Skip to main content

Full text of "Actes"

See other formats


.^# 
^ L y. 

/^ ly ACTES DE LA SOCIÉTÉ PHILOLOGIQUE TOME XXVII. — ANNÉE 1898. 

12^ de la nouvelle série Alençon, inip. Renaut-de Broise, place d'Armes ACTES DE LA f f SOCIETE PHILOLOGIQUE, V. 

(Organe de l"Œuvre de Saint-Jérome) TOME, XXVII -^^ 

12^' DE LA nouvelle SERIE ANNEE 180B-r,i ^ PARIS 
LIBRAIRIE C. KLINCKSIECK 

] 1, RUE DE LILLE, 1 l. 

1898 <^579:M 


*. -7 KATEKISMU 

L'EDE 
YOUUBA OEUYItE DE SAINT JÉliOME PDlli LA PUBLIC ATIOX DES 
TltAVAUX PHILOLOGIQUES DES MISSIONNAIRES KATEKISMU 

i;edk 
YORUBA 

Traduit du Catéchisme de Cambrai 

PAR 

LES MISSIONNAIRES 

DES MISSIONS AFRICAINES DE LYON 

Pro fille et scientia. 


ALENÇON 

TYPOGRAPHIE E. RENAUT-DE BROISE 

PLACE d'armes 
18Q4:. IKEKURU Tl ITAN NINU IWÉ MIMÔ 
I 

hJà aiyo iili ti Ciiia. 

Li ipilese ali nisaju gbogbo aiyc, lali aive- 
raiye wâ, li Olormi Avà ; si je l^.aba, O'mo 
ati Emi-i\Iini(), Oloriin kaii iiiini çiii-niela, 
Eniialalia pi|)é ali Ôlodumare. Niloriti O'nje 
alafia pipé, nse aiaiiii li ontikalarè nikan '; 
iiitorili si je Olodumare. laisi iikaii kan O le 
di'i oliunkohiin ti o ha wù U. Bèiii ko si nkaii 
li mbe iiipilose bikose Olormi Baba, Omo. 
ali Emi-Mimo : gbogbo ohim iyokùn, ti a iii'i 
ali eyi li a ko ri, ko si rara. 

Nitorinà li aletekose Oloriin dâ orun on 
aiye, ohun ti a le ri, ali eyi ti a ko le ri, ohiiii 
emi ali l'ara, ati Aiigeli^ pelu enia. Olormi 
pase, li èro rè, ohmi gbogbo si bù jade' lali 
inu asan wâ. O ni lali li ilé rè bàii nikan, lojii- 
kannà li a dâ oluin gbogbo, a si ti nkan gbo- 
gbo si ipô rè, bi iniole, ofiirùfn, ôrùn osnpa, 
irawo, ilç ati okun, eweko. eranko, ati iiike- 
bin enia. 

O wù Olornn lali dd aiye li ojô mefa. Li 
opin ojô kefa dâ enia li aworan reàti Tewà rè, 
nipa iitnn ii li emi ti o l'oyé ali ifé'; O si fé lii 
eniajç alafîa litilai, bi o ba teramô mimé ati 
tifé pledâ rè ; si l'un u li ôre-ofe lali se bê. 
lui Olorun ko gbodo mâsai se alatià ainipekuii, 
ti enia. Lbase pe on ko dese, ki iba li mo ikû' 
ri; Olornn si li pinnii lali pa a mo li alaikiï li 
ara ati li okàn. 

1 


II. 

Isubu enia, ati Olughala ti a se ileri fun u. 

Olorun dû obirin pçln. pèokoiiri li Adaniii, 
ali ol)inn li Ela, o si té lu a bi gbogbo araiye 
lali iiiii igbeyawo ekini yi wâ. O si ti awon ôbî 
wa ekini si nu Paradisi, li o je ogbà li o dara 
pupù. Lali tlbàn won pe O se Otiiwa won, O 
sotin kan fun won, ki nwon mâse je ninu eso 
igi nà ti o wà làiin ogbà. Olorun pè igi nâ li 
igi imô lere ati buburu : ohun rere jasi itei'iba 
fun Olorun, obun buburu si ni lali de, bi enia 
ba saigboran si ofin mimô nà. A ti dâ enia li 
iwa rere ati mimô; sibesibe on ki ise eni li kù 
le dèsB rara, béni on ki ise eni pipé lasetan, 

A dàn enia wô lali odo èsu wâ ; o si saigbo- 
ran si Oloruîi, si je ninn eso igi li a da 
lekùn fun u : lojukaiinâ li Olorun da a lebi 
iki'i ; ati nipa idajoododo yi, gbogbo enia si di 
ajogi'in èse i"è ; a si ti i sâbe olâ èsu. niloriti o 
li je ki èsu bori rè, nilorinà li Olorun lé e jade 
kiiro ninu Paradisi, li a npè li Ogbà Edeni. 
Sugbon, lojukannà li ânu se Olorun, O si se 
ileri fun Adamu pe lali inu iri'i-omo rè wâ a o 
bi Olugbala kan li yio pa ijoba èsu run, ti yio 
si gbà enia kuro ninu èse on ikii. Oruko Olu- 
gbala nà ni Krisli tabi Messia, li ao bi làrin 
awon odiin aive. III. Ibajé araiijc ali hiliva omi de si alijo. 

Awon cnia, ti a bà lokàn je bayi lati alolo- 
koçe wâ, di biiburu si i, niwon bi nwoii li 
npôsi i. Kaini, okan ninu awon omo Adàmu, 
pa aiakonri vç Abeli, enia olôlo, liipa owû, 
iran rè si ntçle iwa bubui'ii rè. Olorun si l'un 
Adamu li Seti lipù Abeii. Imo ali i'siii Olorun 
11 a npa niô ninu idile Seli tili digba li* a\von 
omokonri ile nà Im awon oniobirin li Kaini 
dapô, nipa igbeyawo buburii, li mbàgbogbo 
aralye je. Nigbanâ li Olorun pinnu lali pa 
gbogbo enia lùn ni[ia niimu kikûn onii \vâ si 
aiye gbogbo ; O si dâ Noa ali awon ar;i ile rè 
nikan si, lali liin mu enia rè si lori ile aiye. 
Ki Olorun ki o lo mu ikûn omi wâ si aiye^ o 
pase fun Noa lati li igi kàn okù kau, li a npè 
ni Arki, O si se Noa mo oko nà li on li awon 
ara ile rè ali awon ei'anko oniiùru. Omi gbile 
lori gbogbo ile aiye lili o li bô gbogbo ùke n'cà 
mole;okf) nâ, li" Olorun dàbo'bo, si 16 soke 
lojuomi. Nigbali ile gbe lân, Noa jade kuro 
ninu okô, lebin odûn kan li o li wo inu rè ; 
ohun ekini li on se ui lati té altari fun Olorun, 
ali lali ru ebo si i li idupe. — 4 IV. 

Aimo ati iborisa. yi gbogbo aiije kà; ipe 
Abralicitnu; ileri ail Majemu. 

Ile aiye tiiii kùii fini eiiia ali fini eranko ; 
gbogbo orile-ède li a si bi lati odo omo meta 
woiiyi ti Noa ; Semn, Kamu ali Jafeli. Mipa 
kikè awon ofin miiiiô sile, enia use igbagbe 
Oloruii, Eiiili o dâ orini on aiye, li o si dâ 
awon likarawon. Awon edâ ti o lèwa die, bi 
irawo, orun, ali awoii enia olokild li nwon 
mbo ; iborisa si bère si ilànkâ gbogbo orile 
aiye. Bi o tiie ri bô, a ma pa isin Olorini olilo 
mô, li on li iranli idd aiye ; awon enia si ntî i 
Inn ara won lalowQdo\YÔ wâ. Sngbon ki isin 
na ma ba segbé lan iàrin iri'i idihaje nia yi, 
Olornn pè Abi'abamn, ti a bi lali inn irii-omo 
Semn vvâ. () si bâ a da majemn nipa sise ileri 
fini n lati se Olornn rè ali li irn-omo rè, bi on 
ati iran rè ba je olôlito fnn n nigbagbogbo. A 
si dâ ikoïà siiç bi ami Majemn nâ. A mn 
Abrabaniu wè inn ile Kanaani, li Olorun se 
ileri lati lifnn iran rè; ile nà li a npè ni Jndea, 
Palestini labi Ile mimô. Olornn si lé ki iri'i- 
omo Abrabamn ki o ma sin I nibè lali irandi- 
ran. Lali kiin baba orile-ède pnpo yi fnn ôie 
Rè, Olornn tini se ilei'i (JIngbala araiye fnn n, 
Eniti a o bi lali iiui irn-omo rè wâ, ati nipase 
Enili gbogbo orile-ède. Içliin igbati nwon li 
sina pe, nwon yio si pada wâ li ijô kan sodo 
Olornn olilo, çnili o dâ ornn on aiye, enia ali 
awon eranko. Olorun li idi Mujeniu rè li o li bâ Abraliamu 
da, nulle ; o si luii se ileri Ki'isli li o mbô avû 
l'un Isaaki omo Ahrabamn, ati fini Jakobii 
omoloju lè, si fini Jakobii li oriiko Israeli. 
Àbiabaniii, Isaaki ati Jakobii a ma gbé iiiu 
lie Paleslini laiiii ibiigbé palaki. Ibùwa Avon 
je alailabnkîin iiiiiii obunkohiin, nwoii si nte- 
ramô ise ali sisin agbo eraii ; (,)!oi'iin si nfi 
ibiiiù'iii si ise avoii, nitorili nwon sia I bi o ti 
ye ; a si inboiâfiin won lati odo aAvon oba ali 
awoii aiâ ile iià wâ. Jakobii ni omo mejila, ti 
a iipè ni Palriai'ki mej^a, eyi jasi baba ekiiii 
awoii ara Israeli, ali gboiigbo a won èya won 
mejila Béni ipilese awon ara Israeli ri, ti a si 
iipè ni Hebcrn. Awon enia Olorun di igbekun ni ile Egipti, 
a si gbà won là lati owô Mose wà. 

Ivan li wà lori ile gbogbo mu Jakobu li ilç 
Kanaani sile lati bâ awon omo rè sokale lo si 
ile Egipti li ko jina si tiré. Nibè li onje pô 
lopolopo nitori iwoyé Josefii, okan ninu omo 
Jakobiii ali eniti on té jù gbogbo awon omo 
rè lo, nitorili ise omo ogbi) rè ; sugbon on rô 
pe o li kû; o si li po li on li sofo rè lân. Sibç- 
sibe Olorun li pa Josefu mô li ùna iyatui ; 
Farao , oba ile Egipti si fini u li ase gbo- 
gbo lori ijoba rr. L'ôna yi li a gbà Jakobu 
sinu ile Ëgipli ; o si joko nibè on pelii gliogbo* 
awon omo rè ; nigbali o lé ki'i, o sure fun awon 
omo rè ali oiukuluku li ôiolo. — 6 Ninii gbogbo awoii omo rè, Jiida ni yio je 
olokiki julo. Nipa oriiko Jiida ni Paleslini yio 
gbà oruko rè ni ijô kan, ti ao si ma pè c ni 
Juclea. Oruko kannà li a o ma (i pè gbogbo 
awon Hcbern ni Ju. Nigbali Jakobii nsùre 
fnn Juda, o so ogo iran rè l'un u lelo, o si se 
ileri Cun u pe Krisli, U yio jade lali inu iri'i- 
omo rè wâ, yio je ireti ti gbogbo awon orile- 
ède. 

Idile Jakobn di oriie-ède nia ; nwon si pa 
igbagbô awon baba nia won mô, nwon a si 
mû sin Olorun Abrahamn, li Is.aaki ati ti 
Jakobu, Eniti awon ara Egipti aborisa ko mô. 
Sugbonoba tilun mii'an wâ ije ni Egipti, ti ko 
ranli ise rere ti Joset'n li se. Owû oba nâ ali ti 
gbogbo awon enia rè mu won pinnu lati pa 
gbogbo awon Heberu rùn : sugbon Olorun 
gbà won lowô awon ara Egipti, labe iloju 
Mose, nipa sise ise iyanu nlanla. O fi iyonu 
mewa kolù awon arâ Egipti : Omi ti o wà li 
asodièje; opolo kûn ile awon ai'â Egipli ; 
onirùru kantikanli ali esinsin de sinu ile Farao 
ali sinu ile awon enia rè, nwon ko si je ki 
nwon simi ; (jlorun si tî ajakale-arùn lu gbo- 
gbo eran Egipti, gbogbo nwon si kû ; ojuju ati 
ôwo ti'i jade lara enia ali lara cran ; yinyin lu 
gbogbo obnn ti o wà ninu oko bole ; awon esiï 
si booju ile gbogbo, nwon si je gbogbo ewcko 
ati gbogbo eso igi ti yinyin kù sile ; ôkunkun 
biribiri su yika gbogbo ile Egipti ni ijô meta, 
lobe ti nwon ko le ri arâ won ; nikebin Olo- 
run rân Angeli rè, li o pa gbogbo awon akobî 
awon arâ Egipli li oru kan, lati akobi Farao 
lo ti joko lori ité rè, liti o ti de akobi crû li o wàni liihii. Nigbanà ni Farao felisiohiin OIo- 
nin, si je ki awon ara Israeli jade kiiro n'ilo 
l'è. Okiin Piipa pinyà lati ti nna sile fuii awoii 
Hebe'ii, ti o koja io lâiin rè ni ile gbigbe; ni- 
gbali si se die, nwon ri oki'i Farao ati li 
ogun rè, li o nlépa won, li o nfù sokc lojii omi. 
Nilorili inu won bàjé lali gbô obùn Olornn, 
Oiorun t\ aisânu pa won rîni. VI 

Awon enlci Oiorun It nginjù; ofin; wlwo 
inu ile ileri; Josua, Dafidi, Salonioni, 
kiko teinpeli {ile Olonin] ; iyapa kuro ninn 
isin Olonin oLtto lati owô Jeroboaniu wà; 
a hô awonja ni içjhekun lo si Babiloni ; 
ohun isotele ; ireti ti Krisli. 

Awon ara IsraeH rin kiri li ogoji odûn li 
aginjîi; sngbon Oiorun ndâbobo won, o si 
rôjo Manna (iyefun) sile lali ornn wâ fun won 
laii je; oknla ti Mose fi opâ rè lu, l'un Avon li 
omi li ôpolopo. Oiorun fai'abàti Mose lori 6ke 
Sinai ti on ti agbara ali ogo ula lârin àra ali 
niànamàna. O (i ikâ rè ko awon ofin mewa 
s'ai'a walà oknla meji; O si fun awon enia rè 
li ofin kcin li nwon yio ma pa mo li ile Kanaani 
tili Krisli o fi de. 

Akokô ti de, ti Oiorun pinnu lali fun awon 
ara Israeli ii ile li o li se ileri fun awon baba 
won. Mose, asofin wun, mu won lo liii o fi ûe> 
àla ile nâ ; Josua mu won wo inu rè lo. o si 
pin i fun awon èya mejila. Nikebin, Oiorun pè — 8 — 

Dafuli lali pari isegiin ilç nâ ; ijoba si lidikale 
ni idile n';. Oloriin si se ileri iïiii u pe, Kristi yio 
jade lali iiiu ara ré wa. Nitoriiiâ Dafidi je ti oya 
Juda, lati inu eyiti ii ao bi Messia, Oliigbala 
araiye, gçgebi ôro ti Jakobii s(.)telç..Ninii orin 
mimô rè, Datidi l<orin obun iyanu ti Okigbala 
ti fé de; aworan eiiiti on ri niiiu Saiomoiii, 
omo ati arôpo rè. Nigbali Salomoni njoba, a 
bèi'çsi ik() iJe Oioi'un- ni Jeriisalemu ; iiiï mimô 
yi si ii aworan ïjo a^^on Kristiani. Salomoni 
deknn lati je olôlito fini Olorun ; nitoriiui Ii a 
pin ilo rè labe Roboamu, omo rè ti o joba ni 
ipô rè. Ninii awon èya mejila, mewa l'o yapa 
kuro ninu isiii Olorini otilo, ali kuro ninu 
idile Dafidi, eniti Olorun ti fi ijoba fun ; Jero- 
boamii je olori awon ololè nà ; Olorun ko won 
sile, si pa oruko wou rùii ; awon Avonyi ii 
aworan awon Aladamè ti o ti yapa kuro ninu 
Eklesia Katolika. Eya Juda si je oîori awon 
enili o je olôtito fun Olorun. Sugbon awon 
ju amâ gbagbe Olorun awon baba won nigba 
pupè; aisotilo won si fà onirùru ijiyà sori won. 
Lebin ijoba Àkasi ali ti Manasse, oba Juda, ti 
use bubnru pnpô loju Olorun, lobe ti nwon 
û ko O sile lali horisa, Oloi'un pè Nabukodo- 
nosoru, oba Uabiloni, wâ lali je awon Ju alai- 
môre niyà A pa Jorusalemu rùu, a si Ii inâ 
jo ile Olorun, a si ko gbogbo awon Ju ni 
igbekun lo si Babiloui. 

Sugbon Olorun ko gbagbe ànu ali ileri rè 
ti On (i se t'un Abrabamu, Isaaki ati fun 
Jakobu; nitorinà, leliin adgrin odiin ti nwon 
ti n.se on'i, O tûn mu won pada wâ si ile awon 
baba won ; a tûn ko ilû Jerusalemu ti on Ii — — 

lempeli. Sirusi, oba Pc>rsia, li glonin yàn lali 
se ise nâ. Esdra ati Nchcmia si nsise nibç 
labe' ase oba Persia. Lali igba nâ ali niwoii 
Qpo'lopo'odiin lo li Olorun ko dawociiiro lali 
râii 'awoii Wol'i rè sodo a^von enia rè laù ba 
won \vi ati lati gbcà'won niyaiijii lali diiro sin- 
sin iiinu islu vv : awoii Woli iià si so ijoba ti 
kî yio iiipckuii ali ijiyà li Jesu-Krisli lelç ; 
awoii enia Olorim si n'duio sinsin ninn ireli na. 

VII 

« 

WlwîiJesH-Kristl; iwdsii rè; ikû rè, ajinde 
rè, ifjoke rè oran ati agbara nia re. 

li lo hvon egbaji odûn ti araiye \và ninn 

ôkunknn biribiii. À mô Olornn ni Jiulea 

nikan, okan ninn awon ijoba aiyc ti o kere 

pupo. Nigbali akokô kikiin nà de ti Kristi, 

enili' a li se ileii nigba pnpô, ni lali Avâ si aiye, 

Olorun rân Omo ré pàpà si aiye ; Oro Olorun 

si (il enia. Ih'in wi\vâ Ptè li o kù si dèdo li a so 

ïun Aiaria, ti vio je ivâ rè laidekun lati je 

Wnndia lailai. 'O gbagbô, a si loynn Krisli, 

Omo Olorun, ninn rè ; a si bi I li dû Bctle- 

liem'u; à si ko nilà; a si pè oruko re m 

Jésu evijasiOlugbala. ndàgba, o si nteriba 

fun Maria ivâ rè^'ali fun Joselu. Nigbali O di 

eni ogbôn odûn, a balisi rè lali owo Jobaïui- 

Bapii'sli' m'imo. wâsn ôro Olorun, ti ise 

Ibin rere, ni Judea. Ibin rere nà li miukuro 

èse ali ive ti ko nipekun (un awon ti yio ma 

àbà lirègbô, ti yio si liùwa gçgebi ilàna otui — 10 — 

li On Avâsii. Lali fi Eklesiarè kale, O pè awoii 
Aposloli rè mejila, O si yàn Piterii mimô lali 
Je olori Ijo enia rè. Siigbon owi'i awnn olori 
aliil'a, li aAVOîi Farisi (eni agabagebe) ali ti 
awon amôHii, ditle si l, iiitorili O bâ ekôkeko 
ali isagabagebe won wi; nikehin, a kàn A mô 
agbelebii, lori ôke Kalfari leba Jcriisaleimi 
làrin olè meji. Awon Jii Uibô gàii A si i niiiii 
ijiyà rè ; nigbali O toro onii lowô won lali mil, 
nwon tî orôro ali oli kikan fun U, Nkan gbo- 
gbo ti a ko siiui iwe Psainiu ali ti awon Woli 
nipa li rè se ; ki'i lori agbelebii ; a lé okii rè 
sinu iboji ; emi rè mimô sokale rè ip6 okû, 
nibili O gbé gbà emi awon olododo li a ti se 
mé ipô isale ile nâ là ; O si Uni dapomô aia rè 
li ijô keta. Ni ij6 nà, ti Jesu-Krisli jinde ni isà 
oki'i, farahàii awon alaigbagbô aposloli rè. 
Nwon foja ri I, n^Yon si fowôkàn ogbé rè ; 
nwon si le ikâ ali owô won bo oju ogbé nà ; 
cyili mu da won loju. Ogoji ojé ni Jesu ii bà 
won soi'o, li si ko won li ekô rè ; lehinnà O 
l'ân won si gbogbo ile aiye, lali ti Ijo Krisliani 
Icle, ali lali je orisûn li gbogbo awon oliisé- 
agulan li yio se akoso Ijo enia nà titi o fi de 
opin aiye. Nikeliin, nigbali O ti se ileri fnn 
won pe On yio ma wà pehi won nigbagbogbo 
titi ti de opin aiye, O rè okc orun loju won. 
Nibèl'Ojoko li owô oU'in Olorun Baba rè ; 
gbogbo agbara li orun ali ii aiye li a si tifun U. - Il VIII. Isokiilç il Emi-Mlmô; ipUo, ti EkhsUi 
(Ijo enia. Oloruii). 

Atlota ojô lehin Ajinde Rè, li i.JQ Pentekosli 
ni Jcsu-Ki-isli râii Enii-Mimô, ti On li se ileri 
(ïin awoii Aposloli, wA aiye Awon Aposloli li 
iu'iii tim agbara wàsii Ajinde Jesu-Kristi ali 
imulun-o èse ii orui^o Rè ali nipase ('je rè ni- 
))ighogljo.'Li akokô tiiç nwon kùn aiye gbogbo 
fun Iliiii l'cre, nuon si fa èje won silo iali fi 
olilo nâ mule. Oba Nero, en! bnburn, li o si 
ni iÀva ika jii gbogbo awon oba lo, tetekç se 
inunibini si Ijo awon enia Oloi'un ; o si pa 
awon aposloli' niimo Pilera on Paulu ni ilû 
Rohia. Lçhin inunibini ekini yi, a bèresi isi- 
gun si aAvon Ju, enil'o li mu oba Roma dide 
si awon eiiia miniô, li o si li li awon aposloli 
le on lowô. Nigba nà li a pa Jerusalemu rùn, 
inâ si j'o Icmpeli ; a si fi idà pa awon Ju Ni- 
gbanâ li igbé yi ti nwon li ke « ki èje rè (li 
Jesu) ki wà lori wa ali lori awon omo wa », 
se larawon. Igbesan Olorun si lûn lépa won 
tïli fi de oui oloni. Sugbon araiye, li iborisa 
ali onirùru.iwa buburu, bà lokàn jç, li a ko 
Iali bîiwa lilun. 

]']klesialiase inunibini si niwon odun odûn 
amàjiyà laikon si i ; lasan ni gbogbo araiye 
dimopo Iali pa a rùn. Iwa mimé awon quiq 
rè, igboiya ali idurosinsin awon mailiri rè 
(enili o ki'i nilori igbagbô) si fini gbogbo orile- 
cde li apere ise rere, o si yi won wti si igbagbô — 12 — JesLi-KrislJ. Nigbati Oloriin ti piiinu lali fini 
Eklesia rè li isimi. O pè Konstanlini oba 
Roma, omo-odo rè, çMiil'o gbà isin Krisliani 
gbô nigbangba peiu gbogbo awon eiiia i-ç ; 
awon oba ile aiye si di omo ali alàbo Eklesia; 
ali gegebi ôro li a so tôle nigbani, isin awon 
Katoliki si iàn kâ gbpgbo orile-ède. Awon Ala- 
damù, omo buburii li o li yapa kuro ninii 
Eklesia katolika, a^von li Jesn-Ki'isti ali awon 
apostoli rè ti so tele si dide si i, nwon si kolù 
gbogbo olito igbagbô rè ; sibesibe igbagbô nâ 
lubo fesçmule sinsin. a si mô o si i. Nipa ekô 
rè mimô ati nipa awon Sakramenti rè li Ekle- 
sia so awon omo rè di mimô, awon enili 
araiye ko mô ; sibesibe a si lé ri awon enia 
mimô kan t'o lokiki li ogogornn odûn kokan. 
Lârin idanwô ali ewn, awon Kaloliki nreti 
ajinde gbogbo awon okû ali ojô li Jesu-Kristi 
yio liin pada wâ li ogo rè, lali bâ âye on okû 
wijo. 

Ib. Tal'Eleda ornn on aiye ? 

Id. Oiorun aiyeraiye ; Baba, Omo ali Emi- 
Mimô, Oiorun ninn Eni-meta, l'Eloda ornn 
on aiye. 

Ib. Talakodii okoin'i ali obirin ? 

Id. Akodâ okonri ali obiiin l'Adanui on El'a, 
nwon si je baba wa ekini. 

Ib. Kila jogi'm l'owô won? 

Id. Ese on iki'i l'ajogûn l'owô won. 

Ib. Tal'enia ololiio l'o lele ko kii l'ôrc-ofe 
Oiorun 

Ïd. Eni t'o tele ko kû l'ÔJ'e-ofe Oloi'un li 
Abeli, enili egbôn rè Kaini pa nipa owû. — 13 — 

Ib. TarOmo ckeji li Oloriin fifiin Aclanui 
ri pu Aboli ? 

Id. Oiiio ekeji nâ li Sçti, ninii idiran enil'a 
pa isin ali imn Oloruii mô. 

Ib. Oloriiii ko ha gb'esan l'ori araiye nilori 
ose won l)i ? 

"Id. Boni, Olorun gb'osan l'ori araiye nipa 
kikùn omi. 

Ib. Nigbanà ko ha si enia ololilo l'aive bi ? 

Id. B(Mii, nigbanà Noa enia ololito wà. 

Ib. Ore nia wo l'Olorun se l'un Noa? 

Id. Olorun pa Noa l'on ti ara ilc rè mô 
iiinu arki. 

Ib. Nipase lani a\von enia tnn de aiye? 

Id Enia lûn de l'aiye nipa awon omo Noa 
meta : Sonui, Kamu ati Jaleti. 

Ib. Tani Olorun ba da Majçmu? 

Id. Olorun ba Abrahamu da Majomu. 

Ib. Iran tani Abrahamu ise ? 

Id. Iran Semu li Abrahamu ise. 

Ib. Tani awon palriarki iahi baba nia ? 

Id. Awon pàtriaiki ni Abrahamu, Isaaki 
omo rè. Jakobu omo Isaaki, ati awon omo 
mejila rè. 

Ib. Jakobu ko l'oruko mî bi? 

Id Béni, o si lûn nje Israeli ; eyi jasi baba 
ekini awon ara Israeli , tabi ti awon enia 
Olorun 

I'b. Tani ghôngbo awon èya Israeli mejila? 

Id. Awon ghôngbo awon èya Israeli mejila 
l'awon omo .lakobu mejila. 

Ib. Ewo ni, uinu awon omo Jakobu, nipa 
oniti ao bi Jesu-Krisii? 

Id. Ao bi Jesu-Kristi lati inu irii-omo 
Juda wâ. - 14 — 

Ib. Inu ile wo ni awoii omo Israeli ti ko se 
erii si ? 

Id. Nile Egipti,nibi li nwon lo nigbaliiyan 
yi gbogbo aiye kâ. 

Ib. Bawo l'a li gbà awon ara Israeli là kuro 
l'oko-erii ? 

Id. a gbà won là lal'owô Mose wâ. 

Ib. Nipa tani Olorun li fi ofin fun awon arà 
Heberu ? ' ' 

Id. Nipa Mose kannâ. 

Ib Tal'o mu won lo s'inu ile ileri ? 

Id. Josua ni. 

Ib. Tal'o segun ile nâ làn? 

Id. Oba Datidi ni 

Ib. Éya tani Daluli ise? 

Id Dafidi je èya Juda. 

Ib. Ileii palaki wo l'Oloiun se fini Dafidi? 

Id. Oloiuti ieri iim Dafidi pe Krisli tabi 
Messia, yio (i inu irû-omo rè jade wâ. 

Ib. Tani ko tempeii li Jeriisalemu? 

Id. Salomoni onio Dafidi ni. 

Ib. Aworaii kini Icmpeli nà je? 

Id. Tempeii nâj'aworan li Eklesia kalolika 
ninu eyi li Olorun fé k'a sin On. 

Ib. L'abe oba wo l'awon çya mçvva yapa 
kuro ninu isin Olorun olito? 

Id. L'abe Roboamu ni. 

Ib. Tal'oiori awon olotè nâ ? 

Id. Jeroboamu ni, oruko eni l'o d'ibaje lili 
d'oui oloni. 

Ib. Kir ololè wonyi nfi bàn wa? 

Id. Awon ololè wonyi li aworan awon ala- 
damô li o li yapa kuro ninu Eklesia kalolika. 

Ib. K'il' awon arà Israeli olotito se? — 15 — 

Id. Nwoii duro sinsiii niiui iilapo iiiy èya 
Jutla. 

Ib. Awon Ju a lia reli Krisli bi? 

Id. Bçni, nwon leti Rè ati Mose, Dafidi, 
ninu oriii mimé rè, ati awon Woll, li sotele rè. 

Ib. Njc, Jesu-Krisli li de bi ? 

Id. Bçni, Jcsii-Kristi li de l'akoko li Olornn 
li da. 

Ib. Omo lani Krisli nje? 

Id. Kri.sli ni Omo Olorun aiyeiaiye ali Maria 
Wundia mimé. 

Ib. Tani Jesu-Krisli yàn lali li Eklesia Rè 
kale ? 

Id. O yàn awon aposloli Rè mejila. 

Ib. Taïolori awon aposloli niejila? 

Id. Pilerii mitnô l'oiori awon apo^^loii mejila. 

Ib. Tal'o li i je ipô oyè nà? 

Id. Jesn-Krisli pâpâ ni. 

Ib. Lal'ibo l'awon Bisopu al'aAvon oinso 
Eklesia kalolika li wâ? 

Id. L'al'odo awon aposloli mejila ni. 

Ib. Tal'o lele ko se inunibini s'Eklesia. 

Id. Oba Nero, éni buburu, l'o si ni iwa ika 
julo, l'o lele ko se inunibini nâ. 

Ib. Tal'awo'n t'o lele ko kû fun olilo l'abc 
Nero ? 

Id. Awon l'o lele ko ki'i fun olilo l'awon 
aposloli mimo Pileru on Paulu. 

Ib. Nibo ni nwon gbé kù? 

Id. Nwon kû n'ili'i Roma pàpâ. 

Ib. Tal'oba Roma l'o lele ko gbà isin kris- 
liani gbô ni^bangbaV 

Id. Oba Konstanlini ni, çni l'o di omo ali 
airi])0 Eklesia. — 16 — 

ADURA OWURO 

L'oRUKO Baba, ati Omo ati Emi-mimq, amin. 

Eni melalokan miiPÔali ologo jalo, Olonin 
kan nitui Eni mêla, nio gbagbô pe Iwo wà 
nihiii nisisiyi, mo foribale iiiwaiu re pelu imô 
irele nia lokàn mi ; lokànlokàn l'emi si (i fun 
O l'isin ti olâ nia re ti ko nipekun ye fun. 

Ise igbagbô. 

Oloriin mi, gbogbo cyi li Eklesia Kalolika 
iigbagbç li si nkô \va. l'emi si gbagbô tokàn- 
tokàn, nilori hvo, enili ise olilo li ko le sina, 
ti II i liàn fun u. 

Ise ireti. 

Olorun mi, mo (ï igbekçle sinsin reti pe Iwo 
fun mi l'ôrc-ofe re l'aiye yi nipa iloye Jesu- 
Krisli, ati ogo re l'aiye li mbô bi mo ba pa 
otîn 1 ç mô ; nilori Iwo li se ileri wonyi fun mi, 
Iwo a si ma se olôlo ninu ileri re. 

Ise if eni 

Olorun mi, mo fi gbogbo àiya mi, ali gbogbo 
okàn mi, ali gbogbo agbara mi fé O jù nkan 
gbogbo lo, nilori re ni mo si fé çnikeji mi bi 
ara mi. 

(E dupe Towé Olorun nilori ôre ofç li o li 
fun nyin, ki e si li ara nyin (un U). — 17 — 

Olorun mi, nio fi irele okàii cliipç rovvô re 
iiilorili I\vo ti dâ nii li a^voran iç, li Iwo si li 
fi èje iyebivc li Omo re o'ufc ra nii pada, ti 
iWo'si li so^ni di'kri'stiani, ali niloi-i gbogbo 
ôre-ofç ti Iwo ti se fiin mi titi d'ojû oui yi. 
Iseun ifé re si ti'in ni ti mo fi ri ojo oni yi ; 
ii'itorinà'ni'mo lé lu ojo yi ni sisiii re nikan- 
soso. Gbogbo iro, ôro', ise, ali irora mi ninu 
gjô yi ni mo fi fun 0. Oluwa, bnkùn fun gbo- 
gbo nkan vvonyi, ki okan niiui won mâse le 
wà ti ko kûii fiin ifé re, li ko si se aferi ogo re 
li tobi jiilo. 

(Ise ipliinu l ail sa fan è.se, ail lall Jihwa 
rere). 

Olinva Jesu, alapere mimô ti iwa pipé ti o 
tô ki awa ma naga si, gbogbo agbara mi 
ni mo le fi teramô iso ara mi dabi lire loni 
ati ije "olokàn liitù, onirele, oniwa mimo, 
onilai'a liin ise Olornn, onisûru, olnt'eiii 
ali oniteriba l'im i'ie Olornn, gegebi Iwo; 
emi si gbiyanju nipalaki lali ma tiiii siibii 
loni siiui awoii èse li mo dâ iiigbakugba, ali 
avvon li mo si n'ite loto lali ko sile. 

[E je II cl bëve ôre-ofç ti awanse alaini lodo 
Olorun. 

Olorun mi, Iwo mô iwa ailera mi, ali pc 
emi ko le se oliiin kan laisi ii-anlowô ôre-oie 
re ; nicâse se mi, Olornn mi, i\ ôre-ofe fun mi 
ni\Yon ami mi, ki o si fun mi li agbara to lali 
sa fun obun buburn ti Iwo kilo, ati lali se isç 
rere li Iwo ti pa lase, ali lati (i sùru jiyà gbo-' 
gbo ti le wù laii rân si mi. — 18 — 

Baba, wa, etc. 

Haba Ava, ti mbè l'ornii ; ôwo l'oriiko re ; 
ijoba l'ç de; ifç li ro ni k'a se l'aiye, bi nwon 
li nse roriiii. 

Fini wa l'onjo ojô wa l'oni ; dari èse waji \va, 
bi a ti ndaii èse ji awon l'o se wa ; ma fà wa 
sinu îdainvù ; siigbon gbà wa kuro iiinu tiila- 
sin. Amin. 

Iki AngeJi. 

Mo ki Maria, i) kûii fini ôre-ofe, Okiwa 
mbè pelii iç ; alabukûn l'un ni hvo iiinu awon 
obiri, alabukûn l'un si ni eso inn iç, Jesu. 

Maria mimô, lyâ Olorun, gbadua km wa, 
olosi elese, nisisiyi, ali l'akokô ikû wa. Amin. 

Simboli. 

Mo gbà Olorun Baba Olodiimare gbô, Elçda 
ornn on aiye ; mo gbà Jesu-Kristi gho, Omo 
l'è kansoso", Ohnva wa, Eni l'a fi Emi-Mimô, 
l'oyiin ; Éni t'a bi ïiinu Maria Wnndia ; Eni 
t'o jiyà l'owô Punliu Pilalu, Eni l'a kàn mô 
agbelcbu, Eni l'o ki'i, l'a si sin ; O sokale rè 
i|)6 oki'i ; n'iJQ kela liin jiiide kuro minu okn; 
rè ôke orun ; si joko l'owô otûn Olorun 
Baba Olodumare ; nibè ni yio gbé li pada wâ 
ba àye on okii wijo. 

Mo gbà Emi-Mimô gbô ; ali Eklesia katolika 
mimô; ali idapo awon Enia-Mimô : idariji 
èse; ajindc ara nisà okii ; ali iye li ko nii)e- 
kun. Àmin. - 19 — Confiteor, etc. 

Mo \ov,'ô fini Olorun Olodiimare ; fiin Maria 
alabukiiii, lailai wundia, Inii Mikaclialabiiki'iii, 
olori awon Angçli ; fini Joliani-Batisli alabii- 
kiin ; l'un Apostoli mimé, Pilerii on Pauhi ,; 
fungbogbo awon ciiia uiimô (ali fini iivo Baba ; 
pc, nio li d'èse piipù nipa iroiiu, nipa ôro ati 
nipa ise. Ijçbi mi ni, ijebi mi ni, ijebi nianla 
mi ni V nitorinâ ni nio bè Maria alabnki'in. 
lailai winidia ; Mikaoli alabiikiin, olori awon 
Angçli ; Johani-Batisli aUbuki'in ; awon Apos- 
toli mimô, Pilèrii on Panin; gbogbo awon 
cnia mimo (ali iwo Baba) ; k'çnyiii k'o gbadiia 
lodo Oliiwa Olorini wa fini mi. 

k'Olorun Ôlodiimarc k'o sann (un Ava, k'o 
dari èse wa ji wa ko s'i mn wa de inu aiye li 
ko nipelani. Àmiii. 

K'Oknva Olodiimare ali alànn jnio, k'o (i 
fini wa ni idariji, iliji ati imnknro ôso wa. 
Ami 11. 

(E je /l'a kiçjbe pè Maria mimô, Angçli 
olutoju wa ati enia mimô alâbo \^a). 

Wundia mimô, iyâ Olorini, iyâ ali alàho 
mi, mo (i ara mi sabe àbo re ; pela igbekele 
lemi si ti ara mi le ânii re lovvô. Iyâ olinnrere, 
je ibi àsasi mi ninii iponju mi, ilLiiin mi ninn 
irora mi, ali alagbawi mi lodoOmo re Oloinn 
loiii, niwon gbogbo ojo aiye mi, ati nipataki 
l'akokô ikn mi. 

Angeli orini, amùiia mi ololito, ati oinfç je 
k'emi le ri ôre-ofe gbà, lati fetisi imisi re mi- 
nu), ali lati dari isise mi lobç ki enii ma le — 20 — 

yapa rara kiiro l'ôna ofin Oloriin. Enia mimô. 
oriiko enili nu) gl)ù nipaolâ. rlâboho mi. ki o 
si gbà adiira fini mi, k'emi le ma sin Olgi'un 
gege bi iwo II sin I l'aiye yi. kemi si iè ba o 
vin ï logo 11 orun rcrc tiii aiyc li kù Dipekun, 
Àmin. 

Litaiii ti orukc Jesii Oluwa, sâmi fun \va. 
Krisli, sàiui fiin wa. 
Oliuva, saïui l'iiii wa. 
Jesu gbô li wa, 
Jesu, gbà ad ma wa, 

Oloruii, Baba onm, 

Ôlorun Omo, (Jlurapada aiye, 

Èmi-Mimô Olorun, 

Tiinilati mimô Olorun kan, 

Jesu, Omo Olorun alâye, 

Jcsu, idaia saka li Baba, 

Jesu, iran didara li imole ainipekun, 

Jesu, oba ogo, 

Jcsu, ôi'ùn ododo, 

Jesu, Omo Maiia Wundia, 

Jesu, oninure, 

Jesu, oniyanu, 

Jesu, Olorun alagbaia, 

Jesu, Baba aiye ti mbô, 

Jesu, Angeli igbimù pipe, 

Jesu, onipç) julo, 

Jesu, oninu tulù ali lite, 

Jesu, olufe iwa mimô, 

Jesu, olui'e wa. •m — 21 — Jcsii, 
Jcsii, 
Jesii, 
Jesu, 
Jesii, 
Jesu, 
Jesii. 
Jesu, 
Jesu, 
Jusu, 
Jesu, 
Jesu, 
Jesu, 
Jesu, 
Jesu, 
Jesu, 
Jesu, 
Jesu, 
Jesu, 
Jesu, 
Jesu, Niiui 
Ni nu 
Ninu 
Ninu 
Niiui 
Ninu 
Ninu 
Nipa 
Nipa 
Nipa Oloriui alalia, 

baba iye, 

apei'o Iwa uiiniô ybuybo, 

ohisoji emi wa, 

Olorun \\a. 

àbo \va, 

baba auçu olosi, 

isura awon olùlito, 

oliisû rere, 

imoîç lùlo, 

ngbon ailopin, 

iseun ailala, , 

iye ati ôna Ava. 

ayo awon Angeli, 

oba awon woli, 

oluko awon apostoli, 

akogbmi awon Elangclisti, 

agbara awon t'o kû fun olilo, 

imoIç awon t'o kû l'ùre-ofe, 

iwa mimô awon Wundia, 

adé enia mimô gbogbo. 

Se sùru, (lariji wa, Jesu. 

Se sùru, gbà adui'a wa, Jesu. 

ibi gbogbo, 

èse gbogbo, 

ibi nu re, 

egé èsu, 

emi pan saga, 

ikiï ainipekun, 

egan imole le mimô, 

mistei'i inkarnasioni mimô re, 

ibi re. 

iS'ba ewé re, •w Q O — "22 - 

Nipa iye ro bi Oloruii, 

Nipa a won ise l'ç, ^ 

Nipa iwaya ija ati ijiyà re, P' 

Nii)a agbelebii ali iliosilo i-ç, ^^ 

Nipa awon ibaïuije ro, fl 

Nipa iUi'i ali islii rç, f 

Nipa ajinde re, O 

Nipa igoke rè oriiii re, =" 

Nipa awon ayô re, ^ 
Nipa ogo re, 

Odoagiitan Olorun, li o ko èse aiye lo, 

daiiji wa, Jesn. 
Odo agntan Oiorini, ti o ko èsç aiye lo, 

gbà adura wa, Jesii. 
Odoagnlan Ulornn, li o k() èso aiye lo, 

sàiui fun wa, Jesii. 
Jesu, gbô li wa. 
Jesn, gbà adura wa. 

Ad ara, 

Oiuwa Jesn-Krisli, Ivvo enili o w ipc : bère, 
ao si fi fun nyin ; wâ kiri, enyin o si ri ; kan- 
kùn, ao si si silo fun nyin, awa mbèbe Igdo le, 
k'O danâ ifé re M okàn wa, ki awa le ma sin 
(.) lokànlokàn ; lai ki awa ma si se dawoduro 
lali vin O, Iwo enili o wà, lo si joba aiye aini- 
pekun. Amin. 

Oïiii Olorun. 

1. Iwo ko gbodo rOlorun mî niwajii mi. 
h\okogbodo yâ ei'okere fun ara rç, (abi awo- — 23 — 

liiii iikaii li mbç Toke oruii, lubi li nkaii li 
mi3ç iiisalo ilç, tahi li iikan li mhe niiiii omi 
nisale ile; iwo ko gbodo bo won, béni iwo ko 
gbodo siii won. 

2. iwo ko gbodo pè oruko Oloruii lasan. 

3. Pa ijo Oluwa mô. 

4. Bûwç) fini baba on iyâ re. 

5. Iwo k(j gbodo pa enia. 

6. Iwo ko gbodo se pansaga. 

7. iwo ko gbodo jale. 

8. Iwo ko gbodo jei'i eke si enikeji l'ç. 

9. Iwo ko gbodo s'pjn kokoro si obiri 
enikeji ro. 

10. Iwo ko gbodo s'ojn kokoro si obnn enikeji re. Ofiii Eklesia. 1. K'a pa oj() Olnwa ali awon ojô niimô li 
Eklesia mô ni mimô nipa gbigbô misa ali nipa 
lili gbogbo iso silo. 

2. K'a jewô èsç wa, b'o li \^ i!i k'o ri, lùrin 
kan lodûn. 

3. K'a gbà komunioni mimo, nipataki l'a- 
kokô paska. 

4. K'a gbawo nigba kuadi'agesima, iiinn 
awon akokô mçi'in l'odnn , ali lijo vigili 
(awosnn). 

5. K'a mâse jçran l'ijô çkefa ose. 

1). K'a (la ow(! l'un iranlowô awon sasei'doti. 

7. Iwo ko gbodo gbeyawo l'aigbà sakra- 
menli mali'imoiii, labi l'akokô ti a da ni lekùn, 
ali ninu ése molokan li ibalan oni, ali l'ona- 
kona li Eklesia ko gbà. Angélus. 

Aiigeli Oknva jiso fun Maria. 

Ati on yûn nipa agbara Emi-mimo. Mo ki 
O Maria, etc. 

Sâwo omobirin odo li Oknva. 

Ki l'i fun mi gege bi orn l'ç. Mo ki O Maria, 
etc. 

A si so Oro di ara. 

On si nba wa gbé. Mo ki Maria, elc. 

Gbà adnra fun wa, lyâ mimé Olorun. 

K'awa le ye fun awon iieri Krisli. 

E je lia (jbà adnra. 

Oiuwa, awa mbçbe lodo re, tû ôre-ofe re 
sinu okàn wa, ki awa l'o ti mô isodi enia ti 
Jesu-krisli, Omo re, nipa iseriran li Angeli 
kan k'a le de ibi ogo ajinde re, nipa agbelebu 
ali ijiyà re, nipase Jesu-Krisli kannâ, Oknva 
wa. Amin. ADURA ALE. 

Olorun mi, iwo t'o wà niliin nisisiyi, mo 
foi'ibale niwaju re pelu imô irele nia l'okàn 
mi. Mo g])à () gbô, nitoriti iwo se olilo pàpà; 
mo ni ireli si nik)ri iseun re ti ko nipekun ; 
mo si fé tokàntokàn, nilori ité ti ko pari 
l'iwo ye fun: nitori re li cmi si fé enikeji mi 
bi ara mi. — 25 — 
/.se idupe. 

Oloiiiu mi, ope avo l'emi o fi fiui (.) nilori 
gbogbo ôi-eti e'mi li gbà lown re? hvo li ranti 
mi, hvo si ti fé mi lati aiyeraiye wâ ; iuo ti da 
mi li awoi-an re. iwo li li Omo re oliile fini 
iki'i cgan iori agbelebu lali ra mi pada ; iwo 
li so'mi di omo Eklesia re mimô, ati lojojumo 
li iwo SI lûii kùii mi fan ôpo ôre re. Olorun 
mi, ope WD l'emi le se fiin nitori ôpo iseuii 
lié re vi ? Gbogbo enyin eiiia mimô ali Angeli, 
e'dapomô mi lati vlif Olçfinn alàiui, çniti ko 
dekùii lati sôre fini okan niini awoii edâ re l'o 
jçalaiye ati alaimôre julo. 

[E je k'a. hère imoJe lodo Olorun Uiii mo 
èse wa). 

Emi-Mimô, olorisîin imole, tû ôkunkunkâ, 
t'o'pa irira ati odi èse mô kuro loju mi. Olo- 
run mi, je k'emi le korira ose niwon bi nyo ti 
korii-a re,' k'emi ma se bèrii nkan mi jù bi ali 
li'm dèse'l'igba li mbô lo. 

(E je k'a wâdl okàn wa ti èse ti a dà si 
Olorun, si enikeji wa, ati si ara wa tihalawa). 

Oliiwa, kiyesi i, itiju bô mi mole, iiiu mi si 
baje gidigidi nilori awon èse mi. hva.iu^ re 
l'c'mi w'h lati korii'aAvon tokàntokàii, pçlu ikàim 
loto nitori li mo li se 0, Olorun ohuurcre 
ali"olufe julo. Mo fi irele okàu bère idariji 
gbogbo ose mi lodo re. Mo si bè 0. ko fi ô'-e- 
ofe km ini lati rônupiwada nitôto ali lali kàuu 
fiih èse mi lali ojô oui lo liti d'oju ikiï mi. — 26 — 

/se Ipinnit lall ma lûa dese riiô. 

Olonin mi, hawo ni iiiii mi yio ti ûiin to. 
ibasope cnii ko li dose si o rara ! Sugboii h\ 
mo li je otosi to lali saiwù o, mo fé 11 ibnnuje 
ti mo ki'in fmi nitoii çse mi hàn fini o, iiipa 
iliîiwa mi t'o yato palapata si eyiti mo ti liù lili 
tli akokù yi. Lali i.sisiyi lo ni mo ko ose ati 
iikaii t'o mil mi dose silo, nipataki èse li mo 
siibii si iiipa aiicra nigbakiigba. 

Bi iwo ba tiyesi i lali fiin mi li ôre-ofe re, bi 
mo ti bère lowô re, bi emi si ti roli rè, emi o 
gbiyanju lali se ise isiii mi, ati bi krisliani, bi 
li ye ; ki ylo si iikan ti yio le da mi duro ni- 
gbcili je ise mi ni lati sin 0. Amin. 

Baba \va li mbe roiiui, etc. 

Mo ki (.) Maria, Credo et Conliteor, etc. 

fE je k'a fi âra wa le âbo Olorun, Maria 
iniinô aii enia mima lowô). 

()lorun mi, biiki'in l'un isimi ti mo le gbà 
lali mu agbara mi bo sipô, ki emi le sin U bi 
ti ye. 

Wundia mimû, lyâ Olorun mi ati loliin ro 
iieti mi nikan, Angoli l'ere mi, aiàbo mi mi- 
mô, e gbà adura bin mi, ki e si dabobo mi 
l'oru yi, niwon gbogbo ojô aiye mi, ati nipa- 
taki l'akokô iki'i mi. Amin. 

(E je h'a gbadara fan awon oaigbagbo 
alâye ati fun awon olododo t'o se alaisi ;) 

Olorun, da ibukûn ro sori Papa mimô ati 
Bisopu \va olut'e, si gbogbo awon olori \va nipa 
l'emi ati l'ara, si awon ùbi \va, oiùre, oré ali 
olâ \va. Rail awon talakà, awon ontlè, oliiponju, 
arimui, alaisàii ati awon l'o nki'i lu lowç. Yi 
awoi) aladamô pada si igbagbô tùlo, ki o si fi 
imolo fini awoii kel'ori ki iiwoii le mù l'Oio- 
riiii wo:i, ki invoii si ma siii O. 

Oloiiiii sàiiii fini oml awon olododo Li mbe 
ribi iiKi iweiuimô ; ti opiii si ijiyà won, k'o si 
fiin awon enili emi ko gbodo niâsai gbadnra 
t'un li isinii ati imolo li ko nipoknn. Aiiiin. 

Litaui ti Maria iiiiino. 

Obiwa, sa nu fun wa. 

Kiisli, sànii t'un wa. 

Oiuwa, sànu f'nn wa. 

Krisli, gbo li wa. 

Kristi. gbà adura wa. 

Okiiun. Baba orun, sànu t'un wa. 

Olorun, Oino oUu'apada aiye, sànu fun wa. 

Olorun, Enii-.\limo, sànu fun wa. 

Trinilali niiniô, Olotuii kan, sànu fun wa. 
Maria niinio, 
lyâ niimô Olorun, 

Wundia niimô ninu awon Wundia, q 
lyà Krisli, ^ 

lyà li ôic-ot'ç bi ()loriin, ^ 

lyà oniwa niimo julo, S 

lyà ailegân rai'a, ^ 

lyà lailai wundia. =' 

lyà aiailcri, "' 

lyà olnf'é, - % 

lyà oniyanu, ^ 

lyà Eleda wa, 
lyà Olugbala wa. 28 — Wiintlia ologbôii juin, 

Wiindia ololâ julô, 

Wiindia l'o ye fun iyiii, 

Wundia alâgl):'.ra, 

Wiirulia alànu. 

Wiindia oiôtito, 

Digi li ododo, 

Ibiijoko ti ogboii aijcraiye, 

Orisùn ayô ^va, 

Ohiiii elô elçnii, 

Oliim clo oniycbiye, 

Oluin elo oluiokaiisin julo, 

llanâ ijiiilç, 

Ile isQ ti Dafidi, 

Ile isç l'a fi eliiii crJii ko, 

Ile t'a fi wiira ko, 

Apoli majemu, 

Ilekùn 01' lin, 

Irawo kiitiikiilu owuro, 

liera awon alarùn. 

Abo awon elese, 

Ôlulnnn awon onibanujo, 

Oluranwô awon krisliani, 

Olori awon Aiigoli, 

Olori awon Palriarki, 

Olori a\Non Woli, 

Olori awon Aposloli, 

Olori awon l'o li kû l'un olilo, 

Olori awon t'o ki'i Tôre-ofe O loi' un. 

Olori awon Wundia, 

Olori awon enia mimô gbogbo, 

Ayàba li a loyûn lailese akose, 

Ayâba ti Rosario mimô julo, a- — 29 — 

Odo agiitaii Oloriin l'o kû èse aiye lo, 

(larijî wa (Jhiwa. 
Odo agiitan Uloiiin t'o kû ose aiye lo, 

gl)à ail tira wa Oluwa. 
()(lo agtilan Oloi'iin l'o ko ose aiye lo, 

sâmi fini wa. 

E je h'a ghà adura. 

Oluwa, awa mbèbe lodo ro, k'o hè ile yi 
wô, k"osi lé gbogbo ikekiin ti èsii old wa le de 
silo fan wa kiiro niiiii ro.^ Je ki awoii Aiigeli 
re mimô gbe inu rè iali pa wa niô l'alalîa ; ki 
ibnkùn rç si le ma wà lori Ava nigbagbogbo ; 
nipase Jesu-Krisli, Omo re nikaiisoso. Amiii. 

Gbogbo enyiii enia mimô, enyin t'o ti ni 
ôre-ofe lati de ibi ogo, e jç k'emi le ri oiiiiii 
meji gbà l'odo eniti ise Oioriin ati Baba li 
gbogbo wa, eyiyi ni pe k'emi mâse dose nia 
si Olorun rara, k'On si mu eyiti o le saiwù U 
kuro lodo mi. Amin. 

Fransisi Savieri mimô, gbadiia fan wa. 

Adura Salve Regina {leJiui Misa). 

A ki 0, ayâba mimô, lyd wa alànii ; a ki o 
gidigidi ; Iwo je iye, orisùn ayô ati ireti w'a. A 
ke pe si o, a\va omo arinna olosi ti Eta, a 
kednnsionà, pelu ibaïuije ati omije niini al'o- 
nifoji imi-edun yi. NJe alagbawi wa, (i ojii 
ânu re w5 wa : ati lebin àjo-ero wa, sa fi bàn 
wa 11 Jesu alabukiin (an eso inu re. Nilori 
ânn ni lire, iseuii ni liie, inure ni tire, 
Maria Wundia. 30 Deus refugiiim nostrum, etc. 

Oloriin, ohipaniô ali agbara "sva, fi ojn l'crc 
wb awoii eiiia le li nke|te si o: k'O si feli aiui 
on iseiin re si ad lira l'a ngbà liin iyipada awon 
çlçse ali l'un omnira ali igbega li Eklesia mi- 
mc), iyà \va. A mbè nipa èbe Maria iyâ Jesu, 
Wundia ologo aii alailçse ; nipa èbe Josefu 
miniô, oko rè ; nipa èbe awon Apostoli Piterii 
on Paiilu, ali li gbogljo enia niinin : nilori 
Jcsu-Krisli Ohnva wa. Ainin. 

Mikaeli arkangeli mimô, sô waloju ija ; gbà 
\va lowô agbara odi ali idanwo èsn ; a mbè o, 
se sùrii, ki Oloriin k'o kilo fun u. Iwo nâ, 
olori awon omo ogun orun, l'agbara Ohiwa, 
lé èsu, l'on li awon egbo rè bubum iyokùn, 
kuro lo s'orun apâdi, awon li nrin kakii'i aiye 
fun cgbé awon okàn wa. Amin. 

Memorare. 

Maria Wundia olinuro julo, ranli pe Iwo 
k() li ko sile ri raraenikeni l'o sapamô lodo re. 
l'o si toro ânu, àbo labi ii'anlowô l'ç. Emi nâ 
olosi, pelu ibanuje mo U) o wâ, iyâ mi, Wun- 
dia awon wundia, nidaju lân pe îwo yio se ka 
èbe on adura mi si. Iyâ Jesu ma saifi eli on 
ojure re si mi. Amin. — 31 — 
Ise nîsaju komiiuioiii. 

T^c l{jhfi(j\)ô ail Ircti. 

* Jesii Olugbala, lokàiiîokàii l'cmi gbagbù po 
Iwowà niim Ilostia mimo yi, ati pe ni gbigbà 
a, ëmi yio gbà ara, èje, omi ali hva ro bi Olo- 
nin, nifori Iwo li se otilo pàpâ l'o (i wi bê. 

J.se Iho ati Irele. 

Jesii Olinva ati Olnriin mi, mo li irele fori- 
bale niwaju Re ninii Iloslia; luo si jewô liiiii- 
liiiii pc cnii kù ye ki Iwo bawô iiiu mi; sugboii 
so kiki ôro kan, ao si mii okàii mi larada. 

Ise Iféni ali Ifé. 

Jesu ayô ali alafia mi, mo i\ gbogbo àiya mi 
ali gbogbo okàn mi. ati gbogbo agbara mi lé 
jîi ohun gbogbo lo : okàn mi nmibele si O, 
li ànu Re nia wâ gbe inn mi, ki ngbe inu 
Re titi. 

Ise leliin koiiiunioni. 

J.se Ibo. 

Jesu, Odo agutan Olorun, t'a li rù lebo fnn 
igbalà araiyo, mo teriba niwaju Re, ni dida- 
pomô ibo l'awon Angeli peUi enia mimo nii 
l'un C) l'orun lere. - 3-> — Ise Idupe. Kini emi o ha fui) 0, Jesu, nilori èbiin nia 
l'o ti se (ïin mi, ni (i(i ;ira re fun nii? Mo I)è 
O, gbà ai'a mi, okàn mi aLi gbogho eni mi li 
mo yà s'oto fun ogo re nisisiyi ; k'O si fi mi se gçgç bi ifé re. Ise Ibère. Jesii, Ohigbala mi rere, mo fé je li Re lai ; 
ma je U'èsii boii mi, tabi ki nso isura iyebiye 
li mo ni nù. Gbà mi là kuro ninu çse, ali niiui 
idanwù gbogbo; mu mi l'agbara lali fé ali lali 
sin I tili de amidekun mi. Amin. TI ISE OJO KRISTIANI. 

Ib. Kilo ye k'iwo leteko se, nigbali iwo Ji 
l'owurô? 

Id. Ô ye k'emi se àmi agbelebu, nigbati mo 
ji l'owuro, k'emi si gbadua kukuru l<an, gege 
bi : Olorun mi, mo li àiya ali okàn mi fun o. 

Ib. Bawo l'o ti ye k'iwo dide lowaro'? 

Id. o ye k'emi fi iyara dide, k'emi si fi imo- 
jusâ ali tôwolôwo vvô aso mi, Içhin eyi o lô 
k'emi kunle, k'emi si kà adua owurô mi. 

Ib. o ye pelu k'iwo lo gbô Misa, bi iwo ba 
l'i àye bi V 

Id. Béni, o ye k'emi lo gbô Misa, bi mo ba 
ri àye, niloiipe ko si ise ifokànsin kan l'o dara, 
l'o si lanfani jù Misa lo. — :i:^ — 

Ib. O (lara fiui o lati se àsaro lojojiimo nili 
iki'i, itiajo, oriin rere ali oriin-apâdi, ati niti 
aiye ati ijiyù Oliiwa JeMi-Krisli bi ? 

Id. Béni, o dara fuu mi lati se àsaro niti 
oliiin wonyi iojojunio 

Ib. o ye k'iwo kà iwe rare nigbakiigba bi ? 

Id. Béni, o yo k'enii kà iwe rere nigbakii- 
gba, gego bi hvc minu) Oloriin, iwe isafarawé 
Jcsii-Krisli, iwe itan aiye awon Enia niimû, 
ali iwé i-cre niî, t"o le bo igbagbô ati iCokànsiii 
mi, t'o si jç ibamoi'a fun mi si ekôkekô t'aiye yi? 

Ib. Bawo l'o ti ye k'i^^^o lô obun jije, obiin 
miiiiu, isimi ati ire sise si ? 

Id. o yç k'emi iù gbogbo obiin wonyi lai- 
rekoja, pèbi ile lati wîi Olornn, ali nipa gbi- 
gbaciua si Oloriin n'ipilese ati n'ipari won. 

Ib. Bawo l'o li ye k'iwo so ise ùjo re di 
mimô ? 

Id. o ye k'emi so ise ôjo mi di mimô, nipa 
gbigbé okàn mi soke si Oiorun nigbali mo nsc 
won l'owQ, ati nipa gbigbadua kukiuii kan 
si I. 

Ib. Kil'o ye k'iwo se, nigbali èsu ndan o 
wô lati d'èse? 

Id. Nigbali èsu ndan mi wô lati d'èsç, o ye 
k'emi .se ami agbelebii, k'emi si k'igbe pé 
Olornn wipe : Olornn mi, gba mi là, bikose 
bô, mo segbé. 

Ib. Biiwo li snbn s'inu èse,kiroye k'iwo se? 

Id. o ye k'emi li ironu wole leba esè Jesu- 
Kristi, k'emi si li irele okàn bèrc idarijl l'owô 
rç nipa kikà ise ikanu ose lokànlokàn. 

Ib. Nigbal'Olorun ba ran iponjn, tabi aisan, 
labi ijivà kan si o, kilo ve ki iwo wi ? 

3 — 31 — 

Id. NigbarOloriiii ba l'aii ipoiijii, elc, si mi 
ye k'emi wipe : Oloriin, se gego b'ilé Ptç, 
nio (i su ru gbà nivaii yi niloii èse mi. 

Ib. Adiii'a kukurii \vo l'o ye k'iwo kanigba- 
kugba l'akokô ojo? 

Id. ye k'emi kà adiira ti Eklesia bûii in- 
fhilgcnsi si, goge bi : Ogo ni fini Baba, elc. ; 
Jesu, sànufnn mi, Maria mimô, ran mi l'owo. 

Ib. Evvo radiira t'a ma kà si Angeli okiloju 
^^■A? 

Id. Adiira iiâ l'eyi : Angeli mimô, iwo enili 
Oloriin li fi mi le 1 Qwô, mo mbè o, dàbobo mi 
l'oni k'o si pa mi mô kui'o ninu èse ali bubuiii 
glmgbo. 

Ib. Ba^YO l'o li yç k'iwo pari ojô re ? 

Id. O yç k'emi paii ojo mi nipa kiknnle ali 
kikà ad ma aie mi. 

Ib. Lçhin adnra aie, kilo ye k'iwo se? 

Id. o ye k'emi io dubule towotmvo, k'emi 
rônn li iki'i, k'emi si ti okàn mi le Olornn 

l'OMC). IKEKURU 
TI KATEKISMU EKO ISAJU Ibèrk. — Kiislinni ni hvo ? 

Idaiilîn. — lîriii Ki'isliaiii l'cnii iiipa ôrc- 
olo Olorun. 

Ïb. — Kini Krisliani ? 

In. — Krisliani l'oiii l'o ii gbà Ihalisi, l'o 
gbagbô, To si jçwû oko Jesii-Krisli. 

Iiî. — Ewo l'àiiii krisliani ? 

Id. — Anii agbclclju. 

Ib. — Bawo ni iwo li nse ànii agbelobu ? 

Id. — Mo li nwô oinn s'iwaju oi'i ali s'aiya, 
l'ehinnà s'ejika osin ali s'olnn ; mo si \vi rojn- 
kannà : l'or'uko Baba, ali Onio, ali Enii-Mimô. 
Amin. 

Ib. — Tai'o dâ \va, l'o si û \va s'aiyc yi ? 

Id. — Oloiuii l'o (Jâ \va, l'o si li wa s'aiye yi. 

Ib. — Kini Olorun ? 

Id. — Emi ni Olorun l'o wà laii aiyeraiyo 
t'o si je pipe ailopin, Eleda ali OUnva orun on 
aiye. 

Ib. — Nibo ni Olorun wà y 

Id. — Olorun ^và nibigbogbo, o si mo, sa si 
ri, si gbô oliun gbogbo lili iro ikoko okàn wa. 

Ib. — Nilori kini Olorun 11 ^va s'aiye yi? 

Id. — Olorun li wa s'aiye yi lati mè 0, lali 
fé E, ali lali sin I l'aiyc yi, ali nipa ôna yi, lali 
lo s'oi'un rcrc je alalia ainipekun. — 3G — 

EK(.') EKINI 

Ti awon otito ti a ba ma gbagbo. 

Ib. — Nibo ni awon palaki olKo la ba ma 
gbagbo gbe Avà ? 

Id. — Ninu simboli (tabi ijçwo igbagbô) 
awon apostoh". 

Ib. — Kà siQ'ljoli aAvon apostoli? 

Mo gbà Olorun Baba Ôlodumare gbô, Eloda 
ornn on aiyc ; mo gbà Jesu-Krisli gbô, Omo 
rè kansoso, Oknva Ava, Eni t'a 11 Emi-Mimô 
l'ovûn, Éni t'a bi ninu Maiia Wundia : Eni 
l'o jiyà l'owo Pontiu-Pilatu, Eni l'a kàn mô 
agbeiebii, Eni l'o kû, t'a si sin ; O sokale lè 
ipô okû ; nijô kçla o tun jinde kuro ninu okii ; 
O rè oke ôrun, O si joko l'owô olun Olorun 
Baba Olodumare; nibo ni yio gbé ti pada wù. 
l)a âye on oki'i wijo. 

Mo gbà Emi-Mimô gbô ; ali Eklesia Kato- 
lika Mimô ; ali idapôawon Enia-Mimô; idariji 
èse ; ajinde ara n'isà okii, ali iye ti ko nipekun. 
Àmin. 

Ib. — Ewo ni awon palaki olilo ti nibè ninu 
simboli awon aposloli? 

Id. — Awon palaki olilo ti mbè ninu sim- 
boli awon aposloli ni ôro i.jinle « misleri » li 
Trinilaii labi melalokan mimô,oro ijinle li Iso 
Omo Oloruîi di enia, ali oro ijinlç li Irapada 
araiye. 

Ib". — Kini oro ijinlç li Melalokan mimô? 

Id. — Oro ijinlç ti Melalokan mimô ni Qlo- 
run kansoso liinu çni meta, eyiyi ni : Baba: 
Omo at'Èmi-Mimô. - 37 — 

Ib. — Oloriiii iiielo ni mbè? 

Id. — Oloriiii kansoso ni mbè. 

Ib. — Eni iiicio ni mbè niiiii Oloi'un? 

Id — Eni mola ni mbè ninn Olorun : Baba 
Omo, ali Emi-mimo. 

Ib. — Baba (Jiorun ni ? 

Id. — Béni : Baba Olorun ni. 

Ib. — Qmn Olorun ni ? 

Id. — Béni : Omo Olorun ni. 

Ib. — ■ Emi-Mimô Olorun ni? 

Id. — Béni Emi-Mimô Olorun ni. 

Ib — Nje, Olorun nrçta ni mbè ? 

Id. — Agbetio awon eni meta wonyi , bi 
nwon lile yalo s'ara won patapata. sibesibe 
nwgn nje Olorun kansoso ati okannà. EKU EKEJI 
Ti awon olit«> t'a ba nià (jbagbo. 

Ib. — Kinioroijinleti Iso Omotli cnianjasi? 

Id. — (.)ro ijinle li Iso Omo dénia jasi pe, 
a da Omo Olorun l'ein'a. 

Ib. — Bawo l'a npè (.)mo Oloi'ini la li da 
l'enia ? 

Id. — A npè (.)mo Olorun l'a ti da l'enia ni 
Jesu-Kristi. 

Ib. — BaAvo l'a li da Omo Olorun l'enia V 

Id. — Omo Olorun di enianipa gbigbà ara 
kan at'emi kan gege bi tiwa? 

Ib. — Kil'a (i se ara Jesu-Ki'isli ? 

Id. — A fi eran ali èje aia Maria Wundia 
Mimô se ara Jesu-Kristi nipa Emi-Mimo. — 38 Ib. — Kiiii Maria Wiiiulia miiiiu? 

Id. — Maria Wuiuliamimô ni Wiindiakaii 
Il idile oba DatUli, Eiii t'o mô jiilo, t'o ni iyin 
ali ogo jù gbogbo eda lo, niloi'i pe lyâ Olormi 
l'on nse. 

Ib. — Nijô wo l'a bi Jcsu-Kristi ? 

Id. — A lji Jesu-Kristi n'ijo Nalali. 

Ib. — Nibo l'a gbé bi Jesu-Kiisli ? 

Id. — A bî Jesu-Kiisli nibnje eian ni Bc- 
Ibleiionui, ihi kekeie kan !i ib; Jiidea. 

Ib. — Kini nro ijinie li liapada araiye ? 

Id. — Oro ijinl<; li ii'apada araiye. l'ijiyà 
aTiki'i Jesu-Ki'isli nilori wa. 

Ib. — Bawo ni Jesn-Krisli li kû y 

Id. — Jesii-Ki"isli kû l'oii agbelebu. 

Ib. — Nijô \vo ni Jesii-Krisli ki'i? 

Id. — Jcsu-Krisli kû nijô ket'a li ose miniô, 
l'agogo mêla l'oju aie. 

Ib. — Nijô wo ni Jesu-Krisli Inn jinde knro 
ni nu okû? 

Id. — Jesu-Krisli Inn jinde kuio ninu okû 
n'ijô Paska, ijô'keta Tebin ikû rè. 

Ib. — Nijô wo ni Jesu-Krisli goke lo s'orun? 

Id. — Jesu Kristi goke lo s'orun n'ijô Assen- 
sioni, ogoji ojô l'eliin ajinde rè. 

Ib. — Nijô wo ni Jesu-Krisli rân Enii- 
Miniô si awon Aposloli? 

Id. ~ Jesu-Krisli vi\u Enii-Minu'» si awon 
A|)Osloli n'ijô Pentekosli. aduUi ojô l'eliin iijin- 
de ré. EK(.) EKETA 
TI ofin Olorim ati Eklesia. 

Ii5. — Lali gbà wn là o lo k'a gbà awon 
olilo ti inbè iiinii simholi awon Apostoli gbo? 

II). — Agbedo. lali gbà \va là ko lo k'a gbà 
awon olilo li ml)(; iiimi ^imboli awon Apostoli 
g'bo ; sugboii pelu o kii k'a pa ofin Olornii ali 
Eklesia mo, k'a se reie, k'a si yç èsç sile. 

Ib. — oiîn Olonm melo ni mbè? 

Id. — Mewa ; awon, niçla isâju nkô wa 
n'ise wa si Olornn ali awon meje iyokùn nkô 
wa n'ise wa si enikeji wa. 

Ib. — Kà olin Olorun? 

Id. — 1. Iwo ko gbodo l'Olorun mî niwajii 
mi Iwo ko gbocio yà oiekere tun ara rç, tabi 
aworan nkan ti mbè l'oke oriin, tabi li nkan 
li mbè nisalç ile, tabi li nkan li mbè ninu omi 
nisale ile ; iwo ko gbodo bo won, béni iwo ko 
gbodo sni won. 

2. iwo ko gbodo pè oruko (,)lornn lasan. 

3. Pa ijo OUiwa mô. 

4. Bm\o tun baba on iyâ re. 
."t. Iwo ko gbodo pa enia. 

(). Iwo ko gbodo se pansaga. 
7 Iwo ko gbodo l'aie. 

8. Iwo ko gbodo jeii eke si enikeji iv\ 

9. Iwo ko gbodo s'oju kokoro si obiri 
çnikeji re. 

10. Iwo ko gbodo s'ojn kokoro si obun 
enikeji re. 

Ib. — Olin ICklesia melo ni mbè? 
Id. — Meje. — 40 — 

Ib. — Kà ofin Eklesia; 

Id. — 1. K'a pa ojô Olinva ali avvoii ojô 
mimé li Eklesia mô ni mimô nipa gbigljô misa 
ali nipa fifi gbogbo ise silo. 

2. K'a jewô èse wa, b'o li wù k'o ri, làriti 
kan l'odûn. 

3. K'a gbà komiinioni mimé, nipalaki l'a- 
kokù Paska. 

4. K'a gbàwe nigba kuadragesima, ni nu 
awon akokô merin l'odûn, ali l'ijô vigili 
(aAvnsnn). 

5. K'a mâse jeraii l'ijô ekefa ose. 

('). K'a dd o\V() fini iranlowé awon saserdoli. 

7. Iwo ko gbodo gbeyawo l'aigbà sakra- 
menti nialrinioni, labi l'akokô li a da ni lekini, 
ali ninu cse nielokaii li il)alan oui, ali l'una- 
koiia li Eklesia ko gbà. 

Ib. — Ise wa ni lali gbô li Eklesia bi ? 

II). — Béni ; isç wa ni lali gbo li Eklesia 
gegç bi a li ngbo ii Olornii, nitoii Jesu-Krisli 
li wipe : Eiii t'o ba gbo l'eyin gbo l'emi, ali 
eni li ko lia gbo li Eklesia, k'o kà a si kel'eri. EKO KKERIN Ti awon iwa rere Theologali. 

Ib. — Kini Iwa rere Ibeologali ? 

Id. — Iwanàl'Iwarerekan l'o làns'(.)Iorini 

Ib. — Iwa rere l'o lan s'Olorun tnelo ni 
nibç ? 

Id. — h\a nà ni mola ni mbè, çyiyi ni Igba- 
gbô, Ireli ali Il'rni. il In. — Kini Igbagbô? 

In. — Igbagho ni iwa rero kan l'Oloruii li 

s'inu okàii wa nigbali a gbà ibatisi, l'o si iimii 

wa gbà Oloniu gbô, t'o si iimu çini wa tofiba 

J'liii gbogbo otilo li On ko wii nipa Eklesia rr. 

Ib. — Se ise Igbagbô kaii ? 

Id. — Oloriin mi, gbogbo eyi li Eklesia 
katolika mimé gbagbo, l'o si nkô wa, l'enii si 
gbagbô lokàntokcàii. nitori Iwo li se otilo pàpà, 
l'o li (î bàn a. 

Ib. — Kini Ireli ? 

Id. - Ii'eli mi iwa rere,kan l'Olorun li s'inu 
okàn wa, t'o si nmu wa li igbokùiile girigifi 
dui'o de obun rei-e gbogbo l'Oloiun li se 
ileii fiin wa. 

Ib. — Se ise Ireli kan ? 

Id. — Oloriin mi, mo li igbokànle girigiii, 
nreli ôre-ofç re l'aiye yi ati ogoro l'aiye li mbo 
nipa ilôye Jesu-Krisli, niloi'i Iwo li seileri won, 
Iwo a si ma se olôlo ninu ileri re. 

Ib. — Kini Ifçni ? 

Id. — Ifçni ni iwa reie kan l'Olorun li sinu 
okàn wa, li nmu wa fé Oiomni jii obun gbogbo 
lo nitori l'è, ati çnikcji wa bi ara wa nitori ilé 
Olorun. 

Ib. — Se ise Ifeni kan? 

h). — Olorun mi, mo ti gbogbo aiya mi, ati 
gbogbo okàn mi, ati gbogbo agbara mi fé O i"-i 
obun gbogbo lo, nitori hvo a ma dara jù gbo- 
gbolo, ati nitoi'i re mo fé enikeji mi bi ara ml. EKÙ EKARUN 
ïi èse. 

Ib. — Kini èse. 

lu. — Kse ni aigboràii kaii si oliii Uloriin. 

Ib. — Iri'i ose melo ni nibè? 

Id. — Iiû (.'so meji ni mijè : èse akosc ali 
èse alouodà. 

Ïb. *— ,Kini èse akosc. 

Id. — Èseakoseijl'èsç nâ ninueyi Tahigbo- 
gbo wa, l'a si jçbi lè nilori aigboràii Adaniii 
Baba Ava ekini. 

Ib. — Kini èse atywoda? 

II). — Ese alowoda leyi l'awa likai'awa mg- 
inô ali rirelife da. 

Ïb. — Ese alowoda melo ni nibè? 

Id. — Ese alcnvoda meji ni mbè : èse nlà 
ali èse kekcre. 

Ib. — Kini èse nia? 

Ib. — Ese nia leyi l'o pa iwa ôie-oCe run 
l'okàn vva, l'o si da Ava l'ebi orô ainipekun. 

Ib. — Kini èse kekercy 

Id. — Ese kekere leyi li ko pa iwa ôre-ofe 
1 nii l'okàn wa, sngbon o so wa di alailcra, o 
si mu wa jebi ijiyà kan li ko ni pe lili Ig. 

Ib. — Kini ôie gCe V 

Id. — Oi'e-gfe l'èbiin kan l'o jîi agbara eda 
Ig, li O'grnn ii fnn Ava nipa Jesii-Kristi lali 
gbà wa là. 

Ib. — Bawo l'a ri ùre-gfe Olgrnn gbàV 

Id. — A ri ôre-gTe Olgrnn gbà nipa awgn 
sakramenli ali adm'a. - 43 - 

EK('> EKEFA 
Ti awon Sakramenli. 

^ lu. _ Kini Saki-amcnli ? 

II). __ Sakramcnli ni ami odckan li Oknva 
wa Jesu-Kiisli ti dâ silo lati so wa di niimô. 

Ib. _ SaUiameiUi melo ni mbi.'y 

lD._Sakramenli mojc ni nibi; : Ihalisi, Koii- 
jirmasi, Eukarisli-niimô, Pcnitensi, Eslreni- 
Onksi, Ordo-mimo ati MaUimoni. 

