Skip to main content

Full text of "Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica"

See other formats


ACTA SOCIETATIS D RO FAUNA ET FLORA FENN1CA 43. HELSINGFORSLE 

1916. 


HELSINGFORS 1916 

SIMELII ARVINGARS BOKTRYCKERI Acta 
43 

Sid. 
Saelan, Th., Finlands botaniska litteratur till och med ar 1900 

I. Af inheraska forfattare offentliggjorda botaniska arbeten 1 — 536 

II. Af icke-finska forfattare i Finland eller i utlandet tillsam- 

mans med finska forfattare offentliggjorda botaniska 

arbeten antingen i original eller i ofversattning . . 537 — 574 

III. Exsiccatverk 575—577 

Systematisk innehallsforteckning 578 — 616 

A. I Finland utgifna tidskrifter samt vetenskapliga sam- 

funds och foreningars publikationer, hvilka anforas i 

detta arbete 617—624 

B. Utom Finland utgifna tidskrifter samt vetenskapliga 

samfunds och foreningars publikationer, hvilka an- 
foras i detta arbete 624—631 

Rattelser och tillagg 632 633 J <f /7 3 ACTA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA, 43, N:o 1. FINLANDS 

BOTANISKA LITTERATUR 

TILL OCH MED AR 1900 AF TH. S/£LAN HELSINGFORS 1916 HELSINGFORS 1916, 

S1MELII ARFVINGARS BOKTRYCKERI. "T)a uppdrag at" Societas pro Fauna et Flora fennica har jag i 
niirliggande arbete gjort en sammanstallning af Finlands 
botaniska litteratur fran dess forsta borjan till sistforflutna 
sekels slut. 

Da af mig for snart femtio ar sedan i 7:de haftet af Sall- 
skapets Notiser for ar 1867 offentliggjordes en Ofversikt af Fin- 
lands botaniska litteratur, omfattande tiden till och med ar 1865, 
utgick jag fran grundsatsen, att litteraturforteckningen skulle 
omfatta endast rent vetenskapliga, botaniska afhandlingar och 
uppsatser. I narvarande arbete har programmet i betydlig man 
utvidgats, i det att afven publikationer i den tillampade botaniken 
i mycket vidstrackt mening inforts i forteckningen. Vid upp- 
gorandet af ofvannamnda Ofversikt af Finlands botaniska litteratur 
var jag redan nodsakad att delvis franga mitt davarande program 
betraffande de botaniska arbeten, som utkommo vid midten och 
under senare halften af 1700-talet, under den s. k. ekonomiska 
perioden, af orsak att de under denna tid forfattade akademiska 
disputationerna jamte uppsatserna i svenska Vetenskapsakademins 
handlingar ofta voro af rent praktiskt eller blandadt praktiskt 
och vetenskapligt innehall. I denna min foresats har jag ytter- 
mera starkts af att man i de pa senare tider offentliggjorda for- 
teckningarna ofver den botaniska litteraturen i utlandet afven 
intagit afhandlingar och uppsatser i den tillampade botaniken i 
vidstracktaste mening. Da det ofta ar forenadt med stor svarighet 
att afgora, huruvida en afhandling eller uppsats, som till sitt 
innehall sa att saga balanserar mellan det vetenskapliga och det 
rent praktiska syftemalet, skall inforas eller icke, i synnerhet om 
dess innehall i hogre grad lutar at det senare hallet, har jag 
likval vanligtvis hellre infort uppsatsen an utlamnat densamma, 
harvid tillampande det gamla, klassiska ordstafvet: superflua non IV Th. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

nocent, och formodar att harigenom i sjalfva verket ingen namnvard 
skada fororsakats, om ocksa inkonsekvenser i foljd haraf icke 
kunnat undvikas. I sadana afhandlingar af mer eller mindre 
praktiskt innehall eller i reseskildringar ha de sidor, hvilka inne- 
halla nagot af botaniskt intresse, blifvit skildt anforda. 

En omstandighet, som vallat icke ringa hufvudbry, ar svarig- 
heten att under den tid vart land var forenadt med Sverige 
afgora, huruvida en forfattare borde betraktas som finne eller 
som svensk. I sadana fall, dar tvifvel harom kunde rada, har 
jag foljt regeln, att, da en infodd svensk forfattare innehaft en 
offentlig befattning i Finland eller eljest varit bofast harstades 
under en langre tid af sin lefnad, hans botaniska arbeten raknats 
hora till Finlands botaniska litteratur. Den enda oegentlighet, 
som harigenom kunnat uppsta, ar att dessa forfattares arbeten 
mojligen komma att uppforas i hvartdera landets botaniska littera- 
tur. Men harigenom rubbas val icke samforstandet. Snarare 
aterupplifvas harigenom minnet af denna tid, da en liflig vaxel- 
verkan mellan bagge landerna agde rum icke minst i vetenskap- 
ligt hanseende. A andra sidan har ju Sverige harifran erhallit 
i utbyte nagra af vara framstaende vetenskapsidkare. 

Da en forfattare, harstammande fran utlandet, blifvit finsk 
medborgare, ha for fullstandighetens skull afven de botaniska 
arbeten blifvit anforda, hvilka af honom offentliggjorts fore vunnen 
finsk medborgarratt. Likasa ha de i Finland fodde forskarnes 
botaniska arbeten blifvit anforda, sasom horande till Finlands 
botaniska litteratur, afven efter det de bortflyttat fran landet. 

Sjalfva forteckningen ar, sasom synes af texten, alfabetiskt 
ordnad efter de skilda forfattarnes namn, men arbetena af hvarje 
enskild forfattare aro enligt regeln uppforda i kronologisk ordning. 
Undantag harifran goras endast, da flere uppsatser af samma 
forfattare aro inforda i en och samma tidskrift, hvarvid de olika 
argangarne till undvikande af upprepningar sa vidt mojligt folja 
efter hvarandra. 

Betraffande lefvernesbeskrifningar ofver vara inhemska bota- 
nister, sasom utgorande bidrag till botanikens historia i vart land, 
ha alia de biografiska uppgifter, som inga i sarskilda, allmant 
tillgangliga biografiska arbeten, sasom Biografinen Nimikirja, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. V 

Finlands minnesvarde man, Finsk biografisk handbok, Nordisk 
familjebok, Svenskt biografiskt lexikon m. fl. enligt regeln icke 
blifvit inforda, emedan den, som sarskildt intresserar sig for 
dylika fragor, med latthet kan gora sig underkunnig hiirom fran 
ifragavarande arbeten. 

Da de under 1600-, 1700- och i borjan af 1800-talet utkomna 
akademiska disputationerna utgafvos i respondentens namn, ehuru 
de i flertalet fall voro forfattade af preses eller af respondenten 
i samrad med preses, ar det ofta ytterligt svart att afgora, hvem 
som ar den egentlige forfattaren. Det kan till och med nagon 
gang handa, att en respondent uppgifves som forfattare till 
disputationen, ehuru han i sjalfva verket icke ar det. Annu 
sallsyntare ar forhallandet, att hvarken preses eller respondent 
ar forfattare till afharfdlingen i fraga, utan en helt annan person, 
sasom fallet var med en disputation under presidium af professor 
J. F. Wallenius (se sid. 404). Men om det af innehallet eller 
andra omstandigheter otvetydigt framgar, att respondenten ar den 
verklige forfattaren, sa anfores arbetet under dennes namn, hvar- 
jamte likval preses for disputationen skildt omnamnes med han- 
visning till respondenten. Da det salunda ar mer eller mindre 
vanskligt att i sadana fall afgora, hvem som ar den egentlige 
forfattaren, har i forteckningen alltid upptagits namnet saval pa 
den som varit preses vid disputationsakten som pa respondenten. 
I sammanhang harmed kan jag ej underlata att vidga, att misstag 
sakerligen begatts af mig vid uttydningen af vissa signaturer och 
pseudonymer samt vid det mojliga uppdagandet af forfattares 
anonymitet, hvilkas fullt sakra uttydning icke varit mig mojligt 
att utreda. 

Uppsatser och notiser, som inga i den periodiska tidnings- 
pressen, aro med hogst fa undantag uteslutna. Sadana strodda 
notiser af botaniskt eller ofverhufvud af naturhistoriskt innehall 
aro, som bekant, sammanforda i „Uppslagsverket till Finlands 
tidningslitteratur", hvilket bevaras i Universitetsbiblioteket i Hel- 
singfors och star dar oppet till allmanhetens begagnande. Undan- 
tag gores dock for de periodiska publikationer, hvilka under 
senare delen af 1700-talet och i borjan af 1800-talet utkommo 

o o 

under namn af „Tidningar utgifna af et Sallskap i Abo", „Abo VI Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

o 

Tidningar", „Abo Tidning" och „Larda Tidningar", hvilka alia 
aro af blandadt innehall och kunna delvis betraktas som tid- 
skrifter. 

Att ett arbete af den beskaffenhet som det narliggande icke 
kan gora ansprak pa fullstandighet ligger i sjalfva sakens natur, 
om man ock bemodade sig att gora sitt basta i detta afseende, 
i synnerhet om man tager i betraktande, att i vara offentliga 
bibliotek finnas luckor till och med i den inhemska litteraturen 
saval fran aldre som nyare tid. 

Slutligen ar det mig en kar plikt att, begagnande mig af 
tillfallet, harmed fa frambara min stora tacksamhet till Herrar 
professorer Fr. Elfving, J. A. Palmen, Gosta Grotenfelt 
och doktor Hjalmar Hjelt, hvilka valvilligt bistatt mig med 
rad och dad samt med liimnande af litteraturuppgifter, presidenten 
N. I. Fellman, som med bibehallande af sitt gamla intresse 
for botaniken haft vanligheten att under en vistelse i Stockholm 
efterforska aldre botaniska arbeten, hvilka icke aro tillgangliga 
i harvarande bibliotek, samt redaktoren for „Finska Tradgards- 
odlaren", direktor 0. Lunden, som varit mig behjalplig att 
utreda de verkliga namnen, som dolja sig under vissa initial- 
beteckningar och pseudonymer. 

Helsingfors i december 1916. 

TH. S^LAN. INNEHALL: 

Sid. 

I. Af inhemska forfattare offentliggjorda botaniska arbeten 1—536 

II. Af icke-finska forfattare i Finland eller i utlandet tillsam- 

mans med finska forfattare offentliggjorda botaniska 
arbeten antingen i original eller i ofversattning . . 537 — 574 

III. Exsiccatverk 575—577 

Systematisk innehallsforteckning 578—616 

A. I Finland utgifna tidskrifter samt vetenskapliga samfunds 

och foreningars publikationer, hvilka anforas i detta 

arbete 617-624 

B. Utom Finland utgifna tidskrifter samt vetenskapliga sam- 

funds och foreningars publikationer, hvilka anforas 

i detta arbete 624—631 

Rattelser och tillagg 632—633 FORKORTNINGARNAS BETYDELSE. Afd. 


Afdelning 


Agrik. 


Agrikultur, Jordbruksbotanik 


Akad. afh. 


Akademisk afhandling 


Alg. 


Algae, Alger 


Allm. bot. 


Botanik i allmanhet 


Anat. 


Vaxtanatomi 


Anon. 


Anonym 


Atl. 


Atlas 


Bakt. 


Bakterier, Bakteriologi 


Bibl. 


Bibliografi 


Bioc. 


Biocoenos 


Biogr. 


Biografi 


Biol. 


Vaxtbiologi 


Bot. 


Botanik, botanisk 


Bot. tradg. 


Botanisk tradgard 


Bryol. 


Bryologi, Bryophyta, Mossor 


Char. 


Characese 


Desmid. 


Desmidieae 


Diat. 


Diatomaceer 


Dinoflagell. 


Dinoflagellater 


Disp. Diss. 


Disputation, Dissertation 


Darst. 


Darstades 


Ekon. bot. 


Ekonomisk botanik 


Enl. 


Enligt 


Exx. 


Exemplar 


F. 


Finska 


f. 


forma 


Farm. bot. 


Farmaceutisk botanik 


Fenol. 


Vaxtfenologi 


Filic. 


Filices, Ormbunkar 


Flagell. 


Flagellater 


Forstb. 


Forstbotanik 


Fossil. 


Vaxtfossilier 


fr. 


fran 


Fysiol. 


Vaxtfysiologi. X T h. S 86 1 a n. Finlands botaniska litteratur. Foredrag. 


Foredragare 


Foren. 


Forening 


Fori 


Forfattare 


Handb. 


Handbok 


Handelsb. 


Handelsbotanik 


Herb. 


Herbarier 


H:fors 


Helsingfors 


H:gissa 


Helsingissa 


Hist. 


Historisk botanik 


H:ki 


Helsinki 


Hdinna 


Hameenlinna 


Hortik. 


Hortikultur, Tradgardsbotanik 


Hybr. 


Hybrid 


Ibid. 


Ibidem 


Inkl. 


Inklusive 


Instr. 


Instrument 


Jfr 


Jamfor 


J:kyla 


Jyvaskyla 


K:hamn 


Kopenhamn 


K:havn 


Kjobenhavn 


Lich. 


Lichenes, Lichenologi, Lafvar 


Litt. 


Litteraturforteckning 


Larob. 


Larobok 


Med. bot. 


Medicinsk botanik 


m. fl. 


med flera 


Mikr. 


Mikroskopi 


Morf. 


Morfologi 


Mykol. 


Mykologi, Svampar 


Nekrol. 


Nekrolog 


Nomenkl. 


Nomenklatur 


Nyl. 


Nyland 


(Ekol. 


CEkologi 


Paleont. 


.V axtpaleontologi 


Pedag. bot. 


Pedagogisk botanik 


Praes. 


Praeses 


Protok. 


Protokoll 


Ref. 


Referat 


Rektors redog 


. Rektors redogorelse for Kejs. Alexanders Universitetets 
i Finland verksamhet (Triennie-berattelser) 


Reseskildr. 


Reseskildringar 


Resp. 


Respondens 


Ruots. 


Ruotsin kielella 


S. 


Suomi 


Saks. 


Saksan kielella Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. XI Saml. 


Vaxtsamlingar 


Sep. 


Separat, Sartryck 


Sqq. 


Sequentes 


St. 


Stycket 


Sthlm. 


Stockholm 


Stud. 


Studerande, Student 


Suoment. 


Suomentanut 


Symb. 


Symbios 


Synon. 


Synonymik 


Syst. 


Systematisk botanik 


Tekn. bot. 


Teknisk botanik 


Terat. 


Teratologi 


Terminol. 


Terminologi 


T:hus 


Tavastehus 


Topogr. 


Vaxttopografi 


Tradg. 


Tradgard 


Uppg- 


Uppgift 


Uppl. 


Upplaga 


Utg. 


Utgifven, utgifna 


V. 


Vuonna, vuodelta, vuosina 


Var. 


Varietas, varietet 


Vaxtgeogr. 


Vaxtgeografi 


Vaxtsjukd. 


Vaxtsjukdomar (Fytopatologi) 


y. m. 


ynna muuta 


Ofvers. 


Ofversattning I. Af inhemska fbrfattare offentliggjorda botaniska arbeten. Achander, Andreas. 
1. Se: Mennander, Carl Fridric. 1751. 

Achrelius, Daniel. 

1. Contemplationum Mundi Libri tres. Disp. I — XIX. Abo 1678 — 
1682.— Sep. Abo 1682. (16+) 367 (+4 s.) 4:o. — Disp. XVI: 
De arcanis plantarum och Disp. XVII: Specialia plantarum et 
generalia Brutorum evolvens. — Ref . 0. E. A. H j e 1 1 : N a t u r h. 
st. s. 60 — 63; Abo Univ. lard. s. 25—33. Fysiol. Syst. 

2. Magnes rerum naturalium. Disp. Resp. Daniel G. Hagert. 
Abo 1689. (12+) 48 (+4) s. 8:o. Momentum IX (s. 30): 
Phyto-magnetismum affinitatem nimirum plantarum cum opera- 
tionibus magnetis proponens. — Ref. 0. E. A. H j e 1 1 : N a t u r h. 
st. s. 63—65; Abo Univ. lard. s. 33—35. Fysiol. Biol. 

Adianthum cuneatum och dess odling. Ur Sallsk.s Hortikulturens 
vanner i Goteborg Forh. ar 1892. (Tradgardsv. I, 1893, 
s. 114—116). Hortik. 

/Eimelaeus, Carolus. 
1. Se: Westzynthius, Johannes. 1758. 

>Ejmela3US, Carl Fredrik. 
1. Om hushallningen i Paldamo Socken af Kajana Lan. (Underr. 
F. Hush. Sallsk. 2:dra saml., N:o 4, 1824, s. 26—36). — 
S. 27 — 33 om jordbruket och darstades odlade akerbruksvaxter. 
Fenol. Agrik. 

/Ejmelaeus, Christen. 

1. Gladiolus. Dissertatio botanica. Praes. Carl Peter Thun- 
berg. Uppsala 1784. 26 s. 4:o + 2 pi. — Sannolikt ar 
disputationen forfattad af Thunberg. Syst. Vdxtgeogr. Fenol. 

2. Arbor Toxicaria Macassariensis. Diss, pro gradu Doctoris. 
Praes. Carl Peter Thunberg. Uppsala 1788. 11 s. 4:o. — 
Ref. Lak. o. N a turf. X, 1791, s. 43—46. Biol. Vdxtgeogr. 
Med. bot. 2 T h. S se 1 a n. Finlands botaniska litteratur. 

Aejmelaeus, Johan Fredrik. 

1. Arsberattelse fran Kajana provinsiallakare distrikt for ar 1859. 
(F. Lak. Sallsk. Handl. VII, 1858—1860, s. 708—717.) — S. 716 
om akerbruket, hvarjamte uppraknas pa orten vildt vaxande 
barbuskar och orter. Vaxtgeogr. Agrik. 

2. Arsberattelse fran Tornea provinsiallakare distrikt for ar 1860. 
(Ibid. VIII, 1862, s. 663—667.) — S. 666 om jordbruksvaxter 
och vildt vaxande bar. D:o. D:o. 

3. D:o fran d:o for ar 1862. (Ibid. IX, 1866, s. 294—298.) — 
S. 295 fenol. uppg. 

4. D:o fran d:o for ar 1863. (Ibid. IX, 1866, s. 810—813.) — 
S. 810 fenol. uppg. 

5. D:o fran d:o for ar 1867. (Ibid. X, 1869, s. 1016—1020.) 
— S. 1017 fenol. uppg. 

Agricola, Anders. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. 1753. 

Ahlgren, Vilho. 

1. Maanviljelysoppi ynna lyhyt esitys karjan hoidosta kansa- 
koululle ja nuorisolle. Porissa 1884. — Arbetet osedt af mig. 
Ldrob. Agrik. 

2. Luonnontieto kansakouluja varten. Valaistu 161 kuvalla. H:gissa 
1891. 118 s. 8:o. — Kasvit s. 8 — 29. — Toinen korjattu painos. 
Porvocssa 1897. 128 s. 8:o. — Kasvit s. 10—32. Ldrob. 

3. Ohjeita luonnontiedon opettamiseen kansakoulussa. (Liittyy 
kirjaan, Luonnontieto kansakouluja varten.) Porvoossa 1892. 
24 s. 8:o. D:o. 

Ahlman, Frans Ferdinand. 

1. Maanviljelys-oppi. Professori J. Arrheniuksen tekeman 

ruotsinkielisen kasikirjan mukaan toimittanut . Kaksi osaa 

yhdessa niteessa. Monien tekstiin painettujen kuvain kanssa. 
Hrgissa 1 osa 1877. XV + 356 s.; II osa 22:n tekstiin painetun 
kuvan kanssa 1878. 400 s. 8:o. — I andra delen s. 30—353 
om jordbruksvaxter och deras odling. Handb. 

2. Maanviljelys-vuosi ja toimet sen kuluessa, elikka huomautta- 
misia niista toista ja askareista, jotka vuoden eriaikoina ovat 
maanviljelijan toimitettavia. Esitellyt J. Arrhenius. Ruotsista 

suomentanut . H:gissa 1881. 143 s. 8:o. (Maanviljelys- 

kirjasto. IV.) — S. 47—61, 132—137 om skotseln af trad- 
gardsvaxter; s. 61 — 114 om d:o af akerbruksvaxter; s. 121 
om anvandning af svampar; s. 132 om d:o af renlaf; s. 138 — 
142 vaxtkemiska uppgifter. Vdxtkemi. Hortik. Agrik. Ekon. 
bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 3 

Ahlqvist, August Engelbrekt. 

1. Geografia eli Maan Opas. Suomentama. Kuopio 1844. 114 s. 
8:o. — S. 57 — 58 nagra uppgifter om forekomsten af vilda 
trad samt odlade barbuskar och frukttrad i Finland. — Toinen 
painos: Geografia eli Maantieto. Kuopio 1855. 98 s. 8:o. — 
Kolmas painos (bearbetad af annan hand): Maantiede. Turku 
1859. 91 s. 8:o. Handb. 

2. Om Finska sprakets kulturord. Ett linguistiskt bidrag till 
Finnarnes aldsta kulturhistoria. (Suomi 2 jakso, VI, 1866, 
s. 67 — 114.) — S. 99 — 106 uppgifvas namn, ursprungliga och 
lanade, pa jordbruks- och tradgardsvaxter i finska spraket. 
Nomenkl. 

3. Forskningar pa de Ural-Altaiska sprakens omrade. 2 delen. 
De vestfinska sprakens kulturord. Ett linguistiskt bidrag till 
Finnarnes aldre kulturhistoria. H:fors 1871. VIII + 269 s. 8:o. 
— S. 31 — 39 afhandlas benamningarna pa jordbruks- och trad- 
gardsvaxter. 

Forschungen auf dem Gebiete der Ural-Altaischen Sprachen. 
2 Theil. Die Kulturworter der westfinnischen Sprachen. Ein 
Beitrag zu der alteren Kulturgeschichte der Finnen. H:fors 1875. 
4+XV+314 s. 8:o. — Afven ofversatt pa ryska i samman- 
drag af Maikoff 1877 enl. Robert A. Ren vail, Finlands 
Universitet 1828—1890 s. 4. D:o. 

4. Kalevalan Karjalaisuus. Kalevalasta itsestaan ja muualta 
todistanut — . Hrgissa 1887. 187 s. 8:o. — S. 98—100, 
114, 115, 121 — 125, 130—132 inga uppgifter om forekomsten 
af adlare tradslag, ss. lind, lonn och ek, i landet. Vdxtgeogr. 

5. Redogorelse for Kejs. Alexanders-Universitetet i Finland under 
lasearen 1884—1887. H:fors 1887. 108 s. 4:o. — Bot. museum 
och tradgarden s. 89 — 94. Herb. Bot. tradg. 

Ahlroth, A. 

1. Satakunnan maanviljelysseuran II:sen kiertavan puutarhurin 
tyoluettelo v:lta 1900. (Satak. maanvilj. seur. kert. 1900, Pori 
1901, Liite N:o 9, s. 173—181.) Hortik. 

Ahnger, Charles Emile. (Under pseudonymen Karl Rese.) 
1. I Lappland. En reseskildring. (Turistforen:s i Finland arsb. 
for ar 1889. H:fors 1891, s. 6—83. 8:o.) — Innehaller bl. a. 
nagra uppgifter om vilda och odlade vaxter i Inari och Utsjoki 
(s. 6, 7, 14, 16, 30, 38, 54, 58 och 59). Reseskildr. 

Ailio (Ax), Julius Edvard. 

1. Se: Ramsay, Wilhelm. 1897. 

2. Se: Berghell, H. K. A. 1897. 4 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Ailio, Julius Edvard. 

3. Uber Strandbildungen des Litorina-Meeres auf der Insel Mant- 
sinsaari. Mit einer Karte. (Fennia XIV, (1897—1899) 1897, 
N:o 2, 43 s. + 1 karta.) — Afven inford i Bull. Commiss. Geol. 
Finl. 1898, N:o 7, 43 s. — S. 31—37 torfmosseundersokningar 
af H. Lindberg; s. 38 — 43 Diatomace-undersokningar af 
P. T. Cleve. Paleont. Diat. 

4. Se: Sederholm, Jak. Joh. 1899. 

Ainespuiden pysyvaisyys. (Suomen Teollis.lehti 1887, 
s. 389—391, 404—408.) — Namnes om olika tradslags hallbar- 
het. Tekn. bot. 

Aituutamisesta eli Aijan panemisesta vahimmalia seka tyon- 
kayttamisella etta mehan(metsan)menettamisella (haaskaamisella). 
Selitetty Kejs. Suomen Talollisuus-kunnan osalliselta. (Almanakka 
v. 1846. Helsingforsissa [1845]. 13 s. + 2 kuvaa. 16:o.) — 
Lisaksi manneen vuotiseen Allakkaan. (Almanakka v. 1847. 
Helsingforsissa [1846]. 13 s. 16:o.) Forstb. Ekon. bot. 

Alanus, Georg Christophori. 

1. Disputatio psychologica de facultatibus animae vegetativae. Praes. 
Martinus 0. Nycopensis. Uppsala 1635. 27 s. 4:o. Fysiol. 

2. Disputatio Physiologica de Generationibus et Corruptionibus 
corporum naturalium. Resp. Petrus S. Lidenius. Abo 1643. 
20 [opaginerade] s. 4:o. — Ar fordelad i Sectio prima: de 
generationibus, innehallande 37 theser, och Sectio secunda 
med 12 theser. — Arbetet icke sedt af mig anfores enl. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Universitets lardomshistoria s. 5 — 6. D:o. 

3. Disputatio physica de generatione viventium. Resp. Laur. 
Andreas Kempius. Abo 1647. (2+) 30 (+4) s. 4:o. — 
I §§ 10, 17, 20, 26—32 afhandlas vaxternas fortplantning. 
— Ref. 0. E. A. Hjelt: Naturh. st. s. 7—11 och Abo 
Univ. lard. s. 6—8. D:o. 

4. Disputatio physica de formarum origine. Resp. M. J. Jur- 
velius. Abo 1647. 16 s. 4:o. — I §§ 30 — 36 om vaxternas 
fortplantning. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard, 
s. 8. D:o. 

Alcenius, Daniel. 
1. Se: Kalm, Pehr. 1766. 

Alcenius, Otto Alfred. 

1. Finlands karlvexter. Ordnade i ett naturligt system. H:fors 

1863. XXXII -r- 204 s. 8:o. Andra omarbetade upplagan. 

H:fors 1878. XXXV + 252 s. 8:o. — Tredje omarbetade och 

tillokta upplagan med titel : Finlands karlvaxter. De vildt vaxande Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 5 

Alcenius, Otto Alfred. 

och allmannast odlade. Ordnade i naturligt system. H:fors 1895. 
XXIV + 316 s. 8:o. — Ref. A. Osw. Kihlman: Tidskr. 
Pedag. Foren. XXXIII, 1896, s. 52—58. Handb. 

2. Betydelsen af Darwin's theori for det naturliga vextsystemet. 
Ett utkast af . Wasa 1864. 2 + 78 s. 8:o. Syst. 

3. Om tva sannolikt forvildade fanerogamer: Blitum capitatum 
i Gamla Karleby och Phyteuma spicatum vid S:t Michel. (Medd. 
Soc. F. Fl. fenn. XXVI, (1899—1900) 1900, s. 46—47. — Ref. 
Bot. Notis. 1900, s. 140—141. Vaxtgeogr. 

4. Om bladens morfologi hos Menyanthes trifoliata. (Ibid. XXVI, 
(1899—1900) 1900, s. 52—53). — Ref. Bot. Notis. 1900, 
s. 141. 

Alftan, Anders Johan. 
1. (Anon.) Om Humleplanteringen, Humlegardarnes och Humlans 
skotsel i Ingo socken. (Abo Tidn. 1796, N:is 33—36). Agrik. 
Ekon. bot. 

Alfthan, Anton E. 

1. Sockervaxternas geografiska utbredning och sockerproduktionen. 
(Geogr. Foren. tidskr. II, 1890, s. 129—139.) Vaxtgeogr. Tekn. 
Mandelsb. 

2. Britiska Columbia och dess ekonomiska forhallanden. (Ibid. Ill, 
1891, s. 59—70.) — S. 61, 67—68 om darstiides forekommande 
tradslag. Ekon. bot. 

3. De narkotiska medlens geografi. Betel, kola, koka, kaht, tugg- 
kada, opium, haschisch, spikklubba, kava, flugsvamp, tobak. 
(Ibid. IV, 1892, H:fors 1892—1893, s. 1—22 + 2 kartor.) Fysiol. 
Vaxtgeogr. Ekon. Handelsb. 

4. Nagot om ofvervattningskulturen i Spanien. (Ibid. IV, 1892, 
H:fors 1892—1893, s. 285—296.) — Om odlingen af ris (Oryza 
sativa), Arachis hypogasa, Cyperus esculentus, Allium cepa och 
B a n a n e n i Spanien. Agrik. 

5. Fader Ohrwalders och Slatin Beys flykt fran Sudan. (Ibid. VIII, 
1896, H:fors 1897, s. 139—168.) — S. 147 om kulturvaxter 
i Sudan. 

6. Om de nodvandiga betingelserna for anlaggandet af hvitbets- 
sockerbruk i Finland. Foredrag vid Nyl. och T:hus lans Landt- 
brukssallskaps hostmote 1894. (Biet XV, 1894, s. 207—221.) 
Tekn. bot. 

Alfthan, Axel. 
1. (Aan.) Om jordbruket i mellersta och norra Karelen. (Biet XIV, 
1893, s. 170—175.) Agrik. 6 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Alfthan, Benjamin. 

1. (B. A.) Juhannusruis. (Suomen maanv.lehti 1892, s. 340 — 
342.) D.o. 

2. (B. A.) Heinan siemenen kylvamisesta. (Pellervo 1900, s. 152 — 
153.) 

Om hofrosadd. (Ibid., Sv. uppl., 1900, s. 109—111.) D.o. 

3. (B. A.) Painoheinan valmistuksesta. Esitelma Kuopion maan- 
viljelysseuran kokouksessa syyskuun 3 ja 4 p. 1900 Maaningan 
pitajan kirkonkylassa. (Kert. Kuop. laan. maanvilj. seur. toimin. 
1900, Kuopio 1901, s. 18—19.) Agrik. Ekon. bot. 

Alfving, Pehr. 
1. Utdrag ur Landtbrukskalendern for ar 1799 a Ristimaki gard, 
en mil vester om Abo. (K. F. Hush. Sallsk. Dagb., Abo 1800, 
s. 71 — 73.) — Vaxtfenol. uppg. for darstades odlade (hufvud- 
sakligen jordbruks) vaxter. 

Algeen, Isaac. 

1. Se: Kalm, Pehr. 1755. 

2. Oforgripeliga Tankar om Ograsens hvarjehanda Nytta. Disp. 
Prees. Pehr Kalm. Abo 1757. (8+) 8 s. 4:o. — Ref. Larda 
Tidn. 1757, s. 311—312. Biol. Agrik. 

Allardt, Anders. 
1. Borga lans sociala och ekonomiska forhallanden aren 1539 — 
1571. Akad. afh. H:fors 1898. (2+) 183 + CV s. + XI tab. 
och 1 karta. — S. 108 — 132 om jordbruket och skorden af 
sadesvaxter (hvete, rag, korn, hafre, bonor) i ostra Nyland under 
denna tidsperiod. Agrik. Hist. 

Almberg, Antti. 
1. (A. Ag.) Darwinista ja Darwinismista. Esitelma Suomalaisen 

Seuran kokouksessa 29 p. Toukok. 1872. (Kirj. Kuukauslehti VII, 

1872, s. 160—165.) Biol. Descend. 
Alsike-klofvern (Trifolium hybridum) och andra surrogate 1 * 

for Rodklofvern. (Teknol. IV, 1848, s. 149 — 151.) Agrik. 

Altan, Israel. 
1. Se: Gadolin, Jacob. 1754. 

Aminoff, Henrik Johan. 
1. Om forekomsten af lindar pa en holme i Melavesi 25 km n.o. 
fran Kuopio. Protok. vid F. Forstforeningens arsmote 3 — 4 
sept. 1891. (F. Forstforen. medd. IX, 1892, s. 224.) 

Andelin, Anders. 
1. Neuwo kuinga halla- ja katowuosina parahiten leiwassa pysy- 
taan. Oulussa 1854, 8 s. 12:o: Ekon. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 7 

Andelin, Anders. 
2. Kertomus Utsjoen pitajasta. (Suomi XVIII, 1858, H:fors 1859, 
s. 173—299.) — S. 190 om triidslagen i Utsjoki; s. 193—194 
uppraknas barbuskar och orter med finska och lapska namn; 
s. 221 om jordbruksvaxter. Vaxtgeogr. Nomenkl. 

Andelin, Axel Gabriel. 
1. Sananen kasken- ja tervanpoltosta Kajaanin kihlakunnassa. 
(Suom. Metsanh.lehti VI, 1893, s. 144—147.) — S. 145 uppges, 
att appeltrad blomma pa Kajana prestgard samt att ask, lonn 
och lind pa forsok odlats pa Sutila gard i Paltaniemi; s. 146 
uppges, att Alnus glutinosa forekommer i haradet. Vaxtgeogr. 
Topogr. Forstb. Agrik. Hist. 

Andersin, Emil A. 

1. Sammalalukset. (Suom. Maanv.lehti II, 1888, s. 177—180.) 
Agrik. Ekon. hot. 

2. Se: Rindell, Arthur. 1888. 

3. Om torfstro. Wiborg 1888. 19 s. 8:o -f 1 pi. — Arbetet 
osedt af mig. Agrik. Ekon. bot. 

Andersson, A. K. 

1. (A. K. A.) Veronica Andersoni variegata. (Tradgardsv. I, 1893, 
s. 191.) Hortik. 

2. (A. K. A.) Campanula isophylla alba (Campanula flori- 
bunda). (Ibid. I, 1893, s. 192.) D.o. 

3. (A. K. A.) Cattleya Bowringeana. (Ibid. I, 1893, s. 192.) D.o. 

4. Ormbunkar. (Ibid. II, 1894, s. 9—13, 95—97.) D.o. 

5. Early Rivers korsbar. (Ibid. II, 1894, s. 30.) D.o. 

6. Hela eller skurna potatis till utsiide. (Ibid. II, 1894, s. 93—94.) 
Agrik. 

Andersson, J. A. 

1. Om odlingen af appeltrad, stickelbiirs- och hagtornsbuskar 
i Maaninga socken. Protok. vid F. Forstforeningens arsmote 
3—4 sept. 1891. (F. Forstforen. medd. IX, 1892, s. 222.) 
Vaxtgeogr. Hortik. 

Antinonniini. (S. Metsanh. lehti VII, 1894, s. 30—31.) 

Vaxtsjukd. 
Apilan viljelia, toimellinen ja taitava. Turussa 1855. 24 s. 

12:o. (Lukemisia kansalle. N:o 47.) Agrik. 

A p i 1 a on hyva, mutta vaarallinen vihantarehu. Saksan kielesta 
mukailtu. Higissa 1899. 6 s. 8:o. (Maanvilj. lentokirj. I.) Agrik. 

Appelgren, Gustaf Reinhold. 
1. Oforgripeliga tankarom Landtbrukets upphjelpande uti Paldamo 
sokn i Cajana-Borgs Ian. Forra delen. Disp. Praes. P e h r K a 1 m. 
Abo 1775. 12 s. 4:o. Vaxtgeogr. Agrik. 8 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Appelgren, Gustaf Reinhold. 

2. En Finsk Bondes markeliga Upodlingar och Upodlingssatt. 
(Ny Journ. uti Hush. 1790, s. 80—86.) Agrik. 

3. Beskrifning pa Skattebonden Isaak Pussinens [i Paltamo] 
Hemmansodling, undersokt och arkandt uti allman Socknestamma, 
och har denna forstandiga och idoga Jordbrukaren af Kongl. 
Patriotiska Sallskapet atnjutit Hedersbeioning. (Ibid. 1795, 
s. 140—145.) *) D:o. 

4. Skatte-Bonden uti Limminge Socken Henric K a i t e r a's satt 
att odla Karr och Massar. (Ibid. 1795, s. 146—149.) D:o. 

Araucaria excelsa. Suomennos Tidning for Tradgardsodlare- 
lehdesta. (Puut. 1899, s. 27.) Hortik. 

Arenius, Gabriel. 
1. Se: Mennander, Carl Fridric. 1747. 

Arenius, Johannes. 

1. Se: Kreander, Salomon. 1775. 

2. Se: Kalm, Pehr. 1778. 

Argillander, Abraham. 
1. Strodda Anmarkningar vid Herr Assessor Tun eld's Geo- 
graphic, rorande Finland. (Tidn. af et Sallsk. i Abo X, 1783, 
s. 345 — 348, 359—360, 362—374, 380—382; XI, 1784, s. 197 — 
198, 305—308, 313—316, 321—326, 329—333, 382—383.) — 
S. 323—325, 329—333 om akerbruket i Savolax. Agrik. 

Arnell, Lars. 

1. Anteckningar om linkulturen. Abo 1844. 19 s. 8:o. Agrik. 
Ekon. hot. Handelsb. 

o 

2. Handlingar horande till Finska Landtbruksmotet i Abo 1847, 
utgifne af — — . Abo 1848. 397 s. 8:o. — Utdrag ur Landt- 
bruksmotets forhandlingar inga i Teknologen III, 1847, s. 307 — 
309, 373—376,385—390,409—415; IV, 1848, s. 9— 12, 21— 23, 
75—79,134—136,137—140,201—203,345—347. Biol. Vaxt- 
sjukd. Agrik. 

Aro, Johan Emil. 
1. Luonnontiede kodissa. Iltapuhteen pakinoita. Nuorisolle kir- 
joitti T:ri Karl Kraepelin. Varustettu 19 kuvalla. Mukaillen 
suomensi — — . H:gissa 1899. 4 + 143 s. 8:o. (Vanamon 
kirjoja, N:o 3.) — Om vaxter s. 63—72, 85—94, 105—116, 
133—136. — Ref. Luon. yst. IV, 1900, s. 77. Fysiol. 
Vdxtkemi. Morf. Bakt. 1 ) Se vidare harom i Ny saml. af Ron o. Forsok o. anm. uti Hush. 
Sthlm II, 1796, s. 491—498. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 9 

Arppe, Adolf Edvard. 

1. Om Gutta Percha. (Ofvers. Kongl. Vet.-Akad. Forh. VII, 1850. 
s. 77—81.) Vaxtkemi. 

2. Anforande i arsberattelsen vid F. Vetenskapssocietetens arsdag 
den 29 April 1857 med anledning af Johan Magnus af Teng- 
stroms dod „om botanisternas i Finland oblida ode". (Ofvers. 
F. Vet. Soc. Forh. IV, 1857, s. 102.) Hist. 

3. Inbjudningsskrift till magister och doktors promotionen den 
29 maj 1857. [Naturvetenskaperna och skapelsehistorien.] H:fors 
1857. 13 s. 4:o. Allm. bot. 

4. Installationsprogram den 6 oktober 1858. (W illiam Nylan- 
der.) [Anteckningar rorande botanikens historia i Finland.] 
H:fors 1858. 24 s. 4:o. Hist. 

5. Redogorelse for Kejs. Alexanders-Universitetets i Finland for- 
valtning och verksamhet ifran den 1 sept. 1857 till samma dag 
1860. Hrfors 1860. 77 s. 4:o. — S. 70, 72—74 om de bo- 
taniska samlingarna. 

6. D:o d:o ifran den 1 sept. 1860 till samma dag 1863. H:fors 
1863. 47 s. 4:o. — S. 39 — -41 om de botaniska samlingarna. 

7. D:o d:o ifran den 1 sept. 1863 till samma dag 1866. H:fors 
1866. 56 s. 4:o. — S. 51 — 52 om de botaniska samlingarna. 

8. D:o d:o ifran den 1 sept. 1866 till samma dag 1869. Hrfors 
1869. 40 s. 4:o. — S. 34—35 om de botaniska samlingarna. 

9. (Anon.) Om luftfiltrering och generatio spontanea. 
(Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. V, (1857—1863) 1863, s. 104—106.) 
Bakt. 

10. Notis om nyare undersokningar om uppkomsten af mjoldrygan 
(Secale cornutum). (Ibid. VI, (1863—1864) 1864, s. 152.) Mykol. 
Vaxtsjukd. 

11. Om Calabar-bonan. (Ibid. VI, (1863—1864) 1864, s. 167.) 
Morf. Vaxtkemi. 

12. Analys af vedamne. (Ibid. X, (1867 — 1868) 1868, s. 47—49.) 
Vaxtkemi. 

13. Finska Vetenskaps-Societeten 1838 — 1888, Dess organisation 
och verksamhet. H:fors 1888. 159 s. 8:o. 

Suomen Tiede-Seura 1838 — 1888, Sen jarjestys ja toiminta. 
H:gissa 1 888. 1 59 s. 8:o. — Ref . Edv. Hjelt: Valvoja VIII, 
1888, s. 300—304. Hist. 

Arppe, Axel Nathanael. 
1. Se: Kihlman, A. O. 1891. 

Arppe, Nils Jonathan. 
1. Kahvi-myrkkyii. (Terv. hoitol. XII, 1900, s. 190—191. — Om 
den s. k. „kaffe-bonans" giftighet. Med. bot. 10 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

ArrhenilJS, Johan Israel Axel (Axel). 

1. Se: Kihlman, A. 0. 1881. 1883. 

o ' 

2. Arsberattelse afgifven till Soc. pro F. Fl. fenn. af t. f. botaniska 
intendenten [A. Arrhenius] vid arsmotet 1882. (Medd. Soc. 
F. Fl. fenn. IX, 1883, s. 144—145.) Saml. 

3. Redigerat Alsinece, slaktena Lamium och Mentha samt storre 
delen af Cyperacece i Herb. mus. fenn. ed. II, H:fors 1889. 
Syst. Vaxtgeogr. 

4. Om nagra fran Finland icke hittills kanda Viola- hybrider. 
(Medd. Soc. F. Fl. fenn. XV, 1888—1889, s. 211—212.) — 
Ref. Bot. Notis. 1887, s. 264—265; Bot. Centralbl. 
XXXIV, 1888, s. 91—92. D.o. D.o. 

5. Om Polygonum Rayi Bab. f. borealis A. Arrh. n. f. Ett floristiskt 
meddelande. (Ibid. XVI, (1888—1891) 1891, s. 190—191. — 
Inford afven i Bot. Centralbl. XXXVIII, 1889, s. 481— 482. 

— Ref. Bot. Notis. 1888, s. 100. D.o. D:o. 

6. Om Stellaria hebecalyx Fenzl. och St. ponojensis A. Arrh. n. sp. 
(Ibid. XVI, (1888—1891) 1891, s. 192—198. Inford afven i Bot. 
Centralbl. XL, 1889, s. 345—349. — Ref. Bot. Notis. 
1888, s. 190. D:o. D:o. 

7. Societas pro Fauna & Flora fennica. Botanische Sitzungs- 

berichte, zusammengestellt von . Erster Jahrgang 1887 — 

1888. (Separat-Abdruck aus dem „Botanischen Centralblatt", 
Jahrg. X, 1889, 9—19 + 4 + 7 s., 8:o.) D.o. D.o. 

8. D:o d:o. Botanische Sitzungsberichte, zusammengestellt von 

— — . Jahrg. II, III, IV, 1888—1891. (Separat-Abdr. aus d. 
„Bot. Centralbl.", Jahrg. XII u. XVI, 1895, 2 + 34 s., 8:o.) 
Do. D.o. 

9. V actinium myrtillus var. leucocarpum Dumort. och dess fore- 
komst i Finland. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XIX, 1893, s. 96—99.) 
D:o. D:o. 

10. Tvenne floristiska smanotiser. I. Epilobium hypericifolium 
Tausch funnen i Finland; II. Nagra ord om Juncus alpinus 
Vill. X lampocarpus Ehrh. och dess forekomst i Finland. (Ibid. 
XIX, 1893. s. 115—118.) D:o. D.o. 

11. Sparganium speirocephalum Neum. och dess forekomst i Fin- 
land. (Ibid. XIX, 1893, s. 143—144.) Vaxtgeogr. 

12. Nagra anmarkningsvarda Sa/zjc-hybrider fran sodra Finland. 
(Ibid. XXI, 1895, s. 88—89.) D.o. 

13. Om Geum strictum och dess utbredning i Finland. (Ibid. 
XXIV, (1897—1898) 1900, s. 15.) — Ref. Bot. Notis. 1898, 
s. 63. D.o. 

14. Epilobium montanumXpalustre och dess forekomst i Finland. 
(Ibid. XXVI, (1899—1900) 1900, s. 38—41.) Syst. Vaxtgeogr. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 11 

Arrhenius, Johan Israel Axel (Axel). 

15. Referat af Soc. F. Fl. fenn. forhandlingar vid dess samman- 
traden den 6 okt., 3 nov. och 1 dec. 1900. (Bot. Notis. 1901, 
s. 80—82, 126—129.) 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden : 

16. Om en f. tenuissima af Potamogeton marinus. (Medd. Soc. 
F. Fl. fenn. VI, 1881, s. 217; a / 3 1879.) — Ref. Bot. Notis. 
1879, s. 63. Syst. Vaxtgeogr. 

17. Sorbus aucuparia subsp. Meinichii Lindeb. (S. aucuparia X 
hybrida) fran Aland Juddo och Sua-da maritima fr. Sottunga och 
Kokar. (Ibid. VI, 1881, s. 231— 232; 18 / 10 1879.) — Ref. Bot. 
Notis. 1879, s. 167. 

18. Om Lamium intermedium Fr., ny for var flora, fr. Pargas 
samt om utbredningen af L. incisum. (Ibid. VI, 1881, s. 241; 
6 / 3 1880.) — Ref. Bot. Notis. 1880, s. 61 — 62. 

19. Tvenne for floran nya frovaxter: Rubus^corylifolius *nemoralis 
F. Aresch. och Sedum rupestre L. fr. Aland samt Eqvisetum 
variegatum fr. Eckero och Sorbus aucuparia X fennica = S. aucu- 
paria *Meinichii Lindeb. fr. Degerby pa Aland. (Ibid. IX, 1883, 
s. 123 — 124; 1 / 10 1881.) — Ref. Bot. Notis. 1881, s. 168; 
Bot. Centralbl. X, 1882, s. 268. 

20. Om Salix aurita X repens (S. ambigua Ehrh.) fr. Degerby pa 
Aland, ny for floran, och S. aurita X rosmarinifolia, ny for 
Skandinavien, fr. Lofsdal i Pargas. (Ibid. IX, 1883, s. 129; 
3 / 12 1881.) — Ref. Bot. Notis. 1882, s. 28—29; Bot. 
Centralbl. X, 1882, s. 270. o Syst. Vaxtgeogr. 

21. Om trenne Sa/ar-hybrider pa Aland, af hvilka tvenne for floran 
nya; naml. S. aurita X caprea fr. Degerby i Foglo och S. repens X 
vagans fr. Bergo i Finstrom samt S. cinerea X nigricans pa en 
ang vid Mariehamn. (Ibid. IX, 1883, s. 160—161; 3 / 2 1883.) 
— Ref. Bot. Notis. 1883, s. 63; Bot. Centralbl. XVI, 
1883, s. 255. 

22. Lamium intermedium fr. Haapaniemi gard i Birkkala samt 
om Stellaria hebecalyx Fenzl fr. Kaschkarantsa i ryska Lapp- 
marken och om en fran denna afvikande form fran Orloff och 
Lumboffski afvenledes i ryska Lappmarken. (Ibid. XIII, 1886, 
s. 167—168; 6 / 10 1883.) — Ref. Bot. Notis. 1883, s. 197. 
Syst. Vaxtgeogr. 

23. Sagina nivalis Fr. fran Polmak vid Tana elf, ny for floran. 
(Ibid. XIII, 1886, s. 225; 13 / 5 1885.) 

24. De Viola-former, som af finska fytografer benamnts V. silvestris 
eller V. silvatica tillhora V. Riviniana Reichenb. (Ibid. XV, 
1888—1889, s. 212; 8 / 10 1887.) — Ref. Bot. Notis. 1887, 
s. 264. 12 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Arrhenius, Johan Israel Axel (Axel). 

25. Rosa coriifolia Fr., ny for floran, fran Aland och Pargas. 
(Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 151; 3 /„ 1888.) — Ref. Bot. 
Notis. 1889, s. 28; Bot. Centralbl. XLVI, 1891, s. 377. 

26. Om den for floran nya hybriden Stachys ambigua (St. palu- 
stris X silvatica), funnen af H. S. Z i d b a c k i sodra Savolaks 
och om Artemisia bottnica Lundstr. fran Pyhajoki i Osterbotten 
af lyceieleven L. J. Wichmann. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, 
s. 263; 13 / 5 1891.) — Ref. Bot. Notis. 1891, s. 172; Bot. 
Centralbl. LXI, 1895. s. 223—224. 

27. Salix myrtilloides X rosmarini folia funnen vid Piisparisti nara 
Abo. (Ibid. XIX, 1893, s. 16; 5 /12 1891.) 

28. Frosthardighet hos Senecio vulgaris. (Ibid. XIX, 1893, s. 21 — 
22; 6 / 2 1892.) Biol. 

29. Gentiana uliginosa Willd. funnen vid Pargas malm af C. J. 
Arrhenius. (Ibid. XIX, 1893, s. 143; 13 / 5 1893.) — Ref. 
Bot. Notis. 1894, s. 44. 

30. Stachys annua funnen vid Perkjarvi station i Muola socken. 
(Ibid. XX, 1894, s. 60; 3 / 3 1894.) — Ref. Bot. Notis. 1894, 
s. 96. 

31. Om forekomsten af Litorella lacustris i Finland. (Ibid. XXI, 
1895; s. 43—44; Via 1894.) 

32. Om forkrympta eller pa annat satt abnormt utvecklade Carex- 
former. (Ibid. XXI, 1895, s. 51; 2 / 2 1895.) Morf. Terat. 

33. Menyanthes trifoliata f. paradoxa Fr. funnen af Edv. af 
Hall strom vid Lylyis i Lojo socken, ej forut antraffad i 
Finland. (Ibid. XXI, 1895, s. 89—90; 4 / 5 1895.) 

34. Linncva borealis med hvita blommor och 3-blommiga blom- 
skaft samt Capsella bursa-pastoris f. apetala (med kronbladen 
ofvergangna till standare) funna af A. Luther i Lojo socken. 
(Ibid. XXII, 1896, s. 15; 5 / 10 1895.) Morf. 

35. Alchemilla vulgaris L. en kollektivart, bestaende af en mangd 
arter, underarter och former. (Ibid. XXII, 1896, s. 80 — 81; 
13 / 5 1896.) Syst. Vaxtgeogr. 

36. Om den antagliga forekomsten af Vaccinium intermedium 
Ruthe (—Vaccinium myrtillus X vitis-idcca) i Finland. (Ibid. XXIII, 
1898, s. 49; 6 / 3 1897.) 

37. Sorbus aucuparia X fennica fran Degerby pa Aland. (Ibid. 
XXIV, (1897—1898) 1900, s. 6.) — Ref. Bot. Notis. 1898, 
s. 63. 

38. Om tvenne kollektioner karlvaxter af J. A. F 1 i n c k fran 
Vichtis och Hango samt af Alvar P a 1 m g r e n fran Aland och 
fran Esbo socken i Nyland. (Ibid. XXIV, (1897—1898) 1900, 
s. 16; 6 /n 1897.) Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 13 

Arrhenius, Johan Israel Axel (Axel). 

39. Tvenne for Finlands flora nya Rubus-hybrider pa Aland i 
Foglo socken : Rubus ccvsius X idcvus och R. ctvsius X saxatilis. 
(Ibid. XXIV, (1897—1898) 1900, s. 67—68; 15 / 5 1898.) — 
Ref. Bot. Notis. 1898, s. 187. 

40. Beriktigande angaende Rubus nemoralis Arrh. fr. Juddo pa 
Aland, som enligt Friderichsen's bestamning borde be- 
namnas R. pruinosus. (Ibid. XXIV, (1897—1898) 1900, s. 68; 
1S U 1898.) — Ref. Bot. Notis. 1898, s. 187. Nomenkl. 

Id' ' o o 

41. Alchemilla pubescens Lam. allman pa Aland och i Abo- 
trakten (Pargas). (Ibid. XXV, 1900, s. 19; 5 /n 1898.) 

42. Ett beriktigande angaende Alchemilla obtusa. (Ibid. XXV, 
1900, s. 37—38; 3 / 12 1898.) — Ref. Bot. Notis. 1899, 
s. 70. 

43. Poa compressa forekommande pa flere stallen i Helsingfors 
omnejd. (Ibid. XXV, 1900, s. 106; 13, 5 1899.) 

44. Carex aristata funnen i Ruskeala socken af lyceieleven Alb. 
Backman, Centunculus minimus af stud. Gerhard R e n v a 1 1 
pa Hasselo holme i Korpo socken, ny for floran, och Ruppia 
spiralis likaledes funnen af G. R e n v a 1 1 i Korpo. (Ibid. XXVI, 
(1899—1900) 1900, s. 22; 4 n 1899.) — Ref. Bot. Notis. 
1900, s. 140. 

45. Om tallkottegyttringar af stora dimensioner pa unga tallar 
sommaren 1893 i Korpo socken. (Ibid. XXVI, (1899—1900) 
1900, s. 77; 7 / 4 1900.) Terat. 

Arrhenius, Carl Jakob. 

1. Se: Hjelt, Albert Hjalmar. 1881. 

2. Se: Arrhenius, Axel. 1893. 

Arwidsson, Adolph. 
1. Om hushallningen i Laukas Socken och dess Kapeller. (Underr. 
F. Hush. Siillsk. 2:dra Saml. N:o 4, 1824, s. 17—26.) — S. 19— 
23 om jordbruket. 

Aschan, Adolf Ossian och Hjelt, Edvard Immanuel. 
1. Undersokning af finskt Terpentin. (Bidr. kann. Finl. nat. 
o. folk LIV, 1894, s. 459—488.) Tekn. bot. 

Ascholin, Carl. 
1. Se: Hellenius, Carl Niclas. 1786. 

Asianharrastaj a. 
1. Se: Holm, Karl Emil. 1898. 

Asp, Gustaf. 
1. Se: Yrjo-Koskinen, Georg Zacharias. 1852. 14 Th. S ae Ian. Finlands botamska litteratur. 

Aspegren, Hans Henric. 

1. Dissertatio academica, Preestantiam plantarum indigenarum 
prae exoticis leviter adumbrans. Praes. Pehr Kalm. Abo 1762. 
(8+) 43 (+1) s. 4:o. — Ref. Larda Tidn. 1763, s. 246—248; 
0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard., s. 229— 231. Med. bot. 
Ekon. Tekn. bot. 

2. Forsok til en Historisk, Geometrisk och Physico-Oeconomisk 
Beskrifning ofver Pedersore Sokn i Osterbotn. Forsta Delen 

o 

ofver Sjo-staden Jakobstad. Disp. Praes. Pehr Kalm. Abo 1763. 
(8 +) 35 s. 4:o + 1 karta. — S. 26 om tobaksplanteringarna. Agrik. 

3. Pedersore Landtman eller Tankar om Landtbrukets Hinder 
och Hjelp i Pedersore Sokn af Osterbotn och Wasa Lan; af- 
lemnad pa sin faders, Probstens och Kyrkoherdens dersamma- 
stades, Magister Gabriel Andersson Aspegrens befallning. Wasa 
1777. 14+72 s. 12:o. — S. 27—33 och 57—60 om skogarne; 
s. 50 — 54, 66 — 67 om akerbruk och angsskotsel; s. 67 upp- 
raknas pa orten vaxande, fruktbarande trad och buskar samt 
Lind „kring Windala by i Lappajarvi socken". Vaxtgeogr. 
Forstb. Agrik. 

Aspelin, Emil Ferdinand och Thuren, A. 
1. Bidrag till Tavastehus-traktens flora. (Notis. Sallsk. F. Fl. 
fenn. Forh. VII, ny ser. IV, 1867, s. 31—54.) Vaxtgeogr. 

Aspelin, Johan Reinhold. 

1. Kertomus Maalahden pitajasta. (Suomi 2 jakso, VI, 1866, 
s. 1 15 — 254 4- 1 kartta.) — S. 121 — 122 fenologiska uppgifter; 
s. 122 — 127 ingar en forteckning pa vaxter i Malaks, uppgjord 
af Alb. Nordman. Vaxtgeogr. Fenol. 

2. Pyhia puita ja puistoja Suomessa. H:gissa 1880. — Ofver- 
tryck fran Uusi Suometar. — Omnamnas „heliga trad och 
lundar" i Finland. Varia. 

Astilbe astilboides floribunda. (Puut. s. 83 + kuva.) Hortik. 

Aulin, Henric. 
1. Se: Kalm, Pehr. 1760. 

Auren, Petter Wilhelm. 
1. Uleaborgs liin. Resedagboksanteckningar i lanet samt under 
12 ars tjanstgoring i Lappmarken. Anteckningar om Utsjoki, 
Enare och Sodankylii. Uleaborg 1894. 206 s. 8:o. — S. 39—41, 
94, 105, 181 — 183 om jordbruket och nagra fenologiska upp- 
gifter; s. 43 — 47, 96, 174 om skogarne. Fenol. Forstb. Agrik. 

Aurenius, Gustaf Fridric. 
1. Exercitium academicum, Prsesagia Tempestatum, quae collecta 
sunt in Carelia, exhibens. Praes. Carl Fridric Mennander. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 15 

Aurenius, Gustaf Fridric. 

Abo 1751. (8 -r) 21 (+3) s. 4:o. — S. 19 nagra uppgifter 
om vaderleksspadomar hos Karelarne, stodande sig pa fore- 
teelser hos vaxters blommor och frukter. — Ref . Larda Tidn. 
1752, s. 110—112, Fenol. Varia. 
2. Enfaldiga tanckar om det, som bor i achttagas vid en Stads 
Anlaggning. Disp. Praes. Pehr Kalm. Abo 1753. 40 s. 4:o. 
— S. 16, 17 om tobaksplanteringar i Karelen; s. 28 om lamp- 
ligaste tiden, da timret skall fallas. 

Avelian, Edvin. 

1. Se: Jeansson, August. 1869. 

2. H. J. G. A. L a c o p p i d a n'in Maatalouden oppikirja. Suomenta- 

nut ja Suomen oloihin sovittanut . Edellinen osa. Pori 1873. 

(4+) 209 s. 8:o. Jalkimainen osa. Pori 1879. 210 s. 8:0. 
Larob. 

3. (Anon.) Muutamia tietoja uusista perunalajeista. H:gissa 1892. 
7 s. 8:o. (Satak. maanvilj.seur. lentol., 8.) Agrik. 

4. (Anon.) Neuvo maamiehille kuinka Makkilanta valmistetaan 
ja kaytetaan. Muodostama J. Arrheniuksen kirjasta: Maamme 
paras kulta. Kolmas painos. Porissa 1892. 10 s. 8:o. Satakunnan 
maanvilj.seuran toimesta painettu ja seuran alalia jaettu. D:o. 

Avelian, Gabriel. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. 1772. 

Ax, Julius Edvard. 

Se: Ailio, Julius Edvard. 
1. Se: Ramsay, Wilhelm. 1897. 

Backman, Adolph. 
1. En oeconomisk Beskrifning, huru sadana Kjarr kunna goras 
nyttiga, hvarifran vattnet ej kan ledas med diken. Disp. Praes. 
Pehr Kalm. Abo 1757. (4+) 12 s. + 2 pi. 4:o. — S. 3 upp- 
raknas vaxter, forekommande pa karr. — Ref. Larda Tidn. 
1757, s. 271—272. Topogr. Agrik. 

Backman, Albert. 
1. Se: Arrhenius, Axel. 1899. 

Backman, Daniel Anders. 
1. Se: Kalm, Pehr. 1754. 

Backman, Herman. 

o ' 

1. Arsberattelse fran Salmis provinsiallakare distrikt for ar 1868. 
(F. Lak. Sallsk. Handl. XI, 1870, s. 393—400.) — S. 398 fenol. 
U PP£- (fran Impilaks). 

2. D:o fran d:o for ar 1869. (Ibid. XI, 1870, s. 743—747.) — 
S. 745 fenol. uppg. 16 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Backman, Herman. 

3. D:o fran d:o for ar 1870. (Ibid. XII, Bihang, 1872, s. 142—148.) 

— S. 144 — 145 fenol. uppg. 

4. D:o fran d:o for ar 1871. (Arsber. om Med. verket i Finland 
1871, H:fors 1873, s. 122—126.) — S. 124 fenol. uppg. 

5. D:o fran d:o for ar 1872. (Ibid. 1872, H:fors 1874, s. 142—147.) 

— S. 145—146 fenol. uppg. 

6. D:o fran d:o for ar 1873. (Ibid. 1873, H:fors 1875, s. 142—145.) 

— S. 143 fenol. uppg. 

7. D:o fran d:o for ar 1874. (Ibid. 1874, H:fors 1876, s. 124—130.) 

— S. 127—128 fenol. uppg. 

8. D:o fran d:o for ar 1875. (Ibid. 1875, H:fors 1877, s. 130—137.) 

— S. 132 fenol. uppg. 

9. D:o fran d:o for ar 1876. (Ibid. 1876, H:fors 1878, s. 131—139.) 

— S. 137 fenol. uppg. 

10. Se: Saelan, Th. 1886. 

Baeck, Matthias. 
1. Se: Hellenius, C. N. (Prytz, L. J). 1814. 

Bakterien maailmaan, katsaus. (Terv.hoitol. XII, 1900, 
s. 94—95.) Bakt. 

Bakterier, fotografier erhallna genom ljusets inverkan pa. 
(Naturen 1894, s. 104.) Bakt. Tekn. bot. 

Bakterier i mjolk och smor. (Biet XIII, 1892, s. 51—53.) 

Bakterier, ljusets inverkan pa. (Naturen 1893, s. 63 — 64.) 

Bakterierna och jordbruket. Efter E. Kramer. (Biet XIII, 

1892, s. 159—163.) 
Bakteriers inverkan pa alkaloidlosningar. (Farm. Notisbl. 

IX, 1900, s. 119.) 
Bakterier under inverkan af ljuset. Forsok af Buchner och 

Mink i Centralblatt fur Bakteriologie 1892. (Naturen I, 1893, 

s. 63—64.) 
Bakteriologiska undersokningar af vattenlednings- 

vattnet i Helsingsfors. Halsovardsnamndens i H:fors skrifvelse 

af 19 febr. 1890. (Stadsfullmaktiges i H:fors Handl. N:o 13, 

1890, 8 s. 4:o.) 
Bakterit ja karpaset. (Terv.hoitol. XII, 1900, s. 95— 96.) 

— Om patogena bakteriers ofverforande af flugor. 

Balgvaxterna. (Landtm. II, 1879, s. 110.) 

Palkokasvit. (Maam. II, 1879, s. 110.) Ekon. bot. 

Bambu-ruoko. (Tietosan. Suomen kans. 1871, s. 381 — 382 H- 
1 kuva.) Vaxtgeogr. Ekon. Tekn. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 17 

Bandtang (Zostera marina), om dess anvandande till stoppning 
af madrasser och mobler. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 1849, 
s. 39—40.) Ekon. bot. 

Barkskador, krafta och brand hos frukttrad, att hela. 
(Teknol. I, 1845, s. 80, 200.) 

Bartholin, Pehr A. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. 1753. 

Becker, August Edvard. 
1. (A. B.) Se: Reuter, 0. M. 1895. 

Becker, Frans Josef von. 

1. (F. v. B.) Om de verksamma bestandsdelarne hos Rhabarber, 
enligtProf. Schroff. (Notisbl. Lak. o. Pharm. 1857, s. 12 — 15.) 
Vaxtkemi. 

2. Om bla mjolk och dess giftiga egenskaper. (Ofvers. F. Vet. 
Soc. Forh. XI, (1868 — 1869) 1869, s. 11—13.) — Omnamnes 
enligt prof. M osier, att bla farg hos mjolk fororsakas af vissa 
lagt staende svampbildningar (Oidium). Med. bot. 

Beckman, Johan. 
1. Chemisk afhandling om Medel, hvarigenom akerjordmonernas 
fruktbarhet sakrast kan befriimjas. Disp. Praes. Pehr Adrian 
Gadd. Abo 1766. (8+) 24 s. 4:o. — S. 13, 14 vaxtfysiologi. 

Begoniaa, kolme jotka sopivat erinomaisen hyvin asuin- 
huoneisiin. (Koti ja yhteisk. 1897, s. 78.) Hortik. 

Behm, Andreas Ludvig. 

1. Ett och annat om Rysslands statsskogar under 1898 — 1899. 
Efter Lesnoj journal. (F. Forstforen. medd. XVII, 1900, s. 31 1 — 
316.) 

Skriftligt andragande vid diskussionsfragan: 

2. Huru bor rensningshygge efter timmerbladning utforas och 
hvilka principer bora darvid foljas? Protok. vid F. Forstforen. 
arsmote i Jyvaskyla 10—11 aug. 1900. (Ibid. XVIII, 1901, 
s. 56—62.) 

Miten on hirren harsinnan jalkeen puhdistushakkaus toimitettava, 
ja mitka perusteet ovat siina noudatettavat? (Ibid. s. 164 — 170.) 
Biol. Forstb. 
Bengodsling. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 1849, s. 21—23.) 
Biol. Agrik. 

Bennet, Stephan. 
1. Berattelse om Lins Planterande, Beredande, Spinning, Vafnad 
och ofriga tilberedning. Abo 1738. 10 ark. 4:o. — Arbetet 
osedt af mig. Tekn. Ekon. bot. 18 T h. S 86 1 a n. Finlands botaniska litteratur. 

Bennet, Stephan. 

2. Kortt Underrattelse om det Savolaxska Svedje-Bruket pa torra 
Marker. (Ny Journ. uti Hush. 1792, s. 35—49 + 1 pi.) — In- 
ford afven i Ny saml. af Ron o. fors. o. anm. uti Hush. Sthlm 
II, 1796, s. 318—338. Agrik. 

3. Afhandling om Savolaxska Karrbruken eller Svedjandet pa 
vata och Sidlandta Marker. (Ibid. 1794, s. 149—188.) — In- 
ford afven i Ny saml. af Ron o. fors. o. anm. uti Hush. Sthlm 
II, 1796, s. 1—37. D:o. 

4. Om Lins Beredande att i likhet med Bomulls-Tillverkningar 
antaga farger, sa val i Vafnad genom tryckning, som i Garn. 
(K. F. Hush. Sallsk. Handl. I, 1803, s. 274—283.) Tekn. bot. 

Berberisbuskens nytta. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 1849, 
s. 80.) 

Berberisbuskens skadliga verkan pa Ragsade. (Abo Tidn. 
XXX, 1806, N:o 80); och ytterligare anmarkning om fortplant- 
ningen af rost fran Berberisbusken pa Sadesarterne. (Ibid. 
N:o 89.) Vaxtsjukd. 

Bergfors, Ad. Kasimir. 
1. Hyodyllinen neuvonantaja maataloudessa 
mensi ja kokoili — — . Hrgissa 1896. 
Bot. uppg. s. 1—2, 5, 6, 8, 10—11, 14- 
Agrik. 

Berghell, Hugo Karl Albert. 

1. Se: Andersson, Gunnar. 1895. (Afd. II.) 

2. Bidrag till kannedomen om sodra Finlands kvartara niva- 
forandringar. Med 1 karta, 1 plansch och 16 figurer i texten. 
(Fennia XIII, 1896, N:o 2, 60 s.) — Deutsches Referat: Beitrage 
zurKenntniss derquartaren Niweauschwankungen Siid-Finnlands. 
(Ibid. s. 61 — 64.) — Afven inford i Bull. Commiss. Geol. Finl. 
1896, N:o 5, 64 s. — S. 28 — 29 fanerogamlamningar bestamda 
af H. Lindberg; s. 33 och 44 inga forteckningar ofver 
Diatomaceer, bestamda af P. T. C 1 e v e. Paleont. Diat. 

3. och FrosterilS, Gustaf Benjamin. Beskrifning till Kart- 

bladet N:o 28. Sakkijarvi. (Finl. Geol. unders. Kuopio 1896, 

41 s. + 2 pi. + 5 fig. i texten.) — S. 6 uppraknas adla tradslag 

pa Vasikkasaari i Bjorko socken; s. 36 om „Clypeusgyttja" 

(Diatomaceer). 

Kertomus Karttalehteen N:o 28. Sakkijarvi. Suoment. Julius 

Ailio. (Suom. Geologinen tutk. Kuopio 1897, 42 s. + 5 kuvaa 

tekstissa.) Vaxtgeogr. Diat. y. m. 


asioissa. 


Suo- 


4+ 149 


s. 8 


:o. — 


-15, 


16, 


71. 


Bakt. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 19 

Bergholm, Karl Hjalmar. 

1. Anthrax. Historiikki, nykyinen katsantokanta, prognoosi. Esi- 
telma pidetty Duodecim kokouksessa. (Duod. XIII, 1897, s. 61 — 
68.) Bakt. Med. hot. 

2. Pemphigus neonatorum. Bakteriologisia tutkimuksia rakku- 
Ioiden sisallosta. (Ibid. XVI, 1900, s. 205—212.) 

Bakteriologiska undersokningar af innehallet i Pemphigus- 
blasor vid fall af Pemphigus neonatorum. (F. Lak. Sallsk. Handl. 
XLII, 1900, s. 1063—1070.) 

Bakteriologische Untersuchungen des Inhalts von Pemphigus- 
blasen in Fallen von Pemphigus neonatorum. (Arch. f. Gynaek. 
LXIII, 1901, s. 677—683.) — Bakt. Med. hot. 

Bergman, Carl. 
1. Historisk och Oeconomisk Beskrifning ofver Sjo-Staden Ekenaes. 
Disp. Prses. Pehr Kalm. Abo 1760. (4+) 59 (+1) s. 4:o. 

— S. 14 om ekens forekomst vid staden; s. 48—49 om trad- 
gardsskotseln och humleodlingen pa orten. — Ref. Lard a 
Tidn. 1760, s. 290—292. 

Bergman, Johannes Gabriel. 

1. Specimen academicum, Caussas sterilitatis agrorum exponens. 
Prses. Johan Gotschalk Wallerius. Uppsala 1754. (4+) 
26 s. 4:o. Vaxtsjukd. Agrik. 

2. (Anon.) Anmarkning rorande Tradgards-Skotselen i Finland. 
(Tidn. af et Sallsk. Abo IX, 1782, s. 81 — 83, 321—323, 329—333.) 

— S. 83 uppgifves, att apple- och korsbarstrad burit frukt i 
Wasa och Jakobsstad, att „vild-apel" vaxer i Tavastland pa 
nigra holmar i Paijanne „och som det sages anda i Rautalampi"; 
s. 321 — 323 redogores for Bergsradet Johan Hi singers trad- 
gard pa Fagervik i Inga socken: bl. a. om en „Vinranke-plantering 
emot vaggen af et Kolhus", „som 1779 gaf tamligen mogna 
och stora drufvor af det morkroda, sota slaget". Hortik. 

3. (Anon.) Beskrifning ofver Abo stad. [Den fysiska delen.] 
(Ibid. IX, 1782, s. 345—349, 353—356, 369—372, 382—383, 
385—388; X, 1783, s. 4—8, 19—23, 26-29, 33—35, 49—52, 
86—87, 147—149, 155—159, 162—168, 170—176, 178 — 183, 
197—198, 201—206, 241—245, 273—277, 297—302. — S. 
34—35 om triidgards- och tobaksplanteringar; s. 49—52 om 
akerbruk; s. 166—167 vaxtfenologi; s. 170 om jordbruk och 
tradgardsskotsel. Fenol. Hortik. Agrik. 

4. Se: Vaxtfenologiska observationer i Abo trakten. 1781. 

Bergman, K. 

1. (K. B.) Ruiskukka. (Koti ja yhteisk. 1899, Kasvit., s. 44—45.) 
Hortik. 20 Th. S se Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Bergman, K. 

2. Piirteita Georginin historiasta. (Puut. 1899, s. 91.) Hortik. 

Hist. 

3. Jattilais Kamelia. (Vuojoen kartanossa Eurajoella.) (Ibid. 1900, 

s. 5—6.) Biol. Hortik. 

4. Laxton's Noble. (Ibid. 1900, s. 22.) Hortik. 

5. Kaynti Fagervik'issa. (Ibid. 1900, s. 49—50.) D:o. 

6. Sammatin hautausmaa. (Ibid. 1900, s. 78.) D:o. Varia. 

7. Puutarhojemme pahimmat viholliset. (Ibid. 1900, s. 93.) Vaxt- 
sjukd. 

Bergman, W. 

1. (W. B.) Puutarhaviljelysta ja sen yleisemmasta levenemisesta. 
Esitelma Tampereen Suomen puutarha viljelijain liittokunnan 
(S. P. L.) baaraosaston kokouksessa 30 p. Tammikuuta 1898. 
(Ibid. 1898, s. 9—10, 17—18.) Hortik. 

Bergroth, Ernst Evald. 
1. (E. B.) Skotseln af naturliga angar. (Pennibibl. af Ny- 
landingar. XXL 1872. 16 s. 8.o.) Agrik. 

Bergroth, Frans Gideon. 

1. Se: Soldan, August Fredrik. 1862. 

2. Geologia. Kirjoittanut Archibald Geikie. Suomentanut 

. H:gissa 1879. 163 s. + kuvia tekstissa. 16:o. (Luonnon- 

tieteen alkeiskirj. IV.) — S. 41, 55—61 paleontolog. uppg. 

3. Se: Hannikainen, Peter Woldemar. 1881. 

4. Se: Nordenskibld, Nils Adolf Erik. 1881 — 1883. 

5. Miilunpoltosta. H:gissa 1885, 45 s. + kuvaliite. 8:o. (Suom. 
Metsayhdist. kirj. N:o III.) Vaxtkemi. Paleont. Tekn. bot. 

6. (F. G. B.) Kunnallismetsista. Sortavala 1887. 16 s. 8:o. Forstb. 

7. Svensk-Finsk Ordforteckning ofver metallurgiska, bergverks-, 
geologiska och forstteknologiska termer, pa Tekniska foreningens 

i Finland foranstaltande samlade af . (Bilaga till Tekniska 

foreningens i Finland forhandlingar.) H:fors 1887, 18 s. 4:o. 
Forstterminol. 

8. Se: Moberg, Karl Adolf. 1888. 

9. Se: Blomqvist, A. G. 1888. 1891. 

10. Mietteita kaskiviljelyksesta. (Peltom. I, 1892, s. (1—8) 9—16.) 
[Pagineringen 1 — 8 ar oriktig, bor vara 9 — 16.] Biol. Agrik. 

11. Kulovalkeasta. (Ibid. I, 1892, s. 34— 37.) Vaxtsjukd. Forstb. 

12. Mista ovat polttopuut, rakennusaineet, aidakset, ynna muut 
talon tarvepuut otettavat? (Ibid. I, 1892, s. 91— 94.) — Afven 
inford i Metsanyst. Ill, 1897, s. 129—133. Biol. Forstb. 
Ekon. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 21 

Bergroth, Frans Gideon. 

13. Metsan kasvusuhteista. II. (Ibid. II, 1893, s. 41—44.) Biol. 
Forstb. 

14. Metsanhakkuusta. Ill, IV. (Ibid. Ill, 1894, s. 9— 13, 41— 44.) 
— Redogores for hjalpgallring. D.'o. D:o. 

15. Se: Tigerstedt, Axel Fredrik. 1894. 

16. Kaskiviljelyksesta. H:gissa 1894. 6 opaginerade s. 8:o. 
(Kansanv. seur. leht. 41.) Agrik. 

17. Metsan hakkaus ja uudistus haka- ja vesiperaisilla mailla. 
(Peltom. IV, 1895, s. 73—75.) Forstb. 

18. Metsan uudistuksesta. (Ibid. IV, 1895, s. 161—163.) D:o. 

19. Metsan uudistus kaskettamisen yhteydessa. (Ibid. V, 1896, 
s. 161—163.) D:o. 

20. Vahasen kuusesta ja kuusen uudistuksesta. (Ibid. VI, 1897, 
s. 113—115.) Biol. Forstb. 

21. Vahasen metsanhakkuusta ja metsakaupoista. (Ibid. VIII, 
1899, s. 65—69.) Forstb. Ekon. Handelsb. 

Bergroth, Ivar Ossian. 

1. Se: Elfving, Fredrik. 1891. 

2. Finska tradjattar. XII— XVI. (Geogr. Foren. tidskr. V, 1893, 
s. 194—196. Biol. 

3. Resa i Karelia pomorica sommaren 1894. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. XXI, 1895, s. 15—25.) Reseskildr. 

4. Anteckningar om vegetationen i granstrakterna mellan Aland 
och Abo-omradet. Med en karta. (Acta Soc. F. Fl. fenn. XI, 
N:o 3, 1894, 78 s. + 1 karta.) Vdxtgeogr. Topogr. 

5. Om mikroskopets anvandning vid skolundervisningen i botanik. 
(Tidskr. Pedag. Foren. XXXI, 1894, s. 147—158.) Pedag. bot. 

6. (Anon.) Sallskapets pro fauna et flora fennica medlemmar for 
tiden fran 1 November 1871 till samraa dag 1896. H:fors 1896. 
16 s. 8:o. Hist. 

7. Botaniska exkursioner i Karelia pomorica. (Medd. Soc. 
F. Fl. fenn. XXIII, 1898, s. 21—26.) — S. 26 omnamnes Kosleria 
cristata Pers., ny for vart naturhistoriska flora-omrade, sasom 
funnen pa tallmo vid Sarkijarvi by. — Ref. Bot. Not is. 1896, 
s. 293. Vdxtgeogr. Topogr. Reseskildr. 

8. Solovetska ogruppens forhallande till det finska flora-omradet. 
(Ibid. XXIII, 1898, s. 34—37.) — Ref. Bot. Notis. 1897, 
s. 46. Vdxtgeogr. Topogr. 

9. Ett blad ur den moderna naturforskningen. Gunnar An- 
ders son: Svenska vaxtvarldens historia, i korthet fram- 
stalld. Sthlm 1896. (Finsk tidskr. XL, 1896, s. 413—430.) 
Paleont. 22 Th. S Be Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Bergroth, Ivar Ossian. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden : 

10. Vicia lathyroides L., ny for floran, funnen i Sunds och Salt- 
viks socknar pa Aland. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XVIII, 1891 — 

1892, s. 229; Vn 1890.) — Ref. Bot. Notis. 1891, s. 47; 
Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 216. 

11. Lappa minor var. intermedia (Reichenb.) fran Kumlinge och 
Sparganium affine Snizl. fran Geta, Brando och Houtskar. (Ibid. 
XIX, 1893, s. 3; 3 / 10 1891.) 

12. Trifolium agrarium i Sunds socken pa Aland. (Ibid. XIX, 

1893, s. 21; 6 / 2 1892.) 

13. Om floran och vegetationen i granstrakterna mellan Aland 
och Abo-omradet. (Ibid. XX, 1894, s. 36—38; 2 / 12 1893.) 

14. Om mossor samlade i Karelia pomorica, bl. a. Seligeria 
setacea, Stereodon fastigiatus, Arnellia fennica, Diplophyllum 
obtusifolium och Jungermannia barbata var. gracilis. (Ibid. XXII, 
1896, s. 59—60; 2 / 5 1896.) Bryol. 

15. Utricularia ochroleuca funnen vid Mentlaks egendom i Vekkelaks 
socken. (Ibid. XXVI, (1899—1900) 1900, s. 72 — 73; 3 / 3 1900.) 

Bergstedt, Karl Anders. 

1. Arsberattelse fran Tornea provinsiallakare distrikt for ar 1873. 
(Arsber. om Med. verket i Finland 1873, H:fors 1875, s. 267— 
272.) — S. 268 fenol. uppg. 

2. D:o fran d:o ar 1874. (Ibid. 1874, H:fors 1876, s. 241—248.) 

— S. 241—242 fenol. uppg. 

3. D:o fran d:o ar 1875. (Ibid. 1875, H:fors 1877, s. 250—257.) 

— S. 250 fenol. uppg. 

4. D:o fran d:o ar 1876. (Ibid. 1876, H:fors 1878, s. 245—255.) 

— S. 246 fenol. uppg. 

Berner, Aksel. 

1. (Anon.) Otteita ikivanhasta kirjasta. III. Kolme puuta: Leipa- 
puu, Kookkospalmu ja Petaja. (Tietosan. Suomen kans. 1871, 
N:o 18, s. 137—138); VII. Kumipuu. (Ibid. 1872, N:o 1, s. 4.) 
Ekon. bot. 

2. Luonnon ihmeita. Ajattelevatko kasvit? Suomennos. (Ibid. 
1871, N:o 28, s. 217—219.) Fysiol. 

Berner, David. 
1. Dissertatio academica historiam descriptionemque paroeciae 
Mandyharju sistens. Praes. Johan Fredric Wallenius. Pars 
prior. Abo 1812. (1+) 16 s. 4:o; pars altera, Resp. Fredric 
Korsstrom, Abo 1814, s. 17 — 34; pars tertia, Resp. Anders 
Gustaf Tornudd, Abo 1814, s. 35 — 51. — S. 45 omnamnas 
jordbruksvaxter och skogstrad, forekommande i socknen. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 23 

Berner, Henrik Ivar. 

Alustanut keskustelukysymykset: 

1. Eiko olisi jo aika ruveta kayttamaan keinotekoisia lanta-aineita 
suuremmassa maarassa kuin tahan asti? (Kert. Kuop. laan. 
maanvilj. seur. vaikut. 1895, Kuopio 1896, s. 13 — 16.) Vaxt- 
kemi. Agrik. 

2. Miten edullisimmin saadaan vanhat suopellot uudelleen vilje- 
lykseen otetuksi? (Ibid. 1896, Kuopio 1897, s. 24— 25.) Agrik. 

3. Miten ovat viime aikoina enemman kaytantoon otetut seka 
hyodyllisiksi huomatut keinotekoiset lannoitusaineet kaytettavat, 
etta parhaiten vastaisivat tarkoitustaan? (Ibid. 1897, Kuopio 
1898, s. 9.) D:o. 

Betesmarkers forbattrande. (Teknol. I, 1845, s. 63.) 

Beyersten, Johan Georg. 

1. Berattelse om roten af Sium aqvaticum (Fl. Sv. 235) 
och des skadeliga verkan pa Fa-boskap. (K. Sv. Vet. Acad. 
Handl. XI, 1750, s. 295—298.) 

Bericht von der Wurzel des Wassermarks, Sium aquaticum, 
Fl. Suec. 235, und desselben schadliche Wirkung am Viehe. 
(Abh. schwed. Akad. 1754, s. 303 — 305.) Med. hot. 

2. Obstacula medicinae. Disp. Praes. C. Linnaeus. Uppsala 
1752. 12 s. 4:o. — Afven inford i Linne: Amoenitates 
academicae III, 1756, s. 63 — 75. Med. Farm. hot. 

Biaudet, Leon Gabriel. 
1. Se: Ignatius, K. E. F. 1878. 

Bidrag till Finlands officiela statistik. II. Samman- 
drag af Guvernorernas femarsberattelser for aren 1861 — 1865. 
H:fors 1868. 24 + XLII s. 4:o. — Akerbruket s. 2—5; skogs- 
hushallningen s. 7 — 8. — D:o d:o II. Ofversigt af Finlands 
ekonpmiska tillstand aren 1866—1870. H:fors 1875. 467 s. 4:o. 

— Akerbruket s. 4 — 10; skogshushallningen s. 13 — 15. — 
D:o d:o II. 3:dje serien aren 1871 — 1875. H:fors 1879. 153 + 
413 s. 4:o. — Jordbruket s. 15—24, 104—107; skogshushall- 
ningen s. 31 — 36, 108 — 109. — D:o d:o II. 4. Femarsperioden 
1876—1880. H:fors 1884. 74 s. + 139 s. tabellbilagor. 4:o. 
Af K. E. F. Ignatius. — Jordbruket s. 13— 19 + tabellbil. 
s. 26—29; skogshushallningen s. 27— 30 + tabellbil. s. 40—41. 

— D:o d:o II. 5. Femarsperioden 1881 — 1885. H:fors 1890. 
1 70 s. + 244 s. tabeller. 4:o. Af A. B o x s t r 6 m . — Jordbruket 
s. 23— 38 + tabell. s. 32—37; skogshushallningen s. 51—57 + 
tabell. s. 52—53.— D:o d:o II. 6. Femarsperioden 1886—1890. 
H:fors 1894. 191 S. + 250 s. tabeller. 4:o. — Jordbruket s. 25— 
40 + tabell. s. 32—37, 46—47; skogshushallningen s. 51—58 + 24 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Bidrag till Finlands officiela statistik. 

tabell. s. 52—53. — D:o d:o II. 7. Femarsperioden 1891 — 1895. 
H:fors 1899. 213 S. + 295 s. tabeller. 4:o. — Jordbruket s. 26— 
40 + tabell. s. 30—35, 42—43; skogshushallningen s. 50—56 + 
tabell. s. 49, 53—54. — D:o d:o II. 8. Femarsperioden 1896— 
1900. H:fors 1904. Af Aug. Hjelt. 383 S.+ 151 s. tabeller. 
4:o. — Jordbruket (af A. G. Fontell) s. 39— 68 + tabell. 
s. 20—27; skogshushallningen (af A. G. Fontell) s. 85—108 + 
tabell. s. 38, 42—43. Forstb. Agrik. Handelsb. 

Bidrag till Finlands officiela statistik. III. Ma- 
terialier till Finlands jordbruksstatistik. H:fors 
1869. 36 s. + LXXX s. tabeller. 4:o. 

D:o d:o. III. 2. Jordbruksenqueten i Nylands Ian ar 1876. 
Af K. E. F. Ignatius. Med 6 kolorerade kartor. H:fors 1879, 
46 s. 4:o. — Jordbruk och tradgardsskotsel s. 11 — 27, 42; 
skogarne s. 34—35. Forstb. Hortik. Agrik. Handelsb. 

Bidrag till Finlands officiela statistik. XVII. 
Kronoskogarne. Ny foljd. 1. Forststyrelsens underdaniga 
berattelse angaende forvaltningen af kronoskogarne i Finland 
ar 1885. H:fors 1887. 57 s. 4:o + 14 tabeller. Af A. af 
For se lies och K. J. N urn ell. — D:o d:o. 2. ar 1888. 
H:fors 1891. 69 s. 4:o -f 15 tabeller. Af K. J. Numell. — 
D:o d:o. 3. ar 1891. H:fors 1893. 68 s. 4:o+ll tabeller. — 
D:o d:o. 4. ar 1894. H:fors 1896. 41 s. 4:o + 9 tabeller. Af 
Ernst Wrede och Carl Nummelin. — D:o d:o. 5. ar 1897. 
H:fors 1899. 43 s. 4:o + 9 tabeller. Af Ernst Wrede och 
Rob. Monte 11. — D:o d:o. 6. ar 1900. H:fors 1902. 58 s. 
4:o+10 tabeller. Af Ernst Wrede och Alarik Riddelin. 
Forstb. Ekon. Handelsb. 

Bilmark, Johan. 
1. Se: Hyppen, Emmanuel. 1770. 

Birling, Samuel. 
1. Se: Mennander, C. Fr. 1748. 

Bibrkstrom, Carl. 
1. Botanico-oeconomisk Afhandling om Akta Saffran och dess 
plantering. Disp. Prses. Pehr Adrian Gadd. Abo 1769. 10 s. 
4:o. - - Ref. Lard a Tidn. 1769, s. 299—300; O. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 279—280. Syst. Vaxtgeogr. Sjukd. 
Hortik. 

Bjelke (Bielke), Sten Carl. 
1. Berattelse om Bohvete, huru det i Finland idkas och nytjas. 
(K. Vet. Acad. Handl. VII, 1746, s. 25—47.) Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 25 

Bjelke, Sten Carl. 

Bericht vom Buchweizen, wie solcher in Finnland erbaut 
und genutzet wird. (Abh. schwed. Akad. VIII, 1752, s. 28—48.) 

— Uppges att bohvete odlades i Wiborgs Ian, kring Willman- 
strand, pa nagra stallen i Karelen och Tavastland, i hela Savolax, 
i synnerhet Idensalmi, Kuopio och Leppavirta samt i Nyslotts 
Ian. — Ref. Larda Tidn. 1746, s. 85—86; 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 137. Fenol. Agrik. 

2. Anmarkningar om de orter, som, da de atas af kreaturen, 
lemna en vedervardig smak pa deras kott och mjolk. (Ibid. 
XI, 1750, s. 103—106.) 

Nachricht von den Pflanzen, die, wenn sie vom Viehe gefressen 
werden, seinem Fleische und seiner Milch einen widrigen Ge- 
schmack geben. (Abh. schwed. Akad. XII, 1754, s. 105—108.) 

— Ref. O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 137—138. 
Agrik. Ekon. bot. 

3. Beskrifning om atskillige Bohvete-slag, besynnerligen det Si- 
beriska. (Ibid. XI, 1750, s. 109—122.) 

Beschreibung verschiedener Arten von Buchweizen, besonders 
des siberischen. (Abh. schwed. Akad. XII, 1754, s. 112 — 124.) 

— Ref. La rda Tidn. 1750, s. 217—218; 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 137. Syst. Agrik. 

4. Beskrifning om det Siberiska Arte-tradet. (Ibid. XI, 1750, 
s. 122—127.) l ) 

Beschreibung des Siberischen Erbsenbaumes. (Abh. schwed. 
Akad. XII, 1754, s. 125—129.) — Ref. Larda Tidn. 1750, 
s. 218—219. Syst. 

Bjbrkenheim, Edvard. 
1. Berattelse ofver en till Nordamerikas Forenta stater for stu- 
dium af jordbruksforhallandena darstades och for besok vid 
varldsutstallningen i Chicago ar 1893 med statsunderstod fore- 
tagen resa. (Landtbruksst. Medd. N:o V, 1894, 35 s. 4:o.) — 
S. 21 uppraknas olika sades- och grasslag, som odlas i norra 
Amerika, och skorderesultaten daraf. 

Kertomus maanviljelysolojen tutkimisesta ia Chicagon maail- 
mannayttelyssa kayntia varten Pohjois-Amerikan yhdysvaltoihin 
valtion avulla vuonna 1893 tehdystii matkasta. (Maanvilj. hallit. 
tiedonantoja N:o V, 1894, 35 s. 4:o.) Agrik. M Aminnelse-Tal ofver Sten Carl Bjelke af Carl Albert 
Rosenadler ingar i Kongl. Vetenskaps Academiens Aminnelse-Tal 
den 19 Dec. 1754. Sthlm 1755. 23 s. 8:o. 26 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Bjbrklund, Christian. 
1. Geographiska och Physiska Anmarkningar, gjorda pa en resa 
ifran St. Petersburg til Poltava. (K. Sv. Vet. Acad. Handl. XXXIV, 
1773, s. 193—214.) — Botan. uppg. s. 196, 200, 201, 204, 206, 
208. Reseskildr. 

Bjbrklund, Gustaf Adolf. 

1. Manuale pharmaceuticum Rossiae. Qvod opera adjuncta pharma- 

copolarum Petropolis et Moscoviae conscripsit . Petropoli 

1862. 136 s. 8:o. — Enl. O. E. A. Hj elt afven inford i Pharm. 
Zeitschr. f. Russland I, 1862. Farm. bot. 

2. — — und Dragendorff, G. Sarracenia purpurea. (Pharm. 
Zeitschr. f. Russland II, 1863—1864, s. 317—325, 344—352, 
369—375.) Enl. O. E. A. H j e 1 1, Finl. med. bibliogr. s. 389. D:o. 

3. Radix Sarracenice. (Arch. d. Pharmacie 1864, s. 93 — 124.) 
Enl. O. E. A. Hjelt, 1. c. s. 389. D:o. 

4. Vorlaufige Mittheilung iiber Flores Cinae. (Pharm. Zeitschr. 
f. Russland VI, 1867, s. 306—307.) D:o. 

Bjbrklund, Rudolf Bernhard. 
1. Ovambolandet. (Geogr. foren. tidskr. Ill, 1891, s. 248—267.) 
— S. 253 — 255 om vegetationen samt om darstades forekom- 
mande, nyttiga tradslag. Topogr. Ekon. bot. 

Bjorkplantering. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 1849, s. 28.) 
Forstb. 

Bjbrksten, Max. 

1. Finska tradjattar. (Geogr. foren. tidskr. II, 1890, s. 355.) Biol. 

2. Ett fall af difteri med ovanliga komplikationer. (F. Lak. Sallsk. 
Handl. XXXIX, 1897, s. 707—717.) — S. 712—714 redogores 
for de bakteriologiska forhallandena. 

3. Die Wirkung der Streptokokken und ihrer Toxine auf die Leber. 
Arbeiten aus dem Pathologischen Institute zu Helsingfors. Her- 
ausg. von E. A. Homen. Die Wirkung der Streptokokken und 
ihrer Toxine auf verschiedene Organe des Korpers. (Z i e g 1 e r's 
Beitr. z. patholog. Anat. u. z. allg. Pathol. XXV, 1899, s. 97— 
119+Taf. VI.) Bakt Med. bot. 

4. Om Streptokockens och dess toxins samt Staphylokockens in- 
verkan pa lefvern. Bidrag till kannedomen om lefvercirrhosens 
(specielt den biliaras) etiologi och pathogenes. Experimentell 
studie. Akad. afh. H:fors 1900. (5 +) 186 s.+ 3 pi. Sro. 1 ) 
(Fran Pathol. Anat. inrattningen.) D:o. D.o. l ) En fortsattning pa detta arbete ingar i Acta Soc. Sc. Fenn. XXX, 
1902, III, s. 209--299: Die Einwirkung einiger Bakterien und ihrer 
Toxine auf die Leber. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 27 

Bjornlund, Bengt. 

1. Fundamentum differentiae specifics Plantarum verum et falsum. 
Disp. Resp. Chr.Stan. Grumbke. Greifswald 1761. 10 (+ 6) s. 
4:o. — Arbetet osedt af mig; enl. Cederhamn: Catalogus 
Dissertationum. Sthlm 1765. 

2. Utdrag af Provincial Medici Doct. Bjornlunds berattelse 
fran Bjorneborg, inkommen den 29 April 1765. (Beriitt., inl. 
til Kongl. Colleg. Med., rorande Med. verkets tilst. i Riket, Sthlm 
1765, s. 167 — 179.) — S. 171 — 172 uppraknas pa orten odlade 
och vildt vaxande medicinal-vaxter. Uppgifves bl. a. att „Morus 
eller Mullbarstrad finnas vaxande hos Landshofding Boije pa 
Hattempe [Hatanpaa] gard, afvensom i Bjorneborg". Med. bot. 

3. Utdrag af Ambets forrattningar, med mera Medicinal verket 
rorande, som sedan borjan af ar 1767, eller sistlidne Riksdag, 
uti Bjorneborgs Ian forefallit, till Kongl. Collegium Medicum 
aflemnadt den 18 Martii 1769. (Beriitt. til Riksens HoglofL 
Stander, ror. Med. Werkets Tilst. i Riket, ing. vid Riks-Dagen 
1769 af Kongl. Coll. Med. Upsala 1769, s. 366—376.) — 
S. 375 — 376 uppraknas „sa villa som i kryddgardar har nara 
omkring [Bjorneborg] vaxande medicinal vaxter". Med. Farm, 
hot. 

4. Handelser rorande Ledi (Sqvattram eller Getpors kallad) bruk 
och varkan emot Rodsot hos 10 Personer, under den uti Bjorne- 
borgs stad, i Aug. och Sept. Manader 1781, gangbara Rodsoten. 
(K. Vet. Acad. Nya Handl. Ill, 1782, s. 75—59.) D:o. D:o. 

5. Ron om varkan af Haggbarks Decoct (Prunus Padus L.) uti 
venerisk sjuka. (Ibid. V, 1784, s. 209—218.) — Ref. Lak. 
o. Naturf. VI, 1785, s. 3. 

6. Ledi palustris nytta och varkan uti Rodsot igenom ytterligare 
Ron bestyrkt af B. Bjornlund, Provincial-Medicus och Assessor; 
if ran Bjorneborg i Februari manad 1784. (Lak. o. Naturf. V, 
1784, s. 242—250.) Med. bot. 

7. Forgiftning af Tobaks-olja. (Ibid. V, 1784, s. 288.) D:o. 

8. Berattelse om de Farsoter, som ar 1798 forekommit i Bjorne- 
borgs Ian, jamte hafde Embets-Forrattningar under samma ar, 
til K. Collegium Medicum insande. (Ibid. XIII, 1804, s. 211 — 
225.) — S. 223—224 anforas fall af forgiftning af Cicuta 
virosa. D.o. 

9. Materia medica selecta. Opera et studio. Abo 1797. 178 s. 
8:o. Farm. bot. 

Blad- eller Rorwass (Arundo phragmites), enkelt satt att 
plantera. (Teknol. IV, 1848, s. 40.) Ekon. bot. 

Bladen, de storsta. (Naturen 1894, s. 198.) Biol. 28 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Bladh, Peter Johan. 

1. Om Hafs-vattnets skiljaktiga utseende pa sarskilda stallen i 
Oceanen. (K. Sv. Vet. Acad. Handl. 1774, s. 82—87.) — S. 86 
talas om den s. k. „Gras-sjons" utbredning och Sargazzo-viixtens 
farg. — Ref. Nya Lard a Tidn. 1774; s. 186—187. Alger. 

2. - — — och Ring, Gabriel. Underrattelse om sattet at upodla 
Karr och Mossar til Aker och Ang. (Abo tidn. XX, 1797, 
N:ris 36, 38, 45, 47, 48.) — Afven inford i Hush, underr. f. 
menige man h. 2, 1802, s. 37 — 56. 

Neuvo, kuinga Suota ja Nevaa Pelloxi ja Niituxi tehdaan. 
(Huonen hallit. neuvoja yhteiselle kansalle 2 side, 1814, s. 33 — 
51.) Agrik. Ekon. hot. 

3. (Anon.) Svar uppa Kongl. Finska Hushallnings-Sallskapets Pris- 
Fraga: Hvilka aro de hinder, som fjettra Finska Landtmannens 
Idoghet? Och hvilka Medel aro de kraftigaste och lampeligaste, 
att vacka honom till mera drift och omtanka i sin Hushallning? 
Prisbelonad skrift. (K. F. Hush. Sallsk. Handl. I, 1803, s. 27— 
186.) — S. 41 — 85 om skogsskotseln; s. 106 — 112 om vara 
jordbruksvaxter. Forstb. Agrik. 

4. Nagra anmarkningar om Islaggningen sistledne Host 1805 och 
om andringen uti Climatet i Wasa Ian. (K. Sv. Vet. Acad, nya 
Handl. 1807, s. 59—67.) — S. 62 inga nagra vaxtfenologiska 

uppg. 

5. Anmarkningar vid „Laroboken i Landthushallningen for Finska 
Bonden". (Underr. K. F. Hush. Sallsk. h. 1, 1807, s. 17—31.) 
Agrik. 

6. Tankar om Angsodlingen i Sodra delen af Wasa Ian. (Ibid. 
1 saml. N:o 4, 1809, s. 1—22.) — S. 9—22 omniimnas dar- 
stades vaxande grasslag och andra orter, som fortjanade att 
odlas, ss. lampliga till boskapsfoder. D:o. 

Bladloss, medel mot. (Tidn. for Landtbr. o. Naring., 1849, 
s. 23.) Vaxtsjukd. 

Bladmaskens utrotande. (Ibid. 1849, s. 19—20.) D:o. 

Blanck, Henric H. 
1. Se: Miltopaeus, M. 1667. 

Blom, Erik William. 

1. Se: Arrhenius, Axel. 1877. 

2. (B.) Palonauriit. (Peltom. V, 1896, s. 65—66.) Agrik. 

3. Luonnon oppi. Maanviljelyskouluja varten. Kuvilla valaistu. 
Porvoossa 1899. 184 s. 8:o. — S. 88—90 vaxtfysiologi. Larob. 
Pedag. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 29 

Blom, Erik William. 
4. Luonnonhistoria ynna Maanmuodostusopin alkuperusteet. Maan- 
viljelyskouluja varten. Kuvilla valaistu. Porvoossa 1900. 221 
(4- 5) s. 8:o. — S. 93 — 175 afhandlas botaniken. Ldrob. 

Blomberg, Johan. 
1. Akademisk afhandling om oeconomiska nyttan af Manna-Gras. 
Disp. Pras. Pehr Kalm. Abo 1772. 8 s. 4:o. — Ref. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 236. 

Blomberg, Karl Evert. 

1. Upprop till sydvastra Finlands jordbrukare om odling o af socker- 
betor. Abo 1894. 13 s. 8:o. — 2:dra upplagan. Abo 1895. 
25 s. 8:o; 3:dje uppl. Abo 1896. 32 s. 8:o. 

Huomautus Lounais-Suomen maanviljelijoille sokuri-juurikkai- 
den viljelemisesta. Suoment. Berndt Johan L i m n e 1 1. Turussa 
1894. 14 s. 8:o. — Toinen painos. Turussa 1895. 26 s. 8:o; 
kolmas painos. Turussa 1896. 32 s. 8:o. Agrik. 

2. Berattelse ofver hvitbetsodlingen i sydvastra Finland ar 1895. 
Abo 1896. 10 s. 8:o. D:o. 

3. Berattelse ofver de sockerbetsodlingar, som med atnjutande 
af statsanslag pa grund af Landtbruksstyrelsens skrifvelse till 
undertecknad [K. E. Blomberg] foretagits under sommaren 1896. 
Abo 1897. 12 s. 8:o. D:o. 

4. Forslag till cirkulationer for hvitbetsodling. Abo 1898. 8 s. 
8:o. D:o. 

Blomkal, att forvara ofver vintern. (Teknol. Ill, 1847, s. 71.) 
Hortik. 

Bio mm or, konstgjord fargning af lefvande. (Naturen 1893, 
s. 94.) D:o. 

Blommor och frukter, om Elektricitetens verkan pa. (Mne- 
mosyne 1822, s. 310—312.) Biol. 

Blommors inverkan pa djurorganismen. (Teknol. 1 845, 
s. 15—16.) Med. hot. 

Blomqvist, Anton Gabriel. 

1. Tabeller framstallande utvecklingen af jemnariga och slutna 
skogsbestand af tall, gran och bjork. H:fors 1872. 22 s.+ 7 
tabeller och 2 grafiska pi. Forstb. 

2. Nagra ord till belysning af den narvarande skogsfragan i 
Finland. H:fors 1874. 73 s. 8:o. Biol. Forstb. 

3. Nagra iakttagelser rorande frobildningens periodicitet hos tallen 
och granen samt rorande ekorrens forekommande i Finland. 
(Medd. Soc. F. Fl. fenn. I, 1876, s. 47—54.) — Afven inford i 
Skogsvannen. Sthlm 1879, N:o 4, s. 49—55. Biol. 30 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Blomqvist, Anton Gabriel. 

4. Om larktradet. (Tidskr. f. skogshush. Sthlm 1877, s. 33—46.) 
Syst. Forstb. 

5. Om uppqvistning af trad. (F. Forstforen. stroskr. I, H:fors 
1879, 18 s. 8:o.) 

Puiden karsimisesta ja hirsipuiden kasvattamisesta. Suoment. 
R. M [e 1 1 i n]. (Suomen Metsayhdist. kirjasia II, H:gissa 1879, 
18 s. 8:o.) Forstb. Ekon. bot. 

Refererat diskussionsfragan: 

6. Pa hvilket satt skola forsok anordnas med uppqvistning af 
trad for vinnande af timmervirke, pa det erfarenhet harom sa 
snart som mojligt ma ernas? Protok. vid F. Forstforen. ars- 
mote i Tammerfors d. 21—22 oktober 1878. (F. Forstforen. 
medd. I, 1879, s. 22—23.) Forstb. 

7. Ofverblick af forstvetenskapens utveckling i senaste tid. Fore- 
drag hallet vid F. Forstforeningens stiftelse den 15 oktober 1877. 
(Ibid. I, 1879, s. 47—71.) Hist. Forstb. 

8. Om uppqvistning af trad. (Ibid. I, 1879, s. 167—214; med 
12 fig. i texten.) Forstb. 

9. Se: Montell, Robert. 1879. 

10. Eine neue Methode, den Holzwuchs und die Standortsvegeta- 
tion bildlich darzustellen. (Bidr. kann. Finl. nat. o. folk XXXI, 
1879, s. 145—153 + 6 pi.) Fysiol. Biol. Topogr. 

11. Om villkoren for tradens och skogsbestandens trefnad och 
utveckling. (Landtm. 1879, s. 114—119, 129—132.) 

Puiden ja metsakasvisten menestyksen ja kehityksen ehdoista. 
(Maam. 1879, s. 114—119, 129—132.) Biol. Forstb. 

12. Studien iiber die koprogenen Erdbildungen der jetzigen Zeit: 
Schlamm, Moder, Torf und Humus von Hampus von Post. 
(Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. von Danckelmann XII, 1880, 
s. 353—359.) Topogr. 

13. Replik till Herr A. Siven i uppqvistningsfragan. (F. Forst- 
foren. medd. II, 1881, s. 81—87.) Forstb. 

14. Statistiska studier for utronande af Finlands internationella 
stallning sasom skogsproducerande stat. (Ibid. II, 1881, s. 89 — 
124.) — S. 93 angifves skogsarealen i de olika staterna i 
Europa. 

Studien iiber den Welthandel mit Holz und iiber die inter- 
nationale Bedeutung Finnlands als holzproducirender Staat. 
(Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. XV, 1883, s. 465 — 492.) Forstb. 
fiandelsb. 

15. Nagra i forstligt hanseende anmarkningsvarda naturforeteelser 
under de senaste aren. (Ibid. II, 1881, s. 125 — 133.) Biol. 
Vaxtsjukd. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 31 

Blomqvist, Anton Gabriel. 

16. Finlands tradslag, i forstligt hanseende beskrifna. I. Tall en. 
(Ibid. Ill, h. 1, 1881, s. 1 — 196, med 1 pi. och 16 fig. i texten.) 

17. D:o d:o. II. Gran en. (Ibid. Ill, h. 2, 1883, 179 s. med 
4 pi. och 10 fig. i texten.) — Ref. A. B[orenius]: Biet V, 
1884, s. 125—127. 

Suomen puulajit metsanhoidolliselta kannalta. I ja II. H:gissa 
1891. 382 s. 8:o. — I. Manty. Suoment. Th. A. C a n n e 1 i n. 
214 s. + kuvalehti ja taulu. 8:o. — II. Kuusi. Suoment. F. G. 
Bergroth. 168 s. ja 3 kuvalehdella. 8:o. Syst. Forstb. 

18. Se: Furuhjelm, J. E. 1882. 

19. Anteckningar om Rysslands skogsvasende vid expositionen 
i Moskwa 1882. (F. Forstforen. medd. IV, 1884, s. 47—76.) 

Refererat diskussionsfragan: 

20. Vore det skal att i Finland forverkliga det af Friherre 
Adolf Nordenskiold vackta forslaget till inrattande af 
„Riksparker" i de nordiska landerna, och hum kunde detta 
i sadan handelse genomforas? Protok. vid F. Forstforen. ars- 
mote i Helsingfors 9 Sept. 1881. (Ibid. IV, 1884, s. 155—156.) 
Biol. Forstb. 

Refererat diskussionsfragan: 

21. Da det sibiriska larktradet med afseende saval a dess hastiga 
tillvaxt som dess varaktiga och dyrbara virke m. fl. egenskaper 
otvifvelaktigt vore fortjant att blifva allmant spridt i landet, 
fragas hvad Forstforeningen kunde gora for vinnande af detta 
andamal? Protok. vid F. Forstforen. arsmote i Tavastehus 
10 sept. 1883. (Ibid. IV, 1884, s. 235—236.) Forstb. 

Refererat diskussionsfragan: 

22. Hvilken erfarenhet finnes om skogsvaxten a utdikade karr 
och mossar samt vore det skal att ur forstlig och ekonomisk 
synpunkt fororda en successiv torrlaggning af dylika marker? 
Protok. vid F. Forstforen. arsmote invid Riihimaki jarnvags- 
station 9 Sept. 1884. (Ibid. V, 1887, s. 8—14.) D.o. Ekon. 
bot. 

Skriftligt andragande vid diskussionsfragan: 

23. Huru lang cirkulationstid bor vid timmerbladning iakttagas 
i olika delar af landet for att timmeramnen skola hinna darunder 
utbilda sig till fullmaligt sagvirke och hvilka iakttagelser hafva 
i sadant afseende blifvit gjorda? Protok. vid F. Forstforen. 
arsmote invid Riihimaki jarnvagsstation 9 Sept. 1885. (Ibid. V, 
1887, s. 46—52.) Forstb. 

24. Iakttagelser angaende sibiriska larktradet, pichtagranen och 
cembratallen i deras hemland samt om forstliga forhallanden 
darstades. (Ibid. V, 1887, s. 149—181.) Vaxtgeogr. Forstb. 32 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Blomqvist, Anton Gabriel. 

25. Skogsbruket vid Nordiska Industri-, Landtbruks- och Konst- 
utstallningen i Kopenhamn 1888. (Ibid. VI, 1888, s. 147 — 178.) 
Forstb. 

26. Saresniemi och Pyhahakki kronojordar. Tvenne exempel 
till belysande af kronoskogarnes nuvarande tillstand och af- 
kastning. (Ibid. VI, 1888, s. 195—206). D.o. 

Refererat diskussionsfragan: 

27. Pa hvilka satt kunna de odlingsbara markerna inom krono- 
jordarne lampligast och bast tillgodogoras samt bosattningen 
inom dem beframjas med tillgodoseende af skogens bibehallande 
och vard. Protok. vid F. Forstforen. arsmote i Uleaborg 2 Sept. 
1899. (Ibid. VII, 1889, s. 101 — 105.) D:o. 

Skriftligt andragande vid diskussionsfragan: 

28. Huru kunde stallvis i kronoskogarne sadan hushallning an- 
ordnas, att allmanheten erholle exempel pa ordnad skogsskotsel, 
sarskildt med afseende a afverkning och gallring samt sadd 
och plantering? Protok. vid F. Forstforen. arsmote i Kuopio 
3—4 sept. 1891. (Ibid. IX, 1892, s. 172—176.) D:o. 

29. Om odling af frukttrad och sydligare tradslag i Finland. 
Protok. vid F. Forstforen. arsmote 3—4 sept. 1891. (Ibid. IX, 
1892, s. 222.) D:o. Hortik. 

Refererat diskussionsfragan: 

30. Ar en dimensionslag mot afverkning af klenvirke for export 
nyttig och genomforbar? Protok. vid F. Forstforen. arsmote 
i Kuopio 3—4 sept. 1891. (Ibid. IX, 1892, s. 229—237.) 
Forstb. 

Refererat diskussionsfragan: 

31. Hvilken erfarenhet finnes angaende lampligaste satten for 
larktradens odling i Finland och huru kunde denna erfarenhet 
tillgodogoras vid de larktradskulturer, som aro afsedda att ut- 
foras i landets kronoskogar? Protok. vid F. Forstforen. ars- 
mote i Tavastehus 4 Aug. 1892. (Ibid. XI, 1893, s. 52—66.) 
Vaxtgeogr. Vdxtsjukd. Hist. 

Refererat diskussionsfragan: 

32. Hvilket inflytande har slipvedsafverkningen haft pa landets 
skogar och huru borde densamma lampligast ordnas? 

Mitenka on hioma-hakkaus vaikuttanut maamme metsiin ja 
mitenka hakkaus olisi soveliammin jarjestettava? Protok. vid 
F. Forstforen. arsmote i Uleaborg 14 — 15 aug. 1896 och i 
H:fors 6—7 sept. 1897. (Ibid. XIV, 1897, s. 29—31 och XV, 
1898—1899, s. 36—46.) — Inford afven i Metsanyst. Ill, 1897,. 
s. 129—133. Forstb. Ekon. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 33 

Blomqvist, Anton Gabriel. 

33. Kommittens for det forstliga forsoksvasendet yttrande om forst- 
ligt meteorologiska forsok i vart land. (Ibid. XVI, 1 900, s. 57 — 60.) 

Komitean metsanhoidollista koetuslaitosta varten lausunto 
metsanhoidollis-ilmatieteellisista koetuksista maassamme. (Ibid, 
s. 140—144.) Biol. Forstb. 

34. Betankande, afgifvet af Finska Forstforeningens privata 
kommitte, betraffande organisationen af ett forstligt forsoks- 
vasende i Finland. 1 ) (Ibid. XVIII, 1901, s. 220—255.) Forstb. 

35. Underdanig berattelse angaende en resa i Ryssland och 
Sverige for vinnande af kannedom om Slojdforhallandena (och 
slojdundervisningen) darstades samt forslag till stadgar for ett 
seminarium for utbildandet af slojdlarare i Finland. H:fors 
1885. 179 s. 8:o. 

Alamainen kertomus matkoista Wenajalla ja Ruotsissa Kasityo- 
olojen tutkimista varten, seka Alamainen ehdotus oppilaitoksen 
perustamisesta Suomessa kasityoopettajain kasvattamisesta var- 
ten. H:gissa 1886. 178 s. 8:o. — S. 10 om jordbruksfor- 
hallandena i guvernementet Tver; s. 16 om linodlingen i d:o; 
s. 41 om jordbruket i guvern. Wjatka; s. 46 om linodlingen 
och tjarutillverkningen i d:o; s. 45 korgflatning af vide, hagg- 
och granrotter; s. 46 nafver- och bastarbeten; s. 65 tradtill- 
verkningen i guvern. Moskwa; s. 68 — 69 mobelsnickeri i d:o. 
Agrik. Ekon. Handelsb. 

36. Om skogseld. (F. Forstforen. stroskr. IV, H:fors 1888, 17 s. 
8:o.) 

Kulovalkeasta. Suoment. F. G. Bergroth. (S. metsayhdist. 
kirjasia IV, H:gissa 1888, 15 s. 8:o.) Forstb. 

37. Se: Kihlman, Alfred Oswald. 1891. 

38. Skogshushallningens nationalekonomi och synpunkter i forst- 
politi. H:fors 1893. 230 s. 8:o. 

Metsanhoidon kansallistalous ynna nakokohtia metsapolitiassa. 
Suomennos. H:gissa 1897. 232 s. 8:o. Forstb. 

39. Undersokningar af tjocklekstillvaxten hos timmertrad af tall 
och gran i olika delar af Finland. Sammanstallda och berak- 
nade af - — — . Skrifter utgifna af Finska Forstforeningen. 
H:fors 1897. (4+) VIII + 158 s.+ 5 pi. 4:o. Fysiol. Biol. 

Blomqvist, Theodor Johannes. 
1. Evois Forstinstitut. Anteckningar af — — . (F. Forstforen. 
medd. VIII, 1891, s. 151 — 185.) Forstb. Hist. ') Medlemmarne i kommitten voro: A. G. Blomqvist (ordf.), 
Alex. B o r e n i u s , Th. C a n d e 1 i n , Albert Siven, Rafael H e r 1 i n , 
A. W. G r a n i t och Bernh. Ericsson (sekr.). 34 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Blomqvist, Theodor Johannes. 

2. Det Gayer'ska bliidskogsbruket med gruppvis foryngring. Bref 
fran Bayern. I och II. (Ibid. IX, 1892, s. 83—96, 261—273.) 
Biol. Forstb. 

3. Nagra ord om skogsskotsel. Tavastehus 1894. 12 s. 8:o. Forstb. 

4. Smaplock fran Finland. (Tidskr. f. skogshush., Sthlm 1895, 
s. 201—205.) D:o. 

5. (T. J. B.) Kaskeaminen vaiko harvennus. (Metsanyst. I, 1895, 
s. 133—136.) Forstb. Agrik. 

6. (T. J. B.) Pienempia metsahoidollisia kertomuksia ulkomailta: 
Preussi, Saksin kuningaskunta, Pohjois-Amerikka. (Ibid. II, 1896, 
s. 55 — 60); Jaappanin valtakunta. (Ibid. s. 74 — 76.) Forstb. 

7. Metsalaidun ja hakamaat. (Ibid. IV, 1898, s. 70—78.) Agrik. 

8. Forstliga plantskolor och kulturarbeten. I korthet beskrifna 
af . H:fors 1898. 32 s. 8:o. 

Metsanhoidollisista taimitarhoista ja viljelystoista. Suomensi 
A. T[eraksinen]. H:gissa 1898. 34 s. 8:o. Forstb. 

Blumenthal, Arthur Rudolf. 

Skriftligt andragande vid diskussionsfragan: 
1. Huru bor afverkningen ordnas uti for afsattning valbelagna 
skogar for att bast tillgodose afkastningen och foryngringen? 
Protok. vid F. Forstforen. arsmote i Kotka 5 — 6 Sept. 1898 
och i Wiborg 4—5 Sept. 1899. (F. Forstforen. medd. XVI, 
1900, s. 45—48 och XVII, 1900, s. 15—23.) 

Mitenka on metsissa, joista on edullinen menekki, hakkaus 
jarjestettava seka tuotannolle etta metsanuudistukselle edullisim- 
malla tavalla? (Ibid. XVI, 1900, s. 128—131 ja XVII, 1900, 
s. 123—131.) Forstb. Ekon. bot. 

Blumenthal, Edvard Leopold. 

1. Berattelse angaende en med statsunderstod ar 1885 verkstalld 
resa i norra Rysslands skogstrakter for vinnande af kannedom 
om allmogens skogstekniska industrier darstades. Hrfors 1886. 
52 s. 8:o+ 10 pi. 

Kertomus valtioavulla v. 1885 tehdysta matkasta pohjoisen 
Wenajan metsaseuduille tiedon saamista varten sikalaisen yhtei- 
sen kansan metsakeinollisista teollisuushaaroista. H:gissa 1887. 
52 s. + 10 kuvataulua. 8:o. Forstb. Tekn. bot. 

Refererat diskussionsfragan: 

2. Kan landets tjaruindustri i tekniskt, ekonomiskt och forstligt 
hanseende forbattras och pa hvilket satt? Protok. vid F. Forst- 
foren. arsmote i Tavastehus 9 Sept. 1886. (F. Forstforen. medd. 
V, 1887, s. 239 — 248.) — Om tjaruindustrins forstorande in- 
verkan pa skogarne. Forstb. Tekn. Ekon. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 35 

Biumenthal, Ernst Leopold. 
1. Abnormitetstyper fran Enare. (F. Forstforen. medd. XVII, 
1900, s. 63—65; med 5 pi.) Biol. Morf. Vaxtsjukd. 

Bockstrom, Karl Henrik. 

1. En egendomlig missbildning, namligen ett strutformigt blad 
af Begonia macrophylla, fran hvars skaft pa baksidan ett annat 
langt skaftadt och afvenledes strutlikt, men mycket mindre blad 
utgick. (Bot. Notis. 1872, s. 158.) Terat. 

2. Crassula cordata i botaniska tradgarden i Helsingfors, pa 
hvilken ett af bladen antagit formen af en skal. (Ibid. 1873, 
s. 61.) D:o. 

3. Demonstration af monstrost utvecklade blommor af Fuchs ; a. 
(Medd. Soc. F. Fl. fenn. Ill, 1878, s. 173.) — Jfr. Bot. Notis. 
1872, s. 94. D:o. 

Boden, Alexander Ernst. 
1. Arsberattelse fran Wasa provinsiallakare distrikt for ar 1867. 
(F. Lak. Sallsk. Handl. X, 1869, s. 948—955.) — S. 951—952 
uppraknas nodbrodsamnen. Ekon. bot. 

Bohm, Samuel. 
1. Se: Carpelan, Johan Fredric. 1793. 

Bohnhof, Ernst. 

1. Bref fran Frankrike. (Biet VII, 1886, s. 98—102.) Agrik. 
Handelsb. 

2. Handel med sad, fro och mjol i Paris. (Ibid. VII, 1866, 
s. 268—275.) Handelsb. 

Boije, Oskar Arvid. 

1. Bidrag till endometritens etiologi och natur. Forutsandt med- 
delande. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXXVII, 1895, s. 614—623.) 
— S. 620 — 621 bakteriologiska undersokningar. 

2. Zur Aetiologie und Natur der chronischen Endometritis. Akad. 
Abh. Berlin 1897. (4+) 118 s. 8:o. — S. 50—118 bakterio- 
logiska undersokningar. — Ingar afven i Mittheil. aus d. gynekol. 
Klinik des Prof. D:r Otto Engstrom I, H. 1, 1897, s. 63— 
180. Bakt. 

Boije, Wilhelm. 
1. (W. B— e.) Nagot om Gras- eller angsmasken (Bombyx graminis.) 
(Teknol. Ill, 1847, s. 343.) Vaxtsjukd. 

Boisman, Onni J. 

Alustanut keskustelukysymyksen: 
1. Milla tavalla voipi maanviljelia lisata lantavarojaan? (Kert. 
Ita-Hameen Maal. seur. toimin. 1891, J:kyla 1892, s. 13—17.) 
Agrik. 36 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Boldt, Charles Emil Valentin. 

1. Vaxter insamlade pa Aland, daribland Microstylis monophylla, 
Scirpus ctvspitosus, Atropis distans f. typica och Botrychium 
lanceolatum, nya for provinsen. (Bot. Notis. 1890, s. 41.) 

2. Hogbergsfloran i det tropiska Afrika. (Geogr. Foren. tidskr. IV, 
1892, s. 70—71.) Topogr. 

3. Om epiphylla blommor hos Chirita hamosa R. Br. (Vidensk. 
Medd. fra Naturh. Foren. K:havn 1897, s. 332—355+10 figur- 
grupper i texten.) — Ref. Bot. Centralbl. LXXIV, 1898, 
s. 128—130. Anat. Morf. 

4. Om ett fynd i Finland af Scirpus parvulus Rom. et Sch. och 
dess skottbyggnad. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXVI, (1899 — 1900) 
1900, s. 100—104 + 5 fig. i texten.) Anat. Morf. Biol. Vaxt- 
geogr. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden: 

5. Om en for floran ny frovaxt, Fumaria Vaillantii Lois., funnen 
af foredragaren vid Haga kungsgard pa Aland. (Ibid. XIII, 

1886, s. 257—258; 13 / 5 1886.) — Ref. Bot. Notis. 1886, s. 147. 

6. Hylocomium loreum och Grimaldia fragrans funna af foredragaren 
i trakten af Lojo sjo. (Ibid. XX, 1894, s. 11; 7 /io 1893.) Bryol. 

7. Om ett ragstand med grenigt ax och egendomligt utvecklade 
florala delar fran Karislojo. (Ibid. XXI, 1895, s. 34—35; 3 / u 
1894.) Terat. 

Boldt, Johan Georg Robert (Robert). 

1. Bidrag till kannedomen om Sibiriens Chlorophyllophyceer. 
Med 2 pi. (Ofvers. K. Sv. Vet. Akad. Forh. 1885, N:o 2, 

s. 91 — 128 + tafl. V och VI.) — Ofvertryck: Studier , I 

(se N:o 3.) — Ref. Bot. C e n t r a 1 b 1. XXVI, 1886, s. 1— 2. Alg. 

2. N a g e 1 i contra Darwin. (Finsk Tidskr. XX, 1 886, s. 246— 
262.) Allm. bot. Biol 

3. Desmidieer fran Gronland. Med 2 taflor. Grunddragen af 
Desmidieernas utbredning i Norden. (Bih. K. Sv. Vet. Akad. 
Handl. VIII, afd. Ill, 1888, 48 + 1 10 s.) — Afven skildt utkommen 
som Akad. afh. med skildt titelblad: Studier ofver sotvattens- 
alger och deras utbredning. II — III; jamte forord 2 s. H:fors 

1888. 154 s. + 2 tafl. 8:o. — Ref. Bot. Centralbl. XXXVIII, 

1889, s. 736—739. Alg. 

4. Om tvenne algologiska markviirdigheter. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. XV, 1888—1889, s. 215—216.) — Ref. Bot. Notis. 

1887, s. 273. 

Afven inford i Bot. Centralbl. XXXVI, 1888, 4, s. 186—187: 
Ueber eine Algenvegetation aus dem Filtrirapparate der stadti- 
schen Wasserleitung bei Helsingfors. D.o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 37 

Boldt, Johan Georg Robert (Robert). 

5. Iakttagelser ofver konsfordelningen hos Lonnen. (Ibid. XVI, 
1888, s. 61—65.) Biol. 

6. Didaktisk koncentration pa geografi- och naturstudiernas om- 
rade. (Geogr. Foren. tidskr. IV, 1892, s. 113—121.) Pedag. 
bot. 

7. Nigra sotvattensalger fran Gronland. (Bot. Notis. 1893, s. 156 — 
158 -rl trasnitt i texten.) Alger. 

8. En blick pa naturstudiet vid vara laroverk. (Bih. till Redog. 
f. Liirov. f. gossar och flickor ar 1892—1893. H:fors 1893, 
s. XXIII— XXIV.) Pedag. bot. 

9. Naturstudier i det fria. (Ibid. H:fors 1893, s. XXIX— XXXVI.) 
Biol. Pedag. bot. 

10. Se: Heinricius, Johan. 1895. 

11. Herbarie-katalog for Finlands skolungdom sammanstalld af 
. H:fors 1896. (2+) 87 s. 12:o. Pedag. bot. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden: 

12. Om forekomsten af „rod sno" (Sphcvrella nivalis), for forsta 
gangen iakttagen i Finland sommaren 1888 pa Jollamoaivi i 
Tornea Lappmark af J. A. Sandman. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. XVIII, 1891, s. 149; 6 / 10 1888) samt ar 1889 af J. Linden 
i Enontekis Lappmark. (Ibid. s. 192 — 193; 2 /n 1889 -) Ref - 
Bot. Notis. 1888, s. 233—234 och 1889, s. 40; Bot. 
Centralbl. LXI, 1895, s. 153 — 154. Alg. 

1 3. Om Desmidieer fran Kola half on, samlade afV. F. Brotherus. 
(Ibid. XVIII, 1891, s. 162; 6 / 4 1889.) — Ref. Bot. Notis. 1889, 
s. 219. D.o. 

14. Redogorelse for prof. P. T. C 1 e v e's undersokningar af de 
finska Diatomaceerna. (Ibid. XVIII, 1891, s. 200; \ 2 1890.) - 
Ref. Bot. Notis. s. 155. D.o. 

15. Saxifraga ccvspitosa (steril) funnen af magister A. Forsell 
i Nurmijarvi socken. (Ibid. XIX, 1893, s. 18; 6 2 1892.) 

16. Ajuga reptans funnen af Ernst Hayren invid Ekeniis. (Ibid. 
XX, 1894, s. 95; 19 / 5 1894.) 

17. Om en ek af 35 ars alder vaxande pa en gard i Kuopio. 
(Ibid. XXIII, 1898, s. 20—21; 7 u 1896.) — Ref. Bot. Notis. 
1896, s. 293. Biol. 

Bomansson, Johan Oskar. 
1. Trenne for var flora nya mossor fran Aland: Tortilla recurvi- 
folia, T. inclinata och Ulota Bruchii. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. 
Forh. XIII, ny ser. X, 1871—1874, s. 465.) -- Ref. Bot. Notis. 
1871, s. 196. Bryol. 38 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur 

Bomansson, Johan Oskar. 

2. Se: Undberg, Sextus Otto. 1878. 

<j« oe : „ „ „ 1881. 

4. Se: Kihlman, A. Osw. 1886. 

5. et Brotherus, Viktor Ferdinand. Herbarium Musei fennici. 

Enumeratio plantarum Musei fennici, qvam edidit Societas pro 
Fauna et Flora fennica. Editio secunda. II. Musei. Cum mappa. 
H:fors 1894. VII +77 s. 8:o. — Ref. Bot. Cent r alb 1. LXIV, 
1895, s. 219—220; A. Osw. Kihlman: V a 1 v. XVI, 1896, 
s. 67—69; Revue bryol. XXII, 1895, s. 48. Bryol. 

6. Se: Brotherus, V. F. 1895. 

7. Bryum alandicum, sp. n. (Revue bryol. XXIII, 1896, s. 90 — 91.) 

8. Bryum versisporum, sp. n. (Ibid. XXIII, 1896, s. 91.) 

9. Bryum lutescens sp. n. et Br. maritimum sp. n. (Ibid. XXIV, 
1897, s. 1—2.) 

10. Bryum litorum sp. n. (Ibid. XXV, 1898, s. 10.) — Ref. 
Bot. Centralbl. Beih. VIII, (1898—1899) 1899, s. 264. 

1 1 . Brya nova : Bryum orarium Bom. (star genom tryckfel ovarium), 
Bryum contractum Bom., Bryum stenotheca, Bryum tumidum, 
Bryum Bergbense. (Ibid. XXVI, 1899, s. 9—12.) 

12. Alands mossor. (Acta Soc. F. Fl. fenn. XVIII, N:o 4, 1900, 
131 s.) — Ref. Bot. Centralbl. LXXXIV, 1900, s. 319—320. 
Bryol. 

Bonsdorff, Adolf von. 

1. Naturalhistorien som laroamne i vara hogre skolor. (Tidskr. 
Pedagog. Foren. XXXVI, 1899, H:fors 1900, s. 13 — 19.) Pedag. 
bot. 

2. Reseberattelse. (Ibid. XXXVI, 1899, H:fors 1900, s. 207—239.) 
— Om bioconosen och reformstrafvandena pa naturalhistorie- 
undervisningens omrade. Biol. Pedag. bot. 

Bonsdorff, Axel Robert von. 

1. Se: Sievers, Klas Richard. 1895. 

2. Experimentelle Untersuchungen iiber die Ausscheidung der 
Streptokokken durch die Nieren. Arbeiten aus d. Pathol. 
Instit. zu H:fors. Herausg. von E. A. Ho men. Die Wirkung 
der Streptokokken und ihrer Toxine auf verschiedene 
Organe des Korpers. 1899, 18 s. + Taf. IX. — Ingar i Z i e g 1 e r's 
Beitr. zur pathol. Anat. u. zur allgem. Pathol. XXV, 1899, s. 188— 
205 + Taf. IX. Bakt. Med. bot. 

Bonsdorff, Ernst Jakob Waldemar. 
1. Ofversigt af Gustaf Adolf s sockens flora. (Notis. Sallsk. F. Fl. 
fenn. Forh. VII, ny ser. IV, 1867, s. 55—81.) Vaxtgeogr. Filic. 
Bryol. Char. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 39 

Bonsdorff, Evert Julius. 

1. En iakttagelse vid ragens blomning. Foredrag vid F. Vet. Soc. 
sammantrade d. 3 dec. 1850. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. I, 
(1838—1853) 1853, s. 139.) Biol. 

2. Iakttagelser pa vaxter och djur jamte Herrar Magnus von 
Wright och Julius von Wright, gjorda under solfor- 
morkelsen d. 28 juli ar 1851. Foredr. for F. Vet. Soc. d. 
13 October 1851. (Ibid. I, (1838—1853) 1853, s. 166—167.) 
D:o. 

3. Naturalhistoriska observationer, anstallda under solformorkelsen 
d. 28 juli 1851. (Act. Soc. Sc. fenn. Ill, 1852, s. 799—806.) 
— Ref. Litterat.bl. V, 1851, s. 324. D:o. 

4. (E. J. B.) Om Brayera anthelmintica (Kousso). Enl. Dr 
A 1 p h e r t i Nederlandsch Lancet. (Notisbl. Lak. o. Pharm. 
1861, s. 33—36.) Vaxtkemi. Med. Farm. bot. 

5. Se: Hamer, I. X. F. 1865. (Afd. II.) 

6. Forsok att utreda orsakerna till Missvaxten i Finland, och de 
medel, genom hvilka denna kan forekommas och lattast ut- 
hardas. H:fors 1870. 1X^220 s.+ 15 fig. 8:o. — S. 1—30, 
72 — 77 vaxtanat., fysiol. och kemiska uppg. Anat. Fysiol. 
Vaxtkemi. Agrik. 

7. Fysiken tillampad pa det rationella jordbruket i Finland. 
(Bidr. Kann. Finl. nat. o. folk XVII, 1871, s. 107—722.) Agrik. 

8. (E. B.) Bidrag till utredning af den narmaste orsaken till natt- 
frosterna och medlen att afvarja deras skadliga inverkningar. 
(Biet V, 1884, s. 134—140.) Vaxtsjukd. Agrik. 

9. (E. B.) Annu nagra ord om den odlade jordens temperatur. 
Genmale till hr A. R[indell]. (Ibid. VI, 1885, s. 143—148.) 
D.o. D:o. 

Bonsdorff, Gabriel von. 

1. Plan til en Physiographisk och oeconomisk Sockne-beskrifning,- 
lampad efter Orternas Lage och Hafd i Storfurstendomet Fin- 
land; til Kongl. Finska Hushallningssallskapets granskning och 

bruk ofverlemnad af . Abo 1798. 58 s. 8:o. — Ref. 

Abo Tidn. XXI, 1798, N:is 38, 39. Ekon. bot. 

2. Sammandrag af underrattelser om sattet att anlagga en koks- 
tradgard for husbehof och att deruti pa ett for Finska climatet 
lampeligt satt frambringa atskilliga matnyttiga vaxter, samt Q att 
dem till framtida bruk forvara och till gagns anvanda. Abo 
1804. 32 s. 8:o. Hortik. 

Bonsdorff, Hjalmar Gabriel von. 
1. Om tvenne patienter lidande af aktinomykos. (F. Lak. Sallsk. 
Handl. XXXIV, 1892, s. 799.) Alg. Med. bot. 40 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Bonsdorff, Hjalmar Gabriel von. 
2. Actinomycosis hominis. Ett bidrag till kannedomen om denna 
sjukdoms forekomst i Finland. (Ibid. XXXVI, 1894, s. 253—298, 
395—446.) D:o. D:o. 

Bonsdorff. Karl Edvard von. 

o * 

1. Arsberattelse fran Kangasala provinsiallakare distrikt for ar 
1867. (F. Lak. Sallsk. Handl. X, 1869, s. 857—863.) — S. 858— 
859 fenol. uppg. 

2. D:o fran d:o for ar 1868. (Ibid. XI, 1870, s. 342—353.) — 
S. 343 fenol. uppg. 

Bonsdorff, Pehr Adolph. 
1. Se: Hellenius, C. N. (Prytz, L. J.). 1814. 

Bonsdorff, Peter C. 
1. Se: Browallius, Johan. 1744. 

BorenillS, Alexander Ludvig. 

1. (A. B.) Insamling af granfro. (Landtm. 1878, s. 105—108.) 
Kuusensiementen kokoomisesta. (Maam. 1878, s. 105 — 108.) 

Forstb. Ekon. bot. 

2. (A. B.) Sadd af granfro. (Ibid. 1878, s. 151 — 154.) 
Kuusensiementen kylvamisesta. (Ibid. 1878, s. 151 — 154.) 

Forstb. 

3. (B.) Om villkoren for tradens och skogsbestandens trefnad och 
utveckling. (Ibid. 1879, s. 114—119, 129—132.) 

Puiden ja metsakasvosten menestyksen ja kehityksen ehdoista. 
(Ibid. 1879, s. 114—119, 129 — 132.) Fysiol. Forstb. 

4. (Anon.) Larktradet. (Ibid. 1879, s. 241—246.) Forstb. 

5. Notiser angaende det forstliga forsoksvasendet i Tyskland. 
(F. Forstforen. medd. I, 1879, s. 73—98.) - - Afven inford i 
Tidskr. f. Skogshush. Uppsala. VIII, 1880, s. 197—216. D:o. 

6. Lamnat bidrag till Oberforster-Candidat R i e b e l's „Forstliche 
Mittheilungen aus Finnland" i Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. von 
B. Danckelmann XI, 1879, s. 334—365. D:o. 

7. Bemerkungen iiber die forstlichen Verhaltnisse Finnlands zu 
d. Abhandlung des Herrn Forstmeisters Guse „Der Wald- 
reichthum Russlands". (Ibid. XI, 1879, s. 377—378.) D:o. 

8. (B.) Om tallkottars insamling och klangning. (Biet II, 1881, 
s. 73—79 + 2 fig. i texten.) Biol. Forstb. Ekon. bot. 

9. (B.) Om det sibiriska och europeiska larktradet. (Ibid. II, 
1881, s. 157—158.) Biol. Forstb. 

10. (B.) Omplantering af enar. (Ibid. II, 1881, s. 166.) Hortik. 

11. (B.) Fran Landtbruksmotet i Abo. (Ibid. II, 1881, s. 351 — 
362.) Forstb. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 41 

BorenillS, Alexander Ludvig. 

Refererat diskussionsfragan: 

12. Huru skall borjan till ett forstligt forsoksvasende kunna astad- 
kommas? Protok. vid F. Forstforen. arsmote i Lahtis 9 sept. 
1879. (F. Forstforen. medd. II, 1881, s. 146—150.) Biol. Forstb. 

Refererat diskussionsfragan: 

13. Hvilket skogsafverknings- och foryngringssatt armed afseende 
a vart lands forhallanden lampligast? Protok. vid F. Forstforen. 
arsmote vid Riihimaki jarnvagsstation 9 sept. 1880. (Ibid. II, 
1881, s. 162—167.) D:o. D:o. 

14. Forteckning ofver trad och buskar af hufvudsakligen forstligt 
intresse, utstallda i Botaniska tradgarden vid F. Forstforen. 
arsmote i H:fors d. 9—10 sept. 1881. (Ibid. IV, 1884, s. 99 — 
110.) Forstb. 

Refererat diskussionsfragan: 

15. Huru borde hagmarksskotseln bast ordnas med afseende a 
saval betet som virkesafkastningen? Protok. vid F. Forstforen. 
arsmote i H:fors d. 9—10 sept. 1881. (Ibid. IV, 1884, s. 150— 
154.) Forstb. Ekon. bot. 

16. (A.B— s.) Om hjalpgallring. (BietVI, 1885, s. 63—72.) Forstb. 

17. (A. B — s.) Bref fran Tyskland. Rengoring af barrtradsfro. 
Groningsapparat. (Ibid. VII, 1886, s. 93—97; med 2 trasnitt 
i texten.) Ekon. bot. 

18. Schutzmittel gegen Waldmause. (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 
XVIII, 1886, s. 291—296.) Vaxtsjukd. 

19. Die Kiefer in Finnland. (Ibid. XVIII, 1886, s. 581—587.) 
Biol. Forstb. 

Refererat diskussionsfragan: 

20. Har kvarlamnandet af ofverstandare visat sig lampligt och 
i hvilken utstrackning? Protok. vid F. Forstforen. arsmote 
invid Riihimaki jarnvagsstation 9 sept. 1884. (F. Forstforen. 
medd. V, 1887, s. 21—26.) Forstb. 

21. Berattelse om Forst- och Jagtutstallningen i Wiborg 23—28 
aug. 1887. (Ibid. VI, 1888, s. 244—285.) S. 244—273 om 
forstbotanik och tradsjukdomar. 

22. En bayersk kommunalskog. Ett reseminne. (Ibid. VI, 1888, 
s. 179 — 190.) 

Muuan baijerilainen kunnallismetsa. Matkamuistelma. Suomen- 
nos. (Metsanyst. V, 1899, s. 158—160, 162—168.) Forstb. 

23. (A. B— s.) Om Cembra-frdets behandling fore sadden. (Ibid. 
VII, 1889, s. 191 — 194.) Biol. Forstb. 

24. Om odlingen af olika tradslag pa Mustiala och vid Uleaborg. 
Protok. vid F. Forstforen. arsmote 3—4 sept. 1891. (Ibid. IX, 
1892, s. 223—224.) Forstb. 42 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Borenius, Alexander Ludvig. 

25. Kertomus Oulun laanin Talousseuran toiminnasta v. 1892. 
(Kert. Oulun laan. Talousseur. toimin. 1892, Oulu 1893, s. 1 — 44.) 
Agrik. 

Refererat diskussionsfragan: 

26. Da videbark inom Uleaborgs Ian har god afsattning samt 
betingar sig ett jamforelsevis hogt pris, sa fragas, huruvida 
det ej vore skal att pa dartill lampliga marker inom krono- 
skogarne soka kultivera videbuskar for att dels bereda arbets- 
fortjanst at ortsbefolkningen, dels skaffa kronan en hittills fran 
detta omrade okand, ekonomisk vinst? Protok. vid F. Forst- 
foren. filials arsmote i Tornea d. 15 aug. 1894. (F. Forstforen. 
medd. XII, 1895, s. 95—98.) 

Utkommit afven i sartryck under titel: Pajuistutuksista. Oulussa 
1890. — Darjamte inford under titel: Pajun viljeleminen i 
Metsanyst. I, 1895, s. 83—87. Ekon. bot. 

27. Skogshushallningen vid allmanna Konst- och Industriutstall- 
ningen i Stockholm 1897. (Ibid. XIV, 1897, s. 177—212.) — 
S. 182 — 183 om tradens tillvaxt i olika delar af Sverige; 
s. 185 — 187 om tradkulturer; s. 190 — 192 om tall- och gran- 
fron. Biol. Forstb. 

Borenius, Carl Peter. 
1. Historisk och oeconomisk Beskrifning ofver Somero Socken. 
Disp. Praes. Pehr Kalm. Abo 1774. (2+) 14 (+2) s. 4:o. 
— S. 9 om jordbruksviixter odlade i socknen; s. 12 om fore- 
komsten af Cicuta virosa. 

Borenius, Erik Alexander. 
1. (E. A. B — s.) Vahan karsimisesta. (Metsanyst. V, 1899, s. 70 — 
72.) Forstb. 

Borenius, Henric Gustaf. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. 1772. 

Borg, Vaino Gabriel. 

1. Fysillis-maantieteellisia tutkimuksia Kalvolan pitajassa. (Geogr. 
Foren. tidskr. X, 1898, s. 325—354, 403 — 447+1 kartta.) — 
S. 428 — 445 om vaxtligheten. — Afven inford i Vet. Medd. 
Geogr. Foren. Finl. IV, (1897—1898) 1899, N:o VIII, 74 s. 
Med tyskt referat. Vaxttopogr. 

2. (V. B.) Sienidestillaateista juovutuskeinona. (Ibid. XI, 1899, 
s. 138.) — Om rusdrycker tillredda af Lactarius piperatus och 
Amanita muscaria. Tekn. bot. 

3. Mihin perustavat luonnolliset kasviformatsionit? (Luon. yst. Ill, 
1899, s. 23—29.) Topogr. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 43 

Borg, Vaino Gabriel. 

4. Botanistin kesatuumia. (Ibid. Ill, 1899, s. 112—116.) D:o. 

5. Kasvien keraajille huomattavaa. (Ibid. Ill, 1899, s. 147 — 149.) 
— Namnes bl. a. om Bidens radiatus X tripartitus fran Lojo och 
Karis samt B. radiatus fran Sortavala. 

6. Muistelmia Lapin tuntureilta. (Ibid. Ill, 1899, s. 152—158). 
Topogr. 

7. Suomen turvesuot ja kvartaarikasvisto. Gunnar Anders- 
son'in tutkimusten mukaan. (Ibid. IV, 1900, s. 53 — 58, 113— 
124 + 4 kuvaa.) Paleont. 

8. Vahan kasvitopografisista muistiinpanoista. (Ibid. IV, 1900, 
s. 139—144.) Topogr. 

9. Sananen koivumetsistamme. Huomattavaa kesan varalle. (Ibid. 
IV, 1900, s. 152—157.) Biol. Topogr. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fenn. sammantraden: 

10. Om en egendomlig form af granen. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. 
XXI, 1895, s. 35; 3 /n 1894.) Terat. 

11. Om en for var flora ny hybrid, Salix rosmarinifoliaXvagans, 
antraffad af foredragaren ar 1894 i Kalvola socken samt Carex 
hvvirostris, Pulsatilla patens och Lactuca muralis i s. Tavastland. 
(Ibid. XXII, 1896, s. 52; 7 / 3 1896). — Ref. Bot. Not is. 1896, 
s. 95. 

12. Kasvistollisia ja kasvitopografisia tutkimuksia Langelmaen, 
Kuorehveden ja Orihveden pitajissa. (Ibid. XXIV, (1897—1898) 
1900, s. 33; 5 / 3 1898). Topogr. 

13. Om en med A. Rantaniemi sommaren 1898 i botaniskt 
syfte foretagen resa i ostra delarne af Kemi Lappmark. (Ibid. 
XXV, 1900, s. 44—45; 4 /a 1899.) — Ref. Bot. Notis. 1899, 
s. 70. Vaxtgeogr. Topogr. 

14. Om Epilobium alsinifolium och E. Hornemanni samt deras 
forhallande till hvarandra. (Ibid. XXVII, (1900—1901) 1901, 
s. 39; Via 1900 -) — Ref - Bot - Notis - 1901 > s - 127 - S ^- 

Borgstrbm, Georg. 

1. (G. B.) Ett och annat om odlingen af turnips. (Biet IV, 1883, 
s. 94—103.) Agrik. 

2. (G. B.) Inlagg i fragan om rotfruktsodling. (Ibid. XII, 1891, 
s. 76—80.) Do. 

Borgstrbm, Johan. 
1. Betankande om Potatoes-odlingens befordrande i Finland. 
(Underr. F. Hush. Sallsk., 2:dra Saml., N:o 8, 1826, s. 1—44.) 
D:o. 

Borgstrbm, Johannes. 
1. Se: Mennander, C. Fr. 1748. 44 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Botaniska b y t e s f 6 r e n i n ge n. 

1. Forteckning ofver Finlands frovaxter och ormbunkar, jemte 
deras relativa bytesvarden. — Suomen maan siemenkasvien ja 
saniaisten luettelo, ynna suhteelliset vaihto-arvo-numeronsa. 
Utarbetad af M.Brenner, V.F. B r o t h e r u s och A. J. Mela. 
H:fors 1869. 4+17 s. 8:o. 

2. Andra uppl. Abo. Toinen painos. Turussa 1878. 4 + 23 s. 8:o. 

3. Tredje omarbetade uppl. med titel: 

Forteckning ofver Finlands frovaxter och ormbunkar, jemte 
deras af Helsingfors botaniska bytesforening antagna bytes- 
varden. — Suomen maan siemenkasvien .ja saniasten luettelo, 
ynna Helsingin kasvitieteellisen vaihto-yhdistyksen hyvaksymat 
vaihto-arvonsa. Kolmas uudestaan tehty painos. H:fors 1884. 
32 s. 8:o. Vaxtgeogr. 

Boxstrom, Anders Johan Adolf. 
1. Se: Bidrag till Finlands officiela statistik. 1890—1899. 

Brander, Axel Emil. 
1. Se: Zetterman, A. J. 1867. 

Brander, Carl Reinhold. 
1. Se: Hellenius, Carl Niclas. 1786. 

Brander, Casimir Evald Wilhelm. 
Refererat diskussionsfragan : 
1. Huru lang cirkulationstid bor vid timmerbladning iakttagas i 
olika delar af landet, for att timmeramnen skola hinna darunder 
utbilda sig till fullmaligt sagvirke och hvilka iakttagelser hafva 
i sadant afseende blifvit gjorda? Protok. vid F. Forstforen. 
arsmote invid Riihimaki jarnviigsstation d. 9 sept. 1885. (F. 
Forstforen. medd. V, 1887, s. 43—46.) Biol. Forstb. 

Brander, Fredrik Reinhold. 

1. Se: Mennander, C. Fr. 1750. 

2. Kort begrepp af Natural-historien, hvaruti, efter Herr Archiatern 
och Riddaren, Carl von Linnes samt Herr Professorn och Riddaren 
Joh. Gottsch. Wallerii Larogrunder, de hufvudsakligaste kanne- 
marken uptagas, till Naturaliernas stadgade atskilnad i allmanhet ; 

Forsta begynnare till tjenst sammandraget af . Westeras 

1785. (1+) XVIII +189 (+3) s. 8:o. — Ref. 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 321. Larob. 

Brander, Karl. 
1. Berattelse om skogsskotseln for ar 1899. (K. F. Hush. Sallsk. 
Handl. 1899, Abo 1900, s. 155—158.) — S. 158 om insekt- 
harjningar. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 45 

Brander, Karl. 

Kertomus metsanhoidosta vuodelta 1899. (K. S. Talouss. Toimit. 
1899, Turku 1900, s. 160—163.) Vaxtsjukd. 

Brander, Uuno Edvard. 

1. (U. B.) Viljelyskasvien jalostamisesta vahiisen. (Maam. 1, 1899, 
s. 145—147.) Biol. Agrik. 

2. (U. B.) Onko ruis kylvettava aikaiseen vai myohaan? (Ibid. I, 
1899, s. 227—229.) Do. D:o. 

3. (Anon.) Alkaii viivyttako heinan korjuuta! (Ibid. I, 1899, 
s. 237—239.) Vaxtkemi. Agrik. 

4. (Anon.) Kesa- ja talvi-rakennuspuun ero. (Ibid. I, 1899, s. 316.) 
Vaxtkemi. 

5. (U. B.) Kauransiemen kysymys. (Ibid. I, 1899, s. 358—361.) 
Agrik. 

6. (U. B.) Vuoroviljelyksesta. (Ibid. I, 1999, s. 389—393, 398— 
401.) D:o. 

Bredenberg, C. G. 

1. Kuopion puutarhayhdistyksen kertomus v. 1898. (Puut. 1899, 
s. 37.) Hortik. 

Bremer, Uno Otto. 
l. o Sydvastra Finlands Froodlingsforenings berattelse for ar 1883. 
Abo 1884. 16 s. 8:o. Biol. Agrik. 

2. Sydvastra Finlands Froodlingsforenings Styrelses berattelse 
ofver Foreningens tillstand, dess verksamhet och forvaltning 
1884—85. Abo 1885. 40 s. 8:o. Biol. Forstb. Agrik. 

3. (Anon.) Om nyttan och nodvandigheten for landtmannen att 
val rensa sin spanmal och ofrigt fro. (Almanack 1884. H:fors 
[1883]. 10 s. 16:o.) 

Kuinka hyodyllista, jopa valttamattomankin tarpeellista maa- 
miehelle on hyvin puhdistaa viljansa seka muut siemenensa. 
(Almanakka karkausvuodelle 1884. H:gissa [1883]. 10 s. 16:o.) 
Biol. Agrik. 

4. (Anon.) Om insamling af barrtradsfron. (Almanack 1886. 
H:fors [1885]. 12 s. 16:o.) 

Hawupuun siemenien kokoamisesta. (Almanakka 1886. H:gissa 
[1885]. 12 s. 16:o.) Ekon. bot. 

5. (Anon.) Osotus Kalisuolojen kiiyttamiseen maanviljelyksessa 
ja puutarhan-hoitossa. Kirjoittanut Hjalmar Nathorst. 

Suomentanut . Turku 1891. 41 s. + 4 taulua. 8:o. (K. 

Suom. Talouss. kirj. kansalle. 14.) — S. 4 uppgifves den kali- 
mangd, som upptages fran akern af olika, odlade vaxter; 
s. 8 — 12 uppraknas de odlade vaxter, som fordra kali-godsling. 
Vaxtkemi. Hortik. Agrik. 46 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Bremer, Uno Otto. 

6. Heinasiemen kaupasta ja siemenviljelyksesta, kansantaloudelli- 
selta kannalta katsottuna. H:gissa 1898. 19 s. 8:o. (Kansan- 
taloud. yhdist. esit. Sarja III.) Agrik. Ekon. bot. 

Brenner, Marten Magnus Wilhelm. 

1. Se: Botaniska bytesforeningen. S. 44. 1869. 

2. Botaniska bytesforeningen i Helsingfors. (Bot. Notis. 1871, 
s. 134.) 

3. Botaniska bytesforeningens i Helsingfors verksamhet under 
aret 1871 — 1872. (Ibid. 1872, s. 191.) 

4. Bidrag till kannedom af Finska vikens ovegetation. (Notis. 
Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. XI, ny ser. VIII, 1871, s. 1—38.) 

5. Ytterligare bidrag till kannedomen af Finska vikens ovegeta- 
tion. (Ibid. XI, ny ser. VIII, 1871, s. 445—448.) — Ref. Bot. 
Notis. 1871, s. 97—98. 

6. Berattelse till Societas pro Fauna et Flora Fennica ofver en 
1869 i Kajana och sodra delen af Norra Osterbotten verkstalld 
botanisk resa. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. V, 1879, s. 63—80.) 

Ref. Bot. Centralbl. I, 1880, s. 1474. Syst. Vaxtgeogr. 

7. Finsk botanisk litteratur, 1871 — 1872. (Bot. Notis. 1873, 
s. 112—113, 142—143.) Bibliogr. 

8. Notiser om finska fanerogamfloran. (Ibid. 1889, s. 218 — 219; 
1890, s. 95, 188—189.) Vaxtgeogr. 

9. Mossor, insamlade i Kajana-Osterbotten och angransande delar 
af Norra Osterbotten och Norra Karelen. (Ibid. 1896, s. 183 — 
188.) — Ref. Bot. Centralbl. Beih. VII, (1897—1898) 
1898, s. 5. Bryol. 

10. Nagra ord om namnen Euphrasia tenuis och micrantha och 
darmed betecknade vaxtformer. (Ibid. 1896, s. 197 — 201.) 
Nomenkl. Syst. 

11. Euphrasia hebecalyx Brenn., forut Eu. micrantha Brenn. (Ibid. 
1898, s. 181-183.) — Ref. Bot. Centralbl. Beih. VIII, 
(1898 — 1899) 1899, s. 325. Syst. 

12. Bidrag till kannedom af Finska vikens ovegetation. III. 
Tillagg till Hoglands Fanerogam-flora. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. 
XI, 1884, s. 33—40.) — Ref. Bot. Centralbl. XXII, 1885, 
s. 296. 

13. D:o d:o. IV. Hoglands Lafvar. (Ibid. XIII, 1885, s. 1 — 143.) 
— Omnamnas nya former, beskrifna af W. Nylander. — 
Ref. Bot. Centralbl. XXVI, 1886, s. 291—293. Lich. 

14. Carduus crispo-nutans Koch, en for den finska floran ny 
ruderatvaxt, i sammanhang med nagra andra i Finland pa bar- 
last antraffade Carduus-artev. (Ibid. XIII, 1886, s. 145—148.) Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 47 

Brenner, Marten Magnus Wilhelm. 

15. Floristisk Handbok, innefattande i Finland vildt vaxande 
samt forvildade och allmannare odlade frovaxter och hogre 
sporvaxter, for laroverken i Finland. H:fors 1886. 260 s. 8:o. 

16. Om variationsformagan hos Primula officinalis (L.) Jacq. i 
Finland. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XIV, 1886, s. 33—52.) 
Syst. Morf. 

17. Om forekomsten af Festuca duriuscula L. i Finland. (Ibid. 
XIV, 1887, s. 139—142 och XVIII, 1891, s. 210—211.) 

18. Om de i Finland forekommande formerna af Linne's ur- 
sprungliga Juncus articulatus Fl. suec, Sp. plant, edit. I. (Ibid. 
XVI, 1888, s. 47—58.) — Ref. Bot. Centra lb 1. XL, 1889, 
s. 374—375. Syst. 

19. Om Festuca glauca (Lam.) i Finland. (Ibid. XVII, (1888) 1889, 
s. 233—234 och XVIII, (1888) 1891 — 1892, s. 143—147, (1890) 
s. 210-211.) — Ref. Bot. Notis. 1890, s. 189. 

20. Om nagra Taraxacum-former. (Ibid. XVI, 1889, s. 107—114 
och XVIII, 1891, s. 159—161.) — Ref. Bot. Notis. 1889, 
s. 218—219; Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 147—148. Syst. 

21. Spridda bidrag till kannedom af Finlands Hieracium-f ormer. 
I. Sydfinska Archieracia, hufvudsakligen fran Nyland. (Ibid. 
XVIII, 1892, s. 75—131.) D.o. 

22. D:o d:o II. Nordosterbottniska Hieracia. (Acta Soc. F. Fl. 
fenn. IX, N:o 5, 1893, 43 s.) D:o. 

23. III. Nylandska Piloselloidea. (Ibid. XII, N:o 1, 1894, 57 s.) D:o. 

24. IV. Nylandska Hieracia, jamte former fran Lojo-trakten. 
(Ibid. XIII, N:o 1, 1895, 68 s.) D:o. 

25. V. Vastnylandska Hieracia. (Ibid. XVI, N:o 1, 1897, 24 s.) D:o. 

26. Iakttagelser angaende de i Finland forekommande formerna 
af slaktet Alnus. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XVIII, 1892, s. 178 — 
185.) — Ref. Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 150—151.) D.o. 

27. Om nagra i Finland forekommande former af Viola tricolor L. 
(Ibid. XIX, 1893, s. 75—81.) D.o. 

28. Om de finska formerna af Orchis angustifolia Reichenb. (Ibid. 
XX, 1894, s. 39—41.) D.o. 

29. Egendomliga fall af grenbildning hos Gran. (Ibid. XXII, 
1896, s. 8—9.) Biol. Terat. 

30. Om Primula unicolor Nolte och Pr. officinalis var. concolor 
Brenn. (Ibid. XXII, 1896, s. 56—57.) Syst. Vaxtgeogr. 

31. Bidrag till kannedom af Lichenologin i Finland 
1673 — 1896. — Kronologisk framstallning af uppgifter rorande 
Finlands Lafvar och den lichenologiska verksamheten i Finland. 
H:fors 1896. 59 s. 8:o. — Sartryck ur Realskolans i Helsing- 
fors Program for lasearen 1894—1895 och 1895 — 1896. Hist. 48 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Brenner, Marten Magnus Wilhelm. 

32. Om utbredningen i landet af formerna af Alchemilla vulgaris. 
(Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXIII, 1898, s. 41—43.) 

33. Observationer rorande den nordfinska floran under adertonde 
och nittonde seklen, sarskildt med afseende a karlvaxterna i 
Oster-Norrbotten, Nord-Osterbotten och Kajanien. Med en karta. 
(Acta Soc. F. Fl. fenn. XVI, N:o 4, 1899, 307 s.) Vaxtgeogr. 
Fenol. Hist. 

34. Om nagra i Finland funna Euphrasia-former. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. XXIV, (1897—1898) 1900, s. 96—99.) Syst. Vaxtgeogr. 

35. For de botaniska provinserna Ok., Ob. och Kb. nya mossor. 
(Ibid. XXV, 1900, s. 6—8.) Brgol. 

36. Finlands Odontites-fovmer. (Ibid. XXV, 1900, s. 15—18.) 
Syst. Vaxtgeogr. 

37. Referat af Dr J. K 1 i n g e's arbete, Die homo- und poly- 
phyletischen Formenkreise der Dactylorchis-Arten. (Ibid. XXVI, 
1900, s. 4—5.) 

38. Spridda bidrag till kannedom af Finlands Hieracium-former. 
VI. Sydfinska Piloselhv, hufvudsakligen fran Nyland och syd- 
ligaste delen af Tavastland. (Anm. for Soc. F. Fl. fenn. den 
13 maj 1900.) (Acta Soc. F. Fl. fenn. XXV, N:o 2, 1903, 84 s.) 
Syst. Vaxtgeogr. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fenn. sammantraden: 

39. Om Larktradskottar, i spetsen smaningom ofvergaende till 
verkliga, barrbarande grenar. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. 
XI, ny ser. VIII, 1871, s. 454; 2 / 10 1869.) Terat. 

40. Tvenne for floran nya frovaxter, Poa ca>sia och Carex ely- 
troides, funna sommaren 1869 den forra i Kuhmo, den senare 
i Limingo, samt nagra anmarkningsvarda vaxtformer fran Ulea- 
borg och Limingo. (Ibid. XI, 1871, s. 458—459; 7 /s 1870.) 
Vaxtgeogr. 

41. Rattelser angaende nagra i foregaende meddelande lamnade 
uppgifter. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — 1874, s. 456; 4 / 3 1871.) 
D.o. 

42. Om nagra sallsynta eller forut i vart land ej observerade 
vaxter. (Ibid. XIII, 1871 — 1874, s. 456—457; 7 4 1871.) — 
Ref. Bot. Notis. 1871, s. 102—103. D:o. 

43. Heracleum villosum Fisch. fran Sibbo socken och Agrostis 
planifolia C. Koch antraffad af lyceisten H. B. Astrom vid 
Thusby trask. (Ibid. XIII, 1871 — 1874, s. 463; 7 /io 1871 -) ~ 
Ref. Bot. Notis. 1871, s. 196. 

44. En Eumoriola-form pa bjork pa Wuokatti i Sotkamo samt 
Carex riparia och C. paludosa i Thusby. (Ibid. XIII, 1871 — 1874, 
s. 488; 5 / 4 1873.) lick. Vaxtgeogr. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 49 

Brenner, Marten Magnus Wilhelm. 

45. Om Vicia angustifolia och V. hirsuta med svamplika utvaxter 
pa rotterna samt exx. af Cerastium vulgatum med abnormt ut- 
vecklade blommor och ortblad i foljd af bladloss-harjningar 
jamte nagra mindre vanliga former af Chrysanthemum leucanthe- 
mum och Achillea millefolium. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. Ill, 1878, 
s. 169; % 1875.) Terat. Vaxtsjukd. 

46. Se: Hjelt, Hjalmar. 1881. 

47. Frovaxter funna vid Uleaborg hufvudsakligen pa barlastplats 
af stud. S. W. Liljeblom, bl. a. Bromus commutatus Schrad., 
forut icke observerad hos oss, och en f. parviflora Brenn. af 
Ervum hirsutum. (Ibid. XIII, 1886, s. 186; 5 / 4 1884.) — Ref. 
Bot. Notis. 1884, s. 83. 

48. Tvenne for den finska floran nya barlastvaxter fran Helsing- 
fors: Erucastrum Pollichii Schimp. och hybriden Carduus crispusX 
nutans. (Ibid. XIII, 1886, s. 228; 10 / 10 1885.) Ref. Bot. 
Notis. 1885, s. 169. 

49. Pa barlastplatser i Helsingfors-trakten forekommande Carduus- 
former, bl. a. C. nutans och C. acanthoides L., den senare icke 
forut observerad hos oss. (Ibid. XIII, 1886, s. 237; 7 /n 1885.) 

50. Redogorelse for vaxtfynd i Helsingfors, Sibbo och Helsinge: 
former af Primula officinalis, Callitriche vernalis f. ambigua, 
Batrachium heterophyllum f. subdissecta, Lithospermum arvense 
f. subcarulescens, Antennaria dioica f. ramosa, Epilobium angusti- 
folium f. subverticillata, Cerefolium silvestre f. furcata och Lythrum 
salicaria f. depauperata. (Ibid. XIII, 1886, s. 241— 243; 6 / 2 1886.) 

51. Alnus glutinosa i enstaka exemplar vid kusten i Limingo 
och i Ijo. (Ibid. XIII, 1886, s. 254; 3 / 4 1886.) 

52. En egendomlig missbildning hos Hydrangea Hortensia. (Ibid. 
XV. 1888—1889, s. 187—188; 6 / u 1886.) Terat.^ 

53. Hallonbuske med hvitgula frukter vildt vaxande pa Busholmen 
vid Helsingfors. (Ibid. XV, 1888—1889, s. 189; 6 / n 1886.) 

— Ref. Bot. Notis. 1887, s. 42. 

54. Peucedanum palustre var. selinifolium Brenn. fran Kyrkslatt 
socken. (Ibid. XV, 1888—1889, s. 191; 4 / 12 1886.) 

55. Om vigten af att enskilda sallsynta vaxter i vart land be- 
varades fran undergang. (Ibid. XV, 1888—1889, s. 199; 5 /a 1887.) 

— Ref. Bot. Notis. 1887, s. 86. Allm. bot. 

56. Barlastvaxter fran Hango och Gamla Karleby. (Ibid. XV, 
1888—1889, s. 218; 4 U 1888.) — Ref. Bot. Notis. 1888, 
s. 100; Bot. Centrafbl. XXXVIII, 1889, s. 481. 

57. Om de i Finland forekommande formerna af Linnes ursprung- 
liga Juncus articulatus Fl. su. och Sp. pi. edit. I. (Ibid. XV, 
1888—1889, s. 231 — 232; 12 5 1888.) Syst. 50 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Brenner, Marten Magnus Wilhelm. 

58. Rapistrum rugosum (L.) var. clavatum (DC.) funnen pa af- 
stjalpningsplats pa Skatudden i Helsingfors. (Ibid. XVIII, 1891 — 
1892, s. 147—148; 6 / 10 1888.) — Ref. Bot. Notis. 1888, 
s. 233; Bot. Centralbl. XLVI, 1891, s. 377. 

59. Sinapis juncea L. funnen pa afstjalpningsplats pa Skat- 
udden i Helsingfors; Callitriche vernalis f. ambigua Brenn. ar 
en form af C. polymorpha. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 154 
— 155; l /ia 1888.) — Ref - Bot - Centralbl. XLVI, 1891, 
s. 379. 

60. Festuca rubra var. planifolia (Trautv.) Hack, funnen af fore- 
dragaren i Kemi; Primula officinalis var. longicalyx Brenn. och 
Viola canina var. montana f. hamata Brenn. fran Kyrkslatt. 
(Ibid. XVIII, 1891, s. 162; 6 / 4 1889.) — Ref. Bot. Notis. 
1889, s. 219; Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 148. 

61. Viola canina var. crassifolia Gronv. och en form af V. Riviniana 
antagligen var. nemorosa Murb., hvardera funnen af foredragaren 
i Kyrkslatt. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 185; 13 / 5 1889.) — 
Ref. Bot. Notis. 1889, s. 220; Bot. Centralbl. LXI, 
1895, s. 152. 

62. Om kottarnes storlek hos Alnus glutinosa f. lobulata Brenn. 
och Alnus pubescens Tausch fran Kyrkslatt. (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 189—190; 5 / 10 1889.) — Ref. Bot. Notis. 

1889, s. 268; Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 152. Morf. 

63. Om Glyceria distans var. pulvinata fran Kyrkslatt och Perna, 
samt Gl. maritima och Gl. distans vid Hvita hafvet och Ishafvet. 
(Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 191; 2 / u 1889.) — Ref. Bot. 
Notis. 1890, s. 41; Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 153. 
Syst. Vaxtgeogr. 

64. Om missbildningar af Hieracium umbellatum och Taraxacum 
officinale. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 192; 2 /n 1889.) Terat. 

65. Impatiens parviflora utbredande sig i landsbygden narmast 
Helsingfors. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 201; Va 1890.) 

66. Rubus idceus var. simplicior n. var. och 7?. simplicifolius Bl. 
fran Hattula samt olika former af R. arcticus. (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 209—210; 12 / 4 1890.) — Ref. Bot. Notis. 

1890, s. 188—189; Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 215. 

67. Om former af Chenopodium album i Finland. (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 211—212; 12 / 4 1890.) — Ref. Bot. Notis. 
1890, s. 189; Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 215—216. 
Syst. 

68. Carpinus betulus blommande i Helsingfors och Senecio Jacoba>a 
funnen af foredragaren pa Helsinge malm. (Ibid. XVIII, 1891 — 
1892, s. 219; 13 / 5 1890.) Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 51 

Brenner, Marten Magnus Wilhelm. 

69. Brassica juncea (L.) fran Helsingfors, Carduus crispus X 
nutans pa barlastplats vid Haikkofjarden vid Borga och Sambucus 
racemosa forvildad pa Krakolandet nara Borga. (Ibid. XIX, 
1893, s. 72—73; 4 / 2 1893.) 

70. Om en form af Epilobium palustre. (Ibid. XIX, 1893, s. 95 — 
96; 4 / 3 1893.) Morf. 

71. En vinbarsbuske med hvita bar vildt vaxande pa Busholmen 
vid Helsingfors. (Ibid. XIX, 1893, s. 99; 4 / 3 1893.) 

72. Om fyndorten for Pulmonaria angustifolia i ostra Finland. 
(Ibid. XX, 1894, s. 38—39; 2 / 12 1893.) 

73. Monstrosa former af Ranunculus acer och Geum rivale; Campa- 
nula persiotefolia var. cupularis, Crepis paludosa f. pallida, Pinus 
silvestris f. contortifolia och Picea excelsa f. oligoclada n. f., 
alia fran Lojo socken. (Ibid. XXI, 1895, s. 6—7; 6 / 10 1894.) 

74. Nya Eupilosellce fran Lojo: Hieracium gnaphalolepis, H. leuco- 
loma och H. pseudo-Hoppeanum. (Ibid. XXI, 1895, s. 69; 6 / 4 
1895.) Syst. 

75. Om i Finland af foredragaren observerade £up/iras/a-former : 
Eu. micrantha Brenn., Eu. tenuis Brenn., Eu. brevipila, Eu. curta, 
Eu. latifolia och Eu. Rostkowiana, den sistniimnda kand fran 
Norge och Schweiz. (Ibid. XXI, 1895, s. 84—85; 4 / 5 1895.) 
Syst. Vaxtgeogr. 

76. Anemone nemorosa vid Kajana och i Iisalmi. (Ibid. XXII, 
1896, s. 3; 5 10 1895.) 

77. Sonchus oleraceus var. albiflorus Rupr. fran Kyrkslatt. (Ibid. 
XXII, 1896, s. 51; 7 / 3 1896.) — Ref. Bot. Notis. 1896, 
s. 94—95. 

78. £up/zras/a-f ormer fran Kyrkslatt, daribland Eu. curta var. 
glabrescens Wettst., Eu. stricta Host., Eu. Murbeckii Wettst. och 
Eu. Reuteri Wettst. (Ibid. XXII, 1896, s. 56; 2 / 5 1896.) 

79. Om dr Johannes Klinge's undersokningar af finska Orchis- 
former. (Ibid. XXII, 1896, s. 57—58; 2 / 5 1896.) Syst. Vaxtgeogr. 

80. Om Euphrasia micrantha Brenn. och Eu. Hjeltii Kihlm. (Ibid. 

XXII, 1896, s. 72—73; 13 / 5 1896.) 

81. Egendomliga former af gran och tall fran Kyrkslatt samt om 
Pinus silvestris f. cornigera n. f. afvenledes fran Kyrkslatt. (Ibid. 

XXIII, 1898, s. 5—6; 3 / 10 1896.) Ref. Bot. Notis. 1896, 
s. 251. Morf. Terat. 

82. Om Ek-, Hassel- och Lindvegetation i Kyrkslatt jamte sall- 
synta vaxter darifran, bl. a. Eupatorium cannabinum, Ononis 
hircina, Epipactis latifolia, Allium oleraceum och Dentaria bulbi- 
fera. (Ibid. XXIII, 1898. s. 6—7; 8 / 10 1896.) Ref. Bot. 
Notis. 1896, s. 251. 52 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Brenner, Marten Magnus Wilhelm. 

83. Trollius europcvus bor utga ur Alands flora. (Ibid. XXIII, 
1898, s. 41; 6 / 2 1897.) — Ref. Bot. Not is. 1897, s. 153. 

84. Om utbredningen i Finland af Alchemilla obtusa och A. 
pastoralis med var. vestita. (Ibid. XXIV, (1897—1898) 1900, 
s. 6; 2 /io 1897.) 

85. Elodea canadensis i Vanda-a vid Riihimaki i Hausjarvi socken 
sommaren 1897. (Ibid. XXIV, 1900, s. 6; 2 / 10 1897.) 

86. Genom Exoascus Pruni hos hagg framkallad missbildning af 
frukter, foregangen af abnormt utvecklade blommor. (Ibid. XXV, 
1900, s. 5; Vio 1898; se vidare XXVII, (1900—1901), 1901, 
s. 39; V12 1900.) Vaxtsjukd. 

87. Picea excelsa f. oligoclada, Carex hirta och Malaxis paludosa 
(star genom misskrifning monophylla) i Inga socken. (Ibid. XXV, 
1900, s. 5; Vio 1898.) 

88. Orchis latifolia fran Aland, ny for floran, samt en hybrid 
Orchis cruenta X latifolia och en hybrid af denna med O. macu- 
lata; allt enl. uppgift af dr J. Klinge. (Ibid. XXV, 1900, 
s. 15; 5 /n 1898.) — Ref. Bot. Notis. 1898, s. 283—284. 

89. Carex ampullacea var. acutangula Brenn. fran Inga, Veronica 
serpyllifolia f. coerulea, V. officinalis med monstrosa blommor, 
Chenopodium album var. bicolor och paganum samt Salix phylicai- 
folia amentis serotinis fran Helsingfors. (Ibid. XXV, 1900, 
s. 18—19; 5 /n 1898.) Terat. Vdxtgeogr. 

90. Euphrasia Rostkowiana var. minoriflora Borbas fran Kyrkslatt 
samt Alchemilla filicaulis, pastoralis, vestita och pubescens fran 
Inga. (Ibid. XXV, 1900, s. 19; 5 /n 1898.) 

91. Lafbestamningar 

XXV, 1900, s. 41; 

92. Om forekomsten 
1900, s. 105—106; 

93. Om Platanthera 
(1899—1900) 1900, 
1900, s. 140. Terat. 

94. Om Euphrasia Murbeckii, Eu. brevipila f. eglandulosa, f. sub- 
eglandulosa och f. congesta. (Ibid. XXVI, (1899—1900) 1900, 
s. 45—46; 10 2 1900.) Syst. 

95. Pinus silvestris f. cornigera Brenn. fran Mantyharju. (Ibid. 

XXVI, (1899—1900) 1900, s. 77; 7 / 4 1900.) 

96. Hieracium sabulosorum Dahlst. (genom misskrifning sabule- 
torum) fran Ruskeala. (Ibid. XXVI, (1899—1900) 1900, s. 84; 
7 / 4 1900.) 

97. Lepidium draba funnen pa barlastplats vid Grasviken i Helsing- 
fors. (Ibid. XXVI, (1899—1900) 1900, s. 168; 13 / 5 1900.) rattade 


af 


prof. W. 


Ny 1 an der. 


(Ibid. 


4 / 2 1899 


•) 


Lich. 
af Poa 


compressa i 


Finland. 


(Ibid. 


XXV, 


13 / 5 1899.) 


bi folia 


f. 


tricornis 


Brenn. 


(Ibid. 


XXVI, 


s. 3—4: 


; V 


10 1899.) 


— Ref. 


Bot. N 


otis. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 53 

Brenner, Marten Magnus Wilhelm. 
98. Om Alnus incana var. glabra Blytt. (Ibid. XXVII, (1900— 
1901) 1901, s. 40; l /i2 1900 -) 
Br odd, att borttaga fall af vissnad. (Teknol. IV, 1848, s. 23.) 
Agrik. 

Brodin, Laurentius. 
1. Se: Elfving, Petter. 1724. 

Brofeldt, Pietari Rietrikki. 
1. Se: Makela, August Bernhard. 1894. 

Brotherus, A. 

1. Phytometern. (Biet IX, 1888, s. 191.) Instr. 

Brotherus, Viktor Ferdinand. 

1. Se: Botaniska bytesforeningen. S. 44. 1869. 

2. Auszug aus einem Briefe an A. Geheeb iiber eine Reise 
nach Russisch-Lappland im Jahre 1872. (Hedwigia 1872, s. 177 — 
178 und Bot. Zeit. 1873, s. 14—16.) Vaxtgeogr. Bryol. 

3. Utdrag ur ett bref till lektor J. E. Zetterstedt. (Bot. 
Notis. 1872, s. 129—133.) Vaxtgeogr. Bryol. Reseskildr. 

4. Nagra exkursioner omkring Ponoj. (Ibid. 1873, s. 74 — 81.) 
Vaxtgeogr. Topogr. Bryol. 

5. Anteckningar till Norra Tavastlands Flora. (Notis. Sallsk. 
F. Fl. fenn. Forh. XIII, ny ser. X, 1872, s. 185—217.) 

6. Excursions bryologiques en Caucase. (Rev. bryol. 1880, N:o 4, 
s. 49—58.) — Ref. Bot. Centralbl. I, 1880. s. 771. 

7. Se: Lindberg, S. O. 1881. 

8. Se: Hjelt, Hjalmar. 1881. 

9. Etudes sur la distribution des Mousses au Caucase. These de 
doctorat. H:fors 1884. 104 s. 8:o. — Ref. Bot. Centralbl. 
XIX, 1884, s. 198—200. Bryol. 

10. Se: Lindberg, S. O. 1886. 

11. Se: Wainio, E. A. 1886. 

12. Berattelse ofver en bryologisk forskningsresa till Kuusamo 
under sommaren 1883. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XIII, 1886, 
s. 226—228.) Bryol. 

13. Botanische Wanderungen auf der Halbinsel Kola. (Bot. Centralbl. 
XXVI, 2, 1886, s. 169—172, 200—203, 233—238, 284—288.) 
Vaxtgeogr. Filic. Bryol. Reseskildr. 

14. Musci novi transcaspici. (Ibid. XXXIV, 2, 1888, s. 24—27.) 
Bryol. 

15. Musci novi exotici. (Ibid. XXXVI, 4, 1888, s. 85—87.) D:o. 

16. Ueber eine langs der Murmanischen Kiiste vorgenommene Reise. 
(Ibid. XXXVI, 4, 1888, s. 187 — 189, 219—222.) Vaxtgeogr. 54 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Brothems, Viktor Ferdinand. 

17. Undersokning af Kola-halfons norra kust. (Bot. Notis. 1888, 
s. 96—98.) Reseskildr. 

18. Musci in: Plantae turcomanicae a G. Radde et A. Walter 
collects. (Acta Horti petropolit. X, 2, 1889, s. 562—568.) Bryol. 

19. Musci novi insularum Guineensium. (Bolet. da Soc. Broter. 
VIII, 1890, s. 173—190.) — Ref. Bot. Centralbl., Beih. 
1891, s. 103—104. D.o. 

20. Beskrifvit 4 nya mossarter (Barbula subcylindrica Broth., 
Timmiella Vancouveriensis Broth., Pohlia longibracteata Broth, 
och Mnium Roellii Broth.) i Julius Roll: „Vorlaufige Mit- 
theilungen iiber die von mir im Jahre 1888 in Nord-Amerika 
gesammelten neuen Arten und Varietaten der Laubmoose". 
(Bot. Centralbl. XLIV, 1890, s. 385—391, 417—424; beskrif- 
ningarna inga pa s. 387, 419 och 420.) D.o. 

21. Some new species of Australian Mosses, described by — — . 
I. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. XXXIII, (1889—1890) 1890, 
s. 89—110.) — Ref. Bot. Centralbl., Beih. 1891, s. 104— 
105; Hedwigia 1890, s. 347. D.o. 

22. D:o d:o II. (Ibid. XXXV, (1892 — 1893) 1893, s. 34—56.) 

— Ref. Bot. Centralbl. LIV, 1893, s. 233. D:o. 

23. D:o d:o III. (Ibid. XXXVII, (1894—1895) 1895, s. 149— 
172.) — Ref. Bot. Centralbl. LXV, 1896, s. 67; Rev. 
Bryol. XXII, 1895, s. 62. D:o. 

24. D:o d:o IV. (Ibid. XL, (1897—1898) 1898, s. 159—193.) 

Ref. Bot. Centralbl. LXXVI, 1898, s. 233. D.o. 

25. D:o d:o V. (Ibid.XLII, 1899— 1900) 1900, s. 91 — 129; with one 
plate.) — Ref. Bot. Centralbl. LXXXII, 1 900, s. 276—278. D.o. 

26. et Saelan, Th. Musci Lapponiae kolaensis. (Acta Soc. 

F. Fl. fenn. VI, N:o 4, 1890, 100 s.+ en karta.) — Ref. Bot. 
Centralbl., XLVIII, 1891, s. 19. — Afven inford i Wissen- 
schaftliche Ergebnisse der Finnischen Expeditionen nach der 
Halbinsel Kola in den Jahren 1887 — 1892. Eine Sammlung 
Separat-Abdrucke. B. Botanik. Zoologie. II. H:fors 1 890 

— 1892. 100 s.+ l karta. 8:o. D.o. 

27. Se: Saelan, Th. 1890. 

28. Se: Boldt, Robert. 1891 — 1892. 

29. Se: Kihlman, A. Osw. 1891 — 1892. 

30. Bergpflanzen aus Kaiser Wilhelmsland. Musci. (Engler's 
Botan. Jahrb. XVI, 1892, s. 29—30.) Bryol. 

31. Musci novi papuani. (Ibid. XVII, 1893, s. 476—481.) D:o. 

32. Contributions a la flore bryologique du Bresil. (Acta Soc. 
Sc. fenn. XIX, N:o 5, 1893, 30 s.) — Ref. Bot. Centralbl. 
XLVIII, 1891, s. 19. D.o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 55 

Brotherus, Viktor Ferdinand. 

33. Enumeratio muscorum Caucasi. (Ibid. XIX, N:o 12, 1893, 
V-f 170 s.) Ref. Bot. Centralbl. LII, 1892, s. 298— 
299. D:o. 

34. Se: Bomansson, Johan Oskar. 1894. 

35. Musci Schenckiani. Ein Beitrag zur Kenntniss der Moosflora 
Brasiliens. (Hedwigia XXXIII, 1894, s. 127—136.) Bryol. 

36. Beitrage zur Kenntniss der brasilianischen Moosflora. (Ibid. 
XXXIV, 1895, s. 117—131.) — Ref. Bot. Centralbl. LXV, 
1896. s. 67; Rev. bryol. XXII, 1895, s. 61—62. D:o. 

37. Musci africani. I. (Engler's Botan. Jahrb. XX, 1894, s. 176— 
218.) — Ref. Bot. Centralbl., LXII, 1895, s. 60—61. 
D:o. 

38. D:o d:o II. (Ibid. XXIV, 1897, s. 232—284.) — Ref. Bot. 
Centralbl. LXIII, 1898, s. 218—219. D:o. 

39. Nouvelles contributions a la flore bryologique du Bresil. 
(Bih. K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXI, Afd. Ill, N:o 3, 1895, 76 s. 
8:o.) — Ref. Bot. Centralbl. LXVI, 1896, s. 301—302; 
Hedwigia 1896, Repert. s. 54. D:o. 

40. I hjartat af Asien. (Kalender, utg. af Sv. Folkskolans vanner. 
H:fors 1896, s. 111 — 114; med 3 illustr.) — Utgor en skildring 
af den naturvetenskapliga expedition, som under forf:s ledning 
forlidne var och sommar [1895] foretcgs till Samarkand, Tasch- 
kent och omnejden kring den lilla staden Tokmak vid Tschu- 
floden, innehallande bl. a. beskrifningar om vaxtligheten i dessa 
trakter. Topogr. Reseskildr. 

41. En utflykt till Chan Tengri. (F. Tidskr. XXXIII, 1897, 
s. 24—39; med 2 illustr.) — Innehaller bl. a. nagra vegetations- 
skildringar fran dessa trakter. D:o. D:o. 

42. Se: Dusen, P. 1897. (Afd. II.) 

43. Contributions a la flore lichenologique de l'Asie Centrale. 
(Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. XL, (1897—1898) 1898, s. 1—13.) 
— Lafvarne bestamda och, hvad de nya arterna betraffar, be- 
skrifna af W. Ny lander. — Ref. Bot. Centralbl. LXXV, 
1898, s. 195—196. Lich. 

44. Indusiella, eine neue Laubmoos-Gattung aus Central-Asien. 
(Bot. Centralbl. LXXV, 1898, s. 321—322.) Bryol. 

45. Contributions to the Bryological Flora of the North-Western 
Himalaya. (Acta Soc. Sc. fenn. XXIV, N:o 2, 1899, 46 s.) D:o. 

46. Contributions to the bryological flora of Southern India. 
Report on a collection of Mosses made by Dr. F. L. W a Ik e r 
in Coorg during the cold weather of 1897—1898. (Records 
Botan. Survey of India, Vol. I, 1899, N:o 12, s. 311—329.) — 
Ref. Bot. Centralbl. LXXX, 1899, s. 388—390. D:o. 56 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Brotherus, Viktor Ferdinand. 

47. Neue Beitrage zur Moosflora Japans. (Hedwigia XXXVIII, 

1899, s. 204—247.) — Ref. Bot. Centralbl. LXXXI, 1900, 
s. 177—179. D.o. 

48. Vegetationsskizzer fran Centralasien. Fran Nord till Syd. 
(Kalender utg. af Geogr. Foren. i Finland. 1899, s. 92—105.) 
Topogr. Reseskildr. 

49. M ii 1 1 e r, K. und B r o t h e r u s , V. F.: Ergebnisse einer Reise 
nach dem Pacific. Musci Schouinslandiani. (Abh. Nat. Ver. Brem. 
XVI, H. 3, 1900, s. 493—512.) Bryol. 

50. Die Laubmoose der ersten Regnellschen Expedition. (Bih. K. 
Sv. Vet. Akad. Handl. XXVI, Afd. Ill, N:o 7, 1900 (1901), 65 s.) 
— Ref. Bot. Centralbl. LXXXV, 1901, s. 286—291. D:o. 

51. I. O. Warburg, Monsunia I: Beitrage zur Kenntniss der 
Vegetation des siid- und ostasiatischen Monsungebietes. Musci 

1900, s. 41—53 und Nachtrag zu den Musci s. 175—177. 
Sep. 3 s. fol. D.o. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden: 

52. Nagra for floran nya mossor fran Kola Lappmark: Hypnum 
norvegicum, H. polare, Orthothecium rubellum, Myurella apiculata, 
Timmia norvegica, Bartramia breviseta, Encalypta commutata, 
Dicranum arcticum och Campylopus brevifolius. (Notis. F. Fl. 
fenn. Forh. XIII, ny ser. X, 1871 — 1874, s. 489; 3 / 5 1873.) — 
Ref. Bot. Notis. 1873, s. 124. D:o. 

53. En for finska floran ny mossa, Grimmia anodon Br. & Sch., 
funnen af foredragaren i Ruskeala. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. Ill, 
1878, s. 194; 5 / 5 1877.) — Ref. Bot. Notis. 1877, s. 155. D.o. 

54. Om Hypnum uncinatum var. orthothecioides Lindb. funnen af 
foredrag. i Wasa skargard Fridskar. (Ibid. VI, 1881, s. 258; 
4 / 12 1880.) — Ref. Bot. Notis. 1881, s. 34. D.o. 

55. Trenne for floran nya mossor funna af foredrag. i Kuusamo: 
Webera sessilis, Tortula subulata var. mucronifolia och Stereodon 
cupressiformis subsp. Vaucheri. (Ibid. XIII, 1886, s. 207 — 208; 
6 / 12 1884.) — Ref. Bot. Notis. 1885, s. 29.' D:o. 

56. Yttennera tvenne for floran nya mossor fran Kuusamo: 
Bryum longisetum och Tayloria splachnoides. (Ibid. XIII, 1886, 
s. 215; n / 4 1885.) — Ref. Bot. Notis. 1885, s. 104. D.o. 

57. En for floran ny frovaxt, Eritrichium villosum Bunge, fran 
Tsipnavolok i Kola Lappmark. (Ibid. XIII, 1886, s. 239; 5 / 12 
1885.) — Ref. Bot. Notis. 1886, s. 32. 

58. Nagra for floran nya mossarter fran Kola Lappmark: Dicranum 
enerve, D. tenuinerve, Bryum stenocarpum, Pleurozygodon cestivus 
och Stereodon Bambergeri. (Ibid. XIII, 1886, s. 243—244; 6 / 2 
1886.) — Ref. Bot. Notis. 1886, s. 59. Bryol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 57 

Brotherus, Viktor Ferdinand. 

59. Redogorelse for den nyss utkomna andra delen af Her- 
barium M u s e i f e n n i c i , ed. II, innehallande mossorna, 
med papekande af dari upptagna anmarkningsvardare arter: 
ss. Seligeria brevifolia fran Kuusamo, Amblystegium molle jamte 
dess var. alpinwn och Grimmia mollis fran Imandra Lappmark 
samt Fontinalis dichelymoides fran norra Tavastland, Inari och 
Imandra Lappmarker. (Ibid. XXI, 1895, s. 46-47; 2 / 2 1895.) 
— Ref. Bot. Not is. 1895, s. 134. D:o. 

60. Om en for vetenskapen ny mossart, Bryum leptoceris Philib. 
fran Saltviks socken pa Aland, funnen 1885 af J. 0. Bo man s- 
son. (Ibid. XXI, 1895, s. 62; 6 /s 1895.) — Ref. Bot. Not is. 
1895, s. 135. D:o. 

Browallius, Johan. 

1. Tankar ofver Histories Naturalis nytta vid Ungdomens Up- 
fostring och Undervisning; ingifne hos Lands-Hofdingen i Fahlun 
och Biskopen i Westeras; samt, efter befallning, pa trycket ut- 
gifne af . Sthlm 1737. (2 4) 22 s. 4:o. 

Ofversattes sedan pa latin och utgafs med ett foretal pa sex 
sidor af Linne under titel: Discursus de introducenda in 
Scholas et Gymnasia, praecipue vero in Gymnasium Arosiense, 
Historiae naturalis lectione, ad Generosissimum Dalekarlise Gu- 
bernatorem, Lib. Bar. De Reuterholm et Reverendissimum 
Arosiensem Episcopum Doct. Andr. K a 1 s e n i u m. Leyden 1737. 
24 s. 8:o. — Utkom dessutom som ett bihang till Linnes C r i t i c a 
Botanica. Leyden 1737. 270 s. 8:o. — Ref. 0. E. A. H j e 1 1: 
Abo Univ. lard. s. 54. Pedag. bot. 

2. Tankar ofver Naturkunnigheten och huru then bor drivas vid 
en Academia. Sthlm 1737. (2+) 22 s. 4:o. — Ref. 0. E. A. 
Hjelt: Abo f Univ. lard. s. 55. D:o. 

3. Dissertatio de scientia naturali ejusque methodo. Disp. Resp. 
Petrus Hedenblad. Uppsala 1737. (6 +) 26 s. 4:o. — Upp- 
gifves bl. a., att Aconitum lycoctonum kan vara skadlig vaxande 
pa ett stalle, men atbar pa ett annat. Syst. 

4. Oratio de fatis scientiae naturalis in Suecia. Abo 1738. — Tal 
vid tilltradet till professuren i fysik, hvilken afven omfattade 
botaniken. Ref. 0. E. A. H j e 1 1: Abo Univ. 1 a r d. s. 57. — 
Uppsatsen icke sedd af mig; enl. Sv. Elmgren: Finl. Litter. I, 
s. 123 och 0. E. A. Hjelt: Naturh. stud. s. 105. Hist. 
5. (J. B.) Examen Epicriseos in Systema plantarum Sexuale CI. 
Linn 33 i, anno 1737 Petropoli evulgata;, auctore Jo. Georgio 
Sieges beck M. D., jussu Amicorum institutum a J. B. Abo 
1739. (4+) 52 s. 4:o. — Ref. Acta Litteraria Suecia- 
1739, s. 477—483. 58 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Browallius, Johan. 

Arbetet blef sedermera omtryckt under titel: Caroli Linnaei, 
Med. Doct. et in Academia Upsaliensi Prof. Reg. et Ord. Oratio 
de necessitate peregrinationum intra patriam, ejusque Elenchus 
animalium per Sueciam observatorum. Accedunt Johannis Bro- 
w a 1 1 i i Examen Epicriseos Siegesbeckianae in Systema 
plantarum sexuale et Johannis Gesneri Med. Doct. Phys. 
et Math. Prof. ord. Dissertationes de partium vegetationis et 
fructificationis structura, differentia et usu, in quibus Elementa 
Botanica dilucide explicantur. Leyden 1743. 94 + 108 s. 8:o. 

— Af detta tillagg utgor Browallii arbete 54 sidor. — Ref. 
0. E. A. Hjelt: Naturh. stud. s. 98—99 och Abo Univ. 
lard. s. 62—65. Syst. 

6. Specimen botanicum de Convallariae specie vulgo Lilium Con- 
vallium dicta, ex occasione loci Cantici, v. I. Disp. Resp. Henric 
H. Lilius. Abo. Pars prior 1741 ; pars poster. 1744. (4 + 2+) 
38 s. 4:o. - - Ref. 0. E. A. H j e 1 1: A b o Univ. lard. s. 66— 
67. Syst. Med. bot. 

7. Se: Carling, Henric E. 1744. 

8. Dissertatio botanica de harmonia fructificationis plantarum 
cum generatione animalium. Resp. Salomon Hannelius. 
Abo 1744. (2+) 25 (+3) s. 4:o. — Ref. 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 67—69. Fysiol. Syst. 

9. De emolumento ex itinere per provincias Patriae instituto. 
Disp. Resp. Petr. C. Bonsdorff. Abo 1744. (6+) 17 s. 4:o. 

— S. 13 — 15 afhandlas hvad som bor iakttagas i botaniskt 
hanseende under resor inom landet. — Ref. 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 70—71. Ekon. bot. 

10. Exercitium academicum de Numero Regnorum Naturae et in 
specie nuper addito qvarto s. Aqveo Regno. i)isp. Resp. Jac. 
Estlander. Abo 1744. (6+) 18 s. 4:o. — S. 7 framstalles 
det for vaxtriket utmarkande. Allm. bot. Syst. 

11. Specimen academicum de (Economia. Pars prior. Resp. 
Jeremias L u n d e v i i k . Abo 1 744. (4 +) 16 s. 4:o. — S. 1 3 — 
14 om jordbruk, tradgards- och skogsskotsel. Forstb. Hortik. 
Agrik. 

12. De transmutatione specierum in regno vegetabili. Pars I — II. 
Disp. Resp. Johan H. Just and er. Abo 1745. (8 + 4+) 58 s. 
4:o. Fysiol. Morf. *) ] ) Aminnelse-Tal ofver Kongl. Vetenskaps Akademiens medlem 
Johannes Browallius, hallit den 18 Mars 1756 af Carl Carleson. 
Sthlm 1756. 32 s. 8:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 59 

Brunnius, Eric. 

1. De urbe Torna eique adjacentibus paroeciis. Disp. Praes. 

Eric Alstrin. Uppsala 1731. (6+) 50 s. 4:o. — S. 39—40 

om jordbruket; uppges att kornet sas i midten af maj, sallan 

i borjan af maj, stundom i borjan af juni; skorden forsiggar 

i slutet af juli och borjan af augusti. Biol. Fenol. Agrik. 

Brusiin, Otto. 

1. (0. B.) Om Orchideerna. (Tradgardsv. I, 1893, s. 6—10.) 
Hortik. 

2. (0. B.) Om Orchidee-odling. (Ibid. II, 1894, s. 3—9, 21 — 25, 
35—37.) D:o. 

Brusin, Carl. 
1. De caussis impeditae (Economise. Disp. Praes. Carl Fridric 
Mennander. Abo 1748. (4+) 13 (+1) s. 4:o. Varia. 

Briinntorfsfragan: utlatanden afgifna af Industristyrelsen 
och Finska Mosskulturforeningen. (Bilaga till F. Mosskult.foren. 
arsb. 1900, H:fors 1901, s. 3—35.) 

Lausuntoja polttoturvekysymyksessa, antanut Teollisuushallitus 
ja Suomen Suoviljelysyhdistys. (Liite Suomen Suovilj.yhdist. 
vuosikirjaan 1900, H:gissa 1901, s. 1—38.) Vaxtkemi. Tekn. bot. 

B r 6 d e t. (Tidskr. for halsov. V, 1895, s. 129—138 och 145—152.) 
— S. 146 namnes om Saccharomyces minor och Bacillus levans. 
Bakt. Mykol. 

Bucht, Johan Fredrich. 
1. Academisk Afhandling om Hollola Socken uti Tavastland. Disp. 
Praes. Pehr Adrian Gadd. Abo 1792. (4+) 31 s. 4:o. — 
S. 12 uppges Carex muricata och C. uliginosa vaxa vid en 
liten insjo ej langt fran Vesijarvi; s. 16 — 21 om „Planteringar 
och jordbruk"; s. 24, 25 om skogarne; „Lind, Lonn och litet 
Ask samt Hassel vaxa pa Massila bys agor" ; „Apletran vildt 
vaxande pa Pyhaniemi skogs-backar" ; likasa svarta och roda 
vinbar „pa flere stallen, men de senare mera sallsynt". — 
Vaxtgeogr. Forstb. Agrik. 

Budden, Emil Johannes. 
1. Muistiinpanoja pedagoogiselta opintomatkalta 1886 — 1887. 
(Tidskr. Pedag. Foren. XXVI, 1889, s. 424—475.) Pedag. bot. 

Back, Caspar. 
1. Se: Mennander, C. Fr. 1748. 

Backman, Knut Adolf. 
1. Beskrifning ofver Jalasjarvi Kapell. (Suomi XI, (1851) 1852, 
s. 231 — 326 + 1 karta.) — S. 261—266 om akerbruk och 60 Th. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Backman, Knut Adolf. 

tradgardsskotsel jamte nagra fenologiska uppgifter; s. 271 — 272 
uppraknas atskilliga pa orten forekommande fanerogamer med 
finska och svenska namn; „appeltran trifvas icke har" ; „smultron 
aro sallsynta" (s. 263). 

Utkommen i forkortad form pa finska med titel: Jalasjarven 
kappeli entisina ja nykyisina aikoina. Ruotsista suomennettu. 
Turussa 1854. 31 s. 8:o. Fenol. Nomenkl. Hortik. Agrik. 

Backwall, Johan. 

1. (— kw— ) Mista kasvut elavat? (Maam. yst. 1850, N:is 38, 
39, 45.) Fysiol. 

2. Se: TopelillS, Zachris. 1860. 1876. 

Barlund, Artur. 

1. Om tuberkulinets anvandning. (F. Veter. Tidskr. II, 1894, 
s. 11 — 13.) Bakt. 

2. Se: Lundgren, Gustaf Leander. 1893. 

Bbcker, Carl Christian. 

1. (Anon.) Anmarkningar om Hampans odling och skotsel, med- 
delade af Kejs. Finska Hushallnings Sallskapet. (Almanach for 
skottaret 1816. Abo [1815]. 13 s. 16:o.) 

Muistutuxia Hamppuin kasvattamisesta ja ruokkomisesta, anne- 
tut Kejs. Suomen Huoneenpidon-Seuralta. (Almanakka karkaus- 
vuonna 1816. Turusa [1815]. 12 s. 16:o.) Agrik. 

2. (Anon.) Sammandrag utaf de till K. Finska Hushallnings- 
Sallskapet inkomne Correspondent-Berattelser for ar 1816. 
(Underr. K. F. Hush. Sallsk. lata Saml., h. 6, 1817, s. 47—74.) 

— S. 52—55 och 57 — 61 vaxtfenol. uppg. 

3. D:o for ar 1817. (Ibid. l:sta Saml., h. 7, 1817, s. 49—76.) 

— S. 58—61, 63—65, 70 vaxtfenol. uppg. 

4. D:o for ar 1818. (Ibid. l:sta Saml., h. 9, 1819, s. 56—83.) 

S. 63, 64, 70, 71, 75, 76, 82 vaxtfenol. uppg. 

5. Correspondent-Underrattelser till K. F. Hush. Sallskapet. (Ibid. 
2:dra Saml., N:o 3, 1823, s. 99 — 114.) — S. 108—113 vaxt- 
fenol. uppg. 

6. D:o d:o. (Ibid. 2:dra Saml., N:o 6, 1824, s. 104—114.) — 
S. 104—108 vaxtfenol. uppg. 

7. D:o d:o. (Ibid. 2:dra Saml., N:o 7, 1826, s. 107—139.) — 
S. 127 — 131, 135 [oratt 125] vaxtfenol. uppg. rorande akerbruks- 
vaxter. 

8. D:o d:o. (Ibid. 2:dra Saml., N:o 8, 1826, s. 77—92.) — 
S. 80 — 81 vaxtfenol. uppg. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 61 

Bbcker, Carl Christian. 

9. (Anon.) Underrattelse om Linets Odling och Skotsel, meddelad 
utaf K. Finska Hushallnings Sallskapet. (Almanach ar 1817. 
Abo [1816], 14 s. 16:o.) 

Opetuxia Pellavain Kasvattamisesta ja Ruokkomisesta, annetut 
K. Suomen Huoneen-Pidon Seuralda. (Almanakka v. 1817. 
Turusa [1816], 14 s. 16:o.) Agrik. Ekon. bot. 

10. (Anon.) Rad for dem som uppodla Karr och Massar, med- 
delade af K. Finska Hushallnings-Sallskapet. (Almanach ar 1818. 
Abo [1817], 14 s. och 1820 [1819], 2 s. 16:o.) 

Neuvoja niille, jotka pelloxi ylosottavat Suota ja Nevaa, 
annetut K. Suomen Huoneen-Hallituxen Seuralda. (Almanakka 
v. 1818. Turusa [1817], 12 s. ja 1820 [1819], 2 s. 16:o.) 
Agrik. 

11. (Anon.) Rad till Potatoes-planteringens utvidgande och for- 
battrande, meddelade af K. Finska Hushallnings-Sallskapet. 
(Almanach ar 1819. Abo [1818], 14 s. 16:o.) — Fortsattning 
och slut i Almanach for skottaret 1820. Abo [1819], 8 s. 16:o. 

Neuvoja Potaterein eli Maanperunain kasvattamisesta Suomen 
K. Huoneenhallituxen-Seuralda. (Almanakka v. 1819. Turusa 
[1818], 15 s. 16:o.) D:o. 

12. Nagra rad for vafverskor, och dem som bereda eller spinna 
lin. Abo 1821. 4 + 62 o s. 8:o. — 2:dra uppl. Abo 1823. 4 + 64 s. 
8:o. — 3:dje uppl. Abo 1835. 4 + 68 s. 8:o. 

Neuvoja pellavan Ruokkojille, Kehraajille ja Kutojille. Turusa 

1822. 61 s. 8:o. — Toinen ylospano 1823. 64 s. 8:o. — 
Kolmas ylospano 1835. 68 s. 8:o. Agrik. Ekon. Tekn. bot. 

13. Ekonomiska anteckningar om Wasa Ian, gjorde under en 
resa derstades ar 1815, pa Hans Erlaucht, Riks-Cancelleren m. m. 
Herr Grefve N. P. Rumanzoffs bekostnad. (Underr. K. F. Hush. 
Sallsk., 2:dra Saml., N:o 1, 1823, s. 32—78; N:o 2, 1823, 
s. 1—52 och N:o 3, 1823, s. 1—32.) - I N:o 1 s. 63—64 
vaxtfenol. uppg.; s. 64 — 67 om darstades odlade jordbruks- 
vaxter; s. 68—78 om kyttlandsbruk; i N:o 2, s. 24—27 om 
skogarne; s. 33 — 38 om tjarbranning, terpentin- och harts- 
beredning. Fenol. Forstb. Agrik. Ekon. Tekn. bot. 

14. (Anon.) Berattelse om de uti sednare tider forsokte utvagar, 
att bereda lin orott och att raffinera och bleka eller ifran fargande 
amnen befria det salunda erhallna, eller pa vanligt vis beredda 
linet. (Ibid. 2:dra Saml., N:o 1, 1823, s. 78—106 + 2 pi.; N:o 2, 

1823, s. 53—97; N:o 3, 1823, s. 94—99 + 1 pi.; N:o 5, 1824, 
s. 97—103+1 pi.) Ekon. Tekn. bot. 

15. (Anon.) Ett formanligt satt att bringa utsades-Potater till 
groning. (Ibid. 2:dra Saml., N:o 2, 1823, s. 106—107.) Biol. Agrik. 62 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

BScker, Carl Christian. 

16. (Anon.) Nagra rad for dem som uttorka sjoar, for att gora 
dem grasbarande. (Ibid. 2:dra Saml., N:o 2, 1823, s. 107—112.) 
— S. Ill — 112 om plantering af fraken. Biol. Agrik. 

17. (Anon.) Pyrus baccata. Siberiska appeltrad. (Ibid. 2:dra 
Saml., N:o 2, 1823, s. 114 — 117.) — Omnamnes deras fram- 
gangsrika odling langt norr om Wasa; harjamte uppgifves, att 
„Astrakaner haft trefnad i Wasa". Hortik. 

18. (Anon.) Anmarkningar om en i Ryssland begagnad method 
att uppdraga Appel-, Kirsbars- och Plommon-tran, sa att de 
om vintern aro skyddade for frost. Af Hr Joseph Busch, 
Tradgardsmastare i Hans Maj. Kejsarens af Ryssland tjenst, 
corresponderande medlem af Horticultural-Society i London. 
(Ibid. 2:dra Saml., N:o 2, 1823, s. 122—124.) D:o. 

19. (Anon.) Ett nytt satt att i kalla klimat bringa vaxter, som 
fordra en stark'are varma, till mognad, och foradla dem, som 
eljest icke erna fullkomlig godhet. Ur C. T. W. Meyer's Anlage 
zur Flora des Konigreiches Hannover 1822. (Ibid. 2:dra Saml., 
N:o 2, 1823, s. 124—125.) D:o. 

20. (Anon.) Om H:r La forest's uppfinning, att utan rotning 
bereda lin och hampa, samt att af skafvet tillverka papper. 
(Ibid. 2:dra Saml., N:o 6, 1824, s. 79—104.) Vaxtkemi. Tekn. 
bot. 

21. (Anon.) Underdanigt betankande om medlen att befordra 
uppodlandet af Karr och Mossar i Landet. (Ibid. 2:dra Saml., 
N:o 7, 1826, s. 1—25.) Agrik. 

22. (Anon.) Handlingar upplysande ofverlaggningarna inom K. 
Finska Hushallnings-Sallskapet, huru Potatoes-odlingen i Finland 
skall kunna an vidare befordras. (Ibid. 2:dra Saml., N:o 7, 
1826, s. 78—101.) D:o. 

23. (Anon.) Forsok att utrona det formanligaste sattet att bringa 
potater till groning. (Ibid. 2:dra Saml., N:o 8, 1826, s. 92—96.) 
D:o. 

24. Nagra uppgifter om Nodfoder, och Boskapens utfodrande 
vid Foderbrist. Abo 1825. 8 s. 8:o. — Har forordas bl. a. 
som lampliga amnen till nodfoder: hvitmossa, tradbark, farsk 
hastspillning, barr af granar, spada kvistandar af alia slags 
loftrad. Ekon. bot. 

25. Handlingar horande till de ofverlaggningar och den skrift- 
vaxling, som inom Kongl. Svenska Landtbruks-Akademien upp- 
statt, angaende Prisgiltigheten af de skrifter, hvilka till Kongl. 
Akademien inkommit, i anledning af den Prisfraga Hans Maj:t 
Konungen uppgifvit om den for Sverige mast tjenlige skogs- 
skotsel. Abo 1825. 292 s. 8:o. Forstb. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 63 

Bbcker, Carl Christian. 

26. (Anon.) Tjarbranneriet. (Almanach for Skott-Aret 1828. 
Abo [1827]. 9 s. 16:o.) 

Tervan polttaminen. (Almanakka, Karkausvuonna 1828. 
Turusa [1827], 10 s. 16:o.) Ekon. Tekn. bot. 

27. Om skogars skotsel i norden. En skrift, forfattad i anledning 
af den prisfraga H. M. Konungen af Sverige uppgifvit, om den 
for Sverige mest tjenliga hushallning med Rikets skogar. I delen. 
Abo 1829, IV +232 + 54 s. 8:o. Forstb. 

28. (Anon.) Om de fornamsta utvagar att gora Finlands skogar, 
och den jord som bar skog, for landet gagnelig. Underrattejser 
for Menige man fran K. Finska Hushallnings Sallskapet i Abo. 
(Almanach ar 1830. H:fors [1829]. 15 s. + 1 fig. 16:o.) — 
Fortsattning i Almanach ar 1831. Hrfors [1830]. 15 s. + 7 fig. 
16:o. — Fortsattning och slut i Almanach for skottaret 1832. 
H:fors [1831], 15 s. + 5 fig. 16:o. 

Minka hyodytyksen Metsat ja Metsa-maat Suomen-maalle 
antavat eli taitaisivat antaa. Tietoja yhteiselle kansalle K. 
Suomen Huoneenhallitus-Seuralta Turusa. (Almanakka v. 1830. 
Helsingforsisa [1829]. 16 s. + 1 kuva. 16:o.) 

Jatko edelliseen. (Almanakka v. 1831. Helsingforsisa [1830]. 
16 s. + 7 kuvaa. 16:o.) 

Jatko edelliseen. (Almanakka karkaus-vuonna 1832. Helsing- 
forsisa [1831]. 16 s. + 5 kuvaa. 16:o.) Forstb. Ekon. bot. 

29. Huru bora experimenter uti Landthushallningen anstallas, for 
att blifva bevisande? (Tidn. f. Landthush., Arg. 4, Abo 1831, 
116 s.) — S. 95—109 redogores for forsok med odling af olika 
fodervaxter pa K. Sv. Vet. Akademins experimentalfalt. Agrik. 

30. Muutamia neuvoja talonpojille hallalta rasitetun Pohjaisen 
Suomen maakunnissa. Turussa 1833. 18 s. 8:o. — S. 8 — 14 
beskrifves en fordelaktig metod att satta potatis. D:o. 

31. (Anon.) Om de fornamsta utvagar att bringa Finlands angar 
till en hogre bordighet. (Almanach for aren 1835, 1836, 1837, 
1838, 1839, 1840; H:fors [1834-1839]. — S. 8—15 i 3:dje 
afdelningen (Almanach for ar 1838) omnamnas de gras och 
andra orter, som aro lampligast for angsodling hos oss, samt 
deras forekomst. 

Paraista keinoista saada Suomen niittyja kasvavammiksi. 
Kolmas osa. (Almanakka v. 1838.) D:o. 

Bokman, Otto Reinhold. 

1. Chemico-Entomologisk undersokning om sattet att utrota och 

forminska Sades-Masken. Disp. Praes. Pehr Adrian Gadd. 

Abo 1762. (8+) 32 s. 4:o. — Ref. Larda Tidn. 1762, 

s. 214-215; O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 265—266. 64 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Boning, Reinhold Johan. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. 1777. 

Bbrtzell, E. 

1. (E. B — 11.) Forsok med beredning af pressfoder (ensilage) i 
oppen stack, efter Dr W. Ramstedt's beskrifning, samt utfodring 
daraf. (Biet VIII, 1887, s. 129—133). Ekon. bot. 

2. (E. B— 11.) Midsommarrag. (Ibid. VIII, 1887, s. 151—152.) 
Agrik. 

3. (E. B — 11.) Har anvandningen af torfstro nagon ekonomisk 
betydelse afven for skogsskotseln? (Ibid. XVII, 1896, s. 90—91.) 
Ekon. bot. 

Cajalen, Anders. 
1. Se: Kalm, Pehr. 1778. 

Cajander, Aimo Kaarle. 

1. Se: Lindberg, Harald. 1897. 

2. & Lindroth, Johan Ivar. Matkakertomus kasvitieteelli- 

sesta retkesta Aunukseen Karjalaan (01.) kesana 1898. (Medd. 

Soc. F. Fl. fenn. XXV, 1900, s. 22—28.) Sep. — R.ef. Bot. 

Not is. 1898, s. 284. Vaxtgeogr. Topogr. 

3. Anmarkningsvarda vaxter fran Onega- och Olonets-Karelen. 
(Ibid. XXV, 1900, s. 43—44.) Sep. — Ref. Bot. Not is. 
1899, s. 70. Vaxtgeogr. 

4. Actwa spicata ja Achva erythrocarpa. (Ibid. XXV, 1900, 
s. 57—60.) Sep. Syst. 

5. Anmarkningsvarda vaxter fran Onega- och Olonets-Karelen. 
(Ibid. XXV, 1900, s. 60—62.) Sep. — Ref. Bot. Notis. 
1899, s. 70. Vaxtgeogr. 

6. Fenno-Scandian kasvitieteellisesta kaakkois-rajasta. (Ibid. XXVI, 
(1899—1900) 1900, s. 172—174+1 kartta.) Sep. D:o. 

7. Siperialaisen lehtikuusen (Larix sibirica Led.) lansirajasta. (Ibid. 
XXVII. (1900—1901) 1901, s. 24—34+1 kartta.) Sep. — 
Ref. Bot. Notis. 1901, s.81— 82; Bot. C e n t r a 1 b 1. LXXXIX, 
1902, s. 552. D:o. 

8. Populus tremula'n muunnoksista: villosa Lang ja sericea Koehne. 
(Ibid. XXVIL (1900—1901) 1901, s. 44—45.) Sep. — Ref. 
Bot. Notis. 1901, s. 127—128. Syst. Vaxtgeogr. 

9. Tarhaorvokeista. {Viola* hortenses grandiflorce.J Lyhyt kerto- 
mus Veit Brecher Wittrock'in tutkimuksista. (Luon. yst. I, 
1897, s. 63—68 + 4 kuvaa.) — Utgor ett sammandrag af Veit 
Brecher Wittrock's „Bidrag till de odlade Penseernas historia 
med sarskild hansyn till deras harkomst" i Acta horti Bergiani II, 
N:o 7. Sthlm 1896. Hortik. Hist. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 65 

Cajander, Aimo Kaarle. 

10. Kasvistollisia tutkimuksia Mynamaen, Mietoisten ja Karjalan 
kunnissa. Kartta ynna 4 piirrosta tekstissa. (Esitetty 5 p. 
maaliskuuta 1898.) (Acta Soc. F. Fl. fenn. XXIII, N:o 2, 1902, 
146 s.) Med tyskt ref. s. 143 — 146. Sep. Vaxtgeogr. Topogr. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden: 

11. Kasvitutkimuksia Mynamaen ja Mietoisten pitajissa ynna Kar- 
jalan kappelissa; maakunnalle uusia hybriideja: Betula nanaX 
verrucosa, Salix aurita X lapponum, S. aurita X rosmarinifolia, S. 
caprea X rosmarinifolia, S. cinerea X rosmarinifolia, S. lapponum X 
rosmarinifolia, S. myrtilloides X repens ja S. rosmarinifolia X 
vagans. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXIV, (1897 — 1898) 1900, 
s. 34; 5 / 3 1898.) — Ref. Bot. Notis. 1898, s. 64. Vaxtgeogr. 

12. Alchemilla pubescens allman i Olonets-Karelen. (Ibid. XXV, 
1900, s. 19; 5 / n 1898.) 

13. Atskilliga Sa//;t-former, samlade af foredragaren och J. I. 
Lindroth sommaren 1898 i Olonets-Karelen, bl. a. S. viminalis 
ny for floran, S. acutifolia, S. triandra var. discolor och var. 
concolor, S. hastata, S. cinerea (caprea?) X viminalis, ny for 
floran, samt Pirus malus pa stranden af Onega vid Soutujokis 
mynning. (Ibid. XXV, 1900, s. 38—40; 3 / 12 1898.) 

14. Trenne anmarkningsvarda vaxter, funna af foredragaren och 
J. I. Lindroth i vart floraomrades ostligaste delar : Delphinium 
elatum, Cornus sibirica och Larix sibirica samt sallsynta fro- 
vaxter i de oster om Onega sjo belagna, till Fenno-Skandia 
gransande trakterna af Nord-Ryssland. (Ibid. XXVII, (1900 — 
1901) 1901, s.8— 9; 6 / 10 1900.) — Ref. Bot. Notis. 1901, s. 80. 

Cajander, Karl Alexander. 

1. Dubbelblommande Pyrethrum parthenium aureum. (Tidn. for 
tradg. odl. XXIII, 1884, s. 91.) Hortik. 

2. (K. A. C.) Puutarhan hoito kansakoulussa. Kirjoittanut M. 

Horlen. Suomeksi mukaellut . Turku 1892. 42 s. + 2 

karttaa. 8:o. Handb. Hortik. 

3. Tradgardsodlingen i Nystad. Ett bidrag till den inhemska 
kulturens historia. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXI, 1895, s. 72 — 
82.) Hortik. Hist. 

Cajander, Viktor Leonard. 
1. (V. L. C.) Om nagra nyttiga vaxters odling och anvandning. 
(Pennibibl. utg. af Nylandingar XXII, 1871, 17 s. 8:o. — Sista 
stycket s. 15 — 17: Om odling af lonn for sockerberedning, 
ingar ofversatt till finska: Kuinka Vaahterista saadaan sokeria, 
i Tietosanomia Suomen kansalle 1871, N:o 35, s. 276 — 277. 
Hortik. Ekon. Tekn. bot. 66 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Cajander, Zakarias (Sakari Sakarinpoika). 

1. Lyhykaisia osoituksia Suomen maan viljelyksessa, kerrattuna 
taikka annettuna. Ensimainen osa Maanviljelemisesta. Wiipurissa 
1853. 104 s. 8:o. Agrik. 

2. De forsta grunderna i Jordbruks-kemi och Geologi. Fri be- 
arbetning efter in- och utlandska kallor. Sthlm 1873. 222 s. 
12:o. Larob. Agrik. 

3. Engelska och skotska jordbrukets historia fran aldsta till nar- 
varande tid jemte sma bref och tillagg. Sthlm 1877 — 1880. 
337 s. 8:o. Agrik. Hist. 

4. Rationella jordbruket jemte boskapsskotseln och mejerivasen- 
det. Bihang jemte ett tillagg, innehallande afven landtbruks- 
bokhalleri. Sthlm 1877—1880. VIII + 490 s. 8:o. Agrik. 

5. Nyttig lasning for Landtmannen. Med 1 1 illustrationer. Sthlm 
1879. VI + 110 s. 8:o. — S. 1—8 om jordbrukets historia i 
England, Skottland och Irland. 

6. Larobok i det moderna jordbruket tillegnad svenska och finska 
folket. Med 20 figurer. Sthlm 1886. XVI + 503 s. 8:o. — 
S. 153 — 164 vaxtfysiologi. Larob. 

7. Vaxternas bestandsdelar. En enkel och lattfattlig framstall- 
ning om de amnen, hvaraf vara odlade akerbruksvaxter besta 
och lefva; hogst nodvandig att kanna for hvar och en, som 
med fordel vill drifva sitt jordbruk. Bearbetning efter K. 
Frantzen. — Arbetet osedt af mig. 

Cajaner, Zacharias. 
1. Anmarkningar om Sodankyla Socken i Kemi Lappmark. (Tidn. 
af et Sallsk. i Abo XI, 1784, s. 171 — 176, 179- 180.) — S. 174— 
175 om jordbruket. Agrik. 

Cajanus, Eric Ericsson. 
1. Historisk och ceconomisk beskrifning ofver Cronoby Sokn uti 
Osterbotn. Forra delen. Disp. Praes. Pehr Kalm. Abo 1755. 
(6+) 34 s. 4:o. — S. 19 — 24 om jordbruket pa orten; s. 25 
uppraknas trad och buskar, bl. a. Hvita vinbar pa en liten 
holme i Kaskhus-fjarden i Kronoby. — Ref. Larda Tidn. 
1755, s. 383—384; O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 252 
Vaxtgeogr. Agrik. 

Cajanus, Johan. 
1. Se: Porthan, Henrik Gabriel. 1777. 

Cajanus, Jonas. 
1. Underrattelse och Upmuntran til Potatoes vaxtens utvid- 
gande i Finland. Disp. Praes. Pehr Adrian Gadd. Abo 1782. 
(3+) 16 s. 4:o. — Uppgifves att „sedan 1726 har potatis plan- 
terats i Sverige; 1737 blefvo de forst bekante i Finland". Agrik. 
Hist. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 67 

Cajanus, Karl Werner. 
1. (K. C.) Kulovalkeista. (Metsanyst. I, 1895, s. 41—45.) V&xt- 
sjukd. Forstb. 

Calamnius, Gabriel. 
1. Korta anmarckningar vid Inbyggarenas naringar och hushall- 
ning, uti Cala-Joki sochn, i Osterbotn. Disp. Praes. Pehr Kalm. 
Abo 1753. (2+) 10 s. 4:o. Forstb. Agrik. 

Calonius, Johan. 
1. Apple-Trans Ans och Skotsel i Finland. Disp. Praes. Pehr 
Kalm. 2 delar. Abo 1769. Forra del. 10 s.; 2:dra del. 14 s. 
4:o. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 246—247. 

Camellia japonica, ijakas koristekasvi Bjorkbodan kasvihuoneessa. 

(Puut. 1899, s. 94). Biol. 
Camphora. (Farm. Notisbl. Ill, 1894, s. 106—108.) Ekon. bot. 
Canadan ohrien viljelysta Karstulassa. (Pohjanm. rai- 

vaaja 1900, N:o 4, s. 6.) Agrik. 

Cannelin, Thomas Alexander. 

1. Jarjestysta vuosilohkoakin hakattaessa. (Suom. Maanv. lehti II, 
1883, s. 155—166.) Forstb. 

2. (Th. C.) Vertaileva taulu metsataloudesta. (Suom. Metsanh. 
lehti I, 1888, s. 14—17.) Ekon. Handelsb. 

3. (Th. C.) Orava hyodyllinen elain metsassa. (Ibid. I, 1888, 
s. 38—41.) Bioc. 

4. (Th. C.) Metsa-asia maanviljelyskokouksessa. Satakunnan maan- 
viljelysseuran kokouksessa Porissa 10 ja 11 p. heinak. 1888. 
(Ibid. I, 1888, s. 143—147). Forstb. 

5. (Th. C.) Tilastollisia tietoja puunkulutuksesta. (Ibid. II, 1889, 
s. 17—20.) Ekon. bot. 

6. (Th. C.) Edullista tervanpolttoa. (Ibid. II, 1889, s. 74—77.) 
Tekn. bot. 

7. Metsanhoidollinen koetusasema Mustialassa. (Ibid. IV, 1891, 
s. 54 — 55.) — Omnamnas forsok med uppdragning af utlandska 
barrtrad. Forstb. 

8. Puiden, etenkin hirsien kasvusuhteista seka lyhyesti hirsien 
myymisesta. (Ibid. V, 1892, s. 3—25 + 1 kuva.) Biol. Forstb. 
Handelsb. 

9. Metsapuittemme suhde valoon ja kosteuteen seka siita riippuva 
metsan hoito. (Ibid. VI, 1893, s. 65—78.) Biol. Forstb. 

10. Berattelse afgifven af t. f. skogsinstruktoren i vastra distriktet. 
(F. Forstforen. medd. VII, 1889, s. 124—137 [oratt 24—37]. 
— S. 128 beskrifves en ekskog pa Willnas egendom i Lemo 
socken. Forstb. 68 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Cannelin, Thomas Alexander. 

11. Se: Blomqvist, A. G. 1891. 

12. Pienia neuvoja metsanomistajille ja metsanostajille. H:gissa 
1892. 30 s. 8:o. Forstb. Ekon. Handelsb. 

13. Se: Grotenfelt, Gosta. 1894. 

14. Se: „ „ 1895. 

Refererat diskussionsfragan : 

15. Huru kunde insamling af skogsfro lampligast beframjas? 
Protok. vid F. Forstforen. arsmote pa Punkaharju 4 sept. 1895. 
(F. Forstforen. medd. XIII, 1896, s. 66—70 + 1 pi.) Forstb. 
Ekon. bot. 

16. Se: Grotenfelt, Gosta. 1896. 

17. Se: „ „ 1897. 

18. Skogskultur pa mossjord. Foredrag vid Finska Mosskultur- 
foren. mote pa Mustiala d. 29 juli 1898. (F. Mosskultforen. 
arsb. 1898, H:fors 1899, s. 65—77+1 pi.) 

Metsanviljelys suomailla. Esitelma Suomen Suoviljelys- 
yhdistyksen kokouksessa Mustialassa heinak. 29 p:na 1898. 
(Suom. suovilj.-yhdist. vuosik. 1898. H:gissa 1899, s. 65 — 76 + 
kuva.) 

Uber Natur und Kultur der Hochmoore. Mit einer photo- 
graphischen Tafel. Raumo 1898. 24 s. liten 8:o. Forstb. 

Refererat diskussionsfragan : 

19. Huru bor afverkningen ordnas uti for afsattning valbelagna 
skogar for att bast tillgodose afkastningen och foryngringen? 
Protok. vid F. Forstforen. arsmote i Kotka 5 — 6 sept. 1898 
och i Wiborg 4—5 sept. 1899. (F. Forstforen. medd. XVI, 
1900, s. 35—39; XVII, 1900, s. 15—23.) 

Mitenka on metsissa, joista on hyva menekki, hakkaus jarjes- 
tettava seka tuotannolle etta metsanuudistukselle edullisimmalla 
tavalla? (Ibid. XVI, 1900, s. 119—122; XVII, 1900, s. 123— 
131.) D:o. 

20. Utdrag ur berattelsen om nagra forstliga undersokningar 
och forsok vid Mustiala aren 1896, 1897 och 1898. (Ibid. XVI, 
1900, s. 235 — 255.) — Undersokningar af tallfros grobarhet 
s. 235 — 244; olika bigodslingsamnens m. m. inflytande pa tall- 
och granfrosadd s. 245 — 247; undersokningar af mossar och 
mossjord s. 247 — 251; d:o af tradvaxtligheten pa mossjord 
s. 251 — 253; froutklangningsforsok s. 253 — 255; hjalpgallrings- 
forsok s. 255. Vaxtkemi. Biol. Forstb. 

21. Undersokningar angaende „afsmalningens" storlek hos gran- 
och talltimmer ar 1897. (Ibid. XVI, 1900, s. 256—260.) 
Fysiol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 69 

Carenius, Ephraim. 
1. Akademiskt Forsok, til en Physico-OEconomisk Beskrifning 
ofver Hvittis Sokn i Bjorneborgs Lan. Disp. Prses. Pehr Adrian 
Gadd. Abo 1759. (8 +) 72 (+2) s.+ 1 pi. 4:o. — S. 23— 24 
uppraknas 70 i denna socken vaxande fanerogamer; s. 24 — 25 
om farg- och medicinalvaxter; s. 25 om odlade vaxter; s. 26—28 
om skogarne; s. 27 uppraknas vilda tradslag och buskar (bl. a. 
Aim, Lonn, Lind, Hassel); s. 28 — 35 om aker- och angsskotsel. 
— Ref. Larda Tidn. 1759, s. 377—379; 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 304 — 305. Vaxtgeogr. Topogr. Med. 
bot. Forstb. Agrik. 

Carger, Christian Herman. 
1. Ron med Sem. Sabadillse, sasom et sakert medel for all slags 
Mask. (Lak. o. Naturf. V, 1784, s. 297.) Med. bot. 

Carting, Henric E. 
1. Specimen academicum de Agricultura Tavastensium. Disp. 
Prres. Johan Browallius. Abo 1744. (2+) 23 s. 4:o. — 
Uppraknas i Tavastland odlade jordbruksvaxter. 

Carlsson, Wilhelm. 

1. P. Raamatun muinais-tietoja Palestinasta. I. Nios: Maan- ja 
Ilman-laatu; Wuodenajat; Viljat ja Hedelmapuut. (Lukem. kans. 
Turussa 1861, N:o 132, 16 s. 8:o); II. Nios: Karjan-hoito ja 
maanviljelys. (Ibid. 1861, N:o 133, 16 s. 8:o.) Hortik. Agrik. 

2. Historiallinen ja maantieteellinen kertomus Pirkkalan pitajaasta. 
Pitajaankertomuksia I. H:gissa 1869. 2 + 204 s. + 1 kartta. 
8:o. (Suom. Kirjall. Seur. Toimit. 47.) — S. 42 — 43 uppraknas 
nagra vaxter („Akerbaren blomma, men bara ej frukt"); s. 189 — 
192 om jordbruket; s. 195 — 204 ingar en forteckning, uppgjord 
af Th. S i m m i n g och C. V. G. F o r s e 1 i u s , ofver i socknen 
observerade vaxter. Vaxtgeogr. Agrik. 

3. Entinen Ikalinen. Historiallinen kertomus Ikalisten, Parkanon 
ja Kankaanpaan pitajista. Pitajankertomuksia IV. H:gissa 1871. 
VIII +232 s.+ l kartta. 8:o. (Ibid. 47, 4 vihko.) — S. 2—4 
och 224 nagra botaniska uppgifter; s. 174 — 177 om skogs- 
och tradgardsskotsel samt akerbruk. Vaxtgeogr. Fenol. Forstb. 
Hortik. Agrik. 

Carlstedt. 

1. Ett forsok att sa varsade i oplojd jord med halmbetackning. 
(Bot. Notis. 1842, s. 192.) Biol. Agrik. 

Carlstedt, A. V. 

1. Nagra ord om villkoren for finska jordbrukets utveckling. 
Wiborg 1896. lis. 12:o. — Ny tillokad upplaga samma ar. 70 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Carlstedt, A. V. 

2. Enkla regler for praktisk skogsskotsel. Till tjanst for agare 

af mindre skogslotter tecknade af . Wiborg 1899. 24 s. 8:o. 

Kaytollisen metsanhoidon ohjeita. Pienten metsapalstain omista- 
jille. Wiipuri 1899. 23 s. 8:o. Forstb. 

Carpelan, Johan Fredric. 

1. Neuvo ja johdatus maan viljelemisen ja huonenhallituxen 
parandamiseen, Oulunborin ja Cajanin laanisa yhteisen kansan 
hyvaxi koottu ja kokoonpandu. Suomexi kaatty Samuel 
Bohm'ilda. Turusa 1793. 45 s. 8:o. — S. 16—29 om potatis-, 
lin-, hamp- och humle-odlingen. 

Hjelpreda och valmenta Rad vid Jordbrukets och Landthushall- 
ningens forbattrande uti Uhleaborgs och Cajana Laner, forfattad 
til Allmogens tjenst. (Ny journ. Hush. 1795, s. 105 — 149+1 pi.) 
Forstb. Agrik. 

2. Nagra grunder for Jordbrukets och Hushallningens forbattrande 
uti Gotheborgs- och Bohus-lan till allmogens underrattelse. Gothe- 
borg 1804. 32 s. 8:o. — Ar i det narmaste af samma innehall 
som foreg., utom att pa s. 26 afven talas om vickerodling. 

3. Kortt beskrifning ofver Uhleaborgs Stad. (Leinberg, K. G. 
Bidr. kanned. af vart land, III, 1887, s. 65—77.) — S. 71—72 
om jordbruk och tradgardsskotsel pa orten. Hortik. Agrik. 

Carpelan, Simon Wilhelm. 

1. Protocoll, hallit vid oeconomisk ofverlaggning af Landshof- 
dingen Herr Baron S. W. Carpelan med Pielisjarvi Sockens 
och darunder lydande Nurmis och Juga capellers allmoge, den 
8 December 1786. Sthlm 1792. 18 s. 8:o. Agrik. 

2. Uppgift om Landt-Hushallningens forbattrande i Cuopio Lan. 
Sthlm 1792. 6 s. 8:o. — S. 2 uppraknas de i lanet odlade 
jordbruksvaxterna. D:o. 

3. Anmarkningar om Svedjande samt Hushallning med Skog och 
Betesmarck. (Ny journ. Hush. 1794, s. 110 — 114.) Forstb. Agrik. 

Castegren, Anders Gottlieb. 
1. Om hushallningen i Ruokkolax Socken. (Underr. K. F. Hush. 
Sallsk. 2:dra Saml., N:o 6, 1824, s. 14—19.) — S. 15—17 om 
darstades odlade jordbruksvaxter. Agrik. 

Castren, Eric. 
1. Historisk och CEconomisk Beskrifning ofver Cajanaborgs-Lan. 
Disp. Pnes. Pehr Kalm. Abo 1754. (2+) 72 s. 4:o. — 
S. 46 — 52 om jordbruket i Paltamo socken; s. 53 — 55 om 
skogsbruket i d:o d:o; s. 55 uppraknas darstades forekommande 
trad och buskar (bl. a. Try pa en holme i Kianto trask). — 
Ref. Lard a Tidn. 1755, s. 39—40, 43—44. D:o. Forstb. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 71 

Castren, Eric. 

2. Kortt Beskrifning ofver Pudasjarvi socken i Osterbotten. (Tidn. 
af et Sallsk. Abo VI, 1776, s. 79 — 100.) — S. 85—88 om 
jordbruk och tradgardsskotsel ; s. 91 — 92 om skogarne och 
tjarbranning. Fenol. Forstb. Hortik. Agrik. Tekn. bot. 

3. Se: Hellenius, Carl Niclas. 1801. 

Castren, Matthias. 

1. Calendarium Flora et Faume fran Kemi for aren 1793 — 1799. 
(K. F. Hush. Sallsk. Handl. I, 1803, s. 328—343.) — Botan. 
uppg. s. 330 — 340. — Afven inford i A c e r b i , Voyage au Cap- 
Nord, III, s. 283—285: Calendrier de la Flore d'Utsjocki. — Ref. 
O. E. A. H j e 1 1: Abo Univ. lard. s. 319. Vdxtgeogr. Fenol. 1 ) 

M. Castren har dessutom meddelat talrika upplysningar om 
vegetationen i Kemi och Kuusamo at Johan Jul in, hvilka 
denne infort i sitt arbete, N:o 3. 

2. Se: Kohlstrbm, Matthias. 1817. 

Castren, Matthias Alexander. 
1. Reseminnen fran aren 1838 — 1844. Andra ofversedda upp- 
lagan. H:fors 1870. 320 s. 8:o. (Ur Nordiska resor och forsk- 
ningar. Band I.) — S. 35 namnes om jordbruket i Kyro by 
vid Inari. Agrik. 

Castren, Samuel. 

1. Observationer gjorde i Utsjoki Lappmark aren 1795 och 1797. 
(K. F. Hush. Sallsk. Handl. I, 1803, s. 344—355; Calendarium 
Flora: s. 350—355.) — Ref. O. E. A. Hjelt: Abo Univ. 
lard. s. 319—320. Vdxtgeogr. Fenol. 1 ) 

2. Se: Julin, Johan. 1800. 

Castren, Zacharias. 
1. Anmarkningar rorande Trad-Planteringen. Disp. Prses. Carl 
Niclas Hellenius. Abo 1805. (2 4 ) 14 s. 4:o. — Ref. 
O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 361. Hortik. 

Cavander, Christian. 
1. Historisk och oeconomisk Beskrifning o ofver Sagu Sochn i 
Abo lahn. Disp. Praes. Pehr Kalm. Abo 1753. (4 4) 26 s. 
4:o. — S. 10 — 13 om jordbruket; s. 14 uppraknas trad och 
buskar i socknen; s. 14, 15, 24 om medicinska och fargvaxter. 
— Ref. Larda Tidn. 1754, s. 150—152; O. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 251. Vdxtgeogr. Med. bot. Forstb. 
Hortik. Agrik. Tekn. bot. l ) Matthias Castren's Calendarium och Samuel Castren's 
Observationer finnas afven inforda i K. Sv. Vet. Acad, nya Handl. XXI, 
1800, s. 53—62, men efter en ganska felaktig afskrift. Se Julin, 
Johan, N:o 5. 72 T h. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Cederberg, Johan Antero. 
1. Se: Nordencrantz. 1886. 

Chamcedora elegans, hyva palmulaji ja oivallinen kaunistuskasvi. 
Suomennos Gartner Tidende-lehdesta. (Puut. 1898, s. 37.) Hortik. 

Chronander, Gustaf Jac. fil. 
1. Se: Kalm, Pehr. 1757. 

C h r y s an th e m u m-nayttely [Helsingissa]. (Puut. 1889, s. 86.) 
Hortik. 

Chydenius, Anders. 

1. Americanska Nafverbatar, beskrifna af — — . Disp. Prses. 
Pehr Kalm. Abo 1753. (4+) 6 s. + 1 pi. 4:o. Tekn. bot. 

2. Svar pa den, ar 1761, af Kongl. Vetenskaps Academien fram- 
stalda Fraga: Om orsakerna til Mossa pa Angar, samt hvilket 
satt ar det basta och minst kostsamma, at forekomma och ut- 
rota densamma? Prisbelonad skrift. Tryckt tillsammans med 
5 andra svar pa samma fraga. Sthlm 1762. 112 s. 8:o (s. 42 — 68). 
— Ref. Larda Tidn. 1762, s. 197—198. — Afven inford i 
D. G. Schreber's Neue Cameralschriften I, s. 58 och II, s. 170. 
(Enl. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 317.) Agrik. 

Chydenius, Anders Herman. 
1. Se: Nylander, Anders Edvin. 1852. 

Chydenius, Jacob Jacobson. 

1. Aphorismi oeconomici, Commercia Ostrobotniensium spectantes. 
Disp. Prses. Carl Fridric M e n n a n d e r. Abo 1752. (4-)-) 12 s. 
4:o. — S. 4 om myckenheten af pa marken vaxande bar, som 
kunde exporteras och hvaraf vin kunde beredas; s. 5 om odling 
af tobak, lin och hampa. — Ref. Larda Tidn. 1752, s. 363 — 
364. Ekon. Handelsb. 

2. Om Gamle Carleby. Sednare delen. Disp. Resp. Samuel 
Fab re 11. Abo 1754. (4+) 44 s. + 3 s. tabeller+1 s. afbild- 
ningar. 4:o. — S. 24 — 32 om jordbruket; s. 29 om tradgards- 
anlaggningar; s. 32 — 35 skogsskotsel ; s. 41 — 43 anforas pa 
orten forekommande vaxter med latinska, svenska och finska 
namn jamte deras medicinska och ekonomiska anvandning. — 
Ref. Larda Tidn. 1755, s. 308, 311—312. Nomenkl. Med. 
bot. Forstb. Hortik. Agrik. Ekon. bot. 

Chydenius, Johan Jakob. 
1. De naturvetenskapliga studiernas forsta upptradande vid Finska 
universitetet. Foredrag vid f. d. Osterbottniska afdelningens 
medlemmars sammankomst 1857. (Litterat.bl. 1857, s. 301 — 
316.) Hist. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 73 

ChydenillS, Johan Jakob. 

2. och Furuhjelm, Johan Emil. Berattelse ofver en natur- 

historisk resa i Karelen, foretagen pa Sallskapets pro Fauna et 
Flora Fennica bekostnad. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. IV, 
ny ser. I, 1859, s. 81 — 118.) Sep. — S. 90—107 afhandlas 
Karelens flora jamte anteckningar om blomningstiden. De dari 
omnamnda lafvarne aro bestamda af W. Ny lander. Vaxt- 
geogr. Fenol. Bryol. Lich. 

3. Undersokning af tvenne fossila hartsarter. (Ofvers. F. Vet. 
Soc. Forh. XIII, (1870—1871) 1871, s. 88—92.) Sep. Vaxtkemi. 
Paleont. 

4. Om jasningsprocesserna. Foredrag vid F. Vetenskapssocietetens 
arshogtid 29 april 1874. (Ibid. XVI, (1873—1874) 1874, s. 109- 
124.) Bakt. 

5. Se: Sockerbetsodlingen. 1873—1875. 

6. Undersokning af fossilt harts fran Gronland. (Geol. Foren. i 
Sthlm Forh. II, (1874—1875) 1875, N:o 27, s. 549—551.) 
Vaxtkemi. Paleont. 

Chydenius, Samuel. 

1. Observationes de decrementis Aquarum in Sinu Botnico. Resp. 
Samuel Lacman. Uppsala 1749. (3+) 14 s.+ l pi. 4:o. — 
S. 7 uppraknas nagra pa Renogrundet vid G:la Karleby fore- 
kommande vaxter med latinska och finska namn („Flora Reno- 
grundica^). — Ref. LardaTidn. 1750, s. 32, 34—36; O. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 251. Vaxtgeogr. Nomenkl. 

2. Ett bref till Clas Bliech. Trozelius, innehallande „anmark- 
ningar ofver de allmannaste tradslagen, som jag, under mina 
resor och mitt vistande pa atskilliga orter har i Riket, mast 
umgatts med". Ingar i Anders Rosensten's Tankar om 
Skogars skotsel eller nodig underrattelse om vilda trans natur 
och egenskaper, jamte Bihang om allehanda fruktbiirande Trans 
skotsel, som hora til Tradgarden. Andra, forbattrade och med 
Anmarkningar tilokte upplagan af Clas Bliech. Trozelius. 
Sthlm 1752. (302 s. 8:o) s. 233—246. Ekon. bot. 

3. Se: Wegelius, Henric. 1754. 

Cirkulationsbruket, nagot om. (Teknol. I, 1845, s. 24—26, 
42—43.) Agrik. 

Cleve, Zakarias Joakim. 
1. (Z. C.) Om undervisningen i botanik. (Tidskr. Pedag. Foren. 
1868, Hrfors 1869, s. 1 — 13.) Pedag. bot. 

Clopatt, Arthur Rudolf. 
1. Un cas de bacteriurie chez un enfant. (Revue mens. d. malad. 
de l'enfance XIV, 1896, s. 480—484.) Bakt. 74 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Clopatt, Arthur Rudolf. 

2. Ueber die lymphagogen Eigenschaften des Erdbeerenextractes. 
(Skand. Arch. f. Physiol. X, 1900, s. 403—412.) Med. bot. 

Cneiff, Johan David. 

1. Tanckar huru en tilborlig Landt-Hushallning skyndsammast 
synes kunna upphjelpas i Osterbottn, valment yppade af — — , 
och til trycket befordrade af Riksens Hogloflige Standers Manu- 
factur-Contoir. Linkoping 1757. 333 s. 12:o. — S. 15—85 
om angsskotseln (s. 17 om Cicuta virosa); s. 121 — 160 om 
akerbruket; s. 160 — 169 om skogsskotseln. — Ref. Lard a 
Tidn. 1759, s. 54 — 56; Svenska Merc. 4 arg., l:sta del., 
s. 245—253. Forstb. Agrik. 

Collan, Alexander von. 
1. Om bruket af Delphinium staphysagria emot Scabies och 
Tinea capitis. (Notisbl. Lak. o. Pharm. 1850, s. 12.) Med. 
Farm. bot. 

Collan, Johannes. 

1. Om Coca. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXII, 1880, s. 249—259.) 
Sep. Farm. bot. 

2. Om mjoldryga (Secale cornutum) sasom lakemedel vid 
tarmtyfus (febris typhoides). (Ibid. XXVI, 1884, s. 118—123.) 
Sep. Med. bot. 

3. Cortex condurango. (Duod. VII, 1891, s. 95—99, 112—116.) 
Fysiol. Vaxtkemi. Med. Farm. bot. 

4. Muuan sana keuhkotaudista. (Terv.hoitol. II, 1890, s. 97 — 101.) 
Bakt. Med. bot. 

Collan, Pehr Johan. 
1. Om hushallningen uti Idensalmi Socken. (Underr. K. F. Hush. 
Sallsk. 2:dra Saml., N:o 5, 1824, s. 43—51.) — S. 44—47 om 
darst. odlade jordbruks- och tradgardsvaxter. Hortik. Agrik. 

Collan, Uno. 

1. Se: Hjelt, Edvard Immanuel. 1882. 

2. Berattelse om verksamheten vid K. F. Hush. Sallsk. Kemiska 
och Frokontrollstation i Abo under ar 1895. Abo 1896. 14 s. 
8:o. Agrik. 

3. D:o d:o under ar 1896. Abo 1898. 13 s. 8:o. D:o. 

4. D:o d:o under ar 1897. Abo 1899. 12 s. 8:o. D:o. 

Collan, Walter August. 
1. Uber Spermatocystitis gonorrhoica. [Akademisk Afhandling.] 
Hamburg u. Leipzig 1898. (4+) 74 s. + 2 taf. 8:o. Bakt. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 75 

Colliander, Johan Georg. 

1. Dissertatio medica, de Spigelia Anthelmia. Diss, pro gradu 
medico. Pra?s. C. L i nnaeu s. Uppsala 1758. 16s.+ l pi. 4:o. 
— Afven inford i Linne: A m oe n i t a t e s academics V, 
1760, s. 133—147+1 pi. Syst. Vdxtgeogr. Med. bot. 

2. Berattelse til Collegium Medicum inlemnad den 31 Maji 1765. 
(Berattelser til Kongl. Collegium Medicum, rorande Medicinal- 
verkets Tilstand i Riket, Sthlm 1765, s. 314—336.) — S. 318— 
319 om nodbrodsamnen; s. 328 omnamnas nagra vid Lovisa 
helsobrunn „forekommande trad och buskar"; s. 330 — 335 upp- 
raknas 158 i Lovisa trakten dels odlade dels vildt vaxande 
medicinal vaxter. Vdxtgeogr. Med. Ekon. bot. 

Collin, Andreas Joh. fil. 
1. Se: Kalm, Pehr. 1758. 

Collin, Otto. 

1. Om Bidens platycephalus Oersted, Ind. sem. in hort. Acad. 
Havnire coll. 1859. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XI, 1884, s. 162— 
163.) Sep. — Ref. Bot. Central bl. XXII, 1885, s. 243. 
Vdxtgeogr. 

2. Nagra floristiska smabidrag: Beskrifning ofver hybriderna 
Cirsium heterophyllumX palustre och Anemone nemorosa X ranun- 
culoides samt om Sedum oppositifolium Sims. (Ibid. XXIV, 
(1897—1898) 1900, s. 120—127.) Sep. Syst. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden : 

3. Om den for floran nya Thlaspi alpestre L., som nagra ar a 
rad vuxit vid Tavastehus, och Ononis procurrens Wallr. funnen 
pa barlastplats vid Rafso hamn utanfor Bjorneborg. (Ibid. XIII, 
1886, s. 198; 4 / 10 1884.) — Ref Bot. Notis. 1884, s. 167. 

4. Om en hybrid af Bidens platycephalus och B. tripartitus, vaxande 
tillsammans med dessa arter vid Tavastehus i augusti 1885. 
(Ibid. XIII, 1886, s. 255— 256; 3 / 4 1886.) — Ref. Bot. Notis. 
1886, s. 101. Syst. 

5. Stratiotes aloides rikligt blommande vid Salmentaka by i 
Palkane socken samt om en form af Plantago major med grenigt 
blomax och en egendomlig missbildning af Campanula persicaz- 
folia. (Ibid. XIII, 1886, s. 256; 3 / 4 1886.) Terat. 

6. Nagra anmarkningsvarda vaxter fran sodra Tavastland : Galium 
mollugo X verum, Veronica opaca, Bidens platycephalus och Viola 
rupestris f. albiflora, alia fran Tavastehus omnejd. (Ibid. XXIV, 
(1897—1898) 1900, s. 39; 2 / 4 1898.) — Ref. Bot. Notis. 
1898, s. 165. 76 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Conradi, Frans Edvard. 
1. (Anon.) Skogsskotseln vid Mustiala. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 
1849, s. 9—10.) Forstb. 

Convolvulus tricolor-lap. (Puut. 1900, s. 60 + kuva.) Hortik. 

Crimson Rambler. Uusi kaynnosruusu. (Puut. 1899, s. 59 — 
60). D:o. 

Crusell, Gustaf Samuel. 
1. Om Arnikan och Senegan, sasom hvarandra pharmako- 
dynamiskt motsatta lakemedel. Disp. Phes. Immanuel 1 1 m o n i. 
H:fors 1839. (1+) 41 s. 8:o. Med. Farm. bot. 

Crusell, Niclas. 

1. Se: Kalm, Pehr. 1755. 

2. Nigra anmarckningar rorande nodvandigheten af Ek-Skogarnes 
battre vard och ans i Finland. Disp. Prses. Pehr Kalm. Abo 
1757. (2 -j-) 12 s. 4:o. ■ — Uppgifves att ekskogar finnas pa 
Aland, i Abo och Nylands skargardar; pa Kalms foraldrars 
gard i Wora socken 3 l j 2 mil norr om Wasa „finnas ekar, som 
blifvit planterade for langliga tider tillbaka". „De hade aldrig 
tagit nagon skada af kolden." — Ref. Larda Tidn. 1757, 
s. 376; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 250—251. 

Cyclamen europium asuinhuoneissa. (Koti ja yhteisk. 1899, Kasvit, 
s. 80.) Hortik. 

Cygnaeus, Gustaf Alexander. 
1. K.Finska Hushallningssallskapet 1797—1897. Abo 1897. 470 s. 
8:o. Festpublikation, utgifven vid Sallskapets sekularfest den 
1 november 1897. 

K. Suomen Talousseura 1797 — 1897. Toimikunnan toimesta 
kuvailtu. Suomennoksen suoritti Tekla Hultin. Turku 1897. 
488 s. + 2 kuvalehtea. 8:o. Hist 

Cygnaeus, Johan Jakob. 

1. Undersokning af protein- och fetthalten i finsk hafre, jamte 
nagra ord om betydelsen af en kemisk analys vid bedomandet 
af de odlade vaxternas kulturvarde. (Biet IX, 1888, s. 193 — 
200.) Vaxtkemi. 

2. Kertomus Kuopion Maanviljelyskemiallisen laboratorion toi- 
mesta vuonna 1889. (Kert. Kuopion laan. maanvilj. seur. vaikut. 
1889, Kuopio 1890, s. 30—37.) D:o. 

3. Var allmoges brod. (Naturen 1893, s. 17 + 1 pi. 4:o.) D:o. 

Cygnaeus, Walter. 
1. Studier ofver Typhusbacillen. 3 pi. med 9 farglagda figurer. 
(Acta Soc. Sc. fenn. XVIII, (1889) 1891, s. 289—326. 4:o.) — Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 77 

Cygnaeus, Walter. 

Afven utgifven som Akad. afh. med skildt titelblad. H:fors 1889. 
36 s. + 3 pi. 4:o. 

Studien iiber den Typhusbacillus. (Z i e g 1 e r's Beitr. z. pathol. 
Anat. u. allg. Pathol. VII, 1899, s. 377—408+1 pi.) Bakt. 
Med. bot. 
Cygnaeus, Zacharias. 
1. Se: Kalm, Pehr. 1756. 

Daggsade. (Teknol. I, 1845, s. 144.) Biol. 

Dahl, Anders. 

1. (Anon.) Dagbok ofver draggningar i Bohuslanska skargarden. 
(Trangrums-Acten, Sthlm 1784.) — S. 18 — 62 omnamnas nagra 
hafsvaxter, som upphamtats vid draggningarna. Vaxtgeogr. Alg. 

2. Observationes botanicse circa Systema vegetabilium divi a Linne, 
Gotting^e 1784 editum, quibus accedit justse in manes Linneanos 
pietatis specimen. Havnise 1787. (2+) 44 s. 8:o. — Omtryckt i 
R 6 m e r's & U s t e r i's Magazin fur die Botanik. 4:s Stuck, s. 20 
—47. (Enl. 0. E. A. Hjelt: Naturhist. Stud. s. 178.) Syst. 

3. Horologium Florae omkring Skara af Anders D a 1 [Dahl]. (Ny 
Journ. uti Hushalln. 1790, s. 150—151.) Biol. 

Dahlberg, Karl. 
1. Se: Hisinger, E. V. E. 1863. 

Dahlberg, R. 
1. Se: Lindberg, Harald. 1898. 

Dahlgren, Alta. 
1. (A. D.) En matnyttig vaxt (Mangold). (Tradgardsv. I, 1893, 
s. 79—80.) Hortik. 

Dahlgren, Johan Adolph Ebbeson. 

1. Dissertatio botanica, de Erica. Pnes. C. von Linne. Upp- 
sala 1770. (4+) 15 (+1) s.+ l pi. 4:o. — Afven inford i 
Linne: Amcenitates academicse VIII, 1785, s. 46 — 
62 + 1 pi. Syst. Vaxtgeogr. Ekon. bot. 

2. Dissertationem inauguralem, de Maro Pneside C. von Linne 
publicae ventilationi offert auctor Johan Adolph Dahlgren 
Ebbeson. Uppsala 1774. 18 s. 4:o. — Afven inford i Li n n e: 
Amcenitates academics VIII, 1785, s. 221—237+1 pi. 
Syst. Vaxtgeogr. Farm. bot. Hist. 

3. Beskrifning om Uleaborgs Halso-vattens halt och Brunnens 
ofriga lage, m. m. af Bruns-Intendenten J. A. Dahlgren. 
(Lak. o. Naturf. XII, 1797, s. 86—94.) — S. 87, 88 uppraknas 
nagra „Lakedoms orter", odlade i apothekar Julin's tradgard. 
Med. bot. Hortik. 78 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Dahlin, Emil. 
1. (E. D— n.) Forfalskad opium. (Farm. Notisbl. VI, 1897, s. 129— 
133.) Farm. bot. 

D a h 1 i o r (G e o r g i n e r), att fullkomna. (Teknol. IV, 1 848, s. 1 68.) 
Hortik. 

Dahlstrbm, August Bernhard. 

1. Kertomus [Mikkelin] laanin puutarhurin toimesta v. 1897. (Kert. 
Mikkelin laan. maanvilj.seur. toim. 1897, Mikkelissa 1898, s. 78 — 
89.) Hortik. 

2. Samoin vuodelta 1898. (Ibid. 1898, Mikkelissa 1899, s. 87 — 
88.) D:o. 

3. Samoin vuodelta 1899. (Ibid. 1899, Mikkelissa 1900, s. 121 — 
123.) Vdxtsjukd. Hortik. 

4. Hedelman viljelyksesta. (Ibid. 1898, Mikkelissa 1899, s. 50— 
61.) Hortik. 

Dahlstrbm, G. Aug. 

1. Epiphyllum eller Bladcactus. (Tidn. f. tradg.odlare XV, 1876, 
s. 12.) D:o. 

2. (G. A. D.) Viscaria cardinalis. (Ibid. XV, 1876, s. 16.) D:o. 

3. (G. A. D.) Skydds- och botemedel mot skador pa frukttrad, for- 
orsakade af akersorken. (Biet X, 1889, s. 168 — 171.) 

4. (G. A. D.) Om odling, forvaring och anvandning af frukt och 
bar. Af Sallskapet „Aura Tradgardsvanner" granskad taflings- 
skrift. (Ibid. XI, 1890. Bilaga. 10 s. 8:o.) 

Hedelmien ja marjojen viljelyksesta, sailytyksesta ja kaytta- 
misesta. Turku 1890. 10 s. 8:o. Hortik. Ekon. bot. 

5. (G. A. D.) Astia-kasvien hoidosta asuinhuoneissa. (Suom. maan- 
vilj.lehti 1890, s. 58—61, 93—97.) Hortik. 

6. (G. A. D.) Hedelma viljelys. (Ibid. 1890, s. 125—130, 155— 
159.) D:o. 

7. (G. A. D.) Marjapensaiden viljelyksesta. (Ibid. 1890, s. 228— 
234.) D.o. 

8. (G. A. D.) Ovatko kotimaiset hedelmat jostakin arvosta hedelma- 
viljelyksellemme ja mitenka voimme niita siina tapauksessa estaa 
haviamasta? (Ibid. 1890, s. 318—322.) D.o. 

Dahlstrbm, K. 

1. Se: Norrlin, J. P. 1876. 

Dammet pa gatorna. (Naturen 1893, s. 100.) Bakt. 

Dannholm, Oskar. 
1. Geografi for folkskolor och andra laroinrattningar afvensom till 
sjalfstudium. Med 30 illustrationer. H:fors 1889. 153 s. 8:o. — Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 79 

Dannholm, Oskar. 

Bot. uppgifter pa s. 17, 34, 51, 60, 78, 82, 86, 90, 94, 101, 
105, 111, 114, 116, 120, 131—132, 138—139, 143—144. — 
Andra forbattrade upplagan. Med 35 illustrationer. H:fors 1895. 
(1+) 156 s. 8:o. — Tredje upplagan. Med 34 illustrationer. 
H:fors 1900. 1+154 s. 8:o. 

Maantiede kansakouluja ja muita oppilaitoksia seka yksinaan 
lukemista varten. 30 kuvalla. H:gissa 1889. 155 s. 8:o. — 
Toinen parannettu painos. 35 kuvalla. H:gissa 1894. (11+) 
154 s. 8:o. — Kolmas painos. 44 kuvalla. H:gissa 1897. (1+) 
152 s. 8:o. — Neljas painos. 34 kuvalla. H:gissa 1900. (1+) 
154 s. 8:o. Handb. 

Danson, A. L. 

1. Berattelse ofver tradgardsskotseln [i Abo Ian] under ar 1900. 
(K. F. Hush. Sallsk. Handl. 1900, Abo 1901, s. 170—178.) 

Kertomus puutarhan hoidosta vuodelta 1900. (K. Suom. Talous- 
seur. Toim. 1900, Turku 1901, s. 173—180.) Hortik. 

De la Chapelle, Albert Henrik. 
1. Nagra ej forut hos oss antraffade barlastvaxter: Genista 
tinctoria fr. Perna, Scabiosa columbaria vid Lovisa och Dipsacus 
Silvester fr. Bjerna. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XVIII, 1891 — 1892, 
s. 193.) 

Demoen, Lars. 
1. Berattelse till K. F. Hushallningssallskapet om Raumo stad. 
(K. F. Hush. Sallsk. Dagb., Abo 1801, s. 119—126.) — Uppg. 
om darstades odlade frukttrad och barbuskar. Hortik. 

Desinfekterande formaga hos tvalen. (Tidskr. f. halsov. 
IV, 1894, s. 124—125.) 
S a i p p u a n desinfisioimiskyky. (Terv. hoitol. VI, 1894, s. 155— 
157.) — Redogores for tvallosningars forstorande inverkan pa 
kolerabaciller. Bakt. 

Desinfektion af klader med 3-procentig saplosning och med 
kalkvatten. (Tidskr. f. halsov. VI, 1896, s. 181 — 182.) — 
Redogores for kalkvattnets forstorande formaga pa flere slags 
patogena bakterier. D:o. 

Deutsch, David Henrici. 
1. Dissertatio gradualis, Studium (Economise et Historic Naturalis 
Informatori necessarium, exhibens. Pnvs. Pehr Kalm. Abo 
1757. (4+) 12 s. 4:o. — Ref. Larda Tidn. 1757, s. 295- 
296. Pedag. bot. 80 Th. Sep Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Deutsch, Henrik. 

1. Svar uppa Kejserl. Finska Hushallnings-Sallskapets Prisfraga: 
Hvilka anstalter aro, dels for Finland i allmanhet, dels ock for- 
namligast for dess nordligaste provincer, att patanka och vid- 
taga till hafvande och forekommande af de sa ofta intraffande 
missvaxternes svara och forstorande foljder? Genom hvilka 
utvagar skall ett visst behofligt medel quantum Sad alltid och 
ofverallt kunna hallas landet tillhanda, i de goda aren af jorden 
sjelf, med nagon behallning till de hardare; i de svarare af i 
tid forberedd, och ifran sadesrikare orter, for privates egen 
rakning anskaffad tillgang? Hvilka aro utom akerbruket de 
Naringar, hvarpa, i allmanhet, det nordliga Finlands valmaga 
och penningestyrka, samt vid infallande missvaxter dess radd- 
ning fran brist och hungersnod hufvudsakligen bora grundas, 
och hvilka medel aro att vidtaga for att dels lifva en allman- 
nare hag for dessa naringar, dels gora dem, sa vidt mojligt 
ar, fria, lonande och fullt svarande emot andamalet? (Underr. 
K. F. Hush. Sallsk., h. 8, 1818, s. 1—37.) Agrik. Ekon. Tekn. 
bot. 

2. (Economiska Anteckningar rorande Norra delen af Uleaborgs 
Lan, under resor derstades, pa Hans Erlaucht, Riks-Cancelleren 
m. m. Grefve N. P. Rumanzoffs omkostnad och Kejs. Finska 
Hushallnings-Sallskapets forsorg gjorde aren 1814 och 1815 

af . (K. F. Hush. Sallsk. Handl. Ill, 1819, s. 263—408.) 

— S. 265 nagra fenologiska uppgifter; s. 272—281 och 285— 
286 om jordbruk; s. 307 om barslag; s. 313—318 om skogarne, 
tjarbranning och svedjebruk; s. 373 — 375 om akerbruket i 
Kajana harad; s. 380—385 om skogarne i d:o. Fenol. Forstb. 
Agrik. Ekon. bot. 

D., G. 

1. Kotielainten ruokkimisesta katovuosina. Mukailemalla suomenta- 
nut G. D. Turussa 1871. 29 s. 8:o. (K. S. Talouss. Kirj. 
kansalle N:o 6.) — S. 3 — 14 uppraknas vaxtamnen tjanliga till 
foda at boskap under missvaxt; s. 15 anfores att hastspillning 
kan med tillblandning af mjol och litet salt tillredas till boskaps- 
foda. Agrik. 

Dreilich, Jacob Johan. 
1. Om rokugnar mot frost. (Utdrag af K. F. Hush. Sallsk. Dagb. 
1803, s. 93—94.) Vaxtsjukd. 

Driinvattnets halt af nitrate r. (Naturen 1894, s. 18.) 
Vdxtkemi. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 81 

Duncker, Edvard. 

Refererat diskussionsfragan: 
1. Hvilka grasfroslag kunna foretradesvis blifva foremal for export 
och huru skall deras odling beframjas? Protok. vid landtbruks- 
motet i Borga 24—25 augusti 1881. (Biet III, 1882, s. 167—170.) 
Agrik. 

Dvargtrad; om sattet att frambringa sadana i Japan. (Naturen 
1894, s. 135—136.) Hortik. 

Dyberg, Otto Edvard. 
1. Forslag till ny skogskulturmetod. (F. Forstforen. medd. I, 
1879, s. 161 — 165.) — Afven inford i Tidskr. for skogshushall- 
ning, Uppsala VIII, 1880, s. 20—23. Forstb. 

Ebeling, Johan Ludvig. 
1. De Quassia et Lichene islandico. Glasgow 1779. — Arbetet 
osedt af mig. Farm. bot. 

Ebenholtsista. (Suom. Teollis.lehti 1896, s. 237.) Ekon. 
Tekn. bot. 

E., C. A. 

1. Puun kuivaaminen ja suojeleminen lahoomiselta. Lyhentamalla 
Suomen Teollisuuslehdesta. (Suom. Metsanhoitol. Ill, 1890, 
s. 103—108.) Fysiol. Tekn. bot. 

Edelsvard, Fredrik Wilhelm. 

1. Om Angsskotseln; atskillige foder- och grasslag. (Wiborgs 
lans Landtbr. Sallsk. Handl. 1853, s. 32—44.) — S. 39—44 
anfores en mangd grasslag och andra orter, lampliga till angs- 
odling. Agrik. 

2. Om torkning af potatis. (Ibid, for ar 1855, s. 69 — 71.) 
Ekon. bot. 

Edgren, Julius. 

1. Arsberattelse fran Kittila provinsialliikare-distrikt for ar 1870. 
(F. Lak. Sallsk. Handl. XII, Bihang, 1872, s. 263—271.) — 
S. 265—266 fenol. uppg. 

2. D:o fran d:o for ar 1871. (Arsber. om Med.verket i Finland 
ar 1871, H:fors 1873, s. 226—230.) — S. 226—227 om ortens 
jordbruksvaxter och deras skord. Agrik. 

3. D:o fran d:o for ar 1872. (Ibid. 1872, H:fors 1874, s. 261- 
267.) — S. 262—263 fenol. uppg. 

4. D:o fran d:o for ar 1873. (Ibid. 1873, H:fors 1875, s. 272- 
275.) — S. 272—273 fenol. uppg. 

5. D:o fran d:o for ar 1875. (Ibid. 1875, H:fors 1877, s. 257— 
261.) — S. 258 fenol. uppg. 82 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Edgren, Julius. 
6. D:o fran d:o for ar 1876. (Ibid. 1876, H:fors 1878, s. 255- 
261.) — S. 256 fenol. uppg. 

Edgren, Klas Kristian. 
1. Berattelse ofver en forskningsresa, foretagen jamte hr K. M. 
Levander sommaren 1887 till Hvita hafvets norra kust (Terska 
kusten). (Bot. Notis. 1888, s. 98 — 100.) — Inford pa tyska: 
Ueber eine von den Herren K. K. Edgren u. K. M. Levan- 
der langs der Nordkiiste des Weissen Meeres (der Terschen 
Kiiste) 1887 vorgenommene Reise i Bot. Cent r alb 1. XXXVI, 
1888, s. 222—223. Reseskildr. 

Eenqvist, Abraham. 
1. Se: Kreander, Salomon. 

Ehnberg, Axel. 
1. (A. E.) Mietteita maanviljelyksen alalia. I. Kuopiossa 1876. 
30 s. 8:o. Vdxtkemi. Agrik. 

Ehnberg, Karl Johan. 

1. Nagra ord om insektforharjningarna i Finlands skogar. (F. 
Forstforen. medd. IX, 1892, s. 26—36.) Vaxtsjukd. 

Refererat diskussionsfragan: 

2. Erfarenhetsron och iakttagelser angaende insektskador inom 
skogarne i Uleaborgs Ian. Protok. vid F. Forstforen. filials 
arsmote i Uleaborg d. 13 Aug. 1897. (Ibid. XV, 1898, s. 21 — 
22.) D:o. 

3. Nagra ord om tallflyets upptradande i Pallila revier sommaren 
1899. (Ibid. XVII, 1900, s. 199—202 + 1 pi.) D:o. 

Ehrenmalm, Samuel Magnus. 
1. Berattelse om Aland. (Hushalln. Journ. o 1781, November, 
s. 103 — 104 + 4 statistiska tabeller ofver Alands jordbruks- 
forhallanden och handelsbalance.) — S. 107, 110 om jordbruket; 
s. 108 om triidslagen pa Aland. — Uppsatsen ar afven inford 
i Leinbergs Bidr. till. kann. om vart land VI, 1894, s. 102— 
107. Forstb. Agrik. 

Ehrstrbm, Carl Robert. 

1. Nagra betraktelser rorande norra Finlands klimat. (Of vers. 
F. Vet. Soc. Forh. Ill, (1855—1856) 1856, s. 25—26.) — Nagra 
vaxtfenol. uppg. Fenol. 

2. Arsberattelse fran Brahestads provinsiallakare-distrikt for ar 
1858. (F. Lak. Sallsk. Handl. VII, 1858—1860, s. 328—341.) 
— S. 339 uppgifves att granskogarne voro angripna af JEcidium 
pint Vaxtsjukd. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 83 

Ehrstrbm, Carl Robert. 

3. D:o fran d:o for ar 1859. (Ibid. VIII, h. 1, 1860, s. 204— 
212.) — S. 211 omnamnes att „en Larv (troligen larven af en 
Phahvna) forekom i oerhord mangd och angrep ragaxen efter 
skorden i ragstackarne". D:o. 

4. D:o fran d:o for ar 1862. (Ibid. IX, 1866, s. 276—287.) — 
S. 277 fenol. uppg. 

5. D:o fran d:o for ar 1863. (Ibid. IX, 1866, s. 792—803.) — 
S. 793 fenol. uppg. 

6. D:o fran d:o for ar 1864. (Ibid. IX, 1866, s. 1123—1130.) 

— S. 1124—1125 fenol. uppg. 

7. D:o fran d:o for ar 1865. (Ibid. X, 1867, s. 248—253.) 

S. 248 — 249 fenol. uppg.; s. 252 — 253 ,,/Ecidium pini angrep 
allmant granarne". Fenol. Vaxtsjukd. 

8. D:o fran d:o for ar 1866. (Ibid. X, 1867, s. 559-568.) — 
S. 560 fenol. uppg. 

9. D:o fran d:o for ar 1867. (Ibid. X, h. 4, 1869, s. 992—998.) 

— S. 994 fenol. uppg. 

10. D:o fran d:o for ar 1868. (Ibid. XI, 1870, s. 540—548.) — 
S. 541 — 542 fenol. uppg. 

11. D:o fran d:o for ar 1869. (Ibid. XI, 1870, s. 837—844.) — 
S. 838—839 fenol. uppg. 

12. D:o fran d:o for ar 1870. (Ibid. XII, Bihang, 1872, s. 244- 
250.) — S. 245—246 fenol. uppg. 

13. D:o fran d:o for ar 1871. (Arsber. om medicinalverket i 
Finland ar 1871, H:fors 1873, s. 208—214.) - S. 208—210 
fenol. uppg. 

14. D:o fran d:o for ar 1872. (Ibid. 1872, H:fors 1874, s. 240- 
246.) — S. 241 — 242 fenol. uppg. „Tri folium spadiceum visat 
sig har i detta ar for forsta gangen." Fenol. Vdxtgeogr. 

15. Se: Staudinger, Johan Justus. 1878. 

Ehrstrbm, Fredrik Vilhelm. 

1. Algen som skadedjur pa den unga tallskogen. (F. Forstforen. 
medd. VI, 1888, s. 140—146.) — Afven inford i Sporten VIII, 

1888, s. 103 — 105. - - Ett kort utdrag haraf ingar under rubriken: 
Hirvi pahantekijana nuorissa mannikoissa, i Suom. Maanv.lehti III, 

1889, s. 46. Vaxtsjukd. Forstb. 

2. Genmale till Herr J. B. Barth [i Algfragan]. (Ibid. VI, 1888, 
s. 210—211.) D.o. D:o. 

3. Nagra iakttagelser gjorda under och efter tallflyets harjning 
af Walkjarvi kronopark i Rajajoki revier aren 1891 — 1892. I. 
(Ibid. XI, 1893, s. 95—104 + 3 pi.) D.o. D.o. 84 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Ehrstrbm, Fredrik Vilhelm. 

Skriftligt andragande vid diskussionsfragan: 
4. Har algens forokande medfort for skogen sadana vador, att 
nagra sarskilda atgarder vore af behofvet pakallade? Protok. 
vid F. Forstforen. arsmote i Wiborg 4 — 5 sept. 1899. (Ibid. 
XVII, 1900, s. 53—56.) 

Onko hirven lisaantymisesta metsalle koitunut sellaisia vaaroja, 
etta erityisiin toimenpiteisiin sen johdosta olisi tarpeen ryhtya? 
(Ibid. s. 162-165.) D:o. D:o. 

Eken. (Abo Tidn. 1798, N:o 43.) Biol. Vaxtgeogr. Varia. 

Ekenberg, E. 

1. (E. E— g.) Aikaisia lavakurkkuja. (Puut. 1898, s. 3—4.) Hortik. 

Ekerman, Petrus. 
1. Se: TarnstrSm, Christophorus. 1745. 

Ekholm, Karl Kristian. 

1. Koch'in tuberkulini. Pneumotoksiini ja Antipneumotoksiini. 
(Enl. G. och F. Klemperer i Berlin, klin. Wochenschr. 1891, 
N:ris 34, 35.) (Duod. VIII, 1892, s. 29—34.) Bakt. 

2. Studier ofver Kolonbakterien. Akad. afh. H:fors 1893. 2 + 
153 s.+ l pl- 8:o. D:o. 

Ekman, Erik Emil. 
1. Se: Reuter, 0. M. 1894. 

Ekman, Fredric Joachim. 
1. Beskrifning om Runo i Liffland. Tavastehus 1847. VIII + 
325 -f X s. 8:o+l pl. — S. 6, 7, 25, 165 namnes om skogens 
beskaffenhet samt uppraknas olika tradslag och frukttrad; s. 15 
omnamnas nagra pa on forekommande vaxter (bl. a. Gymnadenia 
odoratissima) ; s. 40 — 42 om jordbruket; s. 110 om tradgards- 
vaxter. Vaxtgeogr. Hortik. Agrik. 

Ekonomiskt ron. (Mnemosyne 1820, N:o 17, s. 67 — 68.) — 
Om odling af potatis i styf lerjord. 

Ekroos, Johan Hjalmar. 
1. Eine maasanalytische Methode zur Bestimmung des Alkaloid- 

gehaltes der Cortex Chinee succirubrce. (Arch, der Pharm. 

CCXXXVI, 1898, s. 328—334.) Vdxtkemi. 
Ektradets varaktighet, nagot om. (Teknol. I, 1 845, s. 84.) 

Biol. 
Elaterium, om bruket af dess rot mot vattsot. (Notisbl. Lak. 

o. Pharm. 1850, s. 15—16.) Med. Farm. hot. 
Elektroculturen, om den sakallade. (Tidn. for Landtbr. o. 

Naring. 1849, s. 10—11.) Biol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 85 

Elfving, Fredrik Emil Volmar (Fredrik). 

1. (F. E.) Botanik. (F. Tidskr. Ill, 1877, 2, s. 72—76.) Litt. 

2. Carl von Linne. (Ibid. IV, 1878, s. 41—46.) Hist. 

3. Elias Magnus Fries. Nekrolog. (Ibid. IV, 1878, s. 324— 
326.) D:o. 

4. Anteckningar om vegetationen kring floden Svir. (Medd. Soc. 
F. Fl. fenn. II, 1878, s. 113—170.) Sep. Vaxtgeogr. 

5. Studier ofver geotropiska vaxtdelar. Akad. afh. Hrfors 1879. 
51 s. 8:o + l pi. — Ref. Bot. Notis. 1880, s. 17—18. Fysiol. 

6. Studien uber die Pollenkorner der Angiospermen. (Jen. Zeitschr. 
f. Naturw. u. Med. XIII, n. Folge VI, 1879, s. 1 — 28; +3 PI.) 
— Ingar afven i Quart. Journ. microscop. sc, new ser. XX, 
London 1880, s. 9 — 35; -f tab. 4: Studies on the Pollenbodies 
of the Angiosperms. Anat. Morf. 

7. Ueber einige horizontal wachsende Rhizome. (Arb. d. botan. 
Inst, in Wurzburg II, 1880, s. 489—494.) — Ref. Bot. Cen- 
tralbl. I, 1880, s. 1287—1288. Fysiol. 

8. Ueber eine Beziehung zwischen Licht und Etiolin. (Ibid. II, 
1880, s. 495—499.) Ref. Bot. Notis. 1880, s. 55—56; 
Bot. Centralbl. I, 1880, s. 835—836.) D:o. 

9. Arsberattelse afgifven till Soc. pro F. Fl. fenn. af botaniska 
intendenten [Fr. Elfving] vid arsmotet 1880. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. VI, 1881, s. 247—248.) Saml. 

10. D:o d:o 1881. (Ibid. VI, 1881, s. 271.) 
[D:o d:o 1882.] se: ArrhenillS, Axel. N:o 2. 

11. D:o d:o 1883. (Ibid. IX, 1883, s. 171 — 172.) 

12. D:o d:o 1884. (Ibid. Xllf, 1886, s. 192—193.) 

13. D:o d:o 1885. (Ibid. XIII, 1886, s. 222.) 
[D:o d:o 1886.] se: Kihlman, A. Osw. 

14. D:o d:o 1887. (Ibid. XV, 1888—1889, s. 206—207.) 

15. D:o d:o 1888. (Ibid. XV, 1888—1889, s. 227.) 

16. D:o d:o 1889. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 174—175.) 

17. D:o d:o 1890. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 216—217.) 

18. D:o d:o 1891. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 258—259.) 

19. D:o d:o 1892. (Ibid. XIX, 1893, s. 38—39.) 

20. Anteckningar om finska Desmidieer. (Acta Soc. F. Fl. fenn. II, 
N:o 2, 1881, 18 s. + 1 pi.) Sep. — Ref. Bot. Notis. 1882, 
s. 96—97; Bot. Centralbl. XI, 1882, s. 4—5. Alg. 

21. En inverkan af den galvaniska strommen pa vaxande rotter. 
(Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. XXIV, (1881 — 1882) 1882, s. 1—4.) 
Sep. Fysiol. Biol. 

22. Finsk botanisk litteratur 1873—1879. (Bot. Notis. 1881, 
s. 61—65.) Bibl. 

23. D:o d:o 1880—1882. (Ibid. 1883, s. 162—165.) D:o. 86 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Elfving, Fredrik Emil Volmar (Fredrik). 

24. En obeaktad kanslighet hos Phycomyces. (Ibid. 1881, s. 105— 
107.) — Ref. Bot. Centralbl. X, 1882, s. 76—77. Fysiol. 

25. Ur vaxtens lif. (F. Tidskr. X, 1881, s. 411 — 425.) D:o. 

26. Erik Lax man's lefnad. (Ibid. XI, 1881, s. 294—306.) 

— Se: Lagus, Jakob Johan Vilhelm. 1880. Biogr. 

27. Ueber eine Wirkung des galvanischen Stromes auf wachsende 
Wurzeln. (Bot. Zeit. XL, 1882, N:o 16, s. 257—264; N:o 17, 
s. 273—278.) — Ref. Bot. Centralbl. XIII, 1883, s. 362 — 
363. Fysiol. Biol. 

28. Ueber die Wasserleitung im Holz. (Ibid. XL, 1882, N:o 42, 
s. 707—723.) — Ref. Bot. Centralbl. XV, 1883, s. 69—71. 

— Ingar i nagot forkortad form i Ann. Sc. nat. VLme ser., Bot., 
XV, 1883, s. 16 — 30: Sur le transport de l'eau dans le bois. Fysiol. 

29. Beitrag zur Kenntniss der physiologischen Einwirkung der 
Schwerkraft auf die Pflanzen. Mit einer Tafel. (Eingereicht 
am 11 Oktober 1880.) (Acta Soc. Sc. fenn. XII, 1883, s. 23—58.) 

— Afven skildt utkommen som Akad. afh. med tillagd titel 
pa svenska: Bidrag till kiinnedomen om tyngdkraftens fysio- 
logiska inverkan pa vaxterna. Med en plansch. H:fors 1880. 
36 s. 4:o. — Ref. S. O. Lindberg: F. T i d s k r. X, 1881, 
s. 311—313. D:o. 

30. Ueber den Transpirationsstrom in den Pflanzen. (Mitgetheilt 
d. 15 April 1884.) (Ibid. XIV, 1885, s. 523—544.) Sep. — 
Ref. Bot. Centralbl. XXI, 1885, s. 263. D:o. 

31. Ueber das Verhalten der Grasknoten am Klinostat. (Of vers. 
F. Vet. Soc. Forh. XXVI, (1883—1884) 1884, s. 107— 1 1 1.) Sep. 

- Ref. Bot. Centralbl. XXI, 1885, s. 228—229.) D:o. 

32. Ueber Saccharomyces glutinis (Fresen.) Cohn. (Ibid. XXVIII, 
1886, s. 28—35.) Sep. D:o. Mykol. 

33. Ueber die Einwirkung von Ather und Cloroform auf die 
Pflanzen. (Ibid. XXVIII, 1886, s. 36—53.) Sep. Fysiol. 

34. Se: Kihlman, A. Osw. 1886. 

35. Bakterielif. (F. Tidskr. XXI, 1886, s. 335—348.) 

36. Zur Kenntniss der Kriimmungserscheinungen der Pflanzen. 
(Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. XXX, 1888, s. 98—102.) 

Utkommen nagot omarbetad pa franska: 

37. Quelques mots sur la courbure des plantes. (Journ. de bot. II, 
1888, s. 197—200.) Fysiol. 

38. Bemerkungen zu Wortmann's Hypothese der pflanzlichen 
Krummungen. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. XXXI, 1889, s. 27— 
31.) Sep. D:o. 

39. Vaxtanatomiska ofningar. Kort handledning for nybegynnare. 
H:fors 1889. 20 s. 8:o. Handb. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 87 

Elfving, Fredrik Emil Volmar (Fredrik). 

40. Sextus Otto Li nd berg. (F. Tidskr. XXVI, 1889, s. 215 
—219.) Biogr. 

41. Om uppkomsten af taggarne hos Xanthidium aculeatum Ehrb. 
(Bot. Notis. 1889, s. 208—209.) — Ref. Bot. Centralbl. XLI, 
1890, s. 106; Hedwigia 1890, s. 547. Alg. 

42. Nagra anmarkningar till Desmidieernas systematik. (Medd. 
Soc. F. Fl. fenn. XVI, 1889, s. 76—83.) Sep. D:o. 

43. Se: Wainio, E. A. 1889. 

44. Studien iiber die Einwirkung des Lichtes auf die Pilze. Mit 
5 Tafeln und Figuren im Text. Akademische Abhandlung. 
H:fors 1890. 142 s. 8:o. — Ref. Flora 1891, s. 185—187. 
Fysiol. Mykol. 

45. Se: Saelan, Th. 1890. 

46. Ueber physiologische Fernwirkung einiger Korper. (Comment. 
variae in mem. act. CCL annor. edid. Vniversitas Helsingforsiensis. 
I. Afhandl. af filos. fakult. fysisk-mathem. sektion.) H:fors 1890. 
18 s. 4:o. Med 2 pi. — Ref. Hedwigia 1891, s. 115; Bot. 
Centralbl. 1891, s. 164. Fysiol. Biol. 

47. Sur une action directrice qu'exercent certains corps sur les 
tubes sporangiferes du „Phycomyces nitens". (Ann. de lTnst. 
Pasteur 1891, s. 101 — 105.) — Ref. Bot. Centralbl. LV, 

1893, s. 201—202. Fysiol. Mykol. 

48. De botaniska studierna vid vart universitet. (F. Tidskr. 
XXXIII, 1892, s. 83—100.) Pedag. bot. 

49. (F. E.) Bleksot hos vaxter. (Naturen [profnummer] 1892, s. 8.) 
— Afven inford i Biet XIII, 1892, s. 341 — 343. Biol. Vaxt- 
sjukd. 

50. (Anon.) Vattensot hos vaxter. (Ibid. 1894, s. 31.) Vaxtsjukd. 

51. Ett egendomligt slag af kiinslighet inom vaxtriket. (Ibid. 

1894, s. 81 — 83 med 1 figur.) Fysiol. 

52. (F. E.) Blombildningen och ljuset. (Ibid. 1894, s. 188—190.) 
D:o. 

53. Referat af finsk botanisk litteratur (fysiologi och anatomi) i: 
Ubersicht der Leistungen auf dem Gebiete der Botanik in Russ- 
land wiihrend des Jahres 1891. Zusammengestellt von A. 
Famintzin. Aus dem Russischen ubersetzt. St. Petersburg 
1893. S. 37—38 (N:o 10), 63—65 (N:o 22), 144—145 (N:o 69.) 
Lift. Bibl. 

54. Om forstoring af golf genom svampmycel. (Medd. Soc. F. 
Fl. fenn. XIX, 1893, s. 8—9.) — Ref. Bot. Notis. 1891, 
s. 271. Mykol. 

55. Om B o k e n (Fagus silvatica L.) i Finland. (Ibid. XIX, 
1893, s. 28.) Vaxtgeogr. 88 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Elfving, Fredrik Emil Volmar (Fredrik). 

56. Picea excelsa f. versicolor Wittr. funnen i Finland. (Ibid. XIX, 

1893, s. 113.) 

57. Societas pro Fauna & Flora fennica. (Finland i 19:de seklet 
framstaldt i ord och bild af finska skriftstallare och konstnarer. 
H:fors 1893, 362 + 9 s. fol. Kap. VI, B, s. 194—195 + 1 bild.) 
— Andra genomsedda uppl. H:fors 1898, 378 + 6 s. fol. Kap. 
VI, B, s. 200—201 + 1 bild. Hist 

Societas pro Fauna & Flora fennica. (Suomi 19:11a vuosi- 
sadalla. Suomalaisten kirjailijain ja taitelijain esittama sanoin 
ja kuvin. H:gissa 1893, 372+10 s. fol. VI, B, s. 199—200 + 
1 kuva.) — Toinen tarkastettu painos. H:gissa 1898, 389 + 8 s. 
fol. VI, B, s. 205—206 + 1 kuva. 

D:o d:o i: Finnland im 19:ten Jahrhundert. In Wort und Bild 
dargestellt von finlandischen Schriftstellern und Kiinstlern. H:fors 

1894. 406 + 8 s.+ l PI. fol. — Zweite revidierte Aufl. H:fors 

1899. 404 + VIII s.+ l PI. 

D:o d:o i: La Finlande au 19:e siecle decrite et illustree par 
une reunion d'ecrivains et d'artistes finlandais. H:fors 1894. 
372 s.+ l pi. fol. — 2:me edition, revue et corrigee. H:fors 

1900. 386 s.+ l pi. 

D:o d:o i: Finland in the nineteenth century by finnish authors 
illustrated by finnish artists. Hrfors 1894. 367 + 8 s.+ l pi. fol. 

D:o d:o: Ohhjihhaih B-b XIX CTOJitTiH. re^bCHHrcpopcb 
1894. 406 + VII s.+ l pi. fol. 

58. Den naturalhistoriska forskningen i Finland. Med 2 portratt. 
(Ibid. 1893, Kap. VII, F., II, s. 249—252.) — Andra genomsedda 
uppl. H:fors 1898, VII, F., II, s. 258—261. D:o. 

Luonnon historian tutkimus. (Ibid. H:gissii 1893, VII, F., II, 
s. 254 — 258 + 2 kuvaa.) — Toinen tarkastettu painos. Hrgissa 
1898, VII, F., II, s. 263—267+2 kuvaa. 

Die naturgeschichtliche Forschung in Finland. Ibid. H:fors 
1894, s. 278—281 + 2 PI. — D:o 2:te Aufl. Hrfors 1899, 
s. 275—278 + 2 PI. 

Les etudes d'histoire naturelle en Finlande. Ibid. H:fors 
1894, s. 249 — 252 + 2 pi. — Deuxieme ed. revue et corrigee. 
H:fors 1900, s. 258—261+2 pi. 

Natural History research in Finland. Ibid. H:fors 1894, 
s. 256—259+2 pi. 

Hacji^AOBaHie ecTecTBeHHOH HCTopin. Ohh^hh^jh Bt XIX 
CTOJi-feTiH. TejibCHHrdpopcb 1894, s. 274 — 278 + 2 pi. 

59. Delectus seminum anno 1892 collectorum, quae Hortus bo- 
tanicus helsingforsiensis mutuas commutationi offert. H:fors 1893. 
7 s. 8:o. Bot. tradg. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 89 

Elfving, Fredrik Emil Volmar (Fredrik). 

60. D:o d:o anno 1893 collectorum. H:fors 1894. 8 s. 8:o. D:o. 

61. Zur Kenntniss der pflanzlichen Irritabilitat. (Ofvers. F. Vet. 
Soc. Forh. XXXVI, (1893—1894) 1894, s. 77—84.) Sep. — 
Ref. Bot. Centralbl. LIX, 1894, s. 179. Fysiol. 

62. Anteckningar om Finlands Nostocacew heterocystecc. (Medd. 
Soc. F. Fl. fenn. XXI, 1895, s. 54-59.) — Sep. Hrfors 1895. 
6 s. 8:o. Alg. 

63. De viktigaste kulturvaxterna. Med 77 afbildningar i texten. 
H:fors 1895. 4 + 222 + 2 s. 8:o. — Andra uppl. Med 96 af- 
bildningar i texten. H:fors 1899. 6 + 238+2 s. 8:o. 

Tarkeimmat viljelyskasvit. 78 kuvaa tekstissa. Suoment. 
Aino Malm berg. H:ki 1896. 4 + 232 s. 8:o. Hortik. Agrik. 
Ekon. bot. 

64. Kulturvaxterna i Finland. Foredrag pa Finska Vet. Soc. 
arsdag d. 29 april 1896. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. XXXVIII, 
(1895—1896) 1896, s. 244—260.) Sep. Hortik. Agrik. Hist. 

65. Anteckningar om kulturvaxterna i Finland. Med tva kartor. 
— Mit einem deutschen Auszug. (Acta Soc. F. Fl. fenn. XIV, 
N:o 2, 1897, 108 + 8 s.) Sep. Kuopio 1897. 116 s. + 2 kartor. 
8:o. — Ref. Peltomies VI, 1897, s. 163—166; H. S ten- 
berg: Luon. yst. 1898, s. 32 — 36; Biet XVIII, 1897, 
s. 263—264; Bot. Centralbl., Beih., VII, (1897 — 1898) 

1898, s. 533—535. Vaxtgeogr. Hortik. Agrik. 

66. Till fruktodlare i mellersta Finland. (Biet XIX, 1898, s. 121 — 
122.) 

Hedelman viljelys Keski-Suomessa. (Peltom. VII, 1898, s. 76— 
77.) — Forordas en rysk iippelsort „Skvosnoje nalif" till 
odling i mellersta delen af vart land. Hortik. 

67. Kulturviixter. (Text till kartbladet N:o lib i Atlas ofver 
Finland. Utgifven af Sallsk. for Finlands geografi. Fennia XVII, 

1899, 6 s.) 

Viljelyskasvit. (Suomen kartasto. Teksti. Karttalehti N:o 
lib. Julaissut Suomen maantieteellinen Seura. Fennia XVII, 
1899, 6 s.) 

Plantes cultivees. (Atlas de Finlande. Texte. Feuille N:o 11 b. 
Publie par la Societe de geographic de Finlande. Fennia XVII, 

1899, 7 s.) Vaxtgeogr. 

68. En vaxtforteckning fran 1808. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXV, 

1900, s. 10—14.) Sep. Hortik. 

69. Societas pro Fauna et flora fennica. (F. Tidskr. XXXI, 
1896, s. 323—332.) Hist. 

70. William N y 1 a n d e r. Ett biografiskt utkast. Med portratt. 
(Ibid. XLVII, 1899, s. 309—331, 401—422.) Biogr. 90 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Elfving, Fredrik Emil Volmar (Fredrik). 

71. Die Victoria regia im botanischen Garten zu Helsingfors. 
Sonderabdruck aus „Gartenflora" XLIX, 1900. 1 s. + 1 PI. 
Bot. trddg. 

72. Se: Sohlberg, Hedvig. 1900. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden: 

73. Om trakternas kring floden Svir allmanna naturbeskaffenhet 
samt om tvenne for vart floraomrade nya viixter darifran: Carex 
orthostachys C. A. Meyer och Rubus humulifolius C. A. Meyer. 
(Medd. Soc. F. Fl. fenn. Ill, 1878, s. 172, 175; 6 / 5 1876.) — 
Ref. Bot. Notis. 1876, s. 94, 124. Topogr. Vaxtgeogr. 

74. Om tvenne mogelsvampar: Rhizopus nigricans och Phycomyces 
nitens, odlade pa fuktiga hvetebullar, samt om Verbascum phosni- 
ceum, funnen tva ar a rad vaxande pa en besadd ang vid S:t 
Michel. (Ibid. VI, 1881, s. 249; 13 / 5 1880.) — Ref. B o t. N o t i s. 
1880, s. 133. Mykol. Vaxtgeogr. 

75. Om tvenne for var flora nya arter af slagtet Salix, naml. 
Salix rotundifolia och S. arctica, hvardera nyskandinavisk, in- 
samlade i tiden i ryska Lappmarken af dr Fredrik N y 1 a n d e r. 
(Ibid. VI, 1881, s. 250; 9 / 10 1880.) — Ref. Bot. Notis. 1880, 
s. 196. 

76. Boletus elegans funnen af foredrag. under larktrad pa Aland. 
(Ibid. IX, 1883, s. 123; Vio 1881.) - Ref. Bot. Notis. 1881, 
s. 167; Bot. Centralbl. X, 1882, s. 268. Mykol. 

11. Om den af dr H. J u h 1 i n-D a n n f e 1 1 aren 1879—1881 
anstallda undersokningen af Z)/a/omace-vegetationen i Ostersjon 
och Finska viken, hvarvid forf. upptagit 3 forut obeskrifna arter: 
Navicula thurholmensis, Berkeleya fennica och Stauroneis hyalina, 
alia fran Helsingfors-trakten. (Ibid. IX, 1883, s. 165; 7 / 4 1883.) 
— Ref. Bot. Notis. 1883, s. 107. Diat. 

78. Om Elodea canadensis, hvaraf nagra fran Sverige erhallna 
individer pa varen 1884 af foredrag. utplanterats i en dam i 
Kajsaniemi park i Helsingfors, dar den hastigt forokat sig. 
(Ibid. XIII, 1886, s. 198; 4 / 10 1884.) Ref. Bot. Notis. 
1884, s. 167. 

79. Om en svamp, Cladothrix Kuhniana, hvilken intrangt i och 
tilltiippt vattenledningsroren i Berlin. (Ibid. XV, 1888—1889, 
s. 216; 5 / n 1887.) Mykol. 

80. Tvenne sallsynta gasteromyceter funna i Helsingfors trakten: 
Cyathus striatus Hoffm. af hr I. O. B e r g r o t h och Rhizopogon 
luteolus Fr. af hr L. von Pfaler. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, 
s. 149; 6 / 10 1888.) — Ref. Bot. Notis. 1888, s. 233; Bot. 
Centralbl. XL VI, 1891, s. 377. D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 91 

Elfving, Fredrik Emil Volmar (Fredrik). 

81. Carex arenaria L., ny for floran, funnen af G. E. T. Sandell 
vid Hango. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 178; 13 / 5 1889.) 
Ref. Bot. Notis. 1889, s. 220; Bot. Centralbl. LXI, 
1895, s. 149. 

82. Sparassis crispa Fr. funnen pa Kuusto nara Abo af dr 
C. A. Lund strom. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 190; 5 / 10 
1889.) — Ref. Bot. Notis. 1889, s. 268; Bot. Centralbl. 
LXI, 1895, s. 152. Mykol. 

83. Kulturforsok med den vanliga mogelsvampen, Penicillium 
glaucum. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 193; 2 / n 1889.) - Ref. 
Bot. Notis. 1890, s. 40; Bot. Centralbl. LXI, 1895, 
s. 154. D:o. 

84. Sisymbrium Loeselii funnen i Wiborg i talrika exemplar af 
rektor Hugo Zilliacus. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 201; 
V 2 1890.) — Ref. Bot. Notis. 1890, s. 155. 

85. Om den nuvarande kannedomen af blaalgernas forekomst i 
Finland. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 248; 4 / 4 1891.) Alg. 

86. Om Picea excelsa f. viminalis funnen i 5 — 6 exemplar af 
hr H. A. Printz i Tavastkyro. (Ibid. XIX, 1893, s. 113; 
8 / 4 1893.) — Ref. Bot. Notis. 1894, s. 44. 

87. Forslag till undersokning af kulturvaxternas i Finland nar- 
varande utbredning. (Ibid. XX, 1894, s. 25—26; 4 /n 1893.) 

88. Om ragstand med greniga ax och egendomligt utvecklade 
florala delar. (Ibid. XXI, 1895, s. 35; 3 ,' n 1894.) Terat. 

89. Almen forekommande i norra Savolaks i Jorois socken. (Ibid. 

XXI, 1895, s. 45; V12 1894 -) 

90. Redogorelse for utbredningen af vissa kulturvaxter, ss. appel- 
tradet, bondbonan, tobaken, hufvudkalen m. fl. (Ibid. XXI, 

1895, s. 90; 4 / 5 1895.) 

91. Om auxiliar toppbildning hos Abies pichta. (Ibid. XXII, 

1896, s. 9; 5 10 1895.) Biol. 

92. Litorella lacustris fran Taipalsaari och en form af Nymphcva 
alba med ljusroda kronblad fran Naatala nara Wiborg, bagge 
funna af rektor Hugo Zilliacus. (Ibid. XXII, 1896, s. 15; 

5 /io 1895.) 

93. Om knolbildningar pa rotterna af Litorella lacustris, for- 
orsakade af en Anguillula. (Ibid. XXII, 1896, s. 20; 2 / n 1895.) 
Vaxtsjukd. 

94. Om forekomsten af Thlaspi alpestre i Vihtis socken. (Ibid. 

XXII, 1896, s. 34—35; % 1896.) 

Elfving, Johan Fredrik. o 
1. Arsberiittelse fran Abo provinsiallakare-distrikt for ar 1866. 
(F. Lak. Sallsk. Handl. X, 1867, s. 353—357.) -- S. 356 fenol. uppg. 92 Th. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Elfving, Karl Oskar. 
1. (E — g.) Cidaria dilutata Borkh. Tockniga faltmataren. (F. 
Forstforen. medd. XVII, 1900, s. 104—108 + 2 pi.) — Redo- 
gores for larvens af denna fjaril angrepp af bjorkbladen i 
Ounasjarvi reviers kronoskogar. Biol. Vaxtsjukd. 

Elfving, Petter. 

1. Dissertatio medica de Trifolio aquatico. Resp. Laurentius 
Brodin [sannolikt forfattare]. Abo 1724. (4-}-) 29 (+3) s. 
8:o. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Naturh. st. s. 82—83 och 
Abo Univ. lard. s. 47 — 48. Farm. bot. 

2. Exercitium Septimum.De Panacea boreali. Disp. Resp. Carl 
Gustaf Werander. Abo 1725. 8 s. 8:o. — S. 3—4 namnes 
om Gentiana, Angelica och Allium. D:o. 

3. Commentarioli in Urbani Hiarneri Pharmacopceam portatilem 
minorem. Pars prima [et sola]. Resp. Johan Ross. Abo 
1725. (8+) 39 s. 8:o}) D:o. 

Elinalje eli Protoplasma. (Meyer'in Erganzungsblatter.) 
(Kirjall. Kuukausl. V, 1870, s. 287—288.) Fysiol. Biol. 

Elmgren, Elin Augusta. 

1. Cetonia metallica fortarande applen. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. 
XXII, 1896, s. 14.) 

2. Pernaruton johdosta Ita-Suomessa. (Terv.hoitolehti XI, 1899, 
s. 113 — 121.) — Redogores for mjaltbrand-bacillens biologi. 
Bakt. 

Elmgren, Sven Gabriel. 

1. Beskrifning ofver Pargas socken. (Suomi VII, (1847) 1848, 
s. 131—211 + 1 karta.) S. 142—146 ingar en forteckning 
ofver i denna trakt forekommande vaxter. Vaxtgeogr. 

2. (S. E.) Om Sallskapet pro Fauna et Flora Fennica. (Litterat.bl. 
IV, 1850, s. 127, 175 — 176, 343.) Hist 

3. (S. E.) D:o d:o. (Ibid. V, 1851, s. 148—150, 252, 285— 
286.) D:o. 

4. (S. E.) D:o d:o. (Ibid. VI, 1852, s. 92, 253.) D.o. 

5. (S. E.) D:o d:o. (Ibid. VII, 1853, s. 57, 283.) D:o. 

6. (S. E.) Universitetets samlingar. (Ibid. V, 1851, s. 8 — 15.) 
Saml. Herb. 

7. (S. E.) Sallskapets pro F. et Fl. Fennica arsberiittelse den 
5 juni 1852. (Ibid. VI, 1852, H:fors 1853, s. 123—125. — 
S. 124 botan. saml. D:o. 

8. (Anon.) D:o d:o den 2 juni 1853. (Ibid. VII, 1853, H:fors 
1854, s. 90 — 91.) D;o. 

l ) Fortsattningen utkom icke i foljd af forfattarens intriiffade clod. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 93 

Elmgren, Sven Gabriel. 

9. (Anon.) Berattelse om Siillskapets pro F. et Fl. Fennica verk- 
samhet aren 1853 och 1854. (Ibid. VIII, 1854, H:fors 1854-r- 
1855, s. 261—263.) — S. 262 botan. saml. 

10. (S. E.) Botaniska antiqviteter af Elias Fries. (Ibid. VIII, 
1854, H:fors 1854—1855, s. 345—352.) Biol. Hist. 

11. Beskrifning ofver S:t Martens socken. (Suomi XVII, (1857) 
1858, s. 165—259 + 1 karta.) — S. 179 vaxtfenologiska uppgifter; 
s. 180 — 183 uppraknas vildt vaxande buskar och orter (Kalmus- 
orten skall „enligt en obestyrkt sagen inforts till Finland af 
P. A. Gad d omkring 1750"); s. 213—215 om akerbruket; s. 220 
om tradgardsodlingen. Fenol. Hortik. Agrik. 

12. Se: Rabergh, Herman. 1864. 

13. Nagra observationer ofver blommornas somn. (Medd. Soc. 
F. Fl. fenn. II, 1878, s. 189—193.) Sep. — Ref. Bot. Notis. 
1876, s. 62. Biol. 

14. Rudbeckia hirta vildt vaxande pa en forut odlad ang vid 
Esboviken. (Ibid. XIII, 1886, s. 185—186.) — Ref. Bot. Notis. 
1884, s. 82—83. 

15. Sherardia arvensis funnen bland Reseda a Bastvik vid Esbo- 
viken samt en monstros form af Calendula officinalis. (Ibid. 
XIII, 1886, s. 194.) — Ref. Bot. Notis. 1884, s. 167. Terat. 

Enberg, A. 

1. (A. E.) Paras aikainen salaatti. (Puut. 1898, s. 18—19.) Hortik. 

2. (A. E.) Tuoksuorvokki (Viola odorata). (Ibid. 1898, s. 28.) D.o. 

Enckel, Nils. 

1. Observationer gjorde i Sadankyla Lappm[ark] ar 1789. (K. 
Sv. Vet. Acad, nya Handl. XI, 1790, s. 78—79.) — Uppgifves 
blomningstiden for nagra darstades vaxande orter. — Ref. O. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 319. Fenol. 

Enckell, Gottlieb Christopher. 
1. Se: Wallenius, Johan Fredric. 1801. 

Enckell, Henric. 
1. Se: Kaim, Pehr. 1760. 

Enckell, Karl. 

1. (K. E.) Om utsadets inmyllning till olika djup. Efter E. 
Wo liny i Journal f. Landwirtschaft. (Biet VI, 1885, s. 222— 
228.) Biol. Agrik. 

2. (K. E.) Om karr- och mossodling. (Ibid. IX, 1888, s. 17—20.) 
Agrik. 

3. (K. E.) Om torrlaggning af karr och mossar. (Ibid. IX, 1888, 
s. 69—73.) D:o. 94 T h. Ste Ian. Finlands botaniska litteratur. Enckell, Karl. 

4. Berattelse ofver en med understod af allmanna medel fore- 
tagen resa i Tyskland, Holland och Sverige under April — 
Augusti 1891. Afgifven till Landtbruksstyrelsen. (Landtbr. styr. 
medd. N:o I, 1893, 48 s. 4:o.) — S. 1 — 6, 12—13, 15, 17—21, 
26—36, 38—48 om mosskultur. 

Kertomus yleisilla varoilla tehdysta matkustuksesta Saksan- 
maalla, Hollannissa ja Ruotsissa Huhti — Elokuun ajalla 1891. 
(Maanvilj. hallit. tiedonant. N:o I, 1893, 49 s. 4:o.) D.o. 

Eneberg, Isaac. 
1. Se: Lencquist, Eric. 1793. 

Engel, Johan Vilhelm. 

1. Symbolae qusedam ad cognitionem remediorum amarorum perti- 
nentes. Spec. acad. Resp. Maurits Forss. H:fors 1849. 76 s. 
8:o. — S. 7 — 24 inga vaxtkemiska undersokningar. Vaxtkemi. 
Farm. hot. 

2. Om Haschisch. (Notisbl. Lak. o. Pharm. 1850, s. 73—75.) 
Med. Farm. hot. 

Englund, Theodor. 

1. Berattelse om tradgardsskotseln for ar 1895. (K. F. Hush. 
Sallsk. Handl. aren 1895 och 1896, Abo 1897, s. 114—121.) 

2. D:o d:o for ar 1896. (Ibid, aren 1895 och 1896, Abo 1897, 
s. 122 — 129.) 

3. D:o d:o for ar 1897. (Ibid, aren 1897 och 1898, Abo 1899, 
s. 177—190.) 

(Ibid, aren 1897 och 1898, Abo 1899, 4. D:o d:o under ar 1898. 
s. 271—278.) 5. D:o d:o under ar 1899. (Ibid. 1899, Abo 1900, s. 140 — 146.) 

6. D:o d:o under ar 1900. (Ibid. 1900, Abo 1901, s. 156—162.) 
Kertomus puutarhan hoidosta vuodelta 1895. (K. S. Talouss. 

Toimit. 1895 ja 1896, Turku 1897, s. 116 — 123.) Hortik. Samoin vuodelta 1896. 
s. 124—132.) D:o. 

Samoin vuodelta 1897. 
s. 180—193.) D:o. 

Samoin vuodelta 1898. 
s. 277—284.) D:o. Samoin vuodelta 
151.) D.o. 

Samoin vuodelta 
164.) D.o. 1899. 1900. (Ibid. 
(Ibid. 
(Ibid. 
(Ibid. 
(Ibid. 1895 ja 1896, Turku 1897, 

1897 ja 1898, Turku 1899, 

1897 ja 1898, Turku 1899, 
Turku 1900, s. 144- 1899, 

1900, Turku 1901, s. 158 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 95 

Engstrom, J. Reinh. 
1. Atskilliga trads och buskars hardighet vid Wasa i Finland. 
(Tidn. f. Tradg.odl. XI, 1872, s. 91.) Biol. 

Engstrom, Matthias. 
1. Tankar om Schafferiernes Uphjelpande i Finland. Disp. Praes. 
Pehr Adrian Gadd. Abo 1762. (4+) 28 s. 4:o. — S. 9, 10, 
17 uppraknas vaxter, af hvilka nagra aro skadliga, andra ater 
nyttiga for far. Ekon. bot. 

Engstrom, Otto Ingemar. 

1. Demonstration af tuberkel-bacillen. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXIV, 
1882, s. 368.) Bakt. 

2. Om ett fall af gonorrhoisk vulvo-vaginit hos en 3 ar och en 
1 V 2 ar gammal flicka. (Ibid. XXXVII, 1895, s. 222—223, 
342 — 343.) — Namnes om antraffade gonokocker i vaginal- 
sekretet. D.o. 

Enstrbm, Gustaf. 
1. Argentina och dess folk. Foredrag infor Geogr. foren. i Fin- 
land d. 30 april 1892. (Geogr. Foren. tidskr. IV, 1892, s. 129— 
151.) — S. 131 — 132 om floran darstiides. 

Entrad (Juniperus communis) af ovanlig storlek. (Naturen I, 

1893, s. 64.) Biol. 
Entrad, om inplantering af aldre sadana fran vildmarken. Fran 

Sv. Tradg. Foren. Tidskr. (Biet 1881, s. 54.) Hortik. 

Enwald, Reinhold Bernhard. 

1. Arnica alpina, ny for var flora, fran Tuatasch i ryska Lapp- 
marken. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XIII, 1886, s. 171.) 

2. Belladonnan ulkonaisen kayttamisen tuottamasta ihottumasta. 
(Duod. V, 1889, s. 6—9.) Med. bot. 

3. Laakeaineista, joita voipi saada oman maan kasvikunnasta. 
(Ibid. V, 1889, s. 89—92.) Med. Farm. bot. 

4. Ihotauteja synnyttavat Suomen kasvit. (Ibid. V, 1889, s. 123 — 
133.) Vaxtgeogr. Med. bot. 

5. Miksi emme kukkatarhoissamme viljele kotimaisia kasveja, 
vaan noudamme vetta joen takaa? [Opus posthumum.] (Luon. 
yst. II, 1898, s. 89—92.) — Uppraknas atskilliga af vara orm- 
bunkar, sasom lampliga att odlas i parker. Hortik. 

E., P. E. 
1. Se: Ignatius, K. E. F. 1876. 

Ericsson, Arthur. 
1. (A. E— n.) Maan korkein puu. (Metsanyst. VI, 1900, s. 63—64.) 
Biol. 96 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Ericsson, Axel. 
1. Kruukkukasvit asuinhuoneissa. (Puut. 1898, s. 19, 26 — 27, 
35.) Hortik. Vaxtsjukd. 

Ericsson, Bernhard. 

1. Metsien laadusta ja hoidosta Sodankylan metsapiirissa. (Suom. 
metsanh. lehti I, 1888. s. 86—90.) Forstb. 

2. Pohjolan rajoilta. (Ibid. I, 1888, s. 147—151.) — Anfores 
bl. a., att renen befordrar barrskogens atervaxt. D:o. 

Foredrag vid diskussionsfragan: 

3. Da olika asigter gjort sig gallande angaende renskotselns in- 
verkan pa skogens atervaxt och dess forhallande till inbyggarnes 
pa kronojordarne odlingar, fragas, huruvida gallande bestamningar 
darutinnan utan olagenhet kunna bibehallas, eller om nagra for- 
andringar aro onskvarda? Protok. vid F. Forstforen. arsmote 
i Uleaborg den 2 — 4 sept. 1889. (F. Forstforen. medd. VII, 
1889, s. 260—262.) — Infordt i Suom. metsanh. lehti II, 
1889, s. 168 — 170: Porokarjan suhde metsanhoitoon. Biol. 
Forstb. 

4. Mantypuiden vikanaisuuksista pohjoisimmassa Suomessa. (Suom. 
metsanh. lehti IV, 1891, s. 91—98.) Vaxtsjukd. 

5. Smaplock fran Lappmarken. I. Anteckningar fran en resa i 
Sodankylii revier sommaren 1890 samt foregaende minnen. 
II. Skogsbruk och jordbruk. (F. Forstforen. medd. IX, 1892, 
s. 1 — 20.) Forstb. Agrik. Reseskildr. 

6. Berattelse ofver en med statsunderstod foretagen forstlig studie- 
resa till Bayern, Bohmen, Tyrolen, Schweiz, Baden, Sachsen 
och Preussen under aren 1894—1895. (ibid. XIII, 1896, s. 83- 
269 -f 4 tafl.) Biol. Vaxtgeogr. Topogr. Forstb. Reseskildr. 

Refererat diskussionsfragan: 

7. Vore inforandet af ett ordnadt forstligt forsoksvasende hos 
oss nyttigt eller af behofvet pakalladt och huru kunde ett dylikt 
forsoksvasende fas till stand? Protok. vid F. Forstforen. ars- 
mote i Uleaborg 14 — 15 aug. 1896 och i H:fors 6 — 7 sept. 
1897. (Ibid. XIV, 1897, s. 57—59 och XV, 1898, s. 62—65.) 
Forstb. 

Skriftligt andragande vid diskussionsfragan: 

8. Huru bor afverkningen ordnas uti for afsattning valbelagna 
skogar for att bast tillgodose afkastningen och foryngringen? 
Protok. vid F. Forstforen. arsmote i Kotka 5 — 6 sept. 1898. 
(F. Forstforen. medd. XVI, 1900, s. 39—42.) 

Mitenka on metsissa, joista on edullinen menekki, hakkaus 
jarjestettava seka tuotannolle etta metsanuudistukselle edullisim- 
malla tavalla? (Ibid. XVI, 1900, s. 122—125.) D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 97 

Ericsson, Bernhard. 

9. Nykyrka larktradspark. (Ibid. XVI, 1900, s. 216—225.) Topogr. 
Forstb. 

Refererat diskussionsfragan: 

10. Hvilken erfarenhet har man om den hos oss bedrifna timmer- 
bladningen, och huru borde densamma ordnas for att saval 
framkalla duglig foryngring som bidraga till utveckling af 
tillafventyrs redan forefintlig atervaxt? Protok. vid F. Forst- 
foren. arsmote i Wiborg 4—5 sept. 1899. (Ibid. XVII, 1900, 
s. 23—25.) 

Alustanut keskustelu-kysymyksen : 

Mika kokemus on saavutettu meilla kaytiinnossa olleesta 
hirrenkarsinnasta, ja miten se olisi jarjestettava, jotta se seka 
aiheuttaisi hyvan nuorrennuksen etta auttaisi jo mahdollisesti 
loytyvaa uutta kasvua varttumaan? (Ibid. XVII, 1900, s. 131 — 
134.) — Afven inford i Metsanyst. V, 1899, s. 134—136. 
Forstb. 

Erigeron Coulteri. (Puut. 1898, s. 42 -^ kuva.) Hortik. 

Erikson, Emil Reinhold Teodor. 

1. Nagot om vara kulturvaxters ursprung. (F. Tidskr. XV, 1883, 
s. 283—292.) Hist. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden : 

2. Om Helianthemum vulgare *petrwum Wahlenb. 1 ) och Lithosper- 
mum arvense f. cccrulescens DC, hvardera funnen af foredragaren 
pa Aland. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. IX, 1883, s. 129; 3 / 12 1881.) 

- Ref. Bot. Notis. 1882, s. 29; B ot. Central b 1. X, 1882, 
s. 270. 

3. Om en minst 50 a 60 ar gammal Berberis vulgaris buske 
och om en Artemisia, som foredragaren antog vara A. maritima, 
fran Brando pa Aland, hvardera iakttagen af hr J. P. Sol- 
strand. (Ibid. IX, 1883, s. 137—138; 4 / 3 1882.) — Ref. 
Bot. Notis. 1882, s. 99—100; Bot. Cent'ralbl. XIII, 
1883, s. 422. 

4. Atskilliga anmarkningsvarda karlvaxter, funna af foredragaren 
pa Aland: Geranium dissectum, ny for var flora, vid Emnas i 
Finstroms socken, Galium aparine *genuinum, Lithospermum ar- 
vense *ca j rulescens, Picea excelsa f. viminalis, Trichera arvensis 
f. integrifolia och Briza media *pallescens. (Ibid. XIII, 1886, 
s. 184; r 3 1884.) — Ref. Bot. Notis. 1884. s. 68. Befanns senare vara H. vulgare var. tomentosum. 98 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Eriksson, Gustaf. 
1. Se: Hellenius, C. N. (Radloff, Fr. W.) 1807. 

Erling, Johann Jacob. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. N:o 17. 1761. 

Ervast, Isaac. 

1. Dissertatio Academica sistens Animadversiones nonnullse circa 
mercaturam questuosam cum exteris exercendam proventibus 
Finlandiae propriis. Praes. Pehr Kalm. Abo 1760. (6+) 
20 (+2) s. 4:o. — S. 13 — 16 uppraknas inhemska trad och 
orter, med hvilkas produkter handel kunde bedrifvas med ut- 
landet. — Ref. Lard a Tidn. 1760, s. 382—384, 386—387; 
0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 233—234. Handelsb. 

Ervast, Petter. 
1. Akademisk afhandling om Finlands inhemska lakemedel. H:fors 
1840. VI +70 s. 8:o. — Har uppraknas alia inhemska vaxter, 
som blifvit anvanda i medicinen. Farm. bot. 

Ervasti, August Wilhelm. 
1. Suomalaiset Jaameren rannalla. Matkamuistelmia. 11 kuvalla 
ja 2 kartalla. Oulussa 1884. 2 + 346 s. 8:o. — I arbetet inga 
manga upplysningar om tradslagens utbredning inom omradet. 
Vaxtgeogr. Reseskildr. 

Eras kasvitarhan ystava. 
1. Kasvi- ja Puutarhan hoidosta. (Hameenkyron ja Viljakkalan 
Maataloud. yhdist. toim. I, Tampereella 1896, 72 s. 12:o.) 
Horiik. 

Eras luonnon ystava. 
1. Miten voitaisiin pelastaa harvinaisempia kasvia tahalliselta 
havitykselta? (Luon. yst. Ill, 1899, s. 144.) Allm. bot. 

E— s. 

1. Merkillisyyksia Hoytiaisestii. (Maid, ja mer. takaa II, 1865 
s. 51.) Paleont. 

Essen, C. G. W. von. 

1. Notiser rorande potatisodlingen. (Landtm. II, 1879, s. 132 — 
135.) 

Tietoja potaattien kasvatuksesta. (Maam. II, 1879, s. 132 — 
135.) Agrik. 

Essen, Georg Mauritz von. 

1. Aspergillus flavescens i horselgangen. (F. Lak. Siillsk. Handl. 
XXV, 1883, s. 398.) Mykol. Med. bot. 

2. En ny serum- och bakterieteori, sammanstalld af . Abo 

1898. 35 s. 8:o. Bald. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 99 

Essen, G. V. V. von. 
1. Ett blad ur landtbrukets historia i Finland. (Biet XIV, 1893, 
s. 46—49.) 

Essen, Michael von. 

1. Fodervaxt- och frokultur. I. Var sedvanliga timotej- och 
klofverodling samt forslag till dess forbattrande. II. Mangariga 
vallar. (Ibid. VIII, 1887, I, s. 1 — 15; II, s. 69 — 80, 237—252.) 
— Innehaller odlingsforsok med en mangd gramineer och papili- 
onaceer jamte nagra till andra familjer horande vaxter. Biol. 
Agrik. 

2. Redogorelse for verkstallda odlingsforsok med atskilliga vilda 
fodervaxtslag. (Ibid. X, 1889, s. 57—59.) D.o. D:o. 

3. Forhallningsregler vid insaning for mangariga vallar. (Ibid. X, 
1889, s. 123 — 124.) Agrik. 

4. Reseberattelse. (Ibid. X, 1889, s. 362—376.) Biol. Agrik. 

5. Ofversikt af agrikultur-botaniska forsoksstationens a Herrenas 
verksamhet aren 1889 — 1893. Sartryck ur Nylands och Tavaste- 
hus lans Landtbrukssallskaps Handl. H:fors 1894. 26 s. 8:o. 
Agrik. 

6. Lathyrus Silvester och dess f. Wagneri. (Biet XVI, 1895, 
s. 77—78.) Vaxtkemi. Agrik. 

7. Ny foderpotatissort. (Ibid. XIX, 1898, s. 125.) Agrik. 

8. Agrikultur-botaniska Forsoksstationens a Herrenas verksamhet 
ar 1896. (Nyl. o. T:hus lans Landtbr. sallsk. Handl. ar 1896, 
Hrfors 1897, Bil. A., B., C, s. 3—8.) Biol. Agrik. 

9. D:o d:o ar 1897. (Ibid. 1897, H:fors 1898, Bil. A., B., 
s. 3—7.) 

10. D:o d:o ar 1898. (Ibid. 1898, H:fors 1899, Bil. A., B., 
s. 3—6.) 

11. D:o d:o ar 1899. (Ibid. 1899, H:fors 1900, Bil. A., B., 
s. 3—6.) 

12. D:o d:o ar 1900. (Ibid. 1900, H:fors 1901, Bil. A., B.. 
s. 3—7.) 

Herniaisten Agrikultuuri-kasvitieteellinen Koeasema v. 1896. 
(Uudenm. ja Hameen liian. Maanvilj. seuran Asiak. v. 1896, 
H:gissa 1897, Liite A., B., C, s. 3—8.) 

Samoin v. 1897. (Ibid. 1897, H:gissa 1898, Liite A., B., 
s. 3—7.) 

Samoin v. 1898. (Ibid. 1898, H:gissa 1899, Liite A., B., 
s. 3—6.) 

Samoin v. 1899. (Ibid. 1899, H:gissa 1900, Liite A., B., 
s. 3 — 6.) 

Samoin v. 1900. (Ibid. 1900, H:gissa 1901, Liite A., B., 
s. 3—7.) Biol. Agrik. 100 Th. S se Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Essen, Michael von. 

13. Om fodervaxtodling pa mossjord vid Herrenas. Foredrag vid 
Nyl. och T:hus lans Landtbrukssallskaps hostmote 1897. (Ibid. 
1897, H:fors 1898, Bil. M., s. 43—52.) • ■ Afven inford i Biet 
XVIII, 1897, s. 323—335. 

Rehukasvien viljelyksesta Herniaisten suomailla. Esitelmii 
Uudenmaan ja Hameen liianien Maanviljelysseuran syyskokouk- 
sessal897. (Ibid. 1897, H:gissa 1898, LiiteM., s.46— 54.) D:o. D:o. 

14. I ograsfragan. (Landtbruk. II, 1900, s. 39—41.) Agrik. 

15. Skandinaviska foder- och betesvaxter. Anmalan af ett arbete 
af D:r A. G. Kjellgren. (Ibid. 1900, s. 324—328.) D:o. 

Estlander, E. 

1. Se: Saelan, Th. 1886. 

Estlander, Jacob. 
1. Se: BrowallillS, Johan. 1744. 

Estlander, Rudolf Josef. 
1. Se: Kreander, Salomon. 1777. 

Euren, Gustaf Erik. 

1. (Anon.) Metsan hoidosta. (Suom. Huoneenhall.seur. Sanomia 
1851, s. 145—156.) Forstb. 

2. (Anon.) Perunoista ja niiden viljelyksesta. (Ibid. 1851, s. 161 — 
171, 178-186, 193—203.) Agrik. 

3. (Anon.) Nokkoset. (Ibid. 1851, s. 203—208.) Ekon. bot. 

4. (Anon.) Rukiin tauti. (Ibid. 1851, s. 340—343.) ■ ■ Handlar 
nm Secale cornutum. Vdxtsjukd. 

5. (Anon.) Kasvujen alkuaineet. (Ibid. 1852, s. 209 — 219.) 
Vaxtkemi. 

6. (Anon.) Viheriafeesta sonnituksesta. (Ibid. 1852, s. 305 — 314.) 

— Om godsling med vaxande orter af olika slag, ss. Vicia- 
arter, Spergula och Polygonum fagopyrum. Agrik. 

7. (Anon.) Tupakki. (Ibid. 1852, s. 385— 391.) Ekon. Handelsb. 

8. (Anon.) Puuvilla. (Ibid. 1852, s. 401 — 410.) D:o. D:o. 

9. (Anon.) Kaffepuu. (Ibid. 1853, s. 25—29, 33—38.) — Om 
kaffets historia. 

10. (Anon.) Kaffe ja tupakki. Turussa 1855. 23 s. 12:o. (Lukem. 
kansalle. N:o 46.) Hist Handelsb. 

11. (Anon.) Toimellinen ja taitava Metsan hoitaja. Metsan hoi- 
dosta. Turussa 1857. 8 s. 8:o. (Ibid. N:o 61.) Forstb. 

12. (Anon.) Iso-ruhtinas-kunta Suomen maan-opas, lyhyesti ja 
kansan mielen asetettu. Turussa 1859. 16 s. 8:o. (Ibid. N:o 106.) 

— S. 13 uppraknas kulturvaxter i landet. — Toinen parannettu 
painos (Suomen Suuriruhtinaskunnan Maanopas). Turussa 1864. 
16 s. 8:o. Agrik. Handelsb. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 101 

Euren, Gustaf Erik. 
13. (Anon.) Kotielaimet ja Kotitarvekasvut. Mukailema. Turussa 
1861. 16 s. 8:o. (Ibid. N:o 140.) — S. 9—16 ora matnyttiga 
vaxter i olika lander. Ekon. bot. 

Europaeus, Anders Theodor. 

1. Kertomus apulais-laaniagronomin toimesta Oulun laanissa 
vuonna 1880. (Kert. Oulun laan. Talousseur. toim. v. 1879 — 
1880, Oulu 1881, s. 45—79.) Vaxtgeogr. Agrik. 

2. Viela uudesta eli oikeammin uusista viljelystavoista ja niitten 
levenemisesta. (Suom.Maanv. lehti II, 1888, s. 8 — 12.) Agrik. Hist. 

Refererat diskussionsfragan: 

3. Hvilka erfarenhetsron hafva de osterbottniska mossodlings- 
metoderna lamnat samt hvilka kulturmetoder aro de lampligaste 
for deras framtida skotsel? vid Finska Mosskulturforen. ars- 
mote pa Ostermyra d. 2 / 7 1896. (F. Mosskult.foren. arsb. 1896, 
H:fors 1897, s. 20—24.) Agrik. 

Europseus, Matti Anselm. 

Se: Ayrapaa, Matti Anselm. 
Evon taimitarhat. (Metsanyst. IV, 1898, s. 70— 78.) Forstb. 
Evon taimitarhojen toiminta v. 1898. (Ibid. IV, 1898, 
s. 167—170.) D:o. 

F v V. 

1. „Kangaslammen kalat". [Sienet.] (Pellervo 1900, s. 246—249.) 
— Om svampars insamling och tillredning till foda. Ekon. bot. 

Fabrell, Samuel. 
1. Se: Chydenius, Jacob Jacobson. 1754. 

Fabrikspotatis, kort handledning i odling af. (For stiirkelse- 
fabrikation.) H:fors 1899. 4 s. 8:o. Agrik. Ekon. bot. 

Fabritius, Ernst. 
1. (E. F.) Omenapuitten turvissa. H:gissa 1899. 16 s. 8:o. 
(Kansanval. seur. leht. N:o 55.) Hortik. 

Fabritius, Ludvig Julius Wolfgang. 

1. (L. F.) Majs som fodermedel. (Biet I, 1880, s. 339—348.) 
Ekon. bot. 

2. Om Aktinomykos sjukdomen hos boskap. (F. Lak. Sallsk. 
Handl. XXXII, 1890, s. 590—591.) Med. bot. 

Fageriund, Lars Wilhelm. 
1. Anteckningar om Korpo och Houtskars socknar. Sommarstudier. 
(Bidr. kann. Finl. Nat. o. Folk XXVIII, 1878, s. 1—334 + 5 pi. 
o. 1 karta.) — S. 20—21 om jordbruket pa orten. Agrik. 102 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Fagerlund, Lars Wilhelm. 

2. Om golf och golffyllning. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXVIII, 
1886, s. 463 — 467.) Sep. — Namnes om forekomsten af Fried- 
lander's Pneumococcus i golffyllning. Bakt. 

3. Studier ofver koleraepidemin i Helsingfors 1871 med sarskild 
hansyn till grundens beskaffenhet i de af sjukdomen hemsokta 
delarne af staden. (Ibid. XXIX, 1887, s. 243—265.) Sep. — 
Beskrifves Kommabacillens biologi. D:o. 

4. Ett bidrag till kannedomen om apoteksviisendet i Finland pa 
1500-talet. (Ibid. XXIX, 1887, s. 660—667.) Sep. - S. 663— 
667 ingar en forteckning ofver droger pa ett apotek i Kexholms 
gransfastning ar 1582. Farm. bot. Hist. 

5. Om spetelskan i Kuusamo. (Ibid. XXXIII, 1891, s. 767—813.) 
Sep. - S. 807—808 om Leprabacillen. Bakt. Med. hot. 

6. Spetelskans forekomst i Finland. (Ibid. XXXV, 1893, s. 495— 
555.) Sep. — S. 502 — 512 om Leprabacillens biologi. D:o. D:o. 

7. Helsingfors stads vattenledning och dess vatten. Hygienisk 
studie. Akad. afh. H:fors 1897. 2 + 276 s. + 4 pl.+ 14 tabeller. 
4:o. - S. 156 — 197 afhandlas Bakterier och beskrifvas nya 
former af desamma. D:o. D.o. 

Faggot, Jacob. 
1. Afhandling om Svedjande samt utvag til Hushallning med 
Skogar. (K. Sv. Vet. Acad. Handl. XI, 1750, s. 138 — 148.) 
Ref. Lard a Tidn. 1750, s. 225—226. Biol. Forstb. Agrik. 

Falander, Abraham. 
1. Se: Mennander, Carl Fridric. 1748. 

Falcken, Erik Gustaf. 

1. Pharmaceutiska Misceller. Undersokning af roten till Aspidium 
filix mas. (F. Lak. Sallsk. Handl. I, h. 1, 1841, s. 106—107.) 
Farm. bot. 

2. Den verksamma principen i Secale cornutum. (Ibid. I, h. 1, 
1841, s. 107—108.) D:o. 

3. Om ett chemiskt reagens for Digitalis purpurea. (Ibid. I, 
h. 3, 1842, s. 291—293.) D.o. 

Fallfrukt; plocka sorgfalligt upp all sadan! Ett godt rad till 
storre och mindre tradgardsagare. (Tradgardsv. Ill, 1895, s. 102.) 
Vaxtsjukd. Hortik. 

Faltin, Richard Wilhelm Gottlieb. 
1. Bidrag till fragan om vagarne for Bacterium coli-commune's in- 
triingande i blasan. Forsok till fragans experimentella losning 
med speciell hansyn till mojligheten af en direkt genomvandring 
fran rectum. Akad. afh. H:fors 1896. 4 + 11^144 s.+ l pi- 
8:o. Bakt. Med. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 103 

Faltin, Richard Wilhelm Gottlieb. 

2. Ueber das Vorkommen von Bacterium coli-commune in der 
mannlichen Harnrohre. (Centralbl. f. d. Krankh. der Harn- u. 
Sexualorgane IX, 1898, s. 552—562.) D:o. D:o. 

3. Ett fall af gonorrhoisk gonit med gonokocker i en periartikular 
abscess. (F. Liik. Sallsk. Handl. XLI, 1899, s. 415— 445.) Sep. 
Do. D:o. 

Favorin, Hanna. 

1. Matabele- och Masjona-landen. Efter E. A. Maund. (Geogr. 
Foren. tidskr. IV, 1892, s. 89—99.) - - S. 95—96 om darstades 
odlade vaxter. Agrik. 

2. Paskon. (Ibid. IV, 1892, s. 249—284.) — S. 254—257 om 
kulturvaxter darstades. D:o. 

3. (H. F.) Fran Mobangi till Sjari. (Ibid. V, 1893, s. 40—41.) 
— S. 41 om kulturvaxter och vegetationen darstades. Topogr. 
Agrik. 

4. (H. F.) Malarian pa Java. (Ibid. IX, 1897, H:fors 1898, 
s. 210—217.) — S. 216 om odlingen af ris. Agrik. 

5. (H. F.) Om bekladnadsiimnena och deras beredning. Med 56 
bilder. H:fors 1897. 112 s. 12:o. (Folkuppl. Sallsk. skr. N:o 99, 
23 arg., 1 h.) — S. 11, 20—91, 101 — 112 om hithorande vaxter 
och deras anvandning. Ekon. Tekn. bot. 

— f— d— g. 

1. Tidiga potater. (Landtm. 1878, s. 206—207.) 

Varhaita potaatteja. (Maam. 1878, s. 206—207.) Agrik. 

Fellman, Jacob. 

1. Se: Prytz, Lars Johan. 1817. 

2. Utdrag ifran en berattelse fran Hr Kyrkoherden Fellman i 
Utsjoki for ar 1822. (Underr. K. F. Hush. Sallsk. 2:dra Saml., 
N:o 3, 1823, s. 114—117.) — S. 116—117 vaxtfenologiska iakt- 
tagelser jamte uppgifter om i Utsjoki odlade kokstriidgardsvaxter, 
ss. spenat och sallat; af rofvor, radisor och rattikor fas mogna 
fron ; akerbiir och roda vinbar mogna mycket sallan i Utsjoki, men 
nastan arligen i Inari vid Iivalojoki och Paatsjoki. Fenol. Hortik. 

3. Om hushallningen i Utsjoki. (Ibid. 2:dra Saml., N:o 8, 1826, 
s. 44 — 57.) — S. 44 — 45 uppraknas nagra darstades forekom- 
mande vilda vaxter; s. 49 — 51 om jordbruket i Inari. Vdxt- 
geogr. Agrik. 

4. Index plantarum phanerogamarum in territorio Kolaensi le- 
ctarum. (Bull. Soc. imp. nat. Moscou III, 1831, s. 299—328.) 
Vaxtgeogr. 

5. Index plantarum in Lapponia fennica lectarum. (Ibid. VIII, 
1835, s. 245—289.) I):o. 104 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Fellman, Jacob. 

6. Anteckningar under min vistelse i Lappmarken. Borga. 1844. 
156 s. 8:o. — Botan. uppgifter inga pa s. 11, 87, 125, 130 och 
i synnerhet s. 131 — 132. D:o. 

7. Sammandrag af Skorde-Observationer i Finland med Anmark- 
ningar. (Suomi V, (1845) 1846, s. 163 — 176 -i- 1 tab.) — An- 
fores om jordbruksvaxternas mognad och skord under aren 
1817—1823 i olika delar af landet. I):o. Fenol. 

8. Anmarkningar ofver „Anteckningar om Forsamlingarne i Kemi 
Lappmark af Anders Johan Sjogren". (Ibid. VI, (1846) 1847, 
s. 63 [oratt 73] — 160. — S. 81—83 anfores atskilligt om odlade 
vaxters fortkomst och blomningstid i Utsjoki och Sodankyla; 
s. 104 — 105 om tallens nordligaste forekomst. 1 ) D:o. D:o. Agrik. 

Fellman, Nils Isak. 

1. Lettre a M. William Nylander, sur un voyage botanique dans 
la Laponie orientale, 19 septembre 1863. (Bull. Soc. bot. 
France X, 1863, s. 495—502.) Sep. Paris 1863. 8 s. 8:o. - 
Ingar afven i Flora 1864, s. 381—384: Botanische Reise im 
russischen Lappland. Vdxtgeogr. Reseskildr. 

2. Plantae vasculares in Lapponia orientali sponte nascentes. 
Cum mappa geographica. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. VIII, 
nyser. V, 1882, LXX-fl— 99 s.) Sep. H:fors 1864 och 1869. 
LXX + 99 s. 8:o. — Ref. Bot. Centralbl. XIII, 1883, s. 82— 
83.) Syst. Vdxtgeogr. 

Fieandt, Carl Fredrik von. 

1. Om Kiirr och Mossar. H:fors 1836. 40 s. 8:o. Agrik. Ekon. 
Tekn. bot. 

2. Uppsatser och Ron i Landthushallningen. l:sta haftet. Skogs- 
hushallning. Wiborg 1848. 137 s. -p 3 tab. liten 8:o. — S. 16—61 
uppgifter om i landet forekommande, vilda och odlade tradslag. 
Vdxtgeogr. Forstb. 

Fieandt, Robert von. 
1. (R. v. F.) Recension af Handbok i Svenska Landtbruket af 
N. W. Lundeqvist. Andra omarbetade upplagan. Uppsala 
1845. (Teknol. II, 1846, s. 153—155.) Agrik. M Efter Jacob F e 1 1 m a n's dod liar hans son, presidenten 
N. I. Fellman, utgifvit i tryck hans efterlamnade handskrifter under 
titel : Anteckningar under min vistelse i Lappmarken. 4 delar. Hrfors 
1906. 8:o. D. I. IV + 680 s.; D. II. 596 s.; D. III. 715 s. och D. IV. 552 s. 
— Botaniska uppgifter inga i D. I: s. 112, 131, 138, 281, 290, 322, 392, 393, 
509, 521, 544, 552, 553, 565, 578, 594, 611, 619, 631 och i D. IV: s. 220, 
301—312. Vdxtgeogr. Agrik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 105 

Fieandt, Robert von. 

2. (R. v. F.) Recension af Larobok i Landtbruket for Skurups 
socken af Rutger Macklean. Lund 1844. (Ibid. II, 1846, 
s. 185—188.) I):o. 

3. (R. v. F.) Nagot om nyodling och vexelbruk. (Ibid. II, 1846, 
s. 258—261.) D:o. 

4. (R. v. F.) Forsok att antyda hindren for jordbrukets forkofran 
i vart land. (Ibid. Ill, 1847, s. 9—13.) D:o. 

5. Hussvampens utrotande. (Ibid. Ill, 1847, s. 14.) 
Ekon. bot. 

6. ( — t.) Om Ronntradets hushallsnytta och deraf foranledda an- 
tydning till dess odling. (Ibid. Ill, 1847, s. 28 — 29.) D:o. 

7. (R. v. F.) Jemforelse emellan Koppel- och Vexelbruket. (Ibid. 
Ill, 1847, s. 57—59.) Agrik. 

8. (R. v. F.) Om vexternas naring. (Ibid. Ill, 1847, s. 67—71.) 
Fysiol. Vaxtkemi. 

9. ( — t.) Nigra ord om Foderkulturens befordrande. (Ibid. IV, 
1848, s. 43—45.) Agrik. 

10. (R. v. F.) Handlingar horande till Finska Landtbruksmotet i 
Abo 1847. Recension. (Ibid. IV, 1848, s. 373 — 374, 394- 
395.) D.o. 

Filippa, uusi omen a la j i. Suomennos „Viola"-lehdesta. 
(Puut. 1898, s. 92—93.) Hortik. 

Finelius, Karl August. 
1. Finlands geografi, jemte en kort Handledning i Allmanna 
Geografin, for sondags-skolornas behof. Jacobstad 1855. 19 s. 
8:o. — S. 7, 9, 11, 12 nigra botaniska uppgifter. Handb. 

Finkenberg, Gustaf R. 
1. Forsok till Svar pa Kongl. Landtbruks-Akademiens utsatta 
Prisfraga: „Da tidigt varbruk eller akerjordens korning till 
varsade si bittida om varen, som kallossning och vaderlek moj- 
ligen tillita, i afsigt att forekomma eller minska den skadliga 
verkan af en oftast langre fram pi arstiden intraffande lang- 
varig torka, utgor tillafventyrs en af de vigtigaste grundsatser 
i Svenska akerbruket, af storre betydenhet ma handa, an hus- 
hillare i allmanhet forestalla sig; och da den till sadant anda- 
mil, i synnerhet bland allmogen, i de fiesta orter nytijade 
Svenska tradesstocken eller arjekroken ar, i anseende till sin 
svaga sammansattning och enkla dragt, till en sidan tidig kor- 
ning merendels oduglig, fragas, i handelse grundsatsen finnes 
gallande, hvilket ikerredskap ar det tjenligaste till detta bruk, 
antingen den hos vissa enskilda Landtbrukare antagne Mecklen- 
burgiska Kroken (Haken), eller var Svenska Dalplog, eller den 106 T h. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Finkenberg, Gustaf R. 

Wermlandska plogen, eller hvilket annat redskap; och hvad ar 
verkan af dessa sarskildta och sins imellan mer eller mindre 
skiljaktiga akerredskap?" (Kongl. Sv. Landtbr. Akad. Handl. 
1830 och 1831, Sthlm 1831, s. 49—95.) 
Utkom sedermera tillokad, med titel: 
2. Grunderne till bedommande af den ratta tiden, det ratta sattet 
och de lampligaste redskapen att forratta Varsadesbruk och 
Varsadd. En skrift foranledd af Kongl. Svenska Landtbruks- 
Academiens derom uppgifna Prisfraga, och som blifvit af Kongl. 
Academien belonad med dess stora Silfver Medalj. Med an- 
markningar af Kongl. Academiens Redaction, jemte bifogade 
Tillaggningar af Forfattaren. Abo 1833. 105 s. 8:o. Biol. 
Agrik. 

Finska botanisters asigter angaende Kopenhamnsforsla- 
get till nomenklaturregler: Om en faelles Nomenklatur i syste- 
matisk Botanik for Skandinavien. (Forh. ved de Skand. Naturf. 
14 Mode i Krhavn 1892, s. 240—255.) — Ref. Bot. Notis. 
1893, s. 151 — 155; Bot. Central b 1. LVI, 1893, s. 386— 388. 
Nomenkl. 

Finska Mosskulturforeningens analyser a mossjord- 
arter. (F. Mosskult. foren. arsb. 1898, H:fors 1899, s. 94—97.) 
Suomen Suoviljelysyhdistyksen analyysit suo- 
maanlajeista. (Suom. Suovilj. yhdist. vuosik. 1898, Hrgissa 
1899, s. 93 — 97.) - Om bestandsdelarne af atskilliga mossar 
i landet. Undersokningarna delvis gjorda af H. Lindberg. 
Topogr. Paleont. 

Finska Mosskulturforeningens kemiska och botaniska 
analyser ar 1899. (Ibid. 1899, Hrfors 1900, s. 135—147.) 

Suomen Suoviljelysyhdistyksen kemialliset ja 
kasvitieteelliset analyysit v. 1899. (Ibid. 1899, H:gissa 1900, 
s. 135—147.) D:o. Do. 

Flachsenius, Jacob. 
1. Disputatio inauguralis de regno vegetabili in genere. Praes. 
Michael Olai Wexionius (Gy 1 d e n s t o 1 p e). Abo 1656. 
12 s. 4:o. - Ref. O. E. A. Hjelt: Naturh. stud. s. 14—16 
och Abo Univ. lard. s. 10 — 12. Allm. bot. Fysiol. 

Fleege, Uno. 
1. Se: Weckman, Eemil. 1894. 

Fleege, Uno A. 
1. Se: Rosberg, J. E. 1900. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 107 

Flinck, Johan August. 

1. Om den anatomiska byggnaden hos de vegetativa organen for 
upplagsnaring. Med 3 pi. Akad. afh. H:fors 1891. 140 s. 8:o. 
Anat. 

2. Thlaspi alpestre L. antraffad i en lund vid Vanhala by i 
Viktis socken. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XIX, 1893, s. 73. ■ 
Ref. Bot. Not is. 1893, s. 85. Vaxtgeogr. 

3. Se: Arrhenius, Axel. N:o 38. 1897. 

4. Viktis sockens karlvaxter. (Acta Soc. F. Fl. fenn. XIX, N:o 6, 
1900, 54 s.) Vaxtgeogr. Topogr. 

Floor, A. F. 

1. (Anon.) Forteckning ofver vexter, hvilka for narvarande [1840] 
finnas i Finska Tradgardsodlings-Sallskapets drifhus. (F. Trad- 
gardsodl.-Sallsk. arsskr., Abo 1840, s. 42—57.) 

2. (Anon.) D:o ofver vexter, hvilka sedermera tillkommit. (Ibid. 
1842, s. 14—16.) 

3. (Anon.) D:o ofver vexter, hvilka sedan forlidne ar tillkommit 
i Sallskapets drifhus. (Ibid. 1843, s. 16.) S. 11 for ar 1840 
uppgifves, att Nemophila atomaria i den starkt jarnhaltiga jord- 
manen, som finnes i Kuppis tradgard, fatt bla i st. f. hvita 
blommor och Anagallis latifolia fatt roda i st. f. bla blommor. 
Hortik. Bot. trddg. 

Flo res Cinae, profning af saint bestamning af Santoninhalten 
uti desamma. (Farm. Notisbl. II, 1893, s. 142.) Farm. bot. 

Florin, Isaac. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. N:o 58. 1778. 

Fock, Reinhold Gabriel. 
1. Forsok att sa Hafre och bruna arter ofvanpa jorden med be- 
tackning af ett halmlager af en turns tjocklek. (Bot. notis. 
1842, s. 192.) Biol. Agrik. 

Foder; att bereda jast sadant. (Teknol. II, 1846, s. 41 — 45; 
IV, 1848, s. 366.) Agrik. Ekon. bot. 

Foderbrist; korrt sammandrag af de Rad och Upgifter, som 
tid efter annan blifvit kungjorde til underriittelse for Landt- 
mannen, huru han vid forefallande sadan, sakrast kan och 
bor radda sin Boskap ifran svalt och en hotande undergang. 
Utgifvet genom Kongl. Finska Hushallningssallskapets forsorg. 
Abo 1799. 12 s. 8:o. — Hiir uppriiknas vaxter liimpliga till 
boskapsfoda under foderbrist. Agrik. 

Fodervaxter; tradans besaning med sadana, samt om triidans 
merellermindre nodvandighet. (Teknol. IV, 1848, s. 26— 28.) D:o. 108 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Fodervaxter; underrattelse om tvenne i sednare tid upptackte, 
vigtige sadana: 1. Prangos pabularia och 2. Melilotus creticus. 
(Tidn. Landtbr. o. Naring. 1849, s. 98—99.) Fenol. Agrik. 
Ekon. bot. 

Feeder, Adolph Magnus. 
1. Oforgripeliga Tanckar om den Varkan som et Lands Upodling 
har pa dess Climat. Disp. Praes. Pehr Kalm. Abo 1778. 
8 s. 4:o. Agrik. 

Foenander, Jacob. 
1. Chemisk och oeconomisk Afhandling om Branne-Torf. Disp. 
Praes. Pehr Adrian Gadd. Abo 1759. (8+) 18 s. 4:o. — 
S. 3 — 6 anfores om „Stenforvandlade vegetabiliska lemningar"; 
s. 12 uppraknas vaxter, hvaraf branntorfven bestar. — Ref. 
Lard a Tidn. 1760, s. 189—191, 194—196. Vaxtkemi. 
Paleont. Agrik. Ekon. bot. 

Fogelholm, Karl Gustaf. 

o 

1. Arsberattelse fran Pudasjiirvi provinsiallakare-distrikt for ar 
1868. (F. Lak. Sallsk. Handl. XI, 1870, s. 533—539.) — S. 
535 — 536 om nodbrodsamnen och deras olika naringsvarde. 
Ekon. bot. 

2. D:o fran Uleaborgs provinsiallakare-distrikt for ar 1875. (Ars- 
ber. om Med.verket i Finland 1875, H:fors 1877, s. 225—235.) 
— S. 226 fenol. uppg. 

Fontell. 

1. (F — 11.) Anteckningar om Kyttlandsbruket i Ilmola Socken. 
(Wasa tidn. 1844, N:ris 33, 34.) Agrik. 

Fontell, August Gideon. 
1. Se: Bidrag till Finlands officiela statistik. II. 8. 1896—1900. 

Fontell, Karl Wilhelm. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden : 

1. Anmarkningsvarda vaxter: Car ex salina flere former fran 
Brahestad, Potamogeton filiformis X pectinatus funnen 1895 i 
Mariehamnsviken pa Aland och Juncus balticus X filiformis i 
Larsmo socken. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXIV, (1897—1898) 
1900, s. 33; 5 / 3 1898.) — Ref. Bot. Notis. 1898, s. 64. 

2. Anmarkningsvarda frovaxter fran mellersta Osterbotten, bl. a. 
Rubus arcticus f. leucitica Laest., ny for floran, Heleocharis 
uniglumis f. pumila Boenningh., ny for floran, Carex aqvatilis X 
vulgaris, C. maritima > salina och C. salina var. cuspidata J 
ostrobottnica Almqv. (Ibid. XXV, 1900, s. 37; 3 19 1898.) — 
Ref. Bot. Notis. 1899, s. 70. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 109 

Fontell, Karl Wilhelm. 

3. Melampyrum nemorosum och Scirpus parvulus, bagge insamlade 
af foredragaren i Jakobstads skargard sommaren 1900. (Ibid. 
XXVII, (1900—1901) 1901, s. 8; 6 / 10 1900.) — Ref. B o t. 
Notis. 1901, s. 80. 

4. Se: Lindberg, Harald. 1900. 

Forsberg, Anders William. 

1. Meddelande fran Agrikultur- och handelskemiska Laboratorium 
i Helsingfors. (Biet IV, 1883, s. 46—48.) Biol. 

2. (A. F.) Nagra ord i fragan om torrlaggning af mossar. (Ibid. IV, 

1883, s. 140—150.) Agrik. 

3. — — och J[ernstrbm], J. Undersokning af ryskt och finskt 
ragmjol. (Ibid. X, 1889, s. 337—342.) Vdxtkemi. Ekon. hot. 

4. Analys pa ensilage. (Ibid. XI, 1890, s. 24—25.) Vdxtkemi. 

5. Undersokningar af sades- och frosorter, verkstallda i mars 
1890. (Ibid. XI, 1890, s. 88.) Biol. Agrik. 

6. Den kemiska sammansattningen af Polygonum sakhalinense. 
Ur Nya Pressens Landtbruksafdelning for den 18 sept. 1893. 
(Naturen 1893, s. 152.) Vdxtkemi. 

Forsberg, Karl Johan. 

1. Beratlelse ofver verksamheten som statsagronom aren 1867 
och 1868. (K. F. Hush. Sallsk. Handl. VI, h. 3, 1868, Abo 1869, 
s. 56—78.) Agrik. 

2. D:od:o ar 1869. (Ibid. VI, h. 4, 1869, Abo 1870, s. 81 — 100.) D:o. 

3. D:o d:o ar 1877. (Ibid, for ar 1877, Abo 1879, Bil. C, 
s. 15—28.) D:o. 

4. D:o d:o aren 1878 — 1883. (Ibid, for aren 1878—1883, Abo 

1884, h. 2, s. 1 — 104.) D:o. 

5. D:o d:o ar 1884. (Ibid. 1884, Abo 1885, s. 125—133.) 

6. D:o d:o ar 1885. (Ibid. 1885, Abo 1886, s. 99—112.) 

7. D:o d:o ar 1886. (Ibid. 1886, Abo 1887, s. 127—130.) 

8. D:o d:o ar 1887. (Ibid. 1887, Abo 1888, s. 155 — 168.) 

9. D:o d:o ar 1888. (Ibid. 1888, Abo 1889, s. 103—116.) 

10. D:o d:o ar 1889. (Ibid. 1889, Abo 1890, s. 163—174.) 

11. D:o d:o ar 1890. (Ibid. 1890, Abo 1891, s. 149—161.) 

12. D:o d:o ar 1891. (Ibid. 1891, Abo 1892, s. 119 — 131.) 

Refererat diskussionsfragan: 

13. Hvilken erfarenhet har man hittills vunnit betraffande an- 
vandning af branntorf, och borde i vart land nagra atgarder 
vidtagas for att uppmuntra tillverkningen och anvandandet af 
sadant bransleiimne? Protok. vid K. F. Hush. Sallsk. landtbruks- 
mote pa Sundholm egendom d. 28—29 juni 1877. (Ibid, for ar 
1877, Abo 1879, Bil. P., s. 83-88.) Ekon. Tekn. bot. 110 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Forsberg, Karl Johan. 

14. Berattelse ofver verkstallda undersokningar af Pelso mosse 
ar 1883. (Ibid. 1878—1883, h. 2, Abo 1884, s. 107 — 115.) 
Agrik. 

15. Berattelse om en, pa uppdrag af Kejs. Finska Hushallnings- 
sallskapet, verkstalld undersokning af de betydligare moss- 
markerna inom Wirmo, Nousis, Masku, S:t Marie och Poyttis 
socknars utmarker samt inom en del af Ylane kronopark; afven- 
som utlatande om deras odlingsduglighet. (Ibid. 1884, Abo 1885, 
s. 137—150.) Topogr. Agrik. 

Refererat diskussionsfragan: 

16. Hvilka hinder forefinnas for en vidstriicktare linodling i vart 
land? Och kunna nagra verksamma atgarder for linkulturens 
upphjalpande vidtagas? Ofverlaggningar vid Landtbruksmotet 
i Tammerfors d. 26—28 juni 1884. (Ibid. 1884, Abo 1885, 
s. 221—228.) Agrik. 

17. Berattelse om en under sommaren 1886 pa uppdrag af Kejs. 
Finska Hushallningssallskapet verkstalld undersokning af sarskilda 
mossar inom Poyttis och Ylane socknar, afvensom utlatande om 
deras odlingsduglighet och mojligheten af deras torrlaggning. 
(Ibid. 1886, Abo 1887, s. 140—148.) Topogr. Agrik. 

18. Landtbruksmotet i Helsingfors den 8 — 22 mars 1883. H:fors 
1884. 126 s. 8:o. — S. 37—45, 53—56, 94—96 om jord- 
bruket. 

Maanviljelijakokous Helsingissa 8 — 22 p:na maaliskuuta v. 

1883. H:gissa 1884. 119 s. 8:o. Agrik. 

19. Suonayttelysta Berlinissa helmikuun 16—19 p. 1887. (Suom. 
Maanv. lehti I, 1887, s. 81—84.) Topogr. Agrik. 

20. Nagra ord om kornodlingen i landet. Foredrag vid Nyl. 
och T:hus lans Landtbrukssallsk. varmote 1892. (Biet XIII, 
1892, s. 97—103.) Agrik. 

Forsbom, Johan. 
1. Anmarkningar vid Fruktbarande Buskars Skotsel. Disp. Pra?s. 
Carl Niclas Hellenius. Abo 1789. 10 s. 4:o. - S. 6—9 
omnamnas de fruktbarande buskar, som vid denna tid odlades 
i tradgardarne. — Ref. O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. 
s. 360—361. Hortik. 

Forselius, C. V. G. 
1. Se: Carlsson, Wilhelm. 1869. 

Forsell, A. 
1. Se: Boldt, Johan Georg Robert. N:o 15. 1893. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. Ill 

Forselles, Arthur Edvard af. 

1. Bakteriologiska undersokningar af ett fall af osteomyelitis 
albuminosa och ett fall af benabscess. (F. Lak. Sallsk. Handl. 
XXXVI, 1894, s. 375—376.) — I de variga hardarne funnos 
Streptococcus pyogenes och Staphylococcus pyogenes aureus. 
Bakt. Med. hot. 

2. Om farynxmykos beroende pa Leptothrix buccalis-vegetationev. 
(Ibid. XXXVIII, 1896, s. 65.) Med. bot. 

3. Om ett fall af aktinomykos i munbottnen och ett fall af kak- 
aktinomykos. (Ibid. XLII, 1900, s. 499.) D:o. 

Forselles, Jacob Henric af. 

1. Tvenne nya Vaxter fundne i Sverige och beskrifne af . 

(Linneiska institutets skrifter, h. 1, Uppsala 1807, 16 s. 8:o.) x ) Syst. 

Forselles, Jakob Henrik Alexander af. 
1. Se: Bidrag till Finlands officiela statistik. 1887. 

Forsenius, Johan S. 
1. Se: Thauvonius, Abraham. 1650. 

Forshaell, Johan. 
1. Kart Beskrifning ofver Ny Carleby Stad. (Tidn. af et Sallsk. 
i Abo XI, 1784, s. 33—37, 41—44, 49—51.) — S. 43—44 om 
jordbruket i trakten. Agrik. 

Forsinius, Matthias. 
1. Enfalliga Anmarckningar vid Salt-Kiallor. Disp. Praes. Pehr 
Kalm. Abo 1754. (6+) 11 s. 4:o. — S. 10 uppraknas salina 
vaxter. — Ref. Larda Tidn. 1755, s. 232—236. Topogr. 

Forsius, Henric. 
1. Historisk och oeconomisk beskrifning ofver Stapel-Staden Hel- 
singfors uti Nyland; sednare delen. Disp. Praes. Pehr Kalm. 
Abo 1757. (7+) 31 (inberaknadt forra delen 55—85) s. 4:o. 
— S. 61 — 62 om akerbruk och tobaksplanteringar samt koks- 
vaxters odling. — Aftryckt af Fr. J. Rabbe i Suomi 1842, 
haft. V, s. 3—33. — Ref. Larda Tidn. 1757, s. 246—248. 
Hortik. Agrik. 

Forskal, Petter. 2 ) 
1. Flora pegyptiaco-arabica, sive descriptiones plantarum, qvas 
per iEgyptum inferiorem et Arabiam felicem detexit, illustravit 
Petrus Forskal. Post mortem auctoris [periit peste in loco M Denna uppsats utdelades i Uppsala vid sekularfesten i anledning 
af Linnes fodelse jamte en medalj, slagen till Linnes minne. 

-) Petter Forskals fader tecknade sig Forsskahl; sjalf skref 
han sitt namn: Forsskahl, Forsskal och senast Forskal. Se harom 
W. Lagus: Petter Forskals slagttafla i Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. 
XII, 1870, s. 125—126. 112 Th. S ae Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Forskal, Petter. 

Jerim Arabia 1 felicis anno 1763] editit Carsten Niebuhr. 
Accedit tabula Arabise felicis geographico-botanica. Havnia? 1775. 
32 + CXXVI + 220 s. 4:o. Cum mappa botanico-geographica. 

Arbetet innehaller som underafdelningar: 

Dedikation af Niebuhr till „Serenissimo celsissimoque prin- 
cipi ac domino Frederico, principe hereditario Dania 1 , Norvegia 1 , 
Vandalorum, Gothorum etc." p. 3 — 6. Pncfatio p. 7 — 32. — 
Florula litoris Gallia? ad Estac prope Massiliam. Accedit Florula 
insula? Malta 1 p. I — XIV (Florula estaciensis p. Ill — XII -f- Florula 
melitensis p. XIII — XIV). — Flora constantinopolitana, litoris ad 
Dardanellos et insularum Tenedos, Imros, Rhodi p. XV — XXXVI. 
— Flora a?gyptiaca, sive Catalogus plantarum ^Egypti inferioris: 
Alexandria, Rosetta 1 , Kahira 1 , Sues p. XXXVII— LXXVIII. — 
Flora arabico-Yemen, sive Catalogus plantarum Arabia 1 felicis 
systematicusp.LXXIX — CXXVI. — Descriptiones plantarum flora? 
regyptiaco-arabica 1 220 p. -f- Tabula Arabia? felicis geographico- 
botanica. Syst. Vdxtgeogr. 

2. Icones rerum naturalium, quas in itinere orientali depingi 
curavit Forskal. Post mortem auctoris ad regis mandatum 
a^ri incisas edidit C ar st e n N i eb uh r. Havnia 1 1776. 15 s. + 
43 tafl. 4:o. — Den botaniska delen utgafs beriktigad af v o n 
Bahl 1790—1794. 3 delar. — Arbetet osedt af mig. 

3. Descriptiones Animalium, Avium, Amphibiorum, Piscium, In- 
sectorum, Vermium, qua 1 in itinere Orientali observavit Pet. 
Forskal, Prof. Havn., post mortem Auctoris edidit Carsten 
Niebuhr. Adjuncta est Materia Medica Kahirina, atque Tabula 
Maris Rubri geographica. Havnia 1 1775. 4:o. Farm. bot. 

4. Ett bref af Forskal till Linne, dari han redogor for det af 
honom i Arabien gjorda fyndet af tradet, hvaraf fas den val- 
luktande mekkabalsamen, Opobalsamum [Commiphora (Bal- 
samodendron Kunth) opobalsamum Engl.], ingar i disputationen: 
Opobalsamum declaratum. Prses. Carl von Linne. 
Resp. Wilhelm Le Moine. Uppsala 1764, s. 11. 

5. Se: Vahl, Martin. 1790—1794. (Afd. II.) 

Forslin, Michael. 

1. Beskrifning ofver Eenens Egenskaper och Nytta. Disp. Pra^. 
Pehr Kajm. 2 delar. Abo 1770. 34 s. 4:o. — Ref. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 236. Med. Farm. bot. Ekon. bot. 

2. Utdrag ur ett Bref till utgifvaren af Lakaren och Naturforskaren, 
dat. Eijarfvi d. 5:te Augusti 1796. (Lak. o. Naturf. XII, 1797, 
s. 332 — 339.) — S. 339 uppges, att Rheum palmatum sedan ar 
1784 med framgang odlats i forf:s tradgard (anvand i st. f. 
Rhabarber). Med. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 113 

Forsman, Akseli Yrjo. 

1. Veriserumterapia ja difteria. Referaatti. (Duod. XI, 1895, 
s. 128—146.) Bakt. Med. bot. 

2. Sananen valon vaikutuksesta. (Terv. hoitol. IX, 1897, s. 177 — 
180.) — Om solljusets inverkan pa olika bakterier. Bakt. 

3. Keuhkotaudista. (Ibid. XII, 1900, s. 145—161.) — Redogores 
for tuberkel-bacillens biologi. D:o. Med. bot. 

Forsman, Georg Jakob. 
1. Botanologi for begynnare, efter Doctor C. J. Hartman's 
vextlara bearbetad af . Wasa 1839. 38 s. 12:o. — 

o 

2:dra uppl. ofversedd och forbattrad. Abo 1855. 41 s. 12:o. 
— 3:dje uppl. Abo 1860. 41 s. 12:o. Handb. 

Forsman, Jaakko Oskar. 
1. Redogorelse for Kejs. Alexanders-Universitetet i Finland under 
lasearen 1896—1899. H:fors 1899. 172 s. 4:o. — Bot. museum 
och tradgarden s. 127 — 134. Satnl. Bot. trddg. 

Forsnas, M. L. 

1. (M. L. F.) Wasa svenske lyceisters botanisk-zoologiska for- 
enings samlingar. Nikolaistad 1887. 15 s. 8:o. — Herbariet 
s. 3—12. Saml. Herb. 

Forss, Maurits. 
1. Se: Engel, Joh. Vilh. 1849. 

Forssell, Albert Theodor. 

1. (Anon.) Kuinka syvalle kasvien juuret tunkevat? (Maanvilj. 
lehti 1872, s. 14—16.) — Ofvers. fran „Der chemische Acker- 
man". Fysiol. Biol. 

2. Maamiehen Kalenteri ja Kasikirja. H:gissa 1885. 56 + 90- 
64 + XII s. 12:o. — Ref. J. J[ernstrom]: Biet VI, 1885, 
s. 187. Handb. 

3. (T. F.) Helsingissa pidetyn siemennayttelyn johdosta. (Suom. 
Maanvilj.lehti I, 1887, s. 57—60.) Biol. Agrik. 

4. (T. F.) Tyrnavan Suoviljelystapa. (Ibid. I, 1887, s. 84—86.) 
Agrik. 

5. (T. F.) Viljakaupasta sananen. (Ibid. II, 1888, s. 41—43.) 
Handelsb. 

6. (T. F.) Yleinen kehoitus puunsiementen kokoelemiseen. (Ibid. II, 

1888, s. 171—172.) Forstb. Ekon. bot. 

7. (T. F.) Perunarutto. Mukaelma muukalaisista lahteista. (Ibid. Ill, 

1889, s. 126—132.) Vaxtsjukd. 

8. (T. F.) Kasvitarhantoiden edistamisesta sananen. (Ibid. Ill, 
1889, s. 207—210.) Hortik. 

8 114 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Forssell, Albert Theodor. 

9. (T. F.) Sokurijuurikkaanviljelys Suomessa. (Ibid. X, 1896, 
s. 6—14.) Agrik. 

10. Se: Nordling, Xenofon Willehad. 1887. 

11. Se: Reuter, Enzio. 1895. 

Forssman, Demetrius Theodor. 
1. Ett forgiftningsfall genom Arum odorum. (F. Lak. Sallsk. 
Handl. XIV, 1872, s. 34.) Med. hot. 

Forsstrom, F. 

1. Paloviljelyksesta. H:gissa 1872. Arbetet osedt af mig. 

Agrik. 

Forsstrbm, Kaarlo Emil. 
1. (K. F.) Metsavalkeitten sammuttamisesta. (Metsanyst. I, 1895, 
s. 68—71.) Forstb. 

Forsstrbm, Magnus Ernfrid. 

Refererat diskussionsfragan: 

1. Huru borde timmerbladningen ordnas och bedrifvas med af- 
seende a atervaxtens beframjande och skogens bibehallande i 
oforminskad timmer-produktion? Protok. vid F. Forstforen. ars- 
mote i H:fors den 9 och 10 September 1881. (F. Forstforen. 
medd. IV, 1884, s. 129—133.) D.o. 

2. Nagra reflexioner rorande skogshushallningen pa enskild mark. 
(Ibid. VI, 1888, s. 231—243; VII, 1889, s. 82—96.) D:o. 

3. Renskotseln inom sydligaste delen af finska renomradet. (Ibid. 
VII, 1889, s. 97 — 100.) Forstb. Ekon. bot. 

Refererat diskussionsfragan : 

4. Pa hvilka satt kunna de odlingsbara markerna inom krono- 
jordarna lampligast och bast tillgodogoras och bosattningen inom 
dem beframjas med tillgodoseende af skogens bibehallande och 
vard? Protok. vid F. Forstforen. arsmote i Uleaborg den 2 
sept. 1889. (Ibid. VII, 1889, s. 209-213.) 

Inford under titel: Miten voidaan parhaiten kayttaa kruunun- 
mailla olevia viljelykseen kelpaavia maita ja niilla asutusta 
edistaa siten, etta samalla takeita olisi metsan siiilymisesta ja 
hoidosta? i Suom. Metsanh. lehti II, 1889, s. 81 — 101. D.o. 

Foredrag vid diskussionsfragan: 

5. Da olika asigter gjort sig gallande angaende renskotselns in- 
verkan pa skogens atervaxt och dess forhallande till inbyggar- 
nes pa kronojordarna odlingar, fragas, huruvida gallande bestam- 
ningar darutinnan utan oliigenhet kunna bibehallas, eller om 
nagra forandringar aro onskvarda? Protok. vid F. Forstforen. 
arsmote i Uleaborg den 2—4 sept. 1889. (Ibid. VII, 1889, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 115 

Forsstrbm, Magnus Ernfrid. 

s. 259 — 260.) — Utgor ett tillagg till uppsatsen N:o 3. — 
Inford iifven i Suom. Metsanh. lehti II, 1889, s. 114—115: 
Tietoja porojen vaikutuksesta metsan uudelleen kasvuun pohjan 
perilla seka porokarjan suhteista viljelysoloihin. Forstb. 

Refererat diskussionsfragan: 

6. Vore det skal, att fragan om tradsadd i forening med svedje- 

bruk skulle ater upptagas, och hvilka villkor i sadant fall anses 

bora ifragakomma? Protok. vid F. Forstforen. filials arsmote i 

Uleaborg 14 aug. 1895. (Ibid. XIII, 1896, s. 35—37.) D.o. 

Forsstrbm, Oskar Adolf & Linden, Frans Johan Herman (John). 
1. Kansakoulun Luonnontieto. Oppikirjakomitean suunnitelman 

mukaan kirjoittaneet . H:gissa 1900. VI + 272 S.+ 169 

kuvaa. 8:o. — Laran om vaxterna s. 135 — 192; om bakterier 
s. 32—35. — Toinen painos muuttamaton. H:gissa 1900. — 
Ref. Ape Rant an i em i: Luon. Yst. IV, 1900, s. 228— 231. 
Larob. 

Forsten, August William. 
1. Arsberattelse till -Medicinalstyrelsen fran Idensalmi provinsial- 
lakare-distrikt for ar 1874. (F. Lak. Sallsk. Handl. 1874, H:fors 
1876, s. 170 — 174.) — S. 171 om insektlarver, som fortiirt 
bladen pa vin- och krusbiirsbuskar under tre skilda skof i trad- 
gardarne och t. o. m. barren pa tallarna i skogen. Vaxtsjukd. 

Forsten, Dagmar. 
1. Se: Thoroddsen, Thorwald. 1893. (Afd. II.) 

Forsten, T. 

1. Thomaskuona lannoitus-aineena. Prof. Paul Wagner'in mukaan 
kirjoittanut Hjalmar Nathorst. Vapaa suomennos. Hii- 
meenlinnassa 1888. 21 s. 8:o. Agrik. 

Fortelius, Isaac E. 
1. Se: Mennander, C. Fr. 1747. 1750. 

Frenckell, Johan Christopher, fil. 
1. Botanico-oeconomisk afhandling om Asclepias syriaca. Disp. 
Prses. Pehr Adrian Gadd. Abo 1778. (4+) 16 s. 4:o. ■ 
Ref. O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 281. Biol. Syst. 
Viixtgeogr. Hortik. Ekon. Tekn. bot. 

Freudenthal, Gabriel. 
1. Chemiska Ron att upptacka bestandsdelarne i Matricaria Cha- 
momilla L. (K. Sv. Vet. Acad, nya Handl. XXIV, 1803, s. 131 — 
138.) Vaxtkemi. Farm. bot. 116 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Friedl, J. 

1. Puun orgaanillisista ja fyysillisista ominaisuuksista. (Suom. 
Teollis. lehti 1894, s. 16 — 17.) Tekn. bot. 

Friman, Johan Alexander. 
1. Arsberattelse fran Alands provinsiallakare-distrikt for ar 1858. 
(F. Lak. Sallsk. Handl. VII, 1858—1860, s. 233—241.) 
S. 234 — 235 uppgifter om skogarne, jordbruk och tradgards- 
skotsel pa Aland. Forstb. Hortik. Agrik. 

Frisk, Julius. 

1. Intian rutto ja sen parantaminen. (Terv.hoitol. IX, 1897, 
s. 169 — 173.) — Redogores for pestbacillen och dess forstoring 
genom pestserum. Bakt. Med. bot. 

2. Keuhkotuberkuloosin patolooginen anatomia. Bugge'n mu- 
kaan. (Duod. XIII, 1897, s. 96—118.) D:o. D:o. 

Frondin, Elias. 
1. Se: Tarnstrom, Christophorus. 1739. 

Frosterus, Gustaf Benjamin. 

1. Beskrifning till kartbladet N:o 21. Mariehamn. (Finl. Geol. 
unders., H:fors 1892, 64 s. + 2 pi.) — S. 9 om skogarne. 

Kertomus karttalehteen N:o 21. Maarianhamina. Suoment. 
A. J. Waren. (Suomen Geologinen tutk., H:gissa 1892, 69 s. + 

7 kuvaa.) Forstb. 

2. Se: Berghell, H. K. A. 1896. 

Frosterus, Jacob. 
1. Om hushallningen i Ijo. (Underr. K. F. Hush. Sallsk. 2:dra Saml., 
N:o 4, 1824, s. 36—45.) — S. 38—41 om darst. odlade jord- 
bruksvaxter. Agrik. 

Frosterus, Johan. 

1. Om Sotkamo socken. (Abo tidn. 1791, N:is 13, 14.) — Nam- 
nes i korthet om skogarnes bestand darstades. — Uppsatsen 
ar enl. Wilh. Lagus utgifven af H. G. Porthan pa grund 
af anteckningar af forf. Forstb. 

2. (Anon.) Hyodyllinen Huvitus Luomisen Toista, yxinkertaisille 
avuxi Jumalan Hyvyyden Tundoon ja Palveluxeen. Turusa 1791. 
116 s. 8:o. — S. 35—41 om vaxterna. — 2 pain. Wasa 1797. 
110 s. 8:o; 3 pain. Turusa 1798. 110 s. 8:o; 4 pain. Turusa 
1809. 110 s. 8:o; 5 pain. Turusa 1817. 110 s. 8:o; 6 pain. 
Turusa 1826. 110 s. 8:o; 7 pain. Turusa 1829. 110 s. 8:o; 

8 pain. H:gissa 1850. 88 s. o 8:o. — Alia upplagorna ofor- 
andradt omtryckta. — Ref. Abo Tidn. 1792, N:is 3, 5. 
Allm. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 117 

Frostfenomenet och skyddsmedlen mot frost- 
skada, betankande afgifvet till Landtbruksstyrelsen af Kom- 
missionen for undersokning af. (Landtbruksstyi\ medd. N:o IV, 
H:fors 1893, 49 s. 4:o.) 

Mietinto, jonka on Maanviljelys-hallitukselle antanut hallan 
ja sita vastaan kaytettavien varakeinojen tutkimista varten ase- 
tettu komissiooni. Suoment. J. Sjogren. (Maanv.hallit. tiedon- 
antoja N:o IV, 1893, 52 s. 4:o.) Vaxtsjukd. Ekon. bot. 

Frukt, att forvara enligt Romarnes satt. (Teknol. Ill, 1847, 
s. 110.) Hortik. 

Frukter, ett medelst elektricitet framkalladt ljusfenomen hos. 
(Naturen 1894, s. 179.) Fysiol. 

Frukter s samt andra vegetabiliers bevarande medelst pulveri- 
serade trakol. (Teknol. I, 1845, s. 3.) — Ofversattning af en 
uppsats i Allgem. pharm. Zeitschr. 1844 af prof. Artus. 
Hortik. Ekon. bot. 

Frukt- och stenfruktkarnor; ett sakert medel att fa dem 
att komma upp. (Teknol. IV, 1848, s. 143—144.) Hortik. 

Fruktodlingen, huru mycket den kan inbringa. (Tradgardsv. I, 

1893, s. 180.) Handelsb. 

Frukts nedtagning fran traden, att iakttaga vid. (Teknol. Ill, 
1847, s. 248.) Hortik. 

Frukt sasom narings- och lakemedel. Ur Norsk Havetidning. 
Ofvers. (Biet XIII, 1892, s. 169—170.) Med. Ekon. bot. 

Frukttorkning. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 1849, s. 28.) 
Ekon. bot. 

Frukttrad; att borttaga „mossa" pa dem. (Teknol. II, 1846, 
s. 16; IV, 1848, s. 366.) Hortik. 

Frukttrad, att godsla med salt. (Ibid. II, 1846, s. 23.) D:o. 

Frukttradensgodsling. (Tradgardsv. II, 1894, s. 98.) D:o. 

Frukttrad; medel mot mossa [lafvar] pa dem. Efter „Landt- 
mannen". (Ibid. I, 1893, s. 132.) D:o. 

Frukttrad, nytt satt att foradla. (Teknol. II, 1846, s. 149 — 
150.) D:o. 

Frukttrad; om varden af unga sadana. (Almanack for aret 

1894. H:fors [1893], 6 s. 16:o.) D:o. 

Frukttrad, rad vid plantering af. (Almanack for aret 1893. 
H:fors [1892], 5 s. 16:o.) D:o. 118 Th. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Frukttrads eller andra tradslags skadade delar, kitt att be- 
stryka. (Teknol. Ill, 1847, s. 8.) D:o. 

Frukttrads forokning, chinesiskt satt vid. (Tidn. f. Landtbr. 
o. Naring. 1849, s. 48.) D:o. 

F r u k 1 1 r a d , satt att hela barkskadade. (Teknol. IV, 1 848, s. 359.) 
Vaxtsjukd. Hortik. 

Frukttrad, „trollringar" pa. (Ibid. II, 1846, s. 52—53.) — 
Anbringas pa traden for att befordra fruktsattning. Biol. Hortik. 

Fron; att bemarka vid deras forvaring. (Ibid. I, 1845, s. 124.) 
Hortik. 

Fron, att bemarka vid saning af gamla. (Ibid. 1845, s. 80.) 
Biol. Hortik. 

Froodling af rotfrukter, kort anvisning om. Skrif ter f ran 
sydvastra Finlands froodlingsforening. Abo 1887. 8 s. 8:o. 
Ekon. hot. 

Froodling — en paminnelse. Ur Sv. Tradgardsforen. Tidskr. 
(Tradgardv. I, 1893. s. 130—131.) Hortik. 

Furuhjelm, Johan Emil. 

1. Se: Chydenius, Johan Jakob. 1859. 

2. Utarbetat en vid statistiska kongressen i S:t Petersburg 1872 
utstalld karta, belysande kulturvaxternas spridning inom Finland. 
H:fors 1872. Vaxtgeogr. 

3. Se: Ignatius, K. E. F. 1880—1890. 

4. Catalogue special d'objets forestiers envoyes a l'exposition 
de Moscou en 1882, par l'institut forestier d'Evois en Finlande. 
H:fors 1882. 20 s. 8:o. (Sammanstalld af A. G. Blomqvist 
och J. E. Furuhjelm.) Forstb. 

Refererat diskussionsfragan: 

5. Hvilka iakttagelser hafva blifvit gjorda rorande sorkarna sa- 
som skadedjur i skog och pa olika tradslag? Protok. vid F. 
Forstforen. arsmote invid Riihimiiki jernvagsstation 9 sept. 1884. 
(F. Forstforen. medd. V, 1887, s. 28—32.) Vaxtsjukd. 

6. Se: Saelan, Th. 1890. 

7. „ Wainio, E. A. 1896. 

8. (J. E. F.) „Matojen" tuhotoita metsissa. (Lophyrus pini et rufus.) 
(Metsanyst. Ill, 1897, s. 109—112, 117-120.) Vaxtsjukd. 

9. Coeoma (Melampsora) pinitorqvum mannyssa. (Ibid. Ill, 1897, 
s. 133—137.) I):o. 

10. (J. E. F.) Metsalle vahingollinen hoynteinen Lymantria (Psiluna, 
Ocneria, Liparis) monacha L. Nunna (Ruots. Nunnan; Saks, die 
Nonne). (Ibid. V, 1899, s. 177—192 + 1 kuva.) D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 119 

Furuhjelm, Johan Emil. 

11. (J. E. F.) Panolis (Trachea, Noctua) piniperda Panz (P. griseo- 
variegata Goeze). Mantykarehtija, Mantyyokko. Ruots. Tallfly. 
Saks. Kieferneule. (Ibid. VI, 1900, s. 81—89+1 kuva.) — 
Redogores for denna f jarils utseende, lefnadssatt och harjningar 
samt om dess forstoring genom parasitsvampen Empusa aulicce 
Reichardt. D:o. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden : 

12. Granhangen vid basen med hon- och for ofrigt med han- 
blommor. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. XI, ny ser. VIII, 
1871, s. 454; 2 / 10 1869.) Terat. 

13. Alnus glutinosa forekommande i Korsu by i Paavola socken, 
dar den antraffades af forstm. E. L. Sandman. (Medd. Soc. 
F. Fl. fenn. XIII, 1886, s. 254; 3 / 4 1886.) 

Furuhjelm, Maria Lovisa (Maria). 

1. Tervola tradgarden. H:fors 1900. 29 s. 8:o. (F. Kvinnoforen. 
allmannytt. bibl. V.) 

Tervolan puutarha. Kirj. Maria. Suom. Hilda K a k i k o s k i. 
H:gissa 1900. 31 s. 8:o. (Suom. Naisyhd. yleishoydyll. kirjasto V.) 
Hortik. Hist. 

Faltforsok i Finland med kalifaltspat. (Biet IX, 1888, s. 122— 
126.) Vaxtkemi. Agrik. 

Gadd, Jacob Herman. 
1. Forsok, at utmarka Ratta Sanings-Tiden for de i Norden 
brukelige Sades-Arter. Disp. Prses. Pehr Adrian Gadd. Abo 
1764. (6—) 22 (+2) s. 4:o. — S. 11 vaxtfenologiska uppgifter 
fran Bjorneborgstrakten. — Ref. Liirda Tidn. 1764, s. 327 — 
328; O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 268-269. Anat. 
Fysiol. Fenol. Agrik. 

Gadd, Pehr Adrian. 

1. Observationes physico-ceconomicae, in septentrionali praetura 
territorii superioris Satagundiae collectae. Disp. Prass. Carl 
Fridric Mennander. Abo 1747. (6 +) 35 (+ 1) s. 4:o. — 
S. 22 — 23 uppraknas omkring 40 inom omradet forekommande 
vaxter, af hvilka „en stor del ej omnamnes af Tillandz i 
hans Catalogus plantarum". — Ref. Larda Tidn. 1748, s. 9— 
12. Vaxtgeogr. Farm. bot. 

2. Aphorismi philosophici de Morbis Plantarum. Disp. Praes. 
Nicolaus Hasselbom. Abo 1748. 8 s. 4:o. Ref. O. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 267. Anat. Vaxtsjukd. 120 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Gadd, Pehr Adrian. 

3. Forsok til en oeconomisk beskrifning ofver Satacunda Haraders 
norra del, som innehaller anmarkningar i Geographie, Antiqui- 
teter, Physique, Historia naturali och oeconomie etc. jemte nodiga 
figurer. Sthlm 1751. 126 s. 8:o. — Utgor en mycket tillokad 
upplaga af den ofvanfore N:o 1 anforda, af honom forfattade 
disputationen ofver Satakunta; s. 47 — 51 uppraknas omkring 
400 i dessa trakter forekommande vaxter. — Enl. 0. E. A. H j e 1 1, 
Abo Univ. lard. s. 302 inford pa tyska i D. G. Schrebe r's 
Neue Cameralschriften, V, Halle 1766: Physikalisch-okonomische 
Beschreibung des nordlichen Theils von Satacunda in Finnland. 
— Ref. Larda Tidn. 1751, s. 231, 232, 235, 236, 244—246; 
0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 302—304. Vaxtgeogr. 
Farm. Ekon. bot. 

4. Ovalduge tankar, om jordens Svedjande och Kyttande i Fin- 
land. Disp. Forsta delen. Resp. Anders Agricola. Abo 
1753; senare delen. Resp. Pehr A. Bartholin. Abo 1754. 
(4+) 62 s. 4:o. — S. 10 uppraknas orter, forekommande pa 
svedjeland. — Ref. Larda Tidn. 1754, s. 165—171, 287— 
288. Topogr. Forstb. Agrik. 

5. Berattelse ifran Abo Academie insand til Riksens Hoglofl. 
Standers Manufactur-Contoir. (Larda Tidn. 1755, s. 371—376, 
379 — 380.) — Beskrifvas forsok med plantering af ek samt af 
atskilliga vaxter fran Nordamerika och Sibirien. — Ref. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 255. Hortik. Ekon. bot. 

6. D:o d:o for ar 1756. (Ibid. 1757, s. 219—220.) — Omniimnas 
forsok med odling af Moms alba och nigra. — Ref. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 255—256. Ekon. bot. 

7. Anmarkningar ofver Fargestofters Planteringar af Vau, 
Zaflor och Veide. (Ibid. 1757, s. 227—228, 230—232.) 
D:o. 

8. Finska angskotselens Hinder och Hjelp. Disp. Resp. Johan 
Henrich Hallenberg. Abo 1757. (6+) 20 s. 4:o. — S. 8 
uppraknas nagra hafsstrandsvaxter; s. 14 nagra vaxttopografiska 
uppgifter; s. 18, 19 uppraknas gras och orter, tjanliga att sas 
pa angar. — Ref. Larda Tidn. 1758, s. 14 — 17. Topogr. 
Agrik. Hist. 

9. Tankar om skadeliga frastnatter och Frastnastens upodling, 
grundade pa physiska principier och flere ars ron och anmark- 
ningar. Sthlm 1758. 16—111 s. 8:o. — Innehaller forteckning 
pa vaxter, som kanneteckna frosthardar, samt talrika observa- 
tioner om frostens inverkan pa olika vaxtdelar. — Ref. Larda 
Tidn. 1758, s. 121 — 123, 126—127. Topogr. Vaxtsjukd. 
Agrik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 121 

Gadd, Pehr Adrian. 

10. Underrattelse i Trad- och Skogs-Skotselen, grundad pa flere 
Ahrs Ron och Forsok, som sa vid de Publique oeconomiska 
planteringarne i Abo, som annorstades i Finland blifvit anstalde 
af — — . Abo 1759. 8 s. 4:o. — Har uppgifves bl. a. nagra 
tradslags, ss. ekens, askens, almens och vildapelns utbredning 
inom Finland. — Omtryckt i E. G. L i d b e c k's Berattelse om 
vilda trans plantering. Sthlm 1759; samt inford pa tyska: Von 
Wartung der Baume und Walder i D. G. S c h r e b e r's Neue 
Cameralschriften II. Halle 1765, s. 460—467. (Enl. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 296.) — Ref. Lard a Tidn. 

1759, s. 199—200; 0. E. A. Hjelt: 1. c. s. 296—297. Biol. 
Vdxtgeogr. Fenol. Forstb. 

11. Se: CarenillS, Ephraim. 1759. 

12. „ Foenander, Jacob. 1759. 

13. Underrattelse om Farge-Stoften Veides (Isatis) Plantering 
och Ans i Finland, grundad pa flere Ahrs Ron och Forsok, 
som vid de Publique oeconomiske Planteringarne i Abo blifvit 
anstaldte af — — . Abo 1760. 9 s.+ l pi. 4:o. — Uppges att 
T i 1 1 a n d z upptackt Isatis tinctoria i Finland. — Ref. Larda 
Tidn. 1760, s. 394—395; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. 
s. 282—283. Vdxtgeogr. Ekon. Tekn. hot. 

14. Se: HerkepaBUS, Christopher. 1760. 

15. Underrattelse om Farge-Stofters Planteringar i Finland af 
Saflor, Krapp och Vau; grundad pa flere Ahrs Ron och Forsok, 
som vid de Publique oeconomiske Planteringarne i Abo blifvit 
anstaldte af . Abo 1760. 8 s. 4:o. — Ref. Larda Tidn. 

1760, s. 398—399; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 283. 
Vdxtgeogr. Ekon. Tekn. hot. 

16. Tal om Finska Climatet och dess folgder i folkets lefnadssatt 
och landets hushallning, hallit for Kongl. Vetenskaps Academien 
den 14 Januarii 1761. Sthlm 1761. 52 s. 8:o. — S. 17 om karr 
och myrar; s. 19 angsskotsel; s. 20—22 akerbruket; s. 23—25 
om tobaksplantering och fargviixter; s. 26 koks- och tradgards- 
vaxter; s. 27 om skogarne. — Ref. Larda Tidn. 1761, s. 84- 
88; O.E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 297. Fenol. Forstb. 
Hortik. Agrik. Ekon. bot. 

17. Akerbrukets Chemiska grunder. Forsta delen, om Akerjord- 
monernes ratta Kanning och Forbattring. Disp. Resp. Johann 
Jacob Er ling. Abo 1761. (4 +) 24 s. 4:o. Andra delen. Resp. 
Lars Johan Zidbaeck. Abo 1762. (8+) 25— 50 s. 4:o. Tredje 
delen. Resp. Niclas Hacks. Abo 1762. (8+) 51 — 73 s. 4:o. 
Fjarde delen, om blandade Akerjordmonernes ratta Kanning och 
Forbattring. Resp. Carl S t e n i u s . Abo 1 764. (4 +) 75—94 s. 4:o. 122 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Gadd, Pehr Adrian. 

- Ref. Lard a Tidn. 1762, s. 257—259, 261—263, 265— 
267; 1764, s. 322—323. Vaxtkemi. Topogr. Agrik. 

18. Se: Bbkman, Otto Reinhold. 1762. 

19. „ Engstrbm, Matthias. 1762. 

20. „ Lindwall, Johan Bengtsson. 1763. 

21. Ron om beskaffenheten och nyttan af den roda farg, som 
finnes i Hypericum eller Johannis Orten. (K. Sv. Vet. Acad. 
Handl. XXIII, 1762, s. 115—122.) 

Untersuchung von der Beschaffenheit u. dem Nutzen der 
rothen Farbe, die sich im Hyperico, oder Johanniskraute, findet. 
(Abh. schwed. Akad. 1764, s. 115—121.)— Ref. LardaTidn. 
1762, s. 245—246; O.E.A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 284— 
285. Anat. Vaxtkemi. Farm. Ekon. Tekn. hot. 

22. Disquisitio chemica hypotheseos de Transmutatione Aqvae in 
Terram. Disp. Resp. Samuel Nicolaus Heurlin. Abo 1763. 
(2+) 17 s. 4:o. — S. 16 redogores for nagra vaxtfysiologiska 
iakttagelser. - - Ref. Larda Tidn. 1764, s. 328. Fysiol. 

23. Om hushallningens uphjelpande och forbattring i Norra delen 
af Bjorneborgs Ian och i Tavastland. (Inrikes Tidn. Sthlm 1763, 
N:is 70, 74, 75.) - I N:o 70 om jordbruket; N:o 74 och 75 
om lin- och tobaksodling; om mullbarstrads odling pa Hattanpaa 
egendom; om almens forekomst i Tavastland samt uppges att 
Fraxinus vaxer omkring Tavastehus. Vaxtgeogr. Agrik. 

24. Om Tobaksplantering i Pyhajoki socken i Osterbottn. (Ibid. 

1764, N:o 81.) Ekon. bot. ' 

25. Upmuntran och Underrattelse til nyttiga Plantagers Vidtagande 
i Finland. l:sta stycket. Abo 1763. 16 s. 4:o; 2:dra st. 1764. 
16 s.; 3:de st. 1765. 16 s.; 4:de st. 1766. 18 s.; 5:te st. Sthlm 
1767. 18 s.; 6:te st. Sthlm 1768. 18 s. — Ref. Larda Tidn. 

1765, s. 216, 218—220; 1766, s. 282—284; 1768, s. 101 — 102, 
106—108. 

Fortsattningen utkom under titel: 

Upmuntran och Underrattelse til nyttiga Plantagers och andra 
Hushallsforfattningars Vidtagande i Finland. 7:de st. Abo 1769, 
26 s.+ l pi.; 8:de st. 1770, 20 s. (uppges att spar af Humle- 
plantering redan funnits fran ar 1295); 9:de st. 1773, 16 s.; 
10:de st. 1774, 16 s.; ll:te st. 1775, 16 s. — I stycket 1, 
s. 11 — 12; st. 3, s. 9—10; st. 5, s. 14; st. 7, s. 15, 17, 25; st. 8, 
s. 3 — 6 och st. 9, s. 7 omnamnes forekomsten af nagra inhemska 
vaxter. Salunda skulle bl. a. Skogsapel, Pyrus Malus, forekomma 
i Kimito och Korpo skargardar, „Idegran pa Kimito 06, mera 
allman pa Aland".- - Ref. O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard, 
s. 277 — 279. Vaxtgeogr. Topogr. Forstb. Agrik. Ekon. Tekn. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 123 

Gadd, Pehr Adrian. 

26. Se: Gadd, Jacob Herman. 1764. 

27. „ Lbfman, Alexander. 1765. 

28. Svar pa den af Kongl. Vetenskaps-Academien uppgifne Fraga: 
Hvilka aro Svenska Climatets formoner och olagenheter, i an- 
seende til allmanna och enskilda Hushallningen, i jamforelse 
emot andra Lander? Prisbelonad skrift. Tryckt tillsammans 
med ett annat svar pa samma fraga. Sthlm 1765. 62 s. 8:o. 
(s. 38—62). — Ref. Larda Tidn. 1765, s. 256. Forstb. 
Hortik. Agrik. Ekon. bot. 

29. Tankar om Nodvandigheten af CEconomisk Kundskap for Lag- 
stiftande Magten. Disp. Resp. Johan Timm. Abo 1765. (4 -)-) 
16 s. 4:o. — S. 4 — 6 om jordbruk; s. 7 — 8 om skogsvard. 
Forstb. Agrik. 

30. Se: Gummerus, Jacob. 1766. 

31. „ Beckman, Johan. 1766. 

32. „ Holmberg, Carl Gustaf. 1766. 

33. „ Palander, Lars. 1767. 

34. Svar pa den af Kongl. Vetenskaps-Academien framstalda 
Fraga for ar 1765: Hvilka Forfattningar aro de basta, at under- 
halla tilrackelig tilgang pa Skog har i Riket? Prisbelonad skrift. 
Sthlm 1767. 39 s. 8:o. — Ref. Larda Tidn. 1767, s. 364— 
368. Forstb. Ekon. bot. 

35. Forsok med Fargestofter, som vid Manufacturer nyttjas til 
gul farg, och isynnerhet om Solidago canadensis. (K. Sv. Vet. 
Acad. Handl. XXVIII, 1767, s. 134—145.) — Uppraknas atskilliga 
vaxter, som gif va gul farg. — Ref. Larda Tidn. 1767, s. 229 ; 
0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 285. Vaxtkemi. Biol. 
Ekon. Tekn. bot. 

36. Lyhykainen ja yxikertainen neuvo, kuinga Kryydimaan yrt- 
tein kasvannot Suomen maassa Taittaan saatetta tuleundumaan. 
Maanmjehilleensa opetuxexi edespandu P. A. Gaddilta. Turusa 
1768. 16 s. 8:o. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. 
s. 294. Hortik. 

37. Se: BibrkstrSm, Carl. 1769. 

38. „ Hellenius, Carl Niclas. 1769. 

39. Forsok och Anmarkningar om Utlandske Sades-Arter i Finska 
Climatet. Disp. Resp. Israel Indreen. [Mojligen forfattare.] 
Abo 1770. (6+) 18 s. 4:o. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo 
Univ. lard. s. 269. Vaxtsjukd. Agrik. Hist. 

40. Undersokning chemisk och oeconomisk, om Medel til Saltpetter 
Sjuderiernes forbattring och Upkqmst i riket. Disp. Resp. Abraham 
Granit. [Mojligen forfattare.] Abo 1771. (4+) 40 s. + l pi. 4:o. 
— S. 7 uppraknas vaxter, hvilka innehalla „Saltpetteraktigt amne". 
Vaxtkemi. 124 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Gadd, Pehr Adrian. 

41. Botanico-oeconomisk afhandling om Skidfrukts-Vaxter och 
Legumer. Disp. Resp. Johannes Gjos. Abo 1772. 16 s. 4:o. 
— S. 4 — 10 om deras nytta som fodoamnen; s. 10 — 12 om 
deras anvandning som lakemedel; s. 12 om deras nytta som 
fargvaxter; s. 13 — 16 om deras anvandning i jordbruket och 
tradgardsskotseln. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard, 
s. 280. Syst. Farm. bot. Hortik. Agrik. Ekon. bot. 

42. Disquisitio chemica Palingenesiae zoologies. Disp. Resp. 
Henric Gust. Bore ni us. Abo 1772. 14 s. 4:o. — Afhandlas 
bl. a. om ofvergangar mellan vaxter och djur. — Ref. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 260—261. Allm. bot. Morf. 

43. Botanico-oeconomisk af handling om Solidago canadensis; dess 
Ans och Nytta i Fargerier. Disp. Resp. Gabriel Avellan. 
Abo 1772. 8 s. 4:o. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. 
lard. s. 285. Syst. Ekon. Tekn. bot. 

44. (Economisk underrattelse at pa Hardvalls-Angar igenom lampe- 
liga vaxter beframja den masta och basta Hovaxt. Disp. Resp. 
Jacob Johan Ur sinus. Abo 1772. 12 s. 4:o. — Har upp- 
raknas „Trifolium pratense, Esparcette ( Hedysarum onobrychis), 
Luzerne (Medicago sativa), Svenskt hofro (Medicago falcata), 
Vastgotha hofro (Lathyrus heterophyllus), Sibiriskt hofro (Vicia 
biennis) och Finskt hofro (Epilobium)" sasom lampliga att odlas 
pa hardvallsangar och mager jordman. Afven Glyceria aquatica 
uppges ss. odlad af A. Ehrensvard pa Saaris bostalle i 
Wirmo. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 294— 
295. Agrik. 

45. Se: WidenillS, Ephraim. 1772. 

46. Anmarkningar om nodbrod. (Tidn. af et Sallsk. i Abo 1772, 
s. 145—148.) — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. 
s. 280—281. Ekon. bot. 

47. Utdrag af Gadds „Berattelse om nodige vexters plantering 
i Finland", insand till Manufacturkontoret ar 1756. (Larda 
Tidn. 1772, s. 219—220.) Ekon. bot. 

48. Anmarkningar ofver fiirgestofters planteringar af Vau, Saflor 
och Veide. (Ibid. 1772, s. 227—231.) Ekon. Tekn. bot. 

49. Se: Wallenius, Carl Gustaf. 1773. 

50. „ Hallborg. 1773. 

51. Ron gjorde vid Silkes-Afvelens inforande i Finland. (K. 
Sv. Vet. Acad. Handl. XXXIV, 1773, s. 281 — 287.) 

Versuche von Einfuhrung des Seidenbaues in Finnland. (Abh. 
schwed. Akad. XXXV, 1780, s. 263—268.) Anfores om od- 
lingen af Mullbarstrad hos oss; forordas forsok med Morus alba 
var. tatarica. — Ref. 0. E. A. H j e 1 1: Abo Univ. I a r d. s. 265. 
Biol. Ekon. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 125 

Gadd, Pehr Adrian. 

52. Anmarkningar om Cicuta och Upgift at utrota denna giftiga 
Vaxt ifran Angar och Beteshagar. (Ibid. XXXV, 1774, s. 231- 
244.) — Ref. Nya Larda Tidn. 1775, s. 94—95; 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 270— 271. Anat. Vdxtkemi. 
Biol. Fenol. Topogr. Ekon. bot. Hist. 

53. Forsok til en systematisk Inledning i Svenska Landt-skotselen; 
lampad efter Rikets Nordliga climate, och grundad pa Ron, 
Forsok och Anmarkningar, i Natural-Historien, Physiken, Chemien, 
samt den allmanna och enskilta (Economien. 3 delar. 8:o. Sthlm. 
l:sta delen 1773. 374 s. + 2 tafl.; 2:dra delen 1775. 478 s.+ 
2 tafl.; 3:dje delen 1777. 594 s. + 5 tafl. — Del. I s. 25, 30—32 
uppraknas odlade vaxter; s. 54—56, 87—91, 240—241, 279, 
284— 285, 352—353, 358 vaxttopografiska uppgifter. - - Del. II 
s. 64 — 74, 79 — 131 om lefvande hackar kring odlade fait; 
s. 155 — 174 uppraknas giftiga vaxter (bl. a. Datura stramonium 
forvildad i Abo stad, Phallus impudicus funnen af Gadd 1755 
pa en holme vid Raumo stad); s. 175 — 181 uppraknas vaxter 
skadliga for djur; s. 185 — 195 vaxter tjanliga att sas pa betes- 
hagar; s. 199 — 208 vaxter, som dels atas dels ratas af boskapen 
(„Pan bovum svecicus"); s. 211 — 215 om d:o d:o af hastar 
(„Pan eqvorum svecicus"); s. 223 — 228 om d:o d:o af far 
(„Pan ovium svecicus"); s. 229 — 230 om d:o d:o af getter 
(„Pan caprarum svecicus); s. 258—264, 300—302, 309—311, 
318, 320—321, 324—326, 328—329, 337—356, 359—370 
om vaxter lampliga for angsodling (bl. a. Hedysarum onobrychis, 
Lathyrus heterophyllus, Medicago sativa och falcata, Lotus corni- 
culatus och Epilobium-arter) ; s. 372 — 374 om sibiriska vaxter 
lampliga for angsodling; s. 376 — 382 om artvaxter lampliga 
till foder; s. 383 — 386 om grasslag for dubbel hoslotter; s. 392 — 
412 om odling af Turnips, Kalarter, Sanguisorba, Bohvete, Sper- 
gula till fodervaxter. — Del. Ill s. 163 — 186 uppraknas 128 olika 
ogras pa akrarne och om medel att utrota desamma; s. 267 vaxt- 
fenologiska uppgifter; s. 344 — 348 om olika slag af rag; s. 359 — ■ 
360 om skadeinsekter pa rag; s. 361 — 363 om olika slag af 
hvete; s. 375—381 om d:o d:o af korn; s. 391—392 om spelt; 
s. 395 — 405 om olika slag af hafre; s. 413 — 421 om d:o d:o 
af arter; s. 424—428 om d:o d:o af Vicker; s. 428—432 om 
Lins och akerbonor; s. 437 — 444 om olika slag af bohvete; 
s. 455 — 491 „om sadesarternas sjukdomar och botemedel der- 
fore". — Ref. Nya Larda Tidn. 1774, s. 202—204, 211 — 
214; Sthlms Larda Tidn. 1776, s. 143—144; 1778, s. 529 
— 533; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 297—301. 
Vaxtgeogr. Topogr. Vaxtsjukd. Agrik. 126 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Gadd, Pehr Adrian. 

54. Se: LililiS, Gustaf G. 1774. 

55. Undersokning, om Ren-skotselen i Sverige kan utvidgas utom 
Fjall-bygden. (Sv. Patr. Sallsk. Hush. Journ. 1776, s. 171 — 180.) 
— S. 172 — 173 uppraknas atskilliga vaxter, som fortiiras af 
renar; s. 173 om renlafvens utbredning. — ■ Ref. 0. E. A. H j e It: 
Abo Univ. lard. s. 262. Vaxtgeogr. 

56. Om ursprunget, beskaffenheten och nyttan af Karr, Massar 
och Moraser i Sverige. (K. Sv. Vet. Acad. Handl. XXXVII, 1776, 
s. 97 — 116) samt Fortsattning, om beskaffenheten och nyttan 
af Karrs, Massars och Morasers upodling i Sverige. (Ibid. 
XXXVIII, 1777, s. 160—183.) — Ref. Sthlms Lard a 
Tidn. 1776, s. 267—268 och 1777, s. 263-264. Topogr. 
Agrik. 

57. Svar uppa den, af Kongl. Patriotiska Sallskapet, upgifne Fraga, 
Angaende de hinder, som annu kunna ligga i vagen, hvarfore 
ej Staderne vidtagit den for Riket angelagna och for Idkaren 
sa formanliga Hampe-Planteringen, oaktadt det ansenliga prae- 
mium, som Kongl. Resol. af den 18 Maj 1774 utfast til upmuntring 
m. m. (Sv. Patr. Sallsk. Handl. V st, 1777, s. 32—61.) — Ref. 
Sthlms Lard a Tidn. 1778, s. 138—139. Agrik. Ekon. 
Tekn. bot. Hist. 

58. Ron och Anmarkningar, om Utliindska Vaxter forsokte i Finska 
Climatet. Dispp. l:sta stycket. Resp. Gabriel Gronelius. 
Abo 1777. 19 (+1) s. 4:o; 2:dra stycket. Resp. Reinhold Johan 
Boning. Abo 1778. (4+) 14 s. 4:o; 3:dje stycket. Resp. 
Isaac Florin. Abo 1778. 16 s. 4:o; 4:de stycket. Resp. 
Herman Wegelius. Abo 1778. (4+) 14 s. 4:o. I l:sta 
st. s. 8 uppges „Salicornia herbacea vaxa pa Villnas gods i 
Lemo sockn"; i 2:dra st. s. 8 uppges att vinrankan i Academie 
tradgarden och P. A. Gadds plantager i Abo „uthardat mera 
an 10 a 14 ars vinterkjold, utan att taga skada i vaxten"; i 
3:dje st. s. 15 sages, att blomkal odlats i tradgardar redan pa 
Tillandz tid; s. 16 att Crambe maritima ar funnen i Finska 
skargarden; i 4:de st. s. 12 — 13 uppges att „hvita mullbars- 
trad tilt 16 a 18 ar oskadde af vinterkjolden". — Ref. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 286—293. Biol. Farm. bot. 
Hortik. Agrik. Ekon. Tekn. bot. 

59. Nagra fa och korta Anmarkningar til en tilarnad ny Uplaga 
af Hr Carleson's Hushalls-Lexicon. (Sv. Patr. Sallsk. Hush. 
Journ. 1778, s. 887—893.) Vaxtsjukd. Agrik. 

60. Om Herr Justitie-Radet Lindstedt's Bengaliska Medicinal- 
Fron. (Ibid. Juni 1779, s. 13.) Farm. bot. Hortik. 

61. Se: Frenckell, Johan Christopher, fil. 1778. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 127 

Gadd, Pehr Adrian. 

62. Upgift for Nybyggare i Sveriges Fjall-trakter til ett lampe- 
lig-t landtbruk. (K. Sv. Vet. Acad. Nya Handl. 1780, s. 143— 
156.) — S. 145 — 150 uppriiknas flere orter, hvilka enligt forf:s 
mening vore lampliga att odlas i fjalltrakterna, ss. Sium sisarum. 
Pastinaca sativa, Cochlearia armoracea, Lathyrus tuberosus, Heli- 
anthus tuberosus m. fl. — Ref. Lard a Tidn. 1780, s. 548 — 
549; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 301— 302. Farm, 
hot. Hortik. Agrik. 

63. Tillagg til Sven R 6 r s t r 6 m's Forslag til Landtculturens 
forbattrande uti planteringen i almanhet. (Sv. Patr. Sallsk. 
Hush. Journ. 1782, s. 421 — 424.) — Innehaller bl. a. upplys- 
ningar om varden af ekar. Forstb. 

64. Undersokning, om de fornamsta orsaker til missvaxt pa Sad 
i Finland, jamte upgift och Underrattelse, huru de framdeles 
ma afbojas och forekommas. Abo 1782. 20 s. 4:o. Agrik. 
Ekon. bot. 

65. Se: Cajanus, Jonas. 1782. 

66. Beskrifning om staden Abo, och des Hushalls-Inrattningar. 
(Upfostr. Salsk. Tidn., Sthlm 1782, s. 709—711, 765—769; 
1783, s. 297—303; 1784, s. 315-317, 329 — 331, 337—339.) 
— 1782, s. 710 — 711 uppgifter om tradgardsskotseln samt om 
odling af fargorter, lin och hampa; 1783, s. 298 om handeln 
med jordbruksprodukter. Hortik. Ekon. Handelsb. 

67. Afhandling, om Medel til Almogens Bargning under Sades- 
och Foderbrist; jamte Upgift af enskilta och almanna Anstalter, 
som dartil tyckes fordras. Abo 1785. 56 s. 8:o. — Ref. 
Upfostr. S a 1 sk. Tidn. 1785, s. 731— 734, 748— 750, 781 — 
783, 787—792. Agrik. Ekon. bot. 

68. Se: Justander, Johan Gustaf. 1786. 

69. Undersokning om fornamsta orsakerne til det hoga Spanmals- 
priset i Finland, samt huru detta torde kunna forekommas, 
forfattad af P. A. Gadd 1787. (Leinberg, Bidr. till kanned. af 
vart land V, 1890, XX, s. 223—226.) Agrik. 

70. Undersokning, om Nylands och Tavastehus Lan, i anseende 
til dess Lage, Vidd, Climat, Vahr-Floder, Sjdar och Vatuleder, 
Naturs formaner ock brister, Naringar, folkrikhet, Politie och 
Cameral Forfattningar. Disp. Forsta delen. Resp. Hans Henric 
John. Andra delen. Resp. Samuel Gabriel M e 1 1 e n i u s. Abo 
1789. 53 s. 4:o. — S. 25—28 § 4: om Skogarne och Skogs- 
naringarna uppgifves, att „i Nylandska skargarden annu finnas 
spar af Ek och Ask"; att „i sodra Tavastland Vano, Hattula 
och Saaxmaki socknarne aro mast rygtbara for skogsvaxt af 
Aim, Lonn, Lind, Hagg och Ronn, hvilka almennast vaxa uppa 128 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Gadd, Pehr Adrian. 

holmar i sjoarne". „Ifran desse orter, samt Padasjoki och 
Cuhmalax socknars Lindeskogar, samlas mycket bast til afsalu"; 
s. 28 — 32 om akerbruket och tradgardsskotseln; s. 35, 36 upp- 
raknas medicinalvaxter; s. 37 — 39 omnamnas i Nyland och 
Tavastland vildt vaxande fargvaxter. — Ref. 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 305—306. Farm. bot. Forstb. Hortik. 
Agrik. Tekn. bot. 

71. Se: Bucht, Johan Fredrich. 1792. 

72. „ Ticcander, Michael. 1792. 

73. Academisk Afhandling om Medel at underhalla och oka Skogs- 
vaxten i Finland. Forra delen. Resp. Fredric Sjostedt. Abo 
1792; sednare delen. Resp. Carl Petter H a 1 1 s t r 6 m. Abo 1795. 
(3+) 37 s. 4:o. Biol. Forstb. Tekn. Handelsb. 

74. Inledning til Mineral-Historien ofver Abo Lans sodra del. 
Disp. Resp. Jacob Gummerus. Abo 1795. (2+) 25 s. 4:o. 
— S. 21 uppges att Bernsten blifvit funnen af prof. Sporing 
pa stranderna af Erlstan samt af G a d d i Nagu pa Borst-6n 
med dari innesluten Cancer pulex. Paleont. 

75. Ron om Hostkalens olika verkan i Akerbruk och Plantager. 
(K. Sv. Vet. Acad, nya Handl. XV, 1795, s. 274—283.) - Inne- 
haller iakttagelser ofver koldens inverkan pa olika kulturvaxter. 

Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 293—294. 
Biol. Vaxtsjukd. Hortik. 

76. Ron, om Pietra fungaja, och des beskaffenhet. (Ibid. 
XVII, 1797, s. 94—97.) Vaxtkemi. Mykol. 

77. Uppgift, at inratta Krydd- och Tradgard utan Godsel. (Ny 
Journ. uti Hushalln. 1796, s. 74 — 83.) Hortik. 

Gadolin, Alexander Wilhelm. 

l. o (A.W. G.) Botanisk-zoologiska foreningen „Primulas" samlingar. 

Abo 1886. 10 s. 8:o. Botan. s. 1—7. (Ingar som bihang till 

„Program ofver verksamheten och forandringarna vid attaklassiga 

Lyseum i Abo under lasearet 1885—1886. Abo 1886.) Saml. Herb. 

2. (A. W. G.) Reminescenser fran Tavastland. (Primula, Abo 1887, 
s. 45 — 60.) Vaxtgeogr. 

3. Papaver argemone funnen 1884 pa en barlastplats vid Borga. 
(Medd. Soc. F. Fl. fenn. XV, 1888—1889, s. 218.) 

Gadolin, Jacob. 

1. Aphorismi philosophici de Usu sciential naturalis in ceconomia. 
Disp. Resp. Israel Altan. Abo 1754. 12 s. 4:o. Ekon. bot. 

2. Tal, om Gransorne imellan det vi uti Naturen kanne, och det 
vi annu icke hunnit fatta, hallet for Kongl. Vet. Acad, vid 
Praesidii nedlaggande d. 21 Maji 1761. 30 s. 8:o. Allm. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 129 

Gadolin, Jacob. 

3. Installationsprogram. Abo 23 Nov. 1780. 8 opaginerade s. 
folio. — Biografi ofver Pehr Kalm. Biogr. 

Gadolin, Joban. 

1. Om Pottaske-Tillverkning och Calcinering. (K. F. Hush. Sallsk. 
Handl. I, 1803, s. 198—217; med 6 tafl. och 11 fig.) — S. 199 
uppgifves ask- och pottaskehalten hos olika tradslag. Vdxtkemi. 

2. Anledningar till befordrande af Olje-Tillverkning i Finland. 
(Ibid. I, 1803, s. 218—244; med 1 tafl.) — S. 234—244 
anforas „de vaxter, som enligt dermed gjorda forsok, tyckas 
med forman kunna i vart Land for olje-tillverkning odlas". 
Ekon. Tekn. bot. 

Svar pa K. Hushallnings Sallskapets prisfraga: 

3. Hvilka Slojder och Manufakturer aro for vara Finska stader 
de tjenligaste och formanligaste? Hvilka orsaker hafva hittills 
hindrat dessa naringars fortkomst i vart land? och hvilka medel 
aro derfore att vidtagas till deras lyckligare trefnad? (Ibid. II, 
1807, s. 1 — 74.) — S. 39 — 41 uppraknas hos oss vildt vaxande 
och till odling lampliga fargvaxter. D:o. D:o. 

4. Se: Pharmacopoea Fennica. Abo 1819. 

Ganander, Christfrid Th:son. 

1. Physico-oeconomisk Af handling om Kannemarcken til rika 
Kail- och Vattu-adror. Disp. Prass. Pehr Kalm. Abo 1763. 
(8+) 20 s. 4:o. — S. 10 — 12 uppraknas trad och orter, som 
vaxa pa fuktiga stallen och genom sin narvaro ge tillkanna, 
att vattenadror finnas forhanden. — Ref. Larda Tidn. 1764, 
s. 393—394; O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 232— 233. 
Topogr. 

2. Maan-Miehen Huone- ja Koti-Aptheeki eli Tieto ja Neuvvo 
tarpeellisimmista Laakityxista, joita osittain kotona maalla saa- 
daan ja itte taitaan tehda, osittain Aptheekista ovat ostettavat, 
niitten ulospannun maaran ja hyodytyxen kansa, monea tautia 
vasten, jotka numeroin jalkeen loytaan, usiammasta Laakitys 
kirjasta ulosvedetyt ja Suomexi kirjoitetut Christfrid Ganan- 
der'ilta. Wuonna 1785. Wasasa 1788. 48 s. + Registeri 4 s. 
8:o. Farm. bot. 

3. Berattelse om de Hus-Curer och vidskeplige Sympathier, som 
underskrefven traffat och blifvit varse hos gemene man vid 
Frantzila Capell af Sijkajoki Socken i Uhleaborgs Lan i Oster- 
botten, sedan 1775 til narvarande tid 1788. (Lak. o. Naturf. X, 
1791, s. 69 — 78.) — S. 73 — 78 uppraknas af allmogen begagnade 
lakemedel ur vaxtriket. Med. Farm. bot. Varia. 130 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Ganander, Christfrid Th:son. 

4. Elainden Tauti-Kirja, josa Hevoisten, Lehmain, Lammasten 
ja muun pienen Karjan ja Rahvaan Irujamen ja Itikkain Taudit 
ja parannuxet, Laakityxet ja Koti-Huusauxet loytaan A-B-Ceen 
jalkeen sovitetun Registerin johdatuxesta ja numeroin osotuxesta 
Kirjahan: Suomexi tulkitut ja monesta kirjasta niinkuin myos 
ko[r]va kuulosta ja valista omasta koettelemuxesta vaarin otetut 
ja kootut Christfrid Gan a n d e r'ilta. Stockholmisa 1803. 94 s. 
8:o. — Toinen ylospano Turusa 1825. 75 s. 8:o. Kolmas ylos- 
pano, Helsingforsisa ja Turusa 1829. 78 s. 8:o. Farm. bot. 

Gauffin, C. 

1. (C. G.) Tradgardsutstallningen vid senast hallna allmanna landt- 
bruksmote i Abo. (Tidn. f. triidg.odlare XXI, 1882, s. 5—7, 
14.) Hortik. 

Gauffin, K. J. 

1. (Anon.) Helmikuun tehtavat. (Puut. 1898, s. 5—7.) D.o. 

2. (Anon.) Maaliskuun tehtavat. (Ibid. 1898, s. 11—12.) D.o. 

3. (Anon.) Taimilavojen ajaksi. (Ibid. 1898, s. 12—13.) D.o. 

4. (Anon.) Huhtikuun tehtavat. (Ibid. 1898, s. 19—20.) D:o. 

5. (Anon.) Taimilavojen ajaksi. (Ibid. 1898, s. 20—21.) D.o. 

6. (Anon.) Toukokuun tehtavat. (Ibid. 1898, s. 28—30.) D:o. 

7. (Anon.) Kesakuun tehtavat. (Ibid. 1898, s. 37—38.) D.o. 

8. (Anon.) Kaksi- ja monivuotisista yrtintapaisista koristekas- 
veista. (Ibid. 1898, s. 42—43.) D:o. 

9. (Anon.) Hedelmapuita maanteiden varsille. (Ibid. 1898, s. 44 — 
45.) D:o. 

10. (Anon.) Heinakuun tehtavat. (Ibid. 1898, s. 45—46.) D.o. 

11. (Anon.) Huvipuistoista. (Ibid. 1898, s. 49—50.) D:o. 

12. (Anon.) Elokuun tehtavat. (Ibid. 1898, s. 54.) D:o. 

13. (Anon.) Hedelmaviljelys Keski-Suomessa. (Ibid. 1898, s. 55.) 
D:o. 

14. (Anon.) Syyskuun tehtavat. (Ibid. 1898, s. 60—61.) D:o. 

15. (Anon.) Keinotekoisia lannoitusaineita puutarhaviljelyksessa. 
(Ibid. 1898, s. 62.) Biol. Hortik. 

16. (Anon.) Lokakuun tehtavat. (Ibid. 1898, s. 68—69.) Hortik. 

17. (Anon.) Kevat- vaiko syysistutus. (Ibid. 1898, s. 74.) D:o. 

18. (Anon.) Marraskuun tehtavat. (Ibid. 1898, s. 77—78.) D:o. 

19. (Anon.) Omenapuita rautateiden varsille. (Ibid. 1898, s. 78.) 
D:o. 

20. (Anon.) Joulukuun tehtavat. (Ibid. 1898, s. 85—86.) D.o. 

21. (Anon.) Hedelmapuiden lannoittaminen palaneella vai pala- 
mattomalla, vereksella lannalla? (Ibid. 1898, s. 90—91.) D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 131 

Gauffin, K. J. 

22. (Anon.) Tammikuun tehtavat. (Ibid. 1898, s. 93—94.) D:o. 

23. (Anon.) Puutarhan hoito 1898. (Ibid. 1899, s. 1—2. D.o. 

24. (Anon.) Moniaita mietteita puutarhaviljelyn jarjestamisesta. 
(Ibid. 1899, s. 9—10.) D:o. 

25. (Anon.) Mita omenaiajeja meidan tulee Suomessa etusijassa 
viljella? (Ibid. 1899, s. 17 — 18.) D.o. 

26. Esitelma Tampereen puutarhayhdistyksen kokouksessa 17 p. 
syyskuuta 1899 Hopeapiilista (Salix alba sibirica). (Ibid. 
1899, s. 69.) — Uppges att Salix alba for forsta gangen plan- 
terats i Finland ar 1858 pa Traskanda egendom i Esbo socken. 
D.o. Hist. 

27. Ala tee pahaa kastemadolle! Esitelma Tampereen puutarha- 
viljelijain kokouksessa. (Ibid. 1899, s. 74—75, 82, 90—91.) 
Hortik. 

28. (Anon.) Puutarhatoiminta 1899. (Ibid. 1900, s. 1—2.) 
D.o. 

29. (Anon.) Dahlia variabilis stricta. (Ibid. 1900, s. 10 + kuva.) 
D.o. 

30. (Anon.) Kurkkulaji „Unicum". (Ibid. 1900, s. 12 — 13.) D:o. 

31. (Anon.) Helsingin kaivopuisto. (Ibid. 1900, s. 18.) D:o. 

32. (Anon.) Kevatauringon vahingollisesta vaikutuksesta viljely- 
kasveihin: puihin, pensaihin ja monivuotisiin, yrtintapaisiin kas- 
viin. (Ibid. 1900, s. 19.) Vaxtsjukd. 

33. (Anon.) Karviaispensaille tuhkaa talvella. (Ibid. 1900, s. 22.) 
Hortik. 

34. (Anon.) Gaillardia grandiflora compacta. Lychnis alpina alba. 
Papaver nudicaule striatum. (Ibid. 1900, s. 26.) D.o. 

35. (Anon.) Jauhohome ja punahamahakki kurkuilla. (Ibid. 1900, 
s. 49.) Vaxtsjukd. 

Gauffin, Oskar Rudolf. 

1. (Anon.) Kort anvisning att skota och beskara utplanterade 
trad och buskar uti parker och triidgardar. Af Siillskapet „Aura 
Tradgardsvanner" prisbelonad taflingsskrift, afsedd till ledning 
for amatorer och mindre erfarna tradgardsskotare. Bilaga till 
Biet XIV, 1893. Abo. 12 s. 8:o. 

Lyhyt osviitta istutettujen puiden ja pensaiden hoitamiseen 
ja leikkaamiseen puistoissa ja puutarhoissa. Auran Puutarhan- 
ystavain seuran palkitsema kilpakirjoitus, aiottu johdoksi puu- 
tarhanhoidon harrastajille ja vahemmin tottuneille puutarhan- 
hoitajille. Turku 1893. 12 s. 8:o. Hortik. 

2. Siillskapet „Aura Tradgardsvanner" i Abo. Berattelse om 
verksamheten under ar 1895. Abo 1896. 8 s. 4:o. D:o. 132 Th. Sae Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Gebhard, Hannes. 

1. Savonlinnan laanin oloista vuoteen 1571. Akatemiallinen vaitos- 
kirja. H:gissa 1889. 114 + LXIII s. 8:o. -- S. 92—96 om aker- 
bruket och odlade jordbruksvaxter i Savolaks under denna tids- 
period. — Ingar afven i Bidr. kanned. Finl. nat. o. folk XLIX, 
1890, s. 1 — 114 + LXIII s. Agrik. Hist. 

2. Katsaus Suomen Talousseuran toimintaan. 1797 — 1856. (Val- 
voja XII, 1892, I. s. 255—278, II. s. 356—376.) Sep. H:gissa 
1892, 45 s. 8:o. D.o. D.'o. 

3. Metsapolitiikkimme paakysymyksia. (Ibid. XVII, 1897, s. 177 — 
205.) Sep. H:gissa 1897. 31 s. 8:o. Forstb. 

Genetz, Arvid Oskar Gustaf. 
1. Kertomus Suojarven pitajaasta ja matkustuksistani siella 
v. 1867. (Suomi, 2:nen jakso, VIII, 1870, s. 201—275.) — 
S. 201 uppraknas nagra i Suojarvi forekommande vaxter. 
Vaxtgeogr. Reseskildr. 

Genetz, Arvid Thorsten Birger. 

1. Kasvitarha, sen hyoty ja arvo taloudessa. Kansaa varten 
kirjoittanut F. C. Schiibeler. Toisesta norjalaisesta painok- 

sesta mukailemalla suomentanut . Varustettu 88:11a teks- 

tiin painetulla kuvalla ja 8 taululla. Sortavalassa 1884. VIII + 
92 s. 8:o. Handb. Hortik. 

2. Maantieteen oppikirja kansakouluja varten. Kuvilla varustettu. 
Porvoossa 1890. 118 s. 8:o. — S. 14, 37, 52, 62, 63, 65—66, 
72, 77, 81 — 82, 100 uppgifter om kulturvaxter. — 2:nen painos. 
Porvoossa 1892. 112 s. + 2 karttalehtea. 8:o; 3:mas painos. 
Porvoossa 1894, 112 s.-f 2 karttalehtea. 8:o; 4:jas korjattu 
painos. Porvoossa 1896. 112 s. + 2 karttalehtea. 8:o; 5:es 
korjattu painos. Porvoossa 1897. 112 s. + 2 karttalehtea. 8:o; 
6:des painos 1898, muuttamaton ; 7:mas painos 1900, muutta- 
maton. Larob. 

3. Lyhykainen neuvo kupukaalin ja lantun viljelemiseen. (Peltom.I, 
1892, s. 2—4.) Agrik. 

4. Kuvaus maanviljelyksen nykyisestii tilasta Sortavalan pitajassa 
ja sen lahiseudussa. (Ibid. I, 1892, s. 58 — 62.) D.'o. 

5. Syystoista kaalimaissa. (Ibid. I, 1892, s. 79—80.) D:o. 

6. Maanviljelijan syystoista. (Ibid. IV, 1895, s. 124—125.) D.o. 

7. Mita olisi tehtava kasvitarhanviljelemisen edistamiseksi? (Ibid. 
V, 1896, s. 67—69.) Hortik. 

8. Uudisviljelyksista. (Ibid. V, 1896, s. 147—150.) Agrik. 

9. (A. Th. G.) Metsanatkin (Lathy rus Silvester f. Wagneri). (Ibid. 
VII, 1898, s. 29—30.) D.o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 133 

Genetz, Arvid Thorsten Birger. 

10. Heiniinsiemenen viljelemisesta. (Ibid. VII, 1898, s. 137—139.) 

D:o. 

11. Suomenmaan tavallisimmat Ruokasienet. Kuvilla varustettu. 
Hrgissa 1893. 22 s. 12:o. (Kansanval. seur. toimit. LXXXIII.) 

Finlands allmannaste Matsvampar. Med 29 trasnitt. H:fors 
1893. 24 s. 12:o. (Folkupplysn. Sallsk. skr. LXXXIII.) Mykol. 

Ekon. bot. 

12. Kansan ja kansakoulun kasvitarhakirja. Kartalla ja kuvilla 
varustettu. Porvoossa 1894. 47 s. 8:o. Hortik. Handb. 

13. Kasvioppi kansakouluja varten. Porvoossa 1894. 32 S. + 23 
kuvaa. 8:o. — Toinen painos. Porvoossa 1899. 33 s. + 23 
kuvaa. 8:o. Ldrob. 

14. Marjojen sailyttaminen ja kayttaminen taloudessa. H:gissa 
1895, 24 s. 12:o. (Kansanval. seur. toimit. XC.) 

Om forvaring och anvandning af bar i hushallet. H:fors 
1895, 26 s. 12:o. (Folkupplysn. Sallsk. skr. XC.) Ekon. bot 

15. Luonnon oppi kansakouluja varten. Kuvilla valaistu. Por- 
voossa 1897. 56 s. 8:o. — S. 55—56 vaxtkemi. Larob. 

Georgiinin mukuloita; paras keino sailyttaa niita yli talven. 
(Koti ja yhteisk. 1900, Kasvit, s. 7.) Hortik. 

Gezelius, Johannes. 
1. Encyclopaedia synoptica ex optimis et acuratissimis philoso- 
phorum scriptis collecta et in tres partes distributa. Abo 1672. 
(15+) 392 + 632 + 208 s. 8:o. — S. 279—325 afhandlas laran 
om vaxterna och djuren. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Naturh. 
stud. s. 17—18 och Abo Univ. lard. s. 13—14. Allm. 
bot. Handb. 

Gibson, Henry. 

1. Svar pa prisfragan: Huru skall man i de nordliga delarne af 
landet ofvergajran ofverflodig sadesproduktion till odling af 
fodervaxter? Abo 1862. — Uppsatsen osedd af mig. Agrik. 

2. Berattelse ofver verksamheten som t. f. statsagronom for ar 
1869. (K. F. Hush. Sallsk. Handl. VI, h. 4, 1869, Abo 1870, 
s. 101 — 124.) Vaxtsjukd. Agrik. 

3. D:o d:o for ar 1877. (Ibid, for ar 1877, Abo 1879, Bilaga F., 
s. 31—44.) Agrik. 

4. D:o d:o for aren 1878 och 1879. (Ibid, for aren 1878—1883, 
Abo 1884, h. 2, s. 116—120.) D:o. 

5. Om odling af Kalrabbi. (Ibid. 1874—1876, Abo 1877, s. 183 — 
185.) Hortik. 134 Th. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Gilberg, Anders. 
1. Svar pa den af Kongl. Vetenskaps Academien framstalda 
Fragan: Om de basta satt och medel, at profva Sadens lagoma 
mognad, och ratta skordetiden, da Saden minst rinner, samt 
huru den med minsta spillning kan skaras, skylas, hemforas 
och forvaras? (Saml. Ron o. Afh. rorande Landtbr. II, 1777, 
s. 189—197.) Agrik. 

GJOS, Johannes. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. N:o 41. 1772. 

Gloxinia, komea kukka Pulkkilassa. (Puut. 1899, s. 14.) Hortik. 

Gonowinius, Sven. 
1. Se: Kalm, Pehr. N:o 73. 1763. 

G-r. 

1. Sammal hedelmapuissa. (Peltom. VI, 1897, s. 45 — 46.) Hortik. 

Gran, interglaciala lamningar i Danmark af. (F. Forstforen. 
medd. XVII, 1900, s. 259—260.) Paleont. 

Granberg, Peder Waldemar. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden: 

1. Om en form af Betula verrucosa med egendomligt 3 — 5-klufna 
blad fran Jamijarvi kapell funnen af hr R. H e r 1 i n och om en 
teratologisk form af Plantago major med sammansatt blom- 
stallning, funnen i Helsinge af hr J. Wasastjerna. (Medd. 
Soc. F. Fl. fenn. XIII, 1886, s. 194; 13 / 5 1884.) — Ref. B o t. 
Not is. 1884, s. 110. Morf. Terat. 

2. Trenne barlastvaxter pa Aland: Diplotaxis tenuifolia, Papaver 
dubium och Mercurialis annua; Melampyrum cristatum var. pallens 
fran Aland; Melampyrum arvense och Neottia nidus-avis nya 
for Satakunta samt Melilotus macrorrhizus ny for Tavastland. 
(Ibid. XIII, 1886, s. 204; Vn 1884.)- - Ref. Bot. Notis. 1884, 
s. 183—184. 

3. Lathyrus maritimus vaxande pa barnbordshusets tomt i Hel- 
singfors pa fin sandfyllning. (Ibid. XXI, 1895, s. 7; 6 / 10 1894.) 

4. Om ett fall af sammanvaxning mellan asp och gran fran 
Saaksmaki. (Bot. Notis. 1889, s. 145.) Biol. Terat. 

Granfelt, Amanda Lydia. 
1. Se: Smirnoff, Alexandra. N:o 3. 1893. 

Granfelt, Axel August. 

1. (A. Gt.) Trikinit ja mikrobit. (Kansanval. Seur. Kalent. V, 1885, 
H:gissa 1886, s. 124—140.) — S. 127—140 om bakterier. Bakt. 

2. (A. Gt.) Suomen Laakariseura. (Ibid. VI, 1886, H:gissa 1887, 
s. 186 — 191.) Hist. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 135 

Granfelt, Valter. 

1. (Anon.) Kertoelma Kuopion laanin Maanviljelysseuran vaiku- 
tuksesta vuosina 1861 — 1886. Johtokunnan toimittama Seuran 
26:teen maanviljelijain vuosikokoukseen Stromsdalin eli Ju'an 
tehtaalla Nilsiassa syyskuun 10 ja 11 p. 1886. Kuopio 1886. 
50 s. 8:o. Agrik. Hist. 

Alustanut keskustelukysymyksen: 

2. Mitka viljelystavat vanhain luonnonniittyjen parantamisessa 
olisivat edullisimmat ja mitka heinalajit millakin maanlaadulla 
enimmin soveliaat? (Kert. Kuop. laan. maanvilj. seur. vaikut. 
1898, Kuopio 1899, s. 11 — 12.) Agrik. 

Samoin: 

3. Milla tavalla ovat metsamme hoidettavat antaakseen tulevai- 
suudessa mahdollisimmasti runsaat tulot; olisiko syyta edistaa 
niiissa kaikenlaisen puun kasvua vai ainoastaan muutamia ja 
jalkimaisessa tapauksessa mitka? (Ibid. 1899, Kuopio 1900, 
s. 25—27.) Forstb. Ekon. hot. 

Granholm, Fridolf. 

l.Vaxternas askbestandsdelar och hjalpgodslingsamnena. (Landtm. 

1878, s. 185—189, 202—206, 215—219, 232—234, 251—254.) 

Kasvien tuhka-osista ja apulannoitusaineista. (Maam. 1878, 

s. 185—188, 202—206, 214—218, 232—234, 247—249.) Vaxt- 

kemi. Agrik. 

Granit, Abraham. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. N:o 40. 1771. 

Granit, Arthur Wilhelm. 

1. (A. W. G.) Alkaa tuhlatko polttopuita. (Metsanyst. I, 1895, 
s. 54—56.) Forstb. 

2. Tallkraftan och dess harjningar. (F. Forstforen. medd. XIV, 

1897, s. 101 — 110.) Vaxtsjukd. 

3. Tradslagens spridningsvagar och granens utbredning i Enare. 
(Ibid. XVII, 1900, s. 72—79.) Vaxtgeogr. Paleont. Forstb. 

4. Forstzoologiska iakttagelser i Lappland. I. H a r e n. (Ibid. 
XVII, 1900, s. 80 — 83.) — Redogores for harens skadegorelse 
af unga tallar. 

5. En mindre flygsandsbildning i Enare. Med tva fotografiska 
afbildningar. (Ibid. XVII, 1900, s. 203—204.) Biol. Forstb. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden: 

6. Asplenium septentrionale fran Sodankyla. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. XXIII, 1898, s. 54; 3 / 4 1897.) 

7. Om forekomsten af barrtrad i Syd-Varanger. (Ibid. XXIV, 
(1897—1898) 1900, s. 32; 5 / 3 1898.) — Ref. Bot. Not is. 

1898, s. 64. Biol. Vaxtgeogr. 136 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Granit, Arthur Wilhelm. 

8. Om forekomsten af Betula verrucosa Ehrh. i Pasvigdalen. 
(Ibid. XXIV, (1897—1898) 1900, s. 32; 5 / 3 1898.) Vdxtgeogr. 

9. Om en abnormt utvecklad tallkottegyttring. (Ibid. XXVI, 
(1899—1900) 1900, s. 76—77; 7 / 4 1900.) Terat. Granlund, Wilhelm. 
1. Se: Kalm, Pehr. N:is 77, 78. 1765. 1766. 
Granlund, Wilhelm. 

o 

1. Arsberattelse fran Tavastehus och Tammela provinsiallakare- 
distrikter for ar 1859. (F. Lak. Sallsk. Handl. VII, 1858—1860, 
s. 600—604.) — S. 601 om jordbruket. 

2. D:o fran Tavastehus provinsiallakare-distrikt for ar 1860. 
(Ibid. VIII, 1862, s. 485—489.) — S. 486—487 om potatis- 
sjukans harjningar. 

3. D:o fran d:o for ar 1862. (Ibid. IX, 1866, s. 72—79.) — 
S. 73 — 74 om tradgardsskotseln. 

Granroth, Elias Gustafsson. 

1. Enfaldige tanckar om Caffe och de inhemska vaxter, som 
plaga brukas i des stalle. Disp. Prses. Pehr Kalm. Abo 1755. 
(8+) 18 s. 4:o. — S. 13 uppraknas vaxter, af hvilka kaffe- 
surrogater kunna beredas, ss. Bonor, Helgryn, Malt, Arter, 
Ekollon, Bokollon, Hvete, Rag, Korn, Hafre och Hasselnotter. 
— Ref. Lard a Tidn. 1757, s. 315—319. Hist. Ekon. bot. 

Granstrom, Artur. 

1. Hvad ar anledningen till den ringa utbredning rotfruktsodlingen 
i vart land annu erhallit och huru skall denna bedrifvas med 
framgang? Foredrag vid Ostra Nylands landtbruksgilles ars- 
mote 1893. (Biet XIV, 1893, I. s. 65—70; II. s. 80—83.) 
Agrik. 

2. Kertomus kymmenennesta yleisesta Suomen Maanviljelys- 
kokouksesta Nikolainkaupungissa 1894. Oulussa 1894. 34 s. 
8:o. — S. 19 — 22 uppraknas pa utstallningen forekommande 
tradgardsvaxter. Hortik. 

Granb, Johannes. 
1. Kuusi vuotta Siperiassa. 20 kuvalla ja Siperian kartalla 
varustettu. H:gissa 1893. 2 + 311 s. 8:o. — Bot. uppg. s. 97, 
132, 188—189, 265, 266, 267. 

Sex ar i Sibirien. Med 20 illustrationer och 1 karta ofver 
Sibirien. H:fors 1893. 282 s. 8:o. — Bot. uppg. s. 95, 128, 
183—184, 239, 240, 241. Vaxtgeogr. Agrik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N.o 1. 137 

Granb, Johannes Gabriel. 
1. Esikon „havaintokirjasta". (Luon. yst. Ill, 1899, s. 139, 141.) 
— Juncus bottnicus (Torniojoki-laaksossa), Silene tatarica (Kemi), 
Myosotis sparsiflora (Alatornio), Linnoea borealis f. pentandra 
(Mustasaari, Tornio), Lychnis flos-cuculi (Tornio), Glyceria pen- 
dulina (Alatornio), Salix glauca kahdella mesinystyralla (Karunki), 
Pinguicula-laji lukuisimmilla lehdilla ja ehytlaitaisilla teriohuulilla 
ja valkeita puoloja vahan pohjoiseen Torniosta. Morf. Vaxtgeogr. 

Grape, Eric Johan. 
1. Utkast till Beskrifning ofver Enontekis Sokn i Tornea Lappmark. 
(K. Sv. Vet. Acad, nya Handl. XXIV, 1803, s. 197—226, 259— 
288; XXV, 1804, s. 1 — 14, 81—108 + 2 tab.) — 1803 s. 267- 
268 om akerbruket; 1804 s. 102—105 uppraknas atskilliga har 
forekommande trad och orter samt s. 106 odlade vaxter, ss. 
rofvor, kalrotter, potatis, rodbetor, spenat, morotter, palster- 
nackor, rodlok och graslok; vaxtfenologiska uppgifter i tab. 2. 
Fenol. Vaxtgeogr. Agrik. 

Gratschoff, Louis. 

1. Praktisk desinfektionsapparat. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXXV, 
1893, s. 376—380.) Bakt. 

2. Om en i Tavastehus lansfangelse uppstalld desinfektionsugns 
desinficierande formaga. (Ibid. XXXVI, 1894, s. 231—234.) — 
De bakteriologiska undersokningarna verkstallda af d:r Karl 
Hedman. D:o. 

3. Finlands Lakarkar jamte Finlands Tandlakare. Biografiska 
Anteckningar. Mariehamn 1900. (4+) 236 s. 8:o. Bibl. 

Grefberg, Wilhelm. 

1. (W. G.) Vaxternas nytta. (Pennibl. af Nyland. VIII, Hrfors 
1867, 18 s. 8:o.) Ekon. bot. 
Gripenberg, Gustaf Adolf Konstantin. 

1. Se: Saelan, Th. 1889. 

Gripenberg, Robert Edvard. 

1. Handbok i Mejeriskotsel till Landtbruks- och Mejerielevers 

behof utarbetad af . H:fors 1881. 4 + 215 s. 8:o. -f 2 pi. 

— S. 212—214 om fodrets inverkan pa mjdlken och mejeri- 
produkterna samt de lampligaste fodermedlen. 

Mejerihoidon kasikirja. Maanviljelys- ja Mejerioppilasten tar- 

peeksi kirjoittanut . Suomensi Aatto S. H:gissa 1881. 

4 + 178 s. 8:o ynna kahdella kuvataululla. Handb. 

2. Atgarder mot sorkarnas forodelser. (Biet X, 1889, s. 304— 
306.) Vaxtsjukd. 

3. Om odling af tradgardssmultron. (Tradgardsv. I, 1893, s. 69 — 

73, 85—89.) Hortik. 138 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Gripenberg, Robert Edvard. 

4. En fiende till fruktodlingen. (Ibid. II, 1894, s. 75—77.) 

5. Utfodringsforsok med Alopecurus- och Timotejho. Foredrag 
vid Nyl. och T:hus lans Landtbrukssallskaps varmote 1892. 
(Biet XIV, 1893, s. 129—138.) Biol. Agrik. 

6. Om hvitbetsodlingen och sockerfabrikationen a Woipala gard 
i Saaksmaki aren 1837—1840. (Landtbr. styr. medd. N:o IX, 
1895, 37 s.) — Ref. Biet XVI, 1895, s. 56. 

Valkojuurikkaan viljelyksesta ja sokerivalvistamisesta Woipalan 
tilalla Saaksmaella vuosina 1837 — 1840. Suoment. Kaarle 
Saari. (Maanvilj.-hallit. tiedonant., N:o IX, 1895, 37 s. Agrik. 
Hist. 

7. Reflexioner och iakttagelser pa pomologins omrade. (Landtbr. I, 
1899, s. 67—69; II, 1900, s. 75—77.) 

Mietteita ja havaintoja hedelma-viljelyksen alalta. (Maam. I, 
1899, s. 59—62; II, 1900, s. 89—91.) Hortik. 

8. Undersokningar ofver mogelbildningen i lagradt smor, 1896 — 
1898. H:fors 1899, 51 s. jamte 11 farglagda pi. 4:o. (Medd. 
fr. Mustiala Instituts forsoksstat. mejeriafd.) — S. 30 — 50 beskrif- 
vas svampar, som alstra smormoglet. — Ref. Hj. Go 6 s: Maa- 
mies I, 1899, s. 371—372. Mykol. 

Gripenberg, Sebastian. 
1. (Anon.) Sammandrag af Forelasningar for Fogde Eleyerne 
vid Finska Landtbruks Institutet uti laran om Akerbruk, Angs- 
skotsel och Karrbruk samt Landtbruks Bokhalleri. Abo 1845. 
74 s. 4:o. 

Lyhyt kertomus Vouti Oppilaisillen Suomen Maan-viljelys- 
Opistossa annetuista Neuvoista, Pellonviljelemisessa, Niityn korja- 
misessa ja Nevain Sulaamisessa ynna Huoneen-Hallitus-Luvun- 
pitamisen kanssa. Suomentaa on kokenut D:r Samuel Roos. 
Turusa 1845. 79 s. 4:o. — Ref. Teknol. II, 1846, s. 201— 
205. Biol. Vaxtsjukd. Agrik. Ekon. hot. 

Grotenfelt, Karl Gustaf Johannes (Gosta). 

1. Se: Lindberg, Sextus Otto. N:o 176. 1881. 

2. Fran Schweizeralperna. (Biet VI, 1885, s. 102—112.) — 
S. 103 — 104 uppraknas gras och andra orter, som forekomma 
pa alpangar och alpbeten i Schweiz. Agrik. 

3. Om sadesarternas foradling. Foredrag vid Nyl. och T:hus lans 
Landtbrukssallskaps froutstiillning 1888. (Ibid. IX, 1888, s. 102— 
117.) Biol. Agrik. 

4. Saprofyta mikroorganismer i komjolk. Bakteriologiska studier. 
I. Akad. afh. H:fors 1889. (2+) 86 s. 8:o.+ l pi. — Ref. 
Biet X, 1889, s. 154—156. Bakt. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 139 

Grotenfelt, Karl Gustaf Johannes (Gosta). 

5. Studien iiber die Zersetzungen der Milch. Ueber die Spal- 
tung von Milchzucker durch Sprosspilze und iiber schwarzen 
Kase. (Fortschr. d. Med. VII, 1889, s. 41 — 46, 121 — 135.) Sep. 
D:o. 

6. Berattelse ofver undersokning af vissa inhemska tradslags 
anvandbarhet till smordrittlar. (Biet XI, 1890, s. 292—297.) 
Tekn. hot. 

7. Hallbarheten hos helmjolk, gradde, skummjolk och smor. 
Studier och undersokningar. Utgifven af K. Finska Hushallnings- 
sallskapet pa bekostnad af A. W. W a h r e n's donation. H:fors 
1892. 6 + 260 s. 8:o. — S. 77 — 100 om olika slags bakteriers 
forekomst i mjolk. Bakt. 

8. Berattelse ofver Mustiala Landtbruks- och Mejeri-instituts verk- 

samhet och tillstand under ar 1892. Afgifven af . (Landt- 

bruksst. medd. N:o II, Kuopio 1893, 81 s. 4:o.) — S. 29—39 
om jordbruket samt vaxtfenologiska uppgifter; s. 51 om en 
parasitsvamp, Stenogosporum macrosporum, som angripit lindarna 
i parken; s. 80 — 81 vaxtfenologiska observationer pa foder- 
vaxter af J. V. Johansson. 

Kertomus, jonka Mustialan Maanviljelys- ja Meijeriopiston vaiku- 
tuksesta ja tilasta vuonna 1892 on antanut Gosta Grotenfelt. 
(Maanvilj. hallit. tiedonant. N:o II, 1893, 81 s. 4:o.) Fenol. 
Vaxtsjukd. Mykol. Agrik. 

9. D:o d:o ar 1893. (Ibid. N:o VI, 1894, 83 s. 4:o.) — S. 31—42 
om jordbruket; s. 54 — 56 'om frukttradsodlingen och vinterns 
1892—1893 inflytande pa frukttriiden; fenologiska observationer 
ofver fodervaxter af J. V. Johansson: Bil. XXVII. 

Samoin vuonna 1893. (Ibid. N:o VI, 1894, 84 s. 4:o. — 
Maanviljelys s. 32 — 43; puisto ja kasvitarha s. 55—57; Jo- 
hansson, J. V.: rehukasvien kehittymisesta: Liite XXVII. 
Fenol. Vaxtsjukd. Hortik. Agrik. 

10. D:o d:o ar 1894. (Ibid. N:o XII, 1895, 86 s. 4:o.) - - S. 26—41 
om jordbruket; s. 52 — 54 tradgardsskotseln. 

Samoin vuonna 1894. (Ibid. N:o XII, 1895, 86 s. 4:o.) — 
Maanviljelys s. 26—41; kasvitarha ja puisto s. 52 — 54. Hortik. 
Agrik. 

11. Redogorelser for Landtbruksekonomiska forsok vid Mustiala 
Landtbruks- och Mejeri-institut ar 1892, utforda af institutets 
larare. (Ibid. N:o III, 1894, 154 s. 4:o.) — S. 1—18 + 2 pi. 
agrikulturkemiska forsok af Arthur R i n d e 1 1; s. 18—20 odlings- 
forsok med potatis af J. V. Johansson; s. 50—52 forstliga 
forsok af Thorn. Cannelin; s. 67 — 110 vaxtkulturforsok af 
Gosta Grotenfelt. 140 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Grotenfelt, Karl Gustaf Johannes (Gosta). 

Tilinteko Maanviljelystaloudellisista kokeista, joita Mustialan 
Maanviljelys- ja Mejeriopistossa vuonna 1892 ovat toimittaneet 
opiston opettajat. (Ibid. N:o III, 1 894, 1 54 s. 4:o.) — A. R i n d e 1 1 : 
Maanviljelyskemiallisia kokeita s. 1 — 18 + 2 kuvaa; Johans- 
son, J. V.: Viljelyskokeita perunoilla s. 18 — 20; Thorn. Can ne- 
lin: Metsanhoidollisia kokeita s. 50 — 52; Gosta Grotenfelt: 
kasvinviljelemiskokeita s. 67 — 110. Biol. Fenol. Forstb. Agrik. 

12. D:o d:o ar 1893. (Ibid. N:o XIII, 1895, 151 s.+ l pi. 4:o.) 
— S. 1 — 34 agrikulturkemiska forsok af Arthur Rindell; 
s. 56 — 58 forstliga forsok af Thorn. Cannelin; s. 77 — 140 
vaxtkulturforsok af Gosta Grotenfelt. 

Samoin vuonna 1893. (Ibid. N:o XIII, 1895, 151 s.+ l taulu. 
4:o.) — A. Rindell: Maanviljelyskemiallisia kokeita s. 1 — 34; 
Thorn. Cannelin: Metsanhoidollisia kokeita s. 56 — 58; Gosta 
Grotenfelt: Kasvinviljelemiskokeita s. 77 — 140. Biol. Forstb. 
Agrik. 

13. D:o d:o aren 1894 och 1895. (Ibid. N:o XX, 1897, 189 s.+ 
2 pi. 4:o.) — S. 1 — 31 agrikulturkemiska forsok af A. R i n d e 1 1; 
s. 31 — 33 odlingsforsok med potatis af J. V. Johansson; 
s. 58—72 forstliga forsok af Thorn. Cannelin; s. 75—140 
vaxtkulturforsok af G. Grotenfelt; fenologiska observationer 
pa fodervaxter af J. V. Johansson: Bil. I. 

Samoin vuosina 1894 ja 1895. (Ibid. N:o XX, 1897, 189 s.+ 
2 taulua. 4:o.) — A. Rindell: Maanviljelyskemiallisia kokeita 
s. 1 — 31; J. V. Johansson: Viljelyskokeita perunoilla s. 31 — 
33; Thorn. Cannelin: Metsanhoidollisia kokeita s. 58 — 72; 
G. Grotenfelt: Kasviviljelyskokeita s. 75—132; J. V. Jo- 
hansson: Kasvifenoloogisia havannoita rehukasveista: Liite I. 
Biol. Fenol. Forstb. Agrik. 

14. Berattelse oiver en med statsunderstod foretagen resa i Tysk- 
land, Danmark och Sverige under juni och juli manader 1894. 
H:fors 1895. 32 s. 4:o. (Ibid. N:o XV, 1895.) — Ref. J. 
J[ern strom]: Biet XVI, 1895, s. 136. 

Kertomus valtioavulla tehdysta matkasta Saksan, Tanskan ja 
Ruotsin maissa kesa- ja heinakuulla v. 1894. H:gissa 1895. 
32 s. 4:o. (Ibid. N:o XV, 1895.) Biol. Agrik. 

15. Landtbruksstyrelsens klofver- och grasfro-enquete ar 1894. 

En redogorelse af . Med tva kartor och en plansch. 

(Ibid. N:o XVIII, 1896, 72 s. 4:o.) — Ref. J. J[ernstro m]: 
Biet XVIII, 1897, s. 95. 

Maanviljelyshallituksen Apilan- ja heinansiementen tarkastus 
vuonna 1894. Kertomuksen laati — — . Kahdella kartalla ja 
yhdella kuvalla varastettu. (Ibid. N:o XVIII, 1896, 74 s. 4:o.) 
D:o. D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 141 

Grotenfelt, Karl Gustaf Johannes (Gosta). 

16. Tre metoder att fordrifva brandsvamp fran korn. (Ibid. 
N:o XX, 1897, s. 133— 140 4 1 pi.) Afven inford i Biet 
XVII, 1896, s. 33—42. 

Kolme ohrassa loytyvien nokitahkain havitystapaa. (Ibid. 
N:o XX, 1897, s. 133—140+1 kuva.) Vaxtsjukd. 

17. Nagra bakteriologiska forhallanden hos is. (Naturen 1893, 
s. 33—34.) 

18. En ny kvafvesamlande vaxt (Elceagnus macrophylla). (Ibid. 
1894, s. 4—5; med 3 fig.) Bakt. 

19. The principles of modern dairy practice from a bacterio- 
logical point of view. Authorized american edition by F. W. 
Wo 11. With illustrations. 1 Ed. New York 1894. VI + 285 s. 
8:o. D:o. 

20. Maidon, kerman ja voin kestavaisyys. Tutkimuksia ja kokeita. 
Toinen tekijan korjaama ja lisaama painos. Tekijan avulla 
suomentanut Erkki Pul linen. K. Suomen Talousseuran ulos- 
antama. H:gissa 1897. 252 s. 8:o. D.o. 

21. f Louis Pasteur. (Biet XVI, 1895, s. 137— 145.) Nekrol. 
Biogr. 

22. Landtbruket i Finland. En ofversikt utarbetad af — — . 
Med 11 pi. samt 10 kartor och grafiska framstallningar. H:fors 
1896. (6+) 291 (+4) s. 8:o. — Stycket 7 och 11: uppgifter 
om akerbruks-vaxterna s. 58 — 108; angsvaxterna s. 112 — 114; 
tradgardsskotseln s. 194—204; skogbildande tradslag s. 178 — 
180. — St. 10 Skogen (s. 178—193) utarbetad af Thorn. 
Cannelin. — Ref. J. J[ernstr6mj: Biet XVII, 1896, 
s. 199—200. 

Suomen maanviljelys. Yleiskatsaus. Varustettu 11 kuvalla 
seka 9 kartalla ja kuviallisella esityksella. Porvoo 1897. 4 + 
328 s. 8:o. Suoment. Ossian Grotenfelt.— Metsa (s. 196— 
213) kirj. Thorn. Cannelin. — Afven utgifven pa ryska: 

CeJibCKoe Xo3hhctbo Ohhjihhaih. reJibCHHr(hopCb 1896. 
Forstb. Hortik. Agrik. 

23. Hvilken praktisk erfarenhet finnes om thomasfosfatets och 
kainitens anvandande och om resultaten diiraf? Referat vid 
F. Mosskulturforen. arsmote d. 2 juli 1896. (Biet XVII, 1896, 
s. 256—258.) Bakt. Agrik. 

24. Nagra erfarenheter rorande grasvallars insaning utan skydds- 
sade. Skriftligt anforande, insandt till Landtbrukskongressen i 
Sthlm 1897. (Ibid. XIX, 1898, s. 115—121.) Agrik. 

25. Ostberedningens grunder, sedda fran bakteriologisk synpunkt. 
En studie. Hango 1897. 60 (+ 3) s. 8:o. (Tidn. f. mjolk- 
hushalln. 1897.) 142 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Grotenfelt, Karl Gustaf Johannes (Gosta). 

Juustonvalmistuksen perusteet, bakteriologian kannalta kat- 
sottuna. Hankoniemi 1897. 61 s. 8:o. (Maitotalouden lehti 1897.) 
Bakt. 

26. Vart jordbruk under nodaren 1867 och 1868. (F. Tidskr. 
XXXIV, 1898, s. 436—459.) Agrik. 

27. Se: Sunila, J. E. 1899. 

28. Det primitiva jordbrukets metoder i Finland under den 
historiska tiden. En redogorelse af — — . Akad. afh. [for 
professur]. H:fors 1899. III + 2+443 s. stor 8:o med illustr. 
och 5 pi. i texten. Agrik. Hist. 

29. Muutamia neuvoja apilaan- ja heinansiementen ostamisessa. 
(Maam. I, 1899, s. 33—36, 41—44, 51—53.) Biol. Agrik. 

30. Muutamia tietoja niittymadon havityksista Suomessa. Ofvers. 
ur „Nya Pressen" 1899, N:ris 157 — 160: Nagra notiser om 
angsmaskens harjningar i Finland. (Ibid. I, 1899, s. 279 — 280.) 

31. Grundlaggaren af Osterbottens mosskultur, kyrkoherden Isak 
Brenner. (F. Mosskult.foren. arsb. 1899, H:fors 1900, s. 161 — 
1 67 med portratt.) 

Pohjanmaan suoviljelyksen perustaja, kirkkoherra Iisakki 
Brenner. (Suom. Suovilj.-yhdist. vuosik. 1899, H:gissa 1900, 
s. 161 — 167.) Biogr. Agrik. Hist. 

32. L'Agriculture en Finlande vers la fin du XIX:e siecle. Etude 
faite sur l'invitation de la Direction de l'agriculture en Finlande. 

— Ingar i Notices sur la Finlande publiees a l'occasion de 
l'exposition universelle a Paris en 1900. H:fors 1900. IV. 3. 
132 s.+ 3 kartor+13 pi. + 2 grafiska tab. 8:o. — Uppg. om 
kulturvaxterna s. 42 — 53 och 104 — 112. Agrik. 

33. (G. G.) ..Schwarzbeinigkeit" hos Potatis. (Landtbr. II, 1900, 
s. 323 — 324.) — Redogores for mikrokokker, som fororsaka 
sjukdomen. Bakt. 

34. (G. G.) Nokitahkia kauroissa ja ohrissa. (Pellervo 1900, 
s. 172—173.) 

Sotax i hafre och korn. (Ibid., Sv. uppl., 1900, s. 155 — 156.) 

— Uppgifvas medel for dess forstorande. Vaxtsjukd. 

35. Utfodra icke oren sad at kreaturen. (Ibid., Sv. uppl., 1900, 
s. 209.) Biol. 

Grotenfelt, Karl Herman Ossian. 
1. Se: Grotenfelt, Gosta. N:o 22. 1897. 

Grotenfelt, Kustavi. 

1. Matka Kuusamoon. (Suom. Matk. yhdist. vuosik. 1892, s. 1 — 20.) 

— S. 19 nagra botan. uppgifter. Reseskildr. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 143 

Grotenfelt, Kustavi. 
2. Todistuskappaleita Suomen Historiaan. Jaakko Teitin valitus- 
luettelo Suomen Aatelistoa vastaan v. 1555 — 1556. Jacob 
Teitt's Klagomalsregister emot Adeln i Finland ar 1555 — 1556. 
H:gissa 1894. 388 s. 8:o. — S. 52 uppges, att ar 1554 i Bjerno 
socken odlades rag, korn, hafre, hvete och bonor. Agrik. Hist. 

Grotenfelt, Nils Gustaf Maximilian. 
1. Landtbruksstyrelsens berattelse for aren 1892, 1893 och 1894. 
(Landtbr.styr. medd. N:o XIV, 1895. H:fors 1896. VI + 344 s.+ 
3 bil. 27 s. 4:o.) 

Maanviljelyshallituksen kertomus vuosilta 1892, 1893 ja 1894. 
(Maanvilj. hallit. tiedonant. N:o XIV, 1895. H:gissii 1896. VI + 
354 s. + 3 liitteita 27 s. 4:o.) Agrik. 

Grubbens, D. W. 

1. (Anon.) Katovuosien syista, estamisesta ja helpoimmasta karsi- 
misesta. Suomennos. (K. Suom. Talousseur. Kirj. kansalle N:o 4.) 
Turussa 1870. 27 s. 8:o. Vaxtsjukd. 

2. (D. W. G.) Fruktodlingens svaraste fiender. (Tradgardsv. I, 
1894, s. 73—76.) D:o. 

Grundberg, Johan. 
1. (Economisk Beskrifning ofver Bjorckens egenskaper och nytta 
i den allmanna Hushallningen. Disp. Praas. Pehr Kalm. 
Abo 1759. (6+) 33 (+1) s. 4:o. — S. 10 och 20 talas om 
Boletus fomentarius, igniarius och suberosis. — Ref. Lard a 
Tidn. 1760, s. 264; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard, 
s. 235—236. Biol. Mykol. Forstb. Ekon. Tekn. bot. 

Grummer, F. 

1. (F. Grmr.) Om frilandsrosor, deras forokning och ett urval af 

sorter lampliga i Finland. (Tradgardsv. II, 1894, s. 58—60.) 

Hortik. 

Grasuggan eller (som den afven beniimnes) Kallarmasken 

(Oniscus asellus), att utrota. (Teknol. I, 1845, s. 68.) Vaxtsjukd. 

Grasen, nagot om. (Ibid. Ill, 1847, s. 170— 171.) Biol. Vaxt- 

geogr. Ekon. bot. 
Grasmasken, medel mot. (Ibid. II, 1846, s. 224.) Vaxtsjukd. 
Gras (ogriis), att forstora pa gangar. (Ibid. I, 1845, s. 60, 96.) 

Hortik. 
Grasslaget Angskaflen (Alopecurus pratensis); kort under- 

rattelse om dess nytta och odlingssiitt. (Underr. K. F. Hush. 

Sallsk. 2:dra Saml., N:o 4, 1824, s. 52—58; „insandt af en 

gammal och erfaren Landthushallare".) Agrik. 144 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Grasslag vid odlad marks igenlaggning. (Teknol. IV, 1848, 
s. 346—347.) D:o. 

Grasvaxten, att oka. (Ibid. I, 1845, s. 5 — 6.) D:o. 

Gronelius, Gabriel. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. N:o 58. 1777. 

Gronlund, Carl Eugene. 
1. Se: Wirzen, J. E. A. 1849. 

Gronvall, Alfred Julian. 

1. Yksityisten maanomistajain metsan boidosta Keski-Suomessa. 
(Metsanyst. Ill, 1897, s. 41—44.) Forstb. 

2. (A. G — 11.) Miten tulee meidan toimittaa hakkaaminen metsis- 
samme? (Ibid. IV, 1898, s. 39—45.) D:o. 

3. Nagra ord rorande medlen att motarbeta insektharjningar. 
(Biet XIX, 1898, s. 167 — 169.) Vaxtsjukd. 

4. Miten voimme tehokkaalla tavalla vastustaa tuhohyonteisiamme? 
(Keski-Suomen Maanvilj. seur. lentol. N:o 1.) — Arbetet osedt 
af mig. D:o. 

5. Joitakuita yleisia neuvoja metsanhakkauksessa. (Ibid. N:o 2.) 
— Arbetet osedt af mig. Forstb. 

Gudseus, Andreas. 
1. Oforgripeliga Tanckar, Om sattet at anstalla Meteorologiska 
observationer och Theras Nytta i oeconomien. Disp. Prses. 
Pehr Kalm. Abo 1754. (2+) 14 (+2) s.+ l tab. 4:o. — 
Bihanget innehaller en tabell med vaxtfenologiska iakttagelser 
under juni manad 1754. — Ref. Larda Tidn. 1754, s. 374 — - 
376; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 204— 205. Fenol. 

Gummerus, Jacob. 
1. Academisk Afhandling om Sadesarternas Sjukdomar och deras 
Botemedel. Disp. Praes. Pehr Adrian G a d d. o Abo 1766. (4+) 
26 (-}-2) s. 4:o. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. 
s. 267—268.) Vaxtsjukd. 

Gummerus, Jacob. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. N:o 74. 1795. 

Gurkf ron, att erhalla palitliga. (Teknol. II, 1846, s. 15.) Hortik. 
Guttaperka. (Farm. Notisbl. Ill, 1894, s. 121.) Ekon. bot. 
Guttaperka, om produktionen af. (Naturen 1893, s. 88.) D.o. 

Gylden, Axel. 
1. Kertomus Wiipurin Laanin maanviljelysseuran vaikutuksesta 
vuodelta 1895. Wiipurissa 1896. 48 s. 8:o. — S. 3—4 vaxt- 
fenologiska uppgifter. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 145 

Gylden, Axel. 
2. Samoin vuodelta 1898. Wiipurissa 1899. 21 s. 8:o. — S. 3—5 
vaxtfenologiska uppg. 

Gylden, Claes Wilhelm. 

1. Handledning for Skogshushallare i Finland. Med 8 tabeller, 
en plansch och en skogskarta. H:fors 1853. XI +149 s. 8:o. 

— Ref. Litter at.bl. VII, 1853, H:fors 1854, s. 87— 89. Handb. 

2. Underdanig berattelse om kronoskogarne i Uleaborgs Ian; 
afgifven i Oktober 1859. H:fors 1859. 9 s. + 2 tabellbilagor. 
8:o. Biol. Vdxtgeogr. Forstb. Ekon. Handelsb. 

Gyldenstolpe, Michael Olai. 

Se: Wexionius, Michael Olai. 1650. 
1. „ FlachsenillS, Jacob H. 1656. 

Gylling, Hjalmar. 
1. Beskrifning till Kartbladet N:o 12. Nystad. (Finl. Geol. unders. 
H:fors 1888, 91 s. + 9 pi.) — S. 19—20 om skogarne (Ask pa 
Kaakoislandet och Bjorkholm i skargarden); s. 74 — 76 om vaxt- 
lamningar i torfdy. 

Kertomus Karttalehteen N:o 12. Uusikaupunki. Suoment. A. J. 
War en. (Suom. Geologinen tutk. H:gissa 1891, 91 s.+ 9 kuvaa.) 
Paleont. Forstb. 

Godslingsmedel, om forsok med anvandande af artificiella. 
(Teknol. IV, 1848, s. 154—157, 262—264.) Agrik. 

Gobs, Hjalmar. 
1. Mikroorganismit maitotaloudessa eli maitotalouden nakymaton 

maailma. Kirjoittanut N i e 1 s B e n di x e n. Suomentanut . 

H:gissa 1897. 49 s. + 1 kuvalehti. 12:o. (Maatalouskirjasto N:o 1.) 
Bakt. 

Haartman, Alfred Michael von. 

1. Om fosforsyra och kali sasom godselamne. Foredrag hallet 
vid K. Finska Hushallningssallskapets plenum i Abo den 27 
februari 1885. Abo 1885. 12 s. 4:o. Vdxtkemi. 

2. Skogsbruket. Rad och anvisningar for mindre skogsagare i 
Finland. H:fors 1899. 49 s. 12:o. — S. 5—9 beskrifvas tallen, 
granen och bjorken. 

Metsataloudesta. Neuvoja ja ohjauksia pienitilaisille Suomessa. 
Suomennos. H:gissa 1899. 48 s. 12:o. (Maatalouskirj. N:o 4.) 
Forstb. Ekon. bot. 

Haartman, Carl Daniel von. 
1. Dissertatio botanica de Borbonia. Praes. Carl Peter Thun- 
berg. Uppsala 1811. (1+) 7 s. (+ 1 s. theser) + 1 pi. 4:o. 

— [Sannolikt forfattad af Thunberg.] Syst. Vdxtgeogr. 

10 146 T h. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Haartman, Gabriel Eric von. 

' o 

1. Universitets program. Abo 27 Maj 1790. 8 opaginerade s. 
folio. — Biografi ofver Anders Dahl. Biogr. Hist. 

2. Se: Holmudd, Benjamin. 1797. 

3. „ Sahlberg, Cari Reinhold. 1810. 

Haartman, Jacob Johan. 
1. Se: WallenillS, Johan Fredric. 1786. 

Haartman, Johan Gustaf. 
1. De Tussilagine, commentarii botanici partic. I. Disp. Resp. 
Andreas Johannes Orrstrpm. Abo 1797. (2+) 22 s. 4:o. 
— Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 378. Syst. 
Med. bot. Hist. 

Haartman, Johan Johansson. 

1. Plantae hybridae. Disp. Praes. Carol. Linnaeus. 1 ) Uppsala 
1751. (4+) 30 s.+ 1 pi. 4:o. — Inford afven i Linne: 
Amcenitates academicae III, 1756, s. 28 — 62. — S. 44 
uppges bl. a. att Trifolium hybridum vore en hybrid af Tr. repens 
och pratense: „paucis locis obvia est haec planta, nee veteribus 
nota, quod videtur signum illam haud ita pridem generatam 
fuisse"; s. 47 uppges Pyrola minor vara en hybrid af P. rotundi- 
folia och secunda: „probabilitatem auget plantae inopia inter 
cognatas freqventissimas, quod arguit eandem esse temporis 
filiam". — Ref. Larda Tidn. 1752, s. 67—70. Syst. 

2. Herr Archiaterns och Riddarens D:r Caroli Linnaei inled- 
ning i Svenska Orte-Riket, efter Systema Naturae, pa svenska 
ofversatt af Joh. J. Haartman, iMed. Cand. Sthlm 1753. 136 s. -f 
3 tab. 8:o. — Ar en ofversattning och bearbetning af Systema 
Naturae, ed. VI. — Andra uppl. med titel: Carl von Linnes 
inledning till ortriket efter Systema naturae, pa svenska ofver- 
satt af Joh. J. Haartman, Med. Prof., och nu andra gangen 
upplagd, andrad och tillokt efter I2:te upplagan af systemet. 
Westeras 1777. 158 s. + 3 tafl. 8:o. — Ref. O. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 326. Allm. bot. 

3. Idea Pharmacopoeae reformatae. Disp. pro gradu doctoris. 
Praes. Nicolaus Rosen. Uppsala 1754. 42 s. 4:o. Farm. bot. 

4. Tydelig Underrattelse, om de mast gangbara Sjukdomars Kan- 
nande och Motande, genom latta och enfalliga Hus-Medel; samt 
et litet Res- och Hus-Apothek; dem til tjenst, som ej hafva 
tilfalle at radfraga Lakare; med atskilliga forbatringar och til- 
okningar, Andra gangen sammanfattad och utgifven. Abo 1765. ! ) Antagligen forfattare till afhandlingen. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 147 

Haartman, Johan Johansson. 

32 + 391 s. 8:o. — Som ett bihang ar i slutet infordt ett 
„Register pa de inlandska vaxter, som i denna bok forekomma, 
jamte deras Latinska och Finska namn". 11 opaginerade sidor. 
Med. Farm. hot. Nomenkl. 

5. Paminnelser vid sattet at goda Akrar. (K. Sv. Vet. Acad. 
Handl. 1778, s. 242—245.) — Ref. Larda Tidn. 1778, 
s. 701—702. Agrik. 

6. Om basta Sanings-tiden uti Abo Lan om Hosten. (Ibid. 1779, 
s. 89—122, 169—176.) — Ref. Sthlms Larda Tidn. 1779, 
s. 497. Fenol. Agrik. 

Hacks, Niclas. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. N:o 17. 1762. 

Hackstedt, Hugo Hamilkar. 

Refererat diskussionsfragan: 
1. Hvilka metoder vid plantering af tall och gran aro under 
vara forhallanden mest lampliga? Protok. vid F. Forstforen. 
arsmote i H:fors 9 September 1881. (F. Forstforen. medd. IV, 
1884, s. 139—142.) Biol. Forstb. 

Hafresadd pa plogland. (Teknol. I, 1845, s. 56.) Agrik. 

Hagelstam, Jarl Alarik. 

1. Om den asiatiska koleran. (Kalend. af Sv. Folkskol. viinner 

1892, s. 116—140.) Sep. H:fors. 27 s. 8:o. S. 124—128 
redogores for komma-bacillen. Bakt. Med. hot. 

2. Om koleran, dess hemvist, dess spridning och dess natur. 
(Tidskr. f. Halsov. II, 1892. s. 113 — 121.) Om komma- 
bacillens biologi. D:o. D'.o. 

3. Se: Runeberg, J. V. N:o 5. 1893. 

4. Om tyfoidfeberns etiologi och om sjukdomens forhallande i 
Helsingfors aren 1870—1892. (F. Liik. Sallsk. Handl. XXXV, 

1893, s. 883—926.) — S. 908—910 redogores for Eberth- 
Kochska tyfusbacillens forhallande till kolon-bakterien. Bakt. 

5. Huru skola vi bekampa koleran? (Halsov. foren. flygskr. 
N:o 5, H:fors 1894, 16 s. 8:o.) — Afven utgifven i Folk- 
upplysn. Sallsk. stroskr. N:o 17. 

Miten meidan tulee vastustaa koleraa? Suoment. Paavo Antero 
Kettunen. (Suom. Terv.hoito yhdist. lentok. N:o 5 ja Kansan- 
val. seur. Leht. N:o 17, H:gissa 1894, 16 s. 8:o.) Med. bot. 

Hagert, Daniel G. 
1. Se: Achrelius, Daniel. 1689. 148 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Hagstrbm, Carl P. 

1. Utdrag utaf Hellsing Sokns Beskrifning uti Nyland och Borgo 

Harad uprattad ar 1775 och allerunderdanigast aflemnad af . 

(L e i n b e r g , K. G. Bidr. till kanned. af vart land I, 1 885, s. 60— 
74.) — S. 64 — 65 om skogarne; s. 67 — 69 om jordbruk och 
tradgardsskotsel. Forstb. Hortik. Agrik. 

2. Utdrag utaf Esbo Sokns Beskrifning i Nyland uprattad ar 1775 

och underdanigst framlemnad af . (Ibid. I, 1885, s. 75 — 

82.) ■ — S. 76 — 77 om skogarne; s. 79 om jordbruket; s. 81 
uppges, att ek och lonn forekomma i socknen. Forstb. Agrik. 

Hahn, Petter. 

1. Se: Ulholm, Benedictus. 1689. 

2. „ Weckelman, Matthias Johannes. 1694. 

3. „ Lonwall, Johannes. 1695. 

4. Dendrologia. Disp. Resp. Andreas H a s s e 1 q v i s t. Abo 1698. 
(8+) 40 (+4) s. 8:o. — S. 28 om vaxtsjukdomar; s. 29, 30 
ekonomisk botanik; s. 32, 33 om indelning af de olika trad- 
slagen; s. 33 — 36 om triidens former. — Ref. 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 41. Fysiol. Syst. Morf. Vdxtsjukd. 
Ekon. bot. 

5. Dissertatio academica, de Generatione. Resp. Nicolaus Z. 
Ljungdahl. Abo 1704. (8 +) 55 (+ l) s. 8:o. — S. 31— 33, 
46 om vaxternas fortplantning. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo 
Univ. lard. s. 43. Fysiol. 

6. o Origo Specierum Mundi. Disp. Resp. Abraham Imbergh. 
Abo 1704. (6+) 36 s. 8:o. — S. 21 om vaxternas skapelse. 
Varia. 

Hahnsson, J. A. 

1. Berattelse ofver en med understod af allmanna medel verk- 
stalld resa till England och Skottland. H:fors 1871. 50 s.+ 
6 pi. 8:o. — S. 3 — 4 om humleodlingen i Posen och pa konti- 
nenten ofverhufvud; s. 4 — 5 om jordbruket i Belgien; s. 7 — 12 
om sades- och rotfruktodlingen i Skottland; s. 27 — 38 om 
akerbruket i England. Agrik. Handelsb. 

2. Ensilagen anvand i Finland. Utdrag ur arsberattelsen 1885. 
(Biet VII, 1886, s. 267—268.) Ekon. bot. 

Hakamaitten hoidosta. (Metsanyst. I, 1895, s. 100 — 101.) 
Forstb. Agrik. 

Hakkaaminen, kotitarpeitten. (Ibid. I, 1 895, s. 5 — 9.) Forstb. 

Hakkuutta, mita voimme metsanraiskaamiseksi kutsua? (Ibid. I, 
1895, s. 97—99.) D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 149 

Hall, Daniel. 

1. Berattelse om en Finsk Landthushallare [Carl Reinholt von 
Konov]. (Hush, journ. 1781, Augusti, s. 22—38.) Hortik. 
Agrik. 

2. Geographisk, Physico-Economisk och Historisk Beskrifning, 
ofver Birckala Socken uti Abo Hofdingedome. (Saml. Ron o. 
Afh. rorande Landtbr. IV, 1783, s. 273—360.) — S. 332, 335— 
342 uppraknas angsvaxter; s. 342 — 343 om planteringar; s. 343— 
344 om tradslag och buskar (aim, lind, lonn, hassel m. fl.) i 
socknen. Fenol. Forstb. Hortik. Agrik. 

Hal la a, taistelu vastaan. (Luon. yst. IV, 1900, s. 61—66.) 
Vaxtsjukd. 

Hallberg, Karl S. 

Refererat diskussionsfragan: 
1. Da sagstock ar det enda virkesslag, som i de inre delarne 
af landet i stort kan afsattas, sa fragas om den nuvarande af- 
verkningen i enskildas skogar tillgodoser en uthallig tillgang 
pa sagtimmer och, om sa icke ar fallet, huru skogsegaren borde 
ordna densamma for att i sadant afseende pa basta satt till- 
godose sitt eget och sagindustrins intresse? Protok. vid F. 
Forstforen. arsmote i Wiborg 25—26 aug. 1887 och i Nyslott 
28—29 aug. 1888. (F. Forstforen. medd. VI, 1888, s. 27—48.) 
Biol. Forstb. Ekon. bot. 

Hallborg. 

1. Beskrifning om allehanda Trans plantering, grundad pa mang- 
ariga ron och forsok, hvilka blifvit varkstallde i Finland och 
Skane samt sedermera i Smaland. Sthlm 1773. 24 s. 8:o. — 
Till „Beskrifningen" har P. A. Gadd, till hvilkens granskning 
den blifvit lamnad, gjort en och annan forbattring, utmarkt 
med bokstafven G. och jamval tillagt hela den VI artikeln: 
„Skogsplanteringen i stort". (Art. VI fran slutet af s. 17 till s. 24.) 
Af Hallborg aro saledes art. I— V (s. 1 — 17) forfattade. 
Utgifven af Patriotiska Sallskapet. Omtryckt i Visby 1814 enl. 
R. Montell, Ofvers. af Forstlitt. i Finland, s. 5. Forstb. 
Ekon. bot. 

2. Om tradplantering. Wasa 1782. — Arbetet osedt af mig. 

Hallborg, Laurentius Olai. 
1. De Alandia. Dissertatio academica. Pars prior geographica. 
Prres. Algoth A. Scar in. Abo 1730. (8+) 92 (+4) s. 12:o. 
— S. 87 nagra fa botan. uppgifter. — Andra delen i foljd af 
forfattarens intraffade dod ofullbordad. Vaxtgeogr. 150 T h. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Hallenberg, Johan Henrich. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. N:o 8. 1757. 

HallenillS, Gregorius A. 
1. Exercitium Academicum, Wirmoensis in Finlandia Territorii 
Memorabilia continens. P. I. Prnes. Algoth A. Scar in. Abo 
1738. (8+) 79 (+ 1) s. 4:o. — Cap. II § 5 omnamnas i trakten 
forekommande buskar och trad. Vaxtgeogr. 

Hallenius, Matthias. 
1. Dissertationis academics de Borea-Fennia pars prior. Prses. 
Henric Hassel. Abo 1732. (8+) 56 s. 4:o. — S. 55—56 
omnamnas tvenne lundar med hvar sin grupp hoga, „heliga" 
aspar, den ena vid Nummis by och den andra vid Vihtenmaki 
by Harkalahde i Nousis socken. Varia. 

Ha 11 on, att fa en rik hostskord af. (Teknol. I, 1845, s. 187 — 
188.) Hortik. 

Hallsten, Alexander Gustaf Julius. 

1. (Anon.) Larobok i Geografi for begynnare. Wasa 1847. 94 s. 
8:o. - Botan. uppg. s. 28—29, 36, 47, 50, 53. 

2. Larobok i Geografi for Elementar-Laroverket. H:fors 1853. 
447 s. 8:o. — Botan. uppg. s. 82—87, 129—131. 

3. (A. G. J. H.) Ny larobok i nutidens Geografi. Femte om- 
arbetade upplagan. Abo 1858. 152 s. 8:o. — Botan. uppg. 
s. 59—61. 

4. Ny larobok i Geografi. Sjette omarbetade upplagan. Abo 1862. 
159 s. 8:o. — Botan. uppg. s. 60—62. 

5. Larobok i Geografi. Sjunde omarbetade upplagan. Abo 1865. 
232 s. 8:o. — Botan. uppg. s. 70—71, 87—88, 102, 116. 

6. (Anon.) Larobok i Finlands Historia och Geografi. For Sondags- 
skolor. Wasa 1847. 2:dra delen Geografi 32 s. 8:o. — Botan. 
uppg. s. 7, 14, 28. 

7. Larobok i Geografi uti fern kurser. Attonde omarbetade upp- 
lagan. Abo 1869. 285 s. 8:o. — Botan. uppg. s. 71—73, 
104—105, 116. 

8. (Anon.) Larobok i Geografi uti tva kurser for lagre elementar- 
laroverk. Attonde omarbetade upplagan. Abo 1870. 150 s. 8:o. 
— Botan. uppg. s. 45, 62 — 63. 

9. (Anon.) Larobok i Geografi uti fern kurser. Nionde omarbetade 
upplagan. Abo 1872. 286 s. 8:o. — Botan. uppg. s. 71—73, 
89, 103, 118. 

10. Suomenmaan Maan-tieto. Suomentanut G. C. Turussa 1859. 
83 s. 8:o. Ldrob. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 151 

Hallsten, Alexander Gustaf Julius. 

11. Oppikirja Suomen Maatietehesen. Suomentama kolmannesta 
painoksesta. Kuopiossa 1859. 62 s. 8:o. D.o. 

12. Maantieto. Suomentanut G. C. Turussa 1860. 112 s. 8:o. D.o. 

13. Maatieteen oppikirja. Seitsemannesta painoksesta suomennettu. 
Turussa 1868. 223 s. 8:o. D.o. 

Halmflatning, anvisning till. Abo 1874. 17 s. 8:o + 16 tra- 
snitt + 2 tafl. (Folkskr. af K. F. Hush. Sallsk. N:o 3.) - S. 2 
omnamnes Enodium caruleum ss. sardeles tjanlig till straflatning. 
Ekon. Tekn. bot. 

Hammarstrom, Edvard Rudolf. 

1. Landskapsbilder fran Minusinska kretsen i Sibirien. (Geogr. 
Foren. tidskr. Ill, 1891, s. 52—59. Biol. Morf. Topogr. 

2. Atsarinselka och Valivesi sjoar. (Ibid. IX, 1897, H:fors 1898, 
s. 156—184+1 karta.) - - S. 165, 166, 171 — 173, 182 botaniska 
uppgifter. — Afven inford i Medd. Geogr. Foren. i Finl. IV, 
1897—1898, H:fors 1899, N:o IV, 29 s, + l karta; med tyskt 
referat. Vaxtgeogr. 

3. Om Botombergen. (Ibid. X, 1898, s. 385—401.) — S. 399 
omnamnas Epipogum aphyllum och Stachys silvatica sasom ob- 
serverade 1898 i sodra Osterbotten. — Afven inford i Medd. 
Geogr. Foren. i Finl. IV, 1897—1898, H:fors 1899, N:o X, 17 s.; 
med tyskt referat. Vaxtgeogr. Topogr. 

Ham pa, ett nytt satt att rota. (Abo Tidn. XXIX, 1806, N:o 41.) 
Ekon. Tekn. bot. 

Hampa och lin, nytt forfarande att rota. (Teknol. I, 1845, 
s. 67—68.) D:o. D:o. 

Hampodling. (Teknol. Ill, 1847, s. 335.) Agrik. 

Hampun hyodytyxesta, kylwamisesta ja walmistamisesta etc; 
(Almanach wuonna 1774. Turku. 15 s. 16:o.) Lisays el 1 

jatko. (Ibid. 1775, 16 s. 16:o.) — Tryckta i Sthlm [1773 och 
1774]. Agrik. Ekon. bot. 

Hannelius, Salomon. 
1. Se: Browallius, Johan. N:o 8. 1744. 

Hannikainen, Karl Onni Gerhard. 
1. Wiipurin laanin eli vanhan Suomen oloista 18:11a vuosisadalla. 
Akatemiallinen vaitoskirja. H:gissa 1888, IV +188 s. 8:o. — 
S. 90 och 169 om jordbruksforhallandena i Wiborgs Ian; s. 91, 
94—96 handelsbotanik; s. 96 om skogsforhallandena i Wiborgs 
Ian under 18:de seklet. Forstb. Agrik. Handelsb. Hist. 152 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Hannikainen, Karl Onni Gerhard. 
2. Maantieteen oppikirja kauppakouluille. Kuopio 1898. 263 s. 
8:o. — Botan. uppg. s. 5—6, 14—16, 59—60, 64—65, 97, 
152—164, 222, 233, 263. Ldrob. 

Hannikainen, Peter Woldemar. 

1. Metsankasvatuksesta. Rahvaalle kirjoittanut — — . Turussa 
1880. 24 s. 8:o. (K. Suom. Talouss. Kirj. kansalle, N:o 11.) 
Forstb. 

2. Suomalaisen metsasanaston ehdoitelma. P. W. Hannikaisen 
ja F. G. Bergroth'in kokooma E. Lonnrot'in tarkastama. 
(F. Forstforen. medd. II, 1881, s. 45—58.) Terminol. 

3. Metsien hoidosta. Metsan ystaville kirjoittanut . I. Metsan 

kasvatuksesta. H:gissa 1882. 4+124 s. II. Metsatalouden 
jarjestamisesta. eli metsanjaosta. H:gissa 1885. 3+145 s. 8:o. 
Handb. Forstb. 

4. Vahasen metsista. H:gissa 1887. 46 s. 12:o. (Kansan valist. 
seur. toimit. N:o LXI.) 

Nagot om skogarne. H:fors 1888. 46 s. 12:o. (Folkupplysn. 
Sallsk. skr. N:o LXI.) Forstb. 

5. (P. W. H.) Hakkauspaikka metsassa. (Suom. Maanvilj. lehti I, 
1887, s. 9—11.) D:o. 

6. (P. W. H.) Nuoren metsan suojeluksesta ja hoidosta. (Ibid. I, 
1887, s. 38—40.) D.o. 

7. (P. W. H.) Kevattoista metsissa. (Ibid. I, 1887, s. 60—61.) D:o. 

8. (P.W. H.) Metsavalkeasta. (Ibid. I, 1887, s. 109.) D:o. 

9. (P.W. H.) Mitenka metsanhoito maatilalla jarjestetaan? (Ibid. I, 
1887, s. 145—148.) D:o. 

10. (P.W. H.) Metsankylvamisesta. (Ibid. II, 1888, s. 41—43.) D:o. 

11. Silmays metsan hoidon nykyiseen kantaan maassamme. (Suom. 
metsanh. lehti I, 1888, s. 1 — 14.) Forstb. Hist. 

12. (Anon.) Suomalaisesta metsasanastosta. (Ibid. I, 1888, s. 34 — 
36.) Terminol. 

13. (P. W. H.) Muutamia havaintoja metsan uudelleen kasvusta 
lohkottain hakatessa. (Ibid. I, 1888, s. 112—121.) Forstb. 

14. (P. W. H.) Apuharvennuksesta. (Ibid. II, 1889, s. 22—29.) 
Biol. Forstb. 

15. (Anon.) Europan metsaalat. (Ibid. II, 1889, s. 47.) Forstb. 

16. (P. W. H.) Pysyvaisten koetusalain tarpeellisuudesta. (Ibid. II, 
1889, s. 49—56.) Biol. Forstb. 

17. Muutama sana kanervakangasten metsistyttamisesta. (Ibid. II, 
1889, s. 71—74.) Forstb. 

18. (Anon.) Ruotsinmaan yleiset metsat. (Ibid. II, 1889, s. 77 — 
78.) D.o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 153 

Hannikainen, Peter Woldemar. 

19. (Anon.) Metsain laveus eri maissa. (Ibid. II, 1889, s. 78 — 
79.) D:o. 

20. (Anon.) Metsa-asia Englannissa. (Ibid. II, 1889, s. 122- 
127.) D:o. 

21. (P. W. H.) Katsahdus metsanhoidon kehitykseen viime vuosina. 
(Ibid. II, 1889, s. 141 — 156.) D:o. 

22. (Anon.) Suomenmaan kruununmetsain kartta, 1889. (Tarkastus- 
ja hoitopiirittain.) (Ibid. II, 1889, s. 163—167.) D:o. 

23. (Anon.) Hakkausajan vaikutuksesta puun kestavaisyyteen. 
(Ibid. II, 1889, s. 174.) Biol. 

24. (P. W. H.) Suomen Metsanhoitolehden ruotsalais-suomalainen 
sanaluettelo. Bilaga till Suomen Metsanhoitolehti II, 1889. 30 s. 
8:o. Terminol. 

25. Meidan ohjelmamme metsanhoidolle Suomessa. (Suom. met- 
sanh. lehti III, 1890, s. 1-15.) Forstb. 

26. (P. W. H.) Sahapuiden kasvusta ja myynnista. I. (Ibid. Ill, 

1890, s. 32—39.) Biol. Forstb. 

27. (Anon.) Hakkaus eri vuoden aikana. (Ibid. Ill, 1890, s. 55- 
56.) D:o. D:o. 

28. Metsanhoito-opetus ja sen kebitys. (Ibid. Ill, 1890, s. 61- 
85.) Forstb. Pedag. bot. Hist. 

29. Mita voidaan tehda metsanhoito-harrastuksen kohottamiseksi 
maassamme? (Ibid. Ill, 1890, s. 115 — 124.) Forstb. 

30. Hakkaus- alan perkauksesta ja valmistuksesta uudelle kasvulle. 
(Ibid. Ill, 1890, s. 138 — 146.) D:o. 

31. Myrskyn vahinko metsissa ja mita voidaan tehda sen torju- 
miseksi? (Ibid. Ill, 1890, s. 155—165.) D:o. 

32. Metsa-ilman ja metsamaan ominaisuuksista ja niiden merki- 
tyksesta hygienisessa suhteessa. E. Ebermayer'in mukaan. 
(Ibid. IV, 1891, s. 15—23.) Vaxtkemi. Fysiol. 

33. Matkahavaintoja metsanhoidon ja sen opetuksen aloilta pohjois- 
ja keski-Europan maissa. I. Ruotsin metsaoloista. (Ibid. IV, 

1891, s. 99—129); II. Metsanhoito Harzilla. (Ibid. IV, 1891, 
s. 168—198); III. Metsaolot Badenissa ja metsanhoito Schwarz- 
waldilla. (Ibid. V, 1892, s. 77 — 192); IV. Eberswalden metsii- 
akademia ja metsanhoito sen ymparistossa. (Ibid. V, 1892, 
s. 150 — 170); V. Schweizin metsa-oloista ja metsanhoito-opetus 
Zurichin polyteknillisessa opistossa. (Ibid. V, 1892, s. 184—201.) 
Reseskildr. Forstb. Pedag. Ekon. bot. 

34. Hyonteisvahinko Rajajoen Kruununmetsissa. (Ibid. IV, 1891, 
s. 141 — 152+ 1 kuva.) Vaxtsjukd. 

35. Noctua (Trachea) p/m'pm/a-perhosen esiintyminen vuosina 
1888 ja 1889. (Ibid. IV, 1891, s. 199—202.) D.o. 154 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Hannikainen, Peter Woldemar. 

36. Harvennushakkaus eli metsanharsinta. (Ibid. V, 1892, s. 33 — 
44.) Forstb. 

37. Metsain kansataloudellisesta merkityksesta. (Ibid. V, 1892, 
s. 113 — 140.) — Afven inford i Esitelmia kansataloudellisessa 
yhdistyksessa I, (1892) 1893, s. 186—212. D:o. 

38. Noctua piniperda-hy'dnteinen Lansi-Suomen metsissa. (Ibid. V, 
1892, s. 140—146.) Vaxtsjukd. 

39. (Anon.) Puun siementen kokoomisesta ja kaupasta. (Ibid. V, 

1892, s. 219—223.) Forstb. Ekon. bot. 

40. Kantojen raivauksesta tervanpolttoa, polttopuun saantia ja 
viljelysta varten. (Ibid. VI, 1893, s. 20— 26 + 2 kuvaa). D:o. 
D:o. ' 

41. Mitenka metsatalous on jarjestettava keskikokoisilla ja pienem- 
milla maatiloilla? (Ibid. VI, 1893, s. 33—49.) D:o. D:o. 

42. Katsaus erinaisiin metsa-oloihin seka metsanhoito-opetukseen 
Venajalla. (Ibid. VI, 1893, s. 78—98.) Vdxtgeogr. Forstb. 

43. Kauneuden-aisti metsanhoidossa. (Ibid. VI, 1893, s. 98 — 107.) 
Forstb. 

44. Katsaus muutamiin huomattavimpiin ilmauksiin metsatoimen 
alalia viime vuosien kuluessa. (Ibid. VI, 1893, s. 127—144.) D:o. 

45. Mitenka on yleisesti kaytetty saannoton harsintahakkaus saatava 
metsille vahemmin turmiolliseksi? (Ibid. VI, 1893, s. 168—174.) 
D.o. 

46. Ruotsalais-suomalainen Metsanhoito-sanasto. Useiden ammatti- 

miesten avulla koonnut . Toinen painos, jonka tarkasta- 

misessa ja lisaamisessa useat ammattimiehet ovat avullisina 
olleet, ja jonka yksissa neuvoin ovat tarkastaneet J. G. So nek, 
G. O. Timgren ja P. W. Hannikainen. H:gissii 1893. 
2 + 32 s. 8:o. (Bilaga till Suom. Metsanh.lehti VI, 1893.) Terminol. 

47. Mika on kestava metsanhakkaus? (Ibid. VII, 1894, s. 4—8.) 
Forstb. 

48. Hakkauslaskuista ja lisakasvun arvostelemisesta. (Ibid. VII, 
1894, s. 9—14.) D;o. 

49. Hjalpgallring i ungskog. (Biet XII, 1891, s. 6—13.) Biol. 
Forstb. 

50. Metsanhoito-oppi. Metsanystaville. Kirjoittanut . Toinen 

uudestitoimitettu painos. Varustettu 38 tekstiin painetulla kuvalla. 
H:gissa 1892. 5 + 286 s. 8:o. Handb. Forstb. 

51. Kootkaa metsapuitten siementa. Kehotus metsanomistajille 
ja kaikille metsan ystaville. H:gissa 1892. 15 s. 8:o. (Kansan- 
val. seur. leht. N:o 9.) Forstb. Ekon. bot. 

52. Suojelusta Suomen metsille. (Suom. Matkail. yhdist. vuosik. 

1893, s. 15—27.) Forstb. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 155 

Hannikainen, Peter Woldemar. 

53. Metsanhoito maanviljelyksen rinnalla. Varsinais-Suomen pien- 
ten maanviljelijain seuran kustantama. Turku 1893. 16 s. 8:o. 
D:o. Ekon. bot. 

54. Suomen metsat kansallis-omaisuutenamme. Hrgissa 1896. 
IV + 274 s. 8:o. D:o. D:o. 

Hannikainen, Pietari. 

1. (Anon.) Maa-omenien (Potaattien) viljelys ja niissa ilmestynyt 
ruoste. (Lukem. maamieh., Wiipuri 1849, s. 34—37, 164.) 
Vaxtsjukd. Agrik. 

2. (Anon.) Kupukaalin kasvattaminen. (Ibid. 1849, s. 76—80.) 

Hortik. 

3. (Anon.) Keino havittaa kaalimatoja. (Ibid. 1849, s. 100.) 

Vaxtsjukd. 

4. (Anon.) Omenapuun istuttamisesta. (Ibid. 1849, s. 120—121.) 

Hortik. 

5. (Anon.) Metsanhoito Suomessa. (Ibid. 1849, s. 121 — 135.) 
Forstb. 

6. (Anon.) Amerikan eli Marylandin tupakan kasvattamisesta. 
(Ibid. 1849, s. 168 — 171.) Ekon. bot. 

7. (Anon.) Johdatus puusiementen keraamiseen. (Ibid. 1849, 
s. 174—176.) Forstb. Ekon. bot. 

8. (Anon.) Paraimmat Ruuvaskasvut ja niiden tunteminen. (Ibid. 

1849, s. 199—216; 10:11a puupiirroksella.) Innehaller bl. a. 
en kort ofversikt af Linnes sexual-system. Terminol. Hortik. 

9. (Anon.) Metsan hoidosta ja metsamaan viljelyksesta. (Ibid. 

1850, s. 1 — 32.) — Redogores for de olika tradslagen i landet. 
Forstb. 

10. (Anon.) Uusi keino potaatti ruostetta vastaan. (Ibid. 1850, 
s. 78 — 81; 2:11a puupiirroksella.) Vaxtsjukd. 

11. (Anon.) Johdake ryytimaan hoitoon. (Ibid. 1850, s. 132 — 
153, 155—177.) — Redogores for koks- och prydnadsvaxter 
inom landet. Hortik. 

12. (Anon.) Pellavan ja liinan eli hampun viljelys. (Ibid. 1850, 
s. 206—212.) Agrik. 

13. Karjala. (Kuvaelmia Suomen Maakunnista III, Turussa 1864, 
46 s. 12:o.) — S. 21 uppges, att pa Ladogas strandmarker 
och i dess skargard vaxa vilda appletrad, hasselbuskar, lindar 
och lonnar samt att i Wiborgstrakten och i Nykyrka finnas 
lundar af ektrad; s. 21—22 ora jordbruksvaxter i Karelen. 
Vaxtgeogr. Agrik. 

14. Kahvin menekki maailmassa. (Pitajiin-kirjasto I, Turussa 
1869, s. 175.) Handelsb. 156 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Hartman, Gabriel Israel. 
1. Larobok i Allmanna Geografien, for Svenska Bam. Abo 1806. 
(6+) 210 s. 8:o. — S. 80—90 om vaxtriket. — Ref. Abo 
Tidn. XXIX, 1806, N:o 45; XXX, 1807, N:o 22—24. — Andra 
uppl. Lund 1815. (6+) 157 s. 8:o. — S. 60—67 om vaxtriket. 
— Sjette uppl. Lund 1830. (2+) 348 s. 8:o. — S. 53—62 
om vaxtriket. — Elfte uppl. jamte sammandrag af Gamla Geo- 
grafien. Lund 1842. 322 s. 8:o+73 s. (Gamla Geografien). 
Allm. bot. Larob. 

Hartman, Karl Erik. 
1. Alkoholin vaikutuksesta elainten herkkyyteen infektsiooni- 
aineille. (Duod. XVI, 1900, s. 181 — 189.) Bakt. Med. bot. 

Hartman, Uno Fredrik Severin. 

1. Om betodling och betsocker-industri afvensom utsikterna for 

deras inforande i Finland. Abo 1896. (4+) 71 s. + illustr. 8:o. 

Sokerijuurikkaan viljelyksesta ja juurikassokeri-teollisuudesta, 

kuin myos toiveista niiden koteuttamisesta Suomessa. Suomennos. 

Turussa 1896. 76 s. 8:o. Ekon. bot. 

Hassel, Henric. 

1. Se: HalleniliS, Matthias. 1732. 

2. „ Snellman, Johannes Joh. 1737. 

3. Meditationes philosophies, de mundo Sapientise Divinae speculo. 
Pars posterior. Resp. Andreas Uhlstedt. Abo 1738, s. 33 — 
62. 4:o. S. 37—40 (§ II) om vaxtriket. Allm. bot. 

4. Se: Limnell, Christian. 1748. 

5. „ Welin, Johan. 1751. 

Hasselblatt, I. W. 

1. Se: Mela, A. J. N:o 25. 1886. 

Hasselbom, Nicolaus. 

1. Se: Gadd, Pehr Adrian. N:o 2. 1748. 

Hasselgreen, Elias Petri. 
1. Oratiuncula Encomium Alandiae simpliciter et succincte adum- 
brans. Abo 1662. 16 s. 4:o. — S. 14 — 15 uppraknas ss. 
forekommande pa Aland: Quercus (hvarom anfores: „quse ob 
magnitudinem et amplitudinem earum sunt a magistratu prohi- 
bits"), Pomus, Cerasus, Fraxinus, Tremulus och Corylus. 

Hasselqvist, Andreas. 
1. Se: Hahn, Petter. 1698. 

Hast, Carl Fredric. 
1. In genus Echitis observationes. Disp. Pra?s. Carl Peter Thun- 
berg. Uppsala 1819. (3 -f) 8 s.+ l pi. 4:o. Syst. Vdxtgeogr. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 157 

Hast, Herman Henric. 
1. Kart underrattelse om nigra Medicamenters Bruk vid ett Hus- 
apotheque. Sthlm 1746. 20 s. 8:o. — Andra uppl. Sthlm 1748. 
20 s. 8:o. — Tredje uppl. Westeras 1756. 20 s. 8:o. — Arbetet 
osedt af mig. Med. Farm. bot. 

Hast, Herman Rudolph. 

1. Oxalis, quam Dissertatione botanica exhibent Pra?ses Carol. 
P. Thunberg et Resp. — — . Uppsala 1781. 32 s.+ 2 pi. 
4:o. Syst. 

2. Dissertatio medica inauguralis de Caryophyllis aromaticis. Prses. 
Carl Peter Thunberg. Uppsala 1788. 8 s. 4:o. Biol. Syst. 
Vaxtgeogr. Med. Farm. bot. 

Havupuun siemenien kokoomisesta. (Almanakka vuodelle 
1886, Hrgissa [1885], 12 s. 16:o.) Ekon. bot. 

H., B. V. 

1. Kuinka saamme puut runsaasti hedelmia kantaviksi. (Puut. 
1899, s. 34.) Hortik. 

2. Hedelmapuitten puhdistusaika ja haavojen hoito. (Ibid. 1899, 
s. 51.) D:o. Vdxtsjukd. 

3. Huomattavia monivuotisia kukkasia. (Ibid. 1899, s. 53.) Hortik. 

4. Monivuotisista vapaanmaan kasveista. (Ibid. 1899, s. 59.) D:o. 

H., C. 

1. (C. H.) Varldshandeln i nordiskt tra. (F. Forstforen. medd. XII, 
1895, s. 241—248.) Handelsb. 

Hedelman sailytys. (Suom. Maanvilj. lehti 1888, s. 63.) 
Hortik. Ekon. bot. 

Hedelman viljelys. (Koti ja yhteisk. 1896, s. 50.) Hortik. 

Hedelmapensas laji, uusi (Rubus sorbiflorus) ja moni- 
vuotinen eli perenna-kasvi, Hebenstreitia comosa serratifolia. 
(Puut. 1898, s. 7.) D:o. 

Hedelmapuiden kuorenvioista. Suomennos „Viola"- 
lehdesta. (Ibid. 1898, s. 75.) Vdxtsjukd. Hortik. 

Hedelmapuiden, nuorten hoidosta. (Almanakka vuodelle 
1894, H:gissa [1893], 6 s. 16:o.) Hortik. 

Hedelmapuiden suojaamisesta janiksilta ja muilta na- 
kertajilta. (Puut. 1898, s. 92.) D:o. 

Hedelmapuiden uusi vihollinen Amerikasta saapunut Saksaan, 
n. k. San Josen kilpilude (Aspidiotus perniciosus). (Ibid. 1898, 
s. 15.) Vdxtsjukd. Hortik. 158 T h. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Hedelmapuita, muutamia neuvoja miten on istuteltava. (Alma- 
nakka vuodelle 1893, Hrgissa [1892], 7 s. 16:o.) — Uppraknas 
appeltradsorter, tjanliga till odling hos oss. Hortik. 

Hedelmapuitanne, hoitakaa! (Suom. Maanvilj. lehti III, 
1889, s. 138—140.) D:o. 

H e d e lm a-p u i 1 1 e n ja Pensasten Kasvattamisesta. Turussa 
1843. 15 s. 12:o. D.o. 

Hedelmapuulajien erityiset viholliset ja ystavat. (Puut. 
1900, s. 60.) D.o. 

Hedelmapuumme. (Ibid. 1900, s. 41.) Biol. Hortik. 

Hedelmapuut, mista tulee, etta runsaasti kukkivat usein niin 
vahan hedelmia antavat? Suomennos Erfurter Gartenzeitung- 
lehdesta. (Ibid. 1900, s. 52—53.) Vaxtsjukd. Hortik. 

H ede lm arup i ja lehtikarikkeet. (Ibid. 1900, s. 74.) D:o. D:o. 

Hedenblad, Peter. 
1. Se: Browallius, Johan. 1737. 

Hedman, J. A. 

1. Odling a f rysk bladtobak. (Tradgardsv. Ill, 1895, s. 63—64.) 
Hortik. 

2. (H.) Odling och forvaring af rysk 16k. (Ibid. Ill, 1895, s. 64.) 
D.o. 

Hedman, Karl. 
1. Se: Gratschoff, Louis. 1894. 

Heikel, August Benjamin. 

Refererat diskussionsfragan : 

1. Ar svedjebruket, sadant det nu bedrifves i Savolaks och 
Karelen, forenadt med fara for skogsbrist i dessa landskap 
och om sa ar: huru kunde detsamma utan ekonomiska upp- 
offringar ordnas pa ett for skogarnes bibehallande andamals- 
enligt satt? Protok. vid F. Forstforen. arsmote i Wiborg 25 — 26 
aug. 1887. (F. Forstforen. medd. VI, 1888, s. 18—22.) Forstb. 
Agrik. Ekon. hot. 

Refererat diskussionsfragan: 

2. Huru kunde och borde skogshushallningen pa mindre lagen- 
heter ordnas i det syfte, att skogens tillstand forbattras och 
dess afkastning forhojes? Protok. vid F. Forstforen. arsmote 
i Wasa den 9 augusti 1894. (Ibid. XII, 1895, s. 46—50.) 
Forstb. Ekon. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 159 

Heikel, Frans Viktor. 
1. Om Barma. (Geogr. Foren. tidskr. V, 1893, s. 49—68.) — 
S. 51 om kulturvaxter; s. 54 — 55 om vegetationen darstades. 
Topogr. Agrik. 

Heikel, H. A. 

1. Esitelma metsanhoidosta. (Kert. Oulun liianin Talousseur. 
toimin. 1900, Oulu 1901, s. 10—17.) Forstb. 

Heikel, Karl Henrik. 
1. Vuosikertomus metsanhoidosta v:lta 1900. (Ibid. 1900, Oulu 
1901, s. 37—42.) D:o. Ekon. bot. 

Heinricius, Gustaf. 
1. Tvenne fall af ovario-salpingektomi for genom streptokocker 

uppkomna salpingiter och abscesser uti ovarierna. (F. Lak. 

Sallsk. Handl. XXXIX, 1, 1897, s. 500— 506.) Bakt. Med. bot. 
2. och Lindholm, Alfred Richard. Om infektion af ovarial- 

cystor. Fran obstetriska kliniken i Helsingfors. (Ibid. XXXIX, 1, 

1897, s. 555—574.) D.o. D:o. 

3. Forsok pa kaniner till utredandet af streptococcus inverkan 
pa endometriet, resp. uterus. (Ibid. XLII, 1900, s. 772.) Bakt. 

4. Sur l'infection des kystes de l'ovaire. (Ann. Gynecol. XLVII, I, 
1897, s. 257—276.) D:o. Med. bot. 

Heinricius, Johan. 
1. Beskrifning ofver Stor Lojo Sockn i Nyland. Af Johan Hein- 
ricius 1766. (Geogr. Foren. tidskr. VII, 1895, s. 161—201; 
publicerad af Robert B o 1 d t efter originala handskriften.) — 
S. 181 — 186 uppraknas darstades forekommande vaxter med 
latinska namn (efter Linnes Flora suecica ed. II) och dartill 
bifogade finska namn; s. 188 — 193 om landtbruket; s. 194 om 
kulturvaxterna; s. 194 — 195 om skogarne. Vaxtgeogr. Agrik. 
Nomenkl. 

Heinan siemen, kuinka syviian on mullattava? Ofversattning 
fran „Nya Pressens" Landtbruksafdelning. (Suom. Maanvilj. 
lehti II, 1888, s. 166 — 167.) Agrik. 

Heinanteon vaikutus heinan arvoon. (Maatal. lehti vihko 1 , 
1896, s. 9—14.) Vaxtkemi. Agrik. Ekon. bot. 

Heinan viljelysta y. m. koskevia kirjoituksia. Kuopio 1894. 
48 s. 8:o. (Kansantajuisia maanvilj. ja maitotal. kosk. kirj. 
4 vihko.) — Toinen painos. Kuopio 1895. 48 s. 8:o. Agrik. 

Heinasirkat tuhoojina kasvihuoneissa. (Puut. 1900, s. 86.) 
Vdxtsjukd. Hortik. 160 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Helaakoski, Antti Rietrikki. 
1. Alnus glutinosa Purjekarissa Haukiputaan joen pohjoispuolella. 
(Luon. yst. Ill, 1899, s. 139.) Vaxtgeogr. 

Helander, Anders Benjamin. 
1. (A. B. H.) Metsanomistajille sananen. (Metsanyst. V, 1899, 
s. 33—39.) Forstb. Ekon. bot. 

Helenius, Pekka Otto. 

Alustanut keskustelukysymyksen: 

1. Eiko jo olisi aika ryhtya juurikasvia yleisesti viljelemaan ja 
mita olisi taman asian edistamiseksi tehtava? (Kert. Ita-Hameen 
Maal. seur. toimin. 1895, Jrkyla 1896, s. 37—44.) Agrik. 
Ekon. bot. 

Samoin: 

2. Mitka uudisviljelysten raivaamistavat voidaan katsoa edullisim- 
miksi? (Ibid. 1897, J:kyla 1898, s. 18—22.) Agrik. 

3. (P. 0. H.) Kesaruis. (Peltom. VI, 1897, s. 115—118.) D:o. 

4. Juurikasviviljelyksesta. (Kert. Mikkelin laan. Maanvilj. seur. 
toim. 1897, Mikkelissa 1898, s. 33—40.) D:o. 

5. Juurikasviviljelyksen mybta- ja vastoinkaymisista. (Ibid. 1898, 
Mikkelissa 1899, s. 46—50.) D:o. 

6. (H — s, P. 0.) Mita rahkasammalet saivat aikaan. (Pellervo 
1900, s. 342—346.) 

Hvad hvitmossan kunde astadkomma. (Ibid., sv. uppl., 1900, 
s. 332—336.) D:o. 

Helianthus cucumerifolius „Stella". (Puut. 1900, s. 77.) Hortik. 

Hellander, Anders. 
1. Kort underrattelse om Utsjoki By i Tornea Lappmark, samt 
dess Inbyggares lefnadssatt, tilstand, vilkor m. m. uppsatt ar 
1751. 1 ) (Tidn. af et Sallsk. i Abo II, 1772, s. 93—109.) — 
S. 98 — 100 omnamnas jordbruket och skogsforhallandena i Uts- 
joki samt nagra darstades forekommande orter. Forstb. Agrik. 

Heilant, Anders. 
1. Berattelse om Tall- och Fururotter fundne i sjoar pa hogsta 
fjellryggen, der nu pa manga mils omkrets intet sadant trad 
vaxer. (K. Sv. Vet. Acad. Handl. 1748, s. 76—78.) Paleont. 

Hellen, Edvard Felix. 
1. Farmaceutisk Kompositionshok. H:fors 1895. V + 211 s. 8:o. 
— Ref. Farm. Notisbl. IV, 1895, s. 150—153; V, 1896, 
s. 1 — 9. Farm. bot. r ) Efter forfattarens dod publicerad af Henrik Gabriel Porthan, 
som fullstandigat uppsatsen. Enl. Prytz Breviarium, s. 12 — 13. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 161 

Hellenius (von Hellens), Carl Niclas. 

1. Dissertatio gradualis sistens Insecta, piscatoribus inmaritimis 
Finlandise oris noxia. Prses. Pehr Adrian Gadd. Abo 1769. 
8 s. 4:o + 2 fig. — S. 8 om forekomsten af bernsten vid finska 
vikens kuster. 

Dissertation von den Insekten, welche der Fischerey schaden. 
Aus dem Lateinischen ubersetzt von Heinr. Sander. (Der 
Naturforscher, Halle, St. V, 1775, s. 195—203.) — Ref. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 266—267. Paleont. 

2. Forteckning pa Finska Medicinal-Vaxter. Disp. Resp. Gustaf 
Levin. Abo 1773. 22 s. 4:o. — S. 2 uppgifves Salicornia 
herbacea fran Bjorko vid Hotskar i Korpo, i Tofsala och pa 
Willnas i Lemo; s. 4 Pulmonaria officinalis vid Veckjarvi nara 
Borga; s. 5 Rhamnus cathartica i Nagu och Korpo skargard; 
Herniaria glabra i Hollola i Tavastland; s. 6 Chenopodium bonus- 
Henricus vid Borga; s. 7 „ Angelica Archangelica ymnigt i Tavast- 
land vid Backar"; s. 8 Acorus calamus vid Reso-a; s. 10 
Euphorbia helioscopia i Hauho i T:land; Prunus spinosa „i ym- 
noghet i Korpo socken"; s. 11 „Potentilla reptans Ostersundom 
gard i Sibbo socken"; s. 13 Betonica officinalis „i Nyland pa 
nagra fa stallen"; s. 15 „Ononis spinosa et och annat stand i 
Nyland"; s. 16 Eupatorium cannabinum „i myckenhet vid Kym- 
mene-elf"; s. 17 Achillea ptarmica „til ymnoghet vid astranden 
i Borga"; s. 17 „Orchis morio pa laglandta och vata angar"; 
s. 18 Humulus lupulus „i ymnoghet o vid Hallonbuskarne i Padas- 
joki". Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 354. 
Vaxtgeogr. Farm. bot. Nomenkl. 

3. Hypericum. Dissertatio botanico-medica pro gradu doctoris. 
Pnes. Carl von Linn e. Uppsala 1776. (4 +) 14 s. + 1 pi. 4:o. 1 ) 
— Afven inford i Amoenitates academics VIII, 1785, 
s. 318—332+1 pi. Syst. Vaxtgeogr. Farm. bot. 

4. Dissertatio Academica sistens Hprtum Academic Aboensis. 
Pars I. Resp. Joseph Mollin. Abo 1779. (4 4- ) 30 s. 4:o. 

Fortsattes sedermera af: 

Wallenius,JohanFredric. Pars II. Resp.Carl Fredric K u n c k e 1. 
Abo 1803. (2+) 31— 48 s. 4:o; Pars III. Resp. Joseph Ikalen. 
Abo 1804. (2+) 49—64 s. 4:o. 

Radloff, Fredric Wilhelm. Pars IV. Resp. Gustaf Eriksson. 
Abo 1807. (2+) 65—72 s. 4:o; Pars V. Resp. Nils Abraham 
Ursin. Abo 1807. (2+) 73—81 s. 4:o. — S. 73—75 upp- 
raknas fron af 113 vaxter, hvilka fron Kalm hamtat med sig 
fran norra Amerika och dem han uppmanade hugade personer 
att pa forsok utsa och odla. (Se: Pehr Kalm. 1751.) 

J ) Ar den sista disputationen, som utkom under Linnes presidium. 

11 162 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Hellenius (von Hellens), Carl Niclas. 

Prytz, Lars Johan. Pars VI. Resp. Pehr Adolph Bonsdorff. 
Abo 1814. (2 f) 82— 97 s. 4:o; Pars VII. Resp. Matthias B a e c k. 
Abo 1814. (2+) 98—111 s. 4:o; Pars VIII. Resp. Christoph. 
Rud. Hjertman. Abo 1814. (2+) 112—125 s. 4:o. Hist. 
Bot. trddg. 

5. Se: Wallenius, Johan Fredric. N:o 1. 1782. 

6. Dissertatio botanica de Calla. Resp. Johan Fredric Sacklen. 
Abo 1782. (2 +) 14 s. 4:o. — Ref. 0. E. A. H j e 1 1: Abo Univ. 
lard. s. 355. Syst. Biol. Ekon. bot. 

7. Dissertatio botanica de Evonymo. Resp. Carl Ascholin. 
Abo 1786. 25 s.+ l pi. 4:o. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo 
Univ. lard. s. 356. Syst. Vaxtgeogr. Farm. Ekon. bot. 

8. Dissertatio botanica de Hippuride. Resp. Carl Reinhold Bran- 
der. Abo 1786. (2+) 22 s.+ l pi. 4:o. — Ref. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 355—356. Biol. Syst. Farm, 
bot. Hist. 

9. Se: Justander, Johan Gustaf. 1786. 

10. Dissertatio academica de Asparago et quibusdam hujus suc- 
cedaneis. Resp. Ulric Pryss. Abo 1788. (2+) 22 s. 4:o. — 
S. 17 — 21 uppraknas orter, hvilka kunde anvandas sasom Span is. 

Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 360. Syst. 
Med. bot. Hist. 

11. Beskrifningar ofver tvanne sarskilde Vaxter, horande til Ort- 
slagtet Turrcca hos von Linne. (K. Sv. Vet. Acad. Nya Handl. 
1788, s. 307—311 + 1 pi.) — Ref. Lak. o. Naturf. X, 1791, 
s. 134; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 357. 

12. Dissertatio academica de Hippophae. Resp. Petter Stenberg. 
Abo 1789. (4+) 11 s. 4:o. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. 
lard. s. 356. Syst. Vaxtgeogr. Ekon. bot. 

13. Dissertatio botanica de Tropcvolo. Resp. Axel Fredric 
Laurell. Abo 1789. (2+) 26 s.+ l pi. 4:o. S. 6 an- 
fores om uppkomsten af slaktnamnet Tropseolum. — Ref. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 357. 

14. Se: Forsbom, Johan. 1789. 

15. „ SalovilJS, Anders. 1789. 

16. Strodde anmarkningar rorande Frukttrans Skotsel i Finland. 
Disp. Resp. Eric Johan von Pfaler. Abo 1789. (2+) 13 s. 
4:o. — Haraf ingar ett langre utdrag i Ny Journ. uti Hush. 
Sthlm 1790, s. 68—73, undertecknadt Patridophilus. — 
Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 360—361. 
Hortik. 

17. (Anon.) Et beprofvadt satt at skota Sparris til vinter behof. 
(Abo Tidn. 1791, N:o 12.) D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 163 

Hellenius (von Hellens), Carl Niclas. 

18. Beskrifning pa et nytt Orteslagte ifran West-Indien, kalladt 
Hisingera. (K. Sv. Vet Acad. Nya Handl. XIII, 1792, s. 32 — 36; 
med 1 pi.) — Ref. Lak. o. N a turf. XI, 1794, s. 65; 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 357—358. 

19. Dissertatio Botanica de Cichorio. Resp. Henric Nelly. Abo 
1792. (2+) 18 s. 4:o. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. 
lard. s. 357. Biol. Vaxtkemi. Syst. Vaxtgeogr. Farm. Ekon. hot. 

20. (C. N. H.) Bref angaende Waderlek och Arsvaxt. (Ny Journ. 
uti Hush. 1792, s. 298—300.) Fenol. o 

21. (C. N. H.) Utdrag af et Bref angaende Arsvaxten. (Ibid. 1793, 
s. 299—300.) D:o. 

22. (C. N. H.) Utdrag af et Bref angaende Waderlek och Arsvaxt. 
(Ibid. 1794, s. 241—242.) D:o. o 

23. (C. N. H.) D:o af et Bref fran Abo Lan angaende Waderlek 
och Arsvaxt. (Ibid. 1795, s. 191.) D:o. 

24. (C. N. H.) D:o af et Bref angaende Waderlek och Arsvaxt i 
Finland den 19 Oct. 1795. (Ibid. 1796, s. 41—44.) D:o. 

25. (C. N. H.) D:o af et Bref fran Abo Lan den 30 October 1796, 
angaende Waderlek och Arsvaxt. (Ibid. 1796, s. 315—316.) D:o. 

26. D:o af et Bref angaende Arsvaxten i Finland den 24 Decemb. 
1797. (Ibid. 1798, s. 39—41.) D:o. 

27. Bref angaende Arsvaxt och Sadesprisen i Abo lan den 24 
Oct. 1798. ((Ibid. 1798, s. 285—288.) D:o. 

28. Se: Widqvist, Adam Reinhold. 1794. 

29. „ Lunden, Michael. 1795. 

30. „ Winge, Hans Petter. 1795. 

31. „ Tbrnudd, Matthias. 1798. 

32. „ Lagus, Johannes Jonse. 1798. 

33. (Anon.) Kart sammandrag af de rad och upgifter, som tid 
efter annan blifvit kungjorde til underrattelser for landtmannen, 
huru han vid forefallande foderbrist sakrast kan och bor radda 
sin Boskap ifran svalt och en hotande undergang. o Utgifvet 
genom Kongl. Finska Hushallningssallskapets forsorg. Abo 1799. 

12. s. 8:o. 

Neuvo, kuinga maamies mahdaisi karjansa, tavallisen karjan 
man (konnun eli rehun) puutteesa elattaa, lyhykiiisesti kokoon 
pandu Kuningallisen Suomalaisen Huonenhallituxen Seuran toimi- 
tuxella, niiden ilmoitusten jalkeen, jotka aika ajalda ovat maa- 
kunnalle yhteisesti tiedoxi ja neuvoxi toimillisilda ja kokeneilda 
Huonenhaldioilda annetut. Turusa 1799. 12 s. 8:o. Agrik. 

34. Tankar om Sadesakrars skotsel ofver Vintern. Disp. Resp. 
Eric Castren. Abo 1801. (2+) 18 s. 4:o. - S. 9—17 om 
„Broddfall" eller „Nata" pa akrar. D:o. 164 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Hellenius (von Hellens), Carl Niclas. 

35. Se: Nordgren, Adolph. 1801. 

36. „ Solin, Henric. 1802. 

37. (Anon.) Anmarkningar rorande Linskotseln. (Hushallsund. f. 
menige man, h. 2, Abo 1802, s. 1 — 36.) Agrik. Ekon. bot. 

38. (Anon.) Underrattelse om sattet att uppodla Karr och mossar 
till aker och ang. (Ibid. 1802, s. 37 — 56.) D.o. D.o. 

39. Se: Sahlberg, Carl Reinhold. 1802. 

40. „ Castren, Zacharias. 1805. 

Hellenius, Johannes. 
1. Se: Kalm, Pehr. 1771. 

Heiiens, Oskar Johannes von. 

1. Om mjolken ur sanitar synpunkt. Foredrag. (Hygieniska 
sporsmal VII, H:fors 1898, s. 16—28.) 

Maidosta terveysopilliselta kannalta. (Terv. hoitol. XI, 1899, 
s. 3—8, 17 — 23. Terveydenhoitoa koskevia kysymyksia VII.) 
— Om patogena bakterier i mjolk. Bakt. Med. bot. 

2. Studien iiber die Marktmilch in Helsingfors mit besonderer 
Hinsicht auf den Bakteriengehalt derselben. Akademische Ab- 
handlung. H:fors 1899. (6+) 80 s. + 5 Tabellen. 8:o. (Aus 
dem pathologisch-anatomischen Institute zu Helsingfors.) Bakt. 

Hellman, Kaarlo Kustaa. 

1. Hedelmapuiden kasvattamisesta. (Peltom. VII, 1898, s. 65 — 
69.) Hortik. 

2. Hedelmapuiden valikoimisesta. I. (Ibid. VIII, 1899, s. 84— 86); 
II. (Ibid. IX, 1900, s. 38—42.) Do. 

3. Tarkeimmista syystoista puutarhoissa. (Ibid. IX, 1900, s. 129 — 
132.) — Innehaller bl. a. om behandling af sar pa frukttrad. D:o. 

4. Mietteita aikaisten hallojen johdosta. (Ibid. IX, 1900, s. 153 — 
155.) — Afven inford i Pellervo I, 1900, s. 314—315. 

Tankar i anledning af de tidiga nattfrosterna. (Pellervo, Sv. 
uppl., I, 1900, s. 305—306.) Agrik. 

5. Puutarhan viljelysta Hameenlaanissa v. 1898. (Puut. 1899, 
s. 37.) Hortik. 

6. Koto ja kasviksien viljelys. (Ibid. 1899, s. 81—82.) D:o. 

7. Tarkeimmista syystoista puutarhoissa. (Ibid. 1900, s. 76 — 77.) 
D.o. 

8. Yleinen Pohjoismaiden Puutarhanayttely Malmossa syyskuun 
25—30 p:na. (Ibid. 1900, s. 91—93.) D:o. 

9. Mitka omenapuulajit paraiten menestyvat etelii Hameessa? 
(Pellervo I, 1900, s. 201.) 

Hvilka appeltradsorter trifvas bast i sodra Tavastland? (Ibid., 
Sv. uppl., I, 1900, s. 189.) D.o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 165 

Hellman, Kaarlo Kustaa. 

10. (Anon.) Frukttraden om hosten. (Ibid., Sv. uppl., I, 1900, 
s. 253.) Do. 

11. Ruiskutus Pariisin vihrealla. (Ibid. I, 1900, s. 296—297.) 
Besprutning med parisergront. (Ibid., Sv. uppl., I, 1900, 

s. 284—285.) D:o. 

12. (Anon.) Teelehtia omasta puutarhasta. (Ibid. I, 1900, s. 326.) 
Teblad ur egen tradgard. (Ibid., Sv. uppl., I, 1900, s. 283.) 

Ekon. hot. 

13. Korholan hedelmapuutarha Valkealassa. (Ibid. I, 1900, s. 375 — 
379.) 

Korhola frukttradgird i Valkeala. (Ibid., Sv. uppl., II, 1901, 
s. 78 — 81.) — Redogores for Korhola tradgards anlaggnings 
historia och uppraknas nagra darstades odlade frukttriid. Hortik. 
Hist. 

Hellstrom, Fredrik. 

1. In distributionem vegetationis per Ostrobothniam collectanea- 
Disp. Praes. Johan Magnus af Tengstrom. H:fors 1846- 
24 s. 8:o. Vaxtgeogr. 

2. Se: Nylander, William. N:o 1. 1848. 

3. Arsberattelse fran Gamla Karleby provinsiallakare-distrikt for 
ar 1867. (F. Lak. Sallsk. Handl. X, 1869, s. 960—968.) — 
S. 961 fenol. uppg. Fenol. 

4. D:o d:o for ar 1868. (Ibid. XI, 1870, s. 500—510.) — S. 500 
fenol. uppg.; s. 503 om olika nodbrodsamnen, som anvandts 
1867 och 1868. Fenol. Ekon. hot. 

5. D:o d:o for ar 1871. (Arsber. om Med.verket i Finland ar 
1871, H:fors 1873, s. 183—190.) — S. 184 nagra fenol. uppg. 
Fenol. 

6. D:o d:o for ar 1872. (Ibid. 1872, H:fors 1874, s. 213—219.) 

— S. 213 nagra fa fenol. uppg. D:o. 

7. D:o d:o for ar 1875. (Ibid. 1875, H:fors 1877, s. 205—210.) 

— S. 205 fenol. uppg. D:o. 

8. Forteckning ofver de i Gamlakarleby provinsiallakare-distrikt 
funna Frovaxter och Ormbunkar. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. V, 
1879, s. 131 — 159.) - Ref. Bot. Centralbl. 1, 1880, 
s. 1395. 

Hellstrom, Fredrik Elifas. 
1. Zur Unterscheidung des Bacillus typhi- abdominalis vom Bac- 
terium coli-commune. Eine biologische Studie. Akademische 
Abhandlung. H:fors 1897. (2 -f ) 50 s.+ l pi. 8:o. (Aus dem 
hygienischen Institut der Universitat in Berlin.) Bakt. 166 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Hellstrbm, Fredrik Elifas. 

2. Ueber die Reactionsveranderungen und Vitalitatsverhaltnisse 
des Bacillus typhi-abdominalis und Bacterium coli-commune in 
Bouillon mit einigen Mono- und Disacchariden. Experimentelle 
bio-chemische Untersuchungen. H:fors 1897. (4+) 86 s. 8:o. 
D.o. 

3. Zur Kenntnis der Einwirkung kleiner Glukosemengen auf die 
Vitalitat der Bakterien. (Centralbl. f. Bakter., Parasitenk. u. 
Infekt.krankh. XXV, 1899, s. 170—180, 217—223.) Sep. D.o. 

4. Erwiederung auf einige Bemerkungen von D:r Th. M a d s e n 
gegen die von mir vertreteten Ansichten betreff den Wachsthums- 
erscheinungendesDiphtherie-bacillus. (Ibid. XXVI, 1899, s. 694— 
696.) D.o. Med. hot. 

5. Ueber eine neue Bacillenart. (Ibid., Zweite Abteil., B. VI, 
1900, N:o 21, s. 683—684; mit 1 Fig.) — Aus dem pathologisch- 
anatomischen Institute zu Helsingfors. — Sep. H:fors 1900. 
3 s. 8:o. D:o. Do. 

6. Ueber Tuberkelbacillen-Nachweis in Butter und einige ver- 
gleichende Untersuchungen iiber pathogene Keime in Butter aus 
pasteurisiertem und nicht pasteurisiertem Rahm. (Ibid. XXVIII, 
1900, s. 542—555.) — Sep. H:fors 1900. 14 s. 8:o. D:o. D:0. 

7. Untersuchungen iiber Veranderungen in der Bakterienzahl der 
Faeces bei Neugeborenen. Untersuchungen ausgefuhrt im Labora- 
torium des Herrn Professor G. H e i n r i c i u s an der klinischen 
Entbindungsanstalt in Helsingfors. H:fors 1900. 41 s. 8:o. — 
Ingar afven i Archiv fur Gynaekologie LXIII, 1901, s. 643—676. 
D.o. D:o. 

Henriksson, Anders Wilhelm. 

1. Tjansteberattelse om Lanstradgardsmastarens [i Wasa Ian] 
verksamhet ar 1899. (Beratt. om Wasa lans Landtbr. siillsk. 
verks. 1899, Wasa 1900, s. 77—84.) 

Virkakertomus laanin puutarhurin toiminnasta v. 1899. (Kert. 
Waasan laan. Maanvilj. seur. toimin. v. 1899, Waasa 1900, 
s. 73—79.) Hortik. 

2. D:o d:o ar 1900. (Ibid. 1900, Wasa 1901, s. 114—119.) 
Samoin v. 1900. (Ibid. 1900, Waasa 1901, s. 109—114.) D.o. 

Herbarier; fernissa till skydd mot insekter i dessa. (Tidn. f. 
Landtbr. o. Niiring. 1849, s. 104.) 

Herbarium, Varldens aldsta. (Naturen 1893, s. 12.) Varia. 

Herkepaeus, Cristopher. 
1. Historisk och ceconomisk beskrifning ofver Hauho Sokn uti 
Tavastland. Disp. Prass. Pehr K a 1 m. Abo 1756. (8+) 74 s. 4:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 167 

Herkepaeus, Cristopher. 

— S. 18—32 om jordbruket; s. 32 — 36 om skogarne; s. 57—62 
ingar en forteckning ofver (omkring 400) vaxter, forekommande 
i socknen; s. 62 — 64 anforas medicinal- och fargvaxter. — 
Ref. Larda Tidn. 1757, s. 206—208, 216; S v. Merc. II, 
1757, s. 761— 763; Gott. gel. Anzeig. 1758, s. 512 — 518; 
0. E. A. H j e 1 1 : Abo Univ. 1 a r d . s. 252. Vdxtgeogr. Forstb. 
Agrik. Farm. Ekon. bot. 
2. Bevis til moijeligheten af Silkes-Afvelens inforande i Finland. 
Disp. Prses. Pehr Adrian Gadd. Abo 1760. (8+) 37 s.+ 
1 pi. 4:o. — S. 14—17, 23—29 redogores for hvita Mullbars- 
tradets odling i Finland; s. 21 om forekomsten af olika Morus- 
a o rter. Ref. Larda Tidn. 1761, s. 2—4; O. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 263—264. — Omtryckt i Saml. af aldre 
o. nyare ron i Landthush. Sthlm. N:o 31. 1761. Vdxtgeogr. 
Ekon. bot. 

Herkepaeus, Gabriel Anders. 
1. Dissertatio gradualis Situm et Memorabilia quaedam Finlandiae 
exhibens. Praes. Nicolaus S t o b 83 u s. Lund 1741. (8+) 27 (+1) s. 
4:o. — S. 25 — 27 fenol. uppg., akerbruk och skogsskotsel; 
s. 22 om lin- och hampodling. Fenol. Forstb. Agrik. 

Herlin, Uno Rafael. 

1. Se: Granberg, Peder Waldemar. N:o 1. 1886. 

2. (R. H — n.) Litteraturuppgifter ofver torfmossar och qvartara 
vaxtlamningar i norra och mellersta Europa. (Geogr. Foren. 
tidskr. II, 1890, s. 279—283.) Litt. 

3. Om svedjebruket och dess ratta bedrifvande i ofverensstam- 
melse med nu gallande skogslag. Prisskrift. (F. Forstforen. 
stroskr. V, 1891, 18 s. 8:o.) Forstb. 

Kaskiviljelyksesta ja sen oikeasta kayttamisesta voimassa ole- 
van metsalain mukaan. Suomennos. Kilpakirjoitus. Hrgissa 1891. 
18 s. 8:o. (Suom. Metsanhoito-yhdist. kirj. V.) D:o. 

4. Vaxtpaleontologiska studier. I. (Acta Soc. F. Fl. fenn. XIII, 
N:o 3, (1895) 1896, 18 s.) Paleont. 

5. Paleontologisk-vijxtgeografiska studier i norra Satakunta. 
(Vet. Medd. Geogr. Foren. i Finland III, 1896, s. 117—216 + 
tafl. VIII och IX; med tyskt referat.) — S. 156, 158—160, 
164 — 166, 168, 169, 177 uppriiknas darstades forekommande 
Diatomaceer. — Afven utkommen som Akad. afh. med skild 
titel. H:fors 1896. 2 + 100 s. 8:o + 2 tafl. - Ref. Bot. 
Centralbl. LXX, 1897, s. 224— 226. Paleont. Diat. Topogr. 
Vdxtgeogr. 168 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Herlin, Uno Rafael. 
6. Dianthus arenarius fran Kiikkala och blad af Onoclea strut hi- 
opteris, utvisande ofvergangar mellan assimilationsblad och spor- 
barande blad. (Medd. Soc. F. FL -fenn. XXIII, 1898, s. 80.) 
Vdxtgeogr. Filic. Terat. 

Herneitten viljelyksesta. (Koti ja yhteisk. 1897, s. 32.) 
Hortik. 

Hertzberg, Rafael. 
1. Se: Sahlertz, Iwan. 1887. (Afd. II.) 

Hertzberg, Reinhold. 
1. Neuwoja kuinga Leipaa Jiakalista valmistetaan. Ruotsista 
Suomeksi kaattyt Reinh. Hertzberg'ilta. Turusa 1836. 9 s. 8:o. 
Ekon. bot. 

Heurlin, Samuel Nicolaus. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. N:o 22. 1763. 

Hideen, Jacob. 
1. Ambrosiaca. Disp. Praes. C. von Linne. Uppsala 1759. 
14 s. 4:o. — S. 14 uppraknas myskdoftande vaxter. Med. 
Farm. bot. 

Hilden, A. V. 

1. Rauman seminaarin puutarha. (Puut. 1900, s. 70.) Vdxtgeogr. 
Hortik. 

Hilden, Erik Theodor. 
1. Milla tavoin kelvottomain heinansiementen levittaminen ehkais- 
taisiin? (Peltom. VI, 1897, s. 58—60.) Biol. Agrik. 

Hiltunen, Henrik Johan. 
1. Johdatus maanviljelialle kasvulajien kaytannosta ja ruokinnosta. 
Kuopiossa 1863. 32 s. 8:o. (Kuopion laanin Maanviljelysseura.) 
Handb. Vdxtkemi. Agrik. 

Hintze, Alexander. 
1. (Anon.) Ar Elgen skadedjur? Ur „Tidskrift for Jagare och 
Naturforskare". (Sporten II, 1882, s. 68—69.) Ekon. bot. 

Hipping, Anders Johan. 

1. Beskrifning- ofver Perno socken i Finland. S:t Petersburg 1817. 
152 s. 8:o. — S. 126 — 128 omnamnas jordbruksvaxter i socknen; 
humle vildt vaxande pa Brandon under Tjusterby och Hassel 
pa ett enda stalle i socknen. Vdxtgeogr. Agrik. 

2. Beskrifning ofver Wichtis socken. H:fors 1845. 221 s. 8:o. 
— S. 192 omnamnas i socknen odlade jordbruksvaxter. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N.o 1. 169 

Him, August Eberhard. 
1. Arsberattelse fran Ruovesi provinsiallakare-distrikt for ar 1872. 
(Arsber. om Med.verket i Finland ar 1872, H:fors 1874, s. 82—86.) 
— S. 85 fenol. uppg. Fenol. 

Hirn, Karl Engelbrecht. 

1. Nagra ord om mellersta Guatemalas bargstrakter. Enligt d:r 
Carl Sapper. (Geogr. Foren. tidskr. V, 1893, s. 30—38.) 

S. 36 — 38 om kulturvaxter och vegetationen darstades. Topogr. 

2. Om vaxtfynd i Kuusamo. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XX, 1894, 
s. 7—9.) 

3. Om familjen (Edogoniacew. (Ibid. XXI, 1895, s. 48— 49.) Alg. 

4. Verzeichnis finnlandischer (Edogoniaceen. Mit einer Tafel. 
(Acta Soc. F. Fl. fenn. XI, N:o 6, 1895, 24 s.) D:o. 

5. Die finnlandischen Zygnemaceen. Mit einer Tafel. (Ibid. XI, N:o 10, 
1895, 15 s.) - Ref. Hedwigia 1896, Repert., s. 43. Do. 

6. Algologische Notizen. I. Ein kleiner Beitrag zur Algenflora 
Badens und der Schweiz. II. Einige fadenformige Chlorophyceen 
aus der Umgegend von Wiirzburg. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. 
XXXVIII, (1895—1896) 1896, s. 18—25.) Ref. Bot. Cen- 
tralbl. LXXIV, 1898, s. 348. D:o. 

7. (K. H.) Trapa natans L., dess yttersta forposter i norr. (Geogr. 
Foren. tidskr. VIII, (1896) 1897, s. 72—73.) Paleont. 

8. Pohjoismaitten kasvikunnan historian alalta. (Valv. XVI, 1896, 
s. 228 — 239.) — Utgor en kort framstallning af Gunnar An- 
ders s o n's Svenska vaxtvarldens historia. D:o. 

9. Uusi sailytysneste kasveja varten. (Luon. Yst. I, 1897, s. 62 — 
63.) Herb. Tekn. bot. 

10. Muutamista levakasveista sananen. (Ibid. Ill, 1899, s. 46 — 50, 
58—62 + 9 kuvaa.) Char. Alg. 

11. Finnlandische Vaucheriaceen. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXVI, 
(1899—1900) 1900, s. 85—90.) - Ref. Bot. Central bl. 
LXXXVII, 1901, s. 193. Alg. 

12. Finska Character. (Ibid. XXVI, 1900, s. 91—99.) — Ref. 
Bot. Centralbl. LXXXVII, 1901, s. 193. 

13. Monographic und Iconographie der (Edogoniaceen. Mit 64 
Tafeln. (Acta Soc. sc. fenn. XXVII, N:o 1 , 1 900, 2 + IV -f 395 + 
128 s. 4:o. — Ref. Bot. Centralbl. LXXXV, 1901, s. 162— 
164. Alg. 

14. Beitrage zur Kenntnis der (Edogoniaceen. Akad. Abh. H:fors 
1 900. 3+137 s. 4:o + 14 Tafeln. — Ar ett utdrag af foregaende 
arbete N:o 13. Haraf ar forsta delen fullstandigt aftryckt; ur 
2:dra delen aro diagnoserna af alia (Edogonium-avtema jiimte 
afbildningar uteslutna. I):o. 170 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Hirn, Karl Engelbrecht. 
15. Einige Algen aus Central-Asien. (Ofvers. F.Vet. Soc. Forh. XLII, 
(1899—1900) 1900, s. 163—173.) — Ref. Bot. Centralbl. 
LXXXVII, 1901, s. 193—194. D:o. 

Hisinger, Eduard Victor Eugene. 

1. Om befruktningen hos Conferverna enl. D:r N. Pringsheim. 
(Nya Bot. Notis. 1856, s. 161 — 165.) Alg. 

2. Flora Fagervikiensis eller Ofversigt af de vid och omkring 
Fagervik vexande Cotyledoneer och Filices. (Notis. Sallsk. F. 
Fl. fenn. Forh. Ill, 1857, s. 1—60.) — Ref. Bot. Notis. 1857, 
s. 16 — 19. Vdxtgeogr. 

3. Kalle Skog Svamphuggare, eller Anvisning till de matnyttiga 
svamparnes igenkannande och anvandande. Utg. af K. F. Hushalln. 
Sallsk. Abo 1862. 15 s.+ 15 tafl. 8:o. 

Sieni-kirja, eli Sieni-Kallen osviitta tuntemaan ja kayttamaan 
syotavia sienia. Kirj. E. H. Suoment. Karl D a h 1 b e r g. Turussa 
1863. 15 s.+ 9 kuvalehtea. 8:o. Mykol. Ekon. bot. 

4. Om en egendomlig, knollik utsvallning af blomskaftets nedre 
del hos Ruppia maritima. (Forh. Skand. Naturf. 9:de mote 15 / 7 
1863. Sthlm 1865, s. 364—365.) Vaxtsjukd. 

5. Nagra ord om de i Skandinavien forekommande formerna af 
Granen (Picea excelsa). (Bot. Notis. 1867, s. 49—53+1 pi.) 
Syst. 

6. JEcidium conorum-abietis Reess funnen i Finland redan ar 1864. 
(Ibid. 1876, s. 74—75.) Mykol. Vaxtsjukd. 

7. Peridermium pini (Willd.) Pers. a corticola, dodande Pinus 
strobus. (Ibid. 1876, s. 75.) D:o. D:o. 

8. Spinn (Tetrarhynchus telarius L.; tiliarum Herm.) angripande 
vaxter i det fria och om Stickelbarssagarens (Nematus ribesii) 
utrotande med Aloelosning. (Tidn. f. Tradg.odl. XX, 1881, 
s. 4 — 5.) Vaxtsjukd. 

9. Om tradskolors skyddande mot akersorkarnes harjningar. (Ibid. 
XXIV, 1885, s. 3.) D:o. 

10. Om Klumproten. (Biet IV, 1883, s. 306—308.) Afven 
inford i Tidn. f. Tradg.odl. XXII, 1883, s. 81. Vaxtsjukd. Hortik. 
Agrik. Mykol. 

11. Naturens lek. (Skogsvannen, Sthlm 1886, s. 30—31.) 
Terat. 

12. Recherches sur les Tubercules du Ruppia rostellata et du 
Zannichellia polycarpa, provoques par le Tetramyxa parasitica. 
I. Notice preliminaire avec 10 planches. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. 
XIV, 1887, s. 53—62.) — Ref. Bot. Centralbl. XXXVII, 
1889, s. 316. Vaxtsjukd. Mykol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 171 

Hisinger, Eduard Victor Eugene. 

13. Puccinia malvacearum Mont, hunnen till Finland 1890. (Ibid. 
XVI, 1891, s. 187 — 189.) — Afven inford i Bot. Notis. 1891, 
s. 44—45 och Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 217. D:o. D:o. 

Skriftligt andragande vid diskussionsfragan: 

14. Hvilka iakttagelser hafva blifvit gjorda rorande sorkarna 
sasom skadedjur i skog och pa olika tradslag? Protok. vid 
F. Forstforen. arsmote invid Riihimaki jernvagsstation 9 sept. 
1884. (F. Forstforen. medd. V, 1887, s. 32—34.) 

15. Om vaxter, som blomma i vaxthusen pa Fagervik, och om 
Ginko biloba pa kalljord. (Tidn. f. Tradg.odl. 1889, s. 93—94.) 
Hortik. 

16. D:o'd:o i januari 1896. (Ibid. 1896, s. 32—33.) D:o. 

17. Medinilla magnified. (Ibid. 1897, s. 55.) D:o. 

18. Remarquable variete du Nuphar luteum(L.). Avec une planche. 
(Acta Soc. F. Fl. fenn. XI, N:o 9, 1895, 1 s.) Ref. Bot. 
Centralbl. LXVII, 1896, s. 291. Syst. 

19. Bla- eller Gronkalen, ett billigt fodoamne for arbetaren pa 
landet. (Tradgardsv. I, 1893, s. 117—118.) Hortik. Ekon. bot. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden : 

20. Nagra for var flora nya kryptogamer: Polyporus applanatus 
fran Pojo, Vaucheria geminata var. racemosa fran Inga, Chla- 
mydomonas communis fran Pojo och Chlamydococcus pluvialis 
fran Kimito, Pojo och Inga. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. 
Forh. XI, ny ser. VIII, 1871, s. 455—456; 4 ; 12 1869.) Mykol. 
Alg. 

21. Om JEcidium conorum-abietis och JE. pini, hvilken senare 
allt sedan ar 1870 harjat Pinus sfrofrus-planteringar pa Fager- 
vik, samt om de JEcidier, som orsaka de s. k. trollkvastarna 
pa tall och gran (JE. elatinum) afvensom pa bjork och nagon 
gang pa hagg. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. Ill, 1878, s. 168; 
6 / n 1875.) — Ref. Bot. Notis. 1876, s. 29. Vaxtsjukd. 
Mykol. 

22. Om en mogen frukt af Trichosanthes cucumerina, som vuxit 
i fria luften pa varmt underlag i Fagerviks tradgard. (Ibid. VI, 
1881, s. 241; 10 4 1880.) - Ref. Bot. Notis. 1880, s. 105. 
Hortik. 

23. Om Johannisbrodfrukttradet (Ceratonia siliqva), uppdraget 
fran fro och blommande i boningsrum pa Fiskars bruk hos 
bokhallaren Westlander. (Ibid. IX, 1883, s. 155—156; 2 12 
1882 och tillagg s. 163 — 164; 7 4 1883.) — Ref. Bot. Notis. 
1883, s. 16. D:o. 172 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Hisinger, Eduard Victor Eugene. 

24. Tvenne sallsynta svampar: Blomkalssvampen, Sparassis crispa, 
funnen i Fagerviks park och Geoglossum viride pa Stor Fageron 
i Inga skargard, afvensom en alg, Trentepohlia lagenifera, i 
varma vaxthus pa Fagervik samt Myrtillus nigra var. pallida, 
utmarkt genom hvita bar, funnen vid Heinasuo niira Brodtorp 
i Pojo. (Ibid. IX, 1883, s. 156; 2 / 12 1882.)— Ref. Bot. Not is. 
1883, s. 16— 17; B o t. C e n t r a 1 b 1. XIV, 1883, s. 94.) Mgkol. 
Alg. Vaxtgeogr. 

25. Polyporus Schweinitzii i Fagerviks park i Inga. (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 264; i3 / 5 1891.) — Ref. Bot. Centralbl. LXI, 
1895, s. 224. Mgkol. " 

26. Om gallapplebildningar pa Qvercus ilicifolia i Fagerviks trad- 
gard. (Ibid. XX, 1894, s. 60; 3 3 1894.) Vaxtsjukd. 

Hisinger, Johan. 

1. Botemedel mot Svarta Myror pa Frugttrad. (Sv. Patr. Sallsk. 
Hush. Journ. 1776, s. 96.) Vaxtsjukd. Hortik. 

2. Om den skada, som kolden under vintern 1781 — 1782 gjort 
i tradgarden pa Fagervik. (Upfostr. Salsk. tidn. 1782, II, 
s. 779 — 780.) — Omnamnas darstades odlade frukttrad. D:o. D:o. 

Hjelt, Albert Hjalmar (Hjalmar). 

1. Desideratkatalog till Universitetets finska samling af fanero- 

° o & 

gamer och ormbunkar. Abo 1877, 2 + 34 s. 8:o. Herb. 

2. Om vegetationsforhallandena pa tundrorna i Kemi Lappmark. 
Foredrag vid Zoologisk-botaniska foreningens i Helsingfors mote 
d. 30 nov. 1877. (Bot. Notis. 1878, s. 41—42.) Topogr. 

3. Den art, som i Finland benamnts Silene maritima, ar ej 
Withering's art, sasom den framstalles i Engl. Botany, utan 
Silene inflata var. litoralis Rupr. Foredrag vid Zoologisk- 
botaniska foreningens i Helsingfors mote d. 18 april 1879. 
(Ibid. 1879, s. 103.) 

4. Arsberiittelse afgifven till Soc. pro F. Fl. fenn. af botaniska 
intendenten [Hj. Hjelt] vid arsmotet 1877. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. Ill, 1878, s. 199-200.) Saml. 

5. D:o d:o 1878. (Ibid. VI, 1881, s. 201—203.) D:o. 

6. Anteckningar fran en botanisk resa i Karelen sommaren 1876. 
(Ibid. VI, 1881, s. 19—69.) Mossorna bestamda af V. F. 
Brotherus. - Ref. Bot. Centralbl. XIII, 1883, s. 13— 
15. Vaxtgeogr. Filic. Brgol. 

7. Se: Lindberg, S. O. N:o 188. 1881. 

8. En viixtforteckning [af Johan L e c h e] fran 1750, hittills icke 
publicerad, forsedd med nodiga forklaringar och hanvisningar 
till narvarande forhallanden. (Bihang till „Program ofver Wasa Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 173 

Hjelt, Albert Hjalmar (Hjalmar). 

lyceets verksamhet liisearet 1883—1884".) Nikolaistad 1884. 
47 s. 8:o. — Ref. Bot. Centralbl. XX, 1884, s. 366. 
Vaxtgeogr. Hist. 

9. Tvenne for finska floran nya hybrider, Viola mirabilisX. rupestris 
och Salix cinerea X phy lie (V folia. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XI, 

1885, s. 168—174.) — Ref. Bot. Notis. 1884, s. 167; Bot. 
Centralbl. XXII, 1885, s. 243. Syst. 

10. — — och Hlllt, Ragnar. Vegetationen och floran i en del 
af Kemi Lappmark och Norra Osterbotten. (Ibid. XII, 1885, 
s. 1 — 159; hvarvid Hult redigerat s. 1—83 och Hjelt s. 84—159.) 

— Ref. Bot. Notis. 1885, s. 206; Bot. Centralbl. XXV, 

1886, s. 272—273. Syst. Vaxtgeogr. Topogr. 

11. Se: Ignatius, K. E. F. 1881 — 1891. 

12. „ Saelan, Th. N:o 82. 1886. 

13. „ Kihlman, A. Osw.' N:ris 67, 70. 1886. 

14. „ Saelan, Th. Herbarium Musei fennici. Ed. II. 1889. 

15. Conspectus florae fennica?. Pars I. Pteridophyta et Gymno- 
spermae. Impressio facta 16 / 4 — 15 / 11 1888. (Acta Soc. F.F1. fenn. V, 
1888, s. 1—107.) — Ref. Bot. Centralbl. XXXIX, 1889, 
s. 331—332. Vaxtgeogr. 

16. Pars II. Monocotyledonea? : Liliacea? — Carices homostachya?. 
Impressio facta 19 / n 1890 — 15 3 1892. (Ibid. V, P. II, 1892, 
s. 109—258.) — Ref. Bot. Centralbl. LIII, 1893, s. 325- 
326. Do. 

17. Pars III. Monocotyledonea? : Carices distigmatica? — Najadacea?. 
Impressio facta 12 / 4 1894— 15 2 1895. (Ibid. V, P. Ill, 1895, 
s. 259—562.) — Ref. Bot. Centralbl., Beih. V, 1895, 
s. 509—510. D:o. 

18. Vol. II. Dicotyledonea?. Pars I. Amentacea? — Polygonacea\ 
Impressio facta 27 \ 1900 — 12, 5 1902. (Ibid. XXI, N:o I, (1901- 
1902) 1902, 261 s") D:o. 

19. Nota? Conspectus flora? fennica?. H:fors 1888. 24 s. 8:o. Litt. 

20. Kannedomen om vaxternas utbredning i Finland med siir- 
skildt afseende a Fanerogamer och Ormbunkar. (Acta Soc. F. Fl. 
fenn. V, N:o 2 [bor vara N:o 1, a], 1891, 152 s.; med 3 bilagor.) 

— Afven utkommen som Akad. afh. med sarskildt titelblad och 
en sida forord. [Utgor en inledning till Conspectus flora? fennica'.] 

— Ref. Bot. Centralbl. LI, 1892, s. 105. Vaxtgeogr. Mist. 

21. Utbredningen af Finlands trad, buskar och ris med sarskildt 
afseende a deras granser. (F. Forstforen. medd. XIV, 1898, 
s. 134—176; med 2 kartor.) — Sep. H:fors, 43 s. 4:o. — 
Ref. Bot. Centralbl., Beih. IX, 1900, s. 186—190. Vaxt- 
geogr. 174 Th. S se Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Hjelt, Albert Hjalmar (Hjalmar). 

22. Nagra ord om forandringarna i den finska floran under senare 
tid. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXVI, 1900, s. 8—21.) Hist. 

23. Lamnat uppgifter om vaxternas utbredning i Finland i C. J. 
och C. Hart man's Handbok i Skandinaviens Flora. 12:te uppl. 
af Th. 0. B. N. Krok. l:sta haftet. Sthlm 1887. Vaxtgeogr. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden: 

24. Mimulus guttatus funnen vid Wiks ladugard nara Helsingfors 
af skoleleven Bonsdorff. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. I, 1876, 
s. 96; 6 / 12 1873.) 

25. Om Inula salicina f. pilosa vaxande ymnigt pa stranderna 
af Janisjarvi i Karelen samt om Rosa cinnamomea, hvaraf ett 
exemplar i Karkku socken under September manad burit sam- 
tidigt bade blommor och frukt. (Ibid. Ill, 1878, s. 191 ; 3 / 2 1877.) 

— Ref. Bot. Not is. 1877, s. 58. Biol. 

26. Nagra for var flora nya frovaxter: Coronilla varia, icke forut 
anmarkt i Skandinavien, funnen i Ruskeala af skoleleven Hj. 
Neiglick, Carex festiva funnen af foredragaren och R. Hult 
pa Yllassaari i Kolari, Verbascum nigrum X thapsus antraffad af 
lektor C. A r r h e n i u s i en tradgard vid Kapellstrand i Pargas 
samt Astragalus arenarius samlad pa barlastplats vid Uleaborg 
af stud. E. Hougberg, afvensom en monstros form af Bellis 
perennis funnen af stud. W. Blom. (Ibid. VI, 1881, s. 191; 
3 / n 1877.) Ref. Bot. Not is. 1878, s. 40. Terat. Vaxt- 
geogr. 

27. Upplysningar angaende de delar af vara flora-omraden, till 
hvilka botaniska exkursioner foretradesvis borde riktas. (Ibid. VI, 
1881, s. 191 — 192; 2 / 2 1878.) Saml. 

28. Om tvenne for floran nya frovaxter: Lepidium campestre och 
Carex Hornschuchiana, funna pa Aland af stud. A. W. Juslin. 
(Ibid. VI, 1881, s. 211; 9 / n 1878.) — Ref. Bot. Notis. 1878, 
s. 189. 

29. Artemisia bottnica Lundstr., ny for floran, antraffad i Limingo 
socken af M. M. W. B r e n n e r. (Ibid. VI, 1 88 1 , s. 220 ; 3 / 5 1879.) 

— Ref. Bot. Notis. 1879, s. 134. 

Hjelt, Artur Ludvig Mikael. 
1. (A. Ht.) Suomen Tiedeseura. (Kansanval. Seur. Kalent. 1884, 
H:gissa 1883, s. 183—186.) Hist. 

Hjelt, August Johannes. 

1. Linne och Petrus Kalm. Ett aktstycke. Utdrag ur 
Consistorii vid Uppsala Universitet protokoll 13 dec. 1746. 
(F. tidskr. XVIII, 1885, s. 296—300.) D:o. 

2. Se: Bidrag till Finlands officiela statistik. II. 8. 1896—1900. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 175 

Hjelt, Edvard Immanuel. 

1. Notiz iiber Caryophyllin. (Ber. d. deutsch. chem. Ge- 
sellsch. XIII, 1880, s. 800.) — Ref. Bot. Centralbl. V, 
1881, s. 105. Vdxtkemi. 

2. — — und Collan, Uno. Ueber die Zusammensetzung des 
sogenannten Ledum-Camphers. (Ibid. XV, 1882, s. 2500 — 
2501.) Ref. Bot. Centralbl. XIV, 1883, s. 165. D:o. 

3. Se: Aschan, Adolf Ossian. 1894. 

4. Untersuchungen iiber den s. g. Ledum-Campher. (Of vers. 
F. Vet. Soc. Forh. XXXVIII, (1895—1896) 1896, s. 9—17.) 
Vdxtkemi. 

5. Redogorelse for Kejs. Alexanders-Universitetet i Finland under 
lasearen 1899— 1902. H:fors 1902. IV + 236 + XIII s. 4:o. - 
S. 143 — 148 om Bot. museum och tradgarden. Saml. Bot. trddg. 

Hjelt, Otto Edvard August. 

1. Om vaginal-katarrher hos qvinnan, fororsakade af alger och 
svampar. (Notisbl. Lak. och Pharm. 1864, s. 104.) Med. bot. 

2. Dodlig forgiftning af fortard Agrostemma Githago enl. Prof. 
Merklin i S:t Petersburg. (Ibid. 1868, s. 89.) I):o. 

3. Om giftig verkan af Cynoglossum officinale enl. D:r Dedjulin 
i S:t Petersburg. (Ibid. 1868, s. 89—90.) D:o. 

4. Naturhistoriens studium i Finland fore Linnes tid. I. E 1 i a s 
T i 1 1 a n d z och hans foregangare. Akad. afh. Pnes. Johan 
Magnus af Tengstrom. H:fors 1843. 32+16 s. 8:o. Hist. 

Utkommit sedermera omarbetad och med ytterligare fortsatt- 
ning under titel: 

5. Naturhistoriens studium i Finland under sjuttonde och ader- 
tonde seklet. I. Tiden fore Linne. VI -)-83 s.; II. Tiden efter 
Linne, s. 85—198. 8:o. (Bidr. kiinn. Finl. nat. o. folk XII, 
1868, VI +198 s.) — Ref. D.T. F[or ssman]: Notisbl. Lak. 
o. Pharm. 1868, s. 158—171; Kirj. Kuuk. lehti III, 1868, 
s. 255—260; Nord. Med. Ark. I, 1869, N:o 17, s. 67—68; 
Hygiea XXXI, 1869, s. 319—325. D:o. 

6. Forsok att bestamma de af Elias Tillandz i hans „Cata- 
logus plantarum" upptagna vexter. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. 
Forh. X, ny ser. VII, 1869, s. 207—244.) I):o. 

7. L. J. Pry tz, Florse Fennica? breviarium. Ex schedulis auctoris 
continuatio. (Ibid. X, ny ser. VII, 1869, s. 245—286^) Flor. 

8. Minnes-Tal of ver Alexander v. Nordmann, hallet pa F. Vet. 
Soc. ars- och hogtidsdag d. 29 April 1867. (Acta Soc. Sc. Fenn. IX, 
N:o 2, 1871, 40 s. 4:o.) 

Gedachtnissrede auf Alexander v. Nordmann. H:fors 1868. 
61 s. 8:o. Biogr. 176 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Hjelt, Otto Edvard August. 

9. Carl von L i n n e som lakare och hans betydelse for den 
medicinska vetenskapen i Sverige. Heisningsskrift, som med 
anledning af fyrahundraariga jubelfesten den 5 September 1877 
vordsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala a Finska Veten- 

skapssocietetens vagnar af . H:fors 1877. 4+143 s. 8:o. 

— S. 103 — 128 afhandlas Linnes framstallning af drogkanne- 
domen och farmakodynamiken. — Ref. Rob. Tigerstedt: 
F. Tidskr. 1878, V, s. 225—230. 

Carl von Linne, als Artzt und seine Bedeutung fur die 
medicinische Wissenschaft. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Medicin. Leipzig 1882. IV— 100 s. 8:o. Hist. Med. Farm. bot. 

10. Carl von Linne i hans forhallande till Albrecht von 
H a 1 1 e r. Ett bidrag till Linnes hundraariga minne. (LannetarVI, 
1877, s. 124—145.) — Sep. H:fors 1877, 24 s. 8:o. 

Carl von Linne in seinen Beziehungen zu Albrecht 
von Haller. (Arch. f. Gesch. d. Med. Ill, 1880, s. 1—20.) 
Hist. Biogr. 

11. Biografier ofver finske och svenske lakare jamte litteratur- 
uppgifter i Biographisches Lexikon der hervorragenden Aertzte 
aller Zeiten und Volker. I— VI. Wien u. Leipzig 1884—1888. 
8:o. Biogr. 

12. Leche, J., Forteckning pa tiden, da de Allmamnaste trse och 
buskar kring Abo utslagit blad och blommor ahren 1750, 51 
och 52, enligen Kongl. Vet. Acad, begseran utront af J. Leche. 
Offentliggjordt af O. E. A. H j e 1 1 enl. Mskr. i Sv. Vet. Akad. 
bibl. (Bidr. kann. Finl. nat. o. folk XLVIII, 1889, s. 471—482.) 
Fenol. 

13. Medicinska forhallanden i Abo pa 1760-talet. (Comment. 
varise mem. act. CCL ann. II; Afh. utg. af Med. Fakult. H:fors 
1890, 1—30 s.) — S. 22—23 uppraknas fron af medicinal- 
orter, som prof. Johan Haartman bedt att fa af Archiater 
Abr. Back och Dr Bergman. Med. bot. 

14. Farmasian ja farmakologian professorin viran synnysta ja 
aikaisemmista vaiheista. (Duod. VII, 1891, s. 163—171.) Hist. 
Farm. bot. 

15. Svenska och Finska Medicinalverkets historia 1663 — 1812. 
I— III. H:fors 1891 — 1893. 8:o. — Del. Ill, XXII, s. 525-553 
om Medicinaltriidgardar. — Ref. Farmac. Tidskr. Sthlm 
XXXV, 1894, s. 54—57. Med. bot. Bot. trddg. Hist. 

16. Naturalhistoriens studium vid Abo Universitet. H:fors 1896. 
3+ IV-f o 446 s. 8:o. (Skr. utg. af Sv. Litt. Sallsk. i Finland 
XXXII, Abo Universitets Lardomshistoria 6, Naturalhistorien.) 
Hist. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 177 

Hjerpe, Karl Johan. 
1. Se: Rutstrbm, Carl Birger. N:ris 6, 7. 1802. 

Hjertman, Christoph. Rud. 
1. Se: Hellenius, C. N. (Prytz, L. J.). N:o 4. 1814. 

H., J. F. 

1. Nokitahkain eli -jyvain havittamiseen nisun seasta. (Peltom. VII, 
1898, s. 113—114.) Vaxtsjukd. 

Hoeckert, Josef August. 
1. Se: Wallenius, Joh. Fredr. och Radloff, Fr. Wilh. N:o 14. 
1810. 

Hohti, Uno Hjalmar William. 
1. (Hj. H — i.) Sananen Sotkamon hoitopiirin metsannuorrennus 
oloista. (Metsanyst. Ill, 1897, s. 4—8.) Forstb. 

Hollberg, Esaias And. fil. 
1. Se: Kalm, Pehr. 1763. 

Hollmen, Hans Brynolf. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden: 

1. Om nagra sallsynta frovaxter funna af foredragaren sommaren 
1883 i Ryska Lappmarken: Castilleja pallida fran Tuatash- 
fj alien vid Nuotjavr, Melampyrum pratense f. purpurea fran Kola, 
ny for floran, Salix hastataX polaris och S. hastataX. reticulata, 
afvenledes nya for floran, fran Tuatash-fjallen. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. XIII, 1886, s. 210; 7 2 1885.) — Ref. Bot. Notis. 1885, 
s. 103. Vaxtgeogr. 

2. Nasturtium silvestre och Rubus idcvus var. simplicifolius Blytt, 
funna i Lojo socken. (Ibid. XV, 1888—1889, s. 189; 6 / n 1886.) 
— Ref. Bot. Notis. 1887, s. 41—42. D:o. 

3. Se: Kihlman, A. 0. N:o 83. 1893. 

Holliindska Tulipomanien i 17:de Seklet. Efter Beck- 
mann. (Abo Tidn. XXIX, 1806, N:is 51—53.) Handelsb. 

Holm, Jonas. 
1. Dissertatio philosophica de Pnestantia Studii Historici Natura\ 
Pries. Olavus Her we ch Ada mson. Sthlm 1752. 48 (+ 4) s. 
4:o. — Ref. Larda Tidn. 1752, s. 282-287. Fysiol. Biol. 
Morf. Ekon. bot. 

Holm, Karl Emil (Asianharrastaja). 
1. Ehdottomasti varma keino karviaismatoja ja muita lehden- 
syovia toukkia vastaan. (Puut. 1898, s. 36—37.) Vaxtsjukd. 

12 178 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Holmberg, Carl Gustaf. 
1. Politisk och (Economisk afhandling, om Medel til Finska Stapel- 
stadernas Upkomst. Disp. Prses. Pehr Adrian G a d d. Abo 1766. 
(4+) 20 s. 4:o. — ' S. 5, 10, 13 uppraknas nyttiga orter och 
tradslag, som dels vaxa vildt, dels med fordel kunde odlas i 
vart land. Agrik. Handelsb. 

Holmberg, Johan Henrik. 
1. En geologisk foreteelse i Karelen. (Of vers. F. Vet. Soc. 
Forh. Ill, (1855—1856) 1856, s. 55—61 + 1 pi.) — Namnes 
om forekomsten af bjorkar och videbuskar i torflager vid 
Hoytiainen sjo. Paleont. 

Holmbom, Henric. 
1. Undersokning om Siides-Planteringen. (K. F. Hush. Sallsk. 
Handl. I, Abo 1803, s. 245—255.) Agrik. 

Holmudd, Benjamin. 
1. Dissertatio inauguralis medica sistens Toxicologic primas lineas. 
Disp. Pnes. Gabr. Eric Haartman. Abo 1797. 28 s. 4:o. 
— S. 16, 18 och 20 uppraknas giftiga vaxter. Med. Farm. hot. 

Holsti, Hugo Osten Leonard. 

1. Demonstration af L e p r a-baciller. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXX, 
1888, s. 42—43.) Bakt. 

2. — , Palmberg, A., Qvist, K. och Sucksdorff, V. Hvilka aro 
orsakerna till den stora dodligheten i tuberkulos i Helsingfors, 
och huru kunna de undanrojas? Kommitte-betankande. (Ibid. 
XXXI, 1889, s. 513—518.) — Om tuberkelbacillens biologi. D:o. 

3. Om tyfoidfeber-epidemin i Helsingfors under sommaren och 
hosten 1893. (Ibid. XXXVI, 1894, s. 749—791.) — S. 758—759 
och 773 — 775 om de bakteriologiska forhallandena vid tyfoid- 
febern. D:o. 

Homen, Ernst Alexander. 

1. Forgiftning medelst mogelsvampen. (Ibid. XXIII, 1881, s. 425.) 
Med. bot. 

2. Om tuberkelbacillens diagnostiska betydelse. Foredrag vid 
F. Lak. Sallsk. allmanna mote i H:fors den 14 September 1883. 
(Ibid. XXVI, 1884, s. 42—53.) Bakt. Med. bot. 

3. Redogorelse for renodling af och forsok pa djur med tyfus- 
bacillen. (Ibid. XXIX, 1887, s. 343—344.) D:o. D:o. 

4. Om Fraenkel'ska pneumokokken i meningeal exsudatet vid 
cerebrospinal-meningit. (Ibid. XXXI, 1889, s. 283.) D:o. D:o. 

5. Om bukaktinomykos. (Ibid. XXXV, 1893, s. 150.) Alg. 
Med. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 179 

Homen, Ernst Alexander. 

6. Om tyfus- och kolonbacillens invandring i gallgangarna. (Ibid. 
XXXVI, 1894, s. 314.) Bakt. Med. bot. 

7. Redogorelse for experimentella undersokningar i och for ut- 
redning af bakteriers och deras toxiners inverkan pa nerv- 
systemet. (Ibid. XXXVII, 1895, s. 511.) I):o. D:o. 

8. Om Streptococcus och dess toxiners inverkan pa nerver, spinal- 
ganglier och ryggmarg. (Ibid. XXXVIII, 1896, s. 725—738.) 
D:o. D:o. 

9. De Taction du Streptocoque et de ses toxines sur les nerfs, 
les ganglions spinaux et la moelle epiniere. (Compt. rend, 
hebd. seanc. et mem. Soc. biol. 1896, s. 518 — 525.) D:o. D:o. 

10. und Laitinen, Taavetti. Die Wirkung der Strepto- 

kokken und ihrer Toxine auf periphere Nerven, Spinalganglien 
und das Ruckenmark. Arbeiten aus dem Pathologischen Insti- 
tute zu Helsingfors. Herausg. von E. A. Homen. Die Wirkung 
der Streptokokken und ihrer Toxine auf verschiedene Organe 
des Korpers. 1 ) (Ziegler's Beitr. z. patholog. Anat. u. z. allg. 
Pathol. XXV, 1899, s. 4— 96 + Taf. I— V.) Do. D:o. 

Homen, Viktor Theodor. 

1. Bidrag till kannedom af nattfrostfenomenet. (Bidr. kann. Finl. 
nat. o. folk XL, 1885, s. 75—111; med 6 pi.) Sep. H:fors 
1884. — Ref. A. R[indell]: Biet V, 1884, s. 235—236. 
Vaxtsjukd. Ekon. bot. 

2. Bodenphysikalische und meteorologische Beobachtungen mit 
besonderer Beriicksichtigung des Nachtfrostphanomens. (Ibid. 
LIV, 1894, s. 187—415 + 2 tab.) Afven tryckt i Berlin 1894. 
225 s. 8:o. — Ref. Bot. Central b 1., Beih. V, 1895, s. 302— 
303. D:o. D:o. 

3. Om nattfroster. H:fors 1893. 208 s. + 2 grafiska taflor. 8:o. 
— Ref. J. J[ern strom]: Biet XV, 1894, s. 41—42. Vaxt- 
sjukd. 

4. I fragan om nattfrosterna. Genmale till prof. Lemstrom's 
likabenamnda, mot min publikation „Om nattfroster" riktade 
uppsats. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. XXXVI, (1893-1894) 1894, 
s. 127—153.) D:o. 

Honungsdaggen. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 1849, s. 36.) 
D:o. ! ) En fortsattning af detta arbete, forfattad af E. A. Home n, 
ingar i Acta Soc. Sc. Fenn. XXX, 1902, s. 1 — 100 + Taf. I, II a, lib: 
Die Wirkung einiger Bakterien und ihrer Toxine auf periphere Nerven, 
Spinalganglien und das Riickenmark. 180 T h. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

„Hoppande bonor." (Naturen 1893, s. 161 — 162.) — Om 
Euphorbiace-slaktena Sebastiania och Coliguaya. Morf. Vaxt- 
sjukd. 

Hornborg, Andreas Bogislaus. 
1. Om hushallningen i Ny-Kyrka Socken i Wiborgs Ian. (Underr. 
F. Hush. Sallsk. 2:dra Saml., N:o 4, 1824, s. 45—52.) — S. 46— 
47 om darstades odlade jordbruksvaxter. Agrik. 

Hornborg, Bogislaus. 
1. Specimen academicum de Transmutatione Frumentorum. Disp. 
Praes. C. Linna3us. Uppsala 1757. (6+) 16 (+2) s. 4:o. — 

— Inf ord afven i Linne: Amoenitates academicas V, 
1760, p. 106—119. - Ref. Lard a Tidn. 1757, s. 330—332. 
Anat. Fysiol. Biol. Morf. 

Hornborg, Carl Fredric. 
1. Se: Stromberg, Johan Otto. 1867. 

Hornborg, Johannes. 
1. Planta cimicifuga. Dissertatio pro gradu medico. Praes. C. von 
Linne. Uppsala 1774. 10 s. + 1 pi. 4:o. - Inford afven i 
Linne: Amoenitates academicae VIII, 1785, s. 193 — 
204 + 1 pi. Syst. Vaxtgeogr. Med. bot. Hist. 

Hornrag, afven kallad Mjoldryga eller Mjoloka. (Alma- 
nach for aret 1843, H:fors [1842], 13 s. 16:o.) Vaxtsjukd. 

Hornstedt, Claes Fredric. 

1. Bref til Carl Peter Thunberg fran en Resa til Ostindien. 
(Upfostr. Siilsk. Tidn. Sthlm 1785, s. 19—22, 73—78, 225—227.) 

— S. 74 nagra botaniska uppgifter. Reseskildr. 

2. Fructus Jav?e esculenti eorumque usus cum diseteticus turn 
mecMcus. Disp. Pr?es. Christ. Ehr. Wei gel. Greifswald 
(„Gryphiie") 1786. 31 (+2) s. 4:o. Med. Farm. Ekon. bot. 

3. Anteckningar under en resa till Ostindien aren 1782 — 1786. 
Efter forfattarens manuskript offentliggjorda af E[rnst] Ljagus] 
i Skrifter utgifna af Svenska Litteratursallskapet i Finland. X. 
H:fors 1888, s. 75 — 176. — Botaniska uppgifter hufvudsakligen 
om kulturvaxter s. 92, 114, 132, 134—138, 145 och 147—148. 
Syst. Vaxtgeogr. 

4. Dissertatio academica De novis generibus plantarum. Uppsala 
1799. 28 s. 4:o. Arbetet osedt af mig, enl. Pritzel, 
Thesaurus Litt. bot. 1872, p. 151. Syst. 

Hortikulturens inverkan pa ett folks bildning. (Teknol. Ill, 
1847, s. 105—107.) Varia. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 181 

Hosia, V. 

Alustanut keskustelukysymyksen: 
1. Kuinka erilaatuisia maita olisi lannoitettava, ja missa jarjestyk- 
sessa tulee viljelyskasvien toisiansa seurata edullisimman tuloksen 
saavuttamiseksi? (Satak. maanvilj. seur. kert. 1897, Pori 1898, 
s. 15.) Agrik. 

Hougberg, Emil. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden: 

1. Anmarkningsvarda frovaxter samlade af foredragaren somma- 
ren 1881 i Neder-Tornea: Pinguicula villosa, Silene nutans, 
Gentiana campestris, Mulgedium sibiricum, Malaxis paludosa. 
(Medd. Soc. F. Fl. fenn. IX, 1883, s. 124; l /io 1881.) Ref. 
Bot. Not is. 1881, s. 168; Bot. Centralbl. X, 1882, s. 268. 

2. Astragalus arenarius forekommande ymnigt pa barlastplats vid 
Uleaborg, dar den forst observerades ar 1874. (Ibid. IX, 1883, 
s. 127; 29 / 10 1881.) 

3. Adoxa moschatellina funnen af foredragaren i Kemi. (Ibid. IX, 
1883, s. 151; 7 /io 1882.) 

Hougberg, Karl Johan. 
1. Finlands Apotekare. Biografiska uppgifter, samlade och ut- 

gifna af . H:fors 1 895. 22 1 s. 8:o. — Ref. E. W [e c k m a n] : 

Farm. Notisbl. IV, 1895, s. 37—38. Biogr. 

Hoving, Isak Wilhelm. 
1. Den praktiske Landthushallaren eller Anvisning, huru man bor 
skota Aker, Ang, Skog och Ladugard, for att af dem erhalla 
god och varaktig afkastning. Till Finska Bondens tjenst samman- 
fattad af — — . Belonad med K. F. Hush. Sallskapets hogsta 
pris. Abo 1853. IV +158 s. 12:o. — S. 48—57 om foder- 
och betesvaxterna; s. 72 — 109 om sadesvaxterna och rotfruk- 
terna; s. 109 — 114 om skogsskotseln. 

Kaytollinen Maanhoitaja tahi Osviitta Pellon, Metsan ja Karjaston 
hoitamiseen, etta niista hyva ja kestava voitto saataisiin. Palkittu 
korkiammalla palkinnolla. J. W. Murma n'nin suomentama. 
5:den kuvapiirroksen kanssa. H:gissa 1854. 157 s. 12:o + l 
kuvaliite. Handb. Forstb. Agrik. 

Hult, Leni. 
1. Kamtschatka. (Geogr. Foren. tidskr. Ill, 1891, s. 113—119.) 
— S. 117 om vegetationen darstades. Topogr. 

Hult, Ragnar. 
1. Om forsumpningarnas uppkomst och forandringar. Foredr. 
vid Zoologisk-botaniska foreningens i Helsingfors mote den 12 
april 1878. (Bot. Not. 1878, s. 130—131.) Paleont. 182 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Hult, Ragnar. 

2. Bidrag till kannedomen om vegetationen i sodra Savolaks. 
(Medd. Soc. F. Fl. fenn. Ill, 1878, s. 123 — 163.) Topogr. 
Flor. Filic. 

3. Forsok till analytisk behandling af vaxtformationerna. (Ibid. 
VIII, 1881, s. 1 — 155+1 tafia.) — Utkommen afven som akad. 
afh. - Ref. Bot. Not is. 1882, s. 24—25. Topogr. 

4. Om finska Calamagrostides. (Ibid. IX, 1883, s. 157—158.) 

— Ref. Bot. Notis. 1883, s. 17—18; Bot. Centralbl. 
XIV, 1883, s. 94. Vaxtgeogr. 

5. Forsvunna kontinenter. (F. Tidskr. XI, 1881, s. 466—472.) 
D:o. 

6. Recherches sur les phenomenes periodiques des plantes. Avec 
trois planches. (Nova Acta Reg. Soc. sc. Upsal. ser. Ill, vol. XI, 
1881, 51 s. 4:o.) Presente a la Soc. royale des sc. d'Upsal le 
26 Novembre 1879. — Ref. F. R. K j e 1 1 m a n: Y m e r I, 1881, 
Sthlm 1882, s. 142—151; Bot. Centralbl. X, 1882, s. 14— 
15. Fenol. 

7. Se: Hjelt, Albert Hjalmar. N:o 10. 1885. 

8. Blekinges vegetation. Ett bidrag till vaxtformationernas ut- 
vecklingshistoria. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XII, 1885, s. 161 — 
252.) — Ref. Bot. Centralbl. XXVII, 1886, s. 192—193. 
Vaxtgeogr. Topogr. 

9. Die alpinen Pflanzenformationen des nordlichsten Finnlands. 
(Ibid. XIV, 1887, s. 153—228.) — Ref. Bot. Centralbl. 
XXXVI, 1888, s. 207—211. Topogr. 

10. Mossfloran i trakterna mellan Aavasaksa och Pallastunturit. 

— En studie ofver mossornas vandringssatt och dess inflytande 
pa fragan om reliktfloror. (Acta Soc. F. Fl. fenn. Ill, N:o 1, 

1886, s. 1 — 111.) — Ref. Bot. Centralbl. XXX, 1887, 
s. 3 — 5. Bryol. 

11. Lojobackenets bildning. (Bidr. kann. Finl. nat. o. folk, XLV, 

1887, s. 101 — 109.) Paleont. 

12. Anteckningar om trakten mellan Lummene och Vesijako. 
Med en karta. I— VIII. (Geogr. Foren. tidskr. I, 1889, s. 54— 
62, 77—97, 145—147, 184—202.) — I st. VIII s. 193—202 
afhandlas traktens vegetation. Topogr. 

13. Finska tradjattar. I. (Ibid. II, 1890, s. 355.) Biol. 

14. Vegetationens antropogeografiska betydelse. (Ibid. Ill, 1891, 
s. 140 — 154.) Vaxtgeogr. Topogr. 

15. Finska tradjattar. II. (Ibid. Ill, 1891, s. 242—243.) Biol. 

16. Nationalpark i Finland. (Ibid. Ill, 1891, s. 267—278.) D:o. 

17. D:r Hans Schinz i sodra Afrika. (Ibid. Ill, 1891, s. 312 — 
361.) — S. 349 — 352 om vegetationen darstades. Topogr. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 183 

Hult, Ragnar. 

18. Korkeken. Efter prof. Johannes Rein (i Bonn.) (Ibid. IV, 
1892, s. 223—231.) Anat. Vdxtkemi. Biol. Vdxtgeogr. Hist. 
Handelsb. 

19. Finska tradjattar. (Picea excelsa Link och Quercus robur L.) 
Ill och IV. (Ibid. IV, 1892, s. 242—243.) Biol. 

20. Professor Moritz Willkom m's Bildatlas ofver vaxtriket 

efter det naturliga systemet, med text bearbetad af -. 

68 farglagda taflor med ofver 600 afbildningar. H:fors 1893. 
98 s. 4:o. 

Professori Moritz W i 1 1 k o m m'in Luontaisjarjestollinen 
kasvikunnan kuvasto, tekstin mukaillut — — . Suomentanut 
Wihtori Peltonen. Porvoossa 1893. 100 s. + 68 taulua. 4:o. 
Syst. Handb. Atlas. 

21. Finlands naturliga landskap. (Geogr. Foren. tidskr. VII, 1895, 
s. 64—94, 126—154 + 1 karta.) — Ref. Suom. Matkail. 
yhd. vuosik. 1896, s. 123—124. Topogr. 

22. Den geografiska forskningen 1895. (Ibid. VIII, (1896) 
1897, s. 89 — 120.) — S. 107 om vaxtvarlden i Labrador. 
Vdxtgeogr. 

23. (Anon.) Finska naturalhistoriska forskningsresor ar 1896. 
(Ibid. VIII, (1896) 1897, s. 171 — 174.) D.o. 

24. Tvenne naturforskare i den malajiska ovarlden. Foredrag 
for Geogr. Foren. 30 / 9 1897. (Ibid. IX, (1897) 1898, s. 38—48.) 

— S. 40 — 44 vaxtbiologiska uppgifter. Biol. 

25. Vaxtregionerna i Finlands lappmarker. Foredrag vid Geogr. 
Foren. mote 3 / n 1897. (Ibid. IX, (1897) 1898, s. 60—70.) — 
Tyskt ref. i Vet. medd. Geogr. Foren. i Finl. IV, (1897—1898) 
1899, s. 13—14. Biol. Topogr. 

26. Finland for 120 ar sedan. Foredrag vid feriekursen i januari 
1897. (Ibid. IX, (1897) 1898, s. 185—198.) — S. 190—191 
uppraknas kulturvaxter. Hortik. Agrik. Mist. 

27. Geografiska iakttagelser. Nagra anvisningar for exkurrenter 
och amatorer. (Ibid. X, 1898, s. 183—303 + 14 bilder i texten.) 

— S. 219 vaxttopografi och -biologi; s. 258—269 vaxtvarlden; 
s. 278—279 om kulturvaxter. Biol. Topogr. Farm. bot. Hortik. 
Agrik. Ekon. bot. 

28. Vedvaxternas utbredning i Finland. Med tafl. I och II. 
(Vet. medd. Geogr. Foren. i Finl. Ill, 1896, s. 1—61.) — Med 
tyskt ref. Vdxtgeogr. 

29. Finlands geografi i korthet framstalld. H:fors 1896. 3 + 112 s. 
8:o. — S. 30—35 vaxtvarlden; s. 52—53 jordbruk och trad- 
gardsskotsel. — Ref. A. A[llardt]: T i d sk r. P e d a g. F 6 r e n. 
XXXIII, 1896, s. 288—291. 184 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Hult, Ragnar. 

Suomen maantiede lyhyesti esittanyt R. Hult. Suomentanut 
Alii Nissinen. H:gissii 1896. 6+119 s. 8:o. — Toinen 
painps. Hrgissa 1900. 6+111 s. 8:o. Handb. 
30. Suomen maantiede (lyhyempi painos). Suomentanut Alii 
Nissinen. Kuvilla varustettu. H:gissa 1896. 71 s. 8:o. — 
Toinen painos. Hrgissa 1898. 69 s. 8:o. — Kolmas painos. 
H:gissa 1900. 69 s. 8:o. D:o. 

31. och Nordmann, Gottfrid Petrus Bernhard. Folkskolans 

geografi. H:fors 1896. 176 s. 8:o. S. 24—27 om vaxt- 

varlden; s. 35 — 86 om akerbruk och tradgardsskotsel. — Ref. 
A. A[llardt]: Tidskr. Pedag. Foren. XXXIV, 1897, 
s. 40—41. 

Kansakoulun maantiede. Kirjoittaneet — — . Suomentanut 
Alii Nissinen. H:gissa 1896. IV +185 s. 8:o. — Toinen 
korjattu painos. Hrgissa 1898. IV +179 s. 8:o. — Ref. J. E. 
R[osberg]: Tidskr. Pedag. Foren. XXXVI, 1899, 
s. 258 — 259. — Kolmas muutettu painos. Toimittanut P. Nord- 
mann. Hrgissa 1900. 168 s. 8:o. D:o. 

32. — — och Nordmann, Gottfrid Petrus Bernhard. Natur- 
skildringar och folklifsbilder fran Finland. Skrifter utgifna 
af foreningen „Svenska Folkskolans vanner". H. 39. H:fors 
1897. (4+) 135 s. 8:o. — S. 33—35 om vara odlade vaxter. 

2:dra upplagan (omtryckt). H:fors [1899] 1900. 
Kuvauksia luonnosta ja kansan elamasta Suomessa. Suomeksi 
sovitti Hj. Mikander. — Utgor V:te delen af Isak Fehr, 
Maantieteellisiii kuvauksia maapallon kaikista osista, V. Por- 
voossa 1900. 140 s. 8:o. — S. 29 — 31 om kulturvaxterna. 
Hist Hortik. Agrik. 

33. Torfmossars utbrott. Referat efter Dr Jakob Friih i 
„Vierteljahrschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zurich". 
(Geogr. Foren. tidskr. IX, 1897, H:fors 1898, s. 77—85.) 

S. 83 redogores for mossens vaxttacke. Paleont. Vdxtgeogr. 

34. Vaxtgeografiska anteckningar fran den finska Lappmarkens 
skogsregioner. (Acta Soc. F. Fl. fenn. XVI, N:o 2, 1898, 200 s.) 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden : 

35. Om Alnus glutinosa f. pinnatifida funnen i Lojo socken af 
stud. J. J. Tikkanen. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. Ill, 1878, 
s. 187; 4 /n 1876.) Ref. Bot. Notis. 1877, s. 28. 

36. Om Allium strictum Schrad., ny for floran, samlad fran 
Walamo och fran Tulolansaari nara Sortavala. (Ibid. VI, 1881, 
s. 243; 10 / 4 1880.) Vdxtgeogr. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 185 

Hult, Ragnar. 

37. Tvenne for floran nya mossor: Limnobinm cochlearicefolium 
var. planiusculum Lindb. och Amblystegium simplicinerve Lindb. 
n. sp., antraffade af foredragaren, den forra i en back pa Pallas- 
tunturi i Kemi Lappmark och den senare pa flere stallen i Tornea 
och Muonio alfdal. (Ibid. XIII, 1886, s. 255; 3 / 4 1886.) - - Ref. 
Bot. Notis. 1886, s. 101. Bryol. 

38. Talrika lamningar af granar, funna vid grafningar i Lojo 
socken inbaddade i sotvattens lera under ett torflager af hog 
alder, antydande att granen inkommit tidigare till Finland an 
till den skandinaviska halfon. (Ibid. XV, 1888—1889, s. 182; 
2 / 10 1886.) — Ref. Bot. Notis. 1886, s. 182.^ Paleont. 

39. Om en vacker grupp af Salix alba i en tradgard i Jyvaskyla, 
sannolikt den nordligaste forekomsten i Finland. (Ibid. XV, 
1888—1889, s. 234—235; 12 / 5 1888.) Afven inford i Bot. 
Notis. 1888, s. 190 och i Bot. C e n t r alb 1. XL, 1889, s. 373. 
Hortik. 

Hultin, Tekla. 
1. Se: Cygnaeus, Gustaf Alexander. 1897. 

H u m a 1 a n kasvatuksesta. Keis. Suomen Talollisuuskunnan toimit. 
(Almanakka karkaus vuonna 1856, H:linnassa [1855], 13 s. 16:o.) 
Agrik. Ekon. bot. 

Humalan-varsista; cuinga niista taitaan saada Pellavia. 
(Almanach v. 1754, 4 s. 16:o.) Tryckt i Sthlm [1753]. Ekon. 
Tekn. bot. 

Humala-Tappuja, uusi ja hyvaxi loytty tapa tehda. (Alma- 
nach carcaus- vuonna 1756, Turku, 12 s. 16:o.) Tryckt i Sthlm 
[1755]. Tekn. bot. 

Humlekultur, humlegardars anlaggning och skotsel. (Teknol. 
IV, 1848, s. 198—200, 203—208.) Agrik. Ekon. bot. 

Humleplantering. (Almanak for skottaret 1856, T:hus 
[1855], 13 s. 16:o.) D:o. D:o. 

Huttunen, Kalle. 
1. Kuopion laanin maanviljelysseuran ylimiiaraisen juurikasyien 
viljelyksenneuvojan vuosikertomus v. 1900. (Kert. Kuop. laan. 
maanvilj. seur. toimin. 1900, Kuopio 1901, s. 33—36.) Agrik. 

H vete; lyckadt forsok att hindra det fran att lagga sig. (Teknol. 

IV, 1848, s. 183.) D:o. 
Hvete, medel mot brand i. (Ibid. I, 1845, s. 140; II, 1846, 

s. 203—271; IV, 1848, s. 359.) Vaxtsjukd. Agrik. 186 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Hvete, medel mot brand i. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 1849, 
s. 136.) D:o. D:o. 

Hveteodling i Finland. (Teknol. Ill, 1847, s. 388; IV, 1848, 
s. 21—23.) Agrik. 

[Hvetesadd.] Bref, angaende den sed som nyligen blifvit vid- 
tagen i Grefskapet Norfolk i England, at satta hvete. Ofver- 
sattn. fran Critical Review 1780, s. 413 ff. (Tidn. af et 
Sallsk. i Abo IX, 1782, s. 205—208.) — Omtalas att satta 
hvetekorn for hand eller med drillplog. D:o. 

Hvitaxmasken. Nagot om mask i ragen, hvitax och Finskt 
utsade. (Teknol. I, 1845, s. 184 — 187.) — Uppsatsen ursprung- 
ligen insand fran Finland till Edelsvard's tidskrift i Sverige 
och darifran intagen i Teknologen. Vaxtsjukd. Agrik. 

Hvitbetor, sjukdom hos. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 1849, 
s. 84.) Vaxtsjukd. 

Hyasintin viljelijoille. (Puut. 1898, s. 87.) Hortik. 

Hyasinttien kasvattaminen. (Koti ja yhteisk. 1900, Kasvit., 
s. 63—64.) D:o. 

Hydrophilus. 

Se: Levander, Kaarle Mainio. 

Hynen, Karl Harald Oskar. 
1. Om missbildningar af klibbal fran Esbo och af gran fran 
Haapavesi. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXV, (1898—1899) 1900, 
s. 36.) — Ref. Bot. Not is. 1899, s. 70. Terat. 

Hyppen, Emmanuel. 

1. Specimen Academicum, Historiam Regise Academic Aboensis 

exhibens. Pars tertia. Prres. Johan Bilmark. Abo 1770. 

(2 o +) 39—54 s. 4:o. — S. 49—51 om Botaniska tradgarden 

i Abo. — Ref. Larda Tidn. 1772, s. 155—156. Bot. tradg. 

Hyonteisvahinkojen torjumiseksi, toimia Bayerissa. 
(Suom. Metsanh. lehti IV, 1891, s. 157—158.) Vaxtsjukd. 

Hyotymansikat laakkeena. (Puut. 1898, s. 79.) Med. bot. 

Hyotymansikkalajia, kaksi parhainta. (Puut. 1899, s. 94.) 
Hortik. 

Haggman, Ossian. 
1. Kasvien ja hedelmien tuonti Suomeen vuosina 1891 — 1897 
seka vienti. Esitelmasta yleisessa puutarhanayttelyssa huhti- 
kuussa 1898. (Puut. 1898, s. 76—77.) Handelsb. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 187 

Hallsten, Konrad Gabriel. 

1. Om irritamenter, deras natur och verkningssatt. (Notisbl. 
Lak. Pharm. 1868, s. 1—9.) Fysiol. Biol. 

2. Studier om kraftforvandling i vitala processer. Akad. afh. 
H:fors 1869. 65 s. 8:o. ■ S. 24—25, 31—32, 35—36, 37 
vaxtfysiologi. 

3. Ett kompressorium for mikroskopiskt andamal. (Ofvers. F. Vet. 
Soc. Forh. XXVIII, (1885—1886) 1886, s. 75—78 + 1 fig. i 
texten.) Sep. - Afven inford i Zeitschr. f. Biol. XXII, 1886, 
s. 404 — 407: Ein Compressorium fur mikroskopische Zwecke. 
— Ref. Zeitschr. f. wissen. M i k r. IV, 1887, s. 476— 478.) 
Mikrosk. 

4. Den cellulara teorin och dess utveckling under senaste tid. 
Installationsprogram. H:fors 1887. 34 + 5 s. 4:o. Fysiol. Morf. 

5. Det mekaniska askadningssattet for forklaring af forandringarna 
inom de lefvande organismerna. Foredrag, hallet vid F. Vet. 
Societetens 50 ars fest den 29 april 1888. (Ibid. XXX, (1887— 
1888) 1888, s. 211—222.) 

Mekaanisesta katsantotavasta elavissa olennoissa tapahtuvia 
muutoksia selitettaessa. Esitelma, pidetty Suomen Tiedeseuran 
viisikymmenvuotisessa juhlassa 29 p. huhtik. 1888. (Valv. VIII, 
1888, s. 384—393.) Biol. 

Hallstrbm, Carl Petter. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. N:o 73. 1795. 

Hallstrbm, Edvard af. 
1. Se: ArrhenillS, Axel. N:o 33. 1895. 

Hallstrbm, Emil af. 
1. (E. H.) Palkokasvien typpiravinnosta. (Suom. maanvilj. lehti 
1892, s. 200—203.) Fysiol. 

Hallstrbm, Gustaf Gabriel af. 

1. Afhandling om nattfrosterna i Finland. Till svar pa Kongl. 
Finska Hushallnings-Sallskapets den 2 Nov. 1801 utgifna pris- 

fraga forfattad af . Belonad ar 1804 med stora priset. 

(K. F. Hush. Sallsk. Handl. II, Abo 1807, s. 75—153. — Tryckt 
anyo med titel: Om nattfroster i Finland. H:fors 1851. 68 s. 
12:o. — Ref. Abo Tidn. 1808, N:o 49. Vaxtsjukd. 

2. Om orters klimatiska olikhet, bedomd efter tiden for Flytt- 
faglars ankomst och afgang, samt Vaxters blomning och mognad. 
Foredrag vid F. Vetenskapssocietetens sammantrade den 1 April 
1844. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. I, (1838—1853) 1853, s. 61- 
63.) Fenol. 188 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Hallstrom, Herbed Gotthard. 
1. Arsberattelse fran S:t Michels provinsiallakare-distrikt for ar 
1860. (F. Lak. Sallsk. Handl. VIII, 1862, s. 534—558.) — 
S. 553 fenol. uppg. Fenol. 

Hallstrom, J. C. 

1. Kirjallinen kertomus keskustelukysymykseen Kuopion laanin 
maanviljelysseuran kokouksessa Jouhkolassa 23 ja 24 p:na 
Syyskuuta 1861: Miten on meidan luonnolliset niityt paran- 
nettavat, ja missa niittya ei ole tarpeeksi asti, miten on niissa 
saatava karjan ruokaa kyllaksi? (Kuopion laanin Maanvilj. 
seur. toimit. 1861 ja 1862, Kuopio 1863, s. 33—37.) Agrik. 

Hallstrom, Karl Adolf. 
1. Om en f. vivipara af Juncus articulatus. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. Ill, 1878, s. 175.) — Ref. Bot. N o t i s. 1876, s. 124. 
Vdxtsjukd. 

Hallstrom, Kaarle Theofron. 

1. Vergleichende anatomische Studie iiberdie Samen der Myristica- 
ceen und ihre Arillen von K. Th. Hallstrom [pro Hallstrom]. 
(Archiv der Pharmacie Berlin, CCXXXIII, 1895, H. 6 & 7, 
s. 443—500 + 3 Tafeln mit 43 Fig.) — Ref. Bot. Centralbl., 
Beih. VI, 1896, s. 35—36. Mat. Biol. Vaxtkemi. Morf. 

2. Neuvoja laakekasvien kokoojille. H:gissa 1898. 23 S.+ 16 
kuvaa. 12:o. (Kansanval. Seur. kirj. N:o 104.) 

Handledning vid insamling af medicinalvaxter. Hrfors 1898. 
23 s.+ 16 illustr. 12:o. (F. Folkupplysn. Sallsk. skr. N:o 104.) 
Farm. bot. 

3. Tuloja vahavaraisille. Ohjeita laakekasvien kokoojille Suomessa. 
Liite Koti- ja yhteiskunta-lehteen. H:gissa 1898. 8 s. + 16 kuv. 
8:o. 

Inkomstkalla for obemedlade. Handledning vid insamling af 
medicinalvaxter i Finland. Bilaga till tidskriften Koti- ja yhteis- 
kunta. H:fors 1898. 8 s.+ 16 fig. 8:o. Farm. Ekon. bot. 

Hallstrom, Sanfrid Theofron. 
1. Arsberattelse fran Jorois provinsiallakare-distrikt for ar 1862. 
(F. Lak. Sallsk. Handl. IX, 1866, s. 170—183.) — S. 173—174 
om mjoldrygans forekomst pa orten och dess giftiga verkningar. 
Vdxtsjukd. Med. bot. 

Hastesko, Oskar Ferdinand. 
1. Ett fall af difteri, behandladt med svenskt serum; forevisning 
af difteribaciller. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXXVII, 1895, s. 650— 
651.) Bakt. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 189 

H a t ale iv as t a. H:gissa 1892. 8 s. 8:o. (Kansanval. seur. leht. 
N:o 8.) Ekon. bot. 

Hayren, Ernst Fredrik. 

1. Se: Boldt, Robert. N:o 16. 1894. 

2. „ Reuter, 0. M. N:o 32. 1895. 

3. Granbestanden i Finland. (Geogr. Foren. tidskr. X, 1898, 
s. 150 — 181 -h 1 karta.) — Afven inford i Vet. medd. Geogr. 
Foren. i Finl. IV, (1897—1898) 1899, N:o VII, 32 s.; med 
tyskt ref. Biol. Syst. Vaxtgeogr. Topogr. 

4. Det sydligaste Gronlands vegetation. Efter L. Kolderup 
Rosenvinge, Meddelelser om Gronland, H. 15, s. 73 — 250. 
(Ibid. XI, 1899, s. 242—247.) Biol. Vcixtgeogr. Topogr. 

5. Langs-zonerna i Ekenas skargard. Ett utkast. (Ibid. XII, 
1900, s. 222—234.) Topogr. 

6. Botanisk exkursionsresa i Ekenas skargard sommaren 1897 
jamte anmarkningsvarda vaxter darifran, bl. a. foljande for 
provinsen nya: Cardamine hirsuta, Convolvulus sepium, Onco- 
phorus Wahlenbergii, Plagiothecium undulatum och Pottia Heimii 
samt nagra lafvar och parasitsvampar. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. 
XXIV, (1897— 1898) 1900, s. 43— 45.) Vaxtgeogr. Bryol. Lich. 
Mykol. 

7. Ett grenigt ragax fran Lovisa. (Ibid. XXVI, (1899—1900) 
1900, s. 42.) Terat. 

8. Studier ofver vegetationen pa tillandningsomradena i Ekenas 
skargard. Med 4 kartor. (Inl. den 13 maj 1900.) (Acta Soc. 
F. Fl. fenn. XXIII, N:o 6, 1902, 171 + 5 s.) Topogr. 

Hbfer, Josef. 
1. Zborower vexelrag. (Biet III, 1882, s. 155—156.) Agrik. 

Hbgman, David Eric. 

1. Tran til Hackar eller lefvande Gardes-Gardar, beskrefne. 
Disp. Pnes. Pehr Kalm. Abo 1756. (10—) 21 (— 3) o s. 
4:o. — Har anfores bl. a., att Syringa vulgaris inforts till Abo 
1728 af apotekaren Synnerberg. — Ref. Larda Tidn. 
1757, s. 232; O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 248. 
Hortik. 

2. Ovalduge tankar om Hackplanteringen samt des hinder och 
hjelp. Disp. Resp. Abraham Aspegren. Abo 1757. (8+) 
31 (+3) s. 4:o. — Ref. Larda Tidn. 1758, s. 214—216; 
O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 248—249. Hortik. 
Agrik. Ekon. bot. 190 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Hogstrom, Pehr. 
1. Beskrifning ofver de til Sveriges Krona lydande Lapmarker, 
innehallande kort underrattelse sa val om Landets belagenhet 
och beskaffenhet i gemen som des Invanares tilstand och Hus- 
holdning, deras seder, maner och lefnadsart, samt laster och 
vidskepelser m. m. Sthlm 1747. 19 + 271 s. 8:o. — S. 23 
uppraknas i Lappmarkerna forekommande trad, buskar och 
6rter med atbara frukter. Ekon. bot. 

Idman, Gustaf Rudolf. 
1. Tartunnasta. (Terv. hoitol. XI, 1899, s. 33—37.) — Om de 
patogena bakteriernas biologi. Bakt. Med. bot. 

Idman, Israel. 
1. Se: Mennander, C. Fr. N:o 19. 1750. 

Idman, Nils Johan Wilhelm. 

o 

1. Arsberattelse fran Tammerfors provinsiallakare-distrikt for ar 
1867. (F. Lak. Sallsk. Handl. X, 1869, s. 824—831.) — S. 827 
uppraknas surrogat for sad, hvilka anvandts af allmogen. Ekon. bot. 

Idman, 0. 

Alustanut keskustelukysymyksen : 
1. Mitka heinansiemen lajit ovat edullisimmat kayttaa suomaissa? 
(Kert. Kuop. laan. maanvilj. seur. vaikut. 1896, Kuopio 1897, 
s. 31—35.) Agrik. 

Ignatius, Kaarlo. 
1. Tietoja Kangasalan pitajasta ja vero-oloista Yla-Satakunnassa 
v. 1540—1577. H:gissa 1890. 44 s. + Liiteita XXII s. 8:o. — 
S. 16, 17, 39 om akerbruket vid den tiden i Kangasala. Hist. 
Agrik. 

Ignatius, Karl Emil Ferdinand. 

1. Statistisk handbok for Finland, utarbetad af — — . H:fors 
1872. IX + 280 s. 8:o. — 2:dra uppl. under forfattarens in- 
seende delvis omarbetad af A. G. Fontell. H:fors 1890. 
XI +411 s. 8:o. — S. 351—353 om F. Vetenskapssocieteten; 
s. 353 — 354 om Societas pro Fauna et Flora fennica; s. 355 — 
356 om Sallskapet for Finlands Geografi. Hist. 

2. Storfurstendomet Finland. Statistiska anteckningar 
i anledning af den forsta finska allmanna utstallningen i Helsing- 
fors 1876. H:fors 1876. 2 + 111 s. 4:o + 2 kartor. — S. 9— 14 
om vara trad, buskar och kulturvaxter; s. 57 — 62, 69 — 76 om 
forstvasendet, landtbruket och tradgardsskotseln. 

Suomen Suuriruhtinakunta. Tilastollisia tietoja Suo- 
men ensimaisen yleisen nayttelyn Helsingissa 1876 johdosta. 
Suomentanut P. E. E. H:gissa 1876. 2+103 s. 4:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 191 

Ignatius, Karl Emil Ferdinand. 

Grossfiirstenthum Finnland. Statistische Mittheil- 
ungen mit Veranlassung der ersten Finnischen allgemeinen 
Ausstellung in Helsingfors 1876. Ubersetzt von E. Hardh. 
H:fors 1876. 4+103 s.8:o. Biol. Vaxtgeogr. Forstb. Hortik. 
Agrik. Handelsb. 

3. Le Grand-Duche de Finlande. Notice statistique. Traduit du 
svedois par G. B i a u d e t. Contenant sept cartes et diagrammes. 
H:fors 1878. 142 s. 8:o. — IV. Flore s. 13—18 (hartill: 
3. „Tableau indiquant les limites de quelques vegetaux vers le 
nord de la Finlande"). — XXI. Agriculture s. 81—88 (med 
ett diagram). Vaxtgeogr. Agrik. 

4. Lamnat bidrag till Oberforster-Candidat R i e b e l's „Forstliche 
Mittheilungen aus Finnland" i Zeitschrift fur Forst- und Jagd- 
wesen von B. Danckelmann, XI, 1879, s. 334 — 365. 
Handelsb. 

5. Suomen maantiede kansalaisille. Suomalaisen kirjallisuuden 

seuran antaman toimen johdosta kirjoittanut . I. Yleinen 

katsaus maahan ja kansaan, kartoilla ja kuvilla varustettu. 
H:gissa 1880—1890. VII + 587 s. 8:o. — Kasvikunta 
s. 331—356. 

Finlands geografi. Handbok for medborgare pa uppdrag af 
Litteratursallskapet utarbetad af — — . I. Allman ofverblick 
af land och folk med kartor och illustrationer. H:fors 1881 — 
1891. VII + 589 + 2 s. 8:o. — Atfoljes af en „6fversigtskarta 
ofver Karlvaxternas artrikedom inom den Finska Florans pro- 
vinser", upprattad af Hjalmar Hjelt. — Attonde kapitlet: 
Flora, s. 333—357, ar utarbetadt af J. E. Furuhjelm. — 
S. 167 paleontologiska uppgifter; s. 325 uppges tiden for kornets 
mognad pa olika orter; s. 325 — 328 om nattfrosterna; s. 526 — 
539 om jordbruket; s. 548—555 om skogshandteringen. Vaxt- 
geogr. Fenol. Paleont. Vaxtsjukd. Forstb. Agrik. 

6. Se: Bidrag till Finlands officiela statistik. 1879. 1884. 

Ikalen, Josef. 
1. Se: Hellenius, C. N. (Wallenius, J. Fr.). N:o 4. 1804. 

Ilmola socken, anmarkningar om. (Tidn. af et Siillsk. i Abo 
XII, 1785; Blandade Afhandlingar, ss. et Bihang s. 86—94.) 
S. 88 om tobaksplantering och akerbruk. Agrik. 

Ilvonen, Johan Henrik. 
1. Maataloudellisista oloista Kuopion laanin Karjalan osassa paitse 
Kaavin pitajaa. (Tutkim. taloud. ol. Suomen maaseud. 4 vihko, 
1889, N:o 16, s. 5—7.) D:o. 192 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Imbergh, Abraham. 
1. Se: Hahn, Petter. N:o 6. 1704. 

Inberg, Isak Johan. 

1. Om ett 104 centimeter langt och 3 centimeter tjockt arsskott 
af tall fran Ruovesi. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. Ill, 1878, s. 194.) 

— Ref. Bot. Not is. 1877, s. 155. Biol. 

2. Finlands fornamsta matsvampar, deras igenkannande och an- 
vandning. H:fors 1884. 56 s. + 4 tafl. med 36 farglagda 
bilder. 8:o. 

Suomen maan parhaat ruoka-sienet, niitten tunteminen ja kaytta- 
minen. 36 varipainokuvalla 4:ssa taulussa. H:gissa 1884. 52 s. 
8:o. Mykol. Ekon. bot. 

Inberg, Karl Emil. 

1. Arsberattelse fran Hvittis provinsiallakare-distrikt for ar 1872. 
(Arsber. om Med.verket i Finland ar 1872, H:fors 1874, s. 69— 
74.) — S. 72 fenol. uppg. 

2. D:o fran d:o ar 1873. (Ibid. 1873, H:fors 1875, s. 60—65.) 

— S. 63 fenol. uppg. 

3. D:o fran d:o ar 1876. (Ibid. 1876, H:fors 1878, s. 59—63.) 

— S. 59 fenol. uppg. 

Indreen, Israel. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. N:o 39. 1770. 

Indrenius, Abraham. 

1. Enfaldiga Tanckar visande hvad en Prast kan bidraga til 
(Economiens uphjelpande. Prses. Pehr Kalm. Abo 1757. 
(4+) 66 s. 4:o. — Ref. Lard a Tidn. 1757, s. 341—344; 
0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 203. Hortik. Agrik. 
Ekon. bot. 

Indrenius, Anders. 

1. Anmarkningar om Keuru Sockens fordna och nu varande til- 
stand. (Tidn. af et Sallsk. i Abo VI, 1776, s. 63— 79 + Bihang 
till d:o d:o s. 159—160, 165—168.) — S. 77 om akerbruket 
pa orten. Agrik. 

2. Anmarkningar om Ruovesi Socken. (Ibid. XII, 1785, s. 123 — 
126, 137—141, 145—148.) — S. 125—126, 137-138 om 
jordbruket; s. 139 — 140 om skogsskotseln („Lind finnes i nedre 
delen af Socknen til nagon mangd"). Forstb. Hortik. Agrik. 

Ip r o c 1 i s. 

Se: Stenback, Lars. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 193 

Isaksson, Werner. 

1. Berattelse om rotfruktodlingen ar 1897. (K. F. Hush. Sallsk. 
Handl. 1897 och 1898, Abo 1899, s. 140 — 144.) 

2. D:o d:o ar 1898. (Ibid. 1897 och 1898, Abo 1899, s. 218- 
231.) 

3. D:o d:o ar 1899. (Ibid. 1899, Abo 1900, s. 80—84.) 

4. D:o d:o ar 1900. (Ibid. 1900, Abo 1901. s. 116—122.) 
Kertomus juurikasviljelyksesta vuodelta 1897. (K. S. Ta- 

louss. toimituksia 1897 ja 1898, Turku 1899, s. 142—146.) 
Agrik. 

Samoin vuodelta 1898. (Ibid. 1897 ja 1898, Turku 1899, 
s. 222 — 236.) D.o. 

Samoin vuodelta 1899. (Ibid. 1899, Turku 1900, s. 82—87.) 
D:o. 

Samoin vuodelta 1900. (Ibid. 1900, Turku 1901, s. 118 — 
124.) D:o. 

Islandsmossans och Renmossans tilredning til mat. 
(Abo Tidn. 1798, N:ris 38—39.) Ekon. hot. 

Istuttakaa puita! (Suomennos Erfurter Gartenzeitung'ista.) 
(Puut. 1900, s. 66.) Forstb. Hortik. 

Itkeva puu Kanarian saarella. (Metsanyst. Ill, 1897, s. 16.) 
Varia. 

Iverus, Johan Edvard D:son. 

1. Senecio vulgari-viscosus, Galeopsis glandulosus et Senecio 
vulgaris L. var. villosus. (Bot. Notis. 1874, s. 97—99.) Syst. 

2. Nagra vaxtlokaler fran Sodermanland, Vastmanland, Dalarne, 
Upland och Gotland. (Ibid. 1875, s. 8—15.) Vaxtgeogr. 

3. Nagra ej forut namngifna varieteter. (Ibid. 1875, s. 81 — 82.) 
Syst 

4. Ljusfenomen iakttagna hos Calendula officinalis L. (Ibid. 1875, 
s. 159—160.) Biol. 

5. Forsok til en ordnad upstiilning av de Svenska Trifolium- 
arterna. (Ibid. 1875, s. 166—169). Syst. 

6. Nagra observationer a blomstangelns tillvaxt hos en Agapanthus 
umbellatus. (Ibid. 1876, s. 6—8.) Biol. 

7. Beskrivning over Vastmanlands Fanerogamer och Thallogamer. 
Uppsala 1877. IV + 326 s. 8:o. Flor. Handb. 

8. Se: Sffilan, Th. N:o 98. 1893. 

9. Forteckning ofver nagra i Lovisa-trakten iakttagna anmark- 
ningsvarda vaxter. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXIV, (1897—1898) 
1900, s. 20—21.) Vaxtgeogr. 

13 194 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Jaakkola, Veli M. 
1. Matkakertomus [Satakunnan Maanviljelysseuran] maamiehen- 
neuvojan toimesta Ikaalisten kihlakunnassa kesa- ja syyskuulla 
v. 1900. (Kert. Satak. Maanvilj. seur. toimin. 1900, Pori 1901, 
Liite N:o 2, s. 93—102.) Agrik. 

Jalander, Yrjo Wiktor. 

1. (Y. W. J.) Erythroxylon coca. (Farm. Notisbl. IV, 1895, s. 166- 
167.) Farm. hot. 

2. (Y. W. J.) Nagra ostkarelska folklakemedel. (Ibid. V, 1896, 
s. 148 — 150.) — Uppraknas atskilliga vaxter, som af allmogen 
anvandas vid vissa sjukdomar. D.o. 

Jalava, kuinka saadaan yleiseksi Suomen metsissa? (Koti ja 
yhteisk. 1896, s. 38.) Forstb. 

Jalkanen, Kaarlo Jonatan. 
1. Rautalammin vanhan hallintopitajan historia. (Suom. kirjallis. 
seur. toimit. 47 osa. Pitajan kertomuksia VI.) H:gissa 1900. 
VII + 252 + XXXIV s. 8:o + kartta. — S. 158—162 om det forn- 
tida jordbruket darstades; det odlades rag, korn och hogst litet 
hafre, arter, rofvor, lin, hampa och hogst obetydligt humle. 
Hist. Agrik. 

Jarrahpuu lansi Austraaliassa. (Metsanyst. II, 1896, s. 173.) 
Ekon. hot. 

Jarrah-tradet (Eucalyptus marginata). (Naturen 1894, s. 176.) 
D:o. Tekn. hot. 

Jauhohomeesta ruusuilla (Sphcerotheca pannosa) ja sen poista- 
misesta. (Puut. 1898, s. 59.) Fysiol. Vaxtsjukd. 

Jeansson, August. 

1. Berattelse ofver verksamheten vid K. Finska Hushallnings- 
sallskapets experimentalfalt pa Runsala under ar 1865. (K. F. 
Hush. Sallsk. Handl. VI, h. 1, 1866, s. 64—108.) 

2. D:o d:o ar 1866. (Ibid. VI, h. 2, (1866—1867) 1868, s. 112— 
151.) 

3. D:o d:o ar 1867. (Ibid. VI, 1868, s. 152—182.) 

4. D:o d:o ar 1868. (Ibid. VI, h. 3, (1868) 1869, s. 103— 132.) 
— Hari inga Edv. A v e 1 1 a n's Berattelse angaende a Kallfjards 
saterirusthall anstallda odlingsforsok och J. Schaffner's od- 
lings- och godslingsforsok. (Se: Schaffner, J.) 

5. D:o d:o ar 1869. (Ibid. VI, h. 4, (1869) 1870, s. 51—76.) 

6. D:o d:o ar 1870. (Ibid. (1870) 1871, s. 30—48.) Fortsatt- 
ningen se: Sbderberg, C. G. Biol. Fenol. Hortik. Agrik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 195 

Jernstrom, Johannes. 

1. (Anon.) Arftlighet hos sadesslagen. (Landtm. II, 1879, s. 190.) 
Viljanlajien perimoisyys. (Maam. II, 1879, s. 190.) Biol. 

2. (Anon.) Finsk utsadesrag i Bohmen. (Landtm. II, 1879, s. 286— 
287.) 

Suomen siemenrukiita Bohmissa. (Maam. II, 1879, s. 286 — 
287.) Biol. 

3. (Anon.) Forstvasendet i Frankrike. (Landtm. II, 1879, s. 375 — 
376.) 

Metsanhoito Franskanmaalla. (Maam. II, 1879, s. 375—376.) 
Forstb. 

4. (Anon.) Cikorieodling. (Biet I, 1880, s. 58—59.) Ekon. bot. 

5. (Anon.) Champignonodlingen i Frankrike. (Ibid. I, 1880, s. 60— 
61.) Handelsb. 

6. (Anon.) Ingen kvickrot mer. (Ibid. I, 1880, s. 228—229.) 
Agrik. 

7. (J. J.) Om betesmarkens bibehallande i bordighet. (Ibid. II, 

1881, s. 232—235.) D:o. 

o o 

8. (Anon.) Akerkals (Akersenaps) utrotande. Ur Landtmanna- 
bladet. (Ibid. Ill, 1882, s. 61.) D:o. 

9. (J. J.) Angsmasken. Jamte utdrag ur en uppsats af O. M. 
Reuter i Helsingfors Dagblad 1882, N:is 165, 166. (Ibid. Ill, 

1882, s. 107—111.) Vdxtsjukd. 

10. (Anon.) Hvit engelsk senap till hostgronfoder. (Ibid. Ill, 
1882, s. 111 — 112.) Agrik. 

11. (Anon.) Olika godselamnens inflytande pa den naturliga gras- 
vaxten. Ur Fiihling's Landw. Zeit. (Ibid. Ill, 1882. s. 151 — 153.) 
Biol. Agrik. 

12. (Anon.) Att befria frukttrad fran mossa. (Ibid. Ill, 1882, 
s. 185.) Hortik. 

13. (J.J.) En blick pa Norges landtbruksforhallanden. (Ibid. Ill, 
1882, s. 202—236.) Agrik. 

14. (Anon.) Insamling af tallfro. (Ibid. IV, 1883, s. 190.) Ekon. 
handelsb. 

15. (Anon.) Om insyrning af gras och vatt ho. (Ibid. IV, 1883, 
s. 244—245.) Agrik. Ekon. bot. 

16. (Anon.) Den atmosferiska elektricitetens inflytande pa vaxter- 
nas utveckling. (Ibid. V, 1884, s. 227—228.) Biol. 

17. (J.J.) Utstallningen af frovaror, rotfrukter och mejeriproduk- 
ter i Helsingfors [ar 18851. (Ibid. VI, 1885, s. 344—357.) - 
S. 351—352 inga botan. undersokningar af de i H:fors ar 1885 
utstallda froslagen. Morf. Agrik. 

18. (J. J.) Om karr- och mossodling. (Ibid. VII, 1886, s. 251- 
255.) Agrik. 196 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Jemstrbm, Johannes. 

19. (Anon.) Tillverkning af korgar och odling af vide. (Ibid. VII, 

1886, s. 262—263.) Ekon. bot. 

20. (J. J.) Nagra ord om beskaffenheten af god utsadesvara och 
sarskildt var exportrag. (Ibid. VIII, 1887, s. 30—34.) Biol. 
Agrik. 

21. (J. J.) Landtbruksmotet i H:fors [1887]. (Ibid. VIII, 1887, 
s. 113 — 120.) — S. 117 — 118 om groningsenergin hos olika 
i landet odlade vaxters iron. Fysiol. Biol. Agrik. Handelsb. 

22. (Anon.) Det aldsta kanda [en]trad i varlden. (Ibid. VIII, 

1887, s. 331.) — En borttorkad En (Juniperus communis) i 
Kokenberg i Livland med ofver 2000 arsringar. 

23. (J. J.) Om s. k. harda iron hos vilda balgvaxter. (Ibid. IX, 

1888, s. 33—35.) Biol. Agrik. 

24. (Anon.) Grongodsling med balgvaxter. (Ibid. IX, 1888, s. 128.) 
Agrik. 

25. (Anon.) Ormbunkar som fyllnadsmaterial for madrasser. (Ibid. 
IX, 1888, s. 286.) Ekon. bot. 

26. (J. J.) Den finska ragen hemma och borta. (Ibid. IX, 1888, 
s. 321—328.) Vaxtkemi. 

27. (J. J.) Vore en botanisk-agrikultur station till gagn for det 
finska jordbruket? (Ibid. X, 1889, s. 54—57.) Agrik. 

28. (Anon.) Ett satt att gora tra segt. (Ibid. X, 1889, s. 63—64.) 
Tekn. bot. 

29. - — och Lang, A. E. Om rotfruktkulturens betydelse och 
villkoren for densamma. (Ibid. X, 1889, s. 127—136.) Agrik. 

30. (J. J.) Froutstallningen i H:fors 1889. (Ibid. X, 1889, s. 150- 
152.) Biol. 

31. (Anon.) Saf pa mossjord. (Ibid. X, 1889, s. 175.) Ekon. bot. 

32. (Anon.) „Stentra". Ur Skogsvannen. (Ibid. X, 1889, s. 177— 
179.) Tekn. bot. 

33. (Anon.) Vardefull spenatvaxt. Mangold (Beta cicla). Ur Sv. 
Tradg. foren. tidskr. (Ibid. X, 1889, s. 179—180.) Hortik. 

34. (Anon.) Om groningsenergiens hos fron inflytande pa vaxter- 
nas utveckling. (Ibid. X, 1889, s. 248—250.) Biol. 

35. (Anon.) Granris sasom konserveringsmedel for potatis. (Ibid.X, 

1889, s. 254.) Ekon. bot. 

36. (J. J.) t J oh an Arrhenius. (Ibid. X, 1889, s. 255- 
258.) Nekrol. 

37. Se: Forsberg, Anders William. N:o 3. 1889. 

38. (Anon.) Potatissjukans hammande medelst jarnvitriol. (BietXI, 

1890, s. 201—204.) Vaxtsjukd. 

39. (Anon.) Skyddssadets inflytande. (Ibid. XI, 1890, s. 205— 206.) 
Biol. Agrik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 197 

Jernstrom, Johannes. 

40. (Anon.) Ormbunke som stro och godslingsamne. (Ibid. XI, 
1890, s. 222.) Vaxtkemi. Agrik. 

41. (Anon.) Forvaring af frukt. (Ibid. XI, 1890, s. 258.) Hortik. 
Ekon. bot. 

42. (J. J.) Litet fran var botaniska forsoksstation. (Ibid. XI, 1890, 
s. 277—280.) Vaxtkemi. Agrik. 

43. (Anon.) Huru anvandes skadad potatis bast? (Ibid. XI, 1890, 
s. 290.) Ekon. Tekn. bot. 

44. (J. J.) Om gamla hafrelanders atervinnande for kulturen. 
(Ibid. XII, 1891, s. 33—35.) Agrik. 

45. (J. J.) Till potatisodlingsfragan. (Ibid. XII, 1891, s. 101 — 
104.) D:o. 

46. (J. J.) Mera vetenskapliga krafter i landtbrukets tjanst. (Ibid. 
XII, 1891, s. 133 — 134.) Agrik. 

47. (Anon.) Grongodsling. (Ibid. XII, 1891, s. 162.) D.o. 

48. (J. J.) Hundexingen (Dactylis glomerata). (Ibid. XII, 1891, 
s. 234—236.) D.o. 

49. (J. J.) En vetenskaplig seger for landtbruket. Ur N. L. T. 
(Ibid. XII, 1891, s. 236—237.) D:o. 

50. (Anon.) Svamptiden. (Ibid. XII, 1891, s. 240.) Ekon. bot. 

51. (Anon.) Forsok med odling af jattegroe. (Ibid. XII, 1891, 
s. 241—242.) Agrik. 

52. (Anon.) Den kraft med hvilken saftomloppet i vaxterna ager 
rum. (Ibid. XII, 1891, s. 242—243.) Eysiol. 

53. (J. J.) Potatisodlingsforsok, foranstaltade af Nylands och 
Tavastehus lans landtbrukssallskap. (Ibid. XII, 1891, I. s. 257— 
260; II. s. 279—285.) — Redogorelse for odlingsforsok med 
talrika, olika potatisslag. Vaxtkemi. Biol. Agrik. 

54. Med anledning af fruktutstallningen i Helsingfors [1891]. 
(Ibid. XII, 1891, s. 261—264.) Hortik. 

55. (J. J.) Till fragan om ofvervattning. (Ibid. XII, 1891, s. 309- 
312.) Biol. 

56. Beskrifning af nagra nya potatissorter. (Ibid. XII, 1891, 
s. 312 — 315.) Agrik. 

57. (J. J.) Potatisodlingsforsok foranstaltade af Nylands och 
Tavastehus lans landtbrukssallskap. III. (Ibid. XIII, 1892, s. 19- 
23.) D:o. 

58. (Anon.) Om de engelska standiga vallarne. Ur Sv. Mosskult. 
foren. tidskr. (Ibid. XIII, 1892, s. 88—91.) D:o. 

59. (Anon.) Forandringar i vegetationen pa en ang, som godslats 
med thomasfosfatmjol och kainit. (Ibid. XIII, 1892, s. 170- 
171.) Biol. Agrik. 198 T h. S se 1 a n. Finlands botaniska litteratur. 

Jernstrom, Johannes. 

60. (J. J.) [Angsmaskens harjningar och medlen att motverka 
dessa.] (Ibid. XIII, 1892, s. 217—218.) Vaxtsjukd. 

61. (Anon.) Forvaring af rotfrukter till frostockar. (Ibid. XIII, 
1892, s. 268.) Hortik. Ekon. bot. 

62. (Anon.) Rotfruktsfroodlingen sasom inkomstkalla for sma- 
brukaren. (Ibid. XIII, 1892, s. 349—350.) Ekon. bot. 

63. (J. J.) Fran Agrikultur-botaniska forsoksstationen pa Herrenas. 
(Ibid. XV, 1894, s. 97—101.) Agrik. 

64. (J. J.) Till fragan om sockerbetodlingens framtid i vart land. 

I. Tidigare forsok. (Ibid. XV, 1894, s. 175—176.) D;o. 

65. (Anon.) Hvad en tistel kan afkasta. Ur P. L. (Ibid. XVI, 
1895, s. 88.) Biol. 

66. (Anon.) Tradgardsodling norr om 64 n. br. [I Haapavesi 
af prostinnan Nora Poyhanen.] (Ibid. XVI, 1895, s. 135.) 
Hortik. 

67. (J. J.) Rotfruktutstallningen i Helsingfors [1895]. (Ibid. XVI, 
1895, I. s. 145—150; II. s. 162—164.) D:o. Agrik. 

68. (Anon.) Ympgodsling till Leguminoser. (Ibid. XVII, 1896, 
s. 149—151.) Bakt. Agrik. 

69. (Anon.) Hum folket kunde formas till att odla potatis. (Ibid. 

XVII, 1896, s. 196—197.) Varia. 

70. (J. J.) I skogsfragan. (Ibid. XVIII, 1897, s. 12— 15.)^ Forstb. 

71. (Anon.) Nagra ord i en vid fruktodling viktig fraga. Ur 
Tidn. f. Triidg.odl. (Ibid. XVIII, 1897, s. 56—58.) Hortik. 

72. (Anon.) Saltningens inflytande pa smorets bakteriehalt. (Ibid. 

XVIII, 1897, s. 58—59.) Bakt. 

73. (Anon.) Odlingsforsok med rodklofver fran skilda orter. 
(Ibid. XVIII, 1897, s. 61—62.) Biol. Agrik. 

74. (Anon.) Rotens dragning till godsel. (Ibid. XVIII, 1897, 
s. 62.) Biol. 

75. (Anon.) Pa hvilken tid bora trad fallas? (Ibid. XVIII, 1897, 
s. 63—64.) D:o. 

76. (J. J.) Till fragan om tradgardsodlingens framjande i vart 
land. (Ibid. XVIII, 1897, s. 149—159.) — Betiinkande utarbetadt 
af en kommitte, bestaende af J. Jernstrom ordf., B. L i n d - 
berg, M. G. Stenius, V. F. Sagulin, I. Tornroos och 
H. Wasastjerna sekr. Hortik. 

II. (Anon.) Orsaken till att gurkor stundom bli beska. Ur Sv. 
Tradg. foren. tidskr. (Ibid. XVIII, 1897, s. 260—261.) D:o. 

78. (Anon.) Vinterskydd for barrtrad. (Ibid. XVIII, 1897, s. 261.) 
Forstb. 

79. (Anon.) Vid hvilken arstid bora trad till byggnads- eller 
slojdvirke fallas? (Ibid. XVIII, 1897, s. 353.) Biol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 199 

Jernstrbm, Johannes. 

80. (J. J.) Nyare godslingsforsok vid komodling. (Ibid. XIX, 
1898, s. 16—18.) Agrik. 

81. (Anon.) Vattenpesten (Elodea canadensis). Efter Deutsche 
Fischerei-Zeitung. Ofversattn. (Ibid. XIX, 1898, s. 18—20.) 
Vaxtgeogr. Ekon. bot. 

82. (Anon.) Foreslagna atgarder till beframjande af rationell 
skogshushallning. (Ibid. XIX, 1898, s. 29—34.) Forstb. 

83. (Anon.) Hagelskadade frukttrad. (Ibid. XIX, 1898, s. 144— 
145.) Hortik. 

84. (Anon.) Godslingsforsok vid tradgardskultur. (Ibid. XIX, 1898, 
s. 221—222.) D:o. 

85. (Anon.) Korsbefruktning hos vara frukttrad och dennas in- 
verkan pa tradens fruktbarhet. (Ibid. XIX, 1898, s. 297—298.) 
Biol. 

86. Hafreodling och ograset. (Landtbr. II, 1900, s. 195—196.) 
— Anfores medel att utrota Raphanus raphanistrum, Sinapis 
arvensis och Brassica campestris. Agrik. 

Jernstrom, L. A. 

1. (L. A. J.) Vaxter i boningsrum. (Landtm. 1878, s. 219 — 222, 
234—238.) 

Kasveista asuinhuoneissa. (Maam. 1878, s. 219 — 222, 234- 
237.) Hortik. 

2. (L. A. J.) Om fruktodling. (Biet I, 1880, s. 14—22.) D:o. 

3. (L. A. J.) Finska Tradgardsforeningen i Helsingfors. (Ibid. Ill, 
1882, s. 19—27.) Hortik. Hist. 

4. (Anon.) Skotseln af gamla trad. Ur Pomologische Monatshefte. 
(Ibid. IV, 1883, s. 190—191.) Hortik. 

5. (Anon.) Rabarber. (Ibid. IV, 1883, s. 191.) D:o. 

6. (Anon.) Odling af vaxter i boningsrum. Ur Sv. Tradg. foren. 
tidskr. Efter The Garden. (Ibid. IV, 1883, s. 225—228.) D:o. 

7. (Anon.) Jem for frukttrad. (Ibid. IV, 1883, s. 253.) D:o. 

8. (Anon.) Melonsaft. Ur Scientific American. (Ibid. IV, 1883, 
s. 253—254.) Vaxtkemi. Ekon. bot. 

9. (Anon.) Fruktodlingsfragan vid Nyl. och T:hus lans Landtbruks- 
sallskaps hostmote 1891. (Ibid. XII, 1891, s. 349—359.) Hortik. Johansson, J. V. 
l. So: Grotenfelt, 


Gosta. 


N:o 


8. 1893. 


2 


i) 


N:o 


9. 1894. 


3- )] „ 


» 


N:o 


11. 1894. 


4 


») 


N:o 


13. 1897. 


John, Hans Henric. 
1. Se: Gadd, Pehr 


Adrian. N: 


o 70. 178 200 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Johnson, Julius. 

Refererat diskussionsfragan: 
1. Nar borde afverkningen af sagtimmer om varen afslutas, sa- 
val med afseende a flottningen som virkets beskaft'enhet? Protok. 
vid F. Forstforen. arsmote i Jyvaskyla 29 — 30 sept. 1890. (F. 
Forstforen. medd. VIII, 1891, s. 40—42.) 

Milloin olisi sahapolkkyjen hakkaus kevailla lopetettava seka 
lauttaukseen etta ainepuun laatuun nahden? (Suom. Metsanh. 
lehti III, 1890, s. 129—130.) Biol. Forstb. 

Johnsson, August Mikael. 

1. Om induktiv metod i undervisningen. Hrfors 1891. 2 + 148 s. 
8:o. — S. 41 — 48 om botanik. Pedag. bot. 

2. Om den praktiska tillampningen vid undervisningen af en pa 
biocoenosens princip grundad metod. Andragande vid Peda- 
gogiska foreningens centralafdelnings mote d. 6 mars 1891. 
(Tidskr. Pedag. Foren. XXVIII, 1891, s. 263—270.) D:o. 

Jolma, Anna. 

1. Kertomus kasvitarhakoulusta ja kasvitarhan viljelemisen edista- 
misesta Ylitorniolla v. 1897. (Kert. Oulun laan. Talousseur. 
toimin. 1897, Oulu 1898, s. 193—196.) Fenol. Hortik. 

2. Kasvitarhanhoitoa Aavasaksan seuduilla. (Koti ja yhteisk. 1898, 
Kasvit., s. 67—68.) Hortik. 

3. Kertomus kasvitarhaviljelyksen edistamisesta Ylitorniolla v. 

1899. (Kert. Pera-Pohjalan Maam. seur. toimin. 1899, Oulu 

1900, s. 64—65.) D:o. 

4. Vuosikertomus Ylitornion Kasvitarha-koulusta v. 1900. (Ibid. 
1900, Oulu 1901, s. 89—91.) D:o. 

Jordbrukare, atskilligt att bemarka for. (Teknol. I, 1845. 
s. 14—15.) Agrik. 

Jordgubbar, behandiing af. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 1849, 
s. 28.) Hortik. 

Jordgubbs-statistik. Ur Sv. Tradg. foren. tidskr. (Trad- 
gardsv. I, 1893, s. 178—179.) D:o. 

Jordloppor, instrument till utrotande af. (Tidn. f. Landtbr. 
o. Naring. 1849, s. 13—14.) Vaxtsjukd. 

Jordartskockan. Hrfors 1880. — Arbetet osedt af mig. 

Jufver inflammation hos kor orsak till akut mag- och 
tarmkatarr hos manniskor. (Tidskr. f. halsov. VI, 1896, s. 23 — 
25.) Niimnes om kedjekokker i mjolk. Bakt. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 201 

Jlllin, Emil Lindsay von. 

1. Tvarsnitt af atskilliga trad och buskar, som blifvit odlade 
vid Fiskars bruk, bland hvilka Carpinus betulus med storsta 
diameter 22,4 cm, Salix viminalis 14,3 cm, S. acutifolia 14,3 cm, 
Crataegus coccinea 5,7 cm, Amelanchier canadensis 3,3 cm. (Medd. 
Soc. F. Fl. fenn. XV, 1888—1889, s. 191.) - - Ref. B o t. N o t i s. 
1887, s. 42. Biol. 

2. Se: Saelan, Th. N:o 86. 1887. 

3. „ „ „ N:o 91. 1888. 

4. Om kulturforsok pa Fiskars bruk af sydligare tradslag. Protok. 
vid F. Forstforen. arsmote 3 — 4 sept. 1891. (F. Forstforen. 
medd. IX, 1892, s. 222—223.) Hortik. 

Jlllin, Johan. 

1. Utdrag af ett Bref till Hr. Prof. Bergius fran Hr. Johan 
Julin af den 19 Julii 1786. (Lak. o. Naturf. VIII, Sthlm 1787, 
s. 378 — 381.) — Omnamnes forekomsten af Andromeda calyculata, 
Sonchus sibiricus och Saxifraga hirculus i Osterbotten. 

2. Forsok til Uplysning om Uhleaborgs Climat. Utdrag af vader- 
leks Journalen, som blifvit hallen uti Uhleaborg ifran och med 
ar 1776 til och med ar 1787. (K. Sv. Vet. Acad, nya Handl. X, 
1789, s. 105—124 och Fortsattning af d:o d:o s. 179 — 195.) 

S. 187 — 189 (tab. N:o 29) inga vaxtfenologiska uppgifter 
om nagra vid Uleaborg forekommande allmanna vaxter. — 
Ref. Lak. o. Naturf. X, 1791, s. 228—229. Fenol. 

3. Bref till Herr Intendenten Fischerstrom, om de uti Oster- 
botten, sardeles omkring Uleaborg samlade Naturalier. (Ny 
Journ. uti Hush. XIV, 1791, s. 266—293 och fortsattning XV, 
1792, s. 1—34.) S. 271—293 och i fortsattningen 1792 
s. 3 — 17 ingar „F6rteckning pa de omkring Uleaborg vildt 
vaxande orter"; s. 17 — 27 ingar „F6rteckning pa Orter, som 
cultiveras i Uleaborgs Ian". 1 ) — Det i universitetsbiblioteket 
forvarade exemplaret ar interfolieradt och forsedt med skriftliga 
tillagg till vaxtforteckningen, hufvudsakligen enligt uppgifter af 
prosten Mathias Castren i Kemi. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo 
Univ. lard. s. 371 — 372. Fenol. Vaxtgeogr. Farm. Ekon.bot. 

4. Uhleaborgs Mineral-Kalla beskrefven och Chemice undersokt. 
(K. Sv. Vet. Acad, nya Handl. XVI, 1795, s. 167—179+1 karta 
Tab. VI.) — S. 175 — 176 uppraknas atskilliga „inom Brunns- 
Negderna" anmarkta vaxter. Vaxtgeogr. M Angaende denna uppsats se Hjalmar Hjelt: Kannedomen 
om vaxternas utbredning i Finland i Acta Soc. F. Fl. fenn. V, 1891, 
s. 21—23. 202 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Jlllin, Johan. 

5. Nyttan och bruket af Medicamenterna uti Hus- och reseapothek, 
som finnas hos Joh. Julin i Uleaborg. Sthlm 1799. — Arbetet 
osedt af mig. Farm. hot. 

6. Forteckning pa nagra uti Osterbotten, sardeles omkring Ulea- 
borg, samlade Naturalier med Anmarkningar. (Ny Journ. uti 
Hush. XIX, Sthlm 1800, s. 101 — 123. S. 101 — 103 ingar 
en vaxtforteckning. Vaxtgeogr. 

7. Observationer gjorde uti Utsjoki Lappmarks Prestgard under 
69 Gr. 53 M. polhogd ar 1795 och 1797 af Sam. Castren, 
sammandragne och insande af Joh. Julin. (K. Sv. Vet. Acad, 
nya Handl. XXI, 1800, s. 53—62.) S. 57—61 inga vaxt- 
fenologiska uppgifter. 1 ) 

8. Bref till F. Hushallnings-Sallskapet om Forsok att uppdraga 
potater af fron i Uleaborg. (Utdrag af K. F. Hush. Sallsk. 
Dagb. ar 1802, s. 123—128.) Agrik. 

9. Flora Avasaxensis. Inford i Joseph Acerbi, Voyage au 
Cap-Nord, par la Suede, la Finlande et la Laponie. Traduction 
d'apres l'original anglais, revue sous les yeux de l'auteur, par 
Joseph Lavallee. Paris 1804, II, p. 170 — 171. — Har upp- 
raknas 31 fanerogamer och 7 kryptogamer, sasom forekommande 
pa Aavasaksa. 2 ) Vaxtgeogr. 

Jung, Lars. 

1. Vaxtfenologiska uppgifter fran Aland. (Utdr. af K. F. Hush. 
Sallsk. Dagb. ar 1800, s. 167 — 169.) Fenol. 

Jurvelius, M. J. 
1. Se: Alarms, Georg Christophori. 1647. M Denna uppsats ar fullstandigare inford af Samuel Castren 
i K. F. Hush. Sallsk. Handl. I, 1803, s. 344—355; se ofvanfore s. 71, 
Castren, Samuel. 

2 ) Ofriga uppgifter om Finlands flora finnas i T. II, s. 127 och 128, 
dar nagra vid Kemi kyrka forekommande vaxter uppraknas; s. 152, 
153 om odlade vaxter (Corylus avellana, Tropceolum,„ Pceonia, Ribes „le 
groseillier") i Frankila by vid Kukko gastgifveri i Ofvertornea; s. 159, 
160 omnamnas nagra vaxter vid Niemis i Ofvertornea; s. 169, 170 
nagra vaxter pa Aavasaksa; s. 200 nagra vaxter vid Kengis. T. Ill, 
s. 177 — 186 afhandlas den lapska floran; har finnes inford en alfabetisk 
forteckning ofver vaxter iakttagna i Lappmarken. 

Acerbi's resa har afven utkommit pa tyska: Reise durch Schweden 
und Finnland, bis an die aussersten Granzen von Lappland, in den 
Jahren 1798 und 1799. Aus dem Englischen iibersetzt von Ch. Wey- 
land. Nebst berichtigenden Remerkungen einiger sachkundigen Ge- 
lehrten. Berlin 1803. IV + 520 s. 8:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 203 

JuselillS, Nathanael Joseph (Juuso). 

1. Metsanhoidon tilasta Turun laanin pohjoisimmissa osissa. (Suom. 
Metsanh. lehti IV, 1891, s. 55—61.) Hist. Forstb. 

2. Miten tulisi yksityisten maanomistajain seka metsansa kasvun 
etta siita saatavan hinnan suhteen jarjestaa tukkikauppansa? 
(Ibid. V, 1892, s. 48—54.) Forstb. Handelsb. 

3. Se: Kihlman, A. 0. N:o 99. 1900. 

Juslen (Juslenius), Daniel D. 

1. Aboa vetus et nova. Disp. Praes. Joh. Bernh. Munster, 
in gratiam eorum, qvi incolunt Aboam, nee non conterraneorum 
omnium descripta, et bonorum censurae exposita. Abo 1700. 
(12^) 102 (+2) S.+ 1 pl- 12:o. 

Abo forr och nu. Ofversattning af Frans Johan Rabbe. 
(Suomi I. 1841, h. 2, s. 17—49 och h. 3, s. 3—51.) • S. 79 
(§ 28) och i ofversattningen h. 3, s. 31 uppges, atti trakten 
af Abo odlas saffran, appel, paron och korsbar. „I Abo skola 
drufvor hafva mognat, hvilka Michael Wexionius Gyl- 
denstolpe sager sig sjelf hafva sett, sjelf plockat och sjelf 
smakat, samt att citrontradet for omkring 30 ar sedan blommat 
pa Wirmo Prestagard, men sedan genom vanvardnad dott ut". 
— Huruvida vinrankan odlats pa kalljord eller i vaxthus om- 
namnes icke. Troligtvis har dock det senare forhallandet agt 
rum. Att citrontradet odlats inomhus ar val otvifvelaktigt. 

2. Se: Porthan, H. G. N:o 11. 1796. 

Juslin, August Wilhelm. 

1. Se: Hjelt, Hjalmar. N:o 28. 1881. 

2. Ueber den Stickstoffumsatz der Hefe. (Zeitschr. f. Spiritus 
Industri IX, 1886, s. 219.) Uppsatsen osedd af mig. Enl. 
G. Lindau et P. S y d o w, Thesaurus I, 1908, s. 740. Mykol. 

Juslin, Johan Edvard. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden: 

1. En alrot med korallika utvaxter. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. I, 
1876, s. 92; 4 /io 1873.) — Ref. B o t. Notis. 1873, s. 152. 
Vdxtsjukd. 

2. En f. vivipara af Juncus articulatus. (Ibid. I, 1876, s. 93; 
Vii 1873.) ■ Ref. Bot. Notis. 1873, s. 191. D.o. 

3. Om dimorfism hos Glaux maritima och om befruktningen hos 
Cornus suecica. (Ibid. VI, 1881, s. 189; 6 / 10 1877.) Ref. 
Bot. Notis. 1877, s. 158. Morf. Biol. 

4. Bromus tectorum, ny for floran, funnen vid Bomarsunds miner 
pa Aland. (Ibid. VI, 1881, s. 191; 3 / n 1877.) Ref. Bot. 
Notis. 1878, s. 40. 204 Th. Sep Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Justander, Johan Gustaf. 

1. Chemiske och botaniske Anmarkningar om Lin- och Hampe- 
Vaxterne, samt deras Beredning. Disp. Prass. Pehr Adrian 
Gadd. Abo 1786. 18 s. 4:o. Biol. Vaxtgeogr. Agrik. Ekon. bot. 

2. Specimen Calendarii Floras et Faunae Aboensis. Disp. Prass. 
Carl Niclas Hellenius. Abo 1786. 20 s. 4:o. — Denna 
af handling finnes omtryckt i Usteri: Delectus opusculorum 
botanicorum 1. Strassburg 1790. s. 105—124. Enl. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 350. 

3. Observationes Historiam Plantarum Fennicarum illustrantes. 
Disp. Resp. Zacharias Tamlander. Abo 1791. 16 s. 4:o. 

— Omf attar endast klasserna Diandria och Triandria. 

— Ref. O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 377—378. 

S. 14 — 16 beskrifves Festuca obliqua Just., funnen pa sandiga 
stallen pa Bjorkon i Bohus Ian af D:r A. Dahl, som benamnt 
detta griis Festuca fluitans ft marina. Syst. 

Justander, Johan H. 
1. Se: Browallius, Johan. N:o 12. 1745. 

Juuti, K. J. 

1. Suomen maantiede. Kansakouluja varten. Viides korjattu 
painos. H:gissa 1895. 52 s. 8:o. S. 19 om skogarne; om 

granens, tallens och bjorkens nordliga granser; s. 20 — 22 jord- 
bruks- och tradgardsvaxter. Larob. 

Juutinen, V. 

1. Kertomus toiminnastaan Wiipurin laanin Maanviljelysseuran 
kiertavana maamiehenneuvojana kesalla 1900. (Wiipurin laan. 
Maanvilj. seur. vaikut. v. 1900, s. 79—89.) Agrik. 

Juvelius, Eric. 

1. Dissertatio gradualis de arte picem destillandi in Ostrobothnia. 
Prees. Carl Fridric Mennander. Abo 1747. (12 +) 31 (+ l) s. 
4:o. - S. 4 — 5 lamnas beskrifning af Pinus silvestris. — Ref. 
Larda Tidn. 1747, s. 118—120. 

Utgifven samma ar af forf. pa svenska under titel: 

2. Tjartilvarckningen i Osterbotn, korteligen beskrifven, och ge- 
nom en Gradual Disputation, under Professorens i Naturkunnig- 
heten, och Kongl. Vetenskaps Academiens Ledamots Herr Carl 
Fridric Mennander's inseende utgifven af Eric Juvelius. 
Sedermera af Auctorn ifran Latin pa Svenska efter befallning 
ofversatt och nagot andrad samt tilokt, til trycket befordrad. 
Abo 1747. 32 (+ l) s. + 2 pi. 4:o. - - S. 7 beskrifvas „maskar" 
[sannolikt larver af Panolis piniperdaj, hvilka upptradt sommaren 
1746 i Osterbotten och fortart tallbarren. — Ingar afven pa tyska Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 205 

Juvelius, Eric. 

i D. G. Schreber's Neue Sammlung verschiedener in die 
Cameral-Wissenschaft einschlag. Abhandl. IV, 1763, s. 820. Enl. 

0. E. A. Hj elt, Abo Univ. lard. s. 89. - Ref. Larda Tidn. 
1754, s. 194 — 195. Tekn. Handelsb. 

3. Om Hushallningen i Finland och Nybyggens anlagganden diir- 
stades; Iakttagit under resor i Finland och Osterbotten. Upp- 
last i Kongl. Vetenskaps Academien den 1 September 1773. 
Sthlm 1773. 24 s. 8:o. S. 15 omtalas att hassel och oxel 
vaxa i Tyrvis („Turwis"); s. 17 att hvete odlats med fordel 
pa prestgarden i Hollola socken; s. 22 — 23 om ekens, appel- 
och parontradets, korsbarstradets och syrenens utbredning mot 
norden. - - Ref. Larda Tidn. 1773, s. 297—298. Vaxtgeogr. 
Agrik. 

Jyvia ja puhtaita Nisuja, cuinga taitaan saada, jota tapaa 
ulcomaalla on suurella hyodytyxella nautittu. (Almanach v. 1761, 
Turku, 4 s. 16:o.) — Tryckt i Sthlm [1760]. Agrik. 

Jyva- eli juurimadot, jotca saattavat paljon vahingota 
ja ylossyovat uloskylvo-jyvat ja ne pienet oraxet, etta estaa. 
(Ibid. v. 1763, Turku, 13 s. 16:o.) Tryckt i Sthlm [1762]. 

Vaxtsjukd. 

Jakala-leivan valmistuksesta Oulun kaupungin hata- 
leipa-komitean leipoma laitoksesta. Oulussa 1867. 4 s. 8:o. 
Ekon. bot. 

Jarjestetyn metsahoidon perusteet. (Almanakka v. 1873, 
H:gissa [1872], 7 s. 16:o.) Forstb. 

Jarvi, Toivo Henrik. 

1. Se: Lindberg, Harald. N:o 58. 1900. 

Jattikasveja, moniaita. (Puut. 1899, s. 78.) Biol. 

Jiittilaiskaktuksia. (Puut. 1898, s. 68.) Hortik. 

Jattilaistammi Suomessa. (Luon. Yst. IV, 1900, s. 27.)- 
Omnamnes en ek, vaxande i Piikkis socken Lyytikkala gard, 
med en stam af 9 m i omkrets och kronan med 18,5 m i 
diameter; stammen ar vid basen ihalig och inrymmer bekvamt 
5 man i sitt ihaliga inre. Biol. 

K. 

1. Qvickrot sasom naringsmedel. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 
1849, s. 91—92.) Ekon. bot. 

Kaalimatoja ja puuntaita, keinoja vastaan. (Maam. I, 
1878, s. 319.) Vaxtsjukd. 206 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Kaffe-konsumtionen samt nagot om kaffets inverkan pa 

organismen. (Teknol. I, 1845, s. 21 — 23.) Fysiol. Vdxtkemi. 

Handelsb. 
Kaf f e, rostadt, som desodorans. (Farm. Notisbl. V, 1896, s. 104.) 

Farm. bot. 
Kaffets anvandande sasom naringsmedel. (Almanach f. aret 

1866, H:fors [1865], 10 s. 16:o.) — Innehaller bl. a. om „kaffe- 

bonans" kemiska bestandsdelar. 
Kahvin kayttamisesta ravinto-aineena. (Almanakka 

1866, H:gissa [1865], 11 s. 16:o.) Vdxtkemi. 
Kahvin tarkeimmat paaaineet. (Suom. Terv. hoitol. I, 

1889, s. 29—30.) D:o. Med. bot. 
Kahvista ja sokurista. (Maid, ja mer. takaa. I, 1864, 

N:o 0, s. 6—7; N:o 1, s. 3—4.) Hist. 
Kahvista; sen historiasta, kayttamisesta, ominaisuuksista ja 

vaikutuksista. (Terveys 1890, s. 2—6, 17—21, 33—39+1 

kuva.) Vdxtkemi. Vdxtgeogr. Med. bot. Hist. 

Kaitera, Henrik. 
l. Se: Appelgren, G. R. 1795. 

Kaksonen, A. 

1. Siemenviljan varustamisesta. (Peltom. I, 1892, s. 55 — 56.) 
Agrik. 

2. Uudisviljelyksista. (Ibid. I, 1892, s. 67—73.) D:o. 

3. Kaskiviljelyksista. (Ibid. Ill, 1894, s. 49—53.) D:o. 

4. ( — s — n.) Heinansiemenen sekotuksista. (Ibid. VI, 1897, s. 89- 
92.) Biol. Agrik. 

Kalkin kayttamisesta. Landtman'in mukaan. (Maatal. lehti 

vihko 1, 1896, s. 20—27.) Vdxtkemi. 
Kalloja (Richardia africana), aikaisia. (Puut. 1899, s. 53.) 

Hortik. 

Kalm, Matthias. 
1. Sciagraphia studii botanici. Disp. Resp. Carl Fredrik Wi- 
denius. P. 1. Abo 1821. (2^) 20 s. 4:o. Pedag. bot. 

Kalm, Pehr. 
1. Svar pa K. Svenska Vetenskapsacademiens 3:dje fraga i andra 
Qvartalet for ar 1739: Pa hvad satt den sad, som intet ar ritorr, 
i manga ar ma kunna aktas, utan att taga nagot men och skada? 
(K. Sv. Vet. Acad. Handl. IV, 1743, s. 50—51.) 

Antwort auf die Frage: Wie die Saat, die nicht auf der „Ria" 
getrocknet ist, viele Jahre kann aufgehoben werden, ohne Schaden 
zu leiden? (Abh. schwed. Akad.V, 1751, s. 38.) Agrik. Ekon. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 207 

Kalm, Pehr. 

2. Fortekning pa nagra rara Orter tundna i Bohus-Lan 1742. 
(Ibid. IV, 1743, s. 105 — 112.) 

Plantae rariores Bohusise. (Anal, transalp. Venetiis I, 1762, 
s. 251—254; enl. 0. E. A. Hjelt, Nat. stud. s. 150.) 

Verzeichniss einiger in Bohuslehn 1742 gefundenen Pflanzen. 
(Abh. schwed. Akad. V, 1751, s. 78—83.) Ref. 0. E. A. 

Hjelt: Abo Univ. lard. s. 207—208. Vaxtgeogr. 

3. Ron vid Angs-skiotzelen. (Ibid. VI, 1745,^ s. 206—217.) 
Uppraknas gras och andra orter vaxande pa angar i Uppland 
och Westmanland. Ref. Lard a Tidn. 1745, s. 201—202. 

Abhandlung von Bestellung der Wiesen. (Abh. schwed. Akad. 
VII, 1752, s. 208—218.) Agrik. 

4. Fortekning pa nagre inhemske Fargegras. (Ibid. VI, 1745, 
s. 243—253.) 

Verzeichniss einiger einheimischen Farbekrauter. (Abh. schwed. 
Akad. VII, 1752, s. 249—257.) 

Herbae tinctoriae indigenae. (Anal, transalp. I, 1762, s. 397- 
402 ; enl. O. E. A. Hjelt, Abo Univ. lard. s. 232.) 

Dessutom inford i: Samling af aldre och nyare ron i Landt- 
hushallningen. 2 uppl. Sthlm 1759, s. 321— 331. Enl. O. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 232. — Ref. 0. E. A. Hjelt: 1. c, 
s. 231—232. Tekn. bot. 

5. Ron om nagra synnerlige Orters nytta til forkofring af Landt- 
Hushallningen. (Ibid. VIII, 1747, s. 57—68.) 

Abhandlung von dem Nutzen einiger besondern Gewachse, 
zur Verbesserung der Landwirthschaft. (Abh. schwed. Akad. IX, 
1753, s. 65—74.) - - Uppraknas vaxter „tjanlige for Fabriquer, 
til folks foda, til Hoslag af Grasarter och Hoslag af andra 
vaxter". — Ref. Lard a Tidn. 1747, s. 102—103; 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 225—226. Agrik. Ekon. 
Tekn. bot. 

6. Pehr Kalms Wastgotha och Bohusliindska Resa forrattad 
ar 1742. Med Anmarkningar uti Historia naturali, Physique, 
Medicine, (Economie, Antiquiteter etc. Jemte nodige Figurer. 
Sthlm 1746. 8 + 304+15 s. 8:o. Botan. uppg. s. 2—3, 
10, 14, 33—38 (uppraknas vaxter pa Kinnekulle), 40, 47—48, 
61-62, 63—65, 68, 71, 72—73, 75—77, 81—83, 86, 89, 
92—93, 94-95, 96, 101, 110—111, 123—124, 129—130, 
133—134, 137—140, 141, 144—145, 161, 165, 182—183, 
187, 189—190, 200, 205, 221—222, 224, 245—248, 279, 281, 
283, 290—291, 295. — Ref. Larda Tidn. 1746, s. 134—136; 
O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 196 — 197. Vaxtgeogr. 
Med. Ekon. bot. Reseskildr. 208 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Kaim, Pehr. 

7. Om Selinum palustre levissime lactescens, Fl. 
Su. N:o 227 [Peucedanum palustre] , hvars rot af ryssarne skulle 
ar 1715 hafva anvandts i stallet for ingefara. (K. Sv. Vet. Acad. 
Handl. VIII, 1747, s. 238; utdrag utur K. Vet. Academiens Dag- 
bok.) Ekon. bot. 

8. Ron och Anmarkningar uti Natural Historien och CEconomien 
gjorde och sande ifran Norige. (Ibid. IX, 1748, s. 185—202.) 
— S. 189 — 192 om anvandning af Fucus och Zostera; s. 198 — 
201 om skogsskotsel och jordbruk. 

Erfahrungen und Anmerkungen aus der Naturgeschichte und 
Wirthschaft in Norwegen. (Abh. schwed. Akad. X, 1753, s. 189 — 
204.) Forstb. Agrik. Ekon. bot. 

9. Utdrag utur Professor Kalms bref ifran Philadelphia i America 
den 14 October 1748. (Ibid. X, 1749, s. 70—75.) — Om vaxtlig- 
heten och klimatet i Pensylvanien. Biol. Fenol. Vdxtgeogr. 

10. Lobelia, sasom en saker lakedom emot Veneriska sjukan. 
(Ibid. XI, 1750, s. 280—290.) Ref. O. E. A. H j e 1 1: A b o 
Univ. lard. s. 208. 

Eine Lobelia als ein sicheres Hiilfsmittel wider die venerische 
Krankheit. (Abh. schwed. Akad. XII, 1754, s. 289— 297.) Syst. 
Med. bot. 

11. Beskrifning huru Socker gores i Norra America af atskilliga 
slags trim. (Ibid. XII, 1751, s. 143—159.) Ref. O. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 226. 

Beschreibung wie Zucker in Nordamerica von verschiedenen 
Arten Biiumen gemacht wird. (Abh. schwed. Akad. XIII, 1755, 
s. 149 — 164.) Ekon. bot. 

12. Beskrifning pa hvad satt dricka gores i Norra America af 
et slags Gran. (Ibid. XII, 1751, s. 190—196.) Ref. O. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 226. 

Beschreibung wie in Nordamerica aus einer Art Tannen 
Getrank gemacht wird. (Abh. schwed. Akad. XIII, 1755, s. 
197—202.) D:o. 

13. Beskrifning om Mays, huru den planteras och skotes i Norra 
America, samt om denna Sades-artens mangfaldiga nytta. (Ibid. 
XII, 1751, s. 305— 318 och XIII, 1752, s. 24— 43.) - - Ref. Lard a 
Tidn. 1752, s. 41 och 122; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. 
s. 227. 

Beschreibung vom Mays-Korne wie es in Nordamerica ge- 
pflanzet und gewartet wird; nebst dem mannichfaltigen Nutzen 
dieses Getreides. (Abh. schwed. Akad. XIII, 1755, s. 313 — 
326; XIV, 1755, s. 29—46.) Vdxtgeogr. Mist. Agrik. Ekon. 
bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 209 

Kalm, Pehr. 

14. En kart Berattelse om naturliga stallet, nyttan samt skotseln 
af nagra vaxter, utaf hvilka fron nyligen blifvit hembragte fran 
Norra America, til deras tjenst, som hafva noje, at i vart Climat 
gora forsok med de sammas cultiverande, pa Kongl. Vetenskaps 
Academiens befallning uppsatt. Sthlm 1751. 48 s. 8:o. (Arbetet, 
ej sedt af mig, anfores enl. Larda Tidningar 1751, s. 213 
och Fr. W. Radloff's Dissertatio Academica sistens Hortum 
Academiae Aboensis, Pars IV, 1807, s. 73.) o — Ref. Larda 
Tidn. 1751, s. 213—218; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard, 
s. 209 — 212.) Afven inford i Samling af aldre och nyare 
ron i Landthushallningen. 2 uppl. Sthlm 1759, s. 477 — 552. 
(Enl. 0. E. A. Hjelt, 1. c, s. 209.) Agrik. 

15. Forteckning ofver vaxter, uppkomna i Upsala Academiska 
Tradgard af fron, som hemforts fran Norra America af Professor 
P. Kalm. (Larda Tidn. 1751, s. 256.) Bot. tradg. 

16. Se: Calamnius, Gabriel. 1753. 

17. „ ChydenillS, Anders. 1753. 

18. En Resa til Norra America, pa Kongl. Svenska Vetenskaps 
Academiens befallning och publici kostnad, forrattad af Pehr Kalm, 
(Economise Professor i Abo, samt Ledamot af Kongl. Svenska 
Vetenskaps- Academien. Sthlm T. I— III. 8:o. — T. I. 1753. (24+) 
484 (+20) s.+ fig. i texten; T. II. 1756. 526 (+20) s. + fig. i 
texten; T. III. 1761. 538 (+ 14) s. + fig. i texten. — Botan. uppg. 
T. I: s. 5, 20—21, 23—26, 30, 38, 47, 57, 64—68, 70, 75—76, 
89, 97—98, 126, 141, 148—150, 152—155, 160—164, 173, 
177—178, 198—200, 205—206, 208, 215—216, 220, 227—228, 
243—244, 255, 259, 303—307, 327—328, 331—332, 349, 
353—354, 380—381, 398, 401—402, 410, 413 -414, 417—420, 
443—445, 452, 473, 476, 483—484; T. II: s. 9—16, 22, 26—30, 
97, 144—145, 174, 198—205, 207—215, 219, 227, 236—241, 
244—248, 252—258, 262—268, 270—271, 273—275, 277, 
282 — 286, 288—292, 296—303, 312—319, 320—325, 354, 
359, 384, 388—389, 429—434, 437—443, 449—450, 466—467, 
498—503; T. Ill: s. 16—18 (om ekonomiska gardsgardar), 
27—28, 37—38, 40—42 (koldens inverkan pa trad), 47—48, 
50 — 55 (om orter, som atas af indianerna), 57 — 58, 62 — 66 
(akerbruksvaxter), 73, 77—81, 88—93, 96—98, 99, 105, 106- 
110, 114—123, 145 — 149, 153—156, 163—164, 171 — 175 
(kulturvaxter), 177—178, 197—198, 207, 209-211, 219, 245— 
247, 257—260, 263, 278, 281, 289—292, 302, 334—339 (kultur- 
vaxter), 353, 367, 371—372 (angsvaxter), 378—380, 382—383 
(kulturvaxter), 389—393, 414, 421—422 (kulturvaxter), 426— 
427, 438, 451 (om plommontrad), 462—463 (kulturvaxter), 

14 210 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Kalm, Pehr. 

468—474 (kulturvaxter), 495—496, 499-501. — Ref. Tom. I. 
Lard a Tidn. 1753, s. 257—266; T. II. Ibid. 1756, s. 288— 
292, 294—296, 309—312; T. III. Ibid. 1761, s. 253—255, 
257—258; Gottingische Anz. 1754, s. 1105; 1757, s. 578. 
(Enl. 0. E. A. Hjelt, Nat. stud. s. 144.) — Ref. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 197—201. Syst. Vaxtgeogr. 
Hortik. Agrik. Ekon. bot. Reseskildr. 

Ingar i Sammlung neuer und merkwiirdiger 
Reisen zu Wasser und zu Lande 9:ter, 10:ter und 
1 liter Theil under titel: 

Des Herrn Peter K aim's Beschreibung der Reise die er 
nach dem nordlichen Amerika auf den Befehl der schwedischen 
Akademie der Wissenschaften und offentliche Kosten unter- 
nommen hat. 3 Theile. Gottingen 1754, 1757 u. 1764. 8:o. 
1 Th. (16+) 568 s.; 2 Th. 592 s.; 3 Th. 648 s. + 7 Taf. - 
Ofversatt af broderna Johann Philipp (1 :sta och 2:dra delen) 
och Johann Andreas Murray (3:dje delen). 

Forsta delen af Kalms resa (vistelsen i Sverige, Norge och 
England) har dessutom utkommit pa tyska under titel: 

Reise nach dem Nordlichen America, welche auf Befehl der 
koniglichen schwedischen Akademie der Wissenschaften, und auf 
allgemeine Kosten, von Peter Kalm ist verrichtet worden. 
Uebers. von Carl Ernst Klein. Leipzig 1754. 40 + 648 s. 
8:o. + 4 Taf. 

Vidare har den utkommit pa engelska med titel: 

Travels into North America; containing its Natural History, 
and a circumstantial account of its plantations and agriculture 
in general, with the civil, ecclesiastical, and commercial state 
of the country, the manners of the inhabitants and several 
curious and important Remarks on various subjects. By Peter 
Kalm. Translated into english by John Reinhold Forster, 
F. A. S. Enriched with a Map, several cuts for the illustration of 
natural history, and some additional notes. Ill voll. Warrington 
and London 1770—1771. 8:o. Vol. I, XVI + 400 p.; vol. II, 
352 p.; vol. Ill, VIII + 310 p. — Second edition abridged. London 
1772. 2 voll. 8:o. Andra upplagan ej sedd af mig. 

Af 2:dra upplagan ingar den del, som innehaller beskrifningen 
om norra Amerika, afven i John Pinkerton's „A general 
collection of the best and most interresting Voyages and 
Travels in all parts of the World". Vol. XIII. London 1812, 
p. 374 — 700 + 1 pi. 4:o, och ar forsedd med noter af 
Forster. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 211 

Kalm, Pehr. 

Slutet af Kalms Resa till Amerika finnes i manuskript i 
Universitetsbiblioteket i Helsingfors och tyckes vara fullbordadt 
ar 1777. 1 ) 

Forsta delen af Kalms resa, innehallande beskrifningen ofver 
hans vistelse i England, ar dessutom skildt utkommen pa 
engelska med titel: 

K a 1 m's Account of his Visit to England on his Way to 
America 1748. Translated by Joseph Lucas. With two 
maps, and several illustrations. London and New York 1892. 
XVI (Biografi ofver Kalm) + 480 s. + 2 kartor. Stor 8:o. 

Pa grund af Kalm's beskrifning af Nordamerika har ytter- 
mera ett arbete utkommit pa engelska af John Bartram 
under titel: 

Observations on the inhabitants, climate, soil, rivers, produc- 
tions, animals, and other worth notices, made in his travels 
from Pensylvania to Ouetango, Oswego and the lake Ontario: 
to wich is annexed a curious account of the cataract of Niagara, 
by Peter Kalm. London 1751. 8:o. — Reprinted for G. P. 
Humphrey, Rochester 1895. 

Pa hollandska har den utkommit under titel: 

Reis door Noord Amerika, gedaan door den Heer Pieter 
Kalm. Utrecht 1772. II vol. 4:o. I Deel, (12+) 223 s.- 
1 karta + 3 pi.; II Deel, (10+) 240 (+8) s. + 2 pi. 

Pa franska har ett arbete utkommit med titel: 

Histoire naturelle et politique de la Pensylvanie, et de 
l'Etablissement des Quakers dans cette contree. Traduite de 
l'Allemand. P. M. D. S. [par J. P. Rousselot de Surgy]. 
Paris 1768. XX + 372 p.+ l carte de la Pensylvanie. 8:o. • 
Utgor ett sammandrag af andra delen af Kalm's resa jamte 
utdrag af nagra andra forfattares arbeten ofver Pennsylvanien. 

Dessutom ingar pa franska ett sammandrag af Kalms resa 
i Memoires de la Societe historique de Montreal, livraisons 7 — 8. 
Montreal 1880, med titel: : ) En ny upplaga af Kalm's Resa till Norra Amerika har ombesorjts 
af Svenska Litteratursallskapet i Finland, pa uppdrag af Sallskapet 
utgif ven af Fredr. Elfving och GeorgSchauman. ( Skrif ter 
utg. af Sv. Litt.sallsk. LXVI, XCIII, CXX.) Forsta delen. Med en in- 
ledning af Georg Schauman. H:fors 1904. LI + 400 s. 8:o. - - Andra 
delen. Med ett forord af Georg Schauman. H:fors 1910. XI + 390 s. 8:c 
- Tredje delen. Med en inledning af Georg Schauman. H:fors 1915. 
XXII + 428 s. 8:o. 212 T h. S re Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Kalm, Pehr. 

Voyage dans l'Amerique du Nord par Pierre Kalm, 

naturaliste suedois, analyse et traduit par L. W. March and. 

256 s. 8:o. — Omfattar endast skildringen af norra Amerika. 1 ) 

Vidare har pa franska utkommit en broskyr: 

Voyage de Kalm au Canada par J. Edmond Roy. Levis 

1900. 34 s. 8:o. — Innehaller en framstallning af Kalms 

vistelse i Kanada. 

19. Se: Aurenius, Gustav Fridric. 1753. 

20. „ Leopold, Carl Fridric. 1753. 1754. 

21. „ Cavander, Christian. 1753. 

22. „ Lithander, Daniel. 1753. 

23. Om Skaller-Ormen, i synnerhet om bote-medel emot hans bett. 
(K. Sv. Vet. Acad. Handl. XIV, 1753, s. 185—194.) - - S. 188- 
192 uppraknas atskilliga orter, hvilka uppges innehalla lake- 
medel mot skallerormens bett. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo 
Univ. lard. s. 243—244. 

Nachricht von der Klapperschlange, besonders von den Hiilfs- 
mitteln gegen ihren Biss. (Abh. schwed. Akad. XV, 1756, 
s. 189—197. 

Historia caudisonae. (Anal. Transalpin. II, s. 490 — 506.) (Enl. 
0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 243.) Med. Farm. bot. 

24. Tankar om Nyttan, som kunnat tilfalla vart kjara Fadernes- 
land af des nybygge i America, fordom Nya Sverige kalladt. 
Disp. Resp. Daniel Anders Backman. Abo 1754. (4-f) 
15 (+3) s. 4:o. — S. 7, 8, 10 omnamnas i Virginien vaxande 
nyttiga trad och orter samt medicinalvaxter. — Ref. Larda 
Tidn. 1754, s. 367—368. Ekon. Farm. bot. 

25. Se: Lindsteen, Henric. 1754. 

26. „ Castren, Eric. 1754. 

27. „ Gudseus, Andreas. 1754. 

28. „ Norrgreen, Samuel. 1754. 

29. „ Lagus, Johannes. 1754. 

30. Almanna Anmarckningar vid en Krydd- och Tra-gards An- 
laggande. Disp. Resp. Olof Westzynthius Joh:son [mojligen 
forfattare]. Abo 1754. (2+) 8 s. 4:o. — Ref. Larda Tidn. 
1754, s. 259—260; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 246. ') Fran sin resa till Amerika har Kalm yttermera publicerat en 
skildring af Niagara-fallet i Gentleman's Magazine, red. af 
Urban Sylvanus, January 1751, inford i ofversattning i Physikal. 
Belustig. I, 1751, s. 264— 279 -f 1 pi.: Beschreibung des grossen Wasser- 
falls des Flusses Niagara in Canada. — Ar i sammandrag inford af 
Giorwell i Upfostr. Salsk. tidn. 1782, s. 177—182. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 213 

Kalm, Pehr. 

31. Se: Wallenius, Jeremias. 1754. 

32. „ SalmenillS, Christiern. 1754. 

33. „ Orraeus, Gustaf. 1754. 

34. „ Forsinius, Matthias. 1754. 

35. „ Granroth, Elias Gustrson. 1755. 

36. Specimen Academicum de Experientia physica rite prudenter- 
que formanda. Resp. Isaac A 1 ge e n. Abo 1755. (3+)20(+l)s. 
4:o. — S. 9 — 10 biologiska uppgifter. 

37. Dissertatio philosophica quaestionem, utrum per oeconomiam, 
an vero per bellum salus reip. iriagis promoveatur, solvens. 
Resp. Nicolaus Cruse 11. Abo 1755. (2+) 24 s. 4:o. — 
S. 9 — 11 om handel med tradgards- och skogsprodukter. Han- 
delsb. 

38. Se: Cajanus, Eric Ericsson. 1755. 

39. „ Herkepaeus, Christopher. 1756. 

40. „ Hbgman, David Eric. 1756. 

41. Exercitium ceconomicum, de Praerogativis Finlandiae praecipue 
quoad Plantas Spontaneas in Bellariis adhibitas. Disp. Resp. 
Henric Stierna. Abo 1756. (2+) 22 s. 4:o. S. 9—19 
omnamnes hos oss vildt viixande buskars, orters och trads 
(bl. a. lonnens) forekomst och ekonomiska anvandning; s. 20, 
21 om hos oss odlade frukttrad och orter. — Ref. Lard a 
Tidn. 1756, s. 250— 251; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. 
s. 229. Vaxtgeogr. Nomenkl. Ekon. bot. 

42. Theses miscellaneae. Disp. Resp. Zacharias Cygnaeus. 
Abo 1756. 8 s. 4:o. — Thes. X anfores, att ett naturligt vaxt- 
system ar att foredragas framfor sexual-systemet. Allm. bot. 

43. Exercitium academicum, Utilitates, qvae ex commerciis et 
coloniis in calidioribus Mundi partibus patriae adfluerent, ex- 
hibens. Resp. Gustaf Chronander, Jac. fil. Abo 1757. 
(4+) 12 s. 4:o. — S. 2, 6, 8 afhandlas om vaxter och pro- 
dukter fran vaxtriket, inhamtade fran frammande lander. Han- 
delsb. 

44. Nagre Antnarkningar vid Frukt-Trans planterande i Finland. 
Disp. Resp. Elias Nib ling. Abo 1757. 12 s. 4:o. - Ref. 
Larda Tidn. 1757, s. 210—212; 0. E. A. Hjelt: Abo 
Univ. lard. s. 246. Hortik. 

45. Se: Aigeen, Isaac. 1757. 

46. Kort Beskrifning om Stickel- eller Krusbars-buskars Ans 
och Nytta. Disp. Resp. Eric E. Widenius. Abo 1757. 
(6+) 15 (+1) s. 4:o. - o Ref. Larda Tidn. 1757, s. 282- 
283; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 247. Hortik. 
Ekon. bot. 214 T h. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Kalm, Pehr. 
47- Dissertatio gradualis de foecunditate plantarum. Resp. Lars 
Setter-mark. Abo 1757. 12 s. 4:o. — Ref. Larda Tidn. 
1757, s. 378, 380; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 222. 
Biol. 

o 

48. Tal vid Rectoratets nedlaggande i Abo den 28 Juni 1757: 
Om sattet, huru en Academisk Hortus Botanicus i Abo bor 
inrattas, samt hvad nytta Faderneslandet darigenom kan ti 11— 
flyta. Ett utdrag haraf ingar i Larda Tidn. 1757, s. 237 — 
240. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 181. Hist. 
Bot. tradg. 

49. Itinera priscorum Scandianorum in Americam, dissertatione 
graduali leviter adumbrata. Disp. Resp. Georgius A. West- 
man. Abo 1757. (2+) 23 (+1) s. 4:o. — S. 17 uppges, att 
med Elymus arenarius, som vaxer ymnigt pa stranderna af 
S:t Laurents-floden och andra stallen i norra Amerika, troligtvis 
menades de „hvete-akrar", hvilka enligt Snorre de forsta rese- 
narerna till norra Amerika (vikingarne Leif Eriksson m. fl.) sade 
sig ha sett darstades. — Ref. Larda Tidn. 1757, s. 150 — 153. 

50. Se: Salovius, Samuel A. 1757. 

51. „ Forsius, Henric. 1757. 

52. „ Nordling, Ingevald. 1757. 

53. „ Crusell, Niclas. 1757. 

54. „ Backman, Adolph. 1757. 

55. „ Deutsch, David Henrici. 1757. 

56. „ Indrenius, Abraham. 1757. 

57. „ Westzynthius, Johannes. 1757. 

58. „ Wegelius, Johan. 1758. 

59. Specimen academicum sistens Fata Botanices in Finlandia. 
Disp. Resp. Andreas Collin, Joh. Fil. Abo 1758. (8 +) 20 s. 
4:o. — Ref. Larda Tidn. 1758, s. 379—380. Hist. Litt. 

60. Tvenne skrifvelser af professor Pehr Kalm angaende hans 
tillgoranden for tradgardsskotselns upphjelpande i Finland. Bref 
till Abo Akademis kansler Grefve C. G. T ess in. N:o 1 den 
14 Oktober 1758 och N:o 2 den 3 Oktober 1759. (Lein- 
berg, K. G., Bidr. till kann. af vart land IV, Jyvaskyla 1888, 
s. 65 — 90.) - - S. 74 — 88 beskrifves botaniska tradgarden i Abo 
och omnamnas i densamma odlade vaxter samt deras fortkomst 
och nytta. - Ref. O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 171. 
Bot. tradg. Hortik. Ekon. bot. 

61. Kort Beskrifning om Aspens Egenskaper och Nytta, i den all- 
manna hushallningen. Disp. Resp. Arvid Mennander Jonaeson. 
Abo 1759. (6+) 18 s. 4:o. - - Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. 
lard. s. 234. Biol. Farm. Ekon. bot. Nomenkl. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 215 

Kalm, Pehr. 

62. Se: Utter, Jacob. 1759. 

63. „ Rahse, Carl Didric. 1759. 

64. „ Grundberg, Johan. 1759. 

65. Enfallige Tanckar om Nyttan och Nodvandigheten af vara 
inhemska Vaxters Kannande. Disp. Resp. Henric Enckell. 
Abo 1760. 15 (+1) s. 4:o. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo 
Univ. lard. s. 228— 229. Med. bot. Agrik. Ekon. Tekn. bot. 

66. Tankar om Sattet at ratt tracktera Historia Naturalis. Disp. 
Resp. Henric Aulin. Abo 1760. (8 4) 23 (+1) s. 4:o. — 
Ref. Larda Tidn. 1760, s. 329—330, 371; 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 202. Syst. Vaxtsjukd. Herb. Ekon. bot. 

67. Nagra Tanckar om Nyttan af Stor-Skifte. Disp. Resp. Jonas 
Andr. S. Nor r green. Abo 1760. 12 s. 4:o. Agrik. 

68. Se: Bergman, Carl. 1760. 

69. „ Ervast, Isaac. 1760. 

70. Ron vid koldens verkan sistledne vinter, pa atskilliga slags 
trad och buskar uti och niist omkring Abo. (K. Sv. Vet. Acad. 
Handl. XXII, 1761, s. 19—41) [och] Fortsattning af de R5n, 
hvilka blifvit gjorde vid koldens verkan under den ovanligt 
kalla vintern, (som infoll i slutet af ar 1759 och i borjan af 
ar 1760), pa atskilliga slags Trad och buskar uti och nast 
omkring Abo. (Ibid. 1761, s. 129—148.) - S. 29—33 upp- 
raknas l:o „Uti Finland vildt vaxande trad och buskar", som 
lidit af kolden (ss. Ask, Hagtorn (Crataegus oxyacantha), Lonn, 
vild Apel, Hassel, Mespilus cotoneaster) ; s. 34— 41 2:o „Svenska 
och andra Europeiska Trad och buskar, som blifvit harplanterade, 
och ej vaxa vildt i Finland", hvilka afven skadats af kolden; 
s. 129—143 3:o „Trad och buskar upkomna af de fron, som 
blifvit forde f ran Norra America". — Ref. Larda Tidn. 1761, 
s. 261—262; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 205—207. 

Untersuchung von der Wirkung der Kalte im letztverwichenen 
Winter, auf verschiedene Gattungen Baume und Gebiische in 
und zunachst urn Abo, (Abh. schwed. Akad. XXIII, 1764, 
s. 21 — 41) und Fortsetzung der Nachricht von den Wirkungen 
der ungewohnlichen Kalte, am Ende von 1759 und Anfange 
von 1760 auf verschiedene Gattungen Baume u. Gebiische in 
u. zunachst urn Abo. I. Baume u. Gebiische aus nordameri- 
canischen Saamen. (Ibid. 1764, s. 129—141.) Vaxtsjukd. 

71. Se: Aspegren, Hans Henric. 1762. 

72. Norra Americanska Farge-Orter. Disp. Resp. Esaias H o 1 1- 
berg, And. fil. Abo 1763. (4+) 8 s. 4:o. - Ref. Larda 
Tidn. 1764, s. 400; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. 
s. 232. Ekon. Tekn. bot. 216 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Kalm, Pehr. 

73. Enfaldiga Tankar om Nyttan, som England kan hafva af 
sina Nybyggen i Norra America. Disp. Resp. Sven Gonowi- 
nius. Abo 1763. 22 s. 4:o. — S. 9, 10 om skogs- och frukt- 
trad; s. 13 — 15 om kulturvaxter i Norra Amerika. Farm. bot. 
Forstb. Ekon. bot. 

74. Se: Ganander, Christfrid Th:son. 1763. 

75. „ Wegelius, Esaias H. S. 1763. 

76. Beskrifning pa et slags Maskar, som somliga ar gora stor 
skada bade pa Frukt-traden ocb Skogarna i Norra America. 
(K. Sv. Vet. Acad. Handl. XXV, 1764, s. 124—139.) — S. 133 — 
136 uppraknas trad och buskar, hvilkas lof maskarne begarligt 
ato och hvilka de icke eller endast i nodfall fortarde. — o Ref. 
Larda Tidn. 1764, s. 237—238; 0. E. A. Hjelt: Abo 
Univ. lard. s. 244. — Inford afven i Abh. schwed. Akad. 
XXVI, 1767, s. 130—143. Vaxtsjukd. 

77. Florae fennicpe pars prior. Disp. Resp. Wilhelm Gr a n 1 u n d. 
Abo 1765. 4 opaginerade sidor (foretal)+10 s. 4:o. — Utgor 
endast en namnforteckning ofver 577 fanerogamer utan nagra 
beskrifningar eller lokaluppgifter, omfattande de 23 forsta klas- 
serna af Linnes sexual-system enligt Flora suecica, ed. II. 
Andra delen har icke utkommit. — Finnes omtryckt i D. G. 
Schreber's Neues schwed. Magazin I. Niirnberg 1783, 
s. 186. (Enl. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 222.) — Ref. 
Larda Tidn. 1767, s. 32; 0. E. A. Hjelt: 1. c, s. 222— 
223. Flor. 

78. Underrattelse om Tjanliga amnen til Boskaps-Foda vid in- 
fallande Foderbrist. Disp. Resp. Wilhelm Granlund [moj- 
ligen forfattare]. Abo 1766. 16 s. 4:o. — S. 5—11 uppraknas 
atskilliga trad, hvilkas lot', barr och bark jamte diverse orter, 
ss. nasslor, hundflokor, kummin, ljung, salting, saf, ror och 
fraken, kunna tjana till nodfoder; s. 11 — 13 forordas lafvar, 
hvitmossa (Sphagnum), lingon- och mjolonris for samma anda- 
mal; s. 13^ — 14 anfores hastgodsel sasom lamplig foda for kor 
och ungnot „i brist af battre foder". — Ref. Larda Tidn. 
1767, s. 148. Agrik. Ekon. bot. 

79. Kort och Enfaldig Afhandling om den sa kallade Gras- eller 
Angs-masken samt des forekommande och utodande. Disp. Resp. 
Daniel Alcenius [sannolikt forfattare]. Abo 1766. (6+) 16 s. 
4:o. - Ref. Larda Tidn. 1767, s. 19—20; 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 242. Vaxtsjukd. 

80. Utkast til en Blomstergard af Inhemska Vaxter. Disp. Resp. 
Johannes Lin d wall. Abo 1766. (3 +) 15 (+ 1) s. 4:o. — Ref. 
0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 247—248. Hortik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 217 

Kalm, Pehr. 

81. Norra Americanska Svarta Valnot-Tradets egenskaper och 
nytta. (K. Sv. Vet. Acad. Handl. XXVIII, 1767, s. 51—64.) — 
Ref. Lard a Tidn. 1767, s. 133—134; 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 237. — Inford pa latin i Plapparti 
Diss, inaug. de Juglande nigra. Vindobon. 1777, p. 8—27, 
afvensom i Jacquini Miscellanea Austriaca I, p. 10 — 24. 
(Enl. 0. E. A. Hjelt: 1. c, s. 237.) Biol. Ekon. Tekn. bot. 

82. Om Hvita Valnot-Tradets Egenskaper och Nytta. (Ibid. XXX, 
1769, s. 119— 127.) — Ref. Lard a Tidn. 1769, s. 245—246; 
0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 237. Vdxtgeogr. Ekon. 
Tekn. bot. 

83. Se: Rein, Gabriel. 1768. 

84. „ Calonius, Johan. 1769. 

85. „ Forslin, Michael. 1770. 

86. Genera compendiosa Nobiliss. von Linne Plantarum Fennica- 
rum. Pars prima. Disp. Resp. Johannes Hellenius. Abo 
1771. 30 + 2 s. theser. 8:o. — Innehaller Linnes 23 klasser 
(309 vaxtsliikten) med ordagrant afskrifna slakt-karaktarer fran 
Linnes Systema Naturae, ed. X:ma. o Fortsattningen icke ut- 
kommen. Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 224. 
Flor. 

87. (Economisk och Politisk Afhandling om hvarjehanda allmanna 
Hinder i Hushallningen. Disp. Resp. Gustav Fridric S til man. 
Abo 1772. 16 s. 4:o. — S. 4—5 om misshushallningen med 
skogen. Forstb. 

88. Se: Blomberg, Johan. 1772. 

89. „ Paulin, Arvid. 1772. 

90. „ Meurling, Carl. 1772. 

91. „ Vaxtfenologiska observationer. 1772. 

92. Ron, Om den Americanska sa kallade Tupp-sporre Hagtorns 
nytta til lefvande Hackar. (K. Sv. Vet. Acad. Handl. XXXIV, 
1773, s. 343— 349 + tab. XI, fig. 2.) ■ Ref. 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 237. Biol. Ekon. bot. 

93. Se: Borenius, Carl Petter. 1774. 

94. „ Lohman, Didric Johan. 1774. 

95. „ Paulin, Abraham. 1775. 

96. „ Kreander, Salomon. 1775. 

97. „ Tengstrbm, Jacob. 1775. 

98. Anmarkningar vid Byggnaden af varaktige o Trahus. Disp. 
Resp. Johan Ten nb erg [mojligen forfattare]. Abo 1775. 12 s. 
4:o. — S. 4—6 omnamnas olika slag af tall och gran i afseende 
a deras lamplighet som byggnadsvirke. Ekon. Tekn. bot. 

99. Se: Appelgren, Gustaf Reinhold. 1775. 218 Th. S ae Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Kalm, Pehr. 

100. Beskrifning pa Norr-AmericanskeMullbars-tradet, Moms rubra 
kalladt. (K. Sv. Vet. Acad. Handl. XXXVII, 1776, s. 143-163.) 

— Ref. Larda Tidn. 1776, s. 269; 0. E. A. Hjelt: Abo 
Uni v. 1 ard. s. 238. Syst. Biol. Vaxtgeogr. Fenol. Ekon. bot. 

101. Om Egenskaperne och Nyttan af det Americanska Valnot- 
tradet, som kallas H i c c o r y . (Ibid. XXXIX, 1778, s. 262—283.) 

— Ref. O.E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 238. D:o. D.o. 
D:o. D:o. D:o. Paleont. 

102. Se: Wargelin, Isaac. 1778. 

103. „ SimelilJS, Johan. 1778. 

104. „ Schroderus, Isaac. 1778. 

105. „ Foeder, Adolph Magnus. 1778. 

106. Afhandling om Sattet at utoda o Mask pa Stickelbars-busken. 
Disp. Resp. Anders Cajalen. Abo 1778. 8 s. 4:o. — Ref. 
0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 242. Vdxtsjukd. 

107. Dissertatio gradualis, de Agricultura veterum Sveo-Gothorum. 
Resp. Johannes Arenius [mojligen forfattare]. Abo 1778. 
10 s. 4:o. Hist Agrik. 

108. (Anon.) Tankar om Hushallningens uphjelpande i Finland 
(Hush. Journ. Sthlm 1781, januari, s. 32—43.) — Uppsatsen blef 
oafslutad i foljd af forfattarens intriiffade dod. 1 ) Forstb. Agrik. 

109. [Forteckning ofver] Trad-Sorter, samlade af Prof. Kalm, 
ifran Norra Amerika [samt] Orter utaf Kalms Amerikanska. 
Herbarium ingar i en dissertation under praes. Carl Peter T h u n- 
berg: Museum Naturalium Academic Upsaliensis. Pars XXVII. 
Donationis Reg. Gustavi IV:ti Adolphi. Contin. IV:ta. Resp. Eric 
Hasselhun. Uppsala 1810. 8 s. 4:o (s. 3— 5). Herb. Saml. 

Kanadalaisen kallioisen (Erigeron canadensis) sitkea- 
henkisyydesta. (Luon. Yst. IV, 1900, s. 27.) Biol. 

Kangasaho, Maria. 
1. Vuosikertomus puutarhahoidon neuvojan toimista Karungissa. 
(Kert. Pera-Pohjolan Maam. seur. toimin. 1900, Oulu 1901, 
s. 91—93.) Hortik. 

Kangasjakala. (Suom. Maanv. lehti 1888, s. 191.) Ekon. bot. 

Kanninen, August. 

1. Kansakoulun maantieto. Tampereella 1895. 97 s. 8:o. — 

S. 15, 19, 20, 21, 29, 55, 57, 60, 62, 69, 76, 77, 82—83, 89, 

96 uppgifter om kulturvaxter. — Toinen korjattu painos, kartoilla 

varustettu. Tampereella 1897. 96 s. + 2 karttalehtea. 8:o. Handb. M Aminnelsetal ofver Pehr Kalm, hallet afJoh. Lor. Odhelius 
infor K. Vet. Academien den 15 november 1780. Sthlm 1781. 32 s. 8:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 219 

Kantojen havittaminen. (Suom. Metsanh. lehti III, 1890, 
s. 109—110.) Forstb. Hortik. 

Karhunhampaista eli T u r r a-j y v i s t a. (Maam. yst. 1844, 
N:o 43.) — Namnes om dragsjuka „Vetotauti" sasom en foljd 
af fortarandet af Secale cornutum. Med. bot. 

Kariniemi, F. E. 

1. Kertomus Satakunnan maanviljelysseuran avulla tehdysta mat- 
kasta Ruotsiin ja Tanskaan kesalla ja syystalvella v. 1897. 
(Satak. maanvilj. seur. kert. 1897, Pori 1898, s. 61 — 119.) 
Agrik. 

2. Juurikasvinviljelys- ja karjanhoidon-neuvojan kertomus toimin- 
nastaan v. 1898. (Ibid. 1898, Pori 1899, s. 31—41.) D:o. 

Karjalainen, Kasper. 

1. Lehdeksien ja havujen kayttaminen kuivikkeina ja lantana 
ja valkosammal. (Metsanyst. VI, 1900, s. 97—100.) Agrik. 
Ekon. bot. 

2. Apuharvennuksesta. (Ibid. VI, 1900, s. 100—104.) Forstb. 

3. Havannoita kaskenviljelys-alueilta. (Ibid. VI, 1900, s. 147— 
150.) D:o. 

4. Turve kivihiilen asemesta. (Ibid. VI, 1900, s. 150—151.) 
Ekon. Tekn. bot. 

5. Sammalkuivike. (Pellervo 1900, s. 199.) Agrik. 

Karsten, Onni. 

1. (O. K— n.) Mjoldagg pa rosor. (Tradgardsv. I, 1893, s. 45— 47.) 

Vaxtsjukd. 

2. (O. K— n.) Begonia hybrida La France. Efter Moller's Deutsche 
Gartner-Zeitung. (Ibid. I, 1893, s. 51.) Hortik. 

3. (0. K — n.) Kultur af storblommiga engelska pelargonier. (Ibid. I, 
1893, s. 63—64.) D:o. 

4. (0. K— n.) Nya Arum-arter. (Ibid. I, 1893, s. 95.) D.o. 

5. (0. K— n.) Om krussjuka, framkallad af parasit-svampar, ho- 
rande till slaktet Taphrina Fr. (Ibid. I, 1893, s. 100—101.) 
Vaxtsjukd. 

6. (0. K— n.) Godsling af krukvaxter. Efter en tysk godsellara. 
(Ibid. I, 1893, s. 113—114, 127 — 128, 160—161.) Hortik. 

7. (0. K— n.) Medel mot ogras pa gangar i park och tradgard. 
(Ibid. I, 1893, s. 120.) D:o. 

8. (0. K — n.) Bekampandet af vaxtohyra medelst lysol. (Ibid. I, 
1893, s. 131 — 132.) Vaxtsjukd. 

9. (0. K— n.) Medel mot jordloppor. (Ibid. I, 1893, s. 132.) D:o. 

10. (0. K— n.) Nya ros-sorter. (Ibid. I, 1893, s. 132 — 133.) 
Hortik. 220 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Karsten, Onni. 

11. (0. K — n.) Hexacentris mysorensis och Freesia refracta alba. 
Efter Muller's D. Gartner Ztg. (Ibid. I, 1893, s. 133—134.) D:o. 

12. (0. K — n.) En ny svampsjukdom pa rosor, Peronospora sparsa 
Berkeley. (Ibid. II, 1894, s. 27—28.) Vaxtsjukd. 

13. (0. K — n.) Bladmogel pa 16k, Peronospora Schleideni Ungern. 
(Ibid. II, 1894, s. 45—46.) D:o. 

14. (0. K — n.) Lobelia erinus compacta aurea „Goldelse"; Incar- 
villea Delavayi; Thunbergia grandiflora. (Ibid. II, 1894, s. 47.) 
Hortik. 

15. (0. K— n.) Om slingervaxter. (Ibid. II, 1894, s. 72—75.) Do. 

16. Anteckningar fran en stipendieresa till S:t Petersburg- ar 1894 
for studium af tradgardsskotsel. (Ibid. Ill, 1895, s. 54 — 61, 
69—72, 90—94, 113—116.) D:o. 

17. (0. K — n.) Om flerariga (perenna) vaxter. (Ibid. Ill, 1895, 
s. 77—81, 108—111.) D:o. 

18. Clivia miniata sasom boningsrumvaxt. (Ibid. Ill, 1895, s. 100 — 
101.) D:o. 

19. (0. K— n.) Kalikasvien viljelemisesta. (Puut. I, 1898, s. 18.) 
D:o. 

20. (0. K— n.) Kylvajille huomattavaa. (Ibid. I, 1898, s. 21.) Biol. 

21. (0. K — n.) Hernekasvien viljely puutarhassa. (Ibid. I, 1898, 
s. 25.) Hortik. 

22. (0. K — n.) Muutamia kauniita monivuotisia koristekasveja. 
(Ibid. I, 1898, s. 52—53.) D:o. 

23. (0. K— n.) Kaynnoskasveista. (Ibid. I, 1898, s. 86.) D:o. 

24. (0. K — n.) Kaktuskasvien viljelyksesta asuinhuoneissa. (Ibid. I, 

1898, s. 93.) D:o. 

25. (0. K— n.) Dodecatheon Meadia. (Ibid. II, 1899, s. 20.) D:o. 

26. (0. K— n.) Muutamia kukkais-uutisia. (Ibid. II, 1899, s. 20— 
21.) D:o. 

27. (0. K — n.) Eras uusi Kaktus-Dahlia „ Octopus", Viburnum 
macroeephalum Fortune ja Aqvilegia vulgaris nana ere eta fl. pi. 
(Ibid. II, 1899, s. 45.) D:o. 

28. (0. K — n.) Kalkki gummivuotoa vastaan luumarjapuilla. (Ibid. 
II, 1899, s. 54.) Vaxtsjukd. 

29. (0. K — n.) Keino erittain n. k. lehti-taita vastaan. (Ibid. II, 

1899, s. 78.) D:o. 

30. (0. K — n.) Pensseliruoste omena- ja paarynapuissa. (Ibid. II, 
1899, s. 93—94.) D:o. 

Karsten, Petter Adolf. 

1. Sydvestra Finlands Polyporeer. Akad. afh. Prses. Alexander 
von Nordmann. H:fors 1859. 47 s. 8:o. Mykol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 221 

Karsten, Petter Adolf. 

2. Synopsis Pezizarum et Ascobolorum Fenniae. Ofversigt af i 
Finland funna arter af svampslagtena Peziza och Ascobolus. 
Akad. afh. H:fors 1861. Ill— 45 s. 8:o. D:o. 

3. Agaricinei antecknade i Satakunta och Sodra Osterbotten, under 
sommaren och hosten ar 1859. (Notis. Siillsk. F. Fl. fenn. Forh. VI, 
ny ser. Ill, 1861, s. 188—192.) D:o. 

4. Finlands ekonomiska Flora. I. Basidbarande Svampar. Abo 
1867. IX + 46 s. 8:o. D:o. 

5. Fungi qvidam novi Fennici, quos descripsit — . (Notis. 
Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. IX, ny ser. VI, 1868, s. 327—330.) 
— Afven inford i Hedwigia VIII, 1869, s. 53—74.) D.o. 

6. Agaricini in paroecia Tammela crescentes, enumerati a . 

(Ibid. IX, ny ser. VI, 1868, s. 331-347.) Ref. Hedwigia 
VIII, 1869, s. 74. D:o. 

7. Gastero- et Myxomycetes, circa Mustiala crescentes. (Ibid. IX, 
ny ser. VI, 1868, s. 349—356.) — Ref. Hedwigia VIII, 
1869, s. 74. D:o. 

8. Polyporei et Hydnacei, in paroecia Tammela crescentes, enume- 
rati a -. (Ibid. IX, ny ser. VI, 1868, s. 357—363.) 
Ref. Hedwigia VIII, 1869, s. 75 — 76. D:o. 

9. Auriculariei, Clavariei et Tremellini, in paroecia Tammela cre- 
scentes, enumerati a . (Ibid. IX, ny ser. VI, 1868, s. 365 — 

374.) — Ref. Hedwigia VIII, 1869, s. 76—77. D:o. 

10. Monographia Pezizarum fennicarum. (Ibid. X, ny ser. VII, 
1869, s. 99—206.) Afven inford (slaktunderafdelningarna) 
i Hedwigia VIII, 1869, s. 162—166. D.o. 

11. Monographia Ascobolorum Fenniae. (Ibid. XI, ny ser. VIII, 
1871, s. 197—210.) Ref. Bot. Notis. 1871, s. 100. D:o. 

12. Symbolae ad Mycologiam fennicam. Pars. I. (Ibid. XI, ny 
ser. VIII, 1871, s. 211—268.) — Ref. Hedwigia XI, 1872, 
s. 25—29, 42—47, 49—51. D.o. 

13. Pars II. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1872, s. 219—248.) 

14. Pars III. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. I, 1876, s. 55—59.) 

15. Pars IV. 1 ) (Ibid. II, 1878, s. 171 — 183.) • Inford afven i 
Hedwigia XVIII, 1879, s. 13—15, 21—24. 

16. Pars VI. (Ibid. V, 1879, s. 15—46.) Ref. Bot. Cen- 
tralbl. I, 1880, s. 100—101. 

17. Pars VII— VIII. (Ibid. VI, 1881, s. 1 — 6, 7—13.) 

18. Pars IX— XI. (Ibid. IX, 1882, s. 39—56, 57—67, 68—71.) 

19. Pars XII. (Ibid. IX, 1883, s. 110—112.) 

20. Pars XIII— XIV. 2 ) (Ibid. XI, 1884, s. 1—20, 21—27.) 

V) Pars V saknas. 
2 ) Pars XV saknas. 222 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Karsten, Petter Adolf. 

21. Pars XVI. (Ibid. XI, 1884, s. 148—161.) — Ref. Bot. 
Centralbl. XXII, 1885, s. 269. 

22. Pars XVII. (Ibid. XIII, 1886, s. 159- 165.) — Ref. Bot. 
Centralbl. XXIX, 1887, s. 66. 

23. Pars XVIII— XXII. (Ibid. XIV, 1887, s. 78—84, 85—94, 
95—102, 103—110, 147—152.) — P. XXII inford i Hedwigia 
XXVII, 1888, s. 101 — 105. — Ref. Bot. Centralbl. XXXII, 
1887, s. 356; Revue mycol. IX, 1887, s. 163—164, 218— 
219. 

24. Pars XXIII— XXVIII. (Ibid. XVI, 1888, s. 1 — 13, 14—19, 
20—26, 27—32, 33—36, 37—45.) — Ref. Hedwigia XXVIII, 
1889, s. 209—210. 

25. Pars XXIX. (Ibid. XVI, 1889, s. 84—106.) — Ref. Hed- 
wigia XXIX, 1890, s. 115. 

26. Pars XXX. (Ibid. XVIII, 1891, s. 61—68.) 

27. Pars XXXI. (Ibid. XVIII, 1891, s. 69—74.) 

28. Pars XXXII. ' (Acta Soc. F. Fl. fenn. IX, N:o 1, 1893, 
11 s.) 

29. Pars XXXIII. (Ibid. XI, N:o 5, 1895, 4 s.) 

30. Mycologia fennica. Pars I. Discomycetes. (Bidr. kann. Finl. 
nat. o. folk XIX, 1871, Ind. VIII -264 s.) Mykol. 

31. Pars II. Pyrenomycetes. (Ibid. XXIII, 1873, Ind. IX 4- 252 s.) 

32. Pars III. Basidiomycetes. (Ibid. XXV, 1876, Ind. X-f377 s.) 

33. Pars IV. Hypodermii, Phycomycetes et Myxomycetes. (Ibid. 
XXXI, 1879, Ind. VIII +143 s.) 

34. Fungi in insulis Spetsbergen et Beeren Eiland collecti. 
(Ofvers. K. Sv. Vet. Akad. Forh. XXIX, 1872, N:o 2, s. 91 — 
108.) Mykol. 

35. Discomycetes novi. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. XIII, 
ny ser. X, 1874, s. 446 — 447; bland strodda meddelanden.) D:o. 

36. Quaedam ad Ascomycetes fennicos addenda. I. II. (Ibid. XIII, 
ny ser. X, 1874, s. 448—450.) D.o. 

37. Fungi novi, in Fennia detecti [1878]. (Grevillea VII, (1878 — 
1879) 1878, N:o 42, s. 63—65.) D.o. 

38. Observationes mycologies. III. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. II, 
1878, s. 183—188.) Ar en fortsattning af N:o 36. D.o. 

39. Pyrenomycetes aliqvot novi. (Ibid. V, 1879, s. 47—51.) 
Ref. Bot. Centralbl. I, 1880, s. 101. D:o. 

40. Qusedam ad Mycologiam addenda. (Ibid. V, 1879, s. 52 — 56.) 

Ref. Bot. Centralbl. I, 1880, s. 101. D.o. 

41. Skiflingar, iakttagna i Mustiala-trakten den 3 november 
1878. (Ibid. V, 1879, s. 57—62.) - - Ref. Bot. Centralbl. I, 
1880, s. 101.) D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 223 

Karsten, Petter Adolf. 

42. Rysslands, Finlands och den Skandinaviska halfons Hatt- 
svampar. Forra delen. Skifsvampar. (Bidr. kann. Finl. 
nat. o. folk XXXII, 1879, XXVIII + 571 s.) Ref. Bot. 
Centralbl. I, 1880, s. 262. - - Senare delen. Pip-, Tagg-, 
Hud-, Klubb- och Gelesvampar. (Ibid. XXXVII, 1882. 
XIX + 257 s.) D.o. 

43. Enumeratio Boletinearum et Polyporearum fennicarum syste- 
mate novo dispositarum. (Revue mycol. Ill, 1881, N:o 9, s. 16 — 
19.) — Ref. Bot. Centralbl. V, 1881, s. 324—325.) D:o. 

44. Fungi novi, lecti atque descripti. (Hedwigia XX, 1881, 
N:o 12, s. 177 — 179.) — Ref. Revue mycol. IV, 1882, 
N:o 13, s. 123—124; Bot. Centralbl. XII, 1882, s. 35. 
D.o. 

45. Conspectus Hydnearum Fr. fennicarum systemate novo disposi- 
tarum. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. VI, 1881, s. 14—17.) — Ingar 
afven i Revue mycol. Ill, 1881, N:o 9, s. 19 — 21: Enume- 
ratio Hydnearum Fr. fennicarum systemate novo dispositarum. 
— Ref. Bot. Centralbl. V, 1881, s. 325. D:o. 

46. Enumeratio Thelephorearum Fr. et Clavariearum Fr. fennica- 
rum systemate novo dispositarum. (Revue mycol. Ill, 1881 
N:o 9, s. 21—23.) — Ref. Bot. Centralbl. V, 1881, s. 325 
D:o. 

47. Hymenomycetes Fennici enumerati a . (Acta Soc. F. Fl 

fenn. II, N:o 1, 1881, 40 s.) — Ref. Revue mycol. IV, 1882 
N:o 13, s. 129—130. D:o. 

48. Enumeratio Fungorum et Myxomycetum in Lapponia orientali 
sestate 1861 lectorum. (Impr. 1866.) (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn 
Forh. VIII, ny ser. V, 1882, s. 193—224.) D.o. 

49. Hyponectria Queletii n. sp. (Hedwigia XXI, 1882, s. 34—35.) 
- Ref. Bot. Centralbl. XII, 1882, s. 35; Revue mycol. 

IV, 1882, N:o 13, s. 189—190. D.o. 

50. Fragmenta mycologica. I. (Ibid. XXII, 1883, s. 17—18.) D:o. 

II. (Ibid. XXII, 1883, s. 41—42.) 

III. (Ibid. XXII, 1883, s. 163 — 164.) 

IV. (Ibid. XXII, 1883, s. 177—178.) 
V— VII. (Ibid. XXIII, 1884, s. 1—7.) 
VIII— X. (Ibid. XXIII, 1884, s. 17—22.) 
XI— XIII. (Ibid. XXIII, 1884, s. 37—41.) 
XIV— XVI. (Ibid. XXIII, 1884, s. 57—63.) 
XVII— XIX. (Ibid. XXIII, 1884, s. 84—89.) 

XX. (Ibid. XXIV, 1885, s. 72—74.) 

XXI. (Ibid. XXV, 1886, s. 231—233.) 

XXII. (Ibid. XXVI, 1887, s. 124—127.) 51. 


D:o 


d:o 


52. 


D:o 


d:o 


53. 


D:o 


d:o 


54. 


D:o 


d:o 


55. 


D:o 


d:o 


56. 


D:o 


d:o 


57. 


D:o 


d:o 


58. 


D:o 


d:o 


59. 


D:o 


d:o 


60. 


D:o 


d:o 


61. 


D:o 


d:o 224 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Karstsn Petter Adolf. 

62. D:o d:o XXIII— XXIV. (Ibid. XXVII, 1888, s. 258—261.) 

63. D:o d:o XXV. (Ibid. XXVIII, 1889, s. 26—27.) 

64. D:o d:o XXVI. (Ibid. XXVIII, 1889, s. 112—113.) 

65. D:o d:o XXVII. (Ibid. XXVIII, 1889, s. 195—196.) 

66. D:o d:o XXVIII. (Ibid. XXVIII, 1889, s. 363—367.) 

67. D:o d:o XXIX. (Ibid. XXIX, 1890, s. 147—149.) 

68. D:o d:o XXX. (Ibid. XXIX, 1890, s. 176—179.) 

69. D:o d:o XXXI. (Ibid. XXIX, 1890, s. 270—273.) 

70. D:o d:o XXXII. (Ibid. XXX, 1891, s. 246—248.) 

71. D:o d:o XXXIII. (Ibid. XXX, 1891, s. 298—300.) 

72. D:o d:o XXXIV. (Ibid. XXX, 1891, s. 300—303.) 

73. D:o d:o XXXV. (Ibid. XXXI, 1892, s. 130—133.) — Ref. 
Bot. Centralbl., Beih., 1892, s. 496. 

74. D:o d:o XXXVI. (Ibid. XXXI, 1892, s. 182—183.) - Ref. 
Bot. Centralbl., Beih., 1892, s. 496. 

75. D:o d:o XXXVII. (Ibid. XXXI, 1892, s. 218—220.) 

76. D:o d:o XXXVIII. (Ibid. XXXI, 1892, s. 292—296.) 

77. D:o d:o XXXIX. (Ibid. XXXI, 1892, s. 297—299.) 

78. D:o d:o XL. (Ibid. XXXII, 1893, s. 59—61.) 

79. D:o d:o XLI. (Ibid. XXXII, 1893, s. 119—120.) 

80. D:o d:o XLII. (Ibid. XXXIII, 1894, s. 15—16.) 

81. D:o d:o XLI1I. (Ibid. XXXIV, 1895, s. 7—9.) 

82. D:o d:o XLIV. (Ibid. XXXV, 1896, s. 43—49, 173—174.) 

Ref. Bot. Centralbl., Beih., 1896, s. 176. 

83. Fungi rariores Fennici atque nonnulli Sibirici a D:re Edw. 
Wainio lecti. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XI, 1884. I. Fungi 
Fennici s. 136—144; II. Fungi Sibirici s. 145—147.) Ref. 
Bot. Centralbl. XXII, 1885, s. 289—290. Mykol. 

84. Finlands rost- och brandsvampar (Hypodermii), i korthet 
beskrifna. (Bidr. kann. Finl. nat. o. folk XXXIX, 1884, VI + 
118 s.) D:o. 

85. Hymenomycetes nonnulli novi in Gallia a prof. Abbe Le- 
t end re lecti. (Revue mycol. VI, 1884, N:o 24, s. 214.) — 
Ref. Bot. Centralbl. XX, 1884, s. 366. I):o. 

86. Fungilli nonnulli novi fennici. (Ibid. VII, 1885, s. 106—107.) 
- Ref. Bot. Centralbl. XXII, 1885, s. 118. I):o. 

87. Fungi novi vel minus bene cogniti Fennia 1 et Gallia?. (Ibid. IX, 
1887, s. 9—11.) Do. 

88. Ascomycetes novi fennici. (Ibid. IX, 1887, s. 175 — 177; icke 
159 — 161 enligt oratt paginering.) D:o. 

89. Diagnoses fungorum nonnullorum novorum in Fennia de- 
tectorum. (Ibid. X, 1888, s. 73—75.) D:o. 

90. Fungi novi fennici. (Ibid. X, 1888, s. 149 — 150.) D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 225 

Karsten, Petter Adolf. 

91. Fungi quidam novi vel minus bene cogniti. (Ibid. XI, 1889, 
s. 96.) D:o. 

92. Aliquot species nova? fungorum. (Ibid. XI, 1889, s. 205 — 206.) 
— Ref. Hedwigia 1890, s. 118. D:o. 

93. Fungi novi Brasilienses. (Ibid. XI, 1889, s. 206—207.) — 
Ref. Hedwigia 1890, s. 119. D:o. 

94. Champignons nouveaux du Tonkin recemment recoltes par 
M. B. B a 1 a n s a et etudies par P. A. Karsten et C. Roume- 
guere. (Ibid. XII, 1890, s. 75—79.) — Ref. Hedwigia 
1890, s. 303. D:o. 

95. , C. Roumeguere et P. Hariot. Fungilli novi. (Ibid. XII, 

1890, s. 79—80.) D:o. 
96. , F. Fautrey et C. Roumeguere. Fungi novi vel minus 

bene cogniti. (Ibid. XII, 1890, s. 1 26—1 28.) — Ref. Hedwigia 

1890, s. 299. D:o. 

97. - - et P. Hariot. Fungi novi. (Ibid. XII, 1890, s. 128— 

129.) — Ref. Hedwigia 1890, s. 317. D:o. 
98. et P. Hariot. Micromycetes novi. (Ibid. XII, 1890, 

s. 129—131.) — Ref. Hedwigia 1890, s. 318. D:o. 
99. et P. Hariot. Ascomycetes novi, in lucem editi. (Ibid. 

XII, 1890, s. 169—173.) — Ref. Hedwigia 1890, s. 316— 

317. D:o. 
100. et P. Hariot. Fungi nonnulli Gallici. (Journ. de Bot. 

Ill, 1889, s. 206; enl. G. Lindau et P. Sydow, Thes. I, s. 751.) D:o. 
101. et P. Hariot. Fungilli imperfecti novi. (Ibid. IV, 1890, 

s. 357; enl. G. Lindau et P. Sydow, Thes. I, s. 751.) D:o. 

102. Revisio monographica atque Synopsis Ascomycetum in Fennia 
hucusque detectorum. (Acta Soc. F. Fl. fenn. II, N:o 6, 1885, 
174 s.) — Ref. Bot. Centralbl. XXIV, 1885, s. 322.) D:o. 

103. Icones selects Hymenomycetum Fennise nondum delinea- 
torum, editse sub auspiciis Soc. Scient. fenn., cura P. A. K a r- 
sten, Societatis membri. Fasc. I. Cum tab. lithogr. I — IX. 
(Acta Soc. Sc. fenn. XV, 1888, s. 181—195.) — Ref. Bot § 
Centralbl. XLI, 1890, s. 145. D:o. 

104. D:o d:o Fasc. II. Cum tab. lithogr. I— XI. (Ibid. XVI, 
1888, s. 515—528.) D:o. 

105. D:o d:o Fasc. III. Cum tab. lithogr. I— VI. (Ibid. XVIII, 

1891, s. 101 — 110.) D:o. 

106. Fungi aliquot novi in Turkestania a D:re Walter lecti. 
(Hedwigia XXVI, 1887, s. 112.) — Ref. Revue my col. IX, 
1887, s. 218 (oratt paginering s. 202.) D:o. 

107. Fungi aliquot novi in Brasilia a D:re Edv. Wainio anno 
1885 lecti. (Ibid. XXVIII, 1889, s. 180—195.) D:o. 

15 226 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Karsten, Petter Adolf. 

108. Mycetes aliquot in Mongolia et China boreali a clarissimo 
C. N. Potonin lecti. (Ibid. XXXI, 1892, s. 38—40.) — Ref. 
Bot. Centralbl., Beih. 1892, s. 496. D:o. 

109. Fungi in: Plantee Turcomanicre a G. Radde et A. Walter 
collects. (Acta Horti petropolit. X, 2, 1889, s. 549—550; 
cum tab. 1.) D:o. 

110. Kritisk ofversikt af Finlands Basidsvampar (Basidiomycetes; 
Gastero- och Hymenomycetes) . (Bidr. kann. Finl. nat. o. folk 
XLVIII, 1889, s. 1—470.) — Ref. Bot. Centralbl. XLIII, 
1890, s. 383—388. D:o. 

111. Tillagg I. (Ibid. LI, 1892, s. 177—230.) D:o. 

112. Tillagg II. (Ibid. LIV, 1894, s. 155—186.) D:o. 

113. Tillagg III. [Foredragen den 18 okt. 1897]. (Ibid. XLII, 
1903, s. 65—100.) Sep. H:fors 1898. 36 s. 8:o. D:o. 

114. Finlands Mogelsvampar. [Hyphomycetes fennici.] (Ibid. LI, 
1892, s. 343—534.) D:o. 

115. Sphneropsidese hucusque in Fennia observatse. Recensuit 
-. (Acta Soc. F. Fl. fenn. VI, N:o 2, 1890, 86 s.) D:o. 

116. Cylindrium effluens Karst. n. sp. (Hedwigia 1892, s. 318.) D:o. 

117. Sotsjukan (Ustilago Avena> Rostr.) hos hafre i Abo Ian. 
(Biet XV, 1894, s. 139—141.) — Uppgifves botemedel haremot. 
Vaxtsjukd. 

118. Se: Sunila, J. E. N:o 13. 1899. 

119. Finlands Basidsvampar i urval beskrifna af — — . Ingar 
i „Floristiska handbocker for nybegynnare, utgifna af Societas 
pro Fauna & Flora Fennica". I. Med 9 taflor och 6 bilder i 
texten. H:fors 1899. 186 s. 8:o. Handb. 

Karttunen, Antti. 

1. Perunain siiilyttamisesta. (Peltom. Ill, 1894, s. 74 — 76.) Vaxt- 
sjukd. 

2. Heinanteko. (Ibid. IV, 1895, s. 90—92.) Agrik. 

3. Sammalalukset. (Ibid. IV, 1895, s. 165—168.) D:o. 

4. Maan valmistuksesta kylvoa varten. (Ibid. V, 1896, s. 72 — 74.) 
Biol. Agrik. 

Karviaismarjan uusi vihollinen, Sphcerotheca mors-uvcv. 
(Luon. Yst. IV, 1900, s. 267.) Vaxtsjukd. 

Karvonen, Juno Jaakko. 

1. (J. J. K.) Antiseptiikista aseptiikkiin. (Duod. VIII, 1892, s. 68— 
75, 121 — 132.) Bakt. Med. bot. 

2. Primula-ihottumista. (Ibid. XV, 1899, s. 167—182.) Med. bot. 

3. Viela yksi primula-ihottuma tapaus. (Ibid. XV, 1899, s. 234— 
240.) D.o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 227 

Karvonen, Juho Jaakko. 

4. Ihotautien, etenkin ektseemien parasitaarinen etiologia. (Ibid. 
XVI, 1900, s. 161—167.) Bakt. Med. bot. 

5. (J. J. K.) Tuberkulabasilleja virtsasta ja ulostuksista. (Ibid. XVI, 
1900, s. 204.) D:o. D:o. 

Kasveihin, sahkovalon haitallinen vaikutus. (Luon. Yst. Ill, 

1899, s. 168.) Biol. Vaxtsjukd. 

Kasvien enentaminen pistokkailla. (Puut. 1899, 
s. 25—26.) Hortik. 

Kasvien ravinto-elimista. I. Juurista. (Kansant. luenn. 
Kuopiossa 6, 1878, 12 s. 8:o.) Fysiol. 

Kasvilajeja, paljonko maailmassa on? (Luon. Yst. IV, 1900, 
s. 27—28.) Allm. bot. 

Kasvitarhan hoitoa alkaville, muutamia neuvoja. (Koti ja 
yhteisk. 1897, s. 75—76.) Hortik. 

Kasvit, monivuotiset puutarhoissa ja puistoissa. (Puut. 

1900, s. 25.) D:o. 

Kataja. 

1. Mietteita kaskenviljelyksesta. (Metsanyst. VI, 1900, s. 58 — 60.) 
Forstb. 

Katajastakin olisi hyotya. Peltomiehesta. (Ibid. I, 1895, 
s. 13—15.) Ekon. bot. 

Katovuosien syista, estamisesta ja helpoimmasta karsi- 
misesta. Suomen Talousseuran toimittama suomennos. Turussa 
1870. 27 s. 8:o. (K. Suom. Talouss. kirj. kansalle, N:o 4.) 
Vaxtsjukd. Agrik. 

Katovuosiin Suomessa, ovatko hallat seka liika kuivuus 
tai markyys ainoat syyt? (Peltom. kotik. (1891) 1892, s. 266— 
276.) D.o. D:o. 

Kauramaat, vanhat. (Metsanyst. II, 1896, s. 70 — 72.) Forstb. 
Agrik. 

Kauran akanoita makuuvaatteisiin. (Suom. Maanv. lehti 1888, 
s. 96.) Ekon. bot. 

Kautsua viljasta. (Luon. Yst. IV, 1900, s. 28.) Tekn. bot. 

Keckman, Charles Emil. 
1. Anteckningar om floran i Simo och Kemi socknar af Norra 
Osterbotten. (Acta Soc. F. Fl. fenn. XIII, N:o 4, 1896, 66 s.) 
Flor. Topogr. 228 Th. S se Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Keckman, Johan Henrik. 
1. Terveyden opetus-Kirja, yhteiselle kansalle, ilmoittain lyhy- 
kaisen neuvon, kuinka terveys taitaa varjeltaa, taudit estettaa, 
ja kuinka niita, Laakarin avun puutteessa, selvilla ja pian saata- 
villa valikappaleilla ja soveliaalla hoidolla vastustaa taitaan. 
Kirjoittanut Carl Nordblad. Kirjan toistetusta painosta 

Ruotsin kielesta suomentanut . Turussa 1837. VIII + 140 s. 

8:o. Handb. Med. Farm. bot. 

Kekoni, K. 

1. Jordens stenkolsfalt. (Geogr. Foren. tidskr. XI, 1899, s. 121 — 
130+1 karta.) Paleont. Ekon. Handelsb. 

Kellgren, Wilhelm. 
1. Luonnon helmassa. Pikkukuvaelmia ja kertomuksia nuorisolle 
ja sen ystaville. IV. A. Bernstein'in mukaan. Suomennos. 
Mato pahkinan kuoressa. (Tietovarasto kansalle, 8, s. 20 — 24.) 
H:gissa 1876. 12:o. Vaxtsjukd. 

Kempius, Laur. Andrew. 
1. Se: Alanus, Georg Christophori. N:o 3. 1647. 

Kerkkonen, Kaarlo. 
1. (K.) Viljelysjarjestelmista. Keski-Suomen kansanopistossa pi- 
detty esitelma. (Keski-Suom. Maanvilj. seur. vuosikert. 1894, 
J:kyla 1895, I, s. 25—34.) Agrik. 

Kettunen, Paavo Antero. 
1. Se: Hagelstam, J. A. N:o 5. 1894. 

Kevat 1899. (Puut. 1899, s. 46.) Fenol 

K. Finska Hushallnings Sallskapets underdaniga ut- 
latande angaende atgarder till beframjande af finska landtbruket 
och dess binaringar, med dertill horande bilagor. H:fors 1857. 
316 s. 4:o. Forstb. Agrik. Ekon. bot. 

Kihlman, Alfred Oswald. 

1. Zur Entwickelungsgeschichte der Ascomyceten. Mit zwei litho- 
grafirten Tafeln. (Acta Soc. Sc. Fenn. XIV, 1885, s. 309—351.) 
— Afven skildt utkommen som Akad. afh. H:fors 1883. 43 s. 
4:o. - - Ref. Bot. Centralbl. XV, 1883, s. 65—67. Fysiol. 
Biol. Mykol. 

2. Anteckningar om Floran i Inari Lappmark. Med en karta. 
(Medd. Soc. F. Fl. fenn. XI, (1884) 1885, s. 45—135.) — Ref. 
Bot. Centralbl. XX, 1884, s. 353—366. Syst. Vaxtgeogr. 
Topogr. Fenol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 229 

Kihlman, Alfred Oswald. 

3. Beobachtungen liber die periodischen Erscheinungen des 
Pflanzenlebens in Finnland 1883. Herausgeben von Societas 
pro Fauna et Flora fennica. H:fors 1886. XXXII +97 s. 4:o. 
— Ref. Bot. Centralbl. XXX, 1887, s. 78—80. Fenol. 

4. Om nagra hittills foga uppmarksammade SaZ/x-hybrider. (Medd. 
Soc. F. Fl. fenn. XIII, 1886, s. 215—216, 248—249.) - Ref. 
Bot. Not is. 1885, s. 104; 1886, s. 59. Syst. 

5. Om Calamagrostis acutiflora Schrad. (= C. arundinacea X epi- 
gejos) fran Esbo socken och en narstaende form fran Sjundea 
samt Alopecurus geniculatus X pratensis fran Kyrkslatt och Esbo 
i tva nagot olika former. (Ibid. XIII, 1886, s. 230—231.) ■ 
Ref. Bot. Notis. 1885, s. 169. D:o. 

6. Potamogeton vaginatus Turcz. ny for Europas flora. (Ibid. XIV, 
1887, s. 111 — 115.) — Ref. Bot. Notis. 1887, s. 85 — 86; 
Bot. Centralbl. XXXIX, 1889, s. 354. Vdxtgeogr. 

7. Arberattelse afgifven till Soc. F. Fl. fenn. af botaniska inten- 
denten [A. Osw. Kihlman] vid arsmotet 1886. (Ibid. XIII, 

1886, s. 263—264.) Herb. 

8. D:o d:o 1893. (Ibid. XIX, 1893, s. 135—136.) 

9. D:o d:o 1894. (Ibid. XX, 1894, s. 79—80.) 

10. D:o d:o 1895. (Ibid. XXI, 1895, s. 100—102.) 

(Ibid. XXII, 1896, s. 66—67.) 
(Ibid. XXIII, 1898, s. 70—71.) 
(Ibid. XXIV, (1897—1898) 1900, s. 61—62.) 
(Ibid. XXV, 1900, s. 97—99.) 
(Ibid. XXVI, (1899—1900) 1900, s. 160— 

163.) 

16. och Palmen, J. A. Redogorelse for en naturvetenskaplig 

expedition till det inre af rysk-lapska halfon 1887. (Bot. Notis. 

1887, s. 265—272.) — Afven inford pa tyska: Bericht uber eine 
Expedition nach Russisch-Lappland i Bot. Centralbl. XXXIV, 

1888, s. 153—156, 187—190. Topogr. Reseskildr. 

17. Finlands botaniska litteratur 1883—1887. (Ibid. 1888, s. 178 — 
186.) Litt. 

18. D:o d:o 1888 — 1890. (Ibid. 1891, s. 267—270; 1892, s. 41 — 
45.) D.o. 

19. D:o d:o 1891 — 1893. (Ibid. 1894, s. 202—211.) D.o. 

20. Muutamia kuvauksia polaarikasvien elamasta. (Valv. 1888, 
s. 275—283.) Biol. 

21. Om en ny Taraxacum, T. nivale Lange. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. XVI, 1889, s. 66—68.) — Afven inford pa tyska: Ueber 
eine neue Taraxacum-Form, T. nivale Lange, i Bot. Cen- 
tralbl. XLVI, 1891, s. 380, 411—412. Syst. 11. 


D:o 


d:o 


1896. 


12. 


D:o 


d:o 


1897. 


13. 


D:o 


d:o 


1898. 


14. 


D:o 


d:o 


1899. 


15. 


D:o 


d:o 


1900. 230 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Kihlman, Alfred Oswald. 
22. Om Carex helvola Bl. och nagra narstaende Carex-former. 
(Ibid. XVI, 1889, s. 69—75.) — Afven inford pa tyska: Ueber 
Carex helvola Bl. und einige nahestehenden Carex-Fovmen i 
Bot. Centralbl. XL, 1889, s. 329—330; XLVI, 1891, 
s. 412—415; XL VII, 1891, s. 9—11. — Ref. Bot. Notis. 

1889, s. 267. D:o. 

23. und Palmen, J. A. Die Expedition nach der Halbinsel 

Kola im Jahre 1887, vorlaufig geschildert. (Fennia III, N:o 5, 

1890, 28 s. 8:o.) Mit einer Karte von Alfred Petrelius. 
Afven inford i: 

Wissenschaftliche Ergebnisse der finnischenExpeditionen nach 
der Halbinsel Kola in den Jahren 1887 — 1892. Eine Sammlung 
Separat-Abdriicke. A. Kartographie. Geologic Klimatologie. I. 
H:fors 1890—1892. 8:o. Reseskildr. 

24. Bericht einer naturwissenschaftlichen Reise durch Russisch- 
Lappland im Jahre 1889. (Ibid. Ill, N:o 6, 1890, 40 s.+ 1 karta.) 

— Afven inford i: Wissenschaftl. Ergebn. d. finn. Exped. nach 
d. Halbinsel Kola (se foreg. N:o 23). Biol. Topogr. 

25. Se: Sffllan, Th. Herb. Musei fennici. Ed. II. N:o 20. 1889. 

26. „ Sffllan, Th. N:o 22. 1890. 

27. Pflanzenbiologische Studien aus Russisch-Lappland. Ein 
Beitrag zur Kenntniss der regionalen Gliederung an der polaren 
Waldgrenze. Mit 14 Tafeln in Lichtdruck und einer Karte. 
(Acta Soc. F. Fl. fenn. VI, N:o 3, 1890, VIII + 264 + XXIV s.) 

— Afven skildt utkommen som Akad. afh. med ett andra 
titelblad och dessutom inford i Wissenschaftl. Ergebn. d. finn. 
Exped. nach d. Halbinsel Kola 1887—1892. Eine Samml. Separat- 
Abdriicke. B. Botanik. Zoologie. I. H:fors 1890— 1892. — Ref. 
A. G. Blomqvist: F. Forstforen. medd. VIII, 1891, 
s. 125—139; Bot. Centralbl. XLVII, 1891, s. 139—146; 
Flora, 1891, s. 116—117. Biol. Syst. Vdxtgeogr. Topogr. 

28. Referat af finsk botanisk litteratur (systematik och floristik) 
i: Ubersicht der Leistungen auf dem Gebiete der Botanik in 
Russland wahrend des Jahres 1891. Zusammengestellt von 
A. Famintzin. Aus dem Russischen iibersetzt. S:t Peters- 
burg 1893. S. 10 (N:o 4), 117 (N:o 51), 118 (N:o 52), 131 — 
136 (N:is 58, 59, 60, 61), 158 — 160 (N:is 80, 81), 166—168 
(N:is 86, 87, 88), 215—216 (N:o 104), 238-239 (N:o 113), 
255 (N:o 122). Liti. 

29. Neue Beitrage zur Flechten-Flora der Halb-Insel Kola. Ge- 

sammelt von . Mit einer Tafel. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. 

XVIII, 1891, s. 41 — 59.) — Bestamningarna aro gjorda af 
W. N y 1 a n d e r. Lich. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 231 

Kihiman, Alfred Oswald. 

Afven inford i Wiss. Erg. firm. Exp. Halbins. Kola. B. II. — 
Ref. Bot. Centralbl. LI, 1892, s. 46—47. 

30. H e p a t i c ae fran Inari-Lappmark, sammanstallda af — — . 
(Ibid. XVIII, 1892, s. 132—139.) — Ref. Bot. Centralbl. LII, 

1892, s. 225—226. Bryol. 

31. Om forekomsten af Atragene alpina vid vastra kusten af 
Onega. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 149—151.) — Ref. Bot. 
Notis. 1889, s. 26—27; Bot. Centralbl. XL VI, 1891, 
s. 377, 379. Vaxtgeogr. 

32. Om ett besok pa Solovetska oarna. (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 196—199.) — Afven infordt i Bot. Notis. 
1890, s. 41— 44 och i Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 212— 
214. D:o. 

33. Nattfrosterna i Finland. 1892. (Fennia VIII, N:o 4, 1893, 
41 s. + 3 kartor. Deutsches Referat: Die Nachtfroste in Finn- 
land 1892, s. 41—42.) Vdxtsjukd. 

34. D:o d:o 1893. (Ibid. X, N:o 3, 1895, 63 s. + 4 kartor. 
Deutsches Referat: Die Nachtfroste im J. 1893, s. 63—66.) D:o. 

35. D:o d:o 1894. (Ibid. XII, N:o 4, (1895) 1896, 40 s.+ 1 karta. 
Deutsches Referat: Die Nachtfroste im Sommer d. J. 1894, 
s. 40—43.) D:o. 

Utkomna afven pa finska i sammandrag: 
Yohallat Suomessa 1892. 16 s. + 3 lehtea karttoja. 
Samoin 1893. 19 s. + 4 lehtea karttoja. 
Samoin 1894. 15 s. + 1 lehti karttoja. Suoment. Aino Malm- 
berg. 

36. Forelopande meddelande om en serie under varen 1893 ut- 
forda forsok betraffande frostens inflytande pa vaxter af olika 
vattenhalt. Foredrag vid F. Vet. Soc. sammantrade den 23 maj 

1893. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. XXXV, (1892—1893) 1893, 
s. XVI— XVII.) Fysiol. Biol. 

37. Tankarom frosten och frostskydd samlade och utgifna af . 

H:fors 1893. (1 +) IV + 12 s. 8:o. — Utgor ett skildt utkommet 
ofvertryck ur tidningen Hufvudstadsbladet. Vdxtsjukd. 

38. Sekulaarisista hairioista metsan kasvamisessa ja leviamisessa. 
Esitelma 21 p. helmik. 1893. (Valv. XIII, 1893, s. 321—333.) 
Biol. Paleont. Hist. Forstb. 

39. Kuvaelmia eraiilta matkalta Wenajan Lapissa. (Kylakirj. kuval. 
B sarja. N:o 11, 1893, s. 83— 86; N:o 12, s. 90— 91+4 kuvaa 
tekstissa.) Biol. Reseskildr. 

40. Om den for skandinaviska floran nya Petasites hvvigatus 
(Willd.) Reich. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XIX, 1893, s. 6—7.) 
Vaxtgeogr. 232 T h. S 3B 1 a n. Finlands botaniska litteratur. 

Kihlman, Alfred Oswald. 

41. Om Salix arbuscula L. och nagra for floran nya Salix- 
hybrider, antraffade i Ryska Lappmarken. (Ibid. XIX, 1893, 
s. 69—70.) D:o. 

42. De finska formerna af slagtet Rosa. (Ibid. XX, 1894, s. 48— 
49.) Syst. 

43. Om forekomsten af Dryas i Kuusamo. (Ibid. XX, 1894, 
s. 50 — 51.) Vdxtgeogr. 

44. Hallasta. (Valv. XIV, 1894, s. 130—150.) Vaxtsjukd. 

45. Sammandrag af de Klimatologiska anteckningarna i Finland 
ar 1894. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. XXXVII, 1894 — 1895, 
[Vaxtlighetsfenomenen] s. 254—265. — Ref. Bot. Centralbl. 
LXV, 1896, s. 158. Fenol. 

46. Phenologie. (Fennia XIII, N:o 1. Expose des travaux geo- 
graphiques executes en Finlande jusqu'en 1895. Communication 
faite au sixieme Congres International de Geographie a Londres, 

1895, par la Societe de geographie de Finlande. H:fors 1896, 
p. 92—102.) 

Afven inford i ett skildt for sig tryckt arbete med titel: 
Societe de geographie de Finlande. Travaux geographiques 

executes en Finlande jusqu'en 1895. H:fors 1895. 153 s. 8:o. 

(Phenologie s. 92—102.) — Ref. Bot. Centralbl. LXV, 

1896, p. 212—213.) D:o. 

47. Hallasta. (Kansanval. Seur. Kalent. XV, 1895, s. 169—180.) 
Vaxtsjukd. 

48. Havainnoita Suomen £up/iras/a-lajeista. (Acta Soc. F. Fl. fenn. 
XIII, N:o 5, 1896, 25 s. Deutsches Referat s. 25—28.) — 
Ref. Bot. Centralbl. 1896, s. 236. Syst. 

49. Havaintoja metsissa. (Luon. Yst. I, 1897, s. 47 — 53.) — 
Afven inford i Metsanyst. 1897, s. 97—105. Biol. Forstb. 
Hist. 

50. Miten on herbario hyonteisvaurioista varjeltava? (Ibid. I, 

1897, s. 84—86 + 1 kuv.) Herb. 

51. Ueber die Nordgrenze der Schwarzerle und der Linde in 
Finnland. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXIII, 1898, s. 82—101.) 

52. Sommarnattf roster n a. Text till kartbladet N:o 10 a 
i Atlas ofver Finland. Utgifven af Sallsk. for Finlands geo- 
grafi. (Fennia XVII, 1899, 6 s.) 

Kesahallat. Suomen kartasto. Teksti. Karttalehti N:o 10a. 
Julaissut Suomen maantieteellinen Seura. (Fennia XVII, 1899, 
6 s.) 

Gelees nocturnes d'ete. Atlas de Finlande. Texte. 
Feuille N:o 10 a. Publie par la Societe de geographie de Fin- 
lande. (Fennia XVII, 1899, 7 s.) Vaxtsjukd. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 233 

Kihlman, Alfred Oswald. 

53. Karlvaxter. Text till kartbladet N:o 10 b i Atlas ofver 
Finland. Utgifven af Sallsk. for Finlands geografi. (Fennia XVII, 
1899, 8 s.) 

Putkilokasvit. Suomen kartasto. Teksti. Karttalehti 
N:o 10 b. Julaissut Suomen maantieteellinen Seura. (Fennia XVII, 
1899, 8 s.) 

Plantes vasculaires. Atlas de Finlande. Texte. 
Feuille N:o 10 b. Publie par la Societe de geographie de Fin- 
lande. (Fennia XVII, 1899, 9 s.) Vaxtgeogr. Topogr. 

54. Tradartade vaxter. Text till kartbladet N:o 11a i 
Atlas ofver Finland. Utgifven af Sallsk. for Finlands geografi. 
(Fennia XVII, 1899, 2 s.) 

Puukasvit. Suomen kartasto. Teksti. Karttalehti N:o 11 a. 
Julaissut Suomen maantieteellinen Seura. (Fennia XVII, 1899, 
2 s.) 

Plantes arborescentes. Atlas de Finlande. Texte. 
Feuille N:o 11a. Publie par la Societe de geographie de Fin- 
lande. (Fennia XVII, 1899, 2 s.) Vaxtgeogr. 

55. Ueber einige finnische Euphrasien. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. 
XXIV, (1897—1898) 1897, s. 90—96.) Syst. Vaxtgeogr. 

56. Einige Bemerkungen iiber die Cotoneaster- Arten der finnischen 
Flora. (Ibid. XXIV, (1897—1898) 1898, s. 108—115.) — Ref. 
Bot. Notis. 1898, s. 64. D:o. D.o. 

57. Einige Bemerkungen iiber die finnlandischen Formen der 
Gattung Rumex. (Ibid. XXV, 1900, s. 82—86.) D:o. D:o. 

58. Se: Sunila, J. E. N:o 13. 1899. 

59. Pflanzenphanologische Beobachtungen in Finnland 1895. Zu- 

sammengestellt von . (Bidr. kann. Finl. nat. o. folk LVIII, 

(1897) 1900, s. 1—45.) Fenol. 

60. Maantiede ja muoto-oppi. Esitelma Suomen Tiedeseuran vuosi- 
juhlassa Huhtikuun 29 p. 1899. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. XLI, 
(1898—1899) 1900, s. 155—164.) Syst. 

61. Kuusesta. (Luon. Yst. IV, 1900, s. 250—252.) - Har upp- 
raknas olika former af granen: f. medioxima eller fennica, 
obovata, erythrocarpa, chlorocarpa, virgata, tuberculata, aurea 
och argentata. D:o. 

62. Tarhaviljelyksen historiasta. (Puut. 1900, s. 46.) Hortik. 
Hist. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden : 

63. Om nagra af foredragaren och hr Axel Arrhenius pa 
Aland sommaren 1878 antriiffade, sallsynta frovaxter, hvilka 
voro af stort intresse sasom bekraftelse pa gamla uppgifter 234 Th. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Kihlman, Alfred Oswald. 

om deras forekomst darstades: Veronica opaca, Euphrasia gra- 
cilis, Carex fulva (C. flava X Hornschuchiana) , ny for var flora, 
pa Eckero, Phleum phalaroides och Orchis mascula, funnen i 
Jomala socken. Till sistnamnda art hade afven de exemplar, 
som forut fran samma lokal anforts under naran af 0. militaris L., 
befunnits hora. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. VI, 1881, s. 211; 9 / n 
1878.) — Ref. Bot. Not is. 1878, s. 190. Vaxtgeogr. 

64. Om en for floran ny frovaxt Poa bulbosa L., hvilken fore- 
dragaren funnit bland andra Poa-former i finska museets her- 
barium och hvaraf exemplaret var taget vid Helsingfors af dr 
Fredrik N y 1 a n d e r samt om den mycket sallsynta Crepis 
multicaulis Led., funnen af hr A. A r r h e n i u s vid Varanger 
fjord invid gransen till vart naturhistoriska omrade. (Ibid. IX, 
1883, s. 174; 16 / 5 1883.) — Ref. Bot. Notis. 1883, s. 154. D:o. 

65. Om en inom vart flora-omrade icke forut anmarkt hybrid, 
Salix caprea/ nigricans (S. latifolia Forb.), funnen af foredragaren 
vid Helsingfors. (Ibid. XIII, 1886, s. 168; 6 /io 1883 -) — Ref - 
Bot. Notis. 1883, s. 197—198. D:o. 

66. Anmalan att vid granskning af det af hr C. E. B e r g s t r a n d 
till finska vaxtsamlingen inlamnade exemplaret under namn af 
Lemna gibba L. funnits besta af oblandad L. minor. (Ibid. XIII, 

1886, s. 177; l / 12 1883 -) — Ref - Bot - Notis. 1884, s. 38. 

67. Om hybriden Cirsium heterophyllumX palustre, samlad i Sata- 
kunta af hr Hj. Hjelt. (Ibid. XIII, 1886, s. 184; ! / 8 1884.) 
— Ref. Bot. Notis. 1884, s. 68. Vaxtgeogr. 

68. Crepis sibirica L. funnen af hr A. G ii n t h e r vid floden Svir 
pa gransen af vart naturhistoriska omrade. (Ibid. XIII, 1886, 
s. 186; 5 / 4 1884.) — Ref. Bot. Notis. 1884, s. 83. I):o. 

69. Cirsium heterophyllumX palustre funnen i Saarijarvi och Viita- 
saari socknar. (Ibid. XIII, 1886, s. 217; n / 4 1885.) — Ref. 
Bot. Notis. 1885, s. 104. I):o. 

70. Cryptogramme crispa funnen pa Aland i Vardo socken af 
hr J. 0. Bomansson; Elodea canadensis, som ar 1884 af 
hr Fr. E 1 f v i n g utplanterats i en damm i Kajsaniemi park i 
Helsingfors, hade forokat sig ansenligt; Populus tremula var. 
villosa, ny for floran, funnen af hr Hj. Hjelt i Karkku och 
af foredrag. flerestades i Evois kronopark samt i skogstrakten 
mellan Lampis och Tuulois. (Ibid. XV, 1888—1889, s. 180— 
181; 2 / 10 1886.) — Ref. Bot. Notis. 1886, s. 181. D:o. 

71. Om Potamogeton borealis (Laest.), P. salicifoliusWoUg., Festuca 
glauca Lam. och Sempervivum soboliferum Sims. (Ibid. XV, 
1888—1889, s. 195—197; 5 / 2 1887.) — Ref. Bot. Notis. 

1887, s. 83—85. I):o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 235 

Kihlman, Alfred Oswald. 

72. Om forekomsten af Festuca glauca i Finland. (Ibid. XV, 
1888—1889, s. 232—233; 12 / 5 1888.) Ref. Bot. Notis. 
1888, s. 189—190; Bot. Centralbl. XL, 1889, s. 374. I):o. 

73. Om nigra uraldriga trad i Saoneshje i Onega-Karelen. (Ibid. 
XVIII, 1891 — 1892, s. 151; 3 / u 1888.)— Ref. Bot. Centralbl. 
XL VI, 1891, s. 379. Biol. 

74. Om hybriden Rumex crispus X domesticus vid Helsingfors 
och pa andra orter inom landet. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, 
s. 156; 2 / 2 1889.) — Ref. Bot. Notis. 1889, s. 145; Bot. 
Centralbl. XLVII, 1891, s. 11. Vaxtgeogr. 

75. Om Taraxacum nivale Lange n. sp. insamlad af foredragaren 
pa fjallen vid Seitjaur i ryska Lappmarken, staende narmast 
till den arktiska T. phymatocarpum Vahl. (Ibid. XVIII, 1891 — 
1892, s. 157; 2 / 2 1889.) — Ref. Bot. Notis. 1889, s. 145. 

76. Om tvenne for floran nya Potamogeton-avter funna af fore- 
dragaren i Onega-Karelen: P. Friesii Rupr. (= P. mucronatus 
Auctt. vix Schrad.) fran Shungu och P. Zizii M. & K. nara 
Tiudie. (Ibid. XVIII, 1891—1892, s. 200—201; Va 1890 -) ' 
Ref. Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 214. Vaxtgeogr. 

77. Om ett exemplar af Platanthera bifolia med aktinomorpha 
och enkonade (hanliga) blommor, funnet af stud. A. N. A r p p e 
vid Kiitula i Taipalsaari socken. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, 
s. 235—236; 7 / 2 1891.) — Ref. Bot. Centralbl. LXI, 1895, 
s. 218. Terat. 

78. Nagra forut obeskrifna vaxtformer fran ryska Lappmarken: 
Juncus arcticus X filiformis och Luzula Wahlenbergii var. conglo- 
merata funna af dr V. F. Brotherus, den forra vid Varsina 
pa Ishafskusten, den senare vid floden Olenka, samt Calama- 
grostis deschampsioides X stricta funnen af foredrag. vid backen 
Tschernoffka pa norra kusten af Hvita hafvet. (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 245; 7 ' 3 1891.) — Ref. Bot. Notis. 1891, 
s. 171 — 172; Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 218. Vaxtgeogr. 

79. Nagra for vart flora-omrade nya Carex-f ormer : Carex am- 
pullacea X vesicaria fran Esbo skargard och Onega-Karelen, 
Carex flava X GSderi fran Aland, Lovisa och Onega-Karelen 
samt C. imandrensis n. sp. (antagligen hybrid af C. limosa och 
C. livida), funnen af foredragaren vid sjon Umpjaur i ryska 
Lappmarken. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 246— 248; 4 / 4 1891.) 
— Ref. Bot. Notis. 1891, s. 171 — 172; Bot. Centralbl. 
LXI, 1895, s. 222—223. I):o. 

80. Om 1 i t o r i f i 1 a och 1 i t o r i f o b a vaxter i Helsingfors- 
trakten; till de forra raknas t. ex. Allium schoenoprasum, Alo- 
pecurus nigricans, Erysimum hieraciifolium och Cornus suecica 236 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Kihlman, Alfred Oswald. 

samt till de senare: Campanula patula, C. glomerata, Knautia 
arvensis, Geranium silvaticum, Alnus incana och Salix rosmarini- 
folia. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 263—264; 13 / 5 1891.) — 
Ref. Bot. Centralbl. LXII, 1895, s. 379. Topogr. 

81. Yttermera om Potamogeton vaginatus. (Ibid. XIX, 1893, s. 7; 
7 /n 1891.) — Se ofvanfor N:o 6. Vaxtgeogr. 

82. Om olika former af Salix rotundifolia fran Orloff samt 
nagra for floran nya Sa/a:-hybrider: Salix glauca ;■ lapponum, 
S. myrsinites X phylica 'folia, S. myrsinites X rotundifolia, S. hastata 
X myrsinites, S. hastata X herbacea, S. hastata X rotundifolia, 
S. lapponumX rotundifolia, S. herbaceaX rotundifolia, (S. hastataX 
rotundifolia) X (S. lapponum X rotundifolia), alia fran ryska Lapp- 
marken. (Ibid. XIX, 1893, s. 24; 6 / 3 1892.) D:o. 

83. Carex holostoma Drej. ny for vart flora-omrade, samlad af 
H. Hollmen pa Umptekfjallen vid Imandra. (Ibid. XIX, 1893, 
s. 42; 13 / 5 1892.) Ref. Bot. Not is. 1892, s. 187. D:o. 

84. Ranunculus glacialis antraffad af foredragaren pa Umptek- 
fjallen vid Imandra samt om en formodad hybrid af Epilobium 
montanum och E. palustre, funnen af rektor M. Brenner i 
Helsingfors. (Ibid. XIX, 1893, s. 70; 4 / 2 1893.) D:o. 

85. Om dr Sv. M u r b e c k's granskning af de finska formerna 
af slaktet Gentiana sect. Endotricha samt om den for floran 
nya Gentiana uliginosa Willd. och den hittills obeskrifna G. 
amarella X campestris, bada fran Aland. (Ibid. XIX, 1893, s. 143; 
13 / 5 1893.) D:o. 

86. Om rektor S. A 1 m q v i s t's granskning af de finska Carices 
distigmaticce, hvarvid uppvisats, att den arktiska var. stans Drej. 
af C. aqvatilis har en stor utbredning pa Kola halfon ; att hybrider 
af Carex rigida med varr. flavicans och hcematolepis af C. salina 
forefinnas fran Jokonga och Litsa; att C. halophila F. Nyl. ar 
en hybrid af C. aqvatilis och C. salina cuspidata samt att en 
hybrid af C. juncella och C. salina firms fran Hvitahafs-kusten, 
funnen af F. Ny 1 a n d e r. (Ibid. XX, 1894, s. 50; 3 / 2 1894.) D:o. 

87. Ruppia spiralis (L.), ny for var flora, funnen vid Tvarminne 
i Pojo socken af hr 0. A. F. Lonnbohm; om utbredningen 
af R. brachypus och R. rostellata; Stachys palustris X silvatica 
funnen pa Lunkulansaari i Salmi socken samt Betula nana X 
verrucosa antraffad vid Umpjok i Ryska Lappmarken. (Ibid. XXI, 
1895, s. 2—3; 6 / 10 1894.) D.o. 

88. Om hybriden mellan Drosera longifolia och rotundifolia 
(Drosera longifolia var. rotundata Norrl.) insamlad af foredragaren 
vid Voroninsk i Ryska Lappmarken. (Ibid. XXI, 1895, s. 66 — 
67; 6 / 4 1895.) D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 237 

Kihlman, Alfred Oswald. 

89. Om herbarie-exemplar af finska vaxter, insamlade redan i 
slutet af 1700-talet, de fiesta i Abo-trakten. (Ibid. XXI, 1895, 
s. 70; 6 / 4 1895.) — Ref. Bot. Notis. 1895, s. 135. Hist. 

90. Auxiliar toppbildning hos granen. (Ibid. XXII, 1896, s. 9; 
5 / 10 1895.) Biol. 

91. Calamogrostides samlade af stud. R. Wegelius i Sorta- 
vala-trakten, bl. a. C. arundinacea X epigejos (C. acutiflora), 
C. arundinacea X phragmitoides och C. lapponica. (Ibid. XXII, 
1896, s. 29—30; 7 /i 2 1895 -) Vaxtgeogr. 

92. De i Herb. M. F. forvarade arterna af slaktet Euphrasia, 
bestamda med ledning af R. v. Wettstein's nyligen publi- 
cerade arbeten. (Ibid. XXII, 1896, s. 56; 2 / 5 1896.) 

93. Forslag att Sallskapet F. & Fl. fenn. borde soka fa till stand 
atgarder att forekomma adlare tradslags utrotande. (Ibid. XXIII, 
1898, s. 34; 5 / 12 1896.) Allm. bot. Varia. 

94. Lemna trisulca funnen ar 1895 rikligt blommande vid Nystad 
af stud. Heikki Soderman. (Ibid. XXIII, 1898, s. 48; 6 / 3 
1897.) — Ref. Bot. Notis. 1897, s. 154. Biol. 

95. Sagittarian kukista. (Ibid. XXIII, 1898, s. 53—54; 3 / 4 1897.) 
— Ref. Bot. Notis. 1897, s. 154. Morf. 

96. Elodea canadensis forokat sig mycket starkt i niirheten af 
Nyslott, dar den utplanterats i borjan af 1890-talet; afven i 
Kymmene alf hade denna vaxt under senaste ar begynt visa 
sig i storre massor. (Ibid. XXIV, (1897—1898) 1900, s. 7; 
2 / 10 1897.) Vaxtgeogr. 

97. Om Rumex-fovmevna. i Herbarium fennicum granskade och 
bestamda af docenten Sv. M u r b e c k i Lund. (Ibid. XXV, 
1900, s. 55—56; 4 /s 1899.) D:o. 

98. Glyceria reptans (Laest.) Krok (= Gl. vilfoidea Th. Fr.) fran 
Nyborg i Varanger, insamlad af lektor Th. O. B. N. Krok. 
(Ibid. XXVI, (1899—1900) 1900, s. 46; 10 / 2 1900.) D:o. 

99. Alnus incana var. microphylla funnen i Sotkamo af forst- 
mastaren N. J. Juselius. (Ibid. XXVII, (1900—1901) 1901, 
s. 10; 6 / 10 1900.) — Ref. Bot. Notis. 1901, s. 80. Morf. 

100. Kuusikapyjen kerays. (Ibid. XXVII, (1900—1901) 1901, 
s. 40—42; V12 1900.) — Ref. Bot. Notis. 1901, s. 27. D:o. 

Kijk, Johan Jacob. 
1. Svar pa den af Kongl. Vetenskaps Academien ar 1765 fram- 
stalde Fragan: Hvilka iiro de basta forfattningar, at underhalla 
tilrackelig tilgang pa Skog har i riket? Prisbelonad skrift. 
(Saml. Ron o. Afh. rorande Landtbr. II, 1777, s. 337—347.) — 
Har talas bl. a. om skogssadd. Forstb. 238 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Kiljander, Ludvig Gabriel. 

1. Kansakoulun kasvioppi. J:kyla 1893. 44 s.+ 12 kuvaa. 12:o. 
— 2:nen painos. J:kyla 1895. 52 s. 12:o. — 3:mas painos. 
Jrkyla 1897. — 4:jas painos. J:kyla 1900. VIII+48 s. 12:o. 
Larob. 

2. Kansakoulun luonnonopillinen kuvasto. J:kyla 1896. 74 s. 8:o 
transv. + 359 fig. D.o. 

Kilpinen, Oskari. 
1. „Sampo". Luotettava ja hyodyllinen tieto- ja neuvokokoelma. 
Kosketteleva rakennusta, maan- ja hedelmaviljelysta, kotielainten- 
hoitoa ja kotiparannusta, akillisten onnettomuudentapausten koh- 
taamien ensiavustusta, Ravinto- ja nautintoaineita, Vaatetusta, 
Urheilua y. m. y. m. Hrgissa 1899. X+ 164 s. 12:o. — Toinen 
osa: Tietoja ja neuvoja maan-, hedelma- ja kasviksienviljelyk- 
sesta, s. 24 — 61. (Yleishyodyllinen kirjasto. III.) Hortik. Agrik. 

Kirkkopihatjakalmistot. (Puut. 1900, s. 81— 82.) Varia. 

Kirvelinauriin viljeleminen puiden alia. (Koti ja yhteisk. 
1900, Kasvit., s. 66—68.) Hortik. 

Kivihiili. (Metsanyst. II, 1896, s. 152— 155.) Paleont. 

I\ly J. 

1. Juurikasviviljelyksen edistamisesta. (Maamies II, 1900, s. 75 — 
76.) Agrik. 

Kjellin, Petrus. 
1. Se: Mennander, Carl Fridric. N:o 5. 1747. 

Kjollerfeldt, Henrik Johan. 

1. Landthushallnings-Laran i kort sammandrag och lampad for 
Finland. H:fors 1837. 84 s. 8:o. Handb. Forstb. Agrik. 

2. Tillagg och Upplysning om hemmans eller lagenheters besuten- 
het och beskattning. H:fors 1840. 28 s. + 1 tab. 12:o. — 
S. 11 — 13 skogshushallning; s. 14— 19 jordbruk. Forstb. Agrik. 

Klofverfrons grobarhet, att profva. (Teknol. Ill, 1847, s. 320.) 

Biol. Ekon. bot. 
Klof vern ett godt, men farligt gronfoder. H:fors 1899. 6 s. 8:o. 

(„Landtbrukarens" smaskrifter. I.) Agrik. 
Klof vern s utsaningstid. (Teknol. IV, 1848, s. 293.) D:o. 
Klofverodling i Finland. (Ibid. Ill, 1847, s. 390; IV, 1848, 

s. 134—136.) D:o. 
Klofverodling och tjenligaste sattet for dess allmannare in- 

forande vid jordbruket i Finland. H:fors 1843. 44 s. — Arbetet 

osedt af mig. D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 239 

Klofverodling till fro utan sad. (Teknol. I, 1845, s. 138 — 
139.) D:o. 

Klofvers inskordande. (Ibid. II, 1846, s. 430.) D:o. 

Klofvers och klofverfrons behandling. Att bemarka for 
jordbrukare, som odla klofver. (Ibid. II, 1846, s. 398.) D:o. 

Knabe, Carl Arnold. 

1. Pflanzenvegetationsbild aus Russisch-Lappland. (Bot. Centralbl. 
V, 1881, s. 279—281.) Vaxtgeogr. 

2. Ueber die bis jetzt nur aus Russisch-Lappland bekannten 
Pflanzen der Skandinavischen Flora. (Ibid. VI, 1881, s. 443— 
444.) D:o. 

3. Einiges iiber die Phanerogamen-Vegetation Central-Finnlands. 
(Irmischia II, 1882.) — Uppsatsen osedd af mig. D:o. 

4. Kurzer Bericht iiber eine naturwissenschaftliche Reise nach 
dem Weissen Meere im Jahre 1882. (Ibid. V, 1885, s. 4.) — 
Uppsatsen osedd af mig. D:o. Reseskildr. 

5. Pflanzenphysiognomische Skizzen aus dem siidwestlichen Finn- 
land. (Aug. botan. Zeitschr. 1896, s. 41—44, 64—69, 85—88, 
100—101, 128—130.) Fenol. Vaxtgeogr. Topogr. 

Knorring, Frans Peter von. 
1. Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet. 
Afd. 1. Abo 1833. VIII + 269 s. 8:o. — S. 25—30 uppraknas 
darstades odlade och vildt vaxande orter samt om larktrads- 
parken vid Lintula. Vaxtgeogr. 

Knuuttila, Robert. 

1. Kuopion laanin maanviljelysseuran metsanhoidonneuvojankerto- 
mus v. 1899. (Kert. Kuop. laan. maanvilj. seur. toimin. 1899, 
Kuopio 1900, Liite N:o 3, s. 93—97.) Forstb. 

2. Samoin v. 1900. (Ibid. 1900, Kuopio 1901, s. 41—44.) D:o. 
Ekon. bot. 

Kohlstrom, Matthias. 
1. Utdrag ur ett bref fran Muonioniska till Matthias Castren 
i Kemi. (Underr. K. F. Hush. Sallsk., h. 6, 1817, s. 38—41.) 
— Om ett framgangsrikt satt att odla potatis i Muonioniska. 
Agrik. 

Kohonen, O. 

1. Se: Sohlberg, Hedvig. 1900. 

Koivupuiden hakkaus havumetsasta. (Suom. Metsanh.lehti IV, 
1891, s. 34—36.) Biol. 

Koivupuu, merkillinen. (Metsanyst. IV, 1898, s. 80.) D:o. 240 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Koksaltets nytta bade vid jordbruket och boskapsskotseln. 
(Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 1849, s. 5—6.) Biol. Hortik. 
Agrik. 

Kolerabacillernas forhallande i is. (Tidskr. f. halsov. 
IV, 1894, s. 16.) Bakt. 

Kolerabacillernas lifslangd under olika forhallanden. 
(Ibid. IV, 1894, s. 122—124.) D:o. Med. hot. 

Kolera, skyddsatgarder mot, forordade af halsovards- 
niimnden i Helsingfors. (Ibid. II, 1892, s. 125—128.) — Om 
kommabacillens biologi. D:o. D:o. 

Kolerasta, hiukan. (Suom. Terv.hoitol. IV, 1892, s. 116 — 
120.) — Om kommabacillens biologi. D:o. D:o. 

Kolomisesta. (Metsanyst. I, 1895, s. 17—21, 33—37.) Vcixt- 
sjukd. Ekon. bot. 

Kolster, Karl Fredrik Rudolf. 
1. Handledning i mikroskopisk teknik. Hrfors 1895. 6 + 110 s. 8:o 

Kolstrom, Emanuel. 

Alustanut keskustelukysymyksen: 

1. Kannattaako talonpoikaisen maanviljelijan kayttaa tekolannoitus- 

aineita ja mika niista on kaytannossa huomattu soveliaimmaksi 

ja huokeimmaksi millekin maanlaadulle? (Kert. Kuop. laan. maan- 

vilj. seur. vaikut. 1896, Kuopio 1897, s. 6 — 10.) Vdxtkemi. Agrik. 

Kolstrbm, Theodor. 
1. Esitelma, pidetty maanviljelyskokouksessa Pielaveden kirkon- 
kylassa syysk. 7 p. 1893. (Ibid. 1893, Kuopio 1894, s. 56—65.) 
Agrik. 

Komppa, Gustaf. 
1. Desinfektioni-aineiden vaikutus bakterioihin dissosiatsioniteorian 
valossa. (Duod. XIII, 1897, s. 159—162.) 

Vara antiseptica, belysta af dissociationsteorin. (Skand. Tand- 
lak. foren. tidskr. VI, 1897, s. 78—81.) — Redogores for Th. 
P a u l's och B. K r 6 n i g's forsok att forstora Bacillus anthracis 
och Staphylococcus pyogenes-aureus. Bakt. 

KOIIOV, Carl Reinholt von. 
1. Se: Hall, Daniel. 1781. 

Konow, Evert von. 
1. Kanadakornet och dess odling vid Mustiala. (Biet XV, 1894, 
s. 86—91.) 

Kanadan ohra ja sen viljeleminen Mustialassa. (Maanvilj. 
lehti 1894, s. 89—96.) Agrik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 241 

Konow, Evert von. 
2. Sadesienitauti (actinomycosis) nautakarjassa. (Maam. II, 1900, 
s. 112—114.) Med. bot. 

Korhonen, Alina. 
1. Vuosikertomus kasvitarha-opetuksesta Kuusamossa v. 1896. 
(Kert. Oulun laan. Talousseur. toimin. 1896, Oulu 1897, s. 209- 
212.) Hortik. 

K ori nt-odl i n ge n pa Joniska oarne. (Teknol. I, 1845, s. 151.) 
Hortik. Ekon. Handelsb. 

Korkeavartisista karviaismarjapensaista. (Puut. 
1898, s. 55.) Hortik. 

Komets odling. (Teknol. Ill, 1847, s. 389; IV, 1848, s. 7, 
75— 77.) Agrik. 

Kornkaffe, att bereda, sa att det till utseende och smak nar- 
mast liknar verkligt kaffe. (Teknol. Ill, 1847, s. 256.) Ekon. bot. 

Korsstrom, Fredric. 
1. Se: Berner, David. 1814. 

Kotitarvekasvut ja kotielaimet. Mukailema. (Lukem. Kan- 
salle N:o 140, 1861, 16 s.+ 13 kuvaa.) - S. 9— 16 omnamnas 
kulturvaxter i olika lander. Ekon. bot. 

Kouvo, Antti. 

1. Miten ovat luonnon-niityt korjattavat? (Peltom. I, 1892, s. 56 — 
57.) Agrik. 

2. Vuoroviljelyksesta. (Ibid. II, 1893, s. 19—22.) D:o. Biol. 

3. Muutamia huomautuksia maanviljelijoille kevatkylvon aikana. 
(Ibid. II, 1893, s. 37—39.) D:o. D:o. 

4. Perunain viljelyksesta. (Ibid. Ill, 1894, s. 17—20.) Agrik. 

5. Soiden viljelemisesta. (Ibid. IV, 1895, s. 36— 38, 49— 51.) D:o. 

6. Vanhain niittyjen hoidosta. (Ibid. VI, 1897, s. 148 — 150.) D:o. 

7. Mita olisi vaariinotettava kuivaperaisten peltojen viljelemisessa? 
(Ibid. VIII, 1899, s. 69—71; IX, 1900, s. 69—70.) D:o. 

8. Lyhykainen katsaus vuoden tuloihin kahden viimeisen vuosi- 
kyramenen kuluessa. (Ibid. IX, 1900, s. 93—100.) Ekon. bot. 

9. Apulannoitusaineista ja niiden kayttamisesta. (Ibid. IX, 1900, 
s. 179 — 182.) Agrik. ' 

Kraftman, Johan. 
1. Utdrag af Academiska Foreliisningar uti Landthushallningen, 
ar 1746. Sthlm 1747. 100 s. 8:o. — S. 87—88 omnamnas 
vaxter, tjanliga till lefvande hiickar. Agrik. Ekon. bot. 

16 242 Th. S se Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Kraftman, Johan. 

2. Se: Lagus, Johan. 1756. 

3. Tankar om den Vanmagt, uti hvilken Finska Landtman sig" 
befinner. Sthlm 1761. 151 s. 8:o. Ref. Lard a Tidn. 
1761, s. 205—208. Forstb. Agrik. 

4. Om Gardesgardar. (CEconom. Tidn., Uppsala 1765, N:is 15, 16.) 
D:o. D:o. 

5. Tankar om svedjande och huruvida det tal inskrankning uti 
norra delen af Tavastland, Savolax och Karelen. Sthlm 1765. 
— Arbetet osedt af mig. 

6. Berattelse om Lattomeri Karrs utdikning. (Hush. Journ. 1784, 
s. 550—569.) — Afven skildt tryckt i Sthlm 1785. 8:o. Jfr 
Abo Tidn. 1792, N:is 32, 33.) Paleont. Topogr. Agrik. 

Krank, Frans Oskar. 
1. Kuinka metsan kayttaminen ja hoitaminen on jarjestettava, 
ettei vastaisuudessa tulisi puutetta metsan tuotteista, joka huoli- 
mattomasta metsan suojeluksesta ja liiallisen hauskan ja epa- 
jarjellisen hakkauksen kautta nakyy uhkaavan maatamme? 
(Suom. maanvilj.lehti 1888, s. 110—112.) Forstb. 

Krank, Hugo. 
1. Fagelfaunan uti Gamla Karleby, Larsmo och en del af Kronoby 
socknar. (Acta Soc. F. Fl. fenn. XV, N:o 4, 1898, 67 s.) 
S. 6 — 16 om vegetationen. Topogr. 

Krapp, nagot om de olika slagen af. (Teknol. Ill, 1847, s. 23.) 
Vaxtgeogr. Tekn. bot. 

Kreander, Carl. 
1. Se: Kreander, Salomon. 1789. 

Kreander, Salomon. 

1. Om Mojeligheten, Sattet och Nyttan at utan Angar skota 
Landtbruket. Disp. 4 delar. l:sta del. Praes. Pehr Kalm. 
Abo 1775; 2:dra del. Resp. Johan Arenius. Abo 1775; 
3:dje del. Resp. Rudolf Josef Esthnder. Abo 1777; 4:de del. 
Resp. Abraham Eenqvist. Abo 1777. (8+) 78 s. 4:o. 
Belonad med silfvermedalj. — Ref. Sthlm s Lard a Tidn. 
1777, s. 289—290. Agrik. 

2. Universitets program. Abo 20 Oktob. 1788. 10 opaginerade s. 
fol. — Biografi of ver Johannes Haartman. Biogr. Hist. 

3. Dissertatio Academica, De Satione heterogenea. Pars prior 
[sola]. Resp. Carolus Kreander. Abo 1789. 8 s. 4:o. 
Senare delen icke utkommen. Agrik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 243 

Krogius, Frans Ali Bruno (Ali). 

1. Note sur un Bacille pathogene (Urobacillus liquefaciens-septicus) 
trouve dans les urines pathologiques. (Comptes rendus hebd. 
d. seanc. et Mem. Soc. Biol. II, 9:me ser., 1890, p. 65—70.) 
Bakt. Med. bot. 

2. Bakteriologiska studier ofver urininfektionen. (F. Lak. Sallsk. 
Handl. XXXIII, 1891, s. 1093—1094.) Om ofverensstam- 
melsen mellan Bacterium pyogenes och B. coli-commune. D:o. 

D:o. 

3. Recherches bacteriologiques sur l'infection urinaire. Akad. afh. 
H:fors 1892. 108 s. + 3 pi. 8:o. D:o. D:o. 

4. Note sur le role du Bacterium coli-commune dans l'infection 
urinaire. (Arch. med. expi-rim. et d'Anat. pathol., Paris, l:re ser., 
IV, 1892, p. 66—75.) D:o. D:o. 

5. Om ett fall af akut forlopande aktinomykos. (F. Lak. Sallsk. 
Handl. XXXV, 1893, s. 388.) Med. bot. 

6. Om ett fall af Bacterium co//-infektion genom urinblasan med 
en egendomlig symtom-komplex. (Ibid. XXXV, 1893, s. 464 — 
465.) Bakt. Med. bot. 

7. Redogorelse for resultatet af de bakteriologiska undersok- 
ningarna af i landet forekommande fall af Cholera asiatica. 
(Ibid. XXXV, 1893, s. 833—836.) D:o. D:o. 

8. Om Tyfusbacillens forekomst i urinen vid akut cystit, upp- 
kommen i anslutning till en abdominaltyfus. (Ibid. XXXVI, 
1894, s. 32.) I):o. I):o. 

9. Om Bakteriuri. (Ibid. XXXVI, 1894, s. 359—373.) Ingar 
afven pa franska: Sur la bacteriurie i Ann. malad. org. genito- 
urin. XII, 1894, p. 196—210. D:o. D:o. 

10. Ueber den gewohnlichen bei der Harninfection wirksamen 
pathogenen Bacillus (Bacterium coli-commune). (Centralbl. f. 
Bakt., Parasitenk. u. Infekt. Krankh. XVI, 1894, s. 1006- 
1009.) — Ref. Bot. Centralbl., Beih. V, 1895, s. 292—293. 
D:o. D:o. 

11. Quelques remarques sur la bacteriurie. (Ann. malad. org. 
genito-urin. XVI, 1898, p. 1233—1248.) Ingar afven i Cen- 
tralbl. f. Krankh. d. Harn- u. Sexualorg. X, 1899, s. 398-412 
och i Hospitalstid. 42 Aarg., 4:de Raekke VII, 1899, s. 93—102. 
I):o. I):o. 

12. - och Wallgren, Axel. Et Indlaeg i Sporgsmaalet om 
^Bacterium coWs Antagonisme mod de 0vrige Urinbakterier". 
(Hospitalstid. 42 Aarg., 4:de Ra3kke VII, 1899, s. 683—698.) 
— Ingar afven pa franska: Note sur l'antagonisme entre le 
Bacterium coli-commune et les autres bacteries urinaires i Ann. 
malad. org. genito-urin. VII, 1899, s. 785—802. I):o. D:o. 244 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Krogius, Frans Ali Bruno (Ali). 

13. Et Indlaeg i Sp0rgsmaalet ora „Bacterium coli's Antagonisme 
mod evrige Urinbakterier". Tillaeg: Nogle Ord til Svar paa 
Dr R o v s i n g's polemiske Artikel: „Om Bacterium coli's og de 
ammoniogene Mikrobers forskellige Betydning for de infektiose 
Urinvejslidelsers Opstaaen". (Ibid. VII, 1899, s. 707—711.) 
D:o. D:o. 

14. Ett uttalande i fragan om kronisk prostatit och bakteriuri 
samt i fragan om Bacterium coli's antagonism mot de ofriga 
urinbakterierna. (Svar pa dr R o v s i n g's „Replik till dr Ali 
Krogius" i Hospitalstidende 1899, N:o 29.) (F. Lak. Sallsk. 
Handl. XLI, 1899, s. 1129—1147.) Ingar afven i Hospitals- 
tidende VII, 1899, s. 1062—1070: En Udtalelse i Sporgsmaalet 
om kronisk Prostatit og Bakteriuri samt i Sporgsmaalet Bacterium 
coli's Antagonisme mod de evrige Urinbakterier. D:o. D:o. 

15. Tillaeg: Nogle Ord i Anledning af Dr C. E. B 1 o c h's „Indlaeg 
i Sp0rgsmaalet om Bacterium coli's Antagonisme mod de evrige 
Urinbakterier". (Hospitalstid.VII, 1899, s. 1070—1072.) D:o. Do. 

16. Om appendiciternas bacteriologi. Foredrag vid Nordiska 
kirurgiska foreningens 4:de mote i Sthlm 3 — 5 augusti 1899. 
(F. Lak. Sallsk. Handl. XLI, 1899, s. 1198—1210.) — Ref. 
Hospitalstid. VII, 1899, s. 920—921.) D:o. D:o. 

Krohn, Julius. 
1. Suomen suvun pakanallinen Jumalanpalvelus. Nelja lukua 
Suomen suvun pakanallista Jumaluus-oppia. 62 kuvaa tekstisssa. 
H:gissa 1894. 4+193 s. 8:o. (Suom. kirj. Seur. toim. 83 osa. I.) 
— S. 34, 35 omnamnes, att det 1878 farms en „helig" lind 
i Hirvensalmi Muha by; att i Rantasalmi pa Joutsenmaki Koikkala 
aker vaxte en for 150 ar sedan planterad lonn; i Kristina socken 
pa Metteli aker en „helig" en, som var 13 aln hog och 50 aln 
i omkrets mot toppen; den falldes af askan ar 1874; s. 36 — 38 
uppraknas stallen, dar det vuxit heliga trad, vid hvilka det 
fordomtima offrats. Varia. 

Krohn, Leopold. 
1. Torfindustrins nuvarande standpunkt. (F. Mosskult.foren. arsb. 
1900. Bilaga. H:fors 1901, s. 39—48.) 

Turveteollisuuden nykyinen kanta. (Suom. Suovilj. Yhdist. 
vuosik. 1900. Liite. H:gissa 1901, s. 39—48.) Tekn. bot. 

Krukvaxter, medel mot bladloss pa. (Teknol. Ill, 1847, 
s. 263.) Vaxtsjukd. 

Kruununmetsat Suomessa. (Metsanyst. I, 1895, s. 101—108.) 
Hist. Forstb. Ekon. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N;o 1. 245 

Kukillakin, on sita hintaa. .(Luon. Yst. IV, 1900, s. 73—74.) 
Biol. Hortik. Varia. 

Kukkasia ja oksaleikelmia, kuinka kuihtuneita virkiste- 
taan. (Suom. Maanv. lehti II, 1888, s. 64.) Hortik. Ekon. bot. 

Kukkassiementen kylvaminen asuinhuoneissa. (Puut. 1900, 

s. 47.) Hortik. 
Kukkataimia, mihin aikaan tulee minim istuttaa avomaille? 

(Ibid. 1900, s. 37.) D.o. 

Kukkien albinismi. (Luon. Yst. Ill, 1899, s. 16.) Fysiol. 
Vaxtsjukd. 

Kulkutaudeista. (Terveys 1889, s. 3—7, 17—20.) Bakt. 
Med. bot. 

Kullhem, Henrik August. 
1. Lichenes rariores circa Mustiala lecti. (Notis. Sallsk. F. Fl. 
fenn. Forh. XI, ny ser. VIII, 1871, s. 269—276.) — Ref. Bot. 
Notis. 1871, s. 100. Lich. 

Kulovalkeiden estamiseksi, toimia Ruotsinmaassa. (Suom. 
Metsanh. lehti III, 1890, s. 172—175.) Vaxtsjukd. Forstb. 

Kulturvaxter, om urartandet af vara. Efter Hamb. Land. 
und Forstwiss. Blatter. (Biet II, 1881, s. 47—49.) Vaxtsjukd. 

Kuminan v i 1 j e ly k s e s t a. (Almanakka v. 1857, Hdinnassa 
[1856], 10 s. 16:o.) Agrik. Ekon. bot. 

Kumipuu (Ficus elastica). (Tietosan. Suom. kans. 1872, s. 4 + 
1 kuva.) Vaxtgeogr. Ekon. bot. 

Kumminodling. (Almanach ar 1857, Tavastehus [1856], 10 s. 
16:o.) Agrik. Ekon. bot. 

KlMCkel, Carl Fredric. 
1. Se: Hellenius, C. N. (Wallenius, J. Fr.). N:o 4. 1805. 

Kurbitsfruktens tillvaxt, undersokningar om. (Naturen 
1894, s. 51.) Fysiol. Biol. 

Kurikka, J. 

1. Kertomus juurikasviviljelyksesta. (Kert. Oulun laan. Talouss. 
toimin. 1900, Oulu 1901, s. 32—36.) Agrik. Ekon. bot. 

Kurkut, miksi niin usein kayvat karvaiksi? (Koti ja yhteisk. 
1899, Kasvit, s. 78—79.) Hortik. 

Kuukausiruusujen kasvatuksesta asuinhuoneissa. Suomen- 
nos Deutsche Zeitung-lehdesta. (Puut. 1898, s. 59.) D:o. 

Kuusi, suuri Ruskossa. (Metsanyst. IV, 1898, s. 15.) Biol. 246 Th. Saelan, Finlands botaniska litteratur. 

Kuuskoski. Valma. 
1. Piirteita Suomen keskiajan historiasta. Turku 1899. 16 s. 8:o. 
(Kansantaj. esitelm. toimitt. lansisuom. yliopp. 2 vihko.) — S. 4 
uppgifter om jordbrukets historia hos oss. Agrik. Hist. 

— kw— . 

Se: Backwall, Johan. 

Kylvo-ajan, aicaisemman ja hiljaisemman merkit, ja cuca 
parahin ja vacaisin. (Almanach v. 1767, Turku 12 s. 16:o.) - 
Tryckt i Sthlm [1766]. Agrik. 

Kyttlandsbruket i Osterbotten. (K. F. Hush. Sallsk. Handl. IV, 
h. 3, 1856, s. 93—128.) D:o. 

Kahlman, August. 

1. Kertomus [Oulun] laanin Puutarhurin toiminnasta v:lta 1896. 
(Kert. Oulun laan. Talousseur. toimin. 1896, Oulu 1897, s. 186— 
201.) Hortik. 

2. Samoin v. 1897. (Ibid. 1897, Oulu 1898, s. 169—184.) D.o. 

3. Samoin v. 1899. (Ibid. 1899, Oulu 1900, s. 50—52.) D.o. 

4. Samoin v. 1900. (Ibid. 1900, Oulu 1901, s. 28—29.) D.o. 

Kalgardars forbattrande. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 1849, 
s. 76.) Agrik. 

K aim ask, att fordrifva. (Teknol. Ill, 1847, s. 72.) Forordas 
att sa hampa har och dar emellan kalplantorna. Vaxtsjukd. 

K alp Ian tor, skydd for. (Ibid. I, 1845, s. 64.) Hortik. 

Kal rotters odling pa akern. (Ibid. Ill, 1847, s. 406—408.) 
Agrik. 

Kakikoski, Hilda. 

1. Se: Furuhjelm, Maria Lovisa. 1900. 

Kallroos, Johan. 
1. (J. K— s.) Suomen koivu. (Suom. Teollis. lehti 1885, s. 83- 
84.) Tekn. bot. 

Karroch Mossar; underrattelse om sattet att uppodla dem 
till Aker och Ang. (Hush, underr. f. menige man h. 2, 1802, 
s. 37—56.) Agrik. 

Karr och m y r a r, att odla. (Teknol. IV, 1848, s. 39, 346 
347.) D.o. 

Korfvel-rofvan. Chwrophyllum bulbosum L. (Ibid. I, 1845, 

s. 68.) Hortik. 
Korsbarstrad; att oka deras afkastning. (Ibid. IV, 1848, 

s. 359.) D.o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 247 

Lagerblad, Frans Mikael. 

Skriftligt andragande vid diskussionsfragan: 

1. Kan landets tjarindustri i tekniskt, ekonomiskt och forstligt 
hanseende forbattras och pa hvilket satt? Protok. vid F. Forst- 
foren. arsmote i Tavastehus 9 sept. 1886. (F. Forstforen. 
medd. V, 1887, s. 246 — 248.) — Om tjarbranningens forstorande 
inverkan pa skogarne. Forstb. 

2. Insektharjningar. (Ibid. IX, 1892, s. 81—82.) Vdxtsjukd. 

Refererat diskussionsfragan: 

3. Hutu kunde stallvis i kronoskogarne en sadan hushallning 
anordnas, att allmanheten erholle exempel pa ordnad skogs- 
skotsel, sarskildt med afseende a afverkning och gallring samt 
sadd och plantering? Protok. vid F. Forstforen. arsmote i 
Kuopio 3—4 sept. 1891. (Ibid. IX, 1892, s. 164—167.) Forstb. 

4. Om en 3 alnar hog ek vaxande i skyddet af ett plank i 
Tornea stad. Protok. vid F. Forstforen. arsmote 3 — 4 sept. 1891. 
(Ibid. IX, 1892, s. 224.) Hortik. 

5. Puunmyynti-olot koillis-Karjalassa. (Suom. Metsanhoitol. V, 
1892, s. 25—27.) Handelsb. 

Refererat diskussionsfragan: 

6. Aro renar skadliga eller nyttiga for skogens atervaxt och 
trefnad i norra Finlands lafbarande marker? Protok. vid F. 
Forstforen. filials arsmote i Uleaborg 13 — 14 aug. 1898. (F. 
Forstforen. medd. XVI, 1900, s. 70—72.) 

Ovatko porot vahingollisia vaiko hyodyllisia metsan nuoren- 
nukselle ja viihtymiselle pohjois-Suomen jakalakankailla? (Ibid. 
s. 154—157.) — Inford iifven i Metsanyst. V, 1899, s. 100— 
104.) Forstb. 

Lagerblad, Gustaf Elis. 
1. Larobok i Geografin. H:fors 1888. 3 + 267 s. 8:o. — S. 12—14 
om floran (i Finland). - 2:dra uppl. H:fors 1890. 3 + 307 + 
VII s. 8:o. — S. 15 — 16, 37—38, 54, 66, 83, 128, 132, 140, 
149, 158, 171 — 173, 179, 191, 216—218, 236—237, 252—254, 
262, 265—266, 273 om vaxtligheten. 3:dje uppl. Kuopio 

1895. 6 + 315 s. 8:o. — 4:de uppl. H:fors 1900. VIII + 
315 s. 8:o. 

Maantiedon oppikirja. Suoment. Frans Oskar R a p o 1 a. Porvoo 
1889. V+ 324+ VIII s. 8:o. — S. 12—13, 36—37, 55—56, 
95—96, 123, 131, 142—143, 152—153, 162, 172—173, 182— 
183, 185, 193, 196—197, 209—210, 216, 219-220, 229, 231, 
250—251, 268, 276—277, 307—308, 311—314 kasvillisuudesta. 
— 2 painos. Porvoo 1891. 342 — IX s. 8:o. - 3 painos. Porvoo 

1896. 309 s. 8:o. -- 4 painos. Porvoo 1899. 312 s. 8:o. Larob. 248 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lagerlof, Daniel. 

1. Berattelse ofver verksamheten vid Kejs. Finska Hushallnings- 
sallskapets kemiska och frokontrollstation i Abo under ar 1894. 
Abo 1895. 33 s. 8:o. Biol. Vaxtkemi. Agrik. 

Lagus, Elias. 
1. Utdrag a f en Beskrifning ofver Kusamo Socken i Kemi Lapp- 
mark. Tredje Stycket: Om Socknens Naturalhistoria. (K. Sv. Vet. 
Acad. Handl. XXXIII, 1772, s. 349—358.) S. 350—353 om- 
namnas i socknen forekommande trad, buskar (bl. a. Pors, 
Mijrica gale) och orter (Fragaria vesca, Trifolium pratense, 
Valeriana officinalis, Urtica dioica „planta rarior"). — Fjerde 
och sista Stycket: Om invanarnes Hushallning, Naringar och 
Utskylder. (Ibid. XXXIV, 1773, s. 76 — 90.) ■ S. 76—80 om- 
namnas diirstades odlade jordbruksvaxter: rag, korn, hampa, 
rofvor och arter; s. 82 — 83 om skogsskotseln. 

Auszug aus einer Beschreibung vom Kusamo Kirchspiele in 
Kemi Lappmark. Drittes Stuck: Naturhistorie des Kirchspiels. 
(Abh. Schwed. Akad. XXXIII, 1772, Leipzig 1776, s. 345—352.) 
Vaxtgeogr. Fenol. Forstb. Agrik. 

Lagus, Ernst Vilhelm. 

1. (E. V. L.) Adolf Nordenskiold. (Pennibibl. utg. af Ny- 
land. XXXVI, H:fors 1880, 17 s. 8:o.) 

Adolf Nordenskiold. (Tietovarasto kansalle, N:o 1 1 , 
H:gissa 1880, 16 s. 8:o + kuva.) Biogr. 

2. Se: Homstedt, Claes Fredric. (1782) 1888. 

Lagus, Jakob Johan Wilhelm (Wilhelm). 

1. Petter Forskals slagttafla. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. XII, 
1870, s. 125—126.) Biogr. 

2. Strodda blad. Nytt och gammalt i historiska och humanistiska 
amnen. I. Pe tte r F or sk al s lefverne. H:fors 1877. 75 s. 8:o. 
Med portratt. D.o. Hist. 

3. Erik Laxman, hans lefnad, resor, forskningar och bref- 
vexling. Med trenne kartor. (Bidr. kann. Finl. nat. o. folk XXXIV, 
1880, IX + 231 s. jamte noter och register 146 s.) — Af detta 
arbete ingar ett langre utdrag: Erik Laxman's lefnad, af 
Fredrik Elfving i Finsk Tidskrift 1881, XI, s. 294—306. 

Utkommet afven pa ryska: 

3pHK-b JlaKCMaHt., ero >KH3Ht>, nyTemecTBiH, H3CJi"fe^OBaHiH 
h nepenHCKa. nepeBczrb co uiBeACKaro 9. najiaH^ep-b. H3- 
Aame HMnepaTopCKoft AKa^eiviiH HayKi., C. neTep6yprb 
1890, II crp. 488 h. t. a. 


Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 249 

LagilS, Jakob Johan Wilhelm (Wilhelm). 

4. Redogorelse for Kejs. Alexanders-Universitetet i Finland under 
lasearen 1878—1881. Hrfors 1881. 96 s. 4:o. - S. 70—73 
om de botaniska samlingarna; s. 77 botan. tradgarden. Saml. 
Bot. trddg. 

5. D:o d:o under lasearen 1881—1884. H:fors 1884. 100 s. 4:o. 
- S. 79 — 82 om de botaniska samlingarna och botaniska trad- 
garden. D:o. D:o. 

6. (W. L.) Se: Porthan, H. G. 1794. (1886.) 

7. (W. L.) Karl Birger Rutstrom ibland Finnar. (Skrifter 
af Sv. Litt. sallsk. i Finl. XX, 1892, s. 31 — 50.) Biogr. 

Lagus, Joban. 

1. Dissertatio botanico-oeconomica de Erica vulgari et Pteride 
aqvilina. Disp. Praes. Pehr Kalm. Abo 1754. (6+) 20 s. 4:o. 

Ref. Larda Tidn. 1756, s. 32, 36; O. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 221—222. Biol. Farm. Ekon. bot. 

2. Tanckar om Hushallningens o Uphjelpande i Carelen. Disp. 
Prees. Johan Kraftman. Abo 1756. (6+) 32 s. 4:o. 

S. 16 — 17 om lin-, hamp- och tobaksodling; s. 18 — 20 skogs- 
skotseln; s. 21—22 jordbruket. — Ref. Larda Tidn. 1756, 
s. 255—256. Forstb. Agrik. 

LagilS, Johannes Jonas. 
1. Anmarkningar rorande Akerns Triidning. Disp. Praes. Carl 
Niclas Hellenius. Abo 1798. (2+) 19 s. 4:o. Biol. Agrik. 

Lagus, Wilhelm Gabriel. 
1. Uppsats om Tobak. H:fors 1851. 42 s. 12:o. Hist 

Lagus, Wilhelm Gabriel. 
1. Nagra ord om Jakob Langebeks beskrifning om sin resa i 
Finland 1754. (Skrifter af Sv. Litt. sallsk. i Finland XXIV, 1893, 
s. 72 — 75.) — S. 74 anfores „Meloner fingo wi ock fast som 
en raritet har pa orten [Wiborg], dar tradgardssaker iiro mera 
rara an pa andra orter. Paron skola i hela Finland icke trifwas." 
Hortik. Hist. 

Lai dun. (Metsanyst. II, 1896, s. 90—93.) Forstb. Agrik. 

Laitinen, Gabriel. 
1. Luettelo Keski-Suomen Maanviljelysseuran puutarhurin toimi- 
tuksista 1899. (Keski-Suomen Maanvilj. seur. vuosikert. 1899, 
Jyvaskylii 1900, Liite IV, s. 114—127.) Hortik. 

Laitinen, J. 

Alustanut keskustelukysymyksen : 
1. Mita on tehtava juurikasviviljelyksen edistiimiseksi [Satakunnan 
maanviljelys] seuran piirissa? (Satak. Maanvilj. seur. kert. 1896, 
Pori 1897, s. 18 — 24.) Agrik. 250 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Laitinen, J. 

2. (L — ti — n.) Hedelma- ja juurikasvinayttely Porissa. (Maam. II, 
1900, s. 334—336.) Hortik. 

3. (J. L.) Kasvien elintoiminta. (Peltom. IX, 1900, s. 65—68, 
81 — 85 -f 6 kuvaa.) Anat. Fysiol. 

Laitinen, Taavetti. 

1. Lisia bakterikemiallisten tutkimusten alalta. (Duod. XII, 1896, 
s. 3 — 16.) Bakt. 

2. Bakterioloogisesta serodiagnostiikista. (Ibid. XII, 1896, s. 229 
234.) D:o. Med. bot. 

3. Sananen muutamista bakteriotoksiineista ja niiden vaikutuk- 
sesta hermostoon. Yliopistollinen vaitoskirja. H:gissa 1896. 
98 s. + 3 kuvalehtea. 8:o. D:o. D:o. 

4. Ueber Streptococcustoxin und dessen Wirkung auf das Nerven- 
system. Vorlaufige Mittheilung. (Centralbl. f. allg. Pathol, u. 
pathol. Anat. VII, 1896, s. 358 — 363 4-1 Taf.) I):o. D:o. 

5. En bakteriologisk undersokning af munvattnet „Orol", jam- 
fordt med det i handeln forekommande munvattnet „Stomatol". 
(Skand. Tandlak. foren. Tidskr. VI, 1897, s. 177—187.) 

Orol, uusi suuvesi. (Duod. XIII, 1897, s. 183—193.) - - Forsok 
med amnets desinficierande inverkan pa atskilliga bakterier. Bakt. 

6. Verineste-parannustavasta ja sen kayttamisesta tuberkuloosia 
vastaan. (Terv.hoitol. IX, 1897, s. 49—55.) Om serum- 
terapin vid sjukdomar, framkallade af tetanus-, kolera-, tuberkel- 
och difteribacillen. Bakt. Med. bot. 

7. Asuinhuoneiden desinfisioimisesta. (Ibid. IX, 1897, s. 121- 
125.) — Om olika satt att forstora patogena mikrober. D:o. D:o. 

8. Tarttuvista taudeista. (Ibid. X, 1898, s. 177—183.) Om 
de patogena bakteriernas biologi. D:o. D:o. 

9. Intialaisesta paiserutosta. (Ibid. X, 1898, s. 183—190.) 
Namnes om pestbacillens biologi. D:o. D:o. 

10. Desinfektionsforsok med Barthels formaldehydlampa. (F. Lak. 
Sallsk. Handl. XXXIX, 1897, s. 759—760.) D:o. D:o. 

11. Ett fall af Proteus-infektion med letal utgang. Fran pato- 
logisk-anatomiska inrattningen i Helsingfors. (Ibid. XL, 1898, 
s. 318—326.) S. 324—325 beskrifves bacillens utseende, 
biologi och virulens. — Ingar afven i sammandrag i Centralbl. 
f. allg. Pathol, u. pathol. Anat. IX, 1898, s. 292—296. D:o. l):o. 

12. Beitrage zur Kenntnis der Biologie des Gonococcus (Neis- 
s e r). (Centralbl. f. Bakt., Parasitenk. u. Infect.krank. XXIII, 
N:o 20, 1898, s. 874—877.) 

Lisia Gonococcus'en (N e i s s e r) biologian tuntemiseen. Hel- 
singin patologis-anatomiselta laitokselta. (Duod. XIV, 1898, 
s. 169—173.) I):o. I):o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 251 

Laitinen, Taavetti. 

13. Se: Homen, E. A. N:o 10. 1899. 

14. Beitrage zur Kenntnis der Verhaltnisse zwischen Alcalescens, 
Aciditat und Toxicitat einiger Bacterienkulturen. Aus dem patho- 
logischen Institut zu Helsingfors 1899. (Acta Soc. Sc. f enn. XXVI, 
N:o 1, 1900, (4+) 49 s. 4:o.) Bakt. 

15. Ueber den Einfluss des Alcohols auf die Empfindlichkeit des 
tierischen Korpers fiir Infectionsstoffe. (Ibid. XXIX, N:o 7, 
1900, H:fors 1902, (2+) 210 s. 4:o.) - Ingar afven i Zeitschr. 
f. Hyg. u. Infect.krankh. XXXIV, 1900, s. 206—252. Ref. 
Duod. XVI, 1900, s. 181 — 189 af E. Hartman. Do. 

Landthushallning, utdrag af Friherre Ehrenfels' berat- 
telse om Tysklands landthushallning i sitt nuvarande skick. 
(Teknol. I, 1845, s. 53—54.) Forstb. Agrik. 

Landtmanna-binaringar. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 
1849, s. 195—196, 200, 208.) Ekon. Tekn. bot. 

Lang, Edvard August. 

1. Om tvenne till lafslagtet Parmelia horande former af gruppen 
olivacea. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. I, 1876, s. 108.) Lich. 

2. Lecanora ferruginea var. Turneriana forekommande pa ett 
stycke slagg i Gammelstaden nara Helsingfors. (Ibid. I, 1876, 
s. 113.) D:o. 

3. Se: Lindberg, S. O. N:o 163. 1878. 
Se vidare: Wainio, Edvard August. 

Lang, Hulda. 
1. Kertomus kasvitarhaviljelyksen edistamisesta Rovaniemella v. 

1900. (Kert. Pera-Pohjolan Maam. seur. toimin. 1900, Oulu 1901, 
s. 94—95.) Hortik. 

Lange, Bror Carl Adolf. 
1. Tjansteberattelse af Instruktoren for skogsskotseln [i Wasa Ian] 
ar 1900. (Beratt. Wasa lans Landtbr. Sallsk. verks. 1900, Wasa 

1901, s. 120—124.) 

Metsanhoidonneuvojan virkakertomus v:lta 1900. (Kert. Waasan 
laan. Maanvilj. seur. vaikut. v. 1900, Waasa 1901, s. 115—119.) 
Forstb. 

Larsson, S. P. 

1. Handledning i humleodlingen. H:fors 1863. 15 s. 8:o. Hortik. 
Ekon. bot. 

2. Lathyrus odoratus cupido valkokukkainen ja Heinakuun 
salkopapu. (Puut. 1898, s. 8.) Hortik. 252 T h. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Laurell, Axel. 
1. Kort beskrifning om Potatoes eller o Jordparons plantering, 
conserverande och nytta i hushallet. Abo 1773. 20 s. 8:o. 

Lyhykainen kirjoitus, Potatesten eli Maan-Paronain viljelemi- 
sesta, sailyttamisesta ja hyodytyxesta huonen hallituxesa. Turusa 
1773. 22 s. 8:o. — Blef omtryckt i Sthlm 1776. Agrik. 
Ekon. bot. 

Laurell, Axel Fredric. 
1. Se: HellenillS, Carl Niclas. N:o 13. 1789. 

Laurell, Barthold. 
1. Se: Rutstrbm, Carl Birger. N:is 6. 7. 1802. 

Lauren, Eliel Walter Kalixtus (Walter). 

1. Se: Saelan, Th. N:is 85. 89. 1886. 1888. 

2. Om inverkan af eteranga pa groddplantors andning. Akad - 
afh. H:fors 1891. 72 s. 8:o + 2 pi. - - Ref. Bot. Centralbl. 
XLIX, 1892, s. 141 — 142. Fysiol. 

3. (W. L.) Alfred Russel Wallace: Darwinism en, en fram- 
stallning af teorin om det naturliga urvalet. (F. Tidskr. XXX, 
1891, s. 470—473.) Allm. bot. 

4. Barlastvaxter observerade i Wasa aren 1882 — 1892. (Medd. 
Soc. F. Fl. fenn. XXII, 1896, s. 36—44.) Vaxtgeogr. 

5. Vaxtforhallandena i granstrakterna mellan Mellersta och Sodra 
Osterbotten. (Acta Soc. F. Fl. fenn. XIII, N:o 2, 1896, 44 s.) 
D:o. Topogr. 

6. Ueber den Unterschied des echten und des giftigen Sternanis 
(Illicium verum Hook. fil. und /. religiosum Sieb.). (Schweiz. 
Wochenschr. f. Chemie u. Pharm. 1896, N:o 31, 4 s. 8:o.) — 
Inford afven pa svenska: Om sarskiljandet af akta och falsk 
Stjernanis i Nord. farmac. Tidskr. Ill, 1896, s. 273—281, 
med 4 mikr. bilder. Farm. bot. 

7. Rhizoma Filicis und dessen Verwechselungen. (Ibid. 1896, 
N:o 48, 9 s. + 2 Taf. 8:o.) D:o. 

8. Rhizoma Aspidii spinulosi Sw. och eterextraktet daraf sasom 
medel mot mask. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXXIX, 1897, s. 1225- 
1231.) - Afven inford pa tyska: Extractum Aspidii spinulosi, 
ein neues Bandwurmmittel i Therapeut. Monatsh. XIII, 1899, 
s. 211—213. Med. Farm. bot. 

9. 1897 ars inhemska filixextrakter. (Ibid. XL, 1898, s. 573- 
578.) Vaxtkemi. Farm. bot. 

10. Finska farmakopens viixtdroger. En inledning till Farma- 
kognosin, narmast afsedd for Apotekselever vid forberedelse 
till farmaciestudiosi-examen. H:fors 1900. X -1-143 s. 8:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 253 

Lauren, Eliel Walter Kalixtus (Walter). 

Suomen Farmakopean kasvirohdokset. Farmakognosian al- 
keet, etupaassa aijotut apteekioppilaille farmaseutitutkintoa 
varten. Suomensi Theodor Lofstrom. Hrgissa 1900. X 
146 s. 8:o. — Ref. Farm. Notisbl. IX, 1900, s. 85—88. 
Handb. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden : 

11. Barbarea vulgaris, Arabis suecica, Galium triflorum, Potentilla 
verna, Gagea minima och Spergula vernalis nya for Sodra Oster- 
botten, funna af foredragaren. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XV, 
1888 — 1889, s. 201; 2 / 4 1887.) Vaxtgeogr. 

12. Om nigra af foredragaren vid Wasa insamlade barlastvaxter: 
Enastrocarpus lyratus (DC), Trigonella hamosa L., Nepeta ma- 
crantha Fisch., Amaranthus retroflexusL., Xanthium strumariumh., 
Lactuca scariola L., Trifolium striatum L., Alchemilla aphanes 
Leers och Trachynia distachys Link. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, 
s. 248; 4 / 4 1891.) — Ref. Bot. Centralbl. XLI, 1895, 
s. 222. D:o. 

13. Om en egendomlig form af Carex echinata Murr. (Ibid. XXI, 
1895, s. 49—51; 2 / 2 1895.) Morf. 

14. Om en icke forut observerad hybrid: Alopecurus geniculatusX 
nigricans, funnen af foredragaren vid Metviken i Wasa. (Ibid. 
XXI, 1895, s. 51—52; 2 / 2 1895.) - ■ Ref. Bot. Not is. 1895, 
s. 134. Vaxtgeogr. 

15. Om Carex salina-fovmer i skargarden mellan Uleaborg och 
Tornea. (Ibid. XXIV, (1897—1898) 1900, s. 30—31; 5 / 3 1898.) 
Syst. 

Lauren, Ludvig Leonard. 

1. Nagra ord om skogsforodelse. En tidsfraga. H:fors 1874. 
32 s. 8:o. 

Pari sanaa metsan havityksesta. Kysymys nykyaikana. H:gissa 
1874. 32 s. 8:o. Forstb. 

Laurin, Karl Oskar. 

1. Kertomus laaninagronomin matkoista ja virkatoimituksista 
Oulun laanissa v. 1880. (Kert. Oulun laiin. Talousseur. toim. 
v. 1879—1880, Oulu 1881, s. 21—43.) S. 32 uppges bl. a. 
att Chwrophyllum Prescottii for 100 ar sedan inkommit till 
Kittila och Sodankyla med kornutsade, hvilket inforts fran 
Hvita hafvets kust. Agrik. 

2. Oulun ja Salosten kihlakunnat. (Tutkim. taloud. ol. Suom. 
maaseud., H:gissa 1885, 1 vihko, N:o 23, s. 5 — 7.) D:o. 254 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Laxman, Eric. 

1. Appendix ad Floram ingricam a Dav. de Gorter. Petropoli 
1764, s. 191—204. 8:o. Vaxtgeogr. 

2. Neue Mittel zur Befestigung des Flugsandes. (Abh. d. freyen 
okon. Gesellsch. in S:t Petersburg VIII, N:o 6, 1768.) Inford 
pa ryska i Tpy/ibi BoJibHaro 3KOHOMHHecKaro 06m,ecTBa VIII, 
1768, s. 60—66. Enl. Wilh. Lagus, Erik Laxman s. 40, not. 157. 
Ekon. bot. 

3. „Sibirische Briefe", herausgegeben von August Ludwig 
Schlozer. Gottingen und Gotha 1769. 104+2 s. 8:o. - 
S. 40, 43, 44, 68, 77, 78, 84. 104 omnamnas i Sibirien fore- 
kommande vaxter. Vaxtgeogr. 

4. Von dem gepressten Oel aus den russischen Steppenmandeln 
(Amygdalus nana.) (Ausw. okon. Abhandl. S:t Petersburg XVIII, 
1771.) - - Ingar pa ryska i Tpy^bi BoJibHaro 3KOHOMHMecKaro 
06mecTBa XVIII, 1771, s. 210—214. Enl. Wilh. Lagus, I.e., 
s. 87, not. 303. Ekon. bot. 

5. Nova* plantarum species. (Novi Comment. Acad. Sc. Imp. 
Petropolit. XV, 1771, s. 553 — 562 + tab. XXIX et XXX.) 
Syst. 

6. Koslreuteria, novum plantarum genus. (Ibid. XVI, 1772, s. 561- 
584 + 1 pi.) D:o. 

7. Descriptionum plantarum sibiricarum continuatio. (Ibid. XVIII, 
1774, s. 526— 534 + tab. VI— VIII.) I):o. 

8. Om en resa till Moldau och Bessarabien. (Utdrag ur ett bref 
fran S:t Petersburg af den 14 februari 1773 till P. A. Gadd, 
publiceradt i Tidn. af et Sallsk. i Abo 1773, s. 145—146.) 
Finns afven aftryckt i Wilh. Lagus: 1. c. s. 92—93. I 
brefvet lamnas uppgifter om nagra vaxter fran Svartahafskusten 
och Bessarabien. Reseskildr. 

9. Kurzer Bericht von einer beynahe halbjahrigen, physikalischen 
Reise durch einige nordische Statthalterschaften des Russischen 
Reichs. (Neue Nord. Beytr. S:t P:burg u. Leipzig III, 1782, 
s. 159 - 177.) D:o. 

10. Utdrag fran ett bref till Herr Pet. Jon. Bergius, dat. 
Talzinsk den 15 Okt. 1785. (Upfostr. Salsk. Tidn. 1786, N:o 18, 
s. 139—140.) D:o. 

11. Die beste Art Waldung zu saen auf den sibirischen Steppen. 
(Ausw. okon. Abhandl. I, 1790, N:o 5.) — Inford pa ryska i 
TpyAbi BoJibHaro SKOHOMHMecKaro 06iu,ecTBa XII, 1790, 
s. 67—84. Enl. Wilh. Lagus 1. c. s. 61, not. 215. Forstb. 

12. Kurze okonomische Beschreibung der Statthalterschaft Olonez. 
Okonomische Antworten, betreffend den Ackerbau in den Ge- 
genden um den Swir-Fluss und sudlichen Olonez. (Ibid. I, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenniea, 43. N:o 1. 255 

Laxman, Eric. 

1790, s. 177 — 204.) — Tidigare publicerad pa ryska i Tpy/ibi 
BoJib. 3koh. 06m. XIII, 1769, s. 7—43. Enl. Wilh. Lagus 
1. c. s. 61, not. 217. Agrik. 

13. Practische Anweisung von Aussaen der Walder in den nord- 
lichen Gegenden des russischen Reichs. (Ibid. II, 1791, s. 1 — 32.) 
— Tidigare publicerad pa ryska i Tpy/ibi BoJib. 3koh. 06ut. 
XXVII, 1774, s. 125 — 168. Enl. Wilh. Lagus 1. c. s. 97, not. 
344. Forstb. 

14. Planta novi generis alpina, Parnassia? affinis. (Nova Acta 
Acad. Sc. Imp. Petropolit. VII, 1793, s. 241— 242 + tab. V fig. 
1 — 5.) — Parnassia Laxmani Pall. Syst. 

Leche, Johan. 

1. Disputatio medico-botanica exhibens: Primitias Florae Scanica?. 
Resp. Car. Joh. Ennes. Lund 1744. (14+) 54 (+4) s. 4:o. 

Ref. Larda Tidn. 1745, s. 15—16; 0. E. A. Hjelt: 
Naturh. stud. s. 120 och Abo Univ. lard. s. 121 — 122. 
Vaxtgeogr. Med. Farm. bot. 

2. Forteckning ofver de raraste Vaxter i Skane. (K. Sv. Vet. 
Acad. Hand!. 1744, s. 261—285.) 

Rariora Scaniae vegetabilia. (Anal. Transalp. Venetiis I, 1762, 
p. 331—346.) Enl. 0. E. A. Hjelt, Naturh. stud. s. 121. 

Verzeichniss der seltensten Gewiichse in Schonen. (Abh. 
s c chwed. Akad. VI, 1751, s. 265— 286.) Ref. 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 122. Vaxtgeogr. 

3. Se: Hjelt, Hjalmar. N:o 8. 1884. 

4. Anmarkning om kryddgardars vattnande uti torra somrar. 
(K. Sv. Vet. Acad. Handl. XIX, 1758, s. 60—63.) 

Anmerkung wegen Wasserung der Krautergarten im trockenen 
Sommer. (Abh. schwed. Akad. XX, 1759, s. 59—62.) Ref. 
Larda Tidn. 1758, s. 165; S v. Merc. 1758, 2:dra del. s. 81. 
Hortik. 

5. Ytterligare forsok ofver vattnande i kryddgardar. (Ibid. XX, 
1759, s. 152—154.) 

Weitere Versuche wegen des Begiessens der Garten. (Abh. 
schwed. Akad. XXI, 1762, s. 148—150.) - Ref. Larda Tidn. 
1759, s. 237; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 129- 
130. D:o. 

6. Honungs-Daggens historia. (Ibid. XXIII, 1762, s. 87 — 104.) 
Geschichte des Honigthaues. (Abh. schwed. Akad. XXIV, 

1765, s. 89—104.) Ref. Larda Tidn. 1762, s. 241- 

242; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 128—129. Vcixt- 
sjukd. 256 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Leche, Johan. 

7. Utdrag af Vaderleks Journalen, som blifvit hallen i Abo, ifran 
och med ar 1750, til och med ar 1761. Tredje Stycket. Om 
Nederbords-vattnet. (Ibid. XXIV, 1763, s. 15—27.) - - S. 24-26 
uppges, att man pa gamla tallars, askars och ekars safringars 
olika bredd kan sluta till hvilka ar som varit vata och hvilka 
torra anda till 2 a 300 ar tillbaka. — Ref. Lard a Tidn. 1763, 
s. 140—143; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 129. Fenol. 

8. Utdrag af 12 ars Meteorologiska Observationer, gjorda i Abo. 
Sjette och Sista Stycket. (Ibid. XXIV, 1763, s. 257—268.) - 
S. 259, 263 — 266 nagra fenologiska och biologiska uppgifter. 

Ref. Lard a Tidn. 1763, s. 357—359; 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 129. Biol. Fenol. 

9. Tankar om sattet at forekomma den missvext, som fororsakas 
af vata i saningstiden. (Ibid. XXV, 1764, s. 67—75.) — Ref. 
Larda Tidn. 1764, s. 149—150. Agrik. 

10. Tankar om ratta Skordetiden besynnerligast for Rag-siidet. 
(Ibid. XXV, 1764, s. 156—159.) — Ref. Larda Tidn. 1764, 
s. 245. D:o. 

11. Svar pa den af Kongl. Vetenskaps Academien ar 1762 fram- 
stalda Fraga: Huru kunna maskar, som gora skada pa Frukt- 
trad, medelst blommornas och lofvens affratande, bast fore- 
kommas och fordrifvas? Prisbelonad skrift. Tryckt tillsammans 
med 4 andra svar pa samma fraga. Sthlm 1763. 64 s. 8:o 
(s. 28—47). — Ref. Larda Tidn. 1763, s. 178, 181—182; 
0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 130. Vaxtsjukd. 

12. Underrattelse om Vilda Trans och Buskars Plantering, grundad 
pa Naturen och Forfarenheten. Pa Kongl. Majestats allernadigste 
Befallning utgifven af Dess Vetenskaps Academic Sthlm 1764. 
59 s. 8:o. — Inford afven i Hannover. Magazin 1765, 81 St. 
Omtryckt i Lund 1791. 47 s. 8:o. Ett sammandrag haraf utgafs 
af Kalmar lans Kongl. Hushallssallskap, Kalmar 1826. 31 s. 8:o. 
(Enl. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 131.) Ref. 
Larda Tidn. 1764. s. 346—347. Hortik. 

13. Se: Hjelt, 0. E. A. N:o 12. 1889. 

14. Lamnat uppgifter om tiden for lofsprickningen af olika slags 
trad och buskar samt om tiden for sadd och mognad af korn 
i Abo-trakten ar 1750 i en tabell, som ar vidfogad afhandlingen 
af Harald Barck: Vernatio arborum. Prses. C. Linnseus. 
Uppsala 1753. 20 s. 4:o. Fenol. 

15. Lamnat bidrag till Linnes Flora suecica. Ed. II. 1755, 
p. 133 et 156. 1 ) Vaxtgeogr. 

M Af prof. Roland Martin noils den 27 febr. 1765 i Stora 
Riddarhus-Salen i Sthlm ett minnestal ofver Joh. Leche. (K. Sv. Vet. 
Acad, aminnelsetal 1765, 46 s. 8:o.) Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 257 

Lefren, Lars 0. 

1. Dissertatio gradualis, de Emendatione oeconomia* Patria> per 
exempla. Prces. Carl Fridric M e n n a n d e r. Abo 1751. (6+) 34 s. 
4:o. — S. 9 — 10 om jordbruksvaxter; s. 17 — 19 om frukttrad; 
s. 20 — 21 om skogstrad och buskar. Har uppgifves bl. a., att 
Birger Jarl infort hvete (Triticum) i Sverige och Baron Sten 
Carl B j e 1 k e Robinia [Caragana arborescens] och Polygonum 
tataricum i Finland. — Ref. Lard a Tidn. 1751, s. 325— 328 ; 
0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 86—87. Forstb. 
Hortik. Agrik. Hist. 

2. Installationsprogram. Abo 1784. 8 opaginerade s. fol. Hist. 

Lefvernes Beskrifning of ver framledne Prosten och Kyrko- 
herden i Jacobstad och Pedersore Forsamlingar, Mag. o Gabriel 
Andersson Aspegren. (Tidn. utg. af et Sallsk. i Abo XII, 
1785, s. 46—48, 54—60.) — S. 59 om tradgardsskotseln pa 
orten. Biogr. Hortik. 

Lehmusryhma, omituisesti muodostunut. (Puut. 1899, s. 54.) 
Biol. 

Lehtikuusi. (Koti ja yhteisk. 1900, Kasvit., s. 58—60.) D:o. 
Forstb. 

Lehti-metsan viljelemisesta. (Almanach carcaus-vuonna 
1776. Turku 16 s. 16:o.) 

Lisays 1. (Ibid. 1777. 16 s. 16:o.) 

Lisays 2. (Ibid. 1778. 13 s. 16:o.) - - Tryckt i Sthlm [1775— 
1777]. Forstb. Agrik. 

Lehtinen, Taavi. 

1. (Anon.) Pellavan kylvo. (Peltom. I, 1892, s. 32.) Biol. 

2. (Anon.) Perunain estaminen markanemasta. (Ibid. I, 1892, 
s. 63—64.) Vaxtsjukd. 

3. (Anon.) Puutarhat. (Ibid. I, 1892, s. 64—65.) Hortik. 

4. (Anon.) Koska viljat ovat puitavat? (Ibid. I, 1892, s. 65—66.) 
Agrik. 

5. (Anon.) Hataleivaksia. (Ibid. I, 1892, s. 80.) Ekon. bot. 

6. (Anon.) Suomuta ja -sammal. (Ibid. I, 1892, s. 82.) Agrik. 

7. (Anon.) Siemenperunat. (Ibid. II, 1893, s. 32.) D:o. 

8. Maanviljelyskirje Laatokan rantamailta. (Ibid. II, 1893, s. 58- 
61.) — Redogores for jordbruksvaxter och deras fortkomst i 
Ladogatrakten. D:o. 

9. Rehuvarain tuhlausta. (Ibid. II, 1893, s. 69.) — Om bjork- 
lofvens naringsvarde. Vdxtkemi. 

10. Rikkaruohojen leviaminen lannoituksen kautta. (Ibid. II, 1893, 
s. 69—70.) Biol. Agrik. 

17 258 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lehtinen, Taavi. 

11. (Anon.) Perunain hyvyyden tunteminen. (Ibid. II, 1893, s. 70.) 
Ekon. bot. 

12. (Anon.) Lumen hyoty maanviljelyksessa. (Ibid. II, 1893, s. 71.) 
Agrik. 

13. (Anon.) Sopivata lannoitusainetta hedelmapuille. (Ibid. Ill, 

1894, s. 23.) Hortik. 

14. Pellavan viljelyksesta. (Ibid. Ill, 1894, s. 25—26.) Agrik. 

15. Katajastakin olisi hyotya. (Ibid. Ill, 1894, s. 35—37.) Farm. 
Ekon. Tekn. bot. 

16. (Anon.) Herneen siemen. (Ibid. Ill, 1894, s. 38.) Biol. 

17. (Anon.) Kaalimatojen havittamisesta. (Ibid. Ill, 1894, s. 39.) 
Vaxtsjukd. 

18. (Anon.) Neuvo perunaviljelijoille. (Ibid. Ill, 1894, s. 45 — 46.) 
Agrik. 

19. (Anon.) Homesienen havittamisesta. (Ibid. Ill, 1894, s. 63.) 
Ekon. bot. 

20. (Anon.) Lehtimatojen havittamisesta. (Ibid. Ill, 1894, s. 63.) 
Vaxtsjukd. 

21. (Anon.) Kootkaa pihlajanmarjoja! (Ibid. Ill, 1894, s. 78—89.) 
Ekon. bot. 

22. (Anon.) Pellavan siementen hyoty. (Ibid. IV, 1895, s. 14—15.) 
Vaxtkemi. Med. bot. 

23. Uusi tarkea rehukasvi. Metsanatkin (Lathyrus silvestris Wag- 
neri). (Ibid. IV, 1895, s. 25—26.) Agrik. 

24. (Anon.) Uusi perunalaji. (Ibid. IV, 1895, s. 28.) D:o. 

25. (Anon.) Maahan pystettyjen patsaiden varjeleminen markane- 
miselta. (Ibid. IV, 1895, s. 30.) Ekon. bot. 

26. (Anon.) Mita hyotya on syvalle kyntamisesta? (Ibid. IV, 

1895, s. 46.) Biol. Agrik. 

27. Kilpailu maanviljelyksen alalia. (Ibid. IV, 1895, s. 54—59.) 
Ekon. bot. 

28. Siemenviljasta. (Ibid. IV, 1895, s. 64—67.) Biol. Agrik. 

29. (Anon.) Perunan viljelyksesta. (Ibid. IV, 1895, s. 68.) D:o. 
D:o. 

30. (Anon.) Perunain jalostaminen siemenesta. (Ibid. IV, 1895, 
s. 108—109.) D:o. D:o. 

31. (Anon.) Syomaperunain estaminen itamasta. (Ibid. IV, 1895, 
s. 126.) Biol. 

32. (Anon.) Metsien vaikutus sateenmaaraan. (Ibid. IV, 1895, 
s. 158.) D:o. 

33. Heinansiemenen kauppa. (Ibid. IV, 1895, s. 169 — 170.) 
Agrik. Handelsb. 

34. (Anon.) Maakirput. (Ibid. V, 1896, s. 101.) Vaxtsjukd. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 259 

Lehtinen, Taavi. 

35. Rahkasammalen kayttamisesta alustana ja kuivikkeena. (Ibid. 
V, 1896, s. 129—133.) Ekon. bot. 

36. (Anon.) Luomataudin bakteerit. (Ibid. V, 1896, s. 181 — 182.) 
Bakt. 

37. (Anon.) Villien palkokasvien siemenien keraaminen. (Ibid. VI, 

1897, s. 14—15.) Agrik. 

38. Puutarhan hoidon parantamisesta. (Ibid. VI, 1897, s. 23 — 25.) 
Hortik. 

39. (T. L.) Ruis-tahka perhosen toukan (Hadena secalis) havitta- 
misesta. (Ibid. VI. 1897, s. 76.) Vaxtsjukd. 

40. (Anon.) Turnipsi ja tarpatti. (Ibid. VI, 1897, s. 108—109.) 
D:o. 

41. (Anon.) Sammalet pois hedelmapuista. (Ibid. VI, 1897, s. 127.) 

Hortik. 

42. Siemenperunain idattaminen. (Ibid. VII, 1898, s. 36 — 38.) 
Agrik. 

43. Aikaisien perunain viljelys. (Ibid. VII, 1898, s. 94—97.) 
Biol. Hortik. 

44. Auringon valoa hedelmapuille ja marjapensaille. (Ibid. VII, 

1898, s. 101—102.) Hortik. 

45. (Anon.) Uusi perunalaji, professori Maerker. (Ibid. VII, 
1898, s. 165.) Agrik. 

46. Onko taysin puhdas ja taatusti itava heinansiemen aina hyvaa? 
(Ibid. VIII, 1899, s. 9—11.) Biol. 

47. Hedelmapuiden nuorentaminen. (Ibid. VIII, 1899, s. 37 — 38.) 
Hortik. 

48. (Anon.) Perunaruton ehkaiseminen. (Ibid. VIII, 1899, s. 45- 
46.) Vaxtsjukd. 

49. Seesamikakut vakirehuna. (Ibid. VIII, 1899, s. 55—56.) 
Vdxtkemi. Ekon. bot. 

50. (Anon.) Viljelyskasvirivien suunta. (Ibid. VIII, 1899, s. 110.) 
Biol. 

51. Mita opettaa viime kesan kato Pohjois-Suomen maanviljelijoille? 
(Ibid. IX, 1900, s. 7 — 9.) — Forordas bl. a. odling- af krakvicker 
(Vicia cracca) i norra Finland. Agrik. 

52. (Anon.) Kesaperunain idattaminen. (Ibid. IX, 1900, s. 29.) 
I):o. 

53. Ohjeita asken istutettujen hedelmapuiden hoitoon. (Ibid. IX, 
1900, s. 102—104.) Hortik. 

54. (Anon.) Etikkaa maahan pudonneista hedelmista. (Ibid. IX, 
1900, s. 139—140.) Ekon. bot. 

55. (Anon.) Poppelien kasvatuksen kannattavaisuus. (Ibid. IX, 
1900, s. 171 — 172.) Do. 260 Th. S ae Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Lehtib, E. 
1. Ohjeita kasvitarhan hoidossa. Kuopion Puutarhayhdistyksen 
palkitsema 1891. Kuopiossa 1892. 35 s. 8:o. Hortik. 

Lehtonen, J. 

1. Kannattaako rehukasvien viljeleminen Pera-Pohjolassa? (Kert. 
Pera-Pohjolan Maam. seur. toimin. 1900, Oulu 1901, s. 18—20.) 
Agrik. 

2. Maanviljelys- ja juurikasviviljelys-neuvojan vuosikertomus. (Ibid. 
1900, Oulu 1901, s. 72-79.) D:o. 

Leinberg, Karl Gabriel. 

1. Se: Rabergh, Herman. 1890. 

2. Dissertationes academicae Fennorum extra patriam. Ett bidrag 
till Finlands Kulturhistoria. (Bidr. kann. Finl. nat. o. folk LVIII, 
1900, s. 347—523.) Biogr. Litt. 

Leiviska, Iivari. 

1. (I. L.) Oulun kasvisto. Oulussa 1894. 21 s. 8:o. Flor. 

2. Charles Darwin. Elamakerrallinen kuvaus. Kirjoittanut 
Wilhelm Bolsche. Saksalaisesta alkuteoksesta suomenta- 

nut . Useilla kuvilla varustettu. H:gissa 1900. 4+145 s. 

8:o. (Vanamon kirjoja, N:o 5.) Suurten miesten elamakertoja 
N:o 4. — Ref. A. J. Mela: Luon. yst. IV, 1900, s. 263- 
264. Biogr. 

Leivan aineesta Suomessa. (Maam. yst. 1846, N:is 9, 10.) 
— Omnamnas de olika amnen, som anvandas vid brodbakning 
i Finland. Ekon. bot. 

Lemstrom, Karl Selim. 

1. Om periodiska forandringar i nagra meteorologiska fenomen, 
deras samband med forandringar i solen och sannolika inflytande 
pa arsvaxten. Installationsforedrag den 17 april 1878. Med en 
grafisk tab. (F. Tidskr. 1878, IV, s. 407—423.) Biol. 

2. Om sommarnattfrosterna och medlen att forekomma deras 
harjningar. (Ibid. 1880, IX, s. 81—97.) Vcixtsjukd. 

3. Om forekommandet af nattfrosternas harjningar. Foredrag 
for Nyl. o. T:hus lans Landtbrukssallskap i H:fors. (Biet I, 
1880, s. 202—210.) D:o. 

4. Om skordarnas bevarande mot tillfalliga forstorande inflytelser 
i naturen. (Per Brahes minne 1880, s. 12 — 13.) D:o. 

5. Om sattet att forekomma sommarnattfroster genom facklor. 
H:fors 1883. 9 s. 8:o-Ll fig. I):o. 

6. Om elektricitetens inflytande pa vaxterna. Akad. inbjudnings- 
skrift (promotionsprogram). I. H:fors 1890. 67 s. 4:o; med en 
tabell. II. H:fors 1901. 48 s. 8:o. Biol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 261 

Lemstrbm, Karl Selim. 

7. Experiences sur l'influence de l'electricite sur les vegetaux. 
(Comment, variae mem. act. CCL ann. Ed. Vnivers. H:forsiensis. 
I. Afh. utg. af Filosof. fakult. fysisk-mathem. sektion. H:fors 
1890, 71 s. 4:o; med en tabell.) Sep. Biol. 

8. Frostskydd vid Kronoborgs landtbruksinstitut augusti — Sep- 
tember 1892. Anordnadt af dir. A. E. Lang. H:fors 1893. 
7 s. 8:o. (Ofvertryck ur „Hufvudstadsbladet".) Vaxtsjukd. Agrik. 

9. Om sattet att forekomma nattfrostens harjningar genom facklor. 
H:fors 1893. 8 s. 8:o. 

Ueber eine Methode Schaden durch Nachtfroste mittelst Fackeln 
vorzubeugen. H:fors 1893. 10 s. 8:o. D:o. D:o. 

10. Om nattfrosterna och medlen att forekomma deras harjningar. 
H:fors 1893. 4+69 + 2 s.+ 5 pi. 8:o. Ref. Biet XIV, 
1893, s. 70—71. D:o. D.o. 

11. I fragan om Nattfrosterna. Med anledning af hr Homen's 
arbete: „Om Nattfroster". (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. XXXVI, 
(1893—1894) 1894, s. 88—119.) D:o. D:o. 

12. On Nightfrosts and the means of preventing their ravages. 
With 4 plates and a map. (Acta Soc. Sc. fenn. XX, N:o 3, 
1895, 78 s. 4:o.) D:o. D:o. 

13. Minnestal ofver Adolf Moberg. Hallet pa F. Vetenskaps- 
societetens ars- och hogtidsdag den 29 april 1896. (Acta Soc. 
Sc. fenn. XXII, N:o 9, 1897, 18 s. + portratt.) Biogr. 

Lencqvist, Eric. 

1. (Anon.) Finska Akerbrukets hjelp af Akern sjelf. (Tidn. af 
et Sallsk. i Abo II, 1772, s. 269—283.) Agrik. 

2. (Anon.) Jamnforelse emellan Carislojo Sockens tilstand i det 
15:de och i detta 18:de Seculo, til utronande af Folkmangden 
och Landets upodling pa dessa sarskildte tider. (Ibid. V, 1775, 
s. 3—4, 12—16, 18—21, 26—28, 34—40, 46—48.) - - S. 46- 
48 om skogsskotseln. Forstb. 

3. (Anon.) Jamnforelse emellan Akerbruket och Landthushall- 
ningen i Carislojo och Orihvesi Socknar i Finland. (Ibid. V, 
1775, s. 169—173, 181 — 184; VI, 1776, s. 15—16, 36—45, 
49 — 54, 57—63.) — Om jordbruket och om artvaxter som 
godningsmedel s. 15—16, 38—40, 41—43, 51—54, 57—58, 
60—63. Agrik. 

4. Kart Beskrifning ofver Orihvesi Socken. Utdrag af de an- 
markningai , som Probsten Dr Eric Lencqvist uppsatt om 
denna Socken ar 1781. (Ibid. XI, 1784, s. 77—80, 85—88, 
107—109, 119 — 125.) — S. 79—80 om skogarne; s. 87 om lin- 
odlingen; s. 85—86, 107 — 108 om jordbruket. Forstb. Agrik. 262 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Lencqvist, Eric. 
5. Beskrifning ofver Tofsala Socken i Abo Ian. Sammandragen 
ur de omstandligare underrattelser om denna Socken, som Doctor 
Eric Lencqvist for vid pass 30 ar sedan antecknat. De aro 
nyligen tilokte och efter Socknens nuvarande beskaffenhet rattade 
af vice-pastorn i Tofsala, Mag. Isaac Eneberg. (Abo Tidn. 
1793, N:is 31, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 47 och 48.) I N:is 

41, 44 och 46 omnamnas darstades odlade jordbruks- och 
tradgardsvaxter. Hortik. Agrik. 

Leopold, Carl Fridric. 

1. Korta fragor angaende nyttan af vara Inlandska Vaxter. Disp. 
Pnes. Pehr Kalra. Abo 1753. (2+) 10 s. 4:o. Ref. 
0. E. A. Hjelt: Abo Univ. 1 a r d. s. 228. Ekon. bot. 

2. Dissertatio gradualis, Possibilitatem varia vegetabilia exotica 
fabricis nostris utilia in Finlandia colendi adstruens. Pr?es. 
Pehr Kalm. Abo 1754. (2+) 11 (-M) s. 4:o. — S. 9—11 
omnamnas farg- och medicinalvaxter. — Ref. Lard a Tidn. 
1754, s. 356; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 227—228. 
Fysiol. Farm. bot. 

Leopold, Constantin. 

1. Achillea cartilaginea funnen vid Tavastehus. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. I, 1876, s. 107.) Ref. Bot. Not is. 1874, s. 157. 
Vdxtgeogr. 

2. Anteckningar ofver vegetationen i Sahalahti, Kuhmalahti och 
Luopiois kapeller i sodra Tavastland. (Ibid. V, 1879, s. 81 — 130.) 

- Ref. Bot.Centralbl.I, 1880, 2, s. 1563. Topogr. Vdxtgeogr. 

Leppa, W. 

1. Maanviljelysoppi, ynna lyhyt esitys karjanhoidosta, puutarhasta 
ja metsanhoidosta. Porissa 1884. 33 s. 8:o. Handb. 

Leukoijasta, jotakin. Suomennos Tidning for Tradgardsodlare- 
lehdestii. (Puut. 1899, s. 70.) Hortik. 

Levander, G. V. 

1. Se: Moberg, K. A. N:o 3. 1888. 

2. „ Waren, A. J. N:o 2. 1890. 

Levander, Kaarlo Mainio. 

1. Se: Edgren, Klas Christian. 1888. 

2. (Anon.) Tavallisimmat pellon tuhohyonteiset. 61:11a varikuvalla 
varustettu. Kirjoittanut August Emil Holmgren. (Alkuteos 
Ruotsin Kunink. Patriot, seuralta palkinnon saanut.) Suoment. 

. H:gissa 1890. 76 s. + 4 t. 8:o. (Suomal. Kirj. Seur. 

toim. 72 osa.) — Ref. D. A. W[ikstrom]: V a 1 v. XI, 1891, 
s. 379. Vdxtsjukd. Ekon. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 263 

Levander, Kaarlo Mainio. 

3. Kasvien suojeluskeinoista elaimia vastaan. (Valv. X, 1890, 
s. 129—140.) Biol. 

4. Perinnollisyyskysymyksesta. (Ibid. X, 1890, s. 559—570.) D:o. 

5. Mista merenelaimisto saa ravintonsa? (Ibid. XII, 1892, s. 101 — 
107.) D:o. Diat. Alg. 

6. Prof. Wiik'in „yleisesta teoriiasta" ja vanhemmasta saksalai- 
sesta luonnon filosofiiasta. (Ibid. XII, 1892, s. 278—288.) 
Paleont. Hist. 

7. Protoplasmasta ja kokeista keinotekoisesti jaljitella sita. (Ibid. 
XIII, 1893, s. 594—602.) Vaxtkemi. Biol. 

8. Notiz iiber die Tafelung der Schalenmembran des Glenodinium 
cinctum. (Zool. Anz. XV, 1892, s. 405—408.) Dinoflagell. 

9. (K. M. L.) Muutamia piirteita elamasta jarvissamme. (Kansan- 
val. Seur. Kalent. XIV, 1894, s. 123 — 135.) Topogr. 

10. Peridinium catenatum n. sp. Eine kettenbildende Peridinee 
im finnischen Meerbusen. Mit einer Tafel. (Acta Soc. F. Fl. 
fenn. IX, N:o 10, (1893) 1894, 19 s.) Se Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. XIX, 1893, s. 144. Dinoflagell. 

11. Materialien zur Kenntnis der Wasserfauna in der Umgebung 
von Helsingfors, mit besonderer Beriicksichtigung der Meeres- 
fauna. II. Mastigophora. (Ibid. XII, N:o 2, 1894, s. 26—54; 
Taf. II.) Flagell. Dinoflagell. 

12. Ueber das Herbst- und Winter-Plankton im finnischen Meer- 
busen und in der Alands-See 1898. (Ibid. XVIII, N:o 5, 1900, 
25 s. + 5 fig.) S. 5, 6, 7, 9—11, 13—15 omnamnas nagra 
i plankton forekommande alger: flagellater, dinoflagellater och 
diatomaceer. 

13. Zur Kenntnis des Lebens in den stehenden Kleingewassern 
auf den Skareninseln. (Ibid. XVIII, N:o 6, 1900, 107 s.+ 3 fig. 
i texten.) - S. 13—15, 17, 21, 22, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 
40, 41, 46, 48, 49, 52, 53—55, 58, 59, 63, 64, 69—71, 77, 
79—81, 84—86, 89, 90, 92—96, 98, 99, 100—103 uppriiknas 
diatomaceer, flagellater, dinoflagellater, mossor och frovaxter, 
forekommande i och vid vattensamlingarna; s. 103 — 104 be- 
skrifvas tva nya dinoflagellat-former. Flagell. Dinoflagell. Diat. 
Bryol. Topogr. 

14. Zur Kenntnis der Fauna und Flora finnischer Binnenseen. 
(Ibid. XIX, N:o 2, 1900, 55 s.) Flagell. Dinoflagell. Diat. 
Desmid. Chloroph. 

15. Zur Kenntnis des Planktons und der Bodenfauna einiger 
seichten Brackwasserbuchten. (Vorgelegt am 1 Dec. 1900.) (Ibid. 
XX, N:o 5, (1900—1901) 1901, 34 s.) — Spridda uppgifter 
om i plankton forekommande alger: flagellater, dinoflagellater, 
diatomaceer och desmidiaceer. 264 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Levander, Kaarlo Mainio. 

16. Muutamia huomautuksia ihmisen suoliflagellateista. (Duod- 
XIII, 1897, s. 333—334 + 1 kuv.) Flagell. Med. bot. 

17. Talvielaimistosta Lohjan jarvessa. (Luon. Yst. I, 1897, s. 32- 
34.) — S. 33 uppgifter om alger i Lojo sjo. Alg. 

18. (K. M. L.) Opastus mikroskoopin ostamisessa. (Ibid. I, 1897, 
s. 35—38 + 4 kuvaa.) Mikrosk. 

19. Mita diatomaceeit todistavat. (Ibid. I, 1897, s. 93.) Diat. 

20. Kasvikokoelmain tarpeellisuudesta. (Ibid. I, 1897, s. 94.) 
Herb. 

21. (Under pseudonymen H y d r op h i 1 u s.) Akvarioharrastuksen 
alalta. (Ibid. II, 1898, s. 69—70+1 kuva.) — Uppriiknas en 
mangd vaxter, lampliga for akvarier. Biol. 

22. Talvi 1897—98 ja kevatvieraat. (Ibid. II, 1898, s. 75—76.) 
Fenol. 

23. Kertomus elaintieteellisesta matkasta Muurmanin rannikolle. 
(Ibid. II, 1898, s. 131—138, 190—191, 201—204.) — Botan. 
uppg. s. 137, 191, 201, 204. Vaxtgeogr. 

24. Kehitysopillisia mietteita taman vuosisadan alussa. (Ibid. II, 

1898, s. 153 — 160.) Syst. Biol. Hist. 

25. Formoolista sailytysnesteena. (W. Weltner'in mukaan). (Ibid. 
Ill, 1899, s. 11—14.) Tekn. bot. Saml. 

26. (K. M. L.) Esikon „havaintokirjasta". (Ibid. Ill, 1899, s. 138- 
143.) — Innehaller iakttagelser, gjorda af T. Schalin, G. 
Grand, A. R. Helaakoski, Einar Reuter och J. Scha- 
lin. Se dessa. 

27. ( — r.) Kaynti maisteri Boman'in naturaliokaupassa. (Ibid. Ill, 

1899, s. 158—161.) Saml. 

28. Undersokning af planktonmaterial, insamladt i Finska viken 
och norra delen af Ostersjon i oktober och december 1898. 
(Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. XLII, (1899—1900) 1900, s. IX— XL) 
— Om alger s. IX, XI. Alg. 

Levin, Gustaf. 
1. Se: Hellenius, Carl Niclas. N:o 2. 1773. 

Levanen, Sakris. 

1. Angaende medlen att kunna forutsaga nattfrost om som- 
maren. (Naturen 1893, s. 194 — 196.) — Afven inford i 
Bidr. kann. Finl. nat. o. folk, h. 57, 1898, s. 305—320. 
Agrik. 

Lidenius, Petrus S. 
1. Se: Alanus, Georg Christophori. N:o 2. 1643. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 265 

Lignell, Herman. 

Refererat fragan: 
1. Finnas nagra for Aland saregna omstandigheter, som icke fa 
forbises vid striifvandet att infora ett rationellt akerbruk dar- 
stades? (K. F. Hush. Sallsk. Handl. 1887, Abo 1888, s. 236- 
237.) Agrik. 

Liimatainen, A. 

Alustanut keskustelukysymyksen: 
1. Voidaanko ja milla tavalla vanhoja kylvaheinamaita parantaa 
ja saattaa tuottavammaksi? (Satak. Maanvilj. seur. kert. 1895, 
Pori 1896, s. 16—19.) Agrik. 

Liipola, L. 

Alustanut keskustelukysymyksen : 
1. Kuinka apulannoitusaineita on tarkoituksenmukaisesti kaytettava 
ja kuinka on parhaita kaytantoon saatava? (Ibid. 1898, Pori 
1899, s. 11 — 18.) Vaxtkemi. Agrik. 

Lilius, Albert. 

1. Det naturliga urvalets allmakt. (F. Tidskr. XL VI, 1899, s. 137— 
149.) Biol. 

2. Nagot om undervisningen i naturkunnighet vid Nya svenska 
samskolan. (Redogorelse for Nya svenska samskolan i Helsing- 
fors 1899 — 1900 af A. Lonnbeck. H:fors 1900, s. 1 — 10.) 
Pedag. bot. 

Lilius, Gustaf G. 
1. Chemico-oeconomisk Afhandling, om Ra-Potaske tilviirkningens 
Uphjelpande i Finland. Disp. Prses. Pehr Adrian Gadd. 
Abo 1774. (4+) 20 s. 4:o. — S. 5 ingar en tabell ofver 
halten af pottaska i olika tradslag; s. 6 — 10 uppraknas atskilliga 
buskar och orter, hvaraf pottaska kan beredas; s. 7 om fore- 
komsten af Vincetoxicum officinale i Finland. Vaxtkemi. Ekon. 
Tekn. bot. 

Lilius, Henric H. 
1. Se: Browallius, Johan. N:o 6. 1774. 

Liljeblom, Sigfrid Wilhelm. 

1. Reseda lutea, Linaria minor och Veronica agrestis pa barlast- 
plats vid Uleaborg. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XIII, 1886, s. 208.) 
— Ref. Bot. Not is. 1885, s. 29. Vdxtgeogr. 

2. Se: Brenner, M. M. W. N:o 47. 1886. 

Liljekonvaljer; drifning af dem under vintern i boningsrum. 
Efter Dansk Havebr. Tidende. (Tradgardsv. II, 1894, s. 28.) 
Hortik. 266 T h. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lille, Axel. 
1. Se: Lindberg, S. 0. N:o 220. 1886. 

Lillja, Johan Wilhelm, Osterblad, Julius och Nomell, G. W. 

1. Berattelse om den af K. Finska Hushallnings Sallskapets utskott 
valda kommissionens for tradplantering verksamhet under loppet 
af ar 1856. (K. F. Hush. Sallsk. Handl. IV, h. 3, 1858, s. 84—89.) 
Forstb. Hortik. 

2. D:o d:o for ar 1857—1858. (Ibid. IV, h. 4, 1859, s. 47— 50.) 
D:o. D:o. 

Lilljenberg, Johan. 

1. Om brodbakning af Renmossa. (Utdr. af K. F. Hush. Sallsk. 
Dagb., Abo 1801, s. 101 — 102.) Ekon. bot. 

2. Forsok med Potaters uppdragande af fro. (Ibid. 1801, s. 146 — 
153.) Agrik. 

Limnell, Berndt Johan. 

1. Sokuri-juurikkaiden viljelemisesta. Kirjoittanut Svante Fors- 

berg. Suomennos kolmannesta painoksesta. Suoment. . 

Turku 1894. 54 s. 8:o. Agrik. 

2. Se: Blomberg, Karl Evert. N:o 1. 1894. 

Limnell, Christian. 
1. Schediasmatis historici de Tavastia caput posterius. Pra^s. 
Henric Hassel. Abo 1748. (6 f ) 47 s. 4:o. — S. 44 om- 
namnas i skogarne forekommande olika triidslag; s. 45 upp- 
raknas darstades odlade jordbruksvaxter. — Ref. O. E. A. H j e 1 1 : 
Abo Univ. lard. s. 251. Forstb. Agrik. 

Lindberg, Bjorn. 

1. Berattelse om en till Tyskland med statsunderstod aren 1890 — 
1891 foretagen resa for studier i fruktodling. H:fors 1892. 
60 s. 8:o. Hortik. 

2. Foryngring och omympning af frukttrad. (Biet XIII, 1892, 
s. 73—78.) D:o. 

3. Nagra ord om var fruktodling. Foredrag vid Soderkulla 
landtbruksmote. (Ibid. XIII, 1892, s. 129—136.) D:o. 

4. Berattelse om fruktodlingen i Nagu och Korpo. (I samman- 
drag.) (K. F. Hush. Sallsk. Handl. 1892, Abo 1893, Bil. K., 
s. 205—212.) D.o. 

5. (B. L.) Hvitt sommar Kantapple fran Loparo. (Tradgardsv. I, 
1893, s. 3—5; med 2 trasnitt.) D.o. 

6. (B. L.) Rik fruktskord. (Ibid. I, 1893, s. 18.) D:o. 

1. (B. L.) Scherler's Universal Rokningsapparat. (Ibid. I, 1893, 
s. 19—20.) Vdxtsjukd. Hortik. Instr. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 267 

Lindberg, Bjorn. 

8. (B. L.) Safstaholms apple (Rosenapple). (Ibid. I, 1893, 
s. 25—28; med 2 trasnitt.) Hortik. 

9. (B. L.) Alexander (Rambour eller Skalpundsapple). (Ibid. I, 
1893, s. 37—42 [oratt paginering; bor vara 45 — 50]; med 2 
trasnitt.) D:o. 

10. (B. L.) Sotronn (Sorbus aucuparia fructu dulci Hort.). 
(Ibid. I, 1893, s. 41—42.) D:o. 

11. (B. L.) Remonterande hallonbuskar. (Ibid. I, 1893, s. 43.) D:o. 

12. (B. L.) Akero apple. (Ibid. I, 1893, s. 53—56; med 2 
trasnitt.) D:o. 

13. (B. L.) Nagra ord till fragan om omtaligare rosors tackning 
till vintern. (Ibid. I, 1893, s. 61—62.) D:o. 

14. (B.L.) For frukttradsagare att beakta. (Ibid. I, 1893, s. 67.) D:o. 

15. (B.L.) Den gangna vinterns [1892—1893] harjningar i vara 
frukttradgardar! (Ibid. I, 1893, s. 76—77.) Vaxtsjukd. Hortik. 

16. (B. L.) Humulus japonicus variegatus. (Ibid. I, 1893, s. 83.) 
Hortik. 

17. (B.L.) Svarta Borsdorfer. (Ibid. I, 1893, s. 97—100; 
med 2 trasnitt.) D:o. 

18. (B. L.) Blad ur min dagbok. I. Ett besok pa rosutstallningen 
d. 7—10 juli 1893 i Liibeck. (Ibid. I, 1893, s. 135—142.) D:o. 

19. (B. L.) Skordandet af applen och paron. 
s. 142—144.) I):o. 

20. (B. L.) Tonkowjatka [paron]. (Ibid. I, 
154; med 1 trasnitt.) D:o. 

21. (B. L.) Appel- och paronfruktens forvaring. 
s. 167—170.) l):o. 

22. (B. L.) Ett bevis pa fordelen af rensning. 
s. 172.) D:o. 

23. (B. L.) H v i t A s t r a k a n (Rosenapple). 
s. 184—188; med 2 trasnitt.) D:o. 

24. (B.L.) Svensk R o s e nh a ge r (Kantapple). (Ibid. II, 1894, 
s. 17—20; med 2 trasnitt.) D:o. 

25. (B. L.) Virgin iskt rosenapple. (Ibid. Ill, 1895, s. 17- 
21; med 2 trasnitt.) D:o. 

26. (B. L.) Internationella fruktutstallningen i S:t Petersburg hosten 
1894. (Ibid. Ill, 1895, s. 25—31.) D:o. 

27. (B. L.) Rosenodling. I. Odling pa kalljord (Ibid. Ill, 1895, 
s.41— 48); II. Odling i boningsrum (Ibid. Ill, 1895, s. 49— 54). D:o. 

28. (B. L.) Charlamowsky [apple]. (Ibid. Ill, 1895, s. 65—69 ; 
med 2 trasnitt.) D:o. 

29. (B. L.) Antonowka [apple]. (Ibid. Ill, 1895, s. 73—76; 
med 2 trasnitt.) D:o. (Ibid. I, 


1893, 


1893, s. 


151- 


(Ibid. I, 


1893, 


(Ibid. I, 


1893, 


(Ibid. I, 


1893, 268 T h. S se Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Lindberg, Bjorn. 

30. Berattelse fran SOLhems forsoksfalts afdelning for officinella 
vaxter. (Farm. Notisbl. Ill, 1894, s. 72—76.) Farm. bot. 

31. Se: Jernstrom, J. N:o 76. 1897. 

32. Hvilka appelsorter bora vi i Finland hufvudsakligast odla? 
(Landtbr. 1900, s. 251—253, 259—261, 267—269; med 10 
trasnitt.) fiortik. 

Lindberg, Harald. 

1. Om utbredningen inom landet af Bidens plathycephalus Oerst. 
och tripartitus L. samt Veronica agrestis L., opaca Fr. och 
polita Fr. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XX, 1894, s. 4.) Vaxtgeogr. 

2. Om forekomsten af Pulmonaria angustifolia i Finland. (Ibid. XX, 
1894, s. 16.) — Ar enl. forfattaren antagligen Nonnea pulla DC, 
som icke forut antraffats i norden. D:o. 

3. Nagra for finska flora-omradet nya fanerogamer: Sedum fabaria, 
Potamogeton fluitans var. rivularis, Geum strictum, Cirsium olera- 
ceum X heterophyllum, Verbascum nigrum f. leucandra och Rumex 
aqvaticus > obtusifolius. (Ibid. XXI, 1895, s. 3 — 4.) — Ref. 
Bot. Notis. 1894, s. 272. D:o. 

4. Fanerogamer fran Karelska naset; nya for floran: Leersia 
oryzoides, Holcus mollis, Juncus balticus X filiformis, Juncus 
balticus var. tenuis n. var. och Polygonum Rayi. (Ibid. XXII, 
1896, s. 4—7.) Ref. Bot. Notis. 1895, s. 231 -232. D:o. 

5. Se: Berghell, Hugo. N:o 2. 1896. 

6. „ Segercrantz, J. W. 1896. 

7. „ Ailio, Julius. N:o 3. 1897. 

8. „ Andersson, Gunnar. N:o 6. 1898. (Afd. II.) 

9. Botanisk undersokning af till Finska mosskulturforeningen in- 
sanda prof fran torfmossar. (F. Mosskult.foren. arsb. 1897, 
Hrfors 1898, s. 94—105.) 

Suomen Suoviljelysyhdistykselle lahetettyjen turvesuonaytteiden 
tutkimus. (Suom. Suovilj. yhdist. vuosik. 1897, H:gissa 1898, 
s. 92—104.) Paleont. 

10. Om Pohlia pulchella (Hedw.), P. carnea (L.) och nagra med 
dem sammanblandade former. Med en tafia. (Acta Soc. F. Fl. 
fenn. XVI, N:o 5, 1899, 28 s.) — Ref. Bot. Notis. 1899, 
s. 270—271; Bot. Centralbl. LXXXII, 1900, 2, s. 142- 
143; Revue bryol. XXVII, 1900, s. 14. Bryol. 

11. Anmarkningsvarda vaxtfynd pa Karelska naset, nya for floran: 
Erythrwa centaurium, Glyceria plicata, Amblystegium Sendtneri 
och Catharinea Haussknechtii. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXIV, 
(1897—1898) 1900, s. 81—84.) Ref. Bot. Notis. 1898, 
s. 63. Vaxtgeogr. Bryol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 269 

Lindberg, Harald. 

12. Om forekomsten i Kivinebb af subfossila vaxter i glaciala 
aflagringar. (Ibid. XXIV, (1897—1898) 1900, s. 99—103.) 
Paleont. 

13. De finska Potentilla-fovmema. (Ibid. XXIV, (1897—1898) 
1900, s. 116—119.) Vdxtgeogr. 

14. De i Finland forekommande Agrostis-formema. (Ibid. XXIV, 
(1897—1898) 1900, s. 151 — 157.) Syst. Vdxtgeogr. 

15. De i Finland forekommande arterna af slaktet Najas. (Ibid. 
XXV, 1900, s. 48—52; med 1 pi.) Paleont. Syst. Vdxt- 
geogr. 

16. Myosotis suaveolens Waldst. et Kit., ny for Finlands flora- 
omrade. (Ibid. XXVI, (1899—1900) 1900, s. 50—52.) Vdxt- 
geogr. 

17. Finlands Car/ma-former. Carlina longifolia ny for floran. 
(Ibid. XXVI, (1899—1900) 1900, s. 68—71.) Ref. Bot. 
Notis. 1900, s. 141. D:o. 

18. Polygonum foliosum n. sp. Cum tab. (Ibid. XXVII, (1900- 
1901) 1901, s. 3—7.) — Ref. Bot. Notis. 1901, s. 78—79.) 

Syst. 

19. Om de i Finland forekommande Montia-iormema. (Ibid. XXVII, 
(1900—1901) 1901, s. 18—21.) — Ref. Bot. Notis. 1901, 
s. 81—82. D:o. Vdxtgeogr. 

20. Nagra anmarkningsvarda mossor: Polytrichum decipiens, Am- 
blystegium capillifolium, A. brachycarpum n. sp. och Diplophyllum 
gymnostomophilum. (Ibid. XXVII, (1900—1901) 1901, s. 35- 
39.) — Ref. Bot. Notis. 1901, s. 127; Bot. Centralbl. 
LXXXIX, 1902, s. 374. Bryol. 

21. Bidrag till k^innedomen om de till Sphagnum cuspidatum- 
gruppen horande arternas utbredning i Skandinavien och Fin- 
land. (Acta Soc. F. Fl. fenn. XVIII, N:o 3, 1899, 26 s.) 
Ref. Bot. Notis. 1900, s. 135—136; Revue bryol. XXVII, 
1900, s. 48. D:o. 

22. Botanisk undersokning af Isosuo-mosse i Sakkola socken. 
(F. Mosskult. foren. arsb. 1898, H:fors 1899, s. 98—154; med 
en karta.) 

Sakkolan pitajan Isosuon kasvitieteellinen tutkimus. (Suom. 
Suovilj. yhdist. vuosik. 1898, H:gissa 1899, s. 98—157 ja kartta.) 
Paleont. 

23. En rik torffyndighet i Jorois socken i Savolaks, 62° 12' n. br. 
(Ibid. 1899, H:fors 1900, s. 178—213.) 

Eras rikas turveloyto Joroisten pitajassa Savossa, 62° 12' 
pohj. lev. (Ibid. 1899, H:gissii 1900, s. 178—214.) Diato- 
maceerna bestamda af prof. P. T. Cleve. D:o. Diat. 270 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Lindberg, Harald. 

24. Finska torfmossar. 1—4. (Ibid. 1900, H:fors 1901, s. 185- 
257.) Sep. H:fors 1901. 73 s. 8:o. 

Suomen turvesuot. 1—4. (Ibid. 1900, Hrgissa 1901, s. 184- 
257.) Paleont. 

25. On some species of Polytrichum. Mit 1 Tafel. (Bot. Centralbl. 
LXXXIV, 1900, s. 337—339.) Bryol. 

26. Se: Finska Mosskulturforeningens analyser a mossjordarter. 
1899. 

27. Pohlia (Cacodon) porosa sp. n. (Bull. Torrey Bot. Club N:o 27, 
June 1900, s. 318— 31 9 + pi. 21.) Bryol. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden: 

28. Hepatica triloba f. multiloba C. Hartm., Verbascum nigrum X 
thapsus, V. lychnitis var. cuspidatum, Cirsium heterophyllum X 
palustre, Geum rivale f. simplicifolia och Epilobium obscurum, 
alia fran Lojo socken. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XVIII, 1891- 
1892, s. 190; 5 /io 1889 -) — Ref - Bot. Not is. 1889, s. 268; 
Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 152. Vaxtgeogr. 

29. Ledum palustre f. dilatata fr. Piikkis och Conringia orientalis 
pa barlastplats vid H:fors. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 201; 
7 2 1890.) D:o. 

30. Rumex conspersus Hartm., ny for floran, fran Hammarland 
pa Aland, antagligen hybrid af R. domesticus och obtusifolius. 
(Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 227—228; 4 /io 189o — Ref - 
Bot. Notis. 1891, s. 46; Bot. Centralbl. LXI, 1895, 
s. 276. D:o. 

31. Carex fulva Good, pa Aland Eckero, Lappa nemorosa (Lej.) 
(= L. intermedia Lange), ny for floran, afven pa Eckero, Bidens 
platycephalus jamte former staende mellan denna och B. tri- 
partita vid Lojo sjo. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s.229; l /n 1890.) 

Ref. Bot. Notis. 1891, s. 47; Bot. Centralbl. LXI, 
1895, s. 216—217. D:o. 

32. Rumex conspersus fr. Tholo park vid H:fors, Galium aparine 
var. genuinum fr. Piikkis, Mentha gentilis och Salix aurita X 
rosmarinifolia fr. Lojo samt Rumex conglomerate pa barlast- 
plats vid H:fors. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 234; 6 / 12 1890.) 

Ref. Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 218. D:o. 

33. Picea excelsa f. parvifolia och Riccia Huebeneri fran Lojo. 
(Ibid. XIX, 1893, s. 8; 7 / n 1891.) — Ref. Bot. Notis. 1891, 
s. 271. D:o. Bryol. 

34. For provinsen Aland nya fanerogamer: Cirsium heterophyllumX 
palustre, Stellaria Friesiana, Farsetia incana, Viola uliginosa, 
Trifolium agrarium, Carex sparsi flora och Lycopodium inundatum Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 271 

Lindberg, Harald. 

samt Polygonum Rayi fran Hango, forut icke kand som vildt 
vaxande i Finland. (Ibid. XIX, 1893, s. 21; 6 2 1892.) Vaxt- 
geogr. Filic. 

35. Hypericum nwntanum L., ny for floran, funnen 1888 af hr 
E. Stenberg vid Sedola i Lojo. (Ibid. XIX, 1893, s. 28; 
- 4 1892.) Ref. Bot. Notis. 1892, s. 187. Vaxtgeogr. 

36. En for floran ny lefvermossa, Cephalozia sphagni, samlad af 
foredragaren i Lojo. (Ibid. XIX, 1893, s. 42; 13 5 1892.) 
Ref. Bot. Notis. 1892, s. 187. Bryol. 

37. Karlvaxter funna af foredragaren pa Eckero pa Aland, af 
hvilka foljande for var flora nya: Carex flava X fulva, Salix 
cinerea X repens, Sagina stricta, Monotropa hypopitys *glabra, 
Veronica agrestis var. carnosula och Botrychium simplex, jamte 
nagra for den alandska floran nya: Scirpus ccvspitosus, Carex 
livida, C. aqvatilis, C. arenaria, Alnus incana, Callitriche autum- 
nalis, Vicia angustifolia, Ajuga pyramidalis och Eqvisetum scirp- 
oides afvensom nagra for Aland sallsynta vaxter. (Ibid. XIX, 
1893, s. 50—51; * 10 1892.) - - Ref. Bot. Notis. 1892, s. 270. 
Vaxtgeogr. Filic. 

38. Dicranum strictum fran Eckero pa Aland. (Ibid. XIX, 1893, 
s. 58; 5 / n 1892.) Bryol. 

39. For landets flora nya vaxtformer fran Eckero pa Aland: 
Viola Riviniana f. villosa Murb., Salix caprea X repens och 
Sparganium ramosum f. microcarpa Neum. samt Potamogeton 
vaginatus och P. Zizii, nya for Aland. (Ibid. XIX, 1893, s. 113- 
114; 8 / 4 1893.) Vaxtgeogr. 

40. For var flora nya vaxter: Verbascum lychnitis nigrum fr. Lojo, 
Erysimum cheiranthoides var. nodosum och Salix lapponumX 
vagans fr. Jorois; vidare om Batrachium confervoides och Pota- 
mogeton pectinatus fr. Jorois. (Ibid. XX, 1894, s. 3; 7 /io 1893.) 
— Ref. Bot. Notis. 1894, s. 45. D:o. 

41. Anmarkningsvarda mossfynd fr. Karelska naset, bl. a. Lesque- 
reuxia patens Lindb., ny for Finlands flora. (Ibid. XX, 1894, 
s. 15—16; 4 /n 1893.) - - Ref. Bot. Notis. 1894, s. 45. Bryol. 

42. Om „hallonmasken" (Byturus wstivus) i Lojo socken. (Ibid. XX, 
1894, s. 17; 4 /n 1893.) Vaxtsjukd. 

43. Om Sphagnum imbricatum fr. Kimito, funnen af stud. 1 s s o n. 
(Ibid. XX, 1894, s. 61; 3 / 3 1894.) Ref. Bot. Notis. 1894, 
s. 96. Bryol. 

44. Nagra sallsynta hybrider: Cirsium oleraceumX palustre fr. Valk- 
jarvi, Aspidium cristatum X spinulosum fr. Rautus och Betula nana 
X verrucosa fr. Jorois samt nagra sallsyntare, for Karelska naset 
nya arter. (Ibid. XXI, 1895, s. 4—5; 6 / 10 1894.) Vaxtgeogr. Filic. 272 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lindberg, Harald. 

45. Trenne for den finska floran nya fanerogamer: Pulsatilla 
patens X vernalis fr. Rautus, Salix cinerea X lapponum fr. Valk- 
jarvi och Veronica aquatica fr. Willmanstrand och Wiborg. 
(Ibid. XXII, 1896, s. 20—21; 2 / n 1895.) Vaxtgeogr. 

46. En utdod mossa, Schistophyllum Julianum (Sav.) Lindb. fr. 
Ikalis. (Ibid. XXII, 1896, s. 25—26; 7 / 12 1895.) Ref. Bot. 
Notis. 1896, s. 42. Paleont. Bryol. 

47. Trenne for floran nya mossor: Sphagnum molle, Bryum warneum 
fr. Aland och Polytrichum ohioense fr. Sakkola. (Ibid. XXII, 1896, 
s. 73—74; 13 / 5 1896.) Bryol. 

48. Potamogeton sparganifolius och Potentilla Goldbachii, ny for 
floran, fr. Valkjarvi, Quercus pedunculata var. laciniata fr. S:t 
Johannis, Pulsatilla patens X vernalis fr. Rautus, odlad i Lojo, 
och P. vernalis f. albescens n. f. fr. Kaipiais. (Ibid. XXII, 1896, 
s. 74—77; 13 / 5 1896.) Vaxtgeogr. 

49. Scirpus radicans, ny for floran, och Salix triandra fr. Karelska 
naset, Sagina nodosa fr. Jorois och Schistophyllum Julianum fr. 
Kivinebb. (Ibid. XXIII, 1898, s. 8—9; 3 / 10 1896.) — Ref. 
Bot. Notis. 1896, s. 251—252. Vaxtgeogr. Bryol. 

50. Dichelyma capillaceum (Dicks.) Hartm., ny for floran, fran 
Wirmo socken, funnen af A. K. Cajander. (Ibid. XXIV, 
(1897—1898) 1900, s. 19—20; 4 / 12 1897.) - - Ref. B o t. N o t i s. 
1898, s. 63; Bot. Centralbl. LXXXIX, 1902, s. 373. 
Bryol. 

51. Beriktigande rorande Sphagnum molle Sulliv. (Ibid. XXIV, 
1900, s. 26; 12 / 2 1898.) Ref. Bot. Notis. 1898, s. 64. 

D:o. 

52. Trenne for den finska floran nya mossor fr. Karelska naset: 
Polytrichum fragilifolium Lindb. fil., Oncophorus riparius Lindb. fil. 
och Philonotis ccvspitosa Wils. (Ibid. XXIV, 1900, s. 28 — 29; 
5 / 3 1898.) --Ref. Bot. Notis. 1898, s. 64; Bot. Centralbl. 
LXXXIX, 1902, s. 373. D:o. 

53. Forekomsten af Convolvulus sepium pa Karelska naset. (Ibid. 
XXIV, 1900, s. 45; 2 / 4 1898.) Vaxtgeogr. 

54. Om Sphagnum annulatum Lindb. fil. (Ibid. XXIV, 1900, 
s. 66—67; 15 / 5 1898.) - Ref. Bot. Centralbl. LXXXIX, 
1902, s. 373. Bryol. 

55. Om af J. O. Bomansson nybeskrifna Bryum-artev fr. Aland. 
(Ibid. XXIV, 1900, s. 67; 15 / 5 1898.) D:o. 

56. Om forekomsten af Sphagnum annulatum i Kurowo vid Moskva. 
(Ibid. XXV, 1900, s. 9; Via 1898.) D:o. 

57. Alchemilla pubescens pa Isthmus karelicus. (Ibid. XXV, 1900, 
s. 19; 5 /n 1898.) Vaxtgeogr. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 273 

Lindberg, Harald. 

58. Om forekomsten af Galium ruthenicum Willd. i Finland och 
om Philonotis ccvspitosa Wils. (Ibid. XXV, 1900, s. 28—29; 
5 n 1898.) — Ref. Bot. Not is. 1898, s. 284.) D:o. Bryol. 

59. Om Aira bottnica X ccvspitosa, antraffad af C. W. F o n t e 1 1 
i Larsmo socken, och dess skiljemarken fran de bagge hufvud- 
formerna. (Ibid. XXV, 1900, s. 32—33; 3 / 12 1898.) Ref. 
Bot. Notis. 1899, s. 69. Vaxtgeogr. 

60. Om nagra anmarkningsvarda vaxter: Rubus plicatus Whe et N., 
ny for floran fr. Karelska naset, funnen af T. Jarvi; Euphrasia 
brevipila f. eglandulosa och Eu. fennica var. brevidens, nyurskilda 
former fr. sydostra Finland; Galium mollugoX ruthenicum fr. Lojo; 
Delphinium grandiflorum, tillfallig, fr. Tavastehustrakten; Ruppia 
spiralis, funnen af R. Dahlberg i Narpes. (Ibid. XXV, 1900, 
s. 33—34; 3 / 12 1898.) — Ref. Bot. Notis. 1899, s. 69—70. 
D:o. Syst. 

61. Om Pohlia grandiflora n. sp. fran Karelska naset. (Ibid. XXV, 

1900, s. 41; 4 / 2 1899.) — Ref. Bot. Notis. 1899, s. 70. 
Bryol. 

62. Poa compressa forekommande pa flere stallen i Helsingfors 
omnejd. (Ibid. XXV, 1900, s. 106; 13 / 5 1899.) Vaxtgeogr. 

63. Om Euphrasia brevipila f. eglandulosa och f. subeglandulosa. 
(Ibid. XXVI, (1899—1900) 1900, s. 46; 10 / 2 1900.) Syst. 

64. Tre sallsynta finska mossor: Tetraplodon Wormskjoldii, 
Sphagnum pulchrum och Bryum versisporum. (Ibid. XXVII, 
(1900—1901) 1901, s. 7—8; 6/ 10 1900.) — Ref. Bot. Notis. 

1901, s. 80; Bot. Central bl. LXXXIX, 1902, s. 374. Bryol. 

Lindberg, Karl Emil. 

Skriftligt andragande vid diskussionsfragan : 
1. Huru bor afverkningen ordnas uti for afsattning valbelagna 
skogar for att bast tillgodose afkastningen och foryngringen? 
Protok. vid F. Forstforen. arsmote i Kotka 5 — 6 sept. 1898. 
(F. Forstforen. medd. XVI, 1900, s. 42—45.) 

Mitenka on metsissa, joista on edullinen menekki, hakkaus 
jarjestettava seka tuotannolle etta metsanuudistukselle edulli- 
simmalla tavalla? (Ibid. s. 125—128.) Forstb. 

Lindberg, Sextus Otto. 

1. Skandinaviska Florans novitier: Sphagnum laxifolium C. Mull, 
och Radula aqvilegia Tayl. (Bot. Notis. 1856, s. 121—124.) 
Bryol. 

2. Uppstallning af Danmarks Bladmossor afvensom redogorelse 
for Th. Jensen's Bryologia danica. (Ibid. 1856, s. 134 — 151.) 
D:o. 

18 274 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lindberg, Sextus Otto. 

3. Beskrifningar pa for Skandinavien nya mossor. (Ibid. 1857, 
s. 142—149.) D:o. 

4. Om nya vaxtstallen for vissa mossarter [i „Spridda vaxt- 
geografiska bidrag till Skandinaviens Flora"]. (Ibid. 1857, 
s. 157—160.) D:o. 

5. Nya nordiska moss-arter. (Ofvers. K. Sv. Vet. Akad. Forh. XIV, 
1857, s. 123—127.) D:o. 

6. Anmalan om Bryaces Scandinavise exsiccatse, 
curante R. Hart man, fasc. I— IV. (Bot. Notis. 1858, s. 204— 
205.) D:o. 

7. Anteckningar om nordiska Mossvegetationen. (Ofvers. K. Sv. 
Vet. Akad. Forh. XVI, 1859, s. 205—212.) D:o. 

8. Om rottradsbildning inuti radisor. (Ibid. XVII, 1860, s. 421 — 
422.) — Ingar afven i Forhandl. vid de Skandinav. Natur- 
forskarnes 8:de mote 1860, K:hamn 1861, s. 907—908. Terat. 

9. Bemaerkninger om Slaegten Sphagnum. (Forh. Skand. Naturforsk. 
8:de mote 1860, K:hamn 1861, s. 710.) Bryol. 

10. Mossor ar 1858 pa Spetsbergen insamlade af professor A. F. 
Nordenskiold. (Ofvers. K. S v. Vet. Akad. Forh. XVIII, 1861, 
s. 189—190.) D:o. 

11. Nya anteckningar om Nordiska Mossvegetationen. (Ibid. XVIII, 
1861, s. 273—283.) D:o. 

12. Om en ny art af slagtet Hypnum, H. (Drepanium) arcuaturn. 
(Ibid. XVIII, 1861, s. 371—375.) D:o. 

13. Torfmossornas byggnad, utbredning och systematiska upp- 
stallning. (Ibid. XIX, 1862, s. 113—156.) D:o. 

14. Om ett nytt slagte, Epipterygium, bland bladmossorna. (Med 
ett bihang: Gamcecia Muscorum.) (Ibid. XIX, 1862, 
s. 599 — 609.) — Bihanget Gamoecia Muscorum afven 
infordt i Bot. Notis. 1874, s. 60—61.) Bryol. Terminol. 

15. Ueber das Vorkommen von aetherischen Oelen in Leber- 
moosen. (Flora 1862, s. 545 — 546.) Vaxtkemi. 

16. Anmarkningar angaende Hypnum Vaucheri och Eucladium 
verticillatum. (Bot. Notis. 1863, s. 135—138.) Bryol. 

17. En svensk, rikblommande vaxt (Leontodon autumnalis). (Ibid. 
1863, s. 159.) Biol. 

18. Granskning af Mossorna i Vaill ant's Botanicon parisiense. 
(Ofvers. K. Sv. Vet. Akad. Forh. XX, 1863, s. 1—36.) Bryol. 

19. Bidrag till mossornas synonymi. (Ibid. XX, 1863, s. 385 — 
418.) D:o. 

20. Neue nordische Moose. (Hedwigia II, 1863, s. 67—71.) D:o. 

21. Rhynchostegium elegans och Barbula papulosa. (Ibid. II, 
1863, s. 79—80.) D.o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 275 

Lindberg, Sextus Otto. 

22. Nordische Moose. (Ibid. II, 1863, s. 141 — 144.) D:o. 

23. En markvardig rotbildning i stammens inre hos en JEsculus. 
(Forh. Skand. Naturforsk. 9:de mote 15 / 7 1863, Sthlm 1865, 
s. 366.) Terat. 

24. Om Mossornas s. k. blomma. (Ibid. 1863, Sthlm 1865, 
s. 373—374.) Bryol. 

25. Etheriska oljors forekommande i lefvermossor. (Pharm. tidskr. 

1863, s. 49—50.) Vaxtkemi. 

26. Till Sveriges Apothekare. (Ibid. 1863, s. 141 — 144.) Farm. 

bot. 

27. Om de officinela barkarne. Akad. afh. Uppsala 1864. 50 s. 
8:o. Inford i Medic. Arkiv II, N:o 9, 1865, s. 1—50. D:o. 

28. Utredning af de skandinaviska Seligerice. (Ofvers. K. Sv. 
Vet. Akad. Forh. XXI, 1864, s. 185—192.) Bryol. 

29. Om Sedum dasyphyllum pa Gotland. (Ibid. XXI, 1864, 
s. 195—196.) Vaxtgeogr. 

30. De Tortulis et ceteris Trichostomeis europaeis. (Ibid. XXI, 

1864, s. 213—254.) - - Afven utgifven'som Akad. afh. med titel: 
Om de europeiska Trichostomecv . H:fors 1864. 48 s. 8:o. 
Bryol. 

31. De speciebus Timmicv observationes. (Ibid. XXI, 1864, s. 333 — 

338.) D:o. 

32. Dasymitrium, novum genus muscorum. (Ibid. XXI, 1864, 
s. 421—423.) D:o. 

33. Om bladmossornas locklosa former. (Ibid. XXI, 1864, s. 575 — 

588.) D:o. 

34. Uppstallning af familjen Funariacecv (cum Appendice). (Ibid. 
XXI, 1864, s. 589—608.) (Appendix s. 600—608.) D:o. 

35. De genere Timmia Hedw. (Bot. Zeit. XXII, 1864, s. 217— 
220.) D:o. 

36. Dasymitrium, novum genus Orthotrichacearum. (Journ. of Bot.. 

1864, s. 385—387.) D:o. 

37. Dicranum fragilifolium Lindb. och Hypnum turfaceum Lindb. 
(Fl. Dan. Suppl. I, fasc. II, 1865, s. 16— 17 + tab. 116, 117.) 
D:o. 

38. Adnotationes bryologies;. (Bot. Notis. 1865, s. 73—81.) — 
Sep. Sthlm. 9 s. 8:o. D:o. 

39. Ar Hydrocotyle en Umbellat? (Ibid. 1865, s. 104.) Syst. 

Morf. 

40. Ar Hydrocharis tvabyggare? (Ibid. 1865, s. 108—109.) Morf. 

41. Anomodon apiculatus Br. et Sch. et Fimbriaria Lindbergii 
Corda nova? Floras Scandinavia? cives. (Ibid. 1865, s. 125 — 127.) 
Bryol. 276 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lindberg, Sextus Otto. 

42. Om akta parasitiska former bland mossorna. (Ibid. 1865, 
s. 127, 129.) D:o. 

43. De Hypno elegante Hook. (Ibid. 1865, s. 137—146.) D:o. 

44. Nagra vaxtmorfologiska iakttagelser. (Monotropa hypopitys). 
(Ofvers. K. Sv. Vet. Akad. Forh. XXII, 1866, s. 501—505 + 
Tafl. XXXIV.) — Ref. Bot. Zeit. XXV, 1867, s. 23. Morf. 

45. Forteckning ofver mossor, insamlade under de svenska ex- 
peditionerna till Spetsbergen 1858 och 1861. (Ibid. XXIII, 1867, 
s. 535—561.) Bryol. 

46. Sauteria seriata. (Hedwigia V, 1866, s. 33—34.) D:o. 

47. Ueber einige Fontinalidieen. (Ibid. VI, 1867, s. 38—41.) 
Sep. 3 s. 8:o. D:o. 

48. Hylocomium subpinnatum Lindb. (Ibid. VI, 1867, s. 41 — 42.) 
D:o. 

49. Muskologische Bemerkungen. (Ibid. VI, 1867, s. 115 — 118.) 
Sep. 4 s. 8:o. D:o. 

50. Om Chinabarkarne. Foredrag vid F. Lak. Sallsk. samman- 
trade d. 23 mars 1866. (Notisbl. Lak. Pharm. 1866, s. 125.) 
Farm. bot. 

51. Om Angusturabarken. (Ibid. 1867, s. 12.) D:o. 

52. Nova Bartramke species (B. breviseta). (Bot. Notis. 1868, 
s. 31—32.) Bryol. 

53. Nova Cinclidii species (C. subrotundum) . (Ibid. 1868, s. 72 — 
73.) D:o. 

54. Om en ny art af slagtet Pimelea. (Ofvers. F. Vet. Soc. 
Forh. IX, (1866—1867) 1867, s. 60—62+1 pi.) Syst. 

55. Iakttagelser rorande en Ficus-fovm. (Ibid. IX, 1867, s. 63 — 
65.) D:o. 

56. En liten profbit pa namnforbistring. (Notis. Sallsk. F. Fl. 
fenn. Forh. IX, ny ser. VI, 1868, s. 1 — 18.) Bryol. Synon. 

57. Animadversiones de Hypno elegante Hook, et speciebus 
europaeis Plagiothecii. (Ibid. IX, ny ser. VI, 1868, s. 19 — 38.) 
Bryol. 

58. Observationes de Mniaceis europseis. (Ibid. IX, ny ser. VI, 
1868, s. 39—88.) — Rattelser och tillagg till sid. 41 inga ibid. 
s. 375. D:o. 

59. Observationes de formis praesertim europaeis Polytrichoidearum 
(Bryacearum nematodontearum). (Ibid. IX, ny ser. VI, 1868, 
s. 89—158.) D:o. 

60. Musci novi scandinavici. (Ibid. IX, ny ser. VI, 1868, s. 253 — 
299.) D:o. 

61. Beskrifning af en ny art af Musschea (M. pallescens). (Ofvers. 
F. Vet. Soc. Forh. X, (1867 — 1868) 1868, s. 2—3+1 pi.) Syst. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 277 

Lindberg, Sextus Otto. 

62. Forteckning ofver mossor, samlade vid Tiflis i jan. och febr. 
1805 af Chr. Steven. (Ibid. X, (1867—1868) 1868, s. 4— 5.) 
Bryol. 

63. Om stamvaxternas ofverjordiska stamformer. (Ihid. X, (1867- 
1868) 1868, s. 6—13.) Anat. Morf. 

64. Om en egendomlig fruktbildning hos Passiflora gracilis. 
(Ibid. X, (1867—1868) 1868, s. 15—16.) Terat. 

65. Nya mossor. (Ibid. XII, (1869—1870) 1870, s. 70—84.) 
Bryol. 

66. Cinclidium subrotundum Lindb. och Bartramia breviseta Lindb. 
(Fl. Dan. Fasc. XLVIII, 1870, s. 17 — 18 + tab. 2864 et 2865: 2.) 
D:o. 

67. Utredning af Skandinaviens Pore//a-former. (Acta Soc. Sc. 
fenn. IX, (1869) 1871, s. 327—345. 4:o.) D:o. 

68. Contribution to British Bryology. (Journ. Linnean Soc, Botany 
XI, 1870, s. 460—468.) D:o. 

69. Bryological notes. (Ibid. XIII, 1873, s. 66—72.) - - Se afven 
Revue bryol. IX, 1882, s. 81—85; X, 1883, s. 74, 76, 87—89; 
XVI, 1889, s. 13—15 (af H. W. Am ell.) D.o. 

70. Remarks on Mesotus Mitten. (Ibid. XIII, 1873, s. 183—185.) 
Sep. 1872, 3 s. 8:o. D:o. 

71. On Zoopsis H. f. et T. (Ibid. XIII, 1873, s. 188—203.) 
D:o. 

72. Manipulus muscorum primus. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. 
Forh. XI, ny ser. VIII, 1871, s. 39—72.) — Ref. B o t. Notis. 

1871, s. 98. D:o. 

73. Observations on Splachnobryum obtusum. (Grevillea I, fasc. 2, 

1872, s. 28—29.) D.o. 

74. Om missbildningar af sporkapseln hos mossorna. Referat 
af ett foredrag vid Zoologisk-botaniska foreningens i Helsing- 
fors mote d. 1 dec. 1871. (Bot. Notis. 1872, s. 27.) D.o. 

75. Undersokningar rorande konsorganerna och fruktens utveck- 
ling hos mossorna. — Referat af ett foredrag vid d:o d:o d. 
23 febr. 1872. (Ibid. 1872, s. 95.) D.o. 

76. Spridda anteckningar rorande de skandinaviska mossorna. 
(Ibid. 1872, s. 133 — 141, 161 — 168.) D:o. 

11. Om en forut ej nagonstades beskrifven Opuntia-art och om 
uppkomsten af de egendomliga frona hos Pancratium- och Isrnene- 
arterna. — Referat af ett foredrag vid Zoologisk-botaniska for- 
eningens i H:fors mote d. 18 okt. 1872. (Ibid. 1872, s. 187 — 
188.) Syst. Biol. Morf. 

78. Om ett nytt fall af acrosyncarpi. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. 
XIV, (1871 — 1872) 1872, s. 43—45.) Bryol. 278 T h. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lindberg, Sextus Otto. 

79. Bidrag till mossornas morfologi och inbordes systematiska 
stallning. (Ibid. XIV, 1872, s. 46—58.) — Ref. Bot. Not is. 
1872, s. 157—158.) D:o. 

80. Om rorelsen i vaxtriket. Foredrag vid F. Vet. Soc. arshogtid 
d. 29 april 1873. (Ibid. XV, (1872—1873) 1873, s. 143—163.) 
Biol. 

81. On Monotropa hypopitys. (Journ. of Botany 1873, s. 179 — 
180.) - Jfr Ofvers. K. Sv. Vet. Akad. Forh. XXII, 1866, 
s. 501—505.) — Se ofvanfor N:o 44. Morf. 

82. Conspectus of European Orthotrichecv. (Ibid. 1873, s. 200.) 
Bryol. 

83. Is Hydrocharis really dioecious? (Transact, and proceed, of 
the Bot. Soc. of Edinburgh XI, 1873, s. 389.) — Jfr Bot. Notis. 
1865, s. 108—109.) — Se ofvanfor N:o 40. Morf. 

84. Om fron af den akta Rhabarber-plantan (Rheum officinale), 
insamlade i vestra Sibirien och hvilka erhallits fran botaniska 
tradgarden i S:t Petersburg, samt om Draccena draco, odlad i 
universitetets botaniska tradgard och ur hvars adventivrotter 
„drakblod" utsipprat. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. XVI, (1873 — 
1874) 1874, s. 23.) — Ref. Bot. Notis. 1874, s. 126. Bot. 
trddg. 

85. Manipulus muscorum secundus. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. 
Forh. XIII, ny ser. X, 1874, s. 351—418; med 1 tafia.) Bryol. 

86. The Mosses of Buddie's „Hortus siccus". (Journ. of Bot., 
new Ser., vol. 3, Febr. 1874, s. 36—47.) Sep. 12 s. 8:o. D:o. 

87. On a new moss from Tasmania. (Ibid. 1875, s. 167—168.) D:o. 

88. Revisio critica iconum in opere Flora Danica muscos illustran- 
tium. (Acta Soc. Sc. fenn. X, (l 870) 1 875, s. 1 — 11 8.) — Ref. Bot. 
Notis. 1871, s. 190; Hedwigia XI, 1872, s. 41—42. D:o. 

89. Plantae nonnullae horti botanici Helsingforsiensis. (Ibid. X, 
(1870) 1875, s. 119— 134 + tab. I— VI.) — Ref. Bot. Notis. 
1871, s. 189. Syst. Bot. trddg. 

90. Contributio ad Floram cryptogamam Asiae boreali-orientalis. 
I. Musci Japonici; II. Musci Sachalinenses; III. Musci Amurenses. 
(Ibid. X, (1872) 1875, s. 221—280.) — Ref. Bot. Notis. 1873, 
s. 45—46. Bryol. 

91. Hepaticae in Hibernia mense Julii 1873 lectae. (Ibid. X, (1872) 
1875, s. 465 — 559.) — S. 538 — 541: Genera europaea Hepaticarum 
secundum novam dispositionem naturalem ; s. 542 — 559 ett Appen- 
dix med beskrifningar ofver Zygodon aristatus Lindb., Rhacomitria 
och Grimmuv. Ref. Grevillea IV, 1875—6, s. 85—88; 
Revue bryol. II, 1875, s. 112-114; Bot. Notis. 1875, 
s. 152—153. I):o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 279 

Lindberg, Sextus Otto. 

92. Cinclidium latifolium n. sp. (Bot. Notis. 1877, s. 43—44.) 

Afven inford i Revue bryol. IV, 1877, s. 68—69. D:o. 

93. Utredning af de under namn af Sauteria alpina samman- 
blandade former. (Ibid. 1877, s. 73—78.) D:o. 

94. Riccia bicarinata n. sp. (Revue bryol. IV, 1877, s. 41—42.) 
D:o. 

95. Hepaticologiens utveckling fran aldsta tider till och med 
Linne. Installationsprogram (F. J. Wiik och M. G. Mittag- 
Leffler). H:fors 1877. 54 s. 4:o. - Ref. Bot. Notis. 1877, 
s. 145—146. D:o. Hist. 

96. Monographia Metzgericc. (Acta Soc. F. Fl. fenn. I, N:o 2, 
1877, 48 s. + 2 pi.) Bryol. 

97. Fontinalis gracilis Lindb., Dichelyma capillaceum (Dill.) Br. 
et Sch., Seligeria acutifolia Lindb., S. pusilla (Ehrh.) och S. crassi- 
nervis Lindb. (Fl. Dan. Fasc. XLIX, 1877, s. 14 och 16 -tab. 
2931, 2933 och 2938: 1 — 3.) D:o. 

98. Grimmia trichophylla Grev. andtligen urskild som skandinavisk. 
(Bot. Notis. 1878, s. 32—33.) D:o. 

99. Om Dichodontium. (Ibid. 1878, s. 113—117.) D:o. 

100. Om Riccia spuria Dicks. (Journ. of Bot. 1878, s. 55.) D:o. 

101. Utkast till en naturlig gruppering af Europas bladmossor 
med toppsittande frukt (Bryinese acrocarp se). Installations- 
program (K. S. Lemstrom). H:fors 1878. 43 s. 4:o. - Ref. 
Bot. Notis. 1878, s. 128—129. D:o. Hist. 

102. Musci scandinavici in systemate novo naturali dispositi. 
Uppsala 1879. 50 s. 8:o. Afven utgifven under titeln: 
Forteckning ofver Skandinaviens mossor jamte deras bytesvarden. 

Ref. Bot. Centralbl. I, 1880, s. 614—615. Bryol. 

103. Musci nonnulli scandinavici descripti. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. V, 1879, s. 1—14.) — Ref. Bot. Centralbl. I, 1880, 
s. 1353. D:o. 

104. De Cryphaeis euro pie is. (Ibid. VI, 1881, s. 71—75.) 
- Ref. Bot. Centralbl. X, 1882, s. 240—241. I):o. 

105. Ofvergang af honorgan till hanorgan hos en bladmossa. 
(Ofvers. K. Sv. Vet. Akad. Forh. XXXIV, N:o 5, 1879, s. 75—78; 
med 1 tafia XI.) D:o. 

106. Tortula lingulata n. sp. (Revue bryol. VII, 1880, N:o 3, 
s. 40—41.) — Ref. Bot. Centralbl. I, 1880, s. 419. D:o. 

107. De peristomio Encalyptiv streptocarpte et procenv. (Ibid. VII, 
1880, N:o 4, s. 77.) - - Ref. Bot. Centralbl. I, 1880, s. 809. 
D:o. 

108. Distinctio Scapanicc carinthiaciv et Sc. apiculata>. (Ibid. VII, 
1880, N:o 4, s. 77—78.) I):o. 280 T h. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lindberg, Sextus Otto. 

109. Schistophyllum Orrii n. sp. (Ibid. VII, 1880, N:o 6, s. 97— 
99.) - Ref. Bot. Centralbl. V, 1881, s. 36—37.) D:o. 

110. [Minnesord ofver dr J. Angstrom.] (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. VI, 1881, s. 225.) Biogr. 

111. [Minnesord ofver Fran s Johan Rabbe.] (Ibid. VI, 1881, 
s. 225—226.) D:o. 

112. [Minnesord ofver Wilh. Philip Schimper.] (Ibid. VI, 

1881, s. 268.) D:o. 

113. [Minnesord ofver Fredrik Nylander.] (Ibid. VI, 1881, 
s. 269.) D:o. 

114. Europas och Nord-Amerikas Hvitmossor (Sphagna), jamte 
en inledning om utvecklingen och organbildningen inom mossor- 
nas alia tre hufvudgrupper. Promotionsprogram. H:fors 1882. 
XXXVIII + 88 s. 4:o. Ref. Bot. Centralbl. XI, 1882, 
s. 373—375. Bryol. 

115. Monographia praecursoria Peltolepidis, Sauterke et Clevew. 
(Acta Soc. F. Fl. fenn. II, N:o 3, 1882, 15 s. — Ref. Bot. 
Centralbl. XII, 1882, s. 5. D:o. 

116. Sandea et Myriorrhynchus, nova Hepaticarum genera. (Ibid. II, 
N:o 5, 1884, 9 s.) — Ref. Bot. Centralbl. XIX, 1884, 
s. 307—308.) D:o. 

117. Om fruktgommet hos Caricea-. (Ibid. II, N:o 7, 1885, 6 s.) 
Anat. Morf. 

118. Sphagnum sedoides found in Europe. (Revue bryol. IX, 

1882, N:o 1, s. 1—3.) Bryol. 

119. Addition to my paper on the European Sphagnum sedoides. 
(Ibid. IX, 1882, N:o 1, s. 14.) Ref. Bot. Centralbl. X, 
1882, s. 79—80. D:o. 

120. Novae de speciebus Timmke observationes. (Ibid. IX, 1882, 
N:o 2, s. 24.) Ref. Bot. Centralbl. X, 1882, s. 273- 
274.) D:o. 

121. Pohlkv novse boreales. (Ibid. X, 1883, s. 5—8.) D:o. 

122. De Tayloria acuminata et T. splachnoidi. (Ibid. XI, 1884, 
N:o 2, s. 17—19.) — Ref. Bot. Centralbl. XVIII, 1884, 
s. 342. D:o. 

123. De Krauseella C. Mull. (Ibid. XI, 1884, N:o 2, s. 19.) 
Ref. Bot. Centralbl. XVIII, 1884, s. 307. D:o. 

124. Scalia Hookeri et Fossombronuv scandinaviac viva? descripta. 
(Ibid. XII, 1885, N:o 3, s. 33—44.) - • Ref. Bot. Centralbl. 
XXIII, 1885, s. 178. D:o. 

125. Bryum oblongum. (Ibid. XIII, 1886, N:o 3, s. 33—35.) 
Ref. Bot. Centralbl. XXXI, 1887, s. 35. I):o. 

126. Sur la morphologie des mousses. (Ibid. XIII, 1886, s. 46 — 
60, 87—94, 100—109.) D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 281 

Lindberg, Sextus Otto. 

127. Nagra ord om blomman och blomstallningen. Installations- 
program (A. S. Donner). H:fors 1883. 20 s. 4:o. Morf. Terminol. 

128. (S. 0. L.) Finnes nagon grans mellan vaxt- och djurrikena? 
Foredrag vid promotionen den 31 Maj 1882. (Album utg. af 
Nylandingar IX, 1883, s. 43—52.) Syst. 

129. Kritisk granskning af mossorna uti Dillenii Historia 
muscorum. Installationsprogram (E. R. Neovius). H:fors 1883. 
59 s. 4:o. — Ref. Bot. Centralbl. XX, 1884, s. 169-170. 
Bryol. Hist. 

130. Historiska data rorande var kannedom om moss-sporens 
aroning. Installationsprogram (J. A. Palmen). H:fors 1884. 
15 s. 4:o. — Ref. Bot. Centralbl. XXI, 1885, s. 291— 292. 

D:o. D:o. 

131. Hypnodendra et Mniodendra javanica. (Bryol. javan. II, 

1886, fasc. 47—48, s. 132— 140 + tab. 231—236.) Bryol. 

132. Bidrag till nordens mossflora. I. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XIV, 

1887, s. 63—77.) Ref. Bot. Centralbl. XXXIII, 1888, 
s. 72—74. D:o. 

133. Minnesord ofver Fredrik Gabriel Sanmark. (Ibid. 
XV, 1888—1889, s. 203—204.) Biogr. 

134. De planta mascula Pleurozicv purpurea'. (Revue bryol. XIV, 
1887, s. 17—19.) Bryol. 

135. Hepaticre novae lusitanicte. (Ibid. XIV, 1887, s. 19—21.) 
— Ingar afven i Bolet. Socied. Broter. IV, 1886, s. 245, 248- 
249. D:o. 

136. — und Arneli, Henrik Wilhelm. Musci Asia? borealis. 
Beschreibung der von den schwedischen Expeditionen nach 
Sibirien in den Jahren 1875 und 1876 gesammelten Moose mit 
Berucksichtigung aller fruheren bryologischen Angaben fur das 
russische Nord-Asien. Erster Theil. Lebermoose. (K. Sv. 
Vet. Akad. Handl. XXIII, N:o 5, (1888) 1889, 69 s. 4:o.) 
Ref. Bot. Centralbl. XLI, 1890, s. 386—387. D:o. 

137. D:o. D:o. Zweiter Theil: Laubmoose. (Ibid. XXIII, 
N:o 10, 1890, 163 s. 4:o.) Ref. Bot. Centralbl. XLVI, 
1891, s. 31—32; Revue bryol. XVIII, 1891, s. 16. — Denna 
2:dra del, som utkom efter Lindbergs dod, redigerades af A r n e 1 1 
ensam. D:o. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden : 

138. Om Isatis maritima Rupr. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. 
XI, ny ser. VIII, 1871, s. 454; 2 / 10 1869.) Vaxtgeogr. 

139. Om Fontinalis dichelymoides Lindb. n. sp. (Ibid. XI, ny 
ser. VIII, 1871, s. 454; 6 / n 1869.) Bryol. 282 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lindberg, Sextus Otto. 

140. Om Lesquereuxia saxicola. (Ibid. XI, ny ser. VIII, 1871, 
s. 458; 26 /g 1870.) D:o. 

141. Undersokningar om skidans natur. (Ibid. XI, ny ser. VIII, 

1871, s. 464; Vio 1870 -) Anat Mor f- 

142. Om Tetrodontium repandum, ny for Finland. (Ibid. XI, ny 
ser. VIII, 1871, s. 466; 3 / 12 1870.) - Ref. Bot. Notis. 1871, 
s. 102. Bryol. 

143. Om Gymnomitrium suecicum Gottsche. (Ibid. XIII, ny ser. X, 
1871 — 1874, s. 468; 2 / 3 1872.) D:o. 

144. Nagra for den finska floran nya mossor: Trigonanthus rigidus, 
Jungermania Schraderi och Brachythecium Mildei. (Ibid. XIII, 
ny ser. X, 1871—1874, s. 468; 2 / 3 1872.) D:o. 

145. Om en Al-kvist med frukter, missbildade i foljd af en svamp- 
sjukdom. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871—1874, s. 469; 6 / 4 1872.) 
— Ref. Bot. Notis. 1871, s. 94. Vdxtsjukd. 

146. Om Hvitmossorna (Sphagna) och specielt om den ar 
1846 af Rich. Spruce i England upptackta och beskrifna 
Sph. laricinum. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — 1874, s. 484— 
485; 7 / 12 1872.) Bryol. 

147. Om moss-slaktena Encalypta och Sphagnum med forevisning 
af en s. k. sporkarta, askadliggorande vanskligheten af sporernas 
farg som artkannetecken inom Sphagnum-sYaktet ; samt svampen 
Hydnangium carneum, funnen pa jorden i krukormed Leguminosa 1 
i Botaniska tradgardens orangeri. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — 
1874, s. 485—487; 8 / 2 1873.) — Ref. B o t. N o t i s. 1873, s. 60- 
61. D:o. Mykol. 

148. Om en for floran ny lefvermossa, Pallavicinia hibernica var. 
Flotowii och om en forut obeskrifven form Aneura latifrons Lindb. 
samt om Sphagnum neglectum fr. Aland. (Ibid. XIII, ny ser. X, 
1871 — 1874, s. 487; 8 / 3 1873.) Ref. Bot. Notis. 1873, 
s. 61—62. D:o. 

149. Om gruppen Fossombroniecv. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. I, 1876, 
s. 91; 4 /io 1873.) — Ref. Bot. Notis. 1873, s. 151 — 152. D:o. 

150. Undersokningar rorande moss-slaktena Thuyidium (Th. tamari- 
scinum och delicatulum) och Splachnum (Spl. melanocaulon Wah- 
lenb. Schwagr.) (Ibid. I, 1876, s. 92—93; l /n 1873 -) Ref - 
Bot. Notis. 1873, s. 190—191. I);o. 

151. Om nagra af foredragaren nyligen granskade mossor (Thuyidia, 
Hypnum ochraceum och mamillatum, Ephemerum, Fossombronia 
foveolata n. sp., F. cristata n. sp., Sarcoscyphus, Alicularia, 
Scapania gracilis Lindb.), angaende hvilka en narmare utredning 
af honom vunnits. (Ibid. I, 1876, s. 93—96; 6 /i2 1873 -) 
Ref. Bot. Notis. 1874, s. 29—30. I):o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 283 

Lindberg, Sextus Otto. 

152. Om nagra till den skandinaviska floran raknade lefver- 
mossor, angaende hvilkas saval utbredning som plats i systemet 
enligt foredragarens mening oriktiga asikter gjort sig gallande, 
ss. Geocalyx och Plagiochila interrupta; Sphagnoscetis communis 
(Odontoschisma sphagni) ar Odontoschisma denudatum (Nees); 
betraffande Radula alpestris och Jungermania Helleri ar den 
forra en varietet af R. complanata och den senare. af J. verru- 
culosa Lindb. (Ibid. I, 1876, s. 96—97; 7 2 1874.) - - Ref. Bot. 
Not is. 1874, s. 55—57. D:o. 

153. Om en for den skandinaviska floran ny lefvermossa, Harpan- 
thus scutatus, och om Southbya fennica. (Ibid. I, 1876, s. 98; 
7 / 3 1874.) Ref. Bot. Notis. 1874, s. 94. D:o. 

154. Om det system ofver de skandinaviska lefvermossorna, 
hvilket foredragaren under sina pa senare tider gjorda under- 
sokningar af icke allenast dessa utan afven af andra bade 
europeiska och utomeuropeiska funnit vara det naturligaste och 
med dessa mossors inbordes frandskap mest ofverensstammande. 
(Ibid. I, 1876, s. 98; J1 / 4 1874.) — Ref. Bot. Notis. 1874, 
s. 124—125. D.o. 

155. Om tvenne nyfinska, egentligen nordamerikanska mossor: 
Myurella Careyi och Orthotrichum speciosum "elegans Schw?egr. 
(Ibid. I, 1876, s. 105; 18 / 5 1874.) Ref. Bot. Notis. 1874, 
s. 126. D:o. 

o 

156. Atskilliga iakttagelser rorande sliiktena Riccia, Preissia, 
Metzgeria, Radula, Pedinophyllum (jfr III, 1878, s. 170—171), 
m. fl. (Ibid. I, 1876, s. 105—107; 3 / 10 1874.) Ref. Bot. 
Notis. 1874, s. 155—157 och 1875, s. 27. I):o. 

157. Undersokningar rorande lefvermoss-slaktena Lejeunea, Lopho- 
colea och Jungermania. (Ibid. I, 1876, s. 108—109; n / 12 1874.) 
— Ref. Bot. Notis. 1875, s. 28—29. D:o. 

158. Resultaten af undersokningar rorande diverse mossor, hufvud- 
sakligen lefvermossor samt om en ny i Kirjavalaks upptackt 
bladmossa: Oncophorus (Cynodontium) brevipes Lindb. (Ibid. I, 
1876, s. 110—112; 6 / 2 1875.) — Ref. Bot. Notis. 1875, 
s. 59—61. D:o. 

159. Trenne for den finska floran nya mossor: Cephalozia ela- 
chista, Jungermania polita och Philonotis seriata. (Ibid. I, 
1876, s. 112; 6 / 3 1875.) Ref. Bot. Notis. 1875, s. 92. 
D.o. 

160. Om den i norden under namn af Sauteria alpina kanda 
lefvermossan, som egentligen utgores af tva skilda arter: S. 
alpina och 5. grandis Lindb. (Ibid. I, 1876, s. 112—113; 13 4 
1875.) — Ref. Bot. Notis. 1875, s. 92—93. D.o. 284 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lindberg, Sextus Otto. 

161. Om Oxytropis sordida Gaud. (Ibid. I, 1876, s. 113; Vs 
1875.) — Ref. Bot. Not is. 1875, s. 124. Syst. Vdxtgeogr. 

162. Om en for flora-omradet ny bladmossa: Mnium spinosum 
Schwaegr. fran Ryska Karelen. (Ibid. Ill, 1878, s. 168; 6 /n 1875.) 

— Ref. Bot. Notis. 1876, s. 29. Bryol. 

163. Tvenne for finska floran nya mossor: Zygodon aristatus 
Lindb. funnen pa Aland af J. 0. Bomansson och Grimmia 
leucophiva Grev. antraffad vid Wiborg af E. Lang samt om 
slaktet Leptoscyphus Mitt. (Leioscyphus Mitt.). (Ibid. Ill, 1878, 
s. 170—171; 5 / 2 1876.) — Ref. Bot. Notis. 1876, s. 62. 
D.o. 

164. Om Picea pichta, som satt sig sjalf i Botaniska tradgarden 
i Helsingfors. (Ibid. Ill, 1878, s. 171; 5 / 2 1876.) — Ref. Bot. 
Notis. 1876, s. 63. Bot. trddg. 

165. Ytterligare om Zygodon aristatus samt om Cephalozia ob- 
tusiloba Lindb. (Ibid. Ill, 1878, s. 172; 4 / 3 1876.) — Ref. 
Bot. Notis. 1876, s. 94. Bryol. 

166. Om Jungermania julacea, J. nivalis och J. setiformis. (Ibid. 
Ill, 1878, s. 172—173; L / 4 1876.) - ■ Ref. Bot. Notis. 1876, 
s. 94—95. D.o. 

167. Om ett nytt lefvermoss-slakte Peltolepis, skildt fran Sauteria. 
(Ibid. Ill, 1878, s. 174; 6 / 5 1876.) - Ref. Bot. Notis. 1876, 
s. 123—124. D:o. 

168. Fyra for finska floran nya, pa Aland funna, lefvermossor: 
Pallavicinia hibernica, Cephalozia curvifolia, Jungermania laxa 
och Riccardia multifida. (Ibid. Ill, 1878, s. 183—184; 7 / 10 1876.) 

- Ref. Bot. Notis. 1876, s. 157. D:o. 

169. Undersokningar om fruktens byggnad hos samgommiga 
frukter. (Ibid. Ill, 1878, s. 184; 7 / 10 1876.) Ref. Bot. 
Notis. 1876, s. 158. Anat. 

170. Undersokningar af de senaste sommar (1876) pa Aland af 
foredragaren samlade mossorna: Riccardia major n. sp., R. lati- 
frons var. sinuata (Dicks.) och var. surculosa Lindb., Martinellia 
rigida n. sp., Jungermania longidens n. sp., Hypnum Breidleri 
(jfr s. 193) och Fontinalis antipyretica var. patens; samt om 
resultaten af foredragarens undersokningar af konsforhallandena 
hos Kantia trichomanis, K. calypogea och fissa, hos Martinellia, 
Blepharostoma (Jungermania) trichophyllum och Corsinia mar- 
chantioides. (Ibid. Ill, 1878, s. 185—187; 4 /n 1876.) - - Ref. 
Bot. Notis. 1877, s. 26—28. Bryol. 

171. Om Cephalozia catenulata, innefattande C. Francisci (Hook.), 
C. serriflora n. sp. och C. reclusa (Tayl.); vidare om Porella 
platyphylloides. Anthoceros hvvis, Hypnum alpestre och molle. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 285 

Lindberg, Sextus Otto. 

Sphagnum spectabile och Cinclidium latifolium n. sp. (Ibid. Ill, 
1878, s. 187—189; 2 / 12 1876.) Ref. Bot. Notis. 1877, 

s. 29—30. D:o. 

172. En utredning af nagra /?/cc/a-arters synonymi; om Cesia 
obtusa n. sp., C. corallioides var. intermedia n. var.; om Diplo- 
phyllum taxifolium och Madotheca simplicior Zett.; samt om 
tre for finska floran nya mossor: Kantia calypogea (Raddi), 
Andrcecva papillosa Lindb. och Fissidens pusillus Wils. (Ibid. Ill, 
1878, s. 189—191; 3 / 2 1877.) Ref. Bot. Notis. 1877, 
s. 56—58. D:o. 

173. Om Lloydia serotina? i Ruskeala. (Ibid. Ill, 1878, s. 191; 
3 2 1877.) Vaxtgeogr. 

174. For finska floran nya mossor: Oncophorus obtusatus n. sp., 
Hypnum palustre *subsph(vricarpon Schleich.; om Thuyidium 
minutulum (Hedw.) och om Andrcecea Rothii. (Ibid. Ill, 1878, 
s. 192—193; 7 / 4 1877.) Ref. Bot. Notis. 1877, s. 124- 
125. Bryol. 

175. Om Jungermania Mildei Gottsche, ny for Finland, samt om 
antalet fran Skandinavien kanda lefvermoss-arter. (Ibid. Ill, 
1878, s. 201; 14 / 5 1877.) - Ref. Bot. Notis. 1877, s. 156— 
157. D:o. 

176. Om Riccia ciliata Hoffm. fran Jorois Jarvikyla, funnen af 
G. Grotenfelt, ny for den skandinaviska floran; den akta 
Merkia (Pellia) endivicefolia, funnen af J. 0. B o m a n s s o n pa 
Aland, samt om de ofriga Aferfo'a-arterna. (Ibid. VI, 1881, 
s. 188; 6 / 10 1877.) — Ref. Bot. Notis. 1877, s. 157. D:o. 

177. Om Cuscuta europcea och om Polygonum dumetorum (monoik) ; 
om Montia- formerna och Veronica scutellata var. villosa; om 
fruktens byggnad hos Hypericum; om Myosotis hispida samt om 
dimorphismen hos Menyanthes; om tva i korsform samman- 
vuxna alrotter samt ett stycke af en granstam, hvilken vikit 
sig tillbaka i toppen och bildat en verklig ogla. (Ibid. VI, 
1881, s. 188—189; 6 / 10 1877.) — Ref. Bot. Notis. 1877, 
s. 157—158. Anat. Biol. Terat. 

178. Tva nykomlingar for den finska moss-floran, funna af J. 0. 
Bomansson pa Aland: Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. 
och Bryum fallax Milde. (Ibid. VI, 1881, s. 191; 3 / n 1877.) 
— Ref. Bot. Notis. 1878, s. 39. Bryol. 

179. Om gallapple-lika missbildningar a toppskotten af atskilliga 
pleurocarpa mossor, fororsakade af en liten mask, Rhabditis 
terricola, och om en for floran ny lefvermossa, Nardia (Myalacme) 
condensata (Angstr.) n. subg. Lindb. (Ibid. VI, 1881, s. 192—193; 
2 / 2 1878.) — Ref. Bot. Notis. 1878, s. 40—41. I):o. 286 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Lindberg, Sextus Otto. 

180. Om Nardia intricata n. sp., Riccardia fuscovirens n. sp., 
Oncophorus obtusatus Lindb. sasom identisk med 0. alpestris 
Wahlenb., om subg. Oreas samt om Dichodontium pellucidum 
var. fallax Lindb. (Ibid. VI, 1881, s. 193 — 194; 2 / 3 1878.) 
Ref. Bot. Not is. 1878, s. 107—108. D:o. 

181. Tvenne nyfinska mossor: Grimmia arenaria Hampe (ny- 
skandinavisk), funnen af V. F. Brotherus i Karislojo, och 
Eurrhynchium Vaucheri Br. eur. samt om Dicranum cirrhatum 
(Schimp.) Lindb. (Ibid. VI, 1881, s. 205—206; 5 / 10 1878.) - 
Ref. Bot. Not is. 1878, s. 162. D:o. 

182. Om en markvardig form af Fragaria vesca; om en ovanligt 
bildad frukt af enen (Juniperus communis) och om svampen 
Cyathus striatus Hoffm. (Ibid. VI, 1881, s. 207—208; 9 / n 1878.) 

Ref. Bot. Notis. 1878, s. 186. Terat. Mykol. 

183. Om atskilliga viktiga resultat af foredragarens senaste under- 
sokningar rorande nordiska mossor: om Cephalozia spinigera 
n. sp. samt om foljande for Finlands flora nya mossor: Reboulia 
hemisphivrica (L.) P.B., Riccia Hiibeneri Lindenb., Mnium ciliare 
Grev., Ephemerum stenophyllum (Voit.) Schimp. (nyskandinavisk) 
och Amblystegium irriguum (Wils.) Schimp.; vidare om nagra 
for Skandinavien nya mossor: Mnium lycopodiodes Br. Eur., 
Barbula obtusula n. sp., tiypnum illecebrum och Plagiothecium 
latebricola (Wils.) och slutligen om nagra mossarter, hvilka, i 
foljd af oriktiga bestamningar" upptagna i floran, borde darifran 
utmonstras: Bryum microstegium, Philonotis parvula Lindb. och 
Ph. capillaris Lindb., Dicranella curvata och tiypnum fennicum 
Hampe. (Ibid. VI, 1881, s. 208— 210; 9 / n 1878.) Ref. Bot. 
Notis. 1878, s. 187—189. Bryol. 

184. Om upptradandet i stor mangd af larven till Blennocampa 
cethiops pa hagtornsbuskar. (Ibid. VI, 1881, s. 213; 7 / 12 1878.) 
Vaxtsjukd. 

185. Nagra nya bidrag till kannedomen om de nordiska mossorna. 
(Ibid. VI, 1881, s. 214; 7 / 12 1878.) Ref. Bot. Notis. 1879, 
s. 29. Bryol. 

186. En intressant iakttagelse angaende befruktningsdelarnes 
byggnad hos Hypnum erythrorrhizon, i det att foredragaren pa 
sterila honexemplar af denna dioika mossa patraffat tydliga 
ofvergangsformer mellan antheridier och archegonier. (Ibid. VI, 
1881, s. 214—215; 7 / 12 1878.) Jfr ofvanfor N:o 105. ■ Ref. 
Bot. Notis. 1879, s. 29—30. D:o. 

187. Om de mossor, som sta narmast till Hypnum (Eurrhynchium) 
prwlongum och ofta blifvit med denna sammanblandade eller 
forvaxlade. (Ibid. VI, 1881, s. 216; 7 2 1879.) — Ref. Bot. 
Notis. 1879, s. 61—62. D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 287 

Lindberg, Sextus Otto. 

188. Om en for norden ny mossa, Grimaldia fragrans (Balb.) 
Corda forma inodora, antraffad af V. F. Brotherus och Hj. 
Hjelt i Ruskeala och Impilaks socknar 1876. (Ibid. VI, 1881, 
s. 230; 13 / 5 1879.) D:o. 

189. Om tvenne for landets flora nya lefvermossor: Riccia palmata 
Lindenb. fran Karislojo socken och Jungermania obtusa n. sp. 
fran Kronoborgs socken samt om Myrtillus nigra var. pallida 
Lindb. vid Irjala i Wichtis socken. (Ibid. VI, 1881, s. 230—231; 
18 10 1879.) - Ref. Bot. Notis. 1879, s. 166. D:o. Syst. 

190. Om tvenne for Skandinavien nya lefvermossor: Lophocolea 
incisa n. sp. och Nardia densifolia (Nees). (Ibid. VI, 1881, 
s. 232; 8 / n 1879.) Ref. Bot. Notis. 1879, s. 199. Bryol. 

191. Om Nymphieaceernas frukter. (Ibid. VI, 1881, s. 237; 
6 12 1879.) — Ref. Bot. Notis. 1880, s. 27. Anat. 

192. Trenne for landets flora nya moss-arter: Mnium lycopodioides, 
Seligeria trifaria och Orthothecium chryseum, alia fran Kuusamo, 
funna af dr Wainio. (Ibid. VI, 1881, s. 240; 7 / 2 1880.) — 
Ref. Bot. Notis. 1880, s. 61. Bryol. 

193. Om Cephalozia media n. sp. (Ibid. VI, 1881, s. 241—242; 
10 / 4 1880.) - Ref. Bot. Notis. 1880, s. 105. D:o. 

194. Om en „hermafrodit" buske af Salix phylicifolia. (Ibid. VI, 
1881, s. 250; 9 / 10 1880.) Ref. Bot. Notis. 1880, s. 196. 
Terat. 

195. Om en for var flora ny moss-art, den ratta Dicranum Mtihlen- 
beckii, funnen af V. F. Brotherus pa Kola-halfon; om trenne 
nyskandinaviska mossor: Jungermania badensis Gottsche, Leskea? 
patens n. sp. och Barbula vaginans n. sp. samt att foredragaren 
nu for forsta gang-en * norden funnit fruktbarande exx. af Ano- 
modon apiculatus. (Ibid. VI, 1881, s. 250—251; 9 / 10 1880.) - 
Ref. Bot. Notis. 1880, s. 196—197. Bryol. 

196. Undersokningar betraffande atskilliga nordiska mossor: sa- 
som nya for landets flora anmaldes Nardia Breidleri (Limpr.) 
och Dicranum angustum n. sp., som forut blifvit ford till D. 
palustre; den i Bot. tradgarden vid Helsingfors antraffade Ortho- 
trichum microcarpum De Not. ar att anses som en form af, O. 
pumilum Sw.; Hypnum napamm Limpr. ater ar en underart af 
Amblystegium glaucum (Lam.); Oncophorus brevipes (Lindb.) ar 
endast en form af O. schisti Wahlenb.; Hypnum rotundifolium 
fran Oland ar ater nappeligen annat an en form af H. murale 
Neck. (Ibid. VI, 1881, s. 252; 16 / n 1880.) - - Ref. Bot. Notis. 
1880, s. 197—198. Dm. 

197. Om sammansatta sporer hos lefvermossor. (Ibid. VI, 1881, 
s. 252— 253; 16 / n 1880.) — Ref. Bot. Notis. 1880, s. 198. D:o. 288 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lindberg, Sextus Otto. 

198. Om Gramineernas inflorescens; om skillnaden mellan ax 
(s p i c a eller bostryx) och blomstang (pertica). (Ibid. VI, 

1881, s. 262—263; 2/ 4 1881.) — Ref. Bot. Notis. 1881, 
s. 131 — 132; Bot. C e n t r a 1 b 1. VI, 1881, s. 362—363. Morf. 
Terminol. 

199. Undersokningar rorande Ricciocarpus natans; om for den 
skandinaviska floran nya moss-arter och utmonstring fran den 
skandinaviska floran af 5 moss-arter. (Ibid. VI, 1881, s. 263 — 
265; 2 / 4 1881.) — Inford pa tyska: Die letzten Untersuchungen 
uber nordische Moose i Bot. Centralbl. VI, 1881, s. 363—364. 

- Ref. Bot. Notis. 1881, s. 132—134. Bryol. 

200. Nymphcva Candida Casp. funnen i Lojo i Horma sjo. (Ibid. IX, 
1883, s. 122; 7io 1881.) — Ref. Bot. Notis. 1881, s. 167; 
Bot. Centralbl. X, 1882, s. 268. Vaxtgeogr. 

201. Nagra nya bidrag till den skandinaviska mossfloran: 1. Catha- 
rinea angustata Brid.; 2. Bryum oblongum n. sp.; 3. Ctenidium 
procerrimum (Mol.) Lindb. och 4. Fontinalis seriata n. sp., alia 
nya for norden; att Scalia Hookeri (Lyell) B. Gr., forut i norden 
endast kand fran Helsingfors, senaste sommar (1881) afven 
blifvit funnen i Sverige; att Barbula icmadophila Schimp. pa- 
traffats med frukt i Norge; att den art, som inom Europa kallats 
Hypnum (Isopterygium) elegans Hook., af Spruce befunnits vara 
Isopterygium Borreri (Spruce) Lindb.; samt att Plagiothecium 
succulentum (Wils.) af Spruce visats vara en monstros form af 
PL silvatici hanplanta. (Ibid. IX, 1883, s. 127—128; 3 12 1881.) 

Ref. Bot. Notis. 1882, s. 26—28; Bot. Centralbl. X, 

1882, s. 269. Bryol. 

202. Thuyidium delicatulum (Hedw.) antraffad med frukt i Skane. 
(Ibid. IX, 1883, s. 139; 4 / 4 1882.) — Ref. Bot. Notis. 1882, 
s. 99; Bot. Centralbl. XIII, 1883, s. 422. D:o. 

203. Observationer om Hydrocharis morsus-rano?, som af fore- 
dragaren befunnits vara monoik, och om lonnen, som efter 
torra somrar utvecklat endast hanblommor. (Ibid. IX, 1883, 
s. 140; 4 / 4 1882.) Biol. Morf. 

204. Nya bidrag till den skandinaviska nordens mossflora; ny- 
komlingar for floran aro foljande: 1. Lepidozia Wulfsbergii n. sp.; 
2. Cephalozia heterostipa Carr. et Spruce; 3. Cephalozia myrio- 
carpa (Carr.) Lindb.; 4. Pohlia crassidens n. sp.; 5. Pohlia 
(Cacodon n. subg.) erecta Lindb.; 6. Dicranum tenuinerve Zett.; 
7. Dicranum spadiceum Zett.; 8. Campylopus Schimperi Mild.; 
9. Seligeria obliqvula n.sp. och 10. Hypnum (Brachythecium) Geheebi 
(Mild.) Lindb.; vid granskning af den af Schimper i Bryologia 
europsea beskrifna Amblystegium enerve har foredragaren funnit Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 289 

Lindberg, Sextus Otto. 

denna vara intet annat an en forkrympt form af Stereodon 
incurvatus (Schrad.) Mitt.; den af foredragaren urfder namn af 
Stereodon enerve fran ryska Lappmarken anforda formen ar 
ater en ny art, for hvilken foreslogs namnet Stereodon alpicola; 
Amblystegium Sprucei Br. et Sch. har vid narmare granskning 
befunnits hora till slaktet Stereodon, staende narmast till St. 
confervoides. (Ibid. IX, 1883, s. 151 — 152; 4 / n 1882.) Ref. 
Bot. Notis. 1882, s. 194—196; Bot. Centralbl. XIII, 
1883, s. 423. Bryol. 

205. Om flere for den skandinaviska mossfloran nya arter: 

I. Cephalozia islandica (Nees) Lindb. antraffad af foredragaren 
saval med fullstandig frukt som med hanblommor vid Varstien 
pa Dovre; 2. C. pleniceps (Aust.) flerstades i Danmark, Sverige, 
Norge, Finland och Lappland; 3. C. affinis n. sp.; 4. C. Macounii 
(Aust.) fr. Kangasniemi; 5. C. Jackii Limpr. med frukt i Lojo; 
6. C. biloba Lindb. med frukt vid Helsingfors; 7. Jungermania 
decolorans Limpr. med frukt vid Kongsvold pa Dovre; 8. J. 
grandiretis n. sp. vid Lille Elvedalen; 9. Nardia latifolia n. sp. 
med bade frukt och hanblommor pa Knudshoe pa Dovre; 
10. N. ustulata (Spruce) Lindb. med frukt i Umea Lappmark; 

II. Cesia adusta (Nees) Lindb. fruktbarande vid Nordfjord i 
Norge; 12. Didgmodon uncinatus (Harv.) Lindb. (Dicranum circi- 
natum Wils.) vid Nordfjord; 13. D. asperulus (Mitt.) Lindb. 
(Dicranodontium aristatum Schimp.) pa flere stallen i Norge; 
14. Grimmia Ungeri Jur. pa Dovre; 15. Hyocomium flagellare 
(Dicks.) Br. Eur. i Bergens stift i Norge. (Ibid. IX, 1883, 
s. 158—159; 2 / 12 1882.) — Ref. Bot. Notis. 1883, s. 18—19; 
Bot. Centralbl. XIV, 1883, s. 94—95. D:o. 

206. Om nagra for den skandinaviska mossfloran nya arter och 
utredningar om andra nordiska mossor: 1. Peltolepis sibirica 
Lindb. pa Dovre Knudshoe; 2. Jungermania qvadriloba n. sp., 
staende mellan J. Kunzei och J. lycopodioides var. Floerkei, 
afvenledes pa Dovre Knudshoe; 3. J. elongata n. sp. pa Tron- 
fjeldet i Norge; 4. J. subdichotoma Lindb. = J. rigida Lindb., 
som maste fa ett nytt namn, emedan Austin redan forut gifvit 
detta senare namn at en annan art; 5. J. saccatula n. sp. (= J. 
rigida /? grandis), val skild fran foregaende art; 6. Plagiochila 
porelloides (Torr.) Lindb. maste anses for en form af PL aspleni- 
oides; 7. Jungermania Helleri (J. verruculosa) bor hanforas till 
slaktet Cephalozia; 8. Nardia (Eucalyx) subelliptica n. sp., staende 
narmast till N. obovata, nara Kongsvold pa Dovre; 9. Nardia 
(Marsupella) amulet (Limpr.) Lindb. pa Snehettan och pa Gjede- 
ryggen pa Dovre; 10. Bryutn (Eubryum) hvtum n.sp. i Opdal i Norge. 

19 290 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Lindberg, Sextus Otto. 

(Ibid. IX, 1883, s. 161 — 162; 3 / 2 1883.) — Ref. Bot. Notis. 
1883, s. 63—64; Bot. Centralbl. XVI, 1883, s. 255. D:o. 

207. Lepidium campestre for forsta gangen antraffad pa Fin- 
lands fastland i Uskela af hr Axel Wasastierna. (Ibid. IX, 

1883, s. 173; 16 / 5 1883.) ■ Ref. Bot. Notis. 1883, s. 153. 
Vaxtgeogr. 

208. Nya bidrag till den skandinaviska mossfloran: Bryum fuscum 
n. sp. vid Fredriksberg nara Helsingfors, narmast beslaktad med 
Br. intermedium; Br. Bomanssoni n. sp. funnen pa Aland och i 
Uppland; Peltolepis grandis (Lindb.) i Kuusamo; Sphagnum 
medium n. sp., skild fran Sph. palustre L.; Tayloria acuminata 
(Schleich.) Hornsch. pa Dovre. (Ibid. XIII, 1886, s. 183—184; 
7 3 1884.) Ref. Bot. Notis. 1884, s. 67. Bryol. 

209. Heterocladium Kurrii Schimp. ar att anses som en form af 
Heterocladium sqvarrosulum (Voit). (Ibid. XIII, 1886, s. 185; 
5 / 4 1884.) - Ref. Bot. Notis. 1884, s. 82.) D:o. 

210. Rudbeckia hirta funnen vid Jollas pa Degero och pa en ang 
i T616 vid Helsingfors. (Ibid. XIII, 1886, s. 186; 5 / 4 1884.) 
— Ref. Bot. Notis. 1884, s. 83. Vaxtgeogr. 

211. Den forut hos oss icke anmarkta Bidens platycephalus Oerst. 
samlad af hr O. Collin pa vagkanter i narheten af T:hus. 
(Ibid. XIII, 1886, s. 193—194; 13 / 5 1884.) — Ref. Bot. Notis. 

1884, s. 109—110. D:o. 

212. Nagra sallsynta frovaxter funna under sommaren (1884): 
Erodium romanum (L.) pa barlastplats vid Helsingfors, Verbascum 
lychnitis L. forvildad vid Mongola i Lojo och Lappa intermedia, 
en form narmande sig till L. minor, vid Lojo prestgard. (Ibid. 
XIII, 1886, s. 199; Vn 1884.) D:o. 

213. En for den skandinaviska floran ny lefvermossa, Cephalozia 
lacinulata (Jack) Spruce, funnen i Lojo. (Ibid. XIII, 1886, s. 208; 
7 / 2 1885.) — Ref. Bot. Notis. 1885, s. 103—104. Bryol. 

214. Den i fjallregionen i den hogre norden forekommande lefver- 
mossan Anthelia nivalis funnen i Lojo Paloniemi och Cephalozia 
integerrima Lindb. afvenledes antraffad pa samma lokal. (Ibid. 
XIII, 1886, s. 232; 10 / 10 1885.) — Ref. Bot. Notis. 1885, 
s. 169. I):o. 

215. Om Jungermania Kaurini Limpr. och J. marchica Nees. 
(Ibid. XIII, 1886, s. 233; 7 /n 1885.) Ref. Bot. Notis. 

1885, s. 207. D:o. 

216. Undersokningar angaende nordiska mossor: konsforhallan- 
dena hos slaktet Sauteria; Jungermania setiformis bor foras till 
slaktet Temnoma; Jungermania lurida Dum. och J. nana Nees 
samt mojligen J. amplexicaulis Dum. bora hanforas som varr. till Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 291 

Lindberg, Sextus Otto. 

J. sphcerocarpa Hook.; honplantan af J. qvadriloba Lindb. funnen 
vid Imandra i ryska Lappmarken af hr V. F. Brotherus; 
Jungermania saccatula Lindb. borde foras som underart under 
J. minuta. (Ibid. XIII, 1886, s. 237—238; 5 / 12 1885.) — Ref. 
Bot. Not is. 1886, s. 31. D:o. 

217. En ny systematisk anordning af de nordiska arterna af 
slaktena Nardia, Marsupella och Cesia. (Ibid. XIII, 1886, s. 238; 
5 / 12 1885.) Ref. Bot. Not is. 1886, s. 31—32. D:o. 

218. Om en nykomling till nordiska mossfloran, Bryum acutum 
n. sp., funnen af hr V. F. B r o t h e r u s pa Fiskarhalfon i ryska 
Lappmarken. (Ibid. XIII, 1886, s. 239; 5 / 12 1885.) Ref. 
Bot. Notis. 1886, s. 32. D:o. 

219. Bidrag till kannedomen af nordiska mossor: 1. Pleurozia 
purpurea (Ligthf.) Lindb. ymnigt i Stavanger amt, funnen med 
hanax pa Udburfjeld af Kaalaas; 2. Heberta adunca (Dicks.) 
B. Gr. desslikes af Kaalaas upptackt i Lyse; 3. Martinellia 
planifolia (Hook.) B. Gr. fran Andersaaen i Lyse ; 4. Jungermania 
dovrensis Limpr. fran ryska Lappmarken af V. F. Brotherus 
och pa nagra fa stallen i Norge; 5. Marsupella sphacelata (Gies.) 
Dum. antraff ad med f ullstandig frukt af Chr. K a u r i n ; 6. Cesia 
(Homocraspis) alpina (Gottsche) Lindb. for forsta gangen i norden 
funnen af Kaalaas pa fjallen i Lyse; 7. Bryum obtusifolium 
Lindb. funnen pa Knudshoe pa Dovre af K a u r i n och dr B r y h n ; 
8. Br. excurrens n. sp. = Br. versicolor Kaurin i Bot. Notis. (haud 
Br. versicolor Braun); 9. Br. Kiceri Lindb. ar en form af Br. 
Blindii Br. Eur., som antraffats af Kaurin i Opdal i Norge; 
10. Br. kt'tum Lindb. maste anses som en form af Br. oblongum 
Lindb., funnen i Opdal af Kaurin och nara Drammen af 
Kaalaas; 11. Br. bimwn Schreb., Br. affine (Bruch) Lindb. 
och Br. cirratum Hornsch. maste betraktas som skilda arter; 
12. Br. (Cladodium) imbricatum (Schwaegr.) Br. Eur., hvaraf en 
form blifvit funnen af Kaurin pa Olmberget i Opdal; 13. Br. 
(Clad.) arcuatum och Br. micans Limpr. kunna icke skiljas som 
arter fran den mangformiga Br. arcticum; 14. Pohlia Weigelii 
(Spreng. 1807) Lindb. (= Br. Ludwigii Spreng. 1816 och Webera 
Breidleri Jur. 1870) ny for norden, observerad i Opdal och 
pa Dovre af Kaurin och Bryhn; 15. Tortula Davallii (Sm.) 
Lindb. (Pottia minutula) val skild fran T. Starkei; 16. T. euca- 
lyptrata Lindb. (n. sp.?), funnen i Opdal och nara Kongsvold, 
mojligen en hybrid af T. latifolia och T. suberecta; 17. Atractylo- 
carpus alpinus (Schimp.) Lindb. (Metzleria Schimp.), ett slakte nytt 
for norden, funnet af Kaalaas i Stavanger amt; 18. Zygodon 
conoides (Dicks.) H.T. funnen af K a a 1 a a s pa bjork nara Bergen ; 292 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lindberg, Sextus Otto. 

19. Grimmia pruinosa Wils., funnen af hr E. R y a n i Smaalenenes 
amt, och Gr. conferta Funck aro nappeligen annat an under- 
arter af Gr. apocarpa (L.) Hedw.; daremot maste Gr. alpicota Sw. 
betraktas sasom egen art, narstaende till Gr. platyphylla Mitt., 
funnen pa Knudshee pa Dovre; 20. Andrecea frigida Hiiben. 
(A. rupestris var. grimsulana Br. Eur.) ny for norden, funnen 
af Kaalaas vid Kjelkeskaret i Lyse (Stavanger); 21. Hypnum 
curvisetum Kjser ar icke Bridels art, utan blott ff. Teesdalei Sm.; 
22. Stereodon rufescens (Dicks.) Mitt, antraffad af Kaalaas 
fruktbarande pa Lidfjeld; 23. St. lapponicus (Schimp.) Lindb. 
ar nappeligen annat an en egendomlig form af St. chryseus; 
24. Fontinalis seriata Lindb., funnen i Glommen vid Elverum 
af N. Bryhn och flerstades i Vestpreussen af R. Caspary, 
ar narmast beslaktad med F. dalecarlica Br. Eur.; 25. Myurella 
Careyi Sulk, som pa grund af att hon ar identisk med Hypnum 
gracile Weinm. bor heta M. gracilis (Weinm.) Lindb., forekommer 
troligen afven hos oss. (Ibid. XIII, 1886, s. 250—254; 3 / 4 1886.) 
— Ref. Bot. Not is. 1886, s. 98—101.) D:o. 

220. Elodea canadensis blommande ymnigt (9) i September och 
oktober i Kajsaniemi och botaniska tradgarden i Helsingfors; 
Sisymbrium altissimum sedan 7 ar tillbaka talrikt forekommande 
pa Mongola i Lojo socken; 5. Loeselii ett enda busklikt stand 
likasa pa Mongola mark; Nasturtium silvestre i talrika ex. nara 
Majkala i Lojo; Lathrcva sqvamaria funnen af dr Axel Lille 
invid Kynnarfs Lilltrask i Sjundea socken. (Ibid. XV, 1888 — 
1889, s. 184—185: 6 /n 1886.) — Ref. Bot. Notis. 1887, 
s. 38. Vdxtgeogr. 

221. Bidrag till kannedomen af de nordiska mossorna: 1. Frullania 
fragilifolia Tayl. saval han- som sporogonii-exemplar funna vid 
Tjomo i Norge af dr N. Bryhn; 2. konsforhallandena hos 
Catharinea anomala Bryhn, hos C. undulata och C. tenella; 
3. Bryum turbinatum (Hedw.) Schwregr. synes vara vida sall- 
syntare an hvad hittills antagits; 4. Br. latifolium Schleich. 
/3 tenerius (Schwaegr.) Lindb. ar endast funnen vid Mycklaby 
pa Oland; alia andra nordiska ex. under detta namn aro oratt 
bestamda; 5. Schistophyllum adianthoides (L.) La Pyl. ar tamligen 
varierande; dess mest afvikande form torde vara Sch. collinum 
(Mitt.) Lindb., som antraffats af foredragaren vid Kittelviken 
nara Hoburgen pa Gotland; 6. Sch. decipiens (De Not.) bor pa 
grund af prioritetsskal benamnas Sch. cristatum (Wils.) Lindb.; 

7. Sch. Haraldi n. sp. upptackt pa Anttila mark invid Lojo kyrkoby ; 

8. Sch. alpcstre Lindb., en ny underart af den mangformiga 
Sch. bryoides, patraffades ar 1882 af foredragaren vid Spren- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 293 

Lindberg, Sextus Otto. 

backen pa Dovre; nastan typisk Sch. bryoides insamlades af 
foredragaren vid Lille Elvedalen i Norge; 9. Hypnum scabridum 
n. sp. upptackt af Bryhn vid Tjomo nara Tonsberg; 10. Fonti- 
nalis squamosa L. patraffad 1886 af Kaalaas for forsta 
gangen inom Skandinaviens flora-omrade vid Dordal i Stavanger 
amt. (Ibid. XV, 1888—1889, s. 185—187; 6 / n 1886.) — Ref. 
Bot. Notis. 1887, s. 38—41. Bryol. 

222. Nagra nya bidrag till den skandinaviska mossfloran: Cesia 
crassifolia fr. Opdal i Norge af K a u r i n , C. andrecvoides n. sp. 
pa Ekenashiisten i Norge af dr Wulfsberg och Isopterygium 
Miilleri funnen i Norge af Kaalaas, alia dessa nya forfloran; 
Jungermania Hornschuchii uppstalles sasom en ny art, enar den 
af N e e s under detta namn beskrifna formen ar en steril form 
af J. bantryensis Hook.; J. Reichardti Gottsche ar en form af 
J. Michauxii Web. och Cephalozia Ekstrandi Limpr. ater en steril 
C. pleniceps Aust.; Schistophyllum pusillum Wils. ansags af 
foredragaren vara en hybrid mellan Sch. minutulum och nagon 
annan art; Southbya fennica Gottsche ansag foredragaren pa 
grund af dess inflorescens och kalk, som han sett pa ex. fr. 
Sibirien, bora bilda ett eget slakte Arnellia Lindb. (Ibid. XV, 
1888—1889, s. 195; 5 / 2 1887.) D:o. 

223. Om en Claviceps, sannolikt CI. nigricans, hvars Sclerotium- 
form foredragaren observerat pa Heleocharis palustris pa en 
strand vid Ekenas och i Lojo vid villa SOLhem. (Ibid. XV, 
1888 — 1889, s. 212—213; 8 / 10 1887.) — Ref. Bot. Notis. 
1887, s. 265; Bot. Centralbl. XXXIV, 1888, s. 91. Mykol. 

224. Om ett lonntrad pa Observatoriebacken i Stockholm, som 
ett ar burit endast hanblommor, men en foljande sommar varit 
monoikt. (Bot. Notis. 1888, s. 100.) Biol. 

225. Arsberiittelse vid Societas pro F. Fl. fenn. arsmote 1869. 
(Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. XI, ny ser. VIII, 1871, s. 449— 
451.) Hist 

226. D:o d:o 1870. (Ibid. XI, ny ser. VIII, 1871, s. 459—461.) 

227. D:o d:o 1871. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — 1874, s. 458— 
460.) 

228. D:o d:o 1872. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — 1874, s. 473- 
478.) 

229. D:o d:o 1873. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — 1874, s. 489— 
493.) 

230. D:o d:o 1874. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. I, 1876, s. 99—103.) 

231. D:o d:o 1875. (Ibid. I, 1876, s. 113—117.) 

232. D:o d:o 1876. (Ibid. Ill, 1878, s. 175—181.) 

233. D:o d:o 1877. (Ibid. Ill, 1878, s. 194—198.) 294 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lindberg, Sextus Otto. 

234. D:o d:o 1878. (Ibid. VI, 1881, s. 196-200.) 

235. D:o d:o 1879. (Ibid. VI, 1881, s. 221—226.) 

236. D:o d:o 1880. (Ibid. VI, 1881, s. 243—245.) 

237. D:o d:o 1881. (Ibid. VI, 1881, s. 266—269.) 

238. D:o d:o 1882. (Ibid. IX, 1883, s. 141—143.) 

239. D:o d:o 1883. (Ibid. IX, 1883, s. 166-170.) 

240. D:o d:o 1884. (Ibid. XIII, 1886, s. 188 — 190.) 

241. D:o d:o 1885. (Ibid. XIII, 1886, s. 217—220.) 

242. D:o d:o 1886. (Ibid. XIII, 1886, s. 258—262.) 

243. D:o d:o 1887. (Ibid. XV, 1888—1889, s. 201—204.) 

244. D:o d:o 1888. (Ibid. XV, 1888—1889, s. 222—225.) 

Dessutom har Lindberg lamnat bidrag, bestaende af beskrif- 
ningar eller narmare uppgifter och utredningar rorande skilda 
mossformer i: 

245. Thedenius, K. Fr., Botaniska exkursioner i Stockholms- 
trakten. Sthlm 1859; mossorna s. 103—112. Bryol. 

246. H a r t m a n , Carl, Handbok i Skandinaviens Flora, 8:de uppl. 
1861, s. 327, 342, 382, 396, 401; och 9:de uppl., 2:dra del., 
Sthlm 1866, s. 13, 15, 18, 36, 75, 77, 78, 89, 94. D:o. 

247. Braithwaite, I. R., The British Moss-Flora 1877, s. 245, 
246, 280, 293. D:o. 

248. Kerner, A., Schedse ad Floram exsiccatam austro-hungari- 
cam III, 1884, s. 159—160. D:o. 

Lindegren, V. 

1. Kukkaissipuleista ja niiden hyotamisesta. Esitelma Tampereen 
puutarhayhdistyksen kokouksessa 16 p. lokakuuta 1899. (Puut. 
1899, s. 74.) Hortik. 

2. (V. L — n.) Hatanpaan kartano Messukylan pitajaa. (Ibid. 1900, 
s. 85.) D:o. 

Lindell, Johan. 
1. Tentamen academicum, de Usu Calcis in Agris et Pratis. 
Disp. Praes. Carl Fridric Mennander. Abo 1751. (4—) 
14 s. 4:o. — S. 11 uppgifves, att genom kalkning sadeskornen 
blifva storre och att ogras och sotsjukdom harigenom hindras 
att uppkomma samt att grasvaxten haraf forbattras likasa koks- 
vaxter och tradfrukter. Biol. Hortik. Agrik. 

Lindelbf, Lorentz Leonard. 
1. Redogorelse for Kejs. Alexanders-Universitetets i Finland for- 
valtning och verksamhet ifran den 1 sept. 1869 till samma dag 
1872. H:fors 1872. 79 s. 4:o. - S. 69—71 om de botaniska 
samlingarna. Saml. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 295 

Lindelbf, Lorentz Leonard. 
2. Minnesord ofver Anders Johan Malmgren. (Ofvers. F. Vet. 
Soc. Fdrh. XXXIX, 1897, s. 284—285.) Biogr. 

Lindeman, Alfred Alexander. 
Refererat diskussionsfragan: 
1. Hvilken erfarenhet har man funnit om nyttan af att uttorka 
traden, forran de fallas, for att erhalla hallbart och dugligt virke? 
Protok. vid F. Forstforen. arsmote i Tavastehus 9 sept. 1886. 
(F. Forstforen. medd. V, 1887, s. 232—234.) Biol. Forstb. 
Tekn. hot. 

Linden, Frans Johan Herman (John). 

1. Se: Saelan, Th. N:is 16. 80. 1885. 1886. 

2. (J. L.) Bidrag till kannedomen om Sunds sockens flora pa 
Aland. („Primula" 1887, s. 61—76.) Vaxtgeogr. 

3. Anteckningar om vaxtligheten i sodra Karelen. (Medd. Soc. 
F. Fl. fenn. XVI, 1891, s. 115—186.) Fenol. Topogr. Vaxt- 
geogr. Filic. 

4. Berattelse ofver en botanisk resa i Sodra Karelen sommaren 
1888. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 158—159.) Ref. B o t. 
Centralbl. LXI, 1895, s. 146—147: Ueber eine 1888 in 
Siid-Carelien vorgenommene Reise. Topogr. Vaxtgeogr. Rese- 
skildr. 

5. Berattelse ofver en botanisk resa till Enontekis-Lappmark 
sommaren 1889. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 237—245.) — 
Ref. Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 218—221: Ueber eine 
in Enontekis-Lappmark 1889 vorgenommene Reise. D:o. D:o. 
D:o. 

6. Redogorelse for en botanisk resa till Ryska Lappmarken som- 
maren 1891. (Ibid. XIX, 1893, s. 10—15.) - - Ref. Bot. Not is. 
1892, s. 46. D:o. D:o. I):o. Filic. Alg. 

7. Se: Boldt, Robert. N:o 12. 1891 — 1892. 

8. Beitrage zur Kenntnis des westlichen Teiles des russischen 
Lapplands. Mit einer Karte und einer Tafel. (Fennia IX, N:o 6, 

1894, 24 s.) Topogr. Alg. Filic. Reseskildr. 

9. (Anon.) Oppikirja Luonnontieteessa kansakouluja ja oppilai- 
tosten alempia luokkia varten kirjoittanut G. M. Ce lander. 
Viides suomalainen painos. Suomennos kymmenesta ruotsalai- 
sesta painoksesta. 178:11a puupiirroksella. H:gissa 1895. 2 + 
218 s. 8:o. — S. 86- 120 botanik. Ldrob. 

10. Muutama sana kasvien priissaamisesta. Liite kertomukseen 
Sortavalan Kaupungin lyseon toiminnasta lukuvuodelta 1894 — 

1895. Sortavalassa 1895, s. 33—37. 8:o. Herb. 296 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Linden, Frans Johan Herman (John). 

11. (J. L.) Luonnontiede kansakouluja varten kirjoitti G. M. 
C e 1 a n d e r. Seitsemas suomalainen, korjattu ja mukailtu painos. 
179 kuvalla. Hrgissa 1898. 4 + 214 s. 8:o. — S. 86—121 
vaxtriket. Larob. 

12. Se: Forsstrom, Oskar Adolf. 1900. 

13. (J. L.) Kasvien elintoiminta. (Peltom. IX, 1900, s. 65 — 68, 
81—85.) Fysiol. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden: 

14. Ballota nigra var. foetida, en for var flora ny barlastvaxt, funnen 
vid Rafso hamn utanfor Bjorneborg. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XV, 
1888—1889, s.215; 5 /n 1887.) — Ref. B o t. N o t i s. 1887, s.273; 
Bot. Centralbl. XXXVI, 1888, s. 186. Vaxtgeogr. 

1 5. Epipogon aphyllus, Cirsium heterophyllum X palustre samt 
missbildningar af Salix phylicifolia, Peucedanum palustre och 
Angelica silvestris fran Jaaskis socken. (Ibid. XVIII, 1891 — 
1892, s. 152; 3 / n 1888.) — Ref. Bot. Not is. 1889, s. 28; 
Bot. Centralbl. XLVI, 1891, s. 377. D:o. Terat. 

16. Om nagra sallsynta frovaxter fran granstrakterna mot Lyngen 
och Enontekis Lappmark: Cerastium latifolium, ny for floran, 
Pedicularis hirsuta, Arnica alpina, Erigeron uniflorus f. ramosa 
och Saxifraga stellaris f. pygmcva och f. comosa. (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 201—202; l / 2 1890.) — Ref. B o t. Not is. 1890, 
s. 155—156; Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 215. Vaxtgeogr. 

17. Angstroemia longipes funnen pa Mustasaari holme i S:t Andree 
socken. (Ibid. XIX, 1893, s. 72; 4 / 2 1893.) Ref. Bot. 
Not is. 1893, s. 85. Bryol. 

18. Cuscuta trifolii invid Sortavala, Betonica officinalis ymnig i 
Kirjavalahti-trakten och likaledes Mimulus guttatus. (Ibid. XXII, 
1896, s. 30; 7 /i 2 1895.) Vaxtgeogr. 

Linden, Karl Eberhard. 

1. Kliniska studier ofver Rosen. Akad. afh. H:fors 1885. 75 + 
XXXI s. + 2 tab. 4:o. — Inford i forkortad form i Skrifter 
utg. af F. Lak. Sallsk. vid dess femtioarsfest. H:fors 1885, 
VIII, 18 s.-r-l tab. 4:o och i Archiv f. klin. Chirurgie, XXXIII, 
1886, s. 740—756: Klinische Studien iiber die Rose und Be- 
obachtungen iiber den Einfluss der atmospharischen Zustande 
auf dieselbe. Bakt. Med. bot. 

2. Atmosfariska forhallandens inflytande pa uppkomsten af Ros, 
Lunginflammationer och Katarrer. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXX, 
1888, s. 517—556, 573—625.) — Redogores for Erysipelas- 
kokken, Friedlander's pneumokokk och Talamon-Fraenkel's 
lansettformiga diplokokk. D:o. D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 297 

Lindforss, Petter Philip. 

1. Arsberiittelse fran Nyslotts provinsiallakare-distrikt for ar 1861. 
(F. Lak. Sallsk. Handl. VIII, 1862, s. 1022—1027.) - S. 1026 
om skorden af tradgardsvaxter. Fenol. Hortik. 

2. D:o fran d:o for ar 1866. (Ibid. X, 1867, s. 486—490.) 

S. 489 uppgifves att „af appel skordats litet och voro desamma 
angripna af mask"; korsbar afven hogst litet; „ronnbar funnos 
ej"; for ofrigt ymnigt med bar, isynnerhet lingon. D:o. D:o. 

Lindgren, Anders. 

1. Lyhyat Neuvot Ulkomaan-Mesilaisten- eli Biin-hyodyttavaisesta 
kaitsemisesta ja viljelemisesta Suomessa. Joita kolmenkymme- 

nen vuotisesta kokemuksestansa kirjoitteli . Turussa 1839. 

Ill + 25 s. 8:o. 

Rad och ron i Biskotseln, till ledning for Finlands Allmoge, 

meddelade af . Efter Finskan ordnade och narmare ut- 

vecklade af E. R. Prisbelonad skrift. Abo 1839. Ill + 27 s. 
8:o. — S. 5 — 6 omnamnas sarskilda vaxter, af hvilka bina 
erhalla sin naring. Ekon. hot. 

2. Handledning till Silkesodlingi Finland, grundad pa egen erfaren- 
het. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 1849, s. 34—35.) - - Uppgifves 
att silkesmaskarna begarligt fortara blad af Scorzonera. 

Johdatus Silkin Viljelemiseen Suomessa oman koettelemisen 
vakuudella. Suoment. Dr S. Roos. Turussa 1848. 15 s. 8:o. 
D:o. 

Lindgren, A. V. 

1. Satakunta. (Kuvaelmia Suomen Maakunnista 1. Turussa 1864, 
72 s. 12:o.) — S. 29—30 om akerbruk och tradgardsskotsel; 
s. 31 om skogarne. Forstb. Hortik. Agrik. 

Lindh, Anton. 
1. Om hydrophobien och om tobaken, sasom ett haremot i finsk 
populair-medicin begagnadt medel. Disp. Praes. Iram. II m o n i. 
H:fors 1839. 52 s. 8:o. Farm. bot. 

Lindholm, Alfred Richard. 

1. Muutamista bakteerioloogisista tutkimuksista. (Duod. XII, 1896, 
s. 248.) Bakt. Med. bot. 

2. Om ett fall af septikiimi hos ett 2 manader gammalt barn, 
beroende af pneumokokk-infektion, dar infektionen antagligen 
utgatt fran mellersta orat. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXXVIII, 
1896, s. 646.) D:o. D:o. 

3. Ett fall af gonorrhoisk cystit. (Ibid. XXXVIII, 1896, s. 791- 
804.) — Om gonokokker i urinblasans vaggar. D:o. D:o. 298 Th. S sb Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Lindholm, Alfred Richard. 

4. Renodlingar af gonokokker ur tubarsackar och uterinsekret 
hos samma person. (Ibid. XXXIX, 1897, s. 598.) D:o. D:o. 

5. Ett fall af Pneumokokk-infektion med ovanligt forlopp. (Ibid. 
XXXIX, 1897, s. 1119—1139.) D:o. D:o. 

6. Se: Heinricius, Gustaf. N:o 2. 1897. 

Lindholm, Artur Johannes Axel. 
1. Bidrag till kannedom om Finlands ekonomiska tillstand under 
tidskiftet 1634—1654. Akad. afh. H:fors 1892. 4+156 + 
XIII s. 8:o. S. 22 — 26 om sadesskorden under denna tid i 

Finland; s. V skorden af hvete, rag, korn och blandsad pa 
Aland under aren 1878—1889. Agrik. Hist. 

Lindholm, A. Sixtus. 

1. Siemenviljasta. (Peltom. V, 1896, s. 49—52.) Biol. Agrik. 

2. Kannattaako kalkitseminen? (Ibid. VII, 1898, s. 90— 94; VIII, 
1899, s. 5—9.) Vaxtkemi. Agrik. 

3. Sota rikkaruohoa vastaan. (Ibid. VIII, 1899, s. 103—106.) 
Agrik. 

Lindholm, I. 

1. Uusi maanviljelystapa onkin vanha. (Maanv. lehti II, 1888, 
s. 63.) Agrik. Hist. 

Lindholm, Verner E. 
1. Luettelo Keski-Suomen Maanviljelysseuran puutarhurin toimi- 
tuksista v. 1900. (Keski-Suomen Maanvilj. seur. kert. 1900, 
J:kyla 1901, Liite VIII, s. 47—66.) Hortik. 

Lindholm, Yrjo A. 

1. Berattelse om tradgardsskotseln ar 1898. (K. F. Hush. Sallsk. 
Handl. 1897 och 1898, Abo 1899, s. 279—287.) 

2. D:o d:o ar 1899. (Ibid. 1899, Abo 1900, s. 147—154.) 

3. D:o d:o ar 1900. (Ibid. 1900, Abo 1901, s. 163—170.) 
Kertomus puutarhan hoidosta vuodelta 1898. (K. S. Talouss. 

Toimit. 1897 ja 1898, Turku 1899, s. 285—293.) Hortik. 

Samoin vuodelta 1899. (Ibid. 1899, Turku 1900, s. 152- 
159.) D:o. 

Samoin vuodelta 1900. (Ibid. 1900, Turku 1901, s. 165- 
172.) I):o. 

Lindroth, Johan Ivar. 

1. Viljalajiemme ruosteviholliset. (Luon. Yst. II, 1898, s. 1 — 7 + 
3 kuvaa.) Vaxtsjukd. Mykol. 

2. Suomen Urocystis-\a]it (Ibid. II, 1898, s. 149—152 + 2 kuvaa.) 
Mykol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 299 

Lindroth, Johan Ivar. 

3. Tuulenpesista. (Ibid. Ill, 1899, s. 4—11^3 kuvaa.) Om- 
namnas Exoascus turgidus pa Betula verrucosa, E. betulinus pa 
B. odorata, E. epiphyllus pa Alnus incana och E. alpinus pa 
Betula nana, E. cerasi pa Prunus cerasus, E. insitituv pa Pr. 
insititia och domestica. Vaxtsjukd. Mykol. 

4. (J. I. L.) Miten prepareerataan ja sailytetaan sienikasvejamme? 
(Ibid. Ill, 1899, s. 66—67.) Herb. 

5. Harkajyva ja sen myrkyllisyys. (Ibid. Ill, 1899, s. 92 — 96 + 
1 kuva.) — Har omnamnas bl. a. Claviceps nigricans Tul. pa 
Heleocharis, CI. microcephala pa Anthoxanthum och CI. pusilla 
pa Poa-arter. Mykol. Med. bot. 

6. Ihminen ja luomakunta. (Ibid. Ill, 1899, s. 172—178.) 
Botan. uppgifter s. 172—175. Biol. Hist. 

7. (J. I. L.) Sienten levenemistavasta. (Ibid. Ill, 1899, s. 178.) 
Mykol. 

8. (J. I. L.) Hyodyllinen nokisieni. (Ibid. Ill, 1899, s. 179.) 
Mykol. Ekon. Tekn. bot. 

9. Beitrage zur Pilzflora Finnlands. Lisatietoja Suomen sienista. 
(Acta Soc. F. Fl. fenn. XVI, N:o 3, (1898) 1899, 15 s.) Vaxt- 
geogr. Mykol. 

10. Beitrage zur Kenntnis der Finnlandischen Eriophyiden. Bidrag 
till kannedomen om Finlands Eriophyider. (Ibid. XVIII, N:o 2, 

1899, 22 s.) ■ Har inga uppgifter om atskilliga fanerogamers 
forekomst inom finska flora-omradet. Vaxtsjukd. Vaxtgeogr. 

11. Anmarkningsvarda rost- och brandsvampar fran Aland och 
Tavastland. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXIV, (1897—1898) 1900, 
s. 106—108.) Mykol. 

12. Cecidomyia-larver, som ata rostsvamp-sporer. (Ibid. XXVI, 

1900, s. 25 — 29.) Vaxtsjukd. Mykol. 

13. Se: Cajander, Aimo Kaarle. N:o 2. 1900. 

14. Om JEcidium trientalis Tranzsch. (Bot. Notis. 1900, s. 193 
200 + 2 fig.)-- Ref. Bot. C e n t r alb 1. LXXXV, 1901, s. 204- 
205. Mykol. 

15. Mykologische Notizen. (Ibid. 1900, s. 241—255.) Har 
beskrifvas foljande nya arter: JEcidium sanguinolentum n. sp., 
Cronartium pedicularis n. sp., Puccinia crepidis-sibiricw n. sp. 
och JEcidium sceptri n. sp. — Ref. Bot. Centralbl. LXXXVI, 

1901, 2, s. 260—262. D:o. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden: 

16. Om den for finska floran nya rostsvampen Puccinia Valantia- 
fran T616 park vid Helsingfors. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXII, 
1896, s. 22; 2 / n 1895.) D:o. 300 Th. S se Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Lindroth, Johan Ivar. 

17. Om tva for var flora nya rostsvampar : Uromyces aconiti- 
lycoctoni fran Kirjavalaks af K. H. S t e n b e r g och U. anthyllidis 
funnen af foredragaren vid Andersberg i Mantsala socken. (Ibid. 
XXIII, 1898, s. 43; 6 / 2 1897.) D:o. Vaxtgeogr. 

18. Om rostsvamparne: Cccoma cassandrce, hogst vanlig parasit 
pa Cassandra calyculata, Puccinia obscura fr. Suondali och 
Paadane, P. junci fr. Kem och JEcidium trientalis fr. Karelia 
pomorica, hvardera nya for floran. (Ibid. XXIII, 1898, s. 48 — 49; 
6 / 3 1897.) Mykol. 

19. Alnus incana f. monstrosa fr. Mantsala socken. (Ibid. XXIII, 
1898, s. 81; 13 / 5 1897.) — Ref. Bot. Not is. 1898, s. 63. 
Terat. 

20. Om en for var flora ny ascomycet, Sclerotinia scirpicola Behm, 
fr. Aland. (Ibid. XXIV, (1897-1898) 1900, s. 27; 12 / 2 1898.) 

— Ref. Bot. Not is. 1898, s. 64. Mykol. 

21. Plantago major f. monstrosa med ortblad liknande stodjeblad 
och Sedum rupestre fr. Palkane socken. (Ibid. XXV, (1898 — 
1899) 1900, s. 9; Vio 1898.) Terat. Vaxtgeogr. 

22. Om en for var flora ny brandsvamp, Tilletia seslericv Juel, 
fr. Aland. (Ibid. XXV, (1898—1899) 1900, s. 37; 3 / 10 1898.) 

— Ref. Bot. Not is. 1899, s. 70. Mykol. 

Lindsteen, Henric. 
1. Enfaldige tanckar om Mojeligheten och Nyttan af Krydd- och 
Tragardars Anlaggande i Finland. Disp. Praes. Pehr Kalm. 
Abo 1754. (4+) 12 s. 4:o. S. 6 uppges att „ Apple-, 

Plommon- och Kirsbiirstran bara skon frukt i Wasa". — Ref. 
Larda Tidn. 1754, s. 298—299; O. E. A. Hjelt: Abo 
Univ. lard. s. 245—246. Hortik. 

Lindstrbm, Gustaf Israel. 
1. Beskrifning ofver Eura socken. (Suomi IX, 1849, H:fors 1850, 
s. 93—187 + 1 karta.) — S. 101 — 102 om skogarne; s. 112 
fenol. uppg.; s. 115 — 120 en forteckning ofver vaxter fore- 
kommande i socknen; s. 154 — 159 om jordbruket. Fenol. 
Vaxtgeogr. Forstb. Agrik. 

Lindstrbm, Johan Adolf. 
1. Kumo socken uti historiskt hanseende. (Suomi XX, 1860, 
H:fors 1862, s. 171 — 342.) — S. 179 omnamnes en enligt sagen 
af Hiisi planterad, stor „helig" aim, vaxande nedanfor Birila 
by invid Kumo elf. Varia. 

Lindwall, Johannes. 
1. Se: Kalm, Pehr. N:o 80. 1766. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 301 

Lin fro. (Landtm. II, 1879, s. 76.) 

Pellavansiemenet. (Maam. II, 1879, s. 76.) Vaxtkemi. 

Lingon; huru mycket man kan fortjana pa dem. (Pellervo, 
Sv. uppl. 1900, s. 347—348.) Handelsb. 

Lingonblad. 

1. Om insamling af droger. — Arbetet osedt af mig. 

Linodling. (Almanach for skottaret 1848. H:fors [1847]. 13 s. 
16:o.) — Forts. 1. (Ibid, for aret 1849. H:fors [1848]. 11 s. 
16:o.) — Forts. 2. Om Linets skord och ofriga behandling. 
(Ibid, for aret 1850. H:fors [1849]. 12 s. 16:o.) Agrik. Tekn. 
bot. 

Linodlingen i Finland. (Teknol. Ill, 1847, s. 389.) Agrik. 

Linodling i Finland; om den ar lonande eller icke. (Ibid. IV, 

1848, s. 77—78.) D:o. 

Linsen, Adolf Leopold. 
1. Arsberattelse fran Kuortane provinsiallakare-distrikt for ar 
1868. (F. Lak. Sallsk. Handl. XI, 1870, s. 510—518.) - - S. 515— 
516 uppraknas olika nodbrodsamnen pa orten. Ekon. bot. 

Linskotseln, anmarkningar rorande. (Hush, underr. f. menige 
man, h. 2, 1802, s. 1—36.) Agrik. Ekon. bot. 

Lintaga, satt att erhalla finaste. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 

1849, s. 16.) Tekn. bot. 

Lithander, Daniel. 
1. Oforgripeliga Tanckar om Nodvandigheten af Skogarnes bettre 
vard och ans i Finland. Disp. Praes. Pehr Kalm. Abo 1753. 
(4+) 44 s. 4:o. — Ref. Larda Tidn. 1753, s. 246—248, 
250— 251; O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 250. Forstb. 
Handelsb. 

L, J. K. 

1. (J. K. L.) Beskrifning ofver Lamppi gard i Norrmark socken. 
(Biet II, 1881, s. 169—171.) — S. 170 om plantering af Larix 
europcva, sibirica och Pinus cembra. Forstb. 

2. (J. K. L.) Kymin osakeyhtion metsat Pielavedella. (Metsanyst.V, 

1899, s. 97—99.) D:o. 

3. (J. K. L.) Sananen tukinhakkuusta kivi- ja vesiperaisilla mailla. 
(Ibid. V, 1899, s. 157—158.) D:o. Vaxtsjukd. 

Ljungberg, Eva. 
1. Vahasen puutarhan hoidosta. (Koti ja yhteisk. 1891, s. 63—67.) 

Hortik. 302 Th. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Ljungbevaxta sandhedar, att uppodla. (Teknol. I, 1845, s. 46.) 
Agrik. 

Ljungdahl, Nicolaus Z. 
1. Se: Hahn, Petter. N:o 5. 1704. 

L— n, A. 

1. Kaynti maamme naiskasvitarha-kouluissa. (Puut. 1899, s. 26 — 
27.) Varia. 

2. Tunkio eli kompostilanta. (Ibid. 1899, s. 57 — 58.) Vaxtkemi. 

Lohman, Didric Johan. 
1. Anmarkningar rorande Tufvors Afrodjande fran Hardvalls- 
angar. Disp. Praes. Pehr Kalm. Abo 1774. (4+) 8 s. 4:o. 

— S. 7 uppraknas atskilliga gras och andra orter, lampliga att 
sas pa angar. Agrik. 

Loissienien ja vahingollisten hyonteisten havittamiseksi, te- 
hoihteva keino. (Maatal. lehti, vihko I, 1896, s. 27 — 30.) 
Ekon. bot. 

Lojander, Hugo Emil. 

1. Ueber Insekten, welche Drogen zerstoren. (Arch. d. Pharm. 
CCXXIV, 1886, s. 794—798.) Sep. 6 s. Farm. bot. 

2. Beitrage zur Kenntniss des Drachenblutes. Mit IX Tafeln. 
Akad. Abh. Strassburg 1887. 73 s. 8:o. — Ref. Bot. Cen- 
tral bl. XXXII, 1887, s. 271—274. Vaxtkemi. Med. Farm, 
bot. Hist. 

3. Notes on the history of Dragonsblood of Socotra. (The 
Pharmaceut. Journ. 1887.) — Uppsatsen osedd af mig. 

4. Notizen iiber Prangos pabularia LindL, eine Heilpflanze der 
Hindu-Medicin. (Arch. d. Pharm. CCXXV, dritte Reihe XXV, 

1887, s. 427—430.) Farm. bot. 

5. Om Sokotra-Drakblod. (Farm. Tidskr. XXVIII, 1887, s. 321 — 
327.) I):o. 

6. Bidrag till det fasta Storax-hartsets historia. (Ibid. XXIX, 

1888, s. 49—52.) D:o. Hist. 

7. Ueber die Verbreitung des Cumarins im Pflanzenreiche. (Journ. 
de Pharm. d'Alsace-Lorraine 1887, Aout.) — Uppsatsen osedd 
af mig. Vaxtkemi. 

8. Materialien zu einer Bibliographie des Bernsteins. H:fors 1888. 

— Arbetet osedt af mig. 

9. Repetitorium i botanisk farmakognosi. Abo 1888. 54 s. 8:o. 
Handb. 

10. Droger ur vaxt- och djurriket. Kort ofversigt. Abo 1888. 
156 s. 8:o. -- Ref.E.E. S[undvi]k: Finsk Farm. Tidskr. I, 

1889, s. 41—42.) Farm. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 303 

Lojander, Hugo Emil. 

11. Fornegyptisk lakekonst och dess medel ur vaxtriket. (F. 
Farm. Tidskr. I, 1889, s. 18—20, 42—44.) Med. Farm. bot. 
Hist. 

12. (Anon.) f Sextus Otto Lindberg. (Ibid. I, 1889, 
s. 21—23.) Nekrol. 

13. Den verkliga stamvaxten till stjernanis. Referat efter prof. 
Fliickiger i Archiv der Pharmacie XXVI, h. 19. (Ibid. I, 
1889, s. 36 — 39.) Farm. bot. 

14. Farmakognostiska nyheter. (Ibid. I, 1889, s. 51—54, 89 — 
92.) D:o. 

15. Pharmacognostischer Atlas. Microphotogramme. Fasc. I. 
H:fors 1893. - Ref. F. Tidskr. XXXV, 1893, s. 121 — 122 
af E. E. S[undvi]k; Far mac. Tidskr. XXXIV, 1893, 
s. 249—250. Handb. 

16. Om Bernstenens forekomst i Finland. (Nord. Farm. Tidskr. 
Sthlm I, 1894, s. 363—364.) Paleont. 

17. Claviceps-former pa 11 olika gras-arter fran Schweiz och 
Braunschweig. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXII, 1896, s. 29.) 
Mykol. 

Londen, Oscar. 
1. Studier ofver boraxlosnings inverkan pa vissa patogena bak- 
terier och ofver harpa grundad behandling af den crouposa 
lunginflammationen. Akad. afh. H:fors 1892. 68^4 s. 8:o. 
Med franskt referat. Bakt. Med. bot. 

Loveson, Karl Ernst. 
1. Rutto Intiassa. (Terv. hoitol. IX, 1897, s. 26—28.) ■ Om 
pestbacillens biologi. D:o. D:o. 

Lundahl, Birger. 

1. Om tobakens fysiska och psykiska inflytande pa den menskliga 
organismen. H:fors 1865. 48 s. 8:o. Med. bot. 

2. Tabak ist Gift! Physischer und psychischer Einfluss des 
Tabaks auf den menschlichen Organismus. Berlin 1867. 79 s. 
8:o. D:o. 

Llinden, Evert Ossian. 

1. (0. L— en.) Sananen lantusta ja Hyotymansikkain viljelys. 
(Koti ja yhteisk. 1893, s. 49—51.) Hortik. 

2. (0. L — en.) Ett besok hos krusbiirsodlaren Maurer i Jena. 
Erinringar fran en stipendieresa i Tyskland sommaren 1892. 
(Tradgardsv. I, 1893, s. 10—18.) I):o. 

3. (0. L— en.) Nya dvarg-georginer. (Ibid. I, 1893, s. 18—19.) 
D:o. 304 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lurtden, Evert Ossian. 

4. (0. L — en.) Medel mot harar i frukttradgarden. (Ibid. I, 1893, 
s. 41.) Vaxtsjukd. 

5. (0. L — en.) Kaisers Samling, en ny jordgubbssort. (Ibid. 
I, 1893, s. 42.) Hortik. 

6. (0. L — en.) Tradgardskrassen (Lepidium sativum L.). 
(Ibid. I, 1893, s. 50.) D:o. 

7. (0. L— en.) Ett par vackra Lobelior. (Ibid. I, 1893, s. 50—51.) 
D:o. 

8. (0. L — en.) En ny Cactusgeorgin („Jubelbruden"). (Ibid. I, 
1893, s. 51.) D:o. 

9. (0. L— en.) Var- eller hostplantering. (Ibid. I, 1893, s. 57—60.) 
D.o. 

10. (0. L— en.) Tidiga jordgubbar pa friland. (Ibid. I, 1893, 
s. 64.) D.o. 

11. (0. L — en.) Dubbelgrafning vid morotsodling. (Ibid. I, 1893, 
s. 91—92.) D.o. 

12. (0. L — en.) Fran lanstradgardsmastarenas i landet verksamhet 
under 1892. (Ibid. I, 1893, s. 93.) D.o. 

13. (0. L — en.) Svartrotter (Pythium De Baryanum) pa unga 
groddplantor af de korsblommigas familj. (Ibid. I, 1893, s. 94 — 
95.) Mykol. Vaxtsjukd. 

14. (0. L— en.) Plumbago capensis. (Ibid. I, 1893, s. 102—103.) 
Hortik. 

15. (0. L — en.) Nytt satt att ga till vaga vid viixters forokande 
genom sticklingar. (Ibid. I, 1893, s. 103.) D.o. 

16. (0. L— en.) Amaranthus tricolor L. (Ibid. I, 1893, s. 103— 
104.) D.o. 

17. (0. L — en.) En gammal stridsfraga bland rosenodlare. (Ibid. I, 
1893, s. 118—119.) D.o. 

18. (0. L — en.) Insektlarvernas harjningar pa frukttrad och medel 
mot dem. (Ibid. I, 1893, s. 121 — 127.) Do. Vaxtsjukd. 

19. (0. L— en.) Rabarbervin. (Ibid. I, 1893, s. 145—146.) 
Ekon. bot. 

20. (0. L— en.) Afskar vissnade blommor! (Ibid. I, 1893, s. 146— 
147.) Hortik. 

21. (0. L — en.) Dracama Sanderiana, Alocasia Watsoniana och 
Strobilanthes Dyerianus. (Ibid. I, 1893, s. 147—148.) D:o. 

22. (0. L — en.) Eulophiella Elisabettuv, en vardefull nyhet bland 
orkideerna. (Ibid. I, 1893, s. 148.) D.o. 

23. (0. L— en.) Nagra for prydnadstradgarden vardefulla Polygonum- 
arter. (Ibid. I, 1893, s. 154—156.) D.o. 

24. (0. L — en.) Brokig-bladiga dracenor, lampliga for boningsrum. 
(Ibid. I, 1893, s. 164—165.) D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 305 

Lunden, Evert Ossian. 

25. (0. L — en.) Varaktigheten af blomsterfrons grobarhet. (Ibid. I, 
1893, s. 165.) Biol. 

26. (0. L — en.) Rodfargad styfmorsblomma (Viola tricolor maxima 
Cardinal Fr. Romer). (Ibid. I, 1893, s. 165.) Hortik. 

27. (0. L— en.) Sallat i april och maj. (Ibid. I, 1893, s. 170- 
172.) D:o. 

28. (0. L— en.) Hostsaning af kdksvaxter. (Ibid. I, 1893, s. 173— 
175.) D:o. 

29. (0. L — en.) Antalet frokorn pa en vikt af 20 gram. (Ibid. I, 
1893, s. 177 — 178.) D:o. 

30. (0. L— en.) Sommarlofkojor. (Ibid. I, 1893, s. 178.) D:o. 

31. (0. L — en.) Skola barbuskar planteras djupt eller grundt? 
(Ibid. I, 1893, s. 179—180.) D:o. 

32. (0. L— en.) Maskar i blomkrukor. (Ibid. I, 1893, s. 180.) 
D:o. 

33. (0. L— en.) Lathyrus odoratus „Miss Ferry". (Ibid. I, 1893, 
s. 180.) D:o. 

34. (0. L— en.) Trakol till sticklingar. (Ibid. I, 1893, s. 180- 
181.) D:o. 

35. (0. L — en.) Hesperis matronalis f. nana candidissima. (Ibid. I, 

1893, s. 192—193.) D:o. 

36. (0. L — en.) Hum langt stracka sig frukttradens rotter? (Ibid. II, 

1894, s. 25—26.) Biol. Hortik. 

37. (0. L — en.) Den japanesiska klattergurkan. (Ibid. II, 1894, 
s. 28—29.) Hortik. 

38. (0. L— en.) Eschscholtzia maritima. (Ibid. II, 1894, s. 29—30.) 
D:o. 

39. (0. L — en.) Hum bora tradens grenar afskaras? (Ibid. II, 
1894, s. 78—79.) D:o. 

40. (0. L — en.) Hvilka gurksorter lona sig bast for odling i bank? 
(Ibid. II, 1894, s. 84—86.) D:o. 

41. (0. L — en.) Kalkens anvandning i tradgardsodlingens tjanst. 
(Ibid. II, 1894, s. 89—93.) D:o. Vaxtkemi. 

42. (0. L — en.) Nagra Ca//a-arter och deras variationer. (Ibid. II, 
1894, s. 94—95.) Hortik. 

43. (0. L — en.) Ett enkelt och ofarligt satt att paskynda fronas 
groning. (Ibid. II, 1894, s. 98.) I):o. 

44. (0. L — en.) Dipladenia atropurpurea, Oreopanax Landerianus, 
Salmia Laucheana, Ptychoraphis augusta, Aristolochia gigas var. 
Sturtevanti. (Ibid. II, 1894, s. 98—99.) D:o. 

45. (0. L— en.) Coleus -nyheter for 1894. (Ibid. II, 1894, s. 99- 
100.) D:o. 

20 306 Th. S se Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Llinden, Evert Ossian. 

46. (0. L — en.) Nagra forsok for utronande af hum frukttrads 
rotter utbilda sig i olika jordarter. Enl. H. 0. Skurdal vid 
Kalnaes landtbruksskola i Norge, „Indberetning om en Stipendie- 
reise i Tyskland for at studere Havevsesen". (Ibid. II, 1894, 
s. 101 — 105.) Biol. Hortik. 

47. (0. L — en.) Fordelarne af att insa grasplaner om hosten. 
(Ibid. II, 1894, s. 105—106.) Hortik. 

48. (0. L — en.) Ar det bra att vattna krukvaxter med ammoniak- 
vatten? (Ibid. II, 1894, s. 108 — 109.) D:o. 

49. (0. L — en.) Chrysanthemum- o&Wng i boningsrum. (Ibid. II, 
1894, s. 110—111.) D:o. 

50. (0. L — en.) Deutzia parviflora, en ny vaxt for vinterdrifning. 
(Ibid. II, 1894, s. 111 — 112.) D:o. 

51. (0. L— en.) En ny modeblomma. (Ibid. II, 1894, s. 112.) 
D:o. 

52. (0. L— en.) Fruktodling i Wasa. (Ibid. II, 1894, s. 125—126.) 
D:o. 

53. (0. L — en.) Anvandning af torfmossa vid tradgardsodling. 
(Ibid. II, 1894, s. 145—147.) D:o. 

54. (0. L — en.) Lobelia cardinalis var. „ Queen Victoria". (Ibid. II, 
1894, s. 147—148.) D:o. 

55. (0. L— en.) Medeola asparagoides. (Ibid. II, 1894, s. 153— 
154.) D:o. 

56. (0. L — en.) K r e o 1 i n , ett medel mot krusbarslarverna. (Ibid. 
II, 1894, s. 154—155.) D:o. Vaxtsjukd. 

57. (0. L — en.) Frukttradens blommor och nattfrosterna. (Ibid. II, 

1894, s. 155.) D:o. I):o. 

58. (0. L— en.) Seglifvade insekter. (Ibid. II, 1894, s. 155—156.) 
D:o. D:o. 

59. (0. L— en.) Valluktande knolbegonior. (Ibid. II, 1894, s. 156.) 
Hortik. 

60. (0. L— en.) Impatiens auricoma. (Ibid. II, 1894, s. 156.) 
D:o. 

61. (0. L — en.) Grabladig Pyrethrum, Pyrethrum parthenifolium- 
glaucum. (Ibid. II, 1894, s. 156.) I):o. 

62. (0. L— en.) Jatte Modica-kalrabbi. (Ibid. Ill, 1895, s. 15.) 
D:o. 

63. (0. L — en.) Humulus japonicus f. lutescens. (Ibid. Ill, 1895, 
s. 24.) D:o. 

64. (0. L — en.) Kalanchoe marmorata Bak. (K. grandiflora W. & A.). 
(Ibid. Ill, 1895, s. 24.) D:o. 

65. (0. L — en.) Latringodselns anvandning i tradgarden. (Ibid. Ill, 

1895, s. 81—83.) I):o. Biol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 307 

Lunden, Evert Ossian. 

66. (0. L — en.) Priscot Wonder Improved, den basta 
gurka for odling i hus. (Ibid. Ill, 1895, s. 85.) Hortik. 

67. (0. L— en.) Orkideblommiga Cannor. (Ibid. Ill, 1895, s. 85— 
86.) D:o. 

68. (0. L — en.) Tidig, rund sommar-hvitkal. (Ibid. Ill, 1895, 
s. 86.) D:o. 

69. (0. L— en.) Heliotropen „Queen Marguerite". (Ibid. Ill, 1895, 
s. 86.) D:o. 

70. (0. L — en.) Forvaring och transportering af utstallningsfrukt. 
(Ibid. Ill, 1895, s. 94—95.) Ekon. bot. 

71. (0. L — en.) Nyinforda hardiga frilandsrosor. (Ibid. Ill, 1895, 
s. 95—96.) Hortik. 

72. (0. L— en.) Tva nya jordgubbssorter. (Ibid. Ill, 1895, s. 101.) 
D:o. 

73. (0. L— en.) Lilium Hennji. (Ibid. Ill, 1895, s. 102.) D:o. 

74. (0. L — en.) Odling af palsternackor for att befria ett tradgards- 
land fran ogras. Enligt „Deutsche Gartenzeitung". (Ibid. Ill, 
1895, s. 102.) D:o. 

75. (0. L — en.) Oppen eller grasbevuxen jord kring frukttrad. 
(Ibid. Ill, 1895, s. 105—108.) D:o. 

76. (0. L— en.) Kaligodsel for frukttrad. (Ibid. Ill, 1895, s. 1 1 2 — 
1 13.) D:o. 

77. (0. L— en.) The-hybridrosen „Belle Siebrecht". (Ibid. Ill, 
1895, s. 121 — 122.) D:o. 

78. (0. L— en.) Bellis-formen „Bruden" (Die Braut). (Ibid. Ill, 
1895, s. 123.) D:o. 

79. (0. L— en.) Dvarg-dill. (Ibid. Ill, 1895, s. 123.) I):o. 

80. (0. L — en.) Nagra nya blomstervaxter for kalljord (Coreopsis 
japonica, Myosotis nobilis fl. albo, Ruellia tuberosa, Verbena 
erinoides). (Ibid. Ill, 1895, s. 123—124.) D:o. 

81. (0. L — en.) Eupatorium Weinmannianum f. tricolor. (Ibid. Ill, 

1895, s. 124.) D:o. 

82. (0. L — en.) Tva nya brokigbladiga Oxalis tropicoloides. (Ibid. 
Ill, 1895, s. 124.) D:o. 

83. Hvilka blomstervaxter trifvas pa skuggiga platser? (Biet XVII, 

1896, s. 28—29.) D:o. 

84. Medel mot bladloss. (Ibid. XVII, 1896, s. 151.) Vaxt- 
sjukd. 

85. Silmays Suomen puutarhaviljelyksen syntyyn ja kehitykseen. 
(Puut. 1898, s. 2, 10—11.) Hortik. Hist. 

86. Hedelman viljelyksesta yleensa. (Ibid. 1898, s. 4 — 5.) 
Hortik. 308 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lunden, Michael. 

1. Afhandling om Wassen Arundo phragmites Linn. Disp. Prses. 
Carl Niclas Hellenius. Abo 1795. (2 +) 16 s. 4:o. — Inford 
fullstandigt i Ny Journ. uti Hush. Sthlm 1799, s. 13 — 31. Biol. 
Syst. Ekon. hot. 

2. Kartta Anmarkningar om Vesilax Socken. Sammandrag af o en 

Beskrifning ofver samma Socken af Past. Adj. . (Abo 

Tidn. 1797, N:is 23, 26, 27, 28, 30.) — N:o 28 om akerbruk 
och jordbruksvaxter pa orten. Agrik. 

Lundeviik, Jeremias. 
1. Se: Browallius, Johan. N:o 11. 1744. 

Lundgren, Gustaf Leander och Barlund, Artur. 
1. Rotsen i Helsinge. (F. Veter. tidskr. I, 1893, s. 17—22, 
37 — 40.) — Omnamnas forsok med Mallein. Bakt. Med. bot. 

Lundstrom, Carl August. 

1. En kort ofversigt af bakteriologins utveckling. Lectio prae- 
cursoria den 7 / 3 1885. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXVII, 1885, 
s. 211—220.) Bakt. Med. bot. Hist. 

2. Studier ofver Gonococcus (Neisser). Med 5 litogr. taflor. Akad. 
afh. H:fors 1885. 53 s. 8:o. + 4 pi. Bakt. Med. bot. 

3. Om uriniimnets sonderdelning genom mikrober samt om dessas 
forhallande till Cystitis. (Comment, varise mem. act. CCL aim. 
Ed. Vnivers. H:forsiensis. V. Festskrift fr. Pathol, anat. inst. 
H:fors 1890, s. 127— 165 + fig. 2 och 3 pi. I.) — S. 138—142 
beskrifvas tva nya mikrober: Staphylococcus unu-candidus och 
St. urce-liqvefaciens. — Tyskt referat: Die Zersetzung von Harn- 
stoff durch Mikroben und deren Beziehung zu Cystitis. Ibid. 
s. XXXI— XXXIV + 2 Abbild. — Sep. H:fors 1890. 39 s. 8:o. 
D:o. D:o. 

4. Se: Elfving, Fredrik. N:o 82. 1891. 

5. Streptococcus ruber. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXXV, 1893, 
s. 799—802.) Bakt. Med. bot. 

6. Allmanna lifsyttringar hos bakterierna. (Naturen 1894, s. 105 — 
109; med 3 fig. i texten.) Biol. Bakt. 

Luonnon ihmeita. Ajattelevatko kasvit? Suomennos. (Tieto- 
san. Suom. kans. 1871, s. 217—219.) Biol. 

Luonnon-siemennysta, kayttakaa hyvaksenne, silla nyt on 
kuusipuilla hyva siemenvuosi! (Pohjanm. raivaaja 1900, N:o 12, 
s. 7 — 8.) Forstb. Ekon. bot. 

Luther, Alexander Ferdinand. 
1. Se: Arrhenius, Axel. N:o 34. 1895. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 309 

Luther, Alexander Ferdinand. 

2. Ueber Chlorosaccus, eine neue Gattung der Siisswasseralgen, 

nebst einigen Bemerkungen zur Systematik verwandter Algen. 

Mit einer Doppeltafel. Meddelanden fran Stockholms Hogskola 

N:o 187. (Bih. K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXIV, Afd. Ill, N:o 13, 

1899, 22 s. 8:o.) — Ref. Hedwigia, Beibl. XXXVIII, 1899, 
s. 153—154; Bot. Centralbl. LXXIX, 1899, s. 188—189. 
Alg. 

Lyra, A. Johannes. 

Alustanut keskustelukysymyksen: 

1. Mika metsanmyyntitapa on edullisin silmalla pitaen metsan 
kestavaisyytta? (Kert. Satak. Maanvilj. seur. toimin. 1900, 
Pori 1901, s. 28—29.) Forstb. Ekon. bot. 

2. Kertomus metsanhoidonneuvojan toimista Satakunnan Maan- 
viljelysseuran palveluksessa v. 1900. (Ibid. 1900, Pori 1901, 
Liite n:o 8, s. 155—157.) Forstb. 

Lythrum. (Koti ja Yhteisk. 1899, Kasvit., s. 88.) — Har uppraknas 
flere i tradgardar odlade former af Lythrum salicaria. Hortik 

Lang, Axel Edvard. 

1. Se: Jemstrbm, Joh. N:o 29. 1889. 

2. „ Lemstrbm, Karl Selim. N:o 8. 1893. 

Lang, Karl Gustaf Wilhelm. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden: 

1. Cladonia Delesserti och Ramalina obtusata funna vid Helsing- 
fors, nya for Nyland. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXIII, 1898, 
s. 55; 3 / 4 1897.) Lich. 

2. Potentilla dasyphylla Bunge, ny for Europas flora, fran holmen 
Makisalo i Ladoga ; P. Goldbachii, Cirsium heterophyllum X palustre 
och Carex flava X Oederi fr. Kirjavalaks; Rubus arcticus X saxa- 
tilis (R. castoreus) fr. Suistamo och Polystichum cristatum X 
spinulosum vid Paksuniemi by i Ladoga Karelen. (Ibid. XXV, 

1900, s. 22; 5 /ii 1898 -) — Ref - Bot - Not is. 1898, s. 284. 
Vdxtgeogr. Filic. 

3. Om stenlafven Arthonia granitophila Th. Fr., ny for var flora, 
fran Fredriksberg vid Helsingfors. (Ibid. XXV, 1900, s. 69; 
8 / 4 1899.) — Ref. Bot. Not is. 1899, s. 146. Lich. 

4. Om lafarten Usnea longissima Ach. i Soanlahti socken i La- 
doga Karelen, ny for floran. (Ibid. XXVI, (1899—1900) 1900, 
s. 3; 7 10 1899.) — Ref. Bot. Not is. 1900, s. 140. D:o. 

Lakemedel, nya. Ostindiska droger. (Farm. Notisbl. I, 1892, 
s. 39—40.) Farm. bot. 310 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lankela, Jaakko. 

1. Kolmas Luku-Kirja. Kansakoulun tarpeeksi toimittanut . 

H:gissa 1875. VIII + 520 s. 8:o. - - Toinen painos. J:kyla 1879. 
VIII +520 s. 8:o. — Kasvien kuvauksia s. 447 — 465. Ldrob. 

Lofkojor; hvilka fron af dem gifva dubbelblommande plantor? 
Ur Skanska Tradgardsforen. Tidskr. (Tradgardsv. I, 1893, s. 81 — 
82.) Biol. 

Lofman, Alexander. 
1. Academisk Afhandling om Allmanna Lagens Upmarksamhet 
vid Plantagers Inrattande och Vard i Sverige. Prses. Pehr 
Adrian Gadd. Abo 1765. (6+) 26 s. 4:o. — S. 9 forordas 
majs att odlas till gronfoder; s. 10 om odling af hirs, rapsat, 
bohvete och frukttrad; s. 14 om potatis; s. 15 om tradgards- 
odlingens historia hos oss; s. 16, 17 om humlegardsskotseln; 
s. 17 — 19 om tobaksodling; s. 20 — 21 om odling af mullbars- 
trad hos oss; s. 22 — 24 om odling af fargvaxter: krapp, veide, 
vau. — Ref. Lard a Tidn. 1766, s. 274—276. Hist Hortik. 
Agrik. Ekon. bot. 

Lbfman, Oskar Vilhelm. 

1. (O. V. L.) Om tuberkulos [hos notboskap]. (Biet IX, 1888, 
s. 328—337.) — Redogores for tuberkelbacillen. Bakt. Med. bot. 

2. (O. V. L.) Om s. k. Aktinomykos hos notkreatur. (Ibid. X, 
1889, s. 97 — 100.) — Redogores for Actinomyces bovis. Alg. 
Med. bot. 

3. De forsta i Finland observerade fallen af Aktinomykos 
hos notboskap. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXXII, 1890, s. 534— 
537.) Med. bot. 

4. (O. V. L.) Tuberkkelitauti nautaelaimissa. (Peltom. kotik. 1892, 
s. 5 — 12.) — S. 6 — 7 redogores for tuberkelbacillen. Bakt. 
Med. bot. 

Lbfstrbm, Theodor Wilhelm. 

1. Kahvista. (S. Terv. hoitol. Ill, 1891, s. 8—10.) Vaxtkemi. 
Ekon. bot. 

2. Teesta. (Ibid. Ill, 1891, s. 43—44.) D.o. D:o. 

3. Zur Kenntnis der Digestibilitat der gewohnlichsten, in Finn- 
land einheimischen Getreidearten. — Akad. afh. I. H:fors 1892. 
43 s. 8:o. - - Ref. Bot. Centralbl., Beih., 1892, s. 558—559. 
Vaxtkemi. Med. bot. 

4. Kaakaosta. (Terv. hoitol. VIII, 1896, s. 123— 125.) D:o. D:o. 

5. Hedelmistii. (Ibid. X, 1898, s. 97—101.) 

Om frukterna. (Tidskr. f. halsov. VIII, 1898, s. 140 — 143.) 
Med. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 311 

Lbfstrom, Theodor Wilhelm. 

6. Immuniteetti (luontoperainen ja keinotekoisesti hankittu). — 
Referat af Buchner's foredrag vid 1891 ars internationella 
hygieniska kongress i London. (Duod. VIII, 1892, s. 25 — 29.) 
Bakt. Med. bot. 

7. Hataleivasta. H:gissa 1892. 8 s. 8:o. (Kansanval. seur. leht. 
N:o 8.) — Inford afven i Suom. Terv. hoitol. IV, 1892, s. 155 — 
160. 

Om nodbrod. (Tidskr. f. halsov. II, 1892, s. 167—172.) 
Ekon. bot. 

8. Terveydenhoidollisia mietteita aineenvaihdoksen johdosta. 
(Terv. hoitol. XI, 1899, s. 161—164; XII, 1900, s. 17—20.) — 
Innehaller bl. a. om vaxternas formaga att af oorganiska amnen 
bereda organiska sadana. Fysiol. 

9. Se: Lauren, Walter. N:o 10. 1900. 

Lbnegren, Fredric Isaac. 
1. Dissertatio de Ricino. Prses. Carl Peter Thunberg. 
Pro gradu medico. Uppsala 1815. 12 s. 4:o. Syst. Vdxtgeogr. 
Med. Farm. bot. 

Lbnegren, Kaarlo Juho. 
1. Maamme paras kulta prof. Joh. Arrhenius'en kirjasta mu- 
kailemalla suomennettu. H:gissa 1883. — Arbetet osedt af 
mig. Agrik. 

Lbnnbeck, E. 

1. Notiser om ragummi. (Geogr. Foren. tidskr. Ill, 1891, s. 126 — 
128.) Ekon. bot. 

Lbnnbohm, Oskar Anders Ferdinand. 

1. Se: Mustonen, O. A. F. 1885. 

2. „ Kihlman, A. Osw. N:o 87. 1895. 

3. Anemone nemorosa forekommande ymnigt i Mieslahti by i 
Paltamo socken. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXII, 1896, s. 3.) 
Vdxtgeogr. 

4. Pienia havaintoja. (Luon. yst. IV, 1900, s. 144—145.) — 
Nagra iakttagelser rorande Delphinum elatum, Ranunculus acer f. 
pleniflora, Papaver alpinum, Rosa pimpinellifolia och Prunus padus 
med roda blommor, vid Kuopio Laivansaari, Tuovilanlahti och 
i Sordavala skargard. Morf. Terat. 

Lbnnrot, Elias. 

1. (Anon.) Gustava Schartau'n Hyvantahtoisia Neuvoja katovuosina 

taikka opetuksia maatiaisten, enimmittain viljelematta kasvavien, 

ainetten valmistamisesta leivaksi ja muiksi ruviksi; hallalta 

vahingoitetun taikka muuten turmellun viljan parantamisesta; 312 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Lonnrot, Elias. 

terveellisten ja ravitsevien rokkain eli keittojen laittamisesta; 
potakkakryyneista. j. n. e. Suomennetut ja lisatyt. H:gissa 1834. 
(4 +) 58 s. 8:o. — Har uppraknas (s. 3 — 37) en mangd vildt 
vaxande orter, tjanliga att beredas till foda under missvaxtar. 
Ekon. bot. 

2. Suomalaisen talonpojan kotilaakari. Hrgissa 1839. 180 s. 8:o. 

— Uusi parannettu laitos. Porvoossa 1856. IX +169 s. 8:o. 

— Kolmas uudestaan korjattu laitos. H:gissa 1867. IX-)- 153 s. 
8:o. — S. 119 — 140 uppraknas lakemedel ur vaxtriket med 
finska namn. Med. Farm. bot. Nomenkl. 

3. (E. L.) Bref om en resa ifran Kola till Kem [i april 1842]. 
(Litteratbl. VIII, 1854, s. 33—53.) Om skogarne mellan 
Kildin och Kandalaks. Biol. Reseskildr. 

4. (Anon.) Neuvoja erasten jakalain kayttiimisesta ruoaksi. H:gissa 
1857. 10 s. 12:o. (Laakarihallinnon ilmoittama.) — Uudestaan 
painettu. Hrgissa 1867. 12 s. 12:o. 

Underrattelse om nagra lafarters begagnande som fodoamne. 
(Utgifven af Medicinalofverstyrelsen.) H:fors 1867. 12 s. 12:o. 
Ekon. bot. 

5. Kasvikon oppisanoja. (Suomi XVIII, (1858) 1859, s. 1 — 107.) 
Terminol. 

6. Flora Fennica. Suomen Kasvisto. Koelma. (Suom. Kirjall. 
Seur. toimit. 24 osa.) H:gissa 1860. L + 376 s.+ 3 kuv. 8:o. 
Handb. Flor. 

7. L[bnnrot], E. ja Saelan, Th. Flora Fennica. Suomen Kasvio. 
Uusi parannettu laitos. (Ibid. 24 osa.) Hrgissa 1866. XX -j- 
426 s. + 3 taul. 8:o. — Ref. Litterat.bl. 1860, s. 524—525. 
D:o. D:o. 

8. Se: Hannikainen, P. W. N:o 2. 1881. 

Lonwall, Johannes. 
l. o Dissertatio philosophica de Platano. Praes. Petter Hahn. 
Abo 1695. (8+) 20 (+4) s.-f 1 trasnitt. 8:o. — Ref. O. E. A. 
Hjelt: Naturh. stud. s. 71 — 72 och Abo Univ. lard. 
s. 40. Fysiol. Farm. bot. 

Lbthner, Ernst Gustaf Robert. 

1. Berattelse ofver verksamheten vid Kejs. Finska Hushallnings- 
sallskapets Kemiska och Frokontrollstation i Abo under ar 1882. 
(K. F. Hush. Sallsk. Handl. for aren 1878—1883, Abo 1884, 
h. 2, s. 127 — 133.) Biol. Agrik. 

2. D:o d:o ar 1883. Abo 1884. 16 s. 8:o. 

3. D:o d:o ar 1884. Abo 1885. 13 s. 8:o. 

4. D:o d:o ar 1885. Abo 1886. 11 s. 8:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 313 

Lbthner, Ernst Gustaf Robert. 5. D:o d:o ar 1886. 


Abo 1887. 


21 s. 8:o. 


6. D:o d:o ar 1887. 


Abo 1888. 


12 s. 8:o. 


7. D:o d:o ar 1888. 


Abo 1889. 


12 s. 8:o. 


8. D:o d:o ar 1889. 


Abo 1890. 


28 s. 8:o. 


9. D:o d:o ar 1890. 


Abo 1891. 


18 s. 8:o. 


10. D:o d:o ar 1891. 


Abo 1892. 


44 s. 8:o 


11. D:o d:o ar 1892. 


Abo 1893. 


15 s. 8:o 


12. D:o d:o ar 1893. 


Abo 1894. 


24 s. 8:o 13. Meddelanden till Sydvestra Finjands Froodlingsforenings leda- 
moter fran Foreningens styrelse. Abo 1886. 14 s. 8:o. D:o. D:o. 

14. Nagra betraktelser ofver Finlands froodling och froexport. (K. 
F. Hush. Sallsk. Handl. 1887, Abo 1888, Bil. N., s. 219—227.) 
D:o. D:o. Handelsb. 

15. Den finska ragen, Had och oriad, till utsade och formalning. 
(Biet X, 1889, s. 40—46.) Biol. Agrik. 

16. Torkning af utsadesrag. (Ibid. XV, 1894, s. 116—120.) 
D:o. D:o. 

17. Resultatet af betodlingarna i sydvastra Finland 1894. (Ibid. XV, 
1894, s. 184—187.) Vaxtkemi. Agrik. Ekon. bot. 

M., A. 

1. (A.M.) Merkillinen puu [kuusi] Hameenkyron pitajassa Jarven- 
kylan Knuutin talon metsapalstalla. (Metsanyst. V, 1899, s. 177.) 
Biol. Morf. 

2. (A.M.) Kaskiviljelyksesta. (Ibid. VI, 1900, s. 74— 76.) Forstb. 

3. (A. M.) Miten aukeat ahot ovat saatettavat metsaa kasvamaan? 
(Ibid. VI, 1900, s. 153—154.) D:o. 

4. (A. M.) Sananen haka- eli syottomaiden hoidosta. (Ibid. VI, 
1900, s. 171 — 173.) D:o. Agrik. 

Maakirppuja, keino vastaan. (Puut. 1900, s. 79.) Vaxtsjukd. 

Maanviljelyksen kehitys Suomessa. Turku 1899. 
16 s. 8:o. (Kansant. Esitelm. toim. Liinsisuom. yliopp. XI vihko.) 
Agrik. Hist. 

Maanviljelyksesta Kiinassa. (Maam. II, 1 900, s. 366 - 
368.) Agrik. 

Maanviljelyn runsaimman tuloksen antaa hedelmaviljely. 
Tirehtoori Abelin'in Ruotsin Tiedeakatemiassa pitaman esitelman 
paapiirteet. (Puut. 1899, s. 2—3.) Hortik. 

[Maanviljelyshallituksen ohjeet.] Pida vaari niitty- 
madoista! (Maam. II, 1900, s. 184 och Pohjanmaan raivaaja 
1900, N:o 8, s. 5—6.) Vaxtsjukd. 314 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Maanviljelysta koskevia kirjoituksia. (Kansant. 
Maanvilj. ja Maitotal. kosk. kirj. 1 — 4 vihko.) Kuopio 1894. 
56 s. 8:o. Toinen painos. Kuopio 1895. 56 s. 8:o. 

1. T — a, Konst. Neuvoja suoviljelyksessa. (Ibid. 1 v., s. 8 — 11.) 
Agrik. 

2. Siemenjyvista. (Ibid. 1 v., s. 23—28.) D:o. 

3. Kauran kylvo. (Ibid. 1 v., s. 29—32.) D:o. 

4. Rukiin laihosta. (Ibid. 1 v., s. 32—34.) Vdxtsjukd. 

5. Juurikasvien viljelyksesta. (Ibid. 1 v., s. 34 — 37.) Agrik. 

6. Perunan viljelyksesta. (Ibid. 1 v., s. 38 — 47.) D:o. 

7. Uusi tuhotauti rukiissa. (Ibid. 1 v., s. 47.) Vdxtsjukd. 

8. Uusi keino perunaruttoa vastaan. (Ibid. 1 v., s. 48 — 51.) D:o. 

9. Elon korjuusta. (Ibid. 1 v., s. 51 — 53.) Agrik. 

10. Ainoa varma ja huokea keino hallan turmiollisten vaikutusten 
ehkaisemiseksi. Biet-lehdesta. (Ibid. 1 v., s. 53 — 54.) Vdxt- 
sjukd. 

11. Miten on meneteltava rehuaineiden kanssa, etta ne tuottaisivat 
meidan kotielaimille terveellisemman ja tarkoituksen mukaisem- 
man ravinnon? (Ibid. 2 v., s. 1—6.) Agrik. 

12. Perunan itu-myrkytys. (Ibid. 2 v., s. 48.) Med. hot. 

13. S., M. L. Sammalalukset. (Ibid. 2 v., s. 49—55.) Agrik. 

14. Wekara, A. J. Niittyjen ja peltojen korjaamisesta. (Ibid. 
4 v., s. 1 — 4.) D;o. 

15. Heinan siemenen kylvosta. (Ibid. 4 v., s. 5 — 7.) D:o. 

16. Heinan korjuusta. (Ibid. 4 v., s. 7 — 10.) D.'o. 

17. Heinanteon vaikutus heinan arvoon. (Ibid. 4 v., s. 10 — 15.) 
Vdxtkemi. 

18. Aikainenko vai myohainen heinanteko? (Ibid. 4 v., s. 16 — 
17.) Agrik. 

19. Niityn parantaminen. (Ibid. 4 v., s. 18.) D:o. 

20. Joroisten Antero. Kasvitarhan hoidosta. (Ibid. 4 v., 
s. 28—30.) Hortik. 

21. Maanviljelija. Mita hyotya on vuoroviljelyksesta? (Ibid. 
4 v., s. 31—35.) Agrik. 

22. Heinakatovuosina. (Ibid. 4 v., s. 42 — 46.) D:o. 

23. Milloin on heinanteko aljettava? (Ibid. 4 v., s. 47.) D:o. 

Maaperunoista, uusin. (Maam. yst. 1849, N:o 6.) — Redo- 
gores for ett forsok med odling af Pikotiana eller O 1 1 u c o- 
vaxten. Agrik. 

Malm, A. 

1. Siemenviljelyksesta. (Puut. 1898, s. 11, 19, 25—26, 34—35.) 
Hortik. Ekon. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 315 

Malin, A. 

2. (A. M — n.) Kruukkukasvien hoito asuinhuoneissa tammi- ja 
helmikuun aikana. (Ibid. 1899, s. 4 — 5.) Hortik. 

3. (A. M— n.) Samoin maaliskuulla. (Ibid. 1899, s. 19.) D:o. 

4. (Anon.) Samoin toukokuulla. (Ibid. 1899, s. 28.) D:o. 

5. (A. M— n.) Samoin kesakuulla. (Ibid. 1899, s. 35.) D:o. 

6. (Anon.) Samoin elokuulla. (Ibid. 1899, s. 51—52.) D:o. 

7. (A. M— n.) Samoin syyskuulla. (Ibid. 1899, s. 60.) D:o. 

8. (A. M— n.) Samoin lokakuulla. (Ibid. 1899, s. 68.) D:o. 

9. (A. M— n.) Samoin marraskuulla. (Ibid. 1899, s. 76.) D:o. 

10. (A. M— n.) Samoin joulukuulla. (Ibid. 1899, s. 85.) D:o. 

Mallen, Daniel Ferdinand. 
1. Dissertatio historica de paroecia Alandiae Lemland, eique annexa 
Lumparland. Praes. Joh. Bilmark. Pars I et II. Abo 1792. 
(1 +) 40 s. 4:o. — S. 5 uppraknas Crataegus (oxel), Mippophae, 
Taxus, Acer platanoides, Fraxinus, Ulmus, Quercus et Opulus 
ss. vaxande i Lemland. Vaxtgeogr. 

Malm, Evert August. 

1. Utdrag urberattelsen afgifven af Mosskulturforeningens instruk- 
tor E. A. M a 1 m ofver en med understod af foreningen sommaren 
1897 foretagen studieresa till Tyskland och Sverige. (F. Moss- 
kult.foren. arsb. 1897, H:fors 1898, s. 48—79.) 

Ote kertomuksesta, jonka Suomen Suoviljelysyhdistyksen Suo- 
viljelysneuvoja E. A. Malm on antanut Suomen Suoviljelys- 
yhdistyksen apurahoilla kesalla 1897 Saksaan ja Ruotsiin teke- 
mastaan opintomatkasta. (S. Suovilj.yhdist. vuosik. 1897, H:gissa 
1898, s. 48—78.) Agrik. 

2. (E. A. M.) Maanymppays typpea keraavilla bakteereilla. (Maam. 
I, 1899, s. 129—131, 137—139.) Bakt. Agrik. 

3. Kemiska och botaniska analyser pa jordprof fran Kenraalinsuo, 
tillhorande Kronoborgs hdgre jordbruksskola. Redogorelse vid 
Finska Mosskulturforeningens arsmote pa Kronoborgs hogre 
jordbruksskola den 26, 27 och 28 juli 1900. (F. Mosskult- 
foren. arsb. 1900, H:fors 1900, s. 9—11.) 

Suoviljelysyhdistyksen toimittamista Kenraalinsuolta otettujen 
maanaytteitten kemiallisista ja kasvitieteellisistii analyyseista. 
Selonteko Suomen Suoviljelysyhdistyksen vuosikokouksessa 
Kurkijoen ylemmalla maanviljelyskoululla heinak. 26 — 28 p:nii 
1900. (S. Suovilj.yhdist. vuosik. 1900, H:gissa 1900, s. 9—11.) 
Vdxtkemi. Paleont. 

4. (E. M.) Se: Ottelin, F. A. N:o 21. 1900. Th. S SB Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Malmberg, Aino. 

1. Se: Kihlman, A. Osw. N:o 35. 1894. 

2. „ Elfving, Frredrik. N:o 63. 1896. 

Malmberg, August Johan. 
1. Forteckning ofver Karelska nasets karlvaxter. (Notis. Sallsk. 
F. Fl. fenn. Forh. IX, ny ser. VI, 1868, s. 301—326.) Topogr. 
Vaxtgeogr. Filic. 
Se vidare: Mela, Aukusti Juhana. 

Malmberg, Emil Athniel. 

1. Kasvitieteen oppikirja julkisten oppilaitosten ylempia luokkia 
varten. Kirjoittanut S. A 1 m q v i s t. Suomennos toisesta [ruotsin- 
kielisesta] painoksesta. Hrgissa 1890. 8+160 s. 8:o. (Suom. 
Kirj. Seur. toim. 75.) — Ref. D. A. W[i k s t r 6 m]: V a 1 v. XI, 
1891, s. 376—378.) Larob. 

2. Tarkeimmat kasvitaudit. Maamiehia, metsanhoitajia ja puu- 
tarhureita varten kansantajuisesti esiteltyja. Tekstissa 47 puu- 
piirrosta. Kirjoittanut Jorgen Brunchorst. Suomennos tekijan 

tarkastamasta ja lisaannosta laitoksesta. Suoment. . (Ibid. 

77.) H:gissa 1891. 254 s. 8:o. — Ref. D. A. W[ikstrom]: 
Valv. XI, 1891, s. 378—379. Vaxtsjukd. 

Malmberg, Frans Alfred. 

1. Om mosskulturens nuvarande standpunkt i vart land samt om 
de atgarder, som vore mest agnade att beframja denna redan 
mangenstades pa ratt spar ledda, viktiga gren af jordbruket. — 
(Utdrag ur t. f. Mossodlingsinstruktorens berattelse for ar 1897.) 
(F. Mosskult.foren. arsb. 1897, H:fors 1898, s. 34—47.) 

Kertomus suoviljelyksen nykyisesta tilasta maassamme seka 
toimenpiteista, jotka parhaiten olisivat omiansa edistamaan tata 
jo monin paikoin oikealla tolalla olevaa, tarkeata maanviljelyksen 
haaraa. (Ote v. t. suoviljelysneuvojan kertomuksesta v. 1897.) 
(S. Suovilj. yhdist. vuosik. 1897, H:gissa 1898, s. 27—47.) Agrik. 

2. Om torfstro. (Ibid. 1898, H:fors 1899, s. 89—93.) — Handlar 
om hogmossarnes hufvudbestandsdelar och om hvitmossans 
absorptionsformaga. 

Turvepehkusta. (Ibid. 1898, Hrgissa 1899, s. 88—92.) Bryol. 
Ekon. bot. 

3. Kalkin kayttamisesta maanviljelyksessa. (Pohjanm. raivaaja 
1899, N:o 5, s. 5—6; N:o 6, s. 4—5; N:o 7, s. 3—5.) Vaxt- 
kerni. Topogr. Agrik. 

4. (F. M — g.) Suoviljelyksien lannoittamisesta. Kuopio 1900. 
18 s. 8:o. (Maatal.kirj. N:o 11.) Agrik. 

5. (F. M.) Se: Ottelin, F. A. N:o 21. 1900. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 317 

Malmborg, Ragnar Bruno Rafael. 

1. (R. M.) Metsistamme ja miten niita on hoidettu. (Metsanyst. II, 
1896, s. 161 — 164.) Vaxtsjukd. Forstb. 

2. (R. M.) Milla aseella ovat puut kaadettavat? (Ibid. V, 1899, 
s. 27—31.) Forstb. Ekon. bot. 

3. (M — g.) Metsiinkasvatus suurenmoisella tuloksella. (Ibid. V, 
1899, s. 81—86.) D:o. D:o. 

4. (R. Mbg.) Pienia tietoja tervanpoltosta Pohjois-Suomessa. (Ibid. 
VI, 1900, s. 93—94.) D:o. D:o. 

Malmgren, Anders Johan. 

1. , Simming, Th. och Karsten, P. A. Botanisk resa till Sata- 

kunta och Sodra Osterbotten med understod af Sallskapet 
pro Fauna & Flora Fennica, verkstalld sommaren 1859. 
I. Phanerogamae. [Redigerad af A. J. Malmgren.] (Notis. 
Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. VI, ny ser. Ill, 1861, s. 1—42.) Vaxtgeogr. 

2. Forteckning ofver Lafvar, samlade i Satakunta och Sodra 
Osterbotten sommaren 1859. (Ibid. VI, ny ser. Ill, 1861, 
s. 63 — 85.) — Lafvarne aro granskade och delvis bestamda 
af W. N y 1 a n d e r. Lich. 

3. Ofversigt af Spetsbergens Fanerogam-Flora. (Ofvers. K. Sv. 
Vet. Akad. Forh. XIX, 1862, s. 229—268.) — Afven inford i 
B. Seemann's Journal of Botany, british and foreign 1864, 
s. 130 — 172: Synopsis of the phanerogamic Flora of Spitz- 
bergen, by A. J. Malmgren. — Ref. J. J. Chydenius: 
Litter. Tidskr. I, 1864, s. 589—591. Vaxtgeogr. 

4. Skrifvelse till A. E. A[rppe]. [Bref fran Spetsbergsexpeditionen.] 
Dat. Kalfjorden d. 30 okt. 1861. Lat. 69° 40'. (Ofvers. F. Vet. 
Soc. Forh. V, (1857 — 1863) 1863, s. 176—183.) - - S. 181 — 182 
vaxtgeografiska uppgifter. D:o. 

5. Om E. Durand's s. k. „Grinnell-lands flora". (Bot. Notis. 
1865, s. 169—174.) Vaxtgeogr. 

6. Spar af en hognordisk flora i sydostra Finland. (Ibid. 1866, 
s. 11 — 13.) D:o. 

7. Svenska expeditioner till Spetsbergen och Jan Mayen, utforda 
under aren 1863 och 1864: Botanik s. 254—261. Sthlm 1867. 
— Omtryckt med titel: Bihang till berattelsen om Svenska 
expeditionen till Spetsbergen 1864. Sthlm 1868. 21 s. 8:o; 
s. 14 — 21 botanik. D:o. 

8. Om Miocenfloran pa Spetsbergen. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. 
XII, 1870, s. 137—145.) Paleont. 

Malmgren, Eemil. 
1. (Eemil M — n.) Mita maanviljelijan on huomioon ottaminen kohot- 
taakseen maanviljelysta ja viihentaakseen viljelyskustannuksia? 318 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Malmgren, Eemil. 

(Peltom. VI, 1897, s. 118— 123, 138—140, 150—153, 166—169.) 
Vaxtkemi. Agrik. Ekon. bot. 
2. Satakunnan maanviljelysseuran maamiehenneuvojan toiminnasta 
v. 1897. (Satak. maanvilj. seur. kert. 1897, Pori 1898, s. 24— 
31.) Agrik. 

Mandelill, August Viktor. 

1. Luonnon-niittyjen hoidosta. (Peltom. V, 1896, s. 135 — 139, 
150—154.) D:o. 

2. Sokurijuurikkaiden viljelyksesta. (Ibid. VI, 1897, s. 100—104, 
178—180.) D:o. 

3. Tyota saastava perunain viljelystapa. (Ibid. IX, 1900, s. 149 — 
153.) D:o. 

4. Berattelse ofver rotfruktodlingen under ar 1898. (K. F. Hush. 
Sallsk. Handl. 1897 och 1898, Abo 1899, s. 232—239.) 

5. D:o d:o ar 1899. (Ibid. 1899, Abo 1900, s. 85—90.) 

6. D:o d:o ar 1900. (Ibid. 1900, Abo 1901, s. 130—136.) 
Kertomus juurikasviljelyksesta vuodelta 1898. (K. S. Talouss. 

Toimit. 1897 ja 1898, Turku 1899, s. 238—245.) D:o. 

Samoin vuodelta 1899. (Ibid. 1899, Turku 1900, s. 88—93.) D:o. 

Samoin vuodelta 1900. (Ibid. 1900, Turku 1901, s. 132 — 
138.) D:o. 

Mandelin, Karl Fredrik. 

1. Beitrage zur Cbemie der Paeonien. (Tillsammans med 
Profess. G. Dragendorff och L. S t a h r e.) (Archiv d. Pharm. 
Jena CCXIV, 1879, s. 412—438, 531—553.) Vaxtkemi. 

2. Zur Losung der Aconitinfrage. (Ibid. CCXXIII, 1885, s. 97- 
102, 129—141, 161 — 177.) D:o. 

3. Untersuchungen uber das Vorkommen und iiber die Verbreitung 
der Salicylsaure in der Pflanzengattung Viola. Dissert. Dorpat 
1881. 68 s. 8:o. — Ref. Bot. C e n t r a 1 b 1. IX, 1882, s. 421. 
Fysiol. Vaxtkemi. 

4. Ueber Viola-quercitrin, ein neues Glycosid. (Pharmaceut. 
Zeitschr. f. Russland, S:t Petersburg XXII, 1883, s. 329—334.) 
Vaxtkemi. 

5. Ueber das Vorkommen der Salicylsaure und eines noch nicht 
genauer untersuchten gelben Farbstoffes in der Viola tricolor 
var. arvensis. (Sitzungsber. d. Dorpater Naturf. Gesellsch. VI, 2, 
1883, s. 343—350.) D:o. 

6. Ueber das Vorkommen der Salicylsaure in den Bluthen der 
Spira'a ulmaria, im Nelken-Oele und in den B u c c u-Blattern. 
(Ibid. VI, 2, 1883, s. 400—404.) — Ref. Bot. Centralbl. 
XIV, 1883, s. 9. D.o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 319 

Mandelin, Karl Fredrik. 

7. Ueber das vermeintliche Vorkommen der Salicylsaure in den 
Bliithen der Spircva ulmaria. (Ibid. VI, 2, 1883, s. 409—412.) 
D:o. 

8. Ueber die Alkaloide des Aconitum napellus und ferox. (Ibid. 
VII, 1, 1884, s. 145—146.) D:o. 

9. Ueber die Alkaloide der Ruta graveolens. (Ibid. VII, 1, 1884, 
s. 177—179.) D:o. 

10. (Anon.) Capsella bursa-pastoris Monch. (Finsk Farm. Tidskr. I, 

1889, s. 12.) Farm. bot. 

11. (Anon.) Om ricin. (Ibid. II, 1890, s. 68—69.) D:o. 

12. (Anon.) Om svamparnes giftiga egenskaper. (Ibid. II, 1890, 
s. 74 — 75.) Vaxtkemi. 

13. (Anon.) Lamium album L. (Ibid. II, 1890, s. 121.) Farm. bot. 

14. (Anon.) Forgiftning genom fortiiring af Potatis. (Ibid. II, 

1890, s. 125—126.) Med. bot. 

15. Berattelse ofver Agrikultur- och Handelskemiska laboratoriets 
i Wasa verksamhet. (Beratt. om Wasa lans Landtbr. Sallsk. 
verks. 1892, Wasa 1893, Bil. 2, s. 1—6.) 

Kertomus Maanviljelys- ja Kauppakemiallisen laboratorion 
vaikutuksesta Waasassa. (Kert. Waasan laanin Maanvilj. Seur. 
vaikut. 1892, Waasa 1893, s. 25—29.) Biol. Agrik. 

Mandellbf, F. I. 

1. (F. I. M— f.) Den glomda skatten. (Turistforen. i Finl. arsb. 

1890, H:fors 1891, s. 45—49.) — Om samlande af lingon till 
export. Ekon. Handelsb. 

2. Biirexporten. Berattelse till Industristyrelsen. (Biet XII, 1891, 
s. 182—188.) D:o. D:o. 

3. Marjojen ulosvienti. (Koti ja yhteisk. 1895, s. 102 — 104.) 
D:o. D:o. 

Mangoldi; sen viljelys ja kayttaminen. (Ibid. 1891, s. 59— 60.) 
Hortik. 

Manner, Antero Viktor. 

1. Spilkes ja Gottstein. Mikroorganismien havittamisesta 
induktionisahkolla. Referaatti. (Duod. VII, 1891, s. 40—43.) 
Bakt. 

2. Vesi bakteriologiselta kannalta katsottuna. Esitelma. (Ibid. 
VII, 1891, s. 69—74, 87—93.) D:o. 

3. X. yleinen Kansainvalinen laakari-kokous Berlinissa. (Ibid. VII, 

1891, s. 117—122.) D:o. 

4. Kurkkumatii. Referaatti Deutsch. Med. Wochenschr. 1891, 
N:o 10. (Ibid. VII, 1891, s. 123 — 125.) D:o. Med. bot. 320 T h. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Manner, Antero Viktor. 

5. Eetterioljy-hoyryjen vaikutus tyfus-, turberkeli- ja pernarutto- 
basilliin. Referaatti Centralbl. f. Bakt. u. Parasit. V, 1891, N:o 25. 
(Ibid. VII, 1891, s. 125—127.) D:o. D:o. 

6. Yleinen Desinfisioimislaitos Berlinissa. (Ibid. VII, 1891, s. 268 — 
275.) Biol. Bakt. 

7. Tiofeenidijodidi bakteriologisessa suhteessa. Referaatti E. 
Spiegler'in kirjoitelmasta Centralbl. f. Bact. XII. (Ibid. VIII, 
1892, s. 165—168.) Bakt. Med. hot. 

8. Saproli, uusi desinfisioimis-aine. Referaatti T:ri Laser'in 
tutkimuksista. (Ibid. VIII, 1892, s. 196—199.) D:o. D:o. 

9. Influenzabasilli. Referaatti R. Pfeiffer'in kirjoitelmasta. 
(Ibid. VIII, 1892, s. 231—236.) Bakt. 

Manninen, Antti. 

1. Lyhykainen Maanviljelys-Oppi. Kysymyksissa ja Vastauksissa. 
Suomen maanviljelijain, seka Maanviljelys- ja Kansakoulujen 

tarpeeksi mukailemalla toimittanut . H:gissa 1858. (4+) 

72 s. 8:o. Handb. Agrik. 

2. (A. M — n.) Pikku Suo-viljelija. (Lukem. kansalle, N:o 88, 
Turussa 1858, 16 s. 8:o.) Agrik. 

3. Mietteita katovuosista Suomessa. Palkittu Suomalaisen Kirjalli- 
suudenseuran Helsingissa korkeimmalla palkinnolla. Kuopio 1860. 
90 s. 8:o. — Ref. Litterat.bl. 1860, s. 470—471. Fysiol. 
Vaxtkemi. Agrik. 

4. (Anon.) Neuvoja kylvoheinan viljelemiseen. Kuopio 1862. — 
Arbetet osedt af mig. Agrik. 

Mansikat ja hyotymansikat. Suomennos Tidning for 
Tradgardsodlare-lehdesta. (Puut. 1900, s. 50-51, 58—59.) 
Hist. Vaxtgeogr. Ekon. hot. 

Maria. 

Se: Furuhjelm, Maria Lovisa. 

Marjain, sienien, puunsiementen ja pihan kokoomiseen osoi- 
tus. H:gissa 1868. 16 s. 8:o. 

Anvisning till insamling af bar, svampar, tradfro och kada. 
H:fors 1868. 16 s. 8:o. Utgifven pa Kejs. Senatens foranstaltande. 
Ekon. bot. 

Marjojen vienti. (Puut. 1899, s. 61.) Handelsb. 

Martin, Anton Rolandsson. 
1. Buxbaumia. Disp. Praes. C. L i n n aeu s. Uppsala 1757. 16 s. + 
1 fig. 4:o. — Afven inford i Linne Amcenitates academicse 
V, 1760, s. 78—91. — Sannolikt ar Linne forfattare till afhand- 
lingen. — Ref. Larda Tidn. 1757, s. 336. Bryol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 321 

Martin, Anton Rolandson. 

2. Meteorologiska Observations, gjorde pa en Resa til Spitsbergen. 
(K. Sv. Vet. Acad. Handl. XIX, 1758, s. 307—315.) - - S. 313 upp- 
raknas nagra pa Spetsbergen forekommande vaxter. Vdxtgeogr. 

3. Dagbok hallen vid en resa till Norrpolen eller Spitsbergen, 
pa Kongl. Vetenskaps-Akademiens omkostnad och med ett Gron- 
landska Compagniet i Goteborg tillhorande skepp ar 1758 for- 
rattad. Utgifven af dr Simon Nordstrom. (Ymer I, 1881, 
Sthlm 1882, s. 102—141.) — S. 131 och 137 uppraknas nagra 
fanerogamer, alger och lafvar, forekommande pa en holme pa 
Spetsbergen. Fenol. Vdxtgeogr. 

4. Bergens och de mindre Fjallens fordelaktighet til Boskaps- 
skotsel, grundad pa Ron. (K. Sv. Vet. Acad. Handl. XXIII, 1762, 
s. 45 — 52.) — S. 48 — 50 uppraknas olika slags gras, som 
funnits vaxande „pa angar och hogder vid staden Bergen i 
Norige". — Ref. Lard a Tidn. 1762, s. 145 — 146; O. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 315. Biol. Vdxtgeogr. Topogr. 

5. I bihanget: „Florse svecica? novitse", till Linnes Fauna sve- 
cica ed. II, 1761, s. 557 uppraknas 6 for Norges flora nya 
vaxter, funna af A. Rolandson Martin. Vdxtgeogr. 

Mathesius, Georg. 

1. Svar pa Kongl. Vetenskaps Academiens Fraga, angaende sattet 
at skilja axen ifran halmen pa akern, med mera. Prisbelonad 
skrift. (Saml. af Ron o. Afh. rorande Landtbr., som til K. Vet. 
Acad, blifvit ingifne, III, 1779, s. 249—263.) Agrik. 

2. Nytt svar pa fragan: Om Sadesaxen kunna, med nagon fordel 
for Landtmannen, vid sjelfva skorden, ute pa akern, strax skaras 
ifran halmen och hemforas, for at torkas under tak? och huru 
det bast kan ske? (Ibid. IV, 1783, s. 361—372.) D:o. 

Mathesius, N. 
1. Lamnat uppgifter om tiden for lofsprickningen af olika slags 
trad och buskar samt om tiden for sadd och mognad af korn 
i Pyhajoki socken i Osterbotten ar 1750 i en tabell, vidfogad 
afhandlingen af Harald Barck: Vernatio arborum. Prses. C. 
Linnajus. Uppsala 1753. 20 s. 4:o. Fenol. 

Mattsson, Gustaf Otto. 

1. Argons roll inom vaxtvarlden. (F. Tidskr. XXXIV, 1898, 
s. 318.) Fysiol. 

2. Nagot for vegetarianer. Fragan om de atbara svamparnes 
halt af narande, kvafverik substans (protein). (Ibid. XXXV, 
1898, s. 214.) Vdxtkemi. 

3. Klorofyllbildning i morker. (Ibid. XXXV, 1898, s. 375— 376.) 
Fysiol. 

21 322 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Medicinalvaxter, angaende den tilltankta forsoksstationen 
for odlande af. (Farm. Notisbl. II, 1893, s. 56—58.) Farm, 
bot. 

Mehan [metsan] korjoamisesta eli kayttamisesta ja viljele- 
misesta, muutama sana. (Almanakka v. 1845, Helsingforsissa 
[1844], 14 s. 16:o.) Forstb. Ekon. bot. 

Mela, Aukusti Juhana. 

1. Se: Malmberg, August Johan. 1868. 

2. „ Botaniska bytesforeningen. 1869. 

3. Lyhykainen Kasvioppi ja Kasvio kouluja varten toimittanut . 

H:gissa 1877. XI s. (Alkulause). I. Kasvi-oppi. 88 s.; 
II. Kasvio. XXXVIII+197 s. + 6 kuvaa. 12:o. (Suom. Kirjall. 
Seur. Toimit. 53.) — Ref. E. F. L Jacks tr 6 m]: Tidskr. 
Pedag. Foren. XV, 1878, s. 111 — 113. Larob. Flor. 

4. Botaniki (Kasvioppi). Kirjoittanut J. D. H o o k e r, C. B., P. R. S. 

Englannin kielesta. mukailemalla suomentanut . 68:11a puu- 

piirroksella. H:gissa 1879. VIII +124 s. 12:o. (Luon. tiet. 
Alkeiskirj. V.) Larob. 

5. ja Palmen, Johan Axel. Luonnonopillinen kuvasto koulun 

ja kodon tarpeeksi. Naturhistorisk atlas for skolan och hemmet. 
H:gissa 1880. 2 + 96 s.-f 1081 kuvaa 88:ssa taulussa. Tvarfolio. 
— Botan. s. 60—84, 94—96. 2:nen painos. H:gissa 1889. 
2 + 96 s. — 3:mas painos. H:gissii 1896. 2 + 96 s. — Ref. 
Finsk Tidskr. X, 1881, s. 233—234 af E. Bergroth; 
Tidskr. Pedag. Foren. XVII, 1880, s. 334— 338 af K. J. W. 
Unonius. Handb. Atlas. 

6. Kuvia kasvikunnasta koulun ja kodon tarpeeksi sovitettu 
Linn en siitinjarjestelman mukaan. 80 viiritaulua kasittaen 523 
kasvilajia 800 varikuvassa C. H o f f m an n'ilta. Teksti mukaile- 
malla A. J. Me Ian toimittama. H:gissa 1883. VI + 87 s. 4:o. 

Bilder ur vaxtverlden for skolan och hemmet, ordnade enligt 
Linnes system. 80 taflor i fint fargtryck, framstallande 523 
vaxtarter i 800 figurer, utgifna af C. Hoffmann. Texten 
bearbetad af . H:fors 1883. VI+87 s. 4:o. D:o. D:o. 

7. Lyhykainen kasvioppi ja kasvio kouluja varten. Toinen korjattu 
ja lisatty painos. H:gissa 1884. XII + 212 + XXXIX + 240 s. 
12:o. 376 kuvaa tekstissii. Larob. Flor. 

8. Kasvioppi Suomen kouluille. Kolmas lisatty ja melkein koko- 
naan uudistettu seka 611 kuvalla ja kasvigeograafisella kartalla 
varustettu painos. H:gissa 1892. XIII + 460 s. + kartta 12:o. 
(Suom. Kirjall. Seur. Toimit. 53 osa, I.) — Ref. John Linden: 
Valv. XV, 1895, s. 375—378. Larob. 

9. Se: Ma'kela, August Bernhard. 1894. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 323 

Mela, Aukusti Juhana. 

10. Suomen Koulukasvio. Kolmas kokonaan uudistettu painos. 
H:gissa 1895. 3 + 66 + 572 s. + LXVIII s. + 2 s. + Suomen 
kasvitieteellinen kartta. 12:o. (Suom. Kirjall. Seur. Toimit. 53 
osa, I.) — Ref. John Linden: Valv. XV, 1895, s. 375—378. 
Ldrob. Flor. 

11. (A.J.M.) Herbaario-luettelo. Koulunuorisolle toimittanut A.J.M. 
H:gissa 1896. 136 s. 8:o. — Ref. J. L[inden]: Valv. XVI, 
1895, s. 618—619. Herb. 

12. Suomen lumpeista sananen. (Luon. yst. I, 1897, s. 2 — 8 + 
13 kuvaa.) Syst. 

13. Huomautuksia lumpeiden tutkijoille ja keraajille. (Ibid. I, 
1897, s. 69—75.) Biol. Syst. 

14. Darwinismi. Ingar i White, A. D. Tieteiden taistelut. Suo- 
mentanut ja luvulla „Darwinismi" (s. Ill — 126) lisannyt A. J. 
Mela. H:gissa 1897. 4+132 s. 8:o. (Vanamon kirj., N:o 2.) 
Allm. bot. 

15. Kasvioppi Suomen kouluille. Neljas painos. H:gissa 1897. 
XIV + 466 s. + kasvigeograafinen kartta + 615 tekstikuvaa. 12:o. 
Ldrob. 

16. Nymphiva fennica, eine neue europaische Seerose. Mit zwei 
Tafeln und vier Textfig-uren. (Acta Soc. F. Fl. fenn. XIV, N:o 3, 
1897, 9 s.) — Ref. Bot. Notis. 1897, s. 230—231. Syst. 

17. Uusia Alchemilla-muotoia. (Luon. yst. II, 1898, s. 102—105.) 
D:o. 

18. Suomen Koulukasvio. Neljas painos. H:gissa 1899. 8 + 66 + 
588 s. + LXXII s. + Suomen kasvitieteellinen kartta. 12:o. Ldrob. 
Flor. 

19. Nymphcva tetragona's synonymi och utbredning. (Medd. Soc. 
F. Fl. fenn. XXIV, (1897 — 1898) 1900, s. 49—50.) Vdxtgeogr. 
Synon. 

20. Kasvioppi Suomen kouluille. 5:des 695 kuvalla ja 4 kasvi- 
geograafikartalla varustettu painos. Hrgissa 1900. 336 s. 12:o. 
(Suom. Kirjall. Seur. toimit. 53 osa, I.) Ldrob. 

21. Kesailon hairitsijoita. (Luon. Yst. IV, 1900, s. 107—112 + 
6 kuvaa.) — S. 108 — 1 1 1 omnamnas Cecidomyia-avtev, angripande 
hvete, rag och klofver. Vdxtsjukd. 

22. Niittymato (Charcvas graminis). (Ibid. IV, 1900, s. 186 — 
190 + 1 kuva.) D:o. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden: 

23. Botrychium boreale och Schedonorus inermis, nya for ryska 
Lappmarken. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. XI, ny ser. VIII, 
1871, s. 465; 5/ n 1870.) Ref. Bot. Notis. 1871, s. 13. 
Filic. Vdxtgeogr. 324 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Mela, Aukusti Juhana. 

24. Om tvenne nya former af Lepigonum caninum fran ryska 
Lappmarken: var. archangelicum Mela och var. gramineum Mela. 
(Ibid. XI, ny ser. VIII, 1871, s. 466—467; 3 / 12 1870.) — Ref. 
Bot. Not is. 1871, s. 102. Syst. 

25. Salvia pratensis funnen af hr I. W. H a s s e 1 b 1 a 1 1 vaxande 
nagra ar a rad vid S:t Michel och troligen inford med utlandskt 
hofro. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XIII, 1886, s. 171; 3 /n 1883.) 

Ref. Bot. Not is. 1883, s. 239. Vaxtgeogr. 

26. Picea abies f. viminalis funnen i Birkkala af hr M. Stark. 
(Ibid. XIII, 1886, s. 217; n / 4 1885.) — Ref. Bot. Notis. 1885, 
s. 104. D:o. 

27. Anemone nemorosa fran Iisalmi; Impatiens noli-tangere och 
Chrysosplenium alternifolium fran Kuopio-trakten. (Ibid. XXII, 
1896, s. 3; 5 / 10 1895.) D:o. 

28. Thlaspi alpestre stationar pa en ang vid jarnvagen till Somas 
invid Helsingfors. (Ibid. XXII, 1896, s. 34; l /a 1896.) D:o. 

29. Meidan kotomaiset Nymph(ca-\&]it (Ibid. XXII, 1896, s. 55; 
2 / 5 1896, och s. 73; 13 / 5 1896.) — Ref. Bot. Notis. 1896, 
s. 203. Syst. Vaxtgeogr. 

30. Alchemilla pubescens funnen vid Kuopio, Agrostis perennans 
fran Tuovilanlaks nara Kuopio samt en ovanligt stor plommon- 
frukt i en tradgard pa Vaajasalo vid Kuopio. (Ibid. XXV, 1900, 
s. 19; 5 / n 1898.) — Ref. Bot. Notis. 1898, s. 284. Vaxt- 
geogr. 

31. Om finska Nymphtva-arter och deras former: N. alba L., 
N. Candida Presl med var. erythrosepala [bor vara erythropetalaj 
och rosea samt N. fennica Mela med f. major, f. pusilla och 
var. colorata fran sodra Karelen och norra Savolaks. (Ibid. 
XXVII, (1900—1901) 1901, s. 22; 3 / n 1900.) — Ref. Bot. 
Notis. 1901, s. 81. Syst. Vaxtgeogr. 

32. Sterilt pollen ar icke ett osvikligt bevis for en viixts hybridara 
natur. (Ibid. XXVII, (1900—1901) 1901, s. 35; Via 1900 -) 
Biol. 

33. Nymphcva Candida X fennica antraffad 1897 vid Kuopio Haapa- 
laks. (Ibid. XXVII, (1900 — 1901) 1901, s. 35; V12 1900.) — 
Ref. Bot. Notis. 1901, s. 81, 126. Syst. 

Melartin, Erik Gabriel. 

1. Ueber die Gewachskunde Finnlands nebst Nachrichten von dem 
Fortgange des Wiburgischen Gymnasiums im letztverwichenem 
Jahre; bey Gelegenheit des offentlichen Examens am Gymnasium 
zu Wiburg 1808. St. Petersburg 1808. 24 s. 4:o. Ref. 

O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 376. Varia. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 325 

Mellenius, Samuel Gabriel. 
1. Se: Gadd, Pehr Adrian. N:o 70. 1789. 

Mellin, Georg Wilhelm. 
1. Ueber die Virulenz des aus Kinderstuhlen gewonnenen Bac- 
terium coli-commune. (Verhandl. d. XVI Versamml. d. Gesellsch. 
f. Kinderheilk. Wiesbaden 1899, s. 29—37.) - Verhandl. d. 
71:sten Deutsch. Naturforsch. Versamml. in Munchen 1899. Bakt. 
Med. bot. 

Mellin, R. 

1. (R. M.) Se: Blomqvist, A. G. N:o 5. 1879. 

Mellqvist, Karl. 
1. Kaytannollinen neuvonantaja metsien omistajille y. m. seka 
„Pelkkia numeroita". Pori 1897. 6 + 68 s. 8:o. 

Praktisk radgifvare for skogsagare m. fl. samt „Bara siffror". 
Bjorneborg 1897. 6 + 68 s. 8:o. — Dubbelspaltig text pa finska 
och svenska. Forstb. Ekon. bot. 

Mellqvist, Oskar. 
1. Termometerobservationer adagalaggande den ganska stora kold- 
grad, som vaxande rag kan fordraga utan att taga skada. (K. 
F. Hush. Sallsk. Handl. 1887, Abo 1888, s. 81.) Biol. 

Mennander, Arvid Jonaeson. 
1. Se: Kalm, Pehr. N:o 61. 1759. 

Mennander, B. B. 

1. Soiden ja rameiden viljelemisesta. Esitelma. (Kert. Ita-Hameen 
Maal. seur. toimin. 1892, J:kyla 1893, s. 17—31.) Agrik. 

Mennander, Carl Fridric. 

1. Berattelse om Stampe-, Bark- och Misse[Missne]-brod. (K. Sv. 
Vet. Acad. Handl. Ill, 1742, s. 284—286.) - Handlar om Calla 
palustris „Missne" och potatis ss. tjanliga till beredning af brod. 

Berichte von gehacktem Rinden- und Missebrodt. (Abh. 
schwed. Akad. IV, 1750, s. 315—316.) Ekon. bot. 

2. Om Svedje och Kyto i Finland. (Ibid. Ill, 1742, s. 286—288.) 
Vom Schwedje und Kito in Finnland. (Abh. schwed. 

Akad. IV, 1750, s. 317—319.) Agrik. 

3. Intrades tal til Scientist naturalis professionen i Abo 20 Nov. 
1746. (LardaTidn. 1747, s. 114—116.) - - Ref. 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 110—111. Allm. bot. Hist. 

4. Dissertatio gradualis, De nutrimento plantarum. Resp. Gabriel 
Arenius. Abo 1747. (8+) 20 s. 4:o. — Ref. 0. E. A. Hjelt: 
Abo Univ. lard. s. 100—102.) Anat. Fysiol. 326 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Mennander, Carl Fridric. 

5. Exercitium academicum usum Logices in historia o naturali 
sistens. Resp. Petrus Kj e 1 1 i n [mojligen forfattare]. Abo 1747. 
(4 +) 24 (+ 2) s. 4:o. — Handlar hufvudsakligen om Linnes 
sexualsystem. Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. 
s. 90—91. Syst. 

6. Dissertatio academica, De foliis o plantaram. Resp. Isaac E. 
Fortelius [mojligen forfattare]. Abo 1747. (8+) 19 (+ l) s. 
4:o. — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 102—103. 
Anat. Fysiol. Morf. 

7. Se: JuvelillS, Eric. 1747. 

8. „ Gadd, Pehr Adrian. N:o 1. 1747. 

9. „ Nordstedt, Otto Reinhold. 1748. 

10. Dissertatio academica de Phoenice Ave. Resp. Jacob Z i d e e n. 
Abo 1748. (2+) 22 s. 4:o. — S. 19—22 framstalles Linnes 
asikt, att de gamle med fageln Phenix menat Musa-palmen. 
Varia. 

11. Dissertatio academica de radicibus plantarum. Resp. Abraham 
Falander [mojligen forfattare]. Abo 1748. 15 (+3) s. 4:o. 
— Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 103—104. 
Anat. Fysiol. Morf. 

12. Specimen academicum de (Economia Patriae per Academias 
promovenda. Disp. Resp. Johannes Borgstrom [mojligen 
forfattare]. Abo 1748. (4+) 36 s. 4:o. — S. 8—20 afhandlas 
universitets-studiernas betydelse for akerbruk, angsskotsel, skogs- 
bruk och tradgardsskotsel. - - Ref. LardaTidn. 1748, s. 311- 
312; O. E. A. H j e 1 1: Abo Univ. lard. s. 85—86. Ekon. hot. 

13. Dissertatio physica, de Usu Frigoris. Resp. Samuel B i r 1 i n g. 
Abo 1748. 20 s. 4:o. — S. 12—13 ekonomiskt botaniska upp- 
gifter; s. 20 nagra vaxtfenologiska uppgifter. Fenol. Ekon. bot. 

14. Positiones physico oeconomica?, de Aere. Resp. Caspar Back. 
Abo 1748. 8 s. 4:o. Posit. X och XI handla om viixt- 
fysiologi. Fysiol. 

15. Se: Brusin, Carl. 1748. 

16. „ Wasstrbm, Niclas. 1749. 

17. „ Reinius, Israel. 1749. 

18. Incrementa Sciential Naturalis ab ineunte hoc sa?culo. Disp. 
Resp. Matthias Rungen. Abo 1750. (2 +) 46 s. 4:o. Allm. bot. 
Hist. 

19. Specimen Academicum, de Gravitate Ignis. Resp. Israel I d m a n. 
Abo 1750. (6+) 22 s. 4:o. — S. 6 anfores Caesar d'Arcon's ') 
for nagon tid sedan uttalade asikt, att elden vore en vaxt af ! ) „Advocatus parlamenti Burdigalensis." Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 327 

Mennander, Carl Fridric. 

sarskildt slag, som, oberoende af ort eller arstid, kan uppkomma 
inom ett ogonblick; hvars jordman och rot utgoras af vax eller 
annat naringsamne ; hvars farg ar ljusets och hvars fron aro 
gnistorna, hvarjamte den liksom Salices och atskilliga andra 
vaxter kan fortplantas ej allenast af fron, utan afven af andra 
dess delar. Varia. 

20. Dissertatio physica, De porositate corporum. Resp. Fridric 
Reinhold Brander. Abo 1750. (8+) 18 (+2) s. 4:o. — 
S. 8 — 9 om vaxternas transpiration. Fysiol. 

21. Theses physica-, de Transspiratione Plantarum. Disp. Resp. 
Isaac Fortelius. Abo 1750. 8 s. 4:o. — Ref. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 104—105. D:o. 

22. Berattelse om nya skott af en koldskadd Ragvaxt. (K. Sv. 
Vet. Acad. Handl. XI, 1750, s. 46—49). 

Bericht von neuem Wachsthum des Rockens, der von Kalte 
war beschadigt worden. (Abh. schwed. Akad. XII, 1754, 
s. 47—50.) Biol. Agrik. 

23. Aphorismi Physici, de Effluviis corporum naturalium in 
atmosphaeram. Disp. Resp. Andreas Achander. Abo 1751. 
(2+) 13 (+1) s. 4:o. — S. 5—6 vaxtfysiologi. Fysiol. 

24. Se: Lindell, Johan. 1751. 

25. „ Pazelius, Matthias. 1751. 

26. „ Lefren, Lars O. 1751. 

27. „ AurenillS, Gustaf Fridric. 1751. 

28. Dissertatio physica, de Utilitate Ventorum. Resp. Johannes 
Tengstrom. Abo 1751. (2+) 12 s. 4:o. — S. 3—4 om 
luftens och vindarnes inflytande pa vaxterna. Fysiol. 

29. Aphorismi physici, de Figura Corporum. Disp. Resp. Birger 
Widlund. Abo 1752. (6+) 8 (+2) s. 4:o. - Aph. XIII 
och XVII om den andamalsenliga anordningen af vaxternas 
olika delar. Allm. bot. 

30. Se: ChydenillS, Jacob Jacobson. 1752. 

31. Dissertatio academica, de Seminibus Plantarum. Resp. Petrus 
Solitander. Abo 1752. (4+) 22 s. 4:o q . — Ref. Larda 
Tidn. 1753, s. 219—220; 0. E. A. Hjelt: Abo U ni v. lard. 
s. 105—109. Anat. Fysiol. Morf. 

Merenoja, I. 

1. Uusi viljelystapa. Edullisin keino pellon ja niityn tekemiseen, 
eli kokemuksia maanviljelyksessa. (Maanv. lehti II, 1888, s. 21 — 
22.) Agrik. 

Meripihka. (Tietosan. Suomen kans. 1871, s. 185 — 187.) 
Paleont. 328 Th. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Mether, C. G. 

1. Vaxtfenologiska uppgifter fran Padasjoki socken. (K. F. Hush. 
Sallsk. Dagb., Abo 1800, s. 167—169, 170—171, 174—175.) 
Fenol. 

Metsiemme nykyinen til a. (Metsanyst. I, 1895, s. 2 — 5.) 
Forstb. Handelsb. 

Metsien arvosta. Suomen kansalainen. H:gissa 1862. 10 s. 
— Arbetet osedt af mig, anfores enl. R. Montell's Ofvers. 
af Finl. Forstlitteratur. Forstb. Ekon. bot. 

Metsien merkitys. (Metsanyst. I, 1895, s. 10 — 13.) Fysiol. 
Vdxtkemi. Biol. Forstb. 

Metsissamme, paras hakkuutapa. (Ibid. II, 1896, s. 129 — 138.) 
Forstb. 

Metsissa, virallinen kertomus viime kesaisista matojen tuho- 
toista. (Ibid. IV, 1898, s. 49—51.) Vaxtsjukd. 

Metsia, s aa s t a kara m e! (Ibid. I, 1895, s. 25 — 28.) Forstb. 
Ekon. bot. 

Metsaasia. Porissa 1888. 77 s. 12:o. (Satak. Maanvilj.seur. 
lentol. N:o 6.) Forstb. Ekon. Handelsb. 

Metsahaaskuun ehkaisemiseksi saatyanomus. Ita- 
Hameen Maalaisseuran lausunto. (Metsanyst. II, 1896, s. 97 — 
100.) Forstb. 

Metsain hoidosta. (Pohjanmaan raiv. 1899, N:o 1, s. 7 — 8, 
N:o 5, s. 8.) Biol. Forstb. Ekon. bot. 

Metsain laveudesta Europassa. (S. Metsanh. lehti VII, 
1894, s. 29—30.) Forstb. 

Metsakasvatuksen luvattu maa. (Metsanyst. IV, 1898, 
s. 164—167.) D:o. 

Matsakylvo-aika, paras. (S. Metsanh. lehti VI, 1893, s. 122- 
123.) D:o. 

M e t s a 1 a k i Suomen Suuriruhtinanmaalle. Annettu H:gissa 3 p:na 
Syysk. 1886. (Metsanyst. IV, 1898, s. 115—127.) D.o. 

M e t s a 1 1 e, onko tikka hyodyllinen vai vahingollinen? (S. Metsanh. 
lehti VI, 1893, s. 59—60.) Ekon. bot. 

Metsalle vahingollisia hyonteisia, taistelu vastaan. (Ibid. VII, 
1894, s. 34— 35.) Vaxtsjukd. Forstb. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 329 

Metsa luonnon ja ihmisen taloudessa. Kaannos. 
(Metsanyst. II, 1896, s. 100—110.) Forstb. Ekon. bot. 

Metsamme. (Ibid. IV, 1898, s. 81—83.) Forstb. 

Metsarame. Mukailemalla otettu eriiasta ruotsalaisesta aika- 
kauskirjasta. H:gissa 1874. 28 s. 16:o. D:o. 

.Metsan harsinta sahapuiden saantia varten. (S. Metsanh. 
lehti V, 1892, s. 202-207.) D:o. 

[Metsan] harventaminen. (Metsanyst. II, 1896, s. 41 — 46.) 
Biol. Forstb. 

[Metsanhoidosta.] Esitelma pidetty Orihveden maanviljelys- 
kokouksessa Heinak. 7 p:na 1898. (Ibid. IV, 1898, s. 97—105.) 
Forstb. 

Metsankylvoihin, hyvaa siementa. (S. Metsanh. lehti III, 
1890, s. 169—170.) D:o. Biol. 

Metsan kylvosta ja istutuksesta, neuvoja. (Ibid. IV, 1891, 
s. 68—70.) Forstb. 

Metsanomistajille. — Joitakuita yleisia neuvoja metsan- 
hakkauksessa. (Keskisuomen Maanvilj. seur. julk. 1898.) 
Arbetet osedt af mig-. D:o. 

Metsa-oloista Siperiassa. (S. Metsanh. lehti III, 1890, s. 180 — 
182.) D:o. 

Metsa suojeltava! (Metsanyst. V, 1899, s. 120— 121.) D:o. 
Vaxtsjukd. 

Metsataloudesta, kertomus eriian yksityisen tilan. (Ibid. I, 
1895, s. 56—62.) Forstb. 

Met sat ja Metsa-maat, minkii hyodytyksen Suomen-maalle 
antavat eli taitaisivat antaa? (Almanakka v. 1830.) Helsing- 
forsissa [1829]. 16 s. 16:o. 

Samoin. Jatko. (Ibid. 1831.) Helsingforsissa [1830]. 16 s. 16:o. 

Samoin. Jatko. (Ibid. 1832.) Helsingforsissa [1831]. 16 s. 16:o. 
Ekon. Tekn. bot. 

Metsat, meidan maapallomme. (Suom. Teollis. lehti 1895, s. 80.) 
Forstb. 

Metsattomat maat. (Metsanyst. I, 1895, s. 77—78, 88—90.) 
D:o. 

Metza Pujden Istuttamisesta. (Almanach v. 1766, Turku, 
15 s. 16:o.) — Tryckt i Sthlm [1765]. — Har uppraknas i Fin- 
land vildt vaxande tradslag. D:o. 330 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Meurling, Carl. 

1. Beskrifning ofver Svarta Vinbars-Buskars nytta i Hushallningen. 
Disp. Praes. Pehr K a 1 m. Abo 1772. 10 s. 4:o. — Ref. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 236. Nomenkl. Hortik. Ekon.bot. 

Miikulainen, J. W. 

1. (J. W. M — en.) Huru gamla kunna frukttrad blifva hos oss? 
(Tradgardsv. Ill, 1895, s. 8—9.) Biol. Hortik. 

2. (J. W. M — en.) Tradgardsskotseln och folkskolan. (Ibid. Ill, 
1895, s. 61—63.) Hortik. 

Mikander, Hj. 

1. Se: Hult, R. och Nordmann, G. P. B. N:o 32. 1897. 

Mikroobit ilmassa. (Terveys 1889, s. 99.) Bakt. 

Mikroobit ja vaimon maito. (Suom. Terv.hoitol. VI, 1895, 
s. 172 — 173.) — Om varbaciller i friska kvinnors mjolk. D:o. 

Mikroorganismer, fosforescerande. (Naturen 1893, s. 56.) 
— Om en ny sjalflysande bakterie, Photobacterium javanense. 
D:o. 

Miltopaeus, Martin. 
1. Dissertatio physica de Atomis. Resp. Henric H. Blanck. 
Abo 1667. (2+) 14 s. 4:o. — § XII, XXI, om vaxternas 
„atomer". Fysiol. 

Missvaxt, att forekomma. (Teknol. I, 1845, s. 47 — 48.) Agrik. 

Mjolonris (Arbutus uva-ursi), om beredning till s. k. Svensk 
"Sumack. (Ibid. IV, 1848, s. 51—54.) Ekon. Tekn. bot. 

Moberg, Adolf. 

1. Se: Pharmacopoea fennica. Edit. II. H:fors 1850. 

2. „ Anvisning till igenkannande och profning af lakemedlen 
i Finska Farmakopeens andra upplaga. H:fors 1851. 

3. Se: Supplementum ad Pharmacopoeae fennica? editionem se- 
cundam. H:fors 1852. 

4. Se: Pharmacopoea fennica. Edit. III. H:fors 1863. 

5. „ Pharmacopoea militaris fennica. Edit. II. H:fors 1885. 

6. Latinsk och svensk ordbok till Finska Farmakopeens andra 
och Svenska Farmakopeens sjette upplaga. H:fors 1851. (4+) 
49 s. 8:o. Farm. bot. 

7. Nagra med anvandning af minsta qvadratmethoden gjorda 
berakningar af sannolika tiden for vissa till bestamningen af 
Alands klimat horande data. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. II, 
(1853—1855) 1855, s. 73—75.) — S. 74—75 vaxtfenol. upp- 
gifter. Fenol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 331 

Moberg, Adolf. 

8. Naturalhistoriska daganteckningar gjorda i Finland aren 1750- 
1845. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. Ill, 1857, s. 95—250.) 

— S. 113 — 189 om vaxternas blomningstider. D:o. 

9. Om de ifran ar 1750 till ar 1850 i Finland gjorda Natural- 
historiska Daganteckningar och deras betydelse i 
klimatologiskt hiinseende. Foredrag hallet vid F. Vet. Societetens 
arssammantrade d. 29 april 1857. (Bidr. Finl. naturkann., etnogr. 

0. stat. II, 1857, s. 89—113.) D:o. Hist. 

10. Klimatologiska iakttagelser i Finland, foranstaltade och utgifna 
af Finska Vetenskaps-Societeten. Forsta delen. Ar 1846 — 1855. 

1. Naturalhistoriska Anteckningar ordnade och sammanstallda 

af . (Ibid. VII, 1860, XVIII + 361 + VII s. + l karta.) - 

S. 1 — 247 om vaxterna. Fenol. 

11. Sammandrag af klimatologiska observationerna i Finland for 
ar 1859. (Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. V, (1857—1863) 1863, 
s. 69—71.) — S. 70—71 vaxtfenol. uppgifter. D:o. 

12. Ofversigt af de vigtigaste klimatologiska anteckningar gjorda 
i Finland ar 1860. (Ibid. V, (1857—1863) 1863, s. 119—122.) 

— S. 120—122 vaxtfenol. uppg. D:o. 

13. Utdrag ur de till Finska Vetenskaps-Societeten inlemnade 
klimatologiska anteckningar for ar 1861. (Ibid. V, (1857—1863) 
1863, s. 163—166.) — S. 163 — 165 vaxtfenol. uppg. D:o. 

14. Sammandrag af de klimatologiska anteckningarna i Finland 
ar 1862. (Ibid. V, (1857 — 1863) 1863, [vaxtlighetsfenomenen] 
s. 295—296.) D:o. 

15. D:o d:o 1863. (Ibid. VI, (1863—1864) 1864, s. 169—170.) 
D.o. 

16. D:o d:o 1864. (Ibid. VII, (1864—1865) 1865, s. 113—114.) 
D.o. 

17. D:o d:o 1865. (Ibid. VIII, (1865—1866) 1866, s. 167—168.) 
D:o. 

18. D:o d:o 1866. (Ibid. IX, (1866—1867) 1867, s. 72—74.) D.o. 

19. D:o d:o 1867. (Ibid. X, (1867—1868) 1868, s. 65—66.) D.o. 

20. D:o d:o 1868. (Ibid. XI, (1868—1869) 1869, s. 83—84.) D:o. 

21. D:o d:o 1869. (Ibid. XII, (1869—1870) 1870, s. 165—167.) 
D:o. 

22. D:o d:o 1870. (Ibid. XIII, (1870—1871) 1871, s. 104—106.) 
D:o. 

23. D:o d:o 1871. (Ibid. XIV, (1871 — 1872) 1872, s. 157—159.) 

D.o. 

24. D:o d:o 1872. (Ibid. XV, (1872—1873) 1873, s. 114—115.) 
D:o. 

25. D:od:o 1873. (Ibid. XVI, (1873— 1874) 1874, s. 93— 94.) D.o. 332 T h. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Moberg, Adolf. 

26. D:o d:o 1874. (Ibid. XVII, (1874—1875) 1875, s. 125—127.) 

D:o. 

27. D:o d:o 1875. (Ibid. XVIII, (1875—1876) 1876, s. 112—114.) 

D:o. 

28. D:o d:o 1876. (Ibid. XIX, (1876—1877) 1877, s. 79—81.) 

D:o. 

29. D:o d:o 1877. (Ibid. XX, (1877—1878) 1878, s. 118—120.) 

D:o. 

30. D:o d:o 1878. (Ibid. XXI, (1878—1879) 1879, s. 265—276.) 

D:o. 

31. D:o d:o 1879. (Ibid. XXII, (1879—1880) 1880, s. 158—165.) 

D:o. 

32. D:o d:o 1880. (Ibid. XXIII, (1880—1881) 1881, s. 104—111.) 

— Ref. Bot. Centralbl. XIII, 1883, s. 192—193. D:o. 

33. D:o d:o 1881. (Ibid. XXIV, (1881 — 1882) 1882, s. 93—104.) 

— Ref. Bot. Centralbl. XV, 1883, s. 379. D:o. 

34. D:o d:o 1882. (Ibid. XXV, (1882—1883) 1883, s. 162—173.) 
D:o. 

35. D:o d:o 1883. (Ibid. XXVI, (1883—1884) 1884, s. 198—213.) 

D:o. 

36. D:o d:o 1884. (Ibid. XXVII, (1884—1885) 1885, s. 115—126.) 

— Ref. Bot. Centralbl. XXV, 1886, s. 211—212.) D:o. 

37. D:o d:o 1885. (Ibid. XXVIII, (1885—1886) 1886, s. 119- 
130.) D:o. 

38. D:o d:o 1886. (Ibid. XXIX, (1886—1887) 1887, s. 222- 

237.) D:o. 

39. D:o d:o 1887. (Ibid. XXX, (1887—1888) 1888, s. 111- 

135.) D:o. 

40. D:o d:o 1888. (Ibid. XXXI, (1888—1889) 1889, s. 188- 
203.) D:o. 

41. D:o d:o 1889. (Ibid. XXXII, (1889 — 1890) 1890, s. 156- 

171.) D:o. 

42. D:o d:o 1890. (Ibid. XXXIII, (1890—1891) 1891, s. 240— 

255.) D:o. 

43. D:o d:o 1891. (Ibid. XXXIV, (1891 — 1892) 1892, s. 314- 
329.) D:o. 

44. D:o d:o 1892. (Ibid. XXXV, (1892—1893) 1893, s. 160- 
175.) J):o. 

45. D:o d:o 1893. (Ibid. XXXVI, (1893—1894) 1894, s. 205— 
224.) D:o. Fortsattningen se: Kihlman, A. Osw. N:is 
45, 59. 

46. Om „Phanologische Karten von Finnland von Dr. Egon Ihne". 
(Ibid. XXXIII, (1890—1891) 1891, s. 158—161.) D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 333 

Moberg, Adolf. 

47. Botaniska bidrag till Finlands klimatologi. Installations- 
program (S. 0. Lindberg). H:fors 1865. 31 s. 4:o. — S. 27 
berores i korthet botanikens historia hos oss. I):o. Hist. 

48. Sallskapets pro Fauna et Flora Fennica inrattning och verk- 
samhet ifran dess stiftelse den 1 November 1821 till den 1 
November 1871. Supplement till Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. 
Forh. XI, ny ser. VIII. H:fors 1871. 68 s. 8:o. Hist. 

49. (Anon.) Sallskapet pro Fauna et Flora Fennica for tiden 
fran den 1 November 1821 till samma dag 1871. H:fors 1871. 
50 s. 8:o. I):o. 

50. Redogorelse for Kejs. Alexanders-Universitetets i Finland for- 
valtning och verksamhet ifran den 1 sept. 1872 till samma dag 
1875. H:fors 1875. 89 s. 4:o. S. 81 om de botaniska 
samlingarna. Herb. 

51. Klimatologiska iakttagelser i Finland, foranstaltade och ut- 

» o O 

gifna af Finska Vetenskaps-Societeten. Andra delen. Ar 1856— 
1875. I. Fenologiska anteckningar ordnade och sammanstallda 

af . (Bidr. kann. Finl. nat. o. folk XLI, 1885, XI + 318 s.) 

— S. 1 — 225 behandlas vaxterna. — Ref. Bot. Centralbl. 
XXIII, 1885, s. 107—108. Fenol. 

52. Fenologiska iakttagelser i Finland aren 1750 — 1845, samman- 
stallda och ordnade af — — . — Supplement till Natural- 
historiska Daganteckningar gjorda i Finland aren 1750 — 1845 
i Notiser ur Sallskapets pro Fauna et Flora fenn. Forh., III. 
Se N:o 8. (Ibid. LV, 1894, XI + 165 s.) S. 1 — 107 om 
vaxterna. D:o. 

Moberg, Karl Adolf. 

1. Beskrifning till kartbladet N:o 1. Ekenas. (Finl. Geol. unders., 
H:fors 1879, 49 s.) — S. 45 om vaxtlamningar i mossar i Bjerno, 
Tenala och Kimito socknar. 

Kertomus karttalehteen N:o 1. Tammisaari. Suoment. F. G. 
Bergroth. (Suomen Geologinen tutkimus, H:gissa 1 888, 49 s.) 
Paleont. 

2. D:o till kartbladet N:o 2. Lojo. (Ibid, H:fors 1880, 64 s.) 

— S. 56 — 69 om vaxtlamningar i mossar i Sjundea, Ingo, 
Lojo och Kisko socknar. 

Samoin karttalehteen N:o 2. Lohja. Suoment. A. J. W a re n. 
(Ibid., H:gissa 1889, 67 s.) D:o. 

3. D:o till kartbladet N:o 7. Borga. (Ibid., H:fors 1884, 86 s.) 

— S. 17 — 18 om skogarne i Perno harad. 

Samoin karttalehteen N:o 7. Porvoo. Suoment. G. V. Le- 
va n d e r. (Ibid., H:gissa 1888, 87 s.) Forstb. 334 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Moberg, Karl Adolf. 

4. D:o till kartbladet N:o 9. Salo. (Ibid., H:fors 1885, 80 s.+ 

3 pi.) — S. 19 — 21 om jordbruket och skogarne i Piikkis, 
Masku och Halikko harader; s. 66 om vaxtlamningar i torfdy. 

Samoin karttalehteen N:o 9. Salo. Suoment. A. J. War en. 
(Ibid., H:gissa 1890, 80 s. + 3 kuvaa.) Paleont. Forstb. Agrik. 

5. D:o till kartbladet N:o 10. Abo. (Ibid., Hrfors 1887, 75 s. + 

4 pi.) — S. 16 — 18 om jordbruket och skogarne i Wemo, 
Wirmo, Masku och Piikkis harader. 

Samoin karttalehteen N:o 10. Turku. Suoment. A. J. War en. 
(Ibid., H:gissa 1890, 76 s. + 4 kuvaa.) Forstb. Agrik. 

6. D:o till kartbladet N:o 11. Nagu. (Ibid., H:fors 1887, 47 s.+ 
4 pi.) — S. 12 — 13 om vegetationen i Nagu, Korpo och Pargas. 

Samoin karttalehteen N:o 11. Navo. Suoment. A. J. Wa re n. 
(Ibid., H:gissa 1890, 47 s. + 4 kuvaa.) Vdxtgeogr. 

7. D:o till kartbladen N:o 14 & 15. Hango & Jussaro. (Ibid., 
Hrfors 1888, 37 s. + 2 pi.) ■ S. 10 om vegetationen. 

Samoin karttalehtiin N:o 14 & 15. Hankoniemi & Jussaro. 
Suoment. A.J. Waren. (Ibid., H:gissii 1891, 37 s.- L 2 kuvaa.) 
D:o. 

8. D:o till kartbladet N:o 16. Kumlinge. (Ibid., H:fors 1890, 
40 s. -f-3 pi.) — S. 10—11 om vegetationen. 

Samoin karttalehteen N:o 16. Kumlingi. Suoment. A. J. 
Waren. (Ibid., H:gissa 1891, 41 s.|3 kuvaa.) Morf. Vaxt- 
geogr. 

Moberg, Karl Knut. 

Refererat diskussionsfragan: 

1. Huru kunde det ar for ar okade behofvet af godt barrtrads- 

fro bast tillfredsstallas och hvilka atgarder borde i sadant af- 

seende vidtagas? Protok. vid F. Forstforen. arsmote i Kotka 

5—6 sept. 1898. (F. Forstforen. medd. XVI, 1900, s. 7—17.) 

Mitenka voidaan vuosi vuodelta eneneva hyvan neulapuu- 
siemenen tarve paraiten tyydyttiia ja mihin toimenpiteisiin tulisi 
siina suhteessa ryhtya? (Ibid. s. 89 — 99.) — Ingar afven i 
Metsanyst. IV, 1898, s. 179—181. Forstb. Ekon. bot. 

Modeen, Alexander Edvard. 

1. (Anon.) Liirobok i Finlands geografi. Wiborg 1866. 24 s. 
8:o. - Bot. uppg. s. 9—10, 17, 23. — 2:dra ofversedda upp- 
lagan. Wiborg 1869. 24 s. 8:o. — 3:dje uppl. Wiborg 1871. 
23 s. 8:o. 4:dje uppl. Wiborg 1874. 24 s. 8:o. — 5:te 

uppl. Wiborg 1879. 24 s. 8:o. - 6:te uppl. Wiborg 1885. 
27 s. 8:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 335 

Modeen, Alexander Edvard. 

Oppikirja Suomen maantieteessa. Toinen uudestaan suomen- 
nettu painos. Suoment. A. Rahkonen. Wiipuri 1872. 24 s. 
8:o. — 3 painos. Wiipuri 1875. 24 s. 8:o. — 4 painos. 
Wiipuri 1878. 24 s. 8:o. — 5 painos. Wiipuri 1881. 24 s. 
8:o. — 6 painos. Wiipuri 1887. 28 s. 8:o. Larob. 

2. Larobok i Rysslands och Polens geografi. Sasom tillagg till 
W. F. Palmblads larobok i geografien. Wiborg 1867. 36 s. 
8:o. — Bot. uppg. s. 7—9, 15, 18, 19, 21, 30, 33, 35. I):o. 

3. (Anon.) Larobok i Geografi. Bearbetad efter Stenhammar o. a. 
Wiborg 1867. 74 s. 8:o. Bot. uppg. s. 30—31, 33, 36—37, 
40, 50, 56, 64, 68, 73. D:o. Handelsb. 

4. Larobok i Geografin, bearbetad efter Ed. E r s 1 e v. Wiborg 
1870. 200 s. 8:o. — Bot. uppg. s. 18—19, 20, 37—38, 41, 
55—56, 71, 92, 103, 105, 129, 170—171, 183—184, 186, 
195 — 197. — 2:dra forbattrade uppl. bearbetad efter Ed. Ers- 
lev m. fl. Wiborg 1872. 202 s. 8:o. - - 3:dje uppl. Wiborg 1874. 
206 s. 8:o. — 4:de uppl. Wiborg 1877. 207 s. 8:o. — 5:te uppl. 
Wiborg 1881. 232 s. 8:o. - - 6:te uppl. Wiborg 1885. 237 s. 8:o. 

Oppikirja Maantieteessa, Ed. Erslevin y. m. mukaan. Suoment. 
A. Rahkonen. Wiipuri 1872. 202 s. 8:o. - 2:nen korjattu 
painos. Wiipuri 1876. 208 s. 8:o. — 4:s painos. Wiipuri 1882. 
239 s. 8:o. — 5:des painos. Wiipuri 1886. 244 s. 8:o. — 
3:dje upplagan osedd af mig. Larob. 

5. Allman Geografi for folkskolor och den forsta undervisningen 
af Ed. Erslev. Bearbetning efter Danskan. Wiborg 1871. 
68 s. 8:o. — Bot. uppg. s. 9, 15, 62, 67. — 2 uppl. Wiborg 
1872. 64 s. 8:o. 3 uppl. Wiborg 1876. 68 s. 8:o. 

4 uppl. Wiborg 1878. 72 s. 8:o. 5 uppl. Wiborg 1881. 

80 s. 8:o. — 6 uppl. Wiborg 1884. 80 s. 8:o. 7 uppl. 

Wiborg 1889. 80 s. 8:o. — 8 uppl. Wiborg 1894. 80 s. 8:o. 

— 9 uppl. Wiborg 1898. 80 s. 8:o. 

Yleinen Maantiede kansakouluja ja ensimmaista opetusta varten 
kirjoittanut Ed. Erslev. A. E. Modeen'in mukailuksesta suo- 
mentanut B. F. S. Wiipuri 1871. 68 s. 8:o. — 2 paranneUu 
painos. Wiipuri 1873. 69 s. 8:o. 3 painos. Wiipuri 1874. 
68 s. 8:o. — 4 painos. Wiipuri 1877. 76 s. 8:o. - 5 painos. 
Wiipuri 1880. 80 s. 8:o. — 6 painos. Wiipuri 1882. 80 s. 8:o. 

— 7 painos. Wiipuri 1885. 80 s. 8:o. — 8 painos. Wiipuri 
1888. 80 s. 8:o. — 9 painos. Wiipuri 1891. 80 s. 8:o. 

10 painos. Wiipuri 1895. 96 s. 8:o. — 11 painos. Wiipuri 
1899. 99 s. 8:o. D:o. 

6. Geografi for Navigationsskolor. Wiborg 1876. VII ^ 165 s. 
8:o. — Bot. uppg. s. 21, 33, 42, 50, 116, 146—148. - 2 uppl. 
Wiborg 1882. IV+171 s. 8:o. D:o. 336 T h. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Mollin, Joseph. 

1. Se: Helleilius, Carl Niclas. N:o 4. 1779. 

2. Vaxtfenologiska uppgifter fran Karkku socken. (K. F. Hush. 
Sallsk. dagb., Abo 1800, s. 170—171.) Fenol. 

Monell, G. 

1. Se: Strom, Israel Adolf af. N:o 2. (Afd. II.) 

Montell, Justus Elias. 

1. Se: Reuter, Enzio. N:o 52. 1887. 

2. Torilis anthriscus, ny for floran, pa Dano i Geta kapell pa 
Aland. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXIV, (1897—1898) 1900, s. 15.) 
— Ref. Bot. Not is. 1898, s. 63. Vaxtgeogr. 

3. Wahlbergclla affinis, Arabis alpina oeh Crepis tectorum var. 
nigricans funna i Kuusamo, Potentilla multifield och Lathyrus 
maritimus fran Karel. keret. vid Knjasha samt Dianthus arenarius 
fran Lapp. vars. vid Kusomen; samtliga nykomlingar forsina resp. 
vaxtprovinser. (Ibid. XXVI, (1899—1900) 1900, s. 67.) D:o. 

Montell, Robert. 

1. Talouskirjoja Hokajarven metsalohosta Evon kruununpuistossa. 
Suomennos. (F. Forstforen. medd. I, 1879, s. 99—139.) 
Uppsatsen ar forfattad af A. G. Blomqvist. Forstb. 

2. Beskrifning ofver en ny dendrometer. (Ibid. II, 1881, s. 59 — 
69; med en plansch.) Instr. 

Skriftligt andragande vid diskussionsfragan: 

3. Huru kan afverkning af skog till husbehof for torpare och 
landbonder lampligast ordnas och utforas? Protok. vid F. Forst- 
foren. arsmote vid Riihimaki station 9 sept. 1880. (Ibid. II, 
1881, s. 178—185.) Forstb. Ekon. bot. 

4. Om det danska hedesallskapet. (Ibid. IV, 1884, s. 26—46.) Forstb. 

5. Ofversigt af forstlitteraturen i Finland till ar 1890, innefattande 
sadana bocker, afhandlingar, artiklar, forfattningar m. m., som 
aro af forstligt intresse. — Bilaga till F. Forstforen. medd. VIII. 
Uleaborg 1891. 52 s. 8:o. Bibl. 

Refererat diskussionsfragan: 

6. Hvilket inflytande har slipvedsafverkningen haft pa landets 
skogar och huru borde den lampligast ordnas? 

Mitenkli on hioma-hakkaus vaikuttanut maamme metsiin ja 
mitenka hakkaus olisi soveliaimmin jarjestettiiva? Protok. vid 
F. Forstforen. arsmote i Uleaborg 14 — 15 aug. 1896. (F. Forst- 
foren. medd. XIV, 1897, s. 24—29.) — Afven inford i Metsiinyst. 
Ill, 1897, s. 123 — 128: Mitenka on hioma- ja propsipuiden 
hakkaus vaikuttanut maamme metsiin ja mitenka hakkaus olisi 
soveliaimmin jarjestettava? Forstb. Ekon. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 337 

Montell, Robert. 

7. (R. M.) Muinaisia metsatalouden alalta. (Metsanyst. V, 1899, 
s. 151 — 155.) Forstb. Hist. 

8. Se: Bidrag till Finlands officiela statistik. XVII. 1899. 

Montin, Isaac. 

1. Om hushallningen i Pudasjarvi Socken. (Underr. K. F. Hush. 
Sallsk., 2:dra Saml., N:o 6, 1824, s. 19—24.) — S. 20—22 om 
diirstades odlade jordbruksvaxter. Agrik. 

Moring, Karl. 

Skriftligt andragande vid diskussionsfragan: 
1. Aro renar skadliga eller nyttiga for skogens atervaxt och 
trefnad i norra Finlands lafbarande marker? Protok. vid F. 
Forstforen. filials arsmote i Uleaborg 13 — 14 aug. 1898. (F. 
Forstforen. medd. XVI, 1900, s. 79—80.) 

Ovatko porot vahingollisia vaiko hyodyllisia metsan nuoren- 
nukselle ja viihtymiselle pohjois-Suomen jakalakankailla? (Ibid., 
s. 164 — 165.) Forstb. 

Mossans inverkan pa tradstammar. (Abo tidn. 1 803, N:o 1 1.) 
Vaxtsjukd. 

M o s s a r, om uttorkning och odling af. Till Kejs. F. Hush. Sallsk. 
inlemnadt af Landtmanna Sallskapet i Ilmola. (Tidn. f. Landtbr. 
o. Naring. 1849, s. 29—30.) Agrik. 

Mossars odling. (Teknol. IV, 1848, s. 61—62.) D:o. 

Mossjord; att bemarka vid dess branning. (Ibid. I, 1845, 
s. 15.) D:o. 

Mossodling i Wasa Ian. (Ibid. I, 1845, s. 43.) D:o. 

Mossodling, nagot om. (Ibid. II, 1846, s. 404—406.) D:o. 

Mumie-h vete. (Ibid. I, 1845, s. 109- 110, 192.) — Omnamnes 
ett lyckadt forsok att uppdraga hvete fran hvetekorn, funna i 
mumier. Varia. 

Munster, Johan Bernhard. 
1. Se: Juslen, Daniel D. 1700. 

Murman, J. W. 

1. Se: Hoving, I. W. 1854. 

M u r o 1 1 i (Hedera helix), korkeavartinen. (Puut. 1900, s. 71 — 72.) 
Hortik. 

22 338 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Mustakallio (Schwartzberg), Johannes. 
1. Matka Jaameren rannalle kesallii 1882. Kuopio 1883. 121 s. 
8:o. — S. 5, 24, 32, 35, 39, 63, 70, 75, 81, 92, 95, 96, 107 
nagra botaniska uppgifter. Fenol. Vdxtgeogr. 

M u s t i k k a (Myrtillus nigra) terapian palveluksessa. (Duod. VIII, 
1892, s. 185—186.) Med. bot. 

Mustonen (Lonnbohm), Oskar Anders Ferdinand. 
1. Tietoja Kajaanin kihlakunnasta ja etenkin Paltamon pitajaasta. 
Alkupuolisko. Hdinnassa 1885. 272 s. 8:o. - - S. 39—58 lamnas 
uppgifter om traktens flora. Vdxtgeogr. 

Muttilainen, Karl Johan. 
1. (K. J. M.) Viljellyista kasveista Kajaanin kihlakunnassa. (S. 
Maanvilj.lehti I, 1887, s. 36—37.) Agrik. 

Muurahaisille naftaliinia. (Puut. 1898, s. 39.) Hortik. 

Myreen, Daniel Oskar Israel. 

1. Arsberattelse fran Nystads provinsiallakare-distrikt for ar 1865. 
(F. Lak. Sallsk. Handl. X, 1867, s. 29—35.) — S. 30 vaxtfenol. 
uppg. Fenol. 

2. D:o fran d:o for ar 1868. (Ibid. XI, 1870, s. 283—289.) 
S. 283 vaxtfenol. uppg. D:o. o 

3. D:o fran d:o for ar 1875. (Arsber. om Med.verket i Finland 
1875, H:fors 1877, s. 29—35.) — S. 30 vaxtfenol. uppg. D:o. 

Makela, August Bernhard ja Brofeldt, Pietari Rietrikki. 
1. Luonnontieteellista ynna muuta ajanvietetta. Fysiikkaa, Kemiaa, 
Mekaniikkaa, Taikatemppuja y. m. Kirjoittanut Carl Edvard 

Smith. Muodostelemalla suomentaneet . . Suomen- 

noksen tarkastanut A. J. Mela. Valaistu 277 kuvalla. Kuopio 
1894. 2 + 288 s. 8:o. — S. 221—222, 256 botan. Allm. bot. 

Maklin, Fredrik Wilhelm. 

1. Naturalhistoriens narvarande forhallanden i vart land. Fore- 
drag pa F. Vet. Soc. arsdag d. 29 april 1860. (Of vers. F. Vet. 
Soc. Forh. V, (1857—1863) 1863, s. 123—143.) Allm. bot. Saml. 

2. Darwin's teori om uppkomsten af djur- och vextarter. Fore- 
drag pa F. Vet. Soc. arsdag d. 29 april 1864. (Ibid. VI, (1863— 
1864) 1864, s. 83 — 134.) Allm. bot. Biol. 

3. Om uppkomsten af mjoldrygor (Secale cornutum). (Ibid. VI, 
(1863—1864) 1864, s. 151 — 152.) Vaxtsjukd. 

4. Allmanna betraktelser ofver den Darwin'ska descendenslarans 
forhallande till de organiska formernas och i synnerhet djurens 
geografiska utbredning. Installationsprogram (E. I. Hjelt). H:fors 
1882. 61 s. 4:o. Allm. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 339 

M a n n y i n havuista, kangasta. (Suom. Metsanh.lehti III, 1890, 
s. 111 — 112.) Tekn. bot. 

Manny t, suurimmat tunnetut. (Metsanyst. II, 1896, s. 143.) 
Biol. 

Mantykivi, Elias. 
1. Keino kaalimatojen havittiimiseksi. (S. Maanvilj.lehti III, 1889, 
s. 210 — 212.) — Mot kalmask forordas kalkning och mot sniglar 
att branna „mahorka" jamte svafvel mellan planteringsraderna. 
Vdxtsjukd. 

Mantymetsissa toukkia (Noctua piniperda). (Metsanyst. Ill, 
1897, s. 94, 96.) D:o. 

Naavaa ja j a k a 1 a a , elainden ruvaxi sovelioita aineita elatusta 
puuttuisa. (Almanach v. 1783, Turku, 13 s. 16:o.) Tryckt 
i Sthlm [1782]. Ekon. bot. 

Nattfroster i Finland. Svar pa en af K. F. Hushallnings- 
sallskapet uppgifven prisfraga. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 
1849, s. 37—39, 41—45, 51 — 52, 55—56, 57—60.) Vdxtsjukd. 

Natunen, Kaarle William. 
1. (Anon.) Karpaset tarttuvien tautien levittajina. (Luon. Yst. IV 
1900, s. 167.) Bakt. 

Naturvetenskapernas inflytande pa menskligheten. (Teknol. 
Ill, 1847, s. 193—197.) Varia. 

Nauriista ja juuriskoista. (Almanakka v. 1854, H:linnassa 
[1853], 13 s. 16:o.) Agrik. 

Nauriit ja Juuriskat eli Raatikkaat; neuvo kuinga niista 
leipaa valmistetaan. (Hucneenhall. neuv. yht. kansalle I side, 
1814, s. 52—56.) Ekon. bot. 

N., D. 

1. (D. N.) Bakterier som jordbruksarbetare. (Biet XVII, 1896, 
s. 256—258.) Bakt. Agrik. 

Neiglick, Hjalmar. 
1. Se: Hjelt, Hjalmar. N:o 26. 1881. 

Nelly, Henric. 
1. Se: Hellenius, C. N. N:o 19. 1792. 

Neovius, Edvard Rudolf. 
1. Landtbr uksstatistik. Text till kartbladen N:is 20, 21 
i Atlas ofver Finland. Utgifven af Sallskapet for Finlands 
geografi. (Fennia XVII, 1899, 14 s.-f 4 fig. i texten.) 340 Th. S ae Ian. Finlands botaniska litteratur. 

NeovillS, Edvard Rudolf. 

Maanviljelystilasto. Suomen kartasto. Teksti. Kartta- 
lehdet N:ot 20, 21. Julaissut Suomen maantieteellinen Seura. 
(Ibid. XVII, 1899, 14 s. + 4 kuvaa tekstissa.) 

Statistique agricole. Atlas de Finlande. Texte. Feuilles 
N:os 20, 21. Publie par la Societe de geographie de Finlande. 
(Ibid. XVII, 1899, s. 1 — 15.) Agrik. Ekon. Handelsb. 

Nervander, Johan Hugo Emerik. 

1. Bidrag till Finlands Bryologi. Disp. Praes. William N y 1 a n d e r. 
H:fors 1859. XVI + 95 s. 8:o. Bryol. 

2. Se: Saelan, Th. N:o 67. 1881. 

3. „ „ „ N:o 78. 1886. 

Nervander, Johan Jacob. 
1. Ofversigt af planen for de klimatologiska observationer, hvilka 
Finska Vetenskaps-Societeten ernar tillvagabringa i Landsorterna. 
(Saima 1846, N:is 18, 19, 20.) Fenol. 

Neulasten kariseminen taimitarhoissa. (Suom. Metsanh. 
lehti III, 1890, s. 177—178.) Vaxtsjukd. 

Nibling, Elias. 
1. Se: Kalm, Pehr. N:o 44. 1757. 

Niemela, Matti Edvard. 
1. Maalais-oloista Kemin kihlakunnassa. (Tutkim. taloud. ol. 
Suomen maaseud. 1 vihko, 1885, N:o 24, s. 5—6.) Vaxtsjukd. 
Agrik. 

Nieminen, M. 

1. Puutarhan hoidosta Keski-Suomessa. (Puut. 1898, s. 22.) 
Hortik. 

Niitty madoist'a, pida vaari! (Maam. II, 1900, s. 184.) 
Vaxtsjukd. 

Nijtyn holhoomisesa, erinomattain Consti-nijtyista, muistu- 
tuxia. (Almanach v. 1780, Turku, 13 s. 16:o.) — Tryckt i 
Sthlm [1779]. — Uppmaning att odla „Luzerni", „Sainfoini" 
[Onobrychis sativa], „Trefeli-Akelmaeli eli Klofveri-ruoho". 
Agrik. 

Nijtyn holhoomisesa, erinomattain Consti-nijtyista, muistu- 
tusten lisays. I. (Ibid. v. 1781, Turku, 13 s. 16:o.) — Tryckt i 
Sthlm [1780]. - - Uppmaning att odla Medicago falcata, Lathyrus 
heterophyllus, Epilobium [angustifolium] , montanum och palustre, 
Vicia biennis, Lathyrus tuberosus, Vicia dumetorum, Kassevia 
[Glyceria aqvatica], Lolium perenne. Agrik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 341 

Samoin. Lisays. II. (Ibid. v. 1782, 13 s. 16:o.) - Har upp- 
gifves att Phleum pratense fatt sitt namn: Timothej-gras, af en 
amerikanare Timothy Hanson, som odlat detta gras pa 
artificiella angar. Fran Amerika kom det ofver till England och 
beromdes som ett utmarkt fodergras for husdjur; kom sedermera 
1765 till Sverige, dit en jordbrukare inforskrifvit fron af det- 
samma och utsadde det pa hosten samt fann till sin forvaning, 
da graset vaxte upp foljande ar, att det var det allbekanta 
graset: Phleum pratense eller angskampen. Vidare forordas 
till odling: Alopecurus pratensis, Phalaris arundinacea, Fromen- 
tal (Hafregras) [Avena elatior], Hundexing (Orchard-ruoho) [Dac- 
tylis glomerataj. Bromus giganteus (Langlosta), Air a cwspitosa 
(Tagttatel) och Festuca elatior (Angssvingel). Agrik. 

Niklander, Johan Gustaf. 

1. (Anon.) Anvisning till odling af de i Finland allmannast 
begagnade prydnads- och koksvaxter for kalljord. Wiborg, 
I. Molanders frohandel, 1875. 102 s. 8:o. - Andra tillokade 
upplagan med titel: Anvisning till odling af de i Finland all- 
mannast begagnade koks- och prydnadsvaxter for kalljord, ut- 
gifven af I. Molanders frohandel. Wiborg. 1880. 2 + 215 s. 8:o. 
Hortik. 

2. (G. N.) Nagra forsok med „Insecticide Fichet". (Tidn. f. tradg.- 
odl. Sthlm XIX, 1880, s. 3—4, 11 — 12.) D:o. Vaxtsjukd. 

3. (G. N.) Nagra iakttagelser gjorda under forsok med barrtrads- 
odlingar pa Myllysaari holme invid Wiborgs stad. (Ibid. XX, 
1881, s. 51—52.) Biol. 

4. Se: Sslan, Th. N:o 69. 1881. 

Refererat diskussionsfragan: 

5. Da onskligt vore att acklimatiseringsforsok med for lokaliteten 
friimmande trad och buskar blefve utforda i olika delar af 
landet, sa fragas huru sadana forsok borde anordnas och verk- 
stallas for att afsedd utredning darmed kunde vinnas? Protok. 
vid F. Forstforen. arsmote i Kuopio 3- — 4 sept. 1891. (F. 
Forstforen. medd. IX, 1892, s. 209—220.) Sep. Hrfors 1892. 
17 s. 8:o. — Afven inford i Peltom. Kotikoulu 1892, s. 276- 
286: Kasvien totuttaminen vieraaseen ilmanalaan. Forstb. 
Hortik. 

6. Se: Wartiainen, August. N:o 8. 1892. 

Nissinen, Alii. 

1. Tieteen Satumaailma. Kirjoittanut A. Buckley. Suomenta- 
nut — — . Kaunistettu 72 kuvalla. Porvoo 1887. 280 s. 8:o. 
Botan. s. 176 — 227, 250—279. Fysiol. Biol. Paleont. 342 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Nissinen, Alii. 

2. Se: Hult, R. N:is 29. 30. 1896. 

3. „ Hult, R. och Nordmann, P. N:o 31. 1896. 

Noctua (Trachea) piniperda-perhosen esiintyminen vuosina 1888 
ja 1889. (Suom. Metsanh.lehti IV, 1891, s. 199—202.) Vaxtsjukd. 

Nokitahkien h a v i 1 1 a m i s e s t a. (Peltom. VII, 1898, s. 1 13- 
114.) D:o. 

Nokkoisten viljelemisesta. (Suom. Teollis.lehti 1883, 
s. 189 — 190.) Ekon. Tekn. bot. 

Nomell, G. W. 
1. Se: Lillja, J. W. 1858. 

Nordencrantz. 

1. Et kort begrep om hushallningen i Nystad och de daromkring 
belagna Sochnar. (Cederberg, J. A. Hist. Kokoelmia. Hist. 
Saml. Turku 1886, s. 31—51.) - - S. 38—40 om skogshushall- 
ningen darstades. Forstb. 

Nordenschibld (Nordenskiold), Carl Fredric. 

1. Ron om Karn-tradet och ytan i Tall- och Furu-tran. (K. Sv. 
Vet. Acad. Handl. XIX, 1758, s. 90—96.) - - Ref. Larda T i d n . 
1758, s. 269; 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 309 — 
310. 

Untersuchung von dem Kerne und dem Splinte an Tannen 
u. Fohren-Baumen. (Abh. schwed. Akad. XX, 1759, s. 89—93.) 
Fysiol. Biol. Forstb. 

2. Tal, om nyttan af ofverflodigt vattens uttappande utur In- 
sjoar, Karr och Massar i Finland, hallit for Kongl. Vetenskaps 
Academien vid Praesidii nedlaggande, den 20 Augusti 1758. 
Sthlm 1758. 29 s. 8:o. Ref. Larda Tidn. 1758, s. 361- 
362. Agrik. 

3. Svar pa den, ar 1761, af Kongl. Vetenskaps Academien fram- 
stalda Fraga: Om orsakerna till Mossa pa Angar, samt hvilket 
satt ar det basta och minst kostsamma at utrota den samma? 
Prisbelonad skrift. — Tryckt tillsammans med 5 andra svar 
pa samma fraga. Sthlm 1762. 112 s. 8:o (s. 69—82). — Ref. 
Larda Tidn. 1762, s. 198. — Afven inford i D. G. Sch re- 
fa e r's Neue Cameralschriften I, s. 58 och II, s. 170. (Enl. 
0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 317.) I):o. 

Nordenskiold (Nordenberg), Anders Johan. 
1. Forsok angaende Ragens utsaende om Sommaren, fore den 
vanliga tiden om hosten. (K. Sv. Vet. Acad. Handl. II, 1741, 
s. 146—148.) D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 343 

Nordenskibld (Nordenberg), Anders Johan. 

2. Anledning til atskilliga, ofelbara Narings- och Hjelpmedel uti 
Hushallningen pa landet. (Ibid. II, 1741, s. 210—218.) D:o. 

Nordenskibld, Nils Adolf Erik (Adolf). 

1. Geografisk och Geognostisk beskrifning ofver Nordostra delarne 
af Spetsbergen och Hinlopen Strait. (K. Sv. Vet. Akad. Handl., 
Ny foljd IV, N:o 7, 1863, 25 s. 4:o -f- 1 karta.) S. 10 om 
fynd af frukter af Entada gigalobium; s. 19, 22, 24 (paleont.) 
Paleont. 

2. Utkast till Spetsbergens Geologi. (Ibid. VI, N:o 7, 1866, 35 s. 
4:o + 2 kartor.) — S. 15, 16, 26—31 om vaxtfossilier. D:o. 

3. Redogorelse for en expedition till Gronland ar 1870. (Ofvers. 
K. Sv. Vet.-Akad. Forh. XXVII, N:o 10, 1870, s. 973—1082 + 
Tafl. XVIII— XXI.) — S. 987, 1000—1002 (Alger af Dr. Sv. 
Berggren), 1039—1041, 1046, 1048—1049, 1052—1053, 
1056—1058 (paleont.), 1072 (alger), 1075—1081 (Forteckn. 
ofver karlviixter, mossor och alger af Dr Sv. Berggren). 
Vcixtgeogr. Paleont. Alg. Bryol. Filic. 

4. Utkast till Isfjordens och Belsounds geologi. (Geol. Foren. 
Sthlm Forh. II, 1874 o. 1875, s. 243—260, 301 — 322, 356 — 373.) 

S. 253—254 (paleont.), 305 (paleont), 357—359 (paleont), 
361—362, 364—365 (paleont), 368—369 (paleont.) Paleont. 

5. Redogorelse for den svenska polarexpeditionen ar 1872 — 1873. 
(Bih. K. Sv. Vet Akad. Handl. II, N:o 18, 1875, 132 s.+ 1 pi. + 

1 karta.) Alg. Paleont. 

6. Redogorelse for en expedition till mynningen af Jenisej och 
Sibirien ar 1875. (Ibid. IV, N:o 1, 1877, 114 s.) Bot uppg. 
s. 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 38—40, 50—51, 52—57 (alger), 
64—65, 66—67. Alg. Vcixtgeogr. 

7. — — och Theel, Hj. Berattelse om land-expeditionen till 
Jenisej ar 1876, af d:r Hj. T h e e 1 till professor A. E. Norden- 
skiold. (Ibid. IV, N:o 11, 1877, s. 24—65.) Bot. uppg. 
s. 26, 34, 38—39 (alger och fanerog.), 41—42 (biol.), 48, 
59—61 (mossor), 62—63 (fanerog.). Biol. Alg. Bryol. Vcixt- 
geogr. 

8. Vegas fard kring Asien och Europa jemte en historisk ater- 
blick pa foregaende resor langs Gamla verldens nordkust 

2 delar 8:o. I. Sthlm 1880. XV -[-510 s.+ pl. och ill. + 8 
kartor. II. 1881. IX + 486 s. + pl. och ill. + 2 kartor. ■ Bot. 
uppg. I, s. 40—43, 178, 187, 191 — 193, 305, 319, 326, 329, 
339, 365—368, 394, 421, 436 (en alg), 452—453, 482; II, 
s. 57—59, 70, 225—226, 240, 246, 254, 291, 292, 293, 324, 
388, 390, 393—395, 411, 433—434, 443—444. 344 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Nordenskibld, Nils Adolf Erik (Adolf). 

Vegan matka Aasian ja Euroopan ympari ynna historiallinen 
katsahdus edellisiin, pitkin Vanhan maailman pohjoisrannikkoja 
tehtyihin loytoretkiin. Suom. Frans Gideon Bergroth. Wiipuri 
1881—1883. I, 450 s. ja 7 karttaa; II, 412 s. + 3 karttaa. 8:o. 
— Ref. Valv. 1881, s. 121 — 123, 174—175. — Har dessutom 
utkommit pa bomiska, engelska, franska, hollandska, italienska, 
norska, ryska, spanska och tyska. Biol. Vaxtgeogr. Lich. Alg. 
Paleont. Bot. tr'ddg. Agrik. 

9. Forslag till inrattandet af Riksparker i de nordiska landerna. 
(Per Brahes minne, Sthlm 1880, s. 10.) — Inford afven i 
F. Forstforen. medd. II, 1881, s. 11 — 14 och i Geogr. Foren. 
tidskr. Ill, 1891, s. 267—269. - - Se: Hult, R. N:o 16. Biol. 

10. Den andra Dicksonska expeditionen till Gronland, dess hire 
isoken och dess ostkust. Sthlm 1885. XI + 546 s. + 5 kartor 
och 139 trasnitt i texten. 8:o. — Bot. uppg. s. 183 — 184, 
191 — 192, 195, 264—266, 268, 274—275, 278—284, 286—289 
(af A. Nathorst), 293, 329, 330—332, 342, 344, 346, 359— 
360, 424—425 (af A. Berlin). Ref. Bot. Centralbl. 
XXVIII, 1886, 4, s. 173—178. Vaxtgeogr. Paleont. 

Nordenskibld, Nils Gustaf. 

1. Forsok att bestamma det relativa vardet af Rag fran olika 
stallen. Foredrag vid F. Vet. Soc. sammantrade den 3 mars 1846. 
(Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. I, (1838—1853) 1853, s. 79.) Agrik. 

2. Om fynd af Bernsten i Ingo socken Ingarskila by Jonnis 
hemman Storskaret. Foredrag vid d:o d:o den 11 december 
1849. (Ibid. I, 1853, s. 114.) Paleont. 

3. Om genom vaxtforiidling framkallade ovanligt stora hvete- 
stand med sammansatta ax. F. Vet. Soc. sammantrade 18 jan. 
1864. (Ibid. VI, (1863—1864) 1864, s. 16.) Biol. Terat. 

4. (N. N.) Herr Maklin och den Darwin'ska theorien. (Litter. 
Tidskr. I, 1864, s. 369—370.) Allm. bot. 

Nordenskibld, Nils Karl. 

1. Beskrifning ofver ett instrument for hojdmatningar af trad. 
(Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. VIII, (1865—1866) 1866, s. 102— 
104 + 2 pi.) Instr. 

2. Om en „hermafrodit" buske af Salix phylicifolia, som sma- 
ningom ofvergatt till en normal honbuske. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. VI, 1881, s. 250.) Ref. Bot. Notis. 1880, s. 196. 
Morf. Terat. 

Nordgren, Adolph. 
1. Anmarkningar rorande det, som i allmanhet vid Utsadet a 
vara Akrar bor i akttagas. Disp. Praes. Carl Niclas H e 1 1 e n i u s. 
Abo 1801. (2+) 24 s. 4:o. Biol. Agrik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o~l. 345 

Nordling, Carl Johan. 
1. Om hushallningen i Gamla Carleby Socken. (Underr. F. Hush. 
Sallsk. 2:dra Saml., N:o 6, 1824, s. 1—9.) S. 2—5 om darst. 
odlade jordbruksvaxter. Agrik. 

Nordling, Elis. 
1. Fagelfaunan i Inari socken. Ett bidrag till kannedomen om 
Lappmarkens fagelfauna. (Acta Soc. F. Fl. fenn. XV, N:o 3, 
1898, 93 s.) S. 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 
nagra uppgifter om vaxtligheten. Topogr. 

Nordling, Ingevald. 
1. Nagra Anmarckningar om vara Furu- och Gran-Skogars ommare 
vard, tagne af deras alder. Disp. Praes. Pehr Kalm. Abo 
1757. 12 s. 4:o. — S. 9 — 12 uppgifter om atskilliga furu- och 
granstockars langd, safringars antal och diameter i stor- och 
lillandan. — Ref. Lard a Tidn. 1757, s. 286—287; 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 250. Biol. Forstb. 

Nordling, Xenofon Willehad. 

1. Berattelse om odlingsforsok verkstallda i Inari Lappmark 
[ar 1874— 18 o 82]. (K. F. Hush. Sallsk. Handl. for aren 1878— 
1883, h. 2, Abo 1884, Bil. KK., s. 303—309.) Om odlings- 
forsok med olika slag af rag, korn, hafre, sockerarter, rofvor, 
timotej, potatis, lin och hampa samt kryddgardsvaxter. Biol. 
Hortik. Agrik. 

2. Berattelse om jordbruket pa Toivoniemi modellfarm i Inari 
Lappmark ar 1883. (Ibid., h. 2, Abo 1884, Bil. LL., s. 310- 
317.) Om odlingsforsok med olika sadesslag, kryddgards- 
och prydnadsvaxter pa kalljord. — Afven inford i tidskriften 
Biet IV, 1883, s. 340—345. D:o. D:o. D:o. 

3. Manens inverkan pa viixterna. (Biet VIII, 1887, s. 19—28.) 
- Haraf ingar ett utforligt referat af A. Th. Forssell: Kuun 

vaikutuksesta kasveihin, i Suom. Maanv. lehti I, 1887, 
s. 104 — 105. Biol. 

Nordlund, Berndt Fredrik. 

1. Beskrifning ofver Nerpes socken. (Suomi 2 jakso, V, 1866, 
s. 1 — 143+1 karta.) — S. 5 — 6 om skogarne; s. 17 vaxt- 
fenologiska uppgifter; s. 18 — 20 uppraknas trad och orter samt 
nagra odlade vaxter („Anemone hepatica och nemorosa saknas 
pa orten"); s. 72 — 78 om jordbruket. Vdxtgeogr. Topogr. Fenol. 
Forstb. Agrik. 

2. Svar pa prisfragan: Hvilken inverkan utofvar skogsskoflingen 
pa klimatet, kulturen och valstandet med sarskildt afseende pa 
forhallandena i vart nordligt belagna land? (K. F. Hush. Sallsk. 
Handl., (1874—1876) 1877, s. 41—66.) Forstb. 346 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Nordman, Gustaf Albert. 

1. Se: Aspelin, Johan Reinhold. N:o 1. 1866. 

2. Nekrolog ofver Adolf Moberg. (F. Lak. Sallsk. Handl. 
XXXVII, 1895, s. 329—332.) Biogr. 

Nordmann, Alexander von. 

1. Expedition de M. le Professeur Nordmann sur la cote orientale 
de la mer Noire. (Extrait de deux lettres adressees a MM. 
Baer et Fuss et lues le 24 fevrier 1837.) (Bull, scient. l'Acad. 
imp. sc. S:t Petersbourg. II, 1837, N:o 6, s. 91 — 95.) Nagra 
botan. uppg. Reseskildr. 

2. Voriaufige Diagnosen einiger wahrend einer naturwissenschaft- 
lichen Reise im westlichen Theile der kaukasischen Provinzen 
entdeckten und als neu erkannten Pflanzenspecies. (Ibid. II, 
1837, N:o 20, s. 311—314). Syst. 

3. OnHcaHie HivinepaTOpCKaro 0,a.eccKaro ca.ua h B3rjiHA"b Ha 
pacTHTejibHbiH h KJiHMaTOJiorHqecKiH OTHOiueHin OKpecTHOCTefl 
r. Caeccbi. (H3-b 3anHCOK-b HMnepaTopcKaro 06mecTBa 
Ce/ibCKaro Xo3HHCTBa rChKHoft PocciH 1847 r. ct. 108—150.) 

Beskrifning af den Kejserliga tradgarden i Odessa och ofver- 
blick af de floristiska och klimatologiska forhallandena i Odessas 
omgifning. Mykol. Lich. Bot. tradg. 

4. Symbolae ad Floram cryptogamicam Trans-Caucasi. Societ. 
exhib. d. 3 Decembr. 1849. (Acta Soc. Sc. fenn. Ill, 1852, 
s. 385—396.) Bryol. Filic. 

5. Om Kejs. Botaniska tradgarden i Odessa. Foredrag vid F. 
Vet. Soc. sammantrade d. 9 oktober 1850. (Ofvers. F. Vet. Soc. 
Forh. I, (1838—1853) 1853, s. 137—138.) Bot. tradg. 

6. Det latenta lifvet, eller djurs och vexters vinter- och sommar- 
somn. Foredr. pa F. Vet. Soc. arsdag d. 29 april 1850. (Ibid. I, 
(1838—1853) 1853, s. 152—153.) Biol. 

7. Anvandningen af apparaten for polariseradt ljus i forening 
med det sammansatta mikroskopet. Foredr. vid F. Vet. Soc. 
sammantrade d. 10 juni 1850. (Ibid. I, (1838—1853) 1853, 
s. 153—154.) Mikrosk. 

8. Notiz uber die von der K. Russischen geographischen Gesell- 
schaft nach dem ostlichen Sibirien unternommene, wissenschaft- 
liche Expedition. — Innehaller utdrag ur bref af Gustaf R a d d e 
till Chr. Steven fran Kasan och Irkutsk. (Ibid. Ill, (1855- 
1856) 1856, s. 141 — 148.) — Viixtgeograhska meddelanden fran 
Sibirien s. 143 — 145. Vaxigeogr. 

9. Skrifvelse af hr Gustaf Radde fran Nikolajewsk. (Ibid. IV, 
(1856 — 1857) 1857, s. 70—75.) - Vaxtgeografiska meddelanden 
fran Daurien s. 73 — 75.) D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 347 

Nordmann, Alexander von. 

10. Se: Nylander, Anders Edvin. N:o 3. 1857. 

11. Om ett trettonfaldigt ragax. Meddelande vid F. Vet. Soc. 
sammantrade 18 jan. 1864. (Of vers. F. Vet. Soc. Forh. VI, 
(1863—1864) 1864, s. 16.) Ref. Litter. T i d s k r. I, 1864, 
s. 130. Terat. 

12. Naturhistoriska anteckningar om varen 1864. (Ibid. VI, 
(1863 — 1864) 1864, s. 149—150.) Fenol. 

13. Fortsattning af naturhistoriska observationer anstallda ar 1864. 
(Ibid. VII, (1864—1865) 1865, s. 71 — 72.) D:o. 

14. Christian Steven, der Nestor der Botaniker. (Bull. 
Soc. imp. Natural. Moscou XXVIII, 1, 1865, s. 101 — 161; med 
portratt.) — Afven inford i Erman's Archiv f. Wissensch. Kunde 
von Russland. Berlin XXIV, 1865, s. 80—124. Biogr. 

Nordmann, Gottfrid Petrus Bernhard. 

1. Illustrerad beskrifning ofver Nylands Ian for skolorna. (Skrift. 
Sv. Folksk. vann. XXXII, 1894, 2 + 49 s.-(-21 fig. i texten + 
1 karta.) — Vaxtligheten s. 12 — 14. Larob. 

2. Se: Hlllt, Ragnar. N:o 31. 1896. 

3. „ „ „ N:o 32. 1897. 

Nordqvist, Oscar Frithiof. 

1. Bidrag till kiinnedomen om Ladoga sjos crustacefauna. (Medd. 
Soc. F. Fl. fenn. XIV, (1887) 1888, s. 116—138.) S. 121 
omnamnes den pelagiska floran i Ladoga. Diat. 

2. Nekrolog ofver dr Reinhold Enwald. (Fisk. foren. tidskr. 
I, 1892, s. 67.) 

Toht. Reinhold Enwald. [Muistosanat]. (Suom. Kalast.l. 
I, 1892, s. 67.) Biogr. 

3. (Anon.) Om vattenpestens desinficierande egenskaper. (Ibid. IV, 
1895, s. 12—13.) 

Vesiruton puhdistavia ominaisuuksia. (Suom. Kalast.l. IV, 1895, 
s. 13—14.) Biol. 

4. (O. N.) Anders Johan Malmgren. (Ibid. VI, 1897, 
s. 59—63; Suom. Kalast.l. VI, 1897, s. 59—62.) Biogr. 

5. (O. N.) Impregneradt tra for vattenbyggnader. (Ibid. VII, 
1898, s. 176—178.) 

Kyllastytettya puuta vesirakennuksiin. (Suom. Kalast.l. VII, 
1898, s. 175—177.) Ekon. hot. 

Nordstedt, Otto Reinhold. 
1. Cogitationes philosophic®, De Mundo non Senescente. Praes. 
Carl Fridric M e n n a n d e r. Abo 1748. 29 s. 4:o. - - S. 20— 21 
om djur- och vaxtpetrifikater. Paleont. 348 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Norrgreen, Jonas Andreas S. 
1. Se: Kalm, Pehr. N:o 67. 1760. 

Norrgreen, Samuel. 

1. Enfalliga tanckar om Masslupna Hard- Vails Angars forbattrande. 
Disp. Pra3S. Pehr Kalm. Abo 1754. (4f) 26 s. 4:o. — 
S. 21, 22 uppraknas „vaxter, som aro fordelaktiga at sas pa 
hardvalls angar". — Ref. 0. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. 
s. 249—250. Agrik. 

Norrlin, Johan Petter. 

1. Bidrag till sydostra Tavastlands flora. (Notis. Sallsk. F. Fl« 
fenn. Forh. XI, ny ser. VIII, 1871, s. 73 — 196.) — Ref. Bot- 
Notis. 1871, s. 98—99; N. I. F[e 1 1 m a n]: Kirj. Kuukausl. 
V, 1870, s. 147—148. Fenol. Vaxtgeogr. Topogr. Filic. Bryol. 
Char. Lich. 

2. Flora Kareliae onegensis. I. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — 1874, 
s. 1 — 183.) — Inledningen ar afven skildt utgifven med titel: 

Om Onega-Karelens vegetation och Finlands jemte Skandi- 
naviens naturhistoriska grans i oster. Akad. afh. Hrfors 1871. 
132 s. 8:o. Ref. Bot. Notis. 1871, s. 187—189. Vaxt- 

geogr. Topogr. Filic. 

3. Berattelse i anledning af en till Tornea Lappmark verkstalld 
naturalhistorisk resa. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — 1874, s. 249— 
269.) Vaxtgeogr. Topogr. Bryol. Lich. Reseskildr. 

4. Ofversigt af Tornea (Muonio) och angransande delars af Kemi 
Lappmarker mossor och lafvar. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — ■ 
1874, s. 271—349.) Ref. Bot. Notis. 1873, s. 143—146. 
Vaxtgeogr. Bryol. Lich. 

5. Nagra anteckningar till mellersta Finlands (n. v. Tavastlands) 
flora. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — 1874, s. 421—436.) 
Ref. Bot. Notis. 1874, s. 147—148. Vaxtgeogr. Filic. Bryol. 
Lich. 

6. Om grunderna for anordnandet af de botaniska exkursionerna 
i Finland. Foredrag vid Soc. F. Fl. fenn. arsmote d. 13 maj 
1872. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871—1874, s. 437—445.) - 
Till storre delen inford i Bot. Notis. 1874, s. 140—146. 
Vaxtgeogr. Topogr. 

7. Kotimaan kirjallisuutta. Tarkastus. (Kirj. Kuukausl. 1873, 
s. 107—111.) Bibl. 

8. Flora Kareliae Onegensis. II. Lichenes. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. I, 1876, s. 1 — 46.) Lich. 

9. Symbolae ad floram Ladogensi-Karelicam. (Ibid. II, 1878, 
s. 1 — 33.) Vaxtgeogr. Topogr. Filic. Bryol. Lich. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N.o 1. 349 

Norrlin, Johan Petter. 

10. (J. P. N.) Bilder fran vaxtlifvet. I. Om blommorna och deras 
uppgift af J. P. N. Hrfors 1877. 74 s. 8:o med Here afbild- 
ningar. (F. Folkupplysn. Sallsk. skr. XII.) 

Kuvia kasvikunnasta. I. Kukista ja niiden tarkoituksesta. 
H:gissa 1877. 74 s. 8:o. (Kansanval. Seur. toimit. XII.) Biol. Morf. 

11. Arbetsplan for anstiillande af vaxtfenologiska observationer 
i Finland ar 1883. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. IX, 1883, s. 100- 
109.) Fenol. 

12. Om tvenne former af slaktet Cirsium. (Ibid. IX, 1883, 
s. 113—116.) Syst. Vaxtgeogr. 

13. Adnotationes de Pilosellis fennicis. I. Anteckningar ofver 
Finlands Pilosellae. I. (Acta Soc. F. Fl. fenn. II, N:o 4, 1884, 
176 s.) - Ref. Bot. Centralbl. XIX, 1884, s. 115. D:o. D:o. 

14. Bidrag till Hieracium-floran i Skandinaviska halfons mellersta 
delar. (Ibid. Ill, N:o 4, 1888, 117 s.) D:o. D:o. 

15. Redigerat slaktet Hieracium i Herbarium Musei fennici. 
Edit. II. H:fors 1889, s. 107 — 120 och 146—153. D:o. D:o. 

16. Se: S&lan, Th. N:o 22. 1890. 

1 7. Minnesord ofver Sextus Otto Lindberg. Upplasta pa 
finska Vetenskaps-Societetens ars- och hogtidsdag d. 29 April 
1890. (Acta Soc. Sc. fenn. XVII, 1891, s. 503—538.) Sep. 
H:fors 1890. 36 s. 4:o. Biogr. 

18. Pilosellae boreales praecipue florae fennicae novae. (Acta Soc. 
F. Fl. fenn. XII, N:o 4, 1895, 83 s.) Syst. Vaxtgeogr. 

19. Geographic botanique. (Fennia XIII, 1896, N:o 1.) Expose 
des travaux geographiques executes en Finlande jusqu'en 1895. 
Communication faite au sixieme Congres International de Geo- 
graphic a Londres 1895 par la Societe de Geographie de Fin- 
lande. Hrfors 1896, s. 54—74. Afven inford i ett skildt 
tryckt arbete med titel: 

Societe de geographie de Finlande. Travaux geographiques 
executes en Finlande. H:fors 1895. 153 s. stor 8:o. — Geo- 
graphie botanique s. 54 — 74. — Ref. Bot. Centralbl. 
LXI, 1896, s. 212—213. Vaxtgeogr. Hist. 

20. Suomen Keltanot. Mela, A.J. Suomen koulukasvio. 3:mas 
kokonaan uudistettu painos. Hrgissa 1895. 2:nen Lisays, s. 427 — 
572. 12:o. Sep. H:gissa 1895. 72 s. 12:o. Handb. Syst. 

21. Uppmaning att tillvarataga och insamla benamningar i folk- 
spraket pa vaxt- och djurarter eller andra kategorier (genera etc.); 
vidare benamningar pa vaxtformationer, jordarter, standorter och 
terranger eller naturskiljaktigheter ofver hufvud samt slutligen 
uppgifter ofver det bruk man hos oss gjort af de vart natur- 
historiska omrade beboende organiska naturalstren. (Medd. Soc. 
F. Fl. fenn. XXIII, 1898, s. 76—79.) Nomenkl. Ehon. bot. 350 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Norrlin, Johan Petter. 

22. och Palmen, J. A. Societas pro Fauna et Flora fennica 

1871 — 1896. En kort aterblick. (Ibid. XXIII, 1898, s. 119- 

163.) Hist. 

23. Harvinaisempien kasvien suojelemisesta. (Luon. Yst. II, 1898, 

s. 92—96.) 

Om atgarder for skyddande af sallsyntare och latt utrotade 
vaxtarter. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXIV, (1897—1898) 1900, 
s. 140 — 145.) Allm. bot. 

24. Suomen Keltanot. Mela, A. J. Suomen koulukasvio. 4:jas 
painos. H:gissa 1899. 2:nen Lisays, s. 489— 581. 12:o. Handb. 

Syst. 

25. William Nylander. (Luon. Yst. Ill, 1899, s. 71— 83 + 

1 kuva.) Biogr. 

26. Om forandringar i vegetationen eller standorterna, framkallade 
af kulturen, och om nagra haraf betingade atgarder. (Medd. 
Soc. F. Fl. fenn. XXIV, (1897—1898) 1900, s. 130—134.) Biol. 
Topogr. 

27. Om utvagar att i Finland astadkomma naturparker. (Ibid. 
XXIV, (1897—1898) 1900, s. 134—140.) Allm. bot. Biol. 

28. och Palmen, J. A. Forslag till narmare samarbete 

mellan Sallskapets [Fauna et Flora fennica] medlemmar. (Ibid. 
XXIV, (1897—1898) 1900, s. 146 — 151.) Sep. Hist Fenol. 
Saml. 

29. Minnesord ofver dr Ragnar Hult. (Ibid. XXVI, (1899- 
1900) 1900, s. 149—154.) Biogr. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica saraman- 
triiden : 

30. Nagra for var flora nya froviixter: Chccrophyllum aromaticum, 
Polygala comosa [star i foljd af skriffel amaraj, Saponaria vaccaria 
och Alnus pubescens. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. XI, ny 
ser. VIII, 1871, s. 454—455; % 1869.) Vaxtgeogr. 

31. Yttermera nagra for var flora nya frovaxter: Vicia tenuifolia, 
Ornithogalum umbellatum och Trisetum flavescens. (Ibid. XI, 
ny ser. VIII, 1871, s. 457; 5 / 3 1870.) D:o. 

32. Cirsium palustre X oleraceum och Alnus incana f. argentata 
Norrl. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — 1874, s. 454; n / 2 1871.) 

Ref. Bot. Notis. 1871, s. 102. Syst. Vaxtgeogr. 

33. Alnus incana med flikiga blad. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — 
1874, s. 456; 4 / 3 1871.) Syst. 

34. Matricaria discoidea forekommande allmant vid en landsvag 
i Hauho socken. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — 1874, s. 463; 
7 / 10 1871.) Vaxtgeogr. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 351 

Norrlin, Johan Petter. 

35. En for var flora ny lefvermossa, Gymnomitrium suecicum, 
funnen af foredragaren i Kittilii samt nagra andra sallsynta 
mossor: Sarcoscyphus sphacelatus, Schistostega osmundacea och 
Sphagnum pycnocladum. (Ibid. XIII, ny serie X, 1871 — 1874, 
s. 467— 468; 2 / 3 1872.) — Ref. B o t. N o t i s. 1872, s. 63. Bryol. 

36. JEcidium abietinum gjort stor skada pa granarne i Evois ar 
1864. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — 1874, s. 468; 2 / 3 1872.) 

— Ref. Bot. Notis. 1872, s. 63. Vaxtsjukd. 

37. Om den nyskandinaviska Achillea cartilaginea Ledeb. och 
den for finska floran nya Batrachium confusum Schultz, bagge 
funna i Onega- Karelen, samt om Tilia septentrionalis Rupr. 
(Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — 1874, s. 469—470; 6 / 4 1872.) 

— Ref. Bot. Notis. 1872, s. 94. Vaxtgeogr. 

38. Om Rubus humulifolius, Potentilla intermedia var. canescens, 
Hieracium flammeum och H. fennicum n. sp. (Ibid. XIII, ny 
ser. X, 1871 — 1874, s. 472; 4 / 5 1872.) Ref. Bot. Notis. 
1872, s. 127—128. Syst. Vaxtgeogr. 

39. Sedum aizoon fran Abo, Achillea cartilaginea och Silene tatarica 
funna vid floden Svir i Onega-Karelen. (Ibid. XIII, ny ser. X, 
1871 — 1874, s. 485; 7 / 12 1872.) Vaxtgeogr. 

40. Om en tallstam, pa hvilken en af grenarne med spetsen 
vuxit in i stammen, salunda bildande ett fullkomligt handtag 
pa densamma. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. I, 1876, s. 91 ; 4 / 10 1873.) 

— Ref. Bot. Notis. 1873, s. 152. Terat. 

41. Om Parmelia hypotrypodes, Ramalina thrausta f. och Cetraria 
odontella c. fr. (Ibid. I, 1876, s. 99; 7 / 3 1874.) Lich. 

42. Tvenne nyfinska lafvar, Platysma ciliare och Alectoria niduli- 
fera, fran Evois. (Ibid. I, 1876, s. 108; 7 / n 1874.) D:o. o 

43. En nyfinsk laf, Parmelia acetabulum fran Karuna nara Abo, 
funnen af Fr. Elfving. (Ibid. Ill, 1878, s. 169; 6 , n 1875.) 

— Ref. Bot. Notis. 1876, s. 29. D:o. 

44. Om Atragene alpina, Crepis sibirica och Pyrethrum bipinnatum 
[ratteligen P. corymbosum] fran Onega-trakten. (Ibid. Ill, 1878, 
s. 173; V4 1876; rattelse hiiraf ingar Ibid. VI, 1881, s. 217; 
se N:o 48.) — Ref. Bot. Notis. 1876, s. 95. Vaxtgeogr. 

45. Iakttagelser om de smarre, specifikt stenbeboende lafvarne 
och de forhallanden, under hvilka dessa upptrada pa underlag 
af annan beskaffenhet, ss. pa ved och bark. (Ibid. Ill, 1878, 
s. 174; 6 / 5 1876.) — Ref. Bot. Notis. 1876, s. 123. Lich. 

46. Om vildt vaxande Pyrus malus och Ulmus montana i Korpi- 
lahti socken under 62:dra breddgraden, patraffade af stud. K. 
D ah 1 strom. (Ibid. Ill, 1878, s. 185; 7 /io 1876.) Ref. 
Bot. Notis. 1876, s. 158. Vaxtgeogr. 352 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Norrlin, Johan Petter. 

47. Om Cirsium arvense X heterophyllum och om Cirsium-hybnder 
for ofrigt. (Ibid. Ill, 1878, s. 189; 2 / 12 1876.) — Ref. Bot. 
Notis. 1877, s. 30—31. Syst. 

48. Om Pyrethrum corymbosum (icke P. bipinnatum) fran ostra 
stranden af Onega-sjo. (Ibid. VI, 1881, s. 217; \' 3 1879.) 
Ref. Bot. Notis. 1879, s. 62—63. Vaxtgeogr. 

49. Om en hybrid mellan Cirsium heterophyllum och C. palustre. 
(Ibid. IX, 1883, s. 160; 3 / 2 1883.) — Ref. Bot. Notis. 1883, 
s. 62. D:o. 

50. Om en hos oss icke forut anmarkt hybrid mellan hvit- och 
gulsippan i Hollola socken vid Vesijarvis strand samt om en 
form af blasippan med hvita blommor, en annan med korta 
hylleblad af rodlett farg och en tredje med langa, spetsiga 
hylleblad. (Ibid. XIII, 1886, s. 217; n / 4 1885.) — Ref. Bot. 
Notis. 1885, s. 104. Morf. Vaxtgeogr. 

51. Om Elodea canadensis i Vesijarvi i Hollola socken. (Ibid. 
XXIV, (1897—1898) 1900, s. 7; 2 / 10 1897.) Vaxtgeogr. 

52. Arsberattelse afgifven till Soc. F. Fl. fenn. af botaniska inten- 
denten [J. P. Norrlin] vid arsmotet 12 / 5 1869. (Notis. Sallsk. 
F. Fl. fenn. Forh. XI, ny ser. VIII, 1871, s. 453.) Saml. 

53. D:o d:o 1870. (Ibid. XI, ny ser. VIII, 1871, s. 462—463.) 

54. D:o d:o 1871. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871—1874, s. 461- 
462.) 

55. D:o d:o 1872. (Ibid. XIII. ny ser. X, 1871 — 1874, s. 479.) 

56. D:o d:o 1873. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871 — 1874, s. 494— 
495.) 

57. D:o d:o 1874. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. I, 1876, s. 104—105.) 

58. D:o d:o 1875. (Ibid. I, 1876, s. 117.) 

59. D:o d:o 1876. (Ibid. Ill, 1878, s. 182.) 

60. [D:o d:o 1877.] Se: Hjelt, Hjalmar. N:o 4. 1877. 

61. [D:o d:o 1878.] Se: Hjelt, Hjalmar. N:o 5. 1878. 

62. D:o d:o 1879. (Ibid. VI, 1881, s. 227—229.) 

63. Se: Palmen, J. A. N:o 6. 1887. 

Numell, Karl Johan. 

1. En inblick i Finlands skogar. Foredrag vid F. Forstforen. 
arsmote d. 9 sept. 1880. (F. Forstforen. medd. II, 1881, s. 1—9.) 
Biol. Forstb. 

2. Se: Runeberg, Edvard Fredric. 1757. 

3. Se: Bidrag till Finlands officiella statistik. XVII. 1887. 1891. 

Nummelin, Carl Johan. 
1. (C.N.) Om timmerbarkning. (F. Forstforen. medd. IV, 1884, 
s. 9—25.) Forstb. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 353 

Nummelin, Carl Johan. 

2. (C. N.) Skogsbruk och jordbruk. (Ibid. IX, 1892, s. 244- 
248.) D:o. 

3. Se: Bidrag till Finlands officiella statistik. XVII. 1896. 

Nyholm, Emil Teodor. 

1. (E.T. N.) D:r Frank Schwartz, Physiologische Untersuchungen 
iiber Dickeswachstum und Holzqualitat von Pinus silvestris. (F. 
Forstforen. medd. XVII, 1900, s. 250—258.) Fysiol. Biol. 

2. Ett granomrade i Kuolajarvi socken. Med 5 taflor och en karta. 
(Ibid. XVII, 1900, s. 263—268.) — Ingar afven i forkortad form 
i Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXVI, (1899—1900) 1900, s. 169—172.) 
Biol. Topogr. Forstb. 

Nyholm, Gustaf. 
1. (G. N— m.) Bref fran Osterbotten. (Biet II, 1881, s. 175—177.) 
— S. 176 om flytande akertegar. Agrik. 

Nyholm, Hugo. 

1. Kansainvalisesta Gent'in puutarhanayttelysta. La grande ex- 
position internationale d'horticulture a Mont S:t Amand, Gand. 
(Puut. 1899, s. 33—34, 42.) Hortik. 

2. Eraiden puutarhakasvien erikoisviljelyksesta. I. Rosa canina'n 
viljely. (Puut. 1899, s. 49 — 50.) II. Kielojen (Convallaria majalis) 
viljelemisesta hyotamista varten. (Ibid. 1899, s. 57.) III. Puu- 
tarhakasvien erikoisviljely. (Ibid. 1899, s. 73 — 74.) D:o. 

3. Yleinen puutarhanayttely Pariisissa toukokuun 24 — 29 p. 1899. 
(Ibid. 1899, s. 50, 58—59.) D:o. 

4. (H. N.) Uusia remontantti (yhtamittaa kukkivia) hyotymansikka- 
lajeja. (Ibid. 1899, s. 62.) D:o. 

5. (H. N.) Paras kruukussa viljeltavain aprikosein ja persikkain 
ymppiiysrunko. (Ibid. 1899, s. 62.) D:o. 

6. Kaynti uutisviljelija Bruant'in luona Poitiers'issa (Ranskassa). 
(Ibid. 1899, s. 75.) D:o. 

7. Adianthunfin lisaamisestii. (Ibid. 1899, s. 82—83.) D:o. 

8. Kauneimmat orjantappura ruusut. Ranskalaisten arvojarjes- 
tyksen mukaan. (Ibid. 1900, s. 10—11.) D:o. 

9. Kukkais- ja vihanneskauppa Parisin keskushalleissa. (Ibid. 1900, 
s. 33—34.) fiandelsb. 

Nyholm, Walfiid. 

1. (W. N.) Huonekasvien hoidosta ja valinnasta. Esitelma S. P. 
L:n Tampereen haaraosaston kuukauskokouksessa. (Puut. 1898, 
s. 27—28.) Hortik. 

2. (W.N.) Silmays puutarhataidon eri tekotapoihin. (Ibid. 1898, 
s. 51, 65 — 66.) — Om parkanlaggningars historia. I):o. Hist. 

23 354 Th. S 88 Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Nyholm, Walfrid. 
3. (W. N.) Kukkaisten, ruohojen ja sammalien kuivaamisesta ja 
varjaamisesta. (Ibid. 1899, s. 42 — 43.) Hortik. Ekon. bot. 

Nykopp, Niklas Gustaf. 
1. Se: Wirzen, J. E. A. N:o 3. 1843. 

Nylander, Adolf Abraham. 
1. Stirpes cotyledoneae paroeeise Pojo, periculum botanicum. Disp. 
Pra3s. Johan Magnus af Tengstrom. H:fors 1844. (2+) 
22 (+1) s. 8:o. Vaxtgeogr. 

Nylander, Anders Edvin. 

1. (Anon.) och Chydenius, Anders Herman. (Anon.) Forteckning 
ofver Sallskapets pro Fauna et Flora Fennica samlingar. I. 
H:fors 1852. 68 s. 8:o. Vaxterna s. 17—68. Herb. 

2. (A. E. N.) Vegetationen i Savolaks. Foredrag hallet i Aka- 
demiska laseforeningen den 12 nov. 1852. (Litterat.bl. VI, 1852, 
H:fors 1853, s. 257—261.) — Uppgifves att lonn, vild apel, 
lind och hassel forekomma pa Harskiansaari i Saimen. Vaxt- 
geogr. Reseskildr. 

3. Skrifvelse fran Kemitrask till statsradet A. von Nordmann* 
(Ofvers. F. Vet. Soc. Forh. IV, (1856—1857) 1857, s. 75—78.) 
— S. 78 uppraknas nagra lafvar fran Inari och Kola Lappmark. 
Reseskildr. Lich. 

4. Laf-vegetationen uti Savolaks. Foredrag for F. Vet. Soc. d. 19 
maj 1856. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. Ill, (1856) 1857, 
s. 61—76.) Lich. 

5. Alands Laf-vegetation. Foredrag for F. Vet. Soc. d. 19 maj 
1856. (Ibid. Ill, (1856) 1857, s. 77—93.) D:o. 

Nylander, Fredrik. 

1. Utdrag af ett bref till professor E. Fries om en resa till 
Ryska Lappmarken. Dat. Kola den 24 juli 1842. (Bot. Notis., 
Lund 1842, s. 152—154, 191.) Syst. Vaxtgeogr. Reseskildr. 

2. Reseminnen. (Helsingfors Tidningar 1842, N:o 86.) — Om 
granens och tallens utbredning samt om forekomsten af Lonicera 
ccerulea i Kuusamo. Biol. Vaxtgeogr. Reseskildr. 

3. Spicilegium plantarum fennicarum. Centuria prima. Akad. afh. 
H:fors 1843. (4+) 31 s. 8:o. — Ref. Bot. Notis. 1843, 
Litteratur-Bihang s. 58 — 59. Syst. Vaxtgeogr. 

4. D:o d:o. Cent, altera. Disp. Praes. Johan Magnus af Teng- 
strom. H:fors 1844. (l +) 38 s. 8:o. — Ref. Bot. Notis. 
1844, Litteratur-Bihang s. 43—48. D:o. D:o. 

5. D:o d:o. Cent, tertiae fasciculus primus. Disp. Resp. F. L. 
Clasen. H:fors 1846. (1 +) 16 s. 8:o [ofullstandig]. D:o. D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 355 

Nylander, Fredrik. 

6. Bref till E. Fries, infordt i uppsatsen: Underrattelser om 
Botaniska resor i Skandinavien 1843 af E. Fries. (Bot. Notis. 
1844, s. 52—53.) D:o. D:o. Reseskildr. 

7. Eriophori monographia. Societati exhib. die 19 Octobr. 1845. 
(Acta Soc. Sc. fenn. Ill, s. 1 — 23.) Syst. Vdxtgeogr. 

8. Lamnat dessutom bidrag till L e d e b o u r's Flora rossica, 
Vol. II— IV, Stuttgart 1844—1853, och till F. J. Ruprecht's 
Distributio Cryptogamarum vascularium in imperio rossico i 
Beitrage zur Pflanzenkunde des Russischen Reiches 3:te Lief. 
S:t Petersburg 1845. Vdxtgeogr. Filic. 

9. Se: Elfving, Fredrik. N:o 75. 1881. 

Nylander, Johannes William (Hannes). 

1. Miksi pastoriseeramme maitoa ja kermaa ja miten olisi se 
aikaan saatava? Esitelma pidetty Kuopion voinayttelyssa 
maaliskuun 23 ja 24 p. 1898. (Kert. Kuop. laan. maanvilj. 
seur. toimin. 1899, Kuopio 1900, Liite N:o 6, s. 155—159.) 
Bakt. 

Nylander, William. 

1. Strodda Anteckningar. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. I, 
1848, s. 299 — 304.) — Har inga „nagra numeriska data af 
en jamforelse emellan Finlands, Sveriges och Lapplands vaxt- 
arter, sasom de finnas uppraknade i E. Fries Summa Vege- 
tabilium Scandinavia?" s. 299 — 302, samt „Ett litet bihang till 
F. Hellstrom's In Distributionem Vegetationis per Ostro- 
bottniam Collectanea" s. 302 — 304. Vdxtgeogr. Filic. Char. 

2. Conspectus Flora; Helsingforsiensis. (Ibid. II, (1850) 1852, 
s. 9—70.) Se N:o 6. Ref. Litterat.bl. VI, 1852, H:fors 
1853, s. 133—134. Vdxtgeogr. Filic. Bryol. Lich. Char. 

3. Animadversiones circa distributionem plantarum in Fennia. 
Particula I. (Ibid. II, (1850) 1852, s. 71—91.) Vdxtgeogr. 

4. Collectanea in Floram Karelicam. (Ibid. II, (1850) 1852, 
s. 109—181.) D:o. Filic. Bryol. Lich. Char. 

5. Collectanea in Floram Karelicam, continuatio. (Ibid. II, (1851) 
1852, s. 183—201.) D:o. D:o. D:o. D:o. D:o. 

6. Additamentum ad Conspectum Flora; Helsingforsiensis. (Ibid. II, 
(1851) 1852, s. 203—224.) D:o. D.o. D:o. D:o. D:o. 

7. Observationes aliquot ad Synopsin Lichenum Holmiensium. 
(Nya Bot. Notis. 1852, s. 175—180+1 pi.) Utgor tillagg 
till K. F. Thedenius, Bidrag till kannedomen om Stockholm- 
traktens Laf-vegetation, som blef utarbetad med tillhjalp af 
W. Nylander. (Ibid. 1852, s. 163—175.) Lich. 356 T[h. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Nylander, William. 

8. Om G. Thuret's iakttagelser ofver Fucaceernas befruktning. 
(Ibid. 1853, s. 90—92.) Alg. 

9. Observationes adhuc nonnullse ad Synopsin Lichenum Holmi- 
ensium. (Ibid. 1853, s. 92—99.) Sep. 8 s. 8:o. Lich. 

10. Collectanea lichenologica in Gallia meridionali et Pyrenaeis. 
(Ibid. 1853, s. 151 — 165.) Sep. Sthlm 1853. 16 s. 8:o. — 
Ref. Flora 1855, s. 244—251. D:o. 

11. Animadversiones circa lichenes quosdam Scandinavicos. (Ibid. 

1853, s. 179 — 184.) D:o. 

12. Lichenes algerienses novi, quos exponit . (Ann. Sc. nat, 

Bot., 3:me ser.XX, 1853, s.314— 320.) Sep. Paris 1853. 6 s.8:o. D:o. 

13. De nyaste botaniska undersokningarna af mjoldrygan. (Nya 
Bot. Notis. 1854, s. 33 — 38.) — Aftryckt nastan oforandrad i 
Notisbl. Lak. o. Pharm. 1859, s. 7 — 11 under titel: Hvad ar 
Secale cornutum? Mykol. 

14. Om forvandling af /Egilops ovata till Triticum. (Ibid. 1854. 
s. 62—63.) Biol. Morf. 

15. Ytterligare om JEgilops och dess forvandling till hvete. (Ibid. 

1854, s. 188—189.) Biol. Syst. 

16. Essai d'une nouvelle classification des Lichens. I. (Mem. 
Soc. imp. sc. nat. Cherbourg II, 1854, s. 5 — 16; II. (Second 
Memoire) III, 1855, s. 161 — 202; species nonnulla? gallicse novae, 
s. 198—202.) — Afven inford i Flora 1854, s. 230—237; Nya 
Bot. Notis. 1854, s. 81—88; 1855, s. 129—154. - - Ref. Bot. 
Zeit. 1854, s. 844; Bull. Soc. bot. France III, 1856, 
Revue bibl., s. 132—135; IV, 1857, s. 918—919; V, 1858, 
s. 131 — 135. 1 ) — Addendum, se N:o 30. Lich. 

17. Etudes sur les Lichens de l'Algerie. (Ibid. II, 1854, s. 305- 
344.) D:o. 

18. Sur les fascicules [I— IV] de Lichens d'Europe, publies par 
M. le Dr H e p p. Observations critiques. (Bull. Soc. bot. France I, 
1854, s. 319—329; Pterygium, novum genus s. 328—329.) Sep. 
Paris 1854. 10 s. 8:o. - Ingar afven i Flora 1855, s. 289 — 
297: Kritische Bemerkungen iiber Hepp's Fascikel der Flechten 
Europas. Se vidare N:o 34. D:o. 

19. Quelques remarques sur le Lepraria chlorina. (Ibid. II, 1855, 
s. 521.) D:o. 

20. Additamentum in Floram cryptogamicam Chilensem, quo 
Lichenes prsecipue saxicolas exponit — — . (Ann. sc. nat, 
Bot, 4:me ser. Ill, 1855, s. 145—187.) — Enumeratio synoptica 
Lichenum Chilensium s. 176—187. — Se N:o 52. D:o. ! ) Exemplaret i Nylanders efterlamnade bibliotek innehaller talrika 
marginalanteckningar af hans hand. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 357 

Nylander, William. 

21. Animadversiones qua'dam lichenographica. (Flora 1855, 
s. 481—482.) D:o. 

22. Siidamerikanische Flechten, gesammelt von W. Lechler, 
bestimmt durch Dr W. Nylander. (Ibid. 1855, s. 673—675.) 
D:o. Herb. 

23. Om den systematiska skillnaden emellan Svampar och Lafvar. 
(Ofvers. K. Sv. Vet. Akad. Forh. XII, 1855, s. 7—11.) Inford 
afven i Flora 1864, s. 417 — 422: Ueber den systematischen 
Unterschied zwischen Pilzen und Flechten. (Ofversatt af A. v. 
Krempelhuber.) — Ref. Bull. Soc. bot. France XII, 
1865, s. 31—32. Lich. Mykol. 

24. Redogorelse for nagra intressanta forsok af Durieu d e 
Maisonneuve i Bordeaux att narmare utreda det biologiska 
samband, som forenar den Spha^ria-artade Claviceps med mjol- 
drygan. (Nya Bot. Notis. 1855, s. 90.) Biol. Mykol. 

25. Essai d'une exposition systematique de la Famille des Chara- 
cees, par feu J. Wallman; traduit du Suedois par M. le Dr. 
W. Nylander; publie par les soins de M. D u r i e u d e Maison- 
neuve; presente a l'Academie royale des Sciences de Stock- 
holm, le l:er Avril 1853. (Extrait des Actes de l'Academie 
royale des Sciences de Stockholm, pour l'annee 1852 [p. 229 — 
331]. Stockholm, 1854.) (Actes Soc. Linn. Bordeaux XXI, 
3:me ser. I, 1856, s. 1—91.) Sep. Bordeaux 1856. 91 s. 8:o. 
Char. 

26. Animadversiones adhuc qvadam lichenographica. (Flora 
1856, s. 577—579.) Lich. 

27. Nagra ord om Tulasne's senaste undersokningar af Pyreno- 
mycetes. (Nya Bot. Notis. 1856, s. 15—18.) Mykol. 

28. Quadam in systema Lichenum addenda. (Ibid. 1856, s. 18 — 
21.) Lich. 

29. Note sur les lichens recueillis en Auvergne pendant la session 
extraordinaire de la Societe bot. de France en juillet 1856. 
(Bull. Soc. bot. France III, 1856, s. 548—552). D:o. 

30. Synopsis du genre Arthonia. (Mem. Soc. imp. sc. nat. Cher- 
bourg IV, 1856, s. 85 — 104; dispositio specierum europ. s. 103 — 
104; addendum ad Essai d'une nouv. classification des Lichens 
s. 104; seN:o 16.) Sep. -- Ref. Bull. Soc. Bot. France III, 

1856, Revue bibl., s. 520—522; Flora 1857, s. 116 — 119. D:o. 

31. Monographia Calicieorum. Spec. acad. [for professur]. H:fors 

1857. 34 s. Sio. 1 ) Ref. Nya Bot. Notis. 1857, s. 210- 
211. D:o. M Exemplaret i Nylanders bibliotek innehaller atskilliga marginal- 
anteckningar af nans hand. 358 Th. S Eel an. Finlands botaniska litteratur. 

Nylander, William. 

32. De fungillis binis lichenicolis observatio. (Nya Bot. Notis. 
1857, s. 83—84.) Inford afven i Flora 1857, s. 688. Mykol. 

33. De Stereocaulis et Pilophoris commentatio, auctore Theod. 
Magn. Fries. Upsalia? 1857. 12 p. 8:o. Recenset -. 
(Ibid. 1857, s. 165—167.) - - Inford afven i Flora 1857, s. 535— 
538. Lich. 

34. Die Flechten Europa's, von Philipp Hepp, Fascic. V— VIII. 
Recenset • - (Flora 1857, s. 538—543.) Se N:o 18. D:o. 

35. Prodromus Lichenographia? Gallire et Algeria 1 , quern con- 
scripsit — . (Act. Soc. Linn. Bordeaux XXI, 3:me ser. I, 
1857, s. 249—467.) Sep. Bordeaux 1857. 221 s. 8:o. — Pris- 
belonad af Soc. Linn, de Bordeaux med dess forsta pris. 1 ) — 
Ref. Bull. Soc. bot. France IV, 1857, s. 916—924. D:o. 

36. Sur la diffusion de quelques especes de lichens. (Bull. Soc. 
bot. France IV, 1857, s. 371—374.) D:o. 

37. Nouvelles especes de Lichens recemment decouvertes en 
France. (Ibid. IV, 1857, s. 924.) D:o. 

38. Enumeration generate des Lichens, avec l'indication sommaire 
de leur distribution geographique. (Mem. Soc. imp. sc. nat. 
Cherbourg V, (1857) 1858, s. 85—146 avec Supplement s. 332- 
339.) Sep. 2 ) D:o. 

39. Lichens, in: Essai sur l'histoire nat. de l'archipel de Mendana 
ou des Marquises par M. Ed. Jar din. (Ibid. V, (1857) 1858, 
s. 301—302.) D:o. 

40. Expositio synoptica Pyrenocarpeorum. (Mem. Soc. Acad. 
Maine et Loire. Andecavis [Angers] IV, 1858, s. 5 — 88.) Sep. 
D:o. 

41. Circa Stereocaula adhuc observationes qvredam. (Flora 1858, 
s. 115—117.) D:o. 

42. Animadversiones circa Collemaceos qvosdam. (Ibid. 1858, 
s. 337—338.) D:o. 

43. Om Chlorophyllen eller Om det hos vexterna vanliga grona 
fargamnets anatomi. (Notisbl. Lak. o. Pharm. 1858, s. 177 — 
185. Utdrag ur installationsforedraget.) Anat. Vaxtkemi. Vcixt- 
sjukd. 

44. (W. N— r.) Ronnens anvandbarhet. (Ibid. 1858, s. 190 — 191.) 
Ekon. bot. 

45. Lichenes collecti in Mexico a Fr. M u 1 1 e r. (Flora 1858, 
s. 377—386.) Lich. 

M Exemplaret i Nylanders bibliotek innehaller talrika, af honom 
gjorda randanteckningar. 

2 ) Exemplaret i Nylanders bibliotek ar interfolieradt och forsedt 
med en mangd handskrifna anteckningar. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 359 

Nylander, William. 

46. De Chlorangio Jussufii Lnk., Mull, animadversio. (Ibid. 1858, 
s. 499—500.) D:o. 

47. Notice sur quelques Cryptogames scandinaves nouvelles. 
(Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. IV, ny ser. I, 1858, s. 1—8 + 
1 pi.) Sep. — Afven inford i Bidr. Finl. Naturk., Etn. o. Stat. 
Ill, 1859, s. 1—8 + 1 pi. Lich. Mykol. 

48. Analyses mycologica. (Ibid. IV, ny ser. I, 1858 — 1859, 
s. 119 — 126.) — Afven inford i Bidr. Finl. Naturk., Etn. o. Stat. 
Ill, 1859, s. 119—126. Sep. Mykol. 

49. Ad vegetationem lichenosam Helsingforsia, Savolaxia et 
Alandia addenda. (Ibid. IV, ny ser. I, 1858—1859, s. 227- 
242.) — Afven inford i Bidr. Finl. Naturk., Etn. o. Stat. Ill, 
1859, s. 227—242.) Sep. Lich. 

50. Synopsis methodica Lichenum omnium hucusque cognitorum, 
pramissa introductione lingua gallica tractata. T. I. Paris 
1858—1860. 430 + IV s. + 8 pi. 8:o; T. II. Paris (1861) 1869. 
64 s.+ l pi. 8:0^ Se N:o 282. — Arbetet utgifvet pa be- 
kostnad af Helsingfors universitet. — Ref. Bull. Soc. b o t. 
France VII, 1860, s. 50—55; Bot. Zeit. 1860, s. 36. D:o. 

51. Se: Chydenius, J. J. och Furuhjelm, J. E. 1859. 

52. Lichenes in regionibus exoticis quibusdam vigentes exponit 
synopticis enumerationibus . (Ann. sc. nat. 4:me ser., Bot., 

XI, 1859, s. 205—264.) — I. Lichenes Peruviano-Bolivienses 
s. 207—233. - - II. Lich. Polynesienses s. 234—247. - - III. Lich. 
insula? Borbonia s. 248—261. — IV. Lich. Chilenses. Supple- 
mentum s. 262—264; se N:o 20. - Ref. Flora 1862, s. 408- 
415. Lich. 

53. Prodromus expositionis Lichenum Nova 1 Caledonia. (Ibid. 
4:me ser., Bot, XII, 1859, s. 280— 283.) Sep. Paris. 4 s. 8:o. D:o. 

54. Dispositio Psoromatum et Pannariarum. (Ibid. 4:me ser., Bot, 

XII, 1859, s. 293—295.) Sep. D:o. 

55. Calendrier des Champignons sous la latitude moyenne de la 
Suede, par M. Elias Fries, Professeur de botanique a I'uni- 
versite d'Upsal. („Svamparnes Calendarium under mellersta 
Sveriges horizont" -- Ofversigt af Kongl.Vetenskaps-Akademiens 
Forhandlingar 1857, s. 137—155.) (Ibid. 4:me ser., Bot, XII, 
1859, s. 296—319.) Sep. Till ofversattningen ar (s. 319) 
vidfogad en not af Nylander. Mykol. Fenol. 

56. De Calicieis aliquid. (Flora 1859, s. 43—45.) Lich. l ) I Nylanders bibliotek finns ett exemplar af T. I med talnka, 
egenhandiga anteckningar. Af samma T. I har enligt prof. Fr. Elfving 
en ny upplaga pa fotografisk vag avagabragts i Paris 1902. 360 Th. S 3e Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Nylander, William. 

57. Adhuc circa Stereocaula qvadam. (Ibid. 1859, s. 215 — 218.) 
D:o. 

58. De „membrana interiore" thecarum apud Lichenes. (Ibid. 
1859, s. 625—626.) D:o. Mat. 

59. — — och Saelan, Th. Herbarium Musei Fennici. Forteck- 
ning ofver Finska Musei vaxtsamling, utgifven af Sallskapet 
pro Fauna et Flora fennica. Med en karta. H:fors 1859. 118 s. 
8:o. - - Ref. Bull. S o c. b o t. France VI, 1859, s. 430—431. 
Vaxtgeogr. Herb. 

60. Appendix [ad Herbarium Musei Fennici], scripsit William 
Nylander. H:fors 1859. — Ingar som ett bihang till fore- 
gaende, s. 108 — 112. Utom allmanna vaxtsystematiska anmark- 
ningar (s. 108 — 109), beskrifvas har 8 nya lafarter och 6 nya 
svampar (s. 109 — 112). Syst. Lich. Mykol. 

61. Lecidea athalloides Nyl. n. sp. in Herbario Puel. (Bull. Soc. 
bot. France VII, 1860, s. 503.) Lich. 

62. Observationes pauca circa scripta lichenologica recentissima. 
(Flora 1860, s. 41—44.) D:o. 

63. De Stictis et Stictinis adnotatio. (Ibid. 1860, s. 65—66.) 
D:o. 

64. Conspectus Umbilicariarum. (Ibid. 1860, s. 417—418.) D:o. 

65. De Lichenibus nonnullis europais. (Ibid. 1860, s. 545 — 547.) 
D:o. 

66. Novitia quadam Lichenea norvegica. (Ofvers. K. Sv. Vet. 
Akad. Forh. 1860, s. 295—297.) D:o. 

67. Lichenes Scandinavian (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. V, 
ny ser. II, 1861, s. 1 — 312+ 1 pi.) Sep. med titel: Lichenes 
Scandinavia sive Prodromus Lichenographia Scandinavia. H:fors 
1861. — Ref. Bull. Soc. bot. France VIII, 1861, s. 325, 
399—400.) — Jfr N:o 191. D:o. 

68. Diatomaceis Fennia fossilibus additamentum. (Ibid. VI, ny 
ser. Ill, 1861, s. 145—159 och Tillagg s. 196.) Sep. — Ref. 
Bull. Soc. bot. France VIII, 1861, s. 399; Bot. Zeit. 
1863, s. 62—64. Diat. Paleont. 

69. Circa terminologiam cryptogamicam animadversiones. (Ibid. 
VI, ny ser. Ill, 1861, s. 196—197.) Mykol. Terminol. 

70. Circa Th. M. Fries, „Genera Heterolichenum europaa re- 
cognita" animadversiones. (Ibid. VI, ny ser. Ill, 1861, s. 197 — 
205.) - Ingar afven, ehuru i nagot forkortad form, i Flora 
1861, s. 132—134. Lich. 

71. Se: Malmgren, A. J. N:o 2. 1861. 

72. Grana quadam botanica parva. (Bot. Zeit. XIX, 1861, s. 142.) 
Lich. Terminol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 361 

Nylander, William. 

73. Animadversiones quadam circa A. von Krempelhuber: 
Die Lichenen-Flora Bayerns. Regensburg 1861. (Ibid. XIX, 

1861, s. 337—338.) Lick. 

74. Cladonia? europaese von DrL. Rabenhorst. Dresden 1860. 
(Ibid. XIX, 1861, s. 351—352.) D:o. 

75. Circa novitias Lichemere norvegica? observatio. (Ofvers. K. 
Sv. Vet. Akad. Forh. XVIII, (1861) 1862, s. 111.) Sep. D:o. 

76. Note sur la Distribution geographique des champignons, par 
M. Elie Pierre Fries. (Anteckningar ofver Svamparnes geo- 
grafiska utbredning, akademisk afhandling af Elias Petrus Fries. 
Uppsala 1857.) (Ann. sc. nat. 4:me ser., Bot., XV, 1861, s. 10- 
35.) Sep. — Till ofversattningen af denna afhandling har 
Nylander fogat 10 noter. Mykol. 

77. Notula circa Spermosiram et Nodulariam, Algarum genera. 
(Ibid. XV, 1861, s. 36.) Alg. 

78. Expositio Lichenum Nov;e Caledonia-. (Ibid. XV, 1861, 
s. 37—54.) Sep. — Ref. Bull. Soc. bot. France IX, 1862, 
s. 137. Lich. 

79. Additamentum ad Lichenographiam Andium Boliviensium. 
(Ibid. XV, 1861, s. 365—382.) Sep.— Ref. Bull. Soc. bot. 
France IX, 1862, s. 410. D:o. 

80. Circa Th. M. Fries „Lichenes arctoi" animadversiones. 
(Flora 1861, s. 369—372.) D:o. 

81. Circa historiam Lichenographia? observatiuncula. (Ibid. 1861, 
s. 513—514.) D:o. Hist. 

82. Circa scripta Friesiana adhuc animadversiones. (Ibid. 1861, 
s. 529—533.) Lich. 

83. Conspectus Squamariarum. (Ibid. 1861, s. 716—718.) D:o. 

84. De scriptis Friesianis nova? animadversiones. (Ibid. 1862, 
s. 27—30.) D:o. 

85. Circa Parmeliam colpodem. (Ibid. 1862, s. 71—73.) Se N:o 88. 
D:o. 

86. Ad lichenographiam Groenlandia? quredam addenda. (Ibid. 

1862, s. 81—83.) D:o. 

87. Qusenam sunt in Lichenibus sporse maturse? (Ibid. 1862, 
s. 257—259.) D:o. 

88. Adhuc circa Parmeliam colpodem. (Ibid. 1862, s. 321—322.) 
D:o. 

89. De novissimo opere Friesiano. (Ibid. 1862, s. 337—343.) D:o. 

90. De momento characteris spermogoniorum notula. (Ibid. 1862, 
s. 353—355.) D:o. 

91. Circa variabilitatem sporarum in Lichenibus notula. (Ibid. 
1862, s. 396—397.) D:o. Anat. Morf. 362 Th. S se Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Nylander, William. 

92. De Lecideis quibusdam europais observationes. (LecideaArnoldii, 
L. fuscorubens, L. anomaloides.) (Ibid. 1862, s. 463—464.) Lich. 

93. De Lichenibus quibusdam Guineensibus. (Ibid. 1862, s. 474- 
475.) — Se N:o 107. D:o. 

94. De gonidiis Lichenum observationes quadam. (Ibid. 1862, 
s. 529—530.) I):o. Anat. 

95. Expositio synoptica generis Coenogonii. (Bot. Zeit. XX, 1862, 
s. 177—178.) Lich. 

96. Tylophoron et Parathelium genera Lichenum nova. (Ibid. XX, 
1862, s. 278—279.) I):o. 

97. Circa genus Aporiam Dub. notula. (Ibid. XX, 1862, s. 279- 
280.) D:o. 

98. Circa Lichenes ferricolas notula. (Ibid. XX, 1862, s. 319.) 
D:o. Biol. 

99. Circa Observations on North American and other Lichenes by 
Edw. Tuckerman in Proceedings of the American Academy 
of Arts and Sciences Apr. 22. 1862, p. 383—422. (Ibid. XX, 
1862, s. 351—352.) Lich. 

100. Lichenes adnotati in Armorica ad Pornic. (Bull. Soc. bot. 
France VIII, 1861, s. 753—759.) — Jfr N:o 113. I):o. 

101. Note sur un nouveau Lichen, Placodium medians. (Ibid. IX, 

1862, s. 262.) D:o. 

102. Quelques observations sur le genre Cwnogonium. (Ann. 
sc. nat., 4:me ser., Bot, XVI, 1862, s. 83—94-^1 pi. N.o 12.) 
— Ref. Bull. Soc. bot. France IX, 1862, s. 553.) I):o. 

103. Conspectus generis Thelotrematis. (Ibid. XVI, 1862, s. 95- 
96.) ]):o. 

104. Ny art af Lafsliigtet Platysma (PL polyschizum Nyl.) (Of vers. 
K. Sv. Vet. Akad. Forh. 1862, s. 227.) Sep. l):o. 

105. De Anzi Lichenibus Longobardia exsiccatis observationes 
quadam. (Flora 1863, s. 75—77.) I):o. 

106. Observationes quadam circa „Herbarium Lichenum Britan- 
nicorum, by William Mudd", fasc. I— III, 1861. (Ibid. 1863, 
s. 77—79.) - Afven inford i B. S e e m a n n's Jo urn. Bot. 

1863, s. 152—156.) I):o. 

107. Adhuc de Lichenibus quibusdam Guineensibus. (Ibid. 1863, 
s. 265.) Se N:o 93. l):o. 

108. Animadversio circa notulam ultimam Friesianam. (Ibid. 1863, 
s. 266.) I):o. 

109. Lichenes quidam scandinavici novi. (Ibid. 1863, s. 305 — 
307.) - - Inford afven i H e d w i g i a III, 1864, s. 86— 88.) D:o. 

1 10. Circa germinationem Agarici campestris. (Ibid. 1863, s. 307- 
308.) Mykol. Biol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 363 

Nylander, William. 

111. Sphcvritc quadam scandinavica novse. (Sphcvria vicinula, 
Sph. pruniformis, Sph. sorbina, Sph. dacrymycella). (Ibid. 1863, 
s. 321—322.) - Afven inford i Hedwigia III, 1864, s. 85—86.) 
Mykol. 

112. Abies excelsa Lam. var. medioxima W. Nyl. (Bull. Soc. bot. 
France X, 1863, s. 501.) Ingar i en not till N. I. Fellman's 
bref till Nylander. Se Fell man, N. I. N:o 1. Syst. 

113. Circa Lichenes Armorica et alpium Delphinatus observa- 
tions. (Acta Soc. Sc. fenn. VII, 1863, s. 391—413: I. Lichenes 
regionis alpina Delphinatus supra La Grave s. 393 — 406.) — 
Afven inford i Bull. Soc. bot. France X, 1863, s. 258—269 
under titel: Circa Lichenes regionis alpina Delphinatus observa- 
tiones; II. Lichenes adnotati in Armorica ad Pornic s. 406 — 413; 
se N:o 100. — II. Ref. Flora 1863, s. 235—237. Lich. 

114. Lichenographia Novo-Granatensis prodromus. (Ibid. VII, 
1863, s. 415—504 cum indice et tab. II; exhibit, d. 19 Januarii 
1863.) Sep. H:fors 1863. 90 s. 4:o + 2 pi. 1 ) — Ref. Bot. 
Zeit. 1863, s. 603—605 (E. Stizenberger); Bull. Soc. bot. 
France X, 1863, s. 243. — Ingar med undantag for sid. 417- 
427 (3 — 13 i sep.), men betydligt omarbetad i Lichenes in: 
Prodromus Flora 1 Novo-Granatensis par MM. J. Triana et 
J. E. Planch on. Se N:o 116. 

115. Se: Fellman, N. I. N:o 1. 1863. 

116. Lichenes in: Prodromus Flora Novo-Granatensis ou 
Enumeration des plantes de la Nouvelle-Grenade avec description 
des especes nouvelles, par MM. J. T r i a n a et J. E. Planchon. 
(Ann. Sc. nat. 4:me ser., Bot., XIX, 1863, s. 286—382; XX, 

1863, s. 228—279.) Sep. Paris 1864. 148 s. 8:o-f2 pi. 
Additamentum, se N:o 207. 1867. Lich. 

117. Chars [Flora Novo-Granatensis par MM. J. Triana et 
J. E. Planchon]. Redegit - -. (Ibid. XX, 1863, s. 280—281.) 

Uppsatsen utgores af en beskrifning af Chara sejuncta Al. 
Br. ur Al. Brauns Charac. Columb. Char. 

118. Circa G. W. Koerberi Reliquias Hochstedterianas. (Flora 

1864, s. 266—270.) Lich. 

119. Pyrenocarpei quidam europai novi. (Ibid. 1864, s. 353-- 358.) 
- Inford afven i Hedwigia IV, 1865, s. 43—45, och delvis i 

Ann. Mag. Nat. hist. ser. Ill, XVII, 1866, s. 348—351: Notula 
Lichenologica N:o V, New British Lichens (by W. A. Leigh- 
ton).-- Ref. Bull. Soc. bot. France XI, 1864, s. 284. I):o. ') Exemplaret i W. Nylanders bibliotek ar forsedt med talrika randanteckningar af hans hand. 364 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Nylander, William. 

120. Graphidei et Lecanorei quidam europai novi. (Ibid. 1864, 
s. 487—491.) — Inford afven i Ann. Mag. Nat. hist. 1866, 
ser. Ill, XVII, s. 348—351: Notula Lichenologica, N:o V, New 
British Lichens (by W. A. L e i g h t o n). D:o. 

121. Circa Pezizas binas Gallicas novas. (Ibid. 1864, s. 520 — 
521.) Mykol. 

122. Circa Lichenum Novo-Granatensium novas explorationes 
Lindigianas. (Ibid. 1864, s. 617—620). Lich. 

123. Lichenes in JEgypto a eel. Ehrenberg collecti. (Act. 
Soc. Linn. Bordeaux XXV, 1864, s. 59—66.) Sep. Bordeaux 
1864. 8 s. 8:o. D:o. 

124. Sur quelques Lichens d'Algerie. (Bull. Soc. bot. France XI, 
1864, s. 215—217.) D:o. 

125. Lichenes in: J. D. Hooker, On the Plants of the Tem- 
perate Regions of the Cameroons Mountains and Islands in the 
Bight of Benin; collected by Mr Gustav Mann. (Journ. Linn. 
Soc, Bot., VII, 1864, s. 240.) D:o. 

126. Lecideiv qua?dam europaa- nova. (Flora 1865, s. 3 — 7.) 
Ref. Bull. Soc. bot. France XII, 1865, Rev. bibl., 

s. 277. D:o. 

127. Lecideiv adhuc qua-darn europaa nova. (Ibid. 1865, s. 145 — 
148.) - Delvis inford i Ann. Mag. Nat. hist. 1866, ser. Ill, XVIII, 
s. 59 — 65: Notula- lichenologica N:o II, New British Lichens 
(by W. A. Leigh ton). — Ref. Bull. Soc. bot. France 
XIII, 1866, s. 18. D:o. 

128. Novitia qua-darn Lichenum europaorum variarum tribuum. 
(Ibid. 1865, s. 209— 213.) Ref. Bull. Soc. bot. France 
XIII, 1866, s. 63. I):o. 

129. Circa Thelocarpa europaa notula. (Ibid. 1865, s. 260—262.) 
Inford delvis i Ann. Mag. Nat. hist. 1866, ser. Ill, XVIII, 

s. 23 — 24: Notula Lichenologica N:o VII, On three new species 
of Thelocarpon (by W. A. L e i g h t o n). D:o. 

130. Enumeratio synoptica Sticteorum. (Ibid. 1865, s. 296—299.) 
D:o. 

131. Circa Lichenes crustaceos Nova Zelandia. (Ibid. 1865, 
s. 337—340.) I):o. 

132. Adhuc novitia quadam Lichenum Europa variarum tribuum. 
(Ibid. 1865, s. 353—358.) — Ref. Bull. Soc. bot. France 
XIII, 1866, Rev. bibl., s. 106. D:o. 

133. De Nephromate expallido Nyl. (Ibid. 1865, s. 428—429.) 
D:o. 

134. De genere Lichenum Melanotheca notula. (Ibid. 1865, s. 429.) 
D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 365 

Nylander, William. 

135. Ad historiam reactionis iodi apud Lichenes et Fungos notula. 
(Ibid. 1865, s. 465—468.) Afven inford i Ann. Mag. Nat. 
hist, Bot., ser. Ill, XVII, 1866, s. 58 — 59, 190: Notuke Licheno- 
logica* N:o I. On the reaction of Iodine in Lichens and Fungi 
(by W. A. L e i g h t o n). D:o. Mykol. 

136. Circa Amylobacteria Tree, notula. (Ibid. 1865, s. 521—525.) 
— Afven inford i Ann. sc. nat. 5:me ser., Bot., VII, 1867, 
s. 214—218. — Ref. Bull. Soc. bot. France XIII, 1866, 
s. 29. Bakt. 

137. Monographic des Graphidees de Belgique. Bruxelles 1865. 
(Ibid. 1865, s. 525.) — Utgor en kritik af J.- J. Kickx: Mono- 
graphic des Graphidees de Belgique (Bull. l'Acad. des sc. de 
Belgique 2:me ser. XX, 1865, s. 97—125.) Lich. 

138. De terminis lichenologicis Perithecio et Epithecio. 
(Ibid. 1865, s. 577—579.) D:o. Terminol. 

139. Adhuc circa Amylobacteria adnotatio. (Ibid. 1865, s. 579 — 
580.) — Afven inford i Ann. sc. nat. 5:me ser., Bot., VII, 1867, 
s. 218—219.) Bakt. 

140. Sur les Amylobacter. (Bull. Soc. bot. France XII, 1865, 
s. 395 — 396.) — Afven inford i Ann. sc. nat. 5:me ser., Bot, 
VII, 1867, s. 219—220. Bakt. Biol. 

141. Addenda nova ad Lichenographiam europream. (Flora 1865, 
s. 601—606.) Sep. — Delvis inford i Ann. Mag. Nat. hist., 
Bot, ser. Ill, XVII, 1866, s. 348—351: Notuke lichenologicse 
N:o V, New British Lichens (by W. A. Leigh ton). Lich. 

142. Addenda nova ad Lichenographiam europpeam. Continuatio 
I. (Ibid. 1866, s. 84—87.) — Delvis inford i Ann. Mag. Nat 
hist, Bot, ser. Ill, XVIII, 1866, s. 103—104: Notuke licheno- 
logicse N:o VIII, New British Lichens (by W. A. Light on). 
D:o. 

143. Cont II. (Ibid. 1866, s. 369—374.) D:o. 

144. Cont. III. (Ibid. 1866, s. 417—421.) Jamte foregaende 
delvis inford i Ann. Mag. Nat. hist, Bot, ser. Ill, XIX, 1867, 
s. 330 — 334: Notuke lichenologicrc N:o XIV, New British Lichens 
(by W. A. Leighton). D:o. 

145. Cont. IV. (Ibid. 1867, s. 177—180.) I):o. 

146. Cont. V. (Ibid. 1867, s. 326—330). D:o. 

147. Cont. VI. (Ibid. 1867, s. 370—374.) — Denna jamte de 
tva foregaende uppsatserna delvis inford i Ann. Mag. Nat. hist, 
Bot, ser. Ill, XX, 1867, s. 256—260: Notuke lichenologicae 
N:o XVII, New British Lichens (by W. A. Leighton). — 
— Ref. Bull. Soc. bot. France XV, 1868, s. 73—74.) 
D:o. 366 Th. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Nylander, William. 

148. Cont. VII. (Ibid. 1868, s. 161 — 165.) — Delvis inford i 
Ann. Mag. Nat. hist., Bot., ser. IV, I, 1868, s. 482—483: Notulse 
lichenologicre, N:o XXII, New British Lichens (by W. A. L e i gh- 
t o n). D:o. 

149. Cont. VIII. (Ibid. 1868, s. 342—348.) D:o. 

150. Cont. IX. (Ibid. 1868, s. 473—478.) Jamte foregaende 
delvis inford i Ann. Mag. Nat. hist, Bot., ser. IV, III, 1869, 
s. 264 — 270: Notuhe lichenologica? N:o XXVII, On new British 
Lichens (by W. A. L e i g h t o n). I):o. 

151. Cont. X. (Ibid. 1869, s. 81 — 85.) D:o. 

152. Cont. XI. (Ibid. 1869, s. 293—298.) D:o. 

153. Cont. XII. (Ibid. 1869, s. 409—413.) D:o. 

154. Cont. XIII. (Ibid. 1870, s. 33—38.) Ref. Bull. Soc. 
bot. France XX, 1873, Rev. bibl., s. 12—13. D:o. 

155. Cont. XIV. (Ibid. 1872, s. 353—365.) Delvis inford i 
Grevillea I, 1872 — 73, s. 61—62: New British Lichens (comm. 
by J. M. Cr o mb i e). — Ref. Bull. Soc. bot. France XX, 
1873, Rev. bibl., s. 13. D:o. 

156. Cont. XV. (Ibid. 1873, s. 17—23.) - Delvis inford i 
Grevillea I, 1872—73, s. 141—142: New British Lichens (by 
J. M. Crombie). Ref. Bull. Soc. bot. France XX, 
1873, Rev. bibl., s. 13—14. D:o. 

157. Cont. XVI. (Ibid. 1873, s. 289—300.) Delvis inford i 
Grevillea II, 1873—74, s. 89—91. I):o. 

158. Cont. XVII. (Ibid. 1874, s. 6—16.) Delvis inford i 
Grevillea II, 1873 — 74, s. 140 — 141. — De tre senaste upp- 
satserna refererade i Bot. Notis. 1874, s. 43 — 45. D:o. 

159. Cont. XVIII. (Ibid. 1874, s. 305—318.) ■ Delvis inford i 
Grevillea III, 1874—75, s. 22—24: New British Lichens (by 
J. M. Crombie). D:o. 

160. Cont. XIX. (Ibid. 1875, s. 6—15.) Haraf ingar i Gre- 
villea III, 1874 — 75, s. 128: On a new British species of 
Xylographa (by J. M. Crombi e). D:o. 

161. Cont. XX. (Ibid. 1875, s. 102—106.) Delvis inford i 
Grevillea III, 1874—75, s. 190—191: On two new British 
species of Collemacei (by J. M. Crombie). D:o. 

162. Cont. XXL (Ibid. 1875, s. 297—303.) D:o. 

163. Cont. XXII. (Ibid. 1875, s. 358—364.) D:o. 

164. Cont. XXIII. (Ibid. 1875, s. 440—448.) Af N:is 162- 
164 ingar en del i Grevillea IV, 1875—76, s. 180—181: New 
British Lichens (by J. M. Crombie). D:o. 

165. Cont. XXIV. (Ibid. 1876, s. 231—239.) D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 367 

Nylander, William. 

166. Cont. XXV. (Ibid. 1876, s. 305 — 311.) Dessa bagge 
uppsatser, N:o 165 och 166, aro till storre delen inforda i 
Grevillea V, 1876—77, s. 25—30: New British Lichens (by 
J. M. Crombi e). D:o. 

167. Cont. XXVI. (Ibid. 1876, s. 571—578.) Till storsta 
delen inford i Grevillea V, 1876—77, s. 106—108: New British 
Lichens (by J. M. Crombi e). D:o. 

168. Cont. XXVII. (Ibid. 1877, s. 220—233.) — Delvis inford 
i Grevillea VI, 1877—78, s. 18—20: New British Lichens (by 
J. M. Crombi e). D:o. 

169. Cont. XXVIII. (Ibid. 1877, s. 457—463; Observationes 
s. 462—463.) D:o. 

170. Cont. XXIX. (Ibid. 1877, s. 562—568.) Denna och 
foregaende uppsats delvis inforda i Grevillea VI, 1877 — 78, 
s. Ill — 115: New British Lichens (by J. M. Crombie). D:o. 

171. Cont. XXX. (Ibid. 1878, s. 241—249; observationes s. 247- 
249.) Delvis inford i Grevillea VII, 1878—79, s. 97—98: 
New British Lichens (by J. M. Crombi e). D:o. 

172. Cont. XXXI. (Ibid. 1879, s. 201—207, 220—224; observa- 
tiones s. 223 — 224.) Sep. Delvis inford i Grevillea VIII, 
1 879— 80, s. 28—30 : New British Lichens (by J.M.Crombi e). 
D:o. 

173. Cont. XXXII. (Ibid. 1879, s. 353—362.) D:o. 

174. Cont. XXXIII. (Ibid. 1880, s. 10—15.) Ref. Bot. 
Centralbl. I, 1880, s. 107. D:o. 

175. Cont. XXXIV. (Ibid. 1880, s. 387—394; observationes 
s. 392—394.) Ref. Bot. Centralbl. I, 1880, s. 1605. 
D:o. 

176. Cont. XXXV. (Ibid. 1881, s. 2—8; observationes s. 6—8.) 
Jamte foregaende delvis inford i Grevillea X, 1881 — 82, 

s. 22 — 24: New British Lichens (by J. M. Crombie). D:o. 

177. Cont. XXXVI. (Ibid. 1881, s. 177—189). — Ref. Bot. 
Centralbl. VII, 1881, s. 97. D:o. 

178. Cont. XXXVII. (Ibid. 1881, s. 449—459; observationes 
s. 453—459.) - - Ref. Revue my col. IV, 1882, s. 252—253; 
Bot. Centralbl. IX, 1882, s. 43. D:o. 

179. Cont. XXXVIII. (Ibid. 1881, s. 529—541.) - - Ref. Revue 
my col. IV, 1882, s. 253. D:o. 

180. Cont. XXXIX. (Ibid. 1882, s. 451—458; observationes 
s. 455—458.) — Ref. Bot. Centralbl. XXII, 1883, s. 75. 
D:o. 

181. Cont. XL. (Ibid. 1883, s. 97—109; observationes s. 103- 
109.) D:o. 368 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Nylander, William. 

182. Cont. XLI. (Ibid. 1883, s. 531—538; observationes s. 534- 
538.) - Ofvanstaende uppsatser, N:is 178 — 182, aro delvis in- 
forda i Grevillea XII, 1883—84, s. 89—91: New British Lichens 
(by J. M. Crorabi e). D:o. 

183. Cont. XLII. (Ibid. 1884, s. 387—393; observationes s. 391- 
393.) D:o. 

184. Cont. XLIII. (Ibid. 1885, s. 39—47; observationes s. 43- 
47.) D:o. 

185. Cont. XLIV. (Ibid. 1885, s. 295—301; observationes s. 298- 
301.) D:o. 

186. Cont. XLV. (Ibid. 1886, s. 97—102.) D:o. 

187. Cont. XLVI. (Ibid. 1886, s. 461—466.) D:o. 

188. Cont. XLVII. (Ibid. 1887, s. 129—136.) D:o. 
Samtliga lafarter, som upptagas i dessa ofvanstaende upp- 
satser i Flora, N:is 141 — 188, hafva blifvit systematiskt samman- 
stallda af Abbe A. Hue i ett af honom offentliggjordt arbete: 
Addenda nova ad Lichenographiam europseam exposuit in Flora 
Ratisbonensi Dr W. Ny lander in ordine vero systematico 
disposuit A. Hue. — Se Hue, A. (Afd. II). 

189. Lichenes Nova? Zelandia 3 , qvos ibi legit anno 1861 Dr 
Lauder Lindsay. [Read November 2, 1865]. (Journ. Linn. 
Soc. 1865—1867, Bot, IX, 1866, s. 244—259.) Sep. 1 ) — Ref. 
Bull. Soc. bot. France XIII, 1866, Rev. bibl., s. 74—75; 
Hedwigia V, 1866, s. 134—143. Lich. 

190. Lichenes Middendorffiani [1866]. Ingar i A. Th. von M i d d e n- 
dorff's Reise in den aussersten Norden und Osten Sibiriens. 
B. IV. Uebersicht der Natur Nord- und Ost-Sibiriens. — Th. I. 
Einleitung, Geographie, Hydrographie, Orographie, Geognosie, 
Klima und Gewachse. Anhang N:o VI, p. LV— LVIII. S:t 
Petersburg 1867. 4:o. I. Lichenes Ochotienses p. LV — LVII; 
II. Lichenes e Taimyr et Boganida p. LVII — LXIII. Sep. S:t 
Petersburg. 4 s. 4:o. D:o. 

191. Lichenes Lapponia? orientalis [1866]. (Notis. Sallsk. F. Fl. 
fenn. Forh. VIII, ny ser. V, 1882, s. 101 — 192. Appendix: 
Lichenes regionis lacus Onega? occidentalis a Th. S i m m i n g et 
H. A. Kullhem (estate 1863) reportati, s. 178—190; index 
nominum, s. 191 — 192.) Sep. med skild titel: Prodromi Licheno- 
graphia? Scandinavian supplementum. Lichenes Lapponia? orien- 
talis. H:fors 1866. 2^101 — 192 [94] s. 8:o+l karta. 2 ) ! ) Exemplaret i Nylanders bibliotek innehaller en mangd af honom 
skrifna tillagg. 

2 ) Exemplaret i Nylanders bibliotek ar forsedt med talrika an- 
teckningar af hans hand. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 369 

Nylander, William. 

Se N:o 67. — Ref. Bot. Zeit. XXV, 1867, s. 133—135 (af 
E. Sti zenberger); Bull. Soc. bot. France XIV, 1867, 
s. 127—128. D:o. 

192. Adhuc circa heterogenesin animadversiones. (Flora 1866, 
s. 113—116.) D:o. Biol. 

193. De Cephalodiis in Peltidea venosa. (Ibid. 1866, s. 116.) 
— Afven inford i Ann. Mag. Nat. hist., Bot., ser. Ill, XVIII, 
1866, s. 104 — 105: On the Cephalodia in Peltidea venosa and 
Gonimia, Leptogonidia or Gonidimia (by W. A. L e i g h t o n). 
Lich. 

194. Lichenes qvos S. Kurz legit in insula Java. (Ibid. 1866, 
s. 129—135.) D:o. 

195. Adhuc circa Characteres qvosdam Lichenum. (Ibid. 1866, 
s. 177—181.) — Ref. Ann. Mag. Nat. hist., Bot., ser. Ill, 
XVIII, 1866, s. 105—106: „Cladonia, Cladina; Spermogonia; 
Jodine" (by W. A. Leigh ton). D:o. 

196. Circa novum in studio Lichenum criterium chemicum. (Ibid. 
1866, s. 198—201.) — Afven inford i Ann. Mag. Nat. hist., 
Bot., ser. Ill, XVIII, 1866, s. 169—171: Notulre lichenologicae, 
N:o IX, On two new chemical tests for Lichens (by W. A. 
Leighton). — Ref. Hedwigia V, 1866, s. 86—87: Ueber 
Anwendung neuer Reagentien beim Studium der Lichenen 
(Stizenberger). D:o. 

197. Qvsedam addenda ad nova criteria chemica in studio Liche- 
num. (Ibid. 1866, s. 233—234.) D:o. 

198. Collectio Lichenum ex insula Cuba. (Ibid. 1866, s. 289— 
295.) D:o. 

199. Note sur l'Exsiccata des Lichens de Normandie, publie par 
M. A. Malbranche en 1863. (Bull. Soc. bot. France XIII, 
1866, s. 240—241.) D:o. 

200. Les Lichens du Jardin du Luxembourg. (Ibid. XIII, 1866, 
s. 364—371.) Sep. — Ref. Ann. Mag. Nat. hist., Bot., ser. 
IV, II, 1868, s. 245— 249; Bot. Zeit. 1868, s. 444— 446. D:o. 

201. Notes on Dr W. L. L i n d s a y's paper on Arthonia melasper- 
mella [1866]. (Journ. Linn. Soc, Bot., IX, 1867, s. 341—342.) 
Translated and communicated by W. A. Leighton. — Ref. 
Bull. Soc. bot. France XIV, 1867, Rev. bibl., s. 72. D:o. 

202. Hypochlorite of Lime and Hydrate of Potash, two new 
criteria in the study of Lichens [1866]. Translated and com- 
municated by W. A. L e i g h t o n. (Ibid. Bot. IX, 1867, s. 358— 
365.) Sep. D:o. 

203. Circa genus Lichenum Dermatiscum. (Bot. Zeit. XXV, 1867, 
s. 133.) D:o. 

24 370 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Nylander, William. 

204. Lichenes Kurziani e Calcutta. (Flora 1867, s. 3—9.) Jfr 
N:o 220. D:o. 

205. Novae explorationes Lichenum Neo-Caledoniae. (Ibid. 1867, 
s. 193—197.) — Ref. Bull. Soc. bot. France XIV, 1867, 
s. 276—277. D:o. 

206. Addenda qvsedam ad Lichenographiam Novae-Zelandiae. (Ibid. 

1867, s. 438—440.) D:o. 

207. Lichenes, additamentum in: Prodromus Florae Novo-Gra- 
natensis ou Enumeration des Plantes de la Nouvelle-Grenade 
par MM. J. Triana et J. E. Planchon. (Ann. sc. nat. 
5:me ser., Bot., VII, 1867, s. 301 — 354; conspectus specierum 
lichenum Novo-Granatensium, s. 349 — 354.) Se N:is 114, 116. 
Sep. D:o. 

208. Lichenes in: E. Cosson, Catalogue des Plantes recueillies 
par G. Mandon en 1865 et 1866 dans les isles de Madere et 
de Porto-Santo. (Bull. Soc. bot. France XV, 1868, s. 188—189.) 
D:o. 

209. Synopsis Lichenum Novae Caledoniae. (Bull. Soc. Linn. 
Normandie 2:me ser., II, (1867) 1868, s. 39—140.) Sep. Caen 

1868. 101 s. 8:o. D:o. 

210. Conspectus synopticus Sticteorum. (Ibid. 2:me ser. II, (1867) 
1868, s. 498—505.) Sep. Caen 1868. 10 s. 8:o. D:o. 

211. Lichenes Angolenses Welwitschiani exponit — — . (Ibid. 
2:me ser., II, (1867) 1868, s. 508—521.) Sep. Caen 1869. 
16 s. 8:o. D:o. 

212. Note sur les Lichens de Port-Natal [1867]. (Ibid. 2:me ser., 
Ill, 1869, s. 4 — 15.) Sep. Caen 1868. 15 s. 8:o. D:o. 

213. Enumeration des Lichens recoltes par M. H. Husnot aux 
Antilles Francaises [1868]. (Ibid. 2:me ser., Ill, 1869, s. 259— 
280.) Sep. Caen 1869. 24 s. 8:o. — Ref. Bull. Soc. bot. 
France XVII, 1870, s. 89. D:o. 

214. Animadversio circa historiam amylobactericam. (Flora 1868, 
s. 135—136.) Bakt. 

215. Circa evolutionem gonimicam Collemaceorum notula. (Ibid. 
1868, s. 353—355.) — Afven inford i Ann. Mag. Nat. hist., 
Bot., ser. IV, II, 1868, s. 370—371: Notulae lichenologicae, 
N:o XXIV, On the Gonimic evolution of the Collemacei (by 
W. A. L e i g h t o n). Lick. 

216. Circa evolutionem sporarum germinantium Varicellariiv no- 
tulae. (Ibid. 1868, s. 355—357.) — Afven inford i Ann. Mag. 
Nat. hist., Bot, ser. IV, II, 1868, s. 446—447: Notuhe licheno- 
logicae N:o XXV, On the Germination of the spores of Vari- 
cellaria (by W. A. L e i g h t o n). D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 371 

Nylander, William. 

217. Circa Cephalodia simul epigena et hypogena. (Ibid. 1868, 
s. 372 — 373.) Sep. — Afven inford i Ann. Mag. Nat. hist, 
Bot., ser. IV, III, 1869, s. 351—352: Notulae lichenologicse 
N:o XXVIII, On the Cephalodia of Lichens (by W. A. Leigh- 
t o n). D:o. 

218. Observationes circa Pezizas Fennise. (Synopsis Pezizarum 
et Ascobolorum Fenniae. Ofversigt af i Finland funna arter af 
svampslagtena Peziza och Ascobolus. Akad. afh. af P. A. Kar- 
sten. Helsingfors 1861.) (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. X, 
ny ser. VII, 1869, s. 1—97 + 2 pi.; tab. synoptica s. 75—80; 
Ascobolus s. 81 — 87; Appendix Sphwriaceos nonnullos Florae 
Fennicae addendos exponens s. 88 — 93; Index nominum speci- 
erum varietatumque et synonymorum s. 94 — 97.) — Sep. med 
titel: Observationes circa Pezizas Fenniae. Accedunt Tabulae II 
lithographies. H:fors 1868. 100 s.+ 2 pi. 8:o. — Ref. Ann. 
Mag. Nat. hist. ser. 4, III, 1869, s. 79—83: Bibliographical 
notice. Mykol. 

219. Exemplum cephalodiorum in Sphcvrophoro. (Flora 1869, 
s. 68—69.) Lich. 

220. Lichenes Kurziani Bengalienses. Collectio altera. (Ibid. 1869, 
s. 69—73.) Jfr N:o 204. D:o. 

221. Lichenes in Brasilia a Glaziou collecti. (Ibid. 1869, 
s. 117—126.) D:o. 

222. Circa reactiones Parmeliarum adnotationes. (Ibid. 1869, 
s. 289 — 293.) D:o. 

223. De reactionibus in genere Ricasolia. (Ibid. 1869, s. 313 — 
3 1 4.) D:o. 

224. De reactionibus in genere Physcia. (Ibid. 1869, s. 321 — 
322.) D:o. 

225. De reactionibus in genere Umbilicaria. (Ibid. 1869, s. 387 — 
389.) I):o. 

226. De reactionibus in Cetrarieis. (Ibid. 1869, s. 441—444.) 
D:o. 

227. De reactionibus in Alectoriis. (Ibid. 1869, s. 444.) D:o. 

228. De reactionibus in Everniis et Parmeliopsibus. (Ibid. 1869, 
s. 445—446.) D:o. 

229. Remarks on Dr L i n d s a y's paper „On chemical reaction 
as a specific character in Lichens". (B. Seemann's Journ. of 
Bot. Brit, and For. VII, 1869, s. 214—215.) D:o. 

230. Recognitio monographica Ramalinarum. (Bull. Soc. Linn. 
Normandie 2:me ser., IV, 1870, s. 101 — 180.) Sep. Caen 1870 
82 s. 8:o. — Ref. Bull. Soc. bot. France XX, 1873, Rev. 
bibl., s. 14. I):o. 372 Th. S se Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Nylander, William. 

231. Animadversio de theoria gonidiorum algologica. (Flora 
1870, s. 52—53.) Sep.— Inford afven i Bull. Soc. bot. France 
XX, 1873, Rev. bibl., s. 5—6. D:o. 

232. Circa Dufouream animadversio. (Ibid. 1871, s. 298 — 299.) 
Sep. D:o. 

233. Animadversiones qusedam circa Fr. Arnold Licb. Fragm. 
XIV. (Ibid. 1872, s. 247—252.) Sep. 1872. 6 s. 8:o. D:o. 

234. Lichens in: Mission scientiftque ail Mexique et dans l'Ame- 
rique centrale. Paris 1872. — Uppsatsen osedd af mig. D:o. 

235. Lichenes in: Mexicanas plantas nuper a collectoribus expedi- 
tionis scientificse allatas aut longis ab annis in herbario Musei 
parisiensis depositas, prseside J. Decaisne, enumerandas curavit 
Eug. Fournier. Pars prima. Cryptogamia adjuvantibus ell. 
W. Nylander et Em. Bescherelle edita. Paris 1872, I, 
s. 166. — Ref. Bull. Soc. bot. France XIX, 1872, Rev. 
bibl, s. 237. D;o. 

236. Observata lichenologica in Pyrenseis-Orientalibus. (Flora 

1872, s. 424; I. Forca Reale, s. 425—431; II. La Preste-Costa- 
bonne s. 545—554); III. La Massane. (Ibid. 1873, s. 65—75); 
IV. Collioure. (Ibid. 1873, s. 193—205); V. Perpinianum. (Ibid. 

1873, s. 205—207). I— V sep. — Afven inforda i Bull. Soc. 
Linn. Normandie 2:me ser., VII, 1873, s. 256—328: Observata 
lichenologica in Pyrenseis-Orientalibus. Sep. Caen 1873. 75 s. 
8:o. Conspectus specierum s. 66 — 73. *) Se N:o 286. — Ref. 
Bull. Soc. bot. France XX, 1873, Rev. bibl., s. 225— 226. 
D:o. 

237. Lettre sur un nouveau genre de Nostochinees, Nema- 
tonostoc n. gen. (Bull. Soc. bot. France XX, 1873, s. 263— 
264.) Alg. 

238. I. — H. A. Weddell, Les Lichens du massif granitique 
de Liguge (Extrait du Bulletin de la Societe botanique de 
France, 1873). II. — H. A. W e d d e 1 1, Nouvelle revue des 
Lichens du Jardin public de Blossac, a Poitiers (Extrait de 
Memoires de la Societe des Sciences naturelles de Cherbourgh, 
1873). (Analys i Flora 1874, s. 56—63.) Sep. — Ingar under 
titel: On the Algo-Lichen hypothesis, and on the nutrition of 
Lichens, etc. Translated by the Rev. J. M. Crombie i 
Grevillea II, 1873—74, s. 145—152. Sep. London 1874. 8 s. 
8:o. Lich. 

239. Animadversiones circa Spruce, Lichenes Amazonicos et 
Andinos. (Flora 1874, s. 70—73.) Sep. D.o. 

l ) Exemplaret i Nylanders bibliotek ar forsedt med talrika an- 
teckningar af hans hand. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 373 

Nylander, William. 

240. De H. A. Weddell Remarks in Grevillea 1874 [p. 182— 
185]. (Ibid. 1874, s. 394—399.) Sep. — Inford i Grevillea III, 
1874—75, s. 17 — 22: On Dr H. A. Wed dell's Remarks in 
Grevillea 1874, p. 182— 185. Sep. London 1874. 6 s. 8:o. D:o. 

241. Lichenes insularum Andaman. (Bull. Soc. Linn. Normandie 
2:me ser., VII, 1874, s. 162—182.) Sep. Caen 1874. 23 s. 
8:o. D:o. 

242. Liste des lichens recueillis par M. G. de l'lsle, aux ties 
Saint-Paul et d'Amsterdam et description des especes nouvelles. 
(Comptes rendus Acad, sc, LXXXI, 1875, s. 725—726.) D:o. 

243. Lichens rapportes de l'ile Campbell par M. Filhol. (Ibid. 
LXXXIII, 1876, s. 87—90.) Sep. Paris. 4 s. 4:o. D:o. 

244. On Rimularia limborina Nyl. (Extract of a Letter from Dr 
Nylander to the Rev. J. M. Crombie.) (Grevillea IV, 1875—76, 
s. 88—89.) D:o. 

245. Lichenes in: H. Polakowsky, Bryophytas et Cormo- 
phytas costaricenses anno 1875 lectas. (Journ. of botany XIII, 

1875, s. 225—226.) — Uppsatsen osedd af mig. D:o. 

246. Lichenes in ^Egypto a cl. Larbalestier collecti. (Flora 

1876, s. 281—285.) Sep. 4 s. 8:o. — Ref. Bull. Soc. bot. 
France XXIV, 1877, s. 178. D:o. 

247. Circa Pyrenocarpeos in Cuba collectos a cl. C. Wright. 
(Ibid. 1876, s. 364—365.) Sep. D:o. 

248. Ramaliniv Cubanse novse. (R. subanceps, R. peranceps, 
R. subasperata, R. dendriscoides, R. leptosperma). (Ibid. 1876, 
s. 411—412.) Sep. D:o. 

249. Lecanorcv Cubana? nova?. (Ibid. 1876, s. 508— 510.) Sep. D:o. 

250. Collemacei, Caliciei, Cladoniei et Thelotremei Cubani novi. 
(Ibid. 1876, s. 558—562.) Sep. D:o. 

251. Liste des Lichens recueillis a Fontainebleau. Herborisation 
a Fontainebleau. (Bull. Soc. Linn. Paris I, 1876, N:o 16, s. 123— 
124; B. Verlot, Guide du botaniste herborisant, ed. I, s. 329.) 

D:o. 

252. De gonidiis et eorum formis diversis animadversiones. 
(Flora 1877, s. 353—359.) Sep. 8 s. 8:o. — Inford afven i 
Brebissonia I, (1878) 1879, s. 163—171: Remarques sur les 
gonidies et sur leur diverses formes; Revue mycol. I, 1879, 
s. 125 — 131; Grevillea VI, 1877—78, s. 41—47: Dr Nylander 
on gonidia and their different forms (translated by J. M. Crom- 
bie). — Ref. Bull. Soc. bot. France, Rev. bibl., s. 139 — 
140. D:o. 

253. Symbohe qusedam ad lichenographiam Sahariensem. (Ibid. 
1878, s. 337—345.) Sep. D:o. 374 Th. S Eel an. Finlands botaniska litteratur. 

Nylander, William. 

254. Circa Lichenes Corsicanos adnotationes. (Ibid. 1878, s. 449 — 
454). Sep. D:o. 

255. Circa Lichenes vitricolas notula. (Ibid. 1879, s. 303— 304.) 
Sep. — Afven inford i Feuill. jeunes natur. IX, 1879, s. 126 — 
127: Notes sur les Lichens vitricoles; Brebissonia II, 1879, 
s. 129—131; Grevillea VIII, 1879—80, s. 30—31: Vitricole 
Lichens and the Schwendenerian hypothesis. (Transl. by J. M. 
C r o m b i e). D:o. 

256. De coloribus Lichenum notula. (Ibid. 1879, s. 557 — 560.) 
Sep. D:o. 

257. De Hypothallo notula. (Ibid. 1879, s. 574—576.) Sep. D:o. 

258. De theoria algo-lichenica. (Compt. rend. Assoc. Franc, l'avanc. 
sc. Paris 1878, s. 705 — 706.) — Uppsatsen osedd af mig, en- 
ligt G. Lindau et P. Sydow, Thesaurus litterat. lichenol. Ill, 
s. 491. D:o. 

259. Diagnose de quatre nouvelles especes de Lichens, decouvertes 
par MM. H. Roux et A. Taxis dans les environs de Marseille. 
(Bull. Soc. bot. et hort. de Provence I, 1879, s. 110—111.) 
D:o. 

260. Premiere herborisation (Fontainebleau, 6 april 1879), dirigee 
par M. le Dr W. Nylander, president d'honneur de la Societe 
cryptogamique de France. (Brebiss. I, (1878) 1879, s. 171 — 
176; et B. Verio t, Guide du botaniste herborisant, Paris 1879, 
p. 352—354.) D:o. 

261. Lichenes nonnulli insulse S. Thomae Antillarum. (Flora 1880, 
s. 127—128.) Sep.— Ref. Bot. Centralbl. I, 1880, s. 963. 
D:o. 

262. Liste des Lichens recueillis a Franchard et a la cote de 
Champagne. (Bull. Soc. bot. France XXVIII, 1881, s. XCV— 
XCVII.) D:o. 

263. et Crombie, James M. On a collection of exotic 

Lichens made in Eastern Asia by the late Dr A. C. M a i n g a y 
and J. M. Crombie (1882). (Journ. Linn. Soc, Bot, XX, 
1884, s. 48—69.) Sep. D:o. 

264. Classification des Peltigeres. (Le Naturaliste VI, 1884, 
N:o 49, s. 387—389.) Sep. Extrait du journal Le Naturaliste 
Paris 1884, 3 s. D:o. 

265. Lichenes novi e Freto Behringii. I. (Flora 1884, s. 211 — 
223; observationes I et II s. 219—221.) Sep.— II. (Ibid. 1885, 
s. 439—446.) — III. (Ibid. 1885, s. 601—604.) Sep. — I. Ref. 
Bot. Centralbl. XXII, 1885 s. 291. D:o. 

266. Arthonke novae Americae borealis. I. (Ibid. 1885, s. 311 — 
313); II. (Ibid. 1885, s. 447—449.) Sep. D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 375 

Nylander, William. 

267. Parmelia' exotica? nova?. (Ibid. 1885, s. 605 — 615.) Sep. D:o. 

268. Se: Brenner, M. M. W. N:o 13. 1885. 

269. New North American Arthonice. (Bull. Torrey botan. Club 
XII, 1885, N:o 11, s. 113.) Lich. 

270. Lichenes in: J. Henriques, Contribuicao para o estudo 
da Flora d'algumas possessors portuguezas. I. Plantas colhidas 
por F. Newton na Africa occidental. (Bolet. Socied. Brot. Ill, 
(1884) 1885, s. 130—131.) D:o. 

271. Lichenes in: J. Henriques, Contribuicoes para o estudo 
da flora d'Africa. Flora de S. Thome. (Ibid. IV, 1886, s. 205— 
217.) Sep. Coimbra 1887. 15 s. 4:o. D:o. 

272. Graphidei Cubani novi. (Flora 1886, s. 103—104.) Sep. D:o. 

273. Lichenes insula? San Thome. (Ibid. 1886, s. 171 — 178.) 
Sep. D:o. 

274. Lichenes insula? Sancti Pauli. (Ibid. 1886, s. 318—322.) 
Sep. D:o. 

275. Lichenes nonnulli Australienses. (Ibid. 1836, s. 323—328.) 
Sep. D:o. 

276. Enumeratio lichenum freti Behringii exponit — — . (Bull. 
Soc. Linn. Normandie 4:me ser., I, (1886—1887) 1887, s. 198— 
286.) Sep. Caen 1888. 91 s. 8:o. — Observationes I— IV, 
s. 268 — 272 (sep. s. 73—77). Tab. synoptica specierum s. 273 — 
279 (sep. s. 78 — 84). Lichenes ex Alaska regioneque adjacente 
Maris Behringiani a D:re Bean (1880) s. 280—284 (sep. 
s. 85—89). Index s. 285—286 (sep. s. 90—91). Se N:o 282. — 
Ref. Flora 1888, s. 337—338 (af E. S ti z e nb e r ge r). D:o. 

277. La malice des Lichens. Paris. E. Mauchaussat. 1888. 4 s. 
8:o. D:o. 

278. Lichenes Fuegia? et Patagonia?. Paris. A. Heloin & E. Charles. 

1888. 36 s. 8:o. (Tab. synoptica s. 24—27; Observationes 
I— VI, s. 28—35.) Se N:o 282. — Ref. Flora 1888, s. 338 
(af E. S t i z e n b e r g e r). D:o. 

279. Lichenes nonnulli ex Insula Principis in „Contribuic6es para 
o estudo da Flora da costa occidental d'Africa". (Bolet. Socied. 
Brot. V, 1887, s. 221—224.) Sep. Coimbra 1888. 4 s. 4:o. 
— Ref. Bot. Cent r alb 1., Beih., 1892, s. 137; Hedwigia 

1889, s. 83. D:o. 

280. Lichenes du nord du Portugal. Preface (Lettre du Dr W. 
Nylander a M. Isaac Newton. Paris, 19 Janvier, 1881). 
(Ibid. VI, 1888, s. 198—249.) Enl. J. Henriques forut publicerad 
i Bolet. Socied. Geogr. de Lisboa, 1888, s. 29—70. Sep. Coimbra 
1888. 53 s. 4:o. — Ref. Bot. Central bl. XLI, 1890, s. 18— 
19; Hedwigia 1890, s. 121. D:o. Hist. 376 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Nylander, William. 

281. Note sur le Parmelia perlata et quelques especes affines. 
(Journ. Bot. II, 1888, s. 33—34.) — Afven inford i Flora 1888, 
s. 142 — 143: Notiz iiber Parmelia perlata und einige verwandte 
Arten (E. S t i z e n b e r g e r). Lich. 

282. Lichenes Novae Zelandise. Accedit tabula lithographica 
figuris sporarum. Paris. Paul Schmidt. 1888. 156 s. + 1 pi. 8:o. 
— Tabula synoptica specierum s. 138 — 143; Observationes: 
I. Addenda ad Lichenes Fuegise et Patagonite s. 144 — 148 (se 
N:o 278); II. Addenda ad Enum. Lich. Freti Behringii ex Alaska 
s. 149 (se N:o 276); III. Addenda ad Synops. meth. Lich. II, 
s. 149—150 (se N:o 51); IV. Varia, s. 150— 151 ; Index s. 152 — 
156.-- Ref. Bullet. Torrey Bot. Club XVI, 1889, s. 198 — 
199; Bot. Centralbl. XLVI, 1891, s. 158—161. D:o. 

283. Lichenes insularum Guineensium (San Thome, do Principe, 
das Cabras). Paris. Paul Schmidt. 1889. 54 s. 8:o. (Tab. 
synoptica specierum s. 41 — 43; Observationes I — VIII s. 43 — 
52.) — Ref. Bot. Centralbl. XLVII, 1891, s. 118— 119. D:o. 

284. Lichenes Japonic. Accedunt observationibus Lichenes in- 
sure Labuan. Paris. Paul Schmidt. 1890. 122 s. 8:o. (Tab. 
synoptica specierum s. 94 — 99; observationes I — III, s. 100— 
116: Observatio I. De gonidiis et hypothesi Schwendeneriana 
s. 100 — 101; Obs. II. Definitiones quorundam Lichenum ex 
America Boreali s. 101 — 110; Obs. III. Lichenes insulre Labuan 
s. 110—116.) — Ref. Bot. Centralbl. XLVII, 1891, s. 119 — 
121 ; Flora 1891, s. 114 (E. S t i z e n b e r g e r). D:o. 

285. Sertum Lichensese tropica^ e Labuan et Singapore. Acce- 
dunt observationes. Paris. Paul Schmidt. 1891. 48 s. 8:o. 
(I. Labuan s. 4 — 17; II. Singapore s. 17 — 27; Tabula synoptica 
specierum s. 28 — 30; Observationes I — IV, s. 31 — 45: Obs. I. 
De hypoth. Schwenderiana s. 31 — 35; Obs. II. Ad Lich. Japonice 
adnotanda s. 35 — 36 (se N:o 284); Obs. III. Definitiones non- 
nullorum Lichenum Amer. Bor. s. 36 — 43; Obs. IV. Addenda 
ad Lichenogr. Europ. s. 43 — 45.) — Ref. Grevillea XX, 
1891—92, s. 60—62: Recent observations of Dr. Nylander 
on Schwendenerism (transl. by J. M. Crombie); Bot. Cen- 
tralbl., Beih., 1892, s. 88—91. I):o. 

286. Lichenes Pyrenpeorum orientalium observatis novis (Amelie- 
les-Bains, Forca-Real, Costabonne, La Massane, Collioure). Paris. 
Paul Schmidt. 1891. 103 s. 8:o. (Amelie-les-Bains s. 1—24; 
Forca-Real s. 24 — 37; La Preste-Costabonne s. 37—52; La 
Massane s. 52 — 68; Collioure-Port-Vendre s. 68—87; Perpini- 
anum s. 87 — 90; tab. synopt. specierum s. 93 — 99; Observatio 
s. 99—100.) — Utgor en ny upplaga af N:o 236. D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 377 

Nylander, William. 

287. Se: Kihlman, A. 0. N:o 29. 1891. 

288. „ Hue, A. N:o 2. 1892. (Afd. II.) 

289. Lichenes azorici a cl. dre B. F. Carreiro lecti et a cl. 
dre W. Nylander determinati. Contribuicao para o estudo 
da Flora cryptogamica das Acores. (Bolet. Socied. Brot. XII, 

1895, s. 98 — 101.) Sep. Coimbra 1895. 5 s. 4:o. Lich. 

290. Lichenes africani a cl. J. A. Cardoso ins. S. Nicolai et 
S. Jacobi, F. Qvintas Lourenco Marques et in agro Mocambicense 
determinatione RR. Emerise Episcopi lecti. (Ibid. XII, 1895, 
s. 102—105.) Sep. Coimbra 1895. 4 s. 4:o. D:o. 

291. Les Lichens des environs de Paris. Paris. Paul Schmidt. 

1896. 142 s. 8:o. Tab. synoptica specierum s. 129 — 135. — 
Ref. Bot. Central bl. LXIX, 1897, s. 352—353. D:o. 

292. Enumeration des lichens de Tile Annobon. Paris. Paul 
Schmidt. 1896. 8 s. 8:o. Tableau synoptique de tous les 
lichens des iles du golfe de Guinee s. 7—8. — Ref. Bot. 
Centralbl. LXVII, 1896, s. 14—15. D:o. 

293. New West Virginia Lichens (Lecidea virginiensis Calk & Nyl. 
sp. n.; L. Nuttalli Calk & Nyl. sp. n.; Arthonia aleuromela Nyl. 
sp. n.; Lecanora deplanans Nyl. sp. n.). (Botanical Gazette, 
octobre 1896, s. 333—334.) D:o. 

294. Supplement aux Lichens des environs de Paris. Paris. Paul 
Schmidt. 1897. 20 s. 8:o. Tab. synoptica specierum emendata 
s. 13—20. D:o. 

•295. Se: Brotherus, V. F. N:o 43. 1898. 

296. „ Brenner, M. M. W. N:o 91. 1900. 

297. Les Lichens des iles Azores. (Actes Soc. Linn. Bordeaux 
6:me ser., LIII, 1898, s. 1—7.) Sep. Bordeaux 1898. 9 s. 8:o. 
Lich. 

298. Lichenes Ceylonenses et Additamentum ad Lichenes Japonic. 
[Opus posthumum.] (Acta Soc. Scient. fenn. XXVI, N:o 10, 1900, 
33 s. 4:o.) *) D:o. 

Dessutom har W. Nylander: 

299. Skrifvit alia artiklar om lafvarne i H. Bail Ion, Diction- 
naire de botanique, Paris 1876, under bokstafverna A — C. 
D:o. ') Pa anhallan af professor J. P. Norrlin meddelas har, att i hans 
forteckning ofver W. Nylanders vetenskapliga publikationer, vidfogad 
hans Minnesord ofver d'ensamme i Acta Soc. sc. fenn. XLIV, 1913, s. 37 
af misstag intagits under N:o 183 en uppsats af J. M. Norman: De 
preparatione specierum terrigenarum lichenum pro herbario. (Flora 
1867, s. 180). 378 Th. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Nylander, William. 

300. Bestamt lafvarne i: Die Lichenen Heidelbergs nach dem 
Systeme und den Bestimmungen Dr William N y 1 a n d e r's, von 
Wilhelm Ritter von Zwack-Holzhausen. Heidel- 
berg 1883. IV + 84 s. 8:o. D:o. 

301. Beskrifvit nya lafarter i James M. Crombie: Lichenes 
Capenses. [Read February 3, 1876.] (Journ. Linn. Soc, Bot. 
XV, 1877, s. 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179—180.) D:o. 

302. D:o d:o i J. M. Crombie: Lichenes Terrse Kergueleni. 
[Read February 3, 1876.] (Ibid. XV, 1877, s. 181, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192.) D:o. 

303. D:o d:o i J. M. Crombie: On the Lichens collected by 
Professor R. O. Cunningham in the Falklands Islands, 
Fuegia, Patagonia and the Island of Chiloe. [Read March 16, 
1876.] (Ibid. XV, 1877, s. 224, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 
233, 234.) D:o. 

304. D:o d:o i J. M. C r o m b i e : Lichenes collected by W. P o o 1 , 
Esq., in Madagascar. [Read June 1, 1876.] (Ibid. XV, 1877, 
s. 409, 410.) D:o. 

305. D:o d:o i J. M. Crombie: Lichenes insula? Rodriguesii. 
[Read June 15, 1876.] (Ibid. XV, 1877, s. 433, 435, 436, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445.) D:o. 

306. D:o d:o i J. M. Crombie, XXXIX. The Lichens of the 
„Challenger" Expedition (with a revision of those enumerated 
by Dr J. Stirton in Linn. Journ. Bot. XIV, p. 366—375.) [Read 
June 7, 1877.] (Ibid. XVI, 1878, s. 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227.) D:o. 

307. D:o d:o i J. M. Crombie: Enumeration of Australian 
Lichens in Herb. Robert Brown (Brit. Mus.), with descrip- 
tions of new Species. [Read June 19, 1879.] (Ibid. XVII, 
1880, s. 392, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401.) D:o. 

308. D:o d:o i J. M. Crombie: On the Lichens of Dillenius's- 
„Historia Muscorum", as illustrated by his Herbarium. [Read 
December 18, 1879.) (Ibid. XVII, 1880, s. 560, 566, 567, 568, 
577.) D:o. 

309. Beskrifvit nya laf-former i Edouard Lamy de la Cha- 
pe lie: Catalogue des Lichens du Mont-Dore et de la Haute- 
Vienne Paris 1880 et Supplement au Catalogue des Lichens 
du Mont-Dore et de la Haute-Vienne. Paris 1882. 8:o. 
D:o. 

310. D:o d:o i Edouard Lamy de la Chapelle: Exposition 
systematique des Lichens de Cauterets, de Lourdes et de leurs 
environs. Paris 1884. 8:o. D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 379 

Nylander, William. 

311. Redigerat Lafvarne i V allot, Guide de botaniste herbori- 
sant. Paris 1886. (Se inledningen till Nylander's Les Lichens 
des environ de Paris. Paris 1896.) D:o. 

312. Beskrifvit nya lafarter i Frere Ga si lien: Lichens rares 
ou nouveaux de la Flore d'Auvergne. (Extrait du Journal de 
Bot. N:os des 16 Nov. et Per Dec. 1891, 10 s. 8:o.) D:o. 

313. Bestamt lafvarne i Frere Gasilien: Lichens des environs 
de Saint-Omer. (Ibid. N:os des 16 Mars et 16 Avril 1894, 
8 s. 8:o.) D:o. 

314. Ritat figurerna till James M. Crombie, A Monograph of 
Lichens found in Britain, fran borjan anda till och med Lecanora. 
(Enl. W. Nylander i Les Lichens des environs de Paris 1896, 
s. 11.) D:o. 

Nylund, Carl Emil. 

1. (C.E.N.) Sananen taimitarhan valmistuksesta. (Suom. Metsanh. 
lehti II, 1889, s. 20—22.) Forstb. 

2. (C. E. N.) Havupuiden siementen kokoomisesta. (Ibid. Ill, 
1890, s. 48—51.) D:o. Ekon. bot. 

3. Matkamuistoja Ruotsista v. 1891. (Ibid. V, 1892, s. 54—68.) 
— S. 61 — 63, 67 om skogarne. Forstb. Reseskildr. 

4. Matkustus Saksassa vuosina 1891 — 1892. (Ibid. VI, 1893, 
s. 4—20.) D:o. D:o. 

Nyman, Paavo August. 

Kirjallinen lausunto keskustelukysymyksesta: 

1. Mika kokemus on saavutettu meilla kaytannossa olleesta hirren- 
harsinnasta ja miten se olisi jarjestettava, jotta se seka aiheut- 
taisi hyvan nuorennuksen etta auttaisi jo mahdollisesti loytyvaa 
uutta kasvua varttumaan? Poytakirja Suomen metsanhoito- 
yhdistyksen vuosikokouksessa Wiipurissa 4 — 5 p. syysk. 1899. 
(F. Forstforen. medd. XVII, 1900, s. 142—146.) 

Hvilken erfarenhet har man om den hos oss bedrifna timmer- 
bladningen och huru borde densamma ordnas for att saval 
framkalla duglig foryngring, som bidraga till utveckling af till- 
afventyrs redan forefintlig atervaxt? (Ibid. XVII, 1900, s. 34 — 
38.) Forstb. 

2. Tutkimuksia hongistumisesta Ounasjoen hoitoaluessa kesina 
v. 1898 ja 1899. (Ibid. XVII, 1900, s. 272—281.) Vdxtsjukd. 
D:o. 

Nyodlingar. (Teknol. Ill, 1847, s. 409.) Agrik. 380 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Nyqvist, E. 

Refererat diskussionsfragan: 
1. Hvilka grasfroslag kunna foretradesvis blifva foremal for export 
och huru skall deras odling beframjas? Protok. vid Landtbruks- 
motet i Borga d. 24—25 augusti 1881. (Biet III, 1882, s. 167 — 
170.) D.o. 

Ny sty r ataud is ta (Keuhkotaudista). (Terveys 1890, s. 171 — 
179.) Bakt. 

Nystyratauti nautaelaimissa. (Almanakka vuodelle 1900. 
H:gissa [1899]. 12 s. 16:o.) D.o. 

Nasiaisen (Daphne mezereum) viljely. (Puut. 1900, s. 63.) 
Hortik. 

Nodbrod. (Teknol. Ill, 1847, s. 294—295.) — Uppraknas 4 
olika lafvar, lampliga till beredning af nodbrod. Ekon. bot. 

Nodbrod af linoljekakor. (Ibid. Ill, 1847, s. 256.) D:o. 

Nodbrod, anmarkningar om. (Tidn. af et Sallsk. i Abo 1772, 
s. 145—148.) D:o. 

Nodfoder. (Tidn. f. Landtbr. o. Niiring. 1849, s. 145—146.) 
D.o. 

Nodfoder och boskapens utfodrande vid foderbrist, nagra upp- 
gifter om. Abo 1825. — Arbetet osedt af mig. D.o. 

Nodfodoamnen for manniskan. Abo 1867. 4 s. 8:o. 

Hataravintoaineita ihmiselle. Turku 1867. 4 s. 8:o. 
D.o. 

0., B. R. 

l..(B. R. O.) Nagra insande Ron om Barrskogs Forvandling till 
Lofskog, som stodja sig pa flera ars forfarenhet. (Liirda Tidn. 
1761, s. 388.) Forstb. 

Odling af jord utan godsel, ny uppfinning. (Wasa Tidn. 
1844, N:o 38.) Agrik. 

Odling under fargade glas. (Naturen 1894, s. 69 — 72.) 
Fysiol. 

Oker-Blom, Maximilian Ernst Gustaf (Max). 

1. Vahasen volvulustapauksista bakteriologiselta kannalta. Esi- 
telma pidetty Duodecim'in vuosijuhlassa 18 p. marrask. 1892. 
(Duod. VIII, 1892, s. 221—227.) Bakt. Med. bot. 

2. Keino ottaa talteen pienia nestemaaria bakteriologisia tutki- 
muksia varten. (Ibid. IX, 1893, s. 92—94.) Bakt. Instr. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 381 

Oker-Blom, Maximilian Ernst Gustaf (Max). 

3. Hiukan lisatutkimuksia Bacterium commune-coli'n ky'ysta tunkea 
patoloogisesti muuttuneeseen suolenseinaan. (Ibid. X, 1894, 
s. 69—78, 94—98.) Bakt. Med. bot. 

4. Beitrag zur Kenntnis des Eindringens des Bacterium coli- 
commune in die Darmwand in pathologischen Zustanden. (Cen- 
tralbl. f. Bakt., Parasitenk. u. Infekt. krankh. XV, 1894, N:o 16, 
s. 588 — 598.) — Ar en omarbetning af foregaende uppsats. — 
Ref. Bot. Centralbl., Beih. 4, 1894, s. 383— 384. D:o. D:o. 

Oksain karsimisesta, vahasen. (Metsanh. lehti III, 1 890, 
s. 94—95.) Biol. Forstb. 

Oksanen, Kaarlo. 
1. Juurikasvien viljelemisesta. Esitelma. (Kert. Ita-Hameen Maal. 
seur. toimin. 1894, J:kyla 1895, s. 26—34.) Agrik. 

Olkien palmikoitsemiseen, neuvo. Turussa 1874. 17 s. 
8:0+16 kuvaa + 2 taul. (K. Suom. Talousseur. Kirj. kansalle, 
N:o 7.) — S. 2 omnamnes Enodium ccvruleum ss. sardeles tjanlig- 
till straflatning. Ekon. Tekn. bot. 

Ollonqvist, Kaarlo Kustaa. 

1. Keinotekoisista lannoitusaineista. Pori 1884. — Arbetet osedt 
af mig. Agrik. 

Alustanut keskustelukysymyksen: 

2. Mita seikkoja kuuluu jarjestettyyn metsan hoitoon? (Satak. 
Maanvilj. seur. kert. 1896, Pori 1897, s. 32—37.) Forstb. 

3. (K. K. 0.) Mikroobeista. Esitelma. (Ibid. 1898, Pori 1899, 
s. 81—96.) Bakt. 

Olsoni, 0. 

1. (0. O—o—.) Frukttradens godsling. (Tradgardsv. Ill, 1895, 
s. 31—36.) Hortik. 

2. Fruktodlings-forsoksstationen pa Wartsala gird i Halikko 
socken. Beriittelse till Sallskapet „Aura Tradgardsvanner" i 
Abo. (Ibid. Ill, 1895, s. 97—98.) D:o. 

3. Berattelse for ar 1896 om fruktodlings-forsoksstationen pa 
Wartsala gard. (Biet XVIII, 1897, s. 316—318.) D:o. 

Olsson, Pehr Hjalmar. 1 ) 

1. Se: Lindberg, Harald. N:o 43. 1894. 

2. Bidrag till kannedomen om floran i Kimito skargard. (Acta 
Soc. F. Fl. fenn. XI, N:o 11, 1895, 50 s.) Vaxtgeogr. l ) Betraffande denne forfattares arbeten se: Hjalmar Hjelt, 
Conspectus II, P. I, 1902, s. 255. 382 T h. S se Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Olsson, Pehr Hjalmar. 

3. Finska tradjattar. XXL (Geogr. Foren. tidskr. VII, 1895, 
s. 254—256.) — Om storleken af en Fraxinus excelsior i Nagu 
socken. Biol. 

4. Om forekomsten af Crambe maritima i Finland. (Bot. Notis. 
1895, s. 204—206.) Vdxtgeogr. 

5. Svenska vaxtnamn i sydvastra Finland. (Ibid. 1896, s. 1 — 10.) 
Nomenkl. 

6. Aland. Illustrerad landskapsbeskrifning. Med 1 karta och 
16 illustrationer. Wiborg 1895. Ill s. 8:o. — S. 14—15 om 
vaxtligheten. Topogr. 

7. Om insamling af Medicinalvaxter i Finland. (Kalend. Sv. 
Folkskol. vann. XIII, 1898, s. 81—96. 8:o.) 

Ohjeita laakekasvien kokoojille Suomessa. Suomennos. Hrgissa 
1898. — Ofversattningen osedd af mig. Farm. bot. 

8. Vara sadesslag. (Ofvertryck fr. „Vart Land", N:o 14.) Hrfors 
1898. 20 s. 12:o. Agrik. 

9. Gentiana baltica och Fucus balticus fran Aland, nya for finska 
floran, samt subfossila exx. o af Cladium mariscus och Trapa 
natans i en torfmosse pa Aland. (Bot. Notis. 1898, s. 63.) 
Vdxtgeogr. Paleont. 

10. En Trapa-forande torfmosse pa Aland. (Geogr. Foren. tidskr. 
XII, 1900, s. 19—64+ 1 karta och 3 bilder i texten.) — S. 33 — 
40, 44, 46—53, 56 om darstades forekommande Diatomaceer. 
— Afven inford i Vet. Medd. Geogr. Foren. Finland V, (1899 — 
1900) 1900, 46 s.-f Tyskt referat. — Diatomaceerna bestamda 
af dr Astrid C 1 e v e , frosamlingen granskad af R. Sernander 
och K. K j e 1 1 m a r k. Topogr. Paleont. Diat. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden: 

11. Om mossor fran Nagu socken, bland hvilka en for floran 
ny art, Scapania resupinata (L.) Dum. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. 
XXI, 1895, s. 67; 6 / 4 1895.) — Ref. Bot. Notis. 1895, s. 135. 
Bryol. 

12. Tvenne for floran nya mossarter fran Nagu socken: Hetero- 
cladium heteropterum (Bruch.) och Hypnum Stokesii Turn, samt 
Dicranum strictum afvenledes fran Nagu. (Ibid. XXI, 1895, 
s. 85; 4 /s 1895.) D:o. 

13. Om for Aland nya mossor: Dicranum brevifolium, Amblystegium 
fluviatile, A. ochraceum, Hypnum pyrenaicum, Stereodon fastigiatum, 
Neckera pennata och Fontinalis dalecarlica. (Ibid. XXII, 1896, 
s. 14—15; 5 /io !895.) D:o. 

Omenapuunlajit. (Puut. 1900, s. 86.) Hortik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 383 

Omenapuu, vanha (Huittisten pappilassa). (Ibid. 1900, s. 38.) 
Biol. 

Omenia, uusi keino sailyttaa. (Luon. Yst. Ill, 1899, s. 163; 
Puut. 1899, s. 78; Maam. I, 1899, s. 364.) Hortik. Ekon. bot. 

Onra. 

1. Juurikasvi-viljelyksesta. (Maanv.lehti II, 1888, s. 18—21.) 

Agrik. 

Organismer, laga temperaturers inverkan pa. (Naturen 1893, 
s. 170—171.) Biol. Bakt. 

Orjantappuraruusut, kauneimmat. (Puut. 1899, s. 94.) 
Hortik. 

Orraeus, Gustaf. 
1. Adumbratio Florae, dissertatione academica leviter delineata. 
Disp. Pras. Pehr Kalm. Abo 1754. (8+) 28 s. 4:o. — 
Innehaller regler for sammanfattande af en flora. — Ref. 0. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 220— 221. Fenol. Syst. Nomenkl. 
Ekon. bot. 

Orrstrom, Andreas Johannes. 
1. Se: Haartman, Johan Gustaf. 1797. 

Ostheimerkirsikka. (Koti ja yhteisk. 1899, Kasvit, s. 88.) 
Hortik. 

Ottelin, Fredrik Alarik. 

1. (O.) Experimentalfalt och agrikulturforsok. (Biet III, 1882, 
s. 27—31.) Agrik. 

2. ( — n.) Ett medel att undga hostfrostens harjningar. (Ibid. Ill, 
1882, s. 76—80.) D:o. 

3. (A. 0.) Landtbruks bref fran sodra Osterbotten. (Ibid. XII, 
1891, s. 152—157, 252—257.) Vdxtsjukd. Agrik. 

4. (A. 0.) Praktisk och billig lerbranningsmetod. (Ibid. XII, 
1891, s. 175—177.) Agrik. 

5. (A. 0.) Om behofvet af mera statsskogar uti skogfattiga 
trakter. (Ibid. XII, 1891, s. 197—201.) Forstb. 

6. (A. 0.) Val af utsadespotatis. (Ibid. XII, 1891, s. 232—234.) 
Biol. Agrik. 

7. (A. 0.) Tallspinnaren (Bombyx pini) i norra Osterbotten. (Ibid. 
XII, 1891, s. 241.) Vdxtsjukd. 

8. (A. 0.) Hagmarksskotsel i forening med skogsbruk. (Ibid. XII, 

1891, s. 291—296.) Forstb. Agrik. 

9. (A. 0.) Landtbruks bref fran sodra Osterbotten. (Ibid. XIII, 

1892, s. 203—207.) Fenol. 384 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Ottelin, Fredrik Alarik. 

10. (A. 0.) Angsmaskens harjningar i sodra Osterbotten och 
medlen att motverka dessa. (Ibid. XIII, 1892, s. 213—217.) 
Vaxtsjukd. 

11. (A. 0.) Det enda sakra och billiga medlet att forekomma 
frost. (Ibid. XIII, 1892, s. 222—225.) Agrik. 

12. (A. 0.) Regler, som bora iakttagas vid skogsafverkning. 
(Ibid. XIII, 1892, s. 322—325.) Forstb. 

13. Suoviljelyksesta Pohjanmaalla seka hakamaitten hoidosta 
yhdistettyna metsan hoidon kanssa. (Maanv. kirjasto. N:o 12.) 
H:gissa 1896. 32 s. 12:o. Biol. Topogr. Agrik. 

14. (Anon.) Tavallisimmat voiviat ja niiden poistaminen. P. 
Sodengard'in kirjoituksista suomennettu, lisatty ja mukaeltu. 
H:gissa 1896. 39 s. 12:o. (Ibid. N:o 15.) Bakt. 

15. Maanviljelyksesta ja sen vaurastuttamisesta. Kaksikymmenta 
lukua koskeva maanviljelysta ja sen taloutta. H:gissa 1897. 
68 s. 8:o. Topogr. Vaxtsjukd. Forstb. Agrik. 

16. Landtbrukets upphjalpande. I. Tjugu kapitel rorande landt- 
bruket och dess ekonomi. H:fors 1897. 51 s. 8:o. [I det 
narmaste af samma innehall som foregaende arbete.] II. Inne- 
hallande Mosskulturen i Osterbotten samt tio afhandlingar rorande 
landtbruk, mejeri och skog. H:fors 1898. 92 s. 8:o. III. Inne- 
hallande elfva afhandlingar rorande landtbruk, mejeri och skog» 
H:fors 1898. 35 s. 8:o. D:o. D:o. D:o. D:o. 

17. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot. Kaksikymmenta yleis- 
hyodyllista kirjoitusta. (Uudenmaanl. maanvilj. seur. toimit. 3.) 
Porvoo 1898. 89 s. 8:o. Agrik. 

18. Niittymato. (Pohjanm. raivaaja 1899, N:o 4, s. 5—7.) Vaxt- 
sjukd. 

19. (0.) Eras toinen pohjalainen maanvaiva. (Ibid. 1900, N:o 4, 
s. 2—3.) D:o. 

20. (0.) Metsanhoidosta. (Ibid. 1900, N:o 5, s. 7—8, N:o 6, 
s. 1 — 5.) Biol. Forstb. 

21. Landtbrukskalender for Finland 1900. Sammanstalld af . 

H:fors 1900. V + 203 s. 8:o. — I. Officiella afdelningen s. 1—68; 
Skogslagen s. 42—47. — II. Praktiska afdelningen s. 69— 203; 
I. Mossodlingens tvenne hufvudmetoder s. 69 — 74; VII. Rotfrukt- 
odling af F. A. Rautell s. 118—134; VIII. Utsadets utvaljande 
och undersokning af dess grobarhets formaga; IX. Torfstro- 
beredning af F. M[almberg] s. 138—142; X. Om gddsling 
af karr- och mossodlingar af E. M[alm] s. 142—144; XI. Skogs- 
skotsel s. 145 — 155. Forstb. Agrik. 

22. (0.) Siementen valinta ja idattaminen. (Pellervo I, 1900, 
s. 93—95.) Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 385 

Ottelin, Fredrik Alarik. 

Om valet af utsade och dess groende. (Ibid., Sv. uppl., I, 
1900, s. 79—80.) Biol. Agrik. 
23. (0.) Niittymadon tuhotoista Pohjanmaalla 1899. (Ibid. I, 
1900, s. 155 — 157.) 

Angsmaskens harjningar i Osterbotten 1899. (Ibid., Sv. 
uppl., I, 1900, s. 113—115.) Vaxtsjukd. 

Paasonen, Heikki. 
1. Kielellisia lisia suomalaisten sivistyshistoriaan. (Suomi 3 jakso, 
XIII, 1897, 49 s.) Nomenkl. 

Paasonen, Julius. 
1. Muinaisjaannoksia ja -muistoja Mikkelin kihlakunnassa. (Suom. 
Muinaism. yhd. aikakausk. X, 1889, s. 91—177.) S. 136 

omnamnas nagra i Kristina socken forekommande s. k. „offer- 
trad", af hvilka ett ovanligt stort (13 aln hogt och 50 aln i 
omkrets), sedermera af blixten splittradt entrad pa Hongasten- 
maa. — Se ofvanfor s. 244 Julius Krohn. Varia. 

P., A. H. 

1. (A. H. P.) Kasvien juurista. (Maam. II, 1879, s. 241—247.) 
Fysiol. 

Palander, Edvard Vilhelm. 
1. Se: Lagus, Wilhelm. N:o 3. 1880. 

Palander, Lars. 
1. Academisk Af handling och (Economisk Beskrifning ofver 
Kulsiala Forsamling J ) i Tavastehus Lan. Disp. Praes. Pehr 
Adrian Gadd. Abo 1767. (4+) 20 s. 4:o. — S. 7 uppraknas 
vildt vaxande trad, bl. a. „L6nn pa flere stallen"; „pa Hassel 
ar tammelig tilgang i forsamlingen, men an mera uti angransande 
Palkane socken, hvarest allmogen afven drifver nagon handel 
med Hasselnotter"; s. 8 „ Villa Apletran pastas af nagra afven 
finnas i denna forsamling. Med sakerhet kan man anse dem 
for en lemning af fordna tiders planteringar"; s. 8 „Ask vaxer 
vid Suontaka och i storre ymnighet i Sattula by i Hattula"; 
lindar och almar forekomma pa Lammassaari och Retula holmar 
i Vanajavesi; s. 9, 10 om odling af aim och ask; s. 11 svarta 
vinbar forekomma allmant och roda vinbiir pa nagra stallen 
ss. vid Stjarnsund; s. 13-— 15 om akerbruk och tradgardsskotsel. 
— Ref. O. E. A. H j e 1 1: Abo Univ. lard. s. 305. Vdxtgeogr. 
Hortik. Agrik. ! ) Kulsiala ar ett ftiraldradt sockennamn och motsvarar for nar- 
varande ungefar Hattula och Tyrvanto socknar. 25 386 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Paldani, 0. G. 

1. Toimellinen Maanviljelia. Ensimmainen osa: Maanviljelysopin 
perusteet, esitellyt J. Arrhenius. Sovittamalla suomentanut 
. 23 kuvapiirroksella. Turussa 1870. XIV + 320 s. 8:o. 

— S. 171 — 274 om jordbruksvaxterna, deras odling m. m.; 
s. 304 — 308 skogsskotseln. — Toinen painos, korjattu ja toisen 
ruotsalaisen painoksen mukaan lisatty. 29 kuvapiirroksella. 
H:gissa 1877. XII + 334 s. 8:o. — Kolmas painos. Turku 1889. 

— Tredje uppl. osedd af mig. Mandb. Forstb. Agrik. 

Palmberg, Albert Julius. 

1. Om verkan af Secale cornutum i kroniska diarreer. (F. Lak. 
Sallsk. Handl. XIII, 1871, s. 75—80.) Med. bot. 

2. Om vara inhemska lakemedel. (Ibid. XIII, 1871, s. 214—221.) 
Farm. bot. 

3. Om de af dr Elie Metschnikoff gjorda undersokningar 
angaende vissa cellers inom organismen kamp emot mikroberna. 
(Ibid. XXX, 1888, s. 23—36.) Redogores for Phagocyt- 
teorin. Bakt. 

4. Om tyfoidfebern i Helsingfors, orsakerna till dess forekomst 
och medlen att forekomma densamma. (Ibid. XXXI, 1889, 
s. 1027 — 1036.) — Omnamnes bl. a. tyfusbacillens motstands- 
kraft. Biol. Bakt. 

5. Se: Holsti, H. N:o 2. 1889. 

6. Minnesord ofver Anders Edvin Nylander. (F. Lak. Sallsk. 
Handl. XXXII, 1890, s. 827—828.) Biogr. 

7. Minnesord ofver Johan Martin Jakob af Tengstrom. (Ibid. 
XXXIII, 1891, s. 141 — 142.) D:o. 

8. Betankande af Kommissionen for utarbetande af forslag till 
atgarder emot den hos notboskapen i landet radande tuberkel- 
sjukan. H:fors 1891. 62 s. 8:o. 

Mietinto, jonka on tehnyt Komissioni, jolla toimena on ollut 
valmistaa ehdotus toimenpiteiksi nautakarjaa maassamme vai- 
vaavan nystyra- eli tuberkelitaudin ehkaisemiseksi. Hrgissa 1891. 
63 s. 8:o. — S. 4 — 12 om tuberkelbacillen och dess forekomst 
hos notboskapen. 1 ) Bakt. Med. bot. 

9. Se: Runeberg, J. W. N:o 5. 1893 

10. Nagra betraktelser angaende tyfoidfeberns etiologi. (F. Lak. 
Sallsk. Handl. XXXIX, 1897, s. 575—588.) Bakt. 

11. IX:de Hygieniska kongressen i Madrid 10 — 17 april 1898. 
Reseberattelse. (Ibid. XL, 1898, s. 960—988 + 1 karta.) — 
S. 965 — 971 redoorores for bakterietoxiner och antitoxiner. D:o. ') Medlemmar i Kommissionen voro: R. Gripenberg ordf., 
Palmberg, H. Sawela, L. Fabritius och O. V. L 6 f m a n. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 387 

Palmberg, Albert Julius. 

12. Infektionslarans nuvarande standpunkt. (Ibid. XLI, 1899, 
s. 883—900.) Ref. Ugeskr. f. Laeger 1899, s. 923— 928; 
Journ. d'Hygiene 1899, N:o 1198, s. 292. D:o. 

13. Ett bidrag till kannedomen om tyfoidfeberns uppkomst. 
(Tidskr. f. halsov. II, 1892, s. 56—60.) — Innehaller bl. a. om 
tyfusbacillens biologi. D:o. Med. hot. 

14. Om badstugan som desinfektionsinrattning. (Ibid. VI, 1896, 
s. 17 — 20.) — Redogores for patogena bakteriers forstoring 
genom vattenangan i badstugan. Bakt. 

Palmen, Ernst Gustaf. 
1. Suomen maanviljelyksesta viime vuosisadalla. (Hist. Arkisto IX, 
1886, s. 1 — 25.) — S. 7 — 15 historiska uppgifter om akerbruket 
hos oss pa 1700-talet. Agrik. Hist. 

Palmen, Johan Axel. 

1. Se: Mela, A. J. N:o 5. 1880. 

2. (Anon.) Erik Laxman. (Valv. 1881, s. 137 — 141.) Se 
LagiiS, W. N:o 3. Erik Laxman. Biogr. 

3. (J. A. P.) Charles Darwin. (Ibid. 1882, s. 247—256, 
409—418.) D:o. 

4. (Anon.) Luonnontieteellisia havaintoja. (Kansanval. Seur. Kalent. 
1885, H:gissa 1884, s. 4—27.) Fenol. 

5. [Utlatande af Carl Linne ofver P. Kalm.] (Medd. Soc. 
F. Fl. fenn. XIII, 1886, s. 172.) — Se: Hjelt, August Johannes. 
N:o 1. 1885. Hist. 

6. (Anon.) jamte Norrlin, J. P. (Anon.) [Program for expeditionen 
till Kola-halfon ar 1887.] H:fors 1886. 4 s. 4:o. Hist 

7. Se: Kihlman, A. O. N:o 16. 1887. 

8. „ „ „ N:o 23. 1890. 

9. „ Saelan, Th. N:o 22. 1890. 

10. Utlatande ofver de for professionen i botanik utgifna speci- 
mina afgifvet till Filosofiska Fakultetens fysisk-matematiska 
sektion af ex officio opponens. H:fors 1891. 66 s. 8:o. Biol. 
Mykol. Lich. 

11. [Minnesord ofver Alphonse Louis Pierre Pyrame de Can- 
do lie.] (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XIX, 1893, s. 127—128.) 
Biogr. 

12. [Minnesord ofver Frederik Christian S c h u b e 1 e r.] (Ibid. XIX, 
1893, s. 128—129.) D:o. 

13. [Minnesord ofver Carl Fredrik Nyman.] (Ibid. XIX, 1893, 
s. 129.) D:o. 

14. [Minnesord ofver Constantin Leopold.] (Ibid. XIX, 1893, 
s. 130.) D:o. 388 T h. Scfilan. Finlands botaniska litteratur. 

Palmen, Johan Axel. 

15. [Minnesord ofver Richard Spruce. (Ibid. XX, 1894, s. 72- 
73.) D:o. 

16. [Minnesord ofver Knut Fredrik Thedenius.] (Ibid. XX, 

1894, s. 73.) D.o. 

17. [Minnesord ofver Ernst Oskar Viktor Fredrik Ronnback.] 
(Ibid. XX, 1894, s. 74.) D.o. 

18. [Minnesord ofver Herman Severin Zidback.] (Ibid. XXI, 

1895, s. 96.) D:o. 

19. [Minnesord ofver Ernst Stizenberger.] (Ibid. XXII, 1896, 
s. 62—63.) D.o. 

20. [Minnesord ofver Alexander Batalin.] (Ibid. XXIII, 1898, 
s. 58.) D:o. 

21. [Minnesord ofver Edmund Russow.] (Ibid. XXIII, 1898, 
s. 58—59.) D:o. 

22. [Minnesord ofver Anders Johan Malmgren.] (Ibid. XXIII, 
1898. s. 60—63.) D.o. 

23. [Minnesord ofver Carl Immanuel Qvist.] (Ibid. XXIII, 1898, 
s. 63.) D:o. 

24. och Norrlin, J. P. Societas pro Fauna et Flora fennica 

1871 — 1896. En kort aterblick. (Ibid. XXIII, 1898, s. 119 — 
163.) Sep. H:fors 45 s. 8:o. Hist. 

25. — — och Norrlin, J. P. Forslag till narmare samarbete 
mellan Sallskapets pro Fauna & Flora fennica medlemmar. 
(Ibid. XXIV, (1897—1898) 1900, s. 146—151.) Hist Fenol. 
Saml. 

26. [Minnesord ofver Aulis Westerlund.] (Ibid. XXV, 1900, 
s. 89—90.) Biogr. 

27. [Minnesord ofver Anton Kerner.] (Ibid. XXV, 1900, s. 90.) 
D.o. 

28. [Minnesord ofver Axel Blytt.] (Ibid. XXV, 1900, s. 91.) D.o. 

29. [Minnesord ofver Christian Kaurin.] (Ibid. XXV, 1900, 
s. 91.) D.o. 

30. [Minnesord ofver Karl Petter Malmgren.] (Ibid. XXVI, 
1900, s. 148.) D:o. 

31. [Minnesord ofver Herman Backman.] (Ibid. XXVI, 1900, 
s. 148—149.) D:o. 

32. Arsberattelse vid Soc. F. Fl. fenn. arsmote d. 13 maj 1893. 
(Ibid. XIX, 1893, s. 126—133.) Hist. 

33. D:o d:o 1894. (Ibid. XX, 1894, s. 72—77.) D.o. 

34. D:o d:o 1895. (Ibid. XXI, 1895, s. 93—98.) D.o. 

35. D:o d.o 1896. (Ibid. XXII, 1896, s. 61—65.) D:o. 

36. D:o d:o 1897. (Ibid. XXIII, 1898, s. 56—68.) D:o. 

37. D:o d:o 1898. (Ibid. XXIV, (1898) 1900, s. 52—57.) D.o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 389 

Palmen, Johan Axel. 

38. D:o d:o 1899. (Ibid. XXV, 1900, s. 87—94.) D:o. 

39. D:o d:o 1900. (Ibid. XXVI, 1900, s. 144—157.) D:o. 

40. t William Ny lander. (Fennia 18, 1900—1901; ars- 
berattelse afgifven vid Sallsk. for Finlands geografi arsmote 
den 28 april 1899; s. 58 — 59.) Biogr. 

Palmgren, Alvar. 

1. Se: Arrhenius, Axel. N:o 38. 1897. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica sammantraden: 

2. Nagra siillsynta karlvaxter fran Aland: Cypripedium calceolus 
fran Kungshamn i Jomala, Malaxis monophylla fran Finstrom 
Godby, Sorbus aucuparia X fennica fran Sund, Carex fulva och 
C. flava X Oederi fran Eckero samt C. remota fran Jomala. 
(Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXIV, (1897—1898) 1900, s. 16; 6 / n 
1897.) Vdxtgeogr. 

3. Tva anmarkningsvarda vaxtfynd pa Aland: Carex lasiocarpaX 
vesicaria, ny for skandinaviska och finska floran, fran Jomala 
socken nara Kungson och Scirpus parvulus pa Ramsholmen 
afvenledes i Jomala socken. (Ibid. XXVI, (1899—1900) 1900, 
s. 23 — 25; 4 /n 1899 -) — Ref - Bot - Not is. 1900, s. 140 
D:o. Syst. 

Paqvalin, Karl Robert. 

1. Tavallisten Saniaisten lehtia polstarien taytteeksi. (Duod. II, 
1886, s. 168—169.) Ekon. bot. 

Paulin, Abraham. 
1. CEconomisk afhandling om Tran tjenliga till lefvande hackar 
uti Kryddgardar i Finland. Disp. Praes. Pehr Kalm. Abo 
1775. (3+) 10 s. 4:o. - - Ref. O. E. A. Hjelt: Abo Univ. 
lard. s. 249. Hortik. 

Paulin, Arvid. 

1. Academisk afhandling om Grasvaxtens Aftagande pa vara 

Angar och dess Botemedel. Disp. Praes. Pehr Kalm. Abo 

1772. (4+) 9 (+1) s. 4:o. Agrik. 

Pazelius, Matthias. 

' o 

1. Anmarckningar om Angs- och Akerskiotzel i Osterbotn. Disp. 
Praes. Carl Fridric Mennander. Abo 1751. (10+) 64 
(-f -2) s. + 1 pi. 4:o. — S. 15 — 58 om angs- och akerbruk; 
s. 58—60 om tjartillverkning. o — Ref. Larda Tidn. 1751, 
s. 246—252; O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 88. D:o. 
Tekn. bot. 390 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Pekkala, J. 0. 

Alustanut keskustelukysymyksen: 
1. Mika on vaarinotettava jotta saisimme suuremmat tulot metsis- 
tamme? (Kert. M-Hameen Maal. seur. toimin. 1891, J:kyla 1892, 
s. 7—12.) Forstb. Ekon. bot. 

Pekkarinen, Johan. 

Alustanut keskustelukysymyksen: 
1. Mitka kohdat maanviljelyksessamme vaativat pikaisia paran- 
nuksia ja miten ne saataisiin aikaan? (Keski-Suomen Maanvilj. 
seur. vuosikert. 1895, J:kyla 1896, s. 26—30.) Agrik. 

P e 1 a r g o n i e r, att ofvervintra. (Teknol. Ill, 1 847, s. 289.) rfdrtik. 

Pelkonen, K. 

1. Esitelma, pidetty maanviljelys-nayttelyssa Kaavilla syysk. 21 p. 

1893. (Kert. Kuopion laan. maanvilj. seur. vaikut. 1893, Kuopio 

1894, s. 66—75.) Agrik. 

Pelkonen, L. 

1. Juurikasvien viljelemisesta. (Peltom. IV, 1895, s. 152 — 155.) 
D:o. 

Pellavain viljellyxesa, muistutuxia. (Huoneenhall. neuv. 
yht. kansalle, 2 side, 1814, s. 1—32.) D:o. Ekon. bot. 

Pellavan ja Hampun kylvamisesta ja valmistumisesta etc. 
etc., tieto. (Almanach v. 1769. Turku. 16 s. 16:o.) — Lisa 
eli jatko (Ibid. 1770, 15 s. 16:o); Lisa (Ibid. 1771, 15 s. 16:o); 
Lisa (Ibid. 1772, 15 s. 16:o); Lisa (Ibid. 1773, 15 s. 16:o). - 
Tryckta i Sthlm [1768—1772]. D:o. D:o. 

Pellavan viljelemisesta. Suomen Talousseuran toimitus. 
(Almanakka karkaus-vuonna 1848. Helsingforsissa [1847]. 13 s. 
16:o.) 

— — Lisays edelliseen. (Ibid. v. 1849. Helsingforsissa [1848]. 
12 s. 16:o.) 

— — Jatko edelliseen; Pellavan viljelyksesta, ja muutenki kaytta- 
misestansak. Suomen Talousseuran toimitus. (Ibid, vuonna 1850. 
Helsingforsissa [1849]. 13 s. 16:o.) Agrik. Tekn. bot. 

Pe 11a vista, ulosveto usiammista kirjoituxista. (Almanacka eli 
ajan-tieto vuonna 1807. Strengnasissa [1806]. 8 s. 16:o.) 
Ekon. bot. 

Peltonen, Wihtori. 

1. Se: Hult, Ragnar. N:o 20. 1893. 

2. Pieni marja- ja sienikirja. Porvoo 1899. 16 s. 8:o. (Kyla- 
laisten kirjasia, N:o 10.) Ekon. bot. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 391 

Pensasaidoista. (Suom. Metsanh. lehti V, 1892, s. 102—107.) 
Forstb. Agrik. Ekon. bot. 

Pensas- ja kaunistusaitoja, milloin on oikea aika leikata? 
(Puut. 1900, s. 50.) Hortik. 

Perander, H. G. 

1. (H. G. P.) Oppikirja Luontotietehesen kansakouluin oppilaisille. 
Tohtori N. J. Berlin'ilta. 60:nella kuvalla. Turussa 1859. 
163 s. 8:o. Kolmas osa s. 47 — 68: Kasvuista. — Toinen painos. 
Turussa 1860. 163 s. 8:o. [Muuttamaton]. Larob. 

Perander, Nils Johan. 
1. Om hushallningen i Liebelitz. (Underr. K. F. Hush. Sallsk. 
2:dra Saml., N:o 6, 1824, s. 24—28.) — S. 25—26 om darst. 
odlade jordbruksvaxter. Agrik. 

Perunamadan ehkaisemiseksi. (Koti ja yhteisk. 1900, Kasvit, 
s. 75—76.) Vaxtsjukd. 

Perunaruton havittamisesta. (Puut. 1899, s. 46.) D:o. 

Perunat ravinto-aineena. (Terv. hoitol. X, 1898, s. 167 — 
170.) — Om potatisstarkelsens smaltbarhet, jamford med starkel- 
sen hos majs, hvete och hafre. Med. bot. 

Perunoista. (Almanakka vuodelle 1893. H:gissii [1892]. 12 s. 
16:o.) — Innehaller bl. a. om potatissjukan och dess forekom- 
mande. Vaxtsjukd. Agrik. 

Petander, August Herman. 
1. Om Primula veris och Linum catharticum fran Kuopio-trakten 
samt om en Cypripedium calceolus med missbildad blomma. 
(Medd. Soc. F. Fl. fenn. VI, 1881, s. 255—256.) Vaxtgeogr. Terat. 

Petander, Gustaf Adolf. 
1. (P— r.) Nagra ord om Koppelbruket. (Teknol. Ill, 1847, s. 49— 
51.) Agrik. 

Petrelius, Aksel. 
1. Kertomus toimestani Satakunnan maanviljelysseuran kiertavana 
maanviljelyksenneuvojana Tyrvaan kihlakunnassa kesalla v. 1900. 
(Kert. Satak. maanv. seur. toimin. 1900, Pori 1901, Liite N:o 2, 
s. 110—116.) D:o. 

Pettersen, Wolter af. 
1. Forsok till en beskrifning ofver Kimito socken i Abo Ian. 
(Underr. K. F. Hush. Sallsk. 2:dra Saml., N:o 5, 1824, s. 7—43.) 
— S. 15 — 16, 19 — 27 om darst. odlade jordbruksvaxter. Fenol. 
Agrik. 392 Th. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Peuran-Sammalista, neuvo kuinga leipaa tehdaan. (Huoneen- 
hallit. neuv. yht. kansalle 1 side, 1814, s. 34—37.) Ekon. hot. 

Pfaler, Eric Johan von. 
1. Se: Hellenius, Carl Niclas. N:o 16. 1789. 

Pfaler, Leonard von. 
1. Se: Elfving, Fredrik. N:o 80. 1891. 

[Pharmacopoea fennica.] 

1. Pharmacopcea militaris, navalis et eorum usui ac- 
commodata, qui impensis publicis curantur. Holmiae 1789. 
28 s. 8:o. Omtryckt i F. J. Rabbe, Finlands medicinal- 
forfattningar I. H:fors 1837, s. 60—68. 4:o. Farm. hot. 

2. Pharmacopoea fennica. Cum gratia et privilegio Sacrae 
Imperialis Majestatis. [Red. Johan Gadolin.] Abo 1819. 
2 + 116 s. 8:o. D:o. 

3. Pharmacopoea fennica. Editio secunda. [Red. Adolf 
Mob erg.] H:fors 1850. XVI +175 s. 8:o. D:o. 

4. Pharmacopoea fennica. Editio secunda. Anvisning till 
igenkannande och profning af lakemedlen i Finska Farmakopeens 
andra upplaga. [Red. Adolf Mob erg.] H:fors 1851. XXII + 
192 s. 8:o. D:o. 

5. Indicia quibus medicamina Pharmacopoeae fen- 
n i c ae editionis secunda3 dignoscuntur et probantur. Supple- 
mentum ad Pharmacopoeae fennicae editionem secundam. [Red. 
Adolf Moberg.] H:fors 1852. XXIII +189 s. 8:o. D:o. 

6. Pharmacopoea militaris, navalis et eorum usui ac- 
commodata, qui impensis publicis curantur. Cura Collegii Medici 
Fennici edita. H:fors 1856. 2+24 s. 8:o. D:o. 

7. Pharmacopoea fennica. Editio tertia. [Red. Adolf 
Moberg.] H:fors 1863. XIV +160 s. 8:o. D:o. 

8. Pharmacopcea militaris Fennica. Editio secunda. [Red. 
Adolf Moberg.] H:fors 1885. 56 s. 8:o. D:o. 

9. Pharmacopoea fennica. Ed. IV. Se: Sundvik, Ernst 
Edvard. N:o 1. 1885 och 1888. 

10. [Pharmacop oe a veterinarian] Veterinar-Farmakope 
for Finland. H:fors 1886. 48 s. 8:o. Farm. hot. 

Pihan cocomisesta ja sen valmixi tekemisesta hartsixi. 
(Almanach vuonna 1757, Turku, 10 s. 16:o.) - - Tryckt i Sthlm 
[1756]. Ekon. bot. 

Pihlman, Johannes. 
1. Dissertatio Chemico-oeconomica de artificiosa foecundatione im- 
mersiva Seminum Vegetabilium. Praes. Joh. Gotschalk Wal- 
ler! us. Sthlm 1752. 24 s. 4:o. — Ref. Larda Tidn. 1752, 
s. 203—204, 211—212. Fysiol. Biol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 393 

Pihlstrbm, Ernst Frithiof. 
1. (Anon.) Talous-puutarha. Kirjoittanut Oskar Tamm. Suo- 
mentanut — — . (Ylipainos „Aurasta".) Turku 1892. 34 s. 
8:o. Hortik. 

Pinello, Nils Henrik. 

1. Redogorelse for K. Finska Hushallnings Sallskapets semisekular- 
fest i Abo den 1 November 1847 samt en kort Redogorelse 
for Sallskapets femtioariga verksamhet. (Ett utdrag haraf ingar 
i Teknol. IV, 1847, s. 362—366.) Hist 

2. Redigerat uppsatserna i almanackorna for aren 1849 — 1864. 

Pionien viljelemisesta, vahasen. Suomennos „Tidning for 
Tradgardsodlare"-lehdesta. (Puut. 1898, s. 4.) Hortik. 

Pipping, Fredric Wilhelm. 
1. Installationsprogram. (Peter Adolf von Bonsdorff.) Abo 1824. 
8 s. fol. — Innehaller biografiska notiser om Pehr Adrian Gadd. 
Biogr. 

Pipping, Wilhelm. 

1. Nagra fall af forgiftning, uppkommen genom fortarandet af 
roten af Hyoscyamus niger. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXVI, 1884, 
s. 254—255.) Med. hot. 

2. Studier ofver Pneumococcus. Akad. afh. Hrfors 1886. 78 s. -\ 
3 pi. 8:o. Bakt. 

3. Kapselcoccen bei der Bronchopneumonie. (Fortschr. d. Medicin 
IV, 1886, s. 319—327.) D:o. 

4. Der Einfluss von Fiebertemperaturen auf den Pneumoniecoccus. 
(Ibid. IV, 1886, s. 449—451.) D:o. Med. bot. 

5. Om en epidemi af vulvovaginit hos sma flickor, beroende pa 
Gonococcus-infektion. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXXVIII, 1896, 
s. 65—69.) D:o. D:o. 

6. Halsrota och strypsjuka. (Tidskr. f. halsov. VI, 1 896, s. 1 45— 1 52.) 

Kurkkumata ja kuristustauti. (Terv. hoitol. VIII, 1896, s. 113- 
122. Duod. seur. kirjasia tarttumataudeista, N:o 7.) Redo- 
gores for difteri-bacillen. D:o. D:o. 

7. Trettio fall af difteri, behandlade med antidifteriserum. (F. 
Lak. Sallsk. Handl. XXXIX, 1897, s. 1203—1224.) — S. 1209- 
1210 redogores for de bakteriologiska forhallandena. D:o. D:o. 

Pipping (Pippingskold), Joseph. 
1. (Anon.) Beskrifning pa Hedemossans [Islandlafvens] och Ren- 
mossans beredning til sund och valsmaklig foda, utgifven af 
K. F. Hushallningssallskapet i Abo. Abo 1798. 8 s. 8:o. ■ 
Ett tillagg hartill utkom under titel: Om brodbakning af Ren- 
mossa. (Hush.underr. f. menige man, h. 1, Abo 1801, s. 33 — 36.) 394 T h. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Pipping (Pippingskold), Joseph. 

Neuwo, kuinga terveellinen ja hyvan maullinen ruoka taitaan 
valmistaa Nummi-(Nurmi-) eli Kangasjakalasta eli Kangas-samma- 
lesta ja Peuran-jakalasta eli Peuran-sammalesta ulosannettu 
Kuningalliselda Suomen Huoneenpidonseuralda. Turussa 1798. 
8 s. 8:o. Ofversattningen af prof. G. Gadolin. — Innehaller 
afven beskrifning pa namnde lafvar. Lich. Ekon. bot. 
2. Om brod af Rofvor och Kalrotter. (Ibid. h. 1, Abo 1801, 
s. 50—54.) Ekon. bot. 

Pippingskold, Josef Adam Joakim. 
1. Cholerin efterfoljd af kronisk diarrhe vid narvaro af Cerco- 
monas hominis. (F. Lak. Sallsk. Handl. XVII, 1875, s. 47—49.) 
Flagellat. 

Pipurijuuresta, vielakin. (Koti ja yhteisk. 1897, s. 15 — 16.) 
Hortik. Hist. 

P., Juuso. 
1. Soitten viljelyksesta ja hoidosta. Uusimpien kokemuksien 
mukaan kertoillut Hjalmar Nathorst. Suomentanut Juuso P. 
Turku 1889. 4 + 39 s. 8:o. Agrik. 

Planter a frukttrad! (Tradgardsv. Ill, 1895, s. 23—24.) 
Hortik. Handelsb. 

PI o mm on, att forvara. (Teknol. IV, 1848, s. 384.) Hortik. 

Plojning, nyttan af djup. (Ibid. Ill, 1847, s. 325—327.) Biol. 
Agrik. 

P— n. 
1. Se: Fluckiger, F. A. (Afd. II.) 

Polygonum sakhalinense, en ny fodervaxt. (Naturen 1893, s. 121 — - 
122+1 fig.) Agrik. 

Poppe, Joachim von. 
1. Om Fro-saning af Potatoes eller Jordparon. (Hush, journ. 
1784, s. 521—523.) D:o. 

Poppius, Karl Alfred. 

1. Reseberattelse 1887 — 1888. (Tidskr. Pedag. Foren. XXVI, 
1889, s. 257—269, 347—370.) — Om undervisningen i botanik 
s. 362—363. Pedag. bot. 

2. Inledning till botaniken efter K. B. J. Forss e 1 l, o for vara 
klimatologiska och skolforhallanden sammanstalld. Abo 1891. 

b o 

40 s. 8:o+13 pi. (Bihang till „Reallyceum i Abo under lase- 
aret 1890—1891". Berattelse afgifven till arsforhoret den 30 
maj 1891.) Handb. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 395 

Poppius, Karl Alfred. 
3. Naturalhistorien under sommarferierna. (Bihang till „Re o do- 
gorelse for Abo Samskola under lasearet 1892—1893". Abo 
1893, s. 31—42.) Pedag. bot. Varia. 

Poppius, Robert Bertil. 
1. Lemna trisulca, antraffad blommande vid Esbo as utflode nara 
Boback, och Litorella lacustris fran Hvittrask i Kyrkslatt socken. 
(Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXVII, (1900—1901) 1901, s. 45—46.) 
Ref. Bot. Not is. 1901, s. 128. Vaxtgeogr. 

Porkka, Frans Volmari. 
1. Suursaarelta. (Valv. I, 1881, s. 41—46, 167—170, 373—378.) 

— S. 43 uppraknas nagra pa Hogland forekommande tradslag. 
D:o. 

Porkkana. (Puut. 1899, s. 3— 4, 18.) Hist. Hortik. Ekon. bot' 

Porthan, Henrik Gabriel. 

1. Se: Hellander, Anders. 1772. 

2. (Anon.) "Berattelse till 1771 ars riksdag angaende Abo stads 
nuvarande tilstand, Handel och Manufacturer med mera. (Tidn. 
af et Sallsk. i Abo, IV, 1774, s. 25—28, 41—42.) - - Uppgifter 
om Akademiska tradgarden i Abo, o om P. A. Gadds plantager 
och om medicinalvaxter odlade i Abo. Bot. trddg. Farm. bot. 

3. (Anon.) Anmarkningar om Wiitasaari socken. (Ibid. VII, 1777, 
s. 65—70, 73—78, 90—93, 100—101.) — Aftryckt i H. G. 
Porthans Skrifter i urval. Utg. af F. Litt. Sallsk. V. H:fors 
1873, s. 185—195. (Suom. Kirj. Seuran Toimit. 21 osa, 5 vihko.) 

— S. 91—93 (i aftrycket s. 193) om „aker- eller haldre svedje- 
bruket" pa orten; odlas „rag, korn, rofvor och arter; hafre 
brukas aldeles icke". Agrik. 

4. (Anon.) Om Paldamo. Enligt ett visitations protokoll uppsatt 
af prosten i Paldamo Johan Cajanus d. 1 Februari 1663. 
(Ibid. VII, 1777, s. 126 — 135, 137—143.) — S. 134 om aker- 
bruket darstades. D:o. 

5. (Anon.) Nagre anmarkningar til K. Magni Erikssons Historia, 
egenteligen rorande Finland. (Ibid. XII, 1785; Blandade Af- 
handlingar, ss. et Bihang s. 94—135.) Aftryckt i H. G. 
Porthans Skr. i urval. Utg. af F. Litt. Sallsk. V. H:fors 1873, 
s. 211—239. (Suom. Kirj. Seur. Toimit. 21 osa, 5 vihko.) — 
S. 123 (i Aftrycket s. 231—232) uppges att „Lin, hampa och 
humle odlades redan den tiden" [ar 1369] i Finland; „for- 
namligast hade satts korn och hafre men icke rag". Agrik. 
Hist. 396 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Porthan, Henrik Gabriel. 

6. (Anon.) Karta Anmarkningar om Saarijarvi Socken i Wasa Lan 
och Borga Stift. (Ibid. XII, 1785; Blandade Afhandlingar, ss. 
et Bihang s. 135—141.) — S. 138—139 om jordbruket och 
skogarne darst. Forstb. Agrik. 

7. Programma, qvod die 29 Octobris 1786 edidit Rector R. 
Academiae Aboensis — — . Abo 1786. 6 opaginerade s. fol.. 

— Aftryckt i H. G. Porthans Skr. i urval. Utg. af F. Litt. 
Sallsk. IV. Hrfors 1870, s. 391—397. (Suom. Kirj. Seur. Toimit. 
21 osa, 5 vihko.) Saml. Bot. tradg. 

8. Se: Frosterus, Johan. N:o 1. 1791. 

9. (Anon.) Om Lappo Socken i Osterbotten. Utdrag ur en beskrif- 
ning ofver denna Socken uppsatt ar 1754 af And. Wargelin. 
(Abo Tidn. XV, 1792, N:is 46, 47.) — N:o 47 § 6 uppriiknas 
„Try, Oxel och Brakved" ss. vaxande pa Simsjo berg i Lappo 
socken. Vaxtgeogr. 

10. Bref till Matthias Calonius af den 9 Aug. 1794. (Skrift. 
Sv. Litt. Sallsk. i Finland I. Henrik Gabriel Porthans bref till 
Matthias Calonius I. (Aren 1791 — 1796.) Utg. af W. L[agus]. 
H:fors 1886. 7 4- 341 + LXVIII s. 8:o.) - S. 126 omnamnas 
nagra vaxter fran norra Osterbotten. D:o. 

11. (Anon.) Anmiirkningar om Vaderleken och Arsvaxten i min 
minnes-tid. Skrefne ar 1775 [af Juslen?]. (Abo Tidn. XIX, 
1796, N:is 9, 10, 12.) Fenol. 

12. (Anon.) Tankar om Finlands Upodling. (Skrift. Sallsk. f. 
Allra. medb. Kunsk. IV, Sthlm 1797, s. 89—104, 111 — 137.) 

— Inford afven i Abo Tidn. 1799 N:o 30 och 1800 N:o 11. 
Aftryckt i H. G. Porthans Skr. i urval. Utg. af F. Litt. 

Sallsk. V. H:fors 1873, s. 370—396. (Suom. Kirj. Seuran 
Toimit. 21 osa, 5 vihko.) Ekon. bot. 

13. (Anon.) Anmarkningar angaende vara Skogar. (Abo Tidn. 
XXI, 1798, N:is 4, 5.) Forstb. 

14. Se: Hermelin, Samuel Gustaf. 1802. (Afd. II.) 

15. I Tuneld, Eric: Geographie ofver Konungariket Sverige 
saint darunder horande Lander. Tredje Bandet, som innehaller 
Norrland, Lappland, Finland och Sveriges utrikes besittningar. 
Sthlm 1794. Femte Hufvuddelen i Geographie ofver Storfursten- 
domet Finland, utarbetad efter framlidne Canzli-Radet och Rid- 
daren H. G. Porthans samlingar 1795. Sthlm 1826, s. 243- 
636. 8:o. Innehaller talrika botaniska uppgifter. Vaxtgeogr. 
Agrik. 

Potaateista. (Maamieh. yst. 1853, N:o 16.) — Uppraknas 9 
olika potatissorter, som ursprungligen odlats utrikes. Agrik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 397 

P o t a a 1 1 i-k a s v u s t a (Maaperunasta), joitakuita tietoja. (Ibid. 
1845, N:o 4.) — Nagra uppgifter om potatisens historia och 
om dess odling. Hist. Agrik. 

Potaattilajeja, hyvia. (Koti ja yhteisk. 1896, s. 48.) Agrik. 

Potatien kasvattamisesta, lyhy neuvo Suomen kansalle. 
(Huoneenhallit. neuv. yht. kansalle, 1 side, Turussa 1814, s. 11 — 
33.) I):o. 

Potatis, anteckningar om. (Wasa Tidn. 1844, N:o 44.) D:o. 

Potatis, att anvanda till sockerberedning. (Teknol. I, 1845, 
s. 111 — 112.) Tekn. bot. 

Potatis, att forvara. (Ibid. II, 1846, s. 99; III, 1847, s. 45— 
47.) Agrik. 

P o t a t i s , att forvara mot rota. (Ibid. IV, 1848, s. 82— 83.) D:o. 

Potatis, att kultivera. (Ibid. Ill, 1847, s. 389—390). D:o. 

Potatis, att tillgodogora frusen. (Ibid. II, 1846, s. 115 — 116.) 
Ekon. bot. 

Potatis, att tillgodogora skadad. (Ibid. Ill, 1847, s. 331— 333.) 
D:o. 

Potatisblastens (Potatiskalens) anvandning. (Ibid. Ill, 1847, 
s. 390; IV, 1848, s. 7—8, 83—84.) Agrik. Ekon. bot. 

Potatisens varde. (Ibid. IV, 1848, s. 80.) Ekon. bot. 

„Potatis Froknoppar"; beskrifning hum dessa kunna in- 
syltas och nyttjas som Oliver. (Ny Journ. uti Hush. 1796, 
s. 28—30.) D:o. 

Potatisforgiftning. (Tidskr. f. halsov. VI, 1896, s. 43.) 
Med. bot. 

Potatiskultur. (Teknol. IV, 1848, s. 167 — 168.) Agrik. 

Potatis, nytt satt att fortplanta. (Ibid. Ill, 1847, s. 320.) l):o. 

Potatis, nytt satt att forvara. (Wasa Tidn. 1843, N:o 12.) I):o. 

Potatis, nagot om sattet att upptaga. (Teknol. II, 1846, s. 83 — 
84.) D:o. 

Potati sod ling. (Ibid. IV, 1848, s. 78 — 79, 167—168.) D:o. 

Potatis, om kupning af. (Ibid. I, 1845, s. 88.) I):o. 

Potatissjukan, beskrifning ofver och medel emot. (Ibid. Ill, 
1847, s. 98—102, 171 — 174, 179—183, 331—333.) Vaxt- 
sjukd. 398 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Potatissjukans alder, nagra ord om. (Tidn. f. Landtbr. o. 
Naring. 1849, s. 159—160.) Hist. 

Potatissjukdomen och medel deremot. (Teknol. I, 1845, 
s. 162—163, 167—168, 170—172, 197—198, 202—204, 207— 
208.) — Har meddelas en noggrann beskrifning ofver sjukdomen, 
som da annu var fullkomligt ny i vart land och hade forst 
visat sig i Wiborgs Ian. Vaxtsjukd. 

Potatissjukdomens orsaker, och uppgift att pa ett eko- 
nomiskt satt tillgodogora de af rota angripna potaterna. (Ibid. II, 
1846, s. 85— 88, 94—95, 97—102, 113—118, 334—335.) D:o. 
Ekon. bot. 

Potatissjukdom, satt att forekomma. (Tidn. f. Landtbr. o. 
Naring. 1849, s. 80.) Vaxtsjukd. 

Potatisslag, D:r Gesner's nya. (Teknol. Ill, 1847, s. 102— 
103.) Agrik. 

Potatisstjelken; om skadligheten att afsla densamma. (Ibid. 
II, 1846, s. 245.) D:o. 

Potatis; satt att hafva farska sadana vid sommarens borjan. 
(Wasa Tidn. 1843, N:o 29.) Hortik. Agrik. 

Potatoes-Caffe, om beredningen af. (Abo Tidn. 1799, N:o 7.) 

Ekon. bot. 
Potatoes, om sattet at updraga af fro. (Ibid. 1801, N:o 22.) 

Agrik. 
Pota t o e s-Pl ante r i n ge n, korrt Underrattelse for Finlands 

allmoge om. (Hush, underr. f. menige man h. 1, 1801, s. 9 — 

32.) D:o. 
Potatoxista eli Maanpaarynista, cuinga taitaan leipoa 

Leipaa ja saada Tarckia ja Puuderia. (Almanach v. 1754, 

Turku, 3 s. 16:o.) Tryckt i Sthlm [1753]. Ekon. Tekn. bot. 

Potater angripna af den gangse potatissjukan; ytterligare nagra 
medel att forvara eller tillgodogora sadana. (Teknol. Ill, 1847, 
s. 331—333.) Agrik. Ekon. bot. 

Potater, brodbakning af. (Abo Tidn. 1808, N:o 26.) Ekon. bot. 

Potater, formanligt satt att forvara. (Ibid. 1806, N:o 49.) Agrik. 
Ekon. bot. 

Primula. 

1. Se: Gadolin, Alexander Wilhelm. N:o 1. 1886. 

2. Kort historik ofver foreningen „Primulas" verksamhet. (Primula 
1887, s. 3—9.) Vaxtgeogr. Hist. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 399 

Printz, Herman Adolf. 

1. Se: Elfving, Fredrik. N:o 86. 1893. 

2. (Anon.) Kasvi- ja puutarhan hoidosta. Hameenkyron ja Wil- 
jakkalan maataloudellisen yhdistyksen toimesta tehnyt eras kasvi- 
tarhan ystava. Tampere 1896. 72 s. 8:o. (Hameenkyron ja 
Wiljakkalan maatal. yhdist. toim. I.) Hortik. 

Prusi, K. 

Alustanut keskustelukysymyksen: 
1. Kuinka rahkasoita voidaan suurimmalla hyodylla kayttaa? 
(Satak. maanvilj. seur. kert. 1896, Pori 1897, s. 24—26.) Agrik. 

Pryss, A. H. 

1. Se: Thuronius, Anders. 1664. 

Pryss, Ulric. 
1. Se: HellenillS, C. N. N:o 10. 1788. 

Prytz, Lars Johan. 

1. Dissertatio medico-botanica de Styrace. Pro gradu medico. 
Praes. Carl Peter T h u nb e r g. Uppsala 1813. 14 s. +.1 pi. 4:o. 
Syst. Vaxtgeogr. Med. Farm. hot. 

2. Se: Hellenius, C. N. N:o 4. 1814. 

3. De solo ex plantis eidem insitis dignoscendo, periculum chemico- 
oeconomicum. Resp. Jacob F e 1 1 m a n et [continuatio] Carl 
Anton San mark. Abo 1817. 36 s. 4:o. - - Ref.O.E. A. H j elt: 
Abo Univ. lard. s. 405 — 406. Topogr. Agrik. 

4. Florae fennicae breviarium. Part. I — VI. Abo 1819 — 1821. 
(7 +) 92 s. 4:o. — Arbetet, som utkom i 6 skilda disputationer, 
foregas af en tiimligen fullstandig forteckning ofver dittills ut- 
komna arbeten rorande finska floran och upptager efter De 
Candolle's system de da kanda vaxterna i Finland med korta 
beskrifningar, men afbrytes redan med Umbellaternas familj, 
sedan inalles 277 arter blifvit beskrifna. — Fortsattningen se 
H j e 1 1, 0. E. A. N:o 7. Ref. 0. E. A. H j e 1 1: Abo U n i v 
lard. s. 406. Lift. Syst. Vaxtgeogr. 

5. Anteckningar under en Resa till Nord-Cap, genom Tornea 
Lappmark och Vestra Finmarken, ar 1819. (Mnemosyne. Abo 
1821, s. 129—160, 178—192; den utlofvade fortsattningen icke 
utkommen.) — Botan. uppgifter s. 134, dar det namnes om „hvita 
lingon, som till stor myckenhet vaxa pa berget Huittopera 3 mil 
norr om Tornea" , samt s. 1 50, 1 5 1 , 1 59. - - Ref. 0. E. A. H j e 1 1 : 
Abo Univ. lard. s. 407 — 408. Vaxtgeogr. Reseskildr. 

Puiden istutuksesta. (Puut. 1900, s. 73—74, 89—91; 
1901, s. 3—4.) Forstb. Hortik. 400 Th. S ae Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Puiden ja pensaiden leikkauksesta. Suomennos „Zeit- 
schrift fiir Landschaftsgartnerei"-lehdesta. (Puut. 1899, s. 66 — 
67.) tiortik. 

Puiden kasvattamisesta ja hoidosta Suomen maassa, niin- 
myos niiden monenaisesta hyodysta kaikille, eritoten maalla 
asuville. Turussa 1861. 32 s. 8:o. Syst. Vaxtgeogr. Fenol. 
Med. Ekon. bot. 

Puita, suuria. (Metsanyst. II, 1896, s. 142—143.) Biol. 

Puitten lehtien arvo karjaruokana. E. Baldinger'in mu- 
kaan. (Suom. Metsanh. lehti VI, 1893, s. 166—168.) Vaxtkemi. 
Ekon. hot. 

Pullinen, Erkki. 
1. Se: Grotenfelt, Gosta. N:o 20. 1897. 

Puolukoita; kuinka paljon voipi ansaita rahoja niista? (Pellervo 
1900, s. 357.) Handelsb. 

Pussinen, Isaak. 
1. Se: Appelgren, G. A. R. N:o 3. 1795. 

Puu, keino jonka kautta saadaan sellaiseen tilaan, ettei se syty 
palamaan. Tarkea keksinto. (Metsanyst. IV, 1898, s. 54—56.) 
Tekn. hot. 

Puulle, terva luonnollisempana sailytysaineena. (Ibid. IV, 1898, 
s. 29—32.) D:o. 

Puu, maailman pienin. (Luon. yst. IV, 1900, s. 74.) Biol. 

Puu, maailman vanhin. (Ibid. IV, 1900, s. 50.) D:o. 

Puu, milloin kaadettu on kestavin? (Metsanyst. I, 1895, s. 141.) 
D:o. 

Puun laatuun, hakkaus-ajan vaikutus. (Suom. Metsanh. lehti 
III, 1890, s. 171 — 172.) D:o. 

Puunrangon vammat, kuinka luonnollisesti parantuvat. 
(Metsanyst. I, 1895, s. 116—119.) Vaxtsjukd. 

Puunsiementen k-eraaminen. (Ibid. II, 1896, s. 156— 
158, 180—188 + 2 kuvaa.) Fenol. Ekon. bot. 

Puun ulkonaosta; miten siita voi paattaa onko puun sisus 
terve ja kelvollinen? (Suom. Teollis. lehti 1898, s. 17—18.) 
Forstb. Ekon. Tekn. bot. 

Puutarha, Harjun maanviljelyskoulun v. 1898. (Puut. 1899, 
s. 45.) Hortik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennicn, 43, N:o 1. 401 

Puutarhan hoidosta. (Koti ja yhteisk. 1892, s. 46.) D:o. 

Puutarhan hoito. (Puut. 1898, s. 94— 95.) D:o. Pedag. bot. 

Puutarhan hoito a, japanilaista. (Ibid. 1900, s. 3 — 4.) 
Hortik. 

Puutarhan hoitoa, saksalaisten maamiesten. (Ibid. 1899, 
s. 3.) D:o. 

[Puutarhan hoito.] Pienia havaintoja. (Ibid. 1899, s. 69.) 
Biol. Handelsb. 

[Puutarhan hoito.] Pienia tietoja. (Caragana arborescens, 
Heuchera sanguined Engelm.) (Koti ja yhteisk. 1900, Kasvit, 
s. 71—72.) Hortik. 

[Puutarhan hoito.] Puhdistakaa puutarhoista hyonteispesat! 
(Puut. 1898, s. 87.) D:o. 

[Puutarhan hoito.] Suurimpien puitten muuttamisesta. Aika- 
kauskirjasta „Tidskrift for Landtman". (Metsanyst. Ill, 1897, 
s. 120—122.) Forstb. Hortik. 

[Puutarhan hoito.] Vanhahkojen puiden nuorentamisesta. 
Suomennos Gartner Zeitung'ista. (Puut. 1898, s. 55.) Hortik. 

[Puutarhan hoito.] Vanhojen puiden lannoitus. (Ibid. 1900, 
s. 58.) D:o. Biol. ' 

[Puutarhan hoito.] Vahaisia neuvoja syksyn varalta. (Ibid. 
1900, s. 61—62.) Hortik. 

Puutarhan viljelyn kasvattavasta vaikutuksesta. (Ibid. 1899, 
s. 25.) Pedag. hot. 

Puutarhaviljelijoille, neuvonantaja. (Joulutervehdys 1 893, 
s. 15.) Hortik. 

Puutarhoissa, kaynti Jyviiskylan seminaarin. (Puut. 1900, 
s. 70.) D:o. 

Puut a, tulta kestavata. (Metsanyst. Ill, 1897, s. 95.) Tekn. bot. 

Puutavarakauppa Suomessa v. 1898. (Ibid. V, 1899, s. 39 — 
42.) Handelsb. 

Puutavaraliike Suomessa v. 1897. (Ibid. IV, 1898, s. 1 — 3.) 
D:o. 

Puutavara, Suomenmaan maailman markkinoilla. (Ibid. II, 
1896, s. 3—7.) D:o. 

Puut ja pensaat, jotka menestyvat Oulun laanissa. (Puut. 
1900, s. 34.) Vdxtgeogr. Hortik. 

26 402 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Puut, maailman korkeimmat. (Suomen Teollis.lehti 1895, s. 80.) 

Biol. Forstb. 
Pyha puu Raisalassa. (Metsanyst. II, 1896, s. 78.) Varia. 

Paivarinta, Pietari. 

1. Kaytannollisia neuvoja soitten ja rameitten viljelemiseen. 
Porvoossa 1886. 81 s. 8:o. — S. 6, 7, 8, 9 vaxttopografiska 
uppgifter. 

Praktiska anvisningar for Moss- och Karrodling. Ofversatt- 
ning. Gamlakarleby 1887. 76 s. 8:o. Topogr. Agrik. 

2. Chilisalpietarikoe. (Pohjanm. raiv. 1900, N:o 9, s. 5.) Biol. 
Agrik. 

Parontrad, satt att erhalla rikligare och battre frukt af. (Teknol. 

Ill, 1847, s. 47.) Hortik. 
Part-b e ly s n i n g. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 1849, s. 155 — 

156.) Ekon. hot. 

Patiala, Fredrik Joel. 

1. Immuniteetista ja veriseerumterapiasta. C. Giinther'in mu- 
kaan. (Duod. X, 1894, s. 33—41.) Bakt. Med. bot. 

2. Lavantaudista. (Suom. Terv.hoitol. VI, 1894. s. 145—149.) 
— Ingar afven i Duod. seur. kirjasia tarttumataudeista N:o 6, 
6 s. 8:o. — Redogores for tyfusbacillens biologi. D:o. D:o. 

3. Vahan uudesta kurkkumatalaakkeesta. (Ibid. VI, 1894, s. 167 — 
170.) — Redogores for difteribacillens biologi. D:o. D:o. 

' 4. Viisi luentoa tarkeimmista taudinsyista. H:gissa (1894) 1895. 
98 s. 8:o. (Lomakurssi-luent. N:o 2.) D:o. D:o. 

Poyhbnen, Alexandra Eleonora (Nora). 

1. (N. P.) Kasvitarhan viljelemisesta terveydenhoidon kannalta. 
(Suom. Terv.hoitol. IV, 1892, s. 65—70.) — S. 69 anfores om 
odling af pepparrot och hufvudkal i norra Osterbotten. Hortik. 

2. Haapaveden pappilan kasvitarha. (Koti ja yhteisk. 1892, 
s. 142 — 143.) Biol. Hortik. 

3. Vuosikertomus Haapaveden kasvitarha- ja keittokoulun vaiku- 
tuksesta v. 1893. (Ibid. 1893, s. 154—155.) D:o. D:o. 

4. Samoin Haapaveden kasvitarha- ja keittokoulusta 1894. (Ibid. 
1895, s. 12—14.) Biol. Fenol. Hortik. 

5. Milla keinoin on pohjan perilla saatu uhkeita kasvitarhan 
tuotteita? (Ibid. 1896, s. 157—160.) Hortik. 

6. Vuosikertomus Haapaveden Kasvitarha- ja Keittokoulun vaiku- 
tuksesta v. 1893. (Kert. Oulun laan. Talousseur. toimin. 1893. 
Oulu 1894, s. 110—118.) Fenol. Hortik. 

7. Samoin v. 1894. (Ibid. 1894, Oulu 1895, s. 156 — 166.) Biol. 
Hortik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 403 

Pbyhonen, Alexandra Eleonora (Nora). 

8. Samoin v. 1895. (Ibid. 1895, Oulu 1896, s. 189— 193.) D:o. D:o. 

9. Samoin v. 1896. (Ibid. 1896, Oulu 1897, s. 202—205.) Hortik. 

10. Samoin v. 1897. (Ibid. 1897, Oulu 1898, s. 185—189.) D:o. 

11. Samoin v. 1898. (Ibid. 1898, Oulu 1899, s. 34—36.) 
Uppges, att odlingen af kronartskockor („latva-artisokat") lyckats 
val pa orten. I):o. 

12. Samoin v. 1899. (Ibid. 1899, Oulu 1900, s. 46—50.) D:o. 

Q v i c k r o t, att forstora. (Teknol. IV, 1848, s. 358—359.) Agrik. 

Qvist, Carl Immanuel. 

1. Experimented studier rorande vaccinamnet och dess kon- 
servering. Foredr. vid F. Lak. Sallsk. mote d. 12 nov. 1881. 
(F. Lak. Sallsk. Handl. XXIII, 1881, s. 390—399.) Bakt. 
Med. hot. 

2. Om den mikroskopiska undersokningen af vaccinamnet. Foredr. 
vid F. Lak. Sallsk. allm. mote d. 14 sept. 1883. (Ibid. XXV, 
1883, s. 271 — 283.) — Ref. pa franska: De l'examen micro- 
scopique du vaccin. D:o. D:o. 

3. Om artificial odling af vaccinamnet. (Ibid. XXV, 1883, s. 341 — 
348.) D:o. D:o. 

4. Die kiinstliche Zuchtung des Kuhpockenimpfstoffs. (Berlin, 
klin. Wochenschr. XX, 1883, s. 811—813.) D:o. D:o. 

5. Se: Holsti, Hugo. N:o 2. 1889. 

Rabarberia, kuinka korjataan. (Puut. 1899, s. 14 — 15.) Hortik. 
Rabarberodling i Finland, nagot om. (Teknol. IV, 1848, 
s. 143.) D:o. 

Rabbe, Frans Johan. 
1. Se: Juslen, Daniel D. (1700) 1841. 

Rabben, Johan. 
1. Dissertatio botanica, sistens Caricographiam Scanensem, qvam 
publico examini subjiciunt Carolus A. Agardh et Johan 
Rabben, Medicus castrensis. Lund 1806. 22 s. 4:o. Syst. 

Radloff, Fredric Wilhelm. 

1. De Myristica. Disp. pro Gradu Doctoris. Praes. Carl Peter 
Thunberg. Uppsala 1788. 10 s. 4:o. D:o. Vaxtgeogr. 
Med. Farm. Ekon. hot. 

2. Beskrifning ofver Aland. Abo 1795. q 6 + 260 s. 8:o. 
Kap. XV (s. 184 — 193) handlar om pa Aland forekommande 
tradslag och odlade viixter; kap. XVIII (s. 234—236) om floran 
pa Aland. — Ref. [H. G. Porthan] Abo Tidn. 1795, N:is 
48, 49; O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 382—383. 
Fenol. Vaxtgeogr. Med. hot. 404 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Radloff, Fredric Wilhelm. 

3. Beskrifning ofver Norra delen af Stockholms Ian. l:sta delen. 
Uppsala 1804. 248 s. 8:o. 2:dra delen. Uppsala 1805. 286 s. 
8:o. — I 2:dra delen s. 236—244 om jordbruket; s. 248—249 
om skogarne; s. 253 — 255 uppraknas vildt vaxande orter och 
buskar; s. 255 — 256 om odlade vaxter och s. 259 nagra vaxt- 
fenologiska uppgifter. Fenol. Vdxtgeogr. Forstb. Agrik. 

4. Se: Hellenius, C. N. N:o 4. 1807. 

5. (Anon.) Om olika Stangsel-satt. (Tidn. f. Landtbr. o. Naring. 
1849, s. 65—67, 69—71, 73—74.) — S. 70—71 uppraknas 
trad och buskar, tjiinliga till lefvande hackar. 1 ) Forstb. Agrik. 
Ekon. bot. 

6. Underdanig berattelse om Skogs-hushallningen i Tyskland. 
(Econ. Annal., utg. af Kongl. Sv. Vet. Acad. 1807, II, Juni 3, 
s. 21—48; III, Juli 2, s. 49—84.) Vaxtsjukd. Forstb. 

7. (Rf.) Om Roota-Baga. (Underr. fr. K. F. Hush. Sallsk. h. 1, 

1807, s. 31—34.) — Om odlingen af kalroten (kallad „Rot- 
bagge" i Vestergotland). Agrik. Hist. 

8. (Anon.) Utdrag af till [K. Finska Hushallnings] Sallskapet in- 
komne Berattelser. (Ibid. h. 3, 1808, s. 24—28.) — S. 26—28 
vaxtfenol. uppg. Fenol. 

9. (Anon.) Om nyttan af Ankor och Kalkoner att utoda Kal- 
maskar. (Ibid. h. 3, 1808, s. 34—35.) Vaxtsjukd. Hortik. 

10. (Anon.) Om Palsternackor som fodervaxter. (Ibid. h. 3, 1808, 
s. 35—36.) Agrik. 

11. (Anon.) Medel mot jordloppor eller loppmask. (Ibid. h. 3, 

1808, s. 36.) D:o. Vaxtsjukd. 

12. (Anon.) Nagra historiska underrattelser om Potatoes. (Ibid, 
h. 4, 1809, s. 22—24.) Agrik. Hist. 

13. (Anon.) Surrogat for Caffe. (Ibid. h. 4, 1809, s. 27—29.) 
— Forordas Hordeum nudum. Ekon. bot. 

14. (Anon.) Dissertatio academica, qua nova Ammeos species 
proponitur. Praes. Johan Fredric Wallenius. Resp. Josef 
August Hoeckert. Abo 1810. (1+) 13 s. 4:o. 2 ) — Ref. 
O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 381—382. Syst. 1 ) Uppsatsen ar forfattad af Fr. W. Radloff ar 1807 och utgor svar 
pa K. F. Hushallnings Sallskapets prisfraga: Hvilka stangselsatt, utom 
det nu brukliga, sasom bade skogsodande och icke varaktigt, skulle i 
Finland kunna med fordel anvandas? Skulle stengardesgardar, lefvande 
hackar, diken och vallar vara tjenlige dertill? och om de aro det, pa 
hurudan jordman kan hvarje slag anvandas, samt huru skola de til 
allmant bruk kunna inforas? Anteligen, kan bruket af vallhjon och 
vallhundar til egornes fredande och besparing i stangsel med forman 
inforas? Och om sa ar, huru skall det kunna bringas til verkstallighet? 

2 ) Betraffande RadlolT's forfattarskap till denna disputation se Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 405 

Rahkonen, Aleksander. 

1. (A. R — n.) Tupakka. (Maid, ja mer. takaa II, 1865, s. 99— 
102.) Hist. 

2. N. J. Berlin'in Lukukirja Luonnontieteessa. Suomen kansalle 

sovittamalla suomentanut . 110:11a kuvalla. Hrgissa 1868. 

534 s. 8:o. — Kolmas osake Kasveista s. 179 — 290. Handb. 

3. Se: Modeen, A. E. N:o 4. 1872. 

Rahse, Carl Didric. 
1. (Economisk beskrifning ofver var Svenska Hassel. Disp. Praes. 
PehrKalm. Abo 1759. (8+) 20 s. 4:o. — S. 12— 13 anfores 
om hasselkvistars anvandning som slagruta. — Ref. O. E. A. 
Hjelt: Abo Univ. lard. s. 235. Syst. Vaxtgeogr. Farm, 
bot. Hortik. Tekn. bot. 

Ramsay, Wilhelm. 

1. Om sjon Imandra och Lapparna i Ras-njark. Separat ur 
„Nya Svenska laroverket 1882—1892". 20 s.+ l tafia. H:fors 
1892. — S. 5 vaxtfenol. uppg. Fenol. 

2. Kurzer Bericht iiber eine Expedition nach der Tundra U m p t e k 
auf der Halbinsel Kola. (Fennia V, 1892, N:o 7, 32 s.+ 1 Tafel.) 
— S. 32 uppgift om skogsgransen i gebitet. Vaxtgeogr. 

3. Finlands geologiska utveckling fran istiderna intill vara dagar. 
(Skrifter utg. af Sallsk. „Svenska folkskolans vanner". H. 36.) 
H:fors 1896. (3+) 93 s. + illustr. 8:o. S. 62—63, 87—92 
om vaxterna. — Andra upplagan; med 49 bilder i texten. 
H:fors 1900. 74 s. 8:o. 

Suomenmaan geoloogiset vaiheet, jaakausista viime aikoihin 
asti. Suomensi J. E. Ax. 50 kuvalla varustettu. H:gissa 1897. 
106 s. 8:o. — Ref. Geogr. Foren. tidskr. VIII, (1896) 
1897, s. 180—183 af R. Hult. Paleont. 

Rancken, Alf Einar Engelbrekt. 
1. (E. R.) Naturalhistoriens plats i reallyceerna. (Tidskr. Pedag. 
Foren. XXXII, 1895, s. 380—383.) Pedag. bot. 

Rancken, Johan Oskar Immanuel. 
1. (joir.) Om tobak. Folkskrift. Wasa 1888. 8 s. 12:o. — 
Arbetet osedt af mig. 

Rannikko, Juho. 
1. Kertomus Kuopion laanin maanviljelysseuran puutarhurin mat- 
koista v. 1899. (Kert. Kuop. laiin. maanvilj. seur. toimin. 1899, 
Kuopio 1900, Liite N:o 2, s. 88—92.) Hortik. 

O. E. A. Hjelt 1. c. s. 381. — Enligt L. J. P r y t z i Diss. Acad, sistens 
Hortum Academiae Aboensis. Abo 1814, pars VI, s. 95 skulle ofvan- 
namnde resp. J. A. Hoeckert vara forfattare till denna disputation 406 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Rannikko, Juho. 

Alustanut keskustelukysymyksen: 

2. Miten voitaisiin edistaa istukasviljelysta? (Ibid. 1900, Kuopio 
1901, s. 13—14.) Fgsiol. Agrik. 

3. Kertomus Kuopion laanin maanviljelysseuran puutarhurin toi- 
mista v. 1900. (Ibid. 1900, Kuopio 1901, s. 38—40.) Hortik. 

Rantaniemi, Pekka Aappo (Ape). 

1. Vahasen elamasta akvaarioissa. (Luon. yst. I, 1897, s. 97 — 
101 + 1 kuva.) Biol. Varia. 

2. Se: Schmeil, O. 1898. (Afd. II.) 

3. (Ape R.) Pikakuvia kasvitieteellisesta puutarhastamme. I. Kasvi- 
huoneet. (Luon. yst. IV, 1900, s. 124—131+2 kuvaa.) Bot. 
trcidg. 

4. Kasvitutkimuksia Kemin pitajassa: Drosera obovata, Salix 
livida X myrtilloides, Potamogeton Wolfgangi. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. XXIV, (1897—1898) 1900, s. 45.) Vaxtgeogr. 

5. Se: Borg, V. G. N:o 13. 1900. 

Rapola, Frans Oskar. 

1. Se: Lagerblad, Gustaf Elis. 1889. 

2. Maantieteellisia kuvauksia maapallon kaikista osista toimittanut 
Isak F e h r. Runsaasti kuvilla kaunistettu. Muodostellen suo- 

mentanut . I— V. Porvoo 1899—1900. 900 s. 8:o. — 

II. Aasia ja Austraalia. Porvoo 1899. 195 s. — S. 26— 
28 om vaxtligheten pa den sibiriska tundran; s. 31 — 34 om 
skogarne och vaxtligheten i Jenisej-omradet; s. 119 — 120 om 
tebuskens odling och tebladens beredning pa Ceylon; s. 173 
om vaxtligheten pa Nya Seeland; s. 182 om vaxtligheten pa 
Marshall-oarna. — III. Afrikka. S. 9 — 13, 123 om vilda och 
odlade nyttiga vaxter i Afrika. — IV. Amerikka. S. 58, 61 
om vaxtligheten pa prarierna; s. 70 — -73 om akerbruket i Mani- 
toba; s. 93 — 99 om bomullsodlingen i Missisippi; s. 113 — 115 
om vaxtligheten pa mexikanska hogslatten; s. 179- — 181 om 
odlingen af kaffebusken i Brasilien. — V. Suomi 1900. Se: 
Hult, R. ja Nordmann, P. N:o 32. Kuvauksia luonnosta ja kansan- 
elamasta Suomessa. Porvoo 1900. 140 s. 8:o. Suom. Hj. 
M i k a n d e r. Vaxtgeogr. Topogr. Hortik. Agrik. Ekon. bot. 

Rautell, Frans Anders. 
1. Orismalan siemen tarkastusasema. (Kert. Waasan laan. Maanvilj. 
seur. toimin. v. 1892, Waasa 1893, s. 20—24.) 

Kulturforsoksstationen pa Orisberg. (Beratt. om Wasa lans 
Landtbr. Sallsk. verks. ar 1892, Wasa 1893, s. 21—24.) Biol. 
Vdxtkemi. Agrik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 407 

Rautell, Frans Anders. 

2. „Suoviljelys tekee vanhemmat rikkaiksi, vaan lapset koyhiksi." 
Esitelma vuositutkinnossa Orismalan maanviljelyskoulussa loka- 
kuussa v. 1897. (S. Suovilj. yhdist. vuosik. 1897, H:gissa 1898, 
s. 115—121.) 

„Mossodlingen gor faderne rika, men barnen fattiga." Fore- 
drag vid arsexamen i Orisbergs jordbruksskola i oktober 1897. 
(F. & Mosskult. foren. arsb. 1897, H:fors 1898, s. 115—121.) 
Agrik. 

3. Korkeasoiden viljeleminen. (Pohjanm. raiv. 1899, N:o 1, s. 2 — 5.) 
Bakt. Agrik. 

4. Juurikasvien viljelemisesta. (Ibid. 1899, N:o 3, s. 3 — 5; 
N:o 4, s. 2—4; N:o 5, s. 2—5; N:o 6, s. 5—7.) Vaxtkemi. 
Agrik. 

5. Viljelyskasvien taudeista. (Ibid. 1899, N:o 10, s. 5—6; N:o 11, 
s. 2—5.) Anat. Biol. Vaxtsjukd. 

6. (F. A. R.) Rannikkometsien vaikutus vesien kalaisuuteen. (Ibid. 
1900, N:o 2, s. 3.) Ekon. bot. 

7. Mita olisi tehtava metsan hoidon parantamiseksi paikkakunnal- 
lamme? (Ibid. 1900, N:o 3, s. 5—6.) Forstb. 

8. (F. A. R.) Alunamaiden viljelemisesta. (Ibid. 1900, N:o 7, 
s. 6—8.) Agrik. 

9. (F. A. R.) Rikkaruohoista. (Ibid. 1900, N:o 12, s. 4—6.) D:o. 

10. Maataloutemme nykyisyys ja tulevaisuus. (Maatal. lehti 1898, 
s. 17—23.) D:o. 

11. Pankaa kaikki lannaksi, mika siksi kelpaa, ja hoitakaa lanta 
hyvin! (Ibid. 1898, s. 86—92.) Vaxtkemi. 

12. Se: Ottelin, F. A. N:o 21. 1900. 

Rein, Karl Gabriel Thiodolf. 

1. Redogorelse for Kejs. Alexanders-Universitetet i Finland under 
lasearen 1887—1890. H:fors 1890. 123 s. 4:o. — Bot. museum 
och tradgarden s. 96—98. Herb. Bot. tradg. 

2. D:o d:o 1890—1893. H:fors 1893. 132 s. 4:o. — Bot. museum 
och tradg. s. 103 — 110. D:o. D:o. 

3. D:o d:o 1893—1896. H:fors 1896. 155 s. 4:o. — Bot. museum 
och tradg. s. 112—119. D:o. D:o. 

Rein, Gabriel. 
1. Tanckar om den skada, som Kjolden tilfogar Aker- pch Trad- 
gardsskotseln i Finland. Disp. Praes. Pehr Kalm. Abo 1768. 
12 s. 4:o. Vaxtsjukd. 

Rein, Gabriel. 
1. Statistische Darstellung des Gross-Furstenthums Finnland. 
H:fors 1839. 102 + 2 s. 8:o. — Botan. uppg. s. 35—39. 408 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Rein, Gabriel. 

Storfurstendomet Finlands statistik. Sthlm 1842. 2+119 s. 
8:o. — Botan. uppg. s. 36—45. Vdxtgeogr. Ekon. bot. 

2. Statistisk teckning af Storfurstendomet Finland. [2:dra uppl] 
H:fors 1843. 125 s. 8:o. — Nagra botan. uppg. s. 43—44. 
Vdxtgeogr. 

3. Geografiska och statistiska notiser om Kuopio Ian. (Suomi V, 
(1845) 1846, s. 187—239.) — S. 210—220 om skogarne, aker- 
bruket och triidgardsskotseln; s. 214 uppges humlen sasom vildt 
vaxande i Kuopio socken Vehmasmaki by vid Humaljoki. Forstb. 
Hortik. Agrik. Ekon. bot. 

4. Statistisk teckning af Storfurstendomet Finland. I. 3:dje om- 
arbetade uppl. H:fors 1853. 257 s. 8:o. — S. 71—83 upp- 
gifter om floran. — Ref. Litterat.bl. VII, 1853, H:fors 1854, 
s. 275 — 278. Vdxtgeogr. Ekon. bot. 

5. Geographiska och statistiska notiser om Uleaborgs Ian. (Suomi 
VI, (1846) 1847, s. 261—333.) — S. 292—303 om vaxtligheten 
och jordbruket. Vdxtgeogr. Forstb. Agrik. 

6. Redogorelse for Alexanders Universitetet for aren 1851 — 1853. 
H:fors 1854. 45 s. 4:o. — S. 39 om universitetets vaxtsamlingar. 
Herb. 

7. D:o d:o for aren 1854—1857. H:fors 1857. 44 s. 4:o. — 
S. 32 — 33, 38 om universitetets vaxtsamlingar. D:o. 

8. Berattelse ofver Storfurstendomet Finlands forvaltning ifran 
ar 1855 till borjan af 1862, forfattad enligt officiella handlingar. 
H:fors 1862. 4 + 256 s. 4:o. — S. 91—93 om skogarne. Biol. 
Forstb. 

9. Materialier till utredande af Finlands statistik. I. Kuopio Ian. 
(Bidr. Finl. naturk., etnogr. o. stat. X, 1864, IV + 363 s.) — 
S. 23—25 vaxtfenologi; s. 111 — 133 floristiska uppgifter samt 
om skogarne; s. 134—160 om jordbruket. Fenol. Vdxtgeogr. 
Forstb. Agrik. 

10. Materialier till utredande af Finlands statistik. II. Uleaborgs 
Ian. (Bidr. kann. Finl. nat. o. folk X, 1867, 1—371 s.) 

S. 61—62 vaxtfenol. uppg.; s. 83—100 om skogarne; s. 117— 
123 om tjartillverkningen; s. 123—124 om svedjandet; s. 129— 
194 angsskotsel och akerbruk; s. 151 om triidgardsskotseln 
och forekomsten af vildt vaxande barsorter. D:o. D:o. D:o. 
D:o. Hortik. Ekon. Handelsb. 

Reinholm, Henrik August. 
1. Suomalaisia kasvu-nimeja. (Suomi X, (1850) 1851, s. 159— 
301.) Nomenkl. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 409 

Reinius, B. M. 

1. (B. M. R.) Uusi viljelystapa, kuka sen todellinen isa on? 
(Maanv. lehti I, 1887, s. 122—123.) Agrik. Mist. 

2. Mika on syyna siihen, ett'ei hedelmaviljelys Karjalassa oikein 
onnistu? (Peltom. VIII, 1899, s. 72—75.) Hortik. 

Reinius, Israel. 
1. Anmarckningar samlade o under en resa till China. Disp. Praes. 
C. Fr. Mennander. Abo 1749. (8+) 47 (+1) s. 4:o. — 
S. 15 uppraknas hufvudsakligen odlade trad och orter pa on 
Mauritius; s. 22—27 om odlingen i Kina af ris, te, bomull, 
indigo, sockerror, ingefara, bambu och olika slags frukter; 
s. 34 — 37 om de olika slagen af te och handeln darmed. 
Hortik. Agrik. Handelsb. 

Relander, Karl Konrad. 

1. Kolerabasillien myrkyllisyys ja koleratautisen hoito (Cantani'n 
hoitotapa). (Duod. Ill, 1887, s. 81—90.) Bakt. Med. bot. 

2. Tutkimuksia tarttuma-aineitten tunkeumisesta ehean keuhko- 
pinnan lavitse. (Ibid. V, 1889, s. 162—170.) D:o. D:o. 

3. Virtsan bakteria tappava ominaisuus. (Ibid. VII, 1891, s. 62 — 
65.) D:o. D:o. 

4. Desinfisioimis-aineista. (Ibid. VII, 1891, s. 103 — 1 12.) Biol. Bakt. 

5. Bakterit. (Suom. Terv.hoitol. I, 1889, s. 21—23.) Bakt. 
Med. bot. 

6. Viililattiat taudinsiementen pesapaikkana. (Ibid. I, 1889, s. 89 — 
91.) — Handlar om Friedlander's pneumokokk i golffyilning. 
D:o. D:o. 

7. (Anon.) Nystyratautisen (keuhkotautisen) lehman maito. (Ibid. 
II, 1890, s. 27—28.) D:o. D:o. 

8. (Anon.) Sammalpehkujen kayttaminen. (Ibid. II, 1890, s. 64.) 
Ekon. bot. 

9. Hajanaisia piirteita bakteri-opin kehityshistoriasta. (Ibid. II, 
1890, s. 81—89.) Bakt. Hist. 

10. Nystyratauti. (Ibid. II, 1890, s. 89—96.) Bakt. Med. bot. 

11. (Anon.) Alkaa pitako maitoa sairashuoneessa! (Ibid. II, 1890, 
s. 125.) D:o. D:o. 

12. Taudinsiemenia aidin maidossa. (Ibid. V, 1893, s. 145 — 147.) 
— Om forekomsten af Staphylococcus pyogenes-albus och St. 

aureus i modersmjolk. D:o. D:o. 

13. Alkaa saastuttako juoma- ja ruokavetta! (Ibid. V, 1893, 
s. 163—165.) Bakt. 

14. Kosteat huoneet ovat epaterveellisia. (Ibid.V, 1893, s. 184- 
187.) — Om hussvampens (Merulius lacrymans) halsovadlighet. 
Med. bot. 410 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Relander, Karl Konrad. 

15. Tarttumatautien leviamistapa ja johtopaatoksia siita. (Ibid. VI,. 
1894, s. 65 — 69.) — Om bakteriernas forhallande pa olika djup 
under jordytan. Bakt. 

16. Karkea ja hapan leipa. (Ibid. VI, 1894, s. 73—76.) — Om 
naringsvardet af klibrod (s. k. Grahams brod) och om giftig- 
heten hos Agrostemma githago (Aurankukka). Vdxtkemi. Med. 

Ekon. bot. 

17. Tautibaktereita kaytettyna taisteluun vihollisia vastaan. (Ibid. 
VII, 1895, s. 26—28.) Bakt. 

Renfors, J. Oskar. 
1. Kertomus SatakunnanMaanviljelysseuran metsanhoidonneuvojan 
toimista marras- ja joulukuulla v. 1900. (Kert. Satak. Maanvilj. 
seur. toimin. 1900, Pori 1901, Liite n:o 8, s. 159—163.) Forstb. 

Renmossa, om brodbakning af. (Hush, underr. f. menige man 
h. 1, 1801, s. 33—36.) Ekon. bot. 

Renmossa, om utfodring med. (Teknol. Ill, 1847, s. 127.) D:o, 

Renvall, Gerhard. 
1. Se: Arrhenius, Axel. N:o 44. 1899. 

Renvall, Klas Thorsten Gustaf. 
1. Muurilan kappelin luonto ja erittain sen putkilokasvisto. (Lansi- 
Suomi, Vastra Finland VI, 1.) H:gissa 1897. IV +100 s. 8:o. 
Vdxtgeogr. Topogr. 

Renvall, Robert Alfred. 
1. Biografiska anteckningar ofver det Finska Universitetets larare, 
embets- och tjensteman, fran dess flyttning till Helsingfors ar 
1828 till nuvarande tid. H:fors 1869. XXIV + 246 + 2 s. 8:o. 
— Andra tillokade uppl. Finlands Universitet 1828—1890. 
Biografiska uppgifter ofver dess larare, ambets- och tjansteman. 
H:fors 1891. XXXI + 434 + 1 s. 8:o. Biogr. 

Resebeskrifning ofver Finland. (Abo tidn. 1800, N:o 
39.) — Om forekomsten af Cypripedium bulbosum, Pedicularis 
sceptrum-carolinum och Dianthus superbus i Kemi. Vdxtgeogr. 

Resedalajimme. (Koti ja yhteisk. 1899, Kasvit., s. 77—78.) 
Hortik. 

Resedan viljely. (Puut. 1900, s. 63.) D:o. 

Rese, Karl. 

Se: Ahnger, Charles Emile. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 411 

Rettig, Eric von. 
1. (E. R.) Finnes nagon till import lamplig hafresort? (Landt- 
bruk. I, 1899, s. 269 — 270.) — Har uppraknas de olika former 
af hafre (Plymhafre, Probsteier, Canadensisk, Ligowohafre), som 
pa forsok odlats inom landet, och anser forf. den sistnamnda 
formen vara den till odling lampligaste for vara forhallanden. 
Agrik. 

Reuter, Arno Immanuel. 

1. (Anon.) Om ograsens utrotande. (Almanack for aret 1889. 
H:fors [1888]. 12 s. 16:o.) 

Rikkaruohojen havittamisesta. (Almanakka v. 1889. Hrgissa. 
[1888]. 13 s. 16:o.) — Har uppraknas bl. a. de hos oss pa 
odlade fait allmannast forekommande ograsen. D:o. 

2. (Anon.) Om potatis. (Almanack for aret 1893. H:fors [1892]. 
12 s. 16:o.) 

Perunoista. (Almanakka v. 1893. H:gissa [1892]. 12 s. 16:o.) 
— Innehaller bl. a. om potatissjukan och dess forekommande. 
D:o. Vaxtsjukd. 

3. (A. R.) Reseskildringar fran Tyskland. I. Ett besok hos Ge- 
bruder Dippe i Quedlinburg. (Biet XI, 1890, s. 149—152.) — 
Om odling af sockerbetor. Agrik. 

4. Berattelse ofver en med understod af allmanna medel fore- 
tagen resa i Sverige, Danmark och Tyskland varen 1890 till 
Kejs. Finska Senaten afgifven af . H:fors 1891. 59 s. 8:o. 

Kertomus Keis. Suomen Senaattiin matkasta, jonka yleisistii 
varoista saadulla rahaavulla kevaalla v. 1890 teki Ruotsiin, 
Tanskaan ja Saksaan — — . Suomennos. H:gissa 1892. 62 s. 
8:o. D:o. 

5. Juurikasvi-viljelys Pohjois-Saksassa, Ruotsissa ja Tanskassa 
seka neuvoja sen toteuttamiseksi Suomessakin. Matkakertomus. 
Suomennos. (Peltomiehen kotik. (1891) 1892, s. 296— 346.) D:o. 

6. Nagra ord om rotfruktodlingen och harfor konstruerade mo- 
derna redskap. (Biet XIII, 1892, I, s. 7— 14; II, s. 3—38.) D:o. 

7. Om utsikterna for en utvidgad rotfruktodling i Finland. (Ibid. 
XVI, 1895, s. 33—36.) D:o. 

8. Berattelse till Bestyrelsen for K. Finska Hushallnings Sallskapet 
angaende verkstalld inspektion af betodlingarna ar 1897. (K. 
F. Hush. Sallsk. Handl. 1897 och 1898, Abo 1899, Bil. J., 
s. 204—212.) 

Kertomus K. Suomen Talousseuran Toimikunnalle toimitta- 
mastaan juurikas-viljelyksien tarkastuksesta vuonna 1897. (K. 
S. Talouss. Toimit. vuosilta 1897 ja 1898, Turku 1899, s. 207- 
213.) D:o. 412 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Reuter, Einar. 
1. (E. R.) Linaria vulgaris f. „peloria" ja Carex maritima Ala- 
torniolla merenrannalla. (Luon. Yst. Ill, 1899, s. 140.) Vdxtgeogr. 

Reuter, Enzio Rafael. 

1. Se: Saelan, Th. N:is 16, 80. 1885. 1886. 

2. „ Reuter, 0. M. N:is 29, 30. 1886. 

3. [Meddelanden om insektharjningar sommaren 1886.] (Medd. 
Soc. F. Fl. fenn. XV, 1888—1889, s. 190.) — Ekarne i Abo- 
trakten starkt angripna af Tortricid-larver. Vaxtsjukd. 

4. En ny skadeinsekt (Tortrix Paleana Hb.) (Biet XIV, 1893, 
s. 75—79.) D:o. 

5. Tortrix Paleana Hb. En ny fiende till vara angar och akrar. 
Bidrag till artens naturalhistoria. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XIX, 
1893, s. 82—94.) D:o. 

6. En egendomlig tallkottgyttring fran Hirvensalo i narheten af 
Abo. (Ibid. XIX, 1893, s. 144.) Terat. 

7. (E. R.) Om frukttrads bordighet. (Tradgardsv. I, 1893, s. 41.) 
Hortik. 

8. Skadeinsekter pa frukttrad. (Ibid. I, 1893, s. 105—110.) Vaxt- 
sjukd. 

9. Om krusbarsmasken (Nematus Ribesii Stepk.) och medlen att 
forekomma dess harjningar. (Ibid. II, 1894, s. 49 — 53.) D:o. 

10. Om Potatissjukan och dess botemedel. (Ibid. II, 1894, s. 65 — 
72.) D:o. 

11. For appeltradet skadliga insekter. (Ibid. Ill, 1895, s. 1—8.) 
D:o. 

12. Insektologiska uppgifter. (F. Forstforen. medd. XI, 1893, 
s. 285—289.) D:o. 

13. Om en liten gallmygga (Cecidomyia), hvars larver sommaren 
1894 i stor ymnighet antraffats i axen af Alopecurus pratensis 
och A. geniculatus, uppatande frona. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. 
XXI, 1895, s. 33—34.) D:o. 

14. Zwei neue Cecidomyinen. Mit zwei Tafeln. (Acta Soc. F. Fl. 
fenn. XI, N:o 8, 1895, 15 s. + 2 pi.) — Anfores om dessa in- 
sekters harjningar sommaren 1894 af Alopecurus pratensis och 
geniculatus. — Ref. Bot. Centralbl. LXX, 1897, s. 73— 74. 
D:o. 

15. Tvenne hittills foga beaktade skadeinsekter a grasviixten. 
(Uppsats. i prakt. entom., 5, Sthlm 1895, s. 88—95.) D:o. 

16. Berattelse ofver med understod af Landtbruksstyrelsen som- 
maren 1894 verkstallda undersokningar betriiffande angsmasken 
och andra skadeinsekter. (Landtbruksst. Medd. N:o VII, 1894, 
Hrfors 1895, 46 s. 4:o.) Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 413 

Reuter, Enzio Rafael. 

Kertomus maanviljelyshallituksen kannatuksella kesalla 1894 
tehdyista tutkimuksista niittymadosta ja muista tuhohyonteisista. 
Suoment. Albert Theodor F o r s s e 1 1. (Maanvilj. hall, tiedonant, 
N:o VII, 1894, H:gissa 1895, 45 s. 4:o.) — Ref. Biet XVI, 
1895, s. 40. D:o. 

17. Berattelse ofver skadeinsekters upptradande i Finland under 
aren 1895 och 1896. (Ibid. N:o XXI, 1897, 53 s. 4:o.) 

18. D:o d:o ar 1897. (Ibid. N:o XXIII, 1898, 70 s.) — S. 43 
om en parasitsvamp pa rotterna af Secale cereale, sannolikt 
en Rhizoctonia (enl. Rostrup). — Ref. Biet XIX, 1898, s. 285. 

19. D:o d:o ar 1898. (Ibid. N:o XXVI, 1899, 68 s.) 

20. D:o d:o ar 1899. (Ibid. N:o XXXII, 1900, 42 + 2 s.) - 
S. 38 om angrepp af Fusicladium dendriticum pa parontrad. 

21. D:o d:o ar 1900. (Ibid. N:o XXXV, 1901, 41 s.) 
Kertomus tuhohyonteisten ilmestymisesta Suomessa vuosina 

1895 ja 1896. (Maanvilj. hall. Tiedonant. N:o XXI, 1897, 52 s. 
4:o.) D:o. 

Samoin v. 1897. (Ibid. N:o XXIII, 1898, 69 s.) D:o. 

Samoin v. 1898. (Ibid. N:o XXVI, 1899, 67 s.) D:o. 

Samoin v. 1899. (Ibid. N:o XXXII, 1900, 42 + 2 s.) D:o. 

Samoin v. 1900. (Ibid. N:o XXXV, 1901, 41 s.) D:o. 

22. Bericht iiber einige mit Unterstiitzung vom Ackerbauministe- 
rium im Sommer 1894 vorgenommene Untersuchungen iiber die 
Raupen der Graseule (Charcvas graminis L.) und andere schad- 
liche Insekten. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. V, 1895, s. 178 — 
180.) D:o. 

23. Bericht iiber die im Jahre 1894 in Norwegen beobachteten 
schadlichen Insekten und Pflanzenkrankheiten. (Ibid. VI, 1896, 
s. 30—33.) D:o. 

24. Mykologische Mitteilungen aus Danemark. (Ibid. VI, 1896, 
s. 84—85.) D:o. Mykol. 

25. Parasitische Pilze im Gouvernement Cherson. (Ibid. VII, 
1897, s. 20—21.) D:o. D:o. 

26. Mykologische Mitteilungen aus Danemark. (Ibid. VII, 1897, 
s. 92—93.) D:o. D:o. 

27. In Danemark beobachtete Krankheiten. (Ibid. VII, 1897, 
s. 155—159.) Vaxtsjukd. 

28. In Norwegen im Jahre 1895 aufgetretene Krankheitserschei- 
nungen. (Ibid. VII, 1897, s. 217—221.) D:o. 

29. In Finnland in den Jahren 1895 und 1896 aufgetretene schad- 
liche Insekten. (Ibid. VII, 1897, s. 292—294.) D:o. 

30. Beitrage zur Kenntnis der Pilze Norwegens. (Ibid. VII, 1897, 
s. 345—346.) D:o. Mykol. 414 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Reuter, Enzio Rafael. 

31. In Norwegen im Jahre 1896 aufgetretene Krankheitserschei- 
nungen. (Ibid. VIII, 1898, s. 209—214.) Vaxtsjukd. 

32. In Danemark im Jahre 1896 beobachtete Krankheiten. (Ibid. 
VIII, 1898, s. 278—280.) — Ref. Bot. Centralbl. LXXVIII, 
1899, s. 376. D:o. 

33. In Danemark im Jahre 1897 aufgetretene Krankheitserschei- 
nungen. (Ibid. IX, 1899, s. 160—163.) D:o. 

34. In Finnland im Jahre 1897 aufgetretene schadliche Insekten. 
(Ibid. IX, 1899, s. 237—239.) — S. 238 om svampangrepp pa 
rotter af rag (Rhizoctonia sp.?) D:o. 

35. In Norwegen im Jahre 1897 aufgetretene Krankheitserschei- 
nungen. (Ibid. IX, 1899, s. 301— 305.) —Ref. Bot. Centralbl. 
LXXXIII, 1900, s. 22. D:o. 

36. In Danemark im Jahre 1898 beobachtete Krankheitserschei- 
nungen. (Ibid. X, 1900, s. 293—295.) — Ref. Bot. Centralbl. 
LXXXVI, 1901, s. 249. D:o. 

37. In Norwegen im Jahre 1898 aufgetretene Pflanzenkrankheiten. 
(Ibid. X, 1900, s. 343—347.) — Ref. Bot. Centralbl. LXXXVI, 
1901, s. 249. D:o. 

38. Melolontha vulgaris och Phyllopertha horticola fortarande appel. 
(Medd. Soc. F. Fl. fenn. XXII, 1896, s. 14.) D:o. 

39. Om bekampandet af skadeinsekter och parasitsvampar i frukt- 
tradgardar. — Ofvertryck ur „Nya Pressen". H:fors 1896. 7 s. 
8:o. D:o. 

40. (E. R. R.) Hyonteisia ruisvainioita tuhoamassa. (Maatal. lehti I, 
1896—1897, vihko 4, s. 171 — 173.) D:o. 

41. Ett gif akt till fruktodlaren. (Biet XIX, 1898, s. 225—234.) 
Huomautus hedelmain viljelijoille. (Puut. 1898, s. 74 — 75, 

84, 91—92.) D:o. 

42. Samverkan mellan den entomologiska forsoksanstalten och 
jordbrukarena. Foredrag vid Nylands o. T:hus lans landtbruks- 
sallskaps hostmote 1898. (Nyl. o. T:hus lans Landtbr. Sallsk. 
Handl. 1898, H:fors 1899, Bil. L., s. 61—66.) 

Yhteistoiminta entomologisen koeaseman ja maanviljelijain 
valilla. Esitelma Uudenmaan ja Hameenlaanien maanviljelys- 
seuran syyskokouksessa 1898. (Uudenm. ja Hameen Ian. Maan- 
vilj. seur. asiak. 1898, H:gissa 1899, Liite L., s. 59—64.) D:o. 

43. Anvisningar vid besprutning till fbrstorande af insekter och 
parasitsvampar. (Landtbr. I, 1899, s. 101 — 103.) 

Ruiskutus hyonteisten ja sienitautien ehkaisemiseksi. (Puut. 
1899, s. 41—42.) D:o. 

44. A serious attack on the apple fruit by Argyresthia conjugella 
(Zell.) in Europe. (Canadian Entomol. XXXI, 1899, N:o 1, 
p. 12—14.) D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 415 

Reuter, Enzio Rafael. 

45. Till kamp mot angsmasken ! H:fors 1899. 7 s. 8:o + 3 fig. 
i texten. 

Taisteluun niittymatoja vastaan! H:gissa 1899. 8 s. 8:o + 
3 kuv. D:o. 

46. (E. R. R.) Utrotningsmedel mot jordloppor. V. S. Halsning 
till Vastra Finlands svenska allmoge. Abo 1899. 11 s. 8:o. 
D:o. 

47. (Anon.) Nagra ord om de for aker och ang skadligaste in- 
sekterna jamte anvisningar till deras bekampande. (Almanack 
for aret 1901. H:fors [1900]. 18 s. 16:o. 

Muutama sana niista hyonteisista, jotka vilja- ja heinakasveja 
enimmin vahingoittavat seka neuvoja niiden havittamiseksi. 
(Almanakka vuodelle 1901. H:gissa [1900]. 16 s. 16:o.) D:o. 

48. Uber die Weissahrigkeit der Wiesengraser in Finnland. Ein 
Beitrag zur Kenntnis ihrer Ursachen. (Acta Soc. F. Fl. fenn. XIX, 
N:o 1, 1900, VIII +136 s. + 2 pi.) D:o. 

49. De odlade angarna och angsmaskhiirjningen. (Pellervo, Sv. 
uppl, 1900, s. 220—221.) D:o. 

50. (E. R.) Kaalikarpanen, Anthomyia (Phorbia) brassiccv Bouche. 
(Luon. Yst. IV, 1900, s. 213—216 + 5 kuvaa tekstisaa.) — Om 
angrepp af kalvaxters rotter af insekten Anthomyia brassicce. 
D:o. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden: 

51. Epilobium tetragonum L. [E. adnatum Griseb.], ny for var 
flora, funnen i Markom by pa Korpo-landet. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. XIII, 1886, s. 234— 235; 7 /n 1885.) - Ref. Bot. Not is. 
1885, s. 207. Vaxtgeogr. 

52. Fritillaria meleagris, ny for floran, funnen af J. E. Monte 11 
vid Bolstaholm i Geta pa Aland, samt Sherardia arvensis pa 
flere gardar i Abo. (Ibid. XV, 1888—1889, s. 215—216; 5 / n 
1887.) — Ref. Bot. Notis. 1887, s. 273; Bot. Centralbl. 
XXXVI, o 1888, s. 186. D:o. 

53. For Abo naturhistoriska provins nya vaxter: Juniperus com- 
munis var. nana, Salsola kali och Crambe maritima, hvilken 
senare forekom pa Aspo, Vidskiir och Jurmo delvis talrikt och 
i synnerligen yfviga och storvaxta exemplar. (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 230; l /n 1890 -) ~ Ref - Bot - Centralbl. 
LXI, 1895, s. 717. D:o. 

54. Farsetia incana funnen pa Lagskar pa Aland. (Ibid. XIX, 
1893, s. 21; 6 / 2 1892.) D:o. 

55. Peziza ollula Karst. funnen i Pargas. (Ibid. XIX, 1893, s. 58; 
5 / n 1892.) Mykol. 416 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Reuter, Enzio Rafael. 

56. Eqvisetum scirpoides fran Pargas; Balsampopplarna i Sjundea 
socken i hog grad angripna af rostsvampen Melampsora populina. 
(Ibid. XXI, 1895, s. 5—6; 6 /i 1894.) Vaxtsjukd. Vaxtgeogr. 

57. Coleophora laricella harjande larktrad. (Ibid. XXI, 1895, 
s. 44—45; Via 1894.) Vaxtsjukd. 

58. Missbildningar af haggfrukter, framkallade af mikroskopiska 
phytoptider (gallacarider). (Ibid. XXV, (1898—1899) 1900, s. 5; 
Vio 1898.) D:o. 

59. Sorbus hybrida [S. fennica] pa Stortervo 6 i Pargas. (Ibid. 
XXVI, (1899 — 1900) 1900, s. 42; 2 / 12 1899.) Vaxtgeogr. 

60. Om ett grenigt, axbiirande Phleum-strL (Ibid. XXVII, (1900— 
1901) 1901, s. 45; Via 1900.) Terat. 

Reuter, Odert Ossian. 

1. Se: Reuter, 0. M. N:o 31. 1886. 

2. Skildringar fran Vastra Nyland. (Skrifter af Foren. „Sv. Folksk. 
vann." XXIV, 1891, 76 s.) — Botan. uppg. s. 13, 23, 45, 46, 
53, 55, 56, 62, 64, 74. Vaxtgeogr. 

3. (0. R.) En inhemsk kryddvaxt (Myrica gale). (Fisk.foren. 
tidskr. I, 1892, s. 30.) 

Kotimainen maustinkasvi (Myrica gale). (Suom. Kalastl. I, 
1892, s. 29—30.) Ekon. bot. 

4. Forsok att odla Strandkal (Crambe maritima) sasom foder- 
vaxt. (K. F. Hush. Sallsk. Handl. 1892, Abo 1893, s. 93—94.) 

5. D:o d:o. (Ibid. 1893, Abo 1894, s. 35—36.) 

6. D:o d:o. (Ibid. 1894, Abo 1895, s. 62.) 

Kokeita viljella Rantakaalia (Crambe maritima) rehu- 
kasvina. (Kert. K. S. Talouss. toimin. 1892, Turku 1893, 
s. 56—57.) Agrik. Ekon. bot. 

Koeviljelyksia Rantakaalilla (Crambe maritima). (Ibid. 1893, 
Turku 1894, s. 22—23.) D:o. D:o. 

Samoin. (Ibid. 1894, Turku 1895, s. 20.) D:o. D:o. 

7. (0. R.) Tradgardsskotseln och de daliga aren. (Pellervo, 
Sv. uppl., I, 1900, s. 54—56.) 

Puutarhan hoito ja nalkavuodet. (Pellervo I, 1900, s. 19 — 21.) 
Hortik. 

8. (0. R.) Det gamla appeltradet. (Ibid., Sv. uppl., I, 1900, 
s. 74—76.) 

Vanha omenapuu. (Ibid. I, 1900, s. 89 — 92.) Vaxtsjukd. 
Hortik. 

9. (0. R.) Skotsel af barbuskar. (Ibid., Sv. uppl., I, 1900, 
s. 111 — 113.) 

Karviais- ja viinimarjapensaiden hoidosta. (Ibid. I, 1900, 
s. 132—134.) Hortik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 417 

Reuter, Odo Morannal. 

1. Sitones lineatus ar 1874 i grund forstorande den unga art- 
brodden pa flere stallen i Uskela socken. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. Ill, 1878, s. 172.) Vdxtsjukd. 

2. Eurydema oleracea harjande kallanderna pa Storgard i Piikkis 
socken och nyssplanterade lofkojor i Uskela socken. (Ibid. VI, 
1881, s. 187.) D:o. 

3. Larven af sagstekeln Blennocampa cethiops harjande bladen 
af parontrad i Pargas socken. (Ibid. VI, 1881, s. 213.) D:o. 

4. Se: Jernstrbm, Johannes. N:o 9. 1882. 

5. Djur och vaxter i Kalevala. Till E. Lonnrots-jubileet. (F. 
Tidskr. 1882, XII, s. 241—257, 338—359.) Sep. 39 s. 8:o. — 
Vaxterna s. 347—359. Varia. 

6. Darwin och Darwinismen. (Ibid. 1882, XII, s. 403— 423; XIII, 
s. 15—32, 83—105.) Sep. 60 s. 8:o. Allm. hot. Biol. Biogr. 

7. Lefvande ljus. (Ibid. 1891, XXX, s. 342—357; XXXI, s. 18— 
29.) — Om ljusfenomen hos vaxter s. 342 — 344. Fysiol. Biol. 

8. (0. M. R.) j Sextus Otto Lindberg. (Kalend. af Sv. 
Folksk. vann. 1889, s. 169—176; med portratt.) Biogr. 

9. Finlands natur, folk och kultur. En ofverblick af — — . 
H:fors 1889. 173 s. + 1 karta. 8:o. — Botan. uppg. s. 15, 16, 
31, 33, 34, 45—46, 129, 133—134. Vdxtgeogr. Forstb. Agrik. 

10. La Finlande et les finlandais. Itineraire historique et de- 
scriptif. Publication de la Societe des touristes de Finlande. 
H:fors 1889. 207 s.-j-l karta. 8:o. — Botan. uppg. s. 12, 25, 
26, 27, 38—39, 119, 123—124. D:o. D:o. D:o. 

11. Angsmasken och medlen att bekampa dess harjningar. (Kalend. 
af Sv. Folksk. vann. 1892, s. 10—42.) — S. 32—37 om 
F 1 a c h e r i e -bacillen. Vdxtsjukd. Bakt. 

12. Angsmasken, dess harjningar i Finland och medlen till deras 
bekampande. Pa uppdrag af K. F. Hushallnings Sallskapet. 
Abo 1892. 62 s. 8:o+l karta. 

Niittymato, sen tuhotyot Suomessa ja keinot niiden ehkaisemi- 
seksi. K. Suom. Talousseuran pyynnosta. Turussa 1892. 64 s. 
8:o + kartta. Vdxtsjukd. 

13. Angsmasken II. Beriittelse ofver en pa K. F. Hushallnings 
Sallskapets bekostnad sommaren 1892 foretagen resa i och for 
studium af o angsmasken och de naturenliga medlen till dess 
utrotande. Abo 1893. 28 s. 8:o. — Forsok med Muscardin 
och F 1 acher in. 

Niittymato II. Kertomus eraasta matkasta, jonka K. Suomen 
Talousseuran kustannuksella niittymadon ynna sen luonnonmu- 

kaisten havityskeinojen tutkimista varten kesalla 1892 teki . 

Turussa 1893. 30 s. 8:o. — Ref. Biet XIV, 1893, s. 87. D:o. 

27 418 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Reuter, Odo Morannal. 

14. Angsmasken III. Berattelse om angsmasken och forskningarna 
rorande medlen till dess utrotande, foretagna pa K. F. Hushall- 
nings Sallskapets bekostnad sommaren 1893. Abo 1894. 38 s. 8:o. 

Niittymato III. Kertomus niittymadon ja sen havittamiskeinoja 
koskevista tutkimuksista K. Suomen Talousseuran kustannuksella 
kesalla 1893. Suoment. Erik Emil Ekman. Turussa 1894. 
40 s. 8:o. D:o. 

15. Blitophaga opaca L. harjande vara kornakrar. (Ofvers. F. 
Vet. Soc. Forh. XXXV, (1892 — 1893) 1893, s. 87—92.) D:o. 

16. Patogena bakterier i landtbrukets tjanst. Foredrag pa F. 
Vetenskaps Societetens arsdag d. 29 april 1893. (Ibid. XXXVI, 
(1893—1894) 1894, s. 243—279.) Sep. D:o. Bakt. 

17. Djur och vaxter i deras inbordes forhallanden. Efter basta 
kallor. Med talrika trasnitt. H:fors 1894. 125 s. 8:o. (Skr. 
af Sv. Folksk. vann., XXXIII.) 

Elainten ja kasvien keskinaiset suhteet. Parhaitten lahteitten 
mukaan. Suoment. A. B[ecker]. Useilla puupiirroksilla varus- 
tettu. Porvoo 1895. 120 s. 8:o. (Tuhansille kodeille tuhat- 
jarvien maassa, N:ot 23, 24.) Biol. 

18. Myrornas relationer till vaxtvarlden. (F. Tidskr. 1895, XXXIX, 
s. 244—256; XL, s. 328—340.) Oekol. Varia. 

19. For frukttraden skadliga och nyttiga djur: i Olof Eneroth, 
JIandbok i Svensk pomologi. Ny upplaga, omarbetad och till- 
okad af Alexandra Smirnoff. I. Sthlm 1896. 8:o. - - S. 97- 
116. Ekon. bot. 

20. Skadeinsekter i vara frukttradgardar. (Kalend. Sv. Folksk. 
vann., 12:te arg., H:fors 1897, s. 153—166 + 5 fig.) Vaxtsjukd. 

21. Myrornas forhallande till vaxtvarlden. (Skr. Sv. Folksk. 
vann., XL VI, H:fors 1900, s. 34—55 + 5 fig. i texten.) Morf. 
Oekol 

22. Tjiinster och gentjanster. (Ibid. XLVI, 1900, s. 56—62.) — 
Om alger i djurkroppar. Oekol. 

23. Marjapensaille ja hedelmapuille vahingollisista hyonteisista 
ja niitten karkoittamiskeinoista. Suomennos. H:gissa 1900. 12 s. 
8:o. Vaxtsjukd. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden : 

24. Om Lamium intermedium funnen i Lojo. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. IX, 1883, s. 122; Vio 1881.) — Ref. Bot. Notis. 1881, 
s. 167; Bot. Centralbl. X, 1882, s. 268. Vdxtgeogr. 

25. Missbildningar af Cerastium triviale, orsakade af larver till 
en Psyllid, Trioza cerastii Loew. (Ibid. IX, 1883, s. 126; 29 / 10 
1881.) Vaxtsjukd. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 419 

Reuter, Odo Morannal. 

26. Om egendomliga, rullformigt missbildade blad af Ulmus 
montana, orsakade af en bladlus, Schizoneura ulmi, i Abo skar- 
gard. (Ibid. IX, 1883, s. 153; 4 /n 1882.) D:o. 

27. Om en form af Blasippan med alldeles hvita kalkblad och 
en annan med fyllda blommor i ekskog vid Kathrinedal nara 
Abo. (Ibid. XIII, 1886, s. 184; 1 3 1884.) - - Ref. Bot. Notis. 
1884, s. 67—68. Morf. 

28. Om tre med hvarandra nastan till spetsarne sammanvuxna 
syrenblad. (Ibid. XIII, 1886, s. 201; Vn 1884.) Terat. 

29. Verbascum nigrum X thapsus, funnen af Enzio Reuter vid 
Kathrinedal nara Abo. (Ibid. XIII, 1886, s. 197; 4 / 10 1884.) 
— Ref. Bot. Notis. 1884, s. 167. Vaxtgeogr. 

30. Sherardia arvensis funnen 1882 i Abo af Enzio Reuter. 
(Ibid. XIII, 1886, s. 201; Vn 1884.) D:o. 

31. Crambe maritima, ny for var flora, funnen af Ossian Reuter 
pa Skomakarskar i Ekenas skargard. (Ibid. XIII, 1886, s. 229; 
10 / 10 1885.) — Ref. Bot. Notis. 1885, s. 169. D:o. 

32. Campanula trachelium funnen af Ernst Hayren vid Tvar- 
minne i Nyland. (Ibid. XXI, 1895, s. 5; 6 / 10 1894.) D:o. 

Rhamnus frangula och Rh. cathartica. (Notisbl. Lak. o. Pharm. 
1850, s. 189—190.) Med. Farm. bot. 

Riddelin, Karl Alarik. 

1. Kronologiskt register ofver Forfattningar och Cirkular rorande 
Forstvasendet i Finland. (F. Forstforen. medd. IX, 1892, s. 97 — 
124.) Litt. 

Refererat diskussionsfragan: 

2. Hvilka atgarder kunde vid timmerafverkning vidtagas for 
befriimjande af skogsforyngringen? Protok. vid F. Forstforen. 
arsmote pa Punkaharju 4 sept. 1895. (Ibid. XIII, 1896, s. 62— 64.) 
Biol. Forstb. 

3. (K. R.) Metsat Etela-Pohjanmaalla ja miten niissa hakataan. 
(Metsanyst. I, 1895, s. 90—92.) Forstb. 

4. Se: Bidrag till Finlands officiella statistik. XVII. 1900. 

Rikkaruohojen havittaminen tarkoituksenmukaisella 
kasvivuoroituksella ja viljelyksella. H:gissii 1899. 16 s. 8:o. 
(Kansanval. seur. leht, N:o 57.) Agrik. 

Rindell, Arthur. 

1. (A. R.) Om agronomiska stationer. (Biet I, 1880, s. 138 — 
147.) D:o. 

2. (A. R.) Ett godslingsforsok pa Mustiala. (Ibid. I, 1880, s. 352— 
355.) Biol. Agrik. 420 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Rindell, Arthur. 

3. Nigra af agrikulturkemins nyare resultat. (F. Tidskr. 1881, 
XI, s. 107—119.) — Afven inford i Biet II, 1881, s. 205—217. 
Fysiol. Vaxtkemi. 

4. Ytterligare nagra ord om minimum af vaxtnaring i jorden. 
(Biet III, 1882, s. 343—348.) Biol. Agrik. 

5. (A. R.) Om torfstro. (Ibid. IV, 1883, s. 129—140.) Agrik. 

6. Om jordanalysen och dess anvandning i landtbrukets tjanst. 
(Ibid. IV, 1883, s. 259—271.) Vaxtkemi. Agrik. 

7. Meddelanden fran forsoksstationen vid Mustiala. I. Ett gods- 
lingsforsok med olika fosfater pa lerjord aret 1883. (Ibid. V, 
1884, s. 67—75.) Biol. Agrik. 

8. (A. R.) Frostfacklor i Frankrike. (Ibid.V, 1884, s.228.) Vaxtsjukd. 

9. (A. R.) Om nattfrosterna och jordtemperaturen. (Ibid. V, 1884, 
s. 265—268.) D:o. 

10. (A. R.) Elektriska frostfacklor [i Frankrike]. (Ibid. V, 1884, 
s. 304—305.) D:o. 

11. En blick pa godsellarans narvarande standpunkt. (Ibid. V, 

1884, s. 307—317.) Agrik. 

12. Godslingsforsok utforda [pa forsoksstationen vid Mustiala] ar 
1884 i samarbete med Ostra Nylands Landtbruksgille. II. 
(Ibid. VI, 1885, s. 127—136.) Biol. Agrik. 

13. (A. R.) Jordens och vaxternas temperatur. Svar till hr 
E. B[onsdorff]. (Ibid. VI, 1885, s. 148—151.) D:o. D:o. 

14. Meddelanden fran forsoksstationen vid Mustiala. III. Ett gods- 
lingsforsok med fosfater och spillning pa mullblandad lera ar 

1885. (Ibid. VIII, 1887, s. 81—85); IV. Ett forsok med Chili- 
salpeter inom Ostra Nylands Landtbruksgille. (Ibid. VIII, 1887, 
s. 85—90.) Vaxtkemi. Agrik. 

15. Mossodlings-utstallningen i Berlin. Reseberattelse. (Ibid. VIII, 

1887, s. 156—175.) D:o. D:o. 

16. (A. R.) Halm och torfstro i deras verkan pa godselns be- 
skaffenhet. (Ibid. IX, 1888, s. 54.) D:o. D:o. 

17. Meddelanden fran forsoksstationen vid Mustiala. V. Tva for- 
sok pa mulljord med olika fosfater samt faltspatsmjol. (Ibid. IX, 

1888, s. 176—182.) Biol. Agrik. 

18. Godslingsforsok utforda under medverkan af herr E. Andersin 
pa Harjus donationsgods. (Ibid. IX, 1888, s. 225 — 232.) Vaxt- 
kemi. Agrik. 

19. Om kvafvegodsling. Foredrag vid Nyl. o. T:hus lans Landt- 
brukssallskaps hostmote 1888. (Ibid. X, 1889, s. 8—17, 33—39.) 
Vaxtkemi. 

20. Hell rie gel's och Willforth's undersokning om vaxter- 
nas kvafvenaring. (Ibid. X, 1889, s. 328 — 337.) D:o. Bakt. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 421 

Rindell, Arthur. 

21. Om Thomasslaggen. Foredrag vid Nylands och T:hus lans 
landtbrukssallskaps hostmote 1889. (Ibid. XI, 1890, s. 73—83.) 
Biol. Agrik. 

22. Mustiala Landtbruksinstitut 1840—1865—1890. (Ibid. XI, 

1890, s. 161 — 176.) Agrik. Hist. 

23. Om vaxternas behof af vatten och medlen att tillgodose det- 
samma. Foredrag vid Nylands och T:hus lans Landtbruks- 
sallskaps mote den 22 nov. 1890. (Ibid. XI, 1890, s. 353—363.) 
Fysiol. Vaxtkemi. 

24. Die Methode des exakt-wissenschaftlichen Diingungsversuches 
nach Prof. Paul Wagner. Aftryck ur Biologiska foreningens 
Forhandlingar II, 1890. Sthlm 1890. 15 s. 8:o. Biol. Agrik. 

25. Nagot om kalisalternas betydelse for mossodlingar. (Biet XII, 

1891, s. 173—175.) Agrik. ' 

26. Om kali-godsling sarskildt med hansyn till angsodlingen. 
Foredrag vid Nylands o. T:hus lans Landtbrukssallskaps host- 
mote 1892. (Ibid. XIII, 1892, s. 305—319.) Vaxtkemi. Agrik. 

27. Akerbrukskemi for den lagre landtbruksundervisningen. H:fors 

1892, 84 s. 8:o. (Lilla Folkhogskolebibl. N:o 4.) — Ref. 
J. J[ern strom]: Biet XIII, 1892, s. 265—266. 

Maanviljelyskemia. Maanviljelyksen alkeisopetusta varten. 
Suoment. Aug. Wartiainen. Porvoo 1892. 76 s. 8:o. (Pieni 
kansanopisto-kirjasto. N:o 4.) — Ref. Edv. Hjelt: Valv. XIII, 

1893, s. 66—67. Larob. 

28. Om ordnandet af den agronomiska forsoksverksamheten i 
Finland. (F. Tidskr. 1892, XXXIII, s. 426—434.) Agrik. 

29. Huru bestammes starkelsehalten hos potatis? (Biet XIII, 
1892, s. 54 — 55.) Vaxtkemi. 

30. Odlingsforsok med potatis, anskaffade af Nylands och Tavaste- 
hus lans Landtbrukssallskap. Meddelanden fran forsoksstationen 
vid Mustiala, Agrikulturkemiska afdelningen. VII. (Ibid. XV, 

1894, s. 27—33.) Agrik. 

31. Om nattfrosten. (Naturen 1893, s. 42—44.) Vaxtsjukd. 

32. Aleuronat, ett nytt naringsamne. (Ibid. 1894, s. 3.) Ekon. 
Tekn. hot. 

33. Om skyddsmedlen mot frostskada. (Ibid. 1894, s. 57—59.) 
Vaxtsjukd. 

34. Se: Grotenfelt, Gosta. N:o 11. 1894. 

35. Frostskyddsfragan i Finland. (F. Tidskr. 1894, XXXVI, 
s. 351—372.) Vaxtsjukd. 

36. Kokeita apulannoitusaineiden kayttamisessa. (Kert. Oulun 
laanin Talousseur. toimin. v. 1894, Oulu 1895, s. 6—11.) Agrik. 

37. Se: Grotenfelt, Gosta. N:o 12. 1895. 422 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Rindell, Arthur. 

38. Nyare undersokningar rorande salpeterbildningen i aker- 
jorden. Foredrag vid Nylands o. T:hus lans Landtbruks- 
sallskaps mote d. 31 mars 1894. (Biet XV, 1894, s. 59—65.) 
Bakt. 

39. Om grasvallars ofvergodsling med artificiella godselamnen. 
Foredrag i Abo lans jordbrukareklubb den 23 mars 1895. 
(Ibid. XVI, 1895, s. 57—64.) Vaxtkemi. Biol. Agrik. 

40. Om tillgodogorandet af luftens fria kvafve med tillhjalp af 
flerariga vallar. Foredrag vid Nylands och T:hus lans landtbruks- 
sallskaps mote d. 29 mars 1895. (Ibid. XVI, 1895, s. 81—90.) 
Vaxtkemi. Agrik. 

41. Odlingsforsok med potatis, anskaffade af Nylands och T:hus 
lans landtbrukssallskap. Fjarde och femte aren. (Ibid. XVII, 
1896, s. 297—304.) Agrik. 

42. Om nattfroster. Referat af prof. Rindells foredrag vid Fysiska 
sallskapets sammantrade i Sthlm. (Ibid. XVII, 1896, s. 348— 
349.) Vaxtsjukd. 

43. Se: Grotenfelt, Gosta. N:o 13. 1897. 

44. Forhallandet emellan teori och praktik, belyst genom drag 
ur landtbruksvetenskapens utveckling. Foredrag vid K. Finska 
Hushallnings Sallskapets hundra ars hogtid o . (K. F. Hush. Sallsk. 
hundra ars hogtid d. 1 November 1897, Abo 1898 (75 s. 8:o), 
s. 30—37.) 

Teoriian ja praktiikan suhde toisiinsa, valaistuna otteilla 
maanviljelystieteen kehityksesta. Esitelma K. Suomen Talous- 
Seuran satavuotisjuhlan viettamassa. (K. S. Talouss. satavuotis- 
juhla Marraskuun 1 p. 1897, Turku 1898 (75 s.), s. 29—36.) 
Vaxtkemi. Bakt. Agrik. Hist. 

45. En blick pa landtbruksvetenskapens utveckling under det nu 
forflutna halfseklet. Foredrag vid Nylands o. T:hus lans Landt- 
brukssallskaps varmote 1897. (Nyl. o. T:hus lans Landtbr. 
sallsk. Handl. 1897, H:fors 1898, Bil. I., s. 27—32.) 

Katsaus maanviljelystieteen kehitykseen sitte vuosisatamme 
nyt kuluneen puoliskon. Esitelma Uudenmaan ja Hameenlaanien 
Maanviljelysseuran kevatkokouksessa 1897. (Uudenm.ja Hameen- 
laan. Maanvilj. seuran asiak. 1897, H:gissa 1898, Liite I., s. 26 — 
31.) Fysiol. Vaxtkemi. Bakt. Agrik. 

46. Om fosforsyregodsling. Foredrag vid Nylands o. T:hus lans 
Landtbrukssallskaps hostmote 1899. (Ibid. 1899, H:fors 1900, 
Bil. L., s. 45—51.) 

Fosforihappolannoituksesta. Esitelma Uudenmaan ja Hameen 
laanien Maanviljelysseuran syyskokouksessa v. 1899. (Ibid. 1899, 
H:gissa 1900, Liite L., s. 47—52.) Fysiol. Agrik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 423 

Rindell, Arthur. 

47. C. E. Bergstrand, Nagra meddelanden om landtbruks- 
vaxternas naring. Lund 1898. [Recension.] (Biet XIX, 1898, 
s. 95—100.) Vaxtkemi. Agrik. 

48. Om nagra nyare ron pa mosskulturens omrade. (F. Moss- 
kult.foren. arsb. 1900, H:fors 1900, s. 67—78.) 

Muutamista uusimmista kokemuksista suoviljelyksen alalia. 
(Suom. suovilj. yhdist. vuosik. 1900, Hrgissa 1900, s. £6—67.) 
Agrik. 

49. Maanviljelyskemia ja maanviljelysfysikka, niitten tehtava ja 
asema agronoomisten tieteitten joukossa. Esitelma yliopistossa 
4 p. lokak. 1900. (Maam. II, 1900, s. 330—334.) Vaxtkemi. 
Agrik. Hist. 

Ring, Gabriel. 
1. Se: Bladh, Peter Johan. N:o 2. 1797. 

Ringbom, Carl Henrik. 
1. Beskrifning ofver Tammerfors Provinciallakare-distrikt, afgifven 
ar 1839. (F. Lak. Sallsk. Handl. IV, 1849—1852, s. 407—457.) 
— S. 419 omnamnas i distriktet forekommande adlare tradslag, 
lonn, lind och nagot hassel samt barsorter: „ymnigt smultron, 
hallon, lingon, blabar och hjortron, men akerbar trifvas har foga". 
Vaxtgeogr. 

Roberg, Johan. 
1. Om de orsaker, som hindra eller befordra en battre Arsvaxt. 
(Ny journ. Hush. 1790, s. 291—299.) Agrik. 

Rof[bet]sockret. (Abo Tidn. 1799, N:o 7.) Ekon. bot. 
Rof[bet]sockret. (Ibid. 1799, N:o 22.) D:o. Tekn. bot. 
Rofvor och kalrotter. (Almanach for aret 1 854, T:hus 

[1853], 13 s. 16:o.) Agrik. 
Rofvor och Kalrotter, om brod af. (Hush, underr. f. menige 

man h. 1, 1801, s. 50—54.) Ekon. bot. 
Rofvors och Kalrotters odling. (Tidn. f. Landtbr. o- 

Naring. 1849, s. 17—18.) Agrik. 

Romanson, Henrik Wilhelm. 
1. Fructificationis partium varietates. Pars prior. Disp. Praes. 
Carl Peter Thunberg [troligen forfattare]. Uppsala 1800. 
13 s.+ theser 1 s. 4:o. Morf. 

Roos, A. 
1. Kuopion laanin maanviljelysseuran juurikasvi-viljelyksen neu_ 
vojan kertomus v:lta 1900. (Kert. Kuop. laiin. maanvilj. seur. 
toimin. 1900, Kuopio 1901, s. 33—36.) Agrik. 424 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Roos, R. S. 

Inledt diskussionsfragan: 
1. Vore icke en allmannare odling af arter mojlig och nyttig 
for Osterbotten? (Beratt. Wasa lans landtbr. sallsk. verks. 1875, 
Wasa 1876, s. 23—25.) 

Alustanut keskustelukysymyksen: 

Eiko herneitten yleinen kasvatus olisiPohjanmaalle mahdollinen 
ja hyodyllinen? (Kert. Waasan laanin Maanvilj. seur. toimin. 
v. 1875, Waasa 1876, s. 23—25.) Agrik. 

ROOS, Samuel. 

1. (S — 1 — s.) Porkkanat, Moiliaiset (Muuruotit). (Maam. yst. 1845, 
N:o 7.) Hortik. Agrik. 

2. (S — 1 — s.) Seuraavain kasvuin tulo toistensa suhteen ja hyo- 
dytys elainten ruokkimisessa. (Ibid. 1845, N:o 35.) — Jamforelse 
mellan olika fodervaxters fortkomst pa ett tunnland och deras 
relativa fodervarde. Agrik. 

3. Se: Gripenberg, Sebastian. 1845. 

4. (S — 1 — s.) Muutamia sanoja Potaateista (perunoista) ja niissa 
nykyisin ilmautuneesta taudista. (Maam. yst. 1846, N:o 6.) 
Vaxtsjukd. 

5. (S — 1 — s.) Mista meidan kevaat kylmemmiksi ja kuivemmiksi 
tulevat? (Ibid. 1846, N:ot 27, 28.) — Framhalles att vararne 
hos oss blifvit kallare och torrare i foljd af skogarnes for- 
storande. Forstb. 

6. (S— 1 — s.) Suomen maan puista. (Ibid. 1848, N:ot 28—33.) 
D:o. 

7. Se: Lindgren, Anders. N:o 2. 1848. 

8. Maamme paras kulta eli muutamia sanoja maamiehelle maan- 
viljelykselle erinomattaihin tarkiassa asiassa. Ruotsin kielin 

kirjoittanut J. Arrh e n iu s. Suomentanut . H:gissa 1873. 

42 s. 12:o. (Maanviljelys-Kirjasto. 1.) — S. 34 — 42 omnamnas 
forsok med olika slags godslingsamnen for rotfrukter. Biol. 
Agrik. 

9. Ruoka-kasviston hoidanta. Sisaltava ruokakasvistojen perusta- 
misen ja hoitamisen ynna meidan ilmastollisiin oloihin sopivain 
ruokakasvien, marjapensasten ja hedelmapuiden viljelemisen. 
Ruotsin kielin kirjoittanut J. F. Holm. Toisesta painoksesta 
suomentanut — ■ — . 6:11a puupiirroksella. H:gissa 1875. VI + 
106 s. 8:o. Handb. Hortik. Ekon. bot. 

ROOS, Viktor Jedidjah Alfred (Jeja). 

1. Torfmosseundersokningar i mellersta Finland. (Geogr. Foren. 
tidskr. II, 1890, s. 268—279.) Paleont. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 425 

Rosander, Daniel Bernhardt 
1. Se: ThauvonillS, Abraham. N:o 2. 1652. 

Rosberg, Johan Evert. 

1. Finska tradjattar. II. (Geogr. Foren. tidskr. II, 1890, s. 355.) 

Biol. 

2. Nordostra Sodankyla. Berattelse, afgifven infor Geografiska 
Foreningen d. 24 oktober 1890. (Ibid. Ill, 1891, s. 1—51.) - 
S. 35 — 38 om vegetationen darstades. Topogr. 

3. Nagot om Karlo. (Ibid. V, 1893, s. 201—211.) S. 208 
om vegetationen darstades. D:o. 

4. (J. E. R.) Finska tradjattar. XX. (Ibid. VII, 1895, s. 154.) 

Biol. 

5. Ytbildningar i ryska och finska Karelen med sarskild hiinsyn 
till de karelska randmoranerna. (Fennia VII, 1892, N:o 2, 
116 s. + 3 pl.+ l karta; med tyskt referat s. 117—128.) 

S. 85, 101 — 102 inga uppgifter om vegetationen pa flygsands- 
falt och karr. Topogr. 

6. Ytbildningar i Karelen med sarskild hansyn till andmoranerna. 
II. (Ibid. XIV, 1897—1899, N:o 7, 64 s. + 1 karta; med tyskt 
referat s. 64 — 71.) S. 50 — 62 inga „Nagra anteckningar om 
vegetationen pa de karelska andmoranerna". D:o. 

7. (J. E. R — g.) Fran en vandring i ryska Karelen. (Turistforenrs 
i Finl. arsb. 1893, s. 33—46.) Reseskildr. 

8. Nagra dynbildningar pa Bottniska vikens ostkust. (Vetensk. 
medd. Geogr. Foren. i Finl. II, 1894—1895, s. 78—94+1 
karta + 1 pi.; med tyskt referat s. 95—96 : Einige Diinen- 
bildungen an der Ostkuste des Bottnischen Meerbusens.) — 
S. 89, 91, 92 uppgifter om vegetationen darstades. Topogr. 

9. Bottenvikens finska deltan. (Ibid. II, 1894—1895, s. 103— 
361 + 16 kartor; med tyskt referat s. 362—375: Die finnischen 
Deltas am nordlichen Teile des Bottnischen Meerbusens.) 

S. 198 — 204, 319 — 322 uppraknas darstades funna Diatoma- 
ceer, bestamda af prof. P. T. Cleve; s. 208, 231, 327 om 
fanerogamvegetationen. — Utkommit afven skildt som Akad. 
afh. H:fors 1895. 255 s. 8:o+16 kartor. Diat. Topogr. 

10. Klostret Solovetskij i Hvita hafvet. (Geogr. Foren. tidskr. 
XI, 1899, s. 37—55.) S. 42 — 43 omnamnas darstades 
forekommande skogstrad och odlade koksvaxter. Vdxtgeogr. 
Mortik. 

11. Saaksmiiki socken. Utkast till en geografisk sockenbeskrif- 
ning. (Ibid. XI, 1899, s. 111 — 120, 214—241, 290—313, 333- 
354; med en helsidsbild och en afbildning i texten.) - - S. 215 — 
219 uppgifter om vegetationen (lind, aim, hassel, lonn och humle 426 Th. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Rosberg, Johan Evert. 

vildt vaxande); s. 220 uppraknas nagra darstades forekommande 
sallsynta orter; s. 306, 333, 337 om kulturvaxter (buskar och 
frukttrad). — Afven inford i Vetensk. medd. Geogr. Foren. i 
Finl. V, (1899—1900) 1900, N:o VI, 82 s.; med tyskt referat 
s. 83 — 86. Vdxtgeogr. Topogr. Hortik. 

12. f Docenten Ragnar Hult. (Ibid. XI, 1899, s. 355—367; 
med portratt.) Biogr. 

13. — — och Fleege, Uno A. Kyrkslatt socken. Dess natur, 
utveckling och historia. 3 delar. H:fors 1900 — 1901. 8:o. 
Del. I. Naturen. Af J. E. Rosberg. H:fors 1900. 119 s.+ 
illustr. — S. 108—114 botan. uppgifter. — Del. II. Kultur och 
utveckling. Af Uno A. Fleege. H:fors 1900. 196 s. 
Del. III. Historia. Af Uno A. Fleege. H:fors 1901. 205 s. 
Vdxtgeogr. 

Roschier, Jakob. 
1. [Om landthushallningen i Klemis.] Svar a K. Finska Hushall- 
nings-Sallskapets, jemte memorial af den 7 September 1822 
framstalda fragor i atskilliga amnen rorande den allmanna och 
enskilda Landthushallningen. (Underr. K. F. Hush.-Sallsk. 2:dra 
Saml., N:o 8, 1826, s. 57—75.) - S. 61—66 om akerbruket 
och darstades odlade jordbruksvaxter. Agrik. 

Rosendal, Adolf Georg. 
1. Ett fall af Pneumonia centralis, simulerande haemoptoe pa 
tuberkulos grund. (F. Liik. Sallsk. Handl. XL, 1898, s. 675- 
679.) — Omnamnes Diplococcus pneumonia? Fraenckel. Bakt. 
Med. bot. 

Rosengren, Sulho. 
1. Se: Westerling, Arvid Mortimer. N:o 1. 1896. 

Rosen- och krusbarsbuskar; att forstora mask pa dem. 
(Teknol. I, 1845, s. 68.) Vdxtsjukd. 

Rosenodling i Tyskland for industriellt andamal. Efter „Landt- 
mannen". (Triidgardsv. I, 1893, s. 148—149.) Hortik. Ekon. 
bot. 

Rosqvist, Alma Josefina (Ina). 
1. Tvenne fall af bakteriuri. (Arsberatt. fran Maria sjukhus i 
H:fors VI, 1900, s. 1 — 17.) Ingar afven i F. Liik. Sallsk. 

Handl. XLIII, 1901, s. 38—54. Bakt. Med. bot. 

Ross, Johan. 
1. Se: Elfving, Petter. N:o 3. 1725. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 427 

Rostedt, G. 

1. Satakunnan maanviljelysseuran kiertavan puutarhurin toimin- 
nasta v:lta 1897. (Satak. maanvilj. seur. kert. 1897, Pori 1898, 
s. 19—23.) Hortik. 

2. Samoin v:lta 1898. (Ibid. 1898, Pori 1899, s. 43—51.) D:o. 

3. Samoin v:lta 1900. (Ibid. 1900, Pori 1901, Liite N:o 9, 
s. 164—172.) D:o. 

Rosvall, Anders. 
1. Om vara inhemska tradgardsprodukters varde som narings- 
och halsomedel. (H:fors Triidgardsgilles Handl. 1896, H:fors 
1897, 23 s. 16:o.) — Aftryck af N:o VI af Meddelanden fran 
Samfundet for beframjande af ett naturenligt lefnadssatt i Sthlm. 
Ekon. bot. 

Rotbildningen hos Ragen, nagra iakttagelser rorande. 
(Teknol. Ill, 1847, s. 29—30.) Biol. 

Rotfrukter, att forvara. (Ibid. II, 1846, s. 99, 190, 204.) 
Agrik. 

Rotkirch, Johan Wentzel. 
1. Om flere satt att tillverka Potatoes-brod. (Utdr. F. Hush. 
Sallsk. Dagb. 1802, s. 138—144, 154—159.) Ekon. bot. 

Rotvaxten Arracacha. (Abo Tidn. XXX, 1807, N:is 41, 
60, 98.) D:o. 

Ruckijn kylvamisen ajasta. (Almanach carcaus-vuonna 
1760, Turku, 6 s. 16:o.) — Tryckt i Sthlm [1759]. Agrik. 

Rudbeckia bicolor superba. (Puut. 1900, s. 66—67.) Hortik. 

Rudbeckia hirta. (Ibid. 1899, s. 70.) D:o. 

Rudback, Erik. 

Se: Salmelainen, E. 

Rudenschbld, Ulric. 

1. Ron om Furutradens alder uti Finland. (K. Sv. Vet. Acad. 
Handl. 1746, s. 107 — 118.) — Ref. Lard a Tidn. 1746, 
s. 123—124; O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 309. 

Vom Alter der Fichtenbaume in Finnland. (Abh. schwed. 
Akad. VIII, 1752, s. 117—126.) Biol. Forstb. 

2. Tal om Skogarnes nytjande och Vard, hallit uti K. Sv. Veten- 
skaps Academien vid Praesidii aflaggande d. 16 julii 1748. 
Sthlm 1748. 55 s. 8:o. - Ref. Larda Tidn. 1748, s. 289- 
291. Forstb. Ekon. Tekn. Handelsb. 

3. Forsok, hum man af Humble-tagor kan fa lin-bast. (K. Sv. 
Vet. Acad. Handl. 1750, s. 216—217.) Ekon. Tekn. bot. 428 Th. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Rudenschbld, Ulric. 

4. Berattelse om ekonomiska o. a. forhallanden i Finland 1738 — 
1741. Utgifven af Johan Wilhelm Ruuth. (Todistuskappaleita 
Suomen Historiaan. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura.) 
H:gissa 1899. 189 s. 8:o + 6 pi. — Om jordbruket pa denna 
tid i olika delar af landet s. 28—32, 101—102, 111, 119—120, 
125—127, 133, 137, 144, 161; om odling af lin, hampa, 
humle och tobak s. 45—50, 67—68, 102, 112—113, 120, 
141 — 142; om odling af potatis s. 68; om skogshushallning, 
tjarbranning, sagbruk s. 32, 35—44, 58—62, 93-94, 103— 
104, 113—115, 127—129, 143. Biol. Forstb. Agrik. Tekn. 
bot. Hist. 

Ruhanen, K. 

1. Lannoituksen ja viljelyksen vaikuttamista muutoksista rahka- 
suon pinta- ja sisakerroksiin. (Suom. Suovilj. Yhdist. vuosik. 
1899. H:gissa 1900, s. 173—177.) 

Genom godsling och odling fororsakade forandringar i hog- 
mossars yt- och djupare lager. (F. Mosskult. Foren. arsb. 1899, 
H:fors 1900, s. 173—177.) Agrik. 

Ruin, Waldemar. 
1. En ny metod vid undervisningen i naturalhistoria. Andragande 
vid Pedagogiska foreningens Centralafdelnings mote den 6 
Februari 1891. (Tidskr. Pedag. Foren. XXVIII, 1891, s. 189— 
192.) Pedag. bot. 

Rumex hymenosepalus, en ny kulturvaxt. (Geogr. Foren. tidskr. 
VIII, (1896) 1897, s. 170.) Agrik. 

Rundqvist, C. 

I. Om alkaloidernas kvantitativa fordelning uti Radix ipeca- 
cuanha;. (Farmac. Notisbl. IX, 1900, s. 179—181.) Kern. 
Farm. bot. 

Runeberg, Edvard Fredric. 
1. Forsok, At med Electricitetens tilhjalp drifva Viixter, gjorde 
i Stockholm, ar 1754. (K. Sv. Vet. Acad. Handl. XVIII, 1757, 
s. 14—28 + 1 tafl.) — Ett utdrag haraf ar infordt i „Swenska 
Mercurius", 3:dje arg. 1757—1758, Augusti 1757, s. 210—212; 
och i sin helhet ar uppsatsen inford pa tyska: 

Versuche, mit Beyhulfe der Electricitat, Gewachse zu treiben; 
zu Stockholm 1754 angestellet von Edv. Fr. Runeberg. 
(Abh. schwed. Akad. XIX, 1759, s. 15—26+1 Taf.) - Ut- 
draget i Swenska Mercurius ar af K. J. N[umell] infordt i 
F. Forstforen. medd. IX, 1892, s. 78—80. — Ref. Lard a 
Tidn. 1757, s. 137—138.) Fysiol. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 429 

Runeberg, Ephraim Otto. 
1. Beskrifning ofver Lajhela socken i Osterbotten. (Ibid. XIX, 
1758, s. 108—162 + 1 karta.) *) — S. 153—156 om angsskotsel 
och akerbruk darstades; s. 156 — 157 om skogarne. — Ref. 
Larda Tidn. 1758, s. 273—276. 

Beschreibung des Laihela Kirchspiels in Ostbothnien. (Abh. 
schwed. Akad. XX, 1759, s. 105—157.) Forstb. Agrik. 

Runeberg, Johan Wilhelm. 

1. Pneumoni och Meningit. (F. Lak. Sallsk. Handl. XXX, 1888, 
s. 55 — 75.) — Omnamnas Friedlander's pneumokokk och 
Talamon-Fraenkel's lansettformiga diplokokk. - Inford 
afven i Berliner klin.Wochenschr.XXV, 1888, s. 921— 924, 946- 
948 : Pneumonie und cerebrospinale Meningitis. Bakt. Med. bot. 

2. Ett fall af bakterieurin. (Ibid. XXXIII, 1891, s. 432—434.) 
D:o. D:o. 

Inledt den inom Finska Lakaresallskapet vackta diskussions- 
fragan : 

3. Aro de under forliden sommar [1892] i landet vidtagna at- 
garderna mot koleran andamalsenliga, tillrackliga och genom- 
forbara eller borde vid en eventuell koleraepidemi afven andra 
atgarder vidtagas? (Ibid. XXXV, 1893, s. 33— 50.) D:o. D:o. 

4. Redogorelse for von Pettenkofer's och Emmerich's 
intagning af kolerabaciller. (Ibid. XXXV, 1893, s. 66—67.) 
D:o. D:o. 

5. , A. Palmberg och Jarl Hagelstam. Den af Lakare- 
sallskapet utsedda kolerakommittens betankande. (Ibid. XXXV, 
1893, s. 468 — 475.) — S. 471 — 475 uppraknas de desinfektions- 
medel, hvilka foretradesvis bora anvandas till dodande af kolera- 
bacillen. D:o. D:o. 

6. Mikroskopiska preparat af vaxtkonkrement i en patients ex- 
krementer, harstammande fran fortarda paron. (Ibid. XXXVII, 
1895, s. 641.) Med. bot. 

7. Om tvenne pa medicinska kliniken intagna fall af infusorie- 
diarre (Cercomonas intestinalis) . (Ibid. XXXIX, 1897, s. 1605.) 
Flagellat. Med. bot. 

Rungen, Matthias. 
1. Se: Mennander, C. Fr. N:o 18. 1750. l ) Ar egentligen uppgjord enligt anteckningar af landtmatar Carl 
Fredric Stjerwald, som uppraknat 304 i denna socken funna vaxt- 
arter. Beklagligtvis ha dessa hans anteckningar icke blifvit offentlig- 
gjorda. 430 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Ruohtula, Oskar Severus. 

1. (0. R.) Puitten leikkaamisesta. (Ibid. 1900, s. 217—221.) — 
Afven inford i Metsanyst. VI, 1900, s. 142—146.) 

Om beskarning af trad. (Ibid., Sv. uppl, 1900, s. 201—205.) 
Biol. Hortik. 

2. (0. R.) Viini- ja karviaismarjapensaiden lisaamisesta. (Ibid. 
1900, s. 311—314.) 

Om odling af stickelbars- och vinbarsbuskar genom sattkvistar. 
(Ibid., Sv. uppl., 1900, s. 271—273.) Hortik. 

Ruoka-raparperin (Rheum) v i 1 j e 1 y k s e s t a ja sen kaytta- 
misesta ruoaksi. K. Suom. Talousseuran kustannuksella. Turussa 
1866. 4 s. 8:o. Hortik. Ekon. bot. 

Ruokasipulin viljelysta etela Euroopassa. (Puut. 1898, 
s. 67, 84—85.) Hortik. 

Ruskea kilpitai (Lecanium coffeiv Nietner.) (Luon. Yst. Ill, 
1899, s. 179.) Vaxtsjukd. 

Rutanen, E. G. 

1. Muutamia mietteita pellon ojittamisesta. Kuopio 1876. — 
Arbetet osedt af mig. Agrik. 

2. Suo-viljelyksestl. Valtion palkitsema teos. Hrlinnassa 1883. 
56 s. 8:o. — S. 45 — 51 uppraknas odlade iingsvaxter. D:o. 

3. Peltomaan ojitus. Kuopion laanin maanviljelys-seuran palkit- 
sema. Porvoossa 1888. 48 s. 8:o+ 14 kuvaa. Fysiol. Vaxtkemi. 
Agrik. 

Rutstrbm, Carl Birger. 

1. Positiones nonnullae physiologies, medici et botanici argumenti. 
Hardervijk 1793. — Arbetet osedt af mig, anfordt enl. J. Fr. 
Sacklen, Sveriges lakarehistoria I, s. 308. Med. Farm. bot. 

2. Spicilegium Plantarum cryptogamarum Suecia3. Disp. Resp. 
Johan Gustaf Haartman. Abo 1794. (2+) 20 s. 4:o. 
Ref. O. E. A. Hjelt: Abo Univ. lard. s. 379—380. Syst. 
Filic. Lich. Mykol. 

3. (Anon.) Utdrag af Corresponderande Ledamoternes [af F. Hus- 
hallnings Sallskapet] insiinda Qvartals-Berattelser. (K. F. Hush. 
Sallsk. Dagb., Abo 1801, s. 18—32, 35—44, 54—57.) — Vaxt- 
fenol. uppg. for ar 1800 s. 23—32, 36—41. Fenol. 

4. (Anon.) D:o d:o. (Ibid. 1802, s. 3—16, 30—32, 40—48, 
51 — 64, 68—80.) - Vaxtfenol. uppg. for ar 1801 s. 7, 40—48, 
51—64, 68—69. D:o. 

5. D:o d:o. (Ibid. 1803, s. 7—16, 20—32, 35—64, 93—96, 
99—111.) — Vaxtfenol. uppg. for ar 1802 s. 28—32, 35—48, 
51—56, 107—110. D:o. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 431 

Rutstrom, Carl Birger. 

6. (Anon.) Utdrag af Herr Kandidaten Carl Reinhold S a h 1 b e r g's 
samt Herrar Barthold Laurell's och Carl Johan Hjerp o e's 
Reseberattelse till K. F. Hushallnings Sallskapet om resor i Abo 
och Bjorneborgs Ian. (Ibid., Abo 1802, s. 23-29.) Uppgifter 
om anvandandet af ren- och islandslafven till foda s. 26 — 29. 
Ekon. bot. 

7. (Anon.) Utdrag af Herrar Laurell's och Hjerpe's Be- 
rattelser om sina resor i Nylands och Tavastehus samt en del 
af Bjorneborgs laner, sistlidne var [1802]. (Ibid., Abo 1802, 
s. 190—191 och 1803, s. 3—7.) — Uppgift om islands- och 
renlafvens utseende, kannetecken och anvandning till foda. 
Lich. Ekon. bot. 

Ruukkukasveille, hiilia. (Koti ja yhteisk. 1900, Kasvit., 
s. 73—75.) Hortik. 

Ruusuja jaassa. (Puut. 1898, s. 80.) Biol. Varia. 

Ruusuja, keino pelastaa mustista pilkuista. (Ibid. 1900, s. 62 — 
63.) Vdxtsjukd. 

Ruusuja, uusia. Suomennos „Deutsche Gartner Zeitung"-lehdesta. 
(Ibid. 1898, s. 58—59.) Hortik. 

Ruusujen lehtitaita vastaan, keino on karboolisaippua. 
(Ibid. 1898, s. 87.) Vdxtsjukd. 

RllUSU, Joh. Kustaa. 
1. Kertomus Mikkelin laanin Maanviljelysseuran metsanhoidon- 
avustajan toiminnasta 1899. (Kert. Mikkelin laan. Maanvilj. 
seur. toimin. v. 1899, Mikkelissa 1900, s. 130—144.) Biol. 
Forstb. 

Ruusut, siniset. (Puut. 1899, s. 94.) Hortik. 

Ruusuviljelyksesta, sananen. (Ibid. 1898, s. 57 — 58.) 
D:o. 

Ruuth, Johan Wilhelm. 
1. Se: Rlldenschbld, Ulric. N:o 4. (1738) 1899. 

Ruutukylvo. (Metsanyst. II, 1896, s. 67—70.) Forstb. 

Rydman, Carl Gustaf. 
1. Sadens Inbargning, Torkning och Troskning. Svar pa K. F. 
Hushallnings Sallskapets prisfraga: Huru Spanmalen med minsta 
forspillning af sad, tid och kostnad ma kunna inbargas, torkas 
och troskas. (Underr. K. F. Hush. Sallsk. 1807, h. 2, s. 1—31.) 
Agrik. 432 T|h. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Rabergh, Herman. 
1. (H. R.) Det litterara lifvet i Nadendals kloster. Foredrag 
hallet vid Vestfinska Afdelningens arsfest den 23 Okt. 1864. 
(Lannetar III, Hrfors 1864, s. 133—160.) — S. 142—145 redo- 
gores for innehallet af en handskrift, beniimnd „Yrtebook", 
som i tiden forvarats i Nadendals klosterbibliotek. — Jfr Sven 
Gabriel Elmgren: Nadendals Kloster-Ruiner. Hrfors 1863, 
s. 58 och Karl Gabriel Leinberg: De finska klostrens historia. 
(Skr. utg. Sv. litt. Sallsk. i Finland XIV, H:fors 1890, s. 249— 
250.) — Ingar enligt Leinberg 1. c. bland handskrifter i Kongl. 
Bibliotekets i Sthlm „Lake- och Orte-bocker" N:o 4, under 
namn af „Nadendals closters book". — Jfr vidare Peter Jonas 
B e r g i u s Intrades-Tal, Om Stockholm for 200 ar sedan och 
Stockholm nu for tiden. Hallit for K. Vet. Academien den 20 
Aug. 1758. Sthlm 1758, s. 44—50, dar fullstandigt ar infordt 
hvad som i handskriften anfores om de medicinska verkningarna 
af Thus rokelse, Juniperus Enetrae, Mirra, Sinap, 
Malyrt Absinthium, Urtica Naetzla och Mirtus Pors. Med. 
Farm. bot. 

Rag, finsk; har den foretrade till utsade framfor svensk? 
(Teknol. I, 1845, s. 126—128.) Agrik. 

Rag, nagot om dess utsaningstid. (Ibid. IV, 1848, s. 118—119.) 

Biol. Agrik. 
Rag, nagot om finsk utsades; och medel mot rotmask. (Ibid. II, 

1846, s. 220 — 221.) - - Uppsatsen afven inford i Edelsvard's 

Tidskrift, insand fran Finland. Agrik. Vaxtsjukd. 
Rodlok (Allium Cepa), nagot om odling af. (Ibid. II, 1846, 

s. 55—56.) Hortik. 

Ronnback, Andreas Johannes. 
1. Se: WallenillS, Johan Fredric. N:o 3. 1801. 

Ronnback, Ernst Oskar Viktor Fredrik (Ernst). 

1. (E. R— ck) Beskaffenheten af finsk utsadesrag. (Biet 1882, 
s. 273—282.) Agrik. 

2. (Anon.) Kejs. Finska Hushallningssallskapets utlatande ofver 
Forslag till Skogslag for Finland. 1880. (K. F. Hush. Sallsk. 
Handl. 1878—1883, h. 1, Abo 1884, s. 62—67.) Forstb. 

3. (Anon.) Om nyttan och nodvandigheten for landtmannen att 
val rensa sin spannmal och ofrigt fro. (Almanack for skottaret 
1884, 10 s. 16:o.) H:fors [1883]. 

Kuinka hyodyllista, jopa valttamattomankin tarpeellista maa- 
miehelle on hyvin puhdistaa viljansa seka muut siemenensa. 
(Almanakka karkausvuodelle 1884, 10 s. 16:o.) Hrgissa [1883]. 
Biol. Agrik. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 433 

Rbnnback, Ernst Oskar Viktor Fredrik (Ernst). 

4. (Anon.) Sammandrag af berattelser om anstallda forsok med 
frostfacklor. (K. F. Hush. Sallsk. Handl. 1886, Abo 1887, 
s. 61—70.) 

Kokeita hallasoihduilla. (Kert. K. Suom. Talouss. Toimin. 1886, 
Turku 1887, s. 22—30 ja 1887, Turku 1889, s. 38—39.) 
Vaxtsjukd. 

5. (Anon.) Om atgarder mot nattfroster. (Ibid. 1889, Abo 1890, 
s. 86—89.) D:o. 

6. (Anon.) Om spannmalshandeln i landet och darmed samman- 
hangande fragor. (Ibid. 1888, Abo 1889, s. 24—25.) 

Maamme jyvakaupasta ja siihen kuuluvista seikoista. (Ibid. 
1888, Turku 1889, s. 11—30.) Agrik. Handelsb. 

7. (Anon.) Om kornproduktionens forbattrande och om under- 
sokningar rorande det finska kornets varde sasom maltkorn. 
(Ibid. 1889, Abo 1890, s. 54—62.) 

Ohranviljelyn parantamisesta ja Suomen ohran arvoa maltaina 
koskevista tutkimuksista. (Ibid. 1889, Turku 1890, s. 13—21.) 
Biol. Agrik. 

8. (Anon.) Forsoksodling med utliindska potatissorter. (Ibid. 1891, 
Abo 1892, s. 61 — 63 och 1892, Abo 1893, s. 92—93.) 

Koeviljelys ulkomaisilla perunalajeilla. (Ibid. 1891, Turku 1892, 
s. 52—53 ja 1892, Turku 1893, s. 54—56.) Agrik. 

9. Enquete rorande skorden 1892 i sodra delen af Abo och 
Bjorneborgs Ian. (Ibid. 1892, Abo 1893, s. 95—99.) 

Tiedustus 1892 vuoden sadosta Turun ja Porin laanin etelai- 
sessa osassa. (Ibid. 1892, Turku 1893, s. 58—62.) D:o. 

10. Atgarder med anledning af angsmaskens harjningar. (Ibid. 

1891, Abo 1892, s. 63—67.) 

Toimet niittymadon (Charcvas graminis) tuottamien tuhojen 
johdosta. (Ibid. 1891, Turku 1892, s. 54—57.) Vaxtsjukd. 

11. Toimenpiteet niittymadon tuottamien tuhojen johdosta. (Ibid. 

1892, Turku 1893, s. 57—58.) D:o. 

Rbnnback, Gustaf Wilhelm. 
1. Se: Sahlberg, Carl Reinhold. N:o 3. 1804. 

Ronnbar, nyttan af dem for far. (Teknol. I, 1845, s. 146 — 147.) 
Ekon. hot. 

Rotter, vidtutgrenade. (Naturen 1893, s. 94.) Biol. 

Saalasti, Filip. 

1. Juurikasvien viljelyksesta. (Suomen maanvilj. lehti 1896, 
s. 121 — 124, 201 — 206, 279—284.) Agrik. 

28 434 Th. Sselan. Finlands botaniska litteratur. 

Saalasti, Filip. 

2. Neuvoja juurikasvien viljelyksessa. Koottuja sanomalehti- 
kirjoituksia. H:linna 1897. 30 s. 8:o. D:o. 

3. Juurikasvien viljelyksesta pienempi tilallisia varten kirjoittanut 
J. G. Gustafsson, tyonjohtaja Bjerka-Sabyn maanviljelys- 
koululla. Toisesta painoksesta mukailemalla suomentanut — - — . 
H:linna 1897. 46 s. 12:o. H:linnan maanviljelysseuran kustan- 
tama. D:o. 

4. Maan valmistamisesta juurikasveille. (Peltom. VI, 1897, s. 53 — 
58.) D:o. 

5. Juurikasvien kylvamisesta. (Ibid. VI, 1897, s. 65—69.) D:o. 

6. Juurikasvimaan hoidosta kylvamisen jalkeen. (Ibid. VI, 1897, 
s. 81—85.) D:o. 

7. Juurikasvien ylosottamisesta ja sailyttamisesta. (Ibid. VI, 1897, 
s. 145—148.) D:o. 

8. Puutarhanhoito. (Ibid. VII, 1898, s. 10—13.) Hortik. Ekon. bot. 

9. (Filip S — i.) Chilisalpietarin kayttiimisesta puutarhan hoidossa. 
(Puut. 1898, s. 43—44, 82, 89—90.) Biol. Hortik. 

10. Siemenviljelyksesta. (Maatal. lehti 1899, s. 1—5, 22—26, 
49—53.) Biol. Fenol. Vaxtsjukd. Agrik. 

11. (Filip S — i.) Perunain viljelemisesta nurmiviilloksessa. (Ibid. 

1899, s. 65—67.) — Afven inford i Maam. I, 1899, s. 123—125 
och i Pellervo I, 1900, s. 153—154. 

Om potatisodling i upplojd graslinda. (Pellervo, Sv. uppl. I, 

1900, s. 99—101.) Agrik. 

12. (Filip S — i.) Kasvien ravinto-aineista. Otteita esitelmasta 
„Suomen puutarhan viljelijain liiton" kokouksessa. (Maatal. lehti 
1899, s. 90—95.) — Afven inford i Pellervo I, 1900, s. 48—53. 

Om vaxternas naringsamnen. (Pellervo, Sv. uppl. I, 1900, 
s. 44—50.) Hortik. 

13. Koeviljelyksesta juurikasveilla. (Ibid. 1899, s. 97—101.) 
Biol. Agrik. 

14. (Filip S— i.) Hadan uhatessa. (Ibid. 1899, s. 155 — 158.) — 
Forordas vid hotande nodar odling af rotfrukter, ss. morotter, 
och kal. Hortik. Agrik. 

15. (Filip S — i.) Mita kasviravinto-ainetta puutuhka paaasiallisesti 
sisaltaa? (Pellervo I, 1900, s. 108.) 

Hvilka naringsamnen for vaxterna innehaller traaska? (Ibid., 
Sv. uppl. I, 1900, s. 90.) Vaxtkemi. 

16. (Filip S— i.) Vikkerin viljeleminen suolla. (Ibid. I, 1900, s. 109.) 
Odling af vicker pa karr. (Ibid., Sv. uppl. I, 1900, s. 91.) 

Agrik. 

17. (Filip S— i.) Sananen kasvitarhasta. (Ibid. I, 1900, s. 190— 
191.) Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 435 

Saalasti, Filip. 

Nagot om tradgarden. (Ibid., Sv. uppl. I, 1900, s. 146 — 147.) 
Hortik. 

18. (Filip S— i.) Valkosammalsuon viljelys. (Ibid. I, 1900, s. 264.) 
Hvitmosse-karrodling. (Ibid., Sv. uppl. I, 1900, s. 254.) Agrik. 

19. Juurikasvien viljelys. Kuvitettu. Kuopio 1900. VII + 94 s. 
8:o. (Maatal. kirj. N:o 10.) D:o. 

20. (Filip S — i.) Juurikasvien siemenviljelys. (Maam. II, 1900, 
s. 302—303.) D:o. 

Saari, Kaarle. 

1. (K. S.) Kasvien ravinnosta. (Suom. maanvilj. lehti 1890, s. 208 — 
212.) Fysiol. 

2. (K. S.) Viljelemattomina kasvavien monivuotisten palkokasvien 
siementen keraamisesta seka naiden kasvien viljelyskokeista. 
Paaasiallisesti „Landtman"in mukaan. (Ibid. 1893, s. 212—226.) 
Agrik. 

3. Kauran viljelyksen edullisuudesta. Professori Hj. N a t h o r s t'in 
mukaan, paitse mita koskee meidan maamme oloja. Suoment. 
K. S[aari]. (Ibid. 1894, s. 173—186.) D:o. 

4. Se: Gripenberg, R. E. N:o 6. 1895. 

Sacklen, Johan Fredric. 

1. Se: HellenillS, C. N. N:o 6. 1782. 

2. Sveriges Lakare-Historia ifran Konung Gustaf I:s till niirvarande 
tid. I afd. Nykoping 1822. 920 s. 8:o; II afd., 1 h., 1823. 764 s.; 
II afd., 2 h., 1824. 574 s.; Supplement 1835. 664 s. 8:o. Hist. 
Biogr. 

3. Sveriges Apothekare-Historia, ifran Konung Gustaf Irs till nar- 
varande tid. Ett bihang till Sveriges Lakare-Historia. Nykoping 
1833. 480 s. 8:o. D:o. D:o. 

Sacklinius, A. G. 

1. Kort Beskrifning ofver Laetala Socken och Kyrka. (Tidn. af et 
Sallsk. i Abo 1785, s. 22—23, 28—32, 35—39.) S. 28—29 
om akerbruk och skogsskotsel darstades. Agrik. Tekn. hot. 

Sadelin, Petter Ulric. 
1. Se: Wallenius, Johan Fredric. N:o 8. 1810. 

Saelan, Anders Thiodolf (Thiodolf). 
1. Ofversigt af de i Ostra Nyland vaxande Kotyledoneer och 
Ormbunkar. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. Forh. IV, ny ser. I, 
1858—1859, s. 9—77.) Sep. Afven inford i Bidr. Finl. 

Naturk., Etn. o. Stat. h. 3, 1859, s. 9—77. Vaxtgeogr. Filic. 
Char. 436 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Saelan, Anders Thiodolf (Thiodolf). 

2. Strodda anteckningar. (Ibid. IV, ny ser. I, 1858 — 1859, 
s. 249—253.) — Afven inford i Bidr. Finl. Naturk., Etn. o. 
Stat. h. 3, 1859, s. 249—253. D:o. D:o. D:o. 

3. Se: Nylander, W. N:o 59. Herbarium Musei fennici. 1859. 

4. Anmarkningar till vaxtslagtet Hieracium uti den af A. J. 
Malmgren uppgjorda forteckningen ofver fanerogamerna i 
Satakunta och Sodra Osterbotten. (Notis. Sallsk. F. Fl. fenn. 
Forh. VI, ny ser. Ill, 1861, s. 193—195.) Syst. 

5. Se: LBnnrot, Elias. N:o 7. Flora fennica. Suomen Kasvio. 1866. 

6. Ofversigt af Finlands botaniska litteratur. (Notis. Sallsk. F. Fl. 
fenn. Forh. VII, ny ser. IV, 1867, s. 83—121.) Bibl. 

7. Finsk botanisk litteratur ar 1866—1870. (Bot. Notis. 1871, 
s. 160—162, 193—195.) D;o. 

8. Beskrifning ofver Hieracium linifolium n. sp. (Medd. Soc. F. Fl. 
fenn. Ill, 1878, s. 164—166.) — Afven inford i Blytt, Axel, 
Norges Flora II, 1874, s. 662—663. — Ref. Bot. Notis. 
1877, s. 156. Syst. 

9. Om de i Finland forekommande formerna af slaktet Tilia. 
(Ibid. V, 1880, s. 237—245.) Ref. Bot. Centralbl. V, 
1881, s. 16. D:o. Vaxtgeogr. 

10. Om det sibiriska Larktradet (Larix sibirica Ledeb.). (Ibid. V, 
1880, s. 246—248.) — Ref. Bot. Centralbl. VI, 1881, 
s. 52—53. D:o. D:o. Forstb. 

11. Beskrifning ofver Impatiens parviflora DC. (Ibid. V, 1880, 
s. 249—250.) Ref. Bot. Centralbl. I, 1880, s. 1561 — 
1 562. Syst. Vaxtgeogr. 

12. Nagra sallsynta vaxter, observerade under en exkursion till 
Somas lastageplats invid Helsingfors i borjan af Oktober 1878. 
(Ibid. V, 1880, s. 251—252.) Ref. Bot. Notis. 1878, 
s. 189; Bot. Centralbl. I, 1880, s. 1563. Vaxtgeogr. 

13. Hieracium pilipes n. sp. (Ibid. VI, 1881, s. 183—184.) — 
Ingar afven i Bot. Notis. 1882, s. 19—20. Ref. Bot. 
Centralbl. XIII, 1883, s. 81. Syst. 

14. Lonnrots finska botanik. (Festskriften „E 1 i a s Lonnrot. 
Ett minnesblad den 9 april 1882". H:fors 1882, 20 s. fol., 
s. 11 — 12.) Biogr. 

15. Om en for den skandinaviska och finska floran ny frovaxt, 
Alsine verna (L.) Bartl. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XI, 1884, 
s. 41—44.) — Ref. Bot. Notis. 1883, s. 31; Bot. Cen- 
tralbl. XXII, 1885, s. 296. Syst. Vaxtgeogr. 

16. Frovaxter fran barlastplatsen invid Abo slott, samlade af 
John Linden och Enzio Reuter. (Ibid. XI, 1885, s. 213— 
216.) - - Ref. Bot. Notis. 1885, s. 103. Vaxtgeogr. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 437 

Saelan, Anders Thiodolf (Thiodolf). 

17. Om en for den skandinaviska och finska floran ny frovaxt, 
Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge. (Ibid. XIV, 1887, s. 143— 
146.) — Ref. Bot. Centralbl. XXXV, 1888, 3, s. 8—9.) 
D:o. Syst. 

18. Om nagra for var flora nya ruderat- och barlastvaxter. 
(Ibid. XV, 1888, s. 181 — 182, 188—189.) - Ref. Bot. Notis. 
1886, s. 181; 1887, s. 41. Vaxtgeogr. 

19. Om en hittills obeskrifven hybrid af Pyrola minor L. och 
P. rotundifolia L. (Ibid. XVI, (1888—1891) 1888, s. 59—60.) 

— Ingar afven i Bot. Centralbl. XXXVIII, 1889, s. 524—525: 
Ein bisher unbeschriebener Bastard von Pyrola minor und P. 
rotundifolia. Ref. Bot. Notis. 1888, s. 100—101. Syst. 

20. , Kihlman, A. Osw., Hjelt, Hjalmar. Herbarium musei 

fennici. Enumeratio plantarum musei fennici qvam edidit Societas 
pro F. et Fl. fennica. Editio secunda. I. Plantae vasculares. 
Cum mappis duabus. H:fors 1889. XIX +156 s. stor 8:o. 
Ref. Bot. Centralbl. XL, 1889, s. 377—379; Comptes- 
rendus seances Soc. bot. Belg. 1890, seance 8 mars, s. 83 — 
84 (Fr. Crepin). Vaxtgeogr. Herb. 

21. Se: Brotherus, V. F. N:o 26. 1890. 

22. , Brotherus, V. F., Palmen, J. A., Norrlin, J. P., Elfving, 

Fr. och Kihlman, A. Osw. Utlatande till filosofiska Fakultetens 
Fysisk-matematiska sektion angaende aflidne professor S. O. 
. Lindb erg's efterlamnade mossherbarium, hvilket hembjudits 
Universitetet till inlosen. H:fors 1890. 14 s. 8:o. Herb. 

23. Minnestal ofver Sextus Otto Lindberg, billet pa Sall- 
skapets pro Fauna et Flora fennica arsdag den 13 Maj 1889. 
Med portrait. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. XVIII, 1891, s. 1—24.) 

— Afven infordt i sammandrag i F. Forstforen. medd. VI, h. 4, 
1889, s. 302—305. Biogr. 

24. Forteckning ofver S. O. Lindbergs utgifna skrifter. (Ibid. 
XVIII, 1891, s. 25—38.) Bibl. 

25. Hvilka aro de narmaste samslaktingarna till Aspidium thely- 
pteris (L.) Sw.? (Ibid. XVIII, (1891 — 1892) 1892, s. 140—142.) 

— Ingar afven i Bot. Centralbl. LXI, 1895, s. 148—149: Ueber 
die verwandtschaftlichen Beziehungen von Aspidium thelypteris 
(L.) o Sw. Syst. Filic. 

26. Arsberattelse vid Soc. F. Fl. fenn. arsmote d. 13 maj 1889. 
(Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 165—174.) Hist. 

27. D:o d:o 1890. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 213—216.) 
D:o. 

28. D:o d:o 1891. (Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 249-258.) D:o. 

29. D:o d:o 1892. (Ibid. XIX, 1893, s. 29—37.) D:o. 438 Th. See Ian. Finlands botaniska litteratur. 

Saelan, Anders Thiodolf (Thiodolf). 

30. [Minnesord ofver Adolf Vilhelm Wegelius.] (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 165.) Biogr. 

31. [Minnesord ofver Arvid Hjalmar Brotherus.] (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 166.) D:o. 

32. [Minnesord ofver Erail Ferdinand Aspelin.] (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 166.) D:o. 

33. [Minnesord ofver Fredrik H e 1 1 s t r 6 m .] (Ibid. XVIII, 1891 — 

1892, s. 166—167.) D:o. 

34. [Minnesord ofver August Emil Holmgren.] (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 168.) D:o. 

35. [Minnesord ofver E. R. von Trautvetter.] (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 168.) D:o. 

36. [Minnesord ofver Nils Johan Wilhelm Scheutz.] (Ibid. 
XVIII, 1891 — 1892, s. 168—169.) D:o. 

37. [Minnesord ofver Nils Karl Nordenskiold.] (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 215.) D:o. 

38. [Minnesord ofver Carl Wilhelm Ignatius Sundman.] (Ibid. 
XVIII, 1891 — 1892, s. 215—216.) D:o. 

39. [Minnesord ofver Anders Edvin N y 1 a n d e r. (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 254—255.) D:o. 

40. [Minnesord ofver Johan Martin Jakob af Tengstrom.] 
(Ibid. XVIII, 1891 — 1892, s. 255—257.) D:o. 

41. [Minnesord ofver Johan Jakob Chydenius.] (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 257—258.) D:o. 

42. [Minnesord ofver Frans Josef von Becker.] (Ibid. XVIII, 
1891 — 1892, s. 258.) D:o. 

43. [Minnesord ofver Karl Wilhelm von Nageli.] (Ibid. XIX, 

1893, s. 33—34.) D:o. 

44. [Minnesord ofver Eduard August Re gel.] (Ibid. XIX, 1893, 
s. 34.) D:o. 

45. [Minnesord ofver Hans Brynolf H oil men.] (Ibid. XIX, 
1893, s. 34—35.) D:o. 

46. [Minnesord ofver Viktor Leonard Cajander.] (Ibid. XIX, 
1893, s. 35.) D:o. 

47. [Minnesord ofver Reinhold Bernhard Enwald]. (Ibid. XIX, 
1893, s. 35—37.) D:o. 

48. Nagra anteckningar om floran pa Hogland. (Ibid. XXV, 
(1898—1899) 1900, s. 73—81.) Vdxtgeogr. 

Botaniska meddelanden vid Soc. F. Fl. fennica samman- 
traden : 

49. Om en granqvist med en i toppen barrbarande kotte. (Notis. 
F. Fl. fenn. Forh. XI, ny ser. VIII, 1871, s. 455; 6 / u 1869.) 
Terat. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 439 

Saelan, Anders Thiodolf (Thiodolf). 

50. Monstrosa former af Salix nigricans och phylicifolia med 
hangen, foreteende ofvergangar mellan standare och pistill, 
afvensom nagra Hieracia fran Helsingfors omgifningar. (Ibid. XI, 
ny ser. VIII, 1871, s. 456—457; 8 / 12 1869.) D.o. Vaxtgeogr. 

51. Om en vildt vaxande ek i Kalvola socken. (Ibid. XI, ny 
ser. VIII, 1871, s. 465; 5 n 1870.) — Ref. Bot. Notis. 1871, 
s. 14. Vaxtgeogr. 

52. Erigeron Mulleri och Botrychium boreale vid Helsingfors 
samt om utbredningen af Matricaria discoidea i Finland. (Ibid. 
XIII, ny ser. X, 1871 — 1874, s. 462—463; 7 / 10 1871.) D:o. 
Filic. 

53. Om JEcidium abietinum fran Kuhmoniemi socken. (Ibid. XIII, 
ny ser. X, 1871—1874, s. 468—469; 2 / 3 1872.) — Ref. Bot. 
Notis. 1872, s. 63. Mykol. Vdxtsjukd. 

54. Om Carex paludosa fran Thusby socken och Elaphomyces 
granulatus fran Karis socken. (Ibid. XIII, ny ser. X, 1871- 
1874, s. 482—483; 2 / n 1872.) Vaxtgeogr. Mykol. 

55. Erigeron canadensis pa barlastplats vid Helsingfors och Najas 
fragilis var. tenuissima Al. Br. funnen af foredragaren i Monrepos 
vid Wiborg. (Medd. Soc. F. Fl. fenn. I, 1876, s. 108; 3 / 10 1874.) 
— Ref. Bot. Notis. 1874, s. 157. Vaxtgeogr. 

56. Abies pichta fran Mantsala socken och om Senecio jacobcva, 
aterfunnen af foredragaren vid Kuusankoski vid Kymmene elf. 
(Ibid. Ill, 1878, s. 171; 5 / 2 1876.) — Ref. Bot. Notis. 1876, 
s. 62—63. D:o. 

57. Om Tilia platyphylla Scop, och T. vulgaris Hayne, hvilken 
senare antagligen ar en hybrid af den forra och T. ulmifolia Scop. 
(Ibid. Ill, 1878, s. 192; 3 / 3 1877.) Syst. 

58. Om vigten af att fenologiska observationer borde goras 
hos oss enligt samma grundplan som i Sverige. (Ibid. Ill, 
1878, s. 200; 14 / 6 1877.) — Ref. Bot. Notis. 1877, s. 156. 
Fenol. 

59. Tre for var flora nya frovaxter: Draba muralis L. och Carda- 
mine silvatica Link funna af foredragaren pa Aland samt Festuca 
duriuscula L. fran Abo (troligen tillfalligtvis inkommen med ut- 
landskt grasfro) afvensom nagra andra anmarkningsvarda former, 
ss. Taraxacum officinale *erythrospermum Andrz. fran Eckero 
pa Aland. (Ibid. VI, 1881, s. 193; 2 / 3 1878.) - Ref. Bot. 
Notis. 1878, s. 107. Vaxtgeogr. 

60. Om en for var flora ny frovaxt Impatiens parviflora DC. 
fran Helsingfors samt om skillnaden mellan kottarna hos Larix 
sibirica och I. europwa. (Ibid. VI, 1881, s. 195, 212; 6 / 4 1878.) 

Ref. Bot. Notis. 1878, s. 108. D:o. Syst. 440 Th. Saelan. Finlands botaniska litteratur. 

Saelan, Anders Thiodolf (Thiodolf.) 

61. Om atskilliga, sallsynta barlastvaxter funna af foredragaren 
pa Somas lastage-plats invid Helsingfors. (Ibid. VI, 1881, 
s. 210—211; 9 / n 1878.) Vdxtgeogr. 

62. Om missformade, enormt stora potatisknolar. (Ibid. VI, 1881, 
s. 212; 7 / 12 1878.) Terat. 

63. Om upptradandet af larven till Blennocampa cethiops Fabr., 
fdrstorande korsbarstradens blad i Lappviks tradgard vid Helsing- 
fors. (Ibid. VI, 1881, s. 213; 7 / 12 1878.) Vaxtsjukd. 

64. Om Juglans cinerea vaxande i en tradgard pa Eriksnas gard 
i Sibbo socken; traden enligt uppgift uppdragna af frukter fran 
Amerika, gifna af Pehr Kalm; samt om Galium aparine a) 
genuinum, ny for var flora, funnen af foredragaren pa Mj'616 
nara Helsingfors. (Ibid. VI, 1881, s. 216—217; Vs 1879 -) — 
Ref. Bot. Not is. 1879, s. 62. Vdxtgeogr. Hortik. 

65. Om Juglans cinerea odlad pa Lindo egendom i Tenala socken 
och Juglans regia (?) enligt uppgift af baron F. L i n d e r lika- 
ledes odlad pa kalljord pa Svarta egendom i Karis socken. 
(Ibid. VI, 1881, s. 230; 13 / 5 1879.) Hortik. 

66. Om Cephalanthera rubra (L.) Rich., ny for var flora, funnen 
af E. Wall en i Lojo socken, och om Nymphcea Candida Casp. 
(befanns senare vara N. tetragona Georgi), antraffad af fore- 
dragaren i en liten sjo i Nurmes kyrkoby, afvenledes ny for 
var flora, samt om Monotropa hypopitys, forsedd med en lang, 
underjordisk jordstam med glesa, fina, svagt utvecklade birotter, 
och om Trisetum flavescens fran Willmanstrand Barkarila. (Ibid. 
VI, 1881, s. 236—237; 6 ' 12 1879.) - - Ref. Bot. Notis. 1880, 
s. 26—27. Vdxtgeogr. 

67. Om Scleranthus perennis L., aterfunnen vid Wiborg af lektor 
J. H. E. Nervander samt om det egendomliga forhallandet 
med enen, att denna under senaste vinter och var (1879 — 1880) 
lidit svart af kolden och delvis utgatt i en stor del af landet. 
(Ibid. VI, 1881, s.253; 16 /n 1880.) - - Ref. Bot. Notis. 1880, 
s. 198. D:o. Vaxtsjukd. 

68. Hybriden Salix nigricans Xphylicifolia, icke forut observerad 
inom landet, funnen af foredragaren i Helsingfors-trakten. (Ibid. 
VI, 1881, s. 257—258; 4 12 1880.) — Ref. Bot. Notis. 1881, 
s. 34. Vdxtgeogr. 

69. Om pa fritt land odlade barrtrad pa Myllysaari vid Wiborg, 
ss. Thujopsis dolabrata, Cupressus Lawsoniana och Ginkgo biloba 
(Salisburya adiantifolia), hvilka enligt hr G. N i k 1 a n d e r statt 
sig val under vintern 1879—1880, medan Enen, Taxus baccata, 
Picea excelsa och Larix europcea ledo storre eller mindre skada 
af kolden. (Ibid. VI, 1881, s. 260; 5 / 2 1881.) Ref. Bot. 
Notis. 1881, s. 69—70. Biol. Vaxtsjukd. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 43, N:o 1. 441 

Saelan, Anders Thiodolf (Thiodolf). 

70. Ytterligare om Nymphcea Candida Caspary [rattare N. tetragona 
Georgi] och dess skiljemarken fran N. alba L. (Ibid. VI, 1881, 
s. 261—262; 5 / 3 1881.) — Ref. Bot. Notis. 1881, s. 70. 
Syst. 

71. Om Calatnagrostis gracilescens Blytt, ny for var flora, funnen 
af foredragaren pa Walamo. (Ibid. IX, 1883, s. 127; 3 / 12 1881.) 

— Ref. Bot. Notis. 1882, s. 26; Bo t. Ce n tralb 1. X, 1882, 
s. 269. Vaxtgeogr. 

72. Om honplantan af Hydrocharis morsus-rance antraffad af 
foredragaren afven pa Walamo. (Ibid. IX, 1883, s. 140; 4 / 4 
1882.) D:o. 

73. Om hybriden Lychnis alpina X viscaria vid Wiborg, forut 
icke antraffad i Finland, samt Botrychium lanceolatum och B. 
matricariifoliwn vid Willmanstrand. (Ibid. IX, 1883, s. 152 — - 
153; 4 / n 1882.) — Ref. Bot. Notis. 1882, s.