost, 
bilateral, (bajle'terel), dvostranski, 

obD)estranski. 
bilberry, (bil'beri), bofovnica. 
bile, (bail), iol£; jeza. 
' bilious, (bl'ljes), zol£en. 
biliousness, (bi'ljesnes), zolCavast. 
bilk, (bilk), prevariti; prevara, 
bill, (bil), kljun; rafun; zakonski pred- 

tog; predloga; letak; listek; bill of 

lading, tovorna pismo; bill of sale, 

prodajni list. 
biUet, (bl'let), listi^; stanovanjc; po- 

leno; naslanitl. 
billiards, (bi'ljrdz), biljard. 
billion, (bi'ljen), bilijon (tisot miljo- 

billow, (bi'lo), velik val; valoviti. 
billy, (bi'li), policajski koliEek. 
bi-monthly, (bajmanth'li), dvomeseC- 

nik; dvakrat na mesec. 
bin, (bin), posoda (za moko). 
bind, (bajnd), (bound, bound), vezati; 

obvezati. 
binder, (bajndr), vezalec; vez; povoi. 
binding, (bajn'ding), vez; vezava;i BLA 

zaveza; obvezen. 
bindweed, (bajndwid), slak (rastlina). 
binocle, (bi'nAkl), operni daljnogled. 
binocular, (bind'kjuir), obojeotesen ; 

daljnogled. 
biographer, (baja'grefr), iivljenjepi- 

sec, biograf. 
biographical, (bajogre'fikel), iivlje- 

njepisen. 
biography, (bajg'greti), iivijenjepls. 
biology, (baja'lodii), iivljenjeznan- 

sivo, biologiia. 
biped, (baj'ped), dvonog. 
birch, (br£), breea; brezova pallca. 
bird, (brd), ptiC; bird of passage, pli- 
ca selilka; bird of prey, plica ropa- 

rica; lovili ptiCe. 
bird-cage, (brd kejdJ), pti£nica. 
bird fancier, (brd tin'sir), Uubitelj 

birth, (brth), rojstvo; porod; rod. 
birthday, (brlh'dej), rojstni dan. 
birthplace, (brth'plejs), rojstni kraj. 
biscuit, (bi'skii), bi£koi, prepe£enec. 
bisect, (bajsekf), presekati; razpolovi- 

ti. 
bishop, (bi'Sop). &kot; lekaC (v §ahu). 
bison, (bajzn), bizon (iival). 
bit. (bil), koSCek; ugrizek. 
bitch, (bl£), psica, kuzla. 
bite, (bajt), (bit, bitten), grizti, vgriz- 

nitl; ujedati; zbosti; pikniti; ialiii; 

vgriz, pik; prevara; vada; snake bite, 

kaCji pik. 
bitter, (bitr), grenak; krut. 
bittern, (bilrn), buka£ (pti£). 
bitterness, (bl'trnes), grenkota, gren- 

kost. 
bitters, (bilrz), greniica. 
bitumen, (bil{u'men), zemeljska smo- 

la; mehak premog. 
bitumenous, (bitjii'mines), mehak; 

smolnat. 
ivouac, (bi'vuek), bivuak, tabor; brcz- 

streSno taboriSCe; noEna straia. 
biweekly, (baiwik'ii), dvotedenski; dvo- 

bizarre, (bizar'), bizaren, tsntastJCen. 

blab, (bleb), blebetati, klepetatl; kle- 
petulja. 

black, (blek), frn, temen; Crnina; te- 
nia; zalosl; Crnec; irnili. 

blackball, (blek'bol), £rna volilna kro- 
glica; zavrefii pri volllvah. 

blackberry, (blek'beri), robidnica. 

blackbird, (blek'brd), kos. 

blackboard, (blek'bgrd), Solska labia. 

blackcock, (bldk'kak), gozdna jerebica. 

blacken, (blekn), poCrniti, poCrneli. 

blackguard, (bie'gard), lopov; lopovski. 

blacking, (bld'klng), drnilo. 

blackish. (bl£'ki£), frnikast. 

blackleg, (blek'leg), slepar. BLA BLO 23 MiMMaawMM black letter, (blSk letr), temna, gotidna 

pisava. 
blackmail, (blek'mejl), izsilba denarja; 

izsiliti denar. 
blackness, (blek'nes), temina; 6rno; 

grozovitost. 
blinder, (bledr), mehur. 
blade, (blejd), rezina, klinja; list (rast- 

lina) ; lopatica (kost), ple5a; a queer 

blade, 5udak. 
blain, (blejn), bula; otok. 
blamable, (blej'mebl), graje vreden. 
blame, (blejm), grajati; dolziti; graja; 

doliitev; krivda. 
blameful, (blejm'ful), graje vreden. 
blameless, (blejm'les), brez krivde. 
blanch, (blen6), bel; pobeliti [se]. 
bland, (blend), mehak; vol j an; sladko- 

beseden. 
blandish, (blen'di§), laskati se; Ijub- 

kovati. 
blandishment, (blen'diSment), laskanje; 

prilizovanje. 
blank, (blenk), 5ist, nepopisah, pra- 

zen; otoien; brezlzrazen; praznota; 

prazen papir, pola, golica; belina. 
blanket, (blen'ket), plahta, pokrivalo; 

pokriti. 
blankness, (blen*knes), praznota. 
blare, (bier), tuliti, trobiti. 
blarney, (blar'ni), zavit govor, laska- 
nje; govoriti prillzljivo. 
blaspheme, (blesfim'), preklinjati Bo- 

ga. 
blasphemer, (blesfl'mr), bogokletnik. 
blasphemous, (bles'flmes), bogokleten. 
blasphemy, (bles*fimi), bogokletje, bo- 

goskrunstvo. 
blast, (blest), puh (vetra), zvok; tro- 

bentanje; pritislr zraka; razstrelba; 

razstreliti; unl5iti. 
blast furnace, (blest fr'nes), plavz. 
blatant, (blej'tent), mukajo5. 
blaze, (blejz), iar; plamen; iarenje; 

plameneti, zareti; svetiti; razglasiti. 
blazon, (blejzn), grb; razgla§enje; raz- 

glaSati. 
blazonry, (blej'zenri), grboslovje. 
bleach, (blie), pobeliti [se], beliti. ' 
bleacher, (blidr), belilec. 
bleak, (blik), bled; oster (veter) ; za- 

pu§5en, pust. 
bleakness, (bllk'nes), pu§£oba; mrzlo- 

ta. 
blear, (blfr), moten; solzan; zasolziti, 

kaliti. 
blear-eyed, (blir ajd), krmeiljav, z 

motnimi o£mi. 
bleat, (blit), meketati; meketanje. 
bleed, (blid), (bled, bled), krvaveti; 

pu§5atl kri; iziemati denar. 
bleeding (blPding), krvavitev, krvave- 

nje. blemish, (ble'mi§), napaka; madei; 

omade^evati. 
blench, (blen5), zbati se; odstopiti. 
blend, (blend), me§anica;zme§ati [se]. 
bless, (bles), blagosloviti; osre5iti, 

oblagodariti. 
blessed, (ble'sed), blagoslovljen, bla- 

zen; sreden. 
blessing, (ble'sing), blagoslov; sre5a. 
blight, (blajt), skaza, vremenska ne- 

zgoda; kuga (krompirjeva) ; skaziti; 

pokondati. 
blind, (blajnd), slep; slaboviden; skri- 

ven; valjdno zagrinjalo; polkno; ste- 

na; oslepiti, zasleplti. 
blindfold, (blajnd'fold), slepo; zave- 

zanih o5i; zavezati o£i. 

blindly, (blajnd*Ii), slepo. 
blindness, (blajnd'nes), slepota. 
blindworm, (blajndVrm), slepec (Crv). 
blink, (blink), meiikati; izogibati se; 

blesdati se; mezikanje; pogled; bli§5. 
blinker, (blinkr), migalo; naodnica (za 

konja). 

bliss, (blis), radost; sre5a; blazenstvo. 
blissful, (blis'ful), radosten; bla^en. 
blister, (blistr), mehur£ek; 2ulj; po- 

vzroditi mehurdke, mehuriti, ozuliti. 
blithe, (blajdh), vesel, radosten. 
blizzard, (blizrd), metez (dez in sneg). 
bloat, (blot), napihniti [se] ; narasti. 
block, (blak), klada, tnalo; blok; vrsta 

hi§; ovjra, zapor; zapreti; ovirati; 

blokirati. 

blockade, (blakejd'), zaprtje, blokada; 

zapreti. 
blockhead, (blak'hed), bedak, tepee, 

butec. 
blockhouse, (blak'haws), lesena utrdba, 

strelnica. 
blockish, (bla'ki§), bedast. 
block-up, (blak ap), zaprtje. 
blond, (bland), plavkast, blond; plavo- 

laska, blondinka. 
blood, (blad), kri; krvno sorodstvo; 

rod; umor; pu§6ati kri. 

bloodgnilty, (bladgil'ti), kriv umora. 
bloodhound, (blad'hawnd), krvni pes. 
bloodily, (bla'dili), krvavo; krvoloCno.v 
bloodiness, (bla'dines), krvolodnost. 
bloodshed, (blad'Sed), krvoprelitje. 
bloodshot, (blad'sat), podplut (o£i). 
bloodthirsty, (bladthr'sti), krvoloden. 
bloodvessel, (bladve'sl), zila. 
bloody, (bla'di), krvav; krvoloden; okr- 

vaveti. 
bloom, (blum), cvet; cveteti. 
bloomy, (blu'mi), cveted. 
blossom, (bla'sem), cvet; cveteti. 
blot, (bilit), madei; zamazati; omade- 

zevati; izbrisati; posu§iti s pivni- 

kom; slabost. 24 BLO blotch, (blad), madez; mozolj; izpu- 

s£aj. 
blotchy, (bla'Ci), madezast;- poln iz- 

pu§5ajev, mozoljast. 
blotter, (blatr), blotting paper, (blas- 
ting pej'pr), pivnik. 
blouze, (blawz ali bluz), jopa. 
blow, (bio), (blew, blown), sunek; uda- 

rec; puh; cvet; pihati; vle6i (veter) ; 

napihniti; govoriti; puhati; cfveteti; 

to blow one's nose, usekniti se; to 

blow out, upihniti; to blow up, po- 

gnati V zrak. 
blower, (blo'er), pihalo; pihalec; kri- 

£a£. 
blowhole, (blo'hol), zradna odpftina. 
blowpipe, (blo'pajp), puhalka( cev). 
blowzy, (blaw'zi), zardel, zarjavel. 
blubber, (blabr), ribja mast; dreti se, 

jokati na vse grlo. 
bluchers, (blu5rz), §olni. 
bludgeon, (bladzn), krepelce, poleno. 
blue, (blu), plav, moder; zalosten; mo- 

drina, plava barva; pobarvati plavo. 
bluff, (blaf), sirov; drzen; strm; str- 

mina; za nos voditi. 
bluish, (blu'i§), plavkast, modrikast. 
blunder, (blandr), pogresek; zagresiti; 

nepremiSljeno govoriti, zavoziti jo. 
blunderbuss, (blan'drbas), kratka pu§- 

ka. 
blunderer, (blanMerer), zmotljivec. 
blunt, (blant), top; vzkrhan; grob, ne- 

otesan; topiti, izkrhati; oblaiiti. 
blur, (blr), zamazek; kalnost, nerazlod- 

nost; zamazati; potemniti; izkaliti. 
blurt, (blrt), izblekniti, hitfo izgovori- 

ti. 
blush, (bla§), zardeti; rde5ica. 
bluster, (blastr), razsajati; bu5ati; 

ustiti se; bu5anje; vihar; bahatost. 
blusterer, (bla'sterer), baha{^. 
blusterous, (bla*steres), viharen, hru- 

meC- 
boa, (boa), boa (ka^^a). 
boar, (bor), mrjasec. 
board, (bord), deska; trd papir; krov 

(ladje); miza; hrana; urad; odbor; 

plada za hrano; z deskami obiti; da- 

jati hrano; biti na hrani; stopiti (na 

lad jo, vlak) ; board of trustees, nad- 

zorniki. 
boarder, (bordr), obedovalec; stanova- 

lec. 
boarding house, (bor'ding haws), hi§a 

z vet stanovalci. 
boarding school, (bor'ding skul), penzi- 

onat, goji§5e. 
boast, (bost), bahati se; pona§ati se, 

§irokoustiti se. 
boaster, (bo'str), baha(. 
boastful, (bost'ful), bahat. 
boat, (bot), 5oln; ladja; parnik. BON 

boating, (b5'ting), voznja v 5olnu; 5ol- 

narstvo. 
boatswain, (bots'wen ali bosn), vr- 

hovni mornar. 
boatsman, (bots'men), ^olnar. 
bob, (bab), nihati, migljati; odskako- 

vati; prirezati (lase, rep); nihanje, 

migljanje; vada. 
bobbin, (ba'bin), klekelj, £olni£ek (pri 

sivalnem stroju) ; ozek trak. 
bode, (bod), naznanjati; slutiti. 
bodice, (ba'dis), moderc. 
bodiless, (ba'diles), breztelesen. 
bodily, (ba'dili), telesen; telesno; ce- 

lotno. 

bodkin, (bad'kin), igla. 

body, (ba'di), telo, truplo, zivot; oseba; 

vse; korps; in a body, skupno, kor- 

porativno; utelesiti. 
Boer, (bur), nizozemski kmet v ju2ni 

Afriki, Bur. 
bog, (bag), modvirje; valjati se v bla- 

tu. 
boggy, tba'gi), moCvirnat; mehak. 
boggle, (bag!), obotavljati se. 
bogus, (bd'ges), goljufen; ponarejen; 

navidezen. 
boil, (bojl), tur, tvor; bula; kuhati [se]. 

vreti, zavreti. 

boiler, (bojlr), kotel; parni kolel. 
boiling point, (boj'ling pojnt), vreli§5e. 
boisterous, (boj'steres), vihrav; boje- 

vit; silen; valovit. 
bold, (bold), drzen, predrzen; jasen, 

o6it; strm. 
boldness, (bold'nes), drznost, predr- 

znost; pogum. 
bologna sausage, (balo'nja so'sedi), 

krvava klobasa. 

bolshevism, (b6r§evizm), vrsta socia- 

lizma, bolj§evizem (komunizem). 
bolster, (bolstr), blazina; podpora; po- 

blaziniti; podpreti. 
bolt, (bolt), puSdica; strela; zagozda; 

zapah; vijak (brez matice) ; blisk; 

reSeto; streljati; zapahniti; reSetati; 

pogjoltniti; skoditi; upreti se. 
bolter, (boltr), sito, mreia; tresilnica 

(v mlinu). 
bomb, (bam), bomba. 
bombard, bambard'), bombardirati ; 

obstreljevati. 
bombardier, (bambrdlr*), bombardir, 

strelec. 
bombardment, (bambard'ment), bom- 

bardiranje, obstreljevanje. 
bombast, (bam'best), nadutost; nadut, 

bombastiden (govor). 

bona fide, (bo'na fajdi), v dobri veri. 
bombshell, (bSm'§el), bomba. 
bonanza, (bonen'za), bogat zaklad ru- 
de; zlata dolina; dobro podjetje. BON 

bond» (band), vez; zaveza; spona; jct- 

ni§tvo, suzcnjstvo; obveznica; bond; 

poroStvo; obvezati; zavezati. 
bondage, (bfin'didi), hlap6evstvo, su- 

zenjstvo; obveznost. 
bondholder, (band'holdr), lastnik bon- 

dov (obveznic). 
bondman, (band'me'n), suienj. 
bondsman, (bandz'men), suienj; po- 

rok. 
bone, (bon), kost. 
bonfire, (ban'fajr), kres. 
bonnet, (ba'net), zensko pokrivalo. 
bonny, (ba'ni), lep; vesel. 
bonus, (bo*nes), darilo; nagrada, pre- 

mija. 
bony, (bo'ni), ko§den. 
booby, (bu*bi), tepee, bedak; bedast. 
boodle, (budl), podkupnina (denar). 
book, (buk), knjiga; vpisati; naroditi 

(prostor). 
bookbinder, (buk'bajndr), knjigovez. 
bookcase, (buk'kejs), omara za knji- 

gc. 
bookkeeper, (bukkl'pr), knjigovodja. 
bookkeeping, (bukkpping), knjigovod- 

stvo. 
bookmark, (buk'mark), znak za knji- 

go. 
bookseller, (buk'selr), knjigotrzec, 

knjigar. 
bookshelf, (buk'Self), polica za knjige. 
bookworm, (buk'wrm), knjiini Crv, 

strasten ditatelj. 
boom, (bum), bobnenje; izredna delav- 

nost; dreg; bobneti; hitro rasti (ce- 

ne delnic); oglaSevati vsestransko. 
boomerang, ( bu'mereng ) , bumerang 

(orozje Avstralccv). 
boon, (bun), darilo; blagodar, blago- 

slov; zivahen, vesel; prijazen; obi- 

len. 
boor, (bur), kmet; neokretnei. 
boorish, (bu'ri§), neokreten, kmetav- 

zarski, neroden. 
boost, (bust), povzdigovati, pomagati, 

pomoS. 
boot; (but), Skorenj; skladi§5e (v ko- 

5iji); izboljSanje; koristiti; Skornje 

obuti. 
booth, (buth), koliba, stojnica; volilna 

ko5a. 
bootjack, (but'diek), zajec za 5evlje. 
bootless, (but'les), brez koristi; zani5. 
booty, (bu'ti), plen. 
booze, (buz), pijanSevati; pija5a; krok. 
boozer, (buzr), pijanec; krokar. 
boozy, (bu'zi), pijan; omoten. 
borax, (bo'reks), boraks (sol). 
border, (bordr), rob; meja; okvir; me- 

jiti; obrobiti; oklepati. 
b<»^erer, (bor'derer), meja5. 
bore, (bor), vrtati; vrniti se; dolgoda- BOU 25 siti [se]; zavrtana luknja; cev; ka- 

liber; sveder; vrtalo; dolgoCasnei; 

glej bear, 
boreal, (bo'riel), severni; burjin. 
bom, (born), rojen; glej bear; to be 

bom, roditi se. 
borne, (born), ne§en; glej bear, nositi. 
borough, (ba'ro), trg, majhno mesto. 
borrow, (ba'ro), izposoditi. 
borrower, (ba'roer), izposojevalec. 
bosh, (ba§), neumnost, prazno govori- 

£enje, nesmisel. 
bosom, (buzm all buzm), prsa, nedri- 

je; ozji; drag; v srcu gojiti. 
boss, (bas), gumb; okras; delovodja; 

gospodar; zapovedovati ; vladati. 
botanic(al), (bote'nik(el), botaniSen, 

rastlinski. 
botanize, (ba*tenajz), iskati, preu5ava- 

ti rastline. 
botany, (ba'teni), rastlinstvo, botanika. 
botch, (ba5), krpa; krpati. 
botcher, (badr), neokreten delavec, kr- 

par. 
botchy, (ba'Ci), iz samih krp; krpa pri 

krpi. 
both, (both), oba, oboje. 
bother, (badhr), nadlegovati; mu5iti 

[se] ; skrbeti; nadlega; nadloga. 
bottle, (batl), steklenica; devati v ste- 

klenice. 
bottom, (batm), dno; podlaga; konec; 

temeljiti; podloziti; podivati; spodnji; 

at bottom, pri dnu, nazadnje. 
bottomless, (ba'temles), brez dna. 
bough, '(baw), veja; rama, roka (pri 

stavbah). 
bought, (bot), kupljen; glej buy« 
bouillon, (bu'jon), buja, juha. 
boulder, (boldr), velik okroglast ka- 

men; glej bowlder, 
boulevard, (bu'levard), bulevard, §iro- 

ka cesta. 
bounce, (bawns), skoditi; zapoditi; za- 

mahniti; odskakovati; pokati; skok; 

pok. 
bouncing, (bawn'sing), modan; tezak; 

drzen, smel; velik. 
bound, (bawnd), skok; udarec; odsko- 

5iti; udariti; vezan; omejen; prisi- 

Ijen, gotov; namenjen, na potu; glej 

bind, 
boundary, (bawn'deri), meja. 
boundless, (bawnd'les), brezmejen. 
bounteous, (bawn'ties), bountiful, 

(bawn*tiful), radodaren, bogat, obi- 

len. 
bounty, (bawn'ti), dobrota; radodar- 

nost, darezljivost; nagrada. 
bouquet, (buke'), sop • cvetlic; duh, 

okus; poklon. 
bourgeois, (burzwa'), (loveik srednjega 

stanu; me§can. 26 BOU bourgeoisie, (buriwazP), srednji (me- 

S5anski) razred, burivazija. 
bourn, (born), meja. 
bourse, (burs), borza. 
bout, (bawt), boj; tekma; obrat. 
bovine, (bdVajn), goveji. 
bow, (baw), upogniti [se] ; priklon, po- 

klon; ospredje ladje; (bo) — lok; 

zanjka; pentlja. 
bowels, (bawlz), drob, 5reva; notranj- 

s5ina. ' 
bower, (bawr), uta; sobica. 
bowery, (ba'weri), sendnat, hladen. 
bowie knife, (boi najf), dolgo bodalo. 
bowl, (bol), plitva skleda; skodelica; 

5ala; balina; krogla; balinati, keg- 

Ijati. 
bowlder, (boldr), velik kamen, skala: 

glej boulder, 
bowling, (bo'ling), kegljanje, balinanje. 
bowling alley, (bo'ling e'li), keglji§6e. 
bowman, (bo'men), lokostrelec. 
bow-wow, (baw waw), bavbav. 
box, (baks), Skatlica; zaboj; (baksa) ; 

predal; kozel pri ko5iji; loia (v gle- 

di§5u) ; udarec, klofuta; zabiti; bo- 

ksati se, boriti se z rokami; klofut- 

niti; box on the ear, zau§nica. 
box tree, (baks trF), pu§pan (rastlina). 
boxer, (baksr), rokoborec. 
boxing, (bak'sing), rokoborstvo, roko- 

borba. 
boy, (boj), de£ek; fant, mladeni5, mla- 

dec, de5ko. 
boyar, (bojar'), boljar, plemiS. 
boycott, (bdj'k&t), bojkot; bojkotirati. 
boyhood, (boj'hud), de§ka doba. 
boyish, (bd'ji§), deSki; otroeji. 
brace, (brejs), vez, spona; par; oklep; 

zvezati; pritrditi; utrditi; to brace 

up, okrep5ati [se]. 
bracelet, (brejs'let), zapestnica. 
bracer, (brejsr), vez; pas; okrep5ilo. 
braces, (brej'ses), naramnice; oklepaj. 
brachial, (brej'kiel), naramen. 
bracing, (brej'sing), okrep5ujo5; zdrav. 
bracket, (brS'ket), oklepaj; nosilo; pod- 

stavek, rama. 
brackish, (bre'kiS), slankast. 
brad, (bred), iebelj (brez glave). 
Brahman, (bra'men), brahmin (indij- 

ski duhoven). 
braid, (brejd), kita; trak, vrvica; ple- 

sti. 
brain, (brejn), mozgani; razum, pa- 
met. 
brainsick, (brejn'sik), umobolen. 
brake, (brejk), praprot; zavornica; tr- 

lica; brana; treti Ian. 
brakeman, (brejk'men), zavirad. 
bramble, (brembl), robidovje. 
bran, (bren), otrobi; lu§£ina. 
branch, (brenC), veja; oddelek, pred- BRE 

met; podruinica; veje pognati; raz* 

cepiti [se]; odcepiti [se]. 
brand, (brend), ogorek; znak; sramo* 

ta; madei; kakovost; trgovska znam- 

ka; zaznamek; zaznamovati; oiigo- 

sati. 
brandish, (bren'di§), vihteti (oroije). 
brand-new, (brend nju), 5isto nov. 
brandy, (bren'di), iganje (iz sadja). 
brash, (bre§), nagel; nagle jeze. 
brass, (bres), med (kovina) ; pihala 

(v orkestru) ; nesramnost. 
brass-band, (brSs bend), godba na pi- 
hala. 
brassy, (bre'si), meden, iz. medi; ne- 

sramen. 
brat, (bret), otroSaj. 
brave, (brejv), pogumen, junaSki, ple- 

menit; junak; izzivati; kljubovati. 
bravery, (brejv'ri), junaStvo, pogum- 

nost. 
bravo, (breVo), zavratni morilec; 

(bra'vo) — izvrstno, bravo! 
brawl, (brol), pri^^kati se; zlobodrati; 

krik, pridkanje; zlobodranje. 
brawler, (bro'lr), kri£a£, pri5kar. 
brawn, (bron), mo5ne mi§ice; mo6. 
brawny, (brd*ni), mi§i5ast; moCan; 

trd; zatekel. 

bray, (brej), mleti; raztol5i; rjuti; 

oslovski glas. 
brazen, (brejzn), narejen iz medi; ne- 

sramen. 

brazenness, (brej*zenes), nesramnost. 

brazier, (brejzr), kotlar; kotel. 

breach, (brlC), prelom; vrzel; razdor, 
spor. 

bread, (bred), kruh; brown bread, 5rn 
kruh. 

breadth, (bredth), §irina. 

breadthwise, (bredth'wajz), na Sirokost. 

break, (brejk), (broke, broken), zlomi- 
ti Jse], prelomiti [se]; po£iti; raztr- 
gati [se]; razbiti [se] ; unidti; pro- 
pasti; oslabeti; prelom; razbitje; 
razpoklina; oddelek; odmor; zavora; 
to break in, ukrotiti; vdreti, vlomiti; 
to break land, obdelati zemljo. 

breakable, (brej'kebl), kar se da razbi- 
ti, razdrobljiv. 

breakage, (brej'kedz), razbitje; od§kod- 

nina za razbite stvari. 
breakdown, (brejk'dawn), polom; ner- 

vous breakdown, 2iv£na onemoglost. 
breakfast, (brek'fest), zajutrek; zajutr- 

kovati. 

breakwater, (brejk'wotr), vodolom, po- 
mol na obreiju. 

breast, (brest), prsi, nedrije; stran la- 
dje; postaviti se nasproti. 

breastpin, (brest'pin), naprsna igla. 

breastwork, (brest'wrk), nizka ograja. BRE BRO 27 breath, (breth), dihanje, sapa, dih; vet- 
rid;, trenotek; oddihljaj. 
breathe, (bridh), dihati; zraditi [se]; 

2iveti. 
breathing, (bri'dhing), dihanje, dih; 

vzdih. 
breathless, (breth'les), brez sape; za- 

sopljen. 
breech, (bri5), ritka; zadnji del tega 

all Onega predmeta. 
breeches, (brl'dez), hlaSe dokolenke. 
breed, (brid), (bred, bred), rediti; fa- 
sti; snovati; gojiti; roditi; valiti; 

ploditi [se]; zarod, reditev; pasma, 

vrsta, pleme; zalega. 
breeder, (bridr), reditelj, vzrejevalec. 
breeding, (bn'ding), reditev; vzgoie- 

vanje, vzgoja. 
breeze, (briz), vetriS, sapica. 
breezy, (brFzi), vetrovit; zraCen; ziva- 

heiir 
brethren, (bre'dhren), bratje, sobratje 

(v slovesnem govoru) ; glej brother, 
breve, (briv), polovna nota; znak za 

kratko izgovarjavo. 
brevet, (bre'vet), dastno pismo. 
breviary, (bri'vieri), kratek obseg; 

breyir. 
brevi^, (breViti), kratkost; kratka do- 

ba. 
brew, (brii), kuhati [se], variti; nie§a- 

ti [se]; pivo. 
brewer, (bru'er), pivovar. 
brewery, (bru*eri), pivovarna. 
bribe, (brajb), podkupnina; podkupiti. 
briber, (brajbr), podkupnik. 
bribery, (braj'beri), podkupnina; pod- 

kupni§tvo. 
bric-a-brac, (brik'ebrek*), drobnarija. 
brick, (brik), opeka. 
brickkiln, (brik'kil), opekarna. 
bricklayer, (brik'le jerj , zidar (z ope- 

kami). 
brickyard, (brik'jard), opekarna. 
bridal, (brajdl), nevestin; zenitovanj- 

ski. 
bride, (brajd), nevesta. 
bridegroom, (brajd'griini), ienin. 
bridesmaki, (brajdz'mejd), tovari§ica. 
bridesman, (brajdz'men) , tovari§. 
bridewell, (brajd'wel), prisilna delavni- 

ca. 
bridge, (bridz), most; premostiti. 
bridgeworlc, (bridiVrk), umetno zo- 

bovje (brez plo§5e). 
bridle, (brajdl), uzda; obrzdati; ukro- 

titi. 
brief, (brif), kratek; izvle5ek; uradno 

pismo. 
briefness, (brifnes), kratkost; jedrna- 

tost. 
brier, briar, (brajr), trn; trnov les; 

divja ro2a. briery, (braj'eri), trnat. 

brig, (brig), dvojadrnica. 

brigade, (brigejd'), brigada (skupina 

vojnih det). 
brigadier, (brigedlr*), brigadir. 
brigand, (bri*gend), cestni ropar. 
brigandage, (bri'gendedi), roparstvo. 
brigantine, (bri'gentajn), majhna dvo- 
jadrnica. 
bright, (brajt), jasen, svetel; umen, 

bistroumen. 
brighten, (brajtn), izjasniti [se]; raz- 

svetliti; razvedriti. 
brightness, (brajt'nes), jasnost; lesk; 
* bistroumnost. 
brilliancy, (bri'ljensi), blesk, sijaj; 

bliSdoba; duhovitost. 
brilliant, (bri'ljent), sijajen, briljanten; 

duhovit. 
brim, (brim), rob; krajec; napolniti do 

roba (do vrha). 
brimful, (brim'ful), zvrhan. 
brimstone, (brim'ston ali brim*sten), 

zveplo; iveplen. 
brindled, (brindld), progast, pikast. 
brine, (brajn), solina, slana voda; 

morje; solze; nasoliti. 
bring, (bring), (brought, brought), pri- 

nesti; dovesti; dose&i; povzro5iti; to 

bring about, izvr§iti, povzroditi; te 

bring forth, roditi; to bring up, vzgo- 

jiti. 
brink, (brink), rob. 
briny, (braj'ni), solnat, slan. 
brisk, (brisk), zivahen; bister; hiter. 
brisket, (bris'ket), prsa (iivali). 
briskness, (brisk'nes), iivahnost; bi- 

strost; krepkost. 
bristle, (brisl), §£etina; jeziti se, sta- 

ti po konci (lasje). 
bristled, (brisld), bristly, (bris'li), §Ce- 

tinast. 
Britain, (bri'tin), Britanija. 
Britannic, (brite'nik), britanski. 
British, (bri'ti§), britanski, angleSki. 
Briton, (bri'ten), Britanec, Anglez. 
brittle, (britl), krhek, zdrobljiv; slab, 
brittleness, (britl'nes), krhkost. 
broach, (brda), dleto; broz (okrasek) ; 

nabosti; nastaviti [se] ; izpro2iti (mi- 

sel). 
broad, (brod), Sirok; obsezen; sirov; 

broad day, beli dan; broad minded, 

obseznih misli; prostomisled. 
broadax, (brod'eks), zatlaha, tesarska 

sekira. 
broadcloth, (brod'kldth), fina volnina. 
broaden, (brodn), Siriti [se]; razSiriti 

[se]. 
broadly, (brdd'Ii), na Siroko, §iroma; 

povrSno. 
broadness, (brod'nes), Sirokost, §irja 
. va; obseznost; sirovost. broadaide, (brod'said), astrelitcT 
topov na eni strani iadje; stran ladje. 
braadwaj', (brod'wej), iiroka cesta. 
broadwise, (brod'wajz), na §iroko, Siro- 

brocade, (brokejd'), brokat (svilnina z 

viitki). 
broccoli, (bra'koli), brokula (zelje). 
brogue, (brog), izpa£ena govorica. 
broider, (brdjdr), glej embroider. 
broidery, (broj'deri), uvezenina; glej 

embroidery, 
broil, (brdjl), Iirup; rabuka; kreg, pre- 

pir; peCi [se], praiiti. 
broken, (brokn), razbit, ubit; pretrgan; 

poniian; bankrot, auh (v denarju). 

glej break, 
broken-down, (brokn dawn), razbit; 

polomljcn; onemogel. 
broken-hearled, (brokn harted), potrt, 

broken-winded, (brokn winded), zasop- 

tjen (Itonj). 
broker, (brokr), broker, prekupcevalec 

(delnic) ; meletar. 
branchial, (brSn'kiel), sapnifiki. 
bronchitis, (brankaj'tis), vnetje sapni-' 

ka, bronhitis. 
broncho, (brfin'koK majhen meksikan- 

ski konj, bronho. 
bronze, (branz), bron; pobroniti; po- 

rdeCiti. 
brooch, (bruf), prsna igla, broika. 
brood, (brud), zaiega, mladiCi; valiti; 

premisljevati, snovatL; kovati. 
brook, (bruk), potok. 
brooklet, (bruk'let), studenCek, poto- 

Cek. 
broom, (briim), metla; bi£evje. 
broomatick, (brum'stik), metlin roCaj, 

metliSCe. 
broomy. brii'mi), poln biCevja. 
broth, (broth), mesna juha. 
brothel, (bradhi), prostitutna hiSa, bor- 

dd. 
brother, (briidhr), brat. 
brotherhood, (brd'dhrhud), bratstvo; 

bratovsfina. 
brother-in-law, (bradhf in 16), svak. 
brotherly, (bra'dhrii), bratski, 
brougham, (bru'em ali brum), majhna 

zaprta kofija. 
brought, (brdt), prineSen; glej bring, 
brow, (braw), obrvi; ielo; obronek. 
browbeat, (braw'bit), ustrahovati s 

pogledom ali z besedo; preplaSiti. 

brownish, (braw'nls), rjavkast. 
brown-study, (brawn stiidi), vtoplje- 

nost (v misli). 
browse, (brawz), mladika; pasti [se) 

na mladikah. 
bruin, (bru'jn), medved. BUG 

bruise, (bruz), meCkati; raniti; uiCeni- 

ti; obdrgnjenje, rana; zmefikanje. 
bruit, (brut ali brui'), poro£ilo; Sum; 

porofati. 
brunette, (brunet'), brunetka temno- 

lasa ienska. 
brunt, (brant), napad; naval; najteija 

naloga. 
brush, (brai), krta^a, i£etka; £opI£; 

grm; spopad; krtaCiti; barvatl; ob- 

drgniti; dotakniti se. 
bruehwood, (brai'wud), go§2ava, grmi- 

ievje. 
brusk, brusque, (brask ali bnisk), hl- 

(er; neuljuden. 
brutal, (bru'tel), krut, nasilen, slrov, 

zjvalski. 
brutality, <brute'liii)i kruiost, sirovoat, 

brutalize, br&'telajz), poiiviniti, posi* 

roviti, podivjaii. 
brute, (brut), brezumna iival; zveri- 

na; krvoloinez sirovez; brezumen; 

divji; krvolofen. 
brutish, (bru'tiS zEvinskJ; sirov. 
bubble, (babl), mehuriiek; pena; goljta- 

fija; vrvrail; peniti se; goljufati. 
buccaneer, (bakenir'), morskj ropar, pi- 
rat, 
buck, (bSk), kozel; samec (pri iiva- 

lih); gizdalln; lug; vzpenjatl se; 

vredi (s konja); pariti. 
bucket, (ba'ket), vedra; posoda (za vo- 

do, prsi 
buckeye, (bak'aj), divji kostan). 
buckle, (bakl), zapona; zapeti; prlklo- 

niti se; boriti se. 
buckler, (bikir), iCit. 
buckram, (bak'rem), trdo platno, 
buckshot, (bak'sat), Sibra (Srot). 
buckskin, (bak'skin), kozlovina, irho- 

buckwheal, (bak'hwit), ajda. 

bud, (bad), brst, popek; brsteti, cvete- 

ti; cepiti. 
Buddhism, (bu'dizm), budizem (vera), 
budge, (badi), ganiti se. 
budget, (ba'diet), torba; driavni prora- 

£un, budget, 
buff, (bilf), oljnato usnje; rumenkasu 

buffalo, (bi'relo), bivol. 

buffer, (bafr), odbojnjk (pri vlaklh). 

buffet, (ba'fet), udar s pestjo; suvali, 

udarili; (bufe')— omara za posodo 

buffet; goslilna; jedilnica, 
buffoon, (bafun'), Saljivec, burkez. 
buffoonery, (bafij'neri), burke, 
bug. (bag), zuielka, iuzek; iivalica; 

May bug, hroS£. 
bugaboo, (bagebu"), bugbear, (bag'ber) 

stragilo. BUG 

huggy, (ba'gi), lahek voz (navadno s 

streho) . 
bugle, (bjugl), rog; korala iz stekla. 
buhl, (bul), vstavek (zlatih okraskov). 
build, (bild), (built, built), graditi, zi- 

dati; zanesti se; oblika; zgradba; 

postava. 
builder, (bildr), graditelj; stavbenik. 
building, (bilMing), poslopje; zgradba, 

stavba. 
bulb, (balb), gomolj; bunka; hru§ka 

(pri barometru), kroglica. 
bulbous, (bal'bes), gomoljast, bunkast, 

okrogel. 
bulge, (baldi), izboklina; izboditi se; 

moleti ven. 
bulk, (balk), kepa; masa; debelost; 

vse; naklad; by the bulk, na debelo. 
bulky, (barki), obsezen; tezak. 
bulkiness, (bal'kines), obseznost; veli- 

kost. 
bull, (bul), bik; Spekulant na borzi, 

haussier; papezeva bula. 
bulldog, (bul'ddg), buldog, ' mesarski 

pes; v§6ipalec (zapona). 
bulldoze, (burdoz), preplasiti s pret- 

njami. 
bullet, (bu'let), krogla. 
bulletin, (bu'litin), dnevno poro5ilo, 

buletin; naznanjati. 
bullhead, (burhed), glavad (riba); tr- 

dovratnez. 
bullion, (buUjen), nekovano zlato ali 

srebfo v palicah. 
bullock, (bu'Iak), junec. 
bull's eye, (bulz'aj), sredi§5e tarde. 
bully, (bu'li), kvasad; neotesanec; ve- 

sel; izvrstno; prepla§iti [se]. 
bulrush, (bul'raS), gladko bi5evje. 
bulwark, (burwrk), trdnjava, branik; 

braniti; — s, stran ladje. 
bumble bee, (bambl bi), 5mrlj. 
bum, (bam), brendati; potepati se; po- 

tepuh. 
bump, (bamp), bunk, udar; bunka; ote- 

klina; bunkniti, udariti. 
bumper, (bampr), polna kupa. 
bumpldn, (bamp'kin), nerodnez. 
bumptious, (bamp'Ses), napihnjen, pre- 

vzeten. 
bun, (ban), hlebdek, pre§ica. 
bunch, (ban6), grba; skupina; druzba; 

Sop; narasti; zbrati v skupine. 
bundle, (bindl), zvezenj; zavitek; bre- 

me, butara; cula; zbrati v zveienj. 
bung, (bang), Sep; luknja pri sodu; s 

5epom zabiti. 
bungalow, (ban'gelo), poletna hi§a z 

verando. 
bunghole, (bang'hol), veha. 
bungle, (bangl), izkaziti; su§mariti; 

SuSmarstvo; napaka. 
bungler, (banglr), §u§mar; nespretnez. BUS 29 bungling, (bang'Iing), neizku§en; ne- 

spreten. 
bunion, (banjen), oiuljek, otisk. 
bunny, (ba'ni), domaS zajec, kunec. 
bunting, (ban'ting), tanko blago (za 

zastave). 
buoy, (bwoj ali boj), boja, znamenje na 

,vodi; plavati; obdrzati na vrhu. 
buoyancy, (bdj*ensi), plovnost; lahkost, 

veselost. 
buoyant, (boj'ent), plavajod; lahek, ve- 

sel. 
burden, (brdn), breme; teia; naklad; 

naloziti, oblo^iti. 
burdensome, (br'densam), tezaven. 
burdock, (br'dak), torica (rastlina). 
bureau, (bju'ro), urad; pisarna; pisal- 

na miza. 
bureaucracy, (bjuro'kresi), birokracija, 

uradniStvo. 
burgess, (br'dzes), trzan; me§dan. 
burgher, (brgr), me§5an. 
burglar, (brglr), vlomilec, tat. 
burglary, (br'gleri), vlom, tatvina. 
burgomaster, (br*gomestr), neni§ki zu- 

pan. 
burial, (be*riel), pokop, pogreb. 
burlap, (br'lep), grobo platno. 
burlesque, (brlesk'), smeSen; buries- 

ka, sme§na predstava; smeSiti [se]. 
burly, (br'li), debel; moSan. 
bum, (brn), (burnt, burnt), 'zgati; go- 

reti; zareti; praziti (kavo) ; opekli- 

na; pozar. 
burner, (br'ner), gorilnik (na plin). 
burnish, (br'niS), likati, polirati; sijaj. 
burnisher, (br'niSr), likad. 
burr, (br), jezica; sveder; dleto; okrog- 

la zaga; vretence (dentistov). 
burrow, (ba'ro), zajdja luknja; riti, za- 

kopati se. 
bursar, (brsr), blagajnik; §tipendist. 
burst, (brst), (burst, burst), razpoCiti 

[se], razleteti se; razpok; pok; iz- 

bruh. 
bury, (be'ri), pokopati; zagrebsti. 
burying ground, (be'riing grawnd), po- 

kopali§£e. 
bus, (bas), omnibus, velik voz za pot- 

nike. 
bush, (bu§), grm; sop; gosto poganjati. 
bushel, (buSl), mernik, bu§el (40 lit- 

rov). 
bushy, (bu'Si), grmi5ast. 
busily, (bi'zili), zaposleno; urno, mar- 

Ijivo. 
business, (bi'zines), posel, opravek; 

delo; obrtnija; trgovina. 
busk, (bask), pripraviti [se] ; napravi- 

ti se; obleCi [se]. 
bust, (bast), soha; doprsje. 
bustard, (ba*strd), droplja (ptiC). 
bustle, (basl), hru§e, dirindaj. 30 BUS busUer, (bis'lr), hiter, podjeten 51o- 

vek. 
busy, (bi'zi), zaposlen; oblozen z de- 

lom; nemiren; marljiv; zaposliti, za- 
poslen biti. 
but, (bat), toda, pa, a; ampak, vendar; 

samo; razen; tr5iti. 
butcher, (bu5r), mesar; klati. 
butchery, (bu'Seri), mesarjenje, klanjeC 
butler, (bat'lr), kletar; glavni natakar. 
butt, (bat), bat, konec; cilj; meja; su- 

nek; butati, suniti (z glavo). 
butt-end, (bat end), pu§kino kopito. 
buttercup, (batr kap), zlatica (cvetii- 

ca) 
butteifly, (ba'trflaj), mctulj. 
buttermilk, (ba'trmilk), pinjeno mleko. 
buttery, (ba'teri), maslen; jedilna 

shramba. 
buttock, (ba'tak), zadnjica. CAL 

button, (batn), gumb; zapeti. 
buttress, (bat'res), podpornica; steber, 

tram. 
buxom, (baksm), zdrav, 5il. 
buy, (baj), (bought, bought), kupiti. 
buyer, (ba'jr), kupovalec. 
buzz, (baz), brendati, brneti; brenCa- 

nje. 
buzzard (bazrd), ameri§ki jastreb. 
by, (baj), od; ob; k; s; zraven; poleg; 

pil ; mime ; by and by, sSasoma, kma- 

lu; by no means, nikakor ne; by all 

means, na vsak na5in; by the way, 

spotoma, mimogrede. 
bygone, (baj'glln), pretekel, proSel. 
by-law, (baj Id), pravilo. 
by-name, (baj nejm), priimek. 
by-way, (baj wej), stranska pot; zaseb- 

na pot. 
by- word, (baj wrd), pregovor; priimek. cab, (keb), koSija; dro§ka. 

cabal, (kebel'), zarota; zarotiti se. 

cabaret, (ke'beret ali kabare'), (fran- 

cosko) gostilna; predstava v gostilnl. 
cabbage, (ke'bid^), zelje, zeljnata gla- 

va; izmakniti. 
cab driver, (keb drajvr), izvo§5ek. 
cabin, (ke'bin), ko5a; kajuta, kabina 

(na ladji) ; zapreti. 
cabinet, (ke'binet), kabinet; omara; so- 

bica; ma j hen. 
cabinetmaker, (ke'binet mejkr), mizar. 
cable, (kejbl), sidrna vrv; kabel, pod- 

morski brzojav. 
cablegram, (kejblgrem), kabel (brzo- 

javka). 
caboose, (kebus'), 2elezni§ki voz za 

sprevodnike; ladjina kuhinja. 
cacao, (keke'o ali kaka*o), kakao; to- 

koladno drevo. 
cackle, (kekl), kokodakati; hehetati se; 

blebetati. 
cackler, (keklr), blebetaS. 
cactus, (kek'tes), kakt (rastlina). 
cad, (ked), neotesanec. 
cadaver, (kede'vr), mrhovina; mrtvo 

truplo. 
caddy, (keMi), §katljica za 5aj. 
cadence, (kej'dens), padec (glasu). 
cadet, (kedet*), kadet; vojaski ti^^enec. 
cafe, (kafe*), gostilna, restavracija, 

kavarna. 
cage, (kejdz), kletka; zapreti. 
cairn, (kern), groblja. 
caisson, (kej'sen), predor pod vodo; 

shramba za strelivo. 
caitiff, (kej'tif), podel; podIe2. 
cajole, (kedz6r),,priHzovati, sladkati 

se. 
cajolery, (kedioMeri), prilizovanje, sladkanjei 
cake, (kejk), poga5a; sladko pecivo; 

kepa; spraviti v kepe. 
calabash, (ke'lebeS), velika bu5a. 
calamity, (kele*miti), nezgoda, nesre* 

da; nadloga; stiska. 
calcarious, (kelke*ries), apnen. 
calcimine, (kePsimajn), 5istiIo iz beli- 

ne (za stene). 
calcium, (kel'siem), apnenec. 
calculate, (kel'kjulejt), ra5unati, itetj; 

preudarjati. 
calculation, (ker'kjulej'Sn), raSunanje, 

preudarjanje. 
calculator, (kerkjulcjtr), radunar. 
caldron, (kol'dren), kotel. 
calendar, (ke'lendr), koledar; spored. 
calender, (ke'lendr), stiskalnica (za 

papir) ; stiskati, gladiti. 
calenture, (ke'lenCr), tropifina vro5nica. 
calf, (kef), mnozina calves, (kcvz), 

tele; teletina (usnje) ; meCa (na no- 

gi). 
caliber, calibre, (ke'libr), kaliber, ob- 

seg, mera; vrsta. 
calico, (ke'liko), katun, kaIiko( blago). 
calipers, (keMiprz), vzboklo §estilo (cir- 

kel). 
caliph, (ke'lif), kalif (naslednik Ma- 

homeda). 
calk, (kok), smoliti; poostriti podkev. 
call, (kol), klicati; imenovati; zvati; 

obiskati; klic; poziv; obisk. 
caller, (koir), klicatelj; obiskovalcc; 

vasovalec. 
callous, (ke'les), trd; zuljav. 
callow, (ke'Io), brez perja, negoden. 
callus, (ke'les), zulj, obtisk. 
calm, (kam), miren; rahel; ti§ina, mir; 

pomiriti, CAL CAP 31 calmnc^ss, (kam'nes), ti§ina. 
calomel, (kS'lomel), kalomel (lek). 
caloric, (kelo'rik), toplotvor. 
calory, ke'lori), kalorija, toplotna eno- 

ta. 
calumet, (ke'ljumet), pipa miru (med 

Indijanci). 
calumniate, (kelam*niejt), obrekovati. 
calumniation, (kelamniej'§n), obreko- 

vanje. 
calumniator, (kelam*niejtr), obrekova- 

lec. 
calumnious, (kelam'nies), obrekovalen. 
calumny, (keUamni), obrekovanje. 
calve, (kev), teliti, storiti, skotiti. 
calyx, (kej'liks), dasa (pri cvetu). 
cambric, (kejm*brik), batist (fino plat- 
no). 
* came, (kejm), glej come, 
camel, (ke'mel), velblod. 
camera, (ke*mera), kamera, fotografski 

aparat. 
camomile, chamomile, (ke'momajl), ka- 

milica (rastlina). 
camouflage, (kamuflaz'), (francosko) 

kamuflaza, zakritje. 
camp, (kemp), §otori§5e; Sotoriti. 
campaign, (kempejn*), vojna; kampai- 

nja, volilni boj. 
camphor, (kemfr), kamfor, kafra. 
campus, (kem'pes), dvor, dvori§6e (pri 

Solah). 
can, (ken), konva; vrd; posed a iz plo- 

^evine; konservirati. 
can, (ken), (could), moSi (morem) ; 

I can, morem, lahko. 
canal, (kenel'), prekop, kanal; struga. 
canalization, (kene'*lizej'§n), kanaliza- 

cija. 
canard, (kenard'), izmi§ljena govori- 

ca, 5asnikarska raca. 
canary-bird, (kene'ri brd), kanar5ek. 
cancel, (kensl), izbrisati, uni6iti; pre- 

klicati. 
cancellation, (kenselej'Sn), izbris, 5rta- 

nje; preklic. 
cancer, (kensr), rak (bolezen). 
cancerous, (ken*seres), podoben raku, 

rakast. 
candelabrum, (kendilej'brem), kande- 

laber, lestenec, svetilnlk. 
candid, (ken'did), odkritosrden. 
candidacy, (ken'didesi), kandidatstvo. 
.candidate, (ken'didejt), kandidat; pro- 

silec. 
candidness, (ken'didnes), odkritosr- 

5nost; poStenost. 
candle, (kendl), sve£a. 
Candlemas, (kendl'mes), Sve5nica. 
candlestick, (kendl'stik), svednik. 
candor, (kendr), odkritosrdnost. 
candy, (ken'di), sla§5ica, posladiti. 
cane, (kejn), trst; palica (za izprehod) ; cevka; tepsti. 
canine, (kenajn^ all kej'najn), pasji; 

canine tooth, podo£nik. 
canister, (k^'nistr), torba, kanistra. 
canker, (kenkr), rak (v ustih, na dre- 

vesih); objesti; dobiti raka. 
cannibal, (ke'nibel), kanibal, liudoie- 

rec. • 

cannibalism, (ke*nibelizm), Ijudoirstvo. 
canny, (ke'ni), previden; prijeten. 
cannon, (ke'nen), top, kanon. 
canoe, (kenu'), lahek indijanski 5oln; 

voziti se v 5olnu. 
canon, canyon, (ke'njen), kanjon, glo- 

boka struga. 
canonical, (kena'nikel), kanonski; cer- 

kven. 

canonization, (ke"nonizej'§n), kanoni- 

zacija, proglasitev za svetnika. 
canonize, (ke'nonajz), kanonizirati, 

proglasiti za svetnika. 
canon law, (ke'nen Id), kanonsko pra- 

vo. 
canopy, (ke'nopi), nebo, baldahin. 
cant, (kent), umeten jezik; hinavstvo; 

spakedrano govoriti. 
can't, (kent), (okrajSava od cannot), 

ne morem. 

cantaloup, (ken'telup), kantelopa (bu- 

da, sad). 
canteen, (kentin'), posodica za pija5o; 

kantina, vojaSka gostilna. 
canter, (kentr), zmeren galop; zmerno 

galopirati. 
cantharides, (kenthe'ridlz) §panska 

muha. 

canticle, (ken'tiki), cerkvena pesem. 

canto, (ken'to), spev. 

canton, (ken'ten), okraj, kanton; raz- 

delitl na okraje. 
cantonment, (ken^tenment ali kenton^- 

ment), voja§ko tabori§£e. 
canvas, (kenVes), debelo platno (za 

strehe, za sotore). 
canvass, (ken'ves), pregledati; obho- 

diti. 

caoutchouc, (ku*5uk), kavduk, gumi. 
cap, (kep), kapa, depica; vrh; pokri- 
valo; pokriti; prekositl; sneti (^epi- 

00. 

capability, (ke^pebriiti), zmoznost. 
capable, (kej'pebl), zmozen. 
capacious, (kepej*§es), prostoren. 
capacitate, (kepe*sitejt), zmoinega na- 

rediti. 
capacity, (kepe'sitl), zmoznost; pro- 

stornlna; obseg; vsebina. 
caparison, (kepe'risn), pregrinjalo za 

konja; okindati. 
cape, (kejp), predgorje, rt; kapuca. 
caper, (kejpr), poskakovati; skok. 
capias, (kej*ples), zapomo povelje. 32 CAP CAR capillary, (ke'pileri), kapilaren, laso- 

vit. 
capital, (ke*pitel), glavni; kapital; ve- 

lika drka; glavno mesto; capital pu- 
nishment, smrtna obsodba; capital 

stock, glavnica. 
capitalist, (ke'pitelist), kapitalist, bo- 

gatin. 
capitalization, (ke^pitelizej'^n), kapita- 

lizacija. 
capitalize, (ke'pitelajz), kapitalizirati. 
capitation, (kepitej*sn), stetje oseb; 

davek na vsako glavo. 
Capitol, (ke'pitol), kapitol, prestolica; 

drzavna zbornica. 
capitulate, (keprtjulejt), vdati se, po- 

dati se, kapitulirati. 
capitulation, (kepitjulej'sn), vdaja, pre- 

daja, kapitulacija. 

capon, (kejpn), kapun; kapuniti. 
caprice, (kepris'), muha, kaprica. 
capricious, (kepri'Ses), muhast, siten, 

betezen. 
Capricorn, (ke'prikorn), kozorog (o- 

zvezdje). 
capsicum, (kep'sikem), rde(^ poper. 
capsize, (kepsajz*), prevrniti [se]. ' 
capstan, (kepstn), vreteno na ladji. 
capsular, (kep'sjulr), tokast. 
capsule, (kep*sjul), tok, lu§5ina; mo§- 

njica; tobolec; kapsula. 
captain, (kep'tin), kapitan; stotnik; 

vodja. 

caption, (kep§n), prijetje; naslov po- 

glavju ali odstavku. 
captious, (kep*§es), prepirljiv, prerek- 

Ijiv. 
captivate, (kep'tivejt), ujeti; prikleniti; 

dobiti. 
captivation, (keptivej'§n), ujetje; mi- 

kanje; odaranje. 
captive, (kep'tiv), ujetnik; premaganec. 
captivity, (keptiViti), jetni§tvo; sui- 

njost. 

captor, (keptr), ugrabitelj. 

capture, (kep6r), prijem, ujetje; prije- 

ti, ujeti. 
car, (kar), voz, kolca; vagon, kara, ku- 

pej (zelezni§ki voz). 
caracole, (ke'rekol), polobrat (konja) ; 

obrniti se. 
caramel, (ke'remel), prizgan sladkor 

(sla§cica). 
carat, (ke'ret), karat, (merilo za drage 

kamne in zlato). 

caravan, (ke'reven), karavana. 
caraway, (ke'rewej), kumina. 
carbine, (kar'bajn ali kar'bin), kratka 

pu§ka, karbinka. 
carbon, (karbn), ogljik. 
carbonate, (kar'bonejt), ogljikov, kar- 

bonat. carboy, (kar*bdj), pletenica (stekleni- 

ca). 
carbuncle, (kar'bankl), firm, tvor. 
carcass, (kar'kes), mrhovina. 
carcinoma, (karsino'ma), rak» glej 

cancer, 
card, (kard), karta; kvarta; list; dopis- 

nica, razglednica; vizitka; zemljevid; 

greben; tessLti (Ian, volno). 
cardboard, (kard'bord), lepenka. 
carder, (kardr), greben. 
cardiac, (kar'diek), srden. 
cardinal, (karMinel), poglaviten; kar- 

dinal. 

care, (ker), skrb; pazljivost; oskrba; 

to take care, paziti, skrbeti, brigati 

se. 
careen, (kerin')*, na stran viseti. 
career, (kerlr'), pot zivljenja; karijera, 

poklic; te£i. 
careful, (ker'ful), skrben, pazljiv, opre- 

zen. 
careless, (ker'les), nepazljiv; nemaren, 

zanikaren. 
carelessness, (kerMesnes), neskrbnost; 

nepazljivost; zanikarnost. 
caress, (keres'), Ijubkovati; gojiti; 

Ijubkovanje. 

caressingly, (kere'singli), Ijubko. 
caretaker, (ker'tejkr), oskrbnik. 
cargo, (kar'go), naklad (ladje), tovor. 
caricature, (ke'rike5ur ali -tjur), kari- 

katura; spaka; smeSiii. 
caries, (ke'riiz), bramor, kostna gnilo- 

ba. 
cariole, (ke'riol), kariola (ko5ija). 
carious, (ke'ries), gnil. 
carman, (kar'men), voznik; izprevod- 

nik. 
carminative, (kar'minetiv), sapo pre- 

ganjajod. 
carmine, (kar'min), karmin (barva), 

skrlatnorded. 
carnage, (kar'nidz), kriprelitje, mesar- 

jenje. 

carnal, (kar'nel), mesen. 

carnation, (karnej'§n), klindek, nagelj- 

6ek. 
carnival, (kar'nivel), karnival; predpu- 

stni obhod. 
carnivorous, (karni Veres), mesojeden. 
carol, (ke'rel), slavospev; peti slavo. 
carotid, (kera*tid), carotid artery, vrat- 

na zila odvodnica, karotida. 
carousel, (keraw*zl), gostija, pi]an£e- 

vanje, krok. 

carouse, (kerawz*)> gostiti se; gostija, 

krok. 
carp, (karp), krap; kritizirati; malen- 

kostno pretresovati. 
carpenter, (kar'pentr), tesar. 
carpentry, ^ ( kar'pentr! ) , tesarst vo. CAR CAT 33 carpet, (kar'pet), preproga; preprbge 

poloziti. 
carpeting, ,kar'peting), blago za pre- 

proge. 
carping, (kar'ping), kritikast. 
carriage, (ke'ridz), vo2nja; no§a; ob- 

na§anje; kodija. 
carrier, (ke'rier), nosilec; letter carrier 

pismonoSa. 
carrion, (ke'rien), mrhovina. 
carrot, (ke'ret), koren; — ^s, korenje. 
carroty, (ke'roti), korenast. 
carry, (ke'ri), nesti; voditi, peljati; no- 

siti se; dosefii; zmagati; to carry 

out, izpeljati. 
cart, (kart), dvokolnica; voziti dvokol- 

nico. 

cartage, (kar'tidz), voznina. 

cartel, (kartl), pogodba za izmenjavo 

jetnikov; izzivanje. 
cartilage, (kar'tilidz), hrustanec. 
carton, (kar'ten ali kar'tan), §katla iz 

papirja. 
cartoon, (kartun'), karton, smesna sli- 

ka; slika. 
cartridge, (kar'tridz), patrona. 
carve, (karv), rezljati; izsekati; vseka- 

ti; izdolbsti. 

carven, (karvn), izrezljan; vsekan. 
carver, (karvr), rezbar, kipar, podobar. 
carving, (karVing), rezljanje; dolblje- 

nje. 
cascade, (k^skejd*), vodopad. 
case, (kejs), zaboj, skatla; slu^^aj; 

sklon; vtakniti, dati v zaboj; in case, 

V sluSaju. 
caseharden, (kejs'bardn), utrditi zele- 

zo. 

casemate, (kejs'mejt), oklep za topove. 

caseous, (kej'sies), sirnat. 

cash, (ke§), gotov denar, gotovina; 

drobiz; zamenjati za gotov denar. 
cashier, (keSir'), blagajni5ar; odstavi- 

ti od sluibe. 
cashmere, (kei'mir), ka§mirska tkani- 

na. 
casing, (kej'sing), oboj; §katla; pokrov. 
cask, (kSsk), sod; dati v sod. 
casket, (kes'ket), posodica za zlatni- 

no; rakev, krsta. 

casque, (kesk), 5elada. 

cassation, (kesej'§n), preklic. 

cassia, (ke'§ia), kasija (rastlina). 

cassock, (kd'sek), talar, sutana (du- 
hovniSka suknja) ; voia§ki pla§£. 

cast, (kest), (cast, cast), zagnati, vre- 
5i; vliti; razdeliti (vioge) ; radunati; 
lu5aj; vrick; vliv; oblika; vrsta; na- 
vada; pogled; udarec; usoda; raz- 
delitev ulog, osobje; cast iron, lito 
2elezo. 

Castanet, (k^'stenet), kraguljec. castaway, (kest'ewej), zavrzen; izvr- 

zenec. 
caste, (kest ali kast), kasta (v Indiji); 

razred; vrsta. 
castellan, (ke*stelen), graj§£ak. 
caster, (kestr), posodica za poper; ko- 

lesce (pri pohistvu). 
castigate, (ke'stigejt), kaznovati; §ibati. 
casting, (ke'sting), litina, lit kos. 
castle, (kesi), grad; trdnjava. 
castor, (kestr), bober; castor oil, rici- 

novo olje. 
castrate, (ke^strejt), skopiti, rezati; po- 

habiti. 
castration, (kestrej*sn), skopljenje, re- 

zanje. 
casual, (ke'zuel), slucajen. 
casualty, (ke'zuelti), sludaj; nezgoda, 

nesreda; casualties, vojne izgube. 
casuist, (ke'zuist), sludajeslovec, ka- 

zuist. 
cat, (ket), madek, ma(ka. 
cataclysm, (ke^teklizm), povodenj, po- 

top; velika nesreda. 
catacomb, (ke*tek6m), katakomba. 
catalepsy, (ke'telepsi), omrtvica. 
catalogue, (ke'telog), cenik, katalog, 

seznamek; zapisati, zaznamovati. 
catamount, (ke'temawnt), divja ma6ka, 

puma. 
catapult, (ke'tepalt), stroj za metanje 

kamenja. 
cataract, (ke'terekt), vodopad; siva 

mrena v o6eh, katarakt. 
catarrh, (ketar'), katar, sluzotok; na- 
sal catarrh, nahod. 
catarrhal, (keta'rel), kataren . 
catastrophe, (ketes'trofi), katastrofa, 

preobrat; velika nesreda. 
catch, (kee), (caught, caught), ujeti; 

osvojiti; vzeti; nalesti, nakopati si 

(bolezen) ; lov, ulov, ujetje; pred- 

nost; vtis; kljuka; to catch cold, pre- 

hladiti se. 
catcher, (ke6r), lovilec; sak, mreza. 
catching, (ke'ding), nalezljiv; vabljiv. 
catchup, (ke'Cap), catsup, (ket'sap), 

omaka s paradajzem. 
catchword, (keS'wrd), napovedana be- 

seda; geslo. 
catechise, (ke'tikajz), poudevati kr§Can- 

ski nauk. 
catechism, (ke'tikizm), katekizem. 
catechist, (ke'tikist), katehet. 
categorical, (ketigo'rikel), kategoriCen, 

doloden. 
category, (ke'tigori), vrsta, razred, ka- 

tegorija. 
cater, (kejtr), preskrbeti hrano ali za- 

bavo. 
caterer, (kej'terer), preskrbnik ziveia. 
caterpillar, (ke*trpilr), gosenica. 
caterwal, (ke'trwol), mijavkati. 34 CAT CEN catfish, (k6t'fi§), morski volk. 
catgut, (ket'gat), 5revesna struna, &re- 

vesna nit (zdravni§ko). 
cathartic, (kethar*tik), odvajalni lek, 

dristilo. 
cathedra, (ke'thedra ali kethl'dra), 

§kofovski prestol; §olska miza. 
cathedral, (kethrdrel), katedrala, stol- 

na cerkev. 
catheter, (ke'thetr), odcedilnik. 
Catholic, (ke'tholik), katoIiSki; splo- 

§en, vesolen; katoliCan. 
Catholicism, (ketha*lisizm), katoliCan- 

stvo. 
cattle, (ketl), goveja zivina. 
Caucasian, (koke*§n ali kokej'§n), Kav- 

kazec (belo pleme) ; kavkaSki. 
caucus, (ko'kes), strailkina konferenca. 
caudal, (kd*del), repni. 
caudle (kodl), vinska juha. 
caught, (kat), ujet; glej catch, 
caul, (kol), mreiica za lase. 
cauliflower, (ko'liflawr), ohrovt, kar- 

fijola. 
caulis, (ko'lis), steblo. 
caulk, (kok), glej calk, 
causal, (kd*zel), vzro5en. 
cause, (koz), vzrok; obravnava; raz- 

mera; povzroCiti. 
causeway, (kozVej), causey, (ko'zi), 

nasip. 
caustic, (ko'stik), razjedljiv; razjedilo; 

lunar caustic, peklenski kamen. 
cauterization, (kdterizej'§n), ozganje. 
cauterize, (ko'terajz), ozgati (meso). 
cautery, (k6*teri), zgalna priprava. 
caution, (ko'Sn), previdnost; svaritev; 

svariti. 
cautious,^ (kd'ses), previden; skrben. 
cautiousness, (ko'sesnes), previdnost. 
cavalcade, (kevelkejd*), deta konjeni- 

kov. 
cavalier, (kevellr'), kavalir, vitez; ko- 

njenik; vite§ki. 
cavalry, (ke'velri), konjica, kavalerija. 
cave, (kejv), podzemeljska jama, dup- 

lina, luknja; klet; izdolbsti; to cave 

in, podsuti. 
caveat, (kejViet), svarilo (v pravu). 
cavern, (kevrn), jama, duplina. 
cavernous, (ke'vrnes), poln jam, du- 

plinast, luknjast. 
caviare, caviar, (ke"viar'), kavijar 

(jed iz ribjih iker). 
cavil, (ke'vil), dlakocepiti; nala§5 nas- 

protovati; sikana, nagajanje. 
cavity, (keViti), votlina, duplina, kota- 

nja. 
caw, (ko), krokati. 

Cayenne pepper, (kejen' pepr), Span- 
ski poper. 
cease, (sis), nehati [se] ; opustiti; 

'staviti se. ceaseless, (sls'les), brez prestanka, 

neprenehoma. 
cedar, (sidr), cedra (drevo). 
cedam, (sl'drn), cedrast, iz cedrove- 

ga lesa. 
cede, (sid), odstopiti; prepustiti. 
ceil, (sil), obiti (strop, stene). 
ceiling, (sPling), strop, 
celebrant, (se*Iibrent), slavitelj, slav- 

Ijenec. 
celebrate, (se'librejt), slaviti; prazno- 

vati; darovati (ma§o). 
celebrated, (se'librejted), slavljen, zna- 

menit, slaven. 
celebration, (selibrej'Sn), slavljenje; 

obhajanje; praznovanje; darovanje. 
celebri^, (sile'briti), sloves; znameni- 

ta oseba. 
celerity, (sile'riti), hitrost, urnost. 
celery^ (se'leri), zelena (rastlina). 
celestial, <siles*5el), nebeSki; svetnik, 
celibacy, (se'libesi), celibat, brezien- 

stvo, neozenjenost. 
celibate, (se'libet), neozenjen. 
cell, (sel), stanica, celica. 
cellar, (self), klet. 

cellular, (se'ljulr), staniden, celiden. 
cellule, (seMjul), majhna stanica. 
celluloid, (se'ljulojd), celuloid. 
cement, (siment*), cement; zveza; lep; 

cementirati; zdruiiti [se]; sprijeti 

se. 
cemetery, (se'miteri), pokopali§£e. 
censer, (sensr), kadilnica. 
censor, (sensr), presojevalec, cenzor, 

kritik. 
censorship, (sen'sr§ip), sluiba preso- 

jevalca, cenzura. 
censure, (senSr), graja; ukor; grajati. 
censurable, (sen'Serebl), graje vreden. 
census, (sen'ses), Ijudsko Stetje; ce- 

nitev. 
cent, (sent), cent. 
centaur, (sen'tdr) centaver (pel dlovek 

pel konj). 
centaury, (sen'tori), tav2entro2a. 
centenarian, (sentine'rien), stoletnik. 
centenary, (sen'tineri), stoleten. 
centennial, (sente'niel), stoletnica; 

stoleten. 
center, centre, (sentr), srediSie; v 

sredo spraviti; osredotoditi ; v sredo 

se zbirati; center of gravity, teiiSie, 

toriSCe. 
centesimal, (sente'simel), stotinka. 
centimeter, (sen'timftr), centimeter. 
centipede, (sen'tipid), stonog. 
central, (sen'trel), srednji, osrednji. 
centralization, (sen"trelizej'§n), cent- 

ralizacija, sredinjanje. 
centralize, (sen'trelajz), osrediti, osre- 

dotoditi. 
centric(al}, (sen'trik(el), srednji. CEN CHA 35 centrifugal, (sentri*fjugel), sredobeien, 

centrifugalen. 
centripetal, (sentri'pitel) , sredoteien, 

centrip^talen. 
century, (sen'5eri), stoletje. 
cephalic, (sife'Iik), glaven. 
ceramics, (sire'miks), lon^ena umet- 

nost. 
cerate, (si'rejt), voskova mast. 
cere, (sir), z voskom mazati, povo§6i- 

ti. 
cereal, (srnel), ziten; — s, iito. 
cerebral, (se'rebrel), moiganski. 
cerebrum; (se'rebrem), gornji in spred- 

nji moigani. 
ceremonial, ( serimo'niel ) , obreden ; 

slovesen, uraden, formalen; obred, 

ceremonija. 
ceremonious, (serimd'nies), obreden; 

slovesen; natanden; formalen; pe- 

danti^en v ceremonijah. 
ceremony, (se'rimoni), obred; sloves- 

nost. 
cerize, (serlz'), dreSnjevordeC. 
certain, (sr'ten), gotov; zanesljiv; ne- 

ki. 
certainly, (sr*tenli), gotovo. 
certainty, (sr*tenti), gotovost. 
certificate, (srti'fiket), izpri^evalo; 

potrdilo, izkazilo, izkaznica; (srti'fi- 

kejt) — izkazati. 
certification, (srtifikej'Sn), izpridevalo; 

izkazilo; potrditev. 
certify, (sr*tifaj), zagotoviti; potrditi, 

pri5ati. 
certitude, (sr'titjud), gotovost; zanes- 

Ijivost. 
cervical, (sr'vikel), vratni. 
cessation, (sesej*§n), nehanje, preki- 

njenje. 
cession, (se§n), odstop, odklopitev, od- 

cepitev. 
cesspool, (ses'pul), greznica; gnoji§5e. 
chafe, (5ejf), ogreti z drgnjenjem; 

ogreti se, jeziti se; ujeziti; nadlega. 
chafer, (Cejfr), hroSC. 
chafing dish, (dej'fing di§), peSenica 

(posoda). 
chaff, (5ef), pleva; smeti; prazna go- 

vorica; govoriti nesmiselno. 
chaffer, (5efr), pogajati se; kupovati; 

brbljati. 
chaffinch, (defind), §5inkovec. 
chagrin, (Segrin'), zlovolja, srd; srdi- 

ti, V nevoljo spraviti. 
chain, (Cejn), veriga; Clen verige; 

ukleniti. 
chair, (£er), stol, sede2; nosilnica; 

predsedstvo, predsednik.. 
chairman, (der'men), predsednik, na- 

5elnik. 
chairmanship, (5er'men§ip), predsed- 
stvo, na5elnif:vo. chaldron, (^ol'dren all 5erdren), mera 

za premog (36 buSIov). 
chalice, (5e'lis), kelih. 
chalk, (5dk), kreda; pisati s kredo; 

orisati. 
chalky, (5o'ki), kredast. 
challenge, (56'lend2), pozvati na boj; 

izzivati; zahtevati pravico; poziv/ 

izziv. 
challenger, (de'lendir), pozivnik. 
chalybeate, (keli*biejt), zeleznat; ze- 

leznato zdravilo. 
chamber, (5ejmbr), stanica, soba. 
chamberlain, (Sejm'brlin), kamornik; 

kljuSar. 
chaimbermaid, (5ejm'brmejd), sobari- 

ca, hiSna. 
chameleon, (kemriien), kameleon (2i- 

val). 
chamfer, (5emfr), ileb; izilebiti; iz- 

dolbsti. 
chamois, (§e*mi), divja koza; irhovina. 
champ, (^emp), preivekovati, gristi. 
champaign, (§empejn'), Sampanjec. 
champaign, (Sempejn'), planjava; ra- 
ven, odprt. 
champion, (dem'pjen), boritelj; junak; 

(v igri) prvomestnik, odli^njak; bra- 

niti; prednja^iti. 
chance, (5ens), slu5aj; usoda; prilika; 

pripetiti se; slu5ajen; by chance, 

slu5ajno; to take one's chance, poiz- 

kusiti, tvegati. 
chancel, (densl), sveti§5e. 
chancellor, (5en*selr), sodni predsed- 
nik; vodja vseu5ili§£a. 
chancery, (den'seri), kancelarija; so- 

di§5e. 
chandelier, (Sendellr'), lestenec. 
chandler, (5endlr), sve5ar; kut>5eva- 

lec. 
change, (^ejndz), izpremeniti [se]; 

menjati [se] ; presnovati [se] ; iz- 

prememba ; pretvorba ; men j ava ; 

drobiz. 
changeable, (dejn'dzebl), izpremenljiv, 

izpreminjajo5. 
changeful, (5ejnd2'ful)*, izprememben, 

nestalen. 
changeless, (Sejndz'Ies), neizpremen- 

IV. 

changeling, (5ejndi'ling), podvrzeno 

dete; nestanovitnei. 
channel, (5e'nel), prekop, kanal; ja- 

rek, zleb; struga; vir, pot; preliv; 

napraviti prekop all kanal. 
chant, (5ent), cerkven spev; peti. 
chanter, (dentr), pevec. 
chanticleer, (dentikllr'),- petelin. 
chaos, (ke*os), zmeSnjava; kaos, pre- 

kucija. 
chap, (Sep), cepiti; . razpokati [se]; 

delati; razpoka; dedko, fant. 36 CHA CHE chapel, (£epl), kapela. 

chaperon, (Se'peron), spremljevalka; 

spremljati mlada dekleta; 5uvati. 
chaplain, (5dp'lin), kapelan. 
chaplaincy, (5ep*lensi), kapelanstvo, 

kapelanija. 
chaplet, (dep*let), venec; roinivenec. 
chapman, (dep'men), kupdevalec; kro§- 

njar. 
chappy, (5e*pi), razpokan. 
chapter, (5eptr), poglavje; kapitelj, 

korarski zbor. 
char, (5ar), v oglje izpremeniti ; ozga- 

ti; vpepeliti; opravljati majhna de- 
la. 
character, (ke'rektr), znadaj; karakter; 

znak; 5rka; uloga; izpri5evalo; 5ud- 

na oseba. 
characteristic, (ke"rekteri'stik), znadi- 

len; znak. 
characterization, (ke"rekterizej*sn), o- 

zna^enje. 
characterize, (ke'rekterajz), oznadeva- 

ti; lo5iti. 
charcoal, (5ar'k61), oglje. 
charge, (5ardz), naloziti; napolniti; 

naro^iti; ra^unati; dolziti; napasti; 

prira^unati; naklad; napolnitev; na- 

loga; naboj; obdolzitev; oskrba; ose- 
ba ali stvar pod oskrbo; urad; cena 

(stroSki) ; napad. 
chargeable, (5ar'dzebl), priSteven; 

nadlozen. 
charger, (5ard2r), velika posoda; vo- 

ja§ki konj. 
chariness, (5a*rines), vardnost; paz- 

Ijivost. 
chariot, (5e*riet), dvokolnica, vojni 

vpz; ko5ija. 
charitable, (de'ritebl), dobrodelen; Iju- 

bezniv; usmiljen. 
charity, (de'riti), kr§5anska Ijubezen; 

milo§5ina. 
charlatan, (§ar*leten), slepar, maza5, 

Sarlatan. 
charm, (5arm), 5ar; vabljivost, mi5- 

nost; o5ar^ti. 
charmer, (6ar*mr), 5arovnik; vablji- 

vec. 
charming, (5ar*ining), daroben; mika- 

jo5; Ijubek.' 
chamel house, (5arnel haws), okostni 

ca. 
chart, (5art), zemljevid; karta; listina. 
charter, (dartr), listina; uradno po- 

oblastilo, darter; dati 5arter; najeti 

(ladjo). 
chary, (5a'ri), skop; skrben; skromen. 
chase, (5ejs), loviti; poditi, goniti; za- 

sledovati; lov, gonja; zasledovanje; 

tiskarski okvir. 
chaser, (dejsr), lovec; zasledovalec; 

gonjad. chasm, (kezm), razpoka, odprtina; 

prepad. 
chassis, (de'sis), podstavek avtomobi- 

la, ogrodje. 
chaste, (5ejst), 5ist, nedolien, deviSki; 

kreposten. 
chasten, (6ejsn), kaznovati; odistiti 

napak. 
chastisement, (de'stisment), kaznova- 

nje; strahovanje. 
chastiser, (destaj'zr), kaznovatelj; 

strahovalec. 
chai^se, (destajz*), kaznovati; straho- 

vati. 

chastity, (de'stiti), 5istost, nedoinost; 

deviltvo. 
chasuble, (5e'sjubl), maSni pla§£. 
chat, (ttt)y kramljanje, govorica; 

kramljati. 
chateau, (Sato*), grad; poletna hiSa. 
chattel, (6etl), premiSnina. 
chatter, (6etr), Sklepetati (z zobmi) ; 

klepetati ; klepetanje. 
chatterbox, (de'trbaks), klepetulja, go- 

bezdalo. 
chatterer, (de'terer), klepetec, klepe- 

tulja. 

chatty, (6e*ti), klepetav. 

chauffeur, (§6*fr), §ofer, voznlk avto- 

mobila. 
chauvinism, (§oVinizm), napetost, za- 

grizenost (glede narodnosti, stran- 

ke), sovinizem. 
chauvinist, (So'vinist), §ovinist. 
chaw, (66), prezvekovati ; grej chew, 
cheap, (6rp), cenen, poceni; malovre- 

den. 

cheapen, (^fpn), pogajati se za ceno; 

ceno znizati. 
cheapness, (^ip'nes), cenenost; malo- 

vrednost. 
cheat, (dit), prevara, goljufija; vara- 

ti, goljufati, opehariti. 
cheater, (dltr), goljuf. 
check, (5ek), zapreka; zadriek; kriia- 

sto blago; znak; kontrola; nakazni- 

ca, menica, 5ek; zadriati; ovirati; 

razpo5iti se (les) ; to check up, pre- 

gledati, revidirati. 
checker, (5ekr), krizem Crtati; izpre- 

minjati; dama (igra). 
checkless, (dek'les), neukrotljiv. 
checkmate, (dek'mejt), §ah-mat (pri 

sahu) ; poraz ; ra5une prekrizati, po- 

biti. 

cheek, (dlk), lice; predrznost 

cheeky, (Crki), predrzen. 

cheer, (6ir), veselost, radost; pritrje- 

vanje, odobravanje; vzradostiti [se]; 

oja5iti se; pritrjevati, odobravati (z 

dobroklici). 
cheerful, (Cir'ful), vcsel, dobre voljc. CHE CHL 37 cheerless, (dir'les), otoien, zalosten, 

pobit. 
cheery, (SFri), vesel, dobre volje. 
cheese, (tiz), sir; Swiss cheese, §vicar- 

ski sir. 
cheesemonger, (aiz'mihgr) , kupSeva- 

lec s sirom. 
cheese-paring, (aiz'pering), skop; sko- 

post (zbadljivo). 
cheesy, (^I'zi), sirast. 
chemic(al), (ke'mik(el), kemi^en. 
chemise, (iemlz*), zenska spodnja 

srajca. 
chemist, (ke'mist), kemik. 
chemistry, (ke*mistri), kemija. 
cheque, (5ek), glej check, 
cherish, (5e'ri§), gojiti; nezno Ijubi- 

ti, negovatl. 
cheroot, (§erut')> vzhodnoindijska ci- 

gara. 
cherry, (Ce'ri), SreSnja; 5re§njevorde5. 
cherry-stone, (Ce'ri ston), Cresnjeva 

ko§5ica ali pe5ek. 
cherub, (5e'rab), kerub (angel). 
chess, (5es), §ah (igra). 
chest, (5est), prsa, oprsje; velika 

Skatlja, skrinja, velik kov5eg. 
chestnut, (5es'nat), kostanj; kostanjev. 
chevalier, (ievellr'), kavalir; vitez; 

konjik. 
chevron, (Sev'ran), vojaSki trak (v po- 

dobi V). 
chew, (du),preivekovati; zve5iti, 5ika- 

ti; Cik. 
chic, (§rk), moda, novost; moderen; V 

£en. 
chicane, (Sikejn'), zvijaSa; zavijati. 
chicanery, (§ikej'neri), zvijadnost; za- 

vijanje. 
chick, (5ik), pi§£e. 
chickaree, (di'keri), ameri§ka rdeSa 

veverica. 
chicken, (dikn), pis5anec, kokoS. 
chicken-hearted, (5ikn harted), bojaz- 

Ijiv, plah, zaj5jega srca. 
chickenpox, (iiknp&ks), noricaj kurje 

koze. 
chickpea, (iik'pi), 5i5erka (grab). 
chickweed, (dik'wid), kurja £re§njica. 
chicory, (5i'kori), kavina primes, ciko- 

rija. 
chide, (Cajd), grajati; zmerjati. 
chief, (5rf), poglaviten, glavni; prvi; 

nadelnik, §ef. 
chieftain, (Sif'tin), poglavar. 
chiffon, (§i'fan), §ifon (tanko mre2a- 

sto blago). 
chilblain, (5il1>lejn), ozeblina; ozebsti. 
child, (5a]Id), (mnbzina children, 5ild- 

ren), otrok. ' 
childbed, (5ajld1>ed), otro§ka postelja. 
ChUdermas, (Cirdrmes), Nedolini otro- 
£i5i (praznik). childhood, (5ajld*hud), otroska doba. 
childish, (cajrdis), otroSki; otroSji. 
childless, (5ajld*les), brez otrok. 
childlike, (CajldMajk), otroski, kakor 

otrok. 
children, (eil'dren), otroci; glej child, 
chill, (eil), hlad; mrzlica; hladen; po- 
bit, potrt; ohladiti; pobiti. 
chilli, chille, (6i'li), paprika; chille con 

came, (di'li kan kar'ni), fiiol s pa- 

priko. 
chilliness, (6i'lines), hladnost; mrzlo- 

ta. 
chilly, (5i*li), hladen; mrzel; mrzliSen. 
chime, (5ajni), donenje; ubranost zvo- 

nov; doneti, zvoniti; zlagati se, vje- 

mati se. 
chimera, (kimrra), izmi§ljotina; sanje, 

domiSljija. 
chimerical, (kime'rikel) , izmisljen ; 

sanjarski. 
chimney, (6im'ni), dimnik; /cilinder 

(pri lu5i). 
chimneysweep (er) , ( 6im*nis wip ( r ) , 

dimnikar. 
chimpanzee, (Simpen'zl), simpans (opi- 

ca). 
chin, (6in), brada (del glave). 
china, (daj'na), porcelan; China, Ki- 

tajsko. 
chinch, (5in5), iitna u§; stenica. 
chine, (5ajn), hrbtenica; ledje (pre§i- 

Cevo) . 
Chinese, (Sajnls*), Kitajec; kitajski. 
chink, (Sink), razpoka; cvenk; razpo- 

5iti [se] ; zvenketati. 
chinky, (6in*ki), razpokan. 
chip, (5ip), drobiti; odkrhniti; ko§5ek; 

odrezek; trska; umeten iiovec; ka- 

mendek (pri igrah). 
chipmunk, (cip'mank), majhna veveri- 
ca. 
chirk, (5rk), zivahen. 
chirographer, (kira*grefr), izurjen pi- 

sar. 
chiropodist, (kira'podist), zdravnik za 

noge (za knrja o5esa). 
chirp, (Crp), zvrgoleti, cvrCati; zvrgo- 

lenje, cvrdanje. 
chirrup, (Cr'rap), razveseliti; cvrSati; 

cvrCanje. 
chisel, (£izl), dieto; dolbsti z dletom. 
chit, (cit), brst; otrok; brsteti. 
chitchat, (5it*£et), klepetanje. 
chivalrous, (SiVelres), viteski; uljuden, 

galanten. 
chivalry, (si'velri), vitestvo; hrabrost; 

uljudnost; plemenitost. 
chive, (Cajv), drobnjak (rastlina). 
chlorate, (kld'rejt), klorat (sol). 
chloride, (klo'rid ali klo'rajd), klorid. 
chlorine, (klo'rin), zelenec, klorin 
J (prvina). 38 CHL 

cMonrfonu, (klo'rofonn) , ktoform; 

klofontiirsti. 
chloroalfl, (kloro'sla), bledica; alabo- 

krvnost. 
chocolate, (Ca'kolet), Cokoladx. 
choice, (CAjs), Izbira; volltev; pred- 

nost; nalboljSl del; izbran; iiboren; 

jako lep. 
choir, (kwajr), kor; cerkven xbor. 
choke, <C6k), zadu£iti [se]; zadavili 

[si]; zamaiiti; zaduSItev. 
chokechnry, (Cok'ieri), divja CreSnja. 
choke-full, (Eok'ful), nabasan, naila* 

ien. 
choker, (Cokr), duiitelj; ovratnik. 
choler, (kfllr), iolC; )eza, togola. 
cholera, (kfi'lerik), kolera. 
choleric, (kft'lerik), jeznorll, tocoten. 
choose, (Cuz), (chose, chosen), Izbra- 

tl, izvoliti. 
chop, (Mp), sekati; cepiti; zagrabiti; 

odsekliaj: koilet (]ed) ; udarcc. 
chopper, (£apr). scka£. 
choral, (ko'rel), koralen; himna, spev. 
chord, (kord), atruna; tetlva; akord {v 

glasbi); s strunemi preskrbeti. 
chorea, (kori'a), sv. Vida pies {bole- 

zen). 
chores, {ion), (mnolina) lahka dela 

okrog hiSe. 
chorister, (kd'ristr), koren pevec. 
chorus, (k6'res), pevskl zbor. 
chose, (Coz), chosen, (tozn), glel 

. chough, (£af), kavka. 
chouse, (Caws), prevariti; prevara; 

lahkovemei. 
chowder, (Cawdr), omaka s ikolikami. 
chrism, (krizm), sveto ol}e. 
Chrlet, <kraist). KrietuB. 
christen, (krisn), krsHii. 
Christendom, (krisn'dein), kr§(anski 

svet; krSSanstvo. 
christening, (kri'sening), krst. 
Christian, (kris'Cen), kristjan; kr$£an- 

ski .Christian name, krsttio Ime. 
Christianity, (krisii^'niti), krS£anstvo. 
Christianization, (krisienizej'Sn), po- 

kristjanienje. 
ChriBtmaa. (kris'mes). Boii6; Christ- 
mas tree, boilCno drevesce. 
chromatic, (krome'tik), kromatifen, 

barven. 
chrome, (krom), krom (prvina). 
chronic, (krS'nik), kroniCcn, dolgotra- 

jen, zastaret. 
chronicle, (krS'nlkl), kronika, star za- 

pisnik; zapisati. 
chronicler, (kra'niklr), kronikar, zapi- 

sovalec. 
chronological, (kronolfl'diikel), Easo- 

ven, kronologiCcn. 
chronology, (krond'Iodii), kronologija. CIR 

fasoslovje. 
chrysalid. (kri'selid), chrysalis, (kri'- 

seUs\, zapredek (pupa iuielk). 
chryaHnthemum, (krisin'thlmam), kri- 

zantema. volovsko oko (cvetlica). 
chub, (iab). glavat (riba). 
chubby, (Ca'bi), glavai, fokat. 
chuck. |£ak). kokodakati; vre^i; koko- 

dakanje; Hunek. 
chucklp, leakli, hebetdli se, smejati 

chuff, (£df), neotesanec 

chuffy, (Ea'ti), Izbuhel; neotesan. 

chum, (GAm), sostanovalec, kolega, 

drug. 
chummy, (£a'mi), zaupno druiaben, 

priiatctjakl. 
chump, (£atnp), Stor; klada. 
chunk, iiiaV), klada. £ok. 
church, (£rE), cerkev. 
churching, (fr'Cing), vpeljavanje. 
churchman, (ErE'men), duhovnik; Clan 

cerkve. 
churchy, (Cr'Ci), poboinjaiki. 
churchyard, (£r£'jard), cerkven dvor; 

pokopaliJEe. 
churl, (£rl), kmet; sirovei, zagoved* 

nei. 
chum, (Crn), pinj'a; pinjiti. 
chute, (Sut), dria; plaz; ileb. 
chyle, (ka)l), mlezlvo, mleCen sok; 

mlezdva. 
chyme, <kaini), zmehiana hrana v 2e- 

lodcu. 
cicatrice, (si'ketris), cicatrix, (sikif- 

riks). brazgoiina, zarastek. 
cider, (sajdr), iabol£ni moit. 
cigar, (sigar'), smodka, cigars, 
cigarette, (sigeret'), svalElca, clgareta. 
cincture, (sink'Er), pas. 
cinder, (sindr), troska, ilindra; koiCek 

pepela. 
cinemalDgraph, (si"nenie'togref), kl- 

nematograf, premikajoCe se sllke. 
cinerary, (si'nereri), pepelnat. 
cineration. (slnerej'Snl, vpepeljenje. 
cineritinuH. (sineri'ses), pepelnalo siv. 
cinnabar, (si'nebar), cinober (iivo 

srebro in ivcplo). 
cinnamon, (si'nemen), cimet. 
cinque, (sink), petica (prl Igrah), filnk* circle, (srkl), krog; kolobar; obdajatl; 

kroiili. 
circlet, (sr'klet), kroUk. 
circuit, (sr'kit), okroije; kroienje; 

kroiJtl. 
circular, (sr'kiulr), okrogel; okroinica; 

leiak, cirkular. CIR CLA 39 circulate, (sr'kjulejt), kroiiti; razpo- 

slati; raz§irjati. 
circulation, (srkjulej'Sn), kroienje; 

Stevilo narodnikov; obtok (krvi). 
circumambulate, (srkamem1>julejt), ta- 

vati, boditi okoli. 
circumcise, (sr'kamsajz), obrezati. 
circumcision, (srkamsi'in), obrezava- 

nje; obreza. 
circumference, (srkam'ferens), obseg, 

obod. 
circumflex, (sr'kamfleks), zavijaj, cir- 

kumfleks { — '). 
circumfuse, (srkamfjuz'), trositi, raz- 

Sirjati, razlivati. 
circumjacent, (srkamdzej'sent), okoli 

leied. 
circumlocution, (sr"kamlokju'§n), dol- 

goveznost. 
circumnavigate, (srkamneVigejt), ob- 

jadrati, obpluti. 
circumpose, (srkampoz'), razpostavlja- 

ti. 
circumscribe, (sr'kamskrajb), opisati. 
circumscription, (srkamskrip'§n), op is. 
circumspection, (srkamspek'§n), ogled; 

previdnost, 6uje5nost. 
circumstance, (sr'kamstens), okol§ci- 

na, okolnost. 
circumstantial, (srkamsten'§I), obzi- 

ren, natanden; po okolnostih; slu5a- 
• jen. 
circumvallation, (srkamvelej'§n), ob- 

zidje, zidana ograja. 
circumvent, (sr'kamvent), prevariti. 
circus, (sr'kas), cirkus. 
cistern^ (si'strn), vodnjak. 
citadel, (si'tedel), mestna trdnjava, 

mestni grad. 
citation, (sajtej'Sn), pozvanje; nareko- 

vanje; navedba, citat. 
cite, (sajt), pozvati; navesti. 
citizen, (si'tizn), drzavljan; me§5an. 
citizenship, (si'tiznSip), drzavljanstvb; 

drzavljanska pravica. 
citrate, (si*trejt), citronina sol. 
citric, (si'trik), citric acid, citronina 

kislina. 
citrine, (si'trin), citronina barva. 
citron, (si'tren), citrona. 
city, (si*ti), mesto. 
civic, (si'vik), drzaven; civilen. 
civics, (si'vlks), veda o drzavljanstvu, 

driavoslovje.. 
civil, (si'vil), driaven; uljuden; civil 

service, stalna drzavna ali mestna 

sluiba. 
civilian, (sivi'Ijen), civilist (ne vojak in 

ne duhovnik). 
civility, (sivi'liti), uljudnost. 
civilization, (slvilizej'§n), omika, civi- 

lizaci}a. • 

civilize, (si'vilajz), omikati, civilizirati. clabber, (klebr), zgostiti se, sesesti 

se; sesedeno mieko. 
clack, (klek), tlesk; tleskniti; klepetati. 
clad, (kled), obleden. 
claim, (klejm), prisvajati si; zahteva- 

ti (zase); prisvajanje; zahtevanje, 

zahteva; pravica (do 5esa) ; last. 
claimable, (klej*mebl), prisvajalen, 

kar se da zahtevati. 
claimant, (klej*ment), prisvajalec. 
clairvoyance, (klervd'jens), iudogled- 

nost. 
clairvoyant, (klervo'jent), 5udogledec. 
clam, (klem), skoljka; spona. 
clamber, (klembr), plezati (s tezavo). 
clammy, (kle'mi), lepljiv, prijemljiv; 

moker in hladen. 
clamorous, (kle'mores), kri5e6, vri§£a- 

jo5. 
clamp, (klemp), skoba; zaklep; s skobo 

speti; Storkljati. 
clan, (klen), rod, pleme. 
clandestine, (klende'stin), skrivnosten; 

skriven. 
clang, (kleng), klenk; ivenk; klenkati; 

zveneti. 
clangor, (klengr), rozljanje (oroija), 

klenkanje. 
clank, (klenk), rozljati, zvenketati. 
clannish, (kle'ni§), plemenski; omejen 

(narod, pleme). 
clanship, (klen'§ip), vodstvo plemena. 
clap, (klep), ploskati; plosk; ploskanje; 

udarec. 
clapper, (klepr), ploskalec;'ropotulja; 

zvenkelj (pri zvonu). 
claptrap, (klep'trep), umeten izziv plo- 

skanja. 
clarify, (kle'rifaj), odistiti, izjasniti 

[se]. 
clarinet, (kle'rinet), clarionet^ (klerio- 

net'), klarinet (glasbilo). 
clash, (kle§), tr^iti; nasprotovati ; spo- 

pasti se; trdenje; sunek; nasproto- 

vanje. 
clasp, (klesp), objeti; zapeti; zaponka; 

objem. 
clasper, (klespr), zapona. 
class, (kles), razred; vrsta; uvrstiti; 

razdeliti. 
classic(al}, (kle'sik(el), klasiden; moj- 

strski; prvovrsten; classic, (kle*sik), 

klasik (pisatelj). 
classification, (kle'^sifikej'Sn), poraz- 

delitev, klasifikacija. 
classify, (kle'sifaj), porazdeliti; uvrsti- 
ti. 
classmate, (kles'mejt), soudenec. 
clatter, (kletr) , klopotati ; ropotati ; 

kregati se; repot. 
clause, (kloz), del stavka; odstavek; 

to6ka (v spisu), klavzula. 
claustral, (kld'strel), samostanski. 40 CLA clavicle, (kle'viki), ovratna kost. 
claw, (kid), krempelj, parkelj; kremp- 

Ijati; praskati. 
clawed, (klod), parkljat. 
clay, (klej), ilovica; zemlja; z ilovico 

posuti. 
clayey, (klej*i), clayish, (klej'i§), ilov- 

nat. 
clean, (klin), 5ist; sn^zen; jasen; po- 

polnoma; 5istiti; snazfti. 
cleanliness, (klen'lines) sna2nost. 
cleanly, (klen'li), snazen; 5ist; nedol- 
zen; (klln'Ii) — (prislov) Cisto; 
snazno; docela, dodobra. 
cleanse, (klenz), distiti; snaziti. 
cleanser, (klenzr), distilec; 5istilo. 
clear, (klir), jasen, £ist; razlo5en; brez 
dolga; popolnoma; Sistiti, snaiiti; 
razjasniti; izprazniti; presko5iti; za- 
sluziti; zjasniti se; opro§5en biti. 
clearance, (kirrens), aiSCenje, skupni 
ra5un (bank); Sist dobiCek; vozil- 
ni listek (za ladje) ; clearance sale, 
razprodaja. 
clearing, (kU'ring), 5i§5enje; oprosti- 

tev; posek; preraCun. 
clearness, (kllr'nes), jasnost; 5istost. 
clearsighted, (kllrsaj'ted), bistroumen. 
cleat, (kilt), preCnica, preCnik. 
cleavage, (klPvidz), razpok, razpokli- 

na. 
cleave, (kllv), prijemati se; klati, ce- 

piti. 
cleaver, (klivr), sekulja, sekaCa, me- 

sarska sekira. 
clef, (kief), kljue pri notah. 
cleft, (kleft), razpoka; preklan. 
clematis, (kle'metis), srobot (rastlina). 
clemency, (kle'mensi), milost; popust- 

Ijivost; miloba (podnebja). 
clement, (kle'ment), mil, milosten; po- 

pustljiv; miren. 
clench, (klenS), zagrabiti, prijeti. 
clergy, (klr'dii), duhov§5ina. 
clergyman, (klr'dzimen), duhovnik. 
cleric(al), (kle'rik(el) , duhovniSki ; 

pisarniSki. 
clerk, (kirk), trgovski pomo^nik; pisar. 
clerkship, (klrk'Sip), pomo5ni§tvo ; pi- 

sarska sluiba. 
clever, (klevr), razumen; spreten. 
clew, (klu), sled; klju5 (do uganke) ; 

klop£i5. 
click, (klik), lahek udarec; tiesk; tik; 
kljuka (pri vratih) ; tiktakati; uda- 
riti, tleskniti. 
client, (kla'jent), klient, stranka. 
clientage, (kla'jentidz) , clientele, 

(klajentir), klijentela. 
cliff, (klif), kle5; strma pedina, skali- 

na. 
cliffy, (kli'fi), kleCevit; skalovit, strm. 
climacteric, (klajmekte'rik), kritiden, CLO 

nevaren; nevarna doba; jalovost (pri 
ienskah). 
climate, (klaj'mit), podnebje, klima. 
climatic, (klajm^*tik), podneben, kli- 

matlSen. 
climatize, (klaj'metajz), prilagoditi. 
climax, (klaj'mdks), vrhunec, viSek; 

vzdigovanje. 
climb, (klajm), plezati; plezanje. 
climbable, (klaj'mebl), plezljiv, dosto- 

pen. 
climber, (klajmr), plezalec; plezalka 

(rastlina). 
clime, (klajm), podnebje, klima. 
clinch, (klin5), clench, (klenC), zagra- 
biti in driati; stiskati (pest); pri- 

trditi. 
cling, (kling), (clung, clung), driati 

se; viseti. 
clinic, (kli'nik), klinika (za zdravnike). 
clinical, (kli'nikel),*klini§ki, bolniSki. 
clink, (klink), zvenketati; zvenket. 
clinker, (klinkr), zlindra. 
clip, (klip), odrezati; na kratko pore- 

zati; postriai; odrezek. 
clipper, (klipr), rezilo. 
clippings ,(kli'pingz), odrezki, izrezki. 
clique, (klfk), klika, tajna zveza. 
cloak, (klok), plaSC; pokriti s pla§aem. 
clock, (kiak), velika ura, stenska ura; 

it is five o'clock, ura je pet. 
clockwork, (kl^k'wrk), kolesje. 
clod, (klad), gruda; kepa; nerodnei, 

klada; postati kepast. 
cloddy, (kla*di), kepast, grudast. 
clodhopper, (kladha'pr), tepee, 
clog, (klag), preobloiiti; zamaSiti; ovi- 

rati; breme; ovira; coklja. 
cloggy, (kla'gi), prijemljiv; zamaSljiv; 

cokljast. 
cloister, (kl6j*str), samostan; v samo- 

stan spraviti. 
close, (kloz), zaprcti [se]; skleniti 

[se]; zdruiiti [se]; konCati [se]; 

sklep; konec; ograja; (klos)— za- 

prt; tesen; skop; tajen, skriven; za- 

duhel (zrak); gost; natanCen; — ly, 

blizu. 
closeness, (klos'nes), zaprtje; tesnost; 

blizina; samota; mol5eenost; zaduh- 

lost. 

closet, (kla'zet), majhna soba; stra- 

ni§5e; zapreti. 
closure, (klozr), zaprtje; zakljudek; 

konec. 
clot, (kiat), strdina; strditi [se] (kri). 
cloth, (kloth), blago; platno; oblaCilo. 
clothe, (klodh), oblaCiti [se]. 
clothes, (kloz all klodhz), obleka; pe- 

rilo. 

clothier, (klo'dhier), trgovec z blagom 

ali z oblekami. 
clothing, (klo'dhing), obleka. CLO 

clotty, (kl&'ti), strjen, seseden. 
cloud, (klawd), oblak; meglenost; poo- 

blaSiti [se] ; potemneti. 
cloudless, (klawd'les), neobladen, ja- 

sen, veder. 
cloudy, (klaw'di), obladen. 
clout, (klawt), krpa; ielezna plo§5a; 

udarec; krpati; udariti. 
clove, (kl5v), klin5ek, nagelj; zebica. 
cloYen, (klovn), preklan. 
clover, (kidvr), detelja. 
clown, (klawn), glumad, norec, kloven; 

kmetavzar. 
clownish, (klaw'niS), neotesan; glu- 

maSki. 
cloy, (kloj), prenapolniti ; nasititi. 
club, (klab), gorjada, kij; palica; kolec, 

poleno; kriz, zelod (pri kartah) ; 

klub, druStvo; biti (s palico) ; zdru- 

iiti se. 
clubfoot, (klab*fut), kepasta noga. 
cluck, (klak), kokodakati; kokodaka- 

nje. 
clue, (klu), glej clew, 
clump, (klamp), gru5a; kepa; zbirati. 
clumsiness, (klam'zines), nerodnost. 
clumsy, (klam'zi), neroden, neokreten. 
cluster, (klastr), §op; grozd; kup; ku- 

piSiti; rasti v §opih; zbirati se. 
clutch, (klad), zagrabiti s prsti ali 

kremplji; prijeti; hlastniti; prijem; 

krempelj; kavel). 
clutter, (klatr), zmesnjava; zmeSati; 

ropotati. 
coach, (ko5), kodija; uditelj atletov; 

voziti; pouSevati. 
coachbox, (k55'baks), kozel pri ko£i]i. 
coachman, (k65'nien), ko5ijaz. 
coaction, (koek*§n), primoranje. 
coactive, (koek'tiv), priganjajod, sileC. 
coadjutor, (koedzu'tr), pomoCnik, koad- 

jutor, sotrudnik. 
coagency, (koej'dzensi), sozastopniSt- 

vo. 
coagulate, (koe*gjuIejt), strditi [se] ; 

sesesti se. 
coagulation, (koe"gjulej'§n), strditev. 
coal, (kol), oglje; premog; spremeniti 

se v oglje; preskrbeti z ogljem ali 

premogom. 
coalesce, (kdeles'), zrasti skupaj; zdru- 

iiti se, spojiti se. 
coalescence, (koele'sens), zdruiitev, 

spojitev, zra§denje. 
coalition, (koeli'gn), zdruzenje, zveza, 

koalicija. 
coal-mine, (kol majn), premogovnik. 
coal-oil, (kdl ojl), petrolej. 
coaptation, (koeptej'§n), prileganje. 
coarse, (kors), sirov, grob; neobdelan; 

neolikan. 
coarsness, (kors'nes), sirovost; povr§- 

nost; neolikanost. COD 41 coast, (kost), obal, obrezje; voziti se 

ob obreiju. 
coaster, (kostr), ladja-obreinica. 
coat, (kot), suknja; svrSnik; skorja; 

prevlaka; plast; obleSi; coat of arms, 

grb; coat of mail, oklepna srajca. 
coating, (ko'ting), prevlaka; plast; ko- 

za. 
coax, (k5ks), laskati se; siliti z lepimi 

besedami, prigovarjati. 
coaxer, (koksr), laskaS. 
cob, (kab), glava, vrh; koruzen stori. 
cobalt, (ko'bolt), kobalt (prvina). 
cobble, (kabl), krpati (5evlje). 
cobbler, (kablr), £evljar. 
cobble stone, (kabl ston), okrogel ka- 

men za tlakovanje. 
cobweb, (kab'web), pajcevina; mreia; 

nidvredna stvar. 
cobwebbed, (kab'webd), preprezen s 

paj^evino. 
cocain, (ko'kein ali ko'kejn), kokain 

(lek, strup). 
cochineal, (ka'Siml), koSenil, rdeda 

barva. 
cock, (kak), petelin; samec (med pti- 

5i) ; pipa (pri vodi) ; kup sena; pete- 

lin5ek pri pu§ki; napeti; nakupi£iti; 

§opiriti se. 
cockade, (kakejd'), kokarda, pentlja. 
cockboat, (kak'bot), majhen £oln. 
cockchafer, (kak*6ejfr), hro§5. * 
cockcrow (ing), (kak'kr6(ing), petelin ji 

klic, kikirikanje. 
cocker, (kakr), pomehkuziti; razvaditi. 
cockerel, (ka'kerel), mlad petelin. 
cockhorse, (kak'hors), konji^ek (igra- 

da). 
cockle, (kakl), plavica (rastlina); 

skoljka; zgrban£iti [se]. 
cockloft, (kakMoft), podstresna soba, 

podstre§je. 
cockney, (kak'ni), niehku2ne2; London- ^ 

5an. 
cockpit, (kak'pit), boji§5e za peteline. 
cockroach, (kak'r65), §£urek. 
cockscomb, (kaks'Jcom), petelinji gre- 

ben; domi§ljav 51ovek; glej coxcomb, 
cock-sure, (kak §ur), popolnoma gotov, 

prepridan. 
cocoa, (ko'ko), kakao; kokos. 
cocoanut, (ko'konat), kokosov oreh. 
cod, (kad), lu§5ina; strok; treska (ri- 

ba) ; cod liver oil, (ribje olje). 
coddle, (kadi), razvaditi; ne2no ravna- 

ti (s kom). 
code, (kod), zbirka postav; sestav §i- 

fer in drugih znakov. 
codex, (ko'deks), (mnos^ina codices, 

ko*disIz), rokopis; spis; knjiga. 
codger, (kadir), star 5udak; skopuh. 
codify, (ka'difaj ali ko'difaj), sestavi- 

ti (postave). 42 COD codling, (kSd'ling), jabolko (za kuho). 
coeducation, (koe'diu- [ali -(lju]kej'§n) 

skupno u5enje obeh spolov. 
coefficient, (kdefi'§ent), sodelujoa; 

koeficient (v ra5unstvu). 
coequal, (kdrkwel), enak. 
coerce, (koers'), prisiliti. 
coercion, (ko6r'§n), prisiljenje. 
coercive, (kodr'siv), silen; nujen. 
coeval, (koi'vel), istodoben, sodoben. 
coexist, (koegzisf), sodobno bivati, 

sobivati. 
coexistence, (koegzi'stens), sodobno 

bivanje, sobivanje. 
coffee, (kd*fi), kava. 
coffee-house, (kd*fi haws), kavarna. 
coffee-pot, (ko'fi pat), posoda za ka- 

vo. 
coffer, (kofr), omara za denar; 
kov5eg; zagraja; zatvornica pri pre- 
kopu. 
cofferdam, (ko'frdem), zagraja sredi 

vode. 
coffin, (k6*fin), rakev; dati v rakev. 
cog, (kag), zob na kolesu; zazobiti; 

slepariti; goljufati. 
cogency, (ko'dzensi), sila; nujnost; 

prisiljenost. 
cogent, (ko'dient), silen; tirajod; nu- 
jen. 
cogitate, (ka'dzitejt), premiSljevati. 
cognac, (ko'njek), konjak, francosko 

zganje. 
cognate, (kag'nejt), soroden; sorodnik. 
cognation, (kagnej'§n), krvno sorod- 

stvo. 
cognition, (kagni*§n), znanje, prizna- 

nje, izpoznanje. 
cognizance, (kag'nizens), znanje, iz- 
poznanje. 
cognizant, (kag'nizent), znajo£, vedod. 
cognize, (kag'najz), vzpozt1\(ti, zavedati 

se 5esa. 
cognomen, (kagn6*men), priimek. 
cohabit, (kohe'bit), skupaj bivati; so- 
bivati (kot moz in zena). 
cohabitation, (kohebitej'§n), sobivanje. 
coh^e, (kohfr'), drzati skupaj; druziti 

^, ostati V stiku. 
coherence, (kohPrens), zveza, sklad; 

doslednost. 
coherent, (kohi'rent), zvezan, skladen; 

dosleden. 
cohesion, (kohrzn), sprijemnost ; zve- 
za. 
cohesive, (kohPsiv), sprijemljiv. 
cohort, (ko'hort)) kohorta, voja§ki od- 

delek. 
coif, (kojf), 5epica. 
coiffure, (kdjfjr), ureditev las; nakit. 
coil, (kojl), zviti; zamotati; zvitek, za- 
voj; tuljava (za elektriko) ; zamota- 
nost. COL 

• coin, (kdjn), novec; denar; denar kova- 
' ti; izmiSljati si. 
coinage, (kdj'nidi), kovanje denarja; 

novci; izmUljotina. 
coincide, (k6"insajd*), ujemati se, skia- 

dati se, strinjati se. 
coincidence, (koin'sidens), ujenianje; 

sogiasje; pripetljaj (ob istem 5asu) ; 

isto5asnost. 
coincident, (koin'sident), ujemajoi se; 

istodasen. 
coition, (koi'in), zdruzenje; soitje. 
coke, (kok), koks. 
colaborer, (kolej1>erer), sotrudnik, 

sodelavec. 
cold, (kold), mrzel; hiadan; mraz; 

prehlad; to catch cold, pcehladiti se. 
colander, (ka'lendr), cedilo. 
coldness, (kold'nes), mraz; mrzlota, 

hladnost. 
cole, (kol), zelje. 
colic, (ka'lik), trebu§ni kr5, grizenje, 

kolika. 
collaborate, (kole'borejt), sodelovati. 
collaborator, (kole'borejtr), sodelova- 

lec, pomo5nik, sotrudnik. 
collapse, (koldps'), zgruditi se; potrt 

biti; zruSiti se; zgrudenje, zruSenje; 

izguba mo5i. 
eollar, (kair), ovratnik; komat za ko- 

nja; zagrabiti za vrat. 
collar bone, (kair bon), kljuinica 

(kost). 
collate, (kolejt'), primerjati. 
collateral, (kole'terel), stranski; — s, 

stranska poro§tva. 
colleague, (kolig*), kolega, tovariS, 

drug; zdruziti se. 
collect, (kolekt*), zbirati [se]; pobira- 

ti; kolektati; slediti. 
collected, (kolek'ted), zbran; zdruien; 

miren. 
collection, (k61ek*sn), zbiranje; bira, 

kolekta; sleditev. 
collective, (k61ek*tlv), zdru2en, skupen; 

collective noun, skupno ime. 
collectively, (kolek'tivli), skupno, sku- 
paj. 
collector, (kolek'tr), zbiratelj; pobira- 

lee, kolektor. 
college, (ka'Iidz), zavod, kolegij; viSji 

u5ni zavod, vi§ja Sola, 
collegian, (kolPdzien), dijak, vi§je§o- 

lec * vi§ie§olski 

collegiate, (kolPdziet), vi§je§olski; di- 
jak. 

collide, (kolajd*), tr5iti skupaj. 

collie, (ka'li), pes ovCar. 

collier, (kaljr), premogar; ladja za 

premog. 
colliery, (ka*Ijeri), premogovnik; pre- 

mogova jama. 
collision, (koli'zn), trCenjc. COL 

collocate, (k&'lokejt), sestaviti, posta4 

vltl. 
FoUoMtioii, (kllokij'An), sestava, prl- 

pravB. 
coUodion, (kilo'dien), kolodij (raz- 

stapnlna) . 
colloquial, tk6I6'kwiel), domaA (govo- 

rica), preprost. 
colloquy, (ka'lokvl), pogovor, razgo- 

vor. 
collude, (k6ljud'}, tajno se sporazume- 

ti; V en rog trobiti. 
coHuBion, (kolju'zn), ta)en dogovor. 
cologne- water, (kolon' wotr), kollnska 

voda (parfum). 
colon, (ko'len), dvopifije; (mar, debelo 

Crevo. 
colonel, (kr'nel), polkovnik. 
colonial, (koia'niel), naselniikj. 
colonist, (ka'lonlst), naselfenec. 
colonization, (kdlonize)'§n), ponaselje- 

vanje. 
i^otonize, (ka'lonajz), nasellti; obdelati. 
colonnade, (ka'loneid), stebrtSie. 
colony, (k&'loni), naselbina, kolonlja. 
color, (kalr), barva; olepSanje; pretve- 

za; barvati; olepiati; rderi. 
colorable, (ka'lerebl), navideien; ver- 

ieien. 
coloration, (kilorei'Sn), barvanje. 
colorless, (ka'lrles), breibarven. 
colossal, (kola'scl), ogromen, velikan- 

ski, kolosalen. 
colporteur, colporter, (kdl'portr), raz- 

naSalec {naboznih knjig, £asopisov). 
colt, (kolt), irebe. , 
colter, (koltr), Crialo pri drevesu ali 

plugu. 
column, (ka'lim), steber; predal, sto- 

pec, kolona v £asopisu). 
columnar, (kalam'nr), stebri^asl. 
coma, (ko'ma), nezavest, omotica. 
comate, (ko'mejt), tovariS. 
comatose, (ko'metoz), nezavesten, v 

globokem spanju. 
comb, (kom), glavnik; greben; sat 

(medu) ; fesati. 
combat, (kam'bet), boj, spopad; bori- 

li se; bojevali se (zoper koga). 
combatant, (kam'betent), boritelj, za- 

combative, (kam'beliv), bojevalen. 
combination, (kain"binej'£n) , sestava, 

iveza; spojitev; osnutek, kombina- 

cija. 
combine, (kambajn'), sestaviti, zveza- 

ti, zdruiiti [se]. 
combinedly, (kambai'nedli), v zvezi, 

zdruleno. 
corobustibilily, (kambas"tibi''Iiti), zgor- 

combustible, (kamb&'stibi), zgorljlv. combustion, (kambiis'en) , zgorcn]e, se- 

zig. 
come, (kirn), (came, come), prlli; do- 

sefi; zgoditi se; poatati; to come 

about, zgoditi se; to come at, doseCi; 

to eorae to pass, zgoditi se. 
comedian, (komi'dien), komedijant, 

komifni igralec. 
comedy, (ka'midi), veseloigra, kome- 

dija. 
comely, (kam'li), spodoben; lep, B"- 

Ijuden. 
comer, <kSmr), pritaaja£. 
comet, (kd'met), zvezda repatica, ko- 

comfit, (kam'fit), slaStica; posladitl. 
comfort, (kam'fri), okrepCati; potola- 

iiti; udobnost; pokrepiava; toialba. 
comfortable, ( kam'frtebl ) , udoben, 

pripraven; tolailiiv; razveseljiv, 
comforter, (kAmTrtr), lolalnlk. 
comlc(al), (kil'mik(el), iaijiv, komi- 

ien. 
i-ominK, Ika'mine), prihajajoi; prihod- 

comma, (ka'ma), vejlca (,). 
command, (kamend'), zapovedati, za- 

puvedovaii, veleti, ukazati; vladati; 

naro£iti; v oblasti imeti; povelje; 

vodstvo; povetiniStvo; vlada; naro- 

ciio. 

commandant, (kamin'deni), povelinik. 
commandeer, (kftm^ndTr'), prevzetl kot 

drzavno last; zahtevati za v0)no. 
commander, (k9men'dr), poveljnik. 
commandery, (kimen'deri), poveljniit- 

vo. 
commandment, fkamend'menl), pove- 
lje, ukaz, zapoved, 
com measurable, (kame'zerebl ) , some- 

ren, sorazmeren. 
commemofate, <kime'moreit). prazno- 

vati, obhajati; slaviti spomin. 
commemoration, (kame"niore)'sn)i spo- 

tninski praznik, obletnica. 
commence, (kiiinens'), pri£etl, zaieti 

[se], 
commencement, (kSmens'inent), za£e- 

lek; graduacija uCencev. 
commend, (kimend'), prlporofjti; hva- 

liti. 
commendable, (kamen'debl), priporo- 

cljiv; hvalevreden. 
commendation, (kamendej'Sn), priporo- 

iilo; pohvala. 
commendatory, (kamen'detori), zapo- 

vedujoE. 
commensurable, (kSmen'Serebl), islo- 

commensurate, {k3men'Sur£]'t), some- 
ren. 44 COM commentary* (ka'menteri), razlaga, ko- 

mentar. 
commerce, (ka'mrs), trgovina; pro- 
met ; chamber of commerce, ti govska 

zbornica. 
commercial, (k&mr'§l), trgovski. 
comminatory, (kami'netori), groze5. 
commingle, (kamin'gl), pomesati se. 
comminute, (ka'minjut), zdrobiti, zmle- 

ti. 
C9mmiserate, (kami'zerejt), pomilovati. 
commiseration, (kamizerej'Sn), pomi- 

lovanje; so5ustvovanje. 
commissary,, (ka'miseri), poverjenik; 

komisar; oskrbnik ziveza. 
commission, (kami'Sn), naro£ilo; po- 

oblastilo; sluiba; £in; komisija; pro- 

vizija, nagrada; naro5iti, pooblastiti. 
commissioner, (kami'§enr), poobla§£e- 

nec, komisar. 
commissure, (ka'mi§r), zveza, sklep. 
commit, (kamit*), izro5iti; zaupati; sto- 

riti, izvrSiti (zlo6in) ; prijeti, zapre- 

ti; to commit to memory, nauditi se 

na pamet; to commit a sin, gre§iti. 
commitment, (kamit'ment), committal, 

(kami'tel), zaporno povelje; zagre- 

§itev; obljuba. 
committee, (kami'ti), odbor, odsek, ko- 

mitej. 
commixture, (kamiks'5r), primes, zmes. 
commode, (kamdd'), komoda; omival- 

nik. 
commodious, (kamo'dies), pripraven; 

udoben; koristen. 
commodity, (kama'diti), pripravnost; 

blago, stvar (za prodajo). 
commodore, (ka'modor), poveljnik bro- 

dovja. 
common, (k^'men), navaden; priprost; 

domaa; skupen; obiCajen; obdinska 

last; — s, prosto Ijudstvo; House of 

Commons, ni^ja ali poslanska zbor- 
nica na AngleSkem. 
commonage, (ka'menedz), skupna pra- 

vica. 
commonalty, (ka*menelti), priprosto 

Ijudstvo. 
commonness, (ka'mennes), obi^ajnost. 
cammonplace, (ka'menplejs), navad- 

nost; vsakdanji. 
common sense, (ka'men sens), zdrava 

pamet, navaden razum. 
commonwealth, (k^'menwelth), drza- 

va; Ijudovlada, republika. 
commotion, (kamo'Sn), pretres; vzne- 

mirjanje; nemir. 
commune, (kfimjun'), obCevati, pove- 

dati; izraziti; komuna, okraj na 

Francoskem. 
communicable, (kSmju'nikebl) , pode- 

Ijiv; sporoCljiv. 
communicant, (kSmju'nikent) , obha- COM 

janec. 
communicate, (kamju*nikejt), razodeti; 

ob^evati; zvezo imeti; obhajilo pre- 

jeti. 
communication, (k&mia"nikej'§n), ob- 

devanje; sporoi^ilo; zveza. 
communicative, (kamju'niketiv), ob5e- 

valen; zgovoren. 
communion, (kamju'njen), ob5evanje; 

zveza; obhajilo. 
communism, (ka'mjunizm), komuni- 

zem (nauk o skupni lasti premoie- 

nja). 
communist, (ka'mjunisi), komunist. 
community, (kamju'niti), druzba; obCi- 

na; zadruga; skupna last. 
commutability, (kamju"tebiMiti), za- 

menjava. 
commutable, (kamju'tebl), zamenja- 

len. 
commutation, (ka"mjutej*§n), zamen Ja- 
va. 

commute, (kamjut*), zamenjati; izpre- 

meniti. 
compact, (kam'pekt), pogodba, zaveza; 

(kampekt') — tesen, stisnjen; jedr- 

nat; gost; stisniti; zdruziti. 
compactness, (kampekt'nes), gostost; 

stisnjenost; trdnost. 
companion, (kampe'njen), tovariS, 

drug. 

companionship, (kampe'njenSip), tova- 

riSija. 
company, (kam'peni), druzba; firma; 

stotnija; kompanija. 
comparable, (kam'perebl), primer jalen. 
comparative, (kampe'retiv), primerje- 

valen ; primer jevalnik. 
compare, (kamper), primerjati [sel ; 

primera. 

comparison, (kampe'risn), primera; in 

comparison with, v p rimer i s, z. 
compartment, (kampart'ment), odde- 

lek. 
compass, (kam'pes), krog; meja;- ob- 

seg; kompas; obdajati, obsegati; 

ogled ati; pair of compasses, §estilo. 
compassion, ( kampe'Sn ) , usmil jenje ; 

so6utje. 

compassionate, (kampe*§enet), milosr- 
5en, usmiljen, so5uten; (k&mp6'5e- 
nejt) — imeti usmiljenje; pomilovati. 

compatibility, (kampe"tibi'liti), sklad- 
nost. 

compatible, (kampe'tibl), sloien, skla- 
den; pogodljiv. 

compatriot, (kampej'triet), sorojak; ro- 
doljub. 

compeer, (kampir'),. drug. 

compel, (kamper), prisiliti, primorati. 

compend, (kam'pend), izvlefiek, kom- 
pendij. COM 45 compendious, (kSmpen'dies). kratek, 

compendium, tKampen'diem), izvleCekr 

ivezek; okrajSava. 
compenaate, (kam'pensejt), nadomesti- 

ti; povrniti; poplaCati. 
compensation, (kain"pensej'Sn), nado- 

mesiilo; povraiilo; odSkodnina. 
-compensative, (kampen'setiv), nadome- 

compete, (kSmpit'), tekmovati. 
competence, (kam'pitens). 

primernost. 
competent, (kim'pilent), zmofen; pri- 

compelition, (kampiti'Sn), tekmovanje, 

tekma. 
competitive, (kampc'titiv), tekmovalen. 
competitor, (kempe'titr), tekmec. 
compilation, (kampilej'sn), seslavlja- 

nie; zbiranje. 
compile, (kainpajr), sestavljati (knji 

go) ; zbirati. 
compiler, (kampaj'lr), sestavljai; na- 

biralec 
complacency, (kamplei'sensl), dopadlji' 

vost, zadovoljstvo, 
conpltKent, (k9mplej'sem), dopadlj 

uljuden. 
complain, (kSmplejn'), priloiiti se. 
complainant, (k3mplej'nem), pritoii- 

tCi). 

coftiplaint, (kamplejnt'), pritoiba: nad' 

loga; bolezen. 
complaisance, (kam'plezensl, prijaZ' 

tiost; ugodljivost, postreiljlvost. 
complaissant, (kam'plezant"), uljuden 

complement, (kam'plimentl, izpolnilo, 

dostavek; poino Stevilo, popolna ce 

lota, 
complete, (kamplit'), izpolniti; dovr3i 

ti, izgotoviti, dokonfati; popoln; ves 

eel, 
completely, (kftmplit'li), popolnomi 

docela. 
completeness, (kimpllt'nes), popolnost, 

dovrsenost, 
completion, (kSmpirSn), izpolnitev; do- 

vrSilev, izgotovitev. 
complex, (kam'pleks), sestavljen; 

pleten, kompliciran. 
complexion, (kamplek'Sn), polt; ZU' 

nanjost, lice. 
complexity, (kample'ksiti), zapletcnost. 
compliance, (kampla'jens), ugodilev 

potrdilev. 
compliant, (kAmplaj'ent), ugodiji 

pravljen izvrSiti. 
complicate, kam'plikejt), zaplesti, 

zmeSati [se]; zapleten, mnogovrstcn, 
complication, (kamplikej'sn), zaplete- 

noBt; zamotanosi, komplikacifa. complicity, (kampli'sili), sokrivda; so- 

vdeleiba. 
compliment, (kSm'pliment), pozdrav; 

poklon; pohvala; pozdravili; poklo- 

niti [se] ; fiestitati. 
complimentary, (kamplimen'teri), po- 

hvalen; za poklon; laskaioi. 
compline, (kam'plin), veierna molitev. 
complot, (kam'plat), zarota; (kSm- 

plat') — zarotitl se. 
romply, (kamplaj'), vdaii se; priznati; 

odgovarjari (zahtevam). 
component, (kampo'nenl), sestavljajo^; 

del. 
comport, (kSmporl'), zlagaii sc, vjema- 

ti se; obnaSati se. 
comportment, (kamport'ment), zlaga- 

nje, vjemanje; obnaSanje. 
compose, (kampuz'), sestavliati; zlaga- 

ti; sklndati (glasbo): staviti Erice; 

to compose one's self, pomiriti se; 

zavedati se. 
<:omposed. (kampi>?d'). sestavljen; zlo- 

composer, (kampo'^r), sestavljaC; zla- 

gateli, komponist. 
composing-stick, <kSmpo'zing stJk), 

compoait, (kamp^'zit), sestavljen. 
[■omposition, (kampozi'§n), sestava; 

naloga; skladba, kompozicija. 
compositor, (kampa'zitr), sestavljaC; 

compoat, (kam'posi), gnoj, kompost; 

gnojiti. 
composure, (kampo'ir), mirnost; za- 

compound, (kam'pawnd), sestavljen; 
zmes, spojina; (kampawnd') — se- 
staviti; kemi£no spojiti; pridejati; 
zlagati se. 

comprehend, (kamprihend'), obsegati; comprehensible, (kam"prihen'sibl), ra- 

zumliiv. 
comprehension, (kamprihen'sn), ob- 

seg; razuTTiljivost. 
comprehensive, (kamprihen'siv), obse- 

ien. 
compress, (kampres'), sllsnili; obsega- 
ti; (kam'pres)— obkladek. kompres. 
compressibility, '{kampre"sibi'liti), stl- 

sljivosl. 
compre.tsible, (kampre'sibi), stisljiv. 
compression, (kampre'^n sllsk. 
comprise, (kamprajz'), obsegati; razu- 

meti. 
compromise, (kam'promajz), dogovor; 

pogoditev, kompromis; pogoditi se; 

osramotitl. 
compromit, (kam"promlt') , obljubiti; v 
postavlti; kompromitirati. 46 COM CON compulsion, (kdrnpal'Sn), sila, prime 

ranje. 
comproUer, (k§ntr6'lr), glej cohtroller. 
compulsory, (kamparsori), prisiljen, 

obvezen. 
compunction, (kdmpank'Sn), kes; teika 

vest. 
computation, (kam"pjutej'§n), prera6u- 

nanje; vsota. 
compute, (kampjut'), preradunati, se- 

Steti. 
comrade, (kam'red), sodrug, tovariS. 
con-, (kan-), (v zioienkah) s, z, sku- 

paj . . . pro and con, za in proti. 
con, (kSn), prebrati; nau5iti se na pa- 
met. 
concatenation, (k&nke"tinej'§n), zveri- 

zenje; zveza. 
concave, (kin'kejv), vdrt, jamiSast; 

vbokel, vbo5en, konkaven (leCa). 
concavity, (kankeViti), vdrtost; vbo- 

klost, vzbo5enost. 
conceal, (kansil), skriti; pritajiti; za«- 

moldati. 
concealable, (kansriebl), pritajljiv, 

skriven. 
concealment, (kansil'ment), skritje; 

zamoldanje. 
concede, (kansld*), dovoliti; priznati; 

prepustiti. 
conceit, (kanslt*), misel, mnenje; do- 

mnevanje; domiSljija. 
conceited, (kinsPted), domi§ljav; se- 

bi5en. 
conceivable, (kansl'vebl), razumljiv; 

moien, mogo5. 
conceive, (kansiv'), razumeti; misliti; 

po5eti, zanositi. 
concenter, (kansen'tr), zdru2iti [se], 

koncentrirati. 
concentrate, (kan'sentrejt), osredotoSi- 

ti; zbrati; zdruziti. 
concentration, (kan"sentrej'§n), osre- 

doto6enje; zbranje; zgostitev, nasi- 

5enje. 
concentric, (kSnsen'trik), istosreden, 

koncentri5en. 
concept, (kan'sept), pojem. 
conception, (kInsep'Sn), mnenje, po- 
jem, slika (v duhu) ; spoCetje. 
concern, (kansrn'), tikati se (Cesa) ; 

vznemirjati; brigati; opravilo; zade- 

va; skrb; podjetje. 
concerned, (kansrnd'), tikajoC se; vzne- 

mirjen; prizadet. 
concerning, (kansr'ning), tikajod se; 

glede. 
concert, (kSn'srt), sporazum, dogovor; 

soglasje; koncert; (kansrt*) — dogo- 

voriti se; urediti. 
concertina, (kansrti'na), koncertina 

(harmonika). 
concession, (kanse'§n), dovolitev; od- - stop; odjenjanje. 
conch, (kank), Skoljka. 
conciliate, (kinsi'liejt), spraviti; po- 

tolaziti; pridobiti si. 
conciliation, (k&nsi'Uiej'§n) , sprava ; 

potolaiitev. 
conciliator, (kansi*liejtr), spravnik, po- 

miritelj. 
conciliatory, (kansi'lietori), sprayljiv. 
concise, (kansajs'), kratek, jedrnat. 
conciseness, (kansajs'nes), kratkost, 

jedrnatost. 
conclave, (k&n'klejv), skrivna seja 

kardinalov, konklava. 
conclude, (kanklud'),.sklepati; zaklju- 

5iti, skleniti; koneati [se]. 
conclusion, (kSnklu'in), sklep; konec, 

zaklju5ek. 
conclusive, (kanklu'siv), odloSilen; 

sklep(^en. 
concoct, (k^nkakt*), me§ati; namerava- 

ti; kovati, snovati naSrte. 
concoction, ( kankak'Sn ) , meSanica ; 

prebava; kovarstvo, spletkarstvo. 
concomitant, (kankd'mitent), spremlja- 

jo5, isto^asen; istodasna okoliS^ina. 
concord, (kan'kord), sporazum; sogla- 
sje, skladje. 
concordance, (kankor'dens), soglasje, 

vzajemnost, skladnost. 
concordant, (kinkor*dent), skladen; so- 

glasen. 
concordat, (kankor'det), pogodba, Icon- 

kordat (s papeiem). 
concourse, (kan'kors), stekanje; gne- 

ea. 
concrete, (kan'krlt), stvaren, doloden, 

konkreten; betonski, cementen; zra- 

§5en; (kankrlt') — zrasti, zdruiiti 

[se]. 
concretion, (kankrr§n), strditev; masa; 

kepa. 
concubinage, (kankju'binidi), prileini- 

§tvo. 
concubine, (kan'kjubajn), prileznica, 

konkubina. 
concupiscence, (k&nkju'pisens), poie- 

Ijenje, pohota. 
concupiscent, (kSnkju'pisent), poieljiv, 

pohoten. 
concur, (kankr'), stekati se; skladati 

se; sodelovati; odoV^vati. 
concurrence, (kankr'rens), stekanje; 

strinjanje; sodelovanje; zveza. 
concurrent, (kankr'rent), aodelujoS; 

slozen. 
concussion, (kanka'Sn), pretres, sunek. 
condemn, (k&ndem'), obsoditi; prekle- 

ti; grajati; zavreSi; zapleniti. 
condemnable, (k&ndem'nebl), preklet- 

stva ali obsodbe vreden. 
condemnation, (k&n"demnej*§n), pre- 

kletstvo; obsodba; zavr^enje. CON CON 47 condemnatory, (kdndem'netori), pre- 

klinjajoi, obsojajoS. 
condensation, (kindensej'Sn) zgosti- 

tev. 
condense, (kandens'), zgostiti [se] ; 

skr5iti [se]. 
condensed, (kSndenst'), zgo§5en. 
condenser, (kUnden'sr), zgo§5evaIec 

pri parnem stroju. 
condescend, (kSndisend'), r^niiati se; 
• dovoliti. 
condescension, (kandisen'§n), poniia- 

nje; uklonitev. 
condign, (k&ndajn'), zasluien; prime- 

ren. 
condiment, (kan'diment), diSava, za- 

5imba, zabela (za jedi). 
condition, (kandi'Sn) stanje; okol§5ina; 

pogoj; pogajati se; staviti pogoj. 
conditional, (kandi'§enel),.pogojen, pod 

pogojem; — ^ly, pogojno, pod pogo- 

jem. 
conditioned, (kandi'§end), uravnan; 

pogojen. 
condole, (kanddr), sozalovati; izraziti 

sozalje; so5ustvovati. 
condone, (kandon'), odpustiti, pozabiti, 

izpregledati (napako). 
condor, (kan'dor), kondor (jastreb). 
conduce, (k&ndjus'), stremiti; pospe- 

§evati. 
conducive, (kandju'siv), vabe5; pospe§- 

IV. 

conduct, (kan'dakt), vodstvo; obna§a- 

nje; zadrzanje; (kandHkt') — voditi, 

prevazati, spremljati; oskrbovati; 

obnaSati se, vest! se. 
conductor, (kandak'tr), izprevodnik, 

kondukter; vodja; prevodnik (toplo- 

te, elektrike). 
conauit, (kan'dit), vodna cev; prekop. 
cone, (kon), stozec; stori. 
confabulate, (kanfeb'julejt), blebetati, 

kramljati. 
confect, (kdnfekf), confection, (kin- 

fek*§n), slaSCica. 
confectioner, (k&nfek'Senr), sla§5i£ar. 
confectionery, (kSnfek'Seneri), sla§5i- 

Carna; sla§£ice. 
confederacy, (kanfe'deresi), zveza, 

konfederacija. 
confederate, (kanfe'derejt), zvezati se, 

zdruziti se; (kanfe'deret) — zvezen; 

zaveznik. 
confederation, (kanfe'Merej*§n), zveza; 

zveza juinih ameriSkih drzav v 

driavljanski vojni. 
confer, (kftnfr*), podeliti; primerjati; 

pogovarjati se, posvetovati se. 
conference, (kdn'ferens), pogovor; po- 

svetovanje, konferenca. 
confess, (kdnfes*), priznati; izpovedati 

[sel; naznanlti. confessedly, (kUnfe'sedli), priznalno; 
izrecno. 

confession, (k&nfe'§n), priznanje; iz- 
poved, veroizpoved; to hear confe- 
ssion, izpovedovati. 

confessional, (kanfe'Senel), izpoved- 
nica. 

confessor, (kanfe'sr), izpovednik. 

confidant, (kan'fident), zaupnik. 

confide, (kanfajd^), zaupati; izrofiiti. 

confidence, (kan'fidens), zaupanje; za- 
upen pogovor. 

confident, (k&n'fident), zaupajo5; za- 
nesljiv, gotov, prepriSan. 

confidential, (kanfiden'Sl), zaupen; za- 
nesljiv. 

configuration, (kanfi"gjurej'Sn), obli- 
ka. 

confine, (kan'fajn), meja; (k^nfajn*) — 
mejiti, omejiti; zapreti; to be confi- 
ned, lezati V otro5ji postelji. 

confinement, (kanfajn'ment), omejitev; 
zaprtje; otro5ja postelja, pored. 

confirm, (kanfrm'), utrditi; potrditi; 
birmati. 

confirmation, (kan"frmej'§n), potrdi- 
tev; birma. 

confirmatory, (kanfr'metori), potrdilen. 
confirmed, (kanfrmd'), utrjen; nepo- 

bolj§ljiv. 
confiscate, (kan'fiskejt), zapleniti, kon- 

fiscirati. 
confiscation, (kSnfiskej'§n), zapleni- 

tev, konfiskacija. 

conflagration, (kanflegrej'§n), po2ar. 
conflict, (kin'flikt), nasprotje; spor, 

konflikt; boj; (kanflikf) — naspro- 

tovati; bojevati se; priti v nasprotje. 
conflicting, (kanflik'ting), nasprotu- 

jo6. 
confluence, (kan'fluens), s t e k a n j e; 

drvenje. 
conform, (kanform*), prispodobiti ; od- 

govarjati (5eniu) ; ravnati se; vero- 

vati. 

conformable, (kanfor'mebl), prikladen; 

ujemajo5 se. 
conformation, (kanformej'Sn), ujema- 

nje; oblika. 
conformist, (kanfor*mist), konformist 

(anglikanske cerkve). 
conformity, (k&nfor'miti), ujemanje; 

soglasje; in conformity with, v so- 

glasju. 

confound, (kanfawnd')* zamenjati; 

zmeSati. 
confounded, (kanfawnMed), zmeSan; 

prestra§en ; preklican. 
confraternity, (kanfretr'niti), bratov- 

§5ina. 
confront, (kanfranf), stati pred; po- 

staviti nasproti; primerjati. 48 CON CON confuse, (kSnfjuz'), zme§ati; zamenja- 

ti. 
confused, (ktnfjuzd'), zmeSan. 
confusion, (kanfju'zn), zme§njava. 
confute, (kinfjut'), ovre5i, izpodbiti 

(dokaze). 
congeal, (kUndiir), zmrzniti (kaj); 

strditi. 
congelation, (kandzilej'Sn), zmrzlina. 
congenial, (kindzi'niel), sorod^n; pri- 

jeten, simpatiden; prijazen. 
congenital, (kandze'nitel), od rojstva, 

prirojen. 
congest, (kandzest*), nakopiditi; pre- 

napolniti [se]; podpluti; nabrekniti. 
congestion, (kandzes'6n), nakopidenje; 

prenapolnjenje; podplutje. 
conglomerate, (kangla'merejt), nakopi- 

diti, nagroinaditi ; zbrati; (kangla'- 

meret) — nakopi^en, nabran. 
conglomeration, (kangla*'merej*§n), na- 

kopi5enje, nabranje; gromada. 
congratulate, (kangre*6ulejt ali — tju- 

lejt), Cestitati; vo§5iti; pozdravljati. 
congratulation, (kangre"dulej'§n all — 

tjulej'Sn), destitanje; vo§5ilo. 
congratulatory, (kangre'duletori), vo- 

§5ilen, 5estilen. 
congregate, (kan'grigejt), zbirati [se]. 
congregation, (kangrigej*§n), zbranje; 

cerkvena obdina, zupnija. 
congress, (kan'gres), skups6ina, kon- 

gres. 
congressional, (kangre'§enel), kongre- 

sen. 
Congressman, (kan'gresmen), kongres- 

nik, poslanec v kongresu Zdr. drzav. 
congruence, (kan*gruens), ujemanje, 

soglasje. 
congruent, (kan'gruent), congruous, 

(kan'grues), ujemajo£ se. 
congruity, (kangru'iti), ujemanje, 

skladnost; primernost. 
conic(al), (ka'nik(el), stoii£ast. 
coniferous, (koni'feres), storzen (stori- 

na rastlina). 
conjecture, (kandzek'dr), domnevati, 

misliti si; domnevanje. 
conjoin, (k^ndzdjn'), zvezati; zavezati 

se. 
conjoint, (kandzojnt*), zvezan; skupen. 
conjugal, (kan'dzugel), zakonski. 
conjugate, (kSn'dzugejt), spregati gla- 

gole; spajati (spolno) ; vezan, dvo- 

jen. 
conjugation, (kandzugej'sn), spregatev, 

konjugacija; zveza. 
conjunction, (kandzank'Sn), zveza; vez- 

nik (v slovnici). 
conjunctive, (kandzank'tiv), vezalen. 
conjuncture, (kandzank'£r), zveza; sti- 

ska. 
conjuration, (klindzurej'Sn), zarota; ro- titev; 5aranje. 
conjure, (kandzur'), zarotiti [se], pri- 

seCi; (kan'dzr) — 5arati. 
conjurer, (kan'dzerer), £arovnik. 
connate, (kanejt'), sorojen; prirojen; 

soraSden. 
connatural, (kanne'5erel), prirojen. 
connect, (kanekt*), skleniti, zdruiiti; 

spajati. 
connection, (kanek'§n), zveza; skleni- 

tev, sklep. 
connivance, (kanaj'vens), izpregleda- 

nje; odobravanje (na skrivaj). 
connive, (kanajv'), prezreti, skozi prate 

gledati. 
connoisseur, (kaniser'), ve§5 kritik. 
connubial, (kanju'biel), zakonski, po- 

ro5en, zenitovanjski. 
conquer, (kan'kr), premagati; osvojiti. 
conquerable, (kan'kerebl), premagljiv. 
conqueror, ( kan*kerer ) , zmagalec ; 

osvojitelj. 
conquest, (kan'kwest), osvojitev; zma- 

ga. 
consanguinity, (kan*'sengwi'niti), krv- 

no sorodstvo. 
conscience, (kan*§ens), vest; zavest; 

conscience stricken, kesajoS se. 
conscientious, ( kanSien'Ses ) , vesten ; 

— ness, vestnost; zavednost. 
conscious, (kan'Ses), zavesten; vedod. 
consciously, (kan*§esli), vedoma. 
consciousness, ( kan'§esnes ) , zavest ; 

vest. 
conscript, (kan'skript), vpisan; vpisan 

med vojake; (kanskript') — vzeti 

med vojake. 
conscription, (kanskrip'Sn), popis, kon- 

skripcija. 
consecrate, (kan*sikrcjt), posvetiti. 
consecration, (kansikrej'Sn), posve£e- 

nje, posvetitev; oklicanje za svetni- 

ka. 
consecutive, (kanse'kjutiv), zaporeden; 

posted iden, konsekutiven. 
consent, (kSnsenf), privoliti; soglaSa- 

ti; privoljenje; soglaSanje; dovolje- 

nje. 

consentient, (kansen'Sent), soglasujoS. 
consequence, kan'sikwens), posledica; 

vaznost. 
consequent, (kan'sikwent), sleded; 

— ly, sledeS, toraj, vsled tega. 
consequential, (kansikwen'§el), sledei; 

prevzeten. 
conservation, (kansrvej'§n), ohranitcv. 
conservatism, (kansrVetizm), konser- 

vatizem, starokopitnost, stari nazori. 
conservative, (kansrVetiv), ohranjujoC; 

konservativen, s starimi nazori ; kon- 

servativec. 

conservator, (kansrvej'tr), ohranitelj; 

nadzornik. CON 

■ ■■■ II II " ' ■■■■■ ' '■ 

conservatory, (kansrVetori), cvetlid- 

njak; konservatorij, §ola za umet- 

nost all znanost. 
conserve, (kansrv*), ohraniti; vkuhati 

(sadje). 
consider, (kansi'dr), smatrati; premi- 

sliti; preiskati. 
considerable, (kansi'derebl), preceiSen, 

dokajSen; vazen. 
considerate, (kansi'deret), preudaren; 

obziren; skrbe5. 
consideration, (kan"siderej'§n), pre- 

mi§ljevanje; presoja; ozir; vzrok; 

pladiio, cena. 
consign, (kansajn*), poslati, nameniti; 

zaupati. 
consignee, (kansajni'), prejemnik. 
consigner, (kansaj'nr), po§iljatelj. 
consignment, (kansajn'ment), po§ilja- 

tev. 
consist, (kansist'), obstati; biti nare- 

jen; zlagati se. 
consistency, (kansis'tensi), consisten- 
ce, (kansis'tens), stalnost; dosled- 

nost; soglasje; gostota; trdnost. 
consistent, (kansis'tent), soglasen; do- 

sleden; gost, trd. 
consistory, (kansis'tori), slovesno zbo- 

rovanje, konzistorij. 
consolable, (k&nso'lebl), tolazljiv, to- 

laien. 
consolation, (kansolej'§n), tolazba. 
consolatory, (kanso'letori), tolazilen. 
console, (kansol'), tolaziti. 
consolidate, (kansa'lidejt), zdruiiti 

[se] ; spojiti [se] ; strditi se. 
consolidation, (kansa"lidej'§n), spoji- 

tev, zdruzenje; strjenje. 
consols, (kansolz'), angle§ki fondni 

dolg. 
consonance, (k&n'sonens), consonancy, 

(kan'sonensi), soglasje. 
consonant, (kan'sonent), soglasen; so- 

giasnik, konzonant. 
consort, (kan'sort), drug, tovari§; za- 

konski drug (moz, zena) ; (kansort') 

— druziti [se]. 
conspicuous, (kanspi'kjues), o^ividen, 

jasen; viden; znaten; ugleden. 
conspiracy, (kanspi'resi), zarota. 
conspirator, (kSnspi'retr), zarotnik. 
conspire, (kanspajr'), zarotiti se. 
constable, (kan'stebl), policijski name- 

§&enec (konstabler), redar. 
constabulary, (kanste'bjuleri), posebna 

policija^ redarji. 
constancy, (kan'stensi), stanovitnost; 

stalnost. 
constant, (kin'stent), stanoviten, sta- 

len; neprestan; zanesljiv; odloden; 

— ly, neprestano, vedno, stanovitno. 
constellation, (kan"stelej'§n), ozvez- 

dje. CON 49 consternation, (kan"strnej'§n), ostrmi- 

tev, osuplost. 
constipate, (kan'stipejt), poyzroCiti za- 

peko. 
constipated, (kan'stipejted), zaprt, za- 

pe6en. 
constipation, (kan"stipej'§n), zapeka, 

zaprtje 6rev. 
constituency, (kansti'tjuensi), sestav- 

Ijenost; volilci. 
constituent, (kansti'tjuent), sestavlja- 

joc; potreben; sestavljajod del; pri- 
mes; volilec. 
constitute, (kan'stitjut) , sestavljati ; 

znasati; delati, tvoriti; imenovati. 
constitution, (kan"stitju'§n), ustava; 

sestav; zdravje, podutek. 
constitutional, (kan"stitju'§enel, usta- 

yen; telesen; sestaven (z ozirom na 

telo ali um). 
constitutionality, (kan"stitju§ene'liti) , 

ustavnost. 
constitutive, (kan*stitju"tiv), ustanav- 

Ijajoc; sestavljajo6; potreben. 
constrain, (kanstrejn*), kratiti; omeji- 

ti; stiskati; prisiliti. 
constraint, (kanstrejnt*), prisiljenost; 

sila. 
constrict, (kanstrikf), skr5iti; zo2iti; 

omejiti. 
constricted, ( kanstrik'ted ) , skr^en ; 

zgrban. 
constriction, (kanstrik'Sn), skr5enost; 

omejitev. 
constrictor, (kanstrik'tr), zapornica 

(§koljka) ; boa constrictor, udav (ka- 

5a). 
construct, (kanstrakt'), zgraditi; se- 

staviti. 
construction, (kanstrak'sn), zgraditev; 

zgradba; sestava; stavba. 
constructive, (kanstrak'tiv), sestaven, 

konstruktiven ; izvajalen. 
construe, (kan'stru), tolmaditi; sestav- 
ljati. 
consul, (kan'sul), konzul. 
consular, (kan'sulr), konzulski. 
consulate, (kan'sulejt), konzulat. 
consult, (kansalf), vpra§ati za svet; 

posvetovati se; prenii§ljevati. 
consumable, (kansju'mebl), viiten; 

zgorljiv. 
consume, (kansjum'), povziti, snesti; 

porabiti [se] ; uniditi [se] ; potro§iti. 
consumer, (kansju'mr), vzitnik, kon- 

sument; zapravljivec. 
consummate, (kan'sumejt), kon5ati; 

dovr§iti; (kansa'mit) — dokondan; po- 

poln. 
consummation, (kansumej'§n), dokon- 

5anje; dosega. 
consumption, ( kansamp'§n ) , poviit je ; 

uporaba; jetika; uni^enje. 50 CON mptlve. (kansimp'tiv), jetificn; 

poraben, 
contact, (kan'tcki), stik; dotika. 
contagion, (kantej'din), naleiljivost; 

kuga; kuiilo. 
contagious, (kantej'dies), kuien; na- 

lezljiv. 
contain, (kantejn'), drlEati, vsebovati, 

obsegati; imeti. 
contamtnate, (kantS'minijt), okuiiti; 

pokvariii. 
contemn, (kaniem'), zaniEevati; prezi- 

rati. 
contemplate,^ (kan'templeit), premlSlie- 

vati; motrhi; naineravati. 

pripraven, primeren. 
convent, (kan'vent), samostan (navad- 

conventicle, (kinven^tikl) , cerkvena 

skupsiind. 
-convention, (kanven'Sn), zbor; zboro- 

vanje, zbranje, konvencija; zveza; 

□bi£aj, dogovor. 
convenllonal, (kanven'ienel), dogovor- 

jen; obi£aien, navaden. 
conventionalism. (kanven'ienelizm), 
conventionality, (kanven"Senc'litii, obi- 

Catpost. 
contemplatiDn, (kan"templej"in), pre- 

mislievanie; nameravanje. 
contemplative, (kaniem'ptetiv), premi- 

Slievalen. 
contemporaneous!, (kantempore'nies) , 

sod often. 
contemporary, (kantem'poreri), sodo- 

ben; sodobnik. 
contempt, (kaniempt'), zanifevanje; 

preziranie; neposluSnost. 
contemptible, {kaniemp'libl), laniie- 

vanja vreden, zaniievan. 
contemptuous, (kantem'Cues all 

— tjues), prezirljiv.; neposluSen; ne- 

spodoben. 
contend, (kantend'), tekmovati; prere- 

kati se; zadovoljen; zadovoljiti; za- 

dovoljnost. 
contented, (kanten'ted), zadovoljen. 
contented neRR, (kanten'tednes), zado- 

voljnost. 
contention, (kanten'Sn), borba; trdi- 

contenliouH, (kinten'Ses), prepirljiv; 

preporen. 
contentment, (kantent'ment), zado- 

contents, (kan'tents), obseg, vsebina. 

contest, (kan'test), borba; pravda; tek- 
ma; (klntesf) — boriti se za kaj; 
protlviti se; braniti; ugovariati; tek- 
movati. 

contestable, (kftnte'stebl), preporen, 
nereSen. contestant, (kinte'ateat), tekmec, bo- 

ritelj. 
context, (kin'tekst), zveza govora, 
conteitnre, (kanteka'Cr), sestavn, sple- 

eontiguity, (kflntigju'iti), dotOcaaJe; 

nadaljevanje; nepretrgana zveza. 
contiguous, (kinti'giues), leteC tlk; 

driei se, dotikajoi se; soseden; na- 

daljevalen. 
continence, (kSn'tinens), zmernost, 

zdrinost. 
continent. (kSn'tinent), zmeren, zdr< 

ien; celina, kontinent; (C — ), Evro- 

pa. 
continental. ( kan'tinentel ) , eelinski, 

kontinentalen. evropski. 
contingency, (kantin'diensi), tik, Stik; 

s1u£a); moinost. 
contingent, (kantin'dieni), moien, slu- 

Cajen; sluiai; delez. 
-ontinual, (kanti'njuel), neprestan; 

stalen; — ly, neprestano, brez prene- 

hanja. 
continuance, (kantl'njuens), nadaljeva* 

nje; bivanje; Stalnost. 
-ontinuHtion, (kanti"niue)'Sn) , nada- 
ljevanje. 
continue, (kanti'nju), nadaljevati [se] ; 

ostati; odgoditi (obravnavo). 
continuedly, (kanti'njuedli). nepresta- 
no. 
:ontinuity, (kantinjii'iti), neprelrga- . (kanti'njues), liepretrgan, 
presledka; stalen. 
ontorl. (klnion'), iviti; akrivltl. 
ontortion, (kantor'in), zvijanje, skriv- 

Ijenje. 
contour, (kantur'), obris, kontura. 
?onlraband, (kSn'trebSnd), tihotapstvo; 

tihotapski, nedopuSien. 
-ontract. (kin'trgkt), pogodba, kon- 

trakt; (kantrekf) — zvleii, skrCiti 

fse]; nakopati si (bolezen); pogodi- 

ti se. 
'ontractible, {kantrek'tlbl), skriUlilv. 
contractile, (kintrek'til skrCljiv. 
con*raction. (kantrik'in), skrCenje; 

okrajjava. 
contractor, (kantrSk'tr), pogodbenik, 

stavbnik. 
contradict, (knntredikt'), oporekati, 

ugovarjati; nasprotovati si. 
contradiction, tkantredik'Sn), naspro- 

tovanje, ugovor, oporekanje; proti- 

conlradictory. (kantrcdik'tori), opore- 
kajof, nasprotu)o£; protisloven. 

conlradistin'-tion. (kan"tredisiink'in>, 
protistavek. 

contradistinguish, (kan"trcdistingVii), 
protidokazati. CON 

coBtntto, (kantrSl'to) , kontralto, tit 

(glas). 
contrary, (kSn'trcri), nasproten; na- 

sprolno; proti, zoper; nasprotje; on 
Ihe contrary, nasprotno. 

contrast, (kan'trest), razlika, naspro- 
lie, kontrast; (kSntreBi')— stati na- 
spfoti, railikovati ae; loSiti se, 

contravene, (kantrevin'), n asp rota vati ; 
prekositi. 

contravention, [kAntreven'£n), naspro- 
tje; prestopek. 

contribute, (kantri'bjut), prispevati; 

contribution. (kan"tribju'Sn), prispe- joC. 
contributor, (kantri'bjutr), prispeva- 

lec; sodelavec, sotrudnik. 
contributory, (kantri'bjutori), prispe- 

vajoE, sodeluio£. 
contrite, (kan'trari), polrt. 
contrition, (kaniri'Sn), potrlost, skesa- 

nost, kea. 
contrivance, fkdnlraj'vens), iznajdba; 

priprava; naSrt. 
contrive, (kantra)v'), izmisliti; naredi- 

ti; nameravati. 
contriver, (kflntrai'vr), iznajdileli; 

snovalec 
control, (kantrol'l, nadzoratvo, kontro- 

1a; mot, oblasi; nadzorovatl, kontro- 

lirati; vladati. 
controllable, (kantro'lebl), nadzorov»- 

len; abvladalen. 
controller, (kantro'Ir), priglednik, kon- 

trolor. 
controversial, (kantrovr'Sl), preporen, 

nereSen; polemiicn. 
controversy, (ka[i'trovr"si), preporno 

vpraSanje; spor, poiemika. 
controvert, (kan'trovrt), prerekati; na- 

sprotovati. polemizirali, 
controvertible, (kantrovr'tibl). proti- 

len, preporen. 
contumacious, (kantjumej'ges), trdo- 

contumscy, ^kSit'tjumesi), trdovrat' 

nost; nepokornost. 
contumelious, fkantiumi'lies), zanifliiv, 
contumelf. (kan't)umiliK zaniCljivost. 
', Ikantjuz'), zmefkali; obdrgni- eontuBlon, (k3ntjii'£n>, zmeCkanje; ob- 

drga, ran a. 
conundrum, i konan'dram) , zastavlca, 

uganka. 
convaletce, <kan"veles'), okrevati; 
• ozdraveti. 
convaleaeence, (kiin"vele'scns), okre- 

vanje; ozdravljenje. 
convBlescent, (kflnvele'seni), pkreva- COO SI len; konvalescent, bolnik, ki se mu 

izboliSuje zdravje, 
convene, (kanvin'), sklicati; zbrati se. 
convenience, (kanvi'niens), priloinosi, 

pripravnost, at your convenience, 

ob vaSi priloinosti, kadar utegnete. 
convenient, (kSnvr nient), priloten, 
convergent, (kanvr'dieni), stekaJoC; 

primiCen. 
conversant, (kanvr'sent), veSC, vajcn; 

conversation, (kiln"vrsej'an), pogovor; 

obfevanje. 
conversational. (kan"vrsej'$cnc]), ob- 

Cevalen. 
converse, (kAnvrs'), obfievati, pogovar- 

jatt se; (kftn'vrs) — obfevanje; po- 

govor. 
conversely, (kanvrs'U), narobe, obrat- 

conversion, (kanvr'in) , izpremenitev ; 

izpreobrnitev. 
convert, (kan'vrt), izpreobrnjenec ; 

(kSnvrt') — izpremeniti; izpreobrni- 

li. 
convertibility, (kiinvr"tibi'lili), izpre- 

convertible, (kAnvr'tibI), izpremenljiv; 

izpreobrnljiv. 
convex, (kan'veks). izboeen, vzbokel. 
convexity, (kanve'ksili), izbocnost. 
convey, (kanvef), prenesii; peljaii; 

prepisatt; sporo£iti. 
conveyance, (kanve'iens), prevaianje; 

posiljatev. predaia; prepis; voz. 
convict. (kSnvlkf), izpoznati krivim, 

obsoditi; prepriCatI, dokazali; (kin'- 

vikt) — obsojenec, jetnik, zladnec. 
conviction, (kSnvik'Sn), prepriCanje; 

obsodba. (kftnvins'), preprieatl. 
convincingly, (kdnvin'singli), prepri- 

(evalno. 
convivimi, (kilnvi'viel), gostoljuben; 

druiaben, zabaven. 
conviviality, (kanvi"vie'liti). gostoljub- 

nost; dobrovoljnosl; veselost. 
convocation, |kanvokej'5n), sklicanje, 

zbranje. 
convoke, (kanvok'), sklicati. 
convolvulus:, (kinvai'vjulus), s I a k 

(rastlina), 
convoy, (kanv6j'), spremiti-, (kan'- 

voj) — spremstvo. 
convulne, (kanvais'), skrEiti; pretresii. 
convulsion, (kanval'iln), kr£; preires. 
convulsive, (kanval'siv), krfievil. 
cony (kd'ni ali ka'nl), evropski lajec. 
coo, (ku), grulili kot golob; ijubkovatj. 
cook, (kuk), kuhaii; kuhar, kuharica. 
cookery, (ku'keri), kuharstvo. 
cooky, (ku'ki), hlebiek (slaSCica). 52 COO cool, (kul), hladen; hlad; hladiti; po- 

miriti; ohladiti se. 
cooler, (kulr), hladilec; hladnica. 
coolly, (ku*li), hladno; hladnokrvno. 
coolnes, (kurnes), hlad; mrinja; hlad- 

nokrvnost. 
coop, (kup), koko§njak, kurnik; zapre- 

ti. 
cooper, (kupr), sodar. 
cooperage, (ku*peredz), izdelovanje 

sodov; pladilo za kadi. 
cooperate, (koa'perejt), sodelovati, po- 

magati. 
cooperation, (koaperej'§n), sodelovanje. 
cooperative, (koa'peretiv), 'sodelujod; 

zadruzen; cooperative store, zadruz- 

na prodajalna, konsum. 
cooperator, (koa'perejtr), sodelavec, 

pomaga^. 

coopery, (ku*peri), sodarstvo. 
coordinate, (koorMinit), sovrsten; isto- 

vreden; enakopraven; (koor*dinejt)- 

souvrstiti. 
coordination, (koordinej'Sn), souvr§5e- 

nje; istovrstnost. 
coot, (kut), drna liska (pti£). 
copartner, (kopart'nr), drug, tovari§. 
cop, (kap), policaj (v navadni govori- 

ci). 

cope, (kop), kapuca; pla§£; pokriti; 

boriti se; meriti se. 
coping, (ko'ping), okrajek pri steni. 
copious, (ko^pies), obilen; begat; pre- 

oblozen. 
copiousness, (ko'piesnes), obilnost. 
copper, (kapr), baker; bakrena poso- 

da; bakren novec. 
copperas, (ka'peres), zelen vitriol. 
copperhead, (kaprhed), strupen gad v 

Sev. Ameriki. 
coppersmith, (ka'prsmith), bakrar, ko- 

tlar. 

coppery, (ka'peri), bakren. 

coppice, (kfi'pis), copse, (kaps), grmi- 
devje, go§5ava. 

copula, (kfi'pjula), vezriik (v slovnici). 

copulate, (kd'pjulejt), vezati; pariti se; 
spolno ob^evati. 

copulation, (kSpjulej'§n), zveza; spol- 
no ob^evanje. 

copulative, (ka'pjuletiv), vezen, vezi- 
len; veznik. 

copy, (ka'pi), prepis; rokopis, kopija; 
iztis; posnetek; vzorec; prepisati; 
posneti. 

copy-book, (ka'pi buk), zapisnica; ko- 

pijska knjiga. 
copyist, (ka'piist), prepisovalec. 
copyright, (ka'pirajt), zaIozniSka pra- 

vica. 
coquet, (kokef), koketirati, spogledo- 

vati se, Ijubimkovati. I COR 

coquetry, (ko'ketri), Ijubohlepnost, ko- 

ketnost. 
coquette, (kokef), Ijubohlepnica, ko- 

ketka. 
coral, (ko'rel), koral (kamen). 
cord, (kord), vrvica, vrv; sezenj (klaf- 

tra) ; zila; povezati z vrvmi. 
cordial, (kor'diel), prisrden, sr£en; 

prijazen; okrep&ilo. 
cordiality, (kordie'liti), prijaznost; pri- 

srdnost. 
cordon, (kordn), fasten znak; kordon 

(vojakov). 
corduroy, (kor'durdj), bombaievo bla- 

go. 
core, (kor), jedro; mozeg; sredica; iz- 

trebiti sredico. 
cork, (kork), probkovo drevo; probek, 

zamasek; zamaSiti. 
corkscrew, (kork'skru), zati^nik, odpi- 

ra5 (za zamaSke). 
cormorant, (kor'morent), pozre§en; po- 

zre§ne§. 
com, (korn), koruza; zito, zrno; kurje 

oko; nasoljiti; pitati s koruzo. 
corncrake, (kornkrejk'), kavka. 
cornea, (kor'nia), rozenica (pri o6esu). 
cornel tree, (kor'nel trl), dren. 
comer, (kornr), vogal; kot; comer 

house, hi§a na vogalu; comer stone, 

vogelni kamen. 
comet, (kor'net), kornet (glasbilo). 
cometist, (kor'netist), kornetist. 
cornice, (kor'nis), obrobek pri zidavi. 
corollary, (ka'roleri), posledica; prida- 

tek. 
coronation, (koroniSJ'Sn), kronanje. 
coroner, (ko'ronr), mrli§ki oglednik, 

koroner. 
corporal, (kor'porel), desetnik, korpo- 

ral; telesen. 
corporate, (kor'porit), zdruien^ sku- 

pen. 
corporation, (korporej'Sn), druiba, kor- 

poracija. 
corporeal, (korpo'riel), telesen. 
corps, (k5r), voja§ka £eta, zbor, kor. 
corpse, (korps), mrtvo £love§ko trup- 

lo. 
corpulence, (kor*pjuIens), rejenost. 
corpulent, (kor'pjulent), rejen, debel. 
corpuscle, (kor'pasl), telesce. 
Corpus Christi, (kor'pus kri'sti), pra- 

znik sv. ReSnjega Tclesa. 
corral, (korer), ograja za iivino; za- 

preti v ograjo. 

correct, (korekt'), popraviti; kaznova- 

ti; pravilcn, 
correction, (korek'Sn), popravek, po- 

prava; kaznovanje. 
corrective, (korek'tiv), izboljSujod; iz- 

boljsevalno sredstvo. 
correctness, (korekt'nes), pravilnost. COR COU 53 corrector, (korek'tr), popravljalec, pre- 

gledovalec, korektor. 
correlate, (ko'rilejt), primerjati. 
correlative, (kore*letiv), nanaSajod se; 

odgovarjajo^. 
correspond, (korespand'), odgovarjati; 

dopisovati. 
correspondence, (korespan'dens), do- 

pisovanje; odgovarjanje. 
correspondent, (korespan'dent), odgo- 

varjajoC; primeren; dopisnik, poro- 

devalec. 
corresponding, (korespanMing), odgo- 

varjajod; ujemajo^ se. 
corridor, (kd*ridor), veza, hodnik. 
corrigible, (ko'ridzibl), pobolj§ljiv; 

kazniv. 
corroborate, (kora'borejt), potrditi; 

okrepiti. 
corroboration, (kora"borej*§n), potrdi- 

tev. 

corrode, (korod'), razjesti; zarjaveti. 
corrosion, (koro*zn), razjedanje (rje). 
corrosive, (koro'siv), razjedljiv; raz- 

jedilo. 
corrugate, (ko'rugejt), nagrbanditi, na- 

brati; corrugate, corrugated, (k5'- 

rugejted) — -. nagrban5en, nabran. 
corrupt, (korapt'), pokvariti [se] ; oku- 

ziti; zapeljati; podkupiti; pokvarjen, 

izprijen. 

corruptible, (korap'tibl), §kodljiv, kva- 

ren; iztrohljiv; podkupen. 
corruption, (korap'sn), pokvarjenost; 

podkup. 
corruptive, (korap'tiv), kvaren. 
corsage, (kor'sidz), modrc. 
corsair, (kor'ser), morski ropar; ro- 

parska ladja, plenilka. 
corset, (kor'set), steznik, modrc, kor- 

zet. 

Cortes, (kor'tes), postavodajna skup- 
§&ina na Spanskem all Portugalskem. 

coruscate, (ko'raskejt), svetlikati se, 
zaretf. 

cosey, (ko'zi), glej cozy. 

cosmic, (kaz'mik), svetoven; velik. 

cosmology, (kSzma'lodii), kozmologi- 
ja, veda o vsemirju. 

cosmopolitan, (k&zmopa'liten), sveto- 
ven. 

cosmos, (kSz'mos), vsemirje, svet. 

Cossack, (ka'sek), Kozak. 

cost, (kdst), veljati, stati; cena; stro- 

§ki; §koda. 
costly, (kost'Ii), visoke cene, drag. 
costume, (kS'stjum), obladilo; poseb- 

na obleka, kostum. 
costnmer, (kSstju'mr), izdelovalec ali 

trgovec z oblekami. 
cot, (kit), ko5a; mreznica, postelja; 

naprstnik {iz gumija ali usnja). coterie, (koterr), redna druzba oseb, 

klika. 
cotillion, (koti'ljen), kotiljon (pies). 
cottage, (ka'tidi), poletna hi§a; koda. 
cottager, (ka'tidzr), kodar. 
cotter, (katr), klin, zagozda. 
cotton, (kStn), bombai; iz bombaza; 

zdruziti se. 
cotton-gin, (kStn diin), mlino za sirov 

bombaz. 
cotton-mill, (katn mil), predilnica za 

bombai. 
cotton-wool, (katn wul), sirova bomba- 

zevina. 
couch, (kaw5), naslonja^; leii§5e; le5i; 

prikriti (v based ah) ; pripogniti se. 
cough, (kof), ka§elj; ka§ljati. 
could, (kud), bi mogel; glej can. 
council, (kawn'sil), posvetovalni zbor; 

obdinski (mestni) svet; posvetova- 

nje. 
councilor, (kawn'silr), svetovalec, svet- 

nik. 
councilman, (kawn'silmen), mestni 

(ob&inski) svetnik. 
counsel, (kawn'sel), nasvet; posvet; 

namera; odvetnik, svetovalec; sveto- 

vati. 
counselor, (kawn'selr), svetovalec. 
count, (kawnt), radunati; smatrati; 

zanesti se; §tetje, ra5un; grof; ob- 

tozba; toCka (pri igri). 
countenance, (kawn'tinens), obli^je, 

pogled; pomod; pomagati. 
counter, (kawntr), podolgovata miza, 

prodajalna miza; odbiti udarec; (v 

zlozenkah) proti, nasproti . . . 
counteract, (kawntr-ekt'), protidelova- 

ti, upirati se. 
counteraction, (kawntr-ek'§n), protide- 

lovanje. 
counterbalance, (kawntrbe'lens), pro- 

titeza; odtehtati; poravnati. 
countercheck, (kawntrCek'), protiCek; 

postaviti se po robu. 
counterfeit, (kawn'trfit), ponarejena 

re6 (denar); goljuf; ponarejen; 

podvrien; ponarediti; posnemati. 
counterfeiter, (kawn'trfitr), ponareja- 

lec. 
countermand, (kawntrmend*), prekli- 

cati; preklic. 
countermarch, (kawntrmar5*), nazaj 

korakati. 
counterpart, (kawn'trpart), nasproten 

del; posnetek. 
counterpoise, (kawntrpojz'), protiutez; 

ravnoteije; biti v ravnotezju. 
countersign, (kawn'trsajn), podpisati, 

potrditi (menico); podpis, potrditev; 

odziven znak. 
countervail, (kawntrvej'T), protidelo- 

vati. 54 COU countess, (kawn'tes), grofica. 
countless, (kawnt*les), brezSteyilen. 
country, (kan'tri), deiela; domovina. 
countirman, (kan'trimen), rojak; de- 

ielan. 
country-seat, (kan'tri sit), hisa na de- 

ieli. 
county, (kawn'ti), okraj. 
coup, (ku), (francosko) hitra izpre- 

memba; coup de grace, (ku de 

gras), smrtni udarec (iz usmiljenja). 
coupe, (kupe'), kupej; voz za dve ose- 

bi. 
couple, (kapl), dvojica, par; poro&enca; 

dvojen; pariti se; sprijeti. 
couplet, (kap'let), par; dva stiha; dvo- 

stih, kuplet. 
coupling, (kap*ling), dxu2enje; spolno 

obdevanje. 
coupon, (kju'pan), odrezek, kupon. 
courage, (ka'ridi), pogum, srdnost. 
courageous, (karej'dzes), pogumen, 

hraber, sr5en. 
courier, (ku'rier), scl, kurir. 
course, (kors), tek, hoja; pot; dirkali- 

s5e; red, smer; te5aj, ii£na doba; na- 

vada; del obeda; tedi, leteti; loviti; 

in due course, o pravem dasu; of 

course, seveda. 
courser, (korsr), dirkalen konj, dirkad. 
court, (kort), dvor; dvori§£e; sodi§£e; 

dvoriti; snubiti; vabiti. 
courteous, (kr'ties), uljuden, dvorljiv. 
courtesan, (kr'tezen), prileznica, kur- 

tezana. 
courtesy, (kr^tesi), uljudhost, dvorlji- 

vost; usluga; prikloniti se. 
court-house, (kort haws) sodi§5e (po- 

slopje). 
courtier, (kortjr), dvornik. 
courtliness, (kort'lines), dvorljivost; 

uljudnost. 
courtly, (kort'li), dvoren; dvorljiv, 

uljuden; uljudno. 
court-martial, (kort mar§l), vojno sta- 

nje, preki sod; pred vojaSko sbdi§^e 

postaviti. 
court plaster, (kort plestr), angleSki 

obliz. 
courtship, (kort'Sip), dvorjenje; snubi- 

tev, 
courtyard, (kdrt'jard), dvori§5e. 
cousin, (kazn), bratranec; sestri5na. 
cove, (kov), zaiiv; soteska; pokriti; 

oboditi. 
covenant, (kaVinent), zaveza; pogod- 

ba; skleniti pogodbo. 
cover, (kavr), pokriti; pregrniti; skri- 

ti; izdelati, napasti; braniti; pokriva- 

lo; pokrov; preginjalo; ovoj; plat- 
nice. 
covering, (kaVering), pregrinjalo. 
coverlet, (kaVrl^t), pregrinjalo, prt CRA 

(za posteljo). 
covert, (kavrt), skrivali§de, zatiSje; po- 

krit; skrit; — ^ly, skrivno. 
coverture, (k&'vrdr), skrivali§£e; zaiCi- 

ta; stanje omoiene iene. 
covet, (kaVet), poieleti. 
covetous, (kaVetes), poieljiv. 
covetousness, (kaVetesnes), poielje- 

nje. 
covey, (ko'vi), mala jata ptic. 
cow, (kaw), krava; pobiti; prestraSiti. 
coward, (kawrd), strahopetec, bojazlji- 

vec. 
cowardice, (ka'wrdis), strahopetnost, 

bojazljivost, plaSljivost. 
cowa^ly, (ka'wrdli), strahopeten; za- 

vratcn. 
cowboy, (kaw'boj), kravji pastir, kra- 

var. 
cower, (kawr), podepniti. 
cowgirl, (kaw*grl), pastarica. 
cowherd, (kaw'hrd), kravji hlapec, 

kravar. 
cowhide, (kaw'hajd), kravja ko2a, 

usnje; bi5. 
cowl, (kawl), kapuca. 
coworker, (koVrkr), sodelavec. 
cowpox, (kaw*paks), kravje koze. 
cowslip, (kaw'slip), trobentica (rastli- 

na). 
coxcomb, cockscomb, (kaks*kom), pe- 

telinov greben (rastlina) ; gizdalin. 
coy, (koj), boje(; srame21jiv; bo2ati z 

roko, gladiti. 
coyness, (koj'nes), boje^nost; sramei- 

Ijivost. 
coz, (kaz), okrajSava besede cousin, 
cozen, (kazn), goljufati, prevariti. 
cozenage, (ka'zinedi), prevara, golju- 

fi]a. 
cozy, (ko'zi), prijazen, prijeten; liCen. 
crab, (kreb), rakovica (iival); lesnika 

(jabolko) ; stroj za dviganje. 
crabbed, (kre'bed), trpek, bridek; oso- 

ren. 
crab-tree, (kreb tri), lesnika. 
crack, (krek), pok; razpoka, §pranja; 

blaznost; po&iti; izvrsten. 
cracker, (krekr), pokalec; bahad; po- 

kalica; raketa; prepe£enec. 
cracker- jack, (-krekr diek), izurjen Clo- 

vek; zvitei. 
crackle, (krekl), pokati, prasketati; 

ploskati; pokanje, prasketanje. 
crackling, (krek'ling), pokanje, praske- 
tanje; skorja pe5enke. ' 
cradle, (krejdl), zibel; poloiiti v zi- 

bel. 
craft, (kreft), izurjenost; rokodelstvo; 

zvijaia; ladja. 
craftiness, (kreftines), zvijada. 
craftsman, (krefts'men), rokodelec. 
crafty, (krefti), Izurjen; zvit. CRA CRI 55 crag, (kr6g), pe£ina, skalina. 
craggy, (kri'gi), skalovit; strm. 
cram, (krem), maSiti; basati si v usta; 

piliti se (u^iti se na vso mod) ; bar 

sanje; lai. 
cramp, (kremp), krd; spona; sklepilo; 

kr5iti; skupaj dr2ati; ovirati. 
cramped, (krempt), skrden; trd. 
crampon, (krem'pen), kle§de (za dvi- 

ganje lesa, zeleza) ; dvigalo ; podkvi- 

ce. 
cranberry, (kren*bcri), brusnica (ja- 

goda). 
crane, (krejn), irjav; naviti; nategniti. 
cranium, (krej'niem), arepinja, loba- 

nja. 
crank, (krenk), ro5ica; vijada; zavija- 

nje besedi; godrnjad; iivahen; gu- 

gav; navijati. 
crankle, (krenkl), zvijati [se], vijuga- 

ti [se]; skrivati se. 
cranky, (kren'ki), zivahen; godrnjav, 

siten. 
cranny, (kre'ni), razpoka. 
crape, (krejp), ialna tandica; guba- 

nee; naguban^iti. 
crash, (kre§), pok, tresk; tre§5iti, zdro- 

biti, poditi. 
crate, (krejt), ko§ara (za steklenice, 

sadje) ; deti v ko§are. 
crater, (krejtr), irelo. 
craunch, (krand), razgrizti; glej 

crunch, 
cravat, (krevet'), ovratnica, kravata. 
crave, (krejv), prositi, rotiti; hrepene- 

ti. 
craven, (kre)vn), bojazljiv; bojazljivec. 
craving, (krejVing), hrepenenje, ko- 

prnenje, tezenje; ieljen, hrepene5. 
craw, (krd), golSa, koko§ji (pti(^ji) ze- 

lodec. 
crawl, (krol), plaziti se; plazenje; to 

crawl with, mrgoleti. 
crayfish, (krej'fiS), navadni rak. 
crayon, (krej'en), drtalnik, svin5nik; 

obrisati. 
craze^ (krejz), razbiti; napraviti koga 

neumnega; noreti; blaznost; pohlep; 

kratko navduSenje (za kako stvar). 
craziness, (krej'zines), zme§anost; pri- 

smojenost. 
crazy, (krej'zi), neumen, blazen, pri- 

smojen; razpadljiv. 
creak, (knk), §kripati; skripanje. 
cream, (krlm), smetana; najbolj§e od 

kake stvari; posneti smetano. 
creamery, (kri'meri), mlekarna, ma- 

slarna. 
creamy, (krrmi), poln smetane, kot 

smetana. 
crease, (kris), pregib (v knjigi) ; pre- 

gibati. 
create, (kriejt'), tistvariti; povzroaiti; imenovati, narediti. 
creation, (kriej*§n), stvarstvo; delo; 

imenovanje. 
creator, (kriej'tr), stvarnik. 
creature, (krldr), stvar; 51ovek; po- 

dle2. 
credence, (krPdens), vera, zaupanje. 
credential, (kriden'Sl), izpridevalo, po- 

verilen list. 
credibility, (kredibi'liti), verjetnost. 
credible, (kre'dibl), verjeten. 
credit, (kreMit), upanje; kredit; ugled; 

zaupanje; zasluga; dolina vsota; 

verjeti; zaupati; zapisati v kredit; 

pripisati; to give credit, dati na ve- 

ro; priznati zaslugo. 
creditable, (kre'ditebl), zanesljiv, ugle- 

den. 
creditor, (kreMitr), upnik. 
credulity, (kredju'liti), lahkovernost. 
credulous, (kre'djules), lahkoveren. 
creed, (krld), vera, veroizpoved. 
creek, (krik), zaiiv; studenec. 
creep, (krip), (crept, crept), lesti, pla- 
ziti se. 
creeper, (krlpr), plazilec; rastlina 

plazilka. 
creephole, (krip'hol), skrivalnica. 
cremate, (krlmejt'), seigati mrlida; 

upepeljenje. 
crematory, (krl'metori), sezigali§5e, 

krematorij.' 
Creole, (krl'dl), kreolec (v Ameriki ro- 

jen potomec francoskih ali §panskih 

stariSev). 
creosote, (krrosdt), kreozot (lek),. 
crept, (krept), glej creep, 
crescendo, (kre§en'do), nara§5ujo£e, 

crescendo (v glasbi). 
crescent, (kre'sent), lunin krajec. 
cress, (kres), kresa (solata). 
crest, (krest), greben; §op peres; po- 

bo5je; pogum. 
crestfallen, (kresfoln'), potrt. 
crevasse, (krives'), razpoklina (pri je- 

zu all V iedeniku). 
crevice, (kreVis), razpoklina, Spranja. 
crew, (kru), mo§tvo; 6eta. 
crewel, (kru'el), fin vezilen sukanec. 
crib, (krib), jasli; zibel; staja za ii- 

vino; koCa; plagijat; zabranjena pre- 

stava klasikov ("simel") ; goljufati 

pri nalogah. 
cribbage, (kri*bidz), igra s kartami. 
cribble, (kribi), re§eto; reSetati. 
crick, (krik), otrpnelost vratu. 
cricket, (kri*ket), 5ri6ek; igra kriket, 
crier, (kra*jr), klicalec. 
crime, (krajm), zloCin; velika krivica. 
criminal, (kri'mini), zloCinski, krimi- 

nalen; zIo5inec. 
criminality, (krimine'Iiti), kaznivost; 

pregresek. 56 CRI CRU criminate, (kri*minejt), obdolziti zlo- 

dina. 
crimp, (krimp), kodrati lase; nabirati, 

nagrban&iti; zagrabiti. 
crimson, (krimzn), modrorde^kast, kar- 

mezin; pordediti. 
cringe, (krindi), globok prikion; pri- 

klanjati se; kledeplaziti; prihuliti se. 
crinoline, (kri'nolin), krinolin, trdo 

platno. 
cripple, (kripl), pohabljenec; pohab- 

Ijen; pohabiti. 
crisis, (kraj'sis), odlodilen 5as, kriza. 
crisp, (krisp), kodrast; prhek; svez, 

£ist, bister; kodrati, plesti; prhko 

napraviti. 
criterion, (krajtrrien), dokazilo, krite- 

rij; mera; znak. 
critic, (kri'tik), ocenjevatelj; kritik. 
critical, (kri*tikl), kritidcn; nevaren; 

natan5en, strog. 
criticism, (kri'tisizm), ocena, ocenje- 

vanje; razsodba. 
criticize, (kri'tisajz), ocenjevati; kri- 

tizirati; presojati; grajati, zigosati. 
critique, (kritik'), ocena, kritika. 
croak, (krok), regljati, kvakati; kvaka- 

nje; godrnanje. 
croaker, (krokr), slab prerok. 
Croat, (kro'et), Croatian, (kroej'§n), 

Hrvat; hrvatski. 
Croatia, (kroej'sia), Hrvatska. 
crochet, (kro§e'), kva^kanje; kva£kati. 
crock, (krak), vr5; lonec; saje; zama- 

zati. 
crockery, (kra'keri), lon^evina. 
crocodile, (kr&'kodajl), krokodil. 
crocus, (kro'kus), iafran. 
croft, (kroft), s plotom ograjeno polje; 

laz. 
crone, (kron), stara baba, vrazarica. 
crony, (kro'ni), stara znanka. 
crook, (kruk), goljuf, tat; ovinek; za- 

krivljena palica; zvijada; zaviti. 
crooked, (kru'ked), kriv, zakrivljen; 

izprijen; tatinski; nepo§ten. 
crop, (kr&p), pridelek (2ita, sadja) ; 

kratki lasje; golsa, mlin (pri perut- 

nini); odrezati vrh; pridelati; 2eti; 

to crop up, priti na dan, na povr§je. 
croquet, (kroke'), kroke (igra). 
crosier, (kroir), §kofja palica. 
cross, (kros), krii; trpljenje; kriien, 

povpre5en, po§even, po^ezen; naspro- 

ten; godrnjav, osoren; kriiati [se] ; 

prekriiati, izbrisati; prehoditi; pre- 

stopiti; prestaviti; prepeljati [se]. 
crossbar, (kros'bar), povpreinica. 
crossbow, (kros'bo), lok. 
crossbred, (kros'bred), krizan (pri re- 

ji zivali). 
cross-examination, (kros egze"minej'- 

§n), zasli§anje, preiskava. cross-examine, (kros egze'min), zasli- 

§ati, preiskati. 
:ross-eyed, (kros'ajd), krivogled, §ki- 

Ijav. 
crossing, (kro'sing), kriiiSSe (ielez- 

nic, cest) ; kriianje. 
cross-road, (kros rod), kriipot. 
crosswise, (krosVajz), v podobi kri- 
za; navzkrii, po&ez. 
crotch, (krafi), vilice; kolk. 
:rotchet, (kra*6et), lesene vilice; 6e- 

trtinska nota; oklepaj; 5udna misel, 

muha. 
:rotchety, (kra'Ceti), muhpt. 
crouch, (krawd), po^epniti, po£eniti; 

kledeplaziti ; plaziti se. 
:roup, (krup), dusljiv ka§el]; kriz (pri 

konju). 
crow, (kro), vrana; zelezen drog; kro- 

kati; kikirikati; bahati se. 
crowbar, (kro'bar), pralica, ielezen 

drog. 
crowd, (krawd), mnozica, gneda; gne- 

sti se; napolniti. 
crowded, (krawMed), natla&en; prena- 

polnjen. 
crown, (krawn), krona; vlada; venec; 

teme; §tula pri klobuku; krona 

(avstrijski denar) ; 5 §ilingov (angle- 
ski denar) ; kronati ; vendati. 
crown glass, (krawn gles), kristalno 

steklo (brez svinca). 
crown prince, (krawn prins), prestolo- 

naslednik. 
crucial, (kru§l), krizen; tezak; odlo£i- 

len. 
crucible, (kru'sibi), raztopnik (poso- 

da) ; preizkus. 
crucifix, (kru'sifiks), razpelo; kriz. 
crucifixion, (kru"sifik'§n), kriianje. 
cruciform, (kru'siform), v obliki kriza. 
crude, (krud), sirov, grob; naraven; 

slab; neotesan. 
crucify, (kru*sifaj), kriiati. 
crudeness, (krud'nes), sirovost, gro- 

bost. 
cruel, (kru'el), grozovit; okruten; krvo- 

loden. 
cruelty, (kru'elti), grozovitost; kru- 

tost; kcvolo^nost. 
cruet, (kru'et), posodica za olje. 
cruise, (kruz), kriiem jadrati, kriia- 

riti; kriiarjenje. 
cruiser, (kruzr), kriiar; kriiarka. 
crumb, crum, (kram), drobtina; sredi- 

ca pri kruhu; drobiti [se]. 
crumble, (krambl), zdrobiti [se}; raz- 

pasti. 
crummy, (kra'mi), drobtinidast; drob- 

Ijiv. 
crumpet, (kram'pet), lahek cmok. 
j crumple, (krampl), meSkati; grbanditi 
I [se] ; guba. CRU 

crunch, (kran£), ivekati, stiskati. 
crupper, (krapr), krii (pri konju) ; 

podrepen jermen. 
crusade, (krusejd*), kriiarska vojska. 
crusader, (krusej'dr), krizar. 
crush, (kra§), zmedkati; zatreti, stre- 

ti; premagati; udar; zme^kanje; 

gneda. 

crust, (krast), skorja; pokriti [se] s 

skorjo. 
crustaceous, ( kraste j '§es ) , lupinast ; 

luskinast. 
crustiness, (kra'stines), skorja; roba- 

tost. 
crusty, (kra'sti), skorjast; godrnjav, 

robat. 
crutch, (kra5), bergla. 
cry, (kraj), vpiti; jokati; kriCati; vpi- 

tje; jokanje; pritrjevanje; klic. 

crypt, (kript), grobnica, kripta, pod- 

zemska kapelica. 
crystal, (kristl), kristal; kristalizirati. 
crystalline, (kri'stelajn), kristalen. 
crystallization, (kri"stelizej*§n), kri- 

staliziranje. 
crystallize, (kri'stelajz), kristalizirati. 
cub, (kab), mladii; robat diovek; mla- 

de imeti. 
cube, (kjiib), kocka; postaviti na ku- 

bik (v ra^unstvu), kubikovati. 
cubic, (kju'bik), kubi5en, kockast. 
cubit, (kju'bit), laket, sprednja roka; 

komolec (poldrugi develj mere). 

cuckoo, (ku'kii), kukavica. 
cucumber, (kjii'kambr), kumara. 
cUd, (kad), prezvekljaj; dik; to chew 

the cud, preivekovati ; premisliti. 
cuddle, (kadi), objemati; podepniti; 

stisniti, priviti se (h komu) ; objem. 
cudgel, (kad'diel), krepelec, koli^ek; 

tepsti s krepelcem. 
cue, (kju), konec; rep; biljardna pa- 

lica; namigljaj; kita las; kljud (do 

uganke) . 

cuff, (kaf), udarec s pestjo; zapestni- 
ca pri srajci; rokavica; udariti s pe- 
stjo. 

cuirass, (kwlres'), prsen oklep. 

cuirassier, (kwiresir'), vojak s prsnim 
oklepom. 

cuisine, (kwlzln'), kuhinja; kuha. 

cul-de-sac, (ku de sek'), jamica; 2ep. 

culinary, (kju'lineri), kuhinjski, kuhar- 
ski. 

cull, (kal), izbrati. 

culm, (kalm), steblo. 

cully, (ka'li), bedak; naivnei; prevari- 

ti. 
culminate, (kal'minejt), vr§i5iti, priti 

do vrha, dose^J vi§ek. 
culmination, (kalminej'Sn), vr§idenje, 

kulminacija; vrhunec. CUR 57. culpability, (kalpebi'liti), kaznivost; 

krivda. 
culpable, (kaPpebl), kazniv; kriv. 
culprit, (kal'prit), krivec; zlodinec. 
cult, (kalt), bogosluzje, kult. 
cultivate, (kartivejt), obdelavati; tre- 

biti (polje); gojiti; vzgajati, uriti. 
cultivation, (kaltivej'§n), obdelavanje; 

gojitev; izobrazba. 
cultivator, (kal'tivejtr), obdelovalec; 

gojitelj; trebilo. 
culture, (kal^r), olika, prosveta, kultu- 

ra; vzgoja; obdelovanje. 
culvert, (kal'vrt), odtek, ileb. 
cumber, (kambr), oteziti; ovirati; v 

zadrego spraviti. 
cumbersome, (kam'brsam), cumbrous, 

(kam'bres), nadlezen, tezaven. 
cumin, (ka'min), kumin (kimna). 
cumulative, (kju'mjuletiv) , narasCa- 
. jo5; nabirajo5. 
cunning, (ka'ning), zvit, premeten, 

prebrisan, ve§£; zvija^a, prebrisa- 

nost. 
cup, (kap), kupa; skodelica, skleddka; 

izvle&i kri. 

cupboard, (ka'brd), sklednik; kuhinj- 
. ska omara. 

cupidity, (kjupi'diti), poieljivost. 
cupola, ' (kju'pola), kupola. 
cupping, (ka'ping), izvledenje krvi. 
cur, (kr), star 'pes; potepuh. 
curability, (kju"rebi'liti), ozdravlji- 

vost. 
curable, (kju'rebl), ozdravljiv, ozdra- 

ven. 
curacy, (kju'resi), kuratija. 
curate, (kju'rit), kurator. 
curative, (kju'retiv), zdravilen, ozdra- 

vilen. 
curator, (kjurej'tr), oskrbnik. 
curb, (krb), krotiti, brzdati; ovira; 

podbradnik pri uzdi. 
curbstone, (krb'ston), obcesten kamen. 
curd, (krd), sesedeno mleko; zmitek; 

sesesti, skisati [se]. 
curdle, (krdl), sesesti, skisati, strditi 

[se]. 
cure, (kjur), ozdravljenje; zdravilo; 

dusna skrb; ozdraviti. 
curfew, (kr'fju), veCerni zvon. 
curiosity, (kjuria*siti), radovednost; 

redka stvar; posebnost; 5uda§tvo. 
curious, (kju'ries), radoveden, skrben; 

Cudaiki, poseben; — ^ly, ^udovito, po- 

sebno. 
curl, (krl), koder; zgib; zavoj; kodra- 

ti [se] ; zgibati, zvijati [se]. 
curlew, (kr'lju), kljunad (povodni 

pti6). 
curling-iron, (kr'ling ajrn), zgalno ze- 

lezo, kodralo. 
curly, (kr'li), kodrast. 58 CUR carmiidgeoii, (krm&'dien), stiskaS, 

skopuh. 
currant, (k&'rent), suho grozdidje; 

rde^e grozdi&je (rastlina). 
currency, (k&'rensi), tek; denar v pro- 

metu; papirnat denar; kronen je. 
current, (ka'rent), teko£; obidajen; 

tok; tek; reka. 
curriculum, (kari'kjulum), udni red. 
curry, (ka'ri), strojiti; tepsti; 6esati; 

to curry favor, prilizovati se. 
currycomb, (ka'rikom), konjsko 5esa- 

lo; desati. 
curse, (krs), kletev; preklinjati. 
cursed, (kr'sed), preklet. 
cursive, (kr'siv), tekod; pisan. 
cursory, (kr*sori), hiter; povrSen. 
curt, (krt), kratek, ester (odgovor). 
curtail, (krtejr), okraj§ati; odrezati; 

zmanjSati; omejiti. 
curtain, (krtn), zastor, zavesa; pregra- 

ja; zastreti. 
curtsy, (kr'tsi), glej courtesy, 
curvature, (kr'veCr), krivina, krivlje- 

nje. 
curve, (krv), kriva 6rta; krivina; kroi- 

nica; upogniti, zakriviti; upognjen. 
curvet, (krVet), skok na konja; §ala; 

skoditi. 
curvity, (kr'viti), zakrivljenost, upo- 

gnjenost. 
cushion, (ku§n), blazina; zglavnica. 
cusp, (kasp), konica, vrh; rog lune; 

korenina pri zobu. 
cuspid, (ka'spid), podo^njak (zob). 
cuspidate, (ka'spidejt), ester, keni^ast. 
cuspidor, (ka'spidor), pljuvalnik. 
custard, (ka'strd), mle^na testenica. 
custodian, (kasto'dien), duvaj, varuh. 
custody, (ka'stedi), varstve; nadzerst- 

ve; skrb; zaprtje; to give into custo- 
dy, zapreti. 
custom, (ka'stem), navada, ebi5aj; 

kupdija; — s, celnina, uveznina. DAL 

cuBtomery, (ka'stemeri), obi^jen, na- 
I vaden. 

customer, (ka'stemr), odjemalec, ku- 
pec. 

custom-house, (k&'stem haws), colnin- 
I ski urad. 

cut, (kat), (cut, cut), rezati, sekati; 
prerezati; prekriiati; raniti; zfiiia- 
ti (cene) ; privzdigniti (karte) ; vrez; 
rana; bodljaj; prerez; prehod; bakre- 
rez, kli§ej, leserez; moda; odrezek; 
odrezan; vrezan; to. cut prices, zni- 
iati cene. 

cutaneous, (kjutdj*nies), ke2en. 

cute, (kjut), zvit, prebrisan; privla5en. 

cuticle, (kju*tikl), keiica, koprena; 

vrhnji del keze. 
cutlass, (kat'les), levski nei; jatagan. 
cutler, (katlr), neiar. 
cutlery, (katMeri), no2arstvo; predajal- 

na neiev. 
cutlet, (kat*let), kotelet, pedenka. 
cutthroat, (kat'throt), zavraten meri- 

iec. 
cutter, (katr), reza5; rezilo; baha£; 

ladja sesalka. 
cutting, (ka'ting), rezanje, edrez; 

ester. 

cuttle, (katl), riba drnica. 

cutM'ater, (kat'wotr), rilec pri ladji all 
pemelu. 

cycle, (sajkl), kreg; kele. 

cycling, (saj'kling), kelesarjenje. 

cyclone, (saj'klon), ciklon, vrtinec. 

cyclopedia, (sajklepIMia), glej encyclo- 
pedia. 

cylinder^ (si*lindr), valj, cilinder. 

cymbal, (sim*bel), kragulj^ek, cimbala. 

cynic, (si'nik), brezbriien; ciniCen; 
streg; cinik. 

cypress, (saj'pres), cipresa. 
czar, (zar), car. 
1 czarina, (zarl'na), carinja. D dab, (deb), nal'ahke se detakniti; ma- 
zati; dotikljaj; ke§5ek mehke stvari, 
mrlja; ve§&ak. 

dabble, (debl), §krepiti; su§mariti. 

dabbler, (deblr), §kropilec; §u§mar. 

dabster, (debstr), izurjena oseba, ve- 
§&ak. 

dactyl, (dek'til), trezlezen stepec, dak- 
til. 

dad, (ded), daddy, (de'di), ata, dedek, 
eCe. 

daffodil, (de'fedil), narcisa. 

daft, (deft), neumen, nespameten, ner. 

dag, (deg), reg mladega jelena; vise- 
£a krpa. 

dagger, (ddgr), bodalo. daggle, (degl), vla^iti pe blatu; zama- 

zati. 
daily, (dej'li), dneven; dnevne; dnev- 

nik. 

daintiness, (dejn'tines), ekusnost; Ho- 
nest. 

dainty, (dejn'ti), okusen; li^en; razva- 
jen; sla§5ica; okusna stvar. 

dairy, (de*ri), mlekarna. 
daisy, (dej*zi), marjetica. 
dale, (dejl), dolina; del. 
dalliance, (de'liens), Jgradkanje; za- 
kasnitev. 

dally, (de'li), igraakati se; zakasniti 
se; Cas tratiti. DAM 

dam, (ddm), jez, nasip; samica (pri 

iivalih); zajeziti. 
damage, (dd'midi), §koda; izguba; 

od§kodnina; po§kodovati [se]. 
damageable, (de*mid2ebl), poSkodljiv. 
damask, (de'mesk), damast (blago) ; 

jeklo iz Damaska. 
damaskeen, (de'meskln), podamastiti. 
dame, (dejm), gospa; gospodinja; vo- 

diteljica. 
damn, (dem), prekleti; zavre^i; kleti. 
damnable, (dem'nebl), vreden preklet- 

stva; nidvreden. 
damnation, (demnej'sn), prekletstvo. 
damned, (demd), preklet, zavrzen. 
damp, (demp), vlazen; moavirnat; 

vlaznost ; soparica ; malosrSnost ; 

vlaiitU zmoditi; ohladiti; zmanj§a- 

ti (glas, ropot). 
damper, (dempr), gasilo (pri pe^eh) ; 

duSilo. 
dampish, (dem'pi§), vlaznat. 
dampness, (demp'nes), vlaga. 
damsel, (demzl), mlada ienska, dekli- 

na. 
damson, (demzn), de§plja. 
dance, (dens), pies; plesati. 
dancer, (densr), plesalec, plesalka. 
dancing-master, (den'sing mestr), pie- 

sovodja. 
dandelion, (den'dilajn), motovilec 

(rastlina). 
dandle, (dendl), uj^kati (otroka na ko- 

lenih); igradkati se. 
dandruff, (den'draf), prhuti. 
dandy, .(den'di), gizdalin, gizdalinka. 
Dane, (dejn), Danec. 
danger, (dejndzr), nevarnost. 
dangerous, (dejn*dzeres), nevaren. 
dangle, (dengl), kolebati, nihati, vi- 

seti. 
dangler, (denglr), podrepnik, prilizo- 

valec. 
Danish, (dej'ni§), danski; dans^ina. 
dank, (denk), soparen, vlaien. 
dapper, (depr), prozen, uren; liden. 
dapple, (depl), lisast; lisa; polisiti. 
dare, (der), drzniti se, osmeliti se; iz- 

zivati; kljubovati; izzivanje; I dare- 
say, (aj der*sej), mislim. 
daredevil, (derMevl), smelec, drzovit 

£lovek. 
daring, (de'ring), drzen. 
dark, (dark), temen, mraden; dm; 

hudoben; tema, mrak; nevednost; 

it is getting dark, mradi se. 
darken, (darkn), potemniti [se], po- 

temneti; po&rniti; podrneti. 
daridsh, (dar'ki§), temnikast; Crnkast. 
darkle, (darkl), mraditi se, temneti. 
darkness, (dark'nes), teijia; mrak; 

skritost; nevednost. 
darksome, (dark'sam), tcmcn; otozen. DEA 59 darling, (dar'ling), Ijub, drag; dragee, 

sr5ek. 
dam, (darn), krpati (nogavice) ; pre- 

snet! (vzklik). 
darnel, (darnel), Ijulika. 
dart, (dart), metalo; pu§5ica; zaludati; 

vredi [se], zakaditi. 
dash, (de§), zaludati; zagnati s silo; 

razbiti; zapoditi se; trditi; udar; 

trdenje; tek; naval; izliv; pomiSljaj 

( — ); ko§6ek; pljusk. 
dashboard, (de§'bord), prestrezalna 

deska odspredaj pri avtomobilu. 
dastard, (de'strd), strahopetec; stra- 

hopeten. 
dastardly, (de'strdli), strahopeten; po- 

del; podlo. 
data, (dej'ta), podatki. 
date, (dejt), datelj; datum, dan v me- 

secu; dogovorjen £as, rok; to date 

from, za5eti se, trajati. 
dative, (dej'tiv), dajalnik, dativ (v 

slovnici). 
daub, (dob), mazati, packati; pokriti, 

zakriti; mazanje. 
dauber, (dobr), mazad-slikar. 
dauby, (dd*bi), zamazan. 
'daughter, (dotr), h£i; daughter-in- 
law, sinaha. 
daughterly, (do'trli), hderin. 
daunt, (dont), prestrasiti. 
dauntless, (dont'les), neustrasen, brez 

strahu. 
davenport, (deVnport), divan; pisalna 

mizica za dame. 
daw, (do) kavka (ptid). 
dawdle, (dodl), zapravljati (as; igra- 

ti se. 
dawn, (don), daniti se; cora; zadetek. 
day, (dej), dan; day by day, vsak dan; 

the other day, oni dan. 
daybook, (dej'buk), dnevna knjiga. 
daybreak, (dej'brejk), zora, zarja. 
day-laborer, (dej lejljorer) dninar. 
daylight, (dej'lajt), beli dan, svetloba. 
day-star, (dej star), jutranja zvezda, 

danica. 
daytime, (dej*tajm), dnevni das. 
daze, (dejz), zaslepiti; omamiti; zaslep- 

Ijenost, omama. 
dazzle, (defl), zaslepiti, bleSaiti. 
dazzling, (dez'Iing), bleSCec. 
deacon, (dikn), dijakon; deaconess, 

(di*kenes), dijakonica. 
dead, (ded), mrtev, nedelaven; temen, 

Crn; pust, prazen; slab; smrtono- 

sen; popolnoma; smrtna tiSina; 

mrtveci. 
deaden, (dedn), zamoriti; zmanj§ati; 

pridu§iti. 
dead-letter, (ded letr), tievxtofe^TvRk -^v- 

smo. 60 DEA deadlock, (ded'lak), prenehanje z 

delom (vsled spora). 
deadly, (ded'li), smrten, smrtonosen; 

straSen; smrtno, nevarno. 
deadness, (ded'nes), mrtvost; prazno, 

mrtvo zivljenje, tiSina. 
deaf, (def), gluh; zamolkel; deaf and 

dumb, gluhonem. 
deafen, (defn),>oglu§iti. 
deaf-mute, (definjut), gluhonem. 
deafness, (def'nes), gluhost, ogluSe- 

lost. 
deal, (dil), (dealt, dealt, delt), del; de- 

lez; deljenje; deska; deliti; obievati; 

trgovati, kupCevati; posredovati; ob- 

nasati se; ravnati (s kom) ; a great 

deal, veliko. 
dealer, (dilr), trgovec; delilec. 
dealing, (di'ling), kupdevanjc; obCe- 

vanje; delitev. 
dean, (din), dekan; predsednik fakul- 

tete. 
deanery, (drneri), deanship, (din'Sip), 

dekanija; dekanstvo. 
dear, (dir), drag; Ijub; drago; Ijubdek, 

Ijubica; — ^ly, drago; Ijubko. 
deamess, (dlr'nes), dragost; draginja; 

Ijubkost; neznost. 
dearth, (drth), draginja vsled pomanj- 

kanja; pomanjkanje, beda; lako- 

ta. 
death, (deth), smrt. 
deathbed, (deth 'bed), smrtna postelja. 
deathless, (deth'les), neumrljiv. 
deathly, (deth'li), smrten; smrtonosen. 
death-penalty, (deth pe'nelti), smrtna 

kazen. 
deathwatch, (deth'w66), straza pri 

zlo5incu pred usmrdenjem. 
debacle, (dibe'kl), nevihta, povodenj; 

padec, polom. 
debar, (dibar'), izklju5iti; zabraniti. 
debaric, (dibark'), Izkrcati se. 
debase, (dibejs'), ponizati; pokvariti. 
debasement, (dibejs'ment), ponizanje; 

kvarjenje. 
debatable, (dibej'tebl), preporen; spo- 

ren, odprt za razpravljanje. 
debate, (dibejf), razgovor, razprava, 

debata; razpravljati; debatirati; za- 

govarjati; posvetovati se. 
debater, (dibej'tr), debatant, razprav- 

Ijatelj; prepira^. 
debauch, (dibd£'), zapeljatl; pokvariti; 

nezmernost; pija^evanje; razuzda- 

nost. 
debauchee, (de"bo§P)) razuzdanec, 

razko§nes. 
debauchery, (dibo'seri), razuzdanost, 

nezmernost; zapeljanje. 
debenture, (diben'dr), doliino pismo, 

zadolinica. 
debilitate, (diblMitejt), slabiti. DEC 

debility, (dibi'liti), slabost. 

debit, (de*bit), dolg; debet v trgovini; 

obteziti; prepisati na dolg. 
debris, (deb"ri'), podrtine; odlomki. 
debt, (det), dolg; to be in debt, biti 

dolzan; to contract debts, zadolziti 

se. 
debtor, (detr), dolznik. 
debut, (de"bi'), prvi nastop. 
debutante, (debitanf), igralka, ki pr- 

vi5 nastopi. 
decade, (dikejd'), desetletje. 
decadence, (dikej'dens), propadanje. 

razpad. 
decaloque, (de'kelog), deset zapovedi. 
decamp, (dikemp'), podreti §otore, vz- 

digniti se iz tabori§5a; hitro oditi. 
decampment, (dikemp'ment), odhod iz 

tabori§£a. 
decant, (dikenf), odliti; pretoditi. 
decapitate, (dike'pitejt), obglaviti; od- 

sekati glavo. 
decapitation, (dikepitej'§n), obglav- 

Ijenje. 
decay, (dike)'), razpadati; gniti; raz- 

padanje; gnitje; poslab§anje. 
decease, (disis'), konec zivljenja; 

smrt; umreti. 
deceased, (dislst'), umrli; rajni. 
deceit, (dislt'), zvijaCa; prevara. 
deceitful, (disit'ful), varljiv, zvijacen. 
deceivable, (disiVebl), prevarljiv.; 

lahkoveren. 
deceive, (dislv*), varati; prekaniti; 

premotiti. 
deceiver, (disfvr), varalec; goljuf. 
December, (disem'br), gruden, decem- 

ber. 
decency, (di'sensi), dostojno. 
decennial, (dise'niel), desetleten; de- 

setletnica. 
decent, (dfsent), dostojen; spodoben; 

primeren. 
deception, (disep'sn), prevara; zmota. 
deceptive, (disep'tiv), goljufen, var- 
ljiv. 

decide, (disajd*), doloditi, odloditi; 

skleniti; ukreniti. 
decidedly, (disaj'dedli), odlodno. 
decigram, (de'sigrem), decigram. 
decimal^ (de'simel), desetinski, deci- 

malen; desetina. 
decimate, (de'simejt), vzeti vsakega 

desetega; umoriti vsakega desetega; 

desetkati; izredditi. 
decimation, (de"simej'sn), izredCenje. 
decimeter, (de'simitr), decimeter. 
decipher, (disaj'fr), razre§iti; razvoz- 

Ijati pisavo; raztolmaSiti. 
decision, (disi'zn), odlo6itev; odlok; 

odIo5nost. 
decisive, ' (disaj'siv), odloCilen; odlo- 

den. DEC 

deck, (dek) , krov ; pokriti ; odeti ; okra- 

siti; a deck of cards, eel kup kvart, 

igralne karte. 
declaim, (diklejm'), predna§ati, preda- 

vati, deklamovati. 
declamation, (deklemej'Sn)^ predava- 

nje; deklamacija. 
declamatory, (dikle'metory), preda- 

valen, deklamujod. 
declaration, (deklerej'§n), razglasiti; 

izjava; razglasitev; razglas; oklic. 
declaratory, (dikle'retori), razglasu- 

jo6. 
declare, (dikler'), razglasiti, izjaviti; 

trditi. 
declension, (diklen'sn) , sklanjatev; 

nagibanje. 
declinable, (diklaj'nebl), sklanjalen; 

nagibljiv. 
declination, (deklinej'§n), nagibanje; 

padanje; pojemanje; odklonitev. 
decline^ (diklajn'), nagibati se; zmanj- 

bcvati se; padati; odkloniti; odredi; 

padanje; pojemanje; poslab§anje. 
declivity, (dikli'viti), strmina. 
declivous, (diklaj'ves), strm. 
decoct, (dikakf), popariti; kuhati. 
decoction, (dikak'sn), izvretek; izku- 

hanje. 
decollate, (dika'lejt), obglaviti. 
decollete, (dekalete'), razgaljen do 

prsi. 
docompose, (dikampoz'), razstaviti, 

razkrojiti [se] ; razpasti, gniti. 
decomposition, (drkam"pozi'§n), raz- 

stavljenje; razkrojitev. 
decorate, (de'korejt), okrasiti; kindati. 
decoration, (dekorej'sn), kindanje; 

Decoration Day, praznik kindanja 

grobov (30. maja), Spominski dan. 
decorative, (de'kocejtiv), kindajoc, 

okrasevalen. 
decorator, (de'korejtr), dekorator, 

okraSevalec. 
decorous, (diko'res ali de'kores), 

dostojen, primeren. 
decorticate, (dikor'tikejt), olupiti, 

omajiti. 
decorum, (diko'rum), dostojnost, spo- 

dobnost. 
decoy, (dikoj'), vabiti, mamiti; zape- 

Ijevati; vabljenje; vada; izkuSnjava. 
decrease, (dikrls')* zmanjSati [se]; 

zmanjianje. 
decree, (dikn'), odrediti; skleniti; 

ukazati; sklep; odredba; ukaz, za- 

poved. 
decrement, (de'kriment), skoda; zmanj- 

§anje, izguba. 
decrepit, (dikre'pit), oslabel, slaboten. 
decrepitude, ( dikre'pit jud), oslabelost. 
decrial, (dikrajl'), razvpitje. 
decry, (dikraj'), razvpiti; podcenje- DEF 61 vati. decubitus, (dikju'bites), sedno, otisni 

prisad. 
decussate, (dika'sejt), krizati se; ce- 

piti [se] na dvoje. 
dedicate, (de*dikejt), posvetiti. 
dedication, (dedikej'§n), posvetitev, 

posvedevanje. 
deduce, (did jus'), izpeljavati, izvajati; 

sklepati; privesti. 
dedicatory, (de'diketori), posvetilen. 
deducible, (didju'sibi), izvajalen. 
deduct, (didakt*), odvzeti, od§teti; od- 

racunati. 
deduction,, (didak'Sn), odvzetje, odtr-. 

ganje; odtegnitev; odStetje; odbitek; 

izvajanje, zakljudek. 
deductively, (didak'tivli), izvajalno. 
deed, (did), 6in, delo; dejstvo; last- 

ninska listina; in deed, v resnici, res. 
deem, (dim), zdeti se; smatrati, ime- 

ti (za); soditi. 
deep, (dip), globok, skriven; bistro- 

umen; nizek (glas) ; globoCina; glo- 

bel. 

deeply, (dip'li), globoko; natanCno, te- 

meljito. 
deepen, (dipn), poglobiti (se) ; temni- 

ti ali temneti. 
deepness, (dip'nes), globina, globoCi- 

na. 
deer, (dir), (mnozina deer), jelen. 
deface, (difejs'), paditi. pomazati; iz- 

brisati. 

defacement, (difejs'ment), izpaditev; 
izmazek; izbris. 

defalcate, (difel'kejt) , vzeti ; poneveri- 
ti. 

defalcation, (defelkej'Sn), vzetje, po- 
neverjenje. 

defamation, (de"femej*sn), obrekova- 
nje. 

defame, (difejm'), obrekovati. 
defamer, (dife'mr), obrekovalec. 
default, (difolt'), prezreti; zamuditi 

(obravnavo); zanemariti; opustitev; 

izpregled; pogreSck; odsotnost (pri 

obravnavi). 

defaulter, (difol'tr), besedolomec; po- 
nevernik. 

defeat, (difit'), poraz; poraziti, pre- 
magati. 

defecate, (de'fikejt), iz5istiti se; osna- 
iiti se. 

defect, (difekf), hiba; pomanjklji- 
vest; napaka. 

defection, (difek'Sn), pomanjkljivost: 
odpad. 

defective, (difek'tiv), pomanjkljiv; ne- 
popoln; napaCen. 

defectiveness, (difek'tivnes), ^oraaxvS- 

kljivost. 
defence, (dUetv^'"^, ^\^\ ^^^^xv-s^'t^ ffi DEF 

defend, (difend"), braniti; za^ovarjati. 
defendant, (difen'deni). bramtelj; to- 

ienec; zagovornik. 
defender, (difen'dr), branitel); z&- 

seiinik. 
defense, (difens'), bramba; branitev; 

lagovor. 
drfensible, (difensible), branljiv. 
d^enstrc, (difen'siv), branei; brani- 

len; zsgovariajoi; obramba, branik; 

obrambni boj, defenziva. 
defer, <ditr'), odtoilti, odlaSati; Caka- 

ti. 
deference, (de'ferens), spo£tovan{e; 

pokornost. 
deferential, (diferen'SI). spoStljiv. 
defiance, (difaj'ens), Uzivanje; klju- 

bovanje. 
defUnt, (difaj'cnt), izzivajoS; kljubu- 

jo£; drzen. 
deficiency, (difi'Sensi), pomankliivost. 
deficient, (difi'sent), pomanjkljiv. 
deficit, (de'tisit), primanjkliaj, deficit. 
defile, difajl'), ozka pot, oiina; one- 

snaiitJ; oskrunitE; odkorakati v vrsti. 
defilement, (difajl'ment), oskrumba; 

oskrunltev. 
defiler, (difaj'lr), skrunitel). 
define, (difajn'), doltrfiti mejc; ozna- 

iiti; doloCiti pomen, definirati. 
definitenesH, (de'tinitness), doIoCnost; 

toinost; natandnost. 
definition, (de"ftni'5n), doloiba; opre- 

delba, oznaEenje. 
deflagrate, (de'fleerejt), goreti; pali- 

tiTse). 
deflaeration, (de"(legrei'Sn), pozar. 
deflect, (diflekt'), odvajati, odkloniti. 
deflection. (diflek'Sn), odvaianjc, od- 

klon. 
defloration, (deflorei'^n), oskrumba. 
deflower, (diflaVr), oropati cvctja; 

zapeljati; oskruniti. 
defoliation, (difoljej'sn), odpadanje 

llstov. 
deform, (diform'), popaiiti; pohabiti. 
deformed, (diformd'). popaaen; pohab- 

Ijen. 
deformity, (difor'miti), popaCenosf, po- 
ll ablj en ost. 
defraud, <difrdd'), goljufati; poneve- 

rjti; prevariti. 
drfrander, (difr6'dr), goljuf; ponever- 

nik. 
defray, (difrej'), Irpcti stroike, pla- 

Cati. 
deft, (dett), izurjen, veiC; priroien, 

apretetl. 
defunct, (difankf), pokojni, rajni. 
defy, (difaj'K izzivati; kljubovatl. 
degeneracy, (didie'neresi), pokvarje- 

nost; pnslabSanic; jzprijcnost. 
dPRonirnfr, (did2c'ncrdit), slabsati, k- DEL 

pridiii [se]; poslabSan; Izprlten. 
detieneratlon. (didie"nerej'in), poslab- 

sanie: propadanje; izprijcnost. 
deKlulition. (deglutl'Sn), poiiraje. 
degradation, (degredej'in), poniianje; 

odstavitcv; razpadanje. 
deerade. (digre)d'), ponizali; posravi- 

ti na nizjo slopnjo; zmani^atl. 
degree, (digri'l stopinja, stopnja;; 

liasl; vrsta; by — s, polagoma, stop- 

njema. 
deification, (di"ifike}'£n), oboiavanjc. 
deify, (di'lfal), oboiavati; poveli£Bti. 
deign, (dejn), smatralj za vredno; bla- 

govoliti (dati). 
deism, (dl'lzm), vera v Boga, pa ne v 

razodeije, deizem. 
deiNt, (di'ist), verovalec v Boga, deist. 
deity, <di'iti), bozanstvo. 
deject, (didzekt'K zavre£i; pobiti. 
dejection, (didiek'^n), pobitost. 
dekagram, (de'kagrem), dekagram, 
delay, tdilej'). odiozili; zavleCi; zaka- 

sniti [ae]; odloziiev, odlaSanje; za- 

kasnitev; zapreka; without delay, 

bfez odloga, nemudortia. 
delectable, (dilek'(ebl), prijeten; mifien. 
delegate, (de'ligejt), odposlati; poobla- 

stiti, poveriti; odposlanec, zaatop- 

nik, delegal. 
delegation, (de"ligej'Sn), odposlanstvo, 

delegaciia; pooblastitev. 
delete, (dilif), Izbriaatl. 
deleteriouH, (delitl'ries), skodljiv; slru- 

pen. 
deletion, (dili'Sn), izbrisanje. 
deliberate, (dili'berejt), premisliti; 

(dili'beret) — pretniilfen; — ly, pre- 

miSljeno, nala§£. 
{fpliherateness. (dili'beretnes), premli- 

Ijt-nosf- 
deliberation, (dJli"berej'Sn), premlSlfe- 

vanje. pusvetovanjc, razpravljanje. 
delicacy, (de'ljkesi), neznost; delilcat- 

nost; izbornost; slaslnost. 
delicate, (de'liket), nezen, dellitaien; 

rahloCuten; izboren; slasten: obCut- 

Ijiv. 
dtlicateHscn. (de"likate'sti), slastnc 

stvari, poslal£ica, delikatesa. 
delicious, (dill'Ses), slasten, okusen; 

Ijubek, prijeten. 
delight, (dilajt), radost, veselje; radO' 

stiti, vescliH [se]. 
delighted, (dllaj'ted), jako vesel; oia- 

ran, vzhi£en. 
delightful, (dilajt'ful), razveseljuJoS, 

oiarljiv. 
delineate, (dili'niejt), ofirtati, opisali. 
delineation, (dili"niej'Sii), oirt, obris, 

op is. 
delinquency, (djlin'kwensi), zamuda; 

'jincm.iricnjc dolinosti; prestopek. DEL 

delinquent, (dilin'k'vent), kr§itel]; pre- 

greSitelj; zamudljiv. 
delirious, (dili'ries), bloden, zmeSane 

pameti. 
delirium, (dili^rium), zmedenost, blaz- 

nost; delirium tremens, pivska blaz- 

nost. 
deUiver, (dili'vr), oddati, izroditi; pre- 

davati, govoriti; oprostiti. 
deliverance, ( d ili'verens ) , izroditev ; 

oprostitev; predavanje; izjava. 
deliverer, (dili'verer), izroditelj; re§i- 

telj. 
delivery, (diliv'ri), izroditev, oddaja; 

oprostitev; izraz; predavanje; porod; 

izraiianje. 
dell, (del), dolinica. 
delude, (diljud'), premotiti, prevariti. 
deluge, (de'ljudi), potop; vesoljni po- 

top; poplaviti, potopiti. 
delusion, (dilju'in), prevara; zmota; 

slepilo. 
delusive, (dilju*siv), varljiv. 
delve, (delv), grebsti, kopati; preiska- 

vati; jama, jarek. 
demagog, demagogue, (de'megog), pun- 
tar, vodja drhali, demagog. 
demand, (dimend'), zahtevati, tirjati; 

rabiti; vpra§ati; zahteva; vpraSanje. 
demarcation, (dr'markej*§n), odmeji- 

tev, meja, demarkacija. 
demean, (dimfn'), voditi; obnasati se; 

poniiati [se]. 
demeanor, (diml'nr), obnasanje. 
demented, (dimen*ted), neumen, bla- 

zen. 
dementia, (dimen'Sia), neumnost, blaz- 

nost. 
demerit, (dime'rit), prestopek; zasluziti 

(grajo ali pohvalo). 
demersed, (dimrst'), podvoden. 
demi-, (de'mi-), (v zIoSenkah) pol, na- 

pol . . . 
demigod^ (de'migad), polbog, malik. 
demimonde, (de'mimand"), zloglasna 

2enska. 
demise, (dimajz')-, prenos; smrt vla- 

darjev; zapustiti; ostaviti v oporoki. 
demit, (dimit'), popustiti; umakniti 

se, odstopiti. 
demitasse, (de'mitas), skodelica. 
demobilization, (dimo"bilizej'§n), raz- 

pustitev vojske, demobilizacija. 
demobilize, (dimo'bilajz), razpustiti 

vojsko, demobilizirati. 
democracy, (dima'kresi), Ijudovladje, 

demokracija. 
democrat, (de'mokret), demokrat. 
democratic, (demokre'tik), demokrati- 

(^en. 
demolish, (dima'li§), razdreti, poruSiti, 

razdejati. 
demolition^ (demoli'§n), razdrtje, raz- DEN 63 dejanje, poruSenje. 
demon, (di'men), hudobni duh; demon, 
demoniac, (dimd*ni6k), obsedenec; de- 
I monski, vraiji. 

demonstrable, (diman'strebl), razkaz- 
I Ijiv, dokazljiv. 
demonstrate, (de'menstrejt ali diman'- 

strejt), dokazati; razkazati. 
demonstration, (de*'menstrej'sn), raz- 

kazovanje; razlaganje; dokaz; de- 

monstracija. 
demonstrative, (diman'stretiv), razka- 

zilen; kazalen; kri5e5; izrazit. 
demonstrator, (de'menstrejtr), razkazo- 

valec; dokazovalec; razlagalec. 
demoralization, (dimdrelizej'§n), po- 

kvarjena nrav, pokvarjenost, demo- 

ralizacija. 
demoralize, (dimo'relajz), moralno'po- 

kvariti, demoralizirati; v nered spra- 

viti. 
demountable, (dimawn'tebl), semljiv, 

razdrljiv. 
demur, (dimr'), ugovarjati; obotavljati 

se; nehati, odgoditi; obotavljanje, 

odgoditev. 
demure, (dimjur*), resen; skromen; 

navidezno skromen, prisiljen; ku- 

jav, kujajoc se. 
demurrer, (dime'rer), nikalen, tajljiv; 

ugovor; omahovalec. 
demy, (dima)'), pisemska oblika. 
den, (den), brlog; zasebna sobica. 
denationalization, ( d ine^'senelize j '§n ) , 

raznaroditev, potuj&enje. 
denationalize, (dine'§enelajz), razna- 

roditi, potuj5iti. 
deniable, (dinaj'ebl), nikalen, tajljiv. 
denial, (dina'jel), zanikanje; tajitev; 

zavrnitev, odrekanje. 
denier, (dina'jr), zanikalec; tajitelj. 
denization, (denizej*§n), sprejetje za 

drzavljana. 
denizen, (de'nizn), drzavljan; me§6an. 
denominate, (dina'minejt), nazivati, 

imenovati, ozna^iti. 
denomination, (dina^'minej'sn), nazi- 

vanje; vrsta; verska lodina. 
denominative, (dina'minetiv), naziva- 

JOC. 

denominator, (dina'minejtr), nazival- 

nik, ozna5evaIec. 
denote, (dinot*), kazati, znaditi; ozna- 

Cevati. 
denouement, (denu'man), (francosko) 

vi§ek (v igri, povesti) ; izid; napo- 

ved, obtozba. 
denounce, (dinawns'), javno obtoziti, 

javno obsoditi; zavreCi. 
denouncer, (dinawn'sr), toznik; obre- 

kovalec. 
dense, (dens), gost; trd. 
density, (deTv's\\.\> , %o%\q\«i. 64 DEN dent, (dent), zareza; zarezati. 
dental, (dentl), zoben. 
dentate, (den'tejt), zob6ast. 
denticulate, (denti'kjulejt) , nazob6an. 
dentist, (den*tist), zobozdravnik, den- 
tist, 
dentistry, (den'tistri), zobozdravnist- 

vo. 
dentition, (denti'sn), zobqvje. 
denude, (dinjud'), razgaliti, sle5i se do 

nagega. 
denunciation, (dinan"siej^§n), obtozba; 

obrekovanje. 
deny, (dinaj'), zanikati; tajiti; odre5i. 
deodorize, (dioMorajz), razkuziti, raz- 

kuzevati. 
deodorizer, (dio'dorajzr), razkuzeval- 

no sredstvo. 
depart, (dipart')) posloviti se, odpoto- 

vati; lo^iti se; umreti. 
department, (dipart'ment), oddelek; 

department store, veletrgovina. 
departmental, (de"partnien*tl), kra- 

jevni. 
depend, (dipend'), odviseti, odvisen bi- 

ti; zanesti se; it — s, je leze5e na 

tern, je odvisno od tega. 
dependence, (dipen'dens), odvisnost; 

podloznost; zanesljivost. 
dependency, (dipen'densi), podlozna 

dezela; glej dependence, 
dependent, (dipen'dent), vised; odvi- 
sen; odvisnei; prista§. 
depict, (dipikt'), slikati. 
depilate, (de'pilejt), odstraniti lase ali 

dlako; o§kopati. 
depilation, (depilej'§n), ostranitev las; 

izpadanje las. 
deplete, (diplit'), izprazniti; izdrpati. 
depletion, (dipir§n), izpraznitev. 
deplorable, (diplo*rebl), ob^alovanja 

vreden, zalosten. 
deplore, (diplor'), obzalovati, pomilo- 

vati, objokovati. 
deploy, (diploj'), razvrstiti [se]. 
deplume, (diplum'), oskubiti [se]. 
depopulate, (dipa'pjulejt), razljuditi; 

opustositi. 
depopulation, (dipapjulej'sn), zmanjSa- 

nje prebivalstva, prisilno izseljeva- 

nje, obrazljudenje. 
deport, (diport')) poslati nazaj, depor- 

tirati; izgnati; obnaSati se. 
deportation, (diportej'sn), izgon, de- 

portacija. 
deportment, (diport'ment), obnaSanje. 
depose, (dipoz'), odstaviti; pri5ati. 
deposit, (dipa'zit), poloziti; vloiiti 

(denar) ; odloziti; padavina, usedlina; 

sklad; vlozek; predpladilo; poroSt- 

vo. 
depositary, (dipa'ziteri), hranitelj. 
deposition, (depozi'Sn), odstavljenje; DER 

pridevanje; usedlina. 
depositor, (dipS'zitr), vlagatelj. 
depository, (dipi'zitori), hranilnica. 
depot, (drpo), 2elezni§ka postaja; 

skladiSce; union depot, glavna po- 
staja. 
depravation, (deprevej'sn), pokvarje- 

nje, pohujSanje. 
deprave, (diprejv*), pokvariti, pohuj- 

sati. 
depravity, .(dip re'viti), skrajna pokvar- 

jenost. 
deprecate, (de'prikejt), izprositi; pro- 

siti za odvrnitev hudega; jako ob2a- 

lovati. 
deprecation, (deprikej'Sn), prosnja za 

odvrnitev hudega. 
depreciate, (diprPSiejt), zniiati ceno; 

izgubiti vrednost; podcenjevati ; oma- 

lovazevati. 
depreciation, (dipriSiej'Sn), padecvred- 

nosti; podcenjevanje. 
depredate, (de'pridejt), ropati; pusto- 

§iti. 
depredation, (depridej'sn), ropanje; 

opustosenje. 
depress, (dipres'), pritiskati; tlaSiti; 

teziti; potreti; ponizati; zatreti. 
depression, (dipre'Sn), pritisk; tlaCe- 

nje; vtis; potrtost; zatiranje; slabi 

casi V industriji. 
depressive, (dipre'siv), teze5; tlaSeC, 

tladilen. 
depressor, (diprejsr), pritiskalec, tla- 

aitelj. 
deprivation, (deprivej'§n), okradenje, 

odvzetje; izguba; potreba. 
deprive, (diprajv'), oropati; okrasti; 

odvzeti. 
depth, (depth), globodina; dno; globo- 

kost; temeljitost; dovr§enost. 
deputation, (depjutej'Sn), odposlanst- 

vo, deputacija. 
depute, (dipjuf), pooblastiti. 
deputy, (de'pjuti), pooblaSdenec, za- 

stopnik; deputy sheriff, najet biri5. 
derail, (direjl'), vredi s tira, skoCiti s 

tira. 
derailment, (direjl'ment), skok s tira. 
derange, (direjndz'), v nered spraviti; 

zmesati (pamet). 
derangement, (direjndi'ment), nered; 

zmeSnjava; zme§anost. 
derelict, (de'rilikt), opu§Cen, zapu§6en; 

zanemarjen; nezvest. 
dereliction, (derilik'Sn), opustitev; za- 

pustitev. 
deride, (dirajd'), zasmehovati. 
derision, (diri'in), zasmehovanje. 
derisive, (diraj'siv), zasmehljiv, sme- 

sen. 
derivable, (dirajVebl), izpeljiv; pri- 

dobljiv. DER 

derivation, (derivej'Sn), izpeljava; iz- 

vor. 
derivative, (diri'vetiv), izpeljan; izpe- 

Ijanka (beseda). 
derive, (dirajv'), izpeljavati, izvajati; 

dobiti; izvirati. 
derm, (drm), koia, 
dermal, (dr'mel), kozen. 
dermatology, (drmeta'lodzi), kozeslov- 

je. 
derogate, (de'rogejt), odvzeti; pomanj- 

Savati; opravljati, obrekovati. 
derogation, (derogej*§n), zmanj§eva- 

nje; opravljanje. 
derogatory, (dira'getori), opravljajoS; 

skodljiv (na 5asti). 
derrick, (de'rik), dvigalnica (stroj), 

dvigalo. 
dervish, (dr'vis), dervt§, mohamedan- 

ski menih. 
descant, (des'kent), visok zenski glas; 

petje; (diskent') — spremljati; govo- 

riti na dolgo in §iroko. 
descend, (disend')', stopiti ali iti doli; 

izhajati. 
descendant, (disen'dent), naslednik, 

potomec. 
descendent, (disen'dent), spu§5ajoc se 

doli; padajod. 
descension, (disen'§n), pot, hoja na— 

vzdol. 
descent, (disent'), spustitev ali hoja 

navzdol; pogrezanje; padec; poko- 

lenje; napad. 
describable, (diskraj'bebl), opisljiv. 
describe, (diskrajb'), opisati. 
describer, (diskraj'br), opisovalec. 
description, (diskrip'sn), opis. 
descriptive, (diskrip'tiv), opisujo5. 
descry, (diskraj*), izvohati; ujeti z oc- 

mi. 
desecrate, (de'sikrejt), oskruniti, one- 

5astiti, omadezevati. 
desecration, (desikrej'sn), oskrunitev 

(cerkve) . 
desert, (de'zrt), pust, divji; pu§^ava; 

(dizrt*) — zasluga; zapustiti; uiti, 

dezertirati. 
deserter, (dizr'tr), uskok, begun. 
desertion, (dizr!|n), zapustitev; zane- 

marjenje; pobeg, ubeinost; dezer- 

tacija. 
deserve, (dizrv'), zasluziti; vreden bi- 

ti. 
deserver, (dizrVr), zasluzen moz. 
deserving, (dizr'ving), zasluzen. 
desiccate, (de'sikejt), posusiti [se]. 
desideratum, (disederej'tum), zazelje- 

no. 
design, (dizajn'), odrtati, orisati; dolo- 

diti; skleniti, nameravati; namera, 

namen; na£rt; obris, Srtez. 
designate, (de'signejt), oznaciti; ime- DES 65 novati; pokazati; dolo5iti. 
designation, (designej'Sn), ozna5ba, 

kraj namembe. 
designator, (de*signejtr), oznadevalec, 

naznaSevalec. 
designedly, (disaj'nedli), nala§5, na- 

menoma. 
designer, (dizaj'nr), iznajditelj; risar 

vzorcev. 
desirability, (dizaj'rebiliti), zazelje- 

nost. 
desirable, (dizaj'rebl), zazeljen. 
desire, (diza'jr), zeleti, hrepeneti; pro- 

siti; zelja, hrepenenje; proSnja. 
desirous, (dizaj^res), zele5, hlepeS; 

pohlepen. 
desist, (dizist' ali disist'), prestati, ne- 

hati. 
desk, (desk), pisalna miza. 
desolate, (de'solejt), zapuScen; divji; 

neobljuden; opustositi, uniCiti. 

desolation, (desolej'sn), zapu§5enost; 

opustosenje; beda, tuga; potrtost. 
despair, (disper'), obup; vzdvojenost; 

obupati. 
despairingly, (dispe*ringli), obupno. 
despatch, (disped'), glej dispatch, 
desperado, (desperej'do), predrzneS; 

razbojnik; desperado. 

desperate, (de'speret), obupen; jako 

nevaren; drzen; silen. 
desperation, (desperej*sn), obup; pre- 

drznost. 
despicable, (de'spikebl), zaniSljiv; niz- 

koten. 
dejspise, (dispajz'), prezirati, zanice- 

vati. 

despite, (dispajt*), zloba; nevolja; klju- 

bovanje; navzlic, kljub. 
despiteful, (dispajt'ful), zloben; klju- 

bovalen. 
despoil, (dispojr), opleniti. 
despond, (dispand*), obupati. 
despondency, (dispan'densi), nialosr5- 

nost; obupanost. 
despondent, (dispan'dent), malosrCen; 

obupajoc. 

despot, (des'pet), nasilnik, despot. 
despotic(al), {despa'tik(el), nasilen, 

samosilen. 
despotism, (des'potizm), nasilje, na- 

silna vlada, despotizem. 
desquamation, (deskwemej'sn), lu§5e- 

nje koze. 
dessert, (dezrt'), poobedek, pokosilce, 

zadnji namizek. 
destination, (destinej'sn) , doloaitev, 

namen ; cilj ; kraj namembe. 
destine, (de'stin), doloCiti; nameniti. 
destiny, (de'stini), usoda; dolofilte^, 
destitute, (de'st\l\M\> ^ •L^'^>a;^^^Tw\ \i\^x 

pomo^l. 66 DES DEX destitution, (destitjii'Sn), zapuSdenost; 

rev§£ina. 
destroy, (distroj'), pokon5ati, uni5iti, 

razruSiti 
destructible, (distrak'tibl) , uniaijiv, 

razrusen. 
destruction, (distrak*§n), uniSenje, 

razrusenje. 
destructive, (distrak'tiv), uni^^ujod. 
desultory, (de'saltori), preskakujod; po- 

vrSen. 
detach, (dite5*), oddeliti; razdniziti; 

odposlati. 
detacliment, (dited'ment), oddeljenje; 

oddelek (vojakov). 
detail, (ditejl'), majhen del; posamez- 

nost; podrobnost; nadrobno naredi- 

ti; in detail, nadrobno. 
detain, (ditejn*), zadrzati, pridriati; 

odvrniti. 
detainer, (ditej'nr), zadrzevalec; sod- 
no pridrzanje. 
detect, (ditekf), odkriti, razkriti; za- 

slediti. 
detection, (ditek'Sn), razkritje; zasle- 

ditev. 
detective, (ditek'tiv), skriven policaj, 

detektiv. 
detector, (ditek'tr), odkrivatelj. 
detention, (diten'Sn), pridrzanje, za- 

drzanje; zamudnost. 
deter, (ditr'), opla§iti. 
deterge, (ditrdz'), o5istiti, o5editi, os- 

nailti. 
deteriorate, (ditrriorejt), poslabsati 

[se]. 
deterioration, (diti'riorej'Sn), postab- 

Sanje. 
determent, (ditr'ment), straSilo; zapre- 

ka. 
determinable, (ditr'minebl), dolo£ljiv, 

dolo5en. 
determinate, (ditr'minit), dlo5en; odlo- 

5en. 
determination, (ditr"minej'sn), dolo^i- 

tev; sklep; odlo5nost; konec. 
determinative, (ditr'minetiv), dolo5- 

Ijiv. 
determine, (ditr'min), doloditi; skleni- 

ti. 
determined, (ditr'mind), odloden; na- 

menjen. 
detest, (ditesf), mrziti, 5rtiti, sovrazi- 

ti. 
detestable, (dite'stebl), gnusen; mrzek. 
dethrone, (dithron'), pahniti s presto- 
la, strmoglaviti. 
dethronement, (dithron'ment), pahni- 

tev s prestola, izguba prestola. 
detonate, (de'tonejt), po5iti; odmeva- 

ti, razlegati se; eksplodirati. 
detonation, (detonej'Sn), razpok, raz- 

strelba, eksplozija; razleganje, od- mev, detonacija. 
detort, (ditorf), preobrniti, zaviti. 
detour, (ditur'), ovinek. 
detract, (ditrekt*), odvzeti, odjemati; 

obrekovati, blatiti, drniti. 
detraction, (ditrek'Sn), obrekovanje. 
detractor, (detrek'tr), obrekovalec. 
detriment, (de'triment), Skoda, izguba. 
detrimental, (detrimen'tl), Skodljiv. 
detritus, (ditraj'tes), odmedki; zdrob- 

Ijeno kamenje, §oder. 
deuccf, (djus), dvojka (v igri) ; zlodej. 
devastate, (de'vestejt), opustoSiti. 
devastation, (devestej'Sn), opustoSenje. 
develop, (dive'lep), razviti [se] ; izci- 

miti se; odkriti. 
development, (dive*lepment), razvoj; 

razvitek. 
devest, (divest'), sledi; preobledi. 
deviate, (drviejt), zaiti s pota; odstra- 

niti se; ogniti se; kreniti na drugo 

pot; razlodevati [se]. 
deviation, (dl'viej'Sn), odstranitev z 

navadne poti; bfodnja, zabloditev; 

odklon. 
device, (divajs'), nadrt; zvijaSa; pri- 

prava; geslo. 
devil, (devl), hudid, hudobni duh, 

vrag; tiskarski vajenec; hudo popo- 

prati. 
devilish, (de*vili§), hudi5ev, vrazji^ 
deviltry, (de'vltri), peklenska zloba. 
devious, (di'vies), izogibajoS; kriv. 
devise, (divajz'), delati, snovati nakle- 

pe; izmisliti; zapustiti v oporoki; 

naklep; zapu$5ina. 
deviser, (divaj'zr), snovatelj, izumi- 

telj. 
devisor, (divaj'zr), zapustnik zemlji§5 

V oporoki. 
devoid, (divojd'), devoid of, brez, ne 

imajo5. 
devolve, (divalv'), prenesti; pripasti. 
devote, (divot'), posvetiti; izrofiiti; na- 

meniti. 
devoted, (divo'ted), vdan; pobozen. 
devotedness, (divo'tednes), vdanost, 

zvestoba; poboznost. 
devotee, (devoti'), poboinjak. 
devotion, (divo'Sn), poboinost; posve- 

titev; vdanost; bozja sluzba; moli- 

tev. 
devotional, (divo'Senl), pobo2en. 
devour, (diva'wr), poireti; zapraviti. 
devout, (divawt'), poboien; vdan. 
devoutness, (divawt'nes), poboznost, 

vdanost. 
dew, (dju), rosa; rositi. 
dewdrop, (dju'drap), rosna kapljica. 
dewy, (dju'i), rpsan. 
dexter, (dek'str), na desni, desni; ugo- 

den. 
dexterity, (dekstc'riti), izurjenost. DEX DIG 67 dexterous^ ( dek'steres ) , dextrous, 

(dek'stres), izurjen, vajen. 
dextrine, (dek'strin), gumi iz skroba, 

dekstrin. 
diabetes, (dajebrtiz), sladkosednost, 

sladkorna bolezen, diabetes. 
diabetic, (dajebe'tik), sladkose5en, dia- 

beti6en. 
diabolic(al), dajeba'lik ( 1) , hudi6ev, 

vraiji. 
diadem, (da'jedem), dragocena krona, 

diadem. 
diagnose, (dajegnos'), izpoznati (bo- 

lezen), diagnozirati. 
diagnosis, (dijegno'sis), izpoznanje 

bolezni, diagnoza. 
diagnostic, (dajegna'stik) , diagnosti- 

den. 
diagonal, (daje*gonl), popreden; po- 

pre^nica, diagonala. 
diagram, (da'jegrem), obris, slika, dia- 
gram. 
dial, (dajl ali da'jel), solnSna ura; ste- 

vilnica na uri, kazalo. 
dialect, (da'jelekt), nareSje, dialekt. 
dialectical, (dajelek'tikl), narednji; lo- 

gi^en. 
dialogue, (da'jelog), razgovor, dialog. 
diameter, (daje'mitr), premer, diame- 
ter. 
diametrical, (dajeme*trikl), premeren; 

ravno nasproten. 
diamond, (da'jemend), demant; karo ali 

kupa pri kartah; §tirikot z dvema 

topima in dvema ostrima kotoma; 

romb. 
diapason, (dejepej'sn), oktava v glas- 

bi; harmonija; premor. 
diaper, (da'jepr), plenice; pisano plat- 
no (za brisalke); zaviti v plenice; 

pisano narediti. 
diaphragm, (da'jefrem), predna stre- 

ha. 
diarrhea, diarrhoea, (dajerfa), driska. 
diary, (da'jeri), dnevnik. 
diatribe, (da'jetrajb), napad z beseda- 

mi, polemika. 
dibble, (dibl), razpravljati; saditi s 

sadilnikom. 
dibbler, (diblr), sadilnik. 
dice, (dajs), (mno2ina od die), kocke; 

kockati. 
dickens, (di'kens), vrag; what the 

dickens, kaj vraga! 
dicker, (dikr), barantati; barantanje. 
dicky, (di'ki), sedez v ozadju ko5ije; 

naprsnik. 
dictate, (dik'tejt), narekovati; zapove- 

dovati; narekovanje; predpis. 
dictation, (diktej'Sn) , narekovanje ; 

ukaz. 
dictator, (diktej'tr), narekovalec; uka- 

zovalec; diktator, neomejen gospo- dar. 
diction, (dik'Sn), izraz; slog. 
dictionary, (dik*§eneri), besednjak, 

slovar. 
did, (did), glej do. 
didactic, (dajdek'tik), pou6en, didakti- 

6en. 
die, (daj), kocka; znamka; model; 

umreti; poginiti. 
diet, (da*jet), dijeta, predpisana hra- 

na; hraniti, jesti. 
dietary, (da'jeteri), dijeten; dijetno 

pravilo; predpisana hrana. 
differ, (difr), razlikovati se; bit! raz- 

li6nih nazorov; prepirati se, pri^ka- 

ti se. 

difference, (di'ferens), razlodek; raz- 

lodevati. 
different, (different), razliien, druga- 

^en; razen. 
differential, (diferen'§l), razlikujo5. 
differentiate, (diferen'§fejt), razlo^e- 

vati, razlikovati [se]. 
differentiation, (diferen§iej*§n), razlo- 

devanje, razlikovanje. 
difficult, (di*fikelt), tezaven, teiak. 
difficulty, (di'fikelti), teiava; te2ko5a; 

neprilika. 

diffidence, (di'fidens), nezaupnost; 

bojazljivost, omahljivost. 
diffident (di'fident), nezaupljiv; bo- 

jazljiv, bojeC. 
diffuse, (difjuz*), raz§iriti; pronicati; 

(difjus') — razSirjen; obSiren. 
diffusion, (difju*zn), Sirjenje; proni- 

canje. 

diffusive, (d if ju'siv), raz§irjajoc se. 
dig, (dig), (dug, dug), kopati, grebsti; 

suvati; marljivo delati; udarec; to 

dig in, vkopati se, poglobiti se (v 

delo, uSenje). 
digest, (didzesf), prebaviti; razreSiti, 

urediti; (dajMzest) — pregled; za- 

konik. 
digestible, (didze'stibl), prebaven. 
digestion, (didies*6n), prebava. 
digger, (digr), kopac. 
digging, (di'ging), kopanje. 
digit, (di*dzit), prst; tri detrt palca; 

§tevilka na uri. 
digitalis, (didzitej'lis), naprstnik (rast- 

lina). 

dignified, (dig'nifajd), Castitljiv; do- 

stojanstven; slovesen; ponosen. 
dignify, (dig'nifaj), povelidevati ; 5as- 

titi. 
dignitary, (dig'niteri), dostojanstvenik. 
dignity, (dig'niti), Cast; dostojanstvo. 
digress, (digres'), kreniti v stran, za- 

iti s poti, zabloditi. 
digression, (digre'§n), krenitev s poti; 

zabloditev; blodnja. 68 DIG DIS digressive, (digre'siv), delajo5 ovinke, 

oddal]u]o6 se. 
dik^, (dajk), jarek; nasip. 
dilapidate, (dile'pidejt), porusiti [se]. 
dilatation, (diletej*sn), raz§iritev, raz- 

tegnitev. 
dilate, (dilejt*), raz§iriti [se] ; razteg- 

niti [se]. 
dilatory, (di'letori), zavladljiv; po5a- 

sen. 
dilemma, (dile'ma), dvoumnost; dvom; 

zadrega, dilema. 
dilettant, (di'letenf), dilettante, (dile- 

ten*ti), nepopoln umetnik, zaSetnik, 

diletant. 
diligence, (di'lidzens), pridnost, mar- 

Ijivost; francoski potni voz. 
diligent, (di'lidzent), priden, marljiv. 
dill, (dil), smrdilj (rastlina). 
dilly-dally, (di'li deli), das tratiti. 
diluent, (di'ljuent), razredCilo; raz- 

redSevalen, razred5ujo5, slabe5. 
dilute, (diljut*), razred^iti; z vodo 

zine§ati. 
dilution, (dilju'§n), razreddenje, zme- 

§anje z vodo. 
diluvial, (dilju'viel), naplavljen, dilu- 

vialen. 
dim, (dim), mra5en, moten, temen; 

omra^iti; potemneti; otemneti. 
dime, (dajm), desetica. 
dimension, (dimen'Sn), obseg, obsez- 

nost, razseznost. 
dimidiate, (dimi'diejt), razpoloviden ; 

poloviSarski. 
diminish, (dimi'nis), zmanjsati [se]; 

pomanj§evati, omalovazevati. 
diminution, (diminju*§n), zmanjSanje, 

pomanjSevanje. 
diminutive, (dimi'njutiv), zmanj§eva- 

len; ma j hen. 
dimity, (di'miti), bombazevo platno. 
dimness, (dim'nes), mradnost; med- 

lost. 
dimple, (dimpl), jamica na lieu; nare- 

jati j amice. 
din, (din), krik; vri§6; vrisdati. 
dinar, (dinar*), dinar (srbski srebrn 

novec) . 
dine, (dajn), obedovati; pogostiti. 
diner, (dajnr), obedovalec, gost. 
ding, (ding), zveneti; udariti; zvene* 

nje; bahati se. 
ding-dong, (ding dong), cink cink, 

bimbom. 
dingy, (din'dzi), umazan, reven. 
dining, (daj'ning), obedujod; dining 

room, obednica. 
dinner, (dinr), obed, kosilo; gostija. 
dint, (dint), udarec; zareza; sila, mo5; 

udariti, vtisniti. 
diocese, (da'josls), Skofija, dioceza. 
dip, (dip), potapljati [se] ; nagniti se; zajeti (vodo) ; potopljenje; nagnjenje. 
diphtheria, (difthrria), davica, difte- 

rija (bolezen). 
diphthong, (difthong), dvoglasnik, 

diftong. 
diploma, (diplo'ma), 5astna listina, di- 
ploma. 
diplomacy, (diplo'mesi), diplomacija; 

umno ravnahje. 
diplomat, (dip'lomet), diplomate, (dip'- 

lomet), diplomat. 
diplomatic, (diplome'tik) , diplomati- 

6en. 
diplomatist, (diplo'metist), diplomat, 
dipper, (dipr), potaplja5; korec (poso- 

da); (D— ) Veliki voz (zvezde). 
dire, (dajr), pogubonosen; grozen, 

strasen. 
lirect, (direkt*), raven; neposreden; ne- 

zavisen; odkrit, po§ten; naravnati, 

voditi, nakazati; odrediti; nasveto- 

vati. 
direction, (direk'Sn), smer; navodilo; 

vodstvo; predstojni§tvo; naslov. 
directly, (direkt'li)-, naravnost;nepo- 

sredno; takoj. 
director, (direk'tr), predstojnik; vodja; 

ravnatelj; direktor. 
directorate, (direk'torejt), direktor- 

ship, (direk'trSip), ravnatelj stvo. 
directory, (direk'tori), ravnateljstvo ; 

kazipot; imenik, naslovnik. 
directress, (direk'tres), ravnateljica. 
direful, (dajr'ful), glej dire. 
dirge, (drdz), zalostinka (pesem). 
dirigible, (diri'dzibl), vodljiv balon, 

zrakoplav. 
dirk, (drk), bodalo; zabosti. 
dirt, (drt), nesnaga; smeti; blato; one- 

snaziti. 
dirtiness, (dr'tines), umazanost. 
dirty, (dr'ti), umazan, grd; umazati. 
dis-, (dis-), (v zlozenkah) raz, ne, na- 

razen . . . 
disability, (dis"ebi'liti), nezmoznost, 

nesposobnost. 
disable, (disej'bl), pokvariti; onespo- 

sobiti, oslabiti. 
disabled, (disej'bld), nezmozen za de- 

lo. 
disablement, (disej'blment), onesposo- 

bitev, oslabitev. 
disabuse, (disebjuz'), zmoto popravi- 

ti. 
disaccustom, (diseka'stm), odvaditi. 
disadvantage, (dis'*edven*tidz), neugod- 

nost; kvar; povzrociti neugodnosti; 

skodovati. 
disaffect, (disefekt'), odvrniti; veselje 

vzeti. 
disaffection, (disefek'sn), nenaklonje- 

nost, nezadovoljnost. 
disaffirm, (disefrm'), zanikati. DIS DIS 69 disagree, (disegri'), biti drugadnega 

mnenja, razlikovati se. 
disagreeable, (disegrt'ebl), neprijeten; 

neugoden. 
disagreement, (disegrl'ment), nezloz- 

nost, neskladanje; nesoglasje. 
disallow, (diselaw'), odbiti pro§njo, 

zavrniti. 
disappear, (diseplr'), izginiti. 
disappearance, (disepi'rens), izginje- 

nje. 
disappoint, (disepojnt'), razo5arati; 

prepreiiti. 
disappointment, (disepojnt'ment), raz- 

ocaranje; prepreditev. 
disapprobation, (dise"probej'§n), dis- 
approval, (dis"epru*vl), ugovarjanje, 

zavrnitev. 
disarm, (disarm'), razoroziti. 
disarmament, (disar'mement), razoro- 

zenje, razorozitev. 
disarrange, (diserejndz'), v nered spra- 

viti. 
disarrangement, (diserejndz'ment), ne- 
red. 
disarray, (diserej*), iz reda spraviti; 

nered, zmeSnjava. 
disaster, (dize'str), velika nesreSa, po- 

guba. 
disastrous, (dize'stres), usodepoln, 

nesreSen, pogubonosen. 
disavow, (disevaw'), zatajiti, ne pri- 

znati; zavreSi. 
disavowal, (diseva'wl), utajitev, nepri- 

znanje, zatajitev. 
disband, (disbend'), razkropiti [se], 

razdruziti se; odsloviti (vojake). 
disbandment, (disbend'ment), razkro- 

pitev, razdruzitev. 
disbelief, (disbilff'), nevera; dvom. 
disbelieve, (disbiliv'), dvomiti, ne ve- 

verovati, ne verjeti. 
disbeliever, (disbiliVr), nevernik. 
disburden, (disbr'dn), odvzeti breme, 

razbremeniti. 
disburse, (disbrs'), izdati denar; pla- 

5ati. 
disbursement, (disbrs'ment), izdatek, 

strosek. 
disc, (disk), kolut, okrogla plosca, 

disk; glej disk, 
discard, (diskard'), odstraniti, zavreCi. 
discern, (dizrn*), lo6iti; soditi; izpoz- 

nati. 
discernible,, (dizr'nibl), razloCljiv; raz- 

viden, jasen. 
discerning, (dizr'ning), razlo5ujoc, 

ostroviden. 
discernment, (dizrn'ment), razloSeva- 

nje, sodba. 
discharge, (dis5ardz'), odpustiti; izpu- 

stiti; izproziti (pu§ko), ustreliti; 

vrSiti (delo); strel, izprozitev; od- pustitev (iz sluibe) ; oprostitev; iz- 

polnovanje (slu2be). 
discharger, (disdar'dir), izpraznjeva- 

lec; upravitelj. 
disciple, (disaj'pl), u5enec; prista§. 
disciplinarian, (disiplinej'rien), stro- 

goreden, disciplinaren. 
discipline, (di*siplin), strog red; disci- 

plina; vzgoja; znanost; vzgajati; 

drzati v redu. 
disclaim, (disklejm'), zanikati; odpo- 

vedati [se], 
disclose, (diskldz*), razkriti; odpreti. 
disclosure, (disklo'zr), razkritje. 
discolor, (diska*lr), vzeti barvo, izpre- 

meniti barvo. 
discoloration, (diska"lorej'§n), oblede- 

lost; izguba barve. 
discomfit, (diskam'fit), razpr§iti; vze- 

ti pogum. 
discomfiture, (diskam'fiCr), poraz; raz- 

odaranje. 
discomfort, (diskam^rt), neugodnost; 

neudobnost; slabo ra^polozenje, 

slabost; napraviti neudobno, vznemi- 

riti; pobiti. 
discompose, (diskampoz'), v nered 

spraviti; vznemirjati; zmesati. 
discomposure, (diskampo'zr), nered, 

zmeSnjava; zmeSanost; zmedenost, 

vznemirjenost. 
disconcert, (diskansrt*), v nered spra- 
viti; vznemirjati; zmesati. 
disconnect, (diskanekf), lo5iti; vzeti 

narazen, razdevati; prekiniti zvezo. 
disconnected, (diskanek'ted), pretrgan, 

razdruzen. 
disconnection, (diskanek'sn), lo5itev, 

razdruzenje, prekinitev. 
disconsolate, (diskan'solit), neutolaz- 

Ijiv. 
discontent, (dis"kantent'), nezadovolj- 

nost; nezadovoljen; narediti Ijudi 

• nezadovoljne. 
discontinuance, (diskanti'njuens), pre- 

nehanje; odmor. 
discontinuation, (diskantinjuej'§n) , 

prenehanje; opustitev. 
discontinue, (diskanti'nju), prenehati; 

loeiti. 
discord, (dis'kord), nesoglasje. 
discordance, (diskor*dens), nesloga. 
discordant, (diskor'dent), nesoglasen; 

neslozen. 
discount, (diskawnt*), odradunati, dati 

popust; (dis'kawnt) — popust; odbi- 

tek. 
discountenance, (diskawn'tinens), opla- 

siti; ne odobravati. 
discourage, (diska'ridz), vzeti pogum, 

oplaSiti. 
discouragement, (diska'ridzment), opla- 

§itev; malosrdnost. 70 DIS discourse, (diskdrs'), pogovor; pre- 

davan]e; razgovor; pogovarjati se, 

razgovarjati se. 
discourteous, (diskr'ties), neiiljuden. 
discourtesy, (diskr'tisi), neuljudnost. 
discover, (diskaVr), odkriti, najti. 
discoverable, (diska'verebl), najdljiv. 
discoverer, (diska'verer), najditelj. 
discovery, (diska'veri), odkritje; raz- 

kritje, iznajdba. 
discredit, (diskre'dit), nezaupanje; 

slab glas ; v slab glas spraviti ; ne za- 

upati, ne verjeti. 
discreditable, (diskre'ditebl), nedasten. 
discreet, (diskrit'), previden; umen. 
discrepancy, (diskre'pensi), razlika; 

protislovje. 
discrepant, (diskre'pent), razliien; ne- 

ujemajod se, protisloven. 
discrete, (diskrlt*)) sam, lo£en; posame- 

zen. 
discretion, (diskre'§n), previdnost; 

prevdarnost; molSljivost; prostost; 

it is at your discretion, tebi je dano 

na voljo, po tvoji prevdarnosti. 
discretionary, (diskre*§eneri), neome- 

jen, samovoljen. 
discriminate, (diskri'minejt), razlo5ek 

delati; razlikovati, loditi; oddeliti; 

razIo5en. 
discriminating, (diskri'minejting) , 

lodljiv; razlo5ujo5. 
discrimination, (diskri"minej'§n), raz- 

lodevanje; razlikovanje. 
discriminative, (diskri'minetiv), raz- 

lo5ujo5; poseben, znadilen. 
discrown, (diskrawn'), vzeti krone, 
discus, (diskas'), razgovarjati se; pre- 

tresavati, obdelovati (v govom). 
discussion, (diska'sn), razgovarjanje, 

razpravljanje, diskuzija. 
disdain, (disdejn'), zanidevati, prezi- 

rati; preziranje. 
disdainful, (dizdejn'ful), zanidljiv. 
disease, (diziz'), bolezen; slabost; na- 

praviti bolnega. 
diseased, (dizlzd'), bolan. 
disembark, (dis"embark'), izkrcati 

[se] ; stopiti z ladje na suho. 
disembarkation, (disem"barkej'§n), iz- 

krcanje. 
disembarrass, (disembe'res), iz zadre- 

ge spraviti. 
disembody, '(disemba'di), raztelesiti; 

razpustiti. 
disembogue, (disembog'), izlivati (se), 

iztekati se. 
disenchant, (disendent'), od5arati. 
disencumber, (disenkam'br), re§iti iz 

stiske; oprostiti. 
disengage, (disengejdi*), izmotati; re- 

§iti iz stiske. 
disengagement, (disengejdi'ment) , DIS 

oprostitev; preklic; izmotaoje. 
disentangle, (disentdn'gl) , izmotati, 

razreSiti. 
disestablish, (disesteb*li§), lo^iti. 
disfavor, (disfej'vr), nenaklonjenost; 

neugodnost ; nemilostno postopati. 
disfiguration, (disfi"gjurej'§n), disfi- 
gurement, (disfi'gjurment), popaSe- 

nje, disfiguracija. 
disfigure, (disfi'gjur), popaditi, poka- 

ziti. 
disfranchise, (disfren'^ajz), odvzeti 

volivno pravico ali drzavljanstvo. 
disgorge, (disgordz'), izbruhniti; za- 

dostiti. 

disgrace, (disgrejs'), sramota; nemi- 

lost; v nemilost spraviti; one^astiti. 
disgraceful, (disgrejs'ful), nedasten; 

sramoten. 
disguise, (disgajz'), zakrinkati; zakri- 

vati; preobladenje; zakrinkanje; 

pretvara; pretveza. 
disgust, (disgasf), zoprnost, stud, 

mr^nja; napolniti s studom. 
disgusted, (disga'sted), zoprn; nevo- 

Ijen; to be disgusted with, preseda- 

ti (komu). 
disgustingly, (disga'stingli), zoprno; 

ostudno. 
dish, (di§), posoda; jed; dati v posodo. 
dishearten, (dishar'tn), vzeti pogum. 
dishevel, (diSe'vel), razku§trati. 
dishonest, (disa*nest), nepoSten. 
dishonesty, (disa'nesti), nepo§tenost. 
dishonor, (disa'nr), nedast; one5astiti; 

odredi pladilo. 

dishonorable, (disa'nerebl), ne^asten. 

disillusion, (disilju'in), razo5arati; 
razoSaranje. 

disinclination, (disin"klinej'§n), odpor; 
nenaklonjenost. 

disincline, (disinklajn'), povzro5iti od- 
por, odvrniti. 

disinfect, (disinfekf), razkuziti, disin- 
fecirati. 

disinfectant, (disinfek'tent), razkuie- 

valno sredstvo. 
disinfection, (disinfek'Sn), razkuienje, 

disinfekcija. 
disinherit, (disinhe'rit), razdediniti. 
disintegrate, (disin^tigrejt), razpasti; 

razbiti; razvaliti. 
disintegration, (disin"tigrej'§n), raz- 

padanje. 
disinterested, (disin'terested), nepri- 

stranski; brez predsodkov; nesebi- 

5en. 

disinterment, (disintr'ment), odko- 

panje (iz groba). 
disjoin, (disd^ojn'), lo5iti, razdru2iti. 
disjoint, (disdidjnf), razkleniti, iz- 

pahniti; vzeti narazen. DIS 

dlsJuRctioii, (dlsdtink'an), loeitev, raz- 

drulitev. 
disjunetive, (disdiank'tiv), lotljlv, ne- 

ra7druiljiv. 
disk, (disk), glei disc. , . , ., 

dislocate, (dis'lokejt), izpahniti (ud) ; 

premakniti; pretresii. 
dislocation. (dislokej'Sn), izpahnitev. 
dislodge. (dislSdz'), pregnati. 
disloyal, (dislo'jl), nezvest, nevdan, ne- 

lojalen; nepokoren. 
disloyalty, (dislo'jelti), nezvestoba. 
dismal, (diz'mel), plaSen; ialosten; Ce- 

mern; nesreien. 
dismantle, (dismen'tl), razgalili; iz- 

prazniti (trdnjavo) ; poruiiti. 
dismay, (dismej'), prestraiiti, oplaii- 

li; preplaienost. 
dismemScr. (dismem'br). raikosati; 

razstsviti; pohabiti. 
dismemberment. (dismemVtnent), 

razkosanje, razdeianje. 
dismias, (dismis'), razpustili; odpustl 

ti; Dprostiti. 
dismissal, (disml'sl), razpustitev; od- 

pustltev. 
dlsnissioo, <dismi'in), razpustitev 

odpusiitev; zavrnitev. 
dismount, (dismawnf), vreCi (s ko- 

njat; stopiti (s konjal; doli all -- DIS 71 disobedience, (disobi'diens), neposluS- 

disobedient, (disobi'dient), neposlu- 

Sen. neubogliiv. 
disobey, (disobej'), bit! nepasluSen, 

nepokoren. 
disoblige, (disoblaidi'), izkazati se ne- 

hvaleznega. 
disorder, (disor'dr), nered; bolest, bi 

lezen; zmeSati, v nered spraviti. 
disorderly, (disor'drll), ncreden; slab: 

zanikaren; zanikarno. 
disoTsuiization. (disor"genLzej'5n), 

razdniiitev, razdiranje. 
disorganize, (djsor'genajz), razdruii- 

ti; razdreti; v nered spraviti. 
disown, (dison"), zatajiti: zavre£i. 
disparage, (dispe'ridz), podcenjevati; 

ponilevati. 
disparagement, (dispe'ridzment), pod- 

cenjevanie; ponizevanjc. 
disparity, (dispeViti), neenakost; raz- 

lika. 
dispassionate, (disp€'§enit), neslrasten; 

miren. 
dispatch, (dispeC), odposlati; pospe- 

jltl; umoriti; odpoSiljalev; hitrica; 

brzojavka, brzo naznanilo. 
dispel, (dispel'), pregnati, razgnati, 

razprSiti. 
dispensable, (dispen'sebl), pogreSlHv; 

razdelliv. dispensary, (dispen'scri), prosia bol- 

niska postreiibai klinika. 
dispensation, (dis"pensej'in), dovo- 

Ijenjc, dispenzacija; oprostitev. 
dispensatory, (dispen'setori), dafaji>i 

dovolienie; imenik zdravil. 
dispense, (dispens'). deliri; dajati; to 

dispense with. dovoHli; oprosHti; 

odvezati; lahko pogreiati. 
dispmser, (dispen'sr), delilec; uprav- 

nik. 
dbperse, (disprs'), razprlitl; razdeli- 

ti. 
dispersion, (dispr'Sn), razpriilev, raz- 

kropitev. 
dispirit, (dUpi'rit), vzeti pofum 

omaloduSiti. 
displace, (displeis'), nadomestiti ; pre- 

makniti; z^loiili; na napafien pro- 

stor djati. 
displacement, {displejs'ment), nado- 

mestitev; premaknitev ; zaloiilev. 
displant. (displent'), odstraniti, zatre- 

ti, izkoreniniti. 
display, (displej'), razslaviti, izloiiti; 

razkazovati; bahati se; izloiba; raz- 

kazovanie; display-window, izloibe- 

no ok no. 
displease, (displiz'), ne ugajati; zame- 

riti se. 
displeased, (displTzd'), nevoljen. 
displeasure, (disple'ir), nevieCnost, 

nevolja; ogorienost. 
disport, (disport'), kratkocasje; krat- 

koCasIti sc, zabavati [se]. 
disposable, idispo'zebl), razpolozljiv. 
disposal, (dispo'zl), razpolaga; razlo- 

iiicv; oddaja. 
dispose, (dispoz'), urcditi; razdelitl; 

prirediti; imeti na razpolago dogo- 

voriti se; prodati; to dispose of, raz- 

d-ali, dobiti prostor (za kaj). 
disposed, (djspozd'), ure)en; raipolo- 

disposer, (dispo'zr), urejevalec, oskrb- 

nik. 
disposition. (dis"pDzi'in), uredttev; 

razdelitev; nagnjenost, razpoloie- 

nje; stanje. 
disposseHH. (dispozes'), odvzeli last- 

nino, razlastiti. 
di^poHsession, (dispoze'in), razlasti- 

disproof. (dispruf), ovrienje dokaia; 

izpodbitjc. 
disproportion, (dis"propor'Sn), neraz- 

merre; spraviti v nerazmerje. 
disproportionate, (dispropor'lenit), ne- 

someren. 
disprove, (dispriiv'), ovreSt, izpodbiti 

disputable, (dis'pjutebl) , «^«t\^t»«.\ 
ovtjWW- 72 DIS diapntwit, (diB'pIutent), ugovarjalec, 

protivnik. 
disputation, (dispjutej'an), razgovor; 

prerekanje. 
dispute, (dispiuf), prepirati se, prero- 

kati se; disputiraii; nasprolovali; 

prepir; prerekanje. 
disqualification, (diskwa"lifikej'5n), 

nesposobnoBt, nezmoinost. 
disqualify, (diskwriifaj), za nesposoh- 

nega izpoznati ali narediti. 
disquiet, (diskwa'jel), nemir; vznemi- disquietude, (diskwa'jitjud), 

jenost, bojazen; skrb. 
disqniHitJan, (diskwizi'in), preiskava; 

izkuJnja; proufavanje. 
disrank, (disrenk'), sprdviti iz reda, 

zmeSati. 
disregard, (disrigard'), prezreti; pre- 

ziranje. 
disrelish, (disre'lii), zoprnost; studi- 

ti se. 
diareputable, disre'pjulebl). razvpit; disreputation, (disrepjutej'sn), raivpi- 

tost, slabo ime; sramota. 
diarepate, (dis'ripjut), slabo ime. 
disrespect, (disrispekf), neuljudnost; 

zaniievanje, preziranje. 
disrespectful, (disrispekc'ful), nespo§l- 

!jiv. 
disrobe, (disrob'), alcCi [se]. 
disnipl, <disr9pt'), razdrobiti; odbiti; 

razgnati; razdrobljen, razbit, 
disruption, (disrap'Sn), razdrobitev; 

razpad. 
dissatisfaction, (dise"tisfek'9n), neza- 

dovoljnost; nevolfa. 
dissatisfy, (dise'tisfaj), nc zadovoljiti. 
diasect. (disekt'), razrezati; raztelesl- dlssection, {disek'Sn), razrezanje. 
dissector, (disek'tr) , razteleievalec ; 

prosektor. 
dissemble, (disem'bl), hliniti se; uta- 

jiti. 
dissembler, (disemlilr), hinavec. 
disseminate, (dise'minejt), razsejati, 

raznesti, raziiriti. 
dissension, (disen'Sn), needinost, spor; 

neSpOrazUffl. 
dissent, (dlsenf), loCiH se, biti dru- 

gih misli; razlofiek; razkol. 
dissenler, (disen'tr), razkolnjk; neClan 

anglikanske cerkve. 
dissentient, (disen'Senl), drugih misli; 

nasprolnifc, 
dissertation, (disertej'sn), razprava. 
dissever, (dise'vr), presekati; loCiti; 

razcepiti nadvoje. 
disseverance, (dlse'verens), loEitev. 
dissidents, (di'sidens), nesloga. DIS 

dissident, (di'sident), neslo^eo; raz- 

liCen; ne ujemajoC se. 
dissimilar, (djsi'milr), nepodoben, dm- 

dissimilarity, (disimile'riti), nepodob- 

nost; raznovrstnost; razlifinost. 
dissimulate, (disi'mjulejt), potuhniti ; hlin i se. ulalion, (disi"nijulej'la), potuh- 

njenost: hlimba. 
dii^sipate, (di'sipejt), razsipavati (de- 

nar) ; kvariti (zdravje). 
dissipation, (disipej'Sn), razuzdanost; 

potratno fivljenje; raztresenost. 
dissipated. (di'sipejted), razuzdan; 

razsipen; potraten; raztresen. 
dissociable, <diso'$ebl), nedniiaben, 

oduren; neuljuden. 
dissocial, (diso'il), sovraien dniibi, 

sebifien. 
dissolability, (disclljubi'Iiti), razdruii- 

tev; raztopljivost. 
dissoluble, (disS'ljubl), raztopljiv; 

razdruiljiv. 
dissolute, (di'sollut), razuzdan; raz- 

brzdan. 
dissolation, (disolju'in), razdruiitev; 

raziopitev; razuzdanost. 
dissolrable, (dizal'vebl), raztopljiv; 

razpustljiv. 
dissolve, (diz§Iv'), raztopiti; razdru- 

liti. dissonani. (di'sonent), nesoglasen; 

neskladen. 
di.ssuade. diswejd'), odsvetovati; pre- 

govoritl. 
dissuasion, (diswej'in), odsvetovanje ; 

pregovoritev. 
dissuasive, (disw6j'5iv)i odsvetujoi; 

pregovariajot. 
dissyllable, (djsi'lebl), dvozloznica. 
distaff, (di'stef), preslica. 
distance, (di'stens), razdaija; daljava; 

oddaljenost; odtujitev; oddaljili; 

oddaljevaH se; preiti; prekosili. 
distant, (di'stent). oddaljen; dal)ni. 
distaste, (distejst'), neokus; stud; zo- 
prnost; sovraziti, rarzeti. 
distasteful, distejsffuO, neokusen; 

zoprn osluden mrzek. 
distemper, (distem'pr), bolezen; slaba 

volja; nered; bolnega narediti; v 

slabo voljo spraviti, vznevoliiti. 
distend, (distend'), raz^iriii [se]; raz- 

legniti [se]; razlekniti [se]; naplh- 

niti [se]. 
distention, distension, (disten'in), raz- 

Sirjanje; raztezanje. 
dblich, (dis'tik), dvostib, distihon. DIS 

distill, (distil'), prekapati (iganje); 

destilirati. 
distillation, {distilei'fin), prek^anje, 

prefcuhavanje, destilacija, 
distiller, (dlsti'lr), prekapljevalec, de- 

stilator. 
distiUeiy, (disti'leri) , £ga1nica; zga- 

njarna. 
distinct, (distinkt'), razlo^en; razliCen; 

natanCen; — ly, razloino; natanino. 
distinctioii, (distink'in), razlofek; raz- 

lo£evan)e; odlikovanje; odlika. 
distfaictiTC. (distink'tiv), raz1o£ujo£; 

ioiilen; poseben; razloien. 
distinctly, (distink'tii), razloitio; raz- 

li5no. 
distinctness, dislinkfties), razIoCnost; 

razliCnost. 
distinguish, (disting'wiS), razlofevati, 

loiiti; odlikovati. 
diBtinguiehable, (disting'wiSebl) , raz- 

loCljiv; odli£en. 
distinguished, (distingVist), od1i£en. 
distort, {distort'), paiili; skriviti; pre- 

obrniti; zavijati (resnico). 
distortion, (distor'§n), paSen}e; potvor- 

ba; zavijanje. 
distract, (distrekt'), raztresti; zme£a- 

ti. 
distracted, (distrSk'ted). raztresen, 

razmiSljen; zmeian. 
distraction, (distrek'Sn), raztresenost. 
distrain, (distrejn'), zarubiti, zaplenl- 

ti, vzeti V zastavo. 
distraint, (distrejnl') . zarubitev, laple- 

nitev. 
distress, (distres'), stiska; beds; skraj- 

na boIeCina; zaplenitev; boteti; stis- 

kati; vznemirjati; zapleniti. 
distribute, (distri'bi'ut), delitt, razde- 

titl. 
distribotcr, distribnlor, (distri'bjutr), 

delilec, razdeljevalec. 
distribution, (dis"tribju'Sn), razdelje- 

vanje, razdelitev; razpecavanje; dis- 

tribuciJB. 
diatribuUve, (distri'bjutiv), razdeljiv; 

delilen. 
diBtrict, (di'stfiki), okra;, okrozje; 

razdeliti na okraie. 
distrust, distrast'), ne zaup^ti, sumi- 

ti, dvomili; nezaupanje. 
distruRtful, (distrast'ful), nesaupljiv. 
disturb, (distrb'), motiti; vznemirjati. 
disturbance, (distr'bens), nemir, mo- 

tenie; vznemirjanje. 
disunion, (disju'nien), loditev; raz- 

druzenjc; razcepitev; nesloga, raz- 

disunite, (disjunajt'), lo£iti razkleniti; 

razdruJlti, razcepiti; raziti se. 
disuse, (disjfis'), nerabnost; odvada; 

(disjuz') — nerabno nareditl. DIZ 73 dilch, (di£), jarek; jama; obdati z 

jarkom; Jzkopati )arek; zaiti v jarek. 

ditto, (di'to), kakor refeno, navedeno, 

detto. 
ditty, (di'ti), pesmica; popev^ica; rek. 
diuretic, (dajure'tikf , diureti£en (vse 

kar pomnoii scalnico) 
diurnal, ^dajr'neD, dneven. 
divan, (diven't, divan, zofa. 
dive, (dajv), potapljati se; prodreti; 

skok V vodo; beznica. 
diver, (dajvr), potaplja£. 
diverge, (divrdz'), razmikati se, razha* 

jati se; ne strinjati se. 
divergence, (divr'dzcns), razmikanje, 

razbod; razllka. 
divergent, (divr'dient), neskladen, raz- 

divers, (daj'vrz), raznolik, razen; ve£. 

diverse, (djvrs'), . razliCen; v raznlh 
smereh. 

diversify, (divr'sifaj), izpremeniti, pre- 
drugaCiti. 

diversion, (dIvr'Sn), krenitev; kratko- 
j dasje, zabava; odvradanje; odvrni- 
tev. 

diversity, (divr'siti), razliCnost; razlo- 
j aek. 

(divert, (divrf), odvrnitl; raztresti; 
kratkoCasili. ' 

divest, (divest'), sledi; oropati. 
I divestiture, (dives'tlCr), odvzetje. , 

divide, (divajd'), deliti, la£iti [se] ; 
I razcepiti [se]. 

j dividend, (di'vldend), deljenec, divi- 
dend; raztok rek; dividenda. 
I divider, (divaj'dr), delitelj, divizor (v 
I raiunstvu) . 

divination, (divinej'Sn), prerokovanje; 
I slutnja. 

divine, (divajn'), prerokovati, napove- 
I dati; sluziti; boiji; duhovnik. 

divini^, (divi'niti), bozanstvo; faogo- 
t slovje. 

I divisibility, (divi"zibi'liti), razdeljivost. 
'divisible, (divi'zibl), deljiv, razdeljiv. 

division, (divi'zn), delilev, loCitev; ne- 
I sporazum; oddelek, divizija. 

divisional, fdivi'zenel), oddelkov, di- 
I viztjski; okrajni. 

divisor, (divaj'zr), delitelj (v raiun- 
stvu), divizor. 

divorce, (divors'), razporoka, loGitev 
zakona; razporoCiti; loCIti. 

divorcee, (divorse'), razporoGena i«na. 

divulge, (divaldz'), objavitl; razglasi- 
ti; izdati (tajnost). 

dizen (dizn ali dajzn), liSpatt se. 

dizziness, (di'zines), vrtoglavost; omo- 74 DO DOR do, (du), (did, done), storiti, narediti, 

napraviti; izpeljati; po5utiti se; that 

will do, to zadostuje; that won't do, 

to ne gre; I cannot do without it, ne 

morem biti brez tega; how do you 

do? kako se ima§, kako se po5uti§? 

do you go? ali gre§? 
docile, (dd'sil ali dd'sajl), posluSen; 

uCljiv. 
docility, (dosi'iiti), udljivost; dobra 

glava. 
dock, (dak), ladjenica; pomol; pribrez- 

je; podrepec; v ladjenico spraviti. 
docket, (da'ket), seznam; zaznamek; 

zaznamovati. 
dockyard, (dak'jard), ladjenica. 
doctor, (daktr), zdravnik; doktor; 

zdraviti. 
doctorate, (dak'torejt), doktorstvo, 

doktorat. 
doctrinaire, (daktriner'), udenjak iz 

knjig; teoretik. 
' doctrinal, (dak'trinel), poucen; na- 

u5en; verski. 
doctrine, (dak'trin), nauk, doktrina. 
document, (dak'jument), listina, do- 

kument. 
documentary, (dakjumen'teri), listin- 

ski; predpisan. 
dodge, (dadz), izogibati se; umikati se; 

izogib; zvijaSa. 
dodger, (dadzr), spletkar; izogibatelj. 
doe, (do), koSuta; zajka. 
doer, (du'er), storilec. 
doff, (daf), odkriti [se]. 
dog, (dog ali dag), pes; nidvrednez; 

podstavek; zasledovati po pasje. 
dogberry, (dag'beri), drenulja. 
doge, (doz), doz (glavar v Benetkah). 
dogfish, (dag'fi§), morski pes. 
dogged, (da'ged), trdovraten. 
doggedness, (da'gednes), trdovratnost. 
doggerel, (da'gerel), skrpucana pesem. 
doggish, (da'giS), pasji. 
dogma, (dSg'ma), verska resnica, dog- 
ma. 
dogmatic(al), (dagine'tik(I), dogmati- 

6en; izreden; zapovedovalen. 
dogmatize, (dag'metajz), dogmatizira- 

ti; trditi. 
dogmatism, (dag'metizm), dogmati- 

zem; trdno prepridanje. 
dogmatist, (dag'metist), dogmatik; 

uverjen trdilec. 
dogwood, (dag'wud), dren. 
doily, (daj'li), prtid. 
doing, (duMng), dejanje; dogodek; ob- 

nasanje. 
doldrums, (ddrdramz), si aba volja. 
dole, (dol), delez; delitev; zalost, tu- 

ga; dajati v majhnih delezih. 
doleful, (dorful), zalosten, otoien. 
doll, (dal), dolly, (drii), punaka. dollar, (d&lr), dolar. 

dolman, (dal'men), tur^ki plaS5. 

dolor, (dolr), boledina; stiska. 

dolorous, (do'lores), bolesten. 

dolphin, (darfin), delfin, morski pes. 

dolt, (dolt), tepee. 

domain, (domejn'), posest; oblast, 

gospodstvo; okroije. 
dome, (dom), kupola; stavba; stolna 

cerkev. 
domestic, (dome'stik), domad; krotek; 

sluiabnik. 
domesticate, (dome'stikejt), udomadi- 

ti; ukrotiti. 
domestication, (dome"stikej'§n), udo- 

maSitev; ukrotitev. 
domesticity, (domesti'siti), domadnost. 
domicile, (da'misil), bivali§de; bivati; 

nastaniti se. 
domiciled, (da'misild), udomaSen, bl- 

vajo5; nastanjen. 
domiciliary, (dSmisi'lieri), doma5, hi§- 

ni. 
dominant, (da'minen^), prevladujod; 

vladujod. 
dominate, (dS'minejt), prevladati; via- 

dati, gbspodovati. 
domination, (daminej'Sn), vlada; go- 

spodovanje. 
domineer, (daminlr'), gospodovati; 

ukazovati. 
dominical, (domi'nikl), nedeljski. 
Dominican, (domi'niken), dominika- 

nee. 
dominie, (da'mini), 2upnik; u5itelj. 
dominion, (domi'njen), vladarstvo, 

gospodstvo; vladovina; (D — ) Ka- 

nada. 
domino, (da'mino), domino (igra) ; 

pustna §ema. 
don, (dan), gospod (§panski naziv) ; 

obledi, nadeti. 
donator, (donej'tr), darovalec. 
donate, (do'nejt), podariti. 
donation, (donej'Sn), dar, podaritev. 
done, (dan), narejen, gotov; glej do., 
donee, (doni'), obdarovanec. 
donkey, (dan*ki), osel; tepcc. 
donna, (da'na), gospa (italijanski na- 
ziv). 
donor, (do'nor), darovalec, dobrotnik. 
doom, (dum), obsodba; usoda; nesre- 

aa, propast; obsoditi, prisoditi. 
doomsday, (dumz'dej), poslednja sod- 

ba. 
door, (dor), vrata, duri; withiH doors, 

znotraj, v hi§i; out of doors, zunaj, 

na prostem. 
doorkeeper, (dor'kipr), vratar. 
doorway, (dor'wej), vhod. 
dormant, (dor'ment), sped; neporab- 

Ijen. 
dormer, (dormr), streSno okno. DOR DRA 75 

dcirBiitory» (dor'mitori), spalnica; po- li; odkrito; popolnoma. 

slopje s spalnimi sobami. downstairs, (dawn'sterz), navzdol; 

dorsal, (dorsl), hrbten; zadnji. i spodaj. 

dosage, (d6*sidi), doza. downirod, (dawn*trad), downtrodden, 

dose, (dos), doza; odmerek; delez; (down'tradn), pogaien, poteptan, za- 

dati V dozah. tiran. 

dot, (dSt), to5ka, pika; znamenje, ma- downward(s), (dawn'wrd(z), doli, nav- 

dei; dota; popikati, punktirati. zdol. 

dotage, (do'tidi), oslabelost uma, siva downy, (daw*ni), puhast, diakast; me- 

starost; otro^arija. hak, blag; blazilen. 

dotal, (dotl), dotin. dowry, (daw'ri), dota. 

dotard, (dotrd), otrodji starec; star te- doze, (doz), biti zaspan; dremati; za- 

pec. spanost; spanec. 

dotation, (dotej'sn), ustanova, dar; drab, (dreb), debela volnina; temno- 

dota (za nevesto). rjav; vla^uga. 

dote, (dot), pootroditi se, biti otro5ji. drabble, (drebl), mazati. 

double, (dabl), dvojen; dvomljiv; dvo- drachm, (drem), drahma (utei) ; glej 

rezen, dvogiben; paroma; zganitev; dram. 

posnetek; podvojiti [se]; zganiti draft, (dr^ft), prepih; osnutek; denar- 

[se]. na nakaznica, draft; orisati, o5rtati; 

double entry, (d^bl en'tri), dvostaven, izbrati, odbrati; potegniti (denar). 

dvojen (v knjigovodstvu). menica. 

doublesness, (dabrnes), dvojnost, dvo- drag, (dreg), vladiti, vledi [se]; mre- 

reznost, dvoumnost; hinavstvo. za vladnica; brana; voz, sani; za- 

doublet, (dab'let), dvojica; kamiSola, preka. 

ozka suknja. draggle, (dregl), vladiti po blatu. 

doubloon, (dablun'), dublona (§panski dragnet, (dreg'net), ribi§ka mreia. 

zlat, $15.60). dragoman, (dre'gomen), orientalski doubt, (dawt), dvom; dvomiti. 
doubter, (dawtr), dvomljivec. 
doubtful, (dawt'ful), dvomljiv. tolma5. 

dragon, (dre*gn), zmaj; nasilna zen- 
ska. doubtless, (dawt'les), brez dvoma, dragoon, (dregun*), dragonec, konje- 

nedvomljiv. nik. 

douche, (du§), pr§na kopel; izpiranje; drain, (drejn), odtakati [se] ; susiti 

brizglja. j [se]; odtekali§de; odtodna cev; od- 

dough, (do), teste. ' tok. 

doughnut, (do'n^t), bob, krof (peci- drainage, (drej*nidz), odtekanje; izsu- 

vo). I §evanje; odtok. 

doughty, (daw'ti), srden, junaSki. drake, (drejk), racman. 

douse, (daws), zagnati V vodo; pljusk- drain, (drem), petica, drama (utez) ; 

niti v vodo, pasti v vodo. i majhna kolidina; pozirek. 

dove, (d§v), golob. drama, (dre'ma), drama, zaloigra; 

dovecot, (davlcSt), dovecote (dav'kdt), igra. 

golobnjak. dramatic, (dreme'tik), dramatiden, 

dovelike, (dav'lajk), krotek kot golob. gledaliski; zalosten. 

dovetail, (dav'tejl), nazobSati les; dramatist, (dre'metist), dramatik; igro- 

zdruiiti, pri5vrstiti. pisec. 

dowager, (da'wedir), vdova visokega dramatize, (dre'metajz), povest izpre- 

stanu; kraljica- vdova. meniti v igro, dramatizirati. 

dowdy, (daw'di), nesnaijnica; zama- drank, (drenk), glej drink. 

zan, nereden; neokusen. drape, (drejp), pokriti z blagom; okra- 

dower, (dawr), dota, last (omozene siti z zavesami. 

2enske) ; dar. draper, (drejpr), prodajalec preprog 

down, (dawn), pub, mah, dlaka; doli; in zaves. 

navzdol, na tla; tarn; neodvisen; po- drapery, (drej'peri), prodajalna pre- 

trt. prog ali zaves; preproga, zavesa. 

downcast, (dawn'kest), otozen; potrt. drastic, (dre*stik), odlocen, drastiden; 

downfall, (down'fol), padec; pogin. silovit; krut. 

downhearted, (down'harted), pobit, po- draught, (dreft), glej draft; on draught 

trt. na novo nastavljen (pijaCa) ; na pi- 
downhill, (dawn'hil), pobodje; strm, pi. 

, navpi&en; navzdol. draughtsman, (drefts'men), pisar; ri- 

downright, (dawn'rajt), naravnost do- sar; slikar. 76 DRA DRU draw, (dro), (drew, drawn), vleSi, po- 
tegniti; risati; napisati; vabiti; izsi- 
liti; vleCek; sredka; to draw toge- 
ther, skupaj vleCi, skrSiti; to draw 
the fires, pogasiti ogenj. 

drawback, (dro'bek), napaka, slaba 
stran; ovira, zapreka; popust. 

drawbridge, (dro'bridz), vzdizni most. 

drawee, (dro'i), pla5ilec. 

drawer, (dr6*er), vlaSilec; risar; po- 
teznik; trasant; predal; — s, spodnje 
blade. 

drawing, (dro'ing), risba, 5rtez, slika. 

drawing room, (drd*ing rum), druzln- 
ska soba, sprejemnica; salon. 

draw], (drol), zategati besede; zatega- 
nje. 

drawn, (dron), glej draw. 

dray, (drej), t&zak voz. 

drayman, (drej'men), voznik. 

dread, (dred), modno se bati; prestra- 
siti [se[; stra§en; strah, groza. 

dreadful, (dred'ful), stra§en, grozen. 

dreadless, (dred'les), neustraSen; brez 
strahu. 

dreadnaught, (dred'nat), nestra§ljivec; 
predrzne§; dreadnaught (bojna lad- 

ja). 
dream, (drim), (dreamt, dreamt), sa- 

njati; sanje, sen. 
dreamer, (drlmr), sanjad. 
dreaming, (dri^ming), sanjajoC; — ly, 

V sanjah, sanjavo. 
dreamy, (drrmi), sanjarski. 
drear, (drir), dreary, (drrri), otozen^ 

klavern, zapu§5en. 
dreariness, (dn'rines), otoznost. 
dredge, (dredz), trebiti (reke, jezera) ; 

trebilnica. 
dregs, (dregz), gos5a; blato; drozje. 
drench, (dren£), napojiti; namoditi; da- 

ti zdravila (konju) ; pozirek. 
dress, (dres), zenska obleka; pprava; 

obledi [se]; okindati; urediti; prl- 

pravitl; obvezati rano; dress shirt, 

praznicna srajca; dress coat, frak. 
dresser, (dresr), obladevalec; priprav- 

Ijalec; omara za obleko; spalnidna 

omara. 
dressing, (dre'sing), oprava; obveza; 

omaka. 
dressmaker, (dres'mejkr), §ivilja. 
dressy, (dre'si), naliSpan; lidno oble- 

den, eleganten. 
drew, (dru), glej draw, 
dribble, (dribl), kapati; sliniti se. 
dribblet, driblet, (drib'let), malenkost. 
drift, (drift), nagon, pogon; smer; hod- 

nik V jami; namen; goniti; pluti (s 

tokom reke) ; kupiditi ; zasuti ; zame- 

sti. 
drill, (drll), sveder, vrtalo; vaja; vrta- 

ti; uriti [se] ; vaditi [se]; tirati, bi- ti gnan. 
drillmaster, (drilme'str), uditelj telo- 

vadbe. 
drink, (drink), (drank, drunk), piti; 

pijada. 
drinkable, (drin'kebl), piten. 
drinker, (drinkr), pivec. 
drink money, (drink ma'ni), zapitnina. 
drip, (drip), kapati, kapljati; kap. 
dripping, (dri*ping), kapanje; pedenki- 

na masdoba. 
drive, (drajv), (drove, driven), goni- 
ti; siliti; voziti [se]; peljati [se] ; 

hiteti naprej; voznja; pot. 
drivel, (drivl), sliniti se; bedasto go- 

voriti; slinjenje. 
driven, (drivn), gnan; glej drive, 
driver, (drajvr), voznik; izvo§5ek. 
drizzle, (drizl), prsiti; prSenje. 
drizzly, (driz*li), pr§e6; meglen. 
droll, (drol), saljivec; sala; Saljiv, 

burkast. 
drollery, (dro'leri), §ala; burka. 
dromedary, (dra'mideri), . dromedar, 

enogrbast velblod. 
drone, (dron), trot; lenuh; brendati; 

lenuhariti. 
droop, (drup), viseti; povesiti, skloni- 

ti se. 
drop, (drap), kaplja; ko§5ek; padec; 

pasti; kapati; povesiti; izllvati v 

kapljah; opustiti, prenehati; skropi- 

ti. 
dropsical, (drap'sikl), vodeniden. 
dropsy, (drap*si), vodenica (bolezen). 
dross, (dros), troska, zlindra, nesnaga. 
drossy, (dro'si), troskast; nesnazen. 
drought, (drawt), drouth, (drawth), 

susa; zeja. 
droughty, (draw'ti), sub; zejen. 
drove, (drov), dreda; glej drive, 
drown, (drawn), utoniti; potopiti [se]. 
drowning, (draw'ning), utop. 
drowse, (drawz), dremati; dremanje. 
drowsiness, (draw^zines), zaspanost; 

lenoba. 
drowsy, (draw*zi), zaspan; len. 
drub, (drab), pretepatl s palico. 
drubbing, (dra'bing), tepez. 
drudge, (dradz), tezko delati; muditi 

se; trpin. 
drudger, (dradir), trpin; hlapec. 
drudgery, (draMzeri), tezko delo; grdo 

delo. 
drug, (drag), lek; zdravilo; strup; z 

lekom zmesati; zastrupiti. 
druggist, (dra'gist), lekarnar. 
drug store, (drag stor), lekarna. 
drum, (dram), boben; bobnati. 
drummer, (dramr), bobnar; skllcatelj. 
drumstick, (dram'stik), bobnarsko 

tolkalo. 
drunk, (drank), pijan; glej drink. DRU DYN 77 drunkard, (drankrd), pijanec. 
dmnken, (dr&nkn), pijan. 
drunkenness, (dran'kenes), pijanost. 
dry, (draj), suh; zejen; pust; prazen; 

su§iti [se] ; izprazniti. 
dryad, (dra'jed), driada, gozdna vila. 
dry-goods, (draj gudz), suho blago 

(platno, obladila). 
dryly, (draj'li), suho, malomarno; su- 

hoparno; brezbriino; hladno. 
drsmess, (draj'nes), suhota; su§a. 
dry-nurse, (draj nrs), pestunja. 
dual, (dju'el), dvojnat, dvojinski; dvo- 

jina. 
dub, (dab), povzdigniti v viteza; ime- 

novati; tol5i. 
dubious, (dju'bies), dvomljiv, dvomen. 
ducal, (djukl), vojvodski. 
ducat, (da'ket), dukat (denar). 
duchess, (da*5es), vojvodinja. 
duchy, (da*5i), vojvodstvo, vojvodina. 
duck, (dak), raca; potapljati se; po- 

tuhniti se; pripogniti se. 
duckling, (dak'ling), racka. 
duct, (dakt), cev; prekop, kanal. 
ductile, (dak'til), vodljiv; raztegljiv. 
ducting, (dakti'liti), razteznost. 
dudgeon, (dadzn), bodalo; jeza. 
duds, (dadz), krpe, cape, cunje. 
due, (dju), dolzen, spadajo5; prav; to- 

Sen; dolg; dolznost; prispevek; 

monthly dues, mese&ni prispevki. 
due-bill, (dju bil), dolzno pismo, za- 

dolznica. 
duel, (dju'el), dvoboj; dvobojevati se. 
duelist, (dju'elist), dvobojnik. 
duet, (djuet*),.dvospev, duet. 
dug, (dag), vime; cizek; glej dig. 
duke, (djuk), vojvoda. 
dukedom, (djuk'dm), vo]vodstvo, voj- 
vodina. 
dulcet, (dal'set), sladek, prijeten; me- 

lodiSen. 
dulcimer, (darsimr), cimbale. 
dull, (dal), top; po5asen; moten, mra- 

den, temen; zalosten; otopiti, skrha- 

ti; poslabSati. 
duUaid, (dalrd), butec. 
duUhead, (dal'hed), zabitei. 
dully, (da'li), neumno. 
dullness, (dal'nes), topost; utrujenost; 

slabost; po5asnost, lenoba. 
duly, (dju'li), pravilno; redno; pravo- 

modno. 
dumb, (dam), mutast, nem; molded. 
dumb-bells, (dam belz), rodke. 
dummy, (da'mi), mutec; prazen zaboj 

v prodajalni (za okras) ; narejena 

figura; navidezna red; nerodnez; 

mutast, nem. 
dumbness, (dam'nes), mutavost. 
dump, (damp), prevrniti, izvaliti; 

oto2nost. dumpling, (damp'Hng), cmok iz moke. 
dumpy, (dam'pi), kratek in debel. 
dun, (dan), temnorjav; temen; tirjati; 

tirjatelj. 
dunce, (dans), puhloglavec. 
dune, (djun), pesden hrib. 
dung, (dang), gnoj; gnojiti; razmeta- 

vati gnoj. 
dungeon, (dandzn), temnica, jeda. 
dungfork, (dang'fork), gnojne vile. 
dunghill, (dang'hil), kup gnoj a. 
duo, (dju'o), dvospev, duet. 
duodenum, (djuodPnem), dvonajstnik 

(drevo). 
dupe, (djup), lahkovernez; varati. 
duplex, (dju'pleks), dvojen, dvakraten. 
duplicate, (dju'plikejt), podvojlti; slid- 

no napraviti; dvojnat; ponatisnjen; 

prepisan; prepis, duplikat. 
duplicity, (djupli'siti), dvoumnost; va- 

ranje. 
durability, (dju"rebi*liti), trpeznost; 

trajnost. 
durable, (dju'rebl), trpezen; trajen. 
duration, (djurej'sn), trajanje. 
duress, (dju'res), trpljenje, stiska; 

ujetje; jetnistvo. 
during, (dju*ring), med; vmes, tekom. 
durst, (drst), glej dare, 
dusk, (dask), mrak; mraden, temen. 
dusky, (da'ski), mraden, temen. 
dust, (dast), prah; razprasiti, omesti. 
duster, (dastr), omelce za prah. 
dustpan, (dast'pen), smeti§nica. 
dusty, (da'sti), prasen. 
Dutch, (dad), Holandec, holandski; 

nemski. 
duty, (dju*ti), dolznost; davek, colni- 

na; sluzba; straza; poslu§nost. 
duteous, (dju'ties), dutiful, (dju'tiful), 

poslusen, spoStljiv; vest^n. 
dwarf, (dworf), pritlikovec; zmanjsa- 

ti. 
dwarfish, (dw6r*fis), pritlikast. 
dwell, (dwel), (dwelt, dwelt), stano- 

vati; bivati. 
dweller, (dwelr), stanovalec. 
dwelling, (dwelling), stanovanje, biva- 

li§de. 
dwindle, (dwindl), krditi se, giniti; hi- 

rati. 
dye, (daj), barva; barvati. 
dyeing, (da'jing), barvanje; barvilnica. 
dyer, (dajr), barvar. 
dying, (da'jing), umiranje; umrljiv; 

smrten. 
dynamic(al), dajne'mik(l), dinamiden. 
dynamics, (dajne'miks), dinamika, si- 

loslovje. 
dynamite, (daj'nemajt), dinamit. 
dynamo, (daj'nemo), dinamo (elektrid- 

ni stroj). 
(dynastic, (dajne'stik), vladarski. 78 DYN dynasty* (daj'nesti), vladarska rodbi- 

na, dinasti]a. 
dysentery, (di'senteri), griia. 
dyspep^a, (dispep'sia), slaba prebava, EDI 

dispepsija. 
dyspnoea, (disprn'S), telko dihanje, 
nadiiha. each, (it), vsak; slehern; each other; 

drug dfugega, vzajemno. 
eager, (igr), hrepehed; zele5; resen; 

— ^ly, zeljno. 
eagerness, (i'grnes), hrepenenje, te- 

zenje; ostrost. 
eagle, (Igl), oral. 
eaglet, (Tg*let), majhen orel. 
ear, (Ir), uho; uhelj; posluh; klas; iti 

V klasje. 
earache, (ir'ejk), uhobol. 
earl, (6rl), angleski grof. 
earlap, (ir'lep), umeten uhelj (zoper 

mraz). 
earldom, (6rldm), grpfovstvo. 
earless, (Ir'les), brez u§es, gluh. 
early, (er*li), zgodaj; zgodnji; ran. 
earmark, (Ir'mark), znamenje (na u§e- 

sih). 
earn, (^rn), zasluziti. 
earnest, (er'nest), resnost; gorednost; 

resen; vnet; iskren. 
earnestness, (er'nestnes), resnobnost. 
earning, (^r'ning), zasluzen. 
earring, (Ir'ring), uhan. 
earth, (erth), zemlja; svet; prst; za- 

grebsti [se]. 
earthen, (erthn), zemeljski; prsten, 

lonSen. 
earthenware, (er'thenwer), tondenina. 
earthliness, (erth'lines), posvetnost. 
earthling, (erth'ling), zemljan. 
earthly, (^rth'li), zemeljski; posveten. 
earthquake, (^rth'kwejk), potres. 
earthworm, (e.rth'wrni), glista. 
earthy, (er*thi), zemeljski; prsten. 
ear-wax, (ir weks), u§esno maslo. 
earwing, (irVig), striglica (2u2elka). 
ear-witness, (ir wit'nes), pri6a na uho. 
ease, (iz), lahkota; mi most; udobnost; 

poditek; pomiriti; oIaj§ati. 
easel, (izl), slikarsko stojalo. 
easement, (Iz'ment), olajlanje, olajsa- 

va. 
easiness, (I'zines), lahkota; neprisilje- 

nost; udobnost. 
east, (ist), vzhod, iztok. 
Easter, (istr), Velika nod. 
easterly, (I'strli), vzhoden; vzhodno. 
eastern, (istrn), vzhoden. 
easy, (Tzi), lahek; miren; prost; udo- 

ben; zadovoljen; lahkoveren. 
eat, (it), (ate, eaten), jesti. 
eatable, (Ttebl), vziten; jed. 
eater, (Ftr), jedec; zrelec. 
eaves, (fvz), kap pri strehi. eavesdrop, (ivzMrap), prisluSkovati. 
eavesdropper, (ivz'drapr), prisluSko- 

valec. 
ebb, (eb), oseka; prepad; odtekati; 

prepadati. 
ebon, (ebn), ebenovina. 
ebonize, (e'bonajz), podrniti. 
ebony, (e*boni), ebenovina. 
ebullient, (ebaMient), vrel; navdu§en. 
ebullition, (ebali'§n), vretje. 
eccentric, (eksen'trik), izsreden; eksen- 

triden; prenapet; muhast; izreden. 
eccentricity, (eksentri'siti), oddalje- 

nost od sredi§5a; prenapetost. 

ecclesiastic (al), eklezie*stik(l), cer- 

kven; duhoven, duhovnik. 
echo, (e*ko), odmev; odmevati, ponav- 

Ijati [se]. 
eclectic, (eklek'tik), izbiralen, izbir- 

6en. 
eclecticism, (eklek'tisizm), eklektici- 

zem. 
eclipse, (iklips'), mrk; mrkniti; otem- 

neti. 

ecliptic, (ekiip'tik), solndni tek. 
eclogue, (ek'llg), pastirska pesem. 
economical, (ikana'mikl), gospodarski, 

ekonomiden; poljedelski; var5en, 

stedljiv. 
economist, (ika'nomist), ekonom. 
economize, (ika*nomajz), previdno go- 

spodarito; vardno rabiti; §tediti. 
economy, (ika'nomi), znanost gospodar 

stva, ekonomija; poljedelstvo; var- 

5evanje. 

ecstasy, (ek'stesi), vzhidenost, ekstaza. 
ecstatic, (ekste'tik), vzhiden; razvese- 

Ijen, vzdrado§5en. 
eczema, (ek'zima), ekzema (kozna bo- 

lezen). 
eddy, (e'di), vrtinec; vrteti se, sukati 

se. 

edema, oedema, (idrma), vodenica. 
edge, (edz), rob; ostrina; bistroum- 

nost; poostriti; obrobiti; na§5uvati; 

mejlti. 
edged, (edzd), oster; obrobljen. 
edgeways, (edz'wejz), edgewise, (edz'- 

wajz), ob robu, po robu; postrani. 
edging, (e*dzing), rob; obrobek. 
edible, (e'dibl), vziten. 
edict, (Tdikt), razglas; ukaz, edikt. 
edification, (e'Mifikej'§n), izpodbuda; 

pouk. 
edifice, (eMifis), poslopje. EDI 

edify, (e'difaj), izpodbujati; pou5eva- 

ti. 
edit, (e'dit), priobaiti, izdati, urediti. 
edition, (edi'§n), izdaja. 
editor, (e'ditr), urednik. 
editorial, (edito'riel), uredniski; ured- 

niSki Clanek. 
editorsliip, (e'ditr§ip), uredni§ka sluz- 

ba. 
educate, (e'dzukejt ali ed'jukejt), iz- 

obrazevati; vzgajati. 
educated, (e'dzukejted), izobrazen, na- 

u5en. 
education. (edzukej'§n), izobrazba; 

vzgoja. 
educational, (edzukej'§enel), izobraze- 

valen; vzgojevalen. 
educator, (e'd2ukejtr), vzgojevalec; 

u£itelj. 
educe, (id jus'), izpeljati; prinesti na 

dan. 
eel, (11), jegulja. 
efface, (efejs'), izbrisati; uni^iti. 
effect, (efekf), u^inek; posledica; iz- 

vrSiti, uniiiti ; — s, stvari. 
effective, (efek'tiv), udinkovati; izda- 

ten. 
effectual, (efek'iuel), izdaten; resni- 

5en. 
effeminacy, (efe'minesi), pomehkuze^ 

nost; ienska narava. 
effeminate, (efe'minejt), pomehku- 

zen; zenskin; pomehkuziti [se] 

obabiti [se]. 
effervesce, (efrves'), vzkipeti, razpe- 

niti se; razjeziti se. 
effervescence, (efrve'sens), kipenje, 

efervescenca. 
effervescent, (efrve'sent), kiped, pe- 

nei. 
effete, (eflt'), oslabljen, izrabljen; ne- 

plodovit. 
efficatious, (efikej'ses), delaven, iz- 
daten, udinkovit. 
efficacy, (e'fikesi), udinkovitost. 
efficiency, (efi'sensi), mo^, delavnost, 

sposobnost ; u^inkovitost. 
efficient, (efi'§ent), zadosten; dela- 

ven; povzro^itelj. 
effigy, (e'fidzi), umetna podoba (ose- 

be). 
effloresce, (eflores'), cvesti. 
^florescence, (eflore*sens), cvetenje; 

eflorescenca. 
efflorescent, (eflore'sent), cveted, eflo- 

rescenten. 
effluence, (e'fluens), iztekanje. 
effluent, (effluent), iztekajod. 
effluvium, (efluViem), izpuhtevanjc. 
^flux, (e'flaks), izliv; iztekanje. 
effort, (efrt), trud; prizadevanje; na- 

pot. 
effrontery, (efran'teri), predrznost. ELB 79 effulgence, (efalMzens), bli§C, bleak. 

effulgent, (efal'dient), bleS5ed. 

effuse, (efjuz'), teii; iztekati se. 

effusion, (efju'zn), izliv. 

effusive, (efju'siv), deroc, izlivajod. 

eft, (eft), ku§darica. 

e. g. (exempli gratia), kakor, napri- 

mer. (Se rabi kot kratica.) 
eK, (eg), jajce. 

eggnog, (eg'nag), pun6 z jajcem. 
egg-shell, (eg §el), jajdja lupina. 
eglantine, (eg'lentajn), §ipek (grm). 
ego, (e'go ali I'go), jaz, ego. 
egoism, (e'goizm), sebiinost, samo- 

Ijubje, egoizem. 
egoist, (e'goist), samoljub, sebidnez, 

egoist. 
egotism, (e'gotizm), samoljubje, sa- 

mohvala. 
egotist, (e'gotist), samoljub, egotist, 
egotistic (al), (egoti'stik(el), samolju- 

ben, egotisti^en, samohvalen. 
egregious, (egri'dzes), izreden; pose- 
ben, £uda§ki. 
egress, (Tgres), izhod. 
egriot, (Pgriet), viSnja. 
eh, (e), hej! kaj? 

eider-duck, (ajdr dak), gaga (pti5). 
eight, (ejt), osem. 
eighteen, (ejtin'), osemnajst. 
eighteenth, (ejtinth'), osemnajsti. 
eightfold, (ejt'fold), osmeren. 
eighth, (ejth), osmi. 
eightieth, (ej'tieth), osemdeseti. 
eighty, (ej'ti), osemdeset. 
either, (Idhr ali ajdhr), eden izmed 

dveh, katerisibodi; oba; bodisi; 

either . . . or, ali . . . ali. 
ejaculate, (idze'kjulejt), vzklikniti, 

vzdihniti; brizgniti. 
ejaculation, (idzekjulej'§n), vzklik; 

vzdihljaj. 
eject, (idzekt'), vreci ven; izkljuSiti. 
ejection, (idzek'sn), izvi'zek, izmedek; 

izklju^itev. 
eke, (Ik), pomnoziti; raztegniti; ko- 

maj se preziveti. 
elaborate, (ile'borejt), izdelati; izpo- 

polniti; izdelan; skrbno narejen. 
elaboration, (ile"borej'sn), izdelanje; 

izpopolnitev. 
eland, (il'end'),- ju2noafri§ka antilopa. 
elapse, (ileps'), pretedi, giniti (6as), 

potekati. 
elastic, (ile'stik), prozen, elastiCen. 
elasticity, (ilesti'siti), proznost, elastid- 

nost. 
elate, (ilejt'), vzneSen; visok; povzdig- 

niti; navdusiti. 
elation, (ilej'sn), povzdig; navdusc- 

nost, vzneSenost; prevzetnost. 
elbow, (erbo), komolec; s komolcem 

suniti. 80 ELB 

elbow-room, (el'bo rikm), prosto polje 

za delo. 
elder, (eldr), starejsi; prednik; cerk- 

ven predstojnik, starejSina. 
elderly, (el'drli), star, prileten. 
eldership, (el'drsip), slarejsinstvo. 
eldest, (el'desC), najstarejSi. 
elect, (ilekt'.l, izvoliti; izbrati; iivo- 

Ijen. 
election, (ilek'Sn), volitev; izbranje. 
electioneering:, (ilekilem'ring), volilna 

agltacija. 
electiTe, (ilek'tiv), volilen, izbiralen. 
elector, <ilek'tr), volilec. 
electoral, (ilek'iarel), voljlen. 
electcrate, (ilek'torejt), voliici; elekto- 

rat. 
electric(al), ilek'trik{el), elcktriCen. 
electricity, (ilektrl'sitl), elektrika; 

elektriCna razsvetlfava. 
electrification, (ilefc"trifikej'Sn), elek- 

iriziranie. 
electrifj, (ilek'trifaj), elektrizirati. 
electrode, (ilek'trod), elektroda. 
electrocute, (ilek'trokjut), usmrtili z 

eleklrlko. 
electro-gailding, (elek'tro git'ding), 

galvanifno pozlaCenje. 
electrolyze, (ilek'trolajz), razkrojiti z 

elektriko. 
electroplate, (ilek'troplejt), galvaniC- 
1 no posrebrena kovina. 
electrotype, (ilck'trotajp), elektrotip, 

galvanski odtisk. 
electuary, (ilek'iueri), elektuar, zdra- 

eleem OBI nary, (e"Iinia'sineri), miloda- 

ren. 
elegance, (e'ligens) , elegancy, (e'li- 

genei). licnost, olika; dostojnost; si- 

jajnost, eleganca. 
elegant, (e'ligent), sijaien; lifen; oli- 

kan; okusen; eleganten. 
elegiac, (ili'dziek), zalosiinski. 
elegi»t, (e'lidzls^i, pesnik zaloslink. 
elegy, (e'lidzi), zalostinka, elegija. 
element, (e'liment), sestavina, tvari- 

na; element, prvina; po£elo; svoj- 

slvo. 
elementary, (e"linien'teri), poSeten, 

elementaren. 
elephant, (e'llfent), slon. 
elephant! asis, (e"lifenta'jesls), elefan- 

tiaza (koina bolezen). 
elephantine, {elifen'tajn), slonov; ve- 

lik; priprost. 
elevate, (e'livejii. povzdigniti; izpod- 

bujali. 
elevation, (elivej'sn), dvig, povzdig- 

njenost; izpodbuja; visofina. 
eleven, (lle'vn), enajst. 
eleventh, (ile'venth), enajsti. 
elf, (elf), gorski duh, §krat. EMB 

elicit, (ili'slt), izvabiti. 
1 eligibility, (e"lidiibi'liti), izvoljivost. 

eligible, (e'lidSibl), izvoljiv, sposoben 
za izvolitev; zazeljen; priljubljen. 

eliminate, (elj'minejt), odstraniti; iz- 
brati; odpraviti; izlociti. 

elimination, (eli"minej'5n), odstrani- 
tev; odprava, izloCitev. 

elision, (ili'^n), izpahnenje, izpustj- 
tev zioga. 

elixir, (ilik'sr), izvarek iz rastlin, elik- 

elk, <dk), los (jelen). 

ell, (el), vatel. 

ellipse, (clips'), pakrog, eljpsa. 

elliptic(al), elip'tlk(l), pakroien, elip- 

tieen. 
elm, (elm), brest (drevo). 
elocution, (elokju'in), naCin predava- 

nja, elokucija. 
elocutionist, (elokju'SenisI), u£itelj 

govorniStva; predavatelj. 
elongate, (llan'gejt), podaljsati. 
elongation, (Ilangej'Sn), podaljSanje. 
elope, (ilop'), uiti z Ijubimcem. 
elopement, (ilop'ment), skriven beg z 

Ijubimcem. 
eloquence, (e'lokwens), zgovornost. 
eloquent, (e'lokwent), zgovoren. 
ebe, (els), drugade, sicer; drugod 

kaj drugega. 
elsewhere, (els'hwer), kje drugje, dru- 
god. 
elucidate, (ilju'sidejt), pojasniti, osvet- 

liti. 
elucidation, (iljusidej'in), osvetljenje 

pojasnilev, 
elude, (iliud'), izogniti se; uiti; 

varili, prekaniti. 
elusion, (llju'zn), izogibanje, izognje- 

nje; premotitcv, 
elusive, (iljti'siv), izogibajoC se: vara- 

)oe. 
elusory, (iiju'sori), varajoc. 
emaciate, (emej'siejt), shui^ali. 
emaciation. (imej"aiej'8n), shujianje. 
emanate, (e'menejt), izhajati; izvirati, 
emanation, (emerej'sn), izhajanie; iz- 

yiranje. 
emancipate, (imen'sipejt). osamosvoji- 

ti se, emancipirati, osvoboditi. 
emancipation, {emSn"sipei'*n), osvobo- 

ditev, osamosvojitev, emancipacija. 
emasculate, (imes'kjulejt), skopiti; embale, (imbejl'), ; zabiti; zIoz<- embalm, (embam'), balzamirali. 
embank, (cmbSnk'), zajeziti; zagradj- 

embankment, (emb£nk'ment) , zajezi- 
tev; nasip. EMU 81 embtTKO, («mbar'eo), vladno zadiia- 

ote TadlJ, izvozna prepoved; zadrfa- 

ti ladje s prepoved|o. 
embarfc. (embark'), izkrcali [se] na 

ladjo. 
embarkation, (embarkej'Sn), ukrcanje. 
embarrass, (embe'res), v zadrego Spra- 

viti; zaplesti, zamotaii; nadlegovati, 

nagajaii. 
embarrassment, (embe'resment , za- 

drega; zapletenost, zamoianosi. 
embassy, (em'bcsi), poslaniitvo. 
embattle, (embe'tl), postaviti v bojni 

red. 
embed, (embed'), poloiiti v posteljo; 

embeliab, (embe'liS), olepSati, okititi. 
embelJHhmfnt, (embe'liimeni), olepSa- 

va, kinC. 
ember-days, (embr dejz), kvatre. 
embers, (embrz,, zrjavica; vto6 pepel. 
embezzle, (embe'zl), poneveriti. 
embezzlement. -embe'zlment), pone- 

verjenje den aria, 
embitter, (embt'tr), aereniti', ogoiiiti. 
emblazon, (emblej'zn), okrasiti. 
emblem, (emb'leiii), znak; prispodoba. 
emblematic, (embleme'tik), inaiilen; 

prispodoben; einb1entati£en. 
embodiment, (embfi'dlment), vteleSe- 

nje. 
embody, (emba'di), vtelesiti. 
embolden, (embol'dn), ojuna£iti, opo- 

gumiti, navduSiti. 
embosom, (embii'zm), skrltj v nedrije; 

priviti k prsam. 
emboes, (enib&s'), bosirati, vtisniti; iz- 

bokel tisk, okrasek. 
embowel, (emba'wl), odstraniti drob; 

pokopati. 
embrace, (embrejs'), objeti; obscgati. 
embracement, (erobrejs'inent), objem; 

obseg. 
embmsare. (embrej'ir), strelna lina. 
embrocate, (em'brokejt), drgniti, ma- 

zali z mazilt. 
embrocation, (embrokej'Sn), drgnje- 

nie, mazaniez mazili. 
embroider, (embrdj'dr), vesti. 
embroidery, (embrdj'deri), vezenje; 

embroil, (embrojl'), izbegati; zmesati. 
embroilment, (embrdjl'menl), izbega- 

nje; zmefnjava. 
embryo, (em'brio), zaplodek. 
emend, (imend'), izbol|§ati; glej amend, 
emendation, (e"iTiendei'Sn), izboliSa- 

va. 
emerald, (e'mereld),smaragd (kamen). 
emerge, (imrdi'), priti na povrSje; izi- emergenl, (imr'dzenl), prthajajoC na 

povrSje; nepriiakovan; silen. 
emery, (e'meri), oster prah; brusiini 

kamen. 
emetic, (ime'tik), bljuvalno sredstvo. 
emigrant, (e'migrent), izseljenec, iz- 

selnik. 
emigrate, (e'migrejt), izselJti se. 
emigration, (emigrej'sn), izselitev, iz- 

seljevanje. 
eminence, (e'minens), eminency, (e' 

minensi), visokost; odIiSnost. 
eminent, (e'minent), visok; odiifen; 

ugleden. 
emissary, (e'miseri), oglednik; ogledu- 

Jo£; poslanik. 
emission, (imi'sn), oddajanje; izliv; 

odpnslanstvo; izdaja, 
emit, limit'), izpuscati, oddajati; izda- lo. 
emolument, (ima'liument), dobiCek; 

sploSen blag or. 
emotion, (imd'$n), Custvo; strast. 
emotional, (imo'senel), Custven; stra- 

slen; ganljiv, razburljiv. 
empale, (empejl'), ograditi; obdati; na- 

saditi na koL 
emperor, (em'perer), cesar, vladar. 
emphasiH, (em'fesjs), poudarek. 
emphasize, (em'fesajz), poudariti. 
emphatic(al), enife'tik(l), s poudar- 

kom, poudarjen, izrazit. 
empire, (em'pajr), cesarslvo; drzava; 

velesiia. 
empiric, (empi'rik), izkustvenik, empt- 

rik; maza£; empiri£en, izkusen. 
empirical, (empi'riki), izkustven, em- 

piriCen. 
employ, (emploj'), rabiti; imeti v sluz- 

bi; opravilo; sluzba; raba. 
employee, (empldil'), delavec, uposle- 

nee; delojemalec. 
employed, (emplojd'), uposlen, v slui- 

bl. 
employer, (emplo'jr), delodajalec. 
employment, (emploj'ment), uporaba; 

sluzba, delo. 
emporium, (empo'riem), trziSde; trgov- 

sko sredisce ali toriJCe v deieli. 
empower, (empa'wr), dati mot; poobla- 

empress, (em'pres), vladarica, cesari- 

emptiness, (emp'lines), praznina. 
empty, (emp'ii) , prazen ; izprazniti 

[se]. 
empyrean, (empiri'en), poganska ne- 

besa. 
emu, (i'mju), avstralski aa\. 82 EMU emulate, (e'in)ulejt), poenemati; tek- 

movati. 
emnlition. (emjulel'Sn), tekma. 
emulouK, (e'mjulcs), tekmovalen. 
emulsion, (imal'Sn), emulzlja, oljnata 

lekoCfna. 
enable, (enej'bl), usposobiti; omogociti. 
msct, (enekt*). ukazati; odrediti; Izr- 

&lti, uveljavlti. 
enactment, (enekt'ment), ukaz; izvrSi- 

lev; udejsivovanie; uveljava. 
enamel, (ene'ml), sleklenina, glazura; 

posiekieniti. 
enamor, (end'mr), omamiti z Ijubezni- 

jo. 
encage, (enkejdi'), zapreti v kletko. 
encamp, lenkfemp'), utaboriti se, u3o- 

eneampment, (enkemp'ment), utabori- 

lev; tabor, Sotori^e, 
tncaae. (enkejs*), dati z zaboj. 
encauHtic, (enko'stik), vigaa. 
enchain, (enCejn'), vkleniti v verige; 

vkovati, prikovati. 
enchant, (enfent), oCarati. 
enchanter. (enCan'tr), Carovnik, oiar- 

Ijivec. 
enehantinttly, (encen'tingli), oCarljiva 
enchantment, (enSeni'meni), oiaranje, 

zafaranie. 
enchantreRR, (enCen'Ires), oCarljivka, 
encircle, (ensr'kl), obkrozitl. 
encloMe, (enkloz'), obdati; prllo£itI: 

glej incloRe. 
enclosure, (enklc'ir), priloga. 
encomium, (enko'miem), slavospev. 
encompass, (enkam'pes), Dbditt[; obko- 

liti, abkroiiti; obhoditi. 
ehcore, (an"kor'), 5e enkrat, iznova: 

ponovitev 
encounter, enkawn'lr), naletetl, sre- 

cat[ napasti; boievati se; sre^anie; 

spopad; boj. 
encoiirnge, (enka'ridi), izpodbujatt: 

bodriti; pomagatl. 
encouragement, (enka'ridzment), \z- 

podbuj'a. 
encoura^inK. (inkii'ridiing), izpodbu- 

jajof; bodrilen. 
encroach, (enkroC), zaiti k drugemu 

V skodo; preslopiti", krSiti-, 3koditi 
encroBchmei\t, lenkrof'menl), SkodO' 

vanje; prilaslilcv. 
encumber, (enkam'br), oteJiti; obre- 

meniti z dolgom. 
encumbrance, (cnkam'brens), oteii- 

encycliral, Jensi'kljkl), kroze6; splO' 
sen: papezeva okroznica. enciklika. 

encyclopedia, encyclopaedia. (ensaj"< 
klopi'dii), enciklopedija, naufen 
si ova r. 

«ncyclopedian, (ensaj"klopr'dlen), vse BNF 

znanje obsega)o£, enciki oped ij ski. 
encyclopedic (al>. en8aj"kloprdik(l), 
I spadajot k enciklopediji, enciklope- 
I diCen. 
end, (end), konec; cilj; namen; konl- 

ca; ostanek; koneati; nehati [se];al 

an end, pri kraju. 
endanger, (endejn'dir), v nevarnost 

spraviti. 
endear, (endir'), prJIjubiti, prikupiti. 
endearment, (endir'nient), priljublje- 

nost, prikupljenost. 
endeavor, (ende'vr), prizadevanje; prl- 

zadevali se; poizkusiti. 
endemic al) ende'mikd), krajeven, 

omcKn (glcdc boleznl). endemlCen. 
ending, (en'ding), konec; kon£nlca. 
endive, (en'div ali en'daiv), endlvija. 

zimska salata. 
I endlesR, (end'les), brezkonfen, neskon- 
I een. 
endmost, (end'most), najdaljni, naj- 
I skrajneisi. 

endorse, (endor:>'), glej indonte. 
endow, (endaw'), zaloiiti; obdariti; da- endowment, (endaw'ment), dar; usta- 
nova; nadarienosi, sposobnost. 

•ndunble, (endju'rebl), prenesen; pre- 
I trpen. 

endurance, (endju'rens), prenaSanje; 
vztrajnost. 

endure, (endjiir'), zdriati, prenesli; 
{ vztrajati; trajati. 

enduring, (endjfi'ring), trajen; vitra- 
I jen; — Ijr, vztrajno. 
.endways, (end'wejz), endwise, (end'- 
wajz), po robu, pokonci, pokonSno. 

enema, (e'nima), klistir, vbrizgano 
I dristilo. 

enemy, (e'nimi), nasprotnik; sovrai- 

energetic, <enrdze'tik), krepkoben, mo- 
I Can; pogumen; encrgiCen; ^-ally, 
I energlino, krepko. 

energy, (e'nrdzl), krepkost; energija; 
, pogum. 

enervate, finr'vejl), oslabiii iivce; 
oslabljen. 

enfeeble, (enfllil), oslabitl. 

enfeeblement, ' (enfi'blment), oslabe- 
• lost. 

enfilade, (enfllejd'), ravna £rta; ob- 
streliti po vrstj. 

enfold, (enfold'), glej infold. 

enforce, (enters'), ojaiiti; uveljaviti; 
prisiliti; ukazatl. 

enforceable, (enfor'sebl), kar se da ENF 

enfranchise, (enfrSn'dajz), podeliti vo- 

lllno pravico ali driavljanstvo; osvo- 

boditi. 
engage, (engejdi*), najeti; zaposliti; 

dogovoriti se; zaroSiti se; spoprijeti 

se, spopasti se. 
engaged, (engejdzd'), zaro5en; dogo- 

vorj^n; najet; spoprijet. 
engagement, (engejdi'ment), najetje; 

obveznost; zaposlitev; dogovor; za- 

roka; spopad. 
engender, (endien'dr), narediti; rodi- 

ti; povzro^iti. 
engine, (en'diin), stroj, ma§ina; lo- 

komotiva; fire engine, brizgalnica. 
engineer, (endiinlr'), strojnik, inze- 

nir; strojevodja; voditi podjetje. 
engineering, (endzinl'ring), inzenir- 

stvo. 
England, (in'glend), Anglija, Angle- 

§ko. 
English, (in'gli§), angle§ki; Anglez; 

ang)es5ina; prevesti na angle§ko. 
engorge, (engordz'), pogoltniti, pozre- 

ti. 
engrave, (engrejv*), vrezati; vsekati. 
engraver, (engrej'vr), bakrorez. 
engraving, (engrejVing), rez, bakrorez. 
engross, (engros'), povedati; nakupiti; 

zavzeti popolnoma. 
engulf, (engalf), pozretir vtopiti. 
enhance, (enhens'), povi§ati; pove^ati; 

pomagati. 
enigma, (inig'ma), uganka, zagonetka. 
enigmatic (al), (enignie'tik(l), zagone- 

ten, nejasen, dvoumen. 
enjoin, (endzojn'), zapovedati; prepo- 

vedati (v sodnem postopanju). 
enjoy, (endzoj*), vzivati; veseliti; to 

enjoy one's self, zabavati se, veseli- 
ti se. 
enjoyment, (endzdj'ment), vzivanje; 

razveseljeVanje. 
enlarge, (enlardz'), povedati, tazSiriti 

[se]. 
enlargement, (enlardz'ment), poveda- 

nje, razSirjenje. 
enlighten, (enlaj'tn), razsvetliti; po- 

jasniti; pouciti. 
enlightend, (enlaj'tend), pou5en; oli- 

kan, izobrazen. 
enlightenment, (enlaj'tenment), raz- 

svetlitev; pouk; prosveta. 
enlist, (enlist'), nabirati (vojake) ; vpi- 

sati se; posvetiti se (delu). 
enlistment, (enlist'ment), nabiranje, 

novadenje; vpisavanje; posvetitev. 
enliven, (enlajVn), o2iviti, poziviti; 

razveseliti. 
enmesh, (enme§'), v mrezo spraviti, 

vloviti. 
enmity, (en'miti), nasprotjc, sovrai^- 

nostr ENT 83 ennoble, (enobl), poplemeniti; oblaii- 

ti. 
ennui, (^n*'wr), (francosko) dolgo- 

dasnost. 
enormity, (inor'miti), ogromnost; 

strasnost. 
enormous, (inor'mes), ogromen; stra- 

sen; grozen; — ^ly, jako; ogromno. 
enough, (inaf), dovolj; dosti, zadosti; 

sure enough, seveda. 
enounce, (inawns'), izgovoriti; nazna- 

niti. 
enquire, (enwkajr'), glej inquire, 
enrage, (enrejdi'), raztogotiti, razka- 

diti, razjariti. 
enrapture, (enrep'dr), prevzeti; vzra- 

dostiti. 
enrich, (enrid'), obogateti; oploditi. 
enrichment, (enrid'ment), obogatitev. 
enroll, (enrol') , vpisati; nabirati. 
enrollment, (enrol'ment), vpis; nabira- 
nje; seznam, zapisnik. 
ensconce, (enskans'), skriti, poskriti; 

zagraditi; zavarovati z nasipom. 
enshrine, (en§rajn'), zapreti, shraniti; 

negovati. 
ensign, (en'sajn), zastava; prapor; 

znak; prapor§6ak. 
enslave, (enslejv'), zasuznjiti. 
enslavement, (enslejv'ment), zasuz- 

njenje. 
enslaver, (enslej'vr), zasuznjevalec; 

zatiratelj. 
ensnare, (ensner'), zaplesti; ujeti z 

zvijado; goljufati. 
ensue, (ensju'), slediti; zgoditi se. 
ensuing, (ensju'ing), slede5, naslednji. 
entablature, (enteb'ledr), glavno tra- 

movje nad stebrovjem; nakladek. 
entail, (entejl'), povzroaiti; poveriti; 

dedno zemljisde, fideikomis. 
entangle, (enten'gl), zaplesti, zamotati. 
entanglement, (enten'glment), zaplete- 

nost; zamotanost. 
entente, (an"tant'), antanta; spora- 

zum. 
enter, (entr), vstopiti; prodreti; zace- 

ti; vpisati [se]. 
enteric, (ente'rik), crevesen. 
enterprise, (en'trprajz), podjetje; pod- 

jetnost. 
entertain, (en"trtejn'), zabavati; gosti- 

ti; gojiti (misli). 
entertaining, (en"trtej'ning), zabaven; 

— ly, zabavno. 
entertainment, (en"trtejn'ment) , za- 

bava; gostija; sprejem. 
enthral], (enthrol'), mikati; prevzeti 

(veselje). 
enthrone, (enthron'), postaviti, posa- 

diti na prestol. 
enthusiasm, (enthjirziezm), uavd^\^- 

njc, vnexw^L, 84 ENT enthusiast, (enthju'ziest), vnetez, entu- " 

ziast. I 

enthusiastic, (enthjuzie'stik), vnet. I 
entice, (entajs'), privabiti; speljati na 

led; zapeljati. 
enticement, (entajs'ment) , izkusnja- 

va; zapeljanje. 
enticer, (entaj'sr), zapeljivec. 
entire, (enta'jr), popoln; ves; eel; — ^ly, 

popolnoma, povsem. 
entirety, (enta'jrti), celota. 
entitle, (entaj*tl), nazvati; dati pravi- 

00 ; upravi5iti. 
entity, (en'titi), bitje. 
entomb, (entum'), poloziti v grob; za- 

grebsti, pokopati. 
entomology, (entoma'lodzi), nauk o 

iuzelkah, entomologija. 
entrails, (entrelz'), drob. 
entrance, (en'trens), vhod; vstop; za- 

5etek. 
entrance, (entrens'), odarati, omami- 

ti, prevzeti. 
entrap, (entrep'), ujeti v past, v zanj- 

ko. 
entreat, (entrif), prositi; moledovati. 
entreaty, (entrl'ti), pro§nja; moledo- 

vanje. 
entrench, (entrenS*), vkopati se v jar- 

ke. 
entrenchment, (entren5'ment), zakop, 

obramba. 
entrust, (entrast*), poveriti, zaupati. 
entry, (en'tri), vhod; vstop; vpis; 

vstopnina. 
entwine, (entwajn'), zaplesti, vplesti. 
enumerate, (inju'merejt), presteti; na- 

§teti. 
enumeration, (injumerej*sn), prestetje; 

nastetje. 
enunciate, (inan'siejt), izre5i; poroda- 

t'ly naznaniti. 
enunciation, (inan''siej*sn), izreka; 

naznanilo. 
envelop, (enve'lep), zaviti. 
envelope, (en'velop ali en'velep), pi- 

semski zavitek, kuverta. 
envenom, (enve'nem), zastrupiti; oso- 

vraziti. 
enviable, (enViebl), zavisti vreden, 

zavidljiv; zazeljen. 
envier, (enVier), zavistnez. 
envious, (en'vies), zavisten. 
environ, (envaj'ren), obdajati; — ^s, 

okolica. 
environment, (envaj'renment), obda- 

janje; okolica; dru§dina; okoli§6ina. 
envoy, (en'voj), poslanec; sel. 
envy, (enVi), zavist; zavidati. 
eon, aeon, (I'an), vek, veSnost, dolga 

doba. 
epaulet, (e'palet), epoleta (vojaSkl na- 

ramn) znak). EQU 

ephemerm (ife'mera), enodnevnica 

(muha). 
ephemera], (ife'merel), enodneven; 

kratkodoben. 
epic, (e'pik), epiden; epos (junaska 

pesem). 
Epicure, (e'pikjur), epikurejec, raz- 

kosnez. 
Epicurean, (e"pikjurren) , epikurej- 

ski, razko§en. 
epidemic, (epide*mik)\ sploSno raz- 

§irjen, epidemi6en; epidemija, splo§- 

no razsirjena bolezen. 
epigram, (e'pigr^m), pesniski napis, 

epigram. 
epilepsy, (e'piiepsi), bozjast, padavi- 

ca, epilepsija. 
epileptic, (epilep'tik), bozjasten, epi- 

lepti^en. 
epilog(ue), (e'pilag), epilog (sklep pri 

govoru ali tragediji). 
Epiphany, (epi'feni), sv. Trije kralji. 
episcopal, (epi'skopl), §kofji, episko- 

palen. 
episode, (e'pisod), vpletek, epizoda 

(stranski pripetljaj). 
epistle, (epi'sl), pismo. 
epistolary, (epi'stoleri), pi$emski. 
epitaph, (e'pitef), nagroben napis. 
epithet, (e'jJithet), naziv. 
epitome, (ipi'tomi), izvledek; okrajsa- 

va. 
epitomize, (ipi'tomajz) , okrajSati, 

skrCiti. 
e pluribus unum, (i plu'ribas ju'nam), 

iz ve6 — enq (geslo Zdruzenih dr- 

zav). 
epoch, (e'pek), vazno razdobje, zna- 

menita doba, epoha. 
equable, (rkwebl), enak; miren, ena- 

komiren. 
equal, (Tkwel), enak; podoben; sposo- 

ben; primeren; praviien; biti «nak; 

— ly, enako ; to have no equal, neime- 

ti para. 
equality, (ikwa'liti), enakost, enako- 

pravnost. 
equalization, (r"kwalizej'sn), izena- 

Cenje. 
equalize, (I'kwelajz), izenaiiti. 
equanimity, (rkweni'miti), ravnodus- 

nost. 
equation, (Ikwej'Sn), enaSba. 
equator, (ikwej*tr), ravnik, polutnik, 

ekvator. 
equatorial, (r"kwetd'riel), ekvatorialen. 
equerry, (e'kweri), konjar. 
equestrian, (ikwe'strien), jezdarski, 

jezdec; vite§ki; jezdec. 
equidistant, (r'kwidi'stent), enako od- 

daljen, v enaki razdalji. 
equilateral, (ikwile'ticrel), enakostrans- 

ki. EQU 

equilibrium, (Ikwilib'rium), ravnotez- 

je, raynovesje. 
equine, (r'kwajn), konjski. 
equinoctial, (Ikwina'kSl), enakono- 

ien. 
equinox, (rkwinaks), enakono5je. 
equip, (ikwip*), opremiti; opraviti; za- 

loiiti (s iim). 
equipage, (e'kwipidz), oprema, vprega, 

ekvipaza, spremstvo. 
equipment, (ikwip'ment), oprema, opra- 

va. 
equipoise, (rkwipojz), ravnoteznost. 
equitable, (e'kwitebl), pravi^en; nepri- 

stranski. 
equity, (e*kwity), praviCnost; nepri- 

stranost. 
equivalence, (ikwiVelens), istovred- 

nost. 
equivalent, (ikwi'velent), istovreden, 

enakovreden. 
equivocal, (ikwiVokl), dvoumen; dvom- 

Ijiv. 
equivocate, (ikwiVokejt), govoriti dvo- 

umno. 
equivocation, (ikwPVokej'sn), dvoum- 

je, dvoumnost. 
equivocator, (ikwi"vokej'tr), dvoumno 

govore5 dlovek. 
equivoque, (rkwivok), dvoumje; dvom- 

Ijivost. 
era, (I'ra), casostetje; doba, razdobje. 
eradicate, (ire'dikejt), izkoreniniti; iz- 

trebiti. 
eradication, (ire"dikej'sn), izkorenitev, 

iztrebitev. 
erase, (irejs'), izbrisati; izpraskati; iz- 

niiiti, uniciti. 
eraser, (irej'sr), radirka; strgaini noz. 
erasure, (irej'zr), izbrisanje; izradira- 

nje. 
ere, (er), predno; rajsi kot. 
erect, (irekf), pokonCen; postaviti po- 

konci; zgraditi. 
erection, (irek'sn), vzdignenje; zgra- 

ditev, zgradba; nabreklost. 
erelong, (er'long), kmalu. 
ermine, (er'min), hermelin (zival). 
ermined, (er'mind), s hermelinom ob- 

robljen. 
erode, (irod*), izjesti (rja). 
erosion, (iro'zn), izjedanje; rana, 

praska. 
erotic, (iri'tik), erotiden. Ijubaven. 
err, (gr), bloditi; zmotiti se; zaiti; 

gre§iti; izgresiti; storiti napako. 
errand, .(e'rend), poslanstvo, naroSilo. 
errant, (e'rent)^ blodeS. 
errantry, (e'rentri), blodnja. 
errata, (erej'ta), tiskovne pomote. 
erratic, (erS'tik), bloded; brez smotra 

in cilja; nepravilen. 
error, (c'rer), zmota; napaka; blodnja. EST 85 eructation, (iraktej'Sn), bluvanje; ri- 

ganje; izbljuvek. 
erudite, (e'rudajt), uden. 
erudition, (erudi'sn), udenost. 
erupt, (irapf), izbruhniti; izvreCi; iz- 

pustiti. 
eruption, (irap'sn), izbruh; izpu§£aj 

(bolezen). 
erysipelas, (e"risi'piles), Sen, rdeCi- 

ca (bolezen). 
escalade, (eskelejd'), z lestvami na- 

skoditi. 
escapade, (es'skepejd), ubeg; klatenje. 
escape, (eskejp^), uiti, ute(^i; izogniti 

se; ubeg; izlet. 
escapement, (eskejp'ment), kotvica 

pri uri. 
eschar, (es'kar), brazgotina, skorja. 
escheat, (esdit'), zapasti (zemlji§(^a 

drzavi). 
eschew, (esSu'), bezati (pred) ; izog- 
niti se. 
escort, (eskort*), spremljati; varovati; 

(es*kort) — oborozeno spremstvo; 

bramba, zas^ita. 
escorter, (eskor'tr), spremljevalec, ka- 

valir. 
escrow, (eskro'), listina v rokah tret- 

je osebe. 
esculent, (es'kjulent), jedilen, vziten. 
escutcheon, (eska'cn), sdit, grb; kovi- 

nast okrasek; obitek, oboj. 
esophagus, (isa'feges), poziralnik, gol- 

tanec. 
esoteric, (esote'rik), skriven; zaseben; 

zaupljiv. 
espalier, (espe'ljr), latnik (za rastlihe). 
especial, (espe*sl), poseben; — ^ly, po- 

sebno, zlasti. 
espial, (espa'jel), ogled, odkritje. 
espionage, (es'pionidz), §pijonaza, vo- 

hunstvo. 
esplanade, (espienejd'), prazen javen 

prostor pred poslopji. 
espouse, (espawz'), zaro5iti; sprejeti; 

zagovarjati. 
espy, (espaj'), ogledovati; vohuniti; 

zagledati. 
esquire, (eskwa'jr), nizji plemid; Esq. 

blagorodje (pri naslovih). 
essay, (esej*), preizkusiti; preiskati; 

(e'sej) — razprava, Crtica, esej; po- 

izkus. 
essayist, (e'seist), pisatelj izvirnih raz- 

prav. 
essence, (e'sens), bitje; bistvo; izvle- 

6ek; vonj. 
essential, (esen'sl), bistven; potrc- 

ben; bistveno potrebna re6. 
establish, (esteb'lis), ustanoviti; po- 

trditi. 
establishment, (esteb'liSment) ^ us»<"\tv<^- 86 EST EXA estate, (estejf), stanje; lastnina; 

stanovi. ^ 

esteem, (estim*), ceniti, aislati (koga) ; 

cenitev; spo§tovanje. 
esthetic, (esthe'tik), lepoznanski; glej 

aesthetic, 
estimable, (es'timebl), cenljiv, pre- 

cenljiv, cenjen, spostovanja vreden. 
estimate, (es'timejt), ceniti (pribliz- 

no); meniti, soditi; raSunati; (e'sti- 

met) — cenitev; proraCun. 
estimation, (es"timej'§n), cenitev; 

mnenje. 
estimator, (es*timejtr), cenitelj. 
estrange, (estrejndi'), odtujiti. 
estrangement, (estrejndi'ment), odtu- 

jitev. 
estuary, (es'tueri), izliv; zaliv (s pli- 

no in oseko). 
etc., (et cetera), in take dalje (i.t.d.), 

in drugo. (Se rabi kot kratica.) 
etch, (e5), igati; izjedati s kislinami; 

jedkati. 
etching, (e'ding), viig; izjed. 
eternal, (itr'nel), veCen. 
eternity, (itr'niti), veCnost. 
eternize, (itr'najz), ovekoveciti. 
ether, (ithr), etcr (teko^ina) ; vzduh. 
ethereal, (ithrrial), etrast. 
ethical, (e*thikl), nravstven, etiien. 
ethics, (e'thiks), nravoslovje, etika. 
ethnology, (ethna'lodii), veda o clove- 

stvu. 
etiquette, (e*tiket"), dobra vzgoja; 

pravilno vedenje, etiketa. 
etymological, (etimola'diikl), besedo- 

sloven. 
etymologist, (etima'iodzist), besedo- 

slovec. 
etymology, (ctimaModzi), besedoslovje. 
eucharist, (ju'kerist), sv. Resnje tele. 
eugenics, (judze'niks), nauk o izbolj- 

§anju rodu. 
eulogist, (juModzist), slavopevec. 
eulogize, (juModzajz), slave peti. 
eulogy, (juModzl), slavospev. 
eunuch. (ju'nSk), skopljenec, evnuh. 
euphonic, (jufa*nik), blagozvened, bla- 

goglasen, evfoniden. 
euphony, (ju'foni), blagozvodnost, bla* 

goglasje, evfonija. 
Europe, (ju'rep), Evropa. 
European, (juropren), evropski; Evro- 

pejec. 
evacuate, (ive'kjuejt), izprazniti; za- 

pustiti. 
evacuation, (evekjuej'sn), izprazni- 

tev. 
evade, (ivejd'), izogniti se; uiti (6e- 

mu). 
evanesce, (evenes'), giniti, pojemati, 

tzginjati. 
ernfiedcenir (cvcnc'sent), IzglnjajoC, pojemajoC. 
evangel, (iven*d2el), evangelij. 
evangelical, (e'V^ndie'likl), evangel- 
ski, 
evangelist, (iven'dielist), evangelist. 
evaporate, (eve'porejt), izhlapeti; spuh- 

teti. 
evaporation, (evSpore]'§n), izhlapeva- 

nje. 
evasion, (ivej'in), izogib, izognitev. 
evasive, (ivej'siv), izogibajod. 
eve, (iv), veCer; doba pred vainim 

dogodkom. 
even, (ivn), raven; gladek; enak; rav- 

notako, tudi, celo; poravnati [se]; 

even as if, kakor de bi; not even, ni- 

ti, celo ne; even now, celo sedaj; 

even though, dasi, ietudi; even 

number, soda itevilka. 
evening, (iv'ning), veCer. 
evenness, (iVenes), ravnost; enakost. 
event, (ivent'), dogodek, dogodljaj. 
eventful, (ivent'ful), poln dogodljajev. 
eventual, (iven'ijuel ali iven'tjuel), 

sludajen; slede£. 
ever, (evr), kdaj; vedno; §e tako. 
evergreen, (eVrgren), zimzelen. 
everlasting, e'Vrle'sting), neprestan; 

ve6en; ve5nost. 
evermore, (e'vrmor), vedno; veCno. 
every, (ev'ri), vsak; everibody, (ev*ri- 

badi), vsakdo; everyone, (ev'riwon), 

vsak; everything, (ev'rithing), vse; 

everywhere, (ev'rihwer), povsod, 

vsepovsod; every-day, vsakdanji. 
evict, (ivikt'), postavno odvzeti; izgna- 

ti s posestva; vreSi, postaviti na ce- 

sto. 
eviction, (ivik'sn), pQstaven izgon. 
evidence, (eVidens), izpriievalo, svc- 

doeba; dokaz; prifia; dokazati. 
evident, (e'vident), odividen; jasen. 
evil, (ivl), zel; hudoben; slab; zlo, 

pregreha; zlodin; nesre(^a; the evil 

one, zlodej. 
evince, (ivins*), dokazati; preprieati. 
eviscerate, (ivi'serSjt), razparati; od- 
vzeti drob. 
evitable, (eVitebl), izogiben. 
evoke, (ivok'), poklicati, pozvati. 
evolution, (evolju*5n), evolucija, raz- 

voj; premikanje. 
evolutionary, (evolju'Seneri), razvojen. 
evolve, (ivilv*), razgibati [se], razvi- 

jati [se], 
ewe, (ju), ovca (molznica). 
ewer, (ju6r), vrC. 
ex-, (eks-, cgz-), (v zloienkah) iz, vz, 

raz . . . 

exacerbate, (egze'srbejt), razdraiiti; 

razjeziti; poslabSati (bolezen). 
exacerbation, (egze"srber§n), razdra- 

zcnjc; posIabSanJc. EXA 

exact, (egz^kf), natanden; reden; skr* 

ben; to£en; zahtevati; izsil]evati. 
exaction, (egzek*§n), izsiljevanje. 
exactitude, ( egzek'tit) ud ) , exactness, 

(egzekt'nes), natanSnost. 
exactly, (egzek'tli), natanano; ravno, 

prav, stoprav. 
exactor, (egzek'tr), izsiljevalec. 
exaggerate, (egze'dzerejt), pretiravati. 
exaggeration, (egze"d2erej'§n), preti- 

ravanje. 
exalty (egzolt'), povzdigovati, povelide- 

vati. 
exaltation, (eg*'zertej'sn) , povzdig, 

povzdigovanje^ povelidevanje. 
examination, (egze'*minej'§n), izku§- 

nja; preiskava. 
examine, (egze'min), izpraSevati; pre- 

iskavati. 
examiner, (egze'minr), preiskovalec ; 

izpra§evatelj. 
example, (egzem'pl), zgled; for ex- 
ample, naprimer, za zgled. 
exasperate, (egzes'perejt), razkaditi; 

razjeziti, razhuditi. 
exasperation, (egzes''perej'sn), razka- 

denje, razjezitev. 
excavate, (eks'kevejt), izkopati; izvot- 

liti. 
excavation, (eks'*kevej'§n), izkopanje; 

izvotlitev. 
exceed, (eksid'), presegati; prekoradi- 

ti. 
exceeding, (eksIMing), presegajod; po- 

seben; silen, velik; — ^ly, silno, jako. 
excell, (ekser), prekositi; odlikovati 

se. 
excellency, (ek'selens), izvrstnost, iz- 

bornost ; prevzvi§enost. 
excellency, (ek'selensi), visokost, pre- 

vzvi§enost, ekselenca. 
excellent, (ek'selent), izboren, izvrsten. 
except, (eksept'), razen; izvzeti; iz- 

klju£iti; ugovarjati; izvzem§i. 
excepting, (eksep'ting), razen, izvzem- 

» • 

SI. 

exception, (eksep'§n), izjema. 
exceptional, (eksep'senel)» izvzet; po- 

seben. 
excerpt, (eksrpt'), izvleCi; izvleSek 

(iz knjig). 
excess, (ekses'), preobilica; preosta- 

nek; nezmernost. 
excessive, (ekse'siv), preobilen; preve- 

lik; nezmeren. 
exchange, (eksdejndz'), izmenjati; za- 

menjati; dati in prejeti v zameno; 

menjava; menjalnica; borza. 
exchangeable, (eks(^ejnMzebl), izmen- 

Ijiv; zamenljiv. 
exchanger, (eks5ejn'dzr), menjalec de- 

narja. 
exchequer, (eks5e'kr), driavno bla- EXE 87 gajniStvo. 
excise, (eksajz'), izrezati; obdaSiti; 

dac. 
excision, (eksi'in), izrezanje, odre* 

zanje. 
excitability, (eksaj"tebi'liti), razdraz- 

Ijivost; razburljivost. 
excitable, ( eksa j 'tebl ) , razd razl j i v ; 

razburljiv. 
excitation, (eksajtej'§n), razdrazenje; 

razburjenje; 
excite, (eksajt'), razdraiiti; razburiti; 

vzbuditi; izpodbosti. 

excitement, (eksajt'ment), razburje- 

nost; izpodbuja; nemir. 
exclaim, (eksklejm'), vzklikniti; zakli- 

cati. 
exclamation, (eks'*klemej*§n), vzklik; 

exclamation point, klicaj (!). 
exclamatory, (ekskle'metori), klicalen; 

vzklicen. 
exclude, (eksklud'), izklju^iti; izlo5i- 

ti; izvzeti. 
exclusion, (eksklu'zn), izklju(!^itev. 
exclusive, (eksklu'siv), izkljuCen; — ^ly, 

izklju6no, samo. 

excommunicate, (eks"kamju'nikejt), 

izobciti iz cerkve. 
excommunication, (ekskamju"nikej'§n) 

izobdenje. 
excoriation, (ekskoriej*§n), obdrgnje- 

nje (koze). 
excrement, (eks'kriment), izvrzek, od- 

padek, blato. 
excrescence, (ekskre'sens), izrastek. 
excrescent, (ekskre'sent), izrastel. 
excrete, (ekskrit'), izlo5evati. 
excretion, (ekskrl'sn), izIo5itev; izme- 

6ek. 

excruciate, (ekskru'Siejt), mu6iti, 
excruciation, (ekskruiiej'sn), muka, 

grozna boledina. 
exculpate, (ekskarpejt), oprostiti; 

opravi5iti. 
exculpation, (ekskalpej'sn), oprosti- 

tev. 
exculpatory, (ekskarpetori), oprosti- 

len. 
excursion, (ekskr'sn ali ekskr'zn), pre- 

stopek; izlet; excursion train, iz- 

letni vlak. 

excursionist, (ekskr'senist), izletnik. 

excursive, (ekskr'siv), izleten; preis- 
kujoc; podjeten. 

excusable, (ekskju'zebl), odpustljiv; 
odpusten. 

excuse, (ekskjuz*), oprostiti; odpusti- 
ti; (ekskjus*) — oprostitev; izgovor; 
excuse me, (ekskjuz' mi), ne zameri- 
te, oprostite. 

execrable, (ek'sikrebl), oduren, gnu- 
sen. 88 EXE EXP execrate, (ek'sikrejt), preklinjati; pre- 
• kleti. 
execration, (eksikrej*§n) , preklinja- 

nje; prokletstvo. 
execute, (ek'sikjut), izvrSiti; oskrbova- 

ti; usmrtiti. 
execution, (eksikju'§n), izvrSitev; oskr- 

bovanje; usmrtitev. 
executioner, (eksikju'Senr), rabelj. 
executive, (egze'kjutiv), izvrSevalen; 

izvr§ujod; izvr§evalna oblast. 
executor, (egze'kjutr), izvr§evalec 

oporoke, varuh. 
executrix, (egze'kjutriks), izvrSeval- 

ka oporoke, varuhinja. 
exegesis, (eksidzi'sis), razlaganje (sv. 

pisma). • 
exemplar, (egzem'plr), vzorec. 
exemplary, (egzem'pleri), vzoren. 
exemplification, (egzem"plifikej'sn) , 

pojasnitev z zgledi. 
exemplify, (egzem'plifaj), pojasniti z 

zgledi. 
exempt, (egzempt'), prost, izvzet; iz- 

vzeti. 
exemption, (egzemp'sn), oprostitev; iz- 

jema, izvzetje. 
exercise, (ek'srsajz), vaja; gibanje; 

telovadba; izvr§evanje; vaditi se; te- 

lovaditi; izvr§evati. 
exert, (egzrt'), priganjati; napenjati 

(mo6i) ; storiti. 
exertion, (egzr*§n), napor; trud; pri- 

zadevanje. 
exfoliate, (eksfo'liejt), lupiti se, luSci- 

ti se. 
exhalation, (ekshelej'sn), izpuhteva- 

nje; izdihanje. 
exhale, (ekshejl'), izpuhteti; izhlape- 

ti; izdihniti, sopsti. 
exhaust, (egzost'), izdrpati; utrditi; 

neporabna para. 
exhaustible, (egzo'stibl), izdrpljiv. 
exhaustion, (egzos'dn), izdrpanje; utru- 

jenost. 
exhaustive, (egzo'stiv), iz^rpen; po- 

droben, natanden. 
exhibit, (egzi'bit), postaviti na ogled, 

razkazati; pokazati; izloziti; raz- 

stavljeno blago; izlozba. 
exhibition, (egzibi'§n), razstava, iz- 
lozba; predstava; izkaz. 
exhibitor, (egzi'bitr ali ekshi'bitr),, 

razstavnik. 
exhilarate, (egzi'lerejt), razvedriti; 

razveseliti. 
exhilaration, (egzilerej'Sn), razvedri- 

tev. 
exhort, (egzort*), Qpominjati; izpod- 

bujati. 
exhortation, (egzortej'§n), izpodbuja. 
exhumation, (ekshjumej'sn), odkop. 
exhume, (ekshjum'), odkopati (trup- lo). 
exigency, (ek'sidzensi), nujna potre- 

ba, sila, zahteva. 
exigent, (ek'sidzent), potreben; nujen, 

silen. 
exile, (ek'sajl), izgon, pregnanstvo; 

pregnati. 
exist, (egzist'), bivati, biti; ziveti; ob- 

stati. 
existence, (egzi'stens), bivanje; ob- 

stoj, obstanek. 
existent, (egzi'stent), bivajod; obsto- 

je6. 

existing, (egzi'sting), resniden, obsto- 

jec; tedanji, sedanji. 
exit, (ek'sit), izhod; odstop. 
exodus, (ek'sodes), odhod. 
exonerate, (egza'nerejt), razbremeni- 

ti; upravi^iti, oprostiti. 
exoneration, (egza"nerej'sn), razbre- 

menitev, oprostitev. 
exorbitance, (egzor'bitens), cezmer- 

nost. 

exorbitant, (egzor'bitent), ogromen; 

prekomeren; oderuSki. 
exorcise, (ek'sorsajz), izganjati ali za- 

klinjati zle duhove. 
exordium, (ekzor'diem), zadetek, 

uvod govora. 

exotic, (egza'tik), tuj; vnanjski, ekso- 

tiden. 
expand, (ekspend'), raztegniti [se]; 

razsiriti [se]. 
expanse, (ekspens'), siroCina; razteg- 

njenost; svod neba. 

expansion, (ekspen'sn), raztegnjenost; 

razSirjatev; sirjava. 
expansive, (ekspen'siv), raztegljiv, 

raztezen; ob§iren. 
expatiate, (ekspej'§iejt), razSiriti se; 

gibati se. 

expatriate, (ekspej'triejt), izgnati iz 

domovine. 
expect, (ekspekf), pri^akovati; misli- 

ti,.slutiti. 
expectancy, (ekspek'tensi), priCakova- 

nje. 

expectant, (ekspek'tent) , pri5akujo6, 

cakajoc. 
expectation, (eks"pektej*sn), pridako- 

vanje. 
expectorate, (ekspek'torejt), pljuvati. 
expectoration, (ekspek"torej'Sn), plju- 

vanje; pljunek. 

expedience, (ekspi'diens), expediency, 

(ekspPdiensi), koristnost, primer- 
nost; koristna stvar. 
expedient, (ekspi'dient), primeren; ko- 
risten; sredstvo; pomod. 

expedite, (eks'pidajt), pospeSiti; od- 
praviti, odposlati; izgotoviti. EXP 

expedition* (ekspidi'Sn), pospeSenje; 

hitrica; dogotovitev; preiskovalno 

potovanje, . ekspedicija. 
ei^editious, (ekspidi'Ses), uren. 
expel, (eksper), izgnati, pregnati, iz- 

poditi, izkljuSiti. 
expend, (ekspend'), izdati, potroiiti, 

porabiti. 
expenditure, (ekspen'diSr), stro§ki, iz- 

datki; poraba. 
expense, (ekspens'), izdatek; stroSki; 

cena. 
expensive, (ekspen'siv), drag. 
experience, ( ekspi'r iens ) , izku§n j a ; 

poizkus; izkustvo, izku§enost; izku- 

siti; dutiti. 
experienced, (ekspl'rienst), izku§en, 

izurjen. 
experiment, (ekspe'riment), poizkus; 

poizkuse delati, eksperimentirati. 
experimental, (ekspe"rimen'tl), preiz- 

kusevalen, poizkusen. 
expert, (eks'prt), izvedenec, strokov- 

njak, veSiak; (eksprt') — izveden, 

ve§6; uren. 
expertness, (eksprt'nes), izvedenost. 
expiable, (eks'piebl), zado§£ujo£; iz- 

pokoren. 
expiate, (eks'piejt), zadostiti; pokoro 

delati. 
expiation, (ekspiej'Sn), zadostitev, za- 

do§denje; sprava, izpokora. 
expiatory, (eks'pietori), zadostilen, iz- 

pokoren. 
expiration, (eks"pirej'§n), izdih; smrt; 

pretek, potek, konec (obroka). 
expire, (ekspajr')» izdihniti; umreti; iz- 

tedi, pote£i. 
explaiin, (eksplejn'), razloiiti, pojasni- 

ti, tolmaSiti. 
explanation, (eks"plenej'Sn), pojasni- 

tev, razlozitev. 
explanatory, (eksple'netori), pojasnu- 

jo5. 
expletive, (eks'plitiv), odved, izpopol- 

nujo6; izpopolnilo. 
explicable, (eks'plikebl), razloiljiv; 

umljiv. 
explicate, (eks'plikejt), razlagati, raz- 

kladati. 
explication, (eksplikej'sn), razlaga. 
explicit, (ekspli'sit), izreSen; jasen, 

razlo6en. 
explode, (eksplod'), razpoditi [se]; 

razstreliti [se], eksplodirati. 
exploit, (eksplojt'), izrabljati; izkori- 

§5ati; junaSki £in. 
exploitation, (eks"p]6jtej'§n), izrablja- 

nje, izkonSianje. 
exploration, (eks"plorej'§n), preiska- 

va; raziskava. 
explwe, (ekspldr'), raziskati, preiska- 

vati. EXT 89 explosion, (eksplo'zn), razstrelba, eks- 

plozija. 
explosive, (eksplo'siv), razstrelen; raz- 

strelivo. 
exponent, (ekspo*nent), kazalec, izpo- 

stavek, eksponent; zagovornik, pri- 

sta§. 
export, (eksporf), izvaiati; (eks'port) 

— izvoz. 
exportation, (eksportej'Sn), izvaianje. 
exporter, (ekspor'tr), izvazalec. 
expose, (ekspoz'), izstaviti; razkriti. 
exposition, (ekspozi'Sn), razstava; 

razlaga, razkladek. 

expostulate, (ekspa'sSulejt), ugovarja- 

ti; prerekati se, prepirati se. 
expostulation, (ekspas6ulej'§n), ugo- 

varjanje; prerekanje. 
exposure, (ekspo'zr), razkritje; raz- 

galjenje; razstava. 
expound, (ekspawnd'), razlagati, tol* 

maiiti. 
expounder, (ekspawn'dr), razlagatelj. 
express, (ekspres'), izraziti se; izreSi; 

predstavljati ; prevoz blaga, ekspres; 

express train, brzovlak. 
expressible, (ekspre'sibl), izrekljiv, iz- 

razen. 

expression, (ekspre'sn), izraz. 
expressionless, (ekspre'Senles), neiz- 

razen. 
expressive, (ekspre'siv), izrekljiv; iz- 

recen; pomemben. 
expressly, (ekspres'li), izrecno; nala§6; 

razloSno. 

expulsion, (ekspal'Sn), izgnanje; iz- 

klju^itev. 
expunge, (ekspandz'), izbrisati; zatre- 

ti. 
expurgate, (ekspr'gejt), odistiti; iz- 

trebiti. 
expurgation, (eks"prgej'§n), o5i§£enje; 

iztrebljenje. 
exquisite, (eks'kwizit), izbran, izbo- 

ren, izvrsten. 
extant, (eks'tent), bivajod; preostal, §e 

V zalogi. 

extemporaneous, (ekstem"porej'nies) , 
extemporary, (ekstem'poreri), brez 
priprave; na izust. 

extempore, (ekstem'pori), brez pri- 
prave, na izust. 

extemporize, (ekstem'porajz), govori- 
ti brez priprave. 

extend, (ekstend')* raz§iriti [se] ; §iri- 
ti se; raztegniti [se] ; podaljsati. 

extensibility, (eksten"sibi'liti), razsez- 
nost. 

extensible, (eksten'sibl), razsiren, 
raztezen. 

extension, (eksten'Sn), razseg, razteg; 
raziirjenje; pedal j§anje; razteiaj. 90 EXT extenBire, (eksten'siv), razseien; ob- 

Siren, velik. 
extent, (ekstenf), obseg; §irokost 

dol2ina; mera. 
extenuate, (ekste*njuejt), raztegniti 

iztanjSati, oslabiti. 
extenuation, (ekstenjuer§n), iztanjSa 

nje; oslabitev; izmanjSanje (kazni) 
exterior, (ekstrrier), zunanji, vnanji 

zunanjost, vnanjost. 
exterminate, (ekstr'minejt), iztrebiti 

uniditi. 
external, (ekstr'nel), zunanji, vnanji 

vnanjost. 

extinct, (ekstinkt'), ugasen; izumrl 
kon^an. 

extinction, (ekstink'Sn), ugasitev; unl- 
^enje. 

extinguish, (eksting Vis), ugasiti; utr- 
niti; uni^iti. 

extinguisher, (eksting Vi§r), gasilec; 
gasilo. 

extirpate, (eks'trpejt), izkoreniniti, iz- 
trebiti; unieiti. 

extirpation, (eks"trpej'§n), iztrebitev; 
uni5enje. 

extol, (ekstol'), povzdigovati, pov^IiCe* 

vati; hvaliti. 
extort, (ekstort'), izsiliti; odirati. 
extortion, (ekstor*sn) , izsiljevanjc ; 

oderuStvo. 
extortionate, (ekstor'Senet), izsiljiv; 

oderuSki. 

extra, (ek'stra), povrhu, §e; v name- 

5ek; posebej; poseben; izven. 
extract, (ekstrekf), izvleei; izpuliti; 

(eks'trekt)— izvleCek, ekstrakt; od- 

lomek. 
extraction, (ekstrek'§n), izvledenje; iz- 

pulitev; pokolenje. 
extradite, (eks'tredajt), izroditi zlo6in- 

ca sodni oblasti. 

extradition, (ekstredi'Sn), ekstradici- 
ja, izroCitev hudodelcev (iz eno dr- 
iave V drugo). FAC 

extrajudicial, (ek"stred£udi*§l), izven* 

soden. 
extraneous, (ekstrej'nies), nebistven; 

vnanji; tuj, inozemski. 
extraordinary, (ekstror'dineri ) , izre- 

den. 
extravagance, (ekstre'vegens), divjost-; 

razkosnost. 
extravagant, (ekstreVegent), razsi- 

pen, nezmeren, razko§en. 
extravaganza, (ekstre"vegen'za), bur- 

ka (igra), glasbena karikatura. 
extreme, (ekstrim*), skrajen; skraj- 

nost; pretiravanje. 
extremity, ( ekstre'miti ) , skra j nost ; 

nesreda; konec; zadnji del; ud. 
extricate, (ek'strikejt), izmotati; re§i- 

ti iz zadrege. 
extrinsic (al), ekstrin'sik(l), zunanji; 

nebistven; stranski. 
extrude, (ekstrud*), potisniti ven, rz- 

vre6i; pomoliti. 
extrusion, (ekstru'2n), izmedek; zapo- 

ditev. 
exuberance, (egzju'berens), preobili- 

ca. 
exuberant, (egzju'berent), preobilen, 

bohoten. 
exude, (egzjud'), izpotiti; izcediti [se]. 
exudation, (eg"zjudej'§n), pot, znoj; 

izceditev. 
exult, (egzalf), radovati se. 
exultation, (egzaltej'§n), radovanje. 
eye, (aj), oko; popek; pogled; pogle- 

dati; opazovati. 
eyeball, (aj'bol), celo oko. 
eyebrow, (aj'braw), obrvi. 
eyeglasses, (aj'gleses), oiala, naodni- 

ki. 
eyelash, (aj'le§), trepalnica. 
eyelid, (aj'Iid), o5esna veka. 
eyepiece, (aj'pls), le6a, okular (pri 

drobnogledu). 
eyesight, (aj'sajt), pogled. 
eyewitness, (ajwit'nes), o5ividec. 
eyry, (ej'ri), gnezdo ptic roparic. fable, (fejbl), basen, pravljica; pripo- 

vedovati basni; izmi§ljevati si. 
fabric, (feb'rik), sestava; izdelek; bla- 
* go. 
fabricate, (fSb*rikejt), sestaviti; izde- 

lati; ponarediti; izmisliti. 
fabrication, (feb"rikej'sn), izdelova- 

nje; laz, izmiSljotina. 
fabricator, (f^b'rikejtr), izmiSljevalec; 

graditelj. 
fabulist, (fe'bjulist), basnik. 
fabulous, (fe*bjules), pravljiSen; ne- 

vrjeten. 
facade, (fasad')j ospredje poslopja, fa- sada^ prodelje. 
face, (fejs), obraz; sprednja stran; 

povr§je; pogled; predrznost; obrniti 

se; gledati; stati nasproti; kljubo- 

vati) ustavljati se. 
facet, (fe'set), obrazek; obru§en vogal 

ali rob. 
facetious, (fesi'§es), §aljiv, dovtipen; 

zivahen, kratkodasen. 
facial, (fejSl), obrazen. 
facile, (fe'sil), lahek, lahkoten, lahko- 

veren. 
facilitate, (fesi'litejt), olajSati, oleh5a- 

ti. FAC FAN 91 facility, (fesi'liti)» lahkota; izurjenost; 

sredstvo. 
facing, (fej'sing), sprednja stran; okra- 

sek; prevleka (vrat). 
facsimile, (feksi'mili), natanaen po- 

snetek pisave ali slike; podobnost; 

posneti. 
fac^ (fekt), dejanje; ain; dejstvo; res- 

nica; it is a fact, res je. 
faction, (fek§n), stranka. 
factious, (fek'Ses), strankarski. 
factitious, (fekti'Ses), umeten; izmi- 

§ljen. 
factor, (fektr), zastopnik; mnoiilec 

(v raSunstvu) ; Sinitelj. 
factory, (fek'tori), tovarna. 
factotum, (fekto'tem), vseznalec. 
faculty, (fe'kalti), zmoinost; fakulta, 

fakulteta (vseu6ili§ani oddelek) ; 

udno osobje na vi§jih §olah. 
fad, (fed), navada, obiiaj; muha, sala. 
fade, (fSjd), izginjati; veneti; slabeti; 

potemneti. 
fag, (feg), utruditi; delati tezko; slu- 

ga. 
fag-end, (feg end), konec; izvrzek. 
fagot, (fe*get), butara; zvezenj; zveza- 

ti. 
Fahrenheit, (fa'renhajt), Fahrenhei- 

tov toplomer. 
fail, (fejl), zmotiti se; manjkati; zgre- 

§iti; propasti; past! v Soli; opustiti; 

opustitev; pomanjkanje; zmota. 
failing, (fej'ling), napaka; manjkajod. 
failure^ (fej'ljr), pomanjkanje; zamu- 

ditev; izjalovljenje;^ napaka; ne- 

uspeh; propad; bankrot. 
fain, (fejn), vesel; ^zadovoljen; rad 

(prislov), 
faint, (fejnt), omagati, onemodi; omed- 

leti; slab; bo|e5; narazlo5en. 
fainting, (fejn'ting), omotica, nezavest; 

fainting spell, omedlevica. 
fair, (fer), 6eden; iist; jasen; ugoden; 

odkritosrden ; pravi^en; bledikast 

(lasje); pameten; srednji; 5isto; 

zmerno; uljudno; lepota; semenj; 

razstava. 
fairish, (fe'riS), lep; snaien. 
fairly, (fer*li), primerno; precej. 
fairness, (fer'nes), 5ednost; lepota; 

postenost, pravidnost; prijateljstvo. 
fairy, (fe'ri), vila. 
faith, (fejth), vera; zvestoba; 6ast. 
faithful, (fejth'ful), veren; zvest; po- 

§ten. 
faithless, (fejth'les), neveren; nezvest. 
fake, (fejk), prevara; goljufija; zavoj 

(iice); prevariti. 
faker, (fejkr), goljuf, vara5. 
fakir, (fakir' ali fSjkr), fakir, orien- 

talski menih; bera(^. 
falchion, (fdl5n); kratek sirok med. falcon, (fokn), sokol. 

falconer, (fo'kenr), lovec s sokoli. 

fall, (fdl), (fell, fallen), pasti; usuti 
se; zgoditi se; zaieti; to fall due, 
blti platen, dotekel (plaiilo) ; pa- 
dec; vodopad; jesen (letni das). 

fallacious, (felej'les), goljuf iv; napa- 
den. 

fallacy, (fe'lesi), goljuf ivost; napaden 
zakliucek 

fallibility, (felibi'liti), zmotljivost. 

fallible, (fe'libl), zmotljiv. 

fallow, (fe'lo), plavkast; rumenkast; 
neizoran; ledina, neizorano polje; 
orati ledino. 

false, (fols), napaden; lazniv; hinav- 
ski; nezvest; nepoSten; nadomestu- 
jo5; napadno. 

falsehood, (fois'hud), hinavSdina, ne- 

iskrenost; blodnja, zmota; lai; iz- 

dajstvo, prevara. 
falsification, (folsifikej'Sn), pokvar- 

jenje; ponareditev. 
falsify, (fdrsifaj), ponarediti; popadi- 

ti. 
falsity, (fol'siti), laznivost; napaCnost. 
falter, (foltr), obotavljati se, omaho- 

vati; jecljati; omahovanje, obotavlja- 

nje. 
fame, (fejm), slava; Cast; proslaviti. 
famed, (fejmd), slaven. 
familiar, (femi'ljr), domai; neprisi- 

Ijen; znan; navaden; znanec; zaup- 

nik. 

familiarity, (femilje'riti), ozje znanje; 

zaupnost; neprisiljenost. 
familiarize, (femi'ljerajz), udomaSiti; 

dobro seznaniti. 
family, (fe'mili), druzina, rodbina; 

rod. 
famine, (fe'min), lakota. 
famish, (fe'miS), izstradati; stradati. 
famous, (fej'mes), slaven; slovit; znan. 
fan, (fen), pahljada; vetrnica; Ijubi- 

telj sporta; pahljati; pihati. 
fanatic, (fene'tik), zagrizenec, fana- 

tik. 

fanatical, (fene'tikl), zagrizen, fana- 

tiSen. 
fanaticism, (fene'tisizm), prenapetost, 

zagrizenost, fanatizem. 
fancier, (fen'sler), Ijubitelj (ptidev, 

perotnine). 
fanciful, (fen'siful), domiSljav; nami- 

sljen; Sudovit. 

fancy, (fen'si), domiSljija, fantazija; 

Ijubezen; misel; domiSljevati si; 

rad imeti; dudovit; pisan (blago). 
fane, (fejn), sveti§5e, tempelj. 
fanfare, (fen'far), ropot bobnov, raz- 

leganje trobent, fanfara. 
fang, (feng), 6ekan, dol% Q%\ft\ x^. -92 FAN fBntas(ic(al), fentfi'stikd). domiSljav, 

fantastiden. 
fantasy, (fen'tesi), domiilJUa, fanta- 

ziia. 
far, (far), dalei; oddaljen; by far, vse- 

kaicor. 
farce, ((ars), burka, farza. 
farcical, (far'sikl), naviUezen, golju- 

{iv; kaniiCen. 
fare, (fer), itt, potovatj; jestt, piti; po- 

futiti se; pot, voinja; voznina; hra- 

farewell, (fer'wel), zdrav oslani! srei- 

not 
farina, (feri'na), koruzna raoka. 
farm; (farm*, kmetija, farma; dati v 

najem; obdeEavaii. 
farmer, <farmr). kmet, (armar. 
farming, (far'ming), kmetiistvo, krae- 

tovalstvo. 
far-off, (far' af), oddaljen; dalefi. 
farrier, (fS'rier), konjski kova£; zivi- 

nozdravnik. 
farriery, (fe'rieri), podkovatvo; iivino- 

zdravniitTO. 
farrow, (fe'ro), prase, pujsek; oprasi- 

ti se, imeti mlade. 
far-seeing, far' siing), dalekoviden, 

razsoden, previden. 
far-siglited, (far' sajted), dalekoviden, 

daljnoviden, razsoden, preudaren. 
farther, (fardhr), daljni; dalj. 
farthing, (far'dhinel, angleiki vinar 

(pol centa ameriSke veljave). 
fasces, (fe'slz , butara palic. 
fascinate, (f€'sinejt), oCarali; privla- 

Citi. 
fascination, (fesinej'in), ofiaranje; 

fashion, (feSn), obllka, podoba; moda, 

kroj. noSa; upodobiti, naroditi; na- 

rediti po modi. 
fashionable, (fe'Senebl), nov, modern; 

po modi; odliien. 
fast, (fest), postiti se; post; pritrjen, 

drzeE se; hiter; razkoSenj hitro; trd- 

faslen, (fesn), prttrditi; zvezati; vtJs- 

nlti; drlatj se. 
fastener, (fe'senr), pritrjevalec ; spona. 
fastidious, (fesli'dies), nezadovoljiv ; 

izbirSen. 
fasting, (fe'sting), post, postitev. 
fastness, (fest'nes), pritrjenost; sta- 

novitnosl; trdnjava. 
fat, fet,, tolst, maslen; debel; odebe- 

Hen; tolSEa, mast; debeliti, debeleti 

pitali. 
fatal, (fejtl), usoden; nesreien; smr 

ten; — ly, smrtno; usodepolno. 
fatalbt, (fej'telist), fatalist (kdor vc- 

ruje samo v usodo). FEB 

fatalism, (fej'telJzm), vera v usodo, 

fatal iz em. 
fatality, (fete'liti), nesreCa, usoda; 

smrten slueaj. 
fate, (fejt>, usoda. 
fateful, (fejt'ful), usoden. 
father, (fadhr), oce. 
fatherhood, (fa'dhrhud), oCetovstvo. 
father-in-law, (fadhr in 16), tasl. 
fatherland, (fadhrlend), o^etnjava; do- 

fatherless, (fa'dhrles), breioCeten. 
father! essness, fadhrlesnes), brezoCet- 

fatherlinesB, (fadhrlines), ofietovska 

Ijubezen. 
fatherly, (fa'dhrli), oCetovski. 
fathom, (fedhm), sezenj; temeljitost, 

bistfouninost; ici do dna. 
fathomless, (fe'dhemles), brez dna. 
fatigue, (fetig't, utruienost litruditi. 
fatlini, (fet'ling), mlada rejena Jiva], 
fatness, (fet'nes), tolst^st, debelost, 
fatten, (f£tn), debel-ti, debeleti pitaii. 
fatty, (fi'ti), tolst; dehel; rejen. 
fatuity, (fetiu'iti), norost, bedastoia. 
fatuous, (fe'tjues), bedast, neumen. 
faucet, (fa'set), petelin (pri pipi). 
fault, (f61t), napaka; krivda; zmota, 

pomota; pomanjkljai. 
faultless, (folt'les), brez napake. 
faulty, (fol'fi), napaCen; kriv; kazniv. 
favar, (fejvr), naklonjenost; dobrota; 

usiuga; prijazen biti; biti usluzen; 

favorable, (fej'vorebl), ugoden, naklo- 

njen prijazen. 
favorite, (fej'vorit), Ijubljenec; priljub- 

Ijen. 
fawn, (fon), mlad srnjak, jelen; prill- 

zovat! se. 
fawner, (f6nT>, priliiovalec. 
fay, (fej(, gozdna vila. 
fealty, (fr'elti), zvestoba, vdanost. 
fear, (fir), strah, bo|azen. 
fearful, (fTr'ful), boieC, bojazljiv, plah; 

straSen. 
fearless, (fir'lesj^brez strahu, neustra- 

5en; drzen. 
feasibilily, (flzibi'liti), zmoinost, pri- 

poroiljivost. 
feasible, (frzibl), moien, tnogoc; pri- 

meren, priporocijiv, praktiCen. 
feast, (fist), praznik; gostovanje, obed; 

gostiti se; pogostiti. 
feat, (fit), £in; mojstrsko delo. 
feather, (fedhr), pero; operiti; okrasi- 

ti. 

feathery, (fe'dheri), pemat. 

feature, (fiCr), poteza; posebnost; po- 

seben znak; — s, obraz. 
febrifuge, (fe'brifjudi), sredstvo pro- 

ti vroinici. FEB 

febrile, (feb'ril), vroSinski. 
February, (feb'rueri), sveCan, febriiar. 
fecal, (fikl), kar se ti5e odpadkov. 
feces, (fi'siz), blato, odpadki. 
fecundate, (fe'kandejt), oploditi. 
fecundation, (fekandej'Sn), oploditev. 
fecundity, (fikan'diti), plodovitost; ro- 

dovitnost. 
federal, (fe'derel), zvezen; zdruzen. 
federate, (fe'deret), zdruzen; (fe'de- 

rejt) — zdruziti [se]. 
federation, (federej'sn), zveza, zdru- 

zitev, federacija. 
federative, (fe'deretiv), zvezen. 
fee, (fl), plaCilo; pristojbina; pla(^ati; 

nagraditi. 
feeble, (fibl), slaboten, §ibek. 
teeble-minded, (fibl majnded), slabo- 

umen; nestanoviten, nezanesljiv. 
feebleness, (fi'blnes), slabotnost, §ib- 

kost. 
feed, (fid), (fed, fed), krmiti, pasti; 

hraniti; zalagati; jesti, pasti se; hra- 

na; krma, klaja. 
feeder, (fidr), hranitelj; jedec; vlaga- 

lec. 
feedinsr, (fi'ding), hranitev; hrana. 
feeding-bottle, (fi'ding bStl), dojilna 

steklenica 
feel, (fll), (felt, felt) 5utiti; tipati; fiut. 
feeling, (f fling), £ut; poiutek; 6ute5; 

obCutljiv. 
feet, (fit), mnozina besede foot, 
feign, (fejn), izmisliti se; hliniti se; 

varati. 
feignedly, (fej'nedli), navidezno. 
feint, (fejnt), hinavs5ina; prevara. 
felicitate, (feli'sitejt), zeleti sredo, 

5estitati; osre6iti. 
felicitation, (feli"sitej'§n), dastitanje. 
felicitous, (feli'sites), sre^en. 
felicity, (feli'siti), sre^a; posredenje. 
feline, (fi'lajn), madji. 
fell,, (f el), krvoloden; koza; siv; pose- 

kati; potolSi. 
fellow, (fe'lo), tovariS; fant; Clovek; 

sod rug; fellow citizen, sodrzavljan. 
fellowship, (fe'loSip), tovari§tvo; dru- 

§5ina; ustanova, §tipendija. 
felly, (fe'li), plati§5e pri kolesu. 
felon, (feln), hudodelec; 5rv na prstu. 
felonious, (filo'nies), hudodelski; iz- 

dajalski; nezvest. 
felony, (fe'loni), velik zlo5in, lopovSdi- 

na. 
felt, (felt), klobuaina; delati klobuai- 

no; glej feel, 
female, (fi'mejl), samica pri zivalih; 

zenska; zenski. 
feminine, (fe'minin), zenskega.spola. 
femur, (fimr), gnjatnica (kost). 
fen, (fen), moCvirje, barje. 
fence^ (fens), ograja, plot; bojevanje FEU 93 s sabljami; ograditi; braniti; boriti 

se s sabljami. 
fencer, (fensr), sabljaS. 
fencing-master, (fensing mestr)) bo- 

rilni uCitelj. 
fend, (fend), odbiti. 
fender, (fendr), branitelj; ograja; bra- 

nilo. 
fenny, (fe'ni), modvirnat. 
fennel, (fe'nel), sladki janez. 
ferment, (frment'), kisati se; vreti; 

skisati kaj; (fr'ment) — ferment, 

kvas. 
fermentation, (frmentej'sn), kisanje, 

vretje. 
fern, (frn), praprot; stelja. 
ferocious, '(fero'Ses), divji, grozovit, 

krvoloden. 
ferocity, (fera'siti), divjost, grozovi- 

tost, krvoloSnost. 
ferret, (fe*ret), bela podlasica; izgna- 

ti iz skrivali§£a; iskati skrbno. 
ferruginous, ( f eru'dzines ) , zeleznat ; 

rjast; rjavordeC. 
ferrule, (fe'ril), okova, spona. 
ferry, (fe'ri), prevozen parnik; prepc- 

Ijati se 5ez vodo. 
fertile, (fr'til), rodoviten. 
fertility, (frti'liti), rodovitnost. 
fertilization, (fr"tilizej'§n), oploditev; 

fertilizacija, pognojitev. 
fertilize, (fr'tilajz), oploditi; narediti 

rodovitno; gnojiti. 
fertilizer, (fr'tilajzr), gnojilo. 
ferule, (fe'rul), §iba. 
fervency, (frVensi), gorednost, navdu- 

senost. 
fervent, (frVent), gorefi; vro5; kipeC; 

navdusen. 
fervid, (frVid), vroe, gorak; goreC. 
fervor, (frvr), goreanost; navduSenost; 

vrocina. 
festal, (festl), festive, (fe'stiv), praz- 

niden. 
fester, (fe'str), gnojiti se. 
festival, (fe'stivl), prazniCen; praznik; 

slavnost. 
festivity, (festiViti), praznovanje; 

slavnost. 

festoon, (festun*), kita cvetja, girlan- 

da. 
fetch, (fee), prinesti; zvijada. 
fete, (fet), praznik; slavnost; veselica. 
fetid, (fe'tid), gnil; smrdeC. 
fetish, (fe'tiS), malik. 
fetlock, (fet'lak), glezenj pri konju, 

svitek. 
fetter, (fetr), vkleniti; v spone deti. 
fetters, (fe'trz), spone, okovi. 
fetus, (frtus), zametek, plod. 
feud, (fjud), najem§cina (posestvo), 

fevd; krvno sovrastvo. 
feudalism, (f ju'd^Uxm^ , 1^n^^\\i.^xsv, 94 FEU FIR feudatory* (fju'detori), najemnik. 

fever, (flvr), vrodnica. 

feverish, (flVerifi), vrodinski; vro6; 

mrzliden. 
few, (fju), malo, nekaj; nekateri. 
fez, (fez), fez, turska &epica. 
fiance, (fianse*), zaroCenec, zaroden- 

ka. 
fiasco, (fie'sko), polom, izjalovljenie. 
fiat, (fa'jet), sklep usode; ukaz sodne 

oblasti. 
fib, (fib), laz; izmi§ljotina; lagati. 
fibrin, (faj'brin), vlaknina v krvi, fi- 
brin. 
fiber, fibre, (fajbr), vlakno. 
fickle, (fiki), nestanoviten, izpremen- 

Ijiv 
fickleness,, (fi'klnes), nestanovitnost, 

izpremehljivost. 
fiction, (fik§n), izmi§liotina; fikcija; 

pripovedni§tvo. 
fictitious, (fikti*§es), 'izmiSlien. 
fiddle, (fidl), gosli; pi§5alka; goslati; 

piskati; neumnost, bedasto5a. 
fiddler, (fidlr), goslar. 
fiddlestick, (fidl stik), lok; neumnost. 
fidelity, (fide'liti), zvestoba. 
fidget, (fi'dzet), premikati se nemir- 

no; nemir. 
fie, (faj), fej! 
fief, (fif), najems5ina. 
field, (fild), polje, njive; bajno polje; 

field glass, daljnogled. 
field-mouse, (flld'maws), poljska mi§. 
field-piece, (fild pis), top na kolesih. 
fieldwork, (fildwrk), zacasna utrdba 

na bojnem polju. 
fiend, (find), hudoba, po§ast. 
fiendish, (fin'dis), hudoben,^zloben. 
fierce, (firs), silen; divji, straSen. 
fiery, (faj'ri), goreC; togoten. 
fife, (fajf), malo trobilo ali flavta, pi- 

kolo (glasbilo). 
fifteen, (fiftln), petnajst. 
fifteenth, (fiftlnth), petnajsti. 
fifth, (fifth), peti. 
fiftieth, (firtieth), petdeseti. 
fifty, (fifti), petdeset. 
fig. (fig) J smokva; malovredna stvar. 
fight, (fajt), (fought, fought), tepsti 

se; boriti se; bojevati se; boj; pre- 

tep. 
fighter, (fajtr), borilec; rokoborec; 

pretepai. 
figment, (fig*ment), izmisljotina. 
figurative, (fi'gjuretiv), prenesen (po- 

men), prispodoben. 
figure, (figjr), podoba, slika; §tevilka; 

§tevilo, vsota; slikati; upodobiti; ra- 

dunati; odlikovati se. 
filament, (fi'lement), vlakno. 
filbert, (firbrt), umetno gojen lesnik. 
filch, (fil6), zmikati, krasti. filcher, (filCr), uzmovid, tat. 

file, (fajl), vrsta; imenik, zapisnik; 

kup (listov) ; pila; zvrstiti; vloziti, 

naloziti; piliti. 
filial, (fil'jel), otroSki. 
filibuster, (fi'libastr), tolovaj, pusto- 

lovec; zavla5evati sprejem novih 

postav. 
filigree, (fi'ligrl), okrasek s srebrno 

ali zlato zico. 
filings, (faj'lings), opilki. 
fill, (fil), polniti; naliti; obilica. 
fillet, (fi'Iet), trak, ovoj; ledvena pe- 

cenka; okrasiti s skobo ali zanjko. 
filly, (fi'li), zrebica (konj); lahkomi- 

selno dekle. 
film, (film), kozica, koprena; film (v 

fotografstvu) . 
filter, (fi.ltr), precediti [se] ; cedilnik. 
filth, (filth), nesnaga; blato. 
filthy, (fil'thi), nesnaien, blaten. 
filtrate, (firtrejt), precediti [se]; pre- 

cedilo. 
filtration, (filtrej'sn), precejevanje. 
fin, (fin), plavuta (pri ribi). 
finable, (faj'nebl), kazniv. 
final, (faj'nel), konCen, zadnji; ordlo6i- 

len. 
finality, (fajne'liti), smotrnost; konC- 

nost. 
finance, (finens*), drzavni dohodki; 

premozenje; podpirati, zalagati z 

denarjem; — ^s, finance. 
financial, (finen'§l), finanCen. 
finch, (find), §6inkavec. 
find, (fajnd), found, found) najti; iz 

najti; naleteti, zaslediti; dobiti; ob- 

6utiti ; ustanoviti. ' 

finder, (fajndr), najditelj. 
finding, (fajn'ding), najdba; uspeh 

preiskave. 
fine, (fajn), lep; fin; nezen; dragocen; 

globa, denarna kazen; olepSati; na- 
loziti globo, kaznovati. 
fineness, (fajn'nes), lidnost, finbst; 

tankost; neinost. 
finesse, (fines*), umetelnost, finesa. 
finery, (faj'neri), okrasje. 
finger, (fingr), prst na roki; otipati, 
fingering, (fin'gering), tipanje. 
finish, (fi'ni§), kondati; izgotoviti; ko- 

nec, dovrsitev. 
finite, (faj'najt), konCen, omejen. 
finny, (fi'ni), plavutast. 
fir, (fr), jelka, bor, smreka. 
fire, (fajr), ogenj; pozar; navduSenje; 

strast; prizgati; ustreliti; goreti. 
firearm, (fajr arm), streino orozje. 
fire-engine, (fajr en'diin), gasilni 

stroj. 

firc-escapo, (fajr eskejp'), resiini iz- 

hod. 
firelock, (fajr lak), pu§ka. FIR ■M*i ■ m 1 1*1 FLA 95 fireman, (fa'jrmen), gasilec. 
fireproof, (fa'jrpruf), varen proti og- 

nju; nezgorljiv. 
fireside, (fa'jrsajd), ognji§5e. 
firewood, (fa*jrwud), drva. 
firework, (fa'jrwrk), umeten ogenj. 
firkin, (fr'kin), detrtinka (8 galonov). 
firm, (frm), trden, krepak; trd; odlo- 

Cen, stanoviten; tvrdka, firma. 
firmament, (fr'mement), nebesni obok 

(svod), nebes. 
first, (frst), prvi; prviC; poprej; at 

first, najprej; first of all, predvsem. 
firstling, (first'ling), prvorojenec. 
first rate, (first rejt), prve vrste, naj- 

bolj§e. 
fiscal, (fiskl), drzavna blagajna; driav- 

nqblagajniSki, fiskalen. 
fish, (fi§), riba; ribariti; loviti z zvi- 

jado. 
fishbone, (fis'bon), ribja kost. 
fisher, (fi§r), ribid. 
fishhawk, (fis'hok), sokol ribi5. 
fishhook, (fis'huk), trnek. 
fishing, (fi'Sing), ribarstvo. 
fishing-line, (fi'Sing lajn), odi5na vrvi- 

ca. 
fishing-rod, (fi'sing rad), ribfska pali- 

ca odiSnica 
fishing-tackle,' (fi'§ing tekl), ribiSka 

priprava. 
fishy, (fr§i), ribji; dvomljiv, nevrje- 

ten. 
fissile, (fi'sil), razkolen, razcepljiv. 
fissure, (fi§r), razpbka, vrzel; razpo- 

aiti. 
fist, (fist), pest. 
fistula, (fi's^ula), pijavka (v zdravni- 

stvu) ; cev. 
fit, (fit), prikladen, prilezen; prime- 
ran; prikladnost, prileznost; napad 

bolezni; bozjast; kr5; prilagoditi; 

pristojati. 
fitful, (fit'ful), zlovoljen; vzpremen- 

Ijiv, nestanoviten. 
fitness, (fit'nes), prikladnost, primer- 

nost. 
fitter, (fitr), pripravljalec; polagatelj 

cevi. 
fitting, (fi'ting), primeren, pristojen; 

pripravljanje, polaganje. 
five, (fajv), pet. 
fivefold, (fajv'fold), peteren. 
fix, (fiks), pritrditi [se]; dolo£iti; odlo- 

&iti se; popraviti; izvrSiti narodilo. 
fixation, (fiksej'§n), pritrditev; dolo5i- 

tev. 
fixed, (fikst), pritrjen; doloden; po- 

pravljen, izvr§en. 
fixture, (fiks5r), oprava v prodajalnah; 

nastavki (za plin, elektriko). 
fizz(le), fiz(l), sikanje; neuspeh; si- 

kati; izpodleteti, ne imeti uspeha. flabbiness, (fl^'bines), ohlapnost. 

flabby, (fle*bi), ohlapen; ovel; slab. 

flaccid, (flek'sid), ohlapen; slaboten, 
nenapet. 

flag, (fleg), zastava, prapor; kameni- 
ta plo§6a; dati znamenje z zastavo; 
viseti ohiapno; tlakovati. 

flagellate, (fleMzelejt), bidati. 

flageolet, (fle'dzolet), pi§5al. 

flagging, (fle'ging), tlak iz plo§5; 
plo§5ato kamenje. 

flagitious, (fledzi'ses), sramoten, ne- 
sramen. 

flagon, (flegn), vr6 z ozkim vratom, 
dutara. 

flagrancy, (flej'grensi), odurnost; o6i- 
vidnost; viden zlodin. 

flagrant; (flej'grent), plamened, iareS; 
obdeznan, zloglasen. 

flagship, (fleg^sip), ladja prapornica. 

flagstaff, (fleg'stef), drog za zastavo. 

flail, (flejl), cepec (del mlatila). 

flake, (flejk), kosem; plast; luskina; 
snezinka; kosmiti se. 

flaJcy, (flej'ki), kodrast; kosmidast. 

flamboyant, (flembo'jent), bli§5e5; pre- 
tiran. 

flame, (flejm), plamen; ogenj; gofeC- 
nost; plameneti; zareti. 

flamy, (flej'mi), plamened. 

flange, (flendz), rob. 

flank, (flenk), bok, stran; stati ob 
strani; obrniti se. 

flannel, (flenl), flanela (blago). 

flap, (flep), zaplata, krpa; §kric; plos- 
kati; mahati s perotmi; viseti. 

flare, (fler), plapolati; §iriti se; plapo- 
lajo£ plamen. 

flash, (fles), blisk; izbruh; trenotek; 
rokovnja§ki jezik; zablisniti; zapla- 
polati; izbruhniti; nizkoten. 

flashy, (fle'Si), bli§5ee; navidezen. 

flask, (flesk), steklenica. 

flat, (flet), pIo§5at; plitek (pijaCa) ; 
plitev; slab; be (v glasbi), mehki 
glas; odloden; naravnost; plo§5a- 
tcst; plan, nizina; plitvina; stanova- 
nje; vrsta sob; splo§5iti. 

flatiron, (fletaj'rn), likalnik. 

flatness, (flet'nes), plo§6atost, plitvi- 
na; slabost. 

flatten, (fletn), plosdato narediti; po- 
plitviti fse] ; oslabeti. 

flatter, (fletr), prilizovati se, laskati 
se; ugajati. 

flatterer, (fle'terer), prilizovalec, las- 
kac. 

flattery, (fle'teri), prilizovanje, laska- 
nje. 

flattish, (fIS'tiS), nekoliko plo§5at, pli- 
tev, nizek; slab. 

flatulence, (fle'tjulens), ielodSna nape- 
tost; sapa V zelodcM', "^\«^x^\.TiwsX. 96 FLA FLU flatulent, (fle'tjulent), napenjajoa; ni- 

6en. 
flaunt, (flant), napihovati se, bahati 

se; napihovanjc. 
flavor, (flejvr), vonj, vonjava; duh; 

okus; dati duh ali okus. 
flaw, (fid), razpoka; puh; razpo&iti. 
flawless, (fl6*les), brez razpoke; brez 

napake. 
flax, (fldks), Ian. 

flaxcomb, (fleks'kom), greben, mikad. 
flaxen, (fleksn), lanen. 
flaxy, (flek'si), lanen; plavolas; bled. 
flay, (flej), dreti, guliti; devati iz koze. 
flea,.(fli), bolha. 
fleck, (flek), madez, pega; pomazati, 

opisati. 
flecked, (flekt), pegast. 
flection, (flekSn), upogib; pregibanje; 

spregatev. 
fledge, (fledz), zaloiiti s perjem; ope- 

riti; pokriti z mehkim blagom. 
fledged, (fledid), pernat, mehak. 
flee, (fll), (fled, fled), bezati. 
fleece, (flis), runo, ov6|a dlaka; ostri- 

5i; obrati koga za denar. 
fleecy, (firsi), volnen. 
fleer, (flir), zasmehovati ; zasmeh. 
fleet, (flit), brodovje; hiter, uren; hi- 

teti; svigati. 
fleeting, (flPting), nagel, brz; netrpe- 

zen, minljiv. 
fleetly, (flit'li), nagloma, bliskoma. 
fleetness, (fllt'nes), lahkota, urnost, 

hitrost. 
flesh, (fle§), meso; telo; hraniti z 

mesom. 
fleshless, (fle§'les), brez mesa, suh. 
fleshy, (fle'Si), debel, rejen, mesnat. 
flew, (flu), glej fly. 
flex, (fleks), upogniti. 
flexibility, (fleksibi'liti), upogljivost. 
flexible, (fle'ksibl), upogljiv; mehak. 
flexion, (flek§n), pripogib. 
flexure, (flekSr), upogib; ovinek. 
flicker, (flikr), plapolati, migljati; 

plahutati. 
flickermouse, (fli*krmaws), netopir. 
flier, (flajr), letalec. 
flight, (flajt), beg; polet, letanje; ja- 

ta pti&ev; flight of stairs, stopnice. 
flighty, (flaj'ti), uren, hiter; divji. 
flimflam, (flim'flem), goljufati. 
flimsiness, (flim'zines), rahlost; sla- 

bost; malenkost. 
flimsy, (flim'zi), rahel, slaboten; pra- 

zen. 
flinch, (flin5), umakniti se; odskoCiti 

iz groze. 
fling, (fling), (flung, flung), zagnati, 

vreCi; pahniti; ustreliti; skoCiti; za- 

brusiti (besedo) ; luaaj; zasmeh. 
flint, (flint), kresilni kamen, ognjik. flinty,( flin'ti), kresilen; trd. 
flip, (flip), tlesk; lu5aj; tleskniti. 
flippancy, (fli'pensi), zgovornost; brb- 

Ijavost; lahkomiselnost. 
flippant, (fli'pent), zgovoren; brbljav; 

lahkomiseln. 
flirt, (flrt), zaluCati; koketirati; spo- 

gledovati se, Ijubkovati; koketka. 
flirtation, (flrtej'Sn), Ijubkovanje, ko- 

ketiranie. 
flit, (flit), pobegniti; odskoCiti; Svig- 

niti, smukniti; biti nestanoviten. 
flitch, (fliC), nasoljena in okajena 

stran slanine. 
flitter, (flitr), krpa. 
float, (flot), plav; plavati na povrsju; 

prepluti; spraviti na povrSje vode. 
flock, (flak), Creda; krdelo; mnozica; 

koder las; zbrati se, hiteti skupaj. 
flocky, (fla'ki), kodrast. 
floe, (flo), ledena plo§5a. 
flog, (flag), biCati; tepsti. 
floods (flad), povodenj, preplava; obi- 

lica; preplavitL 
floor, (flor), tla, pod; nadstropje; po- 

lo^iti tla, tlakovati. 
flooring, (fl5'ring), podnica; tla, pod. 
flora, (flo'ra), rastlinstvo kakega kra- 

ja, flora. 
floral, (flo'rel), cvetliden, 
florid, (flo'rid), cveted; okrasen; zivo- 

rde5. 
floridity, (flori'diti), cvet; ziva barva. 
florin, (flo'rin), goldinar, forint. 
florist, (flo'rist), cvetlidar; vrtnar. 
floss, (fids), puh (pri koruzi). 
flotilla, (floti'Ia), majhno brodovje, 

flotila. 
flounce, (flawns), zvijati se, zaganjati 

se. 
flounder, (flawndr), otepati z rokami. 
flour, (flawr), moka. 
flourish, (fla'ri§), eveteti; prospevati; 

vihteti (oroije); okrasiti; okrasek; 

vihtenje; vtis. 
floury, (flaw'ri), mokast, modnat. 
flout, (flawt), zasmeh; zasmehovati. 
flow, (flo), tedi; preplaviti; tok. 
flower, (flawr), cvetlica; eveteti; okra- 
siti s cvetlicami. 
floweret, ( f la'weret) , cvetka. 
flowery, (fla'weri), cveteC. 
flown, (flon), glej fly. 
fluctuate, (flak'Cuejt), omahovati; va- 

loviti; izpreminjati se. 
fluctuation, (flak5uei'§n), valovanje; 

izpreminjanje. 
flue, (flu), cev za dim ali ogenj; puh, 

dlaka. 
fluency, (flu'ensi), gladka govorica; 

tok. 
fluemt, (flu'ent), teko(3; gladek (go- 

vor). FLU 

fluently, (flu'entli), tekoCe; gladko. 
fluff, (fiaf), puh. 

fluid, (fluMd), tekodina; kapljevina. 
fluidity, (flui'diti), kapljivost. 
fluke, (fluk), kavelj pri sidru; sreda. 
flume, (flum), reka; prekop; struga za 

vodo. 
flummery, (fla'meri), ka§a; prazna go- 

vorica. 
flung, (flang), glej fling, 
flunk, (flank), pasti v §oli; premisliti 

se; izjarovljenje, neuspeh, polom.. 
flunky, (flan'ki), sluiabnik, lakaj. 
flurry, (fla'ri), puh vetra; vznemirje- 

nost; zmeSnjava; vznemirjati. 
flush, <fla§), zaliti, politi; zardeti; 

pretresti; naliv; jata prestraSenih 

ptiCev. 
fluster, (flastr), ogreti s pijaCo; raz- 

draiiti; nered. 
flute, (flut), pi^aal, flavta; preluknja- 

ti. 
flutter, (flatr), frfotati, plahutati, kri- 

liti; trepetati; nemiren biti; premi- 

kati se; plaSiti; frfotanje, prhuta- 

nje; nemir. 
flux, (flaks), tok, odtok; raztopina; 

driska 
fly, (flaj), (flew, flown), leteti; beiati; 

bati se; loviti; vihrati; muha; lahka 

ko^ija. 
fly-wheel, (flaj hwil), zama§no kolo, 

veliko kolo pri strojih. 
foal, (fol), zrebe; ozrebiti se. 
foam, (fom), pena; peniti se. 
foamy, (fo'mi), penast. 
fob, (fab), privesek za uro; 2ep za 

uro; nordevati se; prevariti. 
focus, (fo'kes), goriiCe, 2ari$5e; sre- 

di§^e; naravnati le5o. 
fodder, (fUdr), krma, klaja; krmiti. 
foe, (f5), sovraznik. 
fog, (fH)j megla; meglenost. 
foggy, (fa'gi), meglen. 
fogy, (fo'gi), starokopitnez, nazadnjak. 
foible, (fojbl), slabost, napaka. 
foil, (fdjl), preprediti; uni(3iti; poraz; 

izguba; zlata pena; borilni me5; 

prepir. 
foist, (fojst), podtakniti; ponarediti. 
fold, (fold), guba; ovdja dreda; pre- 

ganiti; grbanditi; zganiti se; (v zve- 

zi s Stevniki dela mnoiilne Stevni- 

ke) ; twofold, dvojen, tenfold, dese- 

teren. 
folder, (foldr), pregibad; platnice. 
foliage, (fd'liedz), listje. 
folio, (fp'lio), list; stran. 
folk, (fok), Ijudstvo, Ijudje; folks, do- 

madi Ijudje. 
folklore, (fok'lor), narodoznanstvo. 
folksong, (fok song), narodna pesem. 
follicle, (fa'likl), mehurdek, lu§5ina, FOR 97 lupina. 
follow, (fa'Io), slediti; posnemati. 
follower, (ffi'loer), sledilec; pristaS. 
folly, (fa'li), neumnost; bedasto^a. 
foment, (foment'), ogrevati; podkuri- 

ti; podpihovati, hujskati; netiti; dra- 

Zltl. 

fomentation, (fomentej'sn), ogrevanje, 

obkladek; podpihovanje, hujskanje. 
fomenter, (fomen'tr), hujskad. 
fond, (fand), vnetza kaj; rad imajoC; 

nezen; to be fond of, rad itneti. 
fondle, (fandl), Ijubkovati; sladkati se. 
fondling, (fand'ling), Ijubljenec. 
fondness, (fand'nes), Ijubezen; priljub- 

Ijenost; neznost. 
font, (fant), vodnjak; krstni kamen; 

font, vrsta Crk. 
food, (fud), hrana, jed, iivei; krma. 
fool, (fill), norec; nordevati se; voditi 

koga za nos; varati; igrati se. 
foolery, (fu'leri), norCevanje, igradka- 

nje. 

foolhardy, (ful'har'Mi), predrzen, 

smel. 
foolish, (fu'Ii§), nespameten, neumen. 
foolishness, (fu'liSnes), nordija; neum- 
nost. 
foot, (fut), (mnozina feet), noga; sto- 

palo; aevelj (mera) ; hoditi, stopati; 

on foot, k nogam, pe§. 
football, (fut'bol), nozna zoga, igfa 

football. 
foothold, (fut'hold), trdno stali§6e. 
footing, (fu'ting), stojiSde; podnoije. 
footlights, (fut'lajts), sprednja vrsta 

ludi na odru. 
footnote, (fut'not), opazka, opomba, 

pripomba. 
footpath, (fut'peth), steza. 
footprint, (fut'print), sled stopinj. 
footstep, (fut'step), stopinja; sled. 
footstool, (fut'stul), podnoznik. 
footway, (fut'wej), pot samo za peSce, 

peSpot. 
fop, (fap), gizdalin. 
foppery, (fa'peri), gizdalinstvo; norost. 
foppish, (fa'pi§), nalepotiCen, gizdav. 
for, (for), za; s; na; k, proti; namesto; 

med; kajti; zakaj; ker; for all that, 

navzlic temu. 

forasmuch, (for'*ezma5'), zozirom; do- 

kler; ker. 
forage, (fo'ridz), krma, klaja; klajo 

preskrbeti; iskati krme; ropati. 
foray, (fo'rej), roparski pohod; ropati. 
forbear, (forber'), (forbore, forborne), 

opustiti; potrpeti; vzdrzati se. 
forbearance, (forbe'rens), potrpezljl- 

vost; izogib; opustitev; vzdrzanje. 
forbid, (forbid'), (forbade, f orbed', 

forbiddem), prepovedati; ^t«^\^^vC\, 
forbidden, (totWdiv^^ ^tc^^n^^^tv. 9S FOR 

force, (fors), mo5, sila; vrednost, ve- 

liava; prisiliti, siliti — s, fete, 
forcedly, (tor'sedlj), prisiljeno. 
forceps, (for'sepB), Siipaike, kleseice. 
forcible, (for'sibl), moEan, silen; post- 

len, nasilen. 
foicibi]', (for'sibli), moCno; s silo, sj- 

loma. 
ford, (ford), pregaz (rekc); reka; 

brod; prebresti. 
fordable, (forMcbl), pregazen, pre- 

bredljiv. 
fore, (for), sprednji; spredaj, pred; (v 

zioienkah) vnaprej, pred . , . 
forearm, (fdr'arm), laket, roka v pred- 

komolcu. 
forebode, (forbod'l, napovedati, slutiti. 
foreboding, (forbo'ding), slutnja. 
forecast, (forkest'), vnaprej premisli- 

ti; domnevati, vnaprej vedeti; pri- 

pravlH; (for'kest) — predpriprava; 

napoved. 
foreclose, (forkioz'), zapreti, zakljufii- 

tl; zapasti. 
foreclosure, (forklo'ir), zakljufiek', za- 

pad. 
forefather, (for'fadhr), prednik. 
forefinger, (for'fingr), kazalec. 
forego, (forgo'), pustiti; odredi se; iti 

foregone, (forgan'), poprejsnji. 

fOT^round, (for'grawnd), ospredje. 

forehand, (for'hend), prednost. 

forehead, (fo'red), Celo. 

foreign, (fo'rin), tuj, inozemski; fo- 
reign office, vnanje ministerstvo. 

foreigner, (fo'rinr), mozemec, tujec. 

foreknow, (forno'), vnaprej vedeti. 

foreknowledge, (forna'Iedi), predzna- 
nje. 

foreland, (for'lend), predgorovje, pred- 
gorje. 

forelock, (for'iak), las)e na felu. 

foreman, (for'men), naCelnik, delovod- 
ja; nadzornik. 

foremast, (for'mSst), prednja iambora. 

foremost, (for'most), prvi, poglaviten; 
poglavitno. 

fomoon, (for'njin), dopoldne. 

forensic, (foren'slk), soden, sodben. 

forepart, (for'part), sprednji del. 

forerunner (for-ra'nr), predhodnik, 

foresee, forsi'), vnaprej videti. 
fore^ihwiow, (forSe'do), napovedati; 

vnaprej kazati. 
foresight, (for'sajt), predznanje; pre- 

vldnost. 
forest, (fd'rest), les, gozd. 
forestall, (forstol'), prevzeti; slutiti; 

prehiteti; izkliu^itl. 
forester, (fo'restr), gozdar. 
forestry, (fb'restri), gozdarstvo. foretaste, (for'tejst), pokus; (fortejsl') 

— pokusiti; slutiti. 
foretell, (fortel'), naEovedati, preroko- 

foretell«»', (forle'lr), napovedovalec, 

prerok. 
forethought, (for'thoi), premislek. 
forever, (fore'vr), vedno vekomaj. 
forewarn, (forwdrn'), vnaprej posvari- 

forfeit, (for'/it), zapadek; izguba; za- 
pasti, izgubiti; zapadel; izgubljen. 
forfeitable, (for'fitebl), izgubljiv, za- 

padljiv. 
forfeiture. (for'fi£r), zapadek; izguba. 
forgave, (forgejv), glej forgive, 
forge, (fordz), kova£nica, fuiina, ie- 

lezarna; kovati; ponarediti (menico, 

llstino). 
forger, (for'dzr), ponarejalec; kova£. 
forgery, (for'dieri), ponareditev; iz- 

miSijoiina; kovanje. 
forget, (forget'l, (forgot, forgotten), 

pozabiti. 
forgetful, (forget'ful), pozabljiv. 
forget-me-not, (forget' mj nit), poto£- 

nica, spomJnEica (cvetlica). 
forgive, (forgiv'), (forgave, forgiven), 

odpustiti. 
forgiveness, (forgjv'nes), odpuieenje. 
forgot, (forget'), forgotten, (forga'tn), 

glej forget, 
fork, (fork), villce. 
forked, (forkt), viliaast. 
forky, (for'ki), viliiast. 
forlorn, (forlorn'), Izgubljen; zapuSEen, 

brezupen, obupen. 
form, (form), oblika, postava; lik; 

formula; vzorcc, nareditt; oblikova- 

ti iipodobiti biti, tvoriti. 
formal, (for'mel), uraden; .slovesen; 

red en; formalen. 
formality, (form^'liti), vnanjost, for- 

malnost; slovesnost. 
formation, (formej'Sn), tvoritev; usta- 

former, (formr), prejinji; blvSi, nek- 
danji; — ly, pre}, nekdaj. 

formidable, (for'niidebl), straSen, si- 
len. 

formless, (form'les), brezljEen, 

formula, (for'mjula), oblika, formula, 
s £rkami jzrazeno pravilo. 

formulary, (for'mjuleri), obrazec. v^o- 
rec, formular; obrednik. 

fornicate, (for'nikejt), preiestvovati. 

fornication, (fornikej'§n), preiestvova- 
nje, preSestvo. 

fornicator, (for'nikejtr), preiestnik. 

forsake, (forsejk'), (forsook, forsaken) 
zapustitr; pustiti na ceditu; odpove- FOR 

forsooth, (forsuth*), v resnlci, resniC- 

no (ironidno). 
forswear, (forswer'), odpovedati se s 

prisego; krivo priseCi. 
fort, (fort), trdnjava. 
forth, (forth), naprej, dalle; vun; prod! 
forthcoming, (forthka'ming), prihaja- 

jod; prihodnji. 
forthwith, (forthVith), takoj. 
fortieth, (for'tieth), stirideseti. 
fortification, (fortifikej'Sn), utrdba. 
fortify, (for'tifaj), utrditi. 
fortitude, (for'titjud), hrabrost; vztraj- 

nost. 
fortnight, (fort'najt), stirinajst dni. 
fortress, (for*tres), trdnjava. 
fortuitous, (fortju'ites), sluCajen; pri- 

blizen. 
fortunate, (for'Cunet), sreCen. 
fortune, (forCn), sreda; usoda; premo- 

zenje; prigoditi se. 
fortune-hunter, (for(^n hantr), sreCe- 

lovec, lovec za bogato nevesto. 
fortune-teller, (forCn telr), vedeieva- 

Icc. 
forty, (for'ti), Stiridest. 
forum, (fo'rem), ttg; sodi§5e. 
forward, (for^wrd), odspredaj, naprej; 

volja; odkritosrden ; drzen; naprej 

spraviti; odposlati. 
forwardness, (for'wrdnes), napredek; 

drznost. 
forwards, (for'wrdz), naprej, dalje. 
fossa, (fa'sa), jamica. 
fossil, ( f a'sil) , okamenel, f osilen ; 

okamnina. 
foster, (fastr), gojiti, hraniti, podpi- 

rati, vzgojiti. 
foster-brother, (fSstr bradhr), pobra- 

tim. 
foster-child, (fdstr dajld), gojendek. 
fosterer, (fa'sterer), foster-father, 

(fastr fadhr), gojitelj, rednik. 
foster-mother, (fastr madhr), gojitelji- 

ca, kruSna mati. 
fought, (fot), glej fight, 
foul, (fawl), umazan, nedist; smrdljiv, 

zopm; zlodest; goljufiv; brezbozen; 

zamazati; oneCastiti; zadeti. 
foulness, (fawl'nes), umazanost; go- 

Ijufija. 
found, ( f awnd ) , vliti ; graditi ; ustano- 

viti; najden; glej find, 
foundation, (fawndej'Sn), podstava, 

podlaga; ustanova. 
founder, (fawndr), livad; ustanovitelj ; 

napolniti se z vodo in se potopiti; 

razbiti se; pohabiti (konja). 
foundling, (fawnd'ling), najdendek. 
foundress, (fawnd'res), ustanovitelj i- 

ca. 
foundry, (fawnd'ri), livarna; 5rkoli- 

varna. FRE 99 founluin, (fawn'ten), vodnjak, stude- 

nec. 
four, (for), §tiri. 
fourfold, (for'fold), detveren. 
fourteen, (for'tln), §tirinajst. 
fourleenlh, (for'tinth), stirinajsti. 
fourth, (forth), de,trti. 
fowl, (fawl), ptic; perotnina; loviti 

ptiCe. 
fowler, (fawlr), ptiCar; pti6ji morilec. 
fowling, (faw*ling), pti6ji lov^ 
fox, (faks), lisica, lisjak. 
foyer, (foje'), (francosko) javna dvo- 

rana, hodnik, predsoba (v glediSdu). 
fraction, (frekSn), del; ulomek. 
fractional, (frek'§enl), ulomen, delen. 
fractious, (frek'Ses), prepirljiv. 
fracture, (frekdr), kostni prelom; pre- 

lomiti, zlomiti; razbiti. 
fragile, (fre'dzil), zdrobljiv; sibek. 
fragility, (fredzriiti), zdrobljivost; 5ib- 

kost. 
fragment, (freg'ment), delec, ko§6ek, 

trohica. 
fragmentary, ( f reg*menteri) , delen ; 

razkosan. 
fragrance, (frej*grens), vonj. 
fragrant, (frej'grent), di§e5, vonjiv.s 
frail, (frejl), zdrobljiv, krhek, prhek; 

slaboten; libek; ko§ara. 
frailty, (frejTti), zdrobljivost; slabot- 

nost; Sibkost; zmotljivost. 
frame, (frejm), okvir; leseno poslopje; 

Oder, ogrodje; oblika; ureditev; v 

okvir dati; obdati; zgraditi; sestavi- 

ti; odrtati. 
framework, (frejm Vrk), ogrodje. 
France, (frens), Francija, Francbsko. 
franchise, (fren'cajz), volilna pravi- 

ca; dovoljenje, privilegij; prednost; 

oprostiti. 
frank, (frenk), odkrit, okritosrden; 

frank (denar) ; poslati poStnine pro- 

sto. 
frankincense, (frenk'insens), kadilo. 
frankness, (frenk'nes), odkritost, od- 

kritosrdnost. 
frantic, (fren'tik), blazen, divji, besen. 
fraternal, (fretr'nel), bratovski, brat- 
ski; fraternal society, drustvo. 
fraternity, (fretr'niti), bratovsCina; 

bratstvo. 
fraternize, (fre'trnajz), bratiti se. 
fratricide, (fre'trisajd), bratomorilec. 
fraud, (frod), goljufija. 
fraudulence, (fro'djulens), sleparstvo. 
fraudulent, (fro'djulent), sleparski; 

— ly, sleparsko, z goljufijo. 
fraught, (frot), natovorjen, poln. 
fray, (frej), tepez. 
freak, (frlk), misel; muha. 
freakish, (fri'kis), muhast; nestanovl- 

ten. 100 FRE FRO freckle, (frekl), pega. 

freckled, (frekld), freckly, (frek'li), 

pegast. 
free, (frP), prost; odkrit; radodaren; 

zastonj; dobrovoljen; oprostiti; od- 

preti. 
free-booter, (fri' butr), plenilec, ro- 

par. 
free-bom, (fri* born), rojen v svobodi, 

podedujo5 svobodo. 
freedom, (frldm), prostost. 
freehold, (frPhoid), presto zemljiSde. 
freeman, (fri'men), prost dlovek; osa- 

mosvojen suzenj. 
freemason, (frrmej"sn), prostozidar. 
freemasonry, (frrniej"senri), prosto- 

zidarstvo. 
freestone, (fri'ston), 4}e§5en kamen. 
freethinker, (fri'thinkr), prostomislec, 

svobodomislec. 
free-will, (frPwil), prostovoljen; free 

will, prosta volja. 
freeze, (friz), (froze, frozen), zmrzo- 

vati; itiraziti; zmrzovanje. 
freight, (frejt), tovi)r; naklad; prevoz; 

vozarina; naloziti, natovoriti. 
freighter, (frejtr), tovorni vlak. 
French, (frenC), francoski. 
frenchify, (fren'Cifaj), pofrancoziti. 
Frenchman, (frenc'men), Francoz. 
frenzied, (fren'zid), blazen, razburjen. 
frenzy, (fren'zi), blaznost, razburje- 

nost. 
frequency, (frrkwensi), pogostnost. 
frequent, (frrkwent), pogosten, §tevi- 

len; (frikwent') — obiskovati. 
frequentation, (fri"kwentej*§n), pogo- 
sten obisk. 
frequenter, (frikwen'tr), obiskovalec; 

pohajad. 
fresco, (fres'ko), freska, slikana podo- 

ba. 
fresh, (fre§), svez, mrzel; zivahen; 

nov; drzen; fresh water, 6ista, slad- 

ka voda. 
freshen, (freSn), posveziti [se] ; pozi- 

viti, poziveti. 
freshet, (fre'Set), tok v reki. 
freshman, (freS'men), novinec; prvo- 

§olec. 
freshness, (fres'nes), sveiost; hlad. 
fret, (fret), obdrgniti; zarjaveti; vzne- 

miriti; nagajati; togotiti [se]; vzne- 

mirjenje, nagajanje; isklesan okra- 

sek. 
fretful, (fret'ful), nevoljen; togoten; 

obdutljiv. 
fretwork, (fretVrk), rezbarstvo; izkle- 

sanje. 
friability, (frajebi'liti), razdrobljivost. 
friable, (fra'jebl), razdrobljiv. 
friar, (frajr), menih, brat. 
friary, (fra^jeri), meniSki samo- stan. 
fribble, (fribl), bedast; bedak; nadu- 

tez. 
friction, (frikSn), drgnjenje; trenje. 
Friday, (fraj'dej), petek; Good Friday, 

Veliki petek. 
friend, (frehd), prijatelj. 
friendliness, (frend*Hnes), prijaznost. 
friendly, (frend'li), prijazen, prijatelj- 

ski. 
friendship, (frend'Sip), prijateljstvo. 
frieze, (friz), fris (okrasek stebra) ; 

debela volnina. 
frigate, (fri'get), fregata, vojna ladja 

s tremi jadrniki. 
fright, (frajt), groza, strah; prestraSi- 

ti. 

frighten, (frajtn), prestraSiti. 
frightful, (frajt'ful), grozen, stra§en. 
frigid, (friMzid), mrzel, hladen; ne- 

zmozen. 
frigidity, (fridzi'diti), mraz; mrzlota, 

hladnost. 
frill, (fril), koder. 
fringe, (frindz), resica, frania; resi- 

ti; robiti. 

frippery, (fri'peri), starina. 

frisk, (frisk), skok; veselja poskako- 
vati. 

f riskiness, (fri'skines), veselost, po- 
skodnost. 

frisky, (fri*ski), vesel, poskoden, ziva- 
hen. 

frith, (frith), ozek morski zaliv. 

fritter, (fritr), odrezek, kos; ponvi- 
5ek, emok; razrezati. 

frivolity, (friva'liti), lahkomiselnost, 
objestnost, frivolnost; tnalenkost. 

frivolous, (friVoles), lahkomiseln, ob- 
jesten, frivolen; neznaten. 

frizzle, (frizl), koder las; kodrati. 

fro, (fro), to and fro, gorindol. 

frock, (frak), vrhnja obleka; frak. 

frog, (frag), iaba. 

frolic, (fra'lik), vesel, razposajen; 
§ala; Saliti se. 

frolicsome, (frd'liksam), §aljiv. 

from, (fram), od, stran, iz; radi; s. 

frond, (frand), praprotni list. 

front, (frant), ospredje; pro^elje; 5elo; 
pogum; drznost; postaviti se spre- 
daj; kljubovati; stati spredaj. 

frontage, (fran'tidz), sprednja stran. 
frontal, (frantl), sprednji; oboj nad 

vrati ali okni. 
frontier, (fran'tlr"), meja, granica; ob- 

mejen. 
frontispiece, ( f rUn'tispIs ) , spredn] a 

stran poslopja, pro^elje; naCelna 

slika. 
frost, (frost), slana; ivje; mraz; zmrz- 

niti. FRO 

frostbitten, (frost'bitn), zamrzel; po- 

Skodovan vsled slane. 
frostbound, (frost'bawnd), zamrzel. 
frosting, (frowsting), sneg iz sladkorja 

in raztepenili jajec. 
frosty, (fro'sti), mrzel, leden. 
froth, (froth), pena; peniti se. 
frothy, (fro'thi), pened; ni5en. 
froward, (fro'wrd), svojeglaven, nepo- 

slu§en; kljubovalen. 
frown, (frawn), grbanditi (3elo; zgrban- 

deno 5elo; jezen pogled. . 
froze, (froz), glej freeze, 
frozen, (frozn), zmrzel, glej freeze, 
frugal, (frugl), varden; zmeren. 
frugality, (fruge'liti), varSnost; zmer- 

nost. 
frugivorous, (frudzi'veres), jedo£ sad- 

je. 
fruit, (frut), sadje, sad, plod. 
fruitful, (frut'ful), rodoviten. 
fruitless, (frut'les), brez sadu; nerodo- 

viten. 
frustrate, (fras'trejt), preprediti; uni- 

5iti. 
frustration, (frastrej'Sn), prepreCitev. 
fry, (fraj), cvreti, pe5i [se];cvrtje; 

pedenka. 
frying-pan, (fra'jing pen), ponev za 

cvrtje. 
fuchsia, (fju'§a), fuksija (cvetlica). 
fuddle, (fadl), opijaniti [se]. 
fudge, (fadz), izmiSljena povest; ne- 

umnost; s]a§5ica. 
fiel, (fjuel), kurivo, kurjava. 
fugacious, (fiugej'§es), leted. 
fugitive, (fju'dzitiv), leteC, ubezen; iz- 

ginljiv; begunec. 
fugue, (fjug), fuga, ponavljanje (v 

(glasbi). 
fulcrum, (farkrem), podpori§5e. 
fulfil, (fulfil'), izpolniti. 
fulfilment, (fulfirment), izpolnitev. 
full, (ful), poln; eel; popoln; obseien; 

popolnoma, natandno; polnost; valja- 

ti (blago) ; aistiti (obleko). 
full-dress, (ful dres), praznja obleka. 
fuller, (fulr), valjar. 
fulling-mill, (fu'ling mil), valjani 

mlin za blago. 
full moon, (ful mun), §Cip, polna luna. 
fully, (fu'li), popolnoma, docela. 
fulminate, (fal'mineit), tre§5iti, po5i- 

ti; grmeti z besedami (proti komu). 
fulness, (ful'nes), obilost, obilica. 
fulsome, (fal'sam), gnusen, zoprn. 
fulvid, (fal'vid), fulvous, (fal've^), 

rjavorded. 
fumble, (fambl), tavati; tipati; brska- 

ti. 
fume, (fjum), dim; sopara; jeza; ka- 

diti; jeziti se; pokaditi. 
fumigation, (fjumigej'Sn), pokaditev. 


e <• FUS 101 fun, {fknfy^sLl^; zabava; to make fun 

of, nordeiS^^tl se (iz koga, iz 5esa). 
function, (T|'2tk§Q), opravilo, sltiiba; 

delovanje. * --'■' \^ 
functionary, (fanl^seixieri), uradnik. 
fund, (fand), glavtril^^'lcapital; banka; 

zaklad; sklad; vlc^/ti.<ienar; sklada- 

ti denar. \ ." 

fundament, (fan'dement), temelj, dno. 
fundamental, ( f an''demen*tlf , teineljni; 

glaven. 
funeral, (fju'nerel), pogreb, i<^pey'Qd; 

pogrebniSki. ' -^j^' 

funereal, (fjunfriel), pogrebniSkij" ?a-. 

losten. 
fungus, (fan'ges), goba. \-\ 

funicle, (fju*nikl), vlaknata nitka v^ 

rastlini. 
funnel, (fa'nel), lijak; dimna cev. 
funny, (fa'ni), §aljiv; 5uden. 
fur, (fr), koza, krzno; sluz na jeziku; 

podloziti s kozami. 
furbelow, (fr'bilo), nabrano blago; 

okrasiti; nabrati (blago). 
furbish, (fr'bi§), likati, svetliti. 
furious, (fju'ries), razsajajod, besen, 

Ijut. 

furl, (frl), zviti. 

fuHong, (fr'long), furlong, osminka 
angle§ke milje. 

furlough, (fr'lo), dopust. 

furnace, (fr'nes), pe5, parni kotel; 
plavi. 

furnish, (fr'niS), preskrbeti; izgotovi- 
ti; opraviti (osebo) ; opremiti (s po- 
ll i§tvom) ; furnished room, oprem- 
Ijena soba. 

furniture, (fr'nidr), hi§na oprava, po- 

hi§tvo, oprema. 
furred, (frd), nadelan (jezik). 
furrier, (fa'rier), krznar. 
furriery, (fa'rieri), krznarstvo. 
furrow, (fa'ro), brazda; guba; brazde 

delati. 
furry, (fa'ri), krznat; kozast. 
further, (frdhr), dalje; daljsi; spravi- 

ti naprej. 

furtherance, (fr'dherens), pospe§eva- 

nje. 
furthermore, (fr'dhrmor), nadalje; po- 

leg tega. 
furthest, (fr'dhest), najdaljni; najdalje. 
furtive, (fr'tiv), ukraden; skriven. 
furuncle, (fju'rankl), prisadna pika, 

tvor. 
fury, (fju*ri), besnost, razkadenost, 

furija. ♦ -^fil 

furze, (frz), zoltilica, bodiCevje (rast- 

lina). 
furzy, (fr'zi), bodidast. 
fuse, (fjuz), raztopiti; vzigalec, vzi- 

galna zica. 102 FUS • • • GAR fusee, (fjuzi*), viigaliQa;\\tfetence, pe- 

ro pri uri. . V\ '• 

fusibility, (fJu"2ibiHitrfc 'raztopljivost. 
fusible, (fju'zibU//i2ffcopljiv, raztopen. 
fusion, (fjuin), tazrtop; spojitev, zdru- 

zitev. />/•• 

fuss, (fas),-fttuft;'skrb; skrbeti. 
fussy, (fa'^sU/ nemifen, pretiran; v 

skrbe'K., 
fust, (f&sH, plesniv dub. 
fusffap;-. *(fas5n), barbant (tkanina) ; fusty, (fd'sti), plesniv^. 
futile, (fju'tll), prazen; zastonj, brez 
koristi. 

futility, (fjuti'liti), nidevost; prazno- 
ta, ni&vrednost, 

future, (fjudr), bodo5nost; bodo5, pri- 
hodnji. 

futurity, (fjutju'riti), prihodnost. 
fuzz, (faz), lahki delci, pahuljice, pub; 
vr§eti. 

fy, (faj),fej! .•►. • • • 


irab, (geb), gobec, usta; blebetanje; 

blebetati. 
gabble, (gebl), blebetati; blebetanje. 
(gabbler, (geblr), blebetaC; klepeta£. 
gable, (gejbl), pro^elje na hi§i. 
gad, (ged), klin, ost; potikati se, poha- 

jati. 
gad-about, (ged ebawt'), pohajad, po- 

tepuh. 
gadfly, (ged'flaj), brencel], obad. 
gaffer, (gefr), o^ka, starec. 
gag, (geg), maSilo (za usta); zamaSi- 

ti (usta). 
gage, (gejdz), stava, jamstvo; zastavi- 

ti ; glej gauge, 
gaggle, (gegl), kokotati; gagati. 
gaiety, (ge'iti), glej gayety. 
gaily, (gej'li), veselo, radostno, zivah- 

no. 
gain, (gejn), dobitek; dobidek; dobiti; 

dosedi; pridobiti. 
gainer, (gejnr), dobitelj. 
gainful, (gejn'ful), koristen, dobidko- 

nosen. 
gainings, (gej'ningz), dobitek, dobidek. 
gainsay, (gejnsej'), nasprotovati ; za- 

nikati, tajiti. 
gait, (gejt), hoja; stopinja; pot. 
gaiters, (gejtrz), dokolenica; gamasa. 
gala, (gej'la), praznidnost, gala, 
galaxy, (ge'leksi), (G — ) mledna ce- 

sta (zvezde) ; sijajno zbranje. 
gale, (gejl), mo6an mrzel veter. 
galeated, (gej'Iiejted), 5eladast (cvet). 
gall, (gol), zol5; grenkost; §i§ka; ob- 

drgniti; razjaditi. 
gallant, (gelent'), uljuden, dvorljiv, 

galanten; juna§ki, pogumen; gizda- 

lin; Ijubljenec. 
gallantly, (ge'lentri), junaStvo; uljud- 

nost. 
gallery, (ge'leri), galerija, oder; hod- 

nik; zbirka umetniSkih del. 
galley, (g^'li), galeja, veslada; stolpec, 

nastavka drk. 
gallnut, (gol'nat), §i§ka., 
gallon, (geln), galon (4 in pel litra). 
gallop, (ge'lap), jezditi v skok, galopi- rati; skok, galop, 
gallows, (ge'loz), visHce. 
galore, (gel5r'), mnogo. 
galvanic, (gelve'nik), galvaniCen (pri 

elektriki). 
galvanism, (gel'venizm), elektrika 

vzbujena s pomodjo kovin, galvani- 

zem. 
galvanize, (gel'venajz), galvanizirati ; 

galvanized iron, pocinjeno zelezo. 
gamble, (gembl), igrati za denar. 
gambler, (gemblr), izurjen igralec, 

gambler. 
gamboge, (gembodz'), gumijeva smola, 

gumigut (zdravilo). 
gambol, (gem'bl), poskok; poskakova- 

ti. 
game, (gejm), igra; §ala; lev; divja^i- 

na; igrati; drzen, pogumen. 
gamesome, (gejm's^m), vesel. 
gamester, (gejmstr), igralec. 
gammon, (gemn), goljufija; goljufati. 
gamut, (ge'met), glasbena Skala; ob- 

seg. 
gamy, (gej'mi), diSed po stari divja- 

5ini. 
gander, (gendr), gosak. 
gang, (geng), 5eta, skupina Ijudi; 

drhal, tolpa. 
gangrene, (geng'rln), gnile2, trohlez 

(udov). 
gangrenous, (geng'rines), mrtev, gnil 

(del telesa). 
gangway, (geng'wej), stopnice v lad- 
jo. 
gantlet, (gent'let), §ibe pri vojakih; 

kazen. 
gaol, (dzejl), je5a; glej jail, 
gap, (gep), razpoka; vrzel; odprtina. 
gape, (gejp), zijati, zevati; zijanje. 
garb, (garb), obladilo, no§a. 
garbage,, (gar'bidi), zavriek, smeti. 
garble, (garbl), izbrati; prereSetati; 

pokvariti. 
garden, (gardn), vrt; vrtnariti. 
gardener, (gar'denr), vrtnar. 
gardening, (gardening), vrtnarstvo. 
gargle, (gargl), grgljati; gr^ljalo. GAR GEN 103 gargoyle, (gar'gojl), umetno izdelan 

ileb. 
garish, (ge*ris), sijajen; nali§pan. 
garland, (gar'lend),' girlanda, kita 

cvetja. 
garlic, (gar'lik), £esen. 
garment, (gar'ment), obla^ilo. 
gamer, (garnr), iitnica; v zitnico spra- 

viti. 
garnet, (gar'net), granat (kamen) ; zi- 

vorded. 
garnish, (gar'nis), okrasiti; okras. 
garniture, (gar*ni5r), okras, oprema; 

obladilo. 
garret, (ge'ret), podstre§je. 
garrison, (ge'risn), posadka, garnizija; 

spraviti dete v trdnjavo; zavarovati 

ozemlje. 
garrote, (gerot'), zadaviti. 
garroter, (gdro'tr), davitelj; pocestni 

ropar. 
garrulity, (geru*liti), blebetavost; kri- 

davost. 
garrulous, (ge'rules), blebetav; kri(3av. 
garter, (gartr), podveza za nogavice. 
gas, (g^s), plin; sapa (v ielodcu). 
gas-burner, (ges brnr), plinov goril- 

nik. 
gaseous, (gesies), plinov, plinast. 
gash, (ge§), vrez, globoka rana; vre- 

zati. 
gas-lighting, (ges laj'ting), plinova 

razsvetljava. 
gasoline, (ge'solin), gazolin. 
gasometer, (gesa'mitr), plinomer, ga- 

zometer. 
gasp, (gesp), sopihati; loviti sapo. 
gas-pipe, (ges pajp), plinova cev. 
gassy, (ge'si), poln plina, liki plin. 
gastric, (ges'trik), zelod^en. 
gastronomy, (gestra'nomi), okusoslov- 

je. 
gas-works, (ges wrks), plinarna. 
gate, (gejt), vrata; lesa (pri plotu). 
gateway, (gejt*wej), vrata; prehod. 
gather, (gedhr), zbirati [se]; trgati; 

sklepati; guba. 
gatherer, (gS'dherer), zbiratelj, nabi- 

ratelj, pobiratelj. 
gathering, (ge'dhering), zbiranje; zbor; 

sestanek, skup§5ina. 
gaudiness, (go'dines), ne^imernost. 
gaudy, (go'di), ne5imeren, gizdav, na- 

lispan. 
gauge, (gejdz), mera, merilo (moci ali 

vsebine) ; meriti. 
gaunt, (gant), suh, slok; mrsav. 
gauntlet, (gant'let), zelezna rokavica. 
gauze, (goz), mrezica iz niti ali iz zi- 

ce; tkanina. 
gave, (gejv), glej give, 
gavel, (gevl), kladivo; bat. 
gawk, (gok), kukavica; §ema. gawky, (go'ki), Semast; §enia. 
gay, (gej), zivahen, vesel. 
gayety, (ge^ti), veselost, zivahnost. 
gaze, (gejz), strm pogled; zaCuden 

pogled. 
gazelle, (gezer), gazela (zival) ; gaze- 
la (pesem). 
gazette, (gezet'), dasopis, list, 
gear; (gir), zobCasto kolo; obleka; 

obledi. 
gearing, (gfring), kolesje. 
geese, (gls), (mnoiina besede goose), 
gelatine, (dze'letin), iolica. 
gelatinous, (dzile'tines), zolidast. 
geld, (geld), rezati (zivali). 
gem, (dzetn), biser; brst; okrasiti z 

biseri; brsteti. 
geminate, (die'minet), v parih, po dva. 
gendarme, (zandarm'), orotnik, zandar. 
gender, (dzendr), spol. 
genealogical, (dzeniel&'dzikl), rodopi- 

sen, genealogiden. 
genealogy, (dienie'lodii), rodopis, ge- 

nealogija. 
general, (dze'nerel), sploSen; navaden, 

obidajen; general, poveljnik; in ge- 
neral, vob5e. 
generality, (dzenere'Iiti), splosnost. 
generalize, (dze'nerelajz), posplo§iti. 
generally, (die*nereli), splo§no, navad- 

no, vobCe. 
generalship, (dze'nerelsip), cast gene- 

rala, poveljni§tvo. 
generate, (dze'nerejt), roditi; snovati; 

proizvajati. 
generation, (dzenerej'sn), rod; proiz- 

vajanje. 
generic, (dzine'rik), istoroden, isto- 

vrsten, generiden. 
generosity, (dienera'siti), velikoduS* 

nost; darezljivost. 
generous, (dze'neres) , velikoduSen ; 

darezljiv, radodaren. 
genet, (die*net), konjieek (Spanski). 
genial, (diPniel), iivahen; prijazen. 
geniality, (dzinie'liti), zivahnost, pri- 

jaznost. 
genital, (die'nitl), rodilen, spolen. 
genitive, (die'nitiv), rodilnik (sklon), 

genetiv. 
genius, (dzPnies), genij, bistroum, 

veleum; genijalen, veleumen Clo- 

vek; angel varuh (pri poganih). 
genteel, (dzentir), uljuden; eleganten. 
gentile, (dzen'tajl), nejudovske vere, 

nevernik; pogan; neverniski. 
gentle, (dzentl), odlieen; uljuden; ple- 

menit; dober; miren. 
gentleman, (dzen'tlmen), olikan moz, 

gospod. 
gentlemanlike, (dzen'tlmenlajk), gen- 
tlemanly, (dzen'tlmenli)^ kot ^V\%a.- 

nee, oUk^LTv, uXXu'^t.Tv, 104 GEN gentleness, (dien'tlnes), plemenitost ; 

olika; uljudnost; krotkost. 
genttewoman, (dien'tlwu"nicii), ollka- 

na, plemenita zena. 
gently, (dzent'li), milo, rahlo; prijaz- 

gentry. (dien'tri), niige plemstvo; do- 

brovzgoieni Ijudje. 
genuflexion, (dzenfuflek'Sn), pripogib. 
genuine, (die'njuin), prlsten, pravi, 

Cist, 
genuB, (dzl'iies), spol; rod; razred. 
geographer, (dzid'grefr), zemljepi- 

sec, geograf. 
geographical, (diiogr^'fikl), zemljepi- 

sen, geografiCen. 
geography, (diia'grefi), zemljcpisje, 

geograf ij a. 
geologic<al), dziola'diikd), zemljeslo- 

ven, geologifien. 
geologist, (dijg'lodiist), zemlieslovec. 
geolt^y, (dJia'lodii), zemljeslovje. 
geometric, (dziomet'rik), geometri- 

tea. 
geometry, (dzia'metri), zemljemerstvo, 

geometrija. 
georglc(al), dzor'diik(l), poljedelski, 

kme&ki. 
geraninm, (diirej'nium), gcranija, pc- 

largonija (cvetlica). 
germ, (dirm), klica; kal; zarodek; iz- 

germau, (dir'men), bliie soroden; 

German, Nemec; nemSki. 
Germany, (dir'meni), NeitiCija. 
germicide, (dir'migajd), razkuiJlo. 
germinate, (dir'minejt), kliti, kaliti. 
germination, (dirmin^j'Sn), klitje, 

rast. 
gerrymander, (ge"rimen'dT) , krivi£no 

razdeliti volilne okraje. 
gerund, <dle'r6nd), glagolnik, geran- 

dij (v slovnici). 
gestation, (dieslej'£n), naseinoat. 
gesticulate, (dzesti'kjulejt), kratali se, 

delati kretnje. 
geeticulation, (diesti"kiulej'§n), kre- 

tanje. 
gesture, (dies£r), kretnja, gesta; kre- 

get, (get), (got, gotten) dobiti; doseCi; 

roditi; pregovoriti; tli, priti; postati; 

to get off, odstraniti se, stopiti (z 

voza, vlaka) ; to get up, iti gor, vsta- 

ti; to get married, omoiiti se, poro- 

eiti se. 
gewgaw, (gjfi'go), malenkost, igra£a. 
ghastliness, (gest'lines), strah; smrt- 

na bledost. 
ghastly, (gest'li), stra§en; smrtnobled, 
gherkin, (gr'kin), ma[hna kumara. 
Ghetto, (ge'to), judovsko predmestje, 

Geto. ! GIV 

ghost, (gost), duh; straSilo; poSast. 
ghostly, (gost'li), du§en; kot duh. 
ghoul, (gul), hudoben duh, ki prezi na 

dloveSka trupla. 
giant, (dia'jent). velikan, oriak. 
giantess, (dza'jentes), velika zena. 
giaour, (dzawr), diaver, nevernik (pri 

Turkih). 
gibberish, {gilieriS), blebetanje. 
gibbet, (gi'bet), visltce; obesiti. 
gibe, (dzajb), zasmehovati; zasmeh. 
gibleta, (diib'lets), vziten drob perot- 

nine. 
giddiness, (gi'dines), vrtoglavost; ne- 

slanovitnost. 
giddy, (gi'di), vrtoglav; nestanoviten. 
gift, (gift), dar; darilo. 
gifted, (gifted), obdarjen, nadarjen. 
gig. (gig), dvokolesnica ; lahek dolg 

Coin. 
gigantic, (diajggn'tik), velikanski, 

ogromen, orjaSki. 
giggle, (gigl), hehelati; hehelanie; 

smeh. 
gild, (gild), pozlatiti. 
gilder, (gildr), pozlatar. 
gilding, (gil'ding), gilt, <gilt), pozla- 

£en]e. 
gill, (gil), skrga (pri ribi) ; (dzil)— 

osminka litra. 
gillyflower, (dii'liflawr), £eboj (rast- 

lina). 
gilt, (gilt), pozUaen. 
gimcrack, (dilm'krek), igraEa; slab 

mehanizem. 
gimlet, (gim'Iet), sveder. 
gin, (dzin), brinjevec; irfav, vzdjgalo; 

mlin za bombai. 
ginger, (dzin'dir), ingver (rastlina); 

ginger bread, pecivo z ingverjem, 

medenjak. 
Gipsy, (diip'si), Cigan(ka). 
giraffe, (diSirer'), iirafa (iival). 
girandole, (dii'rendol), lestenec, sve- 

tilnik. 
gird, (grd), (girded, girt) opasati; ob- 

dati; zasmehovati, zasramovati. 
girder, (grdr), vezalno bniao; popre£- 

nik. 
girdle, (grdi), opasati; pas. 
girl, (grl), dekle, deklica. 
girlhood, lgrl'hud),dekliStvo. 
girlish, (sr'Ii$), dekliSki; pun&arski. 
girth, (grth), pas; obseg. 
giai, (dzist), jedro, glavna toeka. 
give, (giv), (gave, given) dati; dovo- 

liti; popustiti; dolo&iti; posvetiti se; 

to give in, vdati se; to give out, Iz- 

dati. razglasiti; to give up, obupati 

nad iem, opustiti; to give birth, po- 

roditi; to give ear, posluiati; to give 

trffense, razialtti; to give way, od- 

nehati, popustiti, umakniti se. GtV 

giver, (givr), dajalec. 
gifxard, (gizrd), ptifiji zelodec, mlin. 
glabrous, (glejiires) , got. 
glacial, (glejil), leden, ledeniiki. 
glacier, (glejSr all glS'si^r), ledenik. 
glad, (gl^d), vesel; zadovoljen; razve- 
seliti; I am gtad, mene veseli, vesel 

gladden, (gledn), razveseliti [se]. 
glade, (glejd), posek, log (v gozdu). 
gladiator, (gle'diejtr), gladiator, bori- 

lec z meCi. 
gladiole, <gl€'di6l), perunika (cvetli- 

ca). 
gladness, (gled'nes), veselost. 
gladsome, (glgd'sSm), vesel. 
glair, (gler), beljak v jajcu; sluz; slu- 

!:en. 
glamor, (gIS'mr), bliS£; omamljenje. 
glance, (glens), pogled; blesk, iarek; 

zablesketati, zaikreti ; pogledati ; 

ozreti se; hitro se premikati, Svigni- 

ti; at first glance, na prvi pogled. 
gland, (glend), ileea, bezgalka. 
glanders, (giendrz), smolika (konjska 

bolezen). 
glare, (glcr), bliS2; srep pogled; srepo 

gledati; bli£5ati se. 
glass, (gles), steklo; zrcalo; kozarec; 

oiala; daljnogled; postekleniti. 
glassy, (gle'si), steklen. 
glaze, (glejz), siekleniti, loSCiti, glazi- 

rati; preskrbeti steklo (za okna, vra- 

ta). 
glazier, (glejzr), steklar. 
gleam, (glim), zarek; Jareti. 
glean, (glTn), pobirati ostanke klasja; 

nabiraii s skrbjo; pobirek . 
gleaner, (glinr), pobiraielj klasja. 
glebe, (glib), Jupnijsko zemljiSCe; ru- 

£a. 
glee, (gli), radost, veselost; Sala; pe- 

sem za yet glasov; vesel, zabaven. 
glen, (glen), ozka dolina, dol. 
glib, (glib), gladek; opolzek; teko£. 
glide, (glajd), drsati se; plazlti se; 

drsanje, drtanje. 
glimmer, (glitnr), svetlikati se; svelll- 

kanje. 
glimpse, (glimps), kratek pogled; 

h'Mi; zagledati; bliSEati se. 
g lie en, (glisn), lesketati se, svetJti se. 
glitter, (glitr), lesketati se. 
gloaming, (glo'ming), somrak. 
gloat, (glot), srepo, pohiepno all po- 

ieljivo gledati. 
globe, (glob), krogia, obla, globus, 
globular, (gU'bjulr), kroglast, okro- 

gel. 
globule, (gia'bjul), kroglica. 
gloom, (gltim), gloominess, (glu'rni- 

nes), mroCnost; otoznost. GOD 105 glorification, (gl6"riflke)'£n), poveli- 

£anje, 
glorify, (gld'rifaj)i poveltCati. 
glorious, (glo'ries), veliCasten, slaven. 
glory, (glo'ri), slava, £ast; veliCanstvo; 

ponos; poveli£evati se. 
gloss, (glos), sijai. bli££; posvetliti, lo- 

S£iti. 
glosBary, (gla'seri), zbirka nenavad- 

nih besed. 
glossiness, (glo'sines), sljajnost. 
gloss;, (glo'si), sijajen, gladek. 
glove, (glav), rokavica. 
glover, (glavr), rokaviCar. 
glow, (glo), zareii; iehtetl; goretl; vne- 

tost; zareCnost. 
glow-worm, (glo wrm), kresnica (mu- 

gloze, (gioz), sladko govoriti; sladkati 

se. 
glue, (glu), klej, lep; lepJtL 
glum, (glam), mraCen, £emeren. 
glume, (glum), pleva. 
glut, (glat), poiirati, hiastati; prena- 

sititi se; prenapolniti; pogoltlja}, 

poiirek; poireinost. 
gluten, (glutn), lepilo (v tesiu). 
glutinous, (glii'tines), prilepljiv, spri- 

jemljiv, spritemen. 
glutton, (glatn), poieruh, lakomnlk. 
gluttonous, (gla'tenes), poireien, la- 

komen. 
gluttony, (gla'lehi), poieruitvo, la- 

komnost. 
glycerine, (gli'serin), glicerin (olje). 
gnarl, (narl), renfati; godrnjatj; grCa 

(v lesu). 
gnash, (neS), fikripati z zobmi, Skrtati. 
gnat, (net), mu£ica. 
gnaw, (no), glodati; razjesti. 
gnome, (nom), Skrat. 
go, (go), (went, gone) hoditi; oditi; 

razSlrjati se; veljati; gibanje; hoja; 

to go along, iti s kom; to go between, 

posredovati; to go beyond, prekora- 

fiiti; to go through, prestati, skusi- 

tl; to go under, izgintti, potopiti se; 

to go mad, zblazneti; to let go, pusti- 

goad, (god), ost, bodato, sulica; poga— 

njati; trpinfiitl. 
goal, (golt, cilj, konec, namen. 
goat, (got), koza; he-goat, kozel. 
goatish, (go'tiS), kozlovskj. 
gobble, (gabl ) , pogoltniti ; poireti ; 

gobbler, (gSblr), poJeruh; puran. 

goblet, (gab'let), Cada; kupa. 

goblin, (gab'lin), Skrat. 