Ib. — Kini Ibatisi ? « 

Id. — Ibalisi ni sakramonti kan l'o mn rso 
akôse kuro, ali so wa di omo Olotnn ali omo 
Eklesia. 

Jb — Kini Konilnnasi? 

Id. — Konliimasi ni sakramenlikan linlun 
wa rEmi-Mimo peln gbo^bo ôrc ote lati so 
wa dikristiani pipé. 

Ib. — Kini Penilensi? 

Id. _ Pcnitensi ni sakramcnli kan U ndari 
ose, l'a ti dâ Tobin Il)alisi,,ii wa. 
■"Ib. _ Apa mclo ni mbo ninn sakramonti 

Pcnitensi? 

Id. Apa mota ni mbo nnin sakramcnli 

Pcnitensi : Ikànii, Ijowo ali Elniîi. 

Ib — Kini Ikànn ! 

Id. — Ikàiui ni irobinnjo okàn lùlo niloi'i 

fa li bàOlorun ninu jo, pçbi ipinnn girigiri 
lati ma tun bà Olornn ninn je mo. 

Ib. — Se ise Ikànu ! 

Id, — Olomn mi. tokàntokàn l'cmi nkànii 
gbogbo osé mi li mo ti bà O ninu je, nitori 
Iwo a m'àdara jù gbogbo h.), li Iwo si ma korira èso palapala, iiio pinnu giiigiri, iiipa 
iraulowô ùie-o!ç re lati niâ tun bà U iiiiiu je 
mô, ali lali se ise etiilù fu èse mi. 

Ib. — Kiiii Ijewo? 

Id. — Ijewo l'esùn li gbogbo èse wa Todo 
sasercloti lali gbà idariji. 

Ib. — Kini Elulù?' 

Id. — Etutu ni aUmseibi l'ali se si Oloi'iin. 

Ib. — Kil'a l)a [i se lali gbà sakramcnli 
Peiiiteiisi b'o li yo ? 

Id. — Lati gbà sakrameiUi Penilensi b'o li 
je, a ba se nkan marun : 

1. K'a roiui lali ranli gbogbo èsç l'a li dà. 
— 2 K'a kàiiii lokànlgkàn nilori èse \va l'o li 
ba Oloriin ninu je. — 3. K'a pinnu girigiri 
lali ma lim ba (,)lornn ninu je mo. — 4. K'a 
jeNNÔ gibogbo èse wa (un saserdoli. — 5. K'a si 
se ise elulù. 

Ib. — Kini Eukaiisti niiniô? 

Id. — Eukaristi mimôni sakramcnli kan l'o 
ni dajudaju ali l'olilo ara, èje, emî ali iwa- 
(.)!(.)inn li Ohnva Jesu-Krisli l'abe awoi'àn 
akara on oli vini. 

Ib. — Kini misa? 

Id. — Misa ni ebo kan ninu yiti Jesn-Ki'isli, 
bu eran ebo nilori Ava, ri'i aia l'è l'ebo si (.)lo- 
l'un Baba rè nipa i.se awon saserdoli. 

Ib. — Bawo ni a gbô misa? 

Id. — Awa ni gbô gbogbo misa lùwolèwo 
pelu iliyesi ali ifokànsin. 

Ib. — Kini Esliem-Onksi ? II). — Eslicm-Onksi ni sakranieiili kan li 
Olnwa wa Jesu-Kristi li dâ sile fiin irora okàn 
ail ara awon alaisan. 

Ib. — Kiiii Ordo-miir.ô ? 

In. — Ordo-mimô ni sakranicnli kan ti 
fifu'ni l'orc-ofo ali agbaia lati se, l'ôna mimô, 
isç sascM'doli. 

In. — Kini Maliimoni? 

11). — Malriinoni ni sakramonli kan li n>n 
ida|iosokan okonri ati obi ri di inimô. EK(.) EKEJE 
Ti Ad lira. Ib. — Kini adua ? 

h). — Adua ni agbc okàn wa s'okc si ()lo- 
rmi lali josin (un, lati 11 osi ali aini wa bàn iïni, 
ati lali toro iranlowô ôrc-gfe rè. 

Ib. — Awa le se alaigbadua bi? 

Ad. — Agbedo, awa ko le se alaigbadua 
nilori adua je okan ninii ise wa nia ti a ko 
gbodo gbagbe. 

Ib. — Ewo ni adua pataki? 

Id. — Adua pataki ni adua 01u\Aa tabi 
Baba wa ti nibè l'ocun. 

Ib. — Kà adua Oluwa? 

Id. — Baba wa ti nibè l'orun, etc. 

Ib — Ewo ladua pataki ti a ba gbà si 
Maria Wundia Mimé? 

Id. — Adua pataki l'a b.i gbà si Maria — 46 - 

Wiindia Mimô ni iki Angeli, labi mo ki O 
Maria, etc. 

Ib. - Kà iki Maria? 

Id. — Mo ki Maria, elc. EK(:) KEJO 
Ti oliiin iiiorin iglioliiii. 

Ib. — Kini oliiiii moi-in igbeliin eiiia? 

Id. — Oliiin niçriii igbeliin enia ni ikt'i, 
idajo, orun-rei'e, ali oruii-apjuli. 

Ib. — Kini ikû.? 

Id. — Iki'i ni iyapa emi kiiro niiui ara. 

Ib. — Kini yio de si ara \va l'eliin iki'i ? 

Id. — Lebin iki'i, a ô sin ara \va sinii ile. 

Ib — Ara wa yio gbé ibè lili lo bi? 

Id. — Agbedo : ara wa ki yio gbé inii ile 
lili lo, siigbon yio luii ji dide n'igbebin aiye. 

Ib. — Emi wa yio ki'i biV 

Id. — Agbedo : emi wa ki yio kû iailai, 
alaikû ni. 

Ib. — Kini yio de si emi wa l'ebin iki'i ? 

Id. — Lebin iki'i emi wa yio lo s iwajii Olo- 
run li yio dà j'ejô gege bi ise rè rcj'e tabi bii- 
buru rç ti ri. 

Ib. — Nibo ni emi wa yio lo l'ebin nc\ ? 

Id. — Yio lo si orun rere, labi si orun- 
apâdi tabi si Purgalori. 

Ib. — Kini oiun rere? 

Id. — Ornn-rere ni ibikan ninu cyi li a ma 
je alafia ainipekun pelu Olorun. Ib. — Awon laiii iilo si oruii-i'cic? 

Id. — A won li nlo si oiuii-rei'e ni gbogho 
awon li ko dèso raia ali gbogbo awon t'o ti 
ghèse, sughoti l'o li lîi Oloriin ninu palapala 
nipa ise etulîi 
' Ib. — Kitii oriin apâdi? 

Id. — Oiun-apadi ni ibi ijiyà nimi cyi ti 
awon enia bubiirii njo oi'û ainipçkiin prlii 
awon èsn. 

Ib. — Tani awon li nlo si ornn apàdi? 

Id. — Awon li nlo si ornn apàdi ni gbogbo 
awon li nkû ni iwa èsç nla.^ 

Ib. — Kini Pnigaloi i V 

Id. — Purgatori labi iwennnio ni ibi kan 
ninn eyi li omi awon ololilo, li kôti lu Oiorun 
ninn lan, ndiu'o liii k'ijiyà, li nwon je nilori 
èse won, ki ô lan. 

Ib — a le nui ijiyà Avon kuru bi ? 

Id. — BçMii, awa le mu ijiyà won kuru nipa 
adui'a wa, ise lere wa, ore awon indnigensi 
ali, jù gbogbo ré lo, nipa ebo mimô li misa. OPIN. KATEKISMU KKO ISA.IU Ibère. — Krisliaiii n'iNVO? 

Idaiiun. — Boni : kiisliani l'eiui iiipa ôie- 
ofe Olorun (1). 

Ib. — Ewo l'àini krislifuii ? 

II). - Anii krisliaiii l'àmi aghclebii. 

Ib. — Bawo l'o use ami agi)elebu? 

Id. — Mo tî owo oUiii siwajii ori, ali s'aiya, 
s'ejika osin, ali s'oUin ; mo si \vi lojukannû : 
L'oniko Baija, ali Omo, ali Emi-Mimô. Ainiii. 

Ib. — Nilori kil'o use àmi agl)elebu? 

lu. — Mo nse àmi agbelebn lali loro iran- 
lo^v{j ali ôrc-ofe 01oi-iin, ali lali clari gbogbo 
ise mi si ogo Rè. 

Ib. - Ami agbelebn liin l'agiiara mî? 

Id. — Béni : àmi agbelebn Uni l'agbara lali 
lé èsn lo, lali lu awon idainvô knro. 

Ib. — Ami agbelebn kil'o r;in wn l'eli? 

Id. Ami agbehîhn rail wa Teti Metalokan 
Mimô, al'ikû Je.sn-Kri.sti l'ori agbelebn. 

Ib — Nigbawo l'o ye k'a se àmi agbelebn? 

Id. — O yo k'a se àmi agbelebn n'ipilçse 
ali ii'ipari awon palaki ise wa, iii.nu e^vn ali 
ninn idanwô. (1) 1 Ad Cor. l, V 9. — Gai. 1, v C. — Eph. I, 
id. 2 y 7, 8, 9, etc'. — Coloss, 1, y 1'?, t'i. — 50 - 

1b. — Kiiii ki'isliani ? 

1d. — Krisliani rcyi l'o ti gbà Ibalisi, t'o 
gbagbô, l'o si jewo eko Jesu-Krisli (1). 

Ib. Ewo l'ekç li Jesu-Kristi ? 

Id. • — Ekô li Jesu-Kribli leyi li Jesu-Krisli 
kçawon Aposloli Rè, t'O si nkô wa nipa Eklc- 
sia Rè. 

Ib. — KiTekô Jesu-Krisli nkô wa? 

Id. — Ekô Jesu-Krisli nkô \va : 1, awon 
olito l'a ba gbagbô; 2, ise rere l'a ba se; 2 ise 
buburu l'a ba ye siie; 4, Nkan l'a ba toro ati 
nkan la ba gbà la!i d'opin l'Olorun li d;i wa 
l'un (2). 

Ib. Nitori kil'Oiorun li dû wa? 

In. Olorun li dâ wa lali niô, lati fé, lali siii 
I, ali l'ôiia yi lali de ibi akilîa ainipekun. IPA EKINI 

NKAN t'a ba gbagbô 

EKÔ I 
Ti Simboli awon Apostoli. 

[Ijewo Igbagbô ti awon Apostoli). 

Ib — Nibo iawon palaki olito l'a ba gba- 
gbô gbé \và? 

(1) Marc. IG, y 16. — Joan. 5, f 15, Ifi, IS. — Id. 8, 
f 31. 

(2) Joan. — M, y ''. — 51 — 

Id. — Awnn patnki olilo fa ba gbaghô \v;ï 
ninu Simboli awon Aposloli ? 

Ib. — Kini Simboli awon Aposloli ? 

Id. — Simboli awoiî Aposloli ni ilaiia igba- 
gbô, l'o l'owô Apostoii w;'i. 

Ib. — K<à Simboli awon Aposloli ? 

Id. — Mo gbà Oloinn iJaba Oloduniarc 
gbô, etc. 

Ib. — On melo l'o \và ninu Simboli ? 

Id. — Oii mejila. EKU II 
Ti Oloriin. 

Ib. — Enyo l'oi'i ckini li Simboli ? 

Id. — Ori ckini li Simboli ni : « Mo gbà 
Oloi'uii Baba Olochimaïc gbô, Elotla ornn on 
aiye » 

Ib. — Kini « mo gbagbo jasi '? 

Id. — Oro yi jasi pe : mo mô l'ai.se ivè mcji, 
da mi rojii pâpâ. 

Ib. — Kini v mo gbà Oloriin gbô » jasi? 

Id. — jasi pe, mo mo dajudàjii pe, 
Oloriin kan ni mbè ali ko iù Oloiim kan.soso 
lo. 

Ib. — Kil' Olorun? 

Id. — Emini Olornn, l'o wà lati aiyeraiye, 
t'o si je pipé ailopin, Eleda ali Ohnva oliun 
gbogbo fl). Il) Exod. 3, y 11. — 52 - 

Ib. — Nilori kil'a wipe : Emi l'Olorun? 

Id. — Mo wipe Emi l'Olorun, nilori pe ko 
l'aia, ko l'aworan, ko l'awo, a ko si le fi awon 
ogbôn \va mo On (1). 

1b. — Nilori kil'a wipe Oioi'un nje aiye- 
l'aiye? 

Id. — Mo wipe aiyeraiye l'Olorun nilori pe 
on ko ti n'ipileseri, béni ki yio si n'ipari lai (2). 

Ib. — Nilori kil'a wipe Olorun nje pipé ailo- 
pin ? 

Id. — Mo wipe Olorun nje pipé ailopin, 
nilori On ni gbogbo iwa pipé l'ôna ailopin (3j. 

Ib. - Nibo l'Olorun wà? 

Id. — Olorun wà nibi gbogbo, On ri, O 
ngbô O si mô nkan gbogbo, ani iro ikoko l'o 
farasin iulo ninu okàn vva (4). EKOIIl. 

Ti Metalokan Minio. 

Ib. — Olorun melo ni nibè? 
Id. — Olorun kansoso ni mbè (5). 
Ib. — Éni melo ni mbè ninu Olorun? 
Id. — Èni mêla ni mbè ninu Olorun. (I, Joan. 4, f ii. — Act. 17, f 29. — Tim. 6, y 16. 
(2l Ps. 89, y •>. — Isaï .ï7, f 16. 
(:}i Ps. 89. — Id. 144, f 3. 

(4-i Jer^m. 23, f 23. Act. 17, f 26. — Gen. 17, f 1. 
- Ps. 15, ^8. 
(5) Is. 43, 44, 46, - 53 — 

In. — l'awo lu iipè won ? 

In. — l!;il)a, (.)inn. ali Kmi-Miiun. 

Ii5. — Tal'oni ckini ? 

II). — Haha loiii ekini. 

lu. — 'l'al'iMii ekoji y 

11). — *.'tii<.' 1 1?"! <^'kt!.ii- 

Ib — Taroiii ckota V 

Id. — Emi-Mimo Içiii çkçla. 

Iii. — Baba Oloruii ni? 

Id. — B('ni, i3alja Olorun ni. 

Ib — Omo, Olorun ni ? 

Id. — B(}ni, ()nio OI(>i'un ni. 

Ib. — Emi-Mimo, Olorun ni? 

Id. — Bçni, Emi-Mimo Olorun ni. 

Ib. — Njo, Oiorun meta ni mbèV 

Id. — Agl)Ç(l(), Ijo li je |»c awon oui melola 
wonyi yato si ara won |)ala|)ala, sibosibç nwon 
je oiorun kansoso ali okannâ. 
■ ' Ib.' — Baba lia iib(') labi l'olâ, lahi O i'ag- 
bara jîi Omo labi Emi-Mimo lo bi ? 

Id. — Agbedo, awon eni mêla wonyi ba ara 
won dogba ninu oluin gbogbo. 

'Ib. _ Miiori kirawoneni mêla wonyi ndo- 
gba ninu oliun gbogbo? 

II). — Awon eni meta wonyi ba ara won 
(logba ninu obun gbogljo, nilori pe nwon 
11 iwa kansoso ali iwa Olorun okanucî. 

Ib. — Ô ba yé wa bawo lawon eni mêla 
wonvi li se je Oforun kansoso bi? 

Ïd". — Agbeilo, k') le yé wa, nilori misteri 
ni (ôro ijinle). 

Ib. — Nje nilori kiTa gbagbo? 

Id — Agbagbô nilori Olorun lo li liàii. OHl Ib. — Bawo l'a li iipc niisteri, tabi ôro 
ijinle t'Olorun kaiisoso iiiim çni meta? 

lu. — Misicri ti Olorun kansoso nimi eni 
meta ni mo pè ni : « Misleri ti Metaiokaii 
Mimô ». VÂin IV. Ti ida aiye. Ib. — Kiloro woin i : « Kleda orun on aiye » 
njasi ? 

Id. — (.)ro woiiyi « Eletla oiiiii on aiye » jasi 
pe Olorun li dâ orun on aiye pelu nkan gbogbo 
ti nibè ninu won l'aini obun kan. 

Ib. — lîawo l'Olorun ti dâ aiye? 

Id. — (Jloruu ii dâ aiye nipa oro rè : \vi 
ati lojnkannà nkan gbogbo wà ; O sèro, a si 
dâ obun gbogbo (3). 

Ib. — Nitori kil'Olorun dâ aiye ! 

Id. — Oloi'un dâ aiye, fun ogo Rè, k'awon 
oda Ivè le uk) 0, ki nwon le lé E, ki nwon si 
lu sin i l'aiye yi. 

Ib. — Olorun ntoju aive l'o li dâ bi ? 

Id. — B(}ni, Olorun ntoju nkan gbogbo, a 
si ma pè itoju yi ni : hvoyc. 

Ib. — hvoyc Olorun lia ran gbogbo awou 
araiye lowô robunkobiin bi ! 

ÏD. — lièni. Iwoye ()lorun r.in gbogboawon 
araiye lowô robunkobun, ati olukuliiku ninu 
won. Ib. — Niiui awoii gbogljo oda Oloruii, cavo 

l'o \)è jii gbogbo lo? * ,. 

Id. _ Niiui awonçda Olorun awon AiigiMi 
ali enia l'o pé jîi gbogbo lo. EK(.') V. 
Ti awon Angeli ati isiibu won. 

Ib. -- Kil'avvon Aiigeli? 

liy _ Kini rawoii Angeli l'Oloruii d;i lali 
wà l'ai ni ara. 

I]3. _ N'ivva wo l'a li tiâ awon Angeli ? 

lo. _ A li dâ awon Angeli n'iwa ododo ali 
niimo. 

Iiî. _ Gbogbo a^von Angeli lia li dnro pe 
n'iwa vi bi ? 

lu. — Agbed(.),gbogboawon Angçlikùdni'o 
pe n'iwa yi ; awon apa kan je olôtilo si Olorun, 
nwon si 'jere ornn rerc, àwon iyokù ^otç si 
Olorun, ci si s(.) won sinu orun-apadi lârin inâ 
ainipekun. 

Ii}."_ Bawo la npè awon .Angeli l'o je olô- 
lito s'Oiorun? 

Ïd. "-' A npè won ni Angeli rei-e tabi Angeli. 

Ib. _ ijawo là npè awon Angeli l'o sole 
s'Oioi'un? 

lu. _ A npè won ni Angeli buburn, èsu, 
labi agbara oiun-apadi. 

Ib. — Awon Angeli ni nkan lali se l'un wa bi ? 

lu. _ Bèn'i, awon Angeli iije iranse li Olo- 
run nran n'ise lali nui olin Rè se. - oG - 

Ib — Awoii Angeli ko ni ise palaki kan 
lali se fini wa bi ? 

Id. — Béni, ()loiuii li fi Angeli olutojukan 
fiin olnkuluku wa. 

Ib. — KirAngeli oluloju wa. nse fun wa? 

Id. — Angeli olulnju wa ngbadura l'un wa, 
gbé ac'ura wa lo siwajn Olornn, o si sô wa. 

Ib. — Ewo lise wa si Angeli ohiloju va a? 

II). — Ise wa s'Angeli oliitoju wa ni lati fé 
ç, lali bôwo fun u ali lali gbaduia si i nigba- 
kugba. 

Ib. — Kit'awon èsu nse? 

Id. — Awon è.su tulan awon eiiia wù, lali 
là won sinu èse aii siiiu orun apadi. EK(.) VI 
Ti eiiia. Ib. — Kil'enia ? 

Id. - Eda kan l'enia, l'o n'iyènu, l'o l'okàn 
kaîi al'ai'a kan dapù sokan. 

Ib. — Kil'okàn njasi ? 

Id. - Okàn njasi emi l'a dà laworan (_)ln- 
run, l'o si se alaikii (1). 

Ib. — Nilori kil'a wipc okàn wa jasi eniî la 
da laworan Oloi'un ? 

Id. — Mo wipc okàn Ava jasi enii l'a dâ 
l'aworan Olorun niloripe okàn wa ko le kiï 
lailai, o si le mô, o si iè lé, o si le se b'o ba 
li wù u. 

(1) Gen. I, >■ -26 rt -27. — Sap. ?, y '23. — 57 — 

Ib. — Tarakotla okonrin? 

lu. — Adamu l'aUoda okonrin. 

Ib. — Bawo rOloriiii li dâ Adamu? 

Id. — Olorim fi erupe ilç mo ara Adamu, 
.0 si mi emi iye si i (l). 

Ib. — Tal'akoda obirin ? 

Id — Et<i l'akoda obirin. 

Ib. — Bawo i'Olorun li dâ El'a? 

Id. — O mu Adamu sùn,Osi yo okan ninii 
egungun iha rç, eyi t'O iî mo ara Efa, O si 
fun i'okàn bi l'Àdamu gege (2). EK(.) VII 
Ti isubu enia Ib. — N'iwa \vo la dâ Adamu on El'a? 

Id. — N'iwa ododo, ailosç, alada ali aikiï 
l'a dâ Adamu on Efa. 

Ib. — Adamu on Efa li pa iwa won ailçsç 
mô bi ? 

Id. — Agbçdo, Adamu on Efa ko pa iwa 
ailosç won mô, siigbon nwon so o nù nii)a oso 
labi aigboraii si Oloiuii. 

Ib. — Nigbawo iii Adamu on Efa saigboran 
s'Olorun ? 

Id — Adamu on Efa li saigboran s'Olorun 
nigbali awon j'eso igi ti nwon ko gbodo je. 

Ib. — Kilo tele aigboian yi ? 

Id. — Nitori aigboian vi li Olorun lé Ada- * (\) Gen. 2, y 7. 

('2) Gen. '.', y 21 et 2î. — 58 — 

niu on Efa kiiro ninii ogba Eden, si da vvoii 
l'ehi ali ma jeun l'ôgùii ojii Avon, nwon si di 
çni aimù, ifokiife, ipQiijn, ikîu ali eyi l'o bu- 
i"uju gbogbo wonyi lo, nwoii jebi ikû aiiii- 
pekiin. 

Ib. — Esc Adamii ti ba on nikan jo bi? 

Id. — Àgbodo, ose Adamn ti ran gbogbo 
irû oino rè, l'a bi relcbi èse baba won ckini, 
nwon si di çMii osi bi on gege. 

Ib. — Bawo l'a li npè èse nà ninu eyi l'a bi 
gbogbo \va V 

Id. — Èse nà li a npè ni èse akose. 

Ib. — Oiornn li ko enia sile lebin èse rè bi? 

Id. — Âgbedo, Olorun ko ko enia sile lebin 
èse rè, sngbon o sànu l'un u, o si se ileii olu- 
gbala fun u. 

Ib. — Bawo l'a li npè Olugbala nà ? 

Id. — Olugbala nà l'orulvo pupô, sugbon a 
mô nipataki li li Messia. 

Îb. — Messia nà li de? 

Id. — Béni. O de l'alvokô li Olorun ti da. EK(.) VlII. 

Ti Inkaruasîoni Omo OloiHiii, tabi ti Iso 
Oiiio Oloruii'di enia. 

Ib. — Kà ori ckeji li Simboii? 

Id. — Ori ekeji ni : « Mo gbà Jesu-Iviisli 
gbô, Qmo Rè kansoso Oknva wa >'. 

Ib. — Tani Jesu-kristi ? 

Id. — Omo Olorun ni Jesu-Krisli l"a li da 
l'enia. — 59 — Ib. — Tani Omo Oloriin ? 

Id. — Eiii ckeji ti Motalnkaii luiino rOmo 
Olormi. 

Ib. — Kirorukn Jesii jasi ? 
- Id. — Oriiko Jesu jasi Olugbala. 

Ib. — Kilofiiko Ki'isli jasi y 

Id. — Oriiko Krisli jasi, oui a la oforosi, 
tabi ayasi niiino. 

Ib. — Nitori kil'a npè Jcsu-Ki'isli l'Oluwa 
Ava y 

Id. — A iipè Jcsii-Krisli l'Oluwa \va, nitori 
l'O li lia wa, l'O (i èjç R(;*ra \va |)ada ati pc 
Olornn Bâcla Rè ti fi ghogbo wa tïiii U. 

Ib. — Kà ori eketa li Simboli V 

Id. — On' okela ti Simboli ni : < Kiii la li 
Eini-Minio loyi'iii, oui la bi iiinii Maria Wuii- 
clia ». 

Ib. — Bawo l'a li (la (.)mo Oloruii l'eiiia ? 

Id. — Ada Omo Olorim l'eiiia, nipagbigbà 
ara kan al'omi kan bi li wa gege. 

Ib — Kil a fi se ara Jesu-Krisli ? 

Id. — Ara on ojo li iMaria Wundia la li se 
ai'a Jesu-Kristi nipa Emi-Mimô. 

Ib. — A le pc Maria Wundia n'iyâ Olo- 
rini bi ? 

Id. — Bçni, a le se bè, ali pekipohi o yç 
k'a pè Maria Wnndia n'iyâ Olorun, nilori o bi 
omo l'o nje (JliM'un. 

Ib. — Lçliin igba li Mai'ia di iyâ. o nje 
wundia sibesibe? 

Id. — Béni, Maria iije Wundia nigbagbo- 
gbo n'isaju ali lebin ibimo rè, lili d'iki'i rè. 

Ib. — Nigbal'Omo Olorun dénia, o dekun 
je Olorun bi ? — 60 — 

1d. — AgbetU.), iiigbal'Omo Oloi'un d'cnia 
ko flekiin je Oloi'im, o nje Oloruii al'eiiia pi|)é 
nigbakaniiâ. 

Ib. — Njç, iwa meji ni mbè ninii Jesu- 
Krisli ? 

Id. — Boni, iwa meji l'o yato ni mbè ninii 
Jesii-Kristi, hva Oiorun, at'iwa enia. 

Ib. — Eiii meji ni mbè ninu Jesn-Kristi bi ? 

Id. — Àgbedo, eni kansoso ni mbè ninii 
Jesu-Krisli, l'on je Omo Oiorun, eni ekeji li 
Melalokan mimo. 

Ïb. Bawo l'a iipè misleii l'Omo Oiorun la 
da l'cnia ? 

Id. — Misleri t'Omo Oiorun l'a da l'eniala 
npè ni misleri li Inkarnasioni, tabi iso Omo 
Oiorun di enia. EKO IX. . 
Ti ibi at'aiye Jesii-Kristi 

Ib. — N'ijô wo l'a bi Jesu-Kristi? 

Id. — A bi Jcsu-Kiisti n'ijô Nalali tabi 
Krislimasi. 

Ib. — Nibo l'a gbé bi Jesu-Kiisli y 

Id. — A bi Jesu-Kristi n'ibujeran niBetble- 
liemu, ilii kekei'e li Judca. 

Ib. _ Miwon odûn melo ni Jesu-Krisli gbé 
l'aiyc yi? 

II). — Jesu-Kristi gbé l'aiye yi n'iwon odûn 
mçtaiclogbôn. - ()1 — 

Ii5. — N'ibo ni Jcsii-Ki'isli gbé wà iiiwoii 
ogbôn odi'in ? 

Id. — Jesu-Krisli gbc n'iwoii ogboii odi'm 
ni ili'i Nazaieli n'ilo Mai'ia on Joselu. 

Ib. — Tani Josefii ininiô? 

Id. — Josol'ii mime) ni gbçnagbena kan ti 
idilc DalUli, oko Maria Wundia, ali niloi'i idi 
yi li a nkà a si bi baba .lesn-Kristi, sngbnn ki 
isc baba rç nilùlo bikosc oiutojii on alagbalo 
l'è ni kan. 

Ib. — Kini Je.su-Krisli se n'ile Maria on 
Josofii mimo? ^ 

Id. — N'ile Mai'ia on Josefu mimo Jesn- 
Krisli ngbô ti ^yon ; bi n si li ndagba, b(Mii 
ogbôn ati ojnrerc rè npôsi i niwajii Olninn ali 
enia. 

Ib. — N'iwon odnn meloni Jesn-Kristi bèro 
si wâsu fnn enia ? 

Id. — N'iwon ogbôn odiïn ni Jcsi'.-Kristi 
bère si wàsn fun enia. 

Ib. — Kini Jcsu-Kristi li se n'iwon ogbôn 
odûn ? 

Id. — Niwon ogbôn (KJân, gbà ibatisi 
l'owô Joani Balisli. 

Ib. Kini Jesn-Krisli se lebin ibalisi rè? 

Id. — Lçbin ibatisi rè, (i lo sinn ijù nibi lÔ 
gbàwe i'ogoji osan ati l'ogoji oru, iebinnà èsn 
si dan on wô. 

Ib. — Kini Jesn-Kristi se leiiin fO kuro 
ninu ijù? 

Id — Lebin nâ Jesn-Kristi yàn Aposloii 
mcjila l'è, wâsn ni Jndea ni\von odnn meta. 
O s'i se ise ivanu nlanla. — 62 — 

EKÔ X. 

Ti ijiyà, ikii, ajinde ati igoke oriin ti 
Jesu-Kristi. 

Ib. — Kà ori ekerin li Siniboli? 

Id. — Ori ekerin ti Simboli ni « Eni t"o 
jiyàl'owô Ponliii Pilaln, Eni t'a kànmoagbe- 
Jebu, Eni t'o kû t'a si sin >. 

Ib. — Ijà Avo ni Jesu-Kristi je? 

Id. — O jiyà ibanuje l'okàn rè, ii"ora nia 
l'ara rè, at'orô egan t'agbelebu 
* Tb. — Bawo ni Jesu-Kiisti li kiV? 

Id. — Jcsu-Kiisli ki'i l'ori agbelcbu. 

Ib. — î^'ij*.» '-vo ni Jesu-Kristi kû? 

Id. — Jesu-Kristi kû n'ijô ekainni ti ose 
mimô, l'agogo meta l'oju aie. 

Ib. — Nitori kini Jesu-Kristi ti fé jivà, t'o 
si le kû ? 

Id. — Jesu-Kristi ti fé jiyà, o si fé kû lati 
laja awon enia pelu Oloiun, lali gbà won là 
kui'o ninu ikû ainipekun, ati lati jere alafia 
ailopin fun Ava. 

Ib. — Jesu-Kristi kû fun gbosbo enia bi ? Id 
enia, — Béni, Jesu-Kristi kû fun gbogbo 
nitoripe kû lali là gbogbo eni pacla t'o jebi èse Adamu Jesu-Kristi jiyà bi Olorun, tabi bi 
— Jcsu-Krisli jiyà bi enia, ati bi Olo- Ib 
enia? 

l'un, O fî fun ijiyà Rè l'ère ailopin. (1) 2 Cor. G, y 15. — 1 Tim ?, y 6- — 1 Joan. 2, y — 03 — 

Ib. — Bawo l'a npè mislcri l'ijiyà at'ikû 
Jesu-Kiisli nilori wa? 

Id. - Mist(ii l'ijivà at'ikû Jesii-Kiisli ni- 
tori ^va ni. Mistcri li iiedcmsioiii. 
. Ib. — Kà ori çkariin li Siinboli ? 

In. — Oii okariin li Simboli ni : «0 sokale 
rè i|)() okii, n'ijô kçla O tun jintle kuro ninu 
oki'i n. 

Ib. — Kini ôro wonyi : « sokale rè ipù 
oki'i » jasi y 

In. — Oro wonyi : « sokale rè ipô okiï » 
jasi pe, Enii Jesn-Kristi« n'igbal'O yà knro 
l'ara Rè, O sokale lo sinu Limbo (1). 

Ib. — Kini Limbo ? 

In. — Limbo n'ipô isimi, nibi l'emi awon 
olododo l'o li kû isaju Aviwà Jesu-Ki'isli gbé wà. 

Ib. — Nilori kiiii Jesu-Krisli sokale lo sinu 
Limbo? 

Id. — Jesu-Krisli sokale lo sinu Limbo, 
lali lu emi awon olodoilo n'itui, lali so fini 
won pe, nwon ko ni pe lo s'orun. 

Ib. — Kii ôro wonyi jasi : « n'ijo keta, O tnn 
jinde kuro ninu okû ? » 

Id. — Oro yi jasi pe : OInwa \va n'ijô kela 
lehin ikû Hè, Ô tun dà çmi on aia ré pô, O 
dide l'âye knro ninu okû (2). 

Ib. — N'ijô wo ni Jesu-Krisli lun jinde kuro 
ninn okû:' 

Id. — Jesu-Krisli jinde kuro ninu okû n'ijô 
Paska, n'ijô eketa leliin ikû Rè. (1) Peti-i 3, y IS. 

(2) Matt. 28. — Marc. 10. - Luc. 24. — Joan. 20, — 64 — 

Iiî. — Jesu-Kristi ti duro pç l'aiye leliin 
ajinde Rè ? 

Id. — Béni, Jesu-Kristi diiro l'aiye lehin 
ajinde Rè n'ivvgn ogoji ojô, lali ko awon Apos- 
toii Rè, lati fi olilo ajinde R,è nuiie. 

1b. — Kà ori ekefa li Simboli? 

Id. — Ori ekel'a ti SimJjoli ni : « l'è ùke 
orun, O si joko Vowà otun Oloi'im liaha Olo- 
dumare ». 

Id. — Kini ôro wonyi : c O rè ôke oriin » 
jasi y 

Id. — Oro wonyi : O rè oke orun, njasi 
pe, l'ogoji ojô lehin Rè, Jesu-Krisii nipa ag- 
])ara On likaiarè, ghé ara Rè lo soke orun l'oju 
awon Aposloli Rè (1). 

Ib. — Nibo ni Jesu-Kristi wà nisisiyi ? 

Id. — Jesu-Kristi, bi Olorun, \và nibi- 
gbogbo. bi enia O \và l'orun l'owo otun Olo- 
run Baba. 

Ib. — Jesu-Kristi bi enia ko si l'aiye yi ? 

Id. — Jesu-Kristi bi Olorun ali bi enia, O 
wà ninu sakranienli Ukaristi-mimô. 

Ib. — Kini ôro wonyi : - s'i joko l'owô 
otun Olorun Baba Oloduniare ' jasi ? 

Id. — Oro wonyi jasi pe, Jesu-Kristi bi 
Olorun O dogba pelu Baba Rè, ati bi enia, O 
r'ekoja gbogbo eda nipa ogo on agbara Rè (2). (1) Marc. 16. — Luc 24. — Act. 1. 

(1) Philipp. 2, f 9, 10 et II. — Heb. I, f 3. — (•.."■) — 

]::K(.') XI. 
Ti idajo ikeliin. 

Ib. — Kà on' ekejo ti Simboli y 

1d. — Oi"i ekeje ni : > Niix; ni yio ti \v;i b;i 
"ûye on oki'i uijo >;. 

Ib. KiTùro nonyi : ' Xiljo ni yio ti \\â ha 
iiyc on okû wijo » njasiy 

Id. — Oro wonyi jasi pc, l'opin aiye \i, 
.Icsii-Krisli yio sokalo av;i s'aiyo nigl)angi);i, 
lati ba gbogbo cnia Mijo (1 . 

Ib. — Kini Okiwa Ava y^o .so n'ijo ibrrn nà? 

Id. — Ohnva ^va \Jo ti gbogbo nkan rere, 
ati biibtirn l'a ti se hàn (un gbogbo awon eda, 
yio si li îto ohiknhiku liin u gege bi ise rè (2). 

Ib. — luiwo la npè idajo ti yio tolc opin 
aiyo yi ? 

Id. — lilajo li yio Içlc opin aiyc yi, l'a npr 
ni idajo ikchiti. labi li gbogbo araiyc. 

Ib. — Nje, idajo niî si wà pehi ? 

Id. — P)i;ni idajo palaki kan wà fnn olnkn- 
hiku (Miia l'akokô ikt'i ro. EK(.) XII 
Ti Emi-Mimo. Ib. — Kà oii ekojo li Simboli? 
Id. — Ori ekojo li Simboli ni : « Mo gbà 
Emi-Mimô cbô ». (Il Joan. ô, y 28 et -20. — .Matt. 23, y 30. etc. — .Maic. 
13, y 25 et 27. — Luc. 21, y 27. 

12' Matl. ir,, V 27. — Cor." i. v 'i et 3. — .\ct. 17. ■J 3t. — G6 - 

Ib. — TalEmi-Mimô? 

Id. — Emi-Miniô l'eni eketa li Melalokan 
niinio, l'o je Oloruii l)i Baba on Omo gege, t'o 
si ti odo awon niojcii jade wâ. 

Ib. — Nilori kil'a ii|!è Emi-Minin ? 

Id. — A npè Emi-Mimô nilori on n hva mi- 
mé ali pe, on pàpà so wa di mimé, 

Ib — Nibo rEmi-Mimô wà ? 

Id. — Emi-Miniô wà nihi gbogbo, iiilorili 
nje Oloriin, sngbon o ngbe nipalaki l'okàn 
awon olododo. 

Ib. — Kil Emi-Mimô nsc l'okàn awon 
olododo ? 

Id. — Emi-Mimô nfnn awon olododo l'a- 
gbara ali l'ogbôn, o so uon di mimô, o sî ran 
won l'mvo n'ise won. 

Ïb. — Emi Mimô li sokale wâ s'enia nig- 
bangba v'i bi ? 

Id. — Béni, Emi-Mimô li sokale w<â sori 
enia nigbangba nigba pupô, ali nipalaki, n'ijô 
Penlekoslijijô okewa lebin igoke orun li Jcsu- 
Krisli. 

Ib. — Tal'o ran Emi-Mimô wâ ? 

Id. — Jesn-Krisli l'o l'an Emi-Mimô wâ, 
gege bi ileri Rè. 

Ib. — Kil'Emi-MimôseninuawonAposloli? 

Id. — O ki'in won bui imole a!i agbara lali 
wâsu ihin rere, ali lali li ipilese Eklesia ti 
Jesn-Krisli lele. - G7 — KKo XIII. Ti Eklesia. •^ Ib. — Kà on' çkosan ti Simboli? 

1d. — Oii ekesan ti Simboli ni : f Al'Ekle- 
sia katolika miinô al'idapù awon Enia-i\Iiinô ». 

Ib. — Kini Eklesia? 

Id. — Ekjcsia n'ijo awon krisliani ti ndapo 
s'okan irijewo ighagbo okaiiiiâ, ninu iba|»in 
awon sakramciili okaiiiià, labe ilojii awon 
oloii alase nkaiinà, iiipalakl ti Papa mimo. 

Ib. - Talolori li Eklesia? 

Id. — Jesu-Kiisli lolori airi ti Eklesia, ati 
Papa, aiopo Jesti-Krisli. lolori l'a le li. 

Ib. — Nilori kilEklesia l'olori kanl'alèri? 

Id. — Eklesia l'olori l'a le ri, niloripe Ekle- 
sia iije ijo kan t'a le ri. nitorinâ o ye ki ô l'o- 
lori kan iali tojii rc; ati lati nui ii diiro siiisin 
ninu isokaii. 

Ib. — Nitori kini Papa nie oloii ti a le l'i li 
Eklesia ? 

Id — Papa nje olori ti a lè ri li Eklesia, 
nitoiipe bi o li gbipo Piterii niimô ninu ibu- 
joko ni Roma, béni o si glià ipo olâ nia ati asç 
li Jesu-Krisli titun Pileiu niinio. 

Ib. — Tal'awon olori alase l' Eklesia? 

Id. — Awon olori alase t'Èklesia ni awgn 
Episkopi (Bisopn; ti nibè n'isokan pelu Papa, 
ati awon saserdoli li nibè labe ase won. 

Ib. — Eklesia pnpo ni nibè bi ? 

Id. Agbedo, Eklesia kansoso ni nibè, 
kuro ninu evi li isbala ko si. — 68 — Ib. — Ewo lEkIesia nâ? 

Id. — Eklesia nâ l'Eklesia Romana. 

Ib. — Kil'Eklesia Romana? 

Id. — Eklesia Romana rijo awon krisliani, 
çniti nmo Papa mimô l'olori won, ali lârin 
isokan ti awon katoliki, nibikibi li nwon wà 
l'aiye yi, l'o si gbô lirô, gogo bi li Jcsu-Krisli 
pâpA. 

Ib. — Nitori kii'EkIcsia Romana, ali on ni- 
kan, nje Eklesia ololilo? 

Id. — Eklesia Romana, ati on nikan njç 
Eklesia ololilo. niloi'i on nikansoso ni gbogbo 
àmi li Eklesia ololilo. 

Ib. — Ewo i'awon àmi li Eklesia ololilo? 

Id. — Ami merin ni mbo : o nje okan, 
mimô, kalolika al'apostolika. 

Ib. — Nilori kil'a wipe Eklesia nje okan? 

Id. — A wipe Eklesia je okan, niloripc 
gbogbo enia li mbè ninu ro njewô igbagbô 
okannâ , nwon pin ninn awon sakiamenli 
okannâ, nwon si nleiiba fuii awon olori okan- 
nâ. labe iloju Papa mimô 

Ib. — iSliloii kil'a wipe Eklesia njo mimô? 

Id. — A wipe Eklesia nje mimô, niloiipe 
Jesu-Krisli, olori rè airi, nje olorisun gbogbo 
iwa mimô ; ekô rè at'awon sakra menti rè nje 
mimô; nigbagbogbo enia mimô si mbè ninu 
l'è ail kuro ninn idapô rè, enia mimô ko si. 

Ib. — Nilori kila ^^ipe Eklesia nje kalolika? 

Id. — Mo wipe Eklesia nje kalolika, nilo- 
l'ipe Jesu-Krisli li paso k'a wàsu ekô rè ninu 
aiye gbogbo, ati nilori Eklesia wà l'aletekose, 
mbè nisisiu, béni yio si pe liti lo, o si wà 
nibi gbogbo. - GO — 

Ib. — Nitori kiTa wîpc Eklesia iijç apos- 
tolika? 

Id. — Eklesia njç aposlulika, iiitoripe awoii 
x\postoli l'o li ipilese rè kalo, awoii aropo awon 
Aposloli si ntojii iv', ati nitoiipo o iigbaghô, o 
SI iiko çk(3 awoii Aposloli 

Ib. — Eklesia le si bi ? 

Id. — Agbedo, Eklesia ko lè si, iiiloripe 
Emi-Mimô lojii rè, ali iiiloiipe Jesu-Krisli mbè 
pehi rè n'ijô gbogbo lili d'opiii aiye yi. 

Ib. — Eklesia yio pe litiJo bi ? 

Id. — Bèiii, Eklesia yio tliuo pç lili, uiloi'i 
Jesii-Kristi se ileri pe, g'bogbo agbara ojii ôna 
orun-apadi ki yio lè bori rè. EK(.) XIV. 
Ti idapo awou eiiia mimo. 

Ib. — Kilo yé o si idapo awon Enia-Mimô ? 

Id. — ■ Nipa idapo awon Enia-Mimo o yé 
mi |)e, nkan-ini-oriin ti Eklesia nje ti gbogbo 
awon onio rè. 

Ib. — Ëwo ni nkan-iiii-orun li Eklesia? 

Id. — Awon nkan-ini-ornn li Eklesia ni 
awon sakramenli, ebo misa, isç rere at'adiii'a 
awon krisliani, polu adura awon enia mimo li 
mbè l'ornn. 

Ib. — Idapo li nkan-ini-orun wo l'o wà 
làiin awon Enia-Minio li mbè l'oinn ati awon 
kristiani li mbè laiye yi? 

Id. — Idapo linkan-iiii-orun wà làrin awon 
Enia-Mimo ti mbè l'oi-nn ati awon krisliani ti — To- 
mbé l'aiye yi niini oiui yi pc, a mbmvo l'un 
fnvon Enia-Mimo, a nghadura si woii, a npiii 
ninu ère won, invon si mbèbç l'otlo Olornii 
lun wa. 

Ib. — Idapo wo l'o \và làriii awon krisliaiii 
li mbç l'aiye yi ali awon omi awon olododo ti 
mbô ninu purgatori ? 

Id. — Idapo wà lârin awon krisliani li mbè 
ninu purgatori ninu ôna yi pe, awa lîi emî 
awon olododo ninu nipa adura al'ise rei'c wa, 
nipa ililore awon iudulgensi ali, nipalaki, nipa 
ebo mimé li misa. 

Ib. — Idapo wo l'o wà làrin awon krisliani 
li mbè laiye yi? 

Id. — Idapo wà làrin awon krisliani li mbô 
laiye yi ninu ona yi pe, olukuluku ^yoll n'ipin 
niiui adura ali ise rere li Ekiesia ali li oluku- 
luku ninu awon krisliani. 

Ib. — Tal'awon li mbè Iode kuro ninu 
Ekiesia al'idapo awon Enia Mimé? 

Id. — Aw'on ti mbè l'ode kuro ninu Ekiesia 
ali idapo awon Enia-Mimô ni ; 1" awon eniti 
ko gbà ibatisi, gege bi awon kefcri ali imale; 
2" awon li ko teiiba l'un Pajia mimô, gege bi 
awon aladamo, li ko lé gbà gbogbo oliio li 
Ekiesia nkô wa gbo, bi nwon lile gln'i ibatisi ; 
;V' awon krisliani l'o yapa kuro ninu isokan li 
Ekiesia, bi nwon lile gbà gbogbo olilo awon 
kaloliki gbo, nitorili nwon ko lali mô Papa li 
olori woii ;irikeliin, i" awon krisliani l'o ko 
igbaghôawon kaloliki sile laii borisa, ali awon 
euili Ekiesia sali kuro niuu iyc awon omo rè, 
lilid'igba li uwon ronupiwada nilôlo, li nwon 
si ulé ieriba l'un U. - 71 - Il5. — Awoli olosc; iijç omo Eklesia bi y 

11). — Bèiii, awoii eloso iijo omo Eklesia, 
siigbon iiwoii ri bi çiiipe nwoii ki'i. 

Ib. — Awoii çlese n'ipiii iiiim idapo awou 
'enia mimô bi ? 

Id. — I3eiii awon olosç n'ipiii iiiiiu idapo 
awon enia mimô iiiiui ôiia yi pc, nipa adiira 
ali ise rcre li a use tiimi Eklesia, nwoii lu ri 
ôre-ofe iroiiupiwada gbà. EK(.') XV. 

Ti idariji osi' ajiiide ara u'isù oku, ali 
* iye aiiiipokuu. 

lu — Kà ori okçwa li Simboli y 

lu. — Oi'i ekçNvali Simboli ni : -< Idari jièsr ». 

Ii3. — Kil'ôi'o wonyi : idariji çse nko wa y 

lu. — Oio wonyi : idariji èso nkù wa pe. 
Jesn-Krisli ti 11 fan Eklesia Rè i'agbara lali 
dari èse ji ni. 

Ib. — Bawo ni Eklesia ti ndari èse ji ni? 

lu. — Eklesia ndari èse ji ni nipa ifi ère 
Jesu-Kristi ttin \\a. 

Ib. — Bawo ni Eklesia ti n(l ère Jesii-Krisli 
liiii wa ? 

lu. — Eklesia nii ère Jesii-Kristi l'un wa 
ni|)a awon Sakranic'Uli. 

Ib. — Kà oi'i ekokanla li Simboli? 

lu. — Ori ekokanla li Simboli ni : « Ajinde 
ara n'isà okiï ». 

Ib. — Kini oro wonyi : « ajinde ai'a n'isà 
okû » nkô wa? 

lu. — Oro wonyi : « ajinde ara n'isà oki'i » iikô vvapc, gbogbo awon enia l'o li kû yio Uin 
jinde knro iVisà okii, n'ijô ikehiii peki ara 
okaniià li nwoii li ni l'aiyc yi (ij. 

Ib. — Kà oii ekejila li Siniboii ? 

1d. — Ori Gkojiki li Simboli ni : « ali iye 
ainipokiin ». 

Ib. — Kiiii iye ainipokiin jasi ? 

lu. — Iye ainipekun jasi pe, aive kaii li kl 
yio pari lailai, yio lele ajinde ai'a awon okiï. 

Ib. — Bawo ni aiye nà yio li ri ? 

Id. — ■ Aiye nà yio je alatia ainipeknii fini 
awon enia lere al'oiô ainipekun l'un awon 
enia bubufii. 

Ib. — Nibo l'awon enia rere al'avvon enia 
buburu yio ma gbé \và l'aiye li mbô? 

If). — Awon enia rere yio wà Torun rere, 
al'awon enia bubuiii l'oriin a[)àcli iàrin ina 
ainipekun (2). 

Ib. — Kini ornn rere V 

Id. — Ornn rere ni ibi kan ninu eyi li a je 
alalia ainipekun nipa iri (,)lorun l'ojukoju (3). 

Ib. — Ara al'enH awon enia mimo mbè 
l'orun bi ? 

lu. — ■ Agboflo, omî won nikansoso ni mbè, 
l'oiun nisisiyi ; ara wuw yio de bè ogéde lebin 
ajinde , nigbakannà ni nwon yio di oïogo 
al'aiaikû. 

Ib. — Ta l'awon li nio s'orun ? 

lu. — Awon li nIo s'orun ni gbogbo awon 
eni li ko se s'Oiornn l'i, al'awon enil'o se s'Olo- (1- .loan. h, f 28 et 29. - 

(2i Matt. 25, f 46. 

(3; Tob. 13. — .Apoc 21. I Cor. 15. riin, siigboii l'o li là Olornii iiiiiu laii iiipa 
ise eliitîi. 

Ib. — Nibo l'emi awoa ololilo li kù li (îi 
Oloriin ninu lan iilo si? 

II). — Kiiii anoii ololilo li i\ô li lu (Horiiii 
ninu lau nlo siiiii Piirgalori, lai)i ibi ina i\\o- 
niimo. 

Ib. — Kiiii Piiriialori ? 

Id. — Purgalori ni ibi i^an iiimi cyi li, çmi 
awon ololilo li ko li lii Oiniim niim lan, iidiiro 
lili ki ijiya ii uwon li jere,iiilori rse won ko 
lan patapala. 

Iiî. — Awa ba le nui igba ijiya won kinii bi? 

Id. — Béni, awa le nui igba ijiya won kurii 
nipa aduia ali ise rere wa, nipa ililore awon 
indnigensi ali, nipalaki, nipa ebo mimô li misa. 

Ib. — KiTorun-apàdi ? 

Id. — Ornn-apàdi ni ibi ijiya kan ninu cyi 
li ao da awon cnia buburu l'on') ainipekun 
pebi awon èsn. 

Ib. — Tai'awon li nlo s'orun-apàdi? 

Id. — Awon li nlo s'ornn-apàdi ni gbogbo 
awon l'o kù ninu iwa èse nia. 

Ib. — Ijiya wo ni awon cnia bnbnrn njç 
ninu orun-apàdi V 

Id. — Awon cnia buburu ko le ri oju (.Ho- 
inn rai'a, nwon si je oniriuu orô, nipalaki or() 
l'ina ainipeknn. 

Ib — Ara al'enH awon cnia buburu njona 
nisisiyi bi? 

Id. — Agbedo, çmi won nikansoso njona 
nisisiyi sugbon, lebin ajindc, ai-a won yio lun 
dapo mo çmi won, nwon yio si jona po lili 
lailai. APA EKEJI 

OIIUN t'a BA se. ATI OHUN TA BA YC SILÇ 

EK() I. 
Ti ofiii Olorun. 

Ib. — Lati gljà wa là, o to k'a gbà awon 
olilo li mb() iiiiiii ijowo igbagbô ti a won Apos- 
loli gbô bi y 

Id, — Agbetlo, ]ali gbà wa là kù lo k"a gbà 
awori otilo li mbè iiiiiii ijewo igbagbo ti auyii 
Aposloli gbô, tiiii kùn k'a pa awgn oliu Olo- 
run ati li Eklesia mô, k'a bii iwa rere, k'a si 
yç oso silo '[!. 

Ib. — Nibo l'a ri ikekui"ii ti gbogbo awoii 
olin Olorun? 

Id. — A ri ikekuru ti gbogbo awon olin 
Olorun ninu awon mejeji ti nlelc wonyi : ekini 
k'iwo k'o li gbogbo àiya re, ali gbogbo okàn 
ro. ali gbogbo agbara ro lé ()loi'un Oluwa rç : 
ckeji, k'iwo k'o si lo onikeji re gegi) bi ara rç. 

Ib. — Otiu (,)lorun nielo ni mljo? 

Id. — Olin Olorun niewa ni mbo ; awon 
nirla li isaju iikô wa n'iso wa si Olorun, ati 
awnn nieje t o kùn, nkô wa ii'iso Ava si onikeji 
wa. 

Ib. — Bawo la li ii[)è a\\oi] olin inrwa ti 
Olorun ? 

Id. — Awon oiin Olorun la npè ni Dekalogi. 

Il) Matt. 19. V 17. — J.1C. ■:, y 17. Ib. — Kà avvoii o(in Olorim. 

Id. — Wô •ddua. 

Ib. — Bawo rOloriiii li so awoii oliii 
wonyi ? 

' Ïd. — Oloriin so oliii ^voiiyi futi awon ara 
Israeli nipii Mosc, iori (')ke Siiiai, làriii ârà ali 
maiiamaiia 

Ib. — Njo, isç \va ni lati mo awon oliii 
mçwa li Olorun hi ? 

Ïd. — Bèiii, isç wa ni lali mo awon otiii 
mçwa ti Olornn. nilori bi c^ ko ba mô won, li 
nw'on ko i)a si yé wa, awa ko le pa won inô. EK(.) II. 
Ti ofiii ekiiii. Ib. — KilOloriin pase fun wa nipa ofin 
ekini yi : « Iwo ko gbodo l'Olomn mî niwaju 
m i ? » 

Id. — Nipa clin yi Olornn pasç fun wa lali 
bo On nikan. lali ^bà A gbo, lali ni iroti si I, 
ali lali (i okàn wa Iç K l'alçlan. 

Ib. — • Kini bibo (.)lorun jasi V 

Id. — iîibo (Jloi'nn jasi pe, k'a bôlalïni TI , 
k'a si sin I b'o li yi; tnn U, bi Elçda ali Olnwa 
wa. 

Ib. — Ewo ni isin l'o yç k'a tifun Olornn? 

Id. — Isin l'o yç k'a lilnn Olorun ni isin 
inu ali isin ode. 

Ib. — Kini isin inu l'o yç k'a lifun Olorun 
jasi ? — 76 — 

II). — Isiii inii t'o ye ka liriiii Ulurim jasi 
pe, k'a jewo pe, awa mbè ni ikawo Olgrun, 
k'a si (i çmi wa, ifé wa, gege bi a ti ri, ali 
oliiiii gbogho li awa ni le Oloriin lowo. 

1b. — Kini isin ode l'o ye k'a liCim Oloniii 
jasi ? 

II). — Isiii ode l'o ye k'a lifiin Ûloriin ni 
gbogbo ise ode l'a ti nsin Oloruii, gç^e bi adiia, 
t'a li eiiu kà, ali ise isin ode li Eklesia, ali 
nijjalald ebo mimû li misa. 

Ii5. — Kini agbaia isin? 

II). — Agbara isin ni iwa l'ere kaii l'o l'omn 
wâ, l'o mil wa fnn Olorun l'isin inu ali isin 
ode, b'o li ye fnn U bi Oliiwa wa. EK() III. 
Ilo siwaju ti oliii Oloriiii. 

In. — Kini ofin ekini da wa lekiin ? 

II). — Olin ekini da wa lekim iborisa, ibà 
oiiuii mimô je, labi s;ikrilegi, isinknsin, ali 
gbogbo eyil'o lodi si igbagbo, ireli ali ité 
(,)!ornn. 

In. — Kini iboiisa? 

11). — Iborisa ni ibo edâ. 

1b. — Kini sakiileiii, la! 1). — Ibnnsa ni ibo eda. 
B. — Kini sakiilegi, labi, ibà obiin mi- 
10 je ? 

1d. — Sakiilegi li ègaii, labi ibaje nkaii 
limô, labi li nkan li a yà si mimô l'un (Jlorim. 
Ib. — Kini isinknsin y 
II) — Isinknsin ni ilo kisan, l'a iilù niiiii isin Oloriin, tahi ilo li Eklesia ko pa wa laso, 
ighekele nro kaii tabi akiyesi kan ti l']klcsia 
ko gbà. 

Ib. — Isliikiisiii lia ni lali lo ))èrc nkan lodo 
awon babalawo, alafose ali os() bi ? 

Id. — Béni, if.inkiisin ni lati lo bère nkan 
lodo awon babalawo, alafose ali osii. nilori pc 
çnii'o se b() bère lodo èsn nkan li (Jlornn 
nikan le se. 

lu. — llo Jasan ali èsç nia ni lali gbekele, 
lira, onde, igbadi, tabi ornka, apele ali alâ bi? 

Id. — Bçiii, niloripe oliiin wonyi ko lag- 
bara l'un ara won lali S(* nkan li a ni'cli ; Olo- 
iun ko si d;'\ won silo lali nui lô won, ali pelii- 
pçlu Eklesia si da ua Içkun lali lô won. 

Ib. — Kini alose? 

Id. — Alosç ni isinkusin kan nipa eyili a 
nlô nkan laii li n-o obnn li mbô wâ, bi didâ 
it'a, imnje.^ali isakiyesi iià owô, elc. 

Ib — Èse lila ni lali je ebo, lali niu onii 
orisa ali lali ii wé ara bi ? 

Id. — Béni, èse nia ni, niloripe enil'o se b(} 
ngbekele èsu. 

Ib. — Isinkusin ni lali gbà alâ gbô bi ? 

Id. — Béni, nilori Oloriin l'o kilo fun wa 
lal'inu Iwe mimt) wâ pe : « Iwo ko gbodo 
sakiyesi alâ ». 

Ib. — Tal'awon li nsç si igbagbô? 

lo. _ Awôn enili nsè si igbagbô ni : 1" enili 
nkô okan ninu awon olilo li Eklesia nkô wa 
sile r'okàn labi Tenu ; 2« enili nfi moniô se iye- 
méii si okan ninu awon olilo wonyï ; 3" enili i 
njaîara lali mô igbagbô ali çkô Olorun ; i" enili 
nlo sinu cwu lali so igbagbô rè nù. — 78 — 

In. — BaAvo la ti nfi ara \va wcavii lali so 
igbagbô nîi? 

Id. — A ii(i ara Ava wcwu lali so igbagbô 
nù iiipa jijafai'a awon iso Ava bi kii>itiani, nipa 
kikà iwe biibiiru, lilo s'ile iwe li ki ise kalo- 
liki, ati nipa jije alabapiii ninu adua ali isin 
awon aladamô. 

Ib. — L'ôna melo l'a le se si ireti ? 

Id. — A iè se si ireli l'ôna nieji : 1" nipa 
ainireli ; 2" ali nipa afojudi. 

Ib. — Tal'awon ti ndèse nipa ainireli ? 

II). — A"\von li ndèse nipa aiiiiieti li enili 
kù n'ireli lali gbà ara Avnn là, nitoii invnn ko 
gbokànle ànn ali agbara nia Olonin. 

Ib. — Tal'awon enili ndèse nipa at'ojiidi si 
Olorun ? 

Id. — Awon enili ndèse nipa afojudi ni : 
1° a^von li imà jalara lali roniipiwada niloii 
ànii nia Olornn ; 2° Awon enili nfi ara Avon 
siiiii ewii obun ininnidèse, nitori nvvoii gbe- 
kele agbaia ara won likalawon. EK(.) IV. 
Ti ofiii ekeji Olorun. 

Ib. — Kil'Olornn da wa Içknn nipa ofin 
ekeji : hvo ko gbodo pè oi'uko Olornn lasan ? 

Id. — Nipa o(in ekeji. Olornn da \va lekun: 
1- ibura asan ; 2" isoro odi si Olornn ; 3" egnn ; 
4" ibaje ileii li a fi ibnra se si Olornn. 

Ib. — Kini ibura jasi ? 

Id. — Ibura jasi pipe Olorun pApâ, labi 
okan ninu awon edâ rè lali je elèri olito nkan 
li a lenuniô, labi li a se ileri. -~- 79 — 

lu. — Kiiii ibiira asan ■? 

Id. — Ihura asan ni ibiira oke, airotele, 
aisoclodo, ati ainidi. 

Ïb. — Kini ibiiia ckc ? 

II). — Ibiiia ekf; l'évita fi loiuimô nkan l'a 
mù pe kl ise otilo, labi t'a fi leri nkan ti a ko 
fç se. 

Ïb. — Kini ibura aiiolele? 

Id. — Ibiira airotele li cyi t'a (1 lennmô 
nkan li kù da ni loju lan. 

Ib. — Kini iinn'a aisododo? 

Il) — Ibiira ai.sodndo l'eyi l'a (i lei'i kili se 
nkan bnbuiii labi didalekiin. 

Ib. — Kini ibnra ainidi? 

In. — Ibnra ainidi li cyi la bû nigbaliawon 
olori v,a. kù pase lïni ua, labi li a li lenumô 
nkan lasan, bi ; Olornn li elèri mi pe emi ko 
seke. 

Ib. — Kini blasfeini ? 

Ir». — Ijlaslemi li oro odi li a so si Olorun, 
labi si awon enia mimô, labi si isin Oloiun. 

Ib. — kil'a lun kilo l'un wa nipa clin ekeji ? 

Id. — Ofîn ekeji lun kilo l'un wa pe k'a m;'i 
sèpe si wa, labi si enikeji ^va, labi si nkan 
alailemi. 

Ib. — Kiriieri-ifé jasi ? 

Id. — lleri-ifé jasi ileri li a momô ati lit'e- 
lil'e se fnn Olorun, lali se nkan l"o san k'a se 
jù k'a lile Jo. 

Ib. — Èse nia ni lali bà ilcii-ifé je bi ? 

Id. - Béni, èse nia ni, nitorinà awa ko 
gbodo se ileri ifé ïaii-otele ali laigbimôran (Ij. (1) Dent. V 21. — Eccle, 5. — m — 

Ib. — Èso nia ni lali bà ileri l"a li ibnra se bi ? 

Id. — BcMii, èse nia ni lali bà ileri l'a li 
ibui'a se je, bikose t'a ba fi ibiuvi lei'i lali se 
nkan bnburu labi didalekun. EK(.) V. 
Ti ofiii oketa Oloriin. 

Ib. — Kini Olornn pase fun wa nipa olin 
eketa yi : « Ranli ojé Oluwa lali \o o ni mimç ? " 

Id. — Nipa olin ekela yi, Oloi'nn pase fun 
\va lali lu ojo Olnwa ni miniç. 

Ib. — Kii'o ye k'a se lali lô njô Okuva ni 
mimô ? 

Id. — Lali lu ojç Ohnva ni niiniô, o tô k'a 
gb() Misa, k'a lo si isin Oju aie, k'a leramô ise 
isin Oloi'un, k'a si fi {;bogbo ise sile. 

Ib. — Tal'awon enili nsè si olin yi ? 

Id. — Awon li nsè si olin yi ni : 1° enili npa 
Misa je, labi li ko gbo o b'o li ye ; 2" awon li 
nsiso l'ijô ose lainidi ati laibèrc a.se lodo awon 
saserdoii ; 3" awon li ko sise, .sugbon li ko sin 
Olornn; 4" awon ti nlô apa kan li ojô mimô 
nâ ni ire sise, ni sise isekuse, ni ijô ali ni sise 
ariya buburu mî ; 5" awon ti ns'ajumose ninn 
ai'iya biibnrii yi, labi ti nfun elomi n'ise. 

Ib. — Èse t'a li pasç fun wa lali 1! ise sile 
l'ijo ose ? 

Id. — A pase fun wa lali simi kuro ninn 
ise l'ijô ose, ki a le ni àye lali gbadua, lali gbà 
awon sakramenli, lali ko çkô Olorini, lali kà 
iwe rere, ;iti lali se ise ifeni ati ànu. EK(.) VI 
Ti ofiii ekerin. 

Ib. — KirOlo'uii [tase fiin \va nipa ofin 
ekerin yi : =■ Bmvo fiin Ijaba on iyâ re? » 

Id. — Nipa oiin ekerin, Olorun pase fan 
wa lati fé awon ùIjî \va, lali holà (un won, lali 
gbô li won, ali lati ran won l'owô l'aini won. 

Ib. — Kila Uin pase l'un wa nipa ofin eke- 
rin yi ? 

Id. — Nipa ofin ekei'in yi a Uin pas»/ fan 
wa lali bôwo tun awon olori wa. 

Ib. — Tani awon olori wa? 

Id. — Awon olori wa ni gbogbo awon lo 
l'agbara ali ase lori wa, gegebi bisopu ali awon 
sasertloti, oba ati onidajo, olutoju ati oliiwa wa. 

Ib. — Ewo n'ise wa si awon sascrdoli ? 

Id. — Ise wa si awon saserdoli ni lali bowo 
fun Avon ali lali felisi ekô won, nilori Jesu- 
Krisli li \\i fun won pe : » Enil'o ba gbô li 
nyin, o gbô t'enii ; çnil'o ba si gàn mi, o gàii 
enil'o rân mi (1). 

Ib. — Ewo n'ise wa si oba ati onidajo wa ? 

Id. — Ise wa ni lati bolâ fun won aii lali 
teriba fun won. 

Ib. — Kil'ofin ekerin Uin làna fun wa? 

Id. — Otin ekerin tun làna ise awon ôbi si 
omo won, ali awon olori si omo-odo won, ali 
olukôni si omg-ebin won. 

Ib. — Ewo n'ise awon ôbi ali olori si omo 
won ? 

(1) Luc. 10, y IG. — 82 — 

Id. — Ise awon ùbi ali oloi"i si omo won ni 
Ia!i fç ^von, lali bô won, lati lô Avon si îwa rere, 
lali ko Avon l'ekô Olorun, lali lojii won, lali ba 
won wi ali lali je won niyà nigbali nwoii ko se 
rere, lali vân won s'ile Olorun, ali s'ile iwe 
awon katoliki,ali nipataki lati fun won l'apçre 
ise rere. EKO VII 
Ti ofiii okarun. In. — KilOIgrun da wa loknii nipa ofin 
çkai'uii yi : ^ Iwo ko gbodo pa eniaV 

Id. — Nipa oOn ekarnn, (,)lornn da wa 
lekun pe, ka mâse pa ara wa likalawa, eni- 
keji wa, labi k'a niâse té ikiï enikeji wa. 

1b. — Ewo rOlorun lun da wa lekun nipa 
oHn yi ? 

lu. — Nipa ofîn yi, Olorun lun da wa lokuii 
pe, k'a mâse bà enikeji wa je l'ai'a, tabi l'okàn 
l'ônakôna. 

Ib. — Tal'awon li nibà enikeji won je l'ara? 

Id. — Awon li mbà enikeji won je Tara ni 
gbogbo awon eniti nsâ enikeji won, li nlù n, 
labi li mbiï u l'ibi'i. 

1b. — Tal'awon ti .nbà enikeji won je 
l'okàn? 

Id. — Awon ti nibà enikeji won je l'okàn 
ni gbogbo awon eniti use enikeji won ni skan- 
dali. 

Ib. — Kini skandali ali apere buburu ? 

Id. — Skandali ali apere buburu ni gbo- — 83 — 

gbo ùro ali isc l'o fà, (abi l'o le fù onikeji wa 
sinu èse. 

Ib. — Esc nia ni skaiulali l)i ! 

Id. — Boni, skandali l'çso nia t'o tohi lobe. 
Il Jesu-Krisli li uipe : Iba san fun oluwa rè 
k'a so olç) mô o l'oiùn, k'a si gbe e jù si mi 
ibi'i okiin, jù ki o se nkan ninu awon Krisliani 
ni skandali lo (I). 

Ib. — Kii'a tnn da wa Irkun nipa ofin 
okarnn ? 

Id. — Nipa olin rkainn a liin da wa lokun 
ibiiui, ilara, çgan, ikof-ira, igbesan, albjudi, 
ijà ibinii, ali l'oio kan, gbogbo iwa ika ati 
gbogbo ifo buburu si onikeji wa. EKO VIII. 
Ti ofin ekofa. Ib. — KirOlonin da wa lekun nipa ofin 
ekefa yi : Iwo ko gbodo se pansaga? - 

Id. — Nipa ofin ekefa yi, Olorun da wa 
lekun irônii (2i, oro (3), iloiiiri' ('4) itowôkàn 
aimô, ali gbogbo ise aimô. 

Ib. — Olorun bada wa lekun iwa aimô ni- 
kansoso bi ? 

Id. — Agbedo, Olorun ko da wa lekun iwa (1) Luc 17. }' 2. — Matt, 5. v 29 et ;;0. — 18, v 7 
9. — Wiirc. 9, }' 42, 44. 46 

|2) rro%'. ib, f 26. — Matt. 15, i 18, 19, 20. 

(3) Eph. ."i, f 3. 

(4) Matt. .^, y 28. — 84 - 

aimô nikansoso, sugboii pokipçhi o da wa 
lekiinoluinkoluin fo Jè là wa sinu ivva itijii yi. 

Ib. — Ohiin wo l'o ma là wa sinu iua aimô 

Id. — Ohun t'o ma fà wa sinu ivva aimô 
ni olç, asejù niiiii oliiiii jije tabi ninii oluin 
mitiui (1), ijô, iran aimô (2;, kikà iwe buburu, 
aworan aimô, oriri aimô, ali iri oui iboho 
tifetite, pelii iwôso l'ona ti ko ye. 

iu. — Ewo ni pataki ona ti a le fi ye iwa 
aimôsile? 

Id. — Awon pataki ôna ti 'a le fi ye iwa 
aimô sile ni, sisâ fun gbogbo eyil'o le mu enia 
snbu sinu rè, adua f3) àwe (4), ise sise ati gbi- 
gbà awon sakramenti nigbakugba, pelu ifo- 
kànsin si Maria mimô (5). EKO IX. 
Ti ofiii ekeje. Ib. — KirOlorun da wa lekun nipa ofin 
ckeje yi : Iwo ko ghodo jale? » 

Id — Nipa ofin ekeje yi, Oloriin da wa 
lekun pe, k'amâse jinkan enikeji wa, tabi k'a 
màse fi nkan enikeji wa |iamô lodo wa laitô, 
l'ôro kan. k'a ma se enikeji wii lôfokofo. 

Ib. — Lôna wo l'a ma jî nkan enikeji wa ? 

Id — A le ji nkan enikeji wa nipaagbara, 

Il Eze h. 16, f 49. — Eph. 5, j 18. 

(2) Gen. 34, f 1. 

(3) Matt. 26. f 41. 
l'o Matt 17, f 20. 

(")) Prov. 8, f 34 et 35. — 85 — 

labi u'ikoko nipa ogbôii arckcicke, iiipa ilaiijç, 
iiipa gbigbà clé ailo, ali nipa osiin eke n'il(3 ejo. 

Ib. — L'ôiia \\o l'a lè li iikan oiiikeji wa 
paniô lodo wa l'ailô? 

Id. — À lè li nkaii eiiikeji wa pamû lodo wa 
l'aitô l'ôna pujio, nijia aisangbèse, nipa aimu 
iikaii li a yâ ni pada. labi aima nkan li a fi 
so ni pada, nipa pipainô nkan t'o nù laiwâ 
oiiiwa rç, ali nipa rira ojà t'a mo pe jiji ni. 

Ib. — L'ôna wo l'a se ÇMiikeji wa Yoïo'? 

Id. — A se enikeji wa l'ôio l'ona pupô, 
nipa bibà nkan enikeji* wa je, ali nipa dida 
enikeji wa diiro lailô, lali jère nkan li o lô 

Ib. — Awa lia se si otin ekeje nikansoso, 
nigbali awa pâpâ nse nkan aisododo wonyi bi? 

Id — Agbedo, a lun se si ofin ekeje yi nipa 
kikiin ise aisododo wonyi lowô, ge^è bi nipa 
ase, igbimo labi iianlowo, labi nipa aida ise 
aisododo wonyi duro, nigbali iso wa ni lali da 
won duro, li a s'i lè se e. 

Ib. — KirOlorun paso t'iui wa nipa olin 
ekeje ? 

Id. — Nipa ofin ekeje, Ulorun pase lïni wa 
lali mu nkan li ise li enikeji wa pada l'un u, 
ali lati san lun u niloi'i obuu ini rè la baje. 

Ib. — Kil'o ye k'a se, nigbali a ko lè san 
gbogbo re pada fun enikeji wa? 

Id. — Nigbali a ko lè san gbogbo rè pada 
fun enikeji wa, o yo k'a se gbogbo eyil'a lè se, 
k'a si n'iCe lati san gbogJDO rè pada, nigbali a 
lè se, nilori a vi ni nu iwe mimo pe, awon olè 
ko lè wn inu nrun rere. — 86 — 

EKÔ X. 
Ti ofin ekejo, ekesaii ati ekewa. 

Ib. — KirOIoi'un tla wa lekuii iiipa oiiii 
ekejo yi : « hvo ko gbodo jçri eke si enikeji 
re y » 

Id. — Nipa ofin ekejo yi, Oloruii da Ava 
lekiin nipataki ijeri eke n'ile ejo. 

Ib. — KirOloruii tiin da wa lekiin nipa ofin 
ekejo yi ? 

Ïd. — Nipa ofin ekejo yi, Olorun liin da wa 
lekun eke, idiilnmô, ofofo ali idajo aii'ùlçle (1). 

Ib. — Kini eke ? 

Id. — Eke ni siso ôro ti ko jasi gege jji o li 
li ninu wa. 

Ib. — Njç, a ko le scke raia bi ? 

Id. — Àgbedo, a ko le seke rai'a, nitori 
gbogbo eke èse ni (2). 

Ib. ~ Kiricinlumo? 

Id. — Idulumù i'esùn kan t'a ii sùn enikeji 
wa nitori èse li on ko se, tabi abumô èse li 
on se. 

Ib. — Kilororo? 

Id. — Ofofo ni ifi e.sr lajji iwa abukùn 
enikeji wa hàn lainidi. 

Ib. — Kil'idajo airotele ? 

Id. — Idajo airotele l'idajo buburn li a da 
fan enikeji wa nitori ise rè, laimo idi rè 
dajudaju. (1 ) Matt. 7, y I, 51. 
(2) 1 Joh 2, > 21. - 87 - 

Ib. — Ewo ii'iso awoii l'o li \n\ çiiikeji 
woii l'oriiko je ? 

Id. — Isowoii Ml lali se aUiiKse ibaje oriiko 
rere rè gege hi invoii ti le se lo. 

Ib. — kirOIormi da \va Içkun iiipa oliii 
meji iyokùii ? 

Ïd. " — Nipa oliii nieji iyokùii yi, Oloriin da 
wa Içkuii gbogbo ilé l'o lodi si ivva mimô ati 
ododo (l). EK(> XI 
Ti ofiii Eklesia. Ib. — Eklesia l'agbara lali sotin bi ? 

Id. — Béni, Eklesia l'agbara to iati solin, 
li gbogbo awnii krisliaiii ko le saiteiiba l'un. 

Ib. — Tal'o fan Eklesia l'agbara lali solin? 

Id. — Jesn-Kristi l'o fun Eklesia l'agbara 
lali solin, o si \vi nigbangbape: Gbogbo awon 
li ko ba gbà li Eklesia gb('), k'a kà won si 
keferi (-2). 

Ib. — Tal'awon enilo gbà ase l(n\o Jesu- 
Krisli lali solin? 

Id. — Awon enil'o gbà ase lowo Jesu-Krisli 
lali solin ni Papa niimt), ali awon Bisopu li o 
li yàn lali se olori Eklesia rè (3). 

'Ib. — C3lin Eklesia nielo ni mbè? 

Id. — Olin Eklesia meje ni mbè. |li l Joh. '-', ^'16— Matt. 6, y 19. — Luc \l, y 15. 

\i) Matt. 18, y 17. 

(3) Act. Ap. -ZO, V -28. — Matt. Hî, y 19. Ib. — Kà ofîn Eklesia. 

Id. — 1° K'a pa ojô Oliiwa ali awon ojô 
niimô li Eklesia môni mimô. 

2" K'a gbô Misa u'ijô Olmva ati uinu awon 
ijo mimô. 

3'' K'a jewo èse wa b'o ti wù k'o ri làrin kaii 
l'odûn. 

4° K'a g"bà Komunioni mimé- nipataki l'a- 
koko Paska. 

5" K'a gbàwe nigbà Kuadragesima, ni nu 
awon akoko merin ti oclûn, ati i'ijô vigili tabi 
ninii awôsuii ti odûn mimô. 

6" K'a mâse jeraii I'ijô ekefa ose. 

7° Iwo ko gbodo gbeyawo laigbà sakramenli 
mati'imoni, tabi l'akoko ti a da ni lekuii, ali 
ninu é.se melokan ti ibatan eni, ati r()nala)na 
ti Eklesia kù gbà. EKO XII 
Ti ofiii ekiui al'ekeji. 

Ib. — Kil'Eklesia ])ase l'un wa iii|)a oiiii 
ekini ? 

Id. — Nipa olin ckini Eklesia pase fiin wa 
lali pa awon ijô mimô t' Eklesia mô, k'a si lô 
awon ijô mimô ni mimô. 

Ib. — BaAvoro ti yç k'a ma lô awon ijô mi- 
mô ni mimô? 

Id. — O tô k'a lô awon ijô mimô ni mimô 
gege b'a ti nlo awon ijô (31n\va ni mimô nipa 
sinsin Olorun, ati nipa ili gbogbo ise s'ilç. — 89 — 

Iiî. — Kil'Eklesia pasç fiin wa nif)a oliii 
ckeji (c K'a gbô Misa ii'ijô Olmva ati niiiii 
awoii ijo miniô? » 

Id. — Eklesia paso fiin wa lali gbô Misa 
l'odidi n'ijo Oliuva aii ninu awoii ijô mimô. 

Ib. — Misa Avo i'o yç k'a ma gbo n'ijô ose? 

Id. — O yç k'a ma gbô misa ti a nsc i'a- 
gogo mesan. 

Ib. — Bawo I'o li ye k'a ma gbô misa? 

Id. — ye k'a ma gbô misa l'odidi, tmvo- 
lôvvo, polii ifiyesi ali ifokàiisin. EK(.) XlII. 
Ti oïiii eketa ati ekçriii. 

liî — Kil'Eklesia pasç fini wa iiipa oliii 
çkçla yi : « K'a jew^o èsç wa, b'o ti wù ki o ri, 
làrin kaii l'odiin? » 

Id. — Nipa ofiii çkçla yi, Eklesia pasç fiiii 
wa lali jçwo èsç wa lodo sascrdoli, b'o li wù 
ki ri, lârin kan l'odiui. 

Ib. — Nilori kini a wipe, b'o li wù ki o ri, 
làriii kan l'odûii ? 

Id. — A wipe, b'o li wù ki o ri, làrin kan 
l'odûn, niloi'ipe awon I'o n'ifç tôlo lali gbà çmi 
won là, ko le salaimâ jçwo èsç won nigbaku- 
gba l'odûn. 

Ib. — Ni won odnn melo I'o ye k'a bçrçsi 
jçwo èsç wa ? 

Id. — O yç k'a bèresi jçwo èsç w^a, nigbali 
a l'ogbôn lo lali dèsç, bi ni won odùn mçla 
labi meje. 

Ib. — Kil'Eklesia pasç fiin wa nipa olin — 90 — 

ekçrin yi : « K'u gbà Komuiiioni mimô l'akoko 
Paskci, b li wù ki o ri V 

Id. — Eklesia pase tïin gbogbo awon oni- 
gbagbô, lu ni oyé ali imô lo, kiti gbà ai a 
Jesu-Kris!i l'akoko Paska, b'o li \vù ki o ri. 

Ib. — Niwon ock'iii melo i"o ye k'a gbà ara 
Jesu-Krisli? 

Id. — O ye k'a gbà ara Jesu-Krisli, nigbali 
awon sasei'cloli ba ri pe a l'ûgbôn ali imô lo 
lali gbà a bo li yç. 

Tb. — Nilori kini a«wipe : « l'akoko Paska, 
b'o ti wîi ki ri .? > 

Id. — A Avipe, l'akoko Paska, b'o li wh 
ko ri, nilori pe Eklesia fé ki gbogbo awon 
onigbagbô k'o mu ara won ye lali gbà ara 
Jesu-Krisli nigba pupô. 

Ib. — Nibo l'a ni lali gbà ara Jesu-Ki'isU 
l'akoko Paska? 

Id. — A ni lali gbà ara Jesu-Krisli l'akoko 
Paska, n'iie Olorun li ilû l'a ngbé afi bi a ba 
gbase lodo saserdoli lali gbà a n'ilû miran. 

Ib. — Eniti ko jewo èse rè bo li ye, li ko 
s'i gbà ara Jesu-Kiisli b'o ti ye, o ba pa olin 
ckeji ;ili ekçla yi mô bi ? 

Id. — AgbetJo, o gbèse nia, ebi ri; si di 
pupè si i 

Ib. — Awon li ko gbà ara Jesu-Krisli, nilo- 
ripe saserdoli won ko je ki nwon gbà a, nwon 
ha rufîn Eklesia bi ? 

Id. — Agbedo, awon li nipa inioran saser- 
doli ndurope ki nwon lo gbà ara Jesu-Krisli 
nigba Paska, ko ruiin Eklesia, bi nwon ba 
mura lojukannà, nipa ii'onupiwada lôlg. lali 
gbà idai'iji èse won ali ara Jesu-Krisli. — 91 — EKO XIV. ïi oïin ekai'iiii ati okoïa. Kiiii Eklcsia pasç fun wa iiipa oliii 
« K'a iïbàwe iii"ba Kuadragesima Ib. - 
çkarun 
etc. ? » 

Id. — Nipa ofîii çkarun yi, Eklesia pase fini 
vva lali gbàwe nigba Kua(hagesima, labi iiiwoii 
ogogi ojô t'o siwaju Ajriidc Jesii-Krisli, iiiiiii 
akoko mei'in ti odûii, afUnimi ojô vigili, labi 
niiHi auçsun li awon pataki odùii mimô. 

Ib. — Kiiii àwç jasi ? 

Id. — Awe jasi pe, k'a nidse jç obunjijo 
didalçkîm, k'a si jeun lèkan iosân, sugbou 
Eklesia nje k'a jeun die l'aie. 

Ib. — Ô l() ki gbogboawon krisliani k'o pa 
olin yi niô bi ? 

lu. — H('ni, gbogbo awon krisliani t'o l'o- 
di'in mokaniclogi'in, t'o si le gbcàwe, o tô ki 
nwon gbàwe. 

Ib. — Kil'Eklesia da wa lekun nipa olin 
eket'a yi : • K'a niâse jei'an ii'ijô ekefa ose ? » 

Ïd. — Nipa olin yi, Eklesia da Ava lekun 
pe, k'a niâse jeran n'ijo ekefa ose. 

Ib. — Nitori Idni Eklesia ti dâ ojô aijeran 
sile nijô ekela ose ? 

Ïd. Eklesia ti dâ ojô aijeran silç n'ijo 
ekefa ose, lali bôwofun Jesu-Kristi n'irauli 
ijiyà, ikù ati isinkû rè, k'a si mura lali lô ojô 
Oluwa ni mimô. — 92 - 

EK() XV. 
Ti awoii agbara kristiani. 

Ib. — Kil'agbara kristiani yé o si? 

Id. — Nipa agbara kristiani o yé mi si 
hva rere kan ti Oloiiiii li si nu okàn \va, t'o si 
là wa lati fi iiorun iuiwa rere. 

Ib. — Irû agbara kristiani mclo ni mbè ? 

Id. — Irû agbara kristiani nieji ni mb'; : 
awon agbara teologali. ati awon agbara moiali. 

Ib. — Kini awon agbara teologali ? 

Id. — Awon agbara teologali ni iwa rere 
t'o tân si Ôlorun, t'o si nké wa l'ise wa si I. 

Ib. — Àwon agbara teologali melo ni mbè? 

Id. — Awon agbara teologali mi.'ta ni mbè : 
Igbagbô, Ireti ati Ifeni. KK(.) XVI. 
Ti Icjbagbo. 

Ib. — Kini igbagbo ? 

Id. — Igbagbo ni iwa vcre kan t"o lornn 
wà, t'o si mu wa gbà Olorun gbô, ati awon 
olito ti On (iluin wa, t'O si nl<ô wa nipa Ekle- 
sia rè. 

Ib. — Nilori kil'a gbà otilo wonyi gbô? 

Id. — A gbô otilo wonyi gbô, nitoripe Olo- 
)'un i'o n won hàn wa, ati nitoripe on ko le 
tan wa je, a ko si le tan a je. 93 Ib. — Ba^vo l'a ti mo pc Olornn lo 11 olilo 
wonyi liàn ? 

Id. — A mû pe Oloriiii li fi otito wojiyi hàii 
nipa ijori ati ekû ti Eklesia, 

1b. — Eklesia lia le siiia hi? 

Id. — Aj^bedo, Eklesia ko le sina niiiii okô 
rè, nitoripe Emi-Mimô ntojii rè iiigbagbogbo. 

Ib. — A le salainigbagbô bi ? 

Id. — Agbedo, a ko le salainigbagbô iiilo- 
rlpe ko si igbalà laisi igbagbô. 

Ib. — Se ise igbagbô. 

Id. — Olornn nii, gbogbo ovili Eklesia ka- 
lolika mimô ngbagbô, t'o si nkô \va, l'emi si 
gbagbô lokàntokàn, nitori iwo ti ise otilo pâpfi 
l'o li fi Iiàn fnn u. EKO XVII. Ti Ireti. Ib. - Kirireli? 

Id. — Ireti n'iwa rere kan l'o (ornn \v 
si mn wa ti igbçkele gii'igiri dnrode olmn 
gbo ti Olornn li se ileri t'nn wa. 

Ib. — Ewo li obun wonyi? 

Id. — ObniT wonyi li ôre-ofe Olornn 1 
yi ati ogo ainipeknn l'aiye ti nibo. 

Ib. — Ohnn wo l'ireti wa ti itii mn ? 

Id. — Ireti Ava (1 idi nui inn rere ati 
Oloi'nn, ati ère Jesii-Kristi. 

Ib. — Se ise ireti ? 

Id. — Olorun mi, mo fi igbekele girigiri î, l'o 
Sbo- a I ve lien — 94 — 

iireli ôrc-ofe re l'aiye yi, ati ogo re l'aiye ti 
mbô nipa itoye Jesu-Kristi, nilori Iwo l'o ti 
se iieri won tun Ava, Iwo si ma se olôtito nimi 
ileri re. EKO XVIII. Ti Ifeni. gbogbo ÎB. — KiTifoni ? 

Id. — Ifeni n'nvarcie kan l'o loiun wâ. t'o 
si mu wa (é Olorun jù nkan gbogbo lo nitori 
rè, ati enikeji wa bi ara wa nilori ifé Olorun. 

Ib. — Kil'evi jasi, k'a fé Olorun jù nkan 
0? "^ ' 

Id. — K'a fé Olorun jù nkan gbogbo lo jasi 
pe, k'a fç Olorun siwaju nkan gbogbo, k'a si 
leran rè jù ai'a wa tikalawa lo, niloripe je 
alatia wa ati opin gbogbo ifé wa. 

Ib. — Kil'eyi jasi, k'a fé Olorun nitori l'ç? 

Id. — K'a fé Olorun nilori l'è jasi pe, k'a 
fé Olorun nitori iwa pipé ré ailopin, t'o si clara 
jù nkan gbogbo lo, ati nitoripc o totekô fé wa, 
t'o si kûn wa l'un ôre ré. 

Ib. — Bawo l'a li mô pe a feran ()lorun ? 

Id. — Awa mô pc a feran Olorun bi a ba 
pa ofîn rè mô b'o ti yç 

Ib. — Kil'eyi jasi, k'a fé enikeji wa bi ara 
wa ? 

Id. — K'a fé enikeji wa bi ara wa jasi pe, 
k'a fé sôre fun u, ati bi a le se, k'a sôre fun u 
gege bi awa li nsôre fun ara wa. — 95 — 

In. — Kil'cyi jasi, k'a U} onikcji wa iiitoii 
iCé Oloruny 

Id. — Eyi jasi pe : 1° k'a fç enikeji wa luli 
wù Olorun t'o pa a laso Ciiii wa ; 2" k'a s'i fç ç 
lati mu u wa sodo ()loi'iiii (l). 

Ib. — Tal'enikeji wa? 

Id. — Enikeji wa ni gbogbo enia , aiii 
a won olâ wa. 

Iiî. ■— Nje, ise wa ni lati fé awgn otd wa. 

Id. — Béni, Jesu-Kristi pase fiin wa lati fé 
awon olâ wa, lati gbadiia fun won, ati lati se 
won l'ùre, gogç bi o li .s'ff|XMo fun wa. 

Ib. — Bawo l'o ti ye k'a li ifé wa si enikeji 
wa bàn ? 

Id. ~ ye k'a Ci ifé wa si enikeji wa liàn 
nipa awon ise ànu t'çnii ati l'aia, niwon bi a 
ti le se to. 

Ib. — Ise ânu nipat'emi melo ni nibè? 

Id. — Ise ânu nipat'emi mcje ni mbé : l^k'a 
ko awon ti ko mô nkan ti Olorun ; 2° k'a ba 
awon elese wi ; 3' k'a lu awon t'o ni ibauuje 
ninu ; 4" k'a damèran fun awon li use iyemeji ; 
5° k'a fi sùru gbà abukùn enikeji wa ; G" k'a 
gbadua fun awon okii on âye ; 7" k"a dariji 
awon l'o se Ma. 

Ib. — Ise ânu nipa l'ara melo ni mbè? 

Id. — Ise ânu nipa l'ara meje ni mbè pelu : 
l^k'a fi onje f'uii çiiili ebi npa, ati obun mimu 
fun eniti ongbç ngbe; 2° k'a gbà awon li ko 
n'iiesile; 3° k'a daso bô awon enil'o wà ni- 
bolio ; 4" k'a bojutô awon alaisan ; 5° k'a b("; (1) Joh. 4, Y 20, -n. - 96 — 

awgn çlç\Yon v>b ; 6" k'a rà awon crû pada ; 
k'a si sin awon okù fl). 

Ib. — Se ise ifeni ? 

Id. — Ôloriin mi, mo fi gbogbo àiya mi, 
ali okàn mi, ati agbara mi fé jù nkan gbo- 
gbo lo, nilori h\o amâ dara jù nkan gbogbo 
lo, ati nitori le mo fé enikeji mi bi ara mi. EKO XIX. 
Ti awon agbara iiiorali. 

Ib. — Kilawon agbara morali ? 

Id. — Awon agbara morali li hva rere ti 
nsakoso ise ali ibùwa enia gege bi ilana ofin 
Olorun. 

Ib. — Ewo ni awon palaki agbara morali ? 

Id. — Awon palaki agbara morali je merin : 
ogbôn, ododo, igboiya ali airekoja. 

Ib. — Kini ogbôn krlstiani ? 

Id. — Ogbôn kiisliani ni iwa rere kan ti 
nlàn imole si o\é wa, t'o si nlô wa lali mô ali 
jati yàn eyit'o le mu wa de odo Olorun (2). 

Ib. — Ivil'ododo kiisliani? 

Id. — Ododo kiisliaiii ni iwa rere kan ti 
nmu wa lagbara lali se ise wa si Olorun, si 
enikeji wa ali si ara wa likalawa Tasetan (3). 

Ib. — Kil'igboiva kristiani ? (1) Matt. '?b, y 3'i. 

(2) Prov. 9, ^ 10. — Luc. 1, y 17. 

(3) Matt. 10, y 28. — 97 — 

Id. — Igboiya krisliani n'iwa rere kaii li 
nmu wa l'ngbara lali bori obun gbogbo li ndi- 
na igbalà wa, ali lali jivà gbogbo jù k'a se si 
Oloriin lo (1). . . ' ' 

1b. — Kil'aiiekoja kiisliani ? 

Id. — Airekoja kiisliani niwa rere kan li 
nmu wa l'agbara lali 16 nkan gbogbo pelu 
iwon (2j. EKO •XX. 
Ti èse. Ib. — Kini èse? 

Id. — Èse l'aigboran kan si ofMi Olorun. 

Ib. — Irû èse meio ni mbè ? 

Id. — Irû èse meji ni mbè : èse akose ali 
èse alowôcla 

Ïb. — Kini èse akosç ? 

Id — Èse akose l'eyi ninii eyiti a bi gbo- 
gbo wa, t'a si njebi rè nilori aigboran Adaniii, 
eniti ise baba gbogho araiye. 

Ib. — Kini èse alowôda? 

Id. — Èse atovvoda li eyil'awa likalawa 
momô da. 

Îb. — L'èna melo l'a le jebi èse alowôda? 

Id. — A iè jçbi èsç alowôda l'èna mariin : 
nipairônu, nipa ifé, nipa ôro, nipa ise ali nipa 
aise ise wa. 

Ib. — Iri'i èse alowôda melo ni mbè? (1) Luc. 1-2. f II. 

(2) 1 Cor. 7, f 29, 30, 31. — 98 — 

Id — Irù èse alowôda meji ni nibè : èse 
nia ati èse kekere. 

Ib. - Kini èse nia? 

Id. — Èse nia l'evi (i npa iwa ôre-ofe OIo- 
lun rnn li okàn wa, l'o si da wa lebi orû aini- 
pekun. 

Ib. - Èse nia melo l'o to lati pa okàn wa? 

Id. — Ese nia kansoso l'o lo lati pa okàn 
wa, lati so wa di otâ Oloi'un, eiû èsu ati elebi 
orun-apâdi. 

Ib. - Kini èse kekere ? 

Id. — Lse kekere li eyili ko pa iwa ôre-ofe 
rnn li okàn wa, siigbon l'o so wa di alailera, 
l'o si mu wa jebi ijiyà kan li ki yio pe tililo. 

Ib. Nje, o lô k'a ma ye èse kekere si le ? 

Id. — Béni, niioripe 6 bà Oiorun ninu je, 
so okàn wa di alailera, o si nfà wa sinu èse 
nia, ali niioripe o jère iyà kan li ao je l'aiye yi, 
tabi l'aiye li mbo. EKO XXI. 
Ti awon olori èse. 

Ib — Olori èse nia melo ni mbè? 

Id. — Olori èse nia meje ni mbè : Igbe- 
raga, awûn, ifeliiife ara, ilara, ajeki, ibinu 
ali oie? 

Ib. — Kini igberaga? 

Id. — Igbeiaga n'ifé ara wa likalawa l'a- 
feju, l'o mu wa sogo ninu wa, l'o si mu wa 
gbé ara wa ga soke si enikeji wa. - 99 — 

Ib. — Ewo l'aNvon omo igberaga? 

Id. — Awon omo igljeraga ni ogo asan, 
afojiidi. agabagebe, aigboran, ati ègan enikeji 
wa. 

1b. — Kini awûii? 

Id. — Awùn n'ifé ti nkaii l'aiye yi rafeju. 

Ib. — Ewo ni awon omo awiin ? 

Id. — A^vo^ omoawi'inni : igbagbeOloriin, 
aikiyesi igbalà wa, okàii lile si awon otosi, eiïi 
ati itanje. 

Ib. — Kini ifekufe ara? 

Id. — Itekiifçaian'ife^woiiafpaimô l'afojii. 

Ib. — Ewo ni awon omo ifekufe ara? 

Id. — Awon omo ifekufe ara pô. nwon si 
buru jnlo, sngbon awon (i a ko ri ni ; okuye 
ali lile okàn. 

Ib. — Kini ilara? 

Id. — Ilara ni ibannje nitori nkan rcre li 
enikeji wa, tabi ayo nitoii nkan bnburu t'o 
de si i. 

Ib. — Ewo ni awon omo ilara? 

Id. — Awon omo ilara ni : idulumô ali iso 
enikeji ni bnburn lebin. 

Ib. — Kini ajeki ? 

Id. — Ajeki ni ifé obiinjije tabi ohun mimii 
i'afeju. 

Ib. — Ewo ni awon omo ajeki ? 

Id. — Awon omo ajeki ni : iwa bi eranko, 
isokuso, ijà ali iwa aimô. 

Ib. — Kilibinu '' 

Id. — Ibinu ni irûnu l'arekoja nilori nkan 
t'o bà wa ninuje. 

Ib. — Ewo ni awon omo ibinu? 

Id. — Awonomo ibinu ni : ikorira,igbesan, — 100 — 

blasfemi, labi ôro odi si Oloriin, ebii ati ni- 
gbamî ipania. 

Ib. — Kini oie? 

Id. — Ole n'ifé isimi l'afejii, t'o mu wa 
korira ise wa, l'o si je k'a jalara woti. 

Ib. — Ewo ni awnn omo oie? 

Id. — • Awoii omo oie ni : ipadanîi akoko 
wa, aidnro ninii ise wa si Olornn ainitara fun 
isin Olornn, lile okàn labi aimô lokàn, ati 
onirûru idanwô. 

Ib. — L'ônaworalè ye èse sile, ati pa ofin 
Olornn mô, ati se rere ? 

Id. — À le ye èse sile, ali pa olin Olornn 
mô, ati se rere nipa ôre-ofe Olornn (1). 

(I) Joh. 15, f 3. — Cor. 3, f 5. - loi — 
APA EKETA 

NKAN t'a BA TORO ATI NKAN TA BA GBA 

EKÙ I. 
Ti ôre-ofe 

Ib. — Kini ôre-ofe? 

1d. - Ore-ofe l'èbun kan l'o jù eda lo, 
t'Olorun fiiti wii iiipa Jesit-Krisli lali gbà wa là. 

1b. Nilori kil'a iipè èbiiii yi l'ôre-ofe? 

Id. — A npè èljLin yi l'ôre-ofe, niloripe 
Oloriin l'o fun wa l'ofe, l'aisi erekere kan nipa 
ti wa. 

Ib. Kilôre-ofe use niiui wa? 

Id. — Nipa ôre-ofe, Olorun làn imole s'inii 
okàii wa, si fa wa l'okàn nipa imisi ré mimô. 

Ib. — Bawo l'a npè iranlowo Olorun yi? 

Id — A npè iranlowo yi ni ôre-ofe ajumose. 

Ib. — Ore-ofe mu wa s'ise l'agbara bi? 

Id. — Agbecto, ôre-ofe ko mu wa s'ise l'ag- 
bara niloi'ipe, bi ko ba ri bè, awa ko jere. 

Ib. — Bawo l'a ba ôre-ofe Olorun s'ise? 

Il, — A ba ôrc-ofç Olorun s'ise nigbat'a 
gbô lire, l'a si topase rè. 

Ib. — Bawo l'a use odi s'ôre-ofe? 

Id. — A use odi s'ôre-ofe, o si ri bê nigba 
pupô, nigbal'à ko f'eti s'imoran rè, l'a ko si 
tele rè. 
' Ib. Irù ôre-ofe mi mbè bi ? 

Id. — Béni irù ôre-ofe mi mbè t'a npè aba- 
nigbe tab'isodimimô. — 102 — 

Ib, — Kini ôre-ofe abanigbe lab'isodi- 
niimç ? 

Id. — Ore-ofeabanigbetab'isoclimimôrôre- 
ofe kan t'o gbe nitui wa, ti nso \va di mimô 
al'itewogba l'oju Oloruii. 

Ib. — Bawô l'a ti so ôre-ofe nû? 

Id. — A so ôre-ofe abanigbe nù nipa èse 
nia ; a si so ôre-ofe ajumose nù b'a ko feti 
s'imoran rè. 

Ib. — L'ôiia wo l'Olorun nfuii wa. l'ôre- 
ofe rè? 

Id. — Olonm nfini wa l'ôi'e-ofe rè nipa 
awon sakramenti aladura. EKO II. 
Ti awon Saki'aiiienti. 

Ib. — Kini Sakranienli y 

Id. — Sakramenli l'àmi ode kan, li Jcsu- 
Krisli li da sile lali so wa di niiniô. 

Ib. — NlLoi'i ki l'a \\i pe awon Sakramenti 
jasi ami ode kan ? 

Id. — A wi pe awon Sakramenli jasi ami 
ode kan, nitori pe nvvon li ôre-ofe airi li nwon 
mu wâ sinu okàn wa hàn nigbangba, l'a si le 
ti au on Qgbôn wa mg won. 

Ib. — Sapejuwe kan lali Inmô eyi fun wa. 

Id. — Ninn Ibalisi : omi l'a li wè omo, 
al'omi nâ njasi ôre-ofe t'o wè okàn l'è nù kuro 
ninu èse akose. — 103 — 

Ib. — Bawo l'awon Sakramenli iisn wa di 

mimô? .... 

Id. _ Avvon Sakramenli iiso wa di miiiio 
l'ôna meji : û\c niiiu won nfuii wa l'ore-ote 
l'àwa ko' ni nisaju, bi ïbalisi ati Penilensi, 
awon iyokùn nmu k'ùre-ot'ç t'a ni k'o pô si, 
gege bi Ukarisli mimô. 

'Ib. - Bawo l'awon Sakramenli nfiin wa 
l'ôre ofe? ,,, ^ 

h).'- Awon Sakramenli nl'un wa lore^ote 
nipa fifun okàn wa li ère ikii li Jesu-Knsli. 

Ib _ (ibogbo awon^eni l'o gbà awon Sa- 
kramenli, nwon gl)à ôre-ofe pelu bi V 

1d. — Agbedo, gbogbo awon eni lo gba 
awon Sakramenli ko gbà ôre-ofe pelu, ati 
awon l'o gbà won b'o li ye (1). 

Ib. — Esc nia ni lali gbà awon Saki amciili 

Id. — Béni, èse nia ni lati gbà awon Sakra- 
menli l'aiye', a si pè èse nà ni sakrilegi. 

Ib — a le gbà awon Sakramenli nigba 

pupô bi? ^., , ,. 

Id. — Béni, a le gbà awon Sakramenli 
nigba pupô.' bikose ïbalisi, Konfirmasi, at'Or- 
do-Mimo, Va kô'lè gbà jù l'okan lo. 

Ib. — Nitori ki l'a ko le gbà awon Sakra- 
menli mêla wonyi jù l'ekan lo? 

Id. — " A lu) le gl)à awon Sakramenli melela 
wonyi jù l'ekan lo, nitori li nwon sàmi kan 
si wa l'okàn (2). 

Ib. -^ Kil'àmi yi nje? (1) Conc. Trid. Sess. 7. Gan 6 et 7. 
(•Z) donc. Trid. Sess. 7, Gan. 9. — 104 — 

Id — Ami yi nje àmi airi kan, l'a se si \va 
l'okàn, ti iiya wa s'olo km Olorun, U ko si le 
pare lailai. 

Ib. — Sakramenli melo ni mbè? 

Id. — Sakranieuti nieje ni nibè : Ibatisi, 
Konfirmasi, Ukarisli-Mimô, Penitensi, Ex- 
Irem-Unksi, Orclo-Mimô ali Matrimoni (1). ]5K() III. 
Ti IJ3atisi. Ib — Kini Ibatisi ? 

Id. — Ibalisi ni Sakratnènli kan, t'opaèse 
akgsç re, t'o si so wa di omo Olornn ali 
Eklesia. 

Ib. — Ibalisi nmuèse akosenikan knro bi? 

Id. — O mu èse akose kuro pelii gbogbo 
èse alowodal'a li cia nisuju Ibalisi, o si li ijiyà 
t'a li jère nilori won ji wa palapata (2]. 

Ib. — Ewo n'ise wa nipa Ibalisi ? 

Id. — Ise wa nipa Ibalisi ni lati gbà Jesn- 
Krisli gbo, lali lopase lié, ali lali kg èsu sile 
\)q\u gbogbo ise ai'ifera rè (3). 

Ib. — Ki l'eyi jasi k'a ko èsu sile? 

Id. — Oro \vonyi jasi k'a silei'i lali fi gbo- 
gbo ise èsii sile nigbangba, k'a si foribale l'un 
awon olin Jesu-Kiisti. (1) Conc Trid. Sess. 7, Gan. 1. 
(2> Rom. 8, ji' 1. — Tit. 3, ^ 5. — Act. 2, f 38. 
(3) Matt. 28, f 20 — Rom. 6, f 3, etc. — Gonc. Trid, 
Sess. 0, Cari. 6 et Scss. 7, Gan. 7 et 8. — 1U5 — 

Ib. — Kilo yé o s'irera èsu? 

Id. - Nipa irei'a èsu o yé mi s'afç asan 
al'ogo l'aiye yi. 

Ib. — Kil'o yé o s'ise êsu? 

Id. Nipa ise èsu o yé mi s'ise ati gbogbo 
eyi l'o le là Ava s'inu èsç. 

Ib. — Bawo l'a se Ibalisi? 

Id. — Lati se Ibatisi a ma fi omi wè iwaju 
ori oui l'a fé balisi, a si wi rojukannâ : Mo 
balisi re l'oiuko li Baba, ati l'Omo, ali l'Emi- 
Mimô(ij. 

Ib. — Omi wo l'a fi balisi ? 

Id. — Omi t'a li batisi l'omi kanga, ison, 
odo, okun, adaguu tub'omi ôjo, Vàvo kau, 
gbogbo omi t'a ko li ei-o se. 

Ib. — Lali batisi o to k'a fi omi vvè iwaju 
tân. k'a lo berçsi ôro so? 

Id. — Agbetlo, abasoawon ôrol'esekannâ 
t'a nfi omi wè. 

Ib. - Nilori ki l'a fu'ni l'onigbowo okon- 
rin kat) ali onigbo\NO obiri kan iiinu Ibalisi? 

Id. — A fun ni l'onigbowo okonrin kan 
ali onigboAvo obiri kan ninu Ibalisi. ki nwon 
je olutojii ali eleri. ki nwon si ma rân mou 
l'eti ileri li nwon li se n'Ibalisi. 

Ib. — A le gbà wa là l'aigbà Ibalisi ? 

Id. — Agbedo, nilori ko s'igbalài'aisi Ibalisi. 

Ib. — Bi a ko le gbà Ibalisi, kilo le ropô 
rè? 

Id. — Ikû nilori igbagbô. tabi if'é Olorun 
l'afetan, pelu ifé laligbà Ibalisi, le ropô rè. (t) Matt. 28, y 19. — Conc. Trid. Sess. 7, Can. 4. — 106 — 

Ib. — a le pe piipô k'a (o hatisi awon omo 
lilun? 

Id — Agbedo, a ko le pe piipô k'a lo balisi 
awon omo Utiui ; Kklesia iikilo tïiii \va, nitori 
nwon Avà l'ewii ati kû l'aigbà ibatisi. 

Ib. — Tal'o le so Ibalisi ? 

Id. — Eiiikeiii le se Ibalisi ekeji rè t'o ba 
nkû lo, sugbon bi ko ri bè, saserdoti nikaii l'o 
le se ibalisi. EKU IV. 
Ti Koufiriuasi. Ib. — Kini Konlirmasi ? 

Id. Konfu'masi ni sakrainenli kan l'o 
nfun wa rEini-Mimo pelu gbogbo ôre-ofe rè, 
lali so Ava di krisliani pipé. 

Ib. — Bawo ni Sakranienti yi nso Ava di 
krisliani pipé ? 

Id. Sakranienti yi nso Ava di krisliani 
pipé l'ôna meji : o mu ôre-ofe Ibalisi po si, o 
si (un Ava l'agbara ali Jçaao Jesu-Krisli nigban- 
gba bolile se pe a pa wa (li. 

Ib. — Tal'o je oliise Sakramenli Konlir- 
masi ? 

Id. — ÀAvon Episkopi je ohise Sakramenli 
Konlirmasi 2). 

Ib. — BaAA'o l'Episkopi nse Konlirmasi ? 

(Ij 2 Tim. I, y 7. - Matt. 10, f 28. — Ephes. R, f IQ. 
— Gai. (î, ^14. 

(2) Act. 8, y ['i, etc. — Coac. Trid. Sess. 7, Can, 3. — 107 — 

Id. — Lali se Konfinnasi, Episkopi lî owô 
rç s'ori awon l'a li yàn lali ghk Kontirmasi, 
si fi krisnia mimô pa won niwajii ori, o si 
bèbe fini Enii-Mimé k'o sokale wâ sirni okàn 
won, peln gbogbo ôbun Rè (1). 

Ib. — Ebun Eini-Mimc) nielo ni mbè ; 

Id. — Èbun Èmi-Mimô meje ni mbè : Og- 
bôn, Oyé, Imoran, Agbai'a, Imô Ifokansin 
al'Ibèru Olnwa (2;. 

Ib. — Bawo l'o li ye k'a mnralati gbà Kon- 
finnasi ? 

Id. — ye k'a mo awon inisleri igbagbo 
tele k'a n'iwa ôre-ofe, k'a si gbà a lôwotowo. 

Ïb. — A le là l'aigbà Konlirmasi? 

Id. — Béni, sngbon enili nli i sile nigbal'o 
le gbà, dçse s'Oloi'Lin, ko si ni iranlowo 
awon ôre-ot'e li Saki'anienli yi ni ma ti In'ni. EKO V. 
Ti Ukaristi minio. 

Ib. — Kini Ukaristi ? 

Id. — Ukaristi ni Sakramenti kan l'o l'ara, 
èje. emi at'iwa-Olornn ti Jesn-Krisli l'otito ali 
iociodo, l'abe awon aworan akara on oli vin! (3) . ri) Act. 8, f 17, id. 19, y 6. — E).h. 1, y 13. 

(2) Is. il, y- 2 et 3. 

(3) Joan. 6, f 52, etc. — .Matt. 26, y 26, 27 et 28. - 
Marc 14, f 22, 23 Pt 24. — Luc 22. y 16 et 20. — 1 Cor. 
Il, y 23, etc. — Gonc Trid. Sess. 13, Gan. 1 et 2. ~ 108 — 

Ib. — Kil'awonaworanakaraon otivini jasi? 

Id. — Awon av\oran akara on oli vini jasi 
nkan t'a lè ri bi àwo, afiere, al'itowù. 

Ib. — Nje, rehiii ipai'ada, akai'a \\k iiiiiii 
hostia, oli vini si wà iiiiui kalisi bi ? 

Id. — Aybodo, l'ebiii iparada ko si akara 
niô niiiii hoslia, béni oti vini ko si mô ninu 
kalisi, sugbon kiki ara on èje Jesn-Kristi nikan- 
sosonimbèl abeawon awoian akara on oti vini. 

Ib. — Bawo l'a npè iyipada yi? 

Id — Ivipada yi l'a npè ni iparada, eyiyi 
ni, ipara kan da di ara mî. 

Ib. — Bawo l'a use iyipada yi? 

Id. — A nse iyipada yi nipa agbara awon 
ôio Jesa-Krisli li awon saserdoli nso l'akoko 
iparada lârin misa. 

Ib. — Nje, ara Jesn-Kristi nikan ni mbè 
l'abe awon aworan akara, al'èje nikan ni mbè 
l'abe awon aworan oti vini? 

Id. — Agbodo, sugbon ara on èje Jesu- 
Krisli mbè awon mejeji l'abe awon aworan 
akaia, at'ara on èje Rè si ml3è awon mejeji 
l'alje awon aworan oti vini, Jesn-Kristi mbè 
l'oditM l'abe awoi'an kokan (I). 

Ib. — Nitori kini Jesu-Krisli mbè l'odidi 
l'abe awon aworan kokan ? 

Id. — Jesn-Kristi mbè l'odidi l'abe awon 
aworan kokan, niloripe, Jesn-Kristi wà l'âye ; 
nitorinâ ara on èje Rè al'emi ko se yapa mô [2]. 

Ib. — Nigbati saserdoti ba pin hostia, o si 
pin ara Jesu-Krisli bi ? (1) Conc Trid. Sess. 13, Gan. 3. 

[2) Rom. 6, f d. - 109 — 

Id. — Agbodo , nigbati saserdoli ba pin 
hoslia ko pin ara Jesu-Kristi ; awon aworaii 
nikan l'o pin; Jesu-Krisli n.bè i'odidi l'abo 
ipin kokan, ati ninn gbogbo eriin rè (1). 

Ib. — Ise wa ni lali leriba Inn Jesii-Krisli 
ninii Ukaristi bi? 

Id. Béni, ise wa ni lati leriba fnn Jesu- 
Kristi nibikibi t'Ô \và. 

Ib. — Nitori kini Jesn-Krisli li da Sakra- 
menti Ukarisli s'ilç ? 

Id. — Jesn-Krisli li da Sakramenli yi s'ilç 
lati bô emi Ava, lali mu el)0 l'O ru i'ori agbe- 
lebu nitori èse duro pe lài'in wa. 

Ib — Bawo ni Jesu-Kristi ti da Sakra- 
menli yi s'ile? 

Id. — Jesu-Kristi mu akara Yowô mimô 
Rè, O sure si, O bû, O si li l'un awon apostoli 
Rè wipe : e gbà je, eyiyi l'ara Mi, e ma se eyi 
n'iranli iMi ; l'cbiimà, O mû kalisi peln oti- 
vini, sure si, si fi l'un awon apostoli Rè wi 
pe : gbogbo nyin e mu ninu rè : eyiyi l'èje mi, 
e ma se eyi n'iranti mi. EKO VI Ti Koniunîoni mîiiiô, eso rè, at'irii iwa 
l'a ba ni lati gljà a b'o' ti ye. 

Ib — Bawo ni Jesn-Krisli li se di onjç okàn 
wa ninu Ukarisli minio? 

(1) Conc. Trid. Sess. 12, Can. 3. — 110 — 

Id. — Jesu-Krisli di on[e okàn wa ninii 
Ukarisli mimé nipa komiinioni mimô. 

Ib. — Kiiii gbigba koiiiunioiii ? 

Id. — Gbigba komunioni ni gbigbaara,èje, 
emi, ali iwa-Oloriin li Olinva wa Jesu-Kristi 
lotilo ati lododo gçge bi o li wa l'oriin. 

Ib. — Iri'i iwa wo l'a ba ni lali gbà komu- 
nioni mimô b'o ti ye? 

Id. — Iiû iwa meji ni mbè lati gbà komu- 
nioni b'o ti ye, iwa nipa okàn at'iwa nipa 
ara. 

Ib. — Ewo n'iwa nipa l'okàii, l'a ba ni lali 
gbà komunioni b'o li ye? 

Id. — Iwa nipa okàn l'a ba ni lati gbà ko- 
munioni b'o li ye ni va a ôre-ofe. 

Ib. — Kini iw^a ôi'e-ofe? 

Id. — Iwa ôre-ofe n'iwa ailebi èse nia. 

Ib. — Kil'awon enil'o l'èse nia ba se, ki 
nwon to gbà komunioni ? 

Id. — Awon eni t'o l'èse nia ki nwon lo gbà 
komunioni, o lô ki nwon lo jewo èse won lali 
gbà idariji. 

Ib — Ewo l'iwa nipa okàn t'a ba ni lati 
gbà komunioni b'o ti ye? 

Id. — Iwa nipa okàn t'a ba ni lati gbà ko- 
munioni b'o ti ye, n'igbagbô girigiri, ireli tôlo, 
ilé gbigbona, irele nia ati imôre pipé. 

Ib. — Ewo n'iwa nipa ara? 

Id. — Iwa nipa ara ni k'a v\à l'awe, k'a si 
f'ôwo, ibarale, ipai'amo, at'ifojusile gbà komu- 
nioni. 

Ib. — Ewo l'eso komunioni ? 

Id. — Komunioni da wa po mô Jesu Kristi, 
Eni l'o bo wa, o mu ôre-ofe posi i, o si mu — m — 

agbara ifekiifo liitii, o si di eri iye ainipekun, 
afajiiide l'ogo l'un wa (1). 

Ib. — Komiinioni inimô so gbogbo eso 
woiiyi niiui gijogbo eiii t'o gbà a? 
, Id. — O so gbogbo eso wgiiyi iiirui gbogbo 
awoii l'o gbà b'o li ye, siigbon, a\von ti ko gbà 
b'o ti ye, invon iv6 li eso wonyi gbà, nwon si 
dèse sakrilegi nlaiila. 

Ïb. — Tal'a\von ti kù gbà komiinioiii b'o 
tiye? 

Id — Awon li ko gbà komunioni b'o ti ye, 
l'awon t'o gbà n'ivxa çse iWa l'oiain. 

Ib. — Awon eiii ti ngbà l<omiii)ioni n'iwa 
èse nia. o gbà ara Jesii-Krisli bi ? 

Id. — Hèni , iiwoii gbà ara Jesu-Kristi , 
sngbon invgii ko gbà ôie-ofe, nwon si jobi 
ibaje ara Jesn-Krisli. 

Ib. — Kilo ye k'a se l'ebin komunioni ? 

Id. — L'ebin, o ye k'a foribale (un Jesu- 
Kristi. k'a si ti ara wa le il'é Rè i'owô, k'a dupe 
fun U : k'a si torg nkan gbogbo l'a nsealaini, 
k'a si f ibarale 16 iyokiin ijô nà ni mimé. 

Ib. — Nigbawo palaki l'o ye k'a gbà komu- 
nioni V 

Id. — O ye k'a gbà komunioni palaki nigba 
Paska, ali l'aiin ewu ikû. 

Ib. — O yek'agbàkomunioni nigbapupèbi? 

Id. — Béni, Eklesia si nt'é pupè k'iwa wa 
mô to, lali gbà komunioni nigba pupo [2]. Ill Joan R, y 55, etc — (Jonc. Trid. Sess. 13, Gan. 3 
et 5. 

(21 Prov. 9, f 1, etc. — Luc 11, y 3 — Conc. Trid. 

Sess. 13, Gan. 8. - Sess, 22, Gan. 6. — 112 — 

EKÔ VII. 
Ti ebo niimo Misa. 

Ib. — Kini Misa? 

Id. — Misa l'ebo kan ninu eyi ti Jesu-Kristi 
nru ara Rè l'ebo s'Olorim Baba Rè, nitori wa, 
nipa ise awon saserdoti. 

Ib — Nitori kini Jesu-Kristi da ebo yi sile? 

In. — Jesu-Kristi da ebo yi s'iie lali mu 
ebo agbelebu duro pe l'arin wa, lati l'un wa 
ni gbogbo ôre oie l'o ti jere nitori wa. 

Ib. — Ebo Misa at'ebo agbelebu nje okan- 
nà bi ? ■ ■ 

Id. — Béni, ebo Misa at'ebo agbelebu nje 
okannâ nitoripe Jesu-Kristi eran-ebo, eni ti 
nru ara rè tikararè l'ebo si Olorun nitori wa, 
nje okannâ nigbagbogbo ; iyato wà nikan ni- 
nu ise. 

Ib. — Ninu kini iyato yi mbè? 

Id. — Iyato yi mbè ninu eyi pe, l'oi'i agbe- 
lebu Jesu-Kristi on tikalarè, ru ara Rè l'ebo 
nipa tita èje Rè s'ile ali pe, l'ori altari, O ru 
ara Rè l'ebo raiteje Rè s'ile nipa ise awon 
saserdoti. 

Ib. — Tal'a use ebo Misa si ? 

Id, — A use ebo Misa s'Olorun nikansoso, 
nitoripe, ebo l'a ma 11 jewo ijoba Olorun l'ori 
nkan gbogbo, a si ma ti iteriba fun agbara Rè 
l'ori wa (li. 

(I) Gonc. Trid. Sess. 22, Can. 3 et Gan. 5. — 113 — 

Ib. — Nitori kil'a use iiaïUi Maria-Wiin- 
dia at'awon enia mimô niiiii Misa? 

Id. — Lati fliipç rowô Olorun iiitori gbo- 
gbo ore l'o ti se tmi won, ali lati nui Avori wâ 
bôbo fiin wa. 

Ib. — Tal'Eklesia nse Misa fiin ? 

Id. — Eklesia use Misa fiin awon âye on oku. 

Ib. — Nilori kilEklesia ns'ebo Misa? 

Id. — Eklesia iis'obo Misa : 1" lati bo, ati 
lati sin Oioriiri ; 2" lati dupe fim U nitori gbo- 
gbo ore Rè ; 3° lati gbà idariji èse wa ; 4" lati 
loro gbogbo ore-otç t'a n%e alaini. 

Ib. — NiJQ Nvo i'o tô k'a gbo Misa? 

Id. — tô k'à gbô Misa n'ijô Oliiwa, ati 
ninu awon ijô mimo, siigbon o dara pupô lati 
gbô Misa lojojumo. EKO VIII. Ti sakramenti Penitensi 

(tcibi Ue ironupiwadd). 

Ib. — Kini Penitensi? 

Id. — Penitensi ni sakramenti kan ti nfnn 
wa r idariji èse, t'a ti gbà lebin Ibalisi 

Ib. — 'Kil'a ba se lati gbà sakramenti Peni- 
tensi b'o ti ye ? 

Id. — Ali gba sakramenti Penitensi b'o ti ye 
a se nkan mai-nn : 1° k"a wadi okàn wa ; 2" k a 
kânu èse wa tokàntokàn ; 3° k'a piiniu girigiri 
lati mil" tun se s'Olo'rnti mô ; 4° k'a jewo èse 
wa fun saserdoli ; Ty k'a si tu Olornn ninu. — 114 — 

Ib — Kilo yô si iwadi okàii ? 

Id. — Nipa iwadi okàii o yé mi si wiwâ 
iesoleso li èse l'a da. 

Ib. — Rawo l'a ba wadi okàn \va? 

Id. — Lati "svadi okàn \va, o to k'a bè Olo- 
l'iin k'O fini ^va n'imoie lati mô èse \va, lehinnà 
k'a gbidanwo lali ranti gbogbo èse l'a li da 
nipa iionu, ôro, ise, al'aise ise Ava 

Ib. — Ewo l'a ba fiyesi lali wadi okàn wa ? 

Id. — Lati wadi okàn ^va, o tô k'a lîyesi 
ilana olin Olorun al'Eklesia, ise ^va, ipù wa 
l'aiye at'iwa bubinu ua. 

Ib. — Kilo Uni kii lali wadi okàn wa l'awa- 
lan? 

Id. — Lati ^vadi okàn wa ^a^^alan. o lô k'a 
ranli ibi la nlo si, egbe l'a li ko alise t'a ni 
lati se. 

Ib. — Nje, a ko le se alaiwadi okàn wa lali 
jewo èse wa? 

Id. — Béni, niloripe, bi a ba jalara lali 
wadi okàn wa. awa ko le jçwo èse Ava b'o li ye. 

Ib. — Kilo ye k'a se nigbai'a ti wadi okàn 
w a lan ? 

Id. — Nigbai'a li wadi okàn wa lan, o ye 
k'a bè Olornn k'O dariji wa, k'a pinnn girigiri 
lali ma lun d'èse si I niô, k'a si li irele lo s'ibi 
ijewo èse. 

Ib. — Apa nielo ni mbè ninu sakiamenli 
Penitenli? 

Id. - Apa niela ni mbè ninii sakiamenli 
Penilensi : Ikànu èse, Ijewo, al'Elulu l'un èse. — 115 — 

EKÔ IX. 
Ti Ikâmi èse. 

In. — Kini Ikânn çse? 

II). — Ikùiiu èsç n'irobamijo okàn nitori 
èse Ava fo ti ba Olorun niim je, àripiiui loto 
lali pa iwa da. 

In. — Ewo liwa ikànu tôlo l'a ba ni lati 
gbà idariji èsç? 

In. — Iwa nioiiii ni iwbù : o to k'ikànn l'a 
ba ni lali gbà idariji èsç ki o l'i'nu wâ, ki o 
l'orun wd, k'o lànka gbogbo çse, k'o si p6 jn 
nkan gbogbo lo. 

Ib. — Kilikànu t'o finn wA y 

Id. — Ikànu l'o finn wâ l'eyi l'o \\(i lokàn, 
ki se Içnn nikan. 

Ib. — Kilikànu l'o l'orun ^vâ? 

Id. — Ikànu l'o l'oi'un ^và l'evi l'o piiese 
ninu wa uipa ise ôre-ofe Emi-Mimô ali nipà 
iro awon olifo nia ligbagbô. 

Ib. — Kii'ikànu l'o lànka gbogbo èse? 

Id. — Ikànu t'o lànka gbogbo èsç'j'eyi l'a 
il nkànu gbogbo çsç t'a li da, nipaial^i gbogbo 
çse nia. 

Ib. — Kii'ikànu t'o po jù gijogbo lo ? 

Id. — Ikànu t'o po jù gbogbo lo l'eyi l'a fi 
nkànu çsç wa jù b'a ti nkànu nitori buburu 
ki buburu l'o ba de si Ava laiye yi. 

Ib. — Awa ko le se alaikânu' çsç wa bi ? 

Id. — Bçni. niloripe ko si idariji èse lais'i- 
kànu won. 

In. — Kil'a ba se lali kànn èse b'o li ve? — 116 Id. — Lali kâiiii 

ikàiiii lodo Oluriiii, 

\vâ binii okaii wa. 

Ib. — Idi wo l'o 

Id. Idi nierin ose b'o ti yo o 15 k'a ])è 
k"a si lu iikaii Id le niii ii le mu Ava kàiiii b'o li ye ? 
le mu \va kûnu b'o li ye : 
1° ôie nia afilé ailopiii rOloiuu, t'a li ba ninu 
je ; 2°aimôre wa si gbogbo ôre rè ; 3° orun l'a 
li padauu ai'orun-apàdi t'a li jere ; 4° ijiya 
al iki'i Jesu-i\risli iiilori èse wa 

Ib. — Iiû ikâiui l'o l'inu \v;'i melo ni mbè? 

Id. — Irû ikâuu lo l'iiui wâ meji ni mbè ; 
ikâiiu pipé alaipé. 

Ib — Kini ikànu pipé ? 

Id. — Ikànu pipé iibanuje okàn nilori t'a 
li se Olortin, ibanuje l'o Jade wâ lali inu ilé 
vva nilori Piè, ali niloripe Ô si ma dara jù nkan 
gbogbo lo 

Ib. — Kin'ikânu aipé? 

Id — Ikânu aipé n'ibaimje okàn l'o pilese 
ninu okàn wa nilori iliju èse t'a li da, ali nilori 
ibèru ijiyà t'èse wa njere (I). 

Ib. — Kin'ikânu pipé use l'okàn wa? 

Id — Ikànu pipé nda elese l'are k'o lo gbà 
sakramenli b'o nilé lôlo lali gbà a. 

Ib. — Ikànu aipé nda elese l'are bi? 

Id. — yXgbedo, ikànu aipé nikan ko da elese 
l'are, sugbon o jç k'o to lali gbà ôrc-ofe Olo- 
run ninu sakramenli Penilensi (2). (1) Prov. 8, f 19. — Ezéch. 33, jl' 12, etc. — Is. 1, f 16, 
17 pt 18. — Joati. 14, y 21 et 23. — Rom. 8, f 2S. — 
1 Joaii. 4, f 13. — Gonc. Ti-id Sess. 14, Gan. 14. — Pro- 
pos. 68, Baii. 

(2) Gonc. Trid. Sess. 14, Gan. 4 et Gan. 5. -- 117 — 

Ib. — Kin'ipimi girigiri lali pa iwa da jasi? 

Id. — Ipiiiii girigiri lati pa iwa da jasi ipinu 
loto ali lile, lali ma lun dèse mo, ali lati lu 
Oloiiin on çnikeji wa niiui. 

1b. — Se isc ikâiiii çse? 

Id. — Oloriin mi, tgkàiilokàn ni mo kânii 
gbogbo èse mi, ti mo fi ba niim je, uitori 
Ivvo ama dara jiilo, l'Iwo si ma korira èse 
palapata, mo pinii girigiri. nipa iranlnwô ôre- 
ofe Rè, lati ma lun ba O niim je mô, ali lati 
se ise eliitù. EK(.) X. 
Ti Ijewo èse. Ib. — Kiii'Ijewo èse? 

Id. — Ijowo èse l'esùn kan l'awa tikarawa 
nfi sùn gbogbo èse wa fun saserdoti lati gbà 
idai'iji. 

Ib. — Ewo l'a ba se lati jewo èse wa b'o 
ti ye ? 

Id. — Lali jewo èsç wa b'o ti yo, o tô k'a 
Il irele, otito ali odidi jewo èse wa^ 

Ib. — Bawo l'a t'irele jewo èse wa? 

Id. — Ali t'irele jewo èse wa, o tô k'a so 
èse wa pelii ilijii nia, nilori a li ba Oloriin 
ni nu je. 

Ib. — Bawo l'a ti otito jewo èse wa ? 

Id. — Lali fl otito jewo èse wa, o 15 k'a so 
èse wa gegç b'a li mô won. l'aitlkiin won, 
l'aidi won kù ali laise awawi fun won. — 118 — 

Ib. — Ija\vo la ba se lali jowo èse wa 
l'odidi? 

Id. — O tç) k"a so, nipataki gbogbo ose nia 
l'a ti da, iyc avoji, ati nkan gbogbo t'o le ma 
ebi oliikuluku po si i. 

Ii3. — Enit'o niomô f'èse nia pamo o iiagbà 
jdarijl bi ? 

Id. — Agbedo, eiiil'o niomô f èse nia pa 
mo, gbà èse sakrileji al'ijewo rè di asan. 

Ib. — Kil'o kùn fmi eniTo f'èse nia pamo 
k'o se ? 

Id. — O kîui k'o Inn jewo èsç rè lèkeji, k'o 
si so èse nâ l'o gbà, nipa ifi èse l'è pamo. 

Ib. — Enit'o gbagbe lati jewo èse nia kan, 
kil'o kùn l'un k'o se? 

Id. — O kùn k'o jewo rè nigbat'o lunjewo. 

Ib. — Kil'a ba se nigbat'a kunle lodo sascr- 
doli? 

Id. — O l() k'a se àmi agbelebii, k'a si wi 
fan saserdoli : Bakân fan mi, Baba, nilori mo 
li d'èsç papo. 

Ib. — Kil'a base nigbati saserdoli ba bakùn 
fan wa lan? 

Id. — lôk'akà « Mojçwo » lili de « ijebi 
mi ni » k'a so akoko l'a li jewo, bi a li gbà 
idariji, labi bi a ko gbà, bi a li se ise èUita wa 
l'an rse. 

Ib — Kil'a ba se leliinnà ? 

In. — () lo k'a jowo gbogbo ose wa gçge 
b'a ti raiiti won. 

Ib. — Kilo là k'a se leliin ijewo èse waV 

Id. — Leliin ijçwo èsç wa, o lô k'a pari 
adara • Mo jewo » k'a si f'iiole l'eli si bawi ati 
imoran saserdoli, k'a si gbà ise èlula l'o fun 
wa lali se. - 110 - 

Ib. — Kil'o U) k'a se iiijjjbali saserdoli nfiiii 
Ava l'idarijl? 

Id. — Nigbanà, o 16 k'a firçlç okàii nia gbà 
a, k'a si Uin kàiui èso wa tokàmokàn. EK(.) XI 
Ti Etiitii fuii èsç. 

Ib. — Kil'Elutu fiin èsç ? 

Ib. — Etutii fun èsç Katunse ibi fa li gbà 
s'OloruM. 

Ib. — Ise \va ni lali lun Ui Oloinn n'ina 
lebin l'a ti gbà idariji tan? 

Id. — Béni iiitoripc a f'ijiyà ainipokun paro 
fini ijiyà lo n'ipekiin. eyi l'a njo laivc yi tabi 
l'aiye ti mbô, a si mu ijiyà iià kuio nipa aAvon 
ise ètutn [[). 

Ib. — Ewo l'awon isç ètiiUi l'a (i (u Olo- 
run n'inu? 

Id. — Awnn ise ètutn l'a lî tu Olorun n'iini 
Vawe, adnra, ôre-ànu fun otosi, ati nipalaki 
ise ètutu li saserdoti (un \va (2). 

Ib. — Ise \va ni lali se ise ètutn li saserdoti 
nfun wa? 

Id. — Béni, nitori bi a ko se e, awa ndèsç, 
si ve k'a lete se e l'aselan. {I) Sap. 10, y 6. — Cum. Gen. 5, y 5. — Naraer. 14, 
y 20 et 22. — 2 Reg. 12, y 13 et 14. — Joël. 2, y 12 - 
Matt. 3, f 8. — Luc 3, y S, id. 13, y 5. 

(2) Tob 4, y 11 et 12, id 12, y 8 et 9. — Eccli. 3, 
y 33. — Dan. 4, y 24. —Job. 42, y 6. — Jonie. 3, y j, etc. 
— Coac Tria. Sess. 14, Gan. 9 et Can. 13. — 120 — 

Ib. — Ewo l'Eklesia ngbekale iiiwajii wa 
lati ba wa se ise ètulu. 

Id. — Awon indulgensi ni Eklesia ngbekale 
niwaju wa. 

Ib. — Kini indnigensi (tabi Idasilç knro 
ninu ijiya li ko pe liti, li èsç jere lebin l'a dari 
won ji ni) ? 

Id. — Indulgensi l'ôre nia kan l'Eklesia 
nsc Inn awon ololilô lali fi ijiyà ti nwon li jei'e 
niloii èsç won ji won. 

Ib. — Ewo l'idi awon indulgensi? 

II). — Idiawon indulgensi ni èlulu li Jesu- 
Kristi, at'ère Maria Wundia al'awon enia 
mimô? 

Ib. — Nipa agbara wo l'ICklesia nfun wa 
rawoti indulgensi ? 

Id. — Eklesia nfun wa l'awon indulgensi 
nipa agbara l'o gbà l'owô Jesu-Kristi. 

Ib. — Tal'o l'agbara lali fun wa l'indul- 
gensi ? 

Id. — Papa l'o l'agbara nà ninu gbogbo 
Eklesia, ali awon Episkopi n'ili'i won. 

Ib. — Kil'a use lali jere awon indulgensi? 

Id. — Ali jere indulgensi, o té k'a n'iwa 
ôre-ofe, k'a si se gbogbo cyi l'Eklesia pase 
fun wa. EK(.) XI l 

Ti Extrem-Unksi. 

{tabi itororosi ikehin). 

Ib. — Kini Exlrcm-Unksi ? — 121 — 

Id. — Exlreni-Unksi ni sakramenli kciii li 
Jesu-Ki'isli li da silo fini ituiiu terni ali t'aia 
li awon aiaisan. 

1b. — Ewo n'idiiu! l'emi ti Saivranienti yi 
fuii awon aiaisan ? 

Id. -^ llniui l'emi li Sakramenli yi fiiri 
awon aiaisan jasi pe : 1" wè won ninn èse 
lan ; 2° O fnn won i'ôre-ofe lali iî isùru jiyà; 
3° siTun won l'aghara lali bori idanwo èsu 
al'ibèrn ikii. 

1b. — Ev\o n'itnnu tara li Sakramenli yi 
Inn awon aiaisan. * 

Id. — O fun won n'iiera, b'o ba dara Inn 
igbalà won. 

Ib. — Nilori kini saserdoli, nigbal'o fnn 
aiaisan rÉxlrem-Unksi, o li ororo mimô pa 
èya ara won ? 

Id. — Lali loro l'owô Olorun idariji èse li 
aiaisan li dâ nipa awon ogbôn ara won. 

Ib. — Bawo l'a ba mura lati gbà Extrem- 
Unksi?tl). 

Id. — Lali gbà Extrem-Unksi o tô : 1° k'a 
jewo èse wa l)i a le se bô ; 2*' k'a f ikânu tôto 
gbà idaiij'i èse wa ; 3° k'a gbokànle Olornn, 
k'a si fi ara wa le ifè mimg Rè. 

Ib. — a le pe lali gbà Exlrem-Unksi liti 
k'a d'ojn iki'i V 

Id. — Agbedo, ise wa ni lali gbà Exlrem- 
Unksi bi a le se bè, nigbal'a ni gbogbo imè 
wa, k'a ba le ri eso gbogbo li Sakramenli nâ 
gbà. (t) Jac. 5, y 14 et 15 — Conc. Trid Sess. )4, Can. 1, 
2 et 3; Can. 1, 2, 3 et 4. — 1-2-2 — 

EK() XIII. 
Ti Ortlo Mimo 

(tabl lyasuniinô tl sasenloLl). 

Ib. — Kiiii Oi'do Mimô ? 

Id. — Ordo iMimô ni SaUramcnli kan li 
Jesu-Kristi li tla siiç lati l'iin'ni i'aso on ùfc- 
ofe lali se iso sasordoîi ni mimo (V. 

Ib. — Tal'awon eni l'o iù gbà Oido Mimô ? 

Id. — Eni t'o le gbcà Ordo Mimo l'awon 
iiikansoso l'OIoriin yàii lO si pè s'iwa sascr- 
doli. 

Ib. — Ewo l'àmi pataki l'a le 11 mo bi Olo- 
l'iin li pè çiiikan lati je saserdoli ? 

!i). — Ami palaki l'a le (i mô bi (Hoi'iiii pè 
eiiikaii n'iwoiiyi : 1" b'a ba M'iwa l'ai'a ali 
iemi t'EkIesia nfç ; 2" bi okàii fà a s'inu iwa 
nà ; 3" l'a si n'iCé lali sin Oloriin nikansoso, 
ali lati sise fim igbalà wa ali i'oiiikeji wa. 

Ib. — Tani je oliise li Sakramciili Ordo 
Mimô ? 

Id. — Awoti Episkopi iiikan ni iijo oluse 
Sakramenli Ôido MimôV 

Ib. — Ewo n'isç awoii krisliani nili Sakra- 
menli Ordo Mimô. 

Id. — Ise awon krisliani iiili Sakramenli 
Onio Mimô ni : \° lali bè Olornn k'o lnn 
Ekicsia rè l'olori ali saserdoli rere ; -2" lali 
bôwo fim cboLîbo awon saserdoli. (Il Exod 19, f 22. — Levit. 21, >' G. — 1 Tim. b, y 22. 
— Tit. 1, f 7, Gonc. Trid. Sejs 23, Caii. I, 2, 3, et i. — 
Cuni. 8, (jU non il) Il s. — 123 EK(.) XIV. 
T i ]\I a t r i m oui 

\tabl igbeiji>.\vo). 

Iiî. — Kiiii Mati'imoni ? 

II). — Matrimoiii ni Sakiamciili kaii li ii^^o 
idaposokaii oUonriii at'obiri di mime) (I). 

Ib. — Tal'o (Ja Malrigioni s'ile? 

lu. — Oloi'iiii l'o da Malrimoiii s'ilo- nip;- 
lese aiye, nigba l'o da enia, ali Jcsii-Kristi l'o 
so Mati'imoni di Saki'amenli. 

' Ib. — Gboghoawoii eiii ti iigbàSakranieiili 
Matrimoiii, iiwon si gbà ôre-ofo Sakratneiili 
yibi? ■ 

Id. — Agbodo bikosc awoti li iimiira lali 
gbà a b'o li ye. 

Ib. — Bawo l'a li mura lali gbà Sakramenli 
yi b'o li ye? 

Id. — Lali gbà Sakramenli yi b'o li ye, o 
1() k'amura nipaadna, al'ise rcre, k'a si n'iwa 
ôrc-ofç, alité lali sin Olorun ninu iwa Matri- 
moni. 

Ib. — Ewo n'iso pataki l'awon eni l'o wà 
ninu iwa Malrinioni? 

Id. — Ise palaki l'awon eni l'o ^và ninu "iwa 
iMalrimoni ni, lali lé ara won. lali ràn ara won 
Towc), ali lali f'isùru gbà abukîin ali et'é li won 
mejeji ; lali lô awon omo won s'iwa kristiani. 

(I) Eph. ;>, f 22 ad fuieiii. — Conc. Trid. Sess. 24, Gan. 
unie, et Gan. l. - 124 — 

Ib. — KiToyi njasi, ki nwon lô cnvon omn 
woii s'iwa ki'istiani ? 

Id. — Eyi jasi pe, ki nwon k'o mii onio 
won fé Oloriin, korira çse, ki nwon ko woii, 
ki nwon si sô won. 

Ib. — Ko si iwa mî l'o san jù iwa inatri- 
moni lo bi ? 

Id. — Iwa mi wà l'o san jù, l'Olorun si fç 
jù iwa matiinioni lo. 

Ib — Ewo l'iwa nà? 

Id. — Iwa nâ l'iwa apôn, ati iwa wuiulia 
nilori isin ati ifç Olornn. 

Ib. — A ha le pa iwa apôn al'iwa wnndia 
mô bi? 

Id. — Béni, a lè pa iwa apôn at'iwa wnn- 
dia niô nipa ôre-ofe Oloriin. 

Ib. — Bawo l'a lè gbà ôre-ofe yi? 

Id. — A lè gbà ôre-ofe yi, gçge ba ti gbà 
ôre-ofe mî, nipa adiii'a. 

Ilosiwaju ti oko okerinla. 

Ib. — Enia ha l'agbara lali ya awon l'oko 
l'aya, l'a daposokan nipa sakramenli mairi- 
môni s'olo bi ? 

Id. — y\gbedo, idapo l'oko l'aya, l'a so po, 
nipa sakramenli matrimoni, je alailè tû ; nilori 
Jesu-Kristi ti wipe : Olinn li Olornn so po, ki 
enikeni k'o ma se ya won s'oto (1) nilorinâ ni 
awon l'oko l'aya, l'o se iyapa, lali fé elomiran 
ndese pansaga. 

(1) Mat. 19, y U. — 125 — 

Ib. — Kini adali'i matrimoni (tabi mixcd 
mariage) ? 

1d. — Adali'i inalrimoni, l'igljcyaAvo t'o Avà 
lâiii) kaloliki al'çni li kù jewo igbagho au on 
kaloliki, holilejo pe o ti gbà Ibalisi. 

Ib. — Ekicsia ba kilo l'un ni lali se iri'i 
igbeyawo bayi bi ? 

Id. — Béni, Eklesia ti kilo iîigbagl)Ogbo fiin 
awon omo re, ki nwgn mâse se irû igbeyawo 
bayi, o si korira won ; o kà won kiin obun l'o 
l'ewn |)n[)(), t'o si lodi si ôro Olornn. 

Ib. — Eklesia lia je njgba niî, ki awon omo 
rè se iii'i igbeyawo bayi bi ? 

Id. — Béni, Eklesia ti ibanuje okàn fun 
awon omo rè l'ase nigba mî lati se bê. bi nwon 
ba ni idi t'o l'akiyesi pupô, ati pelu ipinnii yi 
pe, gbogbo omo won yio je katoliki. EKO XV. 
Ti adura. Ib. — Kil'adura? 

Id. — Adura l'igbe okàn wa s'oke s'Olorun 
lali sin On. lati ti aini wa hàn iun U, ati lati 
toro ôre-ofe Rè. 

Ib. — Ewo rise wa s'Olorun ninu adura? 

Id. — Ise wa s'Olorun ninu adura l'ibo, 
iyin, ifé al'ope. 

Ib. -^ o yç k'a gbadura bi ? 

Id. — Béni, o ye k'a gbadua, ise yi si nidi 
jù gbogbo iyokùn lo. — 12G — 

1b. — Nilori kil'adiia n'iili (o bô? 

Id. — Adua n'idi to be nilori iranlowo OIo- 
rma l'a nse alaini nigba gbogbo. 

Ib. — Bawo l'o ye k'a gbadiia? 

Id. — O ye k'a ii ikiyesi, irele okàn, ireli 
siiLsin ati irojii gbadiia (1). 

Ib. — Nigba^vo l'o yç k'a gbadua? 

Id. — O yç k'agbadiia l'akoko l'o ba va (2), 
siigbon nipalaki Towiiro ali l'aie, isajii ali lehin 
onje, n'ipilese ali n'ipari isç wa, lârin Misa 
ali ni nu isin gbangba. 

Ib. — Ko s'akoko mî ninu eyi li o ye nipa- 
laki k'a gbadua? 

Id. — Béni, akoko niî wà ninu eyi ti o ye 
nipalaki k'a gbadua : j" làrin idanwo al'ewu 
(3) ; 2" n'inu wabala at'aisan (4) ; 3" n'ise l'o 
n'idi ali l'aini wa (5) ; 4° lali gbà awon Sakra- 
nienli ; 5" lali mè l'ôk) ise \vo l'a ba se (6) ; 
1)° ali ni wakali ikii. 

Ib. — Tal'a ba gbadua fun ? 

Id. — A ba gbadua (un wa likalawa, ibalan 
wa, oloie wa, oré wa, otâ wa peki ati fun 
gbogbo Eklesia. 

Ib. — o si \e k'a gbadua fun awon okû bi? (1) Ps. 101, f 18. — Eccli 35, j 21. — Matt. 21, f 22 
Marc 11, f 23 et 24. — Luc l\. f o, etc. Id. 18, y l, 9, etc- 
-- Jac. \,fQetl.~ là. 4, f 6. 

(2) Luc 18, t 1-— Ephes. 6, f 18. — 1 Thessal. 5, f 17. 
(3j Matt. 24, f 20, id 20, f 41. — Rphes. 6, ^18. 

(4) Ps. 17, f 7. Id. 49, f 15, id 80, f 8, id. 106, y fi, 
13, 19. 28. — Jac. b, f 13. 
(5i 2 Paralip 1, y 10. — Jac. ô, j 15. 
(0) Ps. 142, — Prov. 3, y 6. — Act. 9, y 0. lo. _ l!('iii, yek'agbadua (un awon olu'i, 
k'Qloruii le yo won kuro niiiu Pnrgalori. 

Îb. — L'oruko lal'o yo k'a gbadiia? 

Id. — O yo k'a gbaciiia l'oruko Jesu-Krisli 
Oknva wa, liiioii On je Olugbala wa, al'ilori, 
nipa Rè l'a d'odo Oloiim. 

Ib. — Kil'a ba toio ninu adua ? 

Id. — Ninu adua a ba loro obun l'o le (1 
ogo l'un Oloiun, l'o si 16 nui igbalà wà l'un wa 
ai'enikeji wa. 

Ïb. — Ninu adua a le loro obun aiyo yi, bi 
igba àye, aCogbaray 

Id. — B(}ni, ninu adui a a le Igro obun aiyo 
yi, bi igba àye, al'agbaia b'o ba se pe, ao lô 
won fun oftin icre, li ao si fé ilé Olorun jù 
liwa lo. EKO XVI. 
Ti adura Oliiwa. 

Ib. — Ewo ïii pataki adura ? 

Id. — Pataki adua l'adua Oknva. 

Ib. — Kà adua Oluwa? 

Id. — Baba wa li mbè Torun, elc. 

Ib. — Nilori kil'a npè adua yi l'adua 
Oluwa ? 

Id. — A npè adua yi l'adua Oluwa nilori 
Jesu-Krisli Oluwa wa l'o li kg wa. 

Ib. — Nilori kini Jesu-Krisli ti ko wa l'a- 
dua yi ? 

Id. — Jesu-Krisli Oluwa wa li ké wa l'adua 
yi, k'a mô kil'o yg k'a Igrg l'gwô Olorun. - 128 — 

Ib. — Nilori kil'anpè Oloriiii ni Baba \va? 

Id. — A npè Oloiuii ni liaba wa nitoii On 
l'o li dâ wa, O si pa wa mô. O si fi ôre-ofe Rè 
so wa cli omo Rè at'ajogûn ijolja Rè. 

Ib. — Niloi'i klTa Ivù wipe : Baba mi? 

Id. — A l<.ù wipe : Baba mi, niloripe awa 
gbogbo ni t'egbon t'aburo, ali nitori pe o tô k'a 
gbadura fun enikeji wa. 

Ib. — Nitori kil'a wipe : « Ti mbè l'orun » 
nigbali oje pe Olorun wà nibigbogbo? 

Id. — Â wi bè, niloripe orun rcre l'ibi ti 
ogo Olorun gbc bàn kcdere, nibè nâ l'o si ye 
k'a nagasi. 

Ib. — Ebç melo ni mbè ninu adura Oliiwa? 

Id. — Èbe mcje ni mbè ninii adura Oiuwa? 

Ib. — Kil'a nti èbe ekini loio : « Owo l'o- 
l'uko re » ? 

Id. ^- Nipa èbe ekini « Owo l'oriiko re » a 
bè k'awon gbogbo enia, awa nâ pâpâ k'a mô, 
k'a sin Olorun, k'a si fi ogo fun U. 

Ib. — Kil'a ntoro nipa ôro yi «Ijobaredc»? 

Id. — Nipa ôro yi ;< Ijoba re de » a bè Olo- 
run k'o joba nisisiyi i'okàn wa nipa ôre-ofe rè, 
k'O si mu wa, nijôkan, lo joba Togo Rè. 

Ib. — Kil'a ntoro nigbat'a wipe « ïfé lire 
ni k'a se laiye bi nwon ti nse l'orun » ? 

Id. — Nipa ôro wonyi, a bè k'awon enia 
ma se ifé Olorun l'aiye yi n'ifé ati l'ôio, gege 
bi awon Angeli at'enia mimô ti nse l'orun. 

Ib. — Kil'a ntoi'O nipa ôro wonyi « Funwa 
l'onje ojô wa l'oni? » 

Id! — Nipa ôro wonyi, a ntoro l'owo Olo- 
run obunkobun l'a nse alaini lojojumo fun 
emi al' ara wa. 1b. — Kil'a nloro l'owô Oloriiu nigbat'a 
wine ' Dari èsç wa ji wa? » 

iD. — Nigbal'a wipe •» Dari èse wa ji wa ■> 
a bè Oioraii k'o dari èse wa ji wa, ko si (1 
ôro oie mii wa kànii won (I). 

Iiî. — Nitori kil'a fi ôro woiiyi ki'in « Bi a 
ti lulari èse ji awon t'o se wa ? » 

Id. — A (i ôro wonyi kùn « Bi a ti ndari 
èse ji awon l'o se wa » nitori a toro idariji èse 
wa likalawa u'iwon t'a fi idariji enikeji wa (2i. 

Ib. — Kil'a fi toro nipa ôro wonyi « M;l 
fà wa s'inu idanwoY « 

Id. — Nipa ôro wonyi a bè Oloriin k'o pa 
wa mo kuro ninii idanwo, labi k'O fun wa 
l'ôre-ofe to lati bori won (3). 

Ib. — Kil'a toro nigbat'a wipe « Gbà wa 
ninn tulasin ? » 

In. — Nigbat'a wipe «Gbà wa ninu tulasin» 
a bè Oloriin nipataki k'o jowo, k'o mu wa kuro 
ninu èse at'iku ainipokun. EKO XVII. Ti ise ifokansiii si Maria Wiiiidia ati 
t'iki An(|eli. 

Ib. — Lebin awon ise kristiani s'Olorun, 
ise ifokan.sin wo i'akiyesi julo. 

(Il Ps. 79, fi, 8 et 20. Id. 84, f 5, etc. — Jeroiu. ?.\, 
f 18, m. — Act. 3, y 19. — I Joaii. I, f 9. 

(2; Matt. G, f 14, 15. Id. 18, y 3ô — Marc. Il, y ■2:^, 
?6. — Luc. fi, f 37. 

(3) Matt. 20, V 4. —Luc. 22, y 40 et 40.-1 Cor. 10, yl2. 

9 — 130 — 

Id. — Lçhin awon ise krisliani s'Oloriin, 
ise ifokansiii t'o l'akiyesi julo l'eyi t'a use si 
Maria Wmulia Mimo. 

Ib. — Nitoii kil'o ye k'a ni ifokansin pa- 
taki si Maiia Miinô ? 

Id. — ye k'a ni ifokansin palaki si Maria 
Wundia, niloii pe iyâ Olorun ni, olori awon 
Angeli al'awon cnia, l'o si pé jii gbogbo eda 
lo ali peinpelu nilori o l'agbai'a, o si n'ifé lo 
lali ran wà lowo. 

Ib. — Kin'ise ifokansin l'a nfi fiin Maria 
Wundia njasi ? 

Id. — Ise ifokansin t'a nfi fun Maria Wun- 
dia jasi pe, a bù ola fun u, a si f'ireti gbà 
adura s'iycâ Olorun. 

Ib. — Ewo l'awon palaki adura t'a ngbà si 
Maria Wundia? 

Id. — Awon palaki adura l'a ngbà si Mafia 
Miniô ni ■ Mo ki Maria, Angélus, Rosario 
ali Lilani. » 

Ib. — Kil'iki Angeli jasi ? 

Id. — Iki Angeli jasi adura kan lo kûn 
fun èro ti Angçli (}abrieli, ti Elisabeti mimé 
ali lEklesia. 

Ib. — Kà iki Angeli ? 

Id. — « Mo ki Maria, etc. » 

Ib. — Nigbawo l'a nkà angçlus? 

Id. — O ye k'a kà angélus l'owui'o, l'osan 
ali l'aie nigba l'agogo ba nlù. 

Ib. — Nilori kil'a nkà iki Angeli at'angelus? 

Id. — A nkà iki Angeli at'angelus : 1° lali 
sope fun Olorun nilori misleri ti Inkarnasioni? 
2" lali yin Maria ali lali yù fun u, nilori ninu 
rèli a mu ôro ijinle yi se ; 3" lali gbà adura si 
Maria mimô k'o bè Olorun fun wa. — 131 — 

Ib. — Kil'a II Ivi'in Rosario ? 

Id. — Simijoli awoii aposloli,a(liira Olinva, 
at'iki Angeli l'a li ki'in Rosario. 

Ib. — Bawo l'a iikà Rosario? 
' Id. — A mil aghelebu tiani lali kà « Mo 
gb.à Oloriin Baba Olodiimarc gbô » a si kà 
adni'a Ôliiwa al'iki Angeli gogo b'o li ri l'ara 
Rosario. 

Ib. — () raiilaiii lali kà Rosario bi ? 

II). — Boni,o l'anfuiii pupùlali kà Rosario : 
l" nitori Eklesia bùii iiicliilgensi iyebiye l'un 
awon l'o fi ikiycsi kà a ; 2"*nitori l'ôiia yi a joro 
ôrc-ofe lali roniipi\Ya{la ali lali ki'i l'alafia. EKO XVIII. Ti adua si avvoii Eiiia -Minio, ola fuii 
awon aworan ati fini ota ôku awou 
Enia-Minio. 

Ib. — A le gbadiia si awon Enia-Miinô bi? 

Id. — Boni, o tô, o si l'anfani lali gbacliia 
si awon Enia-Mimô. 

Ib. — Niloi'i kil'o 15, l'o si l'anfani lali 
gbadua si awon Enia-Mimô? 

Id. — O lô, si l'anfani lali gbadua si awon 
Enia-Mimô nilori nwon se oré Olornn, nito- 
rinà nipa èbç won, a le ri ôre-ofe gbà t'a nse 
alaini (1). 

Ib. — Nje, kl se l'owô awon Enia-Mimô l'a 
ntoro ôre-ote ? (l) l Cor. :î, y 16 et 17. kl 0, f 19 — ^ Cor. G, f 10. — 132 — 

Id. — Agbçdo, ki se l'owô awon Enia-Mi- 
mô l'a ntoro ôre-ofe ; a gliadua si won ki 
nwon bà wa bè Olorun k'O fiin wa l'ôre-ofe 
nipa Jesu-Krisli. 

Ib. — O l() k'a bù olâ fmi çta oki'i awon 
Enia-Mimô 1)1 ? 

Id. _ B(Mii. té k'a bù olâ fun çta okû 
awon Enia mimô, nitori ti ara won ti je èya ara 
alâye ti Jesu-Krisli, ali ibugbe ti Emi-Mimô 
li nwon si ti je ohun elo ti a tî se ise rere, 
ti nwon yio si jinde Togo n'ijô kan ali, nitori 
èbe won, Olorun bùn èbun pupô fun awon 
enia. 

Ib. — A le bù olâ fun awon aworan Jesu- 
Krisli. Maria Wundia mimé al'awon Enia- 
niimô bi ? 

Id. — Béni, a le bù olâ fun awon aworan 
Jesu-Krisli , Maria Wundia mimô at'awon 
Enia-Mimô. nitori iwa-ododo awon enit'awon 
aworan nâ li bàn (Ij. 

Ib. — Nigbat'a ngbadua niwaju agbelebu 
tabi aworan Euia-Mimô tal'a ngbadua si ? 

Id. — Nigbat'a ngbadua niwaju agbelebu 
tabi aworan Enia-Mimô, a gbadua si Jesu- 
Krisli fO kû l'ori agbelebu, labi si Euia-Mimô 
t'aworan nà n(i bàn. (11 Exod. 25, f 18 et 19. Id 37, y 7 et 8. — 3 Reg. 6, 
f 23, 25. etc. Id. 7, f 29 et 36. 133 — APA' KERIN EK(.) I 
Tî Ijo oso, Misa, Iwasii ali Omi mimo. 

1b. — Kiiii ij() osç ? 

Id. — Ijf) ose li ojo Oliiwa. cyiyi ni, ojô li 
a yà si minio nipataki, t'uivisin Çloriin, li olin 
titun. 

Ib. — Misa \\o l'o tô k'a gbô i'ijô ose ali 
l'ijô odùn îila? 

Id. — O tô k'a gbô Misa ti a ma se l'agogo 
niesaii l'un gbogbo awoii onigbagbô, bi a ba 
le se bê. 

Ib. — Kini Misa ti a nse l'agogo mesan ? 

Id. — Misa li a nse l'agogo mesan ni Misa 
ti sasercioli se fun gbogbo awon oin'gbagbo, 
ali ninii eyili a si wasu oro Oloriin fun won. 

Ib. — Kini iwasu ? 

Id. — Iwasu li ap;i Misa nâ l'o ni nkan 
mêla, 1" acluia li a gbà fun ijoba ali fun ijo 
enia Olorun ; 2° ikec'e li obun isin Oloi'un, li 
ao se ninu ose nà, li awon ijo àwe, ali obun 
t'o tô si isin Olorun ; 3° iwasu ôro Olorun. 

Ib. — F.wo i ise isin ode t'imà saju Misa li 
a nse l'agogo mesan? 

Id. — Ibuwôn omi mimo ni. 

Ib. — Kini omi migiôV 

Id. — Omi mimô l'omi t'a li adura Eklesia 
ati ami agbelebu bukûnfnn. — 134 — 

Ib. — Ese l'a fi se ibuwôn onii mimé n'i- 
sajii Misa? 

Id. — Lali ko ni pe ko yç k'a farahàn ni- 
\vajii allari bikose pelii okàn mimô ali pelii 
ikànu tôto fiin èse wa. 

1b. — Ohiin rere ha ni lali fi omi niimô 
pamo n'ile wa bi ? 

Id. — Béni, ohun rere ni, o si dara k'a 16 
nigbali a Ji l'ownn), li a si lo sùn l'aie, ninu 
ewu ali idanwô. EKU II 
Ti Adfenti ati Krisniasi. 

Ib. — Bawo l'a npin odûn li Eklesia? 
^1d. — A pin M apâ merin, eyiyi ni : Adt'enli, 
Qnadragesima labi igbaàwo nia, akokô Paska, 
ali akokô l'o Içle F^entekosli labi Isokale Emi- 
Minio sori avvon Apostoli. 

Ib. — Kini AdCenli? 

Id. — Adlonli li akokô ti Eklesia nyàii lali 
ninra l'un wiwâ lai)i ibi Josu-Krisli. 

Ib. — Kini Krismasi labi Nalali? 

Id. — Odûn mimô nia ni li a dâ silo l'ii-anli 
ibi Jcsn-Kiisli. 

Ib. ~ Esc ti a \\ se Misa mçla l'ijô nà ? 

h). — Nilori idi mêla vvonyi : 1" lali fori- 
bale t'un Jesu-Krisli bi Omo Oloriin; ■3" lali 
bola fnn ibi n) bi cnia l'ibujeran L]ellebcmii; 
3" lali bola fun ibi ré l'o mu ôrc-ore wâ sinu 
okùn awon olododo. — 13.-) -. 

Ib. — NJo, isç wa ni lali gbô Misa melola 
rojô Krismasi bi ? 

Id. — Olmn rere ni lati gbô awon melela, 
siigbon a ni lali gbô Misa kansoso labe obi 
èse nia. EKO III. 
Ti ojo ikolà Oliiwa. Ib. — Kil'a nsc iranli.rojô odûn miinô li 
ikolà Oluwa? 

iu — A nse iianli nkan meta : P ikolà 
Oluwa wa Jesii-Krisli ; 2" Oruko Jesu t'a ti 
fun U l'iJQ nâ; 3" ipilose odiin titun. 

Ib. — Ese li Oluwa wa Jc.^u-Kristi ti lé k'a 
ko O n'ilà? 

Id. — Lali fibàn wa pe, O wâ si aiye yi 
lati jiyà fun èsç wa ati lali se etutu fun wQn, 
ali lali fun wa l'apere pipé ti irele, ali li iteriba 
fun ofin. 

Ib. — Evvo ni litobi ali olâ ti oruko Jesu? 

Id — Oiiiko Jesu la ghogi)0 oi-uko yo ; o 
lèi'u fun è.su, o si l'anfani fun igbalà enia ; a 
si nibolâlun U lati owô awon Angeli wâ. 

Ib. — Kil'o té k'a se l'ijo kini ti odûn titun? 

Id. — 1° Olô k'a dupe fun Olorun nilori 
ôre-ofe ti awa gbà lowo ré ; 2" k'a bère 
idariji fun èse ti a da li odûn l'o koja ; 3° k'a 
SI li ipinnu rei'c yà odûn ti a bçresi iwo inii rè 
si mimé fun Olorun, nitoi'ipe boya o le je ike- 
hin l'un ojo aiye wa. — 136 — 

EK() IV. 

Ti ojo Epifaiii. 

Tabi Ifarahàn Oluwa fan awon keferi 
(6 January). 

Ib. — Ohiin ijinio \vo ni Eklesia se iranli 
l'ijô Epifani ? 

Id. — L'ijô ifaraiiàii Uliiwa fiin awon ke- 
feri, Eklesia nse iranli ohiin meta, li ni] ogo 
Jesii-Kiisli hàn l'ona palaki. 

Ib. — Ewo ni ohun ijinle meta nâ? 

Id. — Ohiin ijinle vvonyi ni : 1° iforibale 
awon amoye fnn Jesu-Krisli ; 2" ibatisi Olii- 
gbala wa aii ise iyann ekini rè, nipa eyi ti O 
so omi di oti vini l'ihi àse igbeyawo li Kana, 
ni Galili. 

Ib. — Tal'aw'on amoye nâ? 

Id. — Awon amoye nâ li je oba keferi, enili, 
nipa imisi Enii-Mimô ali nipa iri ii-awo clidara 
kan l'oju orun, ti iba ila ôrim, wâ si Belle- 
hemu lati foribale fun omo owo Jesn, ali lali 
fi wura lurari ali ojia toi'ç fun Û. 

Ib. — Kini oio wonyi jasi V 

Id. — Wura libàn pe oba li Oliigbala wa ; 
tiirari filiàn pe Oioi'nn li On se, ali ojia si 
filiàn pe o je enia t'o jiyà t'o si kû. 

Ib. — Kil'o se nigbali Jesu-Krisli li gbà 
Ibalisi? 

Id. — Orun si si'e, Emi-Mimô sokale li 
àwo adaba sori Jesu-Krisli, a si g-bo ohùn kan 
lat'oinn wà t'o wipe : Eyi ni Avanie omo mi, 
e g[)o lire. [37 EKO V. 

Ojo ti Ifihàn Jesu-Kristi ii'ile Oloi'un, ati 
ti Iwçiiiimo ti Maria Wuudia mimo. 

[2" February) 

Ib. — Odûn mimé \\0 l'Eklcsia use rojô 
keji li osii February ? 

1d. — A se odi'iii mimô ti Kihfin Oliiwa wa 
Jesu-Kristi u'ile Olorun, ati Iwèiinmô li Mai'ia 
Wundia mimô. » 

1b. — Èse ti a tî Jesu-Kiisli hàii ti'ile Olo- 
run ? 

Id. Maria iyâ rè gbé Jesu-Kristi wâ filiàn 
n'ile Olorun ni ogoji ojô lehin ibi rç, lali te- 
liba fuu otin Mose, ati lati fi ai"a l'è rubo si 
Baba rè lun igbalà wa. 

Ib. — Ewo ni obun akiyesi t'o sç l'akoko 
nâ ? 

Id. — Alagbà mimô k;m li a npè ni Si- 
meoni. ati woli opi» kan eni t'a n|)è ni Anna, 
ti mè Okiwa Jcsu-Krisli li Olugbcila, enit'a ti 
nroti. 

Ib. — Maria Wundia mimo lia ni lati leriba 
fun ofin iwènumô yi bi Y 

Id. — Agbedo, nitori o li mô l'amôtan, 
sugbono teribafun u nipa irele ati lati t'un wa 
l'apero rere. 

Ib. — Ese ti a (î npè odûn mimô nâ ni ojô 
misa t'awon tilila pçlu? 

Id. — A npè bé pelu nitori awon tilila ti 
Eklesia nbukûn fun, t'a si gbé l'owô li iwodc 
mimô. — 138 — 

Ib — Ohun wo ni iwode mimô U oj(» nà 
ran wa l'eli ? 

Id. — O nraii wa l'eli ifiii-àjo li Maria 
Wundia mimô li se nigbali o nlo s'ile Oloriin. 

Ib. — Kini awoii filila yi jasi? 

Id. — Awonliiila yi jasi aAvoianJesLi-Krisli, 
enili ise imolc olilo li aive. EKO VI Ti Quadrayesima tabi igba àwe nia; ti 
àwe akoko nioi'iii li oclim ati ti a\\'osiiii 
odiîu iiiinio. 

Ib. — Kiiii Qhiadragcsinui leiiti , labi igba 
àwe nia? 

Id. — Qiiadragesima li àwe ogoji ojô lo li 
owo awon Aposloli wâ. 

Ib. — Èse li a fi da àwe nà sile? 

Id. — A da a sile : l'' lali se ifiwé àwe Jesu- 
Kristi li aginjù ; 2'' lali kànu lïui èse wa, ali 
lali mura fini sise odnii Faska ni mimn. 

Ib — Kila ba se lali 16 igba àwe gegç bi 
emi li Eklesia? 

Id. Ou):!'' k'a gbàwe ; 2° ka ye gbogbo 
èse sile ; 3" k'a lakèle si aie asan ali imularaya 
i'aiye yi ; A" k'a sore ânn jîi bi a nli se ri lo ; 
5" k'a ma gbadura nigbakngi)a; 6" k'a si gbô 
ôro Olorun nigbali a use iwasu. 

Ib — ■ Nilori kil' Eklesia se li èrii sa iwajti 
ori awon omo rè l'ijô ekini li igbawe nia? 

Id. ~ Ô se bc : 1" lali ran wa l'eli ise èlulu - 139 - 

t'a fiin awon elese nigbàni lali se nigbangba ; 
2" lati gbà \va niyaiijû lali kànii éso \va ati lati 
loiuipiwada iiilùlo nipa iraiili ikû, ni siso oro 
WGiiyi fuii wa pe : Eiiia, raiili pe (.''riipo n'iwo, 
iwo si pada di èn.ipe. 

Ïb. — Kil'o yé o si àwe akoko merin t'odi'in ? 

Id. — Nipa àwe akoko merin iodi'ni, o yé 
mi si ijô mêla àwe ali aijeran, li Eklesia pa 
lase fnn wa l'ipilese okokan ninu awon akoko 
merin li odûii 

Ïb — Èse li Kklesia fi dâ àwe akoko merin 
li odim sile? « 

■ il). — Ô dâ a sile : 1" lali yà gbogbo awon 
akoko li odiin si mimo l'un Oioriin nipa ise 
ironupiwàda; 2" lali loio ibukûn Olornn sori 
eso ile ali lali dupe fun Û nilori awon eso li 
O fitun wa; 3" lali bè Olornn k'o l'un wa ni 
sascrdoli rere, k'o si tàn imole Emi-MiniQ 
s'ara awon Bisopu ali awon enili nw^on fé so di 
saserdoli. 

Ib — Kini ojô vigili, labi awosi!in odûn 
mimé ? 

Id. — Awon ojô vigili, labi awosùn odûn 
mimc) ni ijo àwe ati aijeran l'o saju awon odûn 
mimé kan,' lali mu wa ye. nipa ipon ara wa 
loju, lali gbà opoinpoôre lowo ()lorun lali inn 
odûn mim(') nà. EK(.) VII. 
Ti ose niinio. 

Ib. — Esc ti a fi npè ose yi ni ose mimô? - 140 — 

Id. — A npè c bê nilori oliun ijinlo nia ali 
mimo l'o se iiinii rè, ati nitori eso iwa mimé 
l'a ba mu jade ninu rè. 

Ib. — Ese l'a (i npè ijô Oliiwa t'ose mimô 
ni ijô li imo tabi niaiiwo? 

Id. — A npè bô niloril'a bukùn fini imo 
n'ijô nà l'a si gbe won l'owo ni iwode mimo, 
l'iranli ojo li Ohiwa wa Jesu-Krisli li isegun 
\vù inn ili'i Jerusalemu, enil'awon ara ihï nà 
fi iho ayô nia gbà ni gbigbe imo labi çka olili 
l'owô won. 

Ib. — Ewo ni l'awon oluin ijinle li Eidesia 
mbola fnn l'ijo karun ose mimô? 

Id. — Awon olinn ijinle nâ ni : iwè esè 
aW'On Apostoli lat'owo Jesu-Krisli wâ ; idasile 
li IJkarisli mimo ali ti oye saserdoii ; ibanuje 
nia on ùgnn èje li Oluwa wa Jesu-Krisli ninu 
ogba Olifi. 

Ib. — Ewo ni awon pataki ise isin ode li 
Eklesia nse lijô karun ose mimô? 

Id. — Àwon palaki ise isin ode ni : ibukiin 
ororo mimô ti IVisopu se tun ipinfunni awon 
Sakramenti ; gbigbà komunioni li awon saser- 
doii lali owô olii.se Misa, enil'o jasi aworan 
Jesu-Krisli nigbali l'un awon Apostoli l'è li 
komunioni mimô ; imulo ti Sakramenti mimô 
li allari si ipo mi li a li i)èse sile l'un u, ali 
])ibo allari l'aso rè. 

Ib. — Ewo ni ise ifokansin ti Eklesia use 
l'ojô kefa ose mimô? 

Id. — Ni Friday rere labi n'ijô kefa ose 
mimô Eklesia mbola l'un ijiyà, ikàn mô agbe- 
lebu ati ikû li Oluwa wa Jesu-Krisli. 

Ib. — Nje, ni Friday rere ko ha si isç isin 
ode kan l'a npè ni il'oribale fun agbelcbu bi? - lU — 

Id. — Ni Friday rere Eklesia use iso isin 
ode kan t'a npè ni iCoribalç fiin agbelcbii. 

Ib. — Agbelebii l'awa ha foribaie fini iii- 
gbati a kuiile n'iwaju rè bi ? 

Id. — Agbedo, ki ise agbelebii pApû l'awa 
iiloi'ibalç fuii, siigbon Jesu-Krisli enit'o kii lori 
agbelebu l'awa nforibalç l'un, a si nwi pelii 
Eklesia pe : Jesii, a foribaie fun 0, a si fin Q 
Togo, nitoriti hvo fi agbelebu re ra araiye 
pada. 

Ib. — Ewo ni ohim ijinlo (i Eklesia nibola 
fun l'ijà ekejri ose minioT 

Id. — L'ijô ekeje ose niimy Eklesia iiibola 
fun sisin oki'i Olugbala wa, ali isokale ti Emi 
rè lo s'ibi isémo awon olododo. 

Ib. — Ewo ni awon pataki ise isin ode li 
Eklesia nse ni Satuiday mimô? 

Id. — Awon palaki ise isin ode ni : ibuki'ni 
\nh titnn, ti fitila Paska ali li omi Ibatisi. 

Ib. — Kini inâ litun li a bukùn fun jasi ? 

Id. — Ibukûn inâ litun yi nkô \va pe, okàn 
litun l'o lô k'awa ma fi sln Jesu-Krisli. 

Ib. — Kini filila Paska ali awon won') , 
turari marun li a bnkûn fun njasi ? 

Id. — Filila Paska jasi aworan Jesu-Krisli, 
imole otito, li ikû mu sôkunkun; ali awon 
worô turari si jasi av\oran ogbé rè marun, 
àmi eyiti O pamô lehin ajinde Rè. 

Ib. — Êse ti a fi bukûn fun omi Ibatisi ni 
Saturday mimô ? 

Id. — A bukûn fun omi Ibatisi ni Saturday 
mimô, niloripe nigbàiii a ti ma se Ibalisi ni 
awosùu odi'm Ajinde Jesu-Krisli, eyiyi ni, oru 
l'o saju odûn mimô nia yi. - 142 — 

EKÔ VIII 

Ti oduii niînio ti Paska 

(tabi A j Inde Jesu-KristiJ. 

Ib. — Kini odiin mimô li Paska? 

Id. — Ojô mimô li Paska ni odi'in mimô 
kan t'o tobi juio iiinu awon odûn mimô, a si 
da sile lati ran \va leti ajinde Jesu-Krih)ti kiiro 
n'isa oki'i. 

Ib. — Nitori kini ojô ajinde Jesu-Kristi, li 
odûn mimô t'o lobi jù gho^bo awon iyokù lo? 

II). — Ojô ajinde Jesii-Krisli li odùn mimô 
l'o tobi jù gbogbo awon iyoki'i io, niloripe ajinde 
Jcsn-Krisli ni ôm ijinio t'o lobi. l'o si Togo jù 
g])Ogbo awon ôro ijinie rè iyokù lo. 

Ib. — Ese ti iwo fi wipe ajinde Jesu-Kristi 
li ôro ijinie t'o lobi, l'o si logo jù gbogbo awon 
ôro ijinie iyokù lo? 

Ïd. — Mo wi bô : 1" niloripe o jasi eri l'o 
lagbarajulo li Iwa Oiorun li Jesn-Kristi, ali 
li olilo isin Oiorun wa mimô ; 2° ali nitorili o 
si jasi idi ali aperç ajinde t'emi wa, ali ajinde 
ti mbô Avâ ti ara wa. EKO IX. Ti ojô odun ti Marku mimô ati ojô 
awon î'bo. 

Ib. — Kini Kklesia pa wa lase l'ojô odûn li 
Maïku mimy ali l'ijô awon èbç? — 143 — Id. — LiQJô odiiii ti Markii mimô. ali li 
ojo niçtaawon èbç, Eklesia pa àwe on aijçraii, 
adiia ali iwode niitiu) lase fiin wa. 

Ib. — Fiin opin pataki wo l'a da iwodc 
mi mû si le? 

Id. — Awoii opin pataki ti iwode mimo nà 
ni : {" lali bolafiin awon pataki olinn ijinle 
kan; iati lan wa leli pe àrin àjo lawa use l'aiye 
yi, atipc o to k'a si tô Jcsu-Kristi lehin Iati de 
orun rere, eyili ise opin akitia ti irin àjo wa ; 
3" kiti mu inu Oioiiin dùn si \va nipa dida 
adura wa i^omô ti awo4i enia mimo, lilani 
a^^ou enili awa imà ko. 

Ib. — Ewo ni awon opin pataki ti iwgdc 
mimo li a nse l'ojô odiin ti Marku mimô ali li 
oj() awon èbe V 

Id. — Awon iwode mimô ti a nse l'ijô 
wonyi l'a da sile lali yi ibinu Olornn knrol'ori 
wa, ali Iati bè E k'O da ibukûn rè soii eso ilo 
ti mberesi rùwe. 

Ib. — Bawo l'a ba bùwa l'iwode mimô yi? 

Id. — lô k'a fi idakeje ali itokansin tele 
iwode mimô nà. 

Ïb. — Ese ta fi àwe on aijeran kûii adura 
l'ijô wonyi? 

Id. — A fi àwç on aijeran kûn adura Iati 
so di itewogbà julo loju Olorun, ali nilorinii 
ki si le di alagbara julo. 14^ EKO X. 

Ti ojo oduiî Asceiisioni ati Pentekosti, 

[tabi Igoke re orun ti Jesu-Kristl ati Isolmle 
Emi-Mimô sori awon Apostoli). 

Ib. — Kini Igoke rè orun li Jesii-Krisli? 

Id. — Igoke rè orun ti Jesu-Kristi ni odûn 
mimô kan ti a da sile lati bola fan igoke rè 
orun ti Jesu-Kristi fi isegun se li ogogi ojô 
lehin ajinde rè n'isà oki'i. 

Ib. — Êse li a tî nse iwode mimô rojô 
Igoke rè orun ti Jesu-Kristi? 

Id. — À use iwode mimô lijô nu lati se 
àkawé ati lati bolafun iwô inu orun ti Jesu- 
Kristi ti isegun se. 

Ib. — Nilori opin wo ni Jesu-Kristi se goke 
rè orun ? 

Id. — Jesu-Kristi goke rè orun nilori opin 
merin : 1° lati wo iim ogo ré lo, li o li jère nipa 
irele rè ; 2° lati pèse îpo kan sile (un wa ; 3° lati 
je alagbawi ati onilaja wa lodo Baba rè, ati 
4" lati ran Emi-Mimô si wa. 

Ib. — Kini ojô Pentekosti (tabi isokale Emi- 
Mimô s'ori awoiî vVpostoli) ? 

Id. — Ijo Pentekosti l'ijô ti Oluwa wa Jesu- 
Kristi ti ran Emi-Mimô soliale wâ sori awon 
Aposloli rè. 

Ib. — Bawo ni Emi-Mimô ti se sokale wâ 
sori awon Apostoli ? 

Id. — Emi-Mimosokalo wâs'oriawonApos- 
toli rawo èla aboii-ina, lo ba le olukuluku 
won l'ori. — 145 — 

EK() XI 

Ti ojo odiin ti Motalokaii niîmo, li Sakra- 
nieiiti niinio tialtâiû, ati ti Okaii iiiiino 
ti Jesu-Kristi. 

Ib. — N'ijô wo ni Eklesia se odûn mimô li 
ôro ijinie ti Metalokaii mimô ? 

ÏD, — Ekicsia ma use iranli ùro ijinie yi 
lojojiimo ali nipataki, l'ijô ose, ti a yà si mimô 
li old Metalokan mimô ; sughon o ma nse odûn 
ôro ijinie nà nipataki, i'ijô osç ekini leliin 
Penlekosti. 

Ib. — Kini odûn mimô li Sakramenti mi- 
mô li altari ? 

Id. — Odûn mimô ti Sakramenti mimô ti 
altari, ni odûn mimô kan ti a dâ sile lati bola 
nigbangba tun ara Jesn-Kiisli, t'o wà n'iwa- 
yiwa niiui Ukaristi miinô. 

Ib. — N'ijô wo l'a nse odûn mimô li Sakra- 
menti mimô ti altari ? 

Id. - A nse odûn mimô li Sakramenti mi- 
mô ti altari l'ijô karnn ekini (tabi Tbnrsday 
ekini) ti ntele ojô kejo odûn ti Penlekosti .sng- 
bon n'ilû Franse, a fà a sebin lili di ijô ose t'o 
tde. ; 

Ib. — Kil'o tô k'a se nhvon ojô mejo li 
odûn Sakramenti mimô ti altari? 

Id. — Niwon ojô mejo t'odûn Sakramenti 
mimô ti altari o tô, b'a ba le se bè, k'a fi ifo- 
kansiti tele iwode mimô t'a nse. k'a gbô misa 
k'a lo si abensiin, k'a foribalç fnn Jesu-Krisli, 
k'a si dnpe fiin U, enit'o wà n'iwayiwa ninu 
Sakramenti mimô yi nitori ifé wa. 

10 — 1.46 — 

Ib. — Ewo ni èi'o Eklesia nigbal'o seodi'iii 
niimô l'Okàii miniô ti Jesii-Kristi V 

Id. — Ero Eklesia ni lali bola lun i(é ailo- 
pin 11 Jesu (un awon enia, ali lali se atiinse 
ègan ali iwosi l'imâ gbà lojojumo ninu Sakra- 
menli Tifé rè. EK(J XII 
Ti ijo odiiii ti Maria Wuntlia niimo. 

Ib. — E^YO ni awon pataki otlûn mimô ti 
Maria Wundia mimé? 

Id. — Awon palaki odnn niiniô li Maria 
Wundia mimô ni : Liloynn rè laiiabawon çse 
akose, Ibi rè, ïliiiàn rè u'iie Oloiun, Sisofun 
l'è iai'owô Angeli wâ, Ibèwo rè .si Eiisabeli 
mimô, hvenumô lè ali Igbegoke lè oiun rè. 

Ib. — Orc-ofç palaki wo ni Maria Wundia 
mimô li ri gbà i'akoko liloyûn rè ? 

Id. — Ore-ole palaki li Mai'ia mimô ri gbà 
i'akoko liloyûn rè ni, ipamô rè kuro ninu èse 
akose, gege bi Eklesia li kede rè. 

Ïb. — Çidûn mimô wo ni Eklesia use l'ijô 
kejo osu Seplemberi? 

Id. — L'ijô kejo osu Seplemberi Eklesia 
nse odi'in ibi Maria Wundia mimô. 

Ib. — Oruko wo ni a lifun Wundia mimô 
l'ojô ibi rè? 

Id. — A fun Wundia mimô li oruko Maria, 
oi"uko mimô l'o lobi, l'o si Inlâ latigbali o li 
di oruko iyâj^Olorun. — 147 - 

Iiî. — Nibo ni a rô pc Maria li ghè lu awon 
odi'in ekini ti ojô aiye rè? 

Id. — A rô pe. Maria Wundia mimô li lô 
aAvon odi'in rè ekini ninii ilo Olorun, nibit'a 
gbé mu u ^v;l hiii Oloiun lali igba ewé rè wA. EKO XIII. Ib. — Odi'in mimô Mfi ni Eklcsia nse l'ijô 
kedogbon osu Marsi? 

Id. — Eklesia nse odûn li ijise Angeli fnn 
Maria? 

Ib. — Ese t'a fi npè ijô nâ ni ijise Angeli 
fiin Maria? 

Id. — A npè bê, nitoripe n'ijô nà ni Angeli 
Gabriel! ti so fnn Maria mimô pe on yio je ivà 
Olorun. 

Ib. — Kini Maria mimô se leliin l"o li loyi'iii 
omo ()lornn ? 

Id. — () lo bè ibalan rè Elisabeli mimô wù, 
ba a joko n'iwon osu meta, ali lebinnâ o si 
pada lo s'ilu Nasareli. 

Ib. — Oliun t'o l'akiyesikan, ko ba se nig- 
bati Maria mimô bè Elisabeli mimô wb bi ? 

Id. — Béni, i'akoko ibewô nà nkan meta 
fo l'akiyesi pupô se: l°Isodimimô ti Johani- 
Batisti mimô ninu iyârè; 2" Iki ati iyanu ti 
ti Elisabeli mimô, ti on li ôro wonyi sojade 
pe : Nibo li eyi ti wâ ba mi, ti iyâ Obnva mi 
yio li tô mi w.i ? 3" Orin (Magniiicat) li Mai'ia 
mimô ko ni dida Elisabeli mimô lobùn. - 148 - 

Ib. — Ewo ni odi'in iiiimô t'o ga julo ninu 
awon odùii niimô ti Maria Wiindia mimô? 

Id. — Igbegoke rè oriin rç, eyiyi ni, ojé ti 
Eiviesianse odiin iwô inu orun ti Maria miniô 
Il isegun se. 

Ib. — À ti gbé Maria mimô l'ara ati l'emi 
lo s'oriin bi ? 

Id. — Béni, igbagbô mimô ti Eklesia ni pc, 
a ti gbé Maria Wundia mimô l'ara ati l'emî 
lo s'orun. 

Ib — Esc ti a 11 nse iwode mimô l'ijô 
igbegoke rè orun ti Maria mimô? 

Id. — Lati bola fun isegun ti Maria ati lali 
mu ilcii-ilç okan ninu awon oba Fi'anse 
(Luis xiii) se, enil'o yà ara rè ati ijoba rè si 
mimô l'ôna palaki (un Maria Wundia mimô. EK(.) XIV. 
Ti odun ti gbogbo awon Enia mimo. 

Ib. — Ese ti Eklesia fi da odûn mimô kan 
sile li oki awon enia mimô ? 

Id. — Eklesia da odiiu mimô kan sileli olâ 
awon enia mimô : 1° lali dupe fun Olorun 
nitori ôre-ofe t'o fi fun won; 2° lali ko wa lati 
kigbe pè wou ; 3° lati gbà wa n iyanju lati 
topase apere rere wou. 

Ib. — Ënia-Mimô wo ni Eklesia pa wa lase 
lali bola fun ? 

Id. O pa wa lase nipataki lali bola fun 
awonEnia-Mimô,eniliisealâboatiolorukoAva. 149 — Id. — Êse ti Eklesia (i fini \va li Enia- 
Minio bi alâbo? 

Ib. — Eklesia fini ili'i kokan, ilelo kokaii ali 
oliikiiluku eiiia li Enia-Mimô bi alàbo,ki awa 
ba iè kà iwe irùliin iwa rere li ojo aiye l'è, ki 
awa ma bù hva roi'e vç, ki a si mâgbadiia si i. 

Ib. — Oclûn mimé kaii ko lia si, iiimi eyiti 
Eklesia mbolaf'iin gbogbo awoii Eiiia-Minio 
pô bi ? 

Id. — Béni , Eklesia mbola fun gbogbo 
avvon Enia-xMimô, l'ijo kini osu Notemberi, (i 
a npè ni ojô gbogbo awoif Enia-Mimé. 

Ib. — Ese li Eklesia li da ojô odûn miniô 
li gbogbo awoii Eiiia-Miino sile. 

II). - Niloi'i 0|)n!o()o idi; 1" lali bola ('un 
awon Enia-Mini(') nà li ko ni ojo odûn niinio 
palaki ninu odiïn ; 2" lali se alunse èse l'a 
li da riJQ odûn mimô mii-an ; 3" lali mu \va 
bÙAva rei'e nipa li(i ogo bàn wa, l'Olorun 
san l'ornn rere lun awon çnil'o li sin I l'aiye 
yi b'o li ye. 

Ib. —" Tani Eklesia ngbadnra fnn n'ijôekini 
l'o lelc odûn ti gbogbo awon enia mimô? 

Id. — ngbadnra fini emi awon olododo 
l'o s{; alajsi 

Ib — Ise alimà gbadnra fnn awon okû ko 
ba wà ninn Eklesia lali igba alijobi? 

Id. — Béni, ise alimâ gbadmvi fnn awon 
okû wà ninu Eklesia laligba alijn. ani a kà a 
si bi enipe o li owo awon Aposloli wa. — 150 — 
KK() XV. Ti odiiii iiiimo (i lyasiininio awon i-O 
Olorun. Ib. — Oclim iniinô \vo l'Eklcsici nse ri)'.'» 
ose L'kini leliin ojô kejo li odi'in gbogbo awn i 
Èiiia-Mimô? 

II). — d lise odi'in mimo li iya si niimô iiwoii 
ile Olorun. 

Ib. — Ewo Tèro Eklesia nigbnli O nse 
0(Jûn nâ? 

Id. — Ero rè ni lalidupç fim (.)loriiii nilorill 
O fiyesi lali gbé iiui ilc ininu) \va, li o si gbô 
ti adiia Ava iiibç, ti o si ko Ava l'oro mimo rè, a 
li niloiili o si ti ai-a on èj».' oniyebiyc ti Jesii- 
Krisli bô okàn wa. 

Ib. — Èklesia ko ba l'èro miran nigbali o 
)ise odûn nà? 

Id. — Béni, Eklesia fé kiti ran wa leti pe, 
Içbin t'a ti i^orin iyin si Oloriin iiinu ile vô mi- 
mo laiye yi, ao l'alafia lali ma b.i awon Angeli 
ali Enia-Mimô koiin iyin nà l'oi-un l'eie tili 
aiye ti ko nipekun. () si It; ko wa lati bowo nki 
f.ni ai'a wa, eyil'ise ibugbe alàye ti Emi Mimo. m IIP nno iM — 151 — EKO AKAKUN Ti iwe mimo. Ib. — OJHin wo ni ekç) Eklesia li itii mu? 

1d. — Oro Oioriin l'eké Eklesia fi icii mu. 

Ib. — Nibo l'a lè ri gro Oloriin? 

Id — A lè. ri oi'o Oioi'iin iiiiui iwe mimo 
(tabi Bibeli), ati ninu iiàn alowodowo. 

Ib. — Kiiii iwe mi nu) ? 

Id. — Iwe mimo l'akôjopg iwe mejilelado- 
rin fa li fi imisi Emi-Mimokô. 

Ib — L giia melo la ti pin iwe mimo si ? 

II). — A li pin iwe minu) s'ona meji : Tcs- 
lasiicnli « labi Mnjemu v lailai, ali Teslamenli 
lilun. 

Ib. - Kilo yé o si Teslamenli lailai ? 

Id. — Nipa Teslamenli lailai o yé mi si iwe 
marunlelogoji ti a tifnn awon Ju. 

Ib — Kilo yé o si Teslamenli tituii? 

Id. — Nipa Teslamenli litiin o yé mi si iwe 
meladilogbgn li a lifun aAvon krisliani. 

Ib. — Ohun pataki wo Ta so ninu Tesla- 
menli lailai ? 

Id. — Awon ohnn pataki li a sg ninu Tes- 
lamenli lailai ni : idâ aiye, ali cnia pelu isulm 
won, Uan li awon eniaOlorini, aiye awon oiii- 
l'iïiu alona won, ali li awon enia olokiki kan, 
awon ôro, ekô l'o l'akiyesi pupô, awon orin 
iyin t'o dara julg, ali awon iwe isolele merin- 
dilogun. 

Ib. — A lia lè gbà gbogbo eyili a so ninu 
iwe Teslamenli lailai ebô bi? - 152 — Id — Béni, a le gbà gbogbo i'(' gbô, iiipa- 
laki niloripe gbogbo oi'ile-ede Ju, bi invon lile 
pin si âiiii ara won nigbakngba, ali nisisiyi 
nwon Inka si gbogbo aiye, sibesibe gbogbo 
won ma f'ohùn s'okaii nigbagbogbo, pelii 
Krisli ali pelii gbogbo awon krisliani, iiipa lili 
iwe nâ peii awon akowe l'o tàn si won, ali 
nipa gbigbà ipésansan won, àmi otito won ati 
ikowe won nipa imisi Olornn. 

Ib. — Ewo ni obun pataki ti a so ninu iwe 
Teslamenli lilun ? 

Id. — Ohun palaki li a so sinu iwe Tesla- 
menli lituti ni : àiye, ekô ali ise li Oluwa wa 
Jesu-Krisli, iwasn ati ise iyann awon Apostoli, 
episloli won (laJH iwe ekô) si awon kiistiani 
ekini ali, nikebin, ilibàii li Jobami mimo. 

Ib — A ha !è gb;ï gbogbo eyil'a so nirm 
iwe Teslamenli lilun gbo bi? 

Id. — Béni a le gbcà gbogbo rè gbô, nipa- 
laki niloripe lat'ipilese Ekiesia wâ, ki ise awon 
krisliani nikan. sugbon awon olâ pehi, eyiyi ni 
|)C awon Kefeii, awon Aladaniô ati awon Sis- 
maliki l'o ti t'oliîuisokan nigbagbogbo, nipa 
gl)!gbà gbogi)o wonyi gbo, ali awon kan nimi 
won l'o li ise iyann ii a rôhin niini iwe mimô 
péri agbara èsu ; awon elomiran se iyàlo si 
awon krisliani ololilo niti ilnmo li oro Olornn 
nikan. iSngbon iroliinisokan iiâ l'apa kan, ali 
ailobùnsokan yi l'apa keji, ti o ti wk lali ojô- 
jojô lilidi oni oloni, mn gbogbo eyili a nso niiui 
Iwe mimô knro ninn iyemeji palapala, i)elu- 
|)eln awon akowe l'o kû lali tennmô otilo au on 
çkô li nwon ti ko, gçge bi awon Aposloii li se, 
li a le gbagbôlaise iyemeji. — 153 — 

Ib. — Oi'o Iwe miiuo lia soro lali yé wa bi? 

Id. — BtMii ôpolopo ninii won Ij soro lali 
yé wa. nipataki oliiin l'o je li igbagbô, ati 
opolopo eiiia si paro v\on, iiwoiisi 16 \\on si 
i paru II won (Il Pet. iii, 16). 

Ib. — Ohikuluku onia ba le (iimô iwe mi- 
mô gege b'ifë rè bi ? 

Id. — Agbedo, niloripe iwe mimo li oro 
()lornn ali, nitori eyi, on ko le sina • o s^yé 
fini gbogbo igbagbo Wa. Nitoriiiàa ko le lumô 
rè bikose lali owo enit'o lase li ko si le sina 
pebi, ['o si yo lïin gbogbolgbagbô wa Sngbon 
oliiknhikii cnia ninu iro ali idajo rè le sina. 
Nje, nilorinà ni olukulukn en-a ko le Uimo iwe 
niinio gege b'ifè ali iro rè. Peinpehi gçge bi 
oluknlukn enia ko li Jè tiimo iwe o!in iji'i, bè 
l'o ri l'un ilumo iwe mimo ninn Eklesia. 

Ib. — Nje, lal'o le liimo iwe mimo? 

Id. — Eklesia kalolika nikan l'o le Uimô 
iwe mimo, niloripe on nikan ni Jesu-Krisli fi 
ase le l'owo lali koni lailè sina ; l'ona yi a si le 
pa igbagbo li a li ii su Eklesia mô l'oclidi, ali 
ase alikoni yi ra\Aon kristiani gbogbo ni lali 
teriba fun, 

Ti Itau atowodowo. Ib. — Kini Ilan atovvodovvo? 

Id. — Ilan alowodowo li ôro Olorun ti a 
ko ko sinu iwe mimo. sngbon li a li lifun wa 
lali owô awon Aposloli wâ lili cli oni oloni nipa 
eko alâye li Eklesia. 

Ib. — Nibo l'a le ri eko alâye yi ? 

Id. — A le ri eko alâye yi ninu Ise awon — 154 — 

Ajo-igbimù li Ekicsia, niiiii idaliîin, eko ali 
idâjo ti Papa mimé; niiui iwe li awTHi eiiia 
inimô ati awon amoiin Eklesia li ko, iiinii Iwe 
ilàna isln Oloriin, ali ninii ise iranli li Eklesia. 

Ib. — K6 lia yo k'a (i Ilan atnwodowo ki'iii 
Bibolibi? 

Id. - Béni, niloi'i. îaisi l'ç, ohiin piipô To 
yç fiin igbalà, ii eiiia kî iba li nio. 

I^. — So diç ninii won ? 

II). — Fiin apere : Imisi Olormi iiinu iwe 
mimo, ipésansan li hve niiniô li a ni iiisisiyi, 
isedede ninii iyiyipada iwe miniô si ède \\a, 
aini ibalisi fiin omo owo, ise waali ôiia lali pa 
ijô ose mé ni niiniô l'ipô ti saliday, cic. 

Ib. — A lia ni lali gbà gbogbo eyili ilaii 
aloModowo iikôni gbô ixç^e })i a li gbà eyili 
iwe mimo iikoni gbô bi ? 

Id. — B(Mii. niloripe ilan alowo(k.)\\u li nro 
Olornngege bi iwe niimô alipeobun li Ki'isli 
al'awon Aposloli li so, olilo ni ge^e bi eyili 
nwon ti ko s'inu iwe. 

Ib. — L'gna wo l'a le niô ilan alovvodowo 
olilo kiM-o niiHi eke ? 

lu. — A lè mù o iiipa eii li Eklesia. OPIN. — 155 — ILANA-ISIN MISA Iii iiominc Palris, cl Filii, cl Spiiilus t^aiRli. 
Amen. 

S. Iiilroibo ad allarc Dei. 

Id. Ad Deum (lui ht'litical jiivciiliilein 
nieam 

S. Jiidica IDC, Dons, el dicerne c-ausaiii, 
meam de génie non banda : ab liomine iiiiiiuo 
cl doloso ei'ue me. 

Id . Quia h\ es, Dciis, foi'litudo mea, Qnaie 
me repulisli, et qnare trislis incedo, dum aldigil 
me inimieus ? 

S. Emilie kicem luam e( vcriialem Uiam, 
Ipsa me dednxerunt el addnxeiunl in moiilem 
Sanetum lunm, el in taljernacnla Uia. 

Id. Inlroiho ad altare Dei, ad Deum, qui 
laelificat juvenlulem meam 

S. Conlilebor lihi in ciiliara. Deus, Deus 
meus; quarc trislis es. anima mea, et quare 
conturhas me V 

Id. Sperain Deo quoniamadluic conlilebor 
illi, salulare vultus mei, el Deus meus. 

S. Gloria Palri, el Filio,eL Spirilui sanclo. 

Id. Siculeralin principio. et nunc, el sem- 
per, et in swcula sieculoi-um. Amen. 

S. Inli-oibo ad altare Dei. 

Id. Ad Deum, qui Uetilical juvenlulem 
meam. 156 S. Adjntoriiim iioslrnm iii nomine Domiiii. 

Id Qui fecil cœlum et lei'iam. 

S. Confileoi', cic. 

Id. Miseiealur tui oniiiipolens Deus. et 
dimissis peccalis tiiis, pcrdiicat te ad vitani 
tt'tcinan). 

S. Amen. 

Id. ConfileorDeoomiiipoteiili.bealœMaiiiiî 
sempcr Virgiiii. beato Michaeli Airhangelo, 
healo Joanni Baptislœ, sanctis Aposlolis Petro 
et Paiilo, omnibus Sanctis, et tibi, palei", (|uia 
peceavi niniis cogitaliono, verbo, et opère, 
niea culpa, niea culpa, niea niaxinia cuipa. 
Ideo pi'ecor bealani Mariain sen]|)ei'Yirgineni. 
l)e;iUiui Micbaelem Ai'cbangebini. beatuni 
Joannem Baptislani, sanctos Aposloios Pc- 
truni et I^iubun, oinnes Sanctos, et le, |)alei', 
oiare pio nie atl Doniinuni Deum nostruni. 

S. Misereatur vesti'i, etc. Id Amen. 

Indulgentiam, etc. Id Amen. 

Dfuis tu conversus vivilicabis nos. 
Et j)leljs lua hv'labilur in le. 
Ostende nobis, Domine, misericordiam S. 
S. 
In. 
S. 
luam 
Id. 
S. 
Id. 
S. 
Id. 
S. 
S. Et salulare luum da nobis. 

Domine, exaudi oialionem meam. 

Et clamor meus ad le veniat. 

Dominns vobiscum 

Et cum spiriiu tno. 

Kyrie eleison. Id. Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. In. Gbrisle eleison, — 157 — 

S. Chrisle eleison. In. r'Iii-i«le eleison. 

S. Kyrie eleison. In Kyrie eleison. 

S. Kyrie eleison. 

S. Dominus vobiscuni. 

Id. El cuin spiritu Ino 

Lehin adnra. Id. Amen. 
Lehin Epistoli. Id. Deo gratias. 

S . Dominus vobiscum. 

Td. El cnm spiritu tuo. 

S. Sequenlia sancli Evangcli, elc. 

Id. Gloria libi, Domine. 
Lehin Efangeli. 

Id. Laus tibi, Chrisle. 

S. Dominus vobiscum. 

Id. El cum spirilu luo. 

S- Orale fralres, elc. 

Id. Suscipial Dominus sacridcium de ma- 
nibus luis ad laudem, el gioriam nominis sui, 
ad ulililalem quoque noslram, loliusque Eccle- 
siœ suœ sanclœ. 

S. Per omnia sœcula sœculorum. 

Id. Amen. 

S. Dominas vobiscum. 

Id El cum spiritu tuo. 

S. Sursum corda. 

Id. Habemus ad Dominum. 

S. Gralias agamus Domino Deo noslro 

Id. Dignum, et justum est. 

S. Per omnia sa^cula sœculorum. 

Id. Amen. — 158 — 

S. Et ne nos intliicas in tenlalionem. 

Id. Sed libéra nos à maio. 

S. Per omnia s.Tcula snecn'orr.m. 

Id. Amen. 

S. Pax Domini sil seiiiper vobiscnm. 

Id. Et cum spiritu tuo. 

Lehin adura. Id Amen 

S. Dominiis vobiscum. 

Id. Et cum spiritu tuo. 

S Ile, Mi.ssa est (tabi) Benedicamus Do- 
mino. 

Id Deo gratias. 

S. [Ni Misa awon okû) Requiescant in 
pace. 

Id Amen. 

S . Benedical vos omnipolens Dcus, Paler, 
et Filius, et Spiritus Sanclus. 

Id. Amen. 

S. Dominus vobiscum. 

Id. Et cum spiritu tuo. 

S. Inilium [tabi) Sequenlia sancii Evan- 
gelii secundum, elc. 

Id. Gloria tibi, Domine. 

Lehin Efangeli t'ikeliin. 

Id. Deo siatias. Alençon. — TypoGRAPHiE E. Renal't-DeBroise L'ALPHABET PHONÉTIQUE L'ALPHABET PHONETIQUE Les aljtlialtets graphiques sont iionilireux. Il en existe 
qui ne dérivent pas tle l'alpliabet phénicien. Ceux qui se 
rattadient à celui-ci ont. dans la forme des caractères dont 
ils sont composés, subi de telles modifications, que leurs 
liens d'origine échajqient à jiremière vue el (jue l'érudition 
seule parvient à reconnaître la llliation particulière de cha- 
cun d'eux. Entièrement créés par Ihonnue el constituant 
les éléments de l'écriture, l'un des plus importants de nos 
arts, ils restent soumis au mouvement qui entraîne tous 
nos ouvrages dans des transformations successives. Tout 
autre est l'alphahet phonétique. Nous ne l'avons pas in- 
venté connue les alphabets graphiques qui en sont autant 
de peintures incomplètes. Nous l'avons reçu de la nature. 
11 est unique el commun à tous les peuples. Mais aucune 
nation ne coimail cl n'emploie tous les éléments de cet 
alphabet . 

En aborilanl l'élude de celte base du langage parle, la 
philologie fait d'abord table rase du système de l'écriture. 
Il serait impossible d'arriver à connaître la théoiie des sons 
élémentaires, c'est-à-dire des voyelles et des consonnes, si 
l'on ne couunencait par faire complètement abstraction, 
dans son esprit, des lettres tpii doivent représenter ces 
sons. Wndoir tenir (|uelque compte de ces lettres sei'ail — 16-2 — 

tout confondre, parce qu'elles sont très loin d'avoir une 
valeur constante par rapport à la prononciation. 

Le même caractère est fréquemment susceptilile d'être 
prononcé de plusieurs manières. Par exemple s équivaut 
tantôt à un d, connue dans sable, et tantôt a un z, comme 
dans crise ; c tantôt à k, comme dans câble et tantôt à a, 
comme dans cime ; 1 a un son très différent dans lit et dans 
gril et cueillir. D'après les grammairiens, dans les lan- 
gues sémitiques, toutes les lettres de l'alphabet sont des 
consonnes. En fait, les Phéniciens, inventeurs de l'alpha- 
bet, n'ont pas trouvé de signes qui désignassent les voyelles 
seules : toutes les lettres des langues sémitiques ont la 
valeur des consonnes. Mais les hébraisants n'ignorent pas 
que les quatre lettres »s*, n, 1, "» perdent très facilement cette 
valeur dans les mots, cessent d'être mobiles et deviennent 
quiescentes. Or ces ciuiescentes sont de véritables voyelles 
en hébreu, comme a, é, o, i le sont dans notre alphabet. 
Réciproipiement, les voyelles de nos langues européennes 
se changent fi'équemment en consonnes. 

Dans une notice qui accompagne deux tableaux icono- 
graphiques de la parole, M, Vaisse, directeur honoraire de 
VInstitution des Sourds-Muets^ a remarqué judicieuse- 
ment que u est une consonne dans huit, nuage, lueur, suant, 
de même que ou dans oui et ouate. Cet ou représente 
ici le même son que le "W anglais et le i hébreu. Dans le 
mot oindre la lettre o se prononce de la même sorte et a 
la même valeur. Dans des mots tels que roi et oie, elle 
offre une particularité curieuse. Elle a une double valeur, 
d'abord celle d'une consonne analogue à l'ou consonne, 
puis celle d'une voyelle qui s'unit avec l'i pour représenter 
le simple son de l'a. 

Comme l'a très bien fait remarquer le D'' Arthur Chevin, 
directeur de Vlnstitul des Bègues de Paris (Ij, i et y tigu- 

(1) Analyse physiologique des éléments de la parole, voyelles et 
sonsonnes. Paris, J.-B. Baillère, 1879, p. 27-28. — )(;3 — 

leni une Lonsoiine el non |>liis iiiio voyelle dans les mois 
pieu, lien, pion, envier, païen, payer, dans l'anyiais ?/es, 
elc. : lous ces mots ne sont que des monosyllabes ou des 
disyllabes dans lesquels il est facile de reconnaitiv ([ue l'i 
ou l'y no sont |);is ]tronoiiC('s indépendanuuent des voyelles 
suivantes, (juils s'a[t|tuienl sur ces voyelles et ne poui raient 
sans elle se faire enl(nidre. Dans crier, grief, l'i se dédou- 
ble et pour servir de voyelle à la premiéae syllable et 
remplir en même temps dans la suivante le rôle d'une 
consonne : on prononce cri-(jué, gri-guef. 

La même lettre i n'est plus elle-même ni voyelle ni con- 
sonne, mais sert simplement à moditier la nature de la 
voyelle précédente, dans pair, paître, etc., monosyllabes 
qui ne contiennent qu'une voyelle prononcée, l'a cbanyé 
en ê pai' l'afljonction de cet i. Sont encore simples signes 
jouant le rôle d'accents pour moditier le son des voyelles, 
les lettres s et x, dans les mots rois, choix, poix, glas, elc. 
Roi au singulier et sans s a pour voyelle prononcée l'a, 
tandis que rois a l'a grave. Et au contraire, en grec, les 
deux signes appelés esprits ', \ représentent de véritables 
consonnes, que ne rendent aucunes lettres de cette langue, 
mais qui é([uivalent aux gutturales n et n de l'iiébreu : 
« L'aspiration, remarque M. E. Egger. professeur à la 
Faculté des Lettres de Paris, a la propriété singulière de se 
transformer en une véritable consonne, et cette consonne 
peut être une labiale ou une gutturale, une sifflante ou une 
dentale (1). » Cette propriété n'a plus rien de singulier dès 
que l'on reconnaît la nature des esprits, dès qu'on les 
prend pour de vérital)les consonnes au point de vue de la 
prononciation. 

Nous avons vu un seul i servir en même temps de con- 
sonne et de voyelle. Beaucoup de lettres simples dans 
l'écriture, sont rendues par deux articulations, comme x 

(i]-.\olions ('■Icinenktircs de grammaii-e comparcc, H" cililion. — 
Paris, A. Durand, 1850, p. 16. — 164 ~ 

dans Alexandre qui se prononce Alec-sandre, comme le 
z italien qui tantôt équivaut à ts et tantôt à ds, comme les 
lettres doubles •}, ;, C, lesquelles représentent chacune le 
son de deux consonnes, celui du p, du c ou du d, suivi 
d'un s. En même temps deux lettres sont souvent mises 
pour un seul son à prononcer. Ph se rend par une articu- 
lation unique, la même que peint encore la lettre f ; cil ne 
se prononce pas plus en français par deux sons que w en 
hébreu, non plus que le th dur anglais ne diffère du 6 grec 
ou du n hébreu, lesquelles lettres s'articulent comme une 
consonne unique. Pour les voyelles, les diphthongues de 
l'écriture deviennent toujours des voyelles simples dans la 
prononciation, à moins que la diphthongue ne se prononce 
réellement en deux syllabes, ou encore à moins que la pre- 
mière ou les premières voyelles ne jouent le rôle de con- 
sonnes. En français, par exemple, nous avons neuf diph- 
thongues écrites qui sont toujours A^oyelles siuiples dans 
la prononciation, à savoir : ai, aim, ei, eim, au, eau, 
eu, eun, ou. 

Enfin beaucoup de lettres s'écrivent sans que l'on en 
tienne le moindre compte dans la prononciation. 

Nous n'avons pas à rechercher ici la cause de toutes ces 
anomalies ; mais il nous fallait les faire remarcjuei' à nos 
lecteurs poui' convaincre ceux-ci ; Ton doit oul)lier lout-à-fait 
l'écriture si l'on veut reconnaître quels sont les éléments et 
les premières lois du langage simplement parlé. 

Les Anciens distinguaient soigneusement des signes 
graphiques les sons éléiuentaircs représentés de droit, 
mais en fait souvent rendus très intidèleuient par ces 
signes. Ils se servaient de uiols différents pour exprimer 
les uns et les autres : « Les lettres dit encore M. E. Egger, 
s'appelaient chez les Grecs cToi/stoc, et chez les Latins 
elenienta, quand on voulait exprimer le son élémentaire ; 
pour marquer le signe de ce son dans l'éci'iture, on em- — 165 — 

ploy.iit on ;j;roc le mol • p/ix^aa, ol en latin le mol Httcra^ 
d'oii esl Aoiiii noire mol IVancais lettre {\] ». II La voix luimaine possède trois fjnalités. Tintensilé. la 
hanleur et le timljre. Ces trois qnalites constituent roljjct 
(l'élufle dont traitent l'acoustique en physique, la phoné- 
tique en anthropologie et la théorie en musique (-21. Les 
deux premières d'entre elles n'ont à peu près rien de com- 
mun avec le sujet qui nous occupe en ce momenl. La phi- 
lologie n'envisage la voix humaine qu'au seul point de vue 
des éléments de la parole, lesquels constituent l'alphabet 
phonétique. Ces éléments se partagent en deux classes : 
les sons pi'oprement dits ou voyelles et les consonnes. Ces 
deux derniers termes appartiennent en propre au langage 
parlé : ils ne sont appliqués aux caractères de lécrilure 
alpiial)étique que pai' extension de leur sens. 

Les voyelles forment le corps même de notre voix. Elles 
ont ceci de commun avec les couleurs qu'elles sont abso- 
lues, c'est-à-dire qu'elles sont prononcées, comme brillent 
celles-là, indépendamment de toute relation de l'une avec 
l'autre ; qu'elles sont parfaitement distinguées pai' toutes 
les oreilles, mêmes les moins exercées ; et qu'elles demeu- 
rent indispensables pour notre ouïe, comme les couleurs le 
sont pour notre vue, tandis que la musique n'est qu'un art 
d'agrément servant à relever les charmes de la parole 
humaine. Et si les sept tons sont constitués par un nom- 
bre différents de vibrations, les travaux de M. Kœnig ont 
démontré que les voyelles correspondent aussi à un nom- 
bre déterminé de vibrations. 

(1) M. E. Egger, loc. cil., p. 5 et 6. 

(2) Voy. sur ces qualités, Desplats, Zoolof^ic. Paris 1883, p. 392-393. — 166 — 

A l'aide de diapasons parfailemenl accordés, M. Kœnig, 
est arrivé à caractériser les cinq voyelles principales par 
les sons propres et tixes suivants : 

Sons fixes i é a o ou 

camcléristiques gf gi" gf gi" gj' Vibrdilions 
en nombre ronds 7520 3760 1880 OiO 470 Toutefois, il faut reconnaître que c'est la liauteiw seule 
de notre voix qui est déterminée par ce nombre des vibra- 
tions des molécules de l'air correspondant aux vi))rations 
des cordes vocales. Les voyelles qui ne sont autre chose 
que le timbre de notre voix sont constituées non par le 
nombre, mais par la forme des vibrations. Et celte forme 
est à son tour déterminée par celle des orifices buccaux. 
Pressenti jusqu'à un certain point, en Angleterre, parle 
professeur Whealstone, ce point a été, dans le même pays, 
dénionti'é comme certain par les recherches du professeur 
llelmholtz ilj. 

Les expériences de M. Kœnig nous font constater ce fait 
vraiment remarquable, que, pour chacune des cinti princi- 
pales voyelles, le son propre de la cavité buccale varie 
d'une octave, lorsqu'on passe d'une voyelle quelconque 
(rangée dans l'ordre ci-dessus) à celle (jui la pi'écôde ou la 
suit. Les voyelles o, |a, é, i sont donc les liarinoniqites 
paires du son-voyelle fondamental ou. 

Il y aurait ainsi seulement cinq voyelles principales et 
non pas sept, autant que de couleurs primitives. La physi- 
(|ue ne s'accorde donc pas avec la donnée antique d'après 
la(|uelie, par hasard ou autrement, il y aurait sept voyelles. 
M. F. Lenormant établit que les voyelles étaient au nom- 
bre de sept bien distinctes dans ranti(iue idiome des Ac- 

[l) Voir Max Miitler, Nouvelles levons sur (a science du langage, 
édil. franc, l. 1, p. 147-148. — I(i7 — 

cads : â, a, e, î, i, ù, u T, dont trois i'oites : â, a, û, 
trois ncuiros : î, i, u, el une liiihlc e 2 . Au ténioi^na^e 
do Démétrius de IMialère, les E|;ypliens connaissaient aussi 
sept voyelles. Je ne sais s'ils avaient des signes graphiques 
pour les représenter ; mais ils s'en servaient comme nous 
des monosyllables lii, re, )ni, fn^sol, la, si, pour distinguer 
les sept notes de la gamme et pour solfier des hymnes. 

.V'.yjTTT'.O'. xal TO'j; Oso'J; ûjxvo ùV'. oiaroW kTiTV. ci(')Y|V£VT(ov oi Upcïç, 
é-jï;-?,; Y|/oOvt£; -y.uTy.. — « Les prêtres fie l'Egypte chantent 
les Dieux avec les sept voyelles, qu'ils l'ont résonner. » Les 
Grecs comptaient également sept voyelles, du temps d'ilip- 
pocrate (3). C'est enlin le nombre de sept (jue Court de 
Gehelin adopte pour les voyelles (4). 

Voici la série de ces sons telle que l'établit cet auteur : 

a, è, e, i, o, u, ou. 

L'Auteur de la nature nous a gratifié, dans l'organe 
vocal, d'un instrument aussi sinqile que merveilleux, au 
moyen duquel nous reproduisons les différentes voyelles 
avec la plus grande facilité, et selon notre bon plaisir. 

Je viens de dire ce qu'est le son de ces voyelles au point 
tlo vue de la physique. La phonétique nous enseigne i)ar 
ipiel jeu de notre organe vocal nous prononçons i, é, a, o, 
ou et toutes les voyelles intermédiaires. Elle ne craint pas 
de nous reproduii'e la leçon de prononciation que le maître 
de pliilosophie donne dans le Bourdeois rjentilhoiinne. On 
a d'ailleurs remar(|ué cpie si Molière, dans cette scène, 
tourne en ridicule le pédantisme, il ne laisse pas que d'y 
émettre des remarques très justes sur la prononciation (5). 

(1) Les syllabaires cuncifornics. — Pnvis, Maisoiineuve, 1877, 
p. lî». 

(2) IJDid. p. -20. 

(3) Hippocrate. Traité de Diœta. Lib. I, g lô, K». 

(4) Monde primitif, t. III, p. 112, 113. 

(5) Voir Manuel de loruleur et du lecteur ou Méthode de pronon- 
ciation el de lecture e.jpressice, par M. Duquenois, Paii:^, Uftafain, 
1862, p. 13. — i68 — 

C'est ici le lieu de signaler les récents travaux, les expé- 
riences décisives des physiologistes concernant le méca- 
nisme de la phonation. La voix humaine provient du 
larynx ; le siège précis de sa formation est la glotte. L'ap- 
pareil générateur du son est représenté par les cordes 
vocales mises en vijjration par le courant d'air de l'expi- 
ration. Pendant l'émission des sons, les cordes vocales 
pressées par l'air qui sort des poumons, vihrenl et déter- 
minent un écoulement périodiquement intermittent de l'aii' 
qui se communique à l'air du tuyau vocal, c'est-à-dire à 
celui qui est contenu dans le pharynx, dans la cavité buc- 
cale et dans les fosses nasales. MuUer, en expérimentant 
avec des larynx humains, a reconnu que les cordes vocales, 
sous l'influence des muscles laryngiens, subissent des 
modifications en longueur, largeur et épaisseur qui leur 
permettent d'exécuter un mouvement vibratoire corres- 
pondant anx divers sons de la voix humaine. La tension 
des parois du larynx, sous l'action des muscles constricteurs 
de cette cavité, a lieu exclusivement poui- les voyelles. 
Celles-ci sont des sons produits dans le larynx et dont cer- 
tains harmoniques sont renforcés par le tuyau vocal. Au 
contraire, les consonnes sont des sons produits dans le 
tuyau vocal et renforcés par le son laryngien. On est rede- 
vable à llelmholtz d'avoir établi expérimentalement cette 
distinction entre les deux classes des éléments de la pai'ole. 

Nous en avons déjà fait la l'emarque, les voyelles sont 
les sons qui, pour ainsi parlei-, donnent à la voix son corps. 
Elles peuvent retentir toutes seules. De plus, en un sens, 
leur son est stable de sa nature, c'est-à-dire, qu'elles 
continuent à se faire entendre jusqu'à ce que le souffle 
de la poitrine soit épuisé. La langue, les parois de la bou- 
che et les lèvres forment une sorte de passage par lequel 
s'échappe l'air chassé des poumons lors(|u'il a pi'oduit le 
son des voyelles. Cbose remaicpuible, la série (k^s voyelles 
principales, telle que rétal)lissent les faits observés par les — ino - 

physiciens, concorde parfaitement avec la série que Ion 
est amené à admettre en observant attentivement le méca- 
nisme de la prononciation des mêmes voyelles. Rangées 
d'après le degré d'ouverture de la bouche, ces voyelles se 
retrouvent encore dans l'ordi-e donné précédemment : 
i é a o OU 

Quand nous prononçons l'i, nos lèvres sont portées en 
arrière autant qu'il nous est possible, et nous les reportons 
graduellement en avant pour prononcer successivement é, 
a, o et ou. 

De même qu'aux sept couleurs primitives s'ajoutent une 
infinité de nuances intermédiaires, de même entre les cinq 
voyelles pi'incipales se placent un très grand nombre d'au- 
tres voyelles qui ne sont que des moditications des pre- 
mières. Ainsi au type é, se rapportent, è, ê, ai. t]ntre le 
son a et le son o, se place le son eu; et le son u lient 
encore le milieu entre le son o et le son ou. Que l'on 
écrive en telle ou telle langue un son par deux lettres 
voyelles ou par une, on n'a pas, avons-nous dit en com- 
mençant, k s'en occuper dans l'étude du son lui-même et 
de sa prononciation. Si le son peut se prolonger comme 
celui des voyelles, il n'est lui-même qu'une voyelle simple. 
Si au conti'aire le son est instable, il faut affirmer sans 
hésiter avec jM. Waïsse (1) et malgré le docteur A. Cher- 
vin r2], que ce son se résout nécessairement en deux élé- 
ments, une voyelle et une consonne. De la sorte, il n'existe 
pas de diphtongue dans la prononciation, mais seulement 
dans l'écriture. Quant aux voyelles nasales qui sont in, 
an, un, on, la seule particularité fonctionnelle par 
laquelle elles sont distinguées des voyelles pures, c'est 
l'abaissement du voile du palais, qui, modifiant ainsi la 
cavité résonnante, lui donne ce timbre particulier connu 
sous le nom de nasal. 

(1) Supptémcnl de ïEnci/clopcdic Moderne, l'inuin-Didol, arliele 
Parole, p. 277. 

(2) Anahjsc physiologique des élémenls de la parole, p. 29. 70 III Parmi les auteurs qui se sont occupés de la classification 
des consonnes, un grand nombre ont dislingué avec beau- 
coup de soin celles cjui peuvent être prolongées ou soutenues 
et celles qui sont explosives. A l'époque où l'on commença à 
faire cette distinction, le motif que l'on se proposait était 
de savoir si certaines consonnes ne pourraient pas être 
rangées parmi les voyelles. Celles-ci étaient alors souvent 
définies : des sons qui peuvent être prolongés. Il suffit de 
se rappeler la leçon du maître de philosopbie, dans le 
Bourgeois gentilhomme, pour ne pas méconnaître cette 
vérité élémentaire, qu'une consonne sonne avec une voyelle 
et ne peut pas être articulée sans elle. Par conséquent, la 
consonne est un son incomplet de sa nature. Son articula- 
tion est déterminée par le son (jui se produit dans certaines 
régions mobiles du tuyau vocal sous l'influence de l'air 
expiré. Ce son s'ajoute au son glottique et est renforcé par 
lui. Difficilement appréciables par elles-mêmes, les con- 
sonnes se différencient par la manière dont elles laissent 
commencer ou finir l'émission d'une voyelle. Nulle con- 
sonne ne peut être prononcée sans 1 "association d'une 
voyelle : au moment où un son est émis par la glotte et 
modifié par la cavité buccale de manière à représenter une 
voyelle, des cbangements brus(jues qui se passent dans 
cette même cavité donnent lieu à certains bruits qui, ren- 
forcés par le son glottique, forment les consonnes. Tandis 
que pour prononcer une voyelle l'organe vocal prend une 
forme, une position stable ; pour articuler une consonne, 
an contraire, il exécute un mouvement instantané. Fermée 
préalablement par la langue ou les lèvres à un point détei'- 
miné , hi cavité jjuccale s'ouvre soudainement, le son 
retentit, c'est la consonne qui est articulée. En expulsant 
avec ((uebpie force l'air que contiennent nos poumons, qu'il — 171 - 

soit ou non vocalisé, tlil Ma\ Millier, nous entendons l'effort 
qu'il fait [)oiir sortir, cl rél)ranlenienl ([in> prodiiil l'air qui 
vient (In dedans an inonient où il atteint l'air (>\térienr (1). 
De la sorte les consonnes sont produites par un éhranle- 
ment irrégiilier imprimé à l'air : elles ne sont ([ue des 
hi'ull^ et non de véritables son^. Car un son est produit 
par des vibrations périodiques, on, pour mieux dire, iso- 
clij'ones de l'air élastique (-2). Les ébranlements de l'air (jui 

(•2) Voir ihid. p. 1-25. 

les constituent, rendent les consonnes tout-à-fait ajjtes à 
exprimer le mouvement et par suite la vie. Les consonnes 
vivili(>nt en quelque sorte les voyelles et forment comme 
l'àme de la voix bumaine, ces dernières sont le corps. 

Le rôle prépondérant des consonnes dans le discours a 
obligé les linguistes à s'occuper beaucoup plus d'elles ([ue 
des voyelles. Dès que l'on a commencé à substituer aux 
caractères idéographiques les caractères phonéti(|ues dis- 
tincts pour chaque son, on n'a pas fait entrer dans l'alpha- 
bet d'autres lettres que des consonnes. Les peuples aryens 
ont eu, en effet, à modifier la valeur de quelques lettres, 
alin de pouvoir écrire constamment les voyelles. IV La classitlcation des consonnes est un travail compliqué 
et dilTicile qui a été l'objet de certains efforts de la part 
même des antiques inventeurs de l'écriture alphabétique, 
et qui a imposé aux grammairiens, aux philologues et aux 
anthropologistes, des recherches méritant de fixer ici notre 
attention. 

Voici l'ordre dans lequel furent disposées en Phénicie 
les vingt-deux lettres composant la première table alpha- 

(1) ,\ouveU('s leçons sur lu science du langage, édil, IVam;., t. I, 
leç. III'-, p. 157. — 17-2 — 

bétique. Ces lettres repniscntent toutes, au moins selon 
l'une de leurs valeurs, des articulations. Nous les transcri- 
vons ci-dessous selon la convention généralement adoptée 
pour les textes sémitiques : 

a b g d (h) u z h t i k 1 m n s (") 

p s k r s t 

Cet oidre invariable conservé encore à peu près dans 
nos langues, atteste, qu'en l'établissant, on a su tenir 
compte de la classification naturelle des lettres. C'est ainsi 
qu'on a commencé par a, la guttui'RJe qui s'articule à la 
naissance même de la bouche. On a d'une part réuni trois 
inueties de même degré : b, g, d, et de l'autre trois liqui- 
des : 1, m, n. On n'a pu cependant donner une série com- 
plètement naturelle. 

Nos grammairiens, se plaçant chacun au point de vue 
particulier des lois de la langue dont il traite, établis- 
sent des classes qui sont indispensables à connaître pour 
l'étude de cette langue, mais demeurent toujours des ébau- 
ches plus ou moins imparfaites d'une théorie complète des 
consonnes susceptibles d'être articulées par l'organe vocal. 

Les hellénistes nous dressent ainsi qu'il suit, le tableau 
résumé des consonnes : 

l<"^ ordre 2« ordre 3« ordre 

ou Labiales ou Gutturales ou Dentales 

Douces 6 Y 

Fortes -k x t 

Aspirées cp /_ 

Doubles ']> l C 

Liquides [j. — v 

Joignez à ces lettres les deux autres liquides X, ç, et la 
sifllante <7, vous aurez les dix-sept consonnes de l'alphabet 
des Hellènes (1). 

(1) J.-L. lUiriiouf (lecteur el profe?Pcui' royal au collège de France), 
Méthode pou?- ('tudicr la langue gveciiue, l^ari<, J. Delalain et C", 
1838, p. (i. — 173 - 

lionne au |)uinl de \ne de la lirainniaire ,^rcc(|nt' el ada|i- 
lée à SCS lois, celle elassilicalion esl défectueuse au poini 
de vue de la phonétique générale. Ces trois asiiirées ne 
sont réellement que des /bî'/e.s,- auxquelles peuvent corres- 
pondre d'antres consonnes douces connue le b (|ni va 
avec le o ou f. Ensuite la sifflaiile cr demeure seule dans 
sa classe, tandis qu'elle est elle-même une denlalc d'une 
antre sorte. Mais, <;énéralemenl, dans les j^rammaires de 
la langne grecque, on forme avec raison une classe à part 
des (jualre liquides : À, u., v, p. Je ne parle pas des trois 
lettres doubles : ï^, /, ;; elles représentent chacune deux 
consonnes comme nous l'avons vu précédemment. 

L'Inde ayant été dans la primitive antiquité la j)atriedes 
lettres et des sciences, a possédé de bonne heure desavants 
granuiiairiens. La classiiication établie ])ar eux des lettres 
de l'alphabet sanscrit, peut-être la plus compliquée de tou- 
tes celles cpii existent, est regardée comme un vérilableclu'I- 
d'œuvre. Les lettres de l'alphabet sanscrit sont au nombic 
de quarante-sept. En voici le tableau, tel que le donne 
M. Burnouf (1). J'y laisse les voyelles elles-mêmes, puis- 
qu'elles sont rangées dans des classes où se trouvent de 
vraies consonnes au point de vue de la prononciation : 

5 voyelles brèves. .. . a, i, 

A .V 

5 voijelles tonçiiies. . a, i, 

A A 

2 Doyelles composées e, o. 

2 diplitJionriues 86, ao. 

4 semi-voyelles .... ya, ra, la, va. (1) Méthode pour étudier la langue sanscrite, par Emile Burnout'. 
- Paris. Duprat 1861, p. Kî, 17. u, 


r, 

i 


L 

i 


A 


r, 


A 
1. — 1 /4 — 

c 

3 sifflantes ça, sa, sa. 

I aspirée ha. 

25 mueties dicisées en 5 ordres : 

fortes fortes douces douoos nasales 

aspirées ;isi)irées 

Gutturales ka, ka, ga, ga, ya. 

Palatales ca, ca, ja, ja, na. 

Cérébrales ta, ta, da, da, na. 

Dentales ta, ta, da, da, na. 

Labiales pa, pa, ba, ba, ma. 

On doit reconnaître que toutes ces lettres sont très 
savamment dislrilmées. Le système présente cependant un 
f^rand noml)re de défauts relatifs' quand on l'examine au 
poinl de vue général des éléments de la voix humaine, et 
non à celui de l'écriture d'une langue en particulier. Ainsi 
il ne peut exister de semi-voyelles dans la prononciation. 

II faut ajjsolument qu'un son soit ou voyelle ou consonne : 
aucun intermédiaire n'est admissible. D'ailleurs ce mot 
« semi-voyelle » par lequel les grammairiens de la langue 
grecque et de la langue sanscrite désignent une vraie con- 
sonne avec la voyelle qui en semble insé]>arable, ce mot, 
dis-je, a l'inconvénient d'être parfois appliqué par les 
hébi'aïsants à des sons d'une toute autre nature, à de véri- 
tables voyelles, prononcées moitié plus rapidement que les 
autres, c'est-à-dire au chevâ simple et à ses composés {'[). 

Voici encore un tableau de consonnes classées méthodi- 

(Ti Voyez Grséniiis, CidiniiKiirc de hi I<niu:ui' lichrahiuc. V. I, î< 10, II. - 175 — 

qucment o\ apparlenanl à une langue Aryenne. Ce sont 
celles (lelalphahel l)actrien. M. E.-J. Dillon a jjuhlié dans 
les Actes de la Société pliUoloçiique, un li'avail tic grande 
éi'udilion sur l'aJpJiabet de la langue bactriennc, langue 
dans laquelle est écrit l'Avesta. C'est à ce philologue que 
j'enipiunte le tableau suivant (1): 

(hittrt raies k, g, /, y. 

Palatales c, j. 

Dentales 1, d, 0. o, d. 

Lnl)iales ,. p, b, f, mv. 

Semi-cniielles y, r, v. 

SibUanies ç, Z, S, z, z. 

Aspiration h. 

Nasales n, n, ri, m. 

Ligatures q, lim. 

Les gTaniuiairiens des langiu^s sémitiques présentent 
une classification des consonnes à la fois plus sinqjle et 
plus complète. Je la donne appliquée à l'hébreu : 

Gutturales n n n y 

Labiales 2 ^ )2 2 

Palatales :i "> j P 

Linguales 1 'O i " n 

Dentales ou Sifflantes. i d J.* "ù" 

De plus, les mêmes grammairiens ont soin de remar- 
quer que S, 3, a, 1, forment, sous un autre rapport, une 
catégorie distincte, celle des liquides. 

Après les grammairiens de profession, nous devons con- 

(1) Actes de lu Soc. pliil., t. IX, 3' fascicule, 1879. L'Alphuhet delà 
lunmie bucirienne, p. 134. 

12 — 176 — 

siilter les auteurs qui se sont occupés de la classitication 
des consonnes à un point de vue plus indépendant, soit 
comme philologues, soit comme physiologistes, soit comme 
professeur de prononciations. 

Traitant, dans son grand ouvrage intitulé Le Moiide 
primitif, de l'origine du langage, Court de (jéhelin décrit 
longuement le mécanisme par lequel la houche produit ce 
que cet auteur appelle les sons et les intonations, c'est-à- 
dire les consonnes et les et les voyelles. Il étahlit les ordres 
dans lesquels il range les intonations, d'après les touches 
au moyen desquelles elles sont produites. II commence par 
donner ce tahleau général 1 : 

Noms lies tuuclies Intun. fortes. Intoii. faibk-s. 

Labiales p b 

Dentales t d 

Nasales n m 

Linguales r 1 

Gutturales k g (dur) 

Sifflantes s z 

Chuichantss u, ch j 

Le même auteur complète ensuite son tahleau pour 
chaque langue prise en particulier. 

Voici maintenant quelques classilîcations qui ont été 
données par des auteurs contemporains. Les unes ont 
pour hase la division des consonnes en consonnes soute- 
nues et non soutenues ou explosives. 

Classification de M. Kerslen (2) : 

1° Articulations muettes et instantanées. 

Linguo- Linguo- Labiales 

gutturales dentales 

Intérieures n m 

Moyennes g d b 

Explosioes k t p 

(1) La Monde primitif. I^aris, chez Boudet, etc. , 1775, t. III, p. 123. 
{2) Essai sur l'uctirité du principe pensant considérée dans l'ins- 
titution du langage, t. II, 1853. — 177 — 

2" Articulation.^ I)rii]iunte.< et continues 

i;iittiiv:iles I.iiiijiKi- I.iii.mio- l.iuuiKi- Ueuto- Liiliiales 
uiitturjilcs piihitiiips ilciit;il<'s lahiiilcs 

Intérieures. w 

Moyennes.. g z j v 

Fortes h s ch f 

Roulantes. . r 

Coulantes. . 1 

Classification de M. Vaïsse (1) : 

i; sourdes 14 sonnantes 

ou aphones ou lirniiphoncs 

9 iiLUcttes OU closes 

Orales Orales Nasales 

.) sons non i f.abiales p b j n 

*"TÏÏ'''' \ Palatales t d ' n 

proion-er [ GuHurales k gue ) gne 

il aspirées et sifflantes 

Dento-labiales f v 

Inféro-dento- InKjualcs. . . . s z 

Antéro-pahito-lin{iuales. . . ch j 

Labiale pure OU 

Linguo-labialc u 

MécUo-palato-linguale ... y 

Latéro-linguale 1 

Ant.-tréniulo-limiuale .... r 

Classification de M. Millier (2) : 

1° Consonnes .'ionores soutenues 

Orales v f j ch s r 1 z 

Nasales m n 

2° Consonnes muettes explosives 

Simples b d g 

Aspirées p t k 

(1) Supplcmenl de l' Encyclopédie moderne, arlicle Parole. 

(2) Manuel de physiologie. Traduction de Jourdan, i' édition, 1851. — 178 — 

D'autres classifications sont établies soit d'après les or- 
ganes concourant à la formation des consonnes, soit d'après 
le caractère phonétique de ces mêmes consonnes soit 
d'après ces deux manières en même temps. 

Classiticalion de E. Gerdy (1) : 

Labiales b p 

Nasales n m gn 

Dento-labidles v f 

Linguales iuit.-siffJ z s j ch 

Linguales ant.-fiiKettcs.. . 1 • r d t 

Linguales g k 

Classification de M. Morin (2i : 

Labiales fortes j ch 

Labiales douces m b p 

Labiales dentales v f 

Sifflantes aiguës ... s z 

Sommo-linguales n 1 d t r 

Radico- linguales : dure.. k 

Radico-linguales : douce . g 

Toto-linguales 11 gn 

Classification de M. Duquesnois. Elle comprend seule- 
ment les consonnes de la langue française (3) : 

Faihles Fortes 

Appuyantes b 1 m n 

Frappantes t p c (dur) d g dur) k q v 

Roulante r r 

Sifflantes c (doux) s X z x 

Soufflantes f j g (doux) ch 

Refoulantes o aspiré) h aspirée) 

(2) Notes sur la voir, Bullelin des sciences médicales de Férussac 
t. VII, 1830, et Physiologie didactique et critique, 18.^0. 
(2) Traité de prononciation, 185."). 
(■"Ij Manuel de l orateur et du lecteur, p. '2'i. — 179 — 

ClassiHcHlion de M. l)ec(|iUM'c!. 

!<c)iii- voyellos iinsiilcs., . . m n 

— • linrjnales.. 1 r 

^ [ Labiales . . b v p 

Consonnes ^ * / ^ * 

Dentnies,. d t 
jiropreiiienL .; 

,., Gutturales k g 

«iies I . . ., „ 

■ bijllanles. f s z 

Classification de M. Magendie : 

Lettres vocales ptdlgkmn i.t toutosu-s voy») 

Lettres non vocales. fvsxzj r h 

Classification de M. le docteur Fournie il) : 

Siffiaiitcs Miirmu- Miinnu- Demi- Kxlilo- 

011 raiitcs vantes explo- sives 

soniflaiitos orales nasales si vos 

Glottupic h ng g k 

Limj.-palat. post. j (espafj.) g n d t 

— ant.. s z 

— latê.. 1 11 r 
Labio-dentales. . . f v 

Labiales m b p 

Ling.-palat. raou. cil j gn dj tch 

La classification des sons de la voix humaine, donnée 
par M. H. Milne-Ed>\ards (2) est adaptée au système géné- 
ral de classification d'histoire naturelle. 

La voici : 
PREMIÈRE CLASSE. — Voyelles ou Phonantes 

(Sons laryngiens continus) 

1" Genre — Voyelles pures 
(Son laryngien peu ou point modifié par le porle-voix) a 

(1) P/iijsiologie de la roU el de la parole, 18(i6, et Physiologie des 
sons de la voix et de la parole, 1877. 

(2) Leçons siw la phnsiologie, t. XII, article voia: — 180 — 

2** Genre — Voyelles mixtes 

(Sons laryngiens profondément modifiés par le porte-voix i 

l''^ Espèce — Voyelle mixte médLa.ne nasonnante an. 
2*= Espèce — Voyelles mixtes inférieures dont la note 
accompagnante ou caractéristique est grave. 

I''*" Variété : résonnante ou 

2" Variété : sifflante o 

3* Espèce — Voyelles mixtes supérieures dont la note 
accompagnante est plus ou moins aiguë. 

1"= Variété : coulante ou liquide. . é 

2* Variété : sifflante ou étranglée. i 

IP CLASSE — Semi-voyelles ou Hémiphonantes 

(.Sons laryngiens prolongeables, mais intermittents ou hémipho- 
nants Irémulants, dus cà l'action du porte-voix.) 

1''' Espèce — LiHf/Kci/(3.. r 

2'-' Espèce — Gutturale. j 

IIP CLASSE — Aphoniques ou Sons muets 

(Ne pouvant être émis à haute voix sans le concours d'une voyelle 
laryngienne et caractérisées par le son engendré dans le 
porte-voix). 

P' ORDRE — Phonantoïdes 

(Sons muets correspondant à chacune des voyelles proprement 
dites (e muet, etc.) 

IP ORDRE — Consonnes proprement dites. 

{" Genre — Aspirées. 

i'» Espèce — Aspirées labiales. 

V" Variété : douce ph 

2' Variété : rude bh 

2" Espèce — .ispiréos deutales. 

1 '" Variété : douce th 

2*^ Vaiiélé : rude dh — 181 — 

3^ Espèce — A>ipirées rjuAtitralcs. 

1 '' Variélé : Palatale h 

■2'^ Vai-iclé : Velaires 

Douce k 

Rude g 

3« Variété : profondes guh 

2* Genre — Consonnes continues. 

l""® Espèce — Splrantcs. 

{"' Variété : Labiales 

Rude f 

Douce V 

2^ Variété : Labio-buccale -w 

3*^ Variété : Dentales 

Rude z 

Douce s 

i^ Variété : Lin^uo-palatales 

Douce ç 

„.„,, . i Alvéolaire ch 

Sittlantes .-^ , 

I Dentale ts 

Gutturale dj 

2*^ Espèce — Coulantes ou liquides. 
pe Variété : Linguo-palatale .... 
2" Variété : Dentale th 

3" Espèce — Résonnantes. 

['" Variété : Labiale m 

2*= Variété : Dentale n 

3° Variété : Gutturale ng 

Tout en établissant la division des consonnes que nous 
avons citée de lui tout à l'heure, M. Duquesnois avait déjà 
partagé d'une façon générale ces mêmes consonnes en 
linguales et labiales (1;. M. le docteur Arthur Chervin 

(1) Manuel de l'orateur et du lecteur, p. 23-2i. — 182 — 

Hfliîiet plus complètement ce partage ; il classe ainsi les 
consonnes d'après le mode de fermeture du canal buccal (1). 

1" Fei-meture au moyen des lèvres (labiales) : m b p v f . 

2° Fermeture au moyen de la langue (linguales) : j ch 
s z n r 1 gue k d t gn 11. V Il nous reste à présenter nous-mêmes un lal)leau des 
voyelles et des consonnes, considérées dans leur nature 
phonétique et disposées dans l'ordre de la classitication 
naturelle. L'alphabet que nous soumettons ici à l'approba- 
tion de nos lecteurs, constitue un essai qui, à défaut d'autre 
mérite, peut revendiquer celui d'être le résultat de recher- 
ches et d'expériences prolongées, principalement pour la 
partie concernant les consonnes. 

Etabli exclusivement au point de vue phonétique, cet 
alphabet vise directement à un but théorique. L'alphabet 
qui a fait l'objet d'un ouvrage de C. R. Lepsius, est 
proposé au public savant dans un but directement pratique. 

En écrivant cet ouvrage, le philologue allemand s'est 
placé d'abord au point do vue graphique. Le litre même 
nous annonce un alphabet type pour ramener les langues 
non-écritea et les systèmes graphiques étrangers à une 
orthographe uniforme en lettres européeiino^. Du reste, 
un tel alphabet demeure encore à trouver ; le travail que 
nous venons de mentionner n'ayant pas suffi pour rallier 
tous les linguistes à une unilé do vues sur ce point délicat 
et difficile : « L'incapacité do tous les alphabets connus à 
se représenter les uns los autres, dit M. Em. Hurnouf. se 
résout dans le problème d'une « caractéristicpie univer- 
selle », problème qui est bien loin encore de sa solution (2)». 

(1) Analyse pliysiologù/uc des clcincnls de la parole, p. ;>7. 
;2) Revue des Deux-Mondes, fiv. du 1" juin 18'.»o. p. (isii. — \m — 

Incontestablement, ce sei'ait, non pas donner flcjà, mais 
i'aiililor grandement celle dernière, (jiie de l'aire [tailai- 
lemenl connaître ]'al|)hal)el naturel, i'al|tlial)et |)lioné- 
liqne, dont les alpliahels ^ia|>lii(|ues eji nsajj,e chez les 
différentes nations du monde ne sont (jue d'incomplètes 
peintures, et dont un alphabet gi'aphique universel et 
scientificjue devrait être l'expression à peu près adéquate, 
afin de réunir tous les systèmes particuliers et empiriques 
d'écriture alphabétique sur le terrain uni(|ue et comnnin 
de la nature elle-même. 

Si noti'e propre essai a quelque valeur aux yeux du 
public, nous aurons à la fois de la sorte contribué à faire 
mieux connaître l'instrument de la parole articulée donné 
à Ihomnie par le Créateur, et à déblayer le terrain encore 
trop encombré sur lequel quelqu'un éditiera un jour un 
alphabet graphique universel, propre à o])lenir tous les 
suffrages. IS4 ALPHABET PHONÉTIQUE VOYELLES I P^ii"Ê^s / Ée, dans les terminaisons leminines. 

f F, E 
Nasale In 

I "" 

Pures ; A 

(a 

Nasale An 

Nasale On 

Pures ' O 

■I 

' èl, ou de l'allemand. 

Nasale Un 

I E muel. 
P"''es } Eu 

U — 185 — 

CONSONNES 

\ Forte il, hà de rallemand. 

] . 1 ) Faible H 

\ Foile n, klielli de l'hébreu. 

/ Faible *;, ain de l'hébreu. 

Gutturales.. L. ., , , \ 1, resch de l'hébreu. 

Liquides roulantes ■ 

1 ( K 

1 \ Forte K 

[Exploslbles 1 n M 1 T^ I 

I I I^aible r, gamma du grec. 

k Forte Q, devant ui, ué en français 

^ I Faible |, iott de l'allemand. 

[ \ \ Ll, eillé de respagnol. 

I i N, égné de l'espagnol. 

Palatales.../ , j 

iLiquide coulante L* 

f i Forle w, schin de l'hébreu. 

'Chuintantes ; n -i i t 

I Faible J 

( Forle 2, sigma du grec. 

i 1 Faible Z 

(Sifflantes . . i?^ i ,-^ u -. i 

I / \ b orte 0, thela du grec. 

„ ,, ) / Faible Th, ti-èche doux de l'anglais 

Dentales . . . • ' ^ 

iLiquide N 

L , ... i Forle T 

lExplosibles 

/ Faible D 

I Forte W, doubliou de l'anglais. 

( { Faible U, consonant. 

1 '( \ Forte F 

, . . , ' ) Faible V 

Labiales. . . ^ 

iLiquide : M 

L , ... \ Forte P 

'Explosibes 

Faible B — 186 — 

Nous ne ferons aiiciine remarque au sujet de notre 
tableau des voyelles. Quant à celui des consonnes, il n'est 
autre pour le fond que celui de M. Chervin. Nous avions 
nous-nième admis cette classification si naturelle et si 
simple, avant que le savant docteur de VInstitution des 
Bègues de Paris, eût publié son opuscule. Mais nous 
croyons devoir compléter la classification présentée dans 
ce dernier travail, d'aboi'd en subdivisant en trois classes 
celle des Linguales déjà partagée en deux par M. Cber- 
vin (1), puis en distinguant dans cliaque classe une li(|uide 
et trois fortes avec trois faibles, correspondant à cbacune 
de ces dernières. 

Entrons maintenant dans certaines remarques particu- 
lières au sujet de quelques-unes des consonnes que l'or- 
gane vocal est susceptible d'articuler et qui ligurent dans 
notre alpba])et plionétiquc. 

15, est la même aspiration que l'esprit rude des grecs, ', 
et le n des liébreux : II, la même aspiration que l'esprit 
doux, ', des grecs et le i\ des hébreux, à peu près notre 
consonne française h. 

La consonne que je représente par n, se trouve elle 
aussi, non seulement dans les langues sémiticpies, nuiis 
encore dans nos langues d'Europe. C'est le ch des Suisses 
et des Polonais, la jota des Espagnols. 

Le y au contraire est un son exclusivement propre aux 
sémites. C'est, pour employer un terme proposé par 
Bergier (2), la consonne bomoplione du n. Elle lient le 
milieu entre l'h et le "|. 

Le qu est la consonne que iious pi'ononçons en français 
dans les mots ; r]ui, quel, quérir, querelle, etc. Le son 
correspond à notre gu fi'ançais dans les uiots : giiâ, guérir, 

(Il Vov. Analijsc. plnjsiologù/ue des clcnwii/s de la parole, fahlrnu 
p. 50. 

(2t Les élémenls priinili/s des langues. l\\ris, lîrucas et IIuoiMul, 
ItiG'i, )). 57. — 187 — 

[jui, guidai', elc. II se li'uiive aussi repi'ésenlé [tari, y, dans 
(les mots tels que païen, payer, moijen ; i'e|»résenté par 11, 
A]im'i'i)ionUlé, pillage, faillir ; représonlci pargl en italien, 
dans gli, scioglien'. 

La consonne n équivaut à notre gn. Nous faisons enten- 
dre ce deinier diyramnie (juand nous disous : ignorance^ 
soigner, seigneur. Cet n de l'espagnol tigui'e dans sennr. 
Notre organe vocal peut sans doute articuler un son homo- 
phone, intermédiaire entre le son mouillé qu et le son 
souillant ch. Celte consonne serait-elle l'eillé de l'espagnol ? 

Notre digramme ch tel que nous l'articulons dans les 
mots chien, cJieval, est au point de vue phonétiijue la 
même consonne simple (|ue le r de l'hébreu. 

Au H (jLii est le son représenté en hébreu par n et en 
anglais par th dur, répond une consonne faible intermé- 
diaire entre le t et le d, le th doux de l'anglais. 

Le t est la consonne frappante du mot toi et non la 
sifllante s prononcée dans le mot action. 

W, ce digramme de l'anglais, rend une consonne simple 
représentée en hébreu par le i, et en français par ou, com- 
me dans le mot oui. U est la consonne prononcée dans 
huée, onctueux. 

Pour articuler une consonne quelconque, avons-nous dit, 
la langue pressée contre le palais ou les dents, ou bien les 
lèvres serrées ensemble, interceptent d'abord le passage de 
l'air à tel ou tel point de la bouche. La langue ou les lèvres 
ouvrent ensuite la barrière ainsi établie, et l'air est violem- 
ment chassé au dehors. La diversité des consonnes pro- 
vient des différents points où, dans sa longueiu-, se trouve 
ainsi fermé l'organe vocal. Quand il arrive qu'une con- 
sonne et une voyelle sont formées au même point de la 
bouche, les deux sons pernuitent facilement ensemble 
dans les différentes langues. C'est pour cette raison que les 
mêmes lettres n, n, i, i, désignent tantôt des consonnes et 
tantôt des voyelles dans la langue hébraïque. — 188 — 

L'oi'iiane vocal est natiirelleiiienl divisé en quatre par- 
ties bien dislinctes : celle qui avoisine le gosier, colle que 
domine la voûte du palais, celle où se trouvent les dents, 
entin la partie antérieure. Dans la première s'articulent les 
gutturales, dans la seconde les palatales, dans la troisième 
les dentales et dans la dernière les labiales. 

Ces quatre classes revendiquent chacune l'une des quatre 
liquides. L'r est produit au fond de la bouche quand on 
en chasse le souffle après l'avoir retenu par la racine de la 
langue pressée en dessus du voile du palais. Si c'est avec 
la pointe de la langue et à la voûte du palais que la bouche 
a été fermée, la consonne articulée est l'I. Pour obtenir 
l'n, il faut lâcher le son après avoir appuyé cette pointe de 
la langue encore plus en avant, à la racine même des 
dents. Enfin on prononce l'in en ouvrant la bouche après 
l'avoir fermée à son extrémité extérieure et avoir seri'é les 
lèvres l'une contre l'autre. 

Les autres consonnes, les douze fortes et les douze faibles 
homophones, sont, elles aussi, articulées le long de l'organe 
vocal, du voisinage du gosier à l'extrémité des lèvres. 
L'ordre d'après lequel elles sont rangées dans le tableau 
présenté ci-dessus, répond à la série même des points de 
la bouche où elles sont prononcées, c'est-à-dire des points 
où la cavité buccale, préalablement formée connue il con- 
vient pour chaque articulation particulière, s'ouvre en 
lâchant au-dehors l'air contenu dans cette cavité et reten- 
tissant selon la nature môme de chacune des consonnes. 
Celles-ci, nous l'avons vu, sont au nombre de trois fortes 
et de trois faibles dans chaque classe. 

Le son des liquides peut être modifié en quelque ma- 
nière. Ainsi le "i hébreu est plus guttural que notre r 
européen. Il est également possible de mettre des consonnes 
intermédiaires entre les vingt-quatre non-liquides classées 
dans notre tableau. Mais les autres articulations sont peu 
différentes de celles renfermées dans ce tableau. Ces der- — 189 — 

nièrcs doivent cerlainoineiil être regardées coinnie les 
consonnes ])i-inci|»nles ; à elles se rapportent toutes celles 
(|iie puiiri'aienl iirodiiirc en plus un oi'i;aiie di'ltcal cl (pu' 
pourraient percevoir en plus unoi'eille exercée. 

Nous devons cependant signaler connue une consonne 
i[ui aurait peut-être niéi'ité une place dans noti'e tableau 
au même litre que celles dont nous l'avons formé, le tsé-kd 
des Allemands, avec la valeur qu'il a dans le [)ronom ic/t et 
dans l)eaucoup d'autres mots. Prononcé de la sorte ce 
digramme peint une articulation toute auli-e (|u'une guttu- 
rale. Il représente une consonne sinq)le, qui nous semble 
palatale, résonne à la partie la plus antérieui'e du palais, 
tont-à-fait près de la racine des dents, et l'orme un inter- 
médiaire entre le u' et le ïl, notre ch et notre s. D-^ BOURDAIS. ETYMOLOGIES FRANÇAISES HARICOT, LARIGOT, FLAGEOLET 

« De Foris on a dit : Horis dont nous avons fait : Hors 
et de Fabarius, Habaruis, d'où noLis avons fait : Haricot. 
Fabariiis, fabaricus, fabaricotus, habaricolus, Jiaricotus, 
HARICOT. » 

(Ménage. Observation sur la langue 
française. In-18. Barbon, 1695. p. 221.; 

« Le p. Chifflet, s'est aussi trompé, si je ne me trompe, 
en mettant dans une semblable liste (celle des mots ou l'H 
est aspiré (e)) le mot : Harigot qu'il interprète : flageolet. 
Nous disons larigot en cette circonstance et non pas : 
Harigot. » 

(G. G. S. p. 228.) 

Suit une citation de Ronsard. Ménage ajoute : « et l'éty- 
mologie confirme cette prononciation, car ce mot a été fait 
de fistula. Fistula, fistalaris, fistularius, fistularicus, 
laricus, laricotus, LARIGOT. » 

Sans commentaii'es. Si on admet l'étymologie, Haricotiis, 
Laricotus, Harigot, Haricot, Flageoht sont synonymes, 
peut importe qui fut le premier en nom. Les hésitations 
entre l'aspiration et le mutisme de l'H dans Haricot 
seraient aussi expliquées. 

Il s'agit, bien entendu, du Haricot, légume et non du 
Haricot de mouton (ou spécialement Navarin quand il est 
aux navets). Celui-ci n'a aucun l'apport avec un llageolet. 
Il existait au temps de Molièi-e, et Harpagon ne désigne pas 
la viande dont est fait le Haricot bien gras dont il veut 

13 — 192 — 

tout d'abord rassasier ses convives. Le Hevicoq (ainsi 
orthographié dans Taillevent, je crois, est un salmi (s) 
de viandes cuites de la veille (Heri cocta). C'est une sorte 
de Salmigondi (Salgamum conditani). PARPAILLOTS ou PARPAILLAUTS pour : HUGUENOTS 

Voir à ce sujet la longue note de Ménage, origines de la 
langue française p. 512 et 513. 

Parpaillot est la forme gasconne de papillon. 

Mais, pourquoi ce surnom de parpaillots donné aux 
réformés ? L'origine en est aussi obscure que celle de 
huguenots (la plus suggestive est le IIuc nos de des 
Accords). 

A-t-on appelé parpaillots les Gascons de La Vallettequi 
se jetèrent si prestement dans Metz qu'ils semblaient y 
avoir volé comme papillons? 

Les papillons blancs ne sont-ils pas ces assiégés de 
Clérac qui firent une sortie en chemises, bannières au vent 
et évoquèrent chez un pédant de l'époque, je ne sais quel 
souvenir du Psenulus de Plante. 

N'aurait-on pas plutôt, hélas ! traité de parpaillots les 
pauves affolés qui tournaient autour de la lumière et finis- 
saient, hélas ! par brûler au bûcher leurs ailes et le reste. 
Cette cruelle ironie est bien dans la note de l'époque. 

Quant à l'étymologie grammaticale de papillon je laisse 
à Ménage la responsabilité de ses subtilités et de ses 
parentés grecques entre ^Fv/t,. cpxXXr, et -^aXatvx. 

G. Le Vavasseur. 193 — LES NOUS DES JOORS DE U SENIAINE EN ESTONIEN 

Les noms des jours de la stMiiaine en estonien n'offrent 
rien d'intéressant au point de vue étymologique. Pour la 
plupart ils sont composés des adjectifs numéraux ordinaux 
et du mot pàew^ le jour, la journée. 

Il est, peut-être, intéressant à noter que d'après leur 
terminologie les Estoniens ne commencent pas la semaine 
par le dimanche, mais par le lundi. 

Le dimanche s'appelle pûhàpâew ce qui signifie jour 
saint, ou sacré ou jour de fête, composé de pûhii., saint, 
sacré, fête et de pâew, le jour. 

Les noms des quatre premiers jours ouvrahles de la 
semaine sont composés des adjectifs numéraux ordinaux 
et du mot jour piiew. 

Le lundi s'appelle csmaspàew, le premier jour et vient 
de esiiiiene, le premier et de pàew, le jour. 

Le mardi — teisipàew, le deuxième jour, de telne ou 
tôine, le second, le deuxième. 

Le mei'credi — liobiiapliew, le troisième jour, de kobnas 
le troisième. 

Le jeudi — neljapàew (neliapaew), le quatrième jour, 
de neljas neliasl, le quatrième. 

Le vendredi s'appelle reede et en estonien de Wero 
rlldi. L'étymologie de ce mot m'est inconnue, mais il me 
semble que ce mot est une corruption du Freitag allemand 
ou du Frlday anglais. Les Estoniens n'ont pas le son f et 
le translorment en p s'ils veulent le conserver dans les mots 
étrangers. Ainsi ils appellent les Français, Praritslased, la 
France, Prantsusemaa. Mais le plus souvent, et surtout 
les illettrés, ils suppriment aussi le p comme toutes les 
autres consonnes devant le r ; par exemple les vieux illet- — 194 — 

1res prononcent : Rantslased les Français, Rantsusemaa. 
la France, les mots allemands Brille (les lunettes), rill, 
Kreide (la craie), riit au lien de Prantslased, prill^ krlit^ 
etc., comme disent les lettrés et les jeunes. 

L'estonien étant très riche en voyelles ne tolère pas 
l'accumulation des consonnes différentes. Le t du mot 
Freitag s'est adouci en d comme en anglais Frkhy. Aussi 
beaucoup d'autres mots adoptés ou purement estoniens 
ont-ils la prononciation anglaise, probablement sous la 
même influence climatérique, c'est-à-dire le voisinage de 
la mer et le brouillard. 

Le samedi s'appelle de deux manières, dans le dialecte 
de Wero et Dorpat : poolpaew la demi-journée et dans le 
dialecte de Revel (dialecte littéraire) /aupâew (laoupaew). 
L'étymologie de poolpaew, la demi-journée, est facile à 
comprendre, quoiqu'on ne l'observe pas. Laupaew signifie, 
à mon avis, le jour de banc d'éluve, c'est-à-dire le jour de 
bain et il vient de hiwa ou de laiid (racine lauj, Ijanc 
d'étuve, table. Les Estoniens, comme tous les peuples du 
Nord, ont la coutume presque sacrée de prendre tous les 
samedis un bain d'étuve ou un bain de vapeur et, comme 
on sait, ils se battent avec des bouquets de branches de 
bouleau, assis sur des larges tables ou bancs dressés sous 
le plafond du bain. Ces tables ou ces bancs s'appellent 
lawa ou laudi (law-laou) et de là dérive le mot hiupiiew. 

LES NOUS DE MOIS EN ESTONIEN 

Les mois ont en estonien une dénomination double. Il y 
a d'abord les noms latins comme dans les autres langues 
européennes et, qui actuellement sont les plus usités avec 
une prononciation plus ou moins allemande : laanuar, 
Weebruar, Marts, Aprill, etc., et puis les noms empruntés 
aux saisons ou aux fêtes et aux saints chrétiens. — 195 — 

i. Janvier, d'après la seconde nomenclature, s'appelle 
Nàiirikiiu et vient du nom de jour do l'an NiUiripàcw. 
L'étymologie du mot ?iaa?*t m'est inconnue. Kuu (cou) 
signifie le mois, la lune. 

2. Février s'appelle Kûinlakuu, composé de kûlnal^ 
la bougie, la cliandelle, et de kuu, le mois, la lune. Le 
deux février, le jour de la Purification de la Sainte Vierge, 
s'appelle en estonien kninlapàew, jour de bougie, et 
c'est de ce jour que février a reçu son nom Kûinlakuu, 
mois de bougie. C'est donc un nom d'origine religieuse. 

3. Mars s'appelle Paastukuu mois du jeûne {paast, le 
jeûne). 

4. Avril — Jurikuu , mois de Saint-Georges (Jûri- 
Georges). 

5. Mai — Lehekuu, mois des feuilles, du feuillage (/e/i/, 
la feuille). 

6. Juin — Jaanikuu, mois de Saint Jean (Jaan-Jeanl 

7. Juillet — Heinakuu, mois du foin ou de la fenaison 
[Jiein, le foin). 

8. Août — Lôikusekuu, mois de la moisson ou de la 
récolle [lôikus, la moisson, la récolte). 

9. Septembre — Mihklikuu, mois de Saint Michel 
(Mihkel-Michel). 

10. Octobre — Wiinakuu, mois du vin {wiin, le vin). 

11. Novembre — Ta/ we/iuu, mois d'hiver [lalw, l'hiver), 

1 2. Décembre — Jôulukuu, mois de Noël (jôul, le Noël;. 

A. DiDO MELANGES 

DE ST M lKM.iu^l"1E 
ET DE LINGLUSTIQUE 

Tab m, r. NOMMES — 199 SUR LES DATES PROPHÉTIQUES DE DANIEL Dans le canon hébraïque des livres sacrés, Daniel est, 
non un prophète, mais un simple hagiographe, comme 
l'écrit St Jérôme « Illiid admoneo non haberl Danielein 
« apud Hebrœos inter prophetas , sed i)iler eos qui 
« hagiographa conscripserant. » ( Voy. préface sur 
Daniel). 

Toutefois Josèphe, partageant les croyances les plus en 
vogue à son époque, tient Daniel pour réellement prophète. 
Voici comment il s'exprime : Ival ttoXXoïç "éTsaiv £[i.7:po(70£v 
àvÉypîx'le TOC Y£VTri<7()|X£va... D'où cette conséquence : Kal toùç 

ETTtXOUSS'-OU; £X TOÛtCOV £Ûo(<7X£'.V 7r£TTXaVTj[JL£V0UÇ, 01 T'/jV T£ TrpÔvOlQtV 

£xêocXXou(7'. Tou piou (Voy. Antiq, liv. X, chap. XI, in fine). 

Quoi qu'il en soit, toutes les données prophétiques de 
Daniel concernent spécialement deux sujets intimement 
liés, à savoir l'Antéchrist et le Christ. 

I 

Daniel commence par peindre à grands traits symboli- 
ques l'histoire du monde méditerranéen. 11 y voit les 
quatre empires, plus un. 

A, Sousforinesde statues à B. Sous formes d'animaux Concordance I. Tête d'or. Lionne à ailes d'ai- Empire Babylo- 

g'ie. nien il). 

II. Poitrine et bras Ours à trois rangées Emp. Perse, 
d'argent. de dents. 

III. Ventre et cuisses Léopard à quatre tê- Emp. Grec 
d'airain, tes et quatre ailes. 

(1) Rappelons que Jérémie avait prédit la prise de Babel (Babylone), 
qu'Isaïe avait déjà annoncé Israël captif à Babylone et celte ville, à 
son tour, vaincue par le Perse et le Mède. — 200 — 

IV. Jambes de fer, Bête à dents de fer Emp. Romain, 
pieds mi-fer, mi- et à dix cornes, 
argile et dix 
doigts. 

Y. Pierre qui renverse Avènement de Fils Règne du peuple 
cette dernière de l'Homme. des Saints, em- 

statue. pire d'Israël. 

Pouren l'evenir aux dix cornes-rois de Daniel, du milieu 
d'entre elles en surgit une petite, laquelle en fait tomber 
trois autres. Elle a des yeux étincelants, une bouche élo- 
quente et guerroie contre les Saints, l'espace de 3 ans 1/2 
=^ 42 mois — 1260 jours, id est une demi-semaine d'années 
de 300 jours, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement de l'Ancien 
des jours, du Messie triomphant. 

L'auteur de l'Apocalypse ou GiiéUona.h répète les chiffres 
sous quatre formes : 

\° Les Goyim on Gentils fouleront aux pieds la cité 
sainte pendant 42 mois; 

2° Les deux témoins, identiques aux deux oliviers à 
droite et à gauche du candélabre d'or à sept branches 
(Zach. IV), c'est-à-dire Hénok et Eliah, prophétiseront 
pendant 42 jours. 

3° Ils seront, au bout de ce temps-là, A^aincus par la l)ête. 
Leurs cadavres resteront sans sépulture pendant 3 jours 
1/2 ou 84 heures dans la grande capitale d'alors. Ces trois 
jours 1/2 ont, sans doute, une valeur symbolique de même 
nature que les 3 ans 1/2 dont il a été parlé plus haut et qui 
répondent à 42 mois ou une demi-grande semaine. Au son 
de la T*" trom])ette, les prophètes mis à mort ressiiscitei'ont. 
C'est alors que commence le règne du roi Messie, c'est-à- 
dire d'Israël et que les vingt-quatre vieillards font entendre 
leurs louanges au Seigneur. Or, les sept trompettes sont 
les sept âges politiques du monde méditerranéen (Ârio- 
Sémite). 

4° La feuuue (jui se tient sur la lune, vêtue du soleil et 
couronnée des douze étoiles zodiacales enfante son Silo, — -201 — 

le Messie. Le iiraiid dragon roux à sept tèles et dix cornes 
la poiirsiiil. Elle fuit au (léser! et y est nourrie pendant 
1-2G0 joui's, e'esl-à-dire un temps, deux temps et un demi- 
temps. — Combat entre Michel et le Dragon. —Triomphe 
et règne du Messie dans les deux, présage de sa victoire et 
(le son règne sur la terre (Adveniat regnum tuum), xviii, 
I.?. Les dix cornes ou rois rogneront une heure après la 
hèle, mais seront vaincus comme elle par l'agneau Messie. 
L'Apocalypse (viiii concentre les trois premières hètes 
politiques en une seule, sortant de la mer des nations 
(aspect du Léopard grec), avec les pieds de l'Ours (Perse) 
et la gueule du Lion (Babylonien). Elle a aussi sept tètes 
et dix cornes. Le Dragon romain lui donne son gi"and 
pouvoir. Elle a une bouche éloquente qui dit de grands 
mots et des blasphèmes contre Dieu, son nom, le temple 
et les saints. L'on dit en l'adorant, non plus Mi-kâ-el, ou 
Mi kdJâfi, « Quis sicut Deus?», mais bien Mi kâ liliayyâh, 
« Quis sicut bestia » ? # et elle persécute les saints pendant 
42 mois. Le nombre de la bète = 666 (1). C'était le revenu 
en or de Salomon (ii. Ptois, x, 14). 

II 

Revenons à Daniel. Après avoir exposé les traits fonda- 
mentaux de l'histoire générale, il passe aux faits qui inté- 
ressent spécialement Israël, ici est aux Perses et aux Grecs, 
et cela sous une forme abrégée au chap. viii, sous une 
forme plus développée aux chapiti'es xi et xii ; ex. : 

(1) Par les calculs de la guénialrie, on a voulu y voir 1° nrin ou 
306 + QSR ou 360 = 666, mais Néron remplit-il les autres conditions? 
— 2° En chifl'res latins, au sens de « main dévastatrice », Vespasien 
ID MFMM FSPSiN = 14 + 386 + 266 = 666. D'autres ont été jusqu'à 
prétendre y retrouver le nom de Louis {Ludovicus écrit Lvdovicvs), 
porté comme l'on sait par dix-huit rois de France sans compter les 
Clovis qui, eux aussi, sont bien des Louis. — 3° Symboliquement, Le 
Mystère, sftr = stfr = stre + a et en chiffres grecs nANAeEXMios 
= HANAeEisMOï qui indique le caractère du mystère. Or, 666 est le 
chiffre remarquable que les anciens font sortir des quatre côtés du 
carré du soleil. — 202 — t. Bélier perse avec une 
corne plus haute frappant 

O, N, S. 

2. Bouc grec d'occident 
avec une grande corne qui, 
brisée, en donne quatre pe- 
tites. 3. L'une d'elles en produit 
une petite qui grandit, vainc 
le S et l'E, abolit le sacrifice 
perpétuel (Tamid). Encore trois rois perses et un 
quatrième qui combat les Grecs, 
à savoir Darius. 

Un roi grec le ruine, à savoir 
Alexandre, qui règne 12 ans = 
432 jours = 144 mois ou un cycle 
et dont l'empire se partage en 
quatre royaumes avec quatre rois 
étrangers à sa famille. Celui du 
S., l'Egyptien et celui du N., le 
Syrien sont toujours en guerre. 
Le S. triomphe d'abord, puis le 
N. et les Israélites égyptophiles 
périssent. 

Antiochus, le roi du N. attaque 
d'abord Israël et l'alliance sainte. 
Viennent contre lui Siyyini et 
Kitdm (Grecs et Romainsi et il 
est frappé. Il abolit \e)Tamid et 
met sur l'autel le Schikkouts Me- 
schomem (Jupiter Olympien) à 
Jérusalem (et Jupiter hospitalier 
sur le Garizim). Ce prince impie veut changer culte, usages, lois et s'éle- 
ver au-dessus de tous les dieux. Il domine l'Egypte, la 
Lybie, l'Ethiopie et enfin plante ses tentes comme son 
palais, A\)'cidno^ sur Je mont sacré entre les deux mers. 
C'en est trop. Voici Mikael qui se lève. Israël ressuscite 
après une mort pohtique de 3 ans 1/2 (148-145). Nui ne 
viendra plus aider le tyran. 

Toutefois, au milieu de ces préoccupations, l'esprit de 
Daniel va plus loin. Au chapitre IX, il comprend enfin les 
septante années de captivité prévues par Jérémie, (25,11 
el 22,10) pendant laquelle la terre d'Israël célèbre des sab- 
bath s, jusqu'à ce que soient accomplies les septante années ; 
fin du livre II des Dihré Hayyamim. 

Lorsque le sanctuaire est enfin purifié, on doit compter 
du soir au matin 2300 jours qui égalent un jour période — — 203 — 

I lieiire ou 6 ans 4 mois et 20 jours. Le tout équivaut à 76 mois 
et 20 jours. f200 jours donneraient 6 ans 8 mois). C'est la durée du 
règne d'Antioclius depuis qu'il eut souillé le temple, ainsi que 
le prouve le tableau suivant des dates fournies par le livre des 
Macchabées. ERE D ALEXANDRE. 

an 137 

143 6 

145 8 

ans jours 

1 360 146 9 

147 10 


2 720 

1/2 180 


148 11 


3 1/2 1260 
180 


149 12 


4 1440 
720 


151 14 


6 2160 moitié du cycle 
140 de 4320. 2300 

DÉTAILS DE DANIEL : 

-i a. 6 m. 1260 j. 42 m. 3 a. 7 m. 1290 1296 j. 43 m. 
3 a. 8 m. 1320 j. 44 m. 
1335 j. 44m.l/2 Règne d'Antiochus l'Illustre, type de 
l'Antéchrist. 

Conquête de l'Egypte ; pillage du 
Temple. 

Prise de Jérusalem ; décret d'unifica- 
tion religieuse. Le 15 kislew, intro- 
nisation de Jupiter sur l'Autel des 
Holocaustes ; le 25 kislew, sacrifices 
à Jupiter. Abolition du Tamid. 

Insurrection de Mattathiah et des 
Khasidini. 

Envoi d'une armée en Judée au camp 
d'Emmaïis. 

Victoire Israélite d'Emmaiis ; le 25 
kislcAv, reconstruction et dédicace- 
onction de l'Autel des Holocaustes. 

Mort d'Antiochus Epiphane ; règne 
d'Antiochus Eupator. 

Mort de ce dernier ; règne de Démé- 
trius. Le 13 adar, victoire décisive 
de Judah sur Nicanor, la veille du 
jour de Mardochée. — Fin du IP livre 
des Macchabées et des sept premiers 
chapitres du I". racontant deux sep- 
ténaires. 

II nous manque des détails de mois et de 
jours pour constater la concordance dé- 
taillée des Macchabées avec Daniel. 
Elle a dû exister, car tout ce que nous 
en savons est exact, sauf l'écart inévi- 
table entre l'an fictif de 360 jours et l'an 
réel de 365 jours. Cet écart prouve pré- 
cisément ce que nous voulons prouver; 
dans ces temps anciens l'idée symbo- 
liste primait l'idée réaliste qui nous 
domine aujourd'hui. — 204 — 

Daniel se rappelle les septénaires de malédictions lancés 
par Moïse sur Israël prévaricateur, et alors s'accomplis- 
sant (Levit 26), etl'ange Gabriel (du chapitre viii, 16) se fait 
encore son professeur, son initiateur. Ilj a donc connexion 
intime entre tous ces faits. 

Septante semaines d'années sont décrétées sur Israël, 
pour l'accomplissement de la vision et de la prophétie, et 
pour l'onction, la dédicace du Saint des Saints = 490 ans. 

Du décret de reconstruction de Jérusalem au Messie il 
doit y avoir sept semaines et soixante-deux semaines, c'est- 
à-dire reconstruction 7 semaines = 49 ans ^=588 mois, plus 
jusqu'à la mort du Messie 62 semaines r= 434 ans (pour 
432 TBL, une période, le tiers de 1296j; et le Peuple-Roi 
détruira la ville et le sanctuaire. 

Le Messie contirmera l'Alliance dans une semaine = 
7 ans = 84 mois, correspondant aux 84 heures et aux 42 
mois X 2, déjà vus. Et, au milieu de la semaine =: 
3 ans 1/2 =: 42 mois = 1 temps, 2-temps et 1/2 temps, ces- 
seront offrande et sacrifice. Et sur l'aile des Schik- 
koutsim (des Aigles romaines), le Meschomeni (Jupiter 
capitolin sera érigé sur les ruines du Temple par Adrien) et 
la Désolation durera jusqu'au Schomem (386 =3 Schouph le 
Serpent — lêschoù, par une étrange coïncidence), D'où : 

Ueconstructioii : 1 s.— 49 a. =; 588 m. 

Jusqu'au Messie tué; 62 s. =434 a. =5208(432 a.=le 1/3 tle 1296; l'an 15 de Tibère '0 

Alliance confirmée / i 

ilans la dernière U/2 s.= 3 1/2= 42 =1260 j. Abolition duTamidJ Gomme 
semaine < / avec 

J I Autiochos 

Dédicace-onction \l/2 s.= 3 1/2= 42 =1260 j. Dédicacedu Temple/ Années décrétées ; 70 490 5880 (490=Schakats, le Schikkouts, coïnci- 

dence probablement voulue). 

Mais il ne peut s'agir de l'Onction du Temple matériel, 
puisque la désolation durera jusqu'au Schomem, c'est-à- 
dire à une date indéfinie. Il ne s'agit donc que d'un Temple 
doctrinal, spirituel, celui du Messie, de l'Alliance. En effet, — 205 — 

historiquement, si Jéhowali lui vaincu matériellement par- 
Jupiter, il a vaincu S|)irituellement Jupiter. 

Nota. — L'exégèse mystique de Léwi, dit Matlai, au 
commencement de son Evangile, nous donne une idée de 
ce que pouvaient être les systèmes alors suivis. 

Un dor ou génération, valant 35 ans, Léwi nous montre : 

1* 14 doroUi d'Abraliam à Dawid : 14x35 = 490 ans = 70 semaines. 
2° 14 doroUi de Dawid à Babel : 14 x35 = 490 ans = 70 semaines. 
3° 14 dorotli de Baliel au Messie: 14x35 = 490 ans = 70 semaines. 
Telle était l'exégèse judéo-chrétienne : 42 x 35 = 1470 a. = 210 sem. 

Plus lard Loucas, l'évangélisle des pagano-clirétiens, 
ne suit plus le même système des Dorotli ; mais c'est 
toujours un système septénaire, celui de 3x7. Il nous 
montre : 

1» 21 irouérations (le lèschoii à Zoiobabcl 21X3â=^735 j ,,-. , 

•2» 21 Zorobabel à Nathan ])cn Dawitl. 21X35 = 735 » / 

2625 21 Nathan à Srliélach 21X3â = 735 | 

12 on 11 iloroth. Schélach il Adam 12X3.5 = 420 j 115.5 Total 75 ou 77 iloroth. 

14 si Ton prend pour telles un faux Kcnan et Dieu : 14 X 35 = 490 : d'où 735 -(-490= 
1225 qui -(- 1470 = 2695. 

Loucas comme Léwi, suit systématiquement une généa- 
logie symbolique en rapport avec son but. L'on aurait tort 
de vouloir juger ces écrivains sacrés d'après notre point de 
vue moderne qui ne vise que l'histoire. Ils parlent en sym- 
bolistes à des symbolistes, et non en réalistes à des réa- 
listes comme nous. 206 moïse et zoroastre 

Si nous comparons attentivement la doctrine de Moïse 
et celle de Zoroastre, sur les origines, nous trouvons le 
même système fondamental avec de simples variantes d'é- 
cole et de développement. Effectivement, à la base du sys- 
tème adopté par le législateur persan, se rencontrent les 
triades de Moïse, somme toute, fort peu modifiées (Voyez 
Actes delà Société philologique, t. xii, p 80). 

TABLEAU COMPARÉ DES FAITS 

Mo)ide 

I. Triade divine, Orient des Zervan Akaran , l'Éternel, 

choses, analogue à la Fa- l'Inlini. 

mille divine des Sages Ahoura-Mazda, le Créateur, 

Israélites a laquelle sem- j ^ j^ j, |-f 

ble faire allusion Moïse . ht '• t ^- 

quand il nomme Elo/um, Angro Mainyus, 1 anti-crea- 

le Créateur, qui crée par leur (le batan Israélite pos- 

Résehith, le Principe, le térieur), le passif exagéré 

Verbe gui commande, et jusqu'au mal. 
quand il montre Roukii, 
1 Esprit qui couve mater- 
nellement les Eaux. 

IL Triade de séparation : Ciel lumineux (en hébreu Or), 

Lumière. 
Eaux Eaux. 

Continents Continents 

III. Triade d'apparition Végétaux (au lieu des astres, 
jeu de mots : Ovoth en hébreu). 

Animaux Animaux 

Hommes Hommes 

IV. Triade d'évolution: Repos apparent, germe de ce 

qui suit. 

Homme 

A. — tlisToiRE DE l'Homme primordial ou Taureau. 

I. Taureau a) muet, inconscient, noyé dans la nature, 
sous le signe du Taureau, comme A-dam, encore simple 
statue d'argile. — 207 — 

[h) Parlant, conscient, individualisé, distinguant le corps: 
Kaioinors, de Tànie : Gosc}iO]-ou)i^ comme Adam, d'abord 
corps d'argile, pnis soiifflc vivant. 

II. 1" éveil de conscience dans l'Arbre iuimain, mâle: 
Meschia (Adam), femelle : Mescbiané illa^vab). 

III, 2^ éveil, maturité, épreuve de séduction par le Ser- 
pent symbolique, en 4 actes précis : 

1" Acte : Tout vient du Serpent ; il est le Créatem-, le 
Générateur. 

2'^ Acte : Comestion du Fruit (humain) défendu. 

3^ Acte : Comestion de la chair des animaux (d'où habits 
de peau). 

4'^ Acte : Querelles, luttes, blessures (d'où mort prévue). 

Conséquence : Mort des trois espèces de vivants : végé- 
taux, animaux, humains. 

B. — Histoire de l'Homme déchu. 

Union des deux premiers couples ; naissance de fils et 
de filles. Séduction de ces enfants devenus méchants. 

D'où : nécessité d'un baptême régénérateur. 

— Pour obtenir l'accord complet avec Moïse, il faut relé- 
guer dans la nuit des temps non calculables, l'Homme- 
Taureau, synthèse inconsciente avec la nature. On peut 
ainsi disposer le tableau comparé des événements du monde 
édénite. 

MOÏSE ZOROASTRE 

Chaos: Adam statue ina- Homme-Taureau muet, 

nimée. inengendré. 

1 Orient vernal : A. statue Corps vivant indivis. 

animée. 
II Sud estival : Adam et Arbre humain. Meschia et 

Hawah. Meschiané. 

III Occ. automnal: Serpent. Epreuve du Serpent (par l'ar- 
bre dusai-oi)'), mot àdouble 
sens, physique et moral. 
14 — 208 — 

IV Nord hiémal. Chute. Chute et condamnation à 

mort. 
A l'Orient ils retournent hahiter, dans le monde de la 
chute, du mal et de la mort, recommençant ainsi un nou- 
veau cycle cosmique, en tout analogue, dont les faits se 
déroulent dans le même cadre astral. 

II. TABLEAU COMPARÉ DES FAITS 

Monde 

MOÏSE ZOROASTRE 

/l"j. 24 h. = 240(00) h. = 10 j.,ut 45j. = 1080 h. ilOù 1080 h. = 45 j. 3000 a. 21 
l|2o 24 48,000 20 60 1440 2520 105 4000 28 

(3° 24 72,000 30 75 1800 4320 180 5000 35 11 a" 
6» III T» \,^ 

Nota. Les chiffres enclavés sont ceux qui existeraient avec l'autre système d'années 
sans les 222 de 5,222 on aurait : 12,000 + 12,000 = 24,000. 

11 y a deux différences : 1" Moïse, avec la division par 
jour de 24 h. périodes, emploie nécessairement l'an de 
360 jours ; Zoroastre parlant de jours en nomhres diffé- 
rents, emploie l'an de 365 jours; — 2° Moïse divise son 
année en 7 jours ; Zoroastre ne compte que les 6 jours de 
travail. 

Le monde formé ainsi en I an, doit durer 4 (bis 3.000 ans, 
1 an millénaire, 12.000 ans. 

Or, les 8.640 h. de Moïse et de Bérose:=8.760 de l'Avesta, 
ce sont hien les lustres-semaines des Sémites := 43.200 ans 
=: 125 âges, car 8.640 X 5 — 43.200 pour l'an de 360 jours, 
comme 8.760x5^=43.800 pour l'an de 365; car 12x3.60U 
= 43200, comme 12 X 3.650 = 43.800. 

Et encore, qu'est 8.640 ? = 24 X 360, ainsi 8.760 = 24 x 
365, les heures de l'année {Actes, tome xii, page 106 et 
suivantes). 144,000 


60 


12000 


84 


96,000 


40 


30 


720 


5040 


210 


2000 


14 


120,000 


50 


80 


1920 


6960 


290 


5222 


35 


144,000 


60 1 


' 75 


1800 


8760 


365 


5000 


35 


360,000 


< 


180,000] 
168,000 


70 ( 


, [70 


1680 


8640 


300] 


24222 


168 — 209 — 

Homme 

La Genèse ne donne pas les dates du développement de 
l'homme dans l'Edcn, l'Avesta les donne avec tout le sym- 
bolisme astronomique auquel on doit s'allendre. 

I. L'Homme-Taureau, absorbé dans la nature, vit 8 ans. 
II. Kaiomors vit 1 mois 30 a. 360 m. 10800 j. 
III. L'arbre est élaboré pendant 40 480 14400 

l\. L'Homme vécut stérile .50 600 18000 

Donc l'homme engendra, âgé de 120 a. =: 1440 m. = 43200 j. 
le cycle sacré bien connu. 

Ici l'Avesta emploie l'an de 360 jours. Or, concordance 
frappante, la vie d'Adam stérile est exactement de 130 ans 
avec l'an de 365 jours, de 120 ans avec l'an de 360 jours. Il 
y a donc accord parfait, sur ce point, entre Moïse et 
Zoroastre, seulement Moïse se sert ici de l'an de 365 jours. 

De même en Chaldée. Alor vit (solitaire, infécond) 
6.000 ans un de plus que le 600 de ci-dessus ; or 6.000^= 
36.000 jours = cycle de 1 .200 mois = 432.000 jours, identi- 
quement la même période. En outre 6.000 n'est que la 
traduction bérosiène de 120, car 120 X 50=6000. Alor est 
bien le l'^'" roi cosmique, mais il semble être le Bélier: 
Aïl-or qui dut être d'abord le dernier. En lui substituant 
le deuxième roi sur la roue du temps, l'on aurait Alap-ar 
=:::::A(lepb)-dam, l'Homme-Taureau, et l'accord serait com- 
plet sur le nom, la date et le sens symbolique des récits. 

Conclusion. Moïse et Zoroastre ne se sont pas copiés ; 
ils ont puisé aux mêmes sources antiques de la tradition. 
Ils s'éclairent l'un par l'autre. Ainsi, le récit de l'Avesta 
prouve que le fameux arbre de l'Eden, au sens concret, 
c'est l'Arbre humain, l'homme politique et social. Le sens 
abstrait de tout le récit est donc l'évolution humaine. C'est 
de l'histoire symbolique et philosophique. C'est bien un 
récit religieux. 

Le ciel ayant été formé en 3.000 ans, l'Œuvre des six — 210 — 

jours dure 12.000 par triade, c'est cî-dire 24.000, un jour ou 
cycle cosmique. Or le Verbe créateur fut prononcé 7 fois 
par 1 .000 ans, 21 fois pour 3.000 ans, contre l'Anti-créateur, 
et ce sontles 21 Nosks delà Loi l^les 21 hiéroglyphes de 
l'alphabet des sémites qui -)- 1, le t :=22j. 

Apphquons cette donnée aux millénaires de formation, 
nous trouvons 84 pour chaque triade : d'où 84 -{- 84 
= 168 h. du récit de Moïse, en négligeant les 222 ou 223 
des 5.000 du 5" jour; et pour chaque jour-période de 28, le 
mois lunaire. D'un autre côté, il faut 24 Nosks pour achever 
le cycle du monde, 1 jour. 

La femme de Zoroastre, trois fois fécondée, se baigna 
dans une fontaine. Au 12'' millénaire, 3 baigneuses de la 
fontaine sacrée seront successivement enceintes du pro- 
phète, et il en aura trois grands lils. 

Le 1<^'' lils apportera le 22^ Nosk et arrêtera le soleil 10 j. i'iO h. 

Le 2"= ■ 23e 20 480 

Le 3« 24" 30 720 

60 j. 1440 h. 1 sotlils 

Les trois tiers des hommes étant convertis, viendra la 
Fin et la Résurrection, et les Bons seront 3 jours (cosmi- 
ques) en corps et en âme dans le Paradis, et les Mauvais 
3 jours dans l'Enfer, puis l'Enfer sera brûlé, et l'anti-créa- 
teur (le Satan), converti avec les Damnés, chantera éter- 
nellement avec eux la gloire du Créateur. 

Tout marche par triades symboliques, et toutes ces 
triades aboutissent au même nombre sacré 144—3 jours de 
paradis+3 jours d'enfer, c'est-à-dire 72heures+72 heures. 
Ainsi plus haut 30 ans -)- 40 -f 50 -- 1 .440 mois qui, pris pour 
années, font 1 sothis, Ainsi les G jours ouvriers de INIoise 
=. 1440 heures (qui + 1 jour de repos final = 1.440 -|- 240 
=. I.G80). Or ce repos final symbolise le grand Sabbat de 
l'homme et de la nature réinuolvés dans le Créateur, à la 
lin du grand cycle cosmique. Tel est le sens du Paradis 
final universel. — 211 — 

Le G'' Joui- de Moïse— l.iiO lieures, c'est-à-dire un 
Solliis de 360 si nous parlons d'années. Aux Indes, si nous 
prenons ce Solliis pour un niois cosmique, nous avons les 
quatre yougas, correspondant aux Quatre-Temps d'une 
grande période circulaire, et nous retrouvons la même 
concordance dans les cycles sacrés. 

En effet, c7), 1 sothis = 1.440 pour l'an de 360, et 1.460 
pour l'an de 365. Donc 3 solliis— 4.320 et 4.380, donc 6 sothis 
= 8.640 et 8.760; donc 9 sotliis.= 12.960 et 13.140; donc 12 
sothis = 17.280 et 17.520. 

/)) L'avancement d'un degré dans le cycle précessionel 
des équinoxes =. 72 ans ; 12 ans de 72 ou 12 degrés -— 864, 
et 24 degrés = 1.728. D'où le tahleau suivant du cycle 
hindou ; c'est l'an sothiaque. 

,'l" mois 1440= 3600== 6 j. /7« mois 10080 = 25200 = 14 j. 

I 2« 2880 7200 12 III 8« 11520 28800 48 

(3« 4320 10800 18 (9<= 12960 32400 54 

Kali youga = 3 Sothis. Treta youga = 9 Sothis. 

/4« mois 5760= 14400=24 j. /10«mois 14400 = 36000= 60 j. 

II 5« 7200 18000 30 IV It'' 15840 39600 66 

(6« 8640 21600 36 (l2« 17280 43200 72 

Dvàpara yoiiga = 6 Sothis. Satya youga = 12 Sothis. 

Les chiffres des quatre yougas : 4.320,8.640, 12.960; 17.280 
ne sont que le résumé de ce calendrier cosmique, et ils le 
supposent nécessairement . Un Youga, c'est un triple Sothis, 
c'est un an sarien ; l'an sothiaque, c'est donc un cycle de 
4 ans sariens, de 12 fois 6 jours de 24 heures = T2 = 
10 semaines. 

Qu'on me permette de signaler chez les Arméniens le 
cycle de Haïga ou d'Orion, qui n'est autre que celui de 
Sothis = 1460 ans. Ils le font partir de leur Eponyme 
Haïga, qu'ils placent vers 2492 a. c. date peu éloignée de 
celle de Sargon, 2517. Ce cycle finit d'abord en 1032, date 
du 35^ roi, Pasoug, et la dynastie des Haïgazoun tombe 
sous Alexandre après avoir duré 2.160 ans + 2 ans, la 
moitié de 4.320. — 212 — 

En Chine, l'histoire symholiqiie traditionnelle comprend 
un cadre astronomique, constitué par l'année cosmique de 
12 mois, de chacun 10.800 ans, en 3 époques : Ténèhres, 
Terre, Homme. Or 10.800 est formé de 3 saresde 3.600 ans, 
d'après la tradition de Babel. Nous pouvons donc établir 
le tableau suivant : 

,' 1 Sare 3600=1 3600 = 50 cycles de 72 a. = 10 a. de 360 j. H 
III 
IV 12 X 3600= 43200 — 1600 m. de 27 j. = 120 X 36. 

Chaque période forme donc un an de 12 sares, d'où X 
3 périodes =: 36 sares. Les périodes des Ténèbres et Terre 
durent 2x43.200:= 86.400 ans avant l'Homme, équivalant 
aux 86.400 ans de la période antédiluvienne de Bérose, et 
aux 8.760 de celle de Moïse. 

La période humaine doit durer analogiquement 43.200 
ans. — Sémites, Aryas et Chinois ont donc les mêmes 
traditions symboliques primitives. Toutes leurs variantes 
roulent dans le même cadre astral, un et universel, sur 
l'ancien continent. 

3600 
3600 


7200 
10800 
3600 
3600 
3600 


14400 
18000 
21600 
3600 
3600 
3600 


25200 
28800 
32400 
3600 
3600 
3600 


36000 
39600 
43200 213 ASSIMILATION DES KHAYYOTH AU ZODIAQUE Ehzcchiel parle des quatre Khayyôth, c'est-à-dire du monde 
des Anges, dès le premier chapitre de ses sublimes visions. 

Le mot Khayyali correspond conune sens au grec Zwov, 
être animé, animal, comme KhaAvwàh, Eve à ZwY,,vie, de 
la racine hliaw-khaye, vivre, analogue et probablement 
apparentée à la racine aryène giw-gaw de môme sens. 
De Zwov les grecs ont fait Zcootov, petit animal, et ZojBtaxôç, 
le cercle des animaux symboliques du ciel, le Zodiaque. 
Or, le terme d'Ezéchiel, Khayyôth, s'applique de même aux 
quatreanimaux symboliques, tètes de série du Zodiaque, le 
Taureau ailé du printemps à l'Est, le Lion ailé de l'été 
au Sud, l'Homme ailé de l'automne à l'Ouest, l'Aigle noir 
de l'hiver au Nord, animaux esprits que l'on retrouve à 
Babylone. 

Dans Ezéchiel ils correspondent : [° h un autre monde 
inférieur, celui des Quatre Sphères ou Roues vivantes, 
Ophannini^ (pii suivent tous leurs mouvements ; 2" à un 
monde supérieur celui du Thrûne divin, Kissè, sur lequel 
siège le Eils de l'Homme de Daniel, formant le Monde 
suprême (Ezéchiel I à XI). L'on obtient donc, en montant 
cette échelle de Jacob : 1° les Ophannim^ globes, sphères, 
roues ; -2° les KhsyyôUi, les quatre signes zodiacaux, tètes 
de série ; 3° le Thrcme, où siège le Fils. 

Telle était la foi'me de l'apparence de la gloire du Dieu 
d'Israël. Cette description symbolique repose sur l'appa- 
rence astronomique de la figure du monde stellaire, telle 
que l'ont conçue les Anciens, 

La hiérarchie des Esprits se compose de trois Ordres 
comprenant chacun trois chœurs, plus l'ordre humain ; les 
quatre khayyôth du zodiaque hébreu représentent donc — 214 — 

ces trois ordres plus un, et toute cette hiérarchie symbo- 
lique provient d'une notion astronomique. 

Cette notion a été se développant rationnellement dans 
la création des Sept Esprits de la Voie divine, nous 
dirions les assistants au Thrône : Michael pour le Soleil, 
Gabriel pour la Lune, Raphaël pour Mercure, etc., chacun 
des sept astres des anciens ayant son esprit spécial. 

Les Israélitesprient encore aujourd'hui : ce Au nom d'A- 
donai Dieu d'Israël ! à ma droite soit Michael, à ma gauche 
Gabriel, devant moi Ouriel, derrière moi lla|)haël et sur 
ma tète la Schekinah de Dieu ! « Voilà bien quatre anges 
assignés aux quatre points cardinaux : le devant c'est 
l'orient, le derrière c'est l'occident, la droite c'est le midi, 
la gauche c'est le septentrion. 

Conclusion : Mot, sens et fonction du mot sont donc 
communs dans les Khayyôth et le Zodiaque; donc l'assi- 
milation est légitime. — 215 — LE PATER ISRAÉLITE 

I. — La plupart des demandes du Pater, y inclus l'appel- 
lation initiale de la Divinité, se retrouvent, mais à l'élal 
isolé, dans le Rituel Israélite actuel, même dans le petit 
Rituel très abrégé, publié par M. Gréhange. 

En effet, dans la prière (hi uiatin, après le Shema'", 
DU prie : 

1. « Atirdi llou, Tu fus avant la création,.... sanctili(; 
ton Nom (lEFE), en faveur de ceux qui le sanctifient, et 
sanctifie touNom dans ton univers : Kaddèscli elb-Scbimkà 
«al makdiscliè Scliiuékà, wekaddèscli,elb-Scbiudvâ bàcôlà- 
mékà... Béni sois-tu, Adonâï, toi qui sanctifies ton Nom en 
beaucoup : Ràrouk att;ib, lEFE, uiokaddèscb etb-Scbimkâ 
bàrabbiui. » C'est la première forumle du Pater : Sancti- 
ficetur nouien tuum ! qu'on peut retraduire en liébreu : 
Yitbkaddèscb Scbimkâ. En priant ainsi, les chrétiens ac- 
tuels de la genlilité sont loin de se douter qu'il s'agit du 
Nom symboli(iue et doctrinal lEFE, qu'ils peuvent cepen- 
dant lire sur la chasuble du célébrant. 

Dans la prière suivante, Attâh llou, on retrouve même 
le titre touchant donné au Dieu Un dans le Pater : « Abinou 
schebbasch-schâmâyim.... Notre Père qui es au\ cieux, 
fais-nous grâce en faveur de ton grand Nom qui a été 
invoqué sur nous. » Puis vient naturellement la bénédic- 
tion : Béni sois-tu, Adonai ! notre Dieu, Roy de l'Univers, 
qui nous as sanctifié par tes commandements et nous as 
ordonné de méditer les paroles de la Tôrah (la Loi). 

Plus loin on prie : « Attâh kadôsch. Tu es saint et ton 
Nom est saint, et les Saints te glorifient tous les jours. — 
Béni sois-tu, lEFE,' Dieu Saint. » Et encore : « Nous 
sanctifions ton Nom dans le monde comme le Nom est 
sanctifié dans les cieux d'en haut, c'est-à-dire sicut in cœlo 
et in terra ; dans le texte : Nekaddesch eth-schimkâ bâôlâm , — 216 - 

ke schêm schemmakdischôm ôthô ])ischmè màrôm. Comme 
l'a écrit ton prophète : Ils crient l'un à l'antre : Saint ! 
Saint ! Saint ! lEFE sabâôth ! Toute la terre est pleine de 
sa gloire. )> 

2. Dans cette même prière du matin on prie en chal- 
déen, en unissant les deux premières demandes du Pater, 

(a) « Yithgaddal weyithkaddasch Schemèhe rabbâ.... 
Soit magnifié et sanctitié son grand Nom dans le monde 
qu'il a créé par sa volonté. — (b) Weyamlîk Malkouthèhe 
behayyêkôn.... Et que soit fait régner son Règne, de notre 
vivant, de nos jours, et du vivant de toute la maison 
d'Israël, et dans un avenir prochain. Et dites : Amen ! — 
Que son grand Nom soit béni dans le monde des mondes ! ï 
Puis vient cette prière au Père céleste : « Agréées soient 
les prières et les supplications de tout Israël devant leur 
Père qui est aux cieux : kodâm abouhôn di bischmayyâ, 
Aveïmrou : Amen ! « 

Plus loin on prie : « Al kèn nekawwéh (ainsi nous espé- 
rons).... Pour rendre parfait le monde par le règne de 
Schaddai : lethakkèn ôlam be-lNIalkouth Schaddaï, et tous 
les Fils de la chair invoqueront ton Nom.... A la gloire de 
ton Nom ils rendront honunage, ils accepteront tous le 
joug de ton Règne et tu régneras sur eux promptement, à 
jamais. Car la Royauté t'appartient. Ki ham-malkouth 
schellekâ hi.... Eternellement tu régneras avec gloire 
comme il est écrit « lEFE régnera éternellement. » Et il 
est dit « lEFE sera le Roi de toute la terre ; en ce jour il 
sera un, et son Nom sera Un ». 

3. On prie les jours de Sabbat : « Lâèl.... que ton Nom, 
lEFE, soit sanctifié : Schimka, Adonai elôhènou, yith- 
kaddesch ; et que ta mémoire, ô notre Roi, soit glorifiée 
dans les cieux là-haut et sur la terre ici-bas : wezikrekâ, 
Malkênou, yithpâèr.... sicut in cœlo et in terra, exacte- 
ment finale de la troisième demande du Pater. On lit déjà, 
Macch. ch. 3, v. 60 : Sicut autcm fuerit voluntas in cœlo, — 217 — 

sic fiat (in terra). La réponse du peuple à la triple bénédic- 
tion des kohaniin, donne le commencement de cette troi- 
sième formule : « lehi Hnsôn.... Ainsi soit ta volonté, par 
la fidélité.... » des trois Patriarches, correspondant à la 
triade divine de la Bénédiction clirétienne. 

i. Je n'ai encore rien trouvé concernant la demande du 
Pain, matériel et spirituel, ni concernant les deux der- 
nières demandes. 

5. La demande du pardon des péchés lait l'objet des 
prières dites Selikhôth. 

A la prière du soir, on revient k la première demande, 
et Ton prie : « yithbarèk.... Béni, loué, gloritié, exalté soit 
le Nom (lu Roi des rois, le Saint. Béni soit-II ! 11 est le 
premier. Il est le dernier. Lui seul est Dieu. Applanissez 
la voie au cavalier des cieux. làh est son Nom.... » Puis à 
la deuxième demande : « Bàroùk... Jéhowah Sabâôth est 
son Nom. Que le Dieu vivant et existant toujours par soi, 
règne sur nous éternellement : El Haï Avekayyàm tamîd 
yimlôk àlènou... « lehi kàbùd. La gloire de Jéhowah est 
est éternelle ; JéhoAvah se réjouit de ses œuvres. Que le 
nom de Jéhowah soit béni !... « El plus loin : « Elôhènou 
schehbaschschàmâyim. Notre Dieu qui es aux cieux, unifie 
ton Nom, établis ton règne pour toujours et règne sur 
nous éternellement... » 

II. —Le caractère du Pater ressort avec évidence de ces 
lignes. C'est une Prière symbolique, doctrinale, kabbaliste 
à un haut degré. Deux mots sacramentels reviennent cons- 
tamment dans les textes précités, le Nom, le Rèrjne. 

Le Nom? c'est le Nom carré lEFE,le Schèm par excel- 
lence Dun = 345 = r\Z'Z Moschéh qui l'a révélé, ESPR, 
le Sépher, le Livie sacré de cette révélation ; dont le petit 
nombre douze indique les douze signes célestes qui le révè- 
lent aux 4x3 points de l'espace et du temps. Le Nom, 
c'est la sephire solaire centrale du Roy, de l'Epoux. Le 
Règne, c'est la sephire lunaire finale ou coronale de la — 218 — 

Reyne, de l'Épouse, de l'Église, de la grande Humanité ! Si 
nous plaçons Notre Père céleste au sommet, nous avons la 
colonne centrale qui résume tout le système séphirite, le 
Père, le Nom, le Règne, c'est-à dire pour les Kabbalistes : 
la Couronne, la Beauté, le Règne, appelés Kélher, Tiplié- 
reth, Malkouth, colonne qui correspond à la triade divine. 
Couronne, Sagesse, Intelligence, analogue à la triade chré- 
tienne, Père, Fils, Esprit. 

Le Nom et le Règne sont presque toujours unis dans 
les formules de prières. De là le beau et poétique refrain 
de l'hymne du sabbat (tétramètres iambiens) : 

« Lekâli, dodi, likrath kallàh, 
Penê Schabbàth nekabbelàh. 

c'est-à-dire : 

Viens, mon Bien-aimé au-devant de la Fiancée 
Voici venir le Sabbath, recevons le » 

car le vrai Sai)balh, c'est le règne. 

Nota. Le caractère doctrinal du Pater étant bien com- 
pris, il ne peut rester de doute sur le sens, également doc- 
trinal, de la demande du Pain. Ce Pain, c'est l'Artos 
Epioùsios de l'Evangile de S'- Jean et du Livre de la Sagesse, 
dont le pain matériel n'est que le symbole, commun chez 
les Kabbalistes. 219 LETTRE SUR LA SYMBOLIQUE DES COULEURS Monsieur le Comte, 

Connaissant le vif intérêt que vous portez à tout ce (jui 
touche aux Traditions et aux Symboles comparés, et par 
conséquent au Symbolisme des couleurs, je prends la 
liberté de vous envoyer ici un aperçu de ce que je connais 
sur les couleurs, d'après les Israélites du Moyen-Age qui 
s'intitulaient eux-mêmes Mekobbelim, c'est-à-dire Kabba- 
listes. Récepteurs des antiques traditions secrètes du Peuple 
de Dieu. 

A propos du Miroir ou Vision propliétique, dont ils 
reconnaissent dix espèces principales, et qu'ils ligurent 
dans la personne d'Abraham, indiquant à la fois Miséri- 
corde et Justice, ils enseignent qu'il y a Deux Miroirs 
principaux, la Vision sévère du Dormant, et la Vision 
bénigne du Veillant. La Vision du Dormant a les yeux 
fermés, et l'on ne voit ni la F*upille ou Fille de I'QmI, ni 
les Trois CoiUeurs. que tîgurent pour le Blanc à droite, 
Abraham, symbole de douce bénignité, poui' le rouge à 
gauche, Isahac, symbole de sévère rigueur, et pour le 
Bleu-Vert qui les unit, au centre, Jacob, symbole des 
Miséricordes. Alors les deux Paupières de Triomphe et 
Louange recouvrent la Fille de l'Œil, l'enferment et la 
séparent pour un temps du Messie, son Epoux. 

La Vision du Veillant se fait les yeux ouverts. L'Épouse 
du Chant des Chants est enfin unie à son divin Époux 
dans le Paradis des divines voluptés édéniques, et les 
Trais Couleurs illuminées se montrent dans tout leur éclat. 
Alors Elle se rapporte au Roi Messie, et Lui au londement 
sacré de l'Alliance féconde de la Vie. 

Tel serait l'antique Tricolore sacré des Hébreux, d'après — 2-20 — 

la tradition. Pour bien le comprendre, il faut se placer la 
face vers l'Orient ; alors on a le Blanc à droite, au sud, 
point cardinal du bonheur ; le Rouge à gauche, au nord, 
point cardinal du malheur, et le Bleu central court de l'est 
à l'ouest en s'éclairant à une extrémité et en se fonçant à 
l'autre. Le Bleu Vert-de-Merest à l'Occident, au Royaume. 
Les deux Couleurs extrêmes étaient encore figurées par les 
deux Colonnes ou les deux Jambes symboliques du Tem- 
ple : le Blanc par la colonne Iakin, à droite, au sud, et le 
Rouge, par la colonne Boaz, à gauche, au nord. 

L'Eglise Catholique semble avoir conservé quelque chose 
de ces traditions dans l'application des couleurs à ses orne- 
ments symboliques. Ainsi le Blanc est la couleur des idées 
douces, mâles et bénignes, et le Rouge, celle des idées sévè- 
res, féminines et rigoureuses comme celle de l'Esprit-Saint, 
des Martyrs, du Sang. Elle n'a pas le bleu. Nos partis 
extrêmes ont logiquement adopté le drapeau rouge d'après 
la tradition. Il existe même un ordre religieux dont le cos- 
tume se compose exclusivement du Tricolore sacré. Ce 
n'est pas sa faute s'il porte les couleurs symboliques de 
la Révolution française, car il date de 1193. Cest l'or- 
dre des Trinitaires, œuvre d'une branche d'Initiés, com- 
me la Révolution est l'œuvre d'une autre branche d'Initiés. 
Cette branche est celle du Maçonisme. Ayant intention- 
nellement fixé l'origine de la République française à l'équi- 
noxe d'automne, le 22 septembre, qui coïncide avec une 
victoire, elle a dû habilementprotiter des circonstances qui 
s'offraient spontanément en 1792, pour instituer le Trico- 
lore d'après ses idées symboliques, qui sont celles du 
Drapeau Israélite, mais en variant l'ordre des couleurs : 
rouge sévère, blanc doux, bleu conciliateur. Des peuples 
voisins ont remplacé le bleu par le vert ou par le jaune ; 
au point de vue hébraïque c'est tout un. C'est toujours un 
drapeau de conciliation symbolique. 

L'explication ordinaire du tricolore français pourrait — 221 — 

n'èlre quiiii voile habileineiil jeté sur son sens (loctrinal 
traditionnel. Quoi qu'il en soit, cet ordre a pour costume 
caractéristique une rol)e sur le fond i)lanc de laquelle se 
détache, sur la poitrine deux rubans en croix, qui d'après 
le symbolisme hébraïque doivent être placés, le Rouge fémi- 
nin de l'Esprit-Saint en ligne horizontale et le Bleu conci- 
liateur du Verbe en ligne verticale. Cette dernière coïnci- 
dence est à vérilier. Or cet ordre fut voué à l'œuvre blanche 
de la Rédemption des Captifs chrétiens, martyrs marqués 
du sceau rouge. C'était la continuation pacifique et spiri- 
lualisée des croisades. 

Aujourd'hui encore, dans nos luttes politiques et sociales, 
n'est ce pas par un reflet des idées traditionnelles du symbo- 
lisme des couleurs que l'on s'est tacitement accordé à appli- 
quer les idées de Droite et de Blanc à l'un des deux 
grands partis sociaux et celles de Gauche et de Rouge à 
l'autre grand parti social? 

Comme on ne sait encore en quoi consisterait la conci- 
liation qui devrait harmoniser ces deux partis nécessaires 
de tout ordre social, et que nous n'avons encore que de 
fauxTiers-Partis ou des Tiers-Partis purement provisoires, 
le Bleu-Vert de notre Tricolore n'existe encore que sur le 
Drapeau, coninie un desideratum qui doit un jour s'accom- 
plir, car cette conciliation est aussi nécessaire que celle de 
rintelligence et de la Volonté dans le tout de l'être humain. 

Il doit y avoir aussi une autre distribution des couleurs 
hébraïques, car je viens de trouver, à propos du symbo- 
lisme biblique de l'Encre, Deyo, que le Noir s'applique à 
gauche au Nord, comme vous me l'avez dit des autres 
sémites, et le Blanc , à l'Est , car l'Orient ou la Tète, 
la couronne du personnage symbolique décrit dans le 
Zohar s'appelle aussi Tête-Blanche. La distribution des 
couleurs varie donc selon les divers points de vue consi- 
dérés. 

Le blason avec ses armoiries symboliques est d'origine — 222 — 

orientale. N'aurait-il pas aussi gardé un souvenir des 
couleurs hébraïques ? 

Faites de ces lignes l'usage que vous voudrez, Monsieur 
le Comte, et recevez l'expression de mes hommages 

respectueux. 

P. N. 

Voici la justification de mes assertions sur le Bleu de 
Mer et le Noir. 

Le Bleu de Mer ou Hyacinthe, appelé nSsii tekèleth, 
symbolise le Royaume des Cieux, c'est-à-dire l'Église, et 
la notion infime qui lui est voisine, le Fond de la Mer, 
figure de la Rigueur judiciaire, qui habite tout près de 
YEcorce ou Mauvais Esprit. Ce Bleu hyacinthe est donc 
une couleur néfaste, soit dit sans méchanceté pour ce 
pauvre père Hyacinthe. Telle est la doctrine du Zoliar, 
Berèschith, 36, Teroumâh 60, 62 ; Pekoudè 102, 405, 406 ; 
Saw 13, 14 ; Schelah lekà 83 ; Pinhaz 415 et 78. 

L'Encre, appelée m deiô, indique l'Intelligence Su- 
prême ou Esprit-Saint, car l'Encre est noire et cachée, et 
le Monde futur de l'Esprit de Sainteté est de même caché, 
et nul ne peut le conquérir sans se dénigrer, se noircir 
soi-même dans ce monde-ci. Telle est la doctrine de Rabbi 
Schimeôn-ben-Iokhaï d'après le Raià Mehêmnà ou Pasteur 
Fidèle : Teroumâh, f. 71, cli. 282. Ainsi parle aussi le 
Pardès Rimmônîm ou Parc de Grenades, traité 23, ch. 
4. Or l'Esprit-Saint est le principe des Rigueurs, et siège 
à gauche, au nord ; le nord serait donc Noir ici. 

Le Blanc se rapporte à la Couronne Suprême., c'est-à- 
dire à l'Orient, d'après le Zohar, Kedoschim, in-fol. ad 
Levit. 99, 32. La Couronne s'appelle même Tête Blanche^ 
et Laban, Blanc ; aussi parle-t-on du lilanc Visage du 
Père des Miséricordes. L'Occident devrait être d'un Bleu 
Noir, logi(iuement, car c'est à l'Occident (pie trône la 
Reine du Royaume des Cieux. Aussi lui iait-on dire : « Je 
suis Noire, mais belle, ô filles de Jérusalem ! » Voici le lahleaii des Sephires. résumé de toute la Kabbale, 
et qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit quand ou en traite. (onromif -Père Inconnu Rouge, Gauche 

Esprit-Intelligenc 
Sé^'érii■é 

Rou^e Louanqe 
Droite, BlancKe Sagesse.c-ad. 
Savoir-Fils-Verbe Béniç^nité Blanc ,\ictoire Uovaurne — 223 — 

Il y a aussi la Rose Rouge et la Rose Blanche, le Vin 
Rouge et le Vin /ilanc, le Ruban Rouge de crimes qui 
devient B/nnc d'innocence. La Rose Blandie incline à 
droite, au sud, vers la Douceur; la 7?ose Rouge penche k 
^iauclie, au nord, vers la Rigueui". Le Vin Blanc est le 
Vin de Bénignité, le Vin Rouge celui de Sévérité, et le 
Vin mélangé des Eaux de Bénignité est le Bon ; c'est 
peut-être pour cela qu'on le mélange ainsi à la Messe. 
Du reste le Vin est le symbole du jNIyslère des Mystères, 
car laiN = sfd, 70. Ailleurs, il est parlé des Cinq Couleurs, c'est-à-dire des 
I Sévérité 

Beau 

Louange Cinq Sepliires centrales Bénignité. 
\^ictoire. Les Sept Couleurs symboliques sont attribuées aux 
Sepbires de Construction qui sont : Bénignité, Sévérité, 
Beauté, Victoire, Louange et Fondement, plus le Royaume 
qui résume tout l'ensemble du Système (Voir le tableau 
ci-conire). 

D'après le Fr.'. Ragon, au milieu du Camp des Princes 
(Maçons), présentée au 32'^ degré du rite Ecossais, est une 
Croix à cinq Itrancbes inscrile dans un cercle, lui-même 
inscrit dans un triangle, et ainsi de suite jusqu'à l'enné- 
agone = 3x3. Chaque angle du pentagone a un pavillon 
avec un drapeau, affecté chacun à une des lettres tengu. 
Or, si nous prenons les trois premiers drapeaux, nous 
obtenons : 

1" T, le drapeau des Grands Pontifes, portant l'Arche 
d'Alliance pourpre. 

2° E, le drapeau des Chevaliers du Soleil, le Lion d'Or, 
azur. 

3" N, le drapeau de Royale Arche, le Cœur enflammé, 
argent. 

Pour])re, azur, argent, c'est-à-dire, rouge, bleu, blanc, 

15 — 224 — 

c'est bien le drapeau d'Israël dont le drapeau français 
reproduit les couleurs, mais dans un autre ordre. 

C'est précisément à propos du Camp d'Isr^iël que nous 
voyons les Etendards correspondants de^ Douze Tribus 
disposés autour de l'Arche d'Alliance par 4x3 dans un 
ordre spécial, correspondants auK douze Hawayôlh ou 
transpositions des quatre lettres du nom d'essence. Ce 
n'est pas le lieu de développei- ce sujet. Qu'il nous suflise 
de l'avoir signalé. Remarquons cependant que le (|uar- 
tier de Judah portait le Lion^ celui de Ruben ïlloïnme aUé, 
c'est-à-dire l'Ange, celui d'Ephraim le Taureau, et celui 
de DanV Aifile (au dra[)eau noir), cai' le Noir est suppléé 
tacitement dans le symbolisme du drapeau tricolore. 

Or, si nous continuons le Camp des Princes Maçons, 
nous trouvons : 

4° G, le drapeau des Grands Maîtres de la Clef, portant 
l'Aigle à deux, tètes, vert d'eau. 

5° U, le drapeau des Grands Patriarches, portant le 
Tai!,reau, or. 

Les armoiries sont identiques, car le cœur entiammé est 
celui de l'Homme. L'Aigle et le Taureau sont intervertis, 
et l'Aigle a reçu deux tètes, une blanche une noire. Vert 
d'eau foncé ou noir, pour l'Aigle, c'est la même chose. 
Sauf ces quelques détails, le symbolisme est identique et 
voulu. 

Les trois couleurs correspondent aux trois grandes Fêtes 
naturelles : Printemps, Eté, Automne, c'est-à-dire aux 
deux équinoxes et au solstice d'Été; le solstice d'hiver, 
noir, reste sous-entendu. Le Bleu hébraïque couiprenant le 
jaune, le bleu, le vert, on peut compi'endre tous les trico- 
lores dérivés du tricolore français et en interpréter le sens. 525 SUR LES COULEURS DU DRAPEAU FRANÇAIS On lit dans le Zoliar I, 246 b) : « La pensée, c'est-à-dire 
la sephii-e de la Sagesse, du Principe, du Verbe), est le 
comniencemenl de toute évolution... En se développant, 
elle arrive à l'endroit où repose l'Esprit, qu'on nomme (la 
sépbire de) l'Intelligence. Cet Esprit se développe et pro- 
duit une voix la Science ou Gnose i qui est Feu, Eau, 
Air. Cette voix devient le Verbe... et l'on entend des Paroles 
de Raison. La Pensée, l'Intelligence, la Voix et le Discours 
sont uns. « C'est la doctrine même du Sepber letsirab. Ce 
texte rai)pelle celui de la l"^ épitre de saint Jean : « Ti'ois 
témoins aux cieux : le Père, le Verbe, V Esprit-Saint, trois 
témoins sur leri'e : l'Esprit, VEan, le Saurj de la cbaleur 
vitale, c'est-à-dire le Feu ,• ce qui nous donne VAir, VE:iu, 
le Feu, correspondant, pour les anciens cbimistes au Sel, 
au Mercure, au Souffre, c'est-à-dire exactement au Trico- 
lore français: au Bleu, au Ijlanc. au Rouge (citrin . La 
Cbimie, la Pbilosopbie, la Théologie cbrétienne et la Kab- 
bale juive sont si bien fondus dans noli"e Tricolore, que. 
malgré toutes les apparences contraii'es, il devient presque 
évident qu'il a été inspiré par les doctrines judéo-cbré- 
tiennes de sociétés mystiques prudemment restées dans 
l'ombre. — 226 — ORCANETTE, PERSIL, ORSEILLE ET RAIFORT Il existe un mot grec Cox-iv-rj, qui signifie plante épineuse. 
Sa latinisation donnerait Ilorcâna, en français Horcane, 
et en négligeant le H, Orcane^ dont Or canette serait le 
diminutif. Ce serait très simple, mais le simple n'est pas 
toujours le vrai. C'est l'aLbé Espagnolle qui a proposé 
cette étymologie séduisante. Mais l'histoire la contredit et 
négativement : il n'y a pas trace de pai'eils mots en latin on 
en français ; et positivement, car Orcanette est un mot 
d'origine arabe, qui s'est modifié dans les langues euro- 
péennes comme il suit. 

Arabe : henna, al henna, le henné ; 

Latin botanique : alkanna spuria ; 

Allemand : alkanna, k pour h ; 

Anglais : false alcanet. 

La véritable alcanet c'est le henné, appelé alcanna en 
italien et alkanna en hollandais, une salicariée, tandis que 
la false alcanet est une borraginée. Les deux sont colo- 
rants. L'italien dit arganetta pour la gousse. D'oîi les for- 
mes probables : 

V.) pour le français : alcanelte, arcanette, orcanette. 

b) pour l'italien : alcanetta, arcanetta, arganetta. 

L'anglais alcanet n'est (ju'un vieux diminutif français 
alcanette, qui suppose un vieil italien alcanetta. Arcanette 
et arcanetta sont les formes de transition nécesaires pour 
arriver à arganetta et à orcanette. — Donc l'étymologie 
arabe est la seule vraie. 

Le Persil est une Ombellifère, l'Orseille est la matière 
tinctoi'iale des lichens à couleur rouge. Pour le linguiste, 
ces deux produits végétaux ont ceci de commun, c'est que 
l'un et l'autre portent le nom gréco-latin de Sélimun, et — 227 — 

que ce nom a été Irailé de même pour aboutir aux Cormes 
françaises actuelles ; ils se distinguent en ce que l'un s'ap- 
pelle Petro-SéliniDn, Sélin des pierres, et l'autre Oro- 
Séllnum, Sélin des monts. 

Dans aucune langue européenne, sauf le grec, le nom de 
cette plante ne dérive directement de la forme Sélinum, 
mais d'une forme dérivée en Sélia ou Sélio, peut-être pour 
Selinia ou Selinio, d'où la forme complète Pétro-sélia ou 
Pétro-sélio, et, par contraction, Persilia ou Persilio. 

En elTel, nous trouvons en allemand correct Peter silie 
d'où le mot populaire Petersélig, en hollandais Pielersélie ; 
en suédois, Persilia; en danois. Persillé; en français, 
Persil(le) avec 1 mouillé jadis, d'où : Persillé ; nous trou- 
vons aussi avec des formes plus usées comme : peresil, en 
espagnol ; parsley, en anglais, et même prezzémolo, en 
italien. Ce fait acquis, il nous devient facile de trouver 
comment s'est formé le mot Pei-sil. 

Comme pour Persil, Orseille ne dérive pas directement 
de Sélinum, mais de Sélia ou Sélio, forme dérivée, d'où la 
forme complète Oro-sélia ou Oro-sélio, et, par contrac- 
tion, Orsélia ou Orsélio. 

En effet, nous trouvons en espagnol orchilla, c'est-à-dire 
orchilia pour orsilia, 1 mouillée ; en anglais, orchil pour 
orsil; en hollandais, orcel pour orsel ; en italien, orcélla 
pour orsélia, et oricello pour orisello ; le français orseille 
vient directement d'orsélia. La persistante apparition du c 
dans ces langues, sauf dans le français, doit provenir d'une 
confusion avec le nom du lichen de mer des rochers, 
roccella tinctoria^ le ttovt'.ov cpùxoç de Théophraste. C'est 
cette confusion qui a produit les formes mixtes : orchilia, 
orchil, orcel, et surtout l'italien orcélla, intermédiaire 
entre rocélla et orsélia. Le mot français orseille est pur, il 
ne peut venir que d'orsélia pour orosélia. Nous pouvons 
donc établir ce rapport : Petrosélio est à Persil, comme 
Orosélia est à Orseille, et inversement. On trouve, en — 228 — 

vieux français orsolle, qui vient probablement d'orsolinum, 
par attraction de l'o pour orsélinuni. 

Le grec ^-i'^r,, ailleurs pâoa est le latin et l'italien râpa, 
l'espagnol râba, le méridional ràbo et arrâbo, rabe et 
arrabe, le français rave. En grec même, on a -^ = tt : pàcpuç 
=z paTTuç ; il a donc dû exister des formes comme oaTiTi et 
pa-a, cette dernière identique au latin. 

Avec le suffixe no l'on obtient les dérivés : grec pà'i>3tvoç 
et paTcxvov, latin rûplianum qui suppose aussi râpanum, 
italien râfano, espagnol râbano, portugais râbao, méri- 
dional rafen el arrafen, ancien français rafan, rafane, 
rafanelle, aujourd'bui ravenelle, qui suppose raven ou 
ravan. 

Sauf ravenelle, le français moderne a perdu ce mot; il le 
remplace par raifort, radis. Le dernier mot est évidemment 
le latin i-adix. comme le prouvent les formes conservées 
dans les langues germaniques : anglais radisb, bollandais 
meer-radys, allemand meer-rettig : ancien français raiz 
pour radiz, par chute du d. 

Le mot raifort n'est, bien probablement que le composé 
rai(z)-fort, c'est-à-dire racine forte, nom bien justifié, car 
sa force peut aller jusqu'tà la rubéfaction : la poudre de 
raifort est un révulsif, connue la farine de moutarde, mot 
juste aussi : mousl-arde. 

Il me semble bien risqué de vouloir dériver raifort de 
rafan, de cette manière, à la ^lénage, proposée par un 
érudit qui se moque poui'tant de Ménage : rafan, rafaun, 
rafaur, raifor, et par calembourg raifort. — 229 — 

ÉTYMOLOGIE DU MOT OUATE 

L'Ouate est du coton cardé très employé dans les panse- 
ments aseptiques et antiseptiques de la chirurgie moderne. 
Les langues étrangères ne nous donnent aucune lumière 
sur l'oi-igine du mot ouate. Toutes semblent l'avoir reçu, 
directement ou indirectement, du français. C'est donc dans 
le français qu'il faut ciiercher son étymologie. 

L'ouate ressem])le, comme finesse et comme blancheur, 
à du fin duvet cVoie ; or le mot oie, prononcé actuellement 
oua, se prononçait jadis ouè, comme il se prononce encore 
dans l'Ouest. Oie vient du latin âuca (pour âvica), dans le 
Midi aûco ; aiico a donné le diminutif aiicetto, petite oie. 
De même, dans le Nord, auca s'est contracté en eue, (rue 
aux Oues, non aux Ours), qui a donné le diminutif ouette, 
comme roue, de i'(')ta, a donné le diminutif rouet dont le 
féminin serait rouette. 

C'est ce diminutif ouette, petite oie, dont le nom est 
passé d'abord au fin duvet blanc, puis au coton cardé, son 
similaire. Ainsi, le nom de l'oiseau Eider, Eiderdaun, a 
été transporté au fin duvet qu'il fournit, et même à l'épaisse 
couverture nommée en français édredon. 

Or, la prononciation moderne tend de plus en plus à 
ransformer le son è en a ; l'on a donc fini par prononcer, 
fouette ouatte, comme moelle moalle, moite (moete) moate 
et par écrire comme l'on a prononcé, mais en commettant 
la faute de supprimer un t, ce qui rend le mot méconnais- 
sable et appellera des dérivations fausses, comme prin- 
temps, écrit printan, a appelé le faux dérivé printanier. 
— Donc ouate := ouette. 11 faut dire l'ouate et non la 
ouate, comme on dit l'oie et non la oie. 23U SUR LE NOMBRE DES NASALES POSSIBLES Un jour l'on a affirmé ici qu'il ne peut exister de voyelles 
dites nasales, (1[ue les quatre possédées par le français. Je 
fus étonné, mais, ne pouvant alors prouver, je me tus. 
Qu'il me soit permis aujoui'd'liui d'établir qu'il, peut exister 
plus de quatre nasales. 

Nous savons qu'il y a en français (et en anglais) quatre 
familles de voyelles, toutes arrivant à la très ouverte du 
midi : 

1° Famille ou : langue vers le haut de la bouche, lèvres 
arrondies; 

2" Famille u : langue vers le bas de la bouche, lèvres 
arrondies ; 

3° Famille i : langue vers le bas de la bouche, lèvres 
horizontales. 

Il suffit de baisser graduellement le maxillaire inférieur 
pour obtenir les voyelles de chaque familles, indépendam- 
ment de leur quantité. D'où le tableau suivant : 

BX B BN B BN B ou 


oun 


dou 


u 


un 


bu 


i 
in 


ki 

on 


de 


eu 


eun 


beu 


e 
en 
6 


6 II 


d() 


eu 


eûn 


bœuf 


é 
en 


ké 


ô 


on 


dort 


eu 


eùn 


fleur 


è 
en 


ko 


à 


an 


dà 


eu 


eu 11 
è 
en 


ker 


a 


an 


(la 


a 


un 


il 11 


a(; 


lllljl. 


) an 


cab Chaque famille comprend deux séries : la bacco-nasale, 
c'est l'ordinaire, la buccale, c'est celle faussement appelée 
nasale, car on l'obtient par l'occlusion palatale de l'orifice 
nasal ; le n n'existe que dans l'écriture. Donc, par défini- 
lion, il doit exister autant de />/(cca^'S que de bucco-nasales. 
Et, en effet, il suffit de l'exercice pour pouvoir prononcer — 231 — 

et faire entendre les nasales possibles. Cet exercice n'est 
facile, prolation et audition, que pour les personnes déjà 
habituées à prononcer naturellement les quatre nasales 
françaises. Ainsi la plupart des Français du midi, restés 
tels, ne perçoivent pas de différence entre on et an longs 
du nord. Febris, Februum. 

Ferveo fait lerbui pour lorvui, être brûlant, bouillant, 
Ce serait le brand germanique, le bourbon celtique. De là 
(ferbis) febi-is, le brand maladif, la fièvre et le ferbuum) 
februum sabiu, la purification qui dût être faite d'abord 
par le feu, par la crémation, puis qui alla s'affaiblissant 
par des rites moins rigoureux. D'où februo, purifier ; 
februatis, purification ; februlis, surnom de Junon, februa- 
rius, mois des fébruations, c'est-à-dire des Lupercales. 

Au lieu de se rattacher au brand ou brandon germanique 
et au bourbon gaulois, ferveo ou fervo, peut aussi bien 
être apparenté au vieux mot latin formus, chaleur, et par 
lui au grec Osiîw, 6£pw, d'où Ospoç, chaleur, été, et ^esaôç, 
chaleur. De là peut venir formido, ce qui donne une chaude 
alei'te ; crainte, effroi, comme forceps vient de formiceps. 
Nous n'aurions plus affaire à une racine fero, mais à la 
racine 6ci, f=(), comme dans férus, 6/,û. 

Sanus. 

Antérieurement, j'ai essayé de dériver sâ-nus de la ra- 
cine se. sa. semer, mais je n'avais à l'appui que l'équation 
sànus : sàtus : dônum : dâtus, ce qui est insuffisant. Aujour- 
d'hui, je crois un autre rapprochement plus fondé, car la for- 
me concorde avec le sens. En effet, le mot grec 6'Ào;, ionien, — 232 — 

oûXo; entier, est pour oA',poç, lui-même pour (7ÔÀ.f-os = sâlvus 
(sarva en sanscr.) qui, lui aussi s'est contracté en sollus, 
sôlus. Or en grec nous avons un doublet de aôXooç ou dâXcpoç 
dans les faits ((ra'^oçi lâoç et («rocpoç), aôoç, contractées en nwrj^^ 
(7WÇ, d'où les verbes «twoj, cw^o twwûw, et les mots qui en 
dérivent. Or, twvvûoj, pour (7a(Xo)oviJto, suggère la possibilité 
d'une forme latine ou grecque avec le suffixe no ; cette 
forme existe en latin, c'est [sâlm-nii-s, sùl-nus) sà-nus. 
On écrit souvent sanus et salvus, et, dans les inscriptions, 
sanus salvus, comme en français sain et sauf, tant la 
parenté des mots s'impose. Du reste, on peut présenter 
salvus et calvus en séries parallèles, telles qu'il en résulte 
la preuve de l'existence nécessaire de salvinus : Calvus, 
calvius, calvianus, calvinus, calvinius, calviniacus, calvi- 
nianus; salvus, salvius, salvianus, fém. sâlvia, sauge 
salvinus, salvinius, salviniacus, salvinianus. 

Les formes restituées le sont nécessairement pour expli- 
quer la formation des formes dérivées. 

LiUgeo, Lucto. 

En grec la racine lug a donné (Xuy^w) Xuao, sangloter, 
d'où Xûy;, Xuy[jiôç, sanglot : hjyy.'xi^M^ sangloter; XûyoY,v, en 
sanglotant; Xuypbç triste, malheureux, et X'jyri, sombreur, 
ténèbres; Xuyaloç, sombre; — et en latin : lurjeo, être triste, 
en deuil ; d'où lugubris, luctus, etc. 

Une autre racine lug donne, en grec : Xùyoç, tléchi, 
flexible, vis, écrou, étau ; Xuyûto, fléchir, plier, coui'ber ; 
XuyvjO'Jç, flexible, etc. ; et Xuytî^co, ployer, courber, tourner 
adroitement, lutter au gymnase ; XôyKjixa, ce qui est fléchi, 
courbé, tourné ; Xuy'.rTaôç tour de danse, de gymnastique, 
d'adresse, de rhéteur, de soplùsme, lutte ; — et eu latin : 
Ingo, tourner un tour d'adresse, d'où : le fréquentatif lucto, 
luctor, lutter, lucta, lutte; eluctor, ehictabilis, inelucta- 
bilis. etc. — 233 — 

Im, ag, al. • 

La racine lui, siin[)lc c\\ latin, est ivdoublée en grec : 
mim^ d'où ixïaoç, iniilation ; u-'p-w, singe, etc. Ini a dû don- 
ner en latin, d'abord le verbe simple inio, supin uiiitum,, 
d'où le verbe dérivé iniUo et le substantil' iinngn avec ses 
dérivés. Dans iiitnno la finale ârjo doit vciiii' du verbe af/o 
pousser; iïnaijo signiderait poussée d'imitation, comme 
ind-âgo, ind-îiges signifient poussée de là, battue. 

De la racine arj viendi'ail aussi :irj-nu>^^ l'animal doux, 
facile à pousser, à mener. 

Agnu^ est-il a|jparenté avec àixvôç cl avec àpViV, àpvôç ? 
c'est ])robable. Comme ag-nus viendrait de aryo pousser, 
les mots suivants viennent de al (ail. al-t, angl. ol-d) nour- 
rir : alnns, aulne : (bollandais els, elzen; allemand erle 
pour elre; anglais aider ; al-tus, alùmenos d'où alumnus, 
alvus, alveus, alveola, etc. Et en grec : àX-oocivco, àX-ÔTiayao, 
àX-or,£'.ç, nourrir, grandir, élever; àX-x/j, force, défense; 
av-aX-Oc), guérir; aX-xoç, insatiable, etc. 

Dictus, Rixa. 

On lit dans Isidore, x, 17 : « Rixosus est a ricin 
canino dictus, » et il a raison. En effet, ringor, montrer les 
dents, gronder, de la racine rig, ring, fait rictus. Avant 
que les formes classiques ne fussent fixées l'on a dû dire 
aussi : ringo, rinxi ou rixi, rixus, fém. rixa, comme lingo 
fait linxi. linctum, et probablement aussi, pour le même 
motif, linxum ou lixum. A ringor se rattacbent ri g]ma, 
rigor, rigeo, etc., au sens de raideur, spasme. Nous avons 
en apparence:, en grec, au sens de briser, la racine règ ou 
rig, mais à cause de l'esprit rude, elle doit être pour ^pv,-', 
cppty, la latin frang-o. — 234 — 

Us 

La racine us, brûler, donne en sanscrit ush, en grec 
au[cr){o, £u(a)(o, en latin onso, iiso, ûro, ; d'où iistulo et per- 
ùstulo, le français br-usler, ponr p(e)r-usler, ainsi que 
(per-urio), pr-ûris, pr-uritus, pr-urigo; — (per-usna), pr- 
una, chai'bon ardent; (per-usnum), pr-unnm, prune, et 
probajjlement : (per-usina), pr-uina, frimas, s intervocalaire 
tombé, dans la période gréco-latine ?, ur(i)tica, orlie bi-ù- 
lante. Dans b-uro, b-ustnm, le b est probablement le reste 
d'une préposition usée, oh ou amb. 

Pet. 

La racine pet signifie s'agiter, tendre vers, tomber, voler. 
Elle donne, en grec : TrrtXov, TTTepôv....; en latin : (pet-nis), 
pes-nis, pénis, queue des quadrupèdes, d'oîi peniculus, 
brosse ; — (pet-na et pit-na), pes-naet pis-na, penna, plume 
et pinna nageoire. Ce qui prouve que pénis, penna et 
pinna sont bien au fond le même mot, c'est que l'on trouve 
penicillus et pinnicillus, d'où pencillus, pencellus, pincel, 
pinceau. 

Se. 

La racine se, sa, donne le vei'bc l'cdoublé si-so d'où sero, 
semer; sà-tus,semé; sa-l(e), assez semé; sa-lur et satulkis, 
d'où sadoul, saoul, souI, rassasié; sa-tura, sa-tira, satire, 
écrit farci, prose et vers, farce. Sa-turnc, le semeur; et 
probablement (sa-tellus), sa-telles, itis, satellite, et même 
sà-nus, bien semé, avec ses dérivés ; sânus est à sà-tus 
comme dônum à dtà-tus. 

Sab = Sap. 

Sapis, èlre savoureux, sensé, sage, donne sap-iens, le 
sage. Mais Festus donne un dou])let imparfait, dans per- — 235 — 

sibus, très rusé, 1res liahile. Per-sihus doit venir d'un 
vieux mot sab-us. a affaibli eu i. C'est de sabiis que vient 
sal)ius, le savio italien, le sab-je, sage français. 

Novus, Novem, Nuntius. 

La dernièi-e nnité, neuf, est le nombre nouveau de la 
série; nouvellement é(iuivaut à dernièrement, pour le sens, 
Il est donc, bien probable que neuf, novus, est, an fond, le 
même mot que neuf, novem. La série reste parallèle dans 
presque toutes les langues aryennes : sanscrit navas, 
navan; grec neos pour îieuos, ennea pour e-nvea; allemand, 
neu, neun, hollandais nleuw, negen ; anglais new, nine ; 
ancien irlandais nue, kymrique nau ; etc. 

Cela posé, il devient facile de dériver de novem, au sens 
de novus, le mot nuntius, nonce. En effet, au sens de 
neuf, nouveau nombre, nous avons la série de contractions 
déjà reconnues : (nouemnus, noumnus, nomnus) nôïuis, 
neuvième, et (nouemdinae,noumdinse,noundina^)nundinœ. 
Or, l'on a de même la série parallèle ; (nouemtius, noum- 
tius, nountius.) nuntius, nontius, nonce, b'ait concluant, 
nuntius signifie bien quelque chose comme nouvelliste ; 
or il dérive directement de novem, non de novus ; donc 
novem signifie bien le nouveau nombre, c'est-à-dire la 
dernière unité, comme nous l'avons supposé en commen- 
çant. Il y a infiuence récipi'0(iue du sens sur la forme et de 
la forme sur le sens. 

Jocus et Ludus. 

D'après la règle vocalaire qui régit tego, toga ; fero, foi's; 
sero, sors, precor, procus, l'on a (vequo), vox comme 

(FjÉTioj, (F)o']/, TT =: qv. De vox viennent vocus, voco, etc. 
(vequo) avec in donne : in-vequam contracté en in-quam, 
le grec £v-(F)£ttco et in-vocus comme £v(F)o7:rj. Or les verbes — 280 — 

commençant par j, v ou même gn, peuvent se contracter 
avec le préfixe; l'on a donc pu avoir i-uôcus comme i-gnotus, 
et enfin iùcus, jôcus, jeu vocal, plaisanterie. 

Le radical loido donne en grec : Xotoopoç, injuriant, insul- 
tant; Ào'.oop(a,Xc('.oopYj(7iç,Xo'.oôpTr,[jL'X,Xoioop/|'7[j.ôç, insulte; lo'.oooéo) ^ 

insulter, se moquer; — etenlalin : loidos,lœdos, lûdus, jeu 
(de moqueries, école; illudo, railler, insulter, outrager; 
ludibrium, moquerie; ludibriosus, insultant; ludificator, 
mystificateur; luditicatio, mystification, duperie; ludifica- 
bilis, mystitiable, simpliste; ludius, ludia, hidio, bistrion, 
lutteur, danseur public, et les sens affaiblis de simple jeu, 
de divertissement, comme ludicer, ludicrus, ludicrum, 
badinage; reludo, renvoyer la balle, riposter, etc. En 
grec et en latin, le radical est le même. Le grec a perdu le 
mot simple loiZo; gardé par le latin, mais il a conservé le 
sens fort dans les dérivés ; le latin possède le sens fort et le 
sens faible. Forme et sens, tout concorde donc pour prou- 
ver l'origine commune, du radical loido. o. e. d. — De par 
cet exposé même, Jùcus signifie jeu de paroles, et lùdus, 
jeu d'action. 

Brutus 

Le sanscrit rjurns a dû être d'abord gara-s, puisqu'il 
existe un comparatif garïjâns. 11 a dû exister aussi une 
forme gvaru-s, car seule elle rend compte du grec bnrû-s, 
brithû-s, b =:: gv. — Ce mol s'est dédoublé en latin : l'on a, 
d'un côté, griru-s, devenu par addition d'un L garu-i-s, 
d'où graii-i ; de l'autre gvaru-s devenu probaltlement 
comme en grec barû, puis bru. Cesl ce bru qui, avec le 
suffixe participiel io, a formé bru-lu-s, comme s'il venait 
d'un verbe bru-ere, rendre lourd, pesant, grossier, brut. 
Le sens et la forme sont concordants : Brutum antiquÀ 
qravern dioebant (Festus). Y a-t-il d'autres exemples de 
gv =^ b en latin y gv peul-il y devenir b comme dv y 
devient /) ? — 237 - 

Bonus 

Le verbe lorl dâ-re est niulliroi-me A côté de do, l'on 
trouve din-no, dlo pour duio coinine jio pour fuio, et même 
plusieurs temps de duo, analogues au\ temps de fuo. De 
même que la forme fondamentale do a donné dô-num, la 
foi"me dérivée t/wo a dû donner dito-nas, doonu-s, devenu 
bo-na-s, par contraction du du eu b. Il y a parenté de sens 
entre dôniDiielbônam; on ne fait don que de ce que l'on 
croit bon. L'on a ô dans duônus, comme à dans dà-tus, 
qui pourrait avoir nn doublet (duà-tus). 

Satelles 

Satns signifie semé, disséminé, planté. Les participes 
ont formé des diminutifs, caritatifs ou non ; ainsi, de Satus^ 
on a dû former le diminutif satellus, saiellum, petite 
cbose disséminée, plantée çà et là. Dès lors il y a concor- 
dance pour le sens et pour la forme, et l'on peut y l'econ- 
naître le père de la forme satelles-itis (d'où un mot satel- 
Hlinni), signifiant camarade, compagnon, puis par déduc- 
tion naturelle, garde, gardien, planton. P. Nommés. • t^eKi.<o¥?>^v=5K»^ APROBACION 
De el Bachiller Andres de Ressa VICARIO, Y CVRA Benefîcisido del Valle, y Partido de Yxtlahuaca, juez 
eclesiastico, y examinador synodal deste Arçobispado 
en lengua maçahiia. He visto el libro que se me remite en lengua Macahua 
intitulaclo Manual , y instruccion de administrar los 
sanctos Sacramentos à los natuvales en la diclia lengua, 
y no solo no hallo contravencion à nuestra Catolica 
Religion, y huenas costumbres, antes muclio que venerar 
la mucha ulilidad que del se siguirà, assi à los dichos 
Ministros de Doctrina, como à los naturales para su mejor 
administracion : con que por todo, y para lodo juzgo 
necessaria la licencia que se pide para la estampa. 

Mexico, 15 de Febrero de 1637. afios. 

El Bachiller Andres de Ressa. AL ILLUSTRISSIMO 
Senor don Francisco MANSO 

Y ÇVNIGA, ARÇOBISPO DE MEXICO 

Del Consejo de su Magestad, y del Real de las Indias Siendo cosa tan sabida, y cierta, el desseo que V. S. 
illiistrissima tiene (como Principe tan christiano, y Pastor 
vigilanlissimo, desseoso del l)ien espiritual de sus oucjas) 
que los Ministres à cuyo cargo estuuiere la Doctrina, y 
ensenança de los naturales deste Arcobispado, (que por 
tantos titulos V. S. illustrissima tiene, y goca) sepan la 
lengua, que en sus partidos comunmente se babla, para que 
en ella por si propios, y no por medio de interprètes (cosa 
que se deue temer mucho, y mas en lasconfessioneshechas 
por ellos) administren à sus feligreses los santos sacra- 
mentos, y les den à entender lo que deuen saber, y obrar 
para su saluacion : conocido pues lo que tengo dicbo, no 
se tendra à atreuimiento, y demasia el dedicar yo à V. S. 
illustrissima este humilde tratado en la lengua que Ilaman 
Maçabua, en la quai basta oy no se à escrito cosa alguna : 
(que no à sido de poco dano, assi para los naturales que 
la bablan, como tambien para los ministros de doctrina 
que los an tenido, y tienen à su cargo). En este tratado, 
è procurado, con el mejor, y mas claro estilo que me à sido 
posible poner las cosas mas importantes, y necessarias, 
que los naturales deuen saber para su bien espii'itual, y 
las que comunmente sus ministros espirituales les deuen — 242 — 

ensenar. Conocido el buen zelo, y tin que è tenicio en sacar 
à luz este tratado, y lo que contiene, merece muy bien perdon 
mi atreuimiento, y tambien que V. S. illustrissimacomo 
quien puede lo ampare, para que debajo de tal proleccion 
pueda seguramente parescer, y los que lo vieren tenerle en 
lo que meresce obra dedicada à V. S. illustrissima, que 
guarde nuestro Seiîor, con los acrecentamientos que los 
Capellanes de V. S. illustrissima desseamos. 

El Ligenciado Diego de Nagera 
Yanguas. • — -cSfe=s<Cfe:ftr«^>B=sB.- ^^L LEOXOFt El principal intenlo (carissimo Lector) que è tenido en 
escriuir, y sacar à luz lo que este librito contiene, como 
quien liene tan larga experiencia de la capacidad, y lalento 
delos naturales, y mas de los maçahiias aquien è adminis- 
trado nuichos anos (que passan de qua renia y très). El fin 
principal que è tenido à sido el seriucio de nuestro Sefior 
que es el que se deue tener en todas las cosas, para que 
bien se aciérie, y saïga con ellas), y con eslo el descargo de 
mi consciencia, que sin duda no lo esluuiera, por saber 
alguna cosa de la lengua maçahua, si en ella no escriuiera 
lo que el librilo contiene, que sin duda à de ser de grande 
importanciaassi para los minislros de doctrina que han de 
administrar à los naturales que bablan la dicha lengua 
maçahua, como para ellos mismos. Y si bien los que han 
escrito hasta agora en lenguas différentes Mexicana, Olomi, 
Tarasca, Malallzinca, y otras han hecho largos discursos 
mostrando su gran erudicion, y eminencia en las taies 
lenguas (que por faltarme à mi lo vno , y lo otro en la 
maçahua, pudiera no atreuerme à escriuir en ella cosa 
alguna) mas por lo que arriba digo mi principal intenlo k 
sido escriuir solamenle lo que es necessario sepan los 
ministros de doctrina, y entiendan los naturales : y si bien 
se veran muchas cosas difierentes en este tralado, estan 
escritas con breuedad y claridad, para que mejor se 
apprehendan, sepan, y entiendan, y los ministros de doc- 
trina las den à entender à los naturales que tuuieren à su 
cargo la voluntad y buen zelo se reciba, con que è deler- 
minado sacar à luz lo que este mi librito contiene, que sea 
para gloria, y honra de Dios nuestro Seùor. Vale in ipso. ADVERTENGIAS En Lengua Castellana 

Mvy necessarias para liablar cou propriedad la 
lengua que llainan maçahua. 1. Priinera, aduertencia,. En esta lengua maçahua se 
liallan todas las letras del a. b. c. y todas hablan en ella : 
solamente le fait an très letras, que son f. 1. s. como se 
experimentarà en lo que se hablare, y oyere hablar en la 
dicha lengua. 

2. Segunda. aduertencia. En esta lengua los nombres 
no se declinan por casos, y los verbos no se varian por 
personas, de manera, que el nombre es el mismo, y tiene la 
misma terminacion en el nominatiuo, en el genitiuo, y en 
los dénias casos, assi en el singular, como en el plural, y 
lo mismo es en los verbos, en los quales no se varia la 
terminacion assi en el singular como en el plural. 

3. Tercera aduertencia. En esta légua maçahua, para 
que se entienda lo que queda dicho, ay vna particula, que 
puesta à parte post de el nombre, ù de el verbo haze plu- 
ral : la pai'ticula es /rj/, y assi, para dezir yo veo, diremos 
tlnuu, para dezir nosotros vemos se dira ttnuhy, donde la 
particula /ly, haze plural sin que el verbo se mude ; y lo 
mismo es en los nombres ; y assi, para dezir peccado se 
dize nezoqhe, y para dezir peccados diremos nezoqhy. 

4. Quarta aduertencia. Ay otra particula, que puesta à 
parte post del verbo haze plural, la quai es me, mas se 
deue aduertir, que no se vsa de la dicha particula en todos 
les liempos, ni en todas las personas, sino solamente en — 246 — 

primera persona, y à de ser hablando vno por si, y en 
nombre de otros. Exemplo de esto. Preguntase al fiscal, 
y cantores que estan todos jimtos ; dixistis visperas ? que- 
guimamJiy visperas ? responde vno por todos, tomame, 
yalas diximos : donde se vee, que liabla primera persona, y 
se vsa de la particula )ne, bablando de plural, y quando 
desta manera se bablare, no se vsarà de laparlicula hy, que 
sera grande impropriedad, sino de la dicha particula me, lo 
quai se guardarà en todos los demas verbos. Y de este modo 
de hablar, y de la dicha particula se vsa hablando primera per- 
sona por si, y por otras personas, con segunda persona, en- 
tonces en plural vsarà de la particula me, y no de la parti- 
cula hy. Exemplo : quiere pedir vno à otro vna cosa, y habla 
por si, y por munchos, como si el sacerdote pidiesse à Dios 
nuestro Seiîor por si, y por los demas christianos perdon 
de las culpas dira, mbnutzmeque en Dios chotqhenio 
mohuezoqme, y no diremos chotqliehy minezoqlin, que 
es impropriedad ; y esta particula me, situe tambien à los 
nombres à parte post, y haze plural como se vee en el nom- 
bre de arriba, para dezir senor mio se dize en esta lengna 
maçahua mimntze en singular, pero en plural hablando 
vno por si, y por muchos à de vsar de la particula me, y 
dira senor nuesiro mimutzme, y no dira inimiilzhy, lo 
quai poniendo ciiydado el (jue aprcndiere esta lengua he- 
charà de ver se deue liablar desta manei'a dicha. 

5. Quinta aduerlencia. En esta lengua se varian las 
personas en los verbos por particulas. y assi ay particula 
para primera persona, para seganda, y para tercera; que 
son il, qui, y, la primera es para primera persona, la 
segunda para segunda, la tercera para tercera ; y estas 
très particulas se ponen à parte ante del verbo, y assi para 
dezir yo vee diremos tinuu, lu vees, diremos, quinun, 
aquel vee, diremos ynuu, y las mismas particulas siruen 
en el plural, y assi para dezir nosotros vemos, se dize, 
tinuhy, vosotros veis, quinahy, aquellos veen, ynuhy, — 247 — 

estas particulas siruen solamente para tiempo présente, 
que otras particulas ay para los demas tiempos, lasqua les 
pondre aqui. Particulas para preterito son to, gui, po, la 
primera, es para la primera persona, la segimda para la 
segunda, la tercera para la tercera : para dezir yo vide, 
diremos tonuu, tu viste, diremos, guinun, aquel vido 
poniiu. Particulas para el tiempo fuluro son ta, le, ta, y assi 
para dezir yo irè, diremos lama, tu iras tema, aquel ira 
tama, y por que primera, y tercera persona tienen vna 
misma particula ta, para différencia se anadirà à la pri- 
mera persona despues del verbo vna particula que es go, 
y assi diremos yo irè tamago. 

8. Ay otras dos particulas en esta lengua (y saa la sexta 
aduerlencia), que muestran cuya es la cosa, que son mi. 
ni, la primera particula sirue à primera persona, y assi para 
dezir mi capote, diremos minehpueze; la segunda parti- 
cula sirue à segunda, y tercera persona, y assi para dezir tu 
capote, diremos ninehpueze, el capote de Pedro nineh- 
pueze Pedro. 

7. Aduertencia septima. Ay otras dos particulas que 
juntas con los verbos à parte ante denotan tiempo prete- 
rito, que son po, pi, y assi para dezir Pedro vido, diremos 
Pedro ponuu, Pedro hizo Pedro piçhanuu es el verbo en 
el primero exemplo, y po, es la particula çha, es el verbo 
en el segundo exemplo, y pi, es la particula. 

8. Octaua aduertencia. Quando en el modo de liablar 
dicho se dixere, quando Petro vido, que enfonces se aùade 
vn aduerbio que ay en esta lengua, que es, mamue, que 
qutere dezir, quando, entonces las particulas po, pi, se 
mudan en mo, y en mi. Exemplo. Quando Pedro vido, 
diremos mamue [^edro moniiu, quando Pedro bizo, dire- 
mos mamue Pedro miçha, donde por razon del aduerbio 
mamue la particula ]io, se muda en mo, y la particula pi, 
se muda en mi, y assi no diremos quando Pedro vido ma- 
mue Pedro ponuu sino monuu, por razon del aduerbio — 248 — 

insLiniie, ni tampoco diremos quando Pedro hizo mamue 
Pedro piçha, sino miçha, y esto se adiiierta, que importa 
para hablar con propriedad cerca de lo que digo. 

9. Nona. aduertencia. En esta lengua ay dos aduerbios, 
que signitican quando, el vno es mamue, y el otro es 
hinJiua, del primero se vsa hablando absokitamente sin 
preguntar. Exemplo. Para dezir quando Pedro vino, dire- 
mos 7na}nue monehe Pedro, quando Pedro fue mamue 
rnoma Pedro : del segundo aduerbio se vsa preguntando, 
y assi, para dezir, quando vendra Pedro? diremos hinhua- 
nanehe Pedro? quando fue Pedro? diremos hinhuapoma 
Pedro ? 

10. Décima aduertencia. En esta lengua maçahua ay 
dos verbos que significan yr, el vno es pa, el otro ma, ay 
entre ellos différencia, que el verbo pa, si rue solamente 
para el liempo présente, y no para los demas tiempos, y 
assi, para dezir, yo voy, diremos fipa, tu vas quipa, aquel 
va ypa, nosotros vamos tipohi, vosotros vais quipohi, 
aquellos van ypohi, donde se aduierta, que la a, del singular 
se muda en o, en el plural, y assi emos de dezir como esta 
diclio, y no diremos nosotros vamos tipahi, sino tipohi, el 
verbo ma, sirue al tiempo preterito, y al tiempo futuro 
solamente, y no sirue al tiempo présente : no diremos, yo 
voi tima, sino como arriba digo iipa, para dezii' yo fui, 
diremos toma, tu fuiste gnima, aquel fue, poma, yo irè, 
diremos tamago, tu iras tenia, aquel ira tama. 

11. Onzena aduertencia. Este verbo .xihjn, que significa 
dezir, y este verbo mamue, que tambien signitîca dezir, 
differencian, por que del verbo xihpi usamos quando dezi- 
mos à alguna persona que diga alguna cosa à otra ; y assi, 
para dezir à luan que diga algo à Pedro diremos xihpi 
Pedro, de manera, que quando actio transit in alium, usamos 
del verbo xihpi, y desta manera sirue este verbo paratodos 
los (iempos, présente, preterito, y futuro : del verbo ))ia- 
mue, se vsa hablando absolulamente sin que actio transeat — 249 — 

inaliuiii,y assi, paradezir, di la doctrina, diremos mamue 
doctrina, : di tus peccados mamue ninezoqhi, y de la 
manera diclia sirue este verbo mamue^ para todos los 
tienipos, présente, preterito, y futiiro : y para hablar de 
plural con estos dos verbos se aùade la parliciila que dezia- 
mos haze plural, que es hy, y assi para dezir à muchos, 
quedigan alguna cosa à otros, diremos xihphy, para dezir 
dezid la doctrina, diremos rnamJiy doctrina. 

12. Duodecima aduertencla. Hablando primera persona 
con segunda persona en la significacion del verbo xihpi, 
que significa dezir : para dezir, yo te digo, diremos tixihtzi., 
y lo proprio es quando segunda persona habla con primera 
persona, tu me dizes, diremos quixi/iizi, de manera, que 
para dezir, yo te lo digo, tu me lo dizes, quien te lo dixo, 
preguntando, y respondiendo primera, y segunda persona 
se à de vsar del modo de dezir xihtzi. Exemplo. Yo te lo 
digo, diremos tixihtzi, tu me lo dizes qidxihtzi, quien te lo 
dixo? qhua poxihtzi., dixomelo Pedro, poxihtzi Pedro, y 
este modo de bablar es para todos los tiempos, présente, 
preterito, y futuro : yo te digo, tixihtzi, tu me dizes qui- 
xihtzi, quien te lo dixo ? qhua poxihtzi? quien te lo dira ? 
qhua caxihtzi ? 

13. Décima tercia aduerteîicia. Enesta lenguamaçahua 
ay modo de bablar para bablar à dos personas solamente, 
y entonces se llamarà verbo dual, y assi para dezir alguna 
cosa à dos personas à de ser desta manera ; para dezir à 
dos personas que se vayan, diremos mehui : hazed esto 
teçhahuiqhe : ved missa tenuhui missa : venid manana 
tenehui raxhore : los verbos en los tiempos dicbos son 
çha, nuu, riche, à los quales verbos anadiendoles la parti- 
cula hui, es para dar àentender se babla con dos personas, 
de manera que à todos los verbos de qualquiera significa- 
cion auiendose de vsar dellos para hablar con dos personas, 
se à de anadir al verbo la particula hui, que dénota ser la 
platica con dos personas, y este modo de bablar es usando — 250 - 

de verbos, y no de nombres, y este modo de hablar se vsa 
hablando de tercera persona, y assi para dezir que se fue- 
ron dos personas, diremos poniehui : vieron missa ponu/iui 
missa, y assi de los demas verbos que se offresca hablar, 
como sea de dos personas se à de anidir la particula hni, 
y assi para dezir k dos personas que se vayan, diremos 
mehui, y no inolii. por que dezir iiiohi, es bablando con 
mas personas que dos, con 1res b quatro, 6 muchas ; y 
aduiertase, que si dos personas que eslan juntas dixere la 
una à la otra, vamonos, dira tome, que quiere dezir vamos, 
y si el que dize à otros que son très, b quatro, n mas 
vamos, dira tomoho. 

14. Décima quarta aduertencia. Une, es vei'bo en esta 
lengua, y significa dar, y sirue àtodos tos tiempos, y à todas 
las personas de la manera que se dize del verbo xihpi, que 
signitîca dezir, y assi para dezir, yo doy, diremos, tivne, 
tu das, quivne, aquel da, yvne ; y assi en los demas liem- 
pos ; y en el numéro plural anadiendo la particula hy, dire- 
mos nosotros damos tivnhl, vosotros dais, quivnhi, aque- 
Uos dan yvnhi : aduiertase aqui que lo ([ue dixe del verbo 
xUtpi^ bablando yo con segunda persona no se à de vsar del 
verbo vne, sino del verbo daqhe. Excmplo. Yo te doy, 
diremos tidaqhe, y si yo quiero hablando con segunda 
persona que me diô alguna cosa, diremos quidaqhe, que 
quiere dezir tu me das, tu me diste guiyaqhe, ; y este 
modo de hablar se vsa quei'iendo pregiintar à vno quien le 
diô algo, entonces usaremos del verbo daqhe, mudando la 
d, en y, aùadiendo la particula que junta con el verbo haze 
pretei'ito que es, pi, y assi para dezir y preguntar à uno 
quien te lo diù, diremos qhua piyaqJie, de manera que este 
modo de hablar se à de guardar bablando yo con segunda 
persona, b segunda persona con primera, y tambien quando 
yo quiero dezir que à mi me dieron, diremos, Pedro me lo 
diô Pedro piyaqhe. 

15. Décima quinla aduertencia. En esta légua maçahua — 251 — 

se liabla por futiiros en rits, anadiendo à los verbos parti- 
ciilas à parte aille, y à parte post las particiilas à parte 
ante, son f/o. go. hablando primera persona, y vna parti- 
ciila (10, hablando de tercera persona : la particula que se 
pone à parte post del verbo es maha. Exemplo. Para 
dezir, yo auia de venir, diremos tigogoemaJm, aquel auia 
de venir togoneinaha, y assi de los demas verbos, y expli- 
cando los dichos liempos, digo, qne el verbo del primero 
es e/te, que quiere dezir, y significa venir yo, las particulas 
que juntas con este verbo e/ie, à parte ante, y à parte post, 
son, go, go, à paile ante. y malia,h parte post, aduirtiendo 
que usando deste verbo ehe, absolutè, para dezir, yo vine, 
diremos toehe, mas auiendo de vsar deste verbo hablando 
de futuro en rus, se pierde, y quita la vllima e, con su 
aspiracion, he, y diremos, yo auia de venir tigogoemafia, 
y no diiemos tigogoehemaha, por que como tengo dicho 
vsando destas particulas se pierde la vltima vocal. Exemph 
del secundo futuro en rus : Hablando de tercera persona, 
el verbo es nehe, que quiere dezir, y signitica venir tercera 
persona, para dezir, Pedro vino, diremos Pedro ponehe, 
mas queriendo vsar deste verbo por futuro en rus, con las 
particulas dichas se pierde la vltima vocal con su aspiracion 
y assi diremos, Pedro auia de venir Pedro togoneniaha, y 
no diremos togonehemaha, de manera, que qualquiera 
verbo de que fuere necessario vsar en esta lengua para 
hablar por futuro en rus, si se terminare en dos vocales 
se à de perder la vltima vocal como queda dicho. Exemplo : 
Yo auia de ver, diremos tigogonumaha, para dezir sola- 
mente, yo veo, dezimos tinuu, ya se vee como se pierde, y 
quita la vltima vocal en el futuro en rus, y lo mismo se à 
de guardar hablando de segunda, y tercera persona en los 
futuros en rus. Exemplo de la segunda jjersona : tu vees, 
diremos quinuu, tu auias de ver, que es futuro en ims, dire- 
mos tigohuinumaha. Exemplo de tercera persona : aquel 
vee, diremos ynuu, aquel auia de ver, diremos por futuro — 252 — 

en rus, togonumaha.] en los clichos tiempos se vee, que 
hahlando por futiiro en rus, se pierde la vltima vocal del 
verbo nuu, que significa ver. 

16. Décima sexta, aduertencia. Esta particulahy, puesta 
à parte ante del verbo, significa negacion. Exemplo : Para 
dezir, Pedro no vino, diremos hy ponelte Pedro ; nehe, es 
el vei'bo, hy, es la particula, que signitîca negacion, la par- 
ticula po, dénota junta con el verbo dicho preterito : la 
misma particula liy, puesta à parte ante del nombre, ô 
aduer])io signillca negacion : para dezir no es verdad, dire- 
mos hy nanqhuane : la particula es Jiy, nanqhuaiie es 
adueruio, para dezir no es muger casada, diremos hy 
entixu, rnehuechitte, hy, es la particula que signitîca nega- 
cion, entixu es el nombre, que significa muger. 

17. Déclina sejitiina aduertencia. Para saber contar en 
lengua maçabua, es necessario saber en ella los numéros 
mayores (como los ay en las demas lenguas) y assi, pondre 
aqui desde el numéro diez basta el numéro mil, y por que 
aya lugar de poncr por lerta qualquiera de los numéros en 
la lengua maçabua en lo que quedare de blanco puesto el 
numéro en lengua castellana se pondra por guarismo, y 
luego por letra lo que tal numéro dénota en la lengua 
maçabua. En este libi'o despues del Confessionario, y amo- 
nestacion al que se à confessado, est à el modo de contar para 
las confessiones basta el numéro veintc ; y adelante esta el 
modo ordinario de contar basta el numéro tambien veinte : 
agora pondre aqui les numéros mayores que son los que se 10 decba. 


20 


yhotte. 


30 


yhltoendecha. 


40 


ybeche. 


50 


ybecben decba 


60 


nbicbe. 


70 


rdiichen decba — 253 — 

80 zliiclie. 

90 zhichen declia. 
100 zhichiche. 
110 zhicliichen decha. 
120 nanttiche. 
130 rianltichen decha. 
140 yhencliiche. 
150 yjienchichen decha. 
160 nliinchiche. 
170 ilhinchichen decha. 
180 zhinchiche. 
l'JO zhinchichen decha. 
200 dechiche. 
210 dechichen decha. 
220 dechen daha enche. 
230 dechen daha enche qiiiziyecha. 
240 dechen yehe enche. 
250 dechen yehe enche quiziyecha. 
260 dechen fdiijenche. 
270 decheniïhijenche quiziyecha. 
280 dechen quioho enche. 
290 dechen quioho enche quiziyecha. 
300 dechen quicha enche. 
310 dechen quicha enche quiziyecha. 
320 dechen nantto enche. 
330 dechen nantto enche quiziyecha. 
340 dechen yhencho enche. 
350 dechen yhencho enche quiziyecha. 
360 dechen ùhincho enche. 
370 dechen ùhincho enche quiziyecha. 
380 dechen quincho enche. 
390 dechen quincho enche quiziyecha. 
400 damo. 
410 damo declia. 
420 damo dotte. — 254 — 

430 damo dotten decha. 

440 damo yheche. 

450 damo yhechen decha. 

460 damo nhiche. 

470 damo iihichen decha. 

480 damo quiche. 

490 damo quichen decha. 

500 damo qiiichiche. 

510 damo qiiichichen decha. 

520 damo nanttiche. 

530 damo nanttichen decha. 

540 damo yhenchiche. 

550 damo yhenchichen decha. 

5G0 damo iihin chiche. 

570 damo hhinchichen decha. 

580 damo quinchiche. 

590 damo quinchichen decha. 

600 damo dechiche. 

610 damo dechichen decha. 

620 damo dechen daha enche. 

630 damo. dechen daha enche qiiizi decha. 

640 damo dechen yehe enche. 

650 damo dechen yehe enche quiziyecha. 

660 damo dechen ûhij enche. 

670 damo dechen nhij enche quiziyecha. 

680 damo dechen quioho enche. 

690 damo dechen quioho enche quiziyecha. 

700 damo dechen quicha enche. 

710 damo declien quicha enche quiziyecha. 

720 dame dechen nantto enche. 

730 damo dechen nantto enche quiziyecha. 

740 damo dechen yencho enche. 

750 damo dechen yencho enche quiziyecha. 

760 damo declien ûhincho enche. 

770 damo dechen nhincho enche quiziyecha, — 255 — 

780 (lamo dechen quincho enclie. 

790 damo dechen quincho enche qiiiziyecha. 

800 yemo. 

810 yemo decha. 

820 yemo dotle. 

830 yemo dolten decha. 

840 yemo yeche 

850 yemo yechen decha. 

860 yemo iihiche. 

870 yemo nhichen decha. 

880 yemo quiche. 

890 yemo quichen decha. 

900 yemo quichiche. 

910 yemo quichichen decha. 

920 yemo nanttiche. 

930 yemo nanttichen decha. 

940 yemo yenchiche. 

950 yemo yenchichen decha. 

960 yemo nhinchiche. 

970 yemo ùhinchichen decha. 

980 yemo quinchiche. 

990 yemo quinchichen decha. 
1000 yemo dechiche. 

Demanera, que para el numéro mil, no lo ay en esta 
lengua, sehalasc por l-ontUz, que cada tzonlli son qualro- 
cientos : y assi este numéro mil, se dize como queda 
dicho, y este numéro si se multiplica à de ser ahidiendo, 
6 numéro mayor, ù numéro menor : si queremos dezir mil, 
y ciento, diremos yemo dechen quiclia enche ; y si à este 
numéro quisiesemos anidir numéro menor, digamos el 
numéro de cinco diremos yemo dechen ciiiicha enclie 
quizi zicha : y este modo de contar se à de guai'dar en 
qualquiera que queramos dezir : y aduiertase, que los numé- 
ros menores que empiecan desde el primero hasta el noueno 
que se aùaden siempre à parle posl del numéro mayor nu 

17 — 256 — 

miiclan letra alguna, por que se escriiie enteramente el 
numéro : para dezir, veinte y cinco, diremos y]\otten qui- 
cha, : yhotte son veinte, qulcJisi son cinco; y assi de los 
dénias numéros menores : aduiertase que si qiierenios 
dezir numéro de quinze vsaremos del numéro diez, que es 
decha, y del numéro cinco que es quicha^ y entonces no 
diremos decha quicha, sino dechen quicha : adiiirliendo 
quelavltimavocala, del numéro decha, se muda anidiendole 
numéro menor en e, con la lelra n, despues como est à 
dicho, decJien quiclta, que son quinze : de manera, que 
siempre se à de guardar est a régla auiendo de poner el 
numéro diez, y despues otro numéro menor : para dezir 
treinla y quatro, direnios yhotten dechenquiolio. 

18. Décima octana aduertencia. Ay vna particulaenesta 
iengua, la quai es que^ y se pone siempre à parte ante del 
verbo, y se vsa de ella para preguntar. Exeniplo. Hablando 
con segunda persona, viste missa? diremos que gumitit 
)nissa: fue Pedro? que poina Pedro? vino luan ? que 
pone'ne luan ? y desta particula se vsa mucho en el conl'es- 
sionario, que son todas preguntas de parte del confessor ; 
lias lieclio esto? lias lieclio estotro? venisie àmissa? siem- 
pre se à de poner esta particula que, antes de qualquier 
vocablo preguntando 

19. Décima nonn aduertencia. Los indios no ticnen 
propriamente por carne de la que se come, sino es la de res 
vacuna : y assi, quando se les pregunta confessandose si 
an coniido carne en los dias prohibidos por la Yglesia, 
Viernes, etc. Si no an comido carne de res vacuna, dizen 
({ue no an comido carne los taies dias proliibidos, y an 
comido otras carnes como son, patos, conejos, paxaros,etc. 
Y assi, quando digan, (jue no an comido carne en los taies 
dias prohibidos les preguntar à el confessor las preguntas 
sii-uientes. 257 — Veri aca hijo mio as 
cowido en viernes,Sabado^ 
Vigilia, 

Quatro lonporas, 
Quaresnia 

as comido dif ère nies 
carnes 

as comido conejo 
as comido pat os 
as comido pajaros 
as comido ratones 
as comido carnero 
à otras carnes? 
si,è comido, 
quantas vezes ? 
estas carnes 
tampoco las è comido 
en viernes 
Sabado. Vigilia. 
quatro temporas 
quaresma 
as dado à aigu no 
carnes différentes 
en viernes etc. ? 
si, las è dado 
quantas vezes ? 
no las è dado 
as desseado 
corner 
estas carnes 
différentes 
en viernes 
sabado, vigilia 
quatro temporas 
quaresma ? Henqhua inichitzi 

qiiegiiiça nianuio Vienies 

mamue Sabado, Vigilia, 

Quatro temporas, 

Quaresma 

queguiça iianplieni 

nonguee 

queguiça noqbua 

queguiça notti/.i 

queguiça yozi 

queguiça yongo 

queguiça tlenchore 

bixpomeyaha nonguee V 

daroça 

hanchanixi ? 

mahya nonguee 

bixintoca 

manme viernes 

Sabado, vigilia 

qualro temporas 

quaresma 

que qhuagui vne 

nanpheùi nonguee 

mamue viernes? 

daro vne 

hanchanixi ? 

hiro vne 

que guiminemaha 

toguiça 

mahya nonguee 

nanpheni 

mamue viernes 

sabado, vigilia 

quati'o temporas 

quaresma ? — 258 — 

si è desseado darimine mea 

quanlas vezes ? hançhanixi ? 

no è desseado hiriminemaha 

corner rog^oça 

estas carnes mahya nonguee 

différentes nanplieni 

en viernes etc. mamue viernes etc. 

20. Vigessiiaa. aclaertencia. Para saber contar bien en 
esta lengua maçahua, cligo que auiendo de dezir numéro 
mayor que es desde el numéro diez, el numéro veinte, 
treinta, y los demas hauiendo de anadir à algunos destos 
numéros mayores algun numéro menor, que son desde el 
numéro primero, que es vno, basla el numéro nueue, se à 
de quedarel numéro menor anadido al mayor de la misma 
manera, y con las mismas letras : y assi para dezir onze, 
diremos dechen da/ia, doze decken yhehe, y assi de los 
demas numéros menores hasta el de nueue, demanera que 
para dezir diez y nueue, diremos dechen quincho, aduir- 
tiendo, que si l)ien el numéro diez es en la lengua decha, 
si se le junta numéro menor para dezir onze, no diremos 
decha. doha, sino dechen daha, que se muda la vllima a, 
en en, como se vee en el numéro seùalado dechen daha. 

Los demas nuuieros mayores como son veinte, treinla, 
etc. si se le anade numéro menor se quedan en su misma 
terminacion, solamente se les anade vna tilde sobre la 
vltima letra vocal, para dezir veinte, dezimos clholte, para 
dezir veinte y vno, diremos dhotlê daha : veinte y dos 
dhoLlê ijliehe, y assi de los demas. Para las confessiones 
se vsa de estos mismos numéros, assi mayores, como me- 
nores ; aduiertase,que se aùade à cada numéro, quando se 
dize, quantas vezes, ùixi, para preguntar al pénitente 
quanlas vezes bizo tal peccado, se dira, ançlia nixi, res- 
ponderà si buuiere becho diez vezes el (al peccado dechen 
ilixi : onze vezes dechen daha nixi : veinte vezes clhotté 
nixi : veinte y vna vezes clhotté daha. iïixi : y assi de los 
demas numéros menores, y mayores. En baziendo el con- 259 fessor concepto de lo que dijio, y memoria, con facilidad 
entenderà este modo de contar, y dezir las vezes que se à 
lieclîo algiin peccado. 

21. iduertcncui. Eu la dicciou (pic se hallare escrito al 
pi'iuci|)io, medio, ù lin de la diccion, esta palabra c//o, no se 
à de pronunciar cho, sino cho : y donde se hallare chu. : no 
se ta de pionùciar chu, sino cha : donde se hallare çha, 
con serilla se à de pronunciar assi çha : y en eslo se tenga 
gran cuydado para hablar propriamente, y como se deue 
con las dichas particulas cho, cha, çha. 

LA CONFESSION 

EN LENGUA CASTELLANA , Y EN LENGUA MAÇAIIUA 

Ponese primero cl vocublo en lengua castellana, ij de 
esotra parte en derecho del, se pone en maçahua. Yo peccador 
muy culpado 
me confiesso. 
à Dios nuestro Seîïor 
y tambien 
à la gran Senora 
santa Maria 
siempre Virgeii 
à San Miguel 
Archangel 

à San luan Baptista 
à San Pedro 
à San Pablo 
à todos los santés 
y à vos Padre 
quepequè 
con el pensamiento 
con la palabra 
con la obra 
ruego Nuze tinuhiiizoqhe 
chiriiîudahuizoqhe 
tiqhuanemuibui 
Ohmuhi en Dios 
ximuenehe 
chinoho Ohmutixu 
e Santa Maria 
xeoUixiitto 
e San Miguel 
Archangel 
e San luan Baptista 
e San Pedro 
e San Pablo 
tenxi e Santos 
ximuenetze miyhotze 
tizoqhe 
nanenbeùi 
naùha 
nancha 
tixecambeni 260 — à la gran Seùora 

Santa Maria 

siempre Virgen 

à San Miguel 

Archangel 

à San luan Baptista 

à San Pedro 

à San Pablo 

à todos los Santos 

rueguen 

à Dios nuestro Seiîor 

por mi 

que me perdone 

vel 

todes mis peccados 

y vos Padre mio 

de parte 

de Dios nuestro Seiîor 

me absolvais 

y me deis 

penitencia 

de mis peccados chinoho Ohiiiutixu 

e Santa Mai'ia 

xeottixiitto 

e San Miguel 

Archangel 

e San luan Baptista 

e San Pedro 

e San Pablo 

tenxi e Santos 

texecambenhi 

Ohnmlîien Dios 

coninangueizguetto 

tecliotqhe 

tepongue 

tenxi minezoqhe 

ximueiietze miyhotze 

ni nanhatto 

Ohmuhi en Dios 

tenitzimitzi 

xinleyaqlie 

penitencia 

minezoqhe. PREPARACION PARA ANTES DE LA CONFESSION Hijos mios amados 
aqui estais 
para confessar 
mucho importOj 
que pense is 
vuestros peccados 
que aueis becho 
en vn ano 
que 

no os confessais 
dezid Mixmichitzhe 
quibiiiliihua 
teqhuamuil)uihi 
chinineyore 
lecliinbeùihi 
ninezoqlii 
machoguiçhahi 
maqhe dahàehee 
niaqhe 

higuiqhuaiuuibuihi 
xi h pi — 261 al Sacerdote 

vuestros peccados 

mirad 

no encubrais 

aigu ri peccado 

que si la encubris 

sabed 

que no confessais 

si no que 

hazeis 

nueuo peccado 

no mi niais 

delà nie del Sacerdote 

que no os à de dar 

que no à de dezir 

en publico 

vuestros peccados 

no digais agora 

los peccados 

que 

aueis g a confessado 

sino solamente 

los peccados 

que aueis hecho 

despues 

que no confessais 

g quando acabeis 

la confession 

no vais luego 

à hazer 

nueuos peccados 

no vais 

à ofender 

à Dios nuestro Seîlor 

guardad siempre en Boqhimi 

ninezoqhi 

tefiuhi 

hireçenhi 

ri ah a nezoqhe 

mamuereçenhi 

tephati 

higuiqhuamiiibuihi 

angueqhe 

qiiichahi 

(layonezoqhe 

hirapechinehi 

nihmi en Boqhimi 

hiranpotqhehi 

hiramamue 

amihche 

ninezoqhi 

hiremamhiqhiiaya 

nezoqhi 

macho 

hoguiqhuamuibui 

angiiechco 

machonezoqhi 

machoguiçhahi 

mamuehogonquare 

higuiqhuamiiibuihi 

mamuerequathi 

neqhuamuibiii 

hi extemohi 

reçhahi 

yayonezoqhi 

hire mohi 

rezonbuehi, nimuibui 

Omuhi en Dios 

coguerephotpuehi 262 su santa Ley 

mirad 

que sois christianos 

baptizados 

710 sois hereges 

y pues os hizo 

merced 

Dios nuestro Seiior 

de ser christiano 

sean vuestras obras 

como obras 

de christiano 

baptizado ninattecheqhimi 

tenuhi 

que Christianohi 

quihihi endehe 

lîiguiyonenqliimihi 

poguençhaqhi 

nehuentzentte 

Omuhi en Dios 

que Christianohi 

tachaninanchalii 

anzininancha 

daha en Christiano 

yhi enfiche. CONFESSIONARIO EN LAS DICHAS DOS LENGUAS Hincate de rodillas 
persignate 
ères casado? 
casado soy 
no soy casado 
soy soltero 
soy so Itéra 
confessaste 
et ano pasado ? 
si confesè 
no confessé 
quando confesssLSte ? 
dos anos ha 
que confessé 
ninguna vez 
è confessado 
agora no mas 
quando 
confessaste Ttinimo 
mehpia 

queguemehuechitte ? 
daremeliiiechitte 
hiremechuechitte, 
tinamue 
tinanxu 

queguiqhuamuibui 
aqhee 

toqhuamuibui 
hiroqhuamuibui 
iîinhuaguiqhuamuibui ? 
hogue yche çhee 
mamuegoqhuamuibiii 
hiyndanixi 
toqhuamuibui 
hangiiechqhuaya 
ma mue 
guimiqhuamuibui 263 dixiste 


qiieguimamue 


los Padre nuestro ? 


hançha Pater noster ? 


las Ane Marias ? 


hançha Aue Marias ? 


que te dioro 


macho poxihtzi 


et Sacerdote 


en Boqhimi ? 


si dixG 


tomamue 


no dixe 


hiromamue 


quando acabes 


mamuereqhuare 


de confessar 


neqhuamuibiii 


diras 


timamue 


los Paternoster 


hança Paternoster 


y tambien 


ximiienehe 


las Ane Marias 


hançha Aue Marias 


que te dixo 


maccopoxitzi 


el Sacerdote 


en Boqhimi 


quando 


mamue 


confessaste 


guimiqhuamuibui 


y si no te acuerdas 


hixpohiguinbeni 


quantos Pater iioster 


hançha Pater noster 


quantas Ane Marias 


hançha Aue Maiias 


te dixo el Sacerdote 


poxihtzi en Boqhimi 


que dixeras- 


toguimamaha 


diras despues 


behparemamue 


cineo Pater noster 


zicha Pater noster, 


y tambien 


ximuenehe 


cinco Aue Marias 


zicha Aue Marias 


que suplan 


tepuette 


los Pater noster 


hançha Pater noster 


y tambien 


ximuenehe 


las A ue Marias 


hançha Aue Marias 


que te dixo 


macco poxitzi 


el Sacerdote 


en Boqhimi 


que rezaras 


toguixore 


que dixeras 


toguimamue 


quando 


mamue 264 te confessaste : 

quando 

te confessaste 

dixiste 

al Sacerdote 

todos tus peccados y 

todos los dixe 

no los dixe todos 

poi que 

no dixiste 

al Sacerdote 

todos tus peccados ? 

no me acordè 

de algunos 

peccados 

agora 

te acuerdas ? 

si me acuerdo 

dilos 

no me acuerdo 

de los peccados 

que no dixe 

quando 

me confessé 

ruega 

à Dios nuestro Senor 

te ferdone 

los peccados 

que no dixiste 

al Sacerdote 

quando 

00 n fessas te 

por que 

no te acordaste ? 

Il agora 

tampoco te acuerdas ? giiimiqhuamiiibui : 

mamue 

guimiqhuamiiibiii 

qiieguixihpi 

en Boqhimi 

tenxininezoqhe? 

tenxilo xihpi 

hytenxito xihpi 

yoqhenangiieze 

higui xihpi 

en Boqhimi 

tenxininezoqhe ? 

hironbeni 

machomeyaha 

nezoqhi 

maqhuaya 

qneguinbehi ? 

tinbeni 

timamue 

hirinbeni 

machonezoqhe 

hiromamue 

niamue 

goqhuamuibui 

tixecambeni 

Ohniuhi en Dios 

techolqhe, repongue 

nezoqhe 

macho higuixihpi 

en Boqhimi 

mamue 

guimiqhuamuihui 

nangueze 

higuiminbeni? 

maqhuaya 

liixinguinbeni ? — 265 — Si el pénitente dixere, que de\ù algun peccado mortal 
de vergiiença, temeroso no le hiziera algun mal el confessor 
se à de examinai" en la forma siguiente. 

HABLA EL PENITENTE GON ET CONFESSOR ■ Padre rnio mwj amado 

sabras agora 

que quando 

me confessé 

mucho ha 

encubri 

vn peccado 

mortal 

delante 

del Sacerdote 

tHue verguença 

de dezirlo 

tuue mieclo 

del Sacerdote 

por que 

no me afrentara 

por que no me diera 

si se lo dixera Mixmiyhotze 
tipareqhuaya 
mamue 
goqhuamuibui 
honahemue 
toqhere 
daha nezoqhe 
nabottentte 
ni h mi 
en Boqhimi 
daroçhee 
tagamamue 
darimiçu 
en Boqhimi 
nangueze 

hirigoùetzqhemenu 
lîirigonpotqhe bixporogo xilipi 

Dira entonces el confessor al pénitente. 

Hijo mio Micliitzi 

di agora timamueqhuaya 

el peccado mortal nabottentte nezoqhe 

que no dixiste maqhe higuixihpi 

al Padre en Boqhimi 

este peccado mahnanezoqhe 

Y auiendo dicho, y manifestado el peccado que no dixo, 
dira el confessor. 

Hijo mio Michitzi 

mal hiziste higahoguiçha 

en encubrir maqhegueçere — 266 esse peccado 

por que el Sacerdote 

dentro 

de la confession 

à nadie afrenta 

no aporrea 

est à entonces 

en lugar 

de Bios nuestro Senor 

para absolver 

al f>eccador 

de todos sus peccados 

aunque 

se a n çirandes peccados 

y assi 

hiziste mal 

en encubrir 

esse peccado 

no otra vez 

lo hagas 

di al Sacerdote 

todos los peccados 

que hizieres 

aunque se an f/randes 

entiendes hijo 

dime agora 

quantos anos ha 

que no dixiste 

esse peccado 

ha quatro anos 

Aqui dira el pénitente 
encubriô el tal peccado : 

En estos anos 
que an passado 
despues mahnanezoqna 

nangiieze en Boqhimi 

amboo 

neqhuamuibui 

hiqhua etzpemenu 

hiqliua y potte 

y biiibui anguemue 

ninabuibui 

Obmubi en Dios 

teenitzimi 

nohnizoqhe 

tenxininezoqbe 

zomue 

qiien dahuezoqhe 

nangezttona 

higahoguiçha 

maqhegueçere 

mabnanezoqna 

biyndanixi 

reçha 

xihpi en Boqhimi 

tenxi nezoqlie 

macboreçha 

zomuequennanoho 

quegLii ère micbilzi 

ti xihtziqbuaya 

hahonanzi ecee 

inaqhebigui xibpi 

mahnanezoqna 

hogaèzioho eçee. 

el liempo, los anos que ha qne 
diga luego el confessor. 
Mahya echeeya 

hochogne 

mamue 267 que encubriste 

esse peccado 

te as confessado ? 

si me è confessado 

cada ano 

di agora Irijo inio 

quando 

te confessaste 

el ano passado 

y los de mas anos 

te acordaste 

des te peccado ? 

no me acordè 

(jue si me acordara 

lo dixera hoguimiçere 

mahnanezoqna 

(jue hoguiqhuanuiibui 'f 

toqhuamuibui 

ençemiie ençemue 

timamqhuayamicliitzi 

mamue 

guimiqhuamuibui 

aqhee 

ximeyaha eçee 

queguimiiibeùi 

mahnanezoqna ? 

hiriniinbeni 

m amuerogonJjen i 

rogomamue 

hanziqbuaya 

ri mamue como agora 
lo cUgo 

Si dixere el pénitente que todas las vezes que se à con- 
fessado se acordaba deste peccado, y no lo à dicbo de 
verguença, lo examinarà el confessorenla formasiguiente. Hijo niio 
sabras 

que en estos anos 
que encubriste 
esse peccado 
no te as confessado 
aunque 
el ano passado 
y los demas anos 
dixiste 
al Sacerdote 
otros peccados 
por que 

el que se confiessa 
si encubre Michitzi 
tipare 

mahya eçeeya 
machoguiçere 
mahnanezoqna 
higuiqhuamibui 
yoxtangueqhua 
aqhee 

ximeyaha eçee 
quixihpi 
en Boqhimi 
machomeya hanezoqhe 
nangueze 

maqheyqhuamuibui 
mamue gonqhere 268 algun peccado 

mortal 

no le perdona 

vel 

Dios nuestro Senoi 

los peccados que dize 

y el que encuhre 

peccado mortal 

PS necessario 

que se confiesse 

y diga 

al Sacerdote 

todos los peccados 

que hizo 

en todos los anos 

que an passado 

despues 

que encubrio 

vn peccado "mortal 

y assi hijo mio 

acuerdaste 

de los peccados 

que hiziste 

en estos anos 

passades 

Si dixere el pénitente 
dos, dira el confesser. 

Hijo mio 
di agora 
de que peccados 
te aouerdas ? 

Y aniendo dicho los 
confessor le dira. 

Hijo mio 
oio te acuerdas demas? daha nezoqhe 

nabottentte 

hiyttotpiie 

hiyponbue 

Ohmiilii en Dios 

machoy maniiie nezoqhe 

maqlie yçere 

naljottentte nezoqhe 

chineyhore 

teqhuamuihui 

xin texihpi 

en Boqhimi 

tenxi nezoqhe 

machopiçha 

tenxi eçliee 

hochogue 

mamue 

monqhere 

daha naboltentte nezoqhe 

nanguetztona michizi 

tichinbeni 

macho nezoqhe 

macho guiçha mahya eçeeya 
hochogue 

que se acuerda de algunos pecca- Michitzi 
timamqhuaya 
haguezoqhe 
quinbeniqhuaya ? 

peccados de que se acuerda, el 

Michilzi 
hichaguinbenqheyaha ? 269 — Padre mio . miyhotze 

no me acuenlo de mas hirinbenqheyaha 

Luego el confessor Irayga à la memoria al penilente los 
peccados que puede hauer hecho conforme al confessio- 
nario. por que contiessa, y si no hallare penitenle que aya 
encubierto peccado prosiga con la confession, y despaes de 
hauer proiiuntado si rezô los Pater noster, y Aue Marias, 
preguntarà lo que se sigue. 

Hijo mio Michitzi 

as creido queguinaemehmi 

en agueros ? no ayhe ? 

si è creido darinaemehmi 

(/iianlas vezes ? hançhanixi 

Aqui dira el pénitente quantas vezes, y assi en los dénias 
peccados ([uando le pregunte el confessor quantas vezes ha 
cometido algun peccado. 

Hirinaemehmi 
no ayhe 

quiguinaemehmi 
maqhe peqhequihui 
tinaemehmi 
hançanixi ? .Yo lie creido 
en agueros 
as creido 

en lo que as sonado ? 
si lie creido 
rf liant as vezes ? 
no he creido 
en lo que he sonado 
as nombrado en vano 
el nombre de Dios 
si lo he nombrado 
quando 

nombraste en vano 
el nombre de Dios 
pue estando en tu juizio ? 
en mi juizio estaua 
estaua borracho 
quantas vezes hirinaemehmi 

maqhepeqherohui 

queguixhottanere 

nichuu en Dios 

toxhottanere 

mamue 

guimixhottanere 

nichuu en Dios. 

que antezi ? 

tonttezi 

dariminotti 

hançhanixi 270 — as nomhrado 

el nombre de Dios 

estando en tu juizio 

y mentis te ? 

as derramado pulque? 

si lie derramado 

quantas vezes ? 

no lie derramado 

pulque 

as diclio à alguno 

que derrame 

pulque? 

si lie (liclto 

quantas vezes 

à nadie lo lie diclio 

as trabajado 

siendo Domingo 

y tambien 

siendo [testa 

si lie trabajado 

quantas vezes ? 

no lie trabajado 

as trabajado 

quando 

se acabô la missa ? 

si lie trabajado 

quantas vezes 

no lie trabajado 

quando 

se acabô la missa 

quantos Domingos 

no as visto Missa ? 

quantas fies tas 

no as visto missa ? 

as sido alcaguete? hogiiixhottanere 

nichiui en Dios 

antezi 

xingiiipechine ? 

quegiiixhobuenoçhemi ? 

toxhobiie 

banchanixi ? 

hyroxhobue 

noçhemi 

qiieqbuaguixibpi 

tagaxliobue 

noçhemi ? 

toxibpi 

liançbanixi 

biqhiiaroxibpi 

queguiberihpehpi 

mamue en Domingo 

ximuenebe 

mamue Inzo 

loberibpehpi 

bançbanixi ? 

hiroberibpeiipi 

queguiberihpehpi 

mamue 

munqbuare Missa? 

tqberihpebpi 

hançhanixi 

hiroberibpebpi 

mamue 

munqbuare Missa 

bançba en Domingos 

biguiiiuu Missa Y 

hança Inzo 

biguiiuKi Missa ? 

queguiçbinpuenlte y — 271 — lie sido akcKjuete 

rj lia nias vezes ? 

no lie sido alcar/iiele 

as ofrecido 

al Diahlo 

à los christianos 

de todo coraçon ? 

si lie ofrecido 

quantas vezes? 

as muerto à aigu no ? 

à muerto por lit mano? 

si lie muerlo 

à quantas personas 

as muerto ? 

no lie muerlo à nadie 

as querido 

inatar à alguno 

de coraçon? 

si lie querido 

quantas vezes ? 

no lie querido 

matar à alguno 

as desseado à alguno 

la muerte ? 

si lie desseado 

con todo mi coraçon 

quantas vezes? 

no lie desseado 

la muerte 

à algiina persona 

as te desseado 

la muerte ? 

si me la lie desseado 

de coraçon 

quantas vezes? toçhinpuenite 

hançhanixi ? 

liiric'liinpiienltG 

quegui])olten(1e 

no exqliua 

macho christianos 

tenxi emuibui ? 

toboUenlte 

hançhanixi ? 

queqhiiagiiipolte 

queponduaye? 

daropotte 

hançha ontte 

qiiipotte? 

hiqluiaropolte 

queguiminemaha 

qhnamgiiipotte 

tenxi emuibui? 

danminemaha 

hançhanixi? 

hyriminemaha 

qhuarogopotte 

queqliuagixhenpue 

ninandu ? 

dai'oxhenpue 

tenxi einimuiljui 

liançlianixi ? 

hiroxhenpue 

ninandu 

coqhe daha ontte 

que gixhenzehe 

ninandu ? 

toxhenzehe 

emuibui 

hançhanixi ? 18 272 no me lie desseado 

la muerte 

tienes amir/a ? 

amiga tengo 

quantas amigas tienes? 

estas tus amigas 

son casadas ? 

esta tu amiga 

es casada ? 

casadas son 

casada es 

vna es casada 

otra es soltera 

todas son soUeras 

d estas tus amigas 

es alguna 

parienta tuga? 

vna es mi parienta 

todas 

son mis parientas hiroxlienzelie 

minandu 

queybuilminixhimi ? 

ybiiibuimixhimi 

hançhanixhimi ? 

mahyanixhimya 

quemehuechitte ? 

malinanixliiinna 

quemehuechitte? 

temehuechitte 

mehuechilte 

daha mehuechitte 

dalla nanxu 

tenanxu 

mahyanixhimya 

quechô daha 

nimehùi ? 

daha mimehni 

tenxi 

mimenhi. A qui preguntar à el coufessor que parenlesco tiene con 
la amiga, y preguntarà como se sigue. Que parentesco le tienes ? 

es casada ? 

casada- es 

no es casada 

con la que 

no es tu parienta 

quantas vezes 

as peccado ? 

con kl que 

es tu parienta 

quantas vezes 

as peccado ? Yaguencahui ? 

que mehuechilte? 

mehuechitte 

himehuechitte 

maqhe 

hinimehùi 

hanchanixi 

hoguizoqhe ? 

mahque 

nimehùi 

hanchanixi 

hoguizoqhe 273 — de mis amigas 

ninguna 

es mi parienta 

tu amiga 

es parienta tu y a F 

à es parienta 

de tu muger ? 

mi parienta es 

no es parienta 

de mi muger 

parienta es 

de mi muger 

que parentesco le tiene ? 

quanto ha 

que la tienes mahya niiximi 

hiqluia 

niiineliMi 

nixhimi 

quenimenzelie V 

bixponimehùi 

ninechelle 

mimenzehe 

hynimeni 

minechelbe 

ni m eh ni 

minechetbe 

yaguencaliui ? 

hanzi honahemiie manuieguimipore 

Aqiii (lira el pénitente el tiempo que ha que la tiene, y 
enlerado el confesser le pregunlarà. 

Quantas vezes Hançhanixi 

as peccado hoguizoqhe 

con ella ninene 

et tiempo que à hanzihonaheniue 

que la tienes ? mat[heguimipore ? 

Aqui aduertirà el confessor si el parentesco es dentro de 
grado que impida pedir el dehito à su muger, y si viere que 
este pénitente esta impedido de pedir el tal dehito exami- 
nelo como se signe. 

Hijo mio 
di agora 
en este tiempo 
que à que tienes 
à esta parienta 
de tu muger 
quantas vezes 
as llegado 
à tu muger? Michitzi 
timamqhua 
hanzi honahemue 
mamue guimipore 
mahna nimenna 
ninechethui 
hançhanixi 
hoguiçere ninene 
niùechette ? — 274 — Aqui secretameiite tlispensarà si liene laciiltad el con- 
fessor, para que pueda pedir el debito à su muger, y le 
reprehenda conio se sigue. 

Hijo mio 
f/ran peccadn 
liiziste 

quando llogaste 
à la parienta 
de tu lïiuger 
de aqui adelanle 
otra vez 
no lo haqas 
déjà 

à essa muger 
parienta 
de ta muger 
Uni solamente 
à tu muger 
como lo manda Michitzi 
chinoho nezoqhe 
guiçha 

manuie guiçere ninenc 
ni mehni 
ninechette 
lanbehpa 

xechlamuendanixi 
hireçha 
yliezi 

mahnaentixuna 
nimehni 
ninechette 
anguechcoripore 
ninechette 
hanziga eche 
Ohmuhi en Dios. Dios nuestro Sehor 

Luego prosiga el confessor, y confessando el pénitente 
que tiene amiga soltera, preguntarà al pénitente. 

Dizes liijo mio 
que as peccado 
Qon muger 
soltera di agora 

quantas vezes 

peccaste 

con esta muger 

soltera ? 

la muger 

con quien peccaste 

era donzella ? 

donzella era Quimamuemichitzi 
hoguizoqhe 
niùene enttixu 
nanxu 
tinianiqhuaya 
hançlianixi 
hoguizoqhe 
mahna entlixuna 
nanxu ? 

mahna enttixuna 
maqheguizoqlicniùene 
que enzontlixu ? 
zonttixu ma ha — 275 quando la conoci 
quantas vezcs 
peccaste con ella ? 
no era donzella mamuenmopare 
hançhanixi 
hoguizoqheniùcne y 
liizontlixu. Suele acontecer, que vn indio trata de casarse con cierla 
india, y concerlado el casamienlo se deshaze, y assi el con- 
fesser pregiinte al pénitente siendo soltero lo que se signe. Michilzi 
queçhogue 
daha enttixu 
niaqhe 

guimineniaha 
toguichethui ? 
loçhogue 
hançhaenchixu 
iioguiçhogue 
macho 

guiminemaha 
toguichethui ? 

Aqui dira el pénitente si à dexado vna mugej', ô nias, y 
kiego se le pregunte lo que se signe. Hijo mio, 
as dexado 
aigu lia muger 
con la quai 
querias 
casarte ? 
si, è dexado 
quantas mugeres 
as dexado 
con quien 
querias 
casarte ? Henqhuamichitzi 
hançhanixi 
guizoqhe nihene 
maqhe enttixu 
quiçhogue 
maqhe 

guiminemaha 
toguichethui ? 

Si fueren mas de vna las mugeres que vhiere dexado 
examine el confessor quantas, y quantas vezes con cada vna_ 

De la misma manera dicha se à de preguntar à la muger 
cercadestepeccado, solamenle se mudan algunas palahras 
en lo siguiente. Yen aca, hijo inio, 
quantas vezes 
peccaste 
con la muger 
que dexaste 
con la quai 
querias 
casarte ? — 276 - Michihiietzi 
niahna onttena 
maqhe giiizoqhe ninene 
([uenamue ? 
mahna onltena 
maqhe guizoqhe ninene 
que nimehni 
ninechelte? 

Si dixere el liombre que no à dexado muger con la quai 
estaua concerlado casar, dira conio se signe. Hija mia 

la perso na 

con quien peccastc 

es soltero? 

la persona 

con quien peccastc 

es pariente 

de tu marido ? Padro mio 
no he dexado 
algiina miiger 
con la quai 
■me auia de casar 
Padre mio 
no è dexado 
alijun hombre 
con el quai 
me auia de casar Mixmiyhotze 
hii'oçhogue 
daha enttixu 
maqhe 

ligoguichelhe 
niiyholze 
hiroçhogue 
dalia ondée 
maqhe 
tiaoaiiichelhe. Suelen algunos indios que se an de casar hiego que se 
concierla el casamiento, juntarse, y assi el conlessor pro- 
gunte quando los conliesse para casarse lo siguienle Ven aca hijo, 
agora 

te quleres casar 
dl 

no mientas 
con esta muger 
que to as de casar 
quantas vezes 
as peccado ? 
quantas vezes 
os aueis juntado ? Henqhuamichitzi 
maqhuaya 
quinerechette 
tiinamue 
hirapenchine 
mahna enttixuna 
rechethui 
hançhanixi 
hoguizoqheniriene ? 
hançhanixi 
hoguiphenluii ? 277 A los indios no se les pregunlii cosa acerca del peccado 
nefando, por no dar les ocasion à que lo cometan : mas 
seiM bien poner arfiii esta pregunla, para que sepa el con- 
iessor los vocablos por si el pcnilenle dixere lo à liecho. As sida somctico? 
somctico è sido 
00)1 quantas personas 
di agora 
quantas vezes 
hiziste 

ossG peccado ? 
no lohagas otra vcz 
mira 

que es gran peccado 
Ij el que liaze 
este peccado 
fende muclio 
à Dios /luesfro Seiior. 
As desseado 
el peccado 
de la sodomia ? 
si lo è desseado. 
quantas vezes ? 
no lo è desseado 
As hurtado algo ? 
si è hurtado 
que hurtaste ? Queguebuène ? 
lo buène 
bançba ontte? 
ti niamqbuaya 
hançbanixi 
giiiçba 

mabna nezoqna ? 
hichareçha danixi 
tinuu 

dacbinobo nezoqhe 
maqhe ycba 
mabna nezoqna 
cbi^zombuenimuibui 
Obmubi en Dios 
queguimine 
nezoqbe 
nabuenelte? 
darimine 
bançbanixi ? 
bi ri mine 
queyoqbeguipe ? 
darope yoqueguipe ? 

El confessor pregunle despues que aya dicho el péni- 
tente lo que burtô. Si à burtado tal, y tal cosa de las que 
de ordinario burtan los indios, como mayz, gallinas, 
ganados, etc. 

As desseado Queguiminemaba 

hurtar algo ? peqberoguipe ? 

si è desseado dariminemaba 

quantas vezes ? hançbanixi ? 278 — hurtastelo ? 

no lo hurtè 

solamente 

lo dessoe hurtar 

no è desseado 

hurlar algo 

as dicho à alguno 

que hurte algo ? 

si ê dicho ? 

quantas vezes ? 

hurtôlo ? 

no lo hurla 

solame?ite 

se lo dixe queguipe ? 

hirope 

anguechco 

to minemaha 

h i ri mine 

peqherogope 

queqhiiagiiixihpi 

peqlierogonpemaha ? 

to xihpi 

hançhanixi ? 

quebunpe ? 

hibonphe 

angechco roxihpi. 

Si dixere el pénitente que hurtô tercera pei'sona lo que 
le dixo que hurtara, le preguntarà lo que liuitô. 

Ëssa persona Mahnaonllena 

à quien dixisle maqheguixihpi 

que hurtara togonpemaha 

que hurto ? peqhebonpe ? 

dile tiijo mio xihpi niicliitzi 

que lo buelva tenclioqpue 

CL su dueno memeclii 

y si no bixpomahyo 

buelveselo tu tinchoq[)uczehe 

que por ti (lachonanguezqhetto 

lo hurtù ponpe. 

Y manifestando el pénitente, que burt!), ù otra persona 
por el, le dirtà cl confessor. 

llijo mio Michitzi 

lo que tu hurlaste maqbepeqheguipe 

y lo que tivrlù maquepeqhexinponpe 

à quieu lo dixisle maqbe guixibpi 

sabes que gui parc — 270 — quicn es su dama ? 

si lo se 

niira agora 

lo que liurtasto 

y lo que 

lambic n hurla 

por ti 

essa perso )ia 

huelvelo 

à su dueno 

si lo tienes 

y si no lo tienes 

buscalo 

para que se lo dès 

Si dixere el penilciii 
y lo que liui-tù por su 
confessor. 

Padre mio 
no conosco 
al dueno 
de lo que hurlé 
y tariibien 
lo que hurtù 
aquella perso )ia 
à la quai se lo dixe 
mira hijo mio 
pues no sabes 
quien es el dueno 
de lo que hurtaste 
y tambiea 
de lo que hurtaron 
por tu mandado 
dalo todo 
al Sacerdote 
deste pueblo coqhe memechi ? 

tipare 

linuuqhuaya 

maqhepequeguipe 

maqhe peqhe 

xin ponpe 

conanguelzqheltogue 

mahna onttena 

tin choqpue 

memechi 

])ixpo guipore 

bix hyguipore 

liyhore 

maqherevne. 

e (|ue no sabe cuyo es lo que hurtô, 
mandado tercera persona, le dira cl 

Miyholze 

h i ri pare 

choqlie memechi 

maqhe peqherope 

ximueùeiie 

maqhepeqheponpe 

manu onltenu 

coqhe roxihpi 

linuu michitzi 

l)ixpo hyguipare 

coqhe memechi 

maqhe peqheguipe 

ximueiîehe 

macho peqheponpehi 

ninenexi 

Icre vne 

en Boqhimi 

mahna nhinqhua ■280 — jjara que compre 

olrjuna cosa 

para la ïi/k'sia 

entiendes 

si entiendo 

Padre mio 

as tenido embidia 

de Mènes agenos? 

embidia è Lenido 

quantas vezcs ? 

no è tenido embidia 

as desseado 

bienes agenos ? 

si è desseado 

quantas vezes ? 

pesa te 

que olras pcrsonas 

tengan bienes 

g que tu 

no les tengas't 

si me pesa 

quantas vezes? 

as quitado è aigu no 

la honra 

en publico ? 

si la è quitado 

quantas vezes ? 

mira hijo 

que delante 

de quantas porsonas 

quitaste 

la honra 

à essa persona 

se la bue l vas 

y di maqlierenchomiie 

peqbe danjiuixi 

tey hore aniçhimi 

que guihere 

clari hère 

miyhotze 

que guichundo 

ememechi? 

dariniichundo 

hançhanixi ? 

hirimichiindo 

queguimine 

ememechi? 

darimine 

hançhanixi ? 

que guiçha endumuibui 

machomeyaha onlle 

tan polhi mechi 

anguezqhe 

h ire pore 

dari clia endumuibui 

hançhanixi ? 

queqhua gichotpue 

ni nâçu 

amihche ? 

liltotpue 

hançhanixi ? 

tiinui michitzi 

maqlie ahnii 

hançha onlte 

qui choipue 

ni nâçu 

mahna onltena 

linchoqpue 

xin tiniamue 281 — que es buena 

perso n a 

eiiliendes ? 

si entiendo Padro mio 

de aqui adelsDite 

no quites à nadie 

la honra 

que es gran peccado 

à nadie è quitado 

la honra 

as murmurado ? 

si è murmurado 

quantas vezes ? 

no è murmurado 

as metitido? 

si è mentido 

quantas vezes ? 

delante de la justicia 

as hecho jvramento 

con mentira ? 

si lo è hecho 

quantas vezes? 

no è mentido 

no è hecho juramento 

delante 

de la justicia 

mintiendo 

ven aca hijo mio 

quando mentiste 

hiziste juramento ? 

mentaste à Bios ? 

juramento hize 

mente à Bios 

quando menti 

quantas vezes ? tla chanaho 

ont le 

que gui hère 

ti hère miyhotze 

làbehpa 

hyqhuarchotpue 

ni nàçu 

da ciîinohonezoqhe 

hyqhuarittotpue 

ni nâçu 

queguemanantte ? 

to manantte 

liançhanixi ? 

hyromananlle 

que guipechine ? 

lo pechine 

hançhanixi ? 

nihmi justicia 

que guiçha juramento 

bechinecho ? 

rocha 

hançhanixi ? 

hyropechine 

hyrocha juramento 

nihmi 

justicia 

bechinecho 

henqluiamichitzi 

mamue guipechine 

queguiçha juramento ? 

que guinere Oqhimi y 

rocha juramento 

xintonere Oqhimi 

mamuegopechine 

hançhanixi — 282 — Padre mio 

quando menti 

no hize juramenlo 

solamente menti 

no fue mas que hablar 

as lebantado 

testimonio? 

vel 

si ê lebantado 

vel 

quantas vezes ? 

quando lebantaste 

testimonio 

vel 

hiziste juramcnto ? 

juramento hize 

quantas vezes ? 

no hize juramcnto 

no fuG mas que hablar 

as desseado 

muger agena 

para peccar 

con ella ? 

si è desseado 

quantas vezes ? 

no è desseado 

muger ninguna 

para peccar 

con elUi 

y tu muger 

as desseado 

peccar 

con algun tiombre? 

si è desseado 

quantas vezes ? miyholzc 

mamuegopecliine 

hyrocha juramento 

anguechcoropechine 

dahpe nanhatto 

queguexotpuentte 

nezoqlie y 

qiiegiiehexentte nezoqlie 

tohexentte nezoqlie 

loxotpuentte nezoqhe 

hançhanixi ? 

mamueguixotpuentle 

nezoqhe 

mamueguihexenlle 

qiiegLiiçlia juramento ? 

daroclia juramento 

hançhanixi ? 

jiyrocha juramento 

dahpe nanhatto 

queguiminemaha 

eme enchixu 

maqherezoqhe 

niùene ? 

dariminemaha 

hançhanixi r* 

hiriminemaha 

eme enchixu 

maqherezoqhe 

niùene 

anguetzqhegui nu H i xu 

queguiminemaha 

rezoqhe 

maqlie dalia ondée ? 

dariminemaha 

hançhanixi ? — -283 no è desseado 

peccar 

con alrjun liomhre 

le as emborrachado ? 

home emborracliado 

quantas vezes? 

no me è emborrachado 

as querido 

emborracliarte ? 

si è querido 

cmborracliarmc 

quantas vezes? 

no te emborrachaste F 

no me emborrachè 

as dado pulque 

à algvna persona ? 

si lo è dado 

à quantas personas 

diste pulque ? 

emborracharonse ? 

todas se emborracharon 

algunas 

no se emborracJiaron 

otros 

se embori acharon 

à quien 

di jnilque 

quantos 

se emborracharon ? 

as bevido 

patli ? 

si lo é bevido 

por que 

beviste patli ? 

por que hiriminemahii 

razoqlie 

coqlie daha ondec 

que bottinzi ? 

dabotlinzi 

Iiançlianixi ? 

hy bottinzi 

que quiminemaba 

rogottinzi ? 

dariminemaba 

rogottinzi 

bançbanixi ? 

que bicba boltinzi ? 

bi bottinzi 

que gui vne noebenii 

cbo qbe daba ont le? 

daro vne 

bançba ontte 

qui vne nochemi ? 

que bottibi? 

ro bottibi 

machomeyaba 

bi bottibi 

macboyaba 

da ])Ottibi 

macbo 

to vne noclienii 

bançba 

cbo bottibi? 

queguiçi 

neùecbi ? 

daroçi 

yoqbenangueze 

guiçinenecbi ? 

nanaueze 284 tinunltotqhehemi 

mamiieguimiçi 

neilechi 

que Jjottinzi ? 

dabottinzi 

hancanixi? es tau a enfermo 

quando beviste 

patli 

te emborrachaste ? 

emborracheme 

quantas vezes ? 

Suelen algunos indios, y indias Lever patli para ver, y 
saber de cosas que an perdido, lo quai no se les pregunta 
si ellos no lo dizen, por no despertarlos para que lo hagan : 
solo pondre aqui el modo de preguntarlo, y de examinarlo, 
para que lo sepa el confessor si dixere el pénitente. Bevi patli 
para ver 
cierta cosa 
que perdi 
quantas vezes 
beviste 
pa tli 
para ver 
lo que perdiste ? 
no lo Iiayas mas 
bijo mio 

que es qran jjeccado 
dime agora 
as dado à aigu no 
patli? 
si lo è dado 
à quantas personas? 
por que le diste 
esse patli ? 
Padre mio ? 
por que 

estauan enfermos 
à los que diste 
esse patli Toçineùeclii 
njaqheranuu 
danguixi 
maqherobexi 
hançhanixi 
guiçi 
neùechi 
maqlierenuu 
maqhe peqlie guibexi? 
hycbareçhadanixi 
micbitzi 

da cbinoo nezoqbe 
tixjhtziqhuaya 
que qbua giiivne 
neùecbi ? 
to vne 

hançha ontte 
yancha gui vnè 
mabna neùecbi 
miyhotze 
nangueze 
damiçboyebi 
macho gui vne 
mabna nenecbi — -iS.') — se eniborracharon ? 

todos 

se cmborracharon 

aUjunos 

se enihorracliaron 

quant os 

otros 

no se eniborracharon ? 

Si dixeren que dieron 
lente. 

Di patli 
para que 
alguna persona 
viera 
lo que 
perdià 

à quantas personas 
de essas personas 
quanlas 

so eniborracharon 
todas 

se emborracharon 
algunas 

se emborracharon 
otras 

no se emborracharon 
quantas 

se embori acharon ? 
as querido 
bever patli 
si è querido 
por que 
as querido 
bever patli ? 
por que i\nG boltihiy 

tenxilto 

bottihi 

niachomeyalia 

J)Ottihi 

liançha 

machomeyalia 

hibotlihi? 

patli para ver algo dira el peni- 

To vne neùechi 
nangueze 
choqhe daha ontle 
te riim 
maqhepeqhe 
pii)e\i 

hançha ontte ? 
mahya ontteya 
liançlia 
bollihi 
tenxi 
bottihi 

machomeyaba 
l)Oltibi 

macbomeyaba 
bil)oltihi 
hi hançha 
col)Oltihi ? 
queguiniinemaha 
toguiçineileche 
dariminemaha 
yophenangueze 
quiminemaha 
rogniçinenecbi ? 
naneueze — 286 — riniiçhoyé 

quegiiiminemaha 

togollinzi 

mahna nenechi ? 

dariininenialia 

logoltinzi 

hanchanixi ? cstaua enferma 
querias 
emborracharte 
con esse pat H 
si queria 
cmborracitarme 
quantas vezcs ? 

Si (lixere el pénitente que desseô bever patli para ver 
lo que perdiô, y dixere lo que se sigue, le preguntarà el 
confessor. ) è querido 
bever patli 
para ver 
lo que perdi 
y querias 
emborracharte 
con esse patli ? 
si queria 
quantas vezes 
as coinido hongos ? 
si los è com ido 
quando corniste 
essos hongos 
te emborrachaste? 
si me emborrachè 
quantas vezes ? 
no me emborrachè 
desseaste 
emborracharte 
con essos hongos ? 
si desseè 
cmborracharme 
quantSiS vezes? 
por que comiste 
essos hongos ? Daiiminemaha 
rogoçinenechi 
maqheranuu 
maqhe peqlie robcxi 
que guiminenialia 
rogottinzi 
malmaneneche 
dariminemaha 
hanchanixi 
queguiza yocho ? 
daroza 

ma m ne guimiza 
mayho yoclio 
que hottinzi ? 
dabottinzi 
hanchanixi ? 
hybottinzi 
queguimineniaha 
rogottinzi 
niayliQ yocho ? 
dariminemaha 
rogottinzi 
hanchanixi ? 
yoqhenangueze guica 
mayho yocho? — 287 por que 

estaba eafermo 

as dado à alguno 

hongos ? 

si ê dado 

à quantas persofias ? 

todas 

se emborracharon ? 

todas 

se emborradiaron 

algunas 

se emborracharon 

otras 

no se emborracharon 

quantas 

se emborracharon ? 

■para que 

diste essos hongos ? 

por que 

estaban enfermos nangueze 

darimiçhoye 

qlieqlmagiiivne 

yocho ? 

daro vne 

hançha ontte? 

qiielenxi 

bottihi ? 

tenxitio 

dabottihi 

niachomeyaha 

bottihi 

niachomeyaha 

hibottihi 

hançha 

botlihi? yoqhenangLieze 

gui vne mahya yocho ? 

nangueze 

miçhoyehi 

Si dixere el pénitente que comiô hongos para ver lo que 
perdiù, y los diù para este tin preguntarà el confessor. Por que comiste 
essos hongos ? 
los comi 
para ver 
lo que perdi 
quantas vezes 
los comiste ? 
querias 
emborracharte 
con essos hongos ? 
si queria 
quantas vezes ? 
emborrachastete Yoqhenanguezeguiça 
mayho yocho ? 
toça 

maqheranuu 
maqhepeqherobexi 
hançhanixi 
guiça ? 

queguiminemaha 
togottinzi 
mayho yocho ? 
dariminemaha 
liançhanixi ? 
queboltinzi 19 288 — con essos hongos 

que corniste 

'para ver 

lo que perdis te? 

si me cmhorrachè 

quantas vezes ? 

tamhien di 

hongos 

à algunas personas 

para que vieran 

lo que perdieron 

à quantas personas ? 

de essas personas 

aquien diste hongos 

quantas 

se emborracharon ? 

algunas 

se embarracliaron 

otras 

no se enhorraoharon 

quantas 

se embarracliaron ? 

as desseado 

corner hongos 

para 

emborvacharto ? 

si c desseado 

quantas vezes ? 

por que 

querias 

corner 

essos hongos ? 

por que 

estaba enfermo 

quô'iia corner mayho yocho ? 

machoguiça 

maqhereniui 

niaqlie peqbe guibexi? 

dabottinzi 

hançhanixi ? 

xinio vne 

yocho 

macho hançha onlte 

maqherenuhi 

niaqhepeqhepibechhi 

hançha ontte ? 

mayho onlte 

macliogiiivne yocho 

hançha 

choboltihi V 

machomeyaha 

da hottihi 

machomeyaha 

hihottihi 

hançha 

choboltihi ? 

queguiminemaha 

loguiça yocbo 

maqhe 

rogottinzi ? 

(lariminemaha 

hançhanixi ? 

yoqhenangueze 

daguiminemaha 

togniça 

mahyo yocho V 

nangueze 

darimiçhoye 

daiiminemaha rogoza — 289 liomjos 

'para ver 

lo que perdi 

quantas vezes? 

no los corniste? 

no les coini 

solamente 

queria 

corner los 

as comido carne 

en Sabado 

en viernes 

en vigilia 

en quatro tetuporas ? 

si la è comido 

quantas vezes ? 

no la è comido 

as comido carne 

en qu ares ma ? 

si la è comido 

quantas vezes '^ 

no la è comido 

as dado à alquno 

carne 

en viernes 

en sabado 

en vigilia 

en quatro temporas 

en quaresnia ? 

si kl è dado 

quantas vezes ? 

no è dado à nadie 

carne 

en viernes, Sabado 

en vigilia yocho 

maqlieramm 

miiqhe peiilierobexi 

hançhanixi ? 

que liigiiiza ? 

Iiiroza 

anguechco 

(lariiuinenialia 

togoza 

quegiiiza nonguee 

niamiie Sabado 

ma m lie viernes 

maniiie vigilia 

iTiamue qiiairo leniporas 

toza 

hançhanixi ? 

hii'oza 

queguiza nonguee 

maniue quaresnia? 

toza 

hançhanixi ? 

hiroza 

que qliuaguivne 

nonguee 

niamue viernes 

niamue sahado 

uiannie vigilia 

quatro teniporas 

mamue quaresuiaV 

daro vne 

hançhanixi ? 

hyqhuaro vne 

nonguee 

mamue viernes, sabado 

viuilia — 


290 — 


en quairo temporas 


quatro temporas 


en quaresma 


quaresma 


as desseado 


queguiminemaha 


corner cane 


toguiça nonguee 


en viernes 


mamue viernes 


en Sabado 


Sabado 


en vigilia 


vigilia 


en quatro temporas 


quatro temporas 


en quaresma ? 


quaresma ? 


si c desseado 


dariminemaha 


quantas vezes ? 


liançhanixi ? 


no lo é desseado 


liyriminemaha 


quando querias 


mamue guiminemalia 


corner carne 


toguiça nonguee 


viernes, sabado 


mamue viernes, sabado» 


vigilia 


vigilia 


quatro temporas 


quatro temporas 


quaresma 


quaresma 


es tau as enfermo ? 


queguifiuttotqhehemi 


enfermo estaba 


darinuttotqhebemi 


no estaba enfermo 


hirinuttotqbebemi 


por que 


yoqhenangueze 


corniste carne 


guiza nonguee 


viernes, sabado 


mamue viernes, sabado 


vigilia, quatro temporas 


vigilia, quatro temporas 


quaresma 


quaresma 


estauas enfermo ? 


darinutlotqbehemi ? 


no estaua enfermo 


hirinuttolqliehemi 


assi la comi 


dahperozatlo 


quantas vezes ? 


hançhanixi ? 


à los que diste carne 


macbo guivnenonguee 


viernes, sabado 


mamue viernes, sabado 


vigilia 


vigilia 


quairo temporas 


quatro temporas 


quaresma 


quaresma — 291 es tau an enfermas ? 

enfermas estauan 

no estauan enfermas 

assi se la di 

y luega la comio 

quantas vezes ? 

as te ahitada ? 

è me ahitada 

quantas vezes ? 

na me è ahitada 

as desseada 

ahitarte ? 

si è desseada 

quantas vezes ? 

na è desseada 

ahitarme 

aijunaste 

et ano passada 

las siete viernes 

de quaresma 

y tambien el sabada sanlo 

y tambien 

la vigilia 

de la pasqiia 

del Nacimienta 

de Christa nuestra Senar ? 

tado la ayunè 

no ayunè 

par que 

na ayunaste ? 

par que 

estaba enferma 

na ayunè 

par floxedad 

algunos viernes qlieenttotqhehcmhi ? 

enttotqhehemhi 

hi enttotqhehemhi 

dahperoimtto 

expoza 

hançhanixi ? 

queguinatte ? 

daronatte 

hançhanixi 

hyroiialte 

quegiiiminemaha 

loguinatte ? 

dariminemaha 

hançhanixi ? 

hiriminemaha 

rogofiatte 

queguinhenpi 

aqhee 

yencho e viernes 

quaresma 

ximuenehe sahado santo 

ximueiîehe 

vigilia 

maqhe pasqua 

ninatte 

Ohmiihi en lesu Ghristo ? 

teronbenpi 

hyronbenpi 

yoqhenangueze 

hygiiinbenpi ? 

nangueze 

tinuttotqhehemi 

hyronbenpi 

nanttihemicho 

maccoyaha viernes •29-2 — ai/une 

quantos viernes 

aijnnaste ? 

Il los olros viernes 

710 ayunè 

por que 

no ayunaste 

essos viernes 

por floxedad tonbenpi 
hançha viernes 
giiinlK'iipi ? 
macomeyaha viernes 
hyi'oiil)cnpi 
yoqhenangiieze 
hyguinbenpi 
mahyo viernes ? 
nantliheinicho. AMONESTACION PARA EL QUE SE ACABA DE CONFESSAR Mira hijo mio 
que y a as confessado 
enmienda tu vita 
no offendas 
Dios nucstro seiior 
Dexa los pecados 
Dexa tu amiga 
Dexa los hurtos 
Dexa la borraohera 
los peccados 
que as dicJio agora 
otra vez 
no los hagas 
mira 

que ères Christiano 
haptizado 
no pierdas el cielo 
por los peccados 
que hazes 
mira tambien 
que el mal Christiano 
quand muera 
si no dexa 
los jjxcados Tiiuiu micbilzi 
hogiiiqhuamiiil)ai 
puenuieninayo 
hyrezhonbuenimuibui 
Omiibi en Dios 
ybezi nozoqbi 
yhezi nixibmi 
yhezi namebi 
yhezi yobiiatti 
nezoqbi 

machoguimâqhuaya 
la muêdanixi 
hycca reçba 
tinim 

que Cbristiano 
qnihi endehè 
byrebaxi abezi 
nangiieze nezoqbi 
(|iiiL'ba 
xinliiiiiii 

magiie higalio cbrisliuno 
mamuei'andu 
Ijixpo byyhezi 
nezoqbi ?93 st'- lo llcbara 
el demonio 
al in fier no 
culonde sicmpre 
estarà 

di'iitro del fiicfjo 
que J amas 
se apagarà 
ahre los ojos 
ven à missa 
los do m in; /os 
1/ las fiestas 
haz siempre 

10 que es hueno 
Dexa lo que es malo 
que quando 

assi lo hizieres 

Dios nuestro senoi' 

te aijudarà 

y te darà 

su gracia 

!/ te perdonarà 

vel 

todos tus peccados 

para que vai/as 

alla en cielo 

11 lo qozes 

en compania 

de Dios nuestro senor 

en compania 

de la gran senora 

santa Maria 

1/ en compania 

de todos los santos 

gozes taziyi 

no exqhiia 

ani exqhua 

haqlina .\oral)arojiue 

(laraljal)uibiii 

anil)00 noçil)i 

niaqlie hy yndanixi 

raljahucchi 

xoqhe écho 

lenehe niissa 

mamue domingo 

mamiie Inzo 

coguereclia 

maqlie peqhenabo 

yliezimaqhe peqhehigabo 

ma mue 

lianziregneçlia 

ohmiihi en Dios 

lanpoxqlie 

xinteyaqlie 

ni gracia 

xintechotqhe 

teponqhe 

lenxini nezoqhi 

maqherema 

niahnu ahezi 

xenltobeçeyi 

ninene 

ohmuhi en Dios 

ninene 

chinolio ohmuttixu 

Sanla Maria 

xin ninene 

tenxi esantos 

ttoheçeyi — 294 — alla en el cielo 

de gj-ande goz-o 

vel 

entiendes, hijo mio 

ija entiendo 

Padre mio 

agora, vè à la Yglesia 

y diras de corazon 

cinco Pater noster 

y cinco Ave Maria 

y para rezar 

esto que te è dicho 

hincate de rodillas 

y agora di 

pequè 

peqiiè 

grandemente pequè 

vé, hijo mio 

à la Yglesia 

ûios n uestro seiïor 

te ayude mahnualiezi 

chinoho neniuche 

nepoho 

que gaiihere, michitzi 

darihere 

miyhotze 

mahqhuayatimaaniçhimi 

lipexenimuibiii 

zicha Pater noster 

xime zicha Ave Maria 

maqhe re\ore 

maqhe peqhe tixihtzi 

tinttinimo, altar 

mahquahyalimamue 

tizoqhe 

lizoqhe 

chirinudahiiizoqhe 

timamichitzi 

aniçhimi 

ohmuhi en Dios 

tanpoxqhe. ^-1 suivre) A RTE 

DE LA LEXGUA QQUICHUA 

I>ialecto Qiiitii OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 0)1 sait que le Qqulchna ou Péruvien conslUuail la 
liDigue officielle de l'empire des Incas, c'est-k-diro de 
l'Élut le plus policé de toute l'Amérique du Sud, au 
moment de la découverte. Il se partageait en deux dialec- 
tes principaux, à savoir le Cuzqueno, en rigueur à Cuzco, 
la métropole de la monarchie des fils du soleil et le Quitu, 
ainsi nommé de la ville de Quito, où ou le parlait. Du 
reste, la différence entre eux ne parait pas avoir été 
très marquée. 

Fort peu de chose a été publié jusqu'à ce jour concer- 
nant l'idiome Qquichua et les écrivains ont, k peu près 
sans exception, pris le dialecte de Cuzco, coinme objet de 
leurs études. 

Nous ne connaissons d'autre ouvrage imprimé ou 
même manuscrit sur le Quitu, qu'une très courte grain- 
maire dont nous ignorons l'auteur et la date de publi- 
cation. En effet, l'exemplaire C[ue nous avons entre les 
mains est fort incomplet. Plusieurs pages manquent tant 
au commencement ciu'au milieu du volume. 

Quoi qu'il en soit, il faisait partie de la bibliothèque 
du regretté L. Angrand et c'est ce savant américainiste 
qui nous l'avait donné. 

Inutile d'ajouter que ce petit livre ne se trouvant pas 
dans le commerce, restait absolument inaccessible au 
public savant. 

Tel est le motif qui nous décide k en donner ici la 
réimpression. Malgré ses lacunes, il pourra fournir 
d'utiles renseignements aux linguistes, sur un dialecte 
du Xouveau-Mcnde, quÀ, en Europe, n'ét-^iit guère connu 
que de nom. 

H. C. — 299 - 

nas. Hallanse en esta Lengua todas las ocho partes de iina 
Oracion, es o saber, Nombre, Pronombre, Verbo, Parti- 
cipio, Preposicion, Adverbio, Interjeccion, y Conjuncion. 

DEL NOMBRE 

Los Nombres imos son siibstantivos, como caspi el palo : 
otros adjetivos, como sïnchi cosa fuerte. Estos adjetivos 
no tienen, sino ima sola lerminacion, que sirve à todo 
genei'o, v. g. sinchl Runa hombre fuerte, sinchi Iniarmi 
muger fuerte etc. Y sicmpre se antepone al substantivo, 
con quien concierta. 

Todos los Nombres en esta Lengua tienen una misma 
declinacion, y no tienen la variacion de casos, que tienen 
la Latina, sino por ciertas particulas, que se posponen al 
Nombre, se conoce cada caso. El Nominative no tiene par- 
ticula alguna. El Gcnitivo propriamente tiene una (p) sola 
en los acaljados en vocal, (pa) en los acabados en dos 
vocales, 6 consonante ; pero ya no usan por estas partes 
los Indios de esta particula, sino de esta otra pac, que es 
de Dativo. El Dativo tiene psc. El Acusativo ta, y man, y 
esta ultima particula se debe usar, quando es de movi- 
miento, y no de ta, v. g. Voy à fuera, CancJiaman rini. Y 
no por esto, excluyo, que se deba tambien usar, quando no 
es para movimiento, principalmente quando el Verbo rige 
dos casos, uno de persona, y otro de cosa, porque entonces 
el man se pone con el caso de persona, y el ta con el caso 
de cosa, v. g. Yo te pido plata, Culquila camman manani. 
Yo te doy oro, Curita camman cuni. El Vocativo es seme- 
jante al Nominativo. El Ablativo propriamente no admite, 
sino très patticulas, que son pi, manta, huam. Pi signitîca 
en : manta significa de, y pa?' : huam significa con. Y en 
lugar de sin usan esta palabra mana junta con el Nombre, 
que significa 7io, v. g. Sin mi se hizo esto, Mana nuca- 
huam cai rurarirca ; y entonces se pone juntamente 
aquella particula huam, que todo viene à decir, no se hizo 
con migo. — 300 — 

Se hallaii lanibien en esla Lengua los dos numéros sin- 
gular, y plural. Hacen plural, anadiendo al singular esta 
particula cuna, v. g. Yutu la perdiz, Yutii cnna las per- 
dizes; y en los dénias casos, se inlerponc entre el Nombre, 
y la particula, (}ue dénota el diclio caso, v. g. Yutu cuna- 
imc de las, ù para las perdizes, etc. 

Pero adviertase, que quando el Nombre incluye plura- 
lidad, no se le anade dicba particula, cuna, v. g. 'ïucui 
todo, signifîca pluralidad : pero ya los Indios frequente- 
mente anaden dicba particula, y dicen Tnciiicuna., para 
decir lodos] assi como los Espanoles dislinguen iot/o, y 
todos. Quando en una Oracion bay Nombre, y Verbo, 
solamente el Nombre tiene la j)articula ciina, y no el 
Verbo, v. g. Los bombres pecan. Ruiiacuna. hacfiaUln. 

Tampoco se anade dicba particula à los numérales, ô 
otros vocablos de suyo plurales, v. g. Dos anos, iscai 
huata. Y quando hay en la Oracion adjetivo con subs- 
tanlivo, ù aunque solamente se ballen losunos, el adjetivo 
quedara invariable, solo al subslantivo se le anade la par- 
ticula de cadacaso, v. g. Halum Runa^ bombi'e grande, ha- 
tuni Runapac^ del bombre grande, etc. 

DECLINACIONES DE LOS 

NOMBRES 

Piinclia el dia 
Singular 

N. El dia. Puncha, 

G. Del dia. Puncbapac. 

D. Para el dia. Puncbapac. 

Ac. Al, () contra el dia Puncbaman, vel. 

Puncbala 
V. dia. Puncba. 

Ab. En, con, por, del dia. Puncbapi , Puncbabuam , 

Punchamanta. — 301 — — 302 — — 30n — 

variacion, miiiicros; pcrsonas, conjiigacion, y especie. Hay 
Vci"l)OS activos, que rigen acusativo, como cuiani, cuiangui, 
amar. Passives con partiel pio de preterito sacado del Verbo 
en que se hablare, y Ver-bo subslantivo, que es ca/i/', can- 
Qui, ser, v. g. Yo soy amado, calasca cani. Neulros, que 
no rigen acusalivo, como pununi puilungui, dormir. Los 
modos son Indicalivo, Imperalivo, Oplativo, ô Subjunlivo, 
è Infinitivo : este ultinio no es cabal. Pondre el Verbo 
substantivo, como tan necessario, principahnente para los 
passivos, con Iodes sus modos y liempos. 

CONJUNCION DEL VEPtBO 

SUBSTANTIVO 

Cani^ cangui^ ser. 

Indicativo 

Tiempo présente 

Yo soy Cani 

Tu ères Cangui 

Aquel es Can 

Nosotros somos Canchic 

Vosolros sois Canguicbic 

Aquellos son. Cancuna. 

Adviertase, que la tercera persona de este Verbo en el 
présente admite en lugar de can, esta particula mt, v. g. 
enlugar de Preguntar pican ? Quien es ? se pregunta tam- 
bien piini? Quien es? Y la respuesta tambien admite mi, 
Y. g. Pedro mi, Pedro es : lo mismo es en el numéro 
plural V. g. Piciuia)ni? Quienes son? Runacunami? 
bombres son. 

Preterito imperfecto, y perfecto. 

Yo era, fui, o be sido Carcani ,vel cascani 

Tu eras, fuiste, ù bas sido Carcangui, vel casgangui 
Aquel era, etc. Carca, vel casca 

Nosotros eramos, etc. Carcancbic, vel cascancbic 

20 — 304 — Vosotros erais, etc. Carcanguichic , vel cascan- guichic Aqiiellos eran, etc. Carcacuna, vel cascacuna. 

El preterito plusquaniperfecto se suple con el ultimo 
Romance del preterito perfecto, v. g. Yo avia sido, cascani. 

Fiitiiro imperfecto 

Yo serè Cashac 

Tu seras Cangui 

Aquel sera 
Nosotros serèmos 
Vosotros serèis 
Aquellos seràn. 

El fiitiiro perlecto lo iisan los Indios por estas partes 
con esta particiila cfiari antepuesta al Verbb, y pospuestas 
al nombre, y. g. 
Yo avre sido 
Tu avràs sido 
A aquel avrà sido 
Nosotros avrèmos sido 
Vosotros avrèis sido 
Aquellos avran sido. Canga 

Cashun, vel cashunchic 

Canguichic 

Cangacuna nuca chari carcani 
Camchari carcangui 
Paichari carca 
nucanchic charicarcanchic 
Camcunachari carcanguichic Se lu 
Sea aquel 
Sed vosotros 
Sean aquellos. Paicuna charicarca. 

Modo imperativo 

Présente 

Cai 

Cachun 
Caichic 
Cachuncuna. 

Optativo, ô subjuntivo Proprio présente no se usa por estas partes, y assi se 
suple este tiempo con esta particula cacpi, juntandola à 
cada persona, expressandola, y entonces hace Romance de 
estando, v, g. 305 Qiiando yo sea, ù siendo yo 

Qiiando tu seas, ù siendo tu 

Quando n(iuoI sca, o siendo 
a(iuel 

Quando nosotros seamos, 
etc. 

Quando vosotros seais, etc. 

Quando aqueilos sean, etc. nuca cacpi 
Cam cacpi 
Pai cacpi 

fiucanchic cacpi 

Camcuna cacpi 
Paicuna cacpi. Adviertase lo primero ; quando à este Romance se aùade 
senlido entero, se pone ei cacpi al fin, ô del nombre que 
estuviere junto à alguno de los primitives, 6 quando no se 
hallare tal nombre, se pondra al fin del participio del 
Verbo, que estuviere imniediatoàalguno delos primitivos, 
V. g. Quando yo sea fuerte, derrivarô esta pared, nuca 
sinchi cac])i, cai pillcata urmacJi isac— Segundo exemplo : 
Quando nosotros seamos muertos, todos se olvidaràn, 
nucanchic huanuseacacpi, tucui cuna cungarlnga. 

Adviertase lo segundo, que en las Missiones de Maynas 
en lugar de cacjji usan captini, el quai sirve para el pré- 
sente de subjuntivo, y futuro de subjuntivo, y se conjuga 
de esta manera. 

Présente, y futuro de subjuntivo 

Captini Yo sea, fuere, 6 buviere 
sido 

Tu seas, fueres, 6 huvieres 
sido 

Aquel sea, fuere, ô buviere 
sido 

Nosotros seamos, etc. 

Vosotros seais, etc. 

Aqueilos sean, etc. Captingui 

Captin 

Captincbic 

Captinguichic 

Captincuna Preterito imperfecto 
Yo fuera, séria, y fuesse Caiman 

Tu fueras, etc. Canguiman 

Aquel fuera, etc. Canman — 306 — 

Nosotros liiemmos, etc. Canchicman 

Vosotros fuerais, etc. Canguichicman 

Aqiiellos fueran, etc. Canmancuna 

No /lay prêter Uo perfecto de subjuniivn. 

Preterito plusqiiamperfecto 

Yo huviera, avria, y lui- Caimancarca 
viesse sido 

Tu Imvieras, etc. Canguimancarca 

Aquel huviera, etc. Canmancarca 

Nosotros Iiuvieramos, etc. Canchicmancarca 

Vosotros huvierais, etc. Canguichicmancarca 

Aquellos huvieran, etc. Carmancunacarca 

Tanipoco se halla futuro de su])juntivo proprio, y quando 
se halla dicho tiempo en alguii Romance, se le pone como 
al présente la particula cacpi, y entonces se le anade al 
Romance Castellano esta palahra quando, v. g. Quando 
yo fuere, nuca cacpi. 

Infinitivo no se halla entero 

Présente 

Ser Canga 

Gerundios 

Dativo, Acusativo. Para Gangapac 
ser, ù à ser. 

Ablativo. Por ser, 5 siendo Caspa 

Participios 

Aunque en la Lengua Latina no aya participios de 

présente, y preterito, en esta Lengua uno, y otro se halla. 

Présente. El que es, 5 era Cac 

Preterito. Lo que ha sido Casca 

Futuro. Lo que sera, 5 Canga 
tiene de ser 

Supino 

A ser Cac — 307 — CONJUGACION DEL VERBO ACTIVO 

Ciiiani^ cuiangui, amar 

VOZ ACTIVA 

Indicatlvo 
Tiempo présente 

Ciiiani 

Cuiangui 

Cuian 

Cuianchic 

Cuianguichic 

Cuianciina Yo amo 
Tu amas 
Aqiiel a ma 
Nosotros amamos 
Vosotros amais 
Aqiiellos aman 

Preterito imperfecto, y perfecto 

Yo amaba, amè, ù he amado Cuiarcani, vel ciiiascani 

Tu amabas, amaste, 5 bas Cuiarcangui, vel cuiascangui 
amado 

Aquel amaba, amo, ù ba Cuiarca, x^el cuiasca 
amado Nosotros amabamos, etc. 
Vosotros amàbais, etc. 
Aquellos amaban, etc. Cuiarcancbic, vel cuiascan- 
cbic 

Ciiiarcanguicbic, vel cuias- 
ca nguicbic 

Cuiarcacuna, vel cuiascacuna 

Tambien se suele hahlar el preterito imperfecto, sacando 

el participio de présente singular siempre, è invariable del 

Verbo en que se babla, y solamente se conjuga el Verbo 

substantivo en preterito perfecto, y entonces corresponde 

a soTùi, V. g. Yo amaba, ô solia amar, cuiaccarcani. Tu 

amabas, b sobas amar, cuiaccangui, etc. Yo a mare 
Tu amaràs 
Aquel amarà 
Nosotros amarèmos Futuro imperfecto 
Cuiashac Cuiangui 

Cuianga 

Cuiashum, vel cuiasbuncbic — 308 Vosotros amarèis 
Aquellos amaràn Ama tu 
Ame aqiiel 
Aniad vosotros 
Amen aquellos. Cuianguichic 
Cuiangacuna 

Modo Imperatlvo 
Présente 

Cuiai 
Cuiachum 
Cuiaiclîic 
Cuiachuncuna Modo Optativo, à subjuntivo 

Acerca del présente qiieda la misma advertencia, que en 
el Verbo substantivo cani, cangui, v. g. Cuiacpi, quando 
yo ame, b amando : y acerca del otro modo, que se usa en 
Maynas, queda la misma advertencia, v. g. Yo ame, cuiap- 
tiai, tu âmes cuiaptingui, etc. Y este mismo ullimo modo 
se observarà en el futuro de subjuntivo. 

Preterito imperfecto 

Yo amàra, amaria, y amasse Cuiaiman 

Tu amàras , amarias , y Cuianguiman 
amasses 

Aquel amàra, etc. Cuianman 

Nosotros amàramos, etc. Cuiancbicman 

Vosotros amàrais, etc. Cuianguicliicman 

Aquellos amàran, etc. Cuianmancuna 

Advierlase, que se reducen à este tiempo los Romances 

de deseo, v. g. si yo fuera bueno, iïuca alll cainian. 

Tambienlos Romances condicionales, v. g. Si yo pensasse 

en la muerte, no pecacaria, nuca huaiïaipi, vel huailuira, 

vel liuafauigata yiiyaiiiian, mana huchallimanchu. 

Tambien los Romances probibitivos, v. g. Guardate, ô no 

seas que pecjues. l'acta hucJialJuiguiman. Esto mismo, 

proportione servata, se ba de entender para plusquamper- 

fecto, menos acerca de los probibitivos, que siempre quie- 

ren el preterito imperfecto. — 309 - 

Preterito plusquamperfeclo 

Yo liuviera, avria, y lui- Cuiaimancarca 

viesse amado 

Tu huvieras, etc., amado Cuiangiiimancarca 

Aqiiel huviera, etc., amado Cuianmancarca 

Nosotros hiivieramos, etc., Ciiianchicmancarca 

amado 

Vosotros hiivierais, etc., Cuianguichicmancarca 

amado 
Aquellos huvieran , etc. , Cuianmancunacarca 

amado 

Acerca del fiiluro de subjunlivo, yà queda arriba dicho. 

Infinitivo 
Amar Cuianga 

Este intinitivo lo usan les Indios muchas veces, como 
nombre, anadiendole la particiila, que le corresponde al 
caso, V. g. Quiero comer, Miciingata munani. Tambien 
usan de este mismo infinitivo, mudandolo en primera 
persona de singular del faturo imperfecto, siempre inva- 
riable con este Verbo ni m, ningui, v. g. Quiero comer, 
Miculhac nini. Tu quieres comer, Micushac ningui^ etc. 
Solo conjugando el Verbo nini segun el tiempo en que se 
hablare. 

Gerundios 

Dat. Para amar Cuiangapac 

Ac. A amar Cuiangapac 

Abl. Por amar, ô amando Cuiaspa 

Participio 

Présente. El que ama, o amaba. Cuiac. 

Para conocer quando el gerundio sea de Dativo, o Acu- 
sativo, se ha de atender al Verbo, que le rige, que si es de 
movimiento, el gerundio sera de acusativo, v. g. Voy à 
comer, Micungapac rini : pero si no es de movimiento, 
sera de Dativo, v. g. Para dormir me acuesto, Punun- 
gapac sirinini. — 310 — 

Esle mismo Romance de gerundio de acusalivo, mudan 
los Indios en el Siipino (que en esta Lengua es el parti- 
cipio de présente) conjiigando solamente el Verbo rini, 
ruigui, ir, v. g. Voy à dormir, Panuc rini, que en el 
Latin corresponde à donnitum eo. 

VOZ PASSIVA 

La passiva en esta Lengua se conjuga. tomando sola- 
mente el participio de preterito del Verbo, cuyo fuere el 
Ptomance, invariablemente en todos liempos, y personas, 
y solamenle se conjuga el Verbo substantivo cani, cangui, 
ser. Supuesta esta explicacion, omito su entera conjugacion. 

VERBO TRANSITIVO 

Verbo transitivo en esta Lengua, es aquel en cuyo 
Romance se embebe la persona que padece, que debe ser, 
b primera, ô segunda persona, y no tercera. Quando la 
persona que padece es segunda de singular, enlonces cor- 
responde al Verbo, en quien se embebe esta particula 
iqui ; y si es plural, esta otra iquichi. Esta transicion se 
halla solamente entre primeras, y segundas personas : 
adviertase, que quando la transicion es de singular à sin- 
gular, de singular à plural, no se expressa la persona 
que bace ; pero si es de plural à singular, b de plural à 
plural, se expressa la dicha persona, v. g. 

Indicativo 
Présente 

Yo te amo Cuiaiqui 

Yo os amo Cuiaiquicbic 

Nosotros te amàmos ùucancbic cuiai([ui 

Nosotros os amàmos. nucancliic cuiaiquicbic 

Preterito imperlecto, y perfecto 

Yo te amaba, amè, o lie Cuiarcaifjui 
a m ado — 311 — 

Yo os amaha, amè, o lie Ciiiarcaiquichic 
aniado 

Nosolros te aniabamos, etc. niicanchic cuiarcaiqui 

Nosolrososamabamos,etc. nucanchic cuiarcaiquichic 

Futuro iniperfeclo 

Yo le amarè Cuiascaiqui 

Yo os amarè Cuiascaiquichic 

Nosotfos te aniarèmos nucanchic cniascaiqui 

Nosotros os amarèmos nucanchic cuiascaiquichic 

Modo optatlvo, à suhjantivo 

Preterito iniperfeclo 

Yo le amàra, aniaria, y Cuiaiquiman 
amasse 

Yo os amàra, etc. Cniaiiiuicliicman 

Nosolros te àmàramos, etc. nucanchic cuiaiquiman 

Nosotros os àniciramos, etc. nucanchic cuiaiqiiichicman 

Preterito plusqiiamperfecto 

Yo te huviera, avria, y lui- Cuiaiquimancarca 
viesse amado 

Yo os huviera, etc. amado Cuiaiquichicmancarca 

Nosotros te huvieramos, lîucanchic cuiaiquimancarca 
etc. aniado 

Nosotros os huvieramos , nucanchic cuiai([uichicman- 
etc. amado carca 

En este modo Subjiintivo, como se ha visto, la transicion 
se pone en medio, y por esso se llanian tamhien Verbos 
de interposicion, lo quai en el modo indicative no se observa, 
sino solo al Fin. Quando la persona que padece es tercera, 
no hay interposicion, ni Iransicion, sino como suena, v. g. 
Yo amo à Pedro, Pedrota cuiani. En los romances de 
estando, no hay transicion, sino que se expressa tamhien 
la persona que padece, v. g. Amandote yo, Camta caiaspa ; 
quando yo te ame, Camta cuiaipi. Y en dichos dos 
romances, para saber quien es la persona que hace, siem- — 312 — 

pre se expressa tambien la clicha persona, v. g. nuca, 
camta cuiaspa. : nuca camta cuiacpi. 

Infînitivo 

En este modo la transicion es de otra manera, mudando 
el infinilivo en la primera persona del Futuro imperfecto, 
y la transicion, 6 interposicion en el Verbo nini ningui, 
que de siiyo significa decir, y se toma por querer; y enton- 
ces para la transicion, se le qiiita al nini el iillimo ni, v. g. 
Yo te qiiiero amar, Cuiashac niqiù. O tambien se pone el 
Infînitivo, como Acusativo con ta, y la transicion en el 
Verbo mnnuni, munanrjui, querer, v. g. Quierote amar, 
cuiangata munaiqui. Estas transiciones son de primera 
à segunda persona ; pcro si son de segundas, 6 terceras à 
primera, se quita la transicion del Verbo nini, y se pone 
en el Futuro imperfecto, v. g. Quieres amarme, Cuia- 
huashac ningiii . Tambien se dice, Cuiahuangatamunan- 
gui, mudando el Futuro en infînitivo con ta. Los Gerun- 
dios de Dativo, y Acusativo no admiten transicion, y assi 
se expressan las personas que hace, y que padece, v. g. 
Para amarte yo, ô h amarte yo nuca camta cuiangapac. 
En la passiva, no se usa transicion. 

TRANSICION DE SEGUNDA A PRIMERA PERSONA 

Assi como de primera à segunda persona se pone la 
transicion Iqui, y Iquichic, assi de segunda à primera se 
pone esta particula hua, v. g. Tu me amas Cuiahuangw . 
Pero si es de tercera à primera, se expressa la persona 
que hace, v. g. Aquel me ama, Pai cuiahuan : y mejor en 
dichas personas se aùade à la tal persona esta particula 
mi, V. g. Pai mi cuyaJiuan. Pero si el tiempo es el impe- 
rativo, no se pone tal particula nfii, v. g. Ameme aquel, 
Pai cuiachun. 

Para la conjugacion de los tiempos se tiene présente lo 
mismo que queda dicho para la transicion de primera à — 313 — 

segunda, y solamente cou la diferencia de poner en luyar 
de Iqul, ô Iquichic el liun. 

En el inlinitivo se hace la transicion, ù interposicion, 
mudando el inlinilivo en primera persona de Futuro imper- 
fecto con la particula hua en medio, y. g. Quieresme amar, 
Cuiahuashsic ringui. O tambien vice versa, mudando el 
hua en el Verbo nini, y el infinitivo en futuro imperfecto, 
V. g. Cuiasliac nihuangui. tambien mudando el Futuro 
en Infinitivo con ia, y la particula Jiua en el mismo infini- 
tivo, y en lugar de nini el Verbo munani,\. g. Cuiahuan- 
gata munangi. En los Romances de estando, se expressa 
la persona que bace, v. g. Amandome tu, Camcuia- 
huashjia. 

DE LAS PARTICULAS, QUE VARIAN LA SIGNIFIGACION 
DEL VERBO 

Varias son las particulas en esta Lengua, que varian la 
signitîcacion del Verbo, quando se le interponen. Se expli- 
caràn las mas usadas. 

C/ii, quando se interpone al Verbo, significa hacer, que 
otro baga, v. g. Riniachini, bago bablar; lourichini, bago 
andar, b caminar. 

LIlcu bace Verbos de los Nominativos, y sacan los tiiles 
Verbos la significacion de los nombres de donde salen, v. 
g. Pacha significa manta, b ropa ; y assi pacliallicani, 
significa estarse vistiendo la dicba ropa. 

C'u, significa actualidad, v. g. Paricnni^ estoy andando. 

Mu, significa movimiento de un lugar à otro, v. g. 
Cutimnni, bolver de un lugar à otro, donde antes estaba. 

Niicu, bace que el Verbo signitique accion mulua, v. g. 
Rimanacuni, estoy hablando con otro, y èl conmigo. 

Paia, bace que el Verbo signifique continuacion, b fre- 
quencia, v. g. Puclla paiani, retozar, b andar jugando 
con frequencia. 

Raia, hace que signifique el Verbo andar sin intermis- 
sion, V. g. Aparaiani. traer carga continua. — 314 — 

la, hace que el Verbo sea inchoativo, v. g. Rucaiani, 
voyme haciendo viejo. 

Caclia. hace, que el Verbo signifique accion con fre- 
quencia, v. g. Paricachani, aiido vagabiindo. 

Estas son las particulas mas nsadas en orden à variar 
la signification del Verbo. Adviertase que hay algunos 
Verbos totalmente derivados de nombres, v. g. Pillca 
significa pared, de quien sale este Verbo pillcani que 
significa hacer pared. Tica, significa adobe, de quien sale 
ticani que significa hacer adobes. Item, se advierta que 
los Indios usan de esta tercera persona /uiaca??, de hua- 
ca?iî, llorar, para signiticar las voces de los irracionales y 
cosas inanimadas, v. g. El Caballo relincha, Caballo hua- 
can ; la Campana suena, Campana huacan, etc. Tambien 
se adviert:i, que usan siempre los Indios en su lengua, de 
metaphora y aplican à cosas inanimadas, v. g. Huanuni, 
significa morir, y para decir, que se apagù la lumbre, 
dicen, mna huanurca^ etc. 

Este Verbo imanan, significa, que hago ? Y tiene su 
gerundio, v. g. Que haremos para ir al Oielo ? que ha- 
ciendo irèmos al Cielo ? Imanaspa hanac Pachaman ris- 
hiin? En el Imperativo decimos, Imanaipas, haz lo que 
quisiercs. 

ImanaicJilcpas, liaced lo que quisiereis. Ofros Verbos 
hay totalmente defectivos, v. g. Amarac, esperate un poco, 
y tambien significa todavia no. Ca, significa toma impe- 
rativo; Hacu, vamos; Hacuchic, vamos nos; Paclapas, 
guardate, b no sea que. 

DE LOS NOMBRES QUE SALEN DE VERBOS 

Puedense sacar de casi todos los Verbos, de dos mane- 
ras de Nombres Verbales substantivos, unos acabados en 
na, y se forman de la primera persona del indicative, mu- 
dada la ultima silaba en a, v. g. de tiarini, que significa 
sentarse,'sale tiarina el asiento, Otros acabados en i. v. — 315 — 

g. de inicuni corner, salGinlcui la comitla. Ilay otros adjec- 
tivos, que adiiiilen])ac jiinto con mi, y signillcan lo misnio 
(|uc en el Latin los acal^ados en l)ilis^ v. g. Cuiaipacmi 
es digno de scr amado. En los Ptoniances, en que se halla 
el Verha soleo Latino, el inlinitivo se pone en parlicipio de 
présente conlaparlicula mi, y despues el Verbo cani, can- 
gui se va conjugando, v. g. Suelo amar, cuiacmi cani. 
En la passiva se pone el participio de présente en el de 
prelerito, despues se pone dos veces cani, cangui, una 
en participio de présente, y otra conjugado, pero menos en 
la tercera persona, en donde solameute se pone el parli- 
cipio de présente con la particula mi, v. g. 

Yo suelo ser amado Cuiascacacmicani 

Tu sueles ser amado Cuiascacacmicangui 

Aquel suele ser amado Cuiascacacmi 

Nosotros solèmos seramados Cuiascacacmi canchic 

Vosotros solèis ser amados Cuiascacacmi canguichic 

Aquellos suelen ser amados Cuiascacac cuna mi 

Usase tambien en lugar de la particula mi, estra otra 
mari, pero esta expressa un poco mas, y se usa en los 
Romances, en que se balla esta palabra pues, v. g. 

Pues yo suelo ser amado Cuiascacacmari cani 

Pues tu sueles ser amado Cuiascacacmari cangui 

Pues aquel suele ser amado Cuiascacacmari 

Pues nosotros solèmos ser Cuiascacacmari canchic 
amados 

Pues vosotros soleis ser ama- Cuiascacacmari canguichic 
dos 

Pues aquellos suelen ser Cuiascacaccunamari 
amados 

DE LOS RELATIVOS INTERROGATIVOS 

Pi y Ima 

Si considercàmos al Quis vel qui latino, como puro rela- 
tivo, no hay en esta Lengua diccion simple que le corres- — 316 — 

ponda, y iisàmos en su liigar de participios : pero si se 
toma el quis, vel qui con interrogacion, hay en esta Lengiia 
dos particulas, que son Pi y Ima. Ima. es para preguntar 
frequentemente de cosas, v. g. Iniami ? Que cosa es ? Y 
algunas veces siive para interrogacion de Nominativo, que 
no sea cosa, v. g. Que especie de pescados es ? Ima. chal- 
Inacuna mi? Pi es para personas activas, v. g. Quien hizo 
esto? Pi caita rurarca? Notese, que de esta particula ima 
sale un Verbo, que significa, que estas haciendo? v. g. 
Que estoy haciendo ? Imacuni ? 

Que estas haciendo ? Imacungui ? 

Que esta haciendo ? Imacun ? 

Que estàmos haciendo? Imacunchic? 

Que estais haciendo? Imacunguichic ? 

Que estàn haciendo? Imacuncuna? 

Fuera de pi y ma, hay otras particulas que no son 
interrogativas, que son pas, que significa junto con pi^ v 
g. Pipas, qualquiera; imapas, que signitîca qualquiera 
cosa. Admiten tambien esta particula lia antes del pas, v. 
g. Pi/^apas, qualquiera que; imallapas, qualquiera coas 
que. 

Tambien hay olra particula haicacama, que significa 
hasta quando, v. g. Hasta quando mentiras, haicacama 
Uullangui. Adviertase que para que estas dos particulas 
pi y ima sean de plural, immediatamente despues de 
dichas particulas, se le anade cuna, y despues el mi, 
que se pone en lugar del Verbo substantivo cani, v. g. 
Quienes son? Picunami? Que cosas son? bnacunami? 

DE LOS RELATIVOS EN CASO OBLIQUO 

Quando el Relative estuviere en caso obliquo, que sea 
Genitivo, usarèmos de esta particula iuc, y se aplicarà al 
Genitivo de possession, v. g. El hombre, cuya es esta Casa, 
viene, Cai huasiiuc Riina, sliamiin. Y quando el relativo 
estuviere en Dativo, se hace mejor, y con mas claridad la — 317 — 

Oracion con los prononibres primilivos, y Verbo aclivo, 
V. g. Paraaquel, àquien tu le quieres dar, busco, Pipacmi 
caita munangiil, cha.ipa.crac ml mascani. A esto se 
puedellegar iina particula, que es huaquin y es lo mismo 
que reliquus en latin, v. g. Este y aquel pelearon, pero los 
demàs huyeron, Cal, cliaimacanacurca, liuaquincunaca 
mltlcurca. 

DE LOS COMPARATIVOS 

No son los Comparativos de esta Lengua incomplexos, 
como los de la latina, sino que se junta à los positivos ô 
absolutos esta Particula as/iua?n, que es lo mismo que en 
latin 77iagis, y se pone la cosa excedida en Ablativo con 
esta, particula nianta, v. g. Pedro es mas sabio que Juan, 
Pedro Juan iiianta asliuam iachan. Tambien se bace 
comparativo con este Verbo lalllni que signilica passar 
6 excéder, y entonces se pone la cosa excedida en Acusa- 
livo con fa, y la cosa, en que se excède en Ablativo con pi, 
y el Verbo iallini concierta con la persona que excède, 
V. g. En el mismo exemplo en lugar de decir Pedro Juan 
rnanta asliuani iac/ian, se dira Pedro Juanta iachalpi 
lallln, quiere decir, Pedro excède à Juan en la sabiduria. 

Tambien se pone en lugar de as/ma//i, el Verbo iallini 
convertido en particula simple, que es ialll, que dénota 
excesso y aquel Ablativo lachaipl se muda en Verbo, que 
es iachanl saber y el Acusativo se queda, como antes con 
la particula ta, v. g. Pedro Juanta lalll iachan, Ashum 
es lo mismo que ashuam. 

DE LOS SUPERLATIVOS 

Los superlativos se hacen cen esta particula anclia que 
corresponde al valdè à maxime de la latina mui, y el 
excesso se hace entre muchos o todos con esta particula 
tucai, y à quien se excède, se pone en Ablativo con mania, 
V. g. Pedro es el mas sabio -de todos los hombres, Pedro 
tucul Rnyiacunamenta ancha iachan. Tambien se pone — 318 — 

en liigar de ancha esta olra particiila pachan que significa 
lo mismo que ancha, v. g. Es muy fuerte, Pachan 
shinchi mi. 

DE LOS NOMBRES NUMERALES 

Los Numérales en esta Lengua hasla el diez solaniente, 
tienen vocablos diferentes : de alli hasta veinte se numèra, 
tomando primero el numéro, mayor, y luego el menor, v. 
g. Onze dirèmos, Chunga shuc : Chunga es el numéro 
mayor, que significa diez, y shue es el menor, que significa 
uno, que todo junto quiere decir, diez con uno. 

Despues para veinte, se toma el numéro menor, y luego 
el mayor, v. g. Iscal chunga : iscai es el menor, que signi- 
fica dos, y chunga es el mayor, que significa diez, y todo 
junto quiere dezir, dos diezes. 

Despues en los ordenes que se siguen hasta treinta, se 
pone el numéro mayor entre dos menores, v. g. Veinte y 
cinco, dirèmos, iscai chunga pischca ; el primero, que es 
iscai, es el numéro menor, que significa dos : el segundo, 
que es chunga, es el mayor, que significa diez, y el ultimo, 
que es pischca, es el otro numéro menor, que significa 
cinco, y todo junto significa, o quiere decir, dos diezes con 
un cinco. Y esto se va multiplicando conforme fuere el 
numéro. Y quando van entrando diezes, como 30, 40, 50, 
etc. se pone siempre el numéro menor antes del mayor 
hasta Ciento, que es pachac. 

Despues del Ciento, se van poniendo los numéros meno- 
res despues del mayor, v. g. Ciento y cinco dirèmos, 
paclizac jiLschca. Ciento y onze, \taclizac cliunga shuc, 
que quieren decir en el primero, Ciento con cinco ; y en 
el segundo, Ciento con diez, y uno, etc. 

De esta manera gontando el numéro menor, y luego el 
mayor, van multiplicando hasta mil, que Uaman huaranga, 
y de esta manera llegan hasla decir hunu, que quiere 
decir, diez mil, o un Cuenlo; y quando yà no pueden — 319 — 

conlar nuis diccn, pa/i/ana linnv., que quiere decir un 
Cuento, en qiiien y;i se hierra, porqiie pantana sale de 
panlanl errar. NUMEROS Shnc ] 

Iscai 2 

Qiiimsa. 3 

Cliuscu 4 

Pisclica 5 

Socla G 

Canchis 7 

Pusac 8 

Iscum 9 

Chunga 10 

Chunga shnc 11 

Chunga iscai 12 

Chunga quimsa .... 13 

Chunga chuscu 14 

Chunga pischca 15 

Chunga socla IG Chunga canchis . . 17 

Chunga pusac 18 

Chunga iscun 19 

Iscai chunga 2U 

Quimsa chunga. ... 30 

Chuscu chunga. ... 40 

Pischca chunga ... 50 

Socta chunga GO 

Canchis chunga ... 70 

Pusac chunga 80 

Iscun chunga 90 

Pachzac 100 

Huaranga 1000 

llunu.— Un — Cuento DE LOS NOMBPtES ORDINALES 

Para eslos ordinales se anade à los Cardinales esta pala- 
hra niqui, v. g. Iscai niqui, el segundo : quimsa niqui, 
el tercero : chuscu niqui, el quarto etc. Al priniero no so 
pone niqui, y solamenle se dice, nauparac. 

21 — 320 — 

Para los Distribiitivos se duplican los Cardinales, de 
los qiiales el segundo Cardinal se pone en Ablalivo con la 
preposicion manta^ v. g. De uno en uno, sliuc shucnianta; 
Dos en dos, iscai iscai manta, etc. 

A los Adverbiales se les anade esta particula cutin, v, g. 
Una vez, shuc cutin, dos vezes, iscai cutin, etc. Para los 
Colectivos sirven estas quatro lelras ndin, v. g. Los dos, 
iscandin, los ires, quimsandin, etc. y para decir todos 
jimtos, se dice, tandaUa. 

DE LA PREPOSICION 

Hay unas particulas que se posponen al nombre, y por 
esto se debian Uamar preposiciones ; mas porque corres- 
ponden à las preposiciones de la Latina, se Uaman dichas 
particulas preposiciones. Pondre aqui cadaparticiila junta- 
mente con la preposicion Latina correspondiente para mas 
claridad. 

Cama significa hasta, y corresponde à usque. 

Car H es lejos, corresponde à procul. Anteponese algunas 
veces al nombre, v. g. Voy à lejànas tierras, Carullacta 
cunaman rini. Junlase tambien con otras particulas v. g. 
Voy un poco mas lejos de Casa, Jiuasi manta aslla caru 
rini. 

Cailla corresponde à Circa, prope, coram, cuyos signi- 
ficados admite. Tambien se junta con esta particula jj/, v. 
g. Junto al arbol, Yura caillapi. 

Hahua luera, corresponde à extra. 
Hahuaman corresponde à foras. 
Hanac corresponde à super, supra. 

Hahua tambien admite estas particulas nicman.,'^ manta, 
V. g. Hahua nicman àzia arriba : hahuamania de arriba, 
y este ultimo corresponde tambien à foris, tambien hahua 
admite esta otra particula nicta, v. g. Hahuanicta de iiz'm 
arriba, 6 por arriba. 

Manta corresponde k A, Ab, E, Ex, De, Per, Propter. — 321 — 

Pac à Erga, Pro. PL ù In, Quipa à Post, Miujupi à Cir- 
cùm, Ucupi à Intus, Iiitra, Ucumam k Intro, Urapi à Sub, 
Subter. 

DE LOS ADVERBIOS 

Los Adverbios iinos son negativos, como mana no; ma- 
natac de ninguna manera ; manarac todavia no. Olros son 
prohibilivos, como ama no; amarac lodavia no; pacta, 
pactapas no sea que. Olros afirmativos, como shina assi ; 
shinatac, shinallatao assimismo; shuti cierto; shutitac la 
verdad; ari si. Otros ostensivos, v. g. Chasna assi; Chas- 
naUatac assi ni màs, ni menos. Casna es lo mismo que 
chasna. Oivos son denionslralivos, como Caica vè aqui : 
cliaica vè alli. 

Otros son de tiempo como Cayna ayer : Cunan boy, ù 
abora : Caija. mafiana : mincha passado mafiana : haycapi? 
Quando? Cnnan/rm/U» de aqui adelante : hiiinai siempre : 
humailla continuamenle : manahayca pipas nunca : hua- 
tampi cada ano : quillarnpi cada mes : pu7ichampi cada 
dia. Otros son horlativos, como utcai, utcapai, utca aprisa. 

Interrogativos, como iina? Que? Imashina ? De que 
manera? Imapac? Para que? Imamanta ? Porquè 5 sobre 
que ? Imaraijcu ? A que lin, 6 porquè razon ? 

Otros locales, como maipi ? donde ? Maiman ? adonde ? 
Maita, mainicta ?_ Por donde ? Maimanta ? De donde ? 
Maicama ? Hasta donde ? Maipachacama ? Ilasta que lugar ? 
Haicacama ? Hasta quando ? 

Otros son qualitativos, como Cusliimanalla, Cushilla 
alegremente; allilla despacio : shungumanta, voluntaria- 
mente, o de corazon ; Yanga, yangalla de valde : Yangami, 
yangatacmi de valde es. Los demas adverbios el uso los 
ensenarà 

DE LAS INTERJECCIONES 

Aclialay del que alaba alguna cosa ; alau del que se ad- 
mira, 6 tiene compassion : alay, alalay del que se quexa — 322 — 

del dolor; Anay ananay del que se quexa de la enfermedad; 
Anc/iui , ancliuri del que se fastidia de otro , como si 
dixesse, quitate; .4to//, atatai del que tiene asco; Achz, 
achzaij del que tiene frio. Notese que alay alalay es quexa 
del dolor, quando pegan, y ay, ayayai de qualquiera dolor. 

DE LAS CONJUNGIONES 

Unas son copulalivas como pas, huain, nucapas^ yo 
tambien : paihuam, con el. 

Otrasdisjuntivas, como chu, canchu, paichu, o lu, 6 el ; 
Chari significa quizà, v. g. Paichari, quizà sercà el. 

Olras adversativas, como manapas, amapas, aunque nù. 

Otras ilativas, como Chasnaca, shinaspaca, pues assi. 

Otras condicionales, como son las que admiten el pi, 
como caita ruracpi si haces esto ; y para denotar condi- 
cional pura se anade ca, v. g. Caita ruracpica^ si haces 
esto. 

PARTIGULAS DIVERSAS 

Chu sirve para Oraciones negativas, v. g. No lo liarè, 
mana rarashacchu. 

Adviertase que si vinieren Oraciones condicionales, el 
dm no se pondre en la que queda indecisa, sino en la que 
concluye la Oracion, v. g. Si no hablas, no querrè, mana 
cam rimacpica, mana munashacchu. 

Iten, sirve el chu para Oraciones interrogalivas, v. g. 
Tu lo hiciste? Camchu rurarcangul? Tambien se pone el 
ch.u sobre lo que se pregunta, v. g. Esto hiciste ? Caita chu 
rurarcangui ? 

Iten, quando en la interrogativa viene mana, se pondra 
immedialamcnte despucs del mana el chu, v. g. No lo 
hiciste? Manachu rurarcangui? Y entonces el mana^o 
liene fuerza de negativa absoluta, sino de interrogativa. 

Sapa es particula, que dénota aumenlo, junlandose à 
nombres subslantivos, v. g. Chaquisapa el paton, Uma- 
sapa, el Cabezon ; y (puuido se junla con esta particula lia. — 323 — 

significa uno solo, v. g. Pedro solo esta a(|ui, Pedro sapalla 
mi caipi tian. 

Lia significa singiilaridad, v. g. Yo solo, nncalla. 

Tambien es palabra, que signitica terniira, v. g. Padre 
mio, Yaialla. 

Tambien est Qlta, (|iiando se junla con nombre positivo, 
ù absoluto, bace que el dicho nombre sea diminutivo, v. 
g. Pequenuelo, hucliuilla. Iten , interpuesta al Verbo, 
signitica obsecracion] h ruego, v. g. Hablame por lu vida, 
rimallahuai; pero lo comun es que no se interpone, sino 
que se pospone, v. g. liimahiiai/la. Iten, quando se pos- 
pone al Verbo, significa singularidad, v. g. Ilablaremos 
solamente, rimashunlla. 

Llaquimana es particula de que usanlos Indios, para 
decir à uno que es sin verguenza ô liso. 

Shi despues de nombre substantivo 6 pronombre cor- 
responde à dicen que, V. g. Dicen que pedrolo bizo, Pedro 
sliirurarca. Dicen que tu lo biciste, Cam shirurarcangui. 

Amapas significa masque nunca, v. g. Masque nunca 
ven ga , a mapas sham i ( c/i u m . 

Tac con Verbo signitica resolucion y deterniinacion, v. 
g. Lo barè sin duda, t urashac tac mi. 

NOMBRES DE CONSANGUINIDAD 

Y afinidad 

Padre laia 

Madré Marna 

Padrastro Laiaia 

Madrastra Lamama 

El Padre dice al bijo Chiiri 

à la liija Ushushi 

Entenado Lachuri 

Entenada Laushushi 

La Madré dice al bijo Carihuahu 

à la bija hiiarmi huahua 
Al Abuelo Uaman los Indios Hatum taita — 324 — • 

A la Abuela hatwm marna 

Al Nielo, si es hijo de hijo, dice el Padre, Churipac 
huahua. 

Si es hijo de hija, Ushushipac huahua; y la Madré al 
primero, Carihuahuapac huahua, y al segiindo, huarmi 
huahuapac huahua. 

Si es Nieta por parte de hijo, dice el Padre, Churipac 
ushushl, y si es por parte de hija, Ushuishipac huarmi 
huahua. 

Y la Madré à la primera, Carihuahuapac huarmi hua- 
hua, y à la segiinda, huarmi huahuapac huarmi huahua 

El hermano dice al hermano, /(^lawr/^a'; à la hermana, 
2Jani. La hermana al hermano dice, Turi ; à la hermana 
nana. 

Hermanos por parte de Padastro, ù Madastra, se dicen 
Lahuaiqu.i, y à la hermana de taies Padres, Lapani. Her- 
mana de Padrastro, ô Madrastra, dice al Jiermano, Laturi, 
y à la hermana, Lanana. 
Pariente Aillu 

Tio, hermano de Pad^-e laipac huauqui, ô lo mismo 

Hermano de Madré Mamapac turi, h lo mismo 

Tia, hermana de Madré Mamapac iïana, b lo mismo 

Tia, hermana de Padre laiapacpani, b lo mismo 

Niiera Cachun, y hierno, masha 

Suegro, y Suegra, lo mismo. 

DE LA ORTHOGRAPHIA 

Paraperfecta inlelhgencia de esta Lengua, es necessario 
advertir, que entre los Antiguos Indios no huvo uso de 
algunas letras, el quai uso aun hasla ahora permanece. 
No usan, es à saber, la B, D, E, F, K, X. La 0, b nunca, 
() rara vez la usan. La Z, à lo menos, en principio de dic- 
cion, no se halla, sino algunas vezes en mcdio, la quai los 
Espanoles |)ara hahlar con propriedad en su pronuncia- — 325 — 

cion de cllos, usanios, v. g. Chzala, cosa fiaca, la ([iial 
palabra no piidieramos nosotros hablar conio ellos, si no 
nos valieramos de dicha letra en medio de esta diccion. La 
R, en medio de diccion, no se pronuncia aspera, sina 
suave, V. g. Huaranga mil ; pero en principio de diccion 
la pronuncian aspera, v. g. Runa, el hombre. 

DEL ACENTO 

Los Indios liacen acento en la penultima silaba, como 
Rima, muscùni sonar, y no se dira Ruiià^ ni muscuni. 

EXPLICACION DE ORACIONES 

EslaLengua, con Verbo aclivo, qiiiere antes diclio Verbo, 
Nominative de persona, que bace y Acusativo de persona, 
que padece, v. g. Yo anio à Dios, nuca Dios ta cuianL 

Adviertase que aunque bay Verbos de dar que pidcn 
Dativo à quien se dà, piden Acusativo con man, (jue es lo 
comun, V. g. Yo te doy esto, nuca caita camman cuni. 
Tambien si se quiere hacer por transicion, en lugar de 
decir Camman cuni, se dice cuiqui. 

Para convertir por Passiva la oracion x\ctiva, se pone 
como en la Latina, el Acusativo en Nominalivo, y el Nomi- 
native en Ablativo con manta, y el Verbo simple cae mejor 
al vltimo, concertado con el Nominativo de persona que 
padece, v. g. Dios es amado por mi, Dios nuca manta 
caiasca can. tambien se pone solo el participio sin el 
Verbo can, y en su lugar mi^ v. g. Dios nuca manta 
cuiascami. 

El Adjetivo y el substantivo concierlan (aunque no en 
genero, por que no le bay) en numéro y persona. 

ORACIONES DE de 

Estas Oraciones de De se bacen por Futuro imperfecto, 
juntandoles para mas elegancia esta particula mi. En orden — 326 — 

à las personas, que hacen, 6 que padecen, se observarà lo 
mismo que se lia diclio de las Oraciones de Activa, v. g, 
Yo lengo de ser buen hombre y lemeroso de Dios, niica 
alii Runa, Dios tapas manchac cashacmi. O tambien la 
parlicula mi se podrtà poner anles, v. g. iïuca alli Rwm., 
Dios tapas Qnanchacmi cas/iac. 

ORACIONES DE que 

Las Oraciones de que quando se rigen del Verbo dicen, 
que, se poiie esta particula shi y que corresponde al dicen 
que, como lo note arriba, v. g. Dicen, que Pedro ha venido, 
Pedro shi shamurca. Y esta misnia parlicula shi sirve para 
todas las Oraciones de que regidas de Verbos impersonales, 
V. g. Cuentan que, dicen que, etc. Pero si la Oracion de 
qiie se rige de Verbo personal, no se observa esta particula 
shi, sino que se hacen dichas Oraciones por participio de 
Preterito, v. g. Pedro aviso (jue Juan avia venido, Pedro, 
Juan shamurcami, villarca, tambien se hacen en lugar 
del participio, con el Preterito perfecto, juntandole el 
Gerundio de nini, v. g. Pedro. Juan shamurcami nispa, 
villarca. O tambien, si el Verbo determinado es Présente, 
6 Imperfecto, se pone en participio de présente con ta, v. 
g. Sone, que Pedro caia, Pedro urmacta muscurcani, pero 
si el dicho Verbo es de preterito, se pondra en participio 
de Preterito con ta, v. g. Pedro urmascacta muscurcani. 

ORACIONES DE RELATIVOS 

Estas Oraciones siempre se hacen por participio, porquc 
no tienen particula simple correspondiente al que Relativo, 
v. g. el hombre queamaàDios, morirà bien, Diosta cuiac 
liuna, alli huanungami. Estas Oraciones admiten dicho 
participio de Présente, quando el Verbo es de Présente ù 
algun olro tiempo, que no sea de Preterito ; pero si es de 
Preterito el tiempo de dicho Verbo, no se dira por parti- 
cipio de Présente, sino por el de Preterito, v. g. El hom- — 327 — 

lire, que ha peccado, lia de llorar sus culpas para no con- 
tlenarse, huchalUsca Runaca, mana Ucu Pachamcui rin- 
gapac, huchacunata fiuacamjami. 

EXPLiCACiox df: las oracioxes 
DE Esta ado, for, y Por aver 

Los Indios ponen el Romance de las Oraciones de 
estando en gerundio, y. g. Andando Pedro de noche, se 
quebro la Cabeza, Pedro iiitapi purispa, uma paquirirca. 
En dichas Oraciones tambien quando el Verbo es activo, 
con sentido perfecto de persona que hace y que padece, se 
signe el mismo orden de las Orationes primeras de activa. 
Estas Oraciones de estando quando se buelven por Pas- 
siva, se pone el Acusativo de persona, que padece isi lo 
hay) en Nominativo, immediatamente se pone la que hace 
en Ablativo, despues se saca participio de preterito del 
Verbo en que s,e habla, y despues de dicho parlicipio se 
ailade esta particula cacpi, v. g. Amando yo à Dios, me 
salvare, nuca Diosta cuiaspa, hanac pachaman. risliac. 
Por Passiva se dira, Dios nuca mania cuiasca cacpi, hanac 
pachaman rishac. 

Adviertase, que dicha Oracion se puede decir muy bien 
por Activa en lugar de cuiaspa, cuiacpi. 

Las Oraciones de Por y por Aver, se dicen junlando al 
Participio de preterito del Verljo, en que se hablare, esta 
Particula manta, y si es la Oracion entera que trahe per- 
sona que hace y que padece, seguirà el mismo orden de 
las Oraciones primeras de Activa, v. g. Por aver oydo 
Missa en dia de Fiesta, cumpli el percepto de la Iglesia, 
Fiesta punchapi Missata uiasca )nanta, Mamanchic Iglesia 
pac caniachiscata, pactachircani. 

ORACIONES DE vicli'or cris 

Estas Oraciones se hacen con esta particula shina, que 
corresponde al Verl)OS Videor, eris; y el Verbo regido de — 3-28 — 

Vldeor se conjiiga segim fiiere el Romance. Adviertase, 
que para liacerlas coii elegancia, se pone al ultimo de la 
Oracion la Particula shina, v. g. Parece que Pedro 
muriô, Pedro huanurca shina mi. Pero si el Videor fuere 
preterito, aquella Particula mi se convertira en esta otra 
carca, v. g. Parecio que Pedro niuriù, Pedro huanurca 
shina carca. A. M. D. G. -•C^<S^<î^(S^}-S>'^>-:>^ TABLE DES MATIÈRES Kalekisiim l'ede Yoi'uba 1 

L'Alphabet phonétique 159 

Etymologies françaises 191 

Les noms des jours de la semaine en Estonien. . . 193 

Les noms des mois en Estonien 194 

Mélanges de Symbolique et de Linguistique 197 

Lengua Maçahua 239 

Arte de la Lengua Qquicluia, dialecte Quitu 295 Alençon, imprimerie et lithographie E. I^enaut-De Broise. LEXIQUE DES FRAGMENTS DE l/AVESTA r»ai- El. :bloohe:t -Au La IVIéixioir'e de ixion ]VEaît,i?e James DARMESTETER !«'• janvier 1895. INTRODUCTION Ce Lexique, que j';ii commencé sur i'avis et aidé des 
conseils de mon maître, M. James Darmesteter, contient les 
mots de tous les textes écrits en langue Zende qui ont été 
découverts depuis la publication de l'Avesta. Il forme ainsi 
un supplément au dictionnaire Zend que Justi publia en 1852. 

J'avais le dessein de marquer par un astérisque, les mots 
nouveaux fournis par tous ces textes et qui ne se trouvent 
pas dans le Dictionnaire de Justi, mais j'y ai vite renoncé, non 
par suite de la difficulté de ce travail, mais parce que je ris- 
quais de donner comme mots nouveaux des corruptions 
orthographiques et de simples variantes dues à l'ignorance 
ou au peu de soin des copistes. Il en était de même pour 
les formes, et si j'avais marqué d'un astérisque toutes celles 
qui ne figurent pas dans Justi, j'aurais fait passer pour 
formes nouvelles une quantité invraisemblable de barba- 
rismes qui n'ont jamais eu, à aucune époque, d'existence 
indépendante en Zend. J'aurais pu me borner à indiquer de 
cette façon les mots qui sont réellement nouveaux et qui ne 
sont pas de simples corruptions de ceux que l'on connaît 
déjà , mais l'on conçoit que dans beaucoup de cas , il 
était dangereux avec des textes aussi corrompus et que l'on 
ne comprend pas toujours, de prendre un parti en s'appuyant 
sur des raisons suffisantes. C'est ce qui m'a déterminé à 
renoncer au projet que j'avais formé tout d'abord. 

Les textes dont j'ai fait usage pour la préparation de cet 
ouvrage sont au nombre de cinq : les Fragments Tah- — 4 — 

muras, le Nirangistan, différents morceaux tirés de plu- 
sieurs manuscrits, que M. James Darmesteter à réuni sous 
le titre de Fragments Divers, le Lexique Zend Pehlvi, 
publié en 1867, à Bombay, par le destour Jamaspji et 
M. Haug, et X Aogemaïde, publié par M. Geiger en 1877. 

Il y a peu à ajouter ici sur les Fragments TaJimuras et 
V Aogemaïde (v. J. Darmesteter, Zend-Avesta, t. III, p. 102, 
106) qui ont une grande analogie et qui, peut être à cause 
de leur fréquent emploi, sont beaucoup mieux conservés 
que le Nirangistan et le Farhang. Les Fragments Tahmuras 
proviennent d'une sorte de catéchisme pehlvi dans lequel 
sont disséminées une centaine de citations de l'Avcsta tra- 
duites mot pour mot, l'idée étant ensuite développée dans 
un commentaire qui est souvent assez étendu. Dans l'Aoge- 
maidé, le texte zend est plutôt paraphrasé que traduit, 
mais la paraphrase est assez serrée pour qu'en général 
chaque mot zend trouve son correspondant dans le texte 
parsi. Il ne nous reste de cet opuscule qu'une transcription 
pazende, carie texte original pehlvi est disparu; mais son exis- 
tence est attestée par une citation de quelques mots qui se 
trouve dans le Dictionnaire pehlvi du destour Jamaspji. Il 
existe aujourd'hui aux Indes un texte pehlvi complet de 
r Aogemaïde, mais ce n'est qu'une restitution relativement 
moderne faite sur la transcription pazende, et qui, par consé- 
quent, n'a aucune valeur originale. Cependant, comme cette 
restitution paraît avoir été foite sur un manuscrit parsi appar- 
tenant à une autre classe que celui dont s'est servi l'éditeur, 
elle peut dans quelques cas être employée avec intérêt pour la 
critique du texte. Elle était cependant trop imparfaite pour 
être substituée au texte pazend donné par Geiger, d'autant 
plus que le seul manuscrit pehlvi de cette version connu en 
Europe qui appartient à M. West ne vaut ne vaut guère la — 5 — 

peine d'être publié. Dans l'édition de M. Geiger le texte 
pazend est accompagné d'une traduction sanscrite; aussi l'on 
trouvera dans le Lexique les mots zends de l'Aogémaïde 
accompagnés à la fois de leurs traductions pazendes et 
sanscrites. 

Le Nirangistan, à cause de son étendue, a été la base 
de mon travail. Son commentaire pehlvi parait à première 
vue tout différent de la traduction du Yasna et du Vendidad, 
et il l'est en effet. Les phrases zendes sont en général fort 
courtes, de 6 à 8 mots; par conséquent beaucoup moins 
longues que dans le Yasna ou le Vendidad, où il n'est pas 
rare de rencontrer de très longues phrases zendes. Le com- 
mentaire pehlvi, au contraire, est, dans la plupart des cas, 
bien plus étendu que celui de l'Avesta.ll ne faudrait pas juger 
de l'importance de ce commentaire par les extraits que 
M. Darmesteter a cités quand il renonçait à traduire le texte 
zend, car dans ce cas il n'a donné de la traduction pehlvie 
que ce qui était indispensable pour l'intelligence du zend et 
a laissé tout le reste de côté. 

Voici quelques exemples qui montreront l'étendue de 
cette traduction. 

Fr. 99, 1. 2. vl barô ratufrish nôit vi barô, ■■ il 
est en règle vis-à-vis de la religion (son culte est agréé) s'il 

le porte, s'il ne le porte pas » amal bara yadrùnêi 

ratihâ, là bat^â amat bava la fadrunêt havâ-at ghal 
pètâgind aigh sar akvin là shâyat amastash rôîshâ 
\ahak aighash biiii alâ shâ]'at. 

Fr. 100. yêzi tishrô dinânô hàthrâcish nishhis- 
lîcanti fratufrish est traduit at i 3 (/) vajin dânûr 
pûn akvin barà yakôfamûnêt aratihâ harâ-at danâ 
jivâk min x'^g-i \ôt âtâsh barsàm khadi tûnt an ya^bak- 
hiinishn shnûinan ^ag-i pûn nini bin min Aharmùkân^ — 6 — 

La dernière phrase du Fr. 50 : anasteretô pascaita 

avaôyaô, est interprétée par une traduction de 43 mots, 
et par plus de deux pages de commentaire. 

J'ai eu à ma disposition une copie du manuscrit de 
M. Tahmuras qui portait en marge et en interligne les 
variantes d'un autre manuscrit appartenant au destour 
Hoshangji. 

L'édition en fac-similé du Nirangistan exécutée à 
Bombay ne m'a pas été d'un grand secours, car les éditeurs 
ont choisi comme base de leur travail le manuscrit dont la 
correction laisse le plus à désirer. 

Il est regrettable que la corruption de ce texte soit extrême, 
autant pour les phrases zendes que pour le commentaire 
pehlvi ; de plus, c'est un des textes les plus techniques que 
nous connaissions dans la littérature avestique, et très souvent 
les mots zendssont traduits par des termes pehlvis dont nous 
ignorons à la fois la lecture et le sens. Néanmoins, il est 
certain qu'avec un manuscrit plus correct que les deux dont 
j'ai pu utiliser une transcription partielle, on pourrait tra- 
duire bien des passages qui paraissent incompréhen- 
sibles. A partir du paragraphe 91, notamment, où s'arrête 
l'un des manuscrits, l'obscurité devient encore plus grande. 
Il y a de plus, des endroits où le texte a subi des bouleverse- 
ments considérables; la traduction pehlvie montre que des 
mots zends ont été omis par le copiste, et d'autrefois, le texte 
zend est traduit en pehlvi d'une façon incomplète. 

Les éléments fournis par le Lexique Zend-Pehlvi sont 
de deux sortes et sont distingués dans ce Lexique par deux 
notations différentes. Cet ouvrage est un glossaire dans 
lequel les mots zends sont expliqués par une traduction 
pehlvie, accompagnée dans certain cas d'un exemple zend, 
lui-même traduit en pehlvi. Ce sont ces citations, au nombre de 71 que M. Darmes- 
teter a publiées sous le nom de Fragments du Farhang, 
On trouvera dans le présent travail tous les mots des phrases 
du Farhang-, quant aux mots isolés, je n'ai indiqué que ceux 
qui ne se trouvent pas déjà dans le Dictionnaire de Justi. 

Le destour Hoshangji, en cela d'accord avec Haug, attri- 
buait à cet ouvrage une antiquité à laquelle personne ne 
songerait plus aujourd'hui à le faire remonter ; ils pensaient 
en effet qu'il avait été rédigé avant l'avènement de la dynas- 
tie Achéménide, 700 ans environ avant l'ère chrétienne, et 
que la limite la plus basse de sa composition était l'époque 
de la conquête macédonienne. 

On ne peut assigner une date certaine à la composition 
de cet ouvrage, dont l'utilité, de même que celle du Pahlavi 
Pa^end Glossarj-, est loin d'être évidente. Ce n'est en effet 
ni un recueil de mots rares et obscurs de l'Avesta, ni au 
contraire un recueil des mots les plus usuels; sous cette forme, 
ce lexique se rapproche beaucoup plus de ceux que l'on 
trouve dans les vocabulaires des Langues des peuples tribu- 
taires de la Chine (suppl. chinois n° 695), que des diction- 
naires sanscrits tels que l'Amarakosha. Jl ne donne pas l'im- 
pression d'être une œuvre fort ancienne et il n'est pas très 
dificile, je crois, de prouver qu'il a été composé à une époque 
ou la langue de l'Avesta était morte. En voici quelques 
preuves : 

Dans le dernier chapitre, intitulé par les éditeurs Crimes 
and offenses, on trouve le nom de quelques crimes expli- 
qués par une paraphrase pehlvie qui gagnerait à être plus 
claire. Quelques-uns de ces mots sont donnés, non sous leur 
forme zende,mais sous une forme qui est ,soitpazende, c'est- 
à-dire à peu près celle du mot en persan moderne, soit 
un compromis entre la forme pazende et la forme zende — 8 — 

originale. C'est ainsi que l'on trouve baodhajat ^= *baod- 
hôjaiti (p. 32), mitho-sâst z= * mithô-sâsti (p. 35), 
kâtyôiat = * kâdyôjaiti (p. 33), avâparasht = 
avaoirishta (p. 36). A côté de ces noms de péchés écrits 
dans une langue qui n'a jamais été celle de l'Avesta, se 
trouvent d'autres mots sous leur forme zende exacte. De 
même (p. 37) le mot jan est certainement une fausse lecture 
de jân, Vn et le n étant représentés en pehlvi par deux 
caractères de formes très voisines. 

Voici un exemple encore plus concluant. 

A la page 4, 1. 2, on lit ce qui suit : vî, ît jivâk aîgh 
lakûm, H ît jîvâk aîgh khvahishui (ce dernier mot écrit 
enpazend) iijût, « vî; il y a des endroits ou ce mot signifie 
« vous », dans d'autres il signifie « l'action de désirer», 
et « séparément, à l'écart ». 

Les deux dernières explications se rapportent en effet à 
deux sens très connus du mot vî, à la racine vî «désirer » et 
à la particule vî. Quant à la première, elle est sûrement 
erronée. Il n'y a jamais eu en zend un mot vî avec le sens 
de vous, c'est évidemment une faute pour vê ou pour vô. 
Il est impossible d'admettre ici une faute de copiste qui serait 
facilement corrigeable. Le seul fait que ce mot vî est traduit 
dans le même paragraphe khvahishni et jût prouve que 
c'était bien un mot vî que le traducteur avait sous les yeux 
quand il le traduisait par /aA*r/;;; « vous ». Ce fait montre qu'à 
l'époque où le lexique a été composé ou remanié, le zend 
était déjà une langue morte. 

A part ces quelques erreurs, ce sont les mots fournis par 
le Lexique Zeud-Pehlri qui sont les plus importants et les 
plus nombreux, malheureusement le sens de quelques-uns 
de ces mots est très indécis. Établir le sens exact d'une 
expression, à l'aide d'une traduction dans une langue étran- — 9 gère, et consistant souvent en un seul mot, est toujours une 
chose très difficile ; il est bien rare en effet que le mot à tra- 
duire ait toutes les significations du mot qui le traduit. Avec 
le système graphique pehlvi, la tâche devient encore plus 
ardue, car les groupes de signes pouvant se lire de plusieurs 
façons, chaque fois avec une signification différente, il peut 
en résulter une très grande incertitude. Par exemple, le mot 
vadhairayosh est traduit v-a-a-r. Ce groupe est suscep- 
tible de plusieurs lectures, parmi lesquelles celle de vahâr 
« printemps », correspondant au persan baliâr; mais on 
peut lire ce mot d'une toute autre façon et donner par 
cela même au mot zend un sens bien différent. Il en est de 
même du mot voitll"wa traduit par un groupe qui peut se 
lire hû-dahisliii « bonne-donnée », mais qui est susceptible 
de beaucoup d'autres lectures. De plus le pehlvi rend très 
souvent un adjectif par un nom abstrait ou un verbe par un 
substantif. Si ce désordre n'influe pas beaucoup sur le sens 
général du mot, il a le grand tort de ne pas guider sur sa 
forme grammaticale exacte, ce qui dans beaucoup de cas 
obscurs pourrait n'être pas à dédaigner. 

La traduction pehlvie ne rend aucun service, quand elle se 
borne à transcrire le mot zend ; dans ce cas il n'y a qu'une 
glose qui puisse faire connaître le sens précis du mot. Ex. : 
gava est traduit gôh, ciq iinjadâ i saritarân. Le mot 
pehlvi gôh est tout aussi inconnu que le le mot zend gava; 
si la glose n'expliquait pas que i?-6/z signifie « la main des 
êtres maudits », il serait impossible de traduire gava. Cela 
rappelle tout à fliit le procédé du commentaire pehlvi des 
Gcâthas. On aimerait à connaître la valeur exacte de ces gloses 
et à savoir sur quelles autorités traditionnelles elles s'ap- 
puient. 

Les traductions étymologiques ne sont pas rares non plus — 10 — 

Page 30. Zushta est traduit dirham (z^) Le mot zushta 
est sans doute le participe passif de la racine zush «aimer» 
(cf. le persan dost^. Est-ce par une assimilation inexplicable 
avec le nom pehlvi du dirhem, :{ù:{, que le mot dirham a 
été donné comme traduction de zushta? 

P.4i.Uzashta: Idldasht. cand S angnsht. La traduction 
/<7 /a a^/zm' apprend rien sur le sens du motzend; elle est due 
à une décomposition arbitraire du mot en uz-ashta, uz 
étant généralement rendu par Idld. La glose explique que 
c'était une mesure de 8 doigts. Là encore, quelle est la valeur 
exacte de la glose ? 

F 42. Erezaurvaêsât, /'a/mV i datîgdr fi lêlya}ave\- 
akdn vartishnih. La traduction ave:{akdn vartishnih pro- 
vient d'une décomposition arbitraire : ereza-urvaêsât, 
urvaêsât ayant été rapporté à la racine urvis « tourner •• . 
La glose traduit « deuxième partie de la nuit ». 

Dans quelques parties du texte il y a eu des omissions. 
P. 29. Tancishtem ^aA-/A-^zim ; tarémanô takikhïm, 
taremanô/./;o;c/. Entre le mot tarémanô & tarémanô 
la différence n'est pas assez grande pour que l'un de ces 
mots signifie « très fort » et l'autre « petit «. La traduction 
pehlvie de taremânô est sans doute tombée, entraînant 
avec elle un mot zend dont il ne reste que la traduction 
pehlvie khôrd. 

Les Fragments divers ont été recueillis par M. Darmesteter 
dans différents manuscrits pehlvis. A part le premier de ces 
fragments, tous les autres sont très corrompus. L'absence de 
traduction pehlvie nous contraint à laisser ces lambeaux de 
l'Avesta sans aucune traduction; aussi dans ce Lexique les 
mots qu'ils ont fournine sont ils en général accompagnés 
d'aucune interprétation. 

Voici la liste des abréviations employées dans les renvois 
au texte : — Il — 

Les FraL;iiieuts Talunuras sont designés par la lettre 
T, ceux du Niraugistan par N (dans le dépouillement, je 
n'ai pas tenu compte des fragments communs à ces textes 
et au Yasna) ; les Fragments dii'ers par D, le numéro du 
fragment renvoie au numéro assigné par M. Darmesteter aux 
phrases zendes dans le IIP volume de sa traduction de 
l'Avesta. Les fragments de \ Aogemaidé sont indiqués par 
Aog. suivi d'un numéro qui est le même que celui de l'édi- 
tion de Geiger (Aogemadaccâ, eiii Parsentractat 

Erlangen 1878). Ces numéros sont identiques à ceux de 
la traduction de M. Darmesteter; Zend Avesta, tome III, p. 
154, ssq. M F désigne les mots isolés du Farhaiig Zend 
Pehlvi ; le numéro indique la page de l'édition anglaise. 
F. Farh. indique less mots qui proviennent des Fragments 
des Farhang. Le chiffre qui accompagne cette notation est 
celui des Fragments dans la traduction française de l'Avesta 
de y. Darmesteter, III p. 13, ss. cr c^@<îAn^}-Sy^ -:>--^ 13 — affy/i ntascit, min aigh ntascit, 1. maghnentascit. 

aighsritîm v. ai-wisriti, N 10. 

aithisritîm v. ainisriti, N 10. 

aithra adv. de lieu, tamman « là-bas », peut ôtre iden- 
ti([uo à ithra, T. 47. 

aithrapaitim, v. aêthrapaiti, N. 11. 

ain V. ayan. 

aina « celui-là », cf. aêna, T. 38. 

ainaidki f. sg. ace. ainaidkim. vînîfj ( nez »? N. GO. 

ainiti f. « non-vengeance, non-rancune », sg. nom. aini- 
tishaArn«(l.a-/«/i),T.53;al)l.ainitôita/îfu?/;,M.F.20. 
gen. ainitôish shaknâh cîgûn akJiâstakîJi, M. F. 20. 
Cf. Yasna, xxx, 1 1, note 39. 

ainisriti f. an-apâj apasparishnîh « non-acte de confier, 
action de ne pas confier » sg. ace. ainisritîm, aithis- 
ritîm, N. 10. (a + ni + sri). 

ainishti m. f. sg. nom. ainishtish atui-ânîriîh « pau- 
vreté, pénurie », T. 12. cf aênishta, N. 109. 

ainem v. anya. 

ainyêhê v. anya. 

ainyô v. anya. 

aipi prétîxe verbal. 

aipi jaghaurvant adj. (part. parf. de gar). pi. n. gén. 
aipi jaghaurvatâm. liâsht « bouillant », N. 67. 

airishta adj., « non blessé, sans blessure ». sg. nom. 
airishtô arish, MF 20, PI. nom. airishta arîsht 
n. 56. (a + irishta, p. pass. de irith). 

airishya adj. pi. mscl. nom. airishyâ rîshînd 
« blessé » N. G7. 

airyanemca v. airyaman. — 14 - 

airyaman, sg. ace. airyanemca (lire airyamanem) 

îrùnan. « L'Airyaman » N. 103. 
aiwi, préfixe verbal. 
aiw^iereta adj. sg. niscl. nom. aiw^ieretô gâtush, 

mcidam drang gâs « qui a une place écartée » N. 103. Cf. 

aipi-eretô-gâtush, glosé armêsht (J. Darmesleler 

Zcnd Avesla, Tome II, page 59, n. 165). 
aiwigâma m. sg. loc. pun zamisfân « en hiver», ai"wi- 

gâmi N. 46, 47, 50, 51, 103; aiwêgâma N. 48; ai-wi- 

gâmêF. Farli. 61 ; aêvêgamâ, (1. aiwigâmê) N. 103. 
aiAvica v. cish + ai'wi. 
ai'wicicishmnâi v. cish + ai'vvi N. 63. 
aiMTisriti f. sg. ace. aighsritîm (1. aiwisritîm) pûn 

bânl apaspârishnîh « action de confier «. Inslr. asriti 

pûn lakhvâr apaspârlshnîh « action de rendre » N. 11. 

(sri + aivri). 
ai"wisrûthra adj. sg. m. ace. ai'wisrûthrem « la 3" 

partie de la nuit » M. F. 42. 
ai'wisrûthrema adj. pi. lem. gen. ai'wisrûthrema- 

nâm aspîsrûsram « de l'Aiwisnillirema » N. 51. 
aivrishant adj. jtl. m. nom. aivrishantô madam ai 

manîlùnd « enseignant » N. 52. (cf. ai^wishta). 
ai^ATishiti f. sg. instr. ai"wishiti inadam ozalûnishnîh 

'( action d'aller » N. 4. 
aiwishta adj. sg. ms. ace. aiwishtem madam jmn 

manUûnishnîh « enseignant » N. 4. (Cf. J. Darmesteter 

Yasna IX, 24, n. 76, oîi ai^wishti est traduit apar-ôsh- 

marishnîh et en sanscrit adhika adiiya yanatâ). as -f- 

ai"wi. 
ai-wêgâme v. ai-wigâma. 
ai-wyafiha n. sg. ace. aiwyafihem a-bîm « non 

crainte » (lire a + thwayahha) N. 10, 
ai^wyâish? sg. n. ai'wyâish an-manîti^niîtdr « qui 

ne récite pas » N. 14. 
ai'wyaohhana n. pi. ace. ai'wyaonhana anijiinjahân « les vèleiiioiils » N. 95. ai'wyâonhaca (lire ài'wyâ- 
onhaiiaca pun ay y Ipyahânênd N. 94. 

ai"wyâonhana n. sg. instr. ai'wyâonhana ciyyipyâ- 
hùn « lien, allache » N. 108. 

aiwyâsta, v. yaonh. 

ai"wyâsti f. sj;. nom. aiwyâstish madayn rasishnUi 
« marche, action d'aller » N. 9. 

aiwyâstra m. sg. ace. ai'wyâstrem piin nyyipyil- 
Jidnîh (lire aiw^yâstem), v. aiw^yâsta. 

aiw^yô, v. ap. 

aurvant adj. n. aurvat arimnd « rapide » M. F. 23, 
(c'est la forme que prend cet adj. en composition). 

aurvash N. 15 : aurvash anra va (?) styûp varan ît 
« ou s'il pleut )^ (voir J. Darmesteter, Zend-Avesta, 
Tome III, 89, n. 3). 

aêâvishti v. anâvishti. 

aêibyô lire aênyô zay-î « de ce genre \h «, N. 107. 

aêta adv. Utamman « ici-bas », T. 45. 

aêta pronom dém. « celui-là », mscl. sg. nom. aêshô, 
T. 53, :a/; N. 2, 19. ol (1. olâ) N. 24, 60, oJâsluin N 103; 
aêshascit :ak N. 12 ; aêtô (1. aêshô) :ak N. 7, 9. 
olàshân N. 103. dal. aêtalimai N. 18, 62; olâ î [zakâî] 
N. 61. ace. aêtem zak N. 82; an F. Farh. 69 ; aêtâm 
(1. aêtem) zak N. 103; gén. aêtahê N. 11, 87; pua 
zak. T. 117; ol [olâ] N. 11, 70; olâ N. 87; loc. aêtahmi, 
T. 78, 87, 99,- lem. nom. aêsha zag N. 17; aêta 
(1. aêsha) olàslnui N. 84 ; gén. aêtayâo olâshànN. 90, 
Neut. nom. ace. aêtat zak N. 70; aêtem (mscl. en 
fonction de neutre) olâ T. 79 ; abl. aêtahmât min zak 
N. 4, 9, 70, 87; gen. aêtahê N. 70; loc. aêtahmya 
dar zak, N. 12. PI. mscl. nom. aêtê N. 52; olàshdn 
N. 53 et 81 (v. aêtaya et ya) N. 64; F. Farh. 23 ; aêti 
(1. aêtê)o/âshânN. 80; aêteé N. 109; aêtéê olâshan 
N. 29, 33, 108; aêtéê o/âs/(àn, F. Farh. 1 h.; âtéê 
(1. aêtéê. D. 7; ace. irrég. aêtaya olâsliân N. 81; — 16 — 

abl. dat. aêtaêibyô olâshânN. 108; gén. aêtaêshâm 
olâshân N. 33, 37, 52, 53, 63, 67, 82, 83, 109; aêtafihâm 
N. 03 ; fém. dat. aêtâibyô olâshâri N. 71 ; ace. aêtâo 
olàshân N. 71; gén. aêtanhâo. N. 67. Neutre pi. ace. 
aêtâ zak F. Farh. 47. 

aêtadha adv. îtûn « alors » N. 16, 

aêtaya v. aêta et ya. 

aêtavant adj. n. enipl. adv. aêtavatca « autant », 
N. 109; itûnci « autant » N. 12; antécédent de yavat, 
zak and « assez » N. 108; aêtavat.... yavat zak and 
cand « autant que » F. Farh. 66 ; gén. aêtavatô 
« d'autant » N. 23, zak and, N. 21, 39; zaki and 
« aussi grand » N. 87, aêvatô (1. aêtavatô) zag and 
« d'autant « N. 38. 

aêtavo v. hvaêtu. 

aêti ni dâitica? sh-a-v-r dâtig, N. 67. 

aêtya adj. dérivé de aêta fem.; ace. (avec encl.) 

aêtyâm cit olâ « celui-là ». T. 25. 

aêtshaya angûsht lire angushtaya « des doigts », 
F. Farh, 64. (Voir J. Darmesteter, Zend Avesta, T. II, 
26, note). 

aêthrapaiti mscl. êrpat, « le prêtre qui enseigne », sg. 
abl. aêthrapatôit , N. 16. ace. aêthrapaitîm , 
N. 10; aêthrapaitim, aêthrapaititim, lire aêthra- 
paitim, N. 11, 12; aec. aêthrapaitish, (Ibrnic de 
nom). D. 4. PI. gen. aêthrapaitinâm êrpatan, n. 13. 

aêthrya m. sg. dat. aêthrayâi lidi-isht « disciple », 
N. 17. 

aêdha m. sans llexion : aêdha pôst î rôîshâ « la peau 
de la tète », apasJi ît i mas û ît 1 kas « il y en a une 
grande et une petite »; pi. nom. aêdha. F. Farh. 1 a, 
M. F. 6. 

aênâvishti, v. aêâvishti, lire anâvishti, N. 15. 

aênishta adj. sg. mscl. aec. aênishtem atavânui, 
« sans ressources » N. 19 (cl", ainishti, T. 12). — 17 — 

aênem v. anya. 

aênya adj. sg. niscl. nom. aênyô cajyf « de ce genre 
là « N. 107. (Dérivé de aênaoïi fausse lecture de anyô? 
Y. aêibyô). 

aêm pron. demonsl. « celui >•■, sg. mscl. nom. aêm pun 
zagî N. 27; insir. tenant lieu de nom), ana zak T. 37, 
94; mscl. n. abl. ahmat :ah T. 39; ahmât N. 15, 
18, i3, min zagi T. GG, min Zii(j (glosé nnn hua frajl 
« depuis ceci » T. 105; min za(j N. 42, 48; anahmât 
lire ahmât) -min zak N. 99; gen. ahé oUl T. 33; ohU- 
/(ânN.22; âhî lire ahê) zag-î-olâ N. 10; âhê (lireahê; 
zarj N. 10; loc. ahmi clar dandN. 8; zag î (nafshâj 
T. 48; ahmya D. 1 ; ahmî, ahmi clar zag T. 22; 
lem. nom. îm (cf. sansci'it iyam; (Jand F. Farh. 3; ace. 
imam danâ (tenant lieu de pi. fiis ;; gén. anhâo pun 
dand F. Farh. 63; loc. ahmê dar dand N. 8; dar 
zag T. 22; duel. gén. ayâo min oldshdn N. S; pi. 
mscl. dat. aêibyô oldslida; gén. aêsliâm N. 103: 
oldshâii N. 29, 52, 53, 61, 85, 89 ; ana tenant lieu de n. 
sg. T. 38. 

aêmat abl. irr. de aêm îtûn (voir le précédent] N. 12. 

aêva îtûn N. 103. 

aêva adj. num. êvak « un » sg. mscl. nom. aêvô T. 68: 
N. GO; ê T. 99; êi-tâk « un seul » N. 81; D. 2; nom. 
tenant lieu d'ace, âevô F. Farh. 1 b; ace. ôyumN. 14 ; 
umemcit (lire ôyumcitj ècak-ci N. 103; ôim N. 14: 
ôyem N. 42; gén. aêvahê èctak « d'un seul » X. 22; 
min f'ca/i « d'un » N. G5 ; fém. instr. aêvayacit pûn 
ic êvak T. 40; aêvayayacit êcak êvak « un à un «. 
N. 103; ace. aêvâm êvak^ « une, une seule » N. 42. 
43, 65, 74. 

aêvatô lire aêtavatô v. aêtavan.t 

aêvatha adv. êvak âyûînak « d'une façon « N. 11. 

aêvadha adv. barâ min êvak M. 80. 

aêvayacit v. aêva. — 18 — 

aêvayayacit v. aêva. 

aèvôjana adj., « qui tue d'iiii seul coup »; sg. niasc. 

nom. aêvôjanô cwadâ zadâr] sk. ekânganihaùtar. 

(aêva + jana, zend jan, p. zadan^ sk. lian.) Aog. 80. 
aesmâ m. f-sm « bois à bi-ùler » sg. instr. ; aêsma, 

N. 108. ace. asmem (lire aêsmêm) N. 103; gen. 

aêsmahê N. 106; pi. ace. aêsmâsca N. 71; aes- 

mâca (lire aêsmâsca), N. 10."). 
aêsmô-bereiti fém. sg. instr. aêsmô-bereitê Osm- 

i>arLsJ\nîh, « action d'apportée le liois » T. 'lO. 
aêsha, aêshô v. aêta. 
aêsha m. nom dune mesure de longueur, êsh; voir 

aêshô-drajanh. 
aêshayamananâm v. ish. 
aêshentem, lire yaêshentem, (voir J. Darmesleler 

Zend-Aresta, Tome III, p. "21, noie). 
aêshô-draojya adj. sg. gén. aêshô-draojyêhê ê.sli 

drànai « qui est à la distance d'un aèslia » N. 09. 
aêshô-drajanh adj. « long d'un aèsha «, sg. neutre nom. 

aêshô-drajô êsJi drânâi N. 70; instr. aêshô-dra- 

janha êsh drànà N. 90. 
aogê V. aogê varesa. 
aogê varesa adj. « mince comme un cheveu » pi. n. 

nom., aogê varesô aêvahê ham rares zahâk: lire 

aêvovaresô ? N. 108. 
aodra m. n. sg. instr. aodra sarmâ « à cause du 

froid », cf. aodereshca Yaslit II, § 12 (Errata), 
aoraadj. liû-i-Oi? « qui a une bonne tigure « M. F. 21. 
aoshônhvant adj. sg. fem. insir. aoshaiiuhaiti 

hôshsmand; sk. mrityumantas « mortel » Aog. 48; pi. 

m. gen. aoshanuhatàm hôshmandân sk. jivamatâm. 

Aog. h8. 
aoshtra m. n. duel, aoshtra lap « les 2 lèvres » M. F. 8. 
aôi adv. « sur, contre «, madam T. 35, 38, G2; pour 

(ace) T. 14; à (dat) T 82. — 10 — 

aoyamna pari. moy. d'un déiioniinalii" formé de aêva 

s^. mscl. abl. aôyamnât aîvakUui^ « unifié » T. 55. 
aôyemna part. moy. du dénom. de aêva; mscl. sg. 

aie. aôyemnem; (cf. aôyamna) T. 55 
ahvâsta adj. u. pi. inst.; ahvâstâishca a^>M/i/(/ « non 

cuits » N. 57; anahvâstâish apûkJit lire ahvâs- 

tâish : anastâishca lire ahvastâishca npnhhtiin 

S. 57 
akhti fem. sg. ace. akhtem [lire akhtim ntninili 

« lual, maladie » N. 15. 
akhtô 1. âhakhtô pùn afrâs « avec peruiission ». 
akhshaêna adj. « brun » sg. mscl. nom. akhshaênô 

asliUkjihi ; sk. àkâçavarnas ^pers. khàshin, dérivé de 

âkâsaêna voir J. Darmesleter, Études Iraniennes, 

T. 11,53: cf. N'endidad, xxii, \) Aog. 79. 
aghaurvaya adj. |)1. n. nom. aghaurvaya rnlilidi'iiil 

u saisi )' N. 54. 
* aghraadj. « de première valeur, de premier ordre, » sg. 

n. mscl. aghrem agJinr-f F. Farh, 68; aghrili M. F., 

20; pi. n. nom. ace. aghra fKjhrî M. F., -20: sraghrem 

lire aghrem M. F. 20. 
aghrya adj. mscl. sg. nom. aghryô. " de première 

qualité, de première valeur » T. 65; aghrê \. 45; gén. 

aghryêhê T. 65, (cf. aghra ; su|)ei'latif sg. m. nom 

aghryôtemô afihrîlitOin, « de toute première valeur « 

F. Furh. 6. 
anuha v. ah. 
aiira aurvash ahra va i"^ :iiii'n> i-àràn ît « où s'il 

pleut » N. 15. 
Anra Mainyu, nom propre, « Ahriman, l'esprit du mal 

el des ténèbres opposé à Abura-mazda », gén. Anrahè 

mainyéush, traduit Zanàh niincVt T. 37. 
anha v. baodhafih. 
ahhat v. ah. 
aiihavanemca ? \. 72. — 20 — 

anhê v. aêm. 
anhrô? D. 7. 

aiihva lém., « la conscience, la conception », sg\ al)I ; 
anhuyat min âhû T. 6-2. 

acitha adj. sg. m. nom. acitliô atnjishn « inexpial)le » 
M. F. 20. 

acithôirishta adj. au superlatif neul, sg. nom. acithôi- 
rishtem atôjtshn « qui n'est pas à expier », ou « non 
mêlé d'expiation N. 29. 

acithra adj. sg. m. nom., acithrô apâdtâl; « invisible ». 
M. F. 20 (a + cithra). 

acisti i'ém. sg. dal., acistéê l;h(5rishnîli « action de 
manger » N. 62, 

acishta adj. neutre sg. nom. ou ace, acishtem .sarf- 
lîiriùnt « la pire chose » T. 16. 

ajithô? D. 7. 

azhi m. sg. gén. azhôish marna « de serpent » N. 'i8. 

azarem 1. adharem, sg. neutre ace. de adhara « au- 
dessous êr N. 92, 

azareshant ou azaresha, adj. sg. masc nom., aza- 
reshô aziu-niàii, « aftVanclii de la vieillesse » F. Farh. 5. 

azâya adj. pi, neutre instr.,azâyêshca(l.azayaishca) 
jiizSr « de vache maigre >i N. 57. Ce mot. est le négatif 
de zya (Cf. azi azya pi. gén. azinâm nz « vache ») 
F. Farh. 6. 

azem pronom personnel nom. azem anâ « moi », 
T. .58, 82 ; ace. mâm H T. 22, 35, 37; gén. mana i /i, 
T. 92, manaca î-ll T. 88; cas oblique, mê H T. 35, 
36; N. 9, 19, 63, 68, 87, 102, 105 (dans yênhê mê ashât 
hacâ) /anâ T. 23 (v. framâ); moi // T. 70. N. 102 ; 
(daidi moi yê gâm). 

azdâi :li sâlûnd? N. 83. 

azrazda adj. mscl. sg. dat. azrazdâia-rara(y/i dahish- 
nîh ''anêri « inlidèle » N. 17; razrazdâi (1. azrazdâi' 
aravâgh dahishnîh « (jui ne fait |)as marcher, qui em- — 21 — 

pt^chc de marcher », glosé riltnl o/â î aharmôh « celui-là 
esl un hérélique « T. 3; a-zraz-dâ est un négatif du 
verbe zaraz-dà, qui se trouve dans le Yasna, Hà xxii, 
25 note 10 de la traduction de James Darmesteter; 
zarazdati y est traduit ravâk daliishiLili « circuler ». 

azya adj. employé ici seulement dans le sens de « vache 
grasse», pi. fem. inst. azyâish farpâî (lôspand N. 57; 
gén. azayanâm fariidî hinli N. 58; cf. azi, azaya, 
zya, anazya. 

angushta 1. sg. instr. aêthshaya 1. afigushtaya) 
nngûslit « doigt » F. Farh, G'i. 

anta: yêzi anusvâo anta est traduit;)/ hlhl sûyishn? 

antara adj. « qui est au milieu, intermédiaire ». neutre 
sg. abl. antarât naêmât « dans la partie intermé- 
diaire . au milieu », ntin dur dainîk il. néinak) et min 
dar andarîn nernâli N. 1 1 ; niiii andar nêniaJi N. GO, 
69; andarûn nêinak N. 09, lO'j;... arât '1. antarât) 
dar N. 71 ; ace. employé adverbialement antarem 
andarg « à l'intérieur» N. 91. 

antara spenti ol ham yakhsamhiînd, 1. handarez- 
hafiti, voir hâm + darez. 

antare prép. « dans. » N. 97 ; andary-i, « dans l'inter- 
valle de » T. 61, 63; N. 40; andarg, « entre » T. 76, 
77, N. 67, 109. F. Farh. 65, dar, N. 68, 83, 94 ; andanj 
(rarishnîh) « dans » N. 83 ; andar N. 103. 

âtare ghal âtash, voir âtar N. 65. 

atka? atkésca (corr. de at Icésca) a tli-ic « vêtement », 
N. 92. Cf. le zend adhka âtka en sanscrit et le persan, 
dak « habit grossier de derviche ». 

atha fém. loc. pl.athâhva ûpùfîh khràstak « bien, bien 
foncier » T. lU7. 

atha adv., « alors » T. 10, N. 10, 37, 68 : îlûn N. 68, 99 ; 
« ainsi » N. 68, 70, 83; îtûn N. 8, 9 (corr. de yatha), 
12, 42, 43, 44, 46, 108, F. Farh, 61 ; « autant » îtûn, 
N. 65 F. Farh, 10; ensuite N. 93, 99 

athaurunem v. âtharvan. 

athâ ratush,. F ra;^ nient de prière, N. 1-2 , 73. 

athravayô v. afrasràvayant et asràvayô. 

at aciv. .t alors » T. 56 ; ar/ni T. 65 : ainat ttûn N. 70. 
at késca \ . atka et késca. 

adaitya faute de copiste pour dâitya, voir daitya. 
adh « dire », aoriste sg. ;3'' pers. : âdha namaJlùnêt « il 

dit » N. 32, 
paiti adh, aet. opt. sg. 3^ pers. paiti âdhayôit pasûkli 

ai [laïaallûm'l « qu'il répoude, il répondra » N. 83 ; subj. 

imp. sg, 3. paiti adhayât posfikh ai yaniallvnet 

N. 72 ûi y ai liai là II f'I N. 73, « il donnera la réponse «, 

cf. sk. ah « dire ». 

pairi aoriste sg. 3'' pers. pairi âdha linr;} nanuil- 

lùnèt « il dit » N. 32. 
adha adverbe « alors », adin, N. 10; itûa, N. 53; 

« certes » D. 3. 
adhaêca adverbe « ainsi » barâ aie, itCui N. 37. 
adhairi préposition « sous » ajfr; C>rih min N. 85. 
adhara adj. sg. masc. nom. adharô a:ir, « qui est 

dessous » j\l. F. iO; fir « par dessous de bas en haut » 

N. 92. 
adhaiti lem. sg. instr. adhâitya pû/i adahishnih « par 

l'action de ne pas donner » N. 18: adhâiti iiùn adaliis- 

hiiîJi N. 5i, T. 119. 
adhâitya adj., « (]ui n'est pas légal », adàtîfià N. 17, 

52 ; voir adhâityô draônaùh. 
adhàityô draônanh adj. sg. nom. adhâityô draonô 

addtihà sardàrik [Vive f^ùi'ili) c qui n'a pas la nourriture 

nécessaire » N. 17; pi. nom. adhâityô draonan- 

hasca adâtiliâ sûr « qui n'a pas la nourriture néces- 
saire » N. 52. 
adhât adverbe « après cela, ensuite » akliar N. 60, 71, 83. 
adhéra masc, « route », sg. instr., adh"wà, paiti 

adh'wâ « par suite de la route » N. 15. — -23 — 

adh"wadâitya sg. gun. adhwadâityasca.Ccmol qui 
semble provenir d'un lliônio en i est Iraduil apapdât 
(lire a/;}ju/â/), il désigne le péché qui consiste à ne pas 
donner une nonrriture suffisante à un travailleur ou à 
un animal, ou ànielire (|(iel(|u'un en route sans provisions 
suffisantes, on plus exactement à lui imposer un chemin 
au-dessns de ses forces N. 9. 

ana v. aêm. 

ana haklitô voir aaahakhta. 

anairya adj. pi. fém. gén. anairyanâm " anaryen, cpii 
n'est pas originaire du pays d'Iran » X. 08. 

anaivisliti voir anai'wishti. 

anai^vierezvô voir le suivant. 

anai'vsrieretava adj. sg. mscl. nom. anai"wieretavô 
an npar drang <jàs^ « qui n'est pas fixé » N. 79. 

anai^vishti fém. sg.instr. anaAArishti,anaiw^ishti an 
niadani- inant(âni'<;hnih iêi'patistân là kart) N. 14; 
anaivishti(l.anai'wishti)a?i-?>iada?7i-?nanî7Hrîi.s7(nf/i 
« par l'action de ne pas réciter» N. 15, ace. anai"wish- 
tim pun an aparôshniûrishnih ^ « refus d'enseigner, 
action de ne pas enseigner » N. 4. 

anaiwyâsta adj. mscl. sg. nom. anaiwyâstô pan 
anayyibyahânîh (lire anayyipyahânîhj « qui ne porte 
pas de ceinture » N. 96; pi. nom. anai'wyâsta 
anayâipyâst N. 85, pun anayyipyaJiânîh, « qui ne 
porte pas de ceinture » N. 95 (an + aiwyâsta, p. 
passif de yâonh). 

anai'wyâsti f. sg. instr. anaiwyâsti pun anâyyi- 
byâishnîli (1. anayylpyaliânîJi) N.95; pun ayyipyahànih 
(1. pun anayyipyaJiânîli) N. 96, « état de celui qui ne 
porte pas de ceinture (ou de vêtement) ». 

anaômo ? D. 5. 

anakâose v. anâka. 

anakhtô v. anâhakhta. 

anamarezhdika adj. « impitoyable, qui est sans pitié * — 24 — 

sg\ nom. anamarezhdikô ânamurzît^ traduit en sans- 
crit aivhsliama, et en parsi akshamin Aog. 49, 78, 79, 80. 

anahvâ-stâish voir ahvéïsta. 

anaghra adj. pi. neutre ace. anaghraca asar << intini « 
T. 83. 

ananrôta f. sg. instr. anaiirôtâya tûshnîJt? N. 15. 

anaiirô tâya, voir ananrôta et taya. 

anazya adj. traduit nîzdr « niaigi'c » mscl. pi. instr- 
anazyâish N. 57 ; gén. anazayanâm, N. 58. 

anazdya adj. pi. mscl. nom. anazdya nizâr « maigre » 
N. 56. 

anantarepu/i anclarg racishnîh, « action d'aller à l'in- 
térieur » N. 83. 

anadya adj. pi. mscl. nom. anadya anizâr, « qui n'est 
pas maigre » N. 56. 

anama(lireanâmata?:;^nd:/;îr(^ « qui n'est pas éprouvé» 
M. F. 19. 

anavahî fém. sg. ace. anavahîm aijijabârih (lire 
anuiiiiahdrîh « action ne ne pas porter secours » T. 118. 

ana"wishti voir anai'wishti. 

anascaiti lire anâstaraiti, voir star. 

anastâishca lire ahvâstâishca, voir ahvâsta. 

anasritem lire anânisritem. 

anasperena adj. neutre sg. gén. formé irrégulièremenl, 
anasperênô là uspori<j « qui n'est pas complet » 
N. 91 ,anasperenô vastra hi n.^porîg vastarr]^ « habit 
incomplet « sg. gen. anasperênô vastrahê, N. 91 
(an -f- asperena) 

anashavanemlireashavanem nhlar « saint » N. 109. 

anahakhta voir anâhakhta. 

anahakhti fém. sg. instr, anahakhti dn-afràs « par 
non autorisation » N. 80. Peut-être ce mot esl-il une 
faute pour un cas de anahakhta. 

anahmât lire ahmât. 

anâ « avec lui » N. 9 : « de cette » T. \)\. anâ, voir anâbdôishta. 

anahu adj. sg. niscl. gen. anâoiihô andhûih « qui na 
pas d'ahu (de directeur spirituel » T. 16. 

anàka adj. pi. féni. ace; anâkâosê amat nihân « en 
secret » X. 6 ; anâkâôse N 63. (Cf. Yasna Ha xii, 
§ 2, la forme anakào); le de anâkâosê est epenthé- 
lique, tâyush cMant joint à anakâo: comparer la 
formule kase th'wâm. Voir àka. 

anânisrita neutre sg-. nomin. ou ace. anastritem, lire 
anânisritem, an apàj ni):ispdrishnili « acte de ne pas 
conlier, » N. 10. Cf. anisri, nisrita, ainisriti. 

anâbda adj. sup. sg. neutre ace. employé adverbialement, 
anâbdôishtem pun valisf « au plus » N. 9. (Cf. le 
mot anabdâtô qui se trouve au Fargard xviii du 
Vendidad. § h-i. 

anâbdôishta, voir anabda. 

anâ masnaca, lire ana masanaca T. 9i. 

anâstereta adj. sg. mscl. nom., anâsteretô anâstarét 
« qui n'est pas en état de péché » N. 46-.50 (an-f-âste- 
reta. 

anâhakhta adj. anafVàs, « qui n'a pas la peruiission. 
qui nost pas autorisé », sg. masc. nomin. anahakhtô 
N. 6, 63; ana hakhtô N.' 80; anakhtô lire ana- 
hakhtô) N. 7. ^an — âhakhta). 

anisri sg. nom., anisrish, subst. verbal négatif de 
nisri. Cf. nisritem et anastritem N. tO. 

anisriti voir ainisriti. 

anu. prétixe verbal \. -25, 80, 103. 

anumaiti, fém. sg. instr. anumaiti pan aparminislm, 
« par la pensée, mentalement » N. 2.5. 

anusaitytica, voir anusaîit. 

anusaîit adj. fém. sg. nom., anusaiti « ne consentant 
pas », anusaitytica, (lire anusaitica . akhôrsandî- 
hîhâ, akhôrsandihà N. 6: an -f usant participe pré- 
sent de vas). Cf. vas, usant, usaiti. — -26 — 

anusvâo anta Jâlà ssbylslni ? glosé « s'il laisse échapper 
quelque chose » N. 107. 

antarât voir antara. 

anya pronom « autre y ; msd. sg. nom. anyô :akni 
N. 18, 25, 61, 62; ainyô zagâi N. 24, zag-i ou :aga.l, 
N. 63; ainyô... ainyô est traduit olà... old î zagâi 
'< l'un et lautre » T. 121; ace. ainim zagàl N. 1; 
ainem datîgar (peut être ace. neutre) « une autre fois » 
N. 11; aênem old t zagàî N. ri, 45; gén. anyahê 
zagâi N. 6; anyêhê old î zagaî N. 7 ; piin zag N. 101 ; 
zag oldî N. 104; ainyêhê zagdi N. 25,; fem. ace. 
anyâm ca zagci zagî N. 92. PI. mscl. nom. ainyê 
2agiN. 60; anyê zagdf F. Farli., 1 h; anya zagâî 
N. 109; gen. anyaêsam (lire anyaêshâm) oldshdn 
N. 83; anyaêshâm apdrîh D. 2; lém. ace. anyâo 
zagdi N. 46; zag. N. 4. 50; apdrik D. 2; loe. anyâhu 
zak :a/jaiN. 102. 

ap lem. « eau » mgd ; sg. nom. âfêsh lire âfsli) N. 69; 
inslr. apâ pâty.îp (dans ce passage ap a le sens d'eau 
consacrée pour le sacrifice) N. 108; ace. àpem N. 77; 
F. Farh, 33,44; dat. âpê, apê N. 48, 67, 69; apaêcit 
N. 69; âpa (lire apê; N. 66; gen. apô âpân N. 26, 
108; PI. dat. aiwyô T. 32, 71 ; ace. apasca N. 50; 
apô N. 70 ; gén. apâm âpàn N. i8. 

ap fra act. parf. sg. 3" personne, frapa fi-ài iv} âpâ- 
rînêt N. 54. 

apa prélixe verbal, passim N. 42, 54, 71, 78, etc. It jîvàk 
aigh myà, u ît jîvâh aîgh lakficâr, u ît jîvâk aîgh barà. 
Il y a des endroits où ce mot signifie myâ « eau » (v. ap), 
d'autres où il signifie lahJivdi\ « par derrière, de nou- 
veau » ; il \ a des endroits où il a le sens de bard, « au 
dehoi's. sans » M. F. 4. 

apaitighni D. 7. 

apaitita adj. sg. neutre abl. apaititât apatitig « qui 
n'est pas effacé par la pénitence » N. 54 (voir paitita. 0" apaitirita adj. nitnlijiiniln'h « (|iii n';) pas dopposilion », 
F. F. 3. a -f paiti -f ereta . Comparei- iiii passage 
(lu Yaslit VIII, i^ ^O, et la note eon"es|n)ii(lante dans J. 
Dannesleter, Zend-Ares-la III. 

apaityânô ^jinitah ou aiia(Jt:ih « iiivisihie. ([u'oii ne voit 
pas » X. 55. 

apairiaya adj. (raduil en |)arsi hé raceslui, « (lu'on ne 
tourne pas, auquel on n'échappe pas «, sg". nom. apai- 
riayô (a + pairiaya (pairi--i) ; d". sk. paryaya, il 
est probable que ce mol est une faute, pour apairyaya 
Aog. 57. 

apairith"wa adj. « inirancbissable », sg. masc. nom. 
apairith'WÔ awadaiy traduit en sanscrit sk. anatikra- 
maniya Aog. 77. 78, 79, 80. 81. (a-j-pairith'wa . 

apathan neuti'e pi. gén. apântâm là râs, « fausse 
voie » D. -2. 

apathattô? D. 7. 

apanaadj. superl. sg. masc. ace. apnôtem, apôtemem, 
lire apanôtemem apartOm « le plus élevé N. 12. 

apayaêsha? N. 109. 

apayêiti voir vat |- apa . 

apayâ v. apuya. 

apara adj. « postérieur », neutre sg. abl. aparât akhar 
N. 37; ace. aparem akliir N. 44, employé adverbia- 
lement madam êr « de bas en haut »? N. 92; fém. sg. 
ace. employé adverbialement aparâm Iakhcàrtar « loin 
de N. 79. ; loc. aparaya ahltar « par derrière » F. 
Farb.. 10. 

aparaothemna adj. part. prés, moyen de apa-]-i*uth. 
sg. mscl. gén. aparaothemnahê pun arànakih « qui 
a Ibrlait. qui a commis un crime N. 54 (Cf. ruth). 

apavaiti voir apvaiti. 

apastuiti fém. sg. nom. apastûitish laklLcàr stàijat 
il abjure « abjuration » X. 4L (apa + stuiti). 

apashûti fém. sg. abl. apashûtôit lakhrâr ozalû- — 28 — 

nishnîh « marche en arrière » T. 39 ^apa+shûti, de 
shu.) 

apuyant adj. sg. m. nom. apuyâ, lire apuyânap'j j/is/m 
'< aflVanchi de la pourriture » F. Farh 5. Cf. puya. 

apema adj. sg. m. nom. apemô afdûm « le dernier », 
M. F. -20. 

aperenâiyûkô voir aperenâyûka. 

aperenâyi masc. « enfant en bas Age », sg. gén. apere- 
nayôish apûrnâîk N. 54. 

aperenâyu masc. « enfant en bas Age «. pi. gén. apere- 
nàyunâm apûrnâ N. 105 (a + perenayu). 

aperenâyûka masc. luojours traduit apûrnâîk « enfant 
en bas Age », sg. nom. aperenâiyûkô N. 7 ; apere- 
nâyûkô N. 9, 10: aperenâyûka lire yûkôi ; ape- 
reyûkô (lire aperenâyûkô) \ 10; ace. aperenâ- 
yûkm (lire aperenâyûkem) N. 105: aperenâyû- 
kalîê gén. en fond, d'ace.) X. 7: gen. asperenâ- 
yùkahêca lire aperenâyûkâheca \. iO ; roc. 
aperenâyûka \. 9 ; duel. nom. ace. aperenâyûka 
a.mat M. F. 4; (voir aperenayu, aperenâyi, com- 
posé de a 4- perenâyuka. 

aperemnô, voir par i â. 

apereyûkô voir aperenâyûka. 

apotemem lire apanôtemem, voir apana. 

apnôtemem lire apanôtemem et voir apana. 

apvati féni. sing. dat. apvatiê « connaissance », tra- 
duit dar khamtûnta.n « connaître » (lire apavati et 
voir vat + apa ]\î. F. -20. 

afithyô voir afrithya. 

afrâokhti fém. sg. instr. afrâokhtê lire afrâokhti 
frâj (javislinîli (lire frâj là (jai-isJinîli) « pour l'action de 
ne pas répondre >> N. 13. 

afracîci adj. pi. nom. afracîcîsli faccoidé avec un 
pluriel neutre) afrâj câshtâr « que l'on ne peut faire, 
concevoir ou enseigner » T. 101. Il faut corriger en — 29 - 

afracishlsh dérivé d'une racine cish? (.1. Dai-inesleler 

Zend-Avesln, Tome III, page 74). 
afraderes avant adj. traduil en pazend anashpâs et en 

sanscrit anulohûm « que l'on ne peut voir ». Sg. niscl. 

ace afraderesavantem Aog. 28. (a + fra-j- dere- 

savant). 
aframarant adj. sg. inasc. ace. aframarentem « celui 

qui ne récite i)as » frdj an manîlântan lilt. « action de ne 

pas réciter » N. 53 (a -f framaraîit, part. prés, de 

mar -{- fra;. 
alramarenti Aoir aframereti. 
aframereti fém. sg. inslr. aframarenti (lire aframe- 
reti) a-fràj-ôshmarishnîJi « par non répétition », N. 22. 
afrasafihâ, adj. neutre plur. se rapp. à hvatva, asajishn 

« immérité » T. 83. Cf. J. Darmesteter, Zend-Aveiitâ 

T. I, G2, 6 N. 21, où la phrase ya me afihat afra- 

sâonhâo est traduite en sanscrit nâme abhOt aijo 

(jllùtù « quelle que soit mon indignité ». 
afrasliâvayant adj. sg. mscl. nom. afrashâvayô 

pun afràj yadrânishnîh « qui apporte » (litt. qui est 

faisant arriver) N. 103. (a-|-frashâvayant,parl. prés. 

causal de shu + fra. 
afravaôcant adj. mscl. sg. nom. afravaôcô ai (lire a 

fràj (jûflarîh rdi « qui est muet, qui n'a pas de voix » 

N. 14 (a+fi*avaocant, part, prés de vac+fra). 
afravaôci adj. sg. nom afravaôcîsh (se rapportant à 

un nom. pi. neutre) afràj gCiftar « (jue l'on ne peut 

exprimer » T. 101. 
afrithya adj. sg. masc. nom. afîthyô (lire afrithyô) 

ashûd « affranchi de la corruption » F. Farh. 6. 
afrôti lire afraokhti et voir afraôkhti. 
afsmainya neutre instr. afsmainya gâs srâijishn « en 
chant métrique » afsmainyân ? (lire afsmainya- 

vân)? ace. pi. neuti-e pun gâs N. 24; afsmainy- 

vanca N .24, gâs. - 30 - 

abav N. lu. 

abantaadj. mscl. pi. nom. abanta ârf^mr « qui n'est 

pas malade » N. 56. (Cf. banta;. 
amarâta adj. pi. gen. amarâtanâm anarmin « qui 

n'est pas souple » N. 58, (a+marâta). 
amarsha adj. sg. masc. nom. amarsha (lire amarshô) 

ininir(j « affranchi de la niorl » F. Faiii. 5 ^a ~r 

marsha). 
amavant adj. sg-. mscl. inst. amavata vaca iimûrand 

(jacislDiihâ « d'une voix forte » M. F. 8. 
amâ? D. 7. 
amaô? D. 7. 

amesha voir Amesha-Spenta. 
Amesha-Spenta innulihtspandûn^ « les Amsliaspands », 

pi. ace. ameshê-spenté N. 70 ; ameshésa-spenté 

lire ameshé — ) T. 70. 
amâsta daf i^Cift « ils ont percé » F. Farh. 20. (3" pers. 

pluriel d'une forme d'aoriste). 
amha voir ahma. 
aya voir apabaraya. 
ayaiihana adj. duel. mscl. inst. ayaiihanaêibya / 

âhîiûn litt. « de 1er «, en général « de métal » N. 107. 
ayan neutre sg. loc. ain ]/d»; « jour » N. 72,81 (Cf. 

ayare. 
ayana mscl. sg. ace. ayanem madam pûn vas 

« chemin » N. 9. 
ayaptô dâtemasca : voir âyapta et âyaptô-dâ. 
ayare neutre, traduit ijôm « jour » voir ayare drajaiih 

sg. nom. ayare F. Farh. 68. 
ayare drajafih adj. sg. mscl. ace. ayare drajô « la 

longueur d'un jour », ijôni d}-ànâi N. 42, 13, 69, 83. 
ar 

uz voir uzarena. 

fra act- parfait sing. 3^ personne frâra fifij ijaJdtûnt 

« il a donné « N. 10. — ;^1 — 

ara adj. sy. iieulfc acc< arem Uùnilinj v pail'ail » M. F. 
21 : en {•oniposilion avec maiti, mûkhti ûkhti'i... e(c. 
T. iG. 

araza ]»1. nom.? araza ^)/.s/i angûst « index ou pouce » 
j\I. F. 10. (cf. frârâdha, le dh et le z s'interchangeanl). 

aratu a<lj, « qui n'a pas de Ratu », sg. mscl. gén. 
aratvô, nralili T. 16. 

aratufri adj. « non agi-éé » aratîliâ (voir ratufri) sg. 
inscl. nom. aratufrish N. 22, 25, 37, 100, 105; ralîhâ 
(lire Rvatiliâ) N. 55, 103, 108, (avec un verbe au pluriel) 
N. 101, 103, 104. aratufrish (lire ratufrish) N. 108. 
Duel nom. aratufrya N. 24, 32 ^nomin. pluriel fautif). 
PI. nom. aratufryô N. 33, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 97; 
fnrralîhâ N. 39; liulà-'J-în araiîhâ N. 94 (nomin. 
pluriel ta la place du duel). 

aratô-kerethina adj. sg. nuise, nom. aratô-kere- 
thinô izisJin hartâr « qui accomplit ou ([ui termine le 
sacrilice » M. F. 21. (Cf. yasnô-kereti). 

arathwyô-beretâ adj. sg. fém. instr. (la forme pour- 
rait être un datif irrégulier) arath"wyô - beretê jmn 
aparûn barishnîJ) « mal traité » T. 47. 

arathvryô-varshti lire et voir rathwyô-varshti. 

aradusha voii- aredush. 

...arat voir antara. 

arastra neutre nom. ou ace. arastrem taran « puis- 
sance » N. 32. 

arâthru sg. abl. arâthraot. Ce mot semble traduit en 
peblvi zôt-dân » vase ou place du Zaotar »; c'est peut 
être l'âlâtgâh^ la table qui supporte les ustensiles du 
Zaôtar N. 78. (Voir J. Darmesteter , Zend-Avesta, 
Tome III, p. 130, note). 

aruta traduit hàmik « beau », voir sruta nàmîh M. 
F. 26. 

arura traduit en pehlvi v-a-t. Le pehlvi peut se lire rakht, 
d'où le sens de « babits, 'assortiment de vêtements ». On — 3-2 — 

peut lire également rât ; le mot zend signifierait clans ce 
cas, « généreux, ou générosité »; il est difiîcile de déter- 
miner lequel des deux, car l'adjeclil peblvi traduit quel- 
quelquelois l'abstrait zend et réciproquement M. F. 20. 

areiti fém. sg. ace. âreitîmca tHvsakâsîh « hommage » 
T. 89. 

arejanh neutre « valeur ». 8g. ace. arejô traduit arzêt 
« il vaut », ashta gavâm azinâm arejô 4 tôrâ u (* 
az arzêt « il vaut 4 bœufs et 4 vaches » F. Farh. G. 

aretha neutre sg. gén. arethahê datisldn sakhûn 
« procès» litt : « paroles de jugement » F. Farh. 70. Cf. 
arethavan. 

arethavan masc. sg. gén. arethavanôpa.s?/iâZ upêsh- 
mâl « plaideur »; jjasmdl signitie « dél'endeui' » et jjôsh- 
itiâl « demandeur » (Aretha + van « celui (jui a pro- 
cès » ) M. F. 90. 

aredush nom d'un péché ; ce mot est toujours transcrit 
en peblvi ardûsJi ; sg. abl. aredushât madnm ardûsh, 
N. 54 ; inst aradusha, N. 15, 42; ace. ardush N. 45. 

aredvâe adveibe « debout » sitndag. (Cf. aredu « élevé ») 
N. 85. 

arenafih pi. nom. ace. arenaôy I). 7. 

aremôidô lire et voii- aremôidô-shâdo ou lire en 
joignant à shâdo : armeshâdô, armaeshâta. 

aremôidô -shâda adj. sg. m sel. nom. aremôidô- 
shâdô arniêshtân « qui ne bouge \ms » N. 103. Voir 
armaêslîta. La forme barbare du Niranijislan doit 
sans doute èlre corrigée en armeshâda ou arma- 
êslîta. 

areshamasc. traduit en parsi khars et en sanscrit shnlia 
« ours ». Sg. nom. areshô (cf. le sanscrit hrhsa et le 
persan khars) Aog. 79. 

arèna adj. a2:)atkâr « sans opposition » M. F. 21. 

ardush v. aredush. 

arma sg. nom. armô arm « bras » ? T. 08. — 88 — 

armaêslîta adj. sg. féni. dat. armaêshtaya (lire 

armaèshtayâi) Riinêsht « slaguaiil, (jui ne bouge 

pas (on parlant de rcaii) » N. G7. (Voii' aremôidô 

shâdô). 
arhsti l'eni. sg. ace. arshtim usJitar « lance » T. 34. 
arshvacahh, adj. sup. sg. mscl.dat. arshvacastemâi 

râst gcLcisluitar « le plus véridique « N. 80. 

av act. opt. sg. 8^ personne avôit aijyarînêt a qu'il 

secoure » N. 3; subj. inip. avat ayyârînêt « secourra- 

t-il .^ N. 3. 
a va V. hâu. 

ava, non traduit, ava vâcim, N. 103. 
ava V. dva. 
ava prélixe verbal. T. 35, 81 ; N. 42, 48, 52, 98, 100, 101 ; 

adverbe gouvernant l'accusatif « vers, dans » T. G8. 
ava voir ava urvaiti N. 54. 
avaiat :ahand « autant que » M. F. 21. 
ava urvaiti fém. sg. instr. ava urYSLitysi dû shCiramth 

y amitié, amour » N. 54. 
avaêza adj. sg. mscl. nom. avaêzô avinûs « qui est 

sans péclié » N. (i7. 
avareta fém. pi. nom. ace. avaretào hhvâstak « bien, 

propriété » F. Farh. 55. 
avastâta adj., neutre employé substantivement avas- 

tâtem. }ii;idam yakônamûnêt « qui est bien équilibré « 

F. Farg. 2 b. (ava+stâ). 
avâoyâo traduit oinshân ivnn, lire avâo yâo ; voir 

ava et ya. 
avant adj. désignant les cboses et les objets éloignés; 

neutre sg. nom. avât :ak « cela « F. Farb. 12; ace. 

avat îtûn « cela » T. 34; « ainsi » T. 35, 48; îtCui 

« autant que ceci » N. 11: avat faute de copiste pour 

avâo, voir ava. 
avafih neutre sg. gén. avanhasca aijyabâr « secours » 

T. 100. 

3 — 34 — 

avanha (?) pronom traduit nafsliâ « soi-même » N. 54. 
avaiihabdemna part. prés, moyen employé adjective- 
ment de ava-hhvab+dâ; sg. nom. avanhabdemnô 

barâ PJiuftînd « rêvant » N. 53. 
avacya adj. sg. mscl. nom. avacyô :akâi « l'un » N. 

24. (Cet adjectif est dérivé de ava. Cf. avacina dans le 

IlaïKJbuch de Justi). 
avatha adverbe, traduit ît man (lire îtûn) « alors » N. 68. 
avatlivraresa neutre sg. gén. avathwaresahê barà 

paskCuiishn barîn zak amâr min khân apash yatûnêt 

« action de couper la peau et de faii'e couler le sang » 

nom d'un crime M, F. 35. 
avadha adverbe îtûn « ainsi » N. 15. 
avayât adverbe tamman « en cette place » M. F. 21. 
avayô voir âvoya. 
avareta traduit khvâstak « fortune » M. F. 16. (Malgré 

l'autorité du peblvi, Haugli en fait un dérivé du verlje 

vare « couvrir «). 
avavantadj. neutre sg. inslr. avavatapnn and « par 

un aussi grand... » T. 37. — ace. avava « un aussi 

grand que... » T. 38. 
avâunhiêiti transcrit alngaliân ; nom d'un crime 

M. F. 35. 
avi pi'éfixe verbal et préposition. 
avi gereftem voir gare"w + avi. 
avisemna adj. sg. masc. nom. evisemnô (lire avi- 

semnô) :ag î :agâi apatîrishmli T. 121 « celui qui ne 

veut pas » T. 121. (a -fvisemna, part. moy. de vis), 
awra mitrâg ? M. F. 21. 
1" as. 

aiwi verbe « réciter» act. prés ind. sg. 3 aiwyâsti 

nuinitûnêt, « il récite » N. 15. (Cf. aiwishant, ai- 

wyâish). 
2" as verbe « venir » act. ind. prés. sg. 3 as (?) T. 105 — 

subj. imp. sg. 3 âsât yân-itûnât « arrivera » N. 19. — 35 — 

ava siil)j. inip. sg. 3 (conjugué avec la carasléristique 

nu ashnavât bnrâ ijynnnlniiinf't « s'il fait venir, s'il 

atteint » T. 35. 
asarih neutre sii. loc. asahi((lans le manuscrit as-hya) 

ti'ad. iiun jîvùk « place, endroit « N. 101. 
asânaêna adj. masc. duel instr. asânaênaêibya « avec 

les deux parties en fer (du mortier à broyer le Haoma » 

N. 108. (On ne peut guère songer à corriger en 

havanaêibya . 
asévishta adj. traduit en pazend ké né sût Jilivnsldr et 

en sanscrit alàbhakarâh « qui n'est pas bienfaiteur » 

Aog. .59. a4- sévishta, voir sévishta). 
asta neutre sg. ace. astem ust « os » F. Farli. 1 b; pi. 

nom. astaca tmi « corps » T. 39. 
astaêna adj. duel. mscl. instr. astaênaêibya i-aslîn 

<( d'os, en os » N. 107, 
astan neutre sg. gén. (?) astô « corps » T. 97. 
astarem voir âstâra. 
astâta adj. sg. mscl. nom. astâtô auyakâyamûnf't « qui 

ne se tient pas, qui n'existe pas » M. F. 20. (a+stâta, 

part, passif de stâ\ 
asti fém. sg. nom (?) astislica traduit ahûkinêt « incar- 
nation '?) « T. 37. 
astvant adj. traduit n.'^tômand « corporel » sg. mscl. 

nom. astvâo F. Farb. 5; dat. astvaitê T. 87.; 

astvaiti (lire astvaitêi N. 72; gén. astvatô T. 14, 

58, 98; N. 63, 84, F. Farb.()4: astvatahê liroastvâtôi 

T. 90; astvahê T. 91; loc. astavanti T. 78; 

astvaiîiti T. 87: astvanti T. 99: pi. dat. abl. 

astvaèitibyô T. 15. 
asna adj. neutre sg. loc. asnê min nazdnj « de près » 

T. 33. 
aspa masc. traduit asp ou en buzvaresh sâsyâ « cbeval » 

sg. nom. aspô N. 37 ; ace. aspem traