Skip to main content

Full text of "Acta et diplomata Graeca medii aevi sacra et profana collecta"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| .AifcllJ" '- \ \ V 

\ I • 


ACTA ET DIPLOMATA GRAECA MEDII AEVI SACRA ET PKOFANA COLLEcrrA EDIDEKUNT FRANOISCUS MIKLOSICH kt lOSEPHUS MULLER VOLUMEN QUINTUM. VINDOBONAE 

CAROLXT8 GBllOLD 

IIDCCCLXXXVII. ACTA ET DIPLOMATA MONASTERIORUM ET ECCLESIARUM 

ORIENTIS SUMTUS PRAEBJBNTE CAE8AREA 8CIENTIARUM ACADEMIA V1ND0B0NEN8I COLLECTA £DID£BUNT FR. MIKLOSK^H et IOS. MULLER 

PBOr. UNIYBRSIT. YIMDOBONENSfS PBOF. UNITEE8IT. TAUBINENSIS TOMUS SECUNDUS. J.a. 

VINDOBONAE 

CAROIjTTS GEROIjT) 

MDCCCtiXXXVII. 
Hujus voluminis exscripta sunt exemplaria trecenta. 


;T7pis Adolphi U0LZHAU8EN typothetae TindobonensiB. 


L 
Diplomata monasterii S. Mariae, dicti Neamone, in insala Chio* 

I. (6553 — 1046) mense februario ind. XIII. 

Imperator Constantinus Monomachus donat monasterio S. Mariae, dicto Neamone, 

septuaginta duos nummos aureos annuos. 

niTTaxiov Tou (jLaxapCxou ^aciXico^ y.upou KcovatavTCvou tou Movo- 

li.fltXOu. 

Tffov Tou xaTaicejA^Oiv^TO?] Oeiou xal euasPou^ PaacXtxou wtTTa- 
x(ou fcphq EuaTdOcov PeaTip5rv;v, Ixl tou xoitwvoc xai etSixbv [8ia t]yjv 
ev TTj Xtw cuGTacav 6uaY?j N^av Movyjv wapa twv euXa^eaTdlTwv [jlo- 
^r/(5v Ntx/^Ta xal 'Icoivvou fTr,v] xat Iz' 6v6|j.aTi [ti[ji(»)|ji^V7)v] Tijq aei- 
~ap8evou xal Oeo|xi^Topoq. 

t 'ET6wwaev i^ PaatXeia jjlou XapL^aveiv [tyjv ev ttj Xiw i^ap^ twv eu- 
AaJscTOTwv pwvaxfaiv Ntxi^^f* **'' Iwavvou ouaTaaav euopj Neav Movt^v, tyjv 
wi et:' 6v6{xocTt Tijjw«)[jt,evr,v ty)? detxapO^vou xat OeofJiT^Topo^] eTT^aiw^ 0,1:0 tyj; 
"rfx}.if,Tou XoYW ^OYa? voiJLiaii.aTa i38o[i.T^,xovTa 5uo xat xeXeuet coi xaTaaTpoisai 
rr^ 5vo[jLaaiav ocutoiv ^) ev ToTq ^apTCot? tou ui:b [ae] ^) aexp^TOu, fvOa ai 6vo[jL2a{at 
siifXsvTat Twv xp<OToa7aOap{(ov, [jLeTaYpitpat Be xat to itapo'^ ivtTTobttov xat tsutou 
'.jiruKcv incoYpo^sv wapa aou Te xai twv (yjzh ak aexpeTtxwv [xat] exiSouvat toT^ 
^n P^v^^ d^eX^oX^ ei^ olxetav dia^OcXeiav. [jly;vI ^e^pouapCcp iv$. ty' f. 

t EuaToEOtOi; PeaTipxY)?, ixt tou xoiTt5vo<; xal eJStxo? t- 

t A^cov xaTp(xio? xai wpo^TOvoTocpto^ tou aexpeTou tou aaxeX- 
/.ap{ou t- 

t MtxatjX wpwToazaOdpio^, ewt tou xp^^JO^cptxX^vou, ^aatXtxbq 
voTipio? Tou eJBixou XoyoOstou, xpiT^? tou PijXou, iwc tou xocT(i5vo^ 
xal iici Tij^ xaTaaTcEaeu)^ t- 

t BaaCXeto^ icp(i>Toa«aOipto^, ixt tou xpw<JOTpixX{vou, xpiTYj<; Itcc 
•cu li:Ko8p6|xou, paatXtxb<; voTdipto? tou eiBixou XoYoOeTou xai [jLuaTo- 
Tpwo? t- *) auTO?<; Sak. ; apogr. atiToo?. ^) Siipplevit Snk t 'lu)ivvv;(; irpwTociraOapiOi; xat PaciXtxb? votfltpio^ tou eiBtxou 
XoYoO^Tou, 6 STuavoTCouXoc; f. 

t Twfxavbi; TCpWTOcjxaOdpio^; xal PaciXixbq voTdpto<; tou etSixou 
XoYoO^TOu, 6 ulhq 'AYaXXtavou avOuitdTou, luaTptxiou, pdcTou xai xptTou 
Tou PijXou t« 

t Mt'/aT)X, paffiXtxb<; voTdpto? tou eiStxou XofoOeTou, 6 STua- 
voTcouXo? t- 

t 'I(i)dvvy;(; Tcpo^TocjTCaOdpiOi;, i%\ tou y^poaoipiyi.Xi^^oUj paciXtxb; 
voTdpio<; Tou etStxou XoyoOetou, xpiTfi? ewl tou !wico8p6[jLOu xat Sif^i- 
{JLapxo; Twv Trpdaetov t^ 

t BaatXeio? wpwTOffTCaOdpto^, exi tou y^puGO-zpiy.Xhou^ Pact- 
Xtxbq voTdpto^ Tou eiSixou XoyoO^tou, xpiTYj? ext tou tic7:oSpop.ou 6 
Ti;tptOa)v t- 

-| *I(i)dvviQ^ ?up(i)TO(;xaOdptO(;, xptTY)(; tou \T:%o^p6\ko\j xat 0a(7(- 
Xtxbc; voTdptoq tou etStxou XoyoO^tou 6 KafJiaTYjpog t* 

n. (6553—1045) mense iunio ind. Xni. 

Imperator Constantinus Monomachua eximit monaaterium a iudtdbus ordinariis, 

Xpu(760ouXXov Tou auTou {AaxaptTou ^actXio)^ xupou K(i)vaTavTivou 
TOu Movojxd/ou xepl tou xapa [i.6vY)(; tyj? ^a(7tXtXY]q fJLeYaXet^TYjTOc; 

xptveaOat ty;v [jlovyJv. 

t 'AXXa Ttv(i)v (x>vX(«)v tocoutov, 5aov twv tov (JiovdSa p{ov 7cpoeXo(Jiev(i>v 
xat Y^v hdari^ pBeXu§a|x^v(i)v xat Soa Yi5tva [x^Xei Oeci); ^xet xdxeTvot, (jieXov 
Oew, TOuTO Tcpb Twv dXX(i)v (jTcouSdCouat, Oepaireuetv Osbv xai mb toT? ^xsivcu 
^YJv 6<p0aXjxoT(; xat Tot exe(vou TYjpeTv xp{(xaTa, wv i^ entOufxCa, xaTot Tbv OeTov 
fdvat ^a^it, ^puoCou xai XCOcov Tt)xi(i)v ^xexeiva xat '{hwjxipa XYjpiou xat (xe- 
XtToq. Twv Jy) ouv TOiouTOJv xai icpovoYjriov, 5aov etx6<;, Tbv ^tXdpeTOv fi ^tX^Oecv, 
^auTG) 8t(Jt TOUTa)v t^v Oeiav 7cpo(xi^0etav TcpoxaXou(xevov, xat «dat Tpoicoi? xspt- 
•rcoiriTiov auToT^ tyjv f^auxiov (xoxYjatv, Tv' dxepioTCdoTd)? tw Oeto auYYtYv6(X6voi ^) Oep(xo- 
Tipa^ Ta<; iwcep tou xotvou xat Tij? PaatXe(a^ (xuty;^ IvTeu^et; icpoadYOtev. TauTY) 
Tot xat iQ OeoaTe^Y)? i^^xwv yckXy)v6ty)<; twv dv tyj (xovyj ty)? Oeojxi^TOpo^, ^ xaTa 1) Sic legendum proponit Sak. pro auyYEvojJLEvoi. TTiv '/ijcov Xiov $ea)C€C{JL£VT] Nea xpoaovo{i.flflJeTai, otaax,ou[j.iv(i)v suXa^wv txovaaTwv, 
:ic c xara Oebv ejjLxoXixs^eTat ^toc; %ai affsX{%ri xaxa SuvajJLiv uTroTuzourat Sia- 
•fw-^fr; xai xorcflccraot^, lOexo jx^v xai aXX(i>^ Trpovoiav, lAeraSouaa xwv iauTtj? yoi' 
piTwv xat y^apifjafja ') xat toutoi; tt)v o^Oovov SsSiav eTiel 8« xai Ttvwv euico- 
p^caca^) ouTTjc \jn:o ttjv (xovtjv xTYj|JuiTWV Te xat xapoixwv 0x6 T6 §(opY]{XGCT(i)V tou 
xpirou; f|[X(5v xat auvaXXoYPLaTiov ctxei(i)v^ BteveSeai ts xal wpaYIAOTtov ext^opai? 
zepireipecOai jjieTi twv Sjjlou 9i xat xXigatov j^topcuvTcav -rcotvTd^v i'xchorpi.i^ eaTf 
TouTotq Y^p dhr xaxetva ouvavapLefAtXTat xat dtov ouvdl^euxTat xai Sta TOUTa 96^0^ 
rjTou^ iwreTpexev dxaTaXoYtoTO^ xai xaTiaete, (jii^oTe zaat [toi^] ^) Stxa^ouat «pb? 
EZTfioYa^ xae fJLeToxXi^aeiq xat ^nxio^q eXxuapLOu^ icpoaxei(JLevo(;; Oi^pa icpo^ A^poy 
uxipx(Wtv iTotjjLot, xdvreuOev ^iutaxflhuTOtvTO (jl^v tt)v «jcpb? to xaXbv l^iv ttj^; 01)"^- 
Tpofou SioTftoTYj^ dnccaiccoptevot, xatotYOivTO Se Ttj^ icpb^ &d/o? dvaYo6a7)^ Oe(op(a^ 
oii [to] twv '3cpaY(JLiT(ov OopugdiBe? xai Girf^myfh^i xaT^/cv ^ xaTaaupov et? I- 
5a^. i^ ^aotXeta i^fjicov xat Ta6TTfjv auToT(; TaT»}at ttjv dY<ovtav xal X6ei Tb ^ioq 
xai &pa)r€tat^ ouXXaPat^ Tb dweptxT6icY)Tov To6Tot? X'^?^^^'^^^ ^"^* **^ dvewtOo- 
XuTou^ To^ (ncep auTT)<; IxeTeiatq wpb^ Oebv dva^epoiev dweXa6vouaa yap icop- 
p(d9£v to6t«ov to Topox^o^^^ T€ xai icoX6oxXov, ha dx; dv d86Tot? Ttat jjluotoyw- 
Y-JfJLevot Tb i^pefJiaTov Te xal "^aK-fyf^o^ xivToOev l/^tev, Oeaxil^et 8id tou xapivTO? 
xirfj^ euae^ou^ ;^uao^o6XXou X6you, &crze iizo tou vuv xat eiq tou^ i^f)^ (SncavTa^ 
xai BtTjvexet^ XP^^^^ 1*'"^ ""^* 5txaaTT)v et^ tt)v SY^XtoOsTaav [jlcvtjv xapievat StxT)^ 
oia;8T^Ttvoq 2v6xev, [jLi^Te Tt aufjLPcXov dpxtxTjq SuvaaTeiaq xot' ODjrqq xai Ttov 
r/ 3WTTJ T6 xat uTc' auT^v iTctJeixvuaOat. dXX' sX Tcore Stafopat xai StapLotxat Ttvi^, 
ei jjiv Toiq TTj^ Jaovt)^ TCpc^ Ttva^ ^Tepou; IwtYevotvTO xai Po6Xot'/TO Ta6Ta^ ouTOt 
xara twv dvTt^epopLiv^ov eYY^^jJLvdCetv, dx(oX6T(o^ xtveTv xai tov v6[jlov eupiaxetv 
2iatTr)TT)v ToO xaX(o^ l)rovTO?. et 8*au eTepot xaT^auTtov xtvTjOeTev xat ^tocaJ^ciev 
'phq dXXT^Xou^ i^TCt Ttat ^(xat^ 9) Tcept TC^tov df aipeae(0(; 9^ (jLcTaOiae^o^ Sp(ov t(ov 
■Jit' owTOu^ icavT(ov xTT2[xaT(ov 9) xatvoTO[xta<; eT^pa^ Ttvb^ xal dfx^tpoXia*;, fXTJTe Oe- 
imtjwv ^ woXtTtx6v, u)? etpTjrai, BtxaaTHJv, jxi^Te Ttvd t(ov a>^\m dpx6vT(ov tJ ^TJjjLa 
SntaoTtxbv toT^ evaYouatv dva-jcr^aaetv xat xaq Tcept to6t(ov ^^(0^01; IyT^I^^^^^^^ 
fi dflfjftXeoOat f) 5Xo)<; ^^(4)^11^6^ Tiva T(ov ev tt) |xovtj TcotsTv xal xaOeXxetv eiq 
Bcxoan^ptov, dXXd Ta xaTa to6t(0V xtvo6[xeva Tto [xefljovt t(ov dXX^ov l^tdvat $t- 
xowTr;pt(ov xat fx6vov dxpoaaOat to6t(ov tov t^v o^ToxpdTOpa Xoxivca Btdicetv dp^i^v, 
oppe^T TS xat dSexdaTco xp(aet 9^ ScaX^etv zaq dva[x^aov to6t(ov d^jL^ta^Y^TT^^aet^ 

^) Sakellion yvojpfaaaa. ^^ Sak. emendavit pro Eunop^aocaa. Locus corriiptus. 

3) Addit Sak. 

l* 9^ xb 3s8oYlA^vov \t,b/ dxo^aiveaOat, xbv ^k xptiYjv Sex^f^^®^ ^^'^ '^^ PaaiXixa; 
dffo<pflcc6i(; tcXyjpouv xal otov 6xPtPa(jTT,v twv f^BiQ xe)cpt{i.^V(«)v -^h&a^ar [x6viq(; ^ap 
e^pTYjaOat PaatXtx^? a%pooi<jeiii(; Td xaxd toOtwv XeYi|Ji.eva ^ouX^jJLeOa %ou ^l^i^otc; 
auTOxpaTopt>taT<; Tdq eTci Td^ 8ixa<; xaTaBixa^;, Tr,v{xa [YevwvTat], auTOU? dzo^epeffOaf 
et 5' Xcuiq dYcoydi; auTot xotrd Tt vuiJLvdlietv alpoTvTO xapd StxacTT), [jltj TCpootoracOai 
To6TOt^ Tcv 'rc<xp6vTa xpu(76gouXXov Xcyov, tva |i.Y) to uxep aurwv elaevexO^v e^ 
(XTCoTeXecpiaTO^; xax' (tjtwv dva(p(xvf}. 8tb [xal] TCapeYYyc»^"'^^» >wtt TCdvT<x? e^ao^aXt- 
l^6jjLeOa d7:6 xe twv x(XTd xatpou^ oaxeXXapicov, ysvixwv xat cTporttoTtxtov Xoyo- 
OeTwv, To>v iict TYj? ig(JL6Tepa(; coxiXXTij^; xat tou peortapfou, otxov6[jL(i)v twv eixxYwv 
otx6)V, Twv Itci twv oixet(XXb)v xai Twv ^^p(i)v Twv PaciXixwv xoupaToptwv, et- 
5ix6)V, Y^poTp69(i)V, Twv iwi tou Oeiou t^jjlwv TapLeiou tcu 4>uXaxo;, xoupaT6p(i)v tou 
oixou Twv 'EXeuOepiou xat twv MaYYdv(ov, otxtcTtxcov xat Ttov utc' auTou^ icpto- 
TOVOTapi(ov, XoYapiacT(J5v, YapxoMXkapi(»>'^^ PoctXtxwv voTapt(ov xat voTaptwv, eTt 
5e 5o[JLecT(x(ov twv c/oX(ov, Bouxiov, xaTeTcdv(o, CTpocnrjY<ov xat T(ov dvTt7cpoc(A)- 
Tco^vTODV auToTc, T(X§tap)^(ov, Toup(jLap'/(ov, (jLepapxtov, x^^P^^^^^^P^**^^ "^®^ 8pcjjLou xat 
T(ov OejJLdT^ov, xo|jlt(5t(ov Tij(; x6pTYjq, 8ojjl6ctix(ov t(ov OefjidTCDV, SpouYYapoxoiJLi^Tcov, 
-jcp^OToxevTdpx^ov, icpoeXeuctjJLa^^ov xai Xotxwv TaY|Ji.aTtx(i5v xat 06(JLaTtX(ov dpx6vT(ov, 

TCpbi; TOUTOt^ 5pOUYY<XP^<*>V TYJ? PiyXyJC, XptTtOV TCoXlTtXWV Xat OefX(XTlX(OV, 67wOTCT(OV, 

crpaTeuTwv, ^actXtxwv [dvOp(OTC(ov] &Xq Tiva^; t:u 8yj{jloc{cu BouXeia^; dTcooreXXo- 
|jL^v(ov, icpcoTOvoTapCiov, voTapi(ov, cuv(ovapi(ov, totcotyjpyjtwv, Tcapa^uXdxcov xat tcov- 
Tb(; ^Tipou BouXeCav tou xotvou [jL6Ta)r6tptlJo|JL6vou tou (JLTjSeva twv d7cdvT(ov iv oico- 

8ifj7COTe XP^^^ ^*^' olcvBi^Ttva Tp6xov ^7c' dSeta^ ^X^'^? 1*''^'^^ "^^^ ^'^ uTcepoxaTi; 
dp)r6vT(ov, jjLT^Te icoXtTtxbv f^ OejjLaTtxbv JtxacTYjv xaOeXxetv cuv6X(o; ei? BtxacTi^ptov 
Tou? ev TYj ^YjXcoOetcYj [JLCVYJ Oeo<piX6T(; fJLOvacrd^; 5txr^(; ota^Sn^TcoTe ydpiy twv 
utc' aWjv xTYj|JLdT(ov xai T(ov iv auToT<;' |jl6vov y^P '^o Oet^Torrov xai PactXtxbv 
Pf^(xa TaT^ xaTd to6tcov •SjSyj 8ixai(; dvd(pY6 xal o) dv 6 xpoTwv (JL6Td tyjv tyj<; 
xpOTOU|jL€vYj? dYcoYij? dxpoactv ^TCtTp^tlete tyjv 3tdYvo)ctv i) exPt^actv, toT(; Se 
d7.Xoi? 06pa? IxeOYjxev i^ tou xpdTOu? i^|jl(ov auTYj 8t(XTa$t^' toT^ Se y^ (JiovacTaT^; 
PouXo|x^ct(; x<xO' kxipm xtveTv cux d7ce{pY6Tat. 50ev (o^ ^e^a^ou xat dc^aXou^ 
TUYxdvovTO^ Tou xap6vT0c ifjfJLwv euce^ou? X9^^^?^^'^'^^^ Xcyou YeY^VTifjL^vcu xaTa 
Tbv touvtov (jLYjva TYj(; 5o)8exdTYj^^) tvStxTtoivo? iv ^Tet ^^axtcxiXiocTco 
TcevTaxoctocTO) xevTYjxocTw Tp{T(p, Tb i^|x^T6pov eucepe^ xai OeoTcpcpXYjTOV 
h ahxtd uTcecYjjJLT^vaTO xpdTO<; f- ') Corrige TpiaxaiSexdtT»);. 1' KwvaxavTTvo^ ev Xpeoxco Ttp 0eo) ickjto^; ^acjiXeuc; xal auTO- 
xpd-ztap *P(i)(j(.a{(i)v 6 Movo(j(.i/o<; f. 

m. (6554—1046) mensc maio ind. XIV. 

Imperator ConstaiUinus Monomachus concedil monachia, ut Conatantinopoli deversentur 
in hospitio regio monachis Olympitia assignato donatque monasterio guotannis Jru- 

mentum et pecuniam, 

Xp'j(r6PouXXov xou autou %ep\ xou aTuXtjxeuetv tou<; [jLovaxou<; ev to) 
^aatXcxcj) oixo), evOa xai ot 'OXupiTuTTat dTCXt)X£uovTat. 

f 'A(jt,a (JLSV xat dpeTYjv 6cia)v xat f tXoOeo^v dv3p(i)v Ti(jt.o)aa i^ ^^^atXeia iQ[Ji(ii)v, 
5;xa 2e xat to Oeiov ev xavri toic(i) t^<; SeoTcoTeia^; auTOu euXoYetv pouXo[JievTQ, xat Ta 
Bvo Towra XP^^^ *<*'' '^^ ^^' ^aciXtxa 5taxpaTT0[jt.evTQ SeTv (iK^Orj idtv t?) ev X((i) 
Ti;<; CrtcepaYia<; OeoToxou Nea Movtj Ta r?jq euepYecta? evSet^aaOai, dx; 5v [jlyj [jlo- 
vcv ev TQxetpotq Te xai OaXdacatq, aWa xat ev auTat^ TaT^ vijaot? to TauTTjc; e^a- 
^rXtJTai ^tXoTtiJiov • iroXuv ^) y^^^P ot exeTae [JLOvaxot tou xaTa Oebv ^iou TcotTiad^xevot 
Xcvov xat dpeT^(;^ ewcep Ttvb? eTepou ^povTiaavre^;, dvaXoYux; T(t) piw xat tov xapd 
TTj^ PaaiXeia^ iq|ju<)v exeaxdcavTO eXeov. evOev TOt xat T(j) icept ttjv uiuepaY''av 
OcCTroivav iq[jl(i)v OeoTOxov 8taTcup(i) tzo^ ttjv 'Jcept tou<; ©tXapeTou^ toutou^; dvSpa^; 
xpccOevre^ cTOpYTjV xai d^aObv ar^abid TcapaCeu^avTe^, to xapbv y^pw6^o\jX\o'^ ci- 
70.Xtov e^eOe[jLeO<y 8toptcd[JLevoi ev tw d(popicOevTt toT<; 'OXu[xxtTat<; [xov<r/oT? ^svo- 
Box£i(i) -jcopd T^<; ^actXeta^; yj^jlwv xai auTOu? xaTaXuetv, e/etv Te et<; xaTaY(«)*pjv 
dvu^YgoixdrcjYOv Vo icepi twv TotouT(i)v ^evcSoxeTov xai ev auT(o xaTa[jLevetv, 6- 
XTiVixa yipda Tt<; auTOU^ (b^ Td evTauOa tou [JLOvaciYjptou dTudvot^^) Xa^jL^ivetv 
5' eTYjctcjg xai X6y(*) ctTY)peaiou ctTou [jloS{ou<; TpidxovTa xai vou[jL[jLt(»)v [jLtXtapicta 
Tptaxovra, xord tov xatpbv SYjXovoTt, xaO' Sv xai ot aTzo tou 'OXu[jlxou [xova/oi 
[lij-*) TU7C(«)0evTa Xa[JLpdvouat ctTYipecta, ucTepeTv Be auToTs; to TOtouTov eTYJctov 
ctTripectov ou^exoTe PouX6[jLeOa, ouTe [jlyjv tyji; ev t(i) dvt»)Ye(i)xaT(i)Yei(«) xaTa[jLOv^^ 
Tou^ TOiouTOU<; exTCixcetv, xaOo)^ xat to irpb<; Tb cexpeTov tou [Ksr^dXoD oixovo[JLetou 
Tou oYtou re(«)pY(cu tou Tpoxato^opou xaTosTCe[jL<pOev TciTTdxiov ty;<; PactXeia? [xou 
BiaXa[x0dvet, dXi^OeaOat ^e [xyjv xai tou^; xaO' exacrov /povov Tcapej^o^xevou^ toT<; 
jwvoxoT^ TpidxovTa ctTou [xoStou? xai ^ujxoucOat xat elq dprov OTCOxaOtCTacOat 1) rX^v Sak. 2) d7c<xyoi£v Sak. 3) Addit Sak. TsXttov Tcapa twv Trj^ pt-ov^i; toO Tpo-Tcaic^spoj Scax£Xeu6pt.£0a, Tva [j-yjS' svTsudsv 
ol TTJc; £V X((i) (xov^q -^cpaflJi-aTa exotev (fupajjiaoi xal ^uixy) TCpoaavexovT6(; xai ^spi 
Ttjv apTOTCoitav a(JXoXo6|xevot, aXXa TeXeov xat ev toutw a(ppovTt(TTouvTe(; OepjjtoTaToc 
iTi^ PactXeiai; YjfJioiv u7:epeuxwvTaf ux; (Jv $e to aa^paXe^; toT^ [jLOvaxoT^; xat elq 
TO e^ijq ^i eut Te tw (ptXoTtfxiQOevTt irapix tyjc; paaiXeta? jxou aiTr^peaio), toT^; 
TptaxovTa Tou oitou jjioStoii; xat toT<; TptixxovTa twv vou|ji.[a{(i)v (jLtXtapioioi? xat iiz^ 
auToT(; toT^ otxi^fJiaoi, tw dvwYew ^YjXaSTj xai xaTWYCo), Tb Trapbv xpuooPouXXov 
otYt/vXtov 5t(a xtvvaPapsdx; GY;|JLci(i)Oev xai XP'^^'?) ^-'jXXyj vqq paotXeta<; |xou ict- 
aT(i)Oev £TceBcOrj [jLYjVt [Ji.at(j)^ tv5. tB' t* 

IV. (6556 — 1048) mense iunio ind. I. 

Imperatcr ConstantintLS Monomachua dat monastcrio domum in praedio AngurOs can- 

firmatque donationem, frumenti. 

'Exixup(i)Ttxbv Y^puao^ouWo^f tou auTou wept tou [JLeTo^tou 'A^-^fouptov. 

t 'Eicei TQ ev TYj Xt(i) Nea Movy; vfiq uTuepa-Yta^; OeoTOxou e\q extSooiv xal 
au^^jGiv eXOouoa, touto [jl£v xat 8ta twv ar(iiov Seoxotvwv twv xop^upOYevvYJTWV, 
TOUTO Se xat 5t' auTYjc: ttj^ paotXetaq [jlou, ooov e^tXTOV oicouBaoaoY)? Tot ei? ouo— 
Taoiv auTYjc;, eBeiTo xat ev ty) Oeo(5uXaxT(|) TauTYj xoXet dxXYiicTOu xat Y^^t(i>oav 
Tcept TouTou 3 Te xaOYjYOu^jievo^ NtxYjTa^ vqq TotauTr,^; [jlovyJ^; xat 6 ouva5eX(pO(; 
(OUTOU l6)dvvr|(; xat ot Xo-^cot [Jiovaxoi, dva^xaTov xai dTcapaiTYjTov auToT^ to 
TOtouTOv i^YYjoa[i.evY3 iq ^aotXeta [xcu, ou -icapcToe tyjv tout(i)v d$((i)otv, dXXd -^po- 
Ou[ji(i)(; xai €u[ji.ev(i)(; eTCY^xouoev auT(i)v xat Stopt^eTai Zia tou xapovTOc; xp^^^^^^XXou 
otYiXXiou, fi)^£ OL%o otxtax(Ji)v T^; [jlov^^ tou Tpoxaptou e^eiv auTou? to dv(o- 
•)fe(i)xaT(i)Yov oTxYj^jLa to 5v uTcb tyjv TOTCoOeota^; t(jI)v 'AYYO^pitov tcXyjoiov tou dYiou 
NixoXiou [jLeTa tou TceptauXtou auTou xai tou 7cpooT(j)ou YjXtaxou xat tou OTauXou 
£t^ d^XYjxTOv, xat xaTa[xev£tv ev auKo tou; d7cooT£XXo[JLevouc ^cap' auTwv [xovoxolx; 
dTCaptxowd)? xal Xa[jLpdvetv xal rd -KpoTeTUTCd^^xeva auToT^ otrrjpeoia dicb tyj(; [jlovyjc; 
Tou Tpo-jcatc^^opou dvuoTepYjTO);, dvoixoBo[jLeToOat Se xat dvaxepa[JLOuoOas to toioutov 
otxYj[xa xapd tou oexpeTOu tou Tpoxatojcpou xai auTOu^ dxatvoTo^jLY^TOU^ StaTYj- 
peToOat xai uTcepeuxeoOai tyj; ^aotXeia; [jlou xat exTeXeTv xai tyjv TU7C(>)0eToav 
auToT<; txeTY^piov euy^Yjv dStaXeiTCTux;. Std touto y^^P ^«'i ^^ d^cX^XTOv auToT^ ei^; 
To Str^vexsq BeScjxev f| j^aotXeia [jlou, tva xat fituToi d7cepto7cdoT<i)q exTeXo^ot ttjv 
TotauTrjV eu/Yjv xat TcapoxXYjoiv, [jlyj £/ovToq £7c' dS^ta^ Ttvo^, £tTe tou xaTa tyjv 
Yj[jL£pav otxov6[jLcu Tou Tpoxaiotpopou, ^Ttc tou xaOYjYou[jL£vou, ^iTs Tivb(; T(ii)V Xotxdiv 3£xfcTixi5v [xeToxtveiv auTOu^ i) jxsOwtov dxb tou TuxwOevrOi; d?uXr|XTou. eici touto) 
fop xal To irapbv xP^^^oP^uXaov otYO^Xicv ota xivvapipeci)^ iwroaiQfxavOev xal XP^^ 
^;jXXtj xeoTcoOev ex£§cOiQ auTou; ixyjvI touvicp tv$. 7cpa>TT;^ t« 

V. (6560 — 1051) mense decembri ind. IV. 

Imperator Constanttnus Monomackus donat monasterio viginti quattuor inquilinos. 

livtXXtov TOii auTou ev tuicw xat xaT' 5vop.a^) Tcepi twv etxoatTeaadcpwv 

xapotx(i)v. 

t 'Exet xat tq gaatXeia p.ou extxupwaa^ xpwYjv 3ta xpuaopouXXou at^tXXtou 
xjTi;^ TYjv Seoxoretav tou xTK^fJiaToq twv KaXoOv]xta>v tou ttJ ev Xiw Nea Movyj 
:^; uxepotYia^; OeoTOxou Bta^epovToq e$(i>pi^aaTo aur^ xat eTepouc; xapoixou^ etxoat- 
'K^ap*; Tov dptOfxov, xoOo)^ 6 xepl auTwv y^puao^wXkoq 'ko^ot; Tpav(i)Tepov 5ia- 
:a^£t, i^BuvT^OTjaav Be ct p.ovaxoi Tijq 8Y)X(i)0etaY;? [f-orfiq e^eupetv ToaouTOu^ xap- 
ctxou; aTeXet^ xai dxYjXXaYfxevou^ 5vTa(; xavToq ^dpou^ xai OTpaTt(i)Ttxou Xet- 
'^rrtl^ocTO^, Jetv eXo^taaTO tq PaaiXeia fxou tio xapovTt atf tXXto) Td? ovofJwtaCa^ 
ayrwv if^paffi^^a*. xai to dayaXe^; ty) [jlovyj 8td touto extPpaPeuOYJvai. oi Js Tot- 
z\r:oi xopotxot xat tw %vfi[i.oni T(i)v KaXoOT]xt(i)V xpoqjievouat xat eXeuOeptai; T^dar^q 
xai e^iiouaaeia^ et^ to BtYjvexe^; dxoXauaouat xai ou8e(ji.(av S^Xriatv xat xatvoTO{jLtav 
i/zo Tivo^ uxooTYJaovTat xat exeiOev (jLeTaaTKJaovTat, ei (xij xou tuxov eupeOetYj Tt<; 
5T|iicataxoT^ Ttatv uxoxei|ji.evo^ XetToupY»ijji.aatv • 6 ^dp o&Td)^ l^^tv BiaYtv(i)ax6|JLevo^ 
suSsjjLiav dveatv y) poijOeiav e^et dxb TcuSe tou atYtXXiou, dXXd xpb^ Td oixela 
3ipT) £xavaxXt)OijaeTat • xaTd 8e tov xaipbv vffq dvaYpatpij^;, ejjL^aviJ^opLevou tou 
7.2p5VTo<; atvtXXtou tyj? PaatXeia? jjlou . . . xat xor' ovofJLa tout(«)v Sid tou dva- 
Ypa^eo)^ tj] (JLOVY) xpoaexiSoOTJaeTat ei^ oixeiav da^dXeiav. 

To 8e Twv TOiouT(i)v xapotx(i)v xpb? 5vo|jLa ^) twv ev tio pY)OevTt xpoaxaOe^o- 
lt£V(rtv xTii^{jiaTt T(i>v KaXoOY)xi(i)v ecTiv ouTCi)^' EuaTdOtoj; 6 Boupxavo^, NtxoXao? 
5 IlapYtavo^, 'WdvvY)? 6 SuXoaeXdq, Ae(ov 6 Ka|JLiXai>^aq, NtxcXao^; 'Aoxpo|jL(jLaTY)(;, 
'l(i>dvvr|5 xp£aPuT€po<; 6 2TpouXo<;, Fetbpvtoc; 6 KaXasfdTYjc;, Mcaxcx; ^ Ya|jL3pb<; 
3Rrtou, 6 Ai^ovb^ Tou 'Avr|<pavTdpY), *I(«)dvvr|<; 6 KoXdTO<;, re^ipfio^; 6 IlavTOXpaTO- 
pivc<;, r€(jl>pYto<; 6 AouXo<;, re(i)p7to<; 6 Wtoptavoq, 6 MaCoYpeXo*;, Nix6Xao<; 6 Sxpa- 
xy;v6touXo<;, naoxdXio? 6 KdvTaXoq, MY)vd? 6 2eXr|Viax6q, re(*>p-)fio<; 6 Maxp6<;, 
c noXux6TCY)<:, Baa(X6to<; 6 Oeo/dptaTO^, l(i)dvvY)(; 6 KpaTY)p6<;, ©e65(»)po<; 6 FXau- 

1) EmendAvit Sak. ex: xaT'* ovo(jiaTO(. ^) £;;ixupouaa Sak. ') Locus 

suspectue. 8 

%iiiirqqy Xpuod^rji; 6 Tat>ca)xaq xal 6 KorwxceXsiTYjq. xal tva Ij^oiev eicl touxot^ 
ol [jLOvaxoi tb doq^aXe^ xat apLepnjLVov, ib :capbv [xpuooPouXXov (jt-)f(AXiovJ §ta 
xivva^dped)^ aY)|xavOev xat tg) ^ouXXu^Trjpio) Ti^^; ^aatXeia^ (jlou TCtaxcuOev exeBoOy] 
auToT(; [JLiQVt SexefA^pto) iv5. o'. 

VI. (6587-1079) mense iunio ind. II. 

Imperator Nicephorus Botaiuata confirmat prwUegia monasterii. 

Tb e^txupwTtxbv ^rpuaoPouXXov tou dot5i[ji.ou paatX^o)^; xupou Nixtj— 

(popou Tou BoTaveidTou. 

f Et [7:apd] ^) twv wpoYjYTiaafxevwv dot$i(jKi)V ^AaiXed^v xoXXcuv xai jJLeYaXo— 
•::peir(5v Itu^^ov ca)pec!)V xat x^piTwv xat Sta(pcpa)v euepYsatwv ol ev ttj vi^aw Xico 

dcxoujjLevot djjL^pt to tepbv ^povTtaT/jptov, o Nea Movyj eztxexXYjTai, eTc' euaepsta 
8e xat TTtaTet Tt(jLdTat ^roXXYJ, ovofAaTt tyj^ uTcepdYvou SeaxoiVYjc; i^(X(i>v OeoToxcu^ 
xat wonep 0,7:6 t'.vo<; epdvou twv ftXoTt|jL(i)v exeCvcov tl^u^wv xat t(^ 5vTt PaaiXt- 
x(*)TdT(»)v Tag ^dptTac; SteSe^'*^'^©) xoXXq> xXecv xai wapd tou xpdTouq rj[jL(j5v d^tot 
Y^votvT' dv Sa(J^tXeaTep(i)v Tuj^etv dYaO(i)V xai d^Oovi^Tepa^; eTctxoupto; jjLeTaoxfiiv • 
e(p' 5aov ^Ydp xdvTcOev TouTotg 7:pcaYe-]fove Tb d-jreptxXovTiTov xat d[JLeptjjivov, e^ci t£ 
TY) auToBeau6T({) auoTdaet t^(; xot' auTOu^ aepaa^JLio^ [^ovyJc; xat tyj d7uoXY^t|/et tou 
aoXe[jLVtou, twv TU7C(i)0eta(i>v auToTq 8i8oaOai Buo XtTpuiv xaTd Tb eTiJatov ex tyj^; 
poYac; Tou t(ov 7cp(i)Toajca0apdT(ji)v Tdy^JLaTO^ xat e^xouaaeia TcXeiwv xe^dpiaTat xat 
TcevTexatSexa 'Iou§ai(»)v (pajjLeXtwv xe^aXr^Ti^ov xat [7cavTb(;J fdpou^ [xal] 2) TcavTota»; 
e7CY;peta(; dvect<; xai akXa Td 8ta96p(«)<; toT^ 6atct<; dvSpdai XuatTeXouvTa, ou^ ^ttov §e 
xat TYj a£3aa[jLt(3t tcutcjv [jlovyj eict ToaouTov 6 xp6vo(; Taq et^ aucovx; ivaicea^eae ^d- 
ptTa^; xat cTov etTcetv d<;^) ?6f ov PaOuv auvexdXutj/ev • 5ti ^dp i^ [jlvii{[jly; tout(«)v t(T> 
Tfj? XnJOr^^; eva7ceppt<pY) Pu0(i) xat 7ci(j)aiv TcdvTa eiXnj^pY) xal au^xuatv xat cuSYjTtaouv 
YJ (ilxpeXeta. evTeuOev oSuvat xai [X67cat] ■*) auvet/cv xat oTevaYfJLOt tcu^ out(i> xaTa 
Oebv ^(SvTa^ daxrjTa? oaiou? xai TcoXiTetav StagiouvTa? Oedpeorov, OTt TeTcdvToOev 
Td evavTta Tcpoaeppet auToT<; xai tq xaTa Oebv aTcouBYj Taii; ^icDTtxat^; Tpixu[Ji(atq 
TcpoaavexoTTceTo xat dveai(; yJ ardat? tiov xax(i)ae(«)v oux e^^v, dXX' dTciSovre^; Tcpb^ 
T^jv Tou xpdTOU(; Yjfjiwv eujjLSvetav Ta;feTav d7caXX(r)frjV eupiaxouat tou akff^ii.oi^oq' d 
ydp e^a[xapdvOY) TCuTot^; tw xp6v(i> xat oiov (ZTcecP^aOY) '/apiaiKa-cay ijTYJaavTO [Tcapd] *) 
Tou xpdToui; T^(jL(i>v xatvtaOYJvat TauTa auTcT^ xat £>a7cep d7c6 Ttvo(; pXdoTYj^; tyj? 

*) Apogr. ol Twv. 2) Supplevit Sak. 3) Sapplevit Sak. *) Supplevit 
Sak. '•) Supplevit Sak. 9 

^pisTspa^ xpoara^ect)^ iva^oOijvat iojtoi^ Bia xf|; 'icapouar;^ Xpu^o^oOXXou YP^^? 

h6'.Xi^ xac TCoXufcpa xa xaXa. xat crjxa ToiauriQV auToi(; iq ^aoiXsia piou vr{v 

yipiv /apilJeTat" xpb)T0TU7ii>^ xal -Yap eicwpOwoev auTOt<; ib twv Suo XtTpwv co- 

^ipivtov Bia 'ntTToxtou aur^^ etq to tou jxeYaXou oaxeXXaptcu xaTa7cep.f6evTO^ 

;£xp£Tov $topt2^0{jievou, tva xaOu)^ xpcDVjv ev tg) icpaY(AaTt tcov TCpcoTOGTcaOapaTcdv 

xyiz £Xa{x^avov, Xafx^avcjot touto xat xaOe^^;. eTO* oikbx; et; dvaxatvia(JLbv tcov 

T,CT, TW XP^^ a^eo6^VTO)v *) xpuac^ouXXa)v auTcov avavsot Tauia tq ^aatXeia jjtou 

xai Ixixupot xat to^ iTeptXi^j(]/ei(; auTcii)V xaaa^ xat BtaTa^et? [xai] ^) StaTpavoi Ta 

r;$rj ::poYeYevTj(iLeva /puao^ouXXa atYt^XXta Trapa Te twv jjiaxaptTt^Bwv BeoTTOtvoSv 

xal Twv ev lAOxapta ttj Xi^^et dctSi(A(i)v ^aatXecov, tou Te xupoO KwvoTavTivou tou 

M9vc(jti)roUy Tou xupou laaaxiou tou Ko(jbVY;vou, [tou] xupou Ato^evcu^ tou Tcojxavou 

[xai TcuJ xupou MtxaTjX tou Aouxa, 6eaxtl^ouaa to ev86va(jiov lyei,'^ xaia xavTa 

X2t svepYetv toc TOtouTa xat o)^ Tcap' auiij^; T^q ^aatXeia^ (Jdou exfa)VT}6e'/Ta ts 

xal optcOevTa cut(o^ toxuetv xat to ev86va(jLov dxo^epecdat. 8tb xapeYYUco|JLe6a xat 

zxnaq e§aa9aXi^6(Jie6a dxo le to^v xaTa xatpou^ aaxeXXap{(i)v, 'fe^vMd^ xat cTpa- 

lUdTtxuv XoYo6eTcl>v, twv i%\ vqq i^^jLeiepou; caxeXXT)? xat tou PscTiapicu, otxo- 

v:]jL(i)v T(i)v euaY(ii)v oixb^Vy t(i)V e?ci T(i5v otxetax(i>v xat t(i>v e^op^ji^v xat xdiy ^a- 

WMhii xoupaTcptcov, et$txd)V, YiQpoTpcf(i)v, Tcov ex! Tou 6eiou i^fjLcov Ta^jLsiou tou 

<W).a)to^, xoupoTopcov tou oixou kSv 'EXeu6epiou xat t(i)v Maffdv(i>v, otxtcitxcov 

*2t Tcov ut;' (3wtou<; xpci>TOvoTapi(i)v, /apTOuXapicov xat ^actXtxwv vcTapici)v, eii 5e 

^c(uaTix(i>v Tc5v oxoX(il)v, xareicdvh), arpaTTjYwv liiq Xtou xat Tciiv dvTt^pca^o^couv- 

Tfa^v 2uToi^ Ta^tapx<i>v, Toup(JLapx(i>v, (jLepap^^ov, x^^^^^^^P^^^^v tcu le 3pc{Aou xat 

~faiv 0£(jLaTCi>v, xo|jLiiiTci>v T^q xoupTT;^^ $o(JLecTixci>v TCi)v 6e(jLdTci)v, Spou-fY^apcxc^JLi^icov, 

xf<i)iox£VTdp7^€i)v ^aciXtxci^v twv xdcTpci>v, xacTpc^uXdxcov, xacipoxTiCTciliv, ^ecTta- 

ptTwv, |jLav8aT6p(i>v icpecPsi? dYcvT(dv t) eSopicTou? t) e6vtxou; tJ xaid Ttva dXXTjv 

Xpsiav 5tepxo(jisv(i>v, 'jcpoeXeuat^jLaicov ^aciXtxcov xat XoiTctiv TaY(jLaTtx(il)v xat 6e- 

iwnxwv dp3f6vTc«)v, tzph^ toutoi? xptTciliv, eicozrdiv, dva^pa^etDV, cTpaTsuKiav, Ja- 

^inm^i [dv6pcil)7v(i>v] 3) giq Ttva<; BouXetaq d7coaTeXXo(jL€Vc«>v, xpcoTcvcTaptwv, voiapicov, 

rjv(uvapi(i)v, cbpetaptcov, TOJCOTTjpriTciSv, xapa^uXdxcov xat icavTO? eT^pou ScuXsiav 

"^^ xotvoO (jLeTaxetpil^O(jL€vou tou (jiT)8eva iciiiv dicdvKov ev ci^pStjTcoTe XP^^¥ ^^^' 

-icvBi^iiva TpCTCcv e^ oiacSi^Ttvo? xpo^dcco^q eic' dSeia? e^etv d6eTeTv Tt T(i5v xapd 

^; H^ciXeta^ (jLCu Stcopcajjievcov xat dvaye^pa^jL^xevcov evTau6a dtx; ^e^icu xat dc^a- 

/^u; TuvxdvovTO^ Tcu Tiap6vT0(; iQjJLtiiiv sucsPcu^; xp^^cpcuXXcu ciYtXXtcu, -^VfOiJLVfoi} ^) ospaoO^vTcov Sak. >} xai proposoit Sak. ^) dvOp(o7:a>v supplevit Sak. 10 

xaia Tov louviov [jLijva ttj^; ^' tv8., ev Ixei c^xi;', ev & yuxl xh TQpis- 

tepov eucrePei; xal OeoTCpopXyjTOv iwceoTjixiijvaTO xpaTO^;. 

f NtxiQ(p6pO(; ev XpiGTco tw 0ew TCiaTb<; gaaiXeu*; xal auToxpatwp 
Tb)fji.ata)v 6 BoTavetaTYj^; f. 

VII. (6767—1259) mense aprili ind. II. 

Impcrator Michael Palaeologus confirmat monasterio omnea possessiones. 

Mtxar)X IlaXatoXoYOu y^^MQo^o^^Wo^f Tuept ^avTWv twv (j.eTo;^ta)v ttj^ 

[xov^q. 

f Tbv ^ijXcv ex twv 7capa3etY[xaT(i)v ^aaiv Ix^iy ty)v xivtjaiv zpoTj-^eiTat 
Be TauTifjc; eicatveTYj otaOeai? t^<; <^ux^<;, eictTi^Setov l^rouaa wpoabv tvjv xtvtjatv ^) • 
aujJLics^uxe ^^p "^ok^ e§to)6ev la evib^ xat Ttjv auvotxov xaiaaTaatv Stefjwpaivct ^) i^ 
wpb^ Ta e^u) poTTi^, ei Tt Se to^twv ou auveXOt;^), ^Xdxret ttjv TeXeioTTjTa, o)^ 
rf^ auv8po[JL^^ Tc5v 5X(ov auvTeXeaTtx^<; ouaYj? ttj? xaTaaTiaeax;^). aXX' et^ ti TauTa 
TT] PaatXeta [jlou XeXexTat; 6 TitAtWTaTO^ xa(hjYOU[jLevo<; tt)<; xaTa ttjv v^aov X(ov 
5taxei[X£VTj<; -rreptwvufjiou [ji.ov^<; t^? UTcepaYtat; BeoTcxou ttj<; outw xoi)<; ewovofJLa^o- 
[jievr^q Nea<;, I^tjXov e^i^Xwae ttj Te woXtou^fO) tt;<; xaT* auTov [xovtj<; '^cavuxepdvvo) 
SeoJTOtvTj i^[jLci)v xat Oeo^jiT^TOpt xai Bt' auT^? tw TauTTj? ulo) xai Oeco, w Ta xoTa 
[ji.€po<; (XvdYSTat^) <xYa0d, e^ij^wae 5e, aTcb [Jiev twv exTb<; TcapaSeiY^jLdTWv tjy- 
[xevo<; xat xtvr^Oet^, 5aa woXXa 8ta tt;<; y^dptTO^ tou cSTjvr^aavTo? ^) aurrjv Xptarcu 
il P<zatXeia [xou TeTeXeiwxev, dicb S^ twv evTc^ uicb ttj^ dycxO^;; eXictSo? 6p[xrjOet<; 
xai TTj(; /pr^cT^? euvofai; <3wtcu. 8td 8tj TauTa '') xai xar' eTcivvwaiv b l^TjXoq auTou 
xat i^ [xt[xr^at(; toutwv ^) xtrc' euvoiav xal euYvo)[xoauvTjv xat [C^Xov] ®) evStdOeTOv. 
e^cei cuv Vj ^aatXeta [xcu dui to) Oe[xeXt(t) ttj<; Oeta^ eXTctBo^; eSpa^o[xevTj xat 
evexev t^<; dXriOeta^ xat t^(; TCpaoTr^Toq, eiT' ouv t^<; dYaO^oouvTj^ xai Tf^<; Btxato- 
auvTj<; xai evTetvecOai xat xaTeuoSouaOat xat ^aatXeuetv TciaTeuaaaa xai ex^^) tou 
Oeou Sixaiov xptvpuaa tt^? dicoxaTaaTdaeox; dp^aaOat Tai? exacTaxou [xovaT<; jrpuco- 
^cuXXou? X6ycu(; auTTJ^; euePpdPeuae, toT? YeYovoai TcapaSeiY^xaai xexpTjjxevo; 
xat ' ') 7:e?ceta[X€voq ttj evBov euvofa, (b^; cut(«)<; ecTat (2ut(|), e^ d[xfOT^po)v touto)v ei; ^) Cod. Gerasimi archiepiscopi : &7:itTjEe((o; l)(^ouaa k^^ ttjv x{vir2<7tv ^) 8iex- 
9a{vei Sak. ^) touto ou auvAOei Sak. *) expdaea>( cod. Ger. xaTapdaeco^ Sak. 
*) dv(xyoviai Sak. ^) Sakelliou ot cod. Ger. PaaiXeuaavio; '') Sic pro 7:<xvTa le- 
geudum proponit Sakellion. oC a orj cod. Ger. ^) touko Sak. et cod. Ger. ^) xa?'* 
euvoVx^v eOYvu>[AoauvT)v xai evSidOeTOv cod. Ger. ^®) xdx cod. Ger. **) ^i Sak. 11 

::v ufjXoy xaTeaiv) yuxi ^v)Xu>9a^ Ti;<; ^aiXeta^; {i.cu eSei^OT} xa)V lacov toi<; aXXoi^ 
Tjyav, woTe 3rjXaSr| 8ia xp^^oPo^^^^oy ''^? PaoiXeia^ [xou e^srtxupcoOijvai t?) xax' 
ijrsv jxov^ ^avra xa lupoaovxa auTYJ^) Sixaia, <*)<; [5v] dvevoxXi^Ta)^ Taura xaT- 
r/,Y) xat icovTO^ dvttrrepa Biaaeia|Aou. ii ^aatXeia (ji.ou toCvuv to a^eov Tcciouaa xat 
7w JijX(i> xal T^ TouTou euvoia xat t?) xavuicepdYvij) Oeojjn^Topi xai li drcdvTWv^) 
::6t(i>v tco Oeco d^oaiotjaa Ta xaOi^xovTa, tov xapovTa xpuac^suXXov Xoyov auTcp 
^/o^dy 8i' ou xat 8top(^eTat, xaTexeiv tijv ^riOstaov Neav Movt)v Tij? i:avu- 
7£f zvvou Oeo(JLiQTOpo^ xat 8eaic62^eiv xaTd xuptoTT^Ta xat auOevTiav Ta TupoaapfJLoaavTa 
oinii Gixaia oOevSl^iicoTe xat 6?c(i)a8i^icoTe xat icap^ 67cotcu8ii^Ttvo(; ^) apoaiJTCOu ?cpoa- 
/4^p<i>0evTa xat ^ap' auTi)^'*) 8eaicol^6(Jieva xat xaTex6(Jieva' extxupot -^dp iQ ^^at- 
Xfia (jLOu TV) Suvd(Jbet tou icap6vT0^ XP^^^^^^^o^ X^^ou auTi)<; [ty) BtaXri^ Oeiav) ae- 
^2?;i(a (Jiov^J icdvra Td ^cpoaovTa [auTV)] ^caXatYevi) xat 'icp^a^aTa 3ixa'.(il)[jLaTa, e^' 
:I; xexTiQTat dicaat xat 8td tout(i)v T(i5v xTT](i.dT(i)v aux^q xal tojv icpaY^JLdT^i^v xu- 
:(av xai d^apaadXeuTOv auxi) ^eptnoielTat t7)v Bea^OTeta"/, d xat pT)TU)^ t(L xa- 
pjvxi xp^o^XX(t) X6y(}) tt)? ^aatXetai; (jlou eYxaTaYpd^ovTat * 0'.x'i)(jL2Ta evTO? toj 
yicTpca, xeptpoXta, epeviroroicta, XoeTpd 8uo, xat exxXr,aia i^ cDx(«) ::(«)<; cvojjLa^o- 
'^vrtf xb floXiTixov. iripa exxXT)a{a tj lIavTo8uva(JLoq (JLeTa t^^ TceptoxT)^ auTTJi;. e- 
:epa exxXT)aia 6 "Ayio<; Ntx6Xao<; (JLexd xt;^ '^ceptoxTJ^ auT^<;. ^) al dxoOijxat at tcXt)- 
:tsv cuaat Tij^ OaXdaaT)^ xal ot §60 BouXeuToicdpotxct 01 ev w 'E(jLXopi(i) xpooxaOr^- 
|i£vot, 5 Te Ntx6X<xo<; Eupujct(i)TT)<; xai re(t)pYto<; 6 Kd(JLapo^. (JLeT^xtov e(<; tov 
Ki^i-Kov To ei? Ta Ne(i)VT)Ta 8t<xxei(jLevov (jLexd tt;<; ux* outo dpoa{(JLOu v^^ t^^ 6tcou- 
^ijrcxs 8taxet(JLevT)^ xat zm ^jctopo^opd^v 8^v8p(i)V eXatcjv Te xat dXXoi(i)v. x^xo^; 6 
^fc(jLevo<; nXardvtov (jLeTd tt;<; utc* aucbv irtcep^ou "p;*; xat vopLa8tata<; xat twv xXT)(jLa- 
Ts^cpd^v 8ev8p<i>v xai twv 0,1:0 tou KcSpdTou e$(i)vr|0£VT(i)v ^) xapd t^(; (jlovtj^ xat twv 
^'.wc xpoaxaOT)(JLev(i)v 8ouXeuToxapctx(«)v Teaadp(i>v, c^^ e^et xat 8id xpaxTtxou i^ 
'^Ytf, erepov (JLeT^xtov ot AYtot TsaaapdxovTa (jLSTd t^<; xeptoxYJ? auTou xdcT)? xat 
"uv xept€XOcvTti>v auTTJ dxb twv XeiXd8u)V. Td xept? ttj<; (jlovtj; dyptJta 'J5'fouv Td ') 
Axpixa (jteTd xdaT)<; TTJq dpx^Oev auxcu xepioxT;<; xat dtaxpaTT^aedx;. eTepov (xe- 
:r/tov T^ 'A^^a Tptd^ (x&Td twv ux' aurb xdvru^v. eTepov (xeT^xiov to xaxd to ^) 
rtpcvxeiov (jLexd xdoT)^ TTjq xepio^T)^ auTou xai StaxpaTTJoed)^ xat (JLe/pt twv Ko)- 
Hipcdv 8ttxvou(jLevr|^. exepov dYptJvov f^ IlXflcxavo? (i.eTd t^^ auTou uxspYou ttj^; ') xa xaxi xi^v (jLovf,v jidJvxa xa jcpoaovxa auxj 8. et xax^j^oi, avcux^pou Sakel- 
lion; lectio nostra est codicis cod. Ger. ^) Bid 7;avxa>v cod. Ger. ^) Quae sequuntur, 
«iesant in cod.Ger. *) emendavit Sak. ex auxots ^) auxou Sak. ^) i^covivO^viojv 
Jsak. 1) x' Sak. 8) Addit Sak. 12 

xat \t.iy^pi ToD *TSpoi:o<Jtou xat tou Ko^rXiou TreptoptliojjLevr^^;. to-jco; vo[xaBtaTo<; fxexa 
Tciiv GTiYjXatb^v xat Tijq <I>iXavTpta?. pLSToxtov to etq ttjv XaXaCouaiav StoxstjjLevcv 
{jLeTa Td)v ev auTw Suo exxX'/;cici>v [tyjv] tou a^iou [xeYaXofjiipTupo; 'IffiB(*)pou xal 
TTjv vqt; uwepiYvou OeoToxou vriq ]IXou[jLapta)Ttaaa(; xat t(ov ux' auTot yjuipa/^iiii^i xai 
t6x(i)V ^TCOuSi^xoTe Staxei|xevii)v, S^vBptav ^^po^opcov xat ox^vcov. ycopa^ta Ta etq 
Ta AsTta, wta xat Saa ettji. [jieTC/icv to Suxeou [xeTa ttj? uw* auTO apoa([JLOU Y^i? 
xal vo[jLa8tataq xat TuaaY;; vfiq ap/ijOev auTou xeptox^q xat $taxpaT>^|aea)q. euxnj- 
ptov iQ aYta ^AvaaTaoia \wca twv in:' auTY)v xapoixcov 5uo. oi •a^pooxaOYj^JLevot eic; 
TY^v XaXa^ouatav [jLeTa tcov xaiB(i)v auTcov. x^^^P^?^^ "^^^ KoXo^ouvtcjv [JieTa T(ii)v 
eXatxcjv BevBpcov. [JLeT6)rtov t(i)v ^tSepouvT(i)v [jLeTa t(i)v ua' aufo eXatxcov $ev§p(i)v 
xat 07C(«)pof6p(i)v xat xaoYjc; ty}<; e^o) ireptox^^ ^t 8taxpaTi)ae(o^. )^(i)pafta xepteX- 
dovTa TYJ [JLO^/Y) axb TOu rioXuxpaaa. xapotxot ol xpoaxaOij^Jievoi et^; to [JLeTO^tov 
Tdiiv XtSepo6vT(t)v, o)v 6 [JLev et; 'I^oavvYjt; 6 EuTcpa^fttiTr^; \w^a t(T)v xai8(t)V outcO 
evuTCoaTOTo; xat oi ^Tepot 8uo avurcccTaTot. [xeTo^rtov 6 'Avio^ Feoi^pYtc^ to ev tyj 
'7cepto5^Y) Tou AYvdXou 5taxet[jL€vov [jLcTot t(j)V avY)xcvT(i)v auTW xavTOJV xat t^ov 
7cept£X06vT(i)v auTw dicb ^(opea^; xat e§ aYopaaia; xat tou inc' auTO [xuXcjvo^;. eTepcv 
[jLeTC)rtov Tb Kap3a[xuXtov [xeTa tyj; ux' auTO dpoai[xou y^j? ^^^ vo[xaBtata^, t^; 
Ppuaeo); xal icdvTa^v twv xepi auTO auv toT? otxY][xaat rou icupYOU xat t(o [xuXtovt. 
[xeToxtov TO e5aXet<{>0ev uxb Tciiv xoupadpojv to cutci) xox; exiXeYC[xevov TeuOtv 
[xeTa TYJc; e§ dpy^YjOev owtou TceptoxYJ? xat EiaxpaTKJaed);. Td x(i)pdfta Tdiiv Ilap- 
xdvTa)V *) Ta 8iax£i[xeva ei; tcu ApoYeuTou xat siq to /o)piov ib lltTuou^;. [xs- 
Toxtov et^ TO IIepa[xa, 6 'AYto^ EuaTpdTio;, to extXeY^^xevov Avayd^pia^, o xept- 
YjXOe TYJ [xovYj aTzo 'Tcpoaeve^et*)? tou EuBat^xoviTliYj exetvou [xeTa tyj? \m auTO dpo- 
ai[JLOu Y^q xat vo[xa5tata<; xat t(Sv xepteXO^VTtov auT^ ^(opa^twv dico Te xpca- 
eve^ed)^ xat e^ dYopaaiat; rr^q [xovf^<; cuv w euxTY)pi(i) tou Tt[x{ou npoBp6[xou^ tci) 
xepteXOovTt tyj [xovyj dxb tou BovSdvou [xeTd TtHiv ev auTto auxo[xope(ov. '^) [xeToxtcv 
6 'AYto; retopYio; et; Ta KavdXta to v.q Tb Oi[xa tou *AX[xupou xat zlq tyjv 
xoupaTOpiav tou BeXeaTtvou 8taxei[jLevov [xeTa t(i)v ux' auTO d[xxeX((ov, ^(opa^id^v, 
6a7CYjTt(i)v, OTcopio^opwv §evSp(i)v, Y^? Te uicipYOu xal vo[X2§taia^ xai Ttov ev awo 
TcpoaxaOYj[XcV(ov xapoix(ov. d[X7ceXta xat iaTCi^ta Ta ev t(;) *AX[xup(o xat Ta dicb 
Tou TaXea TcepteXOorca tyj [xovyj xai Ta aav^dXta TauTYj?, oxep e/et e^xouaaeu- 
6[xeva dxb xdaYj; eTCYjpeia; xat 6xXr,ae(o;, 'JSyo^"^ xcu[X£pxicu, dYY^tpetaq^) xat xav- 
TCia; [B6ae(0(;] xat twv XoticcSv l^YjTYj[xdT(ov. Ta SYjXtoOsvTa tcCvuv xTifjixaTa, [xeTcxta, 

1) Tci>v ITapTidvTcuv yjbypoixpia xa. 8. Sak. ^) auxo[jia)pc(ii>v Sak. ^) ccYyap/a; Sak. 
etiam infra. 13 

zpoicTEta, dcYp{3(a xal tou; ev abxoiq xpoffxo^fxevou^ Tvapotxou? sorai ^taTSxouca 
t; TstouTT] (Mvi) T^^ uicspa*fvou Oso{Aii^Topo<; xora ivafatpeTov SecTwCTSiav xal xupt- 
frr;:» owroBeoxoTOV xal i^' S-icaaiv aBtacei(rcov xat Izt tou; Ytvci)oxo|JL^vot^ oxoTa- 
!t;tt;t5v xat eTcl TOi^ Y^wcOYjcofisvoi^ ave::ipwcTov dvaipet y^P t^ PaciXeia [xou 
-icav zpoodatiaq xopeicSuciv *) toT? ^xwcBnixoTe eTrripedl^ouct xat wovt;pa 9^ ivep- 
vsDsi ij PouXeuouai^) i) Jt' koanGi^ ^ ^C hipm t) Toe vuv ij toc ticTepov. et Tt y^P 
£Jsr;|jLivov ecri toX^ xaxoupYOuctv ij eupeOiJceTai, efce aYY<*P^^'*^ 6icivciQ[j.a yJ zap- 
rf^apeia^ ij ^tjjjLia^ i) t|^o){i.ol^r|[jL(a(; i) xacTpoxTtcio^ ^i xoTepYOXTtcta? ^ ciTopxCaq 
r< xAfaitpLCdv tj xovTapaT(i)v i) cuv3oc(a<; i) e^eXacewq i) tou vjr/d^noq xe^aXaiou 6vo- 
{iiIo{iL£vou i) ivo|JLac^iQco|jL^ou, Toura icovTa iceptatpst i^ ^ctXeta (jlou dbcb t^; 
tctorjTr)^ yuorq^y o)^ xai T^e ixixe^pLeva auTV] Tpta vofJL^cpLOTa ^) u?cep tou xe^aXa^ou 
iti^ crcopxCa^ X^^"^ '^^^ ^^ dvopacia^ ^ep(eX06vTb)v Ti] TOtouTV] {jlovy] /(opa^icov 
r/ tt^ (Aexox^> tsu dr^ou EucTpoT^ou exxo(j/iov)(; t>)c ^ac(Xeia<; (jlou. SOev xai tou 
(uaXsvto^ da^Xt^opLevou, oT^ i^ ^ciXeta (xou t^ «ap6vTi XP^^^^^^^^^ Xoyc*) 
xjrcrfi xoTOXupoT, icpb^ Tt)v acfaXeiav twv ^fjft(!>^ i(jLTCeptetXY3{JL{jL^v(i)v ev auTw xal 
'^ (JLV) pT2Tt5^ xep(U)p(C{xiva, (b^ oYvcocTa ^ devov6{jLacTa v) dve^ e6peTa ^pocavatpet 
ui dvoTpixet xal (xt) e?ciYV(i)cOevTa i^ ^aciXeia (xou, 6yq Sy xdx tyJ^ ^spKcoti^ceb)^ 
ti;; 7avTeXou<; d^/evoxXvjcto^ toTi; (xovaxoT^ (xtcOou &6ct(; Ipx^n^^^st^ '^ ^actXeia (xou, 
<^; €pp«i)(x^u xal dppoYOui; xat dicapeYX^tp^^^ou $ta(xive(v o^eCXovTo; tou xapcvToq 
Xpcc^iXXou X6you t^^ ^ac^Xeta^ (xou ei^ tov ai^ova Tbv Sma^na ttJ ydp^.^zi tou 
XpicTou. Tou enxeipT^covToc xoTd Tt wapacaXeucat Td §i(i)p(C{x^va wapd tyj^ Pac(- 
>^(c^ (xou 9i 67C(i)c3i^OTe S(aceTca( u^opca^xivou {xeTa vfiq Oe(a^ dYavaxTi^ced)^; xai 
^v dhcb vr^q PactXeia? (xou 6pYT)v xal dicocTpo^tjv eicl to^to) [ex^ioveT. xapaxeXeueTai 
H]*) xat oCtii)? dxep^TpescTCv w^ eipriTat 8ta{xiv6tv tov icap6vTa xpw^oPouXXov X6yov 
^; &actX6ia^ (xou, yst^^iQP'^''©^ xaTot (x^va dwp (Xtov ttj? SeuT^paq^) (vS. 
'0-5 k^at.iGXt'^ioa'zo}j ^TCTaxoctocTou I^tqxoctou lp86{xou Itou^, ev w 
wl To i^(xeTepov euce^^? xal Oecwp^pXiQTOv LwcecY){xi^vaTo xpdTo? f . 

t M(xaT)X ev Xp(CT(J) T(|) Oeo) 7C(CTb^ 0ac(Xeu^ xal auTOxpdTo^p 
'P:(jia((ov Aouxa^ 'Ayy^'^®? Ko{xvYjvb< 6 IlaXatoX^YO^ t* 

Edidit Scikellion ex apographo tn Ephemeridey cui namen: navS(i)pa, Aihents 
t867f tom. XVII.f p. 653 — 56 X. Para acti VII. exstat etiam in cod. archiepiscopi 
Oeranmi, qui asservatur in bibliotheca cl. v. BhaUis Aihenis. Apographum huiuB 
fi^igmenii debemus humanitati eruditissimi viri Zachariae a Lingenthcd. ^) CoiT. Sak. pro icape(B7)aiv. >) pouXovTat Sak. ') xu^ Tpitov l7ctxei(ji^v<i>v vo- 
luvuiicov Sak. *) Sak. indicat Inciinain. '*) Sic Sak. pro lpoo{iY){. II. 

Acta insularum ionicarum. 

I. 6736—1228, mense iunio ind. I. 

Theodorus AngeluSj imperator Epirtj metropolitae Georgio Bardani confirmat prt- 

vilegia et possesaionea ecdesiae Corcyrenais. 

t *0 'RavtepciyTOTo^ [xr^TpcTcoXiTiQq KepiMpa^ xai Ttj PaaiXefa [jlou Ttpwi- 
|X6V0€ 8ta TTjv auTou dpeniiv, | 6 y.6ptO(; FewpYio^, xpocreXGwv vfi PaoiXeia ixou 
eve^aviaev auTtJ T3e tyJ e)C)cXr|(7ia | auTou d7COTe0v){ji.iva If^poufOL Stafopa $ixata>fJLaTa^ 
^Yoyv pa|oiXi>ia xp^^&o^^Xa xat Xotwd. eXticapYjae y^^v t^v paatjXe^ov jiiou, tva 
Tb xupo(; Sd^(i)VTat TouTa icapd ttJ^ ^aatXeia; (xou )ial ^e{^at6)0fa)at ffTepe|AVtu>Tepci>^. 
TrpojeSixOtj Y®^^ ''% toutou wapd [xXifjcjtc],^) 5Tt xal $txa{a' xal | yoLp Td SiqXu)- 
O^VTa Stxat(t)[AaTa Tzap^ euae^tov ^aatXecov^ (jidXXov Se xat irpoY6|v(i)v vf^ ^aciXeta^ 
[JLOU cuveTiOv)ffav x.al tov ^p^vov iy^pixti ouvepYov xal ouviJY^P®^' I ''coXueTia yap 
^OTOu [xaxpd TT^ TTj? Kepx6pa(; exxXY](7{(Z exopiQY^Or^cav Ta TOtauTa | Sixat(«)[i.oeTa, 
Stb xai xpexov eoTCv, ?va euae^tov ^oaiX^tov OeotpiX^ai Tcpoc^eai | Oeo<piXr|^ eiutKoupf) 
^oatXeu^;. iSv y^P dvt]^da)Ui)at Td xaXd, dv ixxaXa>vTat | ?cpb^ dvaO/^Xvjatv, dOova- 
a(a toutok; [XYjxavr^OT^aeTai 'c [e] xviq^cyj, xai det((o{a XP^I^^ 1*^ Saxav(i)[x^VYj tco 
ica^/SajxocTopt. oaa toivuv ol [xoxapiaTOi ^aatjXei^ tcuv T(i>[xai(«>v exelvot iyJ Kep- 
xupata 69iXoTt[XTQaavTO exxXvjaia Std | xp^^oPo6XX(i)v xpoaTaY[xdT(t>v auTwv, ot- 
xeiouTat i^ [PajaiXeta (xou xat wq S(i)pii^|(j.aTa ^auTYJ^ etaotxC^eTai Te xat dm-' 
SejreTat xat Stoptl^eTa'., ha to ^ePaiov xal d|[xeT(Zxtvr^TOv dicc^epcovTai ^) Td TOiauTa 
xaid izdaa^ Td? Suvd[xei(; xat xeptXi^tj/et^; | auTwv xai (5)^ xap' auTYj^; ty)? Paoi- 
Xeta^; [xou dTroTeOYjjxeva ^) aepd^tovTai *) rapd twv xaTd xat|pou<; 6vepY0u*/T(«)v t^^v K^p- 
xupav VYjaov xal to tyj? BaYeveTia^; Oe^xa • iw ^dp xapapd|TYj xaT* ^xyo^ ^) i^i^exai 
Yj T^(; paatXe{(X^ [xou ^?ciTeTa[x^VY) bp*ffi, 

"Exouat 8i Ta SYjXtaOevTa Stxat(0[xaTa | out(i)^ • xP^^^^^^XXov tcu doiS{[xou 
paatX^(«x; xat xpoicdxxou t^^ ^(xatXeta? [xou, xupou 'AXe${ou | tou Ko[xvy)vou iwi- 
Ppa^euov xixOoXtx(i)(; xdaav xai X(zvTo{av dXeuOep{av xal Tb [XY)Sa|[xai5 ^XYjped^ecOai 
Tt Twv TYJi; [xrjTpcx6Xe(i)^, ouie xdpotxov, oSTe xXr,ptxbv, ouTe SouXeuTYjv, [XYj|Se ei^; 

^) Guidi supplet: napaCtijaiv. Male. ') flbro^/povrai Guidi ') ixTcOijix^va 
Guidi *) aepa^ovtai Guidi *) Guidi: xaO^^^yov. 15 :havJi^tva SouXiav ^ Joatv xoOeXxeaOae. eTspov /puaoPcuXXov t[ou] ieifAvi^crTou 
.Soc^iXeu)^ xai OeCou tt;^ ^oaiXstai; {xou xupou Mor/oui^X, ev (o haX(X[L^dysxai 8o>pe^ 
r2'po{xci)v o^BoT^xovTa xal oixiai xXrjpixwv TecaapaxovTa. eT^pa §a>pe3c aYtoSouXwv | 
TptixcvTa. 6{jLoia *) Bwpea ^Tspa dtYtocouXwv ^) Tptoxovra, ev ^ |avt(5ji.y3 xai TrpoYeve- 
crepa; ^) Ecdpea^; exarcv er|xoat itapcixwv xaTot Bta^ipou^ xatpou<; SwpijOdvTcov Tij ex- 
jXtida' Biopea Iti eTepa eixoat Teaaapwv otxitov e^lxouaaaTeuTwv evTO? tou xcEaTpou 
12! exTb<; xevTK^xovra. otYtXXtcv tou auTou dotSi(ji.ou ^aatXeox; xupou Movou^X EtSbv 
-apotxou^ eXeuOepouj; xat dTcXeT<; eVxoat w^ elvai 5pLCu 5Xa? ^ropotxixd^ otxta^ xat 
Twv Xsvcixivwv JouXeuTwv^) ot|xia? TeaaapdxcvTa Teaadpa^, xaOu)^ olt:o twv Sr^Xo)- 
BsvTwv xpaoPouXXwv dva^atveTat . . . | . . . | . . . [§Tepa] Jxto) | TCpoaTotYlJi^a 
:oO xupou ^laaaxicu xai tou xupou 'AXe^{ou Tfa)v ^aaiX^a)V xat ouToxpaTopcov, ttj^ Se 
JaciActac; jjlou i:pa)T|e§a8eX9(i)v, 8topt^6|jieva acepYeaOai Td dvo)Tep(i) BYjXo^OevTa yupu^ 
csJcuXXa xat ei ti xpcaelaTt tyj pLr,Tpo7c6X6i fTepov Stxa{(i>{JLa wepi twv Sta^ep^VT^ov 
auTYJ xai Tuepi tou (jltj dvoxptveaOai •■*) Ttva Toiv uxoxeijJLevcov | t^ exxXiQa{a 7:apd 
Tio $T;|jLcaui>, edv Ttve; evdYtoat xaT^ auTwv. eYpd(pY) TauTa xal t^ 5td xtvva^dpeci)^; 
[JoKT.XtXT]] I u?:oYpa^^ tou euaePou^ xat OecjupoPXi^TOu xpdTOu? f^fjLOt^v uTC007;|jLav- 
Orni xai ttj XP^^) Po^^^^^T) | oiutou xaTaa(paXtaOevTa exeScOy; tyj twv Kepxupa{(i>v 
£xx)»Y;aia stq da^dXetav aiu^viljouaav, | [jlyjvI iouvi(i) T%(JL^pa xp^DTY; fTei gtj/Xg" \. 
f 6e6S(i>po^ ev XptoTO) T(«) Oeo) xta|Tbq ^aaiXeu^ xat auroxpdTOjp 
Tw[jia{(«>v Ko|jLVYjvbg 6 Aoixag f. 

Tabula marmorea olim in museo Naniaiio, nunc in Capitolino primus edidit Cle- 
fntm Biagi in libro, cui titulus: Monumenta graeca et latina ex museo d, equitis 
ft imatoris Jacohi Nanii Veneti iUustrata. Bomae MDCCLXXX VII. cum tahula 
aere expressa. Iterum Mustoxydi, Delle cose Cordresi, p. L VI — LVIL Tahula re- 
pttita est in Ubro: CoUezione di tutte le antichith cfie si conservano nel Museo Naniano. 
Venezia 1815 Nr. 378. Postremo edid. Joli. Guidi et C. E. Zachariae a Lin- 
genthal tn BuUeUno deUa Commissione arckeologica comunale, anno IX. serie 
Kconda (1881), p. 189 — 196 (cum tabula photographica, quae autem legi non 
potest) et anno XL serie seconda (1883), p. 3—4). De marmore et editione Gui- 
dius Bcrthit: V iscrizione greca (quem Zachariae invenit Bomac in antiquarii 
<^iu8dem tabema, ut ipse nohis in epistula testatur) vcnne acquistata nel 1880 
Wa CommMsione archeologica comunale per i Musei Capitolini. Essa gih fece 1) 6{xo(ti>c Zach. 3) aXoSouXcov Quidi ^) Sic supplevit Zachariae a Lingen- 
^&l, cuins lectionem sequimur inde a ]. 27. Pro inusitato npOYEVEai^pa; legendum 
^detur j:poyeyEVT}(jL^v*]5 aut izpo^iyo^Mlaq. *) BouXtov in tab. Biag*. *) dT[oxp{v£aOat 
Xacb. 6) XP"^«{? Z. 16 

parte dd celebre mmeo Nani e ne fu pubblicato un facsimile dal Biagif il quale tra- 
scrisse altresl V epigrafe e ne diede una traduziont ed un commento, A gmdicart dal 
nominato facsimile pare che la lapide fosse un poco meglio conservata ai giomi del 
Biagi die non h adesso, ond^ h tanto piib da dolere, che quesio letterato dia cid non 
ostante nella sua tavola una riproduzione assai inesatta ed una trascrizione anco 
peggiore per gravi errori e lacune. . . . La lapide alta m. 1, 12 e larga 0, 60 h in 
marmo greco e contiene 40 linee. Tm prima meth h abbastanza bene incisa con ca- 
ratteri chiari ed occupa piii di mezza lapide; ma in seguito le linee sifanno sempre 
piii strette e le letiere piii minute e meno profonde, mentre si moltiplicano aasai i nessi 
e le abbreviature. Evidentemente lo scalpelino fu costretto ad adoperare cosi, per 
timore che la pietra non sarehbe altrimenti baatata a contenere tutta V iscrizione, se 
avessc seguitato a scolpirla coimedemmi caratteri; ma disgraziatamente cib accresce di 
molto la difficolth di decifrare V epigrafc in questo punto, ov^ essa h singolarmente 
guasta. A lungo ne ahhiamo esaminato guesta parte, il mio amico dottore Dressel ed 
io, ma la scrittura h in aXcune parti sparita, in aUri tulmente logora ed incerta, clie 
non mi h stato possibile dame U testo complete . . . Tm parte piii logora e difficile a 
leggere h quela che contiene le linee 27 — S8; ma ora di tutta questa parte ha fatto 
studio accurato il prof. Zachariac von LingenUial e la lettura die egli ne da, 
ha mandato al prof Henzen. . . Solamente la fine deUa linea 31 ela 32 della difficile 
iscrizione rcstano ancora a decifrare per intiero. /n fine autem lin. 32 ante ixTW 
legitur adhuc exepa, ut asscrit cl. vir Lod. Cantarellius, cui maximas gratias dc- 
bemus, quod iterum magna cum dUigentia contulit lapidem cum editionibus. Tn to- 
bula aere expressa a Biagio linea 31 — 32 nobis videtur post dvafaivexai ita esse 
legendum: 'KpicscTi xri exxXirjcTia | [xal] jrpua^PouXXov ewixupwxtxbv tou ^acriXico^ 
[MavcuY)X] [Tcept^x®''] "^^ xmJfJLaTa, im Xe^ed)^ Se xal Ta [xpoyoptifrfiirza 5t- 
xai(ji){jLaTa] 6|jlou xat to^ hcxxd^eiq. Confcr etiam, quae de lapide dicit Alberius 
Martin in Melanges de V Ecole franqaise de Rome. Paris 1883, p. 379. 

II. 6772—1262. 12. mensis iulii ind VH. 

Comes Palatinus Ricardus Orsini dominus Cephaloniae, Zacynthi' et Tthacae con- 
firmat possessiones ccclesiae ZacyntJii ad instantia episcopi TTenrici. 

IIpaxTtxbv TY3<; aYiwTdTYj? eiutaxoT:^; Ke^aXvjv^a^ dxTeOev xal wXr^- 
p(j)0^v ext dtpxovToq |xev xovTe TextotpSou, apxtepaTeuovTO^ Se 'Ev- 
ptxou Tivb(; Tb 5vo{JLa dtxb XTCaeu)^ x6ff[Jiou iTet k^ayaoxiXioa^zt^ IwTa- 
xoctoaTO) ^^So[jLrjXoaT(I) SeuT^pci) ivStXTtb^vt ^^36[xy] S(o$exaTY] i7Ta{JL^vou 

touXtou (jLir]v6^. 

*H avaYpa^Yj TTjq deYtd^TOTTQ^ ^Tctoxox^q KefaXv}v{a^ op^eTat orcb Tb jJtipo^ 
IIaXtxY]<; . . . xXr^ctov y^topa^iou tou 'ApaoTiYOu xat toj BapuTrpdTY] pLoSCtov S'^". 17 

itspcv Ei^ TTjV ou-rtjv TCWo66ff(av xb Xe^^lJi^vcv tcu KifjLxcu •kXvioiov Ttj; 01*^«; 

Dapasxsui;^, xa0(j[); imi 7:ep(u>p(9|JLivcv xXr^ctov x<«>P^?^ou tou XoVSia xal tou 

R:xw{Xkj (jiodt(i>v ^'. Irspcv ei^ tcv outcv toitov to ?:Xt)o(ov jrcopa^fcu tou BouTl^tivcu, 

xa6<o; eoTt x6pt(i>ptc(Jievov (jieTa tcov . . . (jio$ia)V . . . op . . . a'g". eTepov tou puoxo; 

t: rXriGtcv vrfi dtepxo^JievT}; 6$cu iJi^pt tou 4>Xe^oTC|jiou xal tou Kaiivou, & xaT-- 

sf/cTat l^coOev Tc6tcu 6 yeiiiappo^ -TrXtic^ov tcu d^oo Ar|(JLr|Tp{ou ouv tou xiTcoOev 

Tjzyi vaai (ji«2{(i>v a' g". iTepcv xdTuOev tou dtiJiTreXoxcopa^^ou ib wXriciov yjtapa" 

zivj Tcu . . . erepov x<*>P^?iov tou XaXixtou xh :cXy;9{ov /(opafiou tou 'AvT(0(i>(jia 

;i53Ui)v y. Itepov to xaXou(j(.evov toO AcopcOecu. iTepov ycopa^tov '^XrjT^ov tou 

XopoXep{ou Tb zXY]a{cv ^(opa^^ou tou 'AOv)va{ou ouv tou xpooxefaXtStcu tou xaT^c 

cuc;jia; xei(Ji^vou cuv tcu dtYiou retopYiou (jio^tcov 8' g". ^Tepov to dncoxdT(*>Oev vf^ 

ohdct^ rou *AvTtO(i>(JLa (b^ etq to x(>>pd?tcv aTCCxoTd) dicb tcu MavSpaxtcu (jioStou a'. 

hepcv ^(tfpdf cov tou ^TaXou Tb xXr|0(ov yjbipai^ioM tou Zcu(jL<3e xai tcu Mov^pa- 

xicu (jLo$t(a>v a'g". etepov [^^(opa^tov] to icXiQotov x<»>p^?('o^ '^ou Mav§pax{ou (jlo- 

tiwv a' g". iTepov tij^ 'Aireffavri^ icXvjoiov yijbipafio^} tou Ap6oou xat tou ... 

5X5*'. exepov Xoxc^ta vfy; Sxewopv^a^ Tb wXr|0{ov y((»>pa(fio\) tcu 'AOiQvaiou (jlcB{ou g". 

X(i)p2ficv Tcu dcYtou At(JLtXtavou . . . , ev 8) xal 6 "fao^ toTOTai (jlo3{(i>v a g". /(i>- 

pictov Tou TwcjJLaXtou to eictXeY^iJLevcv Tijq . . . icXriOicv yb}pa<^io\) -tj^ 2xop8idpt 

|i32{(i)v p'^". iTcpov x^i^p^^^ftov ei^ T^v auTvjv TOicoOeoiav Tb wXy;o{ov /(opa^tcu 

tsj 2Tp6YY3t (Ao3tu>v p'. xai iTepov yibipa^o^f ei^ tyjv auryjv TdcoOeoiov TCXr^otcv 

Tcu Mcvoxi^fOou xat tou AYjXaouvYjTOu tou 4>aYpt (JioSttov a'5". yjudpi^^io^ vr,^ 

'^opa^pLdvSpa^. iTepov •/juipd^io'* ?cXr|0{ov tou KovtoXou(jl<rou (jlo^^ou a'. iTepcv 

XCDfi^cv Tou ©YjpOYdvou (jLo3tou a'* x<<>>p^?iov twv Bouvu>v ouv twv 56o x<«>p<3C9{(i>v 

^^ npivefa)^ Tb&v xXe(0(jLdT(i>v to i;Xr|0{ov yjiapa^iou tcu dYiou Aetov xai tou Kou- 

?ycu(uXtg (jLod{(i>v y'. Itepov et^ Tbv auTbv T6irov Tb ttXyjo^cv x<*>p^^ou tou 'Apa- 

TciYCD (jLoStou g". x*»>P^t^v tou Sx{vou, xaO(i><; eort wept(«)pto(JLe'vov, (jLoB{(t>v y'- 

irepov x<^pdf tov XeY6(JLevov tou OaXaiou ^cept^dXXov dbcb Tbv ?coTa(JLbv xat (JLe^pt 

OiXifocri^ Tb Ix TOu !4px^q XeY6(jLevov. §Tepov yjiapd^io^ xXy)o{cv tou vaou tcu 

^Yiou FeiopY^ot^ xai t(5v XaXo9cd$(K>v, 5oa xat otd eiotv. x<>>pd9tov Tr,<; MYjXoTctSda^ 

*s zXr,o{ov Tou 'A^OTdYOu (jloS{ou a\ iTepov ty}^ KoXtovYjq Tb xXy;o{ov x(a>pa<^io\j 

^ AXtiOyjvou yjoiloi} a'. iTepov x<o>P^^v ev t^ i:Bpioryr^ Tb XeY6(JL6V0v tou Ila- 

X2(ci} n6pou Tb xXy)o(ov x<^P^^ '^o^ Mav8pax[(ou] (jLod{ou a'. e^d(jLiceXov to^v 

BoT^idv TO ickrfiioyf i^a(JLic^Xb>v tou dtYtou AdovTo^, xaO(«>^ loTtv dhcb tov icoTa(jLbv 

{A^xpt tcu crevou xal dva^a^vet (JL^pt tou i^o^jL^TciXou tou dY^ou NtxoXdou, dv w 

W! i vob^ tcTOTai, To o6v6YY^? Tcu TCOTa(JLou (JL^XP* OaXdc7Yj^, 5ocv xal oTcv eoTtv. 

2 18 

i^d[f.T:Eka to dhcoarepa tcu TCCTajjLoO x.aT£vavTiQ? toO e^aiJL-ir^Xou tou oyiou Aiovro; 
x6 xora avoroXag xet|Aevov tou Stepxofxsvou Tpa^ou, oca xai ota etatv, ouv xoiv 
(XYptwv %a\ iiiUpm [SevSpwv]. e^aixicsXov to XeYOfAsvov iq Moptoxova (?) to tcXt,- 
ciov e^apLTceXov [loOou tou BapBavt; to xet|ji.£vov jx^cov twv 8uo ^OTaiAwv, ocov 
xat oi6v ecTtv. eTepov xwpa^tcv tou STaupou ■^cXyjciov Yjb^pa^iou tou MovoxtiJOou, 
{AoBi(i>v ^'. ^copa^tov To avwOev tou aYiou NtxoXaou to eTwiXeYCjAevov twv Mx;- 
8pu)v cuv Twv Xaxxu>{jLO(T(i)V^ 5ca xal oid eiciv. iTepov /wpa^tov tou KXa3ou jjw- 
8£ou a. xwpd^iov tou Apu{Jt,(i!>vo<; to icXtqciov xat xaTi avaToXa? /(«}pa^ou tou 
'AOiQvafou jjLoBtou g". /(opd^tov ttj? Xa^JLexeXXa^ Tb icXyjciov tyj^; 63ou (jloSiou q:". 
XY)TCO(; TTJ? BcucrdcTTQ^ wXyjciov x<*>pa<p{ou tou Apoffo^ ^'' '^o^ SfjLaptJtdpi iJtooCou 
g\ XoxiSyjcv STepov wXyjciov tou x-^wou tou 'EpuOpa(ou ^Tepov gv tbraTat ev 
auTw cuxojJLopea |JLta xat auOiq ev tyj xeptoxt) tou BdTlJtov x(i>pdftov twv Aa^- 
xaS((i>v TO xditoOev tou dYicu IlauXou [xoStou a'* Irepov -/ia^pd^io^ tou or^icj 
riauXou Tb xei|JLevov icXYjctov /(opa^tou tcu Kavd^ou xat tou FouXoXecou |jlo§{ou a'. 
Xd^pd^tov TYJ^ MecapCa^ to XeYCjJLevov to TlJawjcoptdTO cuv tou xdT^oOev x<i>ptff (^u 
Tou xai tcXyjcCov tou waxd MavouYjX (JLexpt tou icoTaiJLOu (jlo${(i>v y'. x<*>p^f ^^ tou 
KcupTOuxa l\}0 xXYjctov Ytapa^iou tou Bapuxp^oTY) |jloB{ou ^". eTepov tou d^^ou 'I<i>- 
dvvou To xXr^ciov x<*>P^<?{ou tou Tcaxd MavouYjX |jloB{ou ^". eTepov tou Aapv [otxYj] . 
^Tepov et^ Tov auTOv tcxov yjidpd^io^ tou icord MavouYjX jjLoStou ^". yjapi^io'^ 
Tou BapuxXou To xdT(x>Oev yjiipa^iGM tou icaxd MovouyjX xai xXyjciov yiApa^iou tcu 
auTou xaTcd xal (JlsxP^ '^ou St£pxo|Ji.evou [xeijJLdppou] (jloSicov S'. §Tepov x<>>P^icv to 
xdT(i>Oev xat cuveYYuq tou x<«>p<^?ioy '^^^ 'A^acTdYOU jJLixP* '^ou Btepxofiivou xei- 
(jLdppou (jLO$i(i)V g'. x<*>P<^?^ov Tou ZTaupou To xdTioOev yii^pa^ioM tou ^Ica^epYj xat 
xXyjc{ov x<<>p<3(f {ou tou MaTpd-pca, oca xat oTd eict, xapetxd^ovTa Ypd(JL|JLa to F, jxo- 
S{(i>v g'. STepov TO xXyjciov yjiii^pa^ioD tou STpovxuXou (jLoStou a'. iTepov tyj^ IleTpa^ 
To KuXtc(JLa To xXr^atov xwp^f^ou Apdcou tou 'AvaToXoTY) (jlo6{ou g". x<<>p^(ov toO d- 
Yiou 'AvSp^ou Tb extXeYO^JLevov t^<; IlaXatd^, xaO(i><; dvaPa{vei oTcb tou yjuipaffio\j tou 
Apocou xai 7cXr|C{ov yjuipai^io^j tou Ktbv^oxo^ xai xXYjctov yjiopa^ioM tou Tt^JLoOeou, xaOco^ 
dva0a{vet t^v IlaXatdv. ^Tepov x(*>pd9tov \Uyjpi tou AaYxa^Y^iOu xat 9cXr|C{ov xtdpot^tcu 
Tou aY^ou 'EcSpd^, oca xat oTd eici, cuv to>v AoYxaBii^cov (jlo§{(i>v Y- ^cepov ei? tov ourbv 
t6icov tov dv(«>Oev tou outou x<i>p^{cu xXyjciov x(«>paf (ou tou MavSp[ax{ou] cuv toO Siep- 
XO(JLdvou X6((iLdppou (xo§(<i>v $'. iTepov tou d*]f{ou 'AvSp^ou icXy)c{ov x<i>p^{ou t6u XptOToD 
(jLoS{ou a'. gTepov to dvtoOev tou Xr|Vou (JLo5{oug". &repov ei^ tov aurbv towov fo Te(i(v)5- 
(j[£vov wapa TY3<; 8iepxo(i.^vY)(; 65ou e^toOev tyj^; XtOea^ xat «Xy)c{ov x^opa^ou tou XotSd 
(AOc{(«>v P'. x<*>p^9'ov TYj^ MeXicuaq xat TcXri-Jtov x^^^pa^tou tou 'A^acTdYOU (jloo{ou a'. 19 AuXdivo?. 

'Ev rfi ^pt^T) '^ou Alikmo^ X^^?^^^ '^^ '^Xtjaioy tou KoXuavSpou |ii.o- 

ciwv y qr". erepov ei^ t^v ceurbv t6tov to sXy)o(ov «(xiceXiou tou T^aT^epou |jto- 

»ou g''. §Tepov $6oiqOXov tcov Moev$pax{a>v to ovcoOev Suod^OXcov tou TtfjioOdou 

{Ao^*ou ^". iTepi eu7( x<^pd^(a Ta icXiqviov x^op^?^^ '^^^ >u>p *HX(a xal toO 

T2^f| (AO^iou a'. x<*>P<3e^(0v Tij^ Xotpocr^axJ^ou Totv Tafdcav t6 Xe^^iAevov Ti)q £xii>- 

pia^ Scov xae oT6v eoT(, |AO${(t>v g'. XiApd^ioy tij^ SuXoxeporea^ to icXiQaiov xw- 

ppbu TGu RaiAOTepou xai tou neTp{TCT; (jioStuiv ^'. ^Tepov )^(i>pif (ov ei^ tv]v nXa- 

^2v TO avu>6ev zr^ oixeia; tou 'AXiqO(vou (aoS{ou a'. x<^P<^f(Ov '^v Kap^v xh 

xXtj91ov xoel G6ve*ffU( yjiipa/^iau to5 ^Xe^T6(A0u (jloS{(i>v ^'. STepov Tb av<i>Oev xh 

AeY5(ji£vov Tij^ 'EXoTY}^ (jLod{ou g". 6|jio{u>^ ev Tij «epioxij ti}; 'A(jj,weXoPo6Xou ^w- 

piiptsv Tou IIaXa(cu 'AX(i>v{cu xaOii>( xpoTouv x6 &|Hi>(Jka ouv x(a^ i^p&^f 1^^^ '^^ 

0895 Tcpb^ v^q Kop^a^ To (ii^po^, xai xaTa^a{ve( (Jiexpi tou ippooxefaXaSi^ou Xa- 

Xtiiljou ToG XoVBea xat a^^epxeTxi Ttjv icode{av, noO &va3a{ve( xal xora^a^vet [t-ixpi 

i(K:eXbou Tou IIpoedpiTou, 5aa xat old eiatv. iTepov tou [laXaiou AX<i>viou, xaOu)^ 

X2r3^2{vee (Jb^XPt '^^^ oexi}(jLiTu>v tou A^aaTaqfOu, (aoB{u>v ^'. Srepov to xiTu>Oev 

isjTou xae icXria^ov xc^pc^E^tou '^ou XotBtde xai 7cXv]a{ov tou Tpd^ou (jloSiou a' * STepov 

ip(AdEX(Ov TO e§u>Oev T»i rpoe^cu to TcXvja^ov x<*>p^{ou Tii< (Aovaxi]^ MaaTpoYY^^^i^A^- 

hipsi a . . . xu>pif eov tou lle*/c(v^u>{ to xaTa 3ua(jLa( xe{(JLevov tu>v e^a(jLxeXu>v 

•o^^Xr^v )r<»>P<*?wu tou Kouxa (?) (i.o8{ou g". iTepov to xfleTU>Oev to^tou^to xai 

'zhpis^ X^^^ "^^ rpT^Y^P^^ "^^ '^^^ de(jLireX{u>v, Saov xal oi6v ^ort. x^^?(<3e 

£^^ tv;v aMTvjv ToicoOea(av cncb TOi^ 'AXoMC^Tpouicaei; chcb to a(JLicdXt tou "APaoTdYOU, 

xaI 'Jxepop{2^ei ouTa 6 x^^V^po^ )^^i dncepxeTat (JLe/pi [tou] ap(jLax{ou xup{ou ApTa- 

^ou Tou Mav$[ax{ou], iceptTi(jLvet Bv) auTa 6 I(jl^oXo^ tou nv)Ya$i^ou Toe avu> 

ut la x0eTu> aicep{xoica, xai dv^pxovTae dicb Tbv vabv tou dY^ou BXaa{ou xai dic^- 

Xsiat ijcb TO dXu>v(v tou Xoi8ed xai xorepxeTae uwb t^v dY^ov deoBouXvjv xae y^ 

A^i «cb Tbv d6(JLOV Tou d(JLweX{ou xai xoTipxeTat dicb Td «v)Ya8iliTCia auveYY^^ 

X^p39{ou Tou xaXou(JLivou FipovTo^, xai icepeYup{2^et 6 TotouToq iceptopta^jib^ omo t^^v 

oispX^pi^^ Sv2(JLoatav 68cv xai dv^eTat eu>g ti}^ oixe{aq tou A^aTdYOu xai tou 

XciJia *), xat djcoSvJJee fu>; tou Tpdfou. (jl^oov 84 toutu>v xeTvTat 860 Xax^Sw toO Xo- 

'^w, YtapixfiO'* Tb eictXeY6(JLevov tou IlepdTV) Tb icXv)a{ov x<*>P^{ou tou 'APaardYOu 

I»3tou a'. erepov e!^ tov aircbv t69cov xai outo icXv)a{ov tou 'A^aordYou {Jio8{ou a'. *) Apographum XwVoia saepias. 

2* 20 

5T£pov TO avwOsv Tou T^aXa{x{jL6Bta xh cuvapjxaxia xal xXtjafov /(opa^iou to5 
'ApocTaYou [xcBiwv P'. ^Tepcv xoTwOev to6tou irXTjc^ov xal auTb tou 'A^aoTOYJu 
[uoliox) a, §Tepov '/iopd^io'^ vfiq no7cXuoTpa<; Tb wXirjcrfov /(opa^tou tou BopUKpaSTj 
p!,o8tou a'. ^Tepov Tb xaTwOev to6tou {jloBiuv P'. ^((opa^tov Tijq IleTpo^, Tb xXr,- 
c(ov x<*>pof?^o^ "^©'J MtxaiXou xal tcu Xot$ta |jw8((i)v P'. Srepov tou IToXoxaficu 
Tb TCXirjctcv ytdpacDioi} tcu BapuTupaSyj |jlo5iou ^". STepov xaT(oOev toutou xai auTo 
tcXyjgiov X(Apa^io\) tyj^ BapuTCpa^Yj {jioBtwv a ^". xal auTb tou IIoXoxaYbu ?:Xyj- 
ciov ^(opaftou TCu KovtIJowuXou (?) [jloSCou a' • X'^?^^^^^ "^? ^ta? 'Avacracia^ 
Tb irXr^cCov x<«>p«<fiow ""!<? BapuTcpiST) xal [tou] akmiou tcu 'AOiQvafou {xo$t(i>v P', 
Xwpa^tov Twv *AX{jLup(S(»)v Tb xXiqc(ov tou woTajxou xai wXtjc(ov ^(opa^iou tou 
MavSax(ou, xaOox; Y^pC^et 6 iroTa{Ji6?, {JloS((»)v J'. iTepov x^pa^tov Tb aic6xepa toO 
Tpflf^ou {JL^xpi Tou x<»>P«9^cu Tou 'Avou . . . ^) xat awoBi^Set (xexpt tou waTaji.ou tcu 
dtepxo(Jiivou Smb KeXXaSttov oh^^f xat tou y^idpafiou tou ^Taupcu Tb db:oxaT(o6ev op- 
(jLaxiou Tou Mav3ax(ou, 5aa xat oTa eiaiv, auv T(i)v exeiae aYpG>v xat x<^paf ((ov tou 
AoYapa, xaO(i>g loTtv omh tou 7C0Ta{JL0u twv KeXXa3((i)V {JLe^pi tSj? 4Y(a? Kuptax^c 
abv Twv dtp{xax((i)v twv tou auTOu vaou xat twv x(i)pao((t)v tou Tpoj^tjXou {xij^pt tou 
Tpi^ou xal Tcu x^pa^iou tyj^ Aavavt^BYj? ed)? tou x<«>P^(gu "Wu 4y''ou AiovTO?. 
xal §Tepov 1(0? Tou /(opo^^ou NtxY^Ta tcu x^pTO^uXaxo^, 8aa xai oia etatv, auv 
Twv ar^pi^v. iTepov Tb {xeacv xe({X6vov x<>>P^9(<«>v tou auTOu Nixi^Ta {xo3(ou a'. x<«>- 
pa^iov Tou AtGexe<; Tb 'jcXYjotov x(i)paq>(ou tou oy^ou A^ovto?" xal tou Apoacu {xo- 
B((i)v P*. iTspov )^(i)pa^tcv Tc7)v *AYpa{xic»X(»)v auv twv aYptSv tou xaXou{xivou Eu- 
cTpaTYj, xaOo); Y^pil^et 6 Tpd(po(; {xexpi x<»>P*?^'®'^ '^^ 'A^aaTdYOU, 5aa xai oid eiatv, 
cuv Twv aYpoiv. eTepov xwpdq> tov Tb dtTCOTc^pa Yju^pa^io^ tou EuorpdTYj Iv toi^ Se- 
^iov^ {xspeat xeifxevcv, xaOcI); eari {x^xp' '^^^ "rcoTa^xou xai toO aTO{x(ou, cuv Tuiv 
dYpwv, 5aov xai ol6v ecTiv. yjiapd^fio^^ T(i5v KcupouxdStov tou xXe(a{xaTC^ tyj^ 'E- 
Xaia^ {xo8i(i>v a g". iTepa T3t Y^poOev twv Toto6T(«)v tou A{XTceXtavou, xaOa y'^- 
p(l^cuv (x^xp- 'f**^^ otxr^{XTr(i>v tou MtyaXiTl^Yj, auv tou dX(t)v{ou xat {xexpt twv Mepat- 
V6(«)v, xai Y^piJJet auT3t 6 Tpd(po<; {xexpt x<*>P«?^ou tou Kpaad, 8aa xai oid eiatv. 
iTepa /(opd^ta tyj^ Kofx-KoS^Yj);] l(»)^ tou x'^?^^^^^ "^^^ dr{lo\) A^ovto; ouv tou 
KoujSaXea xai xaTepxeTa» lu)^ tou TCOTa{xou, {jLoS(a)v P'. x<*>P^?(ov tou KaXowoatou 
To tcXyjoiov ywpaftou tou rpYjYOpiou, 5aov xai oTov eortv, 5{xou ev tyj xeptox^ 
Twv Tpo!)T(i)v Yjiiipdoio^f to •rXyjo^cv yjuipai^ioi} Tij^; 'ApxoX^xtxva^ {xoBiou a'. Tb dp- 
{xdxtov Tou dY^ou 2(j)^ovto; to xdT(i>Oev tyj? §r|{xoa(a? oSou Tb tcXyjc^ov yju^a^ioD ') Compeudium 'Avou: forsltan le^ondum 'AvOpcATCou. 21 

T^j Zco(Jid xal x<*>p^^ou TsD TCpcotoxoRcdc^ xal dTCoSi^Ssi etc; to xu>paf icv EuaTpartou 

T7J Ips^oi» «xpt ToO ^^uviou ToO 'ApxoXuTWu xal 6soYV(«)cxou tcu 'EpuOpaicUy [xo- 

lim y- erspov tcu Moxapicu to tcXyjoicv /wpa^wu tou {i.ovaaTr,piou cuv tou e^^iiJL- 

xiXsu Tou Xpu^oXepou xal tou KoXcxuvOt] jjLodbu a, Stepcv x<*>p<x9(ov tou IlepafxaTo^ 

V: xXr^stov x<<>>p^i'ou tou Ka6apo4^o>|jLa xat ^Xy;ciov t^^ cSou {jioStou g". eTepov 

:b dn:o7clpa tcu ';coTa|JLOu to t^Xyigicv ^tapaftou tou xa^a OaufJtaoTOu {jloBiou a'. 

ywpo^tov Tou Tpa^ou av(i>Oev to xaXoujjLsvov tyj^ IIevTa(ji.oBia^ to i:XT|aiov xwp«- 

y^'j TGu rouXoXscuv to avcoOev Tijq oSou, ocrov xai oTov eoriv. iTspov tij^ BiXXa; 

Tc ^XtjOiov ^u^pa^iou tcu BouTlJiivou xai tou FouXoXewv, 5aov xai oiov eoTtv. eTSpov 

Xwpi^tov TO dbcczepa t>3<; MaXaxou^ to xaTa avaToXa; xsifjLevou x<*>?<*?wu tou 

W^xsXcu, xaOct)^ €<7Tt TceptoptaiJLevov. eTcpcv to xaTwOev tou auTou •/tapaxfio^j xat 

^ATjCicv T^ StepxojJievTj? c8ou (JwBtou a'. x<»>?«?wv t^^ Xa^jioxsXXaq icXyjoiov x^- 

pa^tcu Tou 'APoaTiYOU jjloSiou a'. x<«>P^?^®^ "^®^ WYptXXa to icXyjoiov xiapa^iou 

wS Apsicdvou xat zXYjaiov tou 'AX<papavou (jioBtcov 5'. iTspov ei^ tov auTOv totccv 

jtcBiou q'\ yjii^d(ff.of Tou aviou BaatXetou xh tcXtiOiov Ti)<; xsXXyj^ jjioSiwv 3'. iTepov 

£v T^ owTYJ 'jceptox'^ Tou fltYtou BaatXeiou xai ^XYjaiov x<»>P«?^oy 'AvSp^ou tou llo- 

)j2Xd>vs ouv Tou xXetajJLaro^ jjLoBtwv i^'. eTepov x<*>?*f to^ "^? W-sctSeat; (JLoSt<i)v y. 

ersfov TO sXriaiov yju>poi^iou tou 'laxuvOou jjlo8{ou g". §Tepov tou pLovaaTYjpiou jxo- 

-icu g". x<<>>p<3tf tov T^^ 'EXata^ (jloSicu q'\ x<«>?fl^?wv twv SouYiavwv tou Ka(JL(vou 

:b -scXYjaiov x<«>P^f^^^ '^©'J Kaarptafou [jloSiou g". erepov to xaXoupLevov KaXou tou 

KxAOYspou |jLc8iou a. x<<>P^f lov tou xXetafjLorog [xoBicu a, STepov to XeYojJLevov tou 

KaXc^tcu {jio$t(i)v a' ^". Srepov ev tyj auTYJ ToacoOeata [jloBiou a. ^Tepcv xwp^^to^ 'fcu 

'^vcBTCYjptou (xoB{(i)v y'- x**^?'^?'®^ "f®^ a^tou MYjva |jloS{(»)v 3'. x**>P*?^°'' '^®^ ^Taupou 

ib xXyjciov x<»>P*?^®^ '^C'^ Kuicptavou [jloBiou a'. STSpov tou KeXXiou (xoStou a'. 

hipcv et^ Tov auTov t6?:ov avcoOsv tyj»; BYjjjLoa^ai; 6Sou [jloSiwv p'. x*»>P*?'*^^ "^®^ 

*llps[juiXou (jLoBtou a'. STspa yji^ipdf ia ot xaXou[jL6vot Aaxot Ta xaTU)Oev. iTepa 

:s-j Aps^avou xal yjb^pd^io^i tou xup 'ApTa^i^^cu tou MavSaxtou, xat xaTepxsTat 

irb TYjv Y*«>^^<3tv xat (JLexpt OaXiacTi^ xat dv^pxeTai (xexpt tyj^ TcopTa^ xat tcu 

-ipfou, caa xai oTa etatv. CTepa Ta Xe^o^JLeva twv SouSciv aTcb tou yhipafioM tou 

'bajtpa xat vutyjpi. OaXaaoYj^; auveY^? tou TcoTa^jLou xai tou TcupYcu ew^ tou Xo- 

sTpou xat auTO 8ta Ta XoeTpa cuv xai tou yji»ipavio\} vr,q Kapia^ (xsTa tou xXei- 

7i«r:(a; eo)^ to yiapd^io^ vfiq XaXtx^c xai tou 'Op^aveiou, caa xai old eiatv, [xeTa 

::ii 5yjX(i)0£vtO(; xeptopta[jLCu (jioStcjv tS'. eTepov to a-rccicepav tou •jcora^jLou to Xefo- 

jwvov Tou Tpo^ou To auveTYU^; x<^P<3t9tcv tou xuptou Ntxrj^cpou tou Mav^axiou auv 

Twv auAU7[JLaT(i}v xat tou Xa^aBiJou [JLeaov. eTspov tou AuXixou (jlo8i(i)v ifi'. sxspov 22 

Xwpifwv To xaXoOjxsvov tou KuOptwvoc, )ia6<i><; ecTi x£pi(i)pi<j»x£vov xora avaroXii; 

aicl^w f ou Tpa(pou xal Y^pdjei 6 5p6[jio<; ^) ouv tou dcvwBev icpooxe^aXaBiou xat tSj<; 

apjxaxoq T^? xaTwOev tyj? XaXixepou; xai ixixpt '^ou (XyCou Atqixtqtpiou, xaOci^q y^- 

piljei 6 zoTatx6<;, Sjov xat oTov eoTtv. erepov to azoxepa tou 'icoTaixou to xaXou- 

[xevov Tou Aouxipt xal xarepxeTat [xe^pt t!j<; 68ou |xoit(i)v yj'. fTepov to juveyY^^; 

TOUTOu Tou xepi[xaTO(; xat xiTwOev vfiq 65ou xat wXt;aiov y^ttipioi) tou MavBaxioi» 

(xo8t(i)v p'. §Tepov To xaXo6[xevov T>i<; AuOea^ to tcXtqcCov tou SaPtpoTou, xat xaT- 

epxeTat [xexpt OaXiociQi;, [xoStwv 8exa. ^Tepov to XeY6[xevov Tb MaxpoXextv to 

7cXY)a(ov /(opafiou tou MavBaxtou, irpb? B^ to dpxTtxbv^) [xepo? 1*6XPJ X***P^?^®'^ 

Tou Apewovou, 7cpb<; 8^ Ta avcoOev (xexpt tou x^tlJi^pp^'^ ^«t xaO<j>^ 'YUptlJet 6 

•icpoppr,Oei? yeilkap^q [».iyjpi OaXa<JOT|?, ooov xai oT6v eortv. eTepov to avw xal 

xiro) Tou auTou x^i[Ldppo\j to Xey^^xevov t^^ 'Po8ovet(X<;, xaO(i>q eortv 6 Xaxo^ 

[xexpt Tou al^taXou, [xo8t(i)v e'. ecepcv tou MupTl^do)^ Tb Xey^ixevov tou xXeiofxorcc^ 

Tb icXiQOtov y(Mpafio\j xupfou *ApTaPao8ou tou Mav8ax(ou, 5oov xai otov e<rctv. 

STSpov Tb Xe^^ixevov 6 Mt^OL^; Kijico? icXYjotov x<*Jp«?tou tou S-nrXYjvtou [xexpt Oa- 

XaooT]?, 5oov xai oT6v ecTt. x>pco^ tou MepTl^eox; cuv tou ^^o)Oev yjbipa^izi} tou 

tcXtjoiov tcu MavSaxiou xai [Liyjpi tou xiJtccu tou icoTca Mr^va ab^t twv exsTae 

toTa[X6vo)V ouxo[xop60)v xai 6Tepo)v 5ev3po)v, 8oov xai oT6v eoriv. ^Tepov x<*>P^<p(ov 

Tb icXt)o(ov Tou vacu tou (x^tou 'E^paiix xai icXt;otov x<*>P<X(^b^ "fow 2upo:couXou pLo- 

8(ou g". '/jbipd^io^ Tou MupTtveo)^ [xoB(o)V P'. eTepov to xaTo>Oev tcu oc^od Ntxo- 

Xaou [xo8(ou g". ?Tepov yjuipd^io^^f tou (xyiou *HXtou (x-jcb tov 7C0Ta[xbv tou Sa[xoinQX, 

xai (XvspxeTat [xexpt tcu ^ypofuoTspvtou xai elq t^jV 5tepxo[xevYjv 8yj[xooi(Xv 65bv 

xai iceptvupt^et dncb Tb PtYXiTov xat (xzepxeTat (xwb tyjv exavo) 0Tp(XTav [xexpt tou 

XWpa^tou Tou «PtXoxaXY^Tou xxi xaTepxeTat to ouvopov [xexpt twv dXtxiJSv §o><; Oa- 

XdooYj<;, 5oa xai oTd eoTt, ouv tou PaXT(i)Sou(; xai Ttiv uBdTO)v Toiv ^vBov tou Tot- 

o6tou 7cepicpto[xou. ^Tepov yjuipd^io^f tcu lir^^d^fri Tb icXyjoiov yjujpa^ioij tcu Koutou- 

Xou[xwou [xsoov xei[xevov twv toiouto)v x<*>p(X<p((>>v, xaOox; dvaPatvet [xexpt t^; OTpdxa^; 

xai auTYjv BYjXov6Tt tyjv oTpdTav dvepxeTat [xeyjjt t^; ^uXoxeporea^; xai twv dxpoT6[x(«)v 

7ceTp6)v, [xoB(o)v i^'. x^pd^tov to xaXou[xevcv tyj^ 'AYpoTctSea?, X(xO(oq eoTt T:spto- 

pto[xevov, ooov xai otcv eoTt, to xai tcXyjoiov xwpa^iou tou Zuy6tou. xwpd^tov t^<; 

ro)via;, xaOox; x^xrepxeTat d-jcb t^v BXexdSia xai omo tcv TCOTa[xbv Toi3 2xav8o- 

XtTYj xai T0i3 2uxt[5](ou xai dvapa(vet d-KO to xdOto[xa xat to ^XYjpo)[xa tou 'Av(o- 

©opou xai 8t6px€Tat Tb Xtx^xdSYj xai ujcofupt^^et tyjv oupdv [xexpt tyji; 65cu tou 1) Apogr. 8o[jio;. 2) Videtur legendum xo xdt(uO£v propter sequens avcoOEv. 23 

rriz'j BaacXs(su %ai Yupi^st oivO tov SpojJiov [isxP' "^®^ pcuviou twv 'O^uXwv awb 
TTjV xop<i>Y3V ToD ouTCu Pouvou xal Y,OLiipY^txai 6 'TceptopwjJLbq tJtexP' "^? TzixpoL^ 
xal obcoSi^Bei 6 toicutoc; zepiopiojjLb^; xor' iddTrjTa p-exp^ x**^P*?^'®^ "^®^ XeYOK-^o^ 
n;; 'Aprorj^^ xai icgpi-yupiXet tt)v aup3tv tou [JLsaoPouviou yjycuv tou dvoToXixou 
;jipcu<; xai au8i(; xarepxsTai xat (aiysi ei? 'riiV icpoJYjXwOeiaav pXtxfltSa, caa xai 

yjX £5Tl • T^ Iv^OV TOU TOtOUTCU WSpiOptfffJLOU 6(JLo{(i>^ 6V TCO XSpi TOU 'AOT^pO^ "^^ 

A£vs|jLevcv Tt5v BpuTb>v TOu mpfa^loM (jLo8i(ov P'. ^Tepov T^<; IIoBiaciQ^ tou Xa^xa- 
3t,cj (xo3(fa>v P'. irepcv eii; to dvo) fJLspo*; tou XaYxa8>^ou to exeiBev twv ctxr|- 
ptiriav {jLoBbu a'. eTSpov x<»>pdfiov Tt)<; dYia<; 'Ava<JTa(j{a<; to Xixxo^ixa to TvXtq- 
:bv x(«>p^{^ ^^^ 'A8if)vafou, xa6<ji><; xoTepxsTai i^ XuOea p-sxp' X^P^^l^^ '^^^ 
B5pou TO extXeYoiAevov tou AeOpi^vou xai IpxsTat 6 TOtouTo; icepicpiaiJLb<; xai duo- 
ci^i JJ^XP- '^^^ ouTou yjbip<x^\) Tou AOrjvaCou to ewtXeYO|jLevov Ttj^ d^ia^ Ava- 
zzTsizc ' •zcB^d etat T<5t x^<^?i* Td evSov tcu TOtouTOu iceptoptoiJLOu T^q dYto)T<3rn)? 
£xi(nw^<; Tou 'A-pQXe^oupia xat X^^eTat Td x<«>pd<p(a xaXoufjLeva . . ., oora xal 
:a eoTt, ouv tou e^o>06v x<»>P«?t'ou tou xaXou[jLevou AYpiXXa. iTepa twv Aa[xa- 
Tpiwv Tb e-xtXeYOfJLevcv t^<; Ad^VY)^; Tb tcXyjoicv yjidp(x<Dio\) tou MavSaxtou xai tcXy)- 
Jicv x<*>P^{o^ '^^^ Bopou TO XaXtxeox; [jLSTd icavTb; tou -rceptopiqjLou auTOu cuv 
:wv Bucx6X(i)v (jLcd{(i>v 8'. iTepov ei<; ty)V auTY)v Toicc6e(j(av Tb X6y6(jl6vov ^apd 
-t;i (sic) TiJ<; 8tspxoiJL^VY)<; 68ou xai tcXy)<j{ov t^<; (JTpdTa<; (jlo8{(»>v v'. iTepov x^- 
,^i^>»ov Tii>v Mdv8p(i)v ^Jyouv tou twv Otxa7C68(i>v Td dv^oOev tyj^; arpdTa?, oaa xat 
:'2 ecTt, cuv Tfov dYpwv. iTepov x<*>pd9tcv tyj<; a^^^iciq 'AvaaTaa(a<; to wXY^atov x<«>- 
pisiou Tcu Ssv6rcouXou auv twv oYpwv, 5aa xat old eoTiv. x*»>pd?wv t^? KeXXaq 
'H) -icXyjc^ov x<»>p^?{du "^ou Aouxd (jlo8(ou a'. e!<; ty)v w6ptoxY)v twv Kox . . . x**>- 
pjftov Tb Xe-YOjjLevov ty)<; Kap^a<; Tb icXY)a(ov tou dftou Atix|jLtXtavou xat ty)<; w6pTY)<; 
:oO swpYOU (jLo8{ou g". Yjbipd^io^ twv KaTOt(«>avvdS(i>v to icXYjatov y(i)poi^io\) tou 
MsxpuiccBY) xat tou -^cYjYaStou (xo3(u)v P'. iTspov T^q IlXdxa*; |xo8{ou g". x<«>~ 
iiiov Tou Atvofpoxtcu tc (xeptCc{xevov -jcapd tyj<; 68ou [xoStwv ^'. eTepov tou dy^ou 
Iwiwou Tb 68w xdxctOev tyj^ ppuaY)^ (xoS(ou g". yjapd^^io^f ty)? Aa(x(xup(aq tou 
KajAjAtvtou (jLoJiou a'. tou *PtxX(ou to xaXo6(X£vov tou Kd[X7Cou to icXY)a(ov x««>- 
pa^j Tou FcuXoXettfv, xa8(i><; eoTt tStoxepi(»>pta(xev(i>v, [xo5(a>v e'. eTepa tou <l>pu- 
7x»a, xaOux; dxipx^Tat Smo Tb XoyxdSY) dicb tou MavSaxiou tcu . . . auv tou 
«wOsv Ti;^ 65oi5, oaa xat old eoTi. iTepov tou dYiou NixoXdou tou 'Ava^opou Tb 
•Xt;c{ov tou Bappdpou lo)^ tou vaou tou d^^ou NtxoXdou (xoBiou a'. iTcpov x<*>- 
pwwv Tu>v naicovd2(i>v Tb icXy^ciov yidpoL<fio\j tou 4>iXoxdXY) (xo§{a>v e'. tou Bi- 
fAsroptou To xaXcu(X€vov tou SxaOt auveyYU^ XextSi^ou tou Fpr^YOp^ou, oicsp xat 24 

auTO TO X«xt3rjov sxei ^tiip&oc^ 6 &Yto<; Aewv, ajx^drepa |jLo8tou «'. Exepov et? Ty;v 
auTYjv TcwoOeciav xb TuXr^aiov tou BiepxoiJLevou '/ei\i.ippo\), Sxepov x(<>p^ov toO 2xop5ts- 
Xou8ou Ta xetjxeva 7:apa vf^<; BispxoiAevY]? oSou (jioBtcov P'. cTepov x<*>p^?tov xh Seszb 
'Iti)avvou lepeox; tou naTpY)ver eiJt TcXr^ota oXa twv navTaxepa$(i>v. to wXtjfftov xai 
ouve^Yu; 'AvcraX tou Kovtou to XeYOjxevov tyj? KuptT^To^; "EXata^ Bv xt<^ptoea>q jjlo- 
5i<i)v S'. To XeYCfJievov HapaXeXo^ tou 4>aYpt . . . ouv toutoi? xai Ta t^^ 'OStq- 
YijTpta^ /(opa^ia. yjuipd^ia t^^ 'APaBfa? 7LXY)otov x^paffou tou 07*'®^ 'EoSpaq xal 
Tou KaOapo<)^(i)(jLa [JLcStou ^", eTepov Tf^g Ka[ji.7CT;a(ou to TuXiQOtov x^^po^iou tcu 
Bopou, o(Jov xai diov eoTt, jJioStwv e'. •/juipd^io'^ tou Moxapiou to xXYjotov xu>pa- 
^tcu Tou KoXcy.uv6Y] to XeYOfJievcv tou Ka(jt.iv{ou {JicBtou a'. §Tepcv tou KaOopou 
Bor^vtou xat auTO luXYjotov yjaipa^iou tou KoXcxuvOyj, ooov xal oiov eoTt. yjui^pd'- 
910V T^^ Maupaq {jLoBtou ^'\ x^pa<pta IlTapeou jjioSbu ^" ed)^ tou aY^ou *Ifa>- 
dvvou TO d-jre^w tcu xaoTpou (JioSicov -y'. xwpa^iov t(5v TI^Yj^etov to T:XY)a(ov )^a>- 
paqjiou Tou Apeirdvcu |JLO$tu>v ^' g". eTepov ty)<; Apouxo^uXiaq (io§i(i)v ^'. eTepov 
To dicoTCepa tou ':roTa{jLCu fJioBttov §', to xat xaXoujjtevov rfi^ ^uxta^. yrtopd^ tov tcu 
SToupou fxoStwv P'. 5^(*)pd<ptov tou IlTepecu [jLoStou g". cTepov to dvcaOev TYJq 'A^- 
xuvT€pa<; jjLoSiou g". eTepov 'jrXYjoiov tou STaupou jxoSiou g". to dv(i)Oev tcutou 
xai dxoxdT(«)Oev tou dX(i)v{ou (jlc8{ou g". eTepov tou dYiou lIavTeXe*ofji.ovo^ to xXyj- 
o{ov TTJq otxeia^; tou Touxept |xo8(ou g". eTepov Tb irXYjatov tou vaou tou dfCou 
navT€Xei(5[xovo<; |xo8{ou g". eTepov ei<; tov auTbv t^ttov (xoS((«>v 8' g". x<^P<^?(Ov 
TO o^JutoOev yjiii>pa(^io\} tou ZTOupou (xo3tou q\ eTepov Toi) Kouva^dTOU tou 'Avoe- 
^cpcu ouv Twv dYp^Sv, coa xai oTd etoiv. eTepov vqq Faupto^ (xo8{ou g". ^Tepov 
Tou BuOoXax{cu (xo8{ou a'. et<; tyjv xeptcjrYjv tyj^ (TY^a? SexXiQq dpfxdxta tcu Ka- 
toyy)T(i)v to -jwXYjat^ov yji»ipai^io\) tcu MaxpoxopeoYj (xoB{ou a, ^Tepov twv dYpajx- 
^eX(i)v TO wXy)o{ov x**>pa<p{ou tou SxeucipOXaxo^; (xo8(ou g". dp(xdxiov tou 'Acjia- 
(xdTCu To 'j:XrjC7{ov x^pa^^cu ^xeuc^uXaxoq (xoStou g". dp(xdxtov xat Td BuaxoXa 
Tou AaxxouXou (xcS((ji)v P'. eTepov rqq ar^ia^ Maupa^; (?) to '!:Xrja{ov x<*>P^?^o^ '^^^ 
IIeipaa(xcu (xo8{(i)v a g". /(opd^tov tou Kop(xou to tcXyjo^ov xcapa^ (ou tou Me- 
Ta$d (xco{ou a'. §Tepov tt^? BpouXXa<; to TCXY)a{cv ^(opa^tou lIoOcu tou ^xeuo- 
<puXaxo<; (xoSiou a'. CTepov x^pdftov tou AetpaBijou ib 7cXY)a(ov xwpa©{ou tou Ava- 
XuTY) (xc5{ou ^". §Tepov TO xat auTo Xe^o^xevov T^Siv At^aSi^ti^v to "rcXY^aiov yi)ipa~ 
^(cu Tou MavSaxiou xai ^Xr^aiov Tfj? 5Y)(xoa{a5 68ou (xoStou g". ^Tepov to XeYO- 
(xevov Tou Kptou to 'jrXY)a{cv /ci^pa^tou tou IlapStczouXou (xo8{ou a'. /(opd^tov tou 
la(av3e'pY)) (?) to 'j:Xr|a{ov x<*>p<3«ptou tou Tal^^ xat d^jcoxdTtoOev tt^^ aTpdTa<; xai -jcXr,- 
atcv yoipa^^iou vo(xtxcu tcu K^xpuBdxr^ (?) (xcBtou a'" ^Tepcv auOtq laav [^epY)] (?) to 25 

zvfaiOev lij^ or(ioiq Moupa^ xb zXtjOiov x<^pa^£ou xou BaTail^Y; xai toO IlapBiOTCOuXou, 

7^6«^ eoTt z6pui>pia(Aivov, (ao^iou g". x<*>p^?^ov to xXr|0{ov /«opa^icu (cpecd^ tou 

6rj|jLaaTtxcu xat KiovTTavTCvou tou NoTipi NtxoXasu pLoSicu g". STepsv /(opofiov 

:b xXrfCiov /(dpa^tou to5 Maupouoavvou xai tou B6pou (jioStou g". x^P^^^^*^ "^^ 

xiKi>6€v TTji; a")fta^ E{p/|ViQ^ to XeY^fAevov twv IlipYWv [jio8(ou a. ap|ji4xiov tou 

Apu{jLuvoq cuv vfi^ Ppo^XXa^ xat tou 8pu6^ to xircoOev 27:Xr|Viou jjloBiou g". xw- 

pi»ov Tcu Xorcfipo^ TO zXvjoiov xii)pafiou tou Kaxa^u |jio3{u>v ^\ 6Tepov to Xe- 

Ifdiuvov Tcu IlTepecu to (JLeoov x£{(Jievov yjuipafioo tou IIcOou xapTO^uXoxoc (i>o- 

cicu q". ea>^ x^pof tou xou oy^ou NixoXaou to zXriO^ov t^^ cixeta^ AeovToq tou 

MavBoxicu (jloSiou q^'\ iTepov xti^paoiov to oltso Mopta^ tyjc; OuYaTpc^ AuxoErrou 

'9j Zu(jitvcu et^ TV]v Toi7o0ea{av tcuv KepPouXoTcov xat eiq tv]V UTuo^JuxXr^v, 5aa x«i 

:a £CTt, opxpt Tou 5pou<; XeYO(Jiivou K^VTapxo? 6 ^or(piq, iTepov x<<>p^f(ov f*o 

ixb BcoJoaou tou IleptoTtavou et^ tijv wepiox^jv twv IXotpcov to xai ijXtjc^ov tou 

vacu Tcu oYiou ATjSJiTjTpiou (jLoStcu ot. eTepa Yiopdt^ia xol iyei ii aYta>TocTV] (jlovt; 

ixb Mi/ariX xarptxiou tou Mapo6XXou Ta uicb ty)v xXeupav tou KcovoravTtv.aScu 

Ta emAevc^jLeva . . • Ta Suo Xax^^r^a ouv tou eTepou x<*>p^iou tou xaTa xe^aXi)^ tcov 

icic-jKiiv x<*>pft?Mi>v. eTepov x^p^?iov to 7:XT)a{ov xai ouvevYU? X**>P*?^^^ "^®^ XaX- 

xc(xaTi xai 'j:XTja{cv x<*>P«9fc^ l(i)ivvou tou Apcoou, to tcu EuoTpaTiQ, ^ooov xat 

sicv £9Tt fatv6(jLevov, (jloSicov ^'. ouv toutou^; xat e^a(jL7cXa ev ty) 7epiox>i T(i>v 

BoT^oJv (jLoSicu a'. Ta ^Xijotov 5vTa xiapoffici} tcu Xa^JLoxeXXtou. §Tepov et^ ttjv 

^P^^XV 'foS 4>tXavtou TO XeYC(jLevov to IlaXatOTciipYOV to 'rcXtjatcv yb}paoio\> tou 

Apczivou (jLoS{(ov P' g". ev ty) otxoOeoia tou xaoTpou, ev ^ xai 6 OeTo? xal Sr(ioq 

vab; tcTOTat t^< Oeo^JLiQTopc^ xat (t^) arfimdvr^ eictaxoxt) . . . a^ub t^^ K6y%ou ttjv TCpb? 

^cppECEv xat axb tou Za^spaTOU xat avepx^Tai dxb ty)v di6p;fO(JLevY)v 6Sbv xat 

avajaivet dzb ti)v icaXatav xeXXav Tij^ Koyx^? ^^-^i «'fo vfiq auxia; xal Jtep- 

X^vTai oa:o Tai^ d(jLUY3aX{at; xat dvtoOev to>v x*^^'^'-^*»^^ *")? dYKdTdTY)? e-ret- 

:tS7^ Iwq Tcu TCupYcu, xaOu>^ eart 6 TOtouTc^; TCepiopta(JLC^, 5ca xat otd eoTtv. 

'OaauTfa>^ xat Td ev ty) weptoxij tyj? Ouaia^ ^^o\)^ rffq (Jlovt)(; tou dytou 
NatoAdou xai ttj^ ewtaxoffijq tq xaOeSpa tcu d^^cu NixoXdou oeizh tcv a?YtaXbv 
X2' Tc xa(jLtvt, xaO(i>; dvspxovTat (JLexpt tcu CTOjXatou xat ty)(; (^.e^dXr^^ wiTpa<; 
ul c6veYY«« X^P^?^'®^ '^®'^ 'AjjLiceXd xal tou FaVTavou xat tou Kdiro 'Iwdvvou xai 
xrspxovrai (JLexpi OaXdaoY)^, oaa Y.ax otd etaiv, ouv xal xavTo{(i>v SevSpd^v t(5v 
ht&vsi taTa(jLev(<>v. eTepov tou d^iou na-pLpaT^ou Tb TtXY^atov xal cuveYvu^ tou iza- 
*U'.ou x<i>ptou (jLo3{ou g\ ^Tepov eic; tov auTcv t6i:ov to xXY)a{ov x^pa^iou tou 
Kiro lu>dwou (JLoStwv ^\ yjiapi^io^ to Sxtavxribv to wXY^atov dYpa(JLWcXou tou 26 

Aaf{0\)(Tri xat (xe}(p( toD cxyjXaiou jj,o8((i)v 8'. eTspov )f(i)paf(ov xb xaXoupisvov 
Tou 'A^pav ttXiqciov ^wpa^Cou toO 'AfxxeXa xat toO Kazo Iwdvvou (jioSiou a'. 
Srepov Tb Xefofxevov Ttov Bapi<i)V wXYifftov xal c6v€YP? x^pa^too tou *Api.TCXa 
xal Tou X^Tf^odori^ xaOo)^ avep^^eTai cuv tyj^ xap^ai; xai fxexpt tou /cdpo^ lou tSjc 
MopxY]^, (AoStcov ('. ^Tepov Tou Aeuxou ^xrjXaCou xal T(i5v appi^xicov xat po^T^vou 
xal xfiq auX-yji;, to Sicep exei aYopaoibv i^ [aovyj ouv t(5v dp[Loadm xal tou oTpov- 
YuXcij xal /wpa^tou tou XeYOfjLSvou rtovaTCu Tb TcXTjdiov xat oOveffu^ x^poLoiou 
Tou FouXoXewv, tou Maxpuw^Xt xal xaOo)^ avepxovrat tou irpopptiOsvTo?, 6 Xoc/6<;^ 
xal oufATwXr^psi wiXat 6 TCeptopiaixb^ ei^ Tb x(>>P^f(ov tvj^ Mopx^?, cca xal oTi 
eiat, |JioS((i)v x'. ToTovrat ev auToT^; eXaiat 8uo. xk auTat^ STepov ^r^opo^tov tou 
'AYpaixweXou to TcXigcbv /(opafCou tou Kdb» *I(i)avvou |xo5iou a' feTaTat ev 
auT(p eXa{a [Ata. ?Tepov to Ta^xaTtxov uXirjctev x<*>P^?teu tou XaXXi a-rc' outcu 
Tp[tTOv]i) (jtc3i(i)v P'. ^Tepov Tb xaXoufxevov tou AcrcpcxibXou aXY;ctov x<*>P^?tcu 
TOu Mav8pax{ou xat tou XaXX^ (i.coi(i)v P'. eTepov t»}^ IlaXatac; *ATCt8sa<; 
wXt}c(ov x^paf(cu Tou *AYaXiavcu [xo3{u)v P'. ^Tepov tou AoYo^tovTt Ito? t^? 
7C0T€ otxe{a<; tou KouT^apxaSTj xat TcXyjctov xtopac^tou tou 'AYaXtovou (xoSi^ov P'* 
TcTaTat ev auTw eXaia \ki(x aTc* auTij? Tpt'TOV. eTepov /(i)pa(p(Ov tou Maxpl to 
cOveYY^^ "^cu vaou tyjc; aYta^ GeoToxcu (xc5{ou a'. ^(opaftov Tb 'ETCtcxorctavbv ouv 
Tou oYpa^xTceXou icXyjciov /(opaftou tou rouXoXe(ov xat tou raiTava (xo$i(ov 8'* 
tCTavrat ev auT(i) YXuxo^uXea (xta xat eXata (xta xat aTCtSea. eTepov x<x>P^?(o^ 
Tou ^TaXou 'jcXYjctov ywpa^icu tcu rouXcXitov (xcStwv P'. eTepov )r(i>pa<ptov tyjc 
BeoTcxou To 'jcXyjcCov a(X7ceXou tou KaT^Y^^xcu (j.c§tou a'. eTepcv tou Xciptdaxiou 
Tb wXr|Ctov 5((i)pa®{ou tou Apewavou xat tou KX(i)CT0{xaXXcu (xo3{ou a * urcaTa^ 
sv auT(i IXata (xta xat YXuxc^uXea (xta cuv d(xuY$aXaq 56o xat aTctJcat^ Suo. 
^(opa^iov Tou Kaf/.TCOu to wXyjciov x*»>?*?''°^ '^^^ Mav5ax{ou xat a(xweXt tou 
MooT^^ou exstvou (xo${(i)v y'- X**>P^?'®^ "^^ MaxpojccX^TYj wXyjciov x^P^?^^^ '^o^ 
Kapu3[axY)] (xc$t(i)v P'. iTepcv tc dYpajxTceXov •jcXr^c^ov x**>pa^{ou tou Ka^x^avou 
(xcStou a'. x*^P<^?'®'' 'f®'^ Nufxyeou tcXy)c{ov x^P^?^ou tcu -TaBtoTOu [xo^itov g'. 
^Tepov x^P^?^®^ "^®^ dYiou AY}(XYjTp{ou tc xXy)c{ov x^P*^^'^^ '^®'^ rouXoXeu^v 
[xo3t(i)v P'. sTepov TYJ? 6cOt6xcu to tcXyjcCov xat cuveYY^? yjiipa(^ioM tou Ma- 
pouXXt xat Tou KovTOCY)(X€Xi |xo8{(ov t'. yju^pdt^ioy MeXtcue(0(; to xXy)c{ov tou 
5(£pXO(xevou TCOTa(xou ^y®^^ "^^ 'Eictcxo^iavbv to xai wXyjcCov /(opa^^cu tou Fou- 
XcXd(ov (xo8{(ov 5'. §Tepov tou dY^ou rpYjYop{cu 'icXYjctov Yidpafiou tou BcpdTou ') Apogr. un' auTou tp" (sLc). 27 

xa: T^ fcuXoXeou {JLO${(t)v ^'. yjapi^^ia xr,^ ApufJioii Y.o[L[idv.oi 3e)ca t^ TzXrfiio^ 
yy^pfjXJ loO KafAiravou xal tou 'A^epi {jlo$(<i)v tr/. €T£pov x^^pa^cov tou Aax^Opt 
ib icAijfftov ^faipofiou Tou 'PiXiavou pLo5(ou a'. eTspov /wpa^tov tyj<; KcrfMLlri^ 
xXtj^wv }r(iipa(p{ou Ti^q FouXoXewv [xoBiou g". STspov tou gcyiou BaciXeiou ^cXtq- 
XV Toj FouXoXeovTo^ {i.oS{a>v Y- ^Tepov to XeYOfJtevov ttjc 'EX . . 6ou to wXy)- 
7lcv ^btpoftou Tou Kixo 'Iwzvvou |jLo${(«>v P'. ^Tepov TO xaXoupLevov twv Bep^e- 
pii8wv TcXtjff^ov yjiiip(X9V0M tou 'AYiXtovou ical tou A|jL7veXa jjloSiou a. STepov twv 
M:-JYib)v icXtjffiov ^(dpa^tou tou KajjLwavou (jlo3((ii>v P'. 6(jlo{(i); Ta iv ty; wepioj^YJ 
:^; na}»tX7)^ X^P^?^^ "^^^ *£pt9(ou xai tou ZTOupou Ta xaT(i>6ev ty]<; StepxofJL^iQ^ 
:^c5 xa: (Jls^^i t(5v xXetarpLaT(i)v xo(jL(jLaTta $60 (JLo3((t)v 0'. Srepov et^ Ta Ilepa 
:b xaXoufjievov tou Maupotcjivvou (jlo$(ou g". §Tepov x<*>p(3tf tov T(ov Ap6YY(i)V^ Tb 
Ixs! i^ (JLOVY) aicb df (ep([)ffe(i)^ exetvou toO BXocxcu, (jlo2{(i>v B' g". §Tepov xct^po^tov 
£v Tij xeptoxTj Tij(; Kobo) Fyj^ to XevcjjLevov to BouXoXiov (jlo${(i>v V , imccjz^^ 
m. ta iwro tw (jLipei [tou] HuXapou yjii^pdu^vo'* to 6mXeYC(jLevov rijq T5p<3lx«?i 
:: ejret r, ar^wndxr^ extoxoinj dicb dviaXXa-pj? twv Tpiwv dBeXfcjv twv RoXo- 
x:iv6ac(i)v, (jLo^tou a'. Irepov to xaXou(jLevov tou Ki(xi7ou e?^ Td 7:63 la tou ^ouv(ou 
ir^ KpoxuXY;<; (jL0§t(i)v e'. eTepov to xaXou{ji.evov tcSv Aa*pta8T^|Ci>v to TcXr^or(ov yjm» 
pistcu Tcu ApaordYOu (jlo${(i)v P', iTepov x^piq>iov Tb XeYC(jL£Vov MaxpfjV 'A(jl- 
-sXtv (jLo3t(»>v B'. iTepov tou ^(ixn^po^ (jlo3{(i)v 7'. fTspov to Xe^i^JLevov tou T^r;- 
viw; (jLo3t(i>v a'g". 6{xo((i><; to ev Tij zepioxTJ tou 'Ep(aou ^(opd^tov €i<; Toxo6e- 
^iav Tdjv Tptwv Xh)pt(i>v TO Xeyo^jLevov KavSouxdTOv to xXY)a(ov tou ToBooTQ^jLa^ 
jicciwv i'.> §Tepov yjiiipoit^io^i iuXyjoiov to6tou to xat xaTd dpxrov xe{(JLevov (jlo- 
?Mi)v a'g". eTepov x^p^?^^^ "^^ fj^Jitcu tyj^ uTOOTdaed)? 'l(i)dvvou tou *Po(Xtc6tyj. 
'1 h TYj 'septoxYi Tou Ko6pe(i>^ X^P^?^®^ '^'^'^ *AX(ov{ou, xa6(i>^ dvepxsTat (Jl^XP' 
^:^; ctxe^ai; NtxoXdou tou 'Epu6paiou xal tou dSeX^ou aurou AeovTog ouv tou 
IxpQ^^Xou, (jio$((i)v 5'. sTepov To xaXou(JLevov T^q BouY^^ri^] xXyjg(ov tou Ko- 
ftpsw; {jLoSt(i>v y'. eTepov et^ tyjv Towc6eaiav Tcliv naXat(i>v Adxx(i>v to ^cXyjo^ov 
xiiv x<<>p<x?t<<>>v "coy 'Epu6pa(cu |jloB{ou a'. iTepov et^ tov auTov toxov to Xe^o- 
jtsvcv T^^ 'PuXoxepaTea; pLoSiou <j". e{^ tov auTCV Toirov to xaXou^Jtevov Ti)? 
Kcwa3aY^'fp'^*S tw5{(»)v a' g". yjiipcMiO'? to XeY6(xevov ty;<; SuXoxepaTea; to 
wl zXyjo^ov tou voou tou dytou MYjvd (xoB{ou a' g'\ iTepov TtSv Kouytdvd^v to 
ivwOev Ta> 6eiou vaou T^q uxepaY^aq 6eoT6xou pLoB{cu a', ev & xat 6 6€to<; vab? 
t7:rrai ev auTW. eTepov et^ tyjv Tcxc6e(j{av tou Kepa(x(axou to XsY6(xevov tou 
fl/^TjYcpou cuv Tou Ka(xuvaxp(ou (xo8{(i>v e'. eTepov ei^ tov auTov toxov Tb Xe^^- 
|Ar/cv Tou MapyapYjTou (xo^{(i)v g'. eTepov to xat itXYj(j{ov auTOu to Xe-YC^xevov 28 

Tou KouppouXt (jioB{u>v P'. ETepov xaOiix; dvspxeiai tb XsY6|i.svov xou Sspaxe<; (jic- 
B{a)v 8' To svOsv xaxs^Osv. ^TSpov )ro)pa<ptov dv tyj TCSpicxt; tou IlavoppL^ou xb Xs- 
Y6[i.svov TTJ^ 'A^jcoxa . . . "kocj^hq [jloS{<i)v ^\ sTspov to xaXoijASVOv toO av{oj 
Kup{xou [ji.oB{<j)v a q\ §TSpov Tb ^rXifjc^ov toutou Tb Xey^jjlsvov to Kap^t^tav pLO- 
B{o>v P'. sTSpov TO xaXou|xsvov tou ApaTa{a (?) to 7:Xr^a{ov /(opa^^cov t^<; KopTa; 
|jLod{<i)v P'. §Tspov Tb XsYOfJLSVOv Ttov AY)jjiY)v{aTpa)v icXtja{ov x(i)paq?{ou tou KpajJLTra- 
vouTou [JLo5{ou a'. STspov TO xoTwOsv Tou naTpty.{ou TO xai avwOsv twv ApuiSwv 
X2t TcXtjaiov TCi)v BovToupcav (jlo§{(i>v 3'* ^v toutok; xat to incb tu) [jLspst Xa[jLou 
X(<)pi?tov, To s54[jLicsXov To STcavc») Tou Aou)ca [xo§{(«)v t'. x<»>?^?tov ^oy Warpootiou 
TO wXTf)a{ov x^P^f^ou Tou AtOp{vou [jlo3{(i)v $'. STt XYi^ AiOspY)? ^youv ToO aYiou 
BaatXs^ou [jioS{(i>v t'. ^Tspov to a^oxaT(i)Osv toutou to Xs^o^jlsvov tcSv Bape<i>v jjlo- 

B{(i>V Y)'. ^TSpOV TO XSYC^XSVOV TOU ZcJOVupOU Xai TOU nXaTavOU (JLO${(i)V Y)'. ste- 

pov T^^ AapStavapsa^ [Jio§{(i>v g'. sTspov ^r^opa^iov tou KaTa^oXsou [jlo§{(i)v y* 
STEpov yjapd^io^ tou SrogXa^ou [jlo5{ou a'. xwp^t^wv tou Aocxxou Tb '7cXr,a{ov x<*>- 
pa^^ou T(ii)v dYi(i)v Nso^avb^v pLO§{(i)v 0'. /(opi^ lov tyJ^ Koxope^ovO^aq [xo§{(a>v ^\ 
STspov "/(apd^iov Tou ApuaXX{ou to te[jlv6[jlcVov ^apd tou ^OTa[Aou [jlo${(i)v ^'. s- 
Tspov To xaXo6[jLevov to MeaoPouviov [jlo${(i)v a' g". iTSpov /(opi^ptov et^ Ko- 
a[jLa8a(;^) wXyjc^ov twv xaTaXsXu[jiev(i>v ciXY)[JLdT(i)v tou Tpixo{Xou [jLod{(i)v P'. ^e- 
pov x<*>pd(ptov Tou nXaa{ou auv xat tou dYpou [JLS/pt tou Spouq [jloS{(i)v 8'. irepcv 
To xaXou[jLsvov TO Asuxbv auv twv otXY)[jt.dT(i)v [jloS{(i)v ^\ sTSpov ^d^pds^tov TT^; 
I1ap3ou(; [jlo§{(i)v p'. sTspov siq ty)v aux^v TO7co0sa{av [jlo${(i)v 1^\ STSpov etj; ty;v 
ToxoOsa{av t^? Ko[jloXXou (?) to :cXr|a{ov t^(; Yw^Tspvoq, cxsp sSoOy) ty) dYtwTdTY) 
sictoxoTCY) dicb T(i>v MupaivtaT(i)v, [ji.o${(i)v ?'. iTSpov s^dfJL-sXov dicb tou SxcXou [jlo- 
8{ou a'. 6p.o{(i>; sv tyj xspioxt) tou IIupYOu sTspov s^d^JLXsXov eij; tyjv Zd[i.ov to 
dftep(i)Oev tyj dYiwTaTY) eTCiaxoTCY) d-jcb KaXoxupou 5iax6vou Tb extXeYC[ji.evov vr,(; 
NaYia? auYX^ptasd)*;, [xo3{(i)v g'. eTepov OTaa^ov ev tyj xspioxf) x^? 2d[xou ev Tf, 
ToicoOsa{a tou Aeuxou; yijipioij tyj; Xsyo^xevyj? tou Ascvt^tI^yj tyjv StopYjOeiaov 
TYJ dY^a [i.ovYJ Tcapd Aeorco? utou K(i>vaTavT{vou tou Tpixo{Aou, 5aa xat oTd eariv. 
^Tspov ev T^ xspicxyi t^? Kpav^ac; to exiXsY6[xevov TYJq Xtbpa? Tb TcXY)a{ov ttj^ 
'AXaf(j»va(;, xaOtix; ecTt icept(i>pta[xevov, [xoB{(i>v x'. yjdpdt^t.(x Ta dv(i>Osv 8ta[Brj]Xou- 
[xeva ev x<xat toT^ 8Y)X(i>0eTat Stafopoti; xai xoix{Xsat (sic) xaTaT07c{ot? [xo§{(i)v y%&\ 
auv auToTq Ss xat oixoOsa^a xat dYpov6[x'.a, ^y®^^ "^* ®^* toxuaat[xt [xoStoXoY^aai, 
xo[X[JLdTta Xc:'. 

1) (voax(x8a;? 29 

'Qooutiik; Kott t3( tt;^ (aovi}^ tou dbfCou ahuoor^Xou 'EaSpa x<<>>p<^9(0v cv Tf| 
6€C£i To5 rii^axavOdou to xaXoufAevov tij^ 'AfO^^^'^? ^ "^^ xoTwOev, xal STcpov 
ib xa}io6)Aevov tou Kceii^srou xal amotepa. irXriaiov x<*>p^9^u '^ou 'A^acrriYOU Svra 
a{xssTspa Tiaaopa xo{ji(i,iTta tAO$i(ji>v ^\ 5xep exsi auTT] f| i^^ua^^dvr^ 6iRdY]Xu>6eiaa 
^yv) dcicc df iep(oaEu>( Tfajv ^(Scov exeCvou Ka^aXou (?) tou [uaipi 'luxivvou. op- 
\ijixLa Suo Ta devcoOev tou Bop^TOU Ta eiq tv}v 7c6S(i>atv tou ^ouvbu, Ta l^et if) 
(i£VY2 caob tou^ B6o iSeXfou^ Touq Tt^YjTl^i^pou^, (ji.o8{ou a'. eTepa t3i XeYOfAeva Tb 
KcpaxoTa ouv tiov Buax6X(i>v xal tiov opfAaxudv Ta xep(eX06vTa vf^ i-^^ia (Aovj) 
i^ KuvaravTtvou tou FouXoXecjjv, 5aa xal ola eiotv^ M-^XP^ yjapot^ioi) tou IIoXe|jio- 
Tjprsu. x^<*>P^^^ '^^'^ T6!^ou to icX>)a(ov x^P^?^^ '^^^ KopudvSpi to amh tou 
Tas^ (AoSiou a\ Irepov dhcb tvjv auT^|V Siopeov ei^ t^v AuX(i>vav Tb nXriatov tou 
vzoS Tou oYiou 'HXtou oiiv Tfa>v ixetae laTa|jLiv(i>v §^vSp(i)v, bv xai auTbv (Aodfou g". 
irspov x<^i?<o^ )^'( oiiTbv dbcb tou Tal^i) Tb XeY6(xevov tou Bou(Br|Xa, 5aov xai 
s'iv ioTCy (jLeTa xocvtc^ tou 7epi(i>p(a(jLevou Stxaiou auTou. 6(jlo{(i>^ xal dncb KitfvaraV'- 
:rwu toO Ta^ij depptoxtov ttj^ <I>epeYOuaa^ cuv tou xiTa>Oev dip)jLaxtou Ttj^ 'Aypa- 
'tBeo^ a(A(pcTepa (jloBCou a'. iTepov x<*>p^7'ov tou nXoYtou to xaTdt devocroXa^ xet- 
}i«vov Tf^ auTi;^ dcY^a^ (^vij^ to xat icXTjaiov /(opa^ (ou tou £TXr|^oiceT2^v] xai 
atbv dbcb too 'Paljvj, (iLoS{(i>v a' 5". e!^ Tbv auTbv t6icov d^p(jLixtov tou XaXexeiv) 
*b dcxb Maupou tou 'AXv^Otvou (jlo${ou g". STepov Tb dev^oOev toutou, Tb e^Et i^ 
(icvTj dtiro Tou StXv3Poic6t?v3, 5(«>; Ti3<; UuXoupYV}? xai tou xeptY^pou rf^^ auTV}q a- 
'W l*ov^^, (JLo5{(i>v a' 5". x^p<3(9iov ^v Tyi O^aet tou 0po(JLpe(»>? to XeY6(JLevov t^^ 
rxTEpva^, Tb ^x^t i^ (iiovj) dcz' €xe{vou [tou] lepEu>^ tou 'AaT£pow[ouXou], xo^JLjjLOTta 
&, (to3((i>v a' ^" Tb xal wXvja(ov tou Bfltpou. Srepov ^(opoiftov tou ctYiou Sto- 
JcvTc; iJYOuv tou nepa(jLaTO^ to 67:tXeY6(JLevov tou STaXou Tb kXvjo(ov 5^ci>pa^(ou 
T^ lA^aoTXYOu xat xxnoOev yjiapafiQu Tfj^ Tou^reta^ ev to) Be^tb) (Jiipet tou 3t- 
^,s(tivou ':ccTa(jLOu, to :cepteXOcv rf^ d^Yia (jlovv) dncb tou 'I(i>avv(x(ou Upiia^ tou *At|/(i>- 
piw, Iv (jLod((i>v ^'. 6Tepov dwcb tvjv auT^v ^(opeiv ei^ Tb [IiOdptv, Tb wXvja(ov ^^o)- 
postcu Tou wTXr,3oiciT(^v) xat tou 4>Xe^oT6(i.ou Tb xe((ji6Vov xocTa Sua(jLa^ vqq 3v)(jlc- 
^ia; 6^ou ouv tou dptJLacx(ou tou xaTOt xe^aXij^ Xct(JL6vou tou auTOu xdApofiox) icXvj- 
5i:v Tvjq 63ou (jLO§(b>v P'. •/ji^pd^iO'* ei<; tvjv weptoxV '^®" ^(vtxo? Tb X5YC(xevov tou 
KzXo^uvo^ TO icXvjaiov ytapa^lou tou rpvjYOp(ou xal de7:oxaT(i>0ev a(jL7ceX{ou tou Mav* 
^aoKu, Ti «epteX06vTa Tvj ^Yta (lovv) dt^b Itooevvou tou McOcoveou, (jloB{(ov P' g". §- 
^sv ;^(i>poef eov devcb t^v aMjv ^topeav ei^ Tb Yju^plov T(«>v *IXccp(i>v to XeYOfJLevov to 
A'jp2|iaTov, ev & deixetvTai a\ cixeTac Fed^pYtou tou K(i>pov^ou ^v )^(i>p(ae(i>^, (jlo3{(i)v ^'. 
iTepev ;^(apaf lov et^ tov AuXcuva to octo tou (jL»YaXcu oixcv6(jLou Tb X6y6(jl6vov flaxa 30 

KaX6ic[ou] (?) xb xotcoOev -rijq ^eXepTj? xb TCXr,(j(ov xal ouveYYu; x***?*?^®" "^®^ 
"A^aoriYou {iioBCou a'. x^^^poE^eov ev xio x^P'^ ^^ Zfdbco^ tou Aoy^^^^^ >^'- 
irXiQotov TTj^ 3tepxo{JLevv}(; 63ou xai nXvjobv ^^copofCou xaiv TCa(S(dV tou Aeurep: 
xal icXyjc{ov /(dpa^tou Peoripxou tou 'ApacTOYOu ai}^ tou iceptopiajAOu auTOu, t^c 
auX^^ xal Tou aX(i)v(ou xai navTo^ tou BtxaCou auTou. Irepov dip(j.ax(TCT|V to 'nXvj- 
a(ov xai GuveYYU^ x<i>paf (ou tou *Epu6pa(ou xat icXtiOiov dYpa}i.iciXou tou raco, T2 
xepieX66vTa tt) drf(a {jlovt) dcic' £xe(vou 'luxzvvou tou ^Apoiva, 5aa xai oJi etaiv * 
TO {xlv d^{Aixi xaXeiTat tou Aafva(ou. §Tepov x«i>P^9(OV eiq ty)v xeptoxviv tojv 
'AffTepot8(i)v TO xXijotov x<*>p^?(ou Kupiaxou (?) tou 6^6*f(o\j xat wXtja(ov tou Ba- 
XoTOU {JLo3((«)v (X ^", £Tiva exet 1^ Ste3v]X(i){jLevY2 [(Jiov^] dbcb dc^tep(i)9eti)^ AiQ{i,iQTp{ou 
Tou Xotdtde. ^Tepov to icXiqo(ov xai ouveYY^^ y((apa^io\} tou IlepaTV] tb XeYO{A€vov 
Th)v AvT(i)vad(i>v {jLoS((i)v a g". iTepov ei^ Tbv outov Totcov Tb xaXo6(jbevov KotXou 
Tou 'Av§b)vi {jLoS((i>v y'- eTepov x<*>p^f(ov Tb dicb Tf^ or(iaq £a^ep(va^ etotv Zzka- 
^oxxdSv)^ To o6veYY^ dX(i>v(ou to) npoafU)vdTOU (jlo$((i>v ^'. x<*>P^(ov ^v vf^ ^e- 
ptoxv) Tcov reXX(5v to dicoxdTfa) 'I(i>ivvou tou Aeuouai Tb xai ^Xrja^ov x<>^potf (ou 
Tou BaatXe(ou {jloB((i)v a q'\ STepov ev tvJ 'jceptoxv^ tou Apu{jLaXX(ou to da:o tcu 
AuX(xou Tb xaXo6(JLevov tvj^ Auy^o^ Tb icXv)a(ov y(jiapa/^iou tou Ko(jLdpt {jlo%(<i>v a' ^". 
STepov x^*'?^?^^'^ ^^ '^ ^^P^XT) '^^^ Sxivld)^ Tb xaXo6(jLevGV tyj^ KuXtorpa; ouv 
xat Tou ^i • . . xai tou d^oripa tou ^v)poicoTa(jLou, Saa xai old etatv. eTepa /<«>- 
pdfta ev TV) xeptoxvi tb)v STXa^ouvdBiov of!^ t^v 8tepxo{iivv2V ^(Aoa(av 6S6v, xai 
YupG^et Y) 63b^ Tou x<*>p(ou xai xaT^pxeTat drb tou x<*>P^?^^ '^^^ Apeicocvou xai 
d^jcoBi^^et {lexpt tvj^ Biepxo(JLivv)^ oSou, 5aa xai oid eiat, {jloB((i)v e'. TOuTa ofjco tou 
xup(ou "ApTa^daSou. eTepov x<^P^?(ov Ttov *A{JL{jLi^v Tb xaXou{jLevov IlpoeaSpdTov, 
Saov xai oi6v eoTi xai auTOv dz^ outou. 

''ETepa ei^ tv)v -jcepioxvjv twv *A(JL{JLb)v Td av^ tou STpoT^Y^ 'pe*vou tou 
'AYaXtavou, Td XeY6(jLeva tou IlTepsou xai ZTaupaTd Xax(3ia Ta Te{JLv6{xeva Tcopa 
T^ 8tepxo{JLivvj^ 6Sou, Saa xai dtd eiaiv. eTepov dLp(xdxt et^ tvjv outvjv TO^TcoOea^av 
t6 xaXou{JLSVov Aix(J>AX(i)Tou Tb Iv d:cb tou autou Atx(JLaX(i)Tcu {jlo§(ou a, ^Tepov 
Tb dtv(i)6ev to6tou to XeY6[JLevov tou XaXtxioj^ tb xXvja^ov yniapa/^iou toIj Tt(jLoOiou 
{xoS((K)v a q". iTepov dp(xdxt to dv(i>6ev toutou Tb dhcb tou 'AXvj6tvou xai tou 4>t- 
Xcavou {xoS((i>v ^'. eTepov to xdT(o6ev tvj^ $v)(JLoa(a^ 6dou to xXv)a(cv Yjbipai^ioio tou 
Ka(xaTV)pou Tb dTcb tou ZteXXtavou (xo^iou a'. i^ (sic) dp(xevdxt 7cXv)a(ov t^ ZTpoY- 
YuXvj^ i^ OLTCO Tou Atx(xaX(bTou {xoB(ou a, dcpfxdxt i^ xaXou(xdw] KaadXcvdro^ i^ 
dicb Tou 4>Xe^oT6{xou xai tou Tt{xo6eou •jcXvjaiov x<^P^?(ou tou Talji} (JLo$t(i>v a' 9:". 
X(>>pdfiov ev Tv) weptoxv) twv Bo^apt(t)v tb aizo tou Tupdvw) Tb i:Xvja(ov x**>P*~ 31 

^jTJ xup(cu BsocioXaxTOu xoD Bapou xai irXv^^Cov ^^u^pa^Cou tou xup(ou 'ApTa^oEadou 
xal axoxoTtaOev x<*>P^?i^ '^^ rXuxuoT^po^, Saov xat ol6v eoTiv. &p[Ld%ia Suo st^ 
■a-jV xspioxtjv ToO AuXb>vo^ et^ tov Xr,vbv tou T?YjT5»5pou xai ovwOev tou mm 
N(X3A(dTou (jLoBtou ^", oirep Ixei iq fAOvv} dxb tou 'Iax(i>pou tou TtfjioO^ou. mpov 
£v ijj 'sepiox.fi tou ^tvtxo^ Tb xXriofav x<*>pA?'o^ "^ou KXiSou {jioStou g"* to 
auTO Dvuxep ( tou ToyyP^» ^"^pov xwpdif tov tou dytou Roqi,d to XeYOfUvov ttJ^ 
M^^ TO wXtjafov dfjtveXbu tou 'loxivOuvou Tb oeKO Atj|j{,Y;Tptou tou STpOTOXOWOu 
^b) a. )^(i)pdf(ov ev Ti) ^ptoxt) t^^ Bouordaecog to XeYO^Ji^vov tyJ^ Bpo^oxaq 
:c dxb AeovTOC xou ^OYpt to xXvjafov ev to» ^t (jiipet n^pcu tou BeXou, ev 
Ik T(d kxiptd yfij^o^lo^ t^<; FupouXXa^ piodtou cl. eTepov x<i>P^iov to dnb Ntxo> 
Xicu Tou 'EpBpafou i;Xt)a(ov xal a6veY7u<; yjjipa^lou Moaxou lepiidq tou Moaoupt 
IttBwu 5". xat TO eTepov wXigatov d^jL^nr^Xou tou KdpouXou (i,o8t(i)v S' g". ouv 
TouTot^ xat exepov to «XiQaCov xal aOvsYpC X^P^?^^^ '^^^ XaXt^Sig (?) (jioS((av ^'. 
iSipizeXov to ^^uXtxoTov (?) to dicb MtxonjX tou lepedi^ tou Kaxa^ou to di^o- 
xivO) yjtiipa^ioij tou XaX(SiQ xat tou KdpouXou (jloSiou g". d(i.a iTepov et^ tvjv 
^wjC^iv Zxtved)^ Tb 9cXYja{ov xal auvefp^ d^jLTCeX^ou tou 'EvotxtdTOu ixb Tb au- 
xa{Juvov TO xoTd Sua^jid^; (JL^po^ dirb Tb auvopov tou aurou 'EvotxtdTOu (jioS(ou g", 
TO 7£pteX6cv Te ttj ar^la (xovtj dicb tou Katj;oa(8ou, xoOfa)^ eTxev e^ dYOpd? NtxY)- 
5^u too 'Apoa^YJpt. iTepov XaxiBYjov et^ tyjv Bpouoxov Tb aif^ AiovTO? tou 
Ap^TYYOu xat icXYjaiov yi»>pa^io\j tou BeXou (ji.o8(ou g". iTepov to XeYO^Jievov twv 
'Vop«ti(*>v ouv TO dp(jLdxt Tb dflcb K^ovaTavTivou tou STXa^ow^Tt^t, oaa xat oTd 
smv. iTcpov TO ai:o vq^ auTYj^ ^(opedc; to uicb tyjv ToxoOea(av t^^ 'A^iSou tcXyj- 
:(ov )r(i»pafbu tou AeuTepetou auv tou XoxtBi^ou tou TcXYjaiov tou «OTa(iou (jlo- 
lim ^'g", iTepcv xat auTCV ty3<; [auTYJ<; 5(i)ped^J. iTepov ei<; tyjv is^ptoxTjV tou 
Ai/X(5vo^ xal auTb dicb tyjv auTYjv So^pedv to TcXr^atov xal dvb)8ev d^JLic^t tou 
Borjypou (jLoSCou a\ iTepov yiapi^xo"* twv 'A(jl[jl(i>v [icXYja(ov] xal aOvsYp? X^?*" 
Mcy Tou ;ca5cd Stou . . .*) (jlo8(cu 9:". STepov XaxtStov et^ Tbv auTbv toicov xXyj- 
ffwv Tcu Dpf avtxou (jlo8(ou g" • TOtuTa urcb NiXTjTa tou Mav8ax(ou. ^Tepov ei^ t^v 
awnjv ToxoOea(av to icXr,a(ov x*»^?^'?^^ "^ou Ba^^ou to dicb tou Kapu8[dxYj] Tb 
)^f6(jievov ZxtvoupTt, ^aov xai ol6v ecTtv. eTepcv t^(; AYj(Jioata^ dp(JLev(ixt (jloS(ou g" 
^ rM TcD x^p^^^ '^^ OriYyj^ Tb dvcaOev tou ZaXxou (jlo$((i)v ^' g". x<*>p^(ov^ 
^ Ixet i^ (JLcvYj dYOpaaTOV dicb tou AeuT^pt ei^ Tb 'Ep^^t to Xe^i^JLevov tyJ^ 
Ar/ojp[Y;c] "^[tJ&pcr^piaqy to auvefY^ §tepxo(JLivYj(; 63ou, (jlo8(cu a'. ^Tepov ev Tij 

EV 

J) 50W = Stow$^ow? 32 

TOptox-Jj Twv TptCTwv To kKiXe^^^^LVKv T^t; nyjYTJ^ Tb irco tou RaXoiwOiQ to %a\ Xz- 
YCjievov Tou Sapxou [xoStou a'. cTepov dTcb 6soBoa(ou tou KoXuivBpou to I5*»>^-'' 
dfiTCsXku Tou XsYOfAevou Aovyutou [xoBiou g". iTepov dic' outou &.q to 'EpCci t6 
Xv^oiuvc* Ttov RaTOTc^Tpcov To icXr/aiov /(opo^Cou tou Xpu<j6Xou xai Ntxi^a toj 
'Lxkot^OT.iiQfl xat dvu>0ev tou KaXaYspTCCu ic«>^ tou No|i.tx.ou tou . . . 2kra xal oli 
etatv. x<o>p^?(0'^ ^h '^v ic£ptO)rt)v tou Ruvt8(ou, owsp 6)fet i^ jjlov^ dYopacrbv aTzz 
Tou 2Tpo6icaXt, Tb XeY^i^evov Tij? AoYYd^a? Tb wXrja^ov xa^ atjveYY^? yjjipa^iou to-j 
'EvotxtfltTou [i.o5(ou g" auv tou exetae *AYp(XXa. STSpov ei<; ttjv aurvjv Toicodeaiav 
Tb icXr|a(ov Yjbipa^ijoij [tou] Aeurept to ij:o d^tepciKTeb)^ tou BXaxox(T!^iQ [jLoBtou g" 
ob^t Tou eXatxou SevSpou tou exetae taTa[i,€vou. STepov tlq Fepaa^ov Tb XeYon.evov 
Tou Stjpou TO -jcXrja^ov d[i.ic^Xt Ntx-ZjTa tou rpa|jL[AaTtxou [AO$(a)v V g". STepov dq 
T^|V icepioxrjV tou KuvtB(ou to XeYO[xevov tij^ IleTpb; Tb icXYja(ov d[j(.ic^Xt tou Zutou (?), 
oicep ^xti T^ dY(a [jlovyj dicb 'Iwdvvou tou repaxdpt. STepa SuoxoXa et^ Ta IIu- 
poYdOta Tflt XeY6[ji.eva KovovOoSepdTa toc ifKO 0au[jLaaTOu [xo5iou g". STepa SuoxoXa 
xai dp[xdxta t3c dvtoOev yjbi^pdi^w tou IleTp^Tl^vj Td XeY^^JLeva KaTl^ax(a Td d^tepb)- 
OevTa Ttj dY(a [jlovtj xapa 'EXevvj? t!j? KoXuavBpatvo^ \kollm ol g". dp[uhn ttj; 
nXaxb^ [jLiaov twv 8uo 68(5v xet^jievov [jlo8((«>v y'. Stepov icXYjaiov tou ^y^ou Nixo- 
Xdou Tb dvwOev Tij^ 68ou wXtja(ov ^roipa^^ou tou XptaTo8o6Xcu [jlo8(ou g". cTepov 
TO dicoxdTcoOev to [jLsaov xe([jLevov }r(opaf(ou tou XptoroBouXou [jlo8(ou g". xyjico^ 
Tou BtiXou xoTwOev yjapa^lou tou 'AcTept [jlo5(ou q:". x<i)pd^ov Tb Bapuv to dico- 
xdTCdOev Tojv AuOep(I)v [jlo8(ou a'. iTspov Xax(8iov t(i)v Kape(i)v Tb dicb tou Ka^o- 
atB(ou [jLoB(ou g". [x(i)pd«tov] tvj? BdXXr^^; auv tou l^wOev t^? AuO^a^ [jlo8(ou a'. 
eqd[i.TCeXov to 'APacTaYdTou to a%o Tij? [AOvaxij<; Tijq 'APacTdYSta? [jloS(<i>v 5' g". 
ixepov x**>pdf tov tou Adxxou [jLodi(i>v a' ^". ^Tepov et^ tyjv AeovTOxtava to dicb 
Tou BpovTYjciavou {jLoB(ou g". ETepov elq Fepaaiav wXtja(ov tou 'A^acTaYaTou xaTd 
(Aear^JL^ptav tou yjtapoufio^j [jLo3((t)v V g'\ §Tepov tou Sapou zXvja(ov ^(opa^iou tou 
ZTpaToxoTCYj |JLoB(cu a'. ^Tepov T^q AYpa7Ci8(a^ [jloB(ou g". ^Tepov tg>v FG^vtwv [jio- 
8(ou ^". x^^pd^tov ev -rij xeptoxYj twv Ta^itdv Tb dicdvd) xat to xdru) Tb dicb 
Tou Bopou [jLo8t(i)v P'. [eTcpa] /(opd^ta tcSv 'OX60(i)v Td xXr|a(ov ^^o^pa^^ou tou 
Tt^jLoOeou xat tou XptaToSouXcu [jLo8(h)v 5'. gTepa tyj^; nYjYYJ^ Ta wXYjaiov t^< 5i- 
epxofJLevYj^ 56ou, xaOci)^ dvep/eTot oltzo xo rietpda{AaTov xat [Jl^xP^ '^^ x(ap<x^io\) 
Tou Tt[jLoOeou xat tou <^uXtdvou xal tyj^ Bp6ar|(;, caa xai oid e(at, [JLo8(b)v e'. oi- 
xoOea^a tyj<; auTYjq dYta? [jlovyj^;, xaOc»)^ dvep^ovTat ifjzb tou yjbipa^io\j tou STXr^Po- 
tc^tI^yj, xat Y^pi^et yj XtOea dicoxdTtoOev tou rorjYa^tou xal dva^aivet xat Yup(C£t auTb 
TYjv oix(av Tou Ti^r,TliT(ipcu xal d-^cb xe^aXYJc; xwpa^iou tou Tt[jLoO«ou xai twv xXet- 33 

:;jLrRii>y xat oroSifdet {i^P^ "^^ '::poyjj[k<xxo^ tmu /«opa^Cou tou TipkoOscu xat dhrip- 
/£T2! aicb Tot^ X6{i.xae^ xai cu(jLicXT;pst auOtc el^ ty)v UuXoupav ei^ to ZtXyj^o- 
xrrl^iTov, )u3eO(I^; etaiv, Sv^XaS^ xeptcoptqAlva, 5oa xat oti etccv, Sxep Ixei auTTj 
^ drv^a |jiov)) oxb d^tepciMrecix; tou Mapxoupt xae tou KcwijjLCu. iTepa dppiixta 
TsO Kcpiae. ipixcbtea Ta devo) xat xaTU) l6>^ tou apLxeXbu T3e iiTih tou MapYa- 
p!T/;, oca xat ota etctv. iTspov xh xaXo6[Aevov Ti^^ 4>^Xepa(; A^ T<i&v $ucrx5X(i>v 
72 ki;^ Tcu BcuXouOXitpv), 5ca xat ota etatv. §Tepcv to xaXo6(i.evov to KaXa- 
Hpirov cuv xai tou 'PalJaTou xal tou MapY» [pf^] otxovopiiTou, 5oa xat oTa etatv. 
hspov Tij^ IleTpb^ to 'ApacraYflETov ixoBfou ^". iTepov Tb 'Acxp^iOv to ovcoSev 
%•} Ti)jLo6£ou |jio5iou a'* x<<>>P^?(ov "oi? 'AYpcfrctSCa^, xaOo)^ avip^eTat a7:h xh KaXa- 
3p7:ov xat (JL^XP^ /(opa^bu tcu 'ApaoTiYou xat tou KapuSobtT;, 5oa X2t oTi eictv. 
apjjiixt ToO STp2T0xciry; to xiTioOev yjbipoL^ioi} Tcu Apexivou (jloSCcu g". iTepov 
■:: lvb>Oev tw ApexoviTY) to 'APaoTaYiTOu (jlo8(ou q^". iTepcv Tb dfvcoOev tou Zikou 
Ts5 KapgouviTOu xal Tb naxaOavxaaTOTOV ai»v twv 'APaoraYiTWv ydyjp*. Yj^pcK^lo^ 
ToD Tt(jLoO£Ou, Scov xat otov ecrtv. iTepov ei^ Tbv auTbv t6xov Tb xXy|o(ov x^' 
p2st:u Tcu AoxiTl^t (JioS(cu g". Irepcv to dev<i>Oev to6tou, xaOu^^ ivipxeTae (JL^xpt 
^q Ppuor,? Tij^ xaXou(jL^VY)? ^epeYoOca^, 5ca xal oTi eiotv. iTepov /(^pi^tov Tb 
ASY-ptevcv To 2TpofpX6x<»>pcv ouv tou a7ccxiT(i>0ev, ip(JLixi tou netpaa(JiiTou xae 
(UXP* "^ MiXeooa^ l(i>; tou xXaYicu tou Tt(JLoOiou, 5oa xat cTi eictv. iTepa T3e 
xrwOsv TouT(i>v Ta xaXou(xsva SuvxaXioxaTa Axb tou x<«>p«?(ow '^oS 'AOY;va(ou xxl 
X26u>^ ava^a(vei dxb tJjv bSbv l(i>^ tou Tt(JLoOdou tou x<*>P«?^oy ^* Y^p(Cee zl^ 
tb 'Op^txiv, 5aa xal oTi eiatv. iTepov Tb Xe^^iJLevov ttJi; Sxexapvla^ to (a^oov 
xsijjLiVsv ydjipoK^iox) Tou Aix(JLaX(iTou xat tou 'AOY)va(ou (jlo8(ou a'. Irepcv Tb dev(«>- 
^sv Tij^ 8iepxo(JLi'n3^ 6Bou |jlo8(ou ^" lci>; ei(; ttjv xp6xa(iLa'/ tou xwp(<^y- l^spcv 
ywpaotov T6>v Zf&^m Tb XeYCjxevov tou 'AYpO^Xa to av(«>Oev x<*>P^?^v tou 2Ta- 
V'ivc'j (jLoSiou a'. iTepcv Tb dlfva>Oev tou ^y^^^ At(X(jLtXtavou (jlo8(ou ^". x<*>p^?(ov 
"^j? A2YYi5a? t^^ BpovnQatavtJ^ Tb xXrja(ov x(*>pA?(ou tou STOYeivou xat tcu Map- 
VapiT/; (jLoB((«>v a' g". 86axoXa rfi<; BpovTT;atav!j? Ta xXr,a(ov 8uaxoX(i>v tou KoXu- 
wipw (;^^t(i>v p'. €^i(jLxeXov ei? tcv fiy^^^ Tfaaupov^) xXTja(ov e^a^xx^Xcu tou 
Ti;icOicu (jLc8(cu a'. iTepov ei^; t);v auTtjv TOxcOeatav Tb xiTtoOev e^i(jLxsXcv tou 
Xj;jwxg68ou {AoBttJV a' g". iTepcv yjapd^io^ t^? IlXaxb^ twv *PouaeY((«>v xXr^a^cv 
•/wpa^iou Tou rpriYOpiou (JLexpe TTJg $T)(JLOc(aq 68ou (jlo8(ou a'. iTepov ei? to Aa^- 
Vi^Tjv (jLc3((i>v B' ^". iTspov Tou SxipTou Tb devci>Oev x<*>p<3e^(ou tou Aa^ouTv^tavou *) Forsitiin legfendQm: Siaupov. 34 

xal i:XiQ9(ov vfi^ Sispxo|i.£viQ^ 68ou (jloBCou a'. iTspov Tb xa)vo6[jievov toD 'Apca- 
Pijpi Tb wXt;<jiov xai oOveYY^ x«pa^(ou tou STaYtovou (Jio8(u>v a q;\ Srepov tou 
'P(9)c(XXe Tb icXy)9(ov x<*>P^(o^ "^^^ Kopu>v^ou (aoS(ou a'. §T£pov dicb tou 4>X£^- 
T6pL0u TO XfiY^fxevov tou Q(Oap(ou Tb drMi>6ev ti}^ SeepxojJi^VT;^ 68ou ijlo8(ou g'. 
iTepov e!{ r^v IIpdiiTo^oorxbv to iJLeaov xe(|jLevov 8iQ|j(09(a^ 6dou xa( tou 8iepxo{JL£vcu 
Xe^jJLfltppou Tb a«b tou ^k^tn&^OM |jloS(u>v ol ^". x^P^P^^^ ^^^ *Aijhicxw3tov to 
(jL^ffov xe({JLevov x<»>P^9^ou tou npccrf(ovip( xal tou Apeicdivou, xa6u>{ iva^a(ve[ tc 
^ouvi xai to dcTCavu) xo(6(a(JLav, 590v xai oT6v ^ct(v, pi^xp^ ^^ x^P^^^^ '^o^ T(}m- 
6^ou. iTepov Tu>v Ba^icov Ta aicb tou AuX^^ou xoiJLjjLona Suo )ao8(<i>v y'« Itepsv 
Tou ^Y^^^ navTeXei^{jLOVo^ Tb devu>6ev tyj^ S(epxo(JL€VY;^ 6Sou Tb dxb tou FouXoXeu^v 
|jLoS(u>v ^'?''. aic* auToO xai el^ Tb ^uax( 7wXy;9(ov tou vaou tu>v 'Aau>|jLiTu>v |jlo- 

S(ou g". x^P^^^^ ^ "^ '^^P^^Ti '^''^^ t)p6i7<«>^? '^'^ XeY6(xevpv Tij^ Kap^ai; ts 
ouveYY^ tou '£k(ox6TCou xai dcvu>6ev x<<>P^?'ou tou ^Xe^oToiJLOU )jloS(ou a'. iTepcv 
ev Ti) i7ep(0xf) 'tu^v MuXu>v tou AaYY>i(ou Tb 7cXv;a(ov x<*>P<>?iou tou KoXuovSpcu 
xai Tou ApeTcivou (jloS(u>v ol g". iTepov x<*>P^9iov eic; Tb Borc^ipev Tb avu>6ev d(jL- 
weX( Tou IleTp^T^Yj xai icXiQa^ov xit^pa^ioD tou KaiJLOTiQpou Tb X€Y6(JLevov tou 'Ap- 
(jL^vou )AoS(ou a'. iTepov tou <^X(aTpou 9uv tou Xax(S(ou (jloS(u>v f^\ to xXiqo^ov 
Xu>paf (ou Tou 4>Xe^oT6|jLou xai tou KoXuivSpou. §Tepov dp(jLax( to dic' Sou>6ev (ao- 
S(ou g". dp(Adx( Tij^ B(YXa<; tou 'Ave(AoSoup(ou (aoS(ou g", 5icep ^6( auTYj i^ 
(Aov^i d^b Tou Ka6apo<pu>(Aa. iTepov tou 2xuv^ou 6 \oc/h^ OTcb Ttjv xiTU> oTpaTov 
xai dva0a(ve( cuv tou iT^pou Xaxou tou IIpooxe^aX^TOu (Aexp( vf^ Stm oTpdTa^; 
Su>^ Tou x<*>P^?(ou Tou Apeicdvou Tb icXy)o(ov xai o6veYY^ x^P^^^^ '^^ ZuYOT^pcu 
(AoS(u>v S'. §Tepov Tb xaToc dvaioXd^ tou auTou yjuipai^ioM (jloS(ou a, STepov x^" 
pdftov e(^ Tbv Xo(p6xXaxxov Tb Sn:o tou 'AXy;0(vou (aoS(cu g". ^epov xu>pd^(ov 
TO xaXo6(Aevov tou Kp6ou 6 'ka:/p^ dvu)6ev tyJ^; S(epxo(A^VY]{ 6Sou dicb tou 5Xcu 
Xaxou Tp(TOv (AoS(ou a, ^Tepov eiq to dXu)V(v tou MsTa5d "cb dic' auTOu (ao8(ou g". 
fxepov Tb d7C0xdTU> twv 7ceTpu>v Tb xaXou(Aevov tyj^ Ad^vY;? |aoS(ou a', Tb deKO tou 
IleTp^T^Y;. ^Tepa tou K(o(ou tou 'Ioax(ou (?) oi)v tou dicoxdTu>6ev OTpoYT^Xou, 5ccv 
xai o(6v eoT(v. STepov ty}^ 68ou xdTu>6ev ty}? dY(a^ Etpi^vY;? Tb xaXou(Aevov toD 
4>ov(cxa Tb drb tou IleTp^TljY; (aoS(ou a'. fcepov to dicb tou Dpo^Spou 6(<; Tb 2a(A- 
icdTov (AoS(ou a'. §Tepa Td XeY6(JLeva tu)v Ku>X(xax(u>v dicb Tb arpoYY^Xb |Aexp( 
xai TU)v Suox6Xu)v Tb xaTd dvaToXa^ xai dicb T^q 6Sou, 5oa xai oTd eta(v. It6- 
pov yjdpd^ioy t^? But[y;?] Tb 9cXy;o(ov tou Apeicdvou tou x<*>p^fou (aoS(u)v S'g". 
dp(Adx( tu)v Kap(xu>v obv tou Xaxx([)(AaTo^ tou KaYOv(ou xai tou u^d^^AaTO^ §u>^ 
dvu) TO xoTd Sua(Ad(;, 5(jcv xai oi6v Ict(v. ?Tspcv Tb xdTu>6ev toutou ib xai xa- 35 

Xduiiisycy tou Ato^Xou 6 x^p'^ {AodMDy a g". Irepa t3( XeYoiAeva KopoxoXutAicta 
72 cmi^Oev wv MeXavCcov^ xad&^ avjt^a^vouoc (Asxpi tou ^ouvCou, 5aa xai oti etaiv. 
fnpov TO X6y6|X€vov tb ZTpoffuXbv icXYjcrbv x^pA?^^^ ^^ B^ou |jio8(ou a\ £- 
Tspa [Tdk] XeY6|Jisva tou ToTl^ouTa t3( ipiic^Xia, xaO&^ ovipxovTat xat icepcYupC^ouv 
Ttjy oupfo Tou 0OUVOU £u>( d^ t^iV 6&v xal |A^pt Tii&v IIoSi] [vt5v], 5aa xal oTi 
etot. x^bipd^ Tou Kouvouici(i>( Tb ixeiOev tou iXcovtou Tb xal Ta(A6|Aevov nap^ 
i^; 68ou (AoSifov ^'g" ouv t(5v 8uox6X(i)v. x^P^^o^ "^? &^(aq 'AvaoTaofa^ Tb 
xXijoiov Yio^ioio T^g 'Eztoxo^g (m8{(i>v ag", iTepot xi]icot 8uo ei^ tou BXiSou 
pbcBiuv a' g". Irepo^ ei^ Ti;v Bo6oTaocv |ao8i(i>v ^\ i^flcfj.iceXov et^ tS]v BoOoraotv, 
iM^ ov^pXeTat oiiv Tb>v dtp^Mim (a^xP^ '^^ otxta^ tou KovSniXou (jio8((i>v 8'. 
ic5 TicoxoXCou 6 ^) iictXeY^^Jtevo^ x^ico^ |ao8(ou g". Irepov Tb iictXeY6|Aevov tou 
^pcqfifou (Ao8tou a'. x<^^^^ '^^ Mocp{T(a$ dbcb to oici^Xatov (a^xp^ tou ^ouv{ou 
Id^ Tcu x<<^P^(ou Ti]^ 'Eictoxoiciic, 5oa xat oTi elotv, ouv tcov aYp(i>v. Icepov t6 
xAi]9tov x(*>p^^ '^ ^A^aoTiYou (ao8{ou a'. Irepa ip(Aixta T(i>y Au(Aicd>v Tik icXiq- 
Gtsv x^paf (ou Tou "APaoriYou tou KpaYo, 5aa xal old e{ocv. iTepov elq AcaoriQYOts 
K xoii»Oev Twv dqAiceX{(i>v (ao8{ou qr". x^^?^ '^^^ Botl^dv Tb icXtjo^ov tou 
iTORjpcii Tb ao^e^f xal Tb ixetOev (ao8((i>v 3'- iTepov Tb xinoOev toG gEy^ou 'I(i>- 
Gtyyou (jio8{ou g". Icepov T(i5v Kovtou[ico6Xii>v] Tb <3cXt)9(ov x<<)>paf{ou tou ^y^ou A^ovto^ 
xot Ti;^ *fi3ctoxoici]^ (ao8{ou a\ iTepov x^o^P^^o^ c^< '^^ dY^ov Auvari^v icXt)o{ov 
X<i)p3f (ou Tou Z6tou (ao8{ou a'. x(«>pdf cov t^^ A^8ou Tb icXiqo^ov tou icora^Aou 
xai xXi^o^ov xdopai^ioo i9^ T)8v]Y^iTpta< |ao8{ou a'. iTepov e{(; Tb Kuv{8tov xchd»- 
Oev Ti)(; 68ou Tb XeY6(Aevov tou STaXou (ao8{ou^". Irepov Tb J[y(ft>Oev tou xot- 
spX^IA^vou x^^l^^^^^PP^ ^^ ^^^ icXi(}a{ov yumpai^loo tou FouXoXid^v (Ao8{(aiv a' ^". ^ 
To6t(»y Y^ (Ao8((i>v pv^^g". [xo(A(AiTta] d(Ao8coX6Yii2Ta xv)\ 

Y)(Ao{(i>c )^a^ '^^ ^^4^ (Aovi)^ Tou dcY^ou A^ovto^. x<*>p^?(a ev TiJ iceptoxi) 
^ BouaTiaeA^ T3e xXigaiov Y!^^\.a tou B^X [ou] xal icXii]a{ov w* otxiQ(AiT(i>v Aa- 
A20UXVOU Tou ^a^pl (Ao8{ou a', 5 Ix^t ^ 6rfa, (aovv} dncb NcxoXiou tou rpiQYOp{ou. 
itspov x<«>p^(Ov e{g t})v iceptoxvjv tcI^v Tp(>>T(i>v tb xaXou(Aevov tou dbf^ou BXaa{ou 
^ TXi;atov xai oOveYY^ X^P^^^^ FpiQYOp^ou tou KoXox6vOy) (ao8{(i>v g', Sicep au- 
Tsy exec i^ IxxXiQota dticb de^tep(oae(i>( t^ KavaTa. iTepov Tb dhcb 6eo8oa{ou tou 
26:0) tb xfltXou|Aevov tuv Auyv(*>v Tb icXiQaiov x<>)>P>?(ou tou icoica BaatT.t, 5aov 
xal olov loTtv, dcveu tou ixavTO^ 8uax6Xou. iTepov to dcicb Nixi^Ta tou Kavixt 
s«^ i^iv iceptox^^v rri% BouoTiaiQ^ to XeY6(A6Vov tou XaX(xi(i>^ Tb icXv)a(ov xe{(Aevov ') Apogr. t6 

3* 36 

"/wpOL^loD ToO ApoYYOt^ xai icXiQaCov x<*>pA?^u ^? *£iri9X07:t](; (jloS(ou a. irepcv 
X(*>pot^tov (iitb NtxT^Ta tou KouxouXy) ev tSJ ^eptoxfj twv *AYaoi6vu)v to TCXtjaiov 
xai cuvsffu^ ipiJLaxtou tou FpTQYopfou xai SuoxoXtov tou FXuxdpi, xaO(i>; Sp^ovTat 
[kiyjpi Tcov Suox6X(i)v exe(vou "Itoavvou tou KouxouXy) pioSicov a' g". iTepov to oe^ 
MtxarjX tou MtxaXiTlJri ei? Ttjv wspwxTjV tou KaTptxou to icXTjaiov x<(>P^^ou tou 
Apsrivou xat ^XyjoCov x<*>p^?('o^ 'Pb>[xavou tou MtxaXCTl^v) xat tou 'Actvcu, xaOa>^ 
ecTtv 6 Xayb? |jio!{u>v y'. ^Tepcv tcu auTou ei? tov aurov t6i:cv tc «Xtqoicv to5 
'APaTci^fOu xal TkXtjoCcv To>iJLavou tou MtxaXCTl^ri xat auTOv (jLo3uav v'. gTspov 
X<i>pc^isv TO OLTib 6eo8o9{ou tou 6(i>)JLa et^ ttjv T0xc6eciav vfi^ BcuoTioeu); xat 
cuveff^^ yj^poL^iou Tou 4>aYpt xa: tou KaT^Tjxva |jLp8iou a'. 2T6pov to dbcb ^HXia 
TOu Zaxuv6Yjvou to $taxst(jLevov uicb tyjv TOicoOsoCav ty;^ nXoYla^ Tb eTctXeY^fJLevov 
Tou X)p0oX(6ou {jLo!((i>v l' g\ §Tepov yijuipd^io^ xb dicb NtxoXaou tou ^6^00 et^ 
Tijv 7cepto)rYjv tyj^ Bo^oTaot; to e^ eu(i>vu|JLOU (JLepcu; tou vaou tou ^y^ou BXaatou 
nXrjOiov xe((jLevov x^paf(cu tou To^yj xat i^^ hipid pLepet x<*>P^(^u '^d^ BoYfa- 
p6rouXcu |jLc3i(i>v ^'. STepov x<*>P^?^ov '^'^ ^^^ '^^^ KaTcuXou(jL^cu to ezovco xri^ 
^p6oYj^ xorr3i to Suoixbv (xepo^ xat tcXyjoicv /(opa^^cu tou NtxoXaou tou Ap^YY^^ 
(jLo$((ov p'. xal iTepov Toi3 xXetqjLaT^c; (JloBiou g". STepov x<i>p(3^?(ov Tb OTcb Ntxo- 
Xicu Tou Ap^YYoy to xal icXy)c(cv tou 6e(ou vacu tou ^y^^ Aimo^ to xaTct 
apxTCv, xaO(*)^ eoTi 7ept(i>pta(JLivcv, (jloS((i>v y'* ^Tepov yjapd^iov etq tyjv BouoTaotv 
Tb obcb Mavvinj to 7:Xr|0(cv tcov XaXe7C^S(i>v xai tcXyjoiov x^P^^^^ '^^ KXaSou 
ouv xat Tou dlp(JLax{ou tou uzb tyjv Tcxo0eo(av T(ov Sripd>v tc iiXy)9(ov yjbipa^iox} 
Tcu Ktvi(j.(jLCu xat xXyjoiov yiapaifio^ tou KaX6^a Tb d(JL^cTepov (jloS((i>v ^' q:''. 
gTspcv Tb d^^cb Tou KoXoxuv6yj eti; tyjv TOiccdeaiav tcjv Koupo?cd8(i>v, to^v icaXatcov 
oixYj(xaT(i)v Tou nXcuoiivou xai tou Bouxr|[vJou (JLepo; Tb xaTa $u9(xa^ eiciv(i> tou 
7C0Ta(jL0u ?cXr|0(ov x<^P^?(OU tyj^ dYi(«>TdTrj(; e^ctoxor^^, xa6u)^ dicepxsTat (JLS/pi toj 
voou Twv dY^wv 'Axtv86v(»>v (jl98((i)v P' q". Stepov Tb dicb NiXK^Ta tcu xo^a Ka- 
XcxcuXou etq Tvjv Toico6eo(av t(«>v IU^ovd2(i>v Tb entXeY6(JLevov tou K6(jLaT0u, 5gov 
xat oTcv eoTt, ouv tou iceptcpto^JLou xat ^avTC^ tcu icpovo(JL(cu auTCu, tb 7cXyjc{cv xat 
ouveYY^^ 7^(i>paftou tou ZaxuvOr^vou (jlc3((ov e'. (S>oauT(o; xai iTepov (jlc3((i>v 36o 
ev TYj ^eptcxfi '^o^ KuvtS(ou to l7ciXeY6(JLevcv tyj^ IlXaY^a^. STepov tou AtoxcT^- 
xouXou (?) (jLo5(ou ^". STepov Tb XeY6(JLevov twv IlY2Ya8ax((i>v (jio3{(i>v y'- ^Tepov 
To dTcb Tcu X(«>tSta Tb Sv Te xat 3taxe((JLevcv u'b t^v TO7co0eo(av tou BeXXep(Tot> 
TC ^Xrjo(ov xat o^veYY^; yju^pa^iou 6soxt(9TOu tou MaXcuxa, xaOca^ iort 7spt(o- 
ptc(JL^vcv xaTd TYj; ^^oyriq <xMiq^ 5xep Ix^t 1^ (jlcvyj lx(aY)(jLCV (JLeTa Maptovou 1- 
xe(vou Tcu 'AaxoX[d]Pou dxb tou 5Xou toutcu Tp(Tcv, orcep xai vuv ^oTtv d^jL^ce- 37 

Xwv. eispov /cdpif (ov tb aicb Mtx^i^ to5 Ki^v(i>iuo(; iv TiJ wepiox») twv Bail^aiv 
To eKtXeY^iAcvov ■rij? *AYta? Dapaoxeui^^ |ao8{ou a'. gxepov Tb aic6 tou icpwxovoTa- 
pwo To 5v TS tai StoxeCjjievov ev tyj xeptoxTJ tou Ilpexia)^ to «XiQfftov tou Oeiou 
vacu Tou oY^ou lcoohn^ou wXtiffiov x<*>pa?iou TiJ? 'Eictoxo^^, 2v6a iori xat ^peop *) 
£v aiiTw (jLeYa)vOV. iTepov x<i>p^?(0')^ "f^ ^^ MtxarjX tou iconca KaXcxouXou to 
xoXcupievov Tou Kouxoupiivou TcXiQabv x^p^^^ Ntxi^Ta tou oxeuof6Xaxog |ao- 
Im % 5". fepov dhcb tou BXaoCou tou voumjYOw ^b Xey^ixsvov tou KaXapicovo^ 
Vi ^XijcrCov x(»>pa7iou tou Apo-p/ou xat xXriobv x<*>pa9Cou tou MovoxuOpa txoitou a'. 
erepov tou auTou xXiQfffov t^^ Pp6fft? xat «Xif;of(ov x<)>>pa9(ou tou ApoYYou pio8£ou g". 
eTEfov Tou owTOu €v TvJ TOicoOcoCa Twv Bou7wOuX(i>v TO wXiQo(ov xat oOveYY^? x^ 
^29(0» ToG Ap^YYOu "MLi ?rXiQo(ov x<*>P^?^^ '^^^ ToupxezouXcu ii.o$ta>v ^'. ^Tepov 
yop^m To arcb tou (iiovaxou KXa8ou to 8taxe((xevov et? ty;v ToxoOeo^av tou STaX- 
XsD To icXv;a(ov x<*>P^^^ '^O'^ 'Apixivou xat ouveYY^^ X<^P^?^^^ Ba9eXe(ou tou 
ApcYYOw jAo8(ou a'. iTepov /(opdftov to oreb AeovTo; tou AiQ^epdTou et; toicoOs- 
71I3CV Tdi BouXeuTou TO dev(i>6ev tou ZuYoXoupdTou xat icXiQa(ov xdtpa^ (ou NtxoXdou 
TcS XaiSa (Jio3{ou a'. §Tepov to dnb tou Kavvd^ou ei^ t^v iceptoxr|V t(ov BaT^oiv 
T^; 'AYta; [lapaoxeui}; to XeYopievov 'I(i>dwou tou K6|/arou [jlo5(ou a'. ^Tepov to 
rrb AeovTo; tou ApoYY^^^^ou h vf^ Toxo6eo(a tou oy^ou BXaotou axb tou 
:£^t9u ouTOu (Jiipou; xal Ip/eTac I|ji.?cpoo6ev tou tcuX(i5vo; [f^jpi xai tou Eur^n^^JLou 
lAo$»u g". Srepov Yidpd^iGy xo oicb Mt^a^X tou MtTlJ^rcouXou Tb XeY6[xevov tou 
'HXta Tou xd(JLicou Tb xXiqo(ov yiidpoK^h) vffi Koxo(A6Xaiva;, 5aov xai oT6v eoTtv. 
hepov x<*>pd9iov Tb dic' auTCu Tb XeYo^Jievov Ttj; AaYYaSou Tb TcXiQatov yiapoi^izu 
X9U KoXoxuvOiQ (JLo3i(i>v a' g". eTspov x<*>P^?(ov Tb dhcb AiovTo; utou BaJtXe(ou 
To5 ApoYYou e(; vr^ TCTCo6eo(av tou KuviStou to erctXeYO^JLevov tou Z(i)Tv)po; Tij; 
H'AsxapaT(a; xat icXr|0(ov x<»>P«?fou tou Mcvoxu6pd (jio$t(i>v 3'. ^Tepov (tr auiou 
xrui6ev toG icaXatou dX(i>v(ou ttj; exxXr^(i(a; [jiiOB(ou ^". ^Tepov to OTcb TwaT^cu 
\i^mq Tou TalJ^ Tb XeYo^Jievov Tf^; IIXaYta; to TcXiQff(ov x<<>P^7(ou NixoXou tou 
ifXJT€XTovo<; (ji.o3t(i>v a'g". 2Tspov dic' auTou to xaXo6(Jievov t>j; Ai^jl^vtq;?] xat 
'hpjoi "/iapa^iori tou Movoxu6pd (jL0$t(i)v 3'- ^Tepov Xax(8tov dic' auTOu to wXiQotov 
*/(i»paf(ou Tou Z6tou. &repov Tb drcb T(ii>v MaxspdS(ov tou Ka(ji.iciQo(ou to TcXiQOtov yjui- 
piotsu Tcu Ap^YYOo xat xXiQotov x<*>P^^'ou tou Z(i}[Ka xal tou KaX6^a (xo8((i>v 3'. 
hspcv yijipi^io^ Tb dicb Ntxi^Ta ulou exeivou K6(AaTou tou icoTcd KaXou xXiqo^ov 
■sO vaou Tcu oY^ou A^ovto; xat wXtqo(ov tou 'EvotxtdTou (jioB(ou g". iTepov drc' auTOu Apogr. ?p^««. 38 

ei^ t^v d^(av KupcoxV ^^^ '^^ To^o6ea(oev toO Kouxouvdo)^ (aoSiou a . ^Tspov 
tb oTcb 6aXaaGi]vou tou Movoxi^Oou ev vfi icepioxji tou KuviSpCou to eictXeY^fuvoy 
T(5v 'Ayp^cov tou AaYX(xS(ou to ?cXi](j{ov xal o6ve*f)n>^ x^^?^^^ '^^^ KouXafTOu, 
%o^b^ xeptop((ei (AeTa icavTb^ tcu 9ixa(ou auTou, Soov xai di6v iortv. grepov x<a>* 
polf lov To dixb l(i)iwou tou KouXafTOU e!^ tv}v TOTroOeo^av tou Kuv(&p(ou Tb Xey^ 
[Aevov Tou KXetcrpLOTO^ icXiqo{ov x<<^P^?(^^ BaotXe{ou teped); tou AiQ(jLaTp6icouXou 
[jio8(ou g". irepov to dbcb BaXaaov^vou tou MovoxuBpa xoT^t t(i>v ^uvoiv Tb Xe- 
YOfxevov To&v Uri^a^axim icXir)o{ov xal ouve*)f-^q x^P^?^^^ ^podBpou tou ^A^aoTOYOu 
{jLoS(ou ^\ (boouTu^ xat Irepcv x<*>p<^?tov "^^ 'icXvjoiov xat ouveYY^ x^P^^^ '^^^ 
*£pu6pa{ou xai /(opa^^ou xevTap^ou tou IIpaiJLaTa, Soov xai oi6v iorev. Irepov 
0.%' auTOu el^ tov 6p66Xt0ov to tcXiqo^ov tou KaXa^pou (Jio${ou a\ STepov Tb ai:b 
Tou NtxoXiou Tou Kop(ovdou Tb d^jcoxard) Ti)^ oixe{a{ Nixi^Ta tou BouTcXava to 
icXtjo^ov xai o6veYY^ Xiopa^hj Mtx^r^X tou ^a^pi (aoSi(ov ^\ ^Tepov yjbi^if io^ 
TO dicb KaXcSj tou rpTf)YOp(ou iv Ttj oceptcxii twv Borcl^div to XeY6(Jievov tou <^pe- 
OTO^ Tou Zuxa|jivou '7cXr|0{ov /(opa^^ou tou MavSaxiou (jloS{ou a'. &cepov Y^^pdf tov 
Tb dxb NtxoXdou tou t^^ MdXtooaq to XeY6(Jievov T(i&v *AX(ji.up(S(i>v to «XiQaiov 
xac ouveYY^^ yiapai^ioo t^^ dYto^TdnQ^ Tictaxoiri}^ xai icXr^{ov xd^pa^^ou tou 
<^aYpi |JioS(ou a\ ^Tepov to icXyjo^ov tou e{pr^(JLivou vacu Xoxbg 6 ^tXeY6(ji.evo? 
Tij^ 'EXa{a? [Uyjpi Tfji; 6Bou [uoiim y'. ^Tepov to Spro tov ApoYYdpaxav ty;v IIo- 
XeTcu (?) icXiQa(ov xai dv(i>6ev toutou (jloS((i)v a' g". 6(jLo{b>( xai Td icsp^Yupa 
Tf|^ dY{a<; (jlov^^ drcb Tb x<*>pdftov tou Atd[vt?] xai dvaga^vet i^ oupd obv twv 
dp(Jidx(i)V xai dicipxeTat dicb Toij x<^P^(^^ '^o^ KaX6^a xai icepiYUp^^et dicb Tb 
X<t>pd9tov Tffi *Eictaxo9C7](; xai dva^a{vet [§(i>^ ei^ to yidpdfio'^ Touj KtXaSiQvou 
xai oeKh Tb Xax^iQ tcu Ap^YYOU xai dvspxeTat dicb Tb e^d(AiceXov tou KaXu^a 
Tou Fupo^Xou, xa6(i>^ Y^d^et ei^ to x(Apd(f\o^ rqq AeY«a^ S<i>; tou yjmpaj^io^) 
Tou X(«>tStd oi>v xai tou x<*>pa?(o<J; ^3 l/piLV* dicb dvTaXXoY^^ oeito tou (Atoep 
Aeouvou, 5aa xal old etatv dicep(xoica. 

"ETepa dq tyjv aWjv weptoxi^v, dicb to icp6XiQ(Aa 6 Xax6?, Bv elx^v outcv 
i^ dY^OE (Aov^ dicb dvTaXXaYi^^ tou icpo^Spou |aoS{(<>v S'. gTepov T(i&v IIaXatu>v Dup- 
^6X(<>v Tb icXiQa{ov tou icpoedpdTOu (ao$(ou a'. §Tepa et^ tov aurbv t6icov icXiqo^ov 
X(i>poc9(ou Tou Kovdxt (AoS((«>v g". 8' g". ^Tepa Td XeY6|Aeva tou KovTwcauXcu icXiq- 
a(ov Tou 3iepxo(A^vou icoTaiAoG xai icXiqo^ov /(opaip^ou tou KaX^^oc xai tou 4>aYpi 
ouv T(5v dYp(«>v |Ao8{a>v B'. &cepov to3 a6X{a(AaT0^ Tb 7cXt]a{ov tou ZTaidvou (aoS{ou 
a'. ^Tepov i^ dp(AO(xiQ il^ dicb tou BotpuxpdTiQ dicoxdTo^^ev TiJ^ 68cu (ao8{ou g". 
2Tepov Tb XeY6(Aevov Tij^; ar(iaq 'AvaoTaata^ (acS{(i>v a' g". ETepov to dxb tou 39 

T2^^ TO zXv;o{ov yjbipwio^ toO Apsicivou xae icXvjaiov x<<>p<3C9{ou tou ?c(xica Moi- 

v^ui}X |io${(i>v y'* 'cb Xrf^pievov xb MiY^ 'A|atc^Xi, xk vOv S^ e§i(AirsXov, yijuipd^io^v 

Bouct6(jiou icXigaiov x<>>P^^u '^ou Ap^-ff^ (xo3{ou a^ ^spov ^XiQafev vfi^ o!xe((X^ 

155 *Apeo[ati} {AoSbu a'^ Shcep Sx^^ aurbv i^ drfia |acv^ iKO di^tepci^asioq Kpooc- 

[tJSioq] Tou ZtXtq^otc^tI^iq xal tou dSeX^ ou outou loi)iwou. giepov to orcb MixovjX 

ToO KoXt^ TO %oczk i\JG[kaq tou vaou t<i)V ti)a{(i)v !Aau>(AocT(i)v tou TicofAaXCou 

|io3{a)v a' g". Srepov x<*>P^(d^ '^'^ )iaXo6(Jievov Ti}^ Kpo6axag Tb ^XiQaCov x^P^" 

^tsu Tou Adv^voCou (iio3{ou a'. Irepov to xaXo6(xevov tou 'AicoBipxcu to a^b Ncxo- 

Xi^T^i] (jiodCou g". Irepov to aicoxiTcoOsv to6tou {^^((ov a' g". §Tepov tou Kuvi- 

^(su t6 icXr|a(ov x^?^^^ '^^^ Xu)(3(a xal av(i>Oev tou 3(epxo(x^vou x^tp^ppou 

tioo(ih)v a' g". iTepov tb iicoxdTioOev toj KXa8ou to wXY)a{ov /^(opaf^ou tou 'AOt;- 

v^xicu (io3(cu a'. Sxepov Xax(Biov tou Aouxav{cu (ao8(ou g '. &cepov Tb dfvioOev tou 

lAvcoOe(Aa (aoS(ou g". fepov x<i>>p^f lov tou Aep(xaTi6>^ Tb icXT)a(ov x<*>P^^ou tvj^ 

'Eccoxoir^ {AoS(<i>v a' g". &cepov Tb XaxtStov tou Ap(xevv; (aoS((i>v ^' Tb nepieXObv 

^ Ti}^ (xovoxij^ MaotpaYY^^^va^* ^Tspov Td)v TouaeY^cov to dncivo) xat Tb 

xiib) To icXv^oiov x<<>>P^(ou Tou XoiSta dhcb T3e $60 TptTov. §T6pov to xaXo6(Aevov 

Tuv Bop^v icXrjatov x<<<>p<X9t^u tou Z6tou(?) (aoS(ou a'. §Tepov xm KeXXa8((i>v 

'XrjOiov x<*>p^9tou tou ^AOiQva(ou (jloSCou a'. &cepov Tb diccicepa Ta aicoxocT(i)Oev 

/(dfa^iou Tou XocStdf (ao3{(i)v ^'. Srepov el^ Tbv auTbv t6icov TcXvjaCov yiiipa^ioij 

Tc5 MovoxuOpa (ao8(ou g". 8' g". iTepa t3c Xe^^^Aeva tou Ticflcpxou xo(A(AaT(a y' 

(cBiijv ^', x^i^P^f^ov Ti)^ AaYxiSa^ TfaSv 'A-^pim xo dcxb Nixi^Ta tou *^pa[K\Kaxt%o\) 

To xXriO^ov x(>>p^{ou tou BapuicpiTV] (aoB((ov ^'. &c6pov x<*>P^?tov to xaTuOev tou 

ifOi BXaa{ou Tb xaXo6(Aevov Aa(AavTC(av(GeT(xcv (aoScou g''. Itepa /^(opd^ia e(^ 

:b louYtivou xe(A(AiT(a 860 (ao8{ou a'^ Tb (a^v §v dzb tou KaoTpcatou xai Tb iTepov 

2xb tou Ku9cp(avou. iTepov ev tyj 7cep(oxv) t(«>v r6paa((i)v i^ XeY0(A6vrj d(p(Aixv) T(ii)v 

'A»aOcip(dv (Ao8tou a'. [iTepov] eS^ tou^ dcYcou^ 'AvapYupou^ to icXv)a{ov x<*>pAf^ou 

::0 QpoiSpou (Ao8(ou g '. iTepov Tb xiK^Oev tou diY^'ou 'I^oivvcu tc '<cXv)a{ov tou 

'A^OEsriYOu (aoS(ou a\ iTepov tu^v KoupouTca3(i)v to d^Tcb tou MovoxuOpi auv vqq 

?:T2(A(a^ (Aod{ou a'. x^P^?'^ '^^ BaY^o^v t^ TcXv^atov t^^ eiccoxoTr^^, xaOu)^ 

izKsp/ovTa^ dhcb Tbv icoTa(Abv Ib)^ dlvfa) tou xaOia^Aaio^ (Ao${b>v y'* ecepov toO 

Tpax(i)v{ou Tb diicb Tou wf a^oXaY^vou (AoBtou g". eiepov ty}<; 63ou Tb icXv)a(ov 

/upaf{cu Tou Z6tou xal Tijq 'Emaxoicvjq (aoBiou ^". sTepov xaT(«)Oev tou 2(i)Ti^po^ 

:: «cb vTfi au^^You re(>>pY(ou tou ApoYYou (Aod(b>v 5' g". iTepov /(opa^ (ov twv 

Tpirwv (?) TO ic6p(eX0bv aicb tou 'Avo(vou (acScou a. eTepov to dlvo^Oev tcu oy^ou 

ATipiijTptou TO cbcb NtxoXiou tcu Aaxo(Aaxou xat 7cXr|a(ov x<«>P^f (ou tou Fpr^Y^P^'®^ 40 

[AoStou d. STspov To TCXvjvtov xou XopcuTTiptou TO dbco TO'j oup Aeo6vou (AoSisu aj 
^TSpov o£ ouTOu TO XsYOjXcVov Tou NKiaoxo^ ouv Tou rpYjvspaTou [jLbB{(i)V y'. eTspoi 
Tb Ai:b Tou Kaarpioiou to xXyjofov x<*>P^fo^ 'fo'^ Xajxooxuv^ou (ao3((i>v P'. x*^?* 
y.a SiuavTa ev tyj auTij iyta ijlovij |x65tapx6'g" itai dfioStoXofrjTa xo[j.|JiaTia C 'A[JL?c^Xta. 

*0(Ao((i)^ xat T3e d(JiTCdXta Ttj? dtYtwTaTrj^ i7Ctjxoz^<; Ta utto tc* 
[jLspet IlaXtx^i;. d(;.7;£Xt tou TS;:o(jl6Xcu to icXtjoiov d^jiiceXtou tou Apsicdvou xat 
Tou Iletpaaixou xai ouvsyyw? "cou 5t6pxo(i.£Vou icoTa^JLOu, xaOoi)^ ioTtv tStoxeptoptaxcv, 
530V xat oTov eoTtv. ^Tepa xc{JL|jLXTia p' ei; tou Souytdvou (jlo3{(i)v p'. §T£pov tou Kcp- 
(jL^to^ TO xdT(t>6ev ^^(dpa^tou tcu Maxottpd xat 'tcXyjo^ov t^^ SY;(jLOota^ 6$cu (jLo8ict>v 
y'. ST£pov ei^ To d(JLTCeXt Bauxou to XeY6(jLSVov i^ 'A^JLTceXo; ouv tou xXefo^jLotTct; 
xat Tou xo(A(jLaTtou Tciv *Poi8((i)v (xoS((i)v X^, §Tepov Tij^ Ava^doia^; to TCXYjatcv 
d(JL'eX(ou Tcu BapuxpdTY) to xdT(D6ev tsu xpe(i.vou (JLo8{(i)V y'* itepa dp(jLdxta Td 
xdT(o6£v Tou dfJL^ceXtou tou Xot^d, xa6u>(; dva^a^vouv (JLe^pt Tij^ 68ou ouv xat toO 
av(i)6ev t^<; 68ou (i.oS((i>v y' Td d(Ji^cTepa. ^Tepov d^jLweXt ei? tov &ywv 6e68ouXov 
To XeY6(JLevov tou Apuc? to icXy)o(ov Xaxt${ou tou XotBd auv xai tou XaYYa^(^'«> 
efa); Tou FepovTOi; Td d(JL<p6T£pa (jioS((i>v e'. &cepov d(JLiceXtov eiq Tot d^pta tcu 
\or^o}Am TO d7coxdT(ii)6ev d(jLzeX(ou tou BapuicpdTY) (jlo8{ou a' eTepov ei? to Bap- 
BdvYj To wXr^o^ov xai ouve-fjfu? djxiceXtou tou MixaXiTliY; jjloS(ou a'. iTepa 6t<; Ta 
BdTl^a Td XeY6(jL€va tou BeXXepdTOu xo(JL{JLdTta Buo (jlo3((i)v y') td dicoxocTU) ty;; 
oix£{a? Tou KovJuXou, xa6(i>^ xaTep/ovTat (JLexpt tou xaTepxcjJLevou )ret(jLdppcu. 
etepa twv *AX(fcup(S(«)v, xa6(o^ etotv, (jLo^itov y'. iTepa ei? ttjV H^aXa(Ji(Sa t^ ^PuXea 
TO dvaToXcxbv tou xorajJLOu, ooov xal oT6v doTtv, xa^clx; eort 7cept(i>pto(jt>evov (jlo- 
Stwv 5' g". iTepov to xaTd 5uo(xd(; tou auTou diJixeXiou to icXyjoiov d(jixeX{cu tou 
Kpaod xai tou APaoTdYou (jloSiou g". 8' g". eTepov ei; to ApoYY«f ^>^o'' wXr^o^ov 
d^JL^eXicu Tou dy^ou ToSpd^ (jloSiou a'. eTepov et^ Td Aa(JLaTepd yjyouv t^i; IlaXaid; 
'ETctoxcx^^ •fJYOuv TYJ? IleTpb^ ouv Tcu dxoxdT(i>6ev (jloSiou a'. iTepov to dv(i)6ev 
Tou icY;Ya8(cu to xai tcXyjoiov djjLxeXou tou Mapxoupt |jlo3((i)v ^ ouv twv exeToe 
ioTa(jL^V(i)v SevSp(i)v. iTepov ei? tov k\\js^ Ntx6Xaov eiq tov Sxtvea to icXtjOiov 
Tou vaou |JLoS((i>v ^'. iTepov ei^ tov aurbv toiccv Tb xorcd Sua^JLO^ (xoSt(i>v ^'. ^Tepov 
ei^ T^jV Tcico6eff(av tou Auxou to xat icXYjotov tou d|xiceX{ou tou KoiceXdtwdvvou 
(jLoS{(i)v a' g". iTepov ei^ to Xa^YdStv to icXyjoiov d^JLweXtou tou (JLe^dXou oixo- 
v6|jL0u TO XeY6(JL6vov tou Apu6<;, 5oov xai ot6v eortv. d{jLiceXt ei? tov FeXXbv to 41 

•wT^cbv xsi{jLevov i(jLxeX(ou Tou 2upTo[[AixY)J xb auvsYYW^ tij^ otxeio^ vfi^ Maupo- 
xia^ |ji.o8ia>v 8'. x<*>P^?(a (jloBiu»v ^ a'. [xo(A[AiTta] V g". 

'QaauTbx; xal T3e t^^ (AOVi)(; tou ^yiou 'EaSpi^. ijAic^Xiv Tb dnrb tou 

x^f^ Ts XsY^pLevov tcu Mauptaw^xY) to tcXv]o{ov difjLiceXtou 6u>(jLa tou KaiAOTiQpou 

3[j4JLiTca 860 ouv Tou avu>6€v dcp(jLaxtou djji^dTepa pLC&((i)v y', 5aa xal oid etaiv, 

cepcv To xaXou|jLevov ir^^ 'Xipx/jxi z6 :cXr|0(ov d(JLiceX{ou tou neTp^T^Y) [Jlo3(ou a'. 

rsfov et^ Tov outov t6icov xo dvwOev t^^ STpoYTwXiJ? ^Syouv tou "AXYjOtvdtou 

f jjiixfa 060 Td fuxeudevTa ^opd tou Ka(JLaTY)pou (JLoStou a. ^Tepov djJLicdXi et^ Tb 

ipz-^^xpiTf^^f xo(&{JLaTia ^' xd icXr^o^ov d(X7eX(ou tou STaVdvcu xat tou ^Xe^oTC^jLCU 

LcBicov a' g". ^Tepov et? tyjv TOTco6ea(av tou AuXdi>vo^ xb dicb tou Fepaxdpt Tb 

ziXs-f^jJtevov Tf|^ Koufoxapea? to cuveffw? >wtt di;oxdTU)6ev djJLiieXiou tou Tt(jLO- 

i£cu, xaO<l»^ eoTi ?ceptci>pio(jLevov, xat STepov Tb XeY6(Aevov tou 'Aoxp^You to icXrj- 

r{cv diJLiceXtou tou T(t)t2^i{Pou xai tou Tt(JLo6iou, xa6<i>{ eoTt tStoiceptoptoTOv. iTepov 

•^ Tcv ooTcv Towcv Tb XeYojJLevov Tcu TXaxo? Tb dicb Bco^JLa tou Kapgouva ouv 

Lzl Tcu dvu>6ev dfJLiceXiou tou dicb tou Fepaxdpi |jloS{(i>v ^' ^Jyouv )ioiJL(AdTta y'* 

LT£pa diJi:ceXia eu; tyjv auTYjv T0ico6so(av Tb XeYojJLevov Bapif)v ovv tou AauYdTOu 

:a d;;oxaTfa>6ev ti)^ 0iTY)^ ?cXy)o{ov d(JLiceX{ou tou KoXuavSpdTOu^ xa6a>^ ^oTt 

c£pt(i>p(opLevov, (jLo3((«>v 8'. iTepov tcXy]o(ov tou auTOu "iJYCuv tcdv KaTOJceTpd^v (jlcB{(«>v 

^'g" oyv TYjq Kapca^. STcpov dv(i)6ev tou d(jLxeX{cu tou TI^YjTsJipcu Tb dicb tou 

^>.£^ct6(jlcu (jloJ(ou a'. eTepov ei^ ty)v weptoxYjv twv Aa(JLaTopu>v fo xaXo6(X2vov 

Tsj 'P680U Tb xXrja(cv d(i.iceX(ou exet[vou] xuptcu 6eo8oa(ou tcu Mav8ax{cu (jlc- 

:{:'j 5". &cepov etq tov totcov tu>v IIeTpax6v(i)7 Tb dicb tou xevTdp/ou (jlo8{o'j g". 

hEfcv Tou Apx^dTou To d7coxdT(i)6ev ty)^ Siepxo{JLivY)< 6§ou xal icXY)a{ov tou d(JL?ce- 

Mw Tcu xaXou(jL€vou TaX8ovdTCU (jloSiou a'. ^Tepov to XeYC(JLSvov tyJ? 'A(jltc6Xou 

Ts ::XY;aiov d(;.7:eX{cu tou Ka[JLaTY]pou (jlo8(ou g". d[ji.7ceXt ei^ tc Suatxbv [xepo^ 

yupicu Tou Sxtv^d)^ Tb ?cXY)a(ov tou ^EvotxidTOU ouv xal t^^ aux(a^ (jlo8{(i)v p\ 

iTspcv d(jLic^X'. ev T^ auTY) weptO)fYJ xo(JL[i.oeTia ^' Td Xe^c^jLeva tou Tpo^dpt (jlo- 

:'Jov 8'. gTepov Tb xoTd dpXTOv xe([jLevov tou yj^^pio^} Tb a6veYYi>? tou d[jLic6X(cu 

':s-j Taxpi [Ao8{ou a'. S^(«>6ev toutou i^d[AxeXov to icXY)a(ov tou FouXoX^u^v tou 

itJtieXiou Tcu inh xo 2TpaTox6ict (jloJiou g", ^Tepov Iv Tfj auTYJ icepio/Y) to icXr|- 

c*!sv xal ouveYY^ d[jL7C^Xou tou 'Evotxtdn) dicb to auxd[JLtvcv Tb xaTd 8ua[JLdq 

i^ipc^ «cb Tb auvopov tou auTOu 'EvotxidTou (jloSiou 5:", to ic6pieX6bv ty) dYtu)- 

'%j [jLcv^ dTcb Tcu Ka^l/oatBtou, xa6u>^ eT/ev auib e^ dYcpd<; aiCo tou Apadxou. 

iiiTiXi £v Tij xepiox^ tou Sxtvecu to xdTu>6ev Tf|^ 65ou to d-jcb toO AXr|6tvou 

j"b Tou 5Xcu Xaxou Tp(Tov, [jlo?icu g". ^Tepov ei^ tov aurbv t6iccv Tb XeY6[JL6vov 42 

tb 'Axp<i>TV]piHtv To •xXtqoicv TfJ<; 68o5 [jioSiou ^". 2T6pa d(}i.xdXia Ta T€[Jiv6|i£va 
wapa TTJ^ 8tspxo|X£vy); 6So'j Xa}^ot Suo (AO$(oi>v y'. ^Tspov €i^ tJjv TOTOOeoCav toJ 
A6xou Tb icXifjcfov djjLzeXiou vrfi 'Ewioxoirijq [jio5(ou g". ^Tepov a|jii:^Xi to Xe- 
Y^iJievov 'Op86Xaxo; Tb 'jcXiQaCov d)X7ceXiou toO Zuy^tcu dw* owtou to ^". §T£pov 
dfjLzeXiT^^rjV to raiJflcTou to wXiQaCov dfJL^eXiou tou XpicrTOfopou jjloJiou g". iTepov 
d[Ji7clX( Tou IlyjYaStou xb xXtjafov dfJWceXiou tou FouXoXewv, 5aov xai oT6v dariv. 
^Tepov djjLiceXiT^iQV Tb XeY^jJLevov xri<; Rapsa^ icXv)a{ov d}AiceX{ou TOli Muyuoi} pio- 
8iou g". STepov dpiTceXt dvuOev twv ^y^wv 'Avap^Opwv Tb xXtjafov d}AxeX{ou toO 
rouXoX^u>v, 5aov xat ot6v ^oTt, |jLO$(a>v e', Tb Ixei i^ [Jiovtj Sczo xupiou 'ApxaPao^ 
Tou MavSaxiou. iTepov d^jiiceXt to xaXo6[Jievov tou Aoxou tou \orf^(xlioOj ib 
icXtioCov d[xx^Xi vfiq 'Ewtoxox^i;, 5aov xat oT6v eoTt, [jloS((i>v y'. d[ji.xdXiv Tb ^xsTOev 
Tou u8po[jL6Xou Tb [JLeaov xe([xevov x<<>P<x?(<«)^ '^^ KovTi^aa^, xaO(oq eart IStOTcspio- 
ptaTov, 5aov xai ot6v ^otiv. iTepov ei^ ty)V 7cepio)fr|V twv FeXXwv xb dvcdOev d[jL- 
xeXtcov Tou ZupTO[JLdaY] to icXY]a(ov x^l a^veYY^; x<^P^^^^ '^^^ Bap^ipou xat Itn^c 
TTJ^ 8t€pxo[JLevrj^ 68ou [jloSiu>v y'« x*^P^?'* '^^ auTij^ oY^a? [xovyj^ [jlo$((i>v 5 a' <j". 
*QaauT(i>? xal Td t^? [Jlov^j? tou dy^ou Aiovro? d[JL7ceXia e{<; tyjv 
iceptoxY)V Twv BaTl^d>v. to xdTa>Oev twv otxY)[JLdT(i)v tou DaX^ou] Tb xXyjoiov tou 
'AaxoXsPdTou [jloB((i>v a g". STepov ei^ to BouXavtTou, Tb l^et t^ iyia [jlov^ dicb tou 
Koupxo[iLdXXi, [jLoB((i>v a g". d[jLxdXi elq t^v TOicoOeaiav tou Tico[JLaX(ou to icXrjatov 
Tou d[xiceX(ou tou Apeicdvou [jlo$(cu g". Siepov ei^ Ataarr/Youq Tb icXY]a{ov d[jLiceX( toD 
4>aYpt [JL0810U g". iTepov d[jLicdXt tyJ^ BouaTaq Tb icXY)a(ov x<<>p^(ou tou MovSa- 
x(ou |JLoS((x>v a g". d[jLiciXt Tb dicb K(«>vaTavT(vou tou MtxaX^T^Y) e{^ ty^v toicoOs- 
a(av Tou KatjwatST^pou icXY)a(ov Y(i)pa^lo\j tou Apiffo^ ^*'' icXY)a(ov tou Siepx©- 
[jLivou icoTa[JLOu [jLO$((i>v ^'. iTepov d[jLicdXi Tb xdToOev t^Sv otXY)[JLdT(i>v tou rXu- 
xipi Tb o^veYYy? d[JLiceX(ou tou Ap^Y^ou [jloS((i>v a g" ouv tyJ? icOTa[JL(a?. STcpov 
T^(; ico8oY(»)v(a^ [?] tou Pouvou twv AYp((«>v to dicb ^(dpedt; xaOY)YOU[jL^vou tcu Koupxou- 
[jLdXXt, xaOu>^ icepiYupfliei, oaov xat ol6v doTtv. ^Tepov xdTUiOsv to6tou to dicb 
Tou Mepxoupi [JL0810U g". ^Tepov to xaXo6[jLsvov xb Ma>tpuXdTou xb dicb KaXoO 
Tou rpY)YOp(ou [JL0810U g". d[jLic^Xt tou dYicu 'I^odvvou to uicoxdT^oOsv tou dX(«>v(oy 
[jLo8(ou a'. STspov elq ib KavsxdTou xb STpofifuXdxnQ [JLO$(a>v 5' g '. iTspov icXrj- 
a{ov TOUTOU [JioStou 5". iTSpov 6i<; TO MaoTptxbv to icXY)a{ov d[JLic6X(ou tou Mixa- 
X^tI^y) [jlo8(ou g", ■JiYOWv el? Tb EuaTpdxY). d[JLicdXt ei(; Ta Keptd Tb dvu)Oev tcO 
Z(i>YoXo6pou [xoBtou g", auv twv Ixeiae 8^v8p(t>v. iTepov tyj? dYta? O^xXyj? xb 
xdT(x>Oev TY)q otx6(a^ tou 'A[i.apavT(T^Y) xai icXyjo^ov tyj? 6Bou [xo8(ou a'. Itepcv 
T^(; Suxea^; Tb xdT(»>Oev x<*>pa?^<o>^ [xo8t(i>v t e' 9". *Qaa6T(i>^ ig Tij^ [AovYji; xou 43 

jfiou Ncxi^ ei^ Ti)v nspioxvjv vf^<; Byjvio^ (?) xb xaXo6(ASvov xou Zxij^u (xo3{cu 
2 suv Tiov sxet9e Ssv8p<i>v. Itepov dpLiciXe xb xirioOev xouxou xai icXiqoiov tou 
Ta^irou |ao8i(ov ^'. ^Tepov d]jiiriXi dv ty) iceptox?) ^u Zxev^u xb xaXo6|ji£vov 
T75 \'jxou (AoS&DV «'. Srepov to xaV dtpxTOV tcu x<*>P^^ ^' ^^^ (jieoiQpL^pfav 
toj 3tep}ro(jivou ^^({A^ppou (jioSbu a'. ^Tepov etq Tb SouYiivou Tb icXv)a{ov a^AicdXi 
tsu Toacot MT]va (jboSiou 9", x<*>p^9(A (JtoSbov e' g". 

Kotv ot ovOpbncoe, ot>c xarexet i^ dYiiiyTiTV] iicioxo::^! dicb t(5v {ncoTeXcSv. 

Kd^GTovtivo^ tepeu^ ^vBapSeivig^ ouv -|pvaex6^, ^X^t TcaiSa^ ^aeva^ Vy 8i]Xux3e^ 

;u2v. "jKiipa if^ vu^ji^i] aturou ixouaa Ou^aT^pa (iCav. lcodvw)^ tepeb^ 6 utb^ auii]^ 

nv Y^^txbq ^x^^ 'Kav^a^ ^' dtpoeva^. «op* exe(vou Nexi^Ta^ tepebg tou BapdtoEvf] 

Eywv ulbv a xxi OuyaT^pa^ &'. teXei iv ^(JifOTepot? Y^^eXXCa 8'. Map(a i^ OuYo^p 

£X£cvou Tou "Konui Ntxi^a Ix^uaa uiob^ g , om auxou^ auYYuvatxot ot ^'. ^caTSe^ 

hz auTol; ipoevtxot Tioaapeq, OiQXuxat Buo. ouTOt oveu t^Xou^. A^iov 6 utb^ ixe(vou 

ispeuq Tou iconca Ntxi^Ta TeXeT ev auTcp *pceXX(a v)'. 'Tu>g{vvy;(; tepeuq 6 Tt(jLo0^ou 

lAeta ^oxpb^ a'. 6 utb^ auTOu auv Y^vaixb^ (JieTdt ?cat8b^ OiqXuxv)^ a'. Ntxi^a^ 

TiT(ifam^ xat Oeto^ auTou obv -^vatxbg ^X^^ ^aiSa^ dKpoevaq ^', Ot)Xux3[^ a\ 

TcXst Ik' ouToi? YxeXX^a y' ^". R(i)vaTavTtvo^ 6 ratTotVTi)? auv ^watxb? fym 

^xcepa (jtCav TeXeT dv a^S -p^eXX^a a ^". Ntxi^Ta^; avaYVc&ariQ^ 6 "AvOt^Jio^ 

wv Y«v«xb< Ix**^ ^ou? P' xal Ou^aTipa^ P'. ouTot S^&j t^ou^. ot Tt^vape^ 

^ibl lxe(vou Tou iconca Aot^ipou auYY^vatxot, fyjui^t 6 AiQ^Ai^Tpto^ icaT8a^ opaevag 

'^\ Oy;Xuxa^ ^' xal 6 A^cov depaeva^ ^' xai 6 xpea^6Tepo^ dlpaeva Sva, 860 y«(A- 

Jfoy^ Tou ai>Tou auv Y^aixb^ ^X**^? ^ T' 'fi?P*'iJ* ^tbv a' ouv Y^vatxb? xat STepa 

721^12 depaevexa 860 xal 5 Mavouv)X OuYorc^pa (xiov xat utbv Sva, TeXeT ev dt(jLf 0- 

T5pO^ Y^XX{a 8'. NixT^Ta? tepeu^ 6 KaTaXo^Y]^ ouv Y^vatxbq Ix^^ ^^®^? y'? ^ 

£•4 cuv Y^atx6<. TeXeT ev auTw fnuikyjia y' ^". 'Iwivvt]^ 6 a^eX^b^ aJjTOu ouv 

^JiCttnihq ix®6a*]€ utbv a' xai OuYorc^pa a Y^^eXX^a P'. A^a>v 6 BaXaaaiQvb^ ouv 

TJvaxbq exwv utobg y» ^^ ^® ^^ Y^vatxb? xal icai8b^ dtpaevtxou a'. 'IwawiQ^ 

^ fli^eXfb^ oeuTOu ouv Y^^vatxb^ ^tdv utob^ ^\ b ziq ouv Y^vatxb^ xat OuY^Tpb^ (Ji.tdt{ 

"sXci Y>tsXXia . . . 6eo86atoq (?) 6 TaxuvOiQvb^ ouv Ywvaixb? ex**^ "^o'*^^ ^) °^ '^P^'^? 