God. (gad). Bog. 

godchild, (jad'Eajld), botriS. 

goddess, (ga'des), boginia. 

godf&th«t, V%4.4'^*4'W5\>'^'A'w>^'*'=^- 106 GOD godhead, (gad'hed), bo2anstvo, naj- 

vi§ji bog. 
godless, (gad'les), brezboien. 
godlike, (gad'lajk), bo^anstven. 
godliness, (gad'lines), poboinost, bo- 

gabojednost. 
godly, (gad*li), pobozen, bogabojed. 
godmother, (gad'madhr), botra, kuma. 
godspe^, (gad'spid), sre^no! 
goer, (go'er), hodilec, obiskovalec; le- 

taC. 
goggle, (gagl), Skiliti, obradati o5i; 

— s, barvana otsla. 
going, (go'ing), hoja; odhod. 
goiter, (gojtr), brahor, golSa (krof). 
gold, (gold), zlato. 
golden, (goldn), zlat. 
goldfinch, (gdld'fina), liSaek (ptiS). 
gold-leaf, (gold llf), zlata pena. 
gondola, (gan'dola), gondola, 5oln. 
gondolier, (gan^dolir*), gondoler, dol- 

nar. 
gone, (gan), presel, minul; prod; glej 

go. 
gonorrhea, (ganon'a), kapavica, gono- 

reja. 
good, (gud), dober; pravi; dobrota; 

dobi^ek; lastnina, posestvo; — s, bla- 

go. 
good-bye, (gud baj), zbogom, sredno. 
goodliness, (gud'lines), dobrota; pri- 

jaznost. 
good-looking, (gud lu'king), lep. 
goodly, (gud'li), prijazen; lep. 
good-natured, (gud nejdrd), prijazen, 

plemenlte narave. 
goodness, (gud'nes), dobrota; dobrot- 

Ijivost. 
goodwill, (gud'wil), dobra volja. 
goose, (gus), gos; krojaSki gladilnik. 
goosberry, (gus'beri), kosmulja (ja- 

goda). 
gore, (gor), kozica pri obleki, trikot; 

strjena kri; zabosti. 
gorge, (gordz), zrelo; global; pozira- 

ti, polniti usta. 
gorgeous, (gor'dies), velidasten, si- 

jajen. 
gorget, (gor'dzet), jeklen ovratnik; re- 

zilo. 
gorilla, (gori'la), gorila (opica). 
gormand, gourmand, (gor'mend ali 

gur'mend), jedez, gurmand. 
gormandize, (gor'mendajz), zreti. 
gory, (go'ri), krvav, morilski. 
goshawk, (gas'hok), beli sokol. 
gosling, (gaz'ling), goska. 
Gospel, (gaspl), evangelij. 
gossamer, (ga'semr), pajaja nit; tan- 

dica. 
gossip, (ga'sip), znanec, znanka; 5en- 

ca, klepetulja; dendati, klepetati. 
got, (gat), gotten, (gStn), glej get. GRA 

Gothic, (ga'thik), goti5en. 

gouge, (gawdz), ilebasto dleto, zlebi- 

lo; izdolbsti; izkopati (o6i) ; iz- 

mozgati; goljufati. 
gourd, (g5rd ali gurd), bu&a. 
gout, (gawt), protin (bolezen). 
gouty, (gaw*ti), protinast. 
govern, (gavrn), voditi, vladati; imeti 

oblast. 
governable, (ga'vrnebl), kar se da vla- 
dati ali voditi. 
governance, (gaVrnens), vlada. 
governess, (ga'vrnes), vladarica; u5i- 

teljica, guvernanta. 
government, (ga'vrnment), vlada. 
governor, (gaVrnr), guverner anieri§ke 

drzave; vladar. 
gown, (gawn), obladilo; povrSnik. 
grab, (greb), zagrabiti; pograbek. 
grace, (grejs), milost; prijaznost; do- 

stojanstvo; molitev pred obedom; 

blagorodje; pomilostiti ; krasiti. 
graceful, (grejs'ful), dostojanstven ; 

draiesten, miden. ' 

graceless, (grejs'les), brezboien, po- 

kvarjen. 
gracious, (grej'§es), milostljiv; Ijubek. 
gradation, (gredej'§n), stopnjevanjc ; 

red. 
grade, (grejd), stopnja; razred. 
gradient, (grej'dient), vzviSek. 
gradual, (gre'dzuel), zaporeden; po- 

6asen; — ly, polagoma, stopnjema. 
graduate, (gre'dzuejt), zaznamovati s 

stopnjami; razdeliti na stopnje; po- 

viSati; dovrsiti solo; graduiranec, 

dovrSitelj §oI. 
graduation, (gredzuej'sn), graduira- 

nje, promoviranje; razdelitev na 

stopnje. 
graft, (greft), cap; javno podkuplje- 

nja, graft; cepiti (drevo) ; podkupiti. 
grain, (grejn), zrno; iito; gran (utez) ; 

lesana vlaken; ostanak; tropina. 
gram, (gram), gram (metridna utaz,, 

15 granov). 
grammar (gremr), slovnica, gramati- 

ka. 
grammatical, (greme^tikl), slovniden, 

gramatidan. 
grampus, (grem'pes), saverna kapera 

(riba). 
granade, (granejd'), granata, karteda. 
granary, (gre*neri), zitnica. 
grand, (grand), valik, odliden. 
grandaunt, (grend'ent), stara teta. 
grandchild, (grend*5ajld), vnuk. 
granddaughter, (grend'd6"tr), vnuki- 

nja. 

grandduke, (grend'djuk), nadvojvoda, 
valiki knez. 

grandee, (grendf), visok plemenitaS 
na Spanskem. GRA GRE 107 grandeur, (grendir), velidanstvo; kra- 

sota. 
grandfather, (grend'fa"dhr), stari o&e, 

ded. 
grandiloquent, (grSndi'lokwent), viso- 

kobeseden. 
grandma, (grend*ma), stara mama. 
grandmother, (grend'ma"dhr), stara 

mati, babica. 
grandpa, (grend'pa), stari o5e, dedek. 
grandsire, (grend'sajr), praded. 
grandson, (grend'san), vnuk. 
granduncle, (grend'ankl), stari stric. 
grange, (grejndi), pristava, staja; ilt- 

nica; zveza poljedelcev. 
granger, (grejndzr), 51an poljedelske 

zveze. 
granite, (gre'nit), granit (kamen). 
granivorous, (greni'veres), iitojeden. 
granny, (gre'ni), babica, stara mamica 

(doma5 izraz). 
grant, (grent), dovoliti; podeliti; dovo- 

Ijenje. 
grantee, (grentP), usli§anec; priviligi- 

ranec, podeljenec. 
granter, (grentr), . dovoljevalec, pode- 

lilec. 
granulate, (gre'njulejt), zrniti [se], 

drobiti [se], 
granule, (gre'njul), zrnce. 
grape, (grejp), grozdje; bunch of 

grapes, grozd. 
grapeshot, (grejp'Sat), karteCa, naboj 

z ve6 kroglami. 
graphic, (gre'fik), pisan; dobro opi- 

san; natanden. 
grapnel, (grep'nel), majhno sidro. 
grapple, (grepl), zagrabiti; spopasti 

se; spopad. 
grasp, (gresp), prijem, drzaj; zagrabi- 
ti; razumeti. 
grass, (gres), trava. 
grasshopper, (gres'hapr), kobilica. 
grassplot, (gres'piat), tratina, trata. 
grass-widow, (gres wide), slamnata 

vdova, lo5ena iena. 
grassy, (gre'si), travnat. 
grate, (grejt), omreije; omreziti; ostr- 

gati; praskati. 
grateful, (grejt'ful), hvalezen. 
grater, (grejtr), strgalnik. 
gratification, (gre"tifikej*§n), zado- 

voljitev; plaSilo. 
gratify, (gre'tifaj), zadovoljiti; popla- 

5ati. 
grating, (grej'ting), omrezje; raskav. 
gratis, (grej'tis), brezplafino, zastonj, 

gratis. 
gratitude, (gre'titjud), hvaleinost. 
gratuitous, (gretju'ites), brezplaCen; 

prostovoljen. 
gratuity, (gretju'iti), darilo. 
gratulate, (gre'tjulejt), destitati. grave, (gfejv), slovesen; resen; vaien; 

globok (glas); grob; vrezati. 
gravel, (grdvl), pesek, prod, gramoz; 

s peskom posuti; v zadrego spravi- 

ti. 
gravelly, (grS'veli), prodast, pe§Cen. 
gravely, (grejv*li), resno, slovesno. 
graver, (grejvr), bakrorezec. 
gravestone, (grejv'ston), nagrobni ka- 
men. 
gravitate, (gre'vitejt), teziti, pritiskati. 
gravitation, (gre"vitej'§n), teinost. 
gravity, (gre'viti), teia; resnost; vai- 
nest. 
gravy, (grej'vi), omaka, mesni sok. 
gray, grey, (grej), siv; temnikas; si- 

va barva. 
graybeard, (grej'bird), starec, stardek. 
grayish, (grej'iS), sivkast. , 

grayling, (grej*ling), lipan (riba). 
grayness, (grej'nes), sivost, siva barva. 
graze, (grejz), pasti se; popasti; do- 

takniti se; obdrgniti [se]. 
grazing, (grej'zing), pa§a. 
gp-ease, (gris), ma§5oba; maza, kolo- 

maz. 
greasy, (gri'si), masten, ma§5oben. 
great, (grejt), velik; vazen; slaven; 

stevilen; imeniten; mogoden. 
great-grandfather, (grejt grend'fadhr) , 

praded. 
great-grandmother, (grejt grend'ma- 

dhr), prababica. 
great-grandson, (grejt grend'san), pra- 

vnuk. 
greatly, (grejt'li), zelo, jako. 
greatness, (grejt'nes), velikost, mod; 

ponos; mogodnost. 
greaves, (grlvz), lojni ocvirki. 
Greece, (gris), Gr§ko. 
greed, (grid), pozreSnost, pohlepnost, 

lakomnost. 
greedy, (gri'di), poireSen, lakomen; 

greedy for gain, dobidkazeljen. 
Greek, (grik), Grk; grSki. 
green, (grin), zelen; svez; nezrel; ne- 

izku§en; nov; zelenje. 
greenback, (grin'bek), zelenec, driav- 

ni bankovec Zdr. drzav. 
greenhorn (grri'horn), mladid; nov 

naselnik. 
greenhouse, (grln'haws), rastlinjak, 

cvetljidnjak . 
greenish, (gri'niS), zelenkast. 
greenness, (grin'nes), zelenost; zele- 
nje; nezrelost; novost; neizku§enost. 
green-room, (grin rum), igralska so- 

ba. 
green-sickness, (grin sik'nes), bledica. 
greet, (grit), pozdraviti. 
greeting, (gri'ting), pozdrav. 
gregarious, (grige'ries), v dredah. 
grenade, (grineid*)^ ^t^xvaXa., 108 GRE grenadier, (grenedir'), grenedir. 
grew, (grii), glej grow, 
grewsome, (gru'sam), zoprn; straSen. 
gwy. (grej). siv; glei gray, 
greyhound, (grejhawndl, hrl (pes), 
griddle, CEridll, ielezna koiica. 
gridiron, Jb rid 'ajrn), raienj, mreia za 

peienje; igriSCe. 
grief, (gnf), toga, iaiost. 
grievance, (gri'vens), pritozba; Irplje- 

nje. 
grieye, (griv), togotill, iaiostiti [se]. 
grievous, (gri'ves), toien, iaiostee; bo- 

leC; teiak. 
grievousnese, (gri'vesnes), toga; zio; 

griffin, (gri'fin), Itriljati lev. 

grill, (gril), praiiti, peCi; JzpraievBIi. 

grill-room, (gril rbm), zabavna soba 

po hotelih. 
grim (grim), nejzprosen, pretei, trd, 
grimacF, (grimeis'), zmrda, spaten ob- 

raz; spaiili obraz, namrdniti se. 
grimalkin, (grimerkin), stara mafka. 
grime, (grajm), nesnaga; zamazati; grimnesB, (grim'nes) , neizprosnost, 

pretnja. 
grimr, (graj'mi), zamazan. 
grin, (grin), reiati se; kazati zobe; re- 

ianie. 
grind, (grajnd), (ground, ground) 

mleti; treti; bnisitl. 
grinder, (grajndr), teraC; mllnar; bru- 

sec; brus; koCnik (zob). 
grindstone, (grajnd'ston), brus, osla. 
Krip, (grip), prijem; stisk (rokc); za- 

grabiti; stisniti. 
gripe, (grajp), zagrabiti, stisnfti; vSEIp- 

niti; gristi (po trebuhu); prijem; 

---6, stisk; grizenje, ujedanje. 
grisly, (gris'li), ostuden; straSen. 
grist, (grist), zmleto zito; zaloga. 
gristle, (grisl), hrustanec. 
Jfristly. (gris'li K hrustanfHst. 
grit, (grit), zdrob, debelo zmleto iito; 

prod ; odloinost. 
gritty, (gri'ti), peiien; zdrobasi; odlo- 

Cen. 
grizzled, (grizld), grizzly, (griili) 

siv, Sivkast: grizzly bear, siv med- 

ved. 
groan, (gron), stokati, jeCati; zdiho- 

vati; stok; je£anje. 
groat, (grot), star angleSki denar; ma- 

lenkosl. 
grocer, (grosr), trgovec z Jestvinanii, 

grocerist. 
grocery, (gro'seri), prodajalna jestvin, 

grocerija. 
grog, (grSg), grog, jenij, Spirit, 
groggy, (gra'gi), pijan. GUA 

groin, (groin), lakotnica (del telesa) ; 

stik oblokov. 
groom, (grum), zenin; strezaj; tile- 

var; skrbeli za konje. 
groomsman, (grumz'men), drug, tova- 

groove, (gfuv), zleb; prekop; zareza; 

globina; tir (iivljenja); izglobiti; iz- 

dolbsti; 
grope, (grop), tavati; iskati poti; tipa- 

grosa, (gros), velik, obseien; debe'. , 
sirov; neroden; eel; glavni del; 
maoiina; dvanajst ducatov. 

grossness, (gros'nes), obseinost; siro- 

groteaque, (grotesk'), Cuden; Cudnolik, 

fantasti£en. 
grotto, (gra'to), podzemeliska jama; 

ground, (grawnd), tie, zemlia; vzrok; 

predmet; ustanovili, dati podlago. 
ground-floor, (grawnd flor), pritliije. 
gri)undlesi4, (grawnd'les), brez vzroka; 

neutemeljen. 
group, <grup), skupitia, grufa; v sku- 

pine devati, grupirati. 
grouse, (graws), rusevec (pti£). 
grout, (grawt), dcbela moka; omet. 
grove, (grov), log, ga|. 
grovel, (gravl), plaziti se, vleii se po 

trebuhu. 
grow, (gro), (grew, grown) rasti; po- 

stati; ve6ati se; obdelovatl; poseja- 

growl, (grawl), godrnjati, ncrgati, ren- 

iati; godrnjanje. 
grown-up, (gron ap), -odrastel, odra 

Men. 
growth, (groth), rast. 
grub, (grab), izpuliti; izkopati; frv; 

jed (v domaCi govorici). 
grudge, (grSdz), upirati se; zavidati; 

nerad storiti; nevolja, srd, jeza. 
gruel, (gru'el), sok, mocnik. 
gruff, (graf), godrnjav, cemeren. 
grumble, (grambl), mrmrati, godrnia- grunt, (grant), kruliti. jecati; krulje- 

nje; jeCanje. 
grunter, (granlr), godrnjai; krulec. 
guaran-ee. (ge'Venti'), garsniy, (ge'- 

renti), jamCenje, porosivo, garanci- 

ja; zajamiiti, garantirati. 
guard, (gard) straza straznik; pre- 

vidnost; varstvo, straiiti; varovati; 

paziti, oprezen bili, 
guardedly, (gar'dedii), previdno, oprez- 

no. 
guard-house, (gard' haws), straJnica, 

guardian, (gar'dien), varih. 
guardianship, (gar'dienSip), vari§tvo. GUA HAI 109 guardsman, (gar'dzmen), straznik. 
gubernatorial, (gju"brnet5'riel) , go- 

vernerski. 
gudgeon, (gadzn), piSkur (riba). 
guerilla, (geri'la), neredno vojevanje. 
guess, (ges), ugibati; misliti, meniti; 

ugibanje; uganka. 
guest, (gest), gost; svat. 
guffaw, (gafo*), krohot. 
guidance, (gaj'dens), vodstvo; vodnik, 

navodilo; smer. 
guide, (gajd), voditi; kazipot, vodnik. 
guideless, (gajdMes), brez vodnika; 

brez spremstva; brez smeri. 
guild, (gild), ceha, druzba, zveza. 
guilder, (gildr), holandski goldinar. 
guile, (gajl), zvija5a, prevara. 
guileful, (gajrful), zvit, premeten. 
guileless, (gajTles), odkrit, po§ten. 
guillotine, (gi'lotln"), gilotina (pripra- 

va za obglavljenje) ; obglaviti na gi- 

lotini. 
guilt, (gilt), krivda; pregreha; zlo5in. 
guiltless, (giltMes), t3rez krivde, nedol- 

zen. 
guilty, (girti), kriv. 
guinea, (gi'ni), guinea (angle§ki de- 

nar, $5). 
guinea-pig, (gini pig), morski praSi- 

Cek. 
guise, (gajz), navada; no§a. 
guitar, (gitar'), kitara. 
gulch, (gale), grapa, struga. 
gulf, (galf), velik morski zaliv; brez- 

dno. 
gull, (gal), zvijada, prevara; tepee; ga- 

leb (morski pti6) ; prevariti. 
gullet, (gaMet), poziralnik. 
gullibility, (ga"libi'liti), lahkovernost. 
gullible, (ga'libl), lahkoveren. 
gully, (ga'li), grapa, jarek. gulp, (galp), pozirek; pozreti, pogolt- 

niti. 
gum, (gam), gumi; dlesno (meso okoli 

zob) ; z gumijem mazati. 
gummy, (ga'mi), gumast; sprijemljiv. 
gumption, (gamp'sn), razum, razsod- 

nost; premetenost. 
gun, (gan), strelno orodje; top, kanon; 

puska. 
gunboat, (gan'bot), topovni 5oln. 
guncotton, (gan'ka"tn), strelni bombaz. 
gunner, (ganr), topni5ar. 
gunnery, (ga'neri), topnistvo. 
gunpowder, (gan*pawdr), strelivo, 

smodnik. 
gunsmith, (gan'smith), pu§kar. 
gurgle, (grgl), grgrati; eurljati; zubo- 

reti. 
gurnard, (gr*nrd), morski petelin (ri.- 

ba). 
gush, (ga§), liti; izliv. 
gust, (gast), okus; pub vetra. 
gut, (gat), Crevo; 6reva, drob; izdro- 

biti, izSrevesiti. 
gutter, (g^tr), lijak, odtekaliS^e; 

jarek; izzlebiti. 
gutteral, (ga'terel), gplten; goltnik. 
guy, (gaj), vodilna palica; 6uden £lo- 

vek. 
guzzle, (gazl), nezmerno jesti all pi- 

ti; goltati. 
^zzler, (gaz'lr), pozre§ne§. 
gymnasium, (dzimnej*ziem), telovadni- 

ea; vi§ja sola, gimnazija. 
gymnastic(al), d2imne'stik(l), telova- 

den. 
gymnastics, (dzimne'stiks), telo- 

vadstvo, telovadba. 
g3rpsum, (dzip'sem), sadra, malee, gips. 
gyral, (dzaj'rel), vrtec. 
gyration, (dzirej'Sn), vrtenje. H habeas corpus, (hej'bies kor'pes), to- 

den ukaz, naj se jetnik zasliSi. 
haberdasher, (he'brde"§r), kro§njar z 

drobnarijo, kramar. 
haberdashery, (he'brde"§eri), kramar- 

stvo. 
habiliment, (hebi'liment), obleka. 
habit, (h6l3it), navada; no§a; obleka; 

obledi; by habit, iz navade. 
habitable, (he'bitebl), preblvalen. 
habitat, (hS^it^t), bivalisae. 
habitation, (hebitej'Sn), bivanje. 
habitual, (hebi'5uel ali hebi*tjuel), na- 

vaden; obiiajen. 

habituate, (hebi*£uejt), navaditi, pri- 

vaditi. 
habitude, (he'bitjud), navada. 
habitne, (hebiiue'), reden obiskovalec. 
hack, (hek), razsekati; pokvariti; za- reza; najet konj ali kodija; kramp. 
hackle, (hekl), mikati (predivo) ; gre- 

ben, mikalnik. 
hackney, (hek'ni), konj za najem; iz- 

rabiti. 
had, (bed), glej have, 
haddock, (he'dek), vahnja (riba). 
haft, (hSft), drzalo. 
hag, (heg), baba, darovniea. 
haggard, (hegrd), obno§en; grd. 
haggle, (hegl), razsekati'; pogajati se 

za ceno. 

haggler, (h^glr), stiskaC; prekupova- 

lee. 
hah, (ha), ha! 
hail, (hejl), to5a; pozdrav, slavoklic; 

''iivio!"; pozdraviti; klieati slavo; it 

hails, toCa pada. 
hair, (her), lasje, las. 110 HAI HAR hairbreadth, (lier*bredth), lasen pre- 

mer; jako majhna razdaija; within a 

hair's breadth, za las . . . 
hairbrush, (her*bra§), krtaia za lase. 
hairless, (her'les), brez las; pleiast. 
hairpin, (her*pin), lasna igla, lasna 

kljuinica, lasnik. 
hair-splitter, (her splitr), dlakocepec. 
hairy, (he'ri), lasast; kosmat, pora- 

§Cen. 
halberd, (h61brd), helebarda (sulica 

in sekira na dolgem drialu). 
halberdier, (helbrdir'), helebardnik. 
halcyon, (hdl*sien), vodomec (pti£) ; 

miren, krotek. 
hale, (hel), vledi; svei; zdrav. 
half, (h^f), pol; polovica; half past 

one, poldveh. 
half-blood, (hef blad), half-breed, 

(h6f brld), polroden, me§anik. 
halfbrother, (h^fbradhr), popolbrat. 
half-hearted, (hef harted), tesnofsr^en, 

bojazljiv; prisiljen. 
halfpenny, (hef'peni), polnovec. 
half sister, (hdrsistr), popolsestra. 
halfway, (h^fwej), polpot. 
half-witted, (hef wited), top, nebistro- 

umen. 
half-yearly, (hef jlrli), dvakrat na le- 

to, poluleten. 
hall, (hoi), dvorana; hodnik, veza; 

zborovalna dvorana. 
halleluiah, (he"lilu'ja), aleluja. 
hallo, (held'), halo! poklicati. 
hallow, (heMo), posvetiti; posveCen. 
Hallowe'en, (hfi"lofn'), veCer pred Vse- 

mi svetimi. 
Hallowmas, (hd'lomes), Vsi sveti. 
hallucination, (helju'sinej'§n), haluci- 

nacija, prazna domisljija. 
halo, (hej*lo), osvit, obsev (solnca, 

svetnikov). 
halt, (hdlt), ustavlti [se] ; §epati; od- 

mor, postoj; Sepanje; lepav, 
halter, (h61tr), povodec; dolga vrv. 
halve, (hev), razpoloviti. 
ham, (h6m), gnjat; pleCe. 
hamlet, (hem'let), vasica. 
hammer, (h^mr), kladivo; petelln pri 

puSki; tolCi s kladivom; razbijati; 

delati. 
hammoch, (hd'mak), viseia mreinlca. 
hamper, (h^mpr), ovirati; begati; po- 

krita ko§ara. 
hamstring, (h6m'string), ple5e; prere- 

zati mi§ice v gnjati. 
hand (h£nd), roka; pisava; kazalec na 

uri; smer; prednost; delavec; kvar- 

te (enega igralca); vroCiti, izroCiti; 

voditi; at hand, pri roki, v zaiogi; 

hand to hand, z rokami; out of 

hand, odrodno. ■ 

handbill, (hdnd'bil), letak. f handbook, (h^nd'buk), ro5na ali iep- 

na knjiga; vodnik. 
handcuff, (h^nd'kaf), okovi. 
handful, (hdnd'ful), pe§£ica; both 

hands full, prgi§£e. 
handicap, (hen'dikep), sorazmerna 

tekma; ovirati, o§koditi. 
handicraft, (h6n*dikreft), rokodelstvo. 
handicraftsman, ( hdn'Mikref ts'men ) , 

rokodelec. 
handiness, (hdn'dines), priroinost. 
handiwork, (hen'diwrk), ro(^no delo. 
handkerchief, (hen'krdif), zepni ro- 

bec. 
handle, Jhendl), drialo, ro5aj; v ro- 

kah drzati; rabiti; upravljati, ravna- 

ti s 6im. 
handmaid, (hend'mejd), sluzabnica; 

streiajka. 
handrail, (hend'rejl), driaj (pri stop- 

nicah). 
handsome, (hen'sem), lep, 5eden. 
handy, (hen'di), priro6en; pripraven; 

izurjen. 
hang, (heng), (hung, hung; hanged) 

viseti; obesiti. 
hanged, (hengd), obe§en. 
hanger, (hengr), obeSalec; obe§alo; 

rabelj. 
hanging, (hdn'ging), obe§enje; tape- 

ta. 
hangman, (hSng'men), rabelj. 
hangnail, (h^ng'nejl), nohtni zadirek. 
hank, (henk), kita; klop&i6; spletati v 

kito; zvijati v klopko. 
hanker, (h6nkr), hrepeneti, koprneti, 

zeleti. 
hap, (hep), slu5ai; pripetiti se. 
haphazard, (hep'he^'zrd), sluCaj, prili- 

ka; slu5ajen. 
hapless, (hep'Ies), nesreien. 
haply, (hep'li), mogode; sluiajno. 
happen, (hepn), zgoditi se, pripetiti 

se; I happened to be there, bil sem 

slu5ajno tarn. 
happiness, (he'pines), sreCa, zadovolj- 

nost. 
h^ppy, (h6'pi), sre5en, zadovoljen; ve- 

sel. 
haraniarue, fhereng'), nagovor; tirada; 

nagovoriti. 
harass, (he'res), nadlegovati; utruditi; 

izmuditi. 
harbinger, (har'blndir), predsel, ozna- 

njevalec; naznanjati. 
harbor, (harbr), pristani§6e; zaveti- 

§Ce, pribezali§5e; pogostiti, pod stre- 

ho sprejeti; gojiti; zateCi se. 
harborer, (har'borer), gostitelj; varo- 

valec. 
hard, (hard), trd; teiak, tezaven; tr- 

den;; teiko; jako, silno; hard by, ja- 
ko blizu; hard up, v stiski, potreben. HAR HEA 111. harden, (hardn), utrditi [se]. 
hard-hearted, (hard harted), trdosrden. 
hardihood, (har'dihud), neustraSenost ; 

drznost. 
hardly, (hard'li), teiko, komaj; trdo. 
hardness, (hard'nes), trdost, trdota; 

teiava. 
hardship, (hard'Sip), teiava, nadloga; 

krivica. 
hardware, (hardVer), zeleznina. 
hardy, (har'di), trd; mo5an; pogumen; 

drzen; utrjen. 
hare, (her), zajec (veSje vrste). 
hare-lip, (her lip), zajCja ustnica. 
harem, (he'rem), harem. 
haricot, (he'riko), la§ki fiiol. 
hark, (hark),' prislu§kovati ; posluh! 

pst! 
harken, (harkn), prisluSkovati ; poslu- 

§ati. 
harlequine, (har'likin), harlekin, bur- 

kez. 
harlot, (har*let), vlaiuga, ne5istnica. 
harm, (harm), Skoda; boIe6ina; krivi- 
ca; zloba; Skodovati. 
harmful, (harm*ful), Skodljiv; zloben. 
harmless, (harm'les), neSkodljiv. 
harmonic, (harma'nik), soglasen, har- 

moni6en. 
harmonics, (harma'niks), nauk o har- 

moniji. 
harmonize, (har'monajz), v soglasje 

spraviti; sogla§ati; uglaSati. 
harmonious, (harmo'nies), soglasen, 

harmoni6en; soglasujo5; edin. 
harmonium, (harm6*niem), harmonij, 

majhne orgle. 
harmony, (har'moni), soglasje, harmo- 
nij a. 
harness, (har*nes), oprega. 
harp, (harp), harfa; brenkati na har- 

fo; obravnavati na dolgo in siroko. 
harpoon, (harpun'), harpune, ostve 

(sulica) ; loviti s harpumimi. 
harrier, (he'rier), zaj5ji lovski pes. 
harrow, (he'ro), brana; vlaiiti, brana- 

ti; muditi, trpinCiti. 
harsh, (har§), trpek, rezek; raskav; 

osoren; strog. 
harshness, (har§'nes), rezkost; siro- 

vost; osornost. 
hart, (hart), jelen. 
hartshorn, (harts'horn), jelenji rog. 
harvest, (harVest), zetev; pridelek; 

zeti; pridelati. 
han-ester, (harVestr), zanjec; stroj za 

zetev. 
hash, (hes), razsekati; razsekano 

(zmleto) meso. 
hasp, (hesp), zapah; zapahniti. 
hassock, (he'sak), blazina za kolena. 
haste, (hejst), hitrica, naglica. 
hasten, (hejsn), hiteti; pospeSiti. hastiness, (hej'stines), hitrost, urnost. 
hasty, (hej'sti), hiter, uren; prenaglen; 

strasten. 
hat, (het), klobuk. 
hatch, (hS5), valiti mladiie; kovati; iz- 

valiti se; zalega, mladi6i; zapornica. 
hatchel, (he61), glej hackle, 
hatchet, (he'&et), sekirlca, koro§ica. 
hate, (hejt), sovraStvo, £rt; sovraiiti, 

5rtiti, mrziti. 
hateful, (hejt*ful), sovraien; zoprn. 
hatred, (hej'tred), sovraStvo, 5rt. 
hatter, (hetr), klobuiar. 
haughtiness, (ho'tines), prevzetnost, 

oholost. 
haughty, (hd'ti), prevzeten, ohol. 
haul, (hoi), vladiti; vlaienje; potegljaj, 

vIeCek. 
haulm, (horn), bilka, steblo; slama. 
haunch, (hdn6), kolk (stran telesa). 
haunt, (hant ali hont), obiskavati; stra- 

§iti (kot duhovi); nadlegovati; obi- 

skavaliSCe. 
hautboy, (ho'boj), haoboj (glasbilo). 
have, (h6v), (had, had) imeti; dr2ati; 

dobiti; morati. 
havelock, (hev'lek), ogrinja&a, havelok. 
haven, (hejvn), pristan; zatekali§£e; 

zaveti§6e. 
haversack, (hS'vrsek), potna ali voja- 

§ka torba. 
havoc, (heVak), razdejanje, razruSi- 

tev; zmeSnjava. 
haw, (ho), plot; glogova (trnjeva) ja- 

goda; jecljati; obrniti na levo. 
hawk, (hdk), kragulj; loviti s kragu- 

Iji; hrkati, kaSljati; kroSnjariti. 
hawker, (hokr), kro§njar; sokolar. 
hawk-eyed, (hokajd), bistrogled. 
hawser, (hozr), iidna vrv na ladji. 
hawthorn, (ho'thorn), glog, beli trn. 
hay, (hej), seno, mrva; klaja. 
haycock, (hej'kak), kopica sena. 
hayloft, (hej'Ioft), svisli. 
haymow, (hej*maw), klaja; svisli. 
haystack, (hej'stek), kopica sena. 
hazard, (hdzrd), sluCaj, naklju&je; ne- 

varnost; hazardna igra; tvegati, sta- 

viti. 
hazardous, (he*zrdes), nevaren, tve- 

gan, hazarden. 
haze, (hejz), lahka meglica; meglenost; 

zbijati burke. 
hazel, (hejzl), lesCevje; svetlorjav. 
hazelnut, (hej*zlnat), le§nik. 
hazy. (hej*zi), meglen, moten. 
he, (hi), on; samec. 
head, (bed), glava; vrhunec; zglavje, 

nadpis; kos; nadelnik; 'naCelovati; 

voditi; obglaviti; glavni. 
headache, (hed'ejk), glavoboL 
head-dress, (bed dres), pc^rivalo; raz- 

(^esanje ali ^o\ea\^ V^%. / 412 HEA head first, (hed frst), z glavo naprej. 
headiness, (he'dines), trdovratnost ; 

nepremiSljenost. 
headland, (hedUend), rt, predgorje. 
headless, (hed'les), brez glave. 
headlong, (hed'long), z glavo naprej; 

nepremiSljeno. 
headquarters, (hedkwor'trz), glavhi 

Stan. 
headship, (hed'sip), nadelstvo. 
headstrong, (hed'strong), trdovraten. 
head-waiter, (hed wejtr), glavni nata- 

kar. 
headway, (hed'wej), zalet ladje; pro- 

diranje; napredek. 
head- wind, (hed wind), nasproten ve- 

ter. 
heady, (he'di), nagel, nepremisljen ; 

trdovraten; opojen. 
heal, (hil), celiti se; zdraviti [se]. 
healer, (hilr), zdravitelj. 
health, (helth), zdravje. 
healthiness, (hel'thines), zdravo sta- 

nie, zdravje. 
healthy, (herthi), zdrav. 
heap, (hip), kopica; mnozica; grmada; 

nakopiditi, nagrmaditi. 
hear, (hir), (heard, heard, hrd), sliSati. 
hearer, (hi'rer), stuSatelj, posluSalec. 
hearing. (hPring) sliSanje; sluh; za- 

sli§anje. 
hearken, (harkn), prisluSkovati ; sluSa- 

ti. 
hearsay, (hir'sej), govorica, glas. 
hearse, (hrs), mrliSki, mrtvaSki voz. 
heart, (hart), srce; pogum; 6ut; by 
heart, na izust, na pamet; out of 
heart, brez poguma; to take heart, 
ojunaditi se. 
heartache, (hart'ejk), sr5na ali du§ev- 

na bol. 
heart-breaking, (hart*brej"king), pre- 

sunljiv, srce pretresujoC. 
heart-broken, (hart'brokn), jako potrt. 
heartburn, (hart'brn), zgaga, goredica 

V zelodcu. 
heartfelt, (hart*felt), prisrCen, globok, 

iskren. 
hearth, (harth), ognji§£e. 
heartily, (har'tili), iz srca, prisrCno, z 

iskrenostjo. 
heartiness, (har'tines), prisr5nost; po- 

§tenost. 
heartless, (hart'les), brezsrCen, krut; 

boiazljiv, strahopeten. 
heart-shaped, (hart §ejpt), srdast. 
hearty. (har*ti), srCen, prisrCen; odkri- 

tosrCen dober. 
heat, (hit), vrodina; nagla jeza; raz- 

greti. 
heater, (hitr), grelec; pe£. 
heath, (hlth), vres, vresje; pu§5ava. 
'n, (hidhn), pogan; poganski. HEM 

heathenish, (hi'dheniS), poganski. 
heathenism, (hi'dhenizm), poganstvo. 
heather, (hldhr), vresje. 
heave, (hiv), vzdigniti [se] ; narasti; 

sopihati; vzdig; vzdih; slabost. 
heaven, (hevn), nebo; nebesa. 
heavenly, (he'vnli), nebesen, nebeSki. 
heaviness, (heVines), teza; tezkost. 
heaves, (hivz), konjska naduha (bole- 

zen). 
heavy, (heVi), tezak; potrt; tezko. 
hecatomb, (he'ketum), hekatomba; 

stoglava zrtev. 
heckle, (hekl), ugovarjati (govorniku). 
hectic, (hek'tik), jetiCen; slaboten. 
hectoliter, (hek'tolitr), hektoliter (me- 

ra). 
hector, Chektr), pretepaC; bahati se; 

groziti. 
hedge, (hedz), ziv plot; ograditi s plo- 

tom. 
hedgehog, (hedz'hag), jez. 
hedgerow, (hedz'ro), vista grmicev. 
heed, (hid), pazljivost; pazitl; 5uvati 

[se]. 
heedful (hld'ful), pazljiv, pazen. 
heel, (hri), peta; narediti peto; viseti 

na stran. 
hegemony, (hrdzimoni ali hidze*moni), 

nadvlada. 
heifer, (hefr), telica. 
height, (hajt), visoSina, visava; vrh; 

vzviSenost. 
heighten, (hajtn), poviSati; pove5ati. 
heinous, (hej'nes), ostuden; grozovit. 
heir, (er), dediC. 
heiress, (e'res), dedinja. 
heirless, (er'les), brez ded§£ine. 
heirloom, (er'lum), podedovano po- 

sestvo. 
heirship, (er*§ip), dedinska pravica. 
held, (held), glej hold, 
helix, (hriiks), zavita (polzasta) erta. 
hell, (hel), pekel. 
hellish, (he'lis), peklenski. 
helm, (helm), krmilo. 
helmet, (hermet), 6elada. 
helmsman, (helmz'men), krmar, krmi- 

lar. 
help, (help), pomo6; podpora; sluzab- 

nik, delavec; pomagati, podpirati. 
helper, (helpr), pom'oCnik, pomagac. 
helpful, (help'ful), pomagljiv; kori- 

sten. 
helpless, (help*les), brez pomoci; sla- 
boten; nepomagljiv. 
helpmate, (help*mejt), pomocnik; to- 
vari§. 

helter-skelter, (heltr skeltr), v naglici: 

naglica. 
helve, (helv), drzalo (sekire), topor; 

nasaditi (sekiro). • 
hem, (hem), rob; zarobiti; ej, hm! HEM HIG 113 hemisphere, (he'misfir), poloblo, polu- 

ta, hem is f era. 
hemlock, (liem'Iik), pasji petrsilj; 

ameriSka jelka, 
hemorrhBEe, ( hu''meridi) , krvavitev, 

krvotok. 
hemorrhoiiiB, (he'morojdz), zlata zila, 
hemp, (hemp), konoplja. 
hen, (hen), kokoi; samica. 
hence, (hens), odtod; odsedaj, odslej; 

loraj, zato. 
henceforth, (hens'fonh), odsedaj na- 

prej, odslej. 
henchman, (henf'men), pokoren slusa. 
hen-coop, (hen'kup), kurnik. 
henpecked, (henpekf), pod iensko 

oblastjo. 
hepatic, (hipe'tik), jetmi. 
her<a), (hrjz), njen. njo. 
herald, (he'reld), slasnik. klicar. 
heraldry, he'reldri), kticarjev utad, 

glasniitvo; grboslovje. 
herb, (hrb ali erh), zelisfe. 
herbacious, (hrbej'Sesi, zeliSCnat; tra- 

vojeden. 
herbage, (hrTiidz ali 6r'bidz), zelisfije; 

trava; paSnik. 
herbal, (hrbl), rastlinstvo (kn(iga) ; 

zbirka rasllln, her^a^ij. 
herbatisl, (hr'belist), veSEak v rastlin- 

herbarium. (lirbe'riem), zeliiEnjak, 

herbari). 
herbivorous, (hrbi'vores), jedoC zelc- 

njavo, travojeden. 
herbless, (hrb'les), neobra§£en. nero- 

doviten. 
herb}', (hr'bi ali Sr'bi), zelisCen; ze- 

liSEnat. 
herd, (hrd), Creda; druiiti se; v Cre- 

dah ziveti. 
herdsman, (hrdz'men), Crednik, pastir. 
here, (hir), tukaj, tu, tod. 
hereabout, (hjr'ebawt"), tod okoli, v 

tej okolicl. 
hereafler hircf'tr), V bodoCe; na dru- 

gem svetu. 
hereat, (liirSt'), vsledtega, zaslrantega. 
hereby, (hirbaj'), s tem, na ta na£in. 
hereditary, (hire'diteri), deden, pode- 

d ovale n. 
heredity, (hire'diti), dednost, podedo- 

valnost. 
herein, (hirin'), v tem. 
hereof, (hirav'), od tega, vsledtega;' 

odtlej. 
hereon, (hfran'), nato, zatem. 
hereay, (he'risi), razkol; krivoverstvo. 
heretic, (he'ritik), razkolnik, krlvove- 

rec. 
heretical, (hire'tlkl), razkolniSki, kri- 

voverski. 
heretofore, (hrr"tul6r'>, dosedaj, do- slei; pre), 
hereupon, (hirepSn'), nato. 
herewith, (hirwith'), s tem. 
heritaffe, (he'rittdz), heritance, (he'ri- 

tens), dedSCina. 
hermaphrodite, (hrme'frodajt), dvo- 

spolnlk; hermafrodit. 
hermetic, (hrme'tik), neproduSen, la- 

peiaten. 
hermit, (hr'mit), pus£avnik, samotar. 
hermitage, (hr'mitidz), puSCava, samo- 

hemia, (hr'nid), kila. 

hero, (|)i'ro), junak. 

heroic, (hlro'ik), junaSki, heroiCen. 

heroine, (he'roln), junakinja. 

heroism, (he'roizm), iunaitvo, hero- 

izem. 
heron, (he'ren), capija (ptii). 
heronry, (hc'renri), prostor all kraj, 

kjer se drze Caplje. 
herring, (he'ring), sled; slanik (riba). 
hers, (hrz), njen. 
herself, (hrself), ona sama. 
hesitancy, (he'zitensi), neodloEnost, 

obotavljanje. 
hesitate, (he'zitejl), obotavljati se; jec- 

Ijati; ustavljati se; neodloCcn bit!, 
hesitation, (hezitej'sn), obotavljanje. 
Hesper, (hespf), vecernica (zvezda). 
heterodox, (he'rerodaks). krivoveren. 
heterodoxy, (he'terodaksi), krivoverst- 

heteroKenious, (he"(erodzi'nies), rai- 

nolik, neenak, razHCen. 
hew, (hjii), <hewed, hewn) sekati; ma- 

hati. 
hexagon, (hc'ksegan), Sesterokot, 

heksagon. 
hexameter, (hekse'mitr), Sesterostop' 

na vrsta, heksa meter, 
hey, (hej), hej ! oho! 
hibernal, (hajbr'nel), zimski. 
hibernate, (haj'brnejt), prezimiti. 
hiccough, (hi'kap), kolcanje; kolcati 

se. 
hickory, (hi'kori), beli oreh (v sever- 

ni Ameriki). 
hidden, (hidn), skrit; glej hide, 
hide, (hajd), (hid, hidden) skriti [se]; 

koza; hide and seek, slepe mWi lovi- sae. 

hierarchy, |ha'jerar"ki), duhovna go- 

sposka. hierarhija. 
hieroglyphic, (hajerogli'fik), hierogli- 

fi (egipfanska pisava) ; podobopis; 

hieroglitifen. 
higgle, (higl), krosnjariti; pogajati se. 
higgler, (higlr), JtroSnjar. 114 HIG high, (haj), visok, vzvi§en; ponosen; 

drag; modan; viso6ina. 
highland, (haj 'lend), vi§ava, planota. 
highly, (haj'li), visoko; zelo. 
high-minded, (haj'majnded), visokonli- 

seln; visokoduSen; plemertit. 
highness, (haj'nes), visokost. 
highway (hajVej), javna cesta; glav- 

na cesta. 
highwayman, (hajVej"men), tolovaj, 

pocestni ropar. 
hilarious, (hajle*ries ali hile'ries), ve- 

sel. 
hilarity, (hile*riti), veselost. 
hill, (hil), hrib, gri5. 
hilliness, (hi'lines), hribovitost. 
hillock, (hi'lak), grid. 
hilly, (hi'li), griCast, hribovit, brdovit. 
hilt, (hilt), rodaj me5a. 
him, (him), njega; njemu. 
himself, (himself), in sam. 
hind, (hajnd), zadnji; ko§uta. 
hinder, (hindr), ovirati; zadnji. 
hinderance, (hin*derens), hindrance, 

(Ifind'rens), ovira, zapreka; ovira- 

nje. 
hindmost, (hajnd'mdst), najzadnji. 
hindquarters, (hajnd'kwortrz), zadnje 

noge konja. 
hinge, (hindz), stezaj, teSaj (pri durih 

ali oknih); na tedaj natakniti; vrte- 

ti se; odvisen biti. 
hint, (hint), namigljaj; namigniti. 
hip, (hip), ledja; sipkova jagoda; po- 

habiti. 
hippodrome, (hi*podr6m), dirkalisCe, 

hipodrom. 
hippopotamus, (hipopa'temes), povod- 

nji konj. 
hipshot, (hip*sat), imajoC eno ledje 

nizje. 
hire, (hajr), najemnina; dnina, plada; 

najeti. 
hireling, (ha*jrling), najemnik. 
hirer, (ha'jerer), najemalec, najemec. 
hirsute, (hrsut*), kosmat, Scetinast. 
his, (hiz), njegov. 
hiss, (his), sikati; zvizgati (med govo- 

rom) ; zvizg. 
historian, (histd'rien), zgodovinar. 
historic, (hista'rik), historical, (hista'- 

rikl), zgodovinski. 
history, (his'tori), zgodovina. 
histrionic, (histria*nik), gledaliSki. 
hit, (hit), (hit, hit) zadeti; suniti, su- 

vati; tr£iti [se] ; udarec; sludaj; to 

make a hit, dobro pogoditi, pravo za- 
deti. 
hitch, (hid), pritrditi, privezati; zatak- 

niti; zavezljaj, vozel; zapreka; to 

hitch up, napredi (konja). 
hither, (hidhr), semkaj, tu-sem; dotu; 

tostranski. ^ HOL 

hitherto, (hi"dhrtu'), dotu; doslej. 
hive, (hajv), ulj, panj; roj; spraviti v 

panj. 
hives, (hajvz), bpahki (bolezen). 
hoar, (hor), bel; siv. 
hoard, (hord), skrivaj nakopiCiti; za- 

klad. 
hoarding, (hor'ding), zaloga; kopice- 

nje. 
hoarse, (hors), hripav. 
hoarseness, (h6rs*nes), hripavost. 
hoary, (ho'ri), siv vsled starosti, osi- 

vel. 

hoax, (hoks), drazitev; sala; draziti. 
hob, (hab), pesto (kolesno sredi§de) ; 

plo§£a pri ognji§5u. 
hobble, (habl), §epati; opotekati se; 

Sepanje; zadrega. 
hobby, (ha'bi), priljubljeno dele, na- 

vada. 
hobbyhorse, (ha'bihors), konjiCek za 

otroke. 
hobgoblin, (habgab'lin), prikazen; 

strah, bavbav. 
hobnail, (hab'nejl), podkovnik (zre- 

belj). 
hobnob, (hab'nab), prijateljsko piti, 

trkati. 

hock, (hak), rumeno rensko vino; 
skodni clen (pri konju) ; pohabiti. 

hockey, (ha'ki), igra s palicami in zo- 
go. 

hocus-pocus, (ho'kus po'kus), hokus 
pokus, rokohitrost, sleparstvo. 

hcd, (had), posoda za malto; hod- 
carrier, nosilec malte. 

hodgepodge, (hadz'padz), mesanica. 

hoe, (ho), motika; kopati; okopavati. 

hog, (hag), pra§i£. 

hoggish, (ha*gi§), svinjarski, samopa- 
sen, pozre§en. 

hogshead, (hagz'hed), sod (63galonov). 

hoist, (hojst), dvigniti; dvigalo. 

hold, (hold), (held, held), drzati [se] ; 

prijeti; misliti; drzaj, prijemljaj; 

podpora; oblast. 
holdtr, (holdr), drialo; lastnik, imeji- 

telj. 
holding, (hording), lastnina; najeto 

posestvo. 
hole, (hoi), luknja. 
holiday, (ha'lidej), praznik; — s, po- 

ditnice. 
holiness, (ho'lines), svetost. 
Holland, (ha'lend), Holandsko, Nizo- 

zemsko. 

hollo, (halo'), halo! glej hallo, 
hollow, (ha'lo), votel; goljufiv; votli- 

na; izvotliti. 
hollowness, (ha'lones), votlost; golju- 

fija. 
holly, (ha'li), Sesmina. HOS IIS hollyhock, (ha'lihik), sleznica (rastli- 

na). 
holocaust, (ha'lokdst), igalna daritev, 

holokavst. 
holster, (holstr), usnjat iep za samo- 

kres. 
holy, (ho'li), svet. 

Holy W*ek, (ho'li wik), Veliki teden. 
homage, (ha'midi), spoSlovanjc; ieSCe- 

n;e; poklon; spoSlovatl, £as[iti. 
home, (homl. dom; domatiia, doma£; 

domov; at home, doma, na domu. 
home-^red, ihom'bred), doma vzgojen, 

domaC; neuk. 
homeless, (hom'les), brez doma, brez 

homeliness, (hom'lines), preprostost; 

neCednost. 
homely, (hom'li), preprost; neCeden; 

nemaren, 
homeopath, (ho'miopeth), homeopat 

(zdravnik). 
homeopathy, (homia'pethi), homeopati- 

home rule, (hom rul), samouprava. 

homesick, (hom'sik), domotofen. 

homesickness, (hdm'sik"Des), domo- 
toznosi, domotoije. 

homestead, (hom'sted), kmetija; pre- 
sto zem1jiS£e, homestead. 

homeward, (hom'wrd), proti domu. 

homicide, (ha'misajd), morilec; umor. 

homily, ^ha'miti). pridiga. 

homing pigeon, iho'ming pidJn), go- 
lob pismonoSa. 

hominy, (ho'mini), koruzna kaSa. 

hommock, (ha'mak), gri£, brdo. 

homRReneous, (homoditrnies), istolik, 
istolifen. 

homoloRouH, (hom&'loges), podoben, 
sliien. 

hone, {hnn brus, osla. 

honest, O'nest), poSten, praviCen. 

honesty, (a'nesti), poStenost, pravi£- 

hone^ (ha'ni), med; sladkost. 
honey-bee, (ha'ni bi), iebela. 
honeycomb, (ha'nikom), sat. 
honeycombed, (ha'nikombd), preluk- 

nian. satovit. 
honeymoon, (ha'nimun), medeni (edni 

IprvL mcscc po poroki), 
honeysuckle, (ha'nisaki), petelinfek 

(cvetlica). 
honor, (a'nrh fast; iastiti; proalaviti. 
honorable, (a'norebl), fasten; Castit- 

honorary. (a'noreri), fasten. 

hood, (hud>. kapica, pokrivalo; kapu- 

ca: zagrniti. 
hoodlum, (hud'lani), zlikovec, sirovez. 
hoodoo, (hu'du), slaba sreCa; nesrefo 

prinesli. hoodwink, (hud'wink), zatisniti o£i; 

osleparitt. 
hoof, <hfif), kopito; parkelj. 
hook, (huk), kljuka; trnek; ujeti, na- 

saditi; by hook or crook, izlepa all 

i7grda. 
hooked, (hukt), upognjen, skrivl)en. 
hoop, (hup), obroC; krik; nabiti obro- 

Ce; klicati. 
hoot, (hut), kriCati v zasmeh, zasme- 

hovati; skoyikati; krikj skovikanje. 
hop, (hap), skakati po eni nogl; §epa- 

ti; poskakovati; skoaiii; skok; poska- 

kovanje. 
hope, (bop), upanje, up; nada; upati. 
hop-eful, (hop'ful), upajo£; nadepoln; 

upanje zbujajof, obetajof. 
hopeles, (hop'Ies), brez upanja, brez- 

hopper, (hapr), lij, lijak (v mlinu). 

horde, (hord), tolpa, krdelo, 

horizon, (horai'zn), obzor, horizont. 

horizontal. (horizan*ti; vodoraven. 

horn. (horn), rog, roziiek. 

hornet, (hor'net), sr6en. 

hornpipe, (horn'pajp), pies mornarjev. 

homy, (hor'ni), rozen. 

horrible, (ha'ribl), straSen, grozen. 

horrid, (ha'rid), grozovit. 

horrific, (hori'fik), grozoten. 

horror, (ha'rer), groza. 

horse, (hors), konj ; konjicaj jahati. 

horseback, (hdrs'bek). konjski hrbet; 

to ride on horseback, jezditi, jahati. 
horsehair, (hors'her), ijma. 
horselauf^h, (hors'lef), glasen smeh, 

krohotanje, krohot. 
horseman, (hors'men), konjik, jezdec. 
horsemantihip, (hors'inenSip), konjj- 

Slvo. 
horseplay, (hdrs'plej). robata Sala. 
horsepower, (hors'pawr), kom'ska sila 

(slla, ki vzdigne 33,000 funtov en ce- 

veli visoko v eni minut[). 
horse-race, (hors rei's). konjska dirka. 
horseradish, (hdrs're"di5), hren. 
horseshoe, (hors'iu), kohlska podkev. 
horsewoman. (h6rs'wu"men), jahalka. 
horsy, (hor's[), konjski. 
horticultural, (hortikarcerel). vrtnar- 

ski. 
horliculture. I horlikal'Cr), vrlnarstvo, 
hosanna. (hoze'na), hozana! (slava). 
hose. (hozK dolge nogavice; brizgalna 

hosier, (hozr), nogaviCar. 

hosiery, (ho'ieri), tfgovina z nogavi- 

hospice, (has'pis). gorska koca, gosti- 

njec. 
hospitable, (hd'spitebl), gostoljubcn, 

pogostljiv. 
hospital, (ha'spiti), bolnica, bolniinica. 116 HOS hospitality, (haspite'liti) , gostoljub- 

nost. 
host, (host), pogostitelj; gostilnidar; 

krdelo, mnozica. 
hostage, (has'tidz), talnik, porok. 
hostelry, (ha'stlri); kr^ma, gostilna. 
hostess, (ho'stes), pogostiteljica, go- 

stilnidarka. 
hostile, (ha'stil), sovrazen. 
hostili^, (hasti'liti), sovraznost. 
hostler, (hasir), konjski hlapec. 
hot, (hat), vrod; silen, jezen; razgret, 

razvnet, strasten. 
hotbed, (hat'bed), topla gredica. 
hotel, (hoter), hotel, 
hot-headed, (hat he'ded), nagel, svoje- 

glaYcn, trmast. 
hothouse, (hat'haws), rastlinjak. 
hough, (hak), glej hock, 
hound, (hawnd), lovski pes; zasledo> 

vati; na§5uvati. 
hour, (awr), ura. 

hour-glass, (awr gles), pesdena ura. 
hourly, (aVrli), vsako uro, uro za uro. 
hour-plate, (awr plejt), StevilCnica na 

uri. 
house, (haws), hisaj rodbina; (hawz) 
— pod streho imeti, prenoCiti ; stanova- 

ti. 
housebreaker, (haws'brejkr), hiSni vlo- 

milec. 
household, (haws'hold), druzina, rod- 
bina; hisni; domad; preprost. 
housekeeper, (haws'klpr), gospodinja, 

hisnica. 
houseless, (haws'les), brez strehe^ 

brezdomen. 
housemaid, (haws'mejd), hi§na, sluz- 

kinja. 
housewife, (hawsVajf), hisna gospo- 
dinja. 
housewifery, (haws'wajfri), gospodinj- 

stvo. 
housing, (haw'zing), stanovanjske za- 

deve; pokrivalo za sedlo. 
hovel, (havl), staja za zivino; beznica; 

bajta, ko5a; v stajo spraviti. 
hover (havr), viseti nad (kot pti5 v 

zraku) ; omahovati, majati se. 
how, (haw), kako. 
howbeit, (hawbHt), navzlic temu, 

kljubtemu. 
however, (haweVr), kakorsibodi, toda, 

pa, vendar. 
howitzer, (ha'wicr), havbica (top). 
howl, (hawl), tuliti; tulienje. 
howsoevec^ (haw"soeVrj, navzlic temu. 
hub, (hab), pesto (srednji del kolesa). 
hubbub, (ha'bab), vrisC, hruSS, ropot. 
huckaback, (ha'kebek), dvonitao plat- 
no za brisalke. 
huckleberry, (ha'klberi), brusnica (ja- 

goda). HUN 

huckster, (hakstr), krosnjar. 

huddle, (hadl), zmetati na kup; gnesti 

se v neredu; stisniti se; zme§ati; 

zmesnjava, nered. 
hue, (hju), boja, barva. 
huff, (haf), razjarjenost; oSabnez; 

oSabno ravnati s kom; rohneti; raz- 

jariti se. 

huffish, (ha'fi§), osaben, predrzen. 

hug, (hag), objem; objemati. 

huge, (hjudz), jako velik, ogromen; 

— ^ly, izredno, neznansko. 
hulk, (halk), trap ladje. 
hull, (hal), lupina, strok; trup ladje; 

luSditi. 

hum, (ham), brencanje; mrmranje; 
brenCati; brneti; mrmrati; hm! 

human, (hju'mefh), 51ove§ki. 

humane, (hjumejn'), dlovekoduten, 
usmiljen; radodaren; Humane Soci- 
ety, drustvo za vaxstvo zivali; — ^ly, 
usmiljeno. 

humanity, (hjume*niti), Clovestvo; 

usmiljenost. 
humankind, (hju'menkajnd), 51ove§tvo. 
humble, (hambl), nizek, pohleven, po- 

nizen; ponizati. 

bumblebee, (hambl bi), 5mrlj. 
humbug, (ham'bag), navideznost, go- 

Ijufija, humbug; goljuf^ goljufati, 

varati. 
humdrum, (ham'dram), doIgo5asen, na- 

vaden; dolgodasje. 
humid, (hju*mid), vlazen, moker. 
humidity, (hjumi'diti)^ vlaznost, mo- 

krost, mokrina. 
humiliate, (hjumi'liejt), ponizati, sra- 

motiti. 

humiliating, (hjumfliejting), ponizeva- 

len, sramotilen. 
humiliation, (hjumi''liej'§n), poniza- 

nje, osramo^enje. 
humility, (hjumi*liti), poniznost; po- 

korsdina, 
humming'-bird, (ha'ming brd), kolibrij 

(ptiS). 

humor, (hjumr), razpolozenje, po6u- 
tek, volja; kaprica; telesna mokrota; 
ugoditi, zadovoljiti. 

hump, (hamp), grba. 
humpbacked, (hamp'bekt), grbast. 

grbec. 
humpy, (ham'pi), grbast. 
hunch, (hand), grba; sunek; zgrbiti; 

suniti. 

hunchback, (hanC'bek), grbec. 
hundred, (hanMred), sto; stotina. 
hundredweight, (han'dredwejt), stot. 

cent (utez). 
hung, (hang), glej hang, 
hung-beef, (hang bif), okajeno meso. HUN IDE 117 hunger, (hangr), lakota; stradati; hre- 

peneti po 5em. 
hungry, (hang^ri), laCen. 
hunk, (hank), velik kos. 
hunks, (hanks), skopuh. 
hunt, (hant), loviti, zasledovati ; lov; 

iskanje. 
hunter, (hantr), lovec. 
hunting, (han'ting), lov. 
huntress, (han'tres), lovka. 
huntsman, (hants'men), lovec; prijatelj 

lova. 
hurdle, (hrdl), lesa. 
hurl, (hrl), zagnati, zalu5ati; lucaj. 
hurly-burly, (hrlit)rli), vris6, zmeSnja- 

va. 
hurrah, hurra, (hura'), hura! 
hurricane, (ha*rikejn), orkan, vihar. 
hurry, (ha*ri), hitrica; nemir; pospe- 

siti; goniti; hiteti; hurry up, hiti! 

hitro! 
hurt, (hrt), (hurt, hurt) raniti; §kodo- 

vati; boleti; ranitev; boleCina. 
hurtful, (hrt'ful), skodljiv. 
husband, (haz*bend), soprog, moz; 

upravljati, obdelovati. 
husbandman, (has^'bendmen), kmet, 

poljedelec. 
husbandry, (haz'bendri), kmetijstvo. 

gospodarstvo. 
hush, (has), utihniti, pomiriti; molca- 

ti; molk, tisina. 
husk, (hask), lusdina, strok; lu§5iti. 
husky, (has'ki), luscinast; hripav; ko- 

renjaski, mocan; trd. 
hussy, (ha'zi), drzna dekle. 
hustings, (ha'stingz), volis5e (na 

Angleskem). 
hustle, (has!), hiteti; stresati, preme- 

tavati. 
hut, (hat), koca, koliba. 
hutch, (had), ne£ke; skrinja za zito. 
hyacinth, (ha'jesinth), hijacint (cvet- 

lica). 
hydrant, (haj'drent), vodonosna cev, 

vodni z'amaSek. hydrate, (haj'drejt), hidrat (kemidna 

spojina). 
hydraulic press, (hidra'lik pres), hi- 

dravlidna (vodna) stiskalnica. 
hydrogen, (haj'drodzen), vodik, hidro- 

gen. 
hydrography, (hajdra'grefi), vodopis. 
hydropathy, (hajdra'pethi), vodozdra- 

vilstvo. 
hydrophobia, (hajdrofo'bia), pasja 

steklina. 

hyena, (hajPna), hijena (zver). 
hygiene, (hai'diiin), higijena, zdravo- 

slovje. 
hygienic, (hajdzie'nik), higijeniden, 

zdrav; Cist. 
hymen, (haj*men), himen, dekliSki ve- 

nec. 
hymn, (him), himna, slavospev; slavo 

peti. 

hyper-, (hajpr-), (v zlozenkah) pre- 

ve6, nad ... 
hyperbole, (hajpr'boll) , hiperbola ; 

pretiravanje ; primera. 
hyperbolical, (hajprba'likl), pretiran. 
hyphen, (hajfn), vezaj (-). 
hypnotic, (hipna'tik), uspavajoC; uspa- 

valno sredstvo. 
hypnotism, (hip'notizm), hipnotizem. 
hypnotize, (hip'notajz), hipnotizirati, 

uspavati. 

hypochondriac, (hajpokan'driek), oto- 

2en. 
hypocrisy, (hipa*krisi), hiimba, hinav- 

stvo. 
hypocrite, (hi'pokrit), hlinjenec, hina- 

vec, hipokrit. 
hypothesis, (hajpa'thisis), podstava, 

pogojni stavek. 

hypothetical, (hajpothe'tikl) , podsta- 
ven, morebiten, hipotetiden. 

hysteria, (histi'ria), histerija. 

hysterical, (histe'rikl), histeri5en. 

hysterics, (histe'riks), histerija, ner- 
voznost; vznemirljivost. I I, (aj), jaz. 

iambic, (ajem'bik), jambi6en; jamb 

(pesniski stopec). 
ibex, (aj*beks), divja koza. 
ice, (ajs), led; pokriti z ledom; spre- 

meniti v led; zamrzniti. 
iceberg, (ajs*brg), ledenik na morju. 
ice-bound, (ajs bawnd), zamrzel. 
ice-box, (ajs baks), ledenica, hladilni- 

ca. 
ice-breaker, (ajs brejkr), ledolomilec 

(ladja). 
icicle, (aj'sikl), ledena sveCa. 
ice cream, (ajs krim), sladoled. iciness, (aj*sines), ledenost. 
iconoclast, (ajka'noklest), rusilec po- 

dob; napetez. 
icy, (aj*si), leden. 
idea, (ajdPa), pojem, misel, ideja. 
ideal, (ajdr'el), vzoren, idealen; ideal, 

vzor. 
idealism, (ajdi*elizm), vnetost za vzo- 

re, idealizem. 
idealist, (ajdrelist), idealist, vzornik; 

sanja5. 
idealize, (ajdi'elajz), imeti za vzor; 

dati pravo vrednost. 
idcntic(al), ajden'tik(l), identiCen. 118 IDE identify, (ajden'tifaj), smatrati za isto; 

spoznati za pravo, idehtificirati. 
indentity, (ajden'titi), istolidnost, ena- 

kost; to prove one's identity, izka- 

zati se za pravega. 
idiocy, (i'diosi), nevednost, slaboum- 

nost, idijotstvo. 
idiom, (i'diem), posebna govorica, na- 

re6je. 
idiomatic, (idiome'tik), idiomati£en. 
idios3mcrasy, (idiosin'kresi), posebna 

lastnost ali dovzetnost. 
idiot, (i'diet), slaboumnez, glupec, idi- 

jot. 
idiotic, (idia*tik), neu5en, slaboumen, 

trapast. 

idle, (ajdl), brezposeln; ni^vreden; len; 

lenuhariti.; zapraviti. 
idleness, (aj'dlnes), brezdelje; lenoba. 
idler, (ajd'lr), brezdelnik; pohaja5. 
idol, (iaJBl), malik, bog. 
idolater, (ajda'letr), malikovalec; obo- 

zevalec. 
idolatrous, (ajda'letres), malikovalski, 

brezbozen. 

idolatry, (ajdaMetri), malikovalstvo. 
idyl, (aj'dil), idila (pes«ni, pripoved- 

ka). 
idyllic, (ajdi'lik), idiliCen. 
i. e. (id est), to je, namre^, kakor. (Se 

rabi kot kratica.) 
if, (if), ako, ce; akp tudi. 
igneous, (ig'nies), ognjen. 
ignite, (ignajt'), zanetiti, prizgati; za- 

reti. 

ignition, (igni*sn), zanet«nie; vnetje. 
ignoble, (igno'bl), neplemenit, nizko- 

ten; nizkega rodu 
ignominious, (ignominies), sramoten. 
ignominy, (igna'mini), sramota. 
ignoramus, ( ignore j'mes), nevednei. 
ignorance, (ig'norens), nevednost. 
ignorant, (ig'norent), neveden; neu5en, 

ignoranten; neznan. 
ignore, (ignor*), ne vedeti, ne poznati; 

prezirati, v nemar pu§6ati. 
ill, (il), slab, bolan; nesre^en; slabost, 

bolezen; pregreha. 
ill-bred, (il bred), slabovzgojen, ne- 

olikan. 
illegal, (iirgl), nepostaven; nevelja- 

ven. 

illegality, (i"lige'liti), nepostavnost; 

neveljavnost. 
illegibility. (ile"dzibi'liti), ne^itljivost. 
illegible, (ile'dzibl), necitljiv. 
illegitimacy, (iledii'timesi), nezakon- 

stvo. 
illegitimate, (iledzi'tiniet), nezakonski. 
ill-fated, (il fejted), nesre^en. 
illiberal, (ili'berel), nesvobodomiseln ; 

neradodaren; oitiejenegt duha. 1 MB ^^^^ 

illiberality, (ilibere'liti), duSna omeje- 

nosti 
illicit, (ili'sit), nedopusten, nedovoljen; 

pregreSen. 
illimitable, (ili'mitebl), neomejen. 
illiteracy, (ili'teresi), neu5enost; ne- 

poznanje^dltanja ali pisanja. 
illiterate, (ili'teret), neuden. 
ill luck, (il lak), slaba sre5a. 
ill nature, (il nej5r), slaba narava; zlo- 

ba. 
illnes, (irnes), bolezen; slabost; zlo- 

ba. 

illogical, (ila'dzikl), nedosleden; nelo- 

gi5en; nespameten. 
ill-timed, (il tajmd), nepravoiasen. 
illuminate, (ilju'minejt), razsvetljeva- 

ti; razjasniti. 
illumination, (ilju''minej'sn), razsvet- 

Ijava; razjasnilo. 
illumine, (ilju'min), r^zsvetliti; okra- 

siti. 
illusion, (ilju'zn), prevara, iluzija. 
illusive, (ilju'siy), illusory, (ilju'sori), 

varljiv, slepiv. 
illustrate, (ila'strejt ali iUastrejt), po- 

jasniti, razjasniti; okrasiti s slikami, 

ilustrirati. 

illustration, (i*'lastrej*§n), pojasnitev; 

slika, ilustracija.^ 
illustrative, (ila'stfetiv), pojasnilen. 
illustrious,, (ila*stries), sijajen, slaven. 
ill will, (il wil), mrinja. 
im-, (im-), (v zlozenkah) ne, v . . . 

glej in. 
image, (i'midz), slika, podoba; podob- 

nost; napraviti sliko, upodobiti, pred- 

stavljati. 
imagery, (i*midzeri), slike; predstave; 

namiSljenost. 
imaginable, (ime'dzinebl), doumen. 
imagination, (ime"dzinej*§n), domislji- 

ja, fantazija. 
imaginative, (ime'dzinejtiv), domisljiv; 

iznajdljiv. 

imagine, (ime'dzin), domiSljati se; do- 

umeti; misliti. 
imbankment, ( imbenk'ment ) , nasip ; 

glej embankment, 
imbecile, (im'besil), slaboumen; slabo- 

ten; slaboumne2. 
imbecility, (imbesi'liti), slaboumnost. 
imbedded, (imbe'ded), trdno vlozen, 

zarit. 

imbibe, (imbajb'), piti, srkati. 
imbitter, (imbi*tr), ogreniti, zagreniti; 

razjeziti. 
imbroglio, (imbro'ljo), zamotanost, za- 

pletenost. 
imbrue, (imbru*), namoditi. 
imbrute, (imbrfit*), posiroviti, pobes- 

neti» 1MB IMP 119 imbue, (imbju*), napojiti; vtisniti; po« ; immortalize, (imor'telajz), nesmrtno 

barvati. , I narediti, uvekoveCitl. 

imbursement, (imbrs'ment), pla5ilo, immovable, (imu'vebl), nepremakljiv; povra5ilo. stalen; trdovrajten. imitable, (i'mitebl), posnemen, po- immune, (imiun')> prost; neokuiljiv; snemljiv. 
imitate, (i'mitejt), posnemati; opona- 

§ati, 
imitation, (i'mitej"§n), posnemanje; 

posnetek. 
imitative, (i'mitejtiv), posnemalen, 

posnet. 
imitator, (i'mitejtr), posnematelj. 
immaculate, (ime'kjulet), brezmade- 

ien. 
immanent, (i'menet), kar se nahaja v 

5em; notranji. 

immaterial, (imeti'riel), netvaren, brez- 

telesen; nebistven; brezpomemben. 
immateriality, (i^metlrie'liti), netvar- 

nost; breztelesnost. 
immature, (imetjur*), nezrel; predCa- 

sen, prezgodnji. 
immaturity, (imetju'ritti), nezrelost. 
immeasurable, (ime'zerebl), neizmeren. 
immediate, (imi'diet), neposreden, ta- 

kojSnji; — ly, takoj, nemudoma. 
immemorial, (imimo'riel), kar je preko 

spomina, nekdanji; prastar. 
immense, (imens*), neizmeren, veli- 

kanski. 

immensity, (imen'siti), neizmernost. 

immensurable, (imen'Surebl), neizme- 
ren, neizmerljiv. 

immerse, (imrs'), ponikniti, potopiti. 

immersion, (jmr*sn), potopitev. 

immigrant, (i'migrent), naseljenec. 

immi^ation, (i"migrej*§n), priselje- 
vanje. 

imminence, (i'minens), preteda ne- 

varnost, 
imminent, (imminent), predstojed; pre- 

te6; blizu. 
immobile, (imo'bil), negibljiv, nepre- 

mi5en. 
immobility, (imobi'liti), negibljivost, 

nepremidnost. 
immoderate, (ima*deret), nezmeren, 

poireSen. nedotakljiv; imun. 
immunity, (iraju'niti), prostost; nedo- 

takljivost, imuniteta (poslancev) ; 

predpravica ; neokuzl j i vest. 
immure, (imjur*), obzidati, zazidati. 
immutability, (imju"tebi'liti), neizpre- 

menljivost. 
immutable, (imju'tebl), neizpremenljiv. 
imp, (imp), §krat. 
impact, (im'pSkt), tr^enje, udar; 

(impekt') — trCiti, udariti drugo ob 

drugo. 

-impair, (imper*), po^lab§ati, o§kodo- 

vati; oslabiti. 
mpairment, (imper^ment), poslabsa- 

nje. 
mpale, (impejr), nasaditi, nabosti; ob- 

koliti. 
mpalpable, (imperpebl), ne5utljiv, 

neotipen; fin, droben. 
mpanel, (impe'nel), napisati imena 

porotnikov. 

mpart, (impart'), podeliti; naznaniti. 
mpartial, (impar*§l), nepristranski. 
mpartiality, (imparsie'liti), nepristra- 

nost. 
mpassable, (impe'sebl), neprehoden. 
mpassibility, (impe*'sit3i'liti), neob5u- 

tljivost. 
mpassible, (impe'sibl), neobduten, ne- 

ranljiv. 
mpassion, (impe'Sn), strastno vzne- 

miriti. 
mpassive, (impe'siv), neob5utliiv. 
mpatient, (iippej'Sent), nestrpen, ne- 

potrpezljiv; — ly, nestrpno, nepotr- 

pezljivo. 

impatience, (impej*§ens), nepotrpeilji- 

vost, nestrpnost. 
impeach, (imp 15'), obdolziti; obtoiiti 

vladnega uradnika. 
impeachment, (impld'ment), obdolSi- 

tev; javna obtozba; odstranitev iz 

drzavne sluzbe. immodest, (ima'dest), nespodoben, impecunious, (impikju'nies), uboien, nesramen, nedist. 

immodesty, (ima'desti), nespodobnost. 
immolate, (i'molejt), darovati. 
immolation, (imolej'sn), darovanje. reven, brez denarja. 
impede, (impld'), ovirati. 
impediment, (impeMiment), ovira, te- 

zava. immoral, (imo'rel), nenraven, nemora- impel, (impel*), izpodbosti; pognati. len. impend, (impend'), viseti nad; groziti. immorality, (imore'liti), nanravnost, impenetrability, (impe"nitrebi'liti), ne nemoralnost. 
immortal, (imor'tl), neumrljiv, nesmr- 

ten. 
immortality, (imorte'liti), neumrljivost, 

nesmrtnost. prodirnost. 
impenetrable, (impe'nitrebl), neprodi- 

ren. 
impenitence, (impe'nitens), nespokor- 

nost. 120 IMP IMP impenitent, ( impe'nitent ) , nespokor- 

Ijiv; nespokornik, trdovraten gre§- 

nik. 
imperative, (impe'retiv), ukazujo^; nu- 

jen; velevnik, imperativ (v slovnici). 
imperceptible, (im"prsep'tibl), neopa- 

zen, neznaten. 
imperfect, (impr'fekt), nepopoln; pol- 

pretekli 5as, imperfekt. 
imperfection, (im''prfek'§n), nepopol- 

nost, nedovrSenost. 
imperial, (imprriel), cesarski; drzav- 

ni; muha (pod ustnico) ; velika obli- 

ka (slike, papirja). 
imperialism, (imprrielizm), imperiali- 

zem; cesarska oblast; zelja po nad- 

vladi. 
imperialist, (imprrielist), pristaS ce- 

sarstva; kdor hrepeni po svetovni 

nadvladi. 
imperil, (impe'ril), v nevarnost spravi- 

ti, ogrozati. 
imperious, (impr'ries), ukazujoi, obla- 

sten. 
imperishable, (impe'ri§ebl), neminljiv; 

nepokvaren. 
impermeability, (impr"miebi*liti), ne- 

prodirnost. 
impermeable, (impr'miebl), neprodi- 

ren. 
impersonal, (impr'sonl), neoseben. 
impersonate, (impr'sonejt), poosebiti, 

upodobiti. 
impersonation, (impr*'soner§n), po- 

osebljenje. 
impersonif ication, ( imprsa"nif ikej'Sn) , 

poosebljenost. 
impertinence, (impr'tinens) , predrz- 

nost; malenkost. 
impertinent, (impr'tinent), nespada- 

joc; predrzen; nespodoben. 
imperturbable, (im"prtr'bebl), nezmot- 

Ijiv; nezru§ljiv. 
impenious, (impr'vies), neprodiren; 

neprehoden. 
impetuosity, (impetjua'siti), vihravost, 

lomast. 
impetuous, (impe'tjues), vihrav. 
impetus, (im'pites), pritisk, izpodbu- 

ja; sila. 
impiety, ( impa*jeti) , brezbo2nost. 
impinge (impindz'), udarjati; kr§iti. 
impious, (im^pies), brezboien. 
implacible, (implej'kebl), neutolazljiv. 
implant, (implent'), vsaditi, vlo2iti. 
implement, (im'pliment), priprava, 

orodje. 
implicate, (im'plikejt), zaplesti. 
implication, (im"plikej'§n), zapletek, 

zamotanje. 
implicit, (impli'sit), obsezen v bese- 

dah, sam po sebi umljiv; brezpogo- 

jen; brez vpraSanja. mplore, (implor), prositi, rotiti. 
mply, (implaj'), obsegati v besedah; 

pomeniti. 
mpolicy, (imp^'lisi), neprevidnost; 

slaba politika. 
mpolite, (impolajf), neuljuden. 
mpolitenes, (impolajt'nes), neuljud- 

nost. 
mpolitic, (impa'litik), nepreviden, ne- 

politi5en, nespameten. 
mponderable, (impanMerebl), brez te- 

ze. 
mport, (import'), uvazati, importirati; 

pomeniti; tikati se; uvoz; pomen. 
mportance, (impor'tens), vaznost; 

of importance, vazen. 
mportant, (impor'tent), vazen. 
mportation, (im"portej'§n), uvoz. 
mporter, (impor'tr), uvazalec. 
mportunate, (impor'tjunet), vsiljiv, 

nadlezen. 
mportune, (importjun'), prositi, nad- 

legoy^ti. 

mportunity, (importiu*niti), nadlego- 

vanje; vsiljivost. 
mpose, (impoz'), naloziti; prekaniti. 
mposer, (imp6*zr), vara5. 
mposing, (impd'zing), obCudovanje 

vzbujajoc, imeniten; prevarljiv, za- 

peljiv. 
mposition, (im'^pozi'Sn), nalozitev, na- 

loga; prevara. 
mpcssibility, (impa"sibi*liti), nemoz- 

nost, nemogo^nQSt. 
mpossible, (impa'sibl), nemogod, ne- 

mozen. 

mpost, (im'post), naklada, davek, pod- 

stavek. 
mpostor, (impo'str), slepar; vsiljivec. 
mpotence, (im'potens), nezmoznost; 

spolna nezmoznost. 
mpotent, (im*potent), nezmozen, slab; 

spolno nezmozen. 
mpound, (impawnd'), zakleniti; zaple- 

niti. 

mpoverish, (impaVeris), spraviti v 

rev§5ino, osiroma§iti. 
mpoverishment, (impa'veriiment), osi- 

romadenje, rev§5ina. 
mpracticability, (imprek^tikebi'liti) , 

neizpeljivost, neprakti5nost. 
mpracticable, (imprek'tikebl), nepri- 

praven, nepraktiCen; neizvedljiv, 

nemogod. 
mprecate, (im'prikejt), zaklinjati, pre- 

klinjati. 
mprecation, (imprikej'Sn), zaklinja- 

nje. 

mpregnable, (impreg'nebl), nepre- 

magljiv. 
mpregnate, (impreg*nejt), oploditi; za- 

nositi; nasititi, napolniti. IMP INB 121 impregnation, (iin"pregn6j'§n), oplodi- 

tev; zano§enje; nasiCenje. 
impresario, (imprise'rio all impreza'- 

rio), (italijansko) vodja operne 

druzbe. 
impress, (impres'), vtisniti; potisniti v 

drzavno slu2bp; (im'pres) — vtis, 

odtis; peiat. 
impression, (impre'$n), vtis, natis. 
impressionable, (impre'§enebl), dovze- 

ten; vtisljiv. 
impressive (impre'siv), ganljiv; vti- 

sen. 
imprint, (imprint'), vtisniti; (im'print) 

— tisk; ime tiskarja. 
imprison, (impri'zn), zapreti, vredi v 

jedo. 
imprisonment, (impri'zenment), za- 

prtje; zapor, je£a. 
improbability, (imprS"bebi'liti), never- 

ietnost. 
improbable, (imprli'bebl), never jeten. 
impromptu, (imprlim'tju), na mestu, 

brez priprave; govor brez posebne 

priprave. 
improper, (impr&'pr), ne pravi, nepri- 

meren; nespodoben. 
impropriety, (impropra'jiti), nepri- 

mernost; nespodobnost. 
improvable, (impru'vebl), izbolj§ljiv. 
improve, (impruv')* izbolj§ati [se]; 

napredovati ; popraviti. 
improvement, (impruv'ment), izbolj- 

§anje; poprava; napredek. 
improvidence, (imprli'videns), nepre- 

vidnost. 
improvident, (impr&'vident), neprevi- 

den. 
improvise, (im'provajz), brez pripra- 
ve zloziti, predavati ali peti. 
imprudence, (impru'dens), nespamet. 
imprudent, (impru'dent), nespameten, 

neumesten. 
impudence, (im'pjudens), predrznost; 

nesramnost. 
impudent, (im'pjudent), predrzen, ne- 

sramen. 
impugn, (impiun'), oporekati, nasproto- 

vati, ugovarjati. 
impulse, (im'pals), impulsion, (impal'- 

§n), gon, nagon, nagib; strast; vtisk. 
impulsive, (impal'siv), gonilen, stra- 

sten. 
impunity, (impjii'niti), nekaznivost; 

varnost. 
impure, (impjur'), ne5ist. 
impurity, (impju'riti), neiistost; pri- 
mes. 
imputable, (impju'tebl), kazniv; pri- 

pisljiv. 
imputation, (impjutej'Sn), obdoliitev; 

nalozitev kazni; pri§tetje, pridoda- 

ja. impute, (impjut'), doliiti; pripisati; 

pridati. 
in-, (in-), (v zlozenkah) ne, v, na . . .; 

glej in*i noter, notri; in time, pravo- 

5asno, s5asoma. 
inability, (inebi'liti), nezmoznost. 
inaccessible, (inekse'sibl) , nepristo- 

pen. 
inaccuracy, (ine'kjuresi), nenatan5- 

nost; neto5nost; pomota. 
inaccurate, ( in^'kjuret) , nenatanSen ; 

netoden; napaden. 
inaction, (inek'in), nedelavnost, brez- 

delje. 
inactive, (inek'tiv), nedelaven; neu5in- 

kovit. 
inactivity, (inektiViti), nedelavnost. 
inadequacy, (in^'dikwesi), nedostat- 

nost, neprimernost. 
inadequate, (ine'dikwet), nedostaten, 

nezadosten, pomanjkljiv. 
inadmissible, (inedmi'sibl), nepri- 

pustljiv, nepripusten. 
inadvertence, (in'^edvr'tens), nepaz- 

nost. 
inadvertent, (inddvr'tent), nepazen, ne- 

pazljiv; — ^ly, nepremi§ljeno, nehote. 
inalianable, (inej'ljenebl), neodtujljiv. 
inane, (inejn*), prazen; brezSuten. 
inanimate, (ine*nimit), neziv, mrtev. 
inanition, (i"neni'§n), praznota; iz- 

stradanje. 
inanity, (ine'niti), praznota, niievost; 

brez6utje. 
inapplicable, (inep'likebl), neraben, ne- 

uporabljiv. 
inapplication, (ineplikej'sn), nepazlji- 

vost. 
inappreciable, (inepri'Siebl), necenljiv; 

malenkosten. 
inappropriate, (inepro'priet), neprime- 

ren, neprikladen. 
inapt, (indpt'), nepripraven. 
inaptitude, (inSp'titjud), nepripravnost, 

nesposobnost. 
inarch, (inar£*), iivo cepiti (drevesa). 
inarticulate, (inarti'kjulet), pretrgan 

(govorica), nerazlo6en; nezvezan. 
inasmuch, (in"ezma6'), vkolikor, ker. 
inattention, (ineten'§n), nepazljivost; 

raztresenost; zanemarjenje. 
inattentive, (ineten'tiv), nepazljiv, raz- 

tresen. 
inaudible, (ino'dibl), nesli§en. 
inaugural, (ino'gjurel) , n a s t o p n i ; 

inaugural address, nastopni govor. 
inaugurate, (ino'gjurejt), posvetiti; 

vpeljati; za5eti; ustoliditi. 
inauguration, (ind"gjurei'sn), posveti- 

tev; ustoliCenje, inavguracija, vpe- 

Ijanje. 
inauspicious, (inospi'Ses), neugoden. 
inborn, (in'born), prirojen. 122 INB INC inbred, (in'bred), prirojen. 
incalculable, (inkerkjufebl) , ne§tevi- 

len; necenljiv, neprerafiunljiv. 
incandescent, (inkende'sent), zared; 

incandescent light, z arnica. 
incantation, (inkentej'§n), o^aranje. 
incapability, (inkej"pebi*liti), nezmoz- 

nost. 
incapable, (inkej'pebl), nezmozen. 
incapacitate, (inkepe'sitejt), onesposo- 

biti. 
incapacity, (inkepe'siti), nesposobnost. 
incarcerate, (inkar'serejt), zapreti v 

je6o. 
incarnate, (inkar'net), vteleSen; (in« 

kai*nejt) — vtelesiti. 
incarnation, (in"karnej'§n), vtelese- 

nje, u61ove5enje. 
incase, (inkejs'), zapreti v zaboj; po- 

kriti. 
incautious, (inko'Ses), nepreviden. 
incendiarism, (insen'dierizm), poziga- 

nje. 
incendiary, (insen'dieri), poiigalec;po- 

zigalen; uporen, revolucionaren. 
incense, (in'sens), kadilo; kaditi; (in- 

sens') — razdraiiti, ujeziti; podiga- 

incensory, (insen'sori), kadilnica. 
incentive, (insen'tiv), podzigajod, iz- 

podbujajod; podzig. 
inception, (insep'Sn), pri&etek. 
incertitude, (insr'titjud), negotovost, 

dvom. 
incessant, (inse'sent), neprenehljiv; 

— ^ly, brez prenehanja, neprenehoma. 
incest, (in'sest), krvosramnost. 
incestuous, (inses'tjues), krvosramen. 
inch, (in5), palec, in5a. 
incidence, (in'sidens), vpad (zarkov). 
incident, (in'sident), slu5ajen; slu&aj, 

dogodek. 
incidental, (insiden'tl), slu5ajen. 
incipient, (insi'pient), priCeten, zaCe- 

ten. 
incise, (insajz'), vrezati, zarezati. 
incision, (insi'zn), vrez, zareza. 
incisive, (insaj'siv), vrezujoS, zarezu- 

jo6. 
incisor, (insaj'sr), sekavec, sprednji 

zob. 
incite, (insajf), naSSuvati, razdra2iti; 

izpodbuditi. 
incitement, (insajt'ment), izpodbuja. 
incivility, (insivi'liti), neuljudnost. 
inclemency, (inkle'mensi), neusmilje- 

nost. 
inclement, (inkle'ment), neusmiljen, 

sirov; hud; jako mrzel. 
inclination, (inklinej'§n), nagib, na- 

klon. 
incline, (inklajn'), nagniti [se], naklo- 

niti [se]; naklonjen biti; naklon, vzdig. 
include, (inklud'), obsegati, uklju5eva- 

ti. 
inclusion, (inklu'zn), obseg. 
inclusive, (inklu'siv), obsegajoS; — ^ly, 

vstevSi, vred. 
incognito, (inkag'nito), inkognito, ne- 

poznan, pod tujim imenom. 
incoherence, (inkohl'rens), nesklad- 

nost, neujemmje. 
incoherent, (inkohrrent), neskladen, 

pretrgan. 
incombustibility, ( in"kambas"tibi'ti) , 

neizgorljivost. 
incombustible, (in"kambas'tibl), neiz- 

gorljiv. 
income, (in'kam), dohodek; dohodki. 
income tax, (in'kam teks), dohodnin- 

ski davek. 
incommensurability, (in''kamen"§u- 

rebi*liti), neizmerljivost. 
incommensurable, (ink§men'§urebl) , 

neizmerljiv. 
incommode, (inkamdd'), nadlegovati; 

napotje delati. 
incommodious, (inkamo'dies), nepriro- 

cen; neugoden. 
incomparable, (ink&m'perebl), nepri- 

merljiv, neprimeren.. 
incomparability, (inkam"perebPliti) , 

neprimerljivost. 
incompatibility, (in"k§mpe"tibi*Hti) , 

nedruzljivost. 
incompatible, (inkam"pe*tibl), nedru- 

ien (zdravila, znadaji). 
incompetency, incompetence, (inkam'- 

pitens(i), nesposobnost. 
incompetent, (inkam'pitent), nesposo- 

ben, nezmozen. 
incomplete, (in^'kampllt'), nepopoln; 

nedogotovljen; pomanjkljiv. 
incomprehensible, (in"kamprihen'sibl) , 

nezapopadljiv, nerazumljiv. 
inconceivable, (in^kansPvebl), nera- 
zumljiv; kar se ne da misliti. 
inconclusive. (in"kanklu'siv), nesklep- 

den, nezadosten. 
incongruence, (inkan'gruens), neuje- 

manje, nesklad. 
incongruity, (in^kangru'iti), nesklad- 

nost; neprimernost. 
incongruous, (ink§n'grues), neskla- 

den; neprimeren. 
inconsequence, (ink&n'sikwens) , nedo- 

slednost. 
inconsequent, (inkan'sikwent), nedo- 

sleden. 
inconsiderable, (ink&nsi'derebl), ne- 

znaten. 
inconsiderate, (in"klinsi'deret), nepre- 

miSljen; hiter; brezobziren. 
inconsistency, (in"k&nsis'tensi), ne- 

skladnost; nedoslednost. INC IND 123 inconsistent, ( inkansis'tent) , neskla- 

den, neujemajoC; nedosleden. 
inconsolable, (inkanso'lebl), neutola2- 

Ijiv. 
inconspicuous, ( inkanspi'kjues) , ne- 

znaten, malenkosten. 
inconstancy, (inkan'stensi), nestalnost, 

nestanovitnost. 
inconstant, (inkSn'stent), nestanoviten. 
incontestable, (inkante'stebl), neizpod- 

biten, brez nasprotovanja. 
incontinence, (inkln'tinens), nevzdrz- 

nost; neCistost. 
incontinent, (inkan'tinent), nevzdrien; 

ne5ist. 
incontrovertible, (inkSn"trovr'tibl), ne- 

ovrgljiv, neovrzen. 
inconvenience, (in"kanvrniens) , ne- 

pripravnost, neprirofinost; nadlez- 

nost; delati sitnost. 
inconvenient, ( ipkSnvrnient) , nepri- 

praven, nepriroden. 
inconvertible, ( inkSnvr'tibl) , nespre- 

menljiv. 
incorporate, (inkor'porejt), utelesiti, 

zdruziti; inkorporirati ; (inkor'poret) 

— vteleSen; inkorporiran. 
incorporation, {inkor"porej*§n), inkor- 

poracija (drzavno priznanje dru- 

§tva, dru2b) ; vtele§enje. 
incorporeal, (inkorpo'riel), netelesen. 
incorrect, (inkorekt'), nepravilen, na- 

paden 
incorrigible, (inko'ridzibl), nepobolj- 

§ljiv; trdovraten greSnik. 
incorruptible, (inkorap'tibl), nepokva- 

ren; nezrusljiv; nepodkupljiv. 
increase, (inkris*), poveCati [se], na- 

rasti, pomnoziti [se] ; (in'kris) — 

povedanje, narastek, pomnozitev. 
incredibility, (inkre^dibi'liti), never- 

jetnost. 
incredible, (inkre'dibl), never] eten. 
incredulity, (inkredju'liti), nevera. 
incredulous, (inkre'djules), neveren. 
increment, (in'kriment), prirastek. 
incriminate, (inkri'minejt), obdoliiti. 
incrust, (inkrast'), obdati s skorjo. 
incubate, (in'kjubejt), valiti; gojiti (na 

toplem). 
incubation, (inkjubej'§n), valitev; 

umetna gojitev. 
incubator, (in'kjubejtr), inkubator, 

priprava za umefno valitev all goji- 
tev. 
incubus, (in'kjubes), mora. 
inculcate, (inkarkejt), vtisnitti; zabi- 

6ati. 
inculpate, (inkarpejt), obdolziti; gra- 

jati. 
incumbency, (inkam'bensi), lega (na 

&em) ; pritisk; dolznost. 
incumbent, (inkam'bent), lezeC (na 5eni) ; pritiskajo5; nastavljenec v 

sluzbi. 
incumber, (inkam'br), ovirati. 
incumbrance, (inkam'brens), ovira. 
incur, (inkr'), nakopati si; to incur 

debts, nakopati si dolgove. 
incurability, (inkju"rebi'liti), neozdrav- 

Ijivost. 
incurable, (inkju'rebl), neozdravljiv, 
incursion, (inkr'Sn), vpad; napad. 
incurvation, (inkrvej'Sn), upognenje, 

skrivljenje. 
indebted, (indebted), zadolzen; I am 

indebted, zahvaliti se moram (komu 

za kaj). 
indecency, (indi'sensi), nespodobnost. 
indecent, (indi'sent), nespodoben, ne- 

sramen. 
indecision, (indisi'zn), neodloCnost. 
indecisive, (indisaj'siv), neodlo^en, 

negotov. 
indeclinable, (indiklaj'nebl), nespre- 

menljiv; nesklanjalen (v slovnici). 
indeclinable, (indiklaj'nebl), nepregi- 

ben, nepregibljiv. 

indecorous, (indiko'res), nedostojen. 
indecorum, (indiko'rem), pomanjka- 

nje dostojnosti. 
indeed, (indid'), v resnici, zares; go- 

tovo. 
indefatigable, (indife'tigebl), neutrud- 

Ijiv. 
indefeasible, (indifi'zibl), nezmagljiv, 

neuni51}|v. 

indefencible, (indifen'sibl), kar se ne 
da braniti ali zagovarjati, nebranljiv. 

indefinable, (indifaj'nebl), nedoloiljiv. 

indefinite, (inde'finit), nedoloden, ne- 
gotov, nejasen; neomejen. 

indelible, (inde'libl), neizbrisljiv; — ^ly, 
neizbrisljivp. 

indelicacy, (inde*likesi), pomanjkanje 
dostojnosti, brezobzirnost. 

indelicate, (inde'liket), nedostojen; 
brezobziren. 

indemnification, ( indem"nif ikej'gn) , 

od§kodovanje. 
indemnify, (indem'nifaj), odSkodova- 

ti. 
indemnity, (indem'niti), odSkodnina. 
indent, (indent'), nazobSati; skleniti 

pogodbo. 
indentation, (indentej'§n), Skrba, na- 

zob5anje. 
indenture, (inden'5r), pogodba (roko- 

delskih udencev) ; pogoditi se. 

independence, (indipen'dens), neodvi- 
snost. 

independent, (indipen'dent), neodvi- 

sen. 
indescribable, (indiskraj'bebl) , nepo- 

pisljiv, nepo^vs«tv« 124 IND indestructible, (indistrak'tibl), neraz- 

rusljiv. 
mdeterminable, (inditr'minebl), nedo- 

lo51jiv, nedolo5en. 
indeterminate, (inditr'tninet), neodlo- 

5en. 
index, (in'deks), kazalec; kazalo (v 

knjigi) ; index finger, kazalec (prst). 
India rubber, (in'dia rabr), gutni, kav- 

-€uk. 
indicate, (in'dikejt), kazati, naznanja- 

ti, zna5iti. 
indication, (indikej'§n), znak, ozna- 

denje. 
indicative, (indi'ketiv), znanjajod, 

ozna5ujo5; kazalen; indikativ, zna- 

nilnik (v slovnici). 
indicator, (in'dikejtr), kazalo. 
indict, (indajf), obdolziti zlo5ina. 
indictment, (indajt'tnent), obdolzitev 

(pred poroto). 
indifference, (indi'ferens), ravnoduS- 

nost; nepristranost; brezbriinost. 
indifferent, (indi'ferent), ravnoduSen, 

brezbrizen ; nepristranski. 
indigence, (in'didzens), potreba, rev- 

s£ina, pqmanjkanje. 
indigenous, (indi'dzines), domaS, pri- 

rojen. 
indigestible, (indidze'stibl), nepreba- 

ven. 
indigestion, (indidzes'dn), neprebav- 

nost, zeloddna bolezen. 
indignant, (indig'nent), nevoljen, }e- 

zen. 
indignation, (in"dignej'§n), nevolja, 

jeza. 
indignity, (indig'niti), preziranje, za- 

sramovanje; sramota. 
indigo, (in'digo), indigo, modra barva. 
indirect, (in"direkt'), neraven; posre- 

den; — ^ly, nenaravnost, poovinkih; 

posredno. 
indiscreet, (indiskrit'), nepreviden; ne 

molded. 
indiscretion, (indiskre'§n), neprevid- 

nost; pogresek. 
indiscriminate, (indiskri'minet), brez 

razlike, nerazloCen; — ^ly, brezpo- 

gojno. 
indispensable, (indispen'sebl), nujen, 

neobhodno potreben. 
indispose, (indisp5z'), ozlovoljiti; po- 

vzrociti bolezen. 
indisposed, (indispozd'), slabo razpo- 

lozen; bolehen. 
indisposition, (indis"pozi'§n), slabo 

razpolozenje. 
indisputable, (indis'pjutebl), neizpodbi- 

ten, neovrgljiv. 
indissoluble, (indisa'ljubl), nerazdniz- 

Ijiv; neraztopljiv. 
indistinct, (indistinkt'), nerazloden. INE 

indistinguishable, ( indisting'wi§ebl) , 

nerazlo&ljiv, nerazlo&en. 
indite, (indajf), spisad. 
individual, (indivi'dzuel ali indivi'- 

djuel), poedini; posamezen; oseben; 

poedinec; — ^ly, poedino, posamiC. 
individuality, (indivi"diu6'liti), poedin- 

stvo, .posamidnost, individualnost, 

osebnost. 
indivisibility, (indivizibi'liti), nedelji- 

vost. 
indivisible, (indivi'zibl), nedeljiv, ne- 

razdelen. 
indocile, (ind&'sil), neu5en; trdoglav. 
indocility, (indosi'liti), neudenost; 

trdoglavost. 
indolence, (in'dolens), lenoba. 
indolent, (in'dolent), len. 
indomitable, (ind&'mitebl), neukrotljiv; 

nepremagljiv. 
indoor, (in'dor), notranji, v hi§i; in- 
doors, noter; znotraj v hi§i. 
indorse, (indors'), potrditi, odobriti; 

podpisati zadaj (menico, izprideva- 

lo). 
indorsee, (indorsP)) prejemnik (meni- 

ce, 5eka). 
indorsment, (indors'ment), potrditev, 

odobritev; prevedba menice. 
indorser, (indor'sr), potrditelj, pre- 

nosnik (deka). . 
indubitable, (indju'bitebl), nedvomen. 
induce, (indjus'), vpeljati; napotiti; 

pregovoriti; povzroSiti. 
inducement, (indjus'ment), navod; va- 

bilo; vzrok. 
induction, (indak'§n), vpeljatev; sle- 

ditev; indukcija, sklepanje iz posa- 

meznosti na splo§no; razdelba. 
inductive, (indak'tiv), uvoden; izvaja- 

len. 
indue, (indju*), obleCi; oskrbeti. 
indulge, (indaldz'), zadostiti (zeljam) ; 

dovoliti]^ streCi (strastem) ; vzivati. 
indulgence, (indal'dzens), zadostitev 

(zeljam); vzivanje; odpustek (cer- 

kve). 
indulgent, (indal'dzent) , popustljiv ; 

zadostljiv. 
indurate, (in'djurejt), strditi; otrdeti; 

otrpnid; zakrknid; (in'djurejt) — 

otrdel ;^akrknjen. 
induration, (indjurej'Sn) , strditev ; 

otrpnelost. 
industrial, (indas'triel), obrten; indu- 

strijski. 
industrious, (indas'tries), delaven; 

podjeten. 
industry, (in'dastri), pridnost; obrt, 

industrija; podjetni§tvo. 
inebriate, (inrbriejt), opijaniti. 
inebriation, ( inr"brie j '§n ) , inebriety, 

(inibra'jid), opijanjenje; pijanost. INE , 

ineffable, <ine'febl), neizrekljlv, ne- 

izre&en. 
ineffective, ( inefek'tiv) , ineffectual, 

(inefek'iuel), neuspeSen; kar ne 

deluie, nedelaven. 
jnefflcienc;, (inefi'Sensi), neuspei- 

nost; nedelavnost. 
inefficient, (inefi'ient), neuspeien; 

nedelaven. 
inelegant, (ine'lieent), neliCen, nelep; 

neeleganten. 
inellKibilit;, (ine"lidiibl'liti), nelzvo- 

Ijivost. 
indigible, (ine'lidiibl), neizvoljiv, 

kdor ne more bit! all ni vreden, da bi 

bil izvoljen. 
inept, (inept'), nespreten; nesposoben; 

neveSC. 
ineptitude, ( inep'titjud) , nespretnost; 

nesposobnosl. 
inequalit}', (inikwa'liti), neenakost, 
, razliCnost. 

inert, (inrt'), nedelaven; mrtcv. 
inertness, (inr'tnes), nedelavnost; le- 

noba. 
inertia, (inr'Sia), nedelavnost; mrtvost, 

mrtvilo. 
inestimable, (ines'timebl), neprecen- inextiaustibl^ (inegzo'slibl), neizCr- 

peo. 
inexorable, (inek'sorebl), neizprosen, 

brezobziren. 
inexpediency, (inekspi'diensi), nepri- 

slofnost, neprimernost. 
inexpedient, (inekspi'dient), neprlsto- 

jen, neprimeren; nepripraven. 
Inexpensive, (inekspen'siv), nedrago- 

cen, cenen, poceni. 
inexperience, (inekspl'riens), neizkuie- 

ienost. 
inexperienced, (inekspfrienst), neizku- 

Sen. 
inexpiable, (ineks'piebl) , nespraven ; 

nepotolazljiv. 
inexplicable, (ineks'plikebl), nerazloi- 

liiv. 
inexplosive, (Ineksplo'siv), neraztre- 

len. 
inexpressible, (Inekspre'sibl), nelztis- 

Ijiv; neizrazen, nepopisen. 
inexpresBive, (inekspre'siv), neizra- 
zen. 
inextinguishable, (ineksting'wiSebl), 

neugasen. 
inextricable, (ineks'(rikebl), nerazmo- 

ten, nerazre^ljlv. 
infallibility, (infil"libi'liti), nezmotlji- 

vost. 
infallible, (inf^'libl), nezmotljiv. infamous, (in'femes), nesramen; zlo- 

glasen. 
infamy, (in'femi), neCast; sramota; infancy, (in'fensi), detinstvo. 

infant, (in'fent), dete, dojenCek; ne- 

polnoletnez. 
infanticide, (inffn'tiaajd) , detomor; 

detomorilka. 
infantile, (in'fentajl), detlnski; otro- 

Skf. 
infantry, (in'fentri), pehota, infantrl- 

ja. 
infatuate, (infe'eue]t all infe'tjiii jt) , 

omamiti; preslepiti. 
infect, (infekt'), okuiiti. 
infection, (infek'in), okuiba; prisad. 
infectious, (intek'Ses), okuiljiv, ku- 

ien; nalezljlv. 
infer, (infr'), sklepati, izvajati. 
inference, (in'ferens), fzva)anje, skle- 

panje. 
inferior, (infl'riir), niiji; manj vre- 

'den; podloien; podrejen; slab3i. 
inferiority, (infTri6'rltl), niije stanje, 

podrejenost. 
infernal, (Infr'nel), poklenski. 
inferno, (infr'no), pekel. 
infertilily, (infrti'lLii), nerodovilnost, 
infest, (infest'), nadlegovati; napadati. 
infidel, (in'fldel), nevernik; neveren; 

nezvest. 
infidelity, <inride'llti), nevemost, ne- 

vera nezvestoba. 
infiltrate, <infirtrcjt), pronikniti (sko- 

zi luknjice). 
infiltration, (in'Tiitrei'Sn), pronlkanle. 
infinite, (in'flnit), neskonien, ve£en. 
infinitesimal, (infinite'simel), neizmer- 

no majhen. 
infinitive, (iafi'nitiv), nedoloSnik (v 

slovnici). 
infinitude, (infi'nitjud), neskoo^nost; 

velika mnoiina. 
Infinity, (infi'niti), neskonCnost, veC- 

infirm, (infrm'), slaboten, brez moil; 

nestanoviten, nestalen. 
infirmary, (infr'meri), hiralnica; bol- 

nica. 
infirmity, (infr'mitl), slabosi; Slbkost; 

nestalnosl, 
infix, (infiks'), zasaditi; pritrditi. 
inflame, (inriejm'), podigali, vigati 

[se]; vneti se (rana). 
Inflammable, (infle'mebl), gorljlv, net- 

Ijiv; razburljlv. 
Inflammation, (in"flemei'5n), vnetje 

(rane) ; vzig; strast. 
inflammatory, (infle'metori), vnetljiv, 

vneten; podzigalen, hujskaiofi. 
inflate, (inflejt'), napihniti. 126 INF inflation, (inflej'Sn), napihnjenje;o§ab- 

nost. 
inflect, (inflekt')» sklanjati, spregati 

(v slovnici) ; upogibati. 
inflection, (inflek'§n) , s k 1 a n j a t e v, 

spregatev; upogib. 
inflexibility, (infleksibi'liti), neupog- 

Ijivost. 
inflexible, (inflek'sibl), neupogljiv. 
inflict, (inflikt'),zadad (rano; kazen); 

naloziti. 
infliction, (inflik'§n), kazen; tidarec. 
influence, (in'fluens), vpliv; vplivati. 
influential, (influen'§l), vpliven. 
influenza, (in"fluen'za), infltienca. 
influx, (in'flaks), pritok, dotok; pri- 

hod. 
inform, (inform'), obvesUti, pouCiti; 

naznaniti. 
informal, (infor'ml), neobiCajen, pre- 

prost; neuraden, neformalen. 
informant, ( inf or'ment) , obvestitelj, 

zatozitel]. 
information, (informej'Sn), obvestilo; 

navodilo, pojasnilo, infortnacija; za- 

tozba; poizvedba. 
informer, (infor'mr), obvestitelj; zato- 

zitelj. 
infraction, (infrek'Sn), prelom ; prekr§i- 

tev (postave), prestopek. 
infrangible, (infren'diibl), nezdrob- 

Ijiv; neprekrSljiv. 
infreq^uent, (infrl'kwent), nepogosten, 

redek ' 1 y redko. » 

infringe,' (infrindi'),*kr§iti (pogodbo); 

prelomiti, prestopiti. 
infringer, (infrin'dir), prelomilec, krSi- 

telj. 
infuriate, (infju'riejt), razjariti, raz- 

ka5iti. 
infuse, (infjuz'), vliti, vcepiti (misli) ; 

popariti. 
infusion, (infju'zn), vliv, navdahnje- 

nje; naliv, poparek. 
ingenious, (indzi'nies), premeten, pre- 

brisan; bistroumen, iznajdljiv. 
ingenuous, (indie'njues), odkritosr5en, 

prostoduSen. 
ingest, (indzest*), poviiti. 
ingle, (ingl), ognji§&e (§kotsko). 
inglorious, (inglo'ries), neslaven, ne- 

dasten. 
ingot, (in'gat)., palica zlata ali druge 

kovine. 
ingraft, (ingreft*), vcepiti; vtisniti. 
ingrain, (ingrejn'), sirovo barvati; pre- 

pojiti. 
ingrate, (in'grejt), nehvaleznes ; nehva- 

leien. 
ingratiate, (ingrej'iiejt), priljubitti 

[se]. 
ingratitude, (ingre'titjud), nehvalei- 

nost. INL 

ingredient, (ingrPdient), sestavina. 
ingress, (ingres'), vhod; prost prihod. 
ingrown, (in'gron), vrasel; ingrown 

toe-nail, vrasel nohet. 
ingulf, (ingalf), po^reti; glej engulf, 
inhabit, (inhel>it), bivati, ziveti; imeti 

V posesti. 
inhabitable, (inhe'bitebl), sposoben za 

bivanje. 
inhabitant, (inhe'bitent), prebivalec. 
inhalation, (inhelej'§n), vdihavanje. 
inhale, (inhejl'), vdihavati. 
inharmonious, (inhatmo'nies), neskla- 

den. 
inhere, (inhir'), biti lasten, biti priro- 

jen. 
inherent, (inhl'rent), prirojen; obse- 

zen; lasten, deden. 
inheritance, (inhe'ritens), ded§5ina. 
inhibit, (inhi'bit), ovirati; ustaviti. 
inhospitable, (inhas'pitebl), negosto- 

Ijuben; divji. 
inhuman, (inhju'men), ne51ove§ki; 

krut. 
inhumanity, (inhjume'niti), ne51ove5- 

nost; krutost. 
inhume, (inhjum*), pokopati. 
inimical, (ini'mikl) , neprijateljski, 

sovrazen. 
inimitable, (ini'mitebl), neposnemen. 
iniquitous, (ini'kwites), krividen, ne- 

pravi5en; hudoben. 
iniquity, (ini'kwiti), krividnost; hudo- 

bija; greh. 
initial, (ini'Sl), zaSeten; zadetnica (5r- 

ka). 
initiate, (ini'§iejt), vpeljati; zaSeti. 
initiation, (ini"§iej'§n), vpeljava; po- 

svetitev. 
initiative, (ini'Sietiv), zaSeten; iniciati- 

va, zaCetek; podvzetnost; pravica, 

predlagati nove postave. 
inject, (indiekt'>, vbrizgatti; zagnati 

(v kaj). 
injection, (indzek'Sn) , vbrizganje ; 

vbrizg. 
injudicious, (indzudi'Ses) , nerazso- 

den; nepreviden. 
injunction, (indzank'Sn), naro5ilo, 

ukaz; sodna prepoved. 
injure, (indir), raniti, poSkodovati; 

razzaliti. 
injurious, (ind2u'ries), ikodljiv. 
injury, (in'dzeri), poSkodba; krivica. 
injustice, (ind2a*stis), krivica. 
ink, (ink), 5rnilo. 
inkling, (ink'ling), namigljaj. 
inkstand, (ink'stSnd), ernilnik, tint- 

nik. 
inky, (in'ki), tintast, 5rn kot Cmilo. 
inlaid, (inlejd'), vlozen, vdelan. 
inland, (in'lend), na suhem; doma(^; 

notranjost deiele. INL INS 127 inlay, (inlej'), vloiiti, vdelati; (in'lej) 

— vdelek, vlo2ek. 
inlet, (in'let), vhod; zaliv. 
inmate, (in'mejt), sostanovalec; sta- 

novalec, bolnik (v bolnici ali zavo- 

du). 
inmosl^ (in'most), najgloblji; najno- 

tranji. 
inn, (in), gostilna, kr5ma. 
innate, (in'nejt), prirojen; lasten. 
inner, (inr), notranji; skriven. 
inning, (i'ning), razdelek (5asa), raz- 

vrstitev (v igrah). 
innocence, (i'nosens), nedolinost. 
innocent, (i'nosent), nedolzen. 
innocuous, (ina'kjues), neSkodljiv; va- 
ran. 
innovate, (i'novejt), vpeljati kaj no- 

vega; iztnisliti se, novotariti. 
innovation, (inovej'§n), vpeljava nove 

stvari; novotarija. 
innovator, (i'novejtr), novotarec; iz- 

najditelj. 
innoxious, (inak'Ses), neSkodljiv. 
innuendo, (injuen'do), posreden na- 

migljaj. 
innumerable, (inju'merebl), neStevilen. 
inoculate, (inS'kjulejt), vcepiti, inoku- 

lirati (glivice). 
inoculation, (inli"kjulej'§n), vcepitev, 

inokulacija. 
inodorous, (inoMores), nedi§e5, brez 

"duha. 
inoffensive, (inofen'siv), ne zopm; ne- 

zaljiv; nezloben. 
inopportune, (inaportjun*), nepriliden, 

negoden. 
inordinate, (inor'dinet), nereden; ne- 

zmeren. 
inorganic, (inorge'nik), neorganiden 

(v kemiji). 
inquest, (in'kwest), sodna mrli§ka 

preiskava. 
inquire, (inkwajr*), vpraSati; preiskati, 

poizvediti. 
inquiry, (inkwaj'ri), vpraSanje; poiz- 

vedba. 
inquisition (inkwizi'Sn), cerkveno sodi- 

§5e (zoper heretike), inkvizicija. 
inquisitive, (inkwi'zitiv), radoveden. 
inquisitiveness, (inkwi'zitivnes), rado- 

vednost; zijalost. 
inquisitor, (inkwi'zitr), preiskovalec. 
inroad, (in*rdd), napad, vpad. 
insane, (insejn'), blazen, nor. 
insani^, (inse'niti), blaznost, norost, 

slaboumnost. 
insatiable, (insej'iebl), nenasiten. 
inscribe, (inskrajb'), napisati; posve- 

titi. 
inscription, (inskrip'Sn), napis. 
inscrutable (inskru'tebl), nezasleden; 

nerazumljiv. insect, (in'sekt), iuielka. 
insectivorous, (insekti'vores), zuzelko- 

jeden. 
insecure, (insikjur'), negotov; neza- 

nesljiv. 
insecurity, (insikju'riti), negotovost; 

nezanesljivost. 
insensate, (insen'sejt), nespameten; 

divja^i. 
insensibility, (insen"sibi'liti), ne5ut- 

nost, nezavest. 
insensible, (insen'sibl), neSuten; ne- 

zavesten; nespameten. 
inseparable, (inse'perebl), nerazdniz- 

Ijiv, neloCljiv. 
insert, (insrt*), vtakniti; uvrstiti, pri- 

obditi (oglas). 
insertion, (insr'§n), vtaknitev; uvrsti- 

tev, priobCitev. 
inset, (inset'), vstaviti (list); (in'set) 

— vstavljen list. 
inside, (in'sajd), notri, noter, znotraj; 

tekotn (5asa) ; notranj§5ina. 
insidious, (insi'dies), zvit, prekanjen, 

zahrbten; — ^ly, na skrivaj. 
insight, (in'sajt"), vpogled. 
insignia, (insig'nia), znaki dostojan- 

stva, insignije. 
insignificance, (insigni'fikens), malo- 

vaznost, neznatnost, malenkost. 
insignificant, (insigni'fikent), malova- 

zen, neznaten, tnalenkosten. 
insincere, (insinslr'), neiskren, neod- 

kritosr&en, hinavski. 
insincerity, (insinse'riti), neiskrenost, 

neodkritosrdnost. 
insinuate, ( insi'njuejt) , napeljevati ; 

tneriti, cikati, namigavati. 
insinuation, (insinjuej'Sn), napeljeva- 

nje; cikanje, natnigavanje. 
insipid, (insi'pid), neokusen; prazen, 

pust, neslan (govorica). 
insipidity, (insipi'diti), praznota; ne- 

slanost. 
i«sist, (insist'), vztrajati (ob 5em) ; 

zahtevati. 
insistance, ( insis'tens) , vztrajanjo ; 

poudarjanje; zahteva. 
insnare, (insner'), ujeti v zanjko, vlo- 

viti; pregoljufati. 
insobriety, (insobra'jiti), nezmemost, 

pijan5evanje. 
insolate, (in'solejt), izpostaviti solnS- 

ifim iarkom. 
insolence, (in'solens), predrznost; 2a- 

litev. 
insolent, (in'solent)^ predrzen; ialjiv. 
insoluble, (ins&'ljubl), neraztopen. 
insolvency, (ins&I'vensi), nepladlji- 

vost; bankrot, kant. 
insolvent, (ins&l'vent), neplaSljiv, in- 

solventen. 
insomnia, (insam'nia), nespanje. 128 INS INT insomuch, (in''som^5'), vkolikor. 
inspect, (inspekf), pregledati, nadzo- 

rovati. 
inspection, (inspek'Sn), pregled; nad- 

zorstvo. 
inspector, (inspek'tr), pregledovalec; 

nadzornik. 
inspiration, ( inspire] '§n), vdihanje, 

vdih; navdahnjenje, inspiracija. 
inspire, (inspajr'), vdihniti; potegniti 

sapo vase; navdahniti. 
inspirit, (inspi'rit), navduSiti. 
instability, (instebi'liti), nestalnost. 
install, tinstol') , vstoli5iti ; vpeljati ; 

namestiti. 
installation, (instdlej'Sn), vstolidenje; 

vpeljanje, nameS6en}e. 
instal(l)ment, (instol'ment), obrok) 

pladilo na obroke; vstoliSenje. 
instance, (in'stens), prilika; nujna 

proSnja; stopnja; navesti za zgled; 

for instance, naprimer. 
instant, (in'stent), nujen; trenoten; 

trenotek; primera; — ^ly, v trenotku, 

takoj. 
instantaneous, (instente'nies), treno- 
ten. 
instead, (insted'), namesto. 
instep, (in'step), petni pregib. 
instigate, (in'stigejt), povzroditi (s 

§5uvanjem) ; podpihovati. 
instigation, (instigej'Sn), §5uvanje; iz- 

podbuja; prigovarjanje. 
instigator, (in'stigejtr) , povzroditelj, 

podpihovalec. 
instiU (instir), vlivati (kapljo za kap- 

Ijo). 
instinct, (in'stinkt), nagon; (instinkt') 

— gnan, izpodbujan. 
instinctive, (instink'tiv), po naravnem 

nagonu; nevedo5. 
institute, (in'stit)ut), nastaviti; odlo5i- 

ti; ustanoviti; predpis, postava; za- 

vod, institut. 
institution, (institju'§n), ustanova; za- 

vod. 
institutor, (in'stitjutr), ustanovitelj. 
instruct, (instrakt'), pouSevati; naro5i- 

ti; predpisati. 
instruction, (instrak'Sn), pouk; navo- 

dilo; predpis. 
instructive, (instrak'tiv), pou5en; uko- 

vit. 
instructor, (instrak'tr), uSitelJ. 
instrument, (in'strument), orodje; 

glasbilo, instrument; listina. 
instrumental, (instrumen'tl), sluze5 za 

orodje, pomagajod. 
instrumentality, (in"strument6'liti) , 

orodje; sredstvo. 
insubordination, (insabordinej'in), ne- 

pokornost. 
insufferable, (insa'ferebl), nestrpljiv, neznosen. 
insufficiency, (insafi'Sensi), nezadost- 

nost, pomanjkanje. 
insufficient, (insafi'§ent), nezadosten. 
insular, (in'sjulr), otoSki; omejen. 
insulate, (in'sjulejt), osamiti; insuli- 

rati (elektridne zice). 
insult, (insalf), razzaliti, napasti; (in'- 

salt) — razzalitev, napad. 
insuperable, (insju'perebl), nepremag- 

Ijiv. 
insurance, (inSu'rens), zavarovanje; 

zagotovitev; zavarovalnina. 
insure, (in§ur'), zavarovati; zagotovi- 

ti 
insurer, (inSu'rSr), zavarovalec. 
insurgent, (insr'dzent), upornik, vstaS; 

uporen, vsta§ki. 
insurmountable, (insrmawn'tebl), ne- 

prehoden; nepremqstljiv. 
insurrection, (insarek'§n), vstaja, upor, 

punt. 
insurrectionist, (insarek'Senist), vsta§, 

upornik, puntar. 
intact, (intdkt'), nedotaknjen. 
intaker, (in'tejkr), jemalec; posluSa- 

lec. 

intangible, (inten'dzibl), nedotakljiv; 

ne5uten. 
integer, (in'tidzr), celo Stevilo. 
integral, (in'tegrel), eel, popoln; svoj- 

stven. 
integrity, (inte'griti), postenost; ne- 

po§kodba; celota; popolnost. 
integument, (iote'gjument), ko2a. 
intellect, (in'telekt), razum. 
intellectual, (intelek'5uel), razumen; 

umski. 
intelligence, (inte'lidzens), razumnost, 

razum; znanje, novica. 
intelligent, (inte'lidzent), razumen. 
intelligible, (inte'lidzibl), razumljiv, 

jasen. 

intemperance, (intem'perens), nezmer- 

nost. 
intemperate, (intem'peret), nezmeren. 
intend, (intend'), nameravati, misliti, 

kaniti. 
intendant, (inten'dent), nadzornik. 
intended, (inten'ded), nameravan; na- 

menjen; zarodenec. 
intense, (intens'), napet; silen, moSan; 

— ly, silno, jako. 

intensity, (inten'siti), sila, napetost, 

mod. 
intensive, (inten'siv), silen, mo5an. 
intent, (intent'), napet, nameravan; 

marljiv; namera. 
intention, (inten'§n), namera, namen, 

nakana. 
intentional, (inten'Senel), nameravan, 

premiSljen; — ^ly, nala§S, namenoma. INT INT 129 inter, (intr'), pokopati; med, vmes, 

pre . . . (v zloienkah). 
interact, (intSrekt*), meddejanje. 
intercalation, (intr"kelej'§n), dodatek, 

vstavek. 
intercede, (intrsid'), stopiti vmes, po- 

sredovati. 

intercept, (intrsepf), prestreCi. 
intercession, ( intrse'Sn ) , posredova- 

nje, pripro§nja. 
intercessor, (intrse'sr), posredovalec, 

pripro§njik. 
interchange, (intr5ejnd2')> zamenjati; 

(in'trCejndi) — zamenjava. 
intercostal, (interko'stl), med rebri. 
intercourse, (in'trkors), obCevanje; po- 

govor. 

interdict, (intrdikt'), prepovedati; (in*- 
trdikt) — interdikt, cerkvena prepo- 
ved. 

, interdiction, (intrdik'Sn) , prepoved ; 

kletev. 

interdictory, (intrdik'tori), prepove- 
den. 

interest, ( in'terest) , delez ; * zanima- 
nje; korist; obresti; zanimati; priza- 
deti. 

interested, (in'terested), zaniman; pri- 
zadet. 

interesting, (in'teresting), zanimiv; 

privladen, interesanten. 
interfere, (intrflr'), vmeSavati se; trCi- 

ti; ovirati; posredovati. 
interference, (intrfi'rens), ovira; po- 

sredovanje; vmeSavanje. 
interim, (in'terim), meddasje, presle- 

dek, interval. 
interior (intFrier), notranji; notra- 

njost. 
interjection, (intrdzek'Sn), medklic (v 

slovnici). 

interlace, (intrlejs'), vplesti. 
interlard, (intrlard'), vmesati, zme§ati. 
interleave, (intrllv*), vtakniti med 11- 

ste. 
interline, (intrlajn'), pisati med vrsta- 

mi. 

interlinear, (intrli'ni^r), medvrsten, 

med vrstami. 
interlink, (intrlink'), veriziti, sestav- 

Ijati. 
interlocutor, (intrla'kjutr), govornik, 

vpra§alec. 

interlope, (intrldp'), kup5evati s tu- 

jim blagom; vmeSavati se. 
interloper, (intrlo'pr), zakoten kro§- 

njar; vsiljevalec. 
interlude, (in'trljud), medigra. 
intermarriage, (intrme'ridz), ienitev 

med bli^njimi ali v sorodnih slojih. 
intermarry, (intrme'ri), zeniti se v so- rodnih slojih. 
intermeddle, (intrme'dl), vmeSavati se. 
intermediate, (intrmrdiet), posreden; 

srednji. 
interment, (intr'ment), pokop, pogreb. 
interminable, (intr'minebl), neomejen, 

brezkonden; brezkrajen. 
intermingle, (intrmin'gl), vmeSati, 

zmeSati [se]; prikrasti se (beseda). 
intermission, (intrmi'§n), presledek, 

pavza. 
intermit, (intrmit'), izpustiti; prekini- 

ti. 
intermittent, (intrmi'tent), menjaje se, 

V presledkih; — ^ly, presledkoma, s 

presledki. 
internal, (intr'nl), notranji. 
international, (intrne'Senl), mednaro- 

den. 
interpellate, (intrpe'lejt), narediti 

medklic; vpraSati. 

nterpellation, (in"trpelej'§n), prekl- 
njenie; vpra§anje, interpelacija. 

nterpolate, (intr'polejt), vstaviti, pri- 
staviti, podtakniti. 

nterpolation, ( intr "pole j'§n), podtak- 
nitev, pristavek (k izvirnemu spisu). 

nterpose, (intrpoz'), dati vmes; po- 
sredovati, vtikati se. 

nterposition, (in"trpozi'§n), posredo- 
vanje. 

nterpret, (intr'pret), razloiiti, tolma- 

5iti, pojasniti. 
nterpretation, (intr"pritej'§n), pojas- 

nitev, razlaga, tolma5enje. 
nterpretative, (intr'pritejtiv) , razla- 

galen. 
nterpreter, (intr'pritr), tolmaS; razla- 

galec. 

nterrogate, (inte'rogejt), povpraSati. 
nterrogation, (inte"rogej'§n), vpraSa- 

nje. 

nterrogative, (intSro'getiv), vpraSalen. 
nterrogatory, (intSro'getori), vpraSu- 

jo5; vprasanje. 
ntemipt, (intferapf), prekiniti, pre- 

trgati; pose5i v besedo. 
ntemiption, (intSrap'§n), prekinje- 

nje; pretrganje; seganje v besedo. 
ntersect, (intrsekf), presekati; pre- 

krizati. 
ntersection, (intrsek'Sn), presekanje, 

krizanje; kriii§6e. 
ntersperse, (intrsprs'), potresti vmes; 

potrositi. 

nterstice, (intr'stis), vrzel. 
ntertwine, (intrtwajn*), preplesti. 
nterval, (in'trvel), presledek. 
ntervene, (intrvin'), poseCi vmes; po- 

magati; posredovati. 
ntervention, (intrven'Sn), posredova- 

tije, intervencija. 130 INT INV interview, (in'trvju), pogovor, sesta- 

nek; (intrvju*) — pogovarjati se s 

kom (zlasti za 5asnikarska porodi- 

la). 
interweave, (intrwiv'), pretkati; pome- 

§ati. 
intestate, (inte'stejt), brez oporoke. 
intestine, (inte'stin), dreva; notranji. 
inthrall, (inthrdr), glej enthralL 
intimate, (in'timet), presrden, najbliz- 

nji; zaupen; (in'timejt) — namiga- 

vati; kazati. 
intimation, (intimej'§n), namigavanje, 

kazanje. 
intimidate, (inti'midejt), preplaSiti, 

ostra§iti. 
intimidation, (intimidej'Sn), preplaSi- 

tev. 
into, (in'tu), v, noter. 
intolerable, (intd'lerebl), neznosen, ne- 

prenosen; nestrpen, 
intolerance, (int&'lerens), nepotrpeilji- 

vost; nestrpnost. 
intolerant, (inta'lerent), nepotrpezljiv; 

nestrpljiv; zagrizen. 
intone, (intdn'), intonate, (in'tonejt), 

dati glas; za&eti peti. 
intonation, (intonej'Sn), intonacija, za- 

&etek pet] a. 
intoxicant, (inta'ksikent), opojnina, 

opojna pija&a. 
intoxicate, (int&'ksikejt), opijaniti. 
intoxicated, (intak'sikejted), pijan, 

omamljen. 
intoxication, (intdksikej"§n), opijanje- 

nje, pijanost. 
intractable, (intrek'tebl), neukrotljiv, 

nevodljiv. 
intransitive, (intren'sitiv), neprehaja- 

len (v slovnici). 
* intrench, (intrant'), obdati z okopi, 

ograditi. 
intrenchment, (intrend'ment), okopi, 

ograditev. ' 
intrepid, (intre'pid), neustraSen. 
intrepidity, (intrepi'diti), neustraSe- 

nost. 
intricacy, (in'trikesi), zamotanost, za- 

pletenost; skrivnost. 
intricate, (in'triket), zamotan, zaple- 

tetiy skriven. 
intrigue, (intrlg'), spletka, kovarstvo; 

spletkariti. 
intrinsic, (intrin'zik), notranji; svoj- 

stven. 
intro-, (in'tro-), (v zlo2enkah), v, no- 
ter, notri . . . 
introduce, (introdjus') , predstavlti ; 

vpeljati; vstaviti; predlagati. 
introduction, (introdak'§n), predstava; 

uvod; predlog. 
introductive, (introdak'tiv), uvoden. 
introductory, (Introdak'tori), uvoden, vpeljajod. 
introspection, (introspek'§n), vpogled; 

raziskava. 
introspective, (introspek'tiv), vpogle- 

den; premi§ljujo5. 
intrude, (intrud'), vriniti [se], vsiliti 

[se]. 
intruder, (intru'dr), vsiljivec. 
intrusion, (intfu'zn), vsiljevanje; vri- 

nek; vsiljivost. 
intrusive, (intru'siv), vsiljiv. 
intrust, (intrast'), poveriti, zaupati. 
intuition, (intjui'§n), navdahnitev; ne* 

posredno izpoznanje. 
intuitive, (intju'itiv), o5ividen; navdah- 

Ijiv. 

intumescence, (intjume'sens), otekli- 

na, nabreklost. 
inunction, (inank'§n), vdrgnitev; ma- 

ziljenje. 
inundate, (inan'dejt), preplaviti. 
inundation, (i"nandej'§n), preplavlje- 

nje, povodenj. 
inure, (injur'), navaditi, utrditi; velja- 

ti. 
invade, (invejd'), vdreti, vpasti, napa- 

sti. 
invader, (invej'dr), vpadnik, napadalec. 
invalid, (in'velid), invalid, pohablje- 

nec; onemogel, slaboten; (inve'lid) 

— neveljaven; slab. 

invalidate, (inve'lidejt), razveljaviti. 
invaluable, (inve'Ijuebl), neprecenljiv. 
invariable, (inve'riebl), neizpremen- 

Ijiv; — ^ly, vedno, neizpremenljivo. 
invasion, (invej'zn), vpad, napad. 
invective, (invek'tiv), ialjiv, zbadljiv; 

ostra (ialna )beseda; zbadljivost. 
inveigh, (invej'), zbadati, zaliti. 
inveigle, (invl'gl), zavesti, zapeljati. 
invent, (invent*}, iznajti. 
invention, (inven'§n), iznajdba. 
inventive, (inven'tiv), iznajdljiv. 
inventor, (inven'tr), iznajditelj. 
inventory, (in'ventori), inventar, po- 

pis imetja. 

inverse, (invrs'), obraten; preobrnjen. 
inversion, (invr'§n), preobrat; preobr- 

njenost. 
invert, (invrf), preobmiti; spremeniti. 
invest, (invest*), vloiiti (v podjetja) ; 

investirati; obledi; podeliti (mod); 

oblegati. 

investigate, (inves'tieejt), preiskati. 
invesjtigation, (inve^'^tigej'Sn), preis- 

kava. 
investiture, ( inves'tidr ) , namestitev ; 

obladilo. 
investment, ( invest'ment) , vlozitev 

(denarja), vlozek; oblega. 
investor, (inves'tr), vlagatelj denarja 

V podjetja. INV IRR 131 inveterate, (inve'teret), zastaran, vko- 

reninjen; trdovraten. 
inyidious, (invi'dies), nevoidljiv, so- 

vraien. 
invigorate, (invi'gorejt), poziviti, po- 

krep5ati. 
invincibiUty, (invin"sibi'liti) , nepre- 

magljivost. 
invincible, (invin'sibi), nepremagljiv. 
inviolable, (inva'jolebl), neranljiv, ne- 

poSkodljiv; neoskrunljiv. 
inviolate, ( inva'jolet) , nepoSkodovan ; 

neoskrunjen. 
invisibility, (invizibi'liti), nevidnost. 
invisible, (invi'zibl), neviden. 
invitation, (invitej'Sn), povabilo. 
invite, (invajt*), povabiti. 
inviting, (invaj'ting), vabe5; vabljiv, 

mikaven. 
invocation, (invokej'Sn), nagovor; mo- 

litev (za pomo5). 
invoice, (in'vojs"), blagovni ra5un; na- 

praviti radun. 
invoke, (invok'), klicati, prositi; moli- 

ti (za pomo^). 
involuntary, (inva'Ianteri), nehoteS, ne- 

prostovoljen, prisiljen; — ^ly, nehote; 

prisiljeno. 
involve, (invilv'), zaplesti, zaviti; ob- 

segati; zadeti. 
involvement, (invalv'ment), zaplete- 

nost. 
invulnerable, (invarnerebl), neranljiv. 
inward, (in'wrd), notranji; noter. 
inwards, (in'wrdz), inwardly, (in'- 

wrdli), noter, v notranjost. 
iodin(e), (aj'odin), jod (prvina). 
irascibility, (ajr6"sibi'liti), razdrailji- 

vost, razjezljivost. 
irascible, (ajre'sibi), razdrailjiv, raz- 

jezljiv; togoten. 
irate, (aj'rejt), togotljiv; razkaden. 
ire, (ajr), jeza, togota. 
Ireland, (a'jrlend), Irsko. 
iridescent, (iride'sent), izpreminjast v 

barvah. 
iris, (aj'ris), mavrica; §arenica (v o5e- 

su). 
Irish, (a]'ri§), Irci; irski. 
Irishman, (aj'ri§men), Irec. 
irk, (erk), togotiti. 

irksome, (erk'sam), nadleien, beteien. 
iron, (a'jrn), zelezo; ieleznat; trd; 

likati; ukleniti. 
ironclad; (a'jrnkled), obit z 2elezom; 

oklopnica (ladja). 
iron-dust, (a'jrn dast), opilki. 
ironical, (ajra'nikl), porogljiv, zasmeh- 

Ijiv, ironiden. 
ironmonger, (a'jrn mdngr), kupSevalec 

z zelezom. 
iron-works, (a'jrn wrks), ielezarna, 

jeklarna. irony, (aj'roni), zasmeh, ironija. 
irradiate, (irej'diejt), 2areti; osvetlje- 

vati. 
irrational, (ire'§enl), nespameten; ne- 

smislen, proti razumu. 
irrationality, (ire"§ena'liti), nesmisel- 

nost. 
irreclaimable, (Iriklej'mebl) , neizter- 

Ijiv; nepobolj§ljiv. 
irreconciliable, (irikdnsi'liebl), nespra- 

ven. 
irrecoverable, (irika'verebl), nepoprav- 

Ijiv; neozdravljiv. 
irredeemable, (iridi'mebl), neodkupen. 
irreducible, (iridju'sibl), neizkrajSljiv, 

nezmanjiljiv. 
irrefragable, (ire'fregebl), neovrgljiv. 
irrefutable, (irifju'tebl), neoporeden. 
irregular, (inre'gjulr), nepravilen, ne- 

reden; neraven. 
irregularity, (ire"gjule'riti), nepravil- 

nost. 

irrelevant, (ire'Ievent), tuj; neupora- 

ben. 
irreligion (irili'din), nevera, brezver- 

stvo. 
irreligious, (irili'dzes), neveren; brez« 

boien. 
irremediable, (irimi'diebl), neizbolj- 

§ljiv; neozdraven. 
irremissible, (irimi'sibl), neodpustljiv. 
irremovable, (irimu'vebl), neprema- 

kljiv. 
irreparable, (ire'perebl), nepopravljiv. 
irrepressible, (iripre'sibl), neuniCljiv; 

nezadusljiv. 

irreproachable, (iripro'5ebl), brezgra- 

jen, brez tnadeza. 
irresistible, (irisi'stibi), demur se ni 

mogo&e braniti. 
irresolute, (ire'zoljut), neodIo5en. 
incSDlation, (ire"zolju'sn), neodlo5- 

nost. 

irrespective, (irispek'tiv), brezobziren; 

— ^ly, ne oziraje se. 
irresponsibility, (i"rispfin"sibi'liti), ne- 

odgovornost. 
irresponsible, (irispin'sibl), neodgovo- 

ren. 
irretrievable, (iritri'vebl), nenadome- 

sten. 
irreverence, (ire'verens), nespoStlji- 

vost; brezboinost. 
irreverent, (ire'verent), nespoStljiv; 

brezbozen. 

irrevocable, (ire'vokebl), nepreklicen. 
irrigate, (i'rigejt), namakati. 
irrigation, (irigej'§n), namakanje (po- 

Ija), irigacija 
irritability, (iritebi'liti), drailjivost. 
irritable, (i'ritebl), drazljiv, zdrailjiv. 
irritant, (i'ritent), draiilo. 132 IRR irritate, (i'ritejt), draiiti, vznemiriti; 

§5emeti. 
irritation, (iritej'§n), draiittev. 
irruption, (irap'Sn), izbruh. 
isinglass, (aj'zinglSs), vizji klej (ste- 

klo za pe5i). 
Islam, (is'lem), izlam (tnohamedanska 

vera). 
island, (aj'lend), otok. 
islander, (aj'lendr), otodan. 
isle, (ajl), otok, oto5ek. 
iisolate, (aj'solejt), osamiti, izolirati. 
isolation, (ajsolej'Sn all isolej'§n), osa- 

mitev, izoliranje. 
issue, (i'su), izid; konec; potomstvo; 

vpraSanje (pri prerekanju); izdaja 

(listov) ; izhajati; izvirati; kondati 

se; izdati. 
isthmus, (is'm&s), zemeljska ozina. 
it, (it), ono. JES 

Italian, (ite'ljen), Italijan,. Lah; itati- 

janski, laSki. 
italics, (ite'liks), Ie2e5e drke. 
Italy, (i'teli), Italija. 
itch, (i5), srbe5ica; pohlep; srbeti. 
item, (aj'tem), kos, 51en; kratek 51a- 

nek; podrobnost; postavka. 
itemize, (aj'temajz), podrobno nazna- 

5iti (v ra5unu). 
iterate, (i'terejt), ponavljati. 
iteration, (i"terej'§n), ponavljanje. 
itinerant, (iti'nerent), potujod. 
itinerary, (iti'nereri), na5rt (opis) po- 

tovanja; pot; potujod. 
itinerate, (iti'nerejt), potovati. 
its, (its), njegov. 
itself, (itself), ono samo, 
ivory, (aj'vori), slonoko§5en; slonova 

kost. 
ivy, (aj'vi), brSIjan. jab, (dzeb), suniti; sunek. 
jabber, (dzebr), brbrati; brbranje. 
jabberer, (dze'bSrSr), brbraC. 
jack, (d2ek), dvigalo; zajec (za 5ev- 

Ije) ; klin; pomor§5ak; fant. 
jackal, (diek'dl), §akal (zver). 
jackanapes, (diek'enejps), opica, no- 

rec. 
jackass, (diek'es), osel; norec, tepee. 
jack-boots, (dzik buts), golenice, vi- 

soki 5evlji. 
jackdaw, (dzek*dd), kavka. 
jacket, (die'ket), jopica. 
jack-o-lantem, (dzek o lentrn), ve§5a. 
jade, (dzejd), mrha, star konj; baba; 

muaiti, trpinditi. 
jag, (dzeg), zareza; §krta; nakladek 

(mrve); tnadek (pijanost) ; zarezati; 

naloiiti. 
jagged, (dze'ged), zarezan, §krtast; 

neraven. 
jail, (d^ejl), je5a; zapreti; jail bird, 

jetnik. 
jailer, (dzejlr), jedar. 
jam, (diem), gnesti [se]; gneda; kon- 

serva iz sadja. 
jamb, (dzem), podboj, steber. 
jangle, (diengl), klenkanje; neubra- 

nost, nesoglasje. 
Janizary, (dze'nizeri), jani5ar. 
January, (die'njueri), prosinec, janu- 

ar. 
japan, (dzepen'), polikati; polikano 

dclo. 
Japan, (dzepen'), Japan, Japonsko. 
Japanese, (dze"penrs'), japonski; Ja- 

ponec. 
jar, (diar), stresati, stresniti [se]; 

prepirati [se]; Skripati; stresljaj, 

sunek; vr5. jargon, (dzar'gen), ciganski (rokovnja- 
§ki) jezik. 

jasmine, (dies'min), jazmin (rastlina). 

jasper, (dies'pr), jaspis, jaSma (rast- 
lina). 

jaundice, (dion'dis), ioltenica. 

jaundiced, (dzon'dist), zolteniden; 
zelen od jeze. 

jaunt, (dzont'), potikati se; potikanje; 
izlet. 

jaunty, (dzon'ti), lahek, vesel; lahko- 
misljen. 

jaw, (did), 5eljust. 

jawbone, (did b5n), deljustna kost. 

jay, (dzej), §o]a (pti5). 

jealous, (dze'les), Ijubosumen; zavi- 
den; to be jealous, zavidati; biti Iju- 
bosumen. 

jealousy, (die'Iesi), Ijubosumnost; za- 
vidnost. 

jeer, (dzlr), rogati se; zasmehovati; 
roganje; zasmeh. 

jejune, (diidzun'), prazen; suhoparen. 

jelly, (dze'li), zoliea, strjen sok. 

jelly-fish, (dieli fi§), morski klobuk 
(vodna iival). 

jenny, (dze'ni), prediini stroj. 

jeopardize, (dze'prdajz), tvegati. 

jeopardy, (die'prdi), tveganje, nevar- 
nost. 

jerk, (dzrk), sunek, stres, potisk; su- 
niti, stresti. 

jersey, (dzr'zi), fina volnina; volnena 
jopica. 

jessamine, (dze'semin), jazmin. 

jest, (dzest), §ala, burka; §aliti se. 

jester, (dze'str), Saljivec; dvorni no- 
rec. 

jestingly, (die'stingli), v §ali. 

Jesuit, (dze'zuit), jezuit. iES 

Jesus, (dzfzes), Jezus. 

jet, (diet), curek; pomol; s curkom 

teai. 
jet-black, (diet blek), arn kot oglje. 
jetsam, (dzet'sem), izmetnina (na 

ladji). 
jetty, (dze'ti), hasip. 
Jew, (dzu), 2id, Jud. 
jewel, (dzu'el), biser, dragotina, dra- 

gulj. 
jeweler, (diu'elSr), zlatar, juvelir. 
jewelry, (diu'elri), zlatarstvo, juvelir- 

ska obrt. 
Jewess, (dzu'es), 2idinja. 
Jewish, (dzu'iS), zidovski, judovski. 
jib, (dzib), trikotno jadro; sprednje 

bruno na zerjavi; premikati se. 
jiffy, (dzi'fi), trenotek. 
jig, (dzig), razposajen pies; plesati. 
jil^ (dzilt) speljati, goljufati; speljiv- 

ka, koketka. 
jingle, (diingl), zvenkljati; ivenklja- 

nje. 
job, (diab), delo; sluzba; sunek; su- 

niti; razdeliti delo; prekiipovati; de- 

lati (v svojo korist). 
jobber, (dzabr), prekupdevalec. 
jobbery, (dza'beri), nepostavna kup- 

5ija (v uradih). 
Jockey, (dzi'ki), pogan)a5 (pri dir- 

kah) ; goljuf; konjski me§etar; me- 

setariti; ogoljufati. 
jocose, (dzokds'), §aljiv, dovtipen. 
jog, (dzSg), suniti, potisniti; potisk; 

tezava. 
joggle, (dzagl), tresti [se]; stresanje. 
join, (dzojn), zvezati, skleniti; pridru- 

ziti se; pristoi^iti (v druStvo). 
joiner, (dzojnr), mizar. 
joint, (dzojnt), zdruzen, skupen; 

sklep; 51en; zdruziti, skleniti. 
jointly, (dzojnt'li), skupno, zdruieno. 
jointure, (dzojn'dr), vzitnina, vdov§5i- 

na. 
Joist, (dzojst), pre5nica, prednik; bru- 
no. 
joke, (dz5k), §ala, nordija; §aliti se. 
joker, (dzokr), §aljivec. 
jollification, (dza"lifikej'§n), razvese- 

Ijevanje. 
jollity, (dza'liti), veselost. 
jolly, (dza'li), vesel, zabaven. 
jolt, (dz51t), suniti, stresati [se] ; 

stresljaj. 
jostle, (diasi), suvati, potiskati; gne- 

5a; sunek. 
jot, (dzat), jota, pikica; zapisati. 
journal, (dzr'nl), dnevnik, dnevna knji- 

ga; dasopis, 5asnik. 
Journalism, (dir'nelizm), dasnikar- 

stvo, zurnalizem. 
Journalist, (dir'nelist), dasnikar, 2ur- 

nalist. JUR 133 journey, (dzr'ni), potovanje; potovati. 
journeyman, (dzr'nimen), rokodelski 

potnik. 
Jove, (dzov), Jupiter (rimski bog); 

by Jove, pri Jupitru! 
jovial, (dzo'viel), vesel. 
joviality, (dzovie'liti), veselost. 
joy, (dzoj), veselje, veselost; veseliti 

se. 
joyful, (dzoj'ful), vesel, radosten. 
joyless, (dzoj'les), brez veselja, pobit, 

poparjen. 
joyous, (dzo'jes), vesel; razveseljiv. 
jubilant, (diu'bilent), radujo5 se. 
Jubilation, (dzubilej'Sn), radost. 
jubilee, (dzu'bill), jubilej, obletnica. 
judge, (dzadz), sodnik; razsojevalec; 

poznavatelj; soditi, obsoditi; odlodi- 

ti; misliti. 
judgment, (diadz'ment), sodba; ob^ 

sodba; kazen; mnenje; razsodnost; 

Last Judgment, poslednja sodba. 
judicature, (dzu'dike5r), sodna oblast. 
judicial, (diudi'§el), ^oden; presbden, 

preudaren. 
judicious, (dzudi'Ses), razsoden, mo- 

der. 

jug, (dzag), vr5; divkati kot slavec. 
juggle, (diagl), darovnija (z rokami) ; 

sleparija; slepariti. 
juggler, (dzaglr), gluma5 (metalec 

krogel). 
Jugoslav, (dzu'goslav), Jugoslovan; 

jugoslovanski. 
Jugoslavia, (dzugosla'via), Jugoslavi- 
. ja. 
jugular, (dzu'gjulr), vraten; jugular 

vein, vratna iila dovodnica (vena). 
juice, (dius), sok. 
Juicy, (dzu'si), so5nat, soktist. 
July, (dzulaj'), mali srpan, julij. 
jumble, (dzambl), zme§ati, zamotati; 

zme§njava. 
jump, (dzamp), skoditi; skok. 
jumper, (dzampr), skakalec. 
junction, (dzank§n), zveza; stekali§5e; 

kriii§de (pot). 
juncture, (dzankdr), krizi§5e; to5ka; 

sklep; vazen trenotek. 

June, (dzun), rozpik, junij. 

jungle, (dzangl), grmovje, gos5ava. 

junior, (dzunjr), mlajSi; tretjeletnik 
(visje §ole). 

juniper, (dzu'nipr), brinje; juniper 
berry, brinjeva jagoda; juniper bran- 
dy, brinjevec. 

junk, (dzank), starina; junk dealer, 
starinar. 

junket, (dzan'ket), oblizek; gostiti se. 
juridical, (dzuri'dikl), praven, sod en. 
jurisdiction, (dzu"risdik'§n), sodna 
oblast. 134 JUR jurisprudence, (d2u"rispru'dens), pra- 
voznanstvo. 

jurist, (dzu'rist), pravnik, jurist. 

juror, (dzu'rer), porotnik. 

jury, (dzu'ri), porota, porotniki; sod- 
niki (pri razstavah) ; juryman, po- 
rotnik. 

just, (diast), praviden; pravilen; po- 
poln; ravno, prav; komaj; sa- 
mo; just as, ravno, prav ko, vprav. 

justice, (-dza'stis), pravica; sodnik. 

justifiable, (diastifa'jebl), upraviden. KIT 

f justification, (dia"stifikej'§n), upra- 
vi5enje; pravi5nost. 
justifier, (dza'stifajr), upraviCevalec. 
justify, (dza'stifaj), upraviCiti. 

justle, (dzasl), potiskati. 
jut, (dzat), tnoleti naprej. 

jute, (dzut), juta (indijska rastlina). 
juvenile, (dzuVinil), mladeniSki, mla- 
dinski; mlad. 

juxtaposition, (d2a"kstepozi'§n), sole- 
ga (telo pri telesu). K kaiser, (kajzr), nein§ki cesar. 

kale, (kejl), zelje. 

kaleidoscope, (kelaj'doskop), kalejdo- 

skop, krasnogled. 
kangaroo, (kengeru'), klokan, kengu- 

ruj. 
kam, (karn), groblja. 
keel, (kil), podladje, gradelj (ladje). 
keen, (kin), oster; gored; bister. 
keenness, (kin'nes), ostrost; bistrost. 
keep, (krp), (kept, kept), drzati, ob- 

driati [se]; ohraniti [se]; voditi 

(trgovino) ; imeti, vzdrzavati [se] ; 

ostati, stanovati; varstvo; 2ivez; 

to keep on, nadaljevati. 
keeper, (kipr), hranitelj; duvaj. 
keepsake, (kip'sejk), darilo, spomin. 
keg, (keg), sod5ek. 
ken, (ken), obzor, pregled; znati. 
kennel, (ke'nel), pasja staja; jata 

(psov); lisidja luknja. 
kept, (kept), glej keep, 
kerchief, (kr'5if), ovratna ruta. 
kernel, (kr'nel), jedro, zrno. 
kerosene, (ke'rosin), fin petrolej, ke- 

tozin. 
ketchup, (ke*5ap), glej catchup, 
kettle, (ketl), kotel. 
kettledrum, (ketl dram), bobnica, pav- 

ka. 
key, (ki), klju6; tipka; naviti. 
keyboard, (kPbord), klaviatura, tipke. 
keyhole, (ki'hdl), luknja za klju5. 
key-note, (ki not), temeljni glas; glav- 

na misel. 
keystoni^, (ki'ston), sklep5ni kamen 

pri oboku. 
khaki^ (ka'ki), pepelast; rjavkasto bla- 

go. 
khedive, (kediv*), kediv (egip5anski 

vladar) . 
kidk, (kik), brcniti, suniti; izbiti; hu- 

dovati se; brca; sunek; hudovanje. 
kid, (kid), kozica; kozje usnje, kid; 

dete; roditi, vreCi. 
kidnap, (kid'nep), ugrabiti (osebo), 

odvesti. 
kidnapper, (kid'ne"pr), ugrabilec. kidney, (kid'ni), obisti, ledvice; nava- 

da; razpoloienje. 
kill, (kil), umoriti, ubiti; pokon5ati. 
kiln, (kil), pe5nica; kopa, ogljenica. 
kilo, (ki'lo), kilo (2.2 funta). 
kilogram, (ki'logrem), kilogram. 
kilometer, (ki'lomltr), kilometer (3,280 

am. devljev ali 0.62 milje). 
kilt, (kilt), kratka suknja (Skotov). 
kin, (kin), sorodnik; sorodstvo; soro- 

den. 

kind, (kajnd), vrsta; rod; obi5aj; ka- 

kovost; dober, dobrotljiv; prijazen. 
kindergarten, (kindr gartn), otro§ki 

vrtec. 
kind-hearted, (kajnd harted), dobro- 

srden, 51ovekoljuben. 
kindle, (kindl), prizgati; zanetiti 

(strast) ; zbuditi (5ustvo). 
kindliness, (kajnd'lines), dobrota, pri- 

jaznost. 

kindly, (kajnd'li),' dobrovoljen, prija- 
zen; prijazno. 

kindness, (kajnd'nes), Ijubeznivost, 
dobrota. 

kindred, (kin'dred^), sorodstvo; soro- 
den. 

king, (king), kralj. 

kingly, (king'li), kraljev, kraljevski. 

kink, (kink), vpogib, zavozljaj; zavo- 
zljati [se]. 

kinsfolk, (kinz'fok), sorodniki, ilahta. 
kinship, (kin'§ip), sorodstvo. 
kinsman, (kins'men), sorodnik. 
kinswoman, (kinsVumen), sorodnica. 
kip, (kip), koza mladida. 
kirk, (krk), (§kotsko) cerkev. 
kismet, (kis'met), (tur§ko) usoda. 
kiss, (kis), poljub; poljubiti. 
kissing, (ki'^ing), poljubovanje. 
kit, (kit), madica, mucika; majhna vi- 

jolina; vederce, debrica; orodje (de- 

lavca) ; posoda. 

kitchen, (ki5n), kuhinja. 
kite, (kajt), jastreb; zmaj (iz papirja). 
kitten, (kitn), madica; imeti mlade 
madice. KLE 

kleptomania, (kleptomej'nia), nagon 

za krajo, kleptomanija. 
knag, (ndg), gr5a; vozel. 
knapsack, (nep'sek), tele6njak, torni- 

stra. 
knave, (nejv), lopov; prijatelj. 
knavery, (nejv*ri), pobalinstvo; golju- 

fija. 
knavish, (nejViS), pobalinski, lopov- 

ski; sleparski. 
knead, (nid), gnesti. 
kneading-trough, (nlding traf), ne5ke 

(za teste). 

knee, (nl), koleno. 

kneecap, (ni kep), patela, poga&ica (v 

kolenu). 
kneel, (nil), (knelt, knelt), kleSati; po- 

klekniti. 
knell, (nel), mrtva§ki zvonec, nav5ek; 

klenkati. 
knew, (nju), glej know, 
knickerbockers, (nikr bakrs), lovske 

blade. 
knicknack, (nik'nek), igraCa, drobna- 

rija. 
knife, (najf), (mnozina knives, najvz), 

noi. 
knife-sharpener, (najf Sarpenr), brusi- 

lec. 
knight, (najt), vitez; skaka5 (v §ahu) ; 

poviteziti. 
knighthood, (najt'hud), vite§tvo. 
knightly, (najt'li), vite§ki. LAI 135 knit, (nit), (knit, knit), plesti; vezati. 

knitter, (nitr), pletilka. 

knob, (nib), gumb; glavica; grba; 

grid. 
knock, (nik), trkati, tol5i; suniti; 

brcniti; zabavljati; trkanje; udarec. 
knocker, (nakr), udarjalec; tolka5; za- 

bavlja5. 
knoll, (nol), klenkati; holm, grid, 
knot, (nat), vozel; zavitek; skupina; 

koleno (pri rastlinah) ; teiava; 

morska milja (6080 devljev) ; vozlja- 

ti [se]. 
knotty, (na'ti), zavozljan; zamotan; 

tezak. 
knout, (nawt), knuta, korobad, pohaj- 

ka; s korobadem tepsti. 
know, (nd), (knew, Imown), vedeti, 

znati; umeti. 
knowable, (nd'ebl), poznaten, kar je 

mogode znati. 
knowingly, (no'ingli), vedo5, vede, ve- 

doma. 
knowledge, (nft'ledi), veda, znanje, 

vednost; spoznanje. 

known, (non), znan; glej knew, 
knuckle, (nakl), sklep, 51en; gleienj 

(na nogi); podati, vdati [se]. 
knurl, (nrl), vozel; grCa, grba. 
kopek, kopeck, (ko'pek), kopejka (ru- 

ski denar). 
Koran, (koran' ali ko'ren), koran, mo- 

hamedansko sv. pismo. label, (lejbl), listek; napisni listek; 

zaznamovati. 
labial, (lej'biel), usten; ustnik (5rka 

kakor b, p, v). 
labor, (lejbr), delo; trud; tezko delo; 

delavstvo; porod; delati. 
laboratory, (le'boretori), laboratorij. 
laborer, (lej'berer), delavec. 
laborious, (lebo'ries), delaven; mu- 

5en, utrudljiv. 
labyrinth, (len)irinth), labirint (kraj 

poln zavitih potov) ; zmeSnjava; (del 

notranjega u§esa). 
lac, (lek), lak. 
lace, (lejs), 5ipka; trak; vrvica; zave- 

zati (5evlje); ob§iti s dipkami. 
lacerate, (le'serejt), strgati; obdrgni- 

ti. 
laceration, (le"serej'Sn), strganje; ob- 

drgnitev; rana. 
lachrsrmose, (lek'krimdz), solznat, sol- 

zan. 
lack, (lek), manjkati; pogreSati; manj- 

kanje, pomanjkanje. 
lackey, (le'ki), lakaj, sluga; sluiiti. 
laconic, (leki'nik), kratkobeseden, 

lakoniden. lacquer, (lekr), lak; lakirati. 
lacrymal, (ISk'rimel), solzen. 
lactate, (lek'tejt), dojiti. 
lactation, (ISktej'Sn), dojitev. 
lactic, (lek'tik), mleSen. 
lad, (led), dedek, pobi5, fant. 
ladder, (ledr), lestva. 
lade, (Icjd), nalagati; naprtiti. 
lading, (lej'ding), naklad, tovor; bill 

of lading, tovorni list. 
ladle, (lejdl), zajemaCa, velika 21ica; 

zajemati. 
lady (lej'di), gospa. 
ladylike, (lej'dilajk), kot gospa; oil- 

kana. 
lady-love, (lejdi lav), Ijubimka, Ijub- 

Ijenka. 

lag, (leg), obotavljati se; zaostajati; 

podasen. 
laggard, (legrd), podasen; len; podas- 

nez. 
lagoon, (legun'), plitvo morje, plitvi- 

na, laguna. 
laical^ (lej'ikl), lajiCen, sveten. 
laid, (lejd), polozen, obloien ;"" glej lay. 
lain, (lejn), glej lie. 
lair, (ler), brlo^. 136 LAI LAT laird, (lerd), (§kotsko) posestnik. 
laity, (lej'iti), posvetQJaki, laiki; ne- 

strokovnjaki. 
lake, (lejk), jezero. 
lamb, (lem), jagnje, janjec; storiti, 

povredi (jagnjeta). 
lambent, (Idtn'bent), svetlikajod, leske- 

tajoC. 
lambkin, (letn'kin), janjdek. 
lamblike, (lem'lajk), kot jagnje; po- 

nizen, krotak. 
lame, (lejtn), hrom, kruljav; pohab- 

Ijen; potnankljiv; slab; pohabiti. 
lameness, (lejm'nes), hrotnota, .pohab- 

Ijenost. 
lament, (lament'), zdihovati, toiiti, ja- 

dikovati; jadikovanje. 
lamentable, (lemen'tebl), 2alosten, za- 

loben; otozen. 
lamentation, (le"inentej'§n), jadikova- 
nje; zalovanje. 
lamp, (lemp), svetilka, svetilnica. 
lampblack, (lemp'blek"), saje (v sve- 

tilnici). 
lampoon, (lempun'), sramotilen spis; 

osebna satira; sramotiti. 
lamprey, (lemp'ri), minoga, lampre- 

ta (riba). 
lance, (lens), sulica; zabosti. 
lancer, (lensr), suli5ar. 
lancet, (Idn'set), majhna sulica, lanse- 

ta. 
lancinate, (len'sinejt), prebosti, stiniti. 
land, (lend), zemlja; dezela; tla; po- 

sestvo; stopiti na suho; izkrcati 

[se]. 
landholder, (lend'hdldr), zemljiski po- 
sestnik. 
landing, (len'ding), izkrcanje; pribrei- 

je, pristani§5e; medstopni§5e. 
landlady, (lend'lej"di), posestnica; go- 

spodinja. 
landlord, (lend'lord), posestnik; gospo- 

dar. 
landlubber, (lend'labr), neokreten 

mor§5ak. 
landmark, (tend'mark), mejnik; zna- 

menje. 
landowner, (lend*5"nr), posestnik. 
landscape, (lend'skejp), pokrajina; po- 

krajinska slika. 
landslide, (lend'slajd), piaz, plazina. 
landslip, (lend'slip), vdor, vdrtina. 
land-tax, (lend'teks), zemlji§ki davek. 
lane, (lejn), stezica, gaz, ozek prehod; 

ulica. 
language, (leng'widz), jezik, govori- 

ca; izraz. 
languid, (leng'wid), utrujen, podasen, 
languish, (leng'wis), medleti, omago- 

vati; omedlevanje; koprnenje. 
languor, -<lengr), omaganost, utruje- 

nost; omedlevica. ank, (lenk), lanky, (l^nki), slok; sla- 

boten. 
ankness, (lenk'nes), slokost; slabot* 

nost. 
antem, (lentrn), svetilka, laterna. 
ap, (lep), krpica, zaplata; krilo, na- 

ro5je; zaviti [se]; viseti (5ez ali 

nad); lizati. 
apel, (leper), krajec (pri suknji). 
apful, (lep'ful), polno naro5je. 
apidary, (le'pideri), brusilec dragih 

kamnov. 
appet, (le'pet), krogli5, zgib (pri ob- 

leki). 
apse, (leps), izpodrsljaj, izpodtekljaj ; 

odpad; pretek; izpodrsniti; prete&i; 

zapasti. 
apwing, (lep'wing), priba, vivek 

(Pti5). 
arboard, (lardl>6rd), leva stran la- 

dje. 
arceny, (lar'sini), tatvina (sodni iz- 
raz). 
arcK, (lar5), mecesen. 
ard, (lard), mast, tol§5a; z mast jo 

namazati. 
arder, (lardr), shramba za jedila. 
arge, (lardz), velik; obsezen; mo5an; 

§irok; — ^ly, najve5, veliko. 
argeness, (lardz'nes), velikost; ob- 

seznost. 
argess, (lar'dzes), darilo, poklonilo. 
ark, (lark), §krjanec; burka; loviti 

Skrjance. 
arkspur, (lark'spr), ostroinik (rastli- 

na). 
arva, (larVa), li5inka (zu2elk). 
arynx, (le'rinks), grlo, krhelj v vratu. 
ascivious, (lesi'vies), pohoten, nasla- 

den. 
ash, (le§), bid, palica; udarec; zbad- 

Ijivka; trepalnica (na o5eh) ; tep- 

sti; zvezatti; zbadati. 
ass, (les), dekle, mladenka. 
assitude, (le'sitjud), ohlapnost; utru- 

jenost. 
ast, (lest), zadnji; prej§nji; konec; 

trajati; dr2ati se, ohraniti se; at 

last, nazadnje, naposled, vendarle. 
asting, (le'sting), trajen, stanoviten. 
astly, (lest'li), naposled. 
atch, (led), zapah, kljuka; zapreti, 

zapahniti. 
ate, (lejt), pozen; nekdanji; rajni; 

pozno; of late, nedavno, zadnje 5a- 

se. 
ately, (lejt'li), zadnjiC, nedavno; zad- 
nje &ase. 
atent, (lej'tent), skrit; latent heat, 

vezana toplota. 
ateral, (le'terel), stranski. 
ath, (leth), lata, paldka; late pribiti. 
athe, (lejdh), struznica (stroj). LAT ' 

lather, (ledhr), pene iz tnila; tnilnica; 

peniti se; namazati z tnilom. 
Latin, (le'tin), latinski; latin§&ina. 
latitude, (le'titjud), Sirina, Sirokost; 

obseg. 
latitudinarian, (le"titju"dine'rien), pro 

stomislec; prostomiseln. 
latten, (letn), tanka kovinasta plo§5a. 
latter, (letr), poznejSi, poslednji; 

the latter, poslednji, ta. 
lattice, (IS'tis), omreije; omreziti. 
laud, (lod), hvaliti. 
laudable, (lo'debl), hvale vreden. 
laudanum, (16'denem), opijska tinktu- 

ra. 
laudatory, (lo'detori), pohvalen. 
laugh, (lef), smejati se; smeh. 
laughable, (le'febl), sme^n. 
laughing-stock, (lefing stak), predmet 

smeha. 
laughter, (leftr), smeh, krohotaiije. 
launch, (land ali ldn&), izpustiti v vo- 

do; zalu5ati; zadeti (kaj novega) ; 

dolg 5oln. 
launder, (londr), prati. 
laundress, (lonMres), perica. 
laundry, (lon'dri), perilnica; perilo. 
laureate, (lo'riet), okindan z lavor- 

jem; angle§ki dvorni pesnik. 
laurel, (lo'rel), lavor. 
lava, (IdVa), lava (pri ognjeniku). 
lavatory, (leVetori), umivalna soba. 
lavender, (le'vender), sivka (rastlina); 

sivkast. 
lavish, (le'vi§), zapravljiv; razkoSen; 

zapravljati, razsipati. 
law, (Id), postava, zakon, zapoved; 

pravo, pravniStvo; odvetniitvo. 
lawful, (lo'ful), postaven, zakonit; do- 

voljen. 
lawgiver, (Iq'givr), zakonodajalec. 
lawless, (lo'les), nepostaven, nezako- 

nit; ziodinski. 
*lawn, (Ion), trata; fino tanko blago. 
lawn-tennis, (Ion tenis), igra lawn- 
tennis. 
lawsuit, (lo'sjut"), toSba, pravda. 
lawyer, (16'jr), odvetnik, advokat. 
lax, (leks), ohlapen, nenapet; rahel; 

lahkomiseln, povr§en: 
laxative, (le'ksetiv), lahko odvajalno 

sredstvo. 
laxity, (le'ksiti), ohiapnost; slabost, 

netodnost, povr§nost. 
lay, (lej), (laid, laid), poloziti, posta- 

viti; le6i (jajca) ; lega, polozitev; 

stava; vrsta; pesem; posveten; laji- 

6en. 
layer, (le'er), plast; polagalec; brick- 
layer, zidar z opeko. 
layman, (lej'men), posvetnjak; nestro- 

kovnjak. 
lazaretto, (lS"zere'to), lazaret, {Wzer LEA 137 ret), kuznica, bolnica za nalezljive 
bolezni. 

laziness, (lej'zines), lenoba. 

lazy, (lej'zi), len. 

lea, (li), travnik, loka. 

lead, (led), svinec; napolniti ali pokri- 
ti s svincem. 

lead, (lid), (lead, lead, led), voditi, pe- 
Ijati; iti naprej; — ^ing, vodeC, vodi- 
len, prvi, poglaviten; vodstvo; lea- 
ding article, uvodni .dlanek. 

leaden, (ledn), svin5en. 

leader, (lidr), vodnik, voditelj; vodni 
dlanek. 

lead-pencU, (led pensil), svin5nik. 

leaf, (lif), (mnozina leaves, llvz), list; 
pero; perot (pri vratih) ; liste dobiti; 
gold leaf, zlata pena. 

leafless, (llfles), brezlisten. 

leaflet, (llflet), listek; letak, okroini- 
ca 

leafy, (IPfi), listnat. 

league, (lig), zveza, liga; pogodba; 
francoska milja; zavezati se. 

leak, (Ilk), pu§5ati (vodo) ; odprtina, 
Spranja. 

leakage, (li'kidz), pu§5anje. 

leaky, (li'ki), pu§5ajo5; prebit, poSen. 

lean, (lin), sloneti; nasloniti; zanesti 
se; slok; suh; tanek; he leans to- 
ward, se mu ho5e. 

leaning, (li'ning), nagnjenje, smer. 

leanness, (lin'nes), tankost; suhost 
(pri mesu). 

leap, (Up), skoditi; skok; leap-year, 
prestopno leto. 

learn, (Irn), uditi se; izvedeti. 

learned, (Ir'ned ali Irnt), u5en, izku- 
§en. 

learner, (Ir'nr), u5enec. 

learning, (Ir'ning), udenje; uSenost; 
izurjenost. 

lease, (lis), zakup, najem; najemninska 

pogodba; v najem dati ali vzeti. 
leasehold, (ITs'hold), zakupno posest- 

vo. 
leash, (lis), spona, zanjka;.troje stva- 
. tri; privezati. 
least, (list), najmanjSe, najmanj; at 

least, najmanj, vsaj. 
leather, (ledhr), usnje. 
leathern, (ledhrn), usnjen. 
leathery, (le'dheri) , usnjat. 
leave, (liv), (left, left), pustiti, zapu- 

stiti; oditi; nehati; dovoliti; dovoli- 

tev; odhod, slovo; leave of absence, 

dopust. 
leaven, (levn), kvas; izkvasiti ; izki^ 

sati. 138 LEA leavings, (IPvingz), ostanki. 
lecherous, (le'^eres), pohoten, razuz- 

dan. 
lection, (lekSn), ditanje. 
lecture, (lek&r), predavanje; naloga; 

ukor; predavati, pou5evati; grajati, 
lecturer, (lek'5er6r), predavat«lj. 
ledge, (ledz), rob; plast. 
ledger, (ledir), glavna knjiga. 
lee, (li), zavetrna stran (ladje) ; zati- 

§je. 
leech^ (115), pijavka; pijavke staviti. 
leek, (Ilk), luk (rastlina). 
leer, (lir), §kiliti; postrani gledati; 

Skiljenje. 
left, (left), lev; leva stran; ostal; glej 

leave, 
left-handed, (left hended), leviden. 
leg, (leg), noga. 

legacy, (le'gesi), volilo (v oporoki). 
legal, (ligl), postaven; pravni§ki. 
legality, (lige'liti), zakonitost. 
legalize, (li'gelajz), napraviti zakoni- 

tim. 
legate (le'git), poslanik; papezev le- 

gat. 
legation, (legej'Sn), poslani§tvo; pb- 

slanstvo. 
legend, (le*dzend), bajka, legenda; 

pripovedka. 

legendary, (le'dzenderi), pravlji5en. 
leger-de-main, (ledzr di mejn), urnost 

V rokah, glumaStvo. 
leggings, (le'gingz), dokolenica, ga- 

maSa 
legibili^, (le"d2ibi'liti), aitljivost. 
legible, (le'd^ibl), aitljiv. 
legion, (li'dien), legija, oddelek voja- 

kov; mnoiica. 
legislate, (le'diislejt), delati postave. 
legislation, (le''d2islej'§n), postavodaj- 

stvo. 
legislative, (leMiisletiv), postavodajen. 
legislator, (le'dzislejtr), postavodaja- 

lec. 
legislature, (le'dzislej"£r), postayoda- 

ja; poslanska zbornica. 
legitimacy, (ledzi'timesi), zakonitost; 

zakonsko rojstvo. 
legitimate, (ledzi'timet), zakonit, po- 
staven; zakonski; pravi. 
legitimation, (Ied2i"time]'Sn), pozako- 

nitev, uveljavljenje. 
legume, (le'gjum), strok. 
leguminous, (legju'mines), stroSnat. 
leisure, (llir), prosti 5as, brezdelje. 
leisurely, (irzrli), brezdelen; zlo2en. 
lemon, (lemn), citrona, limona. 
lemonade, (lemonejd'), limonada. LEV 

lend, (lend), (lent, lent), posoditi. 

lender, (lendr), posoditelj. 

length, (length), doliina; oddaljenost; 

trajnost; at length, naposled, ven- 

darle. 
lengthen, (lengthn), podaljSati [se]. 
lengthy, (leng'thi), dolg; dolgotrajen. 
leniency, (If'niensi), usmiljenje; pri- 

zanaSanje. 
lenient, (ll'nient), usmiljen; prizane- 

sljiv. 
lenity, (le'niti), mehkost; prizaneslji- 

vost. 
lens, (lenz), le5a (steklo). 
Lent, (lent), postni 5as, post. 
lent, (lent), glej lend, 
lenten, (lentn), posten. 
lenticular, (lenti'kjulr), leCast. 
lentil, (len'til), le5a (rastlina). 
leonine, (li'onin), levov. 
leopard, (leprd), leopard (zver). 
leper, (lepr), gobovec. 
leprosy, (lep'resi), gobova bolezen. 
leprous, (lep'res), gobov. 
lesion, (liin), poSkodba; rana. 
less, (les), manj§i; manj. 
lessee, (lesP), najemnik. 
lessen, (lesn), zmanjSati [se]. 
lesser, (lesr), manjSi, 
lesson, (lesn), naloga; pouk; izkusnja; 

ukor. 
lessor, (lesr), oddajalec v najem. 
lest, (lest), da bi ne, da. 
let, (let), (let, let), pustiti, dati, dovo- 

liti; V najem dati; rooms to let, so- 

be V najem; let him go, naj gre. 
lethal, (li'thel), smrten; lethal dose, 

smrtna doza. 
lethargic, (lithar'diik), mrtviCen, za- 

span. 
lethargy, (le'thSrdzi), mrtvilo, malo- 

marnost, letargija. 
letter, (letr), erka; pismo; listina; — s, 

leposlovje. 
letter-box, (letr baks), nabiralnik, 

po§tna baksa. 
letter-carrier, (letr keriSr), pismono§a- 
letterhead, (letr bed), pisemski papir 

z napisom. 

lettuce, (le'tis), zelena salata. 
leucorrhea, (IjukorPa), beli tok. 
lev^, (levP all le'vi), nasip; sprejem 

odlidnih gostov. 
level, (levl), raven; vodoraven; povr§i- 

na; ravnina; enakost; vodna mera; 

gladina; staliSCe; navod; smer; po- 

ravnati; vodoravno narediti; stremi- 

ti. 
lever, (levr), vzvod. 
leverage, (leVeredi), vz vodna mo5. 
leveret, (leVeret), zajfiek. LEV 

levite, (llVajt), levit. 

levity, (leViti), lahkota; lahkomisel- 

nost. 
levy, (leVi), vzeti (javno), naloziti 

(davke) ; zbirati, pobirati. 
lewd, (Ijud), razuzdan, nedist. 
lexicon, (le'ksikn), besednjak, zbor- 

nik, leksikon. 
liability, (la'*jebi'liti), odgovornost; 

dolinost. 
liable, (la'jebl), odgovoren; dolzan 

pla£ati; izpostavljen; mogo6. 
liaison, (liezon'), skrivno znanje. 
liar, (lajr), laznik. 
libation, (lajbej'Sn), daritev pija£; po- 

pivanje. 
libel, (laj*bel), kazniv tisk; sramotilno 

pismo; sramotiti. 
libeler, (laj'beler), sramotilec, paskvi- 

lant. 
libelous, (laj'beles), sramotilen. 
liberal, (li'berel), radodaren, darei- 

Ijiv; prostomiseln ; liberalen; obse- 

zen. 
liberalism, (li'berelizm), liberalizem 

(liberalna na6ela). 
liberality, ( libere'liti ) , radodarnost ; 

dar. 
liberate, (li'berejt), oprostiti, osvobo- 

diti. 
liberation, (liberej'Sn), oprostitev, os- 

voboditev. 
libertine, (li'brtin), razuzdan, samo- 

pa§en; razuzdanec. 
liberty, (li'brti), prostost, svoboda. 
libidinous, (libiMines), razuzdan. 
librarian, (lajbre'rien), knji2ni£ar. 
library, (laj'breri), knjiinica. 
librate, (laj*brejt), nihati, balancirati. 
libretto, (libre'to), besedilo opera, li- 

breto. 
lice, (lajs), u§i; glej louse, 
license, (laj'sens), dovolitev; uradno 

dovoljenje, licenca; pravica; rako§- 

nost; dovoliti, dati pravico. 
licentious, (lajsen'Ses), razuzdan, raz- 

koSen. 
lichen, (laj'ken), liSaj (rastlina, ko2na 

bolezen). 
lick, (lik), lizati; natepsti; premagati; 

oblizek. 
licking, (li'king), pretep. 
lickspittle, (likspi'tl), priliznjenec. 
licorice, (li'koris), sladka koreninica 

(rastlina). 
lid, (lid), pokrov; eyelid, trepalnica. 
lie, (laj), (lay, lain), le^ati; poloziti. 
lie, (laj), laz; lagati. 
lief, (lif), rad, hotoma. 
liege, (lldi), podlozen; oblastnik. 
lien, (li'en), obremenitev posestva. 
lieu, (Iju), in lieu of, namesto. 
lieutenancy, (Ijute'nensi), poro£ni§tvo. LIM 139 lieutenant, (Ijute'nent), poro£nik, lajt- 

nant; namestnik. 
life, (lajf), (mno2ina lives), zivljenje; 

zivljenjepis; iivahnost. 
life-belt, (lajf belt), reSilni pas. 
life-boat, (lajf bot), reSilni 6oln. 
life-guard, (lajf gard), telesna straia. 
lifeless, (lajfles), brez zivljenja, mr- 

tev. 
life-preserver, (lajf prizrvr), re§ilni 

pas. 
lifetime, (lajftajm), iivljenjska doba, 

zivljenje. 
lift, (lift), vzdigniti [se]; vzdig, po- 

vzdig; pomo6; dvigalo, vzpenja£a. 
ligament, (li'gement), vez. 
ligature, (li'ge6r ali li'getjur), vez; vo- 

zel; preveza; nit. 
light, (lajt), lu6; razsvetljava; pri2gati; 

svetiti; stopiti doli; po6iti se; olaj- 

§ati; lahek; majhen; £ist, svetel, ja- 

sen; povrSen. 
lighten, (lajtn), razsvetiti; olajSati; 

bliskati se. 
lighter, (lajtr), priiigalec; odkladalka 

(ladja); odkladati. 
light-fingered, (lajt fingrd), dolgopr- 

sten, tatinski. 
light-hearted, (lajt harted), vesel, do- 

bre volje. 
lightiness, (laj'tines), lahkota; lahko- 

miselnost. 
lightning, (lajt*ning), blisk. 
lightning-rod, (lajtning rdd), strelo- 

vod. 
lightsome, (lajt'sam), svetel, jasen. 
ligneous, (lig'nies), lesenast. 
lignite, (lig'najt), rjav premog, lignit. 
like, (lajk), enak; podoben; kot, kakor; 

podobnost, posnetek; marati, rad 

imeti. 
likelihood, (lajk'lihud), verjetnost. 
likely, (lajk'li), morebiten, mogod; 

v§e6, prijeten; brikone. 
liken, (lajkn), primerjati. 
likeness, (lajk'nes), podobnost; ena- 

kost; posnetek; slika. 
likewise, (lajk'wajz), istotako, tudi, 

takisto. 
liking, (laj 'king), v§e6nost; okus; ve- 

selje. 
lilac, (laj'lek), Spanski bezeg; viSnjev. 
Lilliputian, (lilipju'Sn), majhen, pri- 

tlikav, liliputanski. 
lilt, (lilt), popevati. 
lily, (li'li), lilija; lily-of-the-valley, 

Smarnica. 
limb, (lim), ud, Men; obod, rob (lune 

ali solnca). 
limber, (limbr), gib£en, upogljiv; na- 

rediti gib£no; sprednja prema pri 

topniSkem vozu. 
limbo, (lim1)o), vice, predpekel. 140 LIM LOB lime, (lajm), apno, apnenec; lep, klej; 

s klej em namazati. 
limestone, (lajm'ston), apnenec (ka- 

men). 
limit, (li'mit), meja; omejiti. 
limitation, (limitej'§n), omejitev. 
limitless, (li'mitles), brezmejen. 
limn, (lim), risati, slikati. 
limousine, (limuzln'), limuzinka (avto- 

mobil). 
limp, (limp), §epati; Sepanje; gib£en, 

mehak. 
limpid, (lim'pid), £ist, prozoren. 
limpidity, (limpi'diti), 6istost, prozor- 

nost. 
linchpin, (lind'pin), osnik (pri kolesu), 

lunek. 
linden^ (lin'den), lipa; linden-flowers, 

lipovo cvetje, 
line, (lajn), 6rta, linija; vrsta; proga; 

meja; rodovina; vrvica; 6rtati; 

uvrstiti; podloiiti (obleko) ; to line 

up,,postaviti v vrsto. 
lineage, (li*niid2), druzina; rod; po- 

kolenje. 
lineal, (li'niel), £rtast; v ravni vrsti. 
lineament, (li'niement), obrazna pote- 

za; poseben znak. 
linear, (li'niSr), vrstast; raven. 
liner, (lajnr), parnik. 
linger, (lingr), zaostajati; obotavljati 

se; trajati; 6akati. 
lingerie, (lendzerP), (francosko) zen- 

ska spodnja obleka. 
lingual, (ling'wl), j eziden; jezidnik 

(glas kot so d, z, th). 
linguist, (ling'wist), jezikoslovec, ling- 

vist. 
linguistic, (lingwi'stik), jezikosloven. 
liniment, (li'niment), mazilo. 
linig, (laj'ning), podloga. 
link, (link), sklep (pri verigi) ; £len; 

skleniti, sklepati. 
linnet, (li'net), konopljenka (pti6). 
linoleum, (lino'liem), gumasta pre- 

proga. 
linotype, (laj'notajp), 6rkostavski 

stroj. 
linseed, (lin'sld), laneno seme; linseed 

meal, lanena moka. 
linsey-woolsey, (linzi wulzi), blago iz 

platna in volne. 
linstock, (lin'stak), uzigalka, lunta. 
lint, (lint), Ian; pukanica (platno), 

sarpija. 
lintel, (lintl), preSnica. 
lion, (la'jen), lev. 
lioness, (la'jenes), levinja. 
lip, (lip), ustna, ustnica; rob; dotakni- 

ti se z ustnicami. 
liquefaction, (likwifek'Sn), raztopitev. 
liquefy, (li'kwifaj), raztopiti; raztaja- 

tl. liqueur, (liker'), zganina, liker. 
liquid, (li'kwid), teko6ina; teko5. 
liquidate, ( li'kwidej t ) ,^ poravnati ; na- 

praviti teko6e. 
liquidation, (likwidej'sn), poravnava 

(dolgov), likvidacija. 
liquor, (likr), teko5ina; opojna pija5a. 
lisp, (lisp), §epetati; jecljati; §epet. 
list, (list), imenik, seznamek; lista; 

spis; nagnjenost (ladje) ; vpisati 

[se] ; priglasiti se. 
listen, (lisn), posluSati; prisluSkovati. 
listener, (li'senr), posluSalec. 
listless, (lis'les), neposluSen; brezbri- 

zen. 
lit, (lit), prizgan; glej light 
litany, (fPteni), litanije. 
liter, (litr), (1.05 kvarta). 
literacy, (li'teresi), pismenost. 
literal, (li'terel), dobeseden, dOsloven; 

pismen. 
literary, (li'tereri), knjizeven, litera- 

ren. 
literate, (li'teret), pismen, znajo£ bra- 

ti in pisati. 
literature, (li'tereSur ali — tjur), knji- 

zevnost, literatura. 
lithe, (lajdh), voljan, mehak. 
lithograph, (li'thogref), kamnopis, li- 

tograf ; litografirati. 
lithographer, (litha'grefr), kamnopi- 

sec, litograf. 
lithography, (litha'grefi), kamnopis, 

litografija. 
litigant, (li'tigent), prepirajo5a stran- 

ka, tozitelj. 
litigate, (li'tigejt), prepirati se, prav- 

dati se. 
litigation, (litigej'§n), pravda. 
litigious, (liti'dzes), pravdarski. 
litter, (litr), nosilnica; slamnata po- 

stelja; melanica; zarod (zivali) ; 

storiti, roditi; raztresti. 
little, (litl), majhen, mal; nizek; ma- 

lenkost; little by little, pomalem. 
littleness, (li'tlnes), malenkost, neztiat- 

nost. 
littoral, (li'terel), obrezni, primorski; 

primorje. 
liturgy, (li*trdii), cerkveni obredi, li- 

turgija. 
live, (liv), ziveti; stanovati; trajati; 

(lajv) — ziv;_zivahen. 
livelihood, (lajv'lihud), prehrana; iiv- 

Ijenje. 
loan, (Ion), posoditi; posojilo. 
loth, (loth), nenaklonjen, mrzek, zo- 

prn. 
lothe, (lodh), mrziti, sovraziti. 
loathing, (loMhing), stud; mrznja. 

loathly, (lodh'li),. loathsome, (lodh- 

sam), ostuden. 
lob, (lab), kepa; tezak Slovek. LOB LOR 141 lobby, (1^'bi), predsoba; pridobivati 

poslance za kak predlog. 
lobbyist, (la'biist), agent med poslan- 

ci. 
lobe, (lob), krilo; del pri okroglastih 

udih. 
lobster, (labstr), jastog, velik rak. 
local, (lokl), krajeven, lokalen; kra- 

jevni vlak. 
locality, (loke'liti), kraj, prostor. 
localism, (15'kelizm), krajeven izraz 

ali obidaj. 
localization, (16"kelizej'§n), dolo^itev 

prostora, lokalizacija, najdba. 
localize, (16'kelajz), dolo6iti prostor; 

omejiti. 
locate, (lo'kejt), postaviti, dolo6iti pro- 
stor; nastaniti se. 
location, (lokej'Sn), prostor; okroije. 
locative, (16'ketiv), mestnik (v slovni- 

ci). 
loch, (lah), (Skotsko) jezero. 
lock, (lak), klju5avnica; zatvornica; 

koder, kosem (las) ; zakleniti, za- 

preti; skleniti se. 
locker, (lakr), predal; miznica; omara. 
locket, (la'ket), navratnica, obesek, 

medaljon. 
lockjaw, (lsLk*di6)y ustni ali mrtvidast 

kr6, tetanus, 
lockou^ (lak'awt), izprtje (delavcev). 
locksmith, (lik'smith), klju5avni5ar. 
locomotion, (lo"komo'sn), premika- 

nje; gonilna sila. 
locomotive, (ld"komo'tiv), vla5ni stroj, 

lokomotiva; premikajo£. 
locust, (lo'kast), kobilica. 
locution, (lokju'Sn), govor; izraz. 
lode, (lod), rudninska iila. 
lodestar, (lod'star), zvezda vodnica, 

polarna zvezda. 
lodestone, (15d'ston), magnetni kamen. 
lodge, (ladz), dati preno5is5e; posta- 
viti, poloiiti; udariti; stanovati; le- 

iati; preno5i§5e, bivali§5e; druitvo, 

loza. 
lodgement, (ladz'ment), bivali§£e; na- 

kopidenje. 
lodger, (ladir), preno5evalec, stanova- 

lec. 
lodging, (la'dzing), preno5is5e; stano- 

vanje. 
lodging-house, (ladling haws), preno- 

5is£e; stanovanje. 
loft, (loft), podstre§je; nebo. 
loftiness, (lof'tines), visokost; prevzet- 

host. 
lofty, (lofti), visok, vzpet; vzviSen. 
log, (lag), hlod, lad j in dnevnik; hlode 

sekati. 
logarithm, (la'gerithm), logaritma (v 

ra6unstvu). 
log-book, (Idg buk), ladjina dnevna knjiga. 
log house, (lag haws), hi§a iz hlodov. 
logic, (la'dzik), doslednost; logika. 
logical, (la'dzikl), dosleden; logiden. 
logician, (lodii'§n), logik. 
logwood, (lag'wud), krvenec (les iz J. 

Amerike). 
loin, (lojn), ledje. 
loiter, (lojtr), tavati; potikati se. 
loll, (lol), raztegniti se; pomoliti Cje- 

zik) ; leno lezati. 
lone, (15n), samoten, sam. 
loneliness, (lon'lines), samota; dolg- 

5as. 
lonely, (lon'li), samoten; samotarski. 
lonesome, (lon'sam), samoten; I am 

lonesome, dolgdas mi je. 
long, (long), dolg; dolgo; hrepeneti, 

zeleti. 

longevity, (landzeViti), visoka starost. 
longing, (long'ing), hrepenenje, zelja; 

hrepened. 
longitude, (lan'dzitjud), dolzina, dol- 

gost. 
longitudinal, (lan'Miitju'dinel), podol- 

gast; dolg; — ^ly, podolgem. 
long-suffering, (long safering), potr- 

pezljiv; potrpezljivost. 

look, (luk), gledati, zreti, videti; iz- 
gledati; skrbeti; iskati; pogled; iz- 
gledanje; look out, pazi! glej! 

looking-glass, (luking gles), zrcalo. 

lookout, (luk'awt), opazovanje; opa- 
zovalnica; to be on a lookout, pazi- 
ti se. 

loom, (lum), statve, tkalen stroj; vi- 
deti se oddale6, prikazati se. 

loop, (lup), zanjka; krivina; ovinek; 
kriviti. 

loophole, (lup'hol), strelna lina; luk- 
nja; izhod. 

loose, (lus), nezvezan, prost; rahel, 
ohlapen; natanSen; razuzdan; odve- 
zati, oprostiti. 

loosen, (lusn), odvezati; izrahljati; 
odjenjati. 

looseness, (lus'nes), nepritrjenost; 

rahlost; razuzdanost. 
loot, (lut), plen; pleniti, ropati. 
lop, (lap), odbiti vrh, prisekati; zagna- 

ti; mahati, viseti. 
lopsided, (l^p'sajded), vised na eno 

stran; pristranski. 
loquacious, (lokwej'§es), zgovoren. 
loquacity, (lokwe'siti), zgovornost. 
lord, (lord), gospod; lord ( na Angle- 

§kem) ; Bog; gospodovati. 
lordliness, (lord'lines), gospostvo; 

5ast; ponos. 
lordling, (lord'ling), gospodek. 
lordly, (lord'li), gosposki, plemenit; 

ponosen; osaben. 142 LOR ' 

lordahip, (lord'Sip), oblast, moC; Your 

Lordship, VaSa milost. 
lore, (lor), nauk, uSenosI, znanje. 
lorry, (lo'ri), leiak moiorni voi. 
lose, (luz), (lost, IobO, izgubiti [se]. 
loser, (luzr), izgubitelj. 
loss, (los), izguba; skoda, 
lost, (lost), izgubljen; &ei lose, 
lot, (lat), usoda; delei; ireb; mnoli- 

na; parcela, del zemlje; razdeliti; 

zrebatl. 
loth, (lath), sovraien, nenaklonjen. 
lotioii, (16'sn), izmivanje; izmivalna 

voda. 
lotlerr, (la'teri), loterlja. 
lotto, (la'to), tombola (igra). 
loud, (lawd), glasen; kri£e& (barva) ; 

— ty, glasno^ naglas. 
loudnesB, (lawd'nes), mofan glas; 

krik. 
lounge, (lawndi), mali divan; polega- 

tl, posedati. 
louse, (laws), (mnoiina lice), uS. 
low, (16), nizek; reven; nizko. 
lowly, (lo'li), ubog, reven, slab. 
lownesB, (16'nes), nizkota. 
low-spirited, (16 spirited), potrt, obu- 

pan. 
loyal, (16'jel), zvest, lojalen, vdan; po- 

loyalist, (lo'jelist), zvBst pristai, loja- 

list. 
loyalty, (16'jelli), zvestoba, lojalnost; 

vdanost. 
lozenge, (IS'zendi), poieven Cetvero- 

kot, romb; pastila, kas sladkorja. 
lubber, (labr), nerodnei, beteinei. 
lubberly, (la'brli), neroden, beteien. 
lubricate, (Iju'brikejt), namazati, po- 

lubricant, (Ijii'bnkenI), tnaza, mazilo. 
lubrication, (Ijubrlkej'Sn), na£in ma- 

zanja (koles). 
luceni (Iju'sent), svetUkast, odseva- 

)oi. 
lucid, (Iju'sld), jasen, oCividen: odse- 

vajoC 
lucidity, (Ijusi'ditl), sveiloba; sijaj; 

prozornost; {asnost. 
Lucifer, (Iju'sifr), jutranja zvezda; 

iveplenka; satan. 
luck, (lak), sre£a; bad luck, slaba sre- 

£a, nesreCa, smola. 
luckless, (lak'les), nesreien. 
lucky, (la'ki), sre£en. 
lucrative, (Iju'kretiv), dobJEkanosen. 
lucre, (Ijukr), doblEek. 
lucubration, (lju"kjubrej'§n), noiino 

uiienje; premiSljevanje. 
lucalent, (lju'kjulent>, ^vetel; bliSCeC; 

razviden. 
ludicrous, (tju'dikres), smeSen. - 
luff, (ISf), vetraa stran ladje; obrnl- LYI 

ti ladio proti vetru. 
lug, (lag), vle£i, puliti; driaj; uhelj. 
luggage, (la'gidi), tovor, prtljaga. 
lugubrious, (Uugju'bries), ialosten, 

zaien. 
lukewarm, {Ijuk'worm), mlaCen. 
lull, (lal), uspavati; pomlritl [se]; 

poleCl se (veter); premirje. 
lullaby, (la'lebaj), pesem uspavanka. 
lumbago, (Umbej'go), trganje v ledju. 
lumber, (lambr), stavben les; stara 

§ara, ropotija; lumber-jack, gozdar, 

delavec v gozdu. 
luminary, (Iju'mineri)^ svetilo. 
luminous (Iju'mines), svetel; bliSieC. 
lump, (lamp), kepa; kup; koSCek; 

mnoiina; zmetati na kup; vzeti v ce- 

loti, na debelo. 
lumpy, (lam'pi), kepast. 
lunacy, (Ijii'nesi), norost, blaznost. 
lunar, (Ijunr), meseCen. 
lunatic, (Ijune'tik), mese£en; nor, bla- 

lunch, (lanC), luncheon, (lanCn), pri- 

grizek, mala juitna, malica; jesti, 

mallcati. 
lung, (Ung), pljufia. 
lunge, (landz), sunek; sunili. 
lurch, (Irfi), goljufati; prcvrnitl se; to 

leave in the lurch, na cedilu pustiti. 
lure, (Ijur), vabiti; zapeljati; vaba. 
lurk, (Irk), preiati; biti skrit; prislui- 

kovati. 
luscious, (la'ies), presladek; okusen. 
lush, Oa£)i soEnal; mehak. 
lust, (last), poieljenje; nagon; nasla- 

da; poieleti. 
luster, (lastr), sijaj; lestenec. 
lustful, (last'ful), nasladen. 
lustily, (ta'stili), iivahno, krepko. 
lustiness, (la'stines), £ivahnost, krep- 

kost. 
lustrous, (la'stres), sijajen. 
lusty, (la'sti), iivahen, vesel, krepak, 
lute, (Ijut), plunka (glasbilo) ; lepllo; 

zalepitl. 
luxuriance, (lagzu'riens), buJDOSt; 

razkoSnost. 
luxuriant, (lagfii'rient), bujen; razko- 

£en. 
luxuriate, (lagiti'riejt), bujno rasti; 

razko§no iiveti. 
luxurious, (lagiu'ries), bujen; razko- 

£en; gizdav. 
luxury, (tak'Seri), razkoinost; nagizda; 

stvar za zabavo. 
lyceum, (laj"si'em), Ijudsko uCiliifie, 

Hce). 
lye. (lai), lug. 
lying, (laj'ing), leieC: lafniv; laganle, 

lai. LYM MAJ 143 lymph, (limO sokrvca, limf. 1 lyre, (la}r), lira (glasbilo). 

lynch, (line), obesiti brez sodne obrav- lyric, (li'rik), linfien; lirlEna pcsem, 

nave, lindati. lirika. 

lynx, <lmks), ris <iival). I M ma, (mi), (okrajlano od mama), ma- 
mica, mama. 

ma'am, (mam ali mem), (okrajiano od 
madam), gospa, dama. 

macadamize, (meke'demajz), posuti pot mac«, (mejs), kij. 

macerate, (mft'sercjt), namofiiti; raeh- 

Gati. 
machinate, (mcTtineit), snovati zaro- 

to. 
machination, (mSkinej'in), zarota, na- 

klep, mahinacija. . 
machine, (meSin'), stro); avlomobil. 
machinery, (meSi'nen), stroji, kolesje. 
machinist, (meSi'nist), stro)nfk. 
mackerel, (mfi'kerel), vr^tenica (riha) 
mackintosh, <mek'intA£), nepretnoCIji^ 

povrfinik. 
mad, med), blazen, nor; atekel; be- 

sen, jezen. 
madam, (me'dem), gospa. 
madame, (madam'), {francosko) go- 
spa, 
madden, tmSdn), narediti blaznlm 

zblazneti, podjvjati. 
madder, (mcdr), broE (rastlina); bro- 

iieva rdeSica. 
made, (mejd), nareien; glej make; 

made-up, ponarejen; goto v. 
madhouse, (med'haws), hiaznica. 
madman, (mSd'men), blaznel. 
madness, (med'nes), blaznost; bes- 

raagazine, {me"gezin'), skIadiS£e; le- 

posloven list, revija, mesefinik itd- 
maggot, (me'get), ogre, £rv, liCinka. 
raagic, (mi'diik), Carovniitvo; Garen, 

Caroven, magiCen. 
magical, (me'diikl), Caroben, &udo- 

vit. 
magician, (medii'den), Carovnik- 
magisterial, (me"dzistrriel), gosposkt; 

ponosen. 
magistracy, fme'dzistresi), magistrat, 

oblast; sodnik. 
magistrate, (me'dzistrejt), oblastve- 

nik; sodnik. 
magnanimity, (mcgneni'miti), veliko* 

du^nost. 
magnanimous, {megne'nimes), veliko- 

dulen. 

, (m&B'nejt), roagnat, vellkai. magnesia, (megni'iia), magnezija (tva- 

magnet, (meg'net), magnet, 
magnetic (megne'tik), magnetiCen; 

privlaCen. 
magnetfem, (meg'nilizni), magneti- 

zem; privlainost. 
magnetize, (meg'nitajz), pomagnetiti. 
magnificence, (megni'fisens), velikost, 

veli£astje. 
magnificent, (megni'fisent), vellCasten, 

sijajen, 
magnifier, (m&g'nifajr), poveliievalec; 

poveCalo. 
magnify, (mfg'nifaj), poveEati; pove- 

li£atl. 
magnitude, (mdg'jiiljud), velikost, ve- 

liCina; mnoiica. 
magpie, (mSg'paj), sraka (ptiE). 
Magyar, (madjr ali mSg'iar), Mad- 
jar, Oger; madjarski, ogrski. 
mahogany, (meha'geoi), mabagonskl 

les. 
maid, (mejd), dekle; sluikinja, hi^na. 
maiden, (meidn), deklica, dekle; dekli- 

Ski, deviSki. 
maidenhood, (mejdnhud), dekliStvo; 

deviStvo. 
maidenly, (me)'dnli), dektiSki, devi- 

Ski; srameiljiv. 
mail, (mejl),po§ta; oklep; po poitj po- 

slati; z oklepom obdati. 
mailable, (mei'lebl), kar se sme po- 

slati po po§ti. 
maim, (mejm), pohabiti; pokveCiti; 

pohabljenost. 
main, (mejn), poglaviten, glavni; ve- 

lik, mogoEen; poglaviten deli celota; 

svetovno morje; celina; glavna cev; 

main line, glavna proga. 
mainly, (mein'li) poglavitno, najveE, 

predvsem. 
maintain (mejntejn'), vzdriavati, hra- 

nili; trditi. 
maintainance, (mejn'tenens), vzdriEa- 

vanje; trajanje; trditev. 
maize, <mejr), indiianska koruza. 
majestic, (medze'slik), veliEasten. 
majesty, (me'dzesti), veliianstvo, 
majolika, (medza'Iika ali majo'lika), 

majolika (vrE). 
major, (mc)dlr), veEji; major. 
majority, (medifl'riti), veElna-^ ^titwi- 

letnost. 144 MAK niake^ (mejk), (made, made), naredi- 

ti, napraviti; izvr§iti; dose6i; prisi- 

liti; postati; obrniti se; pove5ati 

[se] ; izdelek ; oblika. 
mfdce-believe, (mejk biliv), izmiSljoti- 

na; izmiSljen. 
maker, (mejkr), izdelovalec; tvoritelj; 

tovarnar. 
makeshift, (mejk Sift), pomo£ za silo. 
make-up, (mejk ap), sestav; na§min- 

kanje, maskiranje. 
makeweight, (mejk'wejt''), prime£ek. 
mal-, (mel-), (v zlozenkah) slabo, 

ne . . . 
maladministration, (mer'edmi"nistrej'- 

§n), slaba uprava. 
malady, (me'ledi), bolezen. 
malaise, (melejz'), slabo razpoloze- 

nje, slabost. 
malaria, (mele'ria), malarija, mrzlica. 
malcontent, (merkantent), nezadovo- 

Ijen. 
male, (mejl), moski, mo§kega spola; 

moz; samec. 
malediction, (me"lidik'§n), kletev. 
malefactor, (me"lifek'tr), hudodelec. 
malevolence, (mele'volens), hudobnost, 

zlobnost. 
malevolent, (mele'volent), hudoben 

zloben. 
malformation, (mer'formej'§n), priro- 

jena pohabljenost. 
malice, (mS'lis), zlobnost. 
malicious, (meli'§es), zloben, hudo- 
ben, lokav. 
malign (melajn'), hudoben; opravlja- 

ti. 
malignancy, (melig'nensi), zlo£estost; 

neozdravna bolezen. 
malignant, (melig*nent), zlo£est; so- 

vrazen. 
malignity, (meli'gniti), zlo5est. 
malinger, (melin'gr ali melin'dzr), de- 

lati se bolnega, simulirati bolezen. 
malingerer, (melin'dzerer), simulant. 
mall, (mol), malj, drevored. 
malleable, (md*liebl), kovalen, koven. 
mallet, (me'let), tolkaS, lesen bat. 
mallow, (me'lo), sleznica (rastlina). 
malpractise, (melprek'tis), slabo delo; 

zloraba; slabo obna§anje. 
malt, (molt), slad; sladiti. 
maltreat, (meltrit'), slabo ravnati (s 

kom). 
mama, (mama' ali ma'ma), mama, ma- 

ti. 
mammal, (me'mel), sesavec. 
mammary, (me'meri), prsni. 
mammon, (me'men), bog bogastva, ma- 

mon. 
mammoth, (me'meth), mamut (izumr- 

11 slon) ; velikanski. 
man, (men), (mnozina men, mozje), MAN 

moz; £lovek; kmet (v §ahu) ; z mo2- 

mi napolniti; man-of-war, vojna 

ladja. 
manacle, (me'nekl), spone, okovi; 

ukleniti. 
manage, (me'nidi), voditi; nadzorova^ 

ti; obvladati. 
manageable, (me'nidzebl), vodljiv; 

posluSen. 
management, (me'nidzment), vodstvo, 

poslovanje. 
manager, (me'nidir), poslovodja, vod- 

ja; nadzornik. 
mandamus, (mendei^mes), sodni ukaz 
mandarin, (men'derin), mandarin, ki- 

tajski uradnik. 
mandate, (mSn'dejt), uraden ukaz, 

naro6ilo. 
mandatary, (men'deteri), pooblaSde- 

nec. 
mandatory, (men'detori), ukazovalec. 
mandible, (men'dibl), spodnja 5eljust. 
mandolin, (men'dolin), mandolina 

(glasbilo). 
mandrake, (men'drejk), Adamova 

glava (rastlina). 
mane, (mejn), griva. 
manes, (mej'niz), (latinsko) du§e 

ranjkih, mani. 
maneuver, (menju'vr), vojaSke vaje; 

manever. 
manful, (men'ful), mo2at; juna§ki. 
manganese, (men"geniz'), mangan. 
mange, (mejndz)), garje, srab (pri zi- 

valih). 
manger, (mejndzr), jasli). 
mangle, (mengl), valjar; izvaljati; iz- 

medkati; razkosati. 
mangy, (mejn'dzi), garjav. 
manhood, (men'hud), mo§ka doba; 

mozatost; juna§tvo. 
mania, (mej'nia), blaznost; pohlep. 
maniac, (mej'niek), blazne2; blazen. 
manicure, (md'nikjur), distiti roke in 

nohte; maniktir. 
manifest, (me'nifest), pokazati; raz- 

glasiti; o5iten, o6ividen; razglas. 
manifestation, (me"nifestej'Sn), raz- 

glasitev; javno odobrenje. 
manifesto, (me"nife'sto), razglas, pro- 

glas. 
manifold, (me'nifold), raznoter. 
manikin, (me'nikin), pritlikavec; ume- 

ten model telesa. 
manipulate, (meni'pjulejt), ravnati (s 

5im); opravljati; rabiti. 
manipulation, (meni"pjulej'§n), ravna- 

nje; uporaba. 
mankind, (men'kajnd), CloveStvo. 
manlike, (mSn'lajk), moSki; moiat. 
manliness, (men'lines), mostvo; mo- 
zatost. 
manly, (men'li), mozat, pogumen. MAN MAS 145 manner, (m^nr), obidaj, navada; man- 
ners, (me'nrz), olika; obna§anje. 
mannered, (me'nrd), olikan. 
mannerism, (me'nerizm), privajenost. 
mannerly, (me'nrii), olikan, spodoben. 
man-of-war, (men av wor), vojna la- 

dja. 
manor, (menr ali me'nor), zenilji§£e 

plemenita§a. 
manorial, ( meno'riel), gosposki. 
mansion, (m6n§n), stanovanje; gospo- 

ska hi§a, pala6a. 
manslaughter, (mSn*sl6tr), tuner £lo- 

veka; 51ove§ko klanje. 
mantel, (mentl), ognji§£e (z obzidom). 
mantle, (mentl), pla§6; pokriti [se]. 
manual, (me'njuel), ro6en; ro6na 

knjiga; — ^ly, ro5no, z rokami. 
manufacture, (me"njufek'6r ali — tjur), 

izdelava blaga; izdelek; izdelovati. 
manufacturer, (me"njufek'6erer), izde- 

lovalec, tovarnar. 
manumission, (menjumi'Sn), osvobodi- 

tev suinjev. 
manure, (menjur'), gnojiti; gnoj. 
manuscript, (m^"njuskript), rokopis 

manuskript. 
many, (me'ni), mnogi; ve6; mnogo; as 

many as, toliko kolikor; so many, to- 

liker, toliko. 
map, (mep), zemljevid, mapa; o5rtati. 
maple, (mejpl), javor. 
mar, (mar), poskodovati, pokvariti; ma- 

dei ; kvar. 
maraud, (marod'), klatiti se; ropati. 
marble, (marbl), marmor; marmomat. 
March, (mar6), suSec, marec. 
march, (mar6), korakanje; kora5nica; 

korakati; voditl korakanje; hodi! 

naprej ! 
Mardi gras, (mar'di gra), (francosko) 

pustni torek. 
mare, (mer), kobila; mora. 
margin, (marMzin), rob; nieja; razli- 

ka med kupno in pla£ano svoto; ob- 

robiti; napisati na rob. 
marginal, (mar'd2inel), obroben, ro- 

bast. 
margrave, (mar'grejv), mejni grof. 
marigold, (mS'ri gold), babji prstanec 

(rastlina). 
marine (merin'), pomorski; marina; 

pomorSdak. 
mariner, (me'rinr), pomorSCak. 
marital, (me'ritl), zakonski. 
maritime, (me'ritim ali — tajm), 

morski. 
marjoram, (mar'diorem), majaron. 
mark, (mark), znak, znamka; sled; 

meja; zaznamovati; zapomniti si. 
market, (mar'ket), trg; trgovina; ce- 

na; trgovati; prodati. 
marksman, (marks'men), dober stre- lec. 
marl, (marl), lapor (prst) ; gnojiti z 

laporjem. 
marmalade, (mar'melejd), saden sok. 
marmot, (mar'met), marmotica (21- 

val). 
maroon, (merun'), vre£i na pusto ob- 

reije; rjavo rde6kast; divji zamorec. 
marquetry, (mar'ketri), vlozen las. 
marquis, (mar'kwis), markiz (pleme- 

nita§). 
marriage, (me'ridz), poroka; zakon. 
marriageable, (me'ridzebl), sposoben 

za zakon, dorasel. 
married, (me'rid), poro5en; oienjen 

(mo§ki), omozena (zenska); zakon- 
ski. 
marrow, (me'ro),, mozeg; najboljSe. 
marrowy, (me'roi), mozgat; jedrnat. 
marry, (me'ri), poro5iti [se] ; omo2it.*^» 

ozeniti [se]. 
marsh, (mar§), mo5virje. 
marshal, (mar§l), marSal, vojvoda; 

ravnatelj, vodja; urediti; voditi. 
marshy, (mar'§i), mo6virnat. 
mart, (mart), trg. 
marten, (martn), kuna (iival). 
martial, (mar'Sl), vojni, vojaSki; mar- 
tial law, preki sod. 
martin, (mar'tin), doma5a lastovica. 
martyr, (martr), mu£enec; mu5iti. 
martjrrdom, (mar'trdem), mu5eni§tvo. 
marvel, (marvl), 6udo, dudez; za6udi- 

ti se. 
marvelous, (mar'viles), Sudovit. 
mascot, (me'sket), zival, ki baje pri- 

nese sre5o. 
masculine, mes*kjulin), moski; mo§- 

kega spola. 
mash, (me§), zmes, me§anica; brbzga; 

zmedkati; brozgati; mashed pota- 
toes, zme5kan krompir. 
mask, (mesk), krinka, maska; zakrin- 

kati [se], zakriti [se]. 
mason, (mejsn), zidar; prostozidar. 
masonry, (mej'senri), zidarstvo; pro- 

stozidarstvo. 
masquerade, (me'skerejd), maSkera- 

da; maskirati se. 
mass, (mes), mnozica; masa; ma§a; 

the masses, navadno Ijudstvo. 
massacre, (me'sekr), klanje; poklati. 
massage, (mesaz'), drgnjenje, masaza. 
masseur, (meser'), maser. 
masseuse, (mesez'), maserka. • 
massive, (me'siv), debel, trden, mo- 
San, masiven. 
mast, (mest), jambor; zelodna pasa; 

podpreti z jambori; mast head, vrh 

jamb or a. 
master, (mestr), gospodar; mojster; 

uditelj; gospodiS, dedko; gospodo- 

vati ; obvladati ; pokoriti. 146 MAS masterly, (me'strli), moistrslci; zapo- 

vedovaien. 
masterpiece, (mS'strpTa), mojstrsko 

delo; umotvor; glavna stvar, 
mastership, (me'slrSipl, gospodar- 

stvo; moiatrstvo. 
maslery, (me'steri), vlada; izurjenost. 
mutic. (mS'stik), maslika (drevo). 
■DBSticBte, <me'stikeii) zveCiti, pre- 

ivekovati. 
mastication, (mSstikej'in) , preiveka- 

nje. 
mastiff, (me'stif), angleaka doga 

(pes), 
mat, <met), plahta; s plahtami oblo- 

iiti. 
match, (mSe), viigalica, iveplenka; 

enako; stava; poroka; partija; pri- 

legati 36 ; ekupa) epadatl; primerja- 

ti; poroCiti se. 
matchless, (mefi'les), br« primere, 

neprekosljiv. 
. mate, (mejt), tovariS; samec, samka; 

mornar; poro£iti; kos biti (komu); 

premagati; napraviti mat (v Sahu). 
material, (meti'riel), tvarina, blago, 

material; gradivo; stvaren, maieria- 

len, telesen; vaien; gmoten raw 

material, sirovina, sirovo blago. 
materialism, {metrrietizm), materiali- 

zem. 
materialist, (metf'rielist), materialist, 
materiality, (metirif'Iiti), stvarnost, 

telesnost, materialnost. 
materialize, (meti'rielaiz), uresniCtti 

[se] ; zgoditi se. 
maternal, (metr'nl), materinski. 
malemity, (metr'niti), materinstvo; 

maternity hospital, porodniSka bol- 

nica. 
mathematical, (me"thime'tikl), ra- 

funski. matematiEen. 
mathematician, (me"thinieti'Sn), ra- 

Cunar, matematik. 
mathematics, (me"thime'tiks), raCim- 

stvo. 
mattinee, (nt£"tine'), podnevna (po- 
pe Id anska) predstava. 
matricide, (me'tnsajd), materomor; 

morilec lastne matere. 
matriculate, (metri'kjulejt), vpisatl 

[sej; sprejeti. 
matrimonial, (rae"trim6'niel), zakon- 

ski. 
matrimony, (me'trimoni), zakonskl 

matrix, (mej'triks), (mn. .matrices, 
mfi'trisiz), matlca, matrica (model). 

raatran, (mij'treii), odrasla iena; 
oskrbnica. 

matter, (m£tr>, sifov, tvarina; pred- 
met; gnoj (v ranah) ; rokopis; biti 
vaino; gnojtti se; reading matter. MEA 

etivo; what ia the matter, kaj Je? 
matting, (mS'ting), plahte. 
mattock, (me'tak), rovnlca (orodje), 
mattress (met'res), blazina, iimnica, 

madrac. 
mature, (metjiir'), zorcti, postati zrel; 

zapasti (plafiilo); zrel. 
maturi^, (metju'riti), zrclost; rok 

plaCljivosti. 
maudlin, (mod'lin), pijan; soliav, jo- 

kav. 
maul, (m6I), tolkaC, bat; tolEi. 
maunder, (mdndr), godrn)ati; tavati. 
Maundy Thursday, (mflndi thrz'de)), 

Veliki Eetrtek. 
mausoleum, (mosoli'em), mavzolej, 

nagrobni spomenik. 
mauve, (mov). anilinsko viSnJev. 
maw, (mo), zelodec (pri iivali). 
mawkish, (moltiS), zoprn. 
maxim, (me'ksimj, vodilo, pravilo. 
maximum, (meHcsimam), najveC; naj- 

viSji. 
may, (mej), (might), moCi (morem); 

smeti (smem); utegniti; I may go, 

morda pojdem; you may go, smei 

iti, lahko grei. 
May, (me]), veliki traven, maj. 
May-bug, (mej bag), hroiC 
May-day, (mej dej), prvi ma). 
May-fly, (mej flaj), cnodnevnica (mu- 

ha), 
mayor, (mej'fir), iupan, 
mayoralty, (mei'orelti), iupanstvo. 
mayoress, (mej'ores), zupanja. 
Maypole, (mei'pol), mlaj. 
maze, (me}E), zmedenost; skrivalni- 

ca, labirint. 
mazurka, (mezur'ka), mazurka (pies). 
M. D. (MedicEnae Doctor), doktor me- 
dicine, zdravnik. (Se rabi kot krati- 

ca.) 
me, (mi), mene, menl. 
mead, (mid), medica. 
meadow, (me'do), travnik. 
meager, (migr). suh, mrSav; skro- 

men; pomanjkljiv. 
meal, (mil), obed; hrana; moka. 
mealy, (mi'li), moCnat. 
mean, (min), (meant ,meant, ment), 

pomeniti misliti; nameravati. 
mean, (mm), nizek, nizkoten; zani- 

Cevan; malenkosten; srednii; are- 
da; in the mean time, medtem. 
measles, (mizlz), osepnice, dobrci. 
measurable, (me'ierebl), izmerljiv. 
measure, (mezr). mera, merilo; raz- 

merje; ukrenilev; sredsivo; meriti; 

obsegatl. 
measurement, (me'irment), merje- 

nje; mera. 
meat, (mit), meso (kot hrana); hrana. MEG 

mechanic, (mike'nik), rokodelec; me- 

hani6en; — s mehanika. 
mechanician, (mekeni'Sn), mehanik. 
mechanism, (me'kenizin), mehanizem, 

sestav, gonilo. 
medal, (medl), svetinja; medal] a. 
meddle, (medl), vmeSavati se; vtikati 

se (v kaj); posredovati. 
meddlesome, (me'dlsam), vtikajod se, 

nadleien. 
medial, (ml'diel), median, (mi'dien), 

povpre6en. 
mediate, (mPdiejt), posredovati; 

(mi'diet) — posreden. 
mediation, (mldiej'Sn), posredovanje; 

pripro§nja. 
mediator, (mrdiejtr) , posredovalec ; 

priproSnik. 
mediatrix, (mrdie"triks), posredoval- 

ka; pripro§nica. 
medical, (meMikl), zdravniSki; zdra- 

vilen. 
medicament, (me'dikement), zdravilo, 

lek. 
medicate, (meMikejt), z leki zdraviti. 
medication, (me"dikej'§n) , zdravlje- 

nje z leki. 
medicinal, (medi'sinl), zdravilen. 
medicine, (me'disin), zdravilo, lek; 

zdravniSka veda, medicina. 
medieval, (mfdiiVl), srednjeveSki. 
mediocre, (ml'diokr), srednje vredno- 

sti; navaden. 
mediocrity, (mldid'kriti) , s r e d n j a 

vrednost; povrSnost. 
meditate, (me'ditejt), premiSljevati. 
meditation, (meditej'Sn), premiSljeva- 

nje. 
meditative, (me'ditejtiv), premi§ljujod; 

premiSljevalen. 
Mediterranean sea, (me"ditere'nien si), 

Sredozemsko morje. 
medium, (mPdiem), sredstvo; ob5ilo; 

posredovalec; sredina; medij. 
medlar, (med'lr), ne§plja (sadje). 
medley, (med'li), gne6a, meSanica. 
meed, (mid), nagrada, povrafiilo. 
meek, (mlk), krotek, poni2en. 
meekness, (mlk'nes), krotkost, poni2- 

nost. 
meet, (mlt), (met, met), sre£ati [se]; 

zbrati se; sestati se; poplafiati; se- 

stanek, snidenje; pripraven, pora- 

ben. 
meeting, (mPting), sre£anje; snide- 
nje; seja, shod. 
meetness, (mlt'nes), pripravnost. 
melancholia, (melenko'lia), melanholi- 

ja, otoinost. 
melancholic, me"lenka'lik) , melan- 

holi6en, otozen. 
melancholy, ( me'lenkali ) , otoinost ; 

otozen. MEN 147 melee, (me"le'), (francosko) mete2; 

splosno klanje. 
meliorate, (mrijorejt), pobol]§ati [se]. 
me^llifluous, (meli'flues), medeno sla- 

dak. 
mellow, (me'lo), zrel, goden; mehak; 

prhek (zemlja) ; dozoreti; omehda- 

ti [se]. 
mellowness, (me'lones), zrelost, god- 

nost; prhkost; krotkost. 
melodious, (milo'dies), blagoglasen, 

melodiden. 
melodrama, (me'lodra"ma), 2aloigra, 

melodrama. 
melody, (me'lodi), napev, melodija. 
melon, (me'len), bu6a, melona; water 

melon, vzitna bu£a, dinja. 
melt, (melt), topiti [se], stajat! [se]; 

omehdati [se]. 
member, (membr), £len, ud; 51an. 
membership, (mem'brSip), filanstvo. 
membrane, (mem'brejn), kozica, mre- 

na, membrana. 
memento, (mimen'to), spomin (na 

kaj). 
memoir, (mem'war), pisano poroSilo; 

— s, zivljenjepis, spomini. 
memorable, (me'morebl), znamenit, 

vreden spomina. 
memorandum, (me"moren'dem) , be- 

le2ka; spomenica; zapisnik, memo- 
randum. 
memorial, (mimo'riel), spominski; 

spomenik; spominski spis. 
memorialize, (mimo'rielajz), prilo2iti 

izjavo; spominjati se. 
memorize, (me'morajz), nau£iti se na 

pamet, na izust; ponavljati. 
memory, ime'mori), spomin. 
men, (men), (mnozina besede man), 

mozje, moSki; Ijudje; mo§tvo, 
menace, (me*nis), pretiti; pretnja, 

groznja. 
menagerie, (mine'dzeri), zverinjak, 

menezarija. 
mend, (mend), izbol]§ati, popraviti 

[se]; olep§ati; zakrpati. 
mendacious, (mendej'Ses), lazniv. 
mendacity, (mende'siti), lainivost. 
mendicancy, (men'dikensi), prosja- 

Stvo. 

mendicant, (men'dikent), proseC; me- 

nih-prosjak. 
mendicity, (mendi'siti), prosjaStvo. 
menial, (mrniel), hlap6evski, nizek; 

hlapec. 
meningitis, (menindzaj'tis) , vnetje 

mozganskih mren. 
menses, (men'siz), menstruation, 

(men"truej*sn), mese5ni tok, perilo. 
mensuration, (men§urej'sn), merje- 

nje. 
mental, (mentl), duSftv^\s.\ tl'^\x'ws&;\^ mentalitr, (mentC'llti), duievne zmoi- 

nostl; duievno delovanje. 
mention, (men'ln), omenltev, opaz- 

ka. 
mentor, (mentr), moder svetovalec, 

mentor, 
menu, (men'ju ali mcnii'), vzpored 

obeda, jedilen listek. 
mercantile, (mrliehtall) , trgovski. 
mercenary, (mr'siniri) , najet; sebi£en; 

dobl£kaieljen; najeinik. 
mercer, (mrsr), trgovec s avilo, 
merchandise, (mr'^endajz), blago; tr- 

covioa. 
merchant, (inr'fent), trgovec. 
merchantman, (mr'6entmen), trgovska 

ladja. 
merciful, (mr'siful), usmiljen. 
merciless, (mr'siles), neusmiljen. 
mercurial, (mrkju'riel), zivosrebrn; 

izpremcnijiv, neslanoviten; ziv. 
merciuy, (mr'kjuri) zivo srebro sel. 
mercy, (mr'si), usmiljenost, usmilje- 

nje. 
mere, (mlr), sani; Cist; jezero; meja; 

— If, tAVM, edinole. 
meretricious, (meritri'Ses), goljuflv; merge, (mrdz), potopiti [sc], poiretj; 

spojiti |se]. 
merger, (nird£r), spojitev (podjetij). 
meridian, (men'dien), opoldanski; 

poldnevcn; najviSja to£ka solnca; 

poldne; vrhunec; poldnevnik, meri- 

dijan. 
meridional, (meri'dionel), poldneven; 

juien. 
merino, (men'no), merino-ovca. 
merit, (me'rit), zasluga, zasluienje; 

zasluliti. 
meritorious, {merit o'ries), zasluicn. 
merle, mrl , kos (plic). 
mermaid, (mr'mejd), morska vlla. 
merman, (mr'men), povodnji moi. 
merriment, (meVimenl), veselje; raz- 

veseljevatije. 
merry, (me'ri), vesel, livahen, zafaa- 

merry-go-round, (mc'ri go rawnd), 

vrtiljak. 
mesh, (meS), mreia; lovitl v mreio. 
^rism, (mcz'mcrizm) , hipnoti* 
; odaranje. 

iz'merajz), hipnotizlra- mesa, (mes), jed; omlzje; meSanica; 

nered; hraniti; jesti. 
message, (me'sidz), poroCilo; brzojav- 

ka poslamca. 
messenger, me'sendir), sel. 
Messiah, (mesa'ja), Mesija. 
messmate, (mes'mejt), tovariS pri mi- MID 

Messrs. (mesrz), (okrajiano iz messi- 
eurs), go-spodje. 
messauge, (mes'widz), hiSa (z vsemi 

pritiklinami). 
met, (met), sreCal; gle) meet 
metal, (metl), kovina. 
metallic, melg'lik), kovinast. 
metalliferous, (meteli 'feres), nidnia- 

ski. 
metallnrgy, (me"telrd'ii>, -rudoznan- 

stvo, metalurgiia. 
metamorphose. (me"tem6r'f6z), izpre- 

meniti, preobra2iti. 
metamorphosis, (me''tem6r'fo3is), iz- 

premenitev, preobrazba, metamor- 

foza. 
metaphor, (me'tefr), prispodoba, me- 

lafora. 
metaphorical, (me''tefd'rikel), prcno- 

sen, V prispodobah, melaforiEen. 
metaphysical, (me"teti'2ikl), nadiu- 

len, meiatiziEen. 
metaphysics, (melefi'ziks), metafizi- 

zjka, duSna filozofija. 
mete, tmTt), meriti, odmeriti; mcra. 
meteor, (mi'lior), meteor, nebesni ka- 

meter, (mitr), meter <38.37 palca); 

merilec; medio; mera v pesmih. 
methinks, (mlthinks'), meni se zdl. 
method, (me'lhed), nafiin, met^da; 

naErt. 
methodical, (milh3'dikl), po gotovem 

naCrtu, metodifen 
methodize, (me'thodajz), uredltl. 
metric, (me'trik), metrical, (mc'trikl), 

metriCcn. 
metropolis, (mitra'poiis), glavno (naj- 

veije) mesto, raetropola. 
metropolitan, (metropa'lltn), veliko- 

mesten; metropolit, nadSkof. 
mettle, (metl), svojstvo; £ilo8t, po- 

gum. 
mettlesome, (me'tlsam), pogumen. Cil. 
raew, (mjii), miiav; mijavkati; mews, 

(mjuz), stafa, hiev. 
miasma, (miez'ma), okuzilo. 
mica, (mai'ka). slada, rusko steklo. 
microbe, (maj'krob), E''vicB. 
microscope, (mai'kroskop), drobno- 

gled, mikroskop . 
mid. (mid), vmes, med; sreda. 
midday, (mid'dej). poldne. 
middle, (midl), srednji; sreda, sredi- 

na; middle ages, sredni'i vek, 
middleman, (mi'dlmen), prekupfieva- 

lec. veriznik. 
middling, (midling), srednji, precej- 

midge, (midi), muiica. 
midland, (mid'lend), notranjSCina de- 
zele. MID MIN 149 midnight, (mid'najt), polnoCi; polno- 

£en; at midnight, opolno6i. 
midship, (mid'§ip), sredi ladje. 
midst, (midst), sredina, sreda; sredi, 

med. 
midsummer, (mid'sa^'mr) sredi poletja. 
midway, (mid'wej), napolpot, sreda. 
midwife, (mid'wajf), babica. 
midwifery, (mid'wajfri), porodni5ar- 

stvo. 
midwinter, (midVintr), sredi zime. 
mien, (min), obraz, videz; obnasanje. 
might, (majt), moC; oblast; glej may. 
mightiness, (maj'tines), mogo£nost, 

mo5. 
mighty, (maj'ti), mogo5en; mo£an; ja- 

ko, mo5no. 
mignonette, (minjenet'), reseda (rast- 

lina). 
migrate, (maj'grejt), seliti se, prese- 

Ijevati se. 
migration, (majgrej'§n), selitev, pre- 

seljevanje. 
migratory, (maj'gretori), sele6 se. 
mikado, (mika'do), mikado (naslov 

japonskega vladarja). 
milch-cow, (mil5 kaw), molzna krava. 
mild, (majld), mil; neien; srednje 

vrste. 
mildew, (mil'dju), plesnivost; plesniti. 
mildness, (majldnes), miloba; milost- 

Ijivost, neinost. 
mile, (majl), angle§ka milja (5,280 

6evljev), 
mileage, (maj'lidi), Stevilo milj; voz- 

nina na miljo. 
milestone, (majl'ston), mejnik. 
milfoil, (mil'fdjl), rman (rastlina). 
militant, (mi*litent), vojskujo5. 
military, (mi'literi), vo]a§ki; voja§ki 

Stan, 
militate, (mi'litejt), nasprotovati; bo- 

jevati se. 
militia, (mili'Sa), dezelna bramba, mi- 

Hca. 
milk, (milk), mleko; molsti. 
milking, (mirking), molza. 
milkmaid, (milk'mejd), mlekarica. 
milkman, (milk'men), mlekar. 
milksop, (milk'sap), mehkuinez. 
milky, (mirki), mleSen; milky-way, 

rimska cesta (na nebu). 
mill, (mil), mlin, malin; predilnica; 

tovarna, livarna; desetinka centa; 

mleti, drobiti; kovati (denar). 
millennium, (mile'niem), tisod let; 

sre5na doba. 
miller, (milr), mlinar. 
millet, (mi'let), prose. 
millimeter, (mi'limitr), milimeter. 
milliner, (mi'linr), izdelovalka all pro- 

dajalka zenskih klobukov. 
millinery, (mi'lineri), prodajalna ali tovarna ienskih klobukov. 
million, (mi'ljen), milijon. 
millionaire, (miljener'), milijonar. 
millstone, (mil'ston), mlinski kamen. 
millwright, (mil'rajt), graditelj mli- 

nov ali tovaren. 
milt, (milt), ribja jajca, ikra; vranica. 
mimeograph, (mi'miogref), odtiskova- 

len stroj, mimeograf. 
mimic, (mi'mik), posnemalen; mimik; 

posnemati. 
mimicry, (mi'mikri), posnemanje, mi- 

mika; spakovanje. 
minaret, (mi'neret), tur§ki stolp, mi- 
naret. 
mince, (mins), razsekati, razdrobiti; 

stopicati; prisiljeno govoriti. 
mince pie, (mins paj), mesna paSteta. 
mincing, (min'sing), prisiljen, afek- 

tiran. 
mind, (majnd), pamet; duh; razum; 

nagnjenje; spomin; misliti; zapom- 

niti si; ozirati se (na kaj); paziti; 

skrbeti; bit! nagnjen; to make up 

one's mind, odlo6iti se; to bear in 

mind, zapomniti si; never mind, ne 

skrbi, nid ne de. 
minded, (majn'ded), razpoloien, nag- 
njen. 
mindful, (majnd'ful), pazljiv; ubog- 

Ijiv. 
mine, (majn), jama, rudnik; kopati; 

moj. 
miner, (majnr), rudar, premogar, ko- 

pa5. 
mineral, (mi'nerel), rudninski; ruda. 
mineralogy, (minere'lodzi), rudnin- 

stvo, mineralogija. 
mingle, (mingl), meSati [se] ; pridru- 

ziti se; zdruziti se. 
miniature, (mi'niedr ali — tjur), zmanj- 

§ana slika; majhna slika. 
minim, (mi'nim), kaplja (mera) ; kaj 

zelo majhnega. 
minimize, (mi'nimajz), pomanj§evati ; 

omalovaievati. 
mining, (maj'ning), rudarstvo; pre- 

mogarstvo. 
minion, (mi'njen), podrepnik, prilizo- 

valec. 
minister, (mi'nistr), streznik; duhov- 

nik; minister; stre6i; oskrbovati; 

pomagati. 
ministerial, (mi"nistrriel), ministrski; 

duhovniSki. 
ministrant, ( mi'nistrent) , streioC ; 

streznik. 
ministration, (mi"nistrej'§n) , strei- 

ba; sluiba; oskrbovanje. 
ministry, (mi*nistri), ministrstvo; 

duhovniSka sluzba. 
mink, (mink), vidra (zival). 
minnow, (mi'no), ribica. 150 MIN minor, (majnr), mlaj§i; xnanjSi; xnla- 

doleten. 
minority, (mind'riti), manjSina; mla- 

doletnost. 
minster, (mitistr), samostanska cer- 

kev; prestolna cerkev. 
minstrel, (min'strel), potujo5 pevec. 
mint, (mint), kovarna denarja; xneta 

(rastlina); kovati denar. 
mintage, (min'tidi), kovanje denarja. 
minus, (maj'nes), manj. 
minute, (mi'nit), minuta; minutes, 

(mrnits), zapisnik (sej). 
minute, (minjuf), prav majhen; — ly, 

podrobno, natanko. 
minuteness, (minjut'nes), malenkost; 

podrobnost. 
minutiae, (minju'Sie), podrobnost!. 
minx, (minks), navihano dekle. 
miracle, (mi'rekl), 5ude2.. 
miraculous, (mire'kjules),- Sudeten. 
mirage, (mirai'), zra6ni odsevi, optiS- 

na prevara na morju. 
mire» (ma)r), razmoSena zemlja, bla- 

to; blatiti. 
mirk, (mrk), glej murk, 
mirror, (mi'r&r), zrcalo, ogledalo; po- 

kazati kakor v^rcalu. 
mirth, (mrth), veselost, 2ivahnost; 

zadovoljnost. 
mirthful, (mrth'ful), vesel, 2ivahen. 
miry, (maj'ri), blaten. 
mis-, (mis-), (v sestavljenkah) napa- 

(en, slab • . . 
misadventure, ( mis"$d ven*5r ) , zla 

sre6a; nezgoda. 
misalliance, (mis^elaj'ens), ponesre- 

5ena zveza; nesreden zakon. 
misanthrope, (mis*enthrdp) , sovrainik 

Ijudi, mizantrop. 
misanthropy, (misen'thropi), mrznja 

do Ijudi. 
misappropriate, (mis^'eprd'priejt), pri- 

lastiti si (po krivici) ; napa£no ra- 

biti. 
misbehave, (mis'*bihejv'), slabo se 

obnaSati. 
misbehaviour, (mis'*bihejVier), slabo 

obnaSanje, slabo zadrianje. 
.misbelief, (mis^'bilif), kriva vera, 
misbeliever, (mis"biirvr), krivoverec. 
miscarriage, (miske'ridi), ponesre£e- 

nje; slabo obnaSanje; splav, pre- 

zgodnji porod. 
miscany, (miske'ri), ponesreSiti se; 

splaviti, negodno roditi. 
miscellaneous, (miselej*nies), meSah; 

raznoter. 
miscellany, (mi'seleni)^ raznoterost. 
mischance, (mis£ens'), ponesre£enje, 

neprilika. 
mischief, (mis'£if), nesre£a; Skoda; 

nagajivost* MIS 

mischief-maker, (mis£if mejkr), naga- 

jivec; Skodljivec. 
mischievous, (mis'6ives),nagajiv, §kod- 

Ijiv. 
miscible, (mi'sibl), pripraven za me- 

§anje. 
misconduct, (miskSn'dakt), slabo vo- 

diti; slabo se obnaSati. 
misconstruction, ( mis"kSnstrak'§n ) , 

napadna sestava; napa£na razlaga. 
misconstrue, (mis"kanstru'), napafino 

razlagati, napa6no tolma6iti. 
miscount, (miskawnf), napadno ra5u- 

nati, zara5unati se. 
miscreant, (mis'krient), hudobnez; 

brezvestnei. 
misdeal, (misdll'), zadeliti se; napa£na 

delitev. 
misdeed, (misdid'), prestopek; hudo- 

bija, zlofiin. 
misdemeanor, (mis"dimrnr), presto- 
pek; slabo obnaSanje. 
misdirect, (misdirekt'), napadno vodi- 

ti; zapeljati; napadno nasloviti. 
misdo, (misdu'), napadno narediti. 
miser, (majzr'), skopuh. 
miserable, (mi'zerebl), reven; nidvre- 

den; grd. 
miserly, (maj'zrli), skop; skopo. 
misery, (mi*zeri), beda, gorje, revSdi- 

na. 
misfit, (misfit'), slabo pomeriti; ne- 

prikladna obleka. 
misfortune, (misfor'dn), slaba sreda, 

nezgoda. 
misgive, (misgiv'), zbujati pomisleke; 

zamuditi. 
misgiving, (misgi'ving), nezaupanje; 

skrb. 
misgovern, (misgaVrn), slabo vladati. 
misguide, (misgajd'), zapeljati. 
mishap, Xmishep'), nesreden sludaj, 

neprilika. 
mishmash, (mi§'me§), mi§ma§; zme§a- 

ti. 
misinform, (mis"inform'), napadno ob- 

vestiti. 
misinterpret, (mis"intr'pret), napad- 
no tolmaditi. 
misinterpretation, (mis"intr'*pritej'§n) , 

napadno tolmadenje. 
misjudge, (misdiadz'), napadno soditi; 

zmotiti se. 
mislay, (mislej'), napadno poloziti, 

zaloliti. 
mislead, (mislid'), zapeljati. 
mismanage, (misme'nidi), slabo 

upravljati; — ment, slaba uprava. 
misname, (misnejm'), napadno imeno- 

vati, napadno zvati. 
misnomer, (misno'mr), napadno ime. 
misogamist, (mis^'gemist), sovraznik 

2enitve. MIS 

misogynist, (misd'diinist), sovrainik 

2enskega spola. 
misplace, (misplejs'), napa6no postavi- 

ti ali poloziti. 
misprint, (misprint'), napadno tiskati; 

tiskovna pomota. 
mispronounce, (mis"pronawns'), na- 

pa5no izgovoriti. 
misquotation, (mis"kwdtej'§n), napa£- 

na navedba. 
misquote, (miskwot'), napa£no nave- 

sti (citirati). 
misreckon, (misre'kn), napa£no ra5u- 

nati, vra£unati se. 
misrepresent, (misre"prezent'), napaC- 

no predstavljati. 
misrepresentation, (misre^prezentej'- 

§n), napadno predstavljanje; napa- 

5en. pomen. 
misrule, (misrul'), slabo vladati; sla- 

ba vlada. 
miss, (mis), pogreSati; izgreSiti; za- 

muditi; presko£iti; zmotiti se; za- 

muda; Miss, gospodi6na (pri naslo- 

vih). 
missal, (misl), ma§na knjiga. 
misshape, (mis§ejp'), popa6iti, pokazi- 

ti. 
misshapen, (misSej'pn), popa£en; po- 

habljen. 
missile, (mi'sil), strel; pu§5ica; vrzen. 
missing, (mi'sing), pogre§an, izgub- 

Ijen, manjkajo£. 
mission, (mi§n), poslanstvo; namen, 

naloga; misijon. 
missionaiy, (mi'Seneri), mifiijonar; mi- 
si jonski. 
missive, (mi'siv), poslanica. 
misspel, (misspeP), napadno drkovati, 

napadno pisati. 
misspend, (misspend'), potrositi, za- 

praviti. 
misstatement, (misstejt'ment), napaS- 

no poro6ilo. 
misstep, (misstep'), napa£no stopiti; 

napadna stopinja. 
mist, (mist), megla; obla£iti se, tem- 

neti. 
mistake, (mistejk'), napa£no razumeti; 

zmotiti se; zmota, napaka; you are 

mistaken, moti§ se. 
mistakenly, (mistej'kenli), pomotoma. 
Mister, (Mr.), (mistr), gospod (v na- 

slovih). 
mistletoe, (misl'to), omela (rastlina). 
mistress, (mis'tres), gospodinja; pri- 

leznica; Ijubica. 
mistrust, (mistrasf), nezaupati; neza- 

upanje. 
mistrustful, (mistrast'ful), nezaupljiv. 
misty, (mi'sti), meglen; moten. 
misunderstand, (misan"drstdnd'), na- 

pa£no razumeti. MOH 151 misunderstanding, ( misan"drst^n'dlng j 

napa6no umevanje; nesporazum. 
misusage, (misju'sid2), misuse, (mis- 
jus'), napa5na raba, zloraba; grdo 

ravnanje. 
misuse, (misjuz'), napaSno rabiti; zlo- 

rabiti. 
mite, (majt), grinja (zivalica) ; prSi- 

ca; pezdir; malenkost. 
mitigate, (mi'tigejt), laj§ati. 
mitigation, (mitigej'Sn), lajSanje. 
mitt, (mit), rokavica (brez prstov). 
mitten, (mitn), rokavica (s palcem in 

dlanjo). 
mix, (miks), meSati [se]; pe5ati se. 
mixture, (miks£r), me§anica, zmes. 
Mme. (madame), (madam'). (Se rabi 

kot kratica.) 
mnemonics, (nimd'niks), spominoslov- 

je, mnemonika. 
moan, (mon), stokati; stok, stokanje. 
moanful, (mon'ful), stokajod. 
moat, (mot), jarek; z jarkom obdati. 
mob, (mab), drhal; Ijudstvo; navaliti. 
mobile, (mo'bil), premiden. 
mobility, (mobi'liti), premi6nost. 
mobilize, (md'bilajz), mobilizirati (Ce- 

te) ; pod oro2|e poklicati. 
moccasin, (m^'kesin), indijanski 5e- 

velj. 
mock, (mak), oponaSati; zasmehovati; 

oponaSanje. 
mocker, (mdkr), oponaSalec. 
mockery, (ma'keri), oponaSanje^, vi- 

dez, goljufija. 
mode, (mod), na6in, lik; no§a, moda; 

raba. 
model, (mddl), vzorec, model; meri- 

lo; modelirati, upodabljati; o5rtati; 

vzoren. 
moderate, (md'deret), zmeren; sred- 

nji; (md'derejt) — blaiiti; krotiti. 
moderation, (md"derej'§n), zmernost. 
modem, (madrn), modern, nov. 
modernize, (ma'drnajz), modernizira- 

ti. 
modest, (ma'dest), skromen; Cedno- 

sten; zmerep. 
modesty, (ma'desti), skromnost; po- 

niinost. 
modification, (ma"difikej'§n), izpre- 

memba; dolofiitev. 
modifier, (ma'difajr), pojasnjevalec; 

dolose valec. 
modify, (ma'difaj), izpremeniti; dolo- 

lo6iti; omejiti; ubla2iti. 
modish, (md'di§), po modi, moden. 
modulate, (md'diulejt ali ma'djulejt), 

izpreminjati glas. 
modulation, (ml"djulej'§n), prehod v 

glasbi, modulacija. 
mohair, (md'her), volnina iz dlake 

angorske koze. 152 MOI moiety, (ma'jiti), polovica; majhen 

4el. 
moil, (mojl), mazati; mu6iti se. 
moist, (mdjst), mokroten, moker, vla- 

zen. 
moisten, (mdjstn), zmoditi, povlaziti. 
moisture, (mdjsdr), mokrota, vlaznost. 
molar-tooth, (molr tuth), ko§6nik. 
molasses, (mole*ses), sladkoren sok, 

sirup. 
mold, mould, (mdld), model, kalup, 

obrazilo; vzorec; podoba; plesen; 

narediti, obraziti; plesneti. 
molder, moulder, (moldr), livar; raz- 

pasti; gniti. 
molding, (mording), rema, remelj, 

oboj ob steni; molding plane, 21eb- 

kovec. 
moldy, (mdrdi), plesniv. 
mole, (mdl), krt (zival) ; bradavica, 

znamenje; pomol; mole-hill, krtina. 
molecule, (ma'likjul), molekul (naj- 

manj§i delec tvarine). 
molest, (molest'), nadlegovati; vzne- 

mirjati. 
molestation, (molestej'Sn), nadlego- 

vanje. 
mollify, (ma'lifaj), omehSati; pomiri- 

ti. 
mollusk, (ma'lask), mehkuzec (iival- 

ska vrsta). 
molten, (moltn), stopljen; vlit. 
moment, (mo'ment), trenotek, hip, 

moment; vainest; gonilna mp£. 
momentary, (md'menteri), trenoten, 

hipen. 
momentous, (momen'tes), velevazen. 
momentum, (momen'tem), gonilna 

mo6. 
monarch, (ma'nrk), samovladar, mo- 

narh. 
monarchical, (monar'kiki) , samovla- 

den, monarhiden. 
monarchist, (md'nrkist), pristaS mo- 

narhije. 
monarchy, (ma'nrki), samovladna drza- 

va, monarhija. 
monastery, (ma'nesteri), samostan. 
monastic, (mone'stik), samostanski, 

meniSki. 
Monday, (man'dej), pondeljek. 
monetai7, (ma'niteri), denaren. 
monetize, (ma'nitajz), dati denarsko 

vrednost; kovati v denar. 
money, (ma'ni), denar; novec; money 

order, denarna nakaznica. 
mongrel, (mdn'grel), me§an; zival me- 

§anega plemena. 
monition, (moni'Sn), svarilo. 
monitor, (ma'nitr), svetovalec; moni- 
tor, bojna ladja. 
monk, (mank), menih. 
monkey, (man'ki), opica. • MOP 

monkeyish, (man'kii§), opi5ast. 
monkish, (man'kiS), meniSki. 
monogram, (ma'nogrem), imenski 

znak, monogram (vSitek, vpletek). 
monograph, (ma'nogref), 6rtica, spis, 

monograf. 
monologue, (ma'nolog), samogovor, 

monolog. 
monomaniac, (ma"nomej'niek), blaz- 

nez (v eni stvari). 
monopolist, (mona'polist), samotrzec. 
monopolize, (mond'polajz), dobiti ob- 

last nad vsem. 

monopoly, (mona'poli), popolna ob- 

last v trgovini, monopol. 
monosyllabic, (m§"nosil6'bik), eno- 

zlozen. 
monosyllable, (ma"nosi'lebI), enozloz- 

nica. 

monotonous, (mona'tenes), enoli£en, 

dolgodasen, monoton. 
monotony, (mona'toni), enoli5nost, 

dolgodasnost. 

monsignor, (mSnsi'njr), monslgnor. 
monsoon, (mansun'), juzni veter v 

Indijskem oceanu. 
monster, (manstr), po§ast, spaka, 

nestvor. 

monstrosity, (manstra'siti), nestvor; 

strahovitost. 
monstrous, (man'stres), stra§anski; 

strahovit. 
month, (manth), mesec. 
monthly, (jnanth'li), mese5en; meseS- 

nik. 

monument, (ma'njument), spomenik, 

monument. . 
monumental, (mSnjumen'tl), spomin- 

ski. 
mood, (mud), na6in, oblika; vol] a; 

razpolo2enJ€; naklon (v slovnici). 

moodiness, (mQ'dines), slaba volja. 
moody, (mu'di), nevoljen, slabe volje. 
moon, (mun), mesec, luna; new moon, 
mlaj. 

moonshine, (mun'Sajn), mese£ina. 
moonshiner, (mun'Sajnr), nepostaven 

kuhar zganja. 
moonstruck, (mtin'strak), mese£en, 

tr6en. 
Moor, (mur), Mor; zamorec. 
moor, (mur), vsidrati [se], pritrditi; 

pustina. 

moory, (mu'ri), pust; modvirnat. 
moose, (mus), ameri§ki jelen, mus. 
moot, (mut), prerekati se, prepirati 

se, obravnavati; prepir. 
moot-point, (mut pojnt), sporna to5ka. 
mop, (map), omelo; brisalo; obrisati. 
mope, (mop), dolgo6asne2; dolgo£asi- 

ti [se]. MOR MOU 153 moral, (mod), nraven, moralen; dii- 

Seven; nravnost; nauk; — ^ly, nrav- 

stveno. 
moralist, (mo'relist), nravstvenik, 

V moralist. 
morality, (morS'Iiti), nravoslovje; 

nravnost, moralnost. 
moralize, (mo'relajz), nravno (Sedno- 

stno) narediti; u£iti nravnost. 
morale, (moraP), morala, razpoloie- 

nje vojakov. 
morass, (mores'), mo5virje, barje. 
morbid, (mor'bid), bolehen. 
mordi^nt, (mor'dent), oster, piker; bar- 

vilen. 
more, (m5r), ve6, bolj; dalje; §e; once 

more, §e enkrat; the more . . . the 

more . . ., dimbolj . . .tembolj . . . 
moreover, (mdro'vr), poleg tega, vrh- 

tega. 
morganatic, (morgene'tik), morganati- 

den (zakon). 
morgue, (morg), mrtvaSnica. 
moribund, (mo'riband), umirajoS; po- 

jemajo£. 
mom, (morn), jutro. 
morning, (mor'ning), jutro; jutranji; 

morning-star, zvezda danica. 
morocco, (mord'ko), safijan, moroko 

(fino usnje). 

morose, (moros'), (emeren. 
morphine, (mor'fin), morfij (lek). 
morphology, (morfd'lodii), oblikoslov- 

ie. 
morrow, (mi'ro), jutrajSnji dan, ]u- 

tri; to-morrow, (tuma'ro), jutri. 
morse, (mors), mroz, morski kon). 
morsel, (morsl), griiljaj; koS5ek; dro- 

bec. 
mortal, (mortl), umrljiv, smrten; 

smrtnik, £lovek. 
mortality, (mortS'liti), umrljivost. 
mortar, (mortr), malta, mort; stopa; 

moznar. 
mortgage, (mor'gidi), vknjiieno po- 

sestvo, hipoteka, intabulacija; za- 

dolziti, zastaviti. 
mortgagee, (mor'gidi!) , kn]i2ni upnik. 
mortgager, (mor'gid2r), dolinik. 
mortification, (mor^tifikei'Sn), zata- 

jevanje (strasti); trpindenje; poni- 

zanje. 
mortify, (mor'tifaj), zatajiti, premaga- 

ti [se]; trpinditi [se]; posuSiti se 

(telesni ud). 
mortise, (mor*tis), Sepna luknja; 

vztrajnost. 
mortuary, (mor*£ueri all — tjueri), 

smrten; pogreben; mortuary bene- 
fit, smrtnina. 
mosaic, (mozej'ik), mozaik; mozai- 

5en, sestavljen. 
mosque, (mdsk), moSeja, turika cer- kev. 

mosquito, (maski'to), komar, moskito. 

moss, (mds), mah. 

most, (m5st), najve£, najbolj; ve£ino- 
ma, pove5ini; — ^ly, vedinomiC. 

mote, (mot), ko§£ek, praSek. 

moth, (m&th), molj. 

mother, (madhr), mati; materinski; 
doma5. 

motherhood, (ma'dhrhud), materin- 
stvo. 

mother-in-law, (madhr in Id), ta§Ca. 

motherless, (ma'dhrles), brez matere. 

motherly, (ma'dhrli), materin, mate- 
rinski. 

motion, (m5§n), gib'anje; nagib; na- 
gon; kretanje, hoja] predlog; pred- 
lagati; migniti; motion picture, pre- 
mikajo5a se slika, kinematograf. 

motionless, (mo'Senles), negiben, ne- 
premi£en. 

motive, (mo'tiv), gibajo5; nagib, po- 
vod, motiv. 

motley, (mdt'li), pisan; meSan; me- 

Sanica barv. 
motor, (motr), motor, gonilo; avto- 

mobil; voziti se z avtomobilom. 
motorcycle, (motr sajkl), motorno ko- 

lo. 
motoring, (mo'tering), voznja v avto- 

mobilu./ 
motorist, (md'terist), motorist, avto- 

mobilist. 
motorman, (mo'trmen), voznik pri 

elektridni ieleznici. 

mottle, (mdtl), zaznamovati z barvo. 
mottled, (mitld), pikast, pisan. 
motto, (ma'to), geslo, moto. 
mould, (mold), glej mold, 
mound, (mawnd), griC; gomila; utrd- 
ba. 

mount, (mawnt), gora, hrib; plezati 
navzgor; iti gor; vzdigniti; pritrdi- 
ti; zajahati (konja). 

mountain, (mawn'tin), gora. 
mountaineer, (mawntinlr'), gorski 
prebivalec, gorjanec. 

mountinous, (mawn'tines), gor at; ve- 
likanski. 

mountebank,' (mawn'tibenk), kri5a5 
(na trgu), meSetar; mazad, goljuf. 

mourn, (morn), objokovati, lalovati; 
zalostiti se. 

mourner, (mdrnr), 2alujoC Clovek. 
mournful, (morn'ful), 2alujo£; 2alen; 

zalosten. 
mourning, (mor'ning), zalovanje; za- 

lujoi. 

mouse, (maws), (mnoiina mice, majs), 

mi§; mouse-trap, mi§ja past. 
moustache, (mustdi*), glej mustache. 154 MOU </ ■I 1 MUS mouth, (mawth), usta; gobec; ustje 

(reke) ; (mawdh) — vzeti v usta; 

spakovati se; kridati; zvediti. 
mouthful, (mawth'ful), polna usta. 
mouthpiece, (mawth'pls), ustnik; go- 

vornik; glasnik . 
move, (muv), gibati [se]; premakniti 

[se] ; preseliti [se] ; zganiti [se] ; 

pregovoriti; predlagati; gibanje; 

poteza; korak. 
movable, (mu'vebl), pregiben, premi- 

den; — s, premidnina. 
movement, (muv'ment), gibanje; ko- 

lesje (pri uri). 
moving, (mu'ving), gibajo5; ganljiv; 

gibanje; selitev; ganjenje; moving- 
picture, premikajo6a se slika, kine- 

matograf. 
mow, (mo), (mowed, mown), kositi; 

2eti; opona§ati; oponaSanje. 
mow, (mdw), seno; naloiiti na kupe; 

oponaSati. 
^ mower, (m5'6r), kosec. 
Mr. (mistr), gospod ( v naslovih). 
Mrs. (mi'sis), gospa (v naslovih). 
much, (mai), mnog; velik; mnogo; ja- 

ko; skoro; pogosto. 

mucilage, (mju'silidz), lepilo. 

muck, (mak), gnoj; blato; muck- 
raker, (mak rejkr), kritik slabih 
razmer. 

mucous, (mju'kes), sluzen, sluzni- 
5at. 

mucus, (mju'kes), sluz, zlem. 

mud, (mad), blato. 

muddle, (madl), kaliti; zme§ati, me5- 

kati; zapraviti; meSanica, kalnost. 
muddy, (ma'di), blaten; kalen ; . teman ; 

top. 
muff, (m&f), muf; meikaS. 
muffin, (ma'fin), rahel pe5enec 

(kruh). 

muffle, (mafl), zaviti glavo, pokriti; 

nerazloino govoriti; zmanjSati glas; 

pokrivalo; smrdek. 
muffler, (maflr), ovoj za glavo ali 

vrat. 
mug, (mag), vriek; obraz. 
muggy, (ma'gi), moker, meglen, vla- 

2en. 

mulatto, (mjule'to), mulato, potomec 

drnih in belih star§ev. 
mulberry, (marberi), murva (drevo). 
mulch, (maid), napol gnila slama; s 

slamo pokriti. 
mulct, (malkt), globa; visoko globo 

naloiiti. 

mule, (mjiil), mula (iival). 
muleteer, (mjulitlr'), poganjad mul. 
mulish, (mju'li§), uporen, trmast. 
mull, (mal), posladiti, zaiiniti (vino). 
mullet, (ma'let), }ipanj (riba). multifarious, (maltife'ries), mnogoter, 

mnogoliden. 
multiform, (mal'tiform), raznoliden. 
multimillionaire, (mar'timiljener') , 

dlovek, vreden ve6 miljonov. 
multiple, (mal'tipl), mnogoter, mnogo- 

§tevilen. 
multiplicand, (martiplikgnd"), mno- 

zenec, multiplikant. 
multiplication, (mar'tiplkej'Sn), mno- 

zenje, mnoiitev. 
multiplicator, (mar'tiplikej'tr), mno- 

zilec. 
multiplicity, (maltipli'siti), mnoiica; 

mnogoterost. 
multiplier, (mal'tiplajr), mnoiilec. 
multiply (martiplaj), mnoziti; pomno- 

ziti se. 

multitude, (mal'titjud), mnoiica. 
multitudinous, (maltitju'dines), mno- 

go§tevilen. 
mum, (mam), tih, nem; tiho! pst! 
mumble, (mambl), momljati, mrmrati; 

zveCiti. 

mummer, (mamr), oSemljenec, maski- 

ranec. 
mummery, (ma'meri), oSemljenje. 
mummify, (ma'mifaj), pretvoriti v 

mumijo, posuSiti; balzamirati. 
mummy, (ma'mi), mumija; drevesni 

vosek. 

mump, (mamp), mrmrati; prosjaSiti. 
mumpish, (mam'piS), slabe volje. 
mumps, (mamps), mumpsi (bolezen), 

oteklost priuSesne slinavke. 
munch, (man£), hrustati, zveSiti. 
mundane, (man'dejn), posveten. 
municipal, (mjuni'sipl), obdinski; me- 

sten; samoupraven. 
municipality, (mjunisipd'liti), mesto; 

obiina. • 
munificence, (mjuni'fisens), radodar- 

nost. 

munificent, (mjuni'fisent), radodaren; 

velikodu§en; obilen. 
muniment, (mju'niment), uradna listl- 

na; obramba. 
munition, (mjuni'§n), vojne potreb§5i- 

ne, municija. 

mural, (mju'rel), ziden, stenski. 
murder, (mr'dr), umor; umoriti. 
murderer, (mr*derer), morilec. 
murderess, (mr'deres), morilka. 
murderous, (mr'deres), morilen. 
muriatic, (mjurie'tik), solen; muriatic 

acid, solna kislina. 
murky, (mr'ki), mraCen, mrk. 
murmur, (mr'mr), Sepet, godrnjanje; 

mrmrati, godrnjati; §epetati. 
muscle, (masl), miSica (meso), kita. 
muscular, (mas'kjulr), miSidast; 2i- 

lav. MUS NAT 155 muse, (mjiiz)« zatopljenost, zamiSlje- 

nost; pretniSljevati, biti zatopljen v 

misli; Mijise, boginja modrosti, mu- 

za. 
museum, (mjuzrem), tnuzej; znan- 

stvena zbirka. 
mush, (tnaS), ka§a, modnik. 
mushroom, (tnas'rum), jedilna goba. 
music, (mju'zik), glasba; godba. 
musical, (mju'zikl), glasben. 
musician, (mjuzi'§n), glasbenik. 
musk, (mask), mo§ek, piiem (zival) ; 

moSkat (di§e5). 
musket, (mas'ket), stare vrste pu§ka, 

mu§keta. 
musketeer, (masketlr'), mu§ketir, stre- 

lec. 
musketry, (mas*ketri), musketirstvo. 
musky, (mas'ki), di§e6 po pizmu, mo§- 

katast. 
muslin, (maz'lin), kontenina, muslin. 
muss, (mas), zme§ati; zme§njava. 
mussel, (masl), §koljka. 
must, (mast), morati; moSt; plesni- 

vost; you must not, ne sme§ (v na- 

vadni govorici). 
mustache, (masteS' all — ta§'), brki. 
mustard, (mastrd), gordica (zenof). 
muster, (mastr), zbirati; vaditi; zbra- 

ti se; zbiranje (vojaStva). 
musty, (ma'sti), plesniv; zolt; top. 
mutability, (mjutebi'liti), izpremen- 

Ijivost. 
mutable, (mju'tebl), izpremenljiv. 
mutation, (mjutej'§n), izprememba. 
mute, (mjut), nam, mutast; mutec. 
mutilate, (mju'tilejt), pohabiti; oskru- 

niti. mutilation, (mjutilej'Sn), pohabljenje; 

oskrumba. 
mutineer, (mjutinir'), upornik, puntar. 
mutinous, (mju'tines), uporen, pun- 

tarski. 
mutiny, (mju'tini), upor, punt; upreti 

se. 
mutter, (matr), mrmrati, godrnjati; 

mrmranje. 
mutton, (matn), bravetina; koStruno- 

vo meso. 
mutual, (mju'duel), medsebojen, sku- 

pen; — ^ly, medsebojno, obratno. 
muzzle, (mazl), rilec; nagob6nik; od- 

prtina, zrelo (pri topu) ; obesiti na- 

gobdnik; zama§iti usta. 
my, (maj), moj. 
myriad, (mi'ried), neizmerno §tevilo, 

deset tisoi; brezstevilen. 
mjrrrh, (mr), mira. 
myrtle, (mrtl), mirta (rastlina). 
myself, (majself), jaz sam. 
mysterious, (mistl'ries), skrivnosten, 

misteriozen. 
mystery, (itii'steri), skrivnost. 
mystic, (mi'stik), mistik . 
mystic (al), (mi'stik(l), skrivnosten, 

misticen, tajinstven. 
mysticism, (mi'stisizm), skrivnostni 

nauki. 
mystification, (mistifikej'Sn), mistifi- 

kiacija, varanje, zvoditev. 
myth, (mith), bajka, mit. 
mythical, (mi'thikl), bajen. 
mythological, (mitholU'diikl), baje- 

sloven. 
mythology, (mitha'lodzi), bajeslovje, 

mitologija. N nab, (neb), zasaditi, uloviti. 

nadir, (nej'dir), najnizja toika. 

nag, (neg), konjiiek, poni; oStevati; 

godrnjati. 
nail, (nejl), zebelj; nohet; krempelj; 

z ieblji pribiti; pritrditi; uloviti. 
naive, (nalv'), preprost, naiven. 
naked, (nej'ked), nag, gol; neoboro- 

zen; odkrit. 
nakedness; (nej*kednes), nagota, go- 
lost. 
name, (nejm), ime; ugled; imenovati; 

naznaniti. 
nameless, (nejm'les), brez imena, 

brezimen. 
namely, (nejm'li), namreC, in sicer. 
namesake, (nejm'sejk), istega imena. 
nap, (nep), spandek; kocine (na bla- 

gu, na rastlinah) ; spati, zadrema- 

ti. 
nape, (nejp), tilnik. 
naphta^ {ntVtk)f kamena smola, nafta. napkin, (nep'kin), prti5, servijeta. 
narcotic, (narka'tik), uspavalen, nar- 

kotiden. 
narrate, (nS'rejt), pripovedovati. 
narration, (nere]'§n), pripoved. 
narrative, (n^'retiv), pripovedovalen; 

pripovedka. 
narrow, . (ne'ro), ozek; tesen; blizu; 

omejen; natanden; zoziti [se] ; vod- 

na oiina; soteska; narrow minded, 

omejenega duha, omejen. 
narrowness, (ne'rones), ozkost; ome- 

jenost; oiina. 
nasal, (nejzl), nosen; nosnik. 
nascent, (nej'sent), postajajod; poga- 

njajoi. 
nastiness, (ne'stines), umazanost. 
nasty, (ne*sti), umazan; grd; zoprn; 

nagajiv. 
natal, (nejtl), rojsten. 
nation, (nej'sn), narod; pleme. 
'national, (ne'Senl), naroden. 156 NAT nationalism, (ne'§enelizm)» narodnja- 

§tvo, nacionalizem. 
nationalist, (nd'Senelist), narodnjak. 
nationality, (n^"5en6*liti), narodnost; 

narod. 
nationalize, (ne'Senelajz), ponarodi- 

ti; podrzaviti. 
native, (nej*tiv), domaC; prirojen; na- 

raven; domorodec, domadin; native 

country, rojstna deiela. 
nativity, (netiViti), rojstvo. 
natural, (ne'6urel ali nd'tjurel), nara- 

ven; nezakonski. 
naturalism, (nd'durelizm), vera v na- 

ravo, naturalizem. 
naturalist, (ne'5urelist), prirodozna- 

nec, naturalist. 
naturalization, ( ne"5urelize j '§n ) , po- 

drzavljenje; naturalization paper, 

drzavljanski papir. 
naturalize, (ne'6urelajz), podr2aviti; 

podeliti drzavljanstvo; udoma5iti. 
nature, (nejdr), narava, priroda, natu- 

ra; vrsta; lastnost. 
natured, (ne]5rd), ustvarjen, take na- 

rave. 
naught, (ndt), ni5; ni51a; zani£. 
naughtiness, (no'tines), malopridnost ; 

nagajivost. 

naughty, (no'ti), malopriden; nagajiv. 
nausea, (n6'§ia), slabost v 2elodcu; 

morska bolezen. 
nauseate, (nd'Siejt), slabiti; studiti 

se, gabiti se. 
nauseous, (nd'sies), studljiv. 
nautical, (no'tlkl), pomorski, navti6en; 

mornari5en. 
naval, (nejvl), ladjin; pomorski, mor- 

nariden. 
nave, (nejv), ladja v cerkvi; pesto (pri 

kolesu). 
navel, (nejvl), popek. 
navigable, (n^Vigebl), ploven. 
navigate, (n^'vigejt), ploviti, pluti, 

brodariti; obpluti. 
navigation, (ne"vigej'§n), plovba. 
navigator, (ne'vigejtr), brodar, pomor- 

§£ak. 
navvy, (ne'vi), kopa£ (pri prekopih, 

ieleznicah). 
navy, (nej'vi), mornarica, vojno bro- 

dovje. 
nay, (nej), ne; ne samo, ampak tudi. 
neap, (nip), nizek; neap tide^ oseka 

(morja). 
near, (nlr), blizu; bliznji; soroden; 

skoro; blizati se, pribliievati [se]; 

near-sighted, kratkoviden. 
nearly, (nir'li), blizti; skoro; pribliz- 

no. 
neat, (nit), snaien, li5en, lep; dist; 

goveja zivina. 
neatness, (nit'nes), lidnost, 5istost. NEJ 

nebula, (ne'bjula), meglica. 

nebulous, (nel)jules), obladen, me- 
glen. 

necessaries, (ne'seseriz), potrebSiine. 

necessariness, (ne'sese"rines), potre- 
ba. 

necessary, (ne'seseri), potreben; nu- 
jen; — ^ily, potrebno; gotovo. 

necessitate, (nise'sitejt), storiti po- 
trebno; zahtevati; prisiliti. 

necessitous, (nise'sites), skrajno po- 
treben, nujen. 

necessity, (nise'siti), potreba; nujnost. 

neck, (nek), vrat. 

necklace, (nek'les), zavratnica. 

necklet, (nek'let), zavratnica. 

necktie, (nek'taj), ovratnica, kravata. 

necrology, (nekrS'lodzi), mrliSki za- 
pisnik. 

necromancy, (nek'roni6n"si), 5arovni- 
§tvo (s pomodjo duhov). 

nectar, (nektr), nektar, jed bogov; 
rastlinski med. 

nee, (ne), rojena (dekliSko ime zene). 

need, (nid), potrebovati; rabiti; po- 
treba; rev§£ina, stiska. 

needful, (nid'ful), potreben. 

neediness, (ni'dines), potreba. 

needle, (nidi), igla, Sivanka. 

needless, (nid'les), nepotreben. 

needs, (nidz), iz potrebe, potrebno. 

needy, (m'di), potreben. 

nefarious, (nife'ries), nesramen, zlo- 
ben. 

negation, (nigej'Sn), zanikanje, taji- 
tev, negacija. 

negative, (nc'getiv), nikalen, protiven, 

negativen; zanikanje; zanikati. 
neglect, (niglekt'), zanemarjati; zane- 

marjanje. 
neglectful, (niglekt'ful) , nemaren, za- 

nikaren. 
neglifii^, (negliie*), zanikaren v oble- 

ki. 
negligence, (ne'glidzens), zanikarnost. 
negligent, (ne'glidient), zanikaren. 
negotiable, (nigo'Siebl), prekupen, 

prodajen, oddajen; negotiable paper, 

menica (iz dobrih trgovin). 
negotiate, (nigo'Siejt), pogajati se; 

izposlovati. 
negotiation, (nig6"§iej*§n), pogajanje, 

poslovanje. 
negotiator, (nig6*§iejtr) , pogajalec, 

posredovalec. 
negress, (ni'gres), zamorka. 
negro, (nPgro), zamorcc, Crnec. 
neigh, (nej), rezgetati; rezgetanje 

(konj). 
neighbor, (nejbr), sosed; bliinji, so- 

seden; sosed biti, mcjiti. 
neighborhood, ( nc j 'brhud ) , soseSCi- 

na, bli2nja okolica. NEI 

neighborly, (nej'brli), soseden. 
neither, (nldhr ali najdhr), noben iz- 

med dveh; niti; tudi ne. 
neologism, (nia'lodzizm), nova bese- 

da, nov izraz. 
neology, (nia'lodii), novotarija. 
neophyte, (ni'ofajt), nov izpreobrnje- 

nee. 
nephew, (ne'fju), neiak (sin brata ali 

sestre). 
nephritis, (nifraj'tis), vnetje ledvic. 
nepotism, (ne'potizm), na4clonjenost 

do sorodnikov, nepotizem. 
nerve, (nrv), zivec; mod; okrepiti. 
nerveless, (nrv'les), brez modi, sla- 

boten. 
nervous, (nrVes), zivCen; bolan na iiv- 

cih, nervozen. 
nescience, (ne*§ens), nevednost. 
nest, (nest), gnezdo; gnezditi. 
nestle, (nesl), gnezditi; kriti, §£ititi. 
nestling, (nes'ling), mladii. 
net, (net), mreza; narediti mreio; iz- 

kupiti (6isti dobitek) ; £ist, neto. 
nether, (nedhr), nizji, spodnji. 
netting, (ne'ting), omreije. 
nettle, (netl), kopriva; speii, zbosti. 
neuralgia, (njurelMzia), nevralgija, 

trganje po zivcih. 
neuter, (njiitr), nepristranski, nevtra- 

len; srednjega spola (v slovnici). 
neutral, (nju'trel), nedolo6en; nepri- 
stranski; srednjega spola. 
neutrality, (njutre'liti), nepristranost, 

nevtralnost. 
neutralize, (nju'trelajz), nevtralizira- 

ti, nepristransko narediti; uniditi, 

napraviti ne§kodl]ivo. 
never, (nevr), nikdar, nikoli; niti. 
nevertheless, (ne"vrtheles*), navzlic 

temu, vendar. 
new, (nju), nov; — ^ly, nanovo; zad- 

njid; na nov nadin; New Year, No- 
vo leto. 
newness, (njii'nes), novost. 
news, (njuz), novica; 5asopis. (Se ra- 

bi V ednini.) 

newspaper, (njuz'pejpr), 5asopis. 
newt, (njut), modvirna ku§5arica. 
next, (nekst), prihodnji; bliznji; na- 

slednji; takoj nato; drugi; next to, 

poleg, tik. 
nib, (nib), kljun, ost; poostriti. 
nibble, (nibl), gristi; popasti (kot ri- 

ba) ; re§etati. 
nibbler, (nib'lr), kritika5, zabavljaS. 
nice, (najs), lep; okusen; natanden; 

prijazen. 
niceness, (najs'nes), lepota; natand- 

nost. 
nicety, (naj'siti), lepota; natandnost; 

lepo ravnanje. 
niche, (m§), ni§ka, dolbina v zidu* NOD 157 nick, (nik), zareza; pravi trenotek; 

zarezati; ujemati se. 
nickel, (nikl), nikelj (kovina) ; nikelj 

(denar, 5 centov). 
nicknack, (nik'nek"), drobnarija, igra- 

6a. 
nickname, (nik'nejm), priimek; zde- 

vek; priimek dati. 
niece, (nls), nedakinja. 
niggard, (nigrd), stiskad; skop. 
nigger, (nigr), (v navadni govorici) 

zamorec. 
nigh, (naj), bli^nji; blizu; skoro. 
night, (najt), nod; by night, ponodi; 

last night, sno£i; night cap, no£na 

kapa; noden pozirek. 
nightfall, (najt*f61), izveCeritev, mrak. 
nightingale, (naj^tingejl), slavec. 
nightly, (najt'li), vsako no6; pono5en; 

ponodi. 
nightmare, (najt'mer), mora, 
nihilist, (ni'hilist), nihilist. 
nimble, (nimbi), gibden, uren, hiter. 
nimbus, (nim*bes), sijaj, obsev; svet- 

niska gloriola. 
nine, (najn), devet. 
ninefold, (najn'fold), deveter. 
ninepins, (najn*pinz), kegljanje. 
nineteen, (najntin'), devetnajst; — ^th, 

devetnajsti. 
ninety, (najn'ti), devetdeset; — tieth, 

devetdeseti. 
ninny, (ni*ni), bedak, tepee. 
ninth, (najnth), deveti. 
nip, (nip), vSdipniti; rezati (kakor 

mraz); vSeipljaj; pozirek; ozeblina. 
nippers, (niprz), kleSCe. 
nipple, (nipl), sesek; sesalnica (iz 

gumija). 
nit (nit), gnida. 

nitrate, (naj'trejt), nitrat; solitren. 
niter, (najtr), soliter. 
nitric acid, (naj'trik e'sid), solitrova 

kislina. 

nitrogen, (naj'trodzen), du§ik, nitro- 
gen. 

nitrous, (naj'tres), duSidast. 

nitroglycerine, (naj"trogli'serin), ni- 
troglicerin. 

no, (no), ne; noben. 

nob, (nab), glavica. 

nobility, (nobi*liti), plemstvo. 

noble, (nobl), plemenit; slaven; ple- 
menitaS. 

nobleman, (nobrmen), plemiC. 

nobleness, (no'blnes), plemenitost. 

nobody, (no'badi), nihee. 

nocturnal, (nSk^r'nl), vederen, pono- 
aen. 

nod, (nad), kimati; dremati; pokima- 

nje; namigljaj; pozdrav. 
noddle, (nadl), glava. 
node, (nod), vozel; kolence. 158 NOD NOU nodular, (n&'djulr), kepast, grSast. 
nodule, (ndMjul), kepica, grdica. 
nogging, (na'ging), vzidanje lesa v 

kamenito steno. 
noise, (ndjz), hrup, vri§5, Sum; glas; 

hrumeti, vri§dati; kridati. 
noiseless, (ndjz'les), brez Suma. 
noisome, (ndj'sam), Skodljiv, zoprn. 
noisy, (n6j*zi), hrupen, SumeC; gla- 

san. 
nolens volens, (no'lenz vd'lenz), (la- 

tinsko) ho£e§ no£e§. 
nomad, (nl'med all nd'm^d), nomad; 

vedno potujod, brez miru; — ^ic, po- 

tujod, nomadiden. 
nomenclature, (nd'menklej"5r), nazi- 

vanje, nomenklatura. 
nominal, (nl'minl), imenski; same po 

imenu, navidezen; nizek. 
nominate, (ni'minejt), imenovati. 
nomination, (nl"minej'§n), imenova- 

nje. 
nominative, (nd'minetiv) , imenoval- 

nik (v slovnici). 
nominee, (nl^minl'), imenovanec, 

kandidat. 
non-, (nan-), (v sestavljankah) ne, 

noben . . . 
non-acceptance, (nan eksep'tens), od- 

klonitev. 
nonage, (n^'nidz), mladoletnost. 
nonagenarian, (na"ned2ine'rien), de- 

vetdesetleten. 

non-attendance, (nan eten'dens), od- 

sotnost, nenavzo5nost. 
nonce, (nUns), for the nonce, ob tej 

priliki, sedaj. 
nonchalance, (nln"§elans') , hladno- 

krvnost, brezbriznost. 
non-commissioned, (nin kami*§end), 

non-commissioned officers, ni2ji 

dastniki. 
nondescript, (nSn'diskript), neopisen, 

duden; dudak. 
none, (nan), nihde, nid. 
non-entity, (nan en'titi), nebitje; ni5- 

la. 
non-essential, (n^n esen*§l), nebistven. 
nonesuch, (nan*sa5), izreden. 
nonpareil, (ninperer), izreden, pose- 
ben. 
non-partizan, (nftn par'tizen), nepri- 

stranski. 
nonplus, (nlln'plas), zadrega; v za- 

drego spraviti. 
nonsense, (nlln'sens), neumnost, brez- 

pomembnost. 
nonsensical, (nansen'sikl), neumen, 

bedast. 
nonsuit, (nan'sjut), zavrniti (pred so- 

di§dem) ; ^avrnitev. 
noodles, (nudlz), narezanci. 

nook, (nuk), kptifiek. noon, (nun), poldne; poldanski. 

noontide, (nun'tajd), poldne; poldan- 
ski. 

noose, (nus), zanjka; v zanjko ujeti. 

nor, (nor), niti; niti ne. 

norm, (norm), pravilo. 

normal, (nor'ml), pravilen, normalen; 
navpiden; normal school, u5itelji- 
§de, Sola za uiitelje. 

north, (north), sever; severni. 

northeast, (north'ist), severovzhod. 

northerly, (nor'dhrli), northern, (nor'- 
dhrn), severni. 

northward (s), (north'wrd(z), proti 

severu, severno. 
northwest, (north'west), severozahod. 
nose, (noz), nos; smr5ek (pri zivalih) ; 

vohati. 
nosebleed, (ndz^blld), krvavitev iz no- 

sa. 

nosegay, (ndz'gej), Sopek. 
nostril, (na'stril), nosnica; nozdrv. 
nostrum, (nS'strem), skrivno zdravi- 

lo, slepilo. 
not, (nSt), ne. 
notable, (no'tebl), znan, znamenit; 

zapazljiv. 

notarial, (note'riel), notarski. 

notary, (no'teri), notary public, no- 
tar. 

notation, ( note j '§n ) , zaznamovan j e ; 
zapisek. 

notch, (na5), zareza; §krta; zarezati; 
o§krtati. 

note, (not), znak, znamenje; nota; 
* opomba; poro5ilo; listek, pisemce; 

vainest; zaznamovati; notirati; za- 

paziti; omeniti. 
notebook, (nofbuk), zapisna knjiiica. 
noted, (no'ted), znan, slaven. 
noteworthy, (not'wrdhi), znamenit, 

oziravreden. 
nothing, (na'thing), ni6; for nothing, 

zastonj. 

notice, (no'tis), zapazitev; naznanilo; 

zapaziti; omeniti. 
noticeable, (no'tisebl), zapazljiv. 
notification, (nd"tifikej'§n), obvesti- 

tev. 
notify, (no'tifa}), obvestiti; naznaniti. 
notion, (ndSn), pojem; misel; — s, 

drobno blago. 
notoriety, (n6"tora'jiti) , obdeznanost, 

slab glas. 
notorious, (noto'ries), obSeznan, zlo- 

glasen, notoriden. 
notwithstanding, (nat"withsten'ding) , 

navzlictemu, kljubtemu. 
noun, (nawn), ime; samostalnik (v 

slovnici) ; proper noun, lastno ime. 
nourish, (na'riS), hraniti; rediti; go- 

jiti; zalagatL Noy 

nourishment, (na'ri§ment), hrana» iU 

vei. V 

novel, (navl), povest, novela; nov; ne- 

navaden. 
novelist, (naVilist), pisatelj povesti, 

novelist. 
novelty, (naVelti), novost. 
November, .(novem*br), listopad, no- 

vember. 
novice, (na*vis), novinec; novic (v 

samostanu). 
novitiate, (novi'Siet), novinstvo; novi- 

cijat. 
now, (naw), sedaj; now and then, 

semtertja. 
nowadays, (naw'edejz), dandanes. 
noways, (nd'wejz), nikakor; na noben 

nadin. 
nowhere, (no'hwr), nikjer. 
nowise, (nd'wajz), na noben nadin. 
noxious, (na'kles), Skodljiv, uniSIjiv. 
nozzle, (nazl), odvoden 21eb, ustnik, 

nastav5ek. 
nucleus, (nju'klies), jedro, nukleus. 
nude, (njiid), gol, nag. 
nudge, (nadi), dotakniti se (s komol- 

cem) ; sunek. 
nudity, (nju'diti), nagota. 
nugatory (nju'getori), malenkosten, 

otro5]i. 
nugget, (na'get), zlato zrno. 
nuisance, (nju'sens), nadloga, nadle- 

ga. 
null, (nal), niSeven, niivreden; -null 

and void, razveljavljen. 
nullify, (na'lifaj), razveljaviti; pre- 

klicati. 
numb, (nam), otrpel, nid 5uted; otrp- 

lo narediti; ogIu§iti. 
number, (nambr), Stevilo; mnoiica; 

§teti, radunati. 
numberless, (nam'brles), brezStevilen. 
numbness, (nam'nes), otrplost. OBJ 150 numeral, (nju'merel), Stevilen; §te- 

ven; Stevilka; — ly, po Stevilkah. 
numeration, (njumerej'in), Steviljenje, 

Stevilo. 
numerator, (nju'merejtr), §tevec. 
numerical, (njume'rikl), §tevilni. 
numerous, (nju'meres), mnogoStevi- 

len. 
numismatic, (njumizme'tik), novSiar- 

stvo, numizmatika. 
numskull, (nam'skal), bedak, osel. 
nun, (nan), redovnica, nuna. 
nuncio, (nan'Sio), nuncio, pape§ki po- 

slanec. 

nunnery, (na'neri), nunski samostan. 
nuptial, (nap'§el), zenitovanjski, po- 

roden, zakonski. 
nuptials, (nap'§elz), ienitovanje, po- 

roka. 
nurse, (nrs), streinica; dojilja; stre- 

di; gojiti; dojiti; sesati. 
nursery, (nr'seri), otroSka soba; dre- 

vesnica. 

nursery-man, (nrseri min), umeten 
vrtnar. ' 

nursling, (nrs'ling), dojendek. 

nurture, (nr'dr), hraniti; vzgajati. 

nut, (nat), oreh; vijadna matica; nabi- 
rati orehe; 9ut-tree, oreh (drevo). 

nutcracker, (nat'krekr), stiskad za 
orehe. 

nutgall, (nat'gol), §i§ka. 
nutmeg, (nat'meg), muSkatni oreh. 
nutrient, (nju'trient), redilen. 
nutriment, (njii'triment), hrana. 
nutrition, (njutri'Sn), hranitev. 
nutritious, (njutri'Ses), hranilen, re- 
dilen. 

nutritive, (nju'tritiv), redilen. 
nutshell, (nat'§el), orehova lupina. 
nuzzle, (nazl), riti, vohati; gnezditi. 
nymph, (nimf), nimfa, vila. O o, oh, (6), oh! glej! 

oaf, (of), bedak, tepee. 

oak, (ok), hrast. 

oaken, (okn), hrastov. 

oakum, (o'kem), tulje, predivo. 

oar, (5r), veslo; veslati. 

oarsman, (orz'men), veslaS. 

oasis, (6'esis ali oe]'sis), (mnoiina 

oases, 6*esiz), rodoviten kraj v pu- 

§5avi, oaza. 

oaten, (otn), ovsen. 

oath, (oth), prisega. 

oats, (ots), eves; oatmeal, (ot'mll), 

ovsen modnik. 
obduracy, (ab'djuresi), trdovratnost. 
obdurate, (ab'djurejt), trdovraten; 

utrjen. obedience, (obPdiens), posluSnost, 

ubogljivost. 
obedient, (obl'dient), posluSen, ubog- 

Ijiv. 
obeisance, (obl'sens), poklonitev, po- 

klon; spoStovanje. 
obelisk, (a'bilisk), obelisk. 
obese, (obis'), jako debel; rejen, tolst. 
obesity, (obl'siti), debelost. 
obey, (obej'), posluSen biti, ubogati. 
obfuscate, (abfas'kejt), zatemniti, 

znie§ati (pamet). 

obituary, (obi*6ueri), mrt^a§ki; mrtva- 

§ki list, posmrtnica. 
object, (ab*dzekt), predmet; vzrok; 

namen; (abdzekt') — nasprotovati, 

protiviti se; spotikati se. 160 OBJ objection, (abdzek'Sn), nasprotovanje» 

ugovor; dvom. 
objectionable, (abdzek'§enebl), graje 

vreden; protilen; zavrgljiv; spod- 

tikljiv. 
objective, (abdzek'tiv), stvaren, objek- 

tiven; sam na sebi; — ly, stvarno. 
obligate, (ab'ligejt), zavezati [se], 

obligirati se. 
obligation, (abligej'§n), obveznost, 

obligacija. 
obligatory, (ab'ligetori), obvezen, obli- 

gaten. 
oblige, (oblajdz'), usluziti; postreSi. 
obliging, (oblaj*d2ing), uljuden, uslu- 

zen. 
oblique, (abllk' ali oblajk'), po§even, 

nagnjen; — ^ly, poSevno. 
obliquity, (abirkwiti), po§evnost, nag- 

njenost. 
obliterate, (abli'terejt), izbrisati. 
obliteration, (abliterej'§n), izbrisa- 

nje; uniSenje. 
oblivion, (abli'vien), pozabnost; od- 

pustljivost. 
oblivious, (abli'vies), pozabljiv, poza- 

ben. 
oblong, (Sb'ldng), podolgast, podolgo- 

vat. 
obloquy, (ab'lokwi),^karan]e, graja- 

nje. 
obnoxious, (abna*kses), izpodtikljiv, 

grajen; zloglasen. 
obolus, (a'boles), obol (grSki novec). 
obscene, (ibsin'), umazan, nesramen 

(govor). 
obscenity, (llbsrniti), umazanost, ne- 

sramnost. 

obscure, (abskjur'), otemniti; skriti; 

teman, skrit, zakoten; neznaten. 
obscurity, (abskju'riti), tema; zakot- 

nost; skritost; naznatnost. 
obsequies, (ab'sikwiz), pogrebni obre- 

di. 
obsequious, (Hbsrkwies), posluSen; 

hlapSevski. 
observable, (abzr'vebl), viden, zapaz- 

Ijiv. 
observance, (abzr'vens), opazovanje; 

izpolnovanje; navada. 
observant, (SbzrVent), pazljiv, opazu- 

jo6; upo§tevajo£. 
observation, (fib"zrvej'§n), opazova- 

n|e; pripomba. 
observatory, (fibzr'vetori), opazoval- 

nica, observatorij. 
observe, (abzrv'), opazovati; pripom- 

niti; izpolnovati. 
observer, (Sbzr'vr), opazovalec; iz- 

polnovatelj. 
obsession, (abse'Sn), obsedenje. 
obsolete, (Sb'sollt), zastarel. 
obstacle, (^b'stekl), ovira, zapreka; OCT 

tezava. 
obstetrics, (abste'triks), porodni§tvo 

(tnedicina). 
obstinacy, (ab'stinesi), trdovratnost, 

nepopustljivost. 
obstinate, (ab'stinit), trdovraten, ne- 

popustljiv. 
obstreperous, (abstre'peres), glasen, 

§ume5, hrumeS. 

obstruct, (abstrakt'), ovirati; zastav- 
Ijati, zania§iti, napotje delati. 

obstruction, (abstrak'Sn), ovira; na- 
potje; obstrukcija. 

obstructive, (abstrak'tiv), oviralen. 

obtain, (abtejn'), dose5i, dobiti; pre. 
vladati. 

obtainable, (abternebl), dosezen, do- 
segljiv, pridobljiv. 

obtrude, (abtriid'), vsiliti [se]. 
obtrusive, (abtru'siv), vsiljiv. 
obtund, (abtand'), otopiti; omamiti. 
obtuse, (abtjiis'), top (kot) ; bedast. 
obtuseness, (abtjus'nes), topost; oto- 
pelost. 

obviate, (abViejt), sredati; izogniti 
se. 

obvious, (ab'vies), odprt, jasen; o6i- 
viden; razumljiv; — ly, o5ividno. 

occasion, (okej'^n), prilika; sludaj; 
potreba; povzroditi. 

occasimial, (okej'zenl), slu6ajen, prili- 

Cen; — ly, semintja, vSasih. 
Occident, (ak'sident), zahod, zapad. 
occidental, (aksiden'tl), zahoden, za- 

paden. 
occiput, (ak'sipet), tilnik, zadnji del 

glave. 
occlude, (aklud'); zapreti. 
occult, (llkalt'), skriven, skrivnosten. 
occupancy,' (a'kjupensi), zasedenje, 

okupacija. 

occupant, (a'kjupent), lastnik. 
occupation, Ul^^Jupej'Sn), zasedenje; 

last; posel, poklic. 
occupier, (a'kjupajr), lastnik, gospo- 

dar. 
occupy, (a'kjupaj), zasesti; imeti; za- 

posliti; porabiti. 
occur, (okr'), pripetiti se; pojaviti se, 

vrSiti se. 
occurrence, (okr'rens), pripetljaj; do- 

godek; bivanje. 

ocean, (o§n), morje, ocean. 
ocher, (dkr), okra (ielezna ruda). 
o'clock, (oklak'), it is two o'clock, ura 

je dve. 
octagon, (ak'tegHn), osmerec, osmero- 

kotnik; — al, osmerokoten. 
octave, (ak'tejv), osmina, oktava. 
October, (akto'br), vinotok, oktober. 
octogenarian, (^ktodiine'rien), osem- 

desetletnik; osemdesetleten. ocu 

ocnlar, (fl'kjulr), oSesen; okular <oCe- 

sna le£a pri drobnogledih). 
oculist, (ft'kjulist), zdravnik za o£i, 

okulist. 
odd, (Sd), neenak; lih; posamezen; 

nesparjen; Euden; odd nninber, li- 

ha iKvilka. 
oddity, (d'diti), oddness, (Sd'aes), 

neenokost, nesparjenost; £udna 

sivar; posebnost, 
oddn. (adz), razlocek v prid enemu, 

neenaka stava; neenakost; prednost; 

spor; at odds, v nesporazumu; odds 

and ends, razliCni kosi. 
ode, (od), oda (veli£astna pesem). 
odiouB, (o'dies), sovrazen; oduren. 
odium, fo'diem), sovra^tvo; odurnost. 
odor, (5dr), duh, diSava. 
odoriferouB, (odori'teres), dise£. 
odorous, (o'dores), diScC. 
of, (Iv), od, iz, izmed, izpod; k, pred; 

0, spadajoC; clede; City rf New 

York, mesto New York, 
off, (of), stran, pro£; s; odstranjen; 

prof! stran! off and on, semtertja; 

vCasih. 
offal, (6(1), gnilo meso, odpadek. 
offend, (ofend'), razialiti, u)eziti; 

prestopiti, pretomiti; greiiti. 
offender, (ofen'dr), iaiilec; krSitelj; 

hud ode lee. 
offenae, (ofens'), razialitev; presto- 

pek; napad. 
offeneiTe, (ofen'siv), razlaljiv; napa- 

dalei. ofenziven; zoprn; napadanje, 

offer, <6fr>, ponuditi; darovati; po- 

nudba; darilo; darovanje. 
«ff«rinx. <6'fering), ponudba; pred- 

log; daritev. 
offertory, (6'trtori), moUtve pri daro- 

offhwd, (fif h$nd), brez priprave. 
office, (6'fis), sluiba; urad; uradna 

soba, pisaraa; boija slulba. 
officer, (a'fisr), uradnik; Caatnik. 
offictfii, <ofi'$n, uraden; uradnik. 
officiate, (ofi'Siejt), uradovati; uprav- 

Ijati (bozjo sluibo). 
officious. (ofi'Ses), proved postreiI}iT, 

offing, (o'fing), visoko morje. 

offish, (o'fiS), plah, bojeC. 

offset, (5rset'), preteziti, v ravnoteije 

spraviti; (of'set)— mladJka, veja; 

zaCetpk; potomec. 
offshoot, (of'Sut), Izrastek, odcepek. 
offspring, (drspring), potomec; otro- 

oft, (&ft), glej often, 
often, (bin), pogosto, desto. 
oftentimeH, (&'fntajmz), pogostoma, 
ieato. ONW 161 ogre, (ogr), volkodlak. 

oh, (6), o! Oh! 

ohm, (6m), (enota elektriEne odpor- 
nosti). 

oil, (6)1), olfe; z oljem namazati. 

oilcloth, (djl kl6th), olinato platno. 

oily, (6}'li), oljnat. 

ointment, (djnt'ment), mazilo. 

old, (old), star; starodaven; old afe, 
visoka starosi old maid, stara devi- 
ca, priletno dekle; old world, atari 
svct, Evropa; Old Glory, ameriika 
z as lava. 

olden, (oldn), starodaven. nekdanji. 

old-fashioned, (old fe'send), staroda- 
ven, slarinski. 

oleaginous, (olie'dzines), oljnat. 

oleander, (olidn'dr), lavorikov cvet. 

oleomargarin, (a"liomar'gerin), umet- 
no maslo. 

olfactory, (filfek'tori) , duhajoC. 

oligarchy, (o'ligarki), oligarhija (vU- 
da nekaterih). 

olive, (it'liv), oliva; ollka; oUven, 
', olj£en; olive oil, olivno oljc. 

omegB, (omi'gB), omega (zadnja irka 
I grSke abecede). 

, omelet, (6'milet), omeleta (jajfija jed). 
I omen, (o'men), predznamenje; po< 

ominous, (S'mines), grozilen, usoden. 

omissible, (omi'sibi), opustljiv. 

omit, (omit'), opustiti, Izpustiti. 
. omnibus, (iim'nibes), omnibus (vez 
I za veS Ijudi). 

omnipotence. (Imni'potens), vsemo- 
I goCnosi. 

omnipotent, (ikmni 'potent), vsemogo- 
I Cen. 

omnipresent, (amnipre'zent), povsod 
I prifiujoC. 

omniscient, (amni'ient), vseveden, 
neskondno moder. 

omnivorous, (Smni'vores), vsejedoC. 

on, (in), na, gori; s, k, pri, v; proti; 

I vsled, naprei; and bo an, in tako 

dalje; on the contrary, nasprotno. 

once, (wans), enkrat, nekoC; at once, 
takoj, naenkrat. 

one, (wan), eden, en; kdo; anyone, 
kdorsibodi; every one, vsak; one 
' another, drug drugega. 

onerous, (i'neres), obtei1)iv, nadle- 
ien: te£aven. 

oneself, (wanself)', sam, samscbe. 

onesided, (wflnsaj'ded), enostranski. 

onion, (a'njin), Cebula. 

only, (on'Ii), sam, edini; samo, |e. 

onset, (an'set), priietek; napad. 

onalauKht. (an'slot), naval, napad. 

onto, (an'tu), na; na vrh. 
-onward, (an'wrd), ^vj^wN, &s»v*.. 162 OOZ ooze, (tiz), blato, glen; cediti se; od- 

tekati se. 
oozy, (u'zi), blaten; glenast. 
opacity, (ope'siti), temina; neprozor- 

nost. 
opal, (opl), opal (drag kamen). 
opalescent, (opele'sent), barve izpre- 

minjajod, zaren. 
opaque, (opejk'), temen; neprozoren. 
open, (opn), odprt, odkrit; prost; ja- 

ven; odkritosrden ; prostodu§en; ja- 

sen; nezaklju5en (raSun); odpreti 

[se] ; odkriti [se] ; zadeti [se] ; in 

the open air, naprostem, pod miiim 

nebom. 
opener, (o'penr), odpirad. 
open-handed, (opn handed), radoda- 

ren. 
opening, (d'pening), odprtija; za5e. 

tek; za5eten. 
openly, (o'penli), odprto, odkrito; 

javno. 
openness, (5'pennes), odkritost; od- 

kritosrinost. 
opera, ({i'pera), opera; opera house, 

operno gledi§de. 
operate, (I'perejt), delovati; operirati. 
operatic, (apere'tik), operni. 
operation, (aperej'Sn), delovanje; ope- 

racija. 
operative, (a'peretiv), delujoi, u5inko- 

vit, izdaten. 
operator, (fi'perejtr), delavec pri stro- 

jih; ranocelnik, operator. 
ophthalmia, (ofthdrmia), vnetje o5e- 

snih mrenic. 

opiate, (o'piejt), uspavajoS, omoten; 

opiat. 
opine, (opajn'), meniti, soditi. 
opinion, (opi'njen), mnenje. 
opinionated, (opi'njenejted), svojegla- 

v(en), trmogiav(en). 
opium, (6'piem), opij. 
opossum, (opS'sem), oposum (pleza- 

lec, V Ameriki). 
opponent, ( §p6'nent ) , nasprotuj od ; 

nasprotnik. 
opportune, (Sportjun'), pravoiasen; 

primeren. 
opportunity, (aportju'niti) , prilika ; 

pravi (as. 
oppose, (apdz*)) postaviti [se] naspro- 

ti, ustaviti se; nasprotovati. 
opposite, (I'pozit), nasproten; naspro- 

ti; nasprotje. 
opposition, (Ipozi'Sn), nasprotje; 

nasprotna stranka, opozicija; bran, 

upor. 
oppress, (ftpres'), stiskati, zatirati. 
oppression, (Ipre'§n), stiskanje, zati- 

ranje. 
oppressive, (Ipre'siv), stiskajo£; gro- 

zovit. ORD __^ 

oppressor, (Upre'sr), stiskalec, zatira- 

lee. 
opprobrious, (Upro'bries), zasmehova- 

len, sramoten. 
opprobrium, (Sprd'briem), zasmeh; 

osramoCenje, sramota. 
oppugn, (Spjun'), boriti se proti, upi- 

rati se. 
optative, (ap*tetiv), zelelnik (v slov- 

nici). 
optic, (llp'tik), viden, oiesen, optiden; 

— al, viden. 

optician, (apti'§n), optik, odalar. 
optics, (Sp'tiks), odesoslovje, optika. 
optimism, (Sp'timizm), optimizem; 

upanje, da se vse dobro iztede. 
optimist, (ap'timist), optimist. 
optimistic, (aptimi'istik), optimisti- 

5en, upajod v najboljSe. 

option, (&p§n), izbira; zelja; pravica 

do nakupa. 
optional, (llp'Senel), prostovoljen. 
opulence, (H'pjulens), obilica, boga- 

stvo. 

opulent, (I'pjulent), premoien, bogat. 
or, (or), all. 

oracle, (ll'rekl), prero£i§6e, orakelj. 
oracular, (ore*kjulr), prerokujod. 
oral, (o'rel), usten; — ^ly, na izust. 
orange, (a*rind2), pomaranda, orania; 

pomarandast, oranzast. 
orangeade, (arindiejd'), pomarandna 

voda. 
oration, {orej*§n), govor. 
orator, (a'retr), govornik. 
oratorical, (oretd'rikl), govorniSki. 
oratorio, (areto'rio), oratorij (slovesna 

verska pesem). 
oratory, (a'retori), govorniStvo; mo- 

litvenica. 

orb, (orb), krog, obla; ozvezdje; tek. 
orbit, (or'bit), krog, pot; oCesna ja- 

mica. 
orchard, (orCrd), sadovnjak, saden vrt. 
orchestra, (or'kestra), orkester (god- 

ba). 
ordain, (ordejn'), urediti, doloCiti; 

vpeljati; posvetiti. 

ordeal, (or'diel), boija sodba. 

order, (ordr), red; ureditev; vrsta; 

povelje, narodilo; navada; nakazni- 

ca; pravilo; namen; skrb; urediti; 

zapovedati; naroCiti; — s, duhovni- 

§ki redovi. 
ordering, (or'dering), uredba, ukaz. 
orderly, (or'drli.), reden; lepega vede- 

nja; streznik; ordinanCen Castnik. 
ordinal, (or'dinl), vrstilen §tevnik. 
ordinance, (or'dinens), predpis; na- 

redba; dolodba. 
ordinary, (or*dincri), reden; navaden, 

preprost. ORD OUT 163 ordination, (ordinej'Sn), posvetitev, 

ordinacija; naredba, ukaz. 
ordnance, (ord'nens), strelno orodje, 

artilerija. 
ordure, (ordzr), gnoj, blato. 
ore, (or), ruda. 
organ, (or'gen), orodje, sredstvo; ud; 

organ; orgle; glasilo, 5asopis. 
organic, (orge'nik), organi6en; sesta- 

ven. 
organism, (or'genizm), sestava; bitje, 

organizem. 
organist, (or'genist), organist, orglar. 
organization, (or"genizej'sn), zveza, 

sestava, organizacija. 
organize, (or'genajz), urediti; ustano- 

viti; sestaviti; organizirati. 
organizer, (or'genajzr), ureditelj; 

vodja; ustanovitel]. 
orgasm, (or'gSzm), veliko razburje- 

nje, orgazem. 
orgies, (or'diiz), razuzdano razvese- 

Ijevanje, orgije. 
oriel, (6'riel), pomolno okno. 
orient, (6'rient), vzhod, orient. 
oriental, (orien'tl, vzhoden, orienta- 

len. 
orifice, (a'rifis), odprtina, luknja. 
origin, (H'ridzin), podetek, pomelo, iz- 

vir. • 
original, (ori'dzinl), izviren, po5eten, 

originalen; original, izvirno pisa- 

nje; — ^ly, prvotno. 
originality, (ori'Mzine'liti), izvirnost. 
originate, (ori'diinejt), izviratl, nasta- 

ti; zadeti [se]; ustvariti. 
orison, (a'rizn), priproSnja, molitev. 
ornament, (or'nement), okras, orna- 
ment; okrasiti. 
ornamental, (ornemep'tl), za bkrasje, 

ornamentalen. 
ornamentation, (or"nemente]'§n), okra- 

sitev; kras. 
ornate, (omejt'), okra§en; lep. 
ornithology, (ornitha'lodzi), pti5eslov- 

je. 
orphan, (or'fn), sirota. 
orphanage, (or'fenidi), sirotiSnica; si- 

rotstvo. 
orphaned, (or'fnd), osirotel. 
orthodox, (or'thodSks), pravoslaven, 

pravoveren, ortodoksen. 
orthographic(al), orthogre*fik(l), pra- 

vopisen. 
orthography, (ortha'grefi), pravopis. 
orthopedic, (orthopi'dik), uravnajo5 

ude, or toped iSen. 
oscillate, (a'silejt), gibati se, nihati; 

tresti se (struna, glas). 
oscillation, (Ssilej'Sn), gibanje; niha- 

nje; stresanje. 
oscillatory, (a'siletori), gibajoS, stre- 

sajo5. osculate, (Ss'kjulejt), poljubovati; do- 

tikati. 
osculation, (askjulej'Sn), poljubova- 

nje. 
osier, (bir), vrba (za pletenje ko§ar). 
osprey, (ds'pri), morski orel. 
osseous, (&'sies), ko§den. 
ossification, (a"sifikej'§n), okostitev. 
ossify, (a'sifaj), spremeniti v kosti, 

okosteneti. 
ostensible, (Isten'sibl), viden, poka- 

zan. 
ostentation, (Istentej'sn), razkazova- 

nje, ponaSanje. 
ostentatious, ( astente j '§es ) , ponaSa- 

jod se. 
osteology, (dstil^lodzi), kostislovje, 

osteologija. 
ostracism, (i'stresizm), izgnanje (iz 

druibe), preziranje. 
ostracize, (I'stresajz), izgnati (iz 

druibe), prezirati. 
ostrich, (a'stri5), noj. 
other, (adhr), drugi. 
otherwise, (a'dhrwajz), drugade, si- 

cer. 
otter^ (atr), vidra (2ival). 
Ottoman, (S'tomen), Turek; tur§ki; 

divan brez naslonjala; podnoinica. 
ouch, (aw£), joj! boli! 
ought, (6t), bi moral. 
ounce, (awns), unda (31.1 gram.). 
our, (awr), ours, (awrz), na§. 
ourselves, (awrselvz'), mi sami. 
oust, (awst), izgnati; zapoditi (iz 

sluzbe) ; izkljuditi. 
ouster, (awstr), izgnanje. 
out, (awt), iz, venkaj, ven; zunaj; 

stran; pro5; zdoma. 
outbalance, (awtb6'lens), preteiiti, 

prevladati. 
outbid, (awtbid'), prekositi v ceni. 
outbrave, (awtbrejv*), kljubovati. 
outbreak, (awt'brejk), izbruh; (awt- 

brejk*)— izbruhniti. 
outcast, (awt'kest), zavrzen, izgnan; 

izgnanec; izvriek; potepuh. 
outclass, (awtkles'), prekositi. 
outcome, (awt'kam), izid, posledica. 
outcry, (awt*kraj), vzklik, krik. 
outdo, (awtdu'), premagati, prekositi. 
outdoor, (awt'dor), izven hiSe, na 

prostem. 
outer, (awtr), zunanji, vnanji. 
outermost, (aw'trmost), najzunajnej§i, 

najvnainej§i. 
outfit, (awt*fit), oprava, oprema. 
outflank, (awtflenk'), vredi nazaj kri- 

lo voja§tva, premagati. 
outgeneral, (awtdie'nerel), premagati 

kot vojskovodja. 
outgo, (awtgo'), prehiteti, prekositi; 

(awt'go) — izdatek. 164 OUT OVE outgrow, (awtgrd'), prerasti; postati 

prestar ali prevelik. 
outgrowth, (awt'groth), izrastek; izid, 

posledica. 
outguard,. (awt'gard), predstraia. 
outhouse, (awt*haws), majhno poslop- 

je, pristava. 
outing, (aw'ting), izlet. 
outlandish, (awtleri'dis), inozemski, 

tuj. 
outlast, (awtlest*)> trajati dalje, pre- 

ziveti. 
outlaw, (awt*ld), izgnanec; zlo5inec; 

izgnati, pregnati. 
outlawry, (awtlo'ri), izgnanstvo. 
outlay, (awt'lej), izdatek. 
outlet, (awt'let), izhod, iztok. 
outline, (awt'lajn), odrtati, obrisati; 

obris, naSrt. 
outlive, (awtliv'), preziveti. 
outlook, (awt'luk), razgled, pogled; 

paznja. 
outlying, (awt'lajing), zunaj leze5, 

stranski. 
outmarch, (awtmar6'), prekositi v ko- 

rakanju. 
outnumber, (awtnam'br), prekositi po 

Stevilu, biti v §tevilni premodi. 
outpost, (awt'p5st), vnanja straza. 
output, (awt'put), pridelek; kolidina 

izkopane rude. 
outrage, (awt'redz), velik pregre§ek; 

zloraba; razzalitev; (awt'rejdi) — 

razzaliti; zlorabiti; razsajati (nad 

kom). 

outrageous, (awtrej'dzes), pretiran; 

silovit, besen. 
outrank, (awtrenk'), predn]a£iti po 

dostojanstvu. 
outreach, (awtrii*), presegati. 
outride, (awtrajd'), prekositi v voznji. 
outright, (awt'rajt), takoj, namestu, 

popolnoma. 
outrun, (awtran'), preteCi. 
outset, (awt'set), zadetek; at the out- 
set, V za£etku. 
outshine, (awtSajn'), prekositi v si- 

jajnosti. 
outside, (awt'sajd), zunanja stran, 

zunanjost; zunaj, venkaj. 
outskirt, (awt'skrt), okolica; predmest- 

je. 
outspoken, (awt'spokn), odkritosrSen, 

odkrit. 
outspread, (awtspred'), razSiriti; raz- 

prostreti. 
outstand, (awtstend'), vztrajatl; trpe- 

ti; zaostajati, biti neplaSan. 
outstanding, (awtsten'ding), zunaj 

stojed; neplaian. 
outstrip, (awtstrip'), pretedi, prehite- 

ti. 
outvote, (awtvdf), preglasovati. outward(s), awt'wrd{z), venkaj, zu- 
naj; zunanji; — dly, nazunaj, zuna- 

nji. 
outwear, (awtwer'), obnositi; trajati 

dalj. 
outweigh, (awtwej*), preteziti; pre- 

vladati. 
outwit, (awtwit*), prekositi v preme- 

tenosti; preslepiti. 
ouzel,, (uzl), kos. 

oval, (o'vel), jajdast, ovalen; eliptiden. 
ovary, (oVeri), jajdnik. 
ovation, (ovej'Sn), proslavljenje, ova- 

cija. 
oven, (avn), pe6. 
over, (ovr), nad, na; pred; skozi; zgo- 

raj; povrhu; preko; mimo; poleg; 

all over, povsod, kon6ano; over 

again, se enkrat. 
overact, (overekt'), pretiravati. 
overalls, (o'verolz), vrhnje delavske 

blade. 
overaw, (6verd')» imeti v strahu. 
overbalance, (ovrbe'lens), preteiiti; 

prekositi. 
overbear, (5vrber'), tla5iti, pritiskati; 

podvreCi. 
overbearing, (ovrbe'ring), preponosen. 
overbid, (ovrbid'), ponuditi viSjo ceno. 
overboard, (ovrbord'), 6ez krov. 
overburden, (ovrbrMn), preobloziti. 
overcast, (ovrkest*), prevledi; prevle- 

Sen; obladen. 
overcharge, (ovrdardz'), preobloziti; 

preve'd raiunati; preoblozitev, pre- 

visoka cena. 
overcloud, (dvrklawd'), poobladiti, za- 

temneti. 

overcoat, (6'vrkdt), povr§nik, suknja. 
overcome, (ovrkam'), premagati; pre- 

trpeti; premagan. 
overconfidence, (ovrkan'fidens), pre- 

veliko zaupanje, predrznost, sme- 

lost. 
overdo, (ovrdu'), preved narediti; 

pretiravati; prevei skuhati. 
overdone, (ovrdan'), pretiran; preku- 

han, proved peden. 
overdress, (dvrdres*), lispati se. 
overdue, (dvrdju'), ze davno dolzen, 

zakasnel. 
overeat, (ovcrit*), preobjesti se. 
overfeed, (ovrfld'), prenakrmiti. 
overfill, (ovrfil*), prenapolniti. 
overflow, (ovrflo'), preplaviti, prena- 
polniti; (o'vrfld) — preplavitev, iz- 

bruh. 
overgrow, (dvrgro*), prerasti. 
overgrowth, (oVrgroth), prevelika 

rast. 
overhang, (ovrheng'), viseti nad. 
overhead, (ovrhed'), nad glavo, zgo- 

raj, nad. OVE PAC 165 overhear, (dvrhlr')) presli§ati, sli§ati 

sludajno. 
overjoy, (5vrdz6j*), razveseliti. 
overlay, (ovrlej'), preobloiiti, poloii- 

ti gori, pregrniti; prezreti; skriti. 
overlie, (ovrlaj'), lezati gori. 
overload, (ovrlod'), preobloiiti. 
overlook, (dvrluk'), gledati zvi§ka; 

pregledati; preiskati; prezreti. 
overmaster, (dvrme'str), nadvladati, 

premagati, podvredi. 
overmatch, (ovrmeS'), premagati. 
overmuch, (ovrmad*), preveC. 
overpass, (ovrpes'), presko5iti; preitl; 

prezreti. 
overpower, (ovrpa'wr), premagati. 
overrate, (ovr-rejt'), preveC ceniti. 
overreach, (ovr-riS'), presegati, preko- 

siti; prevariti. 
override, (ovr-rajd'), povoziti; prezre- 
ti. 
overrule, (ovr-rur), prevladati, vclja- 

ti. 
overrun, (ovr-ran*), povoziti; prete5i; 

preplaviti. 
oversee, (ovrsi'), pregledati; nadzoro- 

vati. 
overseer, (ovrslr*), nadzornik. 
overset, (ovrset'), prevreCi, pasti, pre- 

kucniti [se]. 
overshadow, (ovr§e'do), zasen5iti, 

otemniti. 
overshoot, (ovrSut'), predale5 ustreli- 

ti; Svigniti. 
oversight, (oVrsajt), izpregled; nad- 

zorstvo. 
oversleep, {dvrslip*), prespati. 
overspread, (ovrspred'), pokriti, pre- 
grniti. 
overstate, (dvrstejt*), pretiravati (v 

besedah). 
overstay, (ovrstej'), zaostajati po da- 

su ali prostoru. 
overstep, (ovrstep'), prekoraSiti, pre- 

stopiti. 
overstock, (ovrstak'), prenapolniti z 

blagom. 
overstrain, (ovrstrejn'), prenapenjati 

se. 
overt, (o'vrt), viden, javen; overt act. javno zlodejstvo. 
overtake, (ovrtejk'), dohiteti; ujeti. 
overthrow, (ovrthro'), prevrniti, pre- 

kucniti; (oVrthro) — prevrat. 
overtime, (6'vrtajm), prekurno delo. 
overtop, (dvrtap'), presegati, nadkrili- 

ti; zatemniti. 
overture, (oVrCr), ponudba, predlog; 

overtura (uvodna godba). 
overturn, (ovrtrn'), prevrniti; razni- 

§iti; (oVrtrn) — prevrat. 
overvalue, (ovrve'lju), previsoko ceni- 
ti, nadcenjevati. 
overweening, (ovrwrning), domiSlju- 

jo6, predrzen. 
overweigh, (ovrwej'), ve6 tehtati, pre- 

tehtati. 
overweight, (ovrwejt*), presezna te- 

za, preteza. 
overwhelm, (dvrhwelm'), prevladati; 

potlaSiti, streti; premagati. 
overwhelming, (ovrhwel'ming), pre- 

vladujod; — ly, z veliko premoCjo. 
overwork, (ovrwrk*), preveC delati, 

utruditi [fee] ; (6'wrwrk) — preobil- 

no delo; dezurno delo. 
overworn, (ovrworn*), obnoSen, obrab- 

Ijen; izdelan. 
overwrought, (ovr-rot'), razjarjen, je- 

zen; obdelan. 
oviparous, (ovi'peres), vale6 (jajca). 
ovoid, (o'vojd), jajCast. 
ovum, (o'vum), (latinsko) jajce. 
owe, (6), dolzan biti, dolgovati. 
owing, (o'ing), dolzan; owing to, vsled. 
owl, (awl), sova. 
owlet, (aw'let), majhna sova. 
own, (on), lastovati; imeti. 
owner, (onr), lastnk. 
ownership, (o'nrsip), lastniStvo; last- 

ninska pravica. 
ox, (aks), -(mnozina oxen, &ksn), vol. 
oxfly, (aks'flaj), brencelj, obad. 
oxide, (d'ksajd), oksid. 
oxidize, (H'ksidajz), oksidirati. 
oxygen, (a'ksidzen), kisik, oksigen 

(prvina). 
oyster, (oj'str), ostriga, Skoljka. 
ozone, (o'zon), ozon (kemidna spoji- 

na, plin). pabulum, (pe'bjulem), jed. 
pace, (pejs')» korak, stopinja; hoja; 
korakati, hoditi. 

pacific, (pesi'fik), miren, tih; Pacific, 

Tiho morje. 
pacification, (pe"sifikej*Sn), pomirje- 

nje, pomiritev. 
pacificatory, (pesi'fiketori), pomir- 

Ijiv. 
pacifier, (pe'sifajr), pomirjevalec. • pacifist, (pe'sifist), pacifist, kdor za- 
govarja mir. 

pacify, (pe'sifaj), pomiriti, miriti. 

pack, (pek), zvezenj; butara; zavoj; 
obkladek; tovor; krdelo; karte; zlo- 
ziti, skladati; odposlati; pobrati se; 
napolniti ; zamaSiti. 

package, (pe'kidz), zavoj, paket; pra- 
tei, prtljaga. 166 PAC PAN packer, (pekr), nakladad, zavijai; 

lastnik velikih klavnic. 
packet, (pe'ket), majhen zavoj, paket. 
packthreaid, (pek'thred")> zavijalna 

vrvica. 
pact, (pekt), pogodba, pakt, dogovor. 
pad, (ped), zvitek, t^lazina; podloga; 

zlepljen pisemski papir; podlo^iti. 
paddle, (pedl), lopar, veslo; veslati; 

Sopotati (po vodi). 
paddock, (pe'dak), ograja (za konje) ; 

krastada. 
padlock, (ped'lak), zabica, vlseia klju- 

6avnica; zakleniti. 
pagan, (pejgn), pogan, pagan; pogan- 

ski. 
paganism, (pej'genizm), poganstvo. 
page» (pejdz), stran (v knjigi) ; slu- 

ga, paze; zaznamenovati strani. 
pageant, (pej'dzent), sve5an izpre- 

vod, predstava. 
pageanfary, (pej'dzentri), veliko slavje 

(z izprevodom), slovesnost. 
pagoda, (pego'da), pagoda, indijsko 

sveti§6e. 

paid, (pejd), pladan; glej pay. 
pail, (pejl), vedro, posoda, keblica. 
pain, (pejn), boleiina; muka; skrb; 

kazen; boledine povzro6ati, mu5iti; 

pains (pejnz), trud; boledine. 
painful, (pejn'ful), bole5; bolesten; 

skeled; trudapoln. 
painless, (pejn'les), brez boleiine; 

brez skrbi. 
painstaking, (pejnz'tejking), skrben, 

pozoren. 
paintr (pejnt), slikati, barvati; mazati 

[se]; barva; Sminka. 
painter, (pejntr), barvar, slikar, ple- 

skar. 
painting, (pejn'ting), slika, podoba. 
pair, (per), par; pariti [se] ; spadati 

skupaj. 
pajamas, (pedze'mez), §iroke hla5e; 

nodne hIaSe in srajca. 
pal, (pel), tovari§. 
palace, (pe'les), palaSa. 
palanquin, (pelenkin') , orientalska 

nosilnica. 
palatable, (peUetebl), okusen, slasten. 
palate, (pe'lit), nebo (v ustih) ; okus, 

slast. 
palatial, (pelej'Sl), liki palaSa, kraljev- 

ski; sijajen. 
palatine, (p6'letin), naddvornik, pala- 

tin (plemenitaS). 
palaver, (pele'vr), prazno govoride- 

nje; govoriditi. 
pale, (pejl), bled; kol; okroije; obko- 

liti. 
paleness, (pejl'nes), bledost, bledica. 
paleontology, (pelilntSModii), paleon- 

tologija, veda o prastarih 2ivalih all stvareh. 
palet, palette, (pe'let), glej pallet, 
palfrey, (pdrfri), prusec (konj za go- 

spe). 
paling, (pej*ling), koli, ograja. 
palisade, (pelisejd'), ograja iz kolov, 

palisada; obkoliti. 
pall, (pol), plas5; mrtvaski prt; zavi- 

ti; omagati; potreti (koga) ; pall- 
bearer, (pol be'rer), nosilec mrtve. 

ca. 
pallet, (pe'let), de§6ica za barve, pa- 

leta. 
palliate, (pe'liejt), prikriti; dlaj§ati; 

zmanjSati. 
palliation, (peliej'§n), olajSava. 
palliative, (pe*lietiv), olaj§evalen; to- 

lazljiv. 
pallid, (pe'lid), upal, bled. 
pallor, (pelr), bledost. 
palm, (pam), palma (drevo) ; dlan; 

skriti V pesti; goljufati; Palm Sun- 
day, Cvetna nedelja. 
palmated, (pa'mejted), podoben roki. 
palmistry, (pa'mistri ali pel'mistri), 

vedezevanje iz dlani. 
palmy, (pa'mi), poln palm; procvita- 

jo5. 
palpable, (pePpebl), ob£utljiv, 5uten. 
palpitate, (perpitejt), utripati. 
palpitation, (p61pitej'§n), utripanje 

srca. 
palsied, (pdrzid), mrtvouden. 
palsy, (pdrzi), mrtvoud, paraliza. 
palter, (poltr), medkati, nepravilno 

ravnati. 
paltry, (pol'tri), malenkosten, malo- 

vreden. 

pamper, (pempr), napitati, nasititi. 
pamphlet, (pem'flet), letak, broSura, 

pamflet. 
pamphleteer, (pemflitlr'), pisalec pam- 

fletov, pamfletist. 
pan, (pen), ponev. 
panacea, (pSnesPa), zdravilo za vsa 

zla. 
pancake, (pen'kejk), ponovec, peienec, 

cvrtnjak. 
pancreas, (pen'kries), trebuSna sli- 

novka (zleza). 
pandemic, (pende'mik), sploSno raz- 

Sirjen. 
pandemonium, (pendimo'niem), silen 

hru§5 in ropot; pekel. 
pander, (pendr), stre6i (strastem). 
pane, (pejn), stirikotna plo§6a; steklo 

za okno, §ipa. 
panegyrist, (penidzi'rist), hvalitelj, 

povzdigovalec. 
panel, (pe'nel), panela, lesen ploh, 

oboj; imenik porotnikov, porotniki. 
pang, (peng), huda boledina, muka, 

stiska; stiskati, mu&iti. PAN panic, (pS'nik), strah in groza; polom, 

panika. 
panoply, (pe'nopli), vojakova oprava. 
panorama, (penora'ma), obSiren raz- 

gled, panorama, 
patisf, (pSn'zi), maCeha (cvetlica)t 
-pant, (pent), sopihati, teiko sopsti; 

sopihanje. 
pantaloon, (pentelun'), irtev burk, 

pantalon; — e, dolge hlade. 
pantheism, (p£n'thiizin), panteiiem, 

vseboStvo. 
pantheist, (p£n'thiist), panteist. 
pantheon, (pSn'thian), panteon {sve- 

tiSee za bogove ali umetnike). 
panther, |p£nthr), panter (zver). 
pantomine, (pen'tomajn), oponaiajo- 

ia nema jgra, paniomina. 
pantry, (pSn'Iri), jedilna shramba. 
• pap, tpep), cizek; mehka jed za do- 

ienfke; hrana, 
papa, (pa'pa ali papa'), papa, oie, ata. 
papacy, (pej'pesi), papeltvo. 
papal, (peipl), papeSkL 
paper, (pejpr), papir; lisi, Easopis; 

spis; popapiriti, s papirjem prevle- 

£i; tapetovati; papirnat; — s, urad- 

ne listine; daily paper dnevnik. 
paper~hanger, (peipr hengr), obdalcc 

papiria. 
papist, ( pei'pisi) , rimski kato1i£an ; 

papezev privrzenec. papist. 
papoose, (pepiis'), indijansko dete. 
paprika, (pap'riki), paprika. 
par, (par), enakost; at par, po prvotni 

napisni vrednosti; on a par, enak. 
parable, (pe'rebl), prispodoba, prili- 

ka, parabola. 
parabolic, (pgrebi'lik), priliCen. 
parachute, (pe'reiut), padalen deinik, 

paraSuta. 
parade, (perejd'), slovesen obhod, ko- 

rakanje, parada; spraviti v vrsto, 

voditi; paradirati, hoditi v paradi. 
paradigm, (pi'redim), primer, zgled. 
paradise, (pi'redBJz), ra). 
paradox, (pi'rediks), paradoksa, ne- 

verjetna a resniCna trditev, 
paradoxical, (pSredS'lcsikel), paradok- 

siicn, neverjeten. 
paraffin, (pe'refin), parafin (vosek iz 

petroleja). 
paragon, (pfi'fegan), vzorec, 
paragraph, ipl'vegtil), toika; odsta- 

vek, paragraf; razdeliti v odstavke. 
parallel, (pe'relel), vzporeden, parali 

len; slifen; vzporednica; podobnost 

vzporediti; primerjati; dosegati. 
paralysis, (pere'lisls), mrcvoud; kap 

otrpnelost, paralizs. 
paralylic, (pereli'tik), tnrtvoudcn 
paralyse, (p£'relajz), ohromiti; pokva- 

riti; pokonEati parapet (pe'repet), ograja (na mostu, 
■ pomolu), rampB. 
paraphernalia, (pirefrnej'lia), okraskj; 

dragocenosti. 
paraphrase, (pe'refrejz), opis, para- 

fraza; opis at I. 
parasite, (pe'resajt), zajedavec, para- 
sit. 
parasitic, (peresi'tik) , zajedav, para- 
parasol, (pe'resfil), solnCnik, parazot. 
parboil, (par'bojl), napol vreti. 
parcel, (parsi), del; podiljatev; prtlja- 

ga, zavoj; razdeliti; delen; deloma; 

razkosati; parcel post, pakelna po- 

jta. 
parch, (parf), ob£gati, osmoditi; po- 

susiti [se]. 
parchment, (parC'tnent), psrgament, 

koia za pisanie. 
pardon, (pardn), odpuS£anje; pomilo- 

ii^nie, oprostitcv; oprostiti, pomi- 

losliti; I beg your pardon, oprostite. 
pardonable, (par'denebl), odpustljiv; 

vreden odpusCanja; oprostljiv. 
pare, (perl, obrezati, omajiti, olupiti. 
parent, pe'rent), roditelj; — a, ataril. 
parentage, (pe'rentidi), sorodstvo. 
parental, (peren'tl) roditeljski. 
parenthesis, (peren'thisls), oklepaj; 

dostavek. 
parenthetical, (pe'Venthe'tikl), v okle- 

paju. 
par excellence, (par ekselans'), (fran- 

cosko brez primere. 
parget, (par'diet), gipa, mavec, omct; 

. ometati. 
paring, (pe'ring), obrezanjc, oluplje- 

nje; obrczek, olupek; odpadek. parity, (pg'riti), enakost. 

park, (park), drevored. izprehajaliiae, 
park; pustili na mcstu (avtomobi- 
le, vozove). 

parlance, (par'lens), pogovor, pome- 
nek. 

parley, (par'li), pogovor; pogajanje. 

parliament, (par'liment) , parlament. 

parliamentary, (parlimen'teri), parla- 
mentaren. 

parlor, (par'lr), sprejemna soba, sa- 
lon. parody, { pc'rodi ) , posnemanje na 
smeSno stran, parodijs; posnemati, 
oponaiati. 168 PAR PAT parol, parole, (perol'), geslo (vojakov) ; 

oprostitev; oprostiti (jetnike). 
paroxysm, (pS'roksizm), hud napad. 
parquet, (parke ali parket'), spodnja 

dvorana v glediSiu, parter. 
parquetry, (par'ketri), pod potlakan z 

de§dicami. 
parricide, (pe'risajd), morilec rodite- 

Ija. 
parrot, (p6'ret), papiga. 
parry, (pe'ri), odbiti, parirati (uda- 

rec). 
parse, (pars), razkladati, analizirati; 

preiskati. 
parsimonious, (parsimd'nies), skop; 

varCen. 
parsimony, (par'simoni) , skopu§tvo; 

vardnost. 
parsley, (pars'!!), petr§i!j. 
parson, (parsn), zupnik. 
parsonage, (par'sen!d2), 2upn!§5e. 
part, (part), de!; de!ez; stranka; v!o- 

ga; oddelek; s!u2ba; kraj; delit!; 

!o£!t! [se]; odit!; delezen bit!; on 

my part, od moje strani. 
partake, (partejk'), vde!ez!ti se; de!e- 

2en bit!; vzivati. 
partaker, (partej'kr), vdele2enec. 
partial, (parSl), de!en; strankarski; 

— ^ly, deloma. 
partiality, (par§!e'l!ti), delnost; pri- 

stranost; naklonjenost. 
participant, (parti'sipent), deleien; 

vdelezenec. 
participate, (parti'sipejt) , vdeleiiti 

se; deleSen bit!. 
participation, (parti"s!pej'§n), vdelei- 

ba. 
piarticiple, (par't!s!p!), deleznik, par- 

t!c!p (v slovnic!). 

particle, (par'tik!), delec, drobec. 
particular, (part!*kjulr), poseben; po- 

samezen; redek; natanden; posame- 

zen del; posebnost; — ^ly, posebno. 
ptarticularity, (partikjule'nti), poseb- 
nost. 
particularize, (parti'kjulerajz), ome- 

njat! podrobnosti. 
parting, (par'ting), lo6!tev; preCa (pri 

laseli) . 
partition, (part!'§n), delitev, oddeli- 

tev; predelba, pregraja, stena; del!- 

ti, oddelit!; pregraditi. 
partizan, (par'tizn), strankar, privr- 

zenec ali pr!stas stranke. 
partitive, (par't!tiv), deleC. 
partly, (part'li), deloma. 
partner, (partnr), tovar!§; sodelavec; 

sodelezn!k. 
partnership, (part'nr§ip), tovar!§tvo, 

sodelezni§tvo (v trgovini) ; druiba. 
partridge, (part'ridz), jerebica. 
parturition, (partjuri'in), porod. party* (par'tij, stranka; druzba, dru- 

§5ina, partija; igra; delez; oseba. 
pasha, (pa§a' al! pa'Sa), turSk! pa§a. 
pasquinade, (pesk!nejd'), satiri£en 

spis. 
pass, (pes), mimo it!; preit!; potovati; 

veljati; zgodit! se; predalefi it!; 

umreti; prebodit!; ogn!t! se; poslat! 

naprej; pregledat!; opustit!; potrdi- 

ti, sprejeti (postavo) ; pot, hoja; 

prelaz, prehod; potovalna pravica, 

potn! list, izkaznica (pas); sunek; 

razmere. 
passable, (pe'sebl), prestopen, dosto- 

pen; pr!l!£en, §e precej; srednji. 
passage, (pe'sidz), prehod; dogodek; 

veza, hodnik; potovanje; sprejetje 

(postav); mesto (v knjig!). 
pass book, (pes buk), bandna knjizica, 

kreditna knjiiica. 

passenger, (pe'sendzr), potnik. 
passer, (pdsr), passer-by, (p6sr baj), 

mimoidoi 51ovek. 
passing, (pd'sing), mimoidoi; za5a- 

sen; hoja, prehod; smrt. 
passion, (pe§n), strast; pozeljenje; 

Ijubezen; Passion of Christ, Kristu- 

sovo trpljenje, pasjon; Passion 

week, Veliki teden. 
passionate, (pe'§enet), strasten; togo- 

ten. 

passive, (pe*s!v), trpcC; trpen, pasi- 
ven (v slovnic!) ; trpna oblika, pa- 
si v (v slovnic!) . 

Passover, (pdso'vr), judovska Velika 
nod. 

passport, (pes'port), potn! list. 

password, (pes'wrd), geslo, znamenjc. 

past, (pest), minul, pretekel; preko, 
po; preteklost. 

paste, (pejst), lep, klej; testo; lepiti. 
pasteboard, (pejst1}6rd), lepenka, de- 

bel papir. 
pastel, (pestl), pastel-svin5n!k. 
pastern, (pestrn), bincelj (na konjsk! 

nogi). 

pastime, (pds'tajm), kratkoiasje. 

pastor, (pestr), zupnik. 

pastoral, (pes'tord), pastirski, pasto- 

ralen; pastirska pesem. 
pastry, (pej'str!), paSteta, testenina. 
pasturage, (pes'dercdi), paSa; zivino- 

reja. 
pasture, (pes'Cr al! — tjur), paSnik; 

pa§a; past! [se]. 

pasty, (pej'sti), lepilen, sprijemajoC. 

pat, (pdt), potipljaj, potrkljaj; koSdek 
(masla); ravno primeren; lahko 
udariti, potrkati, potrpljati; gladiti. 

patch, (pe5), kos; krpa; krpati, zaSi- 
ti, popraviti. 

pate, (pejt), teme, glava. PAT PED 169 patenty (pe'tent), patent, pravica izu- 

miteljev; dobiti patent, patentirati; 

(pe'tent ali pej'tent) — odprt, jasen. 
patentee, (petentf), lastnik patenta. 
patent-leather, (petent ledhr), lakasto 

usnje. 
paternal, (petr'nel), oCetovski. 
paternalism, (petr'nelizm), o5etovska 

skrb; paternalizem. 
paternity, (petr'niti), oCetovstvo; ote- 

tovska Ijubezen. 
path, (peth), steza; pot. 
pathetic, (pethe'tik), ganljiv, pateti- 

£en. 
pathless, (peth'les), brez pota, nepre- 

hoden. 
pathological, (pe"thola'dzikl), obolel, 

patologi5en. 
pathology, (petha'lodii), boleznoslov- 

je, patologija. 
pathos, (pej'thes), velika ginjenost, 

patos. 
pathway, (peth'wej), steza. 
patience, (pej'§ens), potpeiljivost. 
patient, (pej'§ent), potrpezljiv; bol- 

nik, pacijent. 

patriarch, (pej'triark), patriarh. 
patriarchal, (pejtriar'kel), patriarha- 

len; starinski. 
patrician, (petri'§en), plemenit; ple- 

menita§, patricij. 
patrimony, (pe'trimoni), podedovano 

poses tvo. 
patriot, (pej'triat), domoljub, patriot, 
patriotic, (pejtria'tik), domoljuben, 

patrioti5en. 
patriotism, (pej'triotizm), domoljubje, 

patriotizem. 
patrol, (petrdP), patrulja, straia; pa- 

trolirati. 
patron, (pej'tren), za§5itnik, pokrovi- 

telj, dobrotnik. 
patronage, (pej'trenedz), zasCita, po- 

kroviteljstvo. 
patroness, (pej'trenes), za§(^itnica. 
patronize, (pe'tronajz), §Cititi; podpi- 

rati. 
patten, (petn),_l.esena stopala. 
patter (petr), pljuskati, 5opotati; zlo- 

budrati ; pljuskanje. 
pattern, (petrn), vzorec, vzor; posne- 

mati. 
patulous, (pe'tjules), zijajoS, odprt. 
paucity, (po'siti), redkost, piClost. 
pauper, (popr), revez. 
pauperism, (po'perizm), revSCina. 
pause, (poz), prestanek, odmor, pavza; 

po5itek; prenehati, postati; pbmi- 

§ljati se. 
pave, (pejv), tlakovati; delati pot. 
pavement, (pej v'ment) , tlak; pod. 
paving, (pej'ving), tlakanje; tlak. 
paw, (p6), §apa, taca; nerodno prife- ti; brskati. 
pawn, (pon), zastavljena stvar, zasta- 

vilo; zastaviti. 
pawnbroker, (pon'brokr), zastavnik. 
pawner, (ponr), zastavljaS. 
pawnshop, (pdn'§ap), zastavnica. 
pay, (pej), (paid, paid), plaSati, po- 

pla5ati; oddati; pla5a, pla5ilo; to 

pay attention, pozornost obraCati, 

paziti; to pay a visit, obiskati. 
payable, (pej'ebl), pla5ilen. 
pay-day, (pej dej), pla5ilni dan, pla5a. 
payee, (pej'V), lastnik menice, pla5a- 

nec. 
payer, (pejr), plaSnik. 
payment, (pej'ment), plaCilo. 
pay-roll, (pej r51), plaCilni imenik. 
pea, (pi), (mnozina peas ali pease, 

plz), grab. 
peace, (pis), mir. 
peaceable, (pi'sebl), miren; mirolju- 

ben. 
peaceful, (pls'ful), miren. 
peacemaker, (pis'mejkr), miritelj. 
peace-officer, (pis ofisr), 5uvaj miru. 
peach, (pr5), breskev. 
peacock, (pfkak"), pav. 
peahen, (pi'hen"), pavinja. 
peak, (pik), vrh; est. 
peal, (pri), donenje, zvonenje; doneti, 

zvoniti. 
peanut, (pl'nat), ameri§ki le§nik. 
pear, (per), hruSka. 
pearl, (prl), biser (Skoljke) ; majhen 

tisk. 
pearly, (pr'li), bisernat, bisern. 
pear-tree, (per tri), hruSka (drevo). 
peasant, (pe'zent), kmet. 
peasantry, (pe'zentri), kmetje. 
peat, (pit), sota. 
peaty, (pi'ti), §otast. 
pebble, (pebl), gramoz; kamen(^ek. 
pebbly, (peb'li), kamnit; gramozen. 
pecan, (piken'), pekan (juzno ameri- 

§ki oreh). 
peck, (pek), Cetrtinka, Cetrtnica (me- 

ra) ; mnozicai kljuvati. 
pectoral, (pek'torel), prsen; zdravilo 

za prsa. 

peculate, (pe'kjulejt), poneveriti. 
peculation, (pekjulej'Sn), poneverba. 
peculator, (pe'kjulejtr), poneverjeva- 

lec. 
peculiar, (pikju'lier), poseben; 5uden; 

lasten; — ^ly, posebno. 
peculiarity, (pikjulie'riti), posebnost. 
pecuniary, (pikju'nieri), denaren; v 

gotovini. 
pedagogue, (pe'deg6g), vzgojevatclj, 

pedagog. 
pedal, (pedl), podnoznik, pediEiI. 
pedant, (peMent), navidez-u5enjak, pe- 
V dant. 170 PED pedantic, ( pidSn'tilc) , navidez-uCen, 

pedanii£en. 
pedantry, (pe'denlri). navidei-uCenost. 
peddle, (pedl), kroSnjariti; barantatl. 
pedestal, (pe'destl), podstavek, pede- 

sial (pri spomenikih). 
pedestrian, (pide'strien), pel; peSec; 

tekaa. 
pedeBtrianism, (pide'atrienizm), peiho- 

ja. 
pedigree, (pe'dign), polomstvo; ro- 

dovnik. 
pediment, (pe'diment), rob, obzidek 

(pri oknu), napustek. 
pedler, (ped'lr), kroSnjar. 
peek, (pik), kuksti; peek-a-boo, kuka- 

nie. 
peel, (pil), koia, olupek; olupitl [se], 

omajiti [se]. 
peep, (pip), kukati, prikazati se; 

Civkati^ kukanje. 
peer, (pir), vrstnik; angleSki viijl 

plemenitaS', strmeti. 
peerage, (pl'ridi), piemen itaitvo. 
peerless, (plr'les), brezprimeren. 
peeTish, (prvi§), boiazljiv; godrnja*. 
pee, (peg), lesen klin; pritrditi a kli- 

pelf, (peir), denar; ugrabljeno boga- 

stvo. 
pelican, (pe'likn), pelikan (pti£). 
pell, <pel), koia; koiutiorina. 
pellet, <pe'Jef., krogtica. 
pellicle, (pe'liki) koiica. 
pell-mell, (pel tnel), vse navzkrJl. 
pellucid, (pelju'sid), prozoren, svetel. 
pelt, (pelt), koza (z diako); udar; 

zagnati; obmetati. 
peltrr, (pel'tri), koiuhovina. 
pelvU, (pel'vis), medenict (koat). 
pen, (pen), pero (za pisavo) ; ataja; 

kletka; zaplsati; zapretl. 
penal, (pi'nl), kazenski. 
penalize, (pi'nelajz), naredlti kainl- 

vim. 
penalty, (pe'neiti), kazen; globa. 
penance, (pe'nens), pokora. 
pence, (pens), (mnoiina besede pen- 
ny), 
pencil, (pen'sil), svinCnik; EopiC; 

atoiec (iarkov); pisali, risati s 

svinCnikom. 
pend, (pend), viseti; bitt neodloCen. 
pendant, (pen'dent), obesek. 
pendent, (pen'dent), vised; negolov. 
pending, (pen'ding), viseC; neodlo- 

fien; med. 
pendulum, (pen'diulem), nlhalo. 
penetrable, (pe'nitrebl), prodlren; do- 

stopen, prehoden. 
penetrate, (pe'nitrejt), prodreti; pronifc- 

nitl; pregledati. penetration, (penltrej'in), proniknie- 
nje; biatroumnost. 

penholder, (pen'holdr), peresnlk, dria- 
lo. 

peninsala, (pinin'sjula), pololok. 

peninsular, (pinin'sjulr), polotoien. 

penitence, (pe'nitens), kes; pokora. 

penitent, (pe'nitent), skesan; skesa- 
nec, spokornik. 

penitentiary, (penilen'ieri), jeia, kaz- 
nilnlca. 

penknife, (pen'naiD, iepen noiiCek. 

penman, (pen'men). pisec; pisatelj. 

penmanship, (pen'menSip), lepopisjc. 

pennant, (pe'nent), zasiavica. 

pennate, (pe'nejt), krllat; pirnat. 

penniles, (pe'niles), brez novca, auh. 

penny, (pc'ni), penny (angleSki de- 
nar); cent; novec. 

pennyweight, (pe'niwejt), angleika 
utez (24 granov Troy). 

pennyworlh, (pe'niwrth), malenkost. 

peniiion, (pen^n), pokojnina; vpokoji- niSljet 
Pentateuch, (pen'tet)uk), pentatevh 

(prvih pet knjig stare zaveze). 
Pentecost, (pen'tikAst), Binkoiti. 
penthouse, (penl'haws), prizidek, pri- 

slonek. 
penumbra, (pinam'bra), polsenca. 
praurious, (pinju'ries), uboien, po- 

treben. 
penury, (pen'juri), skrajno pomanjka- 

njc. 
peon, (pi'Sn), doUnik, tIaEan (v Me- 

ksiki); indijski £uvaj. 
peonage. (pPonedi), tlaEanstvo. 
peony, (pi'oni). potonika (cretlica). 
people, (pipl). Ijudstvo; narod; oblju- 

diti, posellti. 
pepper, (pepr), poper. 
peppermint, (pe'prmint). meta (rast- 

peppery, (pe'perl), popren; vroC; hud 

kakor poper. 
per, (pr ali p6r), (latinsko) skozi, po, 

na; per annum, na leto; per capita, 

na vsako glavo; per se, aamo zase; 

per diem, (pr da'jem)^jia dan, dne»- 

nlca. 
peradventure, (per"edven'Cr), dvom, 

vpraSanje; sSuCajno, morebiti. 
perambulate, (perem'bjulejt), prehodl- 

ti. prepDtovati. 
perambulator. (per£m'b)u1ejtr), hodi- 

lec; otroSki voiitek. 
perceivable, (prsi'vebl), zapazllfv, vi- 

den; umliiv. 
perceive, (prsiv'), obCutitj; zaznavati; 

videti, opaziti; PER 171 percentage, (prsen'tidi) , odstoiek; po- 

pust. 
perceptibility, (pr3ep"tibi'Iiti), ob- 

CutijivDSi, futnosl. 
perceptible, (prscp'tibl), obeutljiv, ta- 

ten; razumljiv; railoCen. 
perception, (prsep'in), Cutenje, za- 

znava pojem. 
perch, (prC), ostrii (riba); doliinska 

mera (I^-S ievlja); gredi za kokoSi; 

viviSen prostor; £epeti (kokoSi) ; 

postaviti na vzviSen kra]. 
perchance, (pr£ens'), mogoCe, more- 

biti. 
percolate, (pr'kolejt), precediti [se] ; 

namakati [se]. 
percolator, (pr'kolejtr), cedilo. 
percussion, (prka'Sn), udarec; pre- 

tres; odmev; — cap, strelna kapica. 
perdition, (prdi'Sn), pagubljen)e, po- 

perdu, (prdju'), izgublien; skrit. 
peregrinate, (pe'rigrinejt), poiovati po 

tujih dezelah. 
peremptory, (pe'remptori), odIo£ilen; 

konien; dogmatiSen; trdovraien. 
perennial, (pgre'niel), celolelen; sta- 

len; vztrajen. 
perfect, (pr'fekt), popoln, dovrien; 

pretekli Cas, perfekt; — ly, popolno- 

ma; (pr'fekt all prfekt') — izpopol- 

niti; izgotoviti. 
perfection, (prfek'Sn), popolnost; do- 

vrSenost, izgotovli'enost. 
perfectnesB, (prfekt'nes), popolnost. 
perfidious, (prfi'dies), nezvest; Izdaj- 

ski. 
perfidy, (pr'tidi), nezvestoba; izdaj- 

perforate, <pr'fore)t), preluknjati, 

perforirati, 
perforation, (prforej'Sn), preluknja- 

nje; odprtina, luknja. 
perforce, (prfors'), siloma, nujno. 
perform, (prform'), izvrSiti, izpolniti; 

doseCI; delovati; igratl. 
performance, ( prf or'mens) . izvriitev, 

ein, delo; igra, predstava. 
performer, (prror'tnr), izvrievalec; 

perfume, (pr'fjum ali prtjum'), vo- 
njava, diSava, parfum; (prfjum') — 
z diiavo napolniti, parfumirali, 

perfumery, (prfjii'meri), diiave; iz- 
delovalnica parfumov, 

perfunctory, (prfank'tori), povrSen, 
malomaren, ijavendan. 

perhaps, (prheps'), morebjtl, morda, 
mogoie. 

peril, (pe'ril), nevarnost; izpostaviti 
nevarnosti, tvegati. 

perilous, (pe'riles), nevaren. 

perimeter, (piri'mitr), obseg, obod. period, (pl'ried), doba, razdobje; pe- 

rijoda; konec; pika. 
periodic (al>, (pi"rifl'dik (1), perijodi- 

ten, ob gotovih Casih se ponavlja)o£; 
periodical, reden fiasopis. 
periodicity, (pi'Viodi'sIii), periodiCnost 

periodiino vraianje. 
perioateum, (peria'stiein), pokostnica, 

kostna mrenica. 
pcripalelic, ( (peripete'tik), hodeC na- 

okoli, peripatetiien. 
periphery, (peri'feri), obod, obseg. 
periphraae, (pe'rifrejz), opisovati na 

dolgo in giroko; opisovanje. 
peripivasticCaO. (perifre'stik(I), opi- 

sovalen. 
perish, (pc'rii), poginiti; uni£iti se; 

umreti. 
perishable, (pe'riiebl), pokvaren, iz- 

pridljiv; minljiv, nestalen. 
peristyle, (pe'ristajl). stebrovje (okoli 

poslopja). 
peritonitis, <pe"ritonaj'tls ali — nitis), 

vnetje trebuSne mrene. 
periwig, (pe'riwig), lasulja. 
perjure, (pr'dir), pokrivem prise£i. 
perjurer, (pr'dzerer), krivopriseinik. 
pei^ury, (pr'dzeri), kriva prisega. 
perk, (prkl, nositi se. Sopiriti si (« 

Cim); ponosen naSopirjen. 
permanence, pr'menens), trajnost. 
permanent, (pr'menent), trajen, sta- 

len; — ly, stalno. 
permeable, (pr'miebl), prodiren. 
permeate, (pr'mieft), pTi>dretl, iti ako- 

permissible, (prmi'sibl), dopusten. 
permission, (prml'Sn), dopustltev, do- 

voljenje. 
permit, (prmit'), pustiti, dovoliti; 

(pr'mit) dovoljenje; pravica. 

permutadon, (pSrmiutej'Sn), izmenja- 

pemicious, (prni'ies), kvaren; po- 

guben. 
peroration, (perorej'Sn), sklep go- 
perpendicular, (prpendi'kfulr) , nav- 

piien; navpiCnica, 
perpetrate, (pr'pitrejt), storiti; pregre- 

perpetration, (prpitrej'in), dejanje; 

hudobija, zloEin. 
perpetual, (prpe'£uel ali — t|uel), ve- 

ien, neprcstan. 
perpetuate, (prpe'iuejt), ovekoveCitI, 
perpetuation, (prpe"Cuej'5n), oveko- 

veicnje, trainost. 
perpetuity, (prpetjii'iti), veCnost, br«- 

konCnost. 
perplex, (prpleks'), v zadrego spravill; 

nadlegovatl; skrbetl; zamotati. 172 PER PET perplexed, (prplekst'), v zadregi; za- 

motan, zmeden. 
perplex!^, (prple*ksiti), zadrega; za- 

motanost. 
perquisite, (pr'kwizit), postranski do- 
hod ek, zasluiek. 
persecute, (pr'sikjut), zasledovati, 

preganjati. 
persecution, (prsikju'§n), zasledovanje, 

preganjanje. 
persecutor, (pr'sikjutr), preganjalec; 

tozni pravnik. 
perseverance, (prsivrrens), vztrajnost. 
persevere, (prsivlr*), vztrajatl. 
persevering, (prsivrring), vztrajen. 
persist, (prsist*), vztrajatl; trajati; dr- 

zati se 5esa. 

persistence, (prsis'tens), vztrajanje. 

persistent, (prsis'tent), vztrajen, dr- 
ze6 se 6esa; trdovraten. 

person, (pr'sn), oseba; vloga; in per- 
son, osebno; — s, osebe, Ijudje. 

personage, (pr'senidz), osebnost; od- 
li5na oseba. 

personal, (pr'senl), oseben; — ly, 
osebno. 

personality, (prsene'liti), osebnost. 

personate, (pr*senejt) , predstavljati, 
pbsnemati. 

personation, (prsenej'sn), posnemanje; 
poosebljenje. 

personification, (prsa"nifikej'§n), po- 
osebljenje. 

personify, (prsa'nifaj), poosebiti. 

personnel, (prsaneP), osobje, uslu2- 
benci. 

perspective, (prspek'tiv) , daljnogled- 

nost, perspektiva: razgled; perspek- 

tiven. 
perspicacious, (prspikej'§es), bistro- 

umen. 
perspicacity, (prspike'siti), bistroum- 

je. 
perspicuity, (prspikju'iti), preglednost; 

razumljivost. 

perspicuous, (prspi'kjues), pregleden, 

razumljiv, jasen. 
perspiration, (prspirej'Sn), potenje, 

pot. 
perspire, (prspajr'), potiti se; izhla- 

pevati. 

persuade, (prswejd'), pregovoriti; pre- 

priSati. 
persuader, (prswej'dr), prepriCevatelJ, 

nagovarjalec. 
persuasion, (prswej'zn), prepriCanje. 
persuasive, (prswej'siv), prepriCevalen. 
pert, (prt), predrzen. 
pertain, (prtejn'), spadati; tikati se; 

nanaSati se. 
pertinacious, (prtinej'§es), trmast; od- 

lo5en; stalen, trdovraten. pertinacity, (prtine'siti), trma, trdo- 

vratnost; odlo5nost. 
pertinency, (pr'tinensi), primernost, 

prikladnost. 
pertinent, (pr'tinent), primereh, pri- 

kladen; dotiCen. 
pertness, (prt'nes), drznost, predrz- 

nost. 
perturb, (pr-trb'), motiti; nie§ati; 

kaliti. 
perturbation, (pr-trbej'§n), vznemir- 

jenje, zmeda. 
peruke, (perjuk' ali pe'ruk), lasulja. 
perusal, (piru'zl), pre5itanje. 
peruse, (piruz'), natandno preCitati. 
pervade, (prvejd'), napolnjevati, bit! 

povsod; namakati. 
perverse, (pr-vrs*), namenoma hudo- 

ben, pokvarjen; napaCen. 
perversion, (pr-vr'sn), pokvarjenost, 

napa5nost. 
perversity, (pr-vr'siti), pokvarjenost, 

perverznost. 
pervert, (pr-vrt*), napak obrniti, po- 

kvariti; zapeljati. 

pervious, (pr'vies), prehoden, odprt. 

pesky, (pe'ski), nadlezen. 

pessimism, (pe'simizm), 5rnoglednost, 
pesimizem (opazovanje stvari ali do- 
godkov samo s slabih strani). 

pessimist, (pe'simist), 5rnogIed, pesi- 
mist. 

pessimistic, (pesimi'stik), 5rnogleden, 

pesimisti5en. 
pest, (pest), kuga; nadlega. 
pester, (pestr), nadlegovati; muCiti. 
pestiferous, (pesti'feres), okuiljiv, ku- 

ien. 
pestilence, (pe'stilens), kuga; nalez- 

Ijiva bolezen. 

pestilent, (pe'stilent), pestilential, (pe- 

stilen'Sl), kuzen. 
pestle, (pesl), tolka(^, nabijalo; tolCi. 
pet, (pet), prijazna iivalica; Ijubljenec 

(zival, otrok) ; priljubljen; Ijub- 

kovati. 

petal, (petl), evetov list. 
peter, (pitr), iztanSati se. 
petiole, (pe'tiol), pecelj (pri listu). 
petit, (pe'ti) (francosko) majhen. 
petition, (peti'§n), proSnja; prositi. 
petitioner, (peti'senr), prosilec. 
petrel, (pe'trel), strokaC (ptiC). 
petrifaction, (petrifek'Sn), okamnitev, 

okamnelost. 
petrify, (pe'trifaj), okamniti, okamneti. 
petroleum, (pitro'liem), petrolej, 

kamneno olje. 

petrous, (pe'tres ali pPtres), kamnit. 
petticoat, (pe'tikot), spodnje krilo; 

otroSka suknja. 
pettish, (pe'tiS), obCutljiv; godmjav. PET PIE 173 petty, (pe'ti), ma j hen, malenkosten, 

neznaten. 
petulance, (pe'tjulens), godrnjavost; 

nagajivost. 
petulant, (pe'tjulent), godrnjav; na- 

gajiv. 
pew, (pju), cerkvena klop. 
pewit, (pl'wit), priba (pti6). 
pewter, (pjutr), kositar, cin; cinasta 

posoda. 
phantasm, (fen'tezm), domi§Ijija, sle- 

pilo. 
phantom, (fen'tem), prikazen, fan torn. 
Pharisee, (fd'risl), farizej. 
pharmaceutics, (farmesju'tiks), lekar- 

ni§tvo, farmacevtika. 
pharmacist, (far'mesist), lekar. 
pharmacy, (far'mesi), lekarna. 
pharynx, (fe'rinks), goltanec. 
phase, (fejz), poteza, prikaz, faza. 
pheasant, (fe'zent), fazan. 
phenomenal, (finS'minl), izreden, &u- 

dovit, fenomenalen. 
phenomenon, (fna'minin), pojav, po- 

seben dogodek, fenomen. 
phial, (fajl), glej rial, 
philanthropic, (filenthr&'pik), 51oveko- 

Ijuben, filantropi&en. 
philanthropist, (filen'thropist), £lp- 

vekoljub. * 

philanthropy, (fil^n'thropi), (^loveko- 

Ijubje, filantropija. 
philatelist, (file'telist), nabiratel] poSt- 

nih znamk. 
philological, (filola'diikl), jezikoslo- 

ven, filologiCen. 
philologist, (fila'lodzist), jezikoslovec, 

filolog. 
philology, (fila'lodii), jezikoslovje, 

filologija. 
philosopher, (fiU'sofr)., modroslovec, 

filozof. 
philosophical, (filos&'fikl), modroslo- 

ven, fiIozofi5en. 
philosophize, (fila'sofajz), premiSIje- 

vati vzroke stvari, filozofirati. 
philosophy, (fila'sofi), modroslovje, 

filozofija. 
philter, ((filtr), 5ar, Ijubavna pija&a. 
phlegm, (flem), sluz, flegma; hladno- 

krvnost. 
phlegmatical, (flegmS'tikl), hladno- 

krven, ravnodu§en, flegmati&en. 
phonetic, (fone'tik), po izgovarjavi, 

foneti5en. 
phosphate, (fas'fejt), fosfat. 
phosphoric, (fasfa'ril&), fosfori£en. 
phosphorus, (fas'fores), fosfor (pr- 

vina). 
photo, (fo'to), fotografija, slika (v na- 

vadni govorici). 
photograph, (f o'togr^f ) , fotografija, 

slika; fotografirati, slikati. photographer, ( f ota'gref r ) , f otograf . 
photographic, (fotogre'fik), fotogra- 

fiCen. 
photography (f ota'gref i), f otograf stvo. 
phrase, (frejz), izrek; fraza; na(^in 

govora; izraziti; imenovati. 
phraseology, (frejzia'lodzi), na(in iz- 

razanja, frazeologija. 
phrenology, (frin^'lodSi), lobanjeslov- 

je. 
phthisis, (thaj'sis), jetika, su§ica. 
physic, (fi'zik), dristilo; zdravilo; 

zdraviti. 
physical, (fi'zikl), naraven; telesen; 

fiziCen. 

physician, (fizi'§n), zdravnik. 
physicist, (fi'zisist), fizik, ve§5ak v fi- 

ziki. 
physics, (fi'ziks), naravoslovje, fizika. 
physiognomy* (fizia'gnomi), obrazen 

izraz, fiziognomija. 
physiological, (fiziola'dzikl), fiziologi- 

5en. 

physiology, (fizia'lodzi), nauk o delo- 

vanju telesa, fiziologija. 
physique, (fizik'), telesni sestav, telo. 
pianist, (pie'nist), pianist, igralec na 

piano. 
piano, (pie*no), piano, klavir, glasovir; 

tiho. 

pick, (pik), kavsati, kljuvati; kopati; 

trgati; pobirati, izbirati; kramp; iz- 

bira. 
pickax, (pik'eks), cepin, kramp. 
picked, (pikt), koni5ast; izbran, po- 

bran. 

picker, (pikr), pobiralec. 
pickerel, (pi'kerel), SCuka (riba). 
picket, (pi'ket), klin; kol (pri plotu) ; 

lata; (uvaj, strazar. 
picking, (picking), kopanje s krampom; 

nabiranje. 
pickle, (pikl), v kisu namoCeno sadje 

(kumare) ; nasoliti, dati v jesih. 
picklock, (pik'lak), vetrih. 
pickpocket, (pik'p&"ket), zepni tat. 
picnic, (pik'nik), veselica na prostem, 

piknik. 

pictorial, (pikto'riel), slikarski; ilu- 

striran. 
picture, (pik(r), slika; slikati pred- 

stavljati. 
picturesque, (pik'(^eresk"), slikovit. 
pie, (paj), napotviSevo pecivo, paSteta, 

paj. 
piece, (pis), kos, komad; razkosati; 

krpati. 
piecemeal, (pis'mll), v kosih, kos za 

kosom. 
pied, (pajd), pisan. 
pier, (plr), kamnita podstava; pomol; 

pnbreije; pristani§(^e. 174 Pit PIT pierce, (pirs), prebosti; predreti; pre- 

suniti. 
piety, (pa'jiti), poboznost; otro§ka Iju- 

bezen. 
P^S} (pis)> prase, pujsek; pig-iron, kos 

litega zeleza. 
pigeon, (pi'dzn), golob; pigeon-hole, 

predal. 
pigment, (pig'ment), barvilo. 
pigmy, (pig'mi), pritlikovec. 
pigsty, (pig'staj), svinjak, pra§i&ji 

• hlev. 
pigtail, (pig'tejl), pra§i5ji rep; kita 

las. 
pike, (pajk), sulica, kopje; §&uka 

(riba). 
piked, (pajkt), poostren, koni(^ast, Si- 
last. 
pilaster, (pile'str), obstenski steber. 
pilchard, (pH'Crd), majhna sardela 

(riba). 
pile, (pajl), kol; kup; poslopje; zabiti 

kol; nakupi5iti, nagrmaditi. 
piles, (pajlz), zlata zila (bolezen), 

hemoroidi. 
pilfer, (pilfr), krasti, izmikati. 
pilgrim (pirgrim), romar; popotnik. 
pilgrimage, (pirgrimids^), boija pot; 

romanje. 

pill, (pil), kroglica, pilula. 
pillage, (pi'lidi), plenitev; pleniti. 
pillar, (pilr), steber; kol; podpora. 
pillion, (prijen), blazina za sedlotn. 
pUlory, (pi'lori), sramotni steber; po- 

staviti na sramotni steber. 
pillow, (pi'lo), podzglavnica, blazina; 

pillow-case, prevlaka za blazino. 
pilot, (paj'let), krmar, ladjin vodja; 

krmariti, voditi. 
pilotage, (paj'letidz), privodnina. 
pimento, (pimen'to), diSava. 
pimp, (pimp), zvodnik; zvoditi, za- 

peljati. 
pimple, (pimpl), mozol5ek. ' 
pimpled, (pimpld), mozoljast. 
pin, (pin), igla, bucika; klin; kegelj; 

pritrditi z iglo, pripeti; driati. 
pinafore, (pi'nefor), oprtnik, otroSki 

predpasnik. 
pincers, (pinsrz), pinchers, (pinCrz), 

kle§5e, §5ipalke. 
pinch, (pin6), vsCipniti; stisniti; treti; 

pritiskati; prijeti, zapreti; muCiti; 

V zadrego spraviti; vSCipljaj; §5epec 

(tobaka); pritisk; potreba, zadrega. 
pinchbeck, (pinC'bek), rdeCa med, 

tombak (kovina) ; ponarejen. 
pine, (pajn), smreka; koprneti; med- 

leti. . 
pineapple, (pajn'epl), kraljevsko ja- 

bolko (sad). 
pinion, (pi*njen), pero, perotnica; 

majhno zob5asto kolo; zvezati. pink, (pink), rde5kast, roznast; klin- 
Cek, nageljCek; prebosti. 

pinnacle, (pi'nekl), stolpKek; vrh, vr- 
hunec. 

pint, (pajnt), osminka galona (mera), 
poli5. 

pioneer, (pajonlr'), pijonir; 51ovek, ki 
pripravlja drugim pot. 

pious, (pa*jes), pobozen. 

pip, (pip), prisadna pika (ptiCja bo- 
lezen). 

pipe, (pajp), cev; pipa; pi§5alka; pi- 

skati; preskrbeti cevi; pipe-clay bela 

ilovica (za pipe, posode). 
piquancy, (pi'kensi), ostrost, zbadlji- 

vost; zanimivost, pikantnost. 
piquant, (pi'kent), oster; zanimiv, pi- 

kfanten. 
pique, (pik), draiiti, zbadati; srd, 

zbodljaj. 
piracy, (paj'rlsi), morsko ropanje, 

rop. 

pirate, (paj'rit), morski ropar; ponati- 

skovalec; ropati; ponatisniti (brez 

dovoljenja).. 
piratical, (pajre'tikl), roparski. 
piscatory (pis'ketori), ribarski, ribji. 
pistal, (pi'stel), plodnica, pesti& (pri 

cvetu). 
pistol, (pistl), piStola,' samokres. 
piston, (pistn), bat (v parnem cilind- 

ru). 

pit, (pit), jama; jarek; grob; dolbina; 
jamica; bori§5e; kopati jame; delati 
jamice; nahujskati. 

pitapat, (pi'tep6t"), z lahkimi udarci. 

pitch, (pi5), smola; vrhunec; stopinja; 
viso5ina glasu; poloiaj; pokriti s 
smolo; zatemniti; vreCi, metati; pri- 
trditi, zasaditi; dolo&iti (glas) ; po- 
staviti (cene) ; v§otoriti se; pasti. 

pitch-dark, (pi6-dark), jako temno; 
it is — , tema je, kakor v rogu. 

pitcher, (pi5r), vr5; metaC (pri io- 
ganju). 

pitchfork, (pi£'fork), vile; glasbene 
vilice. 

pitchy, (pi'5i), smolast; teman. 
piteous, (pi'ties), usmiljenja vreden, 

nesreden; slab. 
pitfall, (pit'fol), nastavljena jama. 
pith, (pith), mozeg; jedro; duSa; mod; 

najbolj§e. 
pithiness, (pi'thines), mozeg; mo&; 

preudarek. 

pithless, (pith*le$), brez mozga, sla- 

boten. 
pithy, (pi'thi), mozgast; mo(^an. 
pitiable, (pi'tiebl), usmiljenja vreden; 

nesreden. 
pitiful, (pi'tiful), usmiljenja vreden; 

usmiljen, so£uten. PIT 

pitifalness, (pi'tifulnes), usmiljenoat, 

soCulje. 
pitileH, (pi'liles), neusmiljen, brez- 

sr6en. 
p{ttuice, (pl'tens), maihen dar; slaba 

hrana; malenkost. 
pitted, (pi'ted), jamast. 
pttultoae, (pitju'ites), slezast. 
pi^, (pi'ti), usmilienje, soCutje; po- 

milovanje ; pomilovati ; ob£alovati ; 

it is a pity. Skoda je. 
pivot, (pi'vet), klinec, ost; vrteti se; 

posiaviti na oat. 
placable, (plej'kebl), pomirlji», sprav- 

Ifiv. 
plftcard, (plekard' ali pli'krd), lepak; 

nabiti lepake. 
placate, (plej'ke]t)» potolaiiti, poml- 

riti. 
place, (plejs), proslor, mesto, kraf; 

stanov&nie-, stoplnja; sluiba; po- 

staviti, poloziti; naloiiti. 
placenta, (plesen'ta), posteljica, trebllo. 
placid, (ple'sid), zadovoljen; miren. 
plagiarism, (plej'diicrizm), knjiievna 

tatvina, plagijat. 
plBfiariBt, (plej'dzierist), plagijator. 
plagiarize, <plei'dzierajz), prepisatl, 

ukrasti iz knjige. 
plasue, (plejg), kuga; nadloga, nad- 

lega; nadlegovatl. 
plaid, (pled all plejd), kockasta volni- 

na, pled, 
plain, (plejn), raven; navaden, prl- 

prost; odkrit, jascn; ravnina, pla- 

njava; — ly, razloEno, odloino; plain 

dealing, poitena kupCija. 
plainness, (plejn'nea), ravnost; od- 

kritoat. 
plaint, (plcjnt), tamanje, toiba. 
plaintiff, (plejn'tif), toiitelj. 
plaintive, (plejn'tiv), tarna)o£, toiilen; 

ialosten. 
plah, (plit all plejl), guba; kita; zgu* 

ban£iti; plesti. 
plan, <plin), na£rt; obris; napravitl 

nairt; nameravati. 
plane, (pleJn), plan, ravnina; ploskev; 

strugalnik, obliC; ravnati; stniiiti, 

oblati. 
planet, (ple'net), zvezda premiCnica, 

planet, 
planetary. (plS'niteri), planeten. 
planish, (ple'niS), gladko atolEt, ogla- 

diti. 
plank, (pl£nk), planka, deska; podni- 

ca; toCka v politiCncm programu; 

zaplankati. 
plant, (pISnt), rastlina; zeliiCe; izde- 

lovalnica; saditi; uatanovitl. 
plantation, (pl£ntej'Sn), nasad; veliko 

zemlliiCe; naselbina. plashy, (pl£'Si), mlakuien. 

plaster, (plSstr), oblii; omet; tiakati; 

pokriti z ometom, ometati; plaster 

of Paris, mavec. 
plasterer, (pl£'sterer), ometaC; tlakar; 

pleskar. 
plastic, ple'stik), gnetljiv, podobljiv, 

plastiEen. 
plat, (piet), kos zemljl^ea. 
plate, <pleit),' ploiCa; krolnik; bakro- 

rcz; pokriti s kovino ali s ploSGami; 

zbiti V ploSEe; plate glass, fino de- 

belo steklo. 
plateau, (pleto'), planota. 
platform, (pl6t'form), Oder; vnanje 

stojii£e (pri zelezniSkih vozovlh); 

program (potitiinih strank). 
platinum, (ple'tinem), platina (pr- 

vina). 
platitude, (pl2'titjud), ploiCatost; na- 

vadnosl; priprosta pripomba. 
Platonic, (pleti'nlk), platoniaen; £ist, 

nestr^sten. 
platoon, (pletiin'), pol stotnije vo- 

faStva. 
platter, (pletr), velik kroinik. 
plaudit, (plo'dit), glaano pritrjevan)e; 

odflbravanje. 
plausibility (pld"zibi'l{ti), dozdevna 

plausible, (plo'zib!), dozdevno verjc- 

ten; vSeJen; navidezno pravilcn. 
play, (pie)), igra; igrokaz; predstava; 

$ala; delovanje; gibanje; igi-ati 

(se) ; delati: predstavljati; igrati 

(glasbilo). 
player, (plejr), igralec. 
playfellow. (plej'fe"lo), playmate, 

(plej'mejt), soigralcc; tovariS. 
playful, (plejTul), igrajoC; Saled se. 
playKFound, (plej'grawnd), Igriife. 
playhouse, (plej'haws), glediSCe, gleda- 

liSSe. 
plaything, (plej'thine), igraCa. 
plea, (pli), obravnava; razlog; izgovor; 

zagovor; proSnja. 
plead, (pird), obravnavatl; navesti kot 

dokaz; ponizno prositi. 
pleadable, (pli'debl), tehten, valen; 

omenljiv. 
pleader, (plidr). branifelj, zagovormk. 
pleadings, (pirdingz), razprave, 
pleasant, (ple'zent), priietcn, vSeCen. 
ple?snntness, ple'zenines), prijelnost, 

vSefnost, veselost. 
pleasantry, (ple'zentri), veselost, Sala. 
please, (pliz), ugajati, dopasti; zado- 

stiti; please, blagovolite, prosim; if 

you please, ako blagovolite, prosim. 
pleasing, (pli'zlng), vS«i*ti, ■^■WjWk^, 176 PLE POE pleasurable, (ple'zerebl), prijeten; ra- 

dostljiv. 
pleasure, (pleir), radost, veselje; vo- 

Ija; zadovoljiti. 
plebeian, (plibren), prostaSki, plebej- 

ski; priprost Clovek, plebejec. 
plebiscite, (ple'bisit ali — sajt), Ijud- 

sko glasovanje, plebiscit. 
pledge, (pledz), zastava, poro§tvo; ob- 

Ijuba; nazdravljanje; zastaviti, po- 

loziti poro§tvo; obijubiti; nazdraviti. 
pledget, (ple'dzet), ko§5ek (bate). 
plenary, (pll'neri), popoln, celoten, 

polno§tevilen. 
plenipotentiary, ( ple"nipoten'Sieri ) , 

poobla§5enec ; poobla§5en. 
plenitude, (ple'nitjud), polnost; obi- 

lica, izobilje. 
plenteous, (plen'ties), obilen, poln. 
plentiful, (plen'tiful), obilen; zadosten. 
plenty, (plen'ti), obiiica; rodovitnost; 

plenty of, obilno, dovolj, zadostno. 
pleonasm, (pironezm), obiiica besed, 

pleonazem. 
plethora, (ple'thora), preobilnost krvi. 
plethoric, (plethS'rik), prekrvnat, ple- 

tori5en. 
pleurisy, (plu'risi), vnetje rebrne mre- 

ne, pleuritis. 
pliable, (pla'jebl), upogljiv, mehak, 

vol Jan. 
pliancy, (pla'jensi), upogljivost; od- 

nehljivost, 
pliant, (pla'jent), upogljiv, mehak; 

posluSen. 
plicate, (plaj'kejt), plicated, (pla]'- 

kejted), zgubanden, zganjen; na- 

bran, gubast. 
pliers, (plajrz), male kle§£e. 
plight, (plajt), obijubiti; razmere, 

slabo stanje. 
plod, (plad), mu5iti se; uCiti se; ho- 

diti. 

plodder, (pladr), priden delavec. 
plot, (plat), prostor5ek; kos; lisa; na- 

(rt; spletka; zarota; iznajdljivost; 

snovati ali kovati zarote; izmisliti, 

na5rtati. 
plotter, (pl^tr), zarotnik; povzro(^itelj. 
plough, (plaw), drevo, pljug; orati. 
ploughman, (plaw'men), ora5. 
ploughshare, (plaw'§er"), lemei, ralo. 
plover, (plavr), dezevnik (ptiC). 
pluck, (plak), potegljaj; srce, plju5a in 

jetra zivali; pogum, srCnost; trgati; 

potegniti; 
plucky, (pla'ki), pogumen, sr£en. 
plug, (plag), zamaSek; 5ep; kos stis- 

njenega tobaka; zama§iti. 
plum, (plam), sliva. 
plumage, (plu'midz), perje. 
plumb, (plam), svinCnica; vodna teht- 

nica; navpi&en; napraviti navpi£no; meriti s svinCnico. 
plumber, (plamr), polagalec cevi; de- 
lavec pri svincu. 
plumbing, (pla'ming), polaganje cevi 

(za vodo, plin) ; napeljava cevL 
plume, (plum), pti5je pero; okrasiti s 

peresi; bahati se. 
plummet, (pla'met), svinCnica. 
plump, (plamp), debel; rejen; neukre- 

ten; mesnat; odebeliti [se] ; pitati; 

pasti; naenkrat, hipoma. 
plumpness, (plamp'nes), debelost, za- 

valjenost. 
plumy, (plu'mi), pokrit s perjem. 
plunder, (plandr), pleniti, ropati, pu- 

stositi; plen, rop. 
plunderer, (plan'derer), plenitelj, ro- 

par. 
plunge, (plandz), zagnati se v vodo, 

potopiti se; sko5iti; potop, 'skok (v 

vodo) ; zadrega. 
plunger, (plandzr), potaplja5; bat (v 

sesalnici). 
pluperfect, (plupr'fekt), predpretekli 

5as. 
plural, (plu'rel), mnozina (v slovnici) ; 

mnogoteren. 
plurality, (plure'liti), veCina; mno- 
zina. 

plus, (plas), veC, in (pri se§tevanju). 
plush, (plaS), pli§, bar§unasta bom- 

bazevina. 
plutocracy, (plut&'kresi), vlada boga- 

ta§ev, plutokracija. 
plutocrat, (plu'tokret), bogataS, pluto- 

krat. 
pluvial, (pluViel), deieven. 
ply, (plaj), priganjati, siliti; naporno 

delati; voziti se semintja; guba; 

smer. 
P. M. (post meridiem), popoldne. (Se 

rabi kot kratica). 
pneumatic, (njum^'tik), zraCen, pnev- 

mati5en. 
pneumatics, (njumS'tiks), pnevmatika, 

veda zraku, plinih itd. 
pneumonia, (njumo'nia), plju(^nica, 

pnevmonija. 
poach, (p66), razbiti jajce na vrelo 

vodo; krasti divja(^ino. 
poacher, (p65r), lovski tat, divji lovec. 
poachy, (po'Ci), moCvirnat, vlazen. 
pock, (pak), koza (bolezen) ; jamica. 
pocket, (pa'ket), iep; spraviti v zep; 

dobiti. 
pocket-book, (paket buk), denarna list- 

nica, denarnica. 
pocket-knife, (pftket najf), zepni noz. 
pocky, (pS'ki), kozav. 
pod, (pad), strok, luSCina; oteCi, na- 

pihniti se; iti v stro£je. 
poem (po'em), pesem. 
poet, (po'et), pesnik. POE POO 177 poetaster, (poite'str), pesnikar(^ek. po- 

sili pesnik. 
poetess, (po'etes), pesnica. 
poetic(al), (p6e'tik(l), pesniSki. 
poetics, (pQc'tiks), pesni§tvo, poetika. 
poetry, (po'etri), pesniStvo; pesem. 
poignancy, (poj'nensi), ostrost, zbad- 

Ijivost, rezkost. 
poignant (pdj'nent), oster (za £utila), 

rezek. 
point, (pojnt), to&ka; ost, konica; 

majhno predgorje; stopinja; pika 

(lo5ilo); namen; §ala; predmet; 

poostriti; kazati; zaznamovati ; de- 

lati lodila. 
pointed, (pdjn'ted)^ koniSast; poostren, 

oster. 
pointer, (pojntr), kazalec; lovski pes. 
pointless, (pojnt'les), top. 
poise, (pojz), ravnotezje; mirnost; v 

ravnotezje spraviti; tehtati. 
poison, (pojzn), strup; zastrupiti, 

otrovati; strupen. 
poisoner, (poj'zenr), zastrupilec. 
poisonous, (poj'zenes), strupen; §kod- 

Ijiv. 
poke, (pok), suniti; tavati; grebsti; 

sunek; po5asnez; malha, vreCa. 
poker, (pokr), greba(^a; poker (igra 

ha kvarte). 
polar, (polr), Severn, polaren. 
polarity, (pole'riti), polarnost. 
pole, (p51), pel, teCaj; kol, steber. 
polecat, (poPket), dihur. 
polemic(al), (pole*mik(l), prepirljiv, 

polemiCen; polemika, prepir po (a- 

sopisih; knjiievni boj. 
police, (polls'), policija; vlada; nad- 

zorovati; '--'court, policijsko sodi- 

§5e; — station, policijska postaja. 
policeman, (polis'men), policaj. 
policy, (pS'lisi), smer vladnega siste- 

ma; namen; vodstvo; zavarovalna 

polica. 
polish, (pa'li§), likati, aistiti, svetliti; 

lik, glaja; svetilo; leak, 
polished, (pa'liSt), olikan; zlikan. 
polisher, (pi'li§r), likalec, Sistilec. 
polite, (polajt*), olikan, uljuden. 
politeness, (polajt'nes), olika, uljud- 

nost. 
politic, (p^'litik), moder v politiki; 

politiSen. 
political, (poli'tikl), politi(^en. 
politician, (pa"liti'§n), driavnik, po- 

litik. 
politics, (pa'litiks), drzavni§tvo, po- 

litika. 
polity, (p&'Iiti), ustava civilne vlade. 
polka, (porka), (pies). 
poll, (pol), oseba; glava; imenik vo- 

lilcev; voli§5e; volitve; vpisati; gla- 

sovati; obglaviti. pollard, (palrd), obsekano drevo; zi- 

val brez rogov. 
pollen, (pa'len), cvetni prah, pelod. 
poll-tax, (pol teks), naglaven davek. 
pollute, (paljut'), omadeievati; one- 

5istiti. 
pollution, (palju'Sn) , omadezevanje ; 

one5i§5enje. 
poltroon, (paltrun'), bojazljivec, §leva. 
polygamist, (poli'gemist), mnogoien- 

stnik, poligamist. 
polygamy, (poli'gemi), mnogoienstvo. 
'polyglot, (pa'liglat) , mnogojezi(^en, 

poliglot. 
polygon, (pa'ligan), mnogokotnik. 
polyp, (pa'lip), polip (morska iival) ; 

izrastek, polip (v nosu). 
polysyllable, (pa"lisi'lebl) , mnozlo- 

zenka. 
polysyllabic, (p&"lisile'bik), mnozlo- 

zen. 
polytechnic, (pa"litek'nik) , polltehni- 

(en. 
polytheism, (pa'lithiizm), vera v ve£ 

bogov, mnogoboStvo, politeizem. 
pomi^e, (pomejd'), pomada, mazilo za 

lase. 
pomegranate, (pam'grentt), granat, 

margranovo drevo. 
pommel, (pa'mel), gumb (pri me£u, 

sedlu); natepati. 
pomology, (poma'lodii), sadjeveda. 
pomp, (pamp), veliSastje, sijajnost, 

pomp ; ponos. 
pomposity, (p&mpa'siti), bli§£e(^no8t; 

baharija. 
pompous, (pam'pes), bli§5e5, veli&a- 

sten; ponosen, bahav. 
pond, (pand), jezerce, lu2a. 
ponder, (pandr), pretehtati (v mislih), 

preudariti, premiSljevati. 
ponderable, (pan'derebl), tehten, te- 

2ak. 
ponderous, (pan'deres), tezak; vele- 

vaien. 
poniard, (panjrd), bodalo; zabosti. 
pontiff, (pdn'tif), najvi§]i duhovnik; 

papei. 
pontifical, (pSnti'fikl), papeiev; slo- 

vesen; — s, Skofova all papeieva 

obla5ila. 
pontificate, (pdnti'fikejt), vlada naj- 

viSjega duhovna, papeieva vlada. 
pontoon, (p&ntun'), most iz 5olnov. 
pony, (po'ni), majhen konj; majhen; 

dijaSka prestava; rabiti prestavo; 

pladati. 
poodle, (pudl), kodrast pes, pudel. 
pooh, (pu), a! beii! pa! 
poohpooh, (pu'pu), zasmehovati. 
pool, (pul), luia; globoka voda; stava 

(pri igrah) ; zveza podjetnikov; zdru- 

ziti se za skupno podjetje. 178 POO mtttm poor, (pur), reven, ubog, potreben; 

slab; majhen; — ^ly, revno, komaj. 
poorhouse, (pur'haws), hiralnica. 
poorness, (purines), revSCina. 
pop, (pap), jek, pok; pop (pjjaCa) ; 

po5iti; naenkrat. 
pope, (pop), papei. 
popedom, (pop'dem), pape§tvo. 
popery, (po'peri), papizem. 
popgun, (pap'gan), otro§ka zraCna 

pu§ka. 
popinjay, (pa'pindiej), papagaj; Sema. 
popish, (po*pi§), pape§ki (zasmeh- 

Ijivo). 
poplar,, (paplr), topol. 
poplin, (pap'lin), volnenosvilnato blago. 
poppy, (pa'pi), mak (rastlina). 
poppycok, (pa'pikak), bedastoCa; pre- 

vara. 
populace, (pa'pjules), Ijudstvo, mno- 

zica; drhal. 
popular, (pa'pjuir), Ijudski; priljub- 

Ijen; poljuden, razumljiv, popularen. 
popularity, (papjule*riti), priljub- 

Ijenost (med narodom), popular- 

nost. 
popularize, (pa'pjulerajz) , razsiriti 

med Ijudstvo; narediti priljubljeno. 
populate, (pa'pjulejt), obljuditi, na- 

seliti. 
population, (pa'pjulej§n), prebivalstvo. 
populous, (pa'pjules), gosto obljuden. 
porcelain, (pors'lin), porcelan. 
porch, (porC), lopa, veranda. 
porcupine, (por'kjupajn), jezevec (ii- 

val). 
pore, (por), potna lukhjica, znojnica; 

natandno opazovati, zamiSljen biti; 

Studirati. 
pork, (pork), praSiCje meso, svinjina. 
porker, (porkr), prase. 
porosity, (pora'siti), luknjiCavost. 
porous, (po'res), luknjiCast, luknjiCav. 
porridge, (po'ridz), mleCnat moCnik. 
port, (port), pristani§ae; vrata; port 

(vino) ; noSa. 
portable, (por'tebl), nosilen. 
portage, (por'tidi), pristojba za prista- 

ni§5e all za nosilce. 
portal, (portl), vhod; umetno izdelana 

vrata, portal. 
portcullis, (port ka'lis), dvigalna za- 

grada. 
porte, (port), porta (turSka vlada). 
portemonnaie, (port'manej), denarna 

listnica. 
portend, (portend'), napovedovati zlo, 

prerokovati. 
portent, (portent'), slabo znamenje. 
portentous, (porten'tes), usoden, stra- 

§en. 
porter, (portr), nosilec; strezaj; vratar. 
porterage, (por'teridi), nosnina. 22§ 

* portfolio, (pdrtfo'lio), listnica; urad 

drzavnega ministra. 
porthole, (port'hol), ladjino okence. 
portico, (por'tiko), stebri§5e. 
portion, (p6r§n), del; delei; odmerek; 

razdeliti; preskrbeti del. 
portliness, (port'lines), mo§ko obna- 

§anje, dostojanstvo. 
portmanteau, (portmen'to), kov5eg. 
portrait, (pdrt'rit), osebna slika, port- 
ret. 
portray, (portrej'), slikati, vpodobiti. 
portrayer, (portre'jr), slikar portretov. 
portress, (port'res), vratarica. 
pose, (poz), nositi se, stati; biti za 

model; trditi; drianje telesa, na- 

stop. 
poser, (pozr), teiko vpra§anje. 
position, (pozi'§n), poloiaj, lega^, do- 

kaz; vpra§anje; stali§5e, sluiba. 
positive, (pa'zitiv), doloCen; pozitiven. 
posse, (pa'si), 5eta oborozenih mo2. 
possess, (pozes'), imeti, lastovati; 

prevzeti. 

possession, (poze'§n), last, lastnina. 

possessor, (poze'sr), lastnik, imetnik. 

possibility, (p4sibi'liti), moznost. 

possible, (pd'sibl), mogoC, mozen. 

possibly, (pa'sibli), mogoCe, morebiti. 

post, (post), kol, drog; mesto, sluzba; 
postojanka; po§ta; poslanstvo; na- 
znanilo nabiti, razobestiti; vpisati; 
hiteti; pou5iti; post card, dopisnica. 

postage, (po'stidi), poStnina; — stamp 

po§tna znamka. 
postal, (postl), po§tni; postal card, 

dopisnica. 
poster, (postr), velik lepak (plakat) ; 

po§tni konj. 
posterior, (pasti'rier), zadnji; poznej§i. 
posteriority, (pSstirid'riti), poznejSa 

doba. 

posterity, (paste'riti), potomstvo. 
postern, (pdstrn), stranska vrata. 
post-haste, (post hejst), hitrica v po- 

tovanju; hiter; takoj. 
posthumous, (pas'(^umes all — tjumes), 

po odetovi smrti; posmrten. 
postilion, (posti'ljen), po§tni voznik, 

postiljon. 
postman, (post'men), pismono§a. 
postmark, (post'mark), po§tni pe£at; 

pritisniti po§tni peCat. 
postmaster, (post'mestr), poStar. 
post office, (p5st'&fis), po§tni urad, 

po§ta. 

postpaid, (posfpejd), predpla(^ano, 

po§tnine prosto. 
postpone, (postpdn'), odloiiti. 
postponement, (postpon'ment), odlog. 
postscript, (post'skript), dostavek, pri- 

pis. POS 

postulate, (pas'aulejt ali — tjulejt), 

zahteva, postulat; zahtevati. 
postulation, (pa85uie]'§n), zahteva; iz- 

vajanje (umevno brez dokazov). 
posture, (P&s5r), lega, poloiaj; posta- 

viti, naravnati. 
posy, (po*zi), kitica, §opek. 
pot, (pSt), ionec, pisker; dati v lonec. 
potable, (po'tebl), piten. 
potash, (p§'t6§"), pepelika; lugasta 

sol, lug. 
potato, (potej'td), (mnoiina potatoes), 

krompir; '--'blight, krompirjeva ku- 

ga. 
potency, (po'tensi), mod, sila; delo- 

vanje. 
potent (po'tent), mogo5en; mo5an. 
potentate, (po'tentejt), inogo5ne2. 
potential, (poten'§l), mogoa, morebiten; 

potencialen. 
potentiality, (poten§ie'liti) , moinost ; 

mod delovanja. 
pother, (pSdhr), zmeSniava, hruS5; 

meSati. 
pothook, (pat'huk), burklja. 
potion, (p6§n), pozirek, doza. 
potsherd, (pSt'§rd), arepinja, kos raz- 
' bitega lonca. 

pottage, (p^'tidi), gosta mesna juha. 
potter, (p§tr), lon5ar. 
pottery, (pa'teri), lonaevina; lonCar- 

stvo. 
pouch, (paw5), malha, zep, mo§nja; 

vtakniti. 
poulterer, (pol'terer), perotninar. 
poultice, (pol'tis), mehak obkladek; 

obvezati z obkladkom. 
poultry, (pol'tri), perotnina. 
pounce, (pawns), krempelj; prah; za- 

grabiti s krempiji; posuti s prahom 

(rokopis). 
pound, (pawnd), funt (utei) ; angleSki 

denar funt ($4.86); toiai; zdrobiti; 

zapreti. 
pounder, (pawndr), tolka&, kol. 
pour, (por), vliti, nato(^iti; izliti; te&i, 

liti. 
pout, (pawt), namrdek; namrdniti 

[se]; §obo napeti; pomoliti. 
poverty, (pS'vrti), uboStvo; pomanj- 

kanje. 
powder, (pawdr), prah, praSek; smod- 

nik; zdrobiti [se]. 
powdery, (paw'deri), praSnat. 
power, (pawr), mo5, oblast; elektri5na 

sila; pooblastilo. 
powerful, (paVrful), mogoden, mo- 
Can. 
powerless, (pa'wrles), brez mo5i. 
pox, (paks), koza; smallpox, koze (bo- 

lezen). 
practicability, (prek"tikebi'liti) , pri- 

pravnost, praktiCnost^ izvedlJivQst. PRE 179 practicable, (prek'tikebl), izvr§ljiv, 

pripraven, praktiCen, poraben. 
practical, (prek'tikl), dejanski, delajo5; 

pripraven. 
practise, (prek'tis), vaja; navada; iz- 

vrSevanje, dele; posel zdravnika ali 

odvetnika; praksa; vaditi se; iz- 

vr§evati ; prakticirati. 
practitioner, (prekti*§enr) , zdravnik, 

izvr§evalec svojega poklica. 
pragmatic, (pregmd'tik), uraden; pra- 

gmatiCen. 
prairie, (pre'ri), prerija, ameriSka 

travnata ravnina. 
praise, (prejz), hvala, pohvala; hvaliti, 

pohvaliti. 
praiseworthy, (prejz*wr"dhi), hvale- 

vreden. 
prance, (prens), spenjati se, postav- 

Ijati se; bahati se. 
prank, (prenk), li§pati se; burka, §ala. 
prankish( )pren'ki§), hudomuSen, §a- 

Ijiv. 
prate, (prejt), blebetati, besediditi. 
prattle, (pretl), blebetati; blebetanje. 
prattler, (pretlr), blebetulja. 
prawn, (pron), velika garnela (rak 

brez kle§5). 
pray, (prej), prositi; moliti. 
prayer, (prer), molitev; Lord's prayer, 

oCenas. 
pre-, (pri-, pri-, pre-), (v sestavljen- 

kah), pred, poprej, naprej... 
preach, (prid), pridigati. 
preacher, (priCr), pridigar. 
preachment, (priC'ment), pridiga, na- 

uk. 
preamble, (pri'embl), predgovor, uvod. 
precarious, (prike'ries), negotov; ne- 

varen. 
precariousness, (prike'riesnes), ne- 

gotovost; nevarnost. 
precaution, (prik6'§n), previdnost; to 

take'—', pazite se, previdno ravnati. 
precautionary, (priko'Seneri), previden; 

prepreCljiv. 
precede, (prisid'), iti naprej; prednja- 

6iti; stati poprej; zgoditi se poprej. 
precedence, (prisi'dens), prednost; 

prej§nji dogodek. 
precedent, (pre'sident), prejSnji slu- 

5aj ali vzgled; (prisr.dent) - - ido5 

naprej; prej§nji. 
precept, (prPsept), zapovedati; izrek. 
preceptor, (prisep'tr), uCitelj. 
precinct, (prfsinkt), okrozje. 
precious, (pre'Ses), dragocen. 
preciousness, (pre*§esnes), dragoce- 

nost. 
precipice, (pre'sipis), prepad, navpiCna 

strmina. 
precipitance, (prisi*pitens), prenagle- 

nost 180 PRE precipitant, (prisi'pitent), prenaglen. 
precipitate, (prisi'pitejt), vre5i doli, 

prevrniti; pospe§iti; past!; hiteti; 

(prisi'pitit) — strm; nagel; pada- 

vina (v kemiji). 
precipitation, (prisi"pitej'§n), prevrat; 

naglica; padavina (v kemiji). 
precipitous, (prisi'pites), strm, nagel; 

prehiter. 
precise, (prisajs'), natanCen, to5en, 

precizen; — ly, natanCno, do pike. 
precision, (prisi'zn), natan5nost, toC- 

nost, preciznost. 
preclude, (priklud'), izklju&iti; pre- 

pri5ati; ovirati. 
preclusive, (priklu'siv), izkljuSiv. 
precocious, (priko'§es), prezgoden; 

zgodaj zrel. 
precociousness, (prik6'§esnes) , pre- 
cocity, (prika'siti), prezgodnost. 
preconceive, (pn^kanslv'), naprej si 

misliti. 
preconception, (prr'k^nsep'§n), pred- 

misel, slutnja. 
preconcerted, (prr'kansr'ted), poprej 

dogovorjen. 
precursor, (prikr'sr), predhodnik, na- 

znanjevalec, sel. 
predatory, (pre'detori), roparski. 
predecessor, (predise'sr), prednik. 
predestinate, (prides'tinejt), vnaprej 

doloCiti. 
predestination, (pride"stinej'§n), pred- 

doloCitev, predestinacija. 
predestine, (prides'tin), vnaprej do- 

lo5iti. 
predetermine, (prlditr'min), vnaprej 

dolo5iti. 
predicament, (pridi'kement), stanje, 

ko51jiv polozaj; stiska. 
predicate, (pre'dikejt), trditi; (pre'di- 

kit) - - pridevnik (v slovnici). 
predication, (predikej'§n), trditev. 
predict, (pridikt'), napovedati. 
prediction, (pridik'§n), napoved, pre- 

rokba. 
predilection, (prrMilek'§n), posebna 

Ijubezen. 
predispose, (pridispoz'), pripraviti; 

podvreCi. 
predisposed, (prfdispozd'), podvrien. 
predisposition, (pridis"pozi'§n), nag- 

njenje; podvrzenje; predpriprava. 
predominance, (prida'minens), nad- 

vlada, premo5. 
predominant; (prid&'minent), prevla- 

duj65. 
predominate, (pridi'minejt), prevla- 

dovati. 
predomination, (prida"minej'§n), pre- 

vladovanje. 
preeminence, (prie'minens), prednost, 

navlada* PRE 

preeminent, (pne'minent), odliCen. 
preemption, (priemp'§n), prva prilika. 
preexist, (prPegzisf), poprej bivati, 

obstojati. 
preexistence, (prP'egzi'stens), poprej- 

§nje bivanje. 
preexistent, (prfegzi'stent), obstoje5, 

poprej bivajoC. 
preface, (pre'fis), predgovor, uvod; 

napisati uvod. 
prefatory, (pre'fetori), uvoden. 
prefect, (pn'fekt), predstojnik, na- 

(elnik, prefekt. 

prefecture, (prP'fek'Cr), prefektura. 
prefer, (prifr'), raj§i imeti; predpo- 

stavljati; predlagati, navesti. 
preferable, (pre'ferebl), bolj§i. 
preference, (pre'ferens), prednost. 
preferment, (prifr'ment), pospe§enje; 

poviSanje. 

prefigure, (prifi'gjr) , prispodabljati, 

naznanjati. 
prefix, (prifiks'), predloziti, predpo- 

staviti; (pri'fiks)^ pripona, pred- 

log. 
pregnancy, (preg'nensi), noseCnost; 

polnost. 
pregnant, (preg'nent), noseCa; breja; 

rodoviten; vazen. 

prehensible, (prihen'sibl), prijemljiv. 
prehensile, (prihen'sil), prijemajoC. 
prehension, (prihen'Sn), prijem. 
prejudge, (prldzadz'), vnaprej soditi; 
zavre5i. 

prejudice, (pre'diudis) , predsodek ; 

§koda; napolniti s predsodki. 
prejudicial, (predzudi'§l), Skodljiv. ' 
prelacy, (pre'lesi), prelatstvo. 
prelate, (pre'lit), prelat, cerkven do- 

stojanstvenik. 

preliminary, (prili'mineri), zaCeten, 

uvoden, pripravljalen; priprava, 

uvod. 
prelude, (prl'ljud ali pre'Ijud), pred- 

igra; (priljud')— zaCeti s predigro. 
premature, (prr*metjur') , prezgodaj 

zrel, prezgodnji. 

prematurity, (pri"metju'riti), prezgod- 

nja zrelost; prehitrost. 
premeditate, (prime'ditejt), poprej pre- 

misliti. 

premeditation, (prime"ditej'§n), pred- 
premislek. 

premier, (pri'mier), prvi, glavni; mi- 

nistrski predsednik. 
premiere, (premjer'), prva predstava 

igre, premiera. 

premise, (primajz'), predpostaviti ; 
staviti podlago; (pre'mis)— pod- 
lozka, premisa; premises, (pre'mi- 
sez)— poslopje, zemljiSCe. PRE 

premium, (prrmiem), nagrada, pre- 
mium; at a premium, dez par, Cez 

naslovno ceno. 
premonition, (prr"moni'§n), predsva- 

ritev, opomin. 
premonitory, (prima'nitori), predsva- 

reC, opominjajo5. 
preoccupation, (prra'*kjupej'§n), pred- 

vzetje; predsodek. 
preoccupy, (pria'kjupaj), naprej vzeti; 

zaposliti. 
preoccupied, (pria'kjupajd), zaposlen 

z delom all z mislimi. 
preordain, (pri"ordejn'), naprej do- 

loCiti, preddolo5iti. 
prepaid, (pripejd'), predpla5an. 
preparation, (pre"perej'§n), priprava; 

izdelek. 
preparative, (pripe'retiv), pripravlja- 

len; pripravljanje. 
preparatory, (pripe'retori), pripravlja- 

len, zadeten. 
prepare, (priper'), pripraviti [se]. 
prepared, (priperd'), pripravljen; na- 

rejen, gotov. 
prepay, (pripej'), predpla(^ati. 
prepajrment, (pripej'ment), predpla- 

Cilo. 
prepense, (pripens'), nameravan, pre- 

mi§ljen. 
preponderance, (pripan'derens), pre- 

teznost. 
preponderant, (pripan'derent) , pre- 

tezen. 
preponderate, (prip&n'derejt), pre- 

sezati v tezi; prevladovati. 
preposition, (prepozi'§n), predlog (v 

slovnici). 
prepossess, (pripozes'), poprej imeti; 

navdati z dobrimi predsodki. 
prepossessing, (prr'poze'sing), pri- 

vlaCen. 
prepossession, (pripoze'§n), poprej§n)a 

last; predsodek. 
preposterous, (prip^'steres), gorosta- 

sen, nespameten. 
prerequisite, (prire'kwizit), nujen; po- 

treben; potreba. 
prerogative, (prira'getiv), predpravica, 

izkljuSna pravica. 
presage, (pre'sidz), predznamenje, pre- 

rokovanje; (prisejdz') — preroko- 

vati, naznanjati. 
Presbyterian, (presbitrrien), prezbite- 

rijanec; presbiterijanski. 
prescience, (prl'Siens), predznanje. 
prescient, (pri'Sient), vnaprej vedo£. 
prescribe, (priskrajb'), predpisati; 

ukazati. 
prescription, (priskrip'Sn), predpis; 

recept. 
presence, (pre'zens), navzo£nost, pri- 

sotnost; sedanjost; obna§anje. PRE 181 present, (pre'zent), navzoC, prisoten; 

pripravljen; sedanji; sedanji ias; 

darilo; at present, sedaj; (prizent') 

— predstaviti; podariti; predlagati. 
presentable, (prizen'tebl), predstaven, 

pripravljen; dostojno oble5en. 
presentation, (pre'*zentej*§n), pred- 

stavljanje; podaritev. 
presentiment, (prlsen'timent), slutnja, 

pred5ut. 
presently, (pre'zentli), kmalu, takoj. 
presentment, (prizent'ment), pred- 

stava. 
preservation, (prezrvej'Sn), ohranitev. 
preservative, (prizrVetiv), ohranjujoC; 

ohranilo. 
preserve, (prizrv'), ohraniti; Cuvati; 

vloziti; vkuhati; vkuhanje; konserva; 

loviSde. 
preserver, (prizrVr), ohranitelj; re- 

§ilec. 
preside, (prizajd'), predsedovati. 
presidency, (pre'zidensi), predsestvo, 

predsedni§tvo. 
president, (pre'zident), predsednik. 
presidential, (preziden*§l), predsed- 

ni§ki. 
press, (pres), stiskalnica; tiskalni 

stroj; aasopisje; pritiskati, stiskati; 

likati; siliti, nadlegovati. 
presser, (presr), stiskalec; likalec. 
pressing, (pre'§ing), nujen. 
pressure, (preSr), pritisk, sila. 
prestige, (pre'stidz ali prestiz'), vpliv 

(kakega Cloveka), dobro ime. 
presumable, (prizju*mebl), domneven. 
presume, (prizjum'), domnevati, mi- 

sliti; zanesti se. 
presumption, (prizamp'§n), domneva- 

nje; domisljavost; predrznost. 
presumptive, (prizamp'tiv), domneven; 

domi§ljujoC. 
presumptuous, (prizamp'dues), do- 

misljav, nadut, predrzen. 
presuppose, (prisapoz'), misliti, do- 

, mnevati. 
presupposition, {prisa"pozi'§n) , do- 

mnevanje, predpostavek, misel vna- 
prej. 
pretense, (pritens'), pretveza, izgovor; 

videz. 
pretend, (pritend'), kazati se navidez, 

hliniti se, delati se; trditi; hrepe- 

neti po 6em, prisvajati si. 
pretender, (priten*dr), pretendent, pri- 

svajalec krone. 
pretension, (priten'§n) , prisvajanje, 

lastitev pravice; neupraviSena tr- 

ditev. 

pretensions, (priten'Ses)' prisvojeva- 
len. 

preterite, (pre'terit), pretekli 5as, pre- 
terit ^v slovnici). 182 PRE PRI preternatural, (pri"trnd'6erel), nena- 

raven, nadnaraven. 
pretext, (pri'tekst ali pritekst'), pret- 

veza. 
prettiness, (pri'tines), li5nost, Ijub- 

kost. 
pretty, (pri*ti), liCen, Ceden, zal, lep; 

precej. 
prevail, (privejl'), prevladovati; napol- 

njevati. 
prevailing, (privej'ling), prevladujo5; 

obi&ajen; splo§en. 
prevalence, (preVelens), premoC; vpliv 
prevalent, (preVelent), prevladujod; 

obi&ajen; mogoSen. 
prevaricate, (prive'rikejt), izogibati se 

resnici, izgovarjati se. 
prevarication, (prive"rikej§n), izogi- 

banje, izgovarjanje; zavijanje. 
prevent, (privent'), prepre5iti. 
preventable, (priven*tebl), prepreCljiy. 
prevention, (priven'Sn), prepreSitev. 
preventive, (priven'tiv), prepreCilen; 

prepre5ilno sredstvo. 
previous, '(prrvies), poprejSnji; — ^ly, 

poprej. 
prey, (prej), rop, plen; ropati, pleniti; 

zalezovati, preiati. 
price, (prajs), cena, vrednost; price- 
current, price list, cenik. 
priceless, (prajs'les), neprecenljiv. 
prick, (prick), vbosti; vzpodbuditi; 

vzdigniti (u§esa), striCi z u§esi; 

vbodljaj; bodalo. 
prickle, (prikl), bodica, trn; vbodljaj. 
prickliness, (prik'lines), bodiSavost. 
prickly, (prik'li), bodidast. 
pride, (prajd), ponos; ponaSati se, po- 

nosen biti. 
priest, (prist), duhovnik, sveSenik. 
priestcraft, (pnst'kr^ft), duhovniSke 

zvijaCe. 
priestess, (prlstes), duhovnica, sve- 

denica. 
priesthood, (pnst'hud), duhovni§tvo. 
priestly, (prist'li), duhovni§ki. 
prig, (prig), vsiljivec, sitnei. 
prim, (prim), pretirano natanCen, pri- 

siljen; okin5ati [se]. * 
primacy, (praj'mesi), prvstvo, primat; 

prvenstvo papeza. 
prima donna, (pri'ma da'na), prva 

igralka, primadona (v operah). 
primary, (praj'meri), prvoten; prve 

vrste; — ily, prvotno, zaCetno, pred- 

vsem. ' 
primate, (praj'met), §kof, primat. 
prime, (prajm), prvoten; poglaviten; 

izvrsten; zaSetek; mladost, svezost; 

nabasati (puSko) ; prevleCi (sliko), 
primer, (primr), zaCetnica, abeced- 

nik. 
primeval^ (prajmrvel), prvoten, pra- daven. 
priming, (praj'ming), viigalo; zana- 

Sanje vode s posodo (v kotlu). 
primitive, (pri'mitiv), prvoten; eno- 

staven, priprost, primitiven; pristen; 

starinski. 
primitiveness, (pri*mitivnes), prvot- 

nost; pristnost. 
primogeniture, (prajniod2e*nicr), pr- 

vorojenstvo. 
primrose, (prim*r6z), trobentica, je- 

gli5 (cvetlica). 
prince, (prins), knez, princ. 
princely, (prins'li), knezji. . 
princess, (prin*ses), kneginja. 
principal, (prin'sipl), poglaviten; gU- 

va, vodja; glavna stvar; glavnica, 

kapital; — ^ly, glavno, poglavitno, naj- 

ve6. 

principality, (prinsipeMiti), kneievina; 

gospostve, oblast. 
principle, (prin'sipl), po&elo, naSelo; 

izvir; vzrok. 
prink, (prink), lepotiSiti [se]. 
print, (print), tiskati; vtisniti; tisk, 

vtis; printed matter, tiskovina. 
printer, (printr), tiskar. 
printing-house, (printing haws), ti- 

skarna. 
printing-press, (printing pres), tiskalni 

stroj. 

prior, (prajr), poprejSnji; poprej, 
pred; prijor (na5elnik samostana). 

prioress, (pra'jeres), prednica, pri- 
jorka (nuna). 

priority, (prajo'riti), prednost. 

prism, (prizm), prizma. 

prismatic (al), (prizme'tik(I), prizma- 
tiden. 

prison, (prizn), zapor, jeCa; zapreti. 
prisoner, (pri'zenr), jetnik; ujetnik. 
pristine, (pri'stin), prvoten; staro- 

daven. 
prithee, (pri'dhi), oh, prosim te! 
privacy, (prajVesi), zasebnost, skriv- 

nost; samota; skritost. 
private, (prajVet), zaseben; skriven; 

lasten; oseben, privaten; zaupen; 

prostak (vojak). 
privateer, (prajvetir'), zasebna ladja- 

plenilka. 
privation, (prajvej'Sn), beda, pomanj- 

kanje. 

privet, (priVit), dren. 

privilege, (priVilid2) , predpravica, 

privilegij: dati predpravico. 
privily, (pri'vili), skrivno, naskrivaj. 
privity, (priViti), soznanje, zaupanje. 
privy, (pri'vi), skriven, zaseben; so- 

znajo5; zaupen. 
prize, (prajz), cena; nagrada; dobitek: 

plen; spoStpvgti; c^nitj, PRO PRO 183 pro, (pro), za; pro and con, (pro end 

kan), za in proti. 
probability, (pra"bebi'liti), verjetnost, 

moznost, morebitnost. 
probable, (pra'bebl), verjeten, mozen, 

morebiten; — ^ly, mogo&e, brzkone. 
probate, (pro'bejt), zapu§5inski; urad- 

na potrditev oporok; probate court, 

sodi§5e za oporoke, ienitve itd. 
probation, (probej'in), poizku§nja, 

preizku§nja. 
probationer, (probej'Senr), preizku- 

senec, novinec- 
probe, (prob), preiskovalna igla; te- 

meljito preiskovati. 
probity, (pra'biti, po§tenost. 
problem, (prab'lem), naloga, vprasa- 

nje, problem. 
problematic(al),(prablime'tik(l), dvom 

Ijiv, negotov, problemati5en. 
proboscis, (proba'sis), rilec (slona, 

zuzelk). 
procedure, (prosi'dzr all — djr), po- 

stopanje, ravnanje. 
proceed, (prosld'), izhajati, izvirati; 

nac^aljevati; proceeds, (prosldz'), 

dohodki. 
proceeding, (prosPding), postopanje; 

korak; obravnava; nadaljevanje. 
process, (pra*ses), postopanje, naCin 

delovanja; napredek; izrastek, po- 

mol; tozba, proces. 
procession, (prose'Sn), izprevod, pro- 

cesija. 
proclaim, (proklejm'), razglasiti, okli- 

cati. 
proclamation, (pra"klemej'§n), raz- 

glas, oklic. 
proclivity (prokliViti), nagnjeriost; 

pripravljenost; razpolozenje. 
procrastinate, (prokres'tinejt), od- 

lagati, odla§ati; zakasniti. 
procrastination, (prokre"stinej'§n), od- 

laganje, odla§anje. 
procreate, (prd'kriejt), izpoCeti, roditi. 
procreation, (prdkriej'Sn), roditev. 
proctor, (praktr), nadzornik, proktor. 
procumbent, (prokam*bent), lezeC z 

obrazom navzdol. 
procurable, (prokju*rebl), dobaven, 

pridobljiv. 
procuration, (pra"kjurej'§n), preskrba; 

pooblastilo. 
procurator, (pra*kjurejtr), oskrbnik. 
procure, (prokjur'), preskrbeti, dobiti; 

povzroCiti. 
procurement, (prokjur*ment), greskrba; 

posredovanje. 
prodigal, (pra'digl), potraten; potrat- 

nez; the prodigal son, izgubljeni 

sin. 
prodigality, (pridige'liti), potratnost. 
prodigious, (prodi'dzes), ogromen, ne- znanski; 5udovit. 
prodigy, (pri'didzi), ogromnost; &udo- 

vitost. 
produce, (prodjus'), proizvajati; ro- 
diti; narediti; predstaviti; raztegniti; 

(pra'djus) — proizvod, izdelek, pri- 

delek, produkt. 
producer, (prodju'sr), proizvajalec. . 
product, (pra'dakt), proizvod, izdelek, 

produkt. 
production, (prodak'§n), proizvajanje, 

proizvod; delo; predstava. 
productive, (prodak'tiv), proizvajalen, 

rodoviten, produktiven; — ^ness, ro- 

dovitnost. 
proem, (pro'em), predgovor. 
profanation, (pra"fenej'§n), dskrumba; 

oskrunitev. 
profane, (profejn'), brezbozen; podel; 

posveten; oskruniti. 
profaner, (profej*nr), skrunitelj. 
profanity, (profe'niti), neCastna govo- 

rica, ne5astno dejanje; brezboznost. 
profess, (profes*), izpovedati, priznati; 

javno u5iti. 
professedly, (profe'sedli), javno,o5ito. 
profession, (profe'sn), priznanje; ve- 

roizpoved; poklic, stroka. 
professional, (profe'§enl), po poklicu, 

strokoven. 
professor, (profe'sr), profesor; prizna- 

vatelj. 
professorial, (profeso'riel), profesor- 

ski. 
professorship, (profe'sr§ip), profesura. 
proffer, (prafr), ponudlti; ponudba, 

predlog. 
proficiency, (profi*§ensi), izurjenost; 

dovrSenost. 
proficient, (profi*§ent), izurjen; do- 

vrSen. 
profile, (prd'fll ali pro'fajl), profil, 

slika od strani; obris. 
profit, (pra*fit), dobiCek; prednost; 

napredek; koristiti [si]. 
profitable, (pra'fitebl), koristen. 
profitless, (pra*fitles), brez koristi. 
profligacy, (prafligesi), malopridnost. 
profligate, (prafligit), malopriden; 

malopridnez. 
profound, (profawnd*) globok, teme- 

Ijit; brezdno. 
profundity, (profan*diti), globokost; 

temeljitost. 
profuse, (prof jus*), obilen; razsipen. 
profusion, (profju*zn), preobilica; raz- 

sipdnost. 
progenitor, (prodze'nitr), prednik, 

praded. 
progeny, (pra*dzini), potomstvo, po- 

tomci. 
prognosis, (pragn6*sis), prognoza, na- 

poved. 184 PRO PRO prognostic, (pragna'stik), naznanjajo5; 

predznamenje. 
prognosticate, (pragna'stikejt), na- 

povedati. 
prognostication, (pragna"stikej'§n), na- 

poved. 
program, programme, (pro'grem), 

vzpored, nadrt, program. 
progress, (pra'gres), napredek; hoja; 

(progres*) — napredovati; iti naprej. 
progression, (progre'Sn), napredova- 

nje; pot. 
progressive, (progre'siv), napredujoS, 

napreden; ido6 naprej; — ly, pola- 

goma. 
prohibit, (prohi'bit), prepovedati. 
prohibition, (prohibi'Sn), prepoved 

opojnih pija&, prohibicija; prepre- 

6itev. 
prohibitory, (prohi'bitori), prepove- 

den. 
project, (prodzekt'), zaludati, zagnati; 

moleti, Strict! ; oertati; (pra'dzekt) 

— nadrt; namen. 
projectile, (prodzek'til), zaludan; Str- 
ict; izstrelek, projektil. 
projection, (prodzek'sn), met, strel; 

naCrt; Strlitev. 
projector, (prodiek'tr), iznajditelj, 

kovar naCrtov. 
prolapse, (proleps'), trut, vpad; 

vpasti. 
proletarian, (prolite'rien), priprost, 

delavski, proletarski. 
prolitariat, (pra"lite*riet), proletarijat. 
prolific, (proli'fik), rodoviten. 
prolix, (pro'liks), dolgovezen, dolgo- 

dasen. 
prolixity, (proli'ksiti), dolgoveznost, 

dolgodasnost. 
prologue, prolog, (pro'lag), uvodni 

govor. 
prolong, (prolong'), podaljSati. 
prolongation, (pr6"16ngej'§n), podalj- 

§anje. 
promenade, (praminad')) izprehod, 

promenada; izprehajali§£e. 
prominence, (pra'minens), visokost; 

odlikovanje. 
prominent, (pra'minent), visok; dobro 

viden; odliden. 
promiscuous, (promis'kjues), me§an; 

nerazloden. 
promise, (pra'mis), obljuba; obljubiti. 
promissory, (pra'misori), obljubovalen ; 

— ^note, obljubljena menica. 
promontory, (pra'mantori), predgorje. 
promote, (promot'), pospe§evati; po- 

vi§ati. 
promoter, (promo'tr), pospeSevalec; 

zadetnik; povzroditelj. 
promotion, (prom6'§n), pospeSba; po- 

visanje. prompt, (prampt), to£en, uren, priprav- 

Ijen; izpodbuditi; pomagati. 
promptitude, (pramp'titjud), toSnost, 

urnost. 
promulgate, (promargejt), objaviti, 

razglasiti. 
promulgation, (pr6"malgej'§n), objava, 

razglasitev. 
prone, (pron), leze£ naprej; naklo- 

njen, nagnjen. 
proneness, (prdn'nes), nagnjenost, na- 

klonjenost. 
prong, (prang), vilice; rogelj, zob. 
pronominal, Tprona'minl), zaimenski. 
pronoun, (pro'nawn), zaimek. 
pronounce, (pronawns'), izgovoriti; 

izredi; razglasiti. 
pronounceable, (pronawn'sebl), izrek- 

Ijiv. 
pronounced, (pronawnst'), izrekljiv; 

izrazovit, izrazen. 
pronouncement, (pronawns'ment), raz- 

glas. 
pronunciation, (pronan"siej'§n), iz- 

govarjava, izreka. 
proof, (pruf), dokaz, dokazila; pois- 

kus; potrditev; stanovitnost; po- 

pravna pola; trden. 
prop, (prap), podpora, zaslomba; pod- 

pirati. 
propaganda, (pra"pegen'da), raz§irje- 

vanje nauka, propaganda. 
propagandist, (prdpegenMist), raz§ir- 

jevalec naukov. 
propagate, (pra'pegejt), Siriti [se] ; 

ploditi [se], roditi [se], 
propagation, (prapegej'Sn), zareja, 

ploditev ; raz§irjevanje. 
propagator, (pra'pegejtr), zarejevalec; 

razSirjevalec. 
propel, (proper), naprej gnati. 
propeller, (prope'lr), vijak. 
propensity, (propen'siti), nagnjenost, 

naklonjenost. 
proper, (pripr), lasten; poseben; pri- 

meren, pravi; natanden; — ^ly, pri- 

merno, pravilno, prav. 
property, (pr^'prti), last; lastnina; 

imetek. 
prophecy, (pra'fisi), prerokba. 
prophesy, (pra'fisaj), prerokovati. 
prophet, (pra'fit), prerok. 
prophetic, (profe'tik), preroSki. 
prophylactic, (profilek'tik) , prepre- 

Cilen; prepreCllno sredstvo. 
propinquity, (propin'kwiti) , bliiina ; 

sose§£ina. 
propitiate, (propi'Siejt) , naklonjeno 

storiti; spraviti, potolaiiti. 
propitiation, (propi§iej'§n), sprava, 

zadostitev, potolazitev. 
propitiatory, (propi'Sietori ) , sp raven, 

zadostilen. PRO PRO 185 propitious, (propi'ses), milostljiv, na- 

klonjen; ugoden. 
proportion, (propor'Sn), razmerje; se- 

stava; delez; razmeriti. 
proportional (propor'Senel), sorazme- 

ren, proporcionalen; — ^ly, soraz- 

merno. 
proportionate, (propor'senit), sorazme- 

ren, proporcionalen. 
proposal, (propo'zl), predlog, ponudba; 

snubitev. 
propose, (propoz'), predlagati; pod- 

vzeti; nameravati; snubiti. 
proposition, (prapozi'Sn), predlog; tr- 

ditev. 
propound, (propawnd'), predloiiti v 

preudarek. 
proprietary, (propra'jiteri), lastnik; 

lastnikov; — ' medicine, patentirano 

(skrivno) zdravilo. 
proprietor, (propra'jitr), lastnik. 
proprietress, (propra'jitres), lastnica. 
propriety, (propra'jiti), primernost, 

pravilnost. 
propulsion, (propal'Sn), gonitev. 
propulsive, (propal'siv), gonilen. 
pro rata, (pro rej'ta), (latinsko) so- 

razmerno. 
prorogation, (pr6rogej'§n), odgoditev, 

odlozitev. 
prorogue, (prorog'), odgoditi, odloziti. 
prosaic, (prozejMk), navaden, neza- 

nimiv; prozajiden; prostobeseden. 
proscenium, (prosrniem), ospredje 

gledali§kega odra. 
proscribe, (proskrajb'), izgnati; pre- 

povedati; prekletl. 
proscription, (proskrip'§n), izgon, 

izobCenje; prepoved. 
prose, (proz), pisanje v nevezani be- 

sedi, proza; navadna govorica; pi- 

sati V prozi; pisati dolgo5asno. 
prosecute, (pra'sikjut), preganjati; to- 

Zltl. 

prosecution, (pra"sikju'§n), preganja- 

nje; tozba. 
prosecutor, (pra'sikjutr), preganjalec; 

tozitelj; tozilni pravnik. 
proselyte, (pra'silajt), novoizpreobr- 

njenec. 
proselytize, (pra'silitajz), izpreobra- 

5ati k drugi veri ali stranki. 
prosody, (pra'sodi), zlogomerje (v 

pesniitvu), prozodija. 
prospect, (pra'spekt), pogled v bodod- 

nost, up; razgled; iskati (kovine, 

zlato) ; pregledovati. 
prospective, (prospek'tiv), bodod, na- 

meravan; naprej gledajoC. 
prospector, (pra'spektr), iskalec kovin. 
prospectus, (prospek'tes), nadrt, pro- 

spekt. vati, napredovati; cveteti. 
prosperity, (praspe'riti), blagostanje, 

sreca. 
prosperous, (pras'peres), uspesen; 

sre5en; begat. 
prostitute, (pra'stitjut), dati v slabe 

namene; prostitutka, blodnica. 
prostitution, (prastitju'§n), prodaja v 

slabe namene (sebe, zmoznosti) ; 

prostitucija, razuzdanost. 
prostrate, (pra'strejt), vreCi [se] na 

tla; potreti; lezed podolgem; potrt, 

onemogel. 
prostration, (prastrej'sn), padec; po- 

trtost, onemoglost. 
prosy, (prd'zi), dogovezen, dolgodasen. 
protect, (protekt'), s6ititi, braniti, va- 

rovati. 
protection, (protek'sn), zas5ita, varst- 

vo, zavarovanje. 
protectionist, (protek'senist), zagovor- 

nik visoke colnine. 
protective, (protek'tiv), varovalen, 

varstven. 
protector, (protek'tr), zas&itnik, pokro- 

vitelj. 
protectorate, (protek'torejt), pokrovi- 

teljstvo, protektorat. 
protectress, (protek'tres), zasditnica. 
protege, (proteze'), (francosko) varo- 

vanec. 
protest, (protest*), ugovarjati, prote- 

stirati; slovesno potrditi; (pro'test) 

— ugovor, protest. 
Protestant, (pra'testent), protestant; 

protestantski. 
Protestantism, (prli'testentizm), pro- 

testantsvo. 
protestation, (pratestej'§n), ugovor; 

zatrditev. 
protocol, (pro'tokol), zapisnik, pro- 

tokol. 
prototype, (pro'totajp), predpodoba, 

vzor. 
protract, (protrekt'), podaljsati; od- 
loziti. 
protraction ,(protrek'sn), podaljSanje; 

odlozitev. 
protrude (protrud'), moleti, strleti; 
. pomoliti; prodirati. 
protrusion, (protru'zn), molenje, iz- 

tezanje; prodiranje. 
protuberance, (protju*berens), pomol, 

izrastek; oteklina; grca. 
protuberant, (protju*berent), moled; 

gr5ast. 
proud, (prawd), ponosen, ohol; kra- 

sen. 
provable, (pru'vebl), dokazljiv. 
prove, (pruv), dokazati; preiskati; po- 

kazati [se]. 
provender, (praVendr), krma. prosper, (praspr), imeti sre£o, uspe- 1 proverb, (pra'vtb\^ ^x^'^<5kN^'t^\TA^«-- 186 PRO PUL proverbial, (provr'biel), pregovorski, v 

pregovoru. 
provide, (provajd'), preskrbeti, oskr- 

beti, zaloziti [se] ; izogniti se. 
provided, (provaj'ded), pod pogojem. 
providence, (praVidens), previdnost. 
provident, (pra'vident), previden, skr- 

ben. 
providential, (praviden'Sl), — ^ly, po 

bozji previdnosti. 
provider, (provaj'dr), preskrbnik. 
province, (praVins), pokrajina, pro- 

vinca; panoga, posel, poklic. 
provincial, (provin'§l), dezelen, kra- 

jeven; omejen. 
provision, (provi'zn), priprava, pre- 

skrba; dogovor, pogoj; zaloga, zi- 

vez; preskrbeti zivila; — s, zivila. 
provisional, (provi'zenl), zaCasen. 
proviso, (provaj'zo), pridrzek, izgovo- 

rilo, pogoj. 
provisory, (provaj'zori), pogojen, za- 

£asen. 
provocation, (pravokej'sn), izzivanje. 
provocative, (provo'ketiv), izziva]o6. 
provoke, (provok*), izzivati; drafiti; 

razzaliti; povzroditi. 
provoking, (provo'king), izzivalen. 
provost, (pra'vest ali provo'), naCelnik; 

proSt. 
prow, (praw), rilec ladje. 
prowess, (praVes), izredna hrabrost. 
prowl, (prawl), klatiti se; hoditi za 

plenom, pleniti. 
prowler, (praw'lr), klativitez. 
proximate, (pri'ksimit), bliznji; — ^ly, 

priblizno. 
proximity, (praksi'miti), blizina. 
proxy, (pra'ksi), pooblastilo (za gla- 

sovanje) ; pooblasdenec. 
prude, (prud), pretirano sramezljiva 

oseba (zenska). 
prudence, (pru'dens), previdnost; ra- 

zumnost; modrost. 
prudent, (pru'dent), razumno previden; 

razumen; moder. 
prudential, (pruden'Sl), previden; mo- 
der. 
prudery, (pruMeri), pretirana sra- 

meSljivost. 
prudish, (pru'diS), pretirano srame2- 

Ijiv. 
prune, (prun), suha CeSplJa; sliva; 

obrezati (drevesa). 
pruning, (pru'ning), obrezavanje (dre- 

ves). 
prurient, (pru'rient), pohoten. 
prussic acid, (prasik esid), cianiSna 

kislina (strup). 
pry, (praj), natanko preiskovati ali 

opazovati; vtikati nos (v kaj) ; 

vzdigniti z navodom. 
P. S. (post scriptum), pripomba. (Se rabi kot kratica v pismih). 
psalm, (sam), psalm. 
psalmist, (sa'mist), psalmist. 
psalter, (saltr), zbirka ~psalmov, psal- 
ter. 
pseudo-, (sju'do-), lazniv, izmisljen, 

lazi — . . . (Se rabi v zlozenkah). 
pseudonym, (sju'dohim), izmi§ljeno 

ime, psevdonim. 
pseudonymous, (sjuda'nimes), z iz- 

miSljenim imenom. 
pshaw, (§6), a! pa! (vzklik). 
psyche, (saj'ki), du§a, psiha (gr§ko). 
psychic(al), (sarkik(l), du§even; 

umstven; psihi§ki. 
psychological, (sajkola'dzikl), du§e- 

sloven, psihologiden. 
psychology, (sajka'lodzi), du§eslov]e, 

psihologija. 
ptarmigan, (tar'migen), snezna jere- 

bica. 
puberty, (pju'brti), zrelost, doraslost. 
pubescent, (pjube'sent), doras£ajo£. 
public, (pab'lik), javen; sploSen. 
nublican, (pab'likn), gostilnidar (na 

AngleSkem) ; colninar. 
publication, (pablikej'§n), objavljenje; 

izdaja (knjiga, list). 
publicist, (pab'lisist), pisatelj o po- 

litidnih stvareh. 
publicity, (pabli'siti), javnost; objav- 
ljenje. 
publish, (pab'li§), objaviti; izdati 

(knjigo), zaloziti. 
publisher, (pab'li§r), zaloinik. 
pucker, (pakr), grbiti, nagrbanSiti [se] 

nabirati v gube; guba. 
pudding, (pu'ding), puding (jed). 
puddle, (padl), mlaka; skaliti; odistiti 

(zelezo). 
puerile, (pju'Sril), otroSki; otroCji. 
puerility, (pjueri'liti), otroSarija. 
puff, (paf), puh; izpuhniti; hvalisanje, 

napihnjenost; bob (pecivo) ; pihati; 

puhniti; napihovati [se]. 
puffiness, (pa'fines), napihnjenost. 
puffy, (pa'fi), napihnjen. 
pug, (pag), opica; mops (pes); pug^ 

nose, zvrknjen (top) nos. 
pugh, (pju ali pu), ba! fuj! (vzklik). 
pugilism, (pju'dzilizm), rokoborstvo. 
pugilist, (pju'dzilist), rokoborec, bok- 

sar. 
pugnacious, (pagnej'Ses), bojevit; pre- 

pirljiv. 
pugnacity, (pagne'siti), bojevitost; pre- 

pirljivost. 
puisne, (pju'ni), nizji, mlajSi. 
puissance, (pju'isens), mo£, krepost. 
puissant, (pju'isent), mogoSen; mo- 
Can. 
puke, (pjuk), bljuvati, kozlati. 
pule, (pjul), 6ivkati; cviliti, jeCati. PUL 

pull, (pul), vle6i, potegniti; trgati; po- 

tegljaj, vle6enje; zaslomba. 
pullet, (pu'let), jarca, koko§ka. 
pulley, (pu'li), §kripec. 
Pullman (purmen), spalni zelezniski 

voz, pulman. 
pulmonary, (parmoneri), pljuCen. 
pulmonic, (palma'nik), pljuSen. 
pulp, (palp), meso (pri sadju) ; lesna 

meda ali ka§a. 
pulpit, (pul'pit), priznica, leca, pro- 

povednica. 
pulpous, (parpes), pulpy, (parpi), 

mehak, mesnat. 
pulsate, (parsejt), utripati, biti. 
pulsation, (palsej'Sn), utripanje, bitje 

(zile). 
pulse, (pals), 2ila, zilno utripanje. 
pulverization, (par'verizej'Sn), zmle- 

tev V prah. 
pulverize, (parverajz), zmleti v prah. 
pumice, (pju'mis), plovec (kamen). 
pump, (pamp), sesalka; izsesati; iz- 

vleCi. 
pumkin, (pamp'kin), bu5a. 
pun, (pan), dvoumna beseda ali go- 

vorica. 
punch, (pan5), sunek; punec, prebijaa; 

pun£ (pijaSa); preluknjati; suniti, 

udariti. 
puncheon, (pandn), prebijad; lesen 

steber. 
punctilio, (pankti'lio), natanSnost. 
punctilious, (pankti'lies), do pidice 

natanden. 
punctual, (pank'Suel), to£en. 
punctuality, (pankdue'liti), toCnost. 
punctuate, (pank'duejt), staviti lo5ila, 

loditi. 
punctuation, (pank£uej'§n), loditev. 
puncture, (pankdr), prebodljaj; majh- 

na luknja; prebosti. 
pungency, (pan'diensi), rezkost, 

ostrost, pikrost. 
pungent, (pan'dzent), rezek, oster 

(duh), piker. 
puniness, (pju'nines), majhnost, ne- 

znatnost, Sibkost. 
punish, (pa'ni§), kaznovati. 
punishable, (pa'ni§ebl), kazniv. 
punishment (pa'niSment), kazen. 
punitive, (pju'nitiv), kazenski. 
punk, (parik), suho drevo; slab, iz- 

prijen. 
punster, (panstr), zavijaC besedi. 
punt, (pant), plo§5at £oln; poganjati 

Coin (z veslom v dnu reke). 
puny, (pju'ni), majhen, Sibak. 
pup, (pap), psi5ek; povreCi psiCka. 
pu))il, (pju'pil), zenica (v odesu) ; go- 

jenec, uCenec. 
pupilage, (pju'pilidz), gojenstvo; ne- 

doraslost. PUS 187 pupilary, (pju'pileri), nedorasel, deSki. 
puppet, (pa'pet), pundka; marioneta. 
puppy* (pa'pi), mlad pes, pupi. 
purblind, (pr'blajnd), slaboviden. 
purchase, (pr'Ces), kup, nakup; ku- 

piti, nakupiti; dobiti. 
purchaser, (pr'desr), kupec. 
pure, (pjur), 6ist; pristen; nedolzen; 

— ^ly, 6isto, samo, edino. 
pureness, (pjur'nes), distost. 
purgation, (prgej'Sn), 6i§Cenje. 
purgative, (pr'getiv), distilen; dristi- 

len, odvajalen; dristilo. 
purgatory, (pr'getori), vice. 
purge, (prdz), 6i§eenje; driska; dri- 
stilo; odistiti; dristiti. 
purification, (pju"rifikej'§n), 6i§6enje. 
purify, (pju'rifaj), ocistiti. 
purism, (pju'rizm), distost jezika. 
purist, (pju'rist), distilec jezika. 
Puritan, (pju'ritn), Puritanec (Clan 

stroge protestantske sekte). 
purity, (pju'riti), distost; nedolznost. 
purl, (pri), pram, rob; zuborenje; 

vrtinec; zuboreti. 
purlieu, (pr'lju), meja, okrozje. 
purloin, (prlojn), krasti, prisvojiti si. 
purple, (pr'pl), Skrlat; dostojanstvo; 

skrlatast; barvati ikrlatasto (rde5e- 

modro). 
purport, (pr'pdrt), namen; pomen; 

vsebina; pomeniti, znaCiti. 
purpose, (pr'pes), namen, svrha; na- 

meravati, nameniti se; on purpose, 

nala§&, namenoma. 
purposely, (pr'pesli), nala§6, name- 
noma. 
purr, (pr), presti (kot maCek) ; pre- 

denje, brendanje. 
purse, (prs), moSnja, denarnica; dati 

v moSnjo. 
purser, (pr'sr), izpladevalec, blagajnik 

(na ladji). 
pursuant, (prsju'ent), vsled, po. 
pursue, (prsju*), zasledovati; nadalje- 

vati; slediti. 
pursuer, (prsju'er), zasledovalec. 
pursuit, (prsjuf), zasledovanje; po- 

klic, delo. 
pursy, (pr'si), naduSljiv. 
purulent, (pju'rulent), gnojen, puru- 

lenten. 
purvey, (prvej'), preskrbeti. 
purveyance, (prvej'ens), preskrba, za- 

loga (z zivili). 
ourveyor, (prvej'er), preskrbnik, li- 

ferant. 
pus, (pas), gnoj (iz rane), materija. 
push, (pu§), potisniti, suniti; pehati; 

pospeSiti; potisk, sunek; pogon; 

podpora, zaslomba. 
pusillanimity, (pju"sileni'mtti), bojaz- 

Ijivost, strahopetnost. 188 PUS pusillanimous, (pju"sile'nim^s), bo- 
jazljiv, strahopeten. 

puss, (pus), pussy, (pu'si), mucika. 

pustule, (pas'tjul), gnojni mehur(ek. 

put, (put), (put, put), poloziti, dati, 
postaviti; to put by, na stran po- 
poloziti; to put out, izdati; ugasniti; 
to put up, naloziti, sestaviti; to put 
off, odlasati; to put on, deti gor, 
obleCi. 

putative, (pju'tetiv), dozdeven. 

put-off, (put of), odlasanje. 

putrefaction, (pjutrifek'Sn), gnitje. 

putrefy, (pju'trifaj), gniti. 

putrescence, (pjutre'sens), gnilost. QUE 

putrescent, (pjutre'sent), gnil. 

putrid, (pju'trid), gnil. 

putty, (pu'ti), steklarski kit. 

puzzle, (pazl), motiti, begati; v zad re- 
go spraviti; vznemiriti; zamotanost; 
uganka. 

pygmy, (pig'mi), pritlikovec. 

pyramid, (pi'remid), piramida. 

pyramidal, (pire'midi), piramiden. 

pyre, (pajr), grmada za seziganje Ijudi. 

pyriform, (pi'riform), hruSkast. 

pyrotechnics, (pirotek'niks), piro- 
tehnika, umetno ognjarstvo. 

pyrrhonic, (pira'nik), dvomljiv. 

python, (paj*then), piton (ka6a). Q quack, (kwek), gagati, kvakati; kva- 

kanje; mazad, sarlatan; mazaski. 
quackery, (kwe*keri), mazaStvo. 
quadrangle, (kwa'dren"gl), detverokot- 

nik. 
quadrant, (kwa'drent), 5etrt kroga, 

kvadrant. 
quadrate, (kwa'drejt), pravokoten 6e- 

tverokot, kvadrat; kvadraten, 6e- 

tverokoten. 
quadrennial, (kwadre'niel), §tirileten. 
quadrilateral, (kwadrile'terel), §tiri- 

stranski. 
quadrille, (kwedril'), kodrilja (pies); 

detverka. 
quadroon, (kwadrun'), kvarteron (po- 

tomec mulata in bele osebe). 
quadruped, (kwa'druped), detveronozen 
quadruple, (kwa'drupl), Cetveren, §tiri* 

kraten; po6etveriti. 
quaff, (kwef), pozreti; pozirek. 
quaggy, (kwe'gi), modviren, mehak. 
quagmire, (kweg'majr), moCvirje, meh- 

ka zemlja, barje. 
quail, (kwejl), prepelica; izgubiti po- 

gum. 
quaint, (kwejnt), li5en; umeten; 6u- 

dovit, nenavaden, redek. 
quaintness, (kwejnt'nes), IKnost; 

redkost. 
quake, (kwejk), tresti se; potres, 

stres. 
qualification, (kwa"lifikej'§n), uspo- 

sobitev, sposobnost; omejitev. 
qualified, (kwa'lifajd), usposobljen, 

sposoben; upraviden; omejen. 
qualify, (kwa'lifaj), usposobiti; ome- 

jiti; dolo5iti; upraviciti. 
qualitative, (kwa'litej"tiv), kakovo- 

sten, kvalitativen; kakrSen. 
quality, (kwa'liti), kakovost, kvaliteta; 

lastnost; vrsta; stopinja. 
qualm, (kwam), slabost; slaba vest. 
qualmish, (kwa'mi§), slaboten. 
quandary, (kwan'deri), zmedenost, 

dvom. quantitative, (kwan'titej"tiv), koliko- 

sten, kvantitativen ; po kolikosti, po 

mnozini. 
quantity, (kwan'titi), kolikost, kvan- 

titeta; mora, mnozina. 
quantum, (kwan'tem), znesek, mno- 
zina. 
quarantine, (kwa"rentin'), kvarantina 

(osamitev okuzenih oseb ali stvari). 
quarrel, (kworl), prepir, kreg, spor; 

prepirati se, kregati se. 
quarrelsome, (kworl' sam), prepirljiv. 
quarry, (kwo'ri), kamnolom; lomiti 

kamne; prezati. 
quart, (kwort), kvart, Cetrtinka ga- 
lena (1.106 litra). 
quartan, (kwortn), Stiridneven. 
quarter, (kwortr), Cetrt, detrtinka; del 

mesta; krajec (lune) ; 6etrtletje; 

stanovanje; kraj; quarter (25 cen- 

tov); razdeliti na Stiri dele; dati 

stanovafije. 
quarterly, (kwor'trii), detrtletni; Ce- 

trtletnik; Cetrtletno. 
quartet, (kwortet'), Cetverospev, kvartet 
quarto, (kwor'to), Cetrtinka pole, kvar- 

toformat. 
quartz, (kworc), kremen (kamen). 
quash, (kwa§), zmeCkati; zatreti. 
quasi—, (kwej'saj— ), kakor bi, na 

videz . . . (v zlozenkah). 
quatrain, (kwa'trejn) , detverovrstje, 

kvatren, Cetverovrstna kitica. 
quaver, (kwejvr), tresti se; tresljaj 

glasu; osminka (nota). 
quay, (ki), pristani§5e; pribrezje; po- 

mol. 
quean, (kwin), vlaSuga. 
queasy, (kwi'zi), bolan v zelodcu. 
queen, (kwin), kraljica; dama pri 

kvartah. 
queenlike, (kwin'lajk), queenly, 

(kwin'li), kraljidin, kot kraljica. 
queer, (kwir), Cuden, poseben; redek. 
queemeas, (kwir'nes), Cudnost, po- 

sebnost QUE 

quell, (kwel), udu§iti; pomiriti; za- 

treti; podvreCi. 
quench, (kwen&), ugasiti (zejo) ; udu- 

§iti. 
querulous, (kwe'rules), to2e&; prepir- 

Ijiv; nezadovoljen. 
query, (kwr'ri), vprasanje; vpraiati; 

dvomiti. 
quest, (kwest), iskanje; preiskava; 

dvom; to be in quest of, iskati. 
question; (kwes'fin), vpraSanje; dvom; 

vpraSati, izpra§evatl; zasli§ati; pre- 

Iskati; dvomiti; in question, zade- 

ven, dotiden. 
questionable, (kwes'denebf), dvomljiv, 

sumljiv. 
questionnaire, (kwes"5ener'), vpraSal- 

ne pole. 
quibble, (kwibl), izgovor, ovinek; 

dvomljiva govorica; igrati z beseda- 

mi, dvomljivo govoriti; izogibati se 

z besedo. 
quick, (kwik), hiter, uren; iivahen; 

bistroumen; iiva. zival ali rastlina; 

zivljenje; ob^utljiva todka; — ^ly, 

hitro. 
quicken, (kwikn), pospeSiti, navduSiti; 

oziviti; ganiti se; biti hiter. 
quicklime, (kwik'lajm), neugaseno 

apno. 
quickness, (kwik'nes), hitrost; zivah- 

nost; bistroumnost. 
quicksand, (kwik'send), svizec, sipa, 

dero6 pesek. 
quickset, (kwik*set), ziv plot. 
quicksilver, (kwik'silvr), zivo srebro. 
quid, (kwid), £ik tobaka. 
quiddity, (kwi'diti), bistvo; malenkost. 
quiescence, (kwaje'sens), mir, pokoj. 
quiescent, (kwaje*sent ali kwie'sent), 

mirujo6, miren. 
quiet, (kwa'jet), miren; mir; pomiriti. 
quietness, (kwa'jetnes), quietude, 

(kwa'jitjud), mirnost, mir. 
quietus, (kwa'jites), mir; smrt. 
quill, (kwil), peresna cev; gosje pero; 

vitel; naviti na vitel; zgubiti. 
quilt, (kwilt), pre§ita odeja (kolter) ; RAC 189 presiti. 
quince, (kwins), kutina (sad). 
quinine, (kwi'nin ali kwaj'najn), ki- 

nin (lek zoper mrzlico). 
quinquennial, (kwinkwe'niel), petle- 

ten. 
quinsy, (kwin'zi), gnojitev mandelj- 

nov (v grlu). 
quint, (kwint), petica, petorica. 
quintal, (kwin'tel), stot, cent, kvintal. 
quintessence, (kwinte'sens), najboljSa 

vsebina, cvet. 
quintet, (kwintet'), peterospev. 
quintuple, (kwin'tjupl), peteren; po- 

peteriti. 
quip, (kwip), zbodljaj, zbadljivka; z 

besedami zbadati. 
quire, (kwajr), komad papirja (24 

pol). 
quirk, (kwrk), ovinek, kotidek. 
quit, (kwit), zapustiti, pustiti; ne- 

hati; prost; bot, pobotan. 
quite, (kwajt), popolnoma; precej. 
quittance, (kwi'tens), oprostitev; po- 

vradilo. 
quiver, (kwivr), tulec (za pu§&ice); 

tresti se. 
Quixotic, (kwiksa'tik), donki§oti5en, 

pretirano vljuden. 
quiz, (kwiz), uganke staviti; izpraSe- 

vati; uganka; izpraSevanje. 
quoin, (kojn ali kwojn), vogal hi§e. 
quondam, ( kwan'dem ) , nekdan j i ; 

svojdas, neko5. 
quorum, (kwo'rem), zadostno Stevilo 

navzoSih, kvorum. 
quota, (kw6*ta), odmerjeno Stevilo, del, 

delez. 
quotation, (kwotej'Sn), navedba, citat; 

pripomba; nastevanje. 
quote, (kwot), navesti, citirati. 
quoth, (kwoth), rede, je rekel (samo 

V 3. osebi). 
quotidien, (kwoti'dien), vsakdanji. 
quotient, (kwo'Sent), kolidnik, kvoci- 

jent (v raCunstvu). 
q. V. (quod vide), kar poglej. (Se rabi 

kot kratica). R rabbet, (re'bet), sklepati deske; iz- 

rezati rob deske; sklep, zleb pri 

deski. 
rabbi, (re'baj ali re'bi), rabinec (ju- 

dovski duhovnik). 
rabbit, (re*bit), zajec. 
rabble, (rebl), drhal. 
rabid, (re'bid), divji, zbesnel. 
rabidness, (re'bidnes), divjost, zbe- 

snelot. 
rabies, (rej'biiz), pasja steklina. 
raccoon, (rekun'), rakun (ameri§ki medved). 

race, (rejs), pleme, rod; tek; tekma, 
dirka; teCi, dirjati; tekmovati, dir- 
kati; race course, dirkali§6e. 

racer, (rejsr), dirkad. 

raciness, (rej'sines), moCan dub, 
ostrost; pikrost. 

rack, (rek), natezalnica; drog; jasli; 
stojalo; lestva (na vozu) ; lojtrnica; 
natezavati, muCiti; razobesiti; to 
rack one's brain, napenjati mozj^ane. 190 RAC RAR racket, (re'ket), lopar z mrezo; hru§5; 

hru§5 delati, ropotati. 
rackety, (re'keti), ropotajod. 
racy, (rej'si), moCan, vonjav, piker. 
radiance, (rej'diens), zar. 
radiant, (rej'dient), zaren, zared. 
radiate, (rej'diejt), zareti; izhajati iz 

sredi§5a. 
radiation, (rej"diej'§n), zarenje. 
radiator, (rej'diejtr), zarnica, radiator 

(pri centralni kurjavi). 
radical, (re'dikl), korenit, prvoten; te- 

meljit; radikalen; korenina (besede) 

radikalec. 
radicalism, (re'dikelizm), radikalstvo. 
radish, (re*di§), redkev; horse-radish, 

hren. 
radius, (rej'dies), polumer; iarek; 

pramen svetlobe. 
raffle, (refl), 2rebanje, loterija; zre- 

bati, vle6i Stevilke. 
raft, (reft), splav; peljati se na splavu. 
rafter, (reftr), prednica; ostresje. 
raftsman, (refts'men), splavar. 
rafir» (rSg)» cunja, krpa. 
rage, (rejdz), besnost, razjarjenost; 

navdu§enje; besneti. 
ragged, (re'ged), raztrgan; grapav, 

grbav. 
ragman, (reg'men), cunjar. 
ragout, (regu'), ragout (okusno iz- 

sekliano meso). 
raid, (rejd), napad, naval, vlom; pre- 

iskava; napasti, vlomiti; navaliti. 
raider, (rejdr), napadalec, ropar. 
rail, (rejl), tradnica; ograja; ograditi; 

napadati, zasramovati. 
railing, (rej'ling), ograja. 
railery, (rej'leri), sramoten. 
railroad, (rerrod), railway, (relVej), 

2eleznica. 
raiment, (rej'ment), oblaSilo. 
rain, (rejn), dez; dezevati. 
rainbow, (rejn'bo), mavrica. 
rainfall, (rejn'fol), dezevje. 
rainy, (rerni), dezeven. 
raise, (rejz), vzdigniti; povi§ati; zbu- 

diti; vzgojiti; pridelati. narediti; 

nabrati (denar). 
raisin, (rejzn), rozina. 
rake, (rejk), grablje; zanikarnez; gra- 

biti; strgati; brskati. 
rally, (re'li), sklicati, zbrati [se] ; ozi- 

veti; zasmehovati ; zbranje, skup§£i- 

na. 
ram, (rem), oven; kole zabijati; po- 

gaziti; zadeti (z rilcem ladje). 
ramble, (rembl), potikati se, klatiti se; 

potikanje; potovanje. 
rambler, (rem'blr), potovalec, klatez. 
rambling, (rem'bling), potikajod se ,po- 

tujo5; nereden, brez reda. 
ramiHcation, ( re"fnif ikej'§n) , razr^- stek. ramify, (re'mifaj), razrasti se, razde- 

liti se V veje ali dele, 
ramp, (remp), skakati, boSiti se; ple- 

zati (rastlina) ; skok. 
rampage, (rempejdz'), divjanje. 
rampant, (rem'pent), neukrotljiv, dr- 

zen; bujen. 
rampart, (rem'part), nasip; z nasipi 

ograditi. 
ramrod, (rem'rad), nabasalnik (pri 

topu). 
ramshackle, (r^m'Sekl), razpadajod; 

nereden. 
ranch, (rend), ob§irno zenilji§£e za 

zivinorejo, ranCa. 
rancid, (ren'sid), zaltav, 2arek. 
rancidity, (rensi'diti), rancidness, 

(ren'sidnes), zaltavost. 
rancor, (renkr), srd, ukoreninjeno so- 

vrastvo. 
random, (rendm), sludajen, tjavendan; 

at random, kjersibodi, sluSajno. 
rang, (reng), glej ring, 
range, (rejndz), razdalja, obseg; pa- 

§nik; strelna razdalja; vrsta (re6i), 

red; zelezna pe£; raztezati se; vrsti- 

ti se; meriti. 
rank, (renk), vrsta; stopinja; Cast; 

vrstiti se; uvrstiti; Steti se, zavze- 

mati mesto; bujen (rast), prevelik, 

mo5an; zaltav. 
rankle, (renkl), vneti se, gnojiti se; 

razsajati. 
rankness, (renk'nes), bujnost; zalta- 
vost. 
ransack, (ren'sek), preiskati, prebr- 

skati, premetati. 
ransom, (rensm), odkupnina; odkuplti. 
rant, (rent), sirokoustiti se; rohneti; 

razsajanje. 
rap, (rep), toldi, trkati; odvesti; trk, 

hiter udarec. 
rapacious, (repej'ies), ropar ski; gra- 

bezljiv. 
rapacity, ( repe'siti) , rapaciousness, 

(repej'Sesnes), ropazeljnost; gra- 

bezljivost. 
rape, (rejp), rop; posiljenje; ropati; 

posiliti. 
rapid, (re'pid), hiter, uren; brzina; 

— ly, hitro, urno. 
rapidity, (repi'diti), hitrica, hitrost. 
rapier, (rej'pier), konidast me6. 
rapine, (re'pin), ropanje, kraja. 
rapper, (repr), kladvice pri vratih. 
rapt, (rept), vzhiCen, prevzet. 
rapture, (repCr), vzhiCenost, prevze- 

tost. 
raptured, (rep6rd), prevzet, navdu§en. 
rapturous, (rep'deres), vzhitljiv, pre- 
vzet. 
rare, (rer), redek* dra^ocei), RAR REA 191 rarefaction, (re"rifdk'§n) , izredCenje. 
rarefy, (re'rifaj), izredditi [se]. 
rareness, (rer'nes), rarity, (re'riti), 

redkost. 
rascal, (reskl), malopridnez, lopov; 

lopovski. 
rascality, (reske*liti), malopridnost, 

lopovstvo. 
rash, (re§), prenagel, prehiter, nepre- 

miSljen^ izpahki na kozi. 
rasher, (re§r), rezina slanine. 
rashness, (reS'nes), prenagljenost, ne- 

premisljenost. 
rasp, (resp), strugaSa, pila (groba) ; 

strugati, piliti. 
raspberry, (rez'be"ri), malina (ja- 

goda). 
rat, (ret), podgana; umetni lasje. 
ratable, (rej'tebl), cenljiv, obdaSljiv. 
ratchet, (re'det), zapirad (pri kolesu). 
rate, (rejt), dolodena cena; dovolitev; 

popust; del; odredbina; mera, §te- 

vilo; razmerje; ceniti; grajati, zmer- 

jati. 
rather, (redhr), raj§i; precej; I had 

rather . . . , najbolje da bi . . . 
ratification, (re"tifikej'§n), potrditev. 
ratify, (re'tifaj), potrditi; uveljaviti. 
ratio, (rej'Sio), razmerje. 
ration, (rejSn), odmerek (ziveza). 
rational, (re'§enl), razumen, pameten, 

racionalen. 
rationalism, (re'Senelizm), vera v ra- 

zum, racionalizem. 
rationality, (rd"§ene'liti), razumnost, 

pametnost. 
ratsbane, (rets'bejn), strup za pod- 

gane. 
rattle, (retl), repot; klepetanje; ro- 

potati. 
rattlesnake, (retl'snejk), ka5a klopo- 

ta6a. 
ravage, (re'vidz), pustosenje; pusto- 

§iti. 
rave, (rejv), besneti, rsczsajati, divjati; 

biti smeSen. 
ravel, (revl), razvezati, razreSiti; od- 

sukati. 
raven, (rejvn), krokar; Crn. 
ravenous, (re'vines), pozre§en, gra- 

bezljiv; jako laden. 
ravine, (revin'), soteska, skalna glo- 

bel. 
raving, (rej'ving), besneC. 
ravish, (re'viS), prevzeti z veseljem; 

oneSastiti. 
raw, (ro), sirov, nezrel; grapav; nov; 

neizku§en; brez koie; nepokrit. 
rawness, (ro'nes), sirovost; neizkuSe- 

nost. 
ray, (rej), zarek; proga; iareti. 
raze, (rejz), uniSiti do tal. 
razor, (rejzr), britev; razor-strop, jer- men za britev. 
re-, (ri-, ri-, re-), (v sestavljenkah) 

zopet, nazaj, pre-, vzraten.... 
reach, (rid), doseSi, segati; podati; 

dotikati se; dosega; daljava; priza- 

devanje; zmoznost; namen. 
react, (riekt'), nazaj segati, protidelo- 

vati. 
reaction, (riek'§n), protidelovanje, re- 

akcija; vzvratno (odbojno) delo- 

vanje. 
reactionary, (riek^seneri), nazadnjak; 

nazadnja§ki. 
read, (rid), (read, read, red), 5itati, 

brati; razumeti; glasiti se. 
readable, (rPdebl), Citen, Sitljiv. 
reader, (ridr), ditatelj. 
readiness, (re'dines), pripravljenost. 
reading, (ri'ding), ditanje; poprava. 
readjust, (riedzast'), zoper urediti, pri- 

meriti. 
readmit, (riedmit'), zopet pripustiti; 

nanovo sprejeti. 
readmission, (rredmi'§n), zopetna pri- 

pustitev, sprejetje. 
ready, (re'di), pripravljen; gotov; 

stvaren. 
real, (rrel), resniden, pravi, pristen; 

— ^ly, resnidno, res; real estate, 

zemljisde. 
reality, (rie'liti), resnicnost; stvarnost. 
realm, (relm), kraljevstvo. 
realty, (rr'elti), zemlji§ka last; zem- 

lji§5e. 
ream, (rim), ris, sklad papirja (500 

pel) ; pove5ati luknjo. 
reanimate, (rie'nimejt), poziviti. 
reap, (rip), zeti. 

reaper, (ripr), zanjec; zetni stroj. 
reappear, (rleplr*), zopet se prikazati; 

iznova se pojaviti. 
reappearance, (ri^epPrens), ponoven 

prikaz ali pojav. 
reappoint, (riepojnt'), iznova nastaviti, 

zopet sprejeti v sluzbo. 
rear, (rir), zadnji del, ozadje; gojiti; 

vzdigniti; ustanoviti; spenjati se; 

zadnji; rear-admiral, kontreadmiral; 

in the rear, v ozadju; v zaledju; za- 

daj. 
rearling, (rir'ling), gojenec. 
rearward, (rir'wrd), nazaj, proti ozad- 
ju; zadnji. 
reason, (rizn), razum; vzrok; povod; 

pravica; sklepati, misliti; prego- 

varjati se; dognati.' 
reasoning, (rl'zening), mi§ljenje, skle- 

panje. 
reasonable, (ri'zenebl), razumen, pa- 
meten; cenen; precej§en. 
reassemble, (rresem1>l), zopet zbrati 

[se]. 
reassert, (riesrt'), ponovno tcdvlL 192 REA REC reassume, (riesjum'), ponovno pre- 

vzeti. 
reassure, (riesur*), zagotoviti; dati 

pogum. 
reassurance, (rr"e§u'rens), nov po- 
gum, zagotovitev. 
rebate, (ribejt*), popust; dati popust. 
rebel, (ribel'), upreti se; (rebl)— 

upornik; uporen. 
rebellion, (ribe'ljen), upor, vstaja. 
rebellious, (ribe'ljes), uporen. 
rebound, (ribawnd*), odbiti [se], od- 

sko6iti * odskok 
rebuff, (ribaf), odboj, odbitek; odbiti; 

zavrniti. 
rebuild, (ribild'), nanovo zgraditi, pre- 

zidati. 
rebuke, (ribjuk'), grajati, karati; gra- 

ja, ukor. 
rebus, (rl'bes), rebus, uganka. 
rebut, (ribat*), odbiti; zavrniti. 
recalcitrant, (rikersitrent), protiven, 

uporen. 
recall, (rikol')) odpoklicati; spomniti 

se; odpoklic; preklic; spomin. 
recant, (rik^nt'), preklicati; preklic. 
recantation, (rr"kentej'§n), preklic. 
recapitulate, (ri"kepi'6ulejt ali — tju- 

lejt), nakratko ponoviti. 
recapitulation, (ri"kepi6ulej'§n), po- 

novitev. 
recapture, (rlkep'dr), zopet ujeti; zo-^ 

petno ujetje. 
recast, (rikest'), preliti; predelati.. 
recede, (risid'), odstopiti; umakniti 

se; nagibati se. 
receipt, (rislf), sprejem; dohodek, pri- 

jemek; pobotnica; potrditi sprejem. 
receivable, (risrvebl), sprejemen; do- 

pusten. 
receive, (risiv'), sprejeti, dobiti. 
receiver, (risrvr), prejemnik; upravi- 

telj. 
recency, (ri'sensi), novost, svezost. 
recent, (ri'sent), zadnji, nov; — ^ly, ne- 

davno, predkratkim. 
receptacle, (risep'tekl), posoda; plod- 

nica (pri cvetu). 
receptible, (risep'tibl), sprejemljiv. 
reception, (risep'§n), sprejem; avdi- 

jenca. 
receptive, (risep'tiv), sprejemljiv; do- 

vzeten. 
recess, (rises' ali rPses), zati§je, za- 

kotje; odmor. 
recession, (rise'Sn), umal^nitev, od- 

stop. 
recipe, (re'sipi), predpis, recept. 
recipient, (risi'pient), prejemnik. 
reciprocal, (risi'prokl), medsebojen, 

izmeniCen. 
reciprocate, (risi'prokejt), medsebojno 

delovati; zamenjati. reciprocation, (risi"prokej'§n), reci- 
procity, (risipra'siti), medsebojno 

delovanje. 
recital, (risaj'tl), recitation, (rP'saj- 

tej'§n), ponavljanje; predavanje. 
recite, (risajt'), ponavljati; predavati; 

pripovedovati. 
reckless, (rek'les), neskrben, drzen. 
reckon, (rekn), radunati, ceniti; misliti; 

radun dati. 
reckoning, (re*kening), obradun. 
reclaim, (riklejm'), zahtevati ali do- 
biti nazaj; (obdelati divjo zemljo) ; 

poboljSati. 
reclamation, (rr"klemej'§n), poboljsa- 

nje, reklamacija. 
recline, (riklajn'), naslanjati [se]. 
recluse, (riklus'), samotarski; samo- 

tar. 
recognition, (re"kogni'§n), izpoznanje; 

priznanje. 
recognizable, (re'kagnaj^'zebl), kar se 

da poznati ali izpoznati. 
recognizance, (rika'gnizens), izpozna- 
nje. 
recognize, (re'kognajz), izpoznati; pri- 

znati. 
recoil, (rikojl'), odsko5iti, odleteti; od- 

skok, odboj (pu§ke). 
recollect, (rekalekt'), spominjati se; 

(ri"kalekt') — zopet zbrati. 
recollection, (re"kalek'sn), spominja- 

nje; spomin. 
recommend, (rekamend'), priporoSiti. 
recommendable, (re"kamen'debl), pri- 

poroCljiv. 
recommendation, ( re"kamende j'§n ) , 

priporoditev. 
recommendatory, ( re"kamen'detori ) , 

priporo5ujo5. 
recompense, (rekampens'), povrniti, 

popla5ati; od§kodovati; povradilo, 

odikodnina. 
recompose, (rikampoz'), zopet sesta- 

viti; pomiriti. 
reconcilable, (re'kansaj^lebl, spravljiv. 
reconcile, (re'kansajl), spraviti, po- 

botati, poravnati. 
reconciliation, (re"kansi"liej'§n), spra- 

va. 
recondite, (re'kandajt), skriven, mra- 

6en. 
reconnoiter, (rekanoj'tr), poizvedo- 

vati, vohuniti, pregledati. 
reconquer, (rik^n'kr), zopet osvojiti. 
reconsider, (rikdnsi'dr), premisliti. 
reconstruct, (rlk&nstrakt'), zopet se- 

staviti; prenarediti; obnoviti. 
reconstruction, (rl'^kanstrak'sn), ob- 

nova; prenaredba. 
record, (rikord')) zaznamovati, za- 

pisati; (rekrd) — zapisnik; zna^^aj; 

rekord. REC REF 193 recorder, (rikor'dr), zapisnikar. 
recount, (rikawnt'), pripovedovati ; {n- 

kawnt') — zopet pre§teti;-(rrkawnt) 

— preStetje. 
recoup, (rikup')> od§kodovati; posta- 

viti se na noge. 
recourse, (rikdrs'), zato£i§£e; zavetje. 
recover, (rikaVr), zopet dobiti; ozdra- 

veti; priti k sebi; izbolj§ati se. 
recoverable, (rikaVerebl), kar se da 

zopet dobiti; zopet ozdravljiv. 
recovery, (rikav'ri), zopetna dobitev; 

odkritje; ozdravljenje. 
recreant, (re'krient), strahopeten, bo- 

jazljiv; nezvest, nezanesljiv. 
recreate, (re'kriejt), okrepSati [se] ; 

oziveti; (rikriejt') — zopet ustvariti. 
recreation, ( re"krie j '§n ) , okrep5itev ; 

po&itek; zabava. 
recreative, (re*kriej"tiv) , krepdalen, 

ozivljajoS. 
recriminate, (rikri'minejt), toziti se 

med seboj, obdolziti. 
recrudescence, ( ri"krude'sens ) , pono- 

vitev (bolezni). 
recruit, (rikrut'), voja§ki novinec; no- 

vaSiti ; nabirati Ijudi. 
recruiting, (rikru'ting), novaCenje, vo- 

ja§ki nabor. 
rectangle, (rekt'engl), pravokotnik. 
rectangular, (rektdn'gjulr), pravo- 

koten. 
rectification, (rektifikej'§n), popravek; 

Cistitev. 
rectify, (rek'tifaj'), popraviti 
rectilinear, (rektili'nier), ravnoSrten. 
rectitude, (rek'titjud), praviSnost; po- 

stenost. 
rector, (rektr), predstojnik, rektor; 

zupnik. 
rectory, (rek'tori), zupnl§5e; zupna 

cerkev. 
rectum, (rek'tem), 6mar, ritno Crevo. 
recumbent, (rikam'bent), sloned, le- 

ze5. 
recuperate, (rikju'perejt), dobiti nazaj; 

ozdraveti 
recuperative, (rikju'peretiv), iznova 

dobljiv. 
recur, (rikr*), vrniti se, ponoviti se; 

zadeti se. 
recurrence, (rika'rens), vrnitev; po- 

novitev. 
recurrent, (rika'rent), vra£ajo5, po- 

noven. 
recusant, (re*kjuzent), uporen; upor- 

nez. 
red, (red), rde5; rde£a barva; rdedica. 
redden, (redn), porde5iti; zardeti. 
reddish, (re'di§), rdedkast. 
redeem, (ridim'), odkupiti; odreSiti; 

nadomestiti. 
redeemable, (ridPrnebl), odkupen; od- resljiv. 
redeemer, (ridrmr), odkupilec; od- 

re§enik. 
redemption, (ridemp'Sn), odkup; od- 

reSitev; oprostitev. 
red-hot, (red hat), zared, vro£; razgret. 
redness, (red'nes), rde5ica; rde(^a 

barva. 
redolent, (re'dolent), vonjav, di§e5. 
redouble, (ridabl'), iznova podvojiti. 
redoubtable, (ridaw'tebl), straSen, 

silen. 
redound, (ridawnd'), povradati se. 
redout, (ridawt'), okop, utrdba. 
redress, (ridres'), poravnati krivico; 

pomagati; poprava, pomod, povrni- 

tev; (ri"dres*), iznova se oble&i. 
reduce, (ridjus'), privesti, izvajati; 

zmanj§ati, znizati; premagati; izpre- 

meniti; reducirati (v kemiji). 
reducible, (ridju'sibl), izpremenljiv na 

nizjo stopinjo. 
reduction, (ridak'Sn), izvajanje; zmanj- 

§atev, znizanje; izpremenitev. 
redundance, (ridanMens), redundancy, 

(ridan'densi), preobilica. 
reduplicate, (ridju"plikejt), podvojiti. 
reduplication, (ridju"plikej'§n), po- 

dvojitev. 
reed, (rid), trst; pi§5al. 
reedy, (ridi), trstast; vreSCeC (glas). 
reef, (rlf), kleC (pod vodo) ; jadro; 

jadra speti. 
reel, (ril), motovilo; navijati na mo- 

tovilo; opotekati se. 
reelect, (rielekt'), zopet izvoliti. 
reelection, (rfelek'Sn), zopetna izvo- 

litev. 
reenforce, (rfenfors'), utrditi, pokre- 

piti, ojaSiti. 
reenforcement, (fienfors'ment), oja- 

5enje; pomozne £ete. 
reenter, (rien'tr), zopet vstopiti. 
refection, (rifek'Sn), kosilo; malica. 
refectory, (rifek'tori), obednica (v za- 

vodih). 
refer, (rifr'), poslati nazaj, napotiti; 

misliti (na koga ali na kaj) navesti; 

namigavati; tikati se. 
referee, (referP), razsodnik, odloditelj. 
reference, (re'ferens), odkaz, ozir, na- 

nasanje; — s, priporoSila, reference. 
refine, (rifajn'), oCistiti; olikati; ople- 

meniti; distiti se. 
refinement, (rifajn'ment), oCiSCenje; 

omika, olika. 
refiner, (rifaj'nr), Cistilec. 
refinery, (rifaj'neri), Cistilnica (za 

sladkor, olje). 
refit, (rifit'), popraviti, izbolj§ati. 
reflect, (riflekf), metati nazaj, odbijati 

[se] (5arki); odsevati; premi§lje. 

vati; bit! v grajo. 194 REF reflection, (riflek'sn), odboj, odsev; 

premi§ljevanje. 
reflex, (rr'fleks), odboj; povrat (6u- 

tov), refleks; (rifleks*) — odbijati. 
reflexive, (rifle'ksiv), povraten, ozi- 

rajod se nazaj. 
refluent, (re'fluent), odtekajo5, vra£a- 

joC se. 
reform, (riform'), izboljSati, pobolj- 

§ati [se], reformirati [se]; izbolj- 

Sanje, reforma; (riform') — pre- 

ustrojiti, preobrazitl. 
reformation, ( ref orme j '§n ) , izbol j - 

§atev, poboljSanje; reformacija; 

(rr"formej'§n) — preobrazba, zo- 

petna sestava. 
reformed, (riformd'), izbolj§an; izpre- 

obrnjen. 
reformer, (rifor'mr), izboljSevalec ; 

reformator. 
reformist, (rifor'mist), reformist. 
refract, (rifrekf), lomiti (zarke). 
refraction, (rifrek'Sn), lorn svetlobe. 
refractory, (rifrek'tori), trdovraten. 
refrain, (rifrejn'), zadrzati, krotiti 

[se], vzdrzati se; ponovitev, refren 

(pri pesmi). 
refresh, (rifreS*), osveziti, obnoviti; 

okrepdati [se]. 
refreshment, (rifreS'ment), okrepSilo. 
refrigerator, (rifri'dzirejtr), ledenica, 

hladilnica. 
refuge, (re'fjudz), pribezali§5e. 
refugee, (refjudzf), begunec, pribez- 

nik. 
refulgence, (rifardzens), blesk, sijaj. 
refulgent, (rifal'dzent), ble§&e5, sija- 

jen. 
refund, (rifand'), povrniti. 
refusal, (rifju'zl), zavrnitev, odreka; 

predkup. 
refuse, (rifjuz'), zavrniti, odreSi, od- 

biti; zametovati; (re'fjus) — zavr- 

zen, slab; izvriek. 
refutation, (re"fjutej'§n), zavrnitev, 

odgovor. 
refute, (rifjuf), zavrniti, ovredi, od- 

govoriti. 
regai^ (rigejn'), nazaj dobiti. 
regal, (ngl), kraljev. 
regale, (rigejl'), kraljevsko pogostiti, 

podvoriti. 
regalia, (rigej'lia), znaki dostojanstva; 

dru§tveni znaki, regalije. 
regard, (rigard')) gledati; paziti; sma- 

tra^i; ozirati se (na kaj) ; ozir; po- 

gled; paznja; nazor; — s, volSila, 

pozdrav. 
regardful, (rigard'ful), obziren; — ^ly, 

s spo§tovanjem. 
regarding, (rigar'ding), glede, z ozi- 

rom na. 
regardless, (rigard'les), neglede, brez REI 

ozira na. 

regatta, (rige'ta), tekma s &olni. 

regency, (ri'dzensi), vladarstvo. 

regenerate, (ridze'nerejt), preroditi; 
poziviti; prerojen. 

regeneration, (ridze"nerej'Sn), prero- 
jen je. 

regent, (n'dzent), vladajoC; vladar, 
regent. 

regicide, (re'dzisajd), umor kralja; 

kraljev morilec. 
regild, (rigild'), prezlatiti. 
regime, (rezim'), (francosko) vlada, 

nadin vlade, rezim. 
regimen, (re'dzimen), redna vlada; 

hrana, diet. 
regiment, (re'dziment), polk, regiment, 
region, (ridzn), okolica, pokrajina, 

kraj. 
register, (reMzistr), zapisnik; register 

(v glasbi) ; vpisati, zaznamovati; 

priporo&iti (pismo). 
registered, (re'dzistrd), priporoden 

(pismo), vpisan. 

registrar, (re'dzistrar), zapisnikar, re- 
gistrar. 

registration, (re"dzistrej'§n), vpisanje, 
zapisanje; priporoCba; vpis imen v 
volilni imenik. 

regret, (rigret'), obzalovati, kesati se; 
obialovanje, kes. 

regretful, (rigret'ful), obzalujod; iz- 
kesan. 

regrettable, (rigre'tebl), obzalovanja 
vreden. 

regular, (re'gjuir), reden; reden du- 
hovnik ali vojak. 

regularity, (regjule'riti), rednost. 

regulate, (re'gjulejt), urediti, uravnati. 

regulation, (regjulej'Sn) , naredba, 
predpis; ureditev, regulacija. 

regulator, (re'gjulejtr), urejevalec; re- 
gulator. 

regurgitate, (rigr'dzitejt), povradati 

se; prezvekovati. 
rehabilitate, (rihebi'litejt), v poprej- 

Snji Stan postaviti; vrniti stare pra- 

vice. 
rehabilitation, ( rr'hebilitej'Sn) , na- 

mestitev v poprej§ni stan; pridobitev 

starih pravic. 
rehearsal, (rihr'sl), vaja (za igre) ; 

ponavljanje. 

rehearse, (rihrs'), vaditi se (za na- 

stop) ; ponavljati. 
reign, (rejn), vladati, gospodovati; vla- 

danje, gospostvo. 
reimburse, (rlimbrs'), povrniti, odSko- 

dovati. 
reimbursement, (ri'imbrs'ment), po- 

vrnitev, od§kodnina. 
reimport, (riimport'), zopet uvoziti. REI REM 195 rein, (rejn), vajeti; na vajetih imeti; 

krotiti. 
reindeer, (rejn'dir), severni jelen. 
reinforce, (riinfors'), glej reenforce. 
reins, (rejnz), glej kidney; obisti; 

strasti. 
reinsert, (ninsrt'), zopet vstaviti. 
reinsertion, (ri"insr*§n), zopetno vstav- 

Ijenje. 
reinstate, (ninstejt'), postaviti na 

prej§nje mesto. 
reinsurance, (n'Mniu'rens), zopetno 

zavarovanje. 
reinsure, (riin§ur'), zopet zavarovati. 
reinvest, (riinvest'), preobleSi; zopet 

vloziti (denar). 
reissue, (ri-i'§u), zopetna izdaja; nov 

tisk; zopet izdati. 
reiterate, (ri-i'terejt), ponavljati. 
reiteration, (ri"iterej'§n), ponavljanje, 

ponovitev. 
reject, (ridfekt'), zavreCi; zavrniti; 

odkloniti. 
rejection, (ridzek'Sn), zavrnitev; od- 

klonitev. 
rejoice, (ridzojs*), veseliti se; razve- 

seljevati [se]. 
rejoin, (ridzojn'), zopet zdruziti [se]; 

odvrniti, odgovoriti. 
rejoinder, (ridzojn'dr), odgovor. 
rejuvenate, (ridzu'vinejt), pomladiti; 

pomlajatl. 
rejuvenation, (ridzu"vinei'§n), pomla- 

ditev. 
relapse, (rlleps'), pasti nazaj; povrni- 

tev (bolezni). 
relate, (rilejt'), pripovedovati, poro- 

5ati; nanasati se. 
related, (rilej'ted), soroden, v sorod- 

stvu. 
relation, (rilej'sn), sorodstvo; sorod- 

nik; razmerje; poro&ilo. 
relationship, (rilej'§en§ip), sorodstvo. 
relative, (re'letiv), zadeven, odnosen, 

sorazmeren, relativen; sorodnik. 
relax, (rileks'), ohlapiti, odjenjati, po- 

pustiti; odpoSitl se. 
relaxation, (rf'leksej'in), ohlapnost, 

odjenjanje; raztresenost; odpoditek. 
relay, (rilej'), zamenjava (konj, po- 

moCnikov) ; preloziti; (rilej*), — na- 

novo poloziti. 
release, (rills'), oprostiti, popustiti; 

oprostltev, izpustitev. 
relegate, (re'ligejt), zavreSi, postaviti 

na nizje mesto. 
relent, (rilenf), omehdati se; popusti- 
ti. 
relentiess, (rilent'les), neomeh5ilen, 

neizprosen. 
relevant, (re'livent), tikajo£ se; prime- 

ren, prikladen. 
reliable, (rila'jebl), zanesljiv. reliance, (rila'jens), zanesljivost, za- 
upanje. 

relic, (re'lik), ostanek, spominek; re- 
likvija. 

relict, (re'likt), vdova. 

relief, (rilir), olajSanje; podpora, od- 
pomod; pridvig (v kiparstvu), re- 
lief. 

relieve, (riliv'), olajSati; podpirati; 

oprostiti, nadomestiti. 
religion, (rili'dzn), vera, veroizpoved, 

religija. 
religious, (rili'dzes), veren, pobozen, 

vesten. 

religiousness, (rili'dzesnes), vernost, 

poboznost. 
relinquish, (rilin'kwi§), opustiti, za- 

pustiti; odstopiti. 
relinquishment, (rilin'kwi§ment), opu- 

stitev, odstop. 

reliquary, (re'likweri), omarica z re- 

likvijami. 
relish, (re'lis), slast, okus; sla§£ica; 

mik; dober okus imeti, di§ati; do- 

pasti; veselje imeti (do 5esa). 
relishable, (re'li§ebl), okusen, slasten. 
reload, (rilod'), preloziti, zopet nalo- 

ziti. 

reluctance, (rilak'tens),^ odpor, zopr- 

nost. 
reluctant, (rilak'tent), odporen, zoprn; 

nevoljen. 
rely, (rilaj'), zanesti se, zaupati. 
remain, (rimejn'), ostati; — s, ostanki; 

(^loveSko truplo. 
remainder, (rimejn'dr), ostanek. 
remand, (rimend'), poslati nazaj; za- 

preti. 

remark, (rimark'), pripomniti; paziti; 

pripomba, opazka. 
remarkable, (rimar'kebl), znamenit; 
. poseben; dudovit. 
remediable, (riml'diebl), ozdraven, po- 

pravljiv. 
remedial, (rimi'diel), ozdravljiv. 
remedy, (re'midi), zdravilo; pomo5; 

zdraviti; pomagati. 

remember, (rimem'br), spominjati se; 

pomisliti; priporoditi, pozdraviti. 
remembrance, (rimem*brens), spomi- 

njanje; spomin. 
remind, (rimajnd')) spominjati; opom- 

niti. 

reminiscence, (re"mini'sens), spomi- 
nek, spominjanje. 

remiss, (rimis*), povrien; len; zani- 
karen. 

remissible, (rimi'sibl), odpusten 

(greh). 
remission, (rimi'sn), popust; odpu- 

§5enje; polaj§anie« 196 REM REP remit, (rimit'), poslati; plaSati; zmanj- 

§ati [se] ; odpustiti; predloiiti (v 

razpravo). 
remittance, (rimi*tens), poiiljatev. 
remitter, (rimi'tr), poSiljatelj. 
remnant, (remanent), ostanek, pre- 

ostanek. 
remodel, (rimSMl), predelati; preob- 

raziti. 
remonstrance, (riman'strens), ugovor, 

opomin, karanje. 
remonstrate, (rimdn'strejt), ugovarjati. 
remorse, (rimers'), kesanje, ialovanje. 
remorseless, (rimors'les), trdosrden, 

neusmiljen. 
remote, (rimot'), oddaljen; — ^ly, od- 

daljeno, oddaleC. 
remount, (rimawnt'), zopet iti gor, 

vrniti se; nanovo zasesti konja. 
removable, (rimu'vebl), premiden, pre- 

makljiv, odstranljiv. 
removal, (rimu'vl), odstranitev; pre- 

selitev. 
remove, (rimuv'), odstraniti [se] ; 

prestaviti; oddaljiti [se] ; preseliti 

[se] ; odstranitev; preselitev; od- 

stavljenje. 
remunerate, (rimju'nerejt), poplaSati, 

povrniti. 
remuneration, (•rimjunerej'§n), popla- 

£ilo, povradilo. 
remunerative, (rimju'neretiv), poplar 

&ilen, povradilen; dobiSkonosen. 
renaissance, (renej"sans'), renesanca 

(ponovitev u5enja v 15. stoletju) ; 

preroditev. 
renal, (rPnel), ledviden, obisten. 
rencounter, (renkawn'tr), sniti se ne- 

pridakovano, trCiti ; sredati [se] ; sre- 

&anje; spopad. 
rend, (rend), raztrgati. 
render, (rendr), vrniti, dati, izroCiti; 

odgovoriti; prestaviti; narediti; iz- 

vle6i (olje, mast). 
rendezvouz, (ran — ali ren'devu), 

(francosko) sestanek; sestati se. 
rendition, (rendi'Sn), prevod; tolma- 

£enje; predaja. 
renegade, (re'nigejd), odpadnik. 
renew, (rinju*), obnoviti, ponoviti 

[se]; pomladiti. 
renewable, (rinju'ebl), obnoven. 
renewal, (rinju'el), obnovitev. 
renounce, (rinawns'), odreSi se; opu- 

stiti; zatajiti. 
renovate, (re'novejt), prenoviti. 
renovation, ( re"nove j 'In ) , prenovitev. 
renown, (rinawn*), sieves, slava. 
renowned, (rinawnd')* slaven, slovit. 
rent, (rent), najem; najemnina; vrzel, 

razpeka; precep; razkol; dati v na- 
jem; najeti. 
nentahle, (ren^tebl), najemljiv, na- jemen. 
rental, (ren'tl), najemnina. 
renter, (rentr), najemnik, gosta5. 
renunciation, (rinan"siej'§n), odpoved. 
reopen, (rid*pn), nanovo edpreti. 
reorganization, (rior"genizej'§n), pre- 

uredba, preustroj. 
reorganize, (rior'genajz), preurediti, 

preustroj iti, reorganizirati. 
repair, (riper'), popraviti; napotiti se 

(kam) ; popravek; poprava. 
reparable, (re'perebl), repairable, 

(ripe'rebl), izboljiljiv, popravljiv. 
reparation, (re"perej'§n), poprava; 

zadostitev; odskodnina. 
repartee, (re"pertr), hitra zavrnitev. 
repast, (ripest'), malo kosilce. 
repave, (ripejv'), nanovo tlakati, pre- 

tlakati. 
repay, (ripej'), poplaCati, povrniti. 
repayable, ( ripej 'ebl), popla&ljfv. 
repeal, (ripil'), preklicati, razveljaviti; 

preklic. 
repealable, (ripi'lebl), razveljaven. 
repeat, (riplt'), ponoviti; ponavljati; 

ponovitev. 
repeatedly, (ripl'tedli), ponevno. 
repeater, (ripf'tr), ponavljalec; repe- 

tirka (ura, puSka). 
repel, (ripel'), odbiti; zavrniti; nazaj 

zapoditi. 
repellent, (ripe'lent), odbijalec; odu- 

ren. 
repent, (ripent'), kesati se; pokoriti 

se. 
repentance, (ripen'tens), kes; pokbra. 
repentant, (ripen'tent), izkesan; Izke- 

sanec. 
repeople, (rfpi'pl), iznova obljuditi. 
repercussion, (rr"prka'§n), odboj; od- 

sev; odmev. 
repertoire, (re"prtwar'), (francosko) 

seznamek glediSkih iger. 
repertory, (re'prtori), skladiSCe. 
repetition, (re"piti'§n), ponovitev; iz- 

kuSnja. 
repine, (ripajn'), biti nezadevoljen, 

godrnjati. 
repining, (ripaj'ning), nevolja, gedr- 

njanje. 
replace, (riplejs'), zopet postaviti; na- 

domestiti. 
replacement, (riplejs'ment), nado- 

mestitev. 
replant, (ripl6nt'), presaditi. 
replantation, (rr"plentej'§n), presadi- 

tev. 
replenish, (riple'ni§), iznova napol- 

nitl. 
replete, (riplit'), poln, napolnjen. 
repletion, (ripli'Sn), napolnitev. 
replica, (re'plika), posnetek izvirne 

slike ali podobe. REP RES 197 replication, (re"plikej'sn), toziteljev 

odgovor. 
reply, (riplaj*), odgovoriti; odgovor. 
report, (riport'), poro5ati, naznanjati, 

pripovedov^ti; razsiriti; javiti se; 

poroCilo, vest, govorica; odmev. 
reporter, (rip6r*tr), porodevalec. 
repose, (ripoz'), poloziti k po5itku, 

pomiriti; po5ivati; zaupati; poditek, 

mir. 
reposit, (ripa'zit), naloziti; shraniti 

pri komu. 
repository, (ripa'zitori), shramba; hra- 

nilnica. 
reprehend, (reprihend'), karati, grajati; 

obdolziti. 
reprehensible, (reprihen'sibl), graje 

vreden, ukoren. 
reprehensive, (reprihen'siv), grajajod, 

grajalen. 
represent, (reprizent'), predstavljati; 

slikati; zastopati. 
representation, (re"prizentej'sn), pred- 

stava; zastopanje. 
representative, (re"prizen'tetiv), za- 

stopnik, poslanec; predstavljajo5, 

zastopajod. 
repress, (ripres*), zatreti, potla5iti; za- 

tajiti. 
repression, (ripre'Sn), zatrtje; zatira- 

nje. 
repressive, (ripre'siv), zatiralen. 
reprieve, (ripriv*), odloziti (kazen), 

pomilostiti ; odlog; pomilostitev. 
reprimand, (reprimend'), o§teti, okre- 

gati, karati; karanje, ukor. 
reprint, (rlprint'), ponatisniti; (ri*- 

print) — ponatisk. 
reprisal, (ripraj'zl), povradilo, od- 

§kodba. 
reproach, (ripro5'), o5itati; o5itanje; 

sramota. 
reproachable, (ripro'Sebl), sramoten. 
reproachful, (riprod'ful), o£itajo£; sra- 
moten. 
reprobate, (re'probejt), zavreCi, obso- 

diti; malopriden; zavrzen; maloprid- 

nei. 
reprobation, (reprobej'Sn), zavrzenje; 

prekletje. 
reproduce, (rlprodjus*), zopet narediti; 

proizvajati; roditi, razplojati. 
reproduction, (riprodak'Sn), ploditev; 

roditev; posnetek. 
reproductive, (riprodak^tiv), proizva- 

jalen; razploden. 
reproof, (ripruf), zavrnitev, karanje. 
reprovable, (ripru'vebl), graje vreden. 
reprove, (ripruv'), grajati, karati; 

zmerjati. 
reptile, (rep'til), plazed; plazilec (kaCa, 

ku§£arica). 
reptilian, (repti'lien), plazilski. republic, (ripab'lik), Ijudovlada. 
republican, (ripab*likn), republikan- 

ski; republikanec. 
republicanism, (ripab'likenizm), re- 

publikanizem. 
republish, (ripab*lis), nanovo izdati, 

ob javiti. 
repudiate, (ripju'diejt), zavrniti, za- 

vreCi. 
repudiation, (ripjudiej*sn), zavrnitev. 
repugnance, (ripag'nens), zoprnost; 

nasprotje. 
repugnant, (ripag'nent), zoprn, na- 

sproten. 
repulse, (ripals'), zavrniti; zapoditi v 

beg, odbiti; zapoditev, zavrnitev. 
repulsion, (ripal'§n), zoprnost; odboj. 
repulsive, (ripal'siv), zoprn; odbija- 

len. 
reputable, (re'pjutebl), ugleden, po- 

sten. 
reputation, (repjutej'sn), ugled, ime. 
repute, (ripjut*), smatrati, imeti (za) ; 

zna5aj; ugled. 
request, (rikwest'), prosnja; vprasa- 

nje; prositi; vprasati. 
requiem, (rrkwiem ali re'kwiem), mo- 

litve zadusnice. 
require, (rikwajr'), zahtevati; potre- 

bovati. 
requirement, (rikwajr'ment), zahteva; 

potreba. 
requisite, (re'kwizit), potreben; po- 
treba; pogoj. 
requisition, (rekwizi'sn), zahteva; 

zahtevati. 
requital, (rikwaj'tl), povradilo; popla- 

6ilo. 
requite, (rikwajt*), povrniti; placati 

(v dobrem ali slabem pomenu). 
rescind, (risind*), preklicati; odpravi- 

ti. 
rescript, (ri'skript), odlok, razglas. 
rescue, (res*kju), resiti, oteti; resitev, 

otetje. 
research, (risrc'), preiskava (zlasti 

znanstvena) ; preiskavati. 
resemblance, (rizem'blens), podob- 

nost. 
resemble, (rizem'bl), podoben biti. 
resent, (rizent'), zameriti. 
resentful, (rizent'ful), zamerljiv, ob- 

6uten. 
resentment, (rizent'ment), zameriji- 

vost; obdutljivost; jeza. 
reservation, (re"zrvej'sn), shranitev; 

pridrzek; rezervacija. 
reserve, (rizrv'), shraniti, pridrzati; 

prihraniti; rezerva; izjema; zadr- 

zek; to have in reserve, imeti pri- 

pravljeno. 
reservoir, (re'zervwar), shramba za 

vodo, reservoU. 198 RES reset, (riset*), zopet vloziti; iznova 

okrasiti. 
reside, (rizajd')» stanovati, bivati. 
residence, (re'zidens), bivali§5e, sta- 

novanje; rezidenca, hisa. 
resident, (re'zident), bivajoS; stano- 

valec. 
residual, (rezi'djuel), ostal; preostal. 
residue, (re'zidju), ostanek, preosta- 

nek. 
residuum, (rezi'djuem), preostanek, 

ostalina. 
resign, (rizajn'), odstopiti, odpovedati 

se, resignirati; podvredi se. 
resignation, (rezignersn), odstop, od- 

poved, resignacija; podvrzenost, 

vdanost. 
resigned, (rizajnd'), vdan; — ^ly, vda- 

no. 
resin, (re'zin), smola. 
resinous, (re'zines), smolnast. 
resist, (rizist'), upirati se, braniti se. 
resistance, (rizi'stens), odpor. 
resolute, (re'zoljut), odloden. 
resolution, (rezolju'Sn), odlodnost, 

sklep, resolucija; raztop. 
resolvable, (rizarvebl), raztopen. 
resolve, (rizalv'), skleniti, odloSiti se; 

topiti [se], raztopiti; sklep; raztop. 
resolved, (rizalvd'), odloden, sklenjen. 
resonance, (re'zonens), odglas, rezo- 

nanca. 
resonant, (re'zonent), odglasen, od- 

zvo6en, rezonanCen. 
resort, (rizorf), zateCi se; zbiraliSCe, 

resort; zatekali§5e. 
resound, (rizawnd'), odmevati; glasiti 

se; odmev. 
resource, (rizdrs'), pripomodek; vir; 

zavetje; — s, denarna sredstva. 
respect, (rispekt'), dislati, spoStovati; 

paziti; ozir; Cislanje, spo§tovanje; 

— s, priporoCilo, pozdrav; pisanje; 

naklonjenost. 
respectability, (rispek'*tebi'liti), Cisla- 

nost, uglednost, dostojnost. 
respectable, (rispek'tebl), 6islan, ugle- 

den; spodoben, dostojen. 
respectful, (rispekt'ful), spoStljiv, ulju- 

den, vdan. 
respecting, (rispek'ting), tikajoa se, 

glede. 
respective, (rispek'tiv), nana§alen, ozi- 

ralen, respektiven; — ly, oziroma, 

odnosno. 
respirable, (rispaj'rebl), dihljiv. 
respiration, (respirej'Sn), dihanje. 
respiratory, (rispaj'retori), dihalen; 

respiratory organs, sopila. 
respire, (rispajr*), sopsti, dihati, vdi- 

havati. 
respite, (res'pit), odlozitev; odlog; od- 

loiiti, dati odlog. RET 

resplendence, (risplen'dens), blesk, si- 

jaj. 
resplendent, (risplen'dent), bles5e£, si- 

jajen. 
respond, (rispand'), odgovoriti, odzva- 

ti se. 
respondent, (rispan'dent), odgovarja- 

jo6; obtozenec. 
response, (rispans'), odziv, odgovor. 
responsibility, ( rispan^sibi'liti ) , od- 

govornost. 

responsible, (rispan'sibl), odgovoren. 
responsive, (rispan'siv), odgovarjajoC. 
rest, (rest), poditek; odmor; presle- 

dek; podstavek, podpora; ostanek; 

prebitek; poSivati; preostati; pomi- 

riti [se]; podpirati; ostati. 
restaurant, (re'storent), gostilna, re- 

stavracija. 

restaurateur, (restorater'), gostilnidar. 

resting-place, (re'sting plejs), poCiva- 
lis5e; grob. 

restitution, ( restit ju'Sn) , povrnitev ; 
poravnava. 

^restive, (re'stiv), nepokojen, nemiren, 
uporen. 

restless, (rest'les), nemiren, nepoko- 
jen. 

restoration, ( restore] 'sn) , obnovitev ; 
poprava. 

restorative, (risto'retiv), obnovilen; 
krepilen; krepilo. 

restore, (ristor'), povrniti; obnoviti; 

popraviti; okrepiti. 
restrain, (ristrejn*), zadrzavati; ome- 

jiti. 
restraint, (ristrejnt'), zadrzanje; ome- 

jitev; ovira. 
restrict, (ristrikt'), omejiti. 
restriction, (ristrik'§n), omejitev; utes- 

nitev. 
restrictive, (ristrik'tiv), omejevalen. 
result, (rizalt'), slediti, zgoditl se; 

nasiedek, posledica;' uSinek, resul- 

tat. 

resume, (rizjum'), zopet vzeti; zopet 

zadeti; (rezume*) — (francosko) 

kratka ponovitev. 
resumption, (rizamp'Sn), zopeten pri- 

6etek. 
resurrection, (re"zarek'§n), vstajenje. 
resuscitate, (risa'sitejt), oziveti. 
retail, (ritejl'), prodajati na drobno; 

prodaja na drobno; podroben. 
retain, (ritejn*), pridrzati, obdrzati. 
retake, (ritejk'), zopet vzeti, zopet uje- 

ti. 
retaliate, (rite'liejt), povrniti, popla- 

Cati (enako z enakim). 
retaliation, (rite"liej'sn), poplaSanje, 

povraSilo. 
retard, (ritard'), zadr2ati» zakasnitu RET REV 199 retardation, (rr'tardej'Sn) , zadrzava-: 

nje, zakasnitev. 
retch, (red), vzdigovati se (komu). 
retention, (riten'sn), obdrzanje. 
retentive, (riten*tiv), obdrzeC. 
reticence, (re'tisens), moldednost. 
reticent, (re*tisent), molCljiv, zamolC- 

Ijiv. 
reticulate, (reti'kjulejt), narediti mre- 

zo; mrezast. 
retina, (re*tina), mreznica (v o5esu). 
retinue, (re'tinju), spremstvo. 
retire, (rita*jr), umakniti se; iti v po- 

koj; iti spat. 
retired, (rita'jrd), umaknjen; vpokojen; 

skriven. 
retirement, (rita'jrment), umaknje- 

nost; pokoj. 
retort, (ritort'), odvrniti, odgovoriti; 

odgovor, zavrnitev; prekapnica, re- 

torta (v kemiji). 
retouch, (ritaC*), predelati, popraviti. 
retrace, (ritrejs'), slediti nazaj; zopet 

poslikati. 
retract, (ritrekt'), preklicati; umakniti; 

nazaj vzeti. 
retraction, (ritrek'§n), preklic, umak- 

nitev. 
retreat, (ritrif), umaknitev; zavetje; 

samota; duhovne vaje; umakniti se. 
retrench, (ritren5*), zmanjsati, omejiti 

(stro§ke) . 
retrenchment, (ritren5'ment)> zmanj- 

§anje, omejitev. 
retribution, (retribju'sn), povradilo, 

kazen. 
retrievable, (ritri'vebl), nadomestljiv. 
retrieve, (ritriv*), nadomestiti, zopet 

dobiti; popraviti. 
retroactive, (ritroek'tiv), obratno de- 

lujo6. 
retrograde, (re'tro — ali ri'trogrejd), 

ido5 nazaj, nazadujod; nazadovati. 
retrogression, (rltrogre'Sn), nazado- 

vanje. 
retrospect, (re'trospekt), pogled nazaj, 

V preteklost; gledati nazaj. 
retrospective, (retrospek'tiv), nazaj 

gledajo5, gledajo5 v preteklost. 
retrovert, (retro — ali ritrovrt'), obrni- 

ti se nazaj. 
return, (ritrn'), vrniti [se] ; odvrniti; 

povrniti; poslati; vrnitev, povrnitev; 

odgovor; dobidek; — s, podatki; izid 

(volitev) ; many happy returns, naj- 

]ep§a vo§5ila; in return, v pla5ilo, 

obratno; by return mail, z obratno 

po§to; return ticket, povratni (re- 

tur) listek. 
returnable, (ritr'nebl), povra5ilen. 
reunion, (rlju'njen), zopetna zdruii- 

tev, sestanek. 
reunite, (rijunajf), zopet zdni2iti [se],, sestati se. 
reveal, (rivir), razodeti, izdati, po- 

kazati. 
reveille, (revel!'), budnica, jutranji 

signal (pri vojakih). 
revel, (reVel), razkosno ziveti; gosti- 

ti se; gostija, razko§je. 
revelation, (re"vilej'§n), razodetje. 
reveler, (reVelr), razkoSnez, ponod- 

njak. 
revelry, (reVelri), razkosje; hrus5 in 

krik. 
revenge, (rivendz*), masdevanje; ma- 

§6evati. 
revengeful, (rivendz'ful), ma§£evalen. 
revenue, (reVinju), dohodek; internal 

revenue, drzavni davki. 
reverberate, (rivr'berejt), odmevati; 

odsevati. 
reverberation, (rivr"berej'sn), odme- 

vanje; odsev. 
revere, (rivIr*), ^astiti, spo§tovati. 
reverence, (re'verens), 6e§6enje; spo- 

§tovanje. 
reverend, ( re Verend ) , ( okrajSano 

Rev.)> ^astiti (naslov duhovnikov). 
reverent, (re'verent), spoStljiv; po- 

nizen. 
reverential, (reveren'Sl), spostljiv, spo- 

§tovalen. 
reverer, (revi'rer), ^astilec. 
reverie, revery, (re'veri), sanjarstvo; 

zami§ljenost. 
reversal, (rivr'sl), preobrat. 
reverse, (rivrs*), obrniti (nazaj); na- 

sprotje; popolna izprememba; nesre- 

£a. 
reversible, (rivr'sibl), preobraten. 
reversion, (rivr'§n), povrnitev; na- 

sledstvo. 
revert, (rivrt*), obrniti [se] ; vrniti 

[se]. 
revertible, (rivr'tibl)^ povraten. 
review, (rivju*), zopet pregledati; pre- 

misliti; nadzorovati; oceniti (knji- 

go); pregled; ocena; revija (znan- 

stven 5asopis). 
revile, (rivajT), zasmehovati; obreko- 

vati. 
revisal, (rivaj'zl), pregled. 
revise, (rivajz'), pregledati; popraviti; 

pregled; revised edition, popravlje- 

na izdaja. 
reviser, (rivaj'zr), preglednik. 
revision, (rivi'Sn), pregled, popravek 

(knjige), revizija. 
revisit, (rivi'zit), zopet obiskati. 
revival, (rivajVl), ozivljenje; izpod- 

buja. 
revive, (rivajv'), oziviti, oziveti; iz- 

podbuditi; obnoviti. 
revocable, (re'vokebl), preklicljiv, pre- 

klican. 200 REV revocation, (re'Vokej'sn), preklic. 
revoke, (rivok*), preklicati, odpokli- 

cati. 
revolt, (rivolt*), upreti se, upirati se; 

biti zoprn; upor, vstaja. 
revolting, (rivorting), upirajoS; zoprn, 

gnjusen. 
revolution, (revolju*§n), vrtenje, ob- 

rat; vstaja, prevrat, revolucija. 
revolutionary, (revolju'Seneri), vstaj- 

niski, uporen, revolucionaren. 
revolutionist, ( revel ju'senist), upornik, 

prevratnik, revolucionar. 
revolutionize, ( revel ju'senajz), pepel- 

nema izpremeniti. 
revolve, (rivalv*), ebracati [se], vrteti 

[se] ; premisljevati. 
revolver, (rivalVr), samokres, revol- 
ver. 
revulsion, (rivar§n), odbijanje, odvra- 

Canje; zeprnest. 
revulsive, (rivarsiv), zeprn; odbija- 

len. 

reward, (riword'), nagraditi, popladati; 

nagrada, pla^ilo. 
rewrite, (rlrajt*), prepisati. 
reynard, (rej*nrd), lesica (v pripoved- 

kah). 
rhapsody, (rep'sodi), rapsodija (vzhit- 

Ijiva pesem). 
rhetoric, (re'torik), govorniStvo, reto- 

rika. 
rhetorical, (rito'rikl), govorniski, re- 

toriden. 

rheum, (rum), nahod; slez. 
rheumatic, (rume'tik), revmatiCen. 
rheumatism, (ru'metizm), revmatizem. 
rhinoceros, (rajna'seres), nosorog, 

(vodni konj). 
rhomV (ramb), enakostrani5en para- 

lelogram, romb (v geometriji). 
rhubarb, (ru*barb), rabarbara (vzitna 

rastlina). 
rhyme, (rajm), rima, stih; pesni§tvo; 

glej rime, 
rhytm, (rithm), umerjenost (po po- 

udarkih), mera, ritem. 

rhythmical, (rith'mikl), umerjen, rit- 

miden. 
rib, (rib), rebro. 
ribald, (ri*beld), razuzdan; razuzda- 

nec. 
ribaldry, (ri*beldri), razuzdana govo- 

rica. 

ribbon, (ribn), trak; okrasiti s traki. 

rice, (rajs), riz. 

rich, (rid), begat; drag; ebilen; rodo- 

viten; the rich, begatini. 
riches, (ri'dez), bogastvo. 
richness, (ri6*nes), bogatost; obilica; 

rodevitnost. 
rick, (rik), kopica (zita ali sena). RIN 

rickets, (ri'kets), krivice, mehkokost- 

nest, riketi (belezen). 
rickety, (ri*keti), omahljiv, zdrobljiv. 
ricochet, (rikeSe* ali — Set'), odbiti se 

(na gladini vode). 
rid, (rid), eprestiti, odstraniti, iznebiti 

se; prest, odstranjen; to get rid of, 

iznebiti se. 
riddance, (ri'dens), eprostitev, iznebi- 

tev; reSitev. 

riddle, (ridl), uganka; reieto; uganiti; 

preluknjati (s kroglami) ; re§etati. 
ride, (rajd), (rode, .ridden), voziti 

[se], peljati [se] ; voznja; to ride 

on horseback, jahati. 
rider, (rajdr), veznik; jahad; privesek. 
ridge, (ridz), sleme, rob, vrh, hrbtiSCe; 

grbanditi. 
ridicule, (rPdikjul), zasmeh; smeS- 

nest; smeSiti. 

ridiculous, (ridi'kjules), sme§en. 
riding, (raj'ding), voinja; jahanje. 
rife, (rajf), prevladujoC, splo§en. 
riffraff, (rifref"), drhal; izvrzek. 
rifle, (rajfl), repati, pleniti; puSka; 

rifle range, strelna daljava pu§ke; 

streliSCe. 

rifleman, (raj'flmen), strelec. 
rifler, (raj'flr), ropar, plenilec. 
rift, (rift), razpokati [se] ; razpoka. 
rig, (rig), opremiti; oble5i; oprema 

ladje; kodija (ameriske). 
rigging, (ringing), vrvi na ladji. 
right, (rajt), raven; pravi; jako; res- 

niden, pravilen; desen; praviCen; 

pdravnati [se] ; postaviti [se] po- 

kenci; pravica; desna stvar; to be 

right, prav imeti. 

righteous, (raj'aes), praviSen, poSten. 
righteousness, (raj*6esnes), praviCnost, 
poStenest. 

rightful, (rajt*ful), praviCen. 
rightness, (rajt'nes), ravnost; pravil- 
nest. 

rigid, (riMzid), trd, okorel; strog. 
rigidity, (ridii'diti), trdost, okorelost. 
rigmarole, (rig'merol), prazna govori- 

ca. 
rigor, (rigr)^ trdost, okorelost; mrzli- 

ano stresanje; strogost; natanCnost. 
rigorous, (ri'geres), trd; strog; na- 

tan^en; hud. 

rile, (rajl), jeziti, draziti. 
rill, (ril), potodek. 

rim, (rim), rob; okvir; okraji; obod 
(na kelesu); ograja; obrobiti. 

rime, (rajm), rima, stih; pesniStvo; 

slana; stikati [se], rimati [se]. 
rind, (rajd), skorja; koza; lubje. 
rinderpest, (rin'drpest), govejska ku- 

ga. RIN ROO 201 ring, (ring), kolobar, krog; prstan; 

tekmovali§6e ; zveza (trgovcev) ; 

zvonenje; obkroziti; zvoniti; to ring 

the bell, zvoniti. 
ringleader, (ring'lidr), kolovodja. 
ringlet, (ring*let), prstanCek; koder- 

5ek. 
ringworm, (ringVrm), garje, grinje. 
rink, (rink), drsali§5e. 
rinse, (rins), poplakniti. 
riot, (ramjet), izgred, upor, razsajanje; 

razs.ajati, povzro&iti izgrede. 
rioter, (ra'jetr), izgrednik, razsajad. 
riotous, (ra'jetes), izgreden, uporen, 

razsajalen. 
rip* (rip), razdreti, pretrgati; pretrga- 

nje; razpoka. 
riparian, (rajpe'rien), obrezen. 
ripe, (rajp), zrel. 
ripen, (rajpn), zoreti, dozoreti. 
ripeness, (rajp'nes), zrelost. 
ripple, (ripl), valoviti; grbanCiti [se] ; 

zuboreti; valovanje; zuborenje; gre- 

ben, smukalo. 
rise, (rajz), (rose, roz, risen, rizn), 

vdigniti [se] ; zvi§ati se; narasti; 

vstajanje; dvignjenje; zviSanje; iz- 

vir. 
risible, (ri'zibl), smeSen. 
rising, (raj*zing), vstaja; vstajanje. 
risk, (risk), nevarnost; drzen 6in; tve- 

gaje; drzniti se, riskirati, tvegati. 
risky, (ri'ski), nevaren, drzen, tvega- 

jo6. 
rite, (rajt), obred. 
ritual, (ri*6uel ali ri'tjuel), obrednik; 

obreden. 
ritualist, (ri'duelist), ritualist (kdor se 

drzi obredov). 
rival, (rajM), tekmec, rival; tekmo- 

valen; tekmovati. 
rivalry, (raj'velri), tekma, tekmova- 

nje. 
rive, (rajv), razklati [se], razcepiti 

[se]. 
river, (rivr), reka. 
rivet, (riVet), zakovica; zakovati, pri- 

trditi. 
rivulet, (riVjulet), potoSek. 
roach, (r6£), glej cockroach, 
road, (rod), pot, cesta; pristan. 
roadstead, (rod'sted), pristan, pribrez- 

je. 
roam, (rom), klatiti se; potovati. 
roaming, (ro'ming), klatenje, potepa- 

nje; potovanje. 
roan, (ron), rdedkastorjav; serec 

(konj). 
roar, (ror), rjoveti, tuliti; bobneti; hru- 

meti; rjovenje, tuljenje; bobnenje; 

brum. 
roast, (rost), peCi [se], praziti [se]. 
roastbeef, (rost'bif), goveja pedenka. roaster, (rostr), prazilnik, mreza za 

pedenje. 
rob, (rab), ropati, oropati, okrasti; 

spraviti ob kaj. 
robber, (rabr), ropar, tat. 
robbery, (ra'beri), rop, tatvina. 
robe, (rob), dolga suknja; uradna ob- 

leka; oble^i se. 
robin, (ra'bin), ta§5ica, rdedeprsnik 

(ptie). 
robust, (robast'), korenja§ki, mo5an, 

zdrav. 
robustness, (robast*nes), korenjastvo, 

mo6. 
rock, (rak), skala; ujdkati, gugati, 

zibati [se] ; tresti. 
rocket, (ra'ket), raketa, 
rocker, (rakr), .rocking chair, (rac- 
king 5er), gugalni stol, gugalnik. 
rocky, (ra'ki), skalnat. 
rod, (rad), palica, prekla, drog, ranta; 

mera 16^/^ devlja. 
rode, (rod), glej ride, 
rodent, (ro'dent), glodalec. 
rodomontade, (ra"doniantejd'), baha- 

vost; bahati se. 
roe, (ro), ko§uta; ribja ikra (jajce). 
roebuck, (ro'bak), srnjak. 
rogation, (rogej'sn), molitev, prosnja. 
rogue, (rog), slepar, lopov. 
roguery, (ro'geri), lopovstvo; pote- 

puStvo. 
roguish, (ro'gis), lopovski, potepuSki. 
roil, (rojl), brozgati, meSati, kaliti. 
roisterer, (roj'sterer), kriSaC, bahaS. 
role, (rol), (francosko) vloga igralca. 
roll, (rol), valiti [se], valjati [se] ; na- 

viti, zaviti ; vrteti ; sukati [se] ; bob- 
neti; valj, valjar; zavitek, zvitek; 

listina; okrogel pe^enec, zemlja; to 

roll up the sleeves, zavihati rokave; 

roll call, klicanje imen; imenik. 
roller, (rolr), valjar; zvitek; roller- 
blind, valjasto zagrnjalo. 
rolling-mill, (roling mil), valjcni mlin, 

tovarna za zelezne plo§5e. 
rolling-pin, (roling pin), valjar. 
rolling-stock, (roling stak), lokomoti- 

ve in vozovi na zeleznici. 
Roman, (ro'men), rimski, rimljanski; 

Rimljan; Roman Catholic, rimski 

katoli5an. 
romance, (romens'), roman; romanca 

(pesem) ; 5udovita pripovedka; pre- 

tiravati. 
romancer, (romen'sr), roman opisec. 
romantic, (romen'tik), romantiSen, 6u- 

dovit, slikovit. 
romp, (ramp), groba igra; razposajen- 

ka; puliti se, rvati se. 
rood, (rud), razpelo; ruta (detrtina 

orala) . 
roof, (ruf), streha; pokrivalo; pokriti. 202 ROO RUD roofing, (ru'fing), ^treha, blago za 

streho; pokrivanje. 
rook, (ruk), vrana (majhne vrste) ; 

goljuf. 
rookery, (ru*keri), vranja zalega; po- 

drtina. 
room, (rum), prostor; soba. 
roomer, (rumr), sobar, stanovalec, 

gestae. 
roominess, (ru'mines), prostornost. 
roommate, (rum'mejt), sostanovalec. 
roomy, (ru'mi), prostoren. 
roost, (rust), gred; po^itek; 5epeti 

(perotnina), spati; po^ivati. 
rooster, (rustr), petelin. 
root, (rut), korenina, koren; izvir; 

ukoreniniti [se] ; to root out, izko- 

reniniti, izvleci. 
rooted, (ru*ted), .ukoreninjen, trden. 
rope, (rop), vrv, voi. 
ropemaker, (rop'mejkr), vrvar, vozar. 
ropiness, (ro'pines), sprijemljivost. 
ropy, (ro'pi), sprijemljiv, vlaCljiv. 
rosary, (ro'zeri), gredica z rozami; 

roznivenec. 
rose, (roz), roza, vrtnica; rdedkast; 

glej rise, 
roseate, (r6*ziejt), roznat, cveteC. 
rosebud, (roz'bad), roini popek. 
rosemary, (r6z"*nieri), rozmarin (rast- 

lina). 
rosette, (rozet'), rozeta (okrasek). 
rosin, (ro'zin), kolofonij, smola; drg- 

niti s kolofonijem. 
rosiness, (ro'zines), rdedica, bujnost; 

rdedelidnost. , 

rostrum, (ra'strem), govorni§ki Oder; 

kljun, rilec. 
rosy, (ro'zi), roznat, rdeSast; cvetod, 

bujen. 
rot, (rat), gniti, trohneti; plesneti; 

gniloba. 
rotary, (ro'teri), vrted se. 
rotate, (ro'tejt), vrtiti, vrteti se. 
rotation, (rotej'Sn), vrtenje; prevrat, 

obrat; in rotation, po vrsti, zapo- 

redoma. 
rote, (rot), vajenost, rutina. 
rotten, (ratn), gnil, pokvarjen, zanid. 
rottenness, (ra'tenes), gnilost, trhloba. 
rotund, (rotand'), okrogel, okroglast; 

popoln. 
rotunda, (rotan'da), rotunda, okrogla 

stavba. 
rotundity, (rotan'diti), okroglost; re- 

jenost. 
rouge, (rui), rdeda §niinka; porde^iti. 
rough, (raf), sirov, grapav, grob; neo- 

likan; nasilen; sirovez. 
roughen, (rafn), narediti grobo; po- 

stati grob; posiroveti. 
roiighness, (rafnes), sirovo$t, grobost; 

nasilje. round, (rawnd), okrogel; odprt; poln; 

okroglost, krog, obla; krozenje, ob- 

hod; okrogliti;; obdati; postajati 

okrogel; okoli, okrog. 
roundabout, (rawnd'ebawt), ne narav- 

nost, po ovinkih; obdajajod. 
roundhouse, (rawnd'haws), poslopje 

za lokomotive. 

roundish, (rawn'dis), okroglost. 
roundly, (rawnd*li), okrog. 
roundness, (rawnd'nes), okroglost. 
rouse, (rawz), zbuditi [se], razdraziti. 
rout, (rawt), beg, poraz; razsajanje; v 

beg zapoditi, razbiti vrste (voja- 

kov) ; ugnati ; iz zasede spraviti. 
route, (rut), pot; potovanje; poslati 

(po gotovi poti). 
routine, (rutin*), rutina, navajenost, 

vsakdanjost. 
rove, (rov), tavati, potovati semintja; 

vdeti nit. 

rover, (rovr), klatez; morski ropar. 
row, (ro), vrsta; red, skladanica; ve- 

slati; (raw) — kreg, hrusC. 
rowdy, (raw'di), pretepaS. 
rowen, (ra'wen), otava, drugo seno. 
rower, (ro'er), veslaC. 
rowing, (rd'ing), veslanje. 
royal, (r6*jel), kraljev. 
royalist, (ro'jelist), kraljev privrienec. 
royalty, (ro'jelti), kraljevska 5ast, kra- 

Ijevstvo; nagrada. od§kodnina (za 

rabo patentov). 
rub, (rab), drgniti; brisati; mazati; 

drgnenje; ovira, tezava. 
rubber, (rabr), drga5, strgulja; gumi, 

kavduk; rubbers, galo§e, gumasti 

Cevlji. 
rubbish, (ra'bis), smeti; izmedek; ne- 

umnost; podrtine. 
rubble, (rabl), grablja; robato kame- 

nje. 
rubefacient, (rubifej'§ent), porde5u- 

jo6. 

rubescent, (rube'sent), rde£e£. 
rubicund, (ru^ikand), rde£, rdeCkast. 
ruble, (rubl), rubelj (ruski denar). 
rubric, (ru'brik), obredna navodila, 

rubrika. 
ruby, (ru'bi), rubin (dragocen ka- 

men) ; rded. 
ruck, (rak), gubanCiti [se]; guba. 
rudder, (radr), krmilo. 
ruddiness, (ra'dines), rdedica. 
ruddy, (ra'di), rdeS, rdeCkast; cveto5ih 

lie. 

rude, (rud), sirov; neolikan; grob; za- 

dirljiv. 
rudeness, (rud'nes), sirovost, grobost; 

povr§nost; zadirljivost. 
rudiment, (ru'diment), podlaga, za5et-* 

ni pojmi; nerazvitost. RUD SAD 203 rudimentary, (rudimen'teri), za5eten, 

osnoven, nerazvit. 
rue, (ru), kesati se, obzalovati. 
rueful, (ru'ful), zalosten, obzalujod. 
ruff, (raf), oborki, nabran ovratnik; 

guba. 
ruffian, (rafjen), malopridnei; siro- 

vez; sirov. 

ruffle, (rafl), zgrbanditi; vznemiriti; 

ob§itek; nemir. 
ruffy (rag), debela preproga; plahta. 
rugged, (ra'ged), grob, sirov; titrjen. 
rugose, (ru'gos), poln gub; zgrbanden. 
ruin, (ru'in), razvalina, podrtija; uni- 

£enje; prepad, razpad; razdejati; 

pokondati, uniditi; poginiti. 
ruination, (ruinej'Sn), razdejanje; uni- 

6enje. 

ruinous, (ru'ines), unidevalen, razdi- 

ra]o£; §kodljiv. 
rule, (rul), pravilo; ukaz; ravnilo; 

zgled; vladanje; drtati; uravnavati; 

ukazati; voditi; vladati. 
ruler, (rulr), ravnilo, drtalo; vladar. 
rum, (ram), rum, zganje; Cuden. 
rumble, (rambl), ropotati, bobneti; ro- 

pot; sluzabnikov sedez za vozom. 
ruminant, (ru'minent), prezvekovalec. 
ruminate, (ru'minejt), prezvekovati ; 

premisljevati. 

rumination, (ruminej'§n), prezveko- 

vanje; premiSIjevanje. 
rummage, (ra'midz), premetati, pre- 

iskati; natandna preiskava. 
rumor, (rumr), govorica, glas; govo- 

rice §iriti, raznesti. 
rump, (ramp), trup, 5ok, zadnji del. 
rumple, (rampl), guba; nagubati; iz- 

veziti. 

run, (ran), (ran, ren, run), te5i, hiteti, 
bezati; goniti; voditi; potisniti; raz- 
tezati se; tek, beg; napad; naval (na banko) ; doba, trajanje; to run a- 

ground, na breg zadeti ; to run down, 

povoziti, zasaditi; to run out, po- 

te5i, izte^i; to run over, povoziti, 

pregledati; to run up, te5i navzgor, 

povi§ati, zgraditi; in the long run, 

sdasoma, navsezadnje. 
runabout, (ran'ebawt"), majhen avto- 

mobil. 
runaway, (ran'ewej), bezec, pobegel; 

begunec; ubeg. 
rundle, (randl), preSnica. 
rung, (rang), klin, prednica (pri lest- 

vi) ; glej ring, 
runner, (ranr), teka5; pot, sal; dirka- 

lec. 
running, (ra'ning), teko5; tek. 
rupture, (rap^r), prelom, pretrganje; 

kila; prelomiti; razprtija; po&iti, 

pretrgati [se]. 
rural, (ru'rel), kmetski, dezelni; rural 

free delivery, kmetska poSta (v Zd. 

d.). 
ruse, (ruz), spletka. 
rush, (ras), drveti, hiteti; drvenje, hi- 

ter tek; naval, pritisk; loCje (pri- 

vodna rastlina). 
russet, (ra'set), rjavorded, rus. 
Russia, (ra'§ia, ra'Sa), Rusija; Russia 

leather, juhtovo usnje. 
Russian, (ra'§en), Rus; ruski. 
rust, (rast), rja; plesnivost; zarjaveti; 

plesniti. 
rustic, (ra'stik), kmedki, dezelni; kmet. 
rusticate, (ra'stikejt), na dezeli ^iveti; 

na dezelo poslati; poslati iz sole. 
rustiness, (ra'stines), zarjavelost, ples- 
nivost. 
rustle, (rasl), §umeti, §u§teti (listje). 
rusty, (ra'sti), rjast, zarjavel; zamrl. 
rut, (rat), kolovoz; pojanje, gonjenje 

(zivali) ; pojati se, goniti se. 
rye, (raj), rz; rzenovec (zganje). Sabbath, (se'beth), sobota; praznik; 

dan po5itka. 
saber, sabre, (sejbr), sablja; posab- 

Ijati. 
sable, (sejbl), sobolj (zival) ; £rn; za- 

len. 
sabotage, (sabotaz'), sabotaza. 
sacerdotal, (sesrdo*tl), duhovni§ki. 
sachet, (sase'), (francosko) vre5ica 

parfuma. 
sack, (sek), vreda; torba; ohlapna ob- 

leka; dati v vre5o; pleniti; pusto§iti. 
sacral, (sej'krel), svet. 
sacrament, (se'krement), zakrament. 
sacred, (sej'kred), svet; posveCen. 
sacredness, (sej'krednes), svetost; po- 

sveSenost. sacrifice, (se'krifajs), zrtev; daritev; 

irtvovati; darovati. 
sacrificial, (sekrifi'Sl), daritven, 2rtvo- 

valen. 
sacrilege, (se'krilidz), bozji rop, bogo- 

kletje. 
sacrilegious, (sekriliMzes) , boijeropen ; 

bogokleten. 
sacristan, (se'kristen), cerkvenik. 
sacristy, (se'kristi), zakristija, zagrad. 
sad, (sed), otozen, zalosten, pobit. 
sadden, (sedn), ialostiti. 
saddle, (sedl), sedlo; osedlati; natovo- 

riti. 
saddler, (sed'lr), sedlar. 
saddlery, (sed'leri), sedlarsko blago. 
sad-iron (s§d a{rn^ ^ UVL«.Vec^. 204 SAD SAP sadness, (sed*nes), otoznost, zalost. 

safe, (sejf), varen; neposkodovan, o- 
hranjen; blagajnica; — ^ly, varno. 

safeguard, (sejf'gard), straza; varstvo; 
duvati, braniti. 

safety, (sejTti), varnost; varstvo; safe- 
ty-lamp, varnostna svetilka; safe- 
ty-match, varnostna vzigalica; safe- 
ty-valve, varnostna zaklopka (pri 
kotlu). 

saffron, (sefren), zafran; zafranast. 

sag, (seg), pobesiti se, viseti. 

sagacious, (segej'ses), bistroumen. 

sagacity, (sege'siti), bistroumnost. 

sage, (sejdz), moder; modrijan; kadu- 
Ija, zajbelj (rastlina). 

sageness, (sejdz'nes), modrost. 

sago, (sej'go), sago (drevo in sad). 

said, (sad), glej say. 

sail, (sejl), jadro; j ad mica; j ad rati; 
gnati; sail-cloth, platno za jadra. 

sailboat, (sejrbot), jadrnica. 

sailor, (sejir), mornar. 

saint, (sejnt), svetnik; oklicati za svet- 
nika; svet. 

sainted, (sejn'ted), posveden; blazen. 

saintly, (sejntMi), svet. 

sake, (sejk), vzrok, namen; for God's 
sake, za bozjo voljo; for the sake 
of, zaradi, v prid; for my sake, 
radi mene. 

salable, (sej'lebl), prodajen. 

salacious, (selej'§es), pohoten, nasla- 
den. 

salad, (se'Ied), salata. 

salamander, (se'lemen'Mr), mo5erad. 

salary, (se'Ieri), redna pla5a; pla^ati. 

sale, (sejl), prodaja; kupdija; razpro- 
daja; for sale, naprodaj. 

salesman, (sejlz'men), prodajalec; za- 
stopnik, potnik. 

saleswoman, (sejlzVu^men), proda- 
jalka. 

salient, (sej*lient), dobro viden; mo- 
le6; skakajoS; utrujen; pomol. 

saline, (se'lajn), solnat. 

saliva, (selaj'va), slina. 

salivate, (se'livejt), sliniti [se]. 

salivation, (selivej'Sn), slinjenje. 

sallow, (se'lo), bled, rumenkast; iva, 
vrba (drevo). 

sally, (se'li), izpad; naskok; polet; 
sko5iti; nasko5iti. 

salmon, (se'men), losos (riba). 

saloon, (selun'), pivnica, kr5ma (v 
Zd. d.) ; salon (na ladji). 

salsify, (sel'sifi), kozja brada (rastli- 
na). 

salt, (solt), sol; solnat, slan; soliti. 

saltcellar, (solt selr), solnica, posodi- 
ca za sol. 

saltish, (s61'ti§), nekoliko slan. 

saltness, (solt'nes), slanost. saltpeter, (s61t*pi"tr), soliter. 
salt-works, (solt wrks), solina. 
salty, (sol'ti), slan. 
salubrious, (selju'bries), zdrav, ko- 

risten. 
salutary, (se'ljuteri), zdravilen, ko- 

risten. 
salutation, (se"Ijutej'sn), pozdrav. 
salutatory, (selju'tetori), pozdraven. 
salute, (seljut'), pozdraviti. 
salvage, (selVidz), otetba; pla^a za 

reseno blagb all ladjo. 
salvation, (selvej*§n), resitev; odre- 

Sitev. 
salve, (sev), mazilo, maza. 
salver, (sel'vr), taca, nosiini kroznik. 
salvo, (sel'vo), salva, izstrelba. 
same, (sejm), isti, enak. 
sameness, (sejm'nes), enakost, istost. 
samovar, (se'movar), samovar. 
sample, (sempl), vzorec; primer; poiz- 

kusiti. 
sanable, (sej'nebl), ozdravljiv. 
sanatorium, (se"neto'riem), zdravi- 

lis5e, sanatorij. 
sanatory, (se'netori), zdrav, zdravilen. 
sanctification, (senk"tifikej§n), po- 

svetitev, posvedenje. 
sanctify, (senk*tifaj), posvetiti. 
sanctimonious, (senktimo'nies), sve- 

tohlinski. 
sanctimony, (senk'timoni), svetohlin- 

stvo. 
sanction, (senk*sn), odobritev; potrdi- 

tev, sankcija; odobriti, potrditi. 
sanctitude, (senk'titjud), svetost. 
sanctity, (senk'titi), svetost. 
sanctuary, (senk'dueri), sveti§5e. 
sand, (send), pesek; sipa; sipina. 
sandal, (sendl), sandala, opanka. 
sand -bag, (send beg), vre5a s peskom. 
sandbank, (send'benk), pes&enina, 

prod. 
sanded, (sen'ded), pe§5en. 
sandiness, (sen'dines), pes5enost. 
sandstone, (send'ston), pe§5enec. 
sandwich, (send'wi^), dvokruhek, sand- 
wich. 
sandy, (sen'di), pe§£en. 
sane, (sejn), zdrav na umu, pameten. 
sang, (seng), glej sing, 
sanguinary, (seng'wineri), krvav; krvo- 

loden. 
sanguine, (seng'win}, upapoln; krv- 

nat. 
sanitarium, (senite'riem), sanatorij. 
sanitary, (se'niteri), zdrav, zdravstven; 

5ist, sanitaren. 
sanity, (se'niti), zdrava pamet. 
sank, (senk), glej sink. 
Sanskrit, (sen'skrit), Sanskrit (star 

indijski jezik). 
sap, (sep), sok (dreves) ; podkopati. SAP SCA 205 saphead, (sep'hed), bedak. 

sapid, (se'pid), okusen. 

sapidity, (sepi'diti), (sapidness, se'pid- 

nes), okusnost. 
sapience, (sej'piens), modrost. 
sapient, (sej'pient), moder, pameten. 
sapless, (sep'les), brezsoden, suh. 
sapling, (sep'ling), drevesce. 
saponaceous, (seponej*§es), milnat. 
saponify, (sepa*nifaj), izpremeniti v 

milo. 
sapphire, (se'fajr), safir (kamen). 
sappiness, (se'pines), soonest. 
sappy, (se'pi), so5nat, sokast; mehak; 

nespameten. 
sarcasm, (sar*kezm), zbadljivost, sar- 

kazem. 
sarcastic, (sarke'stik), zbadljiv, sar- 

kastiden. 
sarcophagus^ (sarko'feges), kamnita 

rakev, sarkofag. 
sardine, (sardin'), sardina (riba). 
sardonic, (sarda'nik), porogljiv, po- 

smehljiv, sardoniCen. 
sash, (se§), preveza; okvir pri oknu. 
sat, (set), glej sit. 
Satan, (sej'ten), satan. 
Satanic, (sete'nik), satanski. 
satchel, (se*6el), ro6ni kovdek. 
sate, (sejt), nasititi. 
satellite, (se'telaj't), spremnica, satelit 

(zvezda) ; spremljevalec (visokih 

oseb). 
satiate, (sej'§iejt), nasiti. 
satiety, (seta'jiti), nasiCenost; pri- 

studa. 
satin, (se'tin), satin (blago). 
satire, (se'tajr), satira, zabavljica. 
satirical, (seti'rikl), satiriden, zabav- 

Ijiv. 
satirist, (se'tirist), satirik. 
satirize, (se'tirajz), zabavljati, zasme- 

hovati. 
satisfaction, (se"tisfek'§n), zadovolj- 

nost; sadostilo. 
satisfactory, (se'*tisfek'tori), zadovo- 

Ijiv, povoljen; zadostilen. 
satisfy, (se'tisfaj), zadovoljiti; zado- 

stiti. 
saturate, (se'5urejt ali se'tjurejt), na- 
sititi, prezeti. 
saturation, (se5urej'§n), nasidenje, 

prezetje. 
Saturday, (se'trdej), sobota. 
saturnine, (se*trnajn), otofen, mraden. 
sauce, (sos), omaka; zabela; zelenja- 

va. 
saucebox, (sos'baks), sitnez. 
saucer, (sosr), podstavek, podstavna 

skledica. 
sauciness, (so'sines), sitnost, predrz- 

nost. 
saucy, (so'si), siten, predrzen. sauerkraut, (sawr krawt), kislo zelje. 
saunter, (sontr), potikati se, pohajko- 

vati; pohajkovanje. 
saunterer, (son'terer), pohajad, po- 

stopa5. 
sausage, (so^sidz), klobasa. 
savable, (sej'vebl), resljiv; odreSljiv. 
savage, (seVid2), divji; grozovit; div- 

jak. 
savageness, (seVidznes), divjost; si- 

rovost. 
savagery, (seVidzri), divjost; bar- 

barstvo. 
savanna, (seve'na), travnata planjava. 
savant, (savan'), (francosko) modri- 

jan, tidenjak. 
save, (sejv), re§iti, oteti; varSevati; 

prihraniti si; razen, izvzem§i. 
saver, (sejvr), reSitelj; hranitelj, var- 

devalec. 
saving, (sejVing), re§ilen; hranilen; 

varden; re§itev; prihranek. 
savings-bank, (sejvingz benk), hranil- 

nica. 
Savior, Saviour, (sejvjr), Odre§enik. 
savor, (sejvr), okus; vonj, duh; du- 

hati; di§ati. 
savoriness, (sej'vorines), okusnost. 
savory, (sejVori), okusen. 
saw, (so), (sawed, sod, sawn, son), 

zagati [se]; zaga; glej see. 
sawdust, (so'dast), zaganje. 
sawmill, (so'mil), iaga (mlin). 
sawyer, (sojr), zagar; prevrnjeno dre- 

vo v reki. 
say, (sej), (said, said, sed), re5i, pri- 

povedovati; govoriti; govor. 
scab, (skeb), krasta; garje, grinta; 

§trajkolomec. 
scabbard, (ske'brd), noznica. 
scabby, (ske*bi), krastav; garjev. 
scabious, (skej'bies), srbed. 
scabrous, (skej'bres), robat, • grapav, 

raskav. 
scaffold, (ske'feld), oder, ogrodje; 

Oder postaviti; podpreti. 
scaffolding, (ske'felding), oder. 
scald, (skold), opariti, opedi; opeklina. 
scale, (skejl), tehtna skledica; tehtni- 

ca; lestvica; luskina; skorja (v kot- 

lu) ; plezati; tehtati; olus5iti; on a 

large scale, nadebelo, naveliko. 
scaled, (skejld), luskinast. 
scallion, (ske'ljen), §aIota (rastlina), 

debulek. 
scallop, (ske'lep), §koljka. 
scalp, (skelp), koia na glavi; skalpi- 

rati, odreti kozo z glave. 
scalpel, (skel'pel), ranocelski noz. 
scaly, (skej'Ii), luskinast. 
scamp, (skemp), lopov; povr§no delati. 
scamper, (sk^mpr), pobegniti; he.-^. 
scam\>ia>V!i« ^%VL%tcC\oSS ^ ^wx^'^s^. > 206 SCA scan, (sken), meriti stopce; preiskati, 

preresetati. 
scandal, (skendl), sramota; pohujSa- 

nje; obrekovanje; §kandal. 
scandalize, (sken'delajz), pohuj§ati; 

osramotiti ; obrekovati. 
scandalous^ (sken'deles), pohujsljiv; 

sramoten, §kandalozen. 
scant, (skent), redek, pi5el; var5en; 

nezadosten; omejiti; — ^ly, redko; 

pidio; slabo, malo. 
scantiness, (sken'tines), redkost, pi5- 

lost; otnejenost. 
scapegoat, (skejp'got), krivdonosec, 

kdor mora nositi vso krivdo. 
scapulary, (ske*pjuleri), §kapulir. 
scar, (skar), brazgotina; ppraskati, 

obrezati. 
scarab, (ske*reb), hro§5. 
scarce, (skers), redek; komaj: — ^ly, 

komaj, tezko. 
scarcity, (sker'siti), redkost, piClost, 

pomanjkanje. 
scare, (sker), prepla§iti, prestraSiti. 
scarecrow, (sker'kro), straSilo. 
scarf, (skarf), preveza; pregrinjalo; 

ovratnica. 
scarification, (ske"rifikej'sn), nare- 

zanje (v meso). 
scarify, (ske'rifaj), narezati. 
scarlatina, (skarletaj'na) , Skrlatica. 
scarlet, (skar'let), §krlat; Skrlaten; 

scarlet fever, §krlatica. 
scarp, (skarp), bok, skarpa (stena). 
scatter, (sketr), raztresti, razgnati, 

razprsiti [se]. 
scavenger, (ske'vendzr), cestni pome- 

taa. 

scene, (sin), prizor; prizori§5e; kuli- 

sa. 
scenery, (srneri), pokrajina; slika; 

prizori§6e; scenarija. 
scenic(al)^ (srnik(l), sceniSen, gleda- 

liski. 
scent, (sent), duh; sled; duhati; raz- 

di§ati. 
scentless, (sent'les), brez duha. 
scepter, (septr), zezlo; kraljeva ob- 

last. 
schedule, (ske'dzul), red, vzpored; u6ni 

red; vozni red. 
schematic, (skime'tik), odrtan; povrS- 
- no izdelan. 
scheme, (skim), nadrt; namera, naka- 

na, spletka; nadrte delati; spletka- 

riti. 
schemer, (sklmr), spletkar. 
schism, (sizm), cerkven razkol. 
schismatic, (sizme'tik), razkolen; raz- 

kolnik. 
scholar, (skalr), udenec; udenjak. 
scholarship, (ska'lr§ip), u5enost; usta- 

nova. . SC O 

scholastic, (skole'stik), sholastiCen; 

formalen; natan^en. 
scholasticism, (skole'stisizm), sholas- 

' ticizem. 
school, (skul), sola; §olati, u5iti. 
schoolboard, (skurbord), lolski odsek. 
schoolbook, (skurbuk), §olska knjiga. 
schoolboy, (skurbdj), udenec, Solar, 
schoolfellow, (skurfe"lo), §olski tova- 

ri§. 
schoolgirl, (skurgrl), u5enka, Solarca. 
schoolhouse, (skurhaws), Sola (po- 

slopje). 
schooling, (sku'ling), §olanje; §olnl- 

na. 
schoolman, (skul'men), §olnik, u£e- 

njak. 
schoolmaster, (skurine"str) , u5itelj. 
schooner, (skunr), jambornica, §ku- 

ner. 
sciatica, (saje'tika), sciatika (vnetje 
• zivca). 

science, (sa'jens), veda, znanost. 
scientific, (sajenti'fik), znanstven. 
scientist, (sa'jentist), znanstvenik. 
scimitar ,(si'mitr), tuSka sablja. 
scintillate, (sin*tilejt), iskriti se. 
sciolism, (sa'jolizm), povrSna znanost. 
sciolist, (sa'jolist), povrSen poznava- 

telj, vedun. 
scion, (sa'jen), mladika; potomec. 
scission, (si§n all sizn), zareza; re- 

zanje. 
scissors, (sizrs), Skarjice. 
scissure» (si§r all sizr), zareza; razpo- 

ka. 
scoff, (skof), zasmeh, roganje; zasme- 

hovati, rogati se. 
scoffing, (sko'fing), zasmehljiv; — ^ly, 

zasmehljivo. 
scold, (skold), zmerjati, o§teti; zmer- 

jalec. 
sconce, (skans), utrdba; 5elada; gla- 

va. 
scoop, (skup), vevnica; lopata; mah- 

Ijaj; jemati z vevnico; izprazniti; 

izdolbsti 
scope, (skop), namen; predmet; raz- 

gled; daljava; namera. 
scorch, (skor5), ozgati, osmoditi; iz- 

susiti. 
score, (skor), ra£un; zareza; dolg; 

rova§; Stevilo 20; todka; zarezati; 

zaznamovati; zapisati; dose^i. 
scoria, (sko'ria), zlindra. 
scorn, (skorn), zaniCevanje; prezira- 

nje; zani^evati; zasmehovati; pre- 

zirati. 
scornful, (skorn'ful), zasmehljiv; za- 

niSljiv; prezirljiv. 
scorpion, (skor'pien), Skorpijon. 
Scot, (skat), Skot; §kotski. 
Scotch, (skae)» Skoti; Skotski jezik. SCO SEA 207 scotch, (ska£), vrezati; zavreti, pod- 

preti, 
scoundrel, (skawnMrel), lopov, malo- 

pridnez. 
scour, (skawr), drgniti, distiti; hiteti; 

pregledovati. 
scourge, (skrdz), bid, §iba; kazen; bi- 

(ati; kaznovati. 
scout, (skawt), ogledovati; zavredi; 

oglednik, 5uvaj. 
scrabble, (skrebl), £e5kati. 
scrag, (skreg), tanek robat kos. 
scraggy, (skre'gi), tanek, robat; mr- 

§av. 
scramble, (skrembl), trgati se (za 

kaj); zmelano kuhati; trganje. 
scrap, (skrep), odvrzek; odrezek; ko- 

§£ek; scrap-book, knjiga za izvledke; 

scrap-iron, stare zelezo. 
scrape, (skrejp), strgati; praskati; 

zdrgniti skupaj (s tezavo) ; strga- 

nje; praskanje; zadrejga. 
scraper, (skrejpr), odrga5 (za £evlje) ; 

strgalo ; sky-scraper, nebotidnik, 

visoko poslopje. 
scratch, (skre5), praskati; praska; 

majhna rana. 
scrawl, (skrol), 5e5kati; 5e£kanje. 
scrawler, (skrolr), 6e6ka6. 
scrawny, (skro'ni), mr§av. 
screak, (skrlk), vre§5ati; cviliti; vre- 

§5anje. 
scream, (skrlm), cviliti; kri&ati; krik. 
screech, (skri^), cviliti; skovikati 

(sova). 
screen, (skrin), senCilo; stena, pre- 

graja; sito, reseto; mreza; mreziti; 

presejati; varovati. 
screw, (skru), vijak; skopuh; priviti; 

stiskati. 
screw-driver, (skruMrajvr), izvijaS; od- 

masek. 
scribble, (skribl), 5e5kati; pisariti; £e- 

5kanje. 
scribbler, (skrib'lr), 5e5ka5; mazad. 
scribe, (skrajb), pisec, prepisovalec; 

pismouk; pisati. 
scrimmage, (skri'midz), spopad; pre- 

tep, tepez. 
scrimp, (skrimp), premalo dati ali na- 

rediti; kratek, redek. 
scrip, (skrip), zadasna menica; ko§5ek 

papirja. 
script, (skript), leie£e pisane 5rke, ro- 

kopisje. 
scriptural, (skrip^£erel), svetopisemski. 
Scripture, (skripCr), sveto pismo. 
scrivener, (skriv'nr), pisar, notar. 
scrofula, (skr&'fjula), tuberkulozne 

zleze, bezgavke. 
scrofulous, (skra'f Jules), bezgavkast, 

Skrofulozen. 
scroll, (skrol), zvitek (papirja). scrub, (skrab), drgniti; prati ^istiti; 

drgnjenje; riljanje; go§6a, grmiCevje; 

dninar, revez; slab, reven. 
scrunch, (skran5), drobiti, zmleti. 
scruple, (skrupl), pomislek; malen- 

kost; pomi§ljevati se. 
scrupulous, (skru'p Jules), poln po- 

mislekov ; dvoml j iv ; tankovesten ; 

natanden. 
scrutinize, (skru'tinajz), temeljito pre- 

iskati. 
scrutiny, (skru'tini), temeljita pre- 

iskava; podrobna vprasanja. 
scud, (skad), te5i, leteti; pluti; tek. 
scuffle, (skafl), gneda; metez, tepez; 

trgati se; pretepati se. 
scull, (skal), veslo; kratek 5oln; ve- 

slati. 
scullery, (ska'leri), pomivalnica ku- 

hinjske posode. 
scullion, (ska'Ijen), kuhinjska dekla. 
sculptor, (skalptr), kipar. 
sculpture, (skalpdr), kiparstvo; rez- 

barstvo; kip; klesati; rezbariti. 
scum, (skam), pena, drozga; posnetek; 

posneti. 
scummer, (skamr), penjada, posne- 

malka. 
scurf, (skrf), krasta, prhut. 
scurfy, (skr*fi), krastav, grintav. 
scurrility, (skari'liti), sirova §ala. 
scurrilous, (ska*riles), sirov, podel. 
scurry, (ska*ri), hiteti; beg. 
scurvy, (skrVi), kurdej (bolezen) ; 

kurdejast; sirov, podel. 
scutcheon, (skadn), grboven s5it; ko- 

vinast okrasek. 
scuttle, (skatl), vrzel, luknja (v colnu, 

V strehi); preluknjati; potopiti la- 

djo s tern, da se preluknja. 
scythe, (sajdh), kosa. 
sea, (si)> morje. 

seaboard, (sl'bord), morska obal. 
Seabreeze, (sPbriz), morski veter. 
seacoast, (sPkost), morska obal, ob- 

reije. 
seafarer, (sPfe^rer), mornar, pomor- 

s£ak. 
sea-fight, (si fajt), morska bitka. 
sea-gull, (si gal), galeb (pti5). 
sea-horse, (si hors), mroz (riba). 
seal, (sil), pedat; tulenj (zival), mor- 
ski pes; zape^atiti. 
sea-level, (si levl), morska gladina. 
seam, (sim), rob; siv; guba; sesiti; 

zdruziti. 
seaman, (sl'men), pomor§dak. 
seamless, (sim'les), brez roba, Siva ali 

gube; izcela. 
seamstress, (slm'stres), §ivilja. 
seamy, (sl'mi), Sivast, robast. 
seance, (seans'), seja spiritistov. 
seaport, (spport), pomorska luka. 208 SEA sear, (sir), posusiti; osmoditi; suh, 

ovenel. 
search, (sr6), iskati, preiskati; iska- 

nje; poizvedovanje. 
searcher, (sr'5r), iskalec. 
search-light, (sr5 lajt), mo5na elekt- 

ri&na iskalna lu5. 
seashore, (sl'Sor), morska obal, mor- 

sko obrezje. 
seasickness, (sr'sik"nes), morska bo- 

lezen. 
season, (slzn), letna doba; pravi 5as; 

sezona; napraviti godno; napraviti 

prijetno; zabeliti; polajsati; dozoreti; 

goditi se (sadje). 
seasonable, (si'zenebl), goden, pravo- 

5asen, primeren. 
seasoned, (sPzend), goden, zrel; za- 

beljen. 
seasoning, (sizening), godenje; za- 

bela, za&imba. 
seat, (sit), sedez; stol; pozori§£e; po- 

saditi; postaviti; pritrditi; to be 

seated, sesti. 
seaward, (siVrd), proti morju. 
seaworthy, (srwr"dhi), sposoben za 

voznjo po morju. 
secede, (sisid'), odpasti; lo5iti se. 
secession, (sise'§n), odpad, odstop; 

loSitev. 
seclude, (siklud'), izkljuditi; lo5iti. 
seclusion, (siklu'zn), izkljuditev, lo£i- 

tev; samota. 
second, (se'kend), drugi; prihodnji; 

manjsi; pomo5; pomodnik; pobodnik, 

sekundant; sekunda; pomagati; pod- 

pirati; slediti; — ^ly, drugid. 
secondary, (se'kenderi), drugoten, na- 

slednji; drugovrsten; postranski; 

izpeljan. 
second-hand, (se'kend bend), ze ob- 

rabljen ali obno§en; pod roko. 
secrecy, (sPkresi), .secretness, (si- 

kretnes), tajnost; molde^nost; skriv- 

nost. 
secret, (sPkret), tajen, skriven; za- 

moldljiv; tajnost, skrivnost. 
secretary, (se'kriteri), tajnik. 
secrete, (sikrlf), skriti; izlodevati. 
secretion, (sikri'Sn), izlo5evanje; izlo- 

5ek; skrivanje. 
secretive, (sikri'tiv), skriven. 
sect, (sekt), verska lo5ina, sekta. 
sectarian, (sekte'rien), strankarski; 

lo5inski. 
sectarianism, (sekte'rienizm), stran- 

karstvo. 
sectary, (sek'teri), strankar. 
section, (sek§n), del, oddelek; okraj, 

kos zemlje; odrezek; rez. 
sectional, (sek'senel), delen, razdelen. 
sector, (sektr), krogov izsek (v geo- 

metriji), sektor, del zaokrozene 5rte. SEG 

secular, (se*kjulr), posveten, sekula- 

ren; stoleten. 
secularity, (sekjule'riti), posvetnost. 
secularization, (se''kjulerizej'§n), se- 

kularizacija. 
secularize, (se'kjulerajz), posvetno 

napraviti, sekularizirati. 
secure, (sikjur'), varen, gotov; brez 

skrbi; na varnem; zagotoviti; zava- 

rovati; preskrbeti; utrditi. 
security, (sikju'riti), varsCina, poroSt- 

vo; varnost, gotovost; securities, 

vrednostni papirji. 

sedan, (siden'), nosilnica. 
sedate, (sidejt'), miren, umirjen. 
sedateness, (sidejt'nes), umirjenost, 

mirnost; stalnost. 
sedative, (seMetiv), pomirjevalen, laj- 

salen, blazilen; pomirjevalno sred- 

stvo. 
sedentary, (se'denteri), mnogo seded. 
sedge, (sedz), srpica (rastlina). 
sediment, (se'diment), usedlina. 
sedimentation, (sedimentej'§n), kup 

usedline. 

sedition, (sidi*§n), vstaja, upor. 
seditious, (sidi'ses), uporen; hujska- 

jod. 
seduce, (sidjus'), zapeljati. 
seducer, (sidju*sr), zapeljivec. 
seducible, (sidju'sibl), zapeljiv, 
seduction, (sidak'Sn), zapeljanje. 
sedulous, (se*djules), marljiv. 
sedulousness, (se'djulesnes), sedulity, 

(sedju'liti), marljivost. 
see, (si), (saw, s5, seen, sin), videti; 

opaziti; gledati; skrbeti; obiskati; 

papezev ali §kofji sedez. 
seed, (sid), seme; potomci; dozoreti; 

izpadati; sejati. 

seeder, (sidr), sejalec (Clovek ali 

stroj ) . 
seedy, (sfdi), zrnat; reven, ponoSen; 

izmuden. 
seeing, (that), (sPing dhet), ker, zato. 
seek, (sik), (sought, sought), iskati; 

hrepeniti, teziti (po Cem) ; stremiti 

(po 6em). 
seem, (slm), zdeti se; I seem to hear, 

zdi se mi, da sliSim. 
seeming, (sPming), videz; navidezen; 

— ^ly, navidez, dozdevno. 
seemliness, (sim'lines). spodobnost, 

primernost. 

seemly, (sim'li), spodoben, primeren, 

dostojen. 
seer, (sir), prerok, videi. 
seesaw, (sPso"), gugati se, uj5kati se; 

preveslica, gugalnica. 
seethe, (sldh), vreti, kipeti. 
segment, (seg'ment), odrezek, odsek, 

segment. SEG SEN 209 segregate, (se'grigejt), oddeliti, od- 

brati, loditi; loden. 
segregation, (se"grigej'§n), oddelitev, 

loCitev. 
seignior, (slnjr), gospod, signer. 
seine, (sejn), ribarska mreza. 
seismic, (sajs'mik), seismotic, (saj- 

sma'tik), potresen. 
seismograph, (sajs'mogref), potresni 

stroj, sezmograf. 
seizable, (si'zebl), prijemljiv, zaplen- 

Ijiv. 
seize, (slz), zagrabiti, prijeti; odvzeti, 

zapleniti; ujeti. 
seizure, (slzr), zagrabek, prijem; vzet- 

je, ugrabitev; zaplenitev; napad 

(bolezni). 
seldom, (serdem), redko, redkokdaj, 

malokdaj. 
select, (silekt'), izbrati; izvoliti; iz- 

bran; izvoljen. 
selection, (silek'§n), izbor; izvolitev; 

zbirka. 
selective, (silek'tiv), izbiralen. 
self, (self), (navadiio v zlozenkah) 

sam; lasten; samosvoj. 
self-abasement, (self ebejs'ment), po- 

nizevanje samega sebe. 
self-complacency, (self kanplej'sensi), 

samozadovoljstvo. 
self-conceit, (self kanslt'), domislja- 

vost, prevzetnost. 
self -conceited, (self kansi'ted), do- 

miSljav. 
self-confidence, (self kan'fidens), za- 

upanje v samega sebe, samozaupa- 

nje. 
self-conscious, (self kan'§es), samoza- 

vesten, samosvesten. 
self -consciousness, (self kSn'sesnes), 

samozavest. 
self-control, (self kantror), samoob- 

vlada. 
self-defense, (self difens'), samobran. 
self-denial, (self dinajl'), samozataja. 
self-esteem, (self estim'), samospo- 

§tovanje. 
self-evident, (self e'vident), samoraz- 

viden, odividen, razumljiv. 
self-government, (self ga'vrnment) , 

samovlada. 
self-interest, (self in'terest), samo- 

pridnost, sebidnost. 
selfish, (serfi§), sebiden, samopa§en. 
selfishness, (serfiSnes), sebidnost. 
self-made, (self mejd), samouk, samo- 

stvoren. 
self-respect, (self rispekt'), samospo- 

§tovanje; samozavest. 
self -same, (self sejm), prav isti. 
self-styled, (splf stajld), sam sebe 

imenujo^. 
self-taught, (self tot), samouSen. self-will, (self wil), samovolja; samo- 

glavost. 
sell, (sel), (sold, sold), prodati [se] ; 

kupdevati; izdati. 
seller, (self), prodajalec. 
selvage, (selVidz), obrobek, okrajek. 
semaphore, (se'mefor), opti&ni brzo- 

jav. 
semblance, (sem'blens), podobnost, 

videz. 
semester, (sime'str), semester, polu- 

letni tedaj. 
semi — , (se'mi — ), (v zloienkah) pol, 

polu.... 
semiannual, (semie'njuel), poluleten; 

— ly, poluletno. 
semibreve, (se*mibriv), cela nota. 
semicircle, (semisr'kl), polkrog. 
semicircular, (semisr*kjulr), polkro- 

zen. 
semicolon, (se*mik6"Ien), podpidje. 
semimonthly, (semimanth'li), polme- 

se5en; polmese5nik. 
seminary, (se'mineri), vzgojevali§5e; 

semeni§de, semenar. 
seminal, (se'minl), semenski. 
semiquaver, (semikwej'vr), §estnaj- 

stinka (nota). 
Semite, (se'majt), Semit (Jud, Ara- 

bec). 
Semitic, (simi'tik), semitski (hebrej- 

ski, arabski). 
semitone, (se'miton), polton. 
semiweekly, ( semi wik'H ) , poltednik ; 

dvakrat na teden. 
sempiternal, (sempitr'nl), veSen. 
sempstress, (sem'stres), §ivilja; glej 

seamstress. 
Senate, (se'net), senat; gosposka zbor- 

nica. 
senator, (se'netr), senator; starejsina. 
senatorial, (seneto'riel), senatski. 
senatorship, (se'netr§ip), senatorstvo, 

5ast senatorja. 
send, (send), (sent, sent), poslati; do- 

staviti; dovoliti; razSiriti. 
sender, (sendr), poSiljatelj. 
senescence, (sine'sens), staranje. 
senile, (sPnajI all sfnil), starinski, 

postaran. 
senility, (sini'liti), starost, postarnost. 
senior, (sinjr), starej§ina; vi§ii; zad- 

njeletnik (v visoki Soli) ; predstoj- 

nik. 
seniority, (sinjo'riti), ve5ja starost; 

vi§ja stopnja. 
senna, (se*na), sen (rastlina). 
sensation, ( sense j'Sn), obdutek, 5ut; 

vtis; splolna pozornost, senzacija. 
sensational, ( sense j'senl), pozornost 

zbujajo5, senzacionalen.. 
sense, (sens), Cut; Cute5\\^\ x'%a?Qssv% 210 SEN SES senseless, (sens'les), brezumen; brez- 

duten; neumen. 
senselessness, (sens'lesnes), brezum- 

nost; brezdutnost. 
sensibility, (sen"sibi*liti), obdutljivost, 

Cutnost. 
sensible, (sen'sibl), 5uten; ob&utljiv; 

razumen, pameten. 
sensitive, (sen'sitiv), obdutljiv; rahlo- 

Cuten. 
sensorium,. (senso'rium), 2iv£evje. 
sensory, (sen'sori), dutilen, zivden. 
sensual, (sen'suel), razuzdan, mesen, 

polten; telesen. 
sensualism, (sen'iuelizm), &utnoslovje, 

sensualizem; mesenost. 
sensualist, (sen'§uelist), razuzdanec. 
sensuality, (sen§ue'liti), mesenost, 

poltenost. 
sensualize, (sen'§uelajz), pomeseniti, 

pomehkuziti. 
* sensuous, (sen'§ues), duten, dovzeten. 
sentence, (sen'tens), obsodba; stavek 

(v slovnici) ; pregovor; obsoditi. 
sententious, (senten'§es), odlo£en,jedr- 

nat. 
sentient, (sen'§ient), duted. 
sentiment, (sen'timent), obdutek, do- 

bro mnenje, misel; nagovor. 
sentimental, (sentimen'tl), preobdut- 

Ijiv, sentimentalen. 
sentimentality, (sentimente'liti), pre- 

obdutljivost, sentimentalnost. 
sentinel, (sen'tinel), sentry, (sen'tri), 

straza; straznik. 
separable, (se*perebl), lodljiv. 
separate, (se'perejt), loCiti [se] ; raz- 

deliti [se]; (se'peret) — lo6en; raz- 

liden; posamezen; — ^ly, posamezno, 

posamid. 
separation, (se"perej'§n), loditev; raz- 

delitev. 
separatism, (se'peretizm), razdelje- 

nost, separatizem. 
separatist, (se*peretist), separatist. 
sepia, (sPpia), sipa, riba drnica; 5rni- 

lo. 
sepoy, (si*p6j), indijski vojak. 
sepsis, (sep'sis), okuzitev. 
September, (septem*br), kimovec, Sep- 
tember. 
septic, (sep*tik), gniloben, vnet, septi- 

6en. 
septennial, (septe'niel), sedemleten. 
septuagenarian, (sep^tjuedzine'rien) , 

sedemdesetletnik. 
septum, (sep'tem), predel. 
sepulcher, (se'pelkr), grob; pokopati. 
sepulchral, (siparkrel), pogreben; gro- 

ben. 
sepulture, (se^paldr), pokop. 
sequel, (sPkwel), nadaljevanje; posle- sequela, (sikwi'la), posledica. 
sequence, (sr'kwens), sleditev; raz- 

vrstitev; posledica. 
sequester, (sikwe*str), sequestrate, 

(sikwe'strejt), lo5iti; zapleniti (za 

vlado). 
seraglio, (seraMjo), seraj (sultanova 

palada) ; zloglasna hisa. 
seraph, (se'ref), serafin (angel). 
seraphic, (sere'fik), serafinski. 
Serb, (srb), Srb; srbski. 
Serbia, (sr'bia), Srbija. 
serenade, (se"rinejd'), podoknica, se- 

renada; prirediti podoknico. 
serene, (sinn'), jasen, miren; svetel. 
serenity, (sire'niti), jasnost, veselost; 

svetlost. 
serf, (srf), tladan. 

serfdom, (srf'dem), tladanstvo, tlaka. 
serge, (srdz), sarza (volneno blago). 
sergeant, (sarMzent), narednik, feld- 

vebelj ; na&elnik ; sergeant-at-arms, 

reditelj. 
serial, (sfriel), zaporeden; zaporedna 

izdaja. 
seriatim, (siriej'tim), zaporedoma, po 

"vrsti. 
series, (sPrlz ali sfriiz), vrsta, serija. 
serious, (sPries), resen, vaien; kriti- 

6en; nevaren; — ^ly, resno. 
seriousness, ( sPriesnes ) , resnost ; ' ne- 

varnost. 
sermon, (sr'men), pridiga; nagovor. 
sermonize, (sr'menajz), pisati pridige; 

pridigati. 
serous, (sl'res), sokrviden, voden. 
serpent, (sr'pent), ka£a. 
serpentine, (sr'pentajn), kadast, zvit; 

serpentinov kamen. 
serrate, (se'rejt), serrated, (se'rejted), 

nazobdan. 
serried, (se'rid), stladen. 
serum, (sl'rem), serum, krvna voda, 

sokrvica. 
servant, (sr'vent), sluiabnik, sluga; 

servant girl, sluzkinja. 
serve, (srv), sluziti; streSi; zadosto<> 

vati; spodobiti se; ravnati, upravlja- 

ti; nuditi se; pristojati; koristiti. 
service, (sr'vis), sljiiba; postreiba; 

sluibena dolinost; korist; voja§ka 

sluzba; bozja sluzba; namizno oro- 

dje; civil service, civilna ali driavna 

(stalna) sluzba. 
serviceable, (srVisebl), uporaben, ko- 

risten. 
servile, (sr'vil ali sr'vajl), hlap5evski, 

servilen. 
servility, (srvi'liti), hlapSevstvo; pod- 

loznost. 
servitude, ( sr'vit j ud ) , hlapSevstvo ; 

pokoTStvna; suxetv\atvo, 
sessile, ise's\\> , stdt.t\ ^ivtiSfewi. SES 

Beeeion, (seSn), zasedanje, seja; zbo- 
rovanje. 

s«t, (set), (set, set), postaviti, polozi- 
ti,*detj (denem); naro£iti; posnati; 
pritrditi; ceniii; okrasiti; povzro- 
citi; naravnati; zaiti (solnce) ; sesti; 
aaditi; postavek; vrsta; zbirka; par; 
igra; zahod; druzba; postavljen, do- 
loien; uztanovijen; naravnan; to 
eel about, zaCeti ; to set down, napi- 
satj, spustiti [se] doli; to set forth, 
predstavljati, raztrositi, izdati; to 
set In, vstaviti, vsaditi, pomagati; 
zaEetl; to set out, doIoCitl, poudar- 
jati, za£cli, oditl; to set upon, tia- 
pasti; to set np, postaviii, zgraditi. 

setback, (sefbSk), ovira; nazadovitije. 

seton, (sl'ten), las ali nit pod ko^o za 
gno}itev. 

settee, (setD, naslonjalo, zofa. 

setting, (sc'ting), stavljenie; ckvir; 
okolica. 

settle, (setl), doloilti; ustanuvid [se]; 
pomiriti [se]; usesti se, pasti na 
dno; naseliti se; poi'aviiati [sel ; 
klop, sedeJ. 

settlement, (se'tlment), doloEitev, 
ureditev; poravnava; naselblna; cic- 
govor. 

settler, (sel'lr), naselnik. 

aet-to, (set tu), spopad. 

seven, (sevn), sedem; sedmica; — Hi, 
sedml. 

sevenfold, (seVnfold), sedmeren. 

seventeen, (se'vnlTn), sedemnajst; 
— th, sedemnajsti. 

seventieth, (se'vntieth), sedemdeseti. 

aevenly, (se'vntiK sedemdeset. 

sever, (sevr), loSiti, pretrgatl [se]; 
presekati, odsekati. 

several, (se'verel), ve£; nekateri; raz- 
llCen ; posamezen. 

severance, (se'verens), loCitev; pre- 
trgenje. 

severe, (sivlr'), strog; natanSen; mo- 
Can; hud; grozovlt; — ly, moCno, 
jako. 

severity, (sive'riti), strogost, trdost; 
resnost. 

sew, (so), (sewed, sod, sewn, son), 

sewage, (sju'idz), odto£na voda (po 

cestnih kanallh). 
sewer, (s6'6r), Sivilja. 
sewer, (s)u'er), podcestni kanal, klo- 

sewerage, (sju'eridz), podcestni od- 

vodnl kanali. 
sewing-mashine, (so'ing meiln'), £i- 

valni stroj; sewing needle, iivanka. 
sex, (seks), spol. 
sexagenarian, (se'lcsediine'rien), iest- 

(lesetl^tnik (star od ^ d9 70 let*). sexennial, (sekse'niel), iestlejen; 

§estlei)e. 
sextant, (seks'tent), iesternik, seks- 

sexton, (seks'tn), cerkvenik; grobo- 

kop. 
sextuple, <seks'tiupl), sesteren. 
sexual (sek'suell, spolen, seksualen. 
sezuali^, (sekiue'liti), spolnost. 
shabbinesa, (^e'bincs), oguljenost; ob- 

noSenost; zanikarnost. 
shabby, (Selil), oguljen, obnoSen; za- 

nikaren. 
shackle, (Sekl), ukleniti, deti v okove; 

shackles, okovi. 
shaddock, (ie'dek), pompelj (vclika 

shade, (Seid), senca; osenCen)e; zi 
stor; senCnik; osenfiii. 

shadiness, (Sej'dines Senca. 

shadow, (ie'do), senca; videz; osei 
£lti; zasledovati. 

shadowy, (Se'doi), senfnat, temen. 

shady, (Sej'di), senCnat, temen; sun 
Ijiv, zloglasen. 

shaft, (S6ft), puSCica; deblo; roCica; 
predor, saft. 

shag, (Seg), koder; plis; izkodrati. 

shaggy, (se'gi), kodrast; ko§at; robat. 

shagreen, (segrin"), iagren, hrapavo 
zeleno usnje. 

shah, (§a), $ah, naslov perzijskega 
vladarja. 

shake, (§ejk), (shook, £uk, shaken. 
Sefkn), tresli [se], oiresti [se]; ma- 
jati; tresenje, tresljaj; to shake 
hands, v roke seEi. 

shaky, (Sej'ki), tresoS; slabo sestav- 
Ijen; negotov, slab. 

shale, (iejl), Skriljevec (kamen). 

shall, (561), (should, iud), raorati; I 
shall go, bom £el ; we shall see, bo- 
mo vldeli; I should go, jaz bi moral 

shallop, (Se'lep), Salupa (eoln). 
shallow, (SS'lo), plJtev; neveden; po- 
vi^en; plitvina; narcditi ali postati 

shallowness, (§e'lones), plitvost; po- 

vrSnoBt. 
sham, (Sem), goljufiv, napaCen; pona- 

rejen; navidczen; prevara, goljufija; 

laz, prevariti, goljufati. 
shamble, (Seinbl), drsnti z nogaml; 

opletati z nogami. 
shambles, (serabiz), klavnica. 
shame, (sejm), sram, sramota; osramo- 

titi; oneCastiti. 
shamefaced, (Sejm'fejst), sramezljiv; 

pi ah. 
shameless, (,6€S'Ki'\ft.^^, ■MS,\'MMOT,,'«t^«v 212 SHA shampoo, (§empu')> umiti glavo; ma- 

saza. 
shamrock, (§em'rak), bela detelja; tri- 

peresnica. 
shank, (§enk), krak, golen (spodnji 

del noge) ; steblo; drzaj. 
shanty, (sen'ti), koliba. 
shape, (§ejp), oblika, podoba; postava; 

vzorec; na5in; upodobiti; narediti; 

urediti, prirediti. 
shapeless, (§ejp'les), brez prave obli- 

ke; neliden, nepravilen; spa^en. 
shapely, (§ejp'li), lepo zrasel, posta- 

ven. 
share, (ser), del, delez; delnica; le- 

mez; razdeliti; delezen biti, dobiti 

del. 
shareholder, (Ser'holdr), delnidar. 
sharer, (§e*rer), deleznik, vdelezenec. 
shark, (§ark), morski volk; slepar; 

slepariti. 
sharp, (§arp), oster; strog; peko5, 

skele5; zbadljiv; bister; natan- 

ten; za pol glasa visji, dur (v glas- 

bi) ; oster glas; F-sharp, f-dur, fis 

(v glasbi). 
sharpen, (§arpn), ostriti [se[. 
sharper, (sarpr), goltuf. 
sharpness, (larp'nes), ostrost, ostri- 

na; rezkost; kislina; strogost; bistro- 

umnost. 
sharpset, (Sarp'set), lakomen; slavo- 

hlepen. 
sharpshooter, (§arp'suter), dober stre^ 

lee. 
sharp-witted, (§arp wited), zvit, pre- 

kanjen, pretkan; bistroumen. 
shatter, (§etr), razdrobiti; razpr§iti 

[se] ; razpasti ; ropotati. 
shattery, (§e*teri), zdrobljiv, krhek. 
shave, (§ejv), briti [se[; strgati; oma- 

jiti, oskubiti; goljufati; dotakniti se; 

obritje; strganje; tesen izhod. 
shaveling, (sejv*ling), ostrizenec, me- 

nih. 
shaver, (§ejvr), brivec; goljuf. 
shaving, (§ej'ving), britje; ostruzek, 

odrezek; — s, oblanice. 
shaving-brush, (§ejVing bra§), brivna 

krtadka. 
shawl, (§61), ogrinjalo, sal. 
she, (§i), ona; samica; she-bear, med- 

vedka; she-goat, koza. 
sheaf, (§rf), snop; zvitek; povezati v 

snope. 
shear, (Sir), (sheared ali shore, §or; 

sheared all shorn, §orn), stridi, od- 

rezati s Skarjami. 
shearer, (Si'rSr), striznik. 
shears, (slrz), velike §karje. 
sheath, (§rth), noznica; prevlaka. 
sheathe, (§rdh), vtakniti v noznico; SHI 

shed, (§ed), kolnica; podstreije; raz- 

vodje; klanec; preliti; izliti; odvre- 

51; izpasti. 
sheen, (§^n), lesk; blesk; lesked, ble- 

§(5e6. 
sheep, (sip), (mnozina sheep), ovca. 
sheep-cote, (§ip kot), sheep-fold, (sip 

fold), ovCja 6reda. 
sheepish, (si*pi§), bojazljiv, plaSljiv, 

plah. 
sheepV-cye, (sips aj), ov6ji pogl^d; 

koprned, zaljubljen pogled. 
sheepskin, (Sip'skin), ovdja koza; per- 

gament; diploma. 
sheer, (Sir), zaviti na stran; kreniti s 

prave poti; popoln; 6ist; sam, ne 

oziraje se na okoli§5ine; jako tanek. 
sheet, (§rt), rjuha, prt; tanka plo§5a; 

pola papirja; pokriti, razgrniti. 
sheeting, (SPting), posteljno perilo; 

blago za rjuhe. 
sheet-iron, (sit ajrn), zelezna ploce- 

vina. 
sheet-lightning, (Sit lajt'ning), bliska? 

nje. 
shekel, (se*kel), sekel, starodaven ju- 

dovski denar. 
shelf, (§elf), polica; deska; pe§5ina; 

skalnata stena. 
shell, (sel), lupina, lu§6ina; bomba; 

olusaiti [se]; bombardirati, obstre- 

Ijati. 
shellac, (selek*), seljak (povlak). 
shelly, (se*li), lupinast, lu§5inast. 
shelter, (§eltr), zavetje; streha; vedri- 

lo; varstvo; pokriti; varovati; pod 

streho vzeti, pod streho imeti; zate- 

6i se; stopiti pod streho, vedriti. 
shelterless, (sertrles), brez strehe. 
shelve, (§elv), postaviti, poloziti na 

polico; odloziti; nagibati se. 
shelving, (SelVing), strm. 
shepherd, (§eprd), ovcar, pastir; pasti. 
shepherdess, (Se'prdes), ovCarica, pas- 

tirica. 
sherbet, (§r'bet), sorbet (pijaCa, slado- 

led). 
sherd, (srd), Srepinja; odlomek. 
sheriff, (se'rif), okrajni mirovni nad- 

zornik, Serif. 
sherry, (Se'ri), ksereSko (Spansko) 

vino. 
shibboleth, (Si'boleth), Sibolet, geslo 

stranke. 
shield, (Slid), SCit; Sdititi, braniti, po- 
kriti. 
shift, (Sift), premikati, premakniti 

-(se]; izpremeniti [se]; izogibati se; 

izgovarjati se; premaknitev; me- 

njava (prostora, dela) ; nadomesti- 

tev; zvijada; spodnja obleka; 5as 

dela (dnevno ali no5no dele); od- 

delek delavcev^ SHJ 

shifting, (Sifting), nestalen; prcmak- 

Ijiv; zvit, preikan. 
ehifdeas, (Sift'les), nestalen, len, ne- 

shift7, (Sif'ti), izpremenljiv, zvijaCen. 
shillalah, (Silej'la), (irsko) krepelec, 

poleno. 
shilling, (ii'ling), Siting (angleSki 

denar, 24 centov). 
shiilf-Bliallf, (Si'li se'li), obotavljati 

se, omahovati; obotavljanje. 
shimmer, (§imr), svetlikati se; svetli- 

shin, (3in), kraCa, golen; plezati. 
shine, (iaj'n), (shone, Son, shone), 

svetiti; posvetliti; loS£iti (Cevlje) ; 

svit, sijaj, svetlost; loS£ (usnja), 

slj. 
shingle, (SingI), skodia, desCica; po- 

kriti s skodlami; napis. 
shingles, (singlz), izpuSCaj, herpes. 
shining, (Saj'ning), svetel, bleSCeC; 

jasen. 
ship, ISip), India; naloziti na ladjo; po- 

slati (z ladjo, z vlakom). 
shipboard, (sip bord), krov ladje. 
shipmate, (iip'mejt), somornar. 
shipment, (sip'ment), naklad, nalozi- 

tev; poSiljatev. 
shipper, (Sipr), odposiljatelj. 
Bhipping, (si'ping). vkrcanje, naklad; 

□dpoSiljatev. 
shipwreck, (Sip'rek), brodolom, razbit- 

je ladje; ponesreciti se (ladja), raz- 

biti ladjo; nasesti, zadetl ob pe£l ali 

na pesek. 
shipwright, (iip'rajt), ladjedelec. 
shipyard, (£lp'jard), ladjedelnica. 
shire, (Sajr), okraj (na AngleSkem). 
shirl^ (Srk), izogibati se (dela) ; le- 

nuh. 
shirt, (Srt), srajca. 
shirt-rron^ (irt frant), naprsnik. 
shirting, (gr'ting), blago za srajce. 
shiver, (iivr), razdrobiti [se] ; razlo- 

miti [se]; razpasti; drgetaii. tresti 

[se] ; drgetanje, tresenje ; koSCek; 

iver, traka. 
shivery, (£i'veri), drgetajoS, tresoC. 
shoal, (§61), plitvina; sipina; mnoii- 

ca (rib);plitev. 
shoaly, (So'll), plitev; poln sipin. 
shock, (sak), sunek; napad; pretres; 

preseneienje, jeza; pretres iivcev; 

kopa (snopov); udariti; pretresti; 

razzaliti. 
shocking, (Sa'king), spotikljiv, po- 

hujSljiv; prctresljiv; zoprn. 
shod, (3M), podkovan; glej shoe, 
shoddr, (Sa'di), volnina iz cunj; slabo 

blago; slab, ponarejen. 
shoe, (5u), develj; podkov; obuti; pod- 

kovati, SHO 213 shoeblack, (sii'blek), snazilec ievljev. 

shoeing, (Sii'ing), podkovanje. 

shoelace, (su'Iejs), trak za £evlje. 

shoemaker, (sii'inejkr), Cevljar. 

shone, (Son), glej shine. 

shook, (Suk), glej shake. 

shoot, (Silt), (shot. Sat, shot), strelja- 

li, ustreliti; poganjati (mladike) ; 

strel; mladika; drEa. 
shooter, (Siitr), strelec. 
shooting, (Su'ting), streljanjc; strel; 

shooting gallery, shooting ground, 

streliSfie. 
shooting star, (Sii'ljng star), zvezdni 

utrinek. 
shop, (§ap), prodajalna; tovarna; ku- 

povati po prodajalnah, trziti. 
shoplifter, (Sip'liftr), prodajalnlSki 

tat. shopper, (Sapr), kupec, nakupovalec. 
shopping. (sa'ping), nakupovanje; 

obiskovanje prodajaln. 
shore, (£or), obal, obrezje; podpora; 

podpreti (steno 
shorn, (sorn), ostriien; glej shear, 
short, (Sort), kratek; nizek; hiter (od- 

govor): nezadosten, pomanjkljiv; 

kratka stvar; kratko, nakratko; in 

short, z eno besedo, izkratka; shml 

of money, brez denarja, kratek pri 

denarju. 
shortage, (sor'tidz), primanjkljaj. 
shortcake, (sartlcejk), poga£a (z ja- 

godami). 
shortcoming. (Sort'kaming), napaka; 

primanjkliaj. 
shorten, (Sortn), okrajlati, skraj§ati 

[se]; zmanisati, skriiti [se]. 
shorthand, (sort'hend), tesnopisjc, ste- 

nografiia. 
shorthand writer, (sort'hend rajtr), 

lesnopisec, stenograf. 
short-lived, (Sort livd), kratkoiiven. 
shortness, (iort'nes), kratkost; pri- 
manjkljaj. 
short-sighted, (5orl'sai"ted), kratko- 

viden; — ly, kratkovidno. 
short-sightedness, (Sort'saj"lcdnes), 

kraikovidnost. 
short-winded, (Sort'win"ded), SOpe£, 

naduSIjiv. 
shot, (Sat), strel; Sibra; krogla; stre- 

Ijaj; strelec; glej shoot, 
shote, (Sot), pujsek. 
should, (£ud), bi moral (v pogojnih 

stavkih); I should go, jaz bimoral 

iti ; shall I go, ali naj grem, mari 

nai grem ? glej shall, 
shoulder, (Soldr), glet*, \mw».\ «a*v *o. 214 SHO SID shoulder-blade, (§oldr blejd), lopatica, 

pledna kost. 
shoulder-strap, (soldr strep), naram- 

nica, epoleta. 
shout, (§awt), kridati; krik, klic. 
shove, (§av), riniti, potiskati; suvati; 

porinek, potisk; sunek. 
shovel, (savl), lopata; grebsti, kopati, 

kidati. 

show, (§6), (showed, §od, shown, 

§on), kazati; dokazati; pokazati 

[se] ; razkaz; predstava; razstava; 

prikaz, videz; pona§anje. 
showbill, (§6'bil), lepak (za igre). 
show-case, (so'kejs), razstavna oma- 

ra. 
shower, (§o'er), kazatelj, razkazovalec. 
shower, (Sawr), ploha, naliv; dezevati, 

modno liti; obsuti; shower-bath, 

prsna kopel. 
showery, (§aVeri), plohast, naliven, 

dezeven. 
showiness, (§6'ines), razkazovanje; 

gizdavost. 

showy, (§6'i), razkazujod; sijajen, 

bliided; nagleden; nagizdan. 
shrank, (§renk), glej shrink, 
shrapnel, (§rep'nel), §rapnela. 
shred, (sred), krpa, capa; ko§5ek; raz- 

trgati. 
shrew, (§ru'), prepirljiva zenska; 

shrew-mouse, hrCica (mi§). 
shrewd, (§rud), zvit, pretkan, lokav; 

duhovit; prodiren. 
shrewdness, (§rud'nes), pretkanost, 

zvitost. 
shrewish, (§ru*i§), prepirljiv, nadle- 

zen. 

shriek, (snk), vre§5ati; breSdati; 

vrisk; krik; hre§danje. 
shrift, (srift), izpoved. 
shrill, (§ril), rezek (glas), hre§6e6; z 

rezkim glasom zaklicati. 
shrimp, (§rimp), rak (brez kle§6), 

garnela; pritlikavec. 
shrine, (§rajn), posoda za svetinje; 

bozja pot; sveti§5e. 
shrink, (§rink), (shrank, §renk, shrunk 

§rank), skrditi [se] ; zmanj§ati se; 

bati se, odskoCiti (strahu, groze). 
shrinkable, (srin'kebl), skrdljiv. 
shrinkage, (§rin'kidz), skrdenje; usu- 

§enje. 

shrive, (Srajv), izpovedati [se]. 
shrivel, (§rivl), skrditi [se]', nagrban- 

5iti [se], 
shroud, (§rawd), pogrebna obleka, 

pokrivalo; jamborne yrvi na ladji; 

zaviti v pogrebno obleko; pokriti, 

zakriti; varovati. 
Shrovetide, (srov'tajd), trije predpust- 

ni dnevi; Shrove Tuesday, pustni torek. 
shrub, (§rab), grm. 
shrubbery, (§ra*beri), grmidevje. 
shrug, (§rag), zmigavati z ramo, sko- 

mizgniti; zmigavanje z rameni. 
shrunk, (§rank), glej shrink, 
shrunken, (§rankn), skrden; zmanjSan. 
shuck, (§ak), (domade) lupina; trcti 

(orehe) ; olusditi. 
shudder, (§adr), tresti se (groze, mra- 

za) ; pretres, groza. 

shuffle, (safl), meSati (kvarte) ; pre- 

cbradati; z nogami drsati; me§anje; 

izogibanje; drsanje z nogami; umet- 

nidenje. 
shuffler, (Saf'lr), me§alec. 
shuffling, (saf'ling), me§anje. 
shun, (Ian), izogibati se (koga) ; be- 

zati (pred dem) ; zanemarjati. 
shunt, (§ant), obrniti na drug tir 

(elektriko, vlak) ; stranski tir. 
shut, (§at), (shut, shut), zapreti [se] ; 

zabraniti; zaprt. 
shutter, (§atr), zapirad; polkna. 
shuttle, (satl), dolnidek, suvalnica 

(tkalcev) ; ladjica pri Sivalnem stro- 

ju. 

shy, (§aj), plah, bojeC; splaSiti [se] ; 

— ly, plaho, skrivoma, naskrivaj. 
shyness, (Saj'nes), plahost, bojednost. 
shyster, (§ajstr), skaza (odvetnik). 
sibilant, (si'bilent), siCnik (6rke s, z 

itd.) ; siCen. 
sibyl, (si*bil), prerokovalka, sibila. 
sibylline, (si*bilajn), sibilski. 
sic, (sik), (latinsko) tako, dobesedno. 
sick, (sik), bolan; slabega zelodca; 

sit, navelidan. 

sicken, (sikn), bolrio napraviti; zbo- 
leti; navelidati se; zbujati gnus. 

sickish, (si'kiS), bolehav, boTehen. 

sickle, (sikl), srp. 

sickliness, (sik'lines), bolehnost, bo- 
lehavost. 

sickly, (sik'li), bolehen, bolehav, slab. 

sickness, (sik'nes). bolezen; slabost. 

side, (sajd), stran; stranica; stranka; 
ckolica; rob: biti na strani, prldru- 
ziti se; na strani, stranski; poSeven. 

sideboard, (sajd'bord), omara za po- 
sode; polica. 

sidelong, (sajd'long), postrani, na stra- 
ni, ob strani. 

side-dish, (sajd di§), prikuha. 

sidereal, (sajdPriel), zvezdnat. 

side-track, (sajd trek), stranski tir; 
spraviti s tira; zavledi. 

sidewalk, (sajd'wok), hodnik, trotoar. 

sideward, (sajd'wrd), proti strani, po- 
strani. 

sidewise, ( sajd Vajz), sideways, (sajd'- 
wejz), postrani, na stran. SID SIM 215 siding, (saj'ding), stranski 2elezni§ki 

tir; zunanja stran stene; nagibanje 

na kako stran. 
sidle, (sajdl), postrani hoditi. 
siege, (sldz), obleganje, oblega. 
sierra, (sie'ra), (spansko) gorski gre- 

ben. 
siesta, (sie'sta), (§pansko) popoldan- 

ski poditek. 
sieve, (siv), sito; reSeto. 
sift, (sift), presevati, presejati; re§e- 

tati; raziskavati. 
siftings, (siftingz), presejana moka. 
sigh, (saj), vzdih; vzdihovanje; zdi- 

hovati; jedati; vzdihniti. 
sight, (sajt), vid, pogled; razgled; pri- 

kazen; muha na pu§ki; zagledati; 

videti. 
sightless, (sajt'Ies), slep; neprijeten za 

o5i. 
sightly, (sajt'li), deden; lepe postave, 

brhek. 
sight-seeing, (sajt sl'ing), ogledova- 

nje (mest, pokrajin). 
sign, (sajn), znamenje; znak; napis; 

podpis; podpisati [se]. 
signal, (sig'nl), znamenje, signal; 

geslo; izvrsten, izreden; dajati zna- 

menja (signale). 
signalize, (sig'nelajz), odlikovati; da- 
jati znamenja; pomeniti. 
signatory, (sig'netori), vezan s pod- 

pisom; podpisan^vlada. 
signature, (sig*ne5r ali — tjur), pod- 
pis; vtisnjeno znamenje. 
sing-board, (sajn bord), ifapisna izves- 

na deska; deska za lepake. 
signer, (sajnr), podpisec. 
signet, (sig'net), rodni pedat. 
significance, (signi'fikens), pomen; 

vaznost; znadilnost; pomenljivost. 
significant, (signi'fikent), pomenljiv, 

pomemben; vazen; znaSilen. 
signification, (sig"nifikej*§n), pomen; 

znadilnost. 
significatiye, (signi*fiketiv), pomem- 
ben, vazen. 
signify, (sig'nifaj), naznaniti, poka- 

zati; pomeniti. 
signor, (sinjr), (italijansko) gospod, 

signor. 
signora, (sinjo'ra), gospa. 
signorina, (sinjorPna), gospodidna. 
silence, (saj 'lens), molk; molCe^nost; 

ti§ina; uti§iti, vzeti besedo ali glas; 

to keep silence, moldati. 
silent, (saj*lent), tih, molded; miren; 

mutast (Crka). 
silhouette, (si"luet'), silhueta, profil 

obraza na 5rno; odsev. 
silica, (si'lika), kremenova prst, sili- 

ka. 
silk, (silk), svila; svilenina; svilen, svilnat. 
silken, (silkn), svilen, svilnat; mehak. 
silkiness, (sil'kines), svilnost; meh- 

kost. 
silkworm, (silk'wrm), sviloprejka (go- 

senica). 
silky, (sil'ki), svilnast, svilen. 
sill, (sil), podstava; window-sill, pod- 

oknjak. 
silliness, (si'lines), neumnost, bedasto- 

6a. 
silly, (si'Ii), bedast, neumen. 
silo, (saj'lo), jama (stolp) za krmo. 
silt, (silt), blato, usedlina; z blatom 

napolniti; zame§ati [se] 
silver, (silvr), srebro; srebrn denar; 

srebrn; posrebriti. 
silvering, (sil'vering), posrebrenje. 
silver-plate, (silvr plejt), srebrno po- 

sodje. 
silversmith, (silvr smith), srebrar. 
silverware, (silvr wer), srebrnina, sre- 

brne posode. 
silvery, (sil'veri), srebrn; svetel. 
simian, (si'mien), opidji; opica. 
similar, (si'milr), podoben, sliden; 

— ^ly, podobno, sliCno. 
similarity, (simile'riti), podobnost, 

slidnost. 
simile, (si'mili), prispodoba, prilika. 
similitude, (simi'litjud), podobnost; 

prilika. 
simitar, (si'mitr), turSki me5; glej 

scimitar, 
simmer, (simr), polahko vreti. 
simony, (si'moni), svetokupstvo, si- 

monija. 
simoom, (simum'), samum (vroC in 

modan veter v Arabiji). 
simper, (simpr), smejati se bedasto; 

bedast ali prisiljen posmeh. 
simple, (simpl), sam, enostaven; ja- 

sen, razumljiv; preprost; odkrit; 

enovit. 
simple-minded, (simpl majnded), niC 

hudega sluted; bedast. 
simpleness, (sim'plnes), enostavnost; 

preprostost. 
simpleton, (sim'plten), bedak. 
simplicity, (simpli'siti), enostavnost; 

preprostost. 
simplification, (sim"plifikej*§n), po- 

enostavljenje. 
simplify, (sim'plifaj), poenostaviti, 

napraviti bolj enostavno. 
simply, (sim'pli), enostavno, samo; 

preprosto; kar naravnost. 
simulate, (si'mjulejt), posnemati, biti 

podoben; delati se, hiiniti se. 
simulant, (si'nijulent), namiSljen, na- 

videzen; simulant. 
simulation, (simjulej'sn), hlimba^ Kll> 

njenje; posi\etsvMy\^% n\^^x. ai6 SIM Bimulator, (si'mjulejtr), posnemalec; 

simulator, 
simultanious, |si"maltei'nies), isto- 

Casen; — ly, isto£asno, hkrati 
sin, (sin), greh; greSiti. 
eince, (sins), od, odkar, izza; ker; 

davno. 
sincere, (sinsir'), odkritosrf en ; Iskren; 

pollen; Sincerely youre, (v pismih) 

Vam vdan. 
sincerity, (sinse'riti), odkritosrCnosl, 

iskrenost. 
sinecure, (saj'nikjur) , sJnekura, slui- 

ba brez dela. 
sinew, (si'nju), kita; ma£. 
sinewy, (si'njul), kitast; moEan. 
Binful, (sin'ful), greien, pregreSen. 
sinfulness, (sjn'fulnes), pregreSnost; 

pregreha. 
sing, (sing), (sang, sSng, sung, sang), 

peti; ope vat i. 
singe, (sindi), osmoditi, opaliti, oiga- 

ti; opaljenje. 
singer, (singr), pevec, pevka. 
singing, (sin'ging), petje. 
single, (singl), sam, edin, poedin; sam- 

cat, neozenjen, neomozena; en sam 

del; to single out, izbrati, lo£iti. 
single-handed, (singl hended ) , sam, 

enoroCen. 
singleness, (sin'glnes) , posameznost ; 

samstvo; preprostost, odkritosrfnost. 
singsong, (sing'song), enakomeren 

glas. 
singular, (sin'gjulr), edin, sam, po- 

samezen; pbseben; Cuden, redek; 

ednina (v slovnici); — ly, posebno. 
singularity, (singjul6'riti), posebnost. 
sinister, (si'nistr), levi (stran) : ne- 

sreCen; nepoSten. 
sink, (sink), (sank, senk, sunk, sank), 

potapljati [se], pogrezniti [se] ; 

spustiti Ise] doli; pasti; majSati se; 

znizati; zatreti; naioiiti; kopati; 

pomijnjak; lijak; odvod. 
sinking, (sin'king), potapljanje, potop; 

sinking-fund, odpiaCilni sklad. 
sinless, (sin'les), brez greha; nedol- Ijen. 
sinuosity, (sinjua'siti), zakrivljenje 

(kot ka6a). 
sinuous, (si'njues), zakrivljen. 
sip, (sip), srkati, srebati; srkljaj; po- 

iirek. 
siphon, (sajfn), natega, sifon. 
sir, (sr), gospod (v naslovih) ; Sir, 

angJeSki baron, 
lire, (sajr), oCe, ded; samec; sire |na- 

slov vladarja). SKI 

stren, (saj'ren), sirena, vodna Vila; 

pl§£alka za meglo; sirenast, vabljiv, 

mikaven. 
sirloin, (sr'ldjn), ledvena pe£enka. 
sirup, syrup, (si'rep), glcj sirup, 
siskin, (sis'kin), iiiek (ptlC). 
sister, (sistr), sestra; redovnica, nuna. 
sisterhood, (si'strhud), sestrinstvo, se- 

slrstvo. 
sister-in-law, (sister in Id), svakinja. 
sisterly, (sis'trli), sestrinski, scstrski. 
sit, (sit), (sat, sSt, sat), sedeti; po- 

iivati; zborovati; to sit down sesti. 
site, (sajt), prostor, kraj; stavbinsko 

zemljiSie. 
sitting, (si'ting), sedenje; seja. 
situate, (si'fuejt ali si'tjuejt), posta- 

viti na prostor. 
situated, (si'Cuejted), lezeC; v gotovem 

poloiaju. 
situation, (si"£uei'Sn), lega; polozaj, 

razmere ; stanje ; slopnja ; urad, 

slu£ba. 
six, (siks), Sest. 
sixfold, (siks'fold), Sesteren. 
sixteen, (sikstin'), §estnajst. 
sixth, (siksth), lesti; Sestica. 
sixthly, (siksth'li), £esti£. 
sixty, (siks'ti), Sesldeset. 
size, (sajz), velikost; mera; oblika; 

obseg; lep; zmeriti po velikosti; le- 

piti. 
sized, (sajzd), gotove velikosti; nalep- 

Ijen. 
sizzle, (sizi), cvrSati. 
skate, (skejt), drsalka; skat (riba); 

drsati se z drsalkami. 
skater, (skejtr), drsalec. 
skating-rink, (skej'ting rink), drsa- 

liiCe. 
skein, (skejn), predeno. 
skeleton, (ske'liten), okostje, okost- 

njak; ogrodje; obris; skelet. 
skeptic, sceptic, (skep'tik), dvomlji- 

vec, skeptik. 
skeptical, sceptical, (skep'tiki), dvo- 

me5, ne verujoC, skeptifien. 
skepticism, (skep'tisizm), dvom, skep- 

ticizem. 
sketch, (skeE), zasnova, £rtez, skica; 

zasnovati, airtati; skicirati. 
sketchy, (ske'£i), oCrtan; nepopoln. 
skew, (skju), od strani, poSevno; po- 

g led ali postrani. 
skewer, (skju'ir), Sina; naiinitl. 
ski, (ski), drklje, smuCi; dritljati se. 
skiagraph, (ska'jegref), slika s pomoC- 

jo X-iarkov, 
skid, (skid), coklja, zavora; zavoriti; 

drsati (kolo). 
skiff, (skif), majhen Coin; voziti se v 

£olnu. SKI 

skilful, (skirful), spreten, izurjen; 

izku§en; — ^ly, spretno. 
skilfulness, (skil'fulnes), spretnost. 
skill, (skil), spretnost, izurjenost. 
skilled, (skild), spreten, izurjen. 
skillet, (ski'let), kotlidek. 
skim, (skim), posneti; preko ali mimo 

svigniti; dotakniti se; prelistati 

(knjigo). 
skimmer, (skimr), posnemalka. 
skim-milk, (skim milk), posneto mleko. 
skimming, (ski'ming), posnetek, pena. 
skimp, (skimp), biti skop; zani£evati. 
skin, (skin), ko2a; iz koze deti, odreti; 

omajiti; olupiti; pokriti [se] s kozo. 
skin-deep, (skin dip), povrsen. 
skinner, (skinr), kozar;. oderuh. 
skinniness, (ski'nines), mrSavost, su- 

host. 
skinny, (ski'ni), mr§av, suh; kozast. 
skip, (skip), skoSiti, skakljati; presko- 

Citi, izpustiti; skok. 
skipper, ((3kipr), skakalec. 
skirmish, (skr'mi§), spopad, praska; 

spopadati se. 
skirt, (skrt), krilo; rob; biti na robu, 

tedi ob kraju. 
skit, (skit), zbadljivka. 
skittish, (ski'tiS), plah, pla§ljiv. 
skittle, (skiti), kegelj. 
skive, (skajv), obrezati (usnje). 
skull^ (skalk), potikati se skrivoma; 

prezati, v zasedi biti. 
skull, (skal), drepinja, lobanja. 
skull-cap, (skal kep), prileina depica; 

Seladast cvet. 
skunk, (skank), smrdljivec (2ival). 
sky, (skaj), nebo; vreme. 
sky-high, (skaj'haj), nebotiden. 
skylark, (skaj'lark), poljski §krjanec. 
skylight, (skaj'lajt), streSno okno. 
skyscraper, (skaj'skrejpr), nebotiSnik, 

jako visoko poslopje. 
slab, (sleb), kamnita plo§5a; debela 

deska z lubjem. 
slabber, (slebr), posliniti; politi (z 

jedjo). 
slabby, (sle'bi), debel; slinast, moker. 
slack, (slek), slacken, (slekn), ohla- 

piti, odjenjati; popustiti; oslabiti; 

ovirati; gasiti (apno) ; ohlapen biti. 
slack, (slek), droben premog, prah; 

nenapet, ohlapen; slab; poCasen, len. 
slacker, (slekr), bojazljivec; mla5ne2. 
slag, (sleg), zlindra. 
slain, (slejn), ubit; glej slay, 
slake, (slejk), gasiti, ugasiti; ugasiti se 

(apno). 
slam, (slem), zaloputniti; poSiti, tlesk, 

plosk. 
slander, (slendr), obrekovati, opravlja- 

ti; obrekovanje. 
slanderer, (slen'dSrSr), obrekovalec, SLE 217 opravljivec. 
slanderous, (slen'deres), obrekovalen, 

obrekujoS. 
slang, (sleng), slab domaS izraz, pre- 

prosta govorica. 
slant, (slent), viseti po§evno; obrniti 

poSevno; po§evna lega; po§even, 

strm; viseC. 
slanting, (slen'ting), vise5 poSevno; 

strm; — ^ly, posev, po§evno. 
slap, (slep), plosk; ploskniti; udariti; 

klofutniti. 
slash, (sle§), sekati; mahati; prerez; 

dolga rez; velika rana. 
slat,.(slet), trska. 
slate, (slejt), skril; skrilna tablica; 

imenik kandidatov (v Z. D.). 
slate-pencil, (slejt pen'sil), drtalo. 
slater, (slejtr), pokrivalec s skriljo. 
slattern, (sletrn), zlempa, vlaCuga. 
slatternly, (sle'trnli), zanikaren; zani- 

karno. 
slaughter, (slotr), klanje; moritev; 

klati; moriti. 
slaughterer, (slo'terSr), klavec; mori- 

lec. 
slaughter-house, (slotr haws), klavni- 

ca. 
Slay, (Slav ali slev), Slovan. 
slave, (slejv), suienj; mu5iti se. 
slaveholder, (slejv'holdr), lastnik su2- 

njev. 
slaver, (slevr), glen, slina; cediti glen, 

sliniti se; (slejvr) — ladja za suznje; 

prodajalec suznjev. 
slavery, (slejv'ri), suzenjstvo. 
Slavic, (slaVik), Slavonic, (slevS'nik), 

slovanski. 
slavish, (slej'viS), suzenjski, suien, 

hlapdevski. 
Slavish, (slaViS), slovaSki (v Z. D.). 
Slavism, (sla'viim), slovanstvo. 
slaw, (slo), zeljnata solata. 
slay, (slej), (slew, slju, slain, slejn), 

ubiti, umoriti. 
slayer, (slej'er), ubijalec, morilec. 
sled, (sled), sani, samoteznica; san- 

kati se. 
sledge, (sledz), sani; kovaSko kladivo. 
sledge-hammer, (sled2 hemr), kova§ko 

kladivo. 
sleek, (silk), gladek, mehak; pogladiti; 

glej slick, 
sleep, (slip), (slept, slept), spanje; 

spati. 
sleeper, (sllpr), spalec; podklada; 

spalni voz; noCna obleka. 
sleepily, (slPpili), zaspano. 
sleepiness, (sli'pines), zaspanost, spe5- 

nost. 
sleeping, (sll'ping), spalen, uspavajo5. 
sleeping-car, (sll'ping kar), spalni 

voz. 218 SLE SLU sleepless, (sllp'les), brez spanja; ne- 

zaspan. 
sleeplessness, (sllp'lesnes), nezaspa- 

nost, nespednost. 
sleep-walker, (slip wokr), hodilec v 

spanju, somnambulist. 
sleepy, (sirpi), zaspan. 
sleet, (slit), sodra; sneg in led; it 

sleets, sodra pad a. 
sleeve, (sliv), rokav; to laugh in one's 

sleeve, smejati se v pest. 
sleigh, (slej), sani; sankati se. 
sleighing, (slej'ing), sankanje; voznja 

na saneh. 
sleight, (slajt), izurjenost v rokah; 

sleight of hand, darovnija z rokami. 
slender, (slendr), vitek; tanek; slab; 

malenkosten. 
slendemess, (slen'drnes) , vitkost; tan- 

kost; slabost. 
slept, (s}ept), glej sleep, 
sleuth, (sluth), sled; detektiv. 
slew, (slu), glej slay, 
slice, (slajs), odrezek, rezina; krhelj; 

kos; rezati v tanke kose. 
slick, (slik), ogledati; gladek; opol- 

zek; priliznjen; premeten. 
slide, (slajd), (slid, slidden), drsati, 

dridati [se]; polziti; iti gor in del; 

driCanje; polzenje; drsalnica; tanka 

plo§5a. 
slider, (slajdr), dridalec; potiskovalec. 
sliding,( slajMing), driCanje; polzenje; 

spodtikljaj. 
slight, (slajt), neznaten, majhen; ne- 

vazen; preziranje; neznatnost; pre- 

zirati; — ^ly, neznatno, malo, ma- 

lenkostno. 
slighting, (slaj'ting), prezirljiv; — ^ly, 

prezirljivo. 
slightness, (slajt'nes), neznatnost, ma- 

lenkost. 
slim, (slim), slok, suh in visok; §ibek; 

majhen. 
slime, (slajm), glen, sluz, zlem; smr- 

kelj; sluzeti. 
slimeness, (slaj'mines), sluzavost. 
slimness, (slim'nes), slokost; §ibkost. 
sUmy, (slaj'mi), sluzast, glenast. 
sling, (sling), prada; luCaj, met; 

oramnica (pri pu§ki) ; vrv ali veriga 

(za dviganje) ; zaludati, zagnati. 
slink, (slink), (slunk, slank, slunk), 

izmuzniti se. 
slip, (slip), izpoddrsniti; zdrsniti (z 

jezika) ; zagovoriti se ; izmuzniti se, 

izgubiti se; natakniti; izpustiti; iz- 

podrsljaj; izmuzanje; izpregled, po- 

gre§ek; koSdek; papirdek; vrvica 

(za psa). 
slip-knot, (slip nat), vozel, ki drsi po 

vrvi. 
slipper, (slipr), §olen; copata, cepeli- ca, §lapa. 
slippery, (sli'peri), drsed, opolzek; 

negotov; it is slippery, drsi. 
slipshod, (sli'§ad), pokrevljan s pono- 

ieno peto; zanikaren. 
slipslop, (slip'slap), slaba jed, brozga; 

delo tjavendan. 
slit, (slit), razparati; razdvojiti; po- 

dolgem prerezati; vrzel; podolgasta 

zareza. 

sliver, (slivr), cepiti; razkosati, pre- 

trgati; trska, trsdica. 
slobber, (slabr), glej slabber, 
sloe, (slo), oparnica (sad); oparnik 

(grm). 
slogan, (sl5gn), bojno geslo. 
sloop, (slup), §alupa (jadmica). 
slop, (slap), razliti [se], politi; polit- 

je; mlakuia. 

slope, (slop), naklon; po§evnost; ob- 

ronek, reber, klanec; strmina; vi- 

seti, naklanjati se. 
sloping, (sld'ping), vised, naklonjen. 
sloppiness, (sla'pines), mokrost; mla- 

kuza; blatnost. 
sloppy, (sla'pi), moker; blaten, mla- 

kuzen; umazan, zanikaren. 
slop-shop, (slap sip), prodajalna z ce- 

nenimi izgotovljenimi oblekami. 
slot, (slat), frelce, vrzel, jamica; sled 

jelena. 
sloth, (sloth all slath), lenost, podas- 

nost. 

slothful, (sloth'ful), len, po5asen. 
slouch, (slawC), poveSanje (glave) ; 

opotekanje; nerodnez, neroda; ne- 

rodno hoditi. 
slouchy, (slaw'£i), zanikaren, nema- 

ren. 
slough, (slaf), odgnitje (pri rani); 

kadji olevek; odgniti, odpastl; ole- 

viti se. 

slough, (slaw), moCvirje. 

sloughy, (sla'fi), gnil. 

sloven, (slavn), nemarnef. 

Slovene, (slovin'), Slovenian, (slovi'- 

nien), Slovenec; slovenski. 
slovenliness, (sla'vnlines), nemarnost. 
slovenly, (sla'vnli), nemaren. 
slow, (slo), podasen; zakasnel, pozen; 

nedelaven, len; zavle5i; napraviti 

podasno; po5asi. 
slowly, (slo'li), po5asi. 
slowness, (slo'nes), po£asnost. 
sludge, (sladz), mlakuia, blato; mla- 

kuza z ledom in snegom. 
slue, (slu), okreniti, zaviti [se]. 
slug, (slag), jajdasta krogla; nabasati; 

(v domadi govorici) udariti, udrih- 

niti. 
sluggard, (slagrd), lenuh, trot, 
sluggish, (sla'gi§), po5asen; len. SNA 219 sluice, (slus), zleb, predor; zatvorni- 

ca; zaplaviti. 
slum, (slam), gosto naseljeno zane- 

marjeno predmestje; beznica, br- 
ing, 
slamber, (slambr), dremati, spati; 

dremanje; poCitek. 
slumberous, (sliiii'beres}, dremalen. 
slump, (slampi, pogreznili se, udrett 

se, zagaziii {v sneg ali blato) ; iz- 

podlakniti se; pasti (cene) ; padec. 
slur, (sir), prczreti; prikritl; momljati; 

mazati; madei; spojno znamenje (v 

glasbi). 
slush, (slaS), grez, blato; mala; na- 

mazati; politi. 
slut, (slat), psica, kuzla. 
sluUerj', (sla'teri), umazanost. 
sly, (slaj), ivit, pretkan, prebrisan, 

lokav; on the sir, na skrivaj; — \y, 

skrivaj, zvito. 
slyness, (slaj'nes), pretkanost, preka- 

nienost. 
smack, (smek), cmok, plosk; poljub; 

flkus; jmeii okus, diSaii (po Sem) ; 

cmokniii. mlaskniti. 
small, (smol), majben; slab; majhno; 

majheti del; small of the back, krl- 

iec (na hrbtu). 
smallish, (smo'lii), mal, maiCken. 
smallneas, (smdrnes), majhnost, len- 

kost; slabotnost. 
smallpox, (smdl'paks), koze (bole- 

zen). 
small talk, (sm61 tdk), govoriEenje, 

besedi£enie. 
smart, (smart), skelina, boIe£ina; ske- 

leti; skeleC; rczek, oster; prebrisan; 

liCen. 
smarten, (smartn), oiiviti, zbistriti. 
smartness, (smart'nes), prebrlsanost, 

iivahnost; liSnost. 
smash, (smei), zdrobiti, zmefikati; 

razbiti [se]; razbitje, zdrobitev; 

bankrot. 
smatter, (smetr), povrSno znati; ne- 

vedoma govoriti. 
smattering, (sme'tering), povrSno zna- 

nje. 
smear, (smir), mazati, namazati; za- 

mazek, zmazek. 
smell, (smel), (smelled all smelt), du- 

hati; diJati; duh; diSava. 
smelt, (smelt), topili Ise]. 
smelter, (smeltf), topilec; topilnica. 
smile, (smajl), smehljati se, nasmch- 

niti se; smehljaj, nasmeh. 
smiling, (smBHing), smehljajoC. 
smirch, ((smrS) pomazati 
smirfc, (smrk), kazati zobe, prisiljeno 

se smehljati. 
smite, (smajt). (smote all smit; smit- 

tw ali BmiDi udariti, pobiti; zadeti; razdejati. 
smith, (smith), kovaS. 
smithy, (smi'thi), kovaGnica. 
smitten, (smitn), udarjen; zaljubljen. 
smock, (smak), zenska spodnia srajca. 
smoke, (smok), dim; kajenje; kaditi 

[se]; oltadili. 
smoke-house, (smok'haws), dimnica. 
smokeless, (smok'les), brezdimeo. 
smoker, (smokr), kadilec; kadilni ie- 

lezniski voz. 
smoke-stack, (smok stSk), dlmnlk. 
smokiness. (smo'kines), kajenje, za- 

kajenost. 
smoky, (smo'ki), kadeC se; dimnast; 

smolder, (smoldr), tletl. 
smoldering, (smol'dering), tleC. 
smoolh, (smudh), gladek, raven; 

zravnan; tekoS; pogladiti, porav- 

nali; oblaziti; — ly, gladko. 
smoothness, (smudh'nes), gladkost, 

ravnost; zravnanost; Ijubeznivost, 

prijaznost. 
smote, smot), glcj smile, 
smother, (smadhr), duSiti; zatret!; du- 

Sen)e. 
smudge, (smadz), gost dim; zamazek; 

zamazati; okaditi. 
smug, <smae), brhek, liEen. 
smuggle, (smagi), titiotapiti . 
smuggler, (smig'lr), tiholapec. 
smuggling, (smag'ling), liboiapstvo. 
smut, (smat), saje, nesnaga; snet (pri 

zitu) ; s''da govorica; ofirniti; zaka< 

diti. 
smuttiness, (sm&'tines), zakajenost; snack, (snfik), del, delei. 

snaffle, (snifl), konjska uzda, povo- 

dec; krotiti. 
snag, (sneg), gr£a, grba; dtor (v reki); 

Skrbina, Strlef zob. 
snsKgy. (sne'gi), grbav, gr£av; vejast; 

Skrbinast. 
snail, (snejl), poll. 
snail-paced, (snejl pejst), polije po- 

eascn. 
snake, (snejh), kaCa, gad. 
snakelike, (snejk'lajk), kakoT ka£a, 

kaCie. 
snaky, (snej'ki), kafast, gadji. 
snap, (snep), tieskniti; hlopnili; 

hlastniti; ujeti, zagrabiti; poCiti; 

odiomiti; odkrhniti; tlesk; hlop; pok; 

vgrizek; odioinost: odboj; lahko 

delo (v domaCi govoricl). 
snappish, (snS'pIS), ujedljiv. 
Bnsppy, (snfi'pi), iivahen, hiter. 220 SNA snare, (sner), zanka; v zanko ujeti, 

zamotati, zaplesti. 
snarl, (snarl), rendanje; zamotanje; 

grda; rendati; zamotati [se]. 
snarler, (snar'lr), godrnjad. 
snatch, (sne5), popasti, zagrabiti; po- 

padek, zagrabek; ko§5ek. 
sneak, (snik), plaziti, lesti; prikrasti 

se; krasti; prikritez; tat. 
sneaking, (snrking), plazeS; potuh- 

njen, prikrit; nizkoten. 
sneer, (snlr), posmehovati se; posmeh- 

Ijiv obraz, zavihan nos; zasmehova- 

nje; zbadanje; roganje. 
sneerer, (snF'rer), zasmehovalec. 
sneering, (sm'ring), posmehljiv; — ^ly, 

posmehljivo. 
sneeze, (snlz), kihati; kih. 
snicker, (snikr), hihitati, hehetati; hi- 

hitanje, hehetanje. 
sniff, (snif), njuhati; vohati; njuha- 

nje. 
snip, (snip), odrezati; odSdipniti; od- 

rezek; urez; majhne §karje. 
snipe, (snajp), streljati iz zasede; klju- 

na5 (pti£), 
sniper, (snajpr), zasedni streljad. 
sniping, (snaj'ping), streljanje iz za- 
sede. 
snivel, (snivl), smrkelj; nahoden biti; 

smrkati [se]. 
sniveling, (sniveling), smrkav; smr- 

kavec. 
snob, (snab), domiSljav 51ovek, baha5. 
snobbery, (sna'beri), pretiran ponos, 

baha§tvo. 
snobbish, (sn§'bi§), domi§ljav, ba- 

ha§ki. 
snooze, (snuz), span5ek; dremati, spa- 

ti. 
snore, (snor), smrdanje; smr5ati. 
snort, (snort), puhati, smrdati. 
snot, (snat), smrkelj; smrkavec. 
snout, (snawt), rilec. 
snow, (sno), sneg; sneSiti. 
snowball, (sno'bol), kepa; kepati se. 
snow-bound, (snd'bawnd), zameten, 

zasnezen. 
snowdrift, (sno'drift), zamet. 
snowdrop, (sno'drSp), zvondek (rast- 

lina). 
snowfall, (snd'fol), zapad snega. 
snowflake, (sno'flejk), snezinka. 
snowman, (sno'men), sne2ak, sneien 

moz. 
snow-shoe, (sno'Su), krplje. 
snowslide, (sno'slajd), snezni plaz. 
snow-storm, (sno storm), snezni me- 

tei. 
snow-white, (sno hwajt), sneznobel. 
snowy, (sno'i), sne2en; sneznobel. 
snub, (snab), prezirati; ustaviti; od- 

sekati; preziranje; snub nose, topi SOD 

nos. 
snuff, (snaf), tobak za nosljanje; utri- 

nek (sve6e); nosljati, njuhati; vdi- 

hati skozi nos; namrdati se, vihati 

nos; utrniti (sveCo) ; up to snuff, 

dobro pou5en, bistroumen. 
snuff-box, (snaf baks), tobaSnica. 
snuffer, (snafr), nosljaC; utrinjaS. 
snuffle, (snafl), nosljati; dihati ali go- 

voriti skozi nos; hohnjati; hohnja- 

nje. 
snug, (snag), stisnjen, prilezen; pri- 

praven; stisniti [se]. 
snuggle, (snagl), stisniti [se]. 
so, (so), tako; tore], zato; so called, 

takozvan; so-so, tako tako, srednje. 
soak, (sok), namoditi; omediti [se] ; 

zmoditi [se] ; (domaCe) pijanec. 
soaky, (so'ki), namoden, premoSen. 
soap, (sop), milo; z milom namazati 

ali drgniti. 
soap-bubble, (sop babl), milni mehur- 

soap-suds, (sop sadz), milnica, milne 
f pene. 

soapy, (so'pi), milast; namazan z mi- 
lom. 
soar, (sor), vzdigniti se, sfrSati; visok 

polet. 
sob, (sab), ihtenje, vzdihovanje; ihteti, 

vzdihovati. 
sober, (sobr), trezen; pameten; zme- 

ren; iztrezniti [se]. 
sober-minded, (s5br majnded), trezno- 

misleS. 
sobriety, (sobra'jiti), soberness, (s6'- 

brnes), treznost; zmernost; pamet- 

nost. 
sociabiHty, (s6"§ebi'liti), druzljivost; 

priljudnost. 
sociable, (so'Sebl), druzljiv, druzaben; 

uljuden; pdstrezljiv. 
social, (s6§l), druzaben; druzljiv; so- 

cialen. 
socialisation, (s5"§elizej'§n), sociali- 

ziranje. 
socialism, (so'Selizm), socializem, nauk 

skupni lastnini zemlje in kapitala. 
socialist, (so'Selist), socialist; soci- 

alistiSen. 
socialistic, (sd"§eli'stik), socialistiden. 
sociality, (s6§ie'liti), druzljivost; pri- 
ljudnost. 
socialize, (sd'§elajz), socializirati. 
society, (sosa'jiti), druzba; dru§tvo. 
sociological,. (sdsiola'd2ikl), sociologi- 

5en, druzbosloven. 
sociology, (s5**§i§'lo4ii) , sociologija, 

druzboslovje, znanost o druibi. 
sock, (s^k), kratka nogavica. 
socket, (sa'ket), tulec, 2ep; duplina, ja- 

mica. 
sod, (s^d), ruSa; pokriti z ru§o. SOD SOM 221 soda, (so'da), soda; timetna mineralna 

voda, sodavoda. 
soda-fountain, (soda fawntin), fonta- 

na za sodavodo in sladke pijade. 
sodality, (sode'liti), bratovSdina. 
soda-water, (soda wotr), sodavoda. 
sodden, (sadn), namoditi; namoden. 
sodium, (so'diem), sodij, natrij (prvi- 

na). 
sofa, (so'fa), zofa, blazinjak. 
soft, (soft), mehak; lahek; tih, miren; 

tiho, mirno. 
soften, (sofn), omehdati [se] ; olajSati. 
soft-hearted, (soft'harted), mehko- 

sr5en. 
softly, (soft'li), mehko; lahko; poti- 

hem; neino. 
softness, (soft'nes), mehkoba. 
soggy, (s^'gi), vlazen; moker. 
soil, (sojl), tla, zemlja; gruda; gnoj, 

blato; madez; pomazati [se]; gno- 

jiti; krmiti. 
soiree, (sware')> (francosko) ve5erna 

zabava. 
sojourn, (s6d2rn), bivali§5e; muditi 

se, bivati. 
solace, (sa'lis), tolaiba; tolaziti, po- 

tolaiiti. 
solar, (solr), solnCen, solaren. 
sold, (sold), prodan; glej sell, 
solder, (s§dr all soldr), spoj; spojiti 

(lotati). 
soldier, (soldir), vojak; nositi vojaSko 

suknjo. 
soldierly, (sol'dzrli), voja§ki; juna§ki, 

hraber. 
soldiership, (sol'dfrSip), vojaSki stan. 
soldiery, (sol'dzeri), vojaStvo. 
sole, (sol), sam; edin; podplat; podpla- 

titi; — ^ly, samo, edino. 
solecism, (sd'lisizm), napaka v govo- 

ru, nepravilen jezik. 
solemn, (sU'lem), slovesen; prazni5en; 

resen; — ly, slovesno. 
solemnity, (solem'niti), slovesnost; 

resnost. 
solemnization, (sa"lemnizej'§n), praz- 

novanje; slovesno obhajanje 
solemnize, (sa'lemnajz), praznovati, 

obhajati. 
solicit, (soli'sit), nagovarjati; prosit!, 
solicitation, (soli"sitej'§n) , proSnja ; 

nabiranje. 
solicitor, (soli'sitr), prosilec; pravni 

zastopnik, pravnik. 
solicitous, (soli'sites), skrben, bri2en; 

zele5. 
solicitude, (soli'sitjud), skrb, briga. 
solid, (s&'lid), trden, trd; mo5an; eel; 

soliden; jedrnat; temeljit; trden 

predmet; — ^ly, trdno, krepko. 
solidarity, (sa"lide'riti) , zdruienje, 

medsebojen sporazum, solidarnost. solidify, (soli*difaj), utrditi [se] ; zdru- 

ziti [se]. 
solidity, (soli'diti), solidness, (s^'- 

lidnes), trdnost; temeljitost; prist- 

nost; zdruzenje. 
soliloquize, (soli'lokwajz), pogovarjati 

se sam s seboj. 
soliloquy, (soli'lokwi), samogovor, mo- 

nolog. 
solitaire, (saliter'), samolgra; samo- 

tarec. 
solitary, (sa'literi), samotarski, samo- 

ten; posamezen; samotar. 
solitude, (sa'litjud), samota; samoten 

kraj. 
solo, (so'lo), samos'pev, solo; enoglas- 

no. 
soloist, (so'loist), solist. 
solstice, (sol'stis), solndni obrat. 
solubility, (s&ljubi'liti), raztopljivost, 

raztopnost. 
soluble, (sa'ljubl), raztopljiv, razto- 

pen. 
solution, (solju'Sn), resitev, razreSe- 

nje; raztopitev; raztopina. 
solvability, (sal"vebi'liti), razreSlji- 

vost. 
solvable, (sal'vebl), razreSljiv. 
solve, (s&lv), razreSiti, re§iti; razvoz- 

lati. 
solvency, (salVensi), izpladnost, sol- 

ventnost. 
solvent, (sal'vent), izpla5en, solventen; 

raztopen; raztopilo. 
somatic, (some'tik), telesen. 
somber, (sambr), mraden, mrk; resen. 
sombemess, (sam'brnes), mradnost, 

mrkost; resnost. 
sombrero, (sambre'ro), §irok §panski 

klobuk. 
some, (sam), nekateri, nekaj, kaj; ne- 

koliko; priblizno. 
somebody, (sam'b&"di), nekdo. 
somehow, (sam'haw), nekako, ze kako, 

na kak naSin. 
something, (sam'thing), nekaj; neko- 

liko. 
sometime, (sam'tajm), nekdaj, neko5; 

v5asih. 
sometimes, (sam'tajmz), vdasih; kdaj. 
somewhat, (sam'hwat), nekoliko. 
somewhere, (sam'hwer), nekje. 
somersault, (sa'mrsolt), somerset, (sa'- 

mrset), prekucljaj, kozelc; skok v 

zraku. 
somnambulate, (simnem'bjulejt), ho- 

diti v spanju. 
somnambulism, (samnem'bjulizm), ho- 

ja v spanju, somnambulizem. 
somniloquist,(samni'lokwist), kdor go- 

vori v spanju. 
somniloquy, (s&mni'lokwi), govor v 

spanju. 222 SOM SOW somnolence, (sam'nolens), zaspanost. 
somnolent, (sam'nolent) , zaspan. 
son, (san), sin. 
son-in-law, (san in 16), zet. 
sonship, (san'sip), sinstvo. 
sonant, (so'nent), glased se. 
sonata, (sona'ta), sonata. 
song, (song), pesem; popevka; petje. 
songster, (songstr), pevec; pesnik. 
sonnet, (s^'net), sonet (pesem). 
sonorous, (sono'res), zvened, doned; 

lepozvened, blagoglasen. 
soon, (sun) , kmalu ; zgodaj ; takoj ; rad ; 

as soon as, kakor hitro, brz ko. 
sooner, (sunr), poprej; rajSi. 
soonest, (su'nest), najhitreje. 
soot, (sut), saje. 
sooth, (suth), resnica, dejstvo; resni- 

6en; for sooth, res, v resnici. 
soothe, (siidh), laj§ati; pomiriti; bla- 

ziti; potolaziti. 
soothsay, (suth'sej), vedezevati. 
soothsayer, (suth'sejer), vedezevalec. 
sootiness, (su'tines), sajost. 
sooty, (su'ti), sajast. 
sop, (sap), pomoditi; podkupnina. 
sophism, (sa'fizm), sofizem, lazen 

sklep. 
sophist, (sa'fist), lazimodrijan, sofist. 
sophistical, (sofi'stikl), laznivo moder. 
sophisticate, (sof i'stikejt) , zavijati, 

laznivo izvajati, popaCiti. 
sophistry, (sa'fistri), laznivo izvaja- 

nje. 
sophomore, (sa'fomor), sofomor, uCe- 

nec drugega razreda ameri§kih vi§- 

jih Sol. 
soporific, (sopori'fik), uspavalen; u- 

spavalno sredstvo. 
soprano, (sopra'no), sopran, prvi zen- 

ski glas. 
sorb, (sorb), jerebika (drevo). 
sorcerer, (sor'serer), 6arovnik. 
sorceress, (sar'seres), darovnica. 
sorcery, (sor'seri), CarovniStvo. 
sordid, (sorMid), nizkoteh; umazan. 
sordidness, (sor'didnes) , nizkotnost, 

podlost. 
sore, (sor), boleC; ranjen; obCutljiv; 

hud, jak; lahka rana; boleC prostor; 

nadloga, teiava; — ly, jako, bolest- 

no. 
sorority, (soro'riti), sestrinstvo, bra- 

tov§dina. 
sorrel, (so'rel), rdedkastorjav; kislica, 

§dev (rastlina)i 
sorrily, (so'rili), bedno, zalostno, 

revno. 
sorriness^ (so'rines), zalovanje; rev- 

§5ina. 
sorrow, (sa'ro), zalost, tuga; skrb; 

trpljenje; zalovati, tugovati. 
9orrowfulr (s^'roful), zalosten, tuzen; jaden. 
sorry, (sa'ri), ialosten; klavern; I am 

sorry, zal mi je. 
sort, (sort), vrsta; nadin; loditi, raz- 

brati. 
sortable, (sor'tebl), izberen, razberen. 
sorter, (sortr), izbiralec. 
sortie, (sor'ti), izpad obleganih voja- 

kov. 
sot, (sat), opijaniti; pijanec. 
sottish, (sa'ti§), pijan. 
sough, (saw ali saf), §umljati; zvizga- 

nje vetra. 
sought, (sot), glej'seek. 
soul, (s51), dula. 

soulful, (sdrful), velikoduSen; 2iv. 
soulless, (sol'les), brez du§e, brez- 

dusen; podel. 
sound, (sawnd), zdrav; trden; eel; pra- 

vilen; globok; globdko; glas, zvok; 

preiskovalna igla; preliv; glasiti 

se, zveneti, doneti; preiskovati; me- 

riti globodino (z olovnico). 
sounding-board, (sawnding bord)^ re- 

sonandna deska. 
soundless, (sawnd'les), brezglasen; 

brez dna. 
soundness, (sawnd*nes), zdravje; mo£; 

pravilnost. 
soup, (sup), juha. 
sour, (sawr), kisel; rezek; £emeren; 

okisati, skisati [se]; — ^ly, kislo. 
source, (sors), vir, izvir; poCetek. po- 

delo. 
sourish, (saw'ri§), kislast. 
sourness, (sa'wrnes), kislost, kislina; 

strogost. 
souse, (saws), vtakniti v vodo, po- 

grezniti [se] ; nakisati (pra$i£ja 

u§esa, parklje) ; nakisano meso. 
south, (sawth), jug; ju2en; proti jugu. 
southeast, (sawth'Ist), jugovzhod. 
southerly, (sa'dhrli), nekoliko juien; 

juzno. 
southern, (sadhrn), juzen. 
southerner, (sa'dhrnr), dlovek, zive£ 

na jugu. 
southernmost, (sadhrn most), na skraj- 

nem jugu. 
southward, (sawth'wrd), proti jugu. 
southwest, (sawth'west), jugozahod; 

jugozahoden. 
souvenir, (su'Vinir'), spominek; od- 

pustek. 
sovereign, (sa* [ali sa*] verin), naj- 

viSji, vladarski; vladar; zlat cekin 

(20 angleskih §ilingov $4.86). 
sovereignty, (sa'verinti), oblastni§tvo, 

nadvlada; neodvisnost. 
soviet, (soVjet), sovjet, svet. 
sow, (saw), prasica. 
sow, (s5), (sowed, sowed ali sown, 

s5n), sejati; raztr^^at^f sow SPE 223 sower, (so'er), sejalec. 
sowing, (so'itrg), setev, sejanje. 
spa, (spa), mineralni vrelec. 
space, (spejs), prostor; razdalja; pre- 

sledek; doba; narediti prostor ali 

presledek. 
spacious, (spej'ses), prostoren, obse- 

2en. 
spade, (spejd), lopata; pik, zelja (pri 

kvartah) ; kopati z lopato. 
spaghetti, (spege'ti), spaghetti, tanki 

makaroni. 
Spain, (spejn), §panija, §pansko. 
span, (spen), ped, pedenj; kratka do- 
ba; obok; izmeriti s prsti; razprosti- 

rati se. 
spangle, (spengl), zlata pena, ble§£ina; 

ble§dati. 
Spaniard, (spe'njrd), Spanec. 
spaniel, (spe'njel), prepelidar (pes). 
Spanish, (spe'ni§)-, Spanski; Spanski 

jezik, span§5ina. 
spank, (spenk), z dlanjo toldi; hiteti; 

udarec z dlanjo. 
spanking, (spen'king), udarci; hiter. 
spar, (spar), boriti se z rokami; lemez, 

Skarnica (pri stavbah). 
spare, (sper), hraniti, prihraniti; biti 

brez desa; prizanesti; kar je odved; 

picel, redek; suh; preostal; — ly, 

vardno, pomalem. 
spareribs, (sper'ribz), pra§i5ja rebrca 

(z mesom). 
sparing, (spe'ring), varden; ne obilen; 

preostajalen. 
spark, (spark), iskra; Ijubimec; iskriti 

se; igrati vlogo Ijubimca. 
sparkle, (sparkl), lesk, iskra; lesketa- 

ti se, isjcriti se. 
sparkling, (spark'ling), lesked, iskreS. 
sparrow, (spe'ro), vrabec. 
sparse, (spars), raztresen; redek. 
spasm, (spezm), krd, popadek. 
spasmodic, (spezma'dik), krdevit. 
spastic, (spe'stik), krdevit. 
spatial, (spej§l), prostoren. 
spatter, (spetr), §kropiti, oSkropiti; po- 

liti; §kropitev. 
spatula, (spe'dula ali -tjula), lopatica. 
spavin, (speVin), bramor (konjska 

bolezen). 
spawn, (spon), drestiti se, ikriti se; 

ledi, roditi; ikra. 
spay, (spej), izrezati jaj^nike. 
speak, (spik), (spoke, sp5k, spoken, 

spokn), govoriti, redi. 
speakable, (spi'kebl), izrecen, kar se 

sme izredi. 
speaker, (spikr), govornik; (S-), pred- 

sednik poslanske zbornice. 
speaking, (spPking), govored; govor. 
spear, (spir), kopje, sulica; prebosti. 
spearfish, (spIr'fiS), sulidar (riba). special, (spe§l), poseben; lasten; re* 

den; — ly, posebno, zlasti. 
specialist, (spe'§elist), strokovnjak, 

specialist. 
specialize, (spe'selajz), zavzeti poseb- 
no mesto ali delo. 
specialty, (spe'§elti), posebnost; izred- 

nost; strokovnja§tvo. 
specie, (spPSi), kovan denar, novec;in 

specie, v kovanem denar ju. 
species, (spPsiz), vrsta; skupina; po- 

doba. 
specific, (spisi'fik), vrsten, lasten; 

svojstven, specifiden. 
specification, (spe"sifikej'§n), podro- 

ben opis; posebno omenjenje. 
specify, (spe*sifaj), posebej omeniti; 

podrobno navesti; doloditi. 
specimen, (spe'simen), vzorec. 
specious, (spi'ses), o5ividen, nagleden; 

navidezno pravilen; dozdeven, ver- 

jeten. 
speck, (spek), madez; pika; koSdek; 

po§kropitij pomazati. 
speckle, (spekl), poskropiti. 
spectacle, (spek'tekl), predstava; du- 

den prizor; — ^s, o5ala. 
spectacular, (spekte'kjulr), prizoren; 

gledaliski, sijajen. 
spectator, (spektej'tr), gledalec; opa- 

zovalec. 
specter, (spektr), prikazen, strah. 
spectral, (spek'trel), straSilen, prika- 

zenski. 
spectrum, (spek'trem), §ar, spektrum. 
specular, (spe'kjulr), zrcalen; odseva- 

jo5. 
speculate, (spe'kjulejt), premisljevati, 

pretehtati; igrati, spekulirati. 
speculation, (spekjulej*§n), prenii§lje- 

vanje, tehtanje; spekulacija. 
speculative, (spe'kjulejtiv), premi§lju- 

joC, preiskujo5; spekulativen ; pod- 

vzeten. 
speculator, (spe'kjulejtr), mislec; spe- 

kulaht. 
speculum, (spe'kjulem), zrcalo. 
sped, (sped), glej speed, 
speech, (spid), govorica; govor. 
speechless, (spid'les), mutast, brez 

besede. 
speechmaker, (spld'mejkr), govornik. 
speed, (spid), (sped, sped), hiteti pod- 

vizati se; pospesiti, jadriti se; hitri- 

ca, naglica; pospe§itev. 
speediness, (spi'dines), hitrica, nagli- 
ca, j ad most. 
speedy, (spi'di), hiter, nagel, jadrn; 

speedily, hitro. 
spell, (spel), Crkovati; pravilno pisati; 

odarati; Car; kratek Cas. 
spellbound, (spel'bawnd), odaran. 
speller, (spelr), Crkova5. 2U 6Pff SPO spelling, (spe'ling), Crkovanje, slovlje- 

n)e. 
spelt, (spelt), pira (rastlina). 
spend, (spend), (spent, spent), tro§iti, 

potroditi, porabiti; zapraviti; iz- 

6rpati; izginiti. 
spendthrift, (spend*thrift), zapravlji- 

vec. 
spent, (spent), porabljen; iz5rpan; 

brez mo6i. 
sperm, (sprm), seme; ribja ikra. 
spermatic, (sprme*tik), semenski. 
spew, (spjO), bljuvati, metati, kozlati. 
sphere, (sflr), krogla, obla; delokrog, 

podro6]e. 
spherical, (sfe'rikl), okrogel. 
sphinx, (sfinks), sfinga; nerazumljiva 

oseba. 
spice, (spajs), zadimba; di§ave; zabe- 

la; za6initi, dati okus. 
spicy, (spaj'si), za5injen, diSed; pikan- 

ten; zabeljen; oster. 
spider, (spajdr), pajek. 
spigot, (spi'get), £ep pri sodu, pilek. 
spike, (spajk), klin, velik iebelj; ost; 

klas; priostriti; pribiti; zagozditi 

(top). • 
spiky, (spaj'ki), klinast; oster. 
spill, (spil), (spilt, spilt), zliti, politi; 

izgubiti; vre5i ven; majhen kos; iz- 

litek. 
spin, (spin), (spun, spun), presti; vrte- 

ti [sej ; kro2iti ; tedi. 
spinach, (spi'nid), §pina5a. 
spinal, (spaj'nl), hrbteniden; spinal 

cord, hrbtenjada (mozeg). 
spindle, (spindl), vreteno; preslica; 

steblo. 
spine, (spajn), hrbtenica (kost); trn. 
spinet, (spi'net), starodaven glaso- 

vir. 
spinner, (spinr), predilec, predilka. 
spinney, (spi'ni), go§5evje. 
spinning-wheel, (spining hwil), kolo- 

vrat. 
spinster, (spinstr), neomozena zenska. 
spiral, (spaj'rel), zavit, zasvedran, 

polzast; zavita Crta. 
spire, (spajr), zavitek; stolp; ost stol- 

pa; steblo; vzdigovati se v obliki 

stoica. 
spirit, (spi'rit), duh; du§a; strah, pri- 

kazen; iivahnost; pogum, nagib; 

pravi pomen; Spirit, alkohol; navdu- 

liti, oziviti; to spirit away, odvesti, 

odpeljati; — s, volja, razpoloienje; 

in high spirits, vesel, iivahen; in low 

spirits, potrt. 
spirited ,(spi'rited), navdu§en; 21 va- 

hen; duhovit. 
spiritism, (spi'ritizm), vera v obde- 

vanje z duhovi, spiritizem. 
ritless, (spi'ritles), brez poguma, potrt, maIodu§en. 
spiritual, (spi'riduel), duSeven, brez- 

telesen; duhovit. 
spiritualism, (spi'riiuelizm), vera v 

obdevanje duhov„ spiritizem. 
spirituality, (spiridue'liti), duSevnost; 

duhovniStvo. 
spirituous, (spi'riSues), alkoholen. 
spirt, (sprt), brizgati; glej spurt, 
spiry, (spaj'ri), koniCast; zavit, ka5ast. 
spit, (spit), (spit ali spat, spit), plju- 

vati; nabosti; pljunec; nabodalo. 
spite, (spajt), sovraStvo, zloba; ne- 

volja; jeziti; in spite of, vkljub, na- 

vzlic. 
spiteful, (spajt'ful), nagajiv; kljubo- 

valen; zloben. 
spitfire, (spit'fajr), srboritez. 
spittle, (spitl), pljunec, pljunek. 
spittoon, (spitun')9 pljuvalnik. 
splash, (spleS), pljuskniti; oSkropiti; 

pljusk, o§krop; blatni madez. 
splajrfoot, (splej'fut), plosdasta noga. 
spleen, (splfn), vranica; slaba volja. 
spleeny, (spli'ni), 5emeren, slabovo- 

Ijen. 
splendent, (splen'dent), ble§Ce5, sija- 

jen. 
splendid, (splen'did), krasen, sijajen; 

znamenit. 
splendor, (splendr), kras, sijaj. 
splenetic, (spline'tik), vrani^en; slabo- 

voljen, Cemeren. 
splenic, (sple'nik), vraniSen. 
splice, (splajs), zvezati, spojiti, vple- 

sti; zveza. 
splint, (splint), de§£ica. 
splinter, (splintr), trska; troha, pezdir, 

iver; deSCica, §aga; cepiti; odkrojiti, 

odbiti. 
split, (split), (split, split), cepiti; po- 

diti, razpoditi se ; preklati [se] ; raz- 

poka, vrzel; preklan. 
splotch, (splaS), made2. 
splutter, (splatr)^ brum, §um; vse- 

navzkriz govoriti. 
spoil, (spdjl), pokvariti; pohujSati; 

pleniti; plen, rop; opusto§enje. 
spoiler, (spoj'lr), kvaritelj; ropar; 

opusto§evalec. 
spoke, (spok), pre5ka pri kolesu, (§pi- 

ca) ; glej speak, 
spokesman, (spoks'men), govornik (v 

imenu drugih). 
spoliation, (spd"liej'§n), plenitev, rop; 

pokvarjenje. 
spondaic, (spandej'ik), spondejiSen. 
spondee, (sp^n'dl), spondej (pesni§ka 

stopica). 
sponge, (spand2), goba; izbrisati; 

vsrkati; pre2ivljati se z goljufijo. 
sponger, (spandir), lahkoiivec. 
sponginess, (span'd2ines), gobavost. SPO 

spongy, (spandzi), gobast; mehak in 

luknjiSast. 
sponsor, (spansr), porok; boter. 
sponsorship, (span'sr§ip), boterstvo. 
spontaneity, (sp^nteni'iti), prostovolj- 

nost; samodolo5ba; samovoljnost. 
spontanious, (spantej'nies), samovo- 

Ijen; same od sebe; samonikel. 
spook, (spuk), duh, strah, §krat. 
spool, (spul), vitel, cevka; navijati na 

cevko. 
spoon, (spun), zlica; Ijubimkati se. 
spoonful, (spun'ful), polno 21ico. 
spoony, (spu'ni), neumno zaljubljen. 
spoor, (spur), sled divje iivali. 
sporadic, (spore'dik), posamezno se 

godeC, sporadiden. 
spore, (spor), trajnica, tros (pri rast- 

linah ali glivicah). 
sport, (sport), igra; razveseljevanje; 

§ala; kratkodasje; sport (dirka, lov, 

igra) ; igrati se na prostem. 
sportive, (spor'tiv), vesel, razveselju- 

jod se. 
sportsman, (sports'men), Ijubitelj 

sporta; izurjenec v lovu. 
spot, (sp&t), prostor, kraj; todka; kos 

sveta; madez, lisa; pomazati; zapa- 

ziti; oSkropiti. 
spotless, (spdt'les), brez madeia, brez- 

madezen. 
spotted, (spd'ted), oSkropIjen, zama- 

zan ; pikast, lisast. 
spotty, (spS'ti), lisast; zamazan. 
spousal, (spawzl), porodni, zakonski; 

zenitovanje. 
spouse, (spawz), tovari§ v zakonu, 

(moz, zena). 
spout, (spawt), zleb, cev (za vodo), 

vodna troba; voden curek; izlivati 

se; brizgati; §irokoustiti se. 
sprain, (sprejn), izviniti, izpahniti; iz- 

vinjenje. 
sprat, (spret), sledica (riba). 
sprawl, (sprdl), zvijati se, ovijati se; 

zvijanje. 
spray, (sprej), pr§a, prSenje; mladika; 

prSeti. 
spread, (spred), (spread, spread), raz- 

tegniti [se]; razsiriti [se]; pogrniti; 

razSirjanje, raz§irjatev; obseg; po- 

krita miza; kosilo. 
sprightliness, (sprajt'lines) , 2ivah- 

nost. 
sprightly, (sprajt'li), 2iv, iivahen. 
spring, (spring), (sprang, sprang, 

sprung, sprang), skoditi; izvirati; 

nastati; zaCeti; razgnati; razpo£iti 

[se]; skok; odboj; vzmet, pero; iz- 

vir, vir; vrelec, potok; pomlad. 
springe, (sprindi), zanka, fimnica 

(za pti5e). 
springtime, (spring'tajm), pomlad4inski SQU 225 £as, pomlad. 
springy, (sprin'gi), proien, elastiCen; 

odskakujod; moker. 
sprinkle, (sprinkl), Skropiti; raztresti; 

§kropitev; malenkost. 
sprinkler, (sprink'lr), Skropilnica; 

§kropilec. 
sprinkling, (sprink'ling), po§kropitev; 

malenkost. 
sprint, (sprint), drveti; kratek tek. 
sprit, (sprit), razpenjaC, kol za razpe- 

njanje jader. 
sprite, (sprajt), duh, prikazen. 
sprocket, (sprft'ket), zobec; nazobSano 

kolo. 
sprout, (sprawt), brst, kal; brsteti, ka- 

liti. 
spruce, (sprus), liSen, Ceden; liSpati 

se; borovec (drevo) ; borovina. 
spruceness, (sprus'nes), liCnost; li§pa- 

vost. 
sprung, (sprang), glej spring, 
spry, (spraj), gib6en, hiter. 
spud, (spad), pralica, kopa5a; (doma- 

6e) krompir. 
spume, (spjum), pena; peniti se. 
spun, (span), glej spin, 
spunk, (spank), vzigalo, vzigalen les; 

ziv, obCutljiv. 
spunky, (span'ki), Jiv; obSuten. 
spur, (spr), ostroga; trn; nagon; raz- 

rastek gorovja; izppdbosti; hiteti. 
spurge, (sprdi), mledek (rastlina). 
spurious, (spju'ries), podtaknjen, ne- 

pristen, potvorjen. 
spurn, (sprn), zaniCljivo odbiti; brcni- 

ti; zanidevati; brca. 
spurt, (sprt), brizgati; hipen napor; 

brizg; izbruh. 
sputter, (spatr), vrvrati; prSeti; blju- 

vati; brbrati; vrvranje, vrenje; brb- 

ranje. 
sputterer, (spa'terer), brbraS. 
sputum, (spju'tem), pljunec, pljunek. 
spy, (spaj), ogleduh; ogledovati; za- 

paziti. 
squab, (skw&b), debel, zavaljen, nero- 

den; brez perja, gol; mlad golob; de- 

beluh* 
squabble, (skw&bl), prepirati se; bo- 

riti se za prvenstvo; prepir. 
squad, (skw&d), krdelo (pseb all vo- 

jakov). 
squadron, (skw&d'ren), Skadron; ko- 

nji§ki oddelek. 
squalid, (skw^'lid), zamazan, zanika- 

ren. 

squalidness, (skw&'lidnes), zamaza- 

nost. 
squall, (skwai), kriCati, javkati; krik; 

puh vetra; nevihta. 
jMiualler, ^-skwilr), kri5a5. 
squally, (8kv4'U\^ Vs^Sa^^^Nt^3«s^^^- 226 SQU squalor, (skwalr' ali skwej'lr), zama- 

zanost, zanikarnost. 
squander, (skwandr), zapraviti; trati- 

ti; razsipati. 
squanderer, (skwan'derer), razsipnez, 

potratnei. 
squanderingly, (skwan'deringli), po- 

tratno. 
square, (skwer), Stirjaski, kvadraten; 

Stirikoten; primeren; praviden, pra- 

vilen; §tirjak, kvadrat; stirikoten 

prostor, trg; red; razdeliti na §tiri 

kote; odmeriti; uravnati, poravnati; 

pomnoziti stevilo z istim stevilom; 

prilegati se. 
squash, (skwas), zmedkati; mehka 

tvarina; cmok; buda. 
squat, (skwat), po5epniti, podeniti; na- 

seliti se; 5eped; tr§£at. 
squatty, (skwa'ti), trSdat, debel in 

majhen. 
squaw, (skwa), Indijanka. 
squawk, (skwak), kvakati. 
squeak, (skwik), cviliti; cviljenje. 
squeal, (skwil), kridati, cviliti (kot 

praSid) ; cviljenje. 
squeamish, (skwI'miS), obdutljiv; iz- 

birCen; kodljiv. 
squeeze, (skwlz), stisniti; u§5ipniti; 

pritiskati; preriti se; stisk. 
squeezer, (skwlzr), stiskalec; drgad. 
squelch, (skwelC), zadu§iti, zatreti 

[se]. 
squib, (skwib), pokalica; iskra; za- 

bavljica, pu§5ica. 
squint, (skwint), Skilidast; skiled; kriv 

pogled. 
squire, (skwajr), vitez, nizji plemid; 

dezelni uradnik. 
squirrel, (skwrl), veverica. 
squirt, (skwrt), brizgati; curljati; cu- 

rek; brizgalka. 
stab, (steb), bodljaj; sunek; rana; za- 

bosti; suniti. 
stability, (stebi'liti), stojnost, stalnost; 

odloCnost. 
stable, (stejbl), stalen, stojen, trajen; 

hlev; V hlev deti; stably, (stejb'li), 

stalno, trajno. 
stack, (stek), kopa (sena, zita, lesa) ; 

tovarniSki dimnik; nakopiCiti. 
stadium, (stej'diem), dirkali§5e, sta- 

dij. 
staff, (stef), drog; Stab; osobje; 

glavni uradniki ali u5itelji. 
stag, (steg), jelen; samec; stag-beetle, 

rogaC (hroSC). 
stage, (stejdz), oder; glediS6e; stopi- 

nja; stanje (bolezni) ; javni voz; 

spraviti na oder; stage-coach, po§t- 

ni voz. 
stagger, (st6gr), omahovati, opotekati 

se; obotavljati ise; omajati; presene- STA 

titi; — s, mrtvoud pri doma5ih ziva- 

llh. 
stagnancy, (steg'nensi), zastajanje; 

otrplost. 
stagnant, (steg'nent), zastal; stojed 

(voda) ; otrpel. 
stagnate, (steg'nejt), zastati; stati; 

obtidati. 

stagnation, (stegnej'Sn), zastanek; 

otrplost, stagnacija. 
staid, (stejd), ustanovljen; resen; glej 

stay. 

stain, (stejn), madez; lisa; barvilo; 

umazati; pobarvati. 
stainless, (stejn'les), brez made2a, 

dist. 
stair, (ster), stopnica; stairs, (sterz), 

stopnice. 
staircase, (ster'kejs), stairway, (ster'- 

wej), stopnice. 

stake, (stejk), kol; steber; stava; gr- 
mada; obkoliti; zastaviti; at stake, 
v nevarnosti. 

stalactite, (stelek'tajt), kapnik. 

stale, (stejl), star, zastarel; obrabljen; 

postan. 
staleness, (stejl'nes), zastarelost; ob- 

rabljenost. 

stalk, (stok), steblo; dostojanstven 
korak; ponosno korakati; zalezovati; 
stalking-horse, konj, za katerega se 
skrije lovec; prevara, krinka. 

stall, (stol), hlev, staja; sedei, klop; 
stojnica; postaviti v hlev. 

stallion, (ste'ljen), plemenski zrebec. 
stalwart, (stol'wrt), pogumen, junaSki; 

Cvrst, drzen. 
stamen, (stej'men), pra§nik (pri cve- 

tu). 

stamina, (ste'mina), mo5, sila; jedro. 

stammer, (stdmr), jecljati; jecljanje. 

stammerer, (ste'mer6r), jeclja5. 

stamp, (stemp), toldi; kovati (denar) ; 
pedatiti; zigosati; odtisniti; biti (z 
nogo ob tla), topotati, cepetati; u- 
dar; odtis; peCat; 2ig; znamka; ob- 
lika; znadaj; postage-stamp, po§tna 
znamka. 

stampede, (stSmpId*), zdivjati; razkro- 
piti se, zbeiati; zdivjanje. 

stamper, (stempr), stopa. 

stanch, staunch, (stan5), stanoviten; 

trden; ustaviti (kri). 
stanchion, (sten'Sn), steber. 

stand, (stend), (stood, stood), stati; 
bivati; vztrajati; prestajati; obsta- 
ti; veljati; skladati se; stanje, sta- 
liiCe; mizica; prostor; odpor; pod- 
pora, stojalo; stojnica; stojiSde; sa- 
dism ; visoka stopnja. STA STE 227 standard, (sten'drd), zastava; pravila, 

enota; pokondna podpora; izvrsten; 

normalen; prav; spIo§no veljaven, 

standard. 
standing, (sten'ding), stojed, obsto- 

jed; stanje, stalisde; stopnja; traj- 

nost; of long standing, star. 
standstill, (stend'stil), prenehljaj, pre- 

mirje; prestanek. 
stank, (stenk), glej stink, 
stanza, (sten'za), stanza, kitica (v 

pesmi). 
staple, (stejpl), glavna tvarina, glav- 

ni izdelek; vlakno; sirovina; kvaka; 

poglaviten. 
star, (star), zvezda; ugledna oseba 

(igralec); pozvezditi; odlikovati se. 
starboard, (star'bord), desna stran 

ladje. 
starch, (stard), skrob; togost; poskro- 

biti. 
starchy, (star'di), skrobast. 
stare, (ster), strmeti; zijati; strmo- 

glednost; strm pogled. 
stark, (stark), trd; popoln; jako, po- 

polnoma; stark mad, popolnoma 

blazen. 
starling, (starring), skorec (pti£). 
starred, (stard), zvezdat. 
starry, (sta'ri), zvezdnat. 
start, (start), zadeti, prideti [se] ; zga- 

niti [se] ; prestraSiti [se], presene- 

titi; zadetek; zganitev; prestra§enje ; 

sunek. 
starter, (startr), pridetnik. 
startle, (start!), osupniti, zganiti [se]; 

prestraSiti; presenetiti; osuplost. 
starvation, (starvej'§n), stradanje. 
starve, (starv), stradati; izstradati. 
starveling, (starv'ling), stradalec; sla- 

botnez ; -slab ; laCen. 
state, (stejt), stanje, polozaj; stan; 

drSava; sijaj; napredek; izjaviti, iz- 

raziti se, redi; drzaven; State-house, 

drzavna zbornica (poslopje) ; State 

legislature, drzavna postavodaja. 
stateliness, (stejt'lines) , odlidnost ; 

kras; postavnost. 
stately, (stejt'li), odliien; krasen; po- 

nosen. 
statement, (stejt'ment), izrek, izjava; 

poroSilo; izkazilo; monthly state- 
ment, mesedni raCun. 
stateroom, (stejt'rum), spalna soba na 

ladji. 
statesman, (stejts'men), drzavnik. 
statesmanship, (ste]ts'men§ip), dr2av- 

niStvo. 
static, (ste'tik), stalen, ravnoteien; 

— s, statika, veda o ravnoteiju. 
station, (stej§n), prostor; stan; po- 

staja; stopnja; slu2ba; postaviti. 
stationary, (stej'Seneri), stalen; sto- ie6; nepremakljiv. 
stationer, (stej'§enr), prodajalec pi- 

salnih potrebsdin. 
stationeiy, (stej'seneri), pisalne po- 

trebSdine. 
statistical, (steti'stikl), statistiden; po- 

Steven. 
statistician, (ste"tisti'§n), statistik. 
statistics, (steti'stiks), statistika, po- 

datki V itevilkah. 
statuary, (ste*6ueri), kiparstvo; kipar. 
statue, (ste'du ali ste'tju), kip; soha. 
stature, (ste'dur ali ste'tjur), telesna 

velikost, postava, rast. 
status, (stej'tes), stanje, polozaj, raz- 

mere. 
statute, (ste'Sut ali ste'tjut), postava, 

zakon, pravilo. 

staunch, (stand), glej stanch. 

stave, (stejv), doga (za sode) ; vrsta; 

predreti, preluknjati; izbiti, odbiti. 
stay, (stej), (stayed ali staid), ostati; 

stati; obstati; bivati; ustaviti, ovi- 

rati; podpreti; bivanje, muditev; ovi- 

ra; podpora. 
stead, (sted), mesto, prostor; in his 

stead, mesto njega. 
steadfast, (sted'fest), stanoviten; tr- 

den; odloden. 
steadiness, (ste*dines), stanovitnost; 

trdnost. 

steady, (steMi), stanoviten; reden; 

trden; stalen; pritrditi; utrditi; 

uravnati. 
steak, (stejk), kos mesa za opedenje. 
steal, (stil), (stole, stolen), krasti; 

prikrasti se, priplaziti se. 
stealer, (stllr), kradez, tat. 
stealth, (stelth), kraja; skrivnost; by 

stealth, kradoma, na skrivaj. 
stealthy, (stel'thi), skriven; potuh- 

njen. 

steam, (stim), para; sopara; pariti se; 

kaditi se. 
steam-bath, (stlm beth), parna kopel. 
steamboat, (stlm'bdt), parni Coin; 

parnik. 
steam-boiler, (sttm bojlr), parni kotel. 
steam-engine, (stlm en'dzin), parni 

stroj. 
steamer, (stimr), parnik. 
steamship, (stlm'Sip), parnik. 
steam- whistle, (stlm hwisl), parna 

piSCalka. 

steed, (stid), vranec, 5il konj. 
steel, (stri), jeklo; pojekliti. 
steely, (strii)", jeklen; trd. 
steep, (stip), jako strm; strmina; na- 

mo£iti, pomoiiti. 
steeple, (stipl), stolp, zvonik. 
steeplechase, (stipl £ejs), hitra jeza, 

konjska dirka. 228 STE STI steepness, (stlp'nes), strmina; breg. 
steer, (stir), junec; vol; krmariti; vo- 

diti; obnalati se. 
steerage, (strridz), krmarjenje; krmi- 

lo; medkrovje. 
steering- wheel, (stlring hwil), krmilo. 
steersman, (stirz'men), krmar. 
stellar, (stelr), zvezden. 
stem, (stem), deblo; steblo; sprednji 

del ladje; ovirati; ustavljati se. 
stench, (stend), smrad. 
stencil, (sten'sil), vzorec s prebitimi 

drkami all slikami; §ablona. 
stenographer, (stind'grefr), tesnopisec, 

brzopisec, stenograf. 
stenographical, (stenogre'fikl), tesno- 

pisen, stenografiSen. 
stenography, (stina'grefi), tesnopisje, 

brzopisje, stenograf ija; glej short- 
hand, 
stentorian, (stento'rien), jako glasen. 
step, (step), stopati, stopiti, korakati; 

stop in j a, korak; stopnica. 
stepbrother, (step'bradhr), polbrat. 
stepchild, (step'(^ajld), pastorek, 

pastorka. 
stepdaughter, (step'dotr), pastorka. 
stepfather, (step'fadhr), o5im, odih. 
stepladder, (step'ledr), lestvica. 
stepmother, (step'madhr), ma5eha. 
steppe, (step), pusta, stepa. 
stepping-stone, (steping ston), kamni- 

ta stopnica; sredstvo za napredek. 
stepsister, (step'sistr), polsestra. 
stepson, (step'san), pastorek. 
stereopticon, (steriap'tikn), stereopti- 

kon (stroj za metanje slik na ste- 

no). 
stereoscope, (ste'riosk5p), stereoskop, 

telozor. 
stereoscopic, ( sterioskd'pik) , stereosko- 

pi5en. 
stereotype, (ste'riotajp), stereotip, 

plosda za celotisk; narediti stereotip. 
sterile, (ste'ril), neplodovit, jalov; ne- 

okuzen. 
sterility, (steri'liti), neplodovitost. 
sterilization, (sterilizej'Sn), razkuie- 

nje. 
sterilize, (ste'rilajz), narediti jalovo; 

razkujiiti, sterilizirati. 
sterling, (str'ling), pristen; preizku- 

§en. 
stem, (strn), osoren, resen, strog; 

zadnji del ladje. 
sternness, (strn'nes), osornost, stro- 

gost. 
sternum, (str'nem), prsna kost. 
stertorous, (str'tores), brope5; smr- 

Ce6. 
stethoscope, (ste'thoskdp), prsna slu- 

Salka, stetoskop (zdravniSka pripra- 

va). stevedore, (stiv'dor), nakladalec, raz- 

kladalec ladij. 
stew, (stju), vhuhano meso, obara, 

zakuha; vkuhati. 
steward, (stju'drd), nadzornik; stre2- 

nik na ladji; hi§nik; -—ess, stre2ni- 

ca, hiSna. 
stick, (stik), palica; kol; gorjada; bod- 

Ijaj, sunek. 
stick, (stik), (stuck, stuck, stak), 

vtakniti, tidati; drzati se; zabosti. 
stickiness, (sti'kines), lepljivost, spri- 

jemljivost. 
sticky, (sti*ki), prilepljiv, prijemljiv, 

vlaCljiv. 
stiff, (stif), trd, tog; okoren; negib- 

£en; teiak; formalen; trdovraten. 
stiffen, (stifn), strditi; otopiti; okrep- 

dati; otrpniti; premreti. 
stiffness, (stifnes), topost, okorelost; 

otrplost. 
stifle, (stajfl), uduSiti, zaduSiti. 
stigma, (stig'ma), vzig, znamenje, sra- 

mota. 
stigmatize, (stig'metajz), vzgati sra- 

motno znamenje, zaznamovati. 
stile, (stajl), stopnice preko ptota. 
stiletto, (stile'to), bodalo; zabosti. 
still, (stil), tih, miren; molded; nepre- 

miden; se, se vedno; vendar; mir, 

tiSina; prekapni kotel; pomiriti; 

prekapati (zganje). 
stillborn, (stil'born), mrtvorojen. 
stillness, (stil'nes), tihota, ti§ina; 

moldednost. 
stilt, (stilt), hodulja. 
stilted, (stil'ted), bahaSki. 
stimulant, (sti'mjulent), okrepilen; 

okrepilo; drazilo. 
stimulate, (sti'mjulejt), draiiti, izpod- 

bujati, krepiti. 
stimulation, (stimjulej'Sn), draiitev, 

izpodbuja. 
stimulative, (sti'mjulejtiv), dra2e5; iz- 

podbujen. 
stimulus, (sti'mjules), drazilo, podra- 

zaj, izpodbuja; mik. 
sting, (sting), (stung, stung, stang), 

zbosti, zbadati, pikati, boleti; zaliti; 

zelo; pik, zbodljaj; zbadljivka. 
stinginess, (stin'dzines), skopost, 

stisnjenost. 
stingy, (stin'dii), skop, stisnjen. 
stink, (stink), (stunk, stunk, stank), 

smrdeti; smrad. 
stint, (stint), delei; meja; omejiti; 

odrediti. 
stipe, (stajp), steblo. 
stipend, (staj'pend), pladilo. 
stipendiary, (stajpen'dieri), pla5anec 

(duhovnik) . 
stipple, (stipl), pikati, s pikami risa- 

ti. STI 

stipulate, (sti'pjulejt), dogovoriti; do- 

loditi. 
stipulation, (stipjulej'§n), dogovor; 

dolodba. 
stir, (str), ganiti, zganiti [se], pome- 

sati; navdu§iti; ganitev; hrup, vri§5. 
stirring, (ste'ring), gibajod; vzburkan. 
stirrup, (sti'rap all ste'rap), stremen. 
stitch, (sti£), §ivati; vbadati; §iv; vbod; 

bodljaj, boleSina. 
stock, (stak), deblo, steblo; glavnica; 

delnice; rod, pleme; zaloga; zalo- 

ziti; preskrbeti; priroden, uporaben; 

glaven; nalozen; capital stock, glav- 
nica; live stock, zivina. 
stockade, (stakejd')i ograja iz zabitih 

kolov. 
stockbroker, (stak'brdkr), prekupova- 

lec delnic. 
stock company, (stak kampani), del- 

ni§ka druzba. 
stock exchange, (stak'eksdejndz") , iz- 

menjevalnica delnic, borza. 
stockholder, (stak'hdldr), delnidar. 
stocking, (sta'king), dolga nogavica. 
stock-still, (stak'stil), nepremi&sn, kot 

prikovan. 
stocky, (sta'ki), debel in mo5an. 
stock-yard, (stak jard), ograja za 

klavno zivino. 
Stoic, (sto'ik), ravnoduSnez, stoik. 
stoical, (sto'ikl), ravnodu§en, stoiCen; 

brezskrben. 
stoicism, (sto'isizm), ravnodu§je, stoi- 

cizem. 
stoke, (stok), nalagati kurivo, kuriti 

pe5. 
stoker, (stokr), kurjad. 
stole, (stol), §tola; glej steal, 
stolen, (stoln), ukraden; glej steal, 
stolid, (sta'Iid), zabit, bedast; neob- 

5uten. 
stolidity, (stoli'diti), neobdutnost. 
stomach, (sta'mek), zelodec; slast; 

prenesti, pretrpeti. 
stomachic, (stome'kik), zelodCno zdra- 

vilo; okrepdilen. 
stone, (ston), kamen; ko§5ica, pe5ka 

(pri sadju) ; kamenit; kamenjati; s 

kamnom obdati; izlu§5iti peCke. 
stone-cutter, (st5n katr), kamnosek. 
stone-fruit, (ston frut), ko§Ci5asto sa- 

dje. 
stone's cast, (stonz kest), za luCaj da- 

Ijave. 
stony, (sto'ni), kamenit; trdovraten. 
stood, (stud), glej stand, 
stool, (stul), stoldek, sedez; podno2ka; 

stolica, potreba. 
stoop, (stup), skloniti se, pripogniti 

se; poCepniti; podvredi se; pripo- 

gib; ponizanje. 
stop, (stap), ustaviti [se]; postati; ob- STR 229 stati; nehati [se] ; zamaSiti [se]; 

prestanek; konec; postajalisde, po- 

staja; stoj. 
stop-cock, (stap kak), petelin pri pipi. 
stop-over, (stap ovr), presesti iz ene- 

ga na drug vlak. 
stoppage, (sta'pidz), ustavljenje. 
stopper, (stapr), zamaSek; zama§iti. 
stopping, (stamping), ustavljenje; po- 

stanek. 

storage, (sto'ridz), skladi§5e; shrani- 

tev; skladarina; storage-battery, 

elektridna baterija. 
«tore, (stor), zaloga; skladisSe; proda- 

jalna; spraviti, skladati; zaloziti. 
storehouse, (stor'haws), skladi§5e. 
storekeeper, (stor'kipr), prodajalec, 

trgovec. 

stork, (stork), storklja. 

storm, (storm), nevihta, neurje, vihar; 

stiska; naval; navaliti, napasti; 

divjati. 
storminess, (stor'mines), vihravost. 
stormy, (stor'mi), viharen; vihrav. 
story, (sto'ri), pripovedka, povest; 

nadstropje; pripovedovati. 
stout, (stawt), krepak, modan, kore- 

njaSki; rejen; tezko, mo6no pivo. 
stoutness, (stawt'nes), krepkost, mo£; 

korenja§tvo, pogum; rejenost. 
stove, (st5v), pe5; suiilnica. 
stow, (sto), zloiiti nastran; skriti. 
stowaway, (sto'ewej"), skriven potnik. 
stowage, (std'idz), skladanje . 
strabismus, (strebis'mes), krivogled- 

nost. 

straddle, (stredl), razkoraditi se; ja- 
hati na 5em; razkoradenje; jahanje. 

straggle, (stregl), kreniti, zaiti v stran; 
potikati se; pripetiti [se]. 

straggler, (streg'lr), klatez; zaostaja- 
lec. 

straight, (strejt), raven; prem, pravi; 

posten; naravnost; straight on, na- 

ravnost naprej; straight line, prema 

Crta. 
straighten, (strejtn), izravnati, po- 

ravnati. 

straightforward, (strejt"for'wrd), na- 
ravnost naprej; odkritosrden. 

straightness, (strejt'nes), ravnost, pre- 
most; odkritosrCnost. 

strain, (strejn), napenjati [se]; vle5i, 
raztegati; siliti; precediti; pretegni- 
ti [se] ; beliti si glavo; prizadevati 
si; napor; natega; preteganje; pred- 
met (pesmi ali spisa); slog; nagib; 
napev; vrsta. 

strained, (strejnd), napet; nategnjen. 

strainer, (strejnr), cedilo; nategova- 
lec. 230 STR strait, (strejt), ozek, tesen; natanden, 

strog; tezaven; stiska, tezava; oil- 

na. 
straiten, (strejtn), zoziti, stesniti; v 

zadrego spraviti. 
strait-jacket, (strejt dzeket), prisilni 

jopi5 (za blazne). 
straitness, (strejt'nes), tesnost; stro- 

gost; zadrega. 
strand, (strend), obreije; sipina; vlak- 

no; na breg zadeti, nasesti. 
strange, (strejndz), tuj; Cuden; nov; 

nenavaden; — ^ly, 6udno, tuje. 
strangeness, (strejndz'nes), tujstvo; 

Cudnost, Cudovitost; nenaravnost. 
stranger, (strejn'dzr), tujec; inoze- 

mec. 
strangle, (strengl), zadaviti; zaduSiti 

[se]; zadrgniti. 
strangler, (streng'lr), dusilec, davilec. 
strangles, (strenglz), smolika (konj- 

ska vratna bolezen). 
strangulation, (stren"gjulej'§n) , za- 

davljenje, zadavitev, zaduSitev. 
strap, (strep), jermen, pas; tepsti z 

jermenom; nabrusiti z jermenom; 

privezati z jermenom. 
strapping, (stre'ping), velik in moCan. 
stratagem^ (str^'tedzem), bojna zvija- 

£a, stratagem. 
strategic, (strete'diik) , strategiden ; 

zvijaSen. 
strategist, (stre'tidzist), strateg, izur- 

jen vojskovodja. 
strategy, (str^'tidzi), umno vojsko- 

vodstvo, strategija. 
stratum, (strej'tem), plast. 
straw, (stro), slama; malenkost. 
strawberry, (str6T>eri), rdeda jagoda. 
straw-cutter, (stro katr), slamorezni- 

ca. 
strawy, (stro'i), slamnat. 
stray, (strej), zaiti; klatiti se; izgub- 

Ijen; klated; izgubljena iival. 
streak, (strik), proga, £rta. 
streaked, (strlkt), streaky, (strl'ki), 

progast; prepleten. 
stream, (strim), tok; vodotok, reka; 

te5i; plapolati. 
streamer, (strlmr), prapor; iarek. 
streamlet, (strim'let), poto5ek. 
streamy, (strPmi), poln vodotokov; 

2are£. 
street, (strit), ulica, cesta v mestu. 
strength, (strength), mo5; jakost. 
strengthen, (strengthn), ojaditi [se], 

pokrepCati [se]; utrditi [se]. 
strenuous, (stre^njues), nujen; napo- 

ren, resen. 
strenuousness, (stre'njuesnes), napor; 

resnost. 
stress, (stres), poudarek; vainost; pri- 

tisk; potreba; poudariti. STR 

stretch, (streC), raztezati [se]; raz§i- 

riti [se]; raztegnitev, raztezanje; 

smer; prenapetost, napetost; to 

stretch out, zlekniti se; at a stretch, 

nepretrgano. 
stretcher, (stredr), raztezalo; nosilni- 

ca. 
strew, (stru), (strewed ali strewd; 

strewed ali strewn), trositi, potresti. 
stria, (stra'ja), proga, Crta. 
striated, (stra'jejted), progast, Crtan, 

krizast. 
stricken, (strikn), zadet; glej strike, 
strict, (strikt), natanden, strog; napet; 

ozek; — ^ly, natandno, pravzaprav. 
strictness, (strikt'nes), natandnost, 

strogost; to5nost. 
stricture, (striker), ukor, karanje; zo- 

zenje. 
stride, (strajd), velik korak; koraCiti. 
strife, (strajf), borba; prepir; napor. 
strike, (strajk), (struck, struck ali 

stricken), udariti; suniti; zadeti; ga- 

niti; stavkati, Strajkati; udarec; 

stavka, §trajk. 
striking, (straj'king), pozornost zbuja- 

jo5, dudovit; zadevajo5; modan. 
string, (string), vrvica, trak; struna; 

vrsta. 
string, (string), (strung, strung, 

Strang), nabrati na vrvico; povezati; 

ubrati strune. 
stringency, (strin'dzensi), strogost. 
stringent, (strin'dient), strog; vaien. 
stringy, (strin'gi), nitast, vlaknasf. 
strip, (strip), dolg ozek pas; proga; 

strgati, omajiti; oropati; razgaliti 

[se], sledi [se]. 
stripe, (strajp), trak, proga; pretepati, 

da se naredijo proge. 
stripling, (strip'ling), mladenid, mla- 

di5. 
strive, (strajv), (strove, strov, striven, 

strivn), truditi se, stremeti, priza- 

devati se; prepirati se; tekmovati, 

boriti se. 
striving, (straj'ving), stremljenje, pri- 

zadevanje; borba; stremed. 
stroke, (strok), mah, udar; poteza; 

5rta; sila; bo2ati, gladiti z roko; 

trkati. 
stroll, (strol), hoditi, izprehajati se; 

izprehod. 
strong, (strong), modan; jak; — ly, 

modno, jako. 
stronghold, (strong'hdld), trdnjava. 
strop, (strap), jermen za bru§enje bri- 

tev; nabrusiti na jermenu. 
strove, (strov), glej strive, 
struck, (strak), zadel, zadet; glej 

strike, 
structural, (strak'5erel), sestaven; 

stavbinski. STR SUB 231 structure, (strakCr), zgradba, sestava; 

poslopje. 
struggle, (stragl), borba, boj; napor; 

boriti se; mu&iti se, truditi se; ustav- 

Ijati se; struggle for existence, boj 

za obstanek; struggle for life, boj 

na zivljenje in smrt. 
strumpet, (stram'pet), blodnica, pro- 

stitutka. 
strut, (strat), ponosno stopati; §opiri- 

ti se; Sopirjenje; napuh; poSevno 

bruno. 
stiychnine, (strik'nin), strihnin (lek 

in strup). 
stub, (stab), Stor; kupon, odrezek; 

6ik. 
stubbed, (stabd), §torast; zatrepan. 
stubble, (stabl), strni§5e. 
stubborn, (stabrn), trdovraten; upo- 

ren; odloCen; zakrknjen; stalen; 

trd. 
stubbornness, (stal^rnes), trdovrat- 

nost. 
stubby, (sta1>i), §torast; kratek in de- 

bel. 
stucco, (sta'ko), sadren omet; §tuki- 

rati. 
stud, (stad), glavi5; okra§en gumb, 

okov; gumbnik (pri srajci) ; 2reb6ar- 

na; okovati; posejati. 
studen^ (stju'dent), uCenec, dijak; 

uSenjak. 
studied, (sta'did), nauden; premisljen; 

nameren. 
studio, (stju'dio), atelje, umetnikova 

delavnica. 
studious, (stjti'dies), priden, marljiv, 

delaven. 
study, (sta'di), uCenje, uk; premiSlje- 

vanje; trud; bralna soba; §tudija; 

uditi se; §tudirati; premiSljevati ; 

preu5iti; preiskati. 
stuff, (staf), blago; tkanina; starina; 

neumnost; nabasati; napolniti. 
stuffiness, (st^'fines), zaduhlost. 
stuffy, (sta'fi), zaduhel. 
stultification, (staltifikej'Sn), poneum- 

njenje; norCevanje. 
stultify, (startifaj), poneumniti. 
stum, (stim), moSt. 
stumble, (stambl), izpodtakniti se, 

opotedi se; naleteti; izpodtikljaj ; 

napaka. 
stumbling-block, (stam'bling blak), 

glavna ovira. 
stump, (stamp), §tor, klada; debel 

ostanek; govoriti pred volitvami. 
stumpy, (stam'pi), poln Storov, Sto- 

rast, zatrepan. 
stun, (Stan), omamiti; osupniti; pre- 

senetiti. 
stung, (stang), pi&en; goljufan; glej 

sting* stunt, (stant), ovirati rast; ovirana 

rast. 
stunted, (stan'ted), pritlikav. 
stupefaction, (stjupifek'sn), omam- 

Uenje; zbeganje. 
stupe, (stjup), obkladek. 
stupefy, (stju'pifaj), omamiti; zbegati. 
stupendous, (stjupen'des), osupen, 

presenetljiv; velikanski. 
stupid, (stju'pid), bedast, top, neumen; 

dolgoSasen. 
stupidity, (stjupi'diti), neumnost, to- 

poglavnost. 
stupor, (stjupr), otrplost, omamlje- 

nost. 
sturdiness, (str'dines), krepkost, 6vr- 

stost. 
sturdy, (str*di), 6vrst, krepak; drzen. 
sturgeon, (strdzn), jeseter (riba). 
stutter, (statr), jecljati. 
stuttering, (sta'tering), jecljanje. 
sty, (staj), svinjak;; beznica; je5men 

na o6eh. 
style, (stajl), slog; na£in; obi6aj; 

no§a; naslov; £rtalo; kazalo; ime- 

novati, dati naslov. 
stylish, (staj'li§), obidajen; liCen; mo- 
dern, moden. 
suasion, (swejin), nagovarjanje. 
suave, (swejv ali swav), uljuden; Iju- 

bek. 
suavity, (swe'viti), Ijubkost. 
sub-, (sab-), (v zlozenkah) pod, ni2ji, 

od . . . 
subaltern, (sabol'trn), podrejen, pod- 

vrien; nizji uradnik, ni2ji 6astnik. 
subaqueous, (sabej'kwies), podvoden. 
subcommittee, (sabkami'ti), podod- 

sek. 
subconscious, (sabklln'§es), podzave- 

sten; — ^ness, podzavest. 
subcutaneous, (sabkjutej'nies), pod- 

kozen. 
subdeacon, (sabdT'kn), poddijakon. 
subdivide, (sabdivajd')* podrazdeliti, 

zopet razdeliti. 
subdivision, (sabdivi'in), podrazdeli- 

tev; delitev; pododdelek. 
subdue, (sabdju'), podvreSi, podjar- 

miti, premagati. 
subduer, (sabdju'dr), zmagovalec, pod- 

jarmitelj. 
subject, (sab'dzekt), podvrien; pod- 

lozen : izpostavljen ; podvrienec, 

podloznik, podanik; oseba; predmet; 

osebek, subjekt; (sabdSekt') — pod- 

vre5i, podjarmiti; izpostaviti. 
subjection, (sabdiek'Sn), podvriba; 

podloi^nost. 
subjective, (sabdzek'tiv), oseben. 
subjoin, (sabdzdjn'), pripomniti, pri- 

staviti. 
subjugate, (sab'dzugejt), podjarmiti. ■nbjugatio , (sabdiugej'Sn) , podjann- Hiibjun-live, (sabdzank'tiv), prisiav- 

]jen; pogojen tiaklon, konjunktiv. 
sublet, (sablef), podzakupiti, dat) 

drugiC V najem. 
sublimate, (sab'liine]0. prehlapati; 

poviSati; prehlapina, sublimat (v 

kemiji). 
sublime, (sablajm'), vzviien, veli- 

Costen, visok. 
sublimity, (sabli'miti), veliEastje, po- 

nos. 
sublunary, (sab'ljuneri), podlunin; 

sublunar, (sablju'nr), zemeljskj. 
submarine, {sab"nienn'), podmorski; 

podmorski ioin, submarinka; poto- 

piti s submarinko. 
submerge, (sabmrdz'). potopiti, po- 

grezniti, [se]; preplaviti. 
submersed, (sabmrsi'), podvoden, pre- 
. p!avlien. 
submergence, (sabmr'diens), submer- 
sion, (sabmr'sn), polop, pogrezni- 

tev; TSTtpUva. 
submission, (sabmi'in), podvrienost, 

pokornost; pokorSdna; vdaja. 
submissive, (sabmi'siv), pokoren, pod- 

vrien; ponlJen. 
submit, (sabmif), podvre'^i se, pod- 

redlti se; prepustiti; predloiit). 
Bubortiinnte, (sdbor'dinejt), podrediti; 
sabor'd nit) — podrejen, niiji; 

ni£ii uradnik. 
subordination, (sabordinei'Sn), pod- 

redilev; podvrzenost; pokorStina. 
suborn, (saborn'), podpihovati. 
subpena, subpoena, (sabpi'na), sodni 

pozivnica; pozvati na priievanje. 
subs-ribe. (sabskra)b'), podpisati; na- 

roCiii [se] na list; privoliii. 
suiiBTiber, (sibskrai'br), podpisnik; 

naroinik (iasopisov, knjig. delnic). 
suberriplion. (sabskrip'Sn), podpis; 
. naroCnina. 
subsequent, (sab'sikwent), naslednjl, 

druEi; — ly, poznsje. 
subserve, (sabsrv'), sluiiti, pomagat). 
subservient, (sabsr'vient), posluScn; 

poifioSen. 
Bubserriency, (sabsr'viensi), poslui- 

nost; pomoS. 
-subside. f5absaid'),-ponehati, odjenla- 

subsidentre, (sabsi'dens), pojenjanje. 
sabaidiary, (sabsi'dierl), pomoien; po- 

moEnik. 
subsidite, (sab'sidajz), dati dr£avno 

podporo. 
subsj^ (sab'sidi), driavna podpora. 
' gubstet, (^fibsisf), obstati, izhalati; 

prehraniti se; ilveti. 

(sabsis'tens), bivanje. sue 

obstanek; preiitek, hrana. 
subsislent, (sabsis'lent), obstoieC, bi- 

vajoC; izhajajoC. 
subsoil, (sab'sojl), podzemije, 
substance, (sab'stens), tvarina, snov; 

bistvo; premoienje. 
substantial, (sabsten'SI), stvaren, iz 

snovi, bistven; vazen; bagat; 

mozen; hranilen; bislvena ret. 
subslanliality, (sabstgn"Sie'liti), te- 

lesnost; bistvenost. 
subslantiate, (sabsten'Siejt), uresnl^i- 

ti; potrdiii z dokazi. 
substantive, (sab'stentiv), samostal- 

nik, substantiv (v slovtuci). 
substitute, (sab'stitiut), nadomestiti 

podvreci, podtakniti; zamenjati; na 

mestnik; podmeSek, zamena. 
substitution, (s3b"stitiu'§n), nado- 

mestitev; zamena; podmeCek. 
snbs'ra'um, (sabstrej'tem), spodnja 

plast. 
nubtend, (sdbt«ndM, naglbati se. 
subterfuge, (sab'trfjudz), izhod, izog- 

nilev; izgovor. 
sub^errr'n^an, (sabierei'nien), pod- 

zemeljski. 
snbtile, (siib'til ali sati), tenak, pro. 

zoren; neien, rahcl; oster, bistro- 

umen; nalanfen; pretirisan. 
Rub'ility. sabti'liti), tankoCutnost: 

skrajna bistroumnost. 
subdlizarjon, (sabtilizej'gn), izredCe- 

nie- olika: bistroumi.ost. 
subtilize, (sab'tilajz), izteniti; oGistiti. 
subtle, (&atn, tankofuten, neien 

bistroumen ; zvit, pretkan. 
subtlety, (sa'tlli), zvitost, pretkanost: 

bistroumnost. 
subtract, (sibtrAkt'), odSlell, subtra- 

hlrali. 
subtraction, (s.ibtrek'Sn), odStetje. 
subtrahend, (sab'trehend), oditevalec. 
suburb, (si''brb), predmestie. 
suburban, (sabr'ben), predmesten 

predmeslnl stanovalec. 
HubTeralon, (sfibvr'Sn), preobmltev, 

Dreobrat; pokvarjenje. 
Bubveraive, (sfibvr'siv), preobr&ten; 

kvaren, 
subvert, sabvrt'), preobrniti, provrnl- 

ti; pokvariti. 
subway, (sab'wei), podzemeljska ie- 

Iczaica; podzemeljska pot. 
succeed, (saksTd'), slediti; uspeli, ime- 

ti uspeh; posreCiti se. 
success, (sakses'), uspeh; sreCa. 
successful, (sakses'fu!), uspeSen; sre- 

£en. 
succession, (sSkse'Sn), sleditev.vrsta; 

nasledstvo; In QaccesMon, zapore> 

doma, zapovrstjo. sue SUN 233 successive, (sakse'siv), slede5 — ^ly, 

povrsti, zaporedoma. 
successor, (saHse^sr), naslednik. 
succinct, (saksinkt'), tesen, skrden, 

jedrnat. 
succor, (sa'kr), priti na pomo5, poma- 

gati; pomo5; noinodnik. 
succotash, (sa'kote§), jed iz mlade 

koruze in graha. 
succulence, (sa'kjulens), so5nost. 
succulent, (sa'kjulent), soden. 
succumb, (sakamb'), podledi; obne- 

mo£i. 
succussion, (saka'§n), stresaj, stres. 
such, (saC), tak, tak§en; such as, tak 

kot, naprimer. 
suck, (sak), sesati; sesanje. 
sucker, (sakr), sesalec; sesalnik; mla- 

dika. 
suckle, (sakl), dojiti. 
suckling, (sak'ling), dojendek. 
suction, (sakSn), sesanie (tekodin). 
sudatory, (sju'detori), znojed. 
sudden, (sadn), hipen, nenaden, nepri- 

5akovan>^all of a sudden, on a sud- 
den, naenkrat, mahoma, zdajci; — ^ly, 

hipoma, mahoma, nenadoma. 
suddenness, (sa'dnnes), hipnost, nepri- 

^akovanost, nenadnost. 
su'^oriferous, (sju"dori'feres), znoji- 

len. 
suds, (sadz), milnica; pane. 
sue, (s)u), toziti; prositi. 
suet, (sju'et), loj; tol§5a. 
suffer, (safr), trpeti; dovoliti; prena- 

§ati. 
suffer^ble. (sa'ferebl), znosen, pre- 

trpen; dovoljen. 
sufferance, (sa'ferens), trpljenje; do- 

volitev. 
sufferer, (sa'ferer), trpin. 
suffering, (sa'fering), trpe5; trpljenje. 
suffice, (safajs'), zadostovati; zadosti- 

ti. 
sufficiency, (safi'Sensi), zadostnost; 

zmo2nost. 
sufficient, (safi'§ent), zadosten. 
suffix, (sa'fiks), pripona, kondnica 

(v slovnici) ; (safiks*) — pridati, pri- 

peti, pripojiti. 
suffocate, (sa'fokejt), zaduSiti [se]. 
suffocation, (safokej'Sn), zaduSitev. 
suffragan, (sa'fregen), pomoien §kof. 
suffrage, (sa'fridz), volilna pravica, 

glasovanje; universal suffrage, 

sploSna volilna pravica. - 
suffragette, (saf rediet') , ■ Jjsufragetka. 
suffuse, (safjuz'), politi, tppJkf iti. 
suffusion, (saf ju'ih[) Vvpolitj^ pokritje ; 

prevleka. '. ..:; o ^.t :'._.:.. 
sugar, (§ugr) , :8bldkor ; posjaditi; . 
sugar-cane, (§ugr kejn), slfidkornl trs. 
isiugar-loaf > ^ (Mgr lof ) ; stoiecF sladkor- ja. 
sugary, (Su'geri), sladkornat. 
suggest, (sadzest'), svetovati; namig- 

niti; spominjati. 
suggestion, (sadzes'Cn), svet; namig; 

spominjanje. 
suicidal, (sju'isajdl), samomorilski. 
suicide, (sju'isajd), samomor; samo- 

morilec. 
suit, (sjut), tozba; obleka; snubitev; 

prilegati se; ugajati; urediti; od- 

govarjati; suit-case, kov5eg (za ob- 

leko). 

suitable, (sju'tebl), primeren, prikla- 

den. 
suite, (swlt), vrsta (sob), oddelek; 

spremstvo. 
suitor, (sjutr), tozitelj; snubad; pro- 

silec. 
sulk, (salk), kujati se; jeziti se; sulks, 

demernost. 
sulkiness, (sarkines), kujanje; Cemer- 

nost. 
sulky, (sal'ki), demeren, godrnjav. 
sullen, (sain), demeren, zalosten; top. 
suUenness, (sa'lenes), demernost, otoz- 

nost. 

sully, (sa'li), potemniti. 

sulphate, (sal'fejt), sulfat, zveplasta 

soL 
sulphur, (sal'fr), zveplo. 
sulphuric, (salfju'rik), 2veplen. 
sulphurous, (saPfjures), zveplenat. 
sulphury, (sal'fjuri), zveplast. 
sultan, (sal'ten), sultan. 
sultana, (saltej'na), sultanka, sulta- 

nova zena. 
sultriness,, (sal'trines), soparica, so- 

parnost. 
sultry^ (sal'tri), soparen. 
sum, (sam), vsota, svota; se§teti; 

zdruziti. 

summarize, (sa'merajz), skupno na§te- 

ti; nakratko povedati. 
summary, (sa'meri), vsebina, pregled; 

hiter, brez zavla5evanja. 
summation, (samej'§n), seStetje; vi- 

§ek. 

summer, (samr), poletje. 
summer-house, (samr haws), letovnik, 

poletna hi§a. 
summersault; (sa'mrsdlt) , summerset, 

(sa'mrset), glej somersault, 
summery, (sa'meri), poleten. 
summit, (sa'mit), vrhunec; vi§ek. 
summon, (sa'mn), pozvati, poklicati. 
summoner, (sa'menr), sodni sluga. 
sUmmonis» (sa'menz), poziv, povabilo. 
sumptuary, (sam'^ueri), potratnei. 
sumptuous, (sam'dues), potraten, raz- 

ko§en; dragocen. 
flQii, (san), solncQ; ^^\s\^VC\« 234 SUN SUP sunbeam, (san1>rm), solnSni pramen, 

zarek. 
sunburn, (san1>rn)» solndna opeklina. 
sunburnt, (san'brnt), Qzgan od solnca. 
Sunday, (san'dej), nedelja. 
sunder, (ss[ndr), lo5iti. 
sundial, (san'dajl), solndna ura. 
sundown, (san'dawn), solnCni zaton, 

zahod. 
sundry, (san'dri), veC; razen; sun- 
dries, raznoterosti, razliCne stvari. 
sunflower, (san'flawr), solndarica, 

solndna roza. 
sung, (sang), glej sing, 
sunk, (sank), glej sink, 
sunken, (sankn), potopljen, pogrez- 

njen; glej sink, 
sunlight, (san'Iajt), solnSna svetloba. 
-sunny, (sa'ni), soldnat; prisojen. 
sunrise, (san'rajz), soln&ni vzhod. 
sunset, (san'set), solnCni zahod. 
sunshine, (san'§a)n), solndni svit. 
sunstroke, (san'strok), solndarica (bo- 

lezen). 
sup, (sap), srkati, srebati; ve5erjati; 

polna usta. 
super-, (sjupr-), (v zlozenkah) nad, 

visji . . . 
superable, (sju'perebl), premagljiv. 
superabound, (sjupr-^bawnd'), pre- 

ostajati; preobilno imeti. 
superabundant, (sjupr-eban'dent), pre- 

obilen. 
superadd, (sjupr-ed'), dodati, pridati. 
superaddition, (sjupr-edi'§n), dodatek, 

pristavek; naklada. 
superannuated, (sjupr-e'njuejted), u- 

pokojen. 
superannuation, (sjupr-e"njue]'§n) , 

upokojenje. 
superb, (sjuprb'), velidasten, krasen. 
supercargo, (sjuprkar'go), nadzornik 

£ez blago. 
supercilious, (sjuprsi'lies), prevzeten, 

domi§ljav. 
superficial, (sjuprfi'§l), povr§en, pli- 

tev; — ^ly, povrSno, plitvo. 
superficies, (siuprfi'Siiz), povr§je. 
superfine, (sju'prfajn), jako fin, ne- 

prekosen. 
superfluity, (sjuprflu'iti), preostanek; 

preobilica. 
superfluous, (sjupr'flues) , preobilen, 

odve£, nepotreben. 
superhuman, (sjuprhju'men), nad- 

51ove§ki. 
superintend, (sjupr-intend'), nadzoro- 

vati. 
superintendence, (sjupr-inten'dens) , 

nadzorovanje, nadzorstvo. 
superintendent, (sjupr-inten'dent) , 

nadzornik, vodja. 
superior, (sjupfriir), vi§ji, vedji; viSJa oseba, predstojnik. 
superiority, (sjupr'rio'riti), presega- 

nje; viSja mod; prednost. 
superlative, (sjupr'letiv), najviSji; naj- 

vi§ja, presezna stopnja, superlativ 

(v slovnici). 
supernatural, (sjuprne'£erel), nadna- 

raven; Cudovit. 
supernumerary, (sjuprnju'mereri), pre- 

§tevilen, nad§tevilen. 
superscribe, (sjuprskrajb'), nadpisati, 

nasloviti. 
superscription, (sjuprskrip'§n), nad- 

pis. 
supersede, (sjuprsid'), zavzeti mesto, 

nadomestiti ; odpraviti. 
superstition, (sjuprsti'Sn), prazna ve- 
ra, 
superstitious, (sjuprsti*§es), prazno- 

veren. 
superstructure, (sjuprstrak'dr), gornja 

stavba, nadstavba. 
supenrene, (sjuprvin'), zgoditl se, na- 
domestiti. 
supervise, (sjupryajz'), nadzorovati. 
supervision, (sjuprvi'zn), nadzorstvo, 

pregledovanje. 
supervisor, (sjuprvaj'zr), nadzornik, 

nadzornica; pregledovalec; vodja. 
supine, (sjupajn'), vznak Ie2e6; nema- 

ren; brezskrben. 
supper, (sapr), vederja; the Lord's 

supper, Zadnja vederja. 
supplant, (sapldnt'), izpodmakniti ; na- 
domestiti. 
supple, (sapl), upogljiv; popustljiv; 

voljan; voljno narediti. 
supplement, (sap'liment), dodatek, prl- 

loga; prilo2iti, dodati. 
supiplemental, (saplimen'tl), supple- 
mentary, (saplimen'teri), dodaten. 
suppleness, (sa'plnes), upogljivost; 

popustljivost; voljnost 
supplicant, (sap'likent), prosed; pro- 

silec. 
supplicate, (sap'likejt), milo prositi. 
supplication, ( saplike j'§n), mila pro§- 

nja. 
supplicatory, (sap'liketori), prosilen. 
supplier, (sapla'jr), zalagatelj; pre- 

skrbovalec. 
supply, (siplaj'), ^alagati; preskrbeti; 

pomagati; zaloga; preskrba. 
support, (saport*), podpirati; vzdr2e- 

vati, preiiviti; pomagati; podpora, 

pomod; prehranitev. 
supportable, (sapor'tebl) , podpiralen; 

vzdr2ujo5. 
supporter, (sapor'tr), podpornik; do- 

brotnik; zagovornik, branitel). 
supposable, (sipo'zebl)) domnevcn, 

dozdcven. 
suppose, (sapoz'), domnevati, misliti. SUP 

supposed, {supbzi'), domneven, navi- 

dezen. 
supposition, (sapozi'^n), domnevanje. 
supiwsitiljoiis, ((sapoziti'Ses), podvr- 

zen, podtaknjen; ponareien. 
suppository, <sapa'z[tori) , supozitorl} 

(zdravniSki izraz). 
suppress, (sapres'), zatreti, zaduiiti; 

prikriti. 
suppression, (sapre'Sn), zatrtje, uni- 

fenje; prikritje. 
suppurate, {sap'jurejt)t gnojiti se. 
soppuration, (sapjurej'Sn), gnojitev. 
suppurative, (sap'jurei"tiv), gnojileo. 
Bupremacy, (sjupre'mesi), nadvlada. SWA 235 supreme, (sjuprim'), naivisji, prvi 
9ur-, (sr-), (v zlozenkah) nad, k, 
ko, viSji , pre- BurcharKe, (srCardz'), preoblolitl; pre- 

veliko breme. 
surcingle, (srsin'gl), jeraien Cez sedlo. 
sure, (sur), gotov, zaneslilv; zvesi; 

varen; mofan; zares; to be sure, go- 

tovo, prav zares; to make sure of, 

prepriSati se; zagotoviti- 
sureness, (Sur'nes), gotovost. 
surety, (Sur'ti), gotovost; poroitvo; 

porok. 
surf, (srf), kjpenje in 1>utanje morskih 

valov ob obrei{e. 
surface, (sr'fis), povrSje, povrSina; 

vnanjost. 
surfeit, (sr'fit), prenasifienje; prenasi- 

titi, prenapolniti. 
Burfce,(srdi), velik val; valovitl; vzdig- 

niti se. 
surgeon, (srdin), ranocelnik, kirurg. 
surgery, (sr'dieri), ranocelniitvo, ki- 

rurgiia. 
surgical, (sr'diikl), ranocelski. 
surliness, (sr'llnes), Gemernost. 
surly, (sr'li), 6emercn, mrk, 
surmise, (srmajz'), domnevati; domne- 

vanje, mi set. 
surmount, (simawnf), presegati; pre- 

magatl. 
surmountable, (srmawn'tebl) , preseg- 

Ijiv; premagljiv. 
surname, (sr'neim ali srnejm'), pri- 

imek datj; priimek. 
surpass, <srpes'), presegati, preka§ati. 
surpassing, (srpS'sing), izvrsten, ne- 

navaden. 
sarpliee, (sr'plis), korelelj (oblaEilo 

duhovnika). 
surplus, (sr'ples), preostanek, prebi- 

tek. 
surplusage, (sr'plesidz), prebitek. 
surprisal, (srpraj'zl), presenetilev. 
surprise, (srprajz'), preseneSenie, iz- 

nenadenje; presenetiti, iznenaditi. 
surprising, (srpral'zing), presenetljiv, 

fiudovit. surrender, (sfiren'dr), prepustiti; pre- 

dati, vdati [se]; vdaja, predaja; iz- 

roSiiev. 
surreptitious, (serepti'Ses), skriven, 

zakoten . 
surrogate, (se'rogejt), namestnik. 
surround, (sirawnd'), obdati; obkro- 

iiti; obstopiti; obkoliti. 
surrounding, (serawn'ding), obkolje* 

nie; blizu \ezei, bliinji 
surrey, (srvej'), premeriti; pregledati; 

zemlH^ko merjenje; pregled. 
surveillance, (srvej'lens ali srvei'ljens) 

Cuvanje, pregled, nadzorovanje. 
surveyor, (srvej'fer), merilec; pregle- 

dovalec. 
survival, (srvaj'vl), preiivljenje; ob- 

stanek. 
survive, (srvajv'). preziveti; ostati pri 

iivljenju, obstati; preostati. 
survivor, (srvaj'vr), resenec. 
susceptibility, (sa5ep"tibi'liti), dovzet- 

susceptible, (sasep'tibl), dovzeten; ob- 

iutljiv. 
suspect, (saspekt'). sumlti; sumniSiti; 

slutiti; dvomiti; obdolzenec. 
suspectedly, (saspek'tedli), sumljivo. 
suspend, (saspend'), obesiti; pretrgati, 

prekiniti; odIoJiti; odstaviti, suspen- 

Buspender, (saspen'dr), naramnica. 

suspense, (saspens'), odlozitev; pre- 
nehljaj, prestanek; negotovost; na- 
pe tost. 

suspension, (saspen'^n), obeSenie; od- 
laSanje; neodloEnost; zafasno pre- 
nehanje (kazni, dela), suspendirs' 
nje; suspension bridge, vise& most 
(na vrveh, iicah). 

suspicion, (saspi'in), sumnja, sumni' 

suspicious, (saspi'Ses), sumljiv; sum- 

n!£en. 
sustain, (sastejn'), zdriali; podpirati; 

pomagati; trpeli (Skodo); trditi. 
sustainable, (sastej'nebl) , zdrzlj'iv. 
austainer, (sastei'nr) , zdrievalec; pod- 

pora. 
sustenance, (sas'linens) . zdrzanje, 

podpora; prehranitev. 
Bustentation, (sastentej'in), podpora; 

prehranitev. 
sutlN-, (satir), vojaiki branjevec. 
Buture, (sjuEr), §iv. 
suzerain, (sjii'zirejn), vrhovni gospo- 

dar. 
suzerainty, (sju'zirejnti), gospodar- 

swab, (sw3b), pomoCilo; oCistitl; ob- 

drgniti. 
swaddle, (swfidi), povoj; poviti; swadd- 

ling clothes, ^QsaSt^^. 236 SWA SYM swagger, (swegr), repenCiti se; ba- 

hati se. 
swain, (swejn), kmedki fant; IjubSek. 
swale, (swejl), moCvirnat kraj. 
swallow, (swa'lo), pogoltniti, pozreti; 

poziralnik; lastavica. 
swam, (swem), glej swim, 
swamp, (swamp), moCvirje; pogrezni- 

ti se. 
swampy, (swam'pi), mo5virnat. 
swan, (swan), labod (ptiC). 
swap, (swap), zamenjati; zamenjava. 
sward, (sword), rusa; pokriti z ru- 

Sami. 
swarm, (sworm), roj; rojiti. 
swarthiness, (swor'thines), zarjave- 

lost, zagorelost. 
swarthy, (swor'thi), zarjavel, zagorel. 
swash, (swa§), pljuskati, Sumeti; 

pljusky 
swath, (swath), red, pas (pri kosnji). 
swathe, (swejdh), povoj; poviti. 
sway, (swej), gibati; voditi; mahati, 

viseti; vplivati; mo6; vpliv; oblast. 
sweal, (swil), topiti se in kapati. 
swear, (swer), (swore, sworn), prese- 

gati; preklinjati; zaprisedi. 
sweaty (swet), znoj, pot; znojiti se, 

potiti se; spotiti. 
Swede, (swid), Sved; Svedsko. 
sweep, (swip), pometati, pomesti; pre- 

gledati. 
sweeper, (swipr), pometad. 
sweeping, (swl'ping), pometajod; ob- 

sezen, splosen; pometanje; — s, sme- 

ti. 
sweepstakes, (swip'stejks), skupna 

stava. 
sweet, (swlt), sladak;- Ijubezniv; pri- 

jaznost; IjubSek; — s, sla§£ice. 
sweetbread, (swit'bred), prizeljc, te- 

ledja prsna zleza (jed). 
sweeten, (switn), osladiti; Ijubko nare- 

diti; lajsati. 
sweetheart, (swlt'hart), Ijubdek, Iju- 

bica. 
sweetish, (swPtis), sladak. 
sweetmeats, (swlt^mits), sla§5ice. 
sweetness, (swlt'nes), sladkost; Iju- 

beznivost; di§ava. 
swell, (swel), otedi; narasti; napihniti 

se; poveSati; oteklina; narastek; 

vzdignjenost, hribdek; gizdalin; giz- 

dav. 
swelling, (swelling), otok, oteklina. 
swelter, (sweltr), medleti, omagovati 

vsled vroCine. 
swerve, (swrv), zaiti, it! s pota; omah- 

niti. 
swift, (swift), hiter, uren; pripravljen; 

— ^ly, hitro, urno. 
swiftness, (swift'nes), urnost. 
Rwill, (swil), zlampati, popivati; velik pozirek; pomije. 
swim, (swim), (swam ali swum; 

swum), plavati; preplavati; drzati 

na povrsju; plavanje. 
swimmer, (swimr), plava5. 
swimming, (swi'ming), plavanje; pla- 

vajo6; — ^ly, lahko, igraje, brez te- 

zave. 
swindle, (swindl), slepariti; slepar- 

stvo. 
swindler, (swind'lr), slepar. 
swine, (swajn), pra§i5(i); svinja. 
swing, (swing), (swung, swung), gu- 

gati; mahati; nihati; viseti; gibati 

[se] ; vzmah ; guganje ; sunek ; na- 

gib. 

swinge, (swindi), bidati, tepsti. 

swipe, (swajp), zamahniti z roko; iz- 
makniti, ukrasti; udarec. 

swirl, (swrl), vrteti se; vrtinec. 

switch, (swi£), §iba; ogiba (pri zelez- 
nici), izpreminjalo (pri elektriCnih 
napravah) ; umetni lasje; tepsti; 
kreniti na stran; obrniti. 

switchman, (swid'men), (ielezniSki) 
Cuvaj. 

swivel, (swivl), vrteS sklep; swivel- 
bridge, most na skripcih. 

swollen, (swoln), otekel, glej swell. 

swoon, (swun), omedleti; omedlevi- 
ca. 

swoop, (swup), vredi se (na kaj), 

spustiti se. 
sword, (sord), me5. 
swordsman, (sordz'men), borilec z 

meCem; vojak. 
swore, (swor), sworn, (sworn), glej 

swear. 

swum, (swam), glej swim, 
swung, (swang), glej swing, 
sycamore, (si'kemdr), javor (drevo). 
sycophant, (si'kofent), priliznjeneq, 
syllabic, (sile'bik), sestojed iz zlogov. 
syllable, (si'lebl), zlog (v slovnici) ; 

zlogovati; izgovarjati. 
syllabus, (si'lebes), izvledek. 
syllogism, (si'lodzizm), sklep, silogi- 

zem. 
sylph, (silf), zraCni duh; gozdna vila; 

lepotica. 
sylvan, (silvn), gozdnji. 
symbol, (simbl), podoba, znamenje, 

simbol. 

symbolic(al), (simba'lik(l), v podobah, 

simboliden. 
symbolize, (sim'bolajz), v podobah 

predstavljati. 
symmetrical, (sime'trikl), pravilen, 

someren, simetriden. 
symmetry, (si'mitri), somernost . 
I sympathetic, (sim'^pethe'tik), so5u- 
J ten. SYM TAL 237 sympathize, (sim'pethajz), soCustvo- 

vati; obzalovati. 
sympathy, (sim'pethi), so5utje, simpa- 

tija. 
sjrmphonic, (simfa'nik), symphonipus, 

(simfo'nies), simfoniden. 
symphony, (sim'foni), skladnost, ubra- 

nost; simfonija. 
symposium, (simpo'ziem), vrsta Clan- 

kov ali govorov. 
symptom, (simptm), znak, pojav, simp- 

tom. 

symptomatic(al), (simptome'tikl (1) , 

simptomatiden, kazod znake. 
synagogue, (si'negog), sinagoga (ju- 

dovsko sveti§6e). 
sjmchronism, (sin'kronizm), sodob- 

nost. 
sjmchronize, (sin'kronajz), ujemati se 

po 5asu. 
syncope, (sin'kopi), izpustek; omedle- 

vica. 
syndicalism, (sinMikelizm), delavsko 

gibanje s pomodjo sploSne stavke, 

sindikalizem. 
syndicate, (sin'dikejt), trgovska ali fi- nandna zveza, sindikat. 
synod, (si'ned), cerkven zbor, sinoda. 
synonim, (si'nonim), soznadnica, si- 

nonim. 
synonimous, (sina'nimes), 80zna5en, 

sinonimen. 
synonimy, (sina'niitii) , sozna5nost, si* 

nonimnost. 
synopsis, (sinap'sis), splosen pregled, 

vsebina. 
synoptical, (sinap'tikl), kratek, pregle- 

den. 
syntax, (sin'teks), skladnja, sintaksa 

(v slovnici). 
synthesis, (sin'thisis), sklad, sestav, 

sinteza. 

syphilis, (si'filis), sifilis (kuzna bole- 

zen). 
syringa, (sirin'ga), §panski bezek. 
sjrringe, (si'rindz), brizga, brizgalka; 

izpirati z brizgalko. 
system, (sistm), sestav, sistem. 
systematic (al), sistime'tik(l), skla- 

den, sestaven, sistematiden. 
systemic, (siste'mik), telesen; siste- 

miCen. tab, (teb), jermenec; ob§iv. 

tabard, (te'brd), suknja. 

tabby, (te'bi), voden (blago), pisan; 

pisana madka. 
tabernacle, (te'brnekl), Sotor, taberna- 

kelj. 
tablature, (teb'leCur all -tjur), tabula- 

tura (slika)'. 
table, (tejbl), miza; omizje; razpredel- 

nica, tabela; na mizo poloziti; odlo- 

ziti; razpredeliti ; time-table, vozni 

red. 
tableau, (teb'lo), ziva slika, prizor. 
table-cloth, (tejbl kloth), namizni prt. 
table-cover, (tejbl kavr), namizno pre- 

grinjalo." 
table d'hote, (tabl dot), skupna miza 

za goste; table d'hote dinner, skup- 

no kosilo. 
table-land, (tejbl lend), planota. 
tablespoon, (tejbl spun), velika ilica; 

— ^ful, vsebina velike zlice. 
tablet, (teb'let), plo§5a; zvezek pi- 

semskega papirja; tableta. 
taboo, (tebu'), prepovedati; verska 

prepoved. 
tabular, (te'bjuler), razpredelen, tabu- 

laren; ploskovit. 
tabulate, (te'bjulejt), razpredeliti. 
tabulation, (te"bjulej'§n) , razpredelje- 

nje. 
tacit, (te'sit), umeven; skriven. 
taciturn, (te'sitrn), molCeS, moldljiv. 
taciturnity, (td"sitr'niti), moldeCnost. tack, (tek), zebljidek; privesek; pri-* 

biti; zaobrniti (lad jo). 
tackle, (tekl), poprijeti, zagrabiti; vrvi; 

priprava. 
tact, (tekt), smisel za dostojnost; tip, 

5ut; takt. 
tactful, (tekt'ful), umesten, primeren. 
tactical, (tek'tikl), takti5en. 
tactician, (tekti'§n), taktik, ve§5ak v 

voja§ki taktiki. 
tactics, (tek'tiks), taktika, vojsko- 

znanstvo. 
tadpole, (ted'pdl), glava5 (mlada 2a- 

ba). 
taffrail, (tefrejl), sekalnica (na rilcu 

ladje). 
taffy, (te'fi), taffy (slasdica). 
tag, (teg), privesek, obesek; listek 

(za naslov) ; pripeti; viseti. 
tag-rag, (teg reg), drhal. 
tail, (tejl), rep; zadnji del; §kric (pri 

suknji) ; "baba" (stran novca). 
tailor, (tejlr), krojad; Sivati. 
taint, (tejnt), omadezevati; pokvariti; 

madez; zapeljava. 
taintless, (tejnt'les), brez madeia, 

6ist. 
take, (tejk), (took, tuk, taken, tejkn), 

vzeti; prijeti; prejeti; smatrati; na- 

vzeti se; vzetek; vlov; prijem. 
talc, (telk), lojevec (prst, zemlja). 
tale, (tejl), pripovedka, pravljica; §te- 

vilo. 
talebearer, (teiUbe"t^\N > ^v^v^^x^^^- 238 TAL talent, (te'lent), zmoznost, dar, nadar- 

jenost, talent. 
talented, (te'lented), nadarjen, talenti- 

ran. 
talisman, (te'lismen), £ar, Carovno 

sredstvo, talisman. 
talk, (tok), govoriti; pogovor,- govor; 

poroSilo; govorica. 
talkative, (to'ketiv), zgovoren, gosto- 

beseden. 
talker, (tokr), govornik. 
tall, (tol), visok; dolg; velik. 
tallness, (tdrnes), visokost; dolgost. 
tallow, (te'lo), loj; namazati. 
tally, (te'li), palica z zarezami; sodrug; 

zarezati, zaznamovati; odgovarjati. 
Talmud, (tel'med), zidovski zakonik, 

talmud. 
talon, (te'len), krempelj. 
tamable, (tej'mebl), ukrotljiv. 
tamarack, (te'merek), mecesen. 
tambour, (tem'bur), ro5en bobenCek, 

tambura; obrod. 
tambourine, (tem'burin), tamburina, 

bobnica. 
tame, (tejm), krotek, doma5; bojazljiv; 

navaden; ukrotiti, udoma5iti; pre- 

magati. 
tameness, (tejm'nes), udomaCenost, 

krotkost; bojazljivost. 
tamer, (tejmr), krotilec. 
tamp, (temp), nabiti (moznar). 
tamper, (tempr), peCati se; vme§ava- 

ti se; meSetariti; poizku§ati. 
tan, (ten), dreslo; strojiti usnje; po- 

rjaviti; rjavkast. 
tandem, (tendm), drug za drugim. 
tang, (teng), neprijeten duh all okus; 

drzaj; morska trava. 
tangent, (ten'dzent), dotiCnica, tan- 

genta. 
tangible, (ten'dzibl), tipen, prijemljiv; 

duten; realen. 
tangle, (tengl), zavozlati [se], zaplesti 

[se], zamotati [se] ; vozel; zamota- 

nje. 
tank, (tenk), 5eber; vodnjak. 
tankard, (tenkrd), vrdek. 
tanner, (tenr), strojar. 
tannery, (te'neri), stroiarna. 
tannin, (te'nin), dreslovina, tanin. 
tanning, (te'ning), strojenje, strojar- 

stvo. 
tansy, (ten'zi), vratiC (rastlina). 
tantalize, (ten'telajz), muditi. 
tantamount, (ten'temawt), enak, isto- 

vreden. 
tap, (tep), trkljati, nalahko toldi, po- 

trepljati; nastaviti (sod), pu§5ati 

(vodo ali tekodino) ; lahek udarec, 

potrklfaj; 5ep; toCilnica, gostilna. 
tape, (tejp), trak; red tape, nepotre- 

ben opravek; tape line, merilo. TAW 

taper, (tejpr), svedka; koniCast; ko- 

nidasto se zozevati. 
tapestry, (te'pestri), preproga; pre- 

vle5i s preprogami. 
tapeworm, (tejp'wrm), trakulja. 
tapis, (tej'pis ali tapF), zelena prepro- 
ga (na zborni§kih mizah) ; on the 

tapis, na dnevnem redu. 
tapster, (tepstr), to5aj. 
tar, (tar), smola, katran; (v navadni 

govorici) pomor§5ak; posmoliti. 
tarboosh, (tarbuS'), rdeCa tur§ka 5e- 

pica. 
tardiness, (tar'dines), po5asnost; za 

poznelost. 
tardy, (tar'di), po5asen; pozen. 
tare, (ter), grasica (plevel) ; odbitek, 

tara (pri posodah). 
target, (tar'get), tarCa. 
tariff, (te'rif), colnina, tarifa. 
tarlatan, (tar'leten), fin muslin (bla- 

go). 
tarn, (tarn), gorsko jezerce. 
tarnish, (tar'ni§), potemneti, potemni- 

ti; potemnelost; made2. 
tarpaulin, (tarpo'lin), posmoljeno bla- 

go; pomor§5akov §irokokrajen klo- 

buk. 

tarry, (ta'ri), smolnast, katranast. 
tart, (tart), torta; piker, oster, kisel. 
tartan, (tartn), kockasto pisano blago. 
tartar, (tartr), vinski kamen, sre2; 

Tartar, Tatar, Tartar, 
tartly, (tart'li), pikro, rezko, ostro. 
tartness, (tart'nes), pikrost, trpkost. 
task, (tesk), naloga; delo, posel; naro- 

5iti; zaposliti; delati preglavico; te- 

iiti. 

tassel, (tesl), 5op, Copa, §op. 

taste, (tejst), pokusiti; imeti okus, di- 

§ati; obdutiti; okus; pokus. 
tasteful, (tejst'ful), okusen, li5en. 
tasteless, (tejst'les), brez okusa, ne- 

okusen. 
taster, (tejstr), poku§alec. 
tasty, (tej'sti), okusen. 
tatter, (tetr), capa, cunja; raztrgati. 
tatterdemallion, (te"trdime'ljen), raz- 

trganec. 

tatting, (te'ting), dipka za rob. 

tattoo, (tetti'), tetovirati, naslikati v 

kozo; mirozov. 
taught, (tot ali t§t), glej teach, 
taunt, (tant ali tont), zmerjati; o5ita- 

ti; zmerjanje. 
taut, (tot), napet. 
tautology, (tot&'lodii), istoredje, tavto- 

logija. 

tavern, (tevrn), krdma. 
taw, (to), pobeliti usnje. 
tawdry, (to'dri), kri5eC, pisan. 
tawny, (to'ni), 2olt, zariavel. TA2C 

tax, (teks), davek; tezka naloga; ob- 

daditi; naloziti (tezko nalogo) ; rblo- 

ziti. 
taxable, (te'ksebl), davku podvrzen. 
taxation, (teksej'§n), obda&enje, davki. 
taxicab, (te'ksikeb), avtomobil za vna- 

jem, taksi. 
taxidermy, (te'ksidr'mi), §opanje. 
tea, (tl), 5aj. 
teach, (tia), (taught, taught), uCiti po- 

u5evati. 
teachable, (tr'5ebl), poudljiv. 
teacher, (tiCr), uCitelj, uditeljica. 
teaching, (tl'&ing), udenje; nauk. 
teak, (tik), teka (les). 
team, (tim), uprega; oddelek Ijudi (pri 

igrah). 
teamster, (timstr), voznik. 
tea-party, (ti parti), 6ajni venCek. 
tear, (ter), (tore, torn), trgati, raz- 

trgati; raztrganje; razparek; luknja; 

obraba. 
tear, (tir), solza. 
tease, (tlz), draiiti, nagajati; Cesati 

(predivo) ; nagajivec. 
teaspoon, (ti'spun), zlidica, iliCka (za 

6aj ) ; — ^f ul, eno 21i6ko. 
teat, (tit), sesek, cizek; vime. 
teazel, (tizl), gladez; osat. 
technical, (tek'nikl), obrten, stroko- 

ven, tehniden ; jumeten. 
technicality, (tek"nike'liti), tehniCen 

izraz; malenkost, podroben razlo- 

Cek. 
technology, (tekna'lodzi), obrtna zna- 

nost, tehnologija. 
techy, (te'Ci), otroCji, bojazljiv. 
ted, (ted), obra5ati seno. 
tedious, (ti'dies), dolgoSasen; mu5en. 
tediousness, (tl'diesnes), mui^nost. 
tedium, (ti'diem), dolgCas; zoprnost, 

muSnost. 
teem, (tlm), biti v izobilju; imgoleti. 
teens, (tinz), mladostna lata, ki se 

konSajo na — ^teen (odl3. do 19. la- 
ta). 
teeter, (titr), gugati se. 
teeth, (tith), (mnozina besede tooth), 

zobje; zobiti se. 
teetotal, (tito'tl), popoln; abstinenten. 
teetotaler, (tito'telr), popoln abstinent. 
teetotalism, (tito'telizm), popoino 

zdrzanje opojnin. 
teetotum, (tito'tem), vrtalka. 
telegram, (te'ligrcm), brzojavka. 
telegraph, (te'ligref), brzojav, tele- 

graf; brzojaviti, telegrafirati. 
telegrapher, (tile'grefr), tel^^aph 

operator, (te'ligref a'pSrSjtr), tele- 

crafist. 
telegraphic, (teligre fik) , brzojaven, 

telegrafiSen. 
telegraphy, (tile'grefi), brzojavstvo, TEN 239 telegrafija. 
telepathy, (tile'pethi), telepatija. 
telephone, (te'lifon), telefon; telefo- 

nati. 
telescope, (te'liskop), daljnogled, tele- 

skop ; zbiti se skupaj. 
telescopic, (te"lisk§'pik), daljnogle- 

den, teleskopiSen. 
tell, (tel), (told, told), povedati, reci, 

praviti; pripovedovati ; kazati, po- 

meniti. 
teller, (telr), pripovedovalec; sprejem- 

nik denarja (na banki) ; §tevec gla- 

sov. 
telling, (te'ling), globok (vtis). 
telltale, (tertejl"), znamenje; brbra5. 
temerity, (time'riti), skrajna pfedrz- 

nost. 
temper, (tempr), omehSati; zme§ati; 

primerna zmes; temperament, na- 

rava; zmernost; strast, togota. 
temperament, (tem'perement), Cud, 

narava, temperament. 
temperance, (tem'perens), zmernost. 
temperate, (tem'peret), zmeren; mi- 

ren. ^ 

temperature, (tem'pere(3ur ali — tjur), 

toplina, temperatura. 
tempest, (tem'pest), nevihta, vihar. 
tempestuous, (tempes'5ues), viharen. 
temple, (tempi), sveti§Ce, tempelj; 

sence (na glavi). 
temporal, (tem*porel), za5asen; po- 

sveten. 
temporality, (tempore'liti), 5asovno 

imetje. 
temporariness, (tem'porerines), zaCa- 

sen obstanek. 
temporary, (tem'poreri), zaSasen; — ily, 

za5asno. 
temporize, (tem'porajz), odlaSati; na- 

rediti Casu primerno. 
tempt, (tempt), izku§ati; zapeljati. 
temptation, (temptej'§n), izku§njava. 
tempter, (temptr), izkuSnjavec. 
tempting, (temp'ting), zapeljiv. 
temptress, (temp'tres), zapeljivka. 
ten, (ten), deset; desetica. 
tenable, (te'nebl), zdriljiv, zdrzen. 
tenacious, (tinej'§es), sprijemljiv; 

zdriljiv; trdovraten; trajen, vztra- 

jen; dober (spomin). 
tenacity, (tine'siti), zdriljivost; stano- 

vitost; trdovratnost. 
tenancy, (te'nensi), najem, zakup. 
tenant, (te'nent), najemnik, zakupnik; 

imeti v najemu. 
tenantable, (te'nentebl), dober za na- 
jem. 
tenantless, (te'nentles), brez najemni- 

kov; nenaseljen. 
tenantiy, (te'nentri), najemniki, za- 

kupniki. ' 240 TEN THA tench, (tend), linjak (riba). 

tend, (tend), nagibati se; teziti; na- 

meravati; sluziti. 
tendency, (ten'densi), nagib, teinja, 

tendenca, smer. 
tender, (tendr), nezen; rahel; mehak; 

obdutljiv; drag; ponudba; streznik; 

pladilno sredstvo; ponuditi; placati. 
tenderness, (ten'drnes), neznost; 

mehkost; obdutljivost. 
tendon, (tendn), misidna kita. 
tendril, (tend'ril), ovijada, vitica (pri 

rastlini). 
tenement, (te'niment), ubozna stano- 

vanja za ve5 druzin. 
tenet, (te'net), nauk. 
tenfold, (ten'fold), deseteren. 
tennis, (te'nis), tenis (igra z zogo). 
tenon, (te'nen), sklep, spah. 
tenor, (tenr), nadin (govorice, misli) ; 

tenor (glas) ; tenorski. 
tense, (tens), napet; trd; £as (v slov- 

nici). 
tensil, (ten'sil ali ten'sajl), raztezen. 
tension, (ten§n), napetost; razteznost. 
tent, (tent), Sator; latoriti. 
tentacle, (ten'tekl), rozi5ek (zu2elk). 
tentative, (ten'tentiv), zadasen; poiz- 

kusen; poizkuSnja. 
tenter, (tentr), okvir (za blago) ; na- 

peti blago. 
tenth, (tenth), deseti; deseti del. 
tenuity, (tenjuiti), tankost; redkost; 

neznost. 
tenuous, (te'njues), tenak; nezen. 
tenure, (te'njur), lastniStvo. 
tepid, (te'pid), mla5en. 
tepidness, (te'pidnes), mladnost. 
tercentenary, (trsen'tineri), tristole- 

ten; tristoletnica. 
term, (trm), izraz (beseda) ; rok, ter- 

min; pogoj; meja; imenovati, zvati. 
termagant, (tr'megent), prepirljivka. 
terminal, (tr'minl), konden; obmejen; 

konec. 
terminate, (tr'minejt), kon&ati [se] ; 

omejiti. 
termination, (trminej'§n), konec; za- 

klju^ek;. omejitev. 
terminology, (tr"mina'lodii), strokov- 

ni izrazi, terminologija. 
terminus, (tr'mines), konec pota; me- 

ja. 
terrace, (te'ris), visoka trata; terasa; 

plo§5ata streha. 
terra-cotta, (te'ra ka'ta), (italijansko) 

pedena glina. 
terrapin, (te'repin), krastaCa (zelva). 
terrene, (terln*), zemeljski. / 
terrestrial, (tere'striel), zemeljski; 

zemljan. 
terrible^ (te'ribl), straSen, grozen; 

— ^ly, stra§no. grozno; jako. 
terrier, (te'riSr), lovski pedj terier. terrific, (teri'fik), stra§en. 

terrify, (te'rifaj), prestraSiti, oplaSiti; 

strahovati. 
territory, (te'ritori), ozemlje, kraj. 
terror, (te'rer), groza, strah; reign of 

terror, strahovlada. 
terrorist (te'rorist), strahovladalec, 

terorist. 
terse, (trs), jedrnat, kratek. 
terseness, (trs'nes), jedrnatost (v ba- 
sed ah). 
tertian, (tr§n), tretjedneven. 
tertiary, (tr'Sieri), tretji; tercijaren. 
tessellate, (te'selejt), pokriti z mo- 

zaikom. 
test, (test), poizkus; izkusnja; preiz- 

ku§nja; preizkusiti; izpraSati. 
testament (te'stement), zakon; opo- 

roka; testament. 
testamentary, (testemen'teri), oporo- 

£en. 
testator, (testej'tr), zapustnik (opo- 

roke). 
testatrix, ( teste j'triks), zapustnica. 
tester, (testr), preizku§evalec; nebo, 

baldahin. 
testicle, (te'stikl), modo. 
testifier, (te'stifajr), pri5a. 
testify, (te'stifaj), pri5ati. 
testimonial, (testimd'niel), pismeno 

izpridevalo. 
testimony, (te'stimoni), izpriCevalo, 

dokaz. 
testiness, (te'stines), obcutljivost. 
testing, (te'sting), preizkuSnja. 
testy, (te'sti), godrnjav; obSutljiv. 
tetanus, (te'tenes), mrtvidni kr£, teta- 
nus. 
tete-a-tete, (tet a tet), med Stirimi 

o5mi, iz oCi v oCi. 
tether, (tedhr), ograjnica, plot; za- 

preti (iival). 
tetter, (tetr), pri§C, srab. 
text, (tekst), besedilo, tekst. 
textile, (teks'til), predilen, tekstilen. 
textual, (teks'Cuel), besedilen, dobe- 

seden. 
texture, (teks'5r), tkanina. 
than, (dhdn), kot, kakor, od (v pri- 

merjalnih stavkih). 
thank, (thSnk), zahvaliti; thanks, 

hvala; I thank you, hvala. 
thankful, (thSnk'ful), hvalezen. 
thankfulness, (thenk'fulnes), hvalez- 

nost. 
thankle$s, (thenk'Ies), nehvaleicn. 
thanksgiving, (thenksgi'ving), zahva- 

len; zahvala; Thanksgiving Day, 
" Zahvalni dan. 
that, (dhSt), oni, tisti; kateri, ^dor, 

ki; da, ker. 
thatch, (the5), stre§na slama, §kopa; 

s §kopo pokriti. " ^ 

thalcher, (th65r), kfovec. • . „ - THA THO 241 thaw, (tho), tajati [se] ; tajanje. 
the, (dhe ali dhi), ta, tisti (doloCeh 

51en) ; the more the better, £im ve£, 

tern bolje. 
theater, (thPetr), gledi§5e, gledali§(3e. 
theatrical, (thie'trikl), glediski; — s, 

glediske predstave. 
thee, (dhl), tebe, tebi. 
theft, (theft), tatvina. 
their(s), (dher(z), njihov. 
theism, (thl'izm), vera v osebnega 

boga, teizem. 
them, (dhem), njim, nje, njih. 
theme, (thim), predmet, snov, tema. 
themselves, (dhemselvz')) oni sami. 
then, (dhen), tedaj; potem, nato; zato, 

torej; now and then, v5asih, semin- 

tja. 
thence, (dhens), vsled tega, zato. 
thenceforth, (dhens'fdrth), odtedaj, 

odtlej. 
theocracy, (thia'kresi), duhovni§ka 

oblast, bogovlada, teokratija. 
theocratic, (thiokre'tik), bogovladen, 

teokratiden. 
theologian, (thiolo'dzn), bogoslovec, 

teolog. 
theologic(al), thiola'dzik(l), bogoslo- 

ven, teologiSen. 
theology, (thia'lodzi), bogoslovje, te- 

ologija. 
theorem, (throrem), znanstven u5ni 

stavek, teorem. 
theoretic (al) , ( thl ore'tik ( 1 ) , teoreti- 

6en. 
theorist, (thi'Drist), teoretik. 
theorize, (thi'Drajz), domnevati; pe- 

6ati se s teorijami. 
theory, (throri), znanstven u6ni sta- 
vek kake vede, teorija. 
therapeutic, (therepju'tik), zdravilen. 
therapeutics, (therepju'tiks), zdravilo- 

slovje, terapevtika. 
there, (dher), tam; tje; tu; there is, 

there are, je, so (hrvatsko: ima). 
thereafter, (dhereftr), pozneje, po- 
tem; na drugem svetu. 
thereat, (dheret'), tam, tedaj, zato. 
therefor, (dherfor*), za to, za ono. 
therefore, (dher'for), zato, torej, za- 

torej. 
therefrom, (dherfram'), od tega, iz te- 
ga. 
therein, (dherin*), v tem. 
thereof, (dherav'), od tega. 
thereon, (dher an'), na tem. 
thereout, (dherawt'), iz tega. 
thereupon, (dherap4n')> na to, na kar; 

takoj. 
therewith, (dherwith'), s tem. 
therewithal, (dherwithdl'), vrhtega. 
thermal, (thr'ml), vro6, topel, vrodin- 

ski. 
thermometer, (thrmi'metr), toplomer, termometer. 
these, (dhiz), (mnozina besede this)^ 

ti, te (stvari). 
thesis, (thl'sis), stavek, teza; trditev. 
thew, (thju), mo5na misica; — s, zi- 

lavost. 
they, (dhej), (zaimek) oni, tisti (mno- 
zina). 
thick, (thik), gost; debel; globok; ve- 

lik; debel konec; gne5a. 
thicken, (thikn), odebeliti [se]; 

zgostiti [se] ; pomnoziti [se]. 
thicket, (thi'ket), go§5ava. 
thickish, (thi'kis), debel. 
thickness, (thik'nes), debelost; gosto- 

ta. 
thickset, (thik'set), gosto posejan; 

dokat, modan. 
thief, (thif), (mnozina thieves, thivz), 

tat; ropar. 

thieve, (thiv), krasti. 

thievery, (thl'veri), kraja, tatvina. 

thievish, (thi'viS), tatinski. 

thigh, (thaj), stegno, gnjat, bedro. 

thill, (thil), ojnica. 

thimble, (thimbl), naprstnik. 

thin, (thin), tenak; redek; lahek; dro- 

ban; suh; stanjSati, izredditi. 
thine, (dhajn), tvoj. 
thing, (thing), stvar. 
think, (think), (thought, thought, 

thot), misliti; smatrati; namera- 

vati. 

thinker, (thinkr), mislec. 

thinking, (thin'king), mi§ljenje; mi- 

sel; smatranje. 
thinness, (thin'nes), tankost; suhost. 
third, (thrd), tretji; tretjina; — ^ly, 

tretjid. 
thirst, (thrst), zeja; pozeljenje; zejen 

biti; zejati. 

thirstiness, (thr'stines), zeja. 
thirsty, (thr*sti), zejen; I am thirsty, 

mene zeja, zejen sem. 
thirteen, (thr'tln), trinajst; — th, tri- 

najsti. 
thirtieth, (thr'tieth), trideseti. 
thirty, (thr'ti), trideset. 
this, (dhis), ta; this way, tod, semkaj. 
thistle, (thisl), osat; bodljika. 
thither, (thidhr), tjakaj. 
tho, (dho), glej though, 
thong, (thang), usnjen jermen. 
thorax, (tho'reks), ogrodi, ko§ (pri 

Cloveku) . 

thorn, (thorn), trn; bodica. 
thorny, (thor'ni), trnov, trnat. 
thorough, (tha'ro), popoln, eel; natan- 

6en; — ^ly, popolnoma; natanCno. 
thoroughbred, (tha'robred), polnokr- 

ven. 
thoroughfare, (tha'rofer), preho' 

glavna cesta. i42 THO TIC those, (dh5z), (mnozina besede that), 

oni, tisti. 
thou, (dhaw), (oseben zaimek) ti. 
though, (dho), ^eprav, dasiravno; ven- 

dar, seveda; as though, kakor 5e. 
thought, (thot), misel; mnenje; skrb; 

glej think, 
thoughtful, (thot'ful), misled; premi§- 

Ijen; pazljiv; premi§ljujo5. 
thoughtless, ( thot'les ) , lahkomiseln ; 

brezskrben. 
thousand, (thaw'zend), tisoC; — ^th, ti- 

so5ni. 
thousandfold, (thaw'zendfold), tiso5e- 

ren. 
thraldom, (throl'dm), suzenjstvo; tla- 

5anstvo. 
thrall, (throl), suzenj; tladan. 
thrash, (thre§), mlatiti; tepsti, udri- 

hati; glej thresh, 
thrasher, (thre§r), mlatid. 
thraw, (thro), izviniti. 
thread, (thred), nit; sukanec; zavoj 

(na vijaku) ; vtakniti nit; viti se. 
threadbare, (thred'ber), ogoljen, ogu- 

• Ijen. 
thready, (thre'di), nitkast. 
threat, (thret), groinja. - 
threaten, (thretn), groziti; pretiti. 
threatening, (thre'tening), grozed, 

preteC. 
three, (thri), tri. 
threefold, (thri'fold), trojen. 
threescore, (thri*sk6r), Sestdeset (tri- 

krat po dvajset). 
thresh, (threS), mlatiti. 
threshing-floor, (thresing flor), pod, 

skedenj. 
threshold, (thre'§old), prag. 
thrice, (thrajs), trikrat. 
thrift, (thrift), umno gospodarstvo ; 

vardnost; uspevanje. 
thriftiness, (thriftines), var5nost; 

umno gospodarstvo. 
thriftless, (thrift'les), zapravljiv, raz- 

sipen. 
thrifty, (thrifti), varden, skrben; — ^ily, 

vardno, skrbno. 
thrill, (thril), pre§initi (obdutki) ; pre- 

suniti; pretresti; pretres; prelinje- 

nje. 
thrilling, (thri'ling), pretresujoS. 
thrive, (thrajv), (throve, throv, thri- 
ven, thrivn), uspevati; rasti; imeti 

sreCo. 
thriving, (thraj'ving), uspesen; eve- 
toe. 
throat, (thrdt), grlo. 
throb, (thrab), tol5i; utripati; utripa- 

nje. 
throes, (throz), muka; stiska; smrtni 

boj. 
throne, (thrdn), prestoL 
^Arongr, (thring), gneda, mnozica; gnesti se. 

throttle, (thratl), sapnik; parna za- 
klopka; zadaviti. 

through, (thru), skozi; s pomodjo, po; 
od. 

throughout, (thruawt'), skozinskoz; 
povsod; Sirom. 

throve, (throv), glej thrive. 

throw, (thro), zagnati, vredi, zalu5ati; 
ludaj; to throw away, zavredi, za- 
gnati stran ; to .throw off, vredi stran, 
zapoditi, zavrniti; to throw open, 
odpreti; to throw up, zagnati nav- 
zgor, opustiti. 

thrum, (thram), brenkati; presti. 
thrush, (thra§), drozeg (pti5) ; pris5i 

v ustih (otro5ja bolezen). 
thrust, (thrast), (thrust, thrust), su- 

niti; potisniti; vtakniti; pomoliti; 

sunek; napad. 
thud, (thad), plosk; ploskniti. 
thug, (thag), zavratni napadalec, krv- 

nik, morilec. 
thumb, (tham), palec (na roki) ; po- 

mazati s prsti; nerodno driati. 
thumbscrew, (th^m'skru), paldasti vi- 

jak. 

thump, (thamp), plosk, padec; pah; 

udar; butati; udariti. 
thunder, (thandr), grom; grmeti; 

bobneti; treskati. 
thunderbolt, (than'drbdlt), blisk, stre- 

la. 
thunderclap, (than'drklep), tresk, stre- 

la. 
thunderstorm, (than'drstorm), vihar. 
thunderstruck, (than'drstrak), kakor 

od strele zadet. 
Thursday, (thrz'dej), detrtek. 
thus, (dhas), tako, na ta nadin. 
thwack, (thwek), udariti, oplaziti; u- 

darec. 

thwart, (thwort), prekriiati, ovirati; 

podez. 
thy, (dhaj), tvoj. 
thyme, (tajm), mater ina du§ica (rast- 

lina). 
thyroid, (thaj'rojd), §ditna zleza na 

vratu. 
thymus, (thaj'mes), prizeljc (ileza). 
thyself, (dhajself), ti sam. 
tiara, (taje'ra ali tia'ra), tiara (pape- 

zeva krona). 
tibia, (ti'bia), golenica (kost). 
tic, (tik), krd posameznih mi§ic. 
tick, (tik), tikatakanje, tik; klop, 

klo§5; prevlaka za pernico. 

ticket, (ti'ket), listek (vstopnica, vozni 

listek, volilni listek) ; zaznamovati 

z listkom; ticket-office, urad za list- 

ke. 

tickle, (tiki), §£egetati; draziti; uga- 

» iat\, vUit V\l\. TIC 

ticklish, (tik'lii), SEegetav; obCutljiv; 

negotov, nekoliko nevaren. 
Ucklack, <tik'tek"], tiktak (ure). 
tidal, (tajdl), izpreminjajoC se; na- 

rasCajoC in padajoC. 
tide, (tajd), plina in oseka (morja); 

tok; goniti s tokom; to tide aver, 

premagati (zapreke, nevarnost). 
tidiness, (taj'dines), liCnost; priro£- 

nost. 
tidings, (taj'dingz), porofiilo, vest, 
tidy, (taj'di), liCen, Seden; prti£ (za 

stol, mizo); urediti. 
tie, <taj), privezati, pritrdili; zaveza- 

ti; vezai, vozel, pentija; preveza; 

ovratnica. 
tier, (tir), vrsta stvari (ena nad dru- 

go) ; (tajr) — veialec. 
tierce, (tirs), tretjina; sod (42 galo- 

.V). Uger, (taigr), tiger (zver). 

tight, (tajt), tesen; ozek; napet. 

tighten, (tajtn), slisniti; zoiiti; na- 
peti. 

tights, (tajts), tesna obleka (igralk). 

tigress, (taj'gres), tigrica. 

tilbuiT, (til'beri), lahka koCija za dve 
osebi. 

tile, (tajl), tanka lon^ena ploi^a; 
stre£na opeka; 5 plo££aml all ka- 
menCki tiakati; z opeko pokriti. 

tiler, (tajlr), opekar. 

tiling, (taj'ling), kamnit pod; etreha 
Ik opek. 

till, <til), dokler; orati; obdelovali; 
predalo za denar. 

tillage, (li'lidz), oranie, obddovanje. 

tiller, <tilr), oraC, obdelovalec; krini- 
lo. 

tilt, (tilt), nagniti (posodo) ; prebosti; 
pokriti; streha, Sator; bodljaj; vi- 
teSka borba, turnir. 

tilth, (tilth), obdelovana zemlja. 

timber, (limbr), stavbeni les; hlod; 
podboj ; timber land, gozdnata 
zemlja. 

timbre, (tjmbr), zvok glasu. 

timbrel, (tim'brel). tamburina (glas- 
bllo). 

time, (tajm), fas; doba; rok; takt; 
ureditE Casu primerno; narediti ob 
pravein 6asu ; odmeriti ; (pri mno- 
iitvi) krat, one time, enkrat, two 
times, dvakrat; at one time, nekoC, 
enkrat; by the time, do tedaj; for a 
time, za nekaj £asa; En time, pravo- 
Casno, ob £asu, sfiasoma; what time 
ia it; koliko je ura? 

timekeeper, (lajm'kr'pr), &asom« 

timeiifteBa, (tajm 'lines), pravofiasnost TIT 243 timely, (tajm'li), pravoCasen. 
timepiece, (tajm'pis), ura. 
limeserrer, (tajm'sr"vr), filovek, kl 

se ravna po £asu. 
time-table, (tajm'tejbl), 6asovni red; 

timid, (ti'mid), plah, bojeC; bojazljiv. 
timidity, (timi'ditl), bofazen, bojeC- 

nost; boiaz[jivosi. 
timorous, (ti'mores), bojeC; bojazljiv. 
timothy, (ti'mothi), — Krasa, timote- 

jeva trava. 
tin, (tin), cin, kositer; cinasta posoda; 

ploievina; pociniti. 
tincture, (tinkCr), razmaka, tinktura; 

boja, barva, 
tinder, (tindr), v£igalo; kresllo. 
tine, (tajn), rogelj, zob (pri grabljah). 
tinfoil, (tin'fojl), stanijol, kositrni list, 
tinge, (tindi), nalahko prevle£i, bar- 

vali; sled barve; primes, 
tingle, (lingl), zbadali, skeleti; zve- 

neti; zbodljaji. 
tinker, (tinkr), okorno popravljatj; 

peCati se z malenkostmi ; loniar, 

kotlar. 
tinkle, (linkl), ivenkljati, cingljati. 
tinman, (tin'men), klepar. 
tinsel, (tinsl), srebrna ali zlata pena; 

lose; z loitem okraslti. 
tint, (tint), boja, barva; nalahko po- 

barvati. 
tiny, (taj'ni), majiken. 
tip, (tip), ost, konec; napitnina; skriv- 

no pojasnilo; poostriti; okovatt; 

dati napitnino. 
tippet, (tippet), ovratnik; pelerina. 
tipple, (lipl). modna pijaSa; popivati. 
tippler, (tip'lr), popijaC, pijanCek. 
tipstaff, (tip'stef), sodni sluga. 
tipsy, (tip'si), natrkan, piian; zmeSan. 
tiptoe, (tip'to), konec prsta (na nogi); 

hoditi po prstih. 
tip-top, (tip tip), najviiji, najboljil; 

izvrsten. 
tirade, (tirejd' ali taj'rejd), krotovlCni- 

ca, dolga govorica, tirada. 
tire, (tajr), obroE na kolesu, gumijev 

obroi; vrsta; pokrivalo za glavo; 

utruditl [sel ; naveliEati se. 
tired, (tajrd), utrujen, naveliCan. 
tiredness, (ta'jrdnes), utrujenost, na- 

veliCanje. 
tireless, (ta'jries), neutrudljiv. 
tiresome, (ta'jrsam), utrudljiv; napo- 

ren; dolgoEasen. 
tissue, (ti'Su), tkanlna; tanEica; tis- 
sue-paper, tenak papir. 
titbit, (tifbit). griiljaj; koSEek. 
tiUie, (tajdh), deat^vna.-, -KaSsKsi^ «;x 244 TIT TOR title, (tajtl), naslov; ime; pravica; 

imenovati» nazvati; title-deed, last- 

ninska pravica; title-page, (tajtl 

pejdz), naslovna stran. 
titmouse, (tit'maws), senica (pti(^). 
titter, (titr), hehetati se; hehetanje. 
tittle, (titl), kos5ek; pi5ica. 
tittle-tattle, (titl tetl), klepetanje, be- 

sediCenje. 
titular, (ti'tjulr), po imenu, titularen. 
to, (tu ali tu), k, proti; na; za; do; to 

you, tebi; to me, meni. 
toad, (tod), krastada. 
toadstool, (tod'stul), strupena goba. 
toady, (to'di), prilizovalec, podrepnik; 

prilizati se. 
toast, (tost), opraien kruh, toast; na- 

pitnica; opraziti; napiti; toast- 
master, napitnik, predsednik omizja. 
tobacco, (tobe'ko), tobak. 
tobacconist, (tobe'konist), trgovec s 

tobakom. 
toboggan, (tobS'gn), kanadske sani. 
tocsin, (tak'sin), budilni zvon. 
to-day, (tudej'), danes; dandanes. 
toddle, (tSdl), opotekati se. 
toddy, (ta'di), palmino vino; sladki 

grog. 
toe, (to), prst na nogi; kopito; zadeti 

s prsti. 
toga, (to'ga), toga (rimsko oblaSilo). 
together, (tuge'dhr), skupaj, skupno. 
toggery, (ta'geri), krpa, obleka. 
toil, (tojl), mu5no delo; zanka; mreza; 

tezko delati, muditi se. 
toiler, (t6jlr), trpin; delavec. 
toilet, (toj'Iet), oprava, obleka; toale- 

ta; straniSde. 
toilsome, (tojl'sam), naporen, te2a- 

ven. 
token, (tokn), znak; spomin; dar. 
tole, (tol), vabiti (z vabo). 
tolerable, (ta'lerebl), vztrajen; pre- 

trpen; precej dober. 
tolerance, (ta'lerens), strpljivost, to- 

leranca. 
tolerant, (ta'lerent), strpljiv, toleran- 

ten. 
tolerate, (ta'lerejt), strpeti, trpeti, do- 

pustiti; prena§ati. 
toleration, ( talere j '§n ) , strp 1 j i vos t, 

toleranca; potrpezljivost. 
toll, (tol), carina, col; zvonenje (po- 

5asno) ; zvoniti. 
tomahawk, (ta'mehok), indijanska 

bojna sekira; ubiti s sekiro. 
tomato, (toniej'to), paradajz, tomato. 
tomb, (turn), grob; grobnica, raka; 

pokopati. 
tombstone, (tum'ston), nagrobni ka- 

men. 
tomboy, (t^m'bdj), razposajenka. 
tom-cat, (tam'ket), maSek. 
tomfool, (tam"fuV)^ velik nor^c. to-morrow, (tum^'ro), jutri; jutrajSnji 

dan. 
ton, (tan), tona; (short ton, 2000 fun- 

tov; long ton, 2,240 funtov) ; ladjina 

mera (40 kubidnih Cevljev). 
tone, (ton), glas; zvok; ton; skladnost 

(barv) ; zdravo stanje (telesnih mo- 

ti)\ umirati; to tone down, ublaziti, 

znizati glas; to tone up, ojadati. 
tongs, (tongz), klesde, §£ipalke. 
tongue, (tang), jezik; govorica, govor; 

to hold one's tongue, moldati. 
tongue-tied, (tang'tajd), s priraslim 

jezikom; tezko izgovarjajoC. 
tonic, (ta'nik), okrepdevalen ; okrepdi- 

lo, tonika. 
to-night, (tunajt'), nocoj; drevi (bo- 

doCe). 
tonnage, (ta'nidz), tonski obseg, pre- 

vozni obseg ladij. 
tonsil, (tan'sil), mandelj (bezgavka v 

grlu), tonsila. 
tonsillitis, (tSnsilaj'tis), vnetje tonsil. 
tonsorial, (tanso'riel), brivnilki. 
tonsure, (tan§r), tonzura (izstrizen 

krozec na duhovni§ki glavi). 
too, (tu), preveC, pre-; tudi. 
took, (tuk), glej take, 
tool, (tul), orodje. 
toot, (tut), trobiti. 
tooth, (tuth), (mnozina teeth, tlth), 

zob; pozobSiti. 
toothache, (tuth'ejk), zobobol; I have 

a toothache, mene boll zob. 
toothless, (tuth'les), brezzoben. 
toothpick, (tuth'pik), zobotrebec. 
toothsome, (tuth'sam), okusen, sla- 

sten. 
top, (t^p), vrh; teme; vrhunee; vrtal- 

ka, volk (otro§ka igrada) ; vzdigo- 

vati se; pokriti na vrhu; presegati; 

odbiti vrh. 
topaz, (to'pez), topaz (kamen). 
tope, (top), popivati. 
toper, (topr), pijanec. 
topic, (t^'pik), predmet; snov; to5ka; 

glava. 
topical, (t^'pikl), krajeven; omenjen; 

predmeten. 
topmost, (tap'most), vrhnji. 
topography, ( topa'gref i) , krajepisje, 

topografija. 
topping, (ta'ping), prekaSajoC; nadkri- 

ljujo5; ponosen. 
topple, (tapl), zvrniti se, past! naprej. 
topsy-turvy, (t^psi trvi), narobe; z 

glavo navzdol. 
torch, (tord), baklja, plamenica. 
torchbearer, (tord^be^rSr), nosilec ba- 
ke!) . 
torchlight, (tora'lajt), bakljina lu5. 
tore, (tor), torn, (torn), glej tear. 
toTmeut, (tor'ment), mudenje, muka; TOR 

tormentor, (tormen'tr), muditelj. 
tornado, (tornej'do), silen vihar ali 

vrtinec, tornado. 
torpedo, (torpi'do), torpeda (pod- 

morski aparat za ru§enje ladij). 
torpid, (tor'pid), otrpel; otopel; top. 
torpidity, (torpi'diti), otrpelost; to- 

post. 
torpor, (torpr), otrplost; otopelost. 
torrent, (to'rent), hudournik (potok). 
torrid, (to'rid), opal j en; posuSen; 

vroC. 
torsion, (torsn), sukanje, zavijanje. 
tortoise, (tor'tis), 2elva. 
tortuous, (tor'^ues), zasukan; kriv; 

vijugast. 
torture, (torCr), mudenje, muka; mu- 

aiti. 
torturer, (tor'derer), muCitelj. 
Tory, (to'ri), angleski konservativec. 
toss, (tos), zaluCati, zagnati; stresti; 

premetavati [se] ; sunek. 
total, (totl), celoten, skupen; vsdta, 

skupna vsota. 
totality, (tote'liti), skupnost, celota. 
totter, (tatr), opotekati se; majati se. 
touch, (tad), dotakniti [se]; tipati; 

dose£i; dotikljaj; tipanje; poteza 

(na risbi) ; nekaj malega. 
touchhole, (ta(^'h61), netilnica (pri to- 

pu). 
touching, (ta'5ing), ganljiv; dotikljaj; 

zaradi, glede. 
touchstone, (tad'ston), zlatarski ka- 

men, zlatarska oslica. 
touchy, (ta'Ci), obCutljiv, razdrazljiv. 
tough, (taf), tezko upogljiv ali zdrob- 

Ijiv; trd, trpezen; tezaven; sirov; 

sirove2, 
toughen, (tafn), otrditi [se]. 
toughness, (tsLfnes), otrdelost; trdo- 

ta. 
toupee, (tupr), majhna lasulja. 
tour, (tur), potovanje, tura; izlet; po- 

tovati. 
tourist, (tu'rist), izletnik. 
tournament, (tur'nement), toumy, 

(tur'ni ali tr'ni), turnir; vezbali§5e. 
tourniquet, (tr'niket), preveza. 
tow, (to), tulje (predivo) ; vleCi (avto- 

mobil, Coin) na vrvi. 
tow, (taw), (§kotsko) vrv. 
toward, (to'erd), towards, (to'erdz), 

proti; k; za; blizu, pri rokah. 
towel, (tawl), brisaSa, brisalka. 
toweling, (ta'weling), blago za bri- 

sade. 
tower, (tawr), stolp; grad; vzdigovati 

se V visoCino. 
towering, (ta'wering), jako visok, si- 
len. 
town, (tawn), trg, majhno mesto. 
town hall, (tawn h61), mestna hl§a. 
townsfolk, (tawnz*fdk), me§5ani. TRA 245 township, (tawn'§ip), obdina. 
townsman, (tawnz'men), me§5an. 
toxic, (ta'ksik), strupen; poln strupa. 
toxicity, (taksi'siti), strupenost. 
joxin, (ta'ksin), strap glivic, toksin. 
voy, (toj), igrada; igraCkati se. 
trace, (trejs), sled; prav malo (Cesa) ; 

potezna vrv; slediti; zasledovati; 

risati, posneti. 
traceable, (trej'sebl), sledljiv. 
trachea, (trej'kia), sapnik. 
tracing, (trej'sing), posnetek, risba. 
track, (tFQk), sled; pot; dirkaliSCe; 

tir (zelezniski) ; iti po sledu, sledi- 
ti. 
trackless, (trek'les), brez sledu, brez- 

poten. 
tract, (trekt), razdalja; okolica, kos 

zemlje; spis. 
tractable, (trek'tebl), vodljiv; poslu- 

§en. 
tractile, (trek'til), raztegljiv. 
traction, (trekSn), vleCenje, vlaSnost; 

privlaCnost; prevoz. 
tractor, (trektr), vlaCilec (motorni 

voz). 
trade, (tre>d), trgovina; obrt; obrt- 

nistvo; stroka; trgovski; obrtni; tr- 

govati, kupCevati; zamenjati. 
trader, (trejdr), trgovec. 
trade-mark, (trejd mark), varstvena 

znamka (na blagu). 
tradesman, (trejdz'men), obrtnik; ma- 
il trgovec. 
trade-union, (trejd ju'njen), obrtna 

ali strokovna zveza. 
trade-unionism, (trejd ju'njenizm), 

nacela obrtnih ali strokovnih zvez. 
tradition, (tredi'Sn), ustno izroCilo; 

obidaj; §ega, navada. 
traditional, (tredi'§enl), po ustnem iz- 

roSilu; obidajen. 
traduce, (tredjus'), izpostaviti zasme- 

hu, obrekovati. 
traducer, (tredju'sr), obrekovalea 
traffic, (tre'fik), promet; trgovina; tr- 

govati. 
tragedian, (tredzfdien), igralec ali 

pisatelj tragedij. 
tragedienne, (tredzI'Mien'), igralka 

tragedij. 
tragedy, (tre'dzidi), zaloigra, tragedi- 

ja; nesreCa. 
tragic, (tre'dzik), zalosten, tragiCen. 
tragically, (tre'dzikeli), zalostno. 
trail, (trejl), sled; gaz; vledka, vla- 

dilo; slediti; vledi se. 
train, (trejn), vlak; vlaSilo; izprevod; 

vrsta; uSiti, vaditi [se] ; vleSi (za- 

daj). 
trainer, (trejnr), vodja, vaditelj, u6l- 

telj. 
I tramVivg-^c\vfM\, V\x^^ ^^^'^ ^«5aS^ > ^"^^ 246 TRA IraitL-ail, (trejn'ojl), kitja mast, 
trait, (irejt), poteza, znak. 
traitor, (trejtr), izdajalec. 
traitorous, (trej'teres), izda)alski, 
traitress, (trejt'res), izdajalka. 
tram, (trem), (na Angleskem) cestna 

zelcznica; tra£nica. 
trammel, tre'mel), mreza za rlbolov; 

ovira; spona; ovirati. 
tramp, (tr£mp), pohaja£, klativitez; 

teptati; klatiti se. 
trample, (tr£mpl}, ceptati, teptati, to- 

potati; pohoditi. 
tramway, (trem'wej), (na AngleSkem) 

pocestna {eleznica. 
trance, (tr^ns), zamaknjenost; neza- 

tranquil, (tr€n'kwil), miren, tih. 
tranquility, irenkwi'liti , mirnost. 
tranquilize, trgnk'wilajz), pomirili. 
trans-, (trens- ali trenz-), (v zloien- 

kali) preko, £ez . . . 
transact, (trgas- [ali trStiz-] gkt'), 

izvesti, izvrSiti (posel). 
transaction, (trensek'Sn), dogovor, 

posel, zadeva, Iransakcija. 
transactor, (trensek'tr), izvrsevalec. 
transatlantic, (trensetlen'tik), preko- 

atlantski. 
transcend, (trfnsend'), prekaSati. 
transcendency, (trensen'dcnsi), vzvi- 

transcendent, (trSnsen'dent), vzviSen, 

nadnaraven, transcendenten. 
IranHcendental, (trSnsenden'tl), nad- transcribe, (trenskraib'), prcpisati. 
transcript, (tren'skript), prepis. 
transcription, { trens k rip 'in), prepis, 

prepisanje. 
transept, (trgn'sept), poCezna ladja v 

cerkvi. 
transfer, (tr£nsfr*), premestiti [se] ; 

prepeljati; izroCiti; (IrSas'fr) — 

premestitev ; pTenoe ; preple ; pre- 

stopni listek (na ^eleznici). 
transferable, (trensre'rebl), prenosen. 
transference, (trensfe'rens), prenos. 
transfiguration, (trSnsfieJurej'sn), pre- 

obliiba, preobrazba, izprememba. 
transfigure, (trensfi'gjr), izpremeniti 

vnanio obliko. 
transfix, (trensfiks'), prebosti. 
transform, (trensform'), izpremeniti, 

preobraziti. 
transformation. ( (rfins'Tormei'Sn) , 

izprememba, preobrazitev. 
transgress, ( Irensgres'), prestoplti ; 

prsKreiiti se. 
transgression, (trfensgre'in), prcsto- 

pek; pregreha. 
transgressor, (IrSnsgre'sr), prestop- 

nik; krUtetj; greinik. 
trajoaien^ (Iren'sent), minljiv, nesta- TRA 

noviten; malotrajen, 

transit, (tren'sit), prehod. 

transition, (trensi'Sn), prehod; pre- 
hodna doba. 

transitional, (treasI'Senl), prehodcn. 

transidTe, (trin'sitiv), prchajalcn, 
tranzitiven. 

transitoriness, (tren'sito'Vines), bei- 
nost, minljivost. 

transitory, (tren'sitori), beien, min- 
ljiv. 

translatable, (Irenslej'tebl), presta- 

tnuislale, (trenslejt'), prestavitt, prc- 

translation, ( trens le) 'in ) , prestava, 

prevod. 
translator, (trSnslej'tr), prestavljalec, 

prevajalec. 
translucent, (ir6nsi|u'sentK presojen. 
transmigrate, (trens'migrejt) , prese- 

Ijevati [se], 
transmigration, (trensmigrej'sn), pre- 

seljevanje. 
transmissible, (trensmi'sibl), preno- 

transmission, (trfinsmi'Sn), prenos; 

transmit, (trensmif), poslatl, prenesti. 
transmutable, (trensmjti'tebl), izpre- 

menljiv, preobrazen. 
transmutation, (trensmjutej'Sn), iz- 

premenitev, preobrazba. 
transmute, (trensm)Ut'), izpremeniti. 
transom, (trensm), preini tram, pre5- 

nik. 
transparency, (IrSnspe'rensi), prozor- 

traneparent, (trSnspe'rent), prozoren. 

transpire, (trSnspajr), izhlapeti; po- 
tili se. 

transplant, ^rensplent'), presaditi. 

transplantation, (trensplentej'Sn), pre- 
sajanje, presaditev. 

transport, (trensport'), prenesti; pre- 
staviti; prepeljati prevoziti trCns'- 
port) — prenos; prevoz; transport; 
prevozna ladja. 

transportation, (trens'portej'in), pre- 
nos; prevoz; premestitev. 

transpose, (trenspoz'), prestavitl, pre- 
mestiti; nadomestiti, 

transposition, (trenspoz ['in), prestava, 
premestitev, pre!oi[tev. 

transude, (trensjiid'), prepotiti, pro- 
nikniti (skoz[ kozico). 

transverse, (trensvrs'), poCezen, pre- 
Cen; poSeven. 

trap, (trep), past; lanka; prestrega 
(pri vodni napeljavi); ujeti; pre- 
stre&i; trap-door, loputnica. 

trapeze, (trepiz'), drog (za telovad- 
- boV TRA 

trapezium, (treprziem), trapez (geo- 

.metridna slika). 
trapper, (trepr), lovilec zivali (za 

krzno). 
trappings, (tre'pingz), nakit, okras 

(pri obleki, pri konjski opremi). 
trash, (tre§), §ara, ropotija, navlaka. 
trashy, (tre'si), niCvreden. 
trauma, (tro'ma), rana, travma. 
traumatic, (trome'tik), ranocelen, 

travmatiden. 
travail, (tre'vil), mu5no delo, nadloga; 

porodne boledine. 
travel, (trevl), potovati.; hoditi; poto- 

vanje; travels, potopis. 
traveler, (tre'velr), popotnik; trgovski 

potnik. 
traverse, (tre'vrs), prehoditi; preiska- 

ti; premakniti [so]; preCnica, tra- 

verza; nasprotje. 
travesty, (tre'vesti), smeSno predela- 

na pesem, travestija; predelati pe- 

sem na sme§no stran. 
trawl, (trol), ribiska mre^a za globo- 

ko morje. 
trawler, (trolr), ladja za lov na mor- 

ske mine. 
tray, (trej), ponudilni kroinik, pla- 

denj, taca. 
treacherous, ( tre'deres) , izdaj alski ; 

nezvest; zapeljiv. 
treachery, (tre'Ceri), izdajstvo; ne- 

zvestoba. 
treacle, (trlkl), sladkorni sok, sirup. 
tread, (tred), (trod, trUd, trodden, 

tradn), hoditi; pohoditi; stopinja. 
treadle, (tredl), podnoznik, pedal. 
treadmill, (tred'mil), samotezno kolo. 
treason, (trizn), veleizdaja, izdajstvo. 
treasure, (trezr), zaklad; bogastvo; 

zbirati, kopiditi; ceniti. 
treasurer, (tre'ierer), blagajnik, za- 

kladnik. 
treasury, (tre'zeri), blagajna; finan- 

6ni oddelek vlade; blagajni§tvo, za- 

kIadni§tvo. 
treat, (trit), ravnati (s dim) ; obnaSa- 

ti so (proti komu) ; postredi; pladati 

ceho (za pija5o) ; obravnavati; zdra- 

viti; pogostitev; vzitek. 
treater, (tritr), pogostitelj, cehar. 
treatise, (tn'tis), razprava. 
treatment, (trit'ment), ravnanje; 

zdravljenje; postreiba. 
treaty, (tri'ti), pogodba, dogovor. 
treble, (trebl), trojen; sopran (glas); 

potrojiti. 
tree, (tri), drevo. 
trefoil, (trPfdjl), deteljica; triperesen 

okrasek. 
treilage, (tre'lidz), omrezje, kolje. 
trellis, (tre'lis), omreije. 
tremble, (trembl), tresti se;/trepetativ 

drgetati. TRI 247 \ trembling, (tremb'ling), treso5, drh- 

teC; drhtenje. 
tremolo, (tre'molo), tresod glas. 
tremendous, ( trimen'des ) , straSen ; 

velikanski; ogromen; — ly, ogrom- 

np, jako. 
tremor, (tremr), drgetanje, tresenje; 

drgatalica (bolezen). 
tremulous, (tre'mjules), drhted, tre- 

seC; bojeC; trepetajod. 
trench, (trend), jarek; skopati jarek; 

zavarovati. 
trenchant, (tren'dent), ester; strog. 
trencher, (trenCr), kopalec jarkov; le- 

sen kroznik. 
trend, (trend), imeti posebno smer, 

stremiti, nagnjen biti; §iriti se; raz- 

tezati se; nagnjenje; smer. 
trepan, (tripen'), zdravniski sveder za 

drepinjo; glej trephine; vrtati dre- 

pinjo; ujeti v zanko. 
trephine, (trifajn'), vrtati drepinjo; 

zdravni§ki sveder za Crepinjo. 
trepidation, (trepidej'§n), trepet; drge- 
tanje; bojazen. 
trespass, (tres'pes), pregre§iti; pre- 

stopiti nepostavno;vdreti v tujo zem- 

Ijo; prestopek; krivda; greh, dolg. 
trespasser, (tres'pesr), kr§ilec tujih 

pravic; gre§nik. 
tress, (tres), koder las. 
trestle, (tresl), podstava; most. 
trey, (trej), trojka (na kvarti ali na 

kocki). 
triad, (tra'jed), trojica, trojka. 
trial, (trajl), poizkus; izkulnja; sodna 

obravnava; dokaz. 
triangle, (traj'engl), trikot. 
triangular, (trajen'gjulr), trikoten. 
tribal, (trajbl), rod oven, plemenski. 
tribe, (trajb), rod, pleme; razred. 
tribulation, (tribjulej'Sn), nadloga, 

bridkost. 
tribunal, (trajbju'nl), sodni stol, so- 

di§£e, tribunal. 
tribune, (tri'bjun), vzvisen sedez; 

Oder; tribuna. 
tributary, (tri*bj uteri), dajajoC davke, 

podlozen; prispevajo5; podloinik. 
tribute, (tri'bjut), davek zmagovalcu; 

plaCilo; darilo; poklonitev. 
trice, (trajs), in a trice, v trenotku. 
trichina, (trikaj'na), ikra, trihina. 
trick, (trik), zvijada; prevara; nagaji- 

vost; burka; vzetev (pri kvartah) ; 

prevariti; okindati. 
trickery, (tri'keri), zvijaCnost, zvija- 

5a. 
trickish, (tri'ki§), zvija5en. 
trickle, (trikl), kapati, curljati. 
trickster, (trikstr), zvijaCnez; goUat. 
tricky, (tri'kv\, tn\\^^^w. 
tricoVoT, Vti^V\LV^\x^ , \.x^\i^\^v^'5^> '^^^- 

\wo\oTa. 248 TRI TRU tricycle, (traj'sikl), trokolesnik. 

trident, (traj'dent), trizob. 

triennial, (traje'niel), trileten; trilet- 

nica. 
trier, (trajr), poizkusec. 
trifle, (trajfl), malenkost; zapravljati 

(6as). • 
trifler, (trajf'lr), otroCji Clovek, otro- 

£aj. 

trifling, (training), malenkosten ; i- 

gradkanje. 
trig, (trig), podloziti kolo, zavorati; 

zavornica. 
trigger, (trigr), petelin na puski. 
trigonometry, (trigona'metri), trigono- 

metrija. 
trilateral, (trild'terel), tristraniden, 

tristranski. 
trill, (tril), tresljaj; tresljati z glasom. 
trillion, (tri'ljen), triljon (miljon mi- 

Ijonov). 

trim, (trim), 6eden, liden; okindati, 

okrasiti; urediti; obrezati, ogladiti; 

omahovati (mod strankami) ; lidnost; 

okras . 
trimmer, (trimr), okindalec. 
trimming, (tri'ming), okras, oprava; 

obsiv; drobnosti; odvrzki. 
trimnes, (trim'nes), lidnost. 
Trinity, (tri'niti), Trojica. 
trinket, (trin*ket), drobna zlatnina. 
trio, (trio ali tra*jo), trojica, trospev. 
trip, (trip), izpodtakniti [se] nastaviti 

nogo; poskakovati; zaiti, zmotiti 

se; izpodtikljaj; poskok; zmota; po- 

tovanje, izlet. 
tripartite, (trajpar'tajt ali traj'pertajt), 

trojen, tridelen. 
tripe, (trajp), vampi (jed). 
triplane, (traj*plejn), triplan, letalni 

stroj s tremi ploskvami. 
triple, (tripl), trojen. 
triplet, (triplet), troje reCi; triplets, 

trojCki. 

triplicate, (trip'likejt), potrojiti. 
tripod, (traj'pad), tronoznik. 
trireme, (traj'rim), trovrstna galeja. 
trisect, (trajsekt'), razsekati na tri 

dele. 
trisyllable, (trisi'lebl), trozlozna be- 

seda. 
trite, (trajt), obrabljen, zastarel (iz- 

rek). 

triturate, (tri'Curejt), zmleti. 

triumph, (tra'jamf), zmagoslavje, tri- 
umf ; zmaga; veseliti se zmage; zma- 
gati. 

triumphal, (trajam'fl), zmagoslaven, 
triumfalen. 

triumphant, (trajam'fent), zmagosla- 
ven; veseled se zmage. 

triumvirate, (trajam'virejt), trovlada, 
vlada treh moz, triumvirat. triune, (tra'jun), troedini. 

trivial, (tri'viel), neznaten, malen- 
kosten; vsakdanji, navaden. 

triviality, (trivie'liti), neznatnost, ma- 
lenkost, vsakdanjost. 

triweekly, (trajwlk'li), trikrat na te- 
den; list, ki izhaja trikrat na teden, 
tritednik. 

troll, (trol), popevati; ribariti. 
trolley, (tra'li), kolesce v dotiki 2 

elektri5no zico pri zeleznici. 
trombone, (tram'bon), pozavna (glas- 

bilo). 
troop, (trup), krdelo, 5eta; mnozica; 

korakati v 5etah, zbirati se v 5ete; 

troops, vojaske £ete, voja§tvo. 
trooper, (trupr), konjenik. 
trope, (trop), beseda s prene§enim po- 

menom, tropus. 
trophy, (tro'fi), spominek na zmago, 

trofeja. 

tropic, (tra'pik), povratnik; tropiden. 

tropical, (tra'pikl), tropiden, juzni; 
prispodoben. 

trot, (trat), dirjati; dir. 

troth, (trath ali troth), zvestoba; ve- 
ra. 

trotter, (tratr), dirjaC; ov6ja noga. 

trottoir, (tratwar'), (francosko) pe§- 
pot, trotvar. 

troubadeur,(tru'bedi]ir), trubadur (pes- 
nik 12. in 13. stoletja). 

trouble, (trabl), sitnost; skrb; pre- 

glavica; nadloga; zdrazba; vznemir- 

jati; nadlegovati; skrbeti; what is 

the trouble, kaj je hudega. 
troublesome, (tra'blesam), vznemir- 

Ijiv; nadlezen. 
trough, (trof), korito. 
trounce, (trawns), (v navadni govori- 

ci) natepsti, naklestiti. 
troupe, (trup), igralna druzba. 
trousers, (trawzrs), blade. 
trousseau, (tru"so'), (francosko) ne- 

vestina obleka. 
trout, (trawt), postrv (riba). 
trowel, (trawl), zidarska ometada. 
troyweight, (troj'wejt), zlatarske ute- 

zi (12 und v funtu). 

truancy, (trii'ensi), postopanje. 

truant, (tru'ent), postopad; udenec, ki 
izostaja iz Sole. 

truce, (trus), premirje; flag of truce, 
bela zastava. 

truck, (trak), velik tovorni voz; dvo- 
kolnica; vrtna zelenjava; z amen Ja- 
va; poslati ali peljati z vozom; za- 
menjati; kroSnjariti. 

trucker, (trakr), truckman, (trak'- 
men), voznik. 

truckle, (trakl), popustiti; hliniti se. 

truculence, (tra'kjulens), divjost, gro- 
zovitost. TRU TUR 249 trncnlent, (tra'kjulent), divji, grozo- 

vit. 
trudge, (tradz), iti s te^avo, vle5i se. 
true, (tru), resniCen, pravi; zvest; pra- 

vilen; posten. 
truffle, (trafl), gomoljika (viitna 

podzemska goba). 
truism, (tru'izm), o5ividna resnica. 
truly, (tru'li), zvesto; resnidno; po§te- 

no; vdano. 
trump, (tramp), (pesniSko) trobenta; 

trumf; trumfovati, igrati trumf (pri 

kvartah). 
trumpery, (tram'peri), §ara, ropotija; 

niCvreden. 
trumpet, (tram'pet), trobenta; tro- 

bentati, trobsti; razkridati. 
truncate, (tran'kejt), odbiti vrh, pri- 

sekati, okrniti. 
truncheon, (trandn), kij, zapovedni§ka 

palica; bit! s kijem. 
trundle, (trandl), valjati [se], valiti 

[se] ; valj, kolesce. 
trimk, (trank), deblo, §tor; trup; o- 

grodi, ko§; kov6eg. 
trunk-line, (trank lajn), glavna zelez- 

ni§ka proga. 
trunnion, (tra'njen), rama (pri to- 

pu, na kateri se vrti). 
truss, (tras),- kiln! pas; zvezenj, zvi- 

tek; zvezati, stladiti. 
trust, (trast), zaupanje; vera; kredit, 

upanje; trust (zveza veletrgovcev) , 

monopol; varstvo; zatipati, zanesti 

se; dati na upanje. 
trustee, (trastP), zaupnik, poverjenik; 

odbornik; the board of trustees, nad- 

zorniki. 
trusteeship, (trastl'Sip), upravitelj- 

stvo; odborniStvo. 
trustful, (trast'ful), zanesljiv; zaupljiv, 

zvest. 
trustiness, (tra'stines), zanesljivost; 

zvestoba. 
trustless, (trast'les), nezanesljiv; ne- 

gotov. 
trustworthy, (trast'wr"dhi), zaupanja 

vreden. 
trusty, (tra'sti), zanesljiv; zvest. 
truth, (truth), resnica; pravica; zve- 
stoba; dejstvo. 
truthful, (truth'ful), resniden; za- 
nesljiv. 
try, (traj), poizkusiti, izkusati; potru- 

diti se; sodno preiskati, zaslilati. 
trying, (tra'jing), preiskujod; teiaven; 

zalosten. 
tub, (tab), kad, kebel; kopanja. 
tube, (tjub), cev. 
tuber, (tjubr), gomolj. 
tubercle, (tju'brkl), trdina, tuberkula. 
tubercular, (tjubr'kjulr), trdinast; je- 

ti5en. 
tuberculosis, (tjubr"kjulo'sis), jetika, suSica. 
tuberculous, (tjubr'kjules), jeti5en. 
tuberosity, (tjubera'siti), gr5a, go- 
molj. 
tuberous, (tju'beres), gomoljast; gr- 

(ast. 
tubular, (tju'bjulr), cevkast. 
tuck, (tak), gtlba; mre^a; podtakniti; 

nagubanditi. 
Tuesday, (tjuz'dej), torek. 
tuft, (taft), §op, £op; s 5opom okrasi- 

ti. 
tug, (tag), vladitev; vladilni parnik; 

vle5i, natezati. 
tuition, (tjui'Sn), poudevanje; iolnina. 
tulip, (tju'lip), tulipan (cvetlica). 
tumble, (tambl), pasti; izpodtakniti 

se; valjati se; zagnati, prevrniti; 

padec. 
tumbler, (tamb'lr), kozarec; telova- 

dec, akrobat. 
tumefaction, (tjumifek'§n), napihnje- 

nost; oteklina. 
tumefy, (tju'mifaj), napihniti [se], 

oteCi. • 

tumid, (tju'mid), napihnjen, napet; 

otekel. 
tumidity, (tjumi'diti), napihnjenost; 

oteklost. 
tumor, (tjumr), izrastek, tumor. 
tumult, (tju'malt), brum; vrvenje; raz- 

sajanje. 
tumultuaiy, ( t j umal'dueri ) , hrupen ; 

razsajajod. 
tumultuous, (tjumal'dues all -tjues), 

hrumed; hrupen; razgrajajoS. 
tun, (tan), kad; vinska mera (252 ga- 

lonov). 
tune, (tjun), glas, ton; napev; melo- 

dija; razpolozenje; ubrati; sogla§a- 

ti; out of tune, neubran, razglaSen. 
tuneful, (tjun'ful), ubran; blagogla- 

sen. 
tunic, (tju'nik), tunika (starorimsko 

obladilo); vojaSki plaSd; ogrinjalo. 
tuning forl^ (tju'ning fork), glasbene 

vilice. 
tunnel, (tanl), predor, tunel; lijak; 

izkopati predor; prekopati. 
tunny, (.ta'ni), tun (riba). 
turban, (tr'ben), turban (pokrivalo 

iztodnih prebivalcev). 
turbid, (tr'bid), moten, kalen; zme- 

san. 
turbine, (tr'bin), turbina (vodno kolo). 
turbulence, (tr'bjulens), nemir; raz- 

burkanje; upor. 
turbulent, (tr'bjulent), nemiren; raz- 

burkan. 
tureen, (tjurin'), posoda za juho na la- 

dji. 
turf, (trf), ru§a; dirkaliSCe; pokriti z 

ru§o; dry turf, §ota. 
turfiness, (tr'fines)^ tu^vjc«»\. 250 TUR tnrfy, (tr'fi), ruSav. 

turgescence, (trdie'sens), napihnje- 

nost; nabreklost. 
turs^idy (tr'diid), napihnjen; nabrekel. 
tursridity; (trdii'diti), napihnjenost; 

nabreklost. 
Turk, (trk), Turek; turSki. 
turkey, (tr'ki), puran; Turkey, TurCi- 

ja. 
Turkish, (tr'ki§), turSki; tur§ki jezik. 
turmoil, (tr'mojl), zme§njava, nemir; 

homatija. 
turn, (trn), obrniti [so]; zaviti; iz- 

premeniti, predrugaCiti [so]; prelo- 

iiti; upogniti; vrniti [se]; stru^iti; 

to turn down, zavrniti, iti doli; to 

turn off, kreniti na stran, odviti, za- 

preti (plin, vodo) ; to turn on, od- 

preti, past! nazaj; to turn out, iz- 

pasti, izfti se, zapoditi; to turn over, 

izro5iti, predati, prelistati, preobrni- 

ti; to turn round, obrniti [se]; to 

turn up, obrniti navzgor, prikazati 

se, zgoditi se. 
turn, itrn), obrat; okret; zavoj; izpre- 

memba smeri; vrsta; prilika; deja- 

nje; oblika; by turns, povrsti. 
turncoat, (trn'kot), nestanovitnez, pre- 

sedlalec, uskok. 
turner, (trnr), strugar. 
turning, (tr'ning), zavijanje, zavoj; 

stnigarstvo; vogal. 
turnip, (tr'nip), repa. 
turnkey, (trn'ki), jetniCar, vratar. 
turnpike, (trn'pajk), pregrajena cesta, 

mitnica. 
turnstile, (trn'stajl), obrtalo, vreteno. 
turpentine, (tr'pentajn), terpentin. 
turpitude, (tr'pitjud), pokvarjenost. 
turquoise, (tr'kojz ali tr'kwojz), turkec 

(drag zelenkast kamen). 
turret, (ta'ret), stolpi5. 
turreted, (ta'reted), obdan s stolpidi. 
turtle, (trtl), zelva; turtle-dove, grli- 

ca (pti£). 
tusk, (task), slonov zob; podo5nik. 
tussle, (tasl), borba; boriti se; prete- 

pati se. 
tut, (tat),'tiho, mol5i. 
tutelage, (tju'tiledz), vari§tvo, varstvo. 
tutelar, (tju'tilr), vari§ki. 
tutor, (tjutr), doma£ u5itelj; varih; 

pou5evati. 
tutorage, (tju'toredi), pou5evanje. 
tutoress, (tju'tores), doma£a uCitelji- 

ca. 
tu-whit, (tuhwit'), tu-whoo, (tuhwu'), 

skovikati ; skovikanje. 
tuxedo, (taksPdo), praznidna suknja, 

frak (v Z. D.). 
twaddle, (twSdl), govoriditi, blebetati; 

prazna govorica. 
twain, (twejn), dve (star izraz). 
twang, (tweng), zvek; glas skozi nos; TYP 

zveneti, brneti. 
tweak, (twik), v§(^ipniti; v§5ip, v§(ip- 

Ijaj. 
tweezers, (twizrs), §(ipalke, kle§(ice. 
twelfth, (twelfth), dvanajsti; Twelfth- 
day, sv. Trije Kralji. 
twelve,' (twelv), dvanajst. 
twentieth, (twen'tieth), dvajseti. 
twenty, (twen'ti), dvajset. 
twice, (twajs), dvakrat. 
twiddle, (twidl), presti s paid, bren- 

kati. 
twig, (twig), vejica, mladika; zapaziti; 

razumeti, pojmiti. 
twilight, (twaj'lajt), zor; somrak; svi- 

tanje. 
twill, (twil), tkati; (vrsta tkanine). 
twin, (twin), dvoj5ek; dvojnat; a pair 

of twins, dvojCki. 
twine, (twajn), sukati, viti; zdruiiti 

[se]; sukanje; sukanec. 
twinge, (twindz), vsCipniti, grist! (v 

trebuhu) ; v§5ip, grizenje. 
twinkle, (twinkl), pomigljaj; bli§5; 

trenotek; migljati (zvezda) ; pome- 

zikati (z o5nii) ; tresti se; svetlikati. 
twinkling, (twinkUing), pomezikljaj, 

pomig; utrinek; trenotek. 
twirl, (twrl), sukati [se], vrteti [se] ; 

vrtenje; vrtinec. 
twist, (twist), sukati [se], zvijati [se]; 

zavijati; plesti; sukanje; zvijanje; 

vrvica; zvit tobak. 
twit, (twit), zbadati, draziti; grajati. 
twitch. (twiC), potegniti; krCiti [se]; 

potegnitev; kr( (v miSicah). 
twitter, (twitr), cvrdati, zvrgoleti; dr- 

getati, trepetati. 
two, (tu), dve; dvojka; dvojica; dvo- 

jen. 
twofold, (tu'fold), dvojen. 
tympanum, (tim'penem), bobnica, 

pavka; bobendek (v uSesu) ; sred- 

nje uho. 
type, (tajp), znadilna oblika, tip; 

vrsta; vzorec; slog; tiskarska 

pismenka, drka. 
type-foundry, (tajp fawndri), livarna 

za tiskarske 5rke. 
typesetter, (tajp'setr), stavec, Crko- 

stavec. 
typewrite, (tajp'rajt), pisati na pisal- 

nem stroju. 
typewriter, (tajp'rajtr), pisalni stroj. 
typhoid, (taj'fojd), typhoid fever, 

(tajfojd fivr), legar, vroCinska bo- 

lezen. 
typhoon, (tajfun'), vrtindast vihar v 

kitajskem morju, tajfun. 
typhus, (taj'fes), tifus (bolezen. 
typical, (ti'pikl), znadilen, vzoren, ti- 

pi5en. 
typify, (ti'pifaj), znaditi, kazati. 
typographer, (tajp^'grefr), tiskar. TYP 

typographical, (tajpogre'fikl), tiskar- 

ski» tipografiden. 
typography, (tajpi'grefi), tiskarstvo, 

tipografija. 
tyrannical, (tire'nikl), trino§ki, tiran- 

ski. 
tyrannize, (ti'renajz), tla5iti, zatirati. 
^annous, (ti'renes), trinoSki, tiran- UNB 251 ski. tyranny, (ti'reni), trino§tvo, nasilstvo, 
tiranija. 

tyrant, (taj'rent), trinog, nasilnik, ti- 
ran. 

tyro, (taj'ro), za5etnik, novinec. 

tzar, (zar), glej czar. U 

ubiquitous, (jubi'kwites), povsod pri- ] unaccustomed, (aneka'stemd), nena- (ujo5, vsepovsoden. 
ubiquity, (jubi'kwiti), vsepovsodnost. 
udder, (adr), vime. 
ugh, (u), grozno. 
ugliness, (ag'lines), grdost; odurnost; 

ogabnost. 
ugly, (ag'li), grd; oduren; ogaben. 
ukase, (jukejs'), ukaz (ruske vlade). 
ulcer, (alsr), ulje. 
ulcerate, (arserejt), gnojiti so. 
ulceration, (alserej'sn), gnojitev, 

tvorba uljesa. 
ulcerous, (al'seres), gnojen, uljesen. 
ullage, (a'lidz), dolivek (kar manjka 

V sodu). 
ulna, (al'na), podlehtnica (kost). 
ulster, (al'str), ohlapen pla§d. 
ulterior, (altr'rier), oddaljen; skriven; 

nadaljni; onstranski. 
ultimate, (al'timit), konden; — ^ly, 

kondno, naposled. 
ultimatum, (altimej'tem), zadnja iz- 

java, ultimat. 
ultimo, (artimo), prejSnji mesec. 
ultra, (al'tra), skrajen. 
ultramarine, (artramerln'), zamorski; 

ultramarin (modra barva). 
ultramontane, (altramanHejn), preko- 

alpinski, pape§ki; privrzcnec pape- 

za. 
ultramundane, (altraman'dejn), prek- 

svetski. 
umber, (ambr), temnorjava l^arva; 

temnorjav. 
umbrage, (am'bridi), senca (dreves). 
umbrella, (ambre'la), deznik. 
umpire, (am'pajr), razsodnik (pri ig- 

rah) ; razsojevati. 
un-, (an-), (v zlozenkah) ne, od, 

prod . . . 
unabated, (anebej'ted), nezmanjSan. 
unable, (anej'bl), nezmozen. 
unaccented, (aneksen'ted), nenagla- 

§en. 
unacceptable, (aneksep'tebl), nespre- 

jemljiv; nev§e5en. 
unaccompanied, (anekam'penid), ne- 

spremljan. 
unaccomplished, (anekam'plist), ne- 

dovr§en; neolikan. 
unaccountable, ( anekawn'tebl ) , neod- 

govoren; nerazlozljiv. vajen. 
unacquainted, (anekwejn'ted), nepo- 

znan. 
unadvisable, (anedvaj'zebl), nepripo- 

rodljiv; nespameten. 
unadvised, (anedvajzd'), nepremi§- 

Ijen, samovoljen. 
unaffected, (anefek'ted), neprizadet; 

neprisiljen. 
unaided, (anej'ded), brez pomod, sam. 
unaltered^ ( andl'trd ) , nepokvar jen ; 

neponarejen. 
unanimity, (juneni'miti), soglasje, 

vzajemnost. 
unanimous, (june'nimes), soglasen; 

vzajemen. 
unappreciated, (an^prr§iejted), nece- 

njen, nepriznan. 
unapprized, (aneprajzd'), nepouSen. 
unapt, (anept'), nesposoben; nepri- 

meren. 
unarmed, (anarmd'), neoborozen. 
unassisted, (anesi'sted), brez pomoSi. 
unassuming, (anesju'ming), nedo- 

miSljujoS; skromen. 
unattainable, (anetej'nebl), nedose- 

zen. 
unauthorized, (and'thorajzd), nepo- 

obla§5en; postavno nepotrjen. 
unavailable, (anevej'lebl), neveljaven; 

zastonj. 
unavailing, (anevej'ling), zaman, ni- 

6ev, neizdaten. 
unavare, (anewer'), nesluteC; una- 
wares, (anewerz'), iznenada, nena- 

doma. 
unbalanced, (anbe'lenst), neravnote- 

zen; nesoglasen; bolnih moiganov, 

nor. 
unbar, (anbar'), odpahniti; odpreti. 
unbearable, (anbe'rebl), neznosen. 
unbecoming, (anbika'ming), nespodo- 

ben, nepristojen. 
unbelief, (anbilff), nevera. 
unbeliever, (anbilPyr), nevernik. 
unbelieving, (anbilPving), neveren. 
unbend, (anbend'), zravnati [se] ; od- 

jenjati; popustiti. 
unbending, (anben'ding), neupogiben. 
unbiased, (anba'jest), nepristranski. 
unblemished, (anble'mi§t), brezmade- 

zen, 5ist. 252 UNB UND unbolt, (anbolt'), odpahniti, odpreti. 
unborn, (anborn'), nerojen. 
unbosom, (anbu'zm), razodeti, odpreti 

srce. 
unbounded, (anbawn'ded), brezmejen, 

neizmeren; prost. 
unbroken, (anbro'kn), nezlomljen; ne- 

pokvarjen; nenadet. 
unbuckle, (anba'kl), odpeti. 
unbutton, (anba'tn), odpeti gumbe. 
uncalled (for), (ankold' for), neproSen, 

nepoklican. 
uncandied, (anken'did), neodkritosr- 

5en, nepo§ten. 
unceasing, (ansPzing), neprestan. 
unceremonious, (anserimo'nies), ne- 

prisiljen ; enostaven. 
uncertain, (ansr'tn), negotov; neza- 

nesljiv. 
unchangeable, (andejn'dSebl), neizpre- 

menljiv. 
unchanged,* (an5ejnd2d'), neizpremen- 

jen. 
uncharitable, (ande'ritebl), neusmi- 

Ijen. 
unchaste, (andejst'), nedist, pohoten. 
unchasti^, (ande'stiti), neCistost. 
unchecked, (an5ekt'), neoviran. 
unchristian, (ankris'dn), nekr§5anski, 

nespodobno za kristjana. 
uncivil, (ansi'vil), neuljuden. 
uncivilized, (ansiVilajzd), neolikan, 

neciviliziran. 
unclad, (ankled'), neobleden. 
uncle, (ankl), stric. 
unclean, (anklin'), neSist. 
uncleanliness, (anklen'lines), nedi- 

stost, nesnaga. 
unclench, (anklend'), odpreti pest. 
uncomfortable, (ankam'frtebl), nepri- 

praven; neprijeten. 
uncommon, (anka'mn), nenavaden. 
uncompromising, (ankam'pr.omaj"zing) 

nepopustljiv; brezobziren. 
unconcern, (ankansrn'), brezbriinost, 

navnodusnost. 
unconcerned, (ankansrnd'), brezbri- 

zen, ravnodu§en. 
unconditional, (ankandi'Senl), brezpo- 

gojen. 
unconfirmed, (ankanfrmd'), nepotr- 

jen; nebirman. 
unconnected, (ankanek'ted), nezvezan, 

nevezan. 
unconquerable, (ankdn'kerebl), ne- 

premagljiv. 
unconquered, (ankdn'krd), neprema- 

gan. 
unconscious, (ankan'§es), nezavesten. 
unconstitutional, ( ankdn"stit ju'§enl ) , 

neustaven, proti ustavi. 
uncontrollable, (ankantrd'lebl), neob- 

vladen, nepremagljiv. 
uncontrolled, (anklntrold'), neprema- ' gan, neobvladan; razposajen. 
uncounted, (ankawn'ted), nestet. 
uncouth, (ankuth'), neolikan, sirov. 
uncover, (ankaVr), odkriti. 
unc^on, (ank§n), maziljenje; mazilo; 

Extreme Unction, poslednje olje. 
unctuous, (ank'dues), masten. 
uncultivated, ( ankal'ti ve j ted ) , neob- 

delan. 
uncut, (ankat')» neobrezan, neobsekan. 
undamaged, (ande'midzd), nepoSko- 

dovan. 
undaunted, (andon'ted), neustraSen. 
undecided, .(andisaj'ded), neodlo5en. 
undecked, (andekt'), neokraSen. 
undeclined, (andiklajnd'), nesklanjan, 

nedekliniran (v slovnici). 
under, (andr), pod; nizje; podvrzen; 

manj; under age, mladoleten, nedo- 

leten. 
underbid, (andrbid'), manj ponuditi. 
underbrush, (an'drbras), grmidevje, 

go§dava. 
underclothes, (an'drklddhz), spodnja 

obleka. 
undercurrent, (an'drka^rent), spodnja 

struja. 
undergo, (andrgo'), podvredi se; pre- 

stati, pretrpeti. 
undergraduate, (andrgre'djuejt), dijak, 

ki §e ni dovrSil svojega tedaja. 
underground, (an'drgrawnd), podzem- 

ski; pod zemljo. 
undergrowth, (an'drgroth), podras5i- 

na, go§5a. 
underhand, (an'drhend), pod roko, 

skriven; goljufiv. 
underlay, (andrlej'), podloziti; leiati 

na dnu. 
underlet, (andrlef), dati ali vzeti v 

podnajem. 
underlie, (andrlaf), lezati spodaj; biti 

za podlago. 
underline, (andrlajn*), poddrtati. 
undermine, (andrmajn'X> izpodkopati. 
undermost, (an'drmost), najspodne]§i. 
underneath, (andrnith'), pod, spodaj 

pod. 
underpay, (andrpej'), premalo plaSati. 
underpin, (andrpin')) podpreti. 
underrate, (andrrejt*), pocenjevati. 
underscore, (andrskor*), poddrtati. 
undersell, (andrsel'), ceneje prodati. 
undershirt, (an'drSrt), spodnja srajca. 
underside, (an'drsajd), spodnja stran. 
undersigned, (andrsajnd')> podpisan. 
undersized, (an'drsajzd), pod na- 

vadno velikostjo, pritlikav. 
understand, (andrstend*), razumeti; 

vedeti, izvedeti; sli§ati; misl.iti. 
understanding, Undrsten'ding) , ra- 

zum, pamet, raztunnost; sporazum. 
understate, (andrstejf), premalo na- 

vesti. UND UNF 253 undertake, (andrtejk'), podvzeti; poiz- 

kusiti; prevzeti. 
undertaker, ( an'drtejkr) , pogrebnik ; 

podvzetnik. 
undertaking, (andrtej'king), pogreb- 

ni§tvo; podvzetje. 
undertone, (an'drton"), polglasna go- 

vorica. 
undervalue, (andrve'lju), podcenjevati. 
underwood, (an'drwud), podra§dina, 

go§£ava. 
underwrite, (andrrajt'), podpisati. 
underwriter, (an'dr-rajtr), podpisnik. 
undescribed, (andiskrajbd'), nepopi- 

san, neopisan. 
undeserved, (andizrvd'), nezasluzen. 
undeserving, (andizr'ving), nevreden. 
undesigned, (andizajnd'), nenami§ljen. 
undesirable, (andizaj'rebl), nezaie- 

Ijen; neprijeten. 
undetected, (anditek'ted), neodkrit, ne- 

opaien. 
undetermined, (anditr'mind), nedolo- 

6en; negotov. 
undigested, (andidze'sted), neprebav- 

Ijen. 
undiminished, (andimi'niSt), nezmanj- 

§an. 
undiscemed, (andisrnd'), neopazen. 
undisciplined, (andi'siplind), nepo- 

uden; nebrzdan, razuzdan. 
nudisguised, (andisgajzd'), nepreoble- 

5en; odkrit. 
undismayed, (andismejd'), neustraSen. 
undisputed, (andispju'ted), neizpod- 

bijan. 
undistinguishable, (andisting'wiSebl) , 

nerazIoSen. 
undisturbed, (andistrbd'), nemoten. 
undivided, (andivaj'ded), nerazdeljen, 

eel. 
undivulged, (andivaldzd'), neraznesen, 

skriven. 
undo, (andu'), narazen vzeti, zruSiti, 

razdejati; onesrediti; razveljaviti. 
undone, (andan'), nestorjen; uni5en. 
undoubted, (andaw'ted), nedvomen; 

— ly, nedvomno. 
undoubting, (andaw'ting), nedvomen, 

gotov. 
undress, (andres'), sled! se. 
undue, (andju'), nepristojen; naspro- 

ten dolznosti. 
undulate, (an'djulejt), valoviti; tresti 

[se]. 
undulation, (andjulej'§n), valovanje. 
unduly, (andju'li), nepristojno; ne- 

postavno. 
unearned, (an^rnd'), nezasluzen. 
unearth, (anerth'), odkopati; prinesti 

na dan. 
uneasiness, (ani'zines), nemir; nepri- 

jetnost. 
lineasy^ (ani'zi), nemiren^ neprijeten. uneducated, (ane'd^ukejted), neizo- 

brazen, neolikan. 
unemployed, (anemplojd'), brezposeln; 

nerabljen. 
unequal, (anrkwel), neenak; neza- 

dosten. 
unequalled, (ani'kweld), brezprime- 

ren. 
uneven, (ani'vn), neraven; neenak: 

lib (§tevilo). 
unevenness, ( anl' vnnes ) , neravnost ; 

neenakost 
unexampled, (anegzem'pld), brezpri- 

meren, nesliSen. 
unexpected, (anekspek'ted), neprida- 

kovan. 
unexpired, (anekspa'jrd), nepotekel. 
unexplained, (aneksplejnd'), nerazlo- 

zen, nepojasnjen. 
unexplored, (anekspldrd')> nepreiskan; 

neobljuden. 
unexposed, (anekspozd'), neizpostav- 

Ijen. 
unfaded, (anfej'ded), neuvel. 
unfading, (anfej'ding), nevenljiv. 
unfair, (anfer'), kriviCen; nelep; ne- 

pravilen. 
unifaithful, (anfejth'ful), nezvest. 
unfaltering, (anfol'tering), odloden, 

pogumen. 
unfamiliar, (anfemi'ljr), nedomaS, ne- 

znan. 
unfasten, (anfe'sn), odpeti, odpreti. 
unfathomable, (anfej'dhemebl), ne- 

doumen, nedoseien. 
unfavorable, (anfej'vorebl), neugoden. 
unfed, (anfed'), nenasiden, brez hra- 

ne. 
unfeigned, (anfejnd'), nenamiSljen, 

resniCen. 
unfetter, (anfe'tr), odkleniti okove; 

otresti se spon. 
unfilled, (anfild'), nenapolnjen. 
unfinished, (anfi'ni§t), neizgotovljen, 

nedovr§en. 
unfit, (anfit'), nespodoben; nesposo- 

ben; ne dober; unesposobiti. 
unfitting, (anfi'ting), neumesten; ne- 

sposoben; neprimeren. 
unflinching, (anflin'ding), neustra§en. 
unfold, (anfold'), razgrniti, odkriti, 

razkriti. 
unforeseen, (anforsin'), nepridakovan. 
unforgiving, (anforgi'ving), neodpust- 

Ijiv. 
unfortified, (anfor'tifajd), neutrjen. 
unfortunate, (anfor'denet), nesreden. 
unfounded, (anfawn'ded), neosnovan, 

neutemeljen ; izmiSljen. 
unfrequent, (anfrl'kwent), nepogosten. 
unfrequented, (anfrikwen'ted), ne- 

obiskan. 
unfriendliness, .(anfrend'lines)^ nepri- 

jazijpst, 254 UNF UNL unfriendly, (anf rend'li) , neprijatelj- 

ski, neprijazen. 
unfruitful, (anfrut'ful), nerodoviten. 
unfulfilled, (anfulfild'), neizpolnjen. 
unfuri, (anfrP), razviti, razprostreti. 
unfurnished, (anfr'ni§t), neopremljen: 

nepreskrbljen. 
ungainly, (angejn'li), neroden. 
ungird, <angrd'), odpasati. 
unglazed, (anglejzd'), nepolosden. 
ungodliness, (angad'lines), brezboz- 

nost. 
ungodly, (angSd'H), brezbozen. 
ungraceful, ^dngrejs'ful), nedostojen. 
ungracious, (angrej'ses), nemilostljiv; 

neugoden; nedostojen. 
ungrammatical, (angreme'tikl), ne- 

slovniCen. 
ungrateful, (angrejt'ful), nehvalezen. 
ungratefulness, ( angre j t'f ulnes ) , ne- 

hvaleznost. 
ungrounded, ( angrawn'ded ) , neosno • 

van. 
unguarded, (angar'ded), nezavarovan, 

neduvan; nepremiSljen, hiter. 
unhandy, (anhen'di), nepriroCen; ne- 
roden. 
unhappiness, (anhe'pines), nesre5a. 
unhappy, (anhe'pi), nesreden, nezado- 

voljen. 
unharmed, (anharmd'), nepoSkodovan. 
unhealthiness, (anherthines), nezdrav- 

je. 
unhealthy, (anherthi), nezdrav. 
unheard, (anhrd'), nesli§an. 
unheeded, (anhi'ded), nevpo§tevan. 
unhewn, (anhjun'), neosekan; sirov. 
unhindered, (anhin'drd), neoviran. 
unhinge, (anhindz'), s stezaja vzeti; 

omajati. 
unholy, (anho'li), nesvet, brezbozen. 
unhook, (anhuk'), sneti s kljuke. 
unhoped (for), (anhopt' for), nepri5a- 

kovan, nenaden. 
unhorse, (anhors'), vreCi s konja. 
unicorn, (ju'nikorn), enorozec. 
uniform, (ju'niform), enostaven, eno- 

liden; uniforma, kroj, oprava. 
uniformity, (junifor'miti), enostavnost, 

enoli5nost; soglasje. 
unify, (ju'nifaj), zediniti. 
unimpaired, (animperd'), nezmanj§an; 

nepo§kodovan. 
unimportant, (animpor'tent), nevazen, 

netehten. 
unimproved, (animpruvd'), nepobolj- 

§an; neolikan. 
uninfected, (aninfek'ted), neokuzen. 
uninformed, (aninformd'), nepouCen; 

neobvesCen. 
uninjured, (anin'dzrd), neranjen. 
uninstructed, (aninstrak'ted), nepo- 

uCen. 
uninstructive, (aninstrak'tiv) , nepo- uCljiv. uninsured, (anin§urd'), nezavarovan. i 
unintelligible, (aninte'lidiibl), nera- \ 

zumljiv. 
unintended, (aninten'ded), aniiiten- 

tional, (aninten'Senl), nenameravan, 

nehoteC; — ^ly, nehote. 
uninterrupted, (aninterap'ted), nepre- 

kinjen, nemoten. 
uninvited, (aninvaj'ted), nepovabljen. 
uninviting, (aninvaj'ting), nevabljivl 
union, (junjn), zveza; unija; zvezen; 

union jack, angle§ka narodna za- 

stava. 
unionist, (ju'njenist), strokovno orga- 

niziran delavec, unionist; pristai 

severnih drzav v ameri§ki civilni 

vojni. 
unique, (junik'), edin svoje vrste; • 

brezprimeren. 
unison, (ju'nisn), soglasje; ubranost. 
unit, (ju'nit), enota; oddelek, skupina. 
unite, (junajt'), zdru2iti, zediniti [se]; 

strniti se. 
united, (junaj'ted), zdruien, zedinjen; 

— ly, zdruieno, skupno. 
Unit^ Kingdom, (junajted kingdm), 

Velika Britanija. 
United States of America, (junaj'ted 

stejts §iw ame'rika), Zdruiene driave 

Severne Amerike. 
unity, (ju'niti), edinost. 
universal, (junivr'sl), splo§en, ob5en, 

univerzalen; popoln. 
universality, (junivrse'liti), sploSnost. 
universe, (ju'nivrs), vsemirje, svetov- 

je, vesoljstvo. 
university, (junivr'siti), vseu5ili§(e, 

univerza. 
unjust, (andzasf), nepraviSen. 
unjustifiable, ( andzastif a'jebl) , ne- 

upraviden ; neodgovoren. 
unjustified, (and^a'stifajd), neupravi- 

Cen. 
unkempt, (ankempt'), nepoSesan; za- 

nikaren, zanemarjen. 
unkind, (ankajnd'), neprijazen. 
unknowing, (anno'ing), nevedoS. 
unknown, (annon'), neznan. 
unlace, (anlejs'), odvezati, odpeti. 
unladylike, (anlej'dilajk), nespodoben 

za gospo. 
unlawful, (anlo'ful), nepostaven, ne- 

dovoljen. 
unless, (anles'), razen (e, dokler ne. 
unlettered, (anle'trd), neu(en. 
unlike, (anlajk'), neenak, drugaden; 

neverjeten. 
unlikelihood, (anlajk'lihud), never jet- 

nost. 
unlikely, (anlajk'li), neverjeten; naj- 

brz ne, komaj. 
unlikeness, (anlajk'nes), neenakost, 

nepodobnost. UNL 

nBllmlted, (ttnli'mited), neomejen. 
onlcMd, (anlod'), razkJadati; odloiitl. 
unlock, (anllk'), odkleniti. 
unlooked for, (anlukt' for), nepriCako- 

van, 
unloose, (iinlus'), oprostitl, odkleniti; 

sproiitl. 
nnlncky, (anla'ki), nesrefen; — ilj, po 

nesreCi. 
unmake, (inmejk'), razdreti. 
unmanly, (anmen'li), nenioSki. 
unmann«rl7, anme'nrli), neolikan, 

neuljuden; neuljudno. 
unmarried, (anme'rid), neporoCen. 
unnissk, (anm£sk'), razkrinkati; raz- 

galiti. 
unmatched, (anmeCC'), neprekosliiv. 
unmeaning, (anmi'nine), nemlsleC; 

brezpomemben, 
nnmentioned, (anmen'Snd), neome- 

njen. 
unmerciful, (anmr'siful), neusmiljen, 

grozovit. 
unmerited, (iinme'rited), nezasluien. 
unmindful, (inmajnd'ful), nepazljiv; 

brezskrben. 
unmistakable, (anmistej'kebl), nezmot- 

Ijiv; oCiten; jasen. 
unmolested, (anmole'eted), nenadlego- 

van. 
unmoved, (dnmuvd'), neganjen; neiz- 

preraenien. 
unmusical, (anmju'ziki), neglasben; 

brez posiuha. 
unnatural, (anne'cerel), nenaraven. 
unnecessarj', (anne'seseri), nepotre- 

ben, odveC; — ily, nepotrebno, ne 

nujno. 
unnerve, (annrv'), odvzeti pogum,osla- 

beti (iivce). 
unnoticed, (an"n6'tist), neopaien; ne- 

naznanien. 
unobserved, (anabzrvd'), neopaien. 
unobstructed, (anabstrak'ted), neovi- 

unobtainable, (anabtei'nebl), nedoseg- 

Ijiv. 
unobtrusive, (anabtru'siv), neusiljiv. 
unoccupied, (ana'kjupajd), nezavzet. 
unofficial, (anofi'SI), neuraden. 
unopposed, (anopozd'j, brez nasprot- 

ja. 
unorganized, (anor'genajzd), neorga- 

unpack, (anp^k'), izloziti, odiolitl. 
unpaid, (anpejd'), neplaian, 
unpalatable. ( anpe'ieteb! ) neslasten, 

neokusen, 
unparalleled, (anpe'releld), neprime- 

unpardonable, (Inpar'denebl), neod- 

puatljiv. 
unpaved, (anpejvd'), netlakovan, ne- 

potlakan. UNR 255 unpeople, (anpl'pl), odstraniti Ijudi, 

obrezliuditi. 
unpin, (anpin'), odpeti (igle). 
unpleasant, (anple'znt), neprijeten. 
unpolite, (anpoiajt'), neuljuden. 
unpolluted, (anpalj u'ted ) , neomadc- 

unpopular, ( anpa'pjulr) , nepriljub- 
lien, nepoljuden. 

unpractised, ( anprek'tist ) , neizkuien. 

unprecedented, (anpre'sldented), ne- 
zasliSan, brezprimeren. 

unprejudiced, (anpre'dzadist). brez 
predsodkov. 

unprepared, (finpriperd'}, nepriprav- 
Ijcn. 

unpressuming, (anprezju'ming), un- 
pretending, (anpriten'ding), nedo- 
miSljujoS; skromen, ponizen. 

unprincipled, lanprin'sipldl, brezna- 
telen, brezvesten. 

unproductive, (anprodak'tiv), nerodo- 
viten; neproizvajalen. 

unprofitable. (anprS'tilebl), nedo- 
biikonosen, nekoristen. 

unprolific. (anproli'fik), nerodoviten. 

unpromising, (anpra'mising), neobeta- 

unpropitious, (anpropi'Ses), neugoden. 
unproportioned, (anpropor'Snd), : unprusperous, ^anpra'speres), neugo- 
den, nesreCen. 
unprotected, (anprotek'ledl , 

unproved, (anpruvd'), nedokazan. 
unprovided, (anprovai'ded), nepreskrb- 

Ijen. 
unprovoked, <anprov6kt'), unpublished, (anpab'liSt), neobjavljen. 
unpunctual. (anpank'£uel), neto£en. 
unpunished, (anpa'niSt), nekaznovan. 
unqualified, (ankwa'lifajd), nezmoien, 

nepripraven; neizpremenjen. 
unquestionable, (ankwes'£enebl), brez 

vprasanja, nedvomeii, gotov; — bly, 

gotovo, brez dvoma. 
unquestioned, (ankwes'cnd), brez vpra< 

Sanja, nevprafan; brezdvomen. 
unquiet, (ankwa'jet), nemiren, nepo- 

unravel, (anre'vl), odmotati, odviti 

razvozlaii; reSiti (uganko). 
unreached, (anrift'). nedosezen. 
unreal, (anri'el), nestvaren, nesnoven, 

nerealen. 
unreasonable, (anri'zenebl), nespame- 

ten, brez vzroka. 
unrecorded, (anrikor'ded), nezapisan. 
unredeemed, (anridimd'), neodkupljen, 

neodreSen. 
unregistered, (anre'divs.ta4\ , ^sawiv 256 UNR san, nevpisan; nepriporo5en (pis- 
mo). 
unreliable, (anrila'jebl), n^zanesljiv. 
unremitting, (anrimi'ting), neprestan, 

nepretrgan. 
unreserved, (anrizrvd'), nepridrzan; 

odkritosrden, odprt. 
unresisting, (anrizi'sting), neustavlja- 

jo6; neoborozen. 
unresolved, (anrizalvd'), nerazdruzen, 

nelo5en; neodloCen. 
unrest, (anrest'), nepokoj, nemir. 
unrestrained, (anristrejnd'), neovi- 

ran; neomejen. 
unrevenged, (anrivendid'), nema§£e- 

vaii. 
unrevoked, (anrivokt'), nepreklican. 
unreward^l, (anriwor'ded), nepopla- 

5an, brez nagrade. 
unriddle, (anri'dl), reSiti uganko. 
unrighteous, (anraj'des), nepraviden; 

hudoben. 
unrighteousness, (anraj'Cesnes), ne- 

pravidnost, hudobnost. 
unripe, (anrajp'), nezrel. 
unrivaled, (anraj'veld), brez tekmeca, 

brezprimeren. 
unroll, (anror), razviti, odvhi. 
unroof, (anriif'), odkriti streho, raz- 

kriti. 
unruffled, (anra'fld), miren, tih; he- 

zgubanden. 
unrulines, (anru'lines), neposluSnost. 
unruly, (anru'li), neposlu§en, nemi- 

ren. 
unsaddle, (anse'dl), razsedlati. 
unsafe, (ansejf), nevaren, nezanes- 

Ijiv. 
unsaid, (ansed'), neizre5en. 
unsalted, (ansol'ted), neslan. 
unsanctioned, ( ansenk'Snd ) , ned ovo- 

Ijen, nepotrjen. 
unsatisfactory, (anse"tisfek'tori), ne- 

povoljen, nezadosten; nepov§e£en. 
unsatisfied, (anse'tisfajd), nezado- 

voljen. 
unsatisfying, (anse'tisfa"]ing), neza- 

dovoljiv. 
unsavory, (ansejVori), neokusen. 
unscientific, (ansa'jentefik), neznan- 

stven. 
unscrew, (anskru'), odviti (vijak). 
unscrupulous, (anskru'pjules), brez- 

vesten. 
unseal, (ansll'), odpedatiti. 
unseasonable, (ansrzenebl), nepravo- 

5asen, neprimeren. 
unseemly, (anslm'li), nepristojen. 
unseen, (ansln'), neviden. 
unselfish, (anserfi§), nesamoljuben. 
unselfishness, (ansePfiSnes), nesamo- 

unsettle, (anse'tl), odstraniti; prevrni- 
//; zmeSatL ' UNT 

unsettled, (inse'tld), msgotov, neure- 

jen. 
unshackle, (anSe'kl), reSiti spon. 
unshaken, (anSej'kn), neomajan. 
unshaved, (anSejvd'), neobrit^ 
unsheathe, (an§idh')y potegniti iz noz- 

nice. 
unsheltered, (an§ertrd), nepokrit, ne- 

zavarovan. 
unsightly, (ansajt'li), grd, oduren. 
unsociable, (anso'Sebl), nedruzaben, 

neuljuden. 
unsocial, (anso'Sl), nedruzaben, ne- 
uljuden. 
unsolved, (ansalvd'), nere§en. 
unsound, (ansawnd'), nezdrav; nepra- 

vi; nestalen; negotov. 
unspeakable, (anspi'kebl), neizrekljiv. 
unspotted, (ansp&'ted), neomadeze 

van. 
unstable, (anstej'bl), nestalen. 
unstained, (anstejnd'), neomadezevan ; 

nebarvan. 
unsteadiness, (anste'dines), nestalnost, 

negotovost ; neodlodnost. 
unsteady, (anste'di), nestalen, negotov. 
unsubdued, (ansabdjud'), nepodvr2en. 
unsubmissive, (ansabmi'siv), nepod- 

vrgljiv, uporen. 
unsubstantial, (ansabsten'Sl), netele- 

sen, netvaren; nevazen. 
unsuccessful, (ansakses'ful), brez- 

uspe§en; nesreden. 
unsuitable, (ansju'tebl), nepripraven; 

nespadajod. 
unsuited, (ansju'ted), nepripraven; 

neprimeren. 
unsupported, (ansapor'ted), nepodpi- 

ran. 
unsuspected, (ansaspek'ted), nesu- 

men, brez sumnje. 
unsuspecting, (ansaspek'ting), neslu- 

te6. 
unsuspicious, (ansaspi'§es), nesumljiv. 
unsustained, (ansastejnd'), nezdr^an. 
unsymmetrical, (ansime'trikl), nesi- 

metriCen. 
untainted, (antejn'ted), neoskrunjen; 

nedolzen. 
untenable, (ante'nebl), nezdrzljiv. 
unthankful, (anthenk'ful), nehvale2en. 
unthinking, (anthin'king), nemisle5. 
unthought, (anthdt'), nepriSakovan. 
untidiness, ( an taj 'dines), neli5nost. 
untidy, (antaj'di), neliCen; zanikaren, 

nereden. 
untie, (antaj'), odvezati. 
until, (antil'), dokler, do. 
untilled, (antild'), neizoran. 
untimely, (antajm'li), nepravoSasen. 
untiring, (antaj'ring), neutrudljiv, ne- 

utruden. 

V untold, i,atV\SAd^^ > TVfc^ON^^^tl, UNT 

untouched, (antadf), nedotaknjen; ne- 

ganjcn. 
untoward, (ant6'6rd), svojeglav; nepri- 

fakovan, neprijeten. 
untrained, (antrejnd'), neizurjen. 
untransferable, {an"tr€nsfe'reb1), ne- 

prenosen. 
untranslatable, (an"tr€n8lei'tebl), ne- 

prestaven, neprevedljlv. 
untried, {(antrajd'), nepoizkulen. - 
untrimmed, <antrimd'), neokraSen. 
untrodden, (anird'dn), nntrod, (an- 

trftd'), nepohojcn, neobdelan. 
untrue, (antrii'), neresniCen; nezvest. 
untruBtworthj, (antrast'wr"dhi), ne- 

zanesljiv, nevreden zaupanja. 
nntruth, (antruth'), neresnica. 
untnitbf ul, (antruth'ful) , neresniEen ; 

untwist, <amwi8t'), odviti, odsukatt. 
unused, (anjuzd'), nerabljen; nena- 

unusual, ~{aniu'£uel), nenavaden. 
unvaried, (anve'rid), neizpremenjen. 
unveil, (anvejl'), razviti, odkrjti. 
unversed, (anvrsf), neizurjen. 
unwarranted, ( an w 6' rented), neupra- 

unwhalesome, (anbol's&m), nezdrav; 

gkodljiv. 
unwieldy, (anwll'di), okoren; teiak; 

neokreten. 
unwilling, (inwi'Hng), nerad. 
unwind, (anwajnd'), odviti. 
unwise, {anwajz'), nespameten; — ly, 

nespametno. 
unwitnessed, <tinwit'nest), brez prlC. 
unwit