7/1 vuvaexo^, icaT8e^ eic' outoT^ dKpaeve^ a', Ov)Xuxat 3'. Auxou8iq<; 6 dive({/tb^ auTou ouv 

T^^vaixb^ TeXeT ^ dijJL^OTlpot^ Y^eXX(a 8' g". x^^jP* "^^w TaxivOiQvou (JLeToe utwv 860. 

*0(io((i)^ ot exicaXat dipxoctoicipotxot ItooevviQ^ tepeb^ 6 Kpaaa^ auv Y^vatx^^. 

KwvcTavtivo? 6 Kpaaou; cuv Y^atxb^; 5^^^ ^'^^<S T' **' OuYorcipa a\ 'Iwavvr)? 

^ Upcj^ 6 ^Tepo^ utbg ouTou auv Y^vatxc^. BaatXeioq 5 Kpaaa^ auv Y^vatxb^ 

r/wv jwv a' xat OuYorcipa a'. x^jp^ ^ vj[jL(pY) outou Ixouaa icai8{a y'- ta 3' op- 44 

cfivtxa, 7u)ivvr|^ b Kpaaa^ ffbv Y^vatxb^ lx<»)v ulou^ y'? ^^ ^^^ ^**'^ Yuvatx^q, st:* 
flwToT^ icaiSia opjevixa P', Ot)Xux3i a'. Mtxa^X lepeu^ 6 Kpaiai; tjv Y^atxb? Ix*^^ 
ulcug . . . ouv yjvatxbq xat OuYar^pa [Aiav KcovarocvTtvog 6 KiTO) Kpaffdc^ cuv 
Yuvaix6?. Ae(i)v 6 dJeX^b? ourou cuv ^vatxb^ ly^wv Ti:ai5(a opaevixa a', 6uy*- 
Tipa<; 3'. N(x6Xaog 6 ulb^ auTou cbv ^uvatxb^ Sx^^ icatSta dpaevtxa a'. M:x^»^' 
6 Kpaaa^ ouv '^^myjb^ l^*^^ watSta dpievtxi y'? OigXuxi P'. x^pa exeCvou tcu 
STpaPflTffeXou Ij^ouoa ulou^ e' xat OuYaT^pa a', ol [kh y' cbv Yuvaixd^, l/*^*' ^ 
icpwTOi; watSia dpcevtxd y', [6] 8euTepo< Adwv 6 XTQiu[oupb?] ouv yuvatxb^ iyjjrt 
icatSta Or^Xuxd ^\ dpoevtxbv Iva xat dSeX^v [xiav. xatB{a Ixetvcu tou Su(i.tou cuv 
Yuvaixb^ sxouoy;? xatSta dpoevtxi yS OijXuxdv 2va (sic). 'Iwavvtj^ b Aaxe3a{(xova^ 
cuv Yuvatxb? I^wv watSia dpoevtxd y'? OiQXuxd Iva. Mav . , . tq Bap^iQvou Ixwv 
OuyaTepa {JLtov. 'A{JLdpavTO(; 6 utb^ auTtJ^ ouv Y^vatxb^ lxu)v TraTSa^ OvjXuxd^ a\ 
Xpuo^ (?) i^ Kopi[AaTOu ouv tou uiou ODjrfi^ tou BeuTepou. EuSoxia i^ Koufjidva Ixouoa 
7cai3ta dpoevtxd a • *Avva i^ Koujxdva ouv rq^ Ou^aTpb^ auTijc. ouTOt ol dvtoOcv 
S(eBT)Xo)(i.svot o^eiXouot xpo7(ji.svetv xat exSouXeuetv vfi ar(iidzivri IrctaxoicfJ iit^q 
i^y/dnr^q auTcov dvaTT^oi}^ auTo( Te xat ol TCOiSeq e^ ^o^uou i^ auro&v TtxTOfjLevot y^vot 
T€ xat Ififovot xat drcXw^ eticeiv, p^^XP^^ ^*' ^5 «utwv ouvtora^^Tat xorcd Y^vsiv 
xoTepxofxevot xdvTe^, xaOu)^ xat 6 u({/v]X6TaT0^ xat xuptioTaTO^ xovTig^ Tt- 
xtdpSo^ b Tcu naXaT(ou xat auOevTYj^ KefaXiQvia^;, ZaxuvOou xat 1- 
Odxri^ OTipYO)v xai eicte^atcov xdvTa Ta Iv to) 9cap6vTt xpaxTtxip •>(er(^[LyLVfa 
^e^ouXX(i)Ta( TauTa (jieTd tou o(Y(XX(ou auTOu xdT(i)Oev. 'ExtjOiq Stb xat ercXiQptoOt; 
TO xoTu) 7:paxT(xbv e^ dpeoxe(a{, OeX/jOeo)^, ou(ji.^(^doe(«)^ xal eiq det StaiJievouorj; 
ev auTct^ dYdicri^ tou xpaTatOTdTOu x6vTe xat tou dYt(i)TdTou dpxtepito^ '£vp{xcu 
ev e^axtoxiXtdot y^po^^oi^ {JLeTpou[jt,evoi^ licTdxi^ ixaTbv e^Sopi^xovTa 
SeuTepfi) XP°^^ tvSixTtwvo? f elq Ttjv SeuTlpav xai SexdTr^v louXtou. 
xaT' auT(i)V Sk xdvT(«)v exe(v tyjv dY^^oTaTTjv 67ctoxow;v tyjv otxtov, [xaOo)^] loxev 
ex TcdXot ev tw xdoTpo) tou dYtou reo^pYiou, tyjv icXYjotd^Joucav ei<; tov Oeiov vacv 
vfiq irtcepaYtag 0eoT6xou xat ei? tyjv dvaToXtXYjv icopTxv. 'Apx^ Tou dYtou 6eoSti)pou. 

A{X7ciXta ev tyj weptoxii tyj? IleovdSo^. dpiiceXtcv to X6Y6{JLevov tou 
noTa{jLou {JLoSio)v a g". xal 6{<; tov auTbv t6icov x<<>pd9tcv {JLoStou a. d^xiceXt tc5 
Bap^dTcu Tb twXyjoiov d{JL7ceXiou tou £upu7ct(i)TYj {jLoStou a'. tcu dYtcu XeXiou, to 45 

s/opLSv ae!sb To3 Koo^Xia [ex] *) (j\rf/jbiprfiQtiAq (XoBtou «'. yjApd<^tOL t^^ iAOvv;^ 

Tsu drfbu 6eoSiS>pou tou i^pstvfjLevou ev T(j> Aijxsvui). x<*>p^^i> "^^ XeY6(A£va T<ii>v 

n£Tpsvi3tt>y t3e dEyu>8ey tou Kou^aXea [jio8i(i>v ^'. toTOVTat 3* iv outci^^) 'fkwiLO- 

hhir, l\ yjApd^to^i to XeYCfJLevov tou KTto|AaTO(;, xxO(i^^ eioiv TCept(i)pt(j|Aeva (sic) 

{i5^!(av q^'. lT6pa Ti av(i>Oev tou Bouxi^Xcu Ta icXT)9tov )r(»>pa^iou tu>v iY^'<»*^ 'Avap- 

f jptdv (jLoi{(i>v ^'. x^^^ov T^^ IleTpb^ (jioSicu a' dxb TcepdtTOu SexaXtTpov a . 

X&>^t9v Tcu Koxou AaYxaStou (aoSCou ol. ecTiv^) xal TcepcopiojjLbq tou TceptY^pou 

Tuv oixrj(Ju£T(*>v TTi^ oe^ao(jLta^ Ta6Ty;g (xovi^^ dc^icb Tb 9n;Ya$t xat dvepxeTat amh [tou] 

AovxaSicu xal 0.1:0 tou IIa6Xou Td x^X^i^eda (jl^xP-^ ^^ '^^^ ^^*<^ ^^^ ^eptouXta 

2*iTs*j d(A^Xt(ov, )f(i>paet(i>v, 3ev$p(i)v, iiik&^ etxetv xivTa IvOev tou xeptTt tcu 

vacu, 002 xat ota etotv, dxeptxoxux;. x^P^?^^^ 'ro^ 'AYva^aXe^o^ to xXiQobv /(o- 

pastou Tuv d-]ft(«>v 'AvapY6p(i>y (jLodtou a'. x<*>pdftoy tou FuiLed)^ Tb xXiQaiov X'^^" 

s:Vj tou Wapd (jloSi(i>v e'. §repoy yjapd^io^ th XeY6{xevov IlaXatd^y Tb xXvjoiov 

Xupzctou Tou ZouiriT^iQ (JLoStou 9". STepov )r(i>pd9(ov Tb XeY^^jLevov KaXa^JiCou Tb 

::^pay6ev tcu Tpd^ou xxt xXiQotov yjapa^ioD tou 4>ou^dXou (jloSCou a'. /(opdftov 

Tou ZT;poxa(jLxtcu cuv t(5v xdT(i>Oev 36o dp(jLaxt(i>v (i.oSi(i>v g' xat xXr|Ctov yjbipa^ioii 

t:j KopYtou. gTepov ytapd^wi to xocd dvaToXd? to6tou xat dxoxdT(«>Oev t^^ 

:txta; tcu Arf(xi7rptou (jloSicu a'. x<*>p^f ^^ '^ou *H(jLepo^f]fXt Tb xXrioCov yjuipoi^oo 

toj MoxptTou (JLoS{(i>v P'. /(opdf tov Tou Aa*Yxa8(ou to dv(oOev dfJLxeXiou tou 'A$aXtTpt 

iJLsBitoiv 8'. x(i>pdf(ov Tijq Apd^t? to xXrjOiov yjtypa^ioM tou IIvjXapiQvoO {JLO§i(a>v P'. 

iTSfov }r<>>pdstcv twv Kap^cav Tb xXtjoiov olxia^ tou rouXoXetov (xoBtcu cr''. iTepov 

it; TTjv IleoydBa to xaXo6(jLevov twv d^i^^^v Axoot6X(«>v obv t(o dxoxdrtdOev, xaO(ft>^ 

£3n ::£pui)pto(JLeyov, to xXr,otov x^pa^tou xup(ou 6eoS(i)pou tou MeTa^d. STepov ev 

Tj aurg 'xeptoyv^ to XeYO(JLevov tou 'AX(«>xou ■*), xaO(A>^ dvip^eTat 0,1:0 tou 2x(«)xaoTou 

a^ ib d(jLxiXt To BXdxtxov xal d%o Tij? oix{a<; OeoStopou tou KauvuTa, xal Y'*'"" 

P'l£'. dxb To d(jLxeXt tou MeTa^d IJyouv tou Ko(jLXoXe(i>v xai dxodt3et dypt tou 

sToopou xat ifupt^et Toy vabv tou d-^ou IlauXou ouv xai tou yju^pofioi). TYJi; xo^xiQ^; 

T:IJ arriQ}} Ila^Xou xal dxdpav dizh tvjv otxtav tou SOXd^ou xat dxoStSet (JLexpt 

^v Tcupoiciiy, 3oa xai oTd efotv. Td IvSov toutou ytapdx^ia^ d(jLxeXt2 xal SevSpt;, 

c'.5o4|Mrca xat ei Tt ioTtv IvSov tou TOto6T0u X6piopto(Jiou (JL^pt tou puaxo^; tou 

A/v«x^, Irepov yitipdfto^ eiq Tbv ouTbv toxov to dvtoOev ynapoj^ioo tou 'A(j/apd 

W^im ho^ ff\uao, eTepov x<*>pd9tov Tqq FuoTepvoq, Sxep Ixojjlsv oejn tou dvcaOev 

>vr/6£VTo^ xuptou 6eo8(i>pou tou MeTa^d, (jloS{(i>v ^'. eTepov /(i)pdf tcv tou MapdvOcu *) Apogr. t6. 2) ApogT. aOrco. ^j Apog^. £?oiv. *) Apogr. ^AXaiiou. 46 

(AoS{cu a'. Iiepov toO Moi^tou tb icXtjaiov Xiiipa^ioo tou ^AI^umoXiTl^t] (?) |AoStou a. 
iTspov yju^pdifto^ vq^ KaXafxada^ i^ouv tou AoYxaSiou, 5aov xai ol^v eortv. Itepov 
iv Tf) Tuepeoxii . . . to avu)6ev tou Kapa^a (aoSiuv a' ^". iTepov x<^p^(ov toO Zxj6vou 
x6 TcXiQffbv x<*>po^^o^ '^o^ naX[aiou] (Ao3{(dv ^'. iTepov x<i>p^f(ov tcov ApoExiov (?) 
To d^foOev x<*>p^^^ '^ou icoica ZTaYfvcu (?) {AoSicav 0'. [xcopif tov] el^ Tbv auTOv 
t6icov [uolim ^' Tb ?cXy]oiov x^9^^^ "^^ llapTTj^. iTepov ei^ Tbv auTOV t6icov to 
icXi}9{ov x<i>p^?(ou Tou Zu(jL(i>vfl(Tou pLoStou a'. et^ Tbv oJrcbv t6icov (jloS^cov a' g". 
iTepov xtiipd^io^ VTf^ dirfiaq AxuX{vi]^ to icXiQoiov x<*>p^{ou tou IIaX[atou] {aoS{ou 
qr'\ x<<>>P^?(ov ev t9} ^eptoxf] tou ^OY^to^ to xaTa avatoXa^ xetpievov /copaf tou tou 
£{pv)vexou (?) xai icXiqo^ov ytapa^iorj tou A^ivt, xaO(o^ iottv b 7ceptopto(Ab^ oarcou 
(jL^Xpt Ti^ xopufi)^ Tou 5pou^. iTepov x<*>p^?(dv tou BpaXXooxiXou tb icXt^o^ov x<*>- 
po^fou Tou 'Al^ovi (jLoS{ou g". Irepov xo>^P^?(^ '^^ 'E^a^o)^ to icXiQa{ov o^JLiceXtcu 
Tcu ^ApYupcicouXou (jLoS{ou ^". iTepov x<*>P^?(ov tou 'Av3piou to XeYO^jLevov tou Ta- 
^iipXiQ tb xatu)Oev ouv tcov SivSpuiv, Soov xal ot6v eottv. Itepov x<<^p^p(Ov toiv 
£iciqX{o>v tou Bev^ttxou (jLod{(i>v f\ Itepov xiiipai^wv tou *Av8p^ou. Itepov x^^^"* 
x&v £iciqX{(i>v tb dcv(i>Oev tou Xapxo(jLat:ittxou [uoiim ^'. Itepov x<*>p^(ov ti)q *A(jluy- 
SaXia^; tb icXiqo{ov [xu^pa^^ou] tou ZocxuvOtvou (jlo8{ou a'. olxoOeo{a tiiiv £OXd^v 
ouv t(i>v SevSpuiv (jlo8{ou a'. ^(jLiciXi tb icXiqo{ov tou Z^aXtxoupSt (jlo8{(i>v 0'- db(jL- 
iciXt tou Ztpeircou tb tcXiqo^cv d(JLiceX{ou tou Aeu>v{8ou (jLoi{u>v ^'. et^ tbv outbv 
t6icov tb xitu>Oev xiapa^iou tou Aeu>v{8ou xai dt^jLiceX^ou tcu 'Ao(i»(jLdtou (JLO${<ii>v ^'. 
d(jLiciXt, tb lxo(JLev dicb devtaXXoYii^ h. tou iY^ou 6eo3<J[>poUy (jlo3{ou a'. d(JL«^Xt e{^ 
tbv autbv t6icov tb icXiqo(ov xai dl[vu>Oev tou KopY^wou (jlo8{u>v ^'. [Itepov] el^ xbv 
autbv t6icov xaT3( 36otv toO toto6tou (jloS{ou a'. Itepov d(JLic^Xt devu>Oev tcutou (jlo8{ou 
^". d(JLiciXt Itepov tb XeY6(JLevov tou Iltep^ovo^ (jlo8{cu g^'. tb xai icXtjo^ov d(jLiceX{ou 
tou Aal^apa el^ tbv autbv t6icov icXt]o{ov d(jLiceX{ou tou Ay^XXCou 8cxaX{tpcu a'. 
d(jLicdXt ti;^ Mtpt{a{, xaO<i>< iottv t8ioicept6ptotov, 5oov xot dtcv lottv. d(JLic^Xt ttjq 
Doo . . t . . xai autb 28eoic6pt6ptotov. d(AiciXt tcu £iry)Xa(ou xai o^6^ Soov xai 
oT6v iottv. d(jLic^Xe tou IIiQYaSax^ou xai aut6v dote xepiu>pto(JLevov. tb dv(«>Oev tou 
iciQYa8{ou e{< tbv oZrcbv t6icov tou iciQYa8{ou tb xotd 86oev tb icXiqo^ov tou Tpa- 
Xi^Xou xai tou Surcijpo^ dp(JLixta yS ^^ >^i ota e{mv. d^iceXt tb xdtu>Oev tou 
dYiou noYxpat^ou xai icXiqo^ov d(JLiceX{ou tou Zouictti^T) (jlo8{ou a'. Itepov d(JLic^Xt iv 
tt) iceptoxfi tou ZicapTiu>^ tb XeY6(JLevov t^^ 'Ap^aq Tb icXv)o{ov tou TpouXou (jlo8{ou 
a'. ei^ Tov auTOV t6icov d(jLiciXt tb icXijo^ov d(AiceX{ou tou KXa8t(A0u (ao8{u>v a' ^". 
iTepov d(AxdXi Tb icXr|0{ov xai dvu>Osv tou 'AYpo{xou Tb icXt)o{ov d(AiceX{ou tii^ (Aovij^ 
Ti3<; nopT[a]v[f)cl (aoSiwv 8'. iTepov Tb XeY6(A€vov tou Tpaxi^jXou, 5oov xai oTcv 47 

EGtrv. i[Mc0..t xh xaXo6|jLevov 'AoxaXe^o, xa6(S>^ eort xeptcoptapklvov tb xXiQa(ov xat 
xiruOev xsu XapxcdfJLara xou d|xi7£X(ou, Saov xai oi6v eori. ^Tepov a(jL7eXt xb tcXiqoCov 
Tou OupYou xat dcvtoOev xal ^cXtjoiov to5 'Otl^apiiou (jLoSCtov ^'. aiA^sceXt ev vr^ 
^sptox^ Tou \yupar(iia^ xb tcXy^oiov tou ZouicitCt;. §Tepov d(JLiceXt ev xy) iceptoxjj tou 
AuXuvo^ To icXtiOiov tou Kou^aXdbou |jloS{su ol. iTepov d(jLic^t vrfi Aax60pa^ 
zo zkrfiioi ipiiceXtou tcu Ao^apa jxoBiou gr". eTepov a(jLxeXt ev t^ xeptoxjl twv 
Ksfa(jLt6)v Tb x^u>6ev ty)^ oixeta^ tou Ka(jLtTl^Y] xat icXrjOtov dt(JLiceX{ou Toi3 IIpcoTO- 
H£7ctapiou (jLoS{(t>v y'- iTepov d^JLiceXt tou Aif)(JLOvidpt (jloSiou a*. iTepov d[jLiceXt Tb iv 
n; Oeoet tou ^AxpdYe(i>^ Tb xXrjoiov d^JLiceXCcu tou FouXoXitov (jloSicav ^\ d(JLiceXt 
ti;; At^Oou 'JJy^^ '^o^ dy^ou 6eoSc^pou to xXyjoCov d(JL7ceX{ou tou rorfa (jLoStcov 
^'. di(jLxdXt Tb xXy^oCov tou Eupuicuiyrt) xat xdTcoOev tou K6vtou d(JLxeXt (JLoStou a. 
lii^w^ Tou *H|A5po3tYXY] ^cn^ xh l^et dicb tou Ae(i>v(8ou tou TpauXoTOu (?) o)^ 
ovTtXoYiov (jLoSCou a'. d(jLiciXt tcu nTep(a>voq Tb icXYjoiov d(JLiceX(ou tou KoupT^; (jlo- 
Stcu g". x^o^pdftov Tou Ktovou Tou £icY2X(ou^ Tb Ixnt dicb tou Kou(jLavou (jloSiou g". 
'0(JLo((i>(; Td x<*>pd9ta t^^ dY((i>TdTY]^ lictoxoTCY)^ tyJ^ Ae(t>vt8td8o(. 
XCDpdficv Tou dYtou 'AvSpdou to icXr|Otov ^copa^ (ou tou Ilept^oXtfftdvou (jloS(cu a'. 
X<i>pd^toy Tb xaXou(jLevov tou Koupou{jLivou to 7cXy]o(ov )^(i>paf(ou tou Oeptortdvou 
X2l tou KouX6vSy] tAo3(ou g\ /(opd^tov tou KoXu(jlicy;t^ Tb xaXou(jLevov, ^Xyjo^ov 
Xopaftou Tou KXouidpt (jloS(ou a' xat §Tepov x(*>pd^ tov (jloS(cu a'. x^p^^^^ '^^ 
xoTGi dvoToXd^ xe((jLevov tcu uiou *AvaoTao(a[^] Tb 7cXy]o{ov tou MavSax(ou |ao- 
Ihjq". STepov tyj^ 'AvaSY]SpdSo^ Tb tcXy]o(ov x<i>p<3t?{ou tou IlepeoTtdvou xal tou 
aYtou NtxoXdou (jLoStou a'. x^pd^ lov Tb XeY6(xevov tou MeYOuXdrou Tb tcXy]o(ov 
X(i>pa^(cu Tou Dept^oXtotdvou (jloS((i>v ^'. ToTavTat Se et^ auTb YXuxo^Xeal S6o. 
Xd^pdftov ib XeY6(xevov tou ^ovico^ Tb icXy]o(ov x(i>pA?(ou tou KXcuSdpt (jLoSttov y* 
Xti>pdf cov Tou dY^ou ^AvaoTao(ou Tb ?cXy]o{ov )rfa>paf(ou tou Kouaxoup(SY] (jloS(ou g". 
X(i>pdftov Tb X£y6(X6vov XpuodTov Tb tcXyjo^ov x<J^pA?(ou xou Ilept^oXtatdvou (jlo- 
Si(i>v ^'. iTepa dp(Adxta ^' Td XeY6(JLeva Kep^tpdSou, ev g> toraTat ig otx(a Ktov^ 
9T7/t(vou tou ZOXa^u. &repov Tb xdT(i>Oev ty]^ o(xiag tou FaYd dp^jidxtov (jloS((i)v 
^' g". Srepa dp(JLdxta ^' ty]^ AocYYdSaq Td tcXy^o^ov yjuipa^ioD tou nept^oXtotdvou 
xat Tcu FaYd (jloS{ou a'. iTepov dp(JLdxtov Toi3 KoXu(jLxr]T^ XeY6(JLevov icXy^oiov 
X(i>paf (ou Tou Dept^oXtatdvou (JLoStou g". x<>>?d9iov tyj^ DeTpa^ Tb icXyjO^ov x<*>P^~ 
ftou Tou Meta^d (jloS{(i>v ^'. x^P^^^ "^^ XeY6(JLeva tyJ^ Xdjpa^ (?), d eS(oOY]aav 
mdXXoYlAa^) tou d^JLTceX^ou t(iiv 6up(S(i>v (jloS(ou a', xocTixovTe^ Std OeXifaed); ') Apogr. dvT{XXay(jLa. 38 

e{{ t)]v dcYCav Kupiax^ ei^ x^v To^oOeatoEV xou Kouxouv^ {jioSiou a, Stepov 
Tb dncb BaXoaoiQVou toD MovoKifOou ev tfj iceptox^ii tou Kuvt^pbu tb €9ciXeY6{i£vov 
T6&V ^A^^pim tou Aa^p^aSbu tb TCXvjaCov xal o6veY)(v^ x^P^^^ '^^ KouXattou, 
xoOciK icep(op((ei (Jiet3[ icovtb^ tcu 8txa(ou autou, 590v xai ol^v dottv. Stepov x'^'- 
pocfiov tb diicb l<i)ivvou tou KouXattou el^ tv]v toicoOeoCov tou Kuv(8p(ou tb Xe-f^* 
(jievov tou KXe(cr{Aato( icXiqoCov yijiiipaflou BaaiXeCou tepia>; toO At)(Jiatp69couXou 
|jio8(cu g". Stepov tb dcicb BaXoffov^vou tou MovoxuOpa xata tiiiv ^uvu)V tb Xe- 
YOiJievov tdv Uvj^aiaatJim icXi(}o(ov xal o6ve*fpq x^P^?^'^^ ^cpoidpou tdu 'A^otiYOu 
(jioS(ou 3'- <li>aaut(id( xac Itepcv x<*^P^?(ov '^'^ icXiQa^ov xai o6ve*)fYu^ x^P^^'^^ '^o^ 
*£puOpa(ou xai x^^p^^^ xevtapxou tou npa^jiata, 5aov xai oT6v ian^. Stepov 
om autou e!^ tbv 6p66X(0ov tb xXir)o(ov tou KaXa^pou |JioS(ou a'. etepov tb aicb 
tou NtxoXiou tou Kopiov^ou tb dicoxorcb) tijq oixe(a^ Nixi^a tou BouTcXova tb 
icXtjo(ov xai (j6ve7^ xtApctxftoo Mt^a^X tou 4>aYpi |JLo8iu>v P'. Itepov yjbipd^io>^ 
tb dicb KaXou tou rpv)Yop(ou iv tij ^sptcxi) tb>v Bar^cov tb XeY6|Jievov tou ^pe- 
oto^ tou Zuxa{xvou icXt)o(ov )r<i)paf(ou tou MavSaxtou pi.oS(ou a'. Itepov y<^P<3(?(ov 
tb dicb N(xoXdou tou t^^ M^Xtooa^ tb XeY6(Aevov ti3v *AX(jLUp(B<i>v xb icXiqo^ov 
xai o6ve*)f)fu^ x^P^?^^ '^^ atr^imdrtiq "Eictoxoic^^ xai icXtjc^ov xi^oflao tou 
^oYpi [uoHoo a'. &cepov tb icXy)o(ov tou elpY)(ji,ivou vocu Xa^bq 6 eictXeY6(Jievo^ 
t^ *EXa(a^ [f-iyijpi tij^ 63ou (jioS((i)v y'* Stepov tb dicb tbv ApoYY^^^^^ ^i^ ^^^ 
Xetcu (?) 7cXv}o(ov xai dvcoOev tc6tou (jLo3(a>v a' ^". 6(jio((i>^ xai td icsp^Yupa 
vf^q arfiaq (Aovfjq dicb tb x^^^d^tov tou Atd[vt?] xai dva^a^vet i^ oupd obv toiv 
dp(Adx(i>v xai dicipxetat dicb tou x^P^^^^ '^^ KaX6^a xai neptYuptCei dicb tb 
X(*>pd9iov tv]< 'Eiciaxo}CY)(; xai dva0a(ve( [§u>^ ei^ tb /(opi^tov tou] KtXaSiQvou 
xai dicb tb Xax(Bv) tcu Ap6-fY0U xai dvip^etat dicb tb E^d(JiiceXov tou KaX63a 
tcu rupo^6Xou, xaO<i>q f^pi^&i tlq tb x<*^P^?^^ '^Q AeY^a^ Sco^ tou )ra>paf (ou 
tou X(«)V8id ouv xai tou x<^paf(oU; o5 ^o(JLev dicb dvTaXXa*piq dicb tou [kickp 
Aeo6vou, 3aa xai otd etatv dicep(xoxa. 

"BTepa el? tJ)v aWjv iceptoxviv, dicb to icp6Xv)(JLa 6 Xax6q, 5v eTxev auTcv 
i^ dy^a (xov^ dicb dvTaXXaYvjq tou Tcpc^Spou (jloS((i>v 8'. §Tepov toSv IlaXatdv Qup- 
36X(i>v Tb xXr|a(ov tou icpoeSpdTCU (jlo8(cu a'. iTepa ei^ tcv aurbv t6icov xXT)a(ov 
X(i>paf (ou Tou Kovdxt (JLo8(b)v g". 8' g". ^Tepa Td Xe^^^JLeva tou KovToica6Xcu wXri- 
a(ov Tou 8tepxo(A^ou icoTa(JLoO xai icXv)a(ov x<<>pA9(ou '^o^ KaX6^a xat tou 4>aYpi 
ouv T(5v dYp(i)v (jLo8((a>v 8'. §Tepov toO a5X(a(JLatoq tb 7cXv)a(ov tou Statdvou (jlo8(ou 
a'. &cepov i^ dp(iLdxv) i^ dicb tou Bopuicpdtv) diccxdt(i>Oev tvjq 68cu (jlo8(ou g'\ 
Itepov tb X6Y6(JLevov tv}^ dvtai; 'AvaaTaa(aq (Ac8(a)v a' g". STspcv to ip::h tou 39 

Ta2^^ xh vkTtaiori yjbipamoi} toO Apeicavou xal iuXv)9{ov xu^pa^Cou xou xana Ma* 
vouijX (AoSCfAV y'. tb X6y6[ji6Vov Tb MiY^ 'AiJLic^Xt, xa vuv 84 e^iiAweXov, ^^^pa^eov 
Bouax6(AOu rXr|9(ov x<*>pAf ^^ '^ou Ap^Y^ou pioSfeu a'. Ixepov ^Xvjofov vf^^ olxe(a^ 
icu Wptar^r^ [uoiioo a\ 5icep fxet ouxbv i^ &^vx |acv^ dlTcb dfeepift^oeo)^ Kpod- 
[xeu>^] xou ZtXiQ^oxdTl^Y) Kal xou dSeX^ou oircou 'I(i>ivvou. Srepov xb oncb MixocyjX 
Tou KaX63a Tb HLOKk Suo(A3Eq tou vaou tcov Tt|jL(u>v !Aa(i>{jiaT(i)v tou Tico(ji.aX(ou 
(jLo8((i)v (X g". §cepov x<>>P^(o^ '^^ xaXou(jievov t^^ KpoOoxa^ Tb ?cXv]a(ov x<*>p^' 
^(ou Tou *A^va{ou [jiod(ou a'. ^epov Tb xaXo6(jLevov tou 'Aico3ipxou to cbcb Nixo- 
Xi^^Y) (jLod(ou g". Irepov Tb dTcoxdTfa>Osv toutou {JLo8(b>v a' g". fTepov tou Kuvt- 
2p(ou t5 icXy]9(ov x<<>P^^^ "co^ X(i>i8(a xat av(i>6ev tou Stepxo^JL^vou yv.V^99^^ 
(jLoo((i>v a' g". iTepov Tb dTCOxdrcoOev tou KXdSou to icXiqoiov x<i>paf (ou tou 'AOrp 
va(ou (jLoSCou a'. Ixepov Xax(8iov tou Aouxav(cu (jlo8(ou gr". iTepov Tb dv(i>Oev tou 
AvcoOe(JLa (jlo8(ou 9". ^Tepov x<*>P^?iov tou Aep[JLaTi(i>^ to TcXiQaiov yjnipoii^iQ^ tvJ^ 
'E^oxoici)^ (jLod((i>v a' g". §Tepov Tb XaxiStov tou Ap|A^ (jLoSi(t>v ^' Tb TcepteXObv 
dicb T^ (Ji^vaxi}^ Ma9TpaYY«Xatva^. ^TSpov T(ii>v TouoeYtb^v Tb d7cdvci> xat to 
xdTu> Tb icXiQo^ov x<<>>P^^ '^o*^ XotSta dicb Td Suo TpiTov. iTepov Tb xaXo6{jLevov 
Tdv Bop^v icXrjO(ov x<*>P^('^u '^ou Zutou(?) (jloS(ou a'. iTepov t(5v KeXXaS((i>v 
xXiQotov x^pA?^^^ '^^ !AOr|Va[ou (jloSiou a'. iTepov Tb dTccxepa Td dicoxdTtaOev 
Xd^poftou Tou XctStd (jLoS((i>v ^'. lcepov e(^ tov aurbv t6?cov TcXigo^ov yiy^^KOM 
Tou MovoxuOpd (jLoStou 5". 8' g". iTepa Ti Xey^^JLeva tou 'rTcdpxou xo(jL(jLdTta f' 
(jLo8t(i>v ^'. x^P^^^^ '^^ AaYxdSa^ Ttov 'AYpttov Tb i,%o Nix^Ta tou ^^^mtJO\} 
To xXif;o(ov x<«>pA?(o^ ^ou BopuxpdTY] (jloS((i>v ^'. iTepov x<«>pd? tov to xdT(i>Oev tou 
oYiou BXootou Tb xaXo6(jLevov Aa{jLavTl^iavtdTtxov (jioStou ^". fiepa x<*>P^?(^ ^U 
TO ^ouYtdvou xc(J4JLdTta S60 (jloS(ou a', to (jl^v §v drcb tou KaoTpto(ou xat to eTepov 
dicb Tou KuTcptovou. iTepov ev Tt) icepiox^ Td>v repaa^tov il^ Xe*fO{jLevrj dp(JLdxT] t£>v 
'AoxaOdptov (jLo8{ou a'. [iTepov] A^ tou^ dYiou^; Avap-ppou^ to icXv)atov x<*>P<xip[o^ 

TSU [IpoiSpOU (JL0S(0U ^". iTepOV Tb xdT(i>OftV TOU d^^ou 'I(i>dvVCU TO TcXlQOlOV TOU 

A^aoTdYOU (jloS(ou a'. iTepov T(i>v Koupou^cdScov to d^cb tou MovoxuOpi ouv Ti^q 
xoTi(jL(a^ [JLoSiou a'. x^P^?'^ '^^ BaYttov Td TcXiQaiov vq^ eictaxoTu^^, xaOu^q 
oKepxovTat dicb Tbv icoTa(jLbv e(t>^ dv(i> tou xaOta^JiaTo^ (jLoSt(i>v y'* iTepov toO 
Tpax(i>v(ou Tb dicb tou 2<pa§oXaY(vou (xoSiou g". eTepov t^(; 6Bou Tb icXY)a(ov 
X(i>paf tcu Tou Z6tou xai vt^^ 'Eictaxoicij^ (JLoStou g '. eTepov xdTo>Oev tou ^(OT^po^ 
To dicb Tij? au^^You FeiJpY^ou tou ApOTYOw [jloSi(i>v 8' g". iTepov x<*>pd9tov twv 
TpuTu>v (?) Tb icepieXObv cl%o tou 'Avo(vou (jlcSiou a'. iTepov to dvtoOsv tou dy^ou 
Ar|(AY2Tptou TO dicb NtxoXdou tou Aaxo[jLdxou xai wXYjaiov yh^pOL^rm tou Fpr^Y^P^'®'^ 40 

{jLO^tou a . STepov xo icXr^ffiQv xou Xopeunjpiou xb axb tou oup Aeo6vou {xoSiou a'. 
iTepov iK auToO tb X6y6ia«vov tou NiQcaKO^ ouv tou rptjvspflcxou (Jib${(i)v y'. ^xepov 
Tb OTwb Tou Kaarpiowu to ^Xtjofov xwpo^fou tou Xapioax6v5ou {xoSi^ov P'. jrcopac- 
f'.a (SiravTa Iv Ti) auri] ar^lcf [jlovy] )x6Sia pxO'g" )^ai aixoSioX^-piTa %o\t.[idzia ^'. 

'A[JL?c^Xta. 

*0[xo(a)^ xat t3c dl;|jLW^Xta tyj? dtYtwra^cTQ? iTCiaxoxij^ Ta utto tco 
(jLspet IlaXtxiJi;. a{;.7csXt tou TSp[ju6Xcu to i;Xy)o(ov a^jiTCeXtou tou Apexavou xott 
Tou Ileipao[xou xat ouveffu^ tou 5tepxo[X£Vou woTa^xou, xa6(i>^ Joriv iStoiceptoptorcv, 
530V xal oTov eoTtv. ^Tepa xc[X[xaTta ^' et; tou Zouyiocvou [jio3((ov ^'. ^Tepov tou Kcp~ 
[xdo>{ TO xaT(i)6ev ^rtjpa^^ou tcu Moxoctpa xai xXv]o(ov Tiji; $iQ[jioa(a^ 6Scu (xoStcov 
Y'. STspov ei? To d[X7ceXt Boujrou to X6y6[xsvov t^ "A^XTceXo; ouv tou xXe(a[xaTo^ 
xai Tou xo[x[xaT(ou twv Toi8((«>v [xoS((«)v t'. ^Tepov Tij^ Avapaata^ to icXyjoicv 
d[jL7:eX(ou tcu BapurcpiTY) Tb xaT(i)6ev tcu xpe[xvou [xo$((i>v y'« Siepa dp[xaxta xa 
xaT(i>66v Tou d[X7ceX(ou tou XotSa, xa6(i>^ dva^atvouv [x^^^pi ti}^ 6Sou ouv xat tou 
av(i)6ev t>}<; 6$ou [xo3((i)v y' Td d[x^cTepa. ^Tepov d[xxeXi et^ xbv iSYtov 6e65ouXov 
To XeY6[xevov tcu Apub^ to icXYiatov Xaxi8(ou tou XotSa auv xat tou XaYY<3tBicu 
€(0; Tou FepovTO*; Td d[ji^6T£pa [jloS((i)v e'. Srepov d[XiceXiov ei^ Tot oYpta tou 
XaYYtt^(ou TO d7coxaT(i)6ev d|X7ceX(ou tou BapuTcpdTV) [xoS(ou a eTepov et^ to Bap- 
$dvYj TO TcXYjatov xai auveYY^*» d[XTC€X(ou tou MtjraXiT^Y) [xoSiou a'. ^Tepa st^ Td 
BdTl^a Ta XeY6[X€va tou BeXXepdrou xo[x[xdT(a SOo [xo3((i)v y^ 'cd dTCOXOTb) tt^; 
oixeta^ Tou Kov56Xou, xa6(i>^ xaTepxovTat [xexpt tou xaTepxo[xevou )fe([xappou. 
itspa Twv AX[xupi5(i)v, xa6(o^ eiatv, [xoBi(i)v y'. ^Tepa ei; tyjv IXaXa[x(Sa i^ 4>uX£a 
TO dvaToXtxbv tou i:oTa[xou, 5aov xat ot6v eoTtv, xa6(o(; eart ic€pt(opia[jLevov |xo- 
8((i)v J' g\ ^Tspov Tb xaTd 5ua[xd(; tou auTOu d^AiceXtou to icXYjatov d[Ai:eXicu tou 
Kpaad xat tou A^aaTdYOu [xo8iou g", 8' g". eTepov eii; to ApoYY«P'>wv icXyjciov 
d[X7ceXtcu Tou dYiou *Ea8pd(; [xoSiou a. iTspov ei? Td Aa[jLaTepd ^^o\jv t^(; IlaXatd; 
^ETCtoxcTCYj? i^YOuv tyJ^; IleTpb? ouv tcu d7COxdT(i>6ev [xo8(ou a. eTepov to dvo^Oev 
Tou icYjYaStou TO xai icXyjoiov d^xxeXou tou Mapxoupt [xo8t(i>v p' ouv twv ixetce 
iaTa[x^v(i)v S€v8p(i)v. ?Tepov ei? Tbv 5^'®^ Ntx6Xaov et? fov Sxivea xb xXr^aiov 
Tou vaou [xoB((i)v P'. iTepov et^ tov aurbv t67cov Tb xard 8ua[xa;; [jLo8t(i)v P'. erspcv 
et^ T^jV TC7co6sa(av tou Auxou Tb xai tcXyjo^ov tou d^xiceXiou tou KoTceXoiwdwou 
[xo8((i)V a g". ^Tepov et<; to XaYYdBtv to xXr,a(ov d[X7ceXtou tou [xsYdXou oijto- 
v6[xou TO XeY6[X€Vov tou Apu6?, 5aov xai oT6v eariv. d[X7ciXt et? fov FeXXbv :b 41 

zkrjsiz^ x£i|JLevov d{iiiceX(ou tou wUpTO^piiiiQ] xb ouveYTuq xf^ ohuiaq zri^ Maupo- 

^OdaGTCi)^ %a\ xa Tvj^ (AOvi}(; tou i^io\i 'EoSpi^. &(JiiclXcv Tb ixb tou 

Pil^fj To Xe^^pt^vov Tcu Maup(aw(xv) Tb icXt]o(ov dijjLiceXiou 6(oiAa tou Ka(ji.aTY)pou 

xsij^xaTta 8uo ouv tou av<i)Oev ippiax^ou aiJif^Tepa [KcZlm y\ ^^^ ^^'^ o^^ ^^^^^- 

lT£pov To xaXou(Aevov Tv)^ TSpixa^ Tb icXr|0(ov a[JiiceX(ou tou IleTp^Tl^T) (jioS(ou a'. 

hefov et^ tov outbv t6tcov xo avu>0«v Tij^ STpofifuXiS^ i5Y®uv tou 'AXriOtvoTOU 

ipjjdxta 8uo T3e fuieuOevra icapa tou KapiaTiQpou (Jio3(ou a'. erepov a|JticiXt ei^ Tb 

Afs-ppptxbv xo(Ji.{jLaTta ^' xk icXv|o(ov d|jLiccX(ou tou ZTativou xat tcu ^Xe^0Td(ACU 

pi:5{(i>v a' g". §Tepov et^ tyjv TOico06o(av tou AuXwvo^ Tb dicb tou Fepaxdpt Tb 

i:r.X£Y6(JLevov Tijq Kou^oxapea^ to ouve"^^'^? xat diroxdTU>Oev d(Jw:6X(ou tou Tt(Jio- 

6£cu, xaO(^^ eoTt icept(i>pio]ji£vov, xat ^Tepov to Xe^^^Jievov tou 'Aoicp^YOu to icXr^- 

cisv d(jiiceX(cu Tou T^iQT^i^pou xat tou T((AoOiou, %a^&q eoTt iStoic^ptoptOTOv. §Tepov 

st; Tov auTov toicov Tb XeYo^Aevov tcu nD^axo^ to dicb 6(x>2Aa tou Kap^ouva ouv 

xat Tcu dvcoOev d(AiceX(ou tou dicb tou Fepaxdpi (aoS((i)V ^' 'iJYOuv xo(A(AdTta y'* 

£T£pa d(Aic£Xia elq tyjv auT*)v TOicoOso^av Tb XeYo^Aevov Bapv)v ouv Toii AauydTOu 

T2 dicoxdT(i>Oev Tij^ 4>iTV)^ icXiQotov d(Aic£X(ou TOu KoXuavSpdTOU; xaO(i>^ doTt 

::£pia>p(0(Aevov, (Ac8t(i>v S'. iTepov icXt)o(ov tou auTou "iJYOUv t(i)v KaToiceTptav (AcB((t>v 

H (?" ouv Ti)(; Kap^o^;. iTepov dvu>Oev tou dpbiceX(cu Toi3 Tl^iQTv^ipcu Tb dicb tou 

1>X6^ct6(acu (aoS(ou a'. eTepov etg tt)v iceptoxT)v t(ov Aa(AaTop(i)v to xaXo6(A6vov 

TcO 'Po^ou Tb icXt)o(ov d(;.iceX(ou 6xet[vou] xuptcu 6eoSoo(ou tcu MavSax(cu (ac- 

!{5u g". §Tepov elq tcv toicov twv Il6Tpax6v(i>v Tb dicb tou xevTdp^ou [loHoj g'\ 

h-pov Tou Apo^fdTOU to dxoxdT(i)Oev t^^ St6pxo(A6VT){ 63ou xai icXt)7(ov tou d(Aic6- 

Xbu Tou xaXou(A6vou TaXSovdTOu (aoSiou a'. ^Tepov Tb X6yc(A£vov ttj^ 'A(aic6Xou 

Tb ::Xr|3iov d(AiceX(cu tou Ka{AaTT]pou (aoS(ou g'\ d^AiceXt eiq to Suotxbv (Alpo^ 

yupiou Tou Sxtv^ux; Tb icXt)o(ov tou ^EvotxtdTou ouv xat ttj^ aux(a^ (aoS((i>v ^'. 

£T£pov d(AxiX! ev Tji auTTj ic6pt0)ff) xo(Ap^Tia ^' Ta Xe^c^Aeva tou Tpoxdpt (ao- 

iUilV 8'. 6T6pOV Tb XOCd dpXTOV Xe((A6V0V TOU X^P^^^ 'fO 06V6YYU<; TOU d(A1C6XlCU 

ToO Taxpt (Ao3(ou a'. l^u^Oev toutou 65d(AiceXov to icXT)ff(ov tou rouXoXi(«>v tou 
ilxttXioo Tcu dicb tc 2TpaTox6ict (aoBiou 5:". ^Tepov iv Tfj auTfj iceptoxfj Tb icXr,- 
T.oi xal ouve^YU^ d^AxeXou tou 'EvotxidrT) dxb Tb ouxd(Atvcv to xaTd Suo(Ad^ 
piep; dicb Tb ouvopov tou auTou 'EvoixtdTou (aoS(ou g", to icepteXObv t^ ^iid- 
:zTD P^^ ^''^ "^ou Ka<]/07(B(cu, xaO(i>^ elx^v outc e^ dYcpdt; oltCo tou 'Apodxou. 
ipiTsXi ev TTJ icsptox^ Tou Sxtvecu to xdccjOev ttj? 6Bou fo dicb tou 'AXr|Otvou 
i*: Toii 5Xou Xaxou TptTov, (ao5(cu g". ^Tepov ei< fov auTbv t6iccv Tb X6y6(A6vov 42 

TO 'Axpo>TiQpixiv To xXr^oicv Tij^ 68ou [xo8iou g". iTspa djjLiriXta Ta Te(xv6{ji€va 
wapa T^(; 8tepxo[JLSvri? 65ou Xaxot $uo (aoS(<i)v y'. ^Tspov ei^ ttjv ToicoOeatev toD 
AuKOu Tb wXtjcCov dfjizeXiou t^<; ^Ewimtoirijq [xoBfou g". ^Tepov afji^reXi to Xe- 
Yijxevov 'OpOoXaxo; to 7;Xt)abv djjtTceXbu tou Zuy^tou opk outou to 9". ^epov 
dfjLweXtT^TiV xh FaliiTOu to wXiQafov AfxzeXiou tou Xpicrcofopou lAoSiou 9:". Ixepcv 
dfJLzeXt Tou nif)YA8tou to wXtjdov d|i,weX{ou tou FouXoX^tov, 5<jov %a\ oi6v dcrtv. 
iTepov diJL^ReXiT^iQV Tb XeY^jJievov tij; Kapea^ «Xv)(jtov dfJLiceXfou tou Mu)u<j^ jjlo- 
8(ou ^". iTepov dfjL^eXt dtvwOev twv dY(a)v 'Avap-^pwv Tb icXifja^ov d[jLireX(ou toO 
FouXoX^wv, 5aov xal oi6v Jcjti, (jloS((ov e', Tb Ix^t i^ [Aovij dicb xup(ou 'ApTaPdEcBou 
Tou MavSoxiou. iTepov d[xiceXt to xaXou[jLevov tou Aoxou tou XaYY^S^ou, Tb 
wXr|0(ov d[i.x^Xt tyJ<; 'Eictoxoicijq, 5oov xat oT6v eori, [jloS((i>v y. d[xxdXiv Tb ^xeTOev 
Tou 6Spo[jL6Xou Tb [JLioov xe([xevov x<«>p<xf ((ov vfi^ KovTi^oa^, xoSco^ eort tStoxspto- 
piOTOv, 5oov xat oi6v ioTtv. iTepov ei^ tyjv wepiox^iV twv TiXkm to dv(i>8ev d[jL- 
iceXifOV Tou ZupTO[JLdov) to tcXt)o(ov xat ot^veYY^; /(opa^tou tou Bap^ipou xat ^iinq 
Ttj^ Jt6pxo[JLevr^? 680U [JLoS((i)v y'- x**>P^f '* "^*» auT^; dY(a^ [jlov^? [jloS((i>v 5 a' ^". 
'OoauTa>( xat toc t^? [AOVYiq tou dYtou AiovTO? d[JLTC^Xta ei(; ty)v 
iceptoxt)v Twv BaT^(i)v. Tb xdTtoOev twv otXY)[JLdT(i)v tou naX[ou] Tb icXtqoiov toG 
'AoxoXe^dTOU [jloS((i>v a' g". iTepov ei^ Tb BouXovtTou, Tb l/et i^ d^^a [jlov^ dicb tou 
Koupxo[JLdXXt, pLoS((i)v a' g". d[Aic^Xt el^ tyjv TOT:o6ea(av tou Tico[jLaX(ou Tb icXv]o{ov 
Tou d[jLxeX(ou Tou Apewdvou [jloS(ou g". iTepov ei? AtaonQYoy? "f^ icXy)o(ov d^jLiceXe t^ 
*aYpi [JLoSiou g". iTepov d[JL7cdXt t^? BouoTa^ Tb 7cXy)o(ov x(i>ptt?(ou tou MavSa- 
x(ou [JLoS((i>v a' g". d[jLiciXt Tb OTcb K(i)voTavT(vou tou MtxaX^T^Y) elq tyjv ToicoOe- 
o(av Tou Ka<JAOOt8T^pou icXy)o(ov "/(tiipo^iou tou ApoYY^u xat icXy)o(ov tou Stepx©- 
[jL^vou xoTa[xou [jLoS((i>v ^'. iTepov d[xxdXt Tb xdT(i>6ev T(ii)V oiXY)[AdT(i>v Tou rXu- 
x4pt Tb oOveYY^? d[JLxeX(ou tou Ap^YYO^ [jlo5iu>v a' g" ouv ty)^ xoTa[JL(a?. iTepov 
Tij^ xoSoYU)v(a^ [?] tou Pouvou twv 'Ayp((*>v to dxb S(oped(; xa6Y3YOU[jL^vou tcu Koupxou- 
[jLdXXt, xa6(ji)^ xeptYup(^et, ooov xat o!6v ioTiv. iTepov xdT(o6ev toutou Tb dxc 
Tou Mepxoupt [JLoS(ou g". iTepov Tb xaXo6[jLevov to MaxpuXdTou Tb StfKO KaXou 
Tou rpY)YOp(ou [jLo8(ou g". d[jLxdXt Tou dYtcu 'I(i)dvvou TO uxoxdT(i>6ev tou dX(i>viou 
[jLo8(ou a'. iTepov elq xb KavsxdTou to STpoYY^^^dxTY) [jlo5(o)v S' g". iTepov icXyj- 
otov TouTou [jLoSiou g". iTepov et(; Tb MaoTptxbv to xXy)o(ov d[JLTCeX(ou tou Miya- 
X^tI^y) [JLoSiou ^", %ouv e?^ Tb EuoTpdTY). d[JLxiXt ei? Td Keptd Tb dv(i>6ev tou 
Z(i>YoXo6pou [AoSiou g", ouv twv exeioe 8^vSp(OV. iTepov t^? dY^a? 0exXY)q to 
xdT(i>6ev TY)q oiX6ta<; tou *A[jLapavT(TllY) xat xXyjo(ov tyj? 6Sou [jloSiou a'. iTepov 
TY)5 Suxia^ To xdT(i>6ev )^(opaf ((i)v [jLoSta)v i e' 9". *Qoa6T(i)^ iq tij^; [jlovy)^ tou 43 

Tftcu Ncx^ra et^ xi^y icspioxV '^i^ 6v)via^ (?) to xaXo6(JLsvov xoO Zw^u |aoS{cu 
2 n/v Tuv €xeioe Ssv$pa)v. Itepov d(xx^X( xo xiTii)Oev toutou xal TcXiQOtov tou 
Ta^itou {AoStcov ^'. iTepov ifjLiciXi iv ty) icepcox^ '^u Zxcviou to xaXo6(Aevov 
7:u ^uxou (AoBudv a'. &cepov to xaT ipxTOv tcu x'^?^^ ^'^ ^^^ (ji.eoiQ(ji0p(av 
T85 d;epxo(Jiivou x^^M^pou (jioSCou a'. §Tepov et^ Tb SouYtivou to icXijoiov a(JiicdXt 
Tou xoxa MiQva (jioStcu g". x<«>P^?(^ (JioSbov e' g". 

Etaiv o{ dcvOpuMcoe, o^ xoT^x^t i^ dytu^TiTT) emoxoi:^j dicb Tti&v uicoreXft&v. 
KwfCTOvtivo^ Ispeu^ b^Bapiid^r^ ouv '^fuvacx^^ Ix^^ icatSa^ dlpaeva^ 2', OiqXuxo^ 
|uay. x^ipoc i^ v6(ji.9ir) auTou Ix^uoa Ou^aT^pa (jl^ov. Ibiivvv]^ lepebg 6 uib^ auTiJ^ 
7JV ^acxb^ ^a>v ica^a^ 0' dpoeva^. icap' exeCvou Ncxi^Ta^ lepeu^ tou BapStdcvt) 
b/w u&v a' xac OuYxcepa^ ^'. TeXeT iv ^(jl^ot^c^ -pteXXCa 8'. Map(a i^ OuYingp 
ix£fyou ToO xoica Ntxi^Ta ^ouoa ufabq ^', oic* auTobg ouTYuvatxot o\ 7'. icatSe^ 
tz autot^ dpoevcxol T^oaape^ Ov)Xuxai S60. outoc dveu t^Xou^. A^cov 5 ulb^ Ixetvou 
lcp^ Tou xonca Ncxi^a TeXeT ev aircco -pteXXta t)'. 'Ttodvvi)^ lepeu^ 6 T((jLoOiou 
p^a ^oTpb^ a'. 6 ulb^ outou ouv Y^vacxb^ (AeTa icaeSb^ OiqXuxy}^ a'. Ncxi^Ta^ 
2VT)fV(daTy)q xac Oeto^ auTOu ouv ^uvacxb^ ^cov icaTSaq dpoeva^ ^', Ot)Xux3c{ a'. 
TsXei te' auToT^ fHAKkia y' ^". KaivoTavTTvoq 6 Tavtdn^^ ouv •/'watxb^ Ix^^ 
6yY«€pa (jL(av TeXeT 4v atrccj) Y>^eXX(a a' ^". NtXT^To? dvaYVc&anQ^ 6 'AvOc(jlo^ 
7JV ^vacxb^ ^wv ulouq ^' xal OuYOT^pa? P'. outoc ct^en t^Xou^. ol Tcdvape^ 
mi ^xe(vou tou ^coicd Aa^dpou ouYYuvacxoc, lx<i>v 6 AT)(xi^Tpco^ icaTSa^ dpaeva^ 
3') (h)Xuxd^ ^' xai 6 Aia>v dpaeva^ ^' xal 6 xpea06Tepoq dpaeva Sva, B60 y«P>'- 
Hfcu; Tou auTou ouv Y^atxb^ ^X^^9 ^ Y* ^Efpal^Ji ulbv a' auv Yuvaixb^ xac ^Tepa 
'ztilia dpaevcxd 860 xal 6 MavouY)X OuYOT^a (jLtav xal ulbv Sva, TeXeT 4v d(jLf 0- 
"spoi; YxeXX(a 8'. Ntxi^Ta? lepeu<; 6 KaTaXdx^? wv YJvacxb? Ix**^ '^^®'^ Y) ^ 
£1^ ouv Yuvacx6^. TeXeT ev auTw fnAky.a y' 9". 'IwdwiQq 6 d^eX^b? aJ«ou ouv 
YJvaab^ exo6aiQ^ utbv a' xac OuYorlpa a' Y^eXX(a 3'. A^wv 6 6aXaaaY]vb; ouv 
'fwaxb^ Ixwv utol)< y* ®^ ^® ^^^ Y^vacxb^ xal wac^b^ dpaevcxou a'. 'IwdwiQ? 
: a!s>«^ aircou ouv Y^vaexb^ £x^^ ^^^^ P'9 ^ ^^ ^^ Y^vacxb^ xac OuYarpb^ (JLcd^ 
TsXsi YxeXXta . . . 6eo86(jto? (?) 6 TaxuvOiQvbg ouv Yuvatxbi; er/jbn^ utou; 8', ol TpeT? 
7Jt Yuvaexc^, icaT8e^ ex* auToT^ dpaeve^ a', OiQXuxal 3'. Auxo68iq^ 6 dve(|/(b(; auTOu auv 
TJvatxb^ TeXeT ^ i[»j^ipoiq •pt-^XXia 8' g". x^iP* "^^^ ToxcvOiqvou (JLeTa uuov 860. 

*0(jLo(fa>^ ol exicaXai dpx<xtoxdpotxot lcodvvYjq tepeuq b Kpaad^ auv Y^vacx^q. 
KiiwaravTivo^ 6 Kpaaa^ auv Y^atxb? Ix***^ ^'^^^^ t' ^^ OuYOT^pa a'. *I(i>ivvr^^ 
^ Up£u; 6 STepo<; ulb^ outou auv Y^va(x6^. BaatXeto^; 6 Kpaod^ ouv Y^vatxb^ 
?Xw jibv a' xat OuYCCTipa a'. yTtpa iq vjijl^t) outou exouaa xa(8ta y'- 'ci P' dp- 44 

aevixa, Iwovvy;^ 6 Kpaodq obv Yuvaixb^ l/wv ulou^ y\ ^^ ^^® ^^ Yuvatx^?, s^' 
auTot^ TcaiZia opiievtxa ^\ dr^Xux^c a, MexavjX Upeu^ 6 Kpaao^ tjv Y^vaixb^ lx<^^ 
uicu^ . . . obv '^vatxb^ xat OuYat^pa {Jiiav- RcovoTOVTtvo^ 6 KaT(i> Kpaoa^ ouv 
Yuvaix6?. Aewv 6 aSeX^b? auTou cuv Yuvaixb? Ixwv watBCa apaevtxi a', Ouy»- 
Tepa^ ^'. Ntx6Xao{ 6 ulb^ auTou ouv yuvatxb^ lyja^ icaiSia opaevtxa a'. M^^or;). 
6 Kpaoa^ ouv Y^vaixb^ Ixoiv TratSCa dipoevtxa y') OrjXuxa ^\ x^pa exetvou tou 
STpaPoYY^^o^ Ixouoa ulou^ e' xai OuYar^pa a', ol |jl4v y' ^ fuvatxd^, Ixmv c 
^poiTO^ xatS!a opaevtxa ^'9 [&] 8e6Tepo^ A^a>v 6 xiQx[oupbq] ouv ^uvatxb^ lyjjxi 
xatSia Or^Xuxa ^', ipaevtxbv Iva xat dSeX^v [Jitav. xatSCa Ixeivou tou Zujxiou cuv 
Yuvatxb^ iYpitar^q zatSfa dtpaevtxa yS OyjXux^cv Iva (sic). lcoavvv]^ 6 AaxeSa{(i.ova( 
ouv Y^^^vatxbi; lx(i>v '^ratSta ipaevtxa Y) OiqXuxa Iva. Mav . . . ig Bapl^v^vou excov 
OuYaT^pa fxtav. 'AfAapavTO^ 6 uib^ auTij^ obv Y^vatxbg Ixcov xatBa^ OiqXux»; a'. 
Xpuai) (?) i^ Ko)j[.|jLa70u cuv tou ulou ouii^^ tou SeuT^pou. EuSoxia i^ Koujjiiva Ixouca 
TcaiSia dpcevixa a' * *Avva i^ Koufjiava auv Tij^ OuYaTpb^ auT^^. ouTot ol av6i>0ev 
SteSiQXiofxevot ^ei^Xouct xpoajxevetv xat IxSouXeueiv tyJ 6(r(t(a':dvf^ erctaxoTci) i(t>; 
eaxoTTj^ auTu>v dvaxvo^^ auTo( Te xat o\ xaTSe^ e^ icfuou i^ auTtov TtxTO(Jievot y^''^' 
T6 xai Iyyo^o' xat dxXtof etxeiVj [i.iy(jpiq 5v e? auTwv auvtoTavrai xaTa Yeveov 
xaTepxofJievot icdvTe?, xaOa>^ xai 6 ui|;iQX6TaT0? xal xupt(OTaTO^ x^vtiq^ Tt- 
xtdpSo^ 6 Tcu IlaXaTiou xat auOdvTV]^ Ke^aXiQVta^, ZaxuvOou xat 1- 
OdxTj^ 0TepY0>v xai eicte^at(it)V icdrra Td Iv t(J) 7cap6vTt xpaxTtxc^ '{VfponL[t,vfa 
Pe^ouXX(i>Tat TauTa (Jieid tou ctYtXXfou auTou xdT(i>Oev. ^ExTdOii] 8tb xat eicXiQpiaOv] 
TO xdTu> TcpaxTtxbv i^ dpeoxeCa^, OeXi^aeco^, au{JiPt^dae(ji>^ xat ei^ det StapLevouor^; 
ev auTot^ dYdxY;^ tou xpaTatoTdTOu x6vTe xat tou dYt(t>TdTou dpxtepeu); *£vp{xou 
ev e^axta/tXtdat xpo^oiq (jieTpou(jievot^ IxTdxt^ IxaTbv e^dofjiifxovTa 
BeuTep(i> XP^^^i^ ivStxTt(i>vo^ ^ ei^ ty]v SeuT^pav xai SexdTTiV louXiou. 
xaT' auT(i>v Be xfltvT(i>v e/etv ty)v dYt(«>TdTY|v extoxoTC^jV tyjv otxiov, [xaOox;] ec/ev 
ex xdXat ev iw xdcTp^o tou dYiou Fed^pYbu, tyjv TcXYjctd^oucav e?*; tov OeTov vabv 
TYj^ uirepaYta^ 0eoT6xou xat elq tyjv dvaToXtxYjv w6pTxv. Apx^) Tou dYtou 6eo8(i)pou. 

A(JLTciXta ev tyj TceptoxYj t^<; IleovdSo^. d(jLweXiov to XeY6(ji.evov lou 
noTa(jLOu (jLo8{(i)v a g'\ xal ei^ tov auTOV t6jcov x^^pdftov (loSiou a'. d(xiceXt tou 
Bap^dTou ib tcXyjciov d(jLiceX{ou tou Eupu7ct(i)TY] (Jiootou a'. tou dYtcu XeXiou, to 45 

r/,o(&£y dhcb toj Kou^aXda [ex] ^) auYX,(i)p/|9Sco^ IJLoStou «'. yjii^^ta, x^^ (^07?^^ 
rd) drftou 6eoS(S>pou tou 'i]pei9{A^ou ev tco A((xevui>. x<*>p^f(ft '^<^ AeYO|Aev(Z tcjv 
nqpoyi^ctfv t2 ovioOev tou Kou^otXea (jioSicov ^'. ToravTai V h auTot^^) y^^^' 
hkisa. B'. x<>>p^(ov '^'(^ XeYopLevov tou KTiopLOTO^, xa6(o^ etotv TCepuoptofASva (sic) 
fioBudv ^'. iiepa T^e av(i>6ev tou Bou)fi^Xou Ta xXyjfftov ^roipaf lou Td>v drfm^ *Avap- 
7^v {jLcSt(a>v ^'. )^(i>pif (ov Ti^; IleTpb; [i.oStcu a' dirb xepobou SexaXtTpov a . 
}rup^:ov Tou Koxou Aa^pcadtou (jloS(ou a'. ecTtv') xal Tceptoptofjib^ tou '^epiY^pou 
Tb)v ctxir2(jMET(i>v T^^ oe^aopLia^ Ta^rv;^ (Jt^ovY;^; dcicb xb ^iYaSc xat avep^eTat an:o [tou] 
ArptaMcj xal ivo toO Ila^Xou t3c }raXcane3a (Jiexp'-^ or; toO vaou xac xeptaOXia 
rjTou d(JLxeXt(av, x^powtcov, $€vSp(i>v, dzXfa); etiretv xdvTa IvOev tou 'Tcepbt tcu 
vacli, 3o2 xat ota etotv, diceptxoxd)^. x^^pd^ lov tou 'AYva90cXe(i>^ Tb xXvjoCov x^~ 
paficu T<i>v arfiiav 'AvapY6p(«)V (JLoStou a'. x^^^pdftov tou rud»e(i>; Tb ?cXv;o{ov x^^P^' 
eo Tou Wapa (jio3t(i>v e'. §Tepov yjbipdfioi^ Tb Xey^^JLevov IlaXatcSv to tcXv)oiov 
X(dpa$iou Tou Souic{t(t) (jlo8iou g". iTepov x^^^pd^tov Tb Xe^^^JLevov KaXapLiou Tb 
xipavOev tou Tpdfou xac icXtjoCov yiopcufioi) tou ^ou^dXou (xoStou a'. x^p^?^^^ 
To5 ETjpoxa^xincu cuv t(i>v xdT(«>6cv $60 dp(JLaxi(i>v (jlo8i(i)v g' xat icXiQoiov x<<>p^?{ou 
rcu KopYtou. eTepov x<*>pdf tov Tb xara dvaToX3c^ to6tou xat d*oxdT(i)6ev xriq 
ccxucc Tcu AT^^JL^viTpiou (jLo^tcu a'. x^P^^^ov Tou *H(JLepo^CYXt Tb 7:Xtjc{ov /(opa^tou 
TO-j MaxptTOU pLO$i(i)v ^'. x(«>pdf (ov tou AaYxa3{ou Tb dv(i)6£v d^JL^eXtou tou ^A^aX^Tpt 
\icvMy $'. ^(dpdfcov ttJ^ ^pdxt^ Tb tcXt|0{ov x<^>pA?{ou tou IlTjXapTjvou {jlo${(i>v ^'. 
hcfov ;^<i>pd^tov Twv Kapi(«)V Tb kXtjoiov olx{a^ tou rouXoXe^ov (jlc8icu g^'. ETepov 
st; TTjv Ileovd^a Tb xaXou(jLevov twv dYtwv Aicoot6X(i)v ouv T(p dxoxdT(i>6ev, xa^cb^ 
em ;ceptci>pt9(JLevov, to wXt;o{ov x<*>P^{o^ xup{ou 6eo$(ii>pou tou MeTa^d. Itepov ev 
Tfi o^jtJ xeptoxT] Tb XeY6(JLevov tou 'AXuyjcou •*), xa6u)^ dvipxeTat dicb tou 2x(«)iuacTou 
2XS To d(JLxeXt To BXdxtxov xal dmo vf^q oixCag 6eo3(opou tou KauvOTa, xac yu^ 
p^sc d^ To d(jLi;dXt tou MeTO^d ff^o\j/^ tou Ko(JLXoXea)v xal diro8{3et dxpt tou 
craupou xat "^pU^ei tov vao^ tou oYtou IIa6Xou ouv xal tou xwpa^tou tt}? *6yx'')<» 
t:5 oy^ou IlauXou xat oTC^pav dnzo tt)v otx{av tou Z6Xd^ou xat d^scoSiSet (JLexpt 
%»v Tcupc{(i>v, ooa xat oid e?otv. toc IvSov toutou x<o>pd9ta, d(jLx^Xt2 xat 86/8pT), 
c'!xi{{iaTa xal el Tt icTtv IvBov tou Toto<kcu iceptopto(JLOu (Jl^xP^ '^^^ puaxo^ tou 
'A)iiixou. Irepov x^^^pd^tov et^ Tbv auTbv totcov tc dv(»)6£v yiapa/^ioo tou ^Atj/apd 
(A23«i»v Ivo^ f^(A(ou. iTepov x<*>pd9tov ttj? FuoTepvo^;, Sicep Ix®*^'^ ^'^ "^®^ dv(i)6£v 
Ar/OsvTo^ xup{ou 6eo8(2)pou tou MeTa^d, (jlo8{(i)V ^'. eTepov x<«>pdftov tou Mapdv6cu *) Apogr. To. 2) ApogT. aOtcj}. 3) Apogr. eiatv. *) Apogr. ^AXaisou. 46 

jAoBfcu a'. iTepov toO Moi^tou xb xXijatov /copa^Cou tou 'A^^dwcoXiTCtj (?) (aoMou a'. 
iTepov x<>>P^iov Ti)^ KaXaixdBa^ ^y®^^ '^^^ AoYxadfcu, 590V xai ot6v eoriv. ^Tspov 
£v TfJ xepcoxi} . . . To a*/<i>0€v tou Kapa^a |jio8ici>v a' g". iTepov xcopiftov tou Zxuvou 
xb icXigo^ov x<*>P^^^ '^o^ naX[a(ou] (AoStcdv ^'. Srepov x<*>p^fCOV tcov ^pdaim (?) 
To drvu>06V x<^P^(^ '^o^ icoica ZTaytvou (?) (AoSicdv ^'. [x<<>pd9iov] el^ xbv aurbv 
t6icov (ao3{(i>v ^' xb nXY)a{ov ^(opafiou ti^g llapTi)^. &cepov ei^ Tbv aurbv t6;cov to 
icXTjaiov x<^A?^ou Tou Zufjuovcetou (xoSCou a'. et^ tbv onrcbv t6icov (aoSCcov a' ^", 
Itepov x<>>P^?(ov t^^ i^^iaq "AxuXivYjq tb nXiQatov x<*>p^{ou tou IJaX[atou] pioSiou 
^". X(i>paf tov ev vfi ^epto^'') tou <S>aY^(i>^ Tb xata ovatoXa^ xei(Aevov xd^astou tsu 
£{pT|V(xou (?) xai icXiQoiov ytapa^iou tou A^^ivt, xaO(o^ iativ b xeptopta(Ab^ outou 
(A^xpt ti;^ xopufi)^ td3 Spou^. Itepov x<<>pdf lov tou BpaXXooxiXou tb tcXvjoiov x<*>' 
pa^tou tou 'Al^dvt (aoSCou ^". Itepov x<*>P<^?(^ '^o^ 'E|a3o>vOU tb icXiQa{ov a(AxeXtou 
tcu 'ApYupoxouXou (aoB{ou ^". gtepov x<*>p^?tov tou 'Av^piou tb XeY6(Aevov tou Ta- 
&^PX^ tb xdttoOev auv tcov Sivip(«>v, 5aov xal ol6v eativ. Itepov ynu^pdpioy tiuv 
Zxv]X{(i)v tou Bevittxou (ao8{(i>v y'« ^tepov x<*>P^tov tou 'AvSp^ou. Itepov yiiapd^o^i 
tuv £xiqX{(i>v tb dfv(i>Oev tou Xapxo(Aat:dttxou [Lolim ^'. Itepov x()^pdf cov ti^g *A(auy~ 
SaX^o^ tb xXv]a{ov [xa^pa^^ou] tou ZaxuvOtvou (ao3(ou a'. cixoOea{a tQv ZOXd^aiv 
auv tciiiv 3ev3p(i>v (aoB{ou a'. &(Ax^Xt tb xXv)a{ov tou £f aXcxoupSt (ao8{(«>v 3'* ^(^* 
xiXt tou Ztpeictou tb xXiQa{ov d(AxeX{ou tou Ae(i>v{8ou (aoS{(i>v ^'. dq tbv outbv 
t6icov tb xdtb>Oev Ytapa^loi^ tou Ae(i>v{8ou xat d(AxeX{ou tcu 'Ao(i>(Adtou (Aod{ii>v ^'. 
d(Ax^Xt, tb Sxo[Aev dxb dvtaXXaYi^^ ix tou ^y^ou 6eo$(j»pou^ (ao8{ou a'. dt(Ax^Xt ei; 
tbv autbv t6xov tb xXy)a{ov xal dvd^Oev tou KopY^wou (aoS{(i>v P'. [Stepov] ei^ tbv 
outbv t6icov xat3c S6aiv tou toto^tou (aoS{ou a, Itepov d(AxeXt dev(i>Oev toutou (ao3{ou 
q", d(Ax^Xt gtepov tb X6Y6(Aevov tcu Iltcp^ovo^ (aoSicu g". tb xal xXiqo^ov di(AxeX{ou 
tou Aal^apa elg tbv autbv t6xov xXiQa{ov d(AxeX{ou tou AyoeXX{ou 8exaX{tpcu a'. 
i(AxiXt tvS^ Mtpt{a^, xaO(i>^ latcv l8toxept6piatov, 5aov xat oTov dottv. d(Ax£Xt tij; 
Uoa . . t . . xal aittb t8toiC6pt6piatov. d(AxiXt tcu Z7cv)Xa{ou xat aut6, 5aov xat 
oT6v iottv. d(AxdXt tou Utjy^^^^ou xal aut6v datt xept(i>pta(Aivov. tb dv(i>Oev tou 
xif]Ytfd{ou et^ tbv aircbv t6xov tou Tr^^^aZioi} tb xota 86atv tb xXY)a{ov tou Tpa- 
Xi^Xou xat tou 2(i>tv|po^ dp(Adxta y'; ^ol ^^ old e{atv. d^AxeXt tb xdt(i>Oev tou 
dY^ou UorfHLpardou xai xXiqo^ov d(AX6X{ou tou Zoux{t2^v) (ao3{ou a'. Itepov d(Ax^Xt Iv 
Ti) xeptoxv) tou 2xapT^(i>( tb XeY6(Aevov tij; 'Ap^a^ tb xXiQa{ov tou TpouXou (aoSiou 
a'. ei^ tbv autbv t6xov d(AX^Xt tb xXvjoiov d(AxeX{ou tou KXa3t(Aou (Ao8{(a>v a q'\ 
iTepov d(AX6Xt Tb «Xtja^ov xal dvu^Oev tou 'Aypo{xou tb xXiqo^ov d(AX6X{ou vq^ (acvtj? 
xri^ nopt[a]v[iic] (aoS{(i)v 8'. Itepov tb X6Y6(Aevov toiJ TpaxiiXou, 5aov xal oT:v 47 

ETZvt, i^adkt xo xaXo6|i£vov ^AoxaXe^o, xaOib^ eort 7ep(u>pto|4ivov to icXtiO^v xat 
xixuOev Tsu XopxiopiaTa tou ajjiiceXCou, 5oov xai otov eori. Sxepov d(Ji<xeXi xb xXiqoCov 
TOJ DupYOu xai avcoOsv xal TCXigaiov tou 'Otj/apiTOU iAoS((i)v ^'. d^ATCdXt ev vr^ 
xcpecxii tou 'AxpOYewq Tb TcXigotov tou SouicCtI^t;. STepov dfJiir^Xt ^v tvJ iceptox]) 'cou 
AuXuvo; TO irXiQotov tou Kou^aXiTou \iotiz\) a\ iTspov d(Aic^t rr^<; Aax66pa^ 
T9 i;Xi3o{ov dpixeXtou tsu Aa^apa (JioBtou ^". iTepov d)JL?ceXt ev vr^ Tcepto/^ T(i>v 
Kep2{jLuav tb x^ioOev li;^ otxeta^ tou KapitTl^ri xat icXiqoiov dpiiceXCou tou IIpuiTO- 
^soTtOEpiou (jto&tcav y'. eTepov d(Ai7iXt tou AiQ(JL0Vtdpt (jioStou a*. ^Tepov d(JLiceXt Tb h 
Tf, O^oei Tou AxpdY€<)^< tb 'rrXTiotov dpLiceXCou tou FouXoXdtov (jLoSicov ^\ d(jLiclXt 
Tij; At^ovOou ii^ouv tou dYwu 6eo3(i>pou to 7:Xr|0{ov d(JLweX{ou tou FaYd (jloS{u)v 
^'. a(xxiXt To icXt^o^ov tou Eupui7t(i>Ti} xat xdTcoOev tou K6vtou d(JLiciXt (JLoStou a'. 
/updftov Tou 'HiAspo^^YXv] ^ouv Tb lyiti dicb tou Aeu>v{Sou tou TpauXdTOu (?) «bc 
ovTcXsYtov |jLoS{ou a'. d(x9c^Xc tou IlTepicovo^ Tb 7cXy]o{ov d(JLiceX{ou tou Koupr^; (jlo- 
Sicu ^". xci^pdftov Tou Ktovou tou ZdqX^ou^ to Ititt dicb tou Kou(JLavou (jlo3iou g". 
'0(xo{(idq Tdx^^pd^ta Ti)^ dYKOTdTV)^ ^ictaxoici^^ Tt)^ A6(i>vt8tdBo(. 
Xb>pdfccv Tou oYtou 'AvSpeou to icXiQOtov }^(i)paf {ou tou Ilept^oXtatdvou (jlo8{cu a'. 
/(«pd^tov Tb xaXo6(jL€vov tou Koupou{jL6vou To icXv]a(ov x(opaf{ou tou IlepiaTtdvou 
Mt Tou KouX6vBv2 (jlo3{ou q". x^P^?'^^ "^^^ KoXu^JLicY^rii Tb xaXo6(jLevov, 'tcXvjo^ov 
X(>>paf{ou Tou KXouSdpt (JLo3{ou a' xal §T6pov x<*>P^?tov (jio${su a'. x^P^^^^ '^^^ 
xora dvoToXd^ x£{(jl6vov tcu utou 'AvaaTaa{a[^] Tb tcXy^o^ov tou Mav3ax{ou (lo- 
ctsu ^". iTepov Ti]Q 'Ava8iQ8pd8o< to xXyjo^ov x^^p^?^^ '^o^ QepeoTidvou xol tou 
r^jji NtxoXdou (AoStou a'. x^P^f^^v '^^ Xe^^^JLevov tou MeYOuXdrou Tb icXv)a{ov 
X<i>pa^{cu Tou Ilept^oXtaedvou (jloS{(i)v ^'. ToTavTat 5^ et^ aircb y^^^&^^^^^ ^* 
XtApdftov Tb X6y6(jl6vov tou 4>ov^(i>{ Tb icXi)a{ov xtopa^^ou tou KXcuSdpt (jlo8{(i>v y* 
Xc^pdf tov Tou oY^ou 'Avaoraa^ou Tb icXif]a{ov x^P^?^ou tou Kouaxoup{tiQ (JLoStou g". 
X<^dftov Tb XeY6(Ji6vov XpuaoTov Tb icXv)a{ov x<*)p^^u '^o^ Ilept^oXtatdvou (jlo- 
BtcM P'. iTepa dpiJLdxea ^' Td XeY6(JL6va Kep^tpdBou, ev a> TaraTat i^ oixta Kb>v- 
ciavT^vou Tou SOXo^u. Srepov Tb xdrioOev tv]^ o^xta^ tou FaYd dp(jLdxtov ^xivm 
^'^". IsXi^ dp(JLdxta ^' vf^^ AaYYdSa^ Td icXv)a{ov yji^^ioM tou Ilept^Xtatdvou 
x» Tcu FoYa (JLoS{ou a'. iTepov dp(JLdxtov tou KoXu(jlicv;tv) XeY6(JLevov icXv)a{ov 
Xbtpofbu Tou Dept^Xtatdvou (jloS{ou ^". x<*>?d9iov tv)^ IleTpa^ tc icXv)o{ov x<<>>P^* 
rtou TOu Mera^d (Jto8((i)v ^'. yiiaipdi^ia Td XeY6(xeva tv)^ X(i>pa^ (?), d eS(!>Ov)aav 
^aXXaYpta^) tou d(JLiceX{cu tSv 6up(3((>v (jio3{ou oi\ xot^X^^^^ ^^^ OeXi^aed)^ ') Apogr. dvT{XXay(ia. 48 

Tcu auOsvTOu. /(opi^iov tou ^{iou KwvcravT^vou xh icXtjaiov x<«>P^9iou '^^ Sf iXt- 
xoupBa [jLoStcdv 5' g". 

*Op.oto)(; Iv TYJ Tceptoxfi t^? AuXwvo^. xu)poe^tcv ttj^; TpuTCTQti;? xb 
wXYjfftov /o^pa^tou Tou Scqjcu (Jiodicov y'. Irepov to KirtDOev oix(a$ tou TeXlxa 
^Xr|(j{ov x<^p<3^(ou Tou n6vTou (?) [ao2((i)v 8' cvv tou 8uax6Xou. iTepov x<<>>p^f(^v to 
XsYCjxevov tyj? KpOaptoTpa? xal auTO 7:Xr,c{ov yjmpoL^loi} tou II^vtou pioStou a. 
?Tepov TO aroxaTCoOev Ti;? cixta; tou 'AxeXivou [jloSiou a'. x<*>p<xf ^ov t^(; MeYaXi;;; 
IleTpa^ To wXYjOtov j^wpa^tou tou DouSeuTou [aoSiou g". gTepov T^q Twipou xb 
i<:Xig(7(cv ^(opaftcu tou Zu[jL(*>viTCu [jio8{cu a'. §Tepov x<>>p<zf tov ib Euxp($v; to [Jiejov 
xet[jLevov twv 8uo ^ouvwv [jlcBiou a'. STepov x<>>p^<p(ov et; tcv K6Xu[jltcov to ^Xy;- 
ffiov T^? ST;[jLOo(a^ 65ou [jlcSiou a' g". x«>>p^?tov to xai 4§a[jLiteXov et^ ty;v Kpaveov 
To iTzifyi Tou rXux67Wu7v0u 5v, Sccv xat ot6v eort, xaO(t>^ dcTt w£pt(i>pic[ji£vcv 
[jL€T'auTou. ev T^ wsptoxYJ Twv '0[JLaX(liv x<*>p^?iov ty;? \d\naq [jlo8{(i)v 3'* tCTavTat 
S^ xat ei<; auTO Xi^JLta tcu tiSaTO^. x**>P^?'ov twv Apu[jL(5v [xo${(i)v a g". yj>ipd(^iov 
Twv Kax^^v TC IIpcxEpBt icXy;cicv yiopo^ioi} toG MaT^JouxaTOu [jlc${(i)v p'. xwpaiptov 
Twv AYptW wXy;c(ov xdipafizu tou Bip^ept [jLo3t(i>v V • exei xai aYpbv xaTa ava- 
ToXd^. ^Tepov x<*>P<3^?(ov Twv Aaxxia)v wXr|C(ov x<<>p<x?(ou tou KX6oxa8(xou [jLc8((ft>v 
P'* 2x^1 ^s xa» iYpbv xar3c avaTcXa^; [kiyjpi ty;^ xopu^^<; tou 8pou(;. iTepov tc 
xdTO)0ev, TO i:Xr|C{ov x<*>p<X9tou tou Bpuivt xai tou XcpTcXogso)^ (jLo8{(dv 8', sv (o 
xal 8pi3<; TcTarai [U-^a^, iTepov yjbipd^io'* elq ty^v ToxcOeciav tcu Apocepou Apuc; 
xXy;c{ov xoT^e depxTOv yjuipac^io^ tou Mav8ax{ou, xora 8e [i.ecY;[Ji^p(av x<>>pA?{ou tcD 
BipPept [JLo8(o>v x8'' TcTavTat 8^ Iv auTo> SpuotSe^ 8t(3t*opot, Ixet 81 d[jL:7eXta t', 
Ixsi 8e xat aypo^^f xaTa dvaToXa^ P-^XP' "^? xopufi;^ tou 5pcu? xat xaTa 8uc[xd^ 
6[jLOto)(; iTepov yjb^pdffio^f tiq ty;v To::oOeciav tou 'E[ji,^avtCTY;p(ou 5:Xy;c(cv xaTa 
depXTov yjtjipa^ou tou Bapcdxi^), xora 8e [JLecr|[x3ptav yjtdpdfm tcu 'E|foi:oTCu 
[JLo8{o>v C • Ixet xaTa dvoToXa^ dvpcv ircXuv, xaOo>; ovspxeTat Ta ica tou \oirf(a' 
8(ou xai Tou ^^uvcu tou Kcuxope^tvOou. iTepa yjb}pd(fia to)v ApuaXX{o)v 9cXy;c(ov 
Tou Ka[jL(vou [xoStou a'. x<«>poi9(ov to xaXou[xevov tcu BeX6vY;, S l^et auTb t^ exxXr,- 
cta dicb df tep(l[>ceo>^ 'IcaPdpY; tou 'ApTapdc8ou, [jLb8io)v 3'. siq Tbv outcv totov 
Twv naXato)v *AX(ivo>v [Jio8(o)v a' g\ iTepov et^ t^v TOicoOec(av t^; IlaXXeuxoT^? 
7cXr|c(ov yjtt>pa^io\) tou KaXoxupowcuXou [jlc8{o)v P' (5:". iTepcv ev t^ TcwoOecta tt;; 
MuXea^, oicep l^o)VY;cd[JieOa der:o ty;; MaXXcTapixa^; xXy;c{cv xat' dpxTOv tou xmpa- 
^(ou Tou 'AvaToXtxou, xaTa 8^ [JLecY;[JLPp(av tou To[xic6ty; [jlo8{o>v g', iTepov x<*>' ^) In margine: BaX^xxi. 49 

pistsv elq xh "'E^ta Jlr^dli yuxta apxtcv tou xcopo^Cou tou Kip0api, xora Ik 
pLSOTIIx^ptav Tou ToixTC^TOu, Sffov xat ol6v l<mv. cJoiv S6o xat Tn;Y<i5ia P'. xat 
ev2 rcepov x<^P^?(o^ 'fo l^d) to5 dixwsXtou xai tou xXeia[jLaToq toO x^P<^f ^o^ "f^y 
%£p'.£X06vTO^ imo tou Xpuco^epYiQ |jioSi(ov ^', xaOtix; xeiTat xaTa (Jie(7Y){jt^p(av. 
£T£pov x^o^p^iov Kpb(; Budtv toutou tou xXefo|jLaTo<; 6 MeYa<; Aaxo?, xaOdj^ eortv 
i:ioz£pt6ptcTOv dpx6[Jievov [dicb] to outo x(*>p^9tcv tou XpuffoP^pYiQ xat Stip/eTai icpb(; 
sjctv oxpt rf^q ^i^i\Uou; iceTpo^ tt]^ xet|jiivTfj<; ei? tyjv x6yx^v tou ayiou IlaYxpa- 
:isu icXT^ffiov xaTa (ZpxTOv tou xupa^fou to>v M(Xv§ax(S(i)v, xaTa ^e |jLeav;(jL3p(<xv 
iiAXcXfou Tou IlavO^bx; xat tou xwpa^ou tou xevTapxou tou 6y]Xuxou, iysi xal 
rfpbv w<; Trpb<; 86otv xocTcoOev Ti^q dxpOT6|xou iceTpa; (xo$i(i>v X', iweu twv (iypwv. 
Xwpi^tov ev Tp ToicoOeota twv IlaXatcdv *AX(i)v{u)V TCXrj(Jtov xoTa apxTov tou x^pa- 
s{:u Tou 'Ap^ed)^, xora 8^ (AeoYjiJi^piav nXYjaiov )r(i)paf{ou tou IlavOdd)^, xaOb)^ 
•f2'jjL|jwtTi^et i:pb(; J6fftv, (xo8t(x)v g'. iTepov /(opa^tov tou Atxtn6Xe(i)^ *) to wXYiaiov 
Tsu DovOed)^ pic3td)v te'. ^Tepov /(opdt^tov e^^ tvjv ToicoOeotav tou Xa(xoX(ixxou 
ficB!(i)v ^'. eTepov et^ ttjV ToxoOeatov tou Zux{§t, 57rep e^d>VY)ai(xeOa a%o Td)V 
MoxoupdSd)v (Jw8{ou a (^". iTepov }^d)p(Xf tov to xepteX06v Te tq^xiv axb tou Be- 
X6vou, (5)? eupYjTat eic; Ti}v ToicoOea^or/ tyj? 'AYpawtSea?, {xo8{d)v 8'. iTepov x(i>pdfiov 
TOu ouTou et(; ty)V ToxoOea^a^/ tou xXeia(X(ZToq, xaO(«)<; ^oti icepid)pta(xivov, (xo8(d)v 
H . [irepov] et^ t^v TOicoOeatav tou Bpaxepou (xo8td)v e'. ^cepov elq tyjv TO7co0ea((zv 
TSJ XotpoXfibtxcu (xo8{d)V p'. fTepov et? TYiv TO-JcoOeatocv twv 'A(xuY8aXid)v (xo8{d)V 
f. Irepov et^ tyjv ToiccOeatav twv ^Tevwv TCXY^aiov tcu Fa^aXa (xoSiwv 8' g". 
ywpo^tov ei^ tyjv TorccOea^av tou AptvtTtxou Tb XeY6(xevov tyj? 'A(xic^ou to wept- 
eXOov ts tyJ lxxXY)a(a iizo NtxoX(xou tou Meauipou xaTa dvaToXa^ yjbipa^ioi) tou 
KcvToJcHSpt xaT(3t 8uatv tou Map^Tl^Yj (jio8td)V y'. x^P^^'?^^^ "^^^ IIuxvwv 'A7Ct8^d)v 
7XY;a(ov xora (xeaY)(x^p{av tou MaXtoTOu, xaTiz 8e (£pxTov . . . {xo8{d)v a g". iTepov 
ywpaftptov Tb auveffu; tcG auTou (xo8tou a'. iTepov /d^p^i^tov ei(; tyjv TO7co0ea(av 
irfi 'Apiaq xai xXrja^ov ^^topa^^ou tou Zep^ou (xo8{d)V a g". iTepov x<*>pd9tov et^ t^v 
ToxcOec^ov ty)^ Ad(X7cou^ icXyjo^ov tou BeX6vt xai tou 'AvoToXtxou (xo8(ou a'. iTspov 
^ TYjv T09co0ea(av tou Nixt^tou Tb wepteX06v Te t^(xTv dwb 'Id>dvvou tou KaXo- 
xup6zouXou, xaOdl)^ loTtv t8toicept6ptaTov, (xo8(d)v 8'. iTepov x<*>pd9tov tyj^ M-qkiaq 
TO xspteXOov Te i^|xTv dicb to XpuaoXo6pou Tb xXYja(ov Iv Td) ^vl (xepec yjbipa^loD 
'cu MaXdbTou, ev 8^ Td) iTep(i) tou /d)paf (ou tou ^Po(xx6tyj (xo8(d>v y'- l^epov 
Xfa^pi^tov ToiS KYjv8ap(ou Tb omh tou BdxXrjXO^ (?) (xo8(d>v y'* iTepov ^^(opd^tov ^v ') Forsitan legendum est: NixindXgco;. 60 

T?j TdcoOea^a tou SxoXcvfou to icXif)ff{ov xal ouveffu^; tcu xwpo^fou Aiovro? exeivou 
KopLK^TOU Tou navO€(i)(; dicb Ta)V dpLTceXi^cov xal SpucEScov xat dexpi tou Bpopiou 
(jio$i(i>v t P'. ^Tspov TO xaXoujjLevov EuXoYiTspbv Tb -sXtjoCov tou 'Op^avou fioBCwv 
P'. iTcpov ei? Tov ouTov Towov To XeY^iJLevov MaYOuXfltTov p,o8uov a' g", Tb icXtj- 
afov S^ Tou 'Op^avou. STepov yijbipd^ioi tou ll7)YaBtax(ou to 'Erc^xowa (jieTa tou 
KaXoT^pou dtTc' auTOu Tb g". STepov to XsY6[ji.evov vfy; Tmia^ to tcXiqciov tou 
xXe(qjuatTO? [jio$ib)v P'. ^Tepov et? tbv auTOv t6wov to6tou xat icXiQO-fov tou lleptPoXi- 
oiavou pioStou g". ^Tepov to xaXo6[jievov xat tou TouXoxou [jloSCcov 8'. wXr|0{ov 
Tou IleptpoXtotivou To ouveffy? Xdnpdfio^ t^? dcYCo^ lepouoaX^IJL (jkoSuov a' g". 
^Tepov T^^ BaTepa^ xXv](7iov Ti)^ Ai^xta^ (jlo8((i)v B'. x^^P^P^^^ '^^^ ^xpiTCvti to ev 
T^ At^avBco ouv tou Tpi^ou wXiqowv xwpa^Cou tou KXouBij [jlo3{<i)v p'. itepov yjtApd" 
q)tcv dvb)Oev toO SuXoxepiTou zXiQotov tou Kou^aX^a [jloB{ou ^". etq Tot Bapsa 
Tb KaXoYiQpou wXr)a{ov tou Aewv^Stj [jlo${ou a'. elq tou SPopivt [xwpdfiov] ouv t^; 
otxiac; [jLo§t(i)v 3'. ^Tepov tou MapevOeu)^ TCXv}a{ov yjApoLflao tou 2?cXiQvapdET0u (jlo- 
8{(i)v 3'. Srepov x<*>P^?(ov '^o^ AoYxaS^ou Tb xXtqo^ov tou FaYd (ao8{ou a'. fTepov 
X(i>pdf tov Td)V Bep^epdScjv dp^jidxc §va. yiopd^ia Td dv tv) O^aet xal ivop{a tou 
AuXb)vo{ ^Y^^"^ "^^^ ^Y^^^ 'AvSp^a Ta ^[jLicpoaOev tou at>Tou vaou xat Td SzioOev, 
5aa xat otd eJaiv, [jlo§{(i)v y'- ^Tepov Tb xdT(i)Oev tou ^y^ou NtxoXdou Tb icXyj- 
a{ov Tou nTQYaS{ou [jlo8{(ov P'. ?Tepa yjjipd^ux TYjq MeYdXiQ<; IleTpa^ (jlo${(i)v t^'. 
d[jLiceXta vf^q nevTa[JLo3{a(; Td xXiqo^ov xal o^veYY^^ d(JLiceX(ou tou MaSaXevcu 
[jLo§{cu a'. eTepov d^JLxeXt to xdTc^Oev tou IleptaTtdvou Tb (JL^aov xe{(jLevov d(jL7e- 
X{ou Tou KXouBij xat Toi3 IleptaTidvou [jloMou a. d[jLxdXt Tb xaXo6[jL6VOv t^(; Auyio; 
xat ouTb xe{[JLevov [(xiaovj d[X7ceX{[cu] tou KXouSi) xat tou nepcortdvou (jlo§{(i)v 
a g". d[JLTcdXt Tb xaXo6(jLevov tou XapaxoTcu Tb icXiQa^ov yjbi^pa/^iou tou IleptPo- 
Xtaidvou xat d(JLTCeXt tou S^opcbvou auv tou dp[JLax{ou [jlo§{<i)v y'* S^epov d(JLxiXt 
Tou BaSa^dYOu to xXiQa{ov d[xreX{ou tou XpuaccvOou (xoSiou a, d(xicdXtov tou Bapu- 
x68t) Tb 7cXY)a(ov xwpa<p{ou tou IlepipoXtatdvou [xo8{(i)v a g". d(xxdXt rf^q 'Opvid; 
[xo3{(ji)v B', TO icXiQa{ov d(X3ceXi tou rooTtX^Ptov to xXy)a(ov d(xiceX{ou tou A€(i)v{8ou 
(xo8(ou a'. d(X7ceXt tou 'AaxavOap^b)^ rb xXr|a{ov d(xiceX{ou tou Aea)v{diQ. iTepov 
Tou Bop^itix; Tb tcXtqoicv xwp^t^tcu tou KXouSi) [xo8{(i)V a g". d(x7c£Xt vf^q As/aXi); 
xXY}a(ov d[xiceX{ou tou Kou^aXea xai tou IlaXatou (xoS{b)v 3'. d[x?cdXt ty;^ ^EXaiai; 
xXY)a{ov d(xxeX{ou tou Ae(i)v{SY) (xo8{ou a'. d(xxeXt to xXY)a{ov tou d^^ou Tpu^(i)Vo? 
xat xXY)a(ov tou Ae(»)v{Sou (xo5{cu a'. d(X7c^Xt Tb XeYo^xevov tou Bopb to Tzktfiiof 
Tou MeTa^d [xoi8(i)v y'. d[^,TceXt tou BotSo(pdYOU to xXyjoicv d(xxeX{ou tyj? dYtaq 
Map{va<; [xoS{cu a. d(xxAt to xaXo6(xevov Kapapoardai xXY)a(ov i(xicsX{cu tyj; 61 

Ksprisag {jloSio^v ^'. d(JL77eX( tou RopfA^d)^ xb icXriffiov d|JizeX(ou tou ^fapd fxoSiou 
2'. d|jLivdX( To xjtXou(jLSvov Tou EuoXou Tb 11X1129(0 V Tou nepioTidvou )JLoS(ou a'. 
£T«pov d{Ax^X( TO '^rXrjOtov d(jLireX(ou tou RXouBt) Tb xdTO)0ev o(x(ag tou Z^opcovou. 
i^^xiki ev Tv) oirri] O^ffet ti^ Tcepioxil djjiTCeXt to Xey^iJkevov tou Adx)LOu to ?cXY]a(ov 
dpiteXiou Tou naTpix(cu, Tb exet om* exeivou ii exx.XiQ7(a (jieTd tou AecovlSir] dicb tou 
oXoo To q\ d(jL7sXi Ti3<; Ra^jLpadxi»; tcXyjcHov tou Aewv(!TQ jjloSiou a'. iTepov et<; tov 
ocrrbv TOicov iJY^^^ '^^^ Adxxou nXiQa^ov d{jL7weX(ou Toij So^ou (jloB((i)v a' g'\ §Tepov 
ati^RiXt Tb xXt}c(ov djAiceXtcu tou IIotou |jloB(ou a'. ^Tepov d^jLTc^Xt t^^ RoXu^jL^iDQTTJ^ 
TO ^rXijcicv xat ouvef)fu^ d(X7:eX(ou tou TcaTcd AeuT^pi (jloB(ou g". eTepov diJLic^Xt 
Tsu raxd AeuTepi (jlo2((i)v 3'. d(AxdXt ty]^ FaXXavd^ to dv(i)Oev tou Z^Xirjxdpt 
jwBtoo a'. djjLweXt tou 'ApCYeij Tb xXT;<yiov diJLiceX^ou tou EupuxKOTV) (jlo3((i)v y- X***" 
pa^tov Tou 4>ove(»)? {jloS((i)v &'. STepov yittipd^iov xr^ rpt)Yopou? (xo5(ou a'. ^Tepov 
Xtopd^tov Tij^ ToSto^ ouv Tou xeptpoXou xat tou icrjYa5(ou {jloS((a)v 8'. x^pd^iov 
wj 'AYYudpt (Jw8(ou a'. x<*>p^(ov tou 'AXtjOivou {jlo$((i)v a g". ytapd^io^f to Xo^pt- 
xdTo {jLO$t(i)v ^', /(opd^iov Tou RovToX(vou {JLo8((i)v ^'. x<*>P<3Efiov "^? Mr|XaictS£a^ 
{jLoBt(i)v ^'. d{JLiceX( Tou Bop^ed)^ (jLoBt(i)v 3'. x<*>P^(0'^ '^^ dy^a^ TXeouGvj^; 5aov 
Mv. x<*>P^?^v 'c^^ XotpoXdxxou {jLo§i(i)v ^'. x^pd^tcv tou EuptxttaTT) (JLoB(ou a'. 
d|jLiceX(ov Ttj^ 'Op8tv(a( {jlo8(ou a'. ^Tepov x<*>p^9iov ouv tou icT]Ya3ax(ou (jloB((i)v y'. 
ecepov yjbipdfioy xo RiQ^apdTov {jlo8{(i)v y'« iTepov }f(i)pd^tov to ovo(jLa2^6{JLevov t^i; 
4>cpdSa^y 5aov eoriv. iTepov ^ci^pdfiov tou AapvdxYj Tb tcXtjoiov tou dYtou Maxp(vou 
pLo3(cu a. §Tepov tou 07(0^ 'AvaaTacr(ou to xdT(i)Oev ^a)pa^(ou . . . (xc3((i)v 0'. 
erspov d(xic^X( Tb XeXcov^dxT]] Tb icXtjoiov d{xxeXiou tou !A(7(i){xdTou (xoS(ou a'. ^^- 
pa^iov Twv 'AYp((i)V (xo5(ou a'. [^(opd^iov] et^ t)]v 'Aicdvd) AT]|XT]v(aTpav (xoBtou a'. 
hspov x<*>P^cov (xo8((i)v ^' (x(au. 

Aii T(5v x(i)pa(p((i)v ttj? dYt(*)TdTT]? dxtaxoicTJ^; Ta uxb Ta (xdpTj Rpave(a(;. 

X(i)pdf lov Tb iiciXeY^ixevov tou RovTdJou to i:Xr^a(ov x6piPoX(ou tou Ape- 
^ivou, xoOci)^ yiipil^&i. dicb ttjv d^iotv AuvaTrjv xai (xexpt tou xaTepxofxdvou Bpc{xou 
oxb Tf|^ Seupax^vr^^ (xo$t(i)v t'. STepov Tb icXtjo^ov toutou, ^v S) Btep^eTai 6 ^jOeic 
{pC(io^, {jLo2{(i)v e'. §Tepov Tb dv(i)Oev toutou to xXtjo^ov xaTa Suatv ytiipa^ioij tou 
Tcl^ou {xoSi(i)v te'. iTepov x<)>>pd<ptov to XeY6(xevov tou Maxpdiac;. dp{j.axa<; Tb zXT]a(ov 
ywpo^bu Tou Zep^u {xo3((i)v I^'. iTepov x<*>p<3(?(ov Tb xXrjaiov toutou Tb XeY^jxevov 
'coj luxiSt TO ^Xtjo^ov X(i)paf(ou tcu FouSteXT] (JLoiitov i'. ^Tepov eSi; Tbv auTbv 
Tkov ^Xtjo^ov to6tou to XeYo^xevov twv 'A{X7CT]§tax((i)v (xo§((i)v y'. eTepov ^(«^pd^tov 
'oij dqfiou Zci^ovTO^, ev o) Si^cTat i^ ^aatXtxT] 63b<; )tat d^^coS^Bet <zxpi tou X^P^* 

4* 52 

fwu vliq |xov^<; tou ApeicoEvcu |aoS(o)v i P'. iTCpov Tb XeYOjjievov toG BorepcO tc 
wXrjaCov xorua avorcoXi^; x***P*?^'^'^ '^®'^ 'AX6i|xp.aTa, xaT^ Je 36(jtv x<»>P«f(o" "^©y 
Tcaira Kuicptavou (?) [jlo$(cov I^. iTepov to XeYOfJLevov tou icaxa Zd^^a (jLoS(a)V y'- 
ip{j(.ixi Tb eTcavu) tou Tca^a Sig^a [Mllm a g\ iTspov Tb xaTa 86ctv v^^ U&zphq 
cbcd^d) tJLoJiou a'. iTepov x^p^^t^^ f'o eicivw tcu <f>ou(yfltTcu Tb icXtjoiov Iv pi^pcx; 
/(opa^^ou Tou xoTca Ruicptavou, §v $^ to iTepov xtapa^iorj tou 'AXei[Ji|xaTa |Jiod(a)v 
a' g'\ iTepov ^(opi^tov to wXtjoiov twv 4>ou(jfltT(i)v Tb tcXtqc^ov xoTot ovaroXi»; 
Tou TcaTca FecopY^ou \Lolio\) a'. iTepov /(opiftov tou TptTc68i xaXo6|jievov wXyjciov 
)fOi)pa(p(ou TO'j *PoulJou fjt.o8io)v 1$. iTepov x<i>P^?cov to l^rcivu) to6tou (jio$((t)v p'. to 
'jcXt)c(ov )^(i)pa9(ou tou KoXoTdpou. iTepov to xXtjotov to6tou to xoTa S6ffiv jJioBiou 
a'. iTepov yjiiipd^io^ to xXeTa(jia tou aY^ou rpY)Yop(ou, Iv6a xai 6 vab^ ?8puTai, 
(jLO$(o)v Y)'. iTepov x^pflcftov Tou 2x(vou Tb 7cXy;o(ov yjapa^ioM tou STOYtc^vou to 
xaTa avaToXa^; {jloS((i)v y'- et? "cdv ouTbv t^-jcov iTepov Tb XeY6(Jievov tou npoveco^ 
ib (xvtoOev xai X(XTa 56(Ttv xwpa^iou tou T6^ou (xoBttov y'. iTepov yjbipdfuo^ toj 
dYio^ 'AvBp^ou (JL^XP' '^®^ atYtaXou (jlo5i(ov y)'. iTepov Tb ewivo* tou BacTotYCu 
Xwpflt^tov Tou FouBdXY) (jLoSt(ov P'. x<*>P^?(ov Tb xXeT(7(JLa Tb XeYC(JLevov tou MflEYYjXou 
(jLoS((ov B'. iTepov x^P<3^?io'' '^o^ xaTca IIotou (?) Tb icXY)a(ov ev (jl4v tw £vt (x^pet 
^wpa^tou Tou Taica FetopYiou, ev hk tw iTepco x^pa^tou tou MYjvtfltTYj (jloSiou q^". 
Ixepov ^(opGcf tov tcXyjoiov toutou Tb axoxotT(oOev tou TcoTa(JLou Tb icXYja(cv x^^P^f^oi) 
Tou Xal^ap(x xat Toti AoOtctcou (jlo§((ov 5'. ^(opflt^tov tou Apu twv KuptT^fl(3(ov to 
(xxoxfltT(o Tou MeXiYYSpi (AoStou g". iTepov ytdpd^fio'^ tou n6pou tou AtjVou (jloS(cu 
evo^. iTepov yjbnpdt^io^f Tb exoivto aX(oviou tcu xaxa Kuptfltxi (i.oB(ou g". x^P^^^^^^ 
Tou AtYiaXou Tou ^oux6vTe (jlo5((ov P'. iTepov Tb xiT(oOev tyj? diY^ac Kup(axr|<;, 
ev S) xal 6 vab(; TarcxTat. Tot XeYC(JLeva 'AcxeXeuaTa T3t wXY)a(ov x<^P<3^(ou tcu 
Aa^apa {jloB((ov e'. iTspov x^pflcftov d^ to IIepa(jLa tou dY^ou 6eo3(opou (jlo- 
S(ou g". iTepcv et^ ty)v TO7co0ea(av twv 2TCY)Xa((ov to XeYC(j.evov tou AI^OYupia 
Tb (jLeaov xe((jLevov y(opa<p(ou tou Apeicivou xat tou To^^ou (jlo5(ou a'. iTepov tc 
TcXY)a(cv Tou /(opay(ou Tb xaXou(jLevov tou KotctouXou Apu to xXY)a(ov yjb^pa^io:) 
Tou T6^ou (jLoS(ou a'. iTepov to XeYijJievov twv Apu(ov Tb dicb xfleT(o x<*>p<z9(ou 
ty;<; aYta*; TptaSc^ (jicB(ou g". iTepcv /(opflt^tov tcu AaYxa5(ou Tb eTciXeY^jJLSvov 
Tou KcicTcaOr<p^(0(; to 7cXY)a(ov x^P^t^^o'^ "^o^ 2u(jLe(i)v (jlo$((OV f. Irepov x<*>p^f i^v 
Tou XaX^oxeSou to TCXY)atcv /(opa^^ou K(ovaTavT(vcu tou Su(jLe(ji)v (jloS((ov 3'. iTepov 
Xcopflt^tcv TO xXeiapLa to TcXY;a(ov tcov oixY)(jLfleT(ov tyj? MaT^t^flEpeva^ (jloS{(ov P'. 
X(opflt©tov To a7C£^(o TYj? 'AeTap(oXla? (jlo§((ov y'- iTepov yjbipd^io"^ to dicoxfltTio tcu 
BaXa^dt tc XeY6(JL£vov to BaoTaYfltTov (jloS{(ov e'. iTepov Tb d7coxfltT(o ttj^; XTpaTb<; 53 'fLZZKm P'. STEpov yjjipd^io^ to XsYOfJLevov toD rXapa jjloSiou ol\ Sdcv >uxi oi6v 
£771. yrwpa^iov xb xaXoupievov T^q KouXXoupaSsia? |jic8{a)v S'. eTcpov to XeY6|X£vov 
7f;z KcpLTjXia^ (jlo3{(i>v S'. -^ tou AaYx.a8{ou. STepov )r(i)pa<ptov 6 Ao/b? to I^w ttji; 
a|i::sXou ji.o3t(i>v i^'. sTepa elq tov auTbv t6tcov Xa/^Bia Ta icXTjaiov Toi3 BeXovY) 
picBicov te'. ^Tepov Tb XeYOjJisvov t^^ Bououx{a<; xo(JL[Jt.aTia P' jjlo5{(i)v T. §T£pov 
ywpi^tov Tou Aao(«)vaxY] (?) [xoBitov P'. x<*^pa^iov tou lIupYOu ouv tou IlXaYiou 
jjLcBiojv 7]'. )rci)pdf eov to dicd^fa) lij^ auXij? pLoS{(i)v ^*'. iTepov ^(opdf lov 6 xf^TOq 
::j OYiou NtxoXdou jjloSiou q:". ^(opdfiov tou AapvdxYj elq ttiV ToacoOeo^av tou 
rficj rpt;Yop{ou (jLO${a>v P'. ^(opdtpiov i^ XeXiStov^^tj to 7:Xtjo{ov xe{|JLevov t^<; iyioLq 
'AvoTTacria^ Tb d^jcoxdTCi) tou dY^ou BooiXtxou /(opd^iov [xo5{(i)v yj'. ?T£pov /d^pd^tov 
TsO BzotXixou i:XY]<y{ov /(opa^tou tou Kovts 0£o8(ipou [jlo§{(i)v 5'. jr^ocd^tov Ttov 
-JTtto(a)v irXYjofcv ^rt^paf^ou NtxoXdou tou TfiptovdTOu [jlo8{(i)v S'. exepov ^(opd^tov 
T^;; SOXa^oireTpo^ tou Ay)vou |jlo5{(«)v P'. j^copd^iov tou 'EXyjSiou jjloB((i)v ^', x^- 
pi^tcv To dzoxdTO) tou TtouTou To irXr^aiov x<«>p*?^'®u tou Zep^cu [jlo5{(i)v g'. 
ywpdcta Td XsYOjJteva tyj<; rcovtaq ouv twv dp[jidx(i)v [xoS{(i)v t e'. eTepov to eTcdvo) 
:c*jTcu [jtoSiou g" to xaTa dvaroXd^. eTepov j^topdcpiov tyj^ AoYxdSa? tc 'j:Xy;(j{ov tou 
ywpaoiou 'EvotxtdTou [jlo3{ou a'. STepov x^P^?^^^ ^ AoYxdSa eTcdvo) toutou ouv 
:c'j )f(i)pa^axiou [jloS{(i>v e'. x<«>pd<piov twv Au[jLTra)v [jlo^{(i)v P' g", eTepov /topdf tov 
:b KaT(i>^pou [jloB{(ov y» eTepov /(opdftov Toiv Aaxx{a)v [^.oB{a)v a'g". £Tepov tou 
RcuJaXea jjloS{ou a'. ^Tepov tc xaXou[jLevov 6 Aaxb<; to tcXyj<j{cv tou 'EvotxtdTou 
pVM^i y. ^^(opdftcv Tb aTce^o) tyjc: 'AYpoxtSda<; to zXy}o{ov /««^pa^ioi^ 'cou ToSta^vd 
IJio2(a)v a'qr". STepov x<<>pd9(ov tcu AapvdxY] [JLoBtwv y' ?r '. eTepov ywpd^ptov tou 
K:jxotc(5ou [JLoStcov e'. eTepov t(ov MYjXeoiv tc xXr|0(ov XaxiBiou Toij Mav8ax(ou 
!«5twv 5'. x^P^^^^ "^ou nY)Ya5{ou cuv tyj; IlYjYepYJi;, d[jL7ceXta d^jL^OTepa [jLoB{a)v 
t;'. ETcpov }^(opd9tov to XeYC[xevov tou IlYjYaB^cu to 'EvotxtdTcu to xXyo(ov )r(opa- 
slsu xai XaxiBiou tou ToBa^va [xoB{(ov 3'. eTepcv x<«>?a?io*' 'fo 7cXyj(j(ov 5^a)pa^{ou 
::5 'EvotxtoTOu to OTCoxdca) t(ov ap[>.ca^i{ti^ [xoS{(ov S'. eTepov ywpd^tov tou 'Ep.- 
^Xcu Tjj^; 'A[X7ci5(a? ouv tou KcvTe Ka>v[e]T[ou] (?) [xoB(a)v P'. eTcpov /(opd^tov tou 
rficu rpYjYop{ou [xo8t(ov P' g". eTepov y(opd<ptov Ta Au<7xoXa ouv tou 7ceptauX(ou 
ix:$(a)VYj'. iTcpov to XeY6[Jtevov tou At8oxouXou[xou [xoB(ou a'. eTepov ^wpdf lov Toi3 
KjTu^^op^ou To 7cXyjo{ov toj ^TCYjXa^^ou xat xXr|0{ov x<*>paf t'ou tou 'EvoixtdTOU [xo- 
5((i)v y'. STcpov Tb XeYC[x£vov IlaXatcpiiYYt^'' [xc8((ov y'. dp[xdxta Td tcXyjo^ov x**>pa- 
cb Tou KapuSdxYj [jloB{ou g". eTepov 7cXyjcj{ov tou op6[xou [xoB{ou a'. eTepov to 
'.^Y-I^svov Tou AapvdxYj [jLoS(a>v P'. eTepcv tcu riaXataXa)v(cu tcu KapuSdxYj [xoB{ou 
? . £T£pov TO xaXoupLcvov Tcu Sr^pou IlYJYaBtou [xoBtiov p'. )r(opd(ptov Tf^i; dYta<; 54 

'Ava(Jtaa{a^ jxoSCwv g'. Stepov to XeY^lASvov XocpoXoxxtou |ji,o5(ou a'. eTspov tb 
diicoxdra) t»]? 'AicXopapSevaq [Jto3(ou ^". ^Tepov x(*)p^?(0^ "^^ 7cXyj(j{ov twv "AacdpuxTb^v 
[i.o8{<j>v 8'. ^Tepov ^(opa^iov to dxoxaTO) Ta)V DXaxa^v [ao$((i>v ^'. Irepov to icXyjoiov 
TouTou [i.oS(b)v 5'. x^pa^iov Tou 'AoTpaxeox; [ji.o$((i)V e'. iTepov to tcXkjotov outou to 
STpaPoXax^Biov [LoUm y'. iTepov Tb wXYjff(ov aiiTOu tou AapvaxY) [ao8((ov P'. iTepa 
Tot XeY6[JLeva twv 'AvoixmI^tou [JLvr^[jLd(T(i)v [jioS((ov 5'. /(opdf tov tou Sifjpoxd^jwcou [Jto- 
8((i)v t'. /(opd^iov Tou Adxxou |jlo8((i)v g'. x^^pd^tov tou waird^) KaXeTou [JioB((a>v 
5'. ^(opd^iov Tou [lepSdxY] (?) auv tou SiCYjXiaf^ou [ji.o$((i)v l^'. iTepov yjbipdfm tcu 
Apu^jLwvo? TCXY)a(ov x^P«?{ou tou Zu^oXoupt xat tou TupdvvY] [jloS((i)v y'. x^P^^®^ 
TO Ka[JLtTlJdTOV [JLo8((i)v g\ iTepov xwpd<p lov tou 'A^tvapea [jloS(<i)V y;'. iTepov tou 6cfio\} 
2(»)^ovto? to xoTot [JL£0Y)[jLpp(av Tou vaou [JLo5(ou a'. §Tepov TYj(; XaXixepo^ [jloBuov 
Y'. iTepov tou AayxaB^ou [jloB(ou a' to xXYja(ov tyj? XaXtxepd^. iTepov x<*>pdfeov 
TYJq Ilaafptp dTr^i; to icXYja^ov ^^pa^ (ou tou T6^ou xo[JL[jLdTta 8uo [jlo§((ov a' c:". Irepa 
Ta IlupYdpta jjloSiou g". iTepov tou Kap^ouvoXdxxou [jlo8((i)v P' 9". x^^pd^tov to 
XeY6[JL£Vov [tou] Apaxd^oc (?) vfiq 'Of^? [jlo5((ov a' 5". iTepov y((>)pd<^io'* to Xevo- 
[jLevov Tou 4>aPdTou (XTcb tou IIupYaptou [jlo8{(i)v S'. iTepov Tb xaXo6[JL6vov tcu 
MaYouXdTOu xai auTO /(opijaea)? [JLo8(a)v 8'. iTSpov tou dy^ou Mepxoup^ou [jloS(ou a'. 
^(opd^tov Twv noTa[jLtdv(ov, Tb Xe^^^JLevov tyj^ KoXXa^;, Tb i:XY)a(ov xaT^ dvaroXac 
Tou dY^ou NtxoXdou^), xaOu)^; dicepxeTat dTcb tyj? oixta? 0eo8(opou tou MeXoxfxou, 
xaOo)^ ipyjrzoa. dicb tyjv dYpa7ci8{av i8t07cepi6ptaTOV [jlo8((ov t^'. iTepov 'ka/i^tQ'^ 
h:dm auTou Tb XeY6[JL€Vov STpoYY^^^o^ [jlo8((ov y'. Irepov tou Kd[JL7cou to tcXyjo^ov 
[tyj(;J [xovYJ^ Tou ApcTcdvou, xaOfa)^ dvep)reTat dicb tou Aa^aXaxT^a xai dxo8{86i [Ji^xp' 
Tou *AYp{XXa [jLo8((ov p'. iTepov x<»Jp^?io'' '^^ -jcXYja^ov yjui^pQL^io^j tou MeXeTi dxpt 
Tou Ilpuvep^a xat dv^pxcTat i] XuOea-"*) xai dxou^jLTcd^ei dq to yj^pdfio^f to Xsy^- 
[jLevov 'AX(ovdpt, ev6a xai TcpXvo^ toTaTat, [jlo8{ou 8'. Xax(8icv tou auTOu TcXYjatov 
[jLo8{ou g". iTepov to X£y6[X£vov tou SYjpoxdfJLXcu Tb X6Y6[Jt.€vov Tou «^dYOu, xaOcix; 
eoTtv t8toxep'.cptoTOv xaTd dvoToXd^; tou 'IaX(»)zou xat TcXYjaiov tou KaXa^ dTou yj^pct- 
<fio\j [xo8((ov y'. Itepov tyJ(; Auyyj<; tou Bpouax{ou xXeta^xatiT^rjV [jlo8{ou a'. Itepcv 
Tb icXYja(ov vqq oix(a^ tou MeAYjTt, xal dvepyeTat [Jl^xP^ "^®^ AYptAX[a] xal t^; 
XuOea^; xal ovepxeTai [fdy^i tou x^paf (ou NtXYj(pop67couXcu to dxpt tou ytiipoit^io:) 
Tou MeXYjTt, [JLo8((ov a' g". x<*>po^?i« ^-^ "^^ *0[xaXd Td l$(o tou 7CYJYa8{ou xd icXyj- 
a(ov xaTd [JL£ar,|jL^p{av tou x^pa^tou tcu To[jl7CCTyj, TaTarat 8^ xat ev auTw -jcYJYdBtv ^) Confer p. 23 Kovte K. ^) Sic legendum videtur pro: xh Xeyojjlgvov t^; 
K^XXa; To TiXr^a^ov xaT"* avaioXa^ to TuXifjafov tou aY^ou NixoXaou to X6yo|ievov xij? Ko'X- 
Xa; xaOo>$ xt§ . . ut extat locus in apographo. ^) Apogpr. AuO^a: sed vide inferiufi. 66 

h. CTspov x«>>p^(ov dv tf^ ToicoOeffta twv noTa(Aiav(i>v to XeY^jisvov twv AuXd)V 
xb *cXt;oiov toD Bpouaxfou [JioSiwv a g". iTspov tou Aavtou Tb wXr,cr{ov /wpo^tou 
TcO SouiceTCT) (AoBtwv 1^'. €Tspov ev Tt) Toiro6ea{a Tt^^ Kpaveia^; to nuptava]JL(frov 
iJYCJV Tfj? Fcdviaq [XoBifov 8'. di)A7c^Xtov tij^ IlapaSeiaou ptoBtou g". STepov xoTa 
suqio^ To xaXou(jLevov BapSouxiTO |Jio$i(i>v -)f'* di(Ji.'27^Xtov ev tt) To^oOeota tsu ayioo 
T^jomoq to Xef optevov tou E6p6Xou xal wXrjatov vf^q 65ou [Loiim g\ djxiceXtov 
17) AypCXXa [jLo8ta>v t'. STepov to XeY6[ji£vov zb Aa^^aptirixov (aoS((«)v e'. Srepov 
i2;i::sXtov iq ^A^^cXopa^^va (JioS(u>v y'. eTepov tou 'Aicavo) ApujjLcovoq (JLo$t(i>v S'. 
sTcscv d(ji7;eXtov tou <l>a^aTou to av(i>Oev xo(jb(jLaTta 3' (JloSi(i>v y)'. ETepov djJLTceXiov 
Tb X£Y6(jLevov Aa(jLavT2^Y]vdTov [jlo8i(i>v e'. iTepov tou Aaxxtou to xXY}ortov tou Aal^a- 
pxTcu (jLoStou a'. [^Tepov d(JLi7eXtov] et<; toc HTCi^Xea (jloSiou a'. [§Tepov d(jLxdXtov] 
z/or,aiov /upo^tou Toij AXei(X(jLaTa (j^Bt(i>v ^'. §Tepov d^jLxdXtov tou FXa^a {jLO§ta)v ^'. 

*O(JL0i(ji); 8ta Twv 5^(*)pa9i(i>v Tdiv i^^iio^ *AvapYupwv. 

X(i)pocf tov To df (ep(i>Oev a%o 'I(i)dvvou tou ^outcitCy) to 5v Te xat §taxet(JLSvov 
£v T^ •septoxY] Tou BotqOtjvou xal TcXt)oiov /(opa^fou toD dY^ou ©eoBoipou xat 
-ATjctov yjtiipa^iou tou SoutcitsT) (jLoSteu a'. iTSpov /(opd^tov to axh NtxoXaou tou 
Zspl^TjViz ev TYJ TOTCoOeota tou S7uapTe(i)<; to e^^oOev -rijq oixeia^; leped)^ tou Eu- 
lACpcr, ft^o\i^ TO TpiTOv (X6po<; TO (jl[y)] ewiXaYxdvov. ^) iTspov )rwpd<piov to dicb 
£jOu(jLtou ToO BepY^TY) ei^ tt)v TorcoOeotav Tf^q Kpavia^ to i:Xr<atov twv d^^wv 
TsooapdxovTa, toTaTO dv auT(p 'JcaXatbv oTciTt tou Qupav^^jLcu, (JLoSt(i)v S'. ^TSpov 
ywpi^tov To dicb llaTxaXT)^ vf^^ ou(jl^iou KojvcravTtvou tcu 'T(«>axe((jL to XeYO^jievov 
Tcj dviou AeovTO^;, to a:XT)c(ov x**>P«?^0'^ '°'^ xa-jcd ©eoSiipou <l)(i)pcicouXcu (jLC$t'(i>v 
2'g". gTcpov x^pdfiov ojcb ^caicd K(*)VOTavTtvou tou Fpel^t xat NtxoXotou tou 
ioeX^^ou ouTOu ev ttj ToxoOeota tou dYtou Tpu^(i)vo(; to TcXr^aiov xat ouveYYU^; 
Xb^po^tcu Tou KaTCoro^T) xal Xiiipa^iou tou [lept^oXiatdvou xat tou 'ETCtaxoxtavou 
'^lim(^'q\ dXXd xal Sev5pa eXaixd, d*^) TaTavTa». ev t(J) x(j)pa<pi(i) 6up(8(i)v, 
2 cu(X(jLetpd!^ovTat (JLeTd tou MeTa^d xat tou 'EYpticttaTT) drcb Ta 5Xa to TptTOv. 
hepa $iv8pa xat ouTa eXatxd, dv (o toTavTat dv(i)Oev d{jLxsXia tou Zep^Yjvd xal 
djzT, {jL€Td Tou MeTa^d •JJy®"^ "^^^ auTiIiv to TptTOV. ^Tepov )f(i)pd<]ptov to d-jcb K(i)V- 
TTavTivou Tou KaOapou ev tt) To:coOea{a Ttov Bup(S(i)v to -jcXTja^ov xal auveYY^^ 
"cj :cava«cTou voou tou dYtou K(*)vaTavT(vou 'Jjy®'^^ ^*^^ '^^ ^^TX"')^) ^^^* ^^'^'^ oTd 
e«tv. lT6pa yjapd^ia dicb 6eo§(x>pou tou lIXaaTo^dYOu et? tyjv TOTcoOeatav tou *) Apogr. e:ctXaY^avovTa. ^) Apogr. ev o). 66 

liXoLXOTziji^Y^ [jLoBtwv ^' . Sxepov x^P^t^tov aTcb Asovroi; toO Aewvt^Y). etepov yjith- 
pa^iov TO STCtXeYojxevov twv 'Ap(xevd8o)v xat av(«)6ev twv JpuapCwv ym dxoxiTu) 
tSj? X^P^*? V*^9^^ '^® l*^v e7:tXaYX<3Evov 1) xal liepov xwpa<ptov xf^ Borapai; xat 
ouTO To ^fjLtcu. exepov yjidpd^^i axb Se^acriai; ttj^ cu[jlP{ou ixeCvou KwvcTavTivou 
dvaYVwcTOu tou SyoupCtIJou Tb XeYOfXcVov t^^ BpouXXtai; Tb tcXy)c{ov t>J(; oixiac 
Twv Zepl^TivaSwv |jlo8iou a'. ^Tepov x(i>pd<ft.ov dirb MeXtccr^vvji; Tvj^; cujjl^^ou AeovTO^; 
Tou Zu[ji.a)va ev vfi 66yei twv *ApiJLevd8a)v [jloS{ou a', 8 cuveYY^*; exixotvov |X£Ta 
Tou Kou^aXea Tb q". 2Tepov to oTub 'AXe^tou tou Zu^jLWvd ev tw ^utlOtotc^w twv 
*Ap[JLevdSwv iiq to dvaToXtxbv [jLepo<; to tcXy)c{ov x^paiptou tou Ka[jL{TCt) [xoStwv y'. 
^Tepa dp[ji.dxta Td xaXo6[xeva tou Kou^apeou [xoSttov P'. Srepov to XeY^^xevcv 
'AX(i)tco5{tou [xo5{ou g". iTepov xai auTb tou 'AXwv^ou Tb xdTw^ev ouv tou wf)Ya- 
8{ou [xo8{(i)v g'. ^Tepov Tb XeY6[xevov to XpucopepYdTou [xo8((i)v P'. Srepov x«»>P^?^^v 
Tb xdT(*)6ev tou Ka[xiTl^dTOu [xoB{ou a'. ^Tepov S(i)ped tou 'AXe${ou tou Zu[X(i)vd to 
xdT(i)6ev Twv *Ap[xevd8(i)v ei? to dvaToXtxbv [xepoc; dTTOTuepa tou XaYxa8{ou xal 
icXy)c{ov XoxiStou Tcu Ka[x{TljY) cuY)r(»)pT^c£(«)? [xo5{(i)V y'. ^Tepa dp[xdxia Td XeYO- 
[xeva Tou Kou^apda [xoSiwv P'. §Tepov to dwoxdTta^ev to XeYo^xevov AX(»)7cou8dTa)v 
[xoStou g". eTepov Tb dzb KaXou tou IIiQXaptvou ev vfi TOjro6ecta tou Bovou dvd)- 
6ev x^pa^^ou toO xup{ou Aio^noq tou *AXe'.[X[xaTd, Scov xal o't6v ecTtv. cTepov 
dTub Eu3ox{a^ vf^q cu[x0tou exeivou Mcx^y^X tou Z^tXtxoupSt Tb e^irtXeY^txevov tou 
AaYx[ou] [xo8{ou a', STepov Tb dno NixYJra Tou-MdYxtira e^d^xiceXov, Tb eictXeY^jjLevov 
Tou XeXu)vap{ou xat ouveYY^c; e^a^x-^c^Xcu tou MrjVidTT) xai e§a[X7ciXcu tcu Aa!Ja- 
pd [xo8{cu a, ^epov •/(apd^i.o^ tcj HT)po?cT)YaStou to xaTa dvaToXd^ tou BoctXtxou 
xat xaTd Suc[xd(; tou Zu[xoi)vd [xoStou a'. erepov Tb dTcoxdT^i) dp[xdxt tou 'Apv[dX§ou] 
§e KGccTpou ev tyj 6dc£t tojv !A[X[xouc(]i)v to e^(i)6ev [t^ipoq^ ocov xai oT6v ecTtv. 
6Tepov TO dizo MixaY)X tou Meia^d 6:<; tov -jceptoptc^xbv tcu auTou vaou twv dY''i»>v 
'AvapY6p(i)V xat d-TcoxotT^o^ev tou dXa)v{ou xai eTepov tb 'AXo7:6tou, Td d^JL^cTEpa 
[xoSta)V p'. §Tepov Tb oltzo FecipY^ou tou Faupd ei<; tyjv TOTCo6ectav twv 6up{5(i)v 
To e7ciXeY6[xevov twv Kovtwv Tb wXriC^ov xal c6veYY^? "tou Keppel^epi xat tsu 
Zu[X(i)vd Guy/jbippfiQeidq [xoS{(i)v e'. ^TEpov x(<t>p<3t<ptov Tb Bcvcu ei<; Td K6pYtva [xo- 
3{(4)v y' ouv tou AtxaXou dp[xax{ou xat auTb [xoSiou a' xal to TptTov dp[xa- 
x{t^y) to Sv Te 'jcXyjc{ov tyji; oix{a^ xat tou dX(i)v{ou SexdXtTpov eva. eTepa dTcb 
0eo8(«)pou Tou ITapSoTcouXou dp[xdxia ^' Ta 8taxe{[xeva x^padev t(j)v *Ap[jLevdSo)v 
TO^) dvo)6ev TOu XoYxaBiou, tou x^p^f^ou, tou SeCiCol^et 6 Tcpo^ToicaTcd^, ocov xal *) Apogr. eTCiXaY/^ovcDv. ^^ Apogr. Ttj). 57 

:i:v soTtv. erspov to oltzo KwvoTavxwou tou MyjviaTY; to sTciXsYoiJLevov tt;? ^TpaTa^ 
u: cjvs^lfyq ^^(opa^Cou tou KoToPoDpt jjloBiou a'. STSpov to XeYopievov to BaT^^dTov 
r^vspovi) Tou TQOLTzd AtjfJLTjTpo^ouXou p.oSiou a. STspov To dub 0eo3wpou TOU 
IlaAatoj xb XeYCfJievov twv *A[jl[jlouo<i>v xal tcXyjoiov /(opa^tou tou S^iXtxoupSt 
;c3(a)v y' ?:". eT6pov 0.7:0 Maptva^; ttj^ ZujjLwveta^ to XeYOfJLevov tou 'AYopeuTYj 
t: isivw xat to xaTU), coov xal oTov eoTt. eTepov twv xXeiojjLaTwv to auXoToi^ov 
'7J Eupi7:t(iTT3 frwBtwv Y' ^Tepov to d-srb ©eoStbpou tou MeTa^a et^; Tt)v TCicoOe- 
::x/ Tou SuvaoafJLtvou (?) xal TcXiQatov yjmpoLfio^i tou 'AXet[JL[jLaTa [jloBiwv *f\ e^^spc 
kb M^^oTjX tepebx; tou SoutcitI^t) ev t^ luepioxTi twv *Ap[JLevaS(i)v to tuXtioiov 
ywpooiou Tou Zu[X(»)vou Tb dicavd) xat to xdTO) [jLo^toiv §'. eTepov to dicb *Ape- 

^? ^l? OUfJlPtOU 'I(0dvV0U TOU SoUJClT^T] €V TTJ TCCptOX^ TWV AlC1cdpBu)V TOU 7CTJ- 

facico TO dvc») xat to xdTd), [JLev to dvd) eoTtv iStozeptiptoTov, to 3e xdTO) 
■^^PZ-' X^po^Cou Tou Ka[JL{T^T] ouY/d^piijoed)? [jLoSitov T)'. eTepov ei^ tov auTov 
Tcwv TO dicb 'Apa^avTtvou tou MTjVtdTOU to XeYC[JLevov tou MeTa^d tou peordpxT), 
:wv xai olov eoTtv. xat CTspov ttjc; Kou[jLapta^ to tcXtjoiov yjdpa^io\j tou ZujAtovd 
;jis5{ti)v 5'. §T€pov To dv(«)6ev to6tou [JLcStou a'. STspov 0.1:0 Aeo^nc<; lep^o); tou 
Ksj^aXsa xat dvcjOev ^rb^pa^iou tou TouXXdvSou [jloSiou a', to xXriafov ttj? [JLOVTjq. 
Hjpov )r(i>pd9tov TO eictXeYc^jLevov rpa[JL[xaT!iouXdTou "JiYOuv Td 5uo [JLepTj [aoc{(i)v 
2 g". sTepov xcjpd^tov to d:cb 'AvtxCou [jlovoxou tou XpucoPepYT) ev ttJ TO^cOe- 
da WiMcioq TO xdT(i>6ev tou XaXixepou xal x<'*P%iov "^cu Apewdvou xai yjid- 
pz^iov TO'j 'AXet[JL[JLaTd [jloSiwv y'« wTepov dicb Xpuor)^ ttj? ou[jl^(ou *HXia tou 
XaXxecoq ev ttj TceptoxTj tou KtJtcou [jloSiou a. ^Tepov dxb AeovTO? tcu Zep^evd 
t: X£Y6[i«vov TTJq *Op[XT;? pLoStou g". STspov dicb Mooxou tou SoutcitI^t) to xaXou- 
[A?/ov vf^q nXoxb? [jLoStou a'. ^Tspov tou BoT)6r,vo5 to dv(i)6ev tou MoupSouXtTOu 
Hsoiou a'. iTSpov dzb Mt^ar^X tou MeTa^d xat -JcXrjOtov x(dpo<^io\) tou Zu[jL(ji)vrj 
wl Tou TapouXXoTOu [jloSiou a'. eTepcv et(; tt)v auTY)v TceptoxTjv XeY6[JLevov tou 
KaXo^pdTou xat xXt)o{cv /(opaqjiou tou X^tXixoupSt xat tou Mav8ax{ou [jLooitov 
2 5". ^Tepov st<; Tov auTov to-jcov to 0,1:0 NtxT)<f>6pou tou MovacTpd to icXt)o{ov 
*cj 1\ot;Xtp/ou d^reS^») tou dXojvtou ouv twv exeioe toTa^JLevtov SevSptov. eTepov to 
^WjpLevov 'Hxovt[{3cu] |jlo§{(j)v P', to TCapeX6cv Te 01:0 tou KopYuotdvou. x^^^pd^ia 
"^; 'A3660U d:c6 Tou IlapSoTcouXou [Jte/pt ttji; Ad^vrj; ouv twv dYpwv, coa xat 
-'i STCt. /(opdf tov Tou AaYxaStou xai auTov d-rc^auTOu [jloS{ou a'. jr^pd^iov tou 
-TpjTCTCu To xdT(o6ev x*»>paftcu twv dYi(ov OsoBtopo^v [xoB{ou o g". eTspov to dicb ') In apogr. Bcriptum esse videtar auafcopov. 68 

ToO UXomG<^(t(o\) elq vfy^ 7:£pioxt)v toG 'flpaxXeiou Tb icXifjartov yjuipai^^o^ t^^ 
27:apTivYJq [xoBiou a'. Srepov ei^ ttjv ToicoOsaiav twv Kpavicov to XsYojJievov vqq 
ZTpa^oxepiJq [jLo3{b>v ^'' to S<cep sT^ev i^ ar^ia (jLCvt) dcicb toO 'IaX(*>vv}. §Tepcv ev 
Tf) aurr) xepioxY) Tijq aY^*? 'AvacTaoiaq xaTi Sucrfxa? to icXtqoiov xa^pa^iou ttj^ 
dYiwTaTTQc; ewiaxoxfj^; [jlo5{ou a'. iTepov Ta weptYUpa twv dcY^wv evSo^wv xal 6au- 
[jiaToupYwv 'AvapYupwv axoxdTwOev tou AuXoXucr^vou (?), xat Ywp^Cs* ^ xaTepxcixevo; 
Xe{[xappo^ xat dicipxeTai Sw; tou OadoXixtj-iwOu xal d7:b to /(opi^tov tou Eu- 
ptTCiojTY) xai ^rcopi^iov tou MeTa^d xal dmo tou Zu[ji.(ovv] tou /(opa^^ou xat xaOu^ 
YupiXet dTCO Tij^ olxia^ tou BouxvjXa xat dicb tou Maxpit(i>dvvY; to yjbipd^io^ xal 
TOu Zu[jL(i)vd xal Tou Kou^aXea xat dicipxe^cat tyJc; dXtxY^; xat StipxeTai atzo tcO 
'/tdpa^ioD Tou d^^ou 6eoB(t>pou xai dv(i>Oev tv)^ BoTepfi^ xat da:o yji>pa^io\j tcu 
EupticKOTY) xat dxoB{8et e!? Tt)v ^uXoxepaTiav ty)v d^ptav S(»>(; et^ tov ^epo^c^ra^jLov, 
oaa xal oTd etatv, xaOci)^ etrctv 6 dY)X(i>Oei^ 'iceptoptqjLCc;, djjiTceXia^ /(opd^ta, BevBpo, 
oixii^i[i.aTa, dveu t(i>v 3uo xo[JL[jLaT{(«>v tou MeTa^d xat d[JLiceX(ou tou ZepCT)vdy (ji^dtcov 
^/ ^Tepov TC xaXou[JLevov tou raiBoupea Tb tcXy)c{ov tcu Zep^Yjvd [jlo8{ou 5:". eTepcv 
)r(i>pd^tov Tou AeoxdpBou t6 xaXou[xevov tou TpcTcou to xorcd dvaToXdq tou d-fiou 
NtxoXdcu [Ao${(i>v P'. eTspov yjuipdf lo^ tou Bovou to xaXou[jLevov to Ko^JLtTOTO to 
xaTd dvaToXdq xe{[jLevov tou IlXaTdvou [xoBiou a. d[JLX^Xtov to Xeyo^jLevov ty;? 
Tou[JLav{xa(; [jloJiou a'. ^Tepov d[jL7ceXiov Tb eictXeY6[jLcvov tyj; <f»eXepa^ tcXyjciov 
d[xxeX{ou Tou XapTouxdpt [xoStou a'. eTepov d[xxeXtov tou vaou Tdiv ^^{(ov Avop- 
^uptov [xoBtcu a'. §Tepov d[xxeXiov etq tov auTcv toxov [xcSiou a'. eTepov d(XxeAtcv 
dr6 Tou 6eo3(*>pou tcu fTaXatou, to Xe^c^xevov twv *A[jlouo(»>v to xXyjoiov xat cuv- 
vffuq Tou S^tXtxoupBt [xoB{(i>v ^' g". (I)(jauT(«>? xai d[x7ceXtcv tyj^ XaXoxep^; {jlo- 
8{ou a'. xal 5ev5pa ^Xatxd e;. d^xxeXicv e».^ tyjv AepavOcv [xod{(ov a' 5:". STepcv 
d[xic6Xtov Tb dxoxdTioOcv tyj<; auT^i; cePac^xia? [J^ovY)q cuYX<*>pVj<je(i>^ bv [xoSitov 3', 
[xeTd Ttov exetore BevSp(«>v xat d{xxeX{(«)v tou Zep2^Y)vd. d^xweXiov to xaXou[x£vcv 
TY)^ 'EXa{a(; [xoS{(i>v a' g". ^Tepov d^xzlXtov tc Xs^d^xevov tcu *Ao^e5exXd(«>i; tc 
xXyj(t{ov d[xxeX{ou ty)(; 'Exioxcxy)? [xo5{(«>v ^'. ^Tepov d[xx^Xtov tou rocTuX{pcu tc 
xXyj(t{ov d[xxcXiou tou Aetov^SYj [xc8{cu a'. ei<; tc XeX(i>V(3tpt d[xxeXt [xo§{(i>v p'. ei; 
Tov auTOV Tcxov [^Tgpov d[xxiXtov] TO xXyjo^cv xai dvfa>Oev tou AalJapdTcu [xo${(i>v 8'. 

*QaauT(oi; xai tyj^ d^^a^ [xovyj^ tou dYiou [xeYaXo[xdpTupO(; Fetop- 
^{ou Iv TYj xepioxT) 'cou *ApaxXe{ou, )f<«>pdftov Tb xaXo6[X6Vov tyj^ *EXaia;. 

'O[xo{(i>? xal Td Tou 'HpaxXe{ou TYjq xpovoia? tou dYiou Fed^pYiou 
xai TYjq 'Extoxox^^ xat Td tyj? [xovYjq. yjbipi^io'* to xaXo'j[;.evov TYjq *EXa{a; 
TO xXvjatov y(i>pa^{ou tou x(xxd 6eoxap{oTOu, o<rcv xal olov ecTtv. iTepov xwpdcicv 69 

To Xrf^ixsvov ToO Zu(i.taxi) xal ourov, Saov )U(( oT6v itm^, erepov ib xaXo6{j.evov 
T^j &L\a^6)jo\idWTi %M ?uXY)a(ov x<<^paf lou toD Ape?uavou {xoBCcov ^'. Sxepov e{; Tt]v 
TcwOcafov Tou KoxxuYOu to e? «Yopa^ dbcb Tij? Mav5Y)Xou? xupia^ 'EX^vyj^ 
}X5jui)v e'. STepov ei? Tbv auTOv t6tcov Tb wXtjaCov ^rcopa^iou tou XaXxcopLara (i.oB{a)V 
2^". gTepov x^p^fco"^ Tou KavaXfou xat luXtjaiov xaT^t 8u(jtv xwpa^^o^ 'fou Apexovou 
fw3ui)v a' g". eTepov tou KavaXeiou, IvOa xat ig Ppuat^ eoT^v, 5aov xat oiov ioTtv. 
hspcv x<*>P^?(ov iizdm touiou, IvOa xai i^ bZoq xaT^p^eTat, xaOu)!; oPKi^exai 
;xiyp'. Tou Koufjidpou xat uiua-faCvet i^ ^paxTr; tou irept^^Xou oiyjpi tou puaxo^ xat 
«:;xiT(i> slq to aX(i>vtov xat [xi/pt tyj? SeoxoTtx^? auXi)q, 5aa xai oii eiaiv. Koc)(o^ 
sxivw tSJ^ auXi;g Tb dbc* ovTaXXapj? tou ApeTrdvou |ao8(ou g". iTepov -/cdpd^iov to 
iboxepa tou ^uoxo^ Tb e§ oYOpd? dncb tou Kapti:aot(i)Ty] [AoMcdv e'. STepov Tb wXyjoCov 
Xwpa$(cu .1^^ MavSY]Xou^ 'EX^vyj^ to ^5 dcvopdj; dncb tou Zapa^d [JioS(u)v P'. ^Tepov 
Xwpaotov TO 7:Xy;o(ov to6tou to Xe^^pievov SipoYfyXbv (jtoStcov y'. &repcv xwp^^t^wv 
:b iroxdrci) tou wept^oXou Tb tcXyjoiov yb>pa<^io^ tou KapicaotTou {xoJiwv S'. §T6pov 
ywpa^tov TYj? Aa^xd^o? to dic^^ci) twv 'EXatO(p6T(i)v (ji,o$((i)v ^. STepov x<*>P<3^9tov 
•n;; 'Axi8eaq icXyjoiov tou KovaXetou (Jt.o$((i)v a' g". iTepov ^(«^pd^iov Tb dnu^^d) 
t:j KcuXcupLepi (JioBtcov a' g". STepov x<*>p^?tov Tb icXyjoiov tou [LEXoy^ioo tou Ape- 
xivcu {jLoSi(i)V a' g". §Tepov ^wpd^ tov to aizo tou •scptaTOTcaicd to xXyjo(ov tou waTcd 
BecxaptoTOu [jioBtcav y'. STepa Ta XeY6[JLeva tou BotiooTdTi tou Kop(«)viTOu, xaOco^ 
lciiv i5ioi:ept6ptoTov, [jto3((i)v e'. §Tepov x<*>P<*9iov Tb eictXe-YO^jLevov tou AdpvaxYj 
;jLCc{wv a'qr". §Tepov tou '0(jlvuou Tb tcXyjoiov ^(opa^^ou tou Apeicdvou xat tou 
KcvtotoJyj [jlo5{(dv 3'. x<*>pfl^?tov tou SxopSapixou (jlo§((i)v p'. )r(i)pdftov to dx^^u) 
TcO 'sasd OeoxaptoTou [jlo5{ou g". x^pd^iov twv Tpaacc!J(ji)(jLdT(i)v, xa6(t); eoTi i5to- 
r.epi6ptTCov, Tb ۤ drjfopd;; dwb NtxaXou tou SeXYjdoTYj, (jlo5{(i)v yj'. Srepov Tb 

X2AC6[JL6V0V TOU BulJoXllJLOU Tb IcXyJOIOV ^Wpa^lCU TOU XaTCd 6e0X*p(5T0U [JLOSta)V P'. 

yupictov Tb dxoicepa tou 7C0Ta(JL0u to xXrja(ov yjuipa^lou tou Kovtojc68yj xat tou 
Maptv^TcouXou [jlo3{(i)v y'. S^epov 5r**>p*?tov TOij BpaxxoTOu Tb xXy)o(ov yii>pa^io\i 
Tcu XaXxu>{JLaTd xat icXrjff(ov x^^pa^^ou tou Apexotvou [jLoS{a)v y'. eTepov tou 
Kc-ipvojTou, xa6(ft)^ eoTiv tStoTceptopicTov Tb xat dicoxdT(i)6ev tou KapuB[dxYj] (jlo- 
:(uv i'. gTepov d^d^jLxeXov ttJ^; naYO^afatva? et? tyjv Toi:o6eaiav tou Tpaxwvo^ 
^Xr,c{ov )ra)pa^{ou tcu Apeicdvou [JLo8t(«)v P'. iTepov eSa^JLireXov to dxb tou Mova- 
^i^i pLoB((i)v y'. eTspov ei^ Tbv outov totcov Tb dTCS^o) toutou ;jlo5{ou a'. ei^ tyjv 
TOTTcOsciav Tou 'Idpaxoq (xo5(ou Svou (sic). erepov x(i)paftov tou Apub? tcXyjo^ov 
'cO ycopa^icu tyj^; KoXu^x^aiva^; [jlo${oi)v 8uo. eTepov to xaXo'j[i.evov xai auTOv tyj^ 
Kc/j'^gatva? to xai aXYjat^ov tou Apucg, xat OL^^ipy^tiai oiyjpi tou ^ceptgiXou xai 60 

irXYjaiov )ro>paftou tou KaprcaaicbTY; (JioBicov t)'. ixepov ei^ ibv ourbv xoicov t: 
xaXou|jL£vov Tcu Aouxa (xoSi(i)v t^'. £Tepov to XeYOfxevov tou Sxiveou (xoBicov tB'. 
6Tepov Tfj^ dtYia; napa(7X£UT)<; jjio${ou a'. cTepov to XeYopLCVov t^^ 'EXato? to 
xXTjatov /a)paftou tcu MupfftviwTTj (AoStwv y* X^P^?'* '^**^^ 'EXaio^urwv cuv xm 
SevSpwv [jLo8to)v y'. eTepov to TrXriaiov toutou to XeYoixevov vf^q 'AYpon^t^eic 
jjLo3i(ov a g". eTepov e^ajJLTceXov to e^ aYopo^ tou nXaarofaYCu (JLoSt(ov 3'. eTep:v 
e^ajjLweXov 6i<; tov auTOV toxov {jioBtcov a' g". eTepov Tb XeYOfxevov tou Hupaficu 
jxoSiwv Y)'. /(opi^iov To axb tou AJJaXuxOTaupt (JloSicov y'. x^P^?^^^ "^^^ U-q^a- 
8axiou fjLoStojv a' g". eTepov to XeYojJLevov tou Maxpl Tb xXTjaiov ^(opaf lou ttj; 
"ATpou xat Tou Kapu^ixY] {xo§i(i>v e'. eTepa yjiipd^ioi Ta axoxaT^t) tcjv cixrf{xaTU)v 
T(I)v 'Avatva8(i)v to xaTa avaToXa^ to Bieppfcjxevcv aTub tou aX(«)viou tou KevBpicu, 
xat y\jp'X&{ dtxoxoTb^Oev e^ajxxeXou tcu 'Avotvou xat dxep/eTai jxexpi e^aixzeXcu 
Tcu XeYC[X6vou Toiv FvaTcov, xat Y^^piljet Tb e^ajxxeXcv tyj^ Faupa^ ayj^i tcu d[x::£- 
Xiou Tou KeSpiou, oaov xat clov eartv, dxb to outcv dXoivi tou KeBpiou xat xot- 
epxeTat (xe/pt OaXaaatj^;. et; tov aurbv toxov [/(opd^tov] to XeYcjxevov tou Maupc- 
0eo5(i)pou To 6? dvaToX^^ tou ^uaxo<; tou XeYOjxevou twv '0(xv6u)v. dvepxeTot c 
9dpuYY*<S ^3ti dvep/eTat Tb toioutov XaYxdSt oltzg ty;<; Paupa^ H^^XP' "^' '^'^ P°^" 
vitIIy)v tou 'O^oYoptdTYj, xeptepx6(xevov Tb xaTd ^dxtv twv BiYXdiv, xaO(ji>^ epx^*^^' 
Y^ bhh^ xat dxcBiBei [Uy^pi tou xpoppY)OevToq xeptxXeCou eao^Oev tcijv auxajxtvcliv 
xat dv^pxeTat to TotouTov xeptYupta(xa tcu xavacxrou vaoii twv dYi(»)v (xeYaXo- 
(xapTupcov 6ec§(i)p(«)v, evOa xat 6 vabq ty;^; uxepaYta^ OeoTCxou w* £oXu(xoi)v ev 
itd TotouT(j) eoTi xeptopta(X(^, xaOu)^ Bte8Y^X(0Tat 6 xpoXexOeiq xeptopta(jL6(;, oza 
xat oTd eiatv. e§d(xxeXov twv Kop(ov(5v to xXYjatov tou AeYaTcu xat dxpt tcO 
A6(xou yidpa^icu tou Ac(xtTiou. Srepov e^d^xxeXov tc X6y6(X£vov tcu Moupcu Kty^- 
(xaro? TO xXYjatov e§a(xxeXou twv *Py)yy)v{(i>v xai aujx^xoiptT^eTat (xeTa tou xupioj 
'IvBi^jVou, caov xat oT6v eaTi. eTepov e?d(xxeXov to ai:<> tou Koupxou(x^XXt dxc 
To auvopov Tou Eu9Y)(xtavou xai Y^piCst dxoxdTO) t^<; XtOea^; xai (xexpt? e^a^xxeXcu 
Tou Ao(xtT{ou, oaov xat oTcv eartv. eTepcv e^djxxeXov t^(; AfxuY^aXea^ tc xXYjatcv 
e^a^xxeXou tcu Tzomoi XptaTO<p6pou, ocov xat oTcv ecTtv. eTepcv tyj^; IlaXouxcT^; 
(xo§i(i)V a qr". eTepov xwpdciov Tb dxoxdTcoOev e^a^xxeXcu tou Avotvou, xaOii)^ eariv 
OLTzo TO XaYxdSt (xoottov a g". x^^^P^^^^ptov tc extX6Y6(xevcv ^yoXapd-zOy o eartv o^h 
8oi)pedq Tou auTCu SxoXapdTOu, (xoSta)v 1^'. eTepov x^^^pdftov to d'::^ BeoBojpcu tcu 

UpO^pY^TCU eV T(7) X**>P^V '^^ AptOTC^dVTOU TC exdvOi) TOU So>TY)pO; 6t<; TO SuTixcv 

(xepo? Tcu eipY)[X6vou vaou (xoBtwv y'« eTepov d%o tou auTou et^ to Be^tbv (xepcq TciJ 
xpopprjOevTo^; vaou (xo5ia)v y' ?:"• eTepov j^ojpdjiov to dKo NtxoXdcu tou KoXu^i 61 

v.q TTjv ToicoOeaiav tou Sx(vou icXtjfffov /(opa^iou tou KXu)vapiKt] [AoStou a'. iTepov 
Xwpo^cov To &K0 'AvJpiou Tou 'AwoSp^YYO^j 'fo TCpoicTetov vf^q 'Ap68ou, 5oov xai 
z\ti iawf. ^Tepov x<<>P^'^v '^^ ^^^ Mc/aYjX ulou tou A^ovto^ tou KoupdobtY]^) 
Ts 5v Te xat Staxeijxevov et^ tvjv Ivopiav tyj? 'OpoxXete^ eiq ttjv TorcoOeaiav tyjv 
XtfCjjievKjv IIvjTvjXiivav to eiciXeYO|xsvov tou XajjLopixia Tb xotTCdOev tou A6[jiou 
ts cupL^Xvjatil^cv Te dirb to ir^pa[JLav TOij ^aatXixou Sp6[A0u, xa6oi>; ava^a(vet to 
«r:a fajrtv Tij^ apxa(a^ 68ou xat xa6<i)^ fpxsTai Axb tyj? o(x(a^, Tp(Tov, to dva- 
T5).tx5v |Ji^po<; (ji^3io>v yS fb e^ dr)fopa^ aiub SepYiou, NixoXiou xal KbivaravT^vou 
Tuv npofTjToiv ei^ Tov xi(ji.icov Tb divaToXtxbv (JL^po^ tou vaou tou xupiou i^{jl(«>v 
'It;wj XptoTOu Tou ev auTw IJpujjiivou, 5(Jov xal oi6v eoTt, ouv xai tou -^ceptp^Xou 
fjiepo^ To iJiioov iiciXaYXfl^ovTa. ^Tepov jrwpi^tov to dicb 6eo8(i)pcu Hpc^i^Tou Tb 
Tcj Rapu3axY), 5icep fy^o^u^f ^v ei^ tov icavoewTOv [vabv] tou ocoTijpo^ iQfjLwv Irjaou 
XpiCToO 4v TO) Se^tf^ jjLipet [fjolim p'. STspov et^ tyjv Toico06o(a^^ TtSv Koptovtov 
:': :cXTja(ov tou PaoiXtxou irrjY«8(ou xat yjjipoufio^} tou xaT(i)Oev tou xcopiou xat 
-ATjjiov d(jL9ceX(ou Tou MaXaxivou, 5tc£p xat auTOv eoTi Btopea dic' auTOu tou Ma- 
Xzxtvsj, 5oov xat oTov eortv. ^Tepov ytapi^i.o^f to drcb Mtxa^JjX tcu AtJaOr^vou Tb 
kicOcv T^5 ^WYXT)? ''^o^ oY^cu K(j)voTavT(vou i^o xb xafJLtvt^ xat dva^aivet i^ xa- 
lr.2 X'Ma xai dicoSi^Bet [Uyjpi tou Bota)ax(ou tou Suotxou fJL^pou<; ttj? exxXrja^a^ 
xai xaO(s>^ dicipxeTat iq exxXtjaia xat Tb xaTa ^dyvf (Jl^xP^ "^^^ AapvdxYj xat 
xarijaivet (JL^pt tou worafjLOu xat ouYxXetet [f^iyjpi tou xa[jL(vou, (jloS((i)v v'. ^Tepcv 
ywpa^tov TO dicb npo^iJTOU tou KoXoxoJt tl<; ttjv xeptoxTJv tou 'AptoTo^dvTcu 
•i rXTjaiov TTj^ ^uTia<; tou XaXxcofjtaTa, 5aov xat oTov ^oTt. iTepov to omo dfte- 
pcicEG)^ Tcu nap5oX6ovTO<; et^ ttjv nTjTTjXidva ei<; ttjv dYiav Hapaaxeu^v (jLoBtou 
a. irepcv x<^P^?tov to dicb NtxoXdou xal STe^dvou tou auTaBeX^ou [alrcou] 'JSyouv 
*y^ 'AvBptx/43e? to ^ictXeYCfjLevov tou KoxxoSpuXeou, to wXTja(ov xai a6veYYU? 
"^? H?'^? (jLoBiou (X. iTepov x<*>pdf tov T^q ^cbiaq (jLo5t(i)V g'. iTepov twv Ko- 
fwvwv tou IlepiPoXou, 5aov xat ciov eoTtv. iTepov xat auTOv twv Kop(>>v(ii)v Tb 
sXtjoiov x^^pa^tou twv 'Pr^7Yjvi(i>v [xo8(ou a'. Irepov x(*>pdftov twv nt^o6X(i>v (Jio- 
2''ttv y, eTepov yjuipi^io^f twv nXaTav((»)v [Jl^xP^ '^*? Y(i)v(a^ [jlo3((i)v y\ d[JLiciXt 
'^jt; 'ApaxtoTpa^ (jloB(ou a'. iTepov d[X7ciXt Toiv Ka^JL^icdSd^v [jlo3{ou a'. iTepov d{jL- 
"sXt T^^ Kapea^; (JioSi(«>v v'. iTepov d^jLxiXt tou IIXaTavebx; (jlo5(ou a, ii toOtiov 
^i Xupdfta (jLod((ii)v pic^') d[JL:c^Xta (jlo3((i)v I^ xat x<*>P<3tfta d(JLO$ioX6*fvjta xo(jl- 
l«ba ig'. *) Aut MoupodxT). Incertam. 62 

X(i)pd(piov Twv Bouva>v [jloBicov i8'. gTspov tb d? «y^P^? '^®^ ■AcxoXe^frou 
TO 7cXr^7iov ToO Xa^pcaStou xal to5 TroTafxou dexpc oruvopou tou Eu|JLopftou [jloSio)v s'. 
iTspov To xaXo6[ji€Vov Tou KaaTav(i)5ou to wXrjatov tou yjapac^ioD tou Bo6tttq [Lo^im 
7'. iTepov TO xal xaXo6[jL£vov tou Sipoxo? to tcXtqcIov x^pof (ou tou Apewdlvou |jio- 
5i<i)V Y- ^Tepov x*«*P*?i®^ f^ X6y6[X£VOV tou AapvaxiQ [xo§{u)v y'? ^yo^ "^oA afpbv 
[X£)^pi Tou Spouq xai tou 07rr)Xa(cu. xt^^pd^^tGv tou STaupou [jloB^wv h\ ^epov x<»paf.&v 
Tou Dopou To ^Xrjcrfov ^^(opafbu tou xup(ou 'ApTa^occ^ou [jLod((i)v ^' g". ^Tepov sic 
Tov Apu|jLOV et^ T^v ApoYtov [jloSicjv a ^". ^Tepov ei^ tyjv TorcoOeatav tou Aaxxou 
(jLoB(o)v e'. ^Tepov tou 'AptJievou [jio$((i)v V xal icXr^otov auTou [§Tepov] (jloSiojv ^', 
iTepov -TcXyjaiov yjdpa^ioi} tou KovTOTciBr) xal tou MavBaxtou Tb xaXo6[jL6vov Toi3 
S^paxo^ [jLoStwv y'- iTepov yjidpd^iov tou IlTQY*5<3tx(ou [xoB(ojv ^'5 >tal eiq to Ilepi- 
^6X( [JLoBiou g". et^ Tb Bul^6Xa([xov aTceco) £'!<; Tb xXetqxa [xoS(o)v ^\ ^Tepov elq 
Tb KaviXX( to xai o&to) xaXo6[xevov Smo tyjv . . . 7cXv]9(ov ti)^ Sux(a^, 5aov xa*. 
oT6v eoTi, [xo8(o)v y'. Ixepov ^^(opi^iov Tb dice^o) twv 'EXaio^^To^v [xo8(o)v e'. 

*0[xo(o)(; Ti y^mpd^ia Tijq cePa(j[x(a? [Ji-ovi]? ttjc; uwepaY^a? OeoT6xou 

Tljq 'ATpOU. 

1 

Xo)paf(ov Tou Ki[XTCOu^ to 5xep Be(7jc62^e( d^b A^ovtoq tou KapuSflbciQ [xo$(o)v 
8'. x^P^?'®^ '^®^ Mov6x(»)Xou [xo8io)v y' ?r", t^o ^iciXeY6[xevov t^^ SuXoxapS(a;. 
XO)paf(ov Tou KaXoxaTp( (xo8{o)v ^' g", xa( auTbv d^icb tou KapuSixiQ. Tb e^flE[xiceXcv 
<:cXr|0(ov tou [xovaoTY]p(ou xal oa>Tb ai:^ tou Kapu8axY] [xo8(o)v l^. yjuipdi^m 10 
e7ctXeY6[xevov to Xo^pa^oxt [xo8{o)V (', to oxep 8e8o)xev Avj^xi^Tpio^ 6 Kapu8dxif;;. 
/o)pd(p(ov Tou 'Ap^aXou [xo8{o)v a ^" xai auTb dicb Av)[xv]Tp(ou tou Kapu8dxr^. 
ytopd^io^ vr,(; llevOep^x^^ tou Z(o6vv} [xo8(o)v a g". iTepov yidpi^m Tbv Meod8(ov 
Tbv rxap(vbv ouv tou XaYxa8(ou [xo8{o)v ^\ x^P^^^^ '^^ Kpe^xvou [xo8{o)v a'g". 
iTepov y(iipd(^iO'f to e7C(XeY6[xevov tou Te^tOoxoxxo^; [xo8(o)v ^' xat auTb azo 
AdovTO^ Tcu Kapu8dxY]. ^Tepov x(i>pd<p(ov tou 'AYP<xT:t8oXdxxou Feo^pY^ou tou Kapu- 
Sdxv) [xo8(o)v ^'. STepov i[Lz£k{. tou Adxxou, Tb 5icep lxo[xev dicb tou KapTcaot^irn; 
8£xdX(Tpa Tpta. STepov yjii>pd^io^ siq ta naXa(6o^(Ta dvTa^^aoTtxbv KaXvj^ tv;^ 
KapuBdxaiva^ [xo8{o)V ^'. ytapdfio'^ Tbv KaXov^iov, to S^cep l^o^xev iiib tou 'laxo)^ 
ouv xal Tou al)Xo9eo(ou {xo8(o)v p' g". x<*>P<^?i®^ ^^ nv)Yd8( -rcaTca 'AvBpeaq tou 
ru'[xvou [xo8{o)v a'g". ^o^pd^^ov tou AeodTOu evTa^^acT^xbv KaXou tou XaXxe^icouXou '' 
[xo8{o)v a g". y^o^pd^^ov ei? Tbv auTbv t67cov, Tb 57cep i.yp\LS^ dYopaorbv dicb toIj 
KovT07c68v) [xo8{o)v y'. eTepov yuipd^io'^ et? Tbv ouTbv t67cov, Tb 5icep Sx^^xev d-rb 63 

Tcu AexoSbu {ioS{(i)v ^', to xXyjoCov tou dYbu BaaeXe(ou. x<<^P^?'^^ "^^^^ ZnQXap((i>v 
GB^ TGu ouvopou Tou /(opaf tou Tou KovToxo^T] |JioSi(i>v ^\ xac auTO Tou Tuaica 
'Avcp^a. x<>>P^MV TO eiciXeYOjAevov vf^^ ^A-^opaaioLq dncb to ouvopov vfi^ ''A[t.\jn(ZoLkiaq 
xat T9-5 Ape^coEvou tou x<*>P^^^ (xo$(u)v I^'^ flbub tou jxovoxou £xop3ap^(i>^ tou 
^sufiivou. eTepa x<*>P^?^a '^^ einXeY^IAeva tv)^; ToSea^, Ta fecep exofxev dYOpaoT^e 
2X0 Tou KapuSixiQ, (JLodt(i>v y'. e{(; tov auTbv t6itov [x^P^^^iovj, to 5icep e^^opiev 
izo (jLovaxou tou Kou^o^x-XiQotou |jloS((i>v a g". §Tepa x*^?^^ ^^ KaXou tou 
Aspima Ta Svra ei^ Tbv KoxxoYupda |jbodtu>v 0'^". frepov x<i>pd9(ov eiq tov ourbv 
:6xoy )tac oarcbv dicb tou Aep{jLaTa (aoS{(i>v a g". etg Tbv auTbv t6icov [x<*>pd?(ov], 
Tb cirep lxo(JLev ev ttj 4>uaic[jiJ (?) dicb Tijq MaY8ou<;, (jlo3{(i>v a' g". x^P*?fOv 
7^3 ^KdpTou dicb Tou Mar^i^dpr^ SexdXtTpa y- &cepoy x<*>pd?tov dq tov oucbv 
t5xov, to oicep £x^(jLev dicb t^^ MoqfBou^; SexdXtrpa y'. ^Tepov x<*>pdf(ov eJ^ Tbv 
au:bv torov, to 5icep lx^(jLev dirb tou iconcd 'AvSpeou, (xo8i(i)v 0'. x^P<3^?(0^ "^o^ 
lOXa^oo^p-p) TO 5v Te et^ Tdg ToSea^ Tb xXtjotov x<*>P>?(o^ '^ou lao^dpt (aoS{(i>v 
f. x<»>pd9eov rb KouXou(jLexocTo Tb extXeYO^JLevov Ta3 Adxxou (jlo5{(i)v 3'* x^P^^^9 
T9 oxep lypitjsy dicb tou 'AoTept, (jlo5{(i>v y'. x^P^'^ '^^^ Bapi(i>v, toc dicep lx^(JLev 
flb:b Tou Ai^OiQvoO, (jlo8{oi>v yj'. iTepov x<*>pd9tov Tb dv(i>$ev Tb d7ctXeY6(xevov twv 
Tp2xe((i>(jLdT(i>v xac auTb d^cb tcu Ai^avOr|Vou (jloB{(i)v y'* et^ Tbv ouTbv toicov yjui- 
pclfisv Tou KaxxoicoSiQ (jloS{(i)v ^'. [x^opd^cov] tou Meo(i>icp(^ac, Tb 57cep lxo(JLev 
2X0 NcxoXdou Tou Zu(jL(i>vou, (JLo8((i>v 0'. x<*>pd9cov^ Tb oicep lxo(JLev dicb (jlovocxou 
IzKu^, (jio3i(i>v C- X^P^?'^^ '^^^ KapuSdxvj xal oRrcb dTcb tou ?concd "AvBp^a [(Jlo- 
-«vj e'. et? Tov aurbv toicov x<i>P^9tov, Tb 5ic6p lxo(JLev dicb Mtxow)X tou 'AXaTo- 
^Tiw^ (JLo3{(i>v y'. e§d(JLiceXov ei^ tyjv TsicoOea^av twv Tpi^^Sv 8exd>aTpa x'. x**>pd9ta 
"su Sipoxoi;, Td dxep Ixo(JL6v dicb tou looPepir), (xo8{(i>v 7'. et^ tov owtov t6tcov 
ywpdfcov, Tb OTrep lx^(JLev dicb MtxatjX tov nXaaro^ocYOV, (jlo5{(ov y. e^d^JLiceXov 
^3 BoijOvjvou, Tb 5icep IxPiL&t dicb tou MavTl^t^dprj, (jlo3{ou ivou ^(jliou. §Tepov e^d{jL- 
«Aov To ^TctXeY^lievov vf^ Bapiaq, v) Sicep £x^(jl6v ex tou KapuBixYj, SexdXiTpa 
Y. et^ Tbv aurbv t6icov x<»>pdf tov, to 5icep Ix®(jl6V Smo tou MaXaxYjvou, (jlo8{ou 
|A5co5. x<<>pdf (ov Tou Koxxa^upta, Tb 5icep lxo(JLev dTcb tou MavTCt<pdptj, (JLod{(i)v p'. 
X(»pdf(0v Tb eictXeY6(JLevov tou Kdp^apt et^ T9jg Aemjdeva^ Tbv 3pu(jLbv (jloS{(«)v 
^ {j[Atou. x^P^f^^ '^^^ Kt^Tcou et^ TV)v noTa(jL(av, Tb 5icep k/p[uy ixo tou 
'PjoafOij, (jLo8i(«>v P'. eTepov x<*>pdf tov tou SmfjXdou xaTot tyj^ TaSa^vou^ (jLoStd)^ 
ji'- yjiapd^ia XTtq ar^iaq OeoTOxou, Td dzep Ix^^jLev dicb tou Xpuoo^^pYiQ, (jlo5{(i>v 
^ . Irepov x^i^pdftov Tijq 'E|JLicoXi;g {jLoBtbi>v y' xat aufo dxb toD XpuaoPipYtj. iTepov 
/,(t>paf lov Ti^{ "AxoOi^XTj^ to 7cXr,a{ov tou Zu(JL(i>VflcTou xat tou BaaiXcxou (Jl^xP' '^ou 64 

Pouviou jJLoBCwv XJ xai auib cn:o toD Xpuuop^pYirj. eic Tbv auxbv toxov )r<i>pdE9tov, 

To CTC6p lyo^vf evTa^taffTixbv KaAYJ^ Tij? MaYOuXaiva?, {jloJiou a'. ei? tov owtcv 

Toxcv x^p^^i^^ '^^ IwtXeY^^lJf-evov vr^c^ MaOYja(a^, Tb Srcep exo[Jii€v evTaciaortxbv 

OLTzo 'Iwovvou Ttov BoiavYjTwv, |JLO§((»)v p'. ei^ Tbv auTbv T^xov x<*>p^9(ov, TO oxep 

2xo|*ev (l;aXTty-bv tou ZouYtivou (?) tou Ma^o^Xvj, [jLoBtou 4vou g". x*^?^9^®^ "^o 

AwxavioTpa^ fji.o3iou a' g", to 5iuep ^x^fJ^ev dbcb Mavou tou XaXxeo)^, pLoBtcu 

evcu g". /wpdc^ia ty); 'Ap66ou Ta SwOevTa (sic) wap3t tou dYiwTaTou eTCiaxowcu 

xal auG^vTOU i^|jL(i>v tou Zapa!^a )tup(ou ]a>avvou auXoOea((JLaTa xai tou xepi^oXbj 

xat Tflc iJLuXoffTiata. xwpa^picv to Axe^a) tou xepi^oX^ou, xaOii)^ dcvipxcTat oxb tc 

xepiPoXc xai ap/eTa'. dxb tou Ka^aXXoupdTOU Xdxxou xai dvepx^Tac |Ji^x?' '^? 

xopuopTj^ Tou 5pou? dxdvd) xal xaT^pxetai p.expt tcu xavaX(ou ^y®'^^ '^®'^ xept- 

PoXiou, iJLo5((i)v iS'* TcTavTai ev auTto 8pu? ^c^dpca S'. iTepov xojpd^cov to extXe- 

YoiJLevov KXeTffjxa, xaO(i>; iorcv i^coxeptopiaTOv ■ TcTavTai 8^ ev auT(i) d|xxt8eac 3', 

xac auTb |xoS((«)v 1 8'. ^Tepov /(opd^piov Tb dxe^(«) tou xXeco|jLaTO? xac exiXeY^jJLevov 

DaXacopoYYi»? xaOoix; dv^px^Tac qcko to ^accXcxbv x<«>P^?(ov xal d:Kb tou Tpa^ou 

Tou EuSeXi^vou xac Y^pd^et Eo)^ tou xoTapLOu (JLexpi tou xepc^X(ou xai tou cuxa- 

|x(vou, {jLoB((i>v tS'. x^P^T^ov, To oxep Ix^fJLev dxb tou MoucoufjLSvet orbv Koexo- 

xatBd5(i)v, {jLc5((i>v y'. x^P^?'®^? "^^ ^^P ^X®f^^^ ^"^^ *^°^ 'Avoivou McxotjX etq ty;v 

TCXoOeccav twv TxoXwv Tb xdT(i)Oev tou dYtou jxdpTupo^; Mr,vd, {xo5(ou a'. dfxxeXtov, 

Tb cxep exojxev oltCo tou auTcu 'Avoivou Tb YS(«>pY(*)v 0e68(»)po? 6 Kuxpiovb^ Eu^r,- 

|xicia(;, jxoS(ou a'. ^Tepov d{xxeXcov tq Sepcje^ (?), to exep SeSii^xav ol S6o 'AvocvdSe; 

xat 6 Kop^^Oou, fxcSiou a'. STepov d|xxeXiov xXT)(y(ov to6tou, to Sxep IS(i)xor; ol 

riouXXct, |xoS(ou a'. ^Tepov dixxdXtov, Tb SeS^oxev 6 jxovaxb^ Kou^ouxXTtjcio^, Sexd- 

XcTpa y'. iTepov djxxeXiov, Tb Si8(«)xev [6] [xovaxb<; ApdxovTa^, {xoS(ou Svou. ^Tepov 

d{xx^Xiov, [to 3xep SeStoxev] 'AvacTaa(a tou MovacTpd Tb 6l%o tcu MapcvdTcu, 

[xoSi(i)v (3'. d|xxiXta Td ScjO^vTa xapd fxovaxcu tou NixdvSpou tou AcPaOr|VOu [xo- 

S((*)V P'. iTepov d|xxeXiov ^AvaoTaaia to extXeY6[xevov t^? Adfvtj^ xac ouTb a:;:(i 

Tou [xcvaxou AepaOriVou. iTcpov d}xxeXcov ttj^ Kop(i>vou?, to 8xep SiS(i)xev MtxaTjX 

6 IIXaaTO<pd[Y]wv, [xoS(ou a'. eTepov dfxx^Xtov Tb 5v Te ei? t6xov MepouvtdStj, to 

5xep lx°l*^^ [^''^^] 'Iwdvvou tou Mapatvt(«)Tr^ Tb fea xal e? ladTTjTOt; [xoS((i)v y- 

gTtpov d[xx6Xcov, Tb oxep ^x^fxev olt:o [xovaxou toC MaYcuXd, [xoSiou [xiaou, ^Tepov 

dfxxeXcov et; tov n6pYov, Tb 5xep Sxcfxev dxb KaXij^; toG FouXouX^ovto^, [jlo8(ou ol, 

iTepov x^p^f tov eiq tou«; MotYOuXdSe? Tb xXvjaiov Tij^ dxoOi^xYj^, Tb Sxep lxo[X£v 

dxb *I(«)dvvou dva[YV(i)0T0u] tou Mepaivcc&Tirj, [xo8(ou a'. iTepov x<«>pdf(Ov Tb ixtXeYO- 

[xevov Tou Bcuvou to d(ptep(i)Oev xapd 6eo8(i)pou to5 MaYO^Xd. eTepov x<^P^?to^ 65 

To kiXei^jxevov t^^ B<£Xta^ xai ouTb icapa tou oirrou 66c3(i>pou. Irepov xcopccfiov 
Tcii XaXixoxCou to cr^vopov ytji^pa^io^} tou KoI^ouXuty] (jt.o8ui>v y' ?", 'PO 3(i>6^v icap3( 
BaoiXe(ou (If^ei^v tou AoocaS((«>TT2. §Tepa /(dpd^ia Ta lTCiXe'Y^|jt.€va t3c ZufjuovoTa 
iM ffsb tb ouvopov Tou Mav$ooc(ou tou X(i>pa^(ou, xa2 divepxeTai dhcb tt}v xaXaeov 
Qtxy.TjQiav xff^ 6eoT6xou xal dhcb Tb o6vopov tou Xpuoo^epTY) tou ^rd^po^^ou^ Tdc 
£cep lerKo^ti i^ toio^tt] 6r(ia [jlov^ xat irepa(vet tov ^6axa xal dcvdpx^Tai Tb 
X2Ta ^a^tv {JL^XP^ '^^ 'AYptXXaSa^ tou TCXt]o(ov tou Ma^ouXccTou xb^pa^tou xat 
ki^eiai dbcb Ta xaXaca oixi^iJiaTa xat diTcepxeTat (Ji.expt tou puax(ou 'n:XY2<7tov 
ipixeXiou v^^ T0ta6ry]q ^Y^aq {Jioviig xai xaTa^a(vet to ^uaxt xat dvdp/eTai to 
xara ^ix'^ ^^ A(i>xav(aTpa^ xal xaTa^atvet fJiexpc d^icb Tb ouvopov toSv i^^d^v 
NEosavta^v xat xaTa^a(ve( 6 6x^®^ ^^ avepxeTac eiq tov auTbv t^tcov tou Tcpo- 
frfpoi&fji^ou^ 5oa xat ocdE etaiv^ T^t S(i>6^vTa Wuxtxbv Zd^TJ^; tou ZutJi.(i>vou ouv 
lou XaXxeci>^. §Tepov xcopoc^cov Tb dbc6icepa tou %oTa(xou, xal -fjp(2^e( xiT(i>6ev t^ 
MTp^toTpou Guv T^ dcYpou^ Soov xat oT6v ^otc, xac auTb ii,%b tou tocoutou Zu(X(i>vou. 
hspov x<i>p^tov Tou noTa(i.ou Tb TrXTjaiov t^^ BdXTa^ Tb oOveYYu? fou ^(opaf^ou 
Tcii MaevouXdi (jio8((i>v a' g", Tb Ix^P-^^ ^'^ <|«x*^*®^ ^^® '^^ MaYCuXa. ^Tepov 
hr/i^m xh dbco^pa tou icoTa(JLOu ei^ Tbv auTbv t6icov Tbv TCXT^atov tou a-o^Xatou, 
wcv xat oi6v earcv. STepa x<«>P<^9ta dbc6wepa ttj? 6^ia^ 'AvacTaata? tou Ka(ji.(vou 
cjv tcu dYpou (JLexpt tou Tpux(t>X(, Tdt ^p exo(ji.ev dhcb tou dbcotxo(JL^vou Ap6- 
[7750] 8ta K(*>vaTavTtvou tou Mepaivi(i!>TT], ^youv Tb T^apxov (Jiepog. ^Tepov 
/«pi^cov et^ Tbv avrcbv totcov dbcb Tb ^uoxc xai icXT]a(ov tou BaaiXetou x^pa^^ou 
xal Tou MavBoxcou xai ouoOvopov tou lcoawaxtou tou Mepaivt(ft>TT] tou x"^?^^^-) 
fd axipYjsxai rotXtv dicb tou ^p^aTo? t^^XP^ fO'^ TptX(«>Xi, to Sicep Jx^iJiev <j«xt»tbv 
isb NcxT^Ta tcu M6pacvc(i>TT] tw (Jiipec tw (Jl^[v] diccXaYxivovTt Tb ^". xwp^?^^ 
sv ouTw (Jtovfi^ TTJj; 'ATpou Tb XeYOfJievov twv 'EXacwv icXt^oiov x<«>p^?tou tou 

A2Xadl(dTT] (JL^pC TOU Bepl^^T] TOU B0Vap{0U (JLOS((i>V C^'. STepOV TOU Au(JLCVixT] 

(isSiwv ?5t. ^epov tt5? 'Aiciv(i> "ATpou Tb Xe-f 6(jLevov to DXiYt auv tou KouxiXXou 
^AT^atcv Tou Ka(ji(vou, xai *^p(2^ec dbcoxiT(i>6ev t^^ IlXaxb^ xac xaTa^aivei (Jl^xP^ 
ToG Ai(jLVou xac dtvepxeTat (Jl^xP^ ^^? '^j^ auirjv d-Y^av (xovt^v, (xoB((i>v ct]'. STepov 
y.irtfa^iov Tou *AxpaY€(i><; Tb xiT(i>6ev tt)? dy^*? 'E(xicpa5(a<; icXtjocov xwp*?*^^ 
'»5 MarCa^ipt (xo2t(i>v P'. STepov x(*>pi?tov ttj^ abvfi<; (xovt]^ iv [tt]] Towo^eata 
iflf; T^oXu . . . x<«>P^?wv Tou XotpoXixxou Tb iicb tou 'AXe^c xat NcxoXiou tou 
Bopaaxoirou, 5aov xac oT6v dartv. Iiepov x<«>pi9tov Tb omi^td d(X7ceX(ou tt^^ auTr};; 
(Acv^i; To dbcb tou NtxoXiou xat Fed^pYtou tou MapXtpT]T!^eu>^ d^ tou d(X7ceX(ou tou 
3Ritou (xovaoTTjpiou, xal xaTa^a^vec (xexpt elq tov ^axa xat eh; t^v A(i>xav{aTpav 

6 66 

%ai ayipyj^xai aizh tbv SpOv xat [Uyjpi tou IlaXoiiOf o^pxv} xal (tixpi x<*^P^^ '^^ 
BaaiXe(ou to ^TC(XeY6|jL£vov tou ^lxaupou, 5aov xai oUv eoriv. 

Etclv ot avOp<i>TCOt T^5 TCpovoia? twv aYiwv 'AvapY^pwv. MtxoiiX 
6 STXa'Po(; l/wv icaT8ag 3' dtpceva^. KwvaravTtvo^ lepeu? b 'AxptSotpiQq ouv -]fu- 
vaixb^ Ijfwv 7caT8a a'. x^^pa i^ |at^tiqp auTOu Ixouora ulbv a' xat ^sxipa a' 
TeXei Y*6XX{a 8'. yji^^ NtxoXiou tou Aal^opa l^ouaa uibv d xat OuYOTepa^; ^\ 
X^pa recopYiou tou Aal^apa l^rouaa uibv a' xal OuYoripa a'. Tiaaope^ dBeX^oi 
01 IIaicaXel^69couXo( auv Yuvat^i xat T^xvot^ ouroiv. 

'0{jLo((i)^ xat ol T^c TCpovota^ tou di^^loM FefopYiou. Ntx6Xao^ lepeu^ 
6 IlaicaGTcavoicouXo^ lyim ulou^ *{ xal OuyaT^pa a', xat MtxaJ)X 6 KovTopurcivt)^ 
cuv Y^vatxb^ h/ijm ^atSa^ Oy]Xux3(^ ^'. Aa^apa^ xal A^(i>v, 6 dt&eXa>b^ gr>tou, 
xal i^ W^i^ auTwv TeXcuat Y>teXXia a g\ xhp^ "h ^^ FewpYiou tou KoujjwEvou 
l^ouaa TcaiBa^ y' OvjXuxit;. hipa x^pa AvjpiiiQTpfou tou Koufi^u l^ouaa utou^ ^' 
xat OuYotepa a. AX^^to^ 6 Ko6|ji.avoc auv Y^vatx6<. Beo^XoxTO^ 6 Kou|jucvo<; 
ouv Y^vatxb^ ixodfsr^q ?cat8a^ Y* ^^poi dSeXfol auTou 86o, TeXouct Y^^XXCa y'- 

'0|jLo{u>q xai ot ti;^ icpovo^a^ ty}^ "ATpou. Tpet^ dSeX^ot ol IloicaXe- 
CoicouXot 01 $uo obv Y^vaixb^ xal ouv Toiq Tdxvoi^ autcov, 6 de iTepo^ 6 xal 
lepeb^ 'Aicc^to^ l^oiiv (jLeTd %aAhq ^v6^. Feii^pYio^ tepeu^ 6 S^oppOvav auv Y^vat^t 
(sic) xal Texvot^. lu)dvvT;q tepeu^ ouv Y^vaixb^ w^ loiq Tcaiatv auTOu. x^P^ ^t 
vufJtfiQ auTiov (JieTd Toiv icatS<i>v auTi)^. 

*QaauT(i)g xal ot t^^ [tvj^ Tcpovo^aq] DeavdSo^. Apdxog 6 ZOXd|^o<; 
auv Y^vatxb<; l^wv TcdiSag y\ xo Iv dpaevtxdv. 'Iwdvvij^, 6 dSeX^b? dturou, auv yu- 
vatxb^ IX(<>v TcatSa; ^, ^b Sv dpaevtx6v. x^P^ ^ vu(jl^ auTo>v Ixouaa TcdtSa^ dpaevac 
^', OiqXuxov Iva. A^(i>v 6 tepebq 6 AYaXXtovb^ auv Y^vatxb^ lx(<)v ^aiSa^ dpaevaq ^' 
xai OvjXuxd ^'. Mtxoi^X, 6 ddeX^b^ auTou, auv Y^vatxo^. x^P^ ^ vu(jLfrj auT(ov 
Ixouaa icaiSa? dpaeva»; P', OijXuxd ^\ TeXouvre^ Y^XXta a §" Yopv[a?J ^'. '!(»)- 
dvviQ^ tepetx; 6 Ioutc^t^Ti^ auv Y^vaixbq lxu)V icdiBa^; dpaeva^; ^'. Mavoui^X 6 dSeX- 
^oq auTOu ouv Y^vatxb^ lx(«)v ^caBaq dpceva^ ^'. Mtxav)X tepeu^ 6 dSeX^b^ aurcj 
cuv Y^vatxb^ lx(<)v xai8a<; OiqXuxo^ Iva (sic), TeXei ev dpi^T^ot^ Y^XXia r/. 
(jieT' auT(5v xai i^ iTepa npovota tv}^ At^avOou. Fei^pYtog 5 XOXot^o^ cuv 
Yuvatxb^ lx<>>v utoi>{ ^', OifXuag a'. *I(«>dvviQ<; tepeu^ b £OXd^o<; ouv Y^vatxb^ 
lx(«>v icatSa^ Oi^Xua^ ^'. K(«>vaTavTTvoi; 6 £OXd^o<; auv Y^vatxo^. NtxoXao^ tepeu^ 
6 nepwcevTo^ ouv Y^vatxb^ Ix^^v utou^ y? ^ ^^ ^^ Y^vatxb<; xat OuYaT^po^v ^'. 
Ai(t)v tepeu^ xat ddeXfb^ auTOu auv Yuvaix6<;. 'I(i)dvvv)<; dvaYVcjcTV]^, 6 dBeXfb^; 
auTou, GW Y^vatx6<;. x^P^ "h v^ijl^v) auTou Ixouaa TcdiSa^ O^Xua^ a'. 67 

*0[koiiaQ xai ot i^^ icpovoia^ ty}^ Rpavta<;. Tpri^dpioq Upeix; b 
[IsuAapia^ oi»v "^aixb^ outou ixm ulou^ 3'. 6s6Ba)p^ lepeui; [5] ulb^ auTou ouv 
■paixb^ Ix^^ icaTBo^ apoevag . . . xeXei hs* auroT^ -p^XXfa 8'. 'Iwivvij^ 6 
iocXfb; [auTOu], ouv 'pvaixb^ ^iav icoiBa^ depaevo; ^\ OY]XuKa^ 7'. NtxoXao^, 6 
iseXfb^ fltuTOUy (jw -fuvaexb^ Ix^"^ icaTBa^ dEpoeva; ^' ' TeXeT ^tc^ outoT^ 'pieXX(a 
ig'. FeiApYic^ 6 ASi^ou ouv Yuvaexbq ^o>v xaTBaq dpo&Mi; ^\ ^Xux3e^ 7'. 
Mm^ 6 aSeXob^ aurou, de^Scopo^^ 6 ^Tepo^ iSsX^b^ auTOu^ xac iyior^e^ ulob^ 
TsXouccv lic' ouToT^ iix^XXCa P' qr". 

'Qoa^Tfa^ xat ol dbcoSpaoovte^ &Kb vf^^ auTij^ X^P^ ^^'^ StaxepdeoavTec, 
:{ Seof^YCMiv SxovTeq oStc ti,^) eiotv dhcb (x^pou^ tou OYUDTiTOu dpxtepia)^* lepeu<; 
Bopuicptibi}^ xal *Iu>xwiQ^ dvaYvu^ariQ^, 6 ulb^ outou, (AeTd 'fiXivT;^ Ou-faTpb^ ouv 
Ifwai^tv xal Texvot^, dicoxi^puxTot. 6 dSeX^b^ a{)Tou, BeodcDpo^ b ZXoc^o^ ouv 
'fjvoK^t (sic) xai Ttov {$(<i>v «a(S(iiv tou Dt^pou xai tou AexiTou. b icaico^ Ncxi^a^ 
uti ItiKiwv}^ "AvSpea^ 6 Ko6(Aavoc. Ntxi^Tot; 6 TouYx^a^ xai 6e68(i>po^, doxvjTT)^ 
sXtjc Ti;^ owTpof(a<;, dicoxiQpuxTO^. 

Apographum cutservatum m tabulairio ecdesiae Sancti Marci dvitaiis Zacynthi. III. 6880-1371, 12 octobris, ind. IX. Corcyi-ae. 

CofteliniLS Romanopulusy archiepiscopus Corcyrae, confirmat exempiiones et posses- 
siones monasterii Salvatoris dicti Asceterii in civitate Achridae. 

Et^ Tb 5vo|Aa Tou icoTpb^ xai tou utou xai tou ^y^ou icveufAoco^. ^aot- 
Xsufdvia^ if; exXa[i.9cpu»T(ZTt xup{a iJia^; 'l(i>awa X^P^'^ ^^^^ '^^ 'IepouoaXT}(i. xat 
^j? TCi3T(^i^jXta^ Pooffi^^*^*? 8o6xeooa vr^ 'AicouXio^ xat tou Tcpi^ffirpcdTOu t^? 
K2(igcouac eicapx^ttC ^i '^k^ ^ouXxaXTepta^; xai dx6'|At IIevTepatT(XTOu<; x6|jt.toaa 
>C3 T^q ^ooi^Xeta^ ai>TOu hr^ TptdxovTa Teooape, xupteucovTa^ et^ ty)v 7c6Xtv xat 
vbu)y T(ov Kopt9(i>v 6 SuvaTb^ xai lk^\.o^ (jLa^ d^evTV]^ xai xupto^ 6 e^ox^TOTO^ 
xcti ixXa|Mcp(«>TaTo; auToxpdT(«>p Kov9TavTivou?c6Xe(i>;, xp^YY'^^^ '^^'^ Tapdvrou xat 
^^ Axaiat;, xupto^ 4>i7.t7cxo(; ^aotXe6(i>VTa(; tt^c; aMToxp(XT(i>p{a^ xai §uvd(jLe(i><; 
wi of £VTe6(«>VTa^ Sttq ercd KaordXtvo^ To|Aav6icouXoq dixo rijv KovoTOEVTtvouictoXiQv, 
r/.£(i> ^ou [xai] Tou dicooToXtxou 6p6vou dpxtemoxoico^ ic6Xe(i>^ xai vioou Kepx6pa^ 
wl ^acr^Xtxb^ xpOTOo^ixPouXo;. SjXOe wpb<; iQtJLd<; 6 Tt|jt.t6TaTo<; iepopLOvoxo? Me06Bto(; ^) Apogr. oSte TJve^: videiur expHcandQm „nihil habentes**. 

6* 68 

^x icoXsdx; 'AxfT)8wvo<; d>c6[jLi xal pLS 860 dlXXou? fxovaxo4<;, Sii vi ttixiffoyv 
IXeYjfJWduviQv 8ea xb (»JXT)Tap(o iJYOu[v] 8t3t to [xovaon^ptov tou IIavTOxpflETopo(; 

SwTYJpOq XplOTOU TO STCOVOfJLa^OfJLEVOV 'AoXUTap(o), Xai fil8eV il TflBmjVOXY)^ 'f,(JLWV 

xai i^iTa^ev, ici^q e^ dpx^Oev 'SjTe dirb xaXecoOev vd ^to eXeuOepo[JL^vo to orjxb 
6fl(U{jLaToupYb xat Str^io^f xeXii^, 8i3e to6tu> 6eX(i)(jiev ei^ tov pL^XcovTa, Stc Tb flRirb 
{jLovowTT^ipiov va eTvat eXeuOepov elq l(I)va Tbv dicfltVTa 6|jloG xat jjie Tot 4^x^^9 
bTcou ^x^^ d{JLTCeX(a, x<*>p^(<3t xal iXatxd 8ev8pT}, xopicouciQfjLa xae dfxapica^ ^Xa 
xat ^Cyx. b(jLo(u)(; i^ ifJ{xeT^pa TaOTQVciTY)? dftepcow) xai X*P^*i ^*? ^'® avwOev 
(jLovaomjptov tou IIotvToxpflkopo^ xai SwTYjpo^ 'ItiOou Xpecrou tov (jl6Xov, iirou eivai 
dicb xdTW drb to yopio^ twv Ae<p (ov i) '7uXy)(j{ov tijv ffTpOTa, 6tcou utco^ eiq ty)v 
*Av{a IlapaffxeuT) 6(xou, xat \ik xo 8td(popov auTou xal 8td Xfltvivdx; TpoTCou etvat 
^*pcta(jLevT) ifj fltuTV) exxXT^afa tou Z(OT^po<; Xpt(7T0u ei^ xepbv xavdva d(JLico8Y)a(jLevT; 
ouTe inf)pac(jLevei 6x6 Ttvo? [Lrfikv uTcb vq^ ^^[wzipaq Ta7ct)v6TY)Toq out6 oTcb IxeNouc, 
67COU eiOeXav i^o^id^oir^ ei^ Tbv 6p6vov tyj^; dYMOTdrY)? (jLY)Tpoic6Xe(i>^ yiaq ty}^ 
vi(Jou Kepx6pa<;, d(JLY) TCXeov y^^Y^P^'^^?* ^*^ Ix^uv (x^ t^^v auT^v xdpita xai 
eXeu6ep{a ty)v exxXY)a{av tou S(i)T^po? Xpt<JTou d(jLeTaTpdiCTo? OTepotov xat ^ePatov 
xai dve<f)dviaTov et<; Tzdica xepbv xat etq Tbv aia^va xbv &JcavTa. eYpa66Y) xat 
e8(i)6Y) Tb Tcapbv eicta^pdYta^Jia icpovo(jLtxbv dicb t^^v f^^jLexepa Ta7CY)v6TY)Ta xai 
iicta(ppaYtlJ6(jLevov (xe ty)v i^^xeT^pa a^paY^Ba xat dicoYpa^Yjv Std x^9^^ *")? av(i>6sv 
exxXrja{a(; tou ScoTf^po^; t^(jl6)v 'Ir^aou Xptarou xai tou dv(i)6ev lepo(jLovflexou Me6oS{ou 
xat Tov (jLOvoxwv, 6:cou ei^sXav i^PpT^axovTas eiq tov dwva (JteXcjvTa? dTcavTa? xai 
Tb auTb (JLOvaaTi^ptov. 

Kat 8td xX^ov iCY^artxbv ^Y^b 6 voTdpiog 2{[jL^aaT0^ AY)(xi^Tpio^ MaXdxxY)^ 
•TcpoaTaaao^jLevo^ xapd T0i5 dv(«)6ev Tt[jL((OTdTou xal xaviep(t)TdT0u [jLY)TpoxoXi^TOU Tf|^ 
dr(iaq ixxXriOtag Koptowv xai 5Xr|<; ty)<; vlaaou xai paaaiXetxb? 7cpoToa6|jL^ouXo; 
x6pio<; KaoreXtvo^; To[jLav67CouXo(; I^P*^* "^^ xapbv ^Xeu6epO(jLdvo, ^afpacYiffn; 
uxb TY)? i[xou xs^P'<!^? ^^ ^^ exetv6q, 6xou lyjbi 8id tyj^; PaatXtxYJ^; i5oua(a(; to 
6^x(ov^ 5ti vd £i[xe voTip(0<; tyJ^ x6Xeo^ Kopt<p(i)V. 

IvBtxTtwvoq 6' (XY)vt 6xT(a)^p((i) tP', Ity) dx6 XpiaTou Yevi^aaeb»^ 
^aToa' €u8oxYjvTa 2v. 

Zu(x^aaTb(; MaXaxxb^ AY)[xifJTp(o^. 

E chartis familiae Pozazo Zacynthi, >) Lege Nu^x^tov. 69 IV. 6969 — 1461, 13 menBis aprilis, ind. IX. Zacynthi. Frajiciscm D*Ariano, capitaneus insulae Zacynthi, confirmat donaiiones factas 
Kdesiat Sancti Salvatoris Zacynthi a Johanna, conjuge domini Nucii Sieuri. 

KaTA xbv pLTjva dtzpiXXiov tt^ ipet? xal Sexa auiou, ty;^ ivB. 0', 
xxOiJ6jAev3<; 6 euYeviataTO^ xa^aXapto^ p.iaup ^par^iayo^ Aapidvu), xorctTavio? 
yffiw xal yjapio\j ZawivOou, jJieTa twv tio6t(i)v euYevwv ap^ovTWv, xup 'Iu>awyjv 
Ik Tpavt, icepxoupotTop tyj^; xoupTYj^, xup NixoXaov AaYx6va, xup Toufjwcavw 8e 
-ir/T-^AXwe, ejjL^avCl^et [6] xup MavdXrj? M6(JX0<; ai:b fxepoi; tyj; apxovTwt)^ >tup3t 
lwdwT|; T^? cu[jiptou Tou xoT^ ap/ovTo; xup No6tCou SuyoOpou, alTo>v xai xapa- 
xXt;t£uo)v outoTi; Xi^wv o!I»Ta>c* to xw? yj ^t6ewa ApxovTtca ISKet 8{3t Ta^txbv 
^vouv 8ta Tov Ta^ov tou utou auTYj; xup Tl^oudvvjg LuYo6pou et^ Tbv Sr^io^i xai 
r2V7£7Tcv "^ao^i Tou ZcoT^po;, Tou xup(ou i^(Jt(jt)v "Itjcou XptoTou tij; iictoxoxY)^ v^crcu 
X2l x^^P^^^ Zax6v6ou Ta yjjipdi^ia za Xey^iJLeva Td)V Aotiu^v, xaOou euepYeT^6Y]9av 
7JTZ xapa Tou dtotBtfjLOU ouOevTOC ;jiou, a^Oevrb^ Kap6Xou, ^(Ji.epa xat dt^pta, 5aa 
v.Qh xaTa tt,v Si^XoGtv tou opicjJLCu, ircou l/et ei? auT3t xat auTo xat aT^o tou 
vwv xat et^ Tou; atcova^ Ta auTa ^^copotf ta SXa {jLeTot iciaot^ vo(JLr,^ xai oufJLf 6pcu 
aiTwv et? dcY^a iictoxoxYj, w^ eipYjTat, jjly) wapa tivo; tov aicavTOV ivoxXoufJLeva 
fi ilircStl^OfJLeva (JLi^Te iTcb I|jlou, (jLi^|Te xapa tov i^(jLeTdpa)v xXr|pov6[jLCi)v 9; au*pcXrj- 
pov3(jt(i>v xoTe xatpou axb tou vuv xat l(jL7Cpoa6ev, xai 6 to6t(o ^ouXt6Y) TCOtYjoai, 
vi (jLTjB^ 2Xo? etffaxouiTO), dXa y€V^t(i) xaTepx . . . va Ivt d^opioiJLbv xat xaTYjpa- 
lAevD; di:e t^? dYtOTaTr,<; eictoxoxYj;, xat TcdXtv ^e^^iw l(JLfavt^o(JL^vr, i^ «apouaa 
Yps^Y] areped xat dxapacdXeuTrj et; Tbv atb)va xat o^jtco^ ^'^a^^oq xat bv ^ptqjibq 
':ij dcid{)jLOU au6evT6^ (jlou, au6evTb^ tou Kapo6Xou icapax . . . xai xapaTe6v) i^ 
xkwt Tou auTou 6pw(JLou, vd y^^TJ '^' ''^ xapouaa YP*?^ ^^? xepdooatv xat da^d- 
A£tav TY3<; dYtordTri^ exioxoxYi;, xai vd PouXo6y) xai ilj xapouaa YP*?^< xpwTov 
isc T^v dpxovrrjoav tyjv dvapr|6ewav ^^v Tbv dv(i)6€v dtpx(>>VTa xai Svto*? 6 
3tv(«)6ev 6 xaiceTdvto^ (a^ ty)v ^ouXyjv tou . . . t^<; xapdxXo^ dpxii>VTtaa?, xat 
c&tw; exapaxXi^Teuaev Tb (JL^po^ ^(jlou tou NixoXdou A' 'AYx6va, vd ^pdu^ tyjv 
^apcuaov YP^^^9 ^'^ lpY<^^ auT^v xat to aurb ^pd\t.\ka tou 6p(a(JL0u. 

t KdpouXo?, uxb T^; 6eou y^dpi^^oq a66dvTr,; x6Xe(i)^ "ApTYj;, 
^oijxa; AeuxdSo;, x6vto^ Ke^aXc^vCa^, HaXaTCvo; xat t(i)v §§y;^. 

rpdf(i>(jLev xat 6pi^o)(jLev la^v tov euYevioTOTd) uxepYjYowwKJ^va) tyj^ au6ev- 
7£b; (Acu ^cTsY;pevTY;v xat ^txdptov tou iiiwzipou vi^aou Zax6v6ou, XG^tov oc^tyj^, 
x^piov NtxoXaov 4>pdYY0v auv tou xpoxoupdTopO(; xai (jLdoTpou (j.aaap{ou ty;^ 70 

yjoiipvr^q [fjx^ xai Ttov Xoiiccov b^maXiui^ [LOiq t(ov vuv eati)(jLiv(i)v xal iil^v 
[ji.£XX6vT(i)v eupeO^vat aizh tou vuv xal ?fAi:pO(76v, 5aa) r; ouOevTeta fxou euep^e- 
TYjcev elq Tov uTcepaYTQ-jrepLevov [/.ou dpyjji^Yza xai Xi^^iov aurijq, xupiov NouTst») 

2ryY®'^P**^5 auOevTtxa x^opde^ia -^y^^^ "^® X^P^?^ '^**^^ Aarfa^v, axe tov w6pov tcu 
Kavoffxovo 1(0^ et^ tt]v axc e&Yaaiv tou oTevou^ xa66ac))v Ivat SixaioXoYT)ii.eva 
auOevTixa '^(xepov xai dqfpcov xal Ta k^ri^ tou optafAOu, §t6Ti yP^?^^^ ^^ eTepx 
X(i)pifia dvTi YP^?^ V^^ "^ enCXuxov eii; Trepatoaiv xal da^dXetav. xat ouru)^ 
eYpaimj V; Tuapouaa yP^T^ ^^'^ x6]rta tou Sptapiou l[JL?cpoaOev to^v dvo)Oev 
dpx6vTa)v xat eicXiQpibOv) xai e^ouXcl^OiQ xp6T0v Tzap^ t^? dv(«)Oev dpxovTtcY;? 
xal e^jcet •reapd Tuiv dpx6vT(ov ev |jLY)vt xat ivStxTtu^vt ^rpi dvtoOev Stou; j?^^' 
3e0at(t)ae(o; evexa. 

Orig. chart. cum sigilli^t. Asacrvatur in tabul. cpiscopatus latini Zaeynihi. 

« 

V. 6978 — 1469, 30. scptembris, ind. III. in Sancta Maura. 

Leonardus III. Tocco, Comes Palatinus, dmtinus IjCucadiSf ZacyntJii ri Ckpha- 
loniaej donat ecclesiae Zacynthi posscssionem dictam Calogerata cum omnihus 

juribus et honis. 

AeovdpSo^, X^P^"^^ ^sou auOdvTt;? 8eawoTdTOu SouxdTOu Aeu- 
/dSov, x6vT0^ Ke^aXov(a^, IlaXaTtvou xai tcjv ^^yJ^. Sid tou 7cap6vTO^ 
suepYeTtxou xat ftXo^opeTtxou optapicu {Jia^ ilj ouOevTefa [Jiou ^v]Xcxoeou{j.ev toT; 
luaat, (I)? OTt 8t'dYdicr^v xai irapdxXiQatv tou Oeo^tXeoTdTOu ewtax^rcou Ke^aXovia^ 
xat ZaxuvOou, xaTa x6ptov dYoiriQToO {jlou xaTp6(;, tou p.ia^p NT^oudvviQ AvTd^vtov, 
t; auOevT^a (jlou i3(i)aa(jLev xai S{$o(JLev xat €8(i)pi^aa{jLev et^ tt;v dTnaxoic^v ti;; 
ZaxuvOou 5Xa Td KaXoYspdTa, xTi^jfJLOTa xal 7cpflb^(jLaTa, vd eivat xat StapLev^i)?! 
'icdvTii)^ dnb Tou vuv xat ei(; x6 1^^ (xefJLicpov xa2 dp(X(oat^ vr^^ auTv;^ exxXY)a{a^ 
'^Toi eTvat dxxXi^aie^, ioin^Tta, dfjLTc^Xta, icept^oXta, S^vSpa, x^^pd^ioc, T6irot xal 
(jLavSptxd XJi^a xai Itot §Tepa eTvat xtvr^Td xai dx(vT;Ta, vd Ta lyt,\ ndvTa xal 
vd Ta $ea?76(et xal e^ouatdl^et tt; auTV] dYttoTdTr; eTCtaxoTTv) ttJ^ Zax6v0ou xat h 
dvTetpT;[JLivog Oeo^tXeoTaTO^ liciaxoTco^, 6 (jLta^p I^oudwT;^, xai SXot oi l^oxo^coi, 
oTCou '/jOiXaatv eloTe et^ ty;v etpT;[jL^VT;v d7Ctaxo9CT;v [jLeTa t^^ aTco^tcbaeii)^ tou \ik 
Td 8{xata xat au(JLf epdTat^ xai (jl^ tt;v vo(jlt;v xat auvi^Oeidv tou^ (jl^ SXei; Te^ 
euepYeaCe? xai x(kp\xzq^ ^ou 1^^' ^^^ "^^ h^d tt;? 7cpdY(iLaTa xai dvT6tpT;(xdvT;(; 
intaxoTcr;^, ei^ 6icoia xdvTa vd eTvat xal vd 5ia(jL^v(i)at dvev6xXT;To;, dve(jLz6- 
StoTO^, dStdataTO^ xat icapd ^cavrb^ dv0p(()xou daxavBdXtaro^, ei^ Tb (jlt; I^^^^ 71 

£6p£vv 8id9t9{v xiva dncb jcaveiv {jieYav 8oOX6v (aou, cuS' amo Ttva Siepov xb )ca66Xou 
r; TS olovouv, xal o&uci>q Siopf^ig ts je i^ auOsvr^a (Ji^u tbv e'jpt(7x6(Jievov xa^exavtov 
ZzjiuvOou, ibv {xtcep ^paYY^oxov Aaptavo, xat xbv TcpexAupaT^pov (ji.ou, "laxsevvY] 
si Tpivt, v3e xifJLere va xapaScbOtofft et^ tov auxbv icai^pa [koiq tov eic^axoicov 
xal si^ TO (Jispo^ Tou Sia tv)v ^ictaxon^v lou 5Xa Ta avTetpiQjjidva XT>{(JLaTa, 56ev 
r!ift9XGVTat xtvTf^Ta xat ax(viQTa, ^otea^ji^va, )^apt(7(JLeva, evoxetpaqjiiva, icapaxXoxo- 
(i.£V2 xat ffzoi §Tepa eiicoi . . . (i>^ etO(^6Tat. xat ^aei^ xat ^carcei; ot 6^ixtaXXeot 
\Lx^ (uyaXot xal (juxpol ot icpb^ to icapi5v xal ol (jisXovTe^ oCiTbx; va TiQpeTTe xat 
V2 (TcepYiQTe [auTa] icirccTe crcepea xat d^apacoXeuTa x^P^? '^^^^? ava^oXijc; 
xat Xe((j^q. xai St3t Tb ^e^atOTepov inceYpaipet xoToQev tStoxstpo)^ t^(; auOev- 
Tcio; . . . {jLV2Tp6?coXt^ tij^ viQaefa?, xat eS<iOt ei^ ttjv eipY;(JLSVTQv eTCtaxo7CY)v t^(; 
ZixuvOou xat 61? Tov OsoftXeoTaTov eic{axo7COv, tov (jitaep NTlJcuavvrj ['AvTcivtov. 
£v Tw] xaoTpo) jjLa? 'A^loiq Maupa? aeicTe(xPp{ou X', tv8. y' au50'. 

Z/eonarcZus dtspotus. 

DonUntts despotus vumdavU mihi 
Aloysio Bomaiio fiiessaao et vidi. 

Orig. chart. in tabulario episcopatus latini Zacyntlu. 

VI. 6979—1471, 15. maii, ind. IV. 

Ikspota Artae Leonardus III. Tocco iubet tradi episcopo Zacynlhi Johanni Antonio 

locum quendam. 

AeawoTi)? T^q "ApTYjg xat twv i^f^q. 

Otxeie xaTflc wivTa xat i^^omriiU^e tyJ(; <3tuOevT{a^ (jlou [X^^te] ^) xou^epvaTwp 
m1 ivT^TWce (xou *I(Xx{vOou, NTlJoaveX 8e BY)VTe(JLdXia. xaT(2t twv d^exaOipaecov 
:u)v Y£p6vT(i)v, oicou ^^{veTOv (jl6 5pxov, xaTa ww? (xou eSet^sv (x{av YP^t^V tou 
rswpYiou DaXatoXoYou & xaTa x6ptov Oeo^tX^aTaTO^, dYaiCYjTO^; (jlou waTiJp, auOsvTY)? 
nwxDTco^, 6 (xta^p T5ou(3tv 'Avt(i)vio?, 8td t^tcov, 6xou eixaaiv St(xaTa?tv XeYo^xevov 
wb TYiv IIyjyJjv va \j%d-^ tou; *A(xou<; xat eiq to Sevo^aTb) x<*>P<^?(^ ^*' ^^ 
'^rff^ TO Maupi^ouvov xai vd IXOyj el^ ty)V B^YXtav tou dYtou 'Iwovvou tou ^ou- 
v?j xxt eiq TYjv IIaXai(3t^tYXav xai st? 'caT(; ^''iXat^; vd dxoufxgtaYj ei^; tyjv IltYi^v, 
5p{^w(jiev xard tov Spxov xat s^sxdOapaiv Toiv Ysp6vTwv, 6tcou IBet^sv 5td tov 
aarbv toxov, 5Tt ijvat tou KaXoYspotTou, xd(xsT6 vd icapa§a)0^ eiq Tbv auTov 1) Yenio italica habet: fidele. 72 

auOevTTjv, tov eincixoicov xat ei? xb |Aipo(; tou icapeu67j<; xat oXXu)^ pLtj y[^^<1? 
x.ai b bpvs[K6<; |xou fi;; fji.6VYj €t(; Ttjv auSsvxtav tou. jJLato) te' tv8. S', ^auoa'. 

• Leonardus dispotus. 

Domim diapoUu mandavU mihi 
Alof/sio Bomano messaao et vidi. 

Orig. chart. in tahrdario epiacopatm latini Zacynthi. 

VII. 6983—1475, 8. augusti, ind. VIII. in Sancta Maura. 

Leonardus IIL ToccOf despota Artae, scribit capitaneo Zact/nt/iif Fraticisco DWrianOj 
ut examinet, quae posseaaiones et hona sint ecolesiae Zacynthi tradatque eas episcopo. 

A^eovapSo»;], SecTCdTYjq ^ApTr^q %<x\ twv I?yj^. 

. . . otxeTe Tf/<; auOevTCa^ [xou, xaTcexave jxou 'lax^vOou, [i.taep ^^(x^i.rft 
Aaptavo xat auv tcu ^pexoupoT^pcu [xou ^lwavvou 8s Tpavt. 6 xaTa xuptov 072- 
iCTQTb^; TcaxTjp vf^c, auOevTiai; [xou, Oeo(ptXe<jTaTO<; exiaxoicoq, 6 {iiaep Nt^ouov 'Avtw- 
vioq [xou eicXY]pof6pr^aev, izGiq tou xaToxpaeTcoaw ouToOev TCapa7cXaxo[Aeva dncb t2 
xn^[ji.aTa xai 7cpdY|Ji.aTa Tij? extaxo-rc^*; tou. 81' auTo 6p(lio[ji.ev, v3t iSirjTe tov xovTixa 
xat ppap{ov TTJ^ auTYjq eictaxoici;? eaet? xai 6 otxeto; [jlou MtxotXrj^ 6 IlavTopoTr,; 
xai 50ev eupetTe va a^TcapOevt^^coat t^? extaxoicijq aicb tou xotixo? xai ppa^io tt,; 
xni^[jt.aTa xat xpiY^jiaTa IStxi tt]^ xat elvat icapaxXaxo^Jieva va [jieTa . . . a, t2 
7capa8($eTe SXa et^ tov ^oTopov tou auTou tou eTciaxoTCCu, Ta oaa tou aicapOsvt- 
IJwat 8txatoXoYY)[jLeva axb tov x6^/Ttxa t^<; auTij^ exxXY]a(a^, xai aXio)^ [xy; ^brr^^ 
xai [6] 6pt<j[jL6<; [Jiou 3? [xevet et^ to [Jiepo^ tou dYOT^^to^J l*ou TcaTpog, tou Osc- 
9tXeoT<xTOu exiax6icou. eYpdipY) i^ ttj 'AYt<3£ Maupa auyo^aTou . . . y)' ivS. 

,*yo£« Leonardus dispotus. 

Dominua diapottut mandavit mihi 
Alot/sio Romano messaaio et vidi. 

Orig. chart. in tahulario episcopatus latini Zacynthi. 

VIII. 6983 — 1475, 30. augusti, ind. VIIL in Sancta Maura. 

Leonardus III. Tocco, desj^ota Artae.j scribit dc eadem re ad supradicium 

cajutaneuin Zacynthi. 

t AeaxoTY)? *ApTY)? xat twv i^Y)<;. 

t Oixeie T>j<; auOevTta^; [xou, xaiciTfl^ie [jlou laxivOou, [xtaep 4>p<rv7:ax£ 

Aapiivo auv tou xpexoup^rc^pou [jlou 'Iwavvou Se Tp(xvi. axb ty)v xeva, 6xou <7a? 73 

£r/2|A£v SptCTfj [fJk 7cpoYtv6|ji€vov 6ptcrjx6v [ta^y 8ta va xapieTE va paXOi] et^ waaa 

2v^(i>70v, 5icou Expatouaav )^(i>pa(pia xou xora xupiov SL-^aTCf}f^oij icarpo^, Oecf iXe- 

rrirsu sztcxorcou, tou ixtaep T^ouav 'Avt(ov(ou, et^ Te^ ffrarCe^, va [>,rfih ^OeXe 

x2{jiaTeu9a( xXdov Ttvaq et^ aut^c x^p''^ 6pt9[ji.bv xat O^XT){JLa tyJc a{)OevT{a^ auTou. 

:ipa ^iXiv ijlo^ eicXr^po^^peaev i^ dpxtepooruvY) tou^ tcco^ toc auTa x^o^pa^ta Ta 

ix2pu[T£6oci>ac ol av0pu>7co(, 6tcou Ta ixpoTOuaav x^P^^ OeX([JLa ty]^ auOevT{a<; tou, 

:ia 2u 90^ 6pi2^(i>(jLev, (2v iq ndva Ta ^Xop^va ^xotcjv, 6tcou licpoop((7a|jLev [kk 

spoTpxbv 6p(a(jL6v |JLa^, 8t3( va xa(JLeTe va tou(; ^iXO . . tou^ e^aX . . . xat exeivoc 

cxapLact . . Ta x<*>p^?ta, sSv tt)v ic^vov tou^ e^aX^Te xara tov 6pia(jL6v [lol^ xa(jLeTe, 

V2 3£t7ix(i>0T] aicb icaoa av0p(i>7cov, S^ou e-fiveTov 7cap(|jLevo^, xai Ta Yjbnpd^iT, va Ta 

r2faB(i>ceTe, (ix; iSv eOpioxovrat xa{JL(XTS|JLdva 5Xa xaTix t^^ &pa^ eu; Tb (JLepo^ tou 

£i6£yT0u Tou eictaxoicou, xal aX^cix; (jly) Y^^i ^^'^ [^] 6pto{JL6^ [xa^ dl*; (JL^vet et^ 

To [Aspo^ Tij^ a^OevTeta^; tou. eYpa^t) ev tyj '^^1« Maupix auYo6(yTou X', 

'.v3. Yj' auoe'. r j j- i 

' ' Leonardus dispotus. 

Dommus dispoltia mandavit mVii 
Atoi/sio Bomano maaatbso et vidi. 

» 

Orig. chart. in tabulario eplscopatus latini Zacynthi. 

IX. 6986—1478, 22. ianuarii, ind. XI. 

Arfifirosius Minaulis, vicarius ifisulae Zacynthi, tradit episcopo ZacytUhi possea- 

sionem dictam Calogeraia. 

Atco xupiou T^(jL(Si>v Itjdou XpioTOu Ity) ^auoY)' tv8. ta' tavouap(ou x^'. eyw 
AGqjf^pou^o^ McvouXy)^, (JLacrcpo^JLaooapo^ vi^oou ZoxtvOou, 6pia(jLbv eSe§oe(XY)v tou 
*zy'jOtX(t>TaTOu auOevTOTCouXou i^(JL(i>v, $bv KipXou Be Toxou oltqg ty)v Ke^aX^oviav, 
b); Iva B(j[>o(i> xat icapaScoao) Tbv T6nov xat Ytapifft.oL tix Xe^^^JLeva KaXoYepaTa 
«ps; Tov OeoftX^aTaTOv l7c(axoicov Ke^aXo^v^oc^ xat ZaxtvOou, xupiov 'Ia>avvY)v 
'AvTciviov, xaOo)^ Ta eypa^a xat 6pxo(A(i>Ttx3( t(5v ^eportm tou t6icou StaXa^jL^i- 
vc*>:(, xal xaO(i)^ vo[JLeueTat (JLe^pt t»jv aT^|[jL6pov, xat iSy) eYO) 5e5(3((JLevO(; tov 6pia(JLbv 
£^pa apjrovTe? tyj^ X^P^ ZoxivOou, tov x6piov Nout?ov StYOupov xat KuptXXov 
•'-V B»7iX(t^yjv xa( Tov YP<>P>lA<3rc(xbv tyJ(; xo6pTYjq, Z((jl(i>v tov FoupYoupav, xat (XTcb 
'5 [jLspo^ Tou (XuOevrbi; tou iictax6Tcou ?jXOev xupto? 'AOavaa(o? 6 STe^evYj^; xat 
^'H TXtXto^ A(Yai/JTa^, xa( '55<pepov hf^pa^oL tov opx(i>v twv Yep6vT(«>v . . . 

Finis deeat. 

Orig. chart. in tabulario episcopatua latini Zacynthi. 74 X. 7140 -1632, mense februario, ind. XV. Palriarclia Cyrillus confirmat erectionem episcojjatus Zacynthi tt Cephaloiuae in 
archiepiscopatum et condemnat usurpatiofiiem protopaj)ae. 

f K6ptXXo^, iXitd Oeou ipx^^^KiayLOicoq K(i)V9Tavitvou7c6X£<i)q, 

« 

N^a? T<i)|AY)$, xal otxou(xevixb^ xaTpiapxtj? f- 

t 'EvTt(x6T«Toi xAY)ptxoi xai euXa^^aTOTot lepei? xat Xofrcot euXo-pjH-^voi 
Xpt^iavot T7}^ Tcept^avou^ xal Oeoctbarou iizapyiaq Tb)v vi^acov ZaxOvOou /.al Ke- 
faXXT)v{a^, Tixva ev xupicp dr^aicYjTa t^^ i^fJwSv (jLeTptoTYjTO^. yjipi^ ertj. f|(jLiv xai 
etpi^VY] xai IXeoq icapa Oeou TcavTOxpocTopo^. i^fJieT^ [jl6v OdXovre^ Tt(ji.^cai tt;v 
eTcap/Jav TauTiQv, eiciaxoiri)v oiSaav to icp^Tepov, et^ dtpxtswioxoic^v wpoePt^aaa^uv, 
airofi^vavTe*; 5ia YpaiAjAaTo? iraTptap/txou xal ouvoJtxou, ovojJii^eaOai auTt)v apy^t- 
ewtaxoic^v oltco tou vuv xai ei^ to k^^^ xai tov ev auTfj xp^l^^^^^ovTa, lepwTaTsv 
Ntx65T3(jwv, Tov ^v arfiid wveu^JuxTi a-YairiQTbv aSeX^bv vfiq i^fjiwv (jieTptoTYjToc, 
xaXeToOat xai Xe^eaOat dcp/tex^axoxov ZaxuvOou xai KefaXXYjvia^, (AY)$evt dt>vX(i) 
uTCOxe{(xevov, ei (xy) tyj xaO* i^(ji.a<; tou XpioTou (JteYaXY) exxXr^aCa xai zui xaTi 
xatpou^ otxou[jLevtx(j) TcaTptapxY), ou xai tou 6v6(jLaT0^ i^etXovra {jLVY)(JLove6etv, ^ 
xavovtx6v Te xai ^(xaiov, fjvTiva TcpoP^^aatv tou 0p6vou auTOu dtxoSe^a^jtevY) xal r, 
YaXY)voTdTY) xat xpimci^^miixdixri dtpxt) twv 'EveTcov e^ePaiwaaTo xai exupa^aoTO. 
^v xat T^{JLeT? (Jtdveiv PouX6(JLe0a Sta icavTb^; dt(jLeTiiCT(OT0V xai dtBtaaetarov. €^£i5t) 
8d, ^^ e(JLaOo(xev xai dictaT(iOY;(JL€v vuv, 6 Iv ZaxuvOo) £jpiax6(JLevo^ •Jcpa^TO^anci; 
wapa Ti^tv ixxXY^ataaTiXYjv Ta tw dtpxtepeT avi^xovTa TcpiY^JtoTa (JLeTep/6(Aevo^ evov- 
xio^ ^atveTat tw lep(i)TiT(i)' u(jlg)V dcpxt6Wtax6ic(p ouv dlXXoic Ttaiv twv dtp/ovTtov, xai 
tStonoteiTat Ta tou dtpxtepeti)^ ^pov6(jLta, Stai^euYvu(i)V devBp^Yuva xai s^jctBou^ Bta- 
l^uYta, xap^x^v aSetav 7:pb<; euX^YV^atv auvotX£at(i)v xai exfdbvr^aiv di^opta^jLOu, xpfvtov 
xk^ Tuxouaa^ exxXY)ataaTixa<; xp{aet^, dtpY(i)v xai i^opil^^ov tep(t)(jLdvou; xai Xatxouc, 
4yvo(Sv, Srt TauTa zotvTa iwc' ouBevb? dfAXou BioixouvTat xai xuPepvwvTai \ T^<3jp. 
Tou xaToc Tbv t67cov dipxtep^bt)^ xoTa ty)v ixxXYjaiaoTtxYjv wapiSoatv tcu tyjv e^ouaiov 
Tou XGetv xai 8ea(jL€Tv ^x^vto^, (ix; ev Tciaai^ toT^ iTcavToxou exapx^at^, &7cep aTowov 
xai xapiXoyov xaTa tou? dwcoaToXtxou; v6(jlouc xai TcaTptxou; xav6va?, xai cuy- 
X^et Tou? TcXeiaTOu^ toT^ wapaX^Yot^ outou licixetpi^^^jLaot xai cxivdaXa Tcpo^eveT tw 
YVYjaicj) xai xaOoXtxo) u(jL(i!)v dlpxtepeT ei<; to £(j.7ctaTSu0^v auT(o XoYixbv tou Xpiarou 
xo{(xviov, Ta irtc^p ty)v a^^av xai B6va(jLtv auTOu xofp(a(xaTa tyj^; dtpxiepojauvifjc, 
lepeu^ wv, (jLeTepxeaOat pouX6(jLevo(;, ouTtvo<; ty)v aTOxiixv xai xpoxeTetav ouaTeT/vat 
PouX6(jLevoi xai u^jua^ xXr^po^opYjaai tyjv xpo^iPaatv tou 0p6vou auTou xaXto<; y-T^" 75 

vsvai, YP<^?oP'^ ^(^ '^^^ xoep6'/TO^, T^^W^ ^voStxf) xcov 'r;ap€upe6^vT<i)v Up(ji>TiT(i)v 
7^/iEpim VM LWcepTtjiAov, xwv ev cpfio) icveOfxari 0^^'"")'^^^ dtSeX^wv xat ouXXet- 
TsupYuv i^i(Aa>v, cva tou ^poexdoOevTo^ ouvoBixou YP^l^f^^^cTO^ nept ttj^ TCpo^i^aaea)^ 
Tsj 0p6ycu auToO xexuph)|xevou ptivovTo<; xal ^e^aiou xat dixeTOTp^iCTOu et(; tov 
k^,q 3ixana atcova if) (Jtiv ^irapx^oc a^i 'n^^ ZaxuvOou xat Ke^aXXiQvCaq, C^ oTcb 
kidffftcfi^ TtfjLiQOetca ew) xai X6Y»jTat dtpxieTctaxoir/) xaTa ty}v dwi^afftv tou i^(i.eTipou 
rjvoBtxou Ypflt|j.|jiaTO? xal xocTa t^jV 8tG^Ta§tv xat ^e^atcjaiv tyJ^ •^OLkri^ioxdvf^q ^PT/i^ 
Tuv 'Ev€T(i>v, pLTiSevt deXXci) uTcoxetiAi^/r^, ei (jlv) t(J) xaTa xaipou^ xaTptdp/y), (j>^ 
5£Bi^,).(i)Tai, xai 6 Taunf)? dpXiepeu^;, icpo')TaTO(; xup toi; NtxiSyjiJLo?, 6 ev dY((}) 
::v?j(mt oYawYjTb^ VJ(jl(i>v dOeXfb^ xai cuXXeiToupYi?, xaX^Tai xat X^yr^Tat dp^t- 
ssmffxoq Zoxuvdou xal Ke^aXXY^vtac;, ^ap' ouSevb^ dtXXou dmoxeiTT^^jLevoq i) napd 
irfi^ xoff i%(Aa^ tou Secu (jLeYdXy)^ dxxXiQGta^ ev icdot) XP^^? "^-^^ dvdYXT) IxxXyj- 
7!2STixr|, (jLVT)(JLOveiKi)v ev vfi 6eia dxoXou6(a tou ^aTpeapxtxou 6v6(j.aTO^, ouvdY(<)v 
xal xap7ou(jLevo^ Td exxXv)otaoTixd auTou etoodi^(AaTa t(i>v ouvoixeotcov, Ta)v dta- 
ii'JY((«>v xat Twv XotTCOJv ouvTl56(»)v TOu t6icou, xptv(i)v xai 6e(i>p(I)v icdoav ^(jLwCzTouoav 
exxXYjaiacTtXY)v u7c66eotv vo|jt,i(jL(«)^ xal xavovtx(&^ xat et^ tov tou Stxaiou t6icov 
zxcxa6i0T(i)V xat -jcdvTa Ta exxXrjOtaoTtxd exTeXtSv, Td dpxiepaTtxd 8Y)Xa8Y) dveu 
c^c Tou lepou ouv6p6vou eYxa6t8p6oe(i)<; xat Td? •/e.ipozo^^ioiq xdoaq xai dpYwv 
xal d90pil^(i)v Tou^ d-jcet^ouvTaq Tuxbv lep(i)(JL^vou5 xai Xatxo6^. 6 ^k icpoycowaTcd^, 
5 vDv xat 6 lo6(jLevoc, ty) tou •rcpo>Towa7caStx{ou evepYeia dpxo6(jLevo^ 7cauoY)Tat 
::i:r|; au6a8eia^, (XY)Se(jL(av e^ouo^av ^x^^j 7cap6vTO^ xal dbc6vTo; tou xacd t6xov 
zp-;^t£peo>^ $(xat(S)(xaTa Xa(jLpdvetv ^ Stal^^Yiot 8i86vai y) dtSetav to)v ouvotxeo{o)v 
"Off^X^tv ^ exoHdvrjOiv d^opio^JLou ij xp(veiv Td^ dxxXr^otaoTixd? xptoet^ 9^ dpYeiv 
Mtt dfop(Cetv Tivd ^) dXXo Tt icpdTcetv e5ouo(a(; [xai] iwtax^^^eox; 5e6(jLevov, ouB' 
aXX(»)c wotT^oY) xat 6vavT(o? 9atv6(JLevo(; tyj ouvoBtXY) TauTY) dTco^doet xai tyj t^; 
4pX^q Twv 'EveTwv eictTeu^et xat dp^YjTat icdXtv to>v icpoT^p^ov, PouX6(jl€VO<; [Ik] 
AZp* exxXY)ataoTtxY)V Td^tv Td tw dpxtepeT dv/^xovTa (JLeT^pxeo6at xai xaTacpoveTv 
cuiv exxXY}ataoTtX(ov v6(jlo)v Te xat xa*^6vo)v, auT6? Te xat ol ouvatvouvTe? auTw 
kpu>|jL^cc xat Xatxo(, dfo)pio(jL^vot loT(«)oav icapd 6eou TcavToxpdTopo^ xai xup(ou 
r,(jiwv 'Iy)oou XpiOTOu xai xaTY)pa(jLivoi xat douYX^^p^^lfoi **i dtXuTOt (JieTd 6dvaT0v 
sv Tw vuv. atwvt xat ev tw (jLeXXovTt xat toi^ dpdiq t6>v g^io>v tiy)' 6eof6po>v 
HZTepcdv T(5v ev Ntxa(a xat to>v Xo(7cd>v deY(o>v ouv68o)v u7ce66uvot. 5oa^ ik iizo 
'»0 vuv exxXY)ataoTtxd^ uico6doet; ToX(jL"i^oa? dTcixeipYJoeTat IxTeXdoat ^x twv wpoppY)- 
&^vTa)v, oxupot xat dv(oxupot SoTO>oav, xal (ix; (jly) YeYO^^^^^i XoYt?io6o)oav, xai ot 
5'.' ii:tTdY(Jwrco? fo^ zpo>T07caTcd lepeT^ exxXY)ataGTtx6v ti irtco6pYY)(JLa exceXeoai 76 OeXiiJ^one? vfi dpfefa x.ai tw dticb Oeou dXuTO) d^opicfjwp uxoJixoi lcTtoKjav* e';:! 
Yap TOUTO eYpa^ )tal to icapbv ouvo8txbv eictpePatwTT^ptov yP^H-I** >wfl exe^ofh; 
T7] dpxieTCioxom} Zax6v0ou xat Ke^aXXiQvia; ei? BijXwotv xat Bnfjvex^ Tt)v doffltXetav 
V iTet 9a>TV]pi(i> ^a^XP', ev [ATijvt ^ePpouapfw !v$. te' f- '0 'HpaxXeia^ Neo^uTo? t- 
*0 Zeppfaiv ^aviK^X f. 
'0 2Y)XuPp{a^ AaupdvTto^ f. 
*0 rdvou xat Xcopa^ 'IwavvC- 

XIO? t' 

*0 'EXaoowvo? Itoaodf t- 

'0 AiSufxoTOixou AaupivTio^ t- 

*0 Kui;{xou Ilap0^vto;t- 

'0 'Eictfdveto^ Kaioapeia^ t- 

*0 Btl^uT;? Aa|xaox73v6(; \. t '0 TaiBeoTOu Oeo^dvtjq f- 
t '0 IIpotxovvT^oou Aavti^X f- 
t 'O Bdpvr,? IlapO^vto^t- 
t *0 Swl^oic^Xew^ KXi^^ixr^? t« 
t *0 Topvopou Maxdpio? f- 
t '0 XaXxTQB6vo(; NexTdptoq f- 
t *0 *A8piavouTC6Xe(i)(; IlapOevtoct- 
t '0 NauxdxTou xai "ApTtj^; Fa- 

PptifjX t. 
t '0 Neoxatcjape{a? Maxdpto^t- Extat in tahvlario Cephalomae. Ltbro de* Consigli fol. 20. Edidit C Sathas^ 
NeosXXYjvtxtj <}>tXoXoY{a, AtJienia, 1868. j). 282. m. 

Acta eivitatis et ecclesiae loaiminoiiim. 

I. 6827 — 1319, mense februario, ind. II. 

Imperator Andronicus II. Palaeologtis confirmat iura, privilegia, exemptiones etpos- 

sessumts ecclesi<ie tt dmtatis loanninorum. 

f ^Ev |A€V TOi^ lepot; Koci htioiq XoYtoc^ \Ajb>f eup(oiio|jiev xi}^ Trarpciii]^ 

sxisTaata^ xal ouvoiii)IJ9€CiK 8poExeT66oavxa xal xocxbv xaxio^ dic6Xuxov t^am; xat 

&2uXAi)^ ^uboayxa xp6vov o^ix ^X(f ov, b^k di) xat (aoXc^ fVi6\tJB90)^ lourou xal 

"Ip^pivjv {AeTa^X6vTa 9<lAfpovay vp098pa(Utv bXf^ fopa ty) xoTpcxi^ ftXovOpancta 

xai ^unxiij «pb^ otxTOu^ iTOtfAorrjTi xal icpoodpaiAOvrae, {a^ t£>v xp1]crT«&v iXicCduiv 

xxoreoetv, (jlijS^ wv iSoxi^aev, dXX* 6 icaxY^p ^dp owt^ — i^ t{ y^ SlxeXXe, «aT^p 

&Vy Tijq f6oea>^ oTxoOev &0Te ou|McaOeiv IXxo6ov)^ — eu (AdXa np^OuiAo^ dtd 

iioxfou Se^v icpoTe(vet xai ^o(eTac tov icoXurcXiviiTOV \j!\bv xai icdvTa ol Td 

xjTou xai Tov olxov oux oTS^cb; eT icoTe x^^"^ dvo^Yst TcapaxpiJlAa xai (a6gxov 

6u7d{jievo^ ocTcoTov ix ^copooxeui)^ loDqoc Tpcbce^^ov xai Tcaviaioiav iXeuOep{b>^ '^pof^^ 

xal i^€4i>^ d>q 5Tt (jbdXcoO^ iauTcd TCapaT(Ov)ot xai (ji£t' euf poo6vi]^ old^ dppi^ou t* 

dzoX6|JL€va «oXXfiyv ffiv^ Ta>v xP^^Hiiv dicoXa(jL0dvet ^ (XTOTa. xai tocoGto^ tcq il^^Atv 

-dixo^ iv ei>aYYeX(oc^ ti)^ icpb^ to ^cXdvOpciyicov xai ou(jiicaOig Itocpl^ty^to^ Ioto-» 

peixat, yu^oz^ dpa Td^ IXic(ia^ 9cpOTe(v6>v icdvTio<; xai ictoxd^ Y^ ^^ fJTTOv ^ 

Xpi;otd^ 5oTcq Iv eu (jkdXa ice(0ocTO, xai icapaicXi^aca 3p<^Y] xai Tob^ outou^ epdvou^ 

oTJvetofepot toc^ i% (JieTaYMi>oea>(' SicetVauTd Td oi^tot ^iXTtoxa ^^opci>otv, euYevu^ 

oxgnmov xai icpo^ icdoav OicodoxV xai ^ev(av xai Xt(jviva^ dicdov); euicotfa^ i^ScoO' 

vs9vo(*f(i>v, &q dv d(jLiXet xai ouTbq Td t^ SeoicoTtxi)^ ivretiOev ocxovo(Jib>v, <S>( 

etxetv, f tXavOpa>ic(a; xai Td^ dvTc86oec^ Tb>v icpoxexopv27if](Aiv<i>v ipdim icpoxoTa- 

nieudl^iav el^ Td xp^v^H^ (JidXioO' louTcd xai icoXXu ^t 3eXT(h>, xai oTa (a^ xapa- 

^"AXetv 5X(i>< loTt xocTd Td icap6vTa xai di^Xa TauTa. xai Td (jiiv ^s o&c(i>^, il^(JLtv 

2'bsu^, el {jieXXoiJLev drca ^dXTtora V^ijuv Spdv, (xeXi^vec tou uicoSe^flAaTo^ dpa 

TsGde, hd Te Tdv xocvu>v, oT(jmec, icpa-f(AdT(i>v, ivOdSe dicavTa Tp6icov d(xecvov ^ecv 

^. icpdy|Aa 8t) to5to to>v dicdvtiov el>xTac6TaT6v Te xai oicoudac^Torcov l(AOCYe, 78 

xai ou 9cdevT* b(iiir(t tdeXXa eu (jiaXa icp60u|io^ icpiaffjLiQV dev, diXX3e pifjV ouS^v ^ov 
xal i%\ T(5v lS{a xpoaiQx6vT(i)v I|xo(y' ai>x(p |a6v(i>, xal 5inQ (ay] xai ta xotva ouveia- 
d*(&:ar xal xoCvuv et xara tou^ X^you^; xou^Se xal ttjV xpCaiv xal tb U9c68ei-)f}ia 
ev ^oXXoT^ i^ixei^ expvjOajjLeOa, icapefoOdi X^y^cv oXXot^, icpb^ v^fjLeoev 3* euXa^Yjrecv 
T^fxiv. dXX' 5icep TJPoOXeO' 6 X6yo?, (b^ ipa icpb^ n^v^e x^v xp{(itv xal xb eiptj- 
(ji^vov uic6$etYlJia xat lijv tou ^^Xt^otou xp6vo(av aee Tbv oxoicbv dciceu06vovT£^ 
xal vuv d(x^Xei xatpou xaXouvTO^ icapoicXi^at' d^eou(JLev 3pav. loie B^ Tb icept TYiv 
"Hicetpov OKrcu, 5vo)JLi icw<; ouTo^l *l4i>iyvtvay (JLe*)fiOet (jl£v eorc tu)v «oXXhiv Sia- 
^epov, Oeae^tK Ik euxatpCa xal xpaTee (JLiXeoTa xal ipu{jLv6TV2Tt, icoXX(o ^k xXetovdiv 
dta^^pov ^Tt* (jLeixeoT(A>Tat ^k oixrjT6p(k)v, dx(jLi!^et 3e icXouto) xat icaotv dXXot^ eva- 
^p6veTat xai 86xt(jL6v eoTt, dtoicep dpa t(5v ic6Xe(i>v euapCO^JLv^Tot. 6 3e Sv) icp^oio; 
ouTCj^ x6o(JLO( e^ xaot T(p icoXiajjLaTt xat (jL^Ytoro^, xat ou icdvra xdXXa i^mQiai' 
icoXtoTif^ Y^p auT(5 xat icoXtouxoq xai icdvra xaXo>^ icpdTretv icpocrin]^ xpditoTo^ 
6 (JLe^a^ T(5v dvcu tou Ocou TaY(JLOct(i>v dYYsXix£>v icpcoTOOTOTiQ^ Mtxoi^X, iv TOct 
xotpot^ xat icovTt v^ikaxt X^FOY^^ xaXii>v, ^Oong^ dXe^ixoxoc, xaXX6v(i>v Te xal 
xpaT6v(a>v icdvu Toi 9tXooT6pY»^, (b^ eiicetv, tb ic6Xto(JLa xoi t3toico(o6(Aevo( ex 
{jLaxp(ov Tu>v xp^^v ^'^ ^p'^ 4 ^'t ic6Xto(jM xbv x<^pdv etvai, (^pi)m Sxototox^ ev- 
TouOa, xat Soat V^^jiipat 0a6(jLoeT' eic' dvOp(inc(i>v euepYeotat^ aMOt Te TOt^ ^icoixoi; 
xai icoXfcac^ aircou, xat icdoiv auT60ev eirtxaXo6(jievo^ et^ d6^av xal xXeo^ cux' 
l^tora dicapd(jL(XXov auTdiv tiov icp(i>T(i>^ xot ouv&x^ ^s'^ '^ auTou icpooTao*!a; 
xat oxeiciQg Xax^vxdiv. xat t( xpv] icXe{(i> xpt^etv evxauOoe, xou Xoyou icpb^ xbv 
icpoxet(jLevov oxoicbv oce62ovxo^^ xXyjv 5xe xb xdXXtax^v y^ (jly^v doxu x6Se xa*. 
icoXXotg dYoOot^ dvOouv xe xoxd f6oiv xal dxfAdCov^ oux ol3'^tvt fopd^ auapia 
xat Tou icdot TOt^ yjfQfnol^ imgpedCovTO^ ooTdv ^aoxovCa T62e dpa icovi^pio^ etxe 
xp6xepov xp^vo^ oux 6XtY0<, ^ ou xot xoniion) ouvijv ftotpa xat voaep(i>^ ^XP^^? 
^(oTov dvux6vy dic6T(jLV2Tov, ii^ eiicetv, tJjv xotvo>v vo(JL{(jt«i>v xai v^^ ouvexeta^ vf^^ 
f6oe4t>^ xat ^tov SvxiDg ^^uv d0{(dTov- our^et^ t^v xa06Xou tou $eaic6T0U Xptorou 
xat ocoTvipo^ dvoYov euYevo^ exxXiQotav, o&c' ei^ Ti}v inc' ouxou xa^. vf^ exxXv^oia^ 
auxi^^ extoxaxetv Xaxouoav xotv&q ^aotXe{av tou ^(ii>(JLatxou icovxb^ Xdxou^^ dXXa 
BouXeuov abxtota, oi> (jLdXX6v y^ to^ xotV(p y^^^^ ^ iauTi^^ exs(vo(( dvOp(ji>icot^, 
oioxtav dpflS ^Xa^v y^ ^i xax£>^ ^xetvot iauroX^ Te exp<5vTo, xat oiq (o^ uicvj- 
xoot^ ^XP^dVTo xal voooiiyxe^ x^^^''^^^ vooo6vx(i>v dooauTo»^ dpxorce^ xat 9^6X1}^ 
^OT^^ oux iauxoT^ (jlovov, dXXd xat dXXot^ i^e^jtcve^ Svxe^, Soot^ xot xaxiu^ 
xouxo xat dXoYtoxid ouvapicaY^ icpoaixptt|;cv 6 y(jp6vo^ xal dfop^Jtv} xaxh>^ xpdxxetv 
of tot xe auxotg elvai xat dXXot^ a^poufjLevot , xaxiiK xe xat d^jLaOa»^ xti>v iep(i»v %a\ 79 

6cl(i)V VO(&()lii)V Xat tWV UIC^GC&Tli&V eTC0CV0CT6(V0|A^VI«>V TOl^ TOtOUTOl^ eiCm|A1^96(l>V^ 

£q oinc dcv^eodai (jlovov toi^ ^e vouv l)rot>ffcv dbcdvTuiv ^ap^TaTOv, aXka xat 
{iw;fAove6€tv 5X(i>^ xal icpo^ipetv acrfikq tm ToOtx^iic&xa xai icoparpfxst vuv 6 
/iyo^ ^y hXi"^ tou xatpou &pa xat vf^ie vf^^ KP^^ Bte^t^ai. xal T^t piev 
:pTEpa T^ (Soret T^Be xai toI^ xaT^autb ouci^Toport TOtoura, xai &v &(i>c oiQSta 
ui |jie{ivi;a^at, vuvl 8^ diXXit vouvexet^ dfvSpeq oixi^ope^ oStoi, xal icoXXi^ ^eX- 
?!a>; j) xai^ Tou^ npoTipou^ ixeivoui;^ xai t£>v ^eXtioTcov ofCotv autot^ ifKi^fiii^ 
p«ve^ Oau{ju»j{cd y^ ^ C^Xci) xal cf 6Sp* exaavetv a^ta f^P'?) IJLeTarMeyTat tk 
tj£kKtcta %a\ vouv (leTaXapL^ivouot ffoif povtx6v Te xal u-jfti) xat (JiaXXov dvrl tou 
'«cecv irfiaieiv o^touat xol (JiaXXov ovTt tou xaxwq icpircetv xai t^ 6eta xat T3e 
2vOp(iKctya, Touvavnov xaXt&q ^auTot^ xat T(p ^U^ jupnfyj^i o^oudotl^ouatv, 5Xv} icpo- 
6ess{ t|^i;g icpooveifjiavTe^ iauToiK tf^ xotvf) toS y^^^ ccbx&v (AV^tpf, Ti) xa66Xou 
?uv xptorctov&v xa6^;l^a^ Tou de^ ^xxXt)a(a xal Tt) xotvi) T(2iv *P(i>|Aai(i)v ouvou- 
i»i»as( xat 5Xo(Ji£Xe(a xai Tj) xpb^ i^(jia^ (ast' cuvo(a; dxfatf vou^ uxoTaYy), o? Tob^ 
slixxa^ oirTou^ xat tv^v xa96Xou xu^epviQTtx^v extaraotav tou icovTb^ ti^v 'Piayuaitn^ 
TEvok; b^ 6eou, X^YOt^ oi^ a&rb^ oT8ev, eictaTeu6y](ji£v, xal ol (ji^ otind. Tt 8' op' 
ffiAei; i(jiiXXojAev xp^^^^( ^ xovno^ Y^ xa6^i^|jia{ aurou^ xal t^v i^{jt4tfv ^uotv 
xat To xp6vtov l6o^ xat xoXXot^ i^v) xp^Tepov 8e8oxt(JMO(Jidvov xal cbq 2xo^ ebcetv, 
rnptxfa^* e{pn^o6(o y^ o&txi> xat (jlct^ aX<v]6e{aq 6 X^yo^, XptoTou X^^^^t xat xordt 
tbv drv(ii6ev eipv}(JLevov tuicov xal to uic68etY(Aa. xal toivuv xpoot6vTa^ eu (JLdtX* 
t3i(a; xpooti(JLe6a xat ev(rc£pvt2^6(JLe6a xai X^^ x6pp(a>6ev xpoTe{vo(jLev xat xooav 
rjioi; uxavo{YO(Aev olm £u6u{JL{a(; (jl6vov, dXX^ xat euxoeto^ X^^' Bv)Xot ik to 
vjv* xpb^ Y^tp ToX; dtXXot^, ol; eu|jLev^ YV(2>(JLr|V xpb^ aircou^ dve8eiSi(jie6a xo^juSi}, 
sx€t %a\ xpuoo^XXou Tuxetv Tvjq ^aatXe{a(; i^(jl(5v ex'euepYeoia xat 8taY(*>Yn 
HtsT^ ifihvriq xal eppaonoveu^jLiw]^ ^Ti^avTo xal Tou3e (AiXtoTa Toxtari Te xat 
Tfima yt i^Tv TUYX^w^v dlvSpe^ ouTot xai xapaxpvi(Aa af{atv hciYppTi^SLixai 
suToi;, ^i ou ta xaT(iiTip(i> ^6r|a6(jLeva (vjTi^^JLaTa auTbiv dncoxXvjpot ^e^atu)^ iq 
^2ffiXe{a (jLou* Stopt^eTat Y<3Bp xat xpooTaaoet $ta tou xap6vToq XP^^^^^^^ X6you 
Ti ^aofXe^a (jtou, ha xpov]YOU(JLev(tfq ^^^XT) 4 ^xstae ctYtdyciTV) (JLV}Tp6xoXt< Td>v 
lcdoyvtvtfv xivra Tae xTi^Ta xai 8{xata our^^ oaa $v}Xov6Tt x6t.TrfTat 8i^ xaXat- 
T£v(dv 8cxat(i>(jLaT(i>v, elce XM^ia xcoka ela{v, eTTS d((ixlXta, ehe x<*>p^?t0E9 stTe (jiju- 
Xidvtxdt IpYooTiqpta, e?ce ^cepa Totaura uxoorartxi, eiTe xdpoexot, elTe dfXXo Tt Tot- 
^jTov, dbevoxXi^((>^ xavTocxoat xal dtStaae^aTva^ xaToc t^^ xeptXii^(|fet^ t£>v xpoa6vT(i>v 
3vtv2 ^ TOuTot^ eYYp^<«»v Stxatco^jujercov, xaT^x?) ^^ ^^^^^ '^^ 5(jLOtov Tp6xov %a\ 
^* Tt xpoaex6266v) autv} dcprjto^ 3ia YP^tA^jLaTo^ tou xepixodi^Tou Y^P^pou tv)^ ^aat- 80 

Xcta^ (Aou, Tou ict-piepvi] iMfrfihvi/i tou DaXouoXoYou, Sti xat touto ^oOXeTai xal 
Ixet 6iXY](jLa ii ^aaiXeCa (aou, Tva xaT^wvxat To^a icdcvTa 'xapk vfy; Sv]Xii»6e{aT|; 
drftwvdvq^ (jiY)Tpoic6Xe(i>(; xat 3soic6l^(i>VTat SoQvexco^ icap* auri); el^ Tbv ^^ icdvra 
Xp6vov, eup{o)Ui>vTat 8e TauTa xal ei^ xooov xai icavTofov ovevoxXviofav xat e^- 
xoOoeiav. £ti e^icet ol litocxot vf^q 6eoo(OOTou x6Xe(i>^ tcov *lu>aw{v(ov e^^^TiQoav xat 
xapexXi^TeuoaVy Tva ouS^v ex3o69J ilj ToiauTV] ic6Xt< xot^ xap3( t^^ ^ootXeta^ (jlgu 
xpb^ ^p^TY^ 4 ^p'^^ dcXXou^ Tiv3t^ t£>v dhcdvnov, diXXot eup(oxii]Tai 3i6Xou et; 
TO l(Jixpoo6ev diva9c6oicaoTO^ oicb vf^q (jfKoxarff^^ ti]^ ^aoiXeta^ (jlou xai dex(>>ptoTcq 
xal i^v«(>(iiviQ [wek vfiq Xotici)^ X^P^ ^^ '^^^ xdbrpd^v t^ ^ooiXeCa^ (Jiou xai 
xorcexv;Tat xapi Te t^^ ^aotXe{a<; (aou xat t&v xXiQpov6(ji(«>v xal dtaSoxoiv aa>T^(; 
et^ Tov k^^ xivTa XP^vov, xai touto euvoia^ xat uicoXi^^^^d^^ auTbiv xa6apa<; to 
^•fyvrilUL Xoftoa^ji^viQ i^ PootXeJa (jlou, xal xotoe Tbv auri^^ oxoxbv xai Tt)v xp66eotv<, 
^iXoxoteT xal uictoxvetTat dta tou xap6vT0^ yjfn}OO^o(>)<ko\} o»Tf|^, Soov xal x^p''^ 
Ti}^ auTa>v (iQT)^oe(i>^ Ivexev to6tou elxe ^^^atov xai d|jLeTdl6eTov ii ^otXefa (jlcu 
xat xaTdt oxoxbv cartr^q doiXeuTov, Tva ou5^ ivepYiQ^i), cu^k deico8o6i) did o{>3eva 
T(ov dcicdvTu>v Tp6xov 1Q eipiQ^JLevv] x6Xt^ T(i>v *I(i>ocw{v(i>v xpoq Ttva^, xd^ e* Tive^ 
depa xat c&otv ot TotcijToty xd^^ 67Co{a^ (jLO^pa^ xat xd^tu^^, ixeiS^ xat TeXe(u>; 
idtoxoti^oaTO TT2V TOtoc^TiQV x6Xtv ii ^aotXe(a (xou xat tBtx(l[>Tep6v ic(i>{ et^ auTV]v 
$taT{6eo6at xpoe6eTO i^ ^ootXe^a (jlou xat xaoav fpovTCSa toc^tiq^ xoteto6ac xal 
vfi^ xpoxoici;^ Ta6TV2<; xai ouoTdoe(i>^ xat ^eXTt(«>oe(i>; xat f tXooT6pY(i>? icpooovixs'^ 
oojTf^ xat (jLerde xoXXy)^ '{kwulnrixoq xai dta6eoc(i>^. dXXd (jl^v oudl iTepov d^irb 
T(i&v dXX(i>v xioTp(i>v T&v xpooeX66vT(i)V d^Ui>^ eu; tvjv uxoxetpi^TiQTa t^^ ^ot- 
Xeioeq (JLou 4j xai T(i>v (jLeXX6vTii>v d>oa6T(i>< dxb t(i»v ^xeToe eTep(i>v xaorpu^v Tcpoc- 
eX66Tv xai y^^^^^i '^^ ^aotXeCaq (jlou 3o6iljoeTai xp6^ Ttva tuv dhcavT(i>v X2i 
Ti}^ ^aoiXtxf}^ i^ouota^ xai uicoTaY^^ dbcoxoxifoeTat. xai Toiho loTat dodXeuTov 
o&C(i><;, 6}^ Iv T^ xap6vTt xp^o^ouXXci) diQXcxoteT i^ ^oiXe{a (aou. Iti tva ot xaTd 
xatpotx; (jiiXXovTe^ xe^aXaTCxe^etv ei^ t^v etpiQ(jL^v x6Xtv tuv *I(i>oevv{v(i>v ouBev 
IX(i>otv 5X(i»< dedetav ex^dXXetv xat (jLeTotxd^etv Ttvd (Atxpbv 9^ (jl^ocv dxb tuv ixot 
X(ov oorci)^ xai dXXoexou xoerotxeTv airr6v, ei (jli^ X(i>^ a&T6g 6eXi^|0V) olxo6ev xal 
xpoatpe6fJ l§eX6eTv xai (jLeTotxi]oat dXXoxou. Tbv d^a^ av^vTa 2e dr|(JLOTapoexTV}v aurbv 
xai (jl6vov 6fe(Xet ^etv dSecav i^^ 6{pY](jLivv] xe^ aXi] ex^iXXetv xai dncox^^JLicetv 
dhcb Tr^{ etpiQ(JLiviQ^ x6Xe(i>{, Ixetd^ xai touto (JLeXXet xpo^eveTv ev oeuT^ xarcd- 
oToeotv e{piQV(xfjV xai e{>vo(JL{av t^v xpdxouoav, xpoiQYOU(iiv(i>^ (jLev xocTd t^v 0x0- 
SoxYjv Tou 6eo&, IxetTa Ik xaTa t^v 6^Xi2otv xai 5pe^tv ti]^ ^aotXetaq (jlou* idv 
Yocp dvaf6(i>vTat xai 6up{ox(i>VTai ei^ tt]v (jLeoiQV airni^v drraxTot TotouTOt xai 6xXo- 81 

^otol %a\ Oopu^Sec^ ovOpcoxot, irivTU)^ touto to i^ auTb»v eic(Y(v6|JL6vov et^ xapa- 

Xtkr|9tv {jiiXXet eTvat outiov toSv ^pOo)^ xparouiiivcov %a\ eid^v^^ouvTcav ouvtiQpeiaOat 

3uil supt9xeo6at et^ t^v TcpiTcouaov xat ipptol^ouaav xaeraaTaatv xaT3( t^v dbcoSoxV 

T^ ^aotXeia^ {aou. Sta touto xal Staxp{vst ii ^aotXe^a {jlou, Tva xpircYjTat xai 

evefpjTat ei^ aurou^ tou^ ava^atvojjiivou^ iiQiJLOTapGExTa^, 5aov dnmipoi etpv;Tat. 

h\ ?V2 8top{aif]Tat i^ ^aatXeta (jlou xa( ^xXeYcoatv ivOpciMCOt xaXoi uicb tcov exo{x(i>v 

iiiz tota^q i:6Xe(i>g xat TaxOt^atv fa»; xptTat xat xp{v(i>ai xat i^tail^toai t^ 

'S2pi\Li:vKXGoaa^ ev auti) uico6iaet^ {jt£Ta tou eupiaxofJLdvou ei^ xe^aX^v auTtov, 

rXr,v T(ov 6ico0^ae(i>; |jl6v«i>v, aiciveg ap|jL6(ouat Xa(jL^ivetv t^v S(euX6T(i)atv dxb tou 

(lipcu; Ti]^ exeioe i^XdtTdeDQq dxxXv^a^a^. 2t( ?va aM) i^ 7c6X(q toSv "ItaaevvCvdiv 

rjvtr,p^Tai et^ icaaav iXeu6ep(av xat e^6aaetav xxc^e t^v icpOTipov auTtiiv auvi^- 

htiTi xat ol ficotxot auTi}g icivre^ StoeY(«)atv axo(JL{JLipxeuTOt TeXeid)^ Toe^ 8oxo6aa^ 

x/ToT; iciaa<; icotou^Levoi icpotYtJLaTeta; axtoXuTd); xocvtvj xat dlve{jL7oStaT(i); ev aurr) 

Ts TY) ^Xec ouTuv xat ev Tat^ S^Xatq dbcocaat^ yj^poaq xal Tot^ xiarpot^ tvJ^ 

?2otXe{a^ {jLOu, xai oud^v euptoxtoatv et; touto e{jLico3ta{jLbv ^ evavTt^TVjTa Tcapi 

v,^^ Td>v dncivT(«)v {xe^pi ^t tv;^ 6eo$o^iaTOu, 6eo(UYaX6vTou xae ^eo^uXixTOU 

Kii>vaTavTtvoux6Xe(i);. €T( tva auTot ol xaarpvjvot 'I(«)avv(V((5Tat ouS^v xoeravaY- 

xiuuvTat oude xa6eXx(i)VTa(, Tva exSouXe6a(i)a( aTpaTt(i)Ttx(d^ exTbq tvJ^ TOiauTV]^ 

^sXsfa);, exei auTot {jl6voi oi aicoTeTaY{A^ot oxpaxiiSna^^ auvapt6{jLo6{JLevot ^k dq tkq 

7JVTa;eiq Ta)v aWor^im xat l^ovTe^ oixovo{JL(ocv i^eCXouatv ix$ouXe6etv. iTt Tva exet 

£X£xpiTr|asv eiq auTOu; auvi^|6e(a xal 8v iv vjijptcxov et? t^v {jLiovjv auTu>v xpo- 

^orriV xat dhctoTov dhcb e^eTiaeti)^ xat aXv;6tvrj^ xapaaTiaed)^, Toe {JLev xTi^{JLaTa 

xjtsii dbcexspSatvov outoi, Toe Se ioici^Tta oeuTou xaTexiXd>v, toutov ^k Tbv xocT^e 

ur,Be(av d^af ovevTa xpoB6Tv;v e^^Y^^ ^^^ '^^^ xiaTpou xa( axe8(d>xov, C^q iv 

su^sv lyree xXr,povc{Atoev T(va et; auT6, $(op{|^eTa( i^ ^aatXeCa {jlou, (va xal xiX(v 

uri TTjV et^ Ts&co auvi^6etav auTd)v evep*p2Tai et^; Tb l{jLxpoa6ev, xa6d>; oorrol xa( 

"WC5 evif|Tr^or/. It( Tva ouSel; twv aTpaT(d)Td)v lyv) de8e(av dhcXvjxeuaa^ ei? 6ain^i- 

*:t:v T(vb^ xasTpr|Vou xoepi '^'(«^{jlvjv xat 6iXr|atv auTou. iTt Tva 6 {jLiXXd)v eupCa- 

X£:62t 6p(a{jLU) tv;^ ^oeatXeia^ (JLOu et^ xef aX^^v auTuiv, oud^v htprff^ deStxoy ts xal 

s-i^ape; xat dcTOXOv ef; auTOu;, 8Tt xai to 6^Xv2{JLa tvj; PoeatXe£a<; {jlou touto Ivt 

M! £•; xivToe; tou; uxoTeTaY^JL^vou; auTV) tv) x^pi*" "f^^ XpiaTOu xal ei; oeurou; 

C£ flwtb TouTo ^o6XeTat xat xpoaTiaaet if) ^aatXeia {jlou, tva BvjXovdTt auvTV)pwvTat 

%2l e|j4JL^d)atv ei^ xoaav avevoxXv)a(av xat e^6aaetav oi TotouTot, exet xal touto 

[AU/^t ex£tv (bptqjLlvov xoepoe tv); ^oeatXe(a; {jlou auTb; 6 {A£XXd)v eup(axea6at ei^ 

X£5aAv;v auTdiv eov 8i outo; {jlv) xwpv)6el; ei; tov toioutov 6pta{jLbv tvj; Poeae- 

6 82 

X6(a^ {Jiou BeXitov] Stoncpoe^oaOat em^opi^ xe %ol\ drro^v 6i(; 01)106«;, Ix^i O^Xijpia 
i^ ^a9iX6(a |JL0U, Tva ol toioutoc icotwvrai dlva^op^ et^ t^v ^atXeCav (icu, xxl 
YV<i)p{I^Y] a&TY) xaOapcog ty]v Y^vofxivTjv el(; ouTob^ dncb to6tou ddtxCov i) icopaXu- 
irrjdtv, xai IxTOTe 6piXT) i^ PaoiXeCa |xou xal i) avaaTeXXt;Tat 6 TOtouToq xai eia- 
StopOouTai Ta ty}<; d8tx(a^ auTOu i) dXXobaiQTat dncb tou TOtourou xe^ aXoTtxCou, xat 
avT^auTou ^^{jiiciQTat Stepoq 6 xat (jLeXXtov Jt^Yetv et? xupipvi;civ xat wavTotov 
dtvocicauatv auTtov xoTa to O^Xir^fjia xal Tbv 6pta|jibv ttJ<; ^aatXe(ag {Jiou. et^ Toihs 
Yap {JLoXXov xat ^apeiTat ^ ^aatXe(a {Jiou icpbg tou^ devOpoMcou^ exe(vouq ^ou; 
ufiaTa^jievou^ dcStxa xat e^i^ap^ izapk T<i»v xefaXaTixeu6vTU)v et^ aircouq (xij dcva- 
Tp^ovTa^; xat Bte-ptaXouvTa^ eu; t^jv ^aatXetav {jiou, <li)? ov ipCJij a!jTiQ xat 71- 
viQTat i^ xpoa^xouaa ica($euat^ xai devaaToX-^ ei^ o^ou^. Iti ?va [irfih Sha^ TsOfj 
xe^aXatov d^TcatTi^iaeax; siq auTOu^ tou^ hcoi%D\)^ ty^^ etpiQ(jL^vv)^ 7c6Xea>q xm 'I(i>av- 
v(v(i)v i!) elq Td exTO^; x<o>p(^ ^'^ %x^[tMza out&v, xdv &}cou d[pa xat etq otov toicov 
eup(ax(i)VTat TauTa, oure 8iQXov6Tt OLi:h twv vuv evepYOU{JL^v<i)v, ouTe dfcjcb twv jjl6T6- 
TCetTa e7ctvoY)6iQao[JL^v(«)Vy dXXd eup^axiavTat ei^ icdaav dvevo^XiQa^av xai d^^oaetx/ 
xaTd Ti)v auviQOetav ttjv T6TaY{Ji.6VTjv et? auTout; xat xaTd Tbv 6pta{jibv xai Tb Os- 
Xr|{jia xai ty)v dTo2oxY)v TiJ^ ^aaeXe(a^ {Jiou, 5Tt yat touto dicoS^eTat xat Sxei 
OeXY){xa i^ ^aatXe(a {jlou, Tva ei tc eicevoi^OY) xpb 6X(you xai eiceTiOr^ et^ ^dpo; 
xat dYavdxTiQatv auT(ov, eup(axY)Tat TeXe((o; xaTaXeXu{JLevov xat i^o^i xat dncpoxTov, 
xai &aiv ouTOt xat 3tdY<i)atv ei^ icdaav ^XuxuTY^Ta xai dvevoxXY)a(av xat icavreXoi); 
dStdaetaTOt. eTt tva ou$e ^Tepov yidpoc^[Ka icapd to vuv zoXtTeu6{jLevov ei^ auTou; 
TeOf) ixetae. cl)aa6T(«>^ ouB^ {xtTdTOv Y^Y)Tai eig Td eipY){jL6va XTi^^JLOTa auTtov, ou$£ 
2^Y){jLia Tt^ iT^pa Y^VY)Tat ei^ auTd, dXXd Stoicd^Xojaiv auTol ol xarexovTe^ Td toi- 
auTa %v^\iMza xa i^ auTtov 6iaoSi^{JLaTa, xaOo)^ 7C(i)XouvTat ei^ ty)v yi^pcc^ xai oudev 
divaYxdl^(i)VTat SXd); Staic^oXetv airca icapd ty]v auvijOetav. It( Tva ohik xaaTpoxTi- 
a(a^ dbca(TY)atg y^'^''^^' ^^^ outou^ Svsxev iT^pou xdarpou, ei (jly) inc^p {jl6vou tou 
xdaTpou auT(i)v 69e(Xouatv dey^a^vtl^eaOat, di)^ evS^X^Tat, ei^ Ti)v ix((A^Xetav xat icept- 
ico(r^atv xat dvdxTtatv auTou. iTt Tva 6 {jtdXXtdv ejjLTceaeiv ei^ f6vov icatSeuYjTot 
uicep TOuTOu xaTa ty)v exeTae auvi^Oetav. hi Tva edv Y^vijTat eOpeai^ OYjaaupoO 
IxeTae icapd Ttvo(;, ei (x^v xaTa dXi^Oetav Ivt touto, dvaXa(Ji0dvY)Tae aircb Tb (jlIXXov 
eupeOvjvat xai eiaxo(JL{2^Y)Tat ei^ to Oeo^poupY^TOv ^eortdptov* ei 3'b(i)( Ivt 6 nepl 
to6tou X6yo(; t|/6u$Y)g xai dicb xax(a^ eXaXi^OY) icp6{ Ttva, Tva ^lyfjfzai I^^Taat^ xat 
dbco9a(vY)Tae xai Betxv6Y)Tat i^ eig touto dXn^Oeta xai Ivt dvev6xXY)Toc 6 dvOp(i)xo^, 
ei^ &v X^Y^Tat i^ eiipeat^; tou OYjaaupou. xpb^ TO^TOt^, Tva Td x<*>p(^ >^i %vf^[ut^a 
auT(il)v, 5aa 8Y)Xov6Tt xaTeTxov xai icp^repov, ^Jyouv Tb x^P^"* '^^ BotiP^otov, Tb 83 

X«)p(cv T^v ZeXoxoPioTov, xb yjnipiov tt)v WeiSov, xb t6i«ov t^v SavSoPCTlJav, 
T5 yup(ov Tijv 'A^ptxoPfarav, to x<^P''ov t^,v rXo^iovtv, Tb x<«>P^^ '«^o ropS^wv, 
Ts yjapioy t5jv AeauofaTov, Tb x^^P'®^ "fo^ TptcTeavtxov, Tb x<^p^ov Tt)V TpeaPo- 
Jtofcrav, TO x<*>p^^ '^ NoPoo^Xtiv, to Yju^plo^t tyjv 'Ap8opw'oTav xai toc Tpia ixewe 
^i^ca ouTiiiv, %oeziyu)avi dvevoxXi^Tco^; icccvtt) xat dl$iaae{oT(i>^, xaOoi^ xaTetxov 
TxDta xat icp^repov * xor^ioot 3^ axTauTO)^ xat ooa TCpooeTceddOTjcav aurot^ icapa 
Tsu ^tivo6i^ou Y<x(J^pou Tij^ ^aotXeta^ {xou, tou iR'p(.^pvY) ZupYtivyy) tou IlaXato- 
/iyou, %oov Tb x^P^^^ '^^ Swntav, to x^P^^ "^^ TaSoTO^iv, Tb x<*>P^ov to 
Ipeovo^ov, Tb x^p^'^ "^^ 4>pcaoT0va, Tb x<*>P^ov r^v At^CT^av, Tb x<«>pfev to Ko- 
tiyrl^iv, TO x^^^^ '^^ ZTp(2){jLY)v, Tb x^P^'^^ '^i^ Apea0o(|;av )tat Tb e!^ tou^ 
^''iOou^ d|j.ic^Xtov, [Ta] yfiipia ty)v Koudivv)v xal to Kpexo^bv xat Tb Trept r^v Baye- 
Yeriav Xt^Stov t^v Zxou^iTl^av* tva S^ Ix^^' '^^ Toiaura x<*>P^<^ 1^^*^^ '^^ icept- 
s/7)^ xel vo{x^^ xai Toiv dcxaCcov auTcov^ ^XXa Sv) xat Ttov ev auTot; euptaxofAivcov 
Xi^oduav flttyTfaiv dva^tpiTU)^;, avaicoo^ioTb)^ xat dvevoxXtjTto^. eicet Zk o\ TOtouTOt 
xacTpif)vot 'IwawtvtoiTai el^i^jTYjoav xat icapexaXeoav, Tva Ta xT/|(ji.aTa auTwv, &csp 
cscpt^erat i^ ^ctXe{a {jlou Ixetv outou^ xat 2id tou xap6vT0^ yjpuao^XkoM^ oT^pyet 
^:^ £•!; TORJra xaTOxV '^*^ vo{xt)v auTwv, x(Jv 5icou dpa xat (!>at TauTa ixeuje, 
sj^ev Qrci>otv SBe.*.a:^ -scwXeiv Tivi dicb to6t(i)v icpb^ dpxovTa Toictxbv ^ (jTpaTtciTy^v, 
si {jly) Bta;cu>Xeiv auTa xdtXtv "icpb^ xaaTpY)vou^, 6pt!^et i^ ^aotXeta {jiou xat Ix^^ 
OrAYjfjLo, ?va 4vep--ijTat pt>Ta)q, xoOix)^ a^Tol i^YjTi^oavTO, xat oh^k Ziyr^^zai Tt<; twv 
kovTcav e5 auTwv et<; xT^fJia owtou Tcdpoixov iTepou. iTt l-jcei 6 3Y)X(i)6el^ wepi- 
:;%:o; ^a^xppb^ tyj? PaotXeia^; {jlou, 6 ictYxepvY)^;, eTa$e 5id YP^^fJ^t^aTO^ auTou, 
s»a ouB^ d:catTY}Tat SXcoq e$ auTwv PioX6yiov ^ xaicvoX^Yiov i^ v6{jLicTpov 9^ 
XiTjivalov icixTov -5) ?euYoX6Ytov ^ 6pixY) i^ {jixXtoooevv6{jLtov ^ yoipoZeymioif d 
^a xat exevoi^OTjoocv 9cpb ^Xt^ou xat e9ceTeOY)oav xapd tiI&v Seoico2^6vT(i)v i%' 
9U7sl;, Ixet OsXr|{jLa i^ ^aotXeCa (jlou, Tva eupioxojVTat ol TOtouTOi dvaTcatTY^TOt dicb 
Tuy eiprj{jtiv(i>v xa^aXai(dv, xaOa>^ §Y)Xov6Tt iTdxOY^oa"; slq touto ?capd tou Sif)Xci>- 
ftsno^ xepi-JccOi^Tou Y*f*Pp®^ '^^ PaotXeCa^ {jiou, tou ictYxepvY), xai ou8^ drcoYpa^Y) 
TEVTjTat et<; auTOu^, xaO(i)(; xal touto H^y^ty^oocv, dXXd Sta{Jie(v(i)ot xat Ta6TY)^ dvdb- 
tcpot, wa Je Sotv e?<; t^ dTcoPtYXtotv tou toioOtou xotoTpou xat TcotXtv ot wp6T6pov 
tJTaqfliivot et^ touto xorcd t^jv icpoTipav ouvi^Oetav, xat ouSev dvaYxdlI(*)VTat ol 
TCTixot tlq TTjV TotauTY)v dico^tYXtotv Tou xocoTpou auTU)V x^p'^^ dvdY^Y)^ xat ^(ou; 
^ xatptxY]^ xaTavaYxa!io63T|^ el<; touto. Tva Zh eup{oxb>VTat xat ol ev ty) Tot- 
^j 76Xet TouSaXoi ei^ IXeuOep{av xat dvsvoxXY)o{av xorcd touc; Xotxou^ Itco^xou^ 
*»Tt;i;. eicei Ik I^Oaoav 6 auTb<; wepwc60Y)TO5 Y^H^&P^S '"J^ PaoiXeta<; {jiou, 6 ictY- 

6* 84 

* 

x^pvTi^ x.al TCape8b>xe Sia yP^I^I^^^o^ outou 7cp6^ Ttva^ tcov xoarpvjvuv 'Icoowt- 

v((i)T(5v xTii)(i.aTcc Tiva, o^eO.ei ex^tv Tb crT^pYcv xat ajjLeTaTcotiQTOV xat e-jc^ayrot;, 

5aov 3r^Xov6Tt eicotiQjev. Taura rovTa, 5ja xaTa (Jiepo^ Stoptl^eTat i^ ^oatXeta (isu 

ev T(j> wapovTt xpuffo^ouXXcp X6yo) aurij^, ouvTi]pr|6i^oovTat xai ^uXox^ffovia 

^d^ata xat dooXeuTa xat apieTiTpexTa ^i^ |AiQ8eva Ttov dnravTcov Tp6icov (AdXXovra 

evaXXapjvat xal xaTaXu6iJvat, STt yjfi^ lort touto I6o< vf^ ^aotXeCa |aou Bta t^; 

ydpm^ Tou XptoTOu, ohhk xaTaX6eiv oTSev 5X(i>;, Soov dt^ ^bdari xal 3ta tsu 

;cap6vT0< /puoo^o^XXou outiJ^ $top{oT|Tat* lid Tot touto xal Soa xefcEXata eipi]Ta! 

xora |x^po(, Ta 'icavTa to oTep^ov xat TC^Ytov §§et xat 8ta|Aevet xavrdEicaoiv oxa- 

TotXuTa vf^ loxuei xai Suva(jLet tou «apovTog )fpuoo^o6XXou X^you Ti;^ ^otXeia; 

jjkou, a7coXu6evTO^ xaTa [Lr^^ia fe^pouiptov t^( evtaTa{i.dvig^ Beuxepa^tv- 

8txTt(ii>vo( Tou i^axtaxiXtooTou ixTaxootooTou eixooTOu k^^6\L0\) Itou;, 

ev u) xai TO iQixiTepov euoe^e^ xat 6eoicp6^Xv2Tov uiceoiQ{JLii{vaTO xpaTO^ f. 

t 'Avdp6vtxo^ Iv XptoTcj) Tco 6e(p xtoTb^ ^aotXeuq xat auTOXpiTfa^p 

'Pci>(jLa{(i>v 6 ITaXatoX^Yo^ f. 

Archetypum membr, Erat olim domini G. C. PonUci, nunc autem cuservatur 
in bibliotheca universitatis AtJieniensis. Primus ed. Mustoceydea: *EXXif|VO{xvi^|(JL(i>v, 
p. 464; iterum Aravantinos, XpovoYpa^ta T^{ 'HTce^pou, //. p. 294. 

II. 6829 — 1321, mense iunio, ind. IV. 

Tmperator Andronicus II. Palaeologus confirmat ecclesiae loanninorum omnes 

possessiones. 

t *Eicet ev tw 'jzpo bXl-^ou •xf^o^f^ri xat exixopiQYTQ^fiVTt xp^^^o^^^^w '^^ 
^aoiXeia^ (jlcu xotvto^ Tcpb^ tou^ eTcoixou; tyj; 6eooii>Tcou TC6Xe(i>; Ttijv 'I(i>avv{v(i>v 
2taXa(x0iveTat (JLeTa t(5v aXXb>v xat Tva i^ exeioe aYttOTiTiQ exxXiQota xorexr, 
icavTa Ta xTi^(JLaTa oMi^ xi Te xpoxaTex6(X6va xap' auTij^, aXXa 8f< xal Ta xpoa- 
eici$o6^Ta auTvJ, dpzioi^ hk xapexXi^Teuae tyjv ^aotXstav (jlou 6 lep^aTOTo^ (JLTjTps- 
xoX{TY;g l6>avv{v(i>v, u9cipTt(JL0{, tva dxoXu6f] yj^wo^ouXko'^ tv); ^aotXeta^ (jlou 
2taXa(jL^0(Vov xoTa \upoq xotvTa Ta %vfi\>ma vf^q etpv](JL^i; &^tmdvfi(; exxXr|0{a;, 
^Ttva, (A>^ dve^ epev, eiot Tanha, ^y^"^ '^^ H'^^ xp5xaTex6(JLeva xap^ auT^^ Bia 
2txatu>(JLiT(i>v $taf6p(«>v* ytapio>t to napotxtov^), X'^?^^^ ^ II60XiOTa, x^P^'^"^ ^ 
^ApouXa, yjiapiov i^ F^icXtoTa^), x^p^v i^ 'Petj;toTa ^), yju^pio'^ Vj BeXT^{oTa cuv 1} Ilapouctbv Arayantinos. ') TdicXtrCa A. ') 'Pa<|f{tfTa A. 85 

Tw £X£iff€ (lovaanrjpup [tw]^) Eiq cvo{jLa Ti(ji.(i>{Jiev<i> tou Tifjttou 'Apx^a^^pctTfy^oxi twv 
"Avfa> luvoE|jLe4i)v {jicTa xal tcov ev ouTb) euptoxojJLdvcov av6p(dicu)v, tou Te Aouxa 
xal ToG noXurexva xat twv ouffevwv aurcov • to ^(jkou tou yidpiou Ao^eTl^t^) * yjbi'- 
p(cv TO SooTpouvi^) ouv Tco MipxcD TO) Tl^^x^T)) '^^ rioOvjTcp T(j) BXadi(jiifjp<p xai 
Tci? ouYrevtev auTcov, pieTi tou exetoe ipooq tou MouT^ouxeXou"*)' /wptev to 
BiXiavt*) ouv Tw Bofpt*) ovsu tou ^v outw oraofou') tou XaoavYj- ei^ to )r<«>ptov 
Aa6icTa®) {jieTOXtov to xaXoupievov . . .®) ei^ 5vo|jwj Ti(jL([>(jLevov tou dr(h\> FewpY^ou 
Tji T^ exetoe oiYtXXaTtxCci) a&Tou, h & eupCoxovTat xat ol xat^e^ tou KofjLavo- 
TSuAcu^^ ouv T^ TZ^a(jLivTOupa xai Tto KoupTeov) ^^) xai Tat^ exetoe iir^opaaiau; auT(i5v 
xal Tw ^t^pui) ouTCdv • etq to AolJiTlIt ^^) ot^tXXaT^xtov to tou Z{(jl(«>vo^ • STCpov 
cTYiAActTtxtov ev T(i> X^P^^ ^^^* £sp^tav(i>v, Irepov oiYtXXaTtxtov ev tu> YiApiid 
Twv 4>peaaTav(i>v, §Tepov ot^tXXaTCxiov et? t^v 'I(i>avioTavi3j ^^ ^©5 Kavax(ou' 
lUTcxiov xaXou(jievov *■*) Toi (4^(0^ NtxoXaou tou "Opoui;' §Tepov otYtXXaTixtov ei? 
TiMoo(JLi^5eva**) tou K(i>voTavTivou • §T6pov otYtXXaTixtov ttj? BaXTpCoTou ^*) [otCxci 
:xTb>] (jLeTi T^<; vo(ai](; auTou xat tou Aaxxou xai tou KoupPrjTai')' iTepov otYiX- 
Xarixtov s^aXt^JLjjLOTatov i^) eiq ttjV 4>(»>vtoTavi^)- iTspov otYiXXaTixiov twv xaiBtov 
Tcii BXootou ev tw Qapoix((i>* iTspov otYtXXoT^xtov to oTototov tou 'HXta, otixo?*^) 
BXixtdv ct MouTCa^ec, KoXovtotTYjq BXocxo^ (JLST^t t(j5v a^iym ^i) auTou, orixot Tp6i<; 
BAi^ctfv Tou XaXx(a22)' ^j^ ^b x<»>pwv 'PaooP^ora^^) (jLuXtovixa spYaoTi^pia 860 * etg 
Ti; MirpiaTOuxa^^-*) (jLuXoTorta Tpta, Tot (JLev 5uo xdTtoOsv auTou, to 8e ^Tepov ei? 
Tc £X£ioe xTio(JLa^*)* Pt^apta 56o ei^; tyjv exetoe Xt(xvTQv, dXXa 8tj xat to ^(jLtou 
Tcj cd»(i)vtou^^) Tfjc; auTij;; X((jlvtj^* ouv TOUTOt^ Bs iyjit to (JLspo^ ttj^ T0ta6T»j^ oyk»)- 
Tin*,^ 6xxXr|0ta<; xai tt,v xptotv t(Sv Te xXyjptxwv auT^? xat tc3v ^T6pu>v, 6^'oT^ 
myuxbsi BtxatouTat a&Tij. 6Tt Be xat €i<; t^jv ^xto^ X^P^"^ ^^* "^^ 6e(jLaTt twv 
lii)sw{y(i>v Ix^i evopta^; ic^vTe, ^ow ttjv evoptav Ttjv ^^to 'I(i)avv(v(i)V, tou Zoyo- 
ptcu, Tou T?e(jL6pvixou, Tou S(jLox6Pou xat Tou SooTpouvtou^^), aXX3t 8tj xat Tot^ 
itvjst T€Ooapa? eTCtoxoiciq xat wavi^Y^ptv sirt rij (Jlv/j^jlyj tou Tt(jL(ou 'ApxtOTpaTi/jYOu ') Tcj> addit A. ^) Aou^^x^t A. ^) SEtpouvi A. ^) MouiCix^i A., MoutCouxoiSXou 
M. *) TopoT.tavT) A. ®) B^JypT) A. '') aiaafv A. ®) i^v Aaua^axav A. ^) to {ieio- 
Xio-i> Et{ ovo(ta xaXo6{ACvov t. ay. V. A. ^*^) Tou Koujiavou A. '*) Taajji. xai t(5 KopT^ar) A., 
Tl^afiano^poc M. *') Aou^/tI^i A. ^*) 'lcoavviaTav A. **) et; ovotxa xaXoujAsvovA. **) Ti- 
{i9a|ji{o€va A. '^) Forsitan leg. BaXTp^aTa? Must. BeXTl^faTa; A. aT(-/^oi oxtw A. ^*') xai tou 
t-ium Tou KouxouPpixa A. ^^) i^aXeijjLaTwv A. ^^) S«o'viaTav A. ^oj <jt(xoi A. '*) au- 
3t(/»v A. 22) XaXx^a A., XaXxia M. 23) riiv 'Paaop{aTav A. 24) m npdKTOxa; A. 
'*) tiia^ A., xT>5«(xa M., qui emendat: xTf|[xa. 26) Must. corrigit: 6<}*ap{ou. 27) 2g. 
5:pwv(ou A. 86 

T(5v *'Ayu> AuvapLecov eict i^pLepa^ SexoendvTe, dx^auTYJ^; ti}^ i^fAepo^ §v;Xov6ti tcj 
ccY^ou [ji.e*^aXo[JLapTUpo^ AYjfxrjTpbu fjixp'^ ^^^<S '^^ iyS^iQ^; tou voe(i^p{ou {4.t;vcc' 
xat^) Tb {x^v ^[Aiau tou aicb Ta6Tr|<; etooBi^iJLaTO? i^ti i^ TOtounfj AY^urciTYj ^x- 
TfCkqaia, to 8e STepov ^jjLtou^) ol xXiQpixoi auTYj^, iiz&ii^ o\ toioutoc S/ouci le- 
TaYlA^vov apx^jOev xal XafJipivouotv omo twv etffoStjjJLiTwv vf^q OR/rq^ dtYMiwaiTjq 
ixxXY]a(a<; xaT' eTo^ otTOXpiOou [jLoStou^ tv}^ etaoSou Tptoxoa^ou^ xat ^a-feviov 7cXi;pec 
oivou To Tou icp(i>ToouYxiXXou xat Tptxe^aXa TcevTTJxovra. xaTSj^ei 84 (baouTio^ iq 
auTV) aYt<«>t<3eTiQ exxXiQafa xal louBa{ou<; Tpet^, Ti Te TcatSta tou Aa{jiepiQ xat to-j 
Aa^^^Y] xat Tou Za(jLap{a. Ta 34 irpoaeicidoOivra auTj] icopa tou iceptico^jTou y<x(Jl^PO'j 
Tijq ^aatXe^a^; jjlou, tou TctYXspviQ StpYiivvTQ^) tou QaXatoX^YOu, eiai Taiha' to 
^fjLtau Tou x<^P^^^ AolIeT^{ou*) auv TiJ exetae otYopa tou Koatx/cu*). BXor/wv 
xaicvoi eixoat auv tw BtatoTa xat tw AtYJpw^), dSc6iQ 84 xori X6yov ^poaeve^ea); 
icpb<; TYjv a^T^v aYtWTaTiQv exxXT]a{av xat icapa tou •jcpoxa^^fjtevou tyj? Oeoacoorou 
'ic6Xew<; twv 'Jti)avv(vwv, aePaoTOu tou 2Yo6pou, to |jLov68ptov twv Mr^pSeaaravwv *), 
57cep elyvf imo Yovtx^Tr^TO^ xat 8t3t tou^) yupD^ofiodWou t^? ^aatXeia^ |jtou. t};v 
ToiauTTQV 'jcapccxXYjaiv toO SYjXwOi^^Toq UpwTirou [jlyjtpotcoX^tou "Iwaw^vwv xat irtcep- 
Tt[jLOu eu[jLev(i){ i:poa8e^a[Aevr| ii ^aaiXeta [jlou eictxopYjYsT xai ezt^pa^e^et t^ pt;- 
6e{aY] deYtWTdTY) exxXY;a{a to icapbv ^) xpuao^ouXXov, 8t* ou icpooTaaaet xai Stopi^eTat 
xaT^X^^^ auTYjv xdvTa Ta ava)Tdpa> xaTa [Jiepog SYjXwOevTa, Td Te ?:poxaTex6[JL£va 
Tcap' outy;?, Iti 8e xat Ta icpoaextSoO^vTa aurj; [jieT^E xdaYj^ tyj^ vo[jlyj; xat «ept- 
ox^j^ xat Twv 8txa{a>v auTa>v dva^atp^TO)^, dvsvoxXiiJTa)^ xal dStaae^ffTOx;, oOev 
xai T^ !ax6t xat Buvd(ji.et tou xap6vT0^ xP^^^3o6XXou t^(; ^aotXeta^ [jlou xaOe^et 
xai ve[JLY;0i^a6Tai TauTa to [Jiepo^ tyj^; 8Y;Xa)0e{aYj<; dYta)TdTYj<; exxXrja{a^ avtibTepa: 
TcdaYj^; xai xavTo^ac; 8Yj[JLoataxYj^ exYjpe^a^; xai aui^Yjn^aeo)^ xai iT^pa^; dicdoYj; 
8ievoxXT»jaea)<;' ovke '^ap o\ xaTa xatpou^^^) xe^aXaTtxe^ovTeq eiq tov Sr|Xa)6evTa 
t6xcv, Iv 0) TauTa eup(axovTat, ouTe ol Ta 8Y;[A.6ata StevepYouvTe^ exelae, cuTe eTspoi 
Ttve<; i^e^Xouaiv dTcipaXetv x^V* xXeovexTtXYjv xai <xBtxov eici icdat toT? xaTa 
[jLepoq StaXrifOeTat XTTij[JLaai tyj<; ORjvr^q dYta)TdTYj? exxXYjata^, eicei PouXsTai t; 
PaatXeta [jlou xai Ix.ei OdXrj[jLa StomQpeTaOat *^) TauTa TtdvTa et? Toix; k^q xai Bt- 
YjvexeT<; xp6vou; avev6xXYjTa icavTeXoi^; xai dSidaetoTa. ^xei 8e, wq eYVwptaev i^ 
PaatXeia [jlou xai ^^) xaTeT^ev (xvixaOev to [xepot; tyj? auTYj? dYia>TdTYj(; ixxXYjata^, ^ep'- ^) xa( deest A. ^) tou affb TauTif]{ uBque ad to ol Irepov jjjjiiau deaunt A. 

3) ZupiavY) A. *) AouJ^€t^{ou A. *) Kaoraiavou A. •) BijaacoTa xai tw AtfEpcJ) A. 

■^) [jiov(8piov Ttjv MepSEavidvcov A. ®) tou deest A. •) tov «ap^via A. ^^) xa:a 
xaipo'v A. ^^) OEcopElaOai A. ^^) addit A. 87 

Tt;v A^vowKoXtv*) x<^P^^ "^^ Zo\r}Kcb^\ 5ic6p xat xora X^^ov (JvTaXXoY*)? ^) 
£S£;7co 6 exi tou orpaTOu exeXvo^ 5 Ka^i^iXa^, SeScoxox; vpo^ to [Jiepo^ auT7}<; 
Tw? MeXtaaoupYOu^, ot^ xaTeixev i^ |Ji.i^ty;p tou 6(i)|xa ^xetvou, oTTtve? xai jxeTa 
zTjzi ed^oov aXXoxou, xoOcix; Stexptvev i^ ^avtXeCa (xou, StopCl^eTat i^ ^aotXeta 
iwu, wa xat 'icaXtv xaT^Tj i% aurtj *) ar^iiiyzivr^ ixxXriaia to By)X(i>6^v yjiiipio^f ty)v 
^jfTi^) ovevoxXi^Tia^ xat d^Staoetarto^ ilsxol tcov ev auTco aarpaTeuTcov BXi^^i^v? 
mSw^ xoreixe®) xai icpoTepov. to6tou ^op ydpvi dy^veTO auTij xai 6 Tcapo^v 
XpocoPouXXo? [XoYO?]') tyj^ ^aatXe^ag |xou AicoXuOeti; xaTa ixiiva to6vtov ttj^ 
evjffTajievjjg icijxicTY;^ iv3txTt(i&vo{ tou i^ayiicy^iXioaxou JxTaxoatoaTou 
eixoaxou evviTOU Stou^^), ev & xat to i^fJieTepov Oeoae^e^ xat 6eoiup6pXr^Tov 

'/CETVIlXI^VaTO XpOTO^ f . 

t 'AvBp6vtxog ev XptaTw tco 66(o ictaTO^ PaatXeu? xat auTO- 
xpat(i)p *P(i>{xatu)V 6 IlaXatoX^YO^ f. 

Apographum recena m bibUo^eca universitatie Athenienna, Primus edidit 
Muiioxydes, *EXXv]VO{xvy)(X(ov^ p. 489, ex archetypo, quod asaervcUur infamilia Tsinia 
loanninorum, et apographis duobus, quorum alterum erat d. Greuset, consulis GcUliae, 
dterum d. C. PorUici, civitatis loanninorum. Aravantinos, XpovoYpoc^^a TYJq 
llizsipoup. 507. *) AputvoOjroXiv A. ^) TouXiaav M. : vide inferius. ') aXXaYwyfit M. et A. 
M. emendandam pntat: aXXay^^, A. avi., quod re<sepimus. ^) TOta6i7) A. ^) lou)^av 
A. S) TLoxtijixo A. "^) Supplevimus nos. ^) Error aut in indictione aut in 
uno: amma 1321 habet ind. IV, non V. Corrige igitur ivS. leTapnjc (6'), aut lege: 
luaxvi (i') erou(. IV. 

Diplomata et Acta monasterii S. Joannis Baptistae in monte Menoeceo apud 

Serras. 

I. 6806 — 1297, mense septembri, ind. XI. 

Imperator Andronicus II, Palaeologus confirmat mona^terio possessiones, quas habet 
ex donationt episcopi Zichnarum et cUias, donatque ei agrum, 

f ^Oivet [xlv 6 Osof tXeoraTO^ i%iQy.07:o^ Zt)^vo>v dbveY^ipai irepl tol^ ^^eppa^; 
ixovaani^piov eit; 5vo[i.a Ti(ji(t)[jievov loO Ti;i.Cou ^pofi^^Tou npo3p6{Mu xal BaicTiaTou, 
h w BtjTa xaTY]viX(i)9ev auTo; Te xai 6 xaTYjp aurou oux oXiYa irpaYfxaTa' Iti 
Zk TTpoffexupwae xai xTi^jxaTa Tiva, e^ * oT? wpo^Prj xat xp^^o^ouXXov tyj? paaiXeiaj; 
|i,ou' ^Ootvet ik xai (i.eO* DoTepov xpojXTi^^aaaOat xat TCpooOeTvat auT^ xai STepa Ttva 
dxb icpoaeve^eci)^ xal e§ aYopaaCa^* eicei Se TcapexXi^Teuaev dpTtoi)^; TcopiaaoOat xat 
§Tepov xpua6PouXXov tt,^ Paa'.Xeia<; jjlou ei^ dwtxupcoatv auTwv twv, ux; eipYjTai, 
t^Tepov wap'auTou TupcaxupcoOevTcov tw toiojto) [xovaaTr^pfo), tyjv TOtauTY^v atTYjaiv 
xat icapdxX)]atv auTou e^ixevd)^ icpoaSe^afJLevri i^ ^aatXeta iaou, tov TcapdvTa xpuac- 
fouXXov XoYOv auT^<; dxoXOet, 5t*ou euSoxet xal JioptlieTat, Smt xaTe/etv to 
etpY)|jL6vov [jLovaaTKJpiov dvevoxXiiTWi; icdvTY) xai dBtaaeCaTw^ ou [jlcvov 3ms.p^ w^ 8e- 
$i^X(OTat, xaTc)ret Sid /puao^ouXXou Ti;^ ^aatXeta^ (jlou, dXXd xai oaa [xeO' uarepov 
e<pOaaav xai -JcpoaeT^OYjaav auTco e5 dYcpaatdSv xai wpoaeve^etov, euXi^wv ByjXovotl 
xal §txa{a)v xai euicpoaSixTwv, xai ou8' e^c' auToT^ eupiaxetv xaTa5uvaat£iav xal 
dSixtav vj 3tev6)^XY3a{v Ttva, ouTe Tcapd Tcijv xaTd xatpou^ Td tou Br^jJLcaiou 'Stevep- 
Youvc(i)v, ouTe -jcap^iTepcu Ttvb^ Toiv dicd^^cov. eTcei Se e^YjTi^aaTo ttjv PaatXetav 
[xou ig Sr^X(i)Oetaa TCspiicoOYjTo^ Ou^dTr^p auT^(; utpriXoTdTrj xpdXatva, tva 5toptaT)Tai 
T^ paatXeia [jlou xat SoSyj 'Kpoi; Tb eipY)[jLevov [JLOvaan^picv xai to -TcXYjafov auToO 
Staxst[jLevov dYpiotov to Mcvooicy^tov xaXou[jLevov, Sicsp xaTeT/e arpaTttibTr^^ 6 
MapTTvo? xat evt ii woaorri? outou u:cip7cupa etxoat Tsaaapa, ty)v et^ toOto atTT;atv 
auTYjq wpoaB6§a[JL6VY) f| PaatXeia jjlcu, 5iopi!JeTat 8td tou :cap6vToq xpuaoPouXXou 
•^u auT^? xaTSxeaOai xai ty)v ev tco 5Y)X(«)6evTt dYpi8{(}) zoaoTYjTa twv eTxoai 
■lojv uTcepicupwv ^apd tou SiaXr^^OevTO^ [JLOvaaTY)p{cu dvof atpeTd)^, dvevoxXi^TU); 89 

X2l avaxoo7aaT(i>(;, xaOib^ (jicXXsi xapaSo6ijvai Tpoq auTYjv xapa xoD ^avas^atrrou 
S1-/.610U Tfi 3^i^£(? I^ou, >u)pou NtxoXaou tou BsoXoy^tou, tcov ipziu^ e6ptay,oii.ev(i)V 
£1«; Ti^iV BiQjj.octaxYiV svo^^vjv BoXepou xal MoauvoicoXeu)^, ^eppta'^ xal ZxpuiJtivo^, 
e-xel d7reX66Y] icpbq aurou? Ivexev to6tou xai TCp6axar(\ia rq^; PaoiXeCa? jjiou dbco- 
X'j6ev xaTa [ji^va oeicTe|i.^ptov Ti)^ evi9Ta(JLevT}q icptoTYjq^) tvBixTou, Toi3 
E^axiaxtXioffTOu [ixTaxoctooTOu] xat Ixtou Itou^, ev (o xat to i^jjteTepov 
Euae^e^ xal ^eoicpo^Xn^Tov uxeair2{jLi^vaT0 xpaTO^. 

t El/e xat 3t' epu6po)V ypaiKiLix-ti»)^ Tr^? ^aatXtx^c; )rstp'o(; t6' 
l\vSp6vtxo? ev XpiaTW tw 6e(J) wtaTb? PaaiXeu? xat auTOxpaTa)p 'P(*)- 
;j.ai(i)v 6 riaXaioXoYO^ t» 

5atAa» /j). 214—215, 

n. 6807—1299, mense novembri, ind. XII. 

Imperator Andronicus IL Palaeologua Georgio Truleno confirmat liberam possessionem 

terrae apud SerraSy quam tenet ex hereditate patema. 

t 'Eicei b oixeio^ tyj^ ^aatXeia^ jjiou, re(«)p7io^ 6 TpouXtjvo^, x^xTiQTat icept 
za^ ^ieppa^; oixovo|jLiav, evTb^ Ik tou icoaou xauTTi? lyja xat -pi^ s^ 5*>^i Toicott; 
|jLo3i(i)v )rtXtu)v e^axoat(i)v, TYiv |jl^v twv /iXiwv ^iaxoaCojv StoxetfjievYjv jAiaov tcov 
Buo oS^Sv Twv 7cXYja{ov T^^ p5(; tou jJLOvuSpiou Tou eii; 5vojJLa Tt[jL(«)(Jievou tou aYiou 
;jL£YaXo(JLapTupoq xal Tpoxatooopou FecopYiou xat eicovo|jLal^ofjLevr|V KtvoTepvav, ty)v 
Ik toSv Tptaxoa{(i)v eic; Tr,v To:co6eoiav tyjv xaXoujJLevr^v M 65tov tcXyjoiov tou exeiae 
aYcoyou xat zaXoiou (jluX(i)vo^, xal xopexXY^Teuaev, iva tu^yj y(jp\)ao(^o()Xko\) xat 
xoTsjrY) TYjv TOtauTYjv YYjv (!)(; YovtXT^v, xat eav xpoaxa^njaa^atv ev auTYJ xai Ttve^ 
;evct xal eXeu^epot, euptax(A)VTat dvev^xXrjTot xal dStaaetaTot dicb tou [Jiepou^ tou 
STjpLoatou, TYjv xapaxXYjatv aiiTOu xpoaSeSapLr/Y) i% JaatXeia [jlou Tbv icap6vTa xpuao- 
35'jXXov Xc^ov auTYJ; eictYOpYjfet xat e7ctPpaPe6ei auTo), 5t'cu -jcpoaTaaaet xat 
sispt^eTot, xexTYja6at aircbv tyjv TOiauTYjv yrjV twv jrtXicov ^§axoai(i)v (jLo5i(i)v dvevo- 
'/Mr^ xai dBtaae{aT(»)q, dva^atpeT^*)? t6 xal dvoTcoaTcdcaTO)^, xai auvtOTav xai 
HcATiouv auTyjv xat 5aov ev auTYj auaTi^aei xal ^£XTt(>)aet, xaTexeo6at xat touto 
'2p'auT0u xaTd tov auTOv xai o[JLOtov Tp6xov dva^aipeTOv xat dva7c6aicaaTov 8ta- 
TYjpijaai, xat tou^ ev auTYj [^.eXXovTac, ci)^ erpricai, zpoaxa^ijaat ^evou? xat eXeu- 
Bspoj^ SnbyzipoMq xdaY]<; xal xa^/Toia^ 8Yj[jLoatax>;? eiCYjpeia^; xal au^YjTiJae^o^;, dveu ^) Error in indlctione. In archetypo probabiliter legebatur: la' i. e. ivS£xan)(. 82 

XeCai; (xou OeXi^o)^ St<xicpde^ao6ai iia^o^i^ xi xxi £co9cov ei(; ouxoO^y Ixei O^Xv^iJta 
i^ ^aoiXeCa (aou, tva ol TOioutot «otfatvrai dvofopiv et(; ty)v ^otXeiav (lou, xal 
YvcopCI^Y) a&TY] xaBapoi^ ty)v Y&vofJL^vijv el<; omtou^ dcxb to6tou diBtxIov i) xapaXu- 
TDQatv, xal IxTOTe 6p{(v) i^ ^aoiXeCa (aou xaI v) avamXXiQTat 6 toiouto^ %a\ ext- 
$iop6ouTat Tot ttJ(; dSixCa^ auTOu if) dXXdcaoiQTat oicb tou TOtouTOU xe^aXaTtx^ou, xat 
dvT^auTOu 7c^(Aicr|Tat Stepo^ 6 xai [uXkiui^i St^Yetv e^^ xu^dpwictv xat xavroiav 
dvohcauaiv ooiyz(ai xord to OdXT;(jLa xat tov 6pta(j(ibv Tvj^ ^aotXeCo^ (i.ou. eig touto 
Yap (xaXXov xat ^apeiTat i^ ^aotXeCa (jlou npbg tou^ dvOpcincou^ exefvou^ -rouq 
uftorajjLevou^ d3txa xai eici^api} xapd tii^v xe^XoTixeuovTcov el^ auTOu^ (jltj dva- 
Tp^ovTot; xal SteYxaXouvra^ ei^ t^iV 0aatXe(av (jlou, &>< ov ^pG^v) atjtiQ xat 71- 
wjTat i^ xpoon^xouaa xatSeuatg xat dvaoroX'^ el^ aZrcou^. Iti tva (JLV^de 5Xu>^ TeOi; 
xe^ dXatov dicatTi^iaeu)^ eiq auTOu^ tou^ eicoCxou^; vf^q eipiQ(JLivv2(; ic6XeG>( Tiiiv lo>av- 
viv(i)v 9^ elq xa exxb^ XiopioL xat XTi^(JLaTa aurciav, xdv &7cou dpa xat e{g otov toxov 
euptaxb>vTat TauTa, oure §v)Xov6Tt dicb toiv vuv evep-)fou(Aiv<t>v, ouTe dicb Ttuv (^eTe- 
xeiTa e7ctvor|6v3ao(i.^v(i)v^ dXXd euptoxcovTat ei^ icdaav dvevoxXv)atav xat d^6aaetav 
xord Tv]v auvv}6etav tv]v TeTaY(JL^vv)V ei^ auTou^ xat xaTa tov 6pta{jLbv xat to 6s- 
Xv;{jLa xat tyjv d7co8oxv)V xi^q ^aatXeia^ (xou, 5Tt xai touto dicoS^eTat xat lyt\ 
OeXv)(jLa V) ^aatXe^a (jlou, Tva et Tt exevoi^Ov) 'Kpb 6X(yo^ ^m^ exeTiOv) ei^ ^dpo^ 
xat dYavdxTV)aiv auTcov, euptaxv)Tat TeXe(u>^ xaTaXeXu(JLivov xat dp^bv xat dxpaxTov, 
xai ojatv ouTOt xat dtdYU>atv et; xdaGcv YXuxuTV)Ta xai dvevo^Xv^oCav xal xavTeXu); 
dBtdaetoTOt. ^Tt ?va oh^k ^Tepov x^pay^JLa Tcapd to vuv icoXtTeu6(JL6vov et^ auTOuq 
Te6y) ixeiae. o>aauTa>^ ouSe (jLtTaTOv Y^^vjTat ei^ Td etpr|(JL£va XTi^(JLaTa auTd^v, ouSe 
Cv){xta Tti; ^Tdpa YswjTat ei$ auTd, dXXd dtaic(i)X(i)atv auTot ot xor^x^vTe^ Td toi- 
auTa xTi^(xaTa Td e^ auT(5v eiaodi{(JLaTa, xa6u)( TC(i)XouvTat eig tv)v x<>>pocv xai oud^v 
dvaYxd!^(i>vTat 5X(i){ StaicioXelv (XUTa xapd t^v auvr^6etav. iTt Tva ouSe xaoTpoxTt- 
afa^ dica(Tv]ati; y^^*^^^ ^U o»tou^ Ivsxev It^ou xdarpou, el (xv) ux^p (jl6vou tou 
xdoTpou auT(5v 6f e{Xouatv dYu>vtl^ea6at^ (b^ evB^X^'^^') ^-< '^^ lictfJLeXetov xat vcepi* 
icoir^atv xai dvdxTtatv auTou. ^Tt ?va 6 (jLiXXu>v ejjLiceaetv ei^ f6vov icatSeuv)Tai 
uicep TOuTou xaTa tv)V exeTae auvi^6etav. ^Tt tva edv y^^a^ e&peot^ 6v)aaupou 
dxeTae icapd tivo^, et (xlv xaTd dXi^6etav Svt Toiho, dvaXa(x9dvv)Tat auTb Tb (x^XXov 
eupeOv)vat xat eiaxo(x(CT;Tat et^ Tb 6eo<ppoupv)Tov ^eoTtdptov el 8'lau>^ {vt 6 icept 
to6tou X6yo<; <j;6u8v)5 xat oltzo xax(a( ^XaXi^^r) icp6^ Ttva, Tva Y^vvjTat i^ixaaiq xai 
dico9a{vv)Tat xai §etxv6v)Tat i^ et^ touto dXi^6eta xat Ivt dvev6xXv]Toc 6 dv6pu>i;a;, 
el; 5v X^Y^Tat i^ eupeat^ tou 6v)aaupou. icpb^ TO^rot^, ?va Td x<>>p(^ ^^ xTi^(xaTa 
auTu)v, 5aa 8v)Xov6Tt xaTeixov xat icp6Tepov, fj^ow Tb x<^p(ov t^v BoTtPtarav, Tb 83 

Xa^piov 17)7 ZsXoxoPioTov, xb yjaplo'^ tijv VedSav, xb t6wcov t^v Sav8oP(TlJav, 
To /tapCov T^v A8p«xoP{oTav, fo x^P^^ ''^j^ FXo^tavtv, fo xwpfav Tb ropSCxiv, 
^ X^P^^ "^^ AsauofoTov, Tb x^pi'^^ '^ov TptoTeavwcov, Tb x<*>p^v ^^^ TpeaPo- 
^(BiGTav, fo x<*>pt'ov tV NoPocr^XT)v, fo yidpw Ttjv 'ApSojxiorav xal Ta Tpia ^xstoe 
^^pia auTuv, xoT^x^^^ dvevoxXif^^^ox? ica«/TT) xal a^iaoeioTCix;, xaOo)^ xaTeTxov 
Tasjta xac icp^repov * nmt^fiiQf. Ih o^oauTcoq xal Soa icpooexeS^OiQoav auTOiq 7cap3( 
7K> ^epczoOi^ou Y^l^po^ TiJ^ ^aotXeCa^ (jlou, tou iRpt^pvT) SupYtivvYj tou IlaXatO' 
As^ou, ■j^YOwv Tb x**>P^^ '^^ Swcxav, fo x**>P^^ '^^ TaSoTO^iv, Tb x<^p^o^ fb 
ApeivoPov, TO x**p'o^ "^^ 4>peflt0T0va, Tb '/jbipio^t t^v AtwvCTiJav, fo /(opCov Tb Ko- 
TivTl^cv, fo x<^^o^ '^^ ZTpd»(ji.T)V, Tb x^P^^^ '^iV Apea^ocj/ov xai Tb et<; tou^ 
^''aOou^ ijJiKiXcov, [Ta] x^^P^^ '^'^ Koicavrjv xal fo Kpe^o^bv xac Tb wepl ttjv BoYe- 
vsTiov XiPfl^Scov T^v Sxou^iTlJav' tva Se Ixcooc Ta TotauTa x<*>P^'^ l*STa rqq icepc- 
o/fj^ xel vo{XT)q xac tc&v $cxa{(i>v auTc^v^ dXXa Stj xal tu)v £v ocutoX^ eupcaxo(Jiiv(i)v 
Xi^a${(i>v auT(iJV avofacp^d)^, avaxooiuaoTa>q xac avevoxXi^Ta)^. exec Ik o\ tocoutoc 
xasrpTjvoc 'IcoawcvcwTai el^i^TTjoav xai xapexaXeoav, cva toc xTi^ifiioeTa auTuiv, &rep 
^toptseTac i^ ^a9cXe(a (jlou Ixecv auTOu^ xac 3ta tou «ap6vT0^ y^p\}ao^G(ikXo\}^ oT^p^ec 
TTjv eci; Towra xorroxV xal vo|jitjv auTwv, xdZv 5wou dtpa xac wat TauTa ^xeioe, 
cuBev ex(t>ocv dcBecav wcoXetv Tcva aicb to6t(i>v wpb? dcpxovTa To:ccxbv fi oTpaTccoTTjv, 
d (iTj $conc(a)Xetv auT3c xo^Xcv Tcpb^ xaoTpTjvouc, hpXti ii ^aocXeia [Jiou xai l^ec 
OsXTjita, hoL ^vepY^ac pIiT(«>q, xoOctx; odjixol ^5ir^^*VT0, xal ohik H/iixai tc? twv 
hxrm^ e^ auTb^v ec^ xTTj(xa auTOu ?cipocxov iTepou. Itc licec 6 ^TjXcoOel^ ?cepc- 
"oOTyToq Y^l^^'^^ "^^ PaocXe{a<; (jlou, 6 iccYx^pVTj^, lTa$e 5ta '^pdiiiLono^ aircou, 
wa ou8ev dtTcacTTJTac oXu)? e? auTwv PcoX6yiov ^) xaxvoX^ftov i) v6(jLCOTpov i) 
Xc{i.vaTov icotxTov i) ^eu^oX^Ytov 9^ 6ptXTj i) (jieXioooevv6(jLiov il) yjsipoZeYmioL^ & 
^V^a xal ewevoT^Orjoav wpb iXiyou xat eiceT^OTjoav xapi twv 8eoicoli6vT(i)v lic' 
o^Toi;, Ixet OeXri^Aa i^ ^aocXe{a (xou, Tva eupioxiovTai ol TotouToi dvaTcat^TTjToc dhcb 
Twv e'.pr|(jLevb>v xof aXatb>v, xaOu)^ BtjXovotc iTix^cror' st? touto xap3i tou StjXu)- 
^vToq septzoOi^TOU Yflt(JL&pou ttj? PaotXeia^ (jlou, tou Tci-ptepvTj, xal ou8^ dncoYpa^rj 
YsvTiTat et(; auTOuq, xa6u)^ xal touto II^i^ttjoocv, dXX3c $ta(JLe(v(i>ot xac TauTTj^ dv(i>- 
TEpoc^ rva 2e (Ijocv e{^ ttjv dico^^YXtoiv tou toco^tou xdoTpou xac xdXcv oc xpoTepov 
"KTaY^ji^c ei^ TOUTO xorcd t^^v TcpoTipav ouvrjOetav, xal ou3^v dvorptiCwvTac oc 
to:ctxol ei<; t^v TOtouTTjv dicoPiYXtocv tou xdoTpou oa>TOJV yiaplq dvd-piTj^ xat ^iaq 
'^vb<; xatptxTj^ xaTava*pta(o63Tj<; el^ touto. Tva hh eup{ox(«)VTac xac ol dv t^ toc- 
3MITJ xoXec louSatoc et^ IXeu6ep{av xat dvevoxXTjoiocv xocTd tou(; Xotxouq lxo{xou^ 
aw^?. ezet 3e l^6aoav 6 ouTb^ xepwc66TjTO(; y«P*&P^? ""3? PaoiXe{a<; (Jwu, 6 xcy- 

6* 84 

yApTi^ xal xap63(ii)X£ $ia ^pd\i.[ijOL':oq outou ?cp6^ iiva^ T(5v xaoTpTiVuiv la>ayvi- 

vi(i>Ta)v xT/j(xaTdi Tiva, o^et/^si v/EVi to ffT^pYOV xal dpLeTaicotiQTOV xat ew^cwToT;, 

5aov SY;Xov6Tt sxotyjdev. TOjTa xdvTa, 5ffa xaTa [xipo^ 8top{!^eTai i^ ^actXsia |asu 

6V Tw xap6vTt xpuffoPouXXo) X^-yw auTi}?, ouvnfjptjdi^iaovTai xat ^uXax^ijwvTaj 

^e^ta xat daoXeuTa xat dpieTaTpeirTa dt3( \KTfihoL Ta>v dkovTCJV Tp6ffov iiiXXcvTa 

evaXXa*p3vat xat xaTaXuOijvat, STt (jltjS' lort touto I6o^ Ti) ^amXeta (Jiou Sia TiJ; 

X^ptToq Tou XptoTOu, ohlbk xoTaXuetv oTBev SXo)^, 590v ^ ^Oobv) xal dta tou 

xap6vT0i; xpuao^o6XXou out)}^ StopCaYjTat* iid Tot tcuto xal 5aa xe^iXata etpYjTO! 

xaTa (Jiipoq, Ta xivTa to oTepYOv xat izdr^iov S^et xat 2ta[Jievet TCOCVTdcicaatv dxa- 

TdXuTa Tvi toxust xat SuvijJLei tou xap6vTo^ )rpuao^o6XXcu X^you t^; ^aatXeio; 

(JLOU, dicoXu6evTo^ xaTd (Ji^va ^e^poudptov ti]^ evtaTaiJLevvjg deuTepa^tv- 

3ixTt(5vo^ Tou e^axtax^XtoaTou 6xTaxoa(oaTOu eixoaTou l^d6|xou Itou 

ev 0) xat Tb iQ{jLdTepov euae^e^ xat 6eo7Cp6^XiQTov uiceaTj^JLi^vaTO xpotTo; f. 

t 'AvSp6vtxo^ ^v XpiaTfa) t({) 6e(j) xiaTb^ ^^atXeu^ xat auTOxpdTo^p 

T(i)[jLa((i)v 6 naXatoXoYOc; f. 

Archetypum membr. Erat olim domini G. C. Ponticij nunc autem cuservatur 
in bibliotheca universitatis Atheniensis. Primus ed, Muetoxydes: '£XXif2V0(JLVi((JUi)v, 
p. 464; iterum Aravantinos, XpovoYpa^ia ttj? 'HTceCpou, //. p, 294. 

II. 6829 — 1321, mense iunio, ind. IV. 

Imperaior Andronicus II. Palaeologus confirmat ecclesiae loanninorvm omnes 

possessiones. 

f 'E-Jcet ev tw Tzph oX^you Y^Yov^rt xai eictxoptJYTi^evTt xpuaoPo6XX({) tt;; 
^aatXeia^ (jlcu xotvo^^ Tcpb*; tou^ cTCOixou; vfiq 6eoa(i)TCOU ic6XeOi); t^ov 'I(«)x/v{y(i)v 
BtaXa^JL^dveTat {JL€Td twv cty^Xiji^f xai Tva iq exeiae drftiti^idvq exxXY;ata xaTSXf; 
icdvTa Td xTi^(JLaTa auTij? Td Te -jcpoxaTex^^JLeva wap' auTrJ^, dXXd Ir^ xal Td ^oa- 
eictSo6ivTa auTY], dpT{(i>^ hk ^apexXn^Teuae tyjv ^^atXsiav (jlou 6 lep^oroTO^ (JLv;Tps- 
TcoXiTiQ^ 'I(i)avvtv(i)v, uTC^pT'.(JLo^, iva dTcoXu^YJ xp^^^^ouXXov T^^ ^aatXeto; (jloj 
StaXa(JL^dvov xord (JLepo^ ?cdvTa Td xTi^j{jLaTa ty)^ eipri^JiivT;^ oYtd^TdTYjt; exxXriaia;, 
&Ttva, (i)^ dve^epev, eiai TowTa, ^youv Td (jLev icpoxaT6x6(jLeva wap' auTYjg Bii 
$txat(i)(JLdT(i)V dta^^ptov x^P^^v Tb napotxtov^), ^^(optov i^ n^pXtara, ^ojpiov i^ 
''ApouXa, x^P^^^ ^ r^icXtaTa^), /(opiov il) 'Pet|^taTa '), x<*^P^ov ifj BeXT^^taTa cuv *95 ' 1) ITapoixcibv Arayantinos. ^) TdicXitCa A. *) 'Patl^fora A. 85 

:m exsiae {JLOvacnQpJco [tw]^) ilq ovo{xa Ti|Jici)|jLev(i) toO Tt(JLtou 'ApxtOTpaTK^YOu twv 
""Avco Auvd(jLaav (jieT^i xal tc5v ev ourco eupeaxo(JLevb)v ivOpcoxcov, tou Te Aouxa 
xal ToD IloXuTexva xat twv ouffsvwv aurwv to fi(ji.tou tou x^p^ou AolJeTlJi^)- )r*»>- 
piov To Soorpouvi^) ouv tcd Mipxco tw Tljix^tj, tco [Io^t^ to) BXo(3i(jt^pci) xae 
TCt? cvff^v^otv auTcov, (ji£Ti TOu exeioe 5pou<; tou MeuT^ouxeXou ^) • x<*^P^o^ "^^ 
BO.iavi*) ouv Tw BoYpt*) devsu tou ev auTw oraoCou') tou XaoavTj- ei? to x<<>p^ov 
Arj/wTa®) (jieTOxtov to xaXou^jievov . . .^) tiq 3vo(jia Tt(jLc()(jievov tou 4yiou TecopY^u 
Tjv Tw exetoe oiYtXXoTixCci) outou, h & euptcxovrat xat o\ waT8e? tou Ko(jiavo- 
s:6Xou*<') ci)v TidT!^a(JbdvToupa xat tw Koupi^oYj i^) xal tal; exeioe diYop«'t'«i<S «urcSv 
xai Tci ^c^pui) auTa)V' el? to AolJ^Tliti^) otYtXXaT^xtov to tou 2((jic«)V0(; ' ^Tepov 
civiXXaTCxtov ev tw x^P^9 "^^^ Ssp^tivcov, iTepov otYtXXaTtxiov ev t« x^P^V 
Twv ^peooTGh^cdv, Srepov Qrf{kXoni%\.o^ el^ ttjv 'IcoavtoTav^s) to tou KavaxCou* 
(UTsxtov xaXou(jievov **) tou aYfou NixoXoEou tou "Opou?* ?Tepov atvtXXaTixtov et<; 
:a Moo(JLi^devai^) tou KcovotovtCvou • ^Tepov otYtXXoTCxtov vfiq BaXTpioTou *•) [orixct 
tkM (i£Ti Tr^q vo^Jtt]? auTou xat tou Actxxou xai tou Koup^iQTa^')' fTepov oiYtX- 
Xozixtov e5aXi(jL(jiaTaXov 1*) dq tyjv 4>ci)VtoTavi*')* STSpov otYtXXartxiov twv Tcai^cov 
Tcij BXaoiou ev tc^ IlapoixCci) • STepov oiYiXXaTfxiov to OTOtotov tou 'HX(a, otixo<; ^) 
KKT/iia^t ot MouTlJiBec, KoXovtaTr,g BXfltxo<; (JieTa twv ot{xci)v ^i) oOrou, OTtxot Tp€T<; 
BXayov tou XaXxCa^^)* et<; to x<»>pwv TaoopCcTa^^) (jiuXtdvixa epYaonJpta Buo* £t<; 
Ti; MicptaTOuxa?24j (jLuXoTOTrta Tpta, Ta [kbt 8uo xaTcoOev auTOu, to 8e ^Tepov elq 
•K £xstoe xTCojJia^*)' ^i^apia 56o eu; Ttjv exewe Xt(ji.vYjv, <xXXa 8tj xai to ^(ji.tou 
'z\t i^vtou^^) Tij? auT^; Xt(jLV7)?' ouv TOUTOt<; Ss exei to (xepo^ t^^ toi<x6tiq<; aY^w- 
':3b;<; exxXr|Ota^ xal Ttjv xptoiv twv Te xXtjptxciiv aur^^ xal tcSv ^epcov, e^^oT^ 
ivexoOsv StxatouTat aSTT). 6Tt Se xal et<; Ttjv ixTO^ x^P^'^ ^^ "^*!^ Oe^jLart twv 
l(i>avftvci)v ixet €vopta<; w^VTe, ^y®'^^ '^i^ evopiav tyjv e^w 'Ici)avv(vc«)v, tou ZaY©- 
piou, Tcu T(e(i.epvixou, tou Z(jlox6^9u xat tou SocTpouvtou^^), aXXa $t] xat Ta^ 
incws Tecoapa^ 6xtoxoic3t<; xai -icavT^Y^P^^ ^'"^'^ "^ ^•''^ilJ^-T) "^^ Tt(jLiou 'ApxtoTpaTTl)YOu *) TU) addit A. ^) Aoul^^tl^i A. ^^ SsTpouvi A. *) Mout^ixAi A., MoutCouxoijXou 
M, *) To^'Xiavv] A. ^) BoypTj A. "^) (jTaaiv A. ®) t^v Aauaiaiav A. ^) to jieTo'- 
/;4)v 6«; ovo{ia xaXou(jiEvov t. ay. F. A. ^®) tou Kou|jLavou A. *^) Taa(ji. xai to> KopT^aTj A., 
K>uavTO^paM. *') Aou^^t^i A. *') 'lcoavvtaTav A. '*) ei? ovoua xaXoujxevovA. **) Tt- 
5W«[A{o€va A. 1*) Forsitan leg. BaXTpfcTa? Must. BeXT^bTa; A. aT{yoi oxtoj A. *^) xai tou 
^ixtou Tou KouxouPpixa A. **) sJ^^^eifJLaTwv A. ^®) S©oviaTav A. ''^) aTfyotA. 2ij ^y. 
t7wv A. 22) XaXx^a A., XaXxi<£ M. ») t^v *Paaop(aTav A. 24) g?. np^JtTOxa; A. 
^) XT^o^B A., xTija^a M., qui emendat: xTfJpia. 26) Must. corrigit: o^apjou. 27) ^^. 
«tpo'jv(ou A. 86 

Twv "Ayu) Auvflt|jie(i)v eict i^fxspa? BexoTCevre, dTC*auT?i(; t»}? i%|Jtepa? SiqXovoti tcj 
aYfou jxefaXofjLipTupo^ A>j[jLYjTp£ou [lAyjpK; 5Xt}<; t^(; 6Y^6if)^ tou voeixPpfou jJLtp^o?' 
xaU) To jJL^v ^jjwffu Tou aTcb Ta^TTji; eiaoSTijjLOTog 1/61 iq TOia^Tr; aYiorcatTij ^- 
xXtjffta, TO 8e STepov fjjjLiou^) ol xXtjptxot aurij^, ewetS^ ol TotouTot Sxouci te- 
TaYJx^vov apx^^sv xai Xa[JLPavouotv Awb twv etao3v]pi.fl^(i)v tij? aurij? dcY^coTiTTi; 
^xKXv]9(a<; xaT' eTo^ aiTOxptOou pioSiou^ vqc eiooSou TpioxooCou^ xat ^a^evtov 'scXiJpe^ 
oivou Tb Tou icpdiToouYxiXXou xat TptXE^aXa «e^/n^xovra. %xziy(e{ ik cjoouTtog i% 
auTT) aYto)TaTY] exxXir]ota xat louBatou^ Tpei<;, xi it icatSta tou AapLepiQ xat to5 
Aa^t^St) xat tou Sa(jiapia. Ta §e irpooeiutSoO^vTa amfi izcipa tou iceptiroOi^|TOU Y<3t(JL^pou 
Ti5<; 3«^tXe(a<; [jlou, tou TctYxspvt) LtpYtfltvvt)^) tou OaXaioXoYOU, eiat TauTa* ib 
^(jLtou Tou x*«>P^^^ AolJeTlJtou ^) ouv vf^ Ixeioe dtYOpa tou Koata^/cu*). BXoywv 
xax^ot etxoot ouv tw BtatoTa xat tw AiYupw^), IS60t) 5e xotA Xi-fov xpoaeve^ew; 
xpbq Ttiv a^TtjV aYtWTflcTiQv exxXt)a{av xat Tcapa tou xpoxaOr|{ji.evou Ttj^ Oeoaciorou 
x6Xeu)^ Twv 'Iwavv^vwv, aegooTou tou 2Yo6pou, Tb fjLov6Spiov twv MrjpSeaaTavuv ^, 
cT^tp eT^ev Axb Yovtx^TTjTO^ xai 8ta tou**) xpw^opouXXou vf^q ^aatXeia? piou. ti)'/ 
ToiaoTtjv xapfltxXt)atv tou 8t)X(i)0evTO(; UpWTfltrou [jiirjTpoTCoXiTou 'Iwowtvwv xat uxep- 
Ttfxou eufjievtoq xpoaSe^a{jL€vr| i^ ^aatXeCa (jlou ^xtxopt^Yei xat ext^pa^euet ti^ ^r^ 
OetOT) aftu^TflcTt) 6XxXt)aia Tb xapbv ^) xpwff^^ouXXov, 8t* ou xpoaTfltaaet xai 8topi'C£':at 
xaTe^etv auTt)v xfltVTa t<x devu^T^pa) xaTot (JLSpo^ St)X(i)OevTa, Tot Te xpoxorexoiJLSvi 
zap'auTij?, ^Tt Zk xai Ta xpoaextSoO^vTa aurf^ |ji.eTa xflcat)^ tijj; vofJLiJ; xai xspi- 
oxt){ xai Ttuv 8txa{<i)v aurtdv ava^atpeTU)^, dcvsvoxXi^TU)^ xai diBtaaeCaTO)^, oOsv 
xat Tt) toxut xai 3uvfl((JLet tou xapovTo^ /puao^ouXXou t^c; PaatXeia^ (jlou xaO£;e'. 
xai ve(jLt)Oi^aeTat TauTa to (JLepo^ Ttj^ 8t)X(i)0ctat)(; ay^^^'^^ exxXrjoCa^ avtoTspflc 
xfllat)(; xai xovTota^ 8t)(jLoatax^q ext)peia<; xai au!^t)Ti^ae(i)^ xai ^T^pa^ axaot); 
8tevoxXt5<Je(«)?' ouTe y^P ol xaTa xatpou^i^) xefaXaTtxe6ovTe<; elq tov 8t)X<i)66VTfl[ 
Toxov, iv (!) TauTa eup(axovTat, ouTe oi Ta $t;(Jioata StevepYOuvTe^ exeTae, ouTe eTspoi 
Ttveq Ofe^Xouatv dxtPaXeiv x^^P^ xXeovexTtxt)V xai dtBtxov exi xaat toi<; xaia 
(xdpoq 8iaXt)90eTat xTi^fJLaai vf^q auT^^ dcYttoTfltrt)? dxxXt)ata^, exei PouXsTai i^ 
paatXe(a (xou xai l/et OiXt)(jLa BtotTr/peToOai'^) TauTa xfltvTa et? tou; §5^<; xal 5i- 
t)vexeT<; xp^vou? dtvev^/XtjTa xavTeXw^ xai diStfltastOTa. exei 86, (!>)<; eYvtiptaev f^ 
l^aatXeta (jiou xai *2) xaTeT^ev dv^xaOev to (JLepo? Ttjq auTtjq fltYi<A)TaTt)q exxXt)a(a^, Tjspi 1) xa{ deest A. ^) tou aisb TauT7]( usque ad to dk hcpov {{(luju desunt A. 

3) Suptaw) A. ^) Aou^€t^{ou A. ^) Kaaaiavou A. *) BTjaaciiTa xai Tbi A(YcpH> A 

') (jiov(8piov Twv MEpSsaaTavcov A. ®) tou deest A. ^) tov Tsap^vTa A, *o) xa*:» 
xaipov A. ^') OEojperaOat A. ^^) addit A. 87 

T1JV ApuvouKoXiv^) yjdpio'^ Ti;v Zo\r/pt^'^)j Sxep xat xora X6yov avTaXXa-p^^; 3) 

ec£$aio 6 iiA xo5 GTparou ^xetvo^ 6 Ka^iaiXa^, Se^coxbx; icpbg xb [Jtepo^ auT7}(; 

T5-j^ MeXwaoupfou^, o^^ xaTsTxev Vj (ai^tt;p tou 6(i>[JLa ^x€(vou, oTTtve^; xat fJieTa 

:2JT2 ^860i2oav aXXoxou, xaOu)^ Siexptvev i^ ^avtXeCa {jlou, dtop{l^eTat i^ ^aatXeta 

jxsu, wa xat xoXtv xaT^Yj ii aurtj'*) oYWi^TflenQ ixxXrjaia to 8if)X(i)6^v x^p^ov ty)v 

IcjX^'^) ivevoxXi^uK xat dtBtaoeCoru)^ (ji,eTa T(i5v ev ourco aaTpareuTCdv BXoex<av, 

iMiiq xoTeTx^^) ^^^ icpOTepov. to6tou y^ X^^^ ^Y^veTo auTvj xat 5 xap(i>v 

/pucoPouXXo^ [Xo^o^]') Tij^ PaatXeCa^; [xou dicoXuOei^; xaTa jji^va touvtov tyj^; 

eviaTajjLeviq^ xejjticTriq iv8ixTt(5vo^ tou e^axtaxtXtooTou ixTaxoatooTOu 

eixoaTOu IvvotTou Itou^®), iv & xai Tb T^|ji.6T6pov Oeoae^e^ xai OeoTcpipXtjTov 

{rxeoYjiJii^vaTo xpoTO^ f. 

t 'Av5p6vixo? ev XptaT(p tw 66(i xtaToc; paaiXelx; xat auTO- 

xpaT(i)p T(i)iJLa{(a>v 6 IlaXatoX^YO^ f. 

Apographum rtcens m bibUotheca umvtrsitatis Atheniensis. Primus edidit 
Mustoxjfdes, 'EXXy)VO(jlvi4(jl4«)v^ p. 489, ex archttypo, quod asservcUur infamilia Tainia 
IwmnxMrumf et apographis duohus, quorum alttrum trat d, Grasset, consulia Galliae, 
alUrum d. C. Pontici, civitatia loanninorum. Aravantinos, XpovoYpot^ta T^q 
'E-iipc^p. 307. 1) ApuivoO)soXiv A. ') TouXtaSv M. : vide inferius. ') otXXaycoY^^ M. et A. 
M. emendandam putat: aXXaYfJ^, A. avi., quod re<iepimu8. *) Toiaurv] A. ^) louy^av 
A. *) xaTEfxEto A. ^) Supplevimus nos. ^) Error aut in indictione aut in 
anno: annns 1321 habet ind. IVi non V. Corrige igitur hh. xtxipxrn (6'), aut lege: 
oaiTou (i') hoMi. IV. 

Diplomata et Acta monasterii S. Joannis Baptistae in monte Menoeceo apud 

Serras. 

I. 6806 — 1297, mense septembri, ind. XI. 

Imperator Andronicua II. Palaeologus confirmat monasterio posseasiones, quas habei 
ex donatione episcopi Zichnarum et alieu, donatque ei agrum. 

t OOivet fJL^v 6 beo^ikiazaxo^ ewicjtowo^; Ztxvwv hv^eipai i;epi Ta^; '^ippaq 
{jLOvaa-n^ptov iiq 5vo{JLa Tt(Mi)[iievov tou ti[a{ou icpo^^Tou [JpoBpdfJiou xai fiaicrccrroij, 
ev w BiJTa xaTY]viXa)9ev auTo; t6 xal 6 icarJjp aurou oux iXtya -jcpaYlJLaTa • ^tc 
hh TCpo9exup(i)ae xal XT^ixaToe Tiva, e^* oT^ Tcpoi^fi xal y(fi\i96^o\)kXo'f lij; ^a^tXeCa^; 
[JLOU* ^Oavet 56 xat |i.eO* Ocrepov xpooxTi^jaaaOat xat icpoaOeTvat auTj) xai ^Tepa Ttva 
dicb Tcpoaeve^eh)^ xat e^ aYopaaia^' eicet hi TcapexXi^Teuaev dpTtu)^ xopiaaoOae xal 
^Tepov )^ua6PouXXov Tij^ Paa'.Xeia<; [jlou ei^ eicixuptoctv auTwv twv, o)^ eipYjTai, 
t>aTepov -jcap^auTou TcpoaxupwOevTwv tg) toiouto) {jLOvacTTipta), Ty;v ToiauiYjv aiTtjatv 
xai icapotxXiQatv auTou eufxevd)^ 'Tcpoa^e^apLew) i^ ^aatXeia (jlou^ tov 'TcapcvTa XP^^~ 
^ouXXov Xoyov auT^(; dicoXOet, St'ou euSoxei xat JtoptlJeTat, (»mt xaTexeiv to 
etpr<(jL6vov jjLovaan^piov dvevox^TS^^w? icdvTT] xat dStaoeCaTw? ou [jlcvov dTcep, w^ Se- 
BKJXwTat, xaTaXSt ^id yp^oPouXXou ttj^ ^aatXefa^ [jlou, dXXd xai oaa [JLeO' uorepov 
IfOaaav xat wpoaeT^OTQaav auTw e^ OYopaatwv xat wpoaeve^ewv, euXo-fwv BtjXovoti 
xal Stxa{ci)v xat euicpocBexTcov, xal ou3' e^' auTOt^ euptaxetv xaTaBuvaatstav xal 
dSixiav fi SievoxXiQaiv Ttva, ouTe Tcapd twv xaTd xatpou? Ta tou Br^|jLcatou'Stev6p- 
Youvwov, ouTe :cap'eTepcu Ttvb? twv d^d*;Tc«)v. ejcei Ih. e^YjnfjaaTo tyjv ^aotXetav 
[jLou iQ Sr^X<i)Oetaa xsptic60YjTo<; OuYaTYjp auTYj<; ui|;YjXoTdTrj xpdXatva, Tva StopioYjTat 
T^ PaatXeia [xou xat BoOyJ icpbi; Tb eipYj[jL6vov [jLOvaTci^picv xai Tb TcXriOtov auToO 
Biax£t[jL€vov dYptSiov to MovoaicYjTOv xaXou[jLevov, oicsp xaieTyfe aTpaTt(i)Tr|(; o 
MapTivo? xai evt t^ TcoaoTr^; aurou uTcipTwpa elxoai Tsaaapa, tyjv et^ touto a?njaiv 
auTYj(; TcpoaSe^a^jLevYj i^ faaiXeCa [jlcu, 5iop(lJeTai 5td tou Tcapovroc /puaoPouXXcJ 
Xo^ou (XUT^^ xaTexecOat xai ttjV ev tw ^YjXwOdvTt dYptJtti) TCocdrriTa twv etxoat 
Teaadpwv uTcepxupwv -irapd tou StaXYj^OevTO^ [jLovaoTYjptcu dvaf atpeTO)^, dvevoxXYJTw; 89 

yai ivoi7rooira9T(i><;, xaOcb^ (jLiXXei icapa^dijvac '^cpb^ aurriV icapa xou icavoe^aaxou 
:'*/.e{3'j Tfi ^aGcXeta {jlou, xupou NtxoXaou tou BeoXov^Tou, xuv dtptto)^ e6ptoxo(i.ev(i>v 
£'!; Ty;v Sr|(AOoiaxr|V evo/riV BcXepou xat Moouvo7c6Xeu>q, £eppo>v xal £Tpu{iivo^, 
ket aicsX60v; xpb^ aurou^ Svexev to6tou xai icpooTOYlJux Ti)^ ^aotXeto^ piou dbco- 
XjOsv xsTa piTJva oexT6|ii3ptov Tij? evioTa|A€VYjq icpwTiQ?*) tvStXTOu, tou 
iEaxioxtXtooTOu [JxTaxooiooTOu] xat extou Itou^, ev w xat to i^|ji.eTepov 
rjce^e^ xal 6eo7p6^Xv]Tov inceorj[jLi{vaTo xpaTO^. 

t ET/e xat 8t' epuOpwv '^^OL^^^i^iJi'* Tf,^ paotXtx^q Xetpb? tc* 
'AvBpovtxo^ ev XpioTco tw Oew ictoToq PaoiXeuq xat auToxpaTiop 'Pa>- 
;jt2{(i>v 6 QaXatoXoYO^ f. 

Sathaa I p. 214—215, 

n. 6807 — 1299, mense novembri, ind. XII. 

Imperatar Andronicus 11. Palaeologus Georgto TrtUeno confirmat liberam posdessionem 
terrae apud Serraa, ^piam tenet ex hereditate patema, 

t '£icet 6 otxeto^ T^q ^aotXe^o^ |jlou, Feti^pYtG^ 6 TpouXiQvo^;, x^xTiQTat icepl 

"iq ^ippaq otxovofjLiov, evrb^; 8e tou tcooou TauTTi^ l/js.% xat Yijv 4v 8uol toicoi? 

;ic!((i>v )r(Xt(i>v e^axoot(i>v, tvjv {jLev Toiv yjXim Siaxoo{(«>v 3taxet{jLeviQv pLeoov Td>v 

Ijo 6S(r>v Twv icXtjoiov tyj? y^(; tou |jLOvuSp{ou tou et; ovofjLa TtfjLtjfjievou tou ayiou 

IJLz^aXcfjLapTupo^ xal Tpoicaio^^pou re(i>pY(ou xal e?covo[jLa(o|jLivr|V Ktvorepvav, tvjv 

:£ T(Sv Tptaxoo{(i>v etq tv)v ToicoOeo{av tv)v xaXoufjLewjv MoBtov icXv)o{ov tou dxeioe 

27(1)700 xai ::aXatou (jLuXtovo^, xat icapexXv^^Teuoev, ?va tuxv] xP^oo0o6XXou xai 

xaTr/v) Tvjv TOtauTrjV yvjv dx; yo^'*^j^5 ^' ^ov TcpcoxaOv^oojoiv ev out^ xa{ Ttve^ 

\vtz\ %a\ eXeuOepot, e*jp{ox(«>VTat avev6xXr|T0t xat aSiaoeioTOt aicb tou pLepou^ tou 

:r,'^ou, TT)v icapaxXv)Otv auTou xpooBeSapLSvv] i^ ^aoiXeia |jlou Tbv ?cap6vTa xpuoo- 

^s'//J.cv Xo^fcv auT^; e7tY0pv)*]fet xal eTrt^pa^euei auT(p, Si'cu xpooT^ooet xai 

-wpi^exai, xexTvJoOat aurbv tvjv TOtauTV)v ^TjV twv yOdtJi^ I5a>too{(ov [jloS{(i>v avevo- 

/Xr|T(i>^ xat a^taoetoTU)^, ava^aipeTd^^ Te xal dvaTcooicaoTfa^^, xai ouvtoTav xai 

hcXtwuv auTV)v xat ooov ev auTvj ouon^oet xai 0sXTt(i>oet, xot^x^^^' *''*'* touto 

'2p'xVcsu xaTa tcv auTOv xal o[xctov Tp6^ov dva^aipeTov xat dvaxooicaoTOv Sta- 

^jpfjsat, xal Toix; ev auTvj |ji.eXXovTa^, (5>^ etpv)Tat, 'icpooxaOfjoai ^evouq xai eXeu- 

^^C'j<; THoxipo^jq xoov)^ xai ;ca*/Tc{a{ dv){jLCo(axi;^ eTy)pe{a(; xai ou2^v)Ti^oe(i>^, dveu ^) Error in indictione. In archetjpo probabiliter legebatur: la' i. e. ivSexetTi];. 90 

fjiivToc ToO xs^aXafou, xfjq oiTopxia?, Tij^; xacTpox.Tt(ria(;, t^? ^ptxij^ to5 96VOU xai 
T>]^ eupeoeu)^ tou OiQjaupou* TauTa y^P >^'- (^va ^etXou^ev dxatTeioBai e^ auTiov^ 
xadci)^ xal ^v icaai xTi4(Jt.aa( xal auTot^ TOt^ xpu90^ouXXaTOi^ loTt ouvi^Oeia isKai- 
TetoOat Taika uir^p t(i)v xotvuv SouXioiv xat tyJ^ xoivyJ^ xP^^^^^' 5fetXei ht 
TcapaicefATcetv TaunQV xal T:pb^ tou^ i^ 6<jf()oq ^catSa^ xal xXY]po[Jt6vou^ aurou, (oaTe 
xaTexetv xai vejJieaOat toutoui; auTi^v, xal tou^ ev abrj^ npooxaOr^aoiAevou^, Iti 3e 
xat Tr;v YevYjaojji.£VY)V ev auTjj ^eXTCwaiv xal au5t;atv dva^aipeTOV xat dvaicoaxaarov, 
xaO(j><; BiQXov6Tt 6 eipTfjixevoq Twarijp auTo>v, xai [t.yfik to6tou? euptaxetv e7c'auToT;, 
TYj 8uvi[xet xat tcx^t tou 7cap6vT0? Y.pwo^{)k'ko\) X^vou t^^ paatXe{a? [jiou Iwq- 
petiv Ttva xat au5if5Tr,atv, dveu [JL^vTot ^s twv dvu)Tip(o ^y)0^vt<i>v xefaXat^ov. Sia 
Ydp TouTo xai 6 7capci)V xP^^^Po^^^o? Xoyo? vfiq 3aaiXe(a? [xou exoptj-rtOri xai 
iTce^papeuOT) tc^ StaXvj^OevTi otxeio) tvJ ^aatXeia [jlou, xupc^ Fe^apYtci) T(j) TpouXiQvi^, 
d-TcoXuOei? xaTd [jiYiva voi^jiPptov tyj^ vuv Tpe^rouaYj? BeuTepa?^) tvJtxTt- 
(i)VO(;, Tou e^axiaxiXioaTou ixTaxoaioaTOu epSofjiou Itou^;, dv o) xai to 
YjlxeTspov euae^e^; xal Oeoicpo^XYjTov uTcear^^JLYJvaTO xpdTO<; t« 

t ET/e xat 8t'epu0po)v YP^I^l^i-dTa^v t^(; ^aatXiXYj^; y^tipoq x6' 
AvBpevtxo^ ev XptaT(j) tw Oew wtaTb? paatXeu? xat auTOxpiTcop Tu)- 
[jLat(i)v 6 UaXatoXoYOt; t- 

Sathas I. p. 239 — 240. IIL 6817—1309, mense iulio, ind. VII. 

Imptrator Andronicus II. Palaeohgus confirmat monasterio omnes possessianes. 

t BaatXet 8i d'pa icpb? Tot^; d>vXoi(; xat touto icpoaYjxov, to to^ euXi^ouc 
aiTi^aet? icpoaCeaOai, e^ ' ot^ dv IxaaTo^; TtSiv Ta6Ta<; -icpoTetvovTd^v 6pc5TO 5e6[ji.evo<;, 
xal TeXo? TauTat? ewtPpapeOeiv xpYjaTOv, (b<; tou xaTa oxozbv evTeuOev eu[xotpetv 
8e6[JLevov • i^ arTif)at? Ioti [x^v Tsta6T>j, dtxafa ^YjXovoTt xai euXovo^, TUTxdvei 8e 
6 aiTOU[jLSVo? xai xveu[ji.aTt xupiou tcXoutwv tyjv xariseaTaatv, dpeTYJ? 3td ^iou dvTi- 
xoto6[ji.evoq, xat [jLdXtaTa wq tov ^aacXea lTot[jt.6Tepov 6pda0at yipr^ icpbq exxXi^- 
pwatv Tou aiTi^[xaTo;* dv li y^ ^*' wpoardTri^ Xaou icveu[JiaTixbq xaTaoTa^Yj, tou 
rfi^ dpxt£pO)a6*«j^ TeTuxYjxu)? d^t(0[jLaTo^, zo)^ ou jj.eTd xXefovo? eu[JL6veta^ tijv 
aiTYjaiv ouTOU svBe^Tai*'^) 6 PaaiXsuc, xat t6)v dXXo)v dxd^rccov, ol^ 6pdTat Ta twv ^) Error in indictione. In archetypo probabiliter scriptum erat: i^'. ^) eia^. S. 91 

atTrfCSfov oTcoudaiotdpov Oe(iQ dfv, xai «apaut(xa ta6ry]v cu(Aap«5^ ixxXriptjjaa^ icpbq 
Dssv oiirbv deaPatvetv eidib^ ta t^^ toia6tr|^ atti^oeu)^; 5tou hk xdpv* X^Xextai 
TaRjta, ^Vcov 6 X^yo^ 3rjX(i>oet. 6 OeofiX^ototo^ iic^oxoxo^ Ztxvd)v^ euXa^eCa 
Tpo^t^ xat if^ txavot^ toT^ yjp^^^ ^povttoTvjpCiA ^capafAetva^, IXa^ev lepateuetv 
6sw, elta xal 3 «epCxettat dpxtepfaXT^vr]^ a^i<ji\M, o5tu> totvuv x«i Ooppei tetuxv;- 
thoa. tou ffpc^ ti]v ^otXeCav (aou att^fAarc^, xat ei?itu*]fxivet (b^ tb etx6^' i^ 
Yxp cept tv|v icoXtv Zepp<i>v elq tb Spo^ tb tou Mevotxeti)^ 8taxet(Jiiw) ae^aapita 
lAcy;^, if ex" 5v6(j(.att tt(Au>[JLivT] tou tt(Jiiou icpofi^tou npo3p6(Aou^ oviqy^P^ P*^^ ''^^^ 
Tuv Yovsuv ai>tou, fpovtt^ 8^ xal t(^8e Y^yovev ou (Atxpa tbiv etq o6ataatv autij^ 
evsxa xat xpetttu> ^eXtCcoatv* 56ev xat eiceiBi) e^ifjtT^aato JwixopT)-pr)Oijvai auTJi 
topa vf^^ ^atXefo^ (aou xp^^^^XXov exi toT; icpoaouat touti) xti^(Aaat xat (Jieto- 
Xisc^ 8i3t 8iaf6p€i>v Stxat(i>(Aatb)V, V^ ^aatXefa (jlou ti^jV altiQatv outou 7cpoaY)xa[AevT), 
T5V Tbopovta /puao^uXXov Xoyov ^7ctppape6ei tYj totautt) aepaa(Ji{a (jwvfj, 8t' o3 
"pooTfltaaet xai 8top(^etat xotixeiv autrjv xat ei<; tb 4$^^ dvtjvoxXT^tw? xai dSia- 
?£tatb)^, oicep xota tbv etpT)(Aivov tp^Tcov eup(axstat xextY)(iievY) (Jiexpt tou vuv, 
^fouv tou? ei? tTjV icep».05rt)v tij^ tota<jTr|<; aepaa^jita? (aov^^ icpoaxa6v)(Aivou{ ovu- 
xocTitou? 'KXiayjxj^ xat AxtT^^jLOva^, tou^ icept tT)v eipT3(Ji6VT)v xoXtv SeppG>v Ixta 
pDAcuvo^j ti evtb? tautr)^ tpia otxiij(ji.ata, tJyouv t3t (ji.£v 86o IpYaan^pia, tb 8e 
nspov ^utovapeTov* xept trjV auTT)v xoXtv ev Sta^opot^ t6xot( d(jLxiXta (jloSi(i>v 
Tptixovta, icept^Xtov (JLoSiittv $6o xat xi;xov (jio8((i)v 86o' xept tb x<*>p(^^ '^^ 
Rsovav xat td Kp6a Nepd yi^iV iv ^ta^opotq t6xo!^ (jLo8ia)v xtX((«>v, ev ^ etai 
X2'. (jLuXotoxta 86o* 4tepav y^v et^ tT)v Ktvatipvav (Jiodtdjv tptocxoata)v, xat xept 
:: Necx(k)ptov itepav -p)v (Jio8ta>v ixat6v * (jLSt^xtov dtaxe((jLevov xXT)a{ov ti)^ tot- 
xjir,^ ae^a(A(a^ (Aovfj^ et^ 5vo(Aa tt(jL(o{Aevov xf^q uxspaY^a^ 6eot6xou xai im- 
X4xXr|(Aevov tou Aoxi^vo^. Stepcv xept trjv autT)v xoXtv Sepp(t)v 5taxe((Aevov etq 
-^(xa tt{A(i>(Aevov xat autb tij^ uxepaYia<; Beotcxou xat extxexXT)(A^vov tou Bopt- 
'V^r OeTcv vabv ei<; tb X'^?^^ FaatsXdYXOuq ei? 5vo|Aa tt(A(»>(Aevov tou £(«)tTipo^ 
XpwTou' Stepcv euxti^ptov oTxov xepl tT)v xapaXt(Av(av eiq tb x*»>p'o'' Bepvdpou? 
v^ 5vo(Aa ti(A(0(Aevov tT)<; oYta^ Bap0dpa^' ^epov 6eTov vabv ei^ tb yjiiipiav 
BcuXXaptt^ui; elq 5vo(Aa tt(A(0(Aevov t^<; uxepaYta? 6eot6xou tr)? 'EXeouoTj?, xal 
i^^Efov suxt/fptov oTxov xept tbv MeXsv{xov ev trj toxoOsota twv IlXatavaiv 5ta- 
«•'lis^/ov xat stq 3vo(Aa tt(A(»)(A6vov tou dYtou (A£YaXo(Adptupo? AT)(AT)tp{ou xat 
i:nxsx>.T;(Aevov tou KaiXdtou. tauta totvuv xaOs^st xal ve(Ae6i5aetat t^ tota6tT) ae- 
i^^^^x yic^/T) xal si? tb 6$T); jAStd twv xpoac*;t(i)v toT<; toto6to'.<; [lezoyioiq 8txa(a)v, 
1 iix^avsia tou xapcvto? XP^^^^^-^^^^'^ Xcyou trj? ^aatXeta; (aou, dvevoxXTjto)? 92 

iravrr^ xal dSiaaeiartDf, dva^atpexb)^ le xal dvaicooTcaoTO)^, xoMk etpT^Tai, [u);] 
£uptaK£Tat xoT^ouaa xal v€(AO[AevT) Taura y-iyjpi tou vuv Sia tcov xpoffovnov omt^, 
d>^ SeSi^X(i)Tai, Stxa(a>(ji.(XT(i)v, xal ou/ eupi^asi^) ouTe icapd tu>v xaTa xatpou^ Ta 
Tou ^TifjLOffCou $tevepYo6vT(i>v, ouTe icap* ^T^pou Ttvb^ t£)v d«ivTfa)v e^ict t^ toutu)v 
xaTox'!! x^i vo[i.i) dStxCav 9^ xaraSuvaaTetav xai diev6xXr|9tv olovSi^va. to6tou 
^ap xdpv9 xal o icap(i)v xP'^^Pou^^o<; Xc^o^ ttj^ ^a^tXeCa^ piou ETCt^Kopvffffiri xal 
eTce^pa^eOOT) t^ 2taXT]96e(oT] oe^a9{x(a (jlovt] tou ti(jl{ou npoSp6(jLOU, oTcoXuOet^ xaTx 
(ji^va touXtov tt)^ vuv Tpexo^vri^ e^56(jLT}^ lv$(XTtd>vo<, tou ^^axta- 
X(XiO(7Tou 6xTaxoffio9Tou iTzxk xat SexiTou Itcu^, ev (p xat to ifj(JLeTepov 
euae^eq xat 6eoicp6^XT)Tov uiceoTj^x-i^vaTo xpoToq f. 

t E^x^ ^^ xal dt' epuOp(i)v Yp«(A(^dT(i)v To* 'AvSp6vixo( ev XptcKT) 
i(j) Se^ ictoToq 3<3EOtXeu^ xat auToxpdT(i)p 'P(i)(jLa((i>v, Ao6xa( 'AYYeXo^ 
K^(jLvrjvb? 6 naXaicX^YC^ f. 

Sathas I. p. 211 — 214. 

IV. 6829—1321, mense iunio, ind. IV. 

Imperator Andronicus II. Palaeologua iterum confirmat moncuterio posgessiones et 

exemptionea. 

f 'Eicet b icep(7c68T]TO^ utb^ xat '^a\L^po^ ttJ^ ^aatXe(a^ (xou, 6 iKjnQXoTatc; 
xpdXT}<; Zep^ioL<;j xat i^ icepticoOrjTO^ OuYorcTjp irj^; ^aotXe(a^ (jlou, i^ CKJnQXoTdTT} xpd- 
Xatva Sep^ta^^ $te{JLT)vuoavTO 'icpb^ ttjv ^aoiXetov (jlou (JLeTa tou Tt(jLt(i)7dT0u xaOT^^ou- 
(jievou Ti^^ ev Tb) dYi(i) 5pec [t(^ *AO(i)]^) Staxei^jLevY;^ <sz^aaiLioL^ (mvtJ^ '^^ ^-^ 5vo(X2 
Tt(jL(i)(jLevT;^ ttJ^ uicepaYta^ 6eoT6xou xal eiTtxaXou(xevrj^ tou XeXavTap(ou, tepo^xovayoiJ 
xupou rep^aa(ou, icept vfiq eig Td^ Seppa; ev T(j) 3pet tou Mevotxeo); Staxet(jLevr|^ 
oe^ao(xia^ (^cvr;^ ttJ^ etq 5vo{JLa Tt(X(i)(xevr,^ tou t((x(ou rpofi^iTOU npoSpc(jLOu, ?v2 
B(opiOT3Ta( i^ paoiXeia (xou xal '^iyritai xp^^^^PouXXcv ouT^q^) e^cl xao( toT^ xot- 
exc(xevo(^ icapd t^^ auti^^ (xovt;^ 5(d 3(xat(i)(xdT(i)v ^ia^cpd^v (xe/pt tou vuv oTrb 
7pooev£^e(i); xai d^opao^a^ xepteXOouotv auTf), dTtva xai^ w^ dv^^epov oi (xovoxot 
auTJj^, etot TauTa' dYp(5tov to MovooTnQTOV XeYO^JLevcv (xsTd ttJ^; vo(xtj<; xai xepioxr/; 
xai T(«)V $txat(i)v auTOu* ^euYTjXaTeicv et^ tt)v xacaXt(xv(av tou xoTa(xcu tou STpu- 
(x6vo?, Tc Tou 'Eo9aY(xdvou XeY6(X6vov, (xeTd xm exeioe ^t^ap((i)v xal auXxx((i)v xal 
dXteuTtxajv oav3aX((i)v xat Xctxdliv Btxa{(i)7 auTcu * (xcvuBptcv exeioe [8iax6t(JLevov xai] 1) Eup{axet S. >) Vide sequens dipl. ') a^Tot; S. 93 

£1^ 5v9(Aa Tt(Mi>(jLsvov *) vf^^ or^ia^ (jLapTUpoq Bap^a^ \Kexa, vriq vdiAijc %at xspioxij? 
aiir8u* \ux6yjo^ ei^ tv)v ZeXtxo^^ et^ 5vo(JLa [Tipu&pievov] tou ApxcatpaTi^Y^^ '^^^ 
'Avci> Auva(ievii)v (ji£Ta Tb)v ^poaovriov auTco Tpi(i>v u8po(jLuXa>v(i)v xat toD exetje 
V2o0 Tou ei^ 8vo(JLa Tt(jLii>(jLivou Tou OYfou (jLe^aXo^JLo^po^ recopvtou* ei^ to x<<>p^v 
Tampa^aj^JLOuvTov y^ (jLodtcov excoxoo^d^v * otxi^(jLaTa epvaoTiQptaxa Tp{a evTO^ rq^ 
rsXe(i>^ Tuiv ZeppcSv §T6pa Giy(.'^\Mxa icXtiOiov t^^ ir^pTag tou f^pou* oixoT^xia 
rXrf^bv T^ Zuva^ifjvou * (jLaYxuictxbv otxvj^jLa et^ TTfV -/etTovtav ty)v XeYO(JievY)v tou 
T^w BootXsCou* iTepov orxr,(jLa ?cXr,o{ov vf^ Bo^Tt^v)^* iTepov orxY)(Aa xXiQaCov tou 
'fspofAvi((jMvo^ ' (jl6X(«>v BiofOaX^jLO^ 6Xoxatp(vb{ ei^ tov 8(epx6(jLevov noTa^JLbv xXy^oiov 
Tsu (AeYoXou ^YOU' {^(jLtou eTipou (jluX<«>vo^ iv(i>6ev aurou euptoxo(xevou, <a>^ tou 
hipou i^{jL(oe(«>^ auTOu xaTexo(JLivou icap3c tou npavTouXi) * iTepoi; (jl6X(i>v 8(6f 6aX(A0^ 
zXi;o(ov Tou voou tu)v dcYt(i>v 6eoB(i)p(i>v * eTepo^ (jl6X(ov 8(6f6aX(JLO^ xal auTO^ 
xXrjdtov Tou icaposcopriou* iTepo^ (jU^X(i>v (xov^^OaX^JLo^ icXv)otov tou ZTaupaxoico6Xou * 
aiAi:eX(a ev 8taf6pot^ t6ico(^ ouve*)fYu^ tou xaoTpou (i)oe( (jlo3{(i>v e(xoo( T6ooap(i>v* 
hspov d(jLic^X(ov zXiQotov Tou repovTtT(^v) Ti^<; n^Tpa^ (jlo8{(i>v I^* iTepov d(JLxeXtov 
sXr|Ciov Tou vaou t^? OYtai; Map{viQ(; (jloS((i>v g^' "rt ^'^® icpooev^eo); xat dyo- 
pana^ eig tov toicov Tbv Mep(Xiav xXrjOtov toiv Kou^ouxX{(i)v {jloS{(«)v Staxcottav 
i^i^vTa* eTipa -ffi et^ Ti)v K6cvav icXt)o{ov t% "rt^ tou IleXapYou xal tou 
^i)[jLOoiaxou ouv6pou, ouv ty] *^ ty) dicb tou Su^^a (jloS((i>v IxaTbv icevT/|XOVTa* 
ETspa "p) icXY)atov tou Tp(^6XY) (jloB{ou lxaT6v * ^TSpa -ffi t$(0X6p(6p(OT05 icXr^o^ov 
ift^ *]fij^ Twv Kou^ouxXttov xal tyj^ •^yj<; tou DeXapYou (jloS{(i)v 'xOJ.iji^ Terpaxoo{(i)v * 
lT£p2 -p) ei^ TO At^dStov (jLoSi(i>v Tp(axoo{(i>v, dveu t^(; exeioe e^aXe({JL(jLaTtxi;q2) 
^q Tou ApoY^Y), h ^ eup{oxovTa'. xat (jLuXoT6x(a $60* ^Tdpa *p) e{^ tov t6xov 
T^u BepvdpY) (jLo8{(i>v Tp(axoo{(i)V * icepi tov Ildvaxa t6:co^ y&poaioq xac dv-^pOTO^, 
si; Sv xaTefuTeuoav SevSpa iXaixd* xal o(xoT6x(a xXy)o{ov tou veoupYY)6^VTO^ 
•apazopTiou ouv tw exsioe vaw ti)^ uTcepay^a^ 660t6xou tiJ; '08Y)Yir)Tpta(;. i^ 
^tXsta (jLou Std Tv)v (jLeotT6{av tou $Y)X(i>6ivT0^ 7C6p(7Co6i{Tou ulou xat Y^f^^po^ 
«•Vrr,;, tou iK|flQXoTdTOU xpd>^Y) 2epP{a^, xai ty)(; 7ceptTCo6i^TOu ^uY^Tpb? ty)? PaotXsta^ 
|wu, T^^ LKjnQXoTdn)^ xpaXa{vY)^, Tbv -scap^vTa xpuo^^ouXXov X6yov [auT^?] ew- 
/opY)^! xal Iict3pce^e6e( ty) SY)X(«)6etoY) oe0ao(jL{a (Jlovy), $(' o3 icpoTcdooet xai 3top{- 
^etat xoTix^tv ak^v Ta dvcjT^po) xorcd (JLipo<; $Y)Xii)6^VTa, Td Te dicb icpooevi^eu); 
xal 7k e^ dYopao(a^ xat dXXoTp6x(i>^ TCep(eX66vTa auT9) dva^acpdTc^;^ dvevoxXi/JTU); 
xttl dScacetoTii)^ (jLeTd xdoTi^ ty); vo(jl9); xat xeptoxvi; xal tu>v Btxa{b>v auToJv xaTd Td<; 1} xaXo6(i£vov 8. ^) exXst(i>[iaTiX7i{ S. 94 

el^ Touto icepiXi^et^ tcov 7cpoa6vTh>v outvJ ^aXacYsvciAv Siocf^pcov dtxoEnotiiruv, 
50ev xal trj lox^i xai vr^ SuvG^fjiei tou xap6vT0( xP^^^o*^^^^ \6^oo t^i; ^aai- 
Xe(a^ (Aou xaOi^ei xat ve|jLy;6i^eTat t^ SYjXcoSetffa oe^a9(i.{a (jlov}) TaOxa ^ucvra 
ixTO^ TCdeGY]^ xal TcavtoCa^ $v](ji.oaiax7){ d^peCa^ xai outlY^Ti^oea)^ xal ^T^paq cbcoor,; 
3(evoxXi^9ea>^* o&ce yap to t^^ 9iTapx(a^ xefdXatov OTcacTigOifoeTat da^ Tbiv 
XTY][ji.iTU>v auTi](, o^Te TO ti]^ 5ptx^^ %a\ ty;^ xaoTpoxTio^a^ xal tou ewo|JLiou, 
dtXXa ouvTY)pt;Oi^ffeTat xal diicb to^twv dtV6v6xXY)To? irdlvnQ xat avoaca^TtjTo^, ouv- 
TTjpYjOii^oeTat ik (boauTU)^ dlvev^xXtjTO^ xal dbrb tou xaTde xatpou^ 6up(oxo(jLevou 
dtpxcepihx;, lepa>TiTOU (JLY}Tpo]7oX(Tou Seppcov, irX^v (jlovov tou ouvi^Oou^ (jlviq^jloouvou 
auTou xai tou TSTOY^JLivou xaxovtxou, xat tva ohZbf IxT) ^ TotouTO^ dtpxtepeu; 
dtJetav dwoxaOtoTav iQYOu^Jidvou^ et^ Tijv Toia6TY;v (jlovy)v ^ 7CcXtv ^ayetv outou?, 
aXXdt 6 (JL^XXu>v eOpioxeoOai et^ ty)v YJYOU(Aevetav auToq ixXeYYjrat^) 'Kapk tuv 
(jLovax(«>v ORrfqq xal dxooreXXriTat et^ tov xaToc xatpbv icavaYtcdTOTOv mxptapXY]v 
xat c^paYiliiQTat wap' auTOu xai TfltTTYjTat tlq tyjv iQYOu^JLeveiocv auT^q* ^ouXeta: 
Yap ii Pao{Xe(a (jlou xat OeTictXei icaTpiapxtXY)v eTvat ty]v Tota6TY)v oepao^xiav (jlovyp^ 
Tou Tt(jL(ou fcpofi^TOu npo$p6(jL0u. TOUTou yrdpi.'^ eYev6T0 auTY) xai 6 icapiov XP^^ 
PouXXo^ XoYO? TYjg paotXe^a^ (jlou, dncoXuOelq xaroe (iL^va louviov tyj? evtoTa- 
(JLivTi^ TeTfltpTY)<; iv$(xTou Tou i^a%iQyj\ioczou ixTaxootooTou etxooToO 
evvflcTou Itou^, ev'a> xat Tb i^(ji.eTepov euoe^^^; xat 0eoxp63XY]TOV uice9V)(jLi^aT0 

XpfltTO? t- 

t Elxe xat 8t' epuOpwv yP^IaH'^'^^*)^ f^? PaciXtx^? X^^P^^ '^^' 
'AvBpovixo? ev XptoT(^ tw Oew TCioTb^ paotXeug xai auTOxpfltTcop *Pci>- 
(jLa(ci)v b flaXatoX^YO^ \. 

Sathas 1. p. 216—218, 

V. 6829—1321, mense iunio, ind. IV. 

Imperator Andronicus II. Palaeologus iterum confirmat possessionea et tmmumtates 

monasterii. 

t '£ic6t b TC6pt9c60Y)TO^ OeTo^ ty)<; ^aatXe(a^ (jlou, b u(|;Y]X6TaT0^ xp oIXyj^ Xep^ta;, 
xal 1^ iceptic60Y)TO(; Oeta t^^ ^aatXe(a^ (xou, i^ u^nQXoTfltTY) xpfltXatva Xep^ta^, 8ia- 
(jLY]vuaflE(JLevot vpb^ Tbv &y'6v (jlou auOevTY)v xal ^aatX^a Tbv icobcicov vr,^ ^aotXe^a^ 
(JLOU xat S6^a(jL6V0t xp^^^^^XXov xept rqi; ei^ Tdt^ Zippa; iv tco 5pet tou Mevot- 1) hUytxan 8. 95 
x£ii»; itaxet{iivr|^ 9e!l^a[dou; (xovvj^ tou t((a{ou irpof ifxou IIpo$p6{Aou xal BoncrtoTou 

£3t xdSoi TOT^ X0CT£XO(A^VOl^ tCOipk vf^i^ TOlOiiTIQ^ (^VI]^ (^XP^ '^^^ ^^^9 8(e(JlY)VU0aVT0 

xzi ei^ T^^v ^offcXefov (jlcu (AeToe tou Ti(i.ifa)TdiTou xa6Y}YOU(jiivou tiJ^ Iv tg» aY^^u) 
spei Tu 'A6(«) 3taxei(jiiviQ^ oe^aa(Jiia^ (AOvi]q ti}^ el^ 8vo(JLa Tt(Jif«>(Jiivt]^ tyJ^ uicep- 
oqfia; 6eoT6xou xai eictxexXv}(jL^^ tou XeXarrapCou, lepofjLovixou xupou Fep^aaCou^ 
ha ^^'vijTai to6tou xdptyf xai x?^^^'^^^ '^^ ^oatXeiOK; (lou dTci xaai Tot<; 
xaTeX^l^^^^^) ^^ SedilSXfaiTaL, ^capa T9i<; TOto^TV]^ (^ov)}^ dta Stxata)(JiiT(i>v Sia^dpiov 
(lixpt Tou vuv dem icpoaevi^eo^ xat e^ oYopao^a^ nepteXOouatv autij, ^va xaC^ 
i^q ave^pov oi (jLOva^ot auTi);, elai TauTa* dYp(3tov Tb Mov6onQTov XeY^^Jievov 
(iSTj T^^ vo(ji^ xal iceptox^C xai t(i>v Stxat<i)v outou* CeuYrjXateTov et^ t^v icoepa- 
Xt{Av(av Tou 'icoTa(Jiou Tou 2tpu(jl6vo(;, tc tou '£ai^aY(Ji*evou XeY6(ji.evov^ (jieT^t tcIjv IxeTae 
^'.^iu>v xat abXax((i>v xai aXieuTtxu)v aav3aXt<«)v xai Xoi^jccov StxaCtov a^Tou' (jlov6- 
3ptov exeiae [8taxe{(JLevov xai]^) eiq 5vo(JLa T({JL(d(ji.evov xr^t; drfia^ (jLapTupo^ Bap- 
^dpo^ (jLeTJt TV3C vo(JL^{ xai xeptoxYjq outou * (jLeT^xiov et^ Ti]V ZeXt^o^av ei(; 5vo{jLa 
Ti(Utf{jLevov Tou Tt(JLtou 'ApxtoTpaTT^Y^'^ '^^^ '-^^^ Auva{jLe(i>v (jieTa twv TcpoaovTwv 
auTo) Tpt^y udpo(JLuX(2)Vii>v xai tcu Ixeiae vaou tou etq 3vo{JLa ti(JL(i>{jl^vou tou iYiou 
(A€YaXo(jLdEpTupO(; FeiiipYiou' ei^ Tb X(i>pioy Taxpa^aa^JLOuvTov 'ffi (jLoSttov iTrcajtoattov 
otxlJ{utTa lpYaaTT2ptax3( Tp(a dvTO^ ty]^ n^Xeo)^ Sepptov * iTepa 36o otxi^{JLaTa TcXr^atov 
Tr,? sc6pTa^ Tou ^pou* otxoT^Ttta icXY;a(ov tou Suva^tjvou* (JLO-ptuTctxbv^) olxT){i.a el^ 
ti)v YStT0v(av Ti)v XeYO(JLivif)v tou iYtou B(xatXe(ou* iTepcv oTxr^(JLa icXY^aiov tyJ? 
BoutJy)^' gTepov oTxY)(JLa xXr|a(ov tou *l6p0(JLvi^|{JL0V0(;' |xuX(i)v ^i6f6aX{JLoq 6Xoxatpivb? 
siq Tov $tepx6(JLevov -jcoTa^JLbv icXyjo^ov tou (AeYaXou ic6pYou • fj{itau eTipou {JL6Xa>vo^ 
inJ^vt ouTOu euptaxo{JLivou, u)^ tou ^Tipou i^(jL(ae(i>^ auTou xaTexo(JL^vou uicb tcu Hpov- 
tOiX^* Ircpo^ (jl6X(i>v St6f6aX{JLC<; xai auTb? icXY)a(ov tou vaoO twv ^y^^^ Qto^ 
o(tfp(i>v * ^Tepoq (Ji6X(ov St696aX(jLC( xai ouTb^ icXrja^ov tou icapaicopT(ou * iTepo^; (jl6X(i>v 
(tfv6f6aX(JLO^ icXY}a(ov tou 2Taup(Xxoico6Xou * d{JLiciXta ev dtaf6pot^ t6icoi^ a^veffu^ 
t:i> xaorpou <j>aei (jloSiW eTxoot Teaaapiov* iTepov d[xic^Xtov icXY)a(ov tou Fepcv- 
^^T») TY)? fldTpa^ (jLo3((i>v 15* iTepov (i(Ax£Xtov icXY)a(ov tou V(xou tyJ(; dY^a^; Ma- 
ptyr,5 (Aoddov 25- iffi *''^'® Tcpoaev^^eto^ xai ar^opaoioL^ eiq Tbv t67cov Tbv Meptxiav ^) 
sXyjoicv twv Kou0ouxX(u>v (JLodi(i>v 3(axca((i>v i^ijxovTa* ^T^pa -f^ ei(; ty)v Kcavov 
«Xijoiov T^^ Y^j^ "^^^ IleXapYOU xai tou Br,(xoa(axou auv6pou ouv tyJ yyJ tyj dncb tou 
Sj^ (jLoSi(i»v ^xorbv icevTijxovTa" ^T^pa y^ TCXY)a(ov tou TptP6XY) {jlo8((«)v Ixar^v* 
^t^ Y^ i8toicept6pioTo; icXYjaiov ty)(; y^(; twv Kou^uxX{(i>v xai t^<; y^(; tou ^ 2x€ias e2$ ovo(ia xoXou^jlcvov S. ^) fiorfx6ffiov S. ^) MepiX(av dipl. IV. 96 

Uekofiyo^ (AoSuov x(^('<^v Tetpaxoottov * iiipot, yf^ elq ib Ai^adiov {jloBiciiv e^axc- 
cr{<i>v, dlv£u ti)^ dxetoe e^aXe({JL|JiaT(xi}^ ^) *pj^ xou ApoEYOv), ev ^ eup^oxcvrai xal 
(jiuXoTOTCta Suo* iT^pa 77; ei^ Tbv toicov toO BepvapTi [xoBicov Tpcxxooiaiv- xepl 
Tbv riavaxav^) toico^ /epaaio^ xal avifpoTO^, ei^ 5v xaTe^uTeuoav BevSpa eXaiVxa' 
xat oixoTOirta icXv]o{ov toO veoupYYiOdvTO^ icapoicopTiou ouv to) exetoe vaco tt;^ 
uTrepoYia^ BeoTOXOu vfi^ 'OBriYvjTpta;. i^ ^aoiXeta (jlcu Bta tvjv iJieaiTetav tou 3iqX(o- 
OdvTO^ icepfjcoOn^TCu 6etou auTiJ^, tou iKl/vjXoTaTcu xpiXv) Zep^ta^, xat tv;^ 'scepti^o- 
Oi^Tou Oeia<; Tvj? ^aotXeia; [aou, tvj? {kJ/oXototvj^ xpaXaCvv]^, tov irap6vTa xpuo6- 
^ouXXov z^^YOv e?r(;^opriYet xai ert^pa^euet Tvj 3v]X<i>Oeiay2 oe^aofAta (aovv), ^C oS 
^ooToaoei xai BtopG^eTat xaT^x^tv aurrjV Ta dv(i>Tip<i) xaTa [Lipo^ Sv^Xo^O^VTa, Ta 
Te dicb icpoaev^^eco^ xat Td e^ dYopaaia<; xat dXXoTp6^(i>g xepteXOovia aur^^ a^fa^- 
atpixii^y dvevoxXi^Tu>;, xat dSiaaeiaTu>g {xeTa Tcaavj^ vfiq vo(ji^^ xat Tceptoxvj^ xal 
Twv Stxat(i>v auTcov xaTd Ta^ et^ touto icepiXv^^etq twv TCpoa6vT(i)v owtvj xaXai- 
Yevo>v Staf6p(a)v Stxat(i»;j.aT(i>v, STt Se xat t^v icepiXv;t|;tv tou dtaXvjfOivTO^ XP'"^^' 
^ouXXou ToO dY(ou ptou auOenou xal ^aatXed)^, tou xdincou Tvjq ^aatXeCa^ (aou, 
oOev xai tv) 10/61 xal SuvdjJiei tou T:ap6vT0^ xpuao^ouXXou X6you t^^ ^oatXeCa; 
|jLou xaOe^et xal vefJLrjOi^iaetat iq SvjXcoOeTaa ae^aa(jLta (jlovy) 7:dvTa TauTa exTo; 
icdav)<; xal ravTota; SrjiJLoatax^; eTcv^peta^ xat au^v)Tv)ae(i>; xal eT^paq aicdav;; 
8(evoxXi^ae(i>; • ouTe y*P "^^ '^i^ atTapxta^ xef dXaiov d7cattv)0iQaeTa( dicb twv xtvj- 
(jLdT<i>v auTV)<;, ouTe to tv)<; optxijc; xat tv)^ xaaTpoxttaCac; xai tou 6WO(JLtou, dXXd 
cuvTrjprjOi^aeTat dicb toutcov dvsv6xXr|To<; xocvtij xal dvaT:aiTV)TO?, auvTV)prjOi^a6Tai 
Zk (baauTCi); dvev^/XrjTo^ xat drcb tou xaTd xatpoug eupiaxo(JLevou iep(i>Tdtou dpx(«- 
piG>^ eiq TTiV (JLrjTpoicoXtv tcjv Zeppm^ ^cXvjv (jlcvov tou auvi^jOou; (jlw)(jloouvou outou 
xal Tou TeTaY(Jtivou xavovtxou, xat tva ouBev exv) 6 tcccuto^ dpxtepeu; dfSeiav 
5X(i); d^icoxaOiaTdv i^Y^^^t^^^^^ ^^^ '^i^ Tcta^TrjV (jiovvjv 9^j "icdXtv e^dYetv outcu;, 
dXXd 6 (JLeXX(i>v eup{axeaOat ei; tv)v v)Y0U(jLev6{av od>TV); exXsY^Tat icapd T(s>v (jtovax^^v 
auT^<; xal diccaT^XXr,Tat ei? Tbv xaTa xaipclx; wavaYWii^TaTov TcaTpidpxv)v xat a©pa- 
Y{liv)Tat -jcap' auTou xat TdTTr,Tat etq tvjv TlJYOujjLeveiav auTvji;, pouXeTat y^P 'h P*^^" 
Xe{a (JLOU xat Oeaic{^ei 7caTptapxtxv)v eTvai ttjV TOtauTrjV aePaa^JLt^av (jlovv)v tou tt- 
(Aiou IIpoBp6(jLOu ' Toutcu Y^p 7.dpiv eY^veto auTiJ xat 5 xapo)v xpua60ouXXo^ X6yo; 
T^(; ^aatXe{a; (aou, dxoXuOe(<; xaTa (jLV)va touvtcv TV)g iviaTa(JLdvv)^ TeTdpTv;; 
lv3(XTt(avoq Tou i^axtaxi^iooTou ixTaxoatoaTOu eixoaTou ivvdtou 
Itcu^, ev 2) xal Tb i^(jL^T£pov euae^^; xal Oeo7cp6^Xv)Tov u?ceav}(jLi{vaTo xpoTc; f. 1) £xXeifa)(iaTixf); S., ut in diplomate antecedente. ') In margine cod.: ITivixa. 97 

yetpb? t6" 'AvBpovtxo? ev XptcTo) xw Oew T:iaTb? ^actXeu^ xat auTO- 
xpiTWp 'Pu)fAat(i)v 6 OaXatoX^YO? t- 

Sath(u I. p, 218. Confer antecedens diploma Nr. IV., a quo differt 
idummodo in exordio. VI. [6833—1324], mense decembri, ind. Vm. 

Patriarcha Esaiae confirmat diplomata imperatoris de privilegiis et posseasionibus 

monasterii et typicvm archiepisoopi Zichnarum. 

t 'Hcaia^ eXew Oeou ap)^ie«(axowo5 KwvffTavTtvouwiXeu)? Niaq TtJi)- 

[Li\q %a\ oixou{iLevt)ib(; TcaTptotpxiQf; f. 

t 'Eicel 6 Oeo^tXeoraTO^; eic((Jxoico<; Ztxvwv, 8iaB€5a(ji.evo? to xept to^ Sippa^; 
%a:a to opo(; tou Mevotxdb)^ 3iaxei(j^vov (AovaGTi^ptov to etq Svofjia Tt(JMi)(jLevov 
Tsu ti{a(ou evBo^ou npo^i^ou npoSp6(ji.ou xat BaicTtcrou 'Icoavvcu, (bg '^o^iytMzyf 
xiTb) ^tafdpov ^epteicotiiffOTO xat e^6^ae xat ei^ 5 vuv 6paTat (jLeYeOou^ xai 
rsptfovetaq xorrdm^oev, txova^ auTcj) XTi^et^; Tcpooxupil^aac; el^ BtaTpo^vjv T<i5v ev 
2uT(o pL0vax(i5v, xat 8taO£(jLevoi; xat TUTC(ii)oa^ to xot' auT6, 6^ ^v auT(o Tcpb^ ^^u- 
Xi^oed)^, woptoi(jL6v65 Te xai oeTcbv xpuo^^ouXXov tou xpaTtoTOu xa: arfiou (jlou 
2tfcoxpiTopo^ eict zoot Totg To) Toto6T({) Sta^epouot (AovaoTV)p{(p avevo/XiQo^av auroi^ 
*oto6|;.evov xat aTeXetov ext^pa^euov xai eXeu0ept6Tr^Ta xat Tcdvrtov xm xaTa 
xitpou; eicepxotxiv^ov toT^ oXXot^ ^caotv dvdbTepov xaOtorocvov, e^i^Tvjoe ^k xai 
•^(JLSTspou otf iXXtou Tu^eTv do^aXe^a^ X*P'^ ^'^ '"5? erceuOev, to Topbv [otYtXXtov 
2:>7r,^]^) i^ {jLeTptoTTf^ YJ(jLb)v oTcoX^et, St' ou xat ev dYici) Tve6(jLaTt 'icapaxeXeueTat 
iT. Tij? auTYjq eXeuOeptoTTQTo? xat dreXeia^ (jLevetv t36 Tcpooap(jLOo0^vTa t(J) Toto6T(}) 
licvaoTripi(i) eig aiuiva tov e^v)? dicavTa, (5)? xat Tb oexcbv )rpuo6PouXXov Biopt- 
^eTat, xat (JLr|$e(jL(av cuSe?coTe xap' ouSevb^ eupetv Ta&ca eict^ouXi^v - (li)oa6T(«)( Sta- 
xeXe^erat 1^ (jLSTpt6Tir)q i^(jl(i)v (jL^veiv St'ai(ovo^ dicapaico^r^Tcv xat 5oov 6 aurb^ 
OcoctXeoraro^ ew{oxoico? Ztxvwv BteTd^aTo xat eT6n;(i)oev eTct t(o xorr' auTbv toi- 
s6t(i) (jLovaoTY}pt(o, xat (jLV)Sdv Tt to6t(i)v Tcapa^aOvJvat ^ dOeTVjOvJvat xap'ou8ev6^' 
2tb ^ xat ouSei^ Tt^ ij TtSv ev duTO) doxou(JL6V(i)v [(JiovaxwvJ^) if^ twv dXX(i)V 
<aK;dvT(i)v et^ dOirv^otv i^eiXet x<*>P^^<3tt Td)v BtareTay^jL^vtov xat t6Tutc(i)(jl^vo)v xapd 1) Stippleyimns. ^) Suppleyimus. 98 

Tou Totouxou dcpxcep^ci)^^ aXX* ou8d tk; twv >urc3t y^^o? xpooYjxovTwv to6t(i), EiTe 
T(il)V {xovaxcov eiY), 'iJTe Td>v Xalxcov, xoTe^ouotiaai xetpioeTai tou Totouxou |Jiova- 
OTiQpCou xal Tb)v 3taTU7U(i>0^VT(i)v oOeTYJcat, (1)^ etpiQTat, izoLpk tou auTou OeoftXearixcu 
^tox6uou, uf op(A){Aevoq to icap' a&Tou ix^u)vt;0^v xoTdt t(i>v to(o6t(i)v ^apOraTOv 090- 
ptojAOu extTifJitov, ^Tt 81 TO wapa t^? t^jxwv [xeTpt^riQTO? • xpooex^ci^vet y^ ''^o^® 
xal i^ (AeTpi^TY)^ i^puov dta tou ??ap6vToq atYtXXtou airc?)^, dicoXuO^VTO^ ei^ ^tatutvt- 
l^ouaav T^v xept to&v eSpT](i^v(i)v aa^iXetav, (ay]vI 3exe(Ji3pt(i) tvBtxTt(5vo'; 

SathoB L p. 222. De typico mmuutem confer praefationem volumima. 
Vn. [6833—1325], mense aprili, ind. Vm. 

Imperator Andronicus II. Palaeologus confirmat sigiUi/um patriarckae Esaiae dt 

typico tt constitutione monasterU. 

f "ETcet 6 Oeo^tX^oTorco^ iicCoxoxo^ Zv/ym ll^i^TY]9e xat IXa^e TtfJiCav ctytX- 
XuSiBr^ xaTptapxcxTjv Ypa^ptjv ext t(o vjziyu^ xat ty; xaTaarotoet xat 'Storcux^oast, 
flv exotT^oaTo eJ? tyjv oveYepOeujav xap' auTOu <jePao(Ji{av (xov^v xopca to Bpo^ tou 
Mevotx^(ji)^, t}]v et^ 5vo(jLa Tt(ji.(i)(jiivY]v tou t((ji.(ou xpofi^Tou npoSp6(Jiou xai BoncrtGTOu 
l(i)ivvou, (iKT^tv Sia(ji.dvet iq Tota^TYj xaraoTaotc xat incoT67(i>at^ ^e^aCa xal a^Ji^- 
TiOeTo^ xat ouS^v e^pY) Tcapi Ttvo^ to>v xaT3t y^vo^ xpooY]x6vT(«>v aur^ xat tuv 
d[XX(i)v ixivTwv avaTpoin^v Ttva xat xaTaXuotv xaO' olovBiiTiva Tp6xov, eSei^Oij 81 
TuxeTv ext tyj 8Y]X(i)0e(oY] Ti^jLta xaTpiapxi^tYJ ypot/Yfi ^^ xpooTaYIJ''*'^^ '^t^ ^^' 
Xeia^ (xou 8ta ty]v evTeuOev IBpatav xai (JL6vt|Ji.ov dv6VcxXY]o(av auTou xai aoipflt- 
Xeiav, TY]v xapdxXY]o;v aurou xpooSe^a^JL^VY] t^ PaatXe(a (Jiou Tb xapbv owto) ew- 
5^opY]Yet xp6cTaY(JLa, 8t' ou xat StopGIeTai, d)^ 5v xaT3t ty]v xepiXr,4;tv T^g y^^®!^^^ 
auT(p, xaOb)^ elpY]Tat, Tt(JL(a(; xaTptapxtxf,^ TP^^j^ Bta(JL^VY] i^ uxoTuxd^atq xai xora- 
oraai?, i^v exo(Y]aev outo? 5y] 6 OeoftX^oTaTO^ ^x(axoxo? Ztxvwv ei^ tyjv etpr|(jiivr,v 
ae^aajJL^av (jlovi^v, 3e^a(a xai dxaTotXuTo^ xat ouSe g^et dSetdv tc^ to)v xorrd y^^^^ 
xpoaY]x6vT(ov auT(i xat twv dXX(i>v 6xotov ^-fjfzcfa Xatxa)V Te xal (JLOvax^ov xeipa- 
O^vat xal dpYdaaoOa( Tt et^ dvaTpoxY]v xai xaTdXuatv ty]^ TOiauTYj^ 8taTd§6(*>? 
xal i«coTuic(il)a€(»>? auTou, exetJ^ xat toutou Svexev eY^veTO xal ixexopY^YT^^OY] "rij 
TOtauTY] aePaa(A(a (jlovyj xal Tb xapbv ti^? PaaiXeta^; (jlou xpooTdYH-* «k da^dXetav f . 

t ETxs S^ xat Bt^epuOpwv YP<3t(JL(JLdT(i)v xri^ ^aatXtXYJ^ x^^P®< '^' 
(JLYJVl dxptXX((i) iv8. Y]' t- 

Satkaa I. p. 223. 99 Vm. 6837—1329, menBe ianuario, ind. XII. Imptraior Andronums III. Palaeologus iterum confirmat posstssiones et privilegia 
fwnasterii et unionem monasterii S. Joannis Prodromi in urbe Serrarum cum eo, 

donatque iUis metochium Gastelengi. 

t 'Eicet 6 Upo&Taxo^ |XY)TpoiroX(TTQ^ Zt^vwv %a\ iwc^pTi|jto? 8ta Tt)v evouaov 
xra^ K^/euixaTix^v xat Bedpeorov xoXtTetav Te %a\ xaTcbTOfftv liueiieXifOT] fi.eT3t 
ip/ispoTixoO *) xat xveu|jLaTtxou ^i^Xou, xal auvean^aTO i^ otxe(cov x^u)v xai 
2vaX(i>|AaTCi>v ^pl TTjV 6e6c(i)OTOV ic6Xtv xm Zepp<i>v dq xb 5po^ [t^] tou Mevotx^io^ 
XsvfpLevov ptiOvaaT^ptov et^ 5vo{jLa Tt{jih>{ievov tou Tt(jL(ou ev$6^ou icpofi^tou IIpo- 
Bp6tJLCu xxt BonrctOTOu 'Iu>dtwou, dvi^Y^H^^ ^^ ^^^ iyxh^ vq^ dYjXtoOetoY]^ ic^Xeci)^ 
Iz^^w xat iTepov (jLOvaan^ptov et^ 5vo|jta TtpLtofjievov xai aircb tou Tt(ji(ou «pofi^TOu 
DpcBpcjJLou, xal iTa^e xai dncexaT^ariQoev euptoxeo6at dfJLf^Tepa Toura i^V(i>(JL^va xai 
vrsb Tov auTov xat Iva YJrfou{i.evov, tva Ivi ib hrzo^ tou xoeorpou Zeppcov Sir)Xa>0^v 
(Aoyaon^tov et^ (jieT^xtov Tij^ 3taXT]f6e(GV)^ oe^aqjLio^ I^vy)^ tyJ^ et^ Tb 5po^ tou 
Msvotxib>^ 7po(;eT^6Y)ffav hk et^ Ta6Ta^ 8^i to^ pLovd^ $td TCpo(jLi{6etav xat xu^^ 
YTpty T(5v Iv avrcat^ doxou(jLev(i>v (jLOvax(t>v dico t6 §(i>pedq tou d^^ou (jlou au6evT0u 
T9U xdbncou (jiau^ iTt 81 xai e^ dyopaata^ tou auTOu lep(i>TdTou (XY)Tpo^X(TOU Ztxvbiv 
xoi incepT((JLOu, dXXd Sy) xai dicb rpoaevs^ecoq Sta^^pd^v xaTa 6eof tX^ xai eSXoYOv 
TpsTrov evrbc xai exTb^ ty)^ BY)X(i)6e(aY)q ic6Xe(i>^ ZeppciJv, iTt hk xai dXXa^ou, 
xTi^lJLara, [f£z6r/ia xai Xot?cd ?cpoao8i^(xorca, If ' ol^ i^^ae xai e^Tcop^aoro yupws6- 
HOuXXa xat '^cpoardf^jLaca tou Te dYtou (jlou au6evT0u xai ^aatXsd)^ tou icdincou 
(icu, Iti 31 xai tou doi$((JLCu au6evTou xai ^aatXlu)^ xai xaTpb^ TfJ^ ^aatXe(a^ 
(icu, dXXd 2y) xai tyj^ ^aatXeta^ (jlou, 8topt^6(JLeva xard [kipoq icdvTa, 5aa 7p6a- 
£7ctv, (b^ Be^i^Xd^Tat, Tai^ TotauTatq (JLovat^ XTi^(xaTa xai Xotxd etao$i^(xaTa, zotvta 
tasha xoTd (Jtlpo<;, i^q eipY)Tat, eiAiceptetXYj^jL^Aeva xai 8topiC6(JLeva ev toi^ ^6eiat 
Xptioo^XXot^, e^-i^Triaav $e xai icapexdXeaav xai dpT((o^ ty)v ^aatXe(av (jlou ol 
Itovaxoi Tciiv etpY)(&lv(i)v (jLOVtov, dj^ dv iTziyippr^^^fir^ auTOt^ xai iTepov xp^^~ 
^XXov e(^ eTCtaTr|ptY(JLbv xai e7ctx6p(i>atv xai ^e^a^d^atv t(ov icpoYeYov6T(i)v xai e^ct- 
XopiQY^^^vTd^v a^ot^, xa6(i>^ etpY)Tat, xpu<^o^ouXX(i)v xai icpoaTaY|JLdt(i)v xai XotiC(ft>v 
3tX2t(i)(jutT(i>v, xai TMCciyjbiavv evTeu6ev xat slq to I^Yjq Ta xpoa6vTa Tai^ eipY}(jLdvat^ 
(«cva^ %vfi\ufxd Te xai icpodaTsia xai (jLeT^xtot xai Xorred etao$i4(AaTa dvevo^Xi^Td)^ 
T£ xai dvoRcoaicdoTfa)^, d3taae(at(i>q xai dva^atplt^o^^), dx; euptaxovtat xatlxovT6^ 


100 

TouTa [xalj v6{a6|jl6voi \»>t/jpi tcu vuv, xata icaoav SrjXoviTi iyjv It/w >wti i:s,pOsT,*};vi 
Twv eipY;(xdvii)v )rpuaopouAXci)v xal 7rpocrraY|Ji.aT(i)v xat Xoercwv Stxat(i)|xaT(i)v* xar- 
6)ra)(7t 8^ ouv TOUTOt^; xai ttjv fijV ttjv Btax6'.[J!.d'^|V wept to p^eToxw*' outwv tc 
d^ Svofjia T'.|jwi')|JL6vov tou ocoT^po^ XptoTou Tou aXr^Otvou Seou xat eirixexXrifievov 
Tou FaoTaXeYxou? ^), ^VTtva Byj •fYJv aveBe^OTO xai xaTetxev exeToe 6 MeToyjTTi^ x5p'.; 
6e6§a)po^, eur/pY^TYjae $e TauTrjV xpoo^ocrcjq 3ta icpocrrocYIJ^OETO^ iq 3^GtXe(a \f.o\) 
et? To ToiouTOv [xeT6)ftov StOTripwvTat Zk xat Ta eipr^iJLeva XTi^ifxaTa twv Totourtov 
[jLOV<i)v xai dbcb 7:ioT|? |jl5V a)vX7j(; eirripeCa? xat $v;(jLoataxtJ^ JtevoxXi^oea)^ av<*)T£pa 
xai axaTa^t^TYiTa, xSv Sicou dcpa xai eup{ax<i)VTat, dXXa 8y) xai e^ oaytfi^ vf^q d^:- 
aiTi^ae(i)c twv JrifjLoaioxwv xe^aXa^^ov ttJ? aiTapxCa^, ttj? iptxtjc;, ty}? xaarpoxTtaia? 
xat Tou evvofxtou, &q BtaXatx^iveTat xat Tcepi toutou ev toTc 7cpoYeYOv6atv aurotc, 
xaOa)^ etjpYjTat, yip^jfso^odXkoiq^ xai xa8(i)^ BieTYjpTiiOtjaav Toi/ca (xe^rpt tou vuv tyjv 
TOiauTr^v ^T^TYjotv xat TcapdxXYjaiv twv €ipYj{X6V(«)v fxova^wv eujxevw^; TpoaSe^^tixevr; 
il PaaiXeta [jlou xai tov xapovTa xp^^^&^uXXov X6yov eTcixopYjYet xai iici^pa- 
peuet^) Tat^; xot' auTOug TOtxo^Tatq aefaoixCat^; [xovaTi;, 8i' ou xai Tcpoardaaet xat 
Btop{2^eTai eup(oxea6at [xev xai eiq to e^ij^ toc^ TOtauTa^ [xovdq iQvtJixevo^ xai uxb 
Tov auTov xai Iva xa0r,Yo6[xevov, xaSu)^ STa§e xai 8teTux(»)aaT0 6 $Y}X(i)6ei^ tep(i- 
Taroq [xriTpoicoXiTYj? Zt)^V(i)v xai u:repTt[xoc, xai [xyj eupCoxetv tov [xeXXovTa Tpo- 
faraaOat etg aurd^ drcb tou xaTa xatpou^ euptaxo[xevou lepcJTdTou apr/j.tpiiaq el^ tyjv 
[XYjTpcTCoXtv Twv Seppwv 5tev6xXr|atv Ttva xai 8taaeia[x6v, tcXyjv [x6vou tou cuv/|6ou; 
[xvYj[xoauvou auTou xai tou T6TaY[xdvou xaxovtxou, xa6(i)^ xai irepi toutou StaXaix- 
3aveTat ev x6i<; pYj6etat xP^^oPcuXXotc, xaTe^etv Se xai 6i<; Tb eSiJ; Taq eipYj[xevac 
[xovd^ et? dva^aCpeTov S6Tj:oTe(av xai xuptcTYjTa dvaTwoarcdoTd)? Te xat dSiaaetoTb); 
-jcdvTa Td evTO^ xai Ta exTO? tyj? Oeca^ioTCU xoXed)^ twv Ssppwv TrpoocvTa XTiJjxaTa, 
|xeT6}^td Te xai 7:podoT6ta xai Xof^cd e'.ao§Y{[xaTa, d xai xaTa [xepo^, (I)^ Be^^iXojTau 
BtaXa[x^dvovTat ev toi^ pr|6eTat )rpuoo^ouXXot;' xaT6/etv 6[xo{(i)^ lohq etpr|[xevcu; 
[xovoxou? dvevo)rXY5T(o? xai dSiaaetoT(»)^ xai tyjv So^eTaov auToTg 7cpoaa?dT(i)^ "jijv 
Std TCpoaTdY|^.aT05 t^? ^aaiXe^a^; [xou ei^ to SyjX(»)66v [xeTC)rtov outwv to toj 
raoTeXeYXOU? XeY6{X5vov, ^vTtva Syj yyjv expdTet -jcp^Tepov, xa6u)^ eTpY^Tat, 6 8r,- 
X(i)6ei^ M6T0)r{TYjg. 56ev xai tyj layjai xai 8uvd[;.et tou wapovTo; yjpMao^o(>)Xo'<i 
X6you tyj? 3aatXe{a? [xcu xa^e^ouot xai v6ixr|6/|aovTat ai JYjX(i)6eTaat [xovai zdvTa 
TauTa exTO? zdoYj? xai •rcavTOiat; SYj[xoatax^(; einrjpe^a^; xai ou^YjTTJaed)? xai sTepac 
an^ifrr^^ StsvoxXTiJaet*)^;, e-sceiBtj out6 to tyj^; aiTopxta^ xe5>dXatov d;ratTYj6/|aeTat on:o ^) raffTaXflJyxou S. ^) iKi^poi^txiexaii S. 101 > -^ Twv xvTiitMim auTY]?, 0UT6 To TT)? opixYjq xat TYj^ xoffTpoxTKJta^ xai Tou cwoaiou, 
aXXa ouvnQpYjOT^aovTat xat aicb toutwv, x5v &rcou xai euptdxwvrat Ta eipYjfjiiva 
xTiJFPta auTcov, avevoxXTjTa 'iravTeXcS^ xat dva7ua(TTjTa, ouvTiQpTjO^covTat 8e (baauTCi)^ 
21 Totourat jjiovat dvevoxXTjTot xal ocko tou xaTa xatpou^ eupioxojji.ivou lepwTOTOu 
tf/iepita^ eiq TTjv fi.YjTp6xoXtv twv Seppwv, zX^v jjiovou tou ouvt^Oou^ |xvY)|jLoauvou 
2v^5 xat Tou TeTOYlAevou xaxovtxou, xat ou^e e^et d^eiov 6 TOtouTo; dp/tepeu^ 
koxaOtcrav i^-^ouiLhaj^; et(; T^t; TOiauTa; pwva; i) TCaXiv e^oYetv aurouc, dXXd b 
pi>^«(i)v euptcxeoOat e»; t^v fiYOupieveCav auT(5v exXs-)(T|Tat xapd twv (xova/d)v xa: 
iKosTeXXtjTat ei; tov xoTd xaipou; xavaytdjraTOv xaTptdp/Yjv xat o^pavil^YjTat xap' 
awTcu xat TaTiYjrat et^ tyjv i^You|xevetav auTYj;' PouXeTat y^P "h PactXeia jxou xai 
^tCTritet, xarptapxtXYjv eTvat tyjv TotouTYjv ce^acfiiav jjlovyjv tou Ttjxiou xpo^t^Tou 
npo^ps{xou. iTt Be xal tyjv evToq tou xdcTpou iQvcofxivYjv |xeT' auT^; eTcpav [xovyJv, 
Ww BEBi^Xd^Tat, Tou auTou Ttfxtou xpo^ifjTou IIpoBpo(jLOu, TouTOu Y^tp X^P*'' sY^veTo 
ayriTc xat 6 xapcov xp^^^ouXXo; Xoyo; t^c JactXeia; [xou, dxoXuOet; xaTa 
;i^va tavoudptov tyj; vuv Tpe/o^cYj; 8a)5exdTYj(; tvBtxTiwvo;, tou e^axtc- 
XiXiccTOu 5xTaxoctocTOu TptaxoctocTou e^Sojxou Stou;, ev w xat to 
T^|jL£T£pov eucePe? xat Oeoxpo^XYjTCv uxecYjixijvaTO xpaTo; f. 

t ET^s ^s >t«'t uxovpa^Yjv $t*epuOpa)V vpajxixdTtov ttj; PactXtx^q 
Xttpb; TO' 'AvSpovtxo; ev XptcTO) to) Oeco xtcTo; ^actXeu; xat auTo- 
xpiTtop T(i){xai(i)v 6 HaXatoXiYo? t« 

Sathas I. p. 225. EX. [6837-1329], mense aprili, ind. XII. 

Imperator Andranicus III. Palaeologus monachis monasterii in monte Menoeceo con- 
firmat jus degendi abbatem probatque electionem factam. 

t *Ex£t8r| eTo/dYj Std /pucoPoOXXou tou dYiou (xou ouOevTou xat ^actXeci); tou 
"ir::ou tyj^ ^actX^ia^ fxou, tou doi5t{xou xat [xoxapiTou, Iti Zk xat tyj; PaciXsto; 
;ic'j, dXXd Syj xat 8td Tt[xta; xaptap/txYJ; Ypa^Yj;, Tva exX^Y**^''^*^ ^^ ^"^ "^ c£|jac[xta 

;A5VTJ TOU TtJXlOU XpO^TlJTOU npoBp6|JI.OU xat BaTTTlCTOU 'I(i)dvVOU, TYJ BtaX£t[Xr.»YJ 6X1 TOU 

-?S'j; Tou Mevotxsd)^ xat e^opeuo[xevYj xapd tou x£p'.xo6-/5Tou Ya|xppou tyj; JactXeia; 
'tW*j, pLevdXou SofxecTixou xupou 'I(*)dvvou IlaXatoXcYOu tou KavTaxoul^rjVou, evacxou- 
lAsvsi pLOvaxot et; xaOriYOupLevov auTcSv, c; dv ^pavYj auTOt; dp[x68 to;, xai e^eXe^avro 
5tai ha^av tov T'[xt(OTaTov ev t£po[xovdxoi; xup tov SfiTva et; xaOr^Y^^^.^^^®^ auT(5v, 102 

pva] eup(axY;Tai ^) b toioQto^ tlq awTOuq xai 9povT(IJif) xat ext(jL£X^ai Tijq exi tc 

xpeiTTOv a^i^daGLA^ xat ^^^'^««^(i)^ "^^ Toia^TV)^ t^^(> ^'t ^C^^^v, tva nopt- 

OT)Ta( ouTO^ xat icpoaraYtxa vqq ^aatXeio; piou, i^ ^9iXe(a (aou dexoXuet ib vapbv 

icp6aTaYpia, Bi' o3 xai $iop(^eTat^ ib^ dSv 6up(oxY)Tai 6 SiaXYj^Oel^ ouro^ <j>^ X2O- 

Y^^^fo^^i^voq T(i>v ^v TY) TOta^TV) (Aovv) eup(axo|xivu>v |j(.ovax<ov, xai ^povT^I^Y) xas eict- 

(xeXYJTai^) TY)^ t|A)xtxv)? auTci^v a(i)TY)p(a^ xat ty)< iici Tb xpeiTTOv ouoTioeo)^ xal 

^eXTUi>9e(i>q TY)^ TOtauTY)^ {AOVYJq, i^e^XovTe^ xat ol ev auTY) (Aovaxot uicaYtouetv xal 

ice(0eo6a( to6t(i) e^' oT^ cti IxV ^^^^v etq auTOU^ d^opi&o^v et^ ouarao^v xal 

da^iXe lav auToiv xai el^ ^eXTtWiv -zm xTY)|AiT(i>v dR)T(i>v, eTt Te ^X^iv et^ aurbv 

ai^o) xai tiiay^v, oaov eiq xa6Y)YOU(xevov auT(i>v' toutou y^ X^P'^ e^^veTo auTb) 

xai Tb icapbv ty]^ 0aaiXe(aq |xou icpoacaYixa f. 

f ETx^ '^^'i ^(' epuOpd^v Ypa(XfxaT(i>v ty)^ ^aatXtXY)^ x^'P^^ '^^' (^^^^ 

dicpiXX((i> tv8. p' t* 

/Sa^ Lp. 224. Legendum videtur iv§. i^', ut dipl. sit anm 6837 — 1329, 
ind, XII. In cod. Itgitur ante auream buUam imp. Andranid, datam menst ianuario 
ind. XII., quam edimus sub Nr. VIII. Indictionem II. hahet armua regni Andro- 
nici III. Palaeologi 1334. X. 6840 — 1332, mense martio; ind. XV. 

Imperator Andronicus III. Palaeologua iterum confirmat possessiones et exemptiones 

monasterii declaratque monasteria S. loannis in MonU Menoeceo et Prodromi in urbe 

Serris ease unita, patriarchalia et «u& protectione loannis Palaeologi Cantacuzeni. 

t 'EfOaae \t,h b kpd^TOTo^ |XY)TpoicoXiTY)? Ztxvtov xai iwc6pTi|xoq, (xovaonjpta 
icept Te TO Tou Mevotxeox; opo^ xai evTb? ty)? ^^Xetix; ^leppdiv ex 3^0p(i>v dv- 
eYetpa? Te xai ouaTr^aajxevo?, &tz ov6(xaTt d(Xf OTepa tou Tt|x(ou ^rpo^tJTOu npoBpoixw 
xai BoTctaTOu T£Tt(XY)ixeva, fi)aT£ SiaTeXetv (x^vTot i^v(i)(xeva xai 69' evi TUYxdvsiv 
5vTa T(j) iQYOU(xeveuovTt xai wveu|xaTixu)^ StotxcuvTi Te xal SttOuvovTt auTd* etvai 
8e TO ev ty) xoXet Zeppdi^f uTcb Tto [ev tw] tcu Mevotxdux; 5pet xai (xeToxiou 
XoYOv exetv eiq outo* lcpOaae Be touto'.? eTctxopY^YTiOdvTa xai xp^a6PouXXa xai 
'!cpoaTdY(xaTa tou ts dot§i(XOu xai {xaxap(TOu dYtou (xou auOevTOu xai ^aatXea)c, 
Tou TCdTTJcou TYJq ^aotXeta^ (xou, 6(xo((0( xai t^(; ^aatXeta^ (xou, ^Spa^ia (x^v xal 
icdvTY) d^xeTdTpe-jcra Ta TcpoaovTa To6Tot(;, d Btd Te xpoaTaY(xdT(«>v xai ex xpoa- 1) xal €v>p{axeTai S. ') eGp(9x£Tai — SKi(jLeXe?Tat S. 103 

eve^eiov xal oYopoiv tmu. diXXoTp6ica>< xouTOiq xop^XOe xal ei^ xb i^< Tcpoaeivai 
xpooTiXTTovTa Te rm Stopi(6(Aeva, de St) xai xaT' 5vo[ia ev to6tc(( eaTi 3ieiXv]|A- 
l&evo, av(i)Tepa Se Taiha xal ty]^ T(i)v 3iQ{xoaia)uov xe^aXaiuiv diaTiQpeiaOai aizai- 
Ti^iaeco^, oiToepxia;, xaaTpoxTia{a<; xal ipixvj^, eTi §^ xac ewo(A(ou xal xaoy]^ oXXiq^ 
^rj|Jioa(acx^<; exyjpefa^ xai auCr^Ti^aeti)^^ xai [ay)$6Xu><; dicatTeioOat Taiha [trfy:^ ex tG>v 
xofotxidv, (xiQT^ex T(j)v oXXcov ^v xTi^(ji.aaiv auTu>v '2cpoaxaOir](i.^v(i>v, x^S^/ IvOa apa 
xai eupiaxii>VTai, et(; iQv Sy) xaTaoTaatv xal (a^c toO vuv StariQpouvTat avevcxXiQTa, 
(baouKo^ Te xpcaTocTTOvTa, [ktfik tov xaTa xatpouq dipxtepaTix(aq tv)^ deYi(i>TaTT)<; 
{ir|Tpoi;6Xe<o^ Zeppa^v xpoeaTiQx6Ta ZC S^Xou toX^ TOtouToi^ ftveaOai (jLOvaarQptct^ 
xai [toi^] (Acvaxo^ Tot^ ev auToX^ [evaaxou(Ji^vo(^J, dXXa (ji6voi^ xl^ xt ouvi^Oet 
(ivr|(jLca6v<<> xat t(o vevo(ji.ta(jiev<i> auTOu xoxcvtxb) dpxo6(jLevov^ SiaTiQpeiv TOR/ua 
-rsXet^o^ ivevoxXiQTa, xat (AnJTe xaOtorav e^eivat to6t<i> dv To6TOt^ xa^Yo6(Aevov, 
iiT^e e^oYctv ircb to6t(i>v, dXX* et xoTe 8eot xaTaarijvat to^toi^ tov eict Tot? a(j>TTQ- 
pbu^ 6$oug auTci^ xa6iQYo6(jLevcVy ty)V t96tou exXcYT)v tcu^ ev auTOtq Tcotetv (Jbova- 
i^ovra?, xat Sv dv exXeY(i>vTat [et^ tov xaTd]^) xatpouq twv ttJ? ar(iaq tou Oeou 
(iSYdXiQ^ exxXiQofa^ ctdx(i>v ^aTptapxcxo)^ e7etXiQ(jL(jLevcv xe^jiicetv toutov^ xal o&t<i> 
TQv T^^ ifJYou(JLeveia^ xai nveu(jkaTtxi)^ eTROTaata^ ofpaYtBa icapd to6tou 3exea6at, 
xai icoTptapxixd Td TOtauTa (jLovaan^pta StaTeXetv uicdpxovTa. eTcet 3e tc6t(i>v 
cuTdo xaTaaTdvT(i>v, tyJ icept TauTa ajcouBij tcu piQSevTC^ tep(i>TdTOu (JLiQTpcicoXiTOU 
Ziyiym xai uT;epTt{jLcu, xat eTep6v Tt outc^ eic* d^^eXeta xat auardaet to6t<ov eu 
'zoim eictvoet xai unb tt)v e^opeiav xat ezCoxetj/tv tou Tcept^oOifiTCu -)fa(JL0pou tt); 
^ctXeta^ (JLOU, tou (jLefdXcu 3c(JLeoTixou xupcu 'I(i>dvvou tou llaXaicX^Ycu tcu 
Ravraxcu^iQvou, to^ Tcta^ra^ oe^aa(x(a^ (jLovdq TtOiQot §id Ypd(JL(xaTo; auTcu, xat 
ifi^; tc6tou '^po(JLV)6eia^ xat xiQSe(ji.ovtaq TauTa^ hC auTCu e^drcet xat (H)^ xTi^Topa 
ai/cbv hjevtm eTvat JtocrdTTeTaf 6 8e xpoate(jL£vc? Td Tcepi tc6tcu xat ty)v tc6t(i>v 
ava8e5eYpL€Vcg^) ^ict(jLeXetav, atTet t^jV paatXetav (jlou xat txeT€6et eict Tc6T0t? Te 
;oi; dvu> eipiQ(JL^ot^, xat d napauT^xa Bt) pT)6ii)aeTat, xat vuv xp^^^^cuXXcv auTijq 
hv/oprrffffirfyfai Ta6Taiq' i^ ^oiXeia (xcu ttjv tc6tou SeTjotv xpcoteTai xat tov 
ftOpovTa TOUTov yijpuQO^ouXko^i X6ycv exixopT)YeT xat eictppaPe6et TaT? T0ta6Tatq 
oe^(x{at^ (xcvat^^), St' cu xal 'JcpooTdTret xai OeoicCt^et xat Scop(l^eTat eTvat (x^v 
xai ei^ TO e^^ TauTa^ i^v<i>(jLeva^ xat to) aurcd xat evt xa6r|YOU(xevo) u^icoxeia^at, 
rir^ (xevTCt ev ttj -^c^Xet Zeppcav eTvai (*>? (xeToxcov ttjc; ev tw Mevocxeux; 5pet, 
xal et Tt 8' dXXo, 8t' ou exe?ccti^|Xet tuicixcu 6 8iQX(i>6ei? tep(i)TaTcq (XT)TpCTCoXiTT)<; 1) Supplevit S ^) avaBESsfj&^vTjv S. ') la^ ToiauTa^ at^aa^ia^ (lovo^ S. 104 

ha^i xe %ai StSTuici&ffaTo, a|X€Td[TpewTov JtoTYjpeTffOai xat xdvTTj dt|X€TapXtjTov, 
xas fJiY) u^toTaffOai tou? ev TauTat^; [xova^rou^ icapa tou xaTa xatpou^ ev vq oYto)- 
TaTY) jjLr^TpowoXet Seppwv dpjrtepaTS^ovTOi; 8iev6)rXT)<Tiv Tiva xai Staoetffjiov, |xdvoi^ 
dpxou[j!.evou To) Te iJLvtjfjLoaiivw xat to) cuvYjOet auTOu xavovtxw, xat [Ltfik erc' a5eia$ 
exovTo^ xaOiorav •^youjxsvou? ev auTaT? ^ e§dYciv toutou? e^ aurwv, &q xoiv ev 
Ta6Tat? o^etXovTWv fxovaxwv tov wveufjLaTtxwc; icpooTYjaopLevov ouTcijv exXeYec6at 
xat (bq Tw xoTd xatpou; tyj^ i^^ioLq tou OsoO jjieYdXY); exxXY^aia^ woTptop^^txoi^ 
TcpoeaTYjx^Ti TOUTOV icejJLxetv tyjv tyj? i^YOU{jLevta^ dTCOxaTdaTaatv Xr^();6pLevo>, o)? 
7caTptapxtxb>v ouaa>v To^v TotouTcov ae0aa[JL((i)v [jLovciSv, xaSdicep xat Std t(5v pY)0evTO)v 
Xpuao39<^XX(i)v £>ptaTat ts xal TeOeaxtarat, xaTS^etv Be (i)aaOT<i)c Ta^ TotouTag oe^aa- 
[f.i(xq [xovd^ xat et^ to ^^y); dva^aipeTox;, dvoTcoaxdoTb)!; xat xaTd icaaav xuptoTr^Ta 
xal JearcoTeiav acdvTa Td auTat^ xpoaovTa [xeTO^td Te xai Xotwd Std^opa xTi^|jLaTa, 
& xat xaTd [xepo^ ev toT^ fYjOetat y(jp\)oo^o{)XKoi^ xai xpoardY^Jiaat BtetXrjTcrat, 
xoTd icaaav ty)v to6t(i)v laxuv xai zeptTwY^^^tv xai (1)? eup(axovTat Toura yiiyjpt tcj 
vuv xaTexovTe^ xai ve{jL6[jL6V0f 3v 5y) Tp6icov xat icepl tov ZeXixofov yyjv (xMy 
xaTe^etv o^etT.ouatv, i^v eTxov [xev 'sp6Tepov ewt T^Xet uwep7c6p(i)v excd, [xeTd ce 
TowTa 6pta(x<p ty^? dY^a^; [xou xupia; xai 8ea7Co(vr^(;, T^q [xdva^ t^? PaatXe(ai; [xou, 
aTeXci^i; xarexwat xai ve[jL(i)VTai xat [xy) ^/(oat ^) tou Toto6Tou TeXouq icapd [XY)3evbc 
xaOeXxeaOat, xat auvtarov xat ^eXTiouv Taura wdvTa, d)? ey^ouat ^ouXi^aeo); xal 
Buvd[xeo)^, SiaTYjpetOat Be xai Td TOtauTa XTi(j[xaTa auTwv xat tou? ev auToT<; 
icapoixou^ xat Xotwoix; icpoaxaOY)[x6vou<; touto)v, xdv SvOa dpa xat e6ptaxo)VT«i; 
exTO^ ty;^ to)v $Y)[xoataxo5v xe^aXato^v d^icaiTY^aeo)^, xaarpoxTtaia^;, optx^^, atTapxta^ 
xal evvopL(ou xat izdfrqq d>vXY)q 5T()[xoataxt)q 6Tr)pe(a(; xai aul^Y^TT^aeto^, xoTd ttjv 
Twv 5y)Xo)0^vto)v 5^puaoPouXXo)v xat xpoaTaY[Ji.dTO)v wep^XYjt^tv, xat cix; StaTY)p6)VTai 
dicb to6to)v [xexp'. tou vuv. Tbv auTOv Tpoicov Siopi^eTat i^ ^aatXeta [jtou SiarYj- 
petaOat Td TotauTa xTYj^jLaia auTwv xat tou^ ev auToTq xapoixou^ xat xpoaxaOr|- 
[xevouq to6to)v xal ol'::o Tf^q dicatTi^aeo)^ tou Sta^aTOu twv ^(io)v auT^Sv, xai oxsu 
apa xat 8ta3atvo)at, xat oiT:o t^<; xaTaOeaeox; tou [jLY)TdTou, xat [x^ l)retv 6?:' dBeta? 
TCOteTv ev To6Tot? Ta6TY)v [XTQTe tov xaOoXixdi)?, [xi^Te tov [X6ptxo)<; ev tw toioutw 
t6ic(i) xe5>aXaTTtx66ovTa x^P^^ eauTwv, efre xat 0TpaTt0)Td)v, [xr^Be eii; 56atv xaOeXxeiv 
to6toU(; ^uXax^pou, [xr^Be eTepx^ ByJ Ttva eicd^etv TO^TOtq xaTarptPi^v Te xai e-rrr 
petav, dXX' eict To6TOt(; toTi; avo) eipY)pivotq Stafxevetv Ta^ TOta^Ta^ aePooiJLta; 
[xovd; d^/evojrXYJTOu; -jcavTdxaat xat exTO^ 8taaeta[xou ouTtvoaouv, •jzo tyjv e^popeiav 

') 528ai(Ji S. 105 

rsXouco^ xai eictcxstttv tou toio6tou icepiicoOiJTOu '^0L[t.^po^ ttj^ PaaiXe{a<; fxou, toD 
{leviXou BspteaTixoUy xat &q XTi^Topa auTOV exeivcov xal &ox6p (h et outo^ ^v 6 
TayTa; ex ^aOp<i)v aveyeCpa^; xat ouoTYjaapievo^;, oDto) tou? ev ToOTait; jJLOvaxouq iyj^i^ 
OftSasna^ auTO) xat Ta dtXXa BiaxpaTTO|Jt.evou? xat axozXY)pouvTa<; toutw, a 6 
cr^A(i>8£l; lepcDTOTO? piTjTpoxoXCTiQc; Zixvwv xai uiripTipio^ Sia tou ^rfi&noq YpdjJL[JiaTO(; 
xjToo STa^e Te xai xaTeanQaev. Sdev ttj laxut xai Buvdfjiet tou xopovTo^; yjpiJGO- 
JcuXXou Xoyou ttj^; paatXstag |xou StaTYjptjOi^aovTat TouTa wdvTa dfjLeTdTpeiCTa icdvTYj 
xai ajji«Taxivr|Ta, xai ouSet? ou fjtij xoTe ei^ dvarpoTnjv Te xat dOaTifjatv Ttvb? ex 
TsuTwv 6?ca>aouv YiapYifjat. Buvt^Otj, aWa xdv twv xot^ xaipou? ev tw TotoiTtj) totcci) 
x£caAaTTtx6uc*^c(i)v, xdv Twv Tot 57)[xoata StevepYoOvrwv Tt^, xov eTspoq twv dxdvTwv 
t; 5 xaO' otovBiQTtva tov Tpoxov 5, Tt o5v dOeTi^aat xetpaa6|jL6vo^, ox; dSuvdTot? 
£^:X^'P*»^^ eSeXeTX^i^^'^*^ **'^ TCdvTt) TcdvTG)^ dicoTpaxi^aeTat xat dTccao^r^OTQaeTat, 
£-et xai 6 icapcDv outo^ yjpiyjo^ouWoq Xoyo? Tijq ^aatXeCa? [jlou ei^ tt)v ercl 
t:>:o!; xdatv dvevoxXY)atav, Se^evBeuaiv T6 xat daf dXetav ixexopYjfT^OYi w.q Tot- 
TJzoLiq oe^oaiJLtat^ jjLOvaT^ xat tco ty)v auT(i5v e^opeCav dvaSeBeYtJLevo) xat £ictaxe<j/tv 
r£p£7ccOi^<i) Y^{^P<^ "^^ ^aatXetot; {jlou, [i£^ak(^ BoixeaTtxo) wptii l(i)dvvY) EiaXaio- 
Xivw Tw KavTaxousY)V(p, auvTeOei^ xaTd (x^va (JLdpTtov ty)? vuv TpexouaY)^; 
TauTY)^ 7:evT6 xat SexdTY)^ tvStxTtwvoc;, tou e^axtaxtXtoaTou oxTa- 
xsatoaTOu TeaaapaxoaTOu Itou^;, ev a> xat to i^pieTepov euae^e^; xat Oso- 
•pc^XYjTov uiceaYj|JLY5vaT0 xpdTO? f. 

t ETxe *ai uxoYpa(}>Y)v t6' 'AvSpovixoq ev XpioTw tw Oew xtoTO^ 
^2G(Xeu^ xat auToxpdTtop *P(i)[i.at(i>v 6 IlaXatoX^YO^; f. 

Sathas I. p. 228. XI. [6841 — 1333], mense martio^ ind. I. 

ImjyercUor Andronicus III. Palaeologus donat monacho lacobo monasteriolum Ostrina^, 
^cclesiam Sanctae Anasta^iae, terram in Tholo et decem hyperpyra solvenda ah ludacis 

hahitantihua in castro Zichna.. 

t 'Exel 6 jJLOvaxb<; 'Jdxa^^o^ eSet^e xaTa tov xapovTa xaipbv iTtaTtv xal uxo- 
'•T;'iiv xaOapdv etc; ty)v gaaiXetav [jlou 5td tgjv epYtov wv eicoiYjae, xat expaTYJOr^ 
-'>3«X£p(o<; xat tsitppdq xat ^e^aCox; dq auTi^v, e^riTYjoe S^ xat 'icapexdXeae ty)v 
^«'.Xetav [jlou, tva SoOi) 8td yjp\Jzo^o\iXko\j izpoq auTov to exToq tou xdorpou 
'iAoy2p!ov TO ei(; 5vo[xa Tt[JL(0[JLevov ty)*; TcavurcepdYvou 5ea-oivr|q xal Oeo[jLY)TopO!;, 106 

xat extxexXiQ(JLivov xij? DoTptvij^;, ouv tw IxeT OeCo) vaw rSj^ af'*^ 'AvaaraaCa;, 
xai xaT^XY) Taura (xeTa tijq vo(AY)q xat Tceptox^^ xat T<i5v 3txa£(i)v TCivTfa>v auTuv 
e^' 5po) i^avTt t))<; avrcou ^toT^q, xat pLeTa tov OavaTOV aurou xpaTi}Tat xat ourb 
zh (jiovudptov xai auTb^ 6 Seio^ vab^ Tuapa tou icpoocoTcou, e{^ o (iiXXet izo^rfcu 
ouToq Ix JtaOijxiQ^, SoOe{Y] 81 xat wpbq aurbv dexb T^q eiq Tb x<*>P^v tov 6cXcv 
•pi? Tou naXatoX^YOu xupou AXe$(ou y^ (jlo8(u)v 3taxo9((i)v, Tijq eup toxo(ji£VT}; 
icXr^a(ov twv Btxatcov tyj^ -piq tou zavaePaorou aePaoTOu oix6(ou Tjj ^aatXeta («u, 
xupou KwvaTOVT^vou Tou 'AxtpatTOu, xat Xa(A^avY] xaT* Ito? xat Ta aTOtTo6(x6va 
^aptv TeXou^ eTriaici)^ omo tcov etq to xoEarpov rq^ Ziy^ya^ 7ou8a((i)v uzepxupa 
etxoat x^P'^ icpoaoStou auTOu, ii ^aatXeia (jlou tyjv Tota^TYjv ^i^TiQatv xat zopaxXTjatv 
a^ou, (!)<; xa6ap3ev euvotav xai 7c(aTtv xat inc6XY2<|/tv Tpd^ovTO^ tlq oRjevfyf xat 
8ouXe(av uir^p tyj^ ^aatXeta^; (jlou BouXeuaavTO^, izoiymaq xat sufjievto^ irpoaBe^afjLSVYj, 
TO wapbv yupuGo^ouWG^ atYi7.Xtov eTCt/opYjYei xai eirtPpaPsuet aurw, 8t' ou Tipoa- 
Toaaet xat Stop(^eTai, entXa^eaOat (jl6v auTov tou Te eipYj^JLevou (jLOVu3p(ou rqq uxep- 
ar^iaq Oeoroxou t^<; 'OaTptvijq xat tou €ipY](xevou Oeiou vaou t^? d^^iaq 'AvoaTocia^ 
xat xoTe^^etv auToe e^' 5p(i) ica^/Tt ty3<; aurou 1^(1)^35 dvevoxXTiiTtos xat dt8iaa6(aT<i>; 
(jL6Ta TYi<; vopLY)^ xal TceptoxY]^ xat tcov §txa((ov ^dvTtov auTa)v xat ^apoTwefxxetv (jLeta 
Tbv Odv<rcov auTou 'Kpoq oicep av PouXyjOy) xai OeX/^aYji) xp6a(i)7cov, (5)? ov xor- 
6x<«>vTat TotuTa xat Tcap' auTou xaTa tov CfjLOtov Tpoicov, SoOiJvat 8e auTw xat tyjv 
eipY3(JL€VY3V Y^v Twv $taxoa((i)v (jlo8((i)v dicb tyJ^; ei<; to xtApio^i tov 0oXbv -p3? tou Da- 
XatoX670u xupou AXe^tou, xat xaTe^etv toutov auTT/V (b<; yovixt^v, Xa(x^dveiv Zk xor' 
2to<; xat Tot dxatTOu^xeva xdptv TeXcuq eTY^aid)^ d-jcb twv etpY3(JLev(»)v lou3a((i)v eixo^Jiv 
uicepTCupa yjxpv^ 7cpoao3(ou auTou. oOev xat ty) e^JL^avedx xat Suvd(jLet tou xapovrc; 
Xpuao^ouXXou af]ftXX(ou TY35 PaaiXeia? (xou xaOe^et xai ve^xY^OnJaeTat Tcc/ca 
^Y^XtoOet^ (xovaxb^ 'Idxcj^o^, ^q Stopt^^eTat i^ ^aaiXeta (jlou, (xy; napd tivo^ Tbiv 
dTcdvTU^v eup{ax(»)V^) eTct TouTOt; xaTa5uvaaTe(av 9^ 8tev6xXY3a(v Ttva, dXXa Sta- 
TY3pou(X6Vo^ -rcavTdxaatv dvev6xXr^Tog xai d8ida6taTo<; • toutou y*P X^P'^ y^T^- 
To) 8y3X(i)06vti (xova/G) tw lax(oP(i) xai Tb wapbv xp^^^^^PouXXov afYiXXtov t^; 
3aatXe(a<; (xou f. 

f ET^e xat Bt'epuOpu)v YpafAi^dTa^v t^<; ^aaiXtx^^ X^^P^S "^o* l*')^' 
[xapT((j) tv§. a' f. 

Sathaa I. p. 232. Annum computavimiis ex ordine, quo dipl. in codice in- 
sertum legitur. 1) 6eXij9€t S. ^) Biop{^stai 2Bou i\ paa. EOp{a/.Eiv 8. 107 Xn. [6847—1338], mense septembri, ind. VI. 

ImpercUar Andnmicua III. Palaeologw Aleodo Diplohaiatzae donat terram dictam 

Peloregum, 

9 

t ^Bicei 6 'KCPiai^aaxoq ae^aorbq oixeio^ xf) ^aatXeCa [aou, xptx^^ xou Oeofpou- 
pi^cot) soovacTou, >u3p(^ 'AXe^io^ 6 AiicXo^oniT^iQ^, TCoepexXi^Teuae, tva SiopioiQTai i^ 
^aaiXeta [loo xat YOvtxeuOv) auTc^ p) (Ji^BCcov xiXiuiv dhcb t))<; ^pt Tai; ItippOLq 
7Mi>fo\doL/z ouTOu, Urlko^-^io^ XeY0|Ji6VTf) elq Toico6e<nav t))v Za^aXTiav, 5ta xp^o- 
^uXXou TiJ^ ^aaiXeCa^ (aou xal xoerext)*) Ta6TT)v xat ouvcoTa xat ^eXTtoi oimfv, 
yLSXoL 3e T^v outou dico^tWtv xaTexT}Tai atrnQ xat icapa tu>v e^ bo^o^ ?cat3(i>v 
X2t xXT)pov6fJiii>v auTou xaTa Tbv ofjLotov Tp6?:ov, <i>^ ^0^1x^1 xai dva>Tepa xiav)^ 
r/o)rXi)ae(i>q, tt)v Totaungv xapaxXT]atv outou xpoa§e^a[Ji^ i^ ^aatXeia (jlou dm- 
XspT)Yei xat iict0pa^6et auTcj) to ^apbv xp^^o^ouXXov atYt^XXtov, ^C ou ^poaraaaet 
Mt Jiopt^eTat, xarix^tv Tbv TOtouTOv xpiTT)v tou ^oaaocTOU tt)v etpT)|JiivTjv ^^y 
w X^^^^ (jLo2{(i>v d>q Y^^^^^V auTou ava^atpeTco^ novTT) xat ovevoxXi^Tco^ xal 
TJvioTov xat ^eXTtouv aunjv, xaO<i>( 3v JaxuT) xat 8uvT)Taf ^xetv 5e xal «c' 
iSsta; xapa9ce(JLicetv (£rr))v xal T^e ev aurj^ ^eXTia>dT]a6(jLeva xat Tcpb^ toix; e^ 60960^ 
^3i3a<; xal xXt)pov6(jlou^ aircou, dq dlv xaT^xiQ^^^ ^^^ ^^P' ^'^'^t')^ ^^'c^ '^^^v 5(xotov 
Tpksv deva^atpeTco^, avevoxX^T<i>q xat d^taaetaTco^ * 86ev xai ty) e{jupave{a tou 
xapcvTO^ XP^aoPouXXou atYtXXiou tt)? PaatXefa? (Jiou ou^ eupi^aet ouTe 6 3T)X(a6eU 
xpiTT)^ Tou f oaaaTou^ oCre (jieT' auTbv ol naTBe^ outou, xa6b>^ e?pT)Tat, $tev6xXT)atv 
r/ji)^ xai exi6eatv i) §taaeta(JLbv tov Tux6'Aca, i) xopa d?coYpa^^(i>q, ^ xap' ^epou 
?.vc; Twv dhcavT(i>v ewt ttJ xotoxtj t^<; eipT)(JLevY)^ Y^^ xat tu>v ev aurrj PeXTwo- 
^;3{Aev(i>v, dXXd xa6e^ouat TaurrjV dv(i>Tipav ^iaT)^; ezi6^aeii>(; xai 6xXi^ae(i>^ * eici 
Tsiho vip eyeveTo xat to ^apbv xp^^cgouXXov atvt^XXtov tt)? paatXeCa? (jiou, [5icep] ^) 
^etXst icpoaeTvat tg) 3T)X(i>6evTt xavae0daT(i> ae^aoTo) otxet^o t^<; ^aatXeia^ (jlou, 
xpiTv; Tou 9 oaadrou, (jLeT* outov $e xat Toiq xXT)pov6(jLOt^ xal 3taS6)rot^ auxou et^ 
lotpicv xal ^e^Cav da^dXetav f . 

t ET/e Be xat uicoYpa^T^v St' epu6pd>v Ypa(A(jLiT(i>v ttJ(; ^aatXtx^q 
X£tpb; To* (Ji.T)vt ae-iCTe^iPpt^o, ivBtXTtoivo^ ^xtt)? f. 

SaXhas I. 240. Annus secundum ordinem dipl. in codice videtur esse 13S8. 
hdkUo VI. antecedens est anni 1323. «) xaT^x^^ S. 2) Snpplevit S. 108 XIII. [6861 — 1342], mense octobri, ind. X. Rex Sttphanm Dvi^anjuhet dirimi controveraiam ortam inter monasterium et Georgium 

Trulenum de loco Lebadiis. 

f QavceicTe aeirre otxeie ty) ^aatXeia (xou, $0(x^aTtxe tcov Suctx^v OetxoTuv. 
x5p STe^ove ZTpaTtjY^, '^'^' ^i 'icflr/aeirre aeicTe otx.6Te Ttj ^aaiXefa fxou, x5p Ni- 
xiXae OeoXoYif*- o^ |xovaxoi t^<; xaTa to 5po? twv Seppwv to tou Mevoixe(i>; 
xaXoufxevov <jepaajx(a<; {jwvij^ ttj? eii; Svofxa Tt;a(i){jLevr|^ tou Ttfxtoy €v86$ou xpo- 
qjYJTou npoSpcjxou. xat BofjcrtffTOu 'Iu)ivvou dve^ epov, 5ti x^xTYjvTai Bta ^rpuffoPouXXoy 
xat eTepa)v 8txat(«){xaTa)v y^v eii; ty)v TowoOeatav tt)v XeYO|JiivYjv twv AepaSitdv, 
fjfziq xaTaYpa^eTat ei^ Ta? wpoaouja^; ttJ TOtaury) jjiov^ a^oYpa^txa^ xaTacTaaeic, 
'^pb xatpou Se 3uvaaTeu6(;<evot e?:'. TauTY) ^uapa tou otxeCou ty) ^aatXeia |jlou, xupisu 
reci)pY{cu Tou TpouXT)vou, ovTexpiOiQaav auTo) 5p'.a{j.(i) Tfi<; aotSifJiou xat {JiaxapiTtoo; 
xepiTOOT^TCu {JLOU auYOuaTTi?, vq^ xupia^ "Avvy)? tyj^ SeoxotvY)^, xat eSixatcoOYjaav 
xaTe^etv ty)V TotauTTjV yyI^» ^ ^^ xaTeStxasOri, eT^a eTcotnJaaTO xat e*>fYp«?5V 'j::o- 
o)reatv, iva aTepff), Sffov 5ieYV(«)aOY) azb tyj^; TotwjTYj^; xptaed)^ xat axexYj TeXecv 
TY)? TOtauTYjg YYjg, xavTeuOev IfjLevov avevcxXY)Tot ext tyj xaToxYj touty)^. apT''(o; 
S^ SoXteuaa{xevo? xal aiuan^aa^; ii[t.d^ b ^rfieiq TpouXrjvb; elJiJTrjae xai xaTaYpa- 
ipaoOot TauTY)v Syj tyjv -piv ei? to TrpaxTtxov, Srcep eTCon^aoro xpbq aurbv eKi tyj 
otxovofjLta ouTOu, h^ xai Spa^i{JLevo^ a^op^xYJi; dncb to6tou IjirX^oae xat xarexpaTYjas 
TauTY)v 8y) tyjv -pj^ P^s^f^ "^^^ sv auTTj {jLuXoTCzt(i)v ouToiv, Tb 8e {Jiepo^ tootiov 
eic67ce{jn};€v exetOev, ou Syj yjipi'^ xai xapexXijTeuaav tyjv ^aaiXetav {jlou [ol h 
TYJ TOtauTYj ae^aafjLta {jlovyj evaaxoufjievoi {Jtova^^oi] ^). ewcep y^^JV evi toioutov, exei 
StaXa{JiPdtveTat i^ pYjOeiaa ^yj et? to xpoabv auToT^ /puaoPouXXov, Iti ^k xal et<; Ta; 
aq xexTYjvTai axoYpa?ixa^ oxoxaTacTaaet^, Tt Sixatov eljrev 6 ^r^Oetq TpouXYjvcc, iva 
CYjTYJaYj xat 5{llYjTat 8ta xpaxTtxou, xai TauTa xaTaStxaaOei^, (1); etpYjTat, axb xptaeo); 
xai xotYjai^jLevo? xai eYpasov tyjv Crjrcc/eatv irpb^; tou; eipri^JL^vouq {jLovajrou; ei; 
TYjv xepi to6tou avevoyrXriatav auTwvj xat Tra^^reXd)^ ijv, cxep exoCriaev, ocixcv 
xai xapaXcYov. ig ^aaiXe^a {jlou 5top{CeTat 'u{ji.tv, ci)^; av xoiYjoYjTe 8t6p0(i)atv si; 
auTb xai oixovo^JLYJoYjTe yiaxt/ev^ tou? {Jiovaxolx; TYjq TOiauTr|<; {Jiovij<; avevoxXiijTOi);, 
(*)(; xai TO xpwTcv, tyjv elpri^JievYjv "^v xaTa tyjv xeptXr^<J;tv tou xpoaovTOi; auTot;, 
6}q eipr^Tat, ypuaopcuXXou xai twv wv xexTr^vTat axoYpa©ixa)v dxoxaTaaTaa6U)v ') Supplevimus. 109 

xal pn; eupioxs(v ^opa toO ^Oivro; cixsiou 'ri) ^aotXe^a picu toO TpouXr|Vo5 iy,- 

iKSicpLOv Tiva Ttal xaraSuvacTeCav ivexa ttj? xarox^j? [tyJ?] toixjtt;? vtJ^S? ***• 

'snjyare xara tov 6ptff|jwv Tr^q PaaiXeia; jjlou, 3v xat a^/Tiffrp^^jme izphq auTou^ 

cf as^oXeia^; f. 

t ETxe xat 8t' epuSpcov Ypapi'!^^'?^*)^ ti;? pafftXtxfj^ xat Oeia? xeipbg 

ti' ^Te^avo^ xpoEXif]^ xai auTOxpaT(i)p Sep^iag xai T(i>{i.avta^, P-V)vl 

ayYOUffTw tv8. t' f. 

loanmdes Kr. 19. Solus annus aeptimus regni Stephani Duikin, qui est 1342, 
hahd indicUonem X. XIV. [6851— 1343J, mense martio, ind. XI. 

Imperator Andronicus IIL Palaeologus loanni Panareto confirmat posaessionem in 
territorio vici Uscae Infenoris prope castrum Zichnam. 

t 'Ezet 6 xx/ffe^aoTO^ ffe^acTb^ oixetoq ttJ ^afftXeia [jlou, eTaipeia)rr,^ >^upi^ 
luMcyyT;^ 6 OavapeTo^, el^i{Tr|ffe xat xapexoXeffev, tva xoptffiQTat xpuao^ouXAov rfi^ 
^afftXeia^ (jiou, xat xar^if) omh tfi^ icept to xacTpov tou Z^/va SoOetffv;^ 'Kph^ 
aurbv Sta icpoffTaY|JtaTO<; vfi^ PafftXeta? piou oixovo|ji.ta5 ei? Tb yjiiipio'^ Tb XeYO- 
pisvsv KaTvo Ouffxav icoff6TT)Ta uxepTrjpcov TptaxovTa dvevs/Xi^Tb); xat dSiaffetffTCi)^, 
£Tt le dva^atpero)^ xat dvoicoffzaffTCi); xat xaTa Xoyov Y^vixdTriTO^, f/ ^afftXeta 
pLsu TTjV ouTOu xpoffBe^ajjLevY) CiiT^fjffiv TOsauTY;v xai irapoxXiQfftv, to 7:aphi XP^^^* 
JooXaov fftYtXXtcv ertxopTQYet xat ei:tppaPe6et auTcj^, 8i' ov5 wpcffTiffffet xoi 8i- 
spll^eTat, xorexetv xat ve{JLeffOat auTOv dvevoxXriTco^ xai dBiaffetffTO)^, eTt Te dva-- 
««f eno^ xat dvazoffrcdffTU)^ xat xard Xoyov YovtxoTY^To^ ty;v eipTjfjLeviQV iwocdTYjTa 
Tiiav Tptcbcovra uxe7c6p<i>v xat dro^epetv xat d^xep$a(vetv Ttaffav xat xavrotav tv;v 
q ouvfi^ 7p6ffoBov xat [lti euptffxetv i%\ tt) v-onoyjfi xai vo[jly) auTi^g (xi^e ^copd 
Tfaiv xe^XaTixeuovTcdV xoTd xatpou^ xaOoXtxd)^ ^ {jLeptxd)^ et; tov totcov Zeppcjv 
T£ xai Zijrva, jjLT^Te [jly;v twv Td 8Y;|JL6ffia BtevepYo6vTiov ev auToi^, ^'•^['f*] "^vb? 
iXXou Twv dicocvTfov BiaffetffjJLbv ^ oxXY;fftv xai xaTaSuvaffrefav 5X(i)? Ttvd xai 
£:rf,p6'.av 50ev xai tyJ e^x^avefa tou 7cap6vTO? XpuffopouXXcu fftYiXXtou vfiq ^affi- 
Xsto^ [jLOu xoOe^et |xev 6 TOtouTo^ xavffe^affTOq ffe^affTbq oixeTo^ ^^y eTatpetdpxY;^ 
c riaydpeTo^, Tr|V SY;Xb)Osiffav icoff6Tr|Ta outco^, o)^ BtopiseTat i^ ^afftXeta (jlou, e^et 
U dBe^.o'/ irapas:i[jL(j;ai TauTr^v xai iup6^ tcu^ e^ 6^960^ raTBa^ xai xXY)pov6[JLOu^ 
y-v. BtaBoxoug auToi3, o>( (b xaTexo>fft xai ve[jLO)VTat xai cuTot' auTY)V xaTd tov 
*wv xai 5[JLOtov tw TroTpi auTwv Tpczov. toutou /dpiv y^Y^''^ "^^* BY)Xo)O^VTt ;:av- 110 

aePaoT(i) ffgpaorw oixeio) rfi paatXetoc |xou, ^TatpeiapxTJ 'wl) lIavapeT(i>, xat toi^ 
Tcaiat xat xXir;pov6jxot<; %a\ StaBo/ot^; auTOu xat to wapbv yjp\)<s6^c\jk\o'f aiYtXXtcv 
TV)q ^aatXeCa^ (jlou f. 

t ETxe y,at uiroYpa^p-^^v 5t'epu6po)V YPo^P-P-^^^^^^ '^^^ PaaiXtxTi^ 
Xetpb^ t6- [ATQVt (xapTt(i), tv8. evSexaTiQ^ f. 

Saihas I. p. 241. Q^oad annum vide, quae diodmus ad dipl. antecedentia. 
Indictio XI. est etiam anni 1328. XV. [6852—1343], mense octobri, ind. XI. 

Rex Stephanus DuSan possessiones Margaritae sitaa in vicis Usca Inferiori et in Ra- 

choba eximit a tributo. 

IIpdaTaYlAa e' tou MapY«pfTOU. 

f 'Exel 6 otxeto? tyj gaatXe(a |xou, 6 MapvapCTYj^, x^XTT)Tat ^i acKTfpa- 
^txcov dTcoSeC^ecov tou Te otxeCou tt}^ ^aaiXeta^ {jlou [is-^dXou x^ouXXopCou, xupoD 
'Icoivvou Tou BaTOT^Y), xat tou xova^icTou otxeCou v(i ^aaiXeCa fAou, 5p9avoTp6f ou, 
xupou KtovaravTivou ... eXq Te Tb x«»>pwv t))v Kdxw 03axav xal t^v ToxoPov 
dn:6 t6 TCaxo) . . . uTcoariaewv xal 3v]{i^atax(i)v pjv Ttva xai AfJLwdXea, uw^p wv 
xal eT^Xet ouToq [ei^] to {Jipo^ tou h\\uo(jio\i vo(J.ta(xaTa 0' xat icapexiXeaev, (baav 
8t(i)p{air|Tat ^ ^aatXeta piou xai yLaxiyii^ TauTa eiq to kJ^ dtTeXo)^ xai d^aptiK^ 
T^jV icapdxXiQatv auTOu 7cpoaSe^a[JkivY] iq ^aaiXeCa [iod d:coX6et Tbv ^ap6vTa 6pta|JLbv 
auTi^^, hC ou xai StopG^eTat, (badv )taTex7) ^'^ '^^ ^^^^ ^ diQX^oOe:^ MapYapiTTjC 
T^v StaXYjfOetaav 'f^ xal Ta d[x:ciXta dvevoyXi^Td)^ xat dStaaeCaTd)^ X^p'^^ TeXou; 
yual ^dpou^ Ttv6^, l^etv Te ^tc' d8eia<; auvtardv xai ^eXTtouv ouTd xal icaponc^(Jii:etv 
xal izpbq tou^ e^ 6(s^\>oq TcotSa^ xat xXY)pov6fJLOu; auTOu eicl to xoTexeoOat xal 
wap' auT(*>v xaTd tov taov xat 5(ji.otov Tp6icov • toutou ^ap x^P^^ ^Y^veTO w 
TOtouT(i) rfi PaatXeCa (Jiou otxeto), tw Mapyapivfiy x6 icapbv vfi^ ^aatXeta^ (Jiou icp6<7- 
TaY(JLa f . 

f ETxe St^epuOpwv Ypa(A(JLdT(«)v t?}? ^aatXtxv]^ xat Oe(a^ X^^P^^ "^^* 
ZT^^avo^ dv XptaT(j) t(o Oeo) ictaTbq ^aatXeuq Sep^ta^ xal ^P(i)(xav(a^ 
(XY]vl 6xT(o^p((i) tvS. ta' f. 

loannidea Nr. 6. Tempore regni Stephani Duian (1386 — 1365) solw 
annus 1343 habet ind. IX. 111 XVI. 6854—1345, mense octobri, ind. XIV. Bex Stepkamu DuSan confirmat conjuncUonem monasteriorum S. loannia Baptistae 
m monte Menoeceo et S. loannis in urbe Serris et eorwn poesessiones, privilegia 

et immunitates. 

f *£xsl 6 Uptl^TaTo^ [iXiZpGfKokivri^ Zixvcov xal uff^pTtjjioq dxelvoi;, xupi^ 'I(i>- 
2X£{(i, ^ik T^v evouaov ourcd icoTpcx^v xa2 OedpeoTOv icoXtTefov Te xai xaraoTaatv 
kE(i£Xi^6i} ixexa dpxtepoTixou xat icveufjLaTixou l^i^Xou xal auveonfoaTo e^ oixe((i>v 
x^v xai dvaX(i>iJidT(i)v ex ^dOptov (jLovaoTifpta ^epC Te xh Bpo^ tou Mevotx^(og 
uit €VTb^ Ti}^ 6eoa(2»oTou 7c6Xe(i>^ Sepp(i>v eic' ii^6[iaxi xal d[Xf6Tepa tou TtfjiCou 
"pofi^ IIpo8p6{jt^ xal BairrtoTou T£Tt(jLiQ|jLiva *I(i>dwou, &0Te StaTeXetv TauTa 
i^myuba %a\ uf ' ht tu^X^scv 5vTa to) if]Y0U{jieve6cvTt xal icveu(AaTtx(ii>^ 3toixouvTt 
xiZ! Steu^ovTt aurd, eTvat de xat xb ev ti) x^Xet Zepptov uxb T(o ev Ta> *) Me- 
"tonitaq [5pet] xat {jieTOX^ou X6y6v l^etv elq auT6, icpooeTlOYjoav 8e et^ TauTa^ 
^i xo^ (iiovdc^ 5t3( xpo(xi^6etav xal xu^dpvYjotv T(i>v ev auTot^ daxou[JL^v(i>v (xo- 
v2Xfa)v dncS Te Sto^^pd^v xp^^^^^^^v ^^'^ TCpoaTaY(AdTfa>v, d<JC0Ypa9tx(ii>v Te 
xapoSoaecov xai dXXa>v dtxai(i>(jLdT(i>v, ^Spata ?cdvT)f]'xai dfxeTdTpeirra, d 3t] ex 
X2m)v xefaXa(a>v xai dicatTi^ae(i>v dvcbTepa xai dveingp^aaTa 5taTY)peta6at 3ia- 
xeXeuovrat, xdvreuOev xai 5taTT)pouvTat o\yz(o (Jiexpt tou vuv, d>^ Td eici TouTot^ 
XpuTo^uXXa xat icpoaTdY(jLorra 7captaT(ii>at xai dtaXa(A^dvouatv * dpT{(i>^ ^k 66ou 
£'2cxcuvT0^ ^Y^eTO i^ T(5v Zepp(5v 76Xt^ eici t^jV $o6Xeuaiv t^^ xpaX6TY)T6g (^u^)^ 
^vidjOev xat Td Totaura (JLovaarilipia, xat e^^i^arv^aav xai eSei^^Yjaav xai ol ev 
outoi; evaaxo6(Aevot ^) (xovaxoC, xat euepY^Tif 6Y}aav icapd tt)^ xpaX6TV)T6^ -*) (jlou, e3e- 
ij^aov dd, ^a zop£a(i>vTat xai xp^o^ouXXov t^^ xpaX6tY)T6^ (jlou el^ eTctxupioatv 
wtl do^dXetav twv Te xpoa6vT(ov auToT^ xtyj^jlotojv, o>v x^XTY)VTai 5td xpy^oPo6XX(i>v 
M( o^v dpTtfa)^ euY)pYeTi^6Y)aav ^apd vqq xpaX6TY)T6^ (jlou, xai f/ xpaX6TY)^ (jlou Std 
^? XdpiTO^ Tou xuptou, dTe icXiov twv dXXit)v uicb ty)^ evo6aY)^ auTY) xpi^yrtavtXYJq 
suvsiSi^jaed)^ xept Ta (jLovaan^pia xai to^ lepd; exxXY)ata^ xk^ euepyea^a^ xai §(i>- 
psa; eicrcetvetv ^ouXo{a^vy), (b^ evTeu6ev Pe^aiav ty)v wXY^po^opCav Sxouaa woXXa- 
^Xxsta^s) Td^ d(jLot^d^ xai dvTtd6aei<; ^apd tou (jLta6aicoB6TOu 660u Xi^<]/ea6ai, 
wi icv TCap6vTa xP^^^&ouXXov X6yov eictxopriYei xai ewiPpaPe^et xaiq TotauTai; 
^4«5|xiat^ (xovat^, Jt' ou xpooTdTTSi xai BtopilJeTat, Ixeiv Td W auiat? XTi^(xaTa 
wtl (ttT^xia icdvTa d5oua(av xai eXeu^sptav xai eTvat dvtoTepa icdaY)(; cTrjpefa? 

*) 6icb t6 aOtb M. 8. ') 67cb tyS< xpaXXoT7]TO{ [jlou t^v $ouXoa6vT)v I. ') aaxo6- 
't^^^t 8. 4) xpaXXdTi)( 86mper I. ^) 7CoXXa:cXaa(ca( I. 112 

xai cTjIIiQTiiJcew? xai aicaiTi^ffeux; xai tt^? vuv oi5ot)<; xai rqq jJLetlitetTa e^ivor|Ot;ff:- 
Ijl^^/y;;, eTvat Ik xal iQvwfxivac; eiq to Sir^vsy.^^; *) xat a[Jiq>OTipa; Ti<; (Ji«va;, r.T. 
ouSdTcoTe ^iaoTYjvai auTa<;, dXXi StaTeXeTv Ta6Ta;2) outux;, g); Ta £7:'3)auTai; 
XpuacPouXXa xat xpoGTaYfJLaTa 3taxeXeuovTai, xai ouBiwTe eupiox£tv*) SxXyjtiv 
Ttva xai 8ia(j£t(j|jLbv TCapd Ttvo<;, dtXX' eirj TauTa aTapaxa xat aStaaetcra, w; 
etpr^Tat, aT:b TzdaYi<;^) cuI^YjTT^aea)? xat Wffew; xai dTcatTi^aeu)^, -Jjyouv Tou#x£ca- 
Xatou, TYJ? aiTapx(a^, ty}(; ipixTj?, ty)<; xacrpoxTtaCa^;, tou ewofxtou, tou pi^Xiaac- 
vofJifou*), TYJ; xpo^aTO/otpoSexoTCac, tyj? •JcapOevofOopfo^ xat TcaaY)? SY)|JLoataxf,; 
e-ojpeCa; xal aul^YjTT^aeci)^, iTt Te xat tou ^Xa/^pou xat twv dXXuv dcrcdvTwv, 
xat (jLYjSoXo); dTCaiTetaSai TauTa olizo wdvTcov ') twv XTYj{jLdT(i)v twv TOtouT(i)v jjlovwv ^), 
ouTe dTib ®) Twv xapo^xwv auTwv, ouTe amh TtSv xpoaxaOYjfJL^vcdv, Sti y^ H»^^ '^P^? 
TOUTot? ou8^ |XYjTdTOV^^) dxaiTriOYjaeTai' xoTe ex twv toioutcov. 50ev xat tyj e|i- 
(^a^tia Tou xapdvTO? /puaopouXXou Xoyou^') tyj? xpaXcTr|T6^ jjlou oux b^t\Xii 
ouSet^ oure toSv evTO^ tyj^ Oeoacjjarcu TrdXea)^ 'LeppCyt xeoaXartxeu^vTiov, oure 
Twv exT6^, oBTe twv Td $r^jjL6ata StevepYOuvTWV, i^ twv dXXcov dxdvTcov twv to/^- 
OYjao[jLevci)v evepYelv Tt xat dxatTeiv Smh vqq Toto^TYjq X^P^^? etaeXOeiv etq xTT^pLora 
y) et^ (jLeTcxta twv toioutcov (jlovcSjv xat dxaiTeiv Tt e? auTc5v, dXX' elva» Toura 
^wdvra dxdTYjTa xat dvewYjpeaoTa xat dxoTa^ii^'^'^» wdcYj? xai xavTOta? dxatTi^ceci)? 
xat Soaeci)^. Ta 3c (jieToxta xat %Tfi\tma etat TauTa* to et<; 5vo|xa Tt(jLCit)(JLevcv Tsij 
xup{cu xai Oeou xal acoTYjpo^ i^(jLcii)v 'Irjaou XptcTOu xat extxsxXYj[JLevov tou Faare- 
Xe^xou^^^) (jLeTd Tb)V ev omtcJ) xpoaxaOr^fjLevcov xai xdvTCOv tcov Stxauov xat irps- 
vo(JLici)v auTwv xat t^? d)vXr|? rdoYj^ xaTOjrfi; xat vo(jlyj; auTOu* •pJ ^^? ''^^ ^-" 
paa(jLOuvTOv ^*) (JLeTd twv exet xpoaxaOYj^xevcov, 5ar/ ecTiv • ^Tepov (jLSTO/tov 6 dYto; 
FecopYto? Tou XaxeXXaptou (jLeTa xdoYj? tyj^ 'Kepto/Yj^ xat vo(jlyj? auTou' ^eu^pr;- 
XaTeTov ei^ tov Ai^optgTbv^-*) (jLeTd t?j^ weptc/Yjc; auTOu. tlq tyjv Aeat{avr,v ^^) 
xaOeBpav tou Sapaxivcu^'^) exeCvou" IJeuYYjXaTeTov ei? Tb Neoxwpiov, to tou Ilpav- 
touXy) exeCvou [uik tyj? TCeptoxYj? auTOu xai twv ev auTco 7:poaxaOYj(ASVci)v * ^^ 
ei^ TO Ai^dBiov e$ dYopdi;''^ 0,1:0 tyj<; MsXaxptVYj^ (JLoStcov TSTpaxoaicov • (jlst^xw*' 
Yj 'AYta Bap^dpa vj; tyjv 7rapaXt(JLv(av (xeTd Twv auv auTw ouXoxtcov xat dXteuTtxwv 
aavSaXicov xai xdvTcov twv ^txaicov xai xpcvo(JL{ci)v auTou' (jLeTOxtov tou 'Ea^oY- ^) Biy)VExco( I. 2) Siatrjpeiv Tauta I. >) vk* S. *) EupijaEiv S. *) eTpT;- 
Tai anaoT)? I. ^) aOrapxE^a; ^ . . opEixij; . . . xaaTpoxtrja^a; . . . piEXiaaoEvvop.{ou I. 
7) a;cavTa)V sine 017:0' 8. ®) (*.ovaaT7]p(tov I. ^) ::apa S. ^°) (i.£TaTov I. **) Xoyou 
deest S. ") raaTEXtyyou I. i3) xou KpE|laa(xoijVTou I. ") Aipopoatov I. ") Ai- 
aTiavTiV I. *^) -apaxTjvou I. i') ccYopaafa^? 113 

\iho-j (jLsra t<i)v dv odjix^ ^i^a^My xai auXaxtuv x.ai aavBaXioiv, ic&v te icpo?- 
xaOr|}JLevfi)v auTOu, tt)^ -p;^ xal T(5v dfXXcov 8i)ca((i>v xat ^povo[x{(i)v auiou' -p) si^ 
To5 TJuivou, icXr,a(ov vfi^ "pj^ xou 4>tXo6iou xal t^? "p;? ttJ^ ZeXix^^ri^ *), fixt^ 
uxi zpoxsneiyjxo icapa ttj? y^oyr^^' li-eToxtov 6 'Ao(«)|JLaTo<;, Srcep e/et ^^5^ ^v Sta- 
cdpc'.; Toicoe; e^ dcYOpa; xat ^po^eve^eox; xat dicoYpa^txi); xaTaordaeo);, xat 
|t£Ti Twv exei Tptwv {ju>X(i>V(i)v xat icp07xaOt)(jLiv<i>v ' [JieToxtov evTO^^) tcjv Ztxvfiv, 
RCcp h/v, d(jL7ceX(a ev Stafdpotq Torcot^ xal {ju6X(a)va{ "^psi^' ol IsuSaiot ot evTO^ 
Tuv Zcxv^v et^ To yjtjiplo^ ttiV KdTd) Ouoxav oixovo{jLia CncepTcupfa^v ixarbv obv 
Tst; ^apotxot^ Tot; euptGxo{JLevot^ et; Sid^opa x<^P^^ ^'^ ^^ icpo9eve|e(<)^ tou 
MzpYoptTOu^)' et^ To auTO )^(i)p(ov a[M:£kia xat x<<>>pdf ta dv Sta^opotq T^xot^' x'^?^'^ 
'2 MovooiTi^Tta {xeTd ti;^ vo{xfj^ xal iceptoxfi^ auTOu xat T(i)v gcapotxu>v xat Tcpoa- 
ii3S'/;[JLev(i>v auTOu ' •/tapioi to tou Adxxou *) [jLeTa T(i)v ev auT(p 9Cpooxa6r|(Aev(i>v xat 
Ti;; iceptojr^? xai vo^iij?^) auTOu' aYpi^Stov i^ Kepauv^T^a [i&xa twv xapotxiov xat 
::p:9xaOr,|jLev<i>v xat tyj? vo{jl^; xai wsptoxij; auTOu • et; to x(jjp(ov tov Tcic5XT(itov *) 
xipotxct eixoot' icepi Ta; Zipp 2;^) uSpo{jLuX(i)va; evvea* ep^aoTifjpta Std^opa xord 
:r,v ^otXtxviv icuXijv xat dXXa otxi^{JLaTa Std^opa evotxtaxd ev Sta^opot^ T^Tcot^' 
pLSToxiov ei^ To TptXtotv^) To ei^ to 5vo{jlx Ti{jL(i[JLevov Tij? wepaf^a; 6eoT6xou 
xal esctxexXvj^JLlvov tou Be^JLiceXdxT) ^) [Uta to)v dv auT(^ $uo {ji.eTox((«>v, &v Tb 
fAev gv xXrjOiov vqq TpouXtavri; ^^) to eTcovo{xaC6{JLevov t^? («cepaY^a? 0eoT6xou ^i) 
'7j Tsepvi; {jLeTd Tb)v ev auT(o rpoaxaOiQ{jLev(«)v, to $' ^Tepov ic^a tou MeoTOU 
Tb Xs76{jLevov 6 rpaoisTO^ {JLeTa i(i>v ev auT(i) icapo(x(i)v xat 7cpaoxa0ii;[JLev(«>v xat 
t:u [&uX(i>vo^ xat tij^ xXa»n»/TJ5 ^*) ttj; e«tXeY0{JLevr|5 tou 'Ayiou Fe^apYtou tou Ilapd- 
:2xa •'), xai ttj; Aou{jLicouT(or|^^^) {JLeTd xai lijq dT^Xig; xeptoxi); xat vo[jl^; auTo&v' 
£v Tfi TozcOeota tou S^oXevcu SevSpa TecoapdxovTa ^aXaviSea ^^) • et; tov ITdvaxa 
eXatwv xat icdpoixot TpeT^* Xpuoo; '^) 6 Tl^uxaXd^ xat K(i)voTa*mvo; 6 XXtaprjvb^ ^^) 
li£Ta Tou Y^i^^po^ auTOu xat [JLuX(t)v et; 6Xoxatptvb; xat icdpotxot xai TcpooxaOi^* 
lisvct. xpoceuripY^TTioe xai tI; xpaXoTY]; [jlou TauTa* ei; Tbv yjiiiplo^i xo AeYYivtov 
"^ cixcvo(jL(av Tou \i(rMLpT^ £xe(vou (JLeTd tou l^euYr|XaTe(ou tou xaTe^o^JLdvou ^opd 
t:j KavTaxou!ir|Vou xai Ttov Iv auTjJ x^t[xeptv(ii)v Tptwv^^) u$po[JLuX(i>v(i)v xai tou ei^ 1) Zikty(6^r^i I. *) 615 S. ') 'AjxapYapdou S. *) Aoxivou S. *) xai 
r^; >o[i^t xai t^; ;:£p'.o/% S. *) TotsoXt^ov S. "^ 7C£pi la IT^pa S. Ex sequen- 
tibaa liqttet, rectam esse lectioDem 1. ^) to e^ TpiXiJaiv I. ^) Ba^jinEXdbcv) I. 
'^) TpouXXiavvTJ; I. ") ii ^jztpayla Oeoirfxo; I. *') nXavixfj^ S. *3) Upiaaiaxa I. 
") Aou(j.:cou;ouo7]( I 1*) ^aXaviSfa I. ") Xcoaa^ S. ^^) XXifpiv^S I. ^^) xpi<5v 

•/.£t|4. I. 

8 114 

xb ^u)p{cv xb MeXXevtxttCiov ^) icopoixou xac t(uv o2xT)(Jiini>v xat 'nj^ ^Tepa^ *p;;, 
^v eixev 6 ^vjOetq AioxapiQ^ {jL£Ta toO dSeX^ou auTou ev Stoq^poi^ T^xot^, tai tcj 
TCaXaioxoi>ptou toD XeYO[JL^vou IIpa)T0)cup(T2^ir] ^), xat tou BeXiSoXou xat twv tfj^ Idz 
)jiuX(A)V(ov, xa8a xpoxaTeixovTo xat xapa tou e^Jti tou xovtxXeiou exeCvou* ^aXato- 
X(t)ptov et^ Tov Ilavaxa to extxexXigiiivov ot Kuvyi^oC, p.eTa tg^v exet xapo(x(i)v 
xai icpo9xaOrj{iLiv(i)v xal 'j$po[JLuX(i)V(i)v^) xat t(i)v eTep(i>vSuo $r|{JL09tax(i)V [jiAiXcovdiv 
xai TTJ^ \p{mpaq xat TCaor,^ vq^ vo[jl^? xai xepto/^? outou* et^ t^,v Depa IIo- 
Xeatvov^) auXdxta Ticoapa, to Xe^o^JLevov t^jV \offoc/^) [jLSTd tyj^ vo[JLi;q xal 
Tceptox^;^ owTou, to tou 4>(i)Tetvou ^) [JieTd xat tou"') TlJuxaXd, to Se T^TopTov tcj 
21xuXo[jli5tou 8) [xeTd Tij? icaTCupCa?'*) xat [Tijq] vo[jl^; xal weptox^j'; auTOu. eT»^^) 
^k xat T(5v Teoodp(i)v dv6p(«)^(i)v, g)v Td 6v6[jLaTa e{ot TauTa * tou IloTd^JLT] xat Tiuv 
Tpta>v ut(J5v Tou KaXo^epou. TauTa TcdvTa i^et^Xouoc xaT^x^iv xal v^pLeoOat al 
3Y)X(«)6ei(;at oe^ao[JL{at [Jtovat tou Tt^jLtou ev§6^ou icpo^n^Tou IIpo$p6[jLou xai BarciTTsJ 
'I(i)dvvou, (li>q eipY]Tat^ e^u) ^ >) '^cdor^c; xat 7cavTo{a^ e7CY]pe{a^ xat S^oeii)^ xat dvevc- 
xXY]a{aq. 56ev xai t^ tcxut xai 8uvd[jLet toO :cap6vT0^ xpuoopou/JwOU Xoyou tt;: 
xf aX6TY]T6^ [Aou oux iqje^Xet Tt^ twv dwdvTG^v t^v oiavBtjTtva exi TOUTOt? eTCOYaY^'^ 
SxXyjoiv xai Bta^eto^JLOv, dXXd §ta[JLeveiv TauTa elq to StY]vexl<; dvev6)rXY]Ta xai 
dStdaetOTa, dx; i^ xpaXoTY}^ [jlou dv^OTepcj StaxeXe6eTat xoTa tv]v 7ceptXY](|^tv xzi 
8uva[JLtv Twv xpoo6vT(i)v auT0i?i2j xpucoPouXX(i)v Te xai 7cpooTaY[JLdT(»)v xai Xoi^cwv 
3txa((i)[xdT(i>v. h{ Te oux i^e^Xouot §tS6vat Td aavSdXta T(ijv xpcaxa6Y][Jiiv(i)v tcO 
*Ea9aY[JLevoui3) tb dxatTOU[jLevov Tp{Tov, ou$e x6pov, dXXd 8iaTr,pYj6i5aovTat xai 
TduTa iXe66epa twv TOtouT(i)v B6ae(i)v. to6tou 8e^^) x^P^^ eY^veTO Tat^ TOtoic»; 
[xovai^ xai 6 xapjbv xp^^^&ouXXc^ X6yo; tyj? xpaX6TYjT6? [jlou, dxoXuOei? xati 
[jLYjva 6xT(i)^ptov TY]? vuv Tpexouar|? ivStxTtwvo? TeaaapeaxaiScxdTTfj; 
Tou e^axtaxtXtoaTou 6xTaxoatoaTou xevTTiXoaTOu TeTdpTou Itou^, ev 
0) xat ^ i^[jLeT^pa euae^Yj^ xpaXoTY]^ uxeaY]|Ai^vaTO f. 

t El^X^ **'' ^'* epu6p(«)v YP^l^H'^'^^^ '^^' ST^^avot; ev XpiaTw tw 
6e(o xtcTb^ xpdXY](; xai auTOxpdT(i)p 2ep^{ai; xai T(«)[JLav{a^ f. 
Sathaa L p. 234. loannides A>. /. 1) MeXevixtToiov I. ^) IIpcoTOxv^v^r) I. ') u3po(xuXc5v I. *) rioXidcvav I. 
*) Aoyxov I. ^) «PwTivou S. '') addit L ^) SxuXo[jl{tou I. ») Rajwptfa^ I. 
>0) raxai S. ") eS «KaaT)? S. ") aOiwv S. ") ^Ea<piY[Ji^vou S. ") louSe I. 115 XVIL Sine anno et mense. Ba Siephan%L8 DvtSan oonfirmat donationem vici dicH Tholum, quam Irene Chumaena 

feeit monasterio, 

m 

Xpuao^ooXXov 0' tou ^oeaiXdux; xupou Zie^iivou. 

t "Eree i^ 'icsptic^OiQTO^ Oeta vr^q ^aaiXsta^ [Jiou, xup(a Eipifvr] Xo6{i.vatva 
f, Ila/^ioXoYiva, etxe xept tou Zijrva 8ia Yovtx-oxYjTO^ Xwptov XeYOjievov tov 6oX6v, 
i^ispaKJOTO hk e^ outou xpb^ ty}v ^aatXtxT]v ae^aajJLtov 6etav xat lepov {jlovv]v tou 
Ttjxtcu evS6^ou TkpOfi^Tou OpodpopLou xat BairTtoTou l(i>ivvou t^v ev tc^ 5pet tou 
Mevotxiu»^ Staxeifjtivvjv tov exeTae eupto>t6(i.evov epeCxiov vabv 6(jui>vu(x6v Te Svra 
xai ouTOv ^) rfiq Oe(aq Ta6TiQ^ tepa<; {Jiovvjg (jieTa %a\ tou ev auTcp StaxetfJiivou auXo- 
Toxtou u>aet {ji.o3ui>v xS', i^OeXiQae Be iciXtv dnce{JLi7oXvJaat dixb tv)<; {jieptBoi; OR/rfiq 
f,; xoTeXxe «pb^ ttjv pv;Oeiaav Oetav Ta6TYjv xat tepav {Jtovtjv, 5aov S^Ta xai ifii" 
XrflVf, elra xal $etvi] v6a(i> au^x^Xaxeiaa eu9cpo06{JLu>(; Te xat auTe^ouaio)^ ded«i>x6 
X2: TO "^cXeov ti]^ (JLeptoo<; auT7}(; {JieTa maiQ^; ty)^ vo{jlv)i; xai xeptox^<; auTOu, 
iqp^aorco $e £ict toutou^ ^opfaaaOat Oetov xat aeiCTov Tcapoe tv); ^aatXeio^ (Jiou 
Xpuoo^uXXov ^patouv xat i^ictxupouv T^e ?cap' ^) eaut^^ ts xai T<i>v ev (jLovaxot; 
TtjiuoriTcov vfiq ae^aa{jL(a{ ^oatXtx^Q xat tepo^ {jlov^(; au{Jb^t^aaOevTa^ tyjv xapi- 
xAr,aiv auTv;^ cpoaSe^a^JLevr; iq ^aatXeta (xou extxoprjYst xal eTct^pa^uet auri) tov 
::2pcvTa /puao^ouXXov Xoyov, St' ou TCpooraaaet xat 6p{lJeTat, TauTa wivTa l^etv 
Ts 3^atov, d(jLeTiTpexTov^ d(jLeTi^Xv]TOV, di{jLeTa3co(v]Tov, dxapiOpauaTov xai dbcapa- 
cdtXsuTov, 6pL0ta>^ xat ot xara xatpob^ euptax6(JLevot Ta>v ixetae xe^aXaTixeu^VTd^v 
VTif; ^oatXetaq (jlou wept tvj^ Zt/va? ^ twv Tot 8v]{JL6ata xopTQT®'^*»^^? ^{A^avtljo- 
{tsvou Tou icapovTO^ XP'^^3®'^^^®" X6you ^^et^Xouaiv Ixetv [TouTa] dvcoTspa xai^) 
fiXTOc 'sdaTfq licvjpeia? xai aul^vjTViaedx;, ■JSyouv a^aptlaq, t|;a>{jLo22v;(JLtaq, xaarpoxTt- 
do^ xai SkXrfi vqq otaaouv l^eupeOvjao^JLew;^ ^Y](JL(a^, dtXXa (jloXXov aT^pYCtv xai 
pCTjOsiv ol TOiouTOt xaToc Tb 8uvaT6v, o>5 6 xapu)v xpw^^PouXXo^ X6yo^ tvj? ^aat- 
X&ta^ (jLOu St(i>ptaaTO f. 

t ET/e xai uxoYpa^^v aepftx^^v 8t' epuOpwv yP^M-I*^'^'»^^ ''^*3? 
^aatXixv]^ xai Oe(a? x^^P^? '^^' ^Te^avoi; Iv XptaTw to> Oew wtaTb^ 
^aaiXeu;, auToxpdTcop Zep^ta^ xai Tci>(jLavia^ f. 
loannides 2fr. 2. *) aurou I. 3) Tztpl I. ') exto^ Tcdcovj^ avcuT^pa^ I.: TauToc BUpplevimus. 

8* 116 

XVni. Sine anno et mense. 

Rex Stephanus DuSan confirmat monasteriopossessionem monasterioli Sanctae Mariatj 

dicti Sompelacum. 

np6ffTaY|Ji.a y' eTCix-upwTtxbv ei<; ttjv uw666fftv tou ei^ TepXii- 

ffiov lAeToxiou. 

t 'Euet ol [xovaxoi 'rij? wept zaq Seppac ev tw 5p6t tou lVfevotxsa>; Bia- 
x,€t(i.ivr|^ cePadjJitac; piov^^; Tij^ elq Svojxa Tt[jL(i>[x^vr^^ tou TtjJiiou wpofiQTOu Qpc- 
Sp6[Jt.ou xai Ba^moTou lcoiwou t^^ devaYepBetoY); [Jiev rapa tou Upo^TaTOu pLY^Tpc- 
TCoXiTcu Ztxvwv xat uTcepTijxou, ix8o6etcY)? ^k Tcap' auTou rpb? tov icepticoOYjTsv 
Ya[xPpbv TYJ^ PactXeta? [p^-oy], 'tbv [xeyav 3o[JiecTtxov, xup IwivvTijv naXatoXivov 
Tov KavToxoulJirjvbv, xat 6(poptco[JL6VYj xapa tou iSiou, dtve^epov, &q b Oeo^tXecraro: 
ewtcxo-o? 4>ep6[JL(0Vy iyjav 8ta /pucoPcuXXou xat Ti[jLiag 'sraTptapxtXYjc; YP*?^^ ^^* 
To TptXi^|Ctov [jtovuSptov Tb zlq ho[i.a Tt[ji.tii)[jievov t^^ u^repavia? ©eoTCxou xai exi- 
xexXr|[ji.evY2<; tou So[jLxeXdtxou, xpocexupwce touto 8ta ^pd\ki>,Qcxoq ourou Tfj toi- 
auTYj cePac[jL{a [xovYj, TuapexdXecav Tu^eTv iid to6t({) TcpocTflcYl**'^®?» "^ PaciX£ia 
(xou Se^afxevY) ty)v tout(i)v TCapoxXYjctv tov wap^vTa 6ptc[xbv ii:txopY)YeI owtoTi;, 
8t' ou xat Btopf^sTat, xarexetv auToix; xat ei^ to I^yj; Tb TotouTOv [xovuBptov ovsv- 
oxXiJTU)? xat aStacetcTO)? xaTot ty;v Tcept^/xrjtJ/tv tou So64vto<; '^pd\>.[Lixto^ tou 660- 
^tXecriTou eictcx6^ou 4>ep6[Xfa)v xal (i)^ 6§tb)p{caT0 outo^, (b^ 8e3i^X(i)Tat^ xat xst- 
etxe t' outo? xal (Sx; yLaiiyo^Jdi^f ourot auTO [xsxpt tou vuv, xat [xy) eupicxetv aurouc 
Tcapa Ttv(i)v xaraSuvacTeiav Ttva xat Stev^xXr^ctv eXq Tt Ttov Stxatojv, 6^ xat tc 
icapbv TY){ ^actXe^a^ [xou 7cp6cTaY|xa Stopt^eTat f. 

t Elxe Se xat §t'6pu6pa)v YpAfJt^pi^^ta^v t^^ ^actXtx^^ xai 66iac 
Xetpb? t6' 2T6favo5 xpaX. f. 

loannides Nr. 8. XIX. Sine anno et mense. 
.Sex Stephanw DuSan confirmat donationem factam monasterio a domestico Macreno. 

HpocTaY^xa S' ewtxupd^Ttxbv ei^; t^jV twv p' [vo[xtc[xfltTU)v] otxovo[xtav, 

^v I3(i)xev 6 So[X€CTtxo^ 6 Maxpf^vo^. 

t 'Exei ot [xovaxoi tou icepi to^ Seppai; [xovacTY)p{ou tou Ttfxiou [icpoan^ouj, 
IlpoBpOfAOu xat BoiCTtcTou l(i)ivvou dv^^epov, oti (b^; 3t(i)p{caTo r^ ^actXeia [xou cta 117 

xposTotY|jiaTO<; 'izpo^ tbv Sofxe^ixov Tbv Maxpijvov, Iva Tzapadtoov) icpb^ outou^ ovrl 
^^ asacpedetOT;^ e^ auru^v oixoyojjLtaq xoO (AeYiXou ?cpi[Ji|JiT]xv)p(ou tou Kac\ . . . 
Th>v p' vo|jLeaiJMCTCi>v TocauTtjV zoooTijTo, xal eupev h hoLf6poiq x^pbi^ xat Tuapa- 
:ec(i>x£v auTTjV 1:^0^ auTOuq, xat e^i^Tvjaav xal zapexoXeoav, ?va noptWvrai xai 
^tpocTOYpia, Tvjv IJi^TTjfftv xai napaxXTjaev auTa>v xpo(7SeSa[ji.iviQ i^ paatXeia piou, Tb 
rapcv ouTOi? effixopiQf 6t wp6ffTaY|xa, iC ou xal Siopt^eTai, di)? ov, et Tt eBoOi) 
»pb^ TcuTou<; xopa tou ^tjO^vto^ So{jt.eaT{xou, xoT^x^atv ouTb dvevoxXi^TG)^ TcivTT) 
%r. dStajetaTO)^, jjlt; wap' cMevb^ eupioxovTe? ttjv tuxouoov 8tev6xXT)fftv • to6tou 
yap ydpv* eYeveTo aurotq xat to icapbv TupoaTavjjLa t^? ^aatXeCa^ yiou f. 

t ETx^ ^^ ^^' ^^' ^pu6pd)v YpiX^fA^^cci^v TT)^ ^aatXtxT)^ 8e(a^ X^^P^^ 
^lTeipavo^ xpaX f. 

loannidea Nr. 4. m fk m ^ i 


XX. Sine anno, 26. mensis aprilis. 
Rex Stephawus DuSanjubtt restitui monasterio agrum dictum Monospita. 

IIpoaTaYfJLa (;' 5ta Td MovoazTjTa. 

t Oixele TT) ^atXeCa [Jiou, xe^aXi) BoXepou xat Moouvo^oXeu);, Iti XptcTou- 
rcXeox; xai twv wept aura, vSJp Beodcope DaXatoXiYe- 'h weptxcOr^Toq OuviTTjp ttj? 
^ciXEtai; [jiou, 1% u^j^TjXordTT) xpoXXatva, dvaSe^aixevT) zpb xp^vwv "JiBT) Ttvwv 8td 
Xpuco^uXXcov T^^ ^aatXsta^ |xou tt)v e^opCav xai eiriaxeij/tv tt)? 'luepi to^ Seppa^ 
st; Tb 5po<; tou Mevotxecix; StaxetfjLSVT)? aePaafxiaq {jlovtj^ ttj<; et^; 3vo|JLa Tt{JL(i)[jLevr|<; 
Tca TtjjLicu xpo^T^ou IIpo8p6|xou xat BazTtarou 'Iwdvvou, ilJTtq St) jxcvt) auve^rn) i^ 
stxcuiiv xoiccDV xal dvaXa>[xdTu>v tou Oeo^tXeardTou ewiax6::ou Ztxvwv, el^i^TTjae 
wi eiai^Or^ et^ Tb StjXwO^v xpy^&o^XXov xat to wXr^aCov Tf^q TOiauTTj^ aePaafxtai; 
iwv^q euptax6{xevov dyp^Stov Tb XeYo^xevov Mov6aiUT)TCV, STCep expdTet^) Std xpa- 
XTocu etq TTjv woa^rr^Ta ttj? otxovo[x{a<; auTOu 6 oixeto^ vfi PaaiXe{a [[xou], xup 
Nixr^^cpo^ 6 MapTtvo<;, <xvTt vo[xta[xdTa>v X', o><; dv ytjx^zixfl^^ai xapd t^<; TotaimQ^; 
'(Acvfi^, icpo; Te^) tov BrjXwOevTa tov Maprivov, Bttdpiaorro t^ paatXeia [xou xat 
i^cXiOY) xpooTaYpLa, xp6? Te Tbv wdvaexcov ae-jcibv . . . Bo[xiaTtxov twv 5uatx6>v 
^sjAiTwv, xup Fec&pYtov Tbv STpanrjY^v, xat icpb? tov TcdvaewTov aeitTOv oixetov ttj 
JaciXeuz [jlou xup Ntx6Xaov tov 0£oXoy(tt)v, e'jptoxo[xevou<; ei<; tt)v OTj[xoaiav evoxtjv >) sxpdhi) I. 2) ae I. 118 

Tfi^ T0ta6TYj<; X^P^f ^? ^^ TcapaJwcaxjt wpb; outov tyjv icoffOTYjTa. 8tb Bl cu3ev 
I^Oaae ^t^ia^ai toGto wap' auTdiv, ouviPiQ 54 Kat ef? Ta wpaYiAaTa cu-jfxufft^, dv- 
eSpajxe 'rcaXiv 6 auToq MapTivo^ ['rcpbq tyjv pactXetov (xou] xat el^i/jTTjce xat :rap£- 
>wtX6ce xal iBoSt) Ttpb? auTov ih toioutov aYpt^Jiov, dpT^ox; 84 aTCTjn^caTO ':t,v 
IJtiJtyjciv xal Sta^opav Tcspt toij aYptStou^) 6 BtaXYjfOet^; OeoctXecTOTC? s-sicxoicc; 
Ztxvwv, e[Jt.9avtca? icpb^; auTtjv to e-KtxopYjYTijOev, <*)<; etpYjTat, ty) TOtaOrjj cePaqjLii 
|j.ovyJ xP^^^P®^^^^^ "^- wapexfltXecev, w^ dtv Std tyjv loxuv xat 'JcepCXr^^J/tv tcu 
StaXr^f OevTO^' •/jpDtjo^odWoi) StoptcYjTat ii ^actXeCa [aou xat ixavorcotYjOv] dXXa/cOev 
6 ^taXTjfOet^ ce^^acTb?] MapTtvo? to ofeiXofjievov touto StaicpaxTtxbv wocbv dv?l 
Tou SiaXYjfOevTO? oYptS^ou xoTd to dvucTepYjTov, to 5e TotouTOv dYptStov Movc- 
cTCYjTov xaTe/YjTat wdXiv ^capd t^c; eipr^|xevYj<; ce^acfJL^ai; iji.ov^<;, •i^Y®^^ "h pactXeia 
[JLOU 8td tJjv TtfjLYjv xpor|YOU|jLevYj? [Tcpa^eux;] ^) xat to dxaTdXuTov tou BriXwOsvrc; 
XpucoPo6XXou, ?Tt Se xat Sid tyjv icepi to6tou ^iJTYjctv xal wapdxXYjctv tou 3r^X(i>- 
OdvTo? Oeo^tXecTdTou dwtcxo^u Ztxvwv 8{xatov xat eiiXoYOv XcYtcapievYj toOto, 
iX^i OeXYjfxa xal Stopt^eTat cot [oixete tyj ^actXeta (jlou, xe^aXYj BoXepou]. eicel 
euptcxeTat xept Td<; 2lppa^ i^ oixovoiJLCa, ^^v eT^ev 6 dvYjp Tijq OuYOTpb^ tou Tg)- 
[xaiou exetvcu 6 2apaxYjvb<; XeY^fxevoq, xocotyjto? ouca, wq dvYj^fYeXOYj tyj ^acc- 
Xe{a [jLou, vo[xtc[jLO(T(ov %\ -^v %(r:i/e{ dpTtax; i^ y^vyj exeCvou, xap' 6ptc[jLbv t^c 
^actXeta^ [jlou, xpoXa^ouca xat slq cuvotxYjctv dOdc[jL(i)^ uxoxeCptov auTYjq, Tcapa- 
8u>cet? dicb TaiiTr|<; icpb? Tbv SYjXtoOevTa [cePacTbvj MapTivov dxepatov xat dvu- 
CTepYjTOV ex vriq [twv] ^' vo[jLtc[jLdT<i>v xocotyjto?, t\q *fjv xaTOYpd^eTat, lo^ etpr/Tat, 
5td xpaxTtxou auTou tb ^YjXcoOev dYptStov, tyjv Se eTepav xoccTYjTa tyjv dicb Tii? 
TotauTYj^ otxovo[JLia^ xpaT/jcetq xal xeptopicetq ^) , Xsyc») tou Sr|[JLOCiou, lcr' Sv ipicij 
xept auTYJq i^ PactXeta [jlou, ocov Siaxpivet xat exet OeXYj[JLa, xpb<; 8s ttjV SyjXo)- 
Oellcav c6Pac[jLiav [jlovyjv (xxoSwcet^ to toioutov dYptStov to Movocxyjtov, xat xk- 
^X^^jTat xai ve[jiYjTat auTb touto dvevoxXi^Twq xat dStacetcTox; xaTd xdcav tyjv ir/y 
xat xep{XYjt|/tv tou xpoext)ropYjYYjOr/To? ^^*^? xaOti)^ etpYjTat, /pucopouXXou t^<; ^i- 
ctXe{a<; [jlou, xai xotr,cov xaTa to xapbv xp6oTaY[Ji.a, o xai dvucTpetj/ov exl cw xpoc- 
eivat TYj SijXtoOe^cYj ce^ac[JL{a [jlovyj et^ dc^dXetav. omo Se tyj^ extXoixou otxovo(JLta; 
T^; Sr|X(i)Oe{cYj<; 'P(«)[xa{a<; OdXYj[xa 1x73 "h ^a^tTweta [xou, (ix; xat dvtoT^pd) etprjTai, 
cva [XYjSev exc8(i)0Yj<; xpo^; Ttva [xexpt xat tou [eXax^cTouj, exetSij Y^(i)p(cat [xeXXsi; 
8t' 6T6pou xpocTOYixaToq Tb xept TauTYj? OdXYj[xa xal to optc[xa ttj^ ^actXe^a^ [xoo f- 1) In apographo I. hic inseritur izphi t7)v ^afjiktUw [jlou, qnod snperios habes 
in conteztu. ^) Supplevimus. >) 7:eptopiJ<T£i( I. 119 

f ETx^ ^^'^ ^(' epuOpiav Ypa(i,{ji.(XT(i)v t))^ ^aacXtx^^ xat 6eia< 
)^eipb<; t6* |aiqvI axpiXXCto %q ... f- 
/oafm«iea j^Tr. 6, 

XXI. Sine anno^ 9. mensis decembnB. 

Bex Stf^hanus DuSan lierum scribit de restitutiont agri ddcti Monospita ad mona' 

aterium, 

np6aTaY[jLa C eiq Ttjv auTtjv uTcoBediv. 

f Otxeie vf^ ^aaiXeia [kou, 3o(jieoTtxe xup lcoavviQ Tapxavtam]. i^ ^aatXeia 

'^u ^icpC^erat aot. 'scpb xp^'^<*>^ ^(^ /puao^ouXXou a^b (jieatTeiaq xriq icepticoOi^Tou 

^jvaTpb^ Tij^ gaatXeCa? fjtou, tT^ u^nrjXoTflfTTr;*; xpaXaiviQ? Tqq au6evToico6Xa? aou, 

zzlq TTjV xcxTa to Spoi; Mevotxeo^v 3taxet(jLeviQV ce^aajJLiav [jlovt)v tt^v ei^ 5vo)ji.a 

T^udpieyvjv Tou TtiJiCou xpof^Tou IIpo8p6{JLOu xat BoncTtoTou 'liodvvou to ^capa vf^q 

TstaciTTjq ptoviji; euptoxofjievov oYp^Stov, to Xef^fJtevov MovoawTQTov, orcep xaTetxeTO 

"pctepov Sta 'JwpaxTtxou et(; otxovopLiav %aph tou oixeiou tt) ^aatXefa (jlou, aemou 

x:>pbu NiXYj^opou Tou MapT(vou, avTt woa6nQToq V0(xta{JLi3tTb>v X' . . . icpoq auTbv oe 

ibv cexrbv MapTivov e8i5ou to (jlcv ^cpoTepov avTt toutou x^P^^ wpoaoStou auTou *) 

vojji[(ffjxaTa] . . . i:p6 Ttvo<; 8' yjBtq xatpou Bto>piaaTo tq ^aatXeia (jlou, tva BoOij 

Tw TotouTu) MapTivo) avTt Tou BtjXwOevTo^ aYptStou axb tt)^ otxovofJLia^ ^? xaT- 

£tX£ i:ept Ta<; Xeppa^ tq Ouyottjp tou TwfJLaCou exeivou, icoa^TTj^; vofJLta^xoTwv X', 

C'i To tva xaTexTQtai to BTjXwOev aYp(8tov xapa ttj? etpTj(JL6VYj<; (jlov^^ avevoxXiJTd)?, 

irjYxtjTcix; xat aBtaaeiaTO); dtvTt 7coa6TYjTO<;, (Ix; SeSi^XwTat, vo^JLtajjLOTWv X'. dpTico^; 

11 eY^cbptaev yj 3ocatXeta (jlou e§ dva^opa^ tou OeofiXeaTocTOu e7Ctax67COU Ztxv(i)v, 

c; auvsan^jaaTO tyjv TotauTTjV (jlovyjv e? otxeiwv x6tc(*)v xat dvaXo^^JLdTcov, 5Tt ouBev 

•£(6£Tai 6 8TfjX(i)0et<; MapTivc? dvaBe^aaOat ex tyj^ pYjOeiar^^ oixovo(JLia^ tou Td)- 

iwrtsj exeivou tyjv 8r^X(i)0eTaav TcocoTYjTa T(ji)v X' vo(JLta(jLdT(ii)v xat 8ta touto ouSe 

t': (JL€po; TYj? SrjX^dOetaYj; (jiovYjq eY^veTO dx^jLijv ev xotoxyj tou pYjOevTO? dYptBiou 

t:5 McvooTn^TOU, xal -rrapexdXeae xal e^i^Tifjae xai auOt^, &q dv otoptoYj i% Paai- 

A£ta yicu xat dicoXuOYj 7:p6aTaY(JLa et? tyjv wept to6tou Je^evTeuatv xai dxoxoTd- 

craciv TYji; etpYj(jL£vr^<; (jlovyj^. tyjv y^uv TcapdxXr^aiv auTOu 7cpoe8e5a(jL6VYj i^ Paat- 

/^£11 (jicu e/et OeXrj(jLa xat Stopt^eTat aot, (Ix; d^^, xaOox; Staxo(JLtaOYj icpb^ ae Tb 

•a?5v ^p^oTOYlJLa, ex tou xapauTixa 7capa5(»)OY)^ ou i:poq tyjv Toua6TYjv (jlovyjv tyjv 

^ a&Tb( I. 120 

tlq xh 5y)X(i)6sv aYpi^iov xoffonrjTa T(T>v >/ iwcepTc^pwv, xai otxovojjnQcrov -Mnir/j^ 
xai SeoTcoCeiv auxt)v 8y) Ttjv wo(76TY)Ta 5ta ttjv wepfXtjtj/iv xai loxuv xoO ewix^p''!*^'^ 
O^VTO? auTtj, d)^ 5e5T^X(i)Tai, XP'^^®?®'^^^^^^ '"3? PaaiXeia? fxou, wpbc; Je Tbv Bt; aoiI 
OevTa (jexTbv MapTiva 7capa5(i)(jei^, xaOo)^ eTprjTat, dbrb t^? ^ijOetoY;? oixovo}jl{^ 
Tou T(i)jjLatou ixetvou vfiq Toiv pr^OevTd^v X' uw6pK6p(»yv woaoTiQTo;, 506v xal ir^ 
5ia TYjv TijjiYjv xai to axaTaXuTov tou wpo^avTO? ^rpucoPouXXou Tij? Sa^iXeCac jJid 
TYJ TOia^TYj jJiovYj ouS^v v/^Ei SuvaTOv, tva fji.r^5^v extj tyjv eipYjfji^vYjv woaoTrjTa e^ 
Tb 8yjXo)0£v (ZYpi^tov, et fjir, 0£Xet xat irpoaipeiTat 6 toiouto<; MapTlvo^, tva avi 
to6tou Se^YjTat tyjv ^OeTcav TCOoiTYjta aicb tyj? oixovo|jL(a? tou To^jJiaicu, yJB^ 
xaXo)^, 61 8' o5v, ou jJiev o^eCXeK; aicc^ouvat izphq tyjv 5YjXo)0ei(jav jjlovyjv ttjv csj 
Tb 5yjXo)0sv (XYp(5iov icoa6Tr,Ta to>v X' uicepjrjpo)v, 6^ Stopt^sTat yj PatrctXeta jjlk^ 
auTb^ ^k 6 8r,Xo)06t5 aeTCTb^ MapTtvo^, eav o5to) Sev O^Xyj ovaSe^aaOat xtjv Tot^ 
auTYjv ^coaoTYjxa, (jL^XXet oTepeKoOat TaOTrjV touto Ik Tb OeXr^fjLa xat [tov] opiajxbi 
TYJ^ ^aaCkiioi<; jjlou xal a-icoxXi^po^oov avurcepOeTO)?, ooov Btopt^e-at oot to Trpioi 
TayiJLa, 3 xat (ivTtoTpetj/ov ezi tw icpooetvat tyj BYjXo^OeiOYj [jlovyj 8ti ttjv -jrsp! 
to6tou (ivevoxXYjaiav (xutyj? xai aooxxXetav f. 

f El/e xai 8t'epu0p(5v Ypa{X[X(ZTO)V tyj^ ^aotXtx^i; xat Oeia^; x^^P'^^ 
t6* STS^avo^; ^aotXeO^;, auToxpotTtop SepPta^; xat To)|jLavia(;, jJLYjvt os- 
xefJL(SpiO) 0' t- 

loannides Nr. 7. XXII. Sine anno, 8. mensis augusti. 

Rex Stephanu8 DvJSan tertio scribit de restitutiont agri dicti Monospita ad mona- 

sterium. 

HpooTaYfjLa ei^ tyjv auTYjv u^oOeotv. 

t SufJLicevOepe tyj^; gaotXe^a? |jlou, xpo^TOoxaO^ipie xup *Av8p6vtxe Kavra- 
xou^r,v^. 6 Oeo^tXeoraTo^; ewioxoxoq Zixvwv avef epev ei^; tyjv gaoiXetav j;.ou, d); 
tIj aticox(zOtOTa(Ta oePaofji.(a {jlovyj t^ etc; SvofjLa Tt|jLO)fji£VYj tou ti|jl(ou ev865ou Tcpo- 
^T^Tou IIpoSpOfJLOu xat B(»CTtoTou 'Io)awou xai extxexXYjfjLevYj tou Mevoixso)^; susp- 
f eTT^Or^ Sta xp^oo^ouXXou tou (xytou fJLOu auOdvTou xai ^aotXso);, tou wflbcrcou t^; 
PaotXe(a<; fjiou . . . [Tb] zepi owtyjv tyjv 8yjXo)0€To(xv Syj fJLOvyjv arfpi^iG^ Movs- 
C7CYJT0V 6vofxalJ6fJLevov xaTa tyjv xoo^ir^Ta uiceprojpo)v X', o S^ dTceoTca^jOYj zpo 
•/p6vo)v Tcapa tou §OfjLeoT{xou Feo^pYiou tou STpaTYj^ou a7:b tt^? otxovofjLta; toj 121 

' '-tBEvae^rcou jsirtou oixeiou vf^ ^a^tXsCa [jiou, rJjp NexTj^opou tou Maptivou^ iv Ik 

"* :i& xatpti» Tf,q ouYXuaeu)^ expon^Bt) TCfltXtv autb xae d568iQ wpb? tcv -rotouTov Tuiv- 

:: Itrrov cewrbv Maprtvov Jta YPfl^W*<3fcoq <cou Osiou tyj? ^oiaikela^ jxou, tou ev pLO- 

^^^r/oiq xupCou KaXXioTou tou IlaXaioXoYOu, 3t' ajxuvav xat •MLidcci^ ^]v eT)^e 'jcpbq 

:fcv Oeoq?iXedTaTov lic{axowov Zixvwv, o)^ (jl^ 6vS6t5ajji.evov ei? tJjv auT^jV PajsXefav 

:.^u eu7vti)[JLoc6^/r|V Tiv3t ev tw TotouTO) xatp(j). elTa Xa3(i)v aircb^ [6] oeTtb^ Map- 

.--|wc^ xal aicoxpu<|^a<; tc ToioijTOv dfcYp^Stov, e866Y), d)? eip?)Tat, 3ta xpuacPouXXou icpbq 

rt;v etp73ii.ivYjv cePacjxiov |jlcv/|V, [^t?] eicopfaaTo icpocTaYJxa xat wapa tou d^fou 

: luOevTOu xal ^aotX^d)^, tou icatncou rr\^ ^aaiXeta^; [jlou, xat eSsi^Oirj icept to6tou xal 

- lcapsx>vr,TeuaaTo Tr,v ^aoiXs^av jjlou h BtaXYj^Oei^; Oeo^tXectaTo^; sxCoxo^o;;, IJTt? xal 

:.<r^; Berjcecix; auTOu eicaxoucaca e/et 6dXr^[JLa xat Stoptl^eTai cot, o)^ aiS6t<; i^-fou(JLev(i)^ 

- ■fccccTcactj^ dhcb tou TOto6TOu TcovceTrcou ceTcou tou MapTtvou Tb aircb aYptBtov xat 

; -«opaBwctj^ TOUTO iciXtv xpb? TO (JLepoq T^^ StaXYj^eCoYj^ oePaapL^a? ptcvYj^, xal 

-xntj^ xat vijJLYjTat Totrto avevoxXi^TU)^ xal dBtaceicTU)? xai xoTa tyjv TCspfXYjtl/iv 

-Toj e-fftTropri^YYj^evToq auTw xP^^o?o6XXcu tou db/tou [jlou au6evTOU xat ^actXeo)^, 

to5 ?tamtou TTJq ^actXe(a^ [jlou, xat ouB^v eup(cxYj to [JLipo^; auT^(; e^jct t^ [AS^coxtj 

. xal vojjLtj xat xact toi^ BtxaCotq auTCu oijTe icapa tou 8YjX(i)6ivTO? :cavc6TCT0U 

c£:rccu Tou MapT(vou, ouTe 7:ap' oXXcu Ttvb? twv oi-izxnm et^ touto xata5'jvactetav 

Tj BtevcxXYjc(v Ttva xat eic(6ectv, xpb<; ^k tcv toioutov ^(ivcextov ceictbv tbv 

MapTtvov otxovo[JLT^CYj<; xat So6y) dncb ecaXet[jL[JLaTtx(ii)v xat eXeu^epwv Ttvwv [ccacewv] 

•lccxcccv. tbv icepi to6tou ouv cxo::bv xat tb 6eXYj[JLa tyj? ^actXeia^ [xou xataXajJL- 

?r/et? xai iwe[JLeXT^6Yjtt xal dlwowXY5p(i)cov xata tbv xap6vTa 6ptc[jL6v, cv xat dtvTi- 

Tcpe^ov T^i^ TC [JLepc? vri^ StaXr,96s(c»j<; cepacjjL(a^ (J^ovyj^ kw. tw xpoceTvat autYj 

Bt' dbjiaXetav f- 

t E^xe xai St^epu^pwv YP<x(JL[JLit(«)v t^§ ^actXtxYj^ xat 66(aq /etpb^ 
tb* 2t€^avo<; xpaXYj<;, M-^^'' auYo6ct(i) yj' f. 
loannidea Nr. 8. 

XXin. Sine anno, 4. mensis septembris. 

Rex SiepJumus DuSan monachis monasterii S. loannis in monte Menoeceo concedit 
facuZtatem ooUocandi homines liberos in possessionibus eorum. 

*Optc[jLb<; tou xpaXYj ^ta tou<; eXeu6epou<;. 

t 'Ewet ot [jiovaxoi TYjq ce^aciJLia^ [Jt^ov^? fcu tt{xiou ev86§ou TcpOfi^jTou llpo- 
p3[jLsu xai Ba-rctoTcu 'I(i)awou t^? ev t(I) Mevotxe^i) $taxei[X£VYj<; ave^epov, oti B ' 122 

xJxTr^VTai xepl tb [x(«>p(ov] tou Kpa^a9(jio6vTou -^v 3(3e xp^o^^^^^^^? '^^ *^ 
exiXeaav xat d^TQTtjffav ty)v xpaXX^TYjTa jxou, Tva YevtjTat Spiaixb? ouroi? xai 
:cep(auXXe§(i)9t [ovOpcb^ou^ eXeuOepouq] xat ?cpooxa6ia(i>9( et^ tv)v Tota^TTjv 'ffyt 
auTwv, Tt)v TCapdxXY)ffiv auTtov xpoa3e5a|A6VY) i^ xpaXX6TY)? (wu ezixopY)7ei xjI 
d?;t^pa0euet auroic; tov icapovTa 6p(a{Ji6v, St" ou xpoiTraCet xat d(op(2^eTa(, tva ca&u; 
ovOpcdicou; eXeu6epou^ 9cpooxa6{a(i)a(v et^ ty)v etpY)(x^vY]v y^v xai dXXaxou, IvOs 
^xouai Y^iv, xaTe^wat toutou? avevoxXiJTU)?, avof atpeTO)^ xat avaicooxdoTU)^ xa: 
ouBev eup(ax(i>atv ouTe aicb tuv xaTa xaipob^ xe^aXaTtxeuovTcov, ouTe xopa tuv 
[toc] 5Y)|x6ata BievepYOuvTWV i) a^* ^Tipou Ttvb<; twv dhcivTo^v [Staaeiaixov] , dXXi 
S(aTY)p(i>vTa( dvev6xXY)T0( xai dxaTaC-i^TY)TOt dxb xdaY}^ e?CY)peta^ xal 86ae(i>{, X2- 
6a)^ exoua( xat Ta Xotica vxf^iKonoL auT(i>v xat xa6(j>^ StaXapi^dvouat xat Ta /pujs- 
^uXXa xat Ta 7cpoaTdY(AaTa auTb)v. to6tou yap yjipv* eyeveTO auTot^ xat t: 
icapbv xp^oTaYlii^a ty)^ xpaXX6TY)T6q \jlo\j dq da^dXetav, (xy)v2 aexrepL^piou 3' f- 
t ETxe xat 5t* epu6p(i>v YP^f^fA^^^^^^ '^^^ ^aatXtx^g xal 6eia; 
Xetpbj; t6- ^Te^avoq xpdXXY)(; f. 

loannides Nr, 9. XXIV. Sine anno. 

Bex Stephanw Duian confirmat donationem factam a magno domestico Alexio Raul. 

"ETSpov xpoaTaYfAa 5id ty)v ^yjv, i^v SsScjxev 6 ^i^a^ 5c[jl£- 

cTtxo^; h TaouX. 

f 'Eicet 6 oJxeio? xat xe^tXY^fJievo; ty) PaaiXeia (jlou, (Jti^Ya; So(ji£attxo(; xup 
'AXi^to; 6 TaouX, 5(' i^v eTSe cT£vox(«)ptav •p)? s^? '^b xepi ty)v Ztxva (JLeTO/tov 
T^^; aePaa(ji.ia; PaaiXtxr^t; (Jlovyj; to5 ti(jliou npoBpc(ji,cu tou ev tw 5pei tou Mevoi- 
xeu); Tb ei; 5vo(jLa Tt(ji(J[)(jLevov twv 'Aao)(JLdTb)V, otxeia Y^^I^Tl ^^ dYa6Y) Tcpcai- 
peaet Siexptve xat deStoxe Tcpb; aurb 3td Ypd(JL(JLaTOS auTOu (JLsptxYjv y^v, ^j^uxix^; 
Svexa a(i)TY)p(a; xat (JLvrj(i.oouvou ty)? paatXsia; (xou xat auiou, el^YjTrjae 8e xal 
wapexdXeae wXetovo; Svexa ei<; to e^YJ; daoaXetaq xat ^s^aKbaeo)!; Tuxetv xal 
^poaxdYiJLaTo<; tyj; ^aatXeia; (jlou eictxupouvxo? ttjV auTou Tcpoaipeatv xat 7:pa;tv 
dYa6Y)v $id tcu pY)66'/co? yP^H^P'-*^®^ auTou, ty)v T0ta6TY)v outou [TcapflcxXYjatvj ^ 

*) Kpa?iv I. 123 

iroSe^cqiivir) ^ ^aatXeCa (aou xai tt]v to6tou attiQmv biirXiQpo&aat ^ouXigSetaa, 1^^^ 
HAi;|jLa xal 3top{2^6Ta( 8t3i tou ^rapovTo; npooTOYfJ^ato^ xaTex^tv dicb t^<; ai^(A€pov 
X2t 2ta TO S^ dvevoxXi^iTO)^; icotvnQ xat d8iaaetoTa><;, iTt xat dvafaipeTa)^ xat 
hcaoszdmji^ xai xatd Xdyov yovix6tt)to? t^v ^Oeloav oepaqjiiav [jlov^v tou 
Tt{uou npoBp6(A0u TV)v T0ia6TV]v -p)v, b)^ xai Td Xotxd ouTf]^ XTi^fAorra Td %ph 
zsAAcov '9{8r| xp^vcov icpoc6vTa aurf) xat tv)v i^ auTiiiiv icaoav opiotb)^ dirof^peoOat 
X2i d:;oxep${(etv icpoooSov, xaMx; i^ tou Ypd{A(AaTO<; tou (AeYdXou $o(AeoT(xou icepi- 
Xvj^J;!^ SvjXoi xat 8iaXa(JL^dvet, xal luotetv dxioXOTCoi; TcdvTa Td xoTd Yvti^fAT^v xal 
(ii; eupelv 'rotc ti^ e(ji^ave(a tou ^apovToq TCpoaTdYIAOTO^ tv)^ 3^^(^s(^ I^^ ^ts^* 
JX^tjfftv xat exfOeffiv ij 8taaetap.bv eict tt) vofjifj xat xaxoxt) tov Tu^ovTa icapd 
Tcj [xord] xatpobq to pv^Oev [xtopCovj tt)v ZeXtdxo^ov xaTaaxeTv |jt.eXXovTo^. et 
iiT) ^suXotTO xptOTjvat, dOeTTJ to^ . . . 

Rdiqua dwant. 
loannides Nr. 10. XXV. Sine anno. 

Fragmmtum aureae buUae [regiB Stephani Duian], qua confirmantur poasesaiones 

monaaterii. 

. . . xa6<i>^ xaTeT^s tauTa to SiaXT^^Oev (jiovuBptov xaTd tv)v reptXT)(l>tv xat 

^jvapiiv Tou eici TaT^ TotauTatq icpoaaYWYai? >tat dYopaatai^ 6ictxopT)YT)0^VTO? tw 

lA6f€t TTJg ToiouTT)^ I^ovtJ^ Oetou xai aeicTou xp^opo^^XXou* eTepa y^J et? '^'^'^ Ai^o- 

Ht^rbv dicb irpoaev^ewq tou 'Apa^ovTtvou exetvcu (Ao8tu>v a', ev ^ auv6anf)aaTo 

t: jiipo^ TTJ(; TOtauTT)? |A0vt)<; iojn^Ttov xat dfjixeXta ' /o>pd^ta T:Xr<atov auTou dicb 

"soceve^ewq [tou] MeXtaoTjvou |ao3((i)v i^'' dfJwceXtov dicb xpoaeve^ewq tou BoTpt8d 

xATjoiov Tou TOtouTOu x<*>pa?wu [xo8((t)v t'' evTO? Tou xdarpou 'LeppG^^i xXT)a{ov ttJ? 

,w2nXtx^^ xcpTo? oTxov epYaoTTjptaxbv amo icpoaeve^eo)? tou aoxeXXfou ttj? dYtw- 

"x:t,; {jLTjTpoicoXea)^ Seppwv, tou ZepPou • eTepov otxov epYaarr^ptaxbv 7cXT)a(ov tou- 

"3'J q dYopaa(a<; dicb T^q MagaeXeYYa?' eTepov e5 dYopaata? TOu0p(aT)' ^repov 

^ «Yopaaiac; d:cb tou AoujcrjvdpT) • eTepov e$ oYopaa^a? a:KO tou Y^^P-Ppo^ 'foy 

Toqofa- gTspov dwb icpoaeve^eox; tou 'lepaxvil^T) • iTepov ^evoSoxixbv oTxov dmb 

^pofffivejew^ Tou Apa^dvTa* XT)XOT6ictov ei<; tov TjpYOv tou dYtou NtxoXdou wko 

•pscevs^ewq tou KapBdfXT) • Toxtov evToq tou (Tjtou xdorpou, elq S eup(axeTO 

"fsxcpov TCu[jLT)XapeTov x^^ auirj^; {jlov^i;, eTxa xaTexaXdaOT), ev 2) eupfoxovTat xat 124 

oixi^lJLaTa i\Kfr:vjxi%d * Stepov t^iceov, Iv & eupCorxovtot xal oixi^fjLaTa Iratpidipysu 
ToO KaXKou >tal ti;^ dSeXfTj? outoO Tijg ^wxaCvYj^, \mkp wv TeXouat xat cutci 
Tzpo^ To [Jiipo? TT}? ^YjOefoTjq (jepaqji(a^ [xovij^ Tb eTi^ffvov ept^uTeufjia- evTb? tcu 
eipr^liivou xflcorpou uBpojxuXwve? 6Xoxatpivol 5', i©' ot? xai eicopwoTO to pLspc; 
T^? auTij? ce^acpLfa^ (jlov^ cxat Oeiov xal ffewTOv )^puac^ouXXov gTepo^^) uJpojjuj/jov 
e^ aY^padaq dncb tou StvaBtvou* d[xic^Xt ev ttj TOwo6ea{a tou 4^^'®^ BaaiXeiou sbb 
icpcffevc^eo)^ [toO] <I>tXtxjcou' iTepov eiq tov 'EXai(i>va OL%h ^cpoaeve^ewq tou 'RivTLr, 
xai [toc] tou BovoXoyou x^pdf ta* e^dpLTceXa ev Tf) TOxo6ea(a twv Aaveta>v ^? ^75- 
pao{a; xai i^h xpocev^^EW? MtxorjX tou IleXapYou ]jloB{(i>v u' • Srepov ^ci^pd^iov azo 
xpoffeve^eo)? tou 'Apa^ovTa etq Tb 'AYeX^Tl^Yjv jjloJIwv iq • -pj acxo xpoaeve^ecoq xr. 
[I5J dYopacioq et? tov toxov ty;? MeXtpo^a^; wXiQa^ov tyj? y^? twv KouPouxXewv |jlo- 
8{(ov c^'- ^Tdpa Y>3 ei? 'r»;v Kociav 7cXt)c{ov ty;^ y^(; tou IleXapYOU xat tou Byijjlo- 
ciaxou cuv6pou cuv t^ dicb tou St^^a [jloBiwv pv' • eTepa y>3 StaweptoptcjTo^; tcXtjCwv 
"^? Y^? Twv KouPouxXe{wv xat ty3<; y^? tou UeXapYOu [JLo3{a)v ^au'* etepa y^ si; 
Tb AetpdStov (jloB^cov c' dveu f^? exeice y*3? tou ApaY^Y), ev yj eup^cxovrai xai 
jjLuXoTOXta 860, 69' oTq ewoptcaTO xaTd [JL^poq to |JLepo<; t^? TOtauTY)? ce^aqjLia^; [jlo- 
Yfi^ 6eTov xat cewcbv 5^puc6PcuXXov • [jLeT^xtov Tt[jL(»)[JLevov ei? 5vo[JLa tou xupiou xai 
6eou xal cmripoq ^^[xwv 'Iyjoou XptcTOu eTctxexXr^jjL^vov tou FacTeX^Y^u jjieTd t^; 
xeptox^? xat vo[x^5 aucou xat twv cuv aurcj) Tcpocxa6rj[jLiva)v, e^' ^ eTcopicaTO 
xat TO [xipo<; t^<; TOtauTY)^; ce3aff[x{a^ [xov^q xal 6eTov xat oexcbv yp'jq6^o\jWz^' 
wepi Tb auTb [xeToxtov y^v, IjvTtva expdTet^) Tcp^Tepov 6 [xeYa^ Xoyo6€ty;? 
MeTO^tTY}^ exeTvo^ xal s$66y] xpb^ Tb [xepoq tyJ^ TotauTY]^ [^VYJq 8td 6e{ou %r. 
C6ICTOU xp^^®&o6XXou' ev tyJ toico66c{<x tyj? STpacTptP^TCa? tcXyjc^ov tou ouvopsu 
Tou x(i>pa^{ou Tou Kpa^ac[xo6vTOU5 t^<; 6Bou t^? e^epxo^xivY)!; amb tou xaoTpoy 
Seppwv xai dicaYo6cY)? elq Tbv x<iicecTOV tyj? y^? tou AdcxapYj xal tou ^uaxo; 
(xo3t'(i>v T6TpaxtcxiX{(i>v TeTpaxocttov • iTepa y^ etc TYiv 'I6i<av, ^vTtva eTxev 6 . . . 
dfxxeXov [xo${(i>v x' ^ xepcd^xxeXov 3) [xo5{(i)v <; • e^d^xweXov [xoB{(i)v iS' * Tcpo^oXtjv 
[xaxeXXtxi^v • x<<>pd9tov [xoS{(i)v t'* iTepov [xoB{b>v y' [ffpocx<3c6K5[xevot] Map6aTo^ b 
XaXxeu^ 6 DexXeY^JLivoi; •JJTOt 6 'AvaToXtxo^, s/et "Avvav Y^v^txaS^X^Yjv ty)v 
noTa[x{av, ciiYYa^A^pov 67c' auT^ . . . [xupY) 6votxt<xxbv t^Xo^ vo[x{c[xaTa t8' [xtXXia- 
pi^cta ... 6 ulbq TtcoupoT^ e^et [xr^Tepa ©eoSoipav, ow.oxbv tsXo? ... et^ tc 
X(i)p{ov Tov ndvoxov a;£o twv Kuvy)yo)v, x^P* ^ "^^'^ Mepl^dvYj, ^xet utou? xal 
6uYaT^pa; xat Tep{>.av ^uYorepa Zo[xicp{Tliav, y<*hPpov ew' ^xuty) BXdxov, TdXo; 

*) ir^pojy I. 2) expdcTT) I. ^) /puoaji^fiXov I. 125 

ve{i!?puzr2 0'. XTjpa fj Aeo^a lye\ uibv KoivoTayTwov^ olxtoxibv TeXo<; vo{JLta|jLara 
0', i*^6i Za>ptTl^av afjix^Xtov (ji.o3{(ov q\ ocro tyj? ^GyiWfi^ auToO uzooTadew^, |ji6Xu>va 
X2l x^(7^(jLX&Xov |xo8((i)V (;' xat *ftjv (jloSi(i>v p', TiXo^ vo{A{o(i.aTa 3' urcep Ty){ 
svZtesXTj^OeioTi^ i^ aur^^ e^aXei(i.|JLaTix^{ uTcooTooeit)^ * X^p^dy^izekoy (aoSicdv 0' t^{ 
i^jjitjeiac (jLep{5o^ xal y^; TeXo; vc(jLio(JLaTa B'* ei? to yjaplo^ tcv S^oXcv dhrb 
:f|; {n:ocTaae(i>^ tou Mepl^ovrj ^aXav^^a^' eicexecva ik tout(i>v l^^t iq Toiaurr^ (jlovv] 
mU) iSc6x.TV)Ta TouTa* Tcepc Ta^ Zdppag (JLeTo^tov ei^ 8vo(jLa Tt(A(«>(i.evov tou 
ev oYiocc TuaTpb^ i^(jL(ii>v 'I^oivvou xaTptapxcu K(i>voTavTtvouic6Xe(i>; tou XpuoooTO^xou 
}&£'2 7avTci>v T(i5v §txa{(i>v xai 7;povo(jL{(x>v auToij xa^. Tcxtov i:Xr^o{ov auTOu, iv 2> 
7psoxa&y;vTai xat Tcve^ irr(i>xo{, ^evoc xac eXeuOepoc &cepov (AeT^xtov ei^ 5vo(Aa 
Ti;tu(jLevov tou crftou ev$6§ou (jLe7aXo(JLapTupo( xat Tpoxaio^^pou Fe^opY^ou xat ext- 
xdlXt^ixIvov tou Kpuovep{Tou, 5xep cuveoT/|OaTo (jLev ix 3^6p(i>v 6 ooxeXXdpco^ 
:^c iYt(i>TCCT7)q (xiQTpcx6Xe(i>^ £eppo>v, 6 Moup(jLOupa; Ixetvo^, i^eS^Ov) S^ (JLSTa ibv 
ixcivou OdvoTOv xapa t^; oul^ufou auTou xac T(i!)V xaT3c v6(jlou; xXiQpov6(A(i>v xac 
S'jtSs/ta>v ouTou icpb^ To (JLepo^ Ti}q Tcca^Tri^ oe^ao^JLia^; (xovi); ei$i^oet xat i:po- 
"'fZTTi xat Tou lep(i>TdTou (jLiQTpoicoXtTOu Zeppd^v xal ui:epT{(jLOU (jLeTa Ti}^ icpoaY^xouoir;^ 
li/Tlj) {^ooTdoe(i>q xac Td^v 'Repc outo) ocxiQ(JLdT(«>v xac tou iuXcvOoxt^otou xup^ou^ 
ipLirsXoxept^oX^ou 7up(i>0ev auTOu* ^Tepov d(JLi;dXtov £v tvJ T07:o6so{a tou KaXo- 
YSpou' liepov d(jL?:eX(i!>va e{^ tov Sycov 'Itodvvtjv Tijq 'H(jL{oe(i>^ * Stepov d(JL7:eX(i>va 
^v Ti; ToiccOeoia tou *£Xai(i>vo^ 0Tpd{jL(jLaTa ^'' evToq tou xdoTpou Zeppu^v otxi^- 
{1272 dv(i>Ya((oxdT((>[Yft] ?' e^ dviaXXaYijq d7:b Eivou tou Moupxoupd xat twv 
bi-nwv iievTe tou dvs^toO aurou tou Moup(Jioupd* tvjv e$ dYopao{a<; dxb tvJ; 6u- 
Y27p'v; Tou Tp{^oX exe{vou (jLep{Ba(; Suo, (jL6Bia px', (I); ty;; Xoti:^; tpivti^ (jLepiSo; 
xx:s)rc(jL^^ «apd tou SuvaBcxou e^ dvTaXXa^^; tou etpr|(jLevou Sevou • iTepov jrw- 
?if»v dq Tvjv KouoTov wXvjo^ov tou DvjYBspr^ (jloS{(i>v o ' iTepov x^^^pd^tov xXvj- 
^iov TouTou (jLo8{(i>v c' i^ i^opada^ di:b tou etpv;(jLevou Sevou* liepov x<*>P^(ov 
"Xi;ci9v Tou (ji6X(i>vo; Tou naXouxv) (jlo$(u)v S' di:b 7:pooevl§eu>( tou Kavaxiou xai 
si; xbv £uaYYeXiTl^v;v' iTepov yjii}pd<fio^ ^o 7:pooevi§e(i); tou *A7:Xe(jLiX^ (jlo8{(i>v 
i' uepl Tou Ziyya et^ to x<*>p(ov • • • 

Beliqua desunt. 

loanmdes (Nr. 11) unit hoc fragmentum cum antecedente Nr, 10, id estprae- 
c«pto regis de donatione domestici EatU. Nobis videtur esse fragmentum aureae 
^niUae de possessionibus moncuteriif cuius initium et finis desiderantur. ^) xat aOrou( I. 126 XXVI. Sine anno. 
DoncUio facta monasterio a monadlw lacobo confirmatur. 

t 'Ewet 6 awb to x.affTpov Zv/ym [ixovoj^b^] ^) 6 'lixco^o^ lx**v 8ta xp^»- 
^oOXXou T))q ^a^tXetaq p.ou xepl to Totouiov xiorpov [AOv6Bpiov ei^ 5vo(xa Tip.bH 
(iievov Tf|? LWcepoYte? OeoTOX^u y^t extxexXv}[jivov ty}? 'OoTptv^g xal 6ewv vasv 
eTC'6v6[Aorr( TeTi(Aig[Aevov tt^^ dYia^ 'Avaffraata^, Sti $e xal etq to yjbipiff^ ibv 
6oXbv •pjv [Ao8(ii)v ff' xora X^yov YOVtxoTYjro^ xat xor^x^^ TauTa icpooexupwsev 
oMXo^ St3e Ypac[Ji[xaTO^ omtcu rjj xora Tb Mevotxetav 5pog ae^aqjita (ji.ovv] tv) el; 
5vo[ji.a Tt[Mi>[iivY) Tou Ti[i.{ou ev$6^ou xpo^Tou npo8p6[AOu xai BoTCTtoTOu lioiwsu^ 
TOxSet^ xapa tc^v ev auTfj [Jtovaxiiiv 8ta •^pd[L[MLiOQ auTcov, ^etv 6a:o toutuv 
Xoptv xu^epvi^9eu>^ auTOu ^), 5<xov SetTai xai §iaXap.0iveTat ev outg) xat 'jcapexaXeffs 
YevioOat auTco ei^ touto xai icp6aTaY[Aa, ri ^aotXeCa [jlou tov icapovra 6ptqjibv 
erixopiQYS^ auTci), 5t' ou xat 8iopi^eTat . . . 

Bdiqua desunt. 

loannides Nr. 12. XXVII. Sine anno; 6. mensis octobris. 

Eex Stepkanue DuSan donat monasterio agrum dictum PodoUni. Initium deest. 

. . • ol [Jkovaxot T?) xoTa to 5po{ tu>v Heppdiv to xaXou[jievov MevoCxewv . . . 
ae^ao\kia [jiovij vFfi xepticoOi^Tcu 6uYaTpb^ t^^ ^^dtXe^a^ [t^ou], ^iqy^^^^) v^olK' 
Xa{vT)^ Ssp^iag TT) et^ 5vo[xa Tt[ji.ci)[JL^VT] tou Tt[ji{ou iv56^ou xpofi^Tou Qpo5p6{Jisj 
xal BairctoTou 'Io)avvou, TijTi^aavTO tyjv paciXeiav [jwu to xept to teuY»)^**'^^^^ 
auT^^ Tb xaXo6[jLevov IloSoXtvou euptox6pLevov auXaxtov, 5xep ^v tcXvjo^ov tou [UTO- 
^{ou Tq^ auT^^ [xovT]( tou *Eof tY(JL^vou ^), tvjv 7capixXr|Giv ocutojv 7cpoo5e^a[Jieyi; 
i^ ^aaiXe{a [Jiou iy(Zi HXr^^Ka xat 5iop(CeTa{ aot, iva, xa6u>^ 5e^ Tb xapbv i^poo- 
TaY[i.a, xapa5([>ai)<; to eipr|[jLivov auXobctov [jLeTa vfiq ev auTG> ^aXTrj^ xat vo[a^; 
xat xepto/Y]; auTCu, to{vuv xai dicoxXiljpuaov, ci>{ to icapbv t^{ ^aatXe(a^ [xou 
5iop{|^eTa{ aot icp6oTaY[Aa, 5 xai devT{oTpe<|/ov Tcpbq auToix; 5i^ dofiXetav, ?va m Confer dipl. Nr. XI. ») aOTwv L ») T<j<paY[jL^vou I. 127 s: lieia as e^aT/pkc&it^ioi xa Toiauia x-n^ifJLara BiatYjpo^tv ouTob^ dvevo)rXi^tou^. 
[n;vi 5KTCi>0p{ot> <;' f. 
laanmdes Nir. 13, XXVni. [6853—1353], meuse octobri, ind. VI. 

Bex Stephanus Duian confirmat monasterio possessionem metochn Sanct4ie Barbarae, 

"ETspov wpoffTaYlAa tyj»; pautAeta^; xuptou STs^avou Tcept t^^ i^ia^ 

Bap^apa^;. 

t '£xel ot eupt9x6(xevot .{aovoxoi ev vf^ xata to Spo^ tou Zepptov, to xaXoOpievov 
MsvGotecitv, Staxei{i.dvT] oe^aaiJLia {ji.ovyJ rqt; TceptTCoBi^Tou OuYOTpb^ tyJ^ ^ootXetag 
i&ou, T^^ 6(W|XoTiTY2(; pir^YatviQ; Sep^ta^, ty] et^ 5vo|ji.a Tt(jui)pLivy) tou dftou evBo^ou 
•pscn^ou [DpoSpoiJWu] xat BoKTtoTou Iwavvou i^TiiJoravTo Ti)v ^actXeiav fjtou tov 
xcpi TO l^euYTQXaTetov airn;^ to xaXcujJLevov Bepvopou? euptffx6|jLevov euxTi^tov oTxov, 
t:v st^ ovojjta TtfjuoiJLevov rf^(; ar^ia^ pieYaXo[xdpTupo<; Bap^dpa^, 5x0)^ eup{oxT|Tat 
ei; iJLeToxtov t^j; xot' aurou^ TOtauTYj<; [jlov^<;, ttjv aXvtiai'/ auTwv xpocSe^afjLdvYj 
t; ^aotXeta jjlou 3iopiSeTai l^iXa^ioOat xai xaTi/etv auTou^ tov SYjXcoOevTa euxTi^i- 
ptiv clxov jjteO* wv xexTYjvTat ei? [jieToxicv t^<; StaXYjfOetOY)^ (aovyjc, xai [jly) eupioxeiv 
£zl TYJ xoToxYj auTou; TTapd Ttvo<; Siaoeio[JLbv 9) Stev6xXY)otv olavSiJTtva. toutou 
tV vA?^^ dTCeXu6Yj TYJ otaXYj^OetOT) oe^ao^JLia [xovyj tou IlpoSpc^jLOu xai to xapbv 
"pcoTo^iJLa TYjc; PaotXsta^; [jlou, 6f6iXov irpooewat auT^ St' do^dXeiav f- 

t Eixe 3t' epuOpoiv Ypa[X[JLdT(i)v t^^ ^aoiXtxYJq xai Oe{a<; x^^P°? 
Tc* STe^avo^; xtoTb^ ev XpioTw tw Oew xpdXri^ xai auTOxpdTcop 
l£p3ta^ xai T(i)[jiavta<;, [JLY)vt ^xTo^pio) tvS. ^' f. 

/oannzicieff Nr. 14. Ind. VI. est etiam anni 1838. K XXIX. Sine anno. 

^ 8tq>hanu8 Duian donat monasterio Sanctae Anastasiae Pharmacolytriae bona 

fratrum Cyriaulorum sita in vico Castitza. 

np6oTaY[JLa Stefdvou tou xpdXYj Sep^{a^ xai T(i)[jLav{a(;. 

f 'H xfaX6TYj^ {JLOU ^x^^ OeXYj|jLa xai Stop{2^eTat St3t tou xap6vT0^ aur^^ 
^pocTdYjJLaTOj; xai euepYeTet irpb^ tyjv oepao^JLiov [jLovijv tyj? dytai; ev865ou [jLeYaXo- 128 

|i.apTupo^ 'Avaffraata^ tt/? 4>ap|j.axoXuTpta? xf^q itepi xb yjiipio^i Tijv- KdfsxiiLXi 
SiaxcC{jLevrj(; ttjv zepl to auTO yjjipio^f Tuaaav uxoJTaciv twv Sjo osbTa^dX^cov, Upewv 
Twv Kupia6X(i>v exeivcov xal xXvjpixwv Tij^ xaOoXixi)^ exxXr^afa^ ZeXtx^^o;, tsu 
Te xuptou Ar^jjLTjTpiou y.al tou xupiou Fewpf (ou, xal b^sOs,ei xorexstv xal wi\u^x 
TauTifjv waaav, xaOo)^ xal icap' exeivwv xaTe^xeTo xai eSeoxclieTO, avevoxXi^<"(i>; 
zfltvTrj xat dBiaaetaTw^, eTt Te dtva^aipeTw^ xai dvaTcoarcaaTto)^, eXeuOepav Tcavxr, 
xai dxaTaBo6X(i)Tov xai dvcoTepav ^a^/Tb? TeXou? xai ^dpou^, ax; xat t^ dXXa 
TCdevTa, 5aa eupioxeTat xoT^x^uaa xai vejjLO|jL£VY;, xai auvtarav xai ^eXTtouv, xaOw; 
dv i^|JL7:opYi xai S^vr^Tai 6 xaTd xaipou? aurijc; TcpoioTajjLevo?, xai oncXS^^ icoielv xai 
ii:^ auTYj, 5aa xai eTtt xoXq d}^Xoi? icpoaouai e^ OLpyr^q^ pLtjSevb? toiv dTcdvTbiv twv 
Te xaTd xaipou^ xaOoXixcoq ft (jLeptxa>q dv Th) TotouTO) to7C<i) xe<paXaTTtxeu6vT(i>v ij tuv 
Ta Sr^fjLoata StevepYOuvTcov ^ twv xXr^ptxcov Zekiyp^Ti^ f| ^T^pou Ttvb; twv dicdvrwv 
eiciOeaiv Ttva xai eTO^peiav 9i Staaeta|jLbv xai ezoStafJLbv twv tu/^vtwv xr^ pir,6£ioT, 
icpoaavaYew ^ilovy) i^i Tfj xotoxtj ^*^ ^^1^71 "^? «ut^? uTcoariaeo)?. toutou y*P 
Xdptv eYeveTo xai to Tcapbv TcpoaTaYfi-a tyj; xpaXcTr|Tc; jjlou 3t* daf dXetav f. 

f ETx£ Ss xai §t' epu6p<i)v YP^I^fAdTa^v tc' ZTe^ avo; KpdXXT;; f. 

loannides Nr. 16. 

XXX. Sine anno, mense octobri. 

Rex Stephanua DvJSan dirimit controversiam ortam inter mofiachoa monasterii 
8. loannis in monte Menoeceo et monachos monasterii Iberorum in monte Atho de loco 

dicto Ceranitza. 

''£Tepov TcpoaTaYlxa tou auTOu yipdWTi xai ^aaiKitiiq xup £Tef>dvou. 

f 'ETcei ot pLovaxoi Tij^ ae^aafJLia^ {jlovyJ^ tou ti{x{ou ev86§ou ^po^i^Tou Qps- 
Sp6[jLou xai BoncTtaTou 'I<i)dvvou t^; xoTa to 5po^ tcuv Zepp(il)v to xaXo6{JLevsv 
Mevo(xe(i)v StaxetpL^vri^ dve^epov, 5ti xoTexc/Te? totcov Ttvi ei? Tb toioutov opo;, 
xaXou[i.evov KepdviT^av, Std Sta^^piov dxoYpa^ txcov StxatcafJLOTcov iid xp^vot^ txavci; 
dvevoxXiijTf»)?, eupov icpb iXtYOu SievdxXiQatv xai ^^(Oeatv dic' auTW wapd twv ei? 
[Tb] &Y^ov 5po^ Tou 'A6(i> euptaxo|Aev(i>v (JLOvaxcov '10i^|p(i)v, exovrcov xat auritfv 
[Ltxoym ei^ to ouTb Spoq tou Mevotxid)^, dt^ xai T07ctx(i5^ noXXdxt; dvrtxptOevre; 
TcoXXat^ Tatq jjLapTupiat^ xai Taiq TceptaTdaeaiv diceBei^av, auTdov elvat tov ^r^Oivta 
Tojcov TTiV KepdvtT^av, (jLtj e^rjauxa^dvTOJv 8e Tdiv pLOvaxo)v Tdiv S-v]X(i>OevTb>v l^Tiipcov 
Tai^ TotauTat^ TOTCtxat^ xpiaeai Te xai dzoSet^eatv, dveSpapLov ol TotouTot (jLovoxci 
TYJ^ etpTQ[jLiyr,(; as^aajjLia^ |jlov^? tou IIpoSp6|jLou xai eicopiaavro icpoaTOYiJLa icapa 129 

« 

TK) ^oo jjLou auOfiVTOu xal PoffiXsw?, xou icdxicou rqq PaatXeta? [aou, xp6? Te 
ibv oupwcevOepov auxbv •rij^; pacrtXeia^ |i.ou, Tfpa>TO&effTtap(TY)v )wp 'Av8p6vtxov tov 
Kavioaoujrivov, Iq eupioxsxo e?? xe^aXY^v tou tcwou twv ZepptSv, Iti Be xai tov 
otxeTov Tg ^offtXeta iJi,ou, x6piov At)|jLi^Tpiov "A-^eko^ tov MeToxtTiQv, euptax6|X€vov 
ipu; etg xe^aXt^v tou ouroSt t6uou to>v Zspp<i>v, xat eSixatdi^OiQaav xai ?cap' 
ajji^oTepaw auToiv eYYpa^w;, eSei^OYjaav 8e Tuxetv i%\ toI^ Toto^Tat? xptaeat xai 
rpoaTcfvpLaTO^ t^^ ^aotXeia^. ty); TotauTiQ^ Beii)oea>^ ouTtov eiroxouaaaa iq ^oatXeia 
1*^ Tc xapbv e3ctxopT)7ei auToiq 7cp6aTaYiAa, 8t' ou StopiCeTai, xaTixstv Tt)v StaXv)- 
?6ewav (jiovrjv tou Ttjjifou npo5p6|Jiou tov ^tjOevTa t6i:ov ty)v KepovtT^av xora T3tq 
::€ptXi^^e(^ Tfa>v 7cpoa6vT(i>v on^^)^ &q etpTjTai, dzoYpaftxtov 8txatb>[JLdET(0V, IfTt 
^ X2t fa>; eStxato^^aav ot ev auTYJ pLovoxot 8t3e Td>v elpT)fxev<ov %pi9tm xai {jlv) 
eOptoxetv TO dicb TOuBe xapa t(i>v 8r|X(i)0evT(ov |xova)r(i>v l^^/ip^ov eict t(i> ^v)6eVTt 
ir^ KepaviT^rj^ t6wi) tt^v Tuxouaav intOeatv f^ Stevc/Xriatv. elq ^kp tv)v irept 
;s6t&u ao^aXetav exopv)Yi^OT) xr^ Tota6TV) ae^aajjL^a (jlovv) tou npoBp6{JLou xat Tb 
?2pbv T^^ ^amkeiaq (jlou TCp6aTaY(JLa {jLV)vt 6xT<i>3pC(i) . . . 

j- Et^e Be xai Bt^epuOpoiv YP^I^f^dT^ov ttJ^ ^aatXtxT}^ xat Oeta^ 
Xstpc^ t6* ZTe^avog xpdXT)^ auToxpaT^op Zep^taq xat T(i>(jLavta< f. 

EupioxovTat Se xat xpoaxaOi^(jLevot ev t(o TOtouTtp dYptSftp vf^ RepaviT^T]^ 
ixxaXat, o? xai xaTaXoYiCovTat dq y®^'^^' '^? P-ovrjq, oT xai exouaiv o5t(i)? , . . 

Nomina desurU. 

locatnides Nr. 18. XXXI. [6854—1346], mense apriU, ind. XIV. 

Sex Siephanua DuSan concedit Georgio PJiocopulo jvs erigendi molam. 

np6aTaY(JLa 5td tcv (x6X(i)va tou auTou <t>(«)xo7:ouXou tou ^aatXeu)^ xu- 

p{ou ZTefdvou. 

t 'Eiret 6 otxeio^ tt) ^^atXeCa (jlou, xup FeobpYto; 6 ^(i)x6xouXo<;, eStxattoOv; 
C'i Ypa(i(i^o^ Tou otxeiou auTT) xefaXT;;^) t^; Oeoa^oorou x6Xe(o<; 2epp(ov, xup(ou 
M . . . TOj 'A&pa^jLxdxT), xai twv Xotx(ov dpx6vT(ov ttj; PaatXeta; (jlou xat twv 
2vn(jwTaT(ov exxXr|ataaTtX(ov dpx6vT(ov, &aTe xoifjaai aOveYY'^; tou (JLuXtovo; aurou 
xal ItEpcv u3po(A6X(ova, xat eSei^jOiQ eict t(o TotouT(i> 8txai(OTrip((o ^pd[f.[>,(xz{ xoi ') ouTuy I. ^ auTU) xs^aX^ I. 118 

vriq T0ta6nQ^ X^P^? ^^ ^^ vapahijyjdiai xpb; autcv tt)v TTOffCTyjra. dtb ^^ ouS^v 
I^Oaas Y6vea6ai toDto icap' outwv, ouvePt) 8i xat ei? T3t TCpaYfxaTa oOv^uoi;, av- 
eSpajjie waXtv 6 auTO^; MapTivo? [^p^? ""jv paotXeCav [xou] xat eliil]Tirjoe xai ^ape- 
xoeXeae xai dS66iQ 'irpb? auTbv to TOtouTov flcYpStov, dpT(<*)? 8^ aTjjTT^iOaTo Tt;v 
IJtJTTiOtv xai 8taq>opav zept tou ayptbioo^) b StaXyj^Oei? OeoftX^oTaTO^ eTctcxoxo^ 
Ztxvwv, ejx^avfoa; i:pbq aut^v to ewtxopTQYTiOev, w^ eipT)Tat, vf^ TOiauTjj cepacpLta 
pLoviJ XP^^^P®^^^^^ ^^^ xapexdXecev, w^ 3lv 5t3t t^v icxuv xat -^repOwirj^Jtv toO 
8iaXif)906VTO<;" 5rpu(JoPc6XXou 8topicr|Tat if PactXeta |i.ou xat txavoxotT)OY) iXXaxoOev 
6 JtaXrj^Oei? ceP[acTb?] MapTtvo? Tb o^eiXofjievov touto StoicpaxTtxbv •rocbv dvTt 
Tou StaXiQ^OevToq dYpt§(ou xoTd to dvucTdpY)TOv, to Se TotouTOv dypi^tov Mov6- 
c7CY)Tov xaTexTiTat xdXtv xapd T7j<; 6ipifj[i.evY)<; cepacfJL(a? {^ovTjq, Tfi-^ou^i tq ^actXeta 
jjiou 8td tJ)v Ttpt,Yiv TcpoTiYOUjjLevtj? [xpd^edx;] 2) xat to dxardXuTOv tou ^YjXojOevro^ 
XpucoPo6XXou, Sti 56 xai Std tyjv xept to6tou l^i^TYjctv xai 7capdxXY)Ctv tou 5y)Xw- 
OevToq OeoftXeordTOU eTCtcxozou Ztxvwv S(xatov xai euXo^ov XcYtcajxevY) touto, 
e^et OeXYjiJia xai Stopt^eTat cot [oixete tyj ^actXeta [ji.ou, xe^aXY) BoXepou]. exet 
eupicxeTai xepi Td^ Sippa^ i^ otxovo[Ji(a, :^v eT^ev 6 dvY)p vfiq OuYorpb^ tou Tw- 
[jLa(ou ^xeivcu 6 ZapaxYjvb<; XeYo^JLevo^, xoc6ty)to<; oiica, ax; dvY^YY^XOY) tyj Paci- 
Xeta [xou, vo[xtc[JLdT(t)v x', -^v xaTe/et dpTiax; t% y^vyj exeivou, xap* 6ptc[jLbv ty;^ 
^actXeta^; [jlou, xpoXa^ouca xai et^ cuvotxYjctv dOdc[JUt>^ uxoxe(ptov auTYj^, xapa- 
S(i)cet^ dxb To^TYji; xpb<; tov ^YjXuOevTa [cePaorbv] Maprtvov dxepa(av xai dvu- 
crepYjTov ex tyj? [twv] x' vo^xtqjidTwv xocoTYjToq, et? fjy xaTaYpd^eTat, u>? eijpYjTai, 
8id xpaxTtxou auTOu to Sr^XwOev dYptStov, tyjv 8e eTepav xocoTYjTa t^v omb t^? 
Tota6TYjq oixovo[xta^ xpaTi^cet^ xai xeptop^cetq^), XeY(i> tou 8r|[xoctou, ecr' dv 6ptcYj 
xepi auTYjq i^ ^actXeta [xoU; ocov Btaxptvet xai e^et OeXYj(xa, izpoq de tvjv ir^tH' 
Oetcav cepaff[x(av [xovyjv dxo8ci>cet? Tb TotouTov dYptStov to Movocxyjtov, xai xxc- 
e^YjTat xai v^[XYjTat auTb touto dvevoxXijTwq xai d5tace(cT(i><; xaTd xdcav t^jv icxuv 
xai xepiXYj^^tv tou xpoextxopYJYYjOevTO^; auiYj, xaOox; eipYjTat, /pucoPouXXou tyj? pa- 
ctXeta^ [xou, xai xoir^cov xaTd to xapbv xp6cTaY[xa, o xai dvTtcTpetj/ov ext iw xpoc- 
etvat Tij SY)Xoi)OeicYj cePac[x(a [jlovyj ei? dc^dXetav. aizh Se t^(; 6xtXo(xou otxovo[x(a^ 
TYJ; SY;Xa>OetcYjq T(i>[JLa(a^ OeXr^[xa I^yj irj ^aa(Xeta [xou, (l)^ xai dv(OTep(*> etpYjTat, 
tva [xr^Bsv extSticYj? xpo? itva [xe^pt xai tou [eXaj^^cTou], exetSij YV(«>p(oat [xeXXet; 
8t' eT^pou xpocTdY[xaTo<; Tb xspt TauTYj<; OeXr^^xa xai to optc[xa T^t; pactXeia^ [xou f. 1) In apographo I. hic inseritur npb^ tijv ^agtXEfav [jlou, quod snperius habes 
in conteztu. >) Supplevimus. ') 7:epiop)j(TEi( I. 119 

■/£tpb(; t6" jjiTjvt d7:piXX{(i) %q ... f. 
/(xifmKiM ^r. 6» 

XXI. Sine anno^ 9. mensis decembris. 

Bex Stephamts DuSan iterum scribit de restitutione agri dicti Monospita ad mona- 

sterium, 

np6(jTaYH.a C ^h 'cV «ut^'' uTCoOedtv. 

f Otxeie rfi ^aviXefa [jlou^ do|i.eoTixe xup 'Icixxvvy} TapxavtuiTT). -^ ^aaiXe(a 
pisu 3topi2^6Tat 00'.. ^pb xp^''^^^ ^(^ XP^^^^'^^^^^^ ^^'^ [AeotTsia^ TiJ^ icepcicoOi^Tou 
^u^aTpb^ tjj^ ^aatXeCa? jaou, ti}? utpTQXoTfltnQ^ xpaXaivrjq vqq au8evTOTCo6Xa? aou, 
zplq TYjv xoTa To hpo^ Mevotxeb)V BiaxetpieviQV ae^aa{i.iav [jlovv)v tv)v et(; 5vo(Aa 
Tt{jui)[jLe*;r|V tou Tt[Aiou Tcpofi^Tou npo$p6|Ji.ou xat BornTiOTOu 'lu^avvou to Tzapa vfi^ 
iciauTYi^ [wvfi^; euptax6[jLevov ir^piiio^^ to Xe^o^Jievov Mov6a7rr)Tov, owep xareixeTO 
^psrepov 3ta xpaxTtxcu etq otxovo[Jitav xap3i tou oixeiou Tvj ^aatXeCa [jlou, aexrou 
xupisu NiXT)96pou Tou MapTtvou, avTt woa^TiQTO? vo[jita[JiaT(»)v X' . . . %poq auTOv 8e 
xbv aeicrbv MapTtvov eBiSou to [jiev xp6Tepov avTt toutou xdpv* zpoaoStou auTou ^) 
vsjjL^ifffjLora] . . . i:p6 tivoi; 8' ^lti xatpou BttoptaaTO i^ ^aatXeia |xou, tva 8o6i) 
T« TotouTo) MapTivo) avTt Tou 8T)Xa)6evTO? otYptStou d%o tt)? otxovo[JLta? ^<; xaT- 
£iX£ icept To^; Seppa? ig 6uYaTT)p tou Ta)[JLaiou exetvou, xoa6TT)? vo[xia[JLaTa)v X', 
5ta Tb Tva xaTe/TjTat to 8T)Xa)6ev dypiho^ xapa ttjc; etpT)[JLevT)(; jjlov^? dvevoxXiJTa)?, 
xju^T^Ta)^ xat dBtaaeiaTO)!; dvTt 7uoa6TT)TO<;, o)? 8e8T^Xa)Tat, vo[JLta[jLaTa)v X'. dprditi^ 
II £Yva)ptaev 1^ ^aatXeia [jlou e^ dva^opa^ tou ^eoftXeoTotTou extax6xou Zt^vo^v, 
:; cuveanJaoTO ttjv TotauTT|V [jlovt)v e| otxeta)v x6Tca)v xat dvaXa)[jLdTa)V, 5Tt ou8ev 
::£{6cTai 6 8T)Xa)6ei<; Maptivcq dvaSe^aa^at ex t^? pT)6eiaT)q otxovo[jLta^ Toi3 Ta)- 
[xatsu exeivou tt)v 8r|Xa)6£Taav ^oaoriQTa twv X' vo[JLia[jLdTa)v xat 8ti touto ou8e 
tb [Jtepo? TTj^ 8riXa)6etaTj? [jlovtj<; e^^veTo dx^xTjv ev xotoxtj tou ^r,6evT0? dypt^iou 
Tcu Mcvoon^TOu, xal TcapexdXeae xat il^fyrrict xat au6t?, 6^ dv 8toptaT) i^ paat- 
A£ia [jiou xat dicoXu6Tj TcpooTaY^JLa ei<; tt)v zepi to6tou Se^evreuatv xat dicoxflcTd- 
riazvf TT3<; etpT)[i.£VT)<; [Jlovtj^, rr)v ^ouv «apdxXTjaiv auTOu xpoe^e^a^jLevTj ii Paat- 
/.£(a [jLou e/et 6€XTj[jLa xat 8top{2^eTat aot, a)(; d^, xa6ax; 8taxo[jLta6i^ icpb^ ae to 
«apbv xpoaTOY^jLa, ex tou icapauTtxa wapa8a>aT)^ au wpbq ttjv Toua^Trjv [jlovtjv ttjv 

>) OR^Tb^ I. 120 

et<; Tb 3r,X(«)0£v aYp(5iov TcoaoTTQta xwv X' u7cepic6po)v, xai oiKOv5{xiQcrov xaTixs» 
xai Seoxol^eiv auxtjv 8t) Trjv icood-CYjTa 5i3t tyjv wepCXiQt^iv xai ?oxv)v tou ewtxop>iTT3^ 
O^vToq aurij, o)^ SeSi^XwTai, xp^^^o&o^^^^-^^ "^j? PaaiXeta? [xou, icpb? 8e tov STr;Xa>< 
OivTa (je-TCTbv MapTiva TcapaStbaeiq, xa8<i>^ etptjTat, d«cb Tij^ f>r/6etcY); otxovcpLiaB 
Tou Tu)|xa£ou exetvou t^<; twv prjOevTWv X' iwceproipu^v TCoaoTYjTO^, 56ev x.at et:^ 
8ta ty;v TiixrjV /.al to axaTotXuTov tou TcpoPivTO^ /puaoPciXXou TiJ? 3ao^tXe(a:; jxoi 
Ti5 Toia6T7j [jiovi^ ouS^v v/ei BuvaTOv, tva |xr,8^v iyri tyjv etpiQ[x^VT;v TCoaonrjTa et^ 
TO 8tqXo)6£v dYp^^tov, ei [xyj 6eXet xat TcpoatpetTat 6 TotouTOi; MapTTvo?, Tva ovt 
to6tou Se^TQTat tyjv ^Tj6eTaav roacTr^Ta aTcb tij(; oixovo[x(a^ tou Tw^xaCcu, f^li^ 
xaXtiS^, et 8* o3v, au [ih ^^e^Xet^ aTccSouvat Tzpoq ttjv ^yjXw^ewav [xov^jV ttjv e'4 
Tb 8iQX(o6ev dtYpf^tov 'Jcoa^TriTa twv X' uirepirjpwv, d); Biopt^cTat ifj PaariXeia jxcu, 
autb^ 84 6 8rjX(i)6eiq ae-iCTCi; MapTtvo^, eav ot/TO) 84v ^dX"») dva8€5aa6at tyjv Tct- 
aiTYjv -icoaoTTjTa, [xeXXei oTepeTa^at Ta6T7jv Toiho 8e Tb 6dXiQ|xa xal [tcv] opic7|xcv 
Tij? ^aatXsfac; [xou xat diroicXi^pwaov dvu7cep6€TO)c, oaov 8topt^cTa{ aot to -Trpca- 
TaY[xa, B xa: dvTiaTpe?j/ov eTcl tw wpoaetvat ttj BYjXw^etarj [xovyj 5td tyjv -jrspi 
to6tcu dvevoxXYjatav owtyj^ xal da^dXetav \, 

f El^s xal 8t' epu6ptov Ypai^f^dTu^v tyj^ ^aaiXtxTjt; xai 6eiaq y^£f.pbi; 
t6* STs^avoc; ^ix<ji\t{)<;^ auToxpdTO)p Sep^ta^; xai To)[xav(a<;, [XYjvt §e- 
xeix^pio) 6' t- 

loannides Nr. 7. XXII. Sine anno, 8. mensis augusti. 

Rex Stephaniis Dufan tertio scribit de restitutione agri dtcti Monospita ad mona- 

sterium. 

np6aTaY[xa et^; tyjv auTYjv U7r66eaiv. 

f 2u[xic6v6spe tyj^; ^aatXeCa? [xcu, ?cpo)T0a:ca6dpie xup 'Av8p6vtx€ KavTa- 
xou^riV^. 6 6eof iXe^oTaTo^; ewiaxoico? Zi^voiv a^^i^epe^ tiq tyjv ^aaiXeiav jxou, w; 
ifj dTC0xa6iaTdaa asPaa[xta [xovyj t^ €»!<; 5vc[xa Ti[xo)[xsvrj tou ti[x(ou evJo^cu ^rpc- 
9YJT0U lIpoSp6[^.ou xat BarctaTou 'lo)dwou xal eirtxexXrj^xevYj tou Mevotxso)^ suep- 
Y€ti^6yj 8td xpuGo^oQ^Xou tou dY''cu [xcu au6^VTou xat ^«^iXeo)?, tou icdwrcou ttj; 
PaatXeCaq [xou . . . [zo] %ep\ auTYjv t^v 8YjXo)6etaav 8yj [xovyjv dYpCiiov Movs- 
CTCYjTov 6vo[xa!J6[xevov xaTa tyjv 7Coa6TYjTa u7cep7c6po)V X', '6 Byj dTceoxda^rj r^po 
/p6vo)v Tcapd Tcu 8c[xeaT(xou Feo^pYicu tcu STpaTYJYcu d-jcb tyj? ctxovo[xta; tcO 121 

:a9ae7zxo\j otTzoij oJxstou tf) ^aatXsCa [Jiou, xup NexiQ^^pou toO Motpttvou, ev ^^ 

w xoeipcd zfiq mrf/jKreii>^ expon^OY) xiXiv ourb xai eS60ir; xpb^ tcv toioutov xocv- 

«iwTov aewtbv Maprivov 5ia ^^pdmia^zo^ tou Seiou lij? ^aaiXeCa? ;jlou, tou ev [xo- 

iccxot(; xupteo KaXXfctou tou DaXaioXoYOu, 8i' afxuvav xai xaxtov, ^^v eT/e Tzpb^ 

ic"/ OeociXedtatov ix{oxoxov Z'.)rvwv, (i)^ [jl^ ivSei^afjievov et^ tijv autr,v paaiXeCav 

EO'j £uvvwiJLOo6^/Tjv tivA £v tw toto6t(«) xatpo). eTta Xa^cbv autb^ [6] aextb^ Map- 

tbtoq xal flhcoxpu^ja^ tb toioutov dr/piStov, e860Y), o)? etpYjta», 3ia xpuacPouXXou izph^ 

:t;v £ipv](jLeyiQv cePaopiiav jxovtJv, [^ti^] eropiaato xp6otaY|jLa xat xapa tou ovteu 

rjOevtcu xat ^aatXecoq, tou luoTncou ti^^ ^aatXeia^ [jlou, xai edei^OYj xept to6tou xat 

::ap£xXYjTe6aato tYjV PactXeiav jjlou 6 BiaXYj^Oet^ OeoiJtXea-ato? ex^axorro^;, ^tt^ xal 

T»;c cei^£<i)^ outou ixaxouaaaa l^et O^Xr^^jLa xai BtopiT^etai aoi, o)? auOtg ipfoiiyLe^di^ 

oTroTjrotatjq dexb tou toto6tou xavaexcou aextou tou Mapttvou tb autb aYptSiov xal 

'::apa3(i>aY]^ touto xiXtv xpb<; tb [/.ipoi; vfi^ ^taXYj^OeCoYji; ae^aa[x{a^ [AoviJ^;, xai 

xT:ir/ri xal vi[JLYjtat touto avevo^^Xijtwq xal dStaae{atb)^ xai xata tYjv xep^XYjd^tv 

T5'j sxtxopYjpjOevTo? auTco )rpuao3o6XXou tou 6ir(io\} [xou auOdvTOu xai paaiXew^, 

Tsu 7:T77!zo\i TYj? paotXeia? [JLOU, xai ou8^v eup{axY) to [tApo^ auT^? e-iui tjj [Ji-e^coXTl 

xal vc[JLYj xai waat toT^ Stxaiot? auTou ouTe icapa tou SyjXwO^vto^ xavaeirrou 

ssirrcu tou MapT^vou, ouTe zap^ oXXou Ttvbi; twv axavTwv et^ touto xaTa$uvaaTe{av 

Yj $t£vcxXYja{v Ttva xai iic^Oeatv, Tcpbg ^k Tbv TOtouTOv xfitvaexTOv aexTbv tov 

MapTtvov otxovo[jLT^aYj^ xai BoOi^ aicb ecaXet[JL[jLaTtxo)v xai eXeuOipwv Ttvwv [oraaewv] 

l^cacv. Tbv xspl tc6tou o5v axozbv xai Tb OeXYj[Aa t^^ ^aatXeia^ [jlou xoTaXajJL- 

^r/st? xai Ixe^xeXi^OYjTt xai dxoxXYjpfoaov xaTd Tbv xap6vTa 6piapL6v, Sv xai dvTi- 

rrpc^I^cv 'r:po^ xo [Jispo^ T^^ StaXYj^Os^OYji; aePaa[x{a^ [xovyj(; ewi tw xpoaeivat auiYj 

^.'aa^aXetav f. 

t ETx€ xai 8t'epu0pa)v ypa\».[Ld':(»i'f t^? PaatXix^<; xai Oe{a^ X^^P^? 
'p- 2T€favo<; xpdXYj^, [XYjvi auYOuaTO) yj' f- 
loannides Nr. 8. 

XXIII. Sine anno^ 4. mensis septembris. 

i^ex Slephanus JDuSan monachis monasterii S, loannis in monte Menoeceo concedit 
facuUatem coUocandi homines liberos in possesaionihus eorum, 

*Opta[xb<; tou xpdXYj o-td Tcuq eXeuOepcui;. 

t 'Eicet ot [xova^oi tyj? aepaa[xta? ptsvYjq tou Tt[xtou evS^^cu wpo^i^Tou Dpo- 
3p6pL5u xai BaxTtOTou 'Iwdwou ty)? ev to) Mevctxeo) BiaxetfxevYji; dve^epov, ott 122 

x^xxTjVTat nepl tb [xcopiovj tou Kpa^OL9\Ko(moM -p}v itk xp^o0o6XXou, xal Tzap- 
sxiXeoav xal e^i^TiQffav tt]v xpaXX6TY;Td |aoi>, Tva y^^*^^^ bpi(j[LO^ outoi^ xat 
iceptouXXd^uxit [dcv6p(i>7cou^ eXeuOepou^] xat icpooxa6tou>oi ei^ ty]v T0sa6nQv ^pjv 
auTtov, TT]V aapotxXiQoiv auT<0V 'TwpoaSe^atJieyy) i^ xpaXX^nqc {jlou eictxopv)V6t xat 
iici^pa^euet auTOt^ Tbv icapovTa 6pto[x6v, St" ou ^pooTa^es xat dtopf^eTat, tva Soou; 
div6p(oicou(; eXeu6^pou< TEpooxa6iab>atv et^ ty^v etpY;(jLdvT]V pjv xat aXXoxou, Iv6a 
Sxouoi *p^v, xaT^xu)i7t TOUToug dvevoxXi^Td)^, dvof atpeTO)^ xat dvaicoondoTb»^ xat 
ouS^v eupiax(i>oiv oure dicb tcov xaTd xatpou^ xe^aXaTtxeuovTcov, ouTe TCopd tcov 
[t4] 8Y)[x6ata 8tevepYo6vTu>v ij d^' ^Tepou Ttvb^; tu>v dicdvTwv [Btaaeiajji^v] , dXXd 
SeoTYjpconat dvev6xXY;Tot xat dxaTa!^iiTY)Toi dicb icdoY)^ 6xv)pe(aq xat 36aeu>^, xa- 
6(i>^ Ix^uat xat Ta Xoticd Yxf^[Loez7. auTu>v xai xa6u>q StaXaji^dvouat xat Td xp^^o- 
^uXXa xat Td icpoaTdYfMtTa auTwv. to6tou y«P X*P*^ eYeveTO auToi^ xai to 
icopbv ?cp6aTaY(Aa ty)( xfaXX6TY)T6^ {iiou eti; da^otXetav, {jly)vI aezTe(i.^piou 2' f. 
t ETxe xat §t* epu6pu>v yP^I^M'^'^^^ "^^^ 3>^(^t>^^? >^<>'( 6e(a^ 
Xetpb? t6- STe^avog xpdXXY)^ f- 

loanmdes Nr. 9. XXIV. Sine anno. 

Bex Siephanus DuXan confinnat donationem factam a magno domestico Alexio Ravl, 

"ETepov TcpoaTaYfxa 5td tyjv y^''» fl^ Se8u>xev 6 (jieYa^ $0(jl£- 

OTtxoc; 6 TaouX. 

f 'Eicel 6 oixeio^ xat icsf iXY;[i.evo(; ty) ^aatXeta ixou, (Ji^^Y^ So(xeaTtxo(; x5p 
'AXi^to^ 6 Tao6X, tC ■Jjv eTBe aT£vox«»)piav y^? st? to ^ept ty)v Ztxva (xeT^xiov 
T^? aePaa^xio? PaaiXixr^; (xovy)? tou t'.|xiou IlpoSpcfxcu tou ev tu) opei tou Mevot- 
xeu); Tb et^ 5vo(xa Ti(X(i)(xevcv tu)v 'Aau)(xdTU)V, oixeia y^(0[xy] xat Qtr^OL^ Tcpoai- 
peaet Bt^xptve xai 3e3u>xe wpbq aurb $id Ypd[X[xaT05 aurou [xeptxTjV y^v, t|^uxtxf,; 
Ivexa au)TY3p{a? xat [xvr|(xoo6vou tyj? PoatXeta^ (xou xat auTou, e^tjTYjae ik xal 
TcapexdXeae TcXeiovo;; Svexa ei? to ^5y); daeaXeia^; xai Pcjaitiaeux; Tuxeiv xal 
^pcaTdY(xaTc? ty)? PaatXeia^ [xou eTctxupouvTO^ tyjv auiou wpoatpeaiv xat xpd^tv 
dYa6Y)v 3id tou pr|66VTO(; yP^I^P-^oc; auTcu, ty)v T0ta6TY)v outou [xapdxXriatv] ^) 

^) jrpa^iv I. 123 

oiroSe^aiAiw] i^ ^oatXeCa (Jbou xal tt]v to6tou oertiQatv exicXiQpcivai ^ouXTjOetaa, Ixet 
OeXijfiia xal 3top{2^6Tai 3t3e to5 'rap^vro^ ^pooTG^fiJiaTO^ xoTexetv aicb Tfjq 9i4(jiepov 
)uti $ia Tb ^<; ovsvoyXi^jTCix; xo^vtiq xai adtoastoTU)!;, Stc xal dcva^aip^Tux; xat 
dcyaTrooicaoTb)^ xai xora Xd^ov YOVtxiriQTO^ ttjV ^TjOeioav oe^aopLtav [jlov^v toO 
^uaii DpoBpifJiou t^v TOiauTT^v -pjv, u>q xat Ta Xotica a&Tf]<; xn^fjLOTa T^t irpb 
r9)j.(i)v i|3ir] yjpo^ta^t icpoo6vTa ouri) xat ttjv e^ auTojv ^aoav 6(jii0{(0^ onco^dpeGOat 
xa: azoxep8tXetv icpooo^ov, xa6u)< i^ tou YP^I^f^oeTOi; tou (jieYiXou SojjieoTtxou icept- 
Xijtjft; dv)Xot xal StaXajjL^avet, xat icotetv axu>X6TU>'( ^yca Ta xot^i y^u>(jit)v xal 
(iY) eupetv icore Tt) efJL^aveia tou TcapovTO^; 7cpoaTiY(AaTO<; vfj^ 0aotXe{a( (jlou 8tev- 
oxXiQciv xal eic{Oemv ^ StaoetqjLOv eicl Ti^ vo[jltJ xat xotoxt) tov TuxovTa icap3( 
TcG [xora] xaipob? to pTjOev [xwp{ovJ t^v ZeXifltxo&«v xaTaoxetv (jLeXXovro^. ei 
\a\ ^ouXotTO xpt6i)vat, dOeTi) Ta^; . . . 

Rdtqua desunt. 
loannides Nr. 10. XXV. Sine anno. 

Fragmentum aureae buUae [regis Stephani Duian], qua confirmantur posseasionea 

monasterii. 

. . . xaOci>^ xoTetxe TauTa to dtaXT)^Oev jjLOvuBptov xaTa t^v xeptXT)4>iv xal 
Buvajxiv Tou £Xt Tat<; ToiauTai^ xpooaYWYai^ xai dfopaoiai^ 6xtxopT)"p)0evTo$ tw 
|A£pet Ti;^ TOiouTT)? jJLOVT)? Oe{ou xai oexrou xp^o^o^^^XXou* ^epa •pj et? "^'^^ Ai^o- 
ptcTov dicb xpooeve^eu)? tou 'ApapovTivou exetvcu fjLo3{u>v o', ev ^ cuveoTif)aaTO 
TO fJLepo^ TTJ? TOtauTTQ^ (jLOvij? ioxT^Ttov xat d(jLxeXta * /u^pdfta xXt)oiov auTou dLizh 
?poceve§eu)^ [tou] MeXtoaT)vcu (JLod{u)v t^' ' dfJLxeXtov dxb xpooeve^eu); tou BoTpiBa 
tXriOtov Tou toio6tou x<»>p«?^oy (jlo5{u)v t'' evTb<; tou xdcrpou ^eppC^^^ xXt)o{ov tt}? 
K^tXcxij^ xopTa^ oTxov epYaoTT)ptaxbv dxb xpooeve^eu)q tou oaxeXX{ou vfiq dytu)- 
tx:r,; (jLrjTpoic6Xeu>(; Seppuiv, tou Zep^ou* etepov oTxov epvaoTTjptaxbv xXT)a{ov to6- 
Toa e^ dvopaotac; anib T^g MaPoeXeffa^* eTepov e5 orfopaaia^ tou 6p{oT)' CTepov 
^ dYopao{a^ dxb tou AouxT)vdpr|* iTepov e^ dYopao{aq dxb tou '^OL[f.^po\j tou 
Tc^apd' ^epov dicb xpooeve^eu)^ tou 'lepoxvil^T) * iTepov ^evoSoxtxbv oTxov dx6 
ffpoceve^eu)^ tou Apa(idvTa' XT)xoT6xtov ei? tov xjpYov tou d^^ou NtxoXdou dxb 
^pooeve^eu)^ tou Kap3d(jLig' Toxtov evToq tou auTOu xdotpou, eiq o eup{oxeTO 
"poTepov T^ufjLT^Xapetov ttJ(; auT^q (^ovtJ^, eT^a xaTexaXdoOT), ev u> eup{oxovTat xai 124 

oSxi^pkocTa i[u^z\ni%d' §T£pov t^ictov, ^v (L eupCncovtot xal otxi^fjuxta itaipiapxou 
toO KaX(8ou >tai ti}^ aSeX^ptji; outou ttj? ^u)ita(vt)5, 'jx^p wv teXouct xal cutot 
xpb? tb {jL^po<; tTJg ^Y36s((TY)<; ffe3a(T(x(a<; |aovt5? tb eti^cnov eix^uteufxa- evtb? tou 
etpiQ{Jievou xaotpou u$po(jiuXa)ve^ 6Xoxa(ptvol X^ ^?' oiq xat eirop^ooto tb (xspo^ 
tij^ auti}^ ae3a<i[jL(a? fjLov?} cxat 6eTov xat ae^bv Yjpwo^OMXko^^' §tep05^) u3po|jUjXci)v 
6§ a^opao^a^ dbcb tou Stva^tvou • difjLTC^Xt h tYJ torcoOewa tou dv^ou BaatXe^ou oxb 
irpcffeve^eu)? [tou] 4>tX(TKou* Stepov ei? tbv *EXatd>va dxb ^rpoaevejew^ toiS T^irzQri 
xat [ta] tou BoYoXoYOu x^^^pa^ta' e5(3f[Ji.xeXa ev tfj toxo86a(a toiv Aave(a>v 6§ aYO- 
pao(a^ xai dhcb xpoaev^^eb)^ Mtxav;X tou IleXapYOu fjLoB(a)v u' ' itepov ^rcopoe^tov dbcb 
icpoaevi^^w^ tou 'Apa^avta ei? tb 'Ay^^''^^^^ |JLo5(a)V tq' • -^ a-^b -jrpoaeve^eox; xat 
[i^J aYopaaio? et<; tbv toivov tYj<; MeXtpo(a<; TcXtjaiov tij? Y^? twv Kou^ouxXiwv jjlo- 
8(ti)v a$'- itdpa Y^ ei? '^v Koatov wXrjatov tfj? y^? tou OeXapYOu xai tou 8yj|jlo- 
ataxou auv6pou ouv tij iicb tou Ht^da (xoS(a>v pv' • etepa y»3 Btoireptoptato^ TCXtjatov 
'^<» "rt? f^^ KouPouxXe(a)v xai tijg yfi^ tou DeXapYou fJLo5(a)v ^au'* etepa ytj s^ 
tb AetPdStov jjLo8(a)v a' aveu tij? exeiae y^? tou ApoY^Tj, ev ^ eup(axovtat xa; 
(jLuXotdxta duo, 69' oi^ exopiaato xata (JLepo^ tb [JLepoq tij^ totauttj^ ae^aajjL^a^ (jlo- 
yfiq SeTov xai aeTcbv xpw^J^PouXXov • (jLet^xtov ttpL(i)(xevov ei? 5vo(xa tou xupiou xai 
6eou xai aa)tYjpo? T^(xa)v 'Irjaou Xptatou e-KtxexXtjjx^vov tou FaoteXiY^u (xet^ ti;; 
wepioxTj*; xat vo|xtj? autou xai twv auv autw icpocxa6Tj(xeva)v, ey' o) ezop(aato 
xat tb [Upoq t^q totautYjq ae^aafxia^ (xov^^ xat 6eTov xat aexcbv xp^^^^"^^^^' 
«ept tb autb (xetoxiov "fjjv, ^vttva expoEtet^) 'Rp6t6pov 6 (XtYa? XoYo6€t7jg 6 
Metox(trj? ex6Tvo<; xal s866ifj Tzpoq tb fx^po^ tij? totauttj<; fxov^i; 5ta 66(ou xai 
aeictou xp^^o&o^^^^ou* ev ttj toico66a(a tij^ StpaatpiPitlJa? icXTjaiov tou cuvopcu 
tou yjiapa^io\) tou Kpa3aa(xo6vtou, tTjq 65ou tij? eSepxo^x^vtjq dtTcb tou xiatpoj 
Seppwv xai diicaYo6oY)^ ei^ tbv xaxectov tijq y^? tou A<xaxapYj xal tou ^6axo; 
(xoB(a)v t6tpaxtcxiX(a)v tetp<zxoaia>v • Itspa y^ eiq tYjv 'W^^xv, f5^tiva eTx^v 6 . . . 
a(xxeXov (xo8(a>v x' y) xepad^xxeXov 3) (xo J(a>v <;' • e^d^xxeXov (xo3ta>v iS' • xpopoXtjv 
(xaxeXXtxY^v • x<i>p^?(ov (xo$(a)v t'^ Itepov [xoS{a>v y' [xpoaxa6T^[xevot] Map6aTo<; 6 
XaXxeu<; 6 IlexXeY^x^voq 'Jjtot 6 'AvatoXtx6<;, sx6t "Avvav Y^vatxaS^X^Yjv tYjv 
nota(x(av, ou^^fYa^xPpov 6x* autij . . . (xupYj evotxioxbv teXo^; vo[x{a(x<rca tS' (xtXXia- 
pi^cta ... 6 ulb^ TiaoupoT? exei (XYjtepa SeoBwpav, oixioxbv tdXo^ ... et? tc 
Xa)p(ov tbv ndvoxov dxb twv Kuvyjywv, x^pa i^ tou MeplJdvYj, l/et ulou? xai 
6uYatdpa? xai TepO^ov 6uY<zt6pa Zo(xxp(tlJav, y^H&P^v sx' owtYj BXd^ov, tdXoc 

*) STepcov I. 2) £xp«T7) I. ^) /puaa|j.reXov I, 125 

vc|ji{a|jLaTa 6'. /i^^pa tj Aeoia lyzi utbv KwvoravTivov, oixioxbv xiXoq vojJL^qjiaTa 
6', l^ei Z(i>p{t^2v dpLxeXiov (JioBtu)v 5', axb t^<; Yovtxtj? auTou uTrooracreu)^, [jLuXcova 
xal x^p^*^'''^^^^^ |j.o8(wv ?' xac Yijv {jloS((i)v p', t^Xo? vo(ji.{afi.aTa 8' urcep vqq 
evoroXrj^Be^ariq ^^ aurij^ ^^aXeifjLpLaTix))^ UTuocTdaeo)^ * x^P^^^P-^^^Xov (jioS{(ov ^' Ti)^ 
ijlitjeto^ jji€p{8o5 xal pj; t^Xo; vo[ji.(o|jLaTa B'* et? to x<*>pfov tov S^oXbv aicb 
T^^ uiroaraoeax; tou Mep^ovY] 0aXav{§a{ - exexetva Be to6t(i)v l^ei ig TOtaurv] (jlovv] 
xat^) idtdxTTjTa TauTa* xept to^ Itippai; (JLeToxtov ei^ SvofJta Tt(jL(j[)(jLevov tou 
ev sYiot^ xaTpbq iq^jluv 'I(i)civvou xaTptipxou K^ovaravTtvouxoXed)^ tou Xpu70<7T6(xou 
{jLera xavT(i)v tC^v 8txa{(i)v xat xpovofJLtojv auTou xal Toxtov xXvjotov auTou, ev o) 
^poTxaOrjvTat xat Ttve^; xt(«>xo{, ^evot xat eXeuOepot' STepov (jLeT^xiov et? 5vo(JLa 
'n(jL(a(xevov tou oyicu evS6^ou (i.eYaXo(jLapTupo; xai Tpoxato^6pou Fed^pY^ou xat exi- 
xsxXir)(jLSvov Tou Kpuovep{Tou, oxep auvcGTi^iaaTo (jl€v h. paOp(ov 6 ooxeXXaipio^ 
ifiq arfKjiTdvr^q (jLV)Tpox6Xe(ix; Zepp(ii)v, 6 Moup(xoupaq exetvo<;, d^eS^OY) S^ (JLeTa Tbv 
ixetvou OavoTOv xapa vfiq guI^uyou auTou xat tujv xaT^ v6(jlou^ xXiQpov6(JL(ov xat 
B:23cxb)v obTOu 'Kpoq to (jl^o^ ty); TOta^TY;^ ae^ao(x{a; (xov^^ eiSi^aet xat xpo- 
Tporn] xai Tou lep^oTaTou (XT]TpoxoXtTOU Zeppd^v xal uxepT{(xou (xeToc vfi^ xpoair]xouar|^ 
ziTw uxoardaed»)^ xat Tdiiv xept auTw otxig(xaT(i)v xai tou xXtvOoxT^aTOu x6pYOU, 
ijjLxeXoxept^oX^ou "pp^aOev auTou' gTepov d(xx^Xtov dv ttj ToxoOsa{a tou KaXo- 
Yapou* ^Tepov d(xxeX(i)va ei? tov aYtov 'Io)dvvY]v tyj^; *H{x{ae(i>^' eTepov d(xxeXu)va 
iv TY] TOxoOeaia tou 'EXatiDVo^ aTp^(X(xaTa ^'' mb^ tou xdoTpou Seppwv otxi^- 
|jurca dv(«)Yata)xdT(i)[Ya] 5' e^ dvTaXXaYi)? 01,7:0 Sevou tou Moupxoupa xai twv 
Aoixwv x4vT€ Tou dvs(];ioj auTou Tou MouppLOupd* TYjv e^ dYopaa{a^ a^o tyj? Ou- 
Y2Tpb^ Tou Tpi^oX ^xe{vou (xep{§a(; §60, (x6Bta px'^ di)^ tyj^ Xotx^^ Tp^TYjg (xepi^So^ 
xaTexo(xivT)^ xapd tou Zuva^ixou e§ dvTaXXaYY]^ tou etpY](x^vou Hevou * eTepov x<<>- 
pif tov et^ TY]v KoGarov xXY]a{ov tou IIyjyS epr^ (xoBi(i)v • §Tepov ^^(opot^tov xXy]- 
7^v TouTOu (xoS{(i)v t' i^ oc^opafsia^ Scko tou etpY](xevou Hdvou* iTepov x<*>P^?(ov 
t:Xr,a{ov tcu (JLuX(i)voq tou IlaXouxY] (xoS{(i)v S' dxb xpoaeve^ed)^ tou Kavax{ou xat 
ei; Tbv EuaYY^Xd^Y^v* §Tepov x(i)pd(piov dxb xpoaevi^ed)^ tou 'AxX€(JL(Xe (xo8{(i)v 
&'• xept Tou Z^xva et? Tb 5r**>P^ov . . . 

Beliqwi desunt. 

loanmdes (Nr. 11) unit hoc fragmentum cum antecedente Nr. 10, id estprae- 
cepto regis de donatione domestici Baul. Nobis videtur esse fragmentum aureae 
hLllae de possessionibw monasterii, cuius initium et finis desiderantur. 1) xai aurou( L 118 

vfi^ TOta^TY)^ X^P^? ^^ ^^ irap(xS(i>a(i)?e 7Cpb(; oeuTOv tt]v TCOffCTTjTa. $ib S^ cuBev 
^^OaffS f evioOai touto irap' ourwv, cuvePiQ 8e xat e?^ T^t icpdYixoTa G^jrf^usi^^ av- 
eSpa{jie icdXtv 6 auTO^ MapTivo^ [i^p^Q 'ctjv ^oacXeiav (jlou] xai e^-^ae xat 'jcape- 
xdXeje xat ^$66y) xpb(; auTbv to TotouTOV (XYpKtov, (ipTfox; B^ (XTjjTKJcjaTO t^jV 
i^TiiTTQfftv xat Staffiopov xepl tou (XYptBiou^) 6 5taXy;^0eiq OeoctXeoTaTO? eictoitowo^ 
Ztxvwv, efji^avtaa^; xpbq auT^v to 6i:txopY;YY)6£v, cH)? eipYjTat, vfi Tota^TYj oePacjpiia 
jjiovYJ y^jpDad^oMXkc^ xat wapexdXeaev, cj!)? 5v $ta t^v tcxuv xai TCepCXYjt^tv tou 
StaXYj^OevTO^' xpuoo^cGXXou StopiCY^Tat ii 0actXe{a (aou xat t>tavo7cotY)6Y) (xXXoxcOev 
6 BtaXYjfOetq ceP[aoTb?] MapTtvo^ to J^etXofjievov touto 8t(Xicp(XXTtxbv woobv aml 
Tou StaXYjfOsvToq dcYptBfou Kwrca to avuoT^Y)Tov, to ^k TotouTOv aYptStov Movo- 
ciCYjTov xaTe^YjTat xdXiv ^apa tt^^; £ipY)(ji.evYj(; cefiaciJLia^ [Ji^vyj^, ^jyouv tq PaatXeia 
[JLOU Sta Ti)v Tt|ji.Y)V TCporiYOUfi.evYj(; [xpdSeox;] ^) xai to (XxaTdXuTOv tou dY)Xb>6evT0^ 
XpwoPoOXXou, iTt 8e xat 8t3t tyjv icepi to6tou l^i^TYjctv y.ai xapdxXYjctv tou JyjXco- 
6^VTo? ^eo^tXecTdTOu ewtcxixou Ztxvwv Sixatov xai euXo^ov XoYtcajjLevYj touto, 
ixei 6eXYj|xa xat StoptCeTat cot [otxete tvj 3<3EctXet(X (jlou, xe^aXYj BoXepou]. e^cet 
euptcxeTat icept Toti; Ssppo^ i^ oixovofJLta, i^v eTxev 6 dvYjp tyj? 6uYaTpb? tou 'Pw- 
(xa{ou exeCvcu 6 2i(xpaxYjvb^ XeYOfjLevo^, wocoTYjToq ouca, w^ dvYjYY^X6Yj tyj Pact- 
Xeia (xou, vo(xtc(jLdT(i)v x', ■flv xaT^x^t dpTtco? i^ y^vyj exeivou, xap* 6ptc(jLbv t^^ 
^actXeta^ (jlou, icpoXo^ouca xai siq cu^^oiXYjctv d6ec(jL(i)^ uTcoxstptov aurij^, xapa- 
S(ft)cet(; dicb toOtyj^; 'Tcpb^ tov SYjXtaOsvTa [ce^acTbv] MapTtvov dcxepaiav xat dvu- 
CT6pY)T0V ex TYjq [twv] x' vo(xtc(JLdT(«)v TcocoTYjTO^, 6?^ flv xaTOYpd^eTat, u>^ eipYjTat, 
8ta xpaxTtxou auTou to §YjX(i)6ev dYpiStov, tyjv Se eTepav icoccTYjTa tyjv ocko vq^ 
TOtauTTi? otxovo(x(a(; xpan^cet^ xai xeptoptcet? *) , XeYto tou SrifJLOCiou, ecr* 5v ^ptcYj 
icepi auTYj? t^ PactXeia (jlou, ocov Staxptvet xai e/et 6eXYj(JLa, '::pb^ ^k tyjv 8yjX(i)- 
^etcav ce^ocfJLtav (xovyjv droSoicet^ to TotouTov dYptStov to Mov6c7cy}tov, xai xst- 
exY)Tat xai vd(XYjTat aircb touto dvevoxXYjTU)? xai d3tace{cT(i>q xaTd icdcav t^v tcxbv 
xai icep{XY)^tv tou 7cpo6ictxopY)YYj6evTO(; aurjj, xa6(ji)<; eipYjTat, xp^^^PouXXou t^^ ^a- 
ctXetaq (JLOu, xai icotViCov xaTd to napbv TcpocraYfJLa, 3 xai dvTtcTpetpov ewi iw :cpoc- 
eivai TYJ SYjX(i)6e{cYj c£Pac(JL{(X (jlovyj elq dc^dXetav. dicb Se t^^ eictXoiicou oixovo(xta? 
Ti^; Sr|X(D6e{cYj(; T(«>(JLata; 6eXYj(xa lxT2 ''^ ^occiT.eta (jlou, (a><; xai dvtOTepcj etpYjTat, 
tva (XYjSsv 67ct$(i>cY); xpo; Ttva (xexpt xai tou [eXax^orou], eicetSY) Yvwpioat (jLeXXet; 
$t' eT^pou TcpocrdYiJLaTo; to Tcspt TauTY)(; ^eXrifjia xai to optc{xa tyj; PactXe{a; (jlou f. ^) In apographo I. hic inseritur rpb; ttjv paciX£fav [aou, quod superiuB habes 
in contextu. ^) Supplevimus. ') TCEpiopiJaei; I. 119 

f ETxe xal IC epuOp<ov ^pa[i[Ldxtd'i Ti)^ ^accXcx^^ xac ^eiaq 
Xeips? t6* jayjvc azpeXX{<i> x^' ... f. 
loanniide» Nr, 6. 

XXI. Sine anno^ 9. menslB decembris. 

Rex St^hanus Du^an iterum scribit de rtstitutUme agri dicti Monospita ad mona- 

sterium. 

npoaTaYpta ^' elq x^^v auTtjv uTCoOeacv. 

f Otx£i£ vf^ ^aacXeca [lo\j, dofjieoTcxe xup lcoivvY) Tapxavc<i)TV]. i^ ^^acXeca 
pisu Scopc^eTai aoc. xpb xp6vci>v Sca xpuao^ouXXou a^^cb {xeacTeta^ t^^ icepciuoOi^TOU 
^aipb^ T^q ^aacXe^a^ jjiou, vT^ u^jnf^XoTaTrj^ xpaXa{vT)^ rqq au8evTOxo6Xa^ aou, 
zps; TYjv xoTa to 5po^ Mevocxeatv 3caxe{{AevT}v ae^aa(xiav {jlovyjv tv]V ec^ 5vo(xa 
TilJUi)pL£yYjv Tou tc{a{ou xpofi^Tou IIpoSpofAOU xac BoncTcoTOj 'Icoavvou TO vapk vfiq 
Tciautri^ pt^viji; euptax6fji.evov oYp^Scov, to XeY^fxevov Mov6airy)Tov^ oxep xare^/eTO 
i;p5Tepcv 3ca xpaxTCxoO et^ otxovoiA^av %apa tou ocxetou ty) ^aiXe{a {ji.ou, aexcoO 
x:>piou NtXYj^opou Tou MapT^vou, dvTi xoa^TYjTO^ voiJLcapLaTwv X' . . . 'xpbq airtbv Se 
Tbv aeircbv MapTivov eS^Sou to fjiev zp6Tepov avTC toutou x^P^^ zpoaoJtou auTou *) 
vs[jL[(a*^aTa] . . . %p6 tcvo^ B' IjBy) xacpou Bccopiaorro i^ ^aatXeia (Jiou, Tva SoOy] 
Tw tocouto) MopT^vo) avTi Tou BYjXwOevTO? OYpcSiou oltco tyj? otxovonia<; ^i; xaT- 
£iXe i:epl toc^ Ssppa? iq Gu^aTYjp tou Twfjiaiou exeivou, TcoaoTYjq vo(JLta(JiaTb)v X', 
-ta TO tva xaTe/YjTac to BY)Xo)6ev avp^Scov xapa vfiq ecpY)(JLevY]^ fJi^ov^q avevoxXT^TO)?, 
iwTX^'^'*^» xac dStaaecaTO)^ dvTi xoaoTYjTOi;, ox; SeSi^XwTac, vo|xca{jLaT(i)v X'. apviit>q 
Ik sTvtoptaev iq 3aaiXeta (jlou iq dva^opaq tou Oeo^tXeoTohou entaxoicou Ztxv<«)V, 
2; 5uvsar/|aaT0 ty)v TocauTTjV jjlovyjv e^ otxeiwv xotccdv xat dvaXu)[jLdT(ov, 5Tt ouSev 
::e{6£Taj 5 oYjXwOeic; MapTtvc^ dvaSe^aaOat ex tyj^ ^Yj6e{aY)? oixovo{JLta^ tou Tu)- 
liatcu Exe{vou ty)v SrjXwOeiaav -noaoTY^Ta twv X' vofJLiaixoTwv xat 3td touto ou8e 
Tb [xepo; T^? 5r<X(i)0eiar|^ jAOv^? eyfiveTO dx(JLYjv ev xaroxtj tou ^YjOevTO? d^pcB^ou 
Tsj MovoamjTOu, xac TcapexdXeae xai eCiJTY^ae xat auOt^, ^ dv StoptaYj if ^aat- 
\iioL {jLou xac dxoXuOv) xpooTOYfjLa ecq ty)v xepc to6tou Be^evTeuaiv xat dicoxoTa- 
Tzazvf ty;? 6ipY){jL£VYjq {JLOVYJq. TYjv fouv xapdxXYjatv auTOu xpoeSe^afjLevYj i^ 3*^t- 
Xe(a (jLcu ex£t OeXYj{jLa xat StoptX^Tat aot, o); dv, xaOb)(; StaxofJLCoOiJ xpb^ a^ to 
"opcv xpoaTav^xa, ex tou xapauTtxa xapaSo^oY)^ ou %poq ty)v Toua^TYjv jjlovy)v ty)V 120 

eU xb ^YjXwOev aYp^^tov icodCTrjxa twv X' uwepicOpwv, xai oi>iov6(jiY]aov TMczsy^zt 
xat SeoTcoCetv oux^v Syj ttjv xoc6TY)Ta 8ta ty)v wep(XY)t!/tv xai ?oxuv tou 6wtxopY;-«f»;- 
6ivT0? auTYJ, 0)? JeSiJAWTat, xP^co^ouXXou Tij? PactXeia? piou, wpb? 8^ Tbv ^Y;Xa>« 
OdvTa oewTbv MapTiva TCapa8<*)ff6i(;, xaOo)^ eTpYjTai, Arcb ty}(; ^OeCoY}^ oiKOvofJLta^ 
Tou 'Pwjjuxiou dxetvou tyj^ twv pY)OevT(i>v X' uicepic6pa>v wocotyjto?, 56ev x.at i— s 
5ia tyjv Tt[j!.Yjv xal to dxaTdXuTov tou icpoPdvTo? ^pucoPouXXou vqq SaatXeiaj; fxc; 
TYJ TOta^TYj [JtovY] ou8lv v/^ei JuvaTov, Tva |jirj8^v exY) tyjv eipYj[JL^VYjv xoafTYjToe s:^ 
Tb 8yjXo)6£v dfpt^iov, ei |ji.tj 6^X6t xai xpoatpeiTat 6 toiouto? Maprtvo^, Tva avTi 
TOUTOu Be^Tat tyjv j^6eTw^ xoocTYjTa dicb XYJq otxovofx^a? tou To)iJLa{cu, T,oyi 
xaXo)^, et 8* o3v, ou [t.h b^tiXsiq diccJouvai T:p6q t^v 8YjXo>6etaav jjiov^|V ty;v «•.; 
Tb 8yjXo)66V dYpiJiov icoa^TYjTa Toiv X' uxepTcupo)v, wq SioptT^STat yj PaoriXeia jxcj, 
autb<; 84 6 8rjXo)6ei? cexcbi; MapTwo;, edv otrco) 84v ^cXy) dva8e5acOat tyjv Tot- 
a^rr^v TcoccTYjTa, (xeXXet CTepeTc6at Ta^TrjV touto 8e Tb 6dXYj|jLa xal [tcv] ^ptajxbv 
TYJ? ^aaikiiaq |xou xat dxoicXi^po^cov dvuxepOiTox;, ccov 8top{i^cTa( cot to izpca- 
TaYfJta, 8 xal dvTicTpe^I/ov ert Tto TCpoceTvat tyj 8YjXo)6eicY) jxovij 8id ty)v tzscI 
to6tcu dvevoxXYjciav auT^? xal dctpdXetav f. 

t £1^6 xai 8t'epu6po)v YpaiAfJ^-dTo^v t^? PaciXtxr^? xai ^eiaq y^tipb^ 
t6* ST£favo<; 3«<7t^su<;, auTcxpdTO)p SepPCa^ xal To^jjiaviaq, {jlyjvI oe- 
xefjL^piO) 6' t- 

loannides Nr. 7. XXII. Sine anno, 8. mensis augiisti. 

Rex Slephanus DuSan tertio acribit de restitutione agri dicti Monospita ad mona- 

sterium. 

IIpocTaYIJLa elq tyjv auT^^v u^c^ectv. 

t SufjLicev^spe tyj? ^actXeta^ [jlcu, icpo)TOC7ca6dpie xup *Av8p6vtx£ Kavia- 
xou^r|Vi. 6 ^eo^tXecTaTcq eicicxoicc? Zt/voiv a^iaspz'^ eic tyjv paciXetav jjlcu, o)^ 
•i] d-KOxa^tcrdca c£pac|jLta jxovyj i% et^ Svojxa Tt[xo)pL£vr^ tou Tt[x{ou evSc^ou icpc- 
^YjTou npo8pc[xou xal BaTrctCTou 'Io)dwou xal e^jctxexXY^^xew) tou Mevoixeo)^ £U£p- 
y&vffiri 8id xp^^o^ouXXou tou dy^cu [xcu au6^VTou xai ^actXeo);, tou xflbcTcou t^; 
pactXeiaq [xou . . . [Tb] zept auTY)v t^v 8YjXo)6eTcav 8yj [xovyjv dYp{8tov Movc- 
oTCYjTov 6vo[xa?6[xevov xaTd ty)v TC0c6TY)Ta u7cepicupo)v X', 3 8^ duecrcdc^Y) Tcpb 
Xp6vo)v zapd Tcu 8o[X€ctixou Feo^pYtcu tcu STparYJYOu oltzo tyj^ ctxovo[x{a; toj 121 

acvce-sTTou jeictou oixEiou tf) ^aaiXeix |jlou, xup Nexvj^pou tou MapTtvou^ Iv S^ 

t»> xatpco TiS<; ouYX'^*^^ expan^Or) xoJXtv outo xat eSiOiQ 'jrpb^ tov TotoOrov Tutiv- 

eicTov aexrbv MapTtvov ^ti •^pdyLita^zoq tou Oetou Tijq gaaiXe(a? jaou, tou ev |jlo- 

ocyrpl^ xup(ou KaXX(cTou tou DaXatoXoYOu, Bi' ajxuvav xal •mw.on^ 'flv eTxs 'J^p^^ 

cv Oeof iXedTaTOv eir^oxoirov Zi/vwv, cl)^ pt'^ evBet^ajjievov gi^ ttjv auxYjv 3acriXe(av 

lou 6UYVCi)jxoc6*/tjv Ttvi ev tw TotouTo) xatpo). elTa Xa^(i)v auTo^ [6] aeirtb^ Map- 

:Xvo^ xat dwoxpu^pa^ tc toioutov dqfp(8iov, e866Y), o)? eipriTai, 8ta xpuffcPouXXou -jcpb^ 

nr,v eipijiJLevrjv ffePacjxiav [Jtovi^v, ['^JTi^] eirop(caTO zpocTaYixa xat wapa tou dv^ou 

rjOevTou xat ^ctXeo)^, tou izctmo^ Tvjq ^actXeta^ (ji.ou, xat eSei^Oir; ^ept to6tou xai 

;rapcxXY|Te6caT0 t^|V 3actXe(av [xou 6 SiaXvj^Oei^ Oeo^tXicTOTo? s-n^cxoTrog, ^Tt? xal 

ry;c Beifjcea)^ auTou Ixaxoucaca iyjn OiXvjjxa xai BtoptT^eTai cot, (li); auOi^ i^Y^^I^^^<9 

xrroCTracYj^ dbcb tou toioutou wavce^uTOU cerrou tou MapTivou Tb auTb dYptBtov xat 

::apa^ct)9t]^ touto icdXtv 'xpb^ x6 jxepo^ vqq StaXYj^Oe^ciQq ce^acfxiaq fXov^(;, xat 

xotziyri xat vejxYjTat touto dvevoxXi^Twq xal dStacetcTci)^ xai xaTd tyjv ^spCXYj^j/tv 

Toy e-JctxopYj-pTjOevToq auTw ^P^^copo^XXou tou dYiou fxou auOevTOu xal PotciXiw^, 

Tc5 ^rdfexou TYJ^ pactXetaq [xou, xat ou8^v eup(cxY) to jxipo^ auTYj<; h:\ t^ Iastoj^yj 

xa: vofXYJ xat iract toT^ Stxatot^ auTOu ouTe icapd tou SyjXwO^vto^ TCavceTnou 

TeiTTOu Tou MapT(vou, ouTe xap' dXXou Tivb^; Toiv dxavTwv et<; touto xaTaBuvacTetav 

Y^ otev6xXYjc(v Ttva xal ex(Oeciv, xpb^; hk tov toioutov -judvceTCTOv cewTbv tov 

MopTivov otxovojXT^cYj^ xat 5o0yj omo e§aXet{x[xaTtxa)V xat eXeuOipb)V Ttvwv [cTdcewv] 

i^xococov. rbv -rspt to6tou ouv cxo^bv xai Tb OeXYjfxa tyj; ^actXeia^ [xou xaTaXa[x- 

i»T)z,i^ xat iw£[xeXv50YjTt xal dwoTcXnjpwcov xaTa Tbv xap6vTa 6ptc[x6v, Sv xat dvTi- 

r:p£'J*ov '^z^q xo [xspo^ vfiq 5taXr,f Os(cYjq cePac[x(a<; [xovij? hcl tw ^cpoceTvat auTij 

Bi' dc^dXetav f. 

t ETxe xai 8t'epu0p(ov Ypa|X[xdT(i)v t^? PactXtXYJ? xai Oe^a^ X^^P^<5 
Tp* 2T€favo<; xpdXvj?, [XYjvt auYOucTw yj' f. 
loannidea Nr. 8. 

XXIII. Sine anno, 4. mensis septembris. 

ficx SU^hcmua DuSan monachis monasteni S. loannis in monte Menoeceo concedit 
facultatem coUocandi homines Uberos in possessionibus eorum. 

'Optcfxbq Tou xpdXYj ^ik tou<; eXeuOepouc;. 

t 'Eicet 01 [xova/ot tyji; cePac[xta^ ttsvTJq tou Tt[x(ou ev^d^ou Tcpo^i^jTou IIpo- 
pOfAOu xai BaxctoTou 'Fwdwou tyJ^ ev tw Mevotxsci) Btaxei^xsvYjs dve^spov, oTt l^i, 122 

xexTv;vTai frepl th [yjdpio^] tou Rpa^a9{A0uvT0u «pjv Sta xpoQO^odXkoi}^ xac zap- 
exiXeaav xat el^i^Trjaav ttjv xpaXXdrr^Ta |xou, tva yirfjfzoa. ipiffjxb^ auToi<; xai 
icep(auXXs^<«)at [av6p(i>icou^ eXeuSepou^] xat icpoaxaOiaci^at et^ t^v Toto^TTjv xfj^ 
auTwv, T^v ^apocxXiQatv auTcov TCpoaSe5a|JL£vtj i^ xpaXXoTvjc [^'^ ^^^oprjYeT xai 
ext^pa^euet auTOi^ tcv 'jcapcvTa 6pta}ji.6v, St' ou xpooTal^et xai diopfCeTat, tva saou^ 
av6p(d7cou; eXeuOipou^ xpoaxa6(au)atv ei^ tyjv eipY;(AdviQV ttjv xat aXXaxou, Iv6a 
fjrouai Y^v, xaT^xcoat toutou^ avevoxXi^Twq, ava^atpeTW? xat dvoicoaicaaTU)? xai 
ohlbt eupfaxcoaiv ouie dTcb t(ov xaTd xatpou^ xe^aXaTixeuovTcdv, ouTe icapd tu)v 
[Td] 8rjfJL6aia StevepYouvTwv ij df ' ^Tepou Ttvb? twv dxdvTU)v [StaaetapLov] , dXXi 
^tOTTjpoiVTat dvevi/XYjTOi xat dxaTalJiJTYjTOt dicb icdaYj? eictjpeia? xai ^oaeo)^, xa- 
6(i)q Ix®^^^ **'^ "f* Xofffd xTrJfJLaTa auT(i)v xai xa6(i)q 3taXa|JL^dvouat xat Td XP*-*^-" 
^uXXa xat Td icpoaTdYjJLaTa auTwv. to6tou y*P X*P'^ e^eveTO auTot^ xat to 
icapbv xpooTOYiJLa Tvjq xpaXXonrjTiq {jlou etg da^dXetav, {jivjvt aercefjL^piou 3' f. 

t ETx^ ^^'^ ^^* epu6p(i!)V YP^I^P'^'^^^ '^^^ ^aatXcx^g xai 6eia; 

Xetpb^ t6- STe^avoq xpdXXiQc; f. 

loannides Nr. 9. XXrV. Sine anno. 

Bex Stephanus DuSan confirmat donationem factam a magno domestico Alexio Baul. 

"ETSpov xpooTaYfjLa 8td tyjv vyjv, i^v §e3u)xev 6 jxeYa? 8o|x£- 

aTtxo(; 6 *Pao6X. 

t 'ETcet 6 oixeio? xai Tce^ tXYjfJLevo; tyj PaaiXeta [jlou, pLSYa*; BofJLfartxoq xOp 
'AX^^to^ 6 Tao6X, 5t* :^v eRe crevoxwptav Y^q et? to wepi tyjv Ztxva fjLeTC/icv 
Tij? aePaojxia? paaiXtxYJ? fjLOVYJi; tou ti(jliou IlpoSpcjxcu tou ev tw 5pei tou Mevci- 
xeu); Tb eiq 6vo[JLa Tt(jL(»)jxevov twv 'Aaa)|JLdT(»)V, otxeia Y^^P-f) ^*' dYa^iJ icpoai- 
peaet Btexptve xat 8e8(i)X€ -jcpb? aurb 3id YpdiJLfJLaTO^ auTOu [xepixYjv yS/V, tl/u)^tx^; 
Svexa a(i)TYjp(a^ xat jxvyj|xoouvou tyj^ PaatXsia; |xou xat autou, e^iQTYjae 8e xai 
wapexdXeae zXetovoq evexa et<; tc ^^yj? daoaXeta;; xai ^sgawi^aeo)? Tuxetv w 
xpcaTaYixaTcq tyj^; PaatXeta^; [xou eztxupouvTo? tyjv auTou icpoatpeatv xat xpa;'.v 
dYa^Yjv Btd Tcu prfiv/:oq ^pd[L\t,<xtoq auTou, tyjv Tota6TYjv outou [xapdxXYjaiv] ^) 

1) jtpiSiv I. 123 

xKoitqa^Urti il^ ^oatXeCa {jmu %x\ t^v to6tou attiQatv facirXTjpcoaac ^ouXtjOeiaa, ix^^i 
b€KTf\ta xat Stoptl^eTai Sta toD 7:ap6vT0(; ^pooTOYiJLaTo^ xaTsx^tv aicb ty;; oiifjiepov 
xo! ^ia To i^(; ovevoyX^/iTcoq xivTT) xal dSiaoetmi)^, STt xat dva^atpdTb)^ x.at 
iv»:o<7!caEaTb>(; xal xoTd Xd^ov *fovix6TV}TO{ t^iV ^6etoav oe^aa(ji.(av (jlov^v tou 
v,]Uffj npoop6(jbou T^v TOio^TTjv -p]v, u>^ xat Td Xoticd ouTiJc %vfi[KOnOL Td TCpb 
::sXX(i)v ^St) xP^^^^ icpoa6vTa aur^ xat tyjv e^ auT<<)v Tcaaav 6(jiotfi>q dico^ipeoOai 
fjsLi 2xoxep2{^etv xp6aoSov, xaOiiK; i^ tou Ypd(JL(Ji.aTO^ tou (JieYdXou $o(jLeaT{xou icepC- 
h^i(; hikoi xal SiaXa^jL^dvet, xal icotetv dxu)X6T<«>'; icdvTa Td xord YV(t>(jLiQV xal 
[iT] eupetv '2C0TS vfi d(jL^ave{a tou napovTO^; icpoaTdY^JLOTO^ tt)^ 3><^(^^^^ P^^ ^t^V' 
dxXTjOiv xal ex{6eatv i) Staaeta^JLOV exl Tj^ vo(Af) xal xaTo/i) tov Tu^ovTa icapd 
t:0 [xord] xaipou^ to ptjOev [xa>p{ovJ ty)v ZeXtotxoPov xaTooxeTv (jieXXovTO?. et 
Iit; ^uXotTO xpt6Y)vat, d6etvi tdq . . . 

Reliqua deaunt. 
loannides Nr. 10. XXV. Sine anno. 

Fragmentum aureae biMae [regis Stephani Ihiian], qua confirmantur possesaiones 

monasterH. 

. . . xa6(i>^ xaTeTx^ TaiJTa to $iaXT}<p6^v (xovuBptov xaTd ttjv xep(XT2(|;iv xat 
cjvajjLtv Tou eict Tati; Toia6Tatq wpoaaYWYatq xai dYOpaaiai^ extxopTJYTiOevTO? tw 
Ijipe: T^g TotauTTji; (jLov^q 6e{ou xat aeiCTou xpuao^o6XXou' ^epa y^ eiq tov Ai^o- 
Jicrbv acjn xpoaevd^eu)^ tou 'ApaPx-^Ttvou exetvou {ao3{u>v a', ev ^ ouveaTTfjaaro 
"b (jipo(; tt5? TOtauTT)? (J^ovijq ootci^tiov xat d(jLiceXta " xb^pd^ta TcXT)a(ov auTou dicb 
"poceve^ew; [tou] MeXtaar^vou {jloS{(i>v i^' • d^JLiceXtov dicb wpoaeve^eco? tou BoTpiBa 
"Ar,«(ov Tou TOiouTOu x^pa^iou (JLo5((i>v t'* evTO? tou xdoTpou I^eppC^"^ xXT)a{ov tt}^ 
inO^tKTiq -jccpTOK; oTxov epYaaTT)ptaxbv dxb xpoaeve^eox; tou aaxeXX{ou t^; dYt<«>- 
*^i? (jLr|Tpoic6Xe(i?^ Zeppu>v, tou Zep^ou* iTepov oTxov epYaanfjptaxbv 'jcXT)a{ov to6- 
"0'j e5 dYopaaia^ axo tt)? Ma^aeXeYYot? ' eTepov e5 dYopaa{a? tou 6p{aT) • ^repov 
^ xYopaa{a? dxb tou AouxrjvdpT)* eTepov e^ OYopaa^a^ dicb tou Yotl^Ppo^ "cou 
Tc^apa* §Tepov dicb xpoaeve^e(i>q tou 'lepaxvt^T)* ^Tepov ^evoSo^txbv oTxov dic6 
xpcsevs^eid? tou 'Apa^dvTa* XT^-JcoToictov et(; tov wipYOv tou ^y^ou NtxoXdou dicb 
"pcceve§s(»>^ tou KapBd(jLT) • totciov evTo^ tou auTOu xdotpou, ei^ o eup{axeTO 
"pCTcpov T^u^iTjXapetov t^^ auT^<; (Jlovtj^, eTTa xorrexaXda^Tj, ev a> eup{axovTat xai 124 

oixfiiLona i[k^\r:&rzi%d ' Stepov Tomov, 6v <!> eupfaxovrac xae oixi^|xaTa iTatpiopxsu 
Tou KaXiJou xai Ti}^ dJeX^YJ^; owtou TTJg <l>WKa{vY)<;, \mkp oiv TeXouci xal cutci 
'Kphq To fJi^po? t9}? ^ir)6e{cT)<; at^aaikia^ [xov>)q Tb In^aiov epi^uTeufJLa • evTb^ toj 
6tpv)[Aevou xaoTpou 6$popL6Xu)veq 6Xoxaipivol 1^', e^' oT^ xat eTToptoarto to (xsps; 
TYj^ auTTj^ ffe^affpi^a? jjwv^ cxal OeTov xat oexTov xp\)a6^o\)Xkof' iTepo^^) uSpsfjujXuv 
6§ dYopaaia<; oes:o tou StvaJivou* d{jt,iwdXt ev tyJ TOwoOeo^a tou 4^^®^ BaaiXeiou i::: 
icpcoeve^eci)? [toD] 4>tXiTrcou* iTepov et? tov *EXat<i>va oltzo zpoosveSsw? tou TIJ{*/Twt; 
xai [Ta] Tou BoYoXoYou xa>pafta' eqdfJLTreXa ev tyj TOwoOeafa twv Aave{ci>v 6§ dvo- 
paaiaq xai OL%h wpooev^^eox; MtxotjX tou IleXapYOu {jLoB{a)v u' • §T6pov ^(opa^iov ario 
icpoaeve^eo)^ tou 'Apa^avTa ei^; -zb ^^-^zki^z^r^v \ioUm k;'* "p) omo 'Kpoceve^eGix; xal 
[15] dfopatna^ ei^ tov t6i:ov t^^ MeXtpo^ai; tcXtqoiov vfiq -pJi; twv Kou^ouxX^wv [jlo- 
8{<i)v 0$'- ^T^pa Y^ et<; ttjv Koatav wXY)a{ov Tij^; y>3? 'co^ neXapvou xai tou Sr^pLO- 
aiaxou auv6pou auv tyj omh tou St^^a (jloSiwv pv' • eTcpa "p) ^tarceptoptaTo^ i:Xr|aiov 
'WJ? IP)? Twv KouPouxXe^wv xal ty)<; "pj? tou neXapYou [jloB^wv ^au'* erepa ^ ei; 
TO AetPdStov {xoB{(i)v a' dveu T^q exeiae ^q tou ApoYOiQj e^ ^ eup{axo*;Tat xai 
[jLuXoTdwta 8uo, 69' ot? ewoptaaTo xaTd {xepoq to {jLepo^ tt)? TOtouTYj? aepaapLta^ {jlo- 
VYJ^ OeTov xai aexrbv yjputjc^ouXkov • {JLeTO/tov Tt{jL(i){JLevov ei? 5vo{Aa tou xup{ou xai 
Oeou xal a(»)T>3po<; t^^jlwv lY)aou Xptorou eittxexXrjjjLevov tou FaaTeXi-ptou {JLeTa tyj; 
weptox^? xat vo{jlyj? auTou xat twv ouv auTw TupooxaOr^^jLevu^v, e^' & ezoptaoro 
xai TO [lipo^ TYJ? TOtauTYji; ae^aa^JL^aq {Jiov^^ xat BeTov xai aeTrbv xp^^-powXXcv 
wept To auTb {leTo^tov ifYJv, ^»/Ttva expdTet^) xpOTspov & {JLSYa? XoYo6eTYj<; b 
MeTOx^TY)^ exetvo^ xai sS60y) Tpb^ Tb {JLepo<; tyj^ T0ia6TY)(; {jlovyj^ §td 6e{ou X2i 
aexcou XP^^^^'^'^^^' ^^ "^ Toico6ea{a tyj? STpaaTptP^Tl^a^ 7cXYja{ov tou cuvopcu 
Tou yju^poi^ioM Tou Kpa3aa{xo6vTou, tyj? 68ou t^? e^ep/o^JLivY)? drcb tou xdarpcj 
Seppwv xat dwaYo6aY)? et^ Tbv xdzeaTOV vfi^ pj^ tou AdaxapYj xal tou ^uat:^^ 
{jLO§{(i)v TeTpaxta/tX{<ov TeTpaxoaiwv eTcpa "pj ei? tyjv 'I6^av, ^vTtva elxsv 6 . . . 
d^xTsXov {jLoS{(ov x' y) yrepad^jLzeXov ^) {jLoStojv ?' • e§d{jLweXov {i.o${(i)v iS' • Kpo^oXriV 
{jLaxeXXtxTJv • yjiapd^io'* {xo8{(«)v t'* ^Tepov {jlo8{(»)v y' ["JrpoaxaOi^^JLSVot] MapOdto; 5 
XaXxeu^ 6 IIswXsY^JLivoq 'JiTOi 6 'AvaToXtxo^, exet ^Avvav Y^vaixaBdXsYjv tyjv 
noTa{jL{av, ouYY«{J»'&pov ex' auT^ . . . {jLupYj evotxt^zxbv tsXoi; vo{JL{a{jLaTa t8' {jitXXta- 
pn^ata ... 6 ulb^ TtaoupoT^ ir/Ei {XYjTipa 66od(i)pav, otxiaxbv TeXoq ... et^ Tb 
X(>>p{ov Tov n^zvaxov d:cb twv Kuvyjy^v, yjfi?^ ^ "^o*^ Mep^otVYj, l^et utou^ xal 
6uYaT€pa; xai TepO^av ^uYarepa Zo{JL7cp{Tliav, Y^H-Ppov ex' auTYj BXdxov, TdXoi; 

*) ST^ptuv I. 2) ExpaiY] I. 'j /pua«{j.neXov I. 125 

vsiAtspLOTa 6'. yii^OL iq Asoia ly^&\ uibv KwvffravTtvov, oixxoncbv t^Xo<; vo|ji.{qjLaTa 
b', Ixet ZtoptT^ov dfJix^Xtov [ji.o§{(i>v q', aTcb ttji; yovix^; auToD uTrocTOtffeu)?, fJduXwva 
xa: ^^epcatJL-SwsXov |jlo3{u>v ^' xat 'pjv pLoSicov p', t^Xo? vo(A{9(AaTa 5' inc^p t^^ 
£va::cXTQ96£tcT|5 i^ auTij^; ^^aXeifjLfJLOTixY)^ uxoffTacea)^ • xsp^^f^^rceXov [xoStojV P' t^^ 
i^f«(js{a? )X€p{^oq xai •pj; tsXo; vo|jL{ff|jLaTa S'* ei? to x<*>pfo^ 'f-'' S^oXbv orcb 
tt;; urocraffew^ tou MeplJavY) ^aXav{Ba^ • ewexetva 8^ to6t(i)v Ij^et iq TotauTY) (jlovyj 
xai^) tStoxTYjTa TouTa* wepi Tot? Sippa^ [xeTOxtov eJ? Svofxa Tt(x(j[>(jLevov tou 
£v cr]f{oic waTpb? i?;(jL(ii)v 'Itodvvou TtaTptipxcu Kd^voTavTtvounoXed); tou XpujocrTO^JLou 
{jL£Ta KavT(i>v T(i>v §txa{(i)V xal 7:povo{JL{(i)v auTou xat TOTctov xXvja^ov outou, ev ^ 
^pccxaGriVrat xot Tive^; irr(i>xo{, ^svot xat eXeuOepof §Tepov (jl6t6xicv eig ovofxa 
TtfKi^fjLevov Tou oYiou ev$6§ou (jLeYaXc(xapTupo{ xat Tpoicato^^pou Feu^pY^ou xat ext- 
'xexXri(xevov tou Kpuovep{Tou, Sxep Guveon^aaTo (xev ix ^a6pb)v 6 aaxeXXdtpto^ 
':i;^ aYt(i)TiTT;^ (xtjTpoxoXeoix; Zepp^ov, 6 Moup(xoupa^ exetvoq, d^eS^diQ 8^ (xeTa tov 
ixetvou OivoTov 7:apa t^^ ouCuYOu auTou xai 'zm xaTa v6{xou^ xXr^pov6(X(«)v xal 
c:236)^fa)v o^ou icpb^ Tb (xipo^ tt}^ TOtauTYjg 9e^a7(xia^ (^cvij^ eiBi^oet xal ^po- 
'poxfj xai Tou lep<oTiTcu (XYjTpc^uoX^TCu 2epp(ii)v xal u9;epTi(xou (xeTa Tijg lupoaYjxouoY;^ 
ouxb) uiroaTaoeoi)^ xat to^v xept auT(i) o{xv2(xaT(i>v xat tou icXtvOoxT^CTOu icupYOu^ 
2{jLi:eXoi:ept^oX{ou Yupa)Oev outou' iTepov d(xxiXtov ^v tyJ To^oOea^a tou KaXo- 
Ycpou* iTepov d^xxeXtova ei^ tov Sr^iO'^ 'I(i)dvvY)v tyj^ 'H(x{ae(o^' iTepov d(X7ceXa>va 
h TY) TOTcoOec^a tou '£Xat(ji>vo^ oTpifXfxoTa ^' ' evTC^ tou xacrpou Zepp(i5v otxi]- 
|«Ti dv(i>Yatci>xdT<i)[Ya] <;' e^ dvTaXXaYij? d?:© Slvou tou Moupxoupd xat twv 
XoitkSv -sevTe tou dv£t|/tou auTou tou Moup{i,oupd' tyjv e§ dYcpao^a^ d-rcb t^? Ou- 
'fKpb^ Tou Tp{^oX ixe{vou (xep{Ba(; Buo, (x6Sta px', (bi; Tij? XotxYjq Tp{TYj? (xepi^So; 
•xaTExc^xsvYjq icapd tou 2uva5txou e? dvraXXaYi^^; tou eipYj(x^vou Sevou * §Tepov )fa)- 
pif lov et^ TYjv KoucTav tcXyjo^ov tou IlYjYBepYj (xoStcov o' • ^Tepcv ^(upd^tov wXyj- 
Tisv TouTou (jioS{(i>v t' l^ dYopaj{a<; dxb tou etpYj(xevou Sevou* §Tepcv x^pd^tov 
*XrjOtov Tou (x6X(i)vo( tou IlaXouxYj (xoS{(<>v S' dicb xpocevd^eo)^ tou Kavax{ou xat 
Si? Tcv EuaYYeXtT^Yjv iTepov /a^pdftov drcb 7cpocev£$ea>? tou 'A7cXe(xiXi (xoS{a>v 
h'* Tcept Tou Z{)rva eJq Tb x*«>P^cv . . . 

Reliqua desunt, 

loanrndes (Nr. 11) unit hoc fragmentum cum antecedente Nr, 10, id estprae- 
^to regis de donaiume domestici Saul. Nobis videtur esse fragmentum aureae 
^u^ de possessionibus monasterii, cuiiu initium et finis desideraniur. ') xai auTou; I. 126 XXVI. Sine anno. 
Donaiio facta monasterio a monacho lacobo confirmatw. 

t *Ew6t 6 axb To xaffTpov Zixvwv [jwvaxb<;] ^) 6 ldx<«)^0(; ^x**^ ^^* Xpuw- 
^o6XXou TYJ^ ^aaiXeia^; (xou ^epl to toioutov xdorpov [jLOVu2p(ov etq 5vo(iLa Tipia)- 
[jtevov Tfi^ uicepaY^a? Ssotokou xal £7:ixeicXY)[Jievov t^? 'OaTptv^? xat Oeiov vabv 
ex'6v6[JiaTt T6TI[ayj[ji€V0v t^j^ ar(iaq 'A.vaaTaff(aq, 5ti Se xat et? to yjdpio^ tov 
OoXbv "pjV [ji.o8((i)v a' >caTa Xoyov yovixotyjto? xat xaTexcov TauTa TCpoaex)6pwaev 
auTb^ Sta ypd[KiLoezoq omtcu tv) xora to Mevoixecuv 5po^ ae^aajjbia (jlovtj tt] el^ 
5vo[ji.a Ti[JUi>[xevY] tou TifJLfou ev36^ou Twpo^iQTOu npo§p6[JLOU xat Bo^toTOu la)awcu, 
TaxOei^ Tcapa tcov cv auTV} [Jiovaxb)v Sia YP^t^f^^^^o^ auTcJ&v, Syjivf dncb to6t(i)v 
/iptv xu^epv^aed)^ auTou ^), 2aov SetTat xai StaXa[ji^aveTat ev auTo) xal 'irapexaXeae 
Yev^aOat ouTcj) ei; touto xat xp6aTaY[xa, f^ ^aaiXefa [jlou tov 7cap6vTa 6p(a[jicy 
imxopY^Y^T a^TO), 8t' cu xat Stopil^eTat . . . 

Beliqua desttnt. 
loannides Nr. 12, XXVn. Sine anno^ 6. mensis octobris. 

Rex Stephanus DvMan donat monasterio agrum dictum Podolini. Initium deest. 

... 0( [JLOvaxot TYJ xoTa to 5po^ •zCyf Zeppoav to xaXou[jievov MevoCxecov . . . 
ae^aa[x(a [jlovyJ vf^ TCeperco6T^TOu OuYOTpb? Tij? ^aatXeio^ [l^w]? f^T*^^?? xpaX- 
XaCvY)^ £ep^{a^ vfi slq 5vo[JLa T((jLh)[jLdvY] tou ti(jl{ou dv$6^ou ^cpofi^Tou iIpodp6[jLCu 
xat BowTtarou 'Iwavvou, ijTj^aavTO ty;v ^aa^Xeiav [jlou to wepl to ^euYYjXaTeiov 
auT^^ TO xaXo6(jLevov QodoXtvou eup(ax6|JLevov auXoExtov, Sicep ^v xXY^aCov tou pLeTO- 
X^ou T^q auTYjq (xov^? Tou *Ea9iY[xevou ^), t^^v icapixXYjaiv oimav wpoaBe^a^xevr^ 
ii ^aaiXeta (xou l^^t OdXY][xa xai S(op(CeTa{ ao(, (va, xaOox; Se^ to Tcapbv 7;p6a- 
TaY(Aa, napa8(i)aY](; to e(pY][x^vov auXix(ov (xeTa ty](; ev auTb) 3^Xty;(; xal vo[x^^ 
xai ^ceptoxYJ^ auTOu, to{vuv xai dicoicXiljpa)aov, d)^ to napbv tyj^ ^aatXe(ac [xcu 
S(op(!^eTat aot icp6oTaY[JLa, & xai devT^aTpetpov ?cpb^ auTouc; St^ oa^aXetav, Tva xal *) Confer dipl. Nr. XI. ^) auxwv I. ') ^Eaf ayiJLEvou I. 127 

o\ [Aera ae evaoxo^^tASVoi Ta Toiauta %r^[La:za $taTY;pu>atv ouTob^ dvev9)rXi^Touq. 
|iT;vi 5xTU)0p{ou ^' f. 
loanmdes Nr. IS. XXVm. [6853—1353], meuse octobri, ind. VI. 

Rtx StephoMu DuSan confirmat monasterio posseuionem metochii Sanctae Barbarae. 

"Eiepov T:p6(jTaY|Ji.a ttJ^; paaiXsia^; xuptou STe^avou Tcept ttj^ a^ia^ 

Bap^ipa^. 

f ^Effet ol euptoxopLevoi .[xovaxot ev li] xaTa to Spo^ tou Zeppcov, to xaXoujJievov 
Mevo(xe(i)v, Staxet{jidvY) oe^aqxia (jlovy) rq^ ?cepiTO6i^jTou OuYOTpbi; Tf^(; ^oatXetaf 
|jicu, T^^ u(|nQXoTiTiQ(; ^ij^^avrrfi Zep^ta;;, tv] etg 5vc|xa TtfJUOjiivY] tou OYtou evSo^ou 
::pcfi^ou [npoSp6(jLOu] xat BaTrctoTOu 'Icoavvou -fjfTfyja^no ty2V ^^tXeiov (xou tov 
?epi To l^eu*p}XaTetcv auTijq to xaXc6(jLevov Bepvapou^ euptax6(ji.evov euxTi^tov oTxov, 
Tsv et^ 5vo(jia Tt(jia>(Jievov ty){ oYia^ (jieYaXofjLapTupo^ Bap^ipa^, Stcu)^ eup{axir]Tat 
ti; (leT^xtov xTfi %on aurou^ TOtauTvjq (xovij^, ty;v atTYjaiv auTotv 'rcpoc8e5a(JL^vrj 
YJ ^^atXeta (/.ou Stopi^^sTat eiciXapdoOat xai xaT^x^iv auTou? tov SYjXwO^VTa euxTi^- 
picv oTxov (jLeO' (!)v xexTTiVrat s\q (jLexo^^tov ty]<; §taXY2fOe{oY}^ (^^^? "^^ H>^j euptoxetv 
ezi Tij xaTOjTYj auTou^ xapa Ttvo^ Staoetqjibv yj Siev6xXY)aiv otavSY^Tiva. toutou 
vip yjipty axeXuOYj ttj 5iaXr|<p0etaYj a£paa(x(a ixovyj tou npoBp6(jLOu xai to •jcapbv 
up6aTaY(JLa t^^ ^aatXsta^ (jlou^ 6(peI>^ov xpoaeTvat auTj^ Bt' oaoaXeiav f . 

f ETx^ ^t' epuOpdiv "(paiLiLdxiii^f tyj^ ^aatXixY]^ xai Oe^a^ X^^P^? 
To* STecavoc; ictaTb<; ev XptoTo) tw Oew xpotXY](; xat auTOXpotTcop 
Isp^ta^ xat T<i)(xavia(;, (XY;vt 6xT(i)^p{o) tvS. ^' f. 

loannidea Nr. 14. Ind, VI. est etiam anni 1338. s XXIX. Sine anno. 

Bex SiephantLs Duian donat monasterio Sanctae Anastasiat Pharmaoolytriae bona 

fratrum CyriavZorum sita in vico Castitza. 

np6aTaY(J<'« ZTe<pavou tou xpiXv; Zep^iaq xai Tu)(JLav{a^. 

f 'H xpaX6Tv;q (xou Ix^t 0£XY;(jLa xat Stoptl^eTat 3t3e tou xap6vToq auTYJ; 
^pooTaYJJWcTO? xai euepYeTet icpbq ty^jV aePaa(JLiav (jlovy;v ty;^; 6irf.a^ IvW^ou (jteYaXo- 118 

vfi^ xoiaHnr^q X^P^^? ^^ ^^ i:apaS<»>ot«)at izphq outov ti^v xoa^TYjra. ^tb 8^ ouSlv 

I^Oaae Yeveo6ai touto icap' aurwv, ouvePT) 8^ xat dq t3c «pd-YixoTa o(jrf/wi<;^ dv- 

eSpapie -JcdXtv 6 auTO? MopTivo? [xpb^ tyjv ^aaiXeiav [jlou] xal e^TfjTrioe }Wtt wape- 

xdXeoe itai W66iq xpb? auTbv Tb TotouTov SiypQio^f^ apTCox; hk Smjfdicono t>jV 

IjYJTYjffiv xai 8taf op3tv TCepi tou dYptSiou ^) 6 BtaXifjqjOeii; Oeo^tXeaTOTO? 67cicxoxc? 

Zixvdiv, ejjupaviaa^ xpoQ auTtjv to h^iYopTf^rfivi^ o)^ erpyjTat, tyj TOtaurj) aePaap.ia 

jwvfj XP^^^P®'^^^^^ **'^ wopexdXeaev, d)? dh; $td t4)v tcxuv xai xep{>vY)t|;tv tcu 

8taXY)966VTO(;" xpuao^cOXXou SiopiOYjTai i^ PaatXeta [xou xat txavoxotYjSYJ dXXoxoOev 

6 $taXY)90et? aep^aoTbi;] MapTivo<; Tb i^eiXopLevov touto BtonupaxTixbv xoabv dvTt 

Tou StaXYjfOevTo^ dYpt8(ou xoTd to dvuarepYjTov, to ^k TOtouTov dYptSiov Movo- 

oxYjTov xaTexYjTat xdXtv xapd vr^q etpTijJLevYj? ae^aa|x{a? iJLOV^q, ^y^"^ ^ PaatXeia 

jjLOU 8td TYjv TtjjLYjv xpor<YOU|Ji6VYj(; [xpdSeox;] ^) xat to dxaTdXuTOV tou SYjXwOevroq 

XpuaoPoOXXou, iTt Be xat 8td tyjv xept to6tou IJiiJTYjatv xat xapdxXYjatv tou 8y)Xw- 

0^VTO<; OcO^ptXeoTdTou extaxcxou Zixvwv BCxatov xat euXoYOv XoYtaafJievY) touto, 

Sxst OeXY^jxa xal BtopiCeTat aoi [otxete ty) gaatXeia jxou, xe^aXv) BoXepou]. eicei 

eupicxeTat xept Td^ Ssppa? iq oixovo|Ji(a, ^^ eT^ev 6 dvY)p vqq OuYOTpbq tou Tw- 

jxatou Ixeivcu 6 2apaxY)vb<; XeYOfJievo^;, xoaoTYjToq ouaa, o)? ovy^yy^^^^J '^yj Paat- 

Xe(a {jwu, vo[JLia[i^(i)v x', flv xaTd/et dpTiux; tq "fuvt) 6xe{vou, xap' bptqjLOv Tf,<; 

^aatXeta^; fjiou, xpoXa^ouaa xat et^ cuvoiXYjatv dO^apLO)^ uxoxe(piov aur^^, xapa- 

d(i>aet^ dxb to^tyj^; %pbq tov BYjXcoOevTa [aePaarbvj MapTivov dxepaiav xat dvu- 

orepYjTOV ex t^<; [twv] x' vojjLtafjLdTwv xoaoTYjTO^;, ei<; flv xaTOYpd^eTat, u><; etjpYjTai, 

3id xpaxTtxou auTOu ib BYjXtoOev dYp(5tov, tyjv 8e eTepav xoaoTYjTa tyjv ocko rfiq 

TOtouTTi^ oixovo{JLta<; xpflm^aet<; xat xeptop{a6t(; ^) , XeYw tou SrifJioaiou, ear' dv bpioTj 

xepi (XUTYj? ii PaaiXe{a jjlou, oaov Staxptvet xat sxet OeXrifJia, '::po<; $6 ttjV SyjXo)- 

Oeiaav aePoafjLtav pLOVYjv dxoSwaetq to TOtouTOV dYptStov fo Movocxyjtov, xat xaT- 

^r^Tat xat v^iJLYjrat (r>cb touto (XvevoxXYJTux; xat dBtaaetaTox; xaTd xdaav tyjv icxbv 

xat xeptXY)(|/tv tou xpoextxopYJYTjOevTO^; auTYj, x^zOox; eipYjTat, xp^^wpouXXou tyj^; ^a- 

atXe{a(; jjlou, xai xoir|COV xaTd fo xapbv xpcaTaYHa, o xai dvT(aTpetj/ov ext x<i xpoc- 

elvat TYJ SYjXwOe^cYj aepaa|JLia [jlovyj ei^ da<pdXetav. a£o Se tyj; 6xiXo(xou otxovo^JLia^ 

TYj; 5r,X(i)06(aYj<; TwfJLaia^ OeXYjfxa 1x71 ^ paotT.eta jjlou, wq xat dvtoTepu) elpYjTai, 

Tva jXYjBsv exiB(i)CYj; xp6(; Ttva [lexpt xai tou [iXop^imo^], exetSYj ^taplaai [xdXXet; 

8t' eTepou xpoaT<ZYlJWt*o? 'f^ xept t<3pjxyj; OeXrifJia xat fo opta[JLa t^; ^actXeia; [jlou f . ') In apo^apho I. hic inseritur Tiph^ t^v PaviXEfov (jlou, quod snperius habes 
in contextn. >) Supplevimus. ') r,epiopi^<jti^ I. 119 

Xstpbi; To* lAYjvt aTcpiXXCo) x^' ... f- 
/ootiftftdef ^. 6, 

XXI. Sine anno^ 9. mensis decembris. 

Rex St^hanus DuSan iterum scnbit de reatitutione agri dicti Monoapita ad mona' 

stertum. 

Upoo-zoL^lLa X^' ei^ TYiv auTTjv uTcoOsaiv. 

f Oixei€ TTj ^affiXeta {jlou, Sojxeorixe xup 'IwflhfVY] Tapxavtii>TTQ. i^ PaatXeta 
[Asu Btopt^^erai cxot. Tzpo xp^^<*>v ^t^ /puao^ouXXou aicb (jieffiTeta<; t^^ icepticoOi^Tou 
^xi^ TQ^ ^aatXe(a<; [xou, ttj? iKlflTjXoTaTYj^; xpaXaiVY)^ tyj? au6evToxo6Xa(; cou, 
;:pb; TY]v xoToc to 5po<; Mevo(xeb>v 3taxei(j.^VY]v ae^aa^jitav (aovyjv ty]v eiq 5vo{ji.a 
7C(iA>pLe'/Y]v Tou Ttjjtiou 'STpof^jTou npo$p6p.ou xat BcncTiaTou 'I(i)avvou to Tcopa ty]^ 
TotauTTi? pwvYj^ eupiaxopievov a7pi8tov, to XeY^iJievov MovoaiojTov, 5xep xaTet^eTO 
'pcrepov Bia lupaxTtxou et^ otxovofxtav ?cap3i tou oixeiou tyJ ^aatXeta (jlou, aeTcrou 
iwpbu NtxYjfopou Tou MapT^vou, avTi xoaoTYjTO? vofjLtapiaTcov X' . . . 'jcpb? auTOV Se 
Tcv aeicTOv MapTtvov eStSou to piev zpirepov avTi toutou x^P'^ wpoaoBtou auTou ') 
vcjji[iajMcca] . . . icpo tivo^; §' yjSyj xatpou BtwpiaaTO i^ paatXeia jxou, tva 8o6y] 
Tw TotouTu) MapTivci) avTt Tou ^YjXwOevTO^ drfptSiou aTcb tyj^ oixovofxta^ ^^; xaT- 
£tXe Tcept To^ Xeppaq i^ OuYotTYjp tou Twpiaiou exetvou, icoaoTYjq voiJLtafxdTwv X', 
Bia To tva xaTr/YjTat to BYjXwOev aYptStov wapa vqq eipYjjJLevYj? |xov^<; avevoxXi^TU)?, 
asu-fXT^Tox; xat aSiaaeiaTO)^ dtvrt TcoaoTYjTO^;, o)? SeSYJXwTat, vo{xta{xo(TU>v X'. <zpT{(i)^ 
Ih tfi^piG&i Yj 3^'»Xeta (xou e^ ava^opa^ tou Oeo^tXearotTOu extaxoicou Ztxvoiv, 
B; TJveon^aoTO tyjv TOta^TTjV (xovr|V e^ oixetwv xoxwv xai <ivaX(i)(xdT(i)v, 5Tt ouBev 
xsiOeTai 6 BYjX(i)Oet<; MapTTvoi; dvaSe^aaOat ex tyj^ ^YjOeiaYj<; otxovo(xia<; tou T(o- 
(laiso exe{vou tyjv SriXo^Ostaav TCoaoTYjTa TtSiv X' vo(xta(JLdTa)v xai 3ta touto ou5e 
•b pLepo; TYj? ^YjXtoOeiar^^ (xov^<; eY^veTO dx^xijv ev xaTOXTJ tou pYjOevTOq dYptB{ou 
Tou MovoaicT^TOu, xat -rcapexdXeae xat e^T^jTYjae xai auOt?, (J)? <Xv BtoptoY) i^ Paat- 
Xeia (xou xat dwoXuOi] TcpcaTaY^xa et? tyjv 'icept toutou Se^ evreuatv xat dicoxaTd- 
craciv T^<; dpTiyLvn\<; (xovijq. tyjv y^^^ icapdxXYjaiv auTOu -icpoeSe^a^xevYj ii ^aat- 
Xe(a (xou exet OeXYj(xa xal Stopt^eTat aot, di)^ dv, xaOox; $taxo(xtaOY] icpb<; ae to 
^opbv TcpoaT^xY^JL^x, ex tou icapauTtxa -icapaSdl^aY]^ cu Tcpbq tyjv Toua^TYjv jxovyjv tyjv 

*) ai^Tb( I. 120 

6i<; TO 8t;Xw0sv ar(pliiO'* tzoaoxrfza twv X' urcepwOpwv, xal otxovoiXYjoov xaTixsc^ 

xai JeoTcol^eiv auit)v i^ t^v icociriQTa 8ia ty)v ic6p{XY)(}/iv xai lox^v tou ewtxop^JT'*^ 
6ivT0<; auTTJ, w? JeBi^XwTat, xP^^^oPo^J^^^ou t^? PaatXeia? [xou, Tcpb? 8^ Tbv St;Xci>-^ 
SivTa oeircbv MapTiva 7capaB<»)<jei^, xaOo)^ elptjTai, dbcb ty^? ^|6e(oYj? otxovo}jL'!z^ 
Tou T(i>[xa{ou ixeivou ty;<; twv ^YjOevTbiv X' iwcepic6pi»)v TcoaoTYjTO?, 50ev xat ir£| 
5ia TYjv Tt|jLYjv xal Tb axaTdXuTov tou icpoPavTO? y^p^jao^o^^kXoi) Vfi^ 3affiXe{a; [lz-J^ 
TYJ Tota^TYj piovYj ou8^v ex6t Suvarov, tva [Lrfih Ixf) tyjv eiprj{x^vYjv TCOocTrjTa e:c 
TO 5yjXo)6£v a-^piiio^f, ei [jlyj O^Xet xai wpoatpelTat 6 toiouto<; MapTtvo?, Tva ovTi, 
to6tou Be^YjTat tyjv ^Yj6eToav TcoocTTjTa aicb t^; otxovopiCa? tou Twfxafcu, •?55t;I 
xaXoS^, et 8' ouv, ou \Lh i^eiXet? axoSouvat Tcpb? tyjv 8YjX((>6etoav jxov^iV tyjv et^ 
Tb ^YjXwOev arfplliov icoa6TYjTa twv X' urcepjTjpwv, C^ BioptXsTat yj pacrtXeia [acj, 
auTb^ ^k b 8YjXo)0ei<; oe^scTb^ MapTtvoq, eav outo* Ih OeXifj ovaSd^aoOat tyjv xot- 
a6r/jv icoaoTYjTa, [JieXXet oTepeToOat Ta6TYjv • touto ik th OeXr^iJLa xat [tov] bptajjibv 
T^; PaoiXs{a<; (jlou xal a-rcoicXiiJpoxjov avurcepO^TO)^, ooov 5topilieTa( oot to ^cpco- 
TaYlAa, 3 xa: avT{aTpet|^ov eict tw xpoaeTvat tt^ SYjXo^OeiOYj [xovyj 8ii tyjv -^rept 
to6tou avevoxXYjaiav auTYJ^ xal da^aXetav f. 

f ETxe xat $t'epuOpwv Ypa[JL|JLdTO)v tyj<; PaatXixtj<; xal Oeta^ xtipbq 
t6* ST£(pavoq ^(X(7t\t\)<;^ auToxpdTO)p Sep3{a<; xai To)|jLavta<;, [jLYjvt $6- 
xe[JL^pto) 0' f. 

loannides Nr. 7. XXII. Sine anno, 8. mensis augusti. 

Rex Stepkanus DuSan tertio scribit de restitutione agri dicti Monospita ad mona- 

eterium. 

rip6aTaY[JLa etq tyjv auTYjv uTc^Oeatv. 

t Su[jL7c^vOspe TYjq PaaiXeia^ pLCu, zpo>ToaicaOdpie xup 'Av8p6vixe KavTa- 
xoul^rjvi. 6 Oeoq;tX€aTaTo<; eiciaxMco^; Zt/voiv dve® epev et<; tyjv PaaiXetav jjiou, tb; 
il dicoxaOtoraaa asPaa|jLia [jlovyj t^ etq 5vo[jLa Tttxo^iJLSvr^ tou Tt[jLtou evSo^ou :cpo- 
^ifjTou npoSp6[j.ou xal BarctaTou 'Io)dwou xai e^txexXYjpLevYj tou Mevotxso)^ susp- 
Y^tt^Oyj 5td xp^^^o^ouXXou tou aYtou [jlou auOivTou xat ^aatXeo)^, tou wdTncou ttj; 
PaaiXe(a^ [jlou . . . [Tb] icept auTYjv tyjv $YjXo)Oetaav 8yj [jlovyjv dYpiBtov Movc- 
oTOfjTov 6vo[JLa?6[JLevov xaTd tyjv xoa6TYjTa u7cepTOJpo)v X', S Syj diceaTcdaOij Tcpb 
•/p6vo)v icapd Tou 3o|JLeaTtxcu reo^p-ytou tou STpaTYJYOu oltzo Tijg cixovo[x{a; toj 121 

crvaerrrou aeicrou oix€iou ty; ^aQikeicf |jlou, xup NtxiQ^opou xou MapTtvou, ev S^ 
o X2tp<^ T^^ a[3rf/y^(]iq expom^Otj xo^tv ourb xal e566TQ -^cpb? tov tocoutov xiv- 
sTTTcv aeiCTbv MapTivov 5ii YP^M-PwtTO? tou Oeiou ti;? paaiXeiaq jxou, tou ev pLO- 
XX^^^ 'xxjpioi^ KaXXfcTOu tou IlaXaioXoYOu, ^C a|xuvav xat xaxtav, flv eT^e "^poq 
rv Oeo^tXedTOTov l-rrfintOTrov Zixvwv, a>g pi^ IvBetSajAevov ei^ tyjv auTYjv ^ajiXeCav 
cj £u7v«opLoa6vYjv Tiva ev tw TotouTW xatp<j). eT^a Xa^(i>v auTb? [6] aeiCTb^ Map- 
ivo^ yLoi drcoxputjjai; tc TotoijTOv drYpfttov, €860y], (b? eipTiTa'., Sia xpu<r5pouXXou Tzphq 
t;v £tpTQjjLsvY)v oePaqxiav jjlovi^v, [^Tt?] eicopCaaTO wp^oraYIJLa xai icapa tou dvfeu 
yOevTou xat PaatXew^, tou wahwcou tyj^ PaciXeia? [jlou, xai eSei^Ori zept to6tou xai 
»p£x.XT|T66<yaT0 tyjv pactXe^av jjiou 6 SiaXYj^Oei^; Oeoi^iXdcTaTo? s-^rbxoTco?, ^Tiq xal 
r^c 8e-r|cea>q ourou eicoxoucaca e/et OeXYjfjLa xat ^toptl^eTai cot, a>; auOt^; i^yo^!^^<*>< 
irocxaEcYi^ ^'f'® '^^^ TOto6TOU xavcexcou cexwu tou MapTivou Tb auTb aYpiBtov xat 
r.apa§u>aT2q touto xiXtv Tzpoq Tb [JLepoq vf^q BtaXYj^OeCoY)? oepacfjLtaj; fJLOvtj^;, xai 
^-^ir/ri xat vepLTiTat touto avevoxXi^Twq xat dStacetcTd)^ xai xaTa tyjv xept^XYjil/tv 
Tou sxtxopYjfi^QsvTO? auTw '/jpD70?iOiik'ko\i Tou ^^10^ [JLOU auOevTOu xai paciXdto^, 
Tcu xixzou vfi^ PaciXeia^ pLOU, xai ouS^v eup{cxYj to [t.ipoq aucri^ exi vr^ iJLeToxYJ 
xal vejjLY] xai xact toT^ StxaCot^ auTou ouTe itapct tou SyjXwO^vto? xovcexcou 
ccXTou Tou MapT^vou, oure izap'* oXXou Ttvb^; Toiv dxavTwv et? touto xaTaBuvacTeiav 
^ BicvoxXyjciv Ttva xai exCOectv, icpbq S^ tov toioutov xdvcexTOv cexcbv tov 
MopTtvov oixovofJLTi^cY)^ xai BoOiJ ocjzo e^aXet[jL|jLaTtxa)V xai eXeuOiptov Ttvwv [cTdcewv] 
bdxocov. cbv xspi to6tou o3v ayfjOTzh^f xai Tb OeXY;{JLa vfic pactXeia? [xou xaTaXajjL- 
^x/etj; xai dxepieXT^OYjTt xai axoxXKJpwcov xocTd Tbv xap6vTa iptcfJLOv, ov xai dvTi'- 

r:p£»iov xpb^ To [Upoq TYJ^ 8taXY;^0efcY;; cePacfJiCa^; [Jlovyji; exi tw 7:poceTvat auTYj 

-'.' ic^iXetav f. 

t ETx^ xai 3t'epu0p(i>v Ypa(jL[jLdT(t>v ty)? PactXtXYJ? xai OeCai; xstpo? 

'b' STe®avo<; xpdXY]^, [AY}vi auYo6cT(i> y;' f. 
loatmides Nr. 8. 

XXIII. Sine anno, 4. mensis septembris. 

Rex StqfJumus DuSan monachis monasterti S, loannis in monte Menoeceo concedit 
facuUatem oollocandi homines liberos in possessionibus eorum. 

*Optc{jLb? Tou xpdXiQ S^ta tou^ eXeuOepou^. 

t 'Exei ot [jLovaxoi ty;? cePac[xta<; [jlcvyj? tou Tt[J!.(ou ev865ou xpo^|Tou Dpo- 
3p:(jLCo xat BaxTtcTou 'I(j>awou tyJ? ev tw Mevotxeto BiaxeijjLevYjs dve^epov, oTt 122 

x^xTTjVTai xepi xb [x(i>p(ov] tou KpaPa9]xo6vTOU ^^v 3tde xp^^^^^^^^? "^^^ ^^ 
exaXecav xat eCiQ^niffav ty)v xpaXXirr^Ta [xou, Tva fsvtjTat &pia|xb^ aurou; xai 
wspiauXXe^wffi [(iv6p(jI)7cou(; eXeuSepou^;] xai icpooxaO^dwai ei^ tyjv toso^ttqv i^v 
auTtov, T^v wapoxXiQciv auTwv irpoaBeSaiAevt) i^ xpaXXdrrj? [jiou eictx^pirjYeT xai 
eiriPpaPeuct auTot^; tov «apovTa ipiafjiiv, Si' ou zpooTa^ei xat Stopf^STat, tva caoo; 
ovOpwicouq eXeuOepou^; «pooxaS^awatv ei(; tt)v €ipT)ixivY)V -^v xai dXXaxou, 5v6a 
g/ouat •pjv, xaTsxwat toutou? avevoxXiiTwq, dva^atpeTa)^ xat dvaicooxdaT(«>^ xal 
ouBev eup(ax(i)aiv outs d^cb t(5v xaTa xaipouq xe^aXaTtxeuovTd^v, out£ ?capd to)v 
[Td] Bif)fJL6aia 5t€vepYouvT(«)v ilj d^' ^Tepou tivo^ twv dxdvT(i>v [8taaeta|jL6v] , dXXd 
$taTT)p6)vTat dvev6xXT)T0t xat dxaTal^i^TTjTOt anCo xdoT)? em^peia^ xat ^oaeco^, xa- 
6(ii)(; exouat xai Ta Xotxd xTT,pLaTa auTciv xat xa6(t)^ 8taXa|JiPdvouat xal Td xpw- 
PouXXa xai Td TCpoaTdYpiaTa auTwv. toutou ^ap X*P'^ eyevero auToT? xat to 
Ticipbf wp6aTaYpi.a tij? xfaXX6TT)T6? [jwu &.<; da^dXeiav, [jLT)vi aerre[ji^ptou o f. 
t ETxe xai Zi epu^pd^v '^pa\t.[t,(k':id'f t^i; 3^^'^^(>^^^ "^^^ 6eia^ 
Xeipb? To- STe^avo^; xpdXXT)^; f. 

loannides Nr. 9. XXrV. Sine anno. 

Rex Stefphanua DuSan confirmat donationem factam a magno domestico Alexio Baul. 

"ETspov TTpoaTaYIAa 5id tt)v yV'i ^^ 5e5(i)xev 6 [li^aq 3o[X£- 

oTtxo? 6 TaouX. t 'Eicei 6 olxetoq xai xe^iXTifJLevo; ttj PaatXsfa [jlou, [JLeya? 8o[JilaTtxo; xup 
'AXe^to? 6 Tao6X, Bi' ifjv eTBe crevoxwptav y^<; et? to wepi tt)v Zixva [jl€t6xwv 
tt5<; aepaa[Jiia<; ^aaiXtx^q [jlovtji; tou TifjLiou npoSp6[jLCu tou ev tw 5pei tou Mevoi- 
X6(j); TO eiq 5vo[JLa Ti[jL(I)[ievov twv 'AaojfjLdTo^v, otxet^x YV(i[jLT) xai dYa^rj xpoai- 
peaet Btexptve xai de$(DX€ T:po(; auTO Sid Ypd[JL[jLaT05 auTOiS [X€piXT)V v^v, tj/uxtx^; 
Svexa a(i)TT)p{a<; xai [xvT)[xoa6vou tt;<; ^aatXeiaq [xou xai auiou, el^i^Tr^ae 5e xal 
xapexdXeae xXetovo^ evexa e{<; to i^^<; da^aXetaq xai ^e^aidjaeo)^ rjx^Tv %v. 
xpoardY^xaTo? ttj<; PaatXeia<; [xou exixupouvTo? tt)v auTou xpoaipeaiv xai xpa;'.v 
dYa6T)v Btd tcu prfitno^ '^pd[K[i.ono(; auTou, t^v Tota6TT)v auTou [xapocxXT)atv] ^) 

1) 3:pa5iv I. 123 

ixoie^aiJi^vY) i^ ^iktia (aoo xai tTjv to6tou a?n}9tv ixvXY)po)9ac ^ouXrjOeiaa, §x^< 
dsAT;{xa xat 3iop{!|eTa( iA tou 7:ap6vT0(; 9cpooTaY{JLaTO^ xaT^X^ev dicb tt); oi^iAspov 
xot Sta To i^^ dvevoyXi^iTiix; xivTY) xal dSiaaeioTcoq, hi xai dva^aipdTd)^ xal 
«orocTriaTus xat xard X^-^ov YOvcx^riQTog t^|V ^Oeioav oe^aqjLtav {mv^v toO 
r^su IIpo3p6{jiou tv]v Tota^DQV -ktJv, u)q xat Td Xoticd auTijg %vf^\Kona Td Tcpb 
irsXXiov iJSir; yjposm icpoo6vTa aur?} xat tyjv e^ auT<i)V ?caaav 6|jio((i>{ dico^^peaOai 
xat droxepdCl^etv 7p6ao$ov, xa6u)< i^ tou '^pd\t.[fmo^ tou jjieYdXou SoiJieaTixou icepC- 
hjiibi^ Sy)XoT xai StaXatx^dvei, xai icotetv dx(oX6T(i)'( ^cdvTa Td xaTd yv(i)(jly)V xai 
[ATj eupeiv Trare rj^ efji^^aveta tou TcapovTO^ icpooTdYP^o^ '^^ ^oatXefa^ [tw Stev- 
sxXi;atv xal iicfOeotv i) StaaetaiJbbv exi Tj^ vo(jLfi xai xaroxi) tbv Tu^ovTa icapd 
T5u [xord] xatpou(; Tb pY)6ev [x(ii>p(ovJ ty)v ZeXtdxo^av xaTaaxetv (jl^XXovto^. et 
xif) ^suXotTO xpt6Y}vaty d6eTY) Td^ . . . 

Reliqua desunt. 
loannidta Nr. 10. XXV. Sine aimo. 

^Togmentum aureae bullae [regis Stephani Duian], qua confirmantur possessionea 

monasterii. 

. . . xa6(i)^ xaTeTxe TauTa Tb SiaXri96^v (jiovuSptov xaTd tv)v icep(XY)(ptv xai 
BuvapLtv Tou eici Tot? TotauTat^ icpoaaY^oYaTq xat dYopaatai^ eictxopY)YY)6evTo<; tw 
jupet T^(; TOiouTY)? |JL0VYJ<; 6ctou xai aercou /puaoPouXXou' eTepa -p] £t? ^bv Ai^o- 
iii3ibv dxb wpoaeve^eo)^ tou 'ApapovTivou exeivou {jLo3tb)v a', ev ^ auveaTif)aaTO 
'3 |JL€po^ TY)? TOtauTY)^ {JLOvij<; SoTciiJTiov xai d{jL9ceXta • yjiiipdufia 7cXY)a(ov auTou dicb 
^psaeve^ed)^ [tou] MeXiaaY)vou {Jio3i(i)v i^' • d^xTceXtov oTcb wpoaeve^e^i)^ tou BoTptBd 
*X>;(j(ov Tou TOtouTOu x^pa^tou {jlo3((i)v t'* evrbg tou xdarpou Iteppdi^f icXY)aiov tyJ? 
ii«iXtx^5 «cpTaq oTxov epYaorriptaxbv dicb xpoaevs^ea)? tou aaxeXX(ou tyjj; d^td)- 
*3b;q {jLr|Tpoic6Xe(i)^ Zeppa)V, tou Zspfou^ eTspov oixov epvaaTr^ptaxbv xXY)a(ov to6- 
'o^ e5 dvopaa^a^ aizo T^q Ma^eXeffa^^ eTepov e5 d^opaaia^ tou 6p(aY)' ^Tepov 
^ iY®P*^^*? *^'® 'fo^ AouTrTjvdpY) • ^Tspov e^ dYopaa(ag dicb tou Y*lJ''&po5 tou 
Tc^apd' Srepov drcb wpoaeve^eoix; tou *lepaxv(l^Y)^ fTepov ^evoSoj^txbv oTxov d7c6 
"pc(J6V65e(i)^ Tou 'Apa^dvTa* XY^icoTOTctov elq tov xjpYov tou dyt^ou NtxoXdou dwb 
"pcKveSeo)^ TOu Kap8d{JLY) • TOictov evTo^; tou auTOu xdcrpou, ei^; & euptaxeTO 
"pcTcpov T5u{jiY)XapeTov tyj? auTYJ^ {JLOvi^i;, elTa xorcexaXda^Y), ev & eup(axovTat xai 124 

oixififjLara i[Kfjix&rciyi.d * Stepov t6iciov^ iv & eupCoxovrai xal oixifixaTa iTaipiop^rsu 
Tou KaXiJou xal Tij^ dJeX^YJi; outoQ tt^? ^<i>Ka(viQ<;, inc^p o)V TsXouct xat curs: 
'xphq To |Adpo<; TYjg ^OefcY)? oe^(xa\>,iou; ixovtjq Tb STT^ffiov efXfUTSUfxa- evToq tcu 
eipY;(jiivou xioTpou u$p9{XuXu)ve^ ^Xoxatpivoi !^', e^ ' oTq xat exopCaaTO to (xeps; 
vfiq auTij? ce3a<J|JL(a^ (jLovtj cxat GeTov xal ceTcbv xpwo^o^^^ov* §Tepo^i) u$pc(ju6Xb)v 
ۤ OYOpacia^ dwrb tou 2iva5tvou* d(ji.TCdXt ev Tfj T07uo6ea{a tou drfioij BadiXeiou i::b 
xpcceve^ec»)? [toO] 4>tX(ffxou' §Tepov ei^ Tbv *EXat(«)va ai:o :cpoaeve5eu); tou TsivTwtj 
xat [Td] Tou BovcXoYou y()i>pdf la' e^diJL-^reXa ev vf^ T0jco6ec(a twv Aave{(i)v d^ ^70- 
pac{a; xat dicb xpocev^^eu)^ Mtxo^X tou IleXapYOu (jioB^wv u' • ^Tepov x(*>paf lov azo 
xpocevs^eox; tou 'Apa^avTa ei^ Tb 'AYeXiTljTQV (jioSIwv t?'* y^ d-^cb •rcpoaev^^s**? ^^l 
[i^j arfopaaio^ ei? tov totcov ttj^ MeXtpc{a^ tcXyjciov vfiq y^? twv Kou^ouxX^v (jlo- 
8{ci)v a5'" iiipa y^ ei? Tr,v Koatav wXifja^ov Tijq "ffiq tou IleXapYoi) xai tou Stj(jlo- 
ataxou auvopou ouv Tij dicb tcu St^ea (jlcSiwv pv' • eTepa y^ Siaiceptoptaro? ^Xijaicv 
'^? "rt? fwv KoupcuxXe{(«)v xai vfiq Y^q tcu IleXapYCu (ji.o5{(i)v ^au'* eTepa y^ ei^ 
TO AetPdBtcv (xoS{(i)v a' dveu t^? exetae y^^ tou ApaY^ir;, ev ^ eup{axovTai xai 
(xuXoT6icta 860, 69' oiq ewopiaaTO xaTd (xipo? to (xepc^ Tij? TOtauTTj^ aePaajxia^ (xc- 
v^? 6etov xai aeircbv xpwff^PcuXXcv • (xeT^/tcv Tt{jL(i>(xevov ei<; 5vo(xa tou xupiou xai 
6eou xai atiyrijpo? i^(X(Sv Irjaou XptcTCu eTCtxexXtj^x^vcv tou FaaTeXi-ptou (xeTd t§; 
weptox>i<; ^ai vc(xrjq auTou xai twv cuv auTw xpooxa6r|(xdv(i)v, e^' u) ezcpiaaro 
xai Tb (xipo? TTjq TOtauTr,q aePaa^xta^; (xov^q xai 6eTcv xai aexcbv •/ip\ta6^0MWo'i' 
wepi TO auTb (xeToj^tov y^v, ^VTtva expdTet^) i:p6Tepov 6 (JL6Ya(; XoYo6eT7j(; 6 
MeTOx^TYj? exeTvo? xai 6866yj :cpb<; Tb (xepo^ tyj(; TCta^TYjq (xovyj^ 8td 6e{ou xal 
aezTOu xpuao^ouXXcu • ev tyj TOUo6ea{a tyj? STpaarptpiTlJa^ itXYjatov tou auvopsu 
Tou yjdpa^iou tou Kpa3aa(xo6vTOu, tyj? 68ou t^? e5epxo(xdvYj? dwb tou xdarpcu 
2epp(3v xat dxaYoOoYj? et$ Tbv xdxeaTOV t^<; jqi; tou AdaxapYj xai tou puaxc; 
(xoBitov TeTpaxiaxiX{(Dv TeTpaxoatcov • etepa y^ efc tyjv '16^av, ^vTtva eT^ev 6 . . . 
d^xweXov (xo${(ov x' y) xepad^xiceXov 3) (xoBto^v <;' • e^d^xweXov (xoB{a)v iB' • upogoXriV 
(xaxeXXtxi^v • x<<>>p<3^?tov (xo${(i)v t'* ^Tepov {xod{u)v y* [ffpoaxa6i^(xevot] Map6aTo(; c 
XaXxeu? 6 neTcXeY(Ji.^vo(; ■JJTOt 6 'AvaToXtxoq, exet "Avv^zv Y^vatxa^^X^Yjv tyjv 
noTa(x{av, auf)fa(xPpov e-K* auTjj . . . (xupYj evotxtaxbv TeXoq vo(x{a(XGeTa i3' (xiXXta- 
pi^ata ... 6 utb? TtaoupoT? I^^t (XYjTipa 0eo5(i)pav, otxiaxbv TeXo^ ... ei? to 
X<«)p{ov Tov ndvoxov a/xb twv Kuvyjywv, x^<?* "^i '^^'•^ Mep^dvYj, I/^t uloi>? xai 
6uYaTepa; xai Tep^Xov ^UYarepa Zo(xicp{Tliav, ^a\i.^pb^ ex' owtyj BXd^ov, t^Xoc ^) £T£p03V I. 2) IxpdcTT] I. *j '/pua(X(i.7:EXov I, 126 

vspLiaixorra 0'. /i^pa r^ Aeda iyei utbv KcovorayrtvoV; oixeaxbv t^Xo^ vo[ji.{aiAata 
0', !)ret Zcopiil^av ifjLxeXecv [jloBicov q\ iKO tyj^ y^^^^^< auToD uiuootoecreb)^, [jLuXa)va 
X2l YepGd\kT:eko>f |JLoS{b)v q' xat *p]v (JLoSt(i>v p', T^Xog vo(ii{a(JLaTa S' urcep xr^q 
svaxsXT^^Oeiari^ ^ airc^^ i^aXetjjLfjLOTtx^^ uicoaTaaeu)^ * x^P^^P-^^^o^ (JLoStcov 3' 'n); 
fjfttaeto^ (jLep(Bo^ xat y>3? tIXo; vo(jLta(xaTa B'* et? to )rwp(ov tov LfoXbv dicb 
Ti;^ uiiooTGtaeb)^ tou Mep(avy) ^aXavfSa^* eicexetva hk To6Ta)v l^^t iq TOcauTiQ (jlovt) 
xai^) iS(dx.Tv;Ta TouTa* ^cept Toeq liippa^ (jLeTo^rtov el^ Svo(JLa Tt(jL(2)(Aevov tou 
£v oYiot^ ^aTpbg ff(JL(ii)V 'Icdivvou zaTptflcpxou K(i)vaTavTtvou7c6Xe(i); tou XpuaoaT6(JLOu 
pina ';cavTU)v t(i)v 8txa{(i)V xal xpovo(JL{oi)v auTOu xai Toictov nXT}a(ov auTou, ^v S) 
"pcaxidv;vTat xai Ttve^ ict(i>xo(, ^evot xat eXeuOepot* iTepov (jLeT^xtov et^ Svo(JLa 
Tijj^^ievcv Tou oYicu evS6§ou (jLeYaXc(JLcepTupc( xat Tpcxato^opcu Feu^pY^cu xae eict- 
uxXtk&svov tou Kpuovep{Tou, Sicep auveoT/jaaTC (xev i% ^oOpcjv 6 aaxeXXaptog 
^,q OYKi^TiTv;^ (At;Tpoic6Xe(t)^ Seppd^v, 6 Moup(jLoupag exetvo^, d^e860iQ ik (jLSToe Tbv 
ixcivou OdvoTOv Tcapa vq^ aul^uYcu auTou xat xm xaT3e v6(jlou; xXt;pov6(jl(i)v xat 
liiloyjby* ouTCu xpb^ to (jl^o^ t^c TCtautv;^ ae^aa(Ji{a^ (jlov^^ etSiJaet xat ^pc- 
tpsrg xat Tcu lep(i)TdTcu (jLv;TpoicoXtTCu Zepp(i5v xat uicepTt{Jiou (jieTa t^; Tcpoavjxouav;^ 
xjTu uiccaTdae(oq xat Tdv 'icept auT(i) otxv;(JLdT(i)v xat tou icXtvOoxT^arcu icupYCU^ 
iiJLzeXoi;ept^oX(cu Y^p^oOev auTou* iTepov d(x^eXtcv Iv tv] ToiccOsa(a tou KaXo- 
■fspou* iTepcv d(jLiceX(it)va ei? tcv 5y^®^ 'Ia)otvvv;v Tvj^ *H(JL(ae(i>^ - iTepov d(jLiceX(i)va 
^v Tv; TCiccOeaia tcu 'EXatdivc? orp^^jLjJLaTa P'* evTC? tou xdcTpou Xeppwv otxvj- 
;im dvh)Yat(i)xdT(i)[Ya] ^' i^ dvTaXXaYvj; dTCo E£vou tou Moupxoupd xai twv 
'xtrwv ic^vTe Tou dv£(];tcj auTou tou Moup(jLCupd' tv;v e§ dYcpaata? dicb t^; Ou- 
Y2Tpb<; Tcu TpiJcX exe{vou (jLep{3a? Buo, (jL6Bta px', (5)? tvj? Xcticvj^ Tp(Tv;? (JLepi^So; 
wrcexc(jisvvj^ icapd tou 2uva5txou e^ dvTaXXaYv;? tou etpv)(jL^vou Eevou • eTspcv )r<»>- 
pabtcv et^ tvjv Ko6aTav wXvja(ov tou Ur^^MpTi (xoSi(i)v o' • iTepcv Yiapd^io^i icXv;- 
^icv TouTou (jLoS{(i)v t' i^ i^opaisiaq dicb tou etpv;(JLevcu Eevcu* iTepcv ^^(opdf tov 
zXv;a{ov tou (ju^X(i)vo^ tou naXouxv; (JLoS{b)v 3' dicb TCpoaevd^ea); tou Kavax{ou xat 
dq '^v EuaYY^X{T2^v;v* iTepov /(i^pdftcv dicb Tcpoaev^^ed)^ tou 'AicXe(jL(X^ (jlo8{(i>v 
&'• icept ToD Z()rva elq to yjdpio^ . . . 

Reliqua deaurU, 

loannides (Nr. 11) unit hoc fragmenium cum antecedente Nr. 10, id eatprae- 
cepto regis de donaUone domeatid Eaul. Nolns videtur ease fragmentum aureae 
^ii^ dt poMsessionibua monasterii, cuius initium et finis desiderantur. ') xat aurou( I. 126 XXVI. Sine anixo. 
Donatio facta monaaterio a monaoho lacobo confirmatur. 

f 'Eicee 6 omo to xdarpov Zv/ym [|jiovax'o^] ^) 6 "lobui)^ l^wv 8ia xP^to- 
^o6XXou TT]^ ^aaiXeia^ \tJO\j icepl to toioutov )iioTpov (ji.ov6Spiov et^ 5vo|Aa ti[i.(i>- 
jxevov rfi^ {i%epor(iaq BeoToxou xal eTCtxexXr^fxivov tyj? 'OoTptv^^ x.ai Oetov vabv 
eTC'5v6(AaTi TeTi[AiQ[jL^vov T^^ aYta^ 'AvaoTaaCaq, Iti ^k xai ei^ to yjiapioy tsv 
6oXbv "pjv (jio§{(i>v ff' jwrca Xo^ov ycvix^tyjTO^ xat xoiexwv TauTa icpoaexup<«)S£v 
auTb(; 8ia ypd\k[Loixo^ outcu tt) xccTa to Mevo^xecov 5po^ oe^aqjL^a {JioviJ Ti^ ei; 
5vo(Jka Tt(Jiii)(Ji^vY] Tou Tt[x(ou ev86^ou rpofi^Tou npoBp6(xou xai Ba^torou 'laiawcu, 
Toyfieiq Tcapa tcov ev ouvf^ [JLOvax<*)v Sta Ypd(X[JiiaTo^ auTcov, ^js^v^ oicb xout(i>v 
Xdptv xu^epvi^aebx; auTou ^), 590v SelTat xat StaXaiJi^dveTat ev auT<j> xai icopexdXeffs 
Yev^oOat auTcp etg touto xat icp6aTaY(JLa, ii ^aatXe(a (jlou tov icapovra 6ptqjLbv 
eicixopTjYsi auTto, Bt' ou xai 8topt(eTai . . . 

Bdiqua desunt. 

loannides Nr. 12. XXVn. Sine anno; 6. mensis octobris. 

Rex Stephanus Duian donat monaaterio agrum dictum Podolini. Initium deest. 

. . . ol (JLovaxot TV) xaTa to 5po{ Ta>v £eppd)V to xaXou(jLevov MevoCxecav . . . 
(je3aci[jL(a (jlovtj vf^ weptico6i^Tou OuYOTpb^; rfiq ^aatXeio^ [l*^^]? fTQT^tvij?, xpa}^- 
Xa(vY2^ Zep^ta^ TiJ ei^ 5vo(jLa Tt(JL(i)(JLivv] tou Tt(JL{ou iv§6^ou Tcpo^Tcu npo8p6[jLa> 
xat BaxrioTOu lcodvvou, i^aavTO ttjv ^aatXe(av (mu to ^epi to CeuYY)XaTeTov 
auT^( Tb xaXo6(jLevov llodoXtvou euptax6(JLevov auXdxtov, Sicep ^v tcXyjo^ov tou (JLeTO- 
^tou T^? auT^? (Aov>)( Tou 'Eo^tY^A^ou ^), TTjv TCapdx^^Tjoiv od/zm TCpoaSe^a^JLevr^ 
it ^aatXeta (xou e/et O^Xvj^JLa xat Stop(!IeTa( aot, tva, xaOux; §e^ Tb ?capbv 1:^60- 
TaY[JLa, ';capaS(i>a|]<; to eipT)(xdvov auXdxtov (JLeTot tt)^ ev auT(i> ^dXTTj^ xat vo[jl^<; 
xai iceptoxT); auTOu, to(vuv xai dicoicXifjp(i>aov, C^q to ^apbv t^; ^aatXe(a^ [jlcu 
Stop(2^eTai aot 7cp6aTaY[Jta, ^ xai i;vT(aTpe(|/ov xpbq auTOtx; iC dca^dXetav, ?va xat 1) Confer dipl. Nr. XI. «) aOiwv I. ») 'E(j(p«Y{i^vou I. 127 

01 (i£T3e 9€ iva3XoXo6(ji£VOi Ta TocauTa y.Ti^{jLaTa SiatYjpcjatv ad)TOuq avevo)rXi^Tou^. 

fJLIlvi 5xT(i>3p(OU q' f. 

loamidts Nr. 13. XXVni. [6853 — 1353], meuse octobri, ind. VI. 

Bex St^hanua DttSan confirmat monasterio possessianem metochii Sanctae Barbarae, 

"Exepov rp6(jTaYH.a t^(; PaaiXsiat; xupiou LTSipdtvou Tcepi ttjc; a^iaq 

Bap^apai;. 

f ^EksX ol eupcoxofJLevoi .(JLOvaxoc ev vf^ xata to Spo; Tou£epp(av, to xaXoup.evov 
Mevoaea>v, 5taxec|jLevtj aePaojjLta fjLovtj ttj? TcepiTOST^TOu OuYOTpb^ tyjq paatXeia^ 
jiou, Ti^g {Kj*t)XoTan|(; ^iQYatvTfj? SepPia?, Ttj et; Svc[ji.a Tt[JM4){JL^y] tou oy^ou evSo^ou 
xpc^i^Tou [npoSp6{jLcu] xac BasrccoTou lcoawou li^aavTO tyjv ^accXeiav |jlou tov 
^epl To ^eufijXaTetcv aur^? to xaXcujjLevov Bepvapou^ eupcax6|jLevov euxTi^cov olxov, 
tbv g?5 ovo{xa TC|x<o(jLevov ty3<; a-fcai; jjLeYaXojjLdpTupo^; BapPipa?, Sww^ 6up{ax7)Tac 
si; [jieT6)f cov tyj? xaV auToui; TOcauTYj^; jxovtjq, ty)v atTiQgtv auTwv lupoaSe^afxdvY) 
iri ^ucXeta (jlou Scopi^^eTat iTuiXa&ecOat xal xaT^xsiv auTou<; tov $Y)X(i>6evTa euxTi^- 
pwv oTxov (jLe6' wv xexTTjVTat ei; (jL6x6/tcv ty)^ StaXYj^OetcY)^ (Ji-ovyS^, xai (jly) euptoxetv 
kc ?i5 xaTO/Yi auTou^ xapa tcvo<; StaaecqjLov i^j Stev6xXY)acv ocavSiiJTcva. toutou 
Y^p yjipv^ dTCcXuOY) TY) ScaXrj^OetoY) aepaa^JLta jjlov^ tou Ilpo§p6(JLOU xal to Tcapcv 
rp6cTaY(JLa tyj^; ^aatXsia^; (jlou, 6(pet>^ov xpoaeTvai aurj) 5t' daipdXetav t. 

t E^X^ Bt^epuOpwv Ypa(jL(jLdT(i)v Tij^ ^aacXcxY)^; xac Oeta? X^^P®? 
Tc* ^Tefavo*; wiaTo; ev XptaTo) tw Oew xpdXr^^; xat auTOxpdT(i)p 
lep^taq xac *P(i)(jLav{a(;, (jly)vi 6xTb)^p{(i) tvS. ^' |. 

/oa»nuie« ^. 14. Ind, VI. est etiam anni 1338. s XXIX. Sine anno. 

Sex Stepkanus Duian donat monasterio Sanctae AnastoMae Pharmacolytriae hona 

firatrum OyriatUorum sita in vico CasHtza. 

np6aTaY(Ji.a Ste^dvcu tou xpdXY) Sep^^a? xat T(i)(jLav{a<;. 

f 'H xfaX6TY)^ (JLOU Ix^t 6dXY}(jLa xal Stopi^eTat Bia tou xap6vT0(; aur?)^ 
icpoaTdY(JLaTO^ xat euep^eTeT %ph(; ty)v aePaa(jL{av (jlovy)V t^<; (XYta<; ivB65ou (jLeyaXo- 118 

ti)^ Tota6TY)<; x^P^? ^? ^ 7capa8ci>awfft wpb(; auTOv t^v «oadTijTa. 5tb 51 oi>5€v 
I^Baoe "^viia^ai touto «ap' aurcov, ouvept) ik xal eJ^ t3j wpaYfA«Ta (s(jrf/j}9tq^ dv- 
£8pa(Ae xoXtv 6 aurb^ MapTivo^ [^pb^ tt^v ^aatXefov |jiou] xai el^i^ae xat 'sape- 
xotXeoe xal ^$66iq 'irpb^ auTOV to TotouTov dYpCStov, dpTfbx; hk d7n]Ti^|(7aTO t>|V 
WTYjaiv xat 8taf>opdv irepl tou dYpiStoui) 6 8taXY;f)0ei? Oeo^tXioTocro^ eTwicxoroq 
ZixvtSv, efjt^aviaa; Tpoq auTtjv to extxoptjYrjOev, <S)<; eipYjTat, tyj TOtaiTY) ce^aqxwt 
|AOVV) xP^ao^ouXXcv xai xapexdXeaev^ u)^ dv Btd ty]v tcxuv xai zep(XY)<Vtv tcu 
StaXYjfO^vTo;' xpu9o0o6XXou StoptoY^Tat i^ ^aatXeta piou xat ixavoTCOtY;6Y] dXXoxoOev 
6 BtaXrifOet^ ae^^acrbq] MapTtvoq Tb ofetXofjievov touto dtoicpoxTtxbv ^coabv dvrt 
Tou 8taXY)f>66VTo? dYpt8(ou xoTd Tb dvuoTepYjTov, to Se TotoijTov dfpiStov Movo- 
oTCYjTov xaTexY)Tat -jcotXiv Tzapa ty;^; etpT^[jL6vr^^ ae^aajjLia^ H-ovyj^, i^yow y) ^aatXsta 
jjLOu $td Ti)V Tt(jLY;v wporjYOupL^VY;<; [TCpd^eu)^] ^) xat to dxaTiXuTov tou 8Y)Xb)6evToq 
XpuaoPo6XXou, iTt Se xat Std ty)v wepi to6tou lIi^|TY)atv xai 7:apdxXY)aiv tou Sr^Xi»)- 
OivTo? ^eo^tXeoTdTOu ^ztaxoxou Ztxvwv 8(xatov xai euXofov XcYtaapievY) touto, 
l/ei OeXY^pia xai Btoptl^eTat aot [otxete ty) ^actXeia piou, xe^aXY) BoXepou]. eicei 
euptcxeTat wepl to^ Slppa^ i^ oixovo{jL(a, i^v eTxev 6 dvY;p ty)? 6uYaTpbq tou *Pii)- 
[i.a(ou ixe(vcu 6 2apaxY)vb? XeYOiJLevoq, woa6TY)Toq oiSaa, a)(; dvY^ff^X^Y) tjj Paat- 
Xe(a fjLou, vo|xta[jLdT(i)v ic', ^v xaT^xei dpTiox; i^/ fuvY) exeivou, icap* optapibv tt;? 
^aatXeta^; [jlou, zpoXo^ouaa xat et^; auvo(xY)atv d6ea(jLa)(; uxoxe(ptov auTY)^, xapa- 
M)aet<; dicb Ta6TY;(; icpb? tov $Y)X(i)6ivTa [aePaoTbv] Maptivov dxepotav xat dvu- 
aripYjTov ex tyj? [twv] x' vo[jLta[JLotTWv «ocoTY^Toq, ei^ flv xaTaypdf eTat, u)? etpY)Tai, 
8td ^poxTtxou auTOu to §Y;X(i)6ev dYpi8tov, ty^v Se eTepav woacTY)Ta ty)v dicb tyJ^; 
T0ta6TY;^ oixovo[JLta( vtpaTi^aet^ xat xeptoptceti; ') , XsYb) tou BY;[JLoatou, eai' dv ^ptOY) 
zept auTY)^ i^ ^aatXeta [jlou^ oaov Staxpivet xal sx^t 66XY;[JLa, ^pbq de ty)v 8Y)X(d- 
6etaav ae^aa[JL(av [xovy)v dxoBtiiaeti; to toioutov dYpiStov Tb Movocdqtov, xai xor- 
^TjTat xai v^[XY;Tat auTb touto dvevoxXY^TCi)^ xat dStaae(cT(t)(; xaTd naaav tv)v loxuv 
xat Tcepi7^Y)<J;tv tou 'spoeictxopY;YY;6r/TO^ auTYJ, xa6u)^ efpY^Tat, xp^^^^P^^^^Xou ty;? ^a- 
atXeia^ [xou, xai icoiViaov xaTd to wopbv wpoaTaY[i.a, o xat dvT(cTp6<}/ov ewi xu) 'Kpoa- 
etvat vfi Sr|X(«)6etaY) ae^aa^xta [xovy) tlq doQdXetav. dicb Se tt;^ eictXoticou otxovo[xta^ 
T^; 8r|X(i)6e(cY;q T(i)(xaiai; 6eXY;[xa exY) i^ ^aatXeta [xou, (I)^ xai dvtoTepu) eipY^Tat, 
tva [XY)8£v exiB(i)aY)(; zpo^ Ttva [JLexpt xai tou [eXax^cTouj, eTcetSY) YV<»>p(oat [xeXXet; 
8t' 5Tepou -TcpocTdYfxaTOi; to xepi TouTr^^ 6dXr|[xa xai to opta[xa T^q ^actXeta^ [jlou f . 1) In apographo I. hic ingeritur izpoi ttjv ^aatXE^av (aou, quod saperius habes 
in conteztu. ^) Suppleyimus. ') ^ieptopi^aeit I. 119 
t ETx^ "^OLi ii ^pu6pu>v 7pa|X{xaT(i>v li]^ ^aaiXcxi]^ xal Oetac 

Hcipoq TO* lATJvl a?tp(XXl(i) x^' ... t« 
loammdes Nr. 6. 

XXI. Sine anno^ 9. mensis decembriB. 

Rex Stephanua DuSan iterum scribit de restitutione agri dicti Monospita ad mona- 

sterium. 

npoffTaYP^a C 61? '^^i^ auTYjv u^rcoSeffiv. 

f 0(xeie li) ^ac^Xs^a piou^ So|A60T(xe xup Icdowy} Tapx<zv((i)TiQ. ii ^aa^Xeta 
'/C'j B(cp{(€Tai ao'.. icpb xp^vu>v $ta xp^o^^^^^^o^ ^^^^' (jiea^Tsta^ Ti)? xepncoOi^ou 
QjyoTpb? T^^ ^acsikeio^ |xou, tTj^ vKjrfjXoToniq xpaXaCviQ? t^<; au6evToxo6Xa^ aou, 
xps; TYjv xora to 5po<; Mevoixeo^v 3(axe([xevT|V ae^aafAiav (jiovt]v tt)V et^ 5vo|i.a 
Ti}jUi>{A.evrjV Tou t((x{ou icpofi^Tou npo8p6|JLOU xal BonntaTou 'lu^avvou to Tcopa ttJ^ 
TsiacjTYi^; (jlovy); eupioxofJievov oYpfStov, to XeYOjJievov MovoawiQTov, orcep xaTetxeTO 
'pcrepov Sta icpaxT(xou et^ otxovopitav Tcap^ tou otxeiou vfi ^aatXefa [xou, aexcou 
xypwu NtXTQfopou tou MapTtvou, avTt woaoriQTO? vo|jLiaixaT(i)v X' . . . xpb^ auTbv 3e 
Tbv ceTCTov MapiTvov e8t5ou to [Jiev xp^Tepov or/Tt toutou x^P'^ wpoao8iou auTou *) 
vc|ji[i5jwfca] . . . Tcpo Ttvo? 8' yJBy] xatpou ^MOpiaoTO i^ PaaiXeia jjlou, iva SoOyj 

TW TOlOUTcp MapTtV(«) aVTl TOU 3YiX(«)06VTOq OYptStOU a-JCb TYJ? OlXOVOjJLta^ ^^ xaT- 

£l*;re •ept to^ Xeppa^ i^ OuYOTiQp tou T(i>|JLatou exeivou, 'ToaoTY)? vofJLtajJLaTd^v X', 
cti To tva xaTr/YjTa^ to $Y)Xcji)6ev avpO^ov wapa tyj^; e(pY)|JLevY;(; [jLOV^q avevoxXiiTa)?, 
icTf/^'^***^^ >^ai aStaaetaTco; avTi ^ogotyjto^;, (5)? SeSTJXcoTat, vo[jL(a[jLaTb)v X'. apTioj^ 
Ik r)fv(i>ptaev ^ 3^'*Xeia [jlou e^ ava^opa^ tou OeoftXeoTOTOu ertaxoicou Ztxvd^v, 
c? cuvscTYjaoTO TTjV TOtauTTjV [jLcvfjV 6$ otxet(«)v xoiC(i)v xat avaX(i)[xaT(i>v, 5Tt ouBev 
zeiOsTat 6 cYiX(i)6el? Mapxtvci; dva§e^aa6at ex tyj^ pY;66tor,q oixovo[JLia^ tou Td)- 
[utcu sxeivou TTjV BrjX(i>6sTaav TcocoTYiTa t(j)v X' vo[JLta[jLaT(i)v xai 3ia touto ou8e 
Tc [lipo? T^^ 8YiX(ji)6eiaY;; [jlovy;^; SY^veTO ax^xYjv ev xaTOXY) tou ^Y)6dvToq dYptStou 
t:u MovoaicT^TOu, xat 'icapexaXeae xat il^iivr^Qe xai ai56t?, (5>q dv 8topiaY; i^ ^aat- 
Aeia [jLou xat dxoXu6Yj xpooTaY^xa etq tyjv wept to6tou 8e^6VTeuatv xat dicoxaTa- 
cractv Tfjq etpY;[xevrjq [xovy;^. ty)v fouv 'icapdxXrjatv auTOu icpoeSeSa^xevY) i^ ^aat- 
\v.2 ptou e/ei 66Xrj[xa xal 8topt7^eTat aot, dix; c^, xa6(i)^ 8taxo[xta6^ TCpbq ae Tb 
wtpbv wpooTav^xa, ex tou 'icapauTtxa TCapaSdwYj^ cu wpb^ ttjV Toua6TY)v [xovyjv tyjv 

') awTOt I. 120 

6i<; xb 5r,X(i)0£v dYpC^iov TCoaoTrjTa twv )/ irtcspro&pcov, xat oi}covo[xiQ9oy yjot^ziyji 

xal BeffTuoJJeiv auiYjv 8yj t^v itocoTTQTa Jt^t ty)v icep{Xt)t!/tv xai ?oxl>v tou ewtx^p^T^i^ 
6^vTo? auTTJ, u)^ JeBi^XwTai, xP^^oPo"^^^^®^ '^<? PaaiXefa? fxou, wpbi; Be tbv SyjXwi 
O^vTa (jeTCTOv Maptiva ';rapaS(i)aet?, xaOox; eTpr^Tat, (ircb tt)? ^TjOeicYj; oJxovojJiia^ 
Tou Ttofjiafou exetvou vfiq twv ^T)OevTU)v X' U7C6pw6pu)v woaoTYjTO^, 56ev xat ettsI 
5ta TYjv TijjLTjv vLotX To (xxaTaXuTOv Tou TCpo^avTo? xpuao^oiXXou tyj? 3aaiXe{a? |xc*j 
Ttj TOta^Tjj jJiovYJ ouSb lyret SuvoTov, tva [Lrfih Ixfj ttjv etpYj[ji.evYjv xoao-nrjTa et^ 
TO 5yjXo)6£v (XYpi^tov, ei [xyj 6£Xet xat icpoatpeiTat 6 toiouto^ MapTivo?, tva ovt! 
to6tou Se^YjTat tyjv ^rj6eTaa*/ Tcoa^TrjTa omo tyj^ otKovofJifa^ tou Twfjiafcu, yjByj 
xaXa)^, ei 3' o5v, au pLev o^e^Xet^ aTCcSouvat 7:^q tyjv $YjX<i)6eiaav [jlov^v tyjv ei; 
Tb 5YjX()i)6ev dtYpf^tov icoa6TYjTa twv X' u7wepTJp(»)v, ^q Btopt^sTat yj PaoTiXeta {jloj, 
autb? Ik b 8YjXo)6eiq aeTCTb^; MapTtvo^, eav oOtod th 6eXYj ovaBe^aaOat tyjv Tot- 
a6TYjv ^ioaoTYjTa, |ji.dXXet aT6peTa6at Ta^TYjv touto ik xh 6^Xr|[i.a xat [tov] Spiciibv 
TYJi; ^aatXsia^ [jlou xal d-TcoicXii^ptoaov (ivuTCep6dT(i)^, 5aov Stoptl^cTat aot Tb 'jzpoc- 
Ta^iJLa, 3 xa: (XVTtaTpe»J/ov sTct tw TcpoaeTvat tyj SYjX^o^eiaYj [jlovyJ 8t5t tyjv 'icspt 
to6tou dvevoxXYjaiov aJ)TYj? xal da^dXetav f . 

f ETx6 xat 5t' epu6pwv Ypa[AjjL(XTa)v tyj<; ^aatXtx^^; xai 6eia(; yieipb^ 
t6* ^Ts^avoc; ^aoiXzdc^ auToxpdT(i)p 2epp(a^ xal T(»)jjLavtaq, [jlyjvI ^e- 
xe[Appt(D 6' t- 

loannides Nr. 7. XXII. Sine anno, 8. mensis augusti. 

Rex Stephanus DuSan tertio ecribit de restiiutione agri dicti Monospita ad mona- 

stertum. 

np6aTaY[JLa el<; tyjv auTYjv uic^^eaiv. 

t Su^JLicev^spe t^<; gaatXeia; [jlcu, 7cpo)Toa7ca6dpte xup 'AvSpovtxe KavTa- 
xoul^rjvi. 6 6eo9tXeaTaTO(; eiciaxoico? Zixvoiv dve(pepev eic tyjv gaatXeiav jjlou, 6; 
if) dTCOxa^tcnaaa aeP(za[xia [jlovJj ii slq 5vs[jLa Ti;A(it)[A£vr| tou ti^jliou evSo^ou 'xpo- 
yi^TOU npoBp6[AOu xai BoTCtaToiS *lo)dvvou xat eictxexXYjiJLevYj tou Mevoixso)^; susp- 
Y6Ty56yj Std xp^^^o^ouXXou tou dytou [jlou (xu6^vtou xat PaatXeo)^;, tou xflbncou t^; 
^aatXetaq [jlou . . . [to] xept (xutyjv t>jv 8YjXo)6eTa(Xv 8y) [jlov^v dfpt^tov Movc- 
owifjTov 6vo[jLaC6[JLevov xaTd t^v •icoa^TiQTa ir:cepicupo)v X', b Syj dxeawda^Yj icpb 
Xp6vo)v wapd tou 8o[jL6aTtxcu Feo^pYiou tou STpaiYJYOu oltzo tyj? ctxovo(jL(a; toj 121 

rovaemou aeTcou otxetou ty) ^aaiXeta fjiou, xup NwYj^opsu tou Maptivou, sv Ik 

:» xaip<o tS;^ ouYXuaeci)^ expan^6Y) TcdXtv ourb xat dWdiQ xpb^ tcv toioutov ttov- 

;e7r:cv aewrbv MapTivov 8i3t YpijiixaTo? tou Oeiou tij? paaiXeia? jxou, tou ev jao- 

«X^^? xupCou KaXXtcTou tou IlaXatoXoYOu, 8i' afjtuvov xat xaxtav, flv elxe ^cpbq 

sr^ 6eof tXedTaTOv ewfcxoicov Ztxvwv, u)^ ja^ ^vBet^aixevov sii; t^v auTr,v padiXeCav 

|uu ev)vvu)jJL0c6vr,v Tiva ev tw TotoOTw xaipw. eT^a Xa0<i)v auTO^ [6] ceircb^ Map- 

tivc^ xat dTCoxpu^l^a^ tc Tctourov drfp^Stov, eSdOv}, o>^ etpiQTa'., 3ta xpuac^ouXXou ii:phq 

TT,v etpTijjLdvTQv ffePaojJLiav [xcvt^v, [fJTiq] ewopCaaro wpdoraYlJWc xat wapa tou aviou 

xjOevTOu xal ^atXecoq, tou 'icanrou tv;^ ^actXeia<; {jlou, xal eSei^BY; zepi tc6tou xat 

::apex7^r|Ts6aaTo iy;v ^aatXefav [jiou b $taXv}^8etg 6soa>tX6aTaTo^ e^i^^oxoro^, ^Tt^ xal 

Ty;c SeiQceuK auTou ixxxcuaaaa iyj&i 6dXr|[jLa xat dtopil^eTat aot, d); a56t(; i^Y^ufJiivu)^ 

r:car acTQq dwb Tou tcioutou ravaeiuTou aewrou tou MapTtvou Tb auTb aYpi^tcv xal 

r.apaB(*)Tr)q touto wiXtv wpb? Tb fjiepo^ Tij(; 5taXY}966{oTQ<; oePaaiJLia^ fASVYJ^;, xai 

)L3r:£)fYj xat vi[jLr,Tai touto avevc)^Xi^TU)<; xal dStaaeiaTh)^ xat xaTa tyjv icept^^vYjd^tv 

Tcu iTZiypprtyrfivfxo^ ahxio xpuao^ouXXcu tou dr(io\) [jlou au6evT0u xat paaiXiw^, 

"ou •KoiTxou TYjg PaatXetaq [jlcu, xal ouBlv eup(axY) to \iipo^ aui^? e-^rt tyj [Ji.eTO)rY) 

xal vojjlyJ xat waat toT^ Sixaiciq auTou ouTe xapa tou SY)Xa)66VToq xavaexccu 

ce-r^cu Tou MapT^vcu, cike Tcap' d?XXcu Tivb? twv dtTcx^Twv ei^ tcuto xaia^uvaaTeiav 

9[ SievcxXYjafv Tiva xat eicC^eaiv, Tcpb^; hk tov toioutov TCavaexcov asTCrbv Tbv 

MapTtvov otxovo[jLiiaY)^ xat Bo6y) (wcb e^aXet[ji.[JLaTtx(i)v xai eXeu6ip(i)v Ttvwv [oTdlaecav] 

'.c6::oacv. Tbv ^spi tcutou cuv <jyuoT:h'f xai Tb 66XYj[JLa tyjc ^aatXeia^ [xou xacaXajjL- 

Javstq xat ex6[JieXi^6Y)Tt xat dxowXYJpwacv xocrd tcv -JcapivTa 6pta[xcv, 5v xai dvTi- 

r:c£']^v ^pb^ tc [JLepo? tyj^ 8taXY;96e{aYj<; ae^aa^jL^a^ i^ovYjq eici tw TcpcaeTvat auii) 

^.'ic^iXetav f. 

t Elfx^ **'^ 8t'6pu6p6)v '^pa[t.[f,d':iii'^ tyj? PaaiXtXYJ? xai 6e{a<; X^^p'®? 
•b* STefavcq xpdXY)^, [jLY)vt auYOuaTc») y)' f- 
loannides Nr. 8. 

XXIII. Sine anno, 4. mensis septembris. 

fiex Slephcmus DuSan monachis mona^terii S. loannis in monte Menoeceo concedit 
faeuUatem coUocandi homines liberos in possessumihus eorum. 

*Op{(j[Loq Tou xpdXY) S-ta Tcuc; eXeu6epou<;. 

t 'Eicet ot [Jtovaxct vfiq ae^aa^JLta^ lJi.5v^? tcu Tt[JL(ou i^^^^^oo %po<ffy^ou Dpo- 
'P^lisu xai BaxctcTcu 'Icodwou t^<; ev tco Mevotxeti) $taxei[X£vY)<; dve^epov, oTt 122 

xdxTTiVTat nepl tb [xcoptov] tou Kpa0a9{Ao6vTOu *p]v 3(3e xp^o^^^XXou, xat zop- 
exoXeaav xai clJiQTTqffav ty;v xpaXX6Tif)Ta |aou, Tva Y^vif)Tat bpio[khq auroi^ xat 
iceptouXXe^coai [avOp(i>iro(>{ eXeuOepou^] xat xpooxaOiacoat et^ Tt)v TotouTiQV -p;v 
auTwv, T^v wapfltxXiQatv ahrtm xpoaBeSapievir) il) xpaXXoTY)^ pi.ou e^jfctxopTf^veT xoti 
ext^pa^euet auTOi^ tov TcspovTa 6pta(jL6v, §t' ou xpooral^et xai 3top(!^eTat, tva caou; 
dcv6p(oi:oug eXeuSepou^ xpoaxa6{aa>atv et^ tyjv etpr^(JLdvT;v -p)v xat aXXa/ou, vSz 
l/p^^ Y^v, mTi^/iim TouTou^ avevoxXTJTw^, dvofatpeTO)^ xat dvawooicaaTU)^ %v. 
ouS^v eup(axb>aiv ouTe a%h T(i)v xaTd xatpolx; xe^aXaTtxeuovTtov, oure izapa to)v 
[Ta] Sif)|JL6ata 8tev6pYouvT(i)v 9i d^' ^Tepou Ttvbq twv dTCdvTCi^v [Siaaetajwv], dXXi 
S(aTV)pa)VTat dvev6xXY)T0t xae dxara^ifTif^TOt dxb xdaif); exY)peta^ xat ^oaeii)^, xa- 
Ou)^ exouat xat Ta Xotxd XTif^(ji.aTa auTo^v xai xa6u)q ^iaXafx^oevouai xat Ta yjp^J^o- 
^uXXa xat Td xpooTdYlxaTa aurwv. to6tou ^^p X*P^^ e^eveTO auTot? xat to 
xopbv xp6aTaY(Aa ty]; xpaXX6TY)T6^ (Jiou et; da^otXetav, (jiY)vi aexre^x^ptou §' f. 
t ETxe xat ZC epu6pu)v '^pa[K[t.d':(a^ t^; 3<3(9tXiXY); xat 6eta; 
Xetpb? To* ^Te^avo? xpdXXY); f- 

loannides Nr. 9, XXIV. Sine anno. 
Rex Stephanus DuSan confirmat donationem factam a magno domestico Alexio JSaul. 

"ETspov xp6aTaY(Aa Std ty)v ^yjv, i^v Se8(i>xev 6 \i,i^aq Bc{jl£- 

c T t X ; 6 T a 6 X. 

f 'ETcei 6 olxetoq xat xe^ tXr^{JL£Vo; ty) ^aatXe(a (jlou, [Li^a<; So(jL^aTtxo; xup 
'AXd^w? ^ Tao6X, 8t' -^v eToe aT£vox(«>ptav -pi? si; to xept ty)v Ztxva (xeTCXWv 
TY); ae^aa{Aia; ^aaiXtxY;; (jlov^; tou TifjLtou npc3p6(xcu tou ev tco opet tou Mevct- 
xeo); To et; 5vo(JLa Tt(jL(*){JLevov twv 'Aa(ji)(JLdT(i)v, otxeta Yv<*>lJ'''J) ^**^ OYa^YJ xcoai- 
peaet Siexptve xat Se8(i)xe izphq aurb Std Ypd(JL(jLaTo; auTOu (jLeptxY)V -vtjv, ^uxtJtT;; 
evexa a(i>TY)pia; xat (jlvyj(jlocuvou tyj; paatXe^a; (jlou xat auTou, el^TjTriae 5e xai 
xapexdXeae xXeiovo; evexa et; to ^;^; da©aXe{a; xat ^s^at(ii)aeo>^ ruxetv %t. 
xpoaTdY(jLaTo; ty;; PaaiXeia; (jlou extxupouvTo; tyjv auTou xpoatpeaiv xat xpa;!V 
dYa^Yjv 5'd tou pYj^eno; '^pd[t.[i.a::oq auTOu, tvjv TOta^TYjv outou [xapdxXYjatvj ^) 

*) jrpafiv I. 123 

xKo^t^a\tjiYti ii ^ik&ia (aou xai t^v xodtou avnQmv haiXripihaat ^ouXiQOei^a, §x^t 
6£Ar^(Aa xat Stopil^eTat hk tou xap6vT0^ TrpooTOYiAot^o^ xoTexetv obcb ty}q 9Vj{JLepov 
xat Sta zb l^i]^ ovevoxXi^TCi)^ xivriQ xal adiaaeCoTcoq, Sti xal diva^atpdTU)^ xat 
hoaz&FKdfsxta^ xat xoTa Xi^ov fovtx^nQTO^ ti^v ^YjOetoav oePaqxtav [jlovy)v toO 
r.(Ji{ou IIpo3p6(AOu T^v TOta^TiQv -p]V, ^ xat Ta Xotic3( out^^ %Tfi[una Ta ^pb 
roAAojv {8v} yjp&^fii^f xp096vTa auTfJ xai tT|V e^ airraiv ^aoav opioCcog oxo^^pecOai 
X3t dh:oxepd{2^etv icp6aoSov, xa6a>^ if) tou '>(pd[L\kaxo^ tou pieYaXou do(AeaT{xou nepC- 
XYi^^j^t; SiqXoi xat StaXafjL^dvei, xal iroteTv dx(i>X6Tu>'q icdvTa T3t xoTJe Y^cbfJHQV xai 
{») eupetv Tcore tv) epi^aveta tou icapovToq icpOTrdYiAOTO^ tv)^ ^aotXe^o^ (jiou ^tev- 
sxXtjCcv xat 6x(6e(itv ^) SiaoetaiJLbv eicl tjj vojjlyj xat xocoxtj tov Tu^ovTa icopi 
TcO [xora] xatpou^ to piQ6ev [x(i>p(ovJ T7]v ZeXtd^o^ov xaToaxetv (jl^XXovto^. et 
jjit; ^cuXocto xpt6v;vaty d6eTV) Toet; . . . 

Reliqua desunt. 
loannides Nr. 10. XXV. Sine anno. 

Fragmentum aureae buUae [regis Stephani Dvian], qua confirmantur possessiones 

monasterii. 

. . . xa6o>^ xaTeTxe TauTa to SiaXY]^^^ (jLOvuSptov xaTd tv;v xeptXv2(|;tv xai 

3vva|xiv Tou eicl Tdi? TotauTat? icpoaaftoYaTq xat dYOpaaiai^ extxopY;YTQ6evTO? T(j> 

'^ti vr,q TOtouTY]^ i^vv)^ 66tou xai aexcou xpwoPo'jXXou' CTepa 7YJ ei<; tov Ai^o- 

h'^'ov iscb wpoaevi§e<i>q tou 'Apa^ovTtvou exetvcu (jLo3t(i>v a', iv ^ auveanfjaaTo 

•5 |A€pog TYj^ TOtauTY)? (jlovyJi; ioro^Ttov xat d(jL7ceXta * /copd^ta icXYjaiov auTou dicb 

•poaeve^edx; [tou] MeXtaaY)vou |jlo3{(i>v t^' • d^jLxeXtov dicb wpoaeve^eto^ tou BoTpi8d 

"Xxjaiov Tou ToiouTOu xwpa?iou (jlo5((«>v t'' vno^ tou xdorpou ^eppC^^f icXY)a(ov tyj? 

H»iAtx^5 scpTa^ oTxov epYaanQptaxbv dicb wpoaeve^eo)? tou aaxeXX(ou tyj; dytd)- 

'^? |JiY|TpoTc6Xe(«)? Zepp(ov, tou Zep^ou* eTepov oTxov epYaarYjpiaxbv zXY)a(ov to6- 

*»;> e5 dYopaaia^ drcb f^? Ma^eXeTYa^' eTepov e^ dYopaaia^ tou 6p(oY)' ei6pov 

^ «Yopac^a^; d:cb tou AouwQvdpY)* eTepov e^ dYopaa(a^ dicb tou Ya(jLppou tou 

'^c;apa- iTspov dxb wpoaeveqeax; tou 'lepaxvttY)* ^Tepov ^evoSoxtxbv otxov d7c6 

•pcc6ve§e<i>q Tou 'ApaPdvTa* xY^xoT^Tctov et? tov wipYOv tou d^tou NixoXdou dicb 

•pcGsve^sax; tou Kap8d(XY) • TCictov evTO^ tou outou xdatpou, et<; 3 euptaxeTO 

"pCTcpov T^u^jLYjXapetov Tfiq oajvqq (^^^^) stTa xarexaXda^Y), ev 2> eup(axovTat xal 124 

olxi^pLaTa €|ji9UT6UTOca ' lT6pov T6iC(0Vy h (0 cupCoxovTOi TKM otxi^fAOTa sTaipcopxsu 
Tou KaX(8ou yuai Tijq aSeX^Tj? outou ttj^ ^wxaCvY}^;, uxep wv TeXoudt xat cuTct 
Tzpbq To piipo? T7j<; ^T]6etcT]<; at^a(j[Ll<xq ixovTJ^ Tb sTi^ffiov epLsureufxa' evTO^ tou 
£ipYj(Jt,evou xaoTpou u$po{xuX(i>v6^ 6Xoxa{ptvol X\ ^f' oi^ ^^ exopboTO to t^spo^ 
vr^q ocjTfiq (Jt^ixfs\ki(xq [Aovij cxai Oetov xal ffSTCTOV xpi>^o?ow^Xov ^zpoq^) uSpojxiXwv 
e^ arfopaaiaq dhcb ToiS Stva^tvou • dfxic^Xt ev Ttj TorcoOeafa tou db^iou BaatXetou onzo 
xpcaeve^eu)^ [toO] 4>tXtT3cou* §Tepov 6t<; tov 'EXat(ova axh ^rpoaeve^eu)? tou XyvT^Tj 
xat [Ta] Tou BovoXoYou ^^u^pa^ta* e^oEfjLweXa ev tyj TOxoOeafa twv AaveCuv i^ arfo- 
paclai; xai ofizo '^rpoaevi^sw? MtxoniX tou IleXapYOu {jioBfcov u' • i^zspo'') x^P*?'®*' ^'^ 
xpoaevsSeo)^; tou 'Apa^avTa ei? Tb 'AysXitCtjv jjioBiwv iq' •ffi dhcb ^cpoaevi^sw^ >wtl 
[i§J aYopaoia^ 6i<; Tbv to^jcov ttj? MeXtpoCa^; icXrjaiov vf^^ -pj^; twv Kou^ouxXdii^v [lo- 
5(wv (!$'• eTepa y^ si^ t^jv Koatov wXr|Ctov rfiq y"*)? '^^^ ITeXapYOu xat tou StjjjLO- 
otaxou auv6pou ouv ttj dxb tou Hi^^a (xoBtb>v pv' • stepa ■pj BtaTceptoptoro^ xXr^oiov 
rfiq ^fyq twv KouPouxXetwv xat vqq f^? tou DeXapYOu [xoS((ov ^au'* ^TSpa -pj et? 
TO AetPdStov (xo3((i)V a' dveu tyj^ exeiae "pj^; tou ApoYOYj, ev ^ eup(axovTat xai 
(xuXoTOwta 8uo, ef ' ot? eTcopiaaTO xaTd [xepo? to [xepo^ ttj; TOtauTYj<; aepaajxia? jxo- 
Yfi^ OeTov xat aexcbv xpw^^P^^^^ov * [xeT^x tov Tt(jui>|xevov ei^ 5vo[xa tou xupiou xal 
Oeou xal aoycYjpo? i^^juov 'Ir^aou Xptorou eictxexXYjjxevov tou raareXi^ptou [xsTd tyj^ 
TcsptoxYi? xat vo[x^q auTou xat twv ouv aurw 7cpoaxa6Yj[xsv(i)v, s^' ^ szoptcaTO 
xat TO (xipo? TYj<; TOtauTr|<; asPaa(xia? [J^-ov^? xai 6siov xat asTcbv xpy^spouXXov * 
«spt TO airtb (xsToxiov •pjv, JjvTtva sxpdTet^) Tcp^Tspov 6 (J.£Y^^ Xoyo^styj? 6 
Mstox(tyj(; sxeTvo^ xat s866yj Tcpb? to [xepo^ tyj? TOtauTYj? [wvyj^ Std 66(ou xai 
aeicTOu xp^o&o^^^^ou' ev tyJ TOTco6ea(a tJjq 2TpaaTptPiT?a<; 7cXYja(ov tou auvopsu 
Tou yjbt^pa^iou tou Kpa3aa[xo6vTOu, t^^ 6Sou rqq e^ep/o^xevYjg d^cb tou xdarpou 
Zepptdv xai dicaYoOoYj? eJ? tov xdiceoTov tyj? "pj? tou AdaxapYj xal tou ^uaxo; 
{xoSt(i)v T6TpaxiaxtX((»)v TeTpaxoa{(i)v eTspa -fYj eic t^^v 'I6iav, ^vTtva eTxsv 6 . . . 
d^x-jceXov [xoS((i)v x' 9i xepad^xweXov^) [xo8((ov q- e^d^xweXcv [xo8((i)v i5'' icpo^oXYjv 
piaxeXXtxi^v • Y(Apd^iO'^ [xo$((i)v i'^ ^TSpov (xo8((i)v •^'* ['!cpoax<x6^[xsvot] Map6ato^ 6 
XaXxsu^ 6 IlexXeY^xivo? 'JSTOt 6 AvaToXtxo^, e^et "Avvav Yy^^txaSiXwrjv tyjv 
noTa[x(<xv, ouf]fa(xPpov eic' auTYj . . . [xupYj evotxKxxbv TeXoq vo[x{a(x<3fta t8' [xtXXta- 
pijata ... 6 uib<; TtaoupoT^ l^ei [XYjTepa 0eo8(*)pav, otxtocxbv xiXoq ... ei? to 
X(«>p(ov Tov Ildvoexov dwb twv Kuvyjywv, yjipa i^ toj MeplJdvYj, Ixet utou? xat 
^uvar^pa; xai TepO^av ^uyaTspa Zo(X7cp(TlJav, y*H-Pp^^ ^'^' ''^'^ BXd/ov, t^Xo<; *) ETcpcov I. 2) cxpdcTT) I. 3) /puad(j.3:eXov I. 125 

vsfibpLaxa 0'. yjipo. if] Aeoia l^rsi uibv KcovoravTtvov^ otxioxbv t^Xo^ vo(jL{9[JiaTa 
9', Ixei ZwpJi^av dt|XTC€Xiov (i.o§t(i>v q\ a«b ttj? yG^i%riq auToO uTCocTadeu)?, piuXcova 
xai yftpcaiki^tko^ ;jLo3t(i)v ^' xat •pjv {jioSicov p', t^Xo^ vojxtffiiiaTa §' urcep T^q 
Evas^sXTj^OetGTii; i^ auTf|<; l^aXet(ji.[JLaTix,r^^ iwuocTaaeax; ' y(€p(j€ii[M:e\ov {xoStcov P' vfi^ 
ijlJiijeta^ jjiepiSo^ xai y^? t^Xo; vo|xiffjjLaTa l'' eiq to yjuDplo'* tov SfoXbv dTcb 
tt;; urocraaeo)^ tou Mepl^avv; ^aXav(8a^ - eicexeiva ^h toutuv ly&i ^ T0ia6rr) {jlovt] 
xal^) i$t6x.TY)Ta TsuTa' xept Ta^ S^ppa^ (jLeTo^rtov eiq 5vo{j(,a Tt{jL(i>(jLevov tou 
ev 0^10 1<; waTpb^ ili^jLwv 'Icoflivvou waTptapxcu K(i>vaTavTtvoun6Xeci>; tou XpuJoaT6(iou 
pLsra icavT(t>v xiav 8txa{(ov xal 7:povo{x{(i>v auTou xat TS^vtov xXiQcfov auTou, ev S> 
7pG9xdOr|VTat xat Ttve^ iut(«>xo(, ^s^ot xat eXeuOepof ^Tepov (xeTdxtov et? 6vo{JLa 
Ti^Mii^jLevcv Tou dqftou evB6^ou (jLeYaXo{JLdpTupo{ xai Tpoxatof 6pou Fed^pY^ou xat eri- 
x£xXT2(xevov tou Kpuovep^Tou, ozep auveoT/^aaTO (xev h. ^oOptov 6 9ax,eXXipto^ 
^q af-WTfltTr^? (XY)Tpox6Xe(i>^ Sepp^Sv, 6 Moup(xoupag exeivo^;, ISeSoOif) 8^ (xeTa Tbv 
ixetvou OflcvoTov 9capa ty;^ ouI^uyou auTcu xat Ta>v xaTa v6{xou^ xXT)pov6(x(i)v xat 
lnlcr/rjid^ a^ou ^pb^ tc (xepo^ Tf^^ Tciot6Tir;^ oe^ac^xtac; (xovy]^ etSi^oet xai ^po- 
TpcTn; xat tou lep(i>Tfl(Tcu (XT^TpcxoXtTCu 2eppa>v xat uxepTt^xcu (xeTa tt;^ xpoaT)xouGnr|^ 
ouTu u^ooTfl^aeci)^ xat Td>v icept auT(i) oixT)(XflETa>v xac tou icXtvOoxT^oTOu ^pyou, 
apLireXo^wept^oXCou 'pp^jjOev auTCu* iTepov d{x^iXtov ev tt) T07coOea£a tou KaXo- 
fepou* iTepcv d^x^eXuva etq tov Str(io^ 'I(»>dvvT)v ttj? *H{x((7ea>?' STepcv d{X7ceXa>va 
£v XT) TOTCoOecta tou 'EXat^ijvc^ (TTpd{X{xaTa 0'* evTcq tou xdoTpcu 2ieppa)v otxi^- 
{JLOTa dva>Yata>xdTa>[Yflt] ^' i^ dvTaXXoY^q aftzh Hevou tou Moupxcupd xai twv 
XotKwv ^^vre tcu dve^J/tcO auTcu tou Mcup{xcupd* ttjv e^ dYOpaaia^ dicb t^? Ou- 
yaTpbc Tcu Tpt^cX Ixeivcu (xeptSa^ §uc, (x6Bta px'^ (b^ tt)^ Xot^^ ipivr^q (xepi^Sc; 
3MiTexo(X6VTj? icapd Tou 2uva5txou e5 dvraXXay^^; tou eipTj^xivou Hevcu • ^Tepov )r<»>- 
pif 10 v ei? TT)v Ko6aTav xXt)o(cv tou IItjyBsptj {xoSta)v o' • iTepov x<*>P^?iov xXt)- 
31SV to6tou (xoS(a)v t' l^ dYopaata<; dicb tcu etpT){xevou S^vcu* iTepcv x<>>P^tov 
aXt]o{ov tou (jL6Xa)vo^ tou DaXo^xT) (xoS(a>v S' dicb Tcpooevd^ea); tou Kavaxiou xat 
et; Tcv EuaYYeXtil^Tjv* iTepov yjiapd^ioy dicb Tcpooev^^ea)^ tou 'AicXe(jLiX^ {jLo8(a)v 
P'' Tcept Tou Zlyya elq xo xwpiov . . . 

Rdigua de8urU. 

loannidea (Nr. 11) unit koc fragmentum cum antecedente Nr, 10, id estprae- 
cepto regia de donatione domestici Raul. Nobis videtur esse fragmentwn aureae 
huUae de posseasionUms monasterii, cuius initium et finis desiderantur. 1) xat auTOu; I. 118 

ti}^ TOiauTri^ X^P^9 ^^ ^ xapa$o>9(i>ac icpb^ auxbv tv)v xoaoTTjTa. dtb S^ ouS^ 
I^Oace fevsoOai toDto icap' aurwv, ouvdpTj 8i xat eiq Ti icpfltYPi-aTa cOv^uoc^, av- 
eSpapie «aXtv 6 auTO^ MapTivot; [irpb^; ri^iv paotXeCav |jlou] xai e^^i^^oe xai i:ape- 
xaXeoe xal dS66T) irpbg auTbv Tb TotouTOV OYpt^Jtov, ipxitaq Ih dinjTT^oaTO Tt;v 
CiJTriaiv xal 8tafop3tv Tcepl tou dYpt8(ou*) 6 StaXiQ^Oet^; OeoftX^oTOTC? e^cioxorcq 
Zixvwv, epifaviGa? Trpbq auTY;v to extxopY;Yr|6£v, w<; efpTiTat, ttj TOta^TTj oePaojjLia 
|AOVT) XP^^^^^^^^^^ ^^'^ napexdXeoev^ (a)^ dlv §td tt]V tcxuv xat ^ep(XT)t);tv tcO 
8taXT)f OevToq' xpuco^cuXXou StopiOT)Tat i^ ^aotXeia |jlou xac ixavoTCOCT)6y) dXXoxcOev 
6 ^taXrjfOet^ oe^[aoTb(;] MapTtvo^ to o^etXoiievov touto BtoicpoxTtxbv xoobv dvTi 
Tou StaXTj^OevTC? dYpt8(ou xoTd to dvuorepTjTov, to ^k TotouTCv dYptStov Movo- 
oTCT)Tov xaT6XT)Tat wdXtv wapd TTJq eipT)[JievT)? oe^a(j[i.{a^ p-ovrj?, 'JJyo^v t^ paaiXeta 
{jLOU 5td TTjv TifxriV wpor|YOU|Ji6vr|(; [Tcpd^ew?] ^) xat to dxoTdXuTov tou 8T)Xa)66VT0^ 
XpuooPo6XXou, eTt Se xai 8td tt)v icept to6tcu ^KJTT^otv xai icapdxXT)otv tou 3t)Xu>- 
OivTO? Oeo^tXeoTdTou ^xtcxoxou Zt^vwv 8(xatov xat euXoYOv XcYtoaiJi^VT) touto, 
l^et OeXT)[jia xal Stopil^eTat act [otxete tt) ^^otXeta [jlou, xe^aXT) BoXepou]. eicei 
eup(ox6Tac wepl Td<; Sippa? i^ oixovo[JL(a, ^v eT^ev 6 dvT)p tt)? OuyaTpbq tou Tw- 
[JLa(ou dxeivcu 6 2apaxT)vb? XeYO^xevo?, xoooTTjToq ouoa, o)? dvT)f)f^XOT) tt) ^aoc- 
Xe(a pLou, vo[JLto[jLdTC))v x', ^v xoT^x^t dpTiwt; tq y^vt) exetvou, xap' 6pto[jLbv Tf|; 
^aotXe(a^ [jlou, xpoXa^ouoa xat etq ouvo(xT)otv dOio[JLCi)^ u?coxe(ptov aur^^, xapa- 
S<i)oet^ dxb To^TT)^ 7cpb<; tov 8T)Xci)0ivTa [ae^aorbv] Maprtvov dxepatov xat dvu- 
OTepT)TOV 6x TT3<; [twv] x' vo[jLta[xdTU>v TOOOTT^TO?, et? 'flv xaTOYpd^eTat, ux; 6ijpT)Tat, 
8td xpaxTtxou auTou to 8T)Xu)0ev dYp(8iov, tt)v Si eTepav icoacTT)Ta tt)v dicb ttj? 
TOtouTT)? otxovo[JL(a< xpaTnjaet^; xai iceptoptaeti; ') , Xsyc*) tou 3T)[JLoatou, eor' dv &p{cT) 
xept auTT^q iQ ^aotXeta [jlou^ ooov Btaxpivet xac s^^t OeXT;[JLa, xpb^ 8e tvjv 8t)X(i)- 
Oeiaav ae^aa[JL(av [jlov^v dxoScoaet^ to TOtouTOV dYp(8tov to Movootct^tov, xac xor- 
^T)Tat xai v^[jLT)Tat auTb touto dvevoxXTJTd)? xat dStaaeioTU)? xaTd xdoav tt)v tsxuv 
xai xepiXT)^tv tou xpoextxopriYT)Oew(; auTi), xaOoi)(; eipr^Tat, xpuaoPouXXou t^<; ^a- 
atXe^a^ [jlou, xai xotViaov xaTd to xopbv xpooTaY^JLa, o xai dvT(aTpetj;ov exi i<i xpoa- 
eivat TT) SriXwOetoT) ae3aa[JLta [jlovt) ei^ do^dXetav. dxb Se t^(; extXo(xou oixovo[jL(a; 
TT); 8T;X(i)0e(aT); T(i)[xaia(; OeXT)[JLa iyri f| i^aatXeta [jlou, ta; xai dvcoTipu) etpT^Tat, 
Tva [jlt;8£v ext§(i)aT;^ xpoq Ttva [JLe/pt xai tou [eXax^aTou]^ eic6t§T) YV(i)p{aat [jieXXet; 
8t' £Tepou xpooTdY^JLaTo^ to xept TauTT;<; O^Xr|[i.a xai to opta[xa t^<; PaoiXetai; [xou f- *) In apographo I. hic inseritar izph^ tijv poL9i\tioc^ [aou, qnod saperius habes 
in conteztu. ') Suppleyimns. ') nepiopijaet; I. 119 

t Elxe xal ^i epuOp<i>v ^paixiAiXTCdv xij^ ^aacXcx^^ xal Oeia^ 
Xeipb^ To* lATjvl aTCp(XX{({> x^' ... f. 

XXI. Sine anno, 9. mensiB decembriB. 

Rex Stephanus DuSan iterum scnbii de restttutione agri dicti Monospita ad mona- 

sterium. 

npoaTaYiJka C et^ Ttjv auTtjv u-KoOeatv. 

t OtxeU li) ^affiXeia {jlou^ 8o[AeoTtxe xOp l(i>avvY) Tapxavicirn]. Vj ^aotXeia 
'p'j BtopCl^eTat aoi. zpb xp^^<*>^ ^i^ Xpuco^ouXXou dxb {JLeatTeia^ t^^ icepticoOi^Tou 
duvxTpb^ T^(; ^aatXefa^ {xou, Ti]^ u()nr;XoTiTV]<; xpaXatviQ^ vfiq au0evToxo6Xa(; aou, 
zpq tt;v xota to 2po^ Mevotxe^ov Btaxe([jLevir]v ae^aafjiiav iJi.ovv)v tv]v ei^ SvojJLa 
7.(jui>{ji€vrjV Tou T(|jLiou TTpoq^i^Tou npoSp6(JLOu xat BoncTiaTou 'I(i>avvou Tb TCap3t vfi^ 
'0U3uTr^<; (JLOv^^ euptoxofJLevov oYpiStov, to XeYojJLevov MovoamQTOv, owep xaTet^eTO 
'psTspv Sta xpaxTtxou et^ otxovofJLiov xapa tou otxeiou tv] ^aatXe{a {jlou, aeircou 
xijpiou NtxT]^pou Tou MapTtvou, dvTt xoaoTvjToq vo{xta{jLdTo>v X' . . . Tcpb^ aurbv oe 
Tbv cercbv MapTivov e8t5ou to {jl^v zp^epov dvTt toutou x^P'^ xpoaoStou auTou *) 
vc{ji[i9*^a] . . . icpo Ttvo^ B' fjBif] xatpou StcopiaaTO fj ^aatXeta {jlou, iva SoOi] 
*:w totcuTco MapTiva> dvTt tou Sr^XcoOmo^ dYpiBtou dwb Tijg oixovofJLta? ^? xaT- 
eTxe zepl To^ ^eppa? tq OuYaTijp tou *Pa>{JLaiou exeivou, xoaoTvj? vo(JLta(jLorc(i)v X', 
l'.OL To tva xaT6/TfjTai TO $T]Xu)06v dYpiBtov Tcapa T^q etpY]{JLevY]^ {jlovv]^ dvevo/XYiTo)!;, 
isTjv-^i^TU)^ xat d3iaa£taT(i>; dvTt TcoaoTYjTO^, Caq SeSi^XcDTat, vo(JLta{jLdT(i)v X'. dpTtu)^ 
Ik e^v^optaev iq ^a^tXeta (jlou e^ dva^opa^; tou OeoftXeaTOTOu extaxoxou Ztxvoiv, 
c; suvean^aaTO ttjv TotouTr^v {JLOvr,v ej otxet(ov x6x(i>v xat dvaX(i>(jLdTOi>v, OTt ouBev 
-e(6£Tat 6 8r]X(o06i^ MapTwc<; dvaBs^aaOat ex tvj? pTfjOeiar,? otxovo(JLta^ tou T(i>- 
pLawj exetvcu tyjv Br^Xd^OeTaav iroaoTirjTa twv X' vo(JLta(JLdTa>v xai Std touto ou3e 
'b (xepo? TV3<; ^rjXci^Oetat]? (jlovyjc; ef ^veTO dx{XY]v ev xaToxt) tou ^tjOevTO^ dYptSiou 
::ij Movoaxi^TOU, xal 'niapexdXeae xat eCi^jTYjae xat auOtc;, dx; dv SiopiaT] i^ ^aat- 
\ticL jjLOU xat dxoXuOi] '::pccTaY(xa et? tijv wepi to6tou Be^^VTeuaiv xat dicoxoTd- 
ffraciv T^^ eipYj(xevrj^ jaovy]^. tijv y^uv icapdxXr,aiv auTOu xpoeBe^a^xevYj i^ paat- 
Xe(a (JLcu e/et OeXrj(xa xat Stopi^exat aot, ux; ch^ xaOux; Staxo(xtaOi^ upb<; ae Tb 
•apbv xpoaTOY^xa, ex tou wapauTtxa xapaBtt^oYji; au wpbi; tyjv TouaiTYjv jxovyjv tJjv 120 

dq xb JyjXwOsv ar^pilio^i luojOTYjTa kov X' uicepwipwv, xat oixovo|At)aov xaT£x*^ 
xal SsoTCol^eiv auiTjV Br; ttjv icoo^TyjTa 8ia Tt)v 'jcsp{Xif)(}/tv xal toxuv tou siutxopTr;Yi;-l 
S^vTOi; ourJj, ax; BsS-^XwTat, XP'^<'®3^'^^^*^^ '^i^ ^aatXeCa^ [aou, wpb? Jfe Tbv StqXo*-^ 
OevTa osTcbv MapTiva icapaBo^asi^, xaOu>^ stpTiTat, dbcb tyJ^ ^OetoT]^ olxovopLto^ 
ToO Twfxabu ixeivou tyj<; twv pY;OevTbiv X' iwc6pic6pa>v woootyjtoi;, 50sv xat £T:d 
5ta TTjv Tifxtiv xat to axxTaXuTOv tou icpo^avTo^; xp\j(jo^o\)Xko\} tyj? ^ixaik&iaq jjloo 
Ttj Toia6TT) jJLOVY) ouJlv 6X6t JuvaTov, tva [Krfibf t/ri tt)v siprjfJiivYjv 7coa6Tr,Ta st^ 
TO 8Y;Xo)0iV aYpf^tov, si [xy) OdXst xat icpoatpstTat 6 toiouto^ MapTivo^, tva db/r? 
to6tou 8e5Y)Tat tyjv ^rfieiw/ TCOodTr^Ta azb tyj<; otxovo|JL{a^ tou 'PwjxaCcu, y;oij 
xaXo&q, ei 8' oiSv, ou |jlIv o^etXsi? aico8ouvat irpb? ty)v $Y)Xu)Oetaav |xov^jV tyjv sf^ 
Tb 5y)X(i)0sv aYpfStov icoo^TYjTa twv X' incspxipwv, wq Bioptl^sTat y) PaortXeia jjloj, 
auTb<; ^k b 8rjX(«)0ei(; oeTCTbq MapTivoi;, eav o&tw Ih OsXy) ovaSe^aoOat tyjv Tot- 
a6TY)v -reoooTiqTa, [xsXXst oTspsToOat Ta6TY)V touto ^k Tb OsXYjfjLa xai [fov] iptcrpLOv 
TY)^ PaoiX*{a(; |jlou xai azoicXii^pwoov (ivuTCspOsTwc, 5oov hopU^axai ooi Tb Trpcc- 
TaYIJLa, 5 xa: dvTtoTps^J;ov szt T(^ wpojstvat ty) 5yjX(i)0s{oy) jjlovyJ 8ti tyjv -Trspi 
to6tou dvsvox^Yjo^av owtyj? xal do^aXetav f. 

t ETxs xat St'epu0p(5v Ypa[JL(AaT(i)v tyj^; paoiXtx^^ xai Oe^aq xeipb^ 
t6* ISTs^avo^ ^aotXsu^, auToxpdTtop SepP{a^ xai *Po)[JLav{a^, [xyjvi §e- 
xe[x^p{(i) 0' f. 

Ioannide8 Nr. 7. XXn. Sine anno^ 8. mensis augiisti. 

Rex Stephanus Duian tertio ecribit de restitutione agri dtcti Monospita ad mona- 

stertum. 

IIpooTaYlxa ei<; tyjv auTYjv uTCoOeotv. 

t 2u[xx^vO£pe vqq ^aotXe^a^ [xcu, icp(OTOowaOapie xup 'Av^povtxe KavTa- 
xoul^TjV^. 6 Oeo^tXsoTaTo? ewioxojco? Zi^vtov dvef epev sic tyjv ^aotXe^av [xou, (o; 
i^ dTCOxaOtocaoa osPao[x{a [xovi) i^ et(; 5vo[xa Tt[Xb)[X£VY) tou ti[x{ou 6v86$ou -rrpo- 
9if)Tou npo5p6[xou xat BarctoTou 'I^odwou xat eictxexXY)|xevY) tou Mevotxe(«)^ susp- 
^eTi^OT) 8td xp^^^oPo^XXou tou arfio^ [xou auO^VTou xai PaotXetrti;, tou ictrincou t^? 
PaotXeta^ jxou . . . [Tb] ^cepi auTY)v t^v $'/)Xa)OeToav 8y) [xovy)v d^p^^tov Mov6- 
oTOQTov 6vo[xa!I6[xevov xaTa ty)v 7Coo6TY)Ta JTcepTCupa^v X', o Byj dxeoicioOYj irpb 
/p6v(i)v Tcapd Tou §o[xeoT{xou Feo^pYtou tou Stpotyjyou iizo t^; ctxovo[x{a; tc^ 121 

rovai^ircou (iSTrou oixeiou t9} ^aaiKdx [jlou, xOp NexT]f6pou tou MapTtvou, ev S^ 

ph> xsctpcp T^(; ovYx^^w^ expom^OTQ xiXiv aurb xai e566TQ xpbq Tbv to(outov xoh;- 

rc-suTov aewrbv MapxTvov 8ia *{pdmMi:zo^ tou Betou ttj? PaotXeCa? |aou, tou ev [jlo- 

p«)ro?? xupfou KaXXCoTOu tou IlaXatoXofou, ^C dt[ji.uvav xal xaxtav, flv elxe i^pb? 

Kv Oeo^tXedraTov iTcfoxoirov Zi/voiv, w^ jji^ ivBet^afJievov si? t};v owt^v JaaiXefav 

[wj euYvc«)iJi.oc6*/T|V Ttvi sv tw Toto^TW xatpw. eTTa Xa^<i>v auTb^ [6] oewTb^ Map- 

v:Kiq xai flRCoxp6(I;ag tc TotouTOV drfp{8iov, e868r|, u)? eiprjTa»., Sia xp*><JoPowXXou wpb? 

Tr,v eipiQiJievtjv oe^acjJLiav [Jlovi^|V, [ijTt?] eicopfooTO wpooTOYfJta xat wapa tou (ivfou 

arjOevTou xai ^aotXeci)^, tou wotjcou Ti^? ^aotXeta^ [jlou, xat eSei^OKj Tcepi to6tou xat 

-apexXiQTe^oaTO t^|V PaoiXeto [jlou 6 BiaXifj^Oei? 660«>tX^CTaToq e-jc^cxoiro^, YJTt? xal 

tijc 8ef|06(i>^ auTou iicaxoucaca l/et 6iXr^[JLa xat StoptTieTat cot, d); auOi; li^YOU^JLevw? 

2::ocT:acTj5 obcb tou TOto^TOU Tcavce^TOu cextou tou MapTivou Tb auTb aYptStov xal 

-apaSwcYj^ TouTo xdDviv %poq Tb [lipoq ty)<; SiaXr^^OeCcYji; cePac[jLta<; fJiov^;, xai 

xrrexr^ xat vefJtrjTai touto dvevcxXT^ux; xal dStaceCcru)^ xat xaTd ty)v xeptXiQtJ/tv 

tcj e-srtxopTifiQOevTO^ auTw 5^ucopo6XXou tou dYtou [jlou auOevTOu xai PactX^o)^, 

To-j Tca-TTcou Ti5<; ^octXeta? [jlou, xai ouBev eup(cxYj to \>.ipoq auTYj? ctI tJJ [xeToxil 

xal vojjLT^ xal xaci ToTq 8txa(otq auTou ouTe icapd tou 8yjX(i)06vto^ TcavceTCTOU 

cerrcu tou MapT^vou, ouTe zap' dXXou Ttvb? twv dTcdvTWv et<; touto xaTaBuvaoTeiav 

Tj Bisvs/XyjcCv Tiva xat ex{Oectv, xpbq hk tov toioutov TcdvceTCTOv ceTCTOv tov 

MopTivov oixovo[JLi^cYj^ xat BoOyj dicb eqaXstfJL^JLaTixtSv xat eXeuO^pwv Ttvwv [cTdcewv] 

'.cfzocov. Tbv wept to6tou ouv cxo-bv xat Tb OsXYj[JLa tyj; ^actXeia^ [jlou xaTaXa[JL- 

.Sivstt; xat 6W6[jLeXi^0YjTt xal dxoicXYJpwcov xard tcv xapovTa 6ptc[jL6v, 3v xai dvTt- 

r:p£'iwv T:po^ to [xepo^ tyj^ StaXr|(pOs{cYjc cePac[JL{a<; [jlovyj? exi tw xpoceTvat auTYj 

ci' icodXetav f. 

t ETxe xat 5t'6pu0pwv Ypa[jL[jLdT(ov TYJq PaciXtXYj^ xat OeCa^; xeipo? 
tp' ST6©avo^ xpdXYj<;, [JlyjvI auYOucTco yj' t- 
loannides Nr. 8. 

XXIII. Sine anno, 4. mensis septembris. 

Hftx Si^hanus DuSan monachia monasterii S, loannis in monte Menoeceo concedit 
facultatem coUocandi komines Uberos in possessionibus eorum. 

*Optc[JLb<; Tou xpdXvj d^td tou^ eXeuOepoui;. 

t Eicet ot [jLOvaxot tyj^ cePac[jLia^ [jlovyj? tou ti[jliou evSo^ou xpofi^Tou Dpo- 
-?3{Ji5u xai BaxctcTOu 'Icodwou tyJ<; ev tg) Mevotxeci) $iaxei[JLSVYj5 dve^epov, OTt 122 

XrexTiQVTai icepl ib [xcoptovj tou RpaPaa|JLo6';Toi) ^^v Sea xp^o^oOXXou, xat Ttop* 
eitaXeaav xal eWTr|ffav t»)V xpaXX^nrjTa |xou, tva y^''^')'^*^ 6pt<j|JLb^ ahxdiq xai 
weptouXXd^wat [dcvBpdiTOu^ eXeuBepou?] xat icpocxaOiacDat ei? tyjv Tota6nr)v f^v 
auTwv, Tt)v TrapotxXYjciv auTutv '3rpoa8e5afJi£vt) ii xpaXXort)? jjlou eirtxopifjvgT xai 
^xi^pa^eOct auTOi^ tov ^apovTa 6pia(x6v, Si' ou icpooral^et xat 3top{CsTat^ iva caou; 
avOpcixou^ eXeuOdpou^ TCpoaxaOiawaiv et^ ty)v eipT)|JLdvYjv "pjv xat dXXaxou, Iv8a 
S^ouat *p)V, xaTextoat toutou^ avevoxXi^Tto^, dvafatpeni)^ xat dvarcooicaaTcog xal 
ouSev eup{ax(i)atv ouie a%h tcov xaTa xatpou^ xe^aXaTtxeuovKov, ouTe icapd tuv 
[t^] ST)(JL6aia Sievep"fouvT(i)v ^ d^' ^Tepou Ttvbi; twv dxdvTWv [BtaaeiapLov] , dXXa 
2taTy}p<i5vTat dvev6xXY)T0t xat dxoTal^ifTiQTOt dicb ^dar)^ £?cv)peta^ xat S6aea>^, xa- 
6(1)^ ^X^uat xat Td Xoticd xr^fjLaTa auiiov xai xa6a>q §taXa|JL^dvouat xat Ta xpu^6- 
PouXXa xai Td icpoaTdYlAaTa auTwv. to6tou yo^P xdptv sY^veTo auToT? xat to 
icapbv xp6aTaY(JLa tyJ; xpaXX6TT)T6q (Jiou et<; da^dXeiav, (XY)vi aercefJL^ptou S' f. 
f £Ix^ ^^^ ^^* epu6pd>v '^pa[t,[t,d'Z{ii^ ty)^ (^aatXix^q xai 6eia^ 
Xetpb? t6' STe^avoq xpdXXv)^ f» 

loanrUdes Nr, 9. XXIV. Sine anno. 
Rex Stephanw Dttfan confirmat donationem factam a magno domestico Alexio Baul. 

^'ETSpov xp6aTaY(Aa 5id tyjv y^^» ^^ SeBwxev 6 [Ki^a^ 8c(jl£- 

aTixoq 6 Tao6X. 

f 'ETcet 6 olxeioq xai zg^tXYjfjLevo? ty) paaiXefa (jlou, [kv^ai; SofJL^artxo^ xOp 
'AXd^to^; 6 Tao6X, ^C -^v eTBe crevoxwptav y^S £'•? 'fb xept Tt)v Ztxva (jLeToxtov 
TYJ^ aepaajjLia? paaiXtxYJ^; (jlovyj^ tou TifJitou npoBp6(xcu tou ev tw 5pei tou Mevoi- 
xeu)? TO ei<; 5vo(JLa Ti(JLU)(jLevov twv 'Aa<i)(JLdT(i)V, oixeia YV(i(jLY) xat ar^a^ xcoai- 
peaet Stexptve xat 3eB(i)xe Tcpbi; aurb 5id Ypd(X(jLaT05 aurou (JLSp(XY)V vyjv, ij^uxtx^; 
gvexa a(«)TY)pta^ xal (jLVY)(JLoa6vou vf;q PaatXeia^ (jlou xat auTou, et^T^TTjae 8^ xal 
:capexdXeae xXeiovoi; evexa d<; to e^YJ^; daipaXeta^ xat ^s^aKoaeox; rjxetv xal 
TCpoardY^jLaTO? ty)<; ^aatXeia^ (jlou eTCixupouvTo; Ti^,v auTou xpoatpeatv xat 'i^pd^i'* 
arfa^iV Bid tou '^rfivnoq '^pd[i.[f.axo(; auTou, ty)v T0ta6TY)v outou [wapaxXY;atv] ^) 

*) rpa^tv I. 123 

2xoSe^a|A^ i^ ^affiXeta {aou tmA t^v to6tou aiTVjotv ixicXiQpcooat ^ouXY)6£ioa, Sxet 

OsXr|{jLa xal 3top{|^eTat St3c tou xapovro; zpooT^YI^^og xarexetv aicb vfiq aiipiepov 
xst ^ia Tb I^T]^ ovevoxXi^TU)^ xivrr) xal a2iaoe{oT(«)^, ^Tt %a\ diva^atpeTO)^ xat 
dtyoRocncdotci)^ xat xara X^-fOv -fovtx6TY)Toq x^iV ^Oetoav ae^aopL^av |aov^v tou 
nfiicu npo$p6(xou TT]V TOtaOrrjv *p}v, b)^ xat Ta Xoma out^^ xn^txara T3t icpb 
r3XXu>v ^Sy) xp^^<i>v 7cpoa6vTa auxv) xat Ti^v e^ auTuv naoav 6(Jio(fa>^ dnuof ^peo^at 
X2t dhroxepdfl^etv xp6codov, xaOb)^ i^ tou 'x^[K\Kono^ tou |Ae-)fiXou SopLearCxou icepi- 
Xt;<^i^ 8v)Xoi xal 8taXa|j[.^et, xat xoteTv dx(i)X6Tu>( icdvTa t3( xorcdt yv(>>[aiqv xat 
pLi) eupetv xore Tj) ejjjfavefa tou icapovxo^; icpooTdYtAOTog rfiq ^^otXeio^ (Jiou Btev- 
S5^Xr,ctv xal exfSeoiv i) StaffetoiJtbv eirf t?) vojjiy) xal xotoxt) tov Tu^ovTa icopa 
Tcu [xora] xatpou? to ptjOev [/wpfovj tt)v ZeXtdxo^ov xaTao%etv (idXXovioq. et 
[iiT) ^o^XotTO xptOrjvaty dOeTV) Taq . . . 

Reliqua desunt. 
loannides JVr. 10. XXV. Sine anno. 

Fragmentum aureae buUae [regis Stephani Duian], qua confirmantur poaseasiones 

monasterii. 

. . . xaOii)^ xaTeTxe TauTa to StaXv^^O^v (jtovuBpiov xoTa tt)v weplXT^tJ^tv xat 
s6va|xtv Tou eici Tot^ TotauTat? icpooaYWYaT? xat dYOpaaiai? eictxopT)YT)6evTo; tw 
piepet TT)? Tota^TT)? (Jwvt)? 6eiou xal aeircou xpwo^ouXXou' STepa "ff) et<; tov Ai^o- 
^torbv dscb xpoaevi^eo)^ tou 'Apa^avTivou exeivcu (jloSicov a', ev ^ ouveanfjaaTo 
To ptipo^ TTj^ TOtauTT)^ {'•ov^^ 6a^Ttov xat d^jixeXta * x^pd^ta ivXT)a(ov auTou d^cb 
7poaeve$e<»)^ [tou] MeXtaaT)vcu (JLo3t(ov t^' * d{jL7ceXtov dxb xpoaeve^eo)^ tou BoTptSd 
xXTjaiov Tou TotouTou x<«>potftou (jLo8i(»)v t'* evTb? Tou xdarpou ^eppm icXT)a(ov vfi^ 
^tXtXT)^ xcpTo^ oTxov epYaaTT)p(axbv d:cb xpoaeve^ed)^ tou aaxeXX(ou ttJ; drftd)- 
•^b;; {jLT)Tpoic6Xe(i)q Seppwv, tou Zep^ou • eTspcv oTxov epvaaTTjptaxbv TCXT)a(ov tou- 
Tou ۤ dcYopaata^ dhcb tt)<; Ma^aeXeffaq* eTepov e5 dYopaata? tou 6p(cT)' rcepov 
^ dYOpaa(a<; d:cb tou AouwQvdpT) • eTepov e^ iYopaa(a<; dxb tou ya^xPpou tou 
Tc;apd' iTepov dicb icpoaeve^eo)^ tou 'lepaxvil^T) * ^Tepov ^evoBoxtxbv bixov d7c6 
^poaev6$e(i)q tou 'ApapdvTa* xT)xoT6ictov et^ tov xjpYOV tou dYtou NtxoXdou dicb 
^pcaeve^ed)^ tou KapSd(JLT)' Tcxtov evTo^ tou auTOu xdatpou, ei^ o euptaxeTO 
"poTcpov T5u(JLT)XapeTov ttj? auT^<; (xov^<;, elTa xaTexaXda6T), ev o) eup(axovTat xai 124 

ol%-f^[koeza efJwpoieuTtxd • iTspov Tomov, ev & eupCaxovra xat oixi^purca ^atpiap>rs'>^ 
Tou KaX^Jou xai Tfi<; aBeX^prjc ouroO t^; ^a)xa(vt)(;, u«lp wv TeXouct xat cuTot 
Tupbc; To |xipo<; tij? ^Y)6e((jY)<; GZ^<xa[t.iou; ixovtj^ to eT/^ctov Ipi^uTeuiJia • evTb? tou 
eiprjfjiivou xacTpou uBpO|jL6Xa)ve(; 6Xoxatpivol X'^ €9' oi^; xai iizophono xb iJLepo; 
T^^ ccjxTi^ (jePa<T|J.ta? jjiov^ cxoii Oeiov xal oexTOv )^pua6pouXXov iTepoq^) uBpo|jL6X(i>v 
6? ar^opadaq ot£o tou StvaSivou • dfJLW^Xt ev ttj TOTCo6ea(a tou (^yiou BaatXetou (ibb 
xpcaev^Sed); [tou] <I>tX(Trcou* ^Tepov ei(; tov 'GXat(5va azb Trpoaeve^eto? tou Ti^ivtltj 
xai [Ta] Tou BoYoXoYou x<*>P^?'of eqflffjLzeXa ev t^ TOxo6ea((x twv Aaveicov e^ or{o- 
paa(a? xat dwb Trpoaev^^etiK; MtxoTjX tou IleXapYOu [JioB((ov u' • iTepov -/ji^pdifioi (r:b 
xpoaeve'5eti); tou 'ApapavTa et^ Tb 'AycX^tIJyjv [jloBIcov t^'* y^ a^cb irpoaeve^scix; xat 
[e^J aY0paa(a5 ei<; Tbv to-tcov tt;? MeXtpo(a<; wXiQatov tyj; y^<; twv KouPouxXewv jjlo- 
5(u)v a5'' ^T^pa "pj ei<; ty;v Koatav TcXY]a(ov t^<; Y>i? '^oS ITeXapYOu xat tou 5y;|jlo- 
ataxou auv6pou ouv tyj (XTcb tou Stf ia jxoSiwv pv' • eTepa -^ StaTCeptoptaro^; TcXYjatov 
T^? Y^? Twv KouPouxXe(u)v xat tyj<; y^<; tou DeXapYOu [jlo8(o)v ^au'* eTepa y^J £'■<; 
Tb AetP<3t8tov [jLoS(b)v a' (xveu tyj? exeTae y>5? '^®^ ^P^T^? ^^ ?5 eup(axovTat xal 
[jLuXoT^xta 860, 69' ol? ewopiaaTO xaTot [xepo? to [JLepo? tyjj; TOtauTYj? ae3aa[x(aq |jlo- 
VYj? Oetov xat aeirrbv ^rpuacPouXXov • \Lex6ym Tt[jLa)[jLevov elq 5vo[JLa tou xupiou xat 
Oeou xal a(i)T^po<; T^^jLdiv 'Iyjoou XptoTOu extxexXrj[A^vov tou FaaTeX^Y^u [JLeTot t^<; 
weptoxYjq xat vo[XY3? auTou xat twv ouv auTw TCpocxaOYj[xev(»)v, e^' w ewopiaaTO 
xat Tb [xipo<; T^q TOtauTYj<; aePaa[x(a<; [xovyj? xai OeTov "/at aexcbv xpuao^ouXXov 
Tcepi To auTb [xeToxtov "pjv, ^VTtva exp^iTet^) 'rcpoTepov 6 [xeYa? XoYoOeTTj; 6 
MeTOxiTYj? exetvo? xal e860Yj Tcpb? Tb [xepo; tyj<; T0t(x6TYjq [xov^(; 8t3t Oe(ou xat 
aexcou xp^^oPo^^^^ou • dv tyj TOTCoOeai^x tyj? STpaaTpt^iT^a^; -^cXyjc^ov tou auvopsu 
Tou /(opa^iou Tou Kpa^aa[xo6^^ou5 vq^ 65ou t^; e^epxo^xevYj? dwb tou x<ic-:pcu 
Seppwv xai d-JcaYO^oTj; et; Tbv xahceaTOV TYJq ■pj? tou A<xaxapYj xal tou puaxo; 
[xo3t(ov TeTpaxiaxtX((i)v TeTpaxoatwv • ^Tepa y^ etc tyjv 10^(ZV, ^vTtva elxev 6 . . . 
d[XTeXov [xoS((«)v x' ^ /epad^xweXov ^) [xoStwv <;'• e?d[xiceXov [xoStcov t8'' icpopoXYjv 
[xoxeXXtxT^v x<>>>p^(ov [xo$((ov t'^ Irepov [xo8((ov y* [wpoaxaOT^[xevot] MapOaw? 
XaXxeb<; 6 neTCX6Y[x^voq ■JJTOt 6 'AvaToXtx6(;, exei "Avvav ^^aiyalihi^i^ tJjv 
IIoTapL((Zv, o^YYapi-Ppov eic* auTYJ . . . [xupYj evotxt<atxbv TeXo? vo[xia[x(XTa 18' [xtXXt(z- 
pijata ... 6 utb? TtaoupoTq ir/ti [xr^Tepa 0eo8(*)pav, otx'.(xxbv t^Xo? ... eiq tc 
X(op(ov Tov ndvoxov i^xo twv Kuvyjy^ov, x*'^?** ^ "^O"^ Mep^dvYj, l^^t utou? xai 
OuYaT^pa; xai TepO.av OuY^rcepa Zo[XTcp(T!Jav, '^0L\).^p0'i eic' oajrcfi BXd)rov, TiXo; 

*) ST^pojv I. 2) expdcTT] I. ^) /puaajJL^reXov I. 125 

n\dz[ijanoL 0'. x^^pa yj Aecta lye\ utbv KcdvoravTivov^ oiiuaxibv tAo^ vo(ji.£a{ji.aTa 
b\ lyv, Zu>ptT^av iiLiziXio^ |jLo3ia)v q\ omh ty}^ yovix)}^ auToD uxooraccb)^, (x6X(i)va 
xal x^aapLTCsXov (aoS{o)v ^' xal •pjv [jLO${a)v p\ t^Xo? vojJitfffJLOTa 8' iwc^p Tij^ 
svaBrcXrj^OetOT;? i^ auTi;^ d^aXei{j.(ji.aTixvi^ iwtocTaoew^ • xsp^afA^eXov (jlcSicov P' ttj^ 
fjpuseio^ (upiSo^ xal •pj; tIXo; vojjtia(ji.aTa S'* et? to yjbiplo"* tov S^oXbv aicb 
'njc ui:ocTa9e(i>s tou Mepl^ovY] ^aXov^Ba^ * exexetva ^k to6t(i)v l/et i^ TOtaurri (xovy) 
xal^) !$t6xTY]Ta TouTa* xept Ta^ Zippa^ (jLeToxiov el^ SvofJta Tt(jL(i)[JLevov tou 
Ev OYiot^ icaTpb^ i^(jL(ii)V *I(i)flcvvou TuaTptipxou K(i>vaTavTivouic6Xe(i)^ tou XpuooaTOjjLOu 
[Lcta ?bavT(i)v T(i)v Stxa{(ov xal xpovojJLt^ov auTou xa'. Toxtov icXiQaiov auTou, ev u) 
^pocxaOr,vTat xai Ttve^ Ttijyyoi^ ^fivoi xat eXeuOepot* §Tepov (xeT^xtov el^ Svo(JLa 
'::;jL(i>{jLevov tou ^y^ou ev§6§ou pieYaXcjJLapTupo^ xat Tpoxatof 6pou Fefa^pY^ou xat iT:i- 
x£](XY)(jLevov Tou Kpuovep^Tou, Sxep auveaTn^aaTO [x^v ix ^aOpojv 6 aaxeXXipto<; 
tt;; oYtcjTaTT;^ (xif;Tpo7;6Xe(«)(; Zepptov, 6 Moup(xoupa^ ixeivo^, i^e860ir] Se (xsToe Tbv 
exetvou Oavorov Tcapa ty;^ cuI^uyou auTou xat t(i)v xaTot v6(xou; xXr^pov6(JL(ov xat 
^ut36)^(i>v ouTOu Tipoq To (JL^o^ Ti]^ Toia^TTji; ae^aa(xtai; (xovyj^ eiSi^aet xai Tcpo- 
Tpo^ xat Tou iep(i)Tfl(Tcu (XY]Tpo7:oXtTCu Zepptov xat u?cepTt(xou (xeTot vq^ 7cpoaY]xcuar|^ 
OBjii^ uxooTiaed)^ xat tuv i:epi auTu olxY](xaT(«)v xat tou xXtvOoxT^aTOU irupYOu, 
ilJLxsXcrcept^Xbu ^ptob&^i auTcu' §Tepov ^(XTC^Xtov dv tyJ TorcoOeaCa tou KaXo- 
Yspou' STepov ajxTceXa^va et^ tov SL^^ioyt 'loaivvYjv tyj? 'H[x{ae(i)^' eTepov d^xzeXu^va 
iv xfi TOKoOecia tou 'EXatwvoi; aTp^(X[xaTa P'* evTO^; tou xaaTpou Seppwv ctxi^- 
\utX2 dv(i)Yatu)xiT(i)[Ya] ^' d§ dvTaXXa^^^ ol^t^o Sivou tou Moupxcupa xat tu)v 
Asitwv i:6VT6 Tcu dv£t]^toj auTou Tou Moupj;.cupa* tyjv e$ dYOpaaia? dicb t^; Ou- 
^iTipzq Tou Tpt^oX dxeivou [xep{8a^ Suo, [x68ta px', (!)(; ty;^ Xct^^ xpivqq (xepi^Sc^ 
xaT£)ro(x^^ wapd tou 2uva5txou e$ dvTaXXaYY]? tou etpY][xivou Sevcu • ^Tepcv jfci)- 
?4?tov et? TYjv Kouarav xXyjc^ov tou IIy^yBspy; (xoSitJv c' • §Tepov ^(opdiptov wXy]- 
31CV TouTOu (xoS{(i)v t' d§ OYopaa^a^; d?cb tou 6tpY](X6Vcu Sevou* gtepov x(>>pdfiov 
^Xtjoiov tou (x6X(i)vo^ tou DaXouxY] (xo${b)v S' dicb npoaevd^eax; tou Kavax(ou xat 
sl; tbv EuaYYe^i^^CTQv ' ^Tepov yidpd^fio^f onzo Tipoaev^^eu)? tou 'AwXe^jLiXe (xcS{(i)v 
p'* xept Tou Z^xva elq xo yjdpio^ . . . 

Reliqua demnL 

loamudes (Nr. 11) unit hoc fragmentum cum antecedente Nr. 10, id estprae' 
ctpto regis de donatione domestid Raul. Nobis videtur esse fragmentum aureae 
^»dlae de poMesnonihtts moncuterii, cuiiu initium et finis desiderantur. ') xal aurou^ I. 126 XXVI. Sine anno. 
DonaMo facta monaeterio a monaoho lacobo confinnatur, 

t 'E^ei 6 oi7:o to xaaTpov Zixvoiv [[J.ovaxb?] ^) 6 lixco^o^ Ix**^ ^^* XP"^®" 
P06XX0U Tii? PaciXeia^; ptou wepl to toioutov jwtOTpov {JW3v65ptov tlq 5vo|Aa Ttfwi)- 
jxevov TYj(; uwepaY^a^ OeoToxou xat eT^ucexXviiJLivov vfiq 'OcTrpiv^? xal 6eTov vabv 
6tc' 6v6jJiofct TeTt[jnfj[X€Vov T^q afta^; '4vaoTaff{a?, Sti Se xat ei? to yjaplff* tov 
6oXbv "^ijv [it.o§(G>v 0' >taTa Xo^ov Y0vtx6nf;T0(; xat xaTe^wv TauTa Tcpoaexupwaev 
auTb<; 8ta -^pdiLikonoq auTou tyj xara to Mevoixecov 5po? oePaqxCa [jiovy} ttj el; 
5vo[Jia Tt[JUi>[xevY] tou ti[jl{ou evSo^ou TipofijTou DpoSpc^xou xat Botctigtou *Io)awcu, 
TOxSet? 7:apa twv ev auT?} [Jiovaxwv Sta ^^^[^'•['^'foi; auTwv, ^&vf dbcb toutwv 
/oEpiv xuPepvT^oeox; auTOu ^), gcov SetTat xat $taXa[x^avsTat ev auTw xai 'Kop&iLdA&se. 
Y€v^c6at auTw ei? touto xat xp6araY[JLa, iq PaatXe^a [jlou tov 7cap6vTa 6pta[jiiv 
ertxopvjY^^ auTb), 8t' ou xai Siopt^eTat . . . 

Bdigua desunt. 

loannidts Nr, 12. XXVII. Sine anno^ 6. menBis octobris. 

Rex St^kanus DuSan donat monasterio agrum dictum Podolini. Initium deest. 

• . . ol [JLOvaxoi vf^ xaTot to 5poq twv Ssppwv to xaXou[jLevov Mevo{xeii)v . . . 
ae^aa[jLia [jLoviJ xffi 7cept7wo6T^Tou 6uYaTpb<; T^q ^aoiXeto*; [[Jlou], ^YiYaivij;, xpaX- 
Xa(vT)^ Zsp^ia^ vfi ei^ 5vo[JLa tc[jl(i)[jl^vy] tou ti[jl{ou IvSo^ou xpo^i^Tou IIpoSp6{jio;) 
xal BoxTtarou 'Iwotvvou, T^aavTO ty;v PaaiXe^av [aou to xept to IJeuY^J^^^^^fi^o^ 
auTTi^ Tb xaXou[jLevov floSoXtvou euptox6|jLevov auXaxiov, 57uep ^v •rcXYja^ov tou [xsto- 
/{ou TYJ? auTY)? [AOVY}(; Tou 'Ea(ptY[X€vou ^)^ TY)v TcapaxXYjoiv auToiv TCpoa8e5a[JL6vi; 
fj PaaiXeta [jlou Ix^i 6dXY)[JLa xat 8top{C6Ta{ aoi, Tva, xa6a>(; Se^Yj to xapbv ^p6a- 
TaY[JLa, TuapaBt&OYj^ to eipYj^xevov auXixtov [xeTa tyJ^ ev (Xutw PaXTTjg xai vo[ji^; 
xat wepioxYl? auTOu, to{vuv xat d7c07cXif)pu>aov, dq Tb Tcapbv t^? gaaiXe^a^ [wy 
5top{2^eTai aoi icp^oTaY^xa, 3 xat avTtaTpetj^ov Tcpb^ auTOuq iC dafiXetov, Tva xa( ») Confer dipl. Nr. XI. *) autwv I. ») 'Ea9aY[i.£vov> I. 127 

ci {JL£7a c£ evasx^Xo6(UVOc xa ToiaOxa xTi^txaTa Biotr^poiiaiv auTouq a^VfoyX-fyzo^}^, 
)iY;v! ixT<i>3p^ou <;' f. 
loannides Nr. 13, XXVm. [6853—1353], meuse octobri, ind. VI. 

Eex St^hanus Duian confirmat monasterio poasesnanem metochii Sanctae Barbarae. 

'E-rcpov zzpda-ia^iLa ty;? ^aaiXtiaq xupiou STS^avou icepl T^q a-^iaq 

Bap^apa^. 

f '£9cet ot eOpeoxofxevot .{jLovaxoc sv tt) r,axa to 5po^ toO £epp(5v, to xaXo6(JLevov 
M£vo{x£<i>v, $iax6i|&£vT] ae^aa|x(a (jlovy] Ti}^ uepiTOSi^tou OuyaTpb^ Tijc; ^aaiXeCa^ 
{Aou, Tfjt; u^Xotott;^ pYjY^^'^^ ^sp^^'^^; '^ s'.( Svo{JLa Tt(ii(i)(JL^vy] tou OYtou evSo^ou 
^oi^iTou [npoSp6[jLOu] xat Bairrtcrcou lu>avvou ff^^wno ty^v ^oatXetov (jlou tov 
zi^i To ^eu^iQXaTeiov autr^ to xaXoufxevov Bepvapou^ eupt9x6(JLevov euxTi^tov olxov, 
Tsv dq 5vo(Aa Tt(jL(0(xevov t^(; aY^''^ (JLeYaXo^jLopTupoi; Bap^ipa^, Stcu)^ eup{9X7]Tat 
£v; [xeToxiov T^; xot' auTou? TOtauTiQ<; (JLOvtj^, TY)v atTT^fftv o^d)v TCpo<x8e5a(jL^vr| 
fj ^aotXeta (xou Siopt^STat eziXa^icOat xal xaT^x^tv auTou^ tov Sv}X<i)OdvTa euxTi^^- 
pi:v olxov (jLeO' Jiv xexT7;vTat et^ (jLe-oxtov tyj^; SiaXTj^Oe^ov]^ P^vi^<9 ^tai (jlt; eup(cxeiv 
e::! TY) xaTO^rtj auTou? rapa Ttvo^ Siaoeiqxbv 9) 5tev6xXiQartv otavSiJTtva. toutou 
Yap yipiy azeXuOr^ tv; BtaXiq^OeiaY; jepaa^JLia [jlovy; tou IlpoSpijjLOu xat to irapbv 
^p5aTaY(i.a tt,; ^aoikiiaq (jlou, i^eiXov icpooetvai auT^ ^C aa^aXeiav f. 

t Ely^e 8t' epuOpwv ^pa[L\t,dx(tiy t^<; ^aatXtxYji; xai Oe(a(; xeipb? 
'2' STeoavo? ittoTb^; ev XpicTG) tw Oew xpocXir;^ xal auTOxpQiTcop 
^sp^taq xat *P<i)(xavia(;, (jliqvI 6xT<i)^pia) ivS. g' f. 

loannidee Nr. 14, Ind, VI, est etUun anni 1388. K XXIX. Sine anno. 

jSob St^hanua DaSan donat monasterio Sanctae AnaBtanae Pharmacolytriae boTia 

firatrum Cyriaulorum sita in vico Castitsa. 

IIpooTaYtLa Zte^avou tou xpaXiQ Zsp^ia^ xai T<i)(JLav(a^. 

t 'H xfaX6TiQ^ (JLOU ^x^t OeXiQ(jLa xal Btoptl^eTat 3ta tou irop^VTO^ auti]; 
^OT:r{[MXO^ xat euepYeTei Tupbi; ttjV ce^aqxiav (xovv;v ttj? dcYta? lv86$ou (xe^aXo- 128 

[xflEpiupoq 'Avaoraffia; tf/q ^ap[L(zyjok\rtpiaq t^? TCpt zh xwpiov xT|V- Kdmiiln 
SiaxcijxevTfj? TYjV TCpl xb auib /(optov zacav iwroaraaiv tfiv Sjo ai)TaB^Xf<a)v, kpdcav 
t6)v Kupta6X(i>v dxeivoiv xat xXYjpixo^v Ti)(; xaOoXix^^ sxxXtjjta^ ZeXtx^^o;, tsu 
Te xup{ou AYj(/.-y;Tp{ou xal tou xupiou FeijpYfou, xal i^etXei xaTe^etv xat ve(JLec62: 
TauTYjv xaaav, xaOa)^ xat zap' ^xetvcjv xoTe^/eTO xat eSeozol^eTO, dvevo/Xi^iTb); 
vdyvr^ xai dStaaeiaKi);, eTt Te dva^aipeTa)^ xat dvaicoaTciaTU);, eXeuOepov rovrrj 
xat dxaTaSo6X(i)Tcv xat dvcoTepav Tcavrb^ t^Xou^ xat ^ipouq^ o)^ xat Ta dXXa 
xdvTa, 5(7a eupioxeTat xoTiyrouaa xat ve{ji.0{JLSV?;, xat auvtordv xat ^eXTtouv, xaQ<i); 
dv ^(i.^opY] xat SOvYjTat 6 xaTd xatpou^ aur^^ TupoiaTafjLevo^, xat dirX(5^ icotetv X2l 
h:^ fltuTY], 5aa xai eTci Totq dXXot^ npoaouat e^ dp^rYjq, \>.rfi&*oq Tcjv dTcdvrcov tu>v 
xe xoTa xatpou^ xaOoXtxo)^ f^ (xeptxo)^ dv to) TotouTO) toic(i) xe<paXaTTtxeu9'/TCi>v f^ Tdjv 
Ta SrifJLoata StevepYOuvTcov f| tcjv xXY;pix(i)v ZeXtx^^Yj; i) iTepou Ttvb; Td)v d:idvT(i)v 
eirtOeaiv Ttva xat ^in^petav 9^ Btaaetapibv xat di:o§ta[JLbv Tciav TU)r6vT(a)v tyj pYiOeiav; 
xpoaava-Yeiv {jlovyj ii:i Tfj xotoxtJ xal vojjlyj t^^ auT^^ uTCoaraaed)?, toutou "jfop 
/dptv 6Y6veT0 xat to •jrapbv Tzp6<r:or^[Ka t^<; xpaXcTTiTd^ |jlou 5t' da^dXetav f. 

f ETx€ 8e xat St" epu6p(i)v 7pa{JL[jLdT(i)v to* ZTe^ avo^ KpdXXYj; f. 

loannides Nr, 16, 

XXX. Sine anno, mense octobri. 

Bex Stephanua DuSan dirimit controversiam ortam inter monachos monasterii 
S. loannia in monte Menoeceo et monachos monasterii Iberorum in monte Atho de loco 

dicto Ceranitza. 

""fiTepov icp6aTaY(JLa tou auTou v.pdWri xat ^aatXdo); %^p ZTe^dvcu. 

f 'Eicet ol (JLOva)rol Tf|q as^aa^JLio^ (Ji^ov^^ tou ti(x{ou ivS6§ou Tcpo^Y^Tou IIpo- 
Sp6(jL0u xal BoicTtaTou *I(A)dvvou T^q xoTd to Spoq Ta)v 'L&ppHdy to xaXou(JLevsv 
Mevo(xe(i)v Staxei^JL^vri^ dve^epov, 5Tt xaTe^^ovTe; totcov Ttvd et; to Totoi/cov 5pc;. 
xaXou(i.evov KepdvtTl^av, 3td Sta^opd^v drroYpa^ tx^uv Stxat(i)(xdT(i)v eict xp^vot; Ixavsi; 
dvevc)rXi^T(i)q, eupov icpb 6XtY0u 8tev6xXYjatv xai ^x(6eatv eic' auTw wapd twv ei; 
[x6] &Y^ov Spo^ Tou 'A6(i> euptaxo|jLiv(i>v (jlovox^ov l^i^pcdv, e)r6vTU)v xai auruv 
(jLeTOxtov et^ To aircb 5po; tou Mevotxio);, dt^ xal TOTCtxc!); noXXdxt^ dvTtxpt^evTs; 
icoXXai? Taiq (xapTupiat; xai Tat; iceptardaeatv diceBetJav, ouTtSv eTvai tov ^ri^ivTi 
Toicov TYjv KepdvtTliav, (jlyj 6q)Y)auyra!i6vT(i)v 8e t(5v (jiova)ro)v Toiv §Y)X(i)6ivTu>v l^i}?*^^ 
Tai^ Totaircai^ Toictxat^ xp(aeat Te xai dicoSe(^eatv, dve3pa(JL0V ol TotouTot (jlovoxcI 
tyJ^ e(pY}(JLdvr|(; a£0aa(JLta; (jlovyj; tou IIpodpo^jLOu xat eicoptaavco xp6aTGrY{JLa xapa 129 

7(5 ir^h} |jiou auOsvTOu xat ^aotXso)^, tou icoEirirou ty)(; ^oLQikdaq (jlcu, ^pog xe 
t:v su{xxeyOepov aurbv riji; PactXeiaq fxou, KpwTO^eaTiapCTirjv xup 'AvSpovixov tov 
KavToxousi^vov, Zq eupiaxsTo el<; xef aXT)v tou tcxou twv Ztppm^ eTc 8fe xat Tbv 
dxfiwv T*i ^aciXeta |aou, x;6ptov Ar^jjii^Tpiov 'AffeXov tov MeToxiTTjV, eupioxofxevov 
spu; et^ TU^akrt'^ tou ouToOt toicou tcov Zeppcov, xat eSc]iiat(i>6Y]oav xai Tcap' 
«jjiycTepciiv auToiv eifYpa^w;, eBei^Ot^oav Be Tu^eTv eict Tal? Tota6Tatq xpioeot xat 
rpoaTocYiAOTo^ Tijq ^aotXeta^. Ti}; TotauTY]^ Sei^oeo)^ outcov eTzaxouaaoa ii ^aatXeia 
jicu To icapbv esctjroptjYS^ auToT<; icp6aTaYIAa, 8t' ou SiopilieTai, xaT^x^tv ttjv 8taXt|- 
^Osiot; {jLovtjv Tou TtpiCou [IpoBp^iJLOU TOv ^T)6evTa TOicov Tvjv KepovtT^av xocT^c T3e^ 
reptXi^itj/ec^ Ttotv i:poa6vTU>v aurgi), u>{ erpYjTai, aicoYpa^txcov Btxata>(JLiT(i>v, ^t 
Ik xai oi>^ eScxau&Oyjaav oi ev outv) (jLovaxot 8t3( tcov etpYjiJLeva^v xp{ae(i>v xai |jlv) 
eGpioxeiv To dicb TOuBe icapa tcov 8Y)Xc«>6dvTta>v (jLOvax(i>v l^i^jpcov eTct to) ^Y;6evTt 
nj<; KepovfcCYj^ T6roi> ty)v TuxoiSaav iwi6eatv ^ 8tevcxXY)atv. el? y^P "^^ '^^p'' 
TSJTGu da^Xetav exopri-^^Y) Tij Tota6TY) aepaa^JLb (jlovy) tou npo8p6(JLou xat Tb 
'^o^ T^q ^aatXe{a(; (jlou icp6aTaY|JLa (jLY)vt 6xT(i>3p((i) . . . 

t KiX^ ^^ ^^^ $t'epu6p(iiv Ypa(JL(jLdT<i>v tyj<; ^aatXtxY)^ xal 6eia^ 
yji^oq t6* STe^avo^ xpdXY)^ auToxpdTcop Lep^ia^ xat T(«>(jLav(a( f. 

£up{axovTat Se xat xpoaxa6i^(jLevot ev tu» TOtouTci) dYptS(({> ty]^ KepavCTl^Y)^ 
ixsaXai, ol xat xaTaXoYt^ovTai (i>? ^ovtxot ty)? (aovyj^, oT xai Ixouatv out(«>^ . . . 

Nomina desunt. 

loannides Nr. 18. XXXI. [6854—1346], mense aprili, ind. XIV. 
Bex Siephanus Duian concedit Georgio PJuxiopulo jus erigmdi molatn. 

np6aTaY(JLa 3td Tbv (xuXtova tou auTou 4>(i)xoicouXou tou PaaiXet»)? xu- 

p(ou ZTefdvou. 

t *Eicet 6 oixeto^ ty) ^aatXe(a (jlou, %\jp Fe^opYto; 6 <l>(»>x6xouXo(;, eStxatto^Y) 
^.a Ypoi|x(jLaTO^ tou otxe(ou auTY) xe^aXri^^) ty)(; 6eoa(0aTou 76Xe(i>^ Zeppiov, xup(ou 
M . . . Tou 'A^pa(xxdxY), xat twv Xoticwv dpx6vTU)v TYJq paatXeia<; (jlou xat twv 
svd(jL0TdT(i>v exxXYjataarexctfv dpx6vTU)v, 6aTe icotijaat a6veYYu; tou (jLuXtovo^ ourou 
3tat hepsv uSpo(JL6X(i>va, xat iidi^ eict t(J) toiout(() $ixat<ii>Tr|p((i> yP^{A{a^( ^<^ ') ouTtov L ^) auTco XE^aXYJ I. 130 

'npo<jx(h(it,anoq vfi^ pacjtXeCa^ jjlou ei^ (4v£voxXr,ff(av auTou, i^ PaaiXeia [jlou euXoycv 

xai 8ixa(av tyjv Torctxijv eS^xaciv xal SiaYVCDCJtv xpivaffa, dicei 8^ xal [8t'] eiri- 

araorCa^ da^aXou? ^Y^^^*^^ *^'' i^xpiP(i)|xlvir)^, Ijrei OiXtjiJLa xat Btoptl^eTai, Tva xori 

TTjv «ep^Xijtptv Tou Y^T^^^^^^^S ^'^^ ^^t "^^ Owxowo^Xo) Yp(i(Ji|ji.aTO(; wapa Te t^^ 

xeoaX^^ xat xm Xoi7Cb)v dp^rovTcov, g)^ eipiQTai, l^et xaaav dBetov, oaov e^txatcbOri 

va 'jccti^aY] xal ei? Tb oaxi^Ttov tou jxOXwvo? auTou xal iTepov ^pYacrciQptov, xai 

vefXTQTat TouTo dx(i)XuT(i)g xat dvcfjLWoBttjtw^, xat ou8^ to dvTiOsTov toutou fJLepoj;, 

^YOUV ol waT8eq tou AizXopOTdT^V) 6xs(vou, JievoxXi^aouaiv anzo tou vuv xcipv^f Tr,c 

TOta^TYj^ uicoOiaeci)^, dXXd (xivcjatv eipY)ve6ovTe? xai cTipYOVTe^, 5aov i% TOTrotT; 

iTCKsxada xat hichffm\q dTce^YjvoTO 8(xaiov. eig y^P '^^ '^^P^ toutou doydXeiav 

^Y^veTO xat to xapbv tyj? paatXe^ag |xou itpdaTOYixa, [xr^vl dTCptXX((}) iv8. 18' f. 

f ET^s 8^ xai 8t' epuOp^ov YP^I^IAdTa^v ty}^ ^aatXtxYj^ xal 6eta; 

^eipb^ t6' STd^avo^ TctaTo^ ^aatXeu^ xal xpdXv;^ Iv Xptaxfa) t^ 6e(^ 

Zep^ta^ xat T(i){xav(a(; f. 

/oannuies JVr. 20. Solua annw regni Stephani undedmiiSf qui est 1346, Jiabei 
indictionem XIV. XXXn. [6857 — 1349], mense martiO; ind. U. 
Rex Stephanus DuSan adjudicai monasterio molam. 

Aixat(t)(xaTa ttj^ TptfxuXta^ TCp^aTayixa. 

f ndvaexve aeirre 8ou^ tou 6efX2T0^ BoXepou xat MoauvoTcdXeox;, ltE,^(a^t xai 
2Tpu[x6vo<;i), xup MavouYjX AiPepi. ol amo vr^q xaTa Ta^ Seppa<; ae^aaixto; 
(xovyJ^ tou Tijxtou 6v865ou TCpo^iJTou IIpo8p6[xou xai BaTrciaTOu 'I(i)dvvou jxovoxoi 
dve^epov tyj ^aatXe(a |xcu, cTt TrpoaYjv IxiraXat tyj TotauTYj aePaafxta jxovyj [xuXo- 
T^jctov, 8 8ij [xuXoT^TCtov dve8e5aT6 Tt^ Savtdvo^ XeYojxevo? a:^ [touJ xa6r^Y®'*^l*^" 
veuaavTO^ 1:^0 5^p6v(»)V ev tyj TOiauxYj [xcvyj, 'Avt(»)v(ou tou Moaxox6Xou, Tv' eY6tpYj 
(x6X(ova bz^ a^(D ^ otxeitov e§68(i)v, xat e^tYjae au[Xf(i)v(av IyTP^?^^) l^mq Ix!) 
ourb^ 6 Savtdvo^ [xeTa t(T)v 8yjX(i)6^t(«)v [xovax^ov Tbv Totourov [x6X(i)va e^ i^[xtae(a^, 
xal [xep(2^(i>atv eiciarjq tyjv e^ auTOu eiao^ov, [xexpiq dv toT^ ((i>atv oiSToq ouYxaXe- 
YYjTai, [X6Td 8^ TYjv TeXeuTYjv auTou ixavipxYjTat xdXtv xai ^ eTepa i%[xtasta [xepi; 
Tou auTOu [x6X(i>voq icpb^ Tb [xepo^ TYJi; T0ta6TYj^ [J^v^^* ^q V eTsXe^TYjaev 6 elpv)- I) STpU[JL[I^VOC I. 131 

;i£w; xa0iQYc6{Jt.eyo^, e^ijiuopriffev i^ TOta^tr; jxovi^, Bib oux eTxe Ttva Ttj; ^povrt^a 
vtjf; zpoazaajiaq auTOu, xat Bca touto eupev diSeiav 6 ^rfieX^ Zaveavo^;, xai expa- 
TtfVi e5 6XoxXi4pou tov TOtoijTov (i6X(i)vay xaTeBuvacTeuaev ev TauTw ezt [tw] TOt- 
suKi) pLUAcovi 0)^ exxXir;atacTtx(o SvTt xXiQptx6^ ti^ i^q a-ftcaTiTiQ^ (xriTporcoXecoq 
Zspp^v 6 Zu(jLapa( Xe^^fJievo^, xat eXdt^jL^^^^^s^ ^^'^ '^^ etacSou [tou] [jluXcovo^ xaO' 
eiucTrov (Aipra (xoStov - d)^ tk eTsXe^DQce xat outo^ 6 Zu^jiapac xat 6 piQ6et^ Zavtovc^, 
X2t rpooexoOTjaev ev tt] ae^aa^jLta (lovi], xat ot TOtouTot (Aovaxot xat Tceptxoti^aavTO 
rjK cuveaTriaa*^ auTiQV, [xat] aTCeXaPovTO (JLeTot twv oXXwv u)v eT)rev il) TotaOTTi 
[i5'//i, xat [xYjv etaoSov]!) tou (jluXcovo^ tcu TotouTOu, ot ocaTSe^ 8e tou Zu(JLapa 
exdvsu ouS^ ed^atv, iva xaT^coatv ct TCiouTOt (xovaxol tov TotouTOV {jLuX(Dva [xeTa 
Tf,; eiaodou ourou [t^^ Sto^epouaiQ^ etc] ty)v StaXYj^OeTeov [(Jlovtiv] xaTot ttjv aupL- 
^uvtov, ^v erciriae icpb^ to (JLepo^ ty;^ TCtauTiQq (xsv^^ 6 pr|6eiq ]£avtavo^ exeivoq, 
i/Xa xoTaSuvaoTeuouat xai xpaTOuai touto xat dStxouat aumjv ' xat e§ei^|6r|aav xdpty 
TSJTcu TYj ^oatXeia (jlou, 56sv Btopt^eTaf aot iq ^aatXeta (jlou, dx; dSv Tvjpi^aYjq T3t 
::£pi TouTOu, xal et-ffep eupijaetq o&toj^ l/ouaav tyjv dXii^|6etav, xa6<i)^ dve^epov, 
o'xcvc(JLi^o7)?, tva (xtj dSixojvTat ot TOiouTOt (jLOvaxoi, dXX' eicaiptoaiv dxaTaSuva- 
ne6T(i)g TYjv Sta^epouaav etaoSov tou toioutou (jluXcovo^ xaTd Tb xpcacv auTot^ 
Stxatov, e^iwt^b^vriad^jLevo^ xat toi^ ^Tj6etat ^atat tou Zu(jLapd exeivou dicexetv TeXecv 
di;b Tou TOtouTOu (jluX(i)VO{. xai xotvjaov xard tov xapovTa 6pta(xbv ttj^ ^aatXeia^ 
(wu, cv xai dvTiarpetfjov xpb? auTCu^ St' da^dXetav f . 

t ETj^e xat u7:oYpa?r|V St'epu6pd)v yP^P"-!*^'^***^ 'f^? PaatXtx^? 
xai Oefa^ y^zipoq t6. ZT^favoq ev XptaT(p to) 6e(p TwtoTb^ ^aatXeu^ 
X2i auTCxpdT(i)p lep^ia^ xai T(i)[jLav{aq, (jLr|Vi (jLapT(({) {vS. ^' f. 

locmmdes Nr. 22, Solus annus decimw quoTtua rtgni Stephani DuSany gui 
est 1349, habet indictionem IL 

XXXm. [6860—1352], mense februario, ind. V. 

Bex Stephanus Duian confirmat monaaterio Sanctae Anastasiae poaseasionem vici, 

dicti Ostrina. 

'ETepov «p6aTaY(Aa tou auTou xpdXvj. 

t 'Eicet i^ ae^a(jLia (xovyj tvj^ dYta; (jLeYaXo(JLdpTupo^ xai evS6§ou 'Avaaxaaia^ 
*€XTifjTai xaXatbv x<i>p^ov wept ttjv Zixva Tb XeY6(JLevov 'Ootptvtjv Std Te 7caXa(- ^) Sic snpplendnm videtur ex illis, quae sequuntur. 

9* 132 

YevG^v Sixai<i)(AiT(i)v, aXXa $^| xac a^GYpa^ixojv Gncox,aTaaTiasa)V, x.al el^i^?e xal 
TCapexXliTEuce tvJ ^acitXeta [Jiou 6 ev auiij a9xou{jLevo^ Ti(jLia)TaTO(; ev (jiovaxotc, ifjjp 
*Iaxa)^o^, Tva •^vniiai xai icp6cTaY|Ji.a t^? PaatXe^a^; (jlou, tyjv ^apaxXiriacv aurou 
euiJievb)^ TupocBe^afjLeviQ Ti ^ajtXeCa (jlou to ?capbv ^pooTaYfJLa dxoXuet^ bC ou Sto- 
pfiJeTat, tva y) TOcauTY) (xovtj t^; dtf^*? evBi^ou fjLeYaXo|JLfltpTupo? 'Avaaraoiaq xaText; 
To TotcuTov icaXato)r(i)p(ov, dXX^t Bt; xat et Tt dXXo xixTiQTat Btd Te •rcaXatYcVwv 
Scxac(i)(jLdTb)v xac dicoYpa^cx^i^v dicoxaTaoTdasiov ixapdyjaq xovty] xac dSiaffeiffTCiK, 
£tc Te dve(JL7coS{(7T(i)<; xal dvairoarcdoTa)^, xac ouBet^ Tb)v uicb Tr,v ^aocXetav (jlou 
euptoxo(xiv(i)v xe9aXd3(i)v xa6oXtx(i5v 9^ (jLeptxiav l^omTfm i^et dSetav BiaoeXoat 
9) SievcxX^oat ij dTcacTYJcac to TU)rcv, dXXd xaOeSei xac ve^jLriOijoeTac i^ ToiairY) 
aePaa(jLta (jlovyj tyj^ dY(aq 'AvacTaoia? to TotouTCv icaXatoxo>p{ov (jLeTd zdvTcov twv 
77povo(JLt(li)V auTcu xat ei Tt[va] dXXa x^XTYjTat eXeuOepa xat dxaTaCV)TY)Ta, (jiy) irapd 
Ttvo? eup{cxouca tov TU/ovTa Xoyov f, e(JLTCo8tc(jLbv f^ 8tev6xXY)ccv ty)v Tuxoucav, 
i(ps{Xec ik xai b ctxeTo^ aurij xupto; ... 6 XcYoOdTY)^ Se^evSeuetv xat oux edv 
BcevoxXetv tc to Tu^bv e§ auToiv 8y) twv $Y)Xo)Oetc(i)V (jlovo^v. xai to6tou /dpcv 
^Y^veTO xai Tb izapb"^ 'icpocTaYIAa tyj^ pactXe{a; (jlou St' dcf dXetav f . 

t ETxs >tai IC epu6p(5v Ypa(JL(jLdTa)v ty)? PactXexijq X^^P^? "^^* ^'''3^'* 
9e^pouap{(o ivS. e' f. 

/oannu2e£ JYr. 16. Solus annus decimus guintw regni Stephani Duian, qui 
eat 1352, habet ind. V. XXXIV. 6860—1352, mense majo, ind. V. 

Eex StephanuB DuXan confirmat Georgio PJiooopulo omnes posseasiones conceditque 

ei facvltatem donandi eas monasterio, 

Xpuc6^ouXXov Tou P^ctXiu)^ ZTe<pdvou iceptexTtxbv et^ Td Ypd(JL(JLaT2 

Tou xup{ou 4>(i)X0170uX0U. 

f 'Eicet 6 ctxeto? tyj PactXe{a pLou, xupto; reoipYCO? 6 $(i)x6?ccuXo^, e^^^^s 
xai iQopeytjxk^ae'*^ 5^^ Stop{cY)Tat ii ^actXe{a (xou xat xoTexy) Scd xp^^o^ouXXou 
auTY)? dvevoxXi^T(o; xai dvucTept^Td); Ta c^ dYopa^; xac o{xe{(i)v x6?ni)v xac dvaX(i)- 
(jLdT(i)v ^cpocovTa to6t(() otxif(JLaTa evTb^; tyJ; Oeoc(i)CTou ic^Xeb)^ Zeppt^v xac toI^ 
exTb? u8po(JLuX(ova^ xat Tb d(jLTCdXt, Iti Te t6 ei; AecTiavY)v IJeuYYjXoTeTov, 5cov efft{, 
dXXd J^ xat TTjV eiq ty)v Tou{jLPav Y»iv tojv Tptoxocttov (jloS{(i)v, xat Ixy) fe' dJei*? 
zpocrjXtocat TOuTa xai et^ (jLOvacTY^ptov, IvOa dpa OeXi^CY) xat ^ouXy)Oyj, tyjv ^op^- , 133 

xkr^w autou £U(asv<i>< Trpoods^apLivY) i?j ^aaiXeia (jlou tov ^ap6vTa xp^^^^^o*"^^^^^ 
XoYov [oirrij^] iw.Yppr^^ei xal extPpaPe6st toutw, Bt' o5 TcpoaTaaaet xas SioptCeTat, 
w^ 5v xaT^XKJ 6 pYiOel? 4>(i)x6?couXoq toc xaTOt [kipoq ^e-^paik^kVfot, xTi^ixaTa xat 
otxTJtJuzTa avevdxXtjta xat avugTepTjTa, iTt [TeJ ovafiatpeTO)? xat exToq xfltoYj^ xat 
i;avTctaq xepi^povi^aea)^ xat dtdtxtag, xat ou3ev S^etv dcBetav d^iuocvTcov TfaSv dp- 
XovTuv xat dpxovTOxo6Xa)v vqq PactXe(a^ (jlou ij ev Toiq oixT(ipi.aatv auTou eiaeXOeiv 
fi icXeovexTtxY]v xal aStxov ^) x^^P* ^^'' '^^'^ xTijjjiaat xtvijaat auToij, dXXa ti) loxut 
%2', 3uvot(Jiet Tou xapovTO^ /puoo^ouXXou Xoyou ty]^ ^aatXeta; (xou xaOi^et ouro^ 
xal et^ TO i^q Ti Te oixi^iJLaTa auTOu xat to: ^tjOevTa &TcavTa XTif^{JL0CTa x^pk 
TaoTiq dStxiaq xat i7eptfpovi^ae(o^ xat ^iutOeaecoc, Ciq xat \iiyjpi tou vuv xaTe^et 
xai SsoiwO^et Toura, xat et<; oTov (jLovaam^ptov ^ouXyjOy^ xpoatevai TocuTa 9^ xat t^ 
3ui) ^t(a>v iTt i) xac {xeT(^ OocvaTov auTOu, tva xorrexo>'^at xat irap^c vqq (JLeX- 
Xcjoy;^ xpoaTeOi^vat ae^aa(JL{a^ (jlovyJ^; icap' ocutou xaToc tov taov xat S[jloiov Tpoxov, 
7t xocTetxe xat e^ioTcol^e Tocura 6 ^YjOeiq <I>(i)X5tcouXo^. da^ aXe(a^ ydp Ivexa xat 
•riiq et^ TO £§13? dvevoxXY)a(a<; ey^STO xai dxeXuOY) xai 6 7capo>v xp^^y^Po^^^o? 
Xcvo^ TYjq paotXeia? (jlou xaTd (JLYJva (jloEiov tyj? evtaTa[JL6VYjq e' tvStXTtwvo? 
Toii ^g(i)5' eTOuq, h w xat to ^^(jLeTepov euae^e^ xat OeoxpopXYjxov weoYj|JLi^vaTO 

XfOTO; f . 

t ETxe 5(.at uxcvpa^Yjv tyj? ^aatXixYj^; xat Oeiaq x^'P®? ^*' epuOpwv 
Ypa(jL[jLdT(i)v TO* ZTe^avoq ev XptaTO) T(p Oeo) xtaTO^ ^aatXeu^ xal 
auToxpaT(op Zepp(a(; xat Tto^JLav^a^; f- 

/oanneefe^ JVr. 21. XXXV. [6862—1353], mense septembri, ind. VI. 

Rex Stephanua DuSanjuhet dirimi controversiam ortam inter moncichos monasteriorum 
S. loannia Menoecei et Anargyrorum in loco Ceranitza. 

BaatXtxbv 7cp6aTaY[JLa iiq tyjv TOta^TYjv uTcoOeatv. 

t Otxeie TYj 3aatXe(flc [jlou, (jLe-ya xap^couXdpie, xetpaXYj BoXepou xat M oauvo- 
^cA£(i);, Zeppo)v xat STpu[jL6vo;, 2ti Te xat tyj<; x*»>P^? Kpaaopd<;, xup 'Av§p6vtxe 
KavTaxou^Yjve. i^ paatXe(a (jlou efvoiptaev e^ dva<popdq twv (jlovocxwv tou xocTd 
Ta; Seppa^ €uptaxo(xevou (JLovaaTT^p(ou tou et<; 5vo(jLa Ti[xa)(jLevou tou Tt(jLiou evBo^ou 1) aSixov ai^Tou hC\ t. xt. xivij<7ai auTou L 134 

KpoffjfzoiJ Upo^p6[kou X(xl BoKxvsxoij Ibxxvvov, (bq exoucrt (xeT' airrcSv ol (xovaxci, 

o?nv£^ eup{9X0VTa( et^ Tb zXvjaiov auT(i)V (xovaon^ptov to ei^ Svopta Tt{Juii>{JL£vcv 

Tcov dlY^'a>v ev§6§b>v xat OauiJLaToupYiov 'AvapY^pcov Btev^^etg xat iyTJiaeiq oux 

6XtYa? et? TceptoptfffJLcv, 3v l^oufftv ot ToiouTot [xovaxot ev Ti) TOTCoOeaia Tfj XeYO- 

|i.6VY] TTj^ Kepav^Ti^Tjc, xat '^capexiXeaav i:ep\ tcutou [Tu^etv Stxatu>TV]ptou yP*!*" 

(i.aTO^ T^? ^aciXeta; {wu]^). Ixet youv 0iXY;[4.a xat Stopt^eTat aot i^ ^aaiXeCa 

jjLou, wq ot^ iJLeTaxaXeoY); xat tou; sxxXv^ataoTtxou^ vq^ auToOt oYtWTflcTT)? [XYjTpo- 

TccXeci)^ I,eppCiv^ iTt Be xai ixxp(T0u;2) xivaq totcixou^ Ix^vto^ et§Y)aiv dxpt^^ 

xepl to6tou, xai e^eTiaYi^; la^) icepl to6tou [xeT^ icicYj? diXYjOeia^ xai Jtxaioauvr;; 

xat IxTOTe OTCOxaTaaT^aYj^ IxaoTOv twv toio^twv [xovaoTYjptcov Tbv otxetov xepio- 

ptafJLOv xai Ta Btxata :;ivTa auTcov dvevoxX^TU)^ xaTa T3t^ d^coYpaftx^t^ xaraaaaei^ 

xat Ta XotTca Btxata)[JLaTa, ^ep xexTTiVTat ItA to1[^ §{xa(ot^ auTtov, xal [jl^ Ixetv 

auTou? [jl£t' aXXKJXwv Steve^et^; xat hyyj^ijtiq Ttvag* OdXY)(xa ^k iyet i^ poatXeta 

[xou, c^o)^ cixovo[xi^cY)q xat YfiVYjTat b faacfxb^; auTojv xaTOt tou 8ixa{ou xat tij; 

dLkrfieia^ Xoyou xat eipr|Ve6a(i)at tcu Xofjwou Tzphq dXXiJXou^. eTCi[X6Xi{0TQTt ^k xal 

^o{r,aov, (1); to izapo^f 5top{IieTa{ cot 7cpcaTaY[xa t« 

t £1/6 xat St^epuOpwv '>[pa\t.[Ld'Z(d'^ tyj? ^aatXtxYJt; xat Oeiaq X^'P°? 

t6* ETe^avoc; xpdXXY)^; Zep^tat; xat T(o[xav{a(;^ [XYjvt aexTe[x^piou 

tvJ. ?' t. 

loannides Nr. 1 7. Annus quartaa et decimus nonus regni StepJiani, quiest 1353^ 
hahent indictionem VI. nz. Diplomata partim extant vn codice metochii Sancti Sepulcri 
in urbe Constantinopoli: edidit C. N. Sathas in vol. primo coUectioms inscriptae 
Meaai(i)voxY) Bt0XtoOv^xY). Venetiis. 1872. p. 211, partim in codice monasterii: de- 
scripsit Georgius loannides anno 1856. Ejus apographum nobis concessit Carolus 
Hopf. Codex incendio periit. 1) Lacuna sic explenda videtur. ^) iyxp {tou^ I. 3) Ta^ I. Diploffiata concessa Michaeli Attaliatae et hospitio pauperum ab eo insti- 

tttto in civitate Rhaedesto. 

I. 6583—1074, mense octobri, ind. Xm. 

Imparaiar Michdel Ducas Parapinaees tueturjura et exemptiones poaeessumum Mir 

ckaJtUs AUalicUae. 

Tz icov Tou yip\j(so^o\)Wo\j zou pajiXeu)? xupou Mtx«^^ "^o^ Aouxa 
Tc5 xaTaoTTpcoOivTO^ ei^ to aexpsTov tou '^e^nr.oij XoyoO^tou xaTiJt Tbv 
|i2pTiov iJL^va TTj? lY (vStxTioivo? xat ei^ to a^xpeTOv twv oixetaxcov 
TTjV xYj' ji.apT{ou pLY)vb? tv8txTt(i)V0(; tY xat etg Tb ffdxpSTOv ttj? aax- 
xsXXt]^; eii; jJLYjva fxapTtov tv^txTtwvo? t^' xai ei? to cixpeTOV tou 
oixovoiJLiou Twv euavwv oixtov xaTa tt)v TpiaxoaTY;v tou [jiapT^ou jji.y)vb^ 
iv^.xTtwvo^ i-jf' xai et? Tb aixpeTCv tou aTpaTtcoTtxou Xo^oOeTOu xaT^t 

TYjv iS' [Ji.T]vb(; awptXXtou ivStXTiaivo? 1^'. 

t Tv 5v6tJLaTt Tou xaTpb^ xat tou utou xat tou dty^ou TuveupLaTo^. 
MiyaYjX £v XptaT<i) 6p668o§o{ ^aatXeix; xal auToxp(£TU)p^) Tu)[jLai(i)v 
6 lo6xa^ f. 

f 'Qq ouSev Tt Tcov dTcavTcov deXXo SeorcCTOU 4^uxv]V f tX6Tt[JL0v ^iXoTtfJLOTdpov 
£1; aet eauTiJ^ oicepY*^^^^*' 86vaTai, w^ iciarig eiXixptvrj^; utdqxoou eu-fvwjJLOvo^ 
xai T:pb^ TTjv tou 8earc6Tou depoicetav 5Xov awb tj^uxYj? to TwpoOujjLOv e^tTeCvovTo^. 
d Ik xat icatSeia ijloXXov ty) xotvco^eXsT xat ^if^f^ euf uta xat ouv^aet xex6a{jLT]Ta(; 
5cov ci^ ftXoTiiJLov TouTo SeaTCOTTQV^) auOt^ e-^caY^OYOTepov • 5Xov y^p ^fifl ^po^ lauTbv 
cuTwi Tbv SeaicoTTQv, (i)? iJLaYv^Ti^ e^eXxeTat a^^Yjpov, xat twv wap' auTOu xapiim 
£xai;oXaueiv o^iouTai xaTa to eixb^ ^) d^ 6ov(A)7aTov. xai 5Tt touO' o&rd)^ ^et xat 
^Kffik^ To XeYojJLevov^ dvTixpu^ ev isOaXiJLoT^ dpa xal ou %6pp(o 7:ot to Tuapd- 
sei-YiJLa BiSetxTat. b dvOuitaTo; MtxowjX xat xpiTV)^ 6 'ATTaXetdTTQ^ dvt)p tw 
pisv Yepapco tou etdou^ aiSeatiJLO^, T(j) xP''i^^ ^^ "^^^ ^Oou^ xat |jLdXa OxepaeiJLvo^, ^) Rtarb^ pa3tX£U( opOdSo^oc aOTOXpdTa>p S. ') SsajcoTixdv S. ^) £(xe5( Cod. 134 

tcpo^oM npcSp6(xou %a\ BoncTKJxoD l(i)dvyou, d>^ exouat [ux 
oTTtve? eup(o%ovTac ei? xb wXYjaiov auT(i>v [j.ovaaTt5piov to ei. 
Tcov d^Y^<i>v evS6^u>v %al 6au[i.aT0UpY(ii)v 'AvapTOpb^v Scevi^etc 
JXtYa? et? z6ptopta|xcv, Sv Ij^ouaiv ol TOtouTOi fjiovaxot iv ty; 
|X6vr) Tijq KepaviTl^Yi?, xat TCapexiAecrav xepi toOtou [Tuxetv 
jxaTO^ Tfi<; ^aciXeta; lJtou]i). I^^t Yoviv O^Xr^fjia xat 8iopiL: 
(jtou, d)^ ot^ (JLeTaxaXeoT); xai tou; sxxXr^ataoTtxou^ vqq outc 
x6Xe(«)<; Seppwv, Iti hk xat exxpiTOu^^j Tiva? totkxou^ I/ 
'jcepl to6tou, xat e^eTioYj? xk^) xepi to6tou |xeT(3t TCiorji; diXr 
xat IxTOTe airoxaTaor^JoT)? IxaoTOv twv toio6t(a)v |jiovaoTy)p{( 
ptojxcv xat Ta Stxaia TcctvTa auTwv dwevoxXi^Ta)? xoTa T3t? At 
xat Ta Xofica $txai(/^|jiaTa, dn:ep xexTiQVTat iiA Totq dtxafoi: 
auToug fjLeT a7vXi(5Xa)v Steve^et^ xat ^xXTJoet^ Tiva?" 6i}%v;(jL 
(JLOU, cwax; ctxcvo(jn^ct)q xal YCVTjTat 6 taaojJLOq auT(i>v xat 
&XY26eta^ Xoyou xat etpr|Ve6a(i)at tcu XoitwOu Tzpbq dXXY^Xcu 
xo{Y;aoVy (i>; to xapbv Stop(^eTa{ aot :7p6aTaY(Jta f. 

t Elxe >^«'t 8t'6pu6pa>v Ypt^IJ^IA^^c^t^v tyj^; ^aai^kif 
t6* ZTecpavoi; xpaXXY]; Zep^ta^ xat To)(ji.av{ac. 

loannides Nr. 1 7. ^nnua quartus et decimtu nonus reg» 
habent indictionem VL m. Diplomata partim extant in codi' 
in urbe Constantinopoli: edidit C. N. Sathas in vol. pr' 
MsaattovoxY) Bt0Xto6>^XY). Venetiis. 1872. p. 211, partim 
scripsit Georgius loannides anno 1866. Ejus apographi 
Hopf. Codex incendio periit. ') Lacuna sic explenda videtur. >) i^xphoxj^ I. / 137 

J^T^jV Ttva 

XX(i) TOUTJJ 

xpcToD TOD 

, eXxe |jLr|V 

/^l xoOiicsp 

^Y^COVTat YM 

/vXaYT^^vtat, 
:|ji.aTtx(i)V, eTt 
lapaxir)va>v yJ 

.Twv X^P^T^*? 

[xsvoirpcffciKcou, 

^Ta TffWi; jjieX- 

.apicov, ^opdd)- 

^op^a$u)v, ^o<i>v 

^^iXwv^), xuvwv 

a^epai; YSYevrj- 

. otwv deptxo)v ^), 

ocreto)?^), Ta^aTt- 

Tat^ 9^ TcpaxTOpaiv 

. ^paTW Ttvt, ex- 

;jl.(i)V ^^) ^OCtXtXCOV 

r;{ji,aT(i)v i!^ xaTa^t- 
.•!(A(i)v, xovTapaT(«)v, 
;jLaT(*)v]ii), eXaicu, 
:'.aa8T^TVio<; ^uXij? i^ 
To5oT(3v, s^owXtceax; 
Twv inusp6)r(«)v '^) dp- 
,TYjT(i)V, qjouoadTU)^ *^) 
5CVT(i)V, Pe<JTiaptTd)v, 
7) xaTd Ttva a^kXri;^ j S. *) avTijii)TaT(ov S. 
o^ias S. 8) depixou 8. 
") xpiOfji;, ppwtxT)? S. 
uavSacTcopcov. /» 138 

Xpeiav Scspxo(jiiv(Dv, totcotyjpyjtwv, Toupijiapxwv, {ji£papxc5v xat TCovrb^ ^Tepou Br,- 
{Jioacaxcov wpaYlJi.iT<i>v Ipeuvav ^TCiTeTpajJLjji^vou, dtff«ps^«?i i:oLpaffapeiaq xal Xot*dj; 
cbcaoT)^ e?ry]peta^ XaXrfi^lcrfiz ^ ^capaouoxyjOefoT)^, vOv Te ouot]^ xal e^ &oTepov 
£xtvoiQ0T]9O(iLevT)(;. $tb 7rapeYYU<i)fJLe6a xal iracvTa<; e§ao9aXcl^6[Jie0a dbco Te T(i5v xxrx 
xaipou^ coxeXXaptcov, Y^vtxwv xat 0TpaTt(i)Ttxc5v XoYoOeTwv, [twv] ext tw V)|jLeT£p(p 
oaxeXXfci) xat ^es^tapif^ *), oixov6iJi.(i)v T(ii)v ehar^&^f oixcdv xat Toiv IleTpui^v, Tb)v 
ifjcl T<5v oixeiax(i5v xat T(i5v esopcov tcov ^aotXtxtov xouporopiov^), eiStxtov Y^po- 
Tp6cp(i)v, T(i5v hA Tou Oebu i^(jL(i5v Ta(JLe{ou tou ^Coxou, xoupar6p(i)v tou otxou tuv 
'EXeuOiptov xai twv MaYY«v(i)v, o{xtOTtX(i5v xai twv u-k' auTou? icp(i)TOvoTap{(i)v, 
XoYaptaoTCJV, x^pTouXap((i)V, ^aotXtxtov wozapim xat voTapiiov, ^Tt ik So^jLeoTixoov 
T(5v oxoX(j5v, Boux(i5v^ xaTeicivd), 0TpaTY]Y(i5v m\ t^ov avTPJCpooci^^OvTcav auToT;. 
Ta^iap)r(i5v, TOUp(jLapx(dv, xapTOuXap{(i)v tou Te 8p6(Aou xat Ta)V 6e(jLaT0)v, xo(xi^(i)v 

T^^ x6pTlQ?, 20!Jie0T{x(i)V TWV 66(JLaT(i)V 3), 8pOUY"f apOXO|JLT^T(t)V , 7Cp(«)T0XeVTflEpXWV*) 

icpooeXeu9{{i.(i)v xat Xotictov TaY(JLaTtx(i5v xal 6e{i.aTix(i5v dpx^VTiov, icpb^ to6toi; 
xptTuv, exo7CT(i5v, oTpaTeuTc^v, 6p6(i)T(i)V, dvoYpafid^v, xp(i)TovoTap{(i)v, ouv(i>vap(a)v, 
(bpetaptcov xal i:aYzoq ^T^pou^) BouXeiav tou xotvou (JLeToxetptl^o^JL^vou tou (jLTjBeva 
Twv dhcivTtov ev o\(o^-fynvi XP®^*?* xa6' olovSyjTiva Tp6xov a6eTeTv Te i) dvaTperetv 
Ttov evTau6a 'Tcapa vfiq ^aotXe^at; i^(X(i5v St(opto(jLev(ov dtxpi "MLi ^tXf,^ eictxetpi^oe(o;, 
cl)(; ^e^atou xat dta^aXouq tuyx^vovto^ tou xapovTo^ iiyu&v euoe^ou^ XP^^^^^^^^^ 
X6you ysysvyj(jl^vou ^ xaTa tov ixTcoPptov^) (jLYJva tyJ? TptoxaiSexaTY;^ 
ivStxTtdivo^ ev iTet l^axioxtXtooTw xevTaxootooTo) ^Y^OYjxooTO) Tp{T(i), 
ev h) xat Tb i^(jLlTepov euoe^lq xat 6eowp6pXY;TOv inceoYj^JLi^vaTo xpcrco^ f- 

t MtxaY)X ev XptoT(o 6p668o^O(; ^aotXeu^ xat auToxpaT<op T(o- 
(jLa{(ov 6 Aouxa^ f. n. 6587—1079, mense aprili, ind. H. 

Imperator Nicepharus Botantata confirmat jura et exempttones possesaionum Micha- 
eUs Attaliatae et donationem, quam fecit monasterio in urbe ConstantinopoU et hos- 

piiio pauperum in civitate Rhaedesto ab eo institutis, 

Tb loov Tou xpDCO^oi^Woi) Tou ^aoiXe(o^ xupou NtxYj^^pou tou Bots- 
vetaTOu Tou xaTaoTp(o66VTO^ elq xo olxpeTOv t(ov otxetax(i5v et? (JLYjva 1) XoY. Tojv eni ttJs i^jACT^pat voxAXvj^ xat tou ^Eariap^ou S. ^) xoupaToptxojv S. 
•) Twv Ev hepoi; 8. *) jcpwToxevrapxou S. *) hipon S. *) Y6vo(jivou 8. "') Sa- 
thas Bcribit aRpCXXiov, in cod. leg^tor oxTwPptov, recte ; error manifestus Sathae, cum 139 

piitov ivScxTtcdvo^ 3' %a\ tl^ to ffexpsTOV t^? aax^XXv)^ xaxa Tr,v 
8' |i.T;vb^ {xa^ou ivSixTicovo^ P' xac eig Tb crsxpeTov tou fJLevaXou oa- 
jteXXapiou xaTa jAijva [Aoetov IvdiXTCcovot; ^' xai elq to oixpeTOV tou 
clxsvofjitou Ti^^ Buoeu)^ ei^ {jL)]va (j.diov bdtxTioivo^ ^' xai et^ Tb (si- 
xpsTov Tou Yevtxou XoYoSeTOu xaT^t t^v t8' (JiiQvb^ piatou tvBixTiwvo^ 
^' xat ei? '^o oixpeTOV tou oTpaTtWTixou XofoOeTou el^ jjL^va |jidiov C 

ivStxTtcovoq 3'. 

t 'Ev 5v6{jiaTt Tou waTpb? xal tou ulou xai tcu dtYiou ^veujjLaTO^. 
NixT)®6po? ev XpicjTtp 6p868o§oq paotXeui; xaU) auToxpdTwp Ta)[jt.a{ci)v 
6 BcTavetdTr^g f. 

t El vo{Jk^ Twv Tcpbq d§iav tov dXv)0)] ^aotXea wpooijxet YvcoptlJeoSat xat 
BsatpeTTjV tcov icpoa^opcov exdoTco Yepcijv, Xo^ov 8e xat Tb Tzspi toutou^ euSoxtfJiov 
Tw {jLaYtoTpG) Mtxo^iX xat xpti^ tw 'ATTaXeidnj JStaiTOTOV^) <]i>oa^/e{ iro)? xaO- 
S9T)(;xe "pCA^pi^t^) oux ch eiv) dtxaiov, {jlv} xat toutov dvaXoYo69T/q TeTU)rY)xevat 
Ti;; x^^^^^' ^^ T^ {^^ XoYoiq evTsOpa{jL{jiivo^ oe^dl^otTO dv6p(i>7coq, 7rapeuSoxt{jLY)- 
Tsou^ dpa Tob^ X6^ou^ TtOefjLeOa, Xcyou^ Zk {jlt; TiO^{JLevoi nept ^Xe^ovoi;, oT rfi^ 
xcXcTstag etol to xe^d>%atov, dXoYtat Si^-^ou vfiq Xoyix^? xaTa(|/v}^i!^6{JLe0a ^ uoeux;, 
SLfJa, {JLi^TcoTe dpa toooutov dXofi^ootT^ ti? tou xaXou, Caq {jlt) tou? X6you? euX6YCi>< 
Ti{jLdv xat icap3c Toiho Btxatov dv etV) xat vuv zapa tt)^ euoe^ou^ ^^{xcov ^a^tXetaq 
t:v -Kspt to6tou TCOVijoavTa xai twv toXXwv Tb T^Xeov diceveYxd^JLevov, {jlt) xaTorctv 
Twv i^X-^ajjtivu^v eXOetv, twv 8' alvrfitnuyt {jloXXov Tb w^pa^ eOpetv xal TrXeov, 
cn xat OeocePeia^ cux eXdxcoTCv ?v8aX|xa tw •!:ap6vTi oxoicc^ icapaice-iciQYev. dXXd 
'1; 6 X^Yoq Tou icpooi(xtou^ aircb exetvo Tb vfiq YP^?^^ ^^^ 7c68a^ ^apaonljoet 
ffOKiscTaTa. I^Oaoev 6 wpoppiQOet^ outo^ {jLdYiorpO); acept t})v 6paxv)v xat t^v 
MaxsSov{ay dxtvii)T€i>v eTctxTV^oet^ ^oti^oaoOac xal xpuo6^ouXXov tou 'Zcpo^e^aotXeu- 
^o<; xupou Mixai)X tou Aouxb^ eicop^oaro e^ouoos^orP) auToIt; TcovTeX^ X^P^' 
^pLSvov xal dzpoo^aTov sTvac xdat xptial^ Te xat ^cpdxTOpot xat OTpaTeuTat^, 
spOurraiq tc"*) xat eicoxcai^, dvaYpafeOot xat ^opo\6^oi^ olotoJT^woTe xat TOtq utc' 
aut»)^ dscoac Ty)v ev toutoc^ eYxeXeu6(jLevov 7cpoo^oXY)v xal vo{jlv)v xai au^otv 
^cor/ xat opOcootv tcj^v XTV){JLdTfa)v toutou dTcoTe^jLVo^jLevcv, dq {jL6va TeXeiv Td {xe}^t doctunentam jam martio mense ind. XIII. in Qtxphta tou Yevtxou XoyoO^tou registratnm 
»t £ditum est anno 1074, mense martio et april ianni sequentis 1075 autem in- 
«jcriptum tabnlariis in Urbe. ^) iziGzoi p. opOdSoEo; aui. S. ^) toiaiTEpo)? S. 
') Eqxo«aa{av S. *) te deeat 8. 140 

Tcxe ava 7:av vzoq otT:' aurwv etoxpaTTCjxeva, siTe SiQfjiocjia Tujrcv 6tr,crav, eiTe xat 
oXXa otaSi^iicoTe TeXeajjurca, ou [atjV 5e aXXa xai 'rcaaav oXXrjV eTn^peiav etre ev 
jjLiTaTOt^, eiTe ev aYYap£iai<; xai ') -rcapoYYapeiaK;, eiTe [ev] oXXat^ atTiat^ Tai; cv 
exeivo) axapi6|XY]iJLeva'.(; opwvTO, TeXeov ex toutwv aTvoao^ouv xat aTroTpexcjjtevov, xa: 
ex/e jjiev exeiOev to ta^'^?®'' "^- ^ ^tp^l^ct^ TrpoxaTa^XiQOeTaa xaTa to evvo[jt.ov eir' 
dafaXou^ ei/ev extTeO^v auTYJ xat to oixo36(AT](jLa. eicet Se $et xat Tcj) OTeppid 
xoXXaxiq ToO i«C6petaovTO(;, tva auTO ^outou SuvaTixwTepov fivTjTat, (xat Ta^pov vap 
Tot^ Tsixeatv evioTe ireptPaXXcfxev xai Te^xei Bt-rcXcj) ty)v icoXtv TcepiI^wvvuojJLev), xat 
Ttpbc; dxpipetav cux dauvdpTiQTov tou Y£VO(jl6vou ^), 'rept€ax6[X|jLevov Tt touto xat dy- 
/tvouv 6 (JLdYtcTpo*; ^ouXeueTat xal ttjv rqq i^[X6T6paq ^aatXeta^ euae^eiav ei? 
extxptatv Xa^eiv PouXeuadjjLevo; • f^Set -fdp, o)^ pLeYa Tt ^^apt^eTat wpb(; toxupor^pav 
^oxYjv <^>}ooq ^aatXtXY] Tcpoaextxupouaa Tb y^T®''®?? ^* TP*?^^ xapd toIjto yrpuao- 
PouXXov e^aiTit, Td? ivv6[xw^ icepteXOouaotq touto) dxiviQTOu^ XTi^aet? extxpoT-ivouaav 
xal VQq BecTcOTeta^ toutw •/^(xptJio[t.iwi^ to daTaataarov, i:p6q ^k xat ttjv icpoSta- 
Xtj^Oetaiov e^xouaaetav TtOejjLeviQV evB6va(jLov. xai exet ouBev dXoYOV eT^ev, et (xt; 
xai (jLdXXov xXiov to euXoyov i^ d^Ccoatc, to xorcd axoxbv eupyjxe xepoToufjtevov 
OeoTctXet Yap xai tq '^a\T{^6vr^q tou xpdTOU^ iQ(JL(i!)V 8id tou xapovTO? owrij^ euae^D? 
XpuaopouXXou Xoyou, Ta Tcept Ti)v 0paxYjv xat ttjv Moxe^oviov icepieXSovra tw 
(JLaYtaTpo) e5 euXoYWv titXwv dxCvYjTa cicwa^i^icoTe xaTa to dcTaaiaoTOv xat d(Jiaxov 
TOUTO) Tcpoaetvat auTa xai (ay^ Ttva exiQpeaarijv xat xaxovouv ixi TouTa 6taS6vea6at ^ 
xat ^ auTOv tov (xdYtaTpov xat to dxav (Jiepoq auTou, xXripov6(Aoug t£ xai Sta- 
86xou? xat xavTOtou(; 8iaxaT6xcu(; ix^®'^'' *^*' '^® "^^ 5eaicoTe(a? Iwo(jlov Btxatov 
auvTapdaaetv auTcj), ext Te toT(; xepteX6ouaiv auT(o dxb $iQ(Jioatax(jiv xpdaeuv xat 
^aatXtx(5v Ba^pewv, exi T6 toT? e? i8i(»>Ttxu}V auvaXXaY(JLdT(i)v xaXt) xiaTet exi- 
XTY]6eiat to6t(i) xai xpo^daet uxepTt(jL(«)v ^ xatvo^av^jjv eT6p(i)v etOTCpd^ed^v i) o^Xi^- 
ae(ov Staxuxdv auTov xal to (JL^po^ auTOu xat l^Yj^jLtai^ Ttal xept^dXXetv xat xept- 
aXYUvetv Td xac' aurov • xcppd) ^dp TOuSe xat twv Btacp6p6';T(i)v dxtVY5T(dv auTW 
dxoTpexiTO) xdaa Tota6TY) xat dXXoia exY^peta xai xd(; dStxo^ xat xXeovexTr,; 
ex to6t(i)v dxeXY)Xda6(i) * 3^6XeTat y<^P "h £uae^Y)^ iq^jlo^v ^aatXeta i[LQc/p^ e/etv 
auTOv TTiV ewo(JLov 3eoxoT6{av xal dauljY)TY)TOV xal dveYxXYjTov h. xdoY)? aiTta; 
xat Tp6xou xai d^op^JLYjq xai xpoaeTi xat i:d(rq<; exT)peta; d(jL66exTov, xa6(i>q dpa 
TOUTO xat ii xpoxopta6eTaa tw [ka-^mpio xp^^^opouXXo? yP*?*^ 5t5(i>at, i^v xai iq 
YaXr<v6TYj^ tou xpoTouq tq(jlo)v exta^ppaYtCet ^at exixupoT xat laxupoTepav 5id iyj; *) fi S. *) To Ycv^t^cvov cod. et S. ') E^ad^EaOo» S." 141 

wv einxpbeu»^ xi^aiv. ivei ik^) ou Xofoi pwvov to cxouBalJofJievov tw [xaYtaTpo) 
Yrfovaciv, ouSe toT? loSe jjlovoi? tt;v 8Xr|V ^oiri)v exapiooTO, eioTJve-pte Be tcou 
xai Ttj Tij^ ^'WX^ xaTaoTOffet ou ^oOXttjv Ta6n(jv, ouS' drfe^/vij ttjv xpO[j«58etav 
f,c£i Y*P *ai [idka xaXca^, <b? Ta TijBe [jl^v aicavTa icapoppet xai ei? ^^v Ta 
Tf,q "rt^ oufjixepaiveTac, jjidva 8' exeTva KpooTcapajxivet, Soa Tij t|«i5^Tj zeptTcoteTv 
BeJuvTjTat XootTeXsiov, Ta %aff iaurbv iJtepC^et eicipoX(«)TaTa' ttjv yap Bta^epouoav 
T^Ttp otxtav xept To^TTjv Tijv MeYaXoicoXtv, fJTi^ dticb ttj^ icp(i>Toaica6ap{a{ exeivYiq 
Avarcajou^, Ttj^ toutou Y^vatxa^fXfiQ^, xora "jcpafftv iv auTbv BtaPsPiQxev, ava- 
^pia 9ep<i»v Tu 6e(o xaOtipiooe, ^povTtoTi^ptov Bet^a^ auTYjv dvSpcov euXa^o^v, ^ 
fjxi Tov eyrb^ tou xiorpou Tij^ Tat^eoTOu icap' auTou 3eoicol^6|jL€vov oTxov et^ ic7(i>xo-* 
Tp:seiov xaTooxeuiaa^ xaTa TeXetov eicf^cctv ^v(i>oev, <S>^ eTvat api^ Tai/ca oupL- 
zszXeyii^a xat dXXTjXoujroufjLeva xat et<; Sv tw tou icveufjiaTo; ouv8ici|JWi> ouy- 
iLst{jis*/a. xat ^i^) T(^ to(o6t(i> ^tXoOe^i) oxo7C(p &Xr|V et^ ouTOTeXe^ dicoTeXeqjia 
6r^?aupi^(dv 6 pLaYtOTpo^ dYpOTixa^ Te xat icoXtTtxd^ eictxTi^oet^ dicoxejJLOfjLevo; xat 
Tf, 7:ap' ouTou ouoTdoYj {JLOvvJ xat T(j> irc(i>X0Tp09et(p df tepaxTe, xat ou touto |jl6vov, 
iXfa xa: 8taTaYr,v xeicotijxev Iyyp«?^v, Iv ij Td xod* SxaoTov, 5ic(i>^ iioi TauTa 
9ix9vo|jL£bo0at xai 3(d Ttv(i>v aa^iorepov icapean^oaTo^ Td^ Ss iceptTpoicdq T(ov 
^zYpLiT(i>v xat Td{ oXXoTe dXX(i>^ e^ouoag |jLeTaicT(i>aet; SteuXa^oufjievo; oux ev 
a7aXEUT(i> ^fjLeve XoY(a(JL(t>, dXX* ev{oTe tout(j> T^q ^^^5? fb XoYiII6|JLavov eBei- 
XatvsTO xat icopd touto TiJ tou xpdTou^ i^fjLo^v 7cpcaeXT]Xu6()i>^ Y^^^^^^*^^ '^^ 
K^akkq e^^ioe, t(o 6eof tXei T(^Se icpooxeptYev^at aicou$da|jLaTt, 1^ e^ae^^^ iQfjLd^v 
^Xda au|jL)jLep(Ttq e6^ouaa Y^vea6at tou xaXcu, oux ei^ dva^Xd^ ^X6e tou 
TeXouq, ou3' ei^ &icip6e9iv, aXV eu6u^ 5 Te ') [ni^iaxpo^ ^^Tijaaro xat ffie, xo 
nvrfikv 9(Xo6e(o^ eic^pave, Oeiicil^ouaa xai $topt!^o(jL<iv?j Std tou icap6vT0{ auTi^^ 
ei^se^ou^ yiipuQO^iikXou Xoyou^ Tb icapd tou (JLOYtoTpou Bo(jlvj66V veoouaTaTov ^ pov- 
'nsntpiov ex^ 6v6|JLaTt tou (jLeYdXou 6eou xat a(«>TTjpO(; i^(jl(i>v Ivjaou XptOTOu tou 
navs(XT{p(jLovo^ xat Tb icpoaev(i>6^v tout(i> irc(oxoTpof eiov to iv ti) TatBeoTw, icpb^ 
li m\ Td TO^Tot^ dvifxovTa xorcd tvjv to6tou StaTa^^v (jl6v(i> T(^ xup{(i> iI^(jlg)v xat 
^^ dvaxeta6at, a> xat xapd tou (jLaYtorpou icpo9xa6tip(i>vTat xat (jLi^Te icapd ^aat- 
Xnt^q Ttvo^ i^ouafa^ ^ aexpeTtxi)<; eicifopd^, (jLi^Te dp/tepaTtx^^ icpoeBpta^^ dXXd 
(tT,86 duvaoTeuovTtov tivwv e$ouata^ ^ "wx^/? Ttvb<; dvT((xe6eXxea6at t8t(i>TiXTi^, 
%ivT<i)v S^ Tciiv aXXG>v dico§evouo6at auTd xat ci>q ^v da6Xot^ Ta(xetot^ (jl6v(i) T(j) 
■wj evujcoaTdTOu 6eou xat icaTpb^ X6y({> ice^uXdx^at t6 xat eii; Tb det dicoxexXvj- ^) eiai^ $6 8. 2) tKsioii 8. ») oie [6] S. 142 

p(i5a6at^ Td>v akXm eiS^vai i^etXovxa^v dxocvtcdv, 6^ et xt^ toc euXdYO)^ xoOcaui»- 
Odvra xat x^P^^ (Jtivai^ icapaTeOevta Oeou xaTa tcoXXv)v exetOev dxovotav d^o- 
ouXi)9at iceipdaeTat, lepoouXCa^ dvrtxpu^ outo; dXiuoeTat xal to exetSev Iv^txcv 
oux ex^eu^eTac dvTan68o[i.a* et y^P ^^ 6)jioYevet^ dStxouvTe^ xal icoXXdxe^ 
cr9aXX6(j.evoi [xiTpca tyjv xaToxtv ${xt;v 6XiYdxt^ BtoXtoOatvofiev, oicou Oeb^ outc; 
eoTl TO dTi[j.aIi6(ji6Vov ^) xat 'Rpo^ auTov exeTvov dvTixpug Sta^afvei to tt^? "^ixr,; 
xax6if)0e{, Ttva Bi^ou etxbq t) 7:otav di7at(«>pou(Aevv|v dXxG^etv ty)v Tt(jL(i>p{ay ; dXX' 
oux oT(xai Ti zoTe ext tcooutcv ^XOeTv dicovoCa^ Ttvd^ ou3' slq eox^i^ eXdaac 
waparcXriStav. icXrjv xdv el Ttve^ lau)^ elev xat rpb^ xaxiav evSov 6pYa TouTot; 
^ '{^^ ^^^^ Y^ "^^^ zap6vTa •/jpuG^^ouXko'* X^^ov ei^ emTetx(o(Ji.a outw exTi- 
Oe(j.eOa, 8t' ou Tbdov] (jl^v ^aotXtxi] e^ouoia xat cexpeTtxvJ xpoo^oX'v) xai Tiaipt- 
apxtxv) To^et xat dXX'»] dpxtepaTcxY), icpb^ 8^ xai Tyi to^v u9cepex6vT(i>v ouOerctst 
i) xai Td)v eXaxtoTOT6p(i)v Tobx; Ti) ouOevefa to dict TauTa ela86eo0a( icavTeXo); 
dicoxauc[JLev * dStxcv ydp exi Td xdvTT) to6t(i)v dXX6Tpta xat (jl6v(i) Oe(o dvoxEt- 
(jieva [Lrfibi dXXo i) to ^cuXeoOai 8{xatov ^x^^^^ 6ioS6vecv xat (jlv) xdX(&( icopeto- 
^OetpeoOat, (JL6va Se t(o xavotxT{p(JLovt Oe^o xpooBtxd2^o{jLev ^ xat T^q outou (Jiep^Bo; 
elvat TauTa StaTaTT6(jLe0a, xdvr(i>v tcov t(J) (jLoeY^oTp^i) euo6^(ii^ ixt TouTOiq SiOTe- 
TaY(JLev(i)v, cS)^ auTw Te l8o5e xat ev vffpdt^ toutou BtaTaYY) xepte^Xv^xrat, elvat 
Te eig TO kqfq^ xat otxovo(jLeiaOa( 69 6tX6vT0i)v, li S)v 6 ulb^ aurou 6 Btc6xaTog 6e6- 
S(i)po; xai ^aotXtxb^ voTdpto^, tvjv exiTi^pr|Otv t(i)v TotouTu>v euoe^cov dvaonQ^jLdTuiv 
xat 8to{xir)otv xoTd to tou eipT)(JLivou xti^Topo^ Tuxixbv exiTiTpasrtai xat ol e; 
60960^ exeivou Y^vv(ii)(JLevot xai xaOe^T)^ i^ To6Tb>v StaSox^ I^^p^^ ^ Stapxodf) Tb 
Yevof auTou, to6tou hk xapepxo[xevou Tb auTe^o6atov xai auToSeoxoTov xpooeTvo: 
Tvj (jLovf) xai To) xT(oxoTp09e{(i) xai u^' i^y^(^^^ ^*V ^^ xpovoT)TT) TV)v xaoav 8te5- 
dYecv xpcvotav xai $ioixv}0(v xdov;^ e^ope^a^ dvOp(i)x{vT]{ xat exv)p6{a^ exeiOev e; 
auT(i)V dxoTpexo(jLevv)q, i^uooeuOi^ocvTat 8e xai Ta To6Tot; xpooovTa xor/Ta dx{vv)T2 
(j.eTd xai Td&v XotxG)v tcu (AaY^otpou xTV)|jLdT(i>v, xaOo); xaT(i>Tep(t> xpb^ Svo^Jta 
Sv)X(i>Oi^oovTai^ dx6 Te xpiTo^v, xpaxT6p(i)v, oTpoTeuTdiv, 6pO(i>T(i>v, exoxT(ii>v, dvaYpa- 
9e<i>v, 9opo)^Y^^ ^' '^^^ ^' auTou^ dicdvT(i>v (JLeTa Ta)v ev ouToTq xpoaxaOv)(JL^vu)v 
evo{xa)v xai xapc{x(«)v xat xdav)^ exv)pe{a^ xai xpoaOi^xv)^ Bv)|jLoa{ou, xoviaxe^ou') 
T€ xai dvTtxav{axou dv(i)Tepa 8iaTV)pv)0i^aovTa(, (S>^ {Ltfik xdpoSov iv To6Tot( elvai 
Tivi T(i>v dxdvT(i)v * xpb^ y^ '^^ to6toi( dxaaiv dxb tou xap6vT0( xaTd tb Sti)vex£< ^) Corrigendain videtur: 6 dcTi(JLa^tf[JL£vo( ^) TCpodtxaCo(J^sv S. ') xavi* 
axiorj S. 143 

ti;p£ts6ai 5XiiK ov^of a xat T(i5v dOvXcov 5Xa>v xo^eptspi^aoutji xeXeov xai ra^ri; 
koXauaouatv dXeuOepfaq xat dviaeu)^^ xiv et^ eTcaG^jtv ort xXebrijv tco xP^"'^ 
ktSoTev, v^(i> ^k xal xaivofaveT ^^pet TeXeafjLOTO^ f^ exy^peia^ xat xatvoTO(Ata< 
ij [JLtxpa^ ^ |xe{!^ovo<; ou3a[ji.a)<; xaOuzo^XiQ^GOVTat, xat xpo^ ys, «ooaiTOu $teXe6- 
Gifjiq xal ^eoTtaptTCdv xat (jiavSaT6p<uv xai Xoti:(ii>v ^aatXtxo^v dcv6p(i)Z(i>v ttiV olav- 
ii^xoTe BouXstav ev toi^ stpif](jtivoig Seixaat [xeTepxo(Jiev(ji>v ^ xat xaTa 7;ipoBov 
l\&f/o[kevia^ incepdv(fe> eoovrat xat drYfapefa xat *) TcapoYYapeia xapd tivo^ xd^ 
tcio6t(i>v cu xaOvKoxOi^iffovTat oore auTOt, oCre Tot ^wa to6t(i)v, ouTe ei? icapox^v 
Xpstuv eXxu^ocvTat T(i)v SixaoTaX^ i) TcpaxTopjtv fj Tot^ dcv(i>6ev i^ptO(JLV)(jievotc 
BiBo(jtiv(a>v, aXX' o&cd) §ta[xevouot Taura ev otTapa^a tcdor^ xat ideia xat xovTa 
^^v eidQpsaoTixbv xat xCvduvov dicoppaihCoouat xat dico8taico(jL7n^i90uat Tcoppd) 'icot 
i^^iaurdVy dx; ev dxu(JucvT(i) icdvToOev Xt(jiivt doxeiv evop(JLtl^ea6at xat (Ar|Sa(Ji66ev 
^iXYjv f| 8taae(a(Jtbv xat (Jikdf^Ti'* Ttvd Tcpoa^oxdv i) u7cepT{(JL0u $6atv. xat tva auv- 
exTQioTip^i) X6y<2) "^ T(i>v XeYO^jievoov duva(jLt; TceptXiQfOeCv}, 6; Tivt (xeYdX(i> xat 
ayaX(i)T(i> xdvToOev ix^p(i>(jLaTt tv] xP^ao^cuXXo) TatiTV) 8i' ai<i>voq auvTiQpo6(jLeva u^ 
Tz Tou etpTi^JLSvou (jLaYioTpou xat xptTOu Tou ^i^Xou xal t(i)v eipv](JL5V(«>v tharf&y 
c&L(i)v &cavTae, xa6* 5v eppi^^v; Tp6?cov laovTat, xdvTa tov etTe eTctxstpvJaovTa, ehe 
(Uiv xai 9Cp09Sox(i)[jLevov eiriQpedaat TOUTOt^, Cyq ei^ (JLaxpdv dxoxi(JLt|;ovTat2) xat 
xoOdxep ex icepttm;^ u<{nQXoT(ZTV}{ dxpo^oXta(jL(^ xaTd icavTb^ TotcuTou xp^^ovTat 
>L2t T% ex ts6tou ^Xoe^vjq xat ^Ti[dotq uicepxeiaovTat xat yuo^apG^ dicaXXayi^aovTat, 
e?touaaeu6i^acvTat ^k xat dicb (JLtTdTOJv ^) dpx6vT(i>v TaYPLaTtxiiiv ^ 6e(JLomx(ik>v, iTt 
Te Tw?, BapdYY<<^v ij KouXici-^fftov 9) ^pccf^m ^ BouXYdp(i>v ^i £apaxv)v<i5v xai 
Sk\m Ttvuiv dvTt(JLtTartX(i5v dicXi^xTddv xat Tij^; uicep twv d<scXiQXT(i>v X®P''QY'*? 
l^a:;X^xT(i>v, xptToiv, dicatTV)T(ii)v, dpxriYSToiv xai XotiC(i5v d7cdvT(i>v, eict6eae(i>^ 
(Lcvsrpoaddzou, 86aeu>(; xavtaxto^v v) dvTtxav(ax(i>v ^) xaXatd>v Te xat T(i)V (jLeTa 
Tsura iaii>^ |JLeXX6vT(«>v Te6v^vat, aiTapxi^aed)^ xdaTpd>v, dYopd^ (jLouXap{d)v^ (jLeoo- 
(AOuXap{d>v, 0op8d>v(d>v, [jL6ao^pSd>v{d>v, Tir3Cd)v, icaptz<:cd)v '^), 6voxv)Xd>v(d>v^ 6vc6r|- 
)A\m^ ^cp3d3d>v, ^od)v epYaT'.xd)v xat dYsXaitov, y(oipm^ xpo^dTd^v, alYdiv, dYsXa- 
Siwv, Jou^aXtd^v, xuvd)v XaYd>vtxd>v xat Xoticwv TeTpa-jc^S^ov 2^<od>v, icapoxvj? Y^^^r 
(WTtav 6§ OYOpd^ Y^T^^^l*^^'**^ *) ^ dXXv)(; aiTta?, evox^? tou 8p6[jLou, oixo(jLo8(ou, 
Mi>(io$po|jLixd>v 7), icpoao§id)v deptx(5v ^), auvd>v^^^ arpaTe^a;^ xoncvtxoO, xaorpoxTta^a^, 
^ooTpd>a(a^, Y^P<<^^^<*^<^)7 '^a^flCTtd^vo^, [xaTCouxoTtoJVO^, icapoxr^^ XP^'^^ '^^^ 

>) ^! 8. >) ob:o)c^(JL;covTat S. ^) (JLitdrou S. ^) xavioxfou 1) dviixavfaxou S. 
^) «apucx(a>v 8. >) Y^T^^IF^^t ^- ^) x<^(^o$po|iL(ac S. ^ deptxou S. ^) y^?^* 144 

XopriyoiJiki^^m StxarcaT; i^ Tipaxxopaiv fl hipoi^ dtpxoujjiy, eht wp^o^eaiv eOvwv 
Siefxoi^s''^*^^, eiTC xal arpaTa) Ttvi, sx^oXy;^ yopxaaiuixm^ Siarpo^^ xporcoxev- 
Tapx(i)v ij wpoffeXeufftfi.wv 1) ^aatXtxuiv ovOpcimov ew{ xiva? dicoareXXofjtivutv 8o'i- 
Xetac, ex^cX^; Yevvt)jJLaT(i)v ^j xaraPiPaafJioo otvou, xpecov xal ?:avTo{(i»v eiSwv, 
eScTCXiaeox; 7cXa>tpt(i)v, xovTapaT(i)v, toSotwv fi xat Itocoto^otwv, e^fa)y/|ae(i>^ aiTou, 
xftGf^<;, Pp(i)|JLaTU)v 2)j eXaiou, ioTcp{(«)v xat 7cavTo{a>v ffjcepfJLOTfa^v, xoic^ xai xoca- 
^t^aafjLOu otaaBi^Ttvo^ ^uXy]^ ^ (jLeTaxo|j.tSii^ X(i)tci(dv ^ eTepou et^out;, ex^oXi;: 
fjLaXapaT(i)V 3), to^otwv, i^orcXiaeo); oTpaTta^TOJV, dpx6vT(ov^) xa^aXXaptx(iiv xal 
Tce^wv, xaOia{idT(i)v twv ev iwcepox^ dp^ovTtJv, Souxwv, xareicdvfa), arparrjYwv, 
xptT(i)v xal Xotic(i)v dicatTTQTwv, 90oadTfa)v StaTpofij? xat d7cXi^xTfa)v eici woXejJiov 
dT:t6vTfa)v f^ uxoaTpe^ovTfa^v, PecrtaptTfaiv, (jLav§aT6pfa)v tou 8p6jJLOU icpecPet^ dYovrwv 
^) e^optaTou? ij xaTd Ttva dXXY;v xp^^^'' 8tepxojJLSVfa)v, ToxoTifjpYjTwv, TOupjJLapxwv, 
(jLspapxfa)v xai xovto; eTSpou SvjfjLoaiaxtov icpOYlJLdTbt^v Ip&i^fo:^ eiciTeTpa|JL)jLevou, 
dfYapsta?, TcapavYapstaq xai XoticY)<; omdariq ewYjpe^a; XaXrjOe{av)g i) ^copaatfancY;- 
6eiaY)q, vuv Te ouav); xai iq uarepov ^ictvoY)6Y)ao(jL^vY)^. eicei Be tw TOtotkfa) euoYei 
9povTtaTv;p{fa) 6 TCpoppv;Oei^ (JLiYtaTpog xai Sfa)pedv aoXe{jLv{ou xaTd ^ i>^OTt|JL{av icpoa- 
xupfa)6vjvat icapd ty3<; tq(jl(Sv s5]^ae y«Xy)v6ty;to<;, (jlyjS' evTauSa ^ouX^aat touto) 
TYjv atTY;atv euSoxi^aaaa V) tyj^ i^|jLeTep<x^ ^aatXe^a^ euae^eta, $iop(CeT(Xi 8{$oa6a: 
TYJ TOtauTYj (JLOVYj ev Tw xatp(^ TYj^ PYa^ Twv a7ca6apoxav5i8dTfa)v X6y({> aoXe(iv{ou 
vo(JL{a;jLaTa 8(o§exa, d Sv; xai Xi^<{/eTat vuv ts xai et^ to e^vjQ dveYxpaTi^Tfa)^ Te xal 
dvuaTepi/iTfa)^ xai Tcap" ouBevb^ Toiv d7cdvTfa>v v) TcavreXYJ 7cepta{peatv TOUTfa>v ij (jLeptxijv 
dico(JLetfa)atv uxoan^aeTat. Stb icapeY*)fU(i)(jLe6a xai xdvTa^ e^aafaXtl^6(jLe6a, d7c6 ts 
T(5v xaTa xatpou^ aaxeXXap{fa>v, Yevixfa>v xai aTpaTifa>TtXfa)v XoYO^eriov tuv e^l 
TYjq T^(X6T€paq aaxiXXvj^ xai tou ^eaTtaptou, otxov6(jLfa>v twv eua^fa^v oIxfa>v*) twv 
exi Tfa>v olxetaxcov xai Tfa)v e^^ptDV Tfa)v ^aatXtxfa>v xoupaT6pfa)v, oixov6(JLfa>v ^) t(i)v 
neTpifa)v, etSixfa>v 7YjpoTp6^v Tfa>v iiv, tou 66 {ou rj(jLfa>v Ta(JLe{ou tou f {oxou, xoupa- 
T6pfa>v Tou otxou Tfa)v '£Xeu6^pfa>v xai Tfa>v MaY^dvfa^v, oixtoTtxfajv xai tcov i/n 
auTOu;, xpfa>TovoTap{fa>v, XoYapiaaTfa)v, xoKpTOuXap{(«>v, ^aatXtxfa)v voTap{fa>v xai vora- 
p{fa)v, ^Tt Be So{jLeaT{xfa)v Tfa)v axoXfa>v, 8ouxfa)V, xaTexdvfa)^ oTparYJYfa^v xai tc&v dvri- 
xpoafa)XO'jvTfa>v (xuToT^, Ta^tap^wv, ToupiJtap^wv, (jLepap^wv, y^apTOuXap{fa>v tou Te 8p6|jL5y 
xai Tfa>v 6s(jLdTfa>v, xopLY)Tfa)v Tvj^ ''^opTYjq, So(JLeaT{xfa>v Tfa>v 66(JLdTfa>v, SpouYY^po^ 
(jLYJTfa^v, xpfa>ToxevTdpX(«>v, xpoaeX6ua{(jLfa)v xai Xotxuv TayiJLaTtxtov xai 6e(jLaTix(i)v 
dpx6vTfa>v, xpb<; TouTOt; xptTwv, exoxTwv, oTpaTeuTfaiv, 6p6fa>Tfa)v, dvoYpaf efa>v, xpa)TO- 

1) 7;p(OToxsvTttp)rou 9j 7cpOGr6Xeua{(iou 8. ') Pp<a(JLV)C S. ') xaXapTtcov S. 
*) ap-/ovTix(uv S. *) deest S. ®) xouparopixaSv o2xTj(jLircov S. 145 

v9Tap{(i)v, suv(i)vap{(i>v, fa>pctap{(i>v xai luovTb^ kxipoo douXefav tou xo(vou [njezoc/ji' 
p'j3|jt£vc*j *) ToO (ATj^iva Twv ai:a'/c(i)v ev oI^oBt^tivi *) XP^''<? 'wjO* olovBi^Ttva Tp6icov 
aOfiTeiv Tt^) ij dvarp^iTsiv twv e^/rauOa irapa tyj? Pa«X6ta<; i^fjiwv*) Si(i>p(qi.iv(i>v 
r/pi xat tptXri^ e^etpi^aeb)^ il) xpoo^XYj^;, Sr|[XaB7j]*) ^) ou^Tjatv i!) SpOcjatv 
srff£iv ToT? Bi}X(i>0eT9t xTT^jjxafft xoTi Ttva Tp6xov tj of oppLYjv to cuvoXov 9) x^^P'"' 
kepTiiJUov evcxXetv xal Btaoreietv auTo, (i>^ ^^^^(ou xat offfaXou^ TUT/flevovTO^ 
::j xopsvTOi; iQ(iijSv a><7ePou? XP^'®3^^^®'^ aiYtXX{ou, veYsviQpLivcu xaTot tbv 
azpiXXtov jjtijva ttj? BeuT^pa? ivBixTio>voq ev eTet tw ,?9wC', Iv w xat 
:: TjpieTepov euce0e<; xai 0eoxp60XTjTOv uxeoTjfJii^vaTO xpccTog f* 

t NtxTj^opog ev XptoTti) 6p06Bo^o{ ^aaiXeu^ xat auToxpdcT(i)p 
T(i)pLat(i>v 6 BoTavetfltTTj? f. 

Ta pievTot pLeXXovTa e^ucoe^eaOat etai Taura* 5 h Tat8e9T(o oTxo^' 

"Ti evcixexd, ^•^oxji^ [iq] ouXtj tcu MeTa^a ouv toi^ clxi^pLaat ®) tou xevTapxou to5 

'AxpcX6xTj ouv ToT^ vfi^ dvaXXoTTj^ tou notTjTou tou RapLop^^ ^) • Td tou AiTtaXou 

xat [ti] XocRi' TupoadTt tou ZeXoxaxa ouv w {Atxp(o x^P^ ^^ "^^^ BovSa^pou* 

-pocert t3[ Bou^ocXtj •fiToi tou Ai^^* «poa^Tt to jJtovoxiXXtov • xpoc^tt tou Ko6xou' 

-psffhi Tou £u{jLe(i>v{ou* wpoa^t al TlJaxv^oTat' icpoo^Tt tj 'A-^a •EXdvrj ijTOt i% 

*Av(i) SiXiou x(»>fjiTj ouv Toi^ 6Xa|A{ot(;* wpoaiTt i% AeuxTj twv *Ap(jiev{(i>v* wpoa^t 

Ti <^X6Tpd oiw Tw dY^dafxoTt ■ Td ev tij 2TjXuPp{a otxi{|xaTa auv tiJ . . . icpoairt 

xal Tot ev T(p Meaox(d(jui> ^poioreta. 

Extant in cocUee metochu SancH SepuUsri m urhe ConsianttnopoU in calce 
tlfpici hotpitii pauperam, de quo vide praefationem. Edidit etiam C, Sathas: Me- 
:2i(i)vixTj Bt^XtoOi^XTj /. p, 63. *) (i£T«7^etpiCo[j/vti)v S. 2) ou,)Si^;:oT£ S. ') Ti deest S. *) |jlou S. *) ?i 
•pog6i^xi;v ov](xooiov S. •) ouv Toiv 0(X7){id(TbJV S. "^ KajjiapcaTfj S. 10 VI. 

Acta monasterii Sancti Lucae Steriotae in Phocide. 

I. 7119 — 1611, mense majo, ind. IX. 

Patriarcha Neophytus II. declarat monasterium S. Lucae Stcriotae esse stauro- 

pegicum confii-matgue ejus poasessiones. 

f Ne6q)UToq eXeo) 6sou apxieTC{(jxoxo(; KwvaTavTtvouwoXeo)^, Neac 
'Pci)[JLr^^, xat o'xou|jLevt>tb(; 7waTpid[p/r^(; f. 

t Ou [x^vov dt^tov ecTtv e7cix.upouv xat ^uXaaaetv •za xaXaiix xpuffC^ouXXa twv 
diotdi(A(i>v i^iAcov ^a(7tX4(«)v xal (jiaxoEpiwv TaTptapxwv (jiYiXXwiSrj '^^ol^^jxzol^ 6|jloiw^ 
xat TOt^ xpCaet? xat aicocxzaet^; tok; '^v^o^vtoi^ Iv Ttai Td^roK; xat jJiovaaTiQptOK; xal 
T(ik)v 6p((ov auToiq, op8(0(; ^YjXaBY) xat iiCi OefjieXto) Tcav Totourtov ^aatXtxo^v xat 
waTpiap)^tx(5v xpw^JoPo^^XXu^v t€ xac atytXXtwv Ypa|jt[ji.4T(i)v, aiKkk xat toI)? aOeTouvra; 
xai wapaPaCvovTa^ Ta ToiauTa avavrCppYjTa (ZTco^aatoTtxix '^^6l\l^(xz<i xat OeanafjtaTa 
Toc luaaav djjuptaPT^TYjaiv xat xf latv Te^ivovTa Stxai6v ^otiv exxXTjataortx^ xoOuxo- 
pfltXXetv TcatSeda. eTuet ouv TotauTa Yp(Z(x(X(2Ta TeXefd)? (XTCC^aataTtxa icpoaexo(jLtaOriaav 
xat eveyaviaOiQaav tyj tq^jlcSv (jLeTptOTTiTt (JLeYaXowpeTCc!)»; 8<«)pou(JLeva xat euepfeToDvTa 
vr( ae^aa(JLta Oetix xac tepa ^aatXtxY) xat «^aTptapxtxv] (jf.ovf) tou 6atou xal Oeofspcu 
xaTpbq i^(JL(i!)v Aouxdf tou e-rctxexXTj^jLevou 2TY)pi(i)Tou tou ev tyj eirapxCa AtauXstai: 
xai TaXavTtou xai Tt(JLi^aavTa TauTr^v TctzoY) eXeuOepta xai -nravTeXeT (iauBoaia xal 
(XUTcvo(jL(a xai auTo8eai;oTe{(X xai ev Tot^ 6piot^ xat (jLeToxtot^ xai e^wxXriCic:; 
xai TOi(; XoitcoT^ xaOta^iaat Te xai evoptaxoT^ xavToiOK; (JLeXtoi;, Sicep eiai Tauia' 
TcpwTov piev 6 &Yto; BeoB^opo^;, i^ IlavaYia (xou tq KaXa(jLt(iTtaaa^), to (jlstcxisv 
€?(; Tov AiytaXcv, 6 (ScYtoi; Nix6Xao(; ev ^XY^pTot^; (Jl^xP^ "^^^ "AoTzpou 'Octy^ticj 
xai Tou ar{io\) FetopY^ou e?; to riepiPoXtov^ IxetTa Se to (xX(i)vtov ei^ tyjv 21xXtflt- 
vtTlJ(zv, 6 &Y^®? 'HXia;, toc Zeu*p^(3c, ev ot; uxiopxet 6 (Xy^o; A0(XV(3cato? xai i^ 
Ppuat;' (jLeTot TauTa ev toT; xocTd) (jLipeatv 6 ^aatX'.xb<; (xuXo;, i^ AXoYOTcaTYj|Jiaia 
et^ TYjv SOevY^v, 6 5^10«; riavTeXe-i^i^JLtov, 6 arftoq 'HXta^, to Tpu^ctov AtOipt, ^ 
axoTvo^, Tb Maxpu AiOocpi, to Maupo AtOotpc, Tb 'AvaToXcxdv, tq novocYia i^ novtclla ^) Orig. KaXaixitoTvjaee. 147 

|i£-/pi ToG Ka^ou vqq *AYta?, o 5yso? 'Iwavvir}^, ifj MaoxXsva, i^ rTovaYia Mep«- 
XiT^a, OYW? Nix6Xao(; e?<; xa KapLicia, ii llavaYta xou Mupou, 6 ar(to^ Nix6- 
A2&; TTJ; 2uxt5^, to KapuBaxi, tq Sappa xal ei^; tou Moul^txa, i^ navay^a tlq 
71 BXtJ^tva, 6 otr(ioq KwvcxavTtvoq, 6 aYto? Mwovvy)^ 6 Xpuaocrofio^ ei? xac; 
'EXatac, xal oca oXXa efjixepte-yrovTai • Iti ^k 7:pb? To6Tot<; xal ^Tepa UTkOGTartxi, 
stxTijji^a, a|Ai:eXia, xi^^^rouq, )ra)pa(pta{ou^ toxou^, TrepixXecoOivrai; irdvTa bpioiq. xal 
iltffir^QOTi ct ev auTYJ tyj ae^ajfAia |jio*^| evacxo6ixevci xat '::poaiTt xat if){X€T^pou 
raTptopxtxou aiYtXXttiiSou^ •^pi[).[KXXO(; eTCtTu/eTv ei<; pepaicoatv twv toioutwv xai ei^ 
T.Tnz\ri oLVE^Qy\TpioL^ xat aaoaXetav xat et(; avaxatvtcjfxbv twv -jraXaiYevwv jrpuao- 
^:uXXwv Te xat iroTptapxiy.wv YpajjLfxaTwv, wv eriroji.ev. to6tou yjipiv xat t^ [xerpi- 
rnf;<; if;[;.(*)v azoBe^aiJLivYj tyjv arTTjUtv auTwv euXcYov oucav xai a)t[X60eov] xat 
[cixaiov] euepYeTet xat ertjropTjYeT [auToTq] (itYiXXt(i)8e<; auTijq ypd[Kiia Y^^^^P-Tl 
xc'.';y; (TjvoStx^, wapovTC^ xat tcu GtYtomTou TraTptapxou MepocoXufjiCDV^ xupou 6eo- 
vivcuc, Tou ev arfM x;eu|jLaTt TCoOetvcTaTou aSeXfou xal cuXXeiToupYOu to[ji.(»)V, Bt' 
cjxcp e-^rtxupcuca xat eicige^atouaa Ta TupcYeYOVCTa -^pd^Liia-ztx ypcfof^uXkd Te xal 
"arptap^rtxa ev aYtcj) TcapoxeXeueTat Tveu[jLaTt, eTvat xai euptaxecOat tyjv etp7;|j!.evrjV 
nJaqjLtav [jlovy)v PactXtXY;v xat xaTptap)fixY]v tou 6c{ou xat Oec©cpcu TuaTpc^ '^[^.(ov 
Ao'jxa Tou STr|pt(I)Tou auv to^ jJLeTo^rtct^; auTY)^ xat tcT? bpioiq toT^ T6 vuv oiSat xal 
t:i; {ji£T£TCetTa eaojJLevot? xai jJLer^t Tz^rnm twv TpaYP*fltT(4)v xiVY^TtSv xai axtvT^To)v 
xai auTcxtvnjTdJv auTCVCjJLCv xat auTcSea-CTCv, aocuX(i)TOv xai axaTaTrflhr^Tcv xat 
:)vw; ovemjpeaaTOV xat avev6)rXYjTcv ex 7ravTb<; •;rpoc(u::cu, ctoixoujJLeWjV xai Ste^- 
rfoiJievTiv -itapa twv evacxcujjLevtov ev auTY) '.epo{xovaxa)v xai {jlovoxwv, twv Te 
■>0v cn(i)v xat TO)v eao|jLev(i)v [le^zol TXjTa 3taSc)ro)v auTwv, TYjpeTcOai 5e ty;v eXeu- 
Osptr; TauTTj^ aet xat elq to StYjvexei;, ?o); ou 6 vjXtoi; i<^opd^ [jLYjSevb^ 7upcc(*)Xou 
:'JT£ lep(i)pLe'vou ouTe Xatxcu ^ xal tou xaTa tc-jtcv dpyteplo)(; tcXjjlyJ cc vtc<; o^j^e 
WT£ einjpeaaat y) evo)rXYJcat TauTY;v ty;v [jlcvy;v yJ Ta jjLSTcyta auTYJq xal xTi5[JLaTa 
^j Ta cpta auTwv xaTaTcaTYJcai y) ^rapeucaXeucat ev dpYta dcuYT^ti^cT^i) xai d(pc- 
P'^[M») dXuTCj) xai ai(«)vi(p 9ptxo)C(i>^ ex90)vcu[jLev(p ::apd vfiq yj[j.(J)v [jLeTctor^jTc^ xaTd 
-avTc^ TupoccaTrcu tou ToX[j.Y5acvTc; xaxo)Ttxcv y) I^Xapepcv [Tt] evSei^acOat xaTa 
'^; {Ac/Yj^ TauTYj^ xat twv [xeTcxiwv auT^? xai twv cuvcpo)v. 6[xcto); xat ccTt; 
'wv evacjxou{jLevo)v ou (ppovTt^Y) tyjc; Sia^jLovi)? xat cucTdceox; tou [jLOvacTr^pfcu, dXXd 
a|i.£Xw; BtdxetTat {j.ova)rc<; fi)v y^ tepo^jLcvaxo^, y) xat auTc<; 6 TljYou[i.evc<; TaT<; 
^wiaT^ dpai^ lcro) iffc68txo<;* dXXd xat ot£ y^peia /etpoTOvta? Ttvb^ eiY), e/eiv 
^stav Tou<; evaoxou^JLevou^ TcpocxaXeTcOat, Sv dv eOeXo)at twv apyjLBpim xat [tcutcvJ 
^ateXsTv TYiv )^€tpoTovia^; xat Td Xoixd dpxtepartxa yiiip\<; tyj^ tcu tepcu cuvOpcvou 

10* 148 6Y)^a6($p696Ci)^. dlv Se ^e vjyh^f TeXeunJaet el? twv (jlcvox^ov 6i<; cO^Xri^f exapxvav 
xal Toirov, [5?] (Jiaxpa t^^ auTf^? p^ovf^? wcfllpxet, la exefvou &cavTa xivtjTa xal 
dcxivYjTa fyji T^ jjLOVTi auTY) dfSetav Xajx^ivetv auTa. 56ev xat 6i<; (Ji6vi{iov xat 
SeiQvexTj TTjV aa^dXetav eyeveTo xat Tb xapbv T^g ifjpUi^v [leTptOTtjTo^ TTOTptapxtxbv 
xat cuvoStxbv iwxupwTixbv '{pd[L\ka xat iizsZo^ tyj SiaXv}^6e{cY2 TaOryj 66{a xai 
lepa xal ^^tXtxi^ xat cTaupoTrvjYtaxv) '7uavT6Xeu6£pa (ji.ovt) tou baiou xat 6eo96pou 
TcaTpbq iQ(jL<i)V Aouxa tou STYjptwTOu ev eTet ,Cpt6' (Jlyjvi (jiaiw tvSiXTiwvo^ 6' f- 

f NeofUTO^, eXeci) 6eou apxis^i^xoxoq K(i)vcTavTtvoux6Xe(i>;, 
Nea^ Tu)(ji.TQc, xat oixou(;.evixb<; xaTptapxt]? t- 

f ©eo^dvTf)^, eXeo) 6eou icaTptdpXT|^ tyj<; d^^ia^ xoXecoq lepou- 
caXi^(JL t- '0 GeccaXovCxiQ^ nap6evtO(; t- 

*0 npoucv)^ 'Iwdcaq? t* 

•0 Ixovtou "Av^t^jio^; t- 

*0 llpoxovvijcou Aavti^X t- 

'O Ztxvwv «l^iXtxxo^ t- 

*0 Sdv6Y;<; rapptijX t- 

'0 IlaXatcov IlaTpiJiSv Tt(JL66eoc 

dpxeTcoi; ux6Ypa(};a t- 

*0 'A6YJVWV K6ptXXo<; t- 

'0 At8u(ji,OT6ixoy (?) "Av6t(Jio<; t- 

*0 AapCccr^? Ti(jLc6eo^ t- 

'0 Aax6Sat(xovia^ Atovucto^ t* 

*0 . . . rappiTJX t. 
Archet. membran. t '0 ^JtXaSeXipeia? (?) MTjTpo^a- 

^•»1? t' 
t '0 ^^tXtxxouxoXew^ KXi^(ir^q !• 

t '0 rdvou MeXiTio<; t- 

t *0 TaXavTCou xat AtauX6ta<; Me- 

Tpo^dvT)^; t- 
t *0 'ApSa(jL6piou 6eo[9dvY)?] t- 
t *0 dpxteTCCcxoxo? KaccdvSpa; 

'Iwvd^ t- 
t *0 (JL6Yaqoixov6(jLO<;T^(;(JLeYdXY)<; 

exxXY)cia^ t- 
t '0 euTeXt)? Btdxovoi; l§apxo? 

waTptapxix6<; t- II. 7306 — 1798, mense ianuario, ind. I. 

Patriardia Grtgorius V. confirmat privilegia et possessiones monasterii Sancti Lucae 

Steriotae. 

t FpY^YOpto? eXdco 6eou ap/teitCcxoxo? K(i)vcTavTtvouic6Xea)<;, 
Nea<; Tc»)(jLr,?, xai otxou(jLevtxb? 'KaptdpxY)^; \. 

t "Oca (Jiev xaT(3i tou<; 6e{ou? 6ec(JLou^ xai toix; lepobi; dwocroXtxou^ w 
cuvoStxou^ xav6va? vjf/jhs.t Siaxu^epv<J[)(jL6va, -^coXX^v l^ouct tyjv ydpi'* icopa Seoii 
xai Tb ^eo^ (jieYtcTOv, 5ca 3e TouvavTCov xapa^aivet tu)v 5pci)v exTp6?c6(JL6va, £v 149 

TGJcsi^ ^po^avv}^ iQ axcofJLia, y.aTiBr,Xo^ iq ^Oopa xal eirt Tcaacv i^ Toiv tpu^^ojv 
2^(i!>Xeca' eI y^P? xoOi^Tcep ol icepl tcov xa6' &caoTa exxXriorttjiv v6|ji,o(, ouru) xai 
sl ivEpi Tb>v oTaupoTirjYiaxwv (ji.ovaaTt)p{(i>v tcuv utco tcd xaO' ii[fM^ dicooroXixci) xai 
cixou}A£vixo) Opcvfi) axapocTpexTOi Sca^uXaTTovTo xal t^^ xaTa vofjtouq eTcifjkeXeia^ 
xat xpooTaffta? xoxeTva T^^^touvTO icapa twv det waTptapxeudvTWv, oux 5v Tooaura 
xat TijXtxouTa toc 8etvd toT? |jLOvaoTYjptot(; ouvePatvev. dXX' eicetBr, cux oiSajJiev 
cf::tii<; TdJv tepcov TapY](ji.eXv)(ji.ev(i)v vcfjicov et^ Tooa^nQv TcpciiXOov dxaTaoraoiav xat 
eXssivTjv dicioXetav Td tepd TauTa xaTaycoY^^? ^^^ Tai/ca euOu^ dvetXvj^ootv i^[ju[v 
Tci)^ oiaxa^; tou icaYxoivou TouTOut oxif ou; eBo^e icpb^ TOt^; d7sXot^ xal Td ^apiQ- 
[uXriiJieva aircd eua-f^ (jicvaoTi^pia B(opO(i>oaoOat, dq^opcoot icpc^ tc exeivtav ou{JL9epov 
xat jjieXy) *{vTi<ji(x 5vTa Ti}<; xaO' fj|ji.dq dYta? tcu XptoTou jjLeYdXr)? exxXT)o{a^ xat 
Xb) oTaupo^Ytaxcp xat icaTptapxtxcp TCpovo(JLtCi> TeTt[jLV)[xsva, dXXci); ts ouBe xatvouq 
Ttva^ d©'eauTwv v6(jlou^ ^ipouoiv, dXX'dpxa{ouq dvav€OU[jL5vou<; xat Ysp3tpo'J?' "c^v 
vdp Tcov exxXrjOtaoTtxci5v ^paYjjidTtov icpooraotav Tct^ eictox6icot^ eictTpeicouotv ol 
OEtot xat tepot v6(jL0t xat xav6ve(; tov tou Oeou f6^ov xpoT{OeoOat BtaxeXeuc[jLevot, 
Iva, el ^s S^otVTO, xai auTot dxoXa[x^dvci>otv, Sv Tp6xov 6 Xii)' tcSv dY^wv dico- 
ct6X(»)v xavci)v xat 6 (jLe' ttj<; ev 'A*/Ttoxe{a lepdq ouvoJcu xat il) ev XaXxY)B6vi, 
cii (jLy)v dXXd xat tt); ev Ntxa{a 5 Te ta' xai 6 t^' xai t^^ ev 'AYXupa & te' 
xai 6 (jlO' vfiq ev TpouXXco xai dXXot xXetoTot, 5oot oexToi v6[jLot xat xav6ve<; 
aa^^ (paivovTat tt)v tcov tepwv (jL0vaoTY)p{c*)v e^ouo^av toT; extox^icct^ StSovTe^, 
u)GT£ (jL£TaXa(JL^dvetv [jlIv xat auTol»? tcov BeovTcov, et ^s SeotVTO, elq xkq eauTwv 
Xpeta^, TTiV 8e xepi exeTva exi[jLeXetav (jLeY^oTrjV Te xai Oecu e^opwvTO? xot^oat, 
iva xpooTaT6uc«>oiv auTb>v, xat oixov6[xou^ xai extTp6icou^ xai i^Y^^t^svou^ dxoxa- 
6icTU)oiv ev auToT;, xaXu)^; xepi tj)(; auji^oea)^ xat ^eXTtcDoeo); toutcov ext[xsXcu- 
(xevot, ha (xy) $t' d^xeXstav Ivoxot Y^^wvTat toT^ ex Tciav v6[xci)v extTt(x{ct;. oi S^ 
oixovc[xct, f|Y^l^^^®^ "^^ **'' exiTpoxot Sta^xevcooiv uxb ttjv e^ouo^av tcSv extoxcxcov, 
xal Stxa TJj^ a^eia^ auTciiv (xi^|Te xcoXaKJi [jLOvaoTif)piax6v ti xTT)[xa, dXX' otxovo- 
(iwoi xaXci!)^ xpb? ttiV exe^vcov iSriY^ov xai dSetav, Sxu)? (x^ xai auToi ol dva- 
tpsicovTe^ Tol>(; exxXr,otaoTtxouq toutou^; 5pou(; xai xav6va(; PapuTdTOt^; uicoic^oioot 
ToT; sxtTt(x{ot^ xai Ti(xci)p{ai^. TauTa piev ouv ol OeTot v6[xoi dxo^a^vcvTai xepi 
Twv tepwv (xovaoTOp/cov, TouTcav Be Td (xev toT; xaTd t67cov extTeTpa|X(xevotq ^vo- 
piaxd T^^ xpooY)xouoY)<; dp/tepaTtx^^, cb? etxcq, ex'(Xu§T^06t TUYX^^vet ext(xeXe{a^, 
[jL6va Be Td ty) OTaupoxriYiaxYJ d5t'(Z T6Tt[XY)[X€va oux ot8a[xev oicco^ xpb xp6va)v 
icoXXwv xapY)(xeXr|Tat xat 8^ov xai Oeou e^poptovTC? StotxeToOai auTa xai ex xovto^ 
Tpoirou eiC((X6Xe{a<; t^^ dvaXcYou d^touoOat, 5xc«)(; auToTq twv dYaOcSv Td (xev inc- 150 ap/ovTa cia|i.£V7), izepiizoiftixi ok xa 7:pcaY£VYjG6iJ!.£va av, twv oe q/auXb>v xa |X£v 
'^cpoaovxa aicootaTccpLx^Tat, xa Se ffU[xPY)cr6|X£va 5v §iay.u)Auo)VTa(. Tojaunrjv ouv xaTi 
vojAOu^ TYjv inclp auTwv iuavTo>v twv cTaupoxKiYiaxwv iQf/.wv [xovacTY^piwv xaOdXsj 
^povTiSa xaTfiPaXofxev, exO£{X£voi y.aTa xotvrjV fnliiiXiV y.at auvoSixtjv Stir^owtv tcpbv 
TOfxov, dTCO^atvofxsvov auvo)8a toi^ kpoiq vofxot^; xai toi; wBs yP^^^P'^^^'? ^-r'* 
T^^ st^ TO £^? dp{oTYj(; Biotxr|a£0)(; £xdaTOu aTaupo:rrjYiay.ou ixovaarriptou xa: £'j- 
vojxio^ Twv daxoujxevo)v 6ato)TdTO)v TwaT£po)v xai t^; cuvaT^^ dvTtAYjtj^eox; xai 
dfxeaou wpoaTaata^; auTO)v xapd tyj^; xaO' Y;[xd(; tou XptaTcu [xeYdXrj? exxAYjata;; 
dvaveouvTsq Ta icaXatYevYj xaTptap/ixd xal auvootxd auTtov atYiXXia Bo)pedv xal 
exixupouvTe? drca? Td OTOwpoinjYtaxd (xurwv xpov6[xta ei^ ^iYjvexij auvTY^pYjatv owtwv 
xat da^dXetotv, jxyj ^s.6[jLeMd TcoTe dvaveo)a£0>^ xat eTctxupwaeo)?. xat [ouro)] %v. 
Tcept Tou ev tyj extoxcxYj TaXavTiou xat AiauXeia; lepou xai ae^aajxiou [xcva- 
orripiou Tou oaiou xat 6£Of6pcu xaTpb? Yjfxoiv Aouxd, £xtx£xXYj[xevou tou ^TYjptwTcu* 
eve^avtaOYj ^dp yjSyj t^[xTv xaTptapxtxbv cuvootxbv atYtXXiwoet; Ypdfxfxa tcu doi- 
8i[xou ev xaTptdpxatq NeofUTOu tou xaXatou dicoSetXTtxcv, oTt to fxovaoTrjpisv 
TOUTO [xeTd Toiv 6p{o)v, [xeTox{o)v, e^wxXYjciwv xai evoptaxwv xavrciwv [xeXXstwv, 
dxep etct TauTa- 6 dYto^ 0£6$o)po;, tq llav^ZYta KaXa|xio)Ttaaa, to [xeToxicv ci: 
Tov AtYiaX6v, 6 (ScYto; Nix6Xao? ev StoiJptok; [xexpt tou 'Acicpou 'OoxtTiou xai 
Tou dYiou reo)pYtou elq to Ileptg^Xiov, to dXtbvtov ei^; tyjv IxXtgtvtTl^a, 6 dYicc 
llXtai;, Td ZeuYvd, ev oiq uicdp/ei 6 dYio<; 'AOavdcto^; xat ifj ^puct^- [xeTd TXJTa 
ev ToT<; xdTO) [Xspsai 6 ^aatXtxb^ [xuXo^;, yj AXoYcxaTYj[x{a ei tyjv ^iTevi^v, 6 dYioc 
navTeX£Y^i{xo)v, 6 dYto^; 'HXia^;, to TpuTciov AiOdpi, 6 axoTvo<;, to Maxpt AtOdpi, tc 
Maupov AtOdpt, to 'AvaToXixcv, ri llavaYta IlaviT^a [xsxpt tcu Kd^ou tyj<; 'AYiot:, 
6 dYto; 7o)dvvr|(;, yj MdcxXepa, y; llavaYia MepaX^TlJa, 6 dYtci; NtxoXao^; ei; Ti 
Ka^x-jcid, Yj IlavaYia tou Mupcu, 6 dYto? NtxcXao; tyJ(; iiuxYj^;, Tb MsxpuBdxi, r^ 
Sdppa ei(; tou Mi^{xa xat oaa £[X7cepieyovTat otxifJfxaTa, d^xxeXta, xyjxoi, xo^pi^ia, 
[xeTd to6to)v ouv xai fxeTa •TcdvTo^v twv Xoncwv xTYjfxdTO)v xat d9tepo)|xdTO)v (TjtcO 
uxdpxei aTaupcTCTJYiov* £^(; dvaxatvtov ouv toutou Ypd<povTec Sid tcu icapcvTo^: ifj[xeT£pou 
TcaTptapxtxou xat cuvoBtxou atYiXXttiSou; ev [X£fj.ppdvat5 ^pd[L\k<xzoc (xrco^atvcfxcOa 
cuvoBtxw^ [XcTa TO)v :cepl iQfxdc i£po)TaTO)v dp)ri£p£o)V xat u7cepT{fxo)v, twv ev aviw 
■jcveuixaTt dYaTcr/TcSv Yjfxwv dBeXswv xal cuXXeiTcupYwv, tva tc pYjOsv tepbv xal aiiii- 
Cfxtcv fxovacTYjptov TO £v TYJ STCicxoTCYJ TaXavT^ou xai At(auX£{ac tou oaiou xai Osc- 

4)6pOU XaTpb; l^fXOiv AcUXd, £7CtX£xXrjfX£VCV TCU STYjpttOTOU, fx-Ta twv dvo)T£po) dicYjpiO- 

fxrjfxevo)V 6p{o)v, fX£Tox{o)v, e$o)xXrja{o)v xai evoptaxwv TcavToio^v fX£XXeto)v xai fXSTa 
'icavTO^v TO)v XoiTCwv xTYjjxdTO)v xai 7:p<aYp.aT0)v xa! d^tepo)fxdTti)v auTOu, xtvtjTwv 151 

T£ xj! ixtviQTfa>y, Twv T£ ^^Tf SvTwv xai T(ov £'!<; liceiTa wpOTfcVTQffojJievwv av, U)^ 
ivsxaOev xal eq ap/^^, o&tw xat elq tov e^rj*; fixavTa xpcvov wdpxf) xat Xe- 
vY;iat xai icapa icdvTcov Yffvc»)axr,Tai Tf;jjLeTepov icarpiapxixbv cTauporvjYtcowv, aSou- 
Xfa)iov, dxaToirdTriTov xat cX<i>^ dvevoxAYjTov icap" oOtivocouv xpocr(i»uou lep(i>[ji£vou 
T, X2»cc'j, (JivT]|jioveucpLeyou ev auTcj) tou xavovtxou irarpiapxtxou ivc|jLaTO^, exoi 
)Ut xb xpov6(ji.isv xard i:aTpiapxtxT;v f tXsTcpLiav^ cocTe tov xaTd xaipcu; ev auTcj) 
iJ7o6{Aeyov ev Tai<; eopTaai(j.ot(; iQfjLepai^ ^opeTv iz* exxXiQcCa^ {jLav8uav icpoxetpc^o- 
luvov xat TcareptT^av. xat irpcl^Tov (JLev iiTcdpyjri dicTjXXaY(Aevov ^udoY)^ i^Gtpyjxri^ 
ihusto^ xal SeoircTeia^ * BeuTepov oe Xo-^t^ (jrscoxarfif^; dicoStBc^ xaO' Sxaorov eTo^ 
izapaiTiQTCi)^ YP^^^^ Tpiaxocia ei^ to xotvcv ttjc xoO' YJiJLd^ tou Xp(CToi3 (JLeydXiQq 
£xx)^iQ7{a^ xal XaiJL^dvT) e^ci)^ Xiqtixt^v diccSet^tv aircou xaTa to u^c^ tuiv eicapxtcov 
Tur. oxrwq dvaXa^bv tc dpxatov Yepapbv T^q cTaupcnjYtonii]^ d^taq Tcpovojxtov xat 
tikidq otctxoujjLevov xai (jLeXo^ Yvi^ctov tou xa6' iQtJLd^ OYtcoTdTOu TcaTptopxtxou, 
rrocToXtxou xat otxou(jL£V(xou Opcvcu c ev auTo) xaTd xaipouq iffo\)\iLe^oq^ £)Cic6p 
:i i^jLtpti^y ouTCi) xai ouToq ypdonQ dfjieccix; ^pb^ TrjV xaO' i^|xd^ tou Xptcrou 
|jLcYiXT;v exxXiQCtov xal d^tu)Tat rq^ xpcoiQxcuciQg uTcepaciciceciiq ev TaT^ cu(jL^ai- 
voucat^ yjpeiaiq xat uiccO^cecf TptTov Sta^uXdTccovTat xoTaYeYpaii^jiva ev tco 8iu)- 
pia{JLSvci> xci)3txt Ti;(; exxXT)cia(; cbcavTa Td xTn^ixoTa xai dftepcbjjLOTa aurou xat Td 
X?6i) xat TO Tou TQYOU(jLevou 5vo(xa' TeTapTov Ik to ctYiXXiov outou iyr^ (xevetv 
ixapdTpeicTov xa: dxapd^aTov, (xt) §e6txey6v xoTe dvovecbceci)^ xat eictxupci^cecoq 
exxXT)ctacTixi;^ • icetxTcov (xiQ§eiq tou Xotuou Y^viQTat ev auTw if^oiiiuvo^ dveu YP^H»* 
ixarroq xoTptapx^xou xat cuvo$txou, dXX' exetSdv SXu)VTat auTOv Y^ci)(xt) xocvij ol 
wptotvoJtdTai icoTepe^, TOTe dTOCTeXr^Tat Tzap* auTciiv xoivy) evwcoYpo^o^ xai ev- 
s^prficTO? dva^opd icept Tfjg TotauTYj? exXoYt)? icpb^ tov xaTa xatpou? otxou(jL6V(xbv 
"x:pidpxr,v xai ot>TU) ii exxXiQctacTtxou '{pd\L[Lono^ dTcoxaOicTWTai 6 t^y^I*®^^ 

TSU (JL0VaCTT)p(0U TCUTCU, CT)(X£tCU(X^VOU Xat TOU 6v6(XaTO? aUTOU eV TU) ^IQOeVTl Xli>- 

3'.xt, 6«etXci>v xaT* Ito? eSaxcoteXXetv dxptP^ evur^Ypafov xai ivc^pdYt^ov xaTa- 
7pa^,v TcSv Tou eTouq exe{vcu (xovacTTQptaxuiv eic65u)v xai e^cJcov Ixtcv i^ c^paY^ 
*:u (jLovacTiQpCou BtatpeOfi ei^ T(xi(^{xaTa Teccapa xat t) (xev Xa^T) icapaxoTaTeOet- 
ptsvT; iwcdpxt) tcT) t)you(x£vci), Ta §£ Tsccapa T(xi^(xaTa TEccapci cuYXOtvoPtdTat^ 
HXtfdciv, exX£YC(X£vot; xotvu)? -irapd ■rcdvTWv TtJiv cuYxotvO|^iaTU)V icaT^pcov* e^So^xov 
ct £i:tTcTpa(x(xevoi Td Tsccapa T(XT5(xaTa xal ttjv XafiTjv (xt) s/u^ctv dBeiav xaO' 
£xjt:uc c^poY^^etv {xovacTiQptaxd^; )rp£U)aTtxd(; 6(xoXoYia?, dXX' etci icapoucta Tcliv 
"psxpiTOTepcov ev toT? ouYxoivc^idTat? uicoYpa©c(xevu)v xdxeivcov i8(at(; X^P^^^j •*'• 
i€ IJiT) xaTa Tov £ipT)|xevcv TpcTcov YSYp^l^H-evai xat €c^paYic(X6vai 6(xoXoYtat vo{xi- 152 

I 

l^u)VTai lAti Tcu [i.ovaoT»jp(ou, olW TBtai twv xot' tSiav a^paYioavTwv, xal sy-eTvd 
e^ iSCcov dncozXiQpoiat Ta^ e|Aicepiexoix^va(; ev Tat^ ToiaOTaK; 6[ji.oXc-|ftatq ^rpripLartxu 
^oa^TTjTa^ oikot Si, Bi^XaSY] 6 i^y^^^I^^^^^ (^^*^^ '^^^ Teaaip(i>v tcov eictTeTpae^jLpLsvui 
Ta Ttj; a(ppaYi5og T[ji./|(AaTa, 1/^^^ waaav icXYjpe^ouatCTrjTa T>j? exxXY)a{a<; eirtTtjjLiv, 
au>f povi^etv [xai] dico^iXXeiv ^x Ti]<; [xovi]q Touq dTaxTouvra^ xat toix; exvsupoOviac 
Touq |j.eTepxo[A^vou^ to dOXov vfiq daxiiiae(i>q xat [at] '3cetOo[Aevou(, TeXeuTaTov Bti 
xotvij^ auTwv dva^opaq dvafjfeXXetv Tfj exxXT)ata* 5^^®®^ [XTfjBei? tou [AOvacTTjpivU 
TOUTOu SuviQTat Tou XoiTCOu 7c<t)Xetv |i.ovaaT3r;ptaxbv uicooTaTtxbv dveu t^^ vo[jl'![j.c;) 
et$T^aeu)^ tou xaTa xatpbv otxou[JLSvtxou icaTptdpxou, et [jlt] [i.6vov Ta^ x.aT' hz: 
emxapTC^a^ xal Ta ')fevvii^[jLaTa xat Td [jLovaGTrjptaxd 6pe[jL[jLaTa $td Td^ dva-]r7.at2: 
auTou xpeCa^' evvoTov iicetSdv ev y,p&icf. ytipozo^ilaq ^i^fmtaiy lymi'^ dSetocv xpcc- 
xaXetv et^ to oTaupoxiQYtaxbv iq[jlo>v touto [jLcvacn^ptov, ov dv ^ouXuvrat tiov 
dpx(6pe(i)v, f ^povTa tffpafO'* d8etav icaTpiapxtxv^v xal auvoStx7)v eict tw exTeXsw 
auTYjv [jLeTa ^daiQq xriq xavovtxijq icopaTYjpi^aeb)^ • SexaTOV Se xai TeXeuraUv, ci^si- 
Xouatv oi ev auTtj) auvaoxo6[JLevot «oTepe^ ^uXdTcetv Td ev tw TcapovTt [Ypd[jL[jLr:'.] 
exTeOevTa drcapdTpe^a xai djcapd^oTa 8td icovTOi; xai icetOeaOat i^ xard xatpolt: 
TQYou[JLev(i) xai SiotYStv ae^jLVtiJq, etpYjvcxd)^ xai d[jLS[JLicT(«)q xoTa tov tutcov tou [Jiova- 
8txou eicaf]feX[JLaTO^, d^opwvTe? %p6q ty;v xoa[jLt6iYjTa auTOu xai tyjv xard Ocbv 
8ta*]f(i)YY)v xat :coXtTetav xai icpb^ tyjv ^eXiicaatv xai au^atv tou tepou yJ[jl(i)v tcjtoj 
aTaupOTCYJYiaxou [xovaaTY)p(ou, ^7c6[JLevot tco Oeo^tXeT cxox(^ vf^q exxXYjata^; li;; 
d^puicvd)^ xpovoouoY]^ icepi TYjq eucTaOeta; to&v uicoxet[jLev(«)v auTY) oTaupoiCYjYtaxfiJv 
tep(i)v [jLovaoTY2pi(i)v xat ev Tai^ lepat^ dxoXouOtat^ StafuXdrcetv ttjv dp/aiav 8t2- 
TU7C(i>atv dicapdTpeTCTOv * ooTtq $e xat o^otoq tu)v /ptariavbjv, tep(i)[x&vo(; yJ Xatxb; 
6icotaaouv Ti^eit)^ xat ^aO[JLCu, ToX[JLi^aet Tcapa^^vat 67C(()aouv Td ev to) ^opcvct 
vo[jl{[jl(i)^ xai xavovtxd)^ d^OfavOevTa xai dvaipstjry) Tt t(i)v dvojTepo) xoTaveYpaiJL- 
[jLev(i)v, 6 TotouToq d^(i>pta[jLevo^ etY) xai xorcYjpaiJLevoq xai dauYX^^^pYi^^c^ xat (jlsti 
OdvoTOv dXuToq xai '^cdoat^ Tat^ TcaTptxai^; xai auvoStxdiq dpai^ u^euOuvc; xal 
(nccStxo^ xai hoyoq tw ai(i)vi(i) Tcupi t^; YeevvY);. 50ev et^ evSei^tv xal SiTjvexT; 
TY)v da^dXetav e^^veTo xai to 'jcapbv iQ[x€Tepov -jcoTptapxtxbv ouvoBtxbv aiYiXXjtuBs; 
ev [JLS[JL^pdvatq •^pd[t.[La<f xaTaoTpioOev xdv t(^ lepcj) x(«>Btxt ttj^ [JLeYdXYj^ exxXYjata; 
TO) eic' auTO) tout(}) StoptoOevTt, xai eScOYj et^ tc pr^Oev [xovaaTn^ptov ev eTSt ao)- 
Trjpt(i) yjhioQ^zid eicTaxoaicaT(}) evvevriXoaTO) 6^86(1) xaTa [jLYJva tavcu- 
dptov e7ctve[JLii^ae(i>( 'Tcp^oTrj^ f. 

t rpYjYopto?, 6X6(1) Oeou dpxteictaxoico? Ka^vaTavTivouTCoXeo);, 
Neac; T(d|AY)^, xat otxou(jLevtxb^ xaTptdp^Yj^ f. 153 

f 'O 'E^eaou SajjtouKJX f- t *^ Aepxwv Maxapio? f. 

1" 'O f *0 6ecaraXov{KY)<; repfjiavoq \. 

t *0 Kiiljixou 'I(oaxei{JL "l. f *0 Ilpoucrjq *'AvOt|jio? f* 

t '0 Nexc{Jir|$e{aq 'ASavaaioq f- t *^ Neoxaiaape^a^ 'Haata? t- 

t *0 Ntxa{aq KaXXtvtxo^ t* t *0 Aap{offYj^ At6vu(J0? t- 

t '0 'AYxupaq (?) rewpYioc; t- 

Archet. membraneum , doc. hahet btUlam plumbeam cum imagine T^^ UavaYta^. 
lM>cumenta nobis humanissime canceasit amicus vir Georgiua CremuSf Athenie, Sub- 
scrtpliones lectu difficiUimae sunt. VII. 

Diplomata et acta ecclesiae et civitatis Monembasiensis. 

I. 6792—1284, mensc augusto, ind. XII. 

Imperator AiidroniciLS II. Palaeologm civilma Monembasiae confirmat possessime/' 

et exemptionts eis concessas a Michaele Palaeologo. 

XpucjoPouXXov Tij? "/.ijipaq Movejxpaaia?. 

t Oux ^v apa xai tyjv 'oiq MovefxPada; TciXiv xwv ex tou ^P^^®^ |JL£iv2t 
xb irapa^av dxetpaTOv, ouS' ext twv auTwv eoTavai, twv a)vA(i)v xavrwv Se^ajxsvwv 
jX£TaPoXY;v xal yeuaaiJLevwv, Tijq toutou xaAivcTp6q?ou xivt^aeb)^ |jl6vtci y^ ®^-^ 
vfiq auTOu xavTaxaaiv S^o) ^^•^vfT^xon ©uaewc, akV axTeTat xai TauTr^i;, w^ xat 
xoVTtov, [i,eTaPoAT) xP^^ok; xpcTepov tiSrj oujrvoT; xat xiveiTai xXyjv tTjV 'zpbq ti 
5(e(pw xivrjaiv, w^; fjLt) w^eXe* XajjLxpa yap ouaa tc xptv xat xoXXoi? euOYjvoupLeyT; 
ToT? dYaOoTg uxb Ta Twfxaiwv axijxTpa Tij^ euBatjjLOViaq dxeXauev, dXX' 6 XP^^^r» 
&axep oux eveYX<i)v Trjpijaai ttjv xept(pavetav i), tyj^; [JLev [twvJ 'Pwjxatwv TautTjV 
dxoaxdaat eYvc*) X^^P^?? 8ouXeia<; Be (pepwv iTaXtxYjq ^uyov aury) exixiOtjatv. ev- 
TeuOev xat xdv 6(jlou tyj? xoXewc; to XajJLxpbv dxoaPevvuai xat tyjv ovtw^^j 7:p(,n;v 
xaXXtoTYjv ev xoXeatv [JLeTd Ppax'u xoXXou toO aioxouq ejjLxixXYjatv. dXX' w/. 
^v etq TcXoq TOu<; aur^i; xoXiTai; outo) t^<; twv Tpoxtov xpT^azoiri-zoq exovra:, 
ouT(i) ou^voT; xexoa|jLr<(jLevou(; toT<; dvaOcTc; xepic^Orjvai xapd Oeou xai tyjv TaXat- ] 
xu)p(av ^epeiv ext xdvu (jLaxp6v. oiixouv ouBe Oeiaq d|jLOipouatv exioxoxfi^, a/X 
e^opa xai xdXtv tXewv ex' auTouc 6 xdvTa e^opwv c^OaXjxcq xat xij^; [jLev dXX:- 
YEVou? auTixa ouXBe(a<; B^xovTat tyjv dxaXXayKJv, izphq Se tyjv xpoTspav^) ex£ivT,v 
euOu<; euSat(JLOVtav dvoxwpouat xat xeptqjdvetav uxb ^PwfJLatotj; auOt<: xai tyj t:utwv 
dpxYj TeXeTv o); xp(ir,v excUTuyijcavTei;. CTe 5yj Tzpoq dXXoi<; twv dYaOtov (cjB' 
oaot<; paSiov dpiOjjLeTv) xal xpuaoPouXXcu exi TcTa8e Tu^xdvouat xapa tcu dci5''|Jt^'J 
PaaiXeo)^ tou auOevTou xal xarpc^ Tf^<: fiaaiXeta<; jjlcu, to) T£ BYjXa^Yj e^cuacci^; ^) ETii^. cod. otZacli. 2) oCnw cod. ot Zach. Lectiouem ovTfo; jiroposiiit Millef- 
3) 3:p{v cod. et Zacli. 155 

T.izrfZ xai eXeuOEptou; azoXauetv ai/zohq xal icavia xa •JtpoffovTa YOVtxoOsv outoT^ 
ivuiTcpa xexT^cOai xeXou^ xal 0apou<; ^tcoiouBi^tivo^ xat xo(ji.(jLepxiou xdpiv 
hLxzTZxivfycoix; TeTtip"^c6a', wavToxadtv, io oS.^ 5v icoieTv e6eX<i)9c xpaYixarefai? 
£v zf^ etpTjjjLSVTj TCoXet Tij? Move(ji.pa(xia^. 50ev, e^cetSr) xat vuv \j^kp to^twv Tu^eTv 
£;r;TT,cavTO xai xpuco^cuXXou tyj? pactXeia? (Jiou, euiJievb)^ Te 07«^ xai ixoiyM^ 
n; TOtauTT) awtwv xapaxXiJcet cuvveucaca tov xapcvTa TauTTj^ xpb? ouroix; e^ct- 
Hpi^euei xp^^^o^^^^^o^ Xoyov, §1' ou 'jcpooTacaei xat Stopil^eTat exoTroXo^etv xai 
£i; To e^ijq touc; oixYjiopaq ttj^ TOiauTY)^; TcoXeo)^ Mcve^jL^acta^ ty)^ icpocouciQ^ 
liiicT; {Jtexpc tou vuv Toia6nQ<; e^xouccta^ Te xai dvevoxXr|Cta^ xal 3taTY}peTc6at 
;ib li Te ^ovixa xat uxocraTixa outcov d^iiceicTa icdvTY) xai eXeuOepa xat icavrb^ 
'^iozix; xal TeXou^ dvu>Tepa, dxep eupicxovTat xexTYjiJievot (JieTa t^^ TOtauTY]q eXeu- 
Ocfia^ l^^XP' '^^ cY^i(jLepov^ ota(JLevetv Be auTou; xai dxb xf^ tou xo(JL(jLepxtcu 
o:5c(i)? dxoTa^YjTijTOu^ le xat dvevoxXiQTOu^ icavTdiractv, 6<p' dt^ dv StjXovoTt wot- 
tl)'/iaj 7:paY(JLaTeiatc ev ty) TotauTY) xoXei ty}^ Move^x^aciac' ^ouXeiat f^P ''Q 
iiaciXeia (jlou TeXeiac dicoXaueiv auTOu^ obcavTa^ tyj^ eict toutoi^ eXeu6epia^ xai 
hizmq vr^ ejjL^aveia tou wapcvTO? xp\jao^o()kXo\) X^you tyj<; PactXeia? (xou xat 
;j.y; ejpicxetv uTcep tout(i)v ty)v olav5Tl5T(va StevoxXYjctv xai cul^Y^TTQCtv. e-scl tout(i) 
*fap •fSYOVox; xat 6 icapwv )rpy<J^Po^^^o<; Xoyo^ xf^^ paciXeia^ \jlo\j ex€XopY)Y/|OY) 
xai erePpapeuOY) auToT<; xaTa (Jiijva auYO^^^^^ov TYJq vuv ipexo^cY)^ t^' iv8. 
isO ^<j eiiTaxoctocTou evevY)xccTOu ^' eTou^, ev & xat to TQ(JLeTepov euce^es 
wl OeoicpopXY^TOv uxecY)(jLY5vaT0 xpdio^ f. 

t 'AvBp6vixo(; ev XptcTcT) to) Oe(i) xtcTb^ ^actXeug xat auTo- 
xpiiwp 'P(o(jLat(«)v Aouxa; "'Xy^eKoq Kc(jLvr|Vb? 6 IlaXatoXcYO^ f. 

Edidit E. MiUer in catalogo Mss. graec. bibliothecae Scorialensis p. 59 et 
Zdchariae, Jus graeco rom. III. p. 605. II. G801 — 1293, mense iunio, ind. VI. 

f>'ipmttor Andronicus II. metropolitac Monemhasiae concedit dignitatem e^archi 
totius Peloponnesi confirmaUpite jura, privilegia et possessiones ecclesiae. 

t Kdv et (jlyJic^o xp6i£pcv e^Orj ■^rXiTsTa Sr, '^apa^cXY^cia Y^vecOai paciXsuci t£ 
A2'. 2K\o'.Cj xal ou/ ^ov tqjjlTv, xat vo(j/.cOy;vat toj XotTCOu yiYvecOai, Tca)c 4v tc(i)(; 
^/ ^i vjv auir^ ::apoOcd t£ xat '::pcT£0£tj;.&'vr, ty; (^aciXcia jxou Tcpa^t^ etpeOpe ibv 
"v'.:jicu xaXou lu^cov diJLeXet xal £9' sauT^ x£i(jL£vcv av YJ (jLdXXov epeTv, 8t' 156 

sauTTiV*) exatVKje Tcdvia)^, ^^yyc* '^^^ ^cc^o^^xa xaXXtGTTiv 7:ph<; xbv i^^q srEiTj 
}rp6vov evspY^^) §£{xvucOar oiko) tcoXu -rcavToOev e^et to TcetOov aimj xat xa> 
avavxa^ov euXoYov* xb Y<3tp ^t) xara ttjv lleXoTCovvTjaov xept(ivufji.ov acTj Moveji- 
Pa<7(a^ ecTt [acv o)^ (xXyjOox; Tuiv xor' auiYjv Stj -jcavTwv ^) jjLaxpw ^poexov xi: 
Ta lupctfTa Stj ca^po)^ dnavTWV <p6p6jji.evov, cb^ [xr,Beva jjiTjSevt twv touttj ye flTAAwi 
oXXtj ttocvtwv xdvTTj xaXXtcTwv eTCtBTjXo); evapiOfjLiov xat [jltj TcoXXcSiv XetTTisOa: 
^u^xwpo^v ■*) • veov {ji.ev e-Ktetxdi? 5vo|JLa xai xXeo^; xat ou woppwOev twv o^rtcOiv 
T^povwv fjxov, jjLupta<; 8e O[noq xat TCa|x[jLii^xei^ Tdq eu^r^ixia^; *) xai TzavTO^f ou ^5|jl- 
xeuov, d)(; et Tt ^) xal dXXo twv eTct^avwv xat TueptSo^wv dxouetv, oux eTrt [jlsvt,: 
Tijq PactXtx^? iQYe[JL0vta; t^<; iQIJLeTepaq, dXXa xat c/eSbv Trjq dXXoTpta^ dzior,;. 
xat ^dp 5tj Td Te ahXoL xoc[jLeT to dcTu, xai Oeceo)^ euxatpta xal Tzpiq dc^dXssx/ 
epufxvoTTj? xat •reXr^Oot; [xiXtcTa otxrjT6po)v xai -^coXuoXPta xai TuoXtTeia? euYSvsia 
xai Texvoiv dcxTJcetq xat ar^opdi^ Sa^iXeta irdvTo^v Trdca, eue[XT:opo)TaT6v Te ei ct, 
Tt xai dXXo [xdXtCTa iwpbc dicavTa wXoOv xai OaXdccrj^; ajcavTa [Jteprj Oeceox;'^ 
eu l/ov xat toivuv iuoXu Tb twv otxouvTO)V evTauOa txav^-rcXoov xai OaXaTTOupvcv, 
po)[JLaXat6TTj^ Te xat (pp6vTj[xa 3pacTtx6v Te xat e[X7updxTov xai (to xdXXtcTov iwv 
dXXo)v) [xdXtcTa ifj irpb^ ttjv ^actXeiav [xou evepy^q Tc xai dTpeiuTO^; ^a^/Tdiraffiv 
euvota xai tj i:pbq to ^iyo<; dvafopd T£ xat xotvo)vta T:dvTO)v dvdXo)Toq xaipwv 
Te xat icpaY[X(XTO)v, eu Te xai dXXo)(; eycvTO)v, ev TwoXXoT? ■JjStj twv xpoXa^dvrwv 
)rp6vo)v TTjv 7cetp(xv Souca xat to TctoTbv xaOdTua^ dcetcTov eYY^<«>[ASVTj ^), xai ^i 
[xev Tou dcTeo^. o)(; ev oXiYot^;, outo), (peuYOVTt t(o X6yo) Tb [x^xo^;. ^uXXaYxdvst^i 
S' eTt xat TOUTO vuv eTvat Oau[xdctov olov, ori vfiq xaT' (Outo udvTO)q dYto^tirn;; 
exxXTjcia^; ^^) icot[XTjvii) dpTto)^ icdvT* dptcTo;, tcoXu;; toi^ x^rcd Oebv ex veou irivu 
Tot xai elq x^p(xq ^Stj paOu^^) touto, vuv TjSr^ xap.dToi(; eYxapTepiij^a^ '^*'- ^^*" 
xexoc[XTj[xevoc etq dxpov vfiq [xovnjpouq '3) auTijt; Ptoi^t;, dTpeTCTox; d<;^*) tocouto vr,c 
e$ dpx^<; evcTdceo)(; xai icavT^xxactv dvevooTO)^;, xat ^crcep ei Ttq veO(; Oepixw? '•') 
dicTOtTO, xai [xtj icapd tocouto icpoxotl/a^; Tt xai 7cpoTjvuxo)(; xai [xev **^) TcXelcrsv 
5cov uTcb TTj^ ouTO) xpcvtou xat TcoXueTOu; xai ^taiou c^^Spa xard tov Oeisv *) eauTfj; Z. ^) ifp* lauTTj; xEx{v7)xev av ?i ll. evapy'^? 5^' lauTf)5 B. ') TauTrjv B. 
*) TcSv TauTrj ye aXXcov XefnecjOai $. Z. reliqua omisit. ^»)^ 8eo[jLEVov xai ;ca[A[i^xou; Trji 
euy. Fl. B. 6) £*!) B. 7) O^a? B. ») xaOd;:ep aXXoTe eyvwa^i^vT) Z. R. xaOis»? 

aa^aXU eyYwouji^vr) B. ^) SuXXay^^^flcvovTa touto B. ^"^) Tjj . . . ayiwTaTij exxXija(a Fl 
11) deest Z. R. ") |^ yfjpg^ ^o . . . z. R. ^6t) B. i3) [laxapfa; Z. R. B. ") ^; 
Z. 1*) vT)bi lepa; addit B. i") xal [jLr) ;:apa xai {xriv KXeiaTOv R. Z. xai . • ■ 

Ttapado^ov B. 157 

Xsvcv') ^ihnsetAi^^) yuxt ab>[A(XTiy.Y]q ^xxayifiaei^q xai izpoa^akoLVRtapiou; aicaor^^ 
rnr,6X»jxci>^ xat a^^Bpa exT6Ty;Yl*ivo^ ^) ou lo) ffipa (jloXXov i!) ToTi; y^ toioutoi^ 
-dvct^, £Tt 02U{Aa(7T(o^ eiJL(jiiv€i xal BtaxapTspet ttjv e? ap/^S axXtv?J y^wijlyjv, xal 
wcz£p vuv [ji^Xov eweiYop^voj; xat oxouBil^fatv 8ijX6? eortv, aXX' oux w? ^v ijBifj 
TcscuTo 'TcpoXa^uiv xat xaTacra?*) ffiti wu)? ac^aXu)^*) ev Xt{ji.ivi xai f«^'i^*'Jl" 
ijjisXsi xat Tij? T:6pt xh aYaObv ToaauTTiC e^eox; xai c^oBpa inc' a|ji.foTv, tou Te 
::2vff£livou TouBe 7T^pu)<;, u)? etpYjTat, xat twv ToaouTwv xa|ji.aT(i)V xat daxr|Ttxu)V 
'.csdjTwv To ocopia xaTax2(jLTc6[jt,evo^, oux IweiO* o[xa)^ xfltjJLxccTat *) t^^v xaXX(aT7jv 
Tiynjv vvwjjLYjv, ou5e y^OLki xari ^pa^b Kat twv tovwv oux evjftwaiv, ou84 vi- 
xzrat To 9p6vifj(jia, dXXa Tb (jl^v acoiJLa ^TrvjTat 'JJ^tj, xai vfa)Ta SiScoaC T€ xal 
tpKrgTat exl toooOtwv twv xpoXaPcvTWv xal icovwv xat ^P^vwv, 6 XcYifffAO^ 
II di^iTTTjTo^ x6pov oux Ix^tv ouBi^Cb) Ttov xaXfa)v d^toi, oTa B4j eicl icdvrcov 
v{f/£Tat, xat (x6vov tov ewl Tourot? ipov dSojcdvriTov Te xal wavTOicaatv ai:»j&- 
[wrcsv Te xal dveicfarpo^ov oiieTat SeTv elvat. Taur' dpa xal ToaaOnfjv xat eicl 
Tcccucoi^ ^55yj toT^ iTeai cuXXe^djJLevo^ t^jv Tveu{xaTixi^v, <i)^ I^yjv, xaTdaToatv 
%2i ^poetXYjffji)^ o&TO) '^cdvu Tot x6ppu) xai xoTaicepdva^ eu (jLdXa TeXeatoupYOV 
Tcu ^tou TYjv 'jcp^Oeatv oa^akQq Te xat ye>fiyu[d^^ u)f xat tou 0{ou TOuSe xat 
:i;? u^iXyj^ TauTYjat watBeia^ icapd8etY|xa xai tjico; I(xiJwxo^ TcepfsoXeTv, u)^ 
aXTjOuiq Be xal eTvat xal toT^ 'soXXoTq uTceiXYj^Oat oux dYa-Jcd tou Xotrou. & ^k 
iia ^avTO^ ev toT^ auToT? 1^6 1, xat (ooTcep ol xXe(ou? xai PeXTtou^ (x^v ouv tu)v 

v.cr/u)Yf| XP^^l*^''*^^ ^^^ ^^'^**' ^^1 ^^'' X^^^ **' icp6TptTa'^) xat aurb? dei «apa- 
cxeud^sTai, xat eotxev (oaxep dYU)vt!^o(xevu) xat SeBtoTt xat 'icpoaSpaixeTv ^) o^ou- 
-iCovci, xaTa*fu(xvasC(xevo^ tov dxavTa xp6vov xat xaTaTpu^wv dxepavTa, xd(xvu)v 
■:: cu)|xa iccvot^ dvevJoTOt^ datTiatq t£ xai xfpu7cv(at? xai cTdaeat auvT6vot? xal 
•J^v'. TU)v eiOta(xlvu)v xat xaXXtaTwv dYU)VU)v ou; xai vo(x((xu)^ ^), (jloXXov J^ xai 
"Xssv ij T^u)? vo(xtCeTat toT^ xaXux; i^pY^xevotc xai Tcepi Tbv 'jcveu^xoctxbv $p6(xov 
w.[xa!;ouatv auTo^ iTt icu) xai vuv exi Toao6TU)v twv Itwv xaTaT6tv6(xevo?. xat (xyjv 
wt cS^Xa xaTa to iJOo^ axavTa tou Oau(xaa(ou TouBe xot(xdvo? dvaXoYeT Te xat 
TJjjLjaivet xpb<; TauTd t£ xat 7cpb<; dXXYjXa, oTcv ii tyji; dYd7rr|<; -jcpb^; oicctvTa? eXeu- 
'»iptOTT,<;, TO d6pYYJTOV Oau(xdctov otov, to ^t^vOixTOV, ii tyj<; t}/uxYj? y*^^^^» '^'^ t*-^'^^ 
'vOYiqjioT^ (xi^Te X6YCt<; (xi^|T' otecOat (xi^Te X^y^*^ ''^^P'' 6Ttouv ^Xaupov ou5dv, dXXd 
^^pl xd'Acu)v xai gouXecOat xai BcxeTv xal X^Y^tv xdvT* dYoOd, ex twv oixct Oyj- 

1) xora xbv 0. X. clesiint R. Z. ^) ^iaUi B. ^) oo)^. BaTc. xat jzpo^ &i:avTa 
^T«v x«i (id)^6ov ^j^d^pa Z. xai itpo; xai R. *) xataaTfjvat Z. R. *) aa^aXcT Z. 
') xajuuiat Z. ^) ^pj, tp^Tij; R. «) rpoaS. R. Z. B. ») vo(i{(wdv F1. B. 158 

caupaiv, w^ eoixe ^), to xkjtov ex®^'^^^ * ^'* taXX' 6(xou xaOoXou ouveXstv, arravTa. 
ui^'^) (AeYtOTiQ^ SvT(i>; exxXrjGia^ xat 77oXu0pe{A(jLovo^ apyi&pei xai ^ipievi SsT^ xzi 
eoTtv ipYwBioTOTOv 6|jlou xat a^^Spa oiuflEvtov ^vt ^uXXoxeTv, wi:&p e-' ourw Sy; 
npoBi^Xu)^, TCepl ou vuv 6 X6yo? 60t{v xai fjtigxuvetv, w? lotxev, ou 3eT ^epatTepw. 
irXtjv 5icep dlv(i)6ev 6 Xo^o^ ^uvewpaixevo^ axe^vaTo. ToaauTa 8yj Ti Te tou dvBpb; 
xaTOt Oebv euSoxtpii^iAaTa xat to vq^ xoXtTe^a^ xal Toi3 ^{ou xept^aveg xat uirsp- 
iQppL^vov xat oxeSbv dbcapa(JitXXov. xat tou y^ "^? ^' auTov exxXriO^a^ acreo^ alOt: 
T^t xpoaovTa icavToTa xaXd, fi)0T6 xdiv fxova SySt' tbdx; xivijoat TauTa ttjv PooiXeiav 
jjLou izph^ TO fAeTOTCOtYioat xat xpoPt^dffat tyjv TOiauTY)v ux' auTOv drf-w^cdTrjV er.- 
xXT]o{av ei^ xpe{TTu> tiv3c xai u(]/iQXoTepav xaTdaraotv xat d^iav xat ^oOpLbv urep- 
xeqjLevov, xav et ^) (xi^TCta) xp^repov, wc; eljpiQTat, TOtauTa xapaxXi^ata xat ^fe^irr^c 
xal vev6(xiaT0 YtT^^^^t- *t«'- 'p«'>^' t^w^, ^xep e(pYjv, txavG)(; (Jv eTxev d^opfJLi^v t£ 
Souvat xat uxo^^vat Tbv ^v TouTot^; tuxov xat vofjiov, 3 6>3Ta xat xaptxxXYi^ia 
dtrca 10(1)? iTepa xpoTepov, ilx; eotxe, xat etpYaoTat xai tyjv ev To6Tot(; dpxtjv 
8e8u>xev. exet 3e 5 Te xepi tout(i)v PaaiXeio? v6(jlo(; xpoXa^(«)v, di)? e^r^v^ exaipe: 
xal 8{B(i)ai xal auTd Bt; TauO'^), dhcep elpiQTat, a^oSpa^xiveT, auv Oew B' etpi^cOu), 
xai TO TTJq i%(jLeTdpa? PaaiXe{a? 9tX6xaXov Tb xXeTarov ev toutco (jLdXioTa auva{peTai. 
xai ii xepi Td xdXXiora xai Oeo^tXv) twv epYtov x^?^'^^ '^^^ ^^^^ ^^ xpofJWQOsta -^) 
TouTV]? auvetdeTv Td S^ovTa xai ^ouXeuaat xai xpoOufjLta Te xai oxouBy) \ki\2 
evepYO?*') exTeX^aoi Te xai xepdvai. ex xdvTtov oipa toutcov to xatvtaat v,') 
xpb? Tb xpeTTTOv xai xpo^tPdaat Td tyj? TOtauriQ? dYt(«)TdTr|5 exxXr|a{a? Mcvsjji- 
^aaia? eSoxt(jLdoOT) ty) ^aaikda (jlou. xai toivuv (pOdvet (jl^v ^Syj xp6T6pov xpo- 
06ax(aaaa xai paO[JL6v Tiva twv utjnQXoTlptov ^y^etv TauTYjv Syj tyjv dYt(«)TdTY;v (it^ 
Tp6xoXtv xai t6xov Tivd exxXr/Oia? eTepai; xat Td^iv xpoeaPea(X6vr|? xai (bcxsps': 
xapeXOouoYj^, ou (jlyjv ak\a xai [le^^iijrrtq evopia?^) i^apr^ia^ Te xai exicxc^ri; 
dvaX^Yd)? BtaTa5a|jL6*/Y) Te xai xpooYjx^vTd)?. exi Be auTd Sy) TauTa xat xp^c^s- 
3ouXX(i) ^e^aKoO^vat xai Tb xtaTOv Xa^eTv xai aTpeTcrov e^YjTYjc^rco 6 dcvtoTepo) sipr;- 
(jL^vo? leptriTaTO? TYJ^; Toiaunjc; dYio)TdTr|(; 6xxXY)a{<3u; dpxtepeu? '«*) 6To{(jl(«); t£ y; 
PaotXe^a (jlou xai Td ty)(; TotaucYjq aWiceu)? xpoaeoe^aTO xal xpb; xepa? dvaYiTv 
TQu36xY)a6. xai to{vuv tov xapovTa xpucc^ouXXov Xcyov auTf^q**') dxcXust, 5i' sJ 
xai ^ouXeTat auv Oew xai euSoxeT xai Osoxi^st, tov t5, w? 6tpY)Tat, vuv xpotcra- 1) aOTou om. (I); loixe R. Z. w? aArjOro; B. 2) ^v Z. 3) d dee.st R. B. Z. 
*) latiTa Z. *) 3cpO(Ay)0E{a C. ^) evEpydv R. An svEpyw; ? ') te B. S) (xiyi(JTT;v 
ivop{av Pandora. ^) dp/tepaTixtog 7:poV9Ta(xevo( alii oditore.««, apud qno8 deest seqiiens! 
iro{(jL(0( ye. ^^) autfj^ Z., B. pro aOtfJ; habet td ye v5v. 159 

pLcVcv apxiEfaitxa)^ TYi<; TCtauTiQt; (ir(n»iTdTr\^ (XtirpoTCoXeb)^ Move^x^aaCo^ xal tou^ 
xaSe^^^ Tov auTYJ^ StaSe^ojJievou^ 6p6vov eica-rcoXaueiv t^^ dvY)xo6aY)^ tw tou SiSt)? 
6pov(i) TtiJrtjg ev «rcaci, xaOiSpai^ t6 StjXaJri xal rpoeXeuaedt^) Te %a\ oTaaeat, 
fpaoai; Te xai oXwq toT^ iOtjJWi?^) IpYOK; dpxiepaTixo^ xat XetTOupYii^lAaaiv Sicaaf 
scpetv Be xal adx.xov ev Tat^ Oetatq leporeXeaTiat^, 6|jioia>^ Be xat Bt^dfji^ouXov, 
X2I dhcXh)^ zdvTa Td exeCvv)^ xpov6(jLta xal Btxata Ix^tv* l^ap^ov Te xal eTvat xai 
Xsvcg^t xbv TYj^ Toia^TT)^ dYMi)TdTT|^ 6xxXY)a{a^ dpxtepaTtxb><; «poiardiJi^vov xat 
xicT,q Byj tyj^ DeXoirovvi^iaou 3) xat t^^ evTeuOev Ttjji^? icpcaazoXauovra^), ^ 8y) 
X2t TcT^ dXXot^ etOtarat t<5v tep(i)TdT<>)v dpxtepecov Tot<; i^^t(i){JL^vot^ Bta^opo^v ^) e^- 
2p}^e6e(v Oe(jufT(i)v t6 xat x^P^^- «j^^^^^^i)^ ^^ '^pb^ ^oX^ dXXot^; xal touto 6e* 
zz^ei xat icapaxeXe6eTat, icdvTa^ Sr^XaS^ tou^ utc' auTov eictox^Tcou^ Iv Te ^{mli^ 
X2I -^pati^aiq TravaYtdbTOTOV icpoaaYopeuetv [Te] xai 6vo(Jid2^ea6ai, auTOv 31 icdXtv 
vt Tct; aY)(tet(o(jiaat xai '^pd\L\i,oiav^ tvStXTtu^va e|ji.9atvetv %p6^ aurolx; xat 'Kpoq 
zizxt TY)v auTou ewapxiav dv6'^Tipa? uTOaY)(jidvaea)^. eTcet hk l^^aaav ^poare- 
^vat ^pdTcpov T^ TotauTY) dYt(i)TdTY) (JLY)TpO!c6X€t xal eTCtoxowat aikat, i^ tyj? Kuvou- 
?'•»; ^), i^ Tou "EXoo^, T^ TYJi; MafvY); xat i^ tou T^ovtoc; xal i^ tou Ze^jievou, 
"pccJegatoT (Jtev ?cpOY)YOU(xev(i)q xai •JcpoaeSpdl^et ^) TauTa<; aur^J xal 8td tou icap- 
?roq Xpuao^uXXou X6you auTYj^^) y) PactXeta (Jiou, xal 6ea5Ctliet xai StaTdTceTat 
xal et^ Tb e5^^ xyiC auTY)V elvai, xa^ox; euptoxovTat (Jtexpt xat et? Tb vuv. iTt 
jJisvTct Bt' auTou 8y) toutou to (ptX6Ti(jiov icpoaeicau^ouad t6 Ta6TY) xai wpoaewtTeC- 
'/ouca euBoxet xal xapaxeXeueTat iw:' auTt)v eTvat xai eTepo^ extaxoicd^ Ta^Ta^' 

VfCUV TY)V TYJ^ Kop(OVY]^, TY)V T^<; Me6(i)VY)^ Xat TY)V TYJ? 'AvSpOUOY)^ Xal U7C0- 

xcIcOat 6(jtoi(i)^ xat TauTa^ tyj aur?) dYt(i)TdTY) exxXr,aia tyj^ Move(jLPaa{aq, (5)? 
X2i td? dXXa<;, (b^ dpa (JLY)Tpoic6Xet auT(J5v xat 8ix^°^<*' s^<S dpxtepeT<; eauTwv, 
-ix; dv 6 ev T^ eipY)(JLevY) dYt(»)TdTY) (JLYjTpoiciXet eupiaxc(jL6vo<; dpxtepelx; i^evporzo- 
tTpzi 3taxptvot xat eYxaTaorf^aat 1% ouTaT*;. -h^ Se t^^ eTCapxta? TauTY)^ wept- 
:oo;, ci>; ev v/rx^ xeptYpactxw exet out(i)(;. TcpwTov (jlIv ouv 'E-JciSoupo^ dpx^tia^ 
\ xaXoupievY) Ai(jLY)pd" (jL6Td Se Ta^TYjv ctci 6(i)av icpotovTt 6 Zdpa^* Tcp05X66vTt 
5£ aTcb Zdpaxo<; xapd ty)v OdXarrav xaTiovTi [x(i)(jly;] •*) i\ Kuxaptaata* eT^a vabq 
-c5 avicu Ae(»)vi8ou* (jLSTd B^ to tou dYfou OeTov t€(jl6Vo<;, to xaXou(jL6Vov *AaTpo(;* 
tnop/oPdvTt Je xo)(JLY) "h xaXou(jL£VY) KaaTdviT^a- (xeTa 51 TauTY)v dxipxeTat xat *) 3cpoc8pEua£ai B. ^) EOicifi^vois B. 0X015 ? ') e^. tootov [xdvov eTvat te xai 
^•iY^dOai ;cdi(J7)5 IleX. tov tt)? TOiauTT)? aYiaiTdfnj? <xp)^tEpaTixfo5 ixxX. KpoicTT. alii edit. 
*) aiioXa^ovTa edit ') Sia^dpto; R. ^) Sic R., alii editores KuQoup^a?. "') 7cpo<i- 
i5pa?;cTai B. 8) aOTfi; Z. ») 7:<JXio(id ti B. 150 

ipj^ovca SiaiAevY), itSpiitctTjxat oe xa 7:poa7Svrjc:6(/.£va av, twv Be (pauXwv xa jxev 
-^cpooovxa aTCOotaTcojXTdJTat, xa Ss oujjLPTQcyofjieva dlv §tax,(«)A6(i)VTai. ToiayriQv oiiv xora 
v6|xou^ Tijv incep aurwv xavTwv twv oTaupoinrjYtaxwv Y)(i.wv fjLOvaGTTipiwv xocOcXcj 
^povTiSa xaTePaXofjisv, exOsfJLevot xaTa xotvtjV f/(i|Ji.Tr,v xat auvoBixtjv SiaYVCixytv Ispbv 
TojjLOV, dico9atv6[jt.svov Guv<i)oa toi^ UpoT^ v6{xo(c xat toT; ci)0£ YP^^^Gpi^^voe^ 'jrept 
T^(; dq TO e^YJ^ dp{(jTY}<; ototXY^^ieo)? exdoTou cTaupozr^Yioxou ixovacTTipCou xa: eu- 
vo|jL{a( T(S)v d(Jxou;jLev(i)v 6ot(«)TdT(«)v :iaT£pa)v xai vfiq ouvaTYj<; dvTiAT^^^ecix; %a\ 
djjieaou icpoaTaota? auT(jiv xapd tyj^; xaO' Yjjxdq tou XptoTou iJLeYdAY)<; exxAY^aias^ 
dvaveouvTS^ Ta -jcaXatYev^ xaTpt(xp)rixd xal ouvo5ixd auT(ji)v atYiXXta 0(«>pedv xa: 
eicixupouvTe^ drca^ Td OTaupojnrjY''*^^ ouToiv Trpovofxta eiq StYjvexYJ ouvTYipYjotv auTdiv 
xai dcfdXetav, (jly) §e6[jLevd 7:oTe dvave(i)C£(t)q xat eTrtxupcjceox;. xal [out(o] xat 
'Trept Tou ev ty) eictcxoinj TaXavTtou xai AKzuXeta^ tepou xai ce^acpL^ou (jLova- 
cTTipiou Tou ociou xat Seo^^pou TraTpb^ YJ{JLd)v Aouxd, extxexXYjfjLevou tou XTY)pt<ii>Tou ' 
evefavtoOYj '^ap yjSyj iq[xiv TcaTptapxtxbv cuvoBtxbv ct^tXXt^jioe? Ypd[jLfjLa tou aoi- 
5t|jL0u ev TcaTpidpxau; NeofUTOu tou icaXatou dico5eixTix6v, OTt to [JL0vacTY5piov 
TOUTO [JLeTa TCiiv 6p{(i)v, [xeTO)ri(i)v, e^(i)xXr|C{(i)v xai evoptaxcJiv ■jt^xvto^iov |X£XX£tii)v, 
dicep eict TauTa* 6 dYio; OeoBcapo^, yj llav^ZYia KaXa[xio)Ttcca, to [xeToxtov etc 
Tbv AtYiaX6v, 6 dYto; Ntx6Xao(; ev wTCY^pTOtg [Aexpt tcu "Acxpou 'OcTctTtou xat 
Tou oYtou reo)pY{ou ei^ to IleptpbXtcv, to dX(jl)viov eii; ty)v SxXt^tvtTl^ia, 6 Srfioq 
'llXia<;, Td ZeuYvd, ev oi<; iwcdpxei 6 dYioq AOczvdcto^; xai y) fipuct;* [uxa TouTa 
ev ToT<; xdTO) [Xspect 6 PactXtxb? [JtuXoc;, y) 'AXoYCxaTY)[x{a et ty)v i-TevYjv, 6 aYto<; 
UavTeXeYjixo^v, 6 aYto<; llXtai;, Tb Tpuxiov AiOdpt, 6 cxoTvoq, to Maxpt AiOdpt, tc 
Maupov AtOdpt, to AvaToXtxcv, tq llavaYta llaviTl^a [xe^pi icu Kd^ou Ti;<; 'A^ictq^ 
6 dYto; *Io)dvvYj(;, yj MdcxXepa, yj flav^xY^a MepaX^TlJa, 6 ^Yts^ Ntx6Xao<; eiq Td 
Ka^x-jctd, Y) llavaYia tcu Mupcu, 6 dYtc? NtxcXaoq tyji; ^ux^<:, to M(2puBdxt, yj 
idppa ei^ tou Mtl^{xa xat 5ca e^xicEpte/ovTat oixT^^xaTa, d[xiceXia, xyjtcoi, ^wpd^ta, 
[xeTd to6to)v cuv xai [x£Td 'JcdvTcov tojv Xoncwv xTY){xdTO)v xat d9tepo)[xdTO)v outou 
uTcdpxet cTaupcn^Yiov. eiq dvaxaivtcv ouv toutou Ypd<povTe<; Sid tcu xapcvToc f|[X£Tepou 
raTptapxtxou xat cuvoStxou ciYiXXi(iSou; ev [xe[;.3pdvai^ '>[pd\Lit.a::oc dTco^aivcixeOa 
cuvoBtx(o<; [X£Td twv Tcepl Tf\i,5ic i£po)TdT(i)v dpxt£p£o)v xat uxepT{[X(«)v, twv ev dYtw 
icveujxaTt dYaicYjTtov y;[xo)V dSeX^fiv xal cuXXetTcupY^Sv, iva tc pYjOsv i£pbv xai c£JSa- 
c[xtov [j.ovacTT5piov TO ev tyj s-^cicxojTfj TaXavT^ou xa» AtauXeiac; tou ociou xal Oeo- 
®6pou xaTpb<; Yjp^tov Acuxd, extx£xXr|[X£vov tcu ISiTYjpto)TOU, [X£Td TtSv dvo^Tepa) dTCYjpiO- 
[xr,[X£vo)v 5p{o)v, [xstoxiwv, e5o)xXr|C{(«)v xai evopiaxdov 7cavToio)v [X£XXe{o)v xat [X£Td 
TrdvTo^v Tdiv XciTCOiiv XTr|[xdT(«)v xai 7:paY[AdT0)v xai d^iepo)[xdTO)v auTou, xtVYjTtov 151 

T£ XXI 2XlVK}Ifa>V, TWV T£ ■JJOY; 5vT0)V Xai tWV cl<; llCeiTa ']rpG(JY£VTQaO|JL6VWV aV, 0)^ 

3V£X36sv xat 15 apx^?, o&TU) yuxi ei? tov e^^^ Sicavra xpovov vwcotpxf) xal Xe- 

•jT|Tat xas irapa icavTwv fi^ii^oxrt-iai r|{jLeTepov •rcaTpiap/txbv CTaupoirvjYiax^v, a8o6- 

X(i)Tcv, dxaTOCiraTriTov xat okiaq dvev6xXif)T0V icaf outivocoOv xpoaco^ou lepu>[JL£vou 

fi XaVxou, (jLW}(AOveiic{X6vou ev auTcj) tou xavovcxoO icarpcapxixou iv6|JLaToq, exoi 

xat To TcpcvopLtcv xora raTpiapxtx^yjv ^iXoTijJLiav, fi)CTc tov xora xaipou^ ev auTw 

T^Y^H'*'vov ev Tai^ eopTaaifJLCK; ii[Lipai(; ^opeTv eic' exxXiqata^ jjiav^uav -jcpoxstptlio- 

{jLevcv xat xaTeptT^av. xai 7cp<i)T0v jjLev uxap/Yj anfjXXaYlJLevov ::doY)^ e^opxtxf)^ 

ircuaioc^ xat Seo^oTeia^ * SeuTepov 3e Xoyci) uiroTaY^q dxoBt$(^ xaO* IxacTov eToq 

d^apatnQTh)^ YP^^^^ Tptaxoata et^ to xotvbv ttJc xa6' yjjjlo^ tou Xptarou \i,sr>(akr^q 

exxX-v^atoc xat Xa{jL^dvT) e^(i)f XTjTtxfiV dicoSei^tv aurou xaTOi to f^0(; tu)v eicapxi<ov 

xat ouTCi)^ dvaXa^bv tc dpxaTov Y^pspbv vqq aTaupoTi)Y(axY)q a^iaq Tpovojxtov xai 

xaXco^ oistxou(jLevov xai {jLeXc^ Y^ifatcv tou xaO' i^fJLd^ OYttoTdTOu icaTptopxtxoO, 

d::oaToXtxou xat cixoujxsvtxou Opovou 6 ev auTo) xaTd xatpou^ 'fy^o\}[t.e^o^^ £)Oicep 

o[ apr)(i&pe\^j o&co) xai outo^ TP^?T2 ^K^^^^ ^P^^ '^i^ ^^' i^i^d^; tou Xptorou 

yieY^'^''*^ exxXTjatov xai d^iwTat T^q icpooTiXcOarj? uTcepaaicCaewq ev TaT? aujjLPai- 

vouaat^ XP^tat<; xai uicoOiaeaf TptTOv 8ta(puXdTT0)VTat xaTaYeYpajjLpiva ev tw Btw- 

ptapivfa) x(i)Stxt TTjq exxXT)aia^ dicavTa Td xTii^{JLaTa xat d^tepcI^iJLaTa aurou xat Ta 

Xperj xat Tb tou TQYO^IAevou 5vo|xa* TeTapTOv Se to atYtXXtov auTOu I^T) H^^^stv 

dicapdTpeicTov xa: dTapa^oTov, (jLf| 3e6{xev6v icoTe dvave(i)ae(i)^ xat ertxup(i)aeb)q 

6xxXT)aiaaTtxT;{ • xeixTCOv {XTjSet^ tou Xoticou -^irrfai ev auTw ii^o\)[t£yGq dveu YP^l*- 

{xoTcq xoTptapxtxou xat auvoBtxcu, dXX' eTCeiSdv §X(i)VTat auTov y^<ii){xt) xotvtj ot 

ouYXOtvo^tdTai TcoTepe?, T6Te dicooTeXTjTat Tcap' ourwv xotvt) evurc^Ypa^o^ xat ev- 

a^pdYtaro^ dva^opd xepi tyj^ TotauTT)^ exXoYi^^ icpb^ tov xaTa xatpou^ oixou{xevtxbv 

waTpidpxTjv xai o&t(i) 8t* exxXTjaiaartxou YP«|Jt.{AaToq dicoxaOiaT(i)Tai 6 '^•^o(}\uvfo^ 

Tsu {jLOvaanQptou toutou, aY](x£tcu(x^vou xat tou 6v6{xaTO< outou h to) pT)OevTt x(i)- 

Bixi, 6f etAiov xaT* hoq e^aiccoteXXetv dxpt^^ evuTC^Ypa^ov xai JvacpdYtaTov xoTa- 

Ypa^iV Twv Tou 6T0U? €xe(vcu (xovaaTTjptaxwv 6ta6B(i)v xai e§65<*)V Ixtcv i^ a^paY^ 

T5U {xovaaTY)p(ou StatpeOrj et^ T{XT5(xaTa Teaaapa xat yj {xev Xa^Y) TcapoxoTaTeOet- 

{JievYj twcdpxY) Tca ri^o\j\iiw<^^ Ta 5e Teaaapa T{xi^(xaTa Teaaapai auYXOivopidTai^ 

^«Tpdaiv, exX£YO{xevot; xoivw^ -Trapd •icdvTu^v twv ouYxotvc^iaTwv icaTeptov e^Bo{xov 

01 eictT£Tpa(X(^ivot Td Tiaaapa T(XTj(xaTa xai ttjv XapYjv (xyj «/(oatv dSetav xaO' 

iauTolx; a^paY^^etv (xovaaTYjpiaxd^; yps^^^^^ctxd^; 6(xoXoYiac, dXX' eici TCapouata TtSv 

ApsxptTOTep(i)v sv T0T5 auYxoivopidTat? uTcoYpacJO^x^vd^v xdxetvtov i8(at^ X^P^^^> •*• 

Ik {xYj xoTd Tcv etprj(x6vcv Tpoiccv ye*{pa\i.\t.i^ai xat ea^poYia^xevai c{xoXoYiat vo{xt- 152 

i 

l^wvrac lAt; tcO jJiovaoTiQpfou, aXX' Btat twv xar' iSiav o^aYtcavxwv, yjxl exstvai 
e^ idC(i>v a770icXY]po>oi Ta^ epLiceptexofi.iva^ ev xai^ TotauTat^ 6[xoXoYtaiq /pY^pLartxii^ 
xoo^TTjTa^, ouTot 8e, StjXaSY) 6 •fy^odiwio^ pieTa twv Teoaapcov twv e^TrtTeTpa^JipLevo)^ 
Ta Tij^ afpa-fiSo^ T|xi{(JiaTa, l}^<oat naoav ^Xripe^ouatdnQTa t^^ exxXiQo(a^ extTt|i.iv^ 
00)^ povtl^etv [xal] dTco^aXXetv ix t^^ (Aovi]^ tou^ dTaxTouvTa^ xat tou^ exveiipcOvTo^ 
Touq (AeTep}^o(Ji£vou^ to SOXov t^^ doiti^aefa)^ xat jxt) 7cet6o(JLevou(, TeXeuToiov cix, 
x.otviJ5 auT(i>v dva©opa^ dva-^fYeXXetv Tij exxXirjoia* 5^^°°^ (Ar^Jet^ tou (jtovacTTipisu 
TOUTOU SuvYjTat Tou Xoticou 7ca>Xeiv (JLOvaorriptaxbv uTCOOTaTtxbv dveu Ti)(; vo{jl{(jlcu 
etSi^oeco^ Tou xoTa xatpbv otxou(jLSVtxou icaTptdpxou, et (jlyj (jlovov toi^ xot^ eto; 
extxap7c(a^ xai Td y^^^vi^H^a ^^'^ '^d (JLOvaoTr^pta^cd 6pe(jL(jLaTa 8td to^ arf(xyv,<xi2^ 
auTou xps^*?' SvvoTov eicetSdv ev XP^^'? x^^P®'^®^^*^ yevwvTat, ^x^^^^ dSetov Tzpoc^ 
xaXeTv etq to oTaupoiciQYiaxbv i^ijlojv touto (jLOvaoTi^ptov, 5v dv ^ouXiovrai tcjv 
dpxtepdcov, ^epovTa S^pa^ov ddetav TcaTptap/txrjV xat ouvo§txY)V ext Tcj> exTsXetv 
auTYjv (jLeTa icdoiQq vqq xavovtx^^ ^apaTYjpi^oetoq ' SexoTov 8e xai TeXeuTatov, cs^et- 
Xouaiv 01 ev auTO) ouvaoxou(JLevot Tcorepeq ^uXdTTetv Td ev t(J> TcapovTt [Ypd(jL[JLaTi] 
exTeOevTa drcapdTpeTCTa xat d^Tcapd^aTa 3td xavTO^ xai iceiOeoOat t(i> xorcd xatpouc 
iQYou(JLev(i) xai Std^etv oe(jLVb>^, eipY)Vtx(i>^ xai d(jLe(JLiCT(<>q xorcd tov tuxov tou |xova- 
8txou eica-YYsX^xaToq, d^popwvTeq icp6<; ty;v xoo(xt6TY)Ta auTOu xai ty;v xord Oebv 
8taY(«>YY;v xai icoXtTeiav xai icpb? tyjv ^eXxiWtv xai au^otv tou lepou Y)(jLfa>v TCJToy 
OTaupoiCY)Ytaxou (JLovooDQpCou, eicoixevot tco Oeo^tXei oxox(j> Tijq exxXv;aia^ t^^ 
dYp6icv(i>q wpovoouoY)? icepi rqq euoTaOeia? t(Sv uicoxet[xev(i>v aurij OTaupoiCYjftaxiSv 
lepwv |xovaoTY)pt(ii>v xai ev Tat<; tepai? dxoXouOiatq Sta^uXdrcetv ty;v ipyjxioc^ Sta- 
Tuic(i>aiv dTcapdTpexcov* ooTt^ §e xai oicoto^ t(i>v )rptoiiav(^v, iep(i>{xsvoq y) Xatxb; 
6icotaaouv 'zi^m^ xai ^aOp.ou, ToX(XY^oet xapa^^vat 6ic(i>a0'jv Td ev T<i> zapovit 
vo(xi(x(i>q xai xavov(X(i>q dico^avOevTa xat dvaTpe<{;Y] Tt T(j5v dv(i>Tep(i> xaTaveYpaix- 
(xev(i)v, 6 TOtouioi; dfd^pio^xevo^ etir) xai xaTY)pa(xevoq xai douYX^i^p^^^o^ >^oti (xeTz 
OdvoTOv dXuTog xai ^doat^ Tal^; z<xxpiy,OLiq xai ouvo^txat^ dpai^ uTceuOuvo^; xzl 
inc68txo(; xai hfoyoq tw atu^viti) Tcupi Tij; •^s.hrti^, ®^^^ ^^? evSei^tv xai ^trjvsx^ 
TY)v do^dXetav eY^veio xai to icapbv ig(xeTepov icoTptapxtxbv ouvoBtxbv aiYtXXtio5£(; 
ev (xe(x^pdvatq ^pd[t.[ko^ xaTaoTpwOev xdv to> tepcl) x(i>§txt Tij; (xe^dXY)? exxXYjoia; 
Tw eic* auTO) tout(i) StoptoOevTt, xai e$66rj eiq to pr^Oev (xovaotY^ptov ev eTet cu)- 
TY)pt(i) j^tXtooTW eiCTaxootooT^i evvevr,xooT(j) 6^86(1) xaTd (x^va iavou- 
dptov eic(ve(xi^oe(i>{ icp^uTY^q f. 

t rpY)Y6ptoq, 6Xe(«> Oeou dpxtei^ioxoicoi; K(i>vaTavTivoux6Xe(i)c, 
Neai; T(d(xv)^, xai oixou(xevtxbq xaTptdpxv)^ f. 153 

t *0 'E^eaou ^ocijlouyJX f- t '^ Aepxwv Maxapioq f- 

t 'O t *^ 0ec(jaXovtxy]{; FepfAavo? t- 

t *0 Kul^ixou '[(oaxeifji i. t *^ ITpoucjtj^; "AvOtfAo^; t- 

t *0 N txoixr|8eia<; *A0ava(jiO(; t^ t *^ Ncoxaeaapeia? ^Haata^; t- 

t *0 Ntxa{a<; KaXXivixo^; t- t *^ Aapio^jTj^; Ai6vu(jO(; t- 

+ 'O 'A-rxupat; (?) FewpYto^; t- 

Arcket. membraneum , doc. habet buUam plumbeam cum imagine tt)^ IlavaYta^. 
Docunienla nobis humanissime coficessit amicus vir Georgius CremuSj Athenis, Sub- 
scriptiones lectu difficiUimat sunt. VII. 

Diplomata et acta ecclesiae et civitatis Monembasiensis. 

I. 6792—1284, mensc augusto, ind. XII. 

Imperatar AndronictLs II. Palaeologiis civibus Monembasiae confinnat possessioncs 

et exempiiones eis concessas a MiduieU Palaeologo. 

XpuaoPouXXov t^c; y_^id^a<; Mov£[xPaaia(;. 

f Oux ^v apa xai tyjv x^(; Movefxpada; ttoXiv twv ex tou Yj^b^OM |xeTva! 
TO TCapairav aiceipaTOv, ou5' £7:1 twv auToiv eoTavat, twv o^vAwv Tcavrwv Se^ajjievuiv 
pLeTaPoXYjv xal y^^^P-^^^^) *"5? toutou xaXivcrpofou xivijaew^ {xevTot y^ ©^^^ 
TYJ? auTOu TuavTolTCaaiv e^w y^T^^^'^'^' (fuaewc, liXX' (ShrTeTat xat TauTYj^, o)? xal 
xovTwv, [ji.eTapoXY) XP^^^^^S "^poTepov ^^r^ auyvot; xai xtveiTai tcXyjv tyjv rpbq Ti 
5^eip(j) x(vr^aiv, w^; [jlyj w^eXe • Xafizpa y^p 0'^^« tc icptv xat tuoXXoT? euOYjvoujxe^yr, 
TOt? aYaOoTq utco T(2 TwfJLafwv axYjWTpa t^(; eu8at|ji.ovia? (XTceXauev, (iXX' 6 XP^^®?? 
S)aTCep oux eve-pcwv TYjpYjaat tyjv Tiepi^avetav ^), tyj^ [jiev [twvJ 'Pa>[xa{u)v TauTYjv 
dxoaTCizaai I7VU) X^^P^^i SouXeiaq Se q/epwv iTaXtxYj^; ^u^bv auTYj eiriTiOYjatv. ev- 
TeuOev xai Tcav c[ji.ou tyj; w6Xew^ to Xa^JLirpbv axoa^evvuat xat tyjv cvtu)^^) TwpfiWjv 
xaXXiOTYjv ev xoXeatv [xeTa Ppax^u ttoXXou tou aioxouq ejji.7ciirXYjatv. aXX' ou/. 
ijv ei<; TeXo^ Touq auT^c; iroXiTac; outo) Tfj<; twv TpoTTwv xP^^^njTO? e/cvTac, 
ouTti) ouxvcTi; xexoa[XYj[JLevou(; toT(; (XvaOcT^; iceptccpOfjvat Tuapa Oeou xai tyjv TaXai- 
xtopiav ^epetv ewi 7:(3tvu [jtaxpov. ouxouv ouSe Oeia^; d[xotpouatv eTciaxoTnj^, dXX' 
e^opix xai ludXtv TXewv st:* (Xutou; 6 7:dvTa e^opwv o^OaX^Ab; xai tyjc; [jl^v dXXc- 
Yevou(; (XUTixa ouXBeia; SexovTat tyjv dTcaXXaYK^v, Tupb^; 8e tyjv xpoTspav^) ex£ivr,v 
euOu; euBat[JLOvtav dvoxwpouat xal xsptojdveiav u7:b *P<i)[jLa(ot(; auOtc xai tyj tcutwv 
dpXYj TeXeTv o); Tcptir^v eT^euruxYJaavTsq. ct£ Sy; 7:pbq d>>Xot(; Toiv dYaOwv (cuc' 
caot; pdBiov dpiO[JL£Tv) xal xpuacpouXXou £7:1 TcTaSe TUYXdvouai 7:apd tcu doiBijxou 
paaiXdd)^ Tcu auOevTCu xal Tcatpbq tyj^: JiaatXetaq |xcu, to) t£ SYjXa^Yj e^cuaotia: *) £7:19. cod. etZach. ^) ouj:(u cod. et Zach. Loctiouem ovTfoc propotniit Miller. 
3) TcpN cod. et Zach. 155 

zxzTt^ ^' iXsuOspiai; dtTroXauetv auxcl»? xai icavta Ta xpoaovra yo^**o66v outoi? 
2v(i>T£pa x£XT7}aOac TeXouq xal ^apou^ 6iuo(ouSiijTtvo^ xac xo(A{xepx{ou x^P^^ 
ixaTai^T,Ti^TOU(; TSTtjpijcOa'. icavToicaatv, e©' atc dtv TOteTv eOeXcoot icpoYixoTeiat^ 
£v TT, etpQixevTj TccXet ttj? Mcv£iJi.pajta?. oOev, exetByj xai vuv ui:4p toutwv Tuxetv 
eqfjrriCavTO xat YpiQO^GiiXkou vqq ^aatXeia^ (jlou, euiJLev(«>^ Te ayav xat tzoi^iMq 
T^ ToiauTjj oMTcav zapaxXi^ ffct auvveuaaaa tov wapcvTa TauTYj^ Tpo^ aircou^ eict- 
^f 2p£uei yjpijQO^uWoy Xoyov, ZC ou 'icpoaTaccei xat Stopil^eTat eTcoicoXauetv xat 
v.q Tc e^ijq tou^ otxi^Topai; t^<; TotauTrj<; icoXecix; Movenpaaia^ T^q icpoffOUOYjq 
zuioi; \i-^yjpi 'cou vOv Tota^TTj^ e^xouaoia^ Te xai dvevoxXTjata^ xat StaTTjpeiaOai 
li£v Ta Te yovtxa xat uTCOOTaTtxa omtcov dStaaeurca TcdvTYj xat eXeuOepa xai icavrb^ 
^ipcu^ xal TeXou^ dvu>Tepa, dxep eupicxovTat xexTr^iJLevoi (jieTd tyj(; TOtauTVj^ eXeu- 
Ospia^ [f^iyUpi tyjc; aif|[jLepov, 6ta|jLevetv §e auTcu^ xat dicb vf^q tou xo)X|jLepxiou 
Izznaq dxoTaljTijTT^TOu^ Te xat dvevoxXi^Tou^ TcavTdicaaiv, if dt^ dv StjXovoti wot- 
wvrat :cpaY|xaTeiat<; ev tyj Tctaurrj TCoXet t^^ MovejJipaata^ ' ^ouXeTat yctp ii 
^actXeta [jlcu TeXeta^ dTcoXouetv auTou^ dxavrac Tf|^ eici toutoi^ eXeuOepta^ xat 
iv£7eu)^ Tfi e^jL^aveta tcu icapcvTO^ y^piiool^oiikXorj Xo^ou T^q ^aaiXeia^ (jlou xat 
X-T, ejpiaxetv uicep tcutwv tyjv ctavSi^Ttva 8tev6xXYjatv xat aul^KJTYjatv. eict toutw 
fip Y^T°^^? **• ^ ^apwv xpuaoPouXXo^ X6yo? tyj^; paatXeia? jjlou eTcexopYjfiiiOYj 
xat eze^paPeuOr, aurot? xaTa (AYjva aufouaTov Tijq vuv Tpe/o6ar|^ t^' tv8. 
ToO ^g eicTaxoatoaTou evevYjxcaTOu P' Itouc, ev o) xai to iQ|JieTepov euae^e? 
xil OeoicpcpXYjTOv uTcecYjjjLiijvaTo xpdToc t- 

t '\v3p6vtxoq ev XptaT(i) xm Oe<j) ictoTO^ ^aatXeu^ xat auTo- 
y.pai(i)p 'P(i>(jLat(i)v Aouxa^ "K-^^eXoc Kc(jLvr|Vb? 6 IIaXatoXcYO(; t» 

Edidit E. MlUcr in catalogo Mss. graec. hibliotliecae Scorialensis p. 59 et 
Zavhariae, Jus graeco rom. III. p. 605. II. 6801 — 1293, mcnBe iunio^ ind. VI. 

Impmtlor Androji/rus II. mctrojwlitac Monemhasiae concedit dignitatem exarchi 
tolius Peloponnesi confirmaUpie jura, j^rivilcgia et possessioncs ecclesiac. 

t Kdv et (jLTjTCd) 'Tcpctepcv e^j-OYj ^XsTjia Syj '^apaTcXYjcia YevecOai ^actXsuci Te 
f.r. iWciq^ xal cu/ ^ttcv t^jjlTv, xal vc|j.'.c0^vat toj Xcitcou YiYvecOai, ic^oc dv Xaui^ 
T, vs vjv auir^ Tuapcjci t£ xai '^rpcTcOei^^.evYj tyj ^oiaiXtia (xou Tcpd^i^ e©£up£ tcv 
'y.:j'z\j xaXcu X'jzz'r djji^Xst xal £9* eauryj x£1(A£vcv dv yJ (jLdXXcv epeiv, 8t' 156 

eauTtjv*) exaiviae wdvTO)^, ^^yjC^ ouxw Xafiovxa xaXXioTY;v Tcpb^ tov e^tjc; e^ceiTa 
Xpovov evep-f^^j 8e{xvua0ai* outw tcoXu icavToOev ejrei to TceTOov a&TYj xat xaT- 
avaYxa^ov eiJXoYOV to yap 3yj xora ttjv lleXoTcowr^cov TtepwivuiJLOv aoTJ Movejji- 
^(xoictq ecTi jJiev (5)^ dXTjOo)^ twv xaT* auTTjv Srj icavTWv ^) [xaxpu) -Kpoexov xal 
Ta ^pijTa 3yj (7aa>a)(; aTcavTwv ©epojxevov, d)^ (ji.r|3eva (JLr^^evl twv TauTYj y^ a)vX(ijv 
oXXyj TcavTwv TcavTTi xaXXioTwv eictBYjXo)^ evaptOfjLiov xai [jlyj icoXXuiv XeixecOai 
^uY/wpouv^)' veov [xev e-jctsixai^ ovofjLa xai xXeo^ xat ou icdppwOev twv oxtcOsv 
Xpov(i)v ^xsv, [JLupia^ Se o|i.a)<; xat zaii.fi.YJxetq Ta^; eu<pYj|JLiaq ^) xat TcavTaxou ^ojjl- 
neuov, h)^ et Tt ^) xat dXXo Ta>v eTCKpavcjv xat xept^oqo^v dxouetv, oux ert liivr,: 
TYJ5 ^aotXtx^q ri-^z^ko^ia^ tyjc; TQji.eTepa^, dXXa xai oxeSbv tyj? dXXoTpio^ dicdoYjc. 
xat Y^P ^^ "^^ "^^ oKkoL xoopLeT to doTu, xat Oecea)(; euxaipta xal icpcq dc^dXetav 
epufxvdTYj? xat TcX^Ooq [xdXtoTa otxr^Topwv xat -«coXuoXpia xat xoXiTeiaq euYeveii 
xai Texvwv doxi^|aeiq xat dYopi; Ba^t/xeta xdvTwv xaaa, eue^jrtcopwTOTOv Te et ori 
Ti xai dXXo [xdXtoTa icpbc; SicavTa wXoOv xai OaXdaoYj? dxavTa [xepYj Oeaeu)^"j 
eu ^xov xat toivuv tcoXu Tb twv otxouvTwv evTauOa txovowXoov xai OaXaTTOupvdv, 
pa)[xaXat6TYjq Te xal (pp6vYj[xa SpaoTtxov Te xat e[xxpdxTov xai (to xdXXtorov tuv 
dXXa)v) [xdXioTa yj xpb(; ttjv PaatXetav [xou evepyo^; tc xat dTpeirco^; wavTdxaaiv 
euvota xai yj icpb? to ^vtoq dva^opd Te xai xotva)v{a 7cdvTa)v dvdXa)To^ xaipoiv 
Te xat icpaY[xdTa)v, eu Te xai dXXa)^ eycvTa)v, ev icoXXoT? •JJByj twv 7cpoXaPcvTa)v 
/p6va)v TYjv iceTp(Zv Souaa xai Tb ictoTbv xaOdxa^ daetoTov eyY^wiAevYj ^), xai Ta 
[xev Tou dareo^. a)(; ev 6X1^0 1<;, ouTa), ^euYOVTi to) Xoyo) to [x^xoq. 5uXXaYxdv£i"J 
8' ^Tt xai TO'JTo vuv eTvai Oau[xdatov olov, OTt tyjc; xaT' (Xuto icdvra)^ dYta)TdTr^; 
exxXYjaia^; *^) icot[xYjv ^ *) dpTta)^ Tcdrc' dptoTo;, tcoXu? toT^ xard Oebv ex veou xdvu 
Tot xai ei^ T*ip«<; ^t^''] ^aOu^^) touto, vjv Yjor^ xa[i.dTot(; eYxapTept^aaq xai xara- 
xexoa[XYj[xevoc eiq dxpov vfiq [xovY^pou^;*^) au^^q pioiYJ^;, dTpeicTa)? e'!<;*"*) Toaouro t^: 
e^ dpx^i? evoTdoeax; xai xavTohcaatv dvev5cTa)q, xai wcTcep et Tti; veoq Oep[xa)^ '•') 
SicTotTO, xai [XYj Tcapa tooouto •3cpox:il;a(; Tt xai 7cpor^vuxd)(; xai [xev '^) icXeTorcv 
oaov uTcb TYjq ouTa) /pcvtou xai icoXueTOu; xai ^iatou ofoSpa xaTd tov OeTcv ^) £auTTJ5 Z. 2) g^» iauTTJl^ xex^vTjXEv fiv ?) u. evapYfo; 5i' fcauTij; B. ') Taunjv li. 
*) Twv TauTi) ye aXXtov XcfTCEaOai ?. Z. roliqua omisit. *). oeo|xevov xai )ca[X|xiQxou; t^: 
eu^. Fl. B. ^) thi B. ^) o^a? B. ») xaOajcep aXXoTE EYvcoa|x^vij Z. R. xaOdb:»^ 
aayaXU EyYuouji^v») B. ^) ^uXXayycxvovTa touto B. *^) T»j . . . ayi<oTaTT) exxXrja^a Fl- 
") deest Z. K. ") e\ YTJpat rjo . . . Z. K. tjoi B. »') [i.axap{a5 Z. R. B. ") s; 
Z. **) V7)0; Upa; addit B. ^^) xal (xrj 7;apa xai [xr,v i^XetaTov K. Z. xai . . ■ 

icapa8o^ov B. 157 

Xcvcv*) ^ibXTSii)^^ xai aia[k<xz'.Taiq BoTcatvi^aefa)^ xat xpooTaXaiiccopta^ dicaor^g 

£'/7;0aijxw^ xat 096 Bpa exTexrjYlJi-^^o? "^) ow tw iTfjpa {jloXXov 9) toT^ y^ toioutsi^ 

i:cvct^, sTi 02U[xaaT(o^ e{i.{xevet xal StaxapTspei ttjv e5 dpx>3? dxXivij Y^tijnQv, xal 

Qsxep vuv {jLoXXov eiceiYoiJLevo^; xal oxouSdlJwv 815X6^ eoTtv, dXX' oux wc ^v ffir^ 

TscouTo ^poXa^cbv xat xaTaord^'*) IJBtq icw^ do^aXw^*) ev Xijiivt xal yotkfi^rri' 

d^xeXei xac xf^q iz&pi xb ar(2^^ Tooaurv)^ l^eta^ xai o^ 6Bpa ikc' d(A^Tv, toO Te 

rovoc^jLvou TouSe "p^pcix;, d)^ eipvjTat, xat tcov toooutcov xafjLOTuv xal doxYjTtxiDV 

'3pu)Tb)v TO Gd^LOL xaTaxa^jfTtofjievo^;, oux liceiO' 3(Xb>^ xdixirccTai ^) t^jV xaXXfonQV 

TXJTTjV vvwjxTQv, ou8e y^oiki xord ^paxu xa: twv t6vu)v oux ev^iSwotv, o\idk vt- 

y.r:at to 9p5vr|{xa, dXXd to {x^v ot5{xa ^TTTQTat fi^tj, xai vwTa ${8fa>o{ T6 xal 

ToexeTat eict toooutwv twv 'scpoXa^cvTcov xai zovwv xat j^pdvwv, 6 XcYto{xb5 

Be dT^TCTjToq xopov oux Ixetv ouB^xo) twv xaXfa)v d^toT, ota ^, exl icdvTfa)v 

•]fi"f*6Tai, xal {Jl6vov Tbv eici To^TOt^ Ipov dSoTcdvTjTOv Te xat xavTohcaoiv dxd- 

IxoTcv Te %ol\ dvexCorpofOv oteTat 8eTv etvai. tout' dpa xal TOoauTYjv xai eici 

tsoouTot^ ^JSyj T0T5 iTeot ouXXe5d|xevo? ttjv xveu^xaTixiJv, ^ €<pifjv, xoTdoTaotv 

xzt icpoetXtj^u)^ o&cfa) xdvu Tot xoppu) xat xaTaxepdva^ eu {xiXa TeXeotoupybv 

wO ^tou Tt^v xp606oiv dofaXfa)^ Te xat y^^^^^) <«>< ^'^ '^ou ^(ou T0u8e xat 

Ti;^ u^jXyj^ TauTtjot icatSeia? icapd8eiY{xa xai tutco; l{xtJA>xo<; xeptTcoXeTv, d>^ 

xXriOfaiq 81 xat eTvai xat toT^ xoXXoTq uTcetXijfOat oux d^axa tou Xoticou. b 81 

cti TTovTb^ ev toT^ auToTq l/et, xai fi>0Tcep ol icXeiou^ xal ^sXTtou^ {x^v oi5v twv 

sicavwY^ XP^P*^^^^ ^^^ ^^^<*' ^^i ^*'^ X^^^ ^** «p6TptTa') xat auTo? dei Tcapa- 
^eud^eTai, xat eotxev Ci^oTcep dYfa)viIio{xivo) xai 8e8t6Ti xai icpoo8pa{xsTv ^) otcou- 
c^^ont, xaTaYU{xva^6{xevo? Tbv dicavTa xp6vov xai xaTaTpu^fa^v dxepavTa, xd{xvfa>v 
*o oilt^Ka xcvoi^ dvev86TCt^ dotTiat^ Te xat d-fpuxv{at^ xat otdoeot ouvrovot^ xai 
ctvi Twv etOto{xivfa)v xai xaXXtoTfa>v dYfa)Vfa)v ou; xai vo{x{{Xfa)5 ^), {aoXXov 8^ xai 
xXecv ^i Tifa)^ vo{xfll6Tat ToTq xaXto^; T^pYixevotc xai Tcepi Tbv rveu^xoTixbv 8p6{xov 
ixiJLa^ouoiv auTb^ iTt icfa) xai vuv exi xooouTfa)v twv eTwv xarcaTetv6{X6vo;. xai {xtjv 
xai xaXXa xaTa to ^iOo^ dxavTa tou Oau{xao{ou Tou8e icot{xivo<; dvaXoYeT Te xat 
7j|j.^aiv€t TCpb^ TauTa Te xai xpb? dXXrjXa, otov r, vfiq dYd^i^ 'icpb^ oicavTa^ eXeu- 
^sptOTtj^, Tb d6pYT|T0v Oau{xdotov oiov, to ^i^vOtxTOV, i^ Ttj^; <|/uxtj? '^akfyrri, Tb {xi^Te 
Xo^iqjLoT^ {XT^Te X6Y0t<; {xt^t' oTeoOai {xi^Te X^y^^"^ "^^9^ 6Ttouv ^Xaupov ou8dv, dXXd 
"£pi xd*;Tfa>v xai pouXeoOat xai SoxeTv xai Xtftv^ xdvT' dYotOd, ex twv oixot Otj- 

*) xori Tov 0. X. (lesunt R. Z. ') piafa^ B. ') Ofojx. oai:. xoi jcpbs SravTa 
srfvov xai {JLOj^Oov a^dSpa Z. xai icpb; xai R. *) xaTaaTfjvai Z. R. *) da^aXET Z. 
*) xaji?:£Tai Z. T) npo TpfTT); R. *) rpoaS. R, Z. B. «) vo{x(|jlwv F1. B. 158 

coupwv, (i)< eoixs *), To xictov IxovTa * xai raXX' ojxou xaOoXou ouveXaTv, axavrx 
ui^^) pieYicTiQ^ SvTw? exxXiQa^a^ xat TOXu6pe|X{JLOvo? apxicpel^ xat TWtixsvt SeX, %al 
eoTtv kp'{iai€(r^oezo'^ byjo\j xal a^oSpa cxfltvtov Ivi ^uXXoxsTv, fiKncep e::' auTio cr, 
xpoSifXo)^, Tuepl ou vuv b \6yo^ ecTiv xat |jLY)x6vetv, w? lotxev, ou 8ei wepatTepci), 
wXyjv Sicep av(i)6ev 6 Xafo^ ^uvecopaiievo^ oxe^vaTo. TocauTa Syj Ta T€ tou avcpb; 
xaTa Oebv euBoxtfJt-i^jJiaTa xat to t^? icoXtTeCa^ xat tou pfou xept^ave^ xat Cnrep- 
Y)pjjiivov xat oxsBbv obcapO(|jt.tXXov. xat tou ye ty)^ uic' auTOv exxXYjcia^ acTeoq ouOic 
T3t icpocovTa wavTota xaXa, &aTe xdlv jxova Byjt' ujo)? xtv^cat Taiha ty;v PoffiXeiov 
jjLOu zpb? Tb (JieTaicoiYjcai xat ^cpopt^acat ty)v TOtauTY)v uic' auTCv aY'**^'^*''^^ ^^' 
xXY)c{av ei(; xpe^TTCi) Ttva xal u<}nr)XoTepav xaracTactv xat d^tav xal ^oBiJLbv i^ep- 
xe{|jLevov, xav ei ^) jxi^rfa) icp^repov, d)? erpTiTat, ToiauTa TuapaicXi^cta xat ysy^^'- 
xal vev6{JitcT0 YiY^scBat. xai TaurTca)^, f^vep efiQv, txavo)^ 5v eTx^v d^opjJLiJv ts 
Souvat xai uico^^vat Tbv ev TouTotq tuzov xat vojjlov, S SYjTa xat icaposcXi^yia 
dtTTa icd)? iTepa icpoTepov, cb^ eotxe, xat eipYacTat xai ty)v ev Tourot^ *f7.V' 
BdStoxev. e^jcet 3^ 5 Te xept to6t(i)v ^aci^Xeto^ vojjloc; 7cpoXa^(i)v, oi)i; S^y^v^ exaipe*. 
xal 3(8(i)ci xal aura 8y) TauO' ^), dicep eTpYjTat, C(p68pa* xtvel, cuv Oew 8' etpYjcOo), 
xat Tb TY)^ i^(jL6Tdpa{ ^aciXeta; ^iXoxaXov Tb tcXsTctov ev toutco (jLdXtcra cuvatpeTat. 
xat ifj icepi Ta xdXXtcra xai OeoftXi) Tciiv epywv x^P"' '^^^ ^^^^ ^' wpoiJLiJOeta '') 
TouTY)^ cuvet8eTv Td 8eovTa xat ^ouXeucat xai TcpoOufxta Te xat cxou8y) {xdXa 
evepYO^^*) exTeX^cat Te xat -jcepdvat. ex icdvTtov aipa toutcov Tb xatvicat t1") 
Tcpbq Tb xpeTrcov xal wpoptpdcat Td ty)? TOtauDQ? dYtWTdTYj; exxXr|Ctaq McvejjL- 
3acia^ e8oxt(xdcOY] ty) 3<xctXe{a (xou. xat toivuv (pOdvet (x^v ^8y) i:p6Tepov ^cpc* 
OeoTc^caca xat PaO[JL6v Ttva twv ut|/Y)XoT^p(»)v exetv TauTY)v 8y) ty)v dYtwTflhY)v (xyj- 
Tp6xoXtv xat t6wov Ttvd exxXY^cia? eTspaq xai Td^iv zposcPec(x6vr|? xat (bc^ceps: 
TcapeXOouoY);, ou (xy)v dXXd xai (xeYtcTr^; evopiaq^) sSapxtav ts xal 6wcxc*::ds 
dvaX^Yco^ 8taTa5a(x^«) Te xat xpocY)x6vT(i);. eici 8s auTd 8yj Taura xal /P^^' 
Po6XX(i) ^e^auoO^vat xai to icicTbv XapeTv xai aTpsTcrov s^YjTYjcaTo 6 dvcoTspcD sipT;- 
(jLivo(; lepci)TaTO^ t^(; ToiauTYjq dYtcoTdTTi^; exxXYjcta^; dpy tspelx; •*) eTot(xci); ts y) 
^actXsia (xou xai Td t^; ToiaucY); aiTYJceo); TcpocsSs^aTO xai icpb; wepa; dvavilv 
■jQu86xY)CS. xai Toivuv Tov TCapovTa xpuco^ouXXov Xcy^v auTYj;**') aTrcXusi, ct' sJ 
xai ^ouXeTat cuv Oecj) xat eu$oxsT xai Oscrct^st, tov ts, w; sipY)Tat, vuv icpoVcrd- 1) auTou om. to; lotxe R. Z. (o; dX7)0ro; B. ^) (ov Z. ') e^ de&st R. B. Z. 
*) Toiuta Z. ') icpo(jL7]0e(a C. ®) evepY<Jv R. An Ivepyfo; ? '') re B. ^) (ijYisn;^ 
evopfav Pandora. ^) dp^tepaTixbJ^ 7:poiard(j.evo( alil oditoroK, apud qiius deest sequens 
eTo{(A<D( yc. ^^) auTi)( Z., B. pro auTrj^ habet x6 ye vuv. 159 

IJLcvcv atpyiepomxC}^ xr\^ TOtauTy)^ i^imdvri<; (Jiv)Tpoic6Xe(«)^ Movsjii^aata^ xal tou^ 

xaOs^^ Tov autjjq Sia^e^ojx^vou^ 6p6vov eTcaxoXauetv tij? avYptouoY)^ Tcj) tou 2(5t)^ 

Bpsvw Tijji^c; 6v fiwaat, xaOeSpaK; t6 SYjXaBi^j xal xpoeXeuaea^i) t6 %a\ cTaaect, 

Ypa^u; Te xai oXwq TOti; IBtfxot^*) ep-^ot^ opXiepaTHtoi^ xai XetTOupYi^ptafftv &icafff 

90petv Se xat adexxov ev Tot^ Oetatq kpoTeXeoTiatq, 5|jL0t<i>^ ^k xat 3t^a{ATCOuXov, 

xal dbwXh>^ 'scivra Ta exeCviQ^ xpov6(Aia xal dtxata Ix6iv* S^apx^v Te xai eTvat xai 

/.rfeo6at tov Tt)? Tota6nr]^ 4'Y^***^*'"i? exxXiQoCa^ dp/tepaTixb)^ «potoriiJievov xal 

xaot;? Br, t»3<; IleXoTcovvi^jffou 8) xal ttj^ evTeuOev xiyJfiq wpcaaxoXauovra'*), tj 8yj 

x2t Totq oXXot^ eiBtoTat Ta)v tep<i>TiTii>v opxiepehiv Tot^ iQ^tiopbivot^ dta^^pcjv ^) e^- 

opxeuetv d6(i.aTa)v t6 xat x^P^^- <ji>ffA6T<i)^ 5e xpb^ toi^ dTXXot^ %a\ touto Oe- 

zrJZ,ei xat wapoxeXe^eTai, xdcvTai; StjXaJ^ tou^ utc' auTOv extox^xou^ Iv Te ^|Jtat^ 

xal *(pcufaiq xavaYtiiTcaTOv xpooaYopeueiv [Te] xac ovopustl^eoOat, outov Zk xoeXiv 

Ev Tou; 0Y)(Ji6t(oiJiaot xae •^pdmMLOi^ tvStXTtiova efji^aivetv xpb^ auTOu^ xal icph^ 

Tiizocf TT)v ouTou exapxtav dvO^^Tipa? uxooYjfjwEvffea)^. exet ik I^Oaoav xpoore- 

Oijvat xp6T6pov Tj) TotauTT) dtrfmxaTfi (jmjTpox^Xet xal extoxoxat aiSTat, i^ ttJ^ Kuvou- 

pta^ ^j •hf Tou TEXouq, ifj tyj<; MaiVT)? xat i^ tou TiovTO^; xal i^ tou Zefjievou, 

xpco^^atoi (J16V xpov)You|Jiev(i>^ xal xpooeSpdl^ei ^ Ta^Ta^ auT>) xai §td tou iizap- 

6*rc; xpuco^uXXou X^^ou auTtjcjS) tq gaotXeta jjiou, xal OeoxO^ei xai 8taTiTT6Tat 

xal £?q To i^ri^ ux' auTTiV eTvat, xaOiix; eup{axovTat (Ji^xP^ ^'^ ^^? '^^ ^^'- ^"f^ 

u.£'/Toi 5t* ouTOu Sy) toutou to ^tXoTifJLOv xpooexau^ouad t6 Ta6T7) xai xpoaextT6(- 

vsiKja euSoxet xat xapaxeXs^eTat ux' auT7)v eTvai xai eT^pa^ extoxoxd^ TauTa?* 

TjYouv tTjV Ti;^ Kop(DVY)(;, ty)v t^<; MeOa)vr|^ xai ty)v tyj^ 'AvSpouoY)^ xat uxo- 

xsisOai Ofjtotb)^ xat TauTa^ Tjj auty) dYiwTaTY) 6XxXr,a(a tyjc MovejjL^ao^a^, d)^ 

xii To? dXXa^, w^ dpa jxY)Tpox6Xet auTwv xal ^ir/(&a^a\. eiq dpxtepetq eauTwv, 

:u; 5v 6 ev TY) 6ipY)|ji.6VY) dYiwrdTY) (jLY)Tpox6X6e eupiaxcfjievo? dpxtepeb^; x^ipo^^^" 

'rr,z2i Staxptvot xat eYxaTaoTYJaat ex' outxT^. f^ Se ty;<; exapxtaq Ta6TY)? xept- 

:ooc, fe)q ev tuxw xeptYpa^txti Ixst olkox;. xpwTov (ji^v ouv 'Ext3aupo<; dpxde(a, 

r, xaXou(ji^VY) At(JLY)pd' (xsTd S^ to^tt^v exi 6(iav xpoVovTe 6 Zdpa^' xpo6X06vTt 

Ik 0,1:0 Zdpaxo^ xapd ty)v OdXaTrav xartovTt [xti^jJLY)] ■*) y) Kuxapeaata* eT^a vab^ 

t:u rftou AewviSou" (xsTd 5^ to tou dy^ou Oetov Ti(jL6V0(;, to xaXo6{i.£vov *AaTpo<;' 

£T:ar/a3dvTt 8e xo>(jly) t^ xaXou(jLevY) KaaTdviTCa* (JL£Ta S^ Ta6TY)v dxdpxsTat xai *) i:pocSpEua£at B. ') EOia(x^vot? B. 0X015 ? ') sf. toutov (x($vov eTva( te x«i 
A.eY£(j6«i jtdt<T»j5 ITeX. tov t^? ToiauTT)? aYiwTdbrj; apj^iepaTixfo^ exxX. KpoVoT. alii edit. 
*) air.oXauovTa edit. *) Siatpo^pco^ R. ^) Sic R., alii editores KuOouptac. "^) :cpoa- 
»paj;£Tai B. 8) aOTTJ? Z. «) 7:dXiafid Ti B. 150 

dpyp^vxa StafjievYj, xsptirctiJTat oe xa -TrpccYSvr^coi/.sva av, xoiv ce (^auXwv Ta (jlev 
'spoaovTa a7cocia7CO|jLXJJTat, Ta 5e au[i.pY)cr6fxeva olv ^(ax(i)A6(i)VTai. TotauTYjv oBv xaTi 
vofxou^ TY)v incep auTwv i:avT(i)v twv oTaupOTajYtaxwv TQ[i.(ov (xovacTYjptwv xaOcXsu 
^povTiSa xaTePaXo[Ji,£v, exO€(ji.£vot xaTot xot^A"|V -^'WfJi.Yjv xai auvoSixY)v BioYVd^atv tepbv 
T6{jt.ov, dwo(paiv6[j!£vov C7uv(i)8a tci; tepoii; vofxot^ xat toTi; £)oe vpa^ofJLevot? x£pi 
T^<; ei^ TO e^^ dpCoTYj^; Siotx/iffeo)^; exdoTou OTaupozri^taxou [JLOvaoTrjptou xa: eu- 
yo[kiaq Toiv doxou[X6V(i)v 6at(i)TdT(i)v •jwaTepo^v xai t^? ouvaTYj? dvTtXY}<l;e(«)(; xal 
d[xeaou TCpoaxaata^ auTciv icapd t^(; xaO* T^jxd<; tou Xptaxcu [xeYdAYj^; exxAYjat(zc, 
dvaveouvTe? Ta -jiaXaiYev^ xaTptap)rixd xai auvoBtxd auToiv atYiXXta 3(i)pedv xai 
e^cixupouvTeq drca^ Td OTaupoTriQYtaxd aurdiv zpov6[xta dq SiYjvexYJ auviY^pYjatv auTdiv 
xai da^dXeiav, [xyj Seo^xevd xoTe dvav£(j[)a£0)(: xat eTrtxupci^aeox;. xat [outo)] xal 
icepl Tou ev tyj ewtaxcir^ TaXavTtou xat AiauXeia; lepou xai ae^aajxtou [xova- 
orripiou Tou caiou xat Oeo^opou TraTpcq yj^jlwv Aouxd, exixexXYjfxevou tou ^TYjpttoTcu ' 
eveflpavtaOYj ^dp yjSyj TQ[xtv 7r(XTptapxixbv auvoStxbv atYiXXt(Soe<; Ypd[X[xa tcu doi- 
S{[xou ev TuaTpidpxatq Neo^uTOu tou icaXatou dTccBetxTtx^v, oTt tc [xovaoTrjptov 
TOUTo [xeTd T(j>v 6pio)v, [xeToxiwv, e^o^xXYjauov xat evopioxciiv TcavTcio^v [xeXXetwv, 
dwep eiai TauTa* 6 dYto; 0£6§o)po<;, yj llavorfia KaXa[xt(i)Ttaaa, to [xeT^xiov ei; 
Tov AiYtaX6v, 6 aYto; Ntx6Xao<; ev ^icY^pTot^; [xe/pt tou "AoTCpou 'OoTciTtou xai 
Tou dYtou reo)pYtou ei<; to IleptP^Xicv, to dXtoviov eiq tyjv ISxXt^tvtTi^a, 6 Str^ioq 
'HXia<;, Td ZeuYvd, ev o\q uxdpxet 6 dYio<; 'A0(2vdatc<; xai i^ Ppuat;* [X6Td T<rjTa 
ev ToT<; xdTO) [xipsat 6 paatXtxb^ [xuXo<;, tq 'AXoYOTCaTYj[j.ia et tyjv -TevYJv, 6 arfioq 
n(XVTeX£Y5[xo)v, 6 dYio<; 'IlX{a<;, to Tpu^ciov AtOdpt, 6 axoivo<;, to Maxpi AtOipt, to 
Maupov AtOdpt, to AvaToXixcv, iq llavaYta naviT^a [Ar/pi tcu Kdpou t^<; ^AY^a;, 
6 dYto; 'Io)dvvr,<;, tq MdcxXepa, f, flaviXYia M^paXtTlJa, 6 dYto; Ntx6Xao<; £i<; Ta 
Ka[;.7:td, yj riavaYia toO Mupcu, 6 dYic<; NtxcXao; tyj^ ^iuxij^;, tc MapuBdxi, yj 
Sdppa ei<; tou Mt^ixa xai oca e[X7ceptey^ovTat oixi^fxaTa, d[XTceXia, xYJicot, x^^^pd^ta, 
[xeTa TOUTO)v ouv xat [xeTa -^dvTo^v Ttliv XotTcwv xTYj[xdTO)v xai d9iepo)[X(3CTO)V otjtcj 
uxdpxst aTaupcTCTJYtov. et<; dvay.a{viov ouv toutou Ypd^ovTe? oid tcu TcapcvToc i^fxeTepcu 
Tc^rrptapxtxou xai auvcStxcu atYtXXt(iSou; ev [xe^x^pdvati; Ypd{JL|Ji.aT0{; dxo^atvc^XiOx 
auvcBtxci><: [XcTd twv Tcept T^[xdc iepo)TdT(ov dp)r'.£p£o)v xai u7cepT{[xo)v, twv ev dYtw 
TCveujxaTi dYaTcr^Ttov yj^xcov dBeX^jcov xai ouXXeiTcupYcov, 'iva tc pr^O£v i£pcv xat a^pi- 
a[xicv [xovaaTTjptov to £V tyj eTCtcxOTrfi TaXavT^cu xai AtauX£{a^ tcu oaiou xat 0£0- 

<p6pOU TCaTpbi; r^{X(i)V AoUXd, £XtX£xXr,[X£VOV TCU ^TYjpttbTOU, [X£Td Tciv dvo>T£p(o dTCYjpiO- 

[xr^pL£VO)v 5p{o)v, [X£Toxt(i)v, £$o)xXr,a{o)v xai evcptaxcov icavToio^v [x£XX£{o)v xai [X£T2 
•::avTO)v T(jjv XoiTCoIiv xTrj|xdTO)v xai 7:paYp.dT0)v xai d^tepo)[xdTO)v auTou, xiVYjTtiv 151 

T£ xa! axiviQT(i)v, Twv te ■JjSt; 2vtwv xal xwv sl<; i%uxa zpojYeviQaoixevwv «v, w^ 

sivncceOev xat e^ «PX^?? ®^^ ^^ ^^? ''^^^ s^^? &icavTa y^o^ ^«PXT) '^*' ^^- 
■pjTat xal Tcapa icdvTcov YtTv«*)cxT|Tai r,|JLetepov xaTpiapxixbv cTaupoTUYjYiaxov, a8ou- 
AfOTov, dxaToicaTriTov xat cA<i>q dvevox^wTjTov nop" ojtivocouv '37poff(i>zou tep(i)[jLevou 
Tj Xaixou, (AW](Aoveuo{ievou ev auTcj) tou xavovtxou ^aTptapxtxou ov6[j.aTO^^ exoi 
X2t TO ^povopitsv xoTa TcarpiapxtxYiv ^ tXoTi(Aiav^ (ocre tov xora xatpou; ev aut(o 
Vfwiixsvov ev TqtT? eopTacifxott; T](Jt.epai<; ^opeTv bC exxXiQctaq (JiavBuav icpoxetptli^- 
(uvov xai icateptTllav. xai icpoitov (jiev uxdpx'»] dinfjXXaY(Jievov xdoT)? e^apxtx^q 
i^oucta^ xai SeoTcoteta^ • Seutepov Se Xb-^i^ uTcotay^^ dxoStS(p xaO' Ixactov eto? 
dicapatTiQta)^ Ypocta tptaxocia ei? tb xotvbv vqq xa6' ifj(ji.a^ tou Xptctou [xeYdXiQ? 
exxXTjcto^ xat Xa^j^^dvT] e^(i>fXT]t(XT}v dTcoSet^tv autou xota tb &f oq t<i)v exapxt(ov 
xat cux(i>g dvaXa^bv tb dpxatov f^papbv ttj? CToupoiCTJYtoxTJ? d^ta? xpov6(xtov xai 
xaX(i>^ 8totxou(xsvov xai (xeXo^ ^VT^ctov tou xaO* T;(xdq dYt(i)TdT0u Tcatptopxixou, 
dxocToXtxou xat oixou(xev(xou 0p6vou 6 ev outo) xatd xatpou^ i^YOu(xevoq, &cx6p 
ct dpxtepet^, outd) xat autb^ TP^ff) ^(a^<7<*>^ ^p^^ '^jV xaO' ilj(xd(; tou Xptctou 
(xevdXr,v exxXTjciov xai d^iwTai ttjc; icpooTjxo^cTi? irjcepaciciceox; ev TaT; cu^x^ai- 
voucat^ XP^^^^^ ^'^ uicoOdcect* tpttov Bta^uXdtT^ovTat xaTaYeYpa^j^iiva ev t(o 8((i)- 
ptc(xev(i> x(o8txi Tf^^ exxXT]cta^ dxavTa Td xTiiJ(xaTa xat d^tepdl^^xoTa autou xai td 
Xp€T) xai tb tou TQYWt«-evou 2vo(xa' tetaptov 8e tb ciYiXXtov autou lyr^ (xevetv 
dicapdtpextov xa: dxapd^atov, (xr, §e6(xev6v xote dvav6(A>ce(i)^ xat ex(xup(i>c6(i>^ 
exxXTjcioctix^^ • 7:e(xTccv (XT)3et? tou Xoitcou Y^vrjtat ev auto) iqyo6(ji6vo^ dveu YP^l** 
(xoTo^ icoTptapxtxou xai cuvoBtxou, dXX' eTcetSdv eXtovTat auTOv y^(»)(xt) xotvri ol 
cuYXOtvo^tdTat xoTepeq, T6te dxocteXTjtat xap* autwv xotvrj evuic^Ypa^o^ xai ev- 
c^pdYtcto^ dvaf opd icept tvj^ totautTjq exXoY^q icpb^ tbv xatd xatpou^ otxou(xevtxbv 
TcarpidpxTJv xai o&td) ZC exxXTjctaottxcu YP^f^l^orcoq dicoxaOtctwtat 6 t^y^^I*^^^? 
Tcu (jiovactTjpiou TouTou, cT](xetou(x^vou xal Tou 6v6(xaTO^ autou ev t(0 jbTjOevtt x(i[>- 
Sixt, 6f eiX(i)v xat* Itoq e^xoc^eXXetv dxpi^^ evuic^Ypaciov xai ivcfpdYtcTov xaTa- 
Ypa^v Toiv Tcu eTcu? exe(vcu (xovacTTjptaxwv eic6S(i)v xat e565(OV IxTcv i^ c^paY^ 
Tcu (xovacTTjpiou StatpeOrj etq T(xi^[xata teccapa xat tj |xev Xa^Tj icapaxotateOei- 
(xevr; uTcdpxTJ t(o t^y^^H''-^*?*? 'f^ ^^ teccapa T(xi^|xaTa Teccapct cuYxoivoPtdTai? 
^OTpdciv, 6xX£YC(X£vot; xotvw? xapd xdvT(i)v twv cuYxotvoiSiaTwv icaT£p(i>v • ePBojxov 
ot eTCtt£tpa(x(xevct td ticcapa t|xi(jp.ata xal trjv Xa^Tjv (xtj ex^octv d3etav xaO' 
£auT0U(; c^paYfi^eiv (xovacTr/ptaxd^; xp£wcTixd(; 6{xoXcYiac, dXX' eict icopoucia twv 
::pcxpttotep(«>v ev tcTq cuYxoivcPtdtai<; u7COYpafO{x^v(ov xdxeivtov iSfat? X^P^^''? ^- 
Be (XTj xotd tcv etpTjjxevcv tpc-jccv •^v^^oi^t.^biOLi xai €c^pa*ftc(X6vai c(xoXoYiat vo(i.i- 152 

^wvrai fJLTi Tou |i.ovaoT»)p(ou, dXX' Btai twv xot' i3tav a^ oYwavrwv, xal sxsTvoi 
e5 t5(a)v aTcoTcXiQpcodi xi^; eiJLTCSptexoi^^vaj; ev xatq xotavcaK; ojJioXoYtat^ YpT^yLQcviy.x:i 

I 

woff^TYjTa^, ouTOi 8^5 SiQXaBYi b ii'^o\)it£'ioq [Ltia twv Teffcapwv Toiv eictTeTpa{i.{Aev{i>7 
Tot Ttj? a^paf i8o? T[ii.i^[AaTay exu>9i xaaav icXTQpe5ouat6TT;Ta vq^ itxkrjfsiaq eirtTtjjiav, 
a(i)f povil^etv [xat] aicoPiAXeiv ex Tij^ [Lorqq Touq dTaxTouvTa? xai tou^ exveupouvrat^ 
Tou^ |ji.eTepxo]jiivou; to 26Xov t^^ doxnjaecoq xat [kt^ icetOo{xevouq, TeXeuTotov cijl 
xotvijq auTwv dva^opa^ dvayifeXXetv tyj exxXTjcia' S^Boov [J!.iQBet(; tou {JLOvacnjptwU ! 
TOUTou 8uvY)Tat Tou XotTCOU 7co)Xetv (jiovaaTy;ptaxbv ujcoaTOTtxbv dveu tt^^ vofJLtjjicj 
eiSt^aeb)^ tou xoTd xatpbv otxoufjievtxou icaTptdpxou, et [jlt] (jiivov Td^ xxr^ £to; 
eictxap7c(a( xat Td ')fevvii^[jLaTa xat Td [jLOvaoTYiptaxd 6pe[jL[i.aTa 8td Td; dvaYxatyEc 
auTou xpe(a?' IvvaTov eicetBdv ev xpticc xstpoTov(a? yi^m^^ai, exa)atv dBetov Trpocr- 
xaXeTv etq to aTaupoiciQYtA>^bv iq[jl(i)v touto [JLOvaam^ptov, 5v dv ^ouXiovrai Td)v 
dpxtepetov, ^epovTa If/pafov d8etav icaTptapxtxYjv xat cuvoStxi)v eict tw exTeXeiv 
auTY)v [jLeTd ^dcYjc; TYJq xavovtXYJ? 7capaTY]pi^ae(i)(; • Sexorov 8e xat TeXsuTdiov, boei- 
Xouatv 01 ev auTO) auvacxo6|xevot icoTepeq ^uXdTcetv Td ev tw TcapovTt [Ypd{jL[jiaTi] 
exTeO^yca dnapdTpeicTa xai d^capd^aTa 3td 7cavTb<; xat ^cetOecOat T(j) xocd xatpol»^ 
i^YO^IA^vtj) xai Std^etv ae^jLVtoq, eipYjvtxw? xat d[jLS[jL7CT(i)^ xoTa tov tutcov tou (Jtova- 
8txou 67caf]feX[JLaTO?, dtpopwvTe? 7cp6<; tyjv xoa^jLtoriQTa auTOu xat tyjv xa^d Oebv 
8taY(«)"]fYjv xat icoXtTe(av xal icpb^ tyjv ^eXTiWtv xai au^Yjctv tou tepou iQ^xtov toutou 
cTaupOTCYJYtoxou [JLovacTYjp(ou, £ic6[JLevot To) OeoftXeT cxox(d tyj^ exxXr^aia^ t^^ 
dYp6icv(«)(; wpovoouoYjq icepi tyj? eucTaOeia^ twv uicoxet[jLSV(i)v auTYj cToupoiCYJYt axtov 
tepojv [jLovaaTYjpi(t)v xal ev TaT^ ispai^ dxoXouOtat^ Sta^uXdrcstv tyjv dp^aiav Sta- 
TU7C(«)atv d7capdTp67CTOV * ocTig §e xat otcoTo^ Ttov /ptOTtavtov, iep(i){ASvo^ i^ Xdtxb.; 
^Tcotacouv Ta^eti); xat ^aO[xou, ToX[i.Y^aet Tcapa^^vat 67C(«)aouv Td ev to) TcopsvTt 
vo[xt[jL(i)(; xai xovovtxu)^ dico^avOevra xat dvaTpstJrQ Tt tcjv dv(«)Tep(i) xaTaveYpa^JL- 
[jLev(Ov, 6 TotouTO(; dfu^ptc^JLevo^ etr^ xat xaTYjpa[JLSvo<; xat dauYXt»>p'')'^o; xat [jLSTi 
Odvorcov dXuToq xat Tcdcati; Tat^ xorptxaT^ xai cuvoBtxaiq dpaT^ uTceuOuvoi; X2t 
u7c68txo(; xat Svoxoq tw ai(t)vi(«) Tcupi t^;; yssvvyj^. 50ev ei? evSet^tv xal Biyjvsx^ 
TYjv da^dXetav eYsveTO xai to Tcapbv iQ[JLeTepov TcaTptapxtxbv cuvoStxbv ctYiXXiw^E; 
ev [JLS[JL^pdvatq '^pd[K[ka^ xoTacTptoOev xdv t(^ tsp(I) xtoStxt Tijq [jLeYdXYjq exxXijcia^ 
TO) e7c' auTO) to6t(i) BtopicOevTt, xat eSoOYj etq to pr^Oev [jLovaar/iptov ev stsi oo)- 
Trjp((i) xi^^tocTW exTaxoctocTO) evvevr|X0CTO) 6^56(1) xaTd [jLijva iavou- 
dptov e7ctve[JLi^aeo)( TcpcjTrjq f. 

t rpYjY6pto<;, eXeo) Oeou dpxts7c(axo7coq Ko^vcTavTtvouTwoXeu);, 
Neai; T(i[JLYjq, xat oixou[JLevixb<; xaTptdpxiQ? t- 153 

f *0 'Ef eaou Sa|jLoui^X f- t '^ Aepxcov Maxapto? t- 

\ 'O t *^ 6ecGaXovi)CYj^ rep|jt.av6? t« 

\ *0 Ku^ixou la)axe{[A i. t *^ IIpouffTjq ''AvOtiJio? t- 

t 'O N txopiT;8eta<; 'AOavaaioc; t« t *^ Neoxatoapeiai; 'Haaia^ f- 

t *0 Nixa{aq KaXXtvixoq f. t *^ AapCooYjq Aiovucro^; t- 

t *0 'AYXupa? (?) FewpYioq t- 

Archet. menihraneum , doc. hahtt buUam plumbeam cum imagine vf^^ IlavaYta^. 
DocutnerUa nobis humanisaime conceasit amicus vir Georgiua CremuSj Athmis, Sub- 
acriptiones lectu difficiUimae sunl. VII. 
Diplomata et acta ecclesiae et civitatis Monembasiensis. 

I. G792 — 1284, mensc augusto, ind. XII. 

Imperator Andronicua II. Falaeologus civibvs Monembasiae cofifirrnat possessuftits 

et exemptiones eis concesaas a Midiaele Palaeologo. 

XpuaoPouXXov lij^; "/^(hpaq MovefiPaaiaq. 

f Oux r^v apa xai tyjv tyjc; Mov£jjiPac7ia<; -iriXiv twv ex tou ^P^^^ou [ji.£Tvaj 
TO TuapaTcav aicetpaTov, ou3' iid twv auTwv eoravat, twv a)vX<i)V zavrwv Se^ajjievwv 
{xeTaPoXtiv y.ai y^^^*^!^^^^^) "^? toutou TuaXtvCTpo^ou xivijaeci)? jJievTot "^e ouSe 
TTJ? auTOu xavTfltTcaatv i^ta '^t-^Vfr^xai (pujewc, dXX' aTTTeTat xat TauTYj<;, a>? xal 
^oevTwv, jxeTapoXYj xp^^®'? TupoTepov ^Sy; cuy^vot; xai xivetTat tcXyjv tyjv izpbc Ta 
Xetpo) xtvY)fftv, di)? jXYj (S^eXe ' Xa|ji.zpd fdp oi5<7a to xpiv xai xoXXot<; euOYjvoujjLevr, 
ToTq aYaOci? uxb Td Twixatwv ox^xrpa t^? eu5at|jLovta? dxeXauev, dXX' 6 xp^^^^? 
6<jxep oux eve"pui)v TYjpYJaai tyjv xept(f dvetav ^), rfiq jjLev [twv] 'PwfjLatwv TotJTYjv 
dxooxdaat e^vw yj-ipo^^ BouXeiaq 3e ^epwv iTaXtxYjq C^yo^ ^^^ extTtOYjciv. ev- 
TeuOev xai xdv C(ji.ou T>j; xdXewq to XapLxpbv axocPevvuai xai tyjv cvtw;^) xponjv 
xaXXCoTr^v ev xoXeatv ixeTd Ppa/u xoXXou tou aXT/^o\)<; efJLXtxXr^atv. dXX' oux 
^v elq TtXoq TOu<; auTYj? xoXiTai; oOto) t*^; twv Tpoxwv )rp^<o^cnjToq lyovTac, 
oiiTO) au)rvoT; xexoa[jLtj|jLevou(; toT; dYaOcTq xeptc^O^vat xapd Oeou xat tyjv TaXai- 
X(i)p(av ^epetv exi xdvu pLaxpcv. ouxouv cuSe Oeia^; d{ji.otpoufftv exiaxoxTj^, dXX' 
e^opd xai xdXiv TXewv sx' auTouq 6 xdvTa e«>opwv o^OaXfjLb^; xat Tfjq pLev dXXc- 
vevouq ouTixa ouXBeia; BexovTat tyjv dxaXXaYTJv, xpbc; Se tyjv xpoTspav^) exetvYjv 
euOuq eu5at|JL0vtav dvaxwpouat xai xept^dveiav uxb TwiJLaiotq auOtq xai tyj tcutwv 
dpxYj TeXeTv wq xptiriV exEUTuyy^aavTSc. CTe 5y; izpo^; dXXotq twv dYaOwv (ouc' 
caotq pdStov dptOjxeTv) xal ypuacPouXXcu sxt TcTaSe Tuyxavouat xapd tcu dotBijxou 
PaatXewq tou auOevTCu xal xatpb^: tyjc (iaatXeiaq (xcu, to) t£ SYjXa^Yj e^.cuao£{a: *) £7:19. cod. et Zach. ^) oCno) cod. ot Zach. Loctiouem ovt?oc, propoeruit Miller. 
3) 7cp{v cod. et Zach. 155 

rxsr,^ xat sXsuOspiGu; a-ffo/auetv aircclK; xai Tcavia Ta -rcpoaovTa •^o^tyLobe^i auTOi^ 
zvijTepa xexTiicOac TeXou^ xal ^apou^ oxoiouSi^Tivo^ xat xo(jL(j.epx{ou /apiv 
ixara^riTi^Touq TeTKjpijoOa', xavTaTcaatv, e®* atc dtv icoietv eOeXcovt irpaY|J.aTe{at$ 
£v TTj etpr,|jiev7j -jcoXet t^^ MovefjLPajia^. 56ev, CTetSt) xat vuv urc^p to^twv tuxsIv 
£q[2Tii^iOzvTO xal xpuco^ouXXou t^; ^aatXeta^ [Jiou, euixevo)^ Te i^a^ xat eTotfJUi)^ 
ryj TstauTi) 0R)Tci5v xapoxXi^cet ouvveujaaa tov xapovra TauTTi^ %po^ auxou^ ezt- 
[spi^^^ei xp^^^ou^^^^G^ Xo-fov, Si' ou ^pooraoaei xat Stopi^eTai eTConcoXoueiv xai 
£i; 10 e^^ Toix; otxiQTopa^ tt^^ Totaurrj^; TcoXeu)^ Move|JL0acia^ Ti}^ icpoaouoT)^ 
auTOt^ fJiexpt Tcu vuv to 106^^1? eSxouaoia? Te xai avevoxXijaia^ xat 8iaTY]peta6ai 
|jLiv Ta Te Yovixa xat uxooraTtxa auTcov dStaaeurca icavTYj xai eXeuOepa xat xgcvto? 
^ipou^ xat TeXou(; dvayrepa, otTcep euptaxcvTai xexTvjfjLevoi (jLeTot t^^ TOtauTVjq eXeu- 
OEpia^ [K&yjpt T^<; ai^(i.epov, §ta(jLevetv $e outcu; xat oltzo xf^q tou xo(X(xepx(ou 
cs-c«i)5 dxoTaCYjTT^Tou^ Te xal dvevoxX-ijTouq TCavTaicaatv, €f>' dt^ dv SijXovoti tcoi- 
civTat ^paYlJLaT€iai<; ev t^ TotauTTj woXet t^^ Move(JLPaaia? * po^J^^sf^i "X^P ^ 
^aatXeta (jlou TeXeta^ dicoXauetv auTcuc Sicavraq Tij^ eict TOUTOiq eXeuOepia^ xat 
ivsaeh)^ tyj e^jL^aveta tou TCapcvTO<; y^pijao^ouKkou Xo^ou T^q ^aaiXeio^ (jlou xat 
i;.7i sjpiaxetv uicsp tcutwv ttjv ctavSi^Ttva StevoxXnjatv xat au^iJTijaiv. eict toutw 
Ifip ^£YOv<i)(; xai 6 zap()i)v -/puaoPouXXo^ Xoyoi; T^q ^aatXeia^ (xou exexopijfT^Otj 
xai erePpa^euOri auroX; xaTa (jLTjva auYo^^^^ov Ti)q vuv Tpexouatj^ t^' tv$. 
TCj ^g eTCTaxoatooTou evevrjXcaTOU P' ctouc, ev u) xai to i^^JLeTepov euaep€? 
K2I OeoTcpcPXirjTOv uTceorjiJLijvaTc xpaToc f- 

t 'AvBpovtxo^ ev XptoTw tw Oew ictoTo^ PaatXeu^ xat auTo- 
xpiT(i)p Toi){jLa{b)v Aouxa^ ''AyysXcc Kc(jLvr|VC? 6 IlaXatoXcYO^ f. 

Edldit E. MiUer in catalogo Mss. gracc. bibliothecae Scorialensis p. 59 et 
ZatJiaria€j Jus graeco rom. III. p. 605. II. (5801 — 1293, mense iunio, ind. VI. 

Intpnalor Andronirus II. mvtropoUtae Monembasiae concedit dignitatem exarchi 
ioiius Peloponnesi cotifirmaUpie jura^ privilegia et posscssiones ecclesiae. 

t Kdv £1 (JLTQTTW TcpoTepcv so-Or, •^cXsTjTa 5tj TrapaTcXT^jaia YS^^aOai ^aatXsua^ ts 
/.2: 2kXo'.Cj xai ou/ ^TTOv iIjijlTv, xai vo|j.'GO^vat toj XotTCOj Y^Y^s^jOai, Tjwc dv 100)5; 
Tf 7= vuv a^zT^ Tcapcjca ts xal TcpcTsOetjjLSVYj ty; (iaGiXsia jjlou ^cpd^t? ei^cupe tov 
::'.:JT3'j xaXou tj-tccv • ifjLeXet xai e^' sauTfj x£([jl£vcv dv TJ (jLdXXov epelv, 81' 156 

eflWTTjV^) £)ta{viae wavTa)^, apxtjv outw Xa^ovxa xaXXiorijv 'xpoq xbv i^f^q extiTa 
)rp6vov evsp-pi^) SstxvuaOai* oDtw xoXb xavxoOev e)rei to TueXOov a&nj xal xaT- 
ovaYxa^ov euXoYOV to '^kp 5i^j xoTa ttjv lleXorcovvrjffov «epMivupLov aoru MovejJi- 
^(XGicm; ecTt |x^v oix; (xXyjOo); twv xaT' auryjv Si; xavTWV ^) [Aaxpcj) xpoexov xal 
Ta icpcuTa Sy) cao^w^; aitavTwv ^epojjievov, w^ [jt.Tj8eva (jLvjBevl twv TauTi) yt oy^Xwv 
oXXt) TcavTwv TravTYj xaXXiaTwv eTut^YiXw? evaptOjjLiov xal jjlyj tcoXXcov Xeixeo^at 
^uYXwpouv^)* veov |xev extstxo)^ cvo|JLa xat xXeo^; xat ou xoppwOev Toiv STctjOtv 
Xpovwv ^xov, \k\)piaq 8e ofJLWc; xat xa[jL[xi^xei(; Ta^ eu^jJLia?^) xat iwavrayroD xo;i- 
weuov, (i)<; ei ti **) xal aXXo Toiv extfavcjv xat xeptoo^wv dxouetv, oux ext jJLOvriC 
TY)(; ^aatXtxYj? rj[^&\t.Q'naq tyj? ^^[jLeTepa^;, aXXa xat axeSbv t^^ aXXoxpiaq a^aaYj;. 
xai -^otp 3y) Toe Te o/vXa xoa|jLei to ootu, xat Oeaeo)^ euxatpta xai xpcq oa^aXetav 
epu[xvcTY)q xat irX^Ooq [jLaXtaTa oixTjTOpwv xat xoXuoXPia xat xoXtTeiaq euY^'*^** 
xai Texvwv aax/jaet? xat aYopa; cat|^iXeta TrdvTwv xdaa, euejjiropwTaTov t£ et cr^ 
Tt xai dXXo [JidXtaTa xpb<; dicovTa xXoOv xat OaXdaarj^; dxavia (xepYj Oeaea^q') 
eu ^xov • xat Totvuv xoXu ib twv otxouvTo^v evTauOa ixavoxXoov xat OaXaxTOupvcv, 
pa)[xaXat6TY)(; Te xai (pp6vY)[xa Spaaiixov Te xat e[xxpdxiov xat (to xdXXtaTov tuv 
dXXo)v) [xdXtaTa t^ xpb^ tyjv paatXetav [xou evepY6<; Te xai dTpe7CT0<; xavTdzaaiv 
euvoia xai Yj %poq to ^evo^; dva^opd Te xat xotvo)vta 7wdvT0)v dvdXo)To^ xaipo)v 
xe xat xpaY[xdTO)v, eu Te xai dXXo)^ excvxo)v, ev icoXXoT? "^By) twv xpoXa06vTO)v 
Xp6vo)v XYjv 'iceipav Souaa xal Tb xtGTbv xaOdxa^ daetcTov i^^^fAaiUrq^), xai tj 
[xev Tou dcTeo^. ux; ev oXtYotq, outo), ^euYOVTt tw X^ycp Tb [XYjxoq. ^uXXaf/dvet '•') 
8' eTt xat TouTo vuv eTvat Oau[xdatov olov, OTt tyj^; xaT' aurb icdvxo)Q dYto^xdTYj; 
exxXYja{aq ^^) icoi[xy)v^1) dpTiox; xdvT^ dptaTo;, tcoXu;; toTi; xoTd Oebv ex veou xdvy 
Tot xat ei<; "pjpaq y5Sy) paOu ^^) toOto, vjv yJBtj xa[;.dToti; eYxapTepi^aa^ xal xaTa- 
xexoa[XY)[xevo<: ei^ dxpov tyj^ [xovYjpouc;*^) auT^q Pto^c, aTpeTCTO)? £''<;*■*) ToaoOro xyj; 
e5 dpxYj? evaTdaeo)^ xat icavTdxaatv dvevScxox;, xai fi)a7cep ei Tt<; veo<; Oep[jLO)^ ^**) 
diCToiTO, xat [XYj Tcapd ToaouTo 7cpox60/a<; Tt xat icpoTiVUxo)? xai [xev '*») icXeToxcv 
oaov ijTzo TYj<; o^o) xpoviou xai icoXueTOu; xal fitatou a^oSpa xaTot tov OeTcv 1) eauTfj; Z. ^) £9' ^auTTJ; x£x.{vy)X£v av 5j u.. Evapyfu; Bi' §aut7]( B. ') xauxTjv h. 
*) xuiv tauTT) ye aXXcov Xs^TCEaOai ^. Z. roliqua oniisit. *). oeo'(ji£Vov xai 7:a[i[jLYjxou; tf^; 
Eu^. Fl, B. 8) di| B. 7) o^a« B. ^) xaOajjEp aXXotE £Yvu><y|i.^vTi Z. K. xaO«:af 
aa^aXk; gYYwoyj^^vr) B. ^) ^v^XXayyavovta touto B. ^'^) t j . . . ayi<otatTj ExxXvjab FI. 
1») deest Z. K. ") e^ Y^iP»^ ^o . . . Z. K. f)07) B. »3) [xaxapfa^ Z. R. B. ») t; 
Z. **) vijo; Upoi^ addit B. *®) xal [x?) ;:api xa\ (xyjv KAiTatov R. Z. xai . . . 

icapa$o^ov B. 157 

AcYov^) ^utf^eux;^) Kat G(«)[xacT'.xY]^ Baxavi^aeb); xal 'RpooTaXaiiccopia^ dnaTTj^ 

£vr|6X>3xo>^ xal c^iBpa exTSTriYlA^vo? -^) ou tw ipf;pa jxoXXov 9i toT? y^ toioutoi^ 

::5vot5, exi Oau[xa9T(i>^ 6fX|X6V6t xat BtaxapT£p6T tyjv e^ apyjfi^ dxXtvfJ y^wjxtqv, xai 

^Gizzp viiv (xdXXov ex6tYO|X6voq xat arouSdl^cov ^r{k6q eortv, dXX' oiix w< dv Ifi-ri 

tstcIjto ':rpoXa^<i>v xat xaracTd^-') IjSiQ ico)^ dfffaXo)^*) ev Xi{xivt xat •^aX-fyrr^' 

dpisXst xat TTJ5 'sepi Tb dYaObv TocauTTiC e^e(i>^ xal ff^oBpa inc' dfx^oTv, tou Te 

::2vcr£|xvou TouBe Y^pu)^, u)^ etpY]Tai, xai tcov togoutcov xa|xdT(i)v xai doxiQTtxtov 

'.op(ii>x<«)v TO a(a\Ka xaTaxa(XTr6|xevoc, oux licetO' opKoq xd(xxtcTat ^) ty)v xaXXi9TV]v 

TouTrjV Y^(i)(xrjV, ouSe Y,OLki xoTd 0pa)^u xa: tcjv t6v<()v oux evS(S(i)(7tv, oud^ vt- 

xorai To 9p6vr|(xa, dXXd to (x^v o(«)(xa i^TT7]Tat '^JBri, xat vfaha d(3o)a( Te xal 

TpKTe-rat esA tooout(i)v twv rpoXaP6vT(i)v xal ';r6v(i)v xat XP^^*^^5 ^ XcYtfflxbg 

Ik d/j TTiQTO^ x6pov oux Ixeiv ouJiwd) tG)v xaXojv d^tot, ota 8r| ewl icdvrtjv 

Y^Y^STOtt, xas (x6vov tov eicl To6Tot? Ipov d8a5civr|T6v Te xai TCavrdxaotv onLA- 

(xoTov Te xai dvex^orpo^ov oteTat 8eTv eTvat. Tatjr" dpa xal T0oa6TY]v xat eicl 

TccooTOtg ^SByj toT^ iTeat cuXXe5d[xevo? ty]v icveu^xortxi^v, dx; I^yjv, xoTdaTaatv 

xal '7cpoetXY]f(i>^ o&rct) xdvu Tot T:6ppia xal xaTa^cepdva^ eu (xdXa TeXeotoupYOV 

Tdu ^iou TY)v xp66ecriv dofaXui^ Te xat ^&^^iYAhq^ (1)^ xat tou ^(ou Toude xai 

'^? uOwjX'»)? TauTYjot icai8e(a? xapdSetYjxa xat tutco; l[xtjAJxo<; icepiTcoXeTv, di)^ 

dXriOu)^ 3e xat eTvat xai toT^ xoXXoT^ incetXi^^Oat oux arfanzi tou XotTcou. 6 ^k 

oti TcovTb^ ev toT^ auToT? I^et, xat fi)0Tcep ol •jcXetouq xat ^eXTiou^ (x^v ouv twv 

£icaY(«)Y^ XP^P"^^***^ ^^^ ^^^*' ^^< ''•*^ X^^^ ^^^^ xp^TptTa') xat outo^ det wapa- 
cxEud^eTai, xat lotxev wcTcep dY(*)vtI^o|xiv(}) xai Be5t6Ti xat icpooSpaixsTv ^) otcou- 
8i^o'/Tt, xaTaYU(xvali6(xevo^ Tbv dicavra xp6vov xai xaTarpux^ov dwepavca, xd[xv(i>v 
ib o(D(xa ic6vo(^ dvev36TOtq dotTtat^ Tc xat d^^fpuTi^^atq xai aTdaeot auvT6votq xal 
ttvt Twv etOta{xivo>v xat xaXXiaT(i)v dY4>>v(i)v ou; xai vo[x([X(i)^ ^), (xdXXov Se xai 
ttX^ov ^i t^(i>^ vo(x(^6Tai ToTq xaXcjq i^pYixevot^ xai icepi Tbv icveu^xartxbv 8p6(xov 
obqxd^ouatv auTb<; Iti ic(») xai vuv eici ToaouT(i)v twv ctwv X(rraTetv6[xevo?. xai (xyjv 
)uzi ToXXa xaTd Tb ^Oo^ dxavca tou Oau(xaa(ou TouSe 7cot[xdvo^ dvaXoY^T Te xai 
7j[tJl^aiyei wpb^ TauTd ts xai Tcpb? dXXYjXa, oTov tq tyji; dYaTCY)? 7cpb<; dicavra? eXeu- 
Osptorri?, Tb d6pYYjTov Oau[xdatov oTov, to ^iTwOixtov, ij vfi<; ^^jiq y*^^^» 'f^ (xi^Te 
XoYiojxoT^ (XT^Te X^yoi? lA/j^r' oieaOat (xi^tc X^y^^^ ^^P'* 6Ttouv ^Xaupov ou5^v, aXka 
"cpi 7cd';T(i)v xai pouXecOat xai ScxeTv xai X^YStv zdvT* dYoOd, Ix twv otxot Oy]- 1) xocra ibv 0. X. desunt R. Z. ^) ^iaU^ B. ^) atojji. Baic. xai izpo^ ^TcavTa 
n^vov xai (xo)(^Oov atpdSpa Z. xai ?cpo; xai R. *) xaiaaTi^vai Z. R. ^) aa^aXct Z. 
•) xi(«seTai Z. 7) ^p^ rp(T7); R. •) rpoaB. R. Z. B. •) voji^jicov Fl. B. 158 

coupwv, d)^ lotxe ^), TO waxbv ex^vxa * xat ^iW cfxou xaOoXou cuveXstv, S-iravra, 
a>?2) |jLeY''cTTj^ 5vTti)? exxXiQa(a(; xal 7:oXu0pe|X[jLOVo(; apyj.ep€i xat -jcoipLevt Sei, xal 
eoTtv IpYwSioTOTOv 6;ji.ou xal a^^Spa cxflEvtov evi ^uXXoxew, Si^oTzep e::' adrct^ 34; 
xpoSi^Xw^, wepl oS vuv 6 Xoyo? eoT^v • xat |jLt)x6vetv, tbq loixev, ou 5eX TcepatTepw, 
TcX-ijv &rcep dlv(i)8ev 6 X^yo? SyvewpapLevo^ aice^nivaTo. ToaauTa 8yj Ta Te tou avopb^ 
xoTot 6ebv eu$oxt(jLi^iJLaTa xat Tb t^c xoXtTeta<; xat tou ^tou xept^ave^ xal uxep- 
v)p(jL^ov xat axe^bf GnrapipLtXXov. xat tou ys tt}? inc' auibv exxXr|a{a<; dtoTeo^ au6tc 
T^ xpoaovTa xavTOta xaXd, waTe vJb [jLova 8^t* ujo)? xtvtjaat TauTa tyjv PoeaiAeiav 
fjLOu xpbq Tb ixeTaicoiYlaat xat xpoptPdaat tyjv TOtauTiQV ux' aurbv dYiwTdTif^v ex- 
xXtja^ov ei^ xpeCTTU) Ttva xai u^lnfjXoTepav xaTdaraaiv xat d^tav xal PoOfjLOV uxep- 
xetfjLevov, xav e? ^) [jLi^xa) xpirepov, d><; eipiQTat, TOtauTa xapoxXi^ata xat ^er^i^nf:o 
xat vev6[JLiaT0 YfY^sa6at. xai TouTTati)^, ^xep l^rjv, txav(5^ 5v eT/ev dooppLi^v t£ 
Souvai xai uxo^^vat Tbv ev TouTot^; tuxov xai v6|jlov, 8 BtjTa xat xaposrXYicta 
dTTa towq iTCpa xpoTepov, wq lotxe, xal erpyaaTat xat ttjv ev Tourot^ «PX*^*^ 
3eS(oxev. exei hk 3 Te xept toutcov ^aaiTweto^ v6(jlo^ xpoXa^a>v, (a)^ I^yjv^ exatpet 
xat 3t8(i)at xai ouTd 8tj Tau6'4), dxep eTpvjTat, a<p6Bpa'xtve1[, auv 6ea) S' eipT^cOd), 
xat Tb TTJq i^fjLeTepa^ ^aatXe^aq 9iX6xaXov Tb xXetarov ev touto) [JLdXtaTa ouvaipeTat, 
xai -ti xepi Td xdXXiara xai 6eo(ptXij twv €pY(»)v xfl^pi^^ i 'fou 6eou xat xpo{jLi^Oeta •'») 
TouTvj^ auvet^etv Ta BdovTa xal ^ouXeuaat xai xpo6u{i.{a Te xat oxouByj pidXa 
evepYOC^O exTeXeaat Te xal xepdvai. ex xdvTtov aipa tout(i)v to xatv{aat Tt") 
T:poq Tb xpeTTTOv xai xpoPt^daai Td ttj(; TOtauTYjg dYto>TdTtj? exxXr|a{a<; Mcvepi- 
^aaia^ eJoxtfjLda^rj tt^ ^aGikda jjlou. xal to{vuv (p6dvet [jl^v -JiSyj xp6T€pov xpo- 
6eox{aaaa xai ^a6[JL6v Ttva twv utlnijXoTipti^v ly^etv TouTr^v Stj tyjv dYt(i)TdTYjv jjlyj- 
Tp6xoXtv xai Toxov Ttvd exxXvja^a^ eTcpaq xat Td^tv xpoeaPea[jL6vri? xai (bcxepc: 
xapeX6o6oYj?, ou [jlyjv dXXd xai [jLeY^cTr^^ 6vop{a^^) iiapyia^ Te xai extoxoxdc 
dvaX6Y(0(; 8taTa5aiJL^*/Yj Te xai xpocYjx6vT(i)(;. exi 8e (XUTa 8yj Taura xai y^p^XjO' 
3o6XX(j> ^e3at(i>6Yjvat xai Tb xicTbv XapeTv xai aTpexrov e^TYJcoTo 6 dvtoTepd) etpr^- 
[jL^vo^ tep(*)TaTO? TYjq TotauTYj^ dYta>TdTYj^ exxXYjcia^ dp/tepeu^; *•') eTo{[i.(i>; t£ yj 
paatXe{a [jlou xai Td tyj<; Tot(ZuiYj(; aiTY5c£(i>^ xpoceSe^aTO xai xpb^ xepa^; dYaviTv 
TQuS^XYjae. xai to{vuv tov xapovTa jrpucoPouXXov X6yov auTYj^^") dxoXuet, 8i' si 
xai ^ouXeTat cuv ^ew xai euSoxet xai 6eoxi2i£t, tov Te, (o? eipYjTai, vuv xpoicrd- 1) auTou om. (o; ?oixe R. Z. w; dXTjOw; B. ^) a>v Z. ') et deeHt R. B. Z. 
^) TaCta Z. *) icpo[i7)0£{a C. ^) evEpyrfv R. An EvepYto? ? "^) te B. ^) [ley^^^ 
ivop{av Pandora. ^) ap^^iepaTixbj; };poV<jra|jL£vo( alii editorcs, apud quos deest sequens 
£To{|jLa>( YE. 10) aOTij? Z., B. pro auTfJ; habet x6 ys. vuv. 159 

iuvov oLpy^iEpotxixGi^ Ti)<; TOioniTY)<; orfmiTciTtic; [AiQTpoicoXsw^ Mov£|jLPafftcx<; xai tou<; 

X20s^^ xbv auTYJ^ Bia5e§ojjL6vou^ 6p6vov EwaxoXauetv ttJ^ dvTQx.ouciQ^ tw tou S(8iq^ 

Op6v(i> TipiY)^ sv dciraat, xoOeSpac^ ts BYjXa^Y) xal icpoeXeuasaC^) Te xac oraaeffc, 

Ypooat^ T€ xat oXw^ TOt? d8(jxot?*) IpYOti; apxtepaTtxoi^ xai XecToupYi^lJLacjcv fecacf 

sopetv de xal aoxxov ev Tat^ Oetai^ tepoTeXeortai^, 6|jL0tu>^ ^k xac Bc^dcfjtxouXov, 

xai dbrXu)^ 'icivTa t^c exeCvY)^ 7rpov6(Ata xal Bixata Ixeiv ' l^opxov Te xae e!vac xat 

AsvsoOat Tov TYJ^ TOtauTY)^ dYi(i)TOCTr|^ exxXYjoia^ dpxtspaTixci)^ ^poiordpievov xat 

•zdsr^q Sti rf^^ IIsXoirovvYiffou ') xac ttj^ svtsuOsv TifjtYJ^ wpcffawoXauovra*), ^ 5y} 

xae Tci^ dcXXoK; stStorat twv (sp6)TdT0)v dpxtspe(i)v toi<; iQ^e(i>[Ji^voc^ Sca^dp^ov ^) e§- 

apxsuetv Oe(jLoeTU)v Te xac x*»^?^^- (bffa^TU)^ B^ icpb^ toX<; dXXoct; xal touto Oe- 

zrJJ^ei xac wapaxeXeusTac, icdvTa? SYjXaB^ tou^ ux' aurbv eicioxdTcou^ Iv t6 ^ijfJLat^ 

xat fpoe^at? 7cavaYui)TaT0v icpoffOYopeueiv [ts] xat 6vo|JLdCeoOat, outov ^k icdXcv 

vt Toi(; 0Y)(JLSC(i>(jLaac xac •^pd[i.\KaQV^ tvScxTttova efjL^aivstv Tcpb^ auiou^ xa2 icpbq 

•zizoN TY]v ouTou sxapxtov dvO^ ST^pa^ uxoor^(jLdvos(i>^. sicsc ^k IfOaoav xpoars- 

O^vat xp6Tspov TYJ TocouTY) oirfibivirr^ (jLYjTpow6Xst xat sTcioxowat auTat, i% vf^^ Kuvou- 

pto^ ^, T^ Tou "EXou^, i^ TYJ^; MaiVY)^ xai i^ tou Tiovro^ xai i^ tou Zs[jlsvou, 

^poc^s^atoi (JLSV 7cpOY)YOU(xsv(i)^ xal 'icpoosSpdl^st'^) Tauro^ auri) xal 8td tou xap- 

o^no^; ;^uco^uXXou X^^ou auTij^^) iq PactXsCa (lou, xal Oscrcfl^st xat ScaTdTCSTac 

xat elq to s^^^; uic' outyjv sTvac, xaOux; supicxovTat (JLS/pt xat st? Tb vuv. Iti 

pLsvTct ^i auTou 8y) toutou Tb 9iX6Tt(xov 7cpocs7ca65oucd Ts TatJTY) xat icpocsictTs(- 

vouca suJoxsT xai icapaxsXe6sTat 6?:* auTYjv sTvat xal ST^po^ swtcxoicd? TauTa^' 

TJYOUV TYJV TYJ^ Kop(OVY)^, TYJV T^(; MsO(i)Vr|^ XaC TYJV T^^ 'Av5p0U0Y)<; Xat U1C0- 

xstcOat 6(jL0t(i)^ xal TauTa? tyj auTf^ dYttoTdTYj sxxXrjCia tyj^ Move^jL^acCaq, Cn^ 
xai Td<; dXXa^;, d)^ &pa (JLY)Tp07c6X€t auT(5v xat ^iyj,a^ai eiq dpxtspstq ^auT(i!)v, 
cu^ 5v 6 Ev TYJ stpY)(jLSVY] dYt(»)TdTY) {JLY)Tpo7c6Xst supicxc(jLSvo? dpxtspslx; )^StpOTO- 
vr^ai Scoxf ivot xat SYxaTacTYJcai eic' ouTati;. i^ 8s tij^; sicap^ta^ TauTY)? Tcspt- 
ooo<;, (Ik; €v tutc(i) icsptYpa^txa) Ixei ouTdx;. -^cpcSTov (jl^v ouv 'ExiBaupoq dpx<3t(a, 
■Q xaXou(jiivYj At|JLY)pd* (xsTa 8^ Taurr^v sict «iav •jcpoVovTt 6 Zdpa^* zposX06vTt 
5£ a:cb Zdpaxo<; icapd t^v OdXaTrav xaTiovTi [xtjjfJLr^] •♦) i^ Kuwaptccta* slTa vabq 
tiu d*Ytou As(i)vt8ou' (jLSTa ^k Tb tou df^ou Oeiov TSfJLSvo^, tc xaXo6(jLSVov *AcTpo<;' 
^•«•/apdvTt Bs x(ii>[JLY) T^ xaXou(jL£VY) KaccdviTlia' (JLeTa 8i Ta^TYjv dxipxsTai xat >) KposBpEuasai B. ^) eOiajji^voi? B. oXoi? ? ^) ef. toutov [i.($vov eTva{ te xai 
^iy^^*^** KdoT)? rieX. tov tti; xoiauTir)^ aYia)Tflb>j; apj^iepaTixcu; exxX. KpoVaT. alii edit. 
*) aTToXauovTa edit. *) oiaoopcoq R. f») Sic R., alii editores KuOoupfa?. "^ jcpoa- 
ilp^mi B. s) auT7)« Z. ») «dXia^jid ti B. 150 

dpYp^^xa SiafjLsvT), TcspticoiijTai oe xa 7:poGYcvr,c6|/.£va av, twv ck q>auAwv ta [Ji,£v 
-^pooivxa awootoTcopLr^at, xa Se oufxpTQaqxsva 5v BcaxcoXucovxai. TOtauTTjv ouv Korra 
voixou^ TYjv incep aurwv •rcixvTwv twv cTaupowfjYiaxwv iQfi.a)v |jLovacm;piu>v xoSoXcu 
^povTtSa xaTepaXofJiEV, exOeiJLSvot xaTa xoiWjV YvcifJLYjv xat auvoSixrjv SiaYvowiv lepbv 
Tojjwv, aTCOfatvcjjLSVov cuvwoa toT; lepotq v6fxot<; xal toT? wSe vpa<po[JLevo£<; xept 
vq^ dq To i^fC, dpiOTY)? Sioixr|(jeo)(; exaaTou OTaupo^riYioxou jJLOvacTripiou xai eu- 
vojjLio^ Twv aoxoujAevwv 6oiu>TaT(i>v icaTepwv xxi ttj^ cuvaT^^ avTiXT()*J;ec«)<; %a\ 
a|jLeoou TcpooTaotai; auTwv xapa t^<; xaO' Ti\idq tcu XpioTcu |xe*YaATj<; exxXYjota^y 
dvaveouvTe? Td -^iaXatYev^ TcaTptap/txi xal ouvoStxd auTwv otYtXXia 8<i)pedv xal 
eztxupouvTe? Sma^ Td OTOupoTnfjYtaxd ourdiv ^pov6|jLta eiq StrjvexYJ ouvTYJpYjotv ocuTb>v 
xai do^dXetov, (jlyj Seoixevd xoTe dvaveu)0£U><; xai eTTtxupcooeux;. xat {outo)] xat 
T:ept Tou ev ty) eTctoxo^ TaXavTtou xat AtauXeta; lepcu xai oe^aofjiiou jjiova- 
OTYjpiou Tou ootou xat Geof 6pou 7uaTpb<; YjfjLwv Aouxd, exixexXYjjjLevou tou ^Tript(i>Tcu * 
eveo-aVtoOYj ydp •JjSyj iqjjlTv ^aTptapxtxbv ouvoStxbv otYiXXtwBe^ Ypd|jL|jLa tou doc- 
StfjLOu ev TCaTpidpxat(; Neo^uTOu tou TcaXatou dico8eiXTix6v, oti to [JiovaoTYjptov 
TouTO |A€Td Tojv optwv, [xeTOxtwv, e^(i>xXYjoi(j)v xai evopiaxwv Tzomoim [JLsXXeiwv, 
d-scep eiot Tauxa* c dYio<; 6£6S(4)po;, yj UavaYia KaXa|At(I)Ttooa, to [ksxoyioy zlq 
Tov AiYiaXov, 6 dYto<; Ntx6Xaoq ev ^wfJpTot? P-^XP' "^^^ "AoTcpou 'OcTctTtou xal 
Tou dYtou FecopYiou ei<; to IleptP^Xtcv, to dXcovtov £i<; tyjv ^xXtPivtTCa, 6 5Ytc<; 
'HXia<;, Td ZeuYvd, ev cU wdp^ei c dYio<; A6avdoto<; xai -^ ppuoi; * [xeTd TouTa 
ev ToT^ xdTU) [xspsot 6 PaotXixb<; [xuXo^, ^ AXoYOJcaTYj[xia ei tyjv -t£vy5v, 6 5^10^; 
IIavTeX£Yj[x(ov, 6 dYio<; 'IlXia<;, Tb Tp6^iov AiOdpt, 6 o%otvo<;, to Maxpt AtOdpt, tc 
Maupov AtOdpt, to AvaToXixov, yj llavaYia IlaviTlJa [x£)rpt tou Kd^cu t^<; \\yia^^ 
b dYio; 1a)dvvr|q, iq MdoxXepa, YJ IlavaYia MepaXiT^a, 6 dYto; Ntx6Xao; eiq Ta 
Ka[^.7ctd, Yj navaYia tou Mupcu, 6 dYioq NtxoXao^ tyj; 21ux^<;, to MapuBdxi, ri 
Sdppa elq tou Mtl^ixa xat coa e[X7C£pt£/ovTai otxYj^xaTa, d[XT:eXia, xYj:cot, yjopd^ta^ 
[xeTd TcuT(i)v cuv xai [xeTa •jcdvTtov twv Xoiuwv xTYj[xdT(»)V xai d(ptep(i>[xdT(i)v ourcu 
uicdpxet oTaupoTiJYiov. et<; dvaxatvtov ouv toutcu Ypd<povTe<; Sid tou TcapovTC^: f|[X£Tepou 
TC^XTpiapxtxou xat ouvoStxou otYtXXi(iSou; ev [x£[xppdvat; -{pdikikoczoc d7C0fatv6[X£6a 
ouvo^txwc [X£Td Toiv ::ept Yjfxd; lepo^TdTtov dp/iep£o)v xai uic^pTiixo^v, twv ev drfit^ 
7cveu|xaTt dYaTCYjTciiv y;[x(i)v dofiXwov xal (7uXX£:T0upY(i)v, tva to pr^Oev t£pcv xai (je^i- 
0[xtcv [xovaoTYJptov TO £v TYJ STctoxoi^YJ TaXavTiou xat AtauXeiac tou coiou xat Oeo- 

®6p0U 7:aTpC<; YJ[XO)V AcUXd, £7ClX£xXr^jX£VCV TOU ^TY;pid)TOU, [XSTd Ttliv dvo)T£po) dlCYJptO- 

[xr,[x£VO)v 6pto)v, [X£Toyio)v, e^o^xAYjotwv xat evcptaxtSv ':cavTc(o)v [X£XXeto)v xat (xeTd 
TcivTo^v T(»)V Xoficdiv XTr<(xdTO)v xai icpaY^^^dTo^v xat d^tepoj^xdTo^v auTou, xtVYjT^jjv 151 

T£ xoLi axtvTQTWv, xwv T£ '^Btj SvTwv xai Twv £1^ STceiTa wpodY^VYjooiJLevwv av, O)^ 
dvataOsv xat e^ «PX^?, o^w xal ei? tov e^^^; SicavTa xpovov Oxdpxf) xat Xe- 
■YTjTat xat TCapa TcdvTwv YtifvwaxTiTai YjfxsTepov xaiptapxtxbv (jTauporr^Y^**^^? a8o6- 
>^TOv, axaTaiudTYjTOv xat oXo)^ dvevoxXiQTov icap' outivocoOv xpoo(i>xou tep(x)[j.evou 
-i^ Xatxou, [xvY2{j(,oveuoiJLevou ev auTw tou xavovtxou xarptapjftxou ov6[AaT05, l/oi 
X2t To xpcv6|JLtov xaToc xarptapxtxYjv (ptASTt|JLiav, £>cTe tov xaTot xatpou^ ev auT^ 
TTY^^H-svov ev TaT? eopTaffi|jLot(; Ti[t.ipaiq «popeTv ex' exxXYjma^ jjiavSuav xpoxeipiCo- 
(jLevov xat xaTeptTl^av. xal xpuiTov jxev uxdpxf) drrjXXayfjLevov xdoYj? e^^^tpX^^^l^S 
s^oyc^fl^ *at SeoxoTeta? • SeuTepov Se Xoyw uxoTa-pjq dxoBtBw xa6' gxaoTov eToq 
dxapatTYJTa)^ YP^^^^ Tpiaxoota ei^ to xotvcv t^^ xaO' YJ{jidq tou XptOTOu \keydkriq 
exxXriOto^ xat XajjL^dv^ e^u^^XYjTtxYjv dx63ei§tv aurou xoTa to O^oq Ttav exapxccov 
xai o&Tb)^ dvaXapbv to dpxdTov Y^papbv zr^q oTaupoxiJYiox^? ac^iaq xpov6iJi,iov xai 
xaX<i5^ Stotxou{jLevov xai {jLeXog y^i^otov tou xaO' i^(JLdq OYicoTdTOu xaTptapxtxou, 
dxaoToXtxou xat otxoufJLevtxou Opovou 6 ev auTO) xaTd xatpouc; i^youike^oq^ &oxep 
ol dpxtepst^, olkfa) xai auTO^ TP^?T2 dfjLeocoq xpb^ tyjv xaO' i^fJLd*; tou Xptorou 
(jLeYdXYjv exxXYjotav xai d^td)Tat T^q xpooY]xo6oY)^ uxepaoxtoecoc; ev TaTc ou|jL0ai- 
vouoat? yj^d.ai^ xal uxoOeoeot* TptTOv Sta^uXdTTwvTat xaTaYeYpaiA|iiva ev tw 8iw- 
ptdfJLevci) x(i)3txi vfiq exxXYjoTag dxavTa Td xn^fxaTa xat d^tepci^fjLOTa aurou xat Ta 
XpsY) xai To Tou TQYoufjLevou Svofia' TeTapTOV 5e to oiyiXXiov airrou iyr^ [jLeveiv 
dxapocTpexTCv xal dxapd^aTov, [jly; §e6fJLev6v xot6 a^toc^eijia&ta^ xal exixup(i)oe(i>^ 
exxXY)oiaoTix^{ • xefjLXTov (jLY)3et? tou Xoixou Yevr^Tat ev auTw t^y^^I*^^®? ^^^ TP^l*" 
IKOczo^ xGCTpiapxtxou xai ouvoStxou, dXX' exetSdv eXtavTat auTOv Y^(»)fJLY) xotVYJ ol 
auYXOtvoptoTat xoTepec;, TOTe dxooTeXY)Tai xap' auT^Sv xotvY) evuxoypa^o? xat ev- 
ofpdYicToq dva^opd xepi tyj^; ToiauTY)? exXoYYjq xpb? Tbv xaTd xatpou^ oixoufjLevtxbv 
xocTpidpXT)v xai oiiTO) ^C exxXY]otaoTtxou yP^I^P-^^^ dxoxaOiorcoTai b yJy^*^!^^^^ 
Tsi3 fJLOvaoTY)p{ou TOUTOu, oYjfjietoufjL^vou xai Tou 6v6fxaToq aurou iv tw pY)OevTt x^- 
Stxi, 6f eiX(i)v xaT' eTO^ e^axooteXXetv dxpi^Yj evux^Ypa^ov xai lvoa>pdYtOT0V xoTa- 
Ypa^iV T(3v Tcu Itoui; exefvcu fxovaoTYjptaxwv eto6S(i>v xai i^o^m* Ixtcv VJ o^paYi? 
Tou fxovaoTY)piou SiatpeOY) et<; TfXY^fxaTa Tsooapa xai y) (xev Xa^Y) xopoxaTaTeOst- 
(xsvr, OxdpxY) T(7) Y)Youfxev(j), Td Be Tsooapa Tfxi^fxaTa T^ooapot ouY>totvoptiTat^ 
xoTpdotv, exXeYCfASvct^ xotvw^ xapi xdvTtov tcSv ouYxotvoPiaTwv xaT^p(i>v ■ e^Bofxov 
ot extTSTpafXfxdvoi Td Tcooapa Tjxr^fxaTa xal tyjv Xa^Yjv [xyj iyjidct,^ dBetav xaO' 
eouTout; o^poYG^etv fxovaoTYjptaxdi; y^pe(dmi^oi.q ofxoXoYiac, dXX' exi xopcuoia Toiv 
xpoxpiTOTepo>v sv ToT^ ouYxoivopidTat^ uxoYpa^o[jLiv(i)v xdxeiv(*)v tB(atq X^P^^^? ^- 
06 (XY) xoTd Tcv etpr^fxevcv Tpoxov YSYp<3t[Jt[xevai xai eo^paYiofxevai c[xoXoYiat vop-i- 152 

^(ovrai ixTi Tou jJiovaoTTQpfou, aXX' Btai twv xot' iStav a^oYwarwov, xal sxsTvo: 
e? tBiwv dTCOTcXiQpcooi toc^ e[JLicepiexo[xdva<; ev Tai? Totaurati; 6|jLoXoY{ai(; xpYijJLortxx^ 
xoodTYjTa?, ouTot Se, SYjXaStj 6 i^-foujjievo? jJLSTot Toiv Teocapwv twv e'^tTeTpot{Ji(j.evb>v 
Ta tSj; ff^paYiSo? T{i.i{(JLaTa, S^^at Tcaoav wXyjpeSouotOTYjTa tyj? exxXvjoCaq eTciTtjJLav, 
9a>9poviCeiv [xat] dTCO^iXXetv ex tij^ [jlovyj^ tou^ dTaxTouvTa^ xat tou^ exveupoOvio^ 
Tou^ lJt.eTep)roiJievou^ to SOXov tyj^ doxY^oeax; xat jjly] icetOo{JLevou{, TeXeuToiov 8ta 
xotv^^ auTwv dvafopdq dvafifeXXetv tyj exxXYjcta* o^Soov {XYj^elq tou fjLOvacrwTjpi^^t» 
TOUTOU SuvYjTat Tou Xoticou ico)XeTv (JLOvaorriptaxbv u7cooTaTt>tbv dveu tyj? vo(jli|jlc'^ 
etSi^oeux; tou xoTd x^ipbv otxoujjLSVtxou icoTptdpxou, et |ay] (jlovov Td^ xor' etqc 
emxapicCa^ xal Td Y^wi^i^jLara xat Td (jLOvaoTYjptaxd Opefx^jLOTa 8td Td^ dvaYxatac 
auTou xptia^' evvaTov ^icetBdv ev xp&ici yj^ipo^ioylaq Y^vwvTat, 1^^^^^ dSetav ^cpca- 
xaXeTv et^ to oTaupo7CY]YWx,bv iq(jlwv touto (jLOvaon^ptov, Sv dv ^ouXwvrat Ttov 
dpxtepe(A>v, tpipovTa 2ffP«fov dSetav ^aTptapxixYjv xat ouvo5txY)V eTci tw exTeXetv 
auTYjv (jLBTd TcdoYjq TYjq xavovtXYjq ^apaTYjpi^oeox; • Sexarov Be xat TeXeuTaTov, bfs,i- 
Xouatv 01 ev auTw ouvaoxou(xevot xarepeq ^uXdTTeiv Td ev tw icapcvTi ["fpd(JL(jLaTi] 
exTeOevTa d^capdTpexTa xat dicapd^aTa 8td ^cavTOi; xat -jceiOeoOat t^ xard xatpcu^ 
i^You{JLev(p xai Std^etv ae(jLvu)^, eipYjvtx(Ji>q xat d(jLS(JLicTb)q xaTa Tbv tutcov tou (JLOva- 
8txou e7caYYeX{jLaT0?, d^iopwvTeq icp6<; tyjv xoo(jLi6TY)Ta auTou xai tyjv xard Oebv 
8taY(«>7Yjv xat icoXtTe{av xat icpb^ tyjv ^eXiiWiv xat au^otv tou tepou •fiyJa^ tcjtou 
oTaupo^YjYtaxou (JLOvaoTYjpCou, e7c6(JLevot tco Oeo^tXeT oxoxo) t^^ exxXr^otaq tyj^ 
dfpOYCvcix; xpovoouoYjq icept tyj^ euoTaOeia; T(a)v u7coxei{jLev(i)v auTYj OTOupciCYjYtaxcov 
tepd^v (jLovaoTYjp{(i>v xat ev TaT^ lepatq dxoXouOtat^ StafuXdrcetv tyjv dp^a^av 3ta- 
TUTCtoctv dicapdTpewTOV 5oTt? 8e xat oocoTo^; twv }^ptffTiav(ov, tep(i){JL£vo^ yJ Xaixb»; 
6icotaoouv Ti^etoq xat ^aO(JLOu, ToX(JLY^oet Tcapa^Yjvat 6ic(ji)oouv Td ev t(i) icapcvii 
vo(JL{[jL(i)q xat xavovtxo)^ dTco^avOevTa xai dvaTp^<{/Yj Tt t(«>v dv(«)Tep(ji) xaTaveYpa^JL- 
(Aev(i)v, 6 TotouToq d9(i)pio{JLevo^ eir^ xat xaTYjpafjLevo^ xat oLOJj^/jijipTiio^ xal \uxx 
OdvoTOv dXuTO^ xat icdoat^ Tat^ icacptxaTi; xal ouvoBtxaiq dpaT^ uTceuOuvot; xal 
uTcoStxo^ xai ^voxo? t(J) attovto) icupt T>j<; YeevvYj;. oOev ei^ ev$ei§tv xai SiYjvex^ 
TYjv dc^dXetav eY^veTo xat Tb icapbv T^{jL€Tepcv icaTptapjrtxbv ouvoStxbv aiYiXXidiSs? 
ev (JL£{JL^pdvat^ '>(pd[L[ka^ xoTaoTpu^Oev xdv to) lepuy x(i)Stxt t^^ (jLcYdXYj^ exxXY;ota^ 
TO) eic* auTO) to6t(i) StoptoOevTt, xai eBcOYj eiq tc pr,Oev (jLovacTT^iptov ev eTei ao)- 
Tr|p{(i) 5ftXtOffT(i exTaxootcoTO) evvevr,xcoTO) 6^86(1) xaTa (JLYjva lavou- 
dptov €ictve{JLi^joeo>^ icpojTrj^ f. 

t rpYjYoptOi;, eXeo) Oeou dpxteTctoxoico? Ko^vcyTavTtvouTcoXew;, 
Nea^ T(i(JLYj5, xat oixou(xevtxb^ izaxpidpy^r^^ f. 153 

f *0 'Efsoou SajjLOUTfJX f. f *0 Aepxuv M(xv.ipioq f- 

t 'O t *^ 6ea(TaXovix,Yj? repfxavoq t* 

f 'O Kul^txou l(i>ay.e{fx i. t *^ Hpouar^c; "AvOijjLOi; t- 

t 'O NtxoiATiSeiaq *AOavaato<; t- t *^ Neoxataapeiac; 'Haata? t- 

t 'O N'ixa(a(; KaXXivtxoq t- t *^ AaptcaY;? Ai6vuao<; t- 

t 'O 'AYxupa? (?) rswpYto? t- 

Archet. memhraneum, doc. habet huUam plumbeam cum imagine TVJ^ Ilava^Yta^. 
Uocumenta nobis humanissime cancessit amicus vir Geor^us Cremus^ Athenia. Sub- 
scriptiones lectu difficillimae sunt. VII. 

Diplomata et acta ecelesiae et civitatis Monembasiensis. 

I. 6792—1284, mensc augusto, ind. XII. 

Imperator Androniais II, Palaeologus civibus Moncmbasiae cotifirmat possessiones 

et eocemptiones ds concessas a Michaele Falaeologo. 

XpudO^ouXXov Tij^; x^P^? Moveixpaaiaq. 

f Oux ^v apa xai vqv vfiq Movcfxpacna^ zoXiv twv €x toO ^P^^vou pisTvat 
TO Tuapaxov a-jueipaTov, ou$' ext tcov auTwv eoTavai, twv oXawv TcavTcov ^e^ajxevwv 
[ji^TapoXt)v xai -^e^xjOLiLivbiv^ vriq toutou TraXivorpoyou xivijaew; {AevTot ye ouce 
TY)^ auTOu TcavTaTiaaiv ?5<*> Y^T^''^'^'^^ (puaeio;, dXX' oncTeTai xai TauTT)?, <I>5 xai 
^ovTwv, |i.eTapoXT) xp^^o^? 7:pcT£pov ^Stj ouxvot; xat xiveiTat TCXYiv tyjv iifcq Ta 
Xetpo) xtvYjaiv, w^ [ayj w^eXe ■ Xa^ji^rpd '^hp ouaa tc icptv xat TcoXXoti; euOtjvouiJLevY; 
Totq dYaOcT? uwb Td T(i>[ji.a{o)v axi^irTpa T^q euSatfxovia? dTceXauev, dXX' 6 XP^'^^?; 
waTcep oux eveYxibv TYjptjaat tyjv icepisdvetav ^), TYjq [ji.ev [twvJ T(«){jLat(i)v xauTr^v 
dicoaxdaai 5"fvti) /etpo^, BouXeiaq 8e ^epoi^v iTaXtx^q l^u^bv auTYj raTiOYjaiv, ev- 
TeuOev xai icdv cjxou vfiq 7c6Xe(«){; to XajXTCpbv aTcoaPevvuat xai tyjv ovt(»)^2) TcptoYjv 
xaXXiaTYjv ev uoXeatv |xeTd ^pa/u tcoXXou tou aioxou^; e|ii.TCi7cXYjatv. dXX' cux. 
Yjv d<; TeXoq tou<; auTYJq TcoXtTa^; outo) TTjq tcSv Tpoiro^v xpTQCTonjTO^; eyovTac, 
ouTCi) cuxvoT^ xexoa{XYj(X6vou(; ToTq dvaOoT^; •:ceptC(pOYJvat 'jcapd Oeou xai ttjv TaXai- 
:c(j)piav ^epetv e-^ci icdvu jxaxpov. oQxouv ouSe Oeiaq d|xotpouatv eTrtoxoxf^q, dXX' 
e^popa xai TcdXiv TXeiav e::' auTouq 6 icdvTa ecjopcliv o©OaX{xb<; xai xriq jxev aWo' 
Yevou? auTixa ouXSeia;; BexovTai tyjv dTcaXXaYi^v, Tcpbt; Se tyjv wpoTspav^) exeivYjv 
euOu(; euBatjxoviav avax(i)pouai xal repi^dvetav uTcb *P(i)(xa(ct(; auOi(; xal tyj tout(j)v 
dp/YJ TeXeTv d)^ -icpoir^v eTCcUTuxY^aavTe^;. CTe Syj Tcpoi; dXXoi<; twv dyaOwv (cuB' 
ogok; pa5iov dptOfxeTv) xai /puoojiiouXXcu eTci TcTsSe Tuyxdvouat icapd tcu dot5'|xo'j 
PaaiXeo)^ tou auOevTOu xai ^aTpbc 'o-jC [iaaiXeiaq jxcu, T(p t£ OTjXaSYj e^xcuaocta: J) £7:19. cod. otZach. ^) oCnw cod. et Zach. L(3ctiouom ovuu; proposriiit Millcr. 
3) Tzph cod. ot Zach. 156 

iiizrfq xxi e\ex)hipi(xq axoXauetv auxol»^ tmli wavTa xa Tcpoffovra YO^i^^oOev aurot^ 
2V(dT£pa xsxrviaOat teXou^; xal ^apou<; OTCotouSn^ttvo^ xal xo{X(i.epx{ou x^P^^ 
oxaTa^ifjn^TOuq T6TY;p^c6a». uavTobcaffiv, eo)* alc 5v TcoieTv sOeXtovi i:paYli.aTe{ai^ 
ev Tij eipr,{jLSvy} xoXet Trj^ MovsjjLpajia^. oOev, eiceiSYj xal vuv uicep to6tci)v Tuxetv 
eqr|TiQaavTO xal /puco^cuXXou vfi^ (i^aatXeiaq |jlou, euiJLSVo)^ ts aYav xai exoi[Utiq 
Tfi TOtouTtj owTiiiv zapaxXT(5aci ouvveucaaa tsv icapovTa Taurr^^ Tzpoq outou^ eict- 
.^pa^suet xpuco^ouXXov Xoyov, 6i' ou Tcpocracaet xat Siopil^eTat e^coTToXa^etv xat 
£^ To e^ii? Tou<; oiiciiiTopac; ttj<; ToiauT»]? icoXeox; MovejJLPacia? vqq upoaouoTj*; 
2uTci^ V^^yjpi 'cou vOv TotauTt]<; e^xouaoia^ Te xai dvevoxXT^ota^ xat StaTTjpeToOai 
{jiev xi Te yovtxa xat uxooTaTixa auTd>v dStiaetGTa xdvTrj xat eXeuOepa xat icovrb^ 
itipouq xai TeXouq dvfa^Tspo, dicep eupiaxovTat xexTYjfxevot (jLeTa tyj^ TOtauTY}^ sXeu- 
Oepia^; {JLe/pt T^q a/j[ji.epov^ otafjLSveiv de outcu^ xat d^b vf^q tou xo(JL|jLepxtou 
cc3su>q dxaTa^TQTTJTou^ Te xal dvevoxXiJTou^ TcavTdicaatv, if di<; dv SyiXovoti Tcot- 
(ovTat xpaY|Ji>aTe{at(; ev rv) ToiauTY] xoXet ty)^ McvefJL^aata^ * ^ouXeTat y<^P ^ 
HaatXeia p.cu TcXe^a^ dicoXoueiv auTcuc oncavTa^ Tf^^ eict Tourotq eXeuOepia^ xat 
iveasb)^ ty] sfjL^aveia tcu xapcvTO^ xpoao^oi^/CKoyi Xoyou t^^ ^aatXe^oq (jlou xai 
;jLT) euptaxetv uitep tcut(i>v tyjv ciav5i^Ttva StevoxXrjatv xat auiJijTYjatv. eut toutw 
T^p "fSYOvwi; xai 6 Tcapcbv /pua6PouXXo<; Xoy©? tJj? paaiXeta? (xou eicexopTJYi^OY) 
xat ezePpa^euOY; auroT; xaTa p.Y3va aufouaTov Tij? vuv Tpsxo6aTj^ i^' iv8. 
Tou <^ e-jcTaxoatoaTou evevYjxcaTOu ^' eTou^, ev 2) xat to iQ|jL6Tepov euasPs; 
xat OeoicpcPXYjTOV uiceoYjiJLT^vaTo xpdTO? f. 

t 'AvBpcvtxoq ev XptaTo) tw Oew wtaTO^ ^aatXeu? xat auTo- 
xpdTU)p T(i)(jLat(i)v Aouxac "Xy^^eXGt; Ko[jLVT|Vbq 6 lIaXatoX6YO<; f. 

Edidit E. MUlv.r in catalogo Mss. graec. bibliothecae Scorialemis p. 59 et 
Zaehariae, Jus graeco rom. III. p. 605. II. 6801 — 1293, mense iunio, ind. VI. 

Imp(rrat<rr Andronicus II. metropoUtac Monembasiae conce.dit dignitatvm exarchi 
totiu» PeloiHynnesi confirmaUpie jura, privUegia et j^ossessiones ecclesiae. 

t Kdv £t jjltJ-jc^o 'jcpcTepcv sc-Oyj -jcXcTjia Byj icapaTcXT^iaia -^vtia^ai paaiXeuat t6 
/•3f'. aXXc.c;, xal ou/ ^ttov fjfJLTv, xal vc(jL'.GOy;vai toj Xci^coj yiYveaOai, W(i)c dv lat*); 
^< 7i vjv auTYj zapcJGd t£ xal '^cpoTiOsti^.svr^ tyj paatXsia |xou 'rcpd^i; e^eupe tov 
'-'.ci/Tcu xaXcu TUuCv • ijxeXet xal £9' saurfj x£i(jl£vcv dv ^^ jJLdXXcv epeTv, Bt' 156 

eauTtjv^) sxatviae icdvTO)^, «PX^^ ^^^ Xajovxa x,aXX{oTYjv TCpb<; xbv e^ij^ exetTs 
5^p6vov evepfij^) SetxvuaOaf outo) ttoXu -rcavToOev e^ei to TceTOov a&nf) xal xor- 
avaYxd^ov euXoYOV to ^kp Btj xaTa ty;v lleXoacowTjffov TCept(ivujji.ov aoru Movejji- 
Pag(a<; eort |jl€v (5)^ dXrjOo)? twv x.aT' auTYjv 5y; TcivTwv ^) {xaxf (i> wpoexov xa» 
Ta ?cp(i)Ta 8y) oatpo)^ aicdvT(«)v ^epoixevov, (b? [jLY)Seva |JLTjSevi tiSv Tauryj ye a>^X(i)v 
oXXy) -jcdvTCi^v 7cd*/TY) xaXXtGTtov eTctSYJXd); evapiO[jLiov xat |jly) tcoXXwv XeiTcecOai 
^u-^ojpouv ■*) • veov [jLev eictetxcj^; 5vo[JLa xat xXeo(; xat ou x6pp(«)0ev twv c-jctaOev 
^p6v(i)v ^xov, [L\jpiaq 8e 5|jl(»)(; xat 7ca[X|xii5xei(; Td(; eu^Y^iJLta*; ^) xai 'Jcavca/oO -tcojjl- 
Tceuov, (!>(; ei ti **) xal dXXo T(JI)V eTct^avtov xat 7cept865(*)v dxouetv, oux eTct iJLovriC 
TYj^ ^aotXtx^q il^^eikonaq t^i; ^^[JLeTepaq, dXXd xai (r/^sZh^f TYJq dXXoTpia^; dtTcdoY);. 
xat Y^p ^^ 'c<^ '^^ dXXa xoo|jLei to doTu, xai Oeoed)^ euxatpta xal xpc; dj^aXetx^ 
epu[xv6TY)5 xat tcXtjOo? [jLdXtoTa otxrjTOptov xat 'icoXuoXPta xai xoXtTeta^ euYeveia 
xat Texv(j)v dox.i(5oeiq xat dYopd; 8at];iXeia TcdvTtov Tcdoa, eue[JL7cop(»)TaT6v xe e: cr^ 
Tt xat dXXo [JLdXtora icpbc; dicavTa icXoOv xai OaXdooY)^ dicavta [jLepY) Oeffeco^") 
eu cxov* xat TOtvuv icoXu to t<*)V oixouvTtov evTauOa ixavoTcXoov xat OaXaTTOupY*^^? 
p(A)[jLaXai6TT|(; Te xat <pp6vY)[Aa BpaoTixov Te xat e^jL-jcpdxTov xat (to xdXXtoiov t(i)v 
dXXu)v) [jLdXiOTa yj icpb<; Tr)v ^aotXetav [jlou evepY6<; ts xat aTpexTO^ •jcavTabcaoiv 
euvota xat y) xpbq to •^vtoq dva^opd Te xal xotvtuvia icdvT(»)v dvdX(i)TO^ xatptuv 
Te xat TcpaY[JL(XT(i)v, eu Te xat dXXto^; ex6vTa)v, ev tcoXXoT^ 'J55y) twv ^poXagsvTcov 
)rp6v(«)v TY)v -jceTpflEV Souoa xal to -jcioTbv xaOdza^ doetorov eYY^wfJi^vYj ^), xat Ta 
[jLev Tou doTeo^. (j)(; ev 6XtY0t(;, cuto), (peuYOVTt tw X6yo) Tb [jly)X0(;. ^uXXaYXdvei -^j 
8' eTi xai toOto vuv eTvat Oau[xdoiov otov, oTt ty)? xxt' oturb icdvTb)^ dYttoTdTTi; 
exxXY)oia? ^^) icot[XY)v*^) (ipTto)? xdvV dptoTo;, tcoXu; toi^ xoTd Oebv ex veou :cdvu 
Tot xai elq Y^pa^; y^oy) PaOu^^) touto, vuv Y)5r^ xa[i.dTot? eYxapTepY^oa^ xal xaTa- 
xexoo[JLY)[JLevoc ei(; dxpov t^(; [jLOVT)pou(; ^^^ auTY)^ &tocY)<;, dTpeircti)? £'.<;***) Toaoiho t^; 
e5 dpxY)? evoTdoe(«)^ xai TcavTaxaotv dvevBoTox;, xai &07cep et ti^ veo^ Oep^jLto;; **') 
dicTotTO, xai [jly) icapd tooouto 'jcpoxfd'»^; '^t >tai TCpoY)vuxo)q xai [Jtev '*») icXeTorcv 
Soov uTcb vfi<; o'jTU) •/P®^^®'^ ^*' ^oXuerou; xai ^taiou 0(p68pa xaTa tov OsTov *) laytii; Z. ') 69' lauTfjt x£x{vir)XEV Sv ?) u. evapyto^ 5i' laui^; B. ') tauTijv B. 
*) iwv TauTT] y£ aXXcov XefTCEoOai f. Z. reliqua oniisit. *). O£0|x£vov xai 7ca{i.[i.^xou; t^; 
Euy. Fl. B. ^) et»] B. "^) O^as B. ^) xaO^xjcep aXXoiE EYvwajjL^vij Z. R. xaOoiza^ 
aayaXe^ 6Yyuou[JL^v») B. ^) ^yXXayyavovTa touto B. ^^) tt] . . . ayiojTaTTj exxXTjafa Fl. 
") deest Z. R. >2) i^ y7)pa; f^o . . . Z. R. iioTj B. »3) ixaxap^a? Z. R. B. »*) U 
Z. **) vTjb; lepa^ addit B. *®) xal jxy) ::apa xal jxf,v icXeTarov R. Z. xai . . . 
7capd$oSov B. 157 

Xsvov^) ^eoi>a£(i)<;2) xal aojpiaTixTi^ ^oicavi^aeu)^ xat i:poaTaXatic<i)p{aq a^aor^^ 
£'/r|OXrjx<li)^ xal c^6lpa exTerrjYjjievo? ^) ou xw x^pa {aoXXov •!) xoT^ ^e Toiourst? 
-cvot^, £Ti OaufJiaaTw? epiiJLevei xat ^taxapTspei ttjv e? apx^? dxXtvi} "^(iiJLTQv, xat 
uknzep vuv {jidfXXov ewetYOfjLevo^ xat arcouSfltliwv JtjXo^ eortv, aXX' ou^r o)? dJv •JSByj 
TSOT^iTo irpoXa0(i)v xat xaTaoTa^*) ffir^ w(i>? aofaXw?*) ev Xt[jiivt xat '^aX-fi^tri' 
xfjLeXet xai vr,q xepi to flrfaObv ToaauTT)^ e^eox; xat 9f6hpa iwc' diA^oTv, tou Te 
rav;£(jLVou TouBe Y^p(i><;, (i)^ eipiQTat, xat Th>v ToaouT(i)v xa|JLoeT(i>v xa2 doxiQTtxJov 
':cp(ir:(»)v xb a(i>{jLa xoTaxajjLWToiJLevo^, oux Iwei6' 5|jl(«>? xdfJLTCTcTat ^) t7)V xaXXCoTiQV 

-auTTjV vv(i>l*^^) ®^^^ X*^? ^*^^ &P^^ **• f<«*^ t6v()i>v oux 6v8(B(i)aiv, ou3^ vi- 

xrcai To fpovYjfJia, dXXd Tb |jl^v awjxa i^TTTfiTat ffifi^ xal vwTa StS(i)a( t6 xai 

TpeiceTai exl Toao6T(i)v twv TupoXaPovTwv xal ff6v(i)v xat xp^vwv, 6 XoYtajJLO? 

ce dT^TnQTO^ x6pov oux 1^^^^ ouSexo) twv xaX(ov d^toi, oTa B^ ewt icdvT(»)v 

YiYveToi, xat fjL6vov Tbv exl To6Tot<; epov dSorcdvYjT^v Te xat xavTccTcaatv dxd- 

jjLOTov Te xal dveictcrpofov oieTat 8eTv elvai. Taur' dpa xat ToaauTiQV xat eicl 

Toac6Toi<; ^Syj toT^ iTeat cuXXe^dfiLevo? tyjv icveufjLaTiXTiJv, <i><; 6<prjv, xaTdaToaiv 

xal 7:poetXir]9(t)^ o&Cd) icdvu Toi x6pp(i> xal xaTaxepdva^ eu (jLdXa TeXeatoup^bv 

Tcu ^tou TY}v xp60eaiv da^aXo)^ Te xat '^e^tmSiq^ ^ xai tou ^(ou TouSe xat 

'f,^ 6»4rtjXi}^ TauTTjat 7cat8e(a? 7capd8etY[JLa xat tuxo? ^W^^o^; iceptTcoXeTv, (5)^ 

iXriOwq ^k xat elvat xai toT? tcoXXoTi; urcetXTjfOat oux dYaxd tou Xoirou. b 5e 

sti -jravrb^ ev toT^ auToTq e/et, xat 6a7cep ol xXeiou^ xal PeXT(ou<; [jl6v ouv twv 

£tcaY(o*fT^ Xp(i)(jL^v(i)v vuv eTvat Syj xat x^s^ "^olI xp^TptTa') xat (xurbq det icapa- 

cxsudt^eTat, xai eotxev (atTKep dYwvt^opLevo) xat ScBt^Tt xat icpocBpajjLsTv ^) oxou- 

co^ovTt, xaTaYUjJLVol^oiJLevo; Tbv dxavTa yj^^^io^ xai xaTaTp^/tov dx^pavca, xd{JLV(x>v 

ib ch>{jLa xcvoi^ dvevScTot<; dctTiat^ Te xai d-^puxv^at^ xai CTdaeat cuvT6vot^ xai 

tivt Twv eiOta|jL^V(i>v xat xaXXtaT(»)v dYi«)V(i)v ouj xat vo|x(|jl(05 ^), (jloXXov Se xai 

^Xcov ij Tio)^ vo|x(^eTai toT<; xaX(0(; i^pYiJLevotq xai xepi Tbv xv6U|jLaTtxbv §p6|jLov 

ixixdl^ooaiv auTb^ iTt xd) xai vuv exi Toao6T(i>v twv eTwv xaTaTetv6|JLevoq. xat {jlyjv 

vxi Ta>vXa xaTd to •!jOo<; dxavra tou Oau|ji.aa(ou TouBe xot|JLdvoq dvaXo^^T Te xai 

^ujjiflaivet xpb^ TauTd t£ xai i:pb^ ikXrika^ otov tq tyj^: dYdxr^<; xpb^ dxavTa; eXeu- 

^eptoTr^^, Tb d6pYYjT0v Oau|jLflEctov otov, Tb ^i^XotxTOv, ii ttj; ^^^y/r^q ^aki/irt], Tb |jlt^t6 

AOYtc|jLoT<; |jLi^T6 X6Y0t<; ijli^t' oiecOat |jLi^Te X^Yetv xepi 6Ttouv ^Xaupov ouBdv, dXXd 

"£pi xd'/T(i)v xai po6Xec0at xai SoxeTv xai XeYetv xdvT' dYaOd, h. twv otxot Oyj- >) xoToc tbv 0. X. (lesunt R. Z. ^) piafa; B. ^) 9ti>[j.. BaTC. xai Tcpb; Sravxa 
novov xot (loj^Oov a^^Spa Z. xai icpb; xai R. *) xaTaaTfJvai Z. R. *) aa^aXet Z. 
^) xi|iK£Tai Z. "f) jspb Tp{T7); R. «) izpoa^. R. Z. B. ^) vo|i{|ji<i)v Fl. B. 158 

caupwv, 0)^ Soixe ^), zo xtaTov e^ovra • xal TaXX' OfxoO xaOoXou cuveXav, feavra, 
u)? 2) ixeYtcJTY)? 6vT(i)? exxXrjG^ac; xal 7uoXu0peii.|i.ovo? dpx^^P^'^ ^' 7uot|jLevt 3ei, icxt 
eoTtv ipY*^^^^*^®^ ^P"^^ ^*^ a^oSpa cjxfltvtov evt ^uXXa/eTv, (oawep e-' auxw ct; 
wpoSi^Xw^, xept ou vuv 6 Xoyo? eoTfv xat fjLiqxuvetv, w? lotxev, ou 3et xepatTspco, 
xXy)v 5x6p (Sv(i)Oev 6 X6yo? Suvewpajxevo^; dxe^i^vaTO. TocauTa Stj Ta Te tou dvBpb? 
xoTa Oebv euSo%t(Ai^[AaTa xai to ttj? xoXtTe(a? xat tou ^{ou xept^av^i; >uxt {«rep- 
Y]p(A^vov xat oxeSbv dxapctiAtXXov. xai tou ye vfiq ux' auTOV exxXrjaia^ aoTeo^ aiiOtc 
Ta xpoaovTa xavToTa %akdj woTe x(2v piova 5v;t' tad)? xivijaat TauTa t^^v gaatAeiov 
jjLOu i:po^ TO pLeTajcoiYjaat xat xpoPtPdaat tyjv TOtauTYjv ux' auTOV dYHOTdTTjV ex- 
xXY)a(av et(; xpe^TTU) Tivd xal u^XoTepav xoTdaTaatv xat d^tav xal poOtxbv («cep- 
xei|jL6V0V, xdv 6? 3) jjLTJxo) xp^Tepov, a)? eipYjTat, TotauTa xapoxXT^ata xat ^sr(ivr;^o 
xat vev6|JLtaT0 YiY^soOat. xat TauTTao)?, ^xep I^yjv, txa^/o)^ dv eT/ev d^opiJL/iV ts 
Souvat xat uxo^Yjvat Tbv iv TOUTot^; tuxov xat vojjlov, 8 ^YjTa xat xapoxXY^ata 
dTTa ictix; eTepa xpoTepov, (b< eotxe, xat eipYaoTat xai tyjv h Tourot? oLp/Tfy 
3e8(i)xev. exel Ik 5 Te xepl ■zalnm ^aaiXeto? v6|jlo<; xpoXaP(ov, ux; I^yjv, exaipet 
xai 8{B(i>at xal auTd 8^ TauO'*), dxep erptjTat, a^oBpa^xiveT, cvv 06(7) ^'eipT^cOcD, 
xat Tb TYJ? T^fxeTepa? PactXeCa; ^tXoxaXov Tb xXeiorov ev tout^o jxdXicTa ouvaCpeTat. 
xal T^ xept Td xdXXtara xat Oeo^tX^J twv epY^ov yji^ni tou Oeou xat xpo^JLi^Oeta ^) 
TauTY)<; cuvetBeTv Td J^ovTa xat PouXeucat xat xpoOufjiCa Te xat cxouSy) {JLdXa 
evepYO^^) exTeX^aat Te xal xepdvat. ex xdvT(»)v aipa, tout(i)v to xatvCaat ti*) 
%^^ TO xpetTTOv xat xpoPtPdcai Td tyj<; TOtauTYjq dYt(i)TdTY)(; exxXr|Cia<; Move|JL- 
^aa(a? eBoxtjJLdcOY) tyj 3actXe(a jjlou. xat TOtvuv cpOdvet [i.h iiSYj xp6Tepov xpo- 
Oecxtcaaa xal paO(JL6v Tiva twv ui|/Y)XoT€p(i)v Ixetv t(zuty)v 8y) ty)v dYi(»)Tdr/jv jjLr^- 
Tp6xoXtv xat t6xov Ttvd exxXYjciaq eTepac; xat Td^tv xpoecPeciJiivrj? xai (bcxepei 
xap6X0o6oY)^, ou (jly)v dXXd xat (jteYtcTri^ evopia^^) e^apxiav Te xat extcxoxd^; 
dvaX^Yd)? StaTa5a(jL^*/Y) t6 xai xpocY^xovTux;. exl Se auTd §yj Taura xat y^p\jco- 
3ouXX<j) Pe^atd^O^vat xai to xtcrbv XafeTv xai (ZTpexTov e^Yjn^ccrco 6 dv(i)Tep(ii) etpr<- 
(jL^vo^ l6p(oTaT0? T^q Totaurr,? dYt(»)TdTYj<; exxXr,cta^ dpyiepeu^*^) eTo((jL(i>; t£ yj 
PaciXeta (xou xat Td tyjc; TOiaurY)<; atTKJcet»)^ xpoceSe^aTO xat xpb? xepa^ dvaYcTv 
iQu86xY)ae. xat toivuv Tbv xapovTa xpucopouXXov Xoyov auTYjq*") dxoXuei, 5t- cO 
xal po6X6Tai cuv Oew xai euSoxeT xai Oeoxiijei, tov Te, ox; eipYjTai, vuv xpotcrd- ^) auTOu om. to^ loixe R. Z. cug aXrjOo); B. ^) wv Z. ') il deest R. B. Z. 
*) Tauta Z. *) 7:po(i.T]0c(a C. ^) evEpyrfv R. An Evgpyws ? '') ts B. ^) (iiy^cmjv 
ivopfav Pandora. °) ap^^iepaTixco; i:poV9T(X(jL£voc alii editorcs, apnd qnos deest 8equen.s 
iTo{(A(o$ Y£. loj fliOx^^ z., B. pro auTTJ? habet to ye. vuv. 1B9 

{jLcvcv a^i£pGciit.Ci^ !?]<; TOiauTY)<; iynsixdcvr^i; jxtiTporcoXea)^ Mov£|i.paaia? xal tou^ 
xa6£^^ xbv owTijq BtaSe^ojJiivou^ 0p6vov sTcaxoXauetv ttj^ avijxoOoY)^ tw tou L(8tj? 
Opsvw T((jii]q 6v ^oai, xaOeSpat? te BY)Xa5T| xal irpoeXeuaeaC^) ts xal craceai, 
Ypo^i^; xe xat okioq zov; iU[uoi^^) ip^oi^ dpxiepaTixoi^ xal XetToupfilAacjtv ScKam' 
oopiW $6 xal aoxxov ev Tat<; Oe{at<; lepoireXeoTiat^, 6|jLot<i>^ ik xat St^otfA^icouXov, 
xal dbwXcii>^ 'KivTa Ta exeCviQ^ 7rpov6{Ata xat Sixata ix^vf' ^^PX^^ '^ ^^^ ^'^^^ ^^^ 
Ki^ea^i Tov rqq TotauTY}^ iY^^'^^'^i^ exxXv^aCa^ dpxtepaTixo)^ irpot9Ti(ievov xal 
xioY;^ Btj TYJ^ IleXoicovvi^aou 3) xai tyj<; evTeuOev Ti|Jt^<; wpocrawoXauovra^), ^ 8y) 
xal Tou; oXXocq eiOtciTai twv lepioTdTcov dp/tepetov TOt<; iQ^tu>{Jifvo(^ Bia^^pwv*) e^- 
Tp^euetv Oe(juzT(i)v Te xat /(i)p<ijv. (oaa^TU)^ S^ npb^ toi^ dXXoi^ xal touto Oe- 
ra^et xat ic<xpaxeXe6eTat, i:<ivTa<; BYjXaB)) tou^ \tK outov 61ciox6jcou^ Iv Te y^[uh^ 
X2t Ypo^at^ icavtrYtcj^oTOV icpoaa^opeuetv [Te] xai 6vo{juxi^ea0ai, auTbv ^k tcdXcv 
vf Tou; GY]{i.ei(0(xaa't xat Ypd(X{i.aatv tv8tXTta>va e|jifa{vetv Tcpb^ outou^ xat iQpo^ 
Z2Z0N tJjv outou exotpxiav dvO' eT^pa? uwoari^jidvaedi)^. exet 8^ I^Oaaav wpoore- 
O^vat wpOTepov Tij Tota6TY) dc^imdcTf^ {jiY)Tpo7c6Xet xal eictaxoTcai auTat^ ilj tyj^ Kuvou- 
pta? <»), if, Tou *1EXou^, ii tyj? MafvYj^ xat tq tou T^ovto^ xal i% tou Ze(xevou, 
xpOG^e^atoi (xev icpoY)fou{xev(i)^ xai icpoae8pd2^et ') TauTO^ auTi) xal 3td tou icap- 
3r:o<; xpuaopouXXou X670U auTijq^) y) ^aatXeta (jlou, xal Oeaic{|j6t xai StaTdTceTat 
xal et^ Tb e^Y)^ ^^ auTY)v elvat, xaOu)^ €up{axovTai {JL^xP^ ^*'^ ^^^ '^^ ^^''- ^*^' 
;jL£vTot 3t' auTOu 8y) toutou to 9tX6Ti[jLov TCpoaeTca65ouad Te Ta6TY) xat icpoa6ictTe{- 
vouaa euBoxei xat •jcapaxeXeueTat u::' auTY)v eTvat xat eTepa^ eictaxoicd^ TauTaq* 

TJYOyV TijV Tij^ KopCdVY)^, TY)V Tljq MeO(ii)VY)^ Xat TY)V TYJ(; 'AvBpOUOY)? Xal U1C0- 

xsujOat 6{jLct(i)<; xat TauTa^ ty) auTY) d-yttoTdTY) 6xxXr<at<x tyj^ Move^JL^aa^a?, (b^ 
xal T<3tc; dXXa<;, (5)<; dpa {ji.Y)TpoTc6Xet auTwv xat ^i/^s.aQai siq dp/tepet^ eauTwv, 
z\tq 5v 6 ev TY) etpY){jievY) (xyiundvfi {XY)Tpox6X6i 6uptaxc{xevo<; dpx^epeu^ /etpoTO- 
'/*)(;at Stoxptvot xat eYxoTaoTYjaat ex' ouTaT^. i^ Se TYjq eicapxta? TauTY)q wepi- 
ooo^, (ik; ev tuic(i) TceptYpa^txw Ixei oikax;. TcpcoTov (xiv ouv 'EiciBaupoq dpx<3t{a, 
t; xaXou(xevY) At(XY)pd" (xeTd 8^ Ta^TYjv eicl etiav icpoVoVTt 6 Zdpa^* zpo6X06vTt 
0£ oLTio ZdipocM^ xapd ty)v OdXaTcav xotiovti [x(i>(xy)] •*) tq Kuxapiaata* elTa vab<; 
Tcu OY^ou Ae(ovi8ou* {x£Td 86 Tb tou d-y^ou Oewv Tejxevoq, to xaXou(x£vov 'AoTpo^' 
i-x/apdvTt 86 x(f)(XY) iQ xaXou{X6VY) KacrdviT^a* {X£Ta 8£ TauTi)v dxipjr £Tat xat *) jcpogSpeuasai B. ^) eOiafjL^voi? B. oXoi? ? ') 15' toutov |jl6vov eTva( te xai 
A^vtaOai TCfliaii? UeX, tov t^? ToiauT>j? <xyia)TaT7]; <xp)^iepaTtxw? ixxX. KpoVoT. alii edit. 
*) aicoXauovra edit. <^) Sia^opio^ R. ^) Sic R., alii editores KuOoup{a{. "^ izpoa- 
sBpol^eTai B. ^) a&Tfi; Z. ^) n6\\.a\id ti B. 160 

ei^ ^Tepav xb>[xiQV Xv^6[f.v*a Zivrliiva • eTxa ei^ vabv twv aY^<*>^ *AvapYupwv • liceiTa 
eiq Ta^; 'AXa)^ to^ dpxata^ xat ei^ to £T)pbv 4>peap, |j.e6' 3 xorr^pxsTat eL; vacv 
Tou d^ioM Eu6u|x(ou • elO' oOto)? eiq ty;v (jePaqji.{av jxovtjv Ttjv ei^ SvotJ.a tijjui)- 
(ji^vrjV Tou dYtou TewpYiou xai e^mxexXripiivigv tou AuxoPouvou^)' xko 86 Taurri? 
vq^ ae^affjjita^ {aovyJc; StepxeTat Std tou xeStou xat xaTavTa el<; tyjv dwevavri 
Oe{av (jLovtjv TYJq urcepaYia? 0eoT6xou, Tr,v ei? 5vo|jia TtjJtcopiiwjv xat outyjv tyjs; 
'EXeouat)^, ouaav ^cXvjaiov vf^^ x(i>(jliq^ tou 'Apxaad * elTa oeKipyjsvai et^ eiepav xcopLYjv 
ivoiJial^oiJtivY)v So^d 'jcpb^ toT^ Tcoal tou Spou^ tou TaiiY^TOu* xdxeTOev dvdp^^eTat 
eig TY)v TOUTOU xopufi^v, Iv6a 9jv euxTn^ptov tou icpofi^ou 'HXtou, einxexXv3(jLevov 
IlevTeddxTuXov * xai ?cdXtv xaT^pxeTai xoTd Se^tdv el^ euxT/^piov eiepov toO aiircD 
icpo^i^Tou 'HXto6, 5 eTcCxetTat irpbq tw T^Xet vq^ xotXdSo?*) xaTd^) ^dporfxoc if^ 
axXY)pd^ xai Bua^dTCu, ev 2) xat uB(i>p ^ei* pLeid 8e to etpvjpL^vov euxTi^ipiov auOtc 
xoTa 3e^ibv [Upoq tco xaTa^aivovTt eiat TauTa Td XexOY;a6(jLeva x^^ '^^ '^'^ 
?:oX(a}JLaTa' Auppd/tov, TC^XiafJLa^) dpxaiov oIjto) xaXoufjievov * (jieTd Be touto 
xaT^pxeTai et^ tov aiapb'* tyj^ 6vo(JLa2[o(jLdvY)^ rpa6^* eiTa Btdp^eTat tyj^ ^ooiXtx^^ 
68ou xat xaTavTOt ei^ tou^ XotpoXdxxouc* l^etTa dv^p^eTat etg ty)v BouXxovyjv 
xal SidpxfiTat et? tou Bouvou t^jv XeYO(JLivY)v 'Oxt^v • eiO' o^to)^ et? to 5po^ to 
*'OpOptov xai xorepxeTat ei? ty)v OOXov, tov xaXou(jLevov *ApapTvov, ev o) xat 
Xt(jL^v (JL^Y^> '^dvTa TauTa xat oaa ol eipv](JL^vot Toxot 'Kpo^ y^ '^^ v6Tta (jLepY) 
TceptxuxXouat xai dtoptl^ouatv, outo^ eoTiv, o)^ etpY^Tai, 6 tyJ^ e^capx^a^ TceptoBtxb^ 
TUTCO^, fa); ev auv6(]/et ty)^ dYttoTdTY)^ (XY)Tpox6Xe(i)^ Move^JL^aauxq^ dveu Ttov Bus 
eictaxoxo)v t^^ Kuvoupta^ xai TV)q Ze(jLevd^, icXyjv ei xai dpT((i)^ eup(axovTai Ttve; 
Ttov etpY)(JL^v(i)v dYi(>)TdT(i)v eiciaxox(i)v ei^ Tb (JLepo^ tcjv AaT(v(i)v, dXX' ouv xai 
vuv xat 6icv)v(xa Oebc euSoxi^aetev eicaveXOeiv xai dvaad^Ovjvat auOt^ TaOro^ ei^ Tb 
(jLipo^ TY)g ^aatXeia^ [[mu]^ incb ty)V TotauTvjv laovTat dYt(i)TdTY)v (jLVjTp^^nroXtv tti^ 
Move^jL^aaia^, Ix* d8e(a^ Te l^ei (JLeid tou dvi^xovToq dp^tepeuat §txa(ou 6 TauTv^q Bv) 
icpotaTd(JLevo^ X^^P^'^^^^'^'^ extax6xou^ ev auTatq, (i)^ xai ev Tdi^ Sr|X(i)Oe(aat^ iT^pat; 
extcxoxat^. o&cu) ^dp 8y) xept to6t(i)v xat SeBoxi(jLaxev iq ^aatXeia (jlou, xat Bt2 
TY)(; 8e8o(JLivv)^ Ta6TY) X^P'*^' "^^^ Xpiarou xspi tojv TOtouT(*)v ew6(jL0u xat Oetac 
5vT(o^ d3e(a{ le xai e^oua(a^ xapexeXeuaaTO, xpoY]YOU(jL^(i)q yJh 8Y)Xa§i{, (S); 
eipTQTat, Tbv Toxov e^etv ty)^ xpoeaPeapLdw)? xat xpb 5^6v(i)v dxoXo(JL^vr|? exxXr|- 
aia^ Tou 2i8y)<; tov TauTVjq 8y) t^^ dYi(»)TdTr|? (JLY)Tpox6Xe(i)? Mov6(xPaa{a^ ^^^X'-" 1) Auxopo6aT) B. ^) 7:£S(bt8o( B. ^) xa( rcliqiii editores praetor B. *) hvj 
B. RoXt^ xaXoufA^vn] alii edit. 161 

paTcxGir TupoicTfltfji£VOV vm Ty); xw toiCJTCj) OpsvG) avr//.o6cT,c, w; SeBiJXwTat, TravTTj 

-£ xat ^acY}^ xat 8ta «ivTwv o«co>va6stv Tt|jLt)?, Itj y^ pi-^i^ >tat e^ap/eieiv 

axacTi? Tij^ IleXoscovvT^iCOu, c*>? dfpa 8^| xal toOto oe^i^XwTat. irpb^ 5' apa toutco 

xai {rs' auTOv l)retv xat Ta^ dvcoTepci) BtaAYj^Osiaa^ e-jctdxo^ta^, 31^ Te 8r/Aa57i 

rpcTspov i«:oT£ra*fjJi^va^ eT/e, xat <S; vuv exiXofeou^ wpoaexupcoasv i% Pa<itAe{a [Jiou 

xal xot' 5vo{JLa xal TCzpi^^paoiyuS)^ waaat ieSi^ XcovTat ' e?^ y^P ^^i '^j^ ^^P'' toutcov 

isavTtov ^e^aici)7iv, docaXeiav Te xat 8ia[ji.ovYjv drpeinrov, &axe 3td wavTO^ djjieTa- 

xcti^TCi)^ c5tci) cripYetv xat {xtj xortd ^po/b fjieTOTpait^vat xat jjLBTapoAtjv i^vTtva- 

oDv eic' auTot^ oujjL^ijvat xat 6 7rapu)v xpucoPouXXo? Xoy©? tyj^; ^aoiXsta^ |ji.ou 

bce^a^euOiQ xat ixv/optiYffir^ "ww te vuv tepcoTaTCi) pitjTpoiroX^TY) Ttj? TOtaurr,? 

arYicoTdTTj^ exxXtjoCo^ Movejjt^aoia^, OwepTifxci) xai i^dpyjd irdoTj? neXoitOvvtjffou 

xat Tov T51C0V Tou 21t5tjc eirijrovTi, dXXd 5tj xat TOt? |ji.eT' auTov Sia^s^cfJLevoti; 

'^v auTCV Opovov, dicoXuSsiq xaTa jjitjva touviov Ttj? evioTafxevriq ixTtji; 

ivJtXTtwvo? Tou e^axta/tXtoaTou ixTaxcctocTou [TCpcoTOu] Itou^, ev w 

xat To iQ|xiTSpov eucepe^; xai 0so::pdpXr/Tov uirectjjjLi^vaTO xpdTo<; t« 

f 'AvBpovtxo<;, ev XptCTw tco Oew irtcTOj; PactXeb? xat auTO- 

xpdTCi>p Tc«)|JLa(ci)v, Aouxa<; ''k^^eXo^ Kc[xvr|VC^ 6 OaXatoX^YO^ f» 

Orig. in membr. extat in bibl. universitatis Atheniemis. Primus edidit Fta- 
ffiinius ComeUue tn Wtro: Catharus, Dalmatiae dvitas in ecclesuutico et dvUistatu. 
Patavii 1749. p. 118; iterum RhaUes et Potles in CoU. Can. V. p. 333; Buchon, 
ReehercheSj Paris. 1845 1. p. LXXXI; in ephemeride Pandora, Athenis. 1853, 
Tom. IV. p. 85; Zachariae, Jus graeco-romanum III, p. 608. Extat etiam in cod. 
bibliothecae Neapolitanae II. C. 36. 

UI. 6809—1301, mense iunio, ind. XIV. 

Imperator Andronicus IL Palaeologus confirmat possessiones ecdesiae Monembasiensis. 

f 'O [Ji^v 8tj [JteYa; xat Oeioq t»)^ dXrjOe^ag xi^jpu^ xai tou xotvou Jeoxirou 
xal cu>T^po^ d7:6cioXoc, [jLtj [JL^Ya, ^tjctv, elvat, et aurot ^s ^^ f^j? eucePeia<; f|[jLtv 
ci i^efJLOve^ xai twv euoYYeXtxwv cTcep^jLdTCOV Te xai JoYfxdTcov YScopYoi xai vo[JLet? 
'2 xveu^jLOTtxd c7ce(pavTe^ if;[xtv ^ap' ^^[jlcov auToi Td ccofjLarixd OepCcouct. xai ^dp 
oi)^' ecTtv oi>TCi)^ d^to/peci) Tot^ exetvcov TauTa 3t) ^apa^dXXetv, %ou [JLe^a irpb^ 
tout' ouSev ^v ^), 5ca Tt? eu [idX dviiTcov ^) xai cwouBdl^cdV dvTt5i8cj), 5Tt [JLtjJ* Ix^t ^) Cod. et M. ijv. EmeDdaTit Zach. >) (jiaXX^av6i<ov cod. [jlccX^ <xvuTTb>v Miller 
et Zach. 

11 162 

Tiq avtaXXaY|i.« rrfi ^^/A^i^ 'c<* tepa Xo^id f a^tv, taoaTaatov, ijv apa Stj X<*P-? 
T^i; Tou TcveujAato^ y^*^PY^*? wpoxeiixeviijv et(; oXeOpov xai TrotVTCi)? x,tv5tV€UGrat 
{jLeXXouoov xat tvjv soxa^njv iwcoaTijvat lir|[xiav, xai ^? oa5' ourb? 5 xoqto^ oki^ 
dvTa^to^, ai t(5v dico(rcoXtxo)V xai Oe(o>v (TsrepfAdTCov dpooetq Te xat xaTa^oXat 
ffil^ouoi Te xat euxpiGCTov xoTOp^uat xal xaprco^opov dYOc^v xai d^ifiJLiov. toi- 
Yapouv xaT' *) apa Stj tov d^ocroXixbv TovSe xat 0eiov Xcyov ou jxeva oOoev, 
ocTt^ dvTt TTJ^ Toaaunj^ euTcoiia^, dvTl twv ^Ujyj.%m dYaOwv xat t^? twv 0eiia>v 
auTa>v (jieTaSoaeci)^ Te xal (JLeTaXi^tl^eox; xat xotvcovCa^ xal x^^'^^') ^^ Tcopi^erat 
xal Tpe^eTat xai ouvTripertat xat au^et xal TeXetourat, piaXXov 8^ TeXeixat Td 
xpeiTTU) xai euaYT^ Te xat TCdvcefjLva, dvTtauvTeXoCrj Tt xat auTbi; dvTtStSotTj crt- 
zoTOuv. Tcotvu |jt.ev ouv TcXeToTOv twv xoT^auTOv^) xat cj(i)(JiaTtx(i)V, &q y^ owtw 
Soxouv xal ToT? dXXot;, jJteYa ji^,v ou3iv tou6' (b^ akffidiq o&Ta), \Lt(OL Ik Svru)^ toOto 
xat eS8at|xov, 5tcj) Sdcoxev 6 Oeb^; icpdYiAoci ^) ^uXXoxeTv, &aT' ^x^tv «apaBetxvuvot 
Tijv f/([)jJLY;v eOeXoxaXov Te xat icefuxuta'/ eu xpb? Td ^eXTici), xat TdYoObv 
xptvouodv Te xat aipou[ji.evYiv eu (ji,dXa TeXeotoupYov, xat jjltj l^ir](jLioufJieviQV to Tcept 
TYjv uXyjv auTTjV SpooTtxbv jj.Yj8' dicooTpe^opievTjv twv icpaYl^dTCDv uic' dvoYXYjv ip^y 
Te xat dvcvYjTov lauTYJ^. (jtijxoTe 8'dpa xat tout^ov eoj t^^ aooij^ xai «ovTa- 
piorr,^ xat ^avTeXebu Oetx^^ icpovoto^, xai 6pdv l^eoTtv eictSi^Xci^^ ixdoroTe 
YeYv6(JLevov, Td^ ^tXoxdXou^ auTo^ 96oet^, xai oi^ dpa TcXetoro^ 6 icepl TtSv 
xaX(i)v xai Oeiwv Ipia^ ^vOev ex tj«>x^<; dSdicavo? ?^^Y^'? '^"^^ ^^ ^^ '^*'* 
Y(xdTa)v d§{(i)v tyji; yv(2>(jlyj(; xai uicoO^oeiq Bt86vat icpenouoa^ xai X(>>po6oa^ d{jLiXet 
TO fp6vrj(jLa, Ci^ dv d(jLa (jl^v tox^i Ta xpetTco) xai $Yj(JLtoupYeToOat xai ^coXt- 
Te6ecOat xaT' dvOpcoicou^, d{JLa Ik xai !^y)Xov di)^ eixb^; xpooXa(JL^dveoOat xai ^po- 
xoxceoOai^) xai icpodYeoOat tw 8vTt. xai y^P *«i xdXXtorov a'tov lotxev eivat, 
xai ou (jl6vov XuoiTeXeoTaTOV auTO) Ttvt (jl6v(i), dXX' dpa t6 y^ ^^ ^'^ ^tcofeXe- 
OTOTOV ei? auTd xa06Xou TdvOp(li)xeta xaTd Tbv p(ov ^TcavTa, 5oTt^ e-jci xpaYi^dTCDv 
^uvTux(i)v d(JLetv6v(i)v i) xaTd tou^ icoXXou^; xai $i$6vTb)v eicteixh); eu (idXa oYa- 
OoupYbv df opiJLYjv oi6? t' dv IxetTa ysvoito aioO^oOat tyjv dYaOYjv ^'^Y^upiav xal 
xetpdoOat §auTOu xai xp^^'^^^ i lo%eX ^eXTtorov, xai 5oTt^ Y^(a)(JLYj^ eu exiov, 
xp{oe(i)<;, 6p(JLYJ; ^) xai epo^TO^ Tcepi Td (jLeYioTa xai OeTa, e^" iji^e^iJO^iiQK; Ttvb^ xai ap" 
Xix^<; eiciOTaota^; YSv6(xevo<; auTOxpaTou? xai toxuouoYj?, Ix^t tcw^ eouTw xp^^^^ 
xdXXioT», exet Jeixvuvai tyjv ^^otv, Ixet (jlyj (JLSvetv dpY6^, Ixet xeXetv Td ^eXTtd) 1) Cod. xa{ x\ em. M. ') Cod. et M. aurcov. Recepimus conjectiiram pro- 
poaitam a Z. ^) Z. scribendum putat Kp^(ittTa. ^) Becepimoii conjectaram 
Zach.: cod., M. et Z. 7:poa).a(ipatvovTa xai TcpoxojsTovta. ^) su op(i.Yic M. Z. 163 

S^vjAaToc, VM [Lr^ {jivov dvTtSiBovai icoXXiov %a\ ifjsr^aknyf^ 2^y TrposiXrjSpco^ ^) Ix^^ 
Tfi^E te xora tbv 3^ov «{jiXei xal xota tl^^iv (jtiXtora, xb S^xatdv re xal 
YiTvojievov SfXY^fAa, ^poxb jxev ciiv xal okr(Oip.kq Jvrw^ wpb? ty)v T0oa6n(jv 
^rsouav, dXXa xal icpa-fliiorTeueoBae ^spatTepco xat dvTcoveioOai aofCiq Std Ta>v 
xatpovTwv T(i5v3e xai ^sovTb^v Td (A^XXovTd te xat iievovTa, xat 8td t^(; ev to6- 
tot;; oiXoO^ou xai euYSvoO^ cixovo(JLiag xat eXeuOeptoriQTO^ toi^ d^e^(ot^ \Lh o)^ 
'h ccoXXd, 'scivni)^ Se (jieT' iXtvov dxoXoufjtivot^, d y^ ^^ )^i ^^ icpoTxa npo- 
€tXr|fUK; l^ot, xoTaxTdoSat Td Statvu)vil^ovTd ts xat dTpe^Trra. ei B* dpa $i) 
xal 1^1 V^iJLeTdpa ^actXsfa ^cept toutcjjv ou piivov eu Te ^ve(«>paTat xat l-f^u), 
dXX^ dvexTiii)^ Y^ xat dve{JLea{T(i)<; epeiv xat ScaTce^icpaxTat, TcoXXd Te dXXa (ouv . 
Osil) 8* 6 X6yo?) jxapTupeTat xat to vQv y^ "JSJri SrjXci^oete • xoXXd y^ ^ ^ ^ 
xoTa Tvjv IleXoico^/viQoov MoveiJL^aaCa^ dYtu^TGrct) (jiY]Tp09c6Xet intp* aufi;^ evi^p'- 
Yvrcai xe xat eictBeSetxTat Xoyou Te d^ta xal exa^vcov t^ tou XptoTOu X^P^'^^ 
TcijTo |xev Soa ei<; xi[k-fy* Ttva ^ipet xat 7cpo^d0(jitov Td^tv xal icept^av^^ d^i(i>(jka 
X2t Toicov icXeui)^) ^ zpOTEpov, ToijTO 8e xat 5oa et^ euxopiav Te xat ^tXo- 
o(i>p{av Toiv xpoocvTfa)v auTYJ 9cpaY(AdT(i>v Te xat XTY3|jidT(i)v ' d 8^ xal xard (Jiepc^ 
ETspa oiotf opa zodnti^ incoBetxvuot Oe93cto(jLaTa. eicet Ss dprid)^ ifjTi^jaTO tv]v ^aat- 
Xsiay (jiou 6 t^^ Tota6Tr|<; drfuinxdvri^ (jLiQTpo^^Xsux; dpxtepe6(;, xdvTa ci>v dp(OT0<; 
xal lxav(k)TaTO< tvJ TOtauTV) y^ ^^^ ^<! ouveX6vT' epetv, xal Si' auTC 3y; tcut^ dpa 
xot icdvTa TCe(Oetv txovb^ (bv tyjv ^aotXeCov (jlou xai ^cept icdvrtav aiTou^Aevo^, 
sicsl 8* ouv ouTO^^), inq e?pT)Tat, i^oaTO xat xpuoc^cuXXov aut^^ icpo^fjvat nept 
Tfa)v «poa6vT(i)v xTr|(Ji.dT(i>v t>^ xaT^ auTbv TotauTY) dYt(i)TdTT] exxXriOia, '9J8rj xat et<; 
TouTo eictveOet vf^ auTOu otTi^joet xai eictxopigYet xat ext^poe^e^et T6v8e Tbv )rpuo6- 
^uXXov )v6yov oi/ni^f 8t' ou xat euBoxei ^) xat TcpooTaaost xat dtopt!|eTat, xor^etv 
xat ei^ Tb i^q t^iV StaXir^fOetoav dYt(i>TdTr|V (jLiQTp^icoXtv Move(ji^ao(a^ ^cdvra Td 
zpoG^VTa ourfj xTiQ(jiaTd Te xat S(xaia, & xal (xixp^ 'cou 7ap6vT0{ lutp' auri]^ eiot 
xaT6x6(jkeva, vi(jieo6ai t6 auTd exTb^ 'Rdarii; eicYjpeia^ xat evoxXi^aed)^ xai Tcomd- 
7otatv dvo^atpiTfax;, 3taaeta(jicu Te 'icovTbq d?ry}XXaY(Jt^va ts xai dvdbrepa, d i^ xai 
xaT'2vo(Aa o&co)^ Ix^uat* yj^pio^ 6 FaYxavea^; (jLeTd tuv ev auT^ icapo(x(«)v xai 
OicoaTaT(X(i)v xot xdvT^ov tiI^v Stxa((i>v xat icdaiQ; [Tfj^] vo(jL^q outou' XTiJ^JLa Tb ei^ tc 
Xtopicv Td N6(Ata (i£Td tu^v ev auT(p icapc^xb^v xai T^iav et^ to auTb ynbipioyrm 
s!c Ta Tatpeta auTOupY^cov* dYptdtov Td Aupd (JLeTd t(5v ev auTo) 7apo(x(i>v xai 1) M. mavnlt ispoosiX. ') Emend. Z. ; cod. tou;, M. Ti{{. *) Proposuit Z. 
in Dotis, cod., M., Z. 7:Xijv. *) Conjecit Z.; cod., M. et Z. ouT<i>;. ^) Cod. eoXoysT. 

11* 164 

G7:o(JTaTt*/.u)V, ext Se ^ai to twv Mouvtoucwv, aXXa 87) •Mti to eiq rijv Siwv aywjpvtsv* 
)^(i)p{ov 6t<; Tcv Ra^JL^ircv AsYCfxevcv Ta 'Ercicxoxeta [xeTa twv ev aurco zapotxfov* 
T^<; 8ta©£po6cY)<; Tjj exxXriCta •pi<; xat twv Xotirwv wocTaTtxwv, sTt 8s xal toj 
SpupLwvoj; Tou iBio^spioptcTU)^ xpocovToq IJ|.^XP^ '^®'^ wapovTO? T^ auTi^ avtwTaTi^ 
exxXrjCta, ox; tcu Xotxou xavTb^; 3pu(Jui5vo^ tou uxoxetfji.svcu T(p Sr^jjLOcicii, c^st- 
XovTo<; eTvat auOt? uxb tov CYjjjtictov • ^copa^ta ev Staf opot? Toxoti; tou "EXoii^ ptcTi 
Twv ev auToT<; Teccapcjv uJpofJLuXwvcov twv avsYSpBsvTcov xopa tou [xlpou^ vr^c 
exxXr^cla<; xai tcu djJLxeXwvo;* OL^fpiho^f Xey6[ieyoy tou &>(io\^ Koupvouxou fjieTi 
TcSv . sv auTo) xapo(xa)v ' iTspov d-YpCSiov tou Kapiapa (jisTd t(3v ev aurto xapoixcov 
^ xai uxocraTtxcov • rj (jlovtj tou oYtou Fecdp-^ou i^ tou Ilptvtxou [JLSTa twv ux' orVnjv 
xapo{x(i)v xat auTOupY^cov xat tyj^ X{{jlvy](; tyj? xpoco6cYj<; ty) TotauTYj [xovyj tcu 
nptv{xcu, sTi Ss xat T^<; cuvstctpopa^ dxdcY;? ') tou PaX<xvti{ou' xpoxarsixsTO [jlsv 
Ydp rpcTspov 1^^ ifjfiLtcsta cuvstc^opd TauTr^i; xapd tou fjiipou^ tyj? Totot6TYj? exxAYj- 
cia<;, ii Ss sTspa i^[j(.{csta toutyji; TZOLpk tou SYj{Ji.octou' dpT^o)^ Be suBoxst r, ^act- 
Xsia [JLOU xai xapaxeXe66Tat tyjv dxacav TauTYjv tcu PaXovtStou cuvetqpopdv xapd 
Tou [JLspcu? xaTs^scOat t^<; Tcto^rriq dvta^TdTYj^; [jlovy5<; dv€voxXi^T(o^ xai dSta- 
ceioTux;* yjdpio'^ ot Os^td^JLSvot [xsTa twv sv auTo) xapotxc»)v xal OxocrocTtxwv xat 
xdvttov Twv Stxat(i)v xat xdcYjq tyj? voixijq a'jTOu' yjbipio^f to 4>tX65€v8pov [Aexk 
Twv ev auTw xapc{x(i)v xat uxccTaTtxwv • f^ [jlcvyj tou Tt[xiou npo8p6[JLOu f^ tou 
Sapaf wvo? [wza twv ux' auTYjv xapo{x(f)v xai Xotxo)V Stxa{(«)v • 6 eJq Td 4>c5Ta 
d[xx6X(i)v ig sv Tw X^P^V '^**^^ DoXXwv Seviojv xocorri^ twv sixocixsvts uxep- 
xsp(i>v Td svTo; TYj? Mov€[xPac{ac ocxYjTta, dxsp elyi xot6 6 'Apijc;* dYpiBtov 
ai Ttx{ae cuv t(^ xXyjc{(i) to6tou t6x(i) tu) KaXa[x{(i) xai t(o T(ii)v AtxotCTYjpiiov 
xpodoretov Ttov Aat[JLCV(i)v^)' ^Tt 8e xat Td auTo6pYta, 5ca [xe^rpt tou vuv eupi- 
cxeTat xoTsxouca xat vs[xo[xivYj iq auTYj dYt(i)TdTr^ sxxXYjcta el; t6 tov S<j^paxa, 
TYjv KouXevS^ov, tyjv Kou[xapa{av, tyjv BouXxdvYjv xal Mectv xat A(i)$a{av, dXXd 
Sy) xat si(; tyjv NoSuv xat st<; tyjv X{|xvr,v xai tcv x6pY0V xat to xaXaioxacrpov. 
& 8y] xdvTa, 5ca dv(t)T6p(o^) §taXa|x^dv6Tat, xaO^qst xat vs^xeOY^ceTat to (xspo; 
T^^ CD/rfiq dYt(i)T<xTY3<; sxxXYjcta? [xsTd twv xpocr^p[i.oc[xsv(i)v auToT?'*) [xe^rpt tou 
vuv, (5)?*) sipYjTat^ 8txa{(i)v, ^y®^^ "Pj?? d[xx6X(i>v(i)v, [xuX(i)V(«)v, dsv$p(i)v dta^pcjv, 
xspt^oX{(i)v xai Xotxcjiv. xpc? TouTot<; Se i^et ex^dSe^a; to [xspc^ tyj^ auTij? 
dYMOTdTrj^ exxXYjc{a^ e^toveTcOat xat to xptvoxcxxtov, oxsp o\ tyj^ ^yjOsicyj^; (xcv^^ 1) Cod. ta^ cuveio^opdc, quapropter M. oatdQa^ legi vult. Z. ') M. legi Tiilt 
AE(|«.dv(uv. ^) Cod. dvcjTEpa, om. M. *) aur^; M. ^) deest M. 165 

t;5 Zapofoivo^ xat o\ xou BijXwOivTO? yjfjipiou xou roc-pcav^a xapctx.oi eiciauv- 

XYC-jaev aitb tou t^ou tou Stafepovro? ttj auTfj ayua^zdvri exxXiQaia. owv {/.svTot 

::p;voxoxxiov gwiauvi^oufftv ol toioutoi ibipoexot TJS? exxXr|<7{a^ oicb 5t;p.offiaxou 

TS^ou, ^eCXet e^coveioOai touto 6 8T;|x6otoq. TauT* apa xai ti) eiJL^aveta tou TCop- 

cvToq xip]jQo^o\)k\o\) XoYou TJji; PatjiXeCa? fiou iJLsvoufft, xat 8taTTjpr|6i^aovTat Ta 

Tsjxjra ^rovTa yt.vfi[i.xza xai auToupYia Tvi? StaXYj^OetoYj; aYtwTflrnjq exxXyjTiaq 

\lcv£(jL^aGta; ovcVoxXyjTa icavnj xat dvafatpeTa xaTa t^jv vo(ji.yjv xal xaTo/i^v, 

ijv eGpioxETai xexTrj(ji,evYj, a>q SeBTiXoycat, y^^pi tou vuv eic' ouTotc, Iti hk dictjX- 

XaYpieva Te xat dvcErcepa ^aoYjq xat icavTOta^; enrjpe^aq xai eictQe(7e<d^. xat *)f<xp 

suBel; twv deicavTCi)v ifeiT.et eicdtYeiv owtoT^; oiavSTQTiva X6|xyjv 9i SXu)^ xaTaTptgi^v, 

cuTe |jbvjv eict $taaeto(Aci> xat dStxta Ttvt xaT*auTu>v e^tT(6eo6at xat Ttvt Tpoicci) 

IC ©xXou yhea^ar ewet xat Tca^ 6 Toioihcv Tt 7cetpaOYja6[JLevo^ TouTot^ eicaYaYfitv 

dicbicepLq^OijaeTat 9ca|jL9cav xat dTcoao^r^Si^iaeTat xai xaOixa^ dicoTpaici^aeTat^ u)q 

ipa 6 icapuyv xp^cf^PouXXo^ \6yoq t^(; ^aatXeta^; fjiou BtaTirceTat • 3? .xal eice- 

yopTtfit^ xat eTce^paPeuOYj tyJ aurii ^irfimdTQ exxXYjata MovejjLPaaia;, aTcoXuOeiq 

xaTa [jLijva touvtov t^(; eviaTajxevYj^ t5'. tv5. tou ^go)' evviTOu Stou^, 

ev G> xat To iQtxirepov euae^e^ xat 6eoxp60XYjTov uTceaYjfxi^vonro xpaTo^ f. 

-f 'Avop6vtxo^, ev XpiaTcj) tcd 6e(^ xiaTb^ ^aatXeu; xat auToxpi- 

TCDp 'P(i>pLa((dv, louxa? "Ayy^^o? Ko(xvYjvb? 6 IlaXatoXoYO? t- 

Edid. E. MHler in Caialogue des Mse, greca de la bibliothhque de VEscurial 
p. 61; Zctdiariae, Jus graeco-romanum III. p. 617. 

IV. 6825—1317, mense novembri, ind. XV. 

Andronicua IL Pcdaeologua confirmat mercatoribua civitati» Monembasiae privilegia 

et exemptiones a praedecesBoribus suis concessas. 

t 'Efcet ol Move[x^aat(5Tat, ot Te iKo ttj^ ^eoacooTou icoXeo); Move^x^aataq 
xatl dicb Tuiv Dyjywv €uptaxc(xevot, xai xaTotxouvTe? dprffa)^ ei^ Te tyjv 6eo565aaTOv 
xat 6eof6XaxTov xal 6eo(X6YiXuvTOv Ku^vaTa^/Ttvo^icoXtv, dXXd 8yj xai et? oXXa? 
7.6Xeiq xat yjiiipaq tyj? ^aaiXeCa? (xou, eiaiv dxoTeTaY^xevot Jid )rpuaoPo6XX(i)v xat 
^pccTaY|Jwb(i)v T(3v dY^^^j dot$({X(«)v xai (xaxap((i>v (xou au6evTcov xai paatXeci>v, 
To5 Te i:aTpb<; xai Tciwicou xat xpoxixicou tyj; PaatXe(a? (xou, tva 69* ot; ov xot(i)at 
tp2Y(xaretat5 etq tyjv 6£o36;aaTov KcovoTavTivouicoXtv, tyjv 2rjXu(xpp{av, tyjv *Hpa- 
XAEiatv, TO Ta-SeaTCv^), tyjv KaXXiouxoXiv xai Tdc d>vXa; vfiq MaxeSovia^ xai 1) 'PoSoaxo Zach. 166 

[0paxTQ(;]*) BtSwai^) x*P'^ XQpi|jL€pxiou ei? 'Koaovqxa voiitaiJwtTwv ') p vo|Aio{JL2T2 
^\ £1^ Zk Tob^ Xotiuou; icdnoi^ TOicouq xat yj&poL^ xai oxaXa^ t^^ ^^aiXeta^ \wj 
Sta(Aev<09tv dvcoTepot oh?atTii^9eti>^ xo(Jt,|/£px{ou icavTsXu)^, StarrjpcovTai de xat Iv6a 
dlv e6pi9xii)VTat xat xarotxcoatv dvev6xXv]T0t xat ait^ icaadiv dXX<i)v Soaetav xa: 
dnratTi^ae(i)V * icapexdXeaav 3e, tva Tu/coat xat ex veou euepYeafaq i^iaq Tcapa vf^ 
^aatXeCa? fjiou, Si^i^v exei auToi? TTJg ydptxoq*) e^eatv xat 5pe5tv euepYereiv icflcvTa; 
Tou^ ei< auTY^v dva^epopievou^ irtorou; xat euuicoXi^ou^* icpooTdaaet xat Btopt^era! 
^St] i^ ^aaiXeia [ko\) d:coX6ouaa tov ^apovra yjpwjo^o^jWo^f Xo^ov out^^^), rva 
icdvTe^ 01 Move{A^aat(i>Tat, oi Te ev Vfi 6eoa(i>aT(i> xoXet MovepL^aata^ xorocxouvTe^, 
dXXd $1) xat [ol] ex tojv DTjYtii^v, xat oicou dpa eup{ox(i>'/Tat xat xaTOtxd>atv, ei; te 
TTjV 6eo865aaTov K(<>vaTavTtvo6icoXtv, eiTe xat dXXa^ou, d7coXau(i>ai fxev Tij^ ■^v*'') 
elxcv TCpoTepa^ e^uaaeta^^) xat Se^evSeuaetd^ 3td tiov ^6evT(i>v yjponS^o(>/>JMi't 
xat icpoaTaYV^dTtov (ov eT/ov ot dicb Td)v ni]Y<*>v xat^) [ol] ^6£VTe^ MovepL^aotoiTai' 
xat eicdxetva^) 8e vqq TOtauTr^q e^xouaaeCa? euepYeTet i^ ^aatXfita jjlou outoIx;*®) 
xotv(i5^ oXou^ Tou; Move(Ji0aat(i)Ta^, to6^ Te ix t(5v IIyjYojv xat tou^ ex Movepi- 
^aaCa^, tva e^' at; dv 7cot(5at xpaYfJLaTetatq $tS(i>atv^^) etq to xo(A|jiepxtov ti;^ 
6eoSo^ioTou K(i)vaTavTtvou7c6Xe(i>^ uTcep ex^oX^q TcoaoTr^TO^ vo(Ji.ta(ji.dT(i>v p' v6pLta(JLa 
a', xat uTc^p exPoXYj? xaP^) dYopa? iTepa^ wpaY(JLaTe(a^ icoaomjTO^ vo(xta(jwtT(«)v 
p' v6(jLta(JLa a', etTe 3r|Xov6Tt Btd citou ev tw ^poa^opi^o^^j ^3^1 dX)*axou ev6a 
^ouX(i)VTat, elTe 8td otvou, edv olaql-fyROxe yjiipoii; 3taxo(jLia(dat toOtov, i) otd 7cp09- 
a>aYt(«)v wacT(i>v 9^^ TO(JLapi(»)v ^*) f^ ^eT!^((ov i) Tcaviou i) Xtvoxoxxou i) Tljoxaptx^; 
i^ T6Tpa7c65(i)v ij eTep(i>v etSwv S>v dv ^uX(»)VTaf (jLr|S' oX(i>; Tcapd (jiiQSevc^ x(«)Xu- 
6(JL£vct eici TaT(; 8ta7cpdaeat Tdiv T0tc6Tu>v TCpaY(JLaTet(5v aurtliv, ij xa6eXx6(xevot et; 
d^catTT^aei? xa(JLwavtactxou, (xeatTtxcu, IJuYaaTtxou, (xeTptaTtxou **), iraxtatTtxou, yc(/£- 
ptanxou^®), 6'k»>viou, axaXtaTtxou, PtYXtaTixcu, SexaTia^;, dXteuTtxi); Terpafxotptj;, 
5uXax6pou, ipetv^?*'), t^^ evtd5o? et? Tdi; et^ auTolx;*^) icepi outyjv dicdaa? oxdXa;, 
dXXd 8t) [xat] xaaTpoxTta(a(;, xaTepYoxTtaia^, (xaYetpta^, dvTtva6Xou, e^fayicpoaix;, 
xoc(xtaTixou, xaicv]XtaTixou, (xigvtaTtxou, epYaoTYjptaxou, (xeTa^taTtxou, Ti); dicotr/jaefa); 
Tou 7cav(ou Tou ev to) 96^(1) x(i>Xou(xevou, eTt Be xat tou xe^aXaiou tcu attapisu 
Tou etaaicoTax6ivT0^ dicatTeia6at oTcb t(i>v xapa^t^ov, tJ eT^pou Ttvbq xe^aXaiou T(dv 1) Deest in editione BonnenBi. ') S(da>ai B. ') vov(i.. id. *) autij t^ 
yapiit id. ^) auTor; Z. *) ^( Z. '') Edit. i^oua^a;. Emendationem in n6ta pro- 
posuit Z. >) xai addit ed. B. ^) xaTeTC^xciva B. ><^ auTor^ Z. 11) S(d<oatv B. 
") xai add. B. ") icpo^. edit. **) ^toi {ispfcov Z, ") (jicTpy^TixQu B. *•) pjwp. 
Z. i^) opei(jLii( edit. i^) ei^ «Ot. addit B. 167 

vjv £vepYOU|Jievu)y 9| xal etq to e^i}^ (xsXXo^/tuv ^xcvOY^^^eo^ftCy aXXa BiaTV)- 

f^vrae dicocvruv toutiov avev6xXiQT0c xal d^tiffeeaTot itavTeXcd^. ct)aa6Tb>^ ouBe ol 

xaiXouvTe^ icpb^ auTou^ i^ e^cdvoOjjievoi deicb to>v i;paY[iATec(i&v ouTuiv, e?Te ^tid 

eiccv, eiTe '^vm^iiaxiTiLa eTSir; '9^ xai dXXo t(, ^ ev tv) 6eo$o§daT(i> KiovoTavTCvou- 

icoXet 'i) ev eTSpoc^ toicoc; Ti)^ ^aocXeta^ [xou dicaeteuvTai x^<^ xo[jL|Jiepxtou, evexev 

BiqXov6xc TiJ^ 8ef evSe6ae(i)<; tg&v 'TOcouTcidv MovefjL^aoett^Tiov. Itc ^) Se xac 5Tav 3ca- 

xo(ji{^fidoc Btd xapa^uav to^ to6t<i>v xpaYjJkaTeta^, ecTe aKo xr^^ dvo) OaXaooiQ;, 

etTe xAc dicb Ti)^ xdT<i>^), eiTe dTCO [Tb>v] rfi<; OeojjieYaXuvTOU K^oycravTCvouir^Xea)^ 

xcX-rcwv^ ehe cito^ Svc, elTe oTvoq, efTe iTepov tc eT5o?, wdlJwyTat *) [kht ol BtqXc*- 

devTc^ Move(Ji^aot(i>Tac ev t^ [xo{jl] (Jispxt(i> vf^Q OeofuXdxTou KcdvoTavTtvouicoXed)^ 

xac cva St^otv, oaov dvoTepct) Stoptl^eTac i^ ^aikeix (jlou, ol $s l/ovTe^ Td xa- 

pi^ia dta(jLev<i)aiv dvev^XtjTOt x^P^^ '^^^ tocout(i)V icpaYtAOTeeu^v auT(i)v, (JLi^Te 

TeTpoe|jMipiav ^) ^ dXXv)v d^jra^Tr^atv Tiva ydpi'* Tij^ TOto6T(i)v e^uoaeCa^ Tcapd Ttvo^ 

iicatroujjievot. edv 3e $iepX(i>vTac (JisTd icpaY^JLOTetcjv auT&v y) dicb ^uaeux; ei^ o^ol- 

ToXiJv, ij amo dvaToXij^ exq Suatv, t^^ d-rcb (Jtepouq tt}? Zafopd*;^) ^taPtPdlJovTeq 

Cwa ij dXXo Ti, etTe et? ty)v L(*>2J67coXiv 9) e?(; tvjv *AYa06icoXiv f^ eiq ttjV [Ntxo]- 

(JLTjBiocv') xat Td? Xowcd^ X^P^^ '^ ^aatXeia^; (jlou, OfetT.ouae 8eaTT2peia6ac dvev- 

oxXiQTOt xac dScdaeiaTcc xavTeXw? dico Te t^? dwacTi^aeu)^ tou xo(JL(jLepxiou, tou 

Bia^aTixou xai tou icoptaTtxou icapi Te t(3v xaTa xatpou? euptaxo^JLdvtov ei^ xe^aXvjv 

im etpY2(JLev(i)V xdaTp<i>v xai icapd twv exeiae Ta SriJJLoata 2tevep70uvT(»)v, cq?' oHq 

V dv ^) 70tb>ai 9cpaY(JLaTeiac(, ev eTcpoe? totcoc; tyj<; PaacXe{a? (aou Ye^VYj(JLaTexaT? 

TE xat Xoticdi^®), elTe xaTd dvaToXi^v, etre xaTa 86atv, elre ev v/,aot^, siTd xar' 

Ypcetpov, etTe ev xaoTpot? xat zavTjY^psatv, eiTe ev dXXoti; Tcxot;. Iti 8e xal eiq 

To^ TYj^ neXoicovvi^aou dicdaa^; /(opa^ xat [Ta] xdoTpa t^^ PaatXetai; (jlou Ytvo- 

ixsva<;i®) wavYjY^pet; o^eRouat StaTYjpsiaOat (jlsv xae mzo twv xe^aXat^ov TcdvTb^v 

av(OTepot, StaTY^peioOat Bs xal TcavTcXd!); dvcv6xXr|T0t xae x*?^^ Bocsux; xo(JL(jLep- 

xiou, (jLYjSe evexev icopeaTcxou 8t8cvTe^ Tp tjxov. oOsv c^stXouac SiaTYjpsTv auToi>^ 

si^ Ttjv TotauTY]v dvevoxXYjJtav xat Se^evSeuatv cT tc eiq to xo(JL(jL6pxtov TYjq 

0sopLSYaX6vTOu Kb^vara^ncvouTC^Xeb); xai ol ei? Td(; dXXa^; axdXa^ zdaa^i') xat 

ywpaq xai xdoTpa tyj^ ^aatXeta^; (jlou 6voxoKOtou(JL6vot xaTa xatpou^, dXXd 8yj 

XXI wdvTe?, oaot e^txpoctoat xTKj^JLaTa y) teu^pQXaTsta *2) ij xdoTpa opic^jLw t^i; J) ?0T«i edit.; corr. Z. ') eTie ciKi» Tij; xaiw desunt B. ^) MXizb}>* de- 

e»t B. *) iff^ovrai B. *) leipajxoipCou Z. •) ayopa^ Z. "0 Sic scripBimus ex 

conjeetura Z., edit. (jiY]SJav. ^) deest B. ^) Y£vvr)[jiaTixa(; . . . Xoina^ B. >") i[vnti<JM- 

(1^« edit. ") addit B. ") (EUYaXdciia edit. 168 

ftOL^Oszi(xq jjLoy, ette XYJ^ icept^sOiQTOu jjisu a'>)fO'j5TY)c etaiv ouxct, eiTe xoO ipaiy.ita- 
TOTOu utou T^( ^aatXetag piou [xatj ') paotXsco;, eire w* TzpoT^&tCdv^) af)fsvT<i)v 
TY}<; ^aatXe(a^ (Jiou xat Ta>v Xotxtov apx^VTcov xat dp/ovTOxouX<ov avTfy;, ouBe outs! 
i^etXouat ydpv* [tarf&tptia^ f^ i(|/(i)v{ou ij oXXou Ttvb^ (yjt/^ixoto; dxatTeiv xt e; 
auTU)v f) dXXo Tt exocY^tv auToT^ exiT{|xtov xai exti^Xa^e^. dXXa xai o^ot ct 
xaTOt xatpbv [AsXXovTe^ ^X^t^ "^^ evoxT;v t^^ OeoSo^dJTou KcovaTavTtvouicoXsb)^ 
dfe^oviat^) TeXe{u>^ tou eicdveiv ein^pstav*) outoT^ xai dwaiTTjatv ttjv v//Q^Qay 
t) ofl^cdv^ou f^ [M^eipelaq^ 9^ auYxaTaXe*]fetv outou^ toT^ XoticoT^ exoCxot^ toutyj^; irSi 
zxiq xoTd xatpcu^ y^^^H*^^*'* ^) [^'^] xotvw^eXeT^ Taw? XP^^*? ouYxpoTiJaeatv tj 
i§iu>^ oXo)^ dxaiTeTv toutou^ tt}^ TOtauTvj^ auYxpoTT^aeu); Svexa, dXX'ou3e et^ d; 
e^ouaiv ^) ouTot uTccOeaei^ ^, pi£T' dXXiJXwv ^ jjieO' eTspu>v Ttvwv xpt^acovTat -icap' 
auTa>v, dXX' ev tw aexpeTw t^^ ^aaiXeia^ jjicu. tyj y®^^ '"^/J^^ **^ Suvd|JL£t tou 
xapovTO? xpuaoPouXXou Xc^ou t^^ ^aatXe^a^ [jlou xi xxTd jJLSpo^ xepi aurwv') 
BioptlleTat. dxcXauaa>at TauTYj^ xard tov taov xal c{jLotov TpcTcov xat ot e^ oa^jc^ 
•jcaTSe^; xal dTccYOvot tsutwv, [Jtexpt-dv t^ tou y^^^^? auToiv Btapxij^) aetpa. etc 
Ydp Ttjv Tcept to'3t(i)v dicdvTwv ^e^aiwaiv [xal] da^dXetav-*) eYSveTo xal eTctJpa- 
PeuOYj xai eicexoptjYTJOrj auTcT; xat 6 Tzapi»)'^ xp^acpcuXXc; Xcyo? ttJ; ^aatXeiz^ 
pLOu, dTcoXuOei^ xaTa jjLvjva vceixPpicv ttj^ eviaTajJLevrj^ iv5. te' btou? ^ga>xe', 
ev u) Y.a\ To riiJ.eTepov euae^ec xal Oeoxpc^XYjTov uxearj^JLi^vaTO xpdTo^ f* 
f ^AvBpovtxo^, ev XptaTw tw Oew xtaTo^ PaatXeu^ xat auToxpiT(i>p 
Ta)(jLaiu>v, Aouxa^ 'Ayy^^o^ Kojjlvyjvo^ 6 IlaXatoXoYO^ f. 

PrivUegium servavit Georgius PhranUses in histaria p. 400 ed, Bonnensis. 
Ex edit. Veneta p. 175 ed. Zachariae, Jus gr.-rom. III. p. 686. 

V. 6914—1405, mense septembri, ind. XIV. 

Imperator Manuel Palaeologus concedit ecclesiae Monemha^iae possessionem 

Hdicohuni. 

t 'H ^aaiXe{a pLOu d7:o8exo(JLevYj xat l/cuaa OeXvjfjLa, Tva i% dYiwTdrr, pLYjTpc- 
xoXtq Move[jL3aa{a^ '^«^•XTl '^^ X^P*^ "^^^ 'EXtxcpouvou 6XoTeXd>; xxt oXoxXYJpu)^ 
ei^ Tc ^oteTv tou^ xoTd xatpcv TauTYj^; dpxispaTtxo); icpoaTaTeuovxa^; XetTOupYta? Buc 
xaO' 6xdTcr|V i^BoixdSa, ev TaT^ tyj? TeTpdBc^ xat tcu aa^^iTcu i^fjLipat^, \fRkp *) add. Z. ') i:pojjjLevu)v B. ') «^^SwvTai B. ^) InTjpE^a; Z. *) rij — 
Yivoji^vo^ -^ ypiifi^ B. •) ?y<noiv 3, ') «wT^; B, ^) SvapJti^ati Z, ') Tij^ k, 
T, Sn, p£§. ag^oXEJa^ Z% 169 

Twv ^/ia'* Twv 6xeic£ Ta^evTwv zaiScdv ttj? ^afftXetoi; |jlou, o)^ xai 6 vuv tepo)- 

TOToc pLrjTpciroXiTTiC Moveix^affia^, •jTCdpTiji.c^ xai l^ap/oc TCact;? IlaXoTOvviiJ^c^!. 

xypto^ *Axaxio?, sTo^e xaTa Ttjv T:epi7x7;t|/iv tou 67:i tsuto) xpofiavTO^ apYupo^ouXXou 

Tcu iw£pr::o^ou auraoiX^ou tyj^ PaciXsia^ |j.ou, 'Koc^feuvr/eaxdnoM BecxoTou tou Ilop- 

oupoYevvr,TOW xup 6so$u)pou tou IlaXaioXoYCu* ii:iyofri^ii o^jvti ext toutw y.at 

ext^pojeuet tov ^apovTa xpuc6pouXXov Xoyov auTf^^, 8t' ou euSoxei, icpocTaccei, 

Oeciri^e' xal StoptCeTai, tva to eipiQ|ji.£vov op-jfupi^o^^^^^-ov 'p^^ weptTToOi^TOu auT- 

aoeX^cu Tqq ^actXeta? piou, ^aveuTuxeoTOTOU SecicoTOu tou IIop^upOYewiJTOu, iyr^ 

TD cTepYOv, TO y^po^ xal pe^atov, xat xaTexTJ «'sb tou vuv xai ei? to e^rj; tj 

a-^ioTOTri (irjTpdxoXi^ Move(A0acia^ Ttjv 6ipv](iivT)v xa>pav tou *£X(xo^ouvou (xeTa 

Tou ev ouTY] Tcupfou xai 7acr|(; Tf|^ zeptoxt); auryjq avafaipeTco; xat avarocjuacTux; 

xaTa TYjV icepiXrj^^tv xat tcxuv xai Buvaixtv tou eiptjjjiivou apYupopo6XXou, xat 

xoOo)^ euXoYw; StxatOAat sx' auTco jjitj euptcxouca /apiv toutou TrjV Tuxoucav 

£rr,peiav, df6tX6vTb)v Twv.xaTa xatpou? apXtepoTtxo)^ 7cpoicTa(i.6VU)v tyj? Tota6Tr|^ 

pLrjTpo:c6Xeu>; exTeXeiv xat ^oietv xaO' exacTrjV e^BojJLatSa Bt' cXou tou evtauTCu ev 

Tatc; vq^ T£Tpa8o^ xat tou ca^^ckoiJ i,\t.i^an^ XeiTOupfta; 8uo StYjvexo)^ xat dveX- 

'/siTzCtq uTcep tcov ^r/^Cr^ Tcov exsT^e Ta^sncov ^ai8a)V tyj; ^actXeta^ (xou, xaOci)^ 

xai yjv 6 tep(i>TaTO^ |xr,TpozoX(TYj; tyj? outyjc exxXr^cta;, irtc^pTt|jio? xat £$apxo; 

sacYj; DeXoxovvfiCOu, xupto? 'Axaxto?, eTa^fi fouTo axaucTO)^ icoteiv. tyj youv tcxui 

xat 5uvflE|ji£t Tou wapovTo; yjp\Mo^o'jk\o\) Xcvou tyj; PactXeiaq |jlou e^et ohcb tou 

vuv xat 61? To iqri^ to etpriJJtevov apYUpipouXXov tou xspticoOi^TOu auTaSdX^ou Tij^ 

^actXeto^ (Aou, vaveuTuxscTaTOu SecTCOTOu tou DopfupoYevvi^Tou xup 66oS(«)pou tou 

naXotoXoYOo, to orspYov, to xupo; xai pe^aiov, xai xaOe;6t i^ BYjX(i)Oetca dYM«>- 

TiTrj {jLr^Tp69CoX(( MovefjL^acia^ tyjv etpYj(ji.svrjV yjuapa^ tou *EXtxo^ouvou \Kexk tou 

sv auTY] ^pYOu xat xdcYj; t^; ^spto^^^ auTi)^ dva^atpeTd); xat dvoicocicacTU)^ 

xaTa TYjv TCpOvrjil^iv xai tc^uv xai 8uva(jLtv tou eiprj(JLevou dpYupo^cuXXou, xat 

xaOti); eu/^Yto^ Stxatourai 6z' auTcT), (jlyj euptcxouca y^dpi'^ to6tou tyjv Tuxoucav 

e^jpetov, o^eiXovTcov twv xaTa xatpouq dpxiepaTtxci); icpctoTa(jL6vu)V Tij; Tota^TYj; 

lATjTpOffoXeu); exTsXetv xat Tcotetv xaO' exdcTYjv e^Bo(JLd§a §i' oXou tou evtouTou 

sv Tat^ TYj; T6Tpd3o; xat tou cag^dTou i^^JLspat; XetTOupYtai; B6o StYjvexco; xai 

aveXXticw; uTc^p twv (j/uxwv twv exetce Ta^evTWv TcatScov tyj; pactXeia; (Jiou, xaOu); 

xal 6 vOv lepWTaTo? (xrjTpoicoXiTrj; tyj; auTYj; exxXYjcta;, uic6pTt(xo; xai e;ap/o; 

"isT,; DeXozov^/Yjcou, xupto; 'Axdxio;, 6Ta$e touto dwaucTii); TcotsTv. toutou ydp 

Xaptv €Y5veT0 xat 6 Tcapwv ypuco^ouXXo; Xoyo; t^; ^actXeta; (jlou, dicoXuOEi; 

y.«Ta jjL^vgL ceicT£|i.pptov t^; 6vtcTa(i.£vrj; i8' iv5, tou i^axtcj^tXtocToO 170 

€vvizx.offiO(7Tou Te(7aapeaxaiSex.aT0u eTOuq, ev & xal to i^{i!.eTepov eu- 

ae^e^ xizl Oeoitpo^XrjTov uicear|(jLi^vaTO xpaTO^ f. 

f MavouiQX, evXpcaTco to) 6e<^ ^iaTo^ ^aatXeuq xae auTOxpaTiDp 

T(i)(i.aiu)v, 6 [laXatoX^YO^ f. 

£UtW. Miller in CataL des Mac. grecs de l*Eicurial p, 65; Zathariaty Jut 
graeco-romanum III. p. 713. VI. 6948 — 1440, mense februario, ind. III. 

Demetrius Palaeologus, despota Pehponnesi, jubet vecUgaUa urhis Monembasiae 

imptndi in muniUonem dvitatis. 

'ApYupopouXXov Tou' JeawoTOU xupou AtjpiTjTpCou 8ta tt;v MovejxPaaiav. 

f Ticet^ eupCoxeTat aicb ^aXataq auvt;Oeta^ xat- vo{i.i)^, 5Tt oxatTeiTac ei; 
TT|V OeoauaTov icoXtv t^^ Moveix^aaCa^ xo(Jt,{jLepxtov xat ZiZtw. icopa tcoEvtu>v [t^iyj^i 
TOu vuv« xat avaBpa^jLovTe^ ei^ t^v ^aatXetav (jiou ot litotxot a.\jvf^ icovTe^ ave^epov 
xat icapexaXeaav, tva euepYsxiQOTi to TotouTOv xa05Xou xo(JL(ji.epxi9v [et^] to xaarpov ^) 
auToiv xat xaTavaX(axtjTat ^) ei^ to toioutov TeTxo<; tou xaoTpou outwv^) [uxcl 
xat tfi^ oicaiTi^iaeu)^ tou a^t(i)Ttx{su xat.Tojv aXXu)v [&] ix^^ox exetae Btxaibiv xat 
flhcoTeTa-Y^jLevwv Ivexa ttj^ xxtaea)^ tou toio6tou Te^xou^, >wst ISei^OiQaav icept toutou 
[tux^iv 6pta(JL0u Tijq PaaiXeta^ l^^]^)? "h paffiXe(a (jlou tyjv TotauTY)v auTcov ^i^atv 
xai iropaxXtjatv eQXcYOV xptvaaa tov icap6vTa dpYup60ouXXov 6pta(Jibv auT^<; cbco* 
Xuet, Jt' o5 Wj xai StopilJeTat xat euepYeTei icpb^ Tt;v TotoiiTrjV ic6Xtv TJj^ Move(JL- 
Paa(a<, «baov lyvi dhcb tou vuv xat et^ Tb i^q navTOTe Tt^v TOtauTtjv xoOoXou 
$6atv Tou xo(jL(Aepx(ou et^ Tb xaravaXiaxeaOat xat out))v (jLeTot xat Tt)^ aicaiTi^aeci); 
Tou dptu)Ttx(ou xai Td)v dXXu)v <Lv l^ci^at Stxa((i)v xat obcoTeTaY{JLevu>v Svexa Ti;; 
xT(aeu>{ Tou Toto^Tou Teixou^ tou xaoTpou auTd)v. ^^et^Xouat to(vuv ol xord xitpbv 
euptax6{JLevot eic^Tpoicot xai StsvepYouvre^ Ttjv TotauTtjv SouXetav tou d^tiDTix{ou, !va 
drcatTcoat xat Ta6Tt;v t^v xaOoXou Soatv tou xo{x{jLepx(ou e9ct{jL6Xd)<; xat dtxottuic xst 
xaTavaX(ax(«)VTat ^) xat TO^Ttjv (jLeTa xai tiuv dXXfa)v eiq to Tei/o^ tou Totouxou xdaTpou 
(»)TU)v (jLeTd ^uXi;^ xat OeXi^aecoc;^) tou xaTa xitpou; euptaxo(jLlvou et^ xefaXt;v 
auT<5v, Baxiq ^^e^Xet iytv* eBt;atv h t^ dtcatTi^aet xai ev xf^ dvaX(i)aei xtov toi- >) e?( deest M. ^ Cod. xatavaXiiaxEaOai : M. xaiavaX(axea6ai. ^) Cod. xxt 
auTuv: xai delendum videtur. *) Deest M., sed sic supplendum videtur ex aliis 
Itctis* ^) Cod. xatavaX(axEa6ai. *) Cod. (uta^Xii; xal 0eXi;.: emendayit Miller. 171 

ojtcov xivTioy, £*^ xb dbraitstoOai xora xb 3{xaiov xat dvaXtox.ea6at xat elq tb 
Stov, xopd {j.iQSevb^ T(i>v diudvtu)v cGptoxovre^ ol xatd xaipou^ TOtourot inriQpeTat 
T^^ TCtaun^Q SouXeia^ tv]V olovSi^Ttva dievoxXvjotv ^^) Staoetopibv xat xetpoafiiv, 
oure icapd t(5v xoTd xatpou^ ev tv) Totatjrv] icoXet xefaXoTtxeuovTtov, cuTe {jLViV 
xap' eTepoo Ttvo? twv ixavTcov, dXXd flhcoXawovte^ xaari^ dvevoxXvjjia^ tvJ iayjjzi 
xal BuvajAet tou icap^vto^ dpfipo^o^XXou 6ptqjkOu tvJ^ ^aotXefo^ IJiou ' ^oOXeTat ^^p 
^ 0«7tXe{a (jLou xat StopiT^eTat^ «povo^o^ dxoXa6etv xat eict(AeXe{a^ tv]v Tata6TV]v 
TToXtv Tvj^ Move(JL^ao{a; e{(; to auv{aTao0at xat ^eXTtouoOai auTv;v &q Ttiiv uicb 
tfiV ^actXetav pLou y^jpni^iyMxdxta^t ic6Xea>v xat tauTVjv ouoov. X2t etg tv]v 'icept 
T»iT(t)v Si^Xfa>atv xat dofdXetav •^tfoi^t xai 6 icapcov dp^^upo^ouXXo^ bpt9\fhq T^q 
^actXe{a<; |xou, dicoXuSet^ xaTa jjivjva f ePpoudptov tvj? y'^) tv8. tou .g^ptvj' 
eTOug, ev u» xat iq ^aatXe^a piou uxeovjfJLi^vaTO f. 

t Av2tJLii^jTpto<;^ ev XptaTci) to) 6e<j) euae^Y^q Seaic6TV}q, IlaXatoXoYO^ 
6 nopfupoYevvTiToq f, 

VII. Sine anno. 

Theodorus II. Palaeologus [1407 — 1443] ^ despota Peloponneaif eonfirmat privilegia 
tt exemptiones civium Monembaaiae, qui in hanc civitatem redeunt aut in aliampartem 

regni se transferunt. 

f 'H ^iXeta (jLOu tov icapovTa dp^upo^ouXXov 6pta(JLbv cdnft^; d^icoXOet, 3t' o3 
Bv; xat ^topti^eTat, xat $taTv;petaOat dTcb tou vuv xai et<; to e^^^ icdvra^ tou^ 
M5V6{A^aouji)Taq, 5aot eSeXiSaouotv e7:aveX0etv xat eup{oxeaOat xat xarotxeiv ev tv] 
Mov€(jL3ao{a^ xat tou^ dXXouq dicavrac, 5oot xpooeXOouot xat xaTOtxifoouotv ev auTV), 
xdv oTcotot dpa [xat] etoiv xat o6ev dv S>v6ti>otv, eXeudspou^ vcavreXfa)^ xat dxaTa^ou- 
)a)tou(;, auTOu^ Te xai Td icpoaivra TOUTot; %vfiiMid Te xat 7cpdY|xaTa, xat dvw- 
T£pou^ icdov)^ xat xavTo{a{ Sooefa)^ tv); ts tou xou(jLepx{ou ev Te tv} Sr|Xci)6e{ov] 
Move|jL^o{a xai Trdoat^ Taiq dXXat^ VJ^oa,^ tmA [toI^] xdorpot^ T^q ^^otXe^a^; (jlou, 
Toiq euptoxopLevot^ uicb Tbv 6pto(JL6v, tv]v euTCe{6etav xat ttiV $ouX(i)ouw;v auTV}^, 
xal Twv dXXcov dTCatTv)oea)v xat Sooewv twv Y'vo(X€va)v ev TaTq xot' eTo? Ytvo- 
|A£vat5 icavvjYupeoiv ei^ Ta TOtauTa ^xcnpa^) xat [to^] x^P^ ""3? PaotXe{a^ (xou. 1) Cod. 8?. *) Cod. ly', sed corrigendum est, nam anni 1440 est Indictio 
tertia. ') xdoxpi) cod.: t«^ Bupplevimaa. 172 

Yivofxsvwv xal xwv uotepov 67wvoYj6Tf;(JO|ji.£va)v, xai jxyj £X^'^ ^^'f ^ ^^' dBeia^ Tiva, y-iv 
Ts xs^aAT} Ivi, xav t£ apx<*>*'5 ^^''^^ o/vXo^ ti? auOsvTixb^ avOpwwo^, •irot^aat flt-vv-a- 
peiav x,a{jL!i.{av outs £♦.<; auTOu^, outs el^ Ta l^wa auTWV, ours e'4 tx toutwv xasu- 
dfjLOTa, ou5e xeipa eTCi^aXetv 8ta xov evav Tpoirov, jji.aY«ip£(a; "/apiv ^ ci{kov{&'j "^ 
oXXcu Ttvb^ xat d(peX£a6ai ij xpea; e^ auTwv t) xpaaiv t) (];dpiov 9i dXXo tI xov 
eva '^cpdYfji.a d<p' Siv TcwXeTv {jieXXouJiv, dXX' e^wveTcOai xat outou^, tx PouXo^/rai ec 
auTwv, xaOw^ ev tyj x^P? "^wXeTTa:, xXTQpovoiJi.eTv Te tou; xaTa 8ia5cx^v TOsT^pc- 
v6|jLou? auTwv xdv 7:pdYJj!.a, oxep eupiJxovTai xexTT|(xevot xat OTcep wpoaxTiJcovTat 
xat dYOpdffouat x.ai oirep uTcoxTT^covTat xtvtjTOv x.at dx{vYj:ov xat [Krfik xptTtxsv xai 
Tuxbv SiSovat TOU(; TotouTou^; xot£, dXXd vd Y*vr^Tat aexpeTov ev tJ pyjOe^cTj X*^?? 
TYj^ McvejJLpaaiac, wcTe xpivscOai toutou; ev auTw, exetv ts d^Beiav Tbv ^ouXriSsvTa 
e§ auTwv e^eXOeiv TuoTe t^<; TCtaOTr^^ Mov€[jLPac{a; xai dxeXOeiv dXXaxou, TwwXstv, 
/apit^etv, dvTaXXdTTetv xal d7:Xw<; Troieiv, xaOox; dv ^cuXoito ei<; xdv icpaYiJLa, STrsp 
OeXet e/eiv xivr^Tbv xat dx^vyjTOv, Ixetv Te e?:* dBs{a^ wcauTWt; xai irivTa; tou^ 
PouXopLSvouc; e^eXOstv ex tou dXXou tottou ttj^ ^actXe^aq {xou xai aTusXOeTv xai 
euptcxecOat ev tyj MovefjL^acia xai xaTotxeTv, etTe 7:dpotxo{ eictv, etTe eXeuOepct, 
eiTe d/%Xot 67uoTo{ etciv, Trctyjcat ei^ 7:dv 07:ep ixouct xtvYjTbv xat dxtvrjTOV, d)? ^ou- 
XovTat 67:' auToTc, owv 7:(i)XeTv, /apiCeiv, dvTaXXdTTetv xai d7:Xw<;, S7:ep dv Pcu- 
XwvTai, ff xai xaTex£tv TauTa, 67:cTd eici xai ?vOa euptcxovTat, exToq pdpouq xai 
TeXou^ Ttvo^* xat BtoTrjpeTcOat xai auTou^ eXeuOepou^; TuavTeXw? xai dxaTaBouXcoTOu^, 
&c7:ep xat toui; dvcoOev eipYj[jL^vou^, xai jxtj eup{cx6iv aurob? Tcapd tivo; tc3v d7:dv- 
Twv Bt' ouBeva twv d^udvTWV Tpoxwv xaTaBuvacre^av Ttvd ^) Btev^xXYjctv xai Bta- 
ceicfjLOv sTci TOUTOtc, X**^?^? [xcv<i>v Twv e7:o{x(*)v tyj^ 7:eptoxYj? twv Borixbiv, tyj; 
TlIaxov{ac, twv McXdwv, tou 'Ecotcou, tou "EXouc, tou 'lepax^ou, twv 'AT^tBewv, tcu 
Sepa^wvoc, twv Tl^ivTliivwv, tou Teovto^, tou EIpacTou, tyj^ KacTdviTta; xat tcu 
'Ayiou AeojviSou. oTo<; 8e e^ owtwv PouXrjOij sXOeTv ei; tyjv MovefJL^ac^av, Tva dva- 
^epY) xai ep(i)T<x TrptoTov 7:epi toutou tyjv PaciXe{av |xou, xai xaOo); 6p{^6t auTY^, 
vd Y^vYjTa'. cOsv TYj tcxii '^ai SuvdfJiei tou 7:ap6vTc<; dpTUpoPouXXou optcfjLOu t^; 
PactX£ta; {JLOU StaTYjpwvTat 0,1:0 tou vuv xai et^ to ki,ric 7:<3cvTe; ol MovefjLPaciwTai, 
ocot eOeXi^couctv exaveXOsTv xai eup{cxecOat xai xaTOtxeTv ev tyj MovejjL^acta xal 
cl dXXot 7:dvTec, ocot 7:pcc£X0ouct xai xcxToixi^jCOuct ev tyj McvefJLPacta xai ct d/.Xoi 
7:dvTc;, ocot T^poceXOcuct xai xaTOtxi^couct ev auTYj, xdv ot^oTo! etct xai 50ev av 
e>.0(i)ct, eXeuOepot ^iavreXG); xai dxaTaBouX(i)TCt outoi Te xai Td TupocovTa TouTot; 
xTi^jjLaTd Ts xai Tcpd^tJLaTa, xgii dv(iTepci ^dor<? xat wavxotot? Socew^ tij^ i^ 173 

roO xo'j{jL£px{ou ev xs tv) 8r|/v(i)6s{cY] Movc{x^a7{a xal Tzaaai^ Taiq a>xXai; X^P^'^ 
xae x.a9Tpo(g vfiq ^actASia^ p^u xoT^; sup(axo[i.ivotq uxb tsv 6p(7{i.bv xal tyjv su- 
^siOsjov xat TTjV BouX(oauvr,v avriji;, xat twv a^.Xwv d-saiTfiaswv xal Scaswv twv 
YivojjLSvwv ev TaXq xaT' ixoc; Y(vo{Jisvai; xavTiY^psctv siq Ta TctauTa xioTpa t) [toc^J x<i*- 
pai; T^,; ^acnXsiaj; [xou, xaOcliK; srptjTat, aXXa $yj xal waoiQ? oXXiQq iJiQTT^ffeax; xal 
csasoj^ xal ou-pipcTT^gsci)^^) twv ts vuv yivojjlsvwv xa( TwvucTspov si7(voY;6v)co(jiiv(i)v * 
x.ai ou3^v sxYj Tt^ Ez' aBsia? zots, xav ts xs^aX^ Ivt, xav ts apx<<>v, *tav ti? o/vXo^ 
auOswxb^; avOpwwo?, xotijcat aYY'*?^^'*^ cuts et^ auTOu^, outs sIq ta ^wa auTwv, 
cuTS eiq Ta to6tii)v xXsuctjjkara, ouSs x^'P* sxt^aXsiv 8ta x5v Iva Tpowov xat 
a^sXscOat yJ xpsa<; s^ auTwv^) 9^ xpactv i^ otpiptov t) aXXo Tt x5v iva irpoYjjLa 09' 
wv xidXsTv (jiiXXouctv, (5)? BsSK^XwTat, dXX' s^covstcOat xat aurou^ to Po6XovTai s^ 
arjTwv, xaOco; sv ttj x^F? x(i>XsiTa(. xXT;pcvc|xouc( Ss 01 xard 5(aBoxYiv xXy;pov6{jio( 
xjTwv -sov xpoYfjia, oirep eipicxovTat xsxTr|pidvo( xal Sxsp xpocxTKjcovTat xai oc^opd- 

CCUCt Xai UTCOXTT^COVTat XtVYjTOV Xal dxivYJTCV. Xat CuSs XptTlXCV TO TUXbv 3{S(i>C(V 

cl ToiouTO( auTOt<;, dXX' tva Ysvr,Ta'. csxpsTov sv ty) pYjOstcY) x^P?? ^^^ xp{vscOat 
TcuTou^; sv auTw' IxTl '^^ dSetav 6 PouX6{jisvc? i^sAOsw sx tyj? Sr,X(oOE{cr,(; 
Movs{jL^ac{a^ xat dTcsXOsTv dXXaxcu x(»)XsTv, x^P''?^'^, dviaXXdTTetv, &jrsp OsXs^ 
r/eiv xiVYjTov xat dx{vr,TOv. (ocajTO); Tva £X(i)ctv stu' dBsta^ xai 7idvT£<; ot PouX6- 
{Jisvot s^sXOsTv dicb tou dXXou totcou Tr,; ^actXstai; {jlou xat diusXOsTv xat suptc- 
xccOat xat xoTOtxstv sv xv] Movs{jt0aa{a, etTS rdpotxct slctv stTS sXsuOspot, strs 
aXXot 6tcoTo{ etctv, xot^cat el^ xdv, 5w6p ^x^^' xtvyjTbv xai dx{vr^TOv, (1); ^ou- 
AovTat €tc' outoT^, otov x(i)XsTv, x^p^Cfiiv, dvTaXXdTTSiv xal dTcXd)^, &J:sp dv ^06- 
XotvTO, ij xai xflCTsxeiv TauTa, 6TCoTd eici xai evOa euptcxcvTai, sxtoi; pdpou<; xat 
TsXou<; Tiv6^, xal Btarr^pi^VTat auTot sXe60epot icdvTs^ xai dxaTa8o6X(j>TO'., fiioTiSp 
xat ol dv(i)Oev stpYj^Jilvot, xal cuS^v 6upicx(«>ct xapd T'.vo^ t(«>v dxdvT^ov iC ouBeva 
Twv dicdvTb)v Tp6ffc«)v xaTaJuvaoT€{av Tivd yJ StevcxXr/Ctv xai 5(aceic{JLbv eict To6Tot?, 
X(i)ptq (Ji6v(i)v Twv eTCOtxtdv Tr,5 Tceptcxr^? tuiv BaT{x(i)v, tyj^ T^axovtaq, twv Mo- 
Xi(i)v5), Tou 'EwjmcoG, tou "EXou^, twv 'AiciBe(i)v, tou 'Ispax{ou, tcu Sspafwvoc, 
Tcij HJtT^ivou, Tou TsovTo^, Tou IlpacTOu, TYj^ KacTaviT^a? xai tou 'Ay^ou Aso)- 
v{oou, taq sTpYjTai. o!o? Be e^ auTwv PouXr,OYi eXOsTv siq tyjv Movs{jLPac{av, Tva 
ftva^spnu *^*' ep(i>Ta icpoiTOv wepl toutou tyjv ^actXe^av {aou, xai xaOox; 6p{^6t auTi^, 
va Y^jT^at. eTwiBtop{?eTat ii ^actXe^a {jlou, Tva xdv 6tcoTov «TaTc{Jia cuvs^yj, vd 

') <jM->(xpoLvf^ai(o^ hic et superins. ^) Post i? «utcov L. habet : xaOw; 2v ttj x^P? 
^(uXEr;ai. [xX>jpovo{i.ouai]f quae sunt delenda, ut apparet e superius scriptis, et errori 
Bcribae sunt tribuenda. ^) MouXdttuv L.: vide supra. 174 

e^atafiv i) tm}. va ircatffY) xavel^ xai irpoaBpajjLtj xai xarawiYtj et? xrjV Mov$ijl- 
Paoriav, va [Lxfih extj df^etov xove^t;, 6xoTo<; xal or/ elT), oure va dicoTpe^ -rav 
ay6p<t>ffov exstvov, ouTe va tov xpivrj 5ta tb zTaiqjia xou, ouS^ va tov eicopY), x**p'^? 
va Ive TO irraTapia tou xTaTafxa ^YjiJLeYepviac yJ xaT3t tti? &aaiX6(a? {xou ij toD 
t6i70u (jiou i^ fouddCTou ]jiou, 32v 8^v xpa-ci) 6 irra^oTi^ exeTvo; 6p(9|jibv t^^ ^oi- 
Xe{a^ |jiou 9i Ypaw** lAriXpoicoXkou ij YP*?^i^ 'f®^ T:veu[xaTixou t^? PactXeio? jJLpu, 
Tva ou^e xaTa Ttjv oSbv etipYj 6 toiouto? Tzaod Ttvo? evavTiov. ewet xat eiq tyjv 
Tcepi TOuTU)v iJi6vt(ji.ov xat StvjvexYj xai ^e^tov do^aXetav e^eveTO xai 6 xopcov 
dp-fup^PouXXoq 6pta(Jib? Tij? PaatXe(a^ jjlou i:pO(; tou^ etpYjiJievou^ wivTa^ exoixou; 
Tij? OeoawaTOu x6Xe(i>^ MovefjL^aaCa?, dwoXuSet^ xaTa jx^va . . . f . 

f 6e6$u>poq, ev XptaT<o to) Oecj) euae^Yj^ Seaic6TYj^^ 6 IIop^upoYsv- 

VYJTO<; f. 

Edidit Sp. Lambros in Ephemerid, Qapvaaa6^. Athems, 1888. Tom. VII. 
p. 473. 

VIII. 6951—1442, mense decembri, ind. VI. 

Despota Peloponnesi (Theodorus II. PcUaeologus) confirmat dmtaii Monembcuiensi 

antiquam consuetudinem de successione bonorum. 

f 'Eicel dvif epov xai il^i^aav xat ropexdXeaav t^v ^aatXeCov {xou ot Ixocxct 
udvTe^; Tou xdarpou t)J{ Move(ji0aa{af euepYeTnjOijvai auTo6{, Tva TYjpijTac sepc tou 
d^torrtxtou t(i>v T6XeuTa>VTa>v e§ auTiov dxXi{p<DV xat dStoO^Tidv, xai Y^v£Tat| o>; 
xaTa>Tip4i) xoTa (xipo^ icepi to6tou ^YjOi^aeTat, Stopd^eTat i^ ^aatXeCa (jlou dtd tou 
7cap6vTO( ocuTYj^ 6pia(Jiou xai eueppjTeT icpb^ auTo6<;, d>q dv xaTd t^v ei^ Tm>TO 
l^i^TYjatv xai ^opdxXYjatv omtu>v, Tva, 6ic6Tav TeXeuT/|OYj Ttvd^ dicb Touroug dbcat^ 
xai dStdOeTO^, xXYjpovo(jLifa<«>at toutov ol dve6vTe^ xai xaTi6vTe^ aurou xXYjpoy6(AOC* 
6(JL0t(i>(; xai ot ex ^XaYbu aurou dSeXfoi xai dSeXf ai xai dvetpioi xai dveiptai dxb 
ddeX^ou y) dSeX^YJ^; SyjXov^ti tou TeXeuTi^aavTO^. ei ik evStaO^xio^ TeXeumJaei, 
Y6VTljaeTat vo(i.{(jl<o^, 5aov dv exeTvo^ *) xepi touto BtaTeOvj. et 8^ xai dicb twv TOt- 
ouT<s)v auTou xXYjpov6(jL<i)v ou^ 6upe0^vat [^x^^j '^(vd^) xai TeXeuTi^aet evSta&ifxu^^ fi 
xai dStaOeT<i>^, Tva oi dxb (jLaxp60ev aufifeveTt; auTou Xd^atv dicb Tbv ^{ov exeCvou 
Tb 3i(jLotpov xal (jl6vov ^ 8aov xai ?cepi touto deoTeOYj V0(jL{(jL(ii>^* Tb 8^ Tpfcov 
[Upo^ Tou 0{ou ixe{vou 8t8<i>atv uiclp tou xdarpou. ei ^k xai ex (JLaxp60ev oux ^) exe{voi>( L. ^) E&peO^va^ Ttva L. 175 

sOpeOv^voc exei^) Ttva cuYTevT^, tva lYiptJTai 6 Pto^ aircou aico^; icopa twv et? 
TOUTO GncorTaex^^VTfi>v inciQpeTtiiV ^capa tyJ^ ^oatXeia^ [aou (AeTa et8i{9e<i)^ toD totc 
supurxofAevou ei^ xefaXV outcov, xal etaxo{ji.t'2^v)Tae ^) icap' aircoiv 6 toiouto^ ^io^ 
£'4 ovoxTtatv xai oxupcoffiv ') xat ojf aXetav tou Tototkou xaorpou tt); Move{i.- 
^ooia^ xat e^6Ta((i>VTat ol TotouTot uicTjpeTat icapa vfi^ xe^aXiJi; xal axo3iSa>at 
z^ ouTov XoYapia9[Jbov xat e^avTXr|9tv incip toutou tou ^(ou, xai [vfyzt ei^ to 
HecTtopiov T^^ ^axjiktiotq piou eto^pxrjTat ^) Tt a%o toutsu, |i.i^e i^ xe^ aXi] auT(5v, 
{xiQTe oXXo^ Tt{ lx>2 e?c^ aSeta^ Xa^eTv e§ aurou Sta YJh Sva Tpoicov, dXX' eta- 
xc{jL£^v2Tai ^ icap3i Ttov u7iY)peT(5v uicep tou xaorpou, o)^ $eSi^X(i>Tat ' 6(jio{(i)( xat 
Soat l^iQ[Juai xat xpbet^; -^efia^nat icpoi; Ttva^ et^ tv]v X'^?^ TaOriQV tiJ^ Move^i,- 
3aa{a^, rva dTCoStdahai ^) xal a&ciQ icpb^ tou^ TOto^rou^ unvjpeTag et^ dvocxTtatv 
xal do^oXeiocv tou xdoTpou, xaTa TfjV et<; touto dv(i>Oev xat e^ dpx?)^ Td^iv Te 
X2i Guvi^Oetav. xai dicoSiSfoot xat Cncep toGtiq^ XoYapcaofjLbv Tcpb^ tv)v xesaX^ 
auTu>v. xal et^ tv]v icepi toutou Si^Xiootv eyeveTo icpb^ auTob^ xat 6 TCap(ji>v 
cp(o{jib^ TT^^ ^aatXeia^ {jlou {jlv}vi S^exe^ji^pCcp ivS. ^ tou ^g%va' Stou^ f. 
f Aea^OTV]^ 5 IIopfupoY^vvvjTO^ f. 

EcUdU Sp. Lambros m J^Aemmd. Ilapvaaacq. Athenis. 1883. Tom. VII. 
p. 472. IX. 7078—1570, mense iuUo, ind. Xm. 

Synodus oonfirmat metropolitat Monembcutae anttqua jura et privilegta ecclesiae 

praestrtim quoad ^nscopatus ei suhjectos. 

f AXXd xai Md^uoiJ^ 6 i-qiMs^ia^oQ ifto^a (Jiev Tq> Xa^ xal x^^^^W.^^^ 
xat exotovTdpxou^ xai tou^; xp^/ovTac, icXv}v eT Tt p^fjia urc^poTxov xai M(i>- 
ooLixr^^ 3e6(Aevov extxpiae(i><; icdXiv npbq auTbv dvef^peTO, xdxeiOev to t^Xo^ xal 
^niv oujjt^otv dxeXd{ji^ev, out(i>^ xat 6 tv)^ tepapxta^ Oea{ji,bc xai tou^ eictoxo- 
"ouvTo^ (jLev Tou; exaoraxou vf^ oixou{Aew)^ dYt(i>TdTat(; -exxXv]a(at<; e^ taTT|at xai 
^t3(i)C( Toix; xv]Se|Ji6va^ T(d ex Xptaiou 7apovo{jLal^o{i.ev(i> 7cXv3p(2>{xaTi xat dpxt- 
tnotjy^Giq xtaTe6eTai tou^ ictoTeuovTa^* Sixaiov 3' dv eTv] icdvT(o^, ei Tt xou Tai^ 
suxXvjaiat^ cxavSaXoicoibv ef/iveTO xat djjL^i^jiaxov xal tvjv tou eTCtaxoxcu uxep- ') fy^**v L. *) £(9xo{jL^£Tat L. 3) a4pupfo9iv L. *) zlaipyiixai. L. *) E?a- 
MiiC^rcai L. ^) aTsoBCBoTa*. L. 176 

paTvov ex(xpifftv, T?j xa8' iiydq ivyXtioia touto ava^epsffOai, w? Sv evTSuOsv f ivoiTC 
Tiq cuvacicicfjjibq xai o&ra)? &rav oxdevSaXov dxeXauvoiTo xai piiaa^ TaT^ twv ex- 
xXyjciwv iz^kaxdaK; etpi^jVij TiappriCial^oiTO. Iiret^f, b 'saviepwTaTo^ iiYjTpoicoXCTij; Mo- 
v6(xPa(j(a^, iwCftpTtiAo^ xal ^'^apx^; xaoY); nsXoirovvii^cjcu xat tov towov e-jrexwv *) wj 
2i3t;?, xup Maxdpio^, l/wv oux iX(YY)v Jiajopav xx: Bisve^tv jjLSTa tou irovispio- 
TflcTOO [i.Y)TpC7:oX(Tou XptoTtavouKcXswc, xupou -w^poviou, hq tiat.axiyj.t'9 f^jkszxi 
Ttva<; TtSv eirtcxoxwv Siafspcucwv tyj aYiwTaTfj [JLY)Tpox6X6t MpvsjjLPacta^ [JieTa twv 
Tcept auTo^ evoptwv, dvaSpafjicbv Tzpo^ i^fjia^ cuvoBtxwq TpoxaOr^fJLSvou?, oT tTzioi- 
pofjiev TO Tcu xavaYiwTdTOu t^jjuSv [Ssctcctcu], xupou MY)Tpo^dvou;, Oetov irpocayircv 
xat dBetav lxo|i.sv Ta exxXriCiacTtxd wq oiov Te e^eTal^etv xat dvoxpCvetv xa: 
si^ Tcv Tcu 8txa(ou t6::ov auTd xaOtcrav, eve^dvtcev i^pLiv xpucopouXXa tcJSv 
doiB((JLa)v xai jJiaxap^Twv (JactX6(«)v tou ts xup 'AvSpovixou llaXajoXcvou, xup 
'Iwdvvou KavTaxou^Y)vou, xup MavouYjX DaXaioXcYOu xal xup 'Iwdvvou IlaXaRC- 
XoYOu, dpYupd^ouXXa SeciwOTwv xoXXwv, «bcauTO)^ xai ctY^XXia raTptapxtxd, tcj 
Ts xup 1(i)cy;9 TraTptdpx®'^? [**'^ f©^] ^^P MYjTpo^dvoug, ev olq ev jxepei dtaXapi- 
^dvcuct STcixupcuv TcpocYJxet xai ext^s^atouv Td sipYjjJieva Toliv dotS(pLa)v ^actXsoiv 
XpucopouXXa xai Ta TcaTpiapxtxd ctyiXXta, xaX^^; xat voijl({ji(i){ fpa^evTa xat 
eTTixuptoOevTa . toutwv ouv twv Os((i)v xai csxrwv xpuco^oOXXtuv xat twv Xotxcov 
d7:dvT(i)v, (iv dv(i)Tsp(i) s^r^iJLsv, e^JL^avtcOdvTtov xat dvaYV(«)c06VT(i)v, eBeiQOi) xai 
icap' T^[xd)v Tu^slv cuvoStxou STwtxupwTtxou •^pd[K[i.axzc xapsxovTO? TO evepYbv xat 
Ps^atov ToT(; sipr^ixivotq yjpuisoficaKkoiq* to(vuv xai i^ixsT? ty)v SsY^ctv outou su- 
[xev(5? dxoBs5d[xsvot xaTa tyjv icspiXYj^tv twv TOtoOTdiv cswtwv xP^^^opouXXtav 
xai TO xapbv dxoXuoixsv Ypd[X[xa, §t' ou dxof aiv6|xsOa e^ocxoXouOouvTs^ xdci toi; 
XpuccpouXXoK;, lyzv^ tyjv ^Y)Ostcav dYi(OTdTY)v [XY)Tp6xoXtv Mov£[j.pac(a;, 5ca; cy; 
KpoxaTsTxev eTctcxoxd;, ^^yow tyjv Tf^; KuOr^p^a;, tyjv tou 'EXou;, tyjv Tijq MatvYjc, 
TYjv Tou *PsovTO(;, TYjv T^; Ze|xevdq, TYjv vfiq KoptDVYj;, TY)v Tij; MsOioyri; xai 
T^; 'AvSpoucrj? xai urcoxeTcOat Ta6Ta; tyj auTYJ [xr|Tpc7c6Xet Move[xPac(a; cS); Y^^? 
[XYjTpcwoXst auTwv 6'.; Tc s^Yj? si? dicavTa xat JtYjvexYJ yjpo^fO'^^ iiyec^ai Te s-ki- 
cx6?;ou; sv auTaT:, o^c'dv 6 xaTd xotpou; euptcx6[xevo; dpxtspeu; Move[x^acia; 
exXe^YjTat xai x^^po^fo^/Yjcst xat xaTacTYjcsi ev auTaT;, Sti ^k t/tvt tov xorri 
xaipbv 7:poicTd[xevov Movs[x3ac(a; xat TdXXa 8yj 7:povc|xta, oca Trapsxouciv auTij 
Ta stpr<|xsva xp^o^ouXXa xai Ta 7:aTpiapxt>td cty^XXta, [xy^Bsvo; toXjxwvto; twv 
ev lepaTtxci) xaTaXcY^j) 5vt(i)v dvTtcTYjvat toT; xpo6tpr||xivot; xP^^^P^^^^^^ot; ev 

*) Cod. l-^tiiv. 


177 

^ei opTtoq actrfffiSiaxoD xat d^opiffpLOu &Xutou xal aicDvfou xoD ex 6eou, eitetfif) 
{isvi} xfi ^amk&ia efetxat icopa Tdv tepa)v xavovcov dcvwlngXofav xal (jieTaxtvecv 
T2 TOiaijTa, &oicep xat to «poTtOevas xat ofaipeTv ei:toxoic3i^ xat npo^t^ai^etv 
Igtcv 5Te 6|Ao{b>^ xat inco^t^a^etv. iict toim^ Y^P ^XeXuTai xat to icapbv 
f,(L6Tepov cuvoitxov Ypi|A{jLa x^ 9cavtsp(i)T2T(i> piriTpoicoXtTy) Mov$|ji^a9ta(, bxtp^ 
Tipui) xat e^ipx<i> ^(^Eorj^ neXoicowifoou xat Tbv t6icov e/pm tou 2(Sv)(, xupc^ 
Moxapfcj), xat {xeT' auTOv vf^ dr^tjyzdvii |AV]Tpoic6Xet MovefJt^aoCa^ iici Tca Tcpoo- 
eTvat our?] ei^ pL6vt[xov xal StiQvex^ XP^^^ ^^ aofiXetav. xaTa pLijva louXtov 
Tij^ t^' tv8. Tou ^IJoiq' 2tou^ t- 

t npb^ To6TDt^ $e i^fltXouot xat ol ^v tv] autilj eicopxCa xat Tot^ aurat^ 
EziGxoicai; xaT3c Ta ^oatXtx^e xpooof^GuXka xal Ta :taTpiapxtx3t ffiYtXXia iceiOeoOat 
xat uTOTsooeoOat auTcj) tco icavtep<OTdcT<«) piYjTpoicoXtTy] Move(i.paota^ xai tco xacdt 
xitpou^ Xa^ovTt xat ouSevt oXXci) a)g y^o(ci) icaTpt xat icotfjiivi auTwv, lepeT^ Te 
$T;XaSv] xat XaVxot, ev ^apet apY^a^ aouT-p^cJmou xal df opto{Aou ccXOtou xai aia)v{ou f . 

t '0 [kiyoL^ otxov6{Jioq xr^q pieYaXiQ^ exxXvjoia^y "AvaoTioto^ 
iepe6(; f. 

f 'O |A^Y*? exxXYjfftapxv;? tij^ fJieYaXij^ exxXTf)ff(aq f. 

f *lepa5 6 (AeYa^ XoYoOeTiQ? Ttj(; (jLeYaXiQ^ exxXv)ffta^ f. 

t '0 (Ji^Y^^ X*P'^®?'^^*5 "^^^I J*£T*^^^ exxXrjffCag t* 
t 'O ffaxcXXap{ou Ti)^ (JiSYaXiQC exxXiQota^ t- 
t 'Av8pea?, 6 XoyoOItyj^ tij? (jLeYaXvjq exxXvjffiai; t- 
t '0 pteYag icpcoToicaxaq t^< pL6YfleXr|? exxXvjffta^ t* 
t '0 icpci)TovoT0epto^ T^^ (jieYaXri^ exxXvjoCa; t* 
t 'Eicet3' 6 icavtepc«)TaTO( (jliqtpoicoXCtt]^ MovefjL^oo^ac, iMp Maxdpto^, 6 iv 
T(ua TveujjLoTt dcYaiciQTb^ aSeX^b^; iq(jlu)V xat ouXXetTOupYO^; 8e{^a^ ^(jliv Tb icopbv 
cuvciixbv vfj^ (jLSY^Xvj^ exxXiQffia^; ypdmKa tuv Tt(jLCCi»TaTU)v xat eictTp^oDV tou 
oixcu(jLcVcxou icaTpid^ou, xup MYjTpOfdvou^, xXvjptxcov, uxeYpd^/a^JLev xai i^(JLetg, ii^ 
v9(x{|jLii»^ xat euXoYCO^ YP^^^ ^^ dx6Xou8ov bv toi^ 6e{oi^ tepot^ v6(jlou; Tb»v doc- 
^!|AMv ^affcXiciiv xac raTepcov, xac eiccxupou(JLev auTo, u>^ xac tk oeicTd Ypd(A(jLaTa 
toO xavaYtci)TdTou i^(Ui)v [Seoic^TOu] xac ocxou(jLevcxou icaTpcdpxou dxoXouBourca Totq 
^eiot; xp^^^^XXoi^ xac icaTpcap/ cxoi<; fftYiXXioc^; Ypd(JL{JLaff c eicexupci^ffavTo icp6Tepov t- 

t '0 XaXxYj^ovo^ Aci)p6660^ t- 6e6XYjicT0(; t- 

t '0 Aap(ffffYj<; 'l6pe(JLca( t- t ['^] OeptOectfp^ou ^(Xiicico? t« 

t *0 NauicdxTou xat 'ApTYj^ lcoa- t *0 Tpaice^ouvTo? Md^i^jLO? (xyj- 

X6{(JL t- TpOICOXtTYJ^ t' 

12 178 

f *0 Me9ii)(ji9p(a^ ^l^f^fd^iio^ f. f *0 4>avap{ou Tpi^^f^pio^ f- 

t [*0J Kepv^TlJr,? 6eo86aio? t- t '^ Kixpou? Aouxtavo^ t- 

Extat m coAcc bibHothecae TaurinensU gr. CCCXXXVL B. VIL 29, ex 
quo minua accurate edidit PasiniUs tn Catalogo cod, graecorum ejusdem b^ioihecae 
p. 417. Cod. e$t 9aec. XVly oUmfuit GabrieUs Severi. X. 6662—1143, mense octobri, ind. VII. 

Leon, episcopuB NaupUi et Argorum, inatituit monaaterium wrorum 8. Mariae tn loco 
Area, transfert moniale», qaae antea kabOabant monaaterium, m eoenobium erecium 

m loco dicto Buse editque regulaith novi monoBterii. 

I. t *Vr6[JiVY)[jLa toO xaxeivoD AeovTO? xal euTeXoug ewiax6icou "Ap^ou^ 

xai Nau-jrX^ou exi tyJ ^&yo^fuia icap' auTOu via |xov|j eV 6v6|xaTt t^<; 

'jwepaY^a^ OeoTOKOu ev tt) ToicoOea^a ttj? "Apeta^ t- 

t ^'Cf Oaoe (liv i^ ii\k&xipa euTsXeta tepbv SofjLi^aaoOat f povTtan^ptov ex* 6v6- 
(jtaTi Ti;^ uicepaYvcu SecirotVT)^ ifjfjLoiv Oeo^Jii^Topoc %otxit Ti^v toicoOeotov '^^ 'Apeto^, 
ev 0) Tcv |jL0va8txbv ^{ov dv6etv iTa^e Y^vama^ Ta^ alpoufjiiva^ uicix^oOai tov 
l^uYcv Tou XptoTou xat Oeou iI^|jU5v tov dptOpibv TptoxovTa 2^ xat (Ji^vTot xal Tcpb^ 
TiJ rfi^ xaTafjiovfJ^ dvoncouoei xai Td icpb^ !^(i>i)v to^Tat^ enivitaSev, &0Te ei^ to 
dxepavTov ^xctv auTc^, SOev TOtura i»p(aaivTO, &>< (Ji^ Ti) TOUT(k>y iXXe{t|»et Std 
TTjV dvaYxa{av tou q^[Mxo^ yipeian dT6vu>^ tbv (JiovaScxbv dv6(i>a( 8p6(jLOVy xal 
iC uico(JLvi{(AaTO( i^ ouTaT; Tb eTvai to Totourcv ae(JLveTov eXeuOepov icdai]^ exxXvj- 
ataaTixi); Te xal dpxovttxij^ X'^^^ ^^ '^^v ai6»va tbv dicovra Stetd^oTo* tt to 
(xeTd TauTa; ou (JLaxp6^ Tt^ icapoix^xet XP^^^i ^^ ^^P ^^'^^ ^^^^^ ^^< ftrco- 
x6(JLouq xai •(eiap^ohq xatd texvigv tyjv lautt^v icotouvta^, xai vuv (jl^v xX«Ava 
ttvb^ futou 7CT)Yv6vta^ t^ y^ xal (JLexpt ttv6{ Oepaiceuovta^, (icetta Ik toutov 
exetOcv dicoaico»vta^ xai dXXax6ae (jLetafute^ovta^, &^ ivtedOev tou futou xai 
icpb^ a6(jLicv)§ty iBpoiOT^av xai icpbg oS^tv eXa6vovtO( xpc{ttova xai icpb^ 
xapicefop(av icptti(jMi>t<pay, totout6v tt au(jL0^0v;xc xai ii\iudi^ epYdaaoOae 2ici tu 
totoun^ ac(JLyc((^, et xai icopd ttiv i^(JL(dv e^ dpx^ icp60ca(V t£&v toiito ouatrioa- 
(jL^vcav tb YCYOvb^ uatdT(«>^ it6xavev, iXkd ^s, tb tou icpiY(Jiato< dxotlXcaiMc 
icap6(JLOiov dicoSldcxtat ti) ^fidrr^ icpovc{a T(a>v 9Utox6(JL(dv * iicetS^ yiip td 
xaO* i^(jLa< tauta icapdXta xaO^ 5Xov tbv evtautbv icXVjpY) tu*]fX^^( OaXatt{(i>v 
XY)at(iiV; xatd icdaav dietav td icdvta Xv]t|^o(Aev(i>v xat 5 tt ^o6Xovtat dtoicov 179 

3p(oyT(i>v tjonk xavrb^ tou dq a^m X^^^ e(JUc{irrovto;, ^^oq cvnc dYevT2<; tQfjia^ 
EzeSpaTTS, (Ai^Te to toioiJtov ceiJLveTov euaXcDTOv 6v toT? TOtoiroK; Xt)<yTat5 ota 
lij; OaXoEffOT]^ ou icoppcD d^eoTVjx^^^ u^ub toutcov dncoXvjTai xac 'cpb^ TaT^ dfai- 
peoeoi T<jjv evovTuv Tj) (jiovi} xal q>6op3[ T(5v (jLoval^ouocov emY^'^^'^; fi yjxipo\}ai>t 
st^ Ta {jiiXcoTa [ot] xaOai;a§ tov 6eTov dic(i)od((JLevot ^^^ov xat tov XvjOTptxbv 
}UT(6vTe^ pCov • w' ouv jxvj TotouTov Ti cujJipYj cuvepYia tou (JLtcoxiXou caTdv xat 
TO 36^av i^(jbTv euce^e^ cico6dac(jia ei^ TouvavT^ov dvTtiteptCTy), ^cpb^ deuTepou^ 
xcvou^ dice^ucd^jifOa xat ce{Jt.veTov eTspov e^ auTtov xft)icid(i>v do[JLr|Cd(jLevot, icoppct) 
Sta3tet(jievov tv}^ daXdcciQ^ icepl Tyjv ToicoOeciav tou Bo6(if)^ erc' ov6(jLaTt tSpuOev 
xac TouTO xriq «avoYvou 3ecicotvr|^ ii\UAV xal 6eo(A^TOpo^, xa) icepi aufo xeXXCa 
Ta icpbq dvdicouctv Tt&v )JLOva2^ouco&v %ai Xo»cd Td xp^<<>^^^ "^^i^ TOto6T(d ce(i.ve((i> 
iccn^^cavTe^y dXXd xac T))y npb^ cto^JLortx^jV icavToiov xal 2tr|Vex9) icp6votav t(5v 
(jLcvaCououv dftepcbcavTe^ rfi (JLOvi}, xat Tb icdvToOev eXeuOepov xat dSicicotov 
ci^ Tov atoiva tov &7cavTa icepticocTjcd^jLevot Ta^TV), St^ uico(jLyif(jLorco(; i^(jl(i)V Tti&v 
euieXciiv twv yjprf^yLanvjdnm to^ty)^ xT)QT6p(ft>v, mauOa Td^ (JLOvalJo^ca? cuv- 
STd^aiJLev Te xat cuvt;YdYO(JLev xat xaOir)YOU(jLevY)V to6t(i)v xpoecTiQcd(JLeOa. tv)v 8e 
ve icpOTepav To6T(dv (lov^v ei^ dv8p(dav (ieTecx£udca{jLev cuvoYriOx^Te^ auTdpxet^ 
(JLovoExou^ xat to6tou^ to^tv) eYXorcotxicavTeq^ ob^ xal TptdxovTa l^ ^ouX6(jLe0a 
elvat etq det, efre xat xXetova^, iXdTCOva^ ^k ouda(jL(o^, xat 2||(d cfpaYtSo^ 1^06- 
(Aevov ev auToT^ xarscn^ca^JLev . ^etd^i toCvuv ex Toto6T(ov otttojv i^ (jLeTdOect^ 
dicb TV){ T0ta6tv){ (Jt^vii^; e9rjr)XoXo60v)ce T(5v (jLovaCoucotv e^ ' itipav, ^v ex ^dOp^ov 
dpTi cuvecTV)cd(jLcOa, el^ dv8p(oav ^k t^v icpoT^pav Y^vatxeTov (jlov^v i^(jLei4/a{jLev, 
^ Sv exocT^pioOev 6 Oeb^ do^dl^otto, xal ^^jxi dppiv(i>v xat 0v)Xet(5v <S)ca6T(t)^ 
cii>^o(vTo, SiaTaTT6(JLe0a 2td tou icap6'/T0^ i^(ji(5v uico(jLVi^(AaTo^, Trobra Td d^ (ep(i>OivTa 
Tzap' i^(jL(3y Tij icpcYevecT^pa Y^vatxeta (jlov^j tv) xoTd t^|V "Apetav 5taxet(jLevv) Tj5 
iq ScTepov dicb Y^vacxeia; ei^ dvdp(j)av (JLera^jLetfOeicv) IC d; lfa(JLev aiTia^, 
esc' ouTfJ TvJ vuv Y^vatxeia (JLOvflJ Tf| dv tvj ToiccOecia tcu Bo62^v) dtaxet(jLivy) dica- 
pdoicacra eTvai xal i\uima el<; Tbv aifa>va Tbv dicavTa xal Tb y^Y^^^^ ^^P^ '^P'^^ 
eic* ouTv) uic6(jLVV](JLa dicapdOpaurcov (jL^vetv icdvrv) xat dTcapd^arov ext icdct Tot<; 
iyu^epoyJ^Oi^ av>T(j>, &^ 8oxeTv Tot^ auTo^ (jLova(o6ca( ev auti) tvJ (jlovv] tv)^ 
'Apeta^ xat icdXtv icapeTvat, xdv h tv) (xovij toO Bo6IIv) icoto»vTat t^v ofxv)C(v xal ^ 
Tcv dcxvjTtxbv Stav6<dcc p(ov, eYX**p»6(JLey 8^ tov xa0v)Yo6(JLevoy tvji; auTVjq dvJptpa^j,^ ijj.- 
(jLOvv)? ^«' d^eia? Ix^tv &ciTV)peTv Tbv oixovo(jLouvTa Td xf^^ Y^vatxeia? (aovv}<;, 
ewcep xal i^ xaOv)YOU(jL6vv) xal al Xoticai (jLovotxai touto Po6Xoivto' (5); eyopov 

Yap aurbv otovei 0ouX6(jLeOa elvat xai dvTticoteTcOai Ttov (jLOva2^ouc(5v, 19 di; 

12* 180 

^{jayeptiaiq v/o^ Trotp' auicov icpo<niaXo6)i.6vov, Shkol^ [Uvxzi tou yipG^tot}^ ^ht %ai 
i\q rapa^iXXetv tcOtov tco (A0va9T)Qp{a) ^cpb^ TcpooxuviQoiv diaTaTtOfAeSa xat Kocvfa)^ 
cuvopwXeiv Tij Te xaOYjYOupLivY) xat Ta^i^; Xowcai^ xal jjl-^ w/yx^iq^ icpo^iaei Irfivi 
avTtTCon^aeti)^, tva (at) icp6axo{Ji(xa toT^ xocr|xtxoi^ '^tfomo^ xat xoSchca^ icavTOta»^ 
o?coudd2^eiv Ta Tcpb^ ouoTaatv vfi<; [lorqqy dtvoafioThx; B^ xat i».ffik axp( (AoBbu 
aiTou fl jjieTpou olvou &cTea6at Toiv Tij? Plovtj^ i^ xrfy^oo^ Ttvo^, tov ^ouXT;6evTa 
Yap •i][^o\)[t£^o'^ TouTo icoiTJaat StigvexeT o^optajA^ xaOuTCO^iXXcfxev. xat TajTs 
fjiev oljT(i> Ta TTj^ Yuvatxe{a^ (aovy)^ TeTurcwTO xat 8Mi>piaT0, Ti 8d y^ '^ ^" 
$p(j>ac OTc' auTf^(; ttj^ *PX^? '"J'' ^X^^ XafjL^av^Tw, tov xa0iQYo6(Aevov dic' odrc^; 
T^^ (Aovi)^ Y^^^^^^^ $taTaTT6(jbe0a tov Bi; dtv ^x tou TotouTOu^) aucT)^|(JLaTO^ xal 
Xp6va) xal ipeTi) to atSiai(Aov l/uv xaTa^atvotTO xai ^apot vli^ dtSeXfdrvjToq 
wdaYj; rptp^voiTo, Tv* eit) xat toi? Xoiicotq apxcTuicov TravTo^ otYaOou, (jw) tw t^? 
i^ou(JLeveta^ o^tco^JiaTt xaXX(i>ici2^6(jLevoq, aXXa (jLaXXcv outo^ xaXXa>xi2^(i>v touto 
TOu Tp6Trou TYJ xoa(jLt6TY]Tt. ii (JL^VToi 7cpoxeipT)ai^ to6tou ouTcoat 'jcpo^atvdTco * i^ 
dp^^tepoTtxT) ^d^Bo^ •f^[uav T(i)v euTeXcov Ta)v tt]v (jlovtjv Bo(JLy)aa(JLev<i)v icept Ta 
7cp60upa Tou lepou OuataaTY)p(ou TiOdaOcD, xai 6 wpoxptOet? %po^ t^v i7/ou(JLeveur/ 
ev T(j) TotouTtj) t6ic(i) Y^^^wXtaCa^ Tcoti^aa^ 7cp6Tepov tt)v pd^Bov xopa tou tep^; 
(jLeTOt TYj; icpooiQxouaT;^ ^W^ **'' euXoY^a^ eYx^tptlJeoOt»), to a5wq Te ex TpCTou 
icapa tC&v (Aovoxtov dxoueTb), xai 6 tepeu^ exTeviJ $iT)atv icotetTd), xal (JLeTa t^|V 
(jLvi^(jLT)v Tou 6v6(JLaTO{ ToW So(jLT]T6p(i>v i^(jL(av xat to6tou (jLVT)|iiOV£ueTii>, xai o5t(i>c 
laTai Tou XoiTcou ttj? icpoaTaoCa^ xexTT;(JL^vc^ dTcapaX^YtoTOv, tw toi[out(i)] xat tw 
TUTCtx(j) ev dicaat xp^aOat evTeXX6(Jke0a ttJ^ (jLOvrjq tou xupou MeXeTiou Iv Te tt; 
exxXTjataoTtXT^ 5T)Xov6Tt dxoXouOia xat TjJ^) tij? TpopicsIJr,^ Stairy) Tb aircb oitou- 
(jLevou^, To auTO icpbq 7c6aiv icpoa^epo^Aevou^, xai (at) Sia^op^tv ^p(i>(AdT(i)v eici t^; 
xotvf)^ TpoTc^l^T;^ etaoYeaOat, et (ai^ icou ia(i>q St3c v6aov Tt^ Tot TCpca^opa atTCa 
Tcpoa^spotTO • et ^dp iccTe voaelv 6iciou(A3a{vT) Tivt xal uicb t^<; a(i>(AaTtXTJ( doOe- 
vsia; eicT)pedCotTo, xai [Lrfik etq t»)v xotvT;v Tpdiceljav lad)? icx6et zopeuecOat, 
TY;vtxauTa X9^^'* '^'^'^ icpotard^Aevov Tcdaav Tcpoa^^petv auT(t> eic((AeXetav xai ert 
TT) xeXAT) Tcapa^dXXetv tou dpp(i)OTOuvTO<; xal to XuaiTeXouv icpb^ uYfetov ^) ^pu^Aa 
TcpoardTTetv tout(j) [icapaJaxeudl^eaOat . %p^(; iiA TouTOt^; 5taTaTT6(AeO«j..Sva twv 
(Aovali6vT(i)v otxov6(AOv wap3t tou xaOT)YOU(Aivcu xpo^dXXeaOat xai SieuOuveoOat, 
iTt Y^ [f-Ti^f. xai exxXT)atdpxY)V Td Te ^(^X(a xai Ta 8txai()!>(AaTa ttj^ P>^vi;^ xai 
Td Xoiica iep3r^/ixtTT)pouvTa, xpb^ to6t(i)v xai Soxetdptov xai Boxewv elvat ev t»j *) Cod. ToaouTou. ^) Cod. Tto . . . 8ia{Ti)v. ') uyfav cod. 181 

piovj) xal icoaav ei9o36v xe xal e^oSov 56ev Bi^icots TCopt2^c|AevT;v viveaOai evci^tov 
luv cfOaXijUtfV Tou xoOiQYOupievou xae Tfa>v Xo:za>v (ii,ovaxd)v, o^pa-f^T^ecOai Se xb 
icX^iov xat Tcapit tou xaOv;You[jidycu xal auv6)xi>^ etveiv, oure tov ^y^F^^^^ 
/,<i>pl; TouTitfv T(i>v Tpi(5v icoteTv Tt $(op(!^6(4.£0a, ouTe toutou; X^P^^ '^^^ xaOrj- 
*fs^'iAevcu . et pLevTdt ?capd tivo^ tuv ^ (Xoxpt7ra>v TCpooevexOeti) ty) (aovv) xa( 
^pi^OetT) xTijgt; axivr,TOc, eXeuOspav (jiev oucav icavTC^ 3tj(Jiootou d^Xi^i^AaTO^, 
irpoff3ex£oOii>, e{ Zi Tt TOtouTov ^ipoi; e^ic^xetfjLevov e/et, d^i^oOio* xaOonra^ Y&p 
TcovTa TocouTOV 9cep (917^0(^^0 V {Jiaxpav to^v (jLOvaCovTcov airooxcpaxi^^o^Jiev xat cuSe- 
(ji(av . . . ^) Oepa}ce6u>0( tcv xuptov xai (jlv) ei^ SiQiAcaiaxa XetToup*p4(JtaTa eauTOu^ 
ejA^sXcvTei; iceptoicaofJLCu^ T(va(; Ixotev uicb tc&v f opoX6Y<i>v, dXXa (jl6vov dpxeiaOat 
(AeTa Twv i;p9ppif;Oe(0(i>v (jiovd>v T(5v xot" eic{3oatv doOeiocjiV auToT^ et; tov Stvjvexii 
xal dxepovTOv aicova . Taura pt^v o&tu> S(Optl^c;jLeOa^ xal to eXeuOepov xal dSco- 
pY^Tcv T^ (xcvf] x^p(l^6(jLeOa Std tou icap6vT0^ ii;(JL(iJv ui:o{JLVi^(jLaToq xal [Ltfik uicb 
e^cpov i) x*P'^**P'®'^ ^ §T6p6v Ttva '^€>iiabai TauTtjv woTe 6VTeXX6(JL50a, \f,rfii 
Tivt eoxvi^ii-^XTtaiJbevtd 6v6(JLaT( 8totxi(ae(i><; lotox; tu>v ttJj; (jlovt;(; xpaY(Ji>dT(i>v i) eict- 
xcupta^ xae dvTtXiftpeu)^ exe^JL^atvetv Ttvd Tf) (jlovj) xat outu) TauTiQV iilbpOetv xai 
AY;i(eaOa(, dXX' oude auTOu^ tou^ (jLeO* f|(JLd; e9C{JLSvcu(; dYttoTdTOU^ dp/eepeT; 
£OeXc(jLev 5X(i>^ icpb<; ttiV (jlovv;v ij Ta t»;? |*ovij^ xapaxta:eev wpdY|JLaTa t) i^oi}- 
ciacTixbv e/eev Tt Stxaeov ex' obM^ dXXd icdvng t^<; X^^P®? auToiv TauTif;v dicd- 
YO(jLev, TT|V dva^cpdv (jloviqv tou cvc(jLaTO^ ev Tot^ Oetae^ (jLUOTaif(«)Y'«i? TOUTOt^ 
^apaXi(jL7:dvovT€^ xal tvjv tu>v ^JAiX(X(ii>v a^aXiJLdT^ov ei:iTT^pY;ctv. ouxouv cWe ejapxc? 
Te*; ij IxStxo^ i) dpxt(JLav8piT)Q(; v) c(xov6(jlc( i) dAXcg Te^ icapd t(I>v dpxeepe(t>v et<; 
tib; TotauTa^ Btaxov(a^ icpc^aXXc^jLevc; e^et dSeeav ev$cv etoeevat icoTe Tijc; (JLOvi;^, 
dXXd xat auTuiv tuiv icpoauX(u>v diceXaOiljoeTae, et (jly; x^P^^ ^^^<* ^^ ^^ '^<<: 
tc(out6v Tt ToX(jLi^jaee tu)v 8(axovif;Tu>v toutu>v xal icapd Td i^(jliv evTeTaX(jLeva Sea- 
irpdJatTo, eorcat 6 TotouToq tcv dicb t^^ C<<>>ApX^^%^ Tp(d8o^ dXuTOV SeoiJLbv icepi- 
xei(Aevoc Sed tc^v dva^eu>v i^(jlu>v XaTpeuTcov auTij^ tcutov Be^d(xevo^ . icapeY7Uil>(JLeOa 
Ycuv ev ar(Ud 7CV6U(JiaTi Totq ev xupi<p dSeXfcTq xae SeaSoxoe^ fj(jLu>v €?ceox69coe^ 
Tv;v cixovojJLtav Ta6Tr|V ^ua^i d?co8e^(}coOae xae (jLiQBevv Te xaevoTO(JLi)aae SetzvorjOijvae 
^pb^ Xu|jLiQv ij T7)v oeavouv inco^Oopdv vf^q ToeauTTj^; (Aoviji;, dXX' eeq TOtx; e^^^ 
xal BtTjvexet^ dicavTa^ yjpo^oMq xaTd Tb Sc^av i^(jliv 6^dY6cOa{ Te xae ceeuOu- 
vesOae xae tou^ (i.ovd^ovTa^ ev tj} auTov6{JL(i> xae auToBeoic6T(j> Ta^ry) (jlovj) tvjv 
2cxr|Texf|V xoXeTetav exsev dveictjpcaoTov * eii y^P o^^<^ ^^'^ 7ceicei9(Aa(, ot( TiQXex- ') Deest aliquid, supplendnm videtur o-/^Xi;oiv I^ovtcc 182 

auTiQq e^^cciJLcXeia; rap* i^(Ji(dv y&^oiLtrriq auxoli 'Rpo^ tu>v dpeTh>v x6 -fujivxatsv 
xal oudevb^ 5vt9^ e(jLi:o3ii>v icpG^ xo euaprior^aat Oeco^ et \t,^ $t* o{xe(av x^vcTVjTa 
xaTappa6u(jiii^oatev eTui tco xaX<^, dXX' ei7iTeTa|jbev(i>^ xat 6XtX(ji^ icpbg dD9xr,ffiv 
rSotev, yvf&k eu8ea>v euXoYy)[JL^vt] KaTd tov £oXo|jLfa>VTa ^avnJaovTat xat iwv 
dv(i>6ev 8(i>pe(i)v dfOovov oxoiev t)]v Ypprti^^ioa xai footVTo Td Ta(JLeTa ourbiv 
nXi^piQ e§epeuY6(Jieva ex to6tou et^ touto xard tov (j^aXfJUdSbv xat yjsMiQOYcoi: 
[kbf a\ oBot auTuv ^ourOp^o xat Td 5pr^ xeOi^vovTat Y^XoxTt* eS ^ap ^ailpau; 
Td^ Xa(jLicdda<; vq^ 4^^^ ^^ '^ dxpatfvou^ byitiaq dvdt|;atev xat dYpuicv<«>v 
Tu>v vf^<; <}a/x^^ 5f6aX(JLa>v T(>> dxv2piT(i> vu^JL^up Xp(9T(j> irpbq uirovTv^v iToi^jL^Tarot 
YevotvTO, otov appa^ia^^d Ttva xat (jLVtjoTpov vriq 2v5ov tou vottcou vu(jl^vo^ 
euOu8p6(xou xat XafJLicpd^ el^eXe^aea^^ t(5v exl -ji)^ dYaOo^v ri^v icXou9t6S(i>pov 
Xuatv wapd xupteu SatjrtXeorflcTTQv xT)l)catvTO, ^rj^ooNXE^ (jlIv t^,v ^fftXeiov 
T<5v cupav(i>v, Td y ikXa icdvTa xoTd icp9o6i^xv)v xTv;9d(i£vo(. dXX' efY) touts 
xal ^evotTO, Xpiore, PaatXeu, xat to tepbv touto xai 7Cveu(jLaTix6v (jiot Y6(i>pYtov 
uffb 001 Y^<»PY^ ^'^ fUTcSv dOavdT(ov [jLeXedb^v^j^ xapico^ opi}oat (jl^v et^ TptdxovTa, 
xapxo^opifoai de ei^ l^^xovTa xat TeXeuTaTov ei^ IxaTbv xat dvaTeT^^at cTdx^<; 
i% Tou^e ?cveu(jLaT(xb{ (bpaio^ xat iceicetpo; xat tt)^ ev oupavoTg dicoOi^XY); exd^tct;, 
8Tt xal uicb fpoupo> Tv;peToOai touto xaXfa>^ eYOD xare^c^paoa, tv) icavd-fv^d xap- 
6iv(i> xai xoTd Tp6TCov xai Xoyov dppY)TOV xuiQodoY) oe xa». t^y^P^^* **'^ '^P®' 
OTdTY)V*) ttJ? veoouXXexTou Ta6Tr,^ dv^XY)? icpOT66Y)xa xat dicb TouTr^? xexXYjoOat 
Te xat xapaxTY)p(Cec6at Ti)v lepdv to^ty^v (jLdvdpav '^peTiod(XY)v^ Tva xat (S>^ (jly)- 
Tptxbv dvd^(jia Sa^^tXeor^pa^ ty)^ o))^ dpd)^^^ emeu^otTo xal Tbv dicovTa y(jp6'»o't 
ev lepd xoTaoTdoet Sta^uXdTTOtTO . icapaxaX(i> ouv xal icdXtv tcu^ (JLeTd (jlI 
dYUirMCTOu; SeoxoTa^ (jlou dSeXfou^ xat 9uXXe(ToupYo6^^ dpxeo69)vat (jl6vy) t^ 
auT(i>v dvofopd xal ouSev ^Tepov S(xatov xexT^o6a( eici t9) ^coXXaxou 'jcpoppv;6e{oY) 
(JLOVYJ ^i o^paYi^o*; i) ^yciXoy^c i%You(jl^vou i) wapoicd^jLicetv to TotouTov {xovaoT»5piov 
etq STepa 7cp6o(i)wa d(i>peaaTtX(^ \6^t^ fi TdrTeiv Ttvd (JLovoxbv xaTa7C6(i.9CTbv *) 9j 
CStov i!) dXXorptov 4) 5X(i>^ e^ouo(av Ttvd l^etv h auT(p, dXX' 4) (jl6vov Tb t^; 
dva^pd^, (i>^ icpo6(pY)Tat . 6px(((i) y<^^ auTou^ et^ Tb ^ptxiodeoTOTOV 5vo(Jia Ti)<; 
dYta^ Tpiddot;, (AY)$£icoTe icpb; Itnipetav i!) (Y)(JL(av il) 8o6X(ooev dico^X^t{/at tou 
8r|X(«)6ivTo^ (jLOvaoTY)p(ou • eXe^Oepov y^P £^''«1 xa6dica§ 8taTuicou(JLev icdoY); x^'P^ 
dpxtepaTtxvj; Te xai dpxovTixvj^; • eicl to6t(i> Yap >wti Tb xapbv i^(jL(tfv [uic6(jlvy)(x«] 
CrtcoYpafv) ictoTU)6iv xal ty) 8td (jLoX6p8ou Po6XXy) o^paYto6iv Tvj iv Ivt (jl^p« ') In cod. corr. ex wpoffTaTrjv. *) xaTa:c£RTdv cod. 183 

exouof) Ti^ uicepaY(av SeoToxoy, ev li t^ liepo) tov ^iov 6e6S<Dpov eiceSoBij 
TOt^ (AovaE)rol< et^ aa^flDvetav (xigvi iKTUiPpCci) IvS. C £tou^ ,?X^3' t« 
t 'O euteXY)^ exCoKoipo^ NauicXCou xat 'ApYOu^ Aicov f. 

II. Tuztxbv xri^ i^iix^ Iaovtj? woiiQOev Tcapa toO XTiJTopo^ Tiji; auTtJq 

ayia? jxovij^. 

Tuxtxbv Tou Taiceivou AeovTO^ xai euTeXou^ ei7tax6i;ou ^'A^^^jou^ 
xai NauvXCou eici ty) y^Y^^^^? icotp^ocuTOu v.ea (Aovt) eic' ov^)A.aTt t^^ 
u^^epa-jfCac 6cot6xou ev Tjj "Apeia. 

Eu^apt9T0U|jidv oot, Xpiaxiy ^^otXeu atiSivte xat uicepaKStvte, icovrb^ afTte 
xai TeXeoioupYC xai iQpdyy,axoq xai vo^iaoto^, 5ti xai iC ^(mov toiv euTeXci^y Te 
xai ao6evi5v ouoTvjyat (mv^iV tep^v euScxrjoa^ et; 86§av tou icavsvTt(xou xai (AeYaXo* 
icpex^^ &v6|Aat6q oou ctc xaTOtxriT/^ptov ti)^ X^P^*^^? '^^ ^^P ^^ ^^^ /v^you 
Texc6eY)^ ae SeoJcoCvri^ ili(jio)V xai Oeo^ju^Topo^ el^ ef/u(ivaaT/jpiov av8pd)v daxo6vTU)v 
xat auv XacpeuT(iW, Ta6TY]{; Sc OepaicovTcov, opcT^g tc epaoTGiv xai ti)^ iauTiiW 
GuixiQpCaq eict{Ji£Xetav icotou(iiva)v, OiXt)(iLa touto vr^ dxpxvrou oou (i.T2Tp6{, xai 
T^ a^{ u>^ dXr|6u)^ Suvd^uu)^ dicoT£Xea(Aa* tcou Yotp ^{^^1^ ^^ ^^ >^i xoOev 
loxuaoqAev Totcurov Sp^ov Oeo^tXI^ xoropOu^aat xai Stoicpi^oaOat, ei (jlv) i^ ar| 
TcavotXxeaTdiv) x^V ^(^^^ dvTeXi^cro; 6^ dveu y^P '^^'c^? ouTe 6 oixo8o(Mi)v 
oixo8o(Aifae(y ourc 6 ^Xdrruiv fuXd^et. 

a'. Dcpi Tijc Updq 6(^0X0^1«^ xai Ti^^ ev Tat^; xJXXat^ dxo- 
Xou6(a<. 

A(aTarr6(jicOa TcXeTaOai Tcdeaav ixdoTOTe 8o§oXo7tav dxapaXeiTciu)^ xai axou* 
Idjb^ xai (jbCTd i^q dp(Aol^o6ar|{ Tcpoaoxij^ xe xai v/|t|;eu)( xocd [fo] aTou8tu)Ttxbv 
cuyo^dpeov T^g cxxXiQataaTtxv)^ dxoXouOfo;, dXX* a&n) *|Jiiv xotvj) TcXeaOi^aeTat 
«apd T^( dScXv^TO^ ckdoiQ^, ^ xai 6 ^£o{ xotv6^ eoTtv* ii Si cv Tot^ tSiot^ 
xeXXtot^ xoO' Ixiaryiv ysvi^Tat, xaOu); dv et; Sxaoro; [^oOXotTo] xai S6vatTo, dveu 
(AevTot aa^^drou xal xuptaxi)^; xai tu»v $caicoT(x«5v tc xai Seaxotvtxu)v iopTcov' ev 
Ta6cat^ Y^ ^^ (Jb6vat^ Tuv doxriTtxtov l8p(«)TU)v dvobcauXav i^ouatv, dYpu9cv{ay ti 
evTeXX6(jieOa xaO' ^xdanjv xuptax^jV YCveoOat d^ ' iaic^pa; xai ev Tat^ eicta-^(Jtot^ 
eoprai^ xai auraT^ icdaat^ Totg lopTOt^ t^; TcavdYvou xai Oco(JL;{Topo;. 

9'. Depi Ti)^ Oe(a( lepoupYiot^ xai fU)TaYfa>Y^^^9 ^^P^ Xu^vo- 
Tf-aiaq tou Oefou vaou xai Tfi»v iopT(5v. 

'H (JilvTot Oc(a xai dvi/)(jLapTo; Ouaia ixTeXe(a6u) x«0' £xdarr)v £^So(jLdSa, 
^a^Tci) (jiiv xai xuptax^l d7capaXc{icTU);, iv ik Tal^ XotTcat; i^(JLepat;, ei \kbi 184 

kopvf^ Tiq eictoToiTQ JeoTCOTtxTj 9^ Seoicotvixij, ^ Ttvo^ twv eiriov)[jLOTip(i>v 07^9 Y^~ 
veoOo) xoTa toutiqv XetToupY^a, ei 8^ (ai^ ^e^ Sico^ ev Tat^ icevTe TOUTat^ i^pipocL^^ 
xX^v wpoo6>tTiov eouTOu? ^v Ixoorg lepoupYta' ev to^tij ^ap to ^pixTOv t^<; i^|i.e— 
Tepo^ 0(i)TrjpCa^ ejciTsXsTTai fjLUom^ptov xat xaOapeuTeov icavTa)r60ev xat dic' ourcov 
Bt^ou twv icovTjpwv XoYto|j.o)V, icovY)pou(; Ik XoYtojjicu^ ^ijJLt Tou? dwb icavTO^ otou8i5~ 
Tivoq irdOou^ ouvtoTa[JLevou<; xat {JLeTaXr|icTiov euXa3<t>^ xat pieT^ ^o^ou tcov Oeuov 
dY(«^dT(i>v, Soot^ l^tTeTpascrat touto icapd tou 8exc(Jiivou tou; XoYt9)JLOu<; exdaTcu 
xai dtoxo^pTepiQTeov d^pt xal ou|jLxXr4p(aoe(o^ * ouSevt y?^P e^eorat auOatpeT(o^ ixsxa— 
XafjL^dv£tv dveu eziTpoxii^; tou ty)v eTci[JLdXetav ttj^ ^^X^? outou uotoujjLevou •^xot 
Tou xaOiQYO^I^^^ou ' exe(v(i) '^ap xal (jlovo) tou^ XoYto(JLOu^ dicoxaXuicreiv ^ouX6(jLe6a. 
Tou^ (jL^VTOt (JLeTaXa(Apdvetv (jLeXXovTaq xpv) ttjV i^etXoiJLewjv sici vti |jLeTaX//4^ee. 
dxoXouOiav <}/dXXeiv xaTd tov ti^tcov. 6 hk xaXo6(jL£vo^ SiaxXaofJLb; YiveoOco xaO" 
exdoTr^v lepoupYtov, (ji)^ to) i^y^^I^^^^ BoxeT, ii hk Xuxvoxaia Y^veoO^a ^tXoTtjJLCTepa. 

Y'. Ilept xr^q ev Ti) Tpa^icel^v) §taiTY)<; xat icepl tou dpiO(JLou t(ov 
pLovali6vT(»)v. 

MeTd TV)v ou(jLxX-i^p(i)otv t^^ Oeiai; lepoupYia^ ^ TauTV)^ (jlt) TsXcuiJLeyi)^ (jLexz 
TO TeXo<; Tij<; dxoXouOtaq T(ii)v eiO(0(jLev(ii>v (bp^ov ouvaYO(jLevci>v toiv dSeX^c^v xoTd tov 
vdpOv)xa Ti){ exxXir)oia<; xpouioOd) to ^Xov Ti)<; ^piboed)^ xal ^^Stl^eTcooav eici tyjV 
Tpdice^av tov ouviJOiq ^aX(jLbv (xdovce^ et^ e^xoov, tou xaOi)You(JLSvou (jLev icpov)- 
YOU{jLevou, eico(JLev(A)v 8e t(ov d)\X(i)v, 0001 8^ xaTa tv)v icp(i)TV)v Tpdicei^ov (liXXouot 
6oO{etv, oiiTd) Te eiot6vTe^ xai Tbv tj/aX(jLbv exicepdvavre^, tou i^y^^P*^^^^ euXo- 
YOuvTO<; TTjV Tpdic£2J<xv, xaOe2^eoO(i)oav euTdxTU)^ xat "fjouxvj dva(it^ y^P*'^ l'^'^* 
veou, iva ic(z^ X6yo^ dpY^^, ^^06^ Te xai oxif^JLa [xat] veu{jLa icapd Tb «poov)xov 
Yiv6(JLeva dvaoTeXXotvTO, dXXo<; dXXci) xat exaoTog tfdaxi^ tv]^ xaOeBpa^ icapa- 
X(i>p(ji)v il) xat xaOcix; 6 '^poeoTO)^ StaTo^eTat, Ti)v ^ptbTiQv xaOedpav outo^ e«e)f (ov * 
(JLV)3^ Y^P Y^^^^'^^ ^^^^ ^^'^ TCpoeSpta^ ^tXovetxeTv xai (jLOvoStxu)^ l^^v eicaYY^t^dj&evov 
xoo(jLix(ii>^ eptXeiv, tov Se x^^^p'^ aiTta^ euXoYou dicoXt(Aicay6(xevov t^^ xoivv)<; etaoScu 
TeOevTo^ . . . e(jL^Xv20evT(i)v Te T(i)v iceptTceu^idTiov . . . xai vq^ ouvi^Oou^ eu^apt- 
OTia^ TeXeoOeiori^ dvioTdoO(ooav c(jlou ^dvTe^ tj/dXXovTe^ tv)v xard tuicov dxoXouOtov 
xai XeYO(JL^ou ouvv^iOcix; tou otixou Tcapd tou TcpoeoT^uToq dicteT(i)cav IxaoTo^ eict tv)v 
tSiav xiXXav. e^Ta xat icpb^ to ^pYCxetpov TpoicioOfoaav, oux ^i^i ^^ "^(^ dBe*^v ev 
TV) t3ia x^XXv) xaO^ eauTOv eoTtdoOat, ei (jli^ icou Tt^ ev doOeveCa xat .tv) xXtvv) 
xaTdxeiTat ij xal xaT oixovo(x{av eictTpaiceiv) touto .icapd. tou icpoeoTtjjTO^. dXX* ou^ 
Tt Ix^cv t$t6xTV)T0v ev T(a xeXX{(i> auTOu. eici ik Ti) icoo6tv)ti t(i)v ^p<o(jbdTu)v to 
gcepi T^i; xaTd tvjv Tpdice^ov ^iairt^^ to oTouStcaTtxbv Tuictxbv xpan^oet, Irt y^ 185 

fjivsv xat i^ Tou icpoearT<«>TO< d(ixp(9((. t3( oeuta d^ xpan^i^et xat xaTa to SeTiwov, 
5t£ toutou xa(p6^. S(aTaTT6(u0a Bs xat i^|m^< ot avd^tot (b^ xTi^Tope^, Tpeig (a(v- 
ccu^ €a6(6cv tdsim^ "hv^^ ^"^ '^^ "^^ dncoXuToi^ i^\Upatq xal ev Tat^ ^po^oY^- 
Giyuot^y ev Se Tai^ lopTamjJtAt^ ^ljip»^ xal TaT^ (i.vrj(Aoa6vci^ xai ayjpi Ttov irevTe 
eGOtscv, XpueoOat ^k xocra acE^OTOv, dfveu ty}< ^ioiq \ker(akr^q TeOTapaxooT>]{* xa( 
TOTs yap vaxk xo oi^^orov to XeYojAevov tou dcY^oti Aal^apou >vOueo6a)7av iSbcovTe^ 
{xexde xal tou "fyfOMiktMM xat eo6ieTii>aav xac cx06a^, byaiMq 8e xat xoTa tvjv 
dqfioev eoprv]v tou cuafYsXcoiJbou eoOteTCiiaav ixOua^ ei^ Soqav t^^ ^avoxpavTOu 

OsOpLI^TOpO^. 

V. Ilepi Ti)^ ev$U(jievta<; twv dBeXfcov. 

llpoai^ixet $i xac \{kdm(x (oveTaOat xaTa ttjV li)^ (JLOvt)^ eurcopiav Tpt/tva xat 
T&> ^&)(slid evaicoTcOeoOae, iaq it* ol dSeX^oi Xa|Ji^avocev, oTe ^rpfjl^otev, TCepcicoc- 
eTo6at Te xai Td ?caXacd xai xape/eaOat wpb(; /p^ocv. to 8' auTO ^iveaOac xac 
e^irc T<5v (jiav8u(ov xai icepcoTrjOCcav xat uxoSuae(i>v xai TcdvKov dzX^D^ T(iiv xept- 
^oXatdiv, 3ts (JLSVTOt e/^y) Tt^ XP^^^^ Xa^etv xatvov, xpoa^speTCi) to xaXatbv etq 
To Sox^tov scSi^aec tou xpoeaT(OTo^, xai outckx; d*/TtXa(ji^aveT(o xatvov^ (xeTpov B^ 
TTdcat ToT^ xepc^XiflJUKac ii XP^^ eord)^ xXv;pou(jL^ou xdvTauOa tou xoTd tou(; dxo- 
oToXou^ piQTOu Tou f doxovTO^ ' ^tsSBoTO exdoTip, xaOb dv Tt^ y^p&ia^ eTx^. 

e'. Ilepi Tt)^ VYjaTetac; T(ii>v dvtd^v TeaaapaxoaT(i>v. 

Ilepi (jciv T^^ viQaTeCa^ Tf|^ (jLeYiXifjt; TeaaapoxooTi]^, STt Ik xai t^^ Xsyo- 
(jLevi;^ Tcu oYiou ^tXtxxou to 0T0uSi(DTtxbv Tuxcxbv Ste^etot xai xapa^uXaTteaOd) 
Td ext TO^Tac^ xoTa tvjv execvou x6pc7.Y]tj/tv, xaTd Be Ttjv 'npo vf^q kopvfiq Td>v dYtd>v 
dxooToXcav, execB^ (jieYdXou eiaiv ci totc T;(Jiipac, Zlq eoOteTdiaav, ei ^s xai ^u- 
XotvTO' Toura '^ap (jlovov ly^i xaprfXXaY(jLSva xapd Td^ dXXa^; dxoXuTOuq v)(Jb^pa^ 
ig Toca^Tvj vrioreCa, to oTtxoXoYeTv ev ti) Tp^xY) xat ixTY) £>pa, ecO' o&Td>q dptoTdv 
xai TO (ixexeaOac Tupou xai coou. 

qr'. Ilepi Tij? XeYO(jLeviQ^ dxoTa^^^;. 

Kd>X6d> Ik xai i^v XeYO(Ji^v dicoTaYT^,v, etxsp sarf 8c* dxtviJTd^v tsXo? 
£X6vT«v et 5e tc? (Ji-i) tocoutov xpoaeveYx-j) tyJ Oso(JLi^Topc, touto xapaSexTsov dix; 
avdOY;(jLa xai Bdipov xai d(JLapTY;(JLdTd>v e^iXaa(jLa' ty;v y^P 6xoTaY^|V tcu xpoat- 
cvte^; dvTi xdaY;^ dXXY;<; xpoaevi^ed^? xpivd> xai (jLdXXov, etxep Tt^ ouTfj xai dXXY; 
xpoaeoTcv evspYsca XuacTsXouaa Tdt^ tou (jLovaonQpiou Stoxcvcat^. 

%'. Depi TYJ^ xpo^oXij^; Td>v StaxovY;Td>v. # 

'£aTd>aav 2s xai ctaxovr,Tat xpo^aXXc(jLevcc xapd tcu xpoeoTdyro^ Tf) ouy- 
xpt9ec xat excXoYJ) t(iW Xocxdv, dvSpe^ euXa^si^ ts xai evepYeT^ xai dxordYVcooTOv 186 

^iov exovTs; xai to Aveic{Xr|icTOv ev ■jcdwt ^uXoTTOVTe^, 6 ioytdipio^^ ixxXiQai- 
dpyyi^ TMu xeXXopv]^, vou8eTei9^9av Ik %ana tou^ ic^oi^xovTac xatpou^ )uei 
xotv^ xat iSia xapa tou xposoTte^To^ oi StoxovoOvTS^ tcu 7cpoat}i(vy ^ourou^ xat 
Tov T0*5 6eou f o^v l)fetv xat oicouSaiu)^ xat (i£Ta ^ioiQ^ dYaiciQ^ xae xaOap^nsTc; 
Staxoveiv, g); t7}v icavixpavTOV Seoicotvav i^(jui>v xat 6eoT6xov £fopov Ix^vtag auct 
nap' auTYj^ aicexSexofxevou^ (Jito6bv (jieTa tcov xaTop6ou(iiva>v, xorixf totv Se tuv 
napa To eixbi; dhcoTeXou(jL^fa)v * ifeCXouot Ik xal xora Ta^ ouvtf^ei^ Tbiv &jr/Ja>t 
dncavrav, 5Te Suvaivro, xat toi^ xa6' daurii^v e9ct(JieXeio6at <|^(JUi>Sia^ xat (av] irpo- 
fotoet vfi^ Biaxovia^ ^a6u(jietv xat tou iyaYxatOTepou xaToXtYU>peTv (Jiipou^. 

Yj'. Ilepi icpovota? twv dxtvi^iTcov xTifoecov. 

'EiceiS'^ xai dxtvn^TOu^ xTi^oet^ eicexnfoaTO [i^ P^ovif], 8et xai Tofrcidv ^pov- 
T^i^etv Tcv icpoeoTU)Ta xat e^torov auTot^ (Jiovaxbv Y^paCon xal ae(Avbv xat dvefft- 
XiQxcov ^iov ixovTa, ux; iv 3t' aurou ttJ; Seouoigg e9ct(jieXcta^ Ytvo(JiivY3< exetOev 
Td yjp&Mri xat i:^^ Tpofi"|V eictT^Seta xoTd xatpbv xopfi^oivro. 

6'. Ilept Ta>v 9Taata(6vTa>v. 

Kai 61 Ttveq ^h Tfa>v 6XtY<«>pOTipci>v dieXf fa>v e§ exiQpeCa^ 8at(iiovtxf)^ 6iru>a- 
Si^OTe aTaatd(ot6V, tX ys (JbSTd icapaCveotv Seut^pav xal xpivift eict(Jtivocev epCCovre^ 
xai fiXovetxouvTe^, xai Tijv (jiovaxtxV xaTdoTaaiv xat y^)^')^^^ auvtopdrrovTat, 
eYxXet^o6fa>aav Iv Ttvt xeXXtcd Ta icpcoTa i^auxta^ Ivexa xai TOicetvcdaefa);, xat e: 
(ji^v Bt6p6fa>atv Xd^otev xai touto tou icpoeorcikog xai tSv Xokc£&v (jiovaIi6vTfa>v tc 
xaT6p6fa>(Aa, et ^i (jli^, ex^aXX^o6fa)aav u^q dvCaTot^ (JLi^Te xai TOt^ irftaCvouai 
(jieTaSotev t^^ auTcav X6(jLv;g xai (Jietl^^vcdv aTTtoc ^evfa^VTat axavSdXcov. tc!> i* oufw 
eictT((Ji(ci> incoiceaetTat xai e? Tt^ dicet6o{iQ t^ icpoeoTfa^rt icoXXcExtg dvatoxuivTdv 
xai (jiY) 8top6o6(ji.evo{. dicoTpexo(JLat iri xai to icapa^dXXecv Tol>g auvo^cXfou^ et^ 
Td^ dXXi^Xfa>v x^XXa; dXoYco^, cb^ i;p6$evov dpYoXoyia^ xai uicot|^{a^ 6fetX6vTfa)v 
e7ctTt(jLtot( uico^iXXec6ai tcov (jlt) dvexo{i.ivfa)v d7cox6ircecv xd^ iceptTtd^ Tauto^ ovv- 
Tux^a^ xai (JLaTatoXoYta^. 

t'. Depi ttJ^ icpoxeiptoefa)^ tou xa6T}Y0U(JLivou. 

MeTd Ik TV)v TeXeuTijv tou i^y^u(jl6vs6ovto^ 8eov xpoxpivetv Tbv d^toXoY»- 
Tepov xai xpb; rb xoTdpxctv ico{(avt2^ XoYtxiJg eiRTT)iet6Tepov xai el^ Sv &icavTec 
f^ ot icXe(ove^ dvaica6ovTat xai dp^oxovTat, dveu tou dicb ^eVT)^ (aov^c icpoasX- 
66vTO{ rfi oc^la (jLovf^ xai Std Ttva icep^oraatv ^ otxovo(A(av 3ex6ivTog, Tbv xal 
6vo(JLal^6(JLe\»ov ^evoxoup^TTjv t6utov y^ e^ 't^v TiJ^ i^yoD^kt^idix^ ^V '^poortoi- 
^t^ao^Tjvat ou ^ouXo(jLat, cu8i ev tco vaco vf^ icavevS6^ou i^(jLfa>v 6eo(iLi{Topo^ lepoup- 
Y^tv, dfik dicb TcO AvauicXe{ou i§«px6(JLevov ^evoxoup(TT)v ^ dico^(ou ct^ %ou(jLe- 187 

vsue^ OL^/ri^ icpoava0(^ao6i)vai ou 0o6Xo{Aa(. tt>^ icept tou; ouYYSveiq auT(i>y 3ta- 

mipsv ^ovrac iciOov xat oapxe^ auT6xpT)(Aa Svia^. elTa ^pooaYeiv auTbv^) vr^ 

K2vev26S<i> etxcvi Ti)^ tcavaxpccvrou 8eoico(viQ^ i^Ijluiv xat 6eo(A.')^Topo< icpb^ Tb iv- 

eXeo^at to icapbv Tuictxbv xat tv]v icotiAavTtxtjv ^oc^^ov, ti)^ oic^ airci}^ IpLicpooBev 

Tourv}^ TijvtxoRiTa xei[ji.eva, TptoaYiou hk So^oXoYia^ xal ixeTTipta^ Y^^t''^^'^ ^^^ 

ixetvou Taura xa6* ov etpvjTat Tpoicov avaXa^ovToq iv6povt1^eo6at toutov ^apa Te 

Tou exxXijotapxou xat t<i>v icpoxptTtov^) ddeXfoiv xal xaTaoica(eo6at xat xou Xoncou 

Tf^q icpooTaoCa^ divT^X^o6at xat toOtov eTvat rbv Tp6icov xas tov Xd^ov t)}^ icpo- 

Xetpt9e<a>^ Tou xa6r|YOU[A^vou^ xat icpo^a{vetv o&ru) xaTa StaSoxot^ xal et^ tou^ i^^ 

[xp6vou<;], piiQSeiJua^ iTepa^ iicto^aYtaeco^ vfi^ Tota^n)^ icpo^oX))^ Seo{iivv]^. o&tu) 

Totvuv Tou xa6v}Yo^|A^vou icpoxetptl^o(Aevou xat et^ t^v dpxtxv^v e^ouoCav xa6tOTa- 

{xevou xooav auT<d TtfjLviv ot dSeX^ot icdvTe^; et^ to k^^ dicove|ji£Tu>oav^ icdoov 

SepoTcefov, icdoav euicei^etav, tu> ve6|jmt toutou oxeSbv dY^pievot xat iceptoY^- 

(jievct xal td eictTeTaYiiiva icpo66(JUi>( xat dvavrtppi^; eictTeXouvTe^, 6^ xat omtou 

5f etXovTe^ (jiT}8ev dveu to6tu>v t^^ ^ouXiJ; xai eiSifoeu^q icpdrcetv, dXXd (uV eiSi^- 

ceti>^ xat ou|j^uX^< xat ouvioeu)^ twv xpoxf(6evTU>v dSeXfu>v* Tb ^hi ^dp lSt6p- 

pu6(Aov xat do6(ji0ouXov eicto^aXeq* (ji.eTd ^ouXij^ y^P) f^^ icdvra icpdTTeTe, to 

de e^ouotdCetv TOt^ icpdY(JLaot xal xaTau6evTetv (jiovaStxi;^ dXXcTptov icoXtTe(a{, 

u>; Tupawtxcv Te xat dvoYxaomov. StoptZ26(i.e6a youv, u>^ elpvjTat, ou(ji^Xot^ 

XpijoOat Tov icpoeoTuka toT^ icpoxptTot; tu>v dBeX^v* i^ ou^jl^ouX^ Vk [ou] (ji6vov^) 

exi TOt( evBexo(Aevot^ icpoxT^ot^ Y^^^^^) ^^^^ ^'^ ^^'^ "^^^ 8aicavi4(Aao( xe xat 

2vaX(2>(Aaot, xp^ T^ ^^^ '^^ icpoeoTu>Ta (jLviQ{A0ve6e(v tou dirooT6Xou f^iOOVTO^* 

xdvTa (Aol l^eotv, dXX* ou icdvra ou{jLf ^pet, & xal Tb icavTax66ev d|JUi>(AiQTOv icept- 

icoiou(Aevo( 8taTaTT6(jbe6a, tou^ StaxcviQTdq icdvTa TaiJiteuetv elocdtdl^pvTa^ xal e^- 

oStd^cvTO^ xai X6you< auTi^ uiclxovTa^ ti;^ tu&v 6(Aic6ictOTeu(Ji^vu>v Stotx/^oeio^. xat 

oli 8i, (0 xa6y2Yo6[Aev6 (icpb^ oi y^ ^ ^^^^)) ^vdYxv]v l^et^ dYoncdv xat OTlpYetv 

touq uicb o^ icdvTa^ dSeXfOu^ xai ti]( xpoovjxouoiQ^ Ixaorov d^tcuv xpovoCa^ 

^JAJXtx^^ 6(Aou xat o(0(AaTtx%, xa6(li); 6 xatpbg 8t2u>0( xai Td icpdY(AaTa, d)^ icatv^p 

ftX6ica(^ xat tu)v oixe(u)v Tdxvtov dicapatTi^TU)^ eict|AeXo6(Aevo^ xat Y(v6(xevo; Td 

«dvra Tot^ icao(, Tva tou^ 8Xou^ xepSa(vY]^ xoTd tov ^i^oN dic6oToXov oDtu> y*P 

iv dppv^xTO^ 6 ouvSeojjio^ Ti)^ dYdicv]^ eoTat xai 6 vf^^ uicoTaYV); v6(ji^; ^uXarco- 

[fcevo; ev auTot^ xat dicoicXv2po6(Jievo;. >) aUTIO COd. ') TCpOXpe{TTb>V COd. ') Cod, TOV (fcOVOV, I 

. I . I ) •I 188 

W. Aioc Tu>v Upotv 9xeu(i>v. 

AeoxoicoT/^peov opYupouv ytm Xa^iSe^ 5(A0iai 3uo totavTa^) d{i^OT£pa XiTpa; 
Tsaaapaq, ohf(iaq Tpeic;, TauptT^ifjv apYupouv {xtxp6v. 

"ETepa Siff>toxoTT^pia yjxkiML lju")fat 5uo. 

MavSifXca |jLeTa^<i)Td (i.eTd YpaM'P<'^'c<>>'^ ^<>o. 

tP'. Ilept Tou eXeuOepav [j(.evetv t-Jjv p.ovYjv xat twv xaTd xatpouc 
(jLvr^pLoauvcov. 

'ETTetSyj vr^ i:epi twv dXXwv xe^aXaCuxv StaTa-pjv xat u-OTUTOoaiv cixovo- 
(jkt^capLev ouv Oeto xat d?us9xeuaGd(Jke8a, ^ ipe xat ^ept Ti)q eXeu6epia^ tou «povTt- 
oTiQpfou Ppa^^ea 8taXs§6(xe9a. TauTTjv t*)v icpo8taXrjf6ewav [jlovtjv auTOxpari^ xa: 
dveTOV xai dxaTaBcuXtoTOV xal ^aatXeufft xai icoTpiipxat^ xai (jiovacTYjptot^ xa: 
(jLYjTpo^TcoXtTai^ Te xai dpxteTctoxorcot^ xat e?ctax6icot^, dp/t^jiavBptTat^ /.at il^ou(i.evot^ 
xai xdatv dTcXcog dvOpwTco».^ BiaTTjpeioOat [JL^Xpt Ti5<; icaYXOff,UL{ou ffuvTe>»€(a; ^ou- 
Xo(xat T£ xai euxo(*ai, dpxouvTwv [jLev auTij icpb<; touto xat twv TcpoaovTtov auTf^ 
i^[xeTepo>v u[xo[JLvr|[xdTU)V, •JcapaPoirj6ou5TQ<; Je xai TauTij^ xt^q s^xTjq evToXij^, ^^v w; 
xTT^TOp€(;, ei xai euTsXeti;, 6p(Co[xsv xat 8taTaTT6[jLs6a, tov ext/£tpou'/Ta ^k xa6' 
oiov §i{ Ttva TpoTcov xa6eaT^cat Tai/ca xai (xeptxci)^; il) xa66Xou xeptTpoxvjv auTot; 
em^xTDravi^aaadat TaT^; icaXat^xvatOTdTat; u7cdY0(xev dpat^ xai dvz6i(xaTt utco^XXo[xsv 
xai xaTsux6[xe6a toutou xdaav 6eTJXaTov au(jLf opdv xai 6u(xbv xai 6pvT)v xxi 6Xt^tv, 
dicoaToXTjv 8t* dT^eXwv tco vr^pwv, uig 6 (xeya; Xeyet AaPi$. xai y®? ^tXdvSpwics 
SeoTCOTa, xupte 'Iyjoou XptOTe, ci>^) xai Td [xe^dXa 7:ot[xvta xaTapT(^(i>v xat Td (xtxpd 
xaTapxt^u>v xai [xeYaXOvu)v 8td TTjq /dptTO<;, elTt; tuiv dicdvTu>v icetpo^e^T} 6i:u>a5i^- 
icoTe Toiq xap* ^^(JLwv TeTuicu)(xr/ot5 xai §iu>pta(xevoi(; eva»;Ttu>6T3vat xaTd Tt ^ tt,v (xovriv 
d3ouXu>TOV xai dSeoTcoTov xai icdvTY) auTe^ouatov Tuxu>6etaav xat xoTaXet^etaov 
eT£pu> xaTaSouXu>aaa6at fj eauTu> et; e^ouatav uicaYaYeiv f) 6xu>a$i^|X0Te t^v touti;^ 
eXeu6ep(av xatvoTO{x^aat f^ dxpu>Tr)pidaat xaTd Ttva Tp6xov i^ d^op^xT^v, xdv ^aoiXsu^ 
•^, xdv auYOuoTa, xdv xaTptdpxr,?, xdv dp^tepeO^, xdv extaxoxoc, xdv (XYjTpowoXtTri;, 
xdv dp)^t[xavSp(TTj(3) y) [xovaaT/jp(ou xpoeoTU); xdv d)vXo^ Tt^ tu>v exxXTjatagrtxdiv 
ij dpxovTixwv xpoau>xu>v, xdv oToc Si^xoTe dv6pu>xo^ s^ exTjpeia; xdvT»? xopaxt- 
vou|xevoq aaTavtxTJc; 6 TOtouTO^;, otoq dv xai eiTj, ou (x6vov u>^ evo/o^ tou dxpdvTOu 
a(ll>(xaTog xai tou Ti[xtou xai l^u^oxotou aT[xaTO^ Xo*fta6*/|aeTat xai ttj; af|^ pLep(§s; 
dXXoTpiu>6i^iaeTat, dXXd xai ttj(; dpd? tu>v Tptoxoatwv 6exa xai 6xtu> dYiwv xa- 
Tepu>v xai 6eo3p6pu>v favstTat xXr|pov6[i.o;, xai auYxXr^po; tw xpo86TYj eoTat xai *) Cod. tiTTovTa. ') Cod. 6. ') Cod. ap/ijiavopixij;. 189 

Tou; opov, 3[pcv, GTa6pco9Cv ocuibv xpauYdeaaai auYKOtva>vb^ xac ouvapCOpito^. xi 
inr:a Se xarapcbfAeOa xal d xiq tc5v (jisval^dvTCov tv)^ xaO'il;(Aa<; (Jiovv;^ Totouroe^ 
kc}r£tpn^90i, eiTS i^YOupievo^ eottv, eTxe Tt^ oXXoq. YivioOd) B4 xat ta [jLViQfA^auva 
^jjuSv Twv eureXwv. xoT^eviauT^v, ev fi 5v iiixipa Tbv pbv a7:ofjieTp/|aw(xev xat tyj 
kouptov Tcov (AoxaptTcijv YevwjTopcov (Aou, ToO Te NtxcSiff(Jt,ou (jLOvaxou xat AixaTe- 
pivr,? JJ^ovoxil?, xal twv xa6' aT(Jia auTaSeX^v (jiou, tou ts (jLOvaxou lcoci^^, tou 
(icvaxou Ntxcovc^, tou (Ji^vax05 Zu(ji.€c»>v, tou [wfioe/o\j FleTpou xal Tijq 'EX^vr^q xai 
'Icoovvcu e^toxdirou xat Tuiv dva6pe4>a(i.eva)v (jie xal Oefcov (jlcu, xupou KcovotovtCvou 
TsO 'AvT^a xat tou (Jiovaxcu xupou 'Iaxci>^u xae (jteT' auTT|V t(i>v xe(JLOi(jLY;(Jiivci>v i^yoo^ 
(t£vci)v, xa6o>^ eiiscopta^ exee to (jLOvaon^ptov xat auOt^ tv]v (jLeV exetviQv Tcijv aBeXf u>v 
::avTCi)v TcSv i:poaxeX66vTCi)v, xaXeiv Se exi Tot^ (JivT|(jioaOvot^ i^i^juov tou? (jLovax^? 
^avTa^ Tou^ ev Ttji NaufcXetc<) SvTa^. 

eY*. 'ErtXoYO^ xat acapatvect? xai euxi} ouvTaxTi^pto?. 

Katpb^ 2e Xoticov, & ^Ckxxca Texva xae i;o6eiv6TaTa, xal icpc^ tT|V dYabrrjV 
vfi^ euXa^eia^ u{jlci>v roti^ffaaOat i^(Jia^ tY)V TeXeuTaiav xapaCveatv xae Tob<; i^engp^ou^ 
ourfi dicodouvae X^-fou;. [i&xi, SoxpOcov 8e xat icapoxXi^aeci)^ 6ep(JL0Tdpa{ ^^eY^o^jiat 
7:^1^ ii\>jSt^^ Soa Si} xae f6eY^0(JLat* xXCvore de (Jict xal aurot toc fa>Ta t^^ Stavota^ 
xal Tcpcaoxi^v icaaov x^('<7<3ea6e TOt^ ^6ir;ao(Jidvoe^ xae to) Ta(JLts(ci) ty}^ tSto^ 4^4^ 
exaoTo^ u(jbfaiv TauTa icept^ep^Tco Sta navrc^ dve^aXetirca Totq «Xa^t^) xri^ xap- 
oiaq dTTOYpo^^i^^^* ^muS^^^te ^pb 'icdvTcov ^uXocrcetv dicapeYxstpYjtov ev ^aai to 
^apbv Tux(x6v, ^povTtl^eTe xr^^ aci)TY]p{a^ tu>v u(jteTepci>v .^ux^v, e9:i(jLeXeto6e tcov 
sxxXriataoTcxuv auva§eci>v xat i^q ev Tat^ xeXXat^ dxoXcuOia^, xei6£o0e tou; i^y^^* 
(JLivot^ u(jLCiJv xat uiceCxsTs xoTd tYiV tou (xeYaXou IIa6Xou icopaCveatv, etpriveuere 
"zpo^ dXXi^Xou^^ ^uXarceTe [Ksxa ?:avTCt)v dYdicY)v xat tov dYtaa(jt.6v, o^v x^p'^< oudet^ 
c'}£Tat Tov x6ptov, TaxetvcfpoveiTe, icapaxcdpeiTe tcov icpcoTefcov dXXi^Xoiq, ojJtiCYVCi)- 
(jLcvstTe icepi Ta^ ty;^ fi^vY}^ Staxovta^ xae au(i.TCV€tT£ Tcpb^ a6aTaatv aur^q xae 
w^sXstov xai, iva TcXeuTawv ctrci) xo icpcJycov, ^o^elobe xo (jly; ^speio^at 6^6 v dpxYj 
Ysep, ^ai, aof la^ f 6^c^ xupiou. xal au6t^ lpu> TeX^uTatov to TeXeuTaTov - ^ c^eTo^e to 
&c^j6fjvai Tt ^pb 6sou" t^Xo^; "^dpy ^y^oC, X6you Tb ;cav dxoue* tov 6ebv ^cPcuxat Td^ 
mcXd<; auTou Ti^pee, OTt toOto %d^ dv6pc«>xo^" «po^epbv Y^p Svtco^, 9oP£p6v, dSfiX^cC, 
tb £(jLic£asiv et^ V/^p^ 6£ou i^ojvToc, ^o^epbv 8e to 7:p67(i>iccv xup(cu e^e icctcuvTa^ 
xatx2 xat ':cavci>Xe6pta tTjV 'iccvrjpCav e^a^avt^cv. €3ouX6{jly;v xae xXeiova rpb^ u{jLd(; 
Ep£lv, dXX' Sx^''^* '^^ '^^'^ aYtojv ^aT^pcov ^ipXcu^ £xdaT0Te, xdvTa xaTd Xexcbv 


») Cod. kX«yE(. 190 

uf TjYouiA^va^ xal evtjxou^a^ u[kvi, dXX\ & 8eoicoiva xal xupta ^comiiv, u» BouXti 

xat {Ai^Tep XpiOTOu tou ^aaiXeco^ xal diXr|6tvou 6eou i^(Aa)v, & ^e^upa '^pb; ttjV 

di7a6^ xat (jiaxapCav I^tjijv Bia^i^il^ouaa xai xXttJia^ icpbq oupavbv dvifouoa, & 

va^ 6eox<>>pv)te, ev if^ XpiGTo^ ctxi^aac; 8td oTcXoYxva eXeou^ .oircou eipYaoaro to 

(JieYa T^q i^jjMov otonQpta; (jLucn^piov, Xuaa<; to Tvjq ^X^pa^ (uodTOCxov xat Td 

eTc^Y^ta tdiq oupaviot<; ^voioa^;, <& xoivbv tcu Gu(JLravTo< x^qjtou icpb^ 6ebv tXaon^i- 

piov, ^Tivi TO fpovTian^piov dvetTat tsuto xac xa6i^pa)Tat xai tco (jieYaXoicpeicet cou 

iv6(i.orTi TeT{(Ar|Tat xal de86^aoTai, 8ixoto Toug f|(jLeT^oug dYfa>va^ xat «ovou^, cu; 

Tcpb^ ouoTaotv auTOu icoXXou^ xat (jteYdXou^, «bq oT(jLat, xaTa^aXX6(JLe6a, xal dvn- 

BoCiQ^ ToT^ dvo^tot^ i^(jLiv xaTotxtav ev Tai^ dv(i> (JLOvat^, xaTd 9(JL(xpbv Si toI/co to '} 

euicep^Yparcov icot(JLV(Ov Stangpi^ioac dve^i^ouXeuTov, xal ii 6e(a x^^ ^ij^ o^^ ext- 

0X0^^ ou^JLicoi^jLatvot w xaTd xaipbv icoi(jLatvovTt touto xat exTpe^ot Sad^tXiiiq xai 

icXouatd)^ xat ictov ouvoicep^fdl^oiTO XptoTou tou dpxt9coi(JLevo( d^tov xai icapacratev 

(jLev auT(p icdvre^ 6(jlou xal ic5i(jLdve^ xal xo{(JLVtov xa6apol xai Xa^jLicpoi xat tti^ 

dv(i> (jLdvSpa; oux dicodeovTe^. Texvta, (jlI(jlvv)t^ piou Ti^^ 'Xfib^ u(Ad^ dYdicy^t; xal 

xaTptxi^^ 8ta6eoeu><, xat uicepeuxeo6s tt^^ i\Lri^ d^Xt^TvjTO^, &^ dv Tuxot(At li); 

(jLep{8o< T(i5v o(i>l^o[JLevu>v, eupii;xh>^ icappiQotav Ttvd xai (i.eTp(av x^^'') (JLeorce^a^ vfi^ 

660(JLi^iTopo^ xat T<i3v i^(jLeT^p(i>v ic6v(i>v xat dY((i>v eux(<iv eicl tou fo^cpcu ^i^^jtaTo^ 

Tou xup{ou xat wvrfio^ ii[u!iv ^Ivjoou XptoTOu, fa> il) 36§a xal i^ xpdrog ouv T(I» 

xaTpl xal T(^ dYt(i> icveu^Aort et^ tou^ aui&va; T(&v at(«>v(OV, d^jiifv. 

"EicetSt) Si xal vavSdXta x6tTii)Tat il^ (jlovi), ^ouX6(JLe6a ^xdorg xuptaxi), 

xa6'^v xal i^ arfpimia exTeXetTat, icivTe xal l^ (jl(v90u^ io6{etv ol^dpta Td>; 

(jLOvaxob^ ^ Soou^ xat ^o6XovTa'., xal 69c6Te Td (JLVif2(jL6ouva y^^ovtoc i^(jLfa>v Tfa>v 

euTeXfa>v xal t&v Xoiicuv xal ev tv) (Avi{(JLt) tou npo8p6(JLou^ T(5v oyCuv dicooT6Xfa>v, 

Tfa>v dY(u>v icpOfT)Tfa>v Aavti^X^ *HX{a xal *EXtoatou, tou dYtou *Avip^, tou dYtou 

lfa>dvvou Tou 6eoX6YOUy tou XpuoooT6(jLou, tou ^y^ou BootXe^ou, tou dYiou . • . 

FMs deest. 

Eactant tn ead, graeco bildiotkeeae regiae TaurineMis CCCXX VI. B, VII, 29, 
saec. X VL : L p, 83 et IL p, 66. L minus accurate edidit Pcuinius in catalogo 
codicorum graecorum ^uadem hiblioOiecae p. 426. 

») Cod. xa{. 


VIII. 

et acta monasterii Sanctae Mariae dicti Megaspelaeon in Pelo- 

p(Hineso. 

I. 6858 — 1350, mense aprili; ind. in. 
Imperator loannes CafUacu9enu8 oonfirmai jura ti possesnones moruuieru. 

'0 ip7^Q6^o\}Woq \i*{0^ tou ao(8((JLOu ocuToxpiTopo; "Itoavvou tou 

KavTaxou!^v]vou. 

f 'Eicel 6 TifJLicirraTo^ xaOTjYou^jievo^ t^^ xora t^v neXoir6wir)ffov aepaajJLfo? 
lAovi;^ T^^ ^tXeiag (Jiou, t^^ et^ 8vo(jLa Ti{JUi>{ji.^vif)^ t^^ TravuicepotYvou Beo^i*/Y|^ 
xai 6eo|jii^po^ xal eictX£xXY;(JieviQ^ MeYaoicYjXatcoTbaiQ;, tt}^ icap^ tou lepcoTaTOU 
dcY(ou aico9T6Xou xat euovYeXtarou Aouxo! toTopvjOeCori^ apxtpLOvipiTY]^ Te xal 
T:p<i>Toa6*pu!XXo^, lepo(JL6vaxo^ x6pto( Mipxo^, av^f epev, (b^ ilj xoct" auTbv TotauTY) 
cre^xopiCa (iov^ x^tyjtoi 8ta xpu9o0o6XX(i)v xal icpooTaY(JiiT(i>y tou Te ouOivTOu 
(lou, Tcu ^aatXJia)^, tou icohncou t^c ^ooiXe^a^ (jiou, xat tou Oetorirou (xou 8e- 
sTCCTou xat pootXett)^, tou diSeXfou vfy; ^aotXeCa^ (jiou, tcjv dot8{(JUi>v xal (xaxa* 
pcTuv, dXX3( xal St^ dic£YP^?'^v dicoxaTaoTdoecov xat Mpiav euX^Ycov Stxato)- 
piiTcov \u6x6r/{0i xat Xoticd xTi^j^jLOTdE Te xa2 uxooTOTtxd 2v 8taf6pot^ TOicoOeo(at^^ 
oi Sy) xal xord [Upo^ Ixouotv o&cio^* et^ t))v AoRcocrav (UT^xtov e{^ 5vo(jLa 
?{(jui){jLevov Tdu ioCou xal 0eof6pou xorcpb^ 'Avt(i>v(ou tou (jieYiXou (jLeTd tcov ev aZrcco 
rapo(xb>v, icpooxaOrj(JL^(i>v Te xat e^aXetiJL(jLaTtx£>v urcooToEoecov * ^epov (jLeToxtov 
xept TYjv Boorfc^av ei? 8vo(jLa T^g zavuicepiYvou Tt(JL(i>(jLevov ^ecxoiVYjg xat Oeo(JLi{- 
Tspo; xal e9cixexXY)(jLivY)^ tyj^ Ilefavepcd^jievYj^ * xepl Tbv Ap^^xov Srepov (jLeT^^iov 
£l; 5vo(JLa Tt(JL6(JLevov xai abrb Ti}^ icavuicepdEYvou 8ecnco(vY)g xal Oeo(JLi^Topo^ xal 
ktxexXY;(jLevrj^ ty)^ 21uvo^Y)pt(i>T{aoY)g (jLeTd tcov iv auT(j> icapotx(i>v, icpooxaOY)(JLev(i>v 
xat Xoncd>v 8txat(i>v ocutou* xepl Tb Movo8ev8piov *p3V (jlo8((i>v Tptaxoo((ov' el^ 
:b ^(opfov TO Bpoxvl TCoEpoixot 5 Te AY)(jLi{Tpto^ xa( KiOGTavrtvo^ ol Tcpeo^OTepot xai 
r«2^tog 6 Botp8a^* el; Tb Xiapio^i ty)^ ZaxXoupou^ icpooxaOi4(jLevo( Ttve^* e{^ 
[tbj x(i>p(ov T^v Aou(jLevav xipotxot xat e^aXet(jL(jLaTtxat incooTobei^, &q xpoxocr- 
(Ixc iccpl Tb xonreXXtov Tbv ^tov l(i>dvyY)V x^^I^^^^v Tb xaXou(jLevov i^ ! I 192 ..» i AccfiLeia* xal iTspov tiq Tr)v BXoYOxtT^av [jL£Ta to5 ?cXTrj5ii!iovro^ ex£ics x<^p^-^*'^ 
ToO xaXou|jL€vcu vfiq IIpouffaatvTrj^;' i^ T^ixiaeia [Jiepi^ it XoTivixtj tou xuiptou t^? 
"APucaaCvriq (a>^ Ti;^ Xoi^^ ifJiJLiffeia^ [ktplioq xoTexoix^vi}; Tcapd Ttvcov dto^dpfov 
'P(i)(ji,a{(i)v xai uxb X^^P* '^i? PaaiXeia^ lAou) xal al exews icXriOialiouaai e^a- 
XeifjLfjLaTtxat u^ooTaaet^ tou t6 Rap^djviQ xat tou Ni^j^covo^, aXXa Sy; xai to ev 
auTYJ ixuXoTOXtov ouv Tw exetae e6piaxo|JLiv(i) icaXaici) vaw tou avtou flhtooTiXou 
'AvBpeou Tou '!cpo)ToxXii^TOu, 5 8t} xal xaTl/et xat vsfjLeTat to \t.ipoq ir^ TOtauTTi; 
aePaaiita? [JLOvij^; avevoxXK^TO); xat aBiaaeioTo*^ V^XP^ "^o^ ^'^^- wapexaXeae 85 
apT^u)? 6 ^TjOel;; TtfjLtwraToq apxi|;.av5piTYj(; xat ::p(i)Toa6YX6XXo;, tva wopfar|Tat sirt 
To^TOi^ xat xpuao^ouXXov t^^ ^oatXeCa^ (jlou* tvjv toutou ditjatv eu|JL6V(5c «poa- 
Se^aiJL^vY] i^ PaatXefa |xou tov icapovTa xpuaoPouXXov Xoyov [outSj?] extxopiJYei xai 
e?ct^pa36ust tyJ xot' auTOv TotauTTi ae^aa{xia (Jlovy), St' ou ^poaTaaaet xat Stoptl^eTat 
elvat |XaV xai eup^axeaOai tov outov r.|JLt(I)TaTov wp^oToauYxeXXov ei? Ttjv 'fyp^j- 
|jLeveiav xat TCpoaTaaiav tyj^ 3T]X(i)6etar|{ (jlov^^ Cf ' 5p(i> ty)^ auTOu ^ijif^^ xoTex^tv 
ik xal TYjv Toia6TV)v ae3aa|jL{av (jlovyjv xat vifjLeoOai xat ei^ to £^{ Ta avo^Tepu) 
xoTa (jLepo^ eipY)(JLeva (jLeToxta xat Xonra uicoaraTtxd, xTi^fJLaToc Te xat ^eXTtii)- 
(jLaTa, avevoxXi^|T(«){ «nravTiicaai xal aSiaasCoTd)^, ^Tt Te dva^atpeTO); xal dvosco- 
OTcdaTOi)^ xoTa to^ luepticXt^itl^et^ T(ov 77poa6vTCi)v auTYj, Ciq elpYjTat, xp^o^ouXXo^v 
Te xai TCpoaTaY(JLdT(i>v xal Xoi^uiv euX6Y(i»v 3cxa((i)|jLdT(i>v, xal di)^ eupioxeTat xore- 
Xouaa Toika xal (Aexpt tou vuv, i^ei^vOVTa 8taTY)peta6at dvtirrepa icdaT)^ xai icovToCa; 
xaTa3uvaaT£ia<; xai einjpeCa^ xat xaTarpi^YJq xai ^tevoxXifaeo)^ dStxou xai ^Xeo- 
vexTtxYj^. TY) ^0^'i loxut xai SuvdiJtet tou wapivTO^ yjpuQol^oQj^-j X^you ttj^ 
^aaiXeia^ (jlou StaTripYjOi^jaeiat (jLev 6 StaXYj^Oei^ TtixtdjTOTog lepo(jL6vaxo{, ^X^~ 
(juzvSptir^; xai Tp(»)Toa6YxeXXo^, xuptoq Mdpxo^ ei^ tyjv f^Y^uiJLeveiav xat ^pc- 
aTaa{av tyj^ TotauTTi^; ae^aa(jua^ (Jtovij; e^ ' op(«) tij^ outcu l^(i>i^, i^ 8eSi^|X(i>Tat, 
xaOe^et Ik xai ve(xr|0^aeTat xai ^ auTYj ae^aa^jLia (jlov^ Tot zpoa6vTa Ta^TYj, 
xoOo)^ eijpYjTat, xTV^|(JLaTd Te xai uTcoaTaTtxd (xeTa t^^ ^sptox^ )(^t Tdiv S(xai(i)v 
auTa>v xai T(i5v ev toutok; ^eXTt(i>(xdT(i>v xaTa Td^ Tcep^k-fylei^ t(«)V dvaYeYP^H'!^-^''^'' 
Xpuas^ouXX(i>v, ^poaTaY(xdT(i>v Te xai Xot^v euX6Y(i>v Stxat(i>(xdTu>v dvevoxXiJTd)^ 
icdvTYj xat dS(aae{aT(i)^, dva^atpeT^ix; Te xai dva^icoaicdaT^o^, xaOu)^ xaTex^t xai 
vi(xeTat TauTa xal (Aexpi tou vuv, (XYj3e(j.{av icapd (XYjSevb^ Ttav dicdvT(dV u^t- 
aTa(x6VYj eici tyj tout(«)v xaroxY) xaTaBuvaoTetav t) iic^ipetdv Tiva xac xaTaTpt^i^iV, 
exeiSY) xai toutou Ivexev eY^veTO xai 6 '7capu)v xp^a60ouXXo; Xoyo^ Tf|^ ^aat- 
Xe{a^ (xou xai eicexopYjY^OY) xai eice^pa^uOYj ti^ ^YjOevTt Tt(xt(i)tdT(«> xaOYJYCUfx^, 
ip'/i[LXf^pivf^ xat xpoToauYX6XX(i) xai tyj xot' auTov toco^tyj ae^aa^xta [xovyj li 193 

ao^aXeiav, dcicoXuOet^ xaTa |AV}ya (iexpiXXtoy Tijq 6ye9Tu>c7rj{ [tp^ty]^] ty^i- 
xTicovo^ Tou k^a%i^y(^tXiocxo}j oxTaxootooTou xeyTYjxooToO Sxtou Stou^, 
£v fa> xai To ir|{ji£T€poy euoe^e^ xat Oeoxpo^XiQToy u9ceav;pi.i^y'aT0 xpaTog -\. 
f UcodyyiQ^, ey XptoTG) to> Oeo) xioto^ ^^otXeuq xat auToxpd- 
Th>p 'Pa>|Aa{(i>v, b KavTaxou2^Y)y6^ f* II. 7148—1639, mense decembri, ind. VIII. 

Patriarcha Parthenius confirmat monasterium Megaspelaeon esse stauropegicum 

patriarchicum. 

f napOeviog, iXeo) Oeou apxt^xtaxoxo; K(i>yoTayTivou7c6X6u>^, 
Nea? T<&iAij?, xai otxojxevtxbg waTpidpxYj? f. 

f 'Q^ ev oxea xai 2^6f(i> xaToXtaOatyovTec TrdvTeq xeptxoXouatv ev t(^ x6a(Ji(i> 
xai ^epetv i^ir/jynai icoXXi twv Setvwv, dYVOuvre^ 5X(i)^ wv Te icpoaYJxov dvT- 
fX&cOat xat dx^x^aOat Tty(i>v * dfopa ii ye TCdvTo^y Td Sia^|AaTa, eiTe tvjv Be^tdv 
Tpt^ov ^aviiiat ^aStCetv, ehe tvjv dXXu)^ Ixouaav, Tcpb^ t^v tou Oeou 6^o|Ao{(i)aty 
xal To wdvTTi eXeOOepov xal (xepi[xw;^ dicdot)? dvewfBexToy icoXXd ^dp wdoxeiv 
mip^o^joi^ ol PaatXeX^, ou 8t* dXXo Tt icoXejJwu^ xaTd twv dvavT(a>v xai [AdxYjv 
$'.£ve{p5VTe^ ^ SeT^at lauTOu^ dy(i)T^pou(; dicdoY}^ uicoTaY^^ "^^ SouXefaq. Ta6TY) 
xai ot T% exxXYjoiag «pooTdTat icaOitv u^ taTavTat woXXd^ Td? tou wovYjpou wpoa- 
3oXi;, tva ^«jatv dy(^epot xai vtxYjTai 'Kdcnm T(i>y outou eiCYjpsttuv, tyJ^ ^u^o- 
^Oopou oucou SouXeCo^, ^auTou^ duaXXd^avTe^ xai ndvTa^ toui; uicb tijv auTu^v 
^tcixriatv auTot^ OeoOev dpLxtaTeuOivTa^ eTvai, 8td Tb tyjv (xev SouXeCov aiTiov 
elvfli xat icpc^evov ^opd^, to Se eXeOOepov dv^aeti)^ xai x^^<* ^^ ^^ '^'^^ 
Ttov {jt,oyaaTYjpt(i>v ol TcdXai dotStjjLOt PaaiXeX^, hi ahla^ Tivd? euXo^ou^; twv dXX(i)v 
7pcTt{ji^aat ^ouXojxevot, tu> tyj^ eXeuOepta^ i^aipiw xpoizt^ xai Xo^t^ 3td xpuao- 
^XX(i)y TauTa ti^6p(«)aav, tojv Xoticciv 7cdvT(t>v euepYeTYjpidT(i>v tyjv iXeuOep{av 
exetv Ta xpo!)Ta xexptx^Te^ • icap' wv xal ii exxXYja»!» i^ xaO' f^iJid^ :q fji.sY«XYj to^ 
ofcpiJLd^ Xo^ouaa icpdrcet Td 5[ji.0'.a. euptaxo|xev to{vuv xal xaTd tyjv yyjv tyJ^ 
IleXoirjCoyijaou ev tyj xeptcxYj tyj^ ewiaxoic^^ KepvtTl^Yj? IJiovaaT/jptoy ei^ SvojjLa 
TtpuopLevov T^^ Kot|jLi^ae(i)^ t^(; uTcepOY^a^ OecToxou, exov etx6va tyjv napd tou 
^u xai ^caveu^i^IJLou dTcoor^Xou xai euaY^eXtaTcu Aouxd laTopYjOetaav, Mi*fa 
SzT^Xaiov xexXYjjjLevov, ojcep eT^e to wdvTr^ eXe^Oepov xai d8o6X(i>TOv wapd twv 

^t' sxeivo xatpou dot${fJL(i)v ^^atXitov xat xoTptapxcx^v, ^C dg oi tou xatpou 

13 194 

ixetvou d^0pa>i7oi otBaaiv atT£a<;, 3a^iXix.bv xat waTptapxixbv xaXoOjuvov CToyps- 
TnJYiov, d)<; toi? 7r5ct xoraf av^? xai xoT^; [JLetsxeiTa Ta te PaciXixa aurou yjpGo- 
pouXXa xal woTpiapxtx^t ctYiXXtwSir) ^^^ol^cczol ^coXXfltxt? i8ouat xat jjteTeXOouctv. 
5wep aa)?6jji^vov xai fuXaTTOfxevov ixixpt tou vuv xai ev evncopia StOYOvrwv 
TCfltvTcov Twv auTw eva(7Xou[JLev(i)v Ttep{rou ^revn^xovTa 'i^^o^ Tot; IxaTbv {i^vaxb»v, 
e^ e7n;pe{a^ tou 5a{jJLOvo? wupb? dvfltXo){xa ^v^o^^&^ twv i:axipo}^ r,fo^ tov Tpu- 
vTjTbv evaoxoXoujjievwv • dipavtaOivTwv Se TcivTWv twv ev tw oxeuo^uXax^w tepwv 
axeuwv, j^puawv xal dpYupwv, xal d{i.3j{a)v, |j.6Xt? T^Suvi^OTQaav dTCaXXd^ai t^v t^c 
OeoixK^Topo^ eixova, ttjv TCapd tou dy^ou Aouxd laTopyjOetaav oi TcapeupeOevTe; 
[xovaxo{. 8eY)0dvT(i)V oi5v [auTwv] Sid tou xapovTO? ii [uxpibvfiq i^|jlwv xal y; 
xept auTYjv tepd twv dpxtepeo)v a6vo8o? Siop^l^eTat '^pd^^o^aaj ?va to aePaa|jLicv 
xaTptapxixbv ^aaiXtxbv xai aTaupoxY)Yiaxbv jjLOvaoTYjptov eiq 5vo[ia TtfjLc&fjLevcv tt;; 
KoipLY^aeo)^ tyj^ uxepaY{a<; OeoT^xou, Tb xat M^a STrrfjXatov xaXo6|JL6vov, xaOi 
d^' ou f^p^oixo Tou eTvat xai XeYeaOat {JLOvaaTi5(.'.ov, TAape t^v ixd^vu^jLtav xai 
T^v Tt{XYjv xal IXeuOepiav tyjv aTaupoxYjYiaxY^v, xavTeXeuOepov 5v, dBouXwTov, 
dS^axoTOv xat axocza^^fiTfixo^f xapd xavTO? xpoatoxou t<J5v xaTd xatpou^ ^^'*" 
paTeu6vTU)v Iv ty) exapxta Kepv{T'CYj^ xat Toiv xXyjc^ov xdvTO)v, |jLYj5ev t^o? 
Tcapiyov tivI {JLe^pt xat i^oXou, exTb^ twv 3taxoa{o)v daxpo)v Tij xoO' i^^jLa; 
Tou XptoTOu {JL6YdXY) exxXYja{a dTYja{o); uxoTaYYjq x^P'^ [6<p€tXo{X6VO)v]. Tbv auTCv 
Tp6xov ^ouX6{xeOa xat dxb tou vuv xat ei^ Tbv i^riq Smoma a!o)va eTvat t^ 
{xovaoniptov auTb Tb aTaupoxr^Y'*^^^ '"'•^^ xaTptap)fix6v, d8o6Xo)TOV, dSeoxcTov xal 
dxoTaxdTT^TOv xapd xavTb^ xpcaci)xou, {XYjSevt {xyjS^v 6961X0V, ^ ty) xaO' i^^{xa; tou 
XptcTou {xeYdXY) ^xxXrjc{a Td xpoppr|OdvTa Staxocia daxpa uxoTaY^ X^?*^' 
dXX* ou8e ot xaTd tu^yjv exeTOev BtoxepwvTe? xorptapxtxol l^apxot fyG^javf dSeiav 
^ e§oua{av Ttvd xaraxaTetv to auTO {xovaoTiiiptov xai evoxXetv tou^ ev outw 
xorepa^; xaTd Tt xat Cr^Tetv i% 6v6{xaTt xaTpiapxixo) I^Yj{xtouv auto^g. touc U 

m 

tI)YOU{x6vou? tou {xovacTYjpiou ouTou dxXeYeoOat xaT* Ito<; xat dXXchteaOat xai 
dvt(xaO{ataaOat Stepov, tou xpwtou t^t; Yi^^oD^kc^^tia^; xapattr|Civ xoiou{x€vou. xai 
xpocitt {xvYj{xove66tv autou^; tou xatpiapxtxou 6v6{xato? xappYjc{a ex' exxXr^cia; 
xatd TYjv oov/jOetav xat StdYetv autoug xatd tijv xdXat ouvi^Oetav tYjv xpb t^; 
xupxatd^, td^ 8^ x^^P^®^^*? autwv '^(•ptc^ai xap' wv dv autoi pouXotvto twv 
dpxtepdo)v, dveu t^^ tou lepou auvOp6vou eYxaOtSpuceo)^. tawta xdvta pouX6{X60a 
{xevetv d8iaXo)^r|ta xat dxapeY/e^pYjta xat d{xetdTp6xta {X^XP' ^«^fb? xai [XYjBsva 
twv xdvto)v Ixstv d^Setav BtaceTaat autou? lid xpo^dcei tYj^ dvaXcoaeo)^ xal ^Oopoc 
twv xap' autot^ xaXaiYevwv ^pa\f.\»dxm , xp'^^®^®'^^^**^ '^^ ^*^ xotptapxtxwv 195 

ci*fcXXuidB(»>v, ev ^ipsi apr^iaq aouv-fviJOTOU xat a0opia[ji.oD aX^orou tou Tcopa Osou 
xovTOxpaTopo^ xat xupbu i^fitiov 'IrfOOu XptoroD* Sv $e v,^ xd^ xavTuv ^ouXiq6^ 
icore hcyXrioai outoT^, dpxcspeu^ ^^ lepeut; 9^ i^tbrn]^ xat voii^aat ?cap' o ypd" 
^fiev, ol (xev dpYOt t^evlTcoaav vdari^ dpxtsporutxi); xat lepartXY}^ evepYeia^ xat 
Ti^eii>^ ol 3e Xatxot d9b>pi9{x^voe ^Tcoaov ^apd Oeou xat xariQpafiivoi xat dauY- 
XupvjTOt xat dXuTot [Lexa SdvoTov nLai ^<a Tijg tou Xptorou exxXv]a{a^ xat Tti> 
ccbivui) dva6e{j.aTt uic6Btxoi xal Tat^ TCatptapxtxai^ xat auvoStxoi^ dpdt^. ext yap 
TY) to6tou diAeTOTptofa) ^e^ata>aei eypd^ to icapbv ttj^ iqijUov {jieTptdTiQTOi; ^^ouo- 
Ti^ptov xat atYtXXtc^Se^ '^pd\L[M xat eiceS^OT; Totq ev tcI) xaTptap/txo) xat ^oai- 
Xtx(i> piovaoTrip{a) xaTpdatv. ev iTet acoTripta) xtXtoaTo) e^axoaioaTO» Tpta> 
xoatb) evvdTco ev piiQvs SexeiA^pCo) ivBtxTtwvo^ 6^36^/^ f. 

f IlapS^vtog, eXiii) 6eou dpxte?c(axoico^ KcovaTavTtvouicoXecd^, 
Nia; 'Pcki^AiQ^, xat olxouixevtxb^ icaTptdpxvi^ f. 
t *HpaxXe{a^ lcoavvCxto^ i. f Toupv^^ou IIap6dvto^ f. 

tXaXxt|S6vo^ IIax(2>pLto^ f. f AapCaat)? FpTQY^pto? f. 

t 'ASptavou76Xe(o< IIap6£vto( f. f Ayxupa^ AaupevTto^ f. 
f ^tX{xx(i>v xai Apdf&a^ FepdatiJLO^ f . f Bdpva^ IIap6evto<; f. 
t Bt^uiQ^ Aa|xaax73v6^ f. f CpcirjV TatSeoTou Beo^dvT^^f. 

t QaXatiov OaTpcov Beo^dvT}^ f. f X{ou K6ptX,Xo^f. 
t AaxeBat|JLOv{a^ 'Icodaaf f. f Nict>v naTptov 'liodaa^ f. 

f MiTuX/jVtj? nap6ivto^ f. f np(ir|V 'A6t)vwv S(i)9p6vto? f. 

'I26vTe^ To xapbv xOTpiapxtxbv xat auvoBtxbv Ypd{ji(jka euXa^o)^ vpooxuvouvTe^ 
LrffOYpdfopLev {3ia x^^P^' 

f Taicetvb^ {jlt}tpoicoX{ty29 Ze^aaTs^a^ "Av^itAo^ xai icdGri^ Ap(xe- 
v{a? uicepTtjJLoq xat l^apy^o^^ ev {jLTjvt touvtcj) i8', jotx^y Itou? tou 

?(i)TT]piOU f. 

m. 7182—1674, mense giumansul evel, (ind. XII.) 

Imperator Turcarum Mechmet IV. praecipity ut monasterium solvat quotannis tri- 

hutum aex miUhim asprorum. 

SouXTdv Mext^^T [6 8']. 
(T. {JLovoxov8uX{a? tou 6v6jjLaTO^ tou aouXTdvou ^ Toupa.) 

01 xaX^YiQpot Tou ev ttJ eicapx^a t(i)v KaXa^puT(ov xetfxivou (AovaaTT)p{ou 

M^a Lid^Xatov dv^fepov ei^ to xpdro^ (jlou 8t^ dvafopd^ tu>v, XeYOvre^ 5Tt 

13» 196 

dbrc TY]v &X(i)atv it;^ IleXoTCOWi^aou xat ef e^ijC t3c 8ixotTa, to yoL^i^xxt* X2i ct 
Xotxol ^^pot Tci)v Tcap' 'f^fAtov KaXXtepYou;j.eva>v toiccov^ otTtve; xstvrat h Totlc 
ewapxiat? twv KaXappuTwv, t^? BooriTlia?, twv QaXa(u>v llorrpcov xat ttj^ Fa- 
OTOuvt;;, dicex6x)r;aav xpoa$ta)pta[ji.ev(i>q, xat xaTa to 1053 Ito^ h ?cp09Sta>pta)iievcc 
3ta TYjV xaTorfpafTjv to5 M(i)pe(i>^ yjxzCtT^ 'AxjjiiT xaTeYpa^^ev et^ Ta ^ootXcxjt 
xaToeoTixo^ Tpet^ yjLkvilt^ Xexra (aorcpa) Bia icpoa2t(i)pta[jiivov en^atov ^pov piac. 
dXX' exeiBrj toc dvd /eipd^; (Jia^ 3o6evTa ^aatXtxd evSetXTtxd xat dvTtYpofa toO 
^aaiXtxou xaTaoTixou xoTexcbjaav etg Ti^v ^pxatdv, f^v^ xaiexauae %^ {jutxpoO 
To^ xoTotxia; {j^a^, Siafopot ^evot eicd^aXXov x^V^ *-^ '^^ xTi^(4.aTd (Jia; xal 
{JLO^ i^v(oyXouv. $10 dva^dpovTe^ "hw^^ '^ ev6xXT)atv (jlo^ xord to 1084 xat 
icpoaO^aavTeq et^ tov 8i(i)pta[jiivov ^6pov ^a^ Tpel^ xcXidSe^ Xe^d (doxpa) xpo- 
vtxb)^ xevD^xcvTa Yp6a(a Yi^^P^sva 5Xa ^ot \^ yO>idi^t^ doicpa (bptaiJi^vijr, e$i- 
Bo(xev auTd eiq tou^ auvTdxTa^ Td)v ^dpctfv, §id vd |jl^| evoxXo6(jie0a 6X6TeXa, xal 
xaTSYpd^iQaav ei^ to dpxeiov T(i5v yjx^cezX^im xai e5e866y)aav aSOt? paatXtxd ev- 
SetxTtxd effP^?^ ^'^ dvTtypafa tou ^aatXtxou xoTaoT^xou, xa'. 5(JUi>c xotXtv (jue^ 
evcx^vouv xal d^v (jiaq d^tvouv ev ^Q^jyioL, 8td Tauia, d^' ou xaT' Ito^ xXi;p(4>- 
vo(JLev ei^ Tou^ cuvidxTa^ Td)v 96p(i>v tov xpoa$i(i>piaO^*rra f6pov (Jia;, 2(d Td 
exxaXai uxb tv;v e^ouaiav \ka^ Svxa /(opd^td (Jia^, d(Jt.x^X(d (Jia^, Xet^ditd (JLa;, 
BevBpY] (JLO^ xal dXXa xTi^^jLard (JLai; euptax6{jkeva ev Tdi; exapxtai^ KaXa^puTo^v, 
BoaTtit^ri^, ]laXat(uv [laTpu^v xat FaaTouvr^q xei(jLeva (JLeToxtd (jlo^, Btd vd Bta- 
{jLev(«>a(v uxb t})v xupc^rr^Td (xa^, xai |JLY;Be(<; dXXoq^ etre |jLept(jLiQpdvT]q, elre yjt^ 
^oep6vSa^, ehe extaidTat Toiv Tt{JLap((i)v, etre YSVTixl^iSe^, ehe dpxiQY^^ '^^'* <tz^ol- 
Teu(xocT(i)v, eire dXXot i^ouaiaaTal vd (jly) (xd^ hQy}MiQ\. \kk dxatTifaet^ x^^^^^ 
xai dXX(ov f 6p(i>v x^p'^? ^aatXcxbv ^ eppidvtov xat x<*>p'w dvTiypaf ov tou ^oatXtxo-j 
xoTaartxou, xapaxaXou(jLSV vd (JLdq BoOfj et^ x^^P^^ ^aatXtxbv dixX(i)|Jia ((jLxepdTtcv) 
cu(jL9(i)vcv (jLe Td xpc xa(pou SoOevTa e({ Vj(^) 'Pb 0aa(X(xbv 9ep(JLdvtov xal ?b 
dvT(Ypa9Cv tou ^aatXtxcu xaTaoTtxou. Oe(i)prjOevT(t>v Xotzcv t(i>v ^aatXcxd^v (jlcj 
xaTaoT^xwv twv fuXaTrc(jLevu)v dq xk dpxetOfuXdxta twv yjxifcezCJm^ (j^XsX^£) xal 
Twv XoYaptaa{A(i5v ((JLxd^ (jLouxaaaxe), exetSYj eupiOY) xaTaYeYpa(JL(JL^ov, 5Tt ei; 
Tov eTn^atov 96pov tou xaTa Ty;v exapx^ccv KaXa^puTo^v xei{jLevou (jLOvaoTYjptou 
MeYa Sw^Xatov, cvTa dxoxexc{jL€vov 8(d TpeT^ x^^^^^^^ daxpa (Xeircd), xal eYe(vav 
xevn^xovTa Yp6a(a xaT' Ito^ BY;XaSY) acoard c^ x^^^^^^^ daicpa, xai xoTa to Ito^ 
1084 TYjv evvdTriV TQ{x^pav tyj? aeXi^vY;; ^e{xxtouX epeX €B60yj ei^ auTou<; Paci- 
Xcxbv 9ep(xdvtov xal dvT^YpftfOv tou ^aotXtxou xaTaartxou, dtd touto lYetve 
^aa(X(XY; xpooTaYi^ (jlou. xal StBou^ ei^ 7J^^^ '^^ '^o xapbv ^aa(X(xbv {xxepdrtov 197 rV. 7202 — 1693, 5. mensis septembriB, ind. I. 

AiUonius Zeno, procuraior generalis exercituum venetorum in Peloponneso, praecipity 
ut monasterium solvat annuatim realia ducenta pro decima, secundum dedsionem 

senatus, 

Qipa Tou suYSVou? xal ao©ou avSpb<; *Avt(ov(ou Zijvou, •^e'^i%o\j 8ioc- 
•AT^TOu Twv £'!<; Ttjv UcXo^covvriaov aTpaTeujj!.aT<i)v, -rciaTiv, aYaTCTjv, 

uYtetav xai q?tXtav. 

'Eve^avicOTfjaav ei? ttjv aepaoTYjv YaXTjvoTr^Ta jJLai; 6 i^Yo^ixevo? xal o\ 
xaXcvTjpot TiJ<; (jlovtj^ ttj^ d^ispcojxevv)^ si^ tyjv iKcepa-Ytav Osotoxcv tou MsYaXou 
-wjXafou TTj^ sv TYJ Trepioxtj twv KaXa^puTCDV xal 5t' suasPaorou ava^opa? tcov 
ExapsxiXsaav, 3Tt [xs sTtetvov tov ^opov tou SexaTOu, oao<; sYxpiOjj Btxaiov v3c 
xpocBtoptaOfi TTOpa ttj^ Br^fjLoaiou s^ouaia;; va auYXwptjOtj si^ ourou? iq cipYjvixYj 
xip:;(i)at^ twv xTr^jJLaTWV, «j)^ BtcopiajJievri Tiphq s5otxovo|XYjaiv tou ptjO^VTO^; pwva- 
sxtjpfcu ouTOu. xspt Tij^ 7:apaxXi^aE(i)(; auT(i)v sXtJfOyjaav at ditatTOupLSvat ■reXtjpo- 
sopiat, xai tBou xaTa ttjv to6t(i)v ouviustav sxStBet t^ '^zpo\}v{(x tyjv dzocaaiv 
Tairrjv, Srt e;cav(o stg Ta xTT^jxaTa xai oXyjv tyjv xsptouaiav tou auTou jJLOva- 
STTjptou, oarjV xaTa to Tcapbv xaTsj^st, va 7:Xr,p(i)VYjTat [ker/^px vsa? 8r,fjLoaiaq dzo- 
y3C£w<; to x?^®? "^^^ SsxoTOU ^cpou sti; ptdXta Staxoata xaV SToq. SisuOuvOYjaav 
ijOT, Tzpo^; TYjv <2uT0u YaXYjvoTTjTa, Tcv Ysvixbv dpxTJYbv tyj<; OaXdaoYj;, ai etBo- 
TCrf,7£iq ^i exsiva<; Ta? StaTaYd?, toc^ aiota? i^ iSia tou ^p^ivrjai^ svsxptvsv 


t « BtardTTfa), crt to (JLOvaoTi^piov MsYa SirfjXaiov, d^ou S(A)aY) xor' sto^ siq tou^ 

auv^TJdxTOu; t(Sv ^opm zk icevYjvTa ^p&sia ^JTOt S^ X'^*^^^? XeirTd (daicpa) tov i^ 

-poa^KopiaO^a ^opov Bid Td ev Tat^; e^KopyJioLiq KaXaPpuT(i)v, BoaTfTl^Yj^, naXat(ov i| 

noTpcjv xat raaTo6vYj(; fJt.ST6xtd tou xat Td xap' <xutou xaXXtspYo6jjLSva /(opd^pta, 

ai&:csXta, XstpdSta, 3^v5pYj xal Xotxd xT^^ijJLOcTa 5vTa uTub tyjv s^ouatav tou, vd 

jxYj To svoxXi^aouv wXscv jjl^ diratTYJast^; yjxpai^iiii^^ SsxaTiav xai XkXm <p6p(i)v, 

cuTS ol jjitptjjLYjpdvtBec, o5Te ot /d? 3oe36v5a<;, o5Te ot sxtOTdTat twv TijJLapfa^v, /^' 

ouTS 01 96X<zxs(; twv ^poup((i)v, outs dXXot sxovts^ s$ouai<r> Ttvd. out(o<; d^ 

7;qs'jpft)at xat oiq Stbao^at ictaTtv stq to PaatXtxcv jxou aYjjjLStov. s^sSoOyjtyjxs' ' 

T^; asXi^vYj^ TlJsjxdlJouX e^eX ev Itcc 1090 (di:© XptoTOu 1674). 

(*0t( TCtoTTj ii jJLerdcpaatq. TyJ 12 touXiou 1834 sv "ApYSt, 6 BtspjiYjvelx; 
Tcu ^atXsiou T^^ *£XXd3o^. 'louacu^jjLxst^; 'AxjxsT^caaat^aBi^). ii . 4 198 

efioOv) ev tc^ Bouxcxo) oixi^(j(.aTi Ti) s' ae^Te^piou iv$. ^'-0 
I 

I 'AvTwvto^ Zijvoq xtX. 

Av^Yoy^y^^^ivoq raBaXSTvo? YP^l^l**'^^^?- 

Tij la' ^ePpouapiou 1693 (Itou? veou) ev IldTpai;. 
'ETCapouoiia^T] ei^ X^^P^^ '^^^ exXafjLTcpoTaTOu xal e^oxtt^^^dTou Avxbivtou 
! Ziivou, 'x^ny.o^j 5ioixt)Tou twv ffTpaTeujjLaTwv ev evepYSia xapa tou r[^OM[Li'K'j 

TYJg (JitOvi}^ TY)5 uirepaY^a? tou MeYaXou SrrjXatou. irapeBexOr) aWjv 8ia tTjV 
dicapdXXaxTov exT^Xeatv tt,?. AvTcbvto? Zijvo? xtX. 

AuYOuoTtvo^ FadaXBtvo^ YP^I^t^^'^^^^* 
; 1693 ^e^pouapiou i^' (Itou^ veou) ev IliTpai^. xaTexwptcOtj ei; 

Tb Pt&X{ov Ti)? cuXXoYtaTtxYi? u^peaCag. »1^^,,^^ 'AYopaq YP«i*I*«T6i«. V. 7282—1713, 3. mensis iulii, ind. VI. 

loannes Comdiv^, dux Venetorum, praecipit magistratibua venetis m Pelopowiieso, 
ut protegant poasessiones monasterii contra latrones puniantqut maleficoe, 

AtaTaY[Aa. 

'IwavvYj^; KopvTi5XiO(;, X'^9^'^^ ^^^'? t^^Y^H-^^ "^^^ BeveTwv xal 
£vb^ ixicTou u(ji.(ii>v xal ooou^TaTO^ ^vnjp, BtaTdaao) xpbq tou^ YP^H^' 
(jiaTet(;, 6irXapxt)Y0uq, eiaTCpdxTopa<; xat Xoficou^ u^tjxoou^ nioTjq y^^ 
xal T^icou TT)^ e^ouaCai; (Jiou xat xpb^ tou^ 3ta86xou{ (jlou tou^ ictaTOu; 
xai aYawTjTouq, eiceu)^6(JLevoq uYs^av xat aYdTCT)v. 

2d? Y^a)aToxotou(JLev, 5ti Tij x6' ')^(Jt.^pa tou ix-rcviovTO? (jltjvo? iv T<i if)Y£- 
(jt^vtxb) i^(jui5v au(jL^ouXto) 6 ext rq^ eYxXT](JLaTtxT)^ e^eTdaeco^ $t(i)pta(JLdvo^ xupto; 
'Iii)dvvT](; Ae?co(Jidvo{ Av^(ji >^6(JLr^i; xaOu^s^aXev if](jLiv np^Taotv, IJti; xat xap- 
edexOv) o)^ «piicouaa ei^ t^v Stxatoa6vT)v xai d^toicpeicetav tt)^ iQ(jL£T^pac xupiop- 
X{a<;, Tva i;po^XT;6a)at xal $taTax6(ii)at Ta (jL^aa ttJc; $txatoa6vT)^, &aTe hia(no^ 
et^ TT)v dXeu6ipav i^(jLd)v extxp<iTetav v3e 86vaTat va I^t) eipT)vtx(ijq xat va ve(JL£Ta( 
xal X^^PT2 '^^ ^Y^^ '^^^) ^^ Tt(JL(i)p(5vTat Se 3ia Td)v dvT;xouad)v xotvijv ^b; ^) Error in indictione: annus 1S93 habet ind. I. 199 1 

u 


7afaBe'.Y|AaTt9iAbv ol xaxoTcoiot. xai VRtiVi\ i\k xaiceivf)^ IxeaCo^ tii&v (Jiovax<ov 

Ti;; {Aov^^ T^^ 0eoT6xou tou Me^aXou Si7T]Xa(ou vf^^ ev tv) e^apx^? tcov KaXa- 

3puT(i>v xora ty)v x^(oxt)v TiJ^ 'Axo(^^^ )l<3cc tou Upo(AOvaxou ZepofeliJi Opavr^T}, 

(TmxpoGfancou ti)^ auTij^ a^Ca^ (^ov^^, dve^ep^ ei^ tou^ i^)jieTipou^ ou^/iQY^pou^, |I' 

5tt Ssa^opoi dqfvumoi xXeTCTai xal xaxoupYOi xpo^evouatv et<; auTou^ 'fifAepov xal 

vjxTa {UYaXa^ C^(^^<x^ £(<; '^^ uzoaTOTixa t(i)v, 7^(0^, TCe3(d3a<;, Xec^Sta, ^ooxi^ . %.. 

pXsu^, ^ouvo, otxia^, auXa^, xi^jTCOu^, S^vSpa, a(Ji?ceX(il>va<;, xaoravciva^, X{|jiva^, 


' (A 

vepi, uSpaYo^Y^^^^x >wtt oXXa xn^fjbOTa to>v Toi^oOeiiQpLiva ei? ttjv e^ouaiav ixa^, x6- p* ; irccvTc^ Ta S^vSpa xal Ta xoup^cuXa xal ^XtxiQV {JieTa 8taf 6p<ov xapi7(s>v, ouvTpi- r 

^cvTcc; xat x^X(i>vTe^ tou^ ^paxTa^ xal oXXa xepcTetxC^iJKXTa xTt9|Xeva 3ia Ta j 

^cora xae Ta XJuml Seofopcdv ei3(i>v, xXeicTcvTe^; otTipea, xpiOdpia, doTOxua, y^v- | 

vr,|jLaTa, ^uXa, Xtvdpta, «avov, (jteXt, ora^Xta xai 67C(i>ptxa xal dXXou^ xapicou^, 

crrtve^ Y^vovTat exei, xd|ji.vovTe^ icoXXa^ StcSou^ xai Sto^doet^ xat l^tincot xat 

xci^ot licdv(«> ei(; auTa Ta irtcoataTtxi xat ttjv 9ut6U|jl6vy)v y^Jv xal dvaoicwvTe^ 

3ev3pa, xoTeSa^^CovTe^ ToCxouq, dva^atvovre^ xal ictdvovTe^ tou<; dpojjtiou^^ X^- 

XcSjvTe^ Ta yias^^^TMO, xat tou; ^di^OLq^ dvoiYOVxe^ oxdfJitiiaTa, dprcdl^ovTec t^(^a xai 

xj:k<; Toc 5pvtOac xai Td xeptcrcepia xac oxoT^vovre^ (j>{ xai toc 6pvt06icouXa 

xai iccp(GTep6nouXa, 6t|^apeuovT€(; etg Ta^ XiiJiiVat; xac ixOuoTpo^eta xal dpicd^ovTe^; 

T2 6<|/dpta xal TeXo^ icdvKov (jLupia^ dXXac TOiauTa^ dvuicof 6pou(; CvilJi^ac npo- 

^evcuvTe^, Ta^ 6?coiag^ ei^ Td \^i(S(x t^^ 3txatoouviQ<; 8iv dvaxatTtoo>otv, dveu 

dti^i^oXta^; 5Xa Td ^igOivTa xTiqtJiaTa OeXouotv d^avtoOu^ai xac StaprcaYcoot. S(d 

loura xot' ^^cuotov tou oupi^ouXbu toutou dicefaotoOY], vd auXXa|jL^dv(i>VTat ot 

TotcijTot xoxoupYOt 6xc(ot8Tfj'jroT5 8td twv ev Tjj i^t^xo^iZKT, YP«|JLnaT^(i>v, 6TcXap- 

X/iT^v? etaxpaxToptdv xat Xoiictav Ti^^ uxaxoij^; \kOL<; xac T(i5v xXY]pov6|jL(i>v xat 

ccaSc^tov T(«)v, d^' ou xpoiTov ouTot StaxT)p65u>aiv, oTi, OTav xat it|;e «OTe wapi 

Tou c5tou dva^spovTo; [jLOvaTCYjptou, ecTe dXXou SicocouJiizoTe sztTpoicou tou wpoa- 

xXTjOcJacv ec^ ^oiqOecir;^ ouBel^; OsXsc u^co^epec vd %^oc,vrffirf^ ^YJi^ta xa[JL{JL(a zapd 

Twv zpoecpTi{jLiv(i>v xaxo^oc(i>v^ ouTe xar' ouSeva d)sXov Tp^-jcov ei^ Ta xTi^^jLaia 

xac Y^t^ >(^i Toicou^ Tou cepou (JLOvaaTTjpcou tcjv dva^epopLcVcov. xac eTvat \yiCo 

TOivTjv 6 i^^XeYxOetq xaxoroc6<;, £XTb<; tt;? xpoa8c(i>pca|xevT)(; '^cacSeca^; xal Tij? 

27:o!^r^(jLt(lbae(i>c^ vd •jcXTjpdivT) xat ht 'Jcp^oTtjJLov TcevTTJxovTa (xcxp(5v XcTpwv, twv 

oiKC(i)v TO ev ^|xcau OiXec St^sTac ec; tov dvaxaXuzTO^/ca xac dva^^povia tt)v 

l^Tip.(av xai to dicoXet^O^v ei^ tov etoicpdxTOpa xai tov evepYOuvTa xat exTeXouvTa 

:a 5T;|JL6ata yjpir^^ xat OaXet xaTaStxdl^eTat et; Tp{a oxocv(a xac vd BouXeuT) ec^ 

Ta; Y^Xt(k>Tac t^<; xupcopxta^ {xa^; $c' tSt(i)v e^68(i>v, edv ^vat ix<zvbc xai SuvaT^^, I ■ 300 

et^ Tpei^ yj^oii^ Koexa ouvlxeiav. e^ havdatq 3e, lov ol xobm^oi vj^nyisi 
aSuvoTct, xpsl; ^opaiq va Sepvcovxat ei^ xTi'* irXaTsiay tou t6icou xat xcptoxijv, 
xal v3( d§opi!^a>VTat te' [jitXta (Jiaxpav tuv auv6pu)v $t& $6(i> Ivr^^ xal dtv icapa- 
^tac6f) a&n; r| (r|{A(a xat ouXXri^Ocdct, va ^uXaxil^iovTat Bt3t iva 6X6xXrjpov xpcvcv 
xai va e^noTpefcoot xdXtv £t^ TrjV e^opiav tcov, xat toOto, oaixi^ |xs T^q acr:2z 
xeptOTaast^ f|6sXav cruXXrif Ocoatv * o\ ^k 6ini>a8ii^0Te duvoTOt e^ ouTb&v va icXtj- 
p<i>V(oct xat sxaTOv XCTpa^ l^txpa^ ex ttj^ i^toxTTjoia^ tiov, eav g^**^^) ^ ^ '^ 
Xpi^fi^aTa Tou dva^spojjievcu, xat octk; exaTiQYoptjce toIx; xaxo6pYOu^ outou^, 6wti)^- 
Bi^OTe eupe6t] i^ dXi^6eta, va dncoXaiJL^dvT) xdi/^ v' (xtxpa^ XCxpag, to^ i:Xripu>Tez; 
fa>^ dvd), xat va xpoTTjTat (JLuartxb)^. akX e3ev ot xaxcupYOt dlv Suv>;6ouv vz 
ouXXr|^u>9tv uxb Tij^ $y2(jloo{ou 3uvd(jLea><;, va -JJvat dxox£XY}puY|JL^voi xat dx6vTe^ xr. 
iwoouvTai ^<i>p(C(xivot xat uicb icep{aTaatv icapa^tdaed)^ t^^ e^optaq, xat dv stc s; 
auT(0V T(i>v dvxXTjiJLaTtxcov auvTpc^^ov iJOsXs (JLopTupi^OTj Touq ouvatTtouq, ol ouvx- 
Ttot Tou TOTS vd 7cat$eu(«>VTat, ord)^ t/r^ ii dXi^|6eta, xat auib^ vd xepSt^Yj tt;v 
ouYX(opT;aiv tou xat ttjv eXeu6ep{av tou xas Td l^oJa xat Td^ v' Xhpa^ to; 
(jLixpdq, al 6iioTat vd Td> icXyjpcvtovTat (b^ dy(«>, xai vd xpaTijTai touto xpu^ov. r, 
exTeXsoK; TaunQi; ttj<; ^'.onarfy^ icapaBiBsTai slq tou^ uicaXXi^Xou^ T^q i^ys^xovsfa; 
(jLa^, etq ooou^ dy/|Xsi, xai stq tou<; StaBcxouq tcov, icpb^ xou^ 6ico{cu^ iJOsXe 
Ytvt) YVd^aTTj i^ 2^Yi(xta xapd Td>v dva^spoix^d^v. xat eicsidy) auTtj f| StoTOYii 
(jLa^ SYtvs xaTd ^sXtjo^v (xa^, xpoard^c^xev, dx; xat dv(«>6ev, ?va (xevr) (xovaScxY; 
xai etq oXa Tr^<; Ta (xepT) vd 65(i>pr^6T} xat exTeXeo6f) xat evepYrf^T) xat xapz 
xdvT(K>v vd ae0aa6TJ xat SxacTO^ vi ttiV xapaxejxicr) izpbi; fov dXXov xai vi 
xd(XT) vd Sr|(xoateu6TJ et<; dicavTa^ xdv 5 Tt a^TT) i^ BtaTavT) StaXa^x^dvst, aurr; 
Ik vd xaTax(«>pta6i) xat vd extoTpafT) eiq to dva$epd(X6vov (xovaariQptov. sBsOri 
ev Tw i^YS(xovtxtj> xaXaTt(j> tt) y' iouX{ou tv5. g'. 

'I(»>dvvTj(; <[>pd7XTj<;. 

KopviJXtog sx{Tpoxo<; 'jic^SYpa^aJ. 

Ttj iy' iavouap{ou 1713 Stcui; vsou. 

'E'<}cpouatda6Tj si^ X^^P*S t^o^ s^cxtoTaTou 'Avt(i>v{cu AopsTdvou, •^eymL^^t 
exdpxou Twv 5xX(i>v ttj^ I [sXorcvvYjoou, xapd tou fjYOU(xsvou t^^ dy^a^ (xovij; 
Tou MsYdXcu Sxr^Xa^cu, coTt? iS(i>v auTTjv Swiptos vd X(ZTax(i>pta6T) 8td ttjv dxpi^ij 

sxTsXsctv TT,;. l(odvvTj; ScuxdTO? YpaiA|A«Te6(;. 201 VI. 7232—1724, mense regeb, ind. (II). 

Tmperator Turcarum Achmtt III. praeeipity ut monaateriwn solvat tributum 
aftfiuum quindedm millium asprorum protegitque id oontra molestias magistratuum 

provindae. (Toupo?.) 

^EJ^a/j&na^ze xai uTcepxaxs f^^ipr^ [loiy/aalXii zco Mcopeo)!; xal XorfUinarzoi 

xpcTai Tfa>v KaXa^p6tii)v xal t^^ BooriTl^a^ %a\ tt;^ IlaXaia^ IlaeTpa^ xal tou XXou- 

{jLcuT^eou, xXri^vOeiT) i^ ^o^a 6{xa)v. epxo(ji^ou toutou tou urepTOTou xal auToxpa* 

Tcpcxou 6pefffjLou 'fva>ffTbv upbiv Ioto), 5t( ol ^aXorftipoi tou (JLovaoTrip^ou ]^^Xatou, 

3::ep eTvoe et^ ttjv S(o(KT]acv tcov KaXa^puTcov, oxou uxapxet st^ tov M<i>pea, irpb^ 

To auToxpoTOptxov |jLcu xptn^piov, sSoaav ava^opav BtaXafA^ouaav, 3t(, ^&zon spL- 

p^xev 6 cTpOTb^ Tcov (jLOucouX{xava>v st^ tov ^T^dsvTa Mcopsa, §ia va tov xuptsucT) 

w. va Tov aix{AaXo>TicT2, zpcoTOc 0.1:0 5Xou; aurol (JLSTa cicouStJ^ sBs)rOTicav va 

Tjvac uin^xoc( {^a>(id^e^\ xat 8(a touto alcb tov xa(pbv tou dot^tfJLOu couXTav Msx- 

(JLSTIQ xoT^t TT^iV dp/a(av cuvii^Ostav s^ouctdCo^^i; Touq t6icou^ Tdorov exstvouc, 6irou 

s^spvovrac, 5aov xat exeCvou^y oicou 8^v CTcepvovTat, oaot etvat elq tou^ toxou^ Tb>v 

xat eiq xa xTif(JLaTce tci>v ((jLOuXxta), 5xou e^ouctd^ouai xat eupCcxovTai et^ toc KaXd- 

^ura xat [ttjv] BoortTi^av xai [tT|v] IlaXatdv IliTpav xal ei<; to XXou(jlo*jts(Ov xat 

Ta Tpuxta, a)p{adT] vi 3{8<<>at 81* auTd si^ to ST;(jL6aiov ((jLipt(jLaxTou) SsxawevTe x^^^" 

ids^ doicpa xot' stc^ dvri tou ouaouptou xal psa(JLtou xat tmv xkKtii'^ zsxiXi^im^ 

xal vd pLT] dvaxaTCi>veTa{ Ttvaq et^ Td xT)i{(JLaTa xat et^ Td yjjiiLa^za xat et^ Td 

-/(opta (T^(f7X{xta) xac et^ Td xoupta xat st<; Touq (jl6Xous xa't st<; Tdc; sXaiaq 

xat et(; Td xept^oXta xat d(jLX^X(a xal dX(i)V(a xat ^eyei[kdha xat [i^zoyjia outcov, 

o(rcs vd e(JLico3{^T2 auTOu^ Ttva^ e§oua(di^ovTa^ auTd, ouTe vd tou^ xstpdt^T) ^rjfzta^f 

7ap' oiuTtdv ouooupt xat pea(jLt xat dairpa xat x^p{a(jLaTa xat icpdY^JLOTa xat ^i^o- 

Tpc^ta^ (?*X^P^) "^- ^'^n *«^ TeTpdwoSa xat dXXo TticoTS xal 6(jLoXov{av Taw{- 

cjJLoro?, 6Ttou vd 8{8sTat si? d)vXov. (jl' 5Xov touto ot 6p{?^ovTS? tov (jLaXxtov^ TTjg 

BooT^Tl^a^ xai tou x**?^^'^ A(axo7CTOu, 6!C0u sTvat eiq ttjv YSt^oviav tu>v, XsYouatv 

siq Tou^ (JLOvaxo6^, cTt sasT^ eiq tou? icpoTTjTSptvou^; [la^; sS{Bets -^cpdYiJLa, to Xoctccv 

SiBsTs xat elq itiidq^ xai o5t(«) tou? svoxXouat xai dvaxaTcvovTat st<; ibv toicov tov 

xaXou(jLevov Tpuic{a. aurot Xovszo^ iy^orzeq xat (jLeptxou<; ^eT^dBs^, 6icou au(jL(p(i)vouv l h* 


202 [t.k TYjv afWTT^v TU)v, wopexaXeffov va y^^Tl "^9^^^ ^i? ^©^ ^YjOivra^, v3e jxr, 
tob^ i7£tpa((i)ai )cal va [xy] tou^ evcxAoiat ^iQToOvte^ tou^ ouaoupta xal peqxea xal 
oGTwpa xal icpaYlxaTa xal xt/jVY] xai tSTpa^oSa xat oXXo titcots. oOev eOeu>pi^6iQ el^ 
Ta xaTdoTixa '^ou [Mcaq \io\//aat[iLizk Ta ice^ uXoeYiJLeva el^ Tb icXo6ai6v pbou Ta(A6tov, 
xai e^eive Tepxevapi 8iaXaiJt.pdvov5 ori xori tJ)v dYiav xpoora-f^v xat to foov tou 
xaTaaTC/ou xat tou ^aaiXixou [AicepoTtou, Sxou e$60r|aav ei^ tov xatpbv tou [jLaxa- 
p^Tou aouXTav MexixeTy), eJdOr] icpoaTaYi^ [xou dY^a weptexouaa, 5ti Ta xTr|{i.aTa 
xai Ta x^J^M^otTa twv xaXoyi^pwv tou pr^OevTO? ixovaaTY)p{ou tou xe({Jiivou ei^ tov 
XYi^O^vTa Mcopeov, Td &koX(x auTOt 6pi^ouat xal eTvat etq tou? dvcoOev tottou^, 
xaxd Tbv dpxaTov Tp6ivov eYpdoOYjaav [s,l<; to pLtptj (AaxTou xai Td icp^^ord to)v, dv 
Sev •^iyfmi yjXta, vd (jly) S^Scoat ^ea^jit xai dvTi tou ouaoupiou xai ^eotJLbu xat t<ov 
dXX(i)v TextXtf {a)v vd icXY2p(i>va>at xot^ eTO^ et^ to {JLipi (jloxtou doicpa (XsTCTd) 15000. 
ot 5e ouT?-TOUYiXou TcaadSe^ xat ol TS^taTiJtSs^ xat oi yjxQ-^oe^o^^ihe/^ xai oi 
aou[JLicaa{$e< Toiv ^atfjLi^cov xai Tt(JLap{(i)v xai ot (JLiceSeXTCt^s^ xai ot ejjLtvtSe^; xai 
ol xaarptvoi xal Tb ^ouadTOv xal dXXot d§t(t)|jLaTtxoi evavr^ov vf^q xpooTOY^^ )^i 
Tou xaTaoTixou xai tcu Taou tou xaTaoT^^ou tou ^aatXixou xai evovrtov twv aeve- 
t{(«)v vd [jly) tou? ic3tpd2^(i)at xat vd [jlyj tou^ evoxXwatv, 50ev xaTd toutov tov 
TpoTcov eicpoordxOY) vd evepYwvTai Ta dV(i)Oev. 6p{!J(i) Xowc6v, xaOd)^ ^OdoYj i^ iico- 
oaaii; (jlou tI) dyta xoTa tyjv exSoOeiaav TcpoaTXYi^v jjlou, vd evepYi^aYjTS, ^y^^*' 
Td XTif(jLaTa xat Td /(o^jLara tuv (jLOvax(i)v tou ^rfiino^ (JLOvaaTY)p{ou, Ta o^oa 
ouTot 6p{l^ouat xat eTvat [xeaa et^ auvopa ^avepd xai 7:aa{SY]Xa xai xetvtat et; 
Tou? dv^oOev t6icou?, vd Td xd[jLY]Te vd eTvat xaTd tyjv dvb)Oev cuvYJOeiav i8txd twv 
xai Td TCpo^aTa, e(i)q ou vd vevd^at ySkiOL^ vd (jly) $(S(i)at pea(JLt xai dvri ouaouptou 
xai ^ea(x{ou xat dXX(i)v TsxtXto^d^v vd TCXY)p(li)V(i)at xor' eTo; ei^ to (jLtpi (jloxtou 15000 
darcpa, xai xaTa to IxicaXat vd 6[JLico5{5Y]Tai Toug ourJ^-TOUYtXou -jraadSe^ xai 
TefTioT^tSeq xat /da-^oe^o^d^e^ xai aou^jL^caatSeq T(i)v l^af[xtSci>v xat Tt[jLapt(i>T(5v xal 
Tou^ [jLzeTeXT^ide^ xai e(x{vt$e(; xai xaoTptvou^ xai dXXou^ d^t(i)|jLaTtxou^ evavTtsv 
T^^ wpooTOYY]; xai Toi3 xoTacuxou xai T^Siv aeveTtwv, xai s^o) tou waXatou xai tcu 
vuv 8oOivTO? dy^ou 6pta(jLcu vd (jly) xd(xvouv etq auTou<; aTevox(*>p{av xai Suvaare^ov 
5td Td xTYjjjLaTa xat Td yi^ikond t(i>v. iTl^t vd T^^eupeTe xai vd TceiOeoOe et^ touts 
Tb aY](JLeTov to dyiov, to 6icoTov eYpdfY). 

'Ev iTst 1149 xaTd Td^; dpydq toO ^eYfap^ou peTl^eic (ai:b 
XptoTou 1724). 203 Vn. 7249—1741, menBe martio, ind. IV. Patriarcha Paisius declarat, monasterium esse atauropegicumy confirmatque ejusjura 

et posaessiones. %a\ oix.ou-iJiiQV(xb(; 7;aTpiapxT|^. 

t *£pYOv f^pioTov xat icapa Tzaiat Toiq eu ^povoOai oTcoudvj; vf^^ isntixdxui 
e^d^tov xp{veTa(, noaoev otx«^opi.^|V xaXco^ dcvcoOev dp^apieviQV xal ouvTeXeaOeToav, 
tha TT} ToD y(pcr*on} 7cap6ttA xat Tai^ tou xotpou zeptoTdaect ^(ootv Ttva xat 
dvarpognjv ufopiofAeviQv otxodojiiiv xal dvoveouv &A Th) ^poxaTa^XigOevTi Oe|xeX{()> 
xfli T^ 8ti)V6Kou^ auTijq ouvTiQpi^jaefa)^ X^yov 5Tt wXetOTov «oteiaOac tyj^ ydp 
TCJ xavdaiAOTopo^ XP^^^ ^^? '^^^^ ^^^ '^'^ dvTt^ouv auTTj; 'npoa^oXaT^ d|Aau* 
pojv xe^xuioq Ta xaXo»^ ^ OicrovTa ouvTeXeoOijvat, ol to6t(i>v e(i^p6v(i); icpoeardvat 
Xftx^vre^ cu dtaXeivouatv dva(ji.opfouvTe^ aurd xat et^ odq dvoxaXouvTec o(oaTt- 
xot? 6ictTrj866i*ao{ t6 xat 4ice§6pYdofAaotv. dvorpiata ycwv ouoa if) Toto^rr) dvd- 
xXr,o(^ Te xat dvave^oot^ ewl xdvTiov t(»)v e^Yxoo^jtCojv wpaYiAdTdiv, 5oa Tf|V ex 
Tw xp^vow ^Oopdv iiciS^x^Tat, dvaYX.atoTdTY; JiJicouOev ev toT^ {jidXtoTa xe^uxev 
kt TO)V dY((i)v exxXiQOt^ov, eharfCd^ Te oixcov xat oe^aofxiuv pLOvaoTT)pCb)v evep- 
7cu{jievir), T(5v uTcoreXoOvTdiv ttj irpovota xat Be^ evSeuoet tou xaO' ii\Kdq icoTpiap- 
Xtxou, drcooToXtxou Te xat oixouiJievtxou 0p6vou, a)v tv)v xr|SefJLov{av xXY)p(i>OevTe(; 
OesOev ot Td^ ipfiaq ourou eiccTeTpa(ji(x^vot cfe{Xo(JLev, 5oy) 86va{Atq, dvaXa(jL^dvetv 
xat eicavopOouv Td dvTtXi4t|;e(i)q Se6[jLeva T(i>v lepo^v oxif)V(0(ji.dT(i)v, xat TouTtov (xdXtOTa, 
C7a dpxat6Ty)Tt Siocicpeic^ xai dpeTi) dta^9V)Ta, ^aotXtxi] Te &(jLa xat icoTptapxtxi) 
stXoTi(xta e?c(ov)(JU SteTeXeoav, ext^e^atouvTe^ ttjv dp^atav auTcjv ev T(p xaXo) 
xxcioTaocv Std (jLeTaYeveoTep(i)v YP>|AM*dTh)v xat (jlt) edv eictyeveoOat auTOt^ ^Oopdv 
Tiva xat ^Xd0T)v ex T(ov tou xatpou i;ep(OTdoe(i)v * Ta^xeta yap aptxriq 6(jloXo- 
^00(1^(1)^ xaOeoDQxe Td tepd TauTa tcjv ({a>x(<)v ^povTtoni^pta xat oe^do(jLta (jLova- 
cnjpta* 4v a^ToT^ '^ap b o(«)^poo6vT)? doxeiTat Tpc^o^ xat tpu)ra)V TeXetOTT)*; ico- 
ct^eTat xat ^tc^ OeoftXT)^; exxat$e6eTat xal TTJq uico(JLOv^q xaTapTtl^eTai to o(i)Tii^ptov 
xXso^, 5icou Y^ >^'( Oeb(; ev TOto6TOtq eTcavaTca^ecOat xtoTeueTat. TauTT) TOt xai 
xara «dvTa xaipbv V) xaO' r/(xa^ tou XptoTou (xe^dXT) exxXr|Oia tt)v ouoTaotv 
auTuv xat ouvTifpT)Otv icept icoXXou xotou(x^, VJ^P^ f^orfitiaq ipeyetv outoi^ ev 
icdot Tp6xo(^ oux dicovaCveTat. eicetBY) TotYopouv xat Td vuv icpooexo(xtoOT) xat 
eycGovtoOT) i^(xTv loov dpxaCcu icaTptapxtxou ouvoStxou -fpd(X(xaTO(; Ye^ovoTo^; icpb 
/^6v(i)v ffir^ ex^xeiva Td^v exorcbv ^t tou icdXat icotI icoTptdpxou, [touJ (xaxa- « 204 ! ^ p(TOu xupCcu IlapOevi&u, %a\ 5iaXa|jtPavovTO(;, <&<; t% xara tt,v UsXoicovwjaav ev 
Tt] TC€piox>5 Tijq eTCt(jxoiri]<; KepyfkZyiq sCpiaxojJL^^T) Upa xai (JsPaajJiCa jjicvtJ, i^ 
Ti{JL(i>[JievY) dx' ovofxoTi TYJ^; Koi|xi^a€(i)q tTj? u7CspaYta<; SsoitofvY)? i^(Jid>v 66Ct6xc'j, 
sztxsxXtjfjL^VYj Ss Me^a Sm^Xaiov, ii fi>oicep xetjjii^Xtov xat 6Y)(jaupbv icoXuthjlcv 
l^ouda TYjv lep3tv eix6va t^? OeojJiT^Topo? t^,v wapie tou avfou xat iraveufi^iJLOu 
a-rcoaToXou xai euoYYsXtorou Aouxa loTopr,OeT(jav, avfoOsv (Jtev xai i^ apX^? >wtt 
Tzpb xp6v(i)v (Z(jLVY}fxoveuT(i)v 8t6T^Xeae PaotXtxi^, «aTpKxpxtxYj xat aTaupj07rr,Yt«*i5, 
iXeuOepa ts xai ado6X(OTO^ 7C(3evTY) uitb toSv xot" exeivo xatpou aotdt(JL(i)v ^aotXediv 
xai ^OTpiapxwv vri -TcavreXeT iXeuOepCa xat aauSooia T6Tt|jir,|jLdvY), &t€ xaTo^avcu^ 
ouoY)? xat Toi<; xaatv 6(xoXoYOU[jLevY)$ toT? Te zaXat xat xoXq (jLSTeicetTa Tr^^ ToiauTTi^ 
auT^<; paatXtxY)? 9tXoTt(jL(ag xat aTaupoicjpYtaxYj? ai!^i(xq toi? Oeaaa(jL6vot^ xat iv- 
SYV(«)x6at Ta xopriYriOe^vTa auTYJ xat a(i)2^6{ASva ev tw T^Te paatXtxd t6 yjp\jc6~ 
pouXXa xat icaTptapxtxa atviXXtii^JY) '^pd\L\L<xz3L^ ^jaTtvo? eXeuOepCa^ xat auro- 
vo(JLta? auTYjq a(i)^o(jLevY)^ t€ xat fuXaTTO(JLivY)<; xai 8tev€pYou(jLi'/Y)? dvevoxXi^TU)?, 
(b^ icapa ic^xaiv i-p^(i)a(jL^VY)q, StijYO'' sv (xveaet ic^me? ol auvaoxoufjLevci ev aurj 
'jceptTTou Tou^ wevn^xovTa %po(; exaTOv 6at(iTaTot -icaTepe^;, t^^jlvovts? eXeuOepto^ 
TYjv auXaxa xf^q a(i)TY)p{ou 6§ctxoptaq auT(5v xat tov ev tw (jLOvaStxtD (^iid TTf^ 
(xaxi^aedx; xai (xpeTYJi; ix(i)XuT(i)^ e5aaxouvT€<; xat (jL€T6px6{JL€vot Tpoicov. efca 
xp{(JLaatv oi(; (xovoq oBe 0€6<;, au(jLP<3tv e^ emjpeta; tou (jLtaoxaXou dat(jLOvo^ tyjv 
lepiv (JLOVY}v TauTY)v icupt xaT(xvaXb)OYJvat, T(5v '2C(rrdpb)v, b>q 9^)01, wept tov Tpu- 
YYjTov €vaaxoXou(Ji6V(«)v, ^wo(jLev(«><; Sta Tij? eiciY€vo(JL€VY)<; tORnti^ iXeOpCou wpxaii; 
(xxeT€fp(i>Ov)aav $uaTuyd)^ xal xaTexaYjaav xat izdma Ta ev to) axeufuXax£t(i) 
auTY)<; a(i>(6(jL€va lepa axeuY) xat a^jL^ta auvaixa ToTq xp^^^^^^^^^'^ ^^'^ aiYtXXiot^;, 
T(5v x(xpeup50€VT(ov icaTSp(i>v (jL6Xt^ 3uvY)0svT(«>v $taa(i>aaaOat xat s^eXeoOat tou 
•jcupb(; Ti)v ^YjOeTaav TYJq 06Ot6xou etx6va, ty)v uTcb tou dtYiou Aouxa laTOpYjOeTaov. 
(JL€0' i^v (XTuxiav xai SetvYjv icepiaTaatv wpoa€X06vT6? Tr^vtxouTa ol ty}^ lepaq (jlovtj; 
^caTepe; tyj :cpovot(X xat XY)Be(Xov{a tou ^(XTptapxtxou xal otxoufjLsvtxou toutou 
0p6vou xal To ewtau^A^av t^; w>pxata<; tcuto xiOo; exTpov^oST^aavTe?, xat tyjv 
Sta Tou icupb^ d^scoi^Xetav tcjv eipr^(jLev(i)v xp^ao^XyMy ts xat mrfiXkim xal 
Xot7C(JI>v auTcaTtxwv '^pa[k\f.d'ztav tyj; (Jlovyj; auToiiv TauTY)<; e|Jtf aviaavTe; xat dYjX(ii)- 
aavTe; xat ictaTtoaotvTe^;, ty)v dpxatav auTd>v eXeuOeptav ts xat auT0V0(JLi(Xv tyjv 
8t<x PaatXtx-^*; 9tXoTt(jLia; xat oTaupo^jY^^^^? ^S'-»? dXXux; ts e^jL^av^ xat xoTa- 
8y)Xov xat ToT(; wdatv 6(jLoXo70U(jLevrjV; (J><; eipriTat, ev tw t6t€ BtaTeXouaav, eXa^ov 
xapd Tou pYjO^VTo; zoTptdpxcu, xupiou IlapOev^ou, tyjv dvav^(i>atv xat ^tS^awm'* 
auTYJ; Btd tou StaXrjfOevro; auvoStxcu 7pd(jL(jLaT0c, d^o^aivo^jLevou xat extPcPoiouvTo; 


20b I. 
1." •»■■ • I »1 f li; 


cuTstq To eTvat xat Xeveadat auOt^, d)^ %ai xp6tepov, t^v lepov (aovt^v toe^tyjv 

^oaiXixYjv xat oTauponqYtaxT;v xai Tzdmi eXeuOepav xai e^etv dvatAft^dXo)^ xai 

3X(i>X6t(o^ icocvTa t3( dcvexaOev ^tXoTtpiiQOevTa cmt^ Ti)q eXeuOepCdc^ icpov^^jLta xal 

Tc (i.v)36{&tav xpoaXoYfi^eoOat aurj) ex vqq TrepioTaTtxi;; Taurri^ atTia^, $r|Xov6Tt 

Tijc Tiiiv Ypft(A|j.aT(i>v 8(2 Tou i:upb{ dbcu>Xeta(, t>f eatv xat eXoTT^oatv xat e^- 

peiov V^VTtvovouv eict toi^ dt^ TCe^icXo^rr^xev dv^xoOev icpovopitot^. 5icep iiri^e- 

^at(DT/|ptov Yp^t^t^ icpoaxo|ji{(TavTe< Ta vuv tiJ f^|jui)v {jLeTptonQTt eBeii)6y]9av \uz^ 

Oepixi}^ icapaxXii^joea)^ eictxupcoO^vat xai ^ict^e^auo^vat tvjv auTvjv TauTTiV oraupo- ^~ 

7n^taxv;v outwv di^iov xal eXeu6ep(av xat Tcap' i^fjuov xaTa ttjV dpxaCov auTY}^ 

8taTux(i>9(v xal xora Ta dv^xaOev ftXoTt(i.rjOsvTa icpovoptta Sta icovrsXou^ dou- '^ 

doda^ dvav6<a>0f|Va{ t6 Taura 8i' f||jLeT^pou xoTptapxtxou ouvodtxou otYtXXtcoSou^ 

Ypi|X|iiaT0^. &v rijv 8^iqo(v xai d^{(idaiv euXoYOv ouaav xal Stxaiav eujjkevci)^ 

d:co86^d(jb6vot, dix; XP^^^ dicapatrriTOv l/ovTe; dvTiXa(j[.0dve98at Toiv to'.o6t(«>v lepd>v *; 

o»ui)y xat ouvtoTav Ta dpxata auTdjv ?cpov6[jLta xai t^iV a^inux^i'^ eXeu6ep(av, 

exi ?(d 0(i()Csc6at 8trjvexa>^ dve^p^aora xai d8'.aX(i>0r|Ta, yP^?^H^^ ^^^ '^o^ 

xap6vTo^ xai d7cofatv6(jie6a ouyo8(X(i>{ [lAxa zdv nepi i^ijjlo^ dpxtspecov xai uTcep- 

^{{juovy Tb>v ev dYtci) TveuiJiaTt dYamQTtov i^(jL(i>v dSeXfciiv xai ouXXetTOupY(5v, ?va 

iQ BtaXvj^eToa xard ttjv IIsXoic6vvr|OOv sv ty) wepiox]) t^? eTCtoxoTcri^; KepviTl^ri^ 

BtoTeXouoa tepd xai oe0ao(Ji{a ^aoiXtxi^i ts xai TcaTptapxtxv; xai oTaupoxy;Y(tt>^^ 

(jLOvi^, if T((JUi>(Jievir) eic' 6v6(jLaT( tij^ Kot(jLii^oe(i>{ t^c; u7cepxf{a^ i^(JLb)v 6eoT6xou xai 

6i:(xexXT](j(ieviQ Me^a Zid^Xatsv, xaOo); dv(i>6ev xai s5 dpxi3<; xai icpb xp^^*»>^ 

d(jLVT;(jLOveuT(i>v uic^p^e xai SteTcXeosv eXsu^spta icavTsXei xat auTovo^jita xexco[JLr|- 

[Lint ^(^ ^aotXtx^^ f iXcTt(jL{a( xai oTaupo7cr|Y(axf|^ oi.^^^y o&cu> xai dicb tou vuv xai 

st^ To i^^q xai et^ oicavTa tcv aib>va, eo)^ ou 6 ^Xto^; icsptTpexet tov xuxXov 

flWTcO, ij Te xai XeYiQtat xai icapd 7udvT(»)v '^tiiimxi'vai PaotXtxtj xai oraupo- 

mjYtaxili, eX6u6ipa T6 icdvTri xai d8ouX(*)To^ xai dxaTaicdTiQTo^ xai dveTcrjpeaoTO^ 

xai xdvTiQ douSoTo^ 6(jlcu [uza tu^v dXX(i)v uxot6Xc6vt<a)v aurij xai ev Sto^opoK; 

Toicot^ xet(JL6V(ov |jieTox{(i>v auTv)^, dTtva etStxa)^ eiot TauTa* to xaTd to Yj^pio^ 

STpsJ^oPov (jLeT^xicv vqq Ehar^-^ekvrtpioL^i 6(jlcu (jieTd twv ouvTQ(X(jLevoi)v auT<i x^P*- 

f(u)v xai Tij^ exxXr|0{a<;* Tb xaTd Td Maupa Bcuvd ouv ry) exxXrjO^a tou dYtcu 

NixoXdou xai toT^ ouvYj^j^jL^vot? auT<I) T6icot<;' to xaTa Td Tpu7c{a (jLSTa Tij^ ex- 

xXriO^a^ 'Icodvvou tou XpuoooT6(jLCu xai t(i>v t67C(i)v aurou* tc xard Td £Taup{a, 

lASTd T^^ 6XxXr|o(a(; t^(; dYia^; Map^vri^ xai T(5v t6ic(i)v auTOu ' Tb xaTa Td Ns- 

i[&aT2 (jL6Td Tijq exxXiQo{a^ tcu ^y^ou AiQ(jLr|Tp{ou xai T(i>v t6ic(i)v auTOu' Tb xaTd 

:a Suvveta ouv toi^ TC-rcci^ auTOu • Ta xaTd Taq ^uTeia^ (jLeid Tf|; exxXrjo^a^ tcu 206 

dY(ou rewpYfou obv xoiq -zoizoiq auTOu* 6 5^'^? NixoXaoi; fJieTa twv eXatof^Ti^ 
xai TO^icwv auTou* to xora t^v IlavYjYUptcTpav \i.txk vfiq i%rXT,ciaq vr^ drfta^ 
TptaSo^ xal twv t6tc(i>v auTou* to xaTa Tb STaupo^Xarov jjtsT^ vqq ewcXijaiaq 
Twv EtaoBiwv xat twv t6w(ov outou* to xaT^t tJjv £aX(Aevav {xeTa tyj^ exxXr,ciac 
Twv ar{im ^AxocndXwv xat twv to^wv auTOu' xb xaTa Ti)v FoupLevtT^ov ciw xotc 
t6woic auTou* to xaTa Ta Ae^atva <juv tw ^omjTtfp xat toT? T^wot? outou* ts ev 
TiJ IlaXata IlaTpa ooin^Ttov cuv aXXot^ t6xo(^ outou' to ev tco KaXa{JLax{(i) \ksvk 
TTJ^ exxXyjaiai; xai twv t6tc(i)v outou* to M^y* 'A(JixdXtov [jieTa tij^ exxXv|cia^ 
Tou dcY^ou 'AOavaotou* to ev ty) BooT^TlJa (JieT^xtov fjteTa twv t6«<i>v owtou xat 
Sca dfXXa ev ty) e?capxt<x IIaXata>v IIaTp(«>v xat TaT^ uicoxet{Jt.evat^ auTV) eTCicrxosai; 
6fji.ou [JicTa Ttov ain]pi6{ji.Y}[Jiiv(i)v dv(«>Tep(i> Torrtov, otTtve^ etclv dfJLiceXta^ ^copflcota, 
xfj^icot xat hi^^^pa, icaXatd ^aatXtxd xat Xoctcu^v xp^axicc^&^ d^tep^i^fjLaTa' In Se 
xat 5<7a dXXa dicb TouSe xai et^ Tb i^^ 6n:h Tijq tgSv xptffTtavb^v Su^itp^stta^ 
icpooxTTi5ffeTai 'i:pdrf\kOLXOL xat xTijiJLaTa i^ lepd (xcvy) a5Tif), Ixtoct jjLeveiv xai Toiha 
icdvTa dva^aCpsTa xat dxaTaxdriQTa xat dvexiQpeacTa, d>^ (JieTo^^ta ti^^ craupo- 
irr|Ytax.Y5? pi-ovY)? TauTY)(;, jJLY)56vb(; ic^&xoTe ToXfjiwvToq [kffik tou xoTa t6«ov dpxte- 
pedx; KepviT^Y)^ ^ dXXou Ttvb^ to xapdicav ^ TcaTptapxtxoG tivo<; i^dipr/o\j xor- 
eTC6{i.pa{vetv t?)^ lepa; |JiovY)q Taurr,; xat evoxXeiv Tot<; 6vacxou|Jidvot? autij TwOTpdctv 

i 

y) 56ctv dxatTetv xap' auTwv tcoXX^v ij 6X(yiqv ^ exi xpof dcet eSapxixou Stxai- 
(OfjLOTO? ij 5t' dXXY)v Tivd aWav • dXX' uxdpx*/) dcuBoTO^ e? Tb xavTeXi^, |JLY)56vi 
{jLY;$ev C(pe{Xouca xapex^tv {JlsxP^ ^<x'^ 6^oXo'j, {JLVY){JLOveuo(JLdvou iv our^ aeYioMC 
Tou xircpiapxtxou 6vc{jLaToc, uxoxet^JLevY) d{Jtec(i>? tw xa6' t^^jlo^ otxou|xev(X(«> Op6v(j> 
xat W auTOu {jl6vou 56cxo^O(jl^vy), 8te5aYO|x^vY) Te xai xu^epvu^fxevY) ev xdcat^ 
auTi;<; TaT(; yjpdaiq xai uxoOecectv. ol B' ev auTY) cuvacxou{jLevot xaT^pe? JidYOvre^ 
6V dvecet xat eXeuO^pto^ ^^e^Xcuct l^i)v euTdxTd)^ xat C(i>9p6v(i>^ xal xocTd tov 
Spov Tou {jLOva^txou ^iou, 9povT{(^ovTe<; t^<; cucTdceux; xat ou^cecix; Ti)^ lepa^ {jlovy)^ 
Ta6Ty)(;. xai 6xetB(iv exw^i XP^^*^ x^V®^^^^'*^? Ix^uctv dSeiov xpocxaXetv, Sv dv 
pouXtovTat ex twv xXY)ctox(*)p<«)v dpxtepetov ^xi tw exTeXeTv Td? x^V®''^®^^*? ourwv 
{X5Td xdcY)<; TYJ^ xavovtx^(; xapaTTjpi^cedx;, d)? vev6|xtcTat, dXXd xai ev crepiicet 
i'iyo\j[i.e^to\J ye'f6\>s^oi lyouci'^ dJetav exX^YStv ?va ex tyj? cuvoBia^ auTiJV Tbv xotvu>c 
dva^avevTa d^tov xai toutov dxoxaOtCTdv ii^oi)if.vfo^* tw ^k xflrcd xaipou^ -fyfo^ 
{jL^vo) rfiq {xovYjq TatJTr^^ xape'xo{X€V dSeiav c^paYt^etv dvaYV(«)CTa^ Iv^ov {x6vov t^^ 
{xov^? auTwv. TauTTi^;*) xai xpb? TOuTOt^ xap^x^^^ d^etav xai toT^ d^tct^ xai e{i- ') aOidiv auT^5 Oec. 207 

r£ipoc^ (ivasoveifftv i£po|j.ovaxoi? "nj; [f-ovriq to^tt)? SexeoOai "o^? XoytffpLoui; Toiv 
cuvaa>wj|ji£V(i)v ^coTepoiv xal TCpoaep)rojji,£V<i)v jrapiv e^^fxoXoYJ^oeox; 6$ auTwv evSov 
Ti;^ pt^vT2<; toutt;?, (jiiQSeva Se twv xaT3t xaipou<; i^YoufjLevwv 1^^^^ aBeiov xaOiorav 
i^Tp6icou^ xoapiixou^ xat XaVxou^ avjpa? hzi "Zt^ Oecopeiv za^ omoHatiq tou [Jtova- 
cTYjpiou auTcov, iXX' \yRb vfi^ xotv^TrjTO? twv raTipwv xat [JiovaTDQptaxtov OewpetoOai 
rjxi 8tex7:epa{veo6at. tou? Je xoOaza? TCpoorjXwBevTa^; vf^ Upa [jisvy) TauTt) xai 
^aXcvTO^ IJieTivoiav xat tyjv xoupov ev outyj Se^afJi^vou^ p.TjxsTi ToX(ji.av XetTco- 
ToxTetv xat avoxwpeiv xat q^e^Yeiv e5 auTTj; X<*)pi? a8eia<; tou T^YOU{j.evou xai 
vo{jl{(jlou ofTia^, tov 5' oXXco^ ToXpn^avra XewcoTaxTijffai xal f\rf€h^ lepwiJL^vov ^) 
(JL^ 5vTa Ivoxov eTvat xoSatpioec, (jbovoxbv S^ dt^optopiou (Jt^xP^ '^^^ iTctaxpit^on ei^ 
tt;v pteTavotav auTOu. TauTa ^ouv xoevTa Ta dv(i>Tepu> exTeOdvTa xai 5topto6ivTa Pou- 
Xc[ji^6a Ixetv xh xupo? xat t^v loxuv |ji.6vi|i.cv xat SiTjvexT) e^ aet xal 8ta[JLdveiv 
dexoL^erf/jEi^^vat xat a{jLSTohrr(i)Ta (A^e wavTO^. S? 8' ov Tt^ xat 6woto; toX(jlt^otj 
Btacewae xat ovoTpetJ^at Tt twv dv tw wap^vTt $topto66VT(»)v xat ttjv orauporoQ- 
ftaxTjv i^fa>i xat eXeu6epiav xat Tb deo63oTov xr^q tepo^ to^tt)^ [aovy)<; 6ic(i)oouv 
eriQpeaoat xat ev6xXTjo(v Ttva xai fiCav xai BouXefav i%orfctr^el>^ auTTj ot^pBi^Ttvt 
Tp6?c(j>, de?w' evovTta^; ^epd^jievo^ ttj exxXTjotaaTtx9j xae ouvoBtxTJ t^|xu>v aico^fleoei 
TauTTj, 6 TOtouTO^, ^no^a^ 52v f^ Ta^eox; xal 6ico{ou ^a6(JL0u, df (opto^jL^vo^ efTj Tcapa 
TTj; ar^Oiq xal 6(jloouo{ou xat l^(i>07coiou xai dStatpeTOu xai (jLoxapia; TptdSoi; tou 
tih^ TT) 96o6t (x6vou 6eou xat xaTT)pa(JL^v'o; xat dou^YXwpiQfo; xai \uxct 6dvaT0v 
dXuTo; iv Tw vuv atwv;. xat ev tw (jL^XXovTt xat icdoat; TaT; TcaTptapxtxaT; xat 
ouvoBtxat? dpat; uic65txo; xat evox©; tou Tcupb; vriq yei^rrriq' 56£v et; IvJet^tv 
e-feveTO xat to icapbv -icaTpiapxtxbv ouvoSixbv otYtXXtwSe; ev (jLe(jLPpdvai; '^pd[L\ka 
xat eB66T] ttj ^T)6e{aT) oePao(A{a jjlovtj tou MeYdXou 2xT)Xa{ou. eTet o(i)TT)pi(i> 
a({>(jLa' (JLTjvt |jiapT{(i) ivStxTtwvo; 8' f* 

f Da^oto;, IXeco 6€ou dpxeeTc^oxcrco; K(!)voTavTivouT:6Xe(i);, Nda? 
*P(i)(jLT);, xat o!xou(JLevtxb; iraTptdpxt)? t» 

tKaioape{a; Fepdot^xo; f. t *HpaxXe{a; MeX^Tio; t- 

t Ntxa{a; KaXX{vtxo^ t« \ XaXy.rilS^foq KaXX{vtxo; t- 

tKu^ixou repdot(xo; t- t Nexo(jLT)Seta<; ''Av^t^jLo; t« 

tAipx(i>v Maxdpto; t' t npoOooT); Aavti^X t» 

tMeXev^xou K6pto;t- t 2i(»>liouic6Xe(i>; 0eo(pdvTj;t' 

t MeTpwv "Av^i^jLO? t- t NauxX^a; xat "ApYOu; Ne6<puTo; t« ') Legendum yidetnr Upo^Advaxo^- 208 VIII. 7256—1748, 25. mensis junii, ind. XI. et 7293—1785, 25. mensis 

novembris, ind. III. Bucarestii. 

loanncs Michael Sutzos, voevoda UngrovUuAiae, monaBterio regio m urbe ContUmtino' 
poUj dicto Vlach-Serai, donat reddOum ex posseanon^ms tn Vlachia. 

'IwdvvTj^ MixaTjA K(i)vaTavT{vou SoOtIJo? PoeP68a?, iXew Oeou auOivTt;? 

'EiceeSY) xal i^ BXoxia lxs( ev TtJ (^ctaikvai TC£p(9aveaTGby) xaO^Spa tiJ^ 
Ka)V9tavTtvou3c6Xe(i>( |Aiav lepov (j.ovi^v, 6vo(ia2^o[JLeviQv BXox ^apdv^ {^t^ elvat xat 
xaTiXu(jLO( Ttov auOevT(Kd>v dvOp^amov, Saot uicocyouoi xai SpxovTai eSoiOev exeXoE, 
xal e<!ie(Srj r^ lepa a&riQ (aovy] ^ev exei xdv^v auOevrtxbv IXeo^ [Jki^e etooSt^tAa 
dicb Tijq BXaxta^, xaO(i>( dXXa (JLOvaon^pta xat (jLOvai Sx^^^^ ^^( Stifopa ixspi; 
xat ^eva xat evT^^wia, xat [krfi' exei ei^ ^aatXe^ouaav Sev ^x^t dpxeTijv evop{av 
ffuvotxidv, (xaO(i>{ xat dXXat Ixouaiv exxXY)a{at), amo t^; auvSpojJL)}^ Tiaiv 6roui>v 
va i^(jLi;opeoY) vd Tcpo^dct] 5Xa Td dvoYxaia, xat oI>T(i>; eTvat aTepi}(isvr| xdoi;^ 
7CpO{xr|0eta{, ej^ptvajjLSV, oti (JLta (jLovri tou t6icou Ti;^ BXa/Ja^, euptaxo|JLevi; ei^ 
TTjv ^aatXtxijv xaO^Spav, (to iTcotsv touto etvat icpb? ti^jlyjv xal yjipti tou 
t67cou) 3ev eTvat euXo^ov vd •fyfai eYxaTaXeXei[JL(jLsvr| xai d9ceaTepii}(A^| T:d7i;(; 
^orjOc{a^ Tou totcou toutou, ev 2> Oe{(ii eXeei Toaa xat T6aa (jkovaanfpta dXXoBo^dJ 
^oriOsuvTat xai xu^epvt^ivTat (jl^ ts eXirj t^<; xptaTiavix^^ TauTTj^ fiYe^xoveia^; 
ic6a(i> (jLoXXov icp^xet vd ^orjOijTa'. xat to ei^ auTijv dvvjxov i8iatTep€i>^ d^oi^- 
OiQTOv (xovaari^iptov. 1(6 xal Std to /p^o;, 5icep exei 6 t6ico^ outo^ xpc; ts 
^YjOev tepbv (jLOvooTpi^ptov, xai $td ty;v euXd^etav, i^v lx^(^^ ^I^T; %poq SXa Td 
Upd axr|V(ii>(jLaTa xal li SarjV xaTa^dXXo;jLev TcpoaicdOetav ei^ Tb vd ^Xeicb>;jLev xi 
Te d/vXa lepd axr|V(i>(jLaTa xat to ^r^Oev evTOictov (jLOvaoD^iptov (jLeTd vf^q oTcatTOu- 
[nivTi^ euxoa;jLia{ xal x^p''^ eXXe{<j/e(i>^ tuv dvaYxai(i)v, dice^aa^aa^JLev e; cixeta; 
(jLa^ ^ouX^^ xat TCpoatpeae(i>; xai exS(So(Jiev to Tcapbv f|(jLeTspov auOevTtxbv XP<^^* 
^ouXXov, Tva Xa(JL^dvY] 6 baidyzonof; iQY^G^xevo^ (oartq eTvat xr|3e(JL(ov xai xu^p* 
vfjTri^ vfiq lepd; Taurrjq (JLOvf|?) xaO' Sxaarov xp^^ov eXeo? xai eia68r|(ia dicb tsv 
t67cov toutov, i% to>v 27 SYjXaiY] 9coicop{(i>v t(i>v ev to) xaSYjXix'/*) T(i>(jLavaTCioU} 
dTtva icoic6p(a 8^v eTvat (Jl^xP^ "^®^^^ dftepo^^jLeva ei^ xdvev dT^Xo (jLOvaorfiptov, an 
S6(i> dozpa ei^ to (jL^Tpov, xaOo>{ xai dXXa (jLovacrfipta xai to icdpvopov xaxa 
Tb auvYjOsq, Td $e Xoticd Tpia daicpa vd (jLev(i>at xai auOt^ auOevTixd, Td 6^cia 
xoTCopia sTvat Td i(^z^ft^ ' AcxpoXoJevi, 4>aTx6Yt, llpaTXO^evt, BaXivt, IlaTyficoX, 209 

npaver^ooX, IIpaGxoP^vt, Aoxpovo6X, 'Poaif^vi, 'Oaixa, KoooPivt, BaatY'.opa, 
[loTDOu^eXecTt, IlpiCica 'AtiiXsPi, KtlJJa^eaTi, Mapaovt, FxaXdaouX, 2op6t* Ilap- 
si^ou, AoxpOT^OTt, Z^pxXa, *A[Jtapeatt ^k cou^;, K^i^o^ TieXeYiouX, IIouTCttl^ouX, 
STs^cKa, *P^8ta, rxtpTc63ou P^pBe. d)aauTii)^ va Xapi^ivY) xat aicb to xa^XTJxi 
ToG Fxopl^Cou h(. Tfa>v 89. xoicop{u»v, tcov (i.t] etaeTt d^teptojjievcov, ^oXtv dva S6u) 
arscpa to |i.eTpov xal to i:dpwapov xaTa to auaY)6e^, 'JJTOt ol%o HpdTOUYta, 'Pdatva, 
'Po^p^^^tva, Bteaavt, IlapdouX, Ka|jLtveaTt, KoI|ot2^^vi, leTl^eoTt, BaTeaTt, FxoXStdvou, 
T^exouX, Soupicdd^iXri, Tpourcdd/t, DouIi^aTi, FxpouYtouX, Aiv wXdaa T^tXoTXoui^ 
AtiXou nXowoaipou, IleaTlJidva, UeXTtdvou, BXaBouXtdvi, T^tdpa, Ko6xa, Kopvearit, 
ISiTpoeaTi, At<J^6pa, 'Apxdvt, IlaXTtaopa, TiyxouX, AtXeoTt, A[xi5evt JtdXou icaXd- 
vtXop, nopTl^fltvt, Moav^t, ntpvlT^^t, SiijltcotivouX, XoupelJouX, SxiXXa, IlepxoupCXe, 
AtdXouX rorrpfvt, SapYX^YtouX ?) 'PouTlJiPaXdp, Koup itdvouX TCipa^aTt, T(pYou 
ZCYtouXout, BXaBt(x{p, neT^ivt, IIaTli6aTt, Ztx^YiouT ortpatYia, Alv icXdaa ZiYiouXout, 
Xcupa^dvij ^k 'A^jiiapdS, Iltax^YtouX, IIouaiYicTiJt, KoXT^eart, TtvBoX^oTt, FxtTlJecTi, 
NeYxp^t ^ivicXdaa, AiJiep6& ^j^ aou^, Zxdp3a TCp^oTt, IIoic^aTt, *Pax(Ta, Sdxa, 
Atxoup{Tliit, rxXa^tdvi, Ilo^dpouX, IIoYidva, SetCoup^Xa, 'AXouvouX, 'Poa^Yta ^el^o;, 
SiT^Yia, nepT^ivi, TT^oxdSi, IIoT^Jo^dXeaTs, ZooTXioTt, Ilap^aTt, IloxodpaXe, TTJou- 
TcipT^tXe, IIouvTlJeacit, to Oap^^YtouX 5Xov vfiq TcXdaaq Xdpfjie fi^ouvi, rtoupdT?i, 
AtdXou paXiart, KopfJiaviaTi, Iltxooaa, IIXaa^Yta, TbXItIJii, AtdXouX pwttTl^tXop, 
Atd>vOU Fxoupdvt, IKXta, 'I^^dpxa, AtdXou KoTevt, AtdXou KoXTtJeart Stv xXdaa 
Ttajxevt. ^ta TaOca 6 6aia)TaT0^ if^o^iu^^oq^ oct!^ xaTi xatpbv eTrtoTareT eic; tov 
xatpbv Tou eiao5T^|ji.aTO? exet v^ ^top^^et eiciTpoir6v tou, Srct^; vi aupLTceptepxYjTai (xsTa 
Twv ouOevTtxcov PivaptTli^pt8to>v, xat auYxaraYpdipY) ttjv -^coa^TYjTa twv |ji^Tp(i)v exe(v(i)v, 
3aot wXr|p«5)V0uatv PtvaptTotov, xat h. twv icivTe doTcpwv ei; to [jiiTpov, 5aa auvTJda); 
XafjL^dvovTat, Tp{a aaicpa vd Ta Xaix^dvtoatv g\ auOevTixot PtvapeT^epiSt^, Td 81 
Xotxa d6(i> do^pa xai tb xdpicapov va Td Xapi^dvY) 6 Bt(i)pta{JL^vo(; liciTpoTco; toO 
|xovaaTYjp(ou, x^P'^< ^°^ eYJ^ci vd e7ce|jLPaivu)at TcavTdscaatv oi auOsvTtxot ^tvapiT^^- 
pt8e; ei^ TO (JLipo^ toO [jLOvaaTT)p{ou. ex tout(i)v 8e toav da:cp(i)v tou ^tvaptT^tou 
ToO |jLovaoTYjp{ou, 5aa auvaxOu)atv ocko Td 86(i) TauTa xaBYjX^xta, xpswoTet vd Jt^Sei 
6 i^o6|X6vo^ Tou BXd)^ SapaY^ou ei^ tb Vcov voaoxofxcTov Td 0epa7:eTa xaO' Ixacrov 
Xpcvov dvd 8iax6ata YP^o^ta ^h o6aTaatv hhq xveufxaTixou Tcpb^ icapYjYop^av xai 
'j«XtxY]V Oeparcetav twv exeiae dppojaTd^v xat [xvY)|x6auvov twv d^tepc^TtDV * Td Zk 
Xotzd doTcpa, 5aa ijOeXav auvaxOwai, vd 8a7cav(3vTai e(; 7cXy)P(i)|xy^jV twv T^poq 
skpexetav t^<; ixxXY)a{ai; i|;aXTd)v xat twv Xoi^wv dvaYxatwv ty) exxXY)a(a. 
2f6i7.ouai Se 5 Ts i^o6[xevo^ xat ol i(fY)[x^ptot vd [xvr|[xove6(i)at j66[xevot iv Taiq 

U ^ 210 -11 I :' ■ Upai<; X6(T0upY(ai(; uizkp eipri^vT)<; xal icizXvJi; xaraataaeco^ xai d^vou xopTcocc- 
p{a<; xae G(OTif]p{a<; toO 5p6o86gou icXY)p<i>p.aTo; xat t6tccu ti;^ BXoxtac* ^'^ ^^^ 
o^toupiev xal tou^ dSeX^ou; ^pia)v au6evTa<;, 590( [xeO' f^pia^ d^i<ii6d)9i xiji; e^ou- 
9(a^ Tou auOevT(xou toutou 6p6vou, Tva (7Ufji9(i>V(x>^ dvaveovo^at xat 6i;txup6vci>9t ts 
Dssoq TOUTO, TO iwotov xaTd Sixatov X6yov iypprix^^ tw, ^iQOevT( Upo) (jLOvaarriptci)' 
oSto) y^P ^^'^'^ "^^ ""i^; 6xXa|Ji.icp6TiQT6<; twv xP^^^^PouXXa xal eXevj ecovrat xap' 
dXXot^ auOevTai^ iT/jjpa xat x6pta xal ae^aaiJLta. eicexup(i)9a|jiev 8e to «apcv 
ifilJL6T6pov xpuff6pouXXov xai ty; i5(a tyj<; TQjJteTipa; auOevT^a; uTCOYpafij. *I(i)dvvi;^ 
MtxarjX Ko)vcTavTtvou Sout^o^ Poe^^Saq xat Ttj t(i)v ^iXTaTGJv ifjpi.u)v 
Texya)v, 'Io)dvvou Poe^6Sa, rpiQYop(ou ^oe^oSa xai 'AXe^ivSpou ^ce- 
^6$a. (baa^TO)^ xat iudvTO)v d7ca^airXo)<; Td)v Tt(jLto)TdTO)v xat eueYeve- 
aTdTo)v dpx6vT0)v Td)v 7cpc^To>v Tou YJiJLeTepou dt^aviou, Tcdv ArjpLrjTp(ou 
Fxtxa, (JLeYdXou (jLicdvou. icdv ZTe^dvou BpaYxo^dvou, [jLeYdXou ^op- 
v(xou T^q "Avo) T^dpa^. icdv rtavdxt) MoupouCrj, [JLeYdXou ^opvtxou 
TYji; KdTo) T^dpa<;. icdv MavoXdxir; Bpaxo^dvou, [jieYdXou XoYoOeTcu 
T^(; 'Avo) Tl^dpa^. xdv Tpri^^oploo [laXtdvou, [xeYdXou XoyoO^tou t^? 
KdTO) Tljdpa^. wdv rpTQY^P^ou [TaXacdxv], [JLeYdXou cicaOdpiQ. wdv Fta- 
vdxiQ Baxapioxou, (jLeYdXou ^^aTtdpiQ. icdv 'AXe^dSvpou, [ke^dXoM 1:0- 
aTsXv(xou. xdv Feo^pYtou Zout^ou, [xeYdXou xXouTl^tdpiQ. icdv Aiq|ay;- 
Tp(ou Taxop^T^a, [JLeYdXou icaxapvtxou. wdv 'Io)dvvou QpaiX6iQ, [xe- 
YdXou aToXv(xou. icdv AXe^dvSpou Mdvou, [jLeYdXou xa(JLapdaiQ. icdv 
rpiQYop(ou Aouva, aXouoTtdpiQ. icdv Ko)aTdxiQ IlaXaTt^dvoUy (jLeYdXcu 
TCtTdpiQ. 5taTdaao[i.ev tov -rcdv Mavo)XdxiQ BpaY)toPdvov, (jteYdXov XoY©- 
O^TiQv IxTeXeoTiiiv. eYpdfiQ to icapbv iQ(jL^Tepov xp^<^^Po^^^ov xaTa Tb ?' 
Ito^ tyJ^ ?cp(i[)TiQ<; iQ[xd>v auOevTeta^ evTauOa ev t^ icpo)TeuouaiQ icoXet 
xat xaOeSpa i^[jLd)v BouxoupeaT((i) t^^ BXaxt^^ xaTd to 1784 Ito^ ts 
ao)Ti^ptov, touv(ou 25. 

lo>dvvT](; Mt^a^^X Ko)vaTavTivou ZoutI^o^ Boe^6Ba<;/ iXe(i) OeoO 
auOevTY)<; xat i^y^!^^^ xdaY]^ OuYpo^Xax^a^. UpoaOiljxY;. 'Iu>dvvY;<; 
MixatlXjKo)vaTavT(vou SoutCo^ xtX. 

'£xet$Y} xal ex Td)v dvo> ^Y;OevTo>v icoirop(o>v T^aaapa eupeOYjaav icpb xatpoO 
d9tepo)[JL^va et^ to Upbv (jLOvaon^ptov D^cTptTl^a^, dvV exe(vo>v 6ic(ppa^e6o(JLev ei; 
TY^v {jlovy;v tou BXdx XapaYtou vd Xa(x^dvY) dicb Td X07c6pta AiouX xai ^PoxoP^Tiia 
Td)v ev To) To>(jLavaT!i((j> dvd Tp(a daicpa to [x^Tpov, eicet^Y) xat Td Xotzd 8uo doicpa 
xat t6 icdpxapov eTvat df(epo>(jLeva et<; dXXo (jLOvaon^p^ov. 1785 voe(jL^p{cu25. 211 IX. 7277 — 1769, mense februario, ind. 11. Bucarestii. 

loames Gregorius Gkikaj voevoda Ungrovlachiae, donat monasterio ecclesiam dictam 

Blach-Serai in urbe Constantinopoli. 

lcoavvY;^ Tpri^opioq "AXe^dv^pou T%l%a^ 0oe^63a^, IXio) 6sou 
auOevTri? %a\ tqysm-^^v icaoT)? O\i'{%po^\ayjaq, 

MeYctrrov ovtfa)^ %at eicaivsTOV napoc xe 6c(p xal av6p(in;ot^ tb vfi^ exxXiQcc- 

ooTix^q euxoofjiia^ (Aepi(Avav tou^ ev dpxfj SvTa^ xa: vfiq tcov leptijv xaTaYcoYiW 

Guard^ax; xai ^eXTi(ooefa>^ ^povTtl^ecv xai tvJc; xxXi^^ StaYcopj^ ouTtiiv xi^Bea6at, 

xai [AeYtGTOV xa6^v;{jia ?rpb^ 6ebv ol ohx(ji $taxeifi.evot xexTv;vTai, xal ev aYaXXtiaet ^ 

•^u}^f|^ xaTd Tov i:po^|TavaxTa Aa^i^ {jieTd TrappiQoia^ T<p 6e<^ ex^O(i59i* ^Kupie,- 

i^flrtcrjaa euicp^iceiav oTxou aou xai t6icov axr|V(0(jLaTo; S6$y)(; aou", xai t^v lauTwv 

7a)TT)piav 8td touto 6appouat icapd 6eou I^YjTeTv XdYOVTe^. „[jLr| auvoncoXiaY)^ pieTd 

dae^div TTjV ^v/jfyt piou xai (JieTd dvSpiov . atiJLdT(i)v ty)v ^coi^^v (jiou." &aTe ol Tcepi 

'njv a{wTaaiv twv lepcSv xaTaYWYc<«>^ TcpoaavijrovTe? xai tyj^ to6t(0v auaTdae(»)^ Te 

xai euxpeireta^ e^ tejjLevoi euT6X|JL(i)^ icapd 6eou ty)V d^eatv xm ^auTuiv d[jiapTt(i>v 

e^atTouvTai, e^tXeoufxevot ttjv auTOu dYa66Tif)Ta 8td ttj^; Tzpoq Toix; lepol); auTou 

vacl>^ (jLepi(JLVT)q Te xai exi(JLeXe{ag, xai (JLdXa Stxatu)^, ev auTOi^ y^P 6(JLveTTai to 

OYtov auTou 2vo(i.a xai So^oXoYetTat xapd icdvT(i)v t(i)v euae^o^v (XETd auvTpi^Yjq 

xopSta^ xai Taiceiv(a)ae(i)^. auiTJ^ to(vuv Ta6Tr^^ vfi^ exxXv)aiaaTtXY)^ euxoa(jLia^ 

xord (i.((jLir)atv lou ev (jLaxapia tv) Xi^^^et doiBi(JLOu 6etou i^{X(i>v 'I(i)dvvou Fxtxa 

^e^^^a xai XofTC^ov 9tXeXer|(JL6v(i)v dSeX^cjv T)[jLa)v au6evT(«)V ^povTt^ovTe^ xai i^(jl£T(; 

xot' 6^eiXijv dicapaiTY)TOv xai Tijq tepwv xaTaY<«)YC(Ov ouaTdaect)? urcep Ti dXXo 

6fti(JLevoi ^p^(o(jLev, &^ 6e66ev t^v 8toiXY)atv tou au6evTixou 6p6vou tyjc; Aoxta; 

XaxovTeq xai Td<; au6evTtxd<; aur?)^ i^via? SteicovTe^;, tyjv ev tjj paaiXeo6aY) twv 

^6Xe(i)v xet(jLevY)v tepdv exxXv^atav etq to BXdj^ SapdYtov xaTd tov Tayjd Mivape 

a£(jLvuvo(jLivr|V eic' 6v6(jLaTt t^<; 6eoT6xou Kot[i.r|ae(0(;, tB(av o5aav Tij? au^evieia? 

OuYxpopXaxCoc?, icpoavjXwaat xai d^iep<oaat tyj ev neXoxovvi^a^o ouoyj as^aa^jLta 

(JLO'/^ PaatXtxYj Te xai icaTptapX'.XYj tyji; uTcepaYia? 6eoT6xou tyj<; laxopYj6£(aY3<; utco 

Tou dicoaT6Xou xai euaYYsXtatou Aouxd, e7ctxaXou[jLcVYj tou MeYdXou STCYjXatou, exi 

T(o extaxtoea6at xapd t(ov (bat(OTdT(ov TcaT^p^ov tyj^ auTYjc; pLOv^;;, 8taxu^epvda6ai 

Te xai $ie^dYea6at 3td TcavTO^ %po<; auoraatv auTYj^; xpetTXOva xai euxoa[jLiav xai 

au^r^atv xat ^eXTiioatv xai 5i* au6evTtxou i^j(JL(i5v yjpiMso^odXko^j t)jv d^tip^oatv Taunjv 

eictxup<oaai iici t(o l^etv 8td xavTb^ to (JL6vt(jLov xai to ei^ at(ova Tbv dxavTa 

d(jLeTdTpexTOv xai d(jLeTaxoiYjTOV, au(jLd/i^9(ov 5vt(ov exi ti) dxo^daei i^(jl(ov Ta6TYj, 

14* < B' l.A 1-3: 


212 

di)^ SX(i><; OeapeaTCi) %a\ evOeou l^i^Xou 'icXiQpec, xoee Ta)v ^iXxaTcov i^(i.u)v ula)v. xa: Sv; 
Ypfl^f 0VT6? aico^atviiAeSa ixexa twv TCept i^fxa? TCtortov dtpxovxwv tou i%[X6Tipou auOcv- 
Tixou 5iPav(ou, Tou ts SYjXaStj [i-eYaXou Popvtxou KwvotovtCvou KpeTaouXecxouXou, 
(jLicavou riauXou KaTaxoul^Yjvou, ^opvixou TaSou Baxap^oxou*, [nv^dikoo o?ua6apt; 
AiQiAvjTpabcy) Fxtxa, (jteYaXou XoyoO^TOu 2u>Tt)p{ou STtp[Axir|, [UYiXou PeoTiapr; 
MixarjX KaTaxoulJr^vou, iroxapvfxou NtxoXaou 2Tip[XTC^, oroXvCxou STS^Gtvou 
ToTcXtTl^avou, Kti)aTdxiQ Ko[i.iaou xal XpiaToSo6Xou Xo^oOiTOu ^', 5i:(i>^ i^ ^T;6etca 
exxXiQata t^; incepaYta<; OecToxou t^<; Kot[jLi^a6U)^, t^ ev ti} PaatXeoOotj twv ^oXeuv 
xet[jLevY] wXrjaCov tou ToxTa Mtvop^ ei? Tb BX3tx Zapch^m^ [L&zk twv wepl ouTtjv 
iffjUYjTtwv xai ireptoxwv xat xavTWv wv xixTYjrat XTY}[xdtT(i)v d^tepcJiJL^ eTYj, XeiprjTai 
'ce xal Y^(«)p{l^Y]Tai dft^pio^jLa t^^ aePaa[JL{a<; toutyj^ [mv^? '^ou MeYaXou SxrjXaiou, 
xap' ouT^q !^te^<xYO[JL^VY) xal xu^epv(i)[X6VY] (Sx; [xeTOxtov oo^ty)^, |x6Vo6aY]^ t^^ d^te- 
p(li)aea)^ TauTYj^ ahvri dvaxooTFdaTOu xal dva^aipeTou et^ aiu)va tov &xavTa. d^tou{X£v 
ik xat Toui; [xe6' f^ixa^; dSeX^ou^ au6ivTa< tou^ dva36§0[xivou^ ty)v i^y^I^^^^V 
8to(xr|atv Tou auOevTtxou to6tou 6p6vou t^^ OuYxpopX«x^a<; xotix [x{|XY)acv tou Bta- 
XY}96evTO<; ev [xaxap{a rf^ Xi^^^et dotB{[xou 66{ou i^[X(i)v, d^ xpu^TatTiou 5vto<; aun;; 
TY)^ d^tepcbacU)^, [xy)56X(j)^ Staaetaat xat dvaTpe();ai ty)v d^i^pu^Jtv Ta6xY)v, dXX' 
eirtxupd>aat xal ^e^aiu^aat xpb^ t|;uxtXY)v auTu)V a(«)TY]p{av dveo^v t6 xai oYaXX^aatv. 
hA to6t(i) ^dp 6^eS66Y] xai to %ap6s t^piiTepov ev [x6[x^pdvY) xp^ao^ouXXov xai 
6xe866Y] TY) StaXY)^6e{aY) ae^aa[x{a (xovy) ty)^ 6au[JLaTOpp6TOU 6ix6vo^ ty)^ uxepirfta; 
6eoT6xou. 

^a<];56' ev [xY)vi 9e3pouap(({). 'EYpd^Y) ev tw a' XP®^^ 'f^? OuYXpo- 
^Xaxt)^^^ i^[X(i)v au^evTeia^ ^v BouxopeaT^o). 

FpY^Yopto^ 'AXd^avSpo^ Fxtxa^ 0oe^6Sa;. • X. 7294—1786, mense iulio, ind. IV. 

Patriarcha Procopius et synodtts probant unionem monasterii S. GeorgU^ dicti 

Carypij cum monasterio dicto Mega Spelaeon. 

f IIpox^Tcto^, eXio) 6eoi3 dpxt6ic(axoico{ K(i>V9TavTtvouic6Xe(i)i;i 
N^a? 'P(i)[X'/]?, xal oixou[xevtxb? icaTptdpxY)? f. 

f ndvTa T(x alvfi^ocza Td xpbq o^araatv lepu^v xai a6^aa[x((i>v [xovaaTy}p{(<)v 
xai 6et(i>v xaTaY<i>Y{(i)v xai axYjv(i)|xdT(i>v dicoSexeoOat 3ei xai auvtaTdv xai i'^- 
xupouv Ypd[X[xaatv IxxXY^ataartxoi^ xai to [x6vt[xov i%i^tv^ auToi^ xai da^aXe^ 213 

t^ot^ Ivouaiy T((Aav Te t<x kpa iyuxaxcc/oo x£(|JLeva xat 9epia(A(a [xovaon^pta 
ex' euXoYC^C oiTiai^ tmcmwvhju^ xal SuvaoTiOTipa^ $(af evBeuoea)^ xal uicepao^iaeci)^ 
a^(Ouv xal Ta npb(; au^Y|9(v xal ^eXTUi)a(7 exe(vo)v eic^voetv xal d^eup^oxetv e(^ 
^n;vex^ auTuv d(a{xov^v xai ouvTi4p7]9(V' ot^ y^cp toSv 6eCo)v xal lepcov 9XV)V(i)- 
{jLxubiv (jie(jLrjXe ^povTC^, to6tou^ icpooi^ixet iva^puveoOai xal f(XoT((Jieto6a( (JbY) ^9' 
ol; xopoi; ^iapyMq xat ^e^ato); t^ irpb^ ${a|jiovY]V e/e^, iXXa (jiaX(OTa tt)v 
ezt{jLeXetav xaTa^XiQTiov icepl exeiva, SaoTcep ov aTCOpo)^ l^ovTa bt x(v3uv(i) xaTaoTY) 
imXeta^;, xat (xy) (xovov auTou^ touto 'koieXv^ aXX3c xal el Tive^ a>vXo( Tota6TY]^ 
e?c((Ji€Xe(a^ uzo[ji,vi^oxe(ev, dnro$exeo6at ts xat e^; 3uva(JL(v e^txupouv. auTY) ouv i^ 

ei:((A€Xeta y^Y^^'^*' ^^'^i ^^* '^^P^' "^^ '^'^'^ "^^ licapy^iav XaXxr^Bcvoq ev ty) vi^ow 
'AvTiyovou tepbv xat oePaff(JLiov (jLovaon^ptov, i%* ov6(jiaTi T((JLa)(jLevov tou ayioi) 
ivSo^ou (jLeYaXoxfltpTUpo^ rewpY^ou' ot Yap )^pi^o((JLO( fJLaYtoTope? ^x tou ^oufeTiou 
TU)v xain^Xcov, twv SouXeuovTwv ev Tjj PaotXeuo6oY) twv tcoXcwv xarflc to ^avaptov, 
3Y)Xa5Y) T^ouTiaXYj, IlaXaTa, Ko';TooxaXXtov xai T(lKi)(jLa6eTa, TcapaordvTei; dvwxtov 
rij? T^(jLwv (jLCTpt^TYjTO^ ouvo^txcil)^ 7cpoxa6r,(jL^VYj5, avT^YT^^'^**'^ ^' e5eTpaYw5Y)oav 
Ta xara to (jLovaomiptov touto BucTujri^^JLorca • icpb xpovwv fdp Ttvwv eT^ov xept- 
xoco6[jLevoi ouTb xai dY<<)vtl^6(Aevot xat xpo6u(jLOU(jLevot eiq dvaxTY)otv to6tou, (jly) 
xaTop6(i)[jLevou 8^ auToiq tou oxoxou, dXXd xai (jloXXov epY)iJL(i>de(i)^ exoTcetXou- 
(jLew,(;, TeXeuTatbv (8ia auTwv y^(»)(jly) xai 6eXT^fle( YjTi^oa^^o 6ep(JL(i5(;, ouvevwoa^ 
mb TOUTO TO (xovaan^ip(OV tw xaTa ty)v neXoir6vvr|OOV x6t{JLiv(«) lepw xat oe^ao[JL((i) 
Y;(jL€Tep(«) xaTptap}^tx(^ xat oTaupoxYjYtaxw [jLOvaoTY)p((i) t^<; uxepayia^ BeoxoCvY)? 
i^(jLd)v 6eoT6xou, MeYaoici^Xatov lx(X6xXrj[JL€V(i), d(; aydoidovt auTOu* xai SijTa ty)v 
d^(dpci)otv oRrrdjv toutyjv el^T^jTrioav €TCtxup(i)6^vat xat xaTao^aXto^YJvat 8td tou 
7:ap6vTO? f|(jLeT6pou xaTpiapxt>wu xai ouvoStxou ev (jLe^x^pdvat^ oiYtXXtdiSou? YP"^!*" 
[laxoq ei^ (jLOvt^jLOv xal 8tY)vexY) ty)v do^dXetav, tva (jly) ty) tou xp6io\i xapoTdoet 
61? Xi^6y]^ e[jLX€OY) Pu6bv xai i^iTTjXa Y^VYjTat y; tout(i>v d^(cp(i)0(?. 8tb ty)v afcYjotv 
auTwv Ta6TY)v eu(JLev(oq dxo8e5d[jLevoi, eBXoYOV cuoav xat izpo^ (b^eXetav xai ^eX- 
TUtfotv Tou fY)6ivT0? (JLOvaoTY)p(ou d^optjoav, xotvY) xai ouvo8tXY) BtaYV(i)oet Ypd«>ovTe? 
dico^atv6(jLe6a (jLeTa T(i>v xepi i^[jLa<; iep(i)idT(i)v dp^tep^d^v xai uxepTt(jL(i)V, T(i)v ^v 
oTfiw xveu(jLorrt dYOTCYjTwv t^^jlwv dSeX^cjv xai cuXXetToupYwv, tva Tb ^yj6€v oe3dflr(xtov 
[wvacn^jptov tc iv t^ vijo^i) 'Avtiy6vou tou Sl^Iom 6vB65ou [jLeYaXo(jLdpTupo? Fe^opYtou, 
•i/xat XOT6 uTcb TY)V lxioxe(l/tv uxdp)^ov tou pou^eTiou twv xaxi^Xo^v, (5)? 8ta xotvij? 
auT(ov YV(i)(jLYj? xal 6eXi^oe(i>? Tiai xpoatpdoeo)? df tepto^ev xai xpooYjX(i)6ev xt^ xoTa 
TYjv n6Xoic6vvYjoov xe((jLev(i> lepw (xovaoTripio) tou Me^dXou 27CYjXa(ou, (jLeTa izdnm 
"^uv oxeu(ii)v xai XTYj(JLdTb>v xai df(€p(i>[jLdT(i)v auTou, x(vyjt(i)v Te xai dx(vi)T(i>v, tu)V 214 

xe ^Sif) 5vT(i)V a(ji.7ceXi(ov xe xal xkJwwv ([j.ica/a65u)v) xat xm etaezetta ^poa- 
XTTjftiQcoiJi.evwv, u-irapxTf) Atco tou vuv xai ei^ to e§f^5 urcb tt)v eTCicxe^^iv xat -spe- 
oraaiav twv 6(7t(OTiT(i)v xaTepcjv tcO lepou jJLOvaoTJQptou toO Mf^dko^) SnjXa&y 
xat XcYTQTai Kal Yv^opft^TjTat [utoyjLo^i 6>teivou, ffuvy)V(i)|ji.dvov >tai 7rpooif)X(0(xevcv 
Kal af tep(i)(j[.evov exetW, §eoxo2^6(JL6vov xai dtaxu^epv(a)(ji£Vov Tiopk tou xora xatpcb; 
evTa06a et^ ^aotXe^ouoav Tt)v SiaTptPtjv wotoujjLevou ii^o^i^Ltfo^j tou MeYaXou ^^ 
Xatou xat t(ov ev auTco 7caTepa)v, d^oetXovTO^ xat icpo6ufJioicoiou(xevou dvTtXa|ji^2- 
vea6at Te tc6tou d(xq>OTepat(; X^s.pGi xal l^eo^anr) 7cpo6u(jL{a ^povTi^etv Td Tcpoq xaXXo)- 
7ct(j(jLbv Kat ouaraotv x^t i%\ Td Tcpoou) au^Y)otv xat ^eXTiWtv aurou, (jLrjSevi [jLY)Bev 
i^eO^ovTo? St56vai, et (jlt) tw xoTd t6icov dpxiepeT xai >wpidpxiD xatf Ixoarcv 
Ito^ Bexae? "^poata Xo-^td dvoptapxYj^ u7coTa*pj<;, tep(»)TdT({) (JLt^TpoicoXtTYj XaXxi)56vo;, 
u7cepTt(jL({) xal e^dpx^j) 7cdcr|? Bt6uv(a^, ev i-^iid 7cveu(jLaTt dYajnQTw d^eXf^) xdi 
ouXXetTOupY^o Tf^(; i^[jLd)v [jLeptcTYjToc, xupCo) nap6evi(i), (jLvi)[jLoveuo(JL^vou ev auTo> 
Tou dp}^tepaTtxou auToO ovofJLaTO^ ev Tcdoatc; Tai^ lepai^ TeXeTai^ xat dxoXou6tai^, 
dix; xaTd t67ccv TcpotorafJL^vou. o^etXouot Se ot ^6dvTe^ (jLOYtOTOpe^ [toO pou^e- 
t(ou] twv xaTcf^Xtov 8t56vat xaT' eToq Oicep (jlvt)(xoouvou xat «^uxtXYj^ auTtov o(i»n;- 
ptat; exaoTov [iApoq (o€[jltctiov) ex tcSv Tpi(ov dvd exoTOV Yp6aria, ou[X7coao6[JL6va 
Td 7cdvTa 6t<; Tpiax6ata -^potsia. xat 5y) SiaTpt^ovToq ■JjSiQ ev K(«)vaTa*wvou7c6Xei 
xai 2vT0(; TQYOU^JLevou toO ^Yj6evTo^ [AovaaTT^p(ou toO M eYdXou Z7CY)Xa(ou, toO iaiu)- 
TdTOu ev iepo[xovdxot(; xuptou BT)aaapi(ovo(;, icapeS(oxav oi ^T)6ivTe^ (jLOYtoTope; 
Tcpb^ auTov toOt' outc Tb [xovaaTnjptov, Sortj; xai uTceaxeTO ^povTilietv Td Tcpb? 
auoTaatv, au^iQaCv Te xat PeXTttoatv auToO xal Ta Tcpb^ xaXX(07cta[JLbv xai euTpe- 
Tcetav xard tt)v ivoOaav 67c' auTto tout(o e7ct(xeXeiav. xps^'<*? "^^ y^^®!*^^'*)^ eTctoxsufjc 
xai d7capTta[xoO e/eiv auTbv toOtov tov fiYoupLevov t^v ^povT^Ba 7cepi 7cdvT(ov t(ov 
YevTjao[x^vtov d^oScov xai §a7cavTj(jLdT(ov, (xvjBevb^ ^Tepou iep(o(xevou f^ Xdtxou exovTO^ 
eic; To eSr); [xeToxiQv Ttva f^ i^o\j<jioL^ eiq ouTb Tb (xovaaTT^piov, ei [xtj |x6vov alrrwv 
T(ov 7caT€p(0V TcO UpoO [XovaaTT)piou ToO MeydXou ^r.T)Xatou, (o^ YV(optC6(X€vov xal 
X6Y6[xevov (xeTcxtov outoO xat xTf)(xa iStov xat 7cpdY[xa dva©aipeTOV xat dvoTci- 
oTcaaTOv. uTc^oxeTo 8e 6 $taXTjf6ei^ vOv ip(o(i[i£yo^ xai toOto, OTt, edv 7C0Te iSia 
YV(o(XT] xai 7cpoaipeaet xai ouYxaToveuaet T(ov 6at(OTdT(ov 7caTep(ov toO etpT)[JLevou 
[xovaaTr^piou toO MeYaXou S^CTjXaiou 7capaiTrj6Y) T^q eTCiaxed/etot; xal ^povriSo^ auxou 
ToO [xovaaTTipiou toO dYiou re(opYiou, ^ auToc; i^ 6 xaTa xatpolx; tqy^^^P'^^®?? I*^' 
Ixetv auTOu? e§ouai(zv SiSovai to pr^^ev (xovacTY^piov d^XXo) Ttvi t^ ecva^i^p tJ [xova- 
aTrjp((o, ei (xtj (x6vov toT? ^Tj6eiai [xaYioTOpat toO ^ou^eTiou tcov xotci^X^ov, Tcop* wv 
eXapov toOto. 67cet3dv Se ev cTepTjcet t^y^^^H-^^^^ ^irq-zai^ Ix^uatv ol icoTepe; xo'j 215 

sif t2(Ji^vou |iovaffiv;p{ou tou Me-faXou ZicifjXaiou otpetoOat xac ixX^etv xal dnroxadiorov 
xotvi) T^I^T) ^'^^v ^o^ ce{j.v6Tepov xat d$t(ii>Tepov dvo^ av^Ta. Sort^ S' oKv xai 
o^oto^ eictxetpiJoT) xat toX(ai^ot) (jieTaxtvi^oat xu>^ xat dvaTpit|^at T3t iv T<j> xap6vTt 
ouyo$(X(5q eictxupcoOivTa icepi tou etpigpLivou (AOvaotiQptou, [kttcyjioti y^T^^^^ '^^^ 
i^pieTepou icaTptapxtxou xai oToupo^ciQY^^^^^ (jLOvaoTijp{ou tou xaTd t^v IleXoic^v- 
VTjCov MeYaXou I^Xatou^ 6 TotouTO^, cxo(a^ dv ifi Td^eto^ xat ^6(iou, d^^opt- 
qiivo^ elv) dicb Oeou xuptou xavTOxpocTopo^ xat xaTiQpa(iivo^ xat ia\r(Yjiiifrr^Toq xat 
(jterd OdvoTOv dXuTO^ xal TU(A7caviatoq xat icdoat^ Tat^ Tcarptxai^ xat ouvoBtxdt^ 
dpdtq uireMuvog xat uxodtxo^. 50ev et^ IvSet^tv xat dttjvexi) Ti;v do^dXetav 
SY^s^^o Tf^^ i^ icapbv i^|(xeTepov icaTptapxtxbv xal ouvoStxbv ev (xe(A^pdvat^ YP^t^t^ 
xat oTaup09ry]Yto(^iv xal xaTaoTp(i)Oev ^v t(o lep(p x^oSriXt ty)^ xaO'i^(Ad<; tou 
XptoTou (Ji^dXv]^ exxXv)a{a^. eSoOv) t^ ^r^OevTt i^You(jiev(i>, wpii^ Br|Ooap((i>vt, ev 
sTet a(i>TiQpt(i> xtXtooTb) licTaxootoaTto oY^oiQxoaT^o gxTti) xaTd (jLvjva 
touXiov eictve(JLYJae(i>^ 8' f. 

t Dpoxoicto;, eXe(i> OeoO dpxteictaxoico^ K(t>vaTavTivoux6Xe(«>;, 
-Neat; T(2>(jbv)^, xat oixou(xevtxbg icatptdpxiQ^ t- 
t "Ef eaou Sa^jiouifX f. f Ku2^ixou 'AYdicto^f. 

t 'HpaxXeta^ MeOoSto^ t* t ^^^^^^<^'^o? IlapOevto^t* 

t Ntxo(JLV)3e{a^ 'AOavdato; f- t ®s^^*^o^^*^? ldx(»>Po<; f. 

tAdpx(i>v Avav{a^ t- j dkpdi[La^ FpvjY^ptoq t* 

t A3ptavouic6Xe(i>^ KaXX(vtxo^ t- t NauwXtou MeXeTto^ t» XI. 7300 — 1792, mense ianuario, ind. X. 

Patriarcha NtophytuB confirmat, monasterium Sancti Georgii, dicti Carypi, in insula 
AnUffoni, tsse siauropegicum et unitum eum monasterio dicto Mega Spelaeon. 

t Ne^fUTO^, ^X^tp Oeou dpxtex{axoicoq Ka^vaTavTtvoux^Xeox;, 
^iaq TcojAV]^, xat oixou(Aevtxb{ icaTptdpxv)^ t- 

t *H xv)3e(jL0v{a xai icp6vota T(i5v d^t^ov lxxXv)at(i)v xat T(i)v lep^ov xat 
9e3aa(jL{(i>v (i.ovaaTV)p{(i>v, Ttov ei^ $6^av Oeou xat (jLvv)(jL6auvov ai^oviov t(ov 6pOo- 
Bo^tov xaTd xatpou^ dveYV)Yep(JLev(x>v icapd ^iXoOitov xat euae^(ov dvBpiov t(i>v 
iTY^x6t(ii>v e^atpeTd)^ tvjv euxpeicetav Ttov tou Oeou axv]V(i>(i.dT(i>v, ou (jlovov i^etXo- 
(uw) eoTt xat yipeiialTi^ zdiq icap' aurou iQ^t(i>(JLevot(; tv)v icpooraa^av xai (jLept(JLvav 
Wi 8to{xv]atv T(i>v TOtouT(i>v euaY(i)V otxtov, dXXd xat Tcpb scdvTtov tgjv dXX(i>v 216 ! oc^a^ffjxiozdnTi KocOiaTiQxev * baa *{oip auytoTciact t^v eude^etov xal ttjv toD 6^^ 
•M^apoi^f XaTpeCov yapa%Tfipiliooc\. rm icoffov dpeT})v xal OeoYvwctav toU^ yLuc\j\ 
{livou; ^xBiBaoxouai xal ttjv tcov <{;ux<^v ab>Tir]p(av eTut^pa^euouaiv, ev Tourot^ xoi{ 
lepoT^ oxr|Vh>(JLaat SievepYsto^at 6^etXouat xat §t6XTcepaiouo6af tout^j toi tmlI ^ 
TOUTwv BiaSo^t) xal cuvT)f)ptjat? I^^ovti «oGw ^tXoOicoq av^xaSev iaicouBal^eTO tcI^ 
euaYYeXixh)^; xpoiaxaiJE.^votq tou op0oS6^cu Xaou, xat if toutuv a{tVTOvoQ (JieptfAv^ 
xat ^povTt^ ou 8i^XtTce "jcoTe dicapatxii^Tb)^ evepYoufjLdviQ' xat *{ap dncpovcyjToc evH 
aicofJLeCvavca xai vqq TupoaTjxouoYj^ xYjBefjiovta^ eaTepr^^jieva ei^ ^Oopdv icap£x.Tpi^ 
ic6Tat xat xaTa [xtxpbv e^tTr^Xa ^iveTat xai tw twv 6p6o565(i>v ?cXYjp<A>p^Tt [Le-^aJ.f^ 
PXdPtj xai l^TifJiCa icpoarpCPeTat. Sib xat tj jJieTpi^TYj); i^ilJiwv, xard Oeiav veucrfi^ 
Touq TcveujjiaTtxou^ otaxa? tou TraYxoivou axd^ou^; l'ptexetpta(ji.evtj, ou 8ta>w£'X€si 
d7co§e)^ea6at eu|xev<5^ Td^; 6eo9tXet(; atT/|aet^ Td^ ux^p tcov lepo^v axr|Vfa>fjuxTCA>v 
Ytvo(jLivaq eTct t(i> xaraafaXil^eadat auTd^ xai sicixupoua6at et<; Sta(xovTjv xat ouv- 
TT^ptjaiv Twv lepwv xoTaYtoYttov • xai y»*? iupoaexo[jL(a6Tj i^[jlTv xai xdaYj Ti^ Tcepi 
i^(xd<; dSeX^^TYjTt xat dYta auvoSo) Iv TcaTptapxixbv xat ouvoStxbv atYtXXtcoSei; 
Ypd[JL(jia^ exBo6ev eict tcu TcpoxaToxou fi^jLwv xaTa to xapeXYjXu6b^ •/jLXio^rzo^ e-rcra- 
xoatooTbv h-^lor^Yjoazo'^ exTov awTi^jptov eTo^, xoTd (Ji^va lOuXtov, ^ictvet[jLi^ae(i>^ Te- 
TdpTYj^, Tcept^X^v, oTi To xaTtt TYjv €xapxtav XaXxYjSovo^ ev ttJ vijao) 'Avtiycvou 
xe([jLevov tepbv xai aePda^xtov (xovaarifjptov, Tt(jL(i[>(Jievov eic' 5v6(jLaTt tou dYiou ev- 
So^ou [jLeYaXo(jLdpTupO(; FetopYiou, o\ ^pYJat[JLOt [jLaYtaTope^ tou ^ou^eTiou tojv xoicyJXcov 
Twv 8ouX€u6*;t(«)v ev tyj PaatXeuo6cYj twv 7c6Xe(ov xaTa to 4>aviptov, ^YjXa^Yj 
T^cuicaXY) xai ITaXaTd xat KovToaxdXXtov xai Ttj/to^xa^eTa, 6eTov I^^Xov dvaXa^ovTe; 
xeptTCOt/^aavTO auTb xat oux bXi-^o\jq dY(ova<; xar^^aXov ei^ dvdxTYjatv auTOu. toO 
Se axoxou outwv (xyj et? Sx^aatv eX66vTo? YjTii^aavTo ev^ep^xw?, auvevwaat aircb tw 
xaTa TYjv IIeXox6vvYjaov xetfxevtp tepo) i^fxeTdpti) TcaTptapj^txw xat araupoxriYtaxio 
(xovaaTYjp{({> Tij^ \/K&por{iaq ^eaicotVYj^ i^(X(ii)v 6eoT6xou, tou MeYdXou ZTnrjXaiou ext- 
xexXYj(X6V(i), el<; dvdatoaiv auTou xat dYa6r,v xaTdoTaatv, evoptoxou [xdvTot tjyx*" 
vovTo^. xat Byj t^v d^teptoatv auTtov toutyjv diccSc^d^xevot ol tou TCaTptap'/'.xcu 
i%[X(I)V xai aTaupoicYjYtaxou [xovaoTYjptou oattocaTot TaTepe^, oux 6Xiyou; dYwva^ 
xaTapaX^vTe^ Tcepieicotii^aavTo •icpb^ ou^T^^tv xai ^eXTitoatv auToi3. akX tva 5ia- 
(xivY) hzo TouBe xat ei^ to e^^^ dvaoatpeTOv xal dva7c6a7caaTOV dicb tou Tcacpiap- 
Xtxou ifj(X(ov exefvou [xovacTYjptcu tou MeYdXou 2xYjXa(ou, e^YjTi^aavTO dvaSeix^vat 
xai TcuTo i^(x4Tepov xaTpiap/txbv xal OTaupoxYjYtaxov, 6Xe66epov, dSc6X(i>T0v, dxora- 
xdTYjTOV xal dvextjpeaaTov xai douScTcv xai xdvTYj dvev6)rXYjT0v xapd xavrb; 
xpoa(A)xou tep(i>(xevou xat Xatxou, i^v(i>(x^vov 8e ^ xpoar,X(0(xivov T(o xaTptap/ixii» 217 

j l^cov |AOvaoTiQp(o> Tou Me^dXoii SmjXafou, ouvatvo6vTb)y ^v toutci) xal t(5v {jt.aYi- 

';^|c6p(i>v ex Tou ^ouf 6t{ou Ta>v xanniX(i>v xal icpb 7cocvtu>v orepYOVTO^ xal GnroSexo- 

'•:-phoo Ttjv ivu>acv TauTiQV tou lepurraTOu ixtjTpoicoXiTOu XaXx,T)S6vo(;, uTcepTfjAOu xat 

7.:|^ip>rcu icoGV]^ BiOuvtaq, ev aYico icve6[xaTi ccYaiDQtou xal Tcepi^icoOi^TOu fipitov dSeX^u 

:: ^a: ouXXeercupYOu^ xup{ou *IspepL(ou, Soti^ tBiai^ 7^9^^^ ^spcov d:cex.6(X(aev, oixeta 

£: 4£/To5 ^ouXt) xai au6a(piT(*> 7V(*>[jli] xat d^idoT(^ Tcpoatp^ost, to pY}Oev xoTpiapxtxbv 

: 9tat auvoSixbv otYtXXtojBe^ ypi[L[t,a^ e^atTo6|Aevo^ xocd ^iiXov 9tX66eov t^v TCavTeXij 

/T eXeuOepCov tou pv)6evTo^ {AOvaoriQptou tou dYtou Fed^pYtou xal tv]v ^ictofpdYtotv Tijq 

: : ^lTfysetaq t(i>v 6o((i>TdT(i>v xarepcav, ^oTe dicoxaxaoTaOvJvat aurb iQfA^Tepov xaTpiap- 

. 7 ncbv 0TaupC9CT)Y<a)^v (^srd xdvTtov T(i>v 7cpoo6vT(i>v auT(j> d^(6p(«>|jLdT(i>v xat xTir]pLdT(i>v, 

;-xtvr|T(i)V Te xai dxiVTQTdiv, dSouX(»>Tov, dffOBoTov xal dxaTaxdTigTov, c7uvy)V(i)|jl€vov 

r Ik xai icpoai]X(i>(Aivov t^ iep(L (jLOvaaTiQp{(i> tou MeYdXou XicTjXaiou xat (jLeT6)^tov 

-. exetvou XeY^pLsvov dva^aCpeTov xat dvaic6oicaoTov. TauTiQv ouv ti^jV evOepjJLOv aiTiQOtv 

-7 auT(ov eu|jLev(i>{ dicoSe^dfJLevot xal Tot^ icpoaiQxouaat^ eu^vjiJL^at^ xaTaaTe^^diAevot 

: TT]v auTou tep6TY)Ta xat tov 6eoftX^ auTou axoicbv '/fiiazo[i.i\Lijfi(d(; xpoaiQxd(JLevot, 

-;. Cy^ euXoYOv xal v6(jli|jlov xat xpb^ (11)^ eXetav tou ^Y)6evT0<; lepou (JLOvaoriQpCou d^- 

-• op(ovTa, eYV(i>{Aev y^(»>(jlt) xotvr} xal auvoBtxT] otaYy(>>aet exiveuaat izpo^ to atTY)[JLa 

:, auToiv. to6tou ydpvi '^pd^we^ dxo^atvofjLS^a auvo§tx(5^ [uxa. t(i)v Tcepl ii[ta<; 

. lep(oi(rc(tfV dpx(6pi(i)v xal uicepitfjLd^v, Tdiv dv dYto) icve6(jLaTt dYaicr|T(ov f^(jL(i>v d8eXf(i)v 

xal auXXetTOupY(iiv, ?va Tb pT)6ev tepbv xat ae^da(jLCov (jLovaoTi^ptov tou dYiou ev- 

c65ou {jLeYaXo(JLdpTupoq retdpYWu, Tb ev ttj vi^a(i) 'AvTtY^vou, uicdpxT) xai XeYiQTat 

xat xapd xdvT^ov *(i'^(jiay(,rjfiai i^^jLfcepov 'scaTptapxixbv axaupOTwT^Yiaxbv (jLOvaoTiiptov 

(XcTd TCdvT^ov Tdiv lep(i)v auTOu axeu(i)V xal XTT)(JLdT(i>v xal df tep(«>(jLdT(»)v xtvT)T(i)v Te 

xat dx(vi^iT(i>v, Tuv Te 'iJdT) 3vT(i)v, d(JLxeXi(i>v xat xi^x(i>v ((jLica)rTa^$(ov) xat T(i)v 

etaexetTa icpoaY6VT)ao{JLiv(i>v dv, xpoaT)Xfa>(jLsvov 3^ xai r^v(i>(jLdvov dvaTCoa7cdaT(oq to) 

xoTd TT}v n6Xo?c6vvT)aov xst(Jiiv(i> ae^aa{JL(({) i^(JLeT^p(i) 7caTptapxix(l) xat oTaupoicT]- 

Ytaxi^ (jiovaarjQpui) tou MeYdXou XicT)Xaiou^ xal YV(<>p{^T)Tat (jLeT^/tov ^xsivou, Seaxo- 

^6{jLevov xat 5(axupepv(Jl>(jLevov Tcapd tou xaTd xatpob^ ^vTau6a ei<; ^ccatXeuouaav 

Td<; StOTpc^d^ ico(OU(jLevou 6at(i>TdT0u xadr^YOU^JL^vou tou BXd^ SapoYiou, (JLSToxtou 

Tcu MeYdXou Z7CT)Xa(ou, xal T(ov auvaaxou(j.dv(i)v auT(j) xaTepu^v xai (Jk6vov uic^ 

auTwv 8te5aY6(JL6VOV, eXeO^epov Se, d3o6X(i>TOv, dauSoTov, dxaTOicdTTjTcv xat (jit)Bsv1 

(iTiBsv o^etXov 8t86vat (jLi^Te tw xard t6tcov dpxiepet xat xupidpXT) tij^; eicapxtai; 

exsiVY)^, t6p(i>TdT(i) (JLY)Tpo7CoXtTT) XaXxr|86vo(;, (jli^,t6 d>vX(i> Ttvt xpoatoxfa) Up(i>(jL6V(i) 

xal Xatx(j> {Aexpi^ i^oXou, (jl'/t)(jlov6uo(jlsvou ^v auT(o tou xavovtxou icoTptapxcxou 

sv6(jLaT0^ ^v icoeaat^ Tat^ lepaT^ TeXsTat^ xat dxoXou6iai<;, (!>; vevo^jLtoTat xai 218 

etSiOTat ToT^ icapiapxtxoT; ii\uiv axa\)poicrf^i.(XMiq (AovaonQpCoi^, {at]8' 1x73 TCfzk 
dEdeiov 6 x(Xt3c xatpou^ tep<J[>TaTO(; [xriTpoTcoXfTi^q XaXxYjSovo^, (av]S* oXXo^ Tt; bKOiaaciM 
Toc^eu)^ xal Pa6ii.o0, Up(0(jL^vo( ^ Xaixb^ eiDQpeiffai^ evoxXvjcoi Te xal xaTanar^dzi 
TY]v evouaav auTw GrTaupoTnQYtaxtjv iQpLwv x^P'^ '^** eXeuOepCav ^ 5Xw? ohcaiTTQciv 
Ttva xoXXtjv ^ hXl^piv ixexpt xal toD JXaxi^ou wpoffPaXeiv ^j pCav eicevsYXEw 
Tot^ ev auTo) 9uvaoxou|j.evoi(; Tcaxpdci xat tii(i)Tac{, £9' oc(x$ifTtvi acT(a xac xpo- 
^doei. o\ Se ev auTo) ouvaoxo6(Jievot icaripe^ ^fecT.ouoc 3((XYecv ev ecpi^vr) xzi 
TCoXcTeOeoOac euTocxTCt)^ xat ^uOpLc^etv tov ^auToSv ^{ov xara to |i.ova8txbv h:drf(tk^ 
xat 'Kpoq Tbv xavova ttj? ifeiXo|Ji^vr|(; ajxi^creax;. xat Ixecdov ev xP^fa yj&ipoxo- 
vca(; 9i dipxcepaTcx^^ XecTOup-f(a(; xac [xviQ[ii096vou y^^^vTat, Ixouoc tcooov dfSetov 
icpooxaXetv, 8v ov Po6Xa)VTac twv apxiepeo^v, lik icaTpcapxcxY)<; (JLevroc ^xSooea);, 
eict T(o exTeXetv t(X(; apxtepaTtxa<; XetToupY^a^; xat {xvT](ji.6ouva xat yeipozorfia:; 
auTU)v (jteTa ludoiQc; TYjq xavovtx^<; xapan]pil^oe(t)q. Iti 3e 6 xaTa xacpbv irpc- 
ioTi(JLevo^ Tou auTOu (jLovaoTripiou i^YOu^jieve^tov, (o^ ^patoq xal dlf^to^, Ix?) ^tov 
exTeXew to ttj^; rveu(jiaTixYJ? icaTpoTTQTO? lepbv XetTOupYTQ(JLa xac e5o(xoXoYeiv Tobc 
7cpooepxo(Jievouq auT({) ouYXocvo^taTa^ icardpa^ xac (jLovaxou^ xac Xoticoug xp^^^^^^^s 
evTb^ Tou cepou (jLovaoiiQpcou xac dvepeuvov Ta ^dOiQ T(5v xapdcuv auT(dV dc' exx)vi;- 
ocaoTcxou (jLevToi evTaXTYjpccoSou^ ^pd[^iaxoCj &i^ vev6(jLC0Tac. Ta^ ^k exXo^a^ 3^'- 
diicoxaTaordoec^; to)v ev auT(o xpotoTa(jLevGi)v xac Tot^ Xocicdc^ (JLOvaonQptaxa^ Scot- 
xi^oec^ extooc icoiecv tv} etdijoec xal YV(o(jLy] t(i)V icp(«)T{oT(i)v ^caTepcov tou tepoO 
(xovaoTY;p{ou tou Me^i^Xou I^ziQXacou, (JLV]Sev ToX(JL(«)VTe{ Iv (xvjSevc napa^ijvai xai 
dOeTvJoac tvjv ewcxopV3Yt]6ecoav auTW OTaupoTuvjYtoxYjv x*P'^ ^*' '"T* evcooiv xai 
icpooi^X(i)ocv auTOu 'Kpoq To tepbv (jLOvaoT/fpcov- toD MeYdXou Zicv]Xa{ou. 5^ 8' dv 
xac bjQoXo^ entxecpi^oT] oc(j)Si^tcvc Tpoic^p dvaTpe<|/ac 6x(i)oouv T(Z ev t^ icapovr: 
ouvoBixb)^ dicofav6^VTa xac eictxup^oOevTa xac uicb BouXe{av dYOYecv xac ^opov tc 
oTaupoicvjYtaxbv i^(X(i)v touto (jLOvaon^pcov f) dicooicaoac ^ aTco^eviJoac d^b tou pr,- 
OevTo^ tepou (xovaoTvjptou tou MeYdXou ZxrfXa^ou, 6 toioutoi;, 6ico{(x^ iv •f^ T^i^ehx; 
xat 3^0(xou,' d9ii)p(0(xevo(; u^dpxet Tcapd tv]^ dYca^ xat 6(xoouo{ou xat ^(i)OTCoto5 xal 
dStatpeTCu (xaxap{a<; TptdSo^ tou evb^ tv] ^uoet xai (xovou Oeou xat xaTV}pa(x£vo^ 
xat dmrf^ii^pr^xoq xai (xsTa SdvoTov dXuTO? xai Tu^xicavtato^; xai icdoat? Ta^ h»- 
Tptxac(; xai ouvoScxai^ dpait; uxe66uvo^ xac uicoScxo^ T(|) ac(i)v{(|) dva6^(xaTi xal 
evoxo? Tou icupb(; tvj? '^eiytrri^. Tauia yo6v dTce^dvOr, xac xexupcoTac xaTOt xoivvjV 
YV(i)(iiV)v xai ouvoStxvjv 3tdYV(t)0(v. ec^ 3e tyjv xept to6t(i)V evBet^tv xat 3ev]vex^ 
Tvjv do^dXet^xv diceX^Or^ xat to xapbv i^(x^Tepov TcaTptapxixbv xat ouvoScxbv oiYiX- 
Xi(i)9e^ YP^H-P''^ xaTa(7Tp(i)6ev xdv tu) tepw x(i)$Y)xt tyj(; xaO' iQ(xd^ tou Xptorou ixe- 219 

YSATi^ exxXiQvta^, rai e366iQ et^ to ^fibt \t^>t il^fjiiTepov TCOCTpiacpxixbv xal oroupo* 

^^T^IOXCV {AOVOOTIQptOV TOU 0^100 CvSo^OU |JLeYaXo]JLipTUpO^ reCOpYtOU T(j> ev TV) VI^OCi» 

'AvTtvovou. €v €Tet af^^^' xaxcL \i.7^'/a lavouapiov eiciveiAi^oebx; i' *) f, 
t Neof UTo^, eXeii) 6eou dpxteicfoxoTCo^ KcovoTavTtvouicoXeo)^, N^a^ 
Ta>|jLr<^, xai otxoufjievtxbq zaTptapxtj? f- 
t Katcrapetaq rpT)-)fopio^ f* f 'Ef eoou SafjiiOuitXt. 

t'HpaxXeia^ MeOoBio^t- t ^'^^^'*®^ 'Afaxto? t- 

t NtxopiiQJeCa^ !A6avaotO(; t- t XaXxT)86vo(; 'Iep66eoq t- 

tAepxfdv Avavfa^t- t^^P^f^? Maxapioq t» XII. 7306 — 1798, mense februario, ind. I. 

Patricarcha Gregorius V. confirmat jus siauropegicumy iura et privilegia et pos- 

eessiones monasterii. t Tpti^^opto^j eXe<i) 6eou apxtextoxoicoq K(i)V7TavTivou7c6Xe(i>^, 
Nea^ 'P(d(jLi)g, xat oixou|jLevtxbg «aTptapxv)( t* 

t ""Oaa |xev xoTa tou^ 6e(ou(; 6e9(xou^ xai tou^ lepou^ dicooToXtxouq xai 

TuvoStxou^ xovova^ Tu^XAvet $taxu^epv<«>|jLeva, xoXXtjv exouat ty)v xdpvi T:apa 6eou 

xat TO xXeo^ yJrfUTiov' oaa 8e TOuvavTtov icapa^afvet tcov opu>v exTpeic6(j[.eva, ev 

TouTot^ icpo^av^^ i^ dxoafjita xat xaTiST)Xo^ iq f6opd xat exi 'jcoatv i^ tijv (|;ux(ov 

ax(dXeta. et -^dpf xa6ancep ol icept Ttov xa6' SxaoTa exxXT]at(0V v6(xot, o&r<i> xat 

0'. icept Td>v aTaupoiCT)Ytax(i)v (ji^vaaTV)pt(ov Ttov uicb to) xa6' Ti[uiq dicoaroXtx^ xat 

ovxou(jL€vtx^ 6p6v(i> dicapocrpexcot BtaouXdTTorco xal vr^q xoTd v6(jlou^ eict(xeXe(a^ 

xal icpoaraata^ xdxeiva i^^touvTo icapd to)V del icaTptapxeu6vT(i)v, oux dv Toaaura 

xat TV)XtxauTa Td Setvd ToTq (jLOvaoTiQptot^ auve^atvev * dXX' dicetBv) oux oiBaiJLev 

CfKti^q T(i>v lep(i)v icapir;(JLeXT)(i.iv(i)v v6(JL(t>v ei; ToaouTr^v icpoi]X6ov dxaTaaTaaiav xat 

£X£eevY)v dic(i)Xetav Ta lepd TauTa xaTaY(«>Y^^7 ^^^ TauTa eu6u^ dvetXiQ^^atv r|(jLtv 

*ou; oiaxa^ tou icaYxotvou toutoui axd^u^, eSo^e xpb^ TOt^ dXXot^ xat Ta Tcapi)- 

(i€Xr|(jLeva auTd ebarffi (jLOvaani^ia $top6(i)aaa6at, d^optoat irpb; to exe{v(i)v au(jL- 

fepov, dq (jLdXr) Y'/i^ata JvTa tt)? xa6' T){JLdq dyia^ tou Xpiorou [kerfdkr^^ ^xxXt)- 

cia; xai tw aTaupornQYiaxa) xai icorcptapxixto xpovo(JLt(i) TeTt(jLT)(JLeva, dXXux; Te 

ouBs xaivou^ Ttvag a<f eauTdjv v6(jlou^ ^epo^JLev, dXX' dp^a^ou^ xoXq evaaxou(i£vot^ ») Editio Oec. a'. Error. 220 

xal •^epapoij^' tvjv ^ap xcov ^)ocXY)atai7Tixxi5v ^paY(AdcT(i>v icpoaraaCav xoXq iiciox^icoig 
diccTperouaiv ot lepot v6(ji.oi xat xavdveq, tov toD Oeou v6{xov icpoTfOeaOai dtaneXeu- 
6(jLevot, tva, ei ^& S^oivto, xai autol (JLeTaXapL^ivtoatv, dv Tp^rcov 6 Xy)' TdSv dbf uov 
arcoaT6X(ov xavibv xal 6 xe' rfi^; Iv 'AvTtoxeia lepa^ auv68ou xat i^ ev XaXxiQSovt, 
ou (XY)V aXXa xai tyj<; h Ntxaia 8 Te ta' xal & tp' xai ev 'Ayxupa b te' xai 6 
(jl6' Tjj? ev Tpo6XX(i> xat oXXot TcXewTot, 5aot aeircoi v6(jt,ot xai xav6ve? aa^d)^ 
^aCvo^/Tat TYjv twv tepCjv (JiovaaTY)p{(i>v e^oua^av toi^ imaxoicot^ 8t86vTe^, &aT6 
(ji.eTaXa[JL^alvetv (xev xat auTouq twv 8e6vTa>v, e^ ^e 5^otVTO ei? T^t^ ^auTcuv XP^^^^y 
TY)v 2e Tcepi exeTva eict^ji^Xeiav (xeYCoDQv Te xai dq Oeou e^optuvTO^ icoteTaOat, iva 
icpoaTaTe6(i)atv auTtov xai otxov6(JLOu^ xal eictTp^rcou^ xai ii'^o\j[i.i>fo\)^ d^oxaOtaTb>atv 
dv auTot^, xaXb)^ ^epi ty)(; au^aeux; xai ^eXTt(i>ae(i>^ to6t(i>v eict(AeXou(Jievot, tvoc 
(JLY) 8t' d[xiXeiav gvoxoi Y^vtovTat toT? ex twv v6(X(i>v ewtTt(x(ot?. ol Be o{xov6|xol, 
if;Yo6(xevot Te xai eiciTpoTcoi Sta(xdv(i>atv utco ty)v £|oua{av t(5v CTctax^Tnov, xai ${/« 
TYJ^ dBeia^ auT(i5v (xijTe TcoXwat, (xy)t' dYOpa^d^at (xovaaTY)piax6v Tt xTYj^xa, dXX' 
o{xovo(X(j)at xaXtoq ^pb^ tv)v exe{v(i)v 6$Y)Y{av xai dSetav, 07C(i>^ (x^ xai auTo{, (I>^ 
dvaTp^icovTeq tou<; exxXY^ataoTtxou^ toutou^ Spouq xai xav6va^, PapuTdTOi? utco- 
TCeadKTi Tot^ e7ctTt[x{ot^ xai Ti(xo>p(at(;. TauTa (xev ouv ol OeTot v6(xot dicofatvovra 
•scepi Twv lepwv (xovaaTY)p{(i>v • tout(i>v 5e Ta (xev toT^ xaTot t6icov lic(TeTpa(X(x^vot^ 
ivoptaxd TY)<; 7cpooY)xo6aY)c dpxtepaTix^q, (J>^ 6lx6^, ^w' auSiiaet TUYxdvet ^7Ct(xeXeia^, 
(x6va Be Td ty} aTauponY)YiaxY) d^ta TeTt(XY)(xeva, oux otda(xev SiCdD^, icpb xP^vcav 
9coXX(ii>v icapY)(xiXr|Tat. xai 8eov, (i>g Oeou e^opa>vTO^; StoixetoOat ourd xat ex 
TcavToq Tp67cou i7ct[xeXe{a^ Ti;^; dvaX^^ou d^iouoOat, 07C(i>^ t()5v ev auroT^ dYoOi^v 
Td (xev uTcdpxovra Sta^xevY), xept7coiv]Tat B^ Td xpoaYevY)a6(xeva dv, Tti&v ik fauX(i>v 
Ta (xev 7cpoa6vTa dicoBtOTCo^xTCY^Tat^ Ta hk aupL^Y)a6(xeva dv ^tax(oX6(i>vTat. Toia^TTjV 
ouv xaTd v6(xou5 ty)v uTcep auT(5v d7:dvT(i>v twv aTaupo7CY)Yiax(3v ^^(xwv (xovaaTr|p{(i>v 
xa06Xou 9povT{Sa xaTe^dXXo(xev, l7ct0i(xevot xoTd xoivy)v Yv(t>(xr^v xai auvo$tXY)v 
$tiY^(i>atv, lepbv t6(xov d7cofatv6(xevov ouv({>Sd toTi; lepoT^ v6(xot(; xai toT^ (oie 
Ypa^o^x^voK;, 7C6pi tyj(; i5>i? dp{aTY)? Siotxt^aetix; exdcTOU aTaup07CY)Ytflocou (xovaoTYj- 
p{ou xai euvo(x{a(; twv daxou(xev(i>v 6at(i>TdT(i>v 7caTlp(i)v xai t^^ Suvorfi^ dvTiXi^- 
(|/e(i)5 xai d[X6aou 7cpoaTaa(a^ auT(i5v Tcapd t^^ xaO^i^pid^ tou XpioTou (xeYdXrj^ 
exxXrja{a(;^ dvaveouvTeq Ta icaXatYev^ 7caTptapxixd xai auvoBtxd auT(il>v atYiXXia 
S(i>pedv, xai eictxupouvTe^; dTca^ Td aTaupo7CY)Y(axd aurijv 7cpov6{xta tl; SiYjvex^ 
auvTY^pYjaiv auTO)V xai da^dXetav, [xy) $66[xeva 7cot^ dvavetoaeo)^ xai ^TCtxupcEkaeo)^, 
(Jx; xai 7cepi tou ev ty) xaTd ty)v IleXoTcovvYjaov e^ctaxoTCYj Kepv^T^r^^ tepou xai 
a6Paa[x{ou (xovaaTY)p{ou tyj^; u^cepcxYia^; 8ea7:5{vYj? iq^xwv OeoT6xou, 6ictxexXY){X£vs'j 221 

MeY« Sin^Xaeov ive^ov^o^ig y*P ^^ ^l*^^ TCorptapxiiwv ouvoBtxbv (riYiXXtwJeg 
Ypa(jL(Aa toO aotdijAOu ev icarpiapxat^ UaiaioDj eicixupouv tjov dip^^aCou ouvoStxou 
Ypa{A(iiaTO^ Tou aotSt|Aou [xarptdipxou] DapOevtou, xepiexovTO^, 5tt xb (AovaaTi^ptov 
TOUTO ^ei TTiV (xeicTv^v xal Upov eixova tv]<; Oeo(Ai^opo<; tv)v loTOpiQOeiaav %apdL 
Tcu icoveu^T^iJLOU OTCCCTiXou xat euaYYsXtcTou Aouxo, xai 5Tt dvexaOev 8ta otrfiX- 
Xt(«»v xat 0a9tXixa)v xpuao3o6XX(ov oTaupoxriYtaxv) d^a TeTi(Jir|Tat xaV 5Tt ev au(JL- 
^acT) exet icupxata, xaTaxaivTbiv xavTcov tuv ev w oxeuofuXaxeCci) )rpuao^o6XX(ov, 
ctY(XX(a)v xat oXXiov ^paif.\Ldniii^ T6 xal xpaY(jLaT(i)v, [i6Xiq oi exet xoT^pe^ i^Su- 
VTj^bjcav Staaoiaai ttjv ^Y)6eiaav lepov 6ix6va, xdpixaq Pp6oucav TOt^ (jlbt euXapeCa? 
xpcorepxoiAevot^, xal dxo^aiv^jjtevov, iva to (jLOvacD^ptov touto xaTd xb IxicaXat 
'jrfltpxtj xivTK] eXe^Sepov cTaupoin(5YW^ [J^^Td twv uicoTeXouvTtov auTO) ev Bia^^poi^ 
Toxoi? X6t(xev(i>v (JLeTO}r((i>v^ &Ttva etct TauTa* Tb xocd Td Maupa Bouvd [lAzoyjLO^f 
cuv T^ exxXvjaia tou dYtou NtxoXdtou %a\ TOiq auvr|(jt(j{ivot? auTw Tiicot?" to xaTd 
Td Tpuw{a (JieTd Tf|^ ^xxXYjcCa^ tou dYiou lioavvou tou XpuccaTC(jiou xat twv 
Tcicwv auTou' 6 Srf toq Ntx^Xao? (jteTd twv iXatOfUKov xat twv t^iccov auTou* Tb 
xoTd TTiv navYiYuptatpav \uza Tij^ exxXii}a(aq Ti)? *Aywj? Tpti3o<; xal twv toxcdv 
auTOu • TO xoTd Tbv CTaupoiXaTOv (jteTd vri^; exxXiQcCo^; twv E!ao3t(i)v xat twv t6x(i)v 
auTOu* To xaTd t^v SiX(Ji6vav [lsxcl vqq lxxXr|a(a<; twv a^m dwocToXtov xal 
Twv t6ic(i)v flwTOu* To xaTa Td STaupia (JieTd t^? ^xxXvjoia^ ttj? dYia? Map(vT)^ 
xat Twv Tcirtov auTou' to xaTd tt^|V Fou^JiivtT^av ouv toT^ t6icoi? auTou* to ev 
Tv) IlaXata IIocTpa icici^Ttov cuv dlXXotq T6icoiq' to ev tco RaXa(JLaxi(i) (JieTd r^^ 
exxXY^aCa^ xal w^ T^xd^v auTou* Tb M^y^ *A(ji.x^Xtov (iieTd vq^ exxXiQciai; tou 
dYt^w 'AOavaa(ou" Tb ev tyj Boar^T^iTj (JL€T6xtov [uta twv t6ic(«>v outou xat 5aa 
oXXa d(jt.iciXta, x<*>P^?ta, xi^ouq, SivSpa xai oXXa dfi6p(i)(JLaTa Ix^t ev Tf) 
ezoEpxCa IlaXataiv IlaTpaiv xai xai^ u7coxei(jLevat^ auty) lictcxoicaT^. (JLeTd to6t(j)v 
ouv xat (jLeTd icd(vTfa)v xm Xoix(ov xtiq(jloEt(i)V xal icpoeY{A^<*>v xai dftep(i)(JLiT(i>v 
ouTou 6icipx6t OTaupowT^tov, xal 5ic(i>? 6 ii^^o^iLVfoq IxT) '^^ d8etav a^paYt^etv 
dvaYvii>aTa^ Iv^ov tvj^ (aovyJ(; xat icap^x^tv d^etav xai toT^ d^(ot^ lepo(ji.ovj3exot^ 
iiyjiolhai tou^ XcYta(JLou^ Tcav auvaaxou(JLiva>v icaTdp(i)v, xat \i.rfiv.^ t(i)v i^Y^u^jLev^ov 
SuviTTat xaOtoTov eictTp6icou^ xoa(jLtxou^ xal Xatxou^ dvSpa^ iict t(o Oeu^peTv 
(AovaoTiQptaxdg auTtov uicoOecet^, iTX uxb ty}^ xotv6TY]TO(; tc&v icaTip«t)v auTat Sta- 
icepa{v(a>VTat, xai (jLYjSet^ tu>v icpoaY)X(i)OivT(i>v v(i (jlovy') Ta6TY) 36vY)Tat XeticoTaxTeTv 
dveu dSeio^ tou i^y^^I^^^^ ^^^ vo(ji{(ji.ou a(T(a(;^ 6 Se icapd TauTa icpdTTCdv, lepa)- 
(jivo<; (jUv, Ivoxo^ ^^^PXT) ^^^^tp^cet, (JLOvaxb<; 54 d^optc^JL^j) (JLixpt tou eiciaTpitj^at 
ei^ ti)v (jL6Tdvotav outou. 6{^ dvaxa{vtatv ouv to6tou yP^?^^^^ dico^atv^iJLeOa 222 

auvoStMii)^ (xeia zm icepl i^jjlo^ tep<i)TaT(0V ip/tepim %a\ inc£pt{|A(i)v, tcov ev 

OYtV icveOpLOTi dcY^^'^^^ i^pLo^v d^eX^biv xal ouXXeiToupY(i5v, cva xh (Aovoeor/ipiov 

TOUTO ixeTa Tb)V av(i)T^p(i> a7CY2pi6[ji.T](Aevoi)V (xeTOx^(i)v auTOu xal [ktth tou ev ti; 

vi^ocj) 'AvTiYovou (xovaoTY)piou Tcu ayCou Fe^opYlou, Kopuict extXeYO(Ji£vou, 5vtc; 

xdcxetvou (JLeT^xtov tou (jLovaonQpbu to6tou xaTa to eici tou 7cpo7caTptapxs6aavTo; 

Neof^TOU icaTpiapxtxbv ouvoSixbv oiYtXXttoSe^ ypd\L[ka xat \t£xa vf^q ev tg> BXsr/ 

ZepaY^({> Tijq Kd^voTavTivouicoXeo)^ xaTot tov TaxT^t Mtvap^ exxXriOta^ t^^ uicep- 

aY^a^ deoico^Wj^ iq(ju5v BeoToxou xoca Ta icepl toutou icavdxXa(xxpa ai>6evTcx2 

Xpuo6^ouXXa xat [i&zk tou vetovi^TOu (jieToxtou tou !AXt^ ToeXeici] (JieTa ri}^ ex- 

xXigofa^ auTOu xat (JieTdc xivTtov Td)v XotTCo^v xTi(](JLaT(i)V xai ?cpaY(i^(i>v auxou xal 

d9tep(i)(ji.aT(i)v xivy;t(5v Te xat axtvi^(i)y, t(ov Te '^Bvj 8vt(i)V xat t(i)v etoeneiTa irpoo- 

YeviQO0|jbdv(i)v ov^ (b^ avexoOev xat e^ ^PX^^? o&Cd) xat ei^ tov e^c ohcavTa xp^^^ 

uwo^Yj xai Xix^^vai xat -jcapa wavKov Y(V(i)oxY)Tat T^(xeTepov icaTptapxtxbv oTaupowij- 

Ytaxcv, dtBouX(i)Tov, AxorraxdcTYjTov xat SXu)^ dvev6xXY)Tov wap' ourtvooouv wpoourjcou 

lep(i)(jLevou 9^ Xaixou, (JivY2{JLOveuo(Jievou iv auT(p tou xavovtxou icaptapxtxou 6v9(JL0rco^, 

Ixov xat xpov6(Jitov xat xaTpiapxtXYjv 9iXoTt{jL(av, dMXt tov xoTa xatpou^ ev orw 

fiYO^(ji.evov ^v TaX^ eopTaot{jLOtq ii[t,ipaiq ^ opeTv ii:'* exxXyjo^a^ (xavSuav, xpox^tpt- 

l^6(JLevov xai naTepiT^av. dxofatv6(Jt.e6a ik xat Ta e^e^^' ha 7cp(5TOv (ji^v 6::- 

apXT) dTr]XXaY(Jievov ^ioYjq e^apxixT)<; e^ouo^a^ xat Seo^oTeia^' BeuTepov de, X6y(«) 

u^oTaY^^, dxoBtS^i) xaO' ^xaorov Ito^ dnapatTi^d)^ yP^^ Tptax6oia eiq to xotvbv 

TiJ^ xoO' i^(JLa( Tou XptoTou (JLeYocXvj^ exxXY]ota^ xat Xa(JL^oivv) e^o^XYjTix^i^v d?:9- 

Set^tv. xat o!jt(i){ ^ BtariQpouv to dpxaiov Yspocpbv t^^ oTOupoTCT^Ytaxi;^ d^Coc^ ^po- 

v6(jLtov xai xaXd)^ 8toixou(jLevov, diq (jLeXo^ Y^otov tou xa6* i^^jlo^ dYtd^tirou 

dicooToXtxou xai ^caTptapxtxou 0p6vcu* 6 d^ ^v auT(7) xaTa xatpou^ i^y^^H^voc, 

£i>07cep 6 dpxtepeu^, o&Cd) xai auTb^ YP^??) ^(^^^C ^pb? 'c^v xoS' r^yuSiq tcj 

XptoTOu (AeYaXriV exxXY)oiav xai d^td)Tat tv)^ 'icpooY)xo6oY)^ CncepaoTctoed)^ ev Tai; 

oupL^a(Vo6oat( Yjp&.aiq xai uicoOeoeot* Tp{Tov, tva 8tafuXdTTd>vTat xoraYeYP^W^va 

ev Td> 8id>pto(jLdvd) xd>Sr|Xi Tfj( {jLeYdXY)<; exxXrfOfa^; dicavra Td %rfi[t,aia %ax dfte- 

p(«>(jLaTa auTou xai Td XP^^ ^'^ ['^^] '^o^ ii^Q^[kho\j 5vo(JLa* T^Taprov, to otYtXXiov 

auTou ex£t (jLeveiv dicapdTpercov xai dicapd^aTov, [jlv) $e6(jLev6v ?coTe dvave(2>oed>^ 

xat e^txup(ooed)^ exxXv^otaoTtxv)^* icepLicrov, dicetSdv ev orepi^oet i^y^P^^vou Y^vd^vrai, 

9uXaTT0(JLevY)^ dicapa^irou t^^ dpxa{aq (jLOvaoTY}ptaxv)^ Td^ed)^, 1^^^^ dSetov et- 

XiY^iv iva ex Tvj^ ouvo8ia^ auTtijv, Tbv xotvto^ dva^avsvTa d^tov xai toutov diro- 

xoOtoTdv iQYou(xevov, exTO^ ei (jly) eiv) Btafd>v{a to^v xpoxpiTOTiptov xorcipa^v «epl 

vf^q exXoY^^ Tou viou ^{^(ou^Li^^o^j' x6xs. ^dp iC evugroYpdf(*>v dva^cpd>v i^tT.ouciv 323 

ivafepecv xtjv MOeatv touxY^v ei^ tov xaxa xaipou^ o{xou{ji.6vixbv 'jcaxptapx^v, 

^eprfpcEf ovTS^ iv f6^o> OeoO ta i^OT], tov ^tov xai ttjv fpovjQotv tu^v £t^ ixXofviv 

ed T^ i7Yot>(Aeve(a npoxeciJbivcov p^vaomjptaxd^v icat^p(i>v, tva, eictxpCaeii»^ exxXigae- 

o^rtxi}^ dxpt^ou^ Y^^l^vv]^ icpb^ xb xocvt] oupLf ipov tou lepoO to6tou lAOvaoriQptou, 

oncoxaOtoTaTat Sta icarptapxtxou IxxXvjaiaaTixou ypaiJipioeTo^ xai BtopQ^iQTat o v^o^ 

i^Yo6{Aevo<;y oiQiJbeioupt^vou xai tou Gv6)jkaT0( auTOu iv t^ ^r|O^VTt xii>3iqx(- Ixtov, 

Tf ofpoYk Tou (JiovaaTiQptou va BtatpeOv) eS^ TfJLi^fJLara T^oaapa xai i^ piiv Xa0^ 

rapaxccTorceOettJLevT} uicipxv] T<j> ilJY0U)jLev<i>, T3e ^k T^aaapa T)j»^(iLaTa Teaaapai auY- 

xoevo^tciETat^ icaTpiatv, exXeYO{ji.evot(; xoivto^ ^ap^e icavTcov Tcii>v auYxotvo^eaTuiv ica- 

Teptov - S^dofJLOv, ol extTeTpa{ii|jL^voi Ta T^aaapa T{jLif||JLaTa xai Ti)V Xa^V V-^ Ixioav* 

oBetav xoO' kaanoh^ a^porfO^ciy {xovaatiQpiaxa^ yjptumiv^ 6{jLoXoYta^, dXX' e^i 

xapouatoe Tt&v xpoxptTOTeptov ev Tot^ auYxoevo^toTat^, incoYpaf 0{JLivu>v xdxetvu>v iSiatc; 

X£pc{v' at ^k {AY) xoTd Tbv etpiQ{JLivov TpoTCOv '^v^pa^KiLttai xai eafpaYia{jL^vai 

5|jLoXoY^t vo[JL{C(i)VTae |jLtj tou {JLOvaanQpiou, dXX' iBtat twv xaT' i8(av a^paytaivTwv, 

xai exetvot e^ iHta^ dxoTCXiQp<ii>ai Td^ e^JLiceptepxo^xsva; ev Tat^ Tota6Tai<; 6{iLoXoY(at^ 

y^/iwrctxd^ woaiTYjTa^' ouroe hiy dtjXaST) 6 Yf(0\>\>.e'ioq {jLeTd twv Teaadpwv twv 

smTeTpa{jL(JLev(«>v Td tt]^ a^paYtBoq T{jLi^i{jLaTa, Ixcoat naaav 7cXiQpe^ouat6TiQTa tt]^ 

exxXiQoCaq eicert^jLov, atofpovt^etv, drco^dXXetv i% tyJ^ {aovt}^ tou^ dTaxTOUVTo^ xat 

€xveupouvTa<; Tob^ {JLeTepxo{JLevou^ to lOXov ttj^ daxt^aecd^ xai (jly) TceeOoiJL^vou^, 

TsXeuTaiov, 8ed xoevrj^ auTwv dva^opaq dvaYYeXXetv Tjj exxXtjaCa* 5y8oov, {JLiQ^ei^ 

Tou {jLovaoTTQpCou TouTOu SuvTjTae -jcwXetv Tou Xoeicou {i.ovaaTY)peaxbv uwooTaTtxbv dveu 

'^^ vo(a{(jlou eedi^atiD^ tou xoTd xaepbv otxou(jievtxou xoTptdpxou, et (jlt) {jl6vov Td^ 

xac" lco^ eictxapnCa^ xai Td y^vvi^I^^^ "^^ '^d (jLovaaTTjpeaxd Ope(JL{jLaTa 3ed Ta^ 

avaYxa(a<; auTtov Yjpda^' IwaTov, IxeiBdv ev XP^^? '/etpoxo^^iaq Y^^wvTae, Ix**^'*^ 

oBeeo'; xpoaxaXeTv elq to aTaupowiQYiaxbv i^{jl(i>v touto (JLOvaaTi^iptov, Sv dv Po6X<i>vTat 

Twv dpxtepecov ^epovTa IyTP*?®^ d8etav icaTpiapxtxT)v xai auvoSexT)v iwt tw ^x- 

"sXeXv auTo^ [uxa icdoiQ^ ttj^; xavovtxTJ^; xapaTT)pi^ae(i>^' S^xarov 34 xai TeXeu- 

Toiiov, i^eCXouatv oi ev auTc^ auvaaxo6{jLSVOt Up(«>TaTot TcaTipe^ fuXo^etv Td ev tia 

ropont exTeOevTa dicapdTpeirca xai dicapd^aTa 9id 'icavT6(; xai iceCOeaOae to> xaTd 

xaipou<; i^YOV[^va> xai SedY^tv ae^JLVtaq, eipT)vixt5<; xai d(jLi{JLicT(i>^ xofta tov t6xov 

"^ou (jLova^exou eicaYY^X(jLaTO{, dfOpa>vTe^ xpb^ i^^v xoa(jLe6TT)Ta ouTtav xae t^v xaTa 

Ocbv 5eaY(i>Y^v xai icoXeTe(av xai xpb^ ty)v PeXTiwaiv xai au5T)aev tou eepou i^(jl(i>v 

~c6tou aiaupoiCTjYtaxoij xaTaY(t>Y(ou, ^7c6{jLevoi tco OeoftXeT axcxco tt)^ exxXTjaia^ 

^; dYpuTt>ci><; xpovoo6aT)q icept Tf]<; euaraOeeat; tcov uicoxet{JLev(i>v auTi} aTaupoDQ- 

Ytxxutv lepoiv |JLOva(iTrip((i>v xai ev TaT^ lepaT<; dxoXouOiai^ Sia^uXdTTetv ttjv dpxaiav 214 

le 'JiSiQ 5vTCi)v a{jL7C£A{(i>v T€ xal xtjicwv (fjLiuaxffeJwv) xai twv etaeiretTa icpocj- 
XTT]6Y)aojJiev<i)v, uxap^TJ *^^ '^®^ ^^^ *«'' ^U to e^ij^ Oicb ttjv eictoxed/iv xai icpo- 
araijCav twv 6aui)TiT(i)v waTepwv tcu lepou pLovaoTYjpiou tou Me^aXou Z-JCYjXaiou 
xai Xe-prjTai xal '^['Hiip^ri^iixi [AeTo/iov exeivou, auvTQvwjx^vov xai icpoay]X(D(j.evov 
xai d<pcep(ii)[jt.evov exeivo), §ec9co(6(Aevov xai diaxu^epv(i);xevov Tcapa tou xoTa xaipou; 
evTauOa ei^ PaaiXeOouaav Tr)v SiaTptPi)v -JcoiouiJi.evou iiyouiLh&j tou MeYfltXou Sttkj- 
Xaiou xai twv ev auTw xaT€p(i)v, ©©eiXovTO^; xai icpo6u[ji.OTcoiouiJLevou AvTtXafjiPa- 
veaOai Te tcutou dfjupoTspai? x^P^'^ ^^^ Cso6aTf) icpoOujJiia ^povTt^etv Ta 'xpoq xaXXco- 
TCiajjibv xai auaraatv xai eici Td xpoaa) a^fjqvi xai ^eXTiWtv aurou, |jLi;Sevt (JiT)Sev 
i^efXovTOi; 8i56vat, ei (jly) tw xaTd t^tcov dpxtepei xal xuptdpxt) xa6' Sxoarov 
Ito? Sexae^ "^poaioL X6y<{> evoptapxyji; uicoTaYT5<;, iepa)TdT(j> [ji.T)TpoicoXtTY) XaXxT)S6vo^, 
u7cepTi[Ji(i> xai e^dpx<*> icdcTj? Bi6uv(a^, ev dY^w icveu^JLOTt dY«JCT)T(j) dSeXfb) xai 
auXXeiToupYw 'wj? i%|JL(3v (jLepioTTjTo;, xupCo) nap6evt(^, [jLVY)[JLOV6uo[JLivou ev oiiTw 
Tou dpxtepaTtxou a^TOu 6v6[xaTO^ iv ?cdaat^ TaT^ lepat^ TeXeTaX^ xai dxoXouOiat^, 
(i)<; xaTa t6xcv '2cpoiaTa[JLivou. o^eiXouai §e ol 6Y)6^vTe^ [jLaYtarope^ [tou pou^e- 
Tiou] Twv xax>^X(i)v SiSovat xaT' £to? Cwcep [jLVY)[jLoa6vou xai ^J/uxix^^ auroiv a(i>TY)- 
plai; exaarov [JLipo^ (a€[x-7CTiov) ex Tcav Tpiojv dvd ^xorbv YP^ata, au[xicooou[JLeva 
Td 'jcdvTa et^ Tptaxoaia Ypoaia. xai Sy) SioTptJovTOc; ^3y) ev K(»)vaTavTtvooic6Xe'. 
xai 6vT0<; iQYOU[xevou tou pY)6cVToq [xovaarrjpbu tou MeYdXou Z^iCY^Xaiou, rou oaio)- 
TdTou ev iepo[xovdxoi(; xupiou BY)aaapi(i)vo(y icap£8(i)xav ol ptfitne^ [xaY^aTope; 
icpbi; auTbv tout' auTo Tb [xovaan^ptov, ScTtj; xai uiceaxsTo fpovTilJetv Td icpb; 
aOaTaaiv, au§Y)a(v t€ xai peXTtWiv auTou xai Ta icpb<; xaXX(i)TCta[xbv xai eurps- 
iceiav xaTd ty)v Ivouaav ex' auTw tout(i) eict^xeXetav. Yjp^ioL^ Te Ye^op-evY); eictaxeuf,; 
xai d7capTta[xou exetv auTbv toutov tov iiyo()[ȣiO'f ty)v ^povT^Ba icepi xdvT(i)v twv 
YevY)ao[x6V(i)v d568(«)v xai §a7cavrj[xdT(«)v, [XY)8evb? iTepou iep(«)[xevou ^ Xdtxou exovro^ 
61? Tb eq^; [xeToxT^v Ttva f^ e^ouatav ei? ai/cb to [xovacTT^iptov, et [xy) [x6vov auriov 
T(ov 7caT6po>v TCu lepou [xovaaTY)p(ou tou MeYdXou 27.Y)Xaiou, &^ Y^(i)pili6[xevov xal 
XeY6[xevov [xeTcxiov outou xai xTY)[xa i^tov xai icpaY^xa dvafaipeTOv xai dvaic6- 
aicaaTOv. uiceaxeTo 8e 6 BiaXYj^Oeij; vuv ii'^o\)[i.e'^oq xai touto, OTt, edv xore iSia 
YV(ji)|XY) xai xpoatpeaei xai auYxaToveuaet twv 6at(i)TdT(i)v izaxipm tou eipY)[JLevou 
[xovaaTY)piou tou MeYdXou 2xY)Xa{ou xapaiTr|6Y) xr^q extaxe^J/eu)? xai ^povriBo? auicO 
Tou [xovaan)p{ou tou dYiou Feo^pYiou, ij auTo? y) o xaTd xatpou<; tqy®'^^^^®^? I*^' 
ex£tv auTcui; e$ouai(zv 8iS6vat to pr^6€v [xovaaTr,ptov dXX(t> Ttvi y) iova^ i(i) ij [xova- 
aTY)p{(i), ei [XY) [xovov toT? prj^etai [xaYtcTopat tou ^ou^£t£ou twv xoTDi^Xoav, xop^wv 
e^.apov TouTo. exeiSdv 5e ev arepTf^aei f,YOU[xevou Y^VY)Tat, Ixouatv oi xaT€pe<; tcj 215 

£ipi](jiivou {jLovaorr^p^ou tou Mv^ako\) ZiCYjXafeu alp£i(T6a( xai exX^etv xal aTcoxaOcarav 
xotv^ 1fvto(A'!) ouTwv Tov ce|jLv6T6pov xai d^tcoTepov dvof av^Ta. Sort^ S' d^v xai 
oxoio^ iiccxeipi^ov) xai ToXjAi^aY) |jieTaxtvi}oat ?ni>^ xai dvaToi^^ai '^^ ^v t(^ nap^VTt 
ouvoScxd^ emxupiddevTa icepi tou etpt){Aivou (AovaoTv;p{ou, {xeToxtou yeYOvoToq tou 
i^SAerepou icaTpcapxtxou xai oTaupaRiQYiaxou (Aovaonjptou tou xoTd t9)v lleXoic^v- 
VT;obv MeyiXou Sm^Xatou^ 6 toiouto^, iicola^ dv 4} Ti^eco^ xai ^aOjjtou, dfa>p(- 
o(JLevo^ eTiQ dicb 6eou xup(ou xavToxpdTopog xai xaTiQpa(iLivo^ xai dou^^tA^piQTOt; xai 
[kSxoL OdvaTOv dD^uro^ xai TUfJiicavtato^ xai Tcdoat^ Taig icaTptxat^ xai ouvoBtxdi; 
dpaiq uffe60uvo^ xai uicoStxo^. 56ev ei^ IvSet^tv xat StvjvexiJ t^v dofdXetav 
eY^eTo xai to icapbv f||jieTepov icaTptapxtxbv xai ouvoStxbv ev (xefji^pdvai^ YP^M*!^ 
xai oToupo^Y'^^^^ ^^ xaTaorpd^Oev h tco lepco x(DSr|Xi tv}^ xaO' ^{Jid^ tou 
XpeoTou (JieYdXri^ exxXr|0{a^. ^SoOt) tco ^rjOirct •fy^o\>\ivfti^ xupuo BrjOoap{(i>vt, ev 
eTet oa>Ti)pi((> "/^iXioot^ iicTaxoo(OOT(d oy$ot)xoot(o Sxt(o xaTd (XT)va 
louXtov iictvefJL-i^oedx; 8' f. 

t npox6ic(o^, eXe()> Oeou dpxts^t^xoxoq K(i>voTavT(vouic6Xe(i>^, 
Nea^ T(i>(JLT}^, xai otxou[JLev(xb(; icaTp^dpx'!]^; f. 
t 'Ef eoou Za^jioui^X ], t Kul^txou 'AYditto? t- 

t 'HpaxXeta; MeOoSto^ t* t XaXxTjSovoi; IlapOevto^ t* 

t N(xo(AT)8e{ag *A0avdo(O( t* t OeooaXovtxT)^ Idxcj^og t* 

t Aepx(i>v 'Avav{ag t* t ^P^(^^< ^piQY^P'^^ t* 

t 'A8ptavouic6Xe(«>^ KaXX{v(xo(; t- t NauicXtou MeX^Tto^ t* XI. 7300 — 1792, mense ianuario^ ind. X. 

Patriarcha Neophytus confirmatf monaaterium Sancti Georgii, dicti Carypi, in insula 
Awtiffoni, esse $tauropegicum et unitum cum manaeterio dicto Mega Spelaeon. 

t Ne^^UTO^, iXd(f) Oeou dpxtsictoxoicoq K(i)voTavTivouz6Xe(i>q, 
Nea^ T(0(JLT)(, xai oixoufjLevtxb^ xaTptdpXY)^ t* 

t 'H xT)$e(jiov{a xai icp6vota T(ii>v dYt(i>v exxXT)oi(ii>v xai to>v lep(5v xai 
oe3ao(Ji{(i)v (ji.ovaoTV)pt(i>v, T(i>v et^ $6§av Oeou xai (jivt)[jl6ouvov ai(i)vtov Toiv 6pOo* 
do^cav xaTd xatpouq dveYiQY^PI^^^^^ ^^P^ 9tXoOi(i>v xai euoe^o^v dv$pu>v Tb>v 
^osoQXOTWv e5a(p£T(d^ TT)v euicpeiceiav twv tou Oeou oxTjv(i>(jLdTu>v, ou (jl6vov iye^Xo- 
(JLevrj eori xat xP^t^^^iQ^ '^oT^ %ap^ auTOu iQ^t(i>(JLevot(; tt)V icpoorao^av xai (xept(jLvav 
xat Sto{xT]otv T(i>v TO(ouT(t>v euaY(i!>v o?x(i)v, dXXd xai icpb "^cdvT^ov t(5v dXX(ov 216 

ovaYxatoTflcTTi xaSdaTYjxev 5aa fap auvtorwat ttjv euaePetav xai tt)V to5 62^ 
xoOapov XaTpeCov xapaxTYjpi^ouai xat icoaav dp£ry]v xat OeoYVfa>atav Tobq yLUoi 
[Aevou? dxBiSaaxouat xat Tt)v twv t|;u)rwv acoTiQpCav ETuiPpapeuouatv, ev toutoi^ xd 
lepoT^ axr|Vfa))xaai BtevspYsTaBat o^et^Xouat xat JtexicepatouoOat" TauTi) toi yuxt \ 
TouTfajv hoAoyri xat auvTTf)pr^at(; ^eovTt woOw (piXoOefa); dvexaOev eoicouSal^eTO t^I 
euaYYsXtxwi; xpotaxajx^vot? tou opOoSi^ou Xaou, xai if; TOUTfa)v ouvtovo? jjLeptpLi^j 
xai (ppovTt^ cu BtdXwce xoTe dxapatTTQTfax; evepYOuji.ivt) • xai y«P dicpovityTae i^ 
axo|i.e(vavTa xat vqq xpoaY;xouar|(; xt)8e|xovta<; ecTepr^ixeva ei^ ^Oopdv irap£x.-rp£^ 
xeTai xat xaTa pitxpbv e^iTT^Xa Y^v£Tat xat tw Tfaiv op6oS6^fa>v xXr^pfa>[j.aTt ike^^dTAi 
^Xd^ xai ^Tiida xpoarpCPeTat. 5ib xat tq jjLeTpt^Tif)^ "i^P^wv, X(rcd Beiav veOo^ 
Tous; xveuixaTixou^ oiaxa^ tou xaYxo{vou axd^ou^ iY^ex6ipifflJi.evT), ou StaXet-srsi 
dxoSexwOat euixevw^; Tdq Oeo^tXeTc; aW,aei(; Tdq ux^p twv lepwv axir;vGk»{jLaTfa>>V 
Ytvojxevaq ext tw X(XTaaq)aXi?eaOat auTdq xai extxupouaOat ei^ Biajxovijv xat ayv- 
TT^pY)atv Tfaiv lepwv xoTaYfa^Ytwv' xal -^ap xpoaexojjL^aOiQ i%[jlTv xai xdat; tyj ^cpi 
T^jjLdc; dBeX^OTiQTt xat dYta auvoSw Sv xaTpiapxtxbv xai ouvoSixbv atYiXXtcoSe? 
Ypd[i.(JLa; exSoOlv exi xou xpoxaToxou i^fjLfaiv xaTa to xapeXt)XuOb^ x'^'®^®^ iTzzjt- 
xoatooTbv h^^^oritjocfxo^t exTov afa>Tii^ptov £to(;, xaTd (jL^va iouXtov, ixtvet[x^|aefa><; t£- 
TdpTt)(;, xepti^cv, 5Tt to X(rcd t^v exap)riav XaXxt)56vo<; ev rJj vi^aw 'Avtiy^vou 
xe{[X£vov lepbv xat ae^dafxtov [xovaaTiQpiov, Ti[xfa>[xevov ex' 6v6[xaTt tou dY^ou ev- 
S6§ou [xeYaXo[xdpTupo^ Fefa^pYiou, ol Yjpriai[t.Oi \t.or{i(jxopeq tou ^ou^eTiou twv xoxt^Xcov 
Tfaiv 5ouXeu6vTfa>v ev TtJ PaatXeuo6ct) twv x6Xefa>v xaxd Tb ^aviptov, Bt)Xa5t; 
TliouxaX^ xal riaXarcd xat KovToaxdXXiov xat Tt}Ki>[xaOeTa, OeTov C^Xov dvaXot^ovTe^ 
xeptxotK^aavio (xuib xai oux iXiYOu^ dYwva^ xaTfi^aXov dq dvotxTtjaiv auTOu. toD 
8£ axoxou (XUTfaiv [xt) £t? Ixfaatv £X06vto<; t^TtjaavTo £vO£p[JL(5^, auv£Vfa>aat auTo T(o 
xaTa Ttjv lleXox^vvtjaov x£i[X£Vfa> Upw ^[X£T£pfa) xaTptapxtxci xat oraupoxt^Ytaxeo 
(xovaaTt)p{(p Ttj(; ux£paYta^ 8£axotvt)<; Tf)[xfa>v 0£ot6xou, tou MeYdXou SxtjXaiou ext- 
xexXt)[x£vfa), siq dvdafa>aiv (Xutou xat dY(xOt;v xaTdaTaaiv, evoptaxou [xevTOi TJYXd- 
vovTO^. xat Stj Tt)V dfiepfa^atv auTwv TooiTr^v dxoSe^d^JLfivot 01 tou xoTpiapxixoj 
i^[Xfa>v xat aTaupoTcr^Y^*^®^ [xovaaTt)piou 6aifa>Torcoi xaTip£^, oux hXi^ooq dYwva; 
xara3aX6vT£^ x£piexott5aavTo Tzpoq au^atv xal PeXTtwatv auTOu. akV Tva Ziol- 
|xevt) SeKh TOuBe xai ei^ Tb e^tj^ dvafatpeTOv xai dvaic6axaaT0v xich tcu xaipiap- 
/txou i^[xfa)V exeivou [xovaaTt)ptou tou MeYdXou ]Sxt)XaCou, e^tjTi^aavTO dvaSeixO^vaj 
xai TcuTO iJi[X€T£pov xaTptapxixbv xai aTaupoxr^Yiax^v, £X£60£pov, ddo6Xfa>TOV, dxora- 
xdTt)TOV xal dv£xtjp£aaTOv xai da65cTov xai xdvTt) dvev^/XtjTov xapd xovrb; 
xpoafa>xou t£pfa>[X£vou xai XaTxou, iQVfa>[xivov Be f^ xpoar|Xfa>|xivov tco -ROcxpiOLpyim 217 

[MvaoTV)pi(i) Tou MeYocXou ZirKigXa^ou, ouvatvouvrwv ev touto) xal t(ov yLarfi- 

:cp<uv ex tou ^ou^eTiou to)v 3caici^Xu>v Kat Tcpb ^avTo>v orepYovTO^ xal d?uoSexo- 

£voTj TTjv evb>atv TauTYjV tou iep<a)Tabou {AYjTpoicoXtTou XaX%rfi6yo^y uicepT{{iou xat 

IjipycM icoGY]^ BtOuvto^^ ev &^ 7rve6(ii.aTt aYOicvjTOu xat «epcscoOn^TOu ifjpitov ddeX(pou 

xl cuXXetToupYou, xupiou *Ispe(JL{ou, Soti^ iSiat^ /^P<^'^ ^spwv dTCex,6(ji.i(7ev, otxeia 

ircou ^ouXvj xat auOaipiTcp Yvtotxv) xat d^idoro) 'npoatp^ost, to pvjOev icoTptapxtxbv 

a\ auvo3txbv atYtXXtciJSe^ YP^f-H^i e5atTou|A6vo; xard CvjXov ^tXoOeov t^v wavTeXij 

X€uOep{av tou ^OevToq |iiovaffTV)piou tou d-]fiou FewpYtou xai tvjv eicta^pdYtoiv Tvj^ 

irn^asfa)^ tcov 6at(i)TdT<uv ^aTepaiv, &axe dicoxaiaoTaOvjvat aurb iQ{AeTepov icaTptap- 

^ntbv cTaupowvjYtoxbv |xeTd iCfltvTwv twv 7cpoa6vTa)v aircw d9tep(i)[j.dTb>v xai xivjpLdTd^v, 

LCVYjTwv Te xat dx(vifJT(i)v, dBouXfOTov, dffuSoTov xat dxaraicdTTgTov, auvrfVd^fxevcv 

>k TKM icpoav)X(i>{Aivov tu \epid pLOvaaTY)pt(i) tou Me^dXou STr)Xaiou xai {xeT6}^tov 

hr-etvou XeY^jxsvov dva^a^peTOv xat dvaw6affaaT0V. TauTVjv ouv tvjv evOep{Jiov arTV)atv 

a^cov eu^jLevd)^ dico8e^d{Jievot xai Talq icpoovjxouaat^ eu^{JL{at^ xaTaaTe(|/d(jLevot 

TT^v auTOu lep^TiQTa xai tov Oeo^tXv) (£>tou axoxbv }^taTO(JL({jLT]T(i); TCpoav]xd(JLevot, 

toq EuXoYOV xai v6(JLt|jL0V xai icpbq (i>fiXetav tou ^vjOevToq lepou {jLovaaryjpbu d^- 

cpuivca, lYV(«)(iiev YV(i>(xv) xotvvj xai auvo5txv) Si(XYV(i>aet extveuaai icpb? Tb aiTv^^jLa 

auToiv. to6tou x^P^^ Ypd^VTe<; dico^atvo^jieOa auvoStxwg (jLeTa twv xepi t^^jlo^ 

tspcoidTtiv dpxt6pi(i>v xai u7cepTt{jL0>v, Tb>v ev dYt(i) zveu(AaTt dYa7nr)T(ii>v i^{jl(i>v dBeX^^ov 

xocl auXXetTOupYWV, tva Tb ^Oev lepbv xai aePda{jLiov {jLovaan^piov tou dYtou ev- 

B6$ou (jLeYaXo(JLdpTupoq Fe^DpYiou, to ev tvj VT^a^p 'AvTtY^vou, iwcdpxv) xai XsYV^Tat 

xal icapd icdvT(ov YtV(oaxv)Tat i^(JL€Tepov TcaTptap^txbv oTauporogYtaxbv (jLOvaari^piov 

[jieTa icdvTcov T(i5v {ep(ov auTOu oxeuo^v xai XTV]|JLdT(i)v xai dftepto^xoTiov xtvv)Tb>v Te 

xal dxtvi^Tiov, Twv ts ■JiSv) 5vt(i>v, d(jL7ceXi(ov xat xv^xtov ({jLTCaxTae8(*>v) xai twv 

etaeicetTa icpoaYew]ao(JLiv(i)v dv, 7cpoav)X(i){JLSvov Se xai viv(jt)(jLevov (ivaTcoaxdaTd)? tw 

xaTd TV)v neXox6vvr|aov xe({jL^V(i> ae^a(JLi(i) i^{jLeTdp(}> TcaTptapxtxw xai oTaupoicv]- 

Ytaxfa) {AOvaaTV}pi(i) tou MeYdXou SxiQXaiou, xai YV(«)pi^v]Tat (xeT^xtov exsivou, BeoTco- 

^C(jLevov xat Staxu^epv(ft>(jLevov xapd tou xaTd xatpob^; evTauOa et^ ^aatXeuouaav 

T2^ BtoTpt^d^ icotou(jLevou 6at(i>TdTou xaOr/You(jL^vou tou B\oc/^ ZapoYiou, (xeTo^^ou 

Tou MeYdXou STcv]>va{ou, xai twv auvaaxou{i.^V(ov auTo> xaTepu^v xai (jl6vov uw' 

auTtSv $te^aY6(JL€Vov, eXe^Oepov W, d5o6X(i)TOV, dauSoTOV, dxaTaxdTVjTov xai {jLvj5evi 

{JLTiBsv ofeiXov StWvat (jli^ts tw xorcd t6icov (ipxiepei xai xuptdpxv) T^t; exapxiai; 

£xsiw)q, l6pb)TdT(t) {xr,TpoxoXtTV) XaXxr|B6vo<;, (JLi^Te (x>vX(i> Ttvi icpoa(»)X(i) tep(i){jL6V(i) 

xai Xatxto (JLexpi^ o^oXou, (Ji';v)(JLOveuopLSVdu ev otuTO) tou xavovtxou xoTptap/txou 

v6(jAT0^ ^v xotaat^ Tat^ Upatq TeXeTatq xai dxoXouO^at^, (i>; vev6{jLtaTat xai 


218 

etOiorai toT^ 'xapiapt/vMlq ii^tMV QxaupoTff^iaMv; {xovaomQpCot^;, [kiqV fyr^ xore 
de^eiov 6 xora Kacpob^; lepijrcocvoq {AYjTpOTCoX^TTjq XoEXxY)d6vo(;, (jlyjB" dcXXo^ Tcq oicocaffoijv 
Ti^e(i><; xat ^a6(iioD, Up<i){jLSvo^ i) Xotxbq didQpsiffai^ evoxX^aaC Te xat xaTaTcaTi^azt 
TTjv evouoav auT(i) OToupoinQYtocxYjv r/[Ji(«>v x^P^^ ^^'^ eXeuOepCov ^ Skfoq aica{TT}(nv 
Ttva TcoXXtjv f^ iXCfiQv (xexpt xat toO iXoe/iaxoi) wpoffPaXeiv ^ p{av eicevevxetv 
Tot^ ev auTUk 9uvaaxou(jL6voi^ TcaTpaot xat iSt(ft>Tat^, e^' otaSi^Ttvi atTCa xat icpo- 
^aaet. ol 5e h auT(o ouvacxo6[jLevot noT^pe^ i^ei^Xouac Sto^etv ev etpi^vy) X2I 
7:oXtTe6ea6at euToExTU)^ xat ^u6(jL{!^etv tov £auT(«>v ^{ov xara to [jLovaStxbv ejcocYY^XpLa 
xat i:p6^ Tbv xavova t^^ 5fetXo(jL^vrj<; aoxi^aed)^. xac e?cet8av ev xpeia xecpoTo- 
v{a^ 'il) dpxtepaTtx^(; "knioiip^laq xat (jLVT)(jLoa6vou yivb^vTac, ^x^uat xoaov dcBstav 
icpoaxaXeTv, 5v ov ^o6X(i)VTat Ttov apxtepi(i)v, dta icaTpcapxcx^^ (jLevToc ex36aefa);, 
l^e T(o exTeXeiv Ta^ apxcepartxdtq XetTOup^ta^ xat (jLViQ(jL6auva xat yieipczc^ia^ 
auTuv (jLeToe icdoiQ^ tt)^ xavovtx^^ xopaTiQpi^aecd^. Itc d^ 6 xoroe xaepbv :cpo- 
iaTde(JLevo^ tou auTOU (jLOvaaTr^piou ijp^^iLe^fslHd^t^ dq ffipaioq xat dlf^io^, ^y) oSetov 
exTeXeiv to tyj? «veu^jLaTtxij^ waTp6TY)T0<; Sspbv XetTo6pyr)(jLa xat e5o(i.oXoYetv tou; 
TCpoaepxo(jLevou^ auTo> auYXOtvo^taTa^ icaripa^ xat [ko^ce/phq xat Xocicou^ xptartavou; 
evTb^ Tou tepou (AOvaaTY)piou xat divepeuvov toc ^ocOy} t(ov xapdtfa)v ORjixi^y 8t' exxXr^- 
ataoTtxou (xevTOi evTaXTY)pt(»)Bou^ "(pdi^Mcvoc^ di)^ vev6(JLtaTat. Ta^ 3e exXoYa<; xai 
dixoxoraaTaaet^; Ta)v ev auT(^ xpotaTa(jLev(i>v xat Toe^ Xotic3(q (JLOvaaTY)piaxaq Stot- 
xi^aet^ ex(*>at icotetv xf^ et^iQaet xat YV(i>(jLY] t(ov icp(«>TiaT(i)v icoeTepdiv tou tepou 
(jLOvaarrip^ou tou MeYoeXou Z^iQXa^ou, (jLY)Sev ToX(JL(i)VTe^ ev (JLY)$ev( napa^Yjvat xai 
dOeTYjaat ty)v eictxopY)YY)6etaav auTw oTaupomQYiaxY)v /ocptv xat ty)v evd^acv xal 
xpoa^X(i>atv oeuTOu 'Kpo^ Tb tepbv [jLOvaan^iptov- tou MeYoeXou ZnQXa{ou. 5^ 3' ov 
xal onoto^ extxetpi^aY) ol(i)8i^Ttvi xpoKto divaTpd(|;at 6ic(t)aouv Toe ev t^ Tcapovrt 
auvo$cx(ji)^ dicofav6^vTa xat eictxup(o6evTa xat uicb 3ouXe{av dYaYeiv xat ^opov tc 
aTaupoiCY)Ytaxbv i?)(jl(i)v touto (JLovaoDiiptov y) dncoaicaaat i) dico^evtoaat dicb tou pr,- 
6evT0(; lepou (JLovaaTY)p{ou tou MeYoeXou XxvjXabu, 6 TotouToq, 67co{a^ (h ^ Toc^efa); 
xat ^a6(jLou,*di<p(i>pta(jLevo^ uxotpx^t icapd t^^ dYta^ xat 6(JLOoua{ou xat ^(ooTCOtoG xal 
dStatpeTCu (JLaxopta^; TptotSo^ tou ho^ t^ ^^aet xat (aovou 6eou xat xoTYjpa^jLevoc 
xat dauYXWpi')^©? >we'. (jLSTd 6dvorTov dXuTO(; xai TU(jLicavtatO(; xat Tcdaat? Tat; t^ol- 
Tptxat(; xat auvoStxau; dipat^; uice66uvog xai uicoStxo^ T(i> ai(i>v((|> dva6^{JLaTi x(xi 
evox©^ Tou icupbc; ty)(; Y£^vvr,(;. TauTa y©'^^ dice(pdv6r, xat xex6pb)Tat xaTd xotvY}v 
YV(t){jLY)v xai auvoBixY)v 8idYV(oatv. ei^ Ik ty)v repi tout(i)v SvBei^tv xat ScYjvexT) 
TY)v da^dXeiav d7ceX66r, xat to itapbv i^^jLeTepov icaTptapxixbv xai auvo^txbv atYi^' 
XttoBe^ ^pdmia xaTaaTpa)6ev xdv x^ tepu x(i)SY)xt ty)^ xa6' iQ{xd( tou Xptorou |JL£- 219 

YaXr,<; exxXiQffia^, %x\ eSoSij et^ to prfivi lepbv T^ixirepov xorptapxixbv jcal oroupo- 
:n;vicabv jAovaoriQpiov toO aYiou evW^oy [jLeYaXojjiipTupo? FewpYtou t«o ^v ty) vnjaw 
'A*/itY6voj. ev 6Tet ^a(|^SP' xaTa lAijva tavouaptov eictveixi^ffeo)^ t' ') f 
f Neo^uTO^, eXe(i> Oeou dipxcevtffxoTCoq Kb>vffTavTtvou7c6Xe(i)^, Nda^ 
'Pwjxt;^, xai otxoupLevtKO? TcaTptapxtJ? t- 
fKataapeia^; Tpr^Ycpto? t* t 'E^eoou Sa(ji.oui^X t* 

t 'HpaxXeta^; Mee68iO(; t- t Kul^fxou 'A-^dizioq t- 

t Ntxo|xiQ3e(2^ AOavaffto(; t. t XaXxY)86vo(; 'Iep606O(; t- 

tAepxwv Avavia(;t. t'^?'^''^? Maxdpto^; t- XII. 7306 — 1798, mense februario, ind. I. 

Patriareka Gregorius V. confirmat jus atauropegicumj iura et privilegia et poa- 

aessiones monasterii. t rpTjYopio^, eX6(i> Oeou ap/teictffxoico(; KwvffTavTtvouicoXeox;, 
Nea^ Ta>|iTj5, xat oixou|Ji5vtxb^ xaTptipxiQ? t- 

t ""Offa jjiev xaTa tou^ 6e(ou(; Oeff{Jt.ou( xal tou(; tepouq aicooToXtxolx; xat 

ffuvoBtxou^ xavova^ Tu^xdvet 3taxupepv<«>jAeva, xoXXtiv exouot tyjv x^P^^ ^*P* ^^ 

xal TO xXeo^ (JteYtffTov 5ffa 3e TouvavTtov xapa^a(vet tcjv Bpcov exrpexopLeva, ev 

TOUTot^ icpo^vi)^ iQ axoff(Ji(a xat xaTiSijXo^; vj ^Oopa xat exi xaotv i^ Td>v (];uxoi)V 

azcbXeta. et -^dp, xaOaxep ot xept Toiv xaO' SxaoTa dxxXiQffibiv v6|jL0t, outo) xat 

0'. xept T(i>v ffTaupoicYjYtoxiiJv )jLOvaffTiQpt(i)v T(i>v uicb TO) xaO' f,(jLa^ dxoffToXtx(d xat 

Glxcu(X6vtx(o Op6v(i) dxapotTpexTOt BtaouX(XTT0VT0 xat t^^ xoTd v6(jlou^ extfJteXe^a^; 

xai xpooTOffia^; xdxetva iQ^touvTo xapd T(i5v dei xaTpt<xpxeu6vT(i)V, oux dti TOffORha 

xai TTjXtxauTa Td Setvd zoXq (jLOvaffDQptotg ouve^aivev ' dXX' exet^T) oux oiSapi^v 

cicb)^ T(i5v tep(ov xaprj(JLeXT){jL^va)v v6(jl(i)v ei^ T0ff(z6TiQV xpoi^XOov dxaTaffrafftav xat 

sXeei^/iijv dx(i)Xetav Td tepd Tai/ca xaTaY^^Y^S ^^* T^xuTa euOu(; dveiXTj^^otv tj(jliv 

Touq otaxa^ tou xaYxotvou toutoui oxd^ou^;, ISoSe xpb^ toT^ o^vXok; xai Ta xapTj- 

(i£Xrf{jLiva ouTd euaYvj (JLovaoTi^pta §iopO(i>ffaffOat, d^opoSfft icpoq to ex6(v(i)v ffu(jL- 

?epov, (S)^ (jteXTj Y^^^i« 2JvTa ttj^ xaO' TQ(xa^ dYta^ tou XptoTou (jieYdXTjq ^xxXtj- 

^ict<; xai to) ffTaupoxrjYtaxci) xai xaTptapx(X(d xpovo(jLt(j) TeT((jLT)(Jieva, d^vXfax; Te 

y^k xatvou^ Ttvai; a<f eauTo&v v6(JL0uq (^epo^jLev, dXX' dpxatou^; toT^ evaffXOU(jL£vot(; 1) Editio Oec. a'. Error. 220 

TMLi '^tpOLpo^iq' tt]v Y^p 'c<<!>v ^xxXiQOiaariiUov %par(\Kvny^ TCpooxaalav toX^ iictcx&scoi; 
e77(Tpe^ou9(v ol tspoi vcjAOi xal xav^ve^, tov toO Oeou v6(Jiov icpoTCOeaOat StoxeXeu- 
6{Jievoi, tva, ei ^e S^otvTO, xat auTol |jieTaXa(i^ivii)atv, 3v Tp^Tcov 6 Xiq' tu>v ar^uoi 
ajco(n6X(i)v xavci^v xal 6 xe' t^^ iv *AvTtox«a \Bpdq ffuv68ou xai i^ Iv XaXxTQS^vi, 
ou (JiY)v aXXa xat tt]<; ^v NixaCa 8 Te ta' xat 6 tP' xat ev 'A-pcupa 6 le' xat 6 
|jlO' ty;^ ev TpouXXo) xai oXXot ^XeioTOt, 5ao( aeicTot v6(jloi xat xavove^ ao^fai^ 
^aCvovTat tyjv twv lepwv (jiovaaTYjptiov e^ouatav toT? emaxorcot? 8i86vTeg, G»aT£ 
(jLeTaXa(jL^ive(v (jiev xat auTOu^ to^v 8e6vTU)v, e^ ^e B^otvTo etq Tot^ lauruv ^rpeia^, 
TY]v Se ^ept exeTva e7Ct(jiiXetav (jLeY(aTY]v Te xai (b^ Oeou ^f opfa)VTo; 7coteta6at, r^2 
icpoaTaT£U(oaiv auTcov xat otxov6(JLOu<; xat eictTp6jcou; xai tIJyou(ji.6vou(; aTcoxaOtOTcaatv 
Iv auToT^, xaXo)^ Tcepi t^(; au^aeu)^; xat ^eXTttoaecoq to6t(i)v e7C((jieXou(Jievot, Tva 
(AYj 8t' a(jL^Xeiav Ivoxoi Y^^^^*^*' '^^'^ ^^ '^^^ v6(jwi)v eTctTt^jitot^. ol Be otxov6(AO'., 
riYo6(JLevot Te xai eTc^Tpoicot $ta(jL^V(i)atv uub tyjv d^ouaCav Ta)v cictax67Cb)v, xai ^t/a 
T^^ dBeta^ auTwv (Ji/jTe icoXdiai, (jiy)t' dYOpaCcoai (JtovaaTYjpiax6v Tt xTYj^Jwt, dXX' 
otxovo(jid)at xaXcdq Tcpb^ ty]v exeCvcov bi-q^iav xat dSetav, Skcix; (ay] xat auTot, (i); 
dvaTpeicovreq Toug exxXYjataaTtxou^ toOtou^ Spou^ xat xav6vaq, PapuTfltTOi? utco- 
Tceacoat toT^ eictTt(jLiot^ xai Tt(JL(i)p{ai^. TauTa (jLev o8v o\ Oetot v6(jiot dicofOttvovTa 
icept T(j)V lepd)v (jLOvaaTY)p{(i)v * tout(ji)v 8e toc (jl^v toT^ xaTd t6]cov ^ictTetpafJt^x^vot; 
ivoptaxd TYj(; TCpooY)xo6aYjq dpxispaTtx^<;, taq etx6<;, eic' ouSKjaet vjrf/jhti iicc{JieXeia<, 
(jL6va $e Ta tv) aTaupoiCY)YtaxY] d^ia TeTt(JLrj(JL^va, oux oT^a^Jiev &3C(i»^, icpb xp^viov 
xoXX(i)v xapY)(ji.iXr|Tat. xai 3eov, (b^ Oeou efopiiiVTO^^ BtoixeioOat outa xa{ ex 
xavTO^ Tp6]cou e7C((JLeXe{a^ ty)<; dvaX^^ou d^touaOat, OTCb); tcjv iv auroi^ dYaO(^v 
Ta (JL^v uicdpxovTa 8ta(xevY), TcepticotYJTat 8^ Td 7rpoaYevY)a6(jLeva dv, twv 8^ ^ auX(i)v 
Ta (jL^v xpoa6vTa dicoBtOTco^JLicY^Tat^ Td 8^ au(jL^Y)a6(JLeva dv 8taxfa)X6u)VTat. TotauTi;v 
o3v xaTa v6[JLou<; ty)v uicep abT(Ji)v d?cdvT(i)v to&v aTaupo7CY]Ytoixu)V i^(jl(i)V [xovaaTY]p{(i)v 
xa06Xou 9povT(8a xaTepdXXo(jLev, iictOi(xevot xoTa xoivy)v yv(i)(jly]v xat ouvo8ixy;v 
8tdY''<(>^i^9 isp^v t6(jlov dicofatv6[jLevov ouv(i)8d toT; lepoT^ v6(ji.oi( xai toTi; b)Be 
Ypa<po{JL6vot?, wept tyJ^ kif^q dp(aTY3<; ^totXYjaeux; ^xdoTou aTaupowYJYtoxou (jLOvaact;- 
piou xai euvo(JL(a^ twv daxou(jLev(i)v baimawv icaTeptov xai tyj^ 8uvatY]^ dvTtXi^- 
f^mq xat d(JLeaou Tcpootaafai; aut(0V icapd rq^ xaO'ff(Ad^ tou Xpiatou (JLeYdXT;; 
6xxXY)a((Z^, dvaveouvte? td icaXai^ev^ icatptapxtxd xai auvo8txd a\nm atYiXXia 
8(i)pedv, xat eictxupouvte^; dica^ td ataupo9CY]Ytaxd autfa)V :cpov6(xta ei^ 8tr^v£x^ 
ouvtifpYjatv autcjv xai da^dXetav, [k^ 8e6{xeva Tcote dvavecaaeu)^ xat extxupc!)a£(i);, 
(i)^ xal Tcept Tou ev tyj xaTd ty]v IleXowovvY^aov eictaxoicYJ Kepv^Tl^r^^ lepou iwtl 
aePaa(x(ou (xovaoTYjpiou ty;<; irtcepaYta? 8eaico(vY)<; i^^xwv 0£ot6xou, e9ctx6xXr|{xev::; 221 

Mrf» Sto^Xocov eve^ay^aOv} yap iffif^ t^|aiv wofrpiap/ixbv ouvoBtxbv fftYiXXiwSe? 

Ypi[A{jM[ Tou aotd^tJLOu ev xorptipxat^ IlaVdou, e^ctxupouv laov dp^aCou ouvoBtxou 

7pa|Ji{ioeTO^ tou aotS{|xou [icotptipxouj IlapOevtcu, xepti^rovro^, 5ti to pLOvaan^ptov 

TcuTO ejret t^jV aexrJjv %a\ lepav etxova tfj? OeojxT^Topo<; tyjv tfftopYjOewav wapa 

Tcu xaveu^T^pLou dxccTiXou xat euayYeXtorou Aouxa, xai OTt dvexaOev Std ctYiX- 

Xiwv xat ^aatXcxojv xpuao^XXwv araupoirriYtaxTi d^ta Tet{fxr|Tat xaV 5Tt ev oufji- 

3icT| exet Tcupxaia, xaroxaivTiov xdvTtov tcov ev Tb) oxeuo^uXaxet^D xp^^o^o^^^^^^? 

ciYiXXi<i>v xat dXXfa)v ypoLmkdxiiH'* te xal irpaYjjidTWv, (ji6Xt^ ot exet icaTipe<; ifiu- 

rffir^Gor^ Staobkrat Tijv ^r|Oeioav lepdv elxiva, YdpnoK; pp6cucav TOi^ |JieT euXa^e^a^ 

^rpoaepxoiJtsvoi^, xat drco^atvoiJievov, tva to (jiovaoTT^ptov touto xaid xh SxxaXat 

CrtrdpX"»! wdvTTj eXeOOepov oTaupin^Y*®^ t*^*^* "^**^^ urcoTeXouvTwv auTW ev Sia^^pot? 

Twrot; xet{jLeva>v {jieToxiwv, &Ttva eiot TauTa* Tb xaTot Ta Maupa Bouvd [JieToxiov 

cv* t!j exxXtja^a tou dYiou NntoXdou xal toi? auvr,jJL[j[iv3t? auTcj> TOTCOt^* to xatd 

Ta TpuTrfa jieTd tjj^ ixxXr^a{a^ tou dYfou 'Iwdvvou toO XpuacarofJLOu xai twv 

Tcrwv flwTou- 6 dYto? Ntx6Xao<; [JieTd twv IXato^uTcov xat twv t6icci)v aurou* Tb 

Twcrd TYjv navriYup{oTpav jji^Ta vf^q exxXvja{a<; t^<; 'AYta? TptdBo^ xal twv t^icwv 

flrjToij • TO xord tov araupoiXaTOv [xeTd tijg exxXrja^a^ twv EiaoBtW xat twv towwv 

auTCu' To xaTd t^v XdX[Ji6vav [wza ttj? exxXYjata^ twv ar(im dTcooroXwv xal 

Twv Toxidv auTOu* TO xaTtt Ta STaupta [jieTd tyj^ IxxXYja^a^ Tij? dYio? Map{vYj? 

%at Tu>v TCTROV auTOu' Tb xaTd tJjv Fou^jL^vtTlIav ouv toT^; toicok; auTou* to ev 

T^ QaXata Ildrpa 6a?cii)Ttov auv dXXot^ T6xot^* Tb ev tco RaXa[JLax{({> [JieTd tyj^ 

exxXYjoia^ xat twv t^xcjv auTOu* Tb M^y» *A[jLwiXtov [jLeTd tyj? exxXYja{a<; tou 

a'f'ou 'AOavaa{ou- Tb ev tyj Boot^tIJyj [JLeT^xtov [jLeTd Ttov toicwv outou xat 5aa 

<z)vXa djjLiciXta, x^^pd^ta, xi^xou^, SdvSpa xat ^k^ka d9tep(«>[JLaTa iyrj^i h ty) 

kop^^Ca DaXatcov IlaTpuv xat Taic; uicoxei[JLevat^ auTYj eictaxoxat(;. [jLeTd toOtcov 

cuv xat (jteTd icdvrtov tcjv Xoticcov xTYjfJLdTcov •mA xpaYlJLdTcov xat dftep(«>|JLdTCi>v 

awTou uxdpxet aTaupowfjY«ov, xal 5xco(; 6 iQYOwiAevo^ ^XTl "^^ dSetav a^paY^^etv 

avoY^ciwTaq lv8ov tyj^ {^v^^ xat wapdxetv dSeiav xai tov? d^^otq Upo[JLovdxot? 

SixscOot Tou^ XoYia[JLOu<; tc5v ouvaoxoujjL^vcov icar^pcijv, xat [trfiei^ t<Sv 'fi'^o\)\i,i'^(a'f 

iuvYjTat xaOtordv ixtTp6xou^ xoajAixou^ xai Xaixou^ dvdpa; iiA tco Oecopetv 

IwvacTYjptaxd^ outcov uicoOeaet^, dXX' uxb tyji; >wtv6TYjT0^ twv xoTipcov auTat 8ta- 

^epa{vci>VTai, xai [jLYjBet^ twv icpooYjXcoO^vTcov tyj [jlovyj TaiJTYj 36vYjTat XetwoToxTeTv 

2veu dBe{a^ toIj i^ou[jLivou ym vo[a{[jlou oitia^^ 6 Se icapd TauTa xpdTTcov, !epb>- 

Mvo<; [jLev, lvoxo<; uicdpXYj xaOatp^oei, [jLovaxb? ^k d^opta^JLw [JLejrpt tou exiaTpi^l^at 

e^ TYjv [jLeTdvotav outou. ei<; dv<xxa{vtatv ouv toutou ypi^^n^q dxo^aivofjLeOa 222 

ouvoBiKO)^ y^xk tuiv ^epl ii\Mq tepcotccTcov ipyjLepim xai Cncept^iJicov, tcov ev 
071(1) icve6{jLaTt iY^^'^^^ "i^ijujjv aSeX^cuv xai ouXXeiTOupY<<>^9 ^va tb pLovocon^iov 
TOUTO pieTa T(i)v dv(i)Tep<i> d(irv]p(6{jLrj{xev(i)v |jieTox^(«>v auTOu xac {jLeTa rou ev Tf, 
vijacj) 'AvTiYovou {jLOvaonrjpCou tou 07(0^ FedipYtou, Kapuict eir(XeYO{Asvou, 5vto^ 
xdexe{vou {jLeT^^tov tou {JLovaonQpbu to6tou vjx-cbL to eTue tou 7cpoTCaTp(ap)re6aavTs; 
Neo^uTOu xaTpeap^txbv ouvoSexbv crtY(XXt(i)3e^ YP^f^P^ ^'^ P'^'^^ '^^ ^ '^ ^^^. 
ZepaY((f) TiJ? K(i)voTavTivoux6Xe(i>^ xaTa Tbv Taxi^ Mtvap^ hxKr^ciaq ttj^ Oxep- 
aY^aq Seoxo{vY]( i^{jl(i)v Oeot^KOu xaTa Ta xept toutou icavixXa^jLxpa auOevrtxiE 
Xpuo6^ouXXa xat {JLeTd tou vetovi^Tou [ksxoyjao tou ^AXi} TaeXeiriJ {jLSTd t^^ ex- 
xXiQo{a^ auTou xat (JLetd icdvT(i)v t(«)v Xoticu)v xTY]{JLaT(i>v xai 7cpaY{JLaT(a)v ourou xal 
df tep(i){jLdT(i)v xtVTQTwv Te xat dxtvi^T^oy, twv Te ffiti 5vt(i)v xat TciSv ewewetTa «poff- 
YevY)ao{x^v(i)v dv, dl)? dvixaOev xal s? dpxt)?, o&Td) xat et^ tov ^5>3? ditavra xp^cv 
uwdpXT) xat X^Y^Tat xat xapd xdvKov YiV(I>axv]Tat i^{JLSTepov icaTptapxcxbv oTaupoxTj- 
Ytaxov, dBouXojTov, dxaTaicdTif)Tov xat 5X(«)? dvev6xXY)Tov 'xap* ouTivoaouv xpOGu>xcu 
Up(i>{j.evou 9^ XaVxou, {JLVY){xoveuo{xevou ev auT(^ tou xavovtxou xaptapxtxo'j b^oyicm^ 
l/ov xat xpov6{jLtov xai waTptapxtxY)v ^iXoTt^JL^av, 6cTe Tbv xaTd xatpou? ev outw 
i^Y^^IJLsvov iv Taig eopTaai(jLot^ iQ{Aepat<; ^opelv iiu' exxXiQata^ {jLavSuov, Tcpoy^&tpt' 
2^6{JLevov xal xaTeptTl^av. dico9atv6{xe0a Zl xat Ta e^e^^* Tva xpojTov {xev ui;- 
dpxY) dr»)XXaY{JL6Vov xdcY)^ e^apxtxi]^ e^oua^a^ xat SeawoTSta^* SetiTepov 3s, X6y(^ 
uTcoTaY»]^, dicoStSw xaO' ixaocov ^to^ dicapatTi^Tox; '^poaia Tptax6ata et^ Tb xotvbv 
TYJ^ xoO* T^jJLaq Tou XpioTou {JieYdXY]^ 6xxXY)a{a? xat Xa{A^aSvY) e^o^XY^TtxTjv dxo- 
Bei^iv. xai o^to)^ ^ 3taTY)pouv fo dpxaiov Y^papbv ty](; aTaupoicv)Y«zx^Q d^(a^ xpo- 
v6{jLtov xat xaXd)^ 8to(xo6{JLevov, m^ {jl^Xo^ Y^atov tou xaO* "hv^ dY*(a>Tdtou 
dicooToXtxou xat icaTptapxtxou 0p6vou* 6 2* dv auT(o xard xatpou^ ffY^6{jLevo^ 
£)oicep 6 dpxtepeu^, o&co) xai auTb^ YP^Ti ^['^^^ "^^^ '^v xoO^ "^Q^JLa^ tcj 
XptoTOu {xeYdXr^v exxXY)0(av xal d^((i)Ta( TYJq 7CpooY)xo6aY](; incepaoxtaeb)^ ev Tai; 
au{jL^a(vo6aa(^ XP^^^'^ ^^ uTcoOeoeoc Tp{Tov, tva StafuXdTTd^vtai xaTOYeYpotfx^JL^a 
ev T(^ §i(ii>pta{X6V(i> x(i>§rjXt t^^ {xeYdXY)(; ivxXTiOioK; dicavTa Td xn^f^xara xat dfte- 
p(i^{jLaTa auTOu xai Td yjpiq xat [to] tou •fy{Q{}[Uvo\j 5vo{JLa* T^aptov, to oiyiXXiov 
auTou exet {x^veiv dxapdTpeircov xai dicapd^aTOV, {xv) Se6{X6v6v ^ots dvavedl^oeb)^ 
xai e^jctxup^oaeox; exxXY)otaaTtXY]; ' xe{XTCov, eicetSdv ev orepi^aet •hi^o\j\t,tio\} Y^vtai, 
fuXaTTO{xevrj(; dxapa^drou ty]^ dpxa{a^ {xovaoTY)ptax^^ Td^ed)^;, lx(i>atv dSetov ex- 
XiY^iv ^v^ ^K '^^ auvo8{a^ auTtov, tcv xotvu)^ dva^ avsvTa d^tov xai toutov dico- 
xaOtcTdv i^Y^^^I^^^^) ixtbq ei {xv) eiv) dtaf(i)v{a T(0v 7cpoxptTOTipb>v xaT^p«)v icepl 
TV)^ exXoYY]^ Tou viou f|YOU{xdvou * T6Te ^dp 3t' IvuicoYpdf («>v dvof op(i>v 6^{Xouciv 223 

xvafcpscv Tvjv uic66eatv toudqv elq tbv xaxa fuxipou^ olxoujAevixbv xocrptapxvjv, 

xepsYp^oyre^ €v f 6^ Oeou xa "^idiQ, tov ^iov xoci t^v fp6vY)9tv t(5v et^ ^xXo^^v 

ext T^ ypfwyAyeia icpoxe(|Aiv<i)v [AOvaomQpta)U5v icatipcov, ?va, eictxpCoeftj^ IxxXigat- 

affTtXY;^ dxpt^ou^ yefO[Uiri(; icpbg Tb xotvtj ou|Af ipov tou lepoC toutou [AOvaoTTjpiou, 

as:oxa8«rraTa( Sta icaTptapxtxdS exxXY^oiaoTtxou •xpd\».[faxoq xat dtOpQ^vjTat b vio^ 

iQYO^{ji£vo^, aiQ|utou{Jievou xat tou ov6{JiaTo^ auTOu ev t<^ ^r^6ivTt X(i>3v}xt' §xtov, 

iQ stfpocYc^ Tou {jLOvaoTiQpCou va dtatpeSvJ et(; T{jii^(jiaTa T^aaopa xai i^ |jl^v Xa^i) 

^apaxoeTocT66et{jL€viQ urcd^T) T(d il^Y^^t^^^^? '^^ ^^ Tiaaapa T{jii^{ji.aTa T^oaapat auY- 

xocvo^cchrat^ icaTpaatv, exXeYOf^^^o^ xotv(5^ ?capa zavT(i>v tu>v auYXOtvo^torruv ica* 

Tep(i>v- S^SopLOv, 01 eictTeTpa{jL{jiivot T^t T^aaapa T(jLi^j{JLaTa xat t^v Xa0v]v {jl^ ex<i>aiv 

aBetav xoO* eaurob^ a^paYtl^etv {jLovaariQptaxa^ yjptmxi%ki 6{jLoXoYta^, aXX' hA 

^apoucrCa Tiov 'icpoxf tT0T6pfa>v ev toi^ auYXOtvo^toTatq, u7COYpafO{Aiv(ov xaxe{v(«>v tStat^ 

XspaCv at 3^ {jlt) xoTi tbv eipiQ^JLivov Tp6icov *{Vfpa[t,\i.tfai xal eo^poYta^JLevat 

c{jLoXoY{at vo{JL{l^(i>vTat (jly) tcu {jLOvaoTiQp{ou, aXX* tStai Ta>v xaT* iS{av a^paYtaivTCJv, 

xai exetvot e^ t8{(i>v aicoicXiQp(jSat T^t^ e{Axeptepxo{jL£va; ev Tot^ Tota^Tat^ 6(AoXcY(ai^ 

Xpr^jxorccxa^ xoa^riQTa^* ouTot li, SrjXaSi) 6 iQYOU(jLevo^ (jLeTa Ttov Teaa0[p(i>v tu>v 

€::tTeTpa{x.(JLdv(i>v T3t vf^q a^orftboq T(Aii^(JLaTa, ^x^^ xaaav xXiQpe^ouat6TiQTa tt)^ 

exxXriOta^ lictTi{jLav, ato^povtl^etv, onco^flEXXetv ex vq<; {Jlovy); tou^ OTaxTouvTa^ xat 

exveupouvTa^ Tob^ {jLeTepxo(Advou^ Tb SOXov tyjc; daxi^ae(«>{ xai (jl^ xetOo^JL^vouq, 

TcXeuTOiov, 8ta xoivtj^ auTu>v ava^opo^ dtvaYYsXXeiv ty) exxXvja^a' 5^^®®"^? {JLY)8et(; 

Tou (jLovaaTY)p{ou TouTOu 86vriTat xtoXetv tou Xotwou pLOvaoTYjptaxbv uTcooTaTtxbv aveu 

T^c; VOfJL{(JL0U vZ-fyjlt^ TOU XOTtt Xatpbv OtXOU(JL€VtXOU XOTptiipXOU, et (JLY) (JLOVOV Ta^ 

xorc' Ito^ eictxapic{a<; xat T3t Y^^f^^^ ^^'^ '^^ {jLovaoTYjptaxa Ope(JL(i.aTa 8ta Taq 
«vaYxa^a;; auTuv yuptia<;' IwaTov, ixetSav ev yjp&icf xetpOTovia? Y^^^^*^ Ix^^v 
flSeio'; wpoaxaXetv et^ to aTaupoiCY)Ytaxbv i^(jL(i5v touto (JLovaor/iptov, 5v 5v Po6X(A>vTat 
^v dpxtepe(i>v ^epovTa IyYP*?®^ aSetav icaTptapxixY)v xat auvoStxYjv iwt tw ex- 
TeXetv ouTo^ \wza xioY)^ rfiq xavovixY)^ xapaTY)pi^ae(«>^« S^xotov 8^ xai TeXeu- 
tCKiov, 69€{Xouaiv ot ev auTO) auva<3xou(jLSvot lep(«>TaTOt xaTipe<; fuXarcetv toc ev Ta> 
xopsvTt exTe6evTa dxapohpexTa xat dxapd^aTa 3ia xavr^^; xat xe{6ea6at to> xaTJt 
'AKipou^ i^Y^^t^^^ ^^ BtctY^iv ae(JLVU)^, eipY)vtxu>(; xal d(jLe(JiicT(i>^ xoftd Tbv t6xov 
Tou (jLovaBtxou exaYY^X{Jt,aTO{, df opoivTe^ xpb^ ty^v xoa(JLt6TV)Ta auTa>v xai ty)V xoTd 
^ebv $tgeY(»>YY)v xat xoXtTe{av xat Tcpoq ty)v ^^XTttoatv xai au^v)atv tou tepou i^{jl(5v 
~c6tdu ataupoxvjYtaxou xaTaY^oY^ou, §x6(jLevot T(p 6eofiXet axox(o t^^ exxXY)a{a^ 
tTj^ dYp6xv(i>^ xpovoouoY)^ xept ty)^ euata6eiaq ttov uxox€t{JLiv(i>v auTv) aTaupoxv}- 
Yux(I>v tepiiv (JL0vaaTV2p{(i>v xai ev TaT^ tepaiq dxoXou6{at^ StafuXdtTetv tv)v dpxa{av 214 

le iJSt) ovTWv a{xiceXi{i>v Te xal 3cii^?c<i)v (ii.TCax^^^*»^^) >t*'' "^wv ebeiceita icpoa- 

XTY]6T]ao{i.ev(i>v, ^*PX73 <5f^'o 'fou vOv x,at ei<; ib e$f^^ iwcb Ttjv er^axe^j/iv xat icpo- 

craaCav twv 6ai(i)TiT(i)v 7caTep(DV tcO lepou [AovaonQptou toD MeYfltXou ZiciQXatou 

xal XeYYjTai xai ^[^(lipHQfi^zai jJieTO/iov exetvou, auviQV(i))i.^vov xai icpoaiQX(«>[i.evov 

xat a(piep(i)(JE.evov exeiv(i), 3eaicol^6{i.evov xat 8(axu0epV(i)|Aevov icapa tou xot^c xaipcli^ 

evTau6a ei? PaaiXe6ouaav tt)v StaTpi^tjv xoiou|i.evou •ft^ouiLV^w tou MeYCtXou Sicyj- 

Xatou xal Tcav ev auTo) icaTep^ov, o^e{XovTo<; xat icpoOufAOTcotoufjLevou dvriXafjL^a- 

veaOai Te tcutou afjKpoTepat^ X'^?^'^ ^^'^ l^eo6ay) icpoOufjLta ^povr^l^eiv Ta icpb^ xaXXo»- 

xta|JLbv xai ouaraatv xat eict t3c Tcpoau) au^v)aiv xat ^eXTtWtv aurou, {jLiQSevl {j.T)dev 

ifefXovToq 8i$6va(, et {jly} t(o xora t6icov apxtepei xai xup(dpx'V) xa6' Sxoarov 

eTo? Sexas? ypoaia X6y({> evoptapxYJ? u7C0Ta"pj<;, iep(i>TdT(j> {jLY)TpoicoXtTTj XaXxiQWvo^, 

uicepTt{X(i) xat e^dpx(>> icdaT)<; Bt6uv(a(;, ev dY^Ci) icveu^jLOTt dYaicT;T(d d8s/>^ xal 

auXXetToupYo) t^^ iq{jl<i)v {jLeptoTTjTo^, xup((i) IIap6evt(i), {jLviQ{ioveuo{JL^vou ev oojifA 

Tou dpxiepaTixou auTOu 6v6{jLaTO^ ev icdaaig TaTi; tepal^ TeXeTai^ xat dxoXoudiat^, 

(1)^ xaTd t6icov icpotaTa{jL6vou. ofetXouat Se oi ^rfiine^ {jLayiaTope^ [tou pou^e- 

Tiou] Twv xaicii{Xu)v St86vat xaT* eTO<; uicep {jt.vY){jLoauvou xai t^uxtxYj^ auTuiv a<i>TYj- 

pia(; exaarov yui^q (ae^iicTiov) ex T(i)v Tpiiav dvd exaTbv YP^^t^; au{JLicoaou(xeva 

Td icdvTa et^ Tptax6ata -^pdoia. xat Sy) 3taTpi3ovToq ■jjSy) ev K(«)vaTavTivouic6Xei 

xai ovTO<; •hi^ou[LivG\j tou ^Yj^evTo? {JLOvaarr^piou tou MeYdXou 2iCY)Xa(ou, tou 6awi)- 

TdTOu ev iepo{jLovd)rot(; xupiou BY)aaap((i)vo^^ icape$(i)xav ol pY)6ivTeq {JLOYiaTopeq 

xpb<; aurbv tout' auTO to {JLOvaaTi^piov, Sartj; xat uiceaxsTO fpovTi^etv Tot icpb? 

aOoTaatv, au^Y^a^v Te xai ^eXTtWtv auTou xai Td icpb? xaXX(i)icia{xbv xal eurpe- 

icetav xaTa ty)v ivouaav ex' auTw tout(i> eict{JLeXetav. yuptioLq Te YevojJLCVYj; eictoxeuYj; 

xai dicapTta{jLOu e^etv aurbv toutov tov iriYOU{xevov ty)v ^povTtSa icepi icdvT(Dv Ttiv 

YevY)ao{j.dv(i)v l^68(i>v xai §aicavr|{JLdT(i)v, {xif)Bevb<; iTepou iep(i){JLevou YJ Xaixou Ixovto; 

ei? TO e^ij; {JLeTox-^v Ttva ij e^ouatav ei<; oi/cb to {jLOvaari^piov, et {xy) {x6vov auT(]5v 

Twv icaTep(i)v tou lepou {xovaaTYjp(ou tou MeYdXou Si:Y)Xatou, (5)^ Y^(i>ptlI6{X6vov xai 

XeY6{xevov {xeTojriov auTou xai xT^{xa idtov xai icpdY{xa dva^aipeTOv xai dvaic6- 

aicaaTOv. uiceaxeTo 8e 6 8iaXY;f6ei(; vuv f^Y^^P''^^^'? ^*' 'co^to, OTt, edv icote i8(a 

YV(i){XY) xai icpoatp^aet xai auYxaToveuaei twv 6at(i)TdT(i)v icaT^p(i>v tou etpY){xevoo 

{xovaaiY)p(ou tou MeYdXou 2icY)Xa(ou icapatTT^6Y) Tf^<; extaxe^eo)^ xai ^povri^So? auTOu 

Tou {xovaaTTjpiou tou dYiou re^opYiou, y) auTO^ i) 6 xaTa xatpoix; iqy^^P"*^®^? l*^ 

e^etv auTCu; e^ouaiocv 8tB6vat to pr^^ev {xovaoTijpiov dXX(i) Ttvi yJ eava^tw 9J (xova- 

aTYjp((i), ei {XYj {x6vov toTi; fr|6eTat {xaY^^nopat tou pou^eTiou twv xaicii^X(i>v, icop' wv 

eXapov TouTo. eiceiSdv Se ev arepYjaet i^^o\)\LV*o\) ^i^^r^xai^ l^^uatv ol icaTepe^ Toij 215 

Blpriyuhoo [uonQLTrripioo toD MeYoeXou £irr]Xa(ou atpetoSat xal exXfyEiv xal abcoxaOtoTav 
xoivi) T^R) auT<«>y tbv aejAV^Tepov xac d^io>Tepov dvaf av^VTa. Sori^ d' Sm xal 
^TToio^ ixtxeipi^ot) xac toXjx^^ot] |jLeTaxtvY}oat icb); xac avaTpe(|;ac Ta iv T(j> icap6vTc 
ouvoScx^ eiccxup^d^vTa icepc tou etpiQi^ivou (jiovaoTiQpiou, [h&zoyioD '^erfo^f&zoq tou 
r(PL€Tepou xoTptapxcxou xac orcaupoTciQYiAxou {xovaoTigpiou tou xaTik tyjv IleXoic^v- 
v)Q<70v MeYiXou 2icv]Xatou, 6 tocouto^, 6iro{a^ iSv ^ Ti^eto^ xac 0a6{Mu, dfc^pc- 
opievo^ eiv) aicb 6eou xuptou icavTOxpiTOpo; xat xaTY)pa(i.^vo^ xai diauYX^A^P^iQ^co^ xai 
(A£xa davaTOv deXuToq xac TU(j.icavtato< xae xaoat^ Totg icarptxai^ xae auvo^cxot; 
opat^ uice66uvo^ xal uicoStxo^. 50ev et^ IvSec^cv xac $cif]vex)) ty)v ao^aXecav 
eY^eTo xat x6 icapbv i^(jieTepov icarptap^^ixbv xal ouvoStxbv ev (xe^jt^p^vat^ yP^P^I^ 
xac oTaupoTV)YcaoOiv xat xaTaoTpcoOev £v tcd lep^ x(dSi)xt xr^q xaO' i^^Aa*; tou 
XpcoTou (AefocXiQ^ exxXiQoca^. £S66t) tc^ ^r|6evTc f|YOU(jiev<j), xup{(p BY;aoap((i)vc, ev 
exet a(i>TV)pt(i) xtXcoaT(d iicTaxoacoaTb) 6Y$ov)xoaT(i) Sxtci) xaT3e (jLY]va 
touXtov eictve(jii^ae<i)q S' f« 

t npox6icto^, eXe<i> 6eou dcpxceictaxoico^ K<ovaTavTcvouic6Xe(<)q, 
Sia^ Ti[>(Jiv]{, xac otxou|jLevcxb^ icaTptapxv)^ f. 
t 'Ef eaou Za^jdoui^X f. f Kul^txou ^A^^dt^ioq f. 

f 'HpaxXeta^ Me66Sto^f. f XaXxv]S6voq nap6evtO(;f. 

f Ntxo{Jiv)Se(aq 'A6avdatO(; f. f ©eaaaXovixv)? Idxcj^o^; f. 

f A^px(i)v 'Avav(a^ f. f Apd(jLaq FpvjY^pco^ f. 

f 'A$pcavouic6Xe(i>^ KaXX^vcxog f. f NauxXiou MeXicto^ f. XI. 7300 — 1792, mense ianuario, ind. X. 

Pa^ruirc^a Neophytus oonfirmatj mon<uterium Sancti Georgiiy dicti Carypi, in insula 
Antiffoni, tast atauroptgicvm tt unitam cum monaettrio dicto Mtga Spelaeon. 

f Ne^fUTO^;, IXit^ 6eou dpxteictaxoico^ KtovaTavTcvouicoXeo)^, 
Nea^ T(i>|jLY)g, xat oixou|jt,evtxb^ icaTptdpxY)^; f. 

f *H XY)8e(j«vta xac xp6vota Ttuv dYt(i)v ixxXv)ac(i)v xac tu)v leptjv xal 
ae^aa^xbov (JLovaaTV)pt(i>v, t(i>v ei^ S6^av 6eou xac (Jivv)(ji6auvov aicovtov t(dv 6p6o* 
B6^(i>v xaToe xatpou^ dveYY]YSp(J^6V(i)v icapa 9eXo6i(«)V xal euae^(ii)v dvdpcov t(i>v 
yji^oncr^iMXia^i ifyiipiiid^ ty)v euicpezeeav twv tou 660u axv)V(i)(jLdTU)v, ou (xovov ^^eeXo- 
(JLevY) eoTc xac xpec(oSr|^ toT^ icap* auTOu v]^e(i>(JL€voi{ tv)V icpoaTaa(av xal (JbepcfjLvav 
xae Stotxvjotv Td>v TOtouT<i>v euaY(i!)V oix(i>v, dXXd xae icpb :cdvT(i>v tcov dXX(i>v 216 

dvorpWMOTdrnQ xaOeaiYjxev • 5ffa ^ip ouvtorwai t^v euae^etov xal tyjv tou OeoO 
xoOapav XaTpeCov yjxpaxvtipi^ow xal Tcoaav dperJjv xai OeoYvwaCov tou^ jjluou» 
(iivou(; ix^iSdoxouac xal ty]v tcov (j^uxu>v aa)TY)piav eni^pa^euouaiv, ev toutoc^ toi^ 
lepot^ axT)V(i)(jLaai SievepYeTaOai o^eiXouai xat Siex.icepatouo6a(' Ta^TY) toi xai i^ 
TOUTwv BiaBoxt) xat auvciljpYjat? ^eovTt woOw fiXoOeo); aviifjoSsi iawouSal^eTo toT? 
euaYYeXtxwq TcpoiaTajjievot? tou 6p6o865ou Xaou, xat i^ toutwv ouvtovo? [JLepip.va 
xai ^povTiq ou St^XtTce ^oTe dirapatTn^TCi)^ evepYOujJLevYj • xat y^ drcpovoYjTa ev- 
a7:o|Jie{vavTa xat t^? xpoaYjxouoYj^; XY)SeiJL0vta<; eaTepY)[jL6va ei^ ^opdv wapexTp^- 
TceTat xai xaTa [JLtxpbv e^tTY^Xa Y^veTat xai tw twv ipOoJo^wv wXr|p(»)|j.aTt jJLeYoXY) 
^Xd^ xat C'V)P>'{a xpoaTp{0eTat. Btb xat YJ |JLeTpt6TY)^ ^i(A()>>'^; %<3ad Oetav veuatv 
Tou^ TcveupLaitxou^ oiaxa^ tou TcaYxoivou oxdfou^; lY^exeipca[JLevY), ou StaXet^^et 
d7co§exea6at eu|JLev<o( to;; Oeo^ tXeT^; aiTi^jaet^ Td^ uxip tcov lepcov axr|V(i)(jLoeT(ji>v 
Ytvo[jL^va^ ext tg) xaraafaXi^eaOat auTdq xai extxupouaOat et^ §ta[JLov^v xat auv- 
TT^pY)atv Twv lep(j5v xoTaYo^Yfwv xai •^ap xpoaexo[i.{a6Tj i^[jliv xat xdcYj tyJ xept 
T^IJLd^ dBeX^oTirjTt xat d^^a auv65(i) Sv xaTptapxixbv xat ouvoStxbv atYtXXtiaEe^ 
Ypd[JL[jLa; ex5o6Sv ext tou xpoxaT^xou fi^jLwv xaTa to xapeXY)Xu6b<; jrtXtoaTov exTa- 
xoatoaTov h-^^or^MaTio^ Sxtov a(i)T/^piov ^to<;, xoTa [jL^va iouXtov, dxtvet[JLii^,ae(>>q Te- 
TdpTYj^, xepiexov, OTt to xaTa ty)V exapxiav XaXxYj86vo<; ev tt) vi^a(i) 'AvTtYCvou 
xe{[jLevov lepbv xat aepda^JLtov (JLovaari^ptov, Tt[JL(i)[JLevov ex' 6v6[JLaTt tou dY^ou ev- 
So^ou [jLeYaXo[JLdpTupo^ FecjjpYtou, ol }^piQat[JLOt [JLaY^aTope^ tou ^ou^eTiou t(a)V xonn^X(i>v 
Twv BouXeuovTcuv ev Tjj PaatXeuo6oYj twv x6Xeci)v xaxd to Oaviptov, SYjXa^tj 
TXouxaX^ xat IlaXaTd xai KovTOOxdXXtov xai T({^C))[xa6eTa, OeTov I^^Xov dvaXa^^vTe; 
xeptxotT^aavTo auTO xai oux 6X1^0^^ dYwva^ xoTe^aXov ei<; dvdxTYjotv auTOu. toO 
hk oxoxou owTwv [jLYj ei^ Sxpaotv eX66vTO(; Ti^TT^aavTo ev6£p[JL(5<;, ouvevwaai aircb T(o 
xaTa Tijv neXox6wYjaov xet[Aev(i) lep(p ilJ[xeTep(i> xaTptap^^txo) xat orauporrjYtaxco 
[jLovaaTYjpt({> TYj^ uxepoYiOE^ SeoxofvYj^ ^Mji^t 6eoT6xoUy tou MeYdXou A^irvjXaCou e^t- 
xexXY)[jLdv(i), ei? dvda(i)atv outou xal dYa6^|V xaTdoTaatv, evoptaxou [JievTOt TUYXd- 
vovTo^. xat Sy) ty)v dftep(i)a(v auTOJV TauTY)V dxc$e^d[jLevot ol tou xoTpiap/ixoij 
^^[jLwv xat aTaupoxY)Ytaxou [JLOvaarYjptou 6at(il)T<3CTot roTipe^, oux oXiyou; dYwva; 
x<rTa0aX6vTe^ xeptexotY^oavTo xpb^ au^atv xat ^eXTi^oatv ai)TOu. dXX* tva §ta- 
[JLevYj hco TouBe xai et^ Tb k^ri^ dvaf atpeTOv xat dvaic^axaoTOv iizo tou xaTptap- 
)ftxou i^[JL(i)V 6xe{vou [jLOvaaTY)p{ou tou MeYdXou ]SxY)Xa{ou, e^Y^Ti^oavTO dva86t)r6^va! 
xat TCUTO i^[jL€Tepov xaTptapxiJtbv xai OTaupoxr^Y**^^^? eXeu6epov, dSouXtoTOV, dxoTa- 
xdTY)TOV xal dveTCYjpeaoTov xai doOSoTov xai xdvcY) dvev6xXY)TOV xapd xavTO^ 
xpoa(li)xou tep(i)[JLevou xat XaVxou, i^v(i>|jLivov ^i f^ xpoaY)X(i)[jLivov T(j) xaTptap/tx(i> 217 

yi\m^ lAOvaTrrjfiu) tou Me^akoi} Im{kaio\}y ouvaivouvTcov dv toutu) xal tcov 1x071- 
ffTcpcav ex tou ^u^ eTiou tiiiv xonn^Xwv xat Tcpb TCdvTU)v TTspYovTO^ xat dbcoSex^' 

{A^VOU Tt^V §V(i>a(V TaUTT]V TOU lep<i>TaTOU [AIQTpOTCoXlTOU XaXxT]S6V0(;^ 6lC6pT((JL0U XOCl 

e^apxcu Tcdsir^ BiOuvta^, ev &^ii^ icve6|AaTi OYaxiQTou xae icepiicoOn^TOU ifi{jui)v adeXfou 
xat ouXXeercupYoii^ xupiou *Iepe{Ji{ou, $0Tt; t^tat^ X^p^'^ ^spwv daex6(jLiaev, otxeia 
ouTou ^ouX|) xai auOaipiTCi) Y^(t)(AV] xat a^tocorci) ^cpoaip^aet, to piQd^v TCOTptapxixbv 
xac ouvodexbv otYtXXiiijSeg yP*^!^!^^) e^atTou{jievo^ xoTot l^iiXov ^ iXoOeov t^v TcavTeX^ 
eXeuOepCocv tou ^OivTO^ |Aovacrrr|piou tou oy^ou FewpYtou xat tyjv iiciofpflrYtaiv t^^ 
atTi^aeo)^ Td^v 6a((i)TaTu>v xocxepfov, Sms, duoxaTaoTaOijvat auTb i^iJLeTepov xaTptap- 
/txbv oraupoinQYiantbv (jtcTa icoevtcov tcov T:poa6vTta)v auTCi) d^(ep(i>[JLaT(i)V xat XTY}pLaT(t)v, 
xtvT]T(^v Te xai dxcviQTdiv, d$ouX(aTOv, douSoTov xai dxoTaicocTiQTov, auvr|V(i)(jLevov 
Ik xal xpoaiQX(i)pLivov tg) tep(o (JL0vaaTT2p((i) tou MeYoeXou ZirrjXatou xat (xeT^/tov 
exetvou Xey^^JLSvov dva^a^peTov xat dvaicoaicaoTov. TauTYjv ouv tyjv ev6ep(JL0v attiQaiv 
ocuT(ii)v 6U(jLev(i)^ dicode§oc(xevot xal TaTq rpooYjxouaau; eu^(JL{ai^ xaTaaTet{^oe(jLevot 
TYjv oeuTOu lep^TYjTa xat tov Seo^tXi^ auTou axoicbv /ptaro^JLe^JLVJTeoq 'icpoaY]xoc(jLevot, 
b)<; euXoYOv xal v6(jLe(jL0V xat icpb^ d^feXeeav tou pYiOevTO^ lepou |JLovaaiY;p{ou d^- 
opo)VTa, lYV(i)(jLev yv(i)(ay} xoevYJ xai auvoJtXYj SeaYV(i)aee eictveuaat icpbi; Tb atTY^^xa 
auTwv. to6tou xdptv "^pd^o^eq dico^atvo^xeOa auvoS(xu>(; (JL6Td twv icepi i^(JLd? 
tepd^TocTdiv dp)reepi(i>v xai uicepTipL(i>v, t(i>v iv 0^1(0 icveu^xoTt dYonnQToi^v ^^(xbjv dSeX^^i^v 
xac auXXecTOupYeiAv, eva Tb ^6^v lepbv xai ae^da(x(ov (xovaanfptov tou oyiou ev- 
Bo^ou jx67aXo(xipTupo^ Fea^pYeou, Tb ev tyj vi^a^i) 'AvTt^^vou, uwdpXTf) xai XeYYjTat 
xal xapoc xoEvt(ov ^viiim^ir^^zat i^(x^6pov xaTpeapxtxbv aTaupoicY]Ytaxbv (xovaon^ptov 
(JLeTot TCOcvTdiv Td>v lepd>v auTOu axeud^v xai xTY]|xdTd>v xat d9tepd>{xocTd>v xiVY]Td)V Te 
xai dxey/jTd>7y twv Te ■JJBy) 5vTd>v, d(xiceXid)v xat xi^icd)v ((XTcaxTae8d)v) xat twv 
etaexecTa xpoaYevY]ao(xivd>v dv, icpoaY]Xd)(xsvov de xai iQv^o^xivov dvajcoaxdoTd^q Td) 
xaTd TT|V neXox6vvY]aov xe((xiv(i) ae^aa[x{(i) i^(xeTip(p xarptapxtxd) xai oTaupoxiQ- 
Ytaxd) (jLOvaaTY}p((«) tou MeYdXou SiCY]Xa(ou, xat Yvtop^CTQ^^at (xeToxtov exstvou, 8eoxo- 
(16(xevov xai 3taxu^epv(J[>(xsvov xapd tou xaTd xatpob^ dvTocuOa ei^ ^aatXeuouaav 
xkq Staxpt^d^ xoeou(xevou 6atd>TdT0U xaOr^You^xivou tou BXdx 21apaYiou, [wzoyjiou 
Tou MeydXou ZiCY]Xa(ou^ xai Td)V auvaaxou(xivd>v auT^ xaTepd)v xai [jlovov ux^ 
auTd)v See^aY6(xevov^ eXeOOepov Si, dSo6Xd)Tov, dauSinov, dxaToncocTYjTcv xai (XTi^evi 
[XTjBsv 6feTXov 8t86vat (xi^Te Tcj) xorcd t6icov dpxtepeT xai xuptdpXYj ty)? exapxia? 
exeCvrjq, lepd^TdT^p (XYjTpoTcoX^TY) XaXxYjB6vo^, {xiJTe d>.Xd) Ttvi xpoa(i>x(i) l6pd>(xev(i) 
xai Xaixd) (xexpi^ 6^oXou, (X';Y](xoveuo(xevcu ev auTd> tou xovovtxou xorcptapxtxou 
/6(xaT0^ ev xo^a«; Tatq lepat^ TeXeTat^ xat dxoXouOCat^, (a>; vev6(xtaTat xai 


218 

elOtaTai lolq Tapicify!;,iiLoiq i^fjui&v otaupoirvjYtaxoT^ [JbOvacmf]p(ot<;, {Ltfi* l/T) ^^^ 
deSeiov 6 xota xacpob<; tep(i>TaTO; |JLY)TpoicoX(TY;q XaXxv]S6vo<;, p.if]S* oXXo^ tk; bicotamw 
Ti^e(i>^ xat ^aOpLou, leptoixevo^ 9) Xotxb; eiciQpeiaat^ evoxXfjoo^ t6 xai xarazoT^aat 
TV]v evouaav auTu> OTaupoiciQYtaxtjv i^[jlc5v x^P^^ ^' iXeu6ep(av ^ SXcoq oiratTiQaiy 
Ttva TCoXXtjv i) 5X(yt)v |Ji.6Xpt x,ai toD 4Xax(aT0U wpoa^aXetv i) p(av eiceveyxetv 
Tot^ ev ouT^ auvaoxou{jL£votq xaTpceort xat iStcoTat^, e^' otaSi^Ttvt aiTia xat xpo- 
^oeaet. ol Be ev outco ouvaaxo6{ji6vot norcepe^ 5fe(Xouat dtoYetv ev e(pi^yv) xat 
'::oXtTe6ea0at euTobtTO)^ xat puOfJitl^etv tov eauT(5v ^(ov xara to (ji.ova8txbv eTcoYYeXjjLa 
xai i7pb<; Tbv xavova t^^ ifetXofJL^vY)^; aoxi^aeu)^. xat eTretdav ev yjp&ia yeipoxo- 
v(a<; 9^ ApxtepaTtx^? XetToupY^a? xat (ji*«)[jLOa6vou YeviovTat, Sx^uat woaav odetav 
^poaxaXetv, ov ov ^ouXcovTat T(ii>v apxiepitov, 3ta icaTptapxtx-^^; (JLevTOt ^x86?e(i>;, 
lict T(^ exTeXetv Ta^ apxtepactxa^ XetTOup^ta^ xat fjLVir)(jiiauva xat x^^*^^^ 
auT6>v (A€T<x icaoT)^ Tv)^ xavovtxi](; ^opaTripi^aeto^. iTt ^k 6 xoTa xatpbv Tcpo- 
taTaS(ji.evo^ tou auTou (Aovaarrjptou i^^y^P'^^^^^^) ^^ yripato^ xal dlf^to^, IxT) ^^^^^ 
exTeXeiv Tb tyji; icveu(jLaTix^? xocpOTriTo^ tepbv X6tTo6pYTQ{Jwt xat e^ofJLoXoYetv tou; 
npoaepxofJLevou^ auT(o auYxotvo^tOTa^; 'jzanipa^ xat (jLovaxou^ xat Xoticouq xpiTciaydi^q 
evTb^ Tou tepou (JLOvaanQpiou xat avepeuvov T(Z ^otOv) tu>v xapSttov auTt5v iC exxXv;- 
ataoTtxou (JLevTOt evTaXTV]pt(i>Sou^ '^pd^^iaxoc^ (oq vevofJLtoTat. Ta^ Se exXoYot^ xal 
dinoxaTaaTdaetq Toiv ev auT(5 TCpotaTa(jLev(i>v xai Taq Xotica^ (jidOvaaTT)piaxa^ dtot- 
xi^aetq Ix^^^ Tcotetv Tf| et^iQaet xat yv(i>(xt) im icpd^Tiartov 'Koxipm tou lepou 
(jLovaaTYjptou tou MeYoeXou £xy)Xatou, (jnQ^ev ToX(ji(ii>VTeq ev (jiiQ^evt icopa^ijvat xai 
aOeTYjaat ty]v e<3ctxopY]YT)6etaav auT(t> aTaupoTr^YtaxY)v x^^^ ^^'^ "^ evcoaiv xat 
?cpoai^X(i>atv auTou icpoq to tepbv (jLOvaon^ptov- tou MeYotXou ZnQXa(ou. ^ 8' ov 
xat OTCoTo^ eTctxetpn^oY) ol(i>8i{Ttvt Tpoxo) dvaTpet|;at 6it(oaouv toe ev t(o Tcapovrt 
ouvo^txo)^ dico^av6^VTa xat eictxuptodevTa xai (ncb $ouXe(av dYOYeTv xai ^opov to 
aTaupoiCY]Ytaxbv iq(jl(5v touto (JLOvaaTi^ptov f) dicoaicaaat i^ dico^evtoaat dicb tou pr^- 
6evT0(; lepou (JLovaaTY]ptou tou MeydXou Zicr|Xa(ou, 6 TotouTo<;, 6icoia( dv 4} Td^ebx; 
xai ^a6(jLOu,*d9(opta(jLevo^ uicdpx^t xapd ty]^ dyto^ xat 6(jLooua(ou xai 21(i>oicotou xstl 
dBtatpeTCu (jLaxapta<; TptdBo^ tou ivb^ ty] fuaet xat (jlovou 6eou xat xaTY^ajjLSVO^ 
xat dauYX^pYjTo? xat (JLSTd 6dvaTov dTwUTO? xat TU(jLicavtaTo^ xat icdaat^ TaT^ ica- 
Tptxait; xal auvoStxaT^ dpaTq uiceu6uvog xat uicoStxo^ T(p at(i>v((|> dva6e{JLaTi xat 
evoxo? Tou icupbi; ty]<; y£^vvy;<;. TOUTa youv dicef dv^r^ xat xexup^oTat xaTd xoivy)V 
YV(i)(JiY)v xai auvoStxY)v 8tdYV(oatv. et^ Se ty)v icepi TouTtov SvSet^tv xai 8tT]vexT) 
TT)v da^dXetav diceXu6r^ xat Tb izoLph'* i^^JL^Tepov icaTptapxtxbv xai ouvoBtxbv atYiX- 
Xi(ii)de(; '^pi[^i.a xaTaaTp(ji)6ev xdv t(J) teptj) x(i)BT]xt t^^ xa6' if){jLdg tou XptoTOu (jlc- 219 

^ikr,^ exxAiQata^ xat edoBv) ei^ to pir;Aev tepbv f|(A^epov icorcpiapxtxbv xal oraupo- 
njYtfltxbv {AovooTiQptov ToO oY^oo ev865ou [AeYaXopLapTupoq rewpYiou Toi ev tt) vi^dci) 
lAvTt-jrovoa. ev €T6i ^a<j;hp' xaTa pi^va lavoudptov eictvejAifoecoq t' *) f. 
t NeofUTog, eXe(i>6eou dpxtexioxoico^KcovffTavTtvouicoXecdq, N^a^ 
*Pw|XTQq, xal otxou(iev(xb{ ^aTptotpxt]^ f- 
fKatcyapeta^ rpTjYoptoi; f. f 'E^eaou Sa|jiouT^X f. 

t 'HpaxXeia^; MeOoSio^; f- t Kui;(xou 'AYdicio<; t- 

t NtxopLi]3e(a(; ASavdoto^ t* t XaXxTj86vo^ 'lepoOeot; t- 

tAepxu)v 'Avavta(;t. t"^pTY)q Maxdpto^ t- XII. 7306 — 1798, mense februario; ind. I. 

Patriareha Grtgorius V. confirmat jus 8taur<yptgicum, iura et privilegia et pos- 

B€8sione9 monasterii. t rptjYopto^, eXew 6eou apxtextoxoico<; K(i)VffTavTtvouic6Xeci)(;, 
Nea^ Tfi^tAT]^, xat oixou|Aevtxb^ xaTptipxv}^ t- 

t 'Cha [xev xaTa tou^ Oe(ou<; OeopLOUi; xai tou^ lepolx; dxooToXtxolx; xai 
cuvoStxou^ xovova^ Tuyxdvet 2(axu^epv(i)(ji.eva, icoXXtiV Ixouai ty]v x^P^^ izoLpa Oeou 
xat To ytXio^ lAeYtoTOV* hoa de TOuvavTtov Tcapa^atvet t(5v op(i)v exTpeTCOfAeva, ev 
TOjTot^ icpofavT)^ i^ dxoo(Ji(a xat xordSTjXo^ iq ^opa xat eict icd»cv -fi wf ^uy&^ 
oa^XetoL. V. Yop, xaOdicep ol xept Th)v xaO' SxaoTa exxXT^otd^v v6(Jiot, outo) xat 
ct ?cept T(i)v oTaupoinQYtax^iJV (jLOvaaxT)p((t)v im uicb tu xaO' V^fJLdq dicoaToXtx(^ xat 
ctxcu|ji£vtxfa) 0p6v(«) dicapdTpexcot 3ta9uXdTT0VT0 xai t^^ xorcd v6(jlou^ e^tjxeXe^a^ 
xai xpoaraaia^ xdxeiva i^^touvTo icapd tu^v det icaTp(apxeu6vT(i)v, oux dv ToaauTa 
xal TTjXtxauTa Td Setvd toI^ (jt.ovaaTY)p(otg auve^atvev * dXX' iictiir^ oux otSa(jiev 
onu)^ T(^v tep(5v icapT)(AeXT)(JLdv(i)v v6(jmi)v ei(; Toaa6TT)v icpoT)XOov dxaTaaraa^av xai 
eXeetvT^v dic(i)Xetav Ta tepd Tai/ca xaTaY^iY^*? ^'* TauTa euOuq dveiXT)96atv i%(xiv 
touq oiaxa^ tou icaYXOtvou Tourout axdfou^, ISo^e icpb^ toi^ dXXot; xal Ta xapT)- 
(JLeXr^(iiva auTd eua*p) (jLOvaoTi^pia $iopO(i)aaaOat, dfopoiat icpbi; to exe(v(t)v au(jL- 
f epov, ^ (jl^Xt) Y'/i5aia 5vTa ttj^ xaO' iQna? d^ta^ tou XpioTou (JLe^dXT)^ 4xxXt)- 
Qia^ xat To) aTaupoicT)Ytax(t) xat icaTp:apxtx(^ icpovo(jLi(i) TeTt(jLT)(JLeva, dXXfa)^ Te 
ouBe xatvou^ Ttvaq d^' 6<a(UT(i)v v6(JL0uq oepofjLev, dXX' dp/a(ou^ toT<; evaaxou^jL^voti; 1) Editio Oec. <x'. Error. 220 

TfLoi Y^p^xpou^' TV]V Yop TU)V ^xxXiQaiaoTixxuv 9cpcr)f|JLiTCi)v 7cpo<naEa{av toXq hnsifu^oiq 
6ic(Tpei:ou9(v ot lepol v6(jioc xal xavove^, tov toO 6eo0 v6(jlov icpoT(6eo6a( ScoxeXeu- 
6(jievot, tva, ei Ye B^otvro, xat ourot (jLeTaXaiA^G^cootv, 3v Tp6wov 6 Xt)' xwv dr)fM»>^ 
awo<TT6X<*)v xavtjDv xal 6 xe' vqq dv 'Avrtoxeta lepa? ouv68ou xat i^ ev XaXxiQ^ovt, 
ou (Aifjv aXXa xai vf^q ev NtxaCa 8 Te ta' xai 6 tg' xai ev 'Afxupa 6 te' xal 8 
(JI.6' Ty)(; ev TpoOXXo) xat oXXot TcXeTdrot, 5oot aeicroi v6(jlo( xai iMot^^eq oofh); 
^aCvo^/rat ttjv tcov leptov (jLOvaaTY]p{<t)v e^ouatav toi^ einaxorcot^ dtS^VTeg^ £>aTe 
(jLeTaXa(jL^avetv (jl^v xai auTOU^ to)v Se6vTb)v, tX -^s, S^otVTO el^ Ta^ lauTuv y^eia^y 
TT]v 3e 'Tuepi exetva ent^jL^Xetov (jLeYtaTrjV Te xai d)^ 6eou e^opoSvTO^ noteta^at, Tva 
icpoaraTeucoaiv aurtov xai otxov6(jLOu^ xai eictTp^icou^ xai i^you^JLevou; dicoxa6toT<ii>atv 
ev oa>Toi^, xaX(i)<; ^repi Ti)^ au^aeo)^ xai ^eXTtcoaeco^ tout<i)v ein{jLeXou(jLevot, m 
(AY) 3t' d(jL^Xetav evoxoi Y^^^*^*^^^ '^^^ ^^ ^^^ v6(jl<i)v extTt(JL(oiq. ol Ik oixov6|JLOt, 
fjYo6(JLevo{ Te xai JiciTpOTcot 8ia(jLev(i>atv uicb tyjv e§oua(av Toiv iictax6icu>v, xai St/a 
T^^ dSeta^ auTtov (xi^Te icoXu>at, (aiqt' dYOpaC<i)at (jLOvaqnfjpioxov Tt xTYj(jLa, dXX^ 
oixovo{jLa)at xaX<i)q xpbt; tv)v exe(v<i)v ^^Yj^if^av xai dSetav, otco)^ (jlyj xai outoi, <x)^ 
dvoTpeicovTe^ toIx; exxXYjotaaTtxou^ toutou^ Spou^ xai xav6va^, PapUTirot^ utco- 
Tcifjmi Tot^ eiciTt(jL{o((; xai Tt(jL<i)p(ai^. ToDTa (jLev ouv ol 6eto( v6(jL0t dico^atvovTa 
xepi Ta>v lep<i>v (JLOvaanr)p(o)v * tout(i)v ik Ta (a^v tol^ xaTa t6icov eic(TeTpa(Ji(xevoi( 
ivoptaxd TY](; icpoaY]xouaY)^ dpxtepaTtxY]^, <)i)<; elx6^, iic' au^aet TU^xdvec dic((xeXe{a^, 
(A6va $e Ta ty] aroupoicY^YtaxY) (X^ta TeTt(jLY)(Aeva, oux otda(Aev 5ic«»g, icpb xp^vb>v 
icoXX<i5v icapY)(AiXr|Tat. xai Beov, <!)(; 6eou e^opcdVTO^, S(otxeia6at outd xat ex 
icavTO^ Tpoicou eict(AeXe(a^ vqq dvaX^you d^touadat, Sic<i)g t<i)V ev auroi^ arxa^y 
Td (jLev incdpxovTa Sta(AdvY), icepticot^Tat S^ Td icpoaYevY)a6(Aeva dv, Ttav S^ fauXb>v 
Ta (Aev icpoa6vTa dico§(oico(AicY}Tat^ Ta 8^ aupL0Y)a6(Aeva dv $tax(i>X6<AVTa(. toioutyjv 
ouv xaTd v6(JLou{ ty)v uicep auT<i5v di:dvT<ov t(i)v aTaupoiCY)Ytax(ov iij(A(ii>v (JLOvaaTY;p((i>v 
xa66Xou 9povT(Sa xaTe^dXXo^Aev, eict6i(Aevot xoTd xotvY)v yv(i>(Jly)v )tat auvoBtxYjv 
BtdYV(i>atv, lepbv t6(aov dicofatv6(Aevov auv^pSd TOt^ lepoi^ v6(A0t( xai tot^ (o$e 
YpafO^Aivot^, icepi ty}^ i^Y)^ dp(aTY]^ StotXY^aedjq htdoTou aTaupoiCY]Ytflcxou (Aovaorri- 
ptou xai euvo(A(aq tojv daxou(Aev(i>v 6at(i>TdT(i)v icaTipcov xai t^^ Suvoty^^ dvTtXi^- 
({/e(i)(; xai d(Aeaou xpoaTaa(a^ auT(i)v xapd ty]( xa6' i^(Ad(; tou Xptarou (AeYdXY)^ 
€xxXY]a(a<;, dvaveouvTeq Td xaXatYev)] xaTptapxtxd xai auvoBtxd auT(ov aty^XXta 
S(i)pedv, xai eictxupouvTe^ dica^ Td oToupoicYjYi^d auT(i)v xpovc(Ata et^ StYjvexi; 
auvn^pYjaiv auTtov xai da^dXetav, (a)] 8e6(Aeva xotI dvave^oaedx; xai ixtxup^oaeu)^, 
(ix; xai xepi tou ev ty] xaTd ty]V IleXoicovvYjaov extaxoicYj Kep^^lxQrfi tepou xai 
ae^aa^Atou (AovaoTYjpiou tyj^; uicep^xYia^; 8eaics(vr|^ t^^awv 660t6xou, extxexXY](A£vsu 221 

Mitfa Z.xitXaKOV' Ive^ocv^a^ Y*P ^^ W"^^ warptapxixbv m>vo3txbv atY^XXtwJeq 
-^^d^uyLa Tou aot${(jLou ev irorcpidcpxat^ IlaVa^ou, eicixupouv faov dpxa(ou auvo3(XOu 
Ypd(A(jt.aTO^ Tou doidiixou [icaTptocpxou] IlapOevCou, irepiexovTO^, 5Tt Tb (JiovaaTifpcov 
TCUTO iyei Tijv ffexCTjv xal lepdv etxova rf^^ 6eo|JLT^Topo<; tyjv loTopTjSeicav icapd 
Tcu xoveu^piou dicccT6Xou xat ehorf{€.\vaxo\J Aouxa, xat oti dvexaOev dtd ctYtX-- 
X{(i>v xat 0aatXcx(i»v xjp\jao^Xkm arauporriYtaxi) d^a TeT{(JLr|Tat xaV 5Tt ev au|x- 
3dcY] exet icupxata, xaToxaivTdiv TcdvTcov t<ov ev T(p oxeuo^uXoxetco x P^o^o^XXcov, 
aiYtXX(o)v xat dXXidv Yp^pi-I^^^^v Te xai rpaYiJLdTcov, (jiiXt^ ot exei icaTlpe*; ifiu" 
Yrfir^GOot Biaacocat ty)v ^YjOeTaav lepdv etx6va, •/dpt':oL(; Pp6cucav toI^ (JLeV euXa^s^a^ 
icpocepxoiJtivot^, xai dTco^atv^jjievov, tva to (jicvaaTi^ptov touto xaTd to SxicaXat 
u^dpxt) ^dvDQ eXeOOepov aTaupoTCi^Y'^^ i*^^ "^^^ uxoTeXouvTcov ouTcd ev Biof^poi^ 
Toicot? xe(|xev(i>v (JieToxfwv, dTtva eiai TaOTa* Tb xaTa Td Mowpa Bouvd [uexcyjLOV 
<r>/ TtJ exxXiQcCa tou dy^'^ NtxoXdou xai toi^ au'^|(X(jLevotc auTcj) T6icot?' to xaTd 
li TpirdoL (xeTd Tij^ ixxXr^aCa^ tou dyCcu "loidvvou toG XpuaccTO^xou xat twv 
Tcrcov OMTOU' 6 Srfioq N(x6Xao^ (xeTd T(i>v eXato^UTdiv xai t^ov t6ic(i)v omtou' Tb 
xari TTjV IlavTQYwptfftpav (xeTd tiJ^; exxXiQafa^ ttj? 'Afta? TptdSo^ xai iwv t6ic(«)V 
aiiTou' TO )wrcd tov oTaupc^XaTov (xeTd T7;<; exxXvjata^ twv E!aoSt(«)v xat twv toicoov 
flwTCu' TO xard t^v ]£dX(xevav \uxol xri^ lxxXr|C{a(; twv dYtwv d^oaTcXa^v xai 
Tuiv t6ic(i)V o^rrou' to xorcd Td STaupta (xeTa t^? lxxXY]a{a^ Tij? d^ta? Map(vY}^ 
xat Toiv Tcwv auTOu* to xaTa TrjV Fou^xivtTlIav ouv toi^ t6icoi? auTou- to ev 
TV} naXata IldTpa 6aici^Ttov auv dXXot^ T6xot^- to ev t^ RaXa(xaxt(p (xeTd tyJ^ 
exxXv)o(a^ xai T(ov t6ic(i)v auTOu' Tb Me-^a 'A^xiciXtcv (xeTd tyj^ exxXYjata^ tou 
OYiou 'AOavaoiou* Tb ev t^ BoarCTCYj (xeT^/tov (xeTd twv t6tc(ov outou xai 5aa 
dXXa d(xic^(a, x^^P^?^^? xi^ou^, ^Mpa xai dXXa d^tep(i)(xaTa S/et ev tyJ 
exapx^a IlaXaia^v IlaTpuiv xai TaT^ uicoxet(xevai; aux^ liciaxoicat^. (xeTd to6t(«)v 
ouv xai (UTd T:dvTa)v t(ov Xoticcov xTY](xdT(i)v xai 7cpaY|xdT(«)v xai dftep(«)(xdT(i>v 
auTou uTcdpxet aTaupow^Y'®^? ^'^ ^^? ^ iii^ou\WfOq IxT) '^^ dSetav afpaYiiJetv 
dvaYV(JjaTa^ Ivdov ttj^ (xov^^ xai T:apiyjiv^ dBetav xai TOiq d^Cct; lepo(xovdxot; 
iiy&a^ott. Tou^ XcYtaixob^ Ttiv auvaaxou(xiv(i)v icorc^p^ov, xai [trfiei^ to)v i^you(X6V(i)v 
S6vY]Tat xaOiaTov ^ictTp^icou^ xoa(xixols xai Xatxou^ dvdpa; dxi to) 6e(«)peTv 
(xovaotriptoxd^ outwv uicoOeaei^, dXX' uwb ty)^ xotv6TY)TO? twv icaTlp(«)v auTat Bta- 
i:6pa{vi«>VTat, xai [KTfivjq twv xpoaY)X(«)6^vT(«)v ty) (xovyJ Ta6TY) 86vY)Tat XeticoTaxTeTv 
dveu dSeCo^ tou if>(o\j[U^OM xai vo(x((xou aiT(a<;, 6 Se icapd TauTa icpdTT(i)v, lepu)- 
(Uvc? (xev, lvoxo(; urcdpxt) xaOaip^ost, (xovajrb*; 81 dfopia(xw (X^xpt tou eTciaTpecj/at 
et^ TY)v (xeTdvotav auTOO. ei<; dvaxa(vtatv ouv tc6tou ypi^yvs^ dTCo^atvoixeOa 222 

auvo$ixu)(; (xeTa ta&v icepe i^fAaq UpcoTdtTtov apxtepetov xal 6TCepT((Ab>v, tciv iy 
6ir{ii^ TcveOpLOTi d(Y0ncY]t(5v i^fi^y adeX^cov xal ouXXeiToupYcov, Tva to [xovaontpiov 
TOuTO \uxa Tb)V avb>Tipu> d7r)Qp(6[jiT;(A^vu>v |AeTOxt(i)v otjtou xat (xeTa toO ev tt; 
y^atd "AvTCY^vou (xovaariQpCou tcu &r^iou Fe^opYCou, Kopuice eir(XeYO(Jievou, 5vto^ 
xdixetvou (jieT^xtov tou (ji.ovaoTiQp{ou to6tou vjxxk to eict tou icpoTCaTpiapxe^cavroi; 
NeofUTOu icaTpiapxtxbv ouvoSixbv aiYtXXicoBe^ yP^H'!^ ^^^ K^'^^ '^^ ^ "^ ^^°0L 
ZepaY^co tv]^ Ku)vaTavTivou7c6Xe(i>^ xaTa tov Taxt3e Mtvape exxXYjaia^ TiJ^ uxep- 
aY^a^; Seaxo{vr|^ i^(jl(i)V deoToxou xaTa t3( ^repi toutou icav4xXa(jLxpa au6evTtxi( 
Xpua6^ouXXa xal (xeTa tou veu^vi^TOu \t.€xoy(io\) tou ^AX^ TaeXeTcvJ (JLeTa ti^^ ex- 
xXiQafa^ auTOU xal (JLeTdc icavTcov T(5v Xontb^v xttj^jlotcjv xal TcpaY^Ji^oeTcov auTOu xat 
d9tepo>(xaT(i>v xivv;t(i>v Te xal dxivi^u)v, t(i)v Te "ijSY) Svtcov xat T(5v eiaexetTa icpca- 
Y6vif)ao(Aiv(i)v dv^ (i>{ dvexaSev xat e^ dpXT]^, o&cu) xal ei^ tov I^y;^ drcavTa xp^ov 
iwcdpxifj xai X^Y^Tat xal wapd Tccbxm Yiv(«>axiQtat iF|(jieTepov icaTp(apxtxbv oTaupoOTj- 
Ytoxcv, dBouX(ji)Tov, dxaroTcdTiQTOv xat okiaq dvev6xXiQTov zo^' ouTtvoaouv icpooti>xou 
lep(i>(jLevou 9^ Xatxou, (JLviQ{jLOveuo(JLivou ev auT(^ tou xavovtxou icaptapxtxou 6v6(Aoeto^, 
l^ov xai xpov6(jLtov xat icaTptapxtx-r^v 9tXoT((jL(av, £>aTe Tbv xaTa xa(pou^ ev omtc^ 
if}Yo6(jLevov ev Taig eopTaatjJLot^ i^(Aepa«; ^ opeTv eic' exxXyjaCa^ (JLav3uav, ^cpoxetpt- 
2^6(JLevov xal xaTeptTi^av. dicofaiv6(JLeOa ik xal Td e^e^^* Tva ^(otov (jl^ j^- 
dpyr^ dTiQXXaY(JL£Vov TciciQ? eSapxtxTJ^ eSouafa? xat SeaTCOTeta?* 3e6Tepov 8e, X6ycj> 
uxoTaY»)?, dicoStBo) xaO' ixaorov Ito^ dxapatTi^u); yP^^* Tptax6ata et? to xotvbv 
XYiq xaO' iQ(JLa^ Tou XptaTou (xeYdXiQ^ exxXiQoia^ xat Xa^x^dvY) e^ooXYjTixYjv dx6~ 
Set^tv. xai o&t(i>{ i^ StariQpouv to dpxotiov Y^ptxpbv ty3<; araupoxYjYtaxY;^ d^(a; xpo- 
v6(x(ov xal xaXci)^ S(oixo6(xevov, (ix; (xeXo^ Y^a(ov tou xa6' i^(xa^ ^y'^'^^^ 
dxoaToX(xou xal xaTp(apx(XOu 0p6vou' 6 S' iv aurc^ xoTd xa(pol)^ f^Y^6{jLevo^, 
&axep 6 dpx(£pe6^, o&ru) xat auTO^ YP<^??) d(xia(t>^ xpb^ Ti)v xoO" i^(xa{ toO 
Xp(atou (xeYdXr^v dxxXYjafav xal d^((i5Ta( t^^ xpoaY]xo6aY)^ uxepaaxtaeu)^ ev Tat^ 
au(x^a(vo6aa(^ Xpeia(< xal uTcoOiaeac Tp(T0v, Tva §(a^uXdTT(i>vTat xaTaYeYpa(X(JL^va 
ev T({> §i(«>p(a(xev(«> x(i>ST;x( tyj^ (xeYolXY)^ exxXY)a(aq dxavca Ta xTi^(xaTa xal d^ te- 
p(il>(xaTa auTou xat Td /peYj xal [to] tou if;YOU(x^vou 5vo(xa* T^TapTov, to atYtXXtcv 
auTOu lyjii (x^vetv dxapdTpexrov xai dxapd|3aTov, (xy) Se6(xev6v xoTe dvavecS^aeu)^ 
xal ex(xup(oae(i)^ exxXY)a(aaT(XYj^ * xe(xxTov, exe(Sdv ev aTepi^ae( i^YO^f^^vou Y^vfovrar, 
9uXaTto(xevrj(; dxapa^ocrou ty)^ dpxa{aq (xovaaTY)p(ax^< Td^eo)^ exo>a(v dSeiov ex- 
X^Y^^^ ^^^ ^^ "^^ auvo3{a<; auT(i)v, Tbv xo(va)^ dva^avevTa d^(OV xat toutov dxo- 
xaOioTdv iQY^6(xevov, exTb^ et (xy; etY) S(a^(i>v{a t(ov xpoxptTOTep(i>v xaTdpodv xepl 
TY)? exXoYY)? tou v^ou iI;you(X6vou • t6t6 ^dp 8(' IvuxoYpi^v dvofopwv 6^tXouatv 223 

avofepecv xvjv inc66€atv toutyjv eiq tbv xora xaipou^ olxoufxevuibv TCOTptocpx^v, 
xepeYpflEfovre;; ev f6^<i> 0eo5 t3i 4i8iQ, tov ^iov xal tv)v ^poviQotv t(i)v eig ixXop^v 
hA TV] i7You|Uve(a icpoxe(|Jtivu>v {AOvaonQptoxcov icaT^pu>v, ?va, eictxpbeb)^ exxXvjoe- 
aarexTj^ oxpt^ou^ Y^^l^'^^ ^P^C '^^ ^^'^ cutAf ipov tou lepou toutou piovaoTV)p{ou, 
dicoxaOiTcaTae Sia icaTpiapxtxou ixxXv]9iaoTtxou yp^I^M^oc xal $(0p{2^iQTat 6 v^o^ 
^Yo6tJievo^^ oi]{jLeiou{x^vou xal tou ov6(AaTog outou ev Tcj) ^igOivTt xci^Svjxt* Ixtov, 
Tt a^porYt^ Tou (AOva9TY)p{ou va StatpeOy) ei^ T(JLi^|xaTa T^ooapa xal i^ (Jiiv Xa^i) 
i;apaxaTaTeOet(jLivv2 uicipxt) tcd i^Y^^i^^^^9 "^^ ^^ Tiooapa T(i.i^(xaTa T^ovapai ou-)f- 
xoevoPtorcat^ icorpdeaev, exXeYO(xevoe( xotvd)^ icap3c icdvTcov tu^v ouYXO(vo^taTb>v xa- 
T^pu>v- l3do(xov, ol eictTeTpa(X(xivot tk xiaacnpa T(xir|(xaTa xal tv)v Xa^^jV (xv) l^^^^^ 
ficBstav xoO^ eauTOu^ o^paYtT^etv (xovaarv^piaxa^ Xpeioarexd^ b\kokor^iaq^ dXX' iiA 
zapouata tuv icpoxptTorepcov ev Tot^ auYxotvo^toTatq, uicoYpocfO(xivu>v xdxe^vuiv ediai^ 
Xspa{v' al Zk. (XY) xaTd Tbv etpv](xivcv Tp6icov ^f&^pamkhai xal eafpocvta^xevae 
c(xoXoY{at vo{x{2^ci>vTa( (xv) tcu (xovaaTV)p{ou, dXX' Btai twv xaT* t8{av oypaYiaivTWv, 
xae exetvot e^ i8{(a>v dico9cXv)pd>at to^ e(xicep(epxo{xeva; ev TaX^ Tcta^Tat^ 6(xoXcY{at^ 
XpV|(xaTtxd^ icoa6Tv)Taq' ouTot 8i, Sv)Xa2v] 6 ri[^o\i\f.&*oq (xeTd tu>v Teaaipcov twv 
E?ctTeTpa(X(x^v(i>v Td tvJ^ a^paYlSo^ T(xi^(xaTa, Ix^^^ icaaav icXv)pe^ouai6TV]Ta tv]^ 
exxXv]aia(; liC(T((xdv, au>fpovtl^e(V, dico^XXe(v ex Tvjq (xovvjq tou^ draxTOuvTo^ xal 
exveupouvrag tou^ (xeTepxo(xdvou^ Tb lOXov tv]^ daxi^aeco^ xal (x^ ice(Oo(xdvou^; 
TcXeuTaTov, 8id xo(v^^ auTcov dva^cpa? dvorfY^XXe^v tv) exxXv)a{a' 5y8oov, (XY)8e((; 
Tou (xovaaTiQpiou toutou 8uvv]Ta( moXetv tou Xcwccu (;.ovaaTV]p(axbv uicoaTaTtxbv dveu 
Ti^^ yo(x{(XOU e(Bi^atb>q tou xorcd xatpbv o(xou(xev(xou xoTp^dpxou, e( (xv) (x6vov Td^ 
xot' ito^ eic(xapx{a<; xal Td ^^^1^^^ "^^ '^^ (xcvaanQpeaxd Ope(x(xaTa 3(d Td^ 
dvaYxa{a; auT(5v xpe{a?* Iwarcv, ixeiJdv ev yjp&icL xeepcTcvia? yvHiHYcaf.^ Ixcoatv 
dBe(or; icpoaxaXeTv et^ to aTaupoicv]Y(axbv i^^(xu>v tcuto (xovaan^p^cv, 5v dv ^o6X(*>yTa( 
Twv dpx(epe(i>v ^^povra IyyP«TOv d8e(av xaTp(apx(xv)v xal auvo8(x^v ixl tw ex- 
TeXeTv OR/cd^ (xeTa icdav]^ Tvjq xavov^xvj^ icapaTTipi^aeu)^' Sixarov S^ xal TeXeu- 
Toiov, i^e^Xcuatv ot ev auTco auvaaxou(xsvot t6p(S>TaT0t icarcipe^ f uXdrcetv Td ev to) 
i7ap6'/Tt ixTeOevTa dicapdTpeirca xal dicapd^aTa d(d icavT6^ xal ice{OeaOa( T(o xaTd 
xatpou^; -f|YOU(x^(i> xae $(dY^(v ae(xvci>g, etpv)V(xa>(; xal d(xe(xicT(i>^ xoftd Tbv t6iccv 
Tcu (jiovaStxou eicaYY^X(xaTO^, df cpu^VTeq icpb^ xv]V xca(X(CTY]Ta auTG>v xal t^|V xaTa 
Oebv StaYoi>YY)v xal icoX(Te{av tal icpb^ ttiV 0eXT{(i>a(v xal au^a(v tou lepou i^(X(OV 
TcuTOu araupoicriYtaxou xaTaY(i>Y^o^) eic6(xevO( tu) Oec^tXeT axcicu> tv]^ exxXv)ata{ 
Tv)^ oYP^icvu)^ xpovoouav)^ icepi Tv]^ euaraOeia^ tg^v uicoxe({xdv(i>v auTfJ oTaupoiCY]- 
Ytzx(i!>v lepuiv (xovaaTr|p{(i)v xat ev TaT^ lepaT^ dxoXouO{a(q 3(afuXdTTe(v tv]v dpx«{av 224 

5iaTLnt(i)atv dicapflbpetpcov. Sart^ Zk xal bnoh^ twv xpiffTtavwv Up<i)(xevo; t!) XairAq 
6^oiaaouv Td^eu)^ xai 3^(^^ ToX[i.i^CY] xapa^i^vai 6xa>aouv xa ev tco icapovrt 
vo[xt[jL(i)^ xal xT/ovt^uoq Aico^avOevTa xat avorpdtpat Tt twv dvcaTipo) xaTaYeYpajx- 
(jievcov, 6 TOtouTo? d^po^piqxevo^; enj xat xaTiQpafxevo; xat aaryf/jiipriTO^ xal (xeTa 
SavaTOv oXuto^; xal icdcat^ Tat^ icaTptxaT^ xai (wvo5ixat<; dpaiq ince^Ouvo^ xai 
u7c68txo<; xai ^voxo; Tci aitovto) m»pi vf^q -^ei^^^rfic. SOev ei; IvBet^iv xat BiTjvexi; 
T^v dor^dXetav eviveTO xai Tb Tcopbv i^ix^epov icarptapxtxbv ouvo^txbv asY*^^^'^^^ 
Ypd{JL(xa ev |xe(xPpdvat(;, xaTaoTpwSev xdv tw lepw x(i)Bv}xt rfiq xoO' i^(xd^ tou 
XptcTOu (xeYaXt)? 6xxXrja(a<; tw dic' auTw to6t<i) 8topta6ivTt xai iSoOv) et^ to 'prfih 
(xovaon^ptov ev iTet a(i)TY]ptci) xiXtoaTcp eicTaxoatoaTw evvevT)xoaToi 6786(1) 
xaTot (XYJva ^ePpoudptov e^ctve^xifaeux; icp(i)TY;^ f. 

f rptjYOpto^, eX^(i) Oeou apx^s,7:i<j%0'R0^ K(i)vaTavTtvoux6Xe(i)(;, 
N^a<; *P(ii)(xyj(;, xat otxou(xevtxb<; icaTptdpxiQ? t* 
t 'Efeaou Safxoui^X t- t *HpaxXeia<; MeXdTto^ t- 

t Kuljtxou 'I(t)avv{xio<; t- t Ntxo(xt)$e{a? 'ASavdato^t- 

t Ntxa^aq KaXXtvtxoq f. t ^€p>t(i)v Maxdpto^ t» 

t ©eaaaXovixY)? repdat(xo<; t- t Neoxataapeta<; 'Haafa^ t* 

t Aap{aa7)<; Atovuato^t* t Eupiicou *Iep66eo^ t- 

Xm. 7311—1803, mense rebiul evel, ind. VI. 

ImperaUn' Turcarum Sdim IIL cmfirmai eocemtionem monaaterii a trilmtis pro- 

vincialibw et dedma. 

SouXt^v 2eXi(x [6 y'J« 
(Toupd?.) 

nXir)pe^ouate xtX. 0el^6pT) Toij M(i)pe(i)^. au^Y)8e{v) i, Xa^xzp^TYjC 
aou xat ice?cat$eu(xevot xaS^Sec; (xptTai) Tt&v £icapxt(Ji)V KaXa^puTcav, 
BoaT(TZ^Y)<;, FaaTo^vY)^ xai HaXattov IlaTpojv, au^Y)6e{Y) i^ ao^^a aa^. 

'A[La *<p6daY) Tb wap6v (xou aY;(xeTov, 6IXet Qoiq ^vrri yvwot^v, 5Tt 01 TMLko- 
Yirjpot Tou (xovaoTYjptou Meya LwfjXatov Xeyo^xevou xai x<rcd ty)v exapxfav twv 
KaXa^puT(i)v xst(xivou dv^^epov ei<; to xpdTO^ (xou, 5Tt (x' 5Xov 6^u Sta Td oa^ 
Tbv xatpbv vri^ PaatXtxY)<; dX(i)aefa)^ eupiox6(xeva ei? /stp*? "^®^? xTT^^xora xai 
^«{a^, 6tcou xeivTat et^ tok; eTcapxta? BoaT^T^Y)?, KaXaPp6T(i)v, flaXat(i)v HaTpwv 
xai raaTo6vY3?, uxdpxouat ex8eBo(X6Voi paatXixoi 6pta(xoi StaXa^x^dvovTe^ t))v dau- 225 

Zzdop* Tuv dxb xi); ienLxzia^ xat XonriSv ^dpu^v, |X£ 5Xov touto xot£ {Jiev «'«cb Tb 
[nipo^ Tuv oicaxiS<*>v, ^or^ ik cncb to (Aipo^ tcuv 3oe^ovdaBa>v xat dl[XXa>v iv 
Suvfli(i£t i^vo/XouvTo x.a( eTDQpeaCovro, Sia touto TcposO^aavTec; ei^ tov IxxaXat 
7poo8(u>p(qjtivov fopov tcov Iti t( ^apeS(Bov eiq auTOu^;. eicetBvj 3e xat ol ^e- 
^ovSat T^^ raoTouvt]^ el^n^Touv oTcb auTCu; xp^l^'^^ (^^ S^a^opou^ e^tl^rifjibu^ Tpiicou^ 
Bta Tou^ TOicou^ Tou; XevojAevou^ (jieTOxtov tou Maupo^ouvtou, [jl' oXov 6i7ou ol ev 
TsuTOiq Tot^ Toxo(^ xaTO(xouvT£^ xaXopipo^ xat paytaBe; ^jaav eXeuOepot aicb toik 
pYjOsvra; ^opou^; eou(j[^vt;oav va BtSfOtftv xaT' eTo; xat tcI) ^oe^ov^a vl^ Ta- 
ctouvt;; 8ta tou 6«(OTaTou tsu ptjOevTOi; |JieToxiou 250 "^pooia Xoyo) ouv3po|i.fj( 
et; Tou; ^opou; vq^ eKopr/iiaq di:ox£xo}JL(jLiv(i>; xaT' dvaXoYtov, xat eic^ auTcp toutc)) 
£YS(vav xat ex [kipOM^ vfi^ xptoea>; eictor|(Jia evSeiXTtxa If^pa^a (oev^ov xat 
XovrJJeTtov) StaXajxPovovca TYiv oufji^cavtav touttjV. xat 5t( 8(a vd jjlyj tou^ evoxXtj 
xavet^, ouTe dicb tou^ ve^eptBe; tou fpoup{ou Na0ap{v(i)v, oure dicb tou^ evotxtaoTag 
T(ii>v SexoTYov, XeyovTa;, 5Tt oi IxicaXat ^axou9(xo( t6xo( tou ^6^vto; (JLOvaonrjptou 
e(jLicepiexovTa( ei(; tou; totcou; twv Tt(jLapi(i)v twv, evavTiov tcov ooa 5to(jioXoYouoi 
Td ^aotXtxi (JLou xaTdoTtxa, e^eS60r|Oav ^aotXtxat haxar^ai StaXa^jL^dvouoa^ Td 
xaXatd opia t(i)v etpvj(JLevu)v xTr|(jLdTU)v xat e^xicoBtT^ouoat ttjV ^opoXoYCotv t<0V ev 
Toi; etpiQ(JLevoi; 6p£ot; icep(exo(JLev(i)v xTy)|JLaT(i)v xai ^ai(a^^ d(JLiceX{(i)Vy yijbipa^im^ 
£)atoS€vdp(i)v, otxt(i>v, ipYaoTr,p{(i)v xai t6ic(«)v oXXodv, tou; 6ico{ou? ol T8iot xaX6- 
YTipot e§ex^po(i)oav, ev oo(i) ^{Bouot xaT' Ito; ei; Tbv ^aotX(x6v [jlou OiQoaupbv tov 
i:pooS((i)p(o(Jievov ^^pov auT(5v xat dvatpouot t^v dicatTYjotv $exdT(i)v xat dXX(i)v 
&6p(i)v ex (jLSpouq T(i)v SexaTioT(i)v xat t(i)v ev Suvd(JLet xai tu)v l^p(i)v rf^^ ^aoiXeia; 
(JLOu, xaOu); xat tov ^^pov •/iklm icpopdT<i)v. dXX' eicetS^ oi et<; Td icepi^ Sta- 
Tpt^ovTeq Tou; icapevoxXouot ic6Te (JLe dicaiTi^^oet; $exdT(i)v xai fopu^v xat ic6Te (jLe 
aicatTTQoet; icpopXe<J/6(»)V, xai yivovTat aiTiot tou 6XeOpou t(«)v, e§Y)TT^oavTo vd e^- 
T/J^dicvf ex T(ii)v ^aotXtx(ii>v apYtim (aou dvTJ^pa^a T(ijv ^aotXtx(i>v BtaTaYcov xat 
K^v dvd yeipaq auT(ii>v eup toxo(jLevu)V dvTtYpd^u^v tou ^aotXixou xaTaoT^xou, 5icou 
xaTa*^pdfO';Tat at ^aXai^ tu>v 6ico{(ov eTvat exicaXat xuptoi xai al 6icotat xetVTat 
€i; Td<; eicapxta; KaXa^puTu^v^ BooT{TCrj<;, [laXaiu>v llaTpu>v xai raoTouvv;;, xaOu)^ 
xai Td ouvopa auTu>v, xai vd exBcOri auoTripd ^aotXtxY) (jlou StaraYi^, Std vd (jlt] 
ai:aiT(i>vTat icapd ^oe^v8dSu)v, 3exaTiOTU)v xat dXX(t)v ev Suvd(JLet xal vd (jl^ 
cuvdl^u)VTa( icap^ auTu>v ouTe oXt^Ya, ouTe xoXXd, BdxaTa xai f6pot 8id Ta; d(jL- 
TcsAou;^ Ta yjiapd^ia^ ia eXai^BevSpa, Ta ipYaon^pia, Ta 6icoTa ^[JLicepiexovTat et; 
*d ^rjOevTa ouvopa^ cure 3i' oaa dXXa e;exepou>oav ci xaXofripot, ouTe ^opo; Std 
"cd yCKia icp6PaTd tu)v. eqeTaoOcvTwv ouv tu>v ev tu> ^aoiXtxu) (jlou Or^oaupu) 

16 286 

xaracrTtxwv i^x^i ^^ ®'' xaX^Yifjpot tou xara tyjv ev IleXoicovvi^aa) hzoipyixt 
KaXa3p6T(i)v xei(jL^vou iJt.ovaoTiQp{ou Mi^^a STCiiXatov ev xaipci) ti}^ dXc&ffefog t^^ 
XepoovT^ffou axeSex6t)aav wpb icavrwv ty;v urcoTa^v xal ^$66iq et^ X^"^^ '^^^ 
auoTTipa ^sotXixT] Siara-fv] SeaXajjL^avouoa tt2V douSoo^av t(i)v xat OTt, auf ou xXt;- 
pcdvouv xot' Ito^ et^ tov ^affiXexiov (jtou Oi^ffaupbv Sia t(i>v •fy^e\L6'm'i tou Mcapso)^ 
(jisTa Tf|5 Y^^^l*^^? 'JcpoffOi^XYj? TO 5Xov Tpcaxovra icivTe xtXtiSe? Xeirua (ooxpa), 
(bg dvTtTtfxov rfiq dcuSoata^ T(av BexoTCJV xat dtXXcjv ^pov Std t2 uzoTeTOYlxeva 
etq Tb ^rfibf (JLOvaor/iptov xTi^fjiaTa xat ^aioQ^ vd (jly] ivoxX(5vTat xap' oudevbg {jle 
dicatTi^oet^ TotouT(i)v f6p(i)v. eTCetSv; S^ evavrCov tcjv ^a^ikma'» (jlou 8taTor/(ii>v 
i)v(i)xXouvTO Tcapd T(i5v 8i(Dpt9(jLev(i)v ouvdS(i>v (jl^ vea^ dicatTt^aeiq xal Xi^^et^ e^(o 
Tou etpT](JLevou dvTtTt(jLOu vfiq douBoaCaq Ttov 8id Ta xTi^^JLara Td exxspati^OevTa 
xat xaXXt6pY0U(jLeva Tap* auntov &.<; tyjv ^OeXaav yjs.pc^Yqao^f xat f^poug ^td 
XiXea 'Rp^^aTd toi)v, xai exetSy; to dvT^Tifxov ty)(; ^aXaed^ aeKoy.o7cf^ ttov SexaTb^v 
xat 96p(i>v, Tcjv 67:o((t>v iq 9cXt)P(i>(jl^ (b^ eiT.eTO ohko tou^ xaXofi^pou^ tou etpiQ(jL^o'j 
(jLovaaTTipiou 8ed Td XTi^fxara xae Td^ y***^ "^^^5 8t)Xa8T) al eixoatwivTe x^Xtddcc 
XeTcrd (daTcpa) auvaJJ6(jLeva icapd twv t^y^P^^**^^ '^®^ M(ji)p6(i)? eoT^XXovTO ei? tov 
^aatXtxcv (jlou Ov]aaupbv xal ^aav ex tcjv au(jL7;eptXa(JL0avo(xiv(i)v et^ tt)v i^y^I^^^^^ 
Tou M(i>pi(i){. xorcd Ik Tb Ito^ 1200 i^ ^T^Oetaa divoxo^ 6(xou [kk dXXo^ xpoa- 
68ou<; ex(optoOv) xai I860t) wpo^ Ttva^ ^v eiBet (xaXxtavi 8td dvTdXXay^xa 200 
7poa((i)v, ol 8^ i^Y^M-^^^^ '^^^ eipT)(x^vou (jLouxard 8^v d^ivav ei^ f^auxiav xat 
TCapT)V(*>xXouv Touq xaXoYi^pou^ tou ^tjOsvto? (xovaatTjptou (x^ dicatn^aeeq ^piii'^ 8id 
Td xn^fxaTa xai icept^6Xea xae eXai686v8pd t(i)v, 8ed TauTa eice tt) ^daei toO 
cTe 01 xaX^Yr^pot Toi3 ^T)0evTO? (xovaaTTjp(ou ei*; tt)v dX^oatv tou Mcopiax; djrsSe- 
/Oriaav wpwTot tt)v uxoTaYTiv, tb dvT(Te(xcv ttJ(; dt7u8oa(a5 t(i)v, y^^^H^^? '^' 
-spoaOi^xT)? 8dxa xiXed8(i)v XeTTwv (^&(S7:pti>^/) siq auTT)v ttjv dicoxom^v Tcav, Be' wv 
auTT) ou^xTCoaouTae Tpeavra icsvts x^^^d^e^; Xexrd (daxpa) xard Tb hoq 1211. 
TauTa Td yjpiiiLona TupoaeTeOiQaav ei^ tt)V dxoxoirr^v tou ev Ku^vaTavTivourc^Xse 
?caTptapxe(ou, 8id vd irapa8(8(«)VTat xaT* Ito^; eiq Tbv 0T)aaup6v (xou i% (x^pou^; to5 
^T)0ivTO? waTpeapxe^ou xae dxup(i)OT) to IyYP*?°^ '^®'^ (xaXxeav^. eitet^T) elvat Sea- 
T6TaY(xivov etq Ta dvd x^^P^^ "^*^^ xaXoYT^p(i)v a(i)2^6(jLeva ^ep^xdvtd (xou, vd xsp- 
8a(v(i>at td 8^xaTa xae tou^ ^^pouq T(i5v ev Tot^ 6p(ot^ tou ^t^O^vto^ (JLovaaTT)piou 
xet(xev(i>v ^aid^i xat vd (xt) dxatTd)VTat f6pou^ 8td Td x^^^ ^p^^oTd t(i>v, xXt)- 
p(»)vovTe^ T^v dwoxoin^v t(i)v (xetd Tij? y^®1*^^<? icpoaOi^xT)^, (xt)8^ vd l^TjnijOwct 
noT^ icop' auTOiV 96pot 8td td ev toX^ 6piot{ tou (JLOvaatT)p(ou xei(xeva, y^^^^? 
xeptp6Xta xai eXat686v3pa, xat vd (xt) svoxXwvTat [kk Xi^^ee^ foptov 8ed Td xOKta 227 

^po^a Tuv, t6oov o\ %otk6r^poi^ Saov xal ol ^oy'^^^^ ^'^ xorocxouvTe^ ei^ tb 
xotra Tvjv exapx^o*/ i^g raaroOvii); xetfjievov |JLeT6)f(ov, to 6itoTov 6vo(Aa2[eTai Moupa 
Botiva, af * ou xXiQp(av(i>ot xar" Ito^ Ta {A6t3( t^^ zpooOi^xiQ^ Y^^^l^^^ TpcivTa ic^vTe 
/cXiaBe^ Xenra (ooxpa), o)^ dvTtTtpiov Tij^ douSoota^ Ttov, Ti^^ teo(a^ i^ irXiQpftdiAi] 
u^fet^XeTO et^ tov 8iaTeTaY(i.evov ouvobtTt)v auTbiv, xas v3( etvac eXe60epo( obcb 5Xou< 
Tou^ oXXou^ f ^p^ug, xa^t a^ * ou TCXt^pcovG^ot xot" Itc^ tvjv dn:oxoici^v toiv (jieTdt 
TTt^ -Xv^oif-iyr^^ icpooOii)xr,( d)^ avriTtpiov t^^ douSoota^ t(i>v St^ T3e i^etXdfJLeva 
^ixaTa xat oXXou^ f6poug Td>v you(*>v, eXacoSivSpmv, ioiciQTuav, icept^X((i>v, a(A- 
';7eXui>v xac Xec^aStcov, xscfji^pcvcov xac 6eptv(5v, ti&v oicouov t3c o6vopa eTvac ovjiuuio- 
(Jkiva xora Ta (^aaikvfJi piou xaToEoTtxa xac xetvTat eice to xaTa tv)v exapxtoev 
Ti;^ rooTouvTj^ ^evoTpo^eiov xat (xeT6)rccv, tc oicoiov eTvac ex t(j»v icapapTr,(jLiTa>v 
Tou pTiOivTO^ (AOvaoTYipCou, eiTe ei^ outo to tBcov (jiovaoTi^ptcv M^y^ Si:i^|Xatov, 
T2 6icoTa TpofoSoTOuoc Tcu^ dca^aCvcvTa^ exeiOev iji^e[i6va^, e^cuotaoTO^ xat oXXcu^ 
avOpcdicou^ dtveu (i.iQBe(jLta^ icXT;p(i>(jLi}<;, tc va evoxXcovTac xa6' oicccovSi^Ttva Tp6icov, 
xa6u>^ xac to va 6icir;pea!^(i>vTac ot xaXcYiQpot xai Xociccc ^aYcdSe^ tcu ^|6^VToq 
(jL£TOx(ou icapa to^v Pce0ov8a$(k>v ti)^ FaoToOviQ^ (jie oeKoa.vfiaeiq icepcoaoTep(i>v ^p(i>v 
etvat evavTtov et^' to^ ^oaKkiyux^ (jlcu BcaxaYa^ Ta^ exSo6e(oa( xorra Sca^cpou^ 
&Ka/a^ ^ik T^|V douScoCav t(i>v xat tov xavcvto(JLbv auTcuv. eicetd^ hk %ai tcv£<; 
ix T(ft>v 9uXax(i>v Tcu ^pcup^cu Na^aptvd^v xat Ta>v evotxtaoTiov evavTtcv Ta>v ^oot- 
Xcxiav xav6vi)>v tcu^ icapr,v((>xXcuv (jl6 dicatn^oec^ fopiov xal xpcooXoYT)6dvT(i>v, (jl* 
cXov 5iccu diceSetx^T), 5tc al dicaiTi^oet^ t(i>v fjoav evavT^ai ec^ t3c^ ^aotXtxd^ (jlou 
BtaTaYd(; xai ei<; ttjv douBcotav t(i>v, xaTsicaucev -^ Sia^etXcvsixiQOi? xai eS66r|Oav 
61? auTcu? vc(jit(JLa ictoTCiccir,Tixa iffpa^a (tXd(JLicv xai •/p^^xl^ixioy) ex (JLepouq ttj; 
xf (oeco^ xepi tcutcu, auTcl ^k eic^(jLevov eig Td^ dxatTi^oetc; Ta>v, ^^ax6evTa>v ex 
Tcu ^aocXtxou (JLOu dpxecou Ta>v xorcd Td^ ^,6etoa^ Y^^^^ 6xSo6^vTa>v ^ep(JLav(a>v 
(JLOU, $taXa(jLPav6vTa>v, ctc $td Td S^xaTa xat oXXcu^ f6pcu(; twv T6ica>v Ta>v icepi- 
s^cvTa>v /et(JL£ptvd xat 6eptvd Xet^dSta, d^xiceXoug, ic£pi^6Xta, eXatc$ev3pa, cix(a^ 
xat x^pdf ta, twv x€t(JLdva>v ei<; to xaTd to (JLepc<; Tr,<; FaoTCuviQc; ScaXiQ^^^v 
IxsT^xtov TC eiccvo(jLas6(JLevcv Maupa Bouvd xal 5v ex tcSv xapapTiQ(jLdTa>v tcu 
^66VTO<; (JLovaoTiQp(cu xai e/6vTa>v 5pta t^v (xxpav Trjt; 6aX(ZooiQq la>^ tov dvif)- 
(^pcv xai ix6t6ev ga>q to icapaxei(JLd3tov Ta)V 'ApicdBa>v xat ex6i6ev lia Ta>v 
'^aXouxia)v lax; t^v Sd^viQV xai exeT6£v elq Td<; PaX<3tvc8(aq xai £xeT66v 8cd twv 
dxpa>v Tf,q Td<ppou xot' eu^eiav ei? tv)v ixxXr,oiav tou icpo^TOu *HXcou xai exeT6ev 
5cd TTJ? (jLeYdXtj<; 68cu xai tou ocu^aSicu xai tcu iTOuotvT) tcv xaTifj^cpcv xac 3td 
Tf,<; (jteYdXY)? Jdfv/)^ xai 5cd tou i:aXaccxdoTpcu xai 3td Tij; oxdXo; twv *Apicd3a>v, 

16* 228 

etD^ o^ou xaTavra elq ibv toiiov tbv eTCcXeYOiJLevov ZeuYapoxsTpa, eupiOtj SiixTe- 
TayfA^vov a^ o^ -KXtjpovwat xot' Ito^; etq tov PaaiXtxov [jiou Or^aaupbv Ta TptavTa 
«evTe yjLkiOLhtq Xeirca (aai:pa), ov-a to avTtTtpiov t^^ aauSooia^ twv. va jxti evo- 
xXwvxat xXeov \f£ a7:atTi^aet<; SexdTwv xai dAAwv ©^pwv. xat epc«mfjO£vTo; toO 
ex Twv XetToupYwv [jlou TcepifavecTaTou 'Aapiri e^evSr^, tou rr^<; BtaTTjpifaeci); twv 
xavovta[i.a)v tou Mcopect)^ ^rept tou ti elvai dvoYxaTov vd y^vtj ev TauTt) Ttj j-o- 
Oeaet, eicetBtj eTCePePafwae 5t' eva^pdYiaTOu efifpd^ou wiaTOiroti^aei&? tou, 5ti exEisT; 
al uxcOlaei^ xat evvctat tc!>v ixBcOevTcov ^aatXtxoiv (jlou 9ep(xavi(i>v ^ev dvrt- 
©daxouotv &,<; Td? aWiaet^ twv BtaXifjfOevTwv xaXoYiiipwv, vd ex5oOf| 3<zatXtx'ij (xsy 
StaTOYri au{JL^(i>voc (JLe Td exxaXat xat xoTd Sta^opou^ exoxd^ exBoOevTa ^aatXtxi 
(xou ^epfidvta, 8td touto ^yetve gaatXtx// (jlou StoTa-pnj vd evep-pjOfi, xaOid^ oia- 
^e^atot 6 etpY](jLevo(; uTCOupYo^; (lou, xal ^iaTdTTO), &\i.a ^Odofoatv oi ^epovie; Tr;v 
^aatXtx-K^v [jLou JtaTaYi^jV, aeig, otTive^ etaOe eYV(i)a[xsvot, o Te tjy^^jlwv xai ot cta- 
XiQ^OevTe»; xptTa{, vd evepYi^aYjTe xat Ttipa xat «dvTOTe au{JLf (dva [jl6 Tr,v xapoucav 
^aatXtxi^v (jLou BtoTaTYjv xaTd tov ot^tii eipYj(JLsvov Tpo-Jcov xat vd (jlyj 8et$YjT£ ota- 
Oeatv xat xXtatv el^ to evavTtov auTYj<;. outo) YivoiaxeTe xat TcioreuaaTe et? to 
^aatXtxov (jlou cyj(JL£Tov. 

'E^eSoOYj TYj 17 T^c; aeXvjvYj? 'Pe(JLrtouX 'EpeX ev iTet 1219 (d^b 
XptcTou 1803). 

("OTt wtotYj Yj (jteTd*aat(; tyj 12 louXtou 1834 ev "ApYet. b Siep[jLr,veu; 
Tou paatXeiou tyj<; 'EXXdco^ 'Iouacu<p(jLicei(; Ax(JLeTicaaat^ac£<;.) XIV. 7322 — 1814, 5. mensis aprilis, ind. II. Bucarestii. 

loannea Caratza, voevoda Ungrovf^chiae, monasierw S. Georgii dicto Carypi, in in- 

stUa Antigonif donat redditus. 

'J(*)dvvY;(; Feo^pYtou KapaTca^, pcejScca^;, eXeci) Oeou auOevTri<; xal 

i^,Ye(;.a)v TcdoYj^; OuYXpo^XayJaq. 

'EicetSYj To Oeiov xat lepbv (JLovaar/iptov KapYjici eTCOvo[JLal^6(JLevov, ev t^ vijcio 
'AvTtYCVou, &icep ve^oaTi dvr^YspOYj ex Oe(JLcX{u)v, ev w wavyiYupi^^eTat r^ [xvr|[i.Y; tcO 
(jLeYaXo(JLdpTupo? aYicu Feu^pYtou tou Oau^jtaTOupYOu, uicdp/et Y^o^orbv tyj Yj[JL€T£pa 
auOevreta, 5Tt aup{axeTat ev xco^/yj xaTaoTaaet xat ^v aTepi^et icoXXoiv, d XRJ- 
l^ouat Por|Oe{ai;, [jlyj iyov (jieaov vd ^oYjOYjTat eic t' dvoYxaTd tou l^oSa, xaO':?^ 
Tcpbj; Td Oeia 'Aot^orfuy^ia Tpe^o^JLev euXa^etav 6t<; to vd auvTpexw(jLev, ocov t: 229 ^jvaxsv, Sev TCap£&Xd<l/ap.ev ayro. s/oiasv 8^ xat yTcoBetYixa ex twv jrpuao^o^XXwv 
Tu)v crpb rJiJLcdv aScX^pcov ifjYs^jLOvwv, Sxep xal y;ix£^ exjpcoaafJLEv, oca y* e5 autwv 
ive^ovtcOijcav, c^o)^ ^capeyYjTat ix Tij; evTau6a Tcipaq ei? Ta lepa axY;v(i>(jLaTa 
ii avi^xcuaa ^oi^Oeia tu^v eXet5v. ^ca toDto xal i^ i^^fJieTepa auOevTeCa Sia toO 
i:apcvTo<; ouOevTixoO /puffopouXXou, toO 5o6evTo^ T<p pYjOevTt lepw {JLOvajTYjpit»), 
Bi3p{^G(Jiev, va Xa{JL^avY] eXeo; ^ivaptTotou dva §6<i> acTTupa to pLeTpov dmb xpia 
zoizicict, Ta ev tw xaSTjXixitj) MTCOuTaecxoj xe(fieva, ovo[J!.a^6|xeva Beo^recTt, Mxa- 
Ssvt xat MzovtTa^Xov, cwou xat to {jwvacmrjpiov tou Sevo<p(i!)VTO<; v/ti oi^toi Tpia 
aczpa To lACTpov. ev Se tw xatpo» tou ptvapcraicu 0(pei'>.ei va Btoptl^tj to jJLova- 
crrrjpiov exiTpoxov, 5aTt^ 6|jlou [kk tov avOpwxov toO fJLOvaarriptou Sevo^covToq xai 
[kk Toix; au6evTtxou(; PivaptT^eptBev; va xaTOYpa^Y) xapeuptax6jjLevo<; zapwv et(; to 
jjLETpYjjjLa xa: et^; tyjv xapaXaPYjv twv acTcpwv, Yt^oiJLevou xaTaatixou, wcTe va 
XapiJavYj ex twv aoTupwv to (xepiSicv tcu awov. e^ auTwv Se xpaTTiO-iJaeTat to 
^sxaTov Twv (jLxoBoupwv, ot Ik auOevTtxoi PtvaptTaapiSe<; va [xyj xpaTwatv ou3' cPoXbv 
£7:' cuBevt Xcfw, fJLYjSe va avaPaXXwat tyjv Xr/kv twv aaxpwv exi xpocy^ijiJLaTt 
vi Ta BiBwaiv ex twv xouaoupiwv, aXXa ^'''^^''^''^j^S '"i? auvTd^eox; xapa twv 
^aapLCfcpwv eYXOTOixwv, ctrtve^ xXYjpcvouat PtvapiTaiov, xat eupiaxeTat xaTaveYpajx- 
•jJLSvcv ev Tw xaTaoTtxcj) tou, TCTe xai c av6pa)xoq toO [JLOvaaTYjpbu ajjLeaiDq va 
XapL^avY) TC (xepiStov twv aoTcpwv. 5ta tcutou toO eXeouq StaTaaaofJLev, vi Por^^rjTat 

'0 \iphv pLCvacTTiJp-o^ "^^^ aYtcu FewpYbu tcO Kapijxi ei<; oca; XP^''^? -X^^? ^t^^^ 
y.2\ ct ev auT(T) xaT€pe<; 8e(i)vTat toO xavctxTtpixovcc; 6eo0 bizkp vfiq xaTeucB6ae(i)<; 
Tij; YjjjLeTepa; au6evT£{a; xat u-£p ttj^ £u<pop{a<; xat ehvjyjiaq tyj^ Taapa<; Ta6TYj<;, 
i^ ^; (ixpeXoOvTat. 5ec|jL£6a ^k xat Ttov aXX(i)v aBeX^div au6£VT(J)v tc5v {jl£6' Yj|xa<; 
i;t(»)6r,ac[X£v(«)v ava5e;ac6at tou; ciaxa<; tcjtou tcO 6pcvou, oxu); euBoxif^ca^ai va 
avaxaiv{a(i)ct xal extxup(i)C(»)at tc T£TaY[X£vcv tcOto eXcO^;, &<t:s, xat Ta auTwv 
eX£Yj vi Yjvat £v iGyyv. xai £V£pY£{a xap' a/.X(i)v. ij^^attocaixev oe to zapcv 
XpuccpouXXov ^C tBia; t^|[xc5v uxoYpaf yj<;. 

^Eyw T(i)avvYj(; Feti^pY^ou KapaTca^ poe363a<; xat 8i' u7C0Ypa^Yj<; 
Twv Tcafx^tXTaTCJV iQ[X(i!)v t€xv(i)v r£(i)pY{ou 3o£p65a xai K^ovcTavTtvou 
^oe^cBa. [xapTupeq Be oi euYevecTaTOi xat xtcTol (Xp)rovT£<; pouX^uTat 
'C'j 3t3av{ou TYJ^ au6£VT£{a; f||xa)v, Ka)vaTavTTvo(; <t>iXt7:TC£axo;, [X£Yot<; 
[JLuavo;. -juav TaSoi; FoXiaxci;, ixeY^; P6pvixo(; tyj<; "Avo) Tcdpa^;. irav 
FpriYcpto; MTCpaY>tcPdvc;, [^-£Y«? PtcTtdpr,<;. xav TpYJY^pto;; Fxixa^;, 
(A£Ya<; XoYo6eTr|<; tyjj; 'Avo) Tcdpa^. xav Td8o<; ZXap-zjvtdvo^, [x6Ya<; 
Jcpvtxo? TYJ; KdTa) Tadpa<;. xav AYj[XYjTpdxo? Taxop{TaxYj<;, [Liya^y 230 

06pvtx.oq. icav 'IffTpaxY)? KpoxaouXeaxo^, IJ^£Y*€ ^' Popvixoi;. wav Sw- 
ptStflixTQ^ SXapiQviivoq, (i.€Ya? Xoyo66Tyj(; x^i; Kdxtxi Tofltpag. «av Kwv- 
axavTivo? SoutI^o^, [ii.iyaq x^'^!**^®?- ''^*^ Mix*^**'*)? Mavoq, jAeYa; 
Popvtxo? T^? zoXiTfifaq xat Xoticot. eYpa^ij tb «apbv tjjjieTepov xpu^ys- 
3ouXXov T(d ^' Itei t^( i^(jlu)v au6evTeta^ ev BouxopeaTto) 1814 a7:piX- 
^^ou 5. 'I<i)avvv)<; FewpYfou Kapataaq poePoJa;. 

Edidii L Oeconomus in libro: KTiToptxbv ij xpoaxuvTjTnjpiov T^q i£pa<; 
xat paatXtxv)^ p^ov^^; tou MeyaXou S^XaCou e^eBiOy) eictSicpOwOev ^^ xal 
oicou^ Tou tepou (AOvaaTY]p{ou. Athtnis. 1840. p. 90, Nr. L edidit etiam Zacha- 
riat a Lingenthal, Jus graeco-romanum, IIL p. 703. IX. Acta monasterioruffl Sanctae Mariae Myrsiniotissae et Sancti Michaeiis dicti 

Prati in insula Lesbo. I. 7035—1527, 15. mensis martii, ind. XV. 

Manuel AgaUianus tradit filio hieromonacho Ignatio ecclesiam Sanctae Mariae 

Myrsiniotissae, monasterium Prati et campos, 

t ^E^id MavouTjX tepeu^ 6 'AYaXXiovb^ xai otxovofAo^; ^) MtjOuiavti^, 6 ev 
Tw ^apovTt \)^v. Tov Tiijuov xal IJwcicorov OToupbv iy/^OLpi^aq, oux £$ avdYxtj^ 
Tivb^ tj p{a<; tJ Tf^<; tuxo^^tQ? oXXy;? irtcouXia<;, aXXa (jieTa TCaar;? jjlou x^<; xpoOujAia^; 
xai 6eXi^ae(i>^ xai icpoaipsaewq xal yupo^^itrt^; xriq axetj/ea)^ ^xt5(8<i)2) ei^ yX^pOL^ 
Tou ffapxtxou jJLOu ulou l")fvaTtou, tepO|xovflc)^ou xat aaxeXXiou Mr^OuiJLVYj^, tcv vabv 
T^^ xavuxepavvou Seo-jrotvr,? fjlJtaiv OeoTOxcu xat aeiwapOevou Mapia^, Tij^ extxexXy)- 
{xevif;^ Mupaivt(i)Ttffcn;<; 3), tov euptcxc|ji.evov ev Tij TowcOeota TauTYj Ti)? KaXXovi;; 
ti;^; MiTuXtJviQ? ev tw «^dpuYYt pi^eTa rcu evarcoXiQ^OevTO^ euptaxojji.6vou /wpa^tou 
orJTCu, Tou xXT;aiov tou Xe^oiJievou Opivxou, tou ?:Xt;atov^) tou xet|jidppou, oaov 
•jtal otov eartv evrbc; xai exTo?, 6|jiou 5e xat Toq eXata^, oaat ^) eupiaxovTat TCXrjaiov 
Tsu vaou, oaai; /wptXet i^ 5$o^. xai iTepov /<i)pdf tov ev Tt; T07Co6ea(a twv Aa^ twv, 
To ::X7;atov TOt Tpt|jL0uXd8txa xat xXT;a{ov ttj; 65ou |ji.eTa twv Bev8p<i)v, oaa eup{- 
Txouvrat evrbq tou /(opa^tou^ oaov xat olov eoTtv. a)aa6Tfa)^ extS{Sa> xal eYO) 
r,p^ Tbv utov jjwu, ^iYCuv tov aaxeXXtou^ e? otxe{ou [jlou /(opd^tov ev tt; TorcoOeata 
tt;; \\xupd)va<:, to XeYCjjievov T^q KavaJuTseva^, fo icXiQatov TYJq bSou xai •jcXiQaiov 
BecBwpou Tou KaixtTl^T; xxi icXT;atov 'lcodvvou tou TdXt, tva ext) auTO opLOu, xat 
Tov Aetjjwova, (Ix; ejptaxojjLevov 8e ei<; yj^lpaq T^iJteTepa; Tbv pTjOevTa vabv exicaXat 
icara Xoyov*») •^o^^mft^vriZoq ex wpcYOV^ov, ou^l 8e XTjaTptxwq aurbv Sea-^coJiovTa t) 
a/vXr,<; Ttvb; dp-JcaY^q, 7cXt;v Be euptaxcjxevov oTaupcxi^Y^o^ Tccrcptapxtxcv, xdYU) 
•dXtv TouTO dvoTiOT^ixt 6?<; X^^potq Tou £[xou aapxtxou utou 'Iyv<xtiou, iepo|Jtovdxou >) o?xo(jLfi>v K. ^) CTctStSt K. ') MupaivioTijarif ttJ? supiaxo|j.^v7); K. TawxTj? K. 
*) tvajroXifO. aOiTj; ib tcX. to XeYOjJiEvov 4>. to ;:X. K. *) oaa; K. *) Xoyou K. 232 xai aoxeXXiou MTjOuixvr^i;, ha auTOV xaXXispffi >^*'' euTpewflit), oaov xb xara Buvofuv, 
xai xSXXa icavTa TupaTTj)^), 3aa SeovTa». tou vaou, xal exeiv xai Seaicol^eiv auTcv 
Tov ^TiOevTa 'fah'* xai Ta aurou eup((7x6{xeva xTi^ixaTa auTO^ xai ot (JieT' auTou, cu^ 
auTO^ exXe^YjTac xal [ei^ ouq] 77po9iQXa)9ei aurb^ auTov tJ iep(i>(jLevov v} (Aovayrbv 
tJ 'oeufjLaTixbv lepwfxevov^), elq Se xojijlixou; oXw; [xtj exetv e^ouatov tou izpoc- 
t]X(i)9a( auTbv y) tep(0(jLevov ovTa il) xoaixixov^). eiq 31 tv^v to6tou aXtfif^ xal 
^e^aCav aa^aXetav eyeveTO xal Tb Tcapbv oixetoxetpov ^lou ^pimLa xat iizsZz^ 
aot Tw 8iaXr;^0Y]ao(JLev<j) ■*) iQiJLeTepci) ulw 'lY^aTtw, lepofJLOvoxu) xat aaxeXXtco Mt;- 
OOixviQ^, Tzdrzi»)^ Se xat tou i^|i.eT^pou auOevTou xat deoTcorou, (jLV}Tpo7:oXiTou Mt;- 
6u(jlvt;^, xup Maxap{ou^ aXka §t] xat tou TcavtepcoTaTou (jLTjTpoxoXiTou tou 7:p(DT;v 
IltatBia^, xup Maxap(ou, xat T(il)v XotTccl^v t(ov xaT0i)6ev evaT}(jLav6evTfa>v oixeioxeip<i>; 
T((JLt(i)TaT(i)v xXT]ptx(i)v xal lep^o)v euXa^(i)v, aXXa Stj xat euYevwv apxovT(i)v [(JLocp- 
Tup(i>v SvTd^v]'*») Tou (JLT) e^etv (jLe®) e^ouaiav iicb tou vuv xal tlq xo i^fy; tou 
evo/XTJaai ') ae Tcepi toOtou t) I^*^ ^ ®'^ M-^'^' ^i*®'^ fl aXXo<; Tt^ twv exTo^, aXya 
xoTexetv aircb xat Beaic6'Cetv ^) iiq TsXeto; x6pio^ xat e^ouaiaaTr;^ au xat oi (Jie^a 
oou, (Hx; av(i)6ev fa{i.ev, ei^ tou; diTcepivTOu^ aicova^. oort^ $£ 6eXT^ae( tou evo- 
XXTJaoi ae®) ti wept toutou xai avaoxoXoiciaat 6eXT;aetev xai xixzpi^at TauTT;v 
TTjV oixetoxeipov (jlou fpa^^v ex (xepou; iQ(jLeTepou t) aXXo<; ti^, eiT; tep(i>(jLevc<; 9^ 
Xaix6<;, xat avTeiicetv aoi xai evoxXTJaai ae *®) 9^ tou? (xeTa aou euptaxc(jL€vcu; ev t<j) 
icavaeiCT^i) pT;6^vTi va(7), 6 toicuto^, oaTt<; [Svj eiT) ^ *), xai Tcapa ttj; tou ^eou 6pY^; 
Tcetpa^T^aeTai xat icapi tou 7cavtep(t)TaT0u t;|X(3!)v au66VTou, (XTjTpoicoXfTou Mrj6j(xvr<c, 
<zf(i)pta{xivo^ laT(o xat oXuto^;^ xai Ta; apaq t(ov Tptaxoa{(i>v Sexa xai oxtu) 6so- 
f6p(«>v TcaTepd^v t(«)v ev Ntxata exeTO) xat e(xou tou d(xapT(i)Xou, xai V; (xepi; 
auTou (xeTot tou wpoSoTou *Iou8a xai xuptcv tov Oebv eSpot '^) (xax6(xevov xai tou; 
afwu^ dYY^Xoui; aurou xai ex xavTb^; StxaaTiQptou Bt(«)xotTo '^), (*>; eXeYx6|jLevc; 
uicb Tou oixetoxeCpou (xou xai o^xoXcp^Ttxou ^pdiLika^zoq. ev (XT;vi (xapTt(i) te' 
Tou ^CXe' eTou^, iv3(XTi(3vo<; (e' !• 

t 'O TaTC6(vb; (xrjTpozoX{TT;<; Me6'j(xvr|!; Maxapto; f. 

t *0 7:p(pT)V lltat$e{a; Max^ipto; f- *) rpaxTeiv K. ') xai oC? suppl. l£po(x^vou ?) [jiovayou ?) jrvEUfxaTixou l£|>o{i^vou K. 
•) ^i hpo(iivoo ovTw? ^ xoa(j.ixou K. *) Lege BiaXTj^OevTi. *) Suppleyimas. •) (aoi 
K. ') evoyXijdEOi K. •) xat^j^ei? xai oevndCei; ... aoi K. •) w; ti? 8i OeXiJoi; 
Tou evoj^Xijae aoi K. *•) avTeteei xai evoyXijaeai K. *') ^» "'^^? ^'^^ K. ") eCpei K, 
i>) Bia>x£Tat. Errores orthog^aphicos (^omplures tacite correximns. Pro McOu|xva, MiO. 
in textu scripsimus Mi)8. 233 

t 'lepeu^ 6e6Ba>po^ xac <7axeXXdp(o<; M'.6u|i.VT]^ f. 
t 'lepeu^ FecDpYto^ xal pe^evSapioq MeOupLVT^c; f* 
f Mavcut]X lepel)^ xal oixov6(i.o^ Me06(jiviQ^ ta ava)6ev oixeto- 
XcipciK; ifpa^a<; f. 

f lcoavvi]^ T(i)|JLa(o<; xal Ta^ouXap(o<; Mi6u[jivt)^ f. II. 7035 — 1527, mense iunio^ ind. XV. 

Patriarcha leremias I. covfirmat priviUgia monasteriorum Sancti Michaelis dicti 

Prati et Sanctae Mariae Myrsiniotissae. 

f 'lepeixia^, eXeco 6eou apxieicCaxoxo^ KcovaxavTcvounoXeo)^, 
Nea^ Tci)|i.Yj<;, xal otxouixevixbi; IlaTpeapxY;^ f. 

f Ti] iQpui^v auvod(X(i)^ ?cpoxa6T]fjLevY] (jieTpi6TT]T( 6 ev Upofxova}(0(^ T((JL((i)TaTo; 
xyp 'lYvdT(o^ xal Tcveu(jLaT(xb<; TcaTTjp ex KaXovrj^; ttj^ ev M(tuXt^vtj aveyepe, icw<; 
h 6e{jLeX(a)v 7caXa(a)v e§ tSCiov dvaXb)(JLdT(i)v xal x6x(i)v dvi^Y^H'^ ^^^'^ "^^ Ta^(- 
apXou T(«)V "Avd) Auvd(JLe(i)v tcv ev to) Ae({jL(i)V(, xal d^ (epcoaev ev auTco ^^(Dpd^^a 
m BevSpo, xat xeXX(a h.v.QVt xa( d(JLi7eX(i)va^ ^7co(T]ce, xal eTepa cxeur] xal lepd 
i^isptjje, xat vuv oixouctv ev aurcT) iepo[i.6va)^0( xa( (jLovaxot. wpb< TouTotq TiTij<jaTO, 
wj eiT] T^ TO(auTT] [JLOVT] eXcu^epa ex icdvT^ov, (jLT]3evb^ e^ouciav exovTO^ tt]v Tujrouaav 
£v auTT] *), (jLTJTe auTOC, dxa§ d^iepo^ca^ aurrjv t(T) 6e(o, (jLTjTe Tt^ fepo^ t(5v ouy- 
vsvtdv ouTcu xat XjSx^xo^ xal dico6av6vTo^ auTOu^ (jLT^iTe 6 tou t^tccu dp/tepeix; Tb 
olovouv exei6ev dica^TeTv, et (jltj (jl^vov Tb (xvt](jl6ouvov aurou e^etv ev TaT<; dYtat? 
TcXsTaT^ xai ou8ev d)vXo, i%Yo6(jLevov 8e exXeYeo6at tou^ exsTce (xovaxou^ ex tou 
pibou auT(i)v xal ^^tJv xotvo^to)^ et(; at(ova tcv dxavTa. TauTa l^TjTT^jaavTO^ auTou, 
w; euXoYa xal 8txata xai iq (JLeTptoTT;^ iI;(jl(ov ezt^epaiouca to xapbv auTw eut- 
XW^^ TP^P-l**? ^^' ^^ dxo<paiveTa(, Tva to xupo; 2/(i)C(, to ^ePatov xal d(AeTa- 
^oirjtov. ei 8e Tt; eti; xoredXuatv ToX(JLT^^cet xwpTjcai Ttvo; sx tcut(i)v ^ xa66Xou 
4 iV (JLepet, iva etr] u^^ dooptcjjibv dXuTOv Tbv dicb 6eou icavToxpdTopo^. eTt dve- 
fspev iq(jlTv, tva 6fe(X(i)ctv ext^Xewetv xai e^opdv ot ev TTjBe ttj (i.ovi} (jLova/ol 
wl tb oTaupcr/jYWV TTiv HavaY^^xv (jlcu ttjv Mepc(V((*)T(coav, cicep dvexT(cev (8iq) 
XCT.U) auTC*;, xat exTXTjpouv xai to x^t' eTO<; 8tB6(jLevov xept <xutou xavovtxjbv 
^•2' ^aci Tp^Tuci; dvT'.Xa(jLpdv£c6a: auTou xaTd §6va{JLtv. outo) 6eo^tX(i)^ xat eu- 1) wx(^ K. 234 

TaxTO)^ Tcavra xaraauoTaiJievco d^noXeXuTai auTco xal to 'xapbv ctYcXXuiiSeq YpapLixa 
T^? TQIJLWV fjLeTptOTYjTO^; xaTflc ixijva touvtov iv3ixTt(i)voq te', iv 6Tet ^^Xe' f. 

t*Iepe(Aia(, eXdci) OeoO dpx(ezt9X0TC0^K(ovc7TavTtvouic6Xea>^, Nea^ 
TwfXTjq, xat otxoujAevtxb^ zaTptfltpxir;<; t* 

t SfXPeaTpo?, eXew Seou xaica^ xat Tzaxpidp-^ti^ T^q lieYaXt;? 
uoXeu)^ 'AXe^avSpeia^ xat xptTYj^; T^q oixoujjLevt;^; t- 

t Iwaxe^fjL, eXeo) 6eou waTptapxiQ? t^^ pi.eYaXTf)<; icoXew? 'Avtic- 
Xda<; xal ^caaYj^; 'AvaToX^^ t« m. [7037—1529], [ind. II.] 
Testamentum kieromonachi Ignatii AgaUiani et ordo monasteriomm ab eo institutorum. 

t 'Et^ . . . 6 T(i xoqici) |jLev xexXiQfievo^ lepeu? 'IidavvY}^, Ti)r« >wtt aojteX- 
Xiou Me66(JLVT](;, vuv Se *lYVfltTio? tepopiovaxoc; xat icveufjiaTtxb^ wan^p, 6 xat Toxa 
vuv xaOT2YS<^^6at Tijv |jLovu§p{u)v, dt^) auTO^ ex icaXatcov OsfJLeXiuiv ovexatviaa ts 
xat et^ TO xpetTTOv avnJYaYOv, tyj? navflcYtflt^ |aou Xeyw 8tj tt,? MupdtvtaJTtaca;, 
xat Tou [jLevfllXou (Jiou Ta^tflcpxou Mt/aT)X Ta)v *Av(a) Auvflt|jLe(i)v ev T(a Aetfjtiovt, 
T(ov xetfjLdv(i)v afJLfd) ev Tj) KaXXovt) t^^ MtTuXi^vTi^, evoptaq Ti}^ Me06fjLVT)(;, x 
xai ^oia^) auTb^ eyo) av(i)Xod6|jLT)aa («)^ euptax6p.eva xat icaaiv i^OaXfjiot^ Osu)- 
poufJt£va e§ iQfxeT^p(i)v ayaX(«)fjLfl(T(i)v, Xevu) (ncb i^fxeTepa^ e^63ou xat x6aou, cu/, 
6XoxXi)p(i)^, aXX3c ?coXXc5v icT(i)X(i!)v xat ^Xouaitov x6icotq xat e^oSot^^) auroxOu^ot 
Te xal ^evot^, xat Ttva /(opflcfta ewpooi^Xcoaa %pbq otuTb to fjLovaaTT^piov toj 
fjLeYceXou fjLOu Ta^tflcpxou icaTptxflc fjLou, otov ex tu^v Yovi(i)v fjiou X6y(i) xXrfpovo- 
fjLta^ xat dcXXa Ttva eQT) xtVT)Ta xat axtvr|Ta Stflc ts lepa axeur) xai ^t^Xia, iXkx 
8t) xat oXXot xpiaTtavot eicpoai^Xojaav xu^pflcfta xat oXXa Tiva et§T). auTTj §£ 
T^ vTj T^ 6p(i)fjLevT), ^^) auTT) 1Q fxovT) fxiaov toTocTat*), uicipxet •saTpixTJ fxoi ex 
icpoY6v(»)v, xai ^fltXtv e§ ayopaaia^ tcSv xpaTo6vTU)v, ttjv oTcoCav *p)v 6 TcaTTJp fxcy 
e§u)Vii^aaTO ex twv xpflCTo6vTU)v, xoyu) TcocXtv auTTjv ttjv pjv e^ aircou tou raTp:; 
fxou e§u)VT)aflC(XT)V, di); 6 x6pto;; et$ev xat (I)^ xaOu)^ xat Ta ypi[k[kanoL auTOu St)Xc- 
icotouv, Ta Te twv xpaTo6vTU)v xat tac oixeioxetpa. auvi^x^^*^ ^^ ^* '^9^^- '^ 
fxovij Ta6T7) i6po[x6vay^ot xai fxovoxot, oV xai oi^fxspov eupCoxovTat, xpu^TO^; 6 aircb; >) wv K. *) Secunda manus in mnr^ne: Snip. ') xrfi»u« xai i^^Bou; K. 
*) Corr. K- ©X »[. In margine: xai. ^) In margine corr. laiafjivi). 235 4 T 9 aOcdqp (jlou, 3{ xac uicb Ta>v stjuov x^ip^^^ a^oxotpel^ %a\ uicoTirpf]v ^pbc; ejJie 
-oii^tja?, 6 iconjp icpb^ tov ulov, xat toutyjv ^uXa^aq l^i-sxpt Oavdtou, eicovoiAaaOeti; 
Ik zpoTspov MaxdaToi; lepo(A6vaxo^, ev Se ti) eax^^HQ ^^^^o^ avaicvoi) atm^aa^ xal 
Xa^v TO Oetov xat &Ytov xat (JieYa ox^f^ einovofAdoOiQ Maxapto<; {Jiovaxot; (at(i)v{a 
fj (Jivi^iiJiv; auTou xat fj eux^j tou |jie6' iljpuiiv). SeuTepo^ xup rep(ji.avb<; tspo(Jk6vaxo{ 
xa: 'oeu(jiaTixb^ [zon^p], elTa xup Maxapio?, 6 xat tyjv dv^av TaJm;v (jiovtjv 
oixovo(ju^v. 6 xup Me^Sto^ 6 xat oapxtxo^ (Jiou ui6^, 6 tSip ^Haaia;, b xup 
l(i>avvixiog, 5 xup NeofUTO^, 6 xup MeXeTto^, b xup 'ASavdato^, 6 xup MaTOiag, 
b xup A(«»p60eo(;, b xup MaXaxtaq. 6(JL0tb>; xat ei<; to ^Tepov (jiovaaTi^pcov dSeX^at 
xovovtxai TeXetai, xupd !A6avaaia (JMvaxY) i^ ToSiTtaaa ^), xupd MdpOa xai i^ 
xupd BeoxTurn), o)^ ptXa Be xdYO) oarcb^ euptax6(jL6vo^ xai dpxt} %at aiT^a Ttov 
(jiovaaTv;pui>v Tfa>v ^6evT4i)v dvaxatvta6v}vat xai auarvjvat 6eou euSoxouvTO^, o>{ 5Tt 
BeoTuo^d) xat xupteuYO) [t^^] *p3; auT^q tojv (jLOvaaTV)p(o>v evTb^ xat exT6^, (i>; S6sq 
eoTt T^q dv6p(s>mvv](; fuae^ix;, ^x^tv ixacTO^ xai Seoxo^etv, oaa 6 ^eb^ auT(^ 6J(»>- 
pfjaoTo, o&Td) xdpiot, 5aa uicb tvjv f^(jieTepav x^^P* ^ ^^®? ^ '^^ wdvTa otxovo(jti(ii>v 
50(i>pfjaaTO, d(JLapT(i>X(;> 2vTt, otov 3v]XaSv) Td S6o (jLovaanfjptd (jlou ^Tot deaxol^etv^) 
awra] evTb; xai exT6;, iq IlavaYta (jiou il; Mupatvi(«)Tiaaa xai 6 (JLeya^; (jlou 6 
Ta^idpxvj^, d dv(i>6^v ©a^jLev. -jcp^iiTov (jl6v dvaTt6r|(JLt auTd T(d xavaYd6(i) 6€(o xai 
•opi(o ig(X(i)v Ivjaou XptaTO) xat tvj auTOu (JLV)Tpi, tv) u7cep€uXoYV)[JL€vy), £v86$(p 
Oco^civy) iQ(jL(i)v xai dei?cap6£V(i) Mapta xai toi(; dpxoYY^^®'? ^) Mixav)X xai Fa- 
SptvjX xai Tot<; Aa(i>(jLdTOt^ xdat xai icdat TOi; dytoi;^). licetTa xpoav)X(i>vu) xai a^a" 
7!6T)(ti Tb pTi^ev (jLOvaaTvJptov tou (jLeydXou (jlou Ta^tdpxou tu>v "Avo) Auvd(JLe(i)V Tb *) 
£v Tw Aet(jL(i5vt ei? X^^*^ '^*^^ dv(»>6ev ^6ivT(i)v lepo{JLOvdx(«)v xai (xovoxwv ^) xai 
*d(jt ToT^ epxo(Aevot^ xai £pxea6at (jL^XXouatv oltco tou vuv xai ei^ tou^ atoivaq 
'ctna^^)^ ou^ auToi dXXi^Xu)^ eiadYetv xai e^dyetv, TcdXtv tou; (xva^iou^, &q l6o^ 
izv. Tol; xotvo^totg dicavTaxou, 6^<; (JLev auToi ot icpidT^ euptax6(jLevot tepo(JL6vaxot 
xai (jLovaxoi (AeTd tou tv)v (jlo';v)v wpooTaTsuovTO^ Xaxo(JL£vou v;you(JL6Vou * dTC0xa6taTdv 
wti cuvTdTTsa6at xai evtoveiv Tvj d56Xa>6TV)Tt xai ica ToTq wp(i>Tot? cuviaTac^at, 
ouTU)^ xai lcTtoaav xdxetvot wdXtv d7.Xot(;, xai outo); xaTd Sta$oxv)v ei? at(i>va 
^bv d^epovTov. etv) ev d^optc^JLU) dXuT(i) di;b 6eou TcavroxpdTopo^ xat dpau; dX6Tot^. 
offoui; $£ Tps^etv xai Sii^xetv ^uvorrat to (xovacTvjptov, tocoutou^; xai exetv, et 3e 
^.' ai?xpoxep§6iav ^ Xat^JLapy^av f) 96tS(i)Xtav oux eiaev6*pcouaiv xai oux etciiYOuatv, 

*) *Po$<i>)ca K. ')(!£... 5ec7Co1^ouv: deest aOia K. ') xal xwv ap/.ayyAwv K. 
^) 3:avT(ov TCtfv aY^cov K. ^) tou K. *) Uncis inclusa sapplevimus. Quae se^ 
qanntur, valde corrnpta videntur: vide observationes ii} fine voluminis. 


■» {[ 


if .-< 
m ■ * 

• •v- 


ri, ■' : 

•t 1 *■■ >: l'U 


lLf_ Jv ■ ^ i 236 I ♦ 

I.B * 
I 

li oiov oaouq xb p.ovaaTi^ptov tpi^etv Suvorat xora tb ai^rrfiiq twv xstvojtwv, oi 

TOtOUTOt TTjV TOU 'louSa OLX/OVT^t TOU ICpoSoTOU («CCGTT^W^Tat. ewfiiTa avaTiOT;|xi 

Ttjv fjtcvTiV vfi^ uwepoY^a^ jjlou GeoToxou tyj^ MupfftvMOTiffOY;^ TaT? [jLOvaoTpiai; Tatc 
xaTtt xatpou^ ev auTi) ti^ (Jiovt) eupioxofJLivat^, vuv Se [tv)] xupa Maxapia xz: 
xaOTf)7oufji.evt) xai w^vTe xotvoptaTiocat?, tt) Te xupa 'AOavada Ttj To3(Ttffca xxl 
Tt) xupa AopieTiavt] Tt) ToSiTtcca xai [tv]] xupa MapOa xat [ti} xupa] Eirfsvsia 
xat Ttj xupa Maxapfa Tt) QoXiT{coai) xat [ri)] xupa JAOavooia Tt) eripa xzl 
icicai^ Tatq epxo(A£vaiq xai epx^cOat {jieXXeiv aiCo tou vuv xat et^ tou^ aiuvxc 
T:Ana/^^ ei^ 5ca^ aipetcOat (Jiev xotvo^io)^ StoYetv, Sca^ Ik (jit) oi>c(i>^ alpelv^), 
T^^ (jLov^^ €^(i)0ii^i9OVTai, xXtjv (jieT^t Tou TCpoecT(i)Toq Tou eupicxofjievou ev Tfj (icvr, 
Tou (jieY^Xou (Jkcu Ta^iapxou tou ev t(i) Aetfjuijvt xat Tijv Xocircav dSeX^uv tcjv 
(xeT' exeivou eup(cxo(ji.ivo)v \kvzh ^ouXt)^; eicoYetv auTa^ xai e^aYetv xai i^Y^ufjLevrjV 
dzoxoOicTav, xat 7:avTi Tp6x(i) dvTtXa^ji^dvecOat 09e{X(i)ctv ol (jisva}rot TcavTe; c: 
6uptcx6(ji.evot et^ tcv (jLe-fav (jiou Ta^tdpxTQv tov ev t(i) Aetfjuovt Ttjv (xcvtjv TXJTt;v 
Tij^ 'jwepd-fvou JecTCotvr,? f^^JwSv OeoTOxou xai dei^apO^vou Mapia? Ttjq Mupctvtc»)- 
T{cot;<; . . . 

IV. 7054—1546, find. IV.] 

Patriarcha Dionysius II. confirmat, quae hieromonachua conatituerat de posse^sionihus 

et ordinihus monasteriorum, 

f Atovuctoc, eXe(i) Oeou dpxtex^cxo^^co^ Ku^vcTavTtvou^^coXe^i);, 
Nia<; 'P(i)(jitj<;, xai oixou(jievtxbq waTptdpxtj? f- 

f 'O teptdTocTo; (iir|TpoxoX{Tr^<; MeOu^xvtjq, xup 'lYvdTio^, 6 sv ar{Uo sv6u(jiaTi 
dYawtjTO^ dSeXf b^ xat cuXXetToupYO^ Ttj<; tj(jLO)v (jLtjTptoTtjToc, dva8pa(x(i)v cuvoctxw; 
eTueSei^aTO *{pa[t.[L7L':a v.[ua tou scpb f|(jL(ii)v dYKOTdTou ^raTptdpxcu xupou 'lepe^JLiou, 
Bie^icvTa, u>q omhq ?f|X(i) Oe{(i) eTt ev lepo^xovdxoti; euptcx6(X6vo^ ex xaTptxtuv 
auTou dvaX(i)(xdT(i)v, eTt 3^ xsx^i) 7roXX({) xai (xox^w dvexovvtaev ev Ttj exopya 
auTOU cePdo(xtov vabv xai Oeiov twv *Ac(i)(JLdT(i)v ev tw Aet(jL(]!)vt Ti^^ KaXXovi;; 
TcXriatov, xTtjToptxbv ev tout(j) xexTt;(x&vo(; 8{xatov, oTcep Td vuv Ttj 6xt$6cet Tsy 
xatpou au^av6(xevov eiq (xovacn^ptov xoivo^taxbv e^eveTO. o{xot(i); 8e ve xai 
eTepav cegac^x^av y^vatxe^av (xcvtjv xXt;c{ov toutou xpocXa36(xevo^ oraupoxTfJYtsv 
ciScav xat ex' 6v6(xaTi Ti(x(t)(xevtjv Tt;<; uxepdYvou 0£Ot6xou Ttj? extxexXtj(X6vtj; Mup- 
civi(i)Ticcr,5 xat auTtjv dxaXX(ixtcTov oucav, xsxoi^ tuoXXoT^ xat •Btoi; dvaX(ii{Jia5iv *) noX{Tt)aa K. ') alpaia6ai — alpav K. 237 2-r:c5 ex 06|jl6Xiu)v ^aXoacov dvecrrjGe, xauTiQv xat Yy^aixetov xaTdoTr,a6 xciv6Piov. 

{cscxcjjtEvo? iTAYjpouv TO xai' eio? jAovov jrapaiCwv xa oe' aoiupa evexev incoTOY^g. 

ev 2VC (xovau; i^^tWe ouvoStxu)^ ttjV iqiau>v [jieTpioTtjTa xat toui; xaOeupeOevia^ 

asyispstc, 61 Tiva 3v auTO? eiiXoYOv xat vopwjjLOvi) SeATJOT) BtaOfjVai ev toi^ auTwv 

X7r,|jiaat le xai zpaYfjiaai, xivtjtoT^ Te xai axtvijToi^, Iti Ik xai xepi xoivoPtaxij; 

^'.zY(i)*p;;, 5aa (Sv BteTuxcuaev y) |AeXXoi et^ uoTepcv StaO^vat xai S(aTUTCa>aa!, 

r/wci -b xupo?, To GTepYCv xai Ps^aiov xai watv dfAeTaTCO&QTa, xai 5aa dveonr)aev 

£v auTaT(; ^ e^ dYopaaiag t^ia^ ezop^aaTO i) liapa Ttv(i>v d^iepu^BiQaav, exot d$etav | 

ctofjLStpdaat T^a ev dpLfOT^pat^, b>^ xupio; xat otxovc|ji.o^ auTcov xai ext(JLeXY)Ti^<;, f. 

csei/^vTcov Toiv ev tyj dvBpwa ijwvij {jLOvax<«>v le xai tepo|JLOvdxo>v xavTi Tpoira) | 

dvTiXajjL^dveaOat Tijq Yuvatxeia<; (aov^; xai ext^Xeiretv xai ifopd^ auiTjv eti; le f 

f 

-a 6u)rixd xai a<i>(AaTtxd xat exXeyeaOat Tzap' auT<ov fripa^Jb^ XP^^^l*®^ rpoawicov \ 

UpciJiovdxou Tou exeiae ev tco TeTaYpieva) xatpo» ttjv dxoXouOtov tyj? exxXriata; i 

i-rtTcXeiv, ojjLOid)^ Se xat otxov6|JLov xoOiaTaaOat tov dp(ji62^ovTa, 5^ dv auiaT^ 

•kYjpsT^ Td Tzphq C<^dpxeiav ex tou epYox^ipou auTu>v xat ex twv vfi^ |AOvf|(; 

xTT,|jLdT(i>v Te xai TCpaY(JLdTu>v [xaij dx; 6xiTpo7co<; auT^? oxouSd^Y) eiq tyjv euiBoaiv 

xjtti^ Te xai au^TQotv, w^ auib^ Vf(pd^^ BtaieO^ ev Tot^ eT/diai^ dvaicvoaX^ xai 

siafjLOtpdcY) xaXo); dravTa, (jLYjSevb^ exovTo; d8etav Siaaeiaat tJ evoxXijaai auTOv 

ivcxev TOUTwv, w; xoTptxoAV auTOu uxapxovTwv twv di}tep<i>OdvT(i>v ev auTai? xtti- 

pLiiwv Te xai xpaYJJLaKov xai df tepo>OevT(i)v dxa^ T(d Oew xat dvexxoti^T(i>v tuyx«- 

vcvTwv xopd xavTo? xpoa(ji>xou. eit dve^ epev, oxd); Ttve? twv (A0vax(i!>v dxeXau- 

vc{Aevot xf^q p^vi)^ dq xoxoxocot, tyj e^u>TeptXY) 3uvaoTe{a xapd [tou^] xovova; 

7p(0{jievoc 6xtaTp^9(«>at xdXtv ev auTY), oiTtve? (5>^ evavTiot twv tepwv xav6v(i>v 

v::68txot laovTat Taig dpat^ twv [Oeo^^pd^v] xoTepcjv. Tauia 8yj xdvia eii; Oeo- 

ciX^ xai OeTov axoxbv d^optJVTa et^ ouoTaatv twv (aovu)v e^i^TYjaav extxup(i>0^vat 

T2UTa xai xapd t^<; r||jLfa>v (AeTpcoTYjTO^ xai TaTi; uxoYpa^aT^ tcjv xaOeupeOevT(i>v 

^pxtepe(i>v uxoaY)(Ae((i>OY]va(. ctb xai Ypdfovie^ dxo(patv6(Ae0a, Tva, SoTt^ et<; dva- 

TpoKYjv T(5v pr|OivT(i>v ToX^AfjOY) x^^P^^rat, iep(a(Aevoq Tuxbv f^ (Aovaxbg y) Xa*tx6<;, 

TcicuTo^ xat xapd Oeou 6pYY]^ Teu^eiat xai ux6$txo^ eaiat Th) dXuT(i) xai aiu)- 

vui) d^pta(A(t) T(j> dxb Oeou xavToxpdTOpo^. exsi xai et^ tyjv xepi toukov xdvTCJV 

cijX(i>atv xat da^dXe tav dxeXuOYj xai exe^cOY) ev d(Aa»0Tepat^ laT^ (AOvaT^ xai i^ 

''tapouca cuvoBtXY) xai extxup(i)TtXY) YP*?^< '^*»*^ Xotxwv xaTpiapxtxu^v YpA|A|AdTo>v ev 

£Tet ^i;v3' t- ^) sliAOYa xai vo(i.t(jLa K. 238 t Atov6ctoq, iXiii^ Oeou dpxiextaxoKOi; K(i>V9TavTtvou7:6AS(i>:^ 

Niaq *P(i|jLY]?, xal oixou|xevixb? TwaTptapxY;^; f. 

t *0 Taxeivb? |i.Y)Tpoi:oX(TY)? 'HpaxXeta^; KuptXXog f- 

f *0 Taxetvb? [i,Y)TpoxoX{TY;^ 'A^piavouwoXew^ loi^iaa^ f* 

f '0 Taxsivb? [JLY)TpoxoX(Tr,^ XaXxY386vo(; EuOufjiio? f. 

f '0 KopivOou lcoaaa^ f. 

f '0 'A6Y)vd)V AaupevTtoq f. 

f '0 Taxetvbg [JLYjTpoxXiTr,? xpwY;v <l>tXtxx(DV revvdtBtOi; f. 

f *0 MovefjL^aafai; ^ldidica^ f. 

f *0 'ApYo^? >tat NauxX(cu AoipoOeo? f. 

f *0 AaxeSatpLOvta^ *l6pe[x(a<; f. 

f *0 Taxetvb? [xy)tpoxoX(ty)<; 'I(i)avv(v(i)v Nt^^cijv f. 

f 'O Taxetvb? [XYjTpoxoXtTY)? S(i)Cox6Xe(i)^ Aiov6ato< f. 

f *0 Taxetvbi; p.Y;TpoxoXtTY)? MituXy^vy)^ *Av8t[JLo^ f. 

f 'O Taxetvb? exiaxsxo? BeXXag AoaOsoc f. 

f *0 «I^tXaSeXceiai; Neoq^uTo^; f. 

f *0 Taxetvb^ exiaxoxo^ . . .') raJptKJX f. 

f NeTXo? 6 xp(iY;v Eup(xou f. 

f *0 Taxetvb(; [XY;TpoxoX(TY)? 'A^xaaeia^ 'Za^^dxio^ f. 

|- *0 Taxeivb; [JLY)TpoxoX(TY)? Ka^a l(«)©p6v'o; f. 

K codicibus monasterii Prati edidit A. Papadopulus Kerameus in libro, cui 
titulus: MaupoYop8fltTeiO(; Bi^Xio6t^xy) ^toi vevtxb^ xepiYpa©txb? xaTaXoYO^ T(J)v 
ev TaT; ava ty)v 'AvaToXY)v Pi^XtoWjxai<; euptaxo[Ji^v(i)v.4XXY;vtx(ji)v xetpcYpi^v, 'Ev 
K(i)vaTavTivcux6Xei. 1884. Tom. 1. p. 6. Nr, III: impressum est ctiam exapographo 
recentiori sub titulo: AiaOiQXY; Tou ev ar(ioiq 'lYvanou iSpuTou ty;<; ev MY;66[i'/t) 
tep<x; [AOVY)C tou Aei[xu)Vo?. *ExS(3oTat exxXriaiacriXY) xpcvcia ev KtovatavTivcuxcXsi 
ex Tou xaTpiap/ixou TuxoYpa^etou. 1882. ^) Nomen sedis deest. XI. 
Acta monasterii in monte Sinai. 

I. [6779—1271], mense iulio, ind. XIV. 

Imperator Michael Pdlaeologus montts Sinai praepositum hypertimi dignitate 

decorat, 

*Opic;[xb^ Tou £v)9£^e(7xaTou ^aaiXeu)^, 3v e^o^r^ae Sca xb Seo^adiJTOv 

Jpog TO Sfvatov. 

f Et ^k %ai av3piai, toX^ lusptSe^toK; ei^ uiuiQpsaiav tt)^ ^aaeXsCac, apxovxcov 
xaTaaTpanfjYTiaat ipsYOjx^vot?, tJ ir^Xewv htowf^oti^ ifX^^ipi^^^cti f^ Xoou^ 68T)Y^aat 
>) xat aXX' aTTa TOtauTa 'scpaTTetv. Beoixevot^ tg) xpdret vfi^ Tci&v T(i)|JLa{ci>v Sipyfiq 
f atv6(Ji£va xf^^l^^f Ti|xriV erctfxeTpet ttiV xpoan^xouaav, twv 8' u-kiqx^wv, oaot .euYvo)- 
(jLCVbx; €taTQfo6|Jtevo'., Sixatot 5v eTev Ta ttj^; utuoOt^xyj^; toutwv pX^icetv to wepa^ 
6zt8ex6iA£va' avBpocat aefjivo^ xat ^to) xat Tpoicca Oeo) *) ^Xr^atal^ouaiv, ou^ 3aa 
Twv ei^ Ta exTOi; auvTstvovTcov, dXXa xpetTTCi) xat ei^; ^p^x^^ auTTjv KapaTuipiTvOVTa 
TTjv ci)feXetav, pi.aXXov ^k xat Toi/co xdxeivo 7:£ptaoto6|ji.sva TO^xot? £x ttj^ dv<i)6£v 
$e|id^ icpoPaXXojJtfivot? TOt? auTOxpdTopai, tcw? cux 5v £tT) twv xa6T)x6vTCi)v £7:t- 
xXive^ cbTiov ppa^eufitv xal £t^ to T£Xo^ dvetv, azep aiTTJaaiVTOj £i le xat dXXo); 
vfi Sei^aet Tt(jtdTat to ^uXofov, ou^ 5i:c«)? Btd ttjV to6tci)v xapdxXTjaiv, dXX' ^Stj 
xat xaS' auTO to zpdvpLa d^{ci)^ £xei "]f£v^c6ai, TTjvixauTa xat [JtdXXov Tai? aiTrjc^at 
TouTcov £7:iv£UT£ov Tou^ dvaxTa^ xat xapexTSOV, dicep fiGfiXoiev, tv' elvf ou (jl6vov 
auTou;, dXXd xal tco Btxatco xaTd to £ixbq x^^^^P^^®^* '^^^'^^ ^'^ ^^ ''^ ^aat- 
X£{a [JLOU iwdpecTtv tSeiv £xt£Xo6[X£Vov, ScopoufxdvY) Tot^ £v Tw 8p£t Stvd [xaTa 
xatpou? •!rpoaTT)ao[JL£vot?] Tt[JLT;v tt)v twv uTCepT{{JLCi)v ^) • touto |jl^v Bt' txeTetav, •flv 
£T:otT^aaTO %p6(; pLe 6 nToXe(jLat3o^ [jLT)TpoitoX{TT)(;, 6 Upci)TaTO(; xai ux^pTtpLO^, ou 
Yop Ixptva 5Xci)(; d^tov jjlt) xetOT)v{ou4 toutci) 3ouvat to^ dxod^, eSXoYa aiToufji^vci) 
xat & [jLT) TeTeXea[JL^va to) §txa{ci) tt)v (T)[jL{av T:poe^evT]ae, touto d^ xat Std to *) Deleyimus xai ante OEbi, quod legitur in ed. Zachariae. ') TtfiTJv t^v uTc^p- 
Ttfjiov Z.j quae uncis inclusimus, supplenda ex sequentibus videntur. 240 

iXkdiq it^^da^ai to toioutov 5pog aiSduipLOv xat TijAtjq dhcaffTQ^ eicawoXauetv 8(xx.5v 

cv xal vcfjLivietv {jiaXXov TtfjLaaOai tTiV PaaiXeiov |jlou ex Tij; ^pb^ touto TijiYJc, 

eicet xal Bo^aljeiv oT5e Sebq touc toutov Bo^di^ovTa;* Spo? y*P wuto wept^piJLevcv 

Twv xaO' TifjLa^, 5po; Oeiov, xaTot tov 'A^^axoufJL, 5aou xat xaTdoxiov toi^ twv 

dpsTcov epfaotai;; xat dpeTat<; 7cavTo(ai(; xaTOxoofjLOv • et Se xat dYtdqjLaTO? tottcv 

xaXeaat tI^ ^ouXeTat xat oTxov tcu Oebu 'laxd)^, '^poa^ueq [jLev to ^pdYjjLS xai 

TTJ? dXY;Oe{a^ cbLpdiq exojjLSvov. xdv ti; OecopeiY; TpavwTepov^ icXi^pri; 6 OeTo; oTxcc 

ouTo; 5o5^; xoXX^;* xXtjv eoTat xdv ToTg eoxdTOi^ to6toi; xatpoi^; (JLepo; 5c5t;; 

dzoveve|JLr|jx^vov toutw xapd vr^q PaotXeCa; [xou, outw xat "^v eTjre xdXat rBc. 

Tt; dv iid TO |jLet![cv xaTa tcv icpo^T^TTQV Tcpoxcxccuaav. TauTa to xapbv t^; 

^aatXeia; jjlou icp6aTaY|jLa ^ouXeTat' TtfjLa ^ap ii ^aatXeia (jlou tov xoTd xatpou; 

ev T(I> Ztvd ';:poanf]a6(jievov toSv u7cepT{(jL(i>v tg) d^tG>(xaTi^ xal BtopiXeTat auvapiO(jLeiaOat 

Tp{Tcv ToT; oiiT6> TeTt(JLiQ[i.6vot; h dwaat, xal auvTi(JLdaOai ev TaT; wpooJot^, xaO^- 

Spat;, aTdaea{ Te xat auveXeuaeatv * djJLftevvucOat Ik xat djJL^ta, 6icota xat T£)y 

dpxtepeu)v, 6x6aot tvjv TCtauDQv Tt(JLY)v ex tcov exaOev yjpo^Hjy* xat vuv diceXaj^cv, 

ToXXa Te xdvTa, 5aa toutoi; xat toutci) icpoaecTat, xaTd (jLY)div eXoTToujJieva. e::! 

TouT(i) ^ap eYev^vei xai 6 'Tcapu^v cpta(jLb; t^; ^aatXe{a; (jlou xaTa (jiYjva touXtov 

IV 5. tS' t. 

ET^e §e xat 8t' epuOpiov Ypa(X(jLdT(«)v ty); Oe(a^ xai ^aatXtxi;; 

/etpo; . . . 

jFVtin» edideruni Ehalles et Potles in CoUect, Canon, F. p. 326 t cod, msc. 
Gerasimi archiepiscopi, iterum Zadiariae, Jus graeco-romanum III. p. 593. 11. 7091—1583, mense iulio, [ind. XI.]. 

Synodu^ decemitf monasterium Cltristi Salvatoris in monte Sinai liberum esse et ejns 

abhatem dignitate episcopi frui. 

"laov dicapdXXaxTov tou xaOoXtxcu auvoBtxou Ypd(JL(jLaTo; tou ^t^o^ 
voTo; ev t(^ xatp(j) tou dciB{(jLCU waTptdpxou Kd^vaTavTtvou-sc^Xeo);, 

xup *Ispe(jL(ou xat doOev tcT; LtvatTat;. 

f 'Iepe(jL{a;, eXe(i> Oeou dp/te^jc^axoTco; Kfa)vaTavTtvouic6Xe(i);< 
N^a; *P(il)(JLY);, xai otxou(jLevtxb; TcaTptdpxY); f 

f *£Set (jL^v Tou; pouXo(JLevcu; Sid •^p(X[L\Lchz(ii*f ouvoStxwv tyjv i^etXo^JLivr^v 
xai wp^Tcouaav icap^x^tv PcT^Oetav ixdcT(i> twv uicb paaiXtXYJ; xpo(jLY]Oe(a^ dveY£p- 
0£vT(i)v (JLCvaanQpuuv, (jly) (jlovov dicX^I); xat dxepiax^irro); xexpYJaOai toT; Ypd)JL(JLxatv, 241 

iluA xal xpb wavTGc; deXXcu cxoiretv, S-jtwc; xe -auTa $aat)axa exXT^OiQaav e? ^FX^? 
xai vjjI vofJLOt^ Te xal SeairiGfxaai rSi^ toioutTi;; T6T6)f'/jy.e xAi^Gea)^* eweiSt; 8i 
Twe; Twv Tcpb i^ijlcov icaTpiap)r£'*>o«^fii)v avvoriaavTeq 5X<i);, w^ ^aiveTat, tyjv '^aXat 
iKpl To Stvajov 2po? paaiXixYjv Tpovoiov, |xr|8e evTux^vTe<; TaT<; veapai? xal toT; 
TjvoJtxoIq Oetct<; 6eaxta[jLaatVy & Sy; iravTa Ta 7:epi toutcu BTjXoOat TXoTuTepov, 
av^/c{a, «Ix; £otxe, twv Toto6Tb)v fpi[k[Lxzd Ttva xaTa xatpou^ e^Oaaav ei;tSe$<i)- 
yite; yjpca [Lrfik^t ttj; a^/jxia^ exeCv»;^ axoXouOta; syojjieva, dvaYxatov xai Stxatov 
!"fvu){ji^v, tva icpwTov [jl-v auTat? Xe^eaiv wSe eYX«?«X^ t ©atvojJL^vtj veapa toO 
ioiBijjLCj PaaiXeo)? 'PwfjLaiwv louaTtviavoO to5 MevaXou, ev ^ 'jrpb? tcI; dXXot^ 
Tf.2{ Tc Stvatov 6pc^ e^toxoxYj oatveTat • etO* o&u(i>^ xat Td jjLeTd touto aupi^dvTa 
CTjXa 7:oti^a(i){JLev. e^et 8e o^xtaq tq veopd ■J5T0t to expXyjOev arib tou ■rcaXatou 
xcictxo; eirt ^AvaoTaatou xaTptdpyou BeouzoXewi; [jL£YdXr,? 'Avrioxsfatc, Ta cxiyrcpa 
T(i){jLaiwv BitOuvovTo? tou MevdXou 'louartviavcu, 5Te Td 'lepoaoXujjLa 6ti[i.t(^^ et^ 
::aTp'.ap)rstov tou ^crfA^' Itou^* „auveX6cvT(i)v auvoBtxu)^ tou Kwva-avTtvou-^roXec»)^, 
toj 'AXe$avcpeta«; xal tou 'AvTtoxeta^ xaTd [JLi^va airfOuaTov tvStxTto^voc; t^' xat 
BcGi:'.advTfi)v dpa uicoxeXaOat tov ToXiJLijaavTa xapaOpauaat ^ wapaaaXeuaat to Tot- 
siJTcv 6iarta[JWf, xai 5e8wxev 6 AvTtcxetaq omh Tdiv uTcoxetjJLevtov [jLr,Tpo7:oX6(ov tw 
iauTcO 6p6v(i) ^(na, tyjv tyj^ Kataapeia? Tij^ IlaXataTfvTj^ xat t^^ SxuOouTCoXeo)^, oTre'- 
czaae 5e xal omb ttj? [JLr|Tpci;cXe(i); T6pcu ttjv IIop^upoiccXiv, xat lOsvro oivopcv 
Tbv ^cTa^jLOv Tcv dvd [xeaov IlToXefAdtBo; xat tov KapfJLvjXtou 5pouq Zaj^ouXcav, 
waa6T(«); xai aes:o Tfj; [jLriTpoicoXsfa); BcaTpa? tyj^ AuatTiSo; eTTioxoiwd? Tsaaapa^, Ttjv 
ra3eip(i)v, TTjV Kar6T(i)Xtd$o;, t^v 'A^iXXyj; xal tyjv rd^a, xat d(ptep(i)ae Tduia ei<; 
lepcacXuiJLay y^i lOevro a6vopov liaq Ti)^ AuotTt^o; X^P^- ^ ^^ AXsqavdpeta; SeStoxe 
xai aurbi; «tw twv uicoxet[xev(i>v eauTou 6p6v(i) [jLYjTpoz6Xe(i)v tyjv BooTpav TYJq 'Apa- 
Hia; xixi tyjv IleTpaq xat eictoxowd; 15, tyjv rdl^aV; tyjv AaxdX(i>voc, t>|V 'EXeu- 
OepojiroXtv, t^v ^apd'^^ tyjv AiXia; xat to 2ivd Spo^* T^iaifjaXtaa^/To Se tcv 6p6vov 
ToO Stvd Spou^, tva [Lrfieiq xa6t0T) ii: auTw, xai swoiYjaav auvopov lu); t^; 'Epu^pdq 
0aXdaar|^" ' xai TauTa [jLev ifj veapd. ev Be tw TaxTix(i) e/et ouT(i)q • „6 tcu 2tva 
cpou; o5t6^ eoTtv t^y^^I^^^^? '^*' eTiiaxoico^'^ * ex 8yj TcuTtov xai twv TOtouT(«)v eiri- 
c*Ac:rfj; dva®aivo[JL^VYjq tyjc; xaTa Tb Sivaiov 5po? ^aaiXtxij? xai Osia; [aovyj; 7:pb 
Xp6v(i)v oux oki^m Tive^ twv TOTe evaaxou[JLiv(«)v ev tyj Oeia [jlcvyj TauTYj oux 
v.l' c-KU)? xtvYjOivTe; ev toT; xatpoiq exeivoi^, -apaiTrjad[jLevot Tb e^etv eT:taxo7:cv 
wi oXu)^ xard tyjv dp/aiav CTOtxetv uitCTUTCu^aiv, ^ouXyjv xaxiaTr^v xai wapd v6[xcu; 
rAipwaav ev outcT^, tva SrjXov^Tt [jLrjXSTi /etpoTCVYjTat ev t(T) [jLOvacTYjpit}) to6t(«) 
einoxsTO;* to6tou ^k vevo[jtevou TcXiJpYj Td Tzpd^^ikOL-za cuYy6a6(o; ^v/o^^n^ xxi iraTpi- 

16 242 

apXixa Twpo^pTQcav ypd[>,[i.axa^ aXXoi? xapa xb wpeicov xai Stxaiov Ttjv e^^uffiov xt 

Kat S(Q(xiQaiv x^piQYOuvTa tou outoO Oefeu [AovaoTYjpiou* aXXa TOuTa |Jiev ^oiepov 

xai e<i>^ ou a^avTi; yJv i^ av<ft)Tdpo> ^rfi&ha veapa, tou Ss aoiHiuso ex^ivou ;caTpi- 

dpx^^ ^p Aioyuoiou Tbv ^aTpiapxcxbv ty)^ KcovoTavttvouxoXeii)^ 6p6vov did^ovio;, 

6 deYwbTOTO? 'JcaTptocpxvj^ lepoooXOjAwv wp Fepijwivd?, ou>(AaT(X<I>q Si^e ev Kwv- 

cTavT(vou icapaYev6|j.evog xat 6vtux(i>v vo|jLi|i.<i> ^tXtxo> ^aXai^ [xcoStxi]^ ^o; 

ToT? oXXot? xat Ttjv ^etoov veopav ix^vxi YeYP*W*^^<^i "^* I*^^ dhioq l/omi 

ti); 6^apx(a{ ouTou icdoY;^ Spta, e^i^TiQaev eict^e^attaOi^vat icapa ti;^ t6t6 6v3y]- 

|;.ouar|^ [kv^dXrt^ T(i)v apx(£ps(i>v ouv6Sou. xat tou oxoicou ou dti^]j.aptev, &oi:6p ib 

^oOev auT(^ T^te ouvodixbv ^pi[f,[M 8ir]Xoicotei, &27ep i^ (JL6Tpi6tv3; iq(ji«!>v apm^ 

av^YVh) xal eOedaaTO. ouS^v ^k t${b>g nepi tt/^ eXeuOep(a{ t^^ 6e(ac toutri; xal 

^aotXtxv)^ (xovij^ xal tcu ev aurfj 6f e(XovTO^ eTvat e^iciox^ou xat t(i>v aXX(i>v, &C3 

au^yreivouat eig oOcrraatv xat §ta(Jiovi)v TaitYjv iZ^iQTif^|6iQ i) eXaXiiOiQ t^ Tote auvc- 

Stx(i){^ lih xat lii (Ji^XP' '^^^ ^^ djJi^^^oXa IJaov Toe ^epi toutou, (jlt) fatvo(Ji6V<i)v 

T(i!>v etpiQ(Jtiv(i>v ^pa[^»axiay %a\ ytap&'^, xat Exoato^ td)v icotptapx&v eCi^tet xal 

"^deXev e^ouatdCeiv xat Stoixeiv ev airct}. Tt) 6eta (Jiovi] dveu eTTtoxoirou (jLevousir;^. 

iiret Se tYJt; i^(JLti5v (JLeTptctiQtog auvoSixb)^ dptt icpoxa6iQ(xeviQ{, ouveSpia^ovtuv outfj 

xae t(uv 'ffap6Upe6^vT(i)v l6pb>tdt(i)v (jLiQTpoi:oXtT(5v xat 660otXeatdt(i>v eviax6mi)y, 

xapaatdvte? ot iiA toOtt») dicsataXivtei; zopa tijc 66ia^ ta6tYj^ (J^^^^9 5 te 6aMi)- 

tato^ iepo|JL6vaxo^ xal xv6U(JLat:xb( [.^^fP] ^p 'I(i>9T|9 xxl 6 ev (jLovaxot^ 6aui)taTo; 

M(i)uai}^ '^p^avto StxatoXoY6t76at xat dvaf ipetv ta xota triv (aovi^v 8(xata, Stxotcv 

^fdvT) xat e&XoYOv xal 6edp6ata;, tva fj i:aXat3[ outiq ^aatXtxi^ veopd, f^Tt^ xa 

vuv 6up663Q xat dv6YV(ft)a6r| ev(ftkiriov i^(mov, uirdpxif) ^e^ata xat d^AetdtpeKtoq, Sbx; 

ou 6 {jXto^ ^?opd, xat icpoTt(JLaTat ti&v dXX(i>v dicdvt(i>v Ypoe(JL(JLdT(i>v twv (i;eta*)fev6- 

aTip(i>v icapa (jiiQBev xaTaXuojJLdviQ Tb auvcXov. 6 y^P ^iCTaxaeSixaro^ xovu^v tfi; 

dy^a^ otxcu(jL6vtxi}^ S' auv6Sou ?:pb^ Tot^ dXXot; xal TORhd fiQatv' „d>^ Beov ectt 

xai TYjv t(ijv exxXiQataattx(i)V icapoixi(it)v te xat irpaY(JLdT(<>v Td^v tot^ ^aBatXtxot; 

tuicot^ dxoXcu^etv". xai (X6t' 6Xiyov icdXtv • ^e^ectt Y^p tw JaatXeX icept evoptwv 

ixxXiQataattxtov 3tatdTT6a6at xal xpov6{jLtd ttv(i>v d^tpeta6at xat eicioxoica^ au6t< 

ei^ (jLiQtpoicoXet^ Tt(jLdv xai i^Yo^l^^voug xpoxetpiXea^at xal etepd ttva totouta icotetv'^ 

licetta xatde tyjv So^etaov T6Te ^aaiXtxi;v xat auvoBtxriV e^ouaiav xai dtatuica^aiv 

lictoxoicT) 6»2 xat 3ta(JL6VY) Tb xorb to Kvatov Spo^ aeictbv (jLOvaatiQptov tb ii: 

6v6jjLatt tt(JL(I)(i.6vov tou Z(«)tY)po^ Xptatou, xat iyr^ i^iQvexu)^ xat d(jLeta6^T(i>c tov 

autbv i^Y^*^!^^^^ "^^ 6ic(axoicov, w^ ev iid taxttx^J) elpiQtat, 5i:ep autat^ Xe^eatv 

dv(i>tlp(i> 6ari(jLet(i>aa(jLev, lo^ dv al te ^aatXtxat xai auvc8'xat ^tatd^etg (jL^v^oatv 243 

ai:«pa6pau9Toe^ ym Tb> ourb Setov lAOvaon^ptov vapa tou y^^Iou einax6xou auTou 
ta\ r^Y^vpiiyou QiidovojAYjTQ» xac Sie^i-pjTai, fvigauix; Bi]Xov6ti xal eXeuO^po)^, xal 
^Sei^ (iXXftii^ Tji»v ^hcovTiav ipx^epA^ ToXpia icap' evopta^ X^^P®'^^^^'^^ ^^ ^9 
9^9|iiyou yai. jji&vovto^ tou xoOoXixou jtccgx^icou Ztvdl* xae (i>^ dXiQOu^ eiJi.d6o[Aev 
Tocpik .Twy. xav6y<ii>v^ .6ic6go( ot icap'evop(a^ X^^P^^^^^^'^^^ ^^^^^MOVTai, xai icpo^Tov 
6 Xe' T«i>Y (iYi<i^y diicoatdXcDV xovcov o&rii) fi^aCv * ,,eiciaxoicoy |jl^ ToX(Aav l^ia Tt5v 
auTOu op<i^y . x^pPTOv{a< xoteXaOat ly Tat^.{Jii) uirox6t(Aevat( auT<^ ic6Xeat xae x<^^^<* 
d ^ Ti^. TouTO. icei;QCQXb>< iXe-ifx^ctiQ ^^pc^. 7V(0(jiy)< t<<»v auT3e<; xoTex^vTo^v, xoO- 
AtpsioOd» xpet ouTO^ ytjxl o&^ exetfOT6vi)aev. aXX' ou8e auTCD Tto [jiiQTpoxoX(Tt) 
elecTtv et^.-eyppigE^ tivo^ ,'xCyi x/x* aurbv eic(ax67cu>v oviivat xat lepapxtx^v Tt TeXetv 
YV(ijAij<; ovev tou iictax6icou *'^ . 6{jio{(ii>^ 8e xat 6 T^g ey 'AvTtoxeta auv68ou t^' 
tai Tfff xov^v . Ta . aura. ToOTOt^ 8ta>^a{JL0ayet, fa»v o&cd)^ ex6vT(«)v S^xxtov tou^ 
zdyra^ fuXdTT€:aClat, &<rTe jji.t2 utcoSixou^ ^eii<Aai yaiq auvoSixai^ exeCyat^ icp(dTat^ 
ipixiq xae ^ >^aTaS{xt) T£>y ^dvT(it)v xay6v(i)v - xal y^ ^(^^K TouTa dexpt^a)^ 
x2TaiJia66vTe^ Ta.Vuv, ^ina ta oXXa a^i[Lsyox xa xatpcxu)^ otxovo(Jir|OI*/Ta Tb 
^opbv auvoSpcJpy. ^^amw ffir^, icaplxop^v^ 3t' ou yP^^^^ auvoS(Xd)<; ScopfCeTai 
tm evTeXXerat, tva xaxa. t^v ig^aciw TauTr,v ^aaiXtx^v xae ouvoSex^v 3taT|>ic(i>aev 
TTjV dva>T^p(i> piQOeiaav ev Ti) Oeta (JiGviJ to^t^ 6 auTb^ -fy^c^^us^^o^ xoi. e^jcCoxoicog^ 
i(t»; ou 6 iJXio^ -^f^f^v Y^^^'^^ ^^^ evoptoxd)^ dpxteporeu-f) xoe Btoxptyv] xae 
cixovo|Af} xal xdvTa icoev) eeq aOoTaaev tiJ^ (Aov^f^ licecTa xatd ri^v SoOetaav rfi 
(Aovji TO^Tg ^oeXtxijv dafdXetav uicdpx^fi.TO (AOvaaTH^ptov touto eXeuOepov, ,dBo6- 
XtdTov xai dxoTa^^cdTiQTOv ex TcovTb^; icpoacoicpu, (Ji6vov l^ov xaTd xaepob^ Tbv .Qturbv 
s^noxoicov xat f|Y^u(jievov, d>{ iyi»y%ipiii> icpXXdxi^ etfi^ojjusv, oort^ eic{axoicq;, tva 
irtaioi; etij tou (jLoyaanQftou/avOp^QiE; xat. (xtj evTO? xaOeJojfevo^. I5(d PX^ xa» 
tk dfovtajAbv dvTi auoTdaecaq dfopa tvjg (JLov^^;^ dxX^eoOat i^eiXee .xapd vfi^ 
^evdnQTo^ icdot]^ Ttov xp ^xp^TtDy toO (JLovaaxTjf (ou. •^e^xtay^ eeO' o^Td)^ xavpvexu)^ 
xal dS(i>foSoxi^Ttt^ icof d tou .dYedyrdTOU icortfcdfxou .'lefoaoXOixtuv ttiV x^^^o^^^^ev 
oixeaOae, &Te xae vqq touttq^ eiceaxoic^<; evTO? T^v.^(i>y tou 'leppaoXujfftov.ouatj?. 
toktdv ouv o&c(f)^-. eipv)(4iv(i]^ xard.TbTrfj^i^cv.xaKS^xatoy xqel esctax6icou -p^Yjatou 
ifsiXovTo^ eTvat ev outw StiQvexti)^, eix^Tto^, d^a. icafa&dtTQq.xat.Ta) icof' evofta^ 

'^6^1X0^ laTae, eYxXi4|MEt(, .6icoiou. ..av eTV^ xaTa>>iYou^ ,^ .'^X(jLi(ab>v x^^P^^^o^^'*^ 
^oisiv ev auT(o, Y^a{ou icap^no^; ip^\£pitfi(;> .y/zi Btaxp tvety. xal e^ouotd^^qtv xae 
apX^tv, 5icef Tva (jlyj aujjL^tj Ttvt i|Lat iliceuOiivo<;, Tb>!Te htt^^ixfiLi xoX^ xavoac- eiiQ 6 
tciho Sfdaae ToX(jLi^jaa^, IxaoTO^ (jieveTd) ev ^ eTdxOiQ xaTaTcdaee xae (jlyj diCT^aOd) 
ToG (iovaaTiQf{ou Tb auvoXov. xae Y^f '^^ (JLOvagTiQftov.^ouTO . eXeuOepov eare 

16* xat erioxoitov v/J.V9 i^si/xet aei xai StotxyjTi^v, w; eipi^^KftfjLev • Taura Ss XsysvTs? 
ffuveiztvosTaOat xat touto ^uXofJLeOa, ori 5G^a xaTa Ttva otxovc|Ji(av ev tsI; i(j.- 
icpoa6ev xp^^®^? eYSvcvTO YP^P-l^afa, TOUTa ^o^/eiCTQi; ^Sy; tiJ; dXvjOcu^ OKcSeiSiw; 
Twv Ypa(jL|j.GeTa>v Stxata>^ dpvew o^etXouciv, &OTe [>.rfivta twv cTT;pi2iop.svb)v Iv 
TouToi? lc/uetv ei<; to 45^^ evavTiouc8at ij dvaTpiiretv 5Xw^ tyjv xaOoXtxYjv TouTTfjv 
xat ^s^aCav ^actXtxvjv xat cuvoStXY)V BtOYVioctv ev Ttu eOsXetv ouOt; e^ou;taCetv 
ev auTi). 6 y^uv TauTa dvarpe^^at ^ouXv]0r|C6|jt.evo^, ot^ otofjiat xat tou; d/vXcj; 
Tcov dYi(>>TdTa)v TcoTptapxtxcov dTrapaiTi^TU)^ cuvatvecetv, dpa xai dvaOs(iaTt Ozoxsi- 
ceTat xaTd tcv xavova tov ourijct StaYopeiovTa • ^tou^ rapd twv dvicdv ^orifwv 
exTeOevTa; xavova; ev vvdjcet ^apa^aivovTa; xat (xt) dq dvu>Osv xoTevexOsvra; 
Oeiouq )rpr|C[jLOu^ ev tijjltj xat euXa^efa sjrovTa;, toutou; tq dYta TeTdpTrj xai oiwu- 
{jLevtxv; cuvoSoq xai r^ e^SoiJLrj dvaO^pLaTt xoOuxo^dXX^uctv^S ei:t tout(i> ^dp xai tb 
«apbv YpajjLjxa cuvoBtxu); eYeYOvet xat ei:eB60r| tvj Oeia xat ^«criXixfi |xo"/jj tcO 
Ztvabu opou^ TYJ er' ov6(xaTt tou Su>TT)po; XptcTOu TtiJLco^jL^vy) xat tco xaTa xaipcu; 
auT^^ ertcxo^TCCi) cuv toT^ exei Oso^tXfa)^ evacxou(jievot; Tt{jL(ot^ d^eX^ oT^ et; (jLOvt^xsv 
xal StrjVfexij rijv dccdXetav ev eTet ^aeTCY'*) xaTd (XYjva touXiov. 

f 'iepe(jLta;, eXeco Oeou dpxte::icxo?co^ KcovcTavTtvou^T^oX^o);, 
Nia; Ta)(jLYj;, xai oixou(jLevtxb; waTptdpXYj? f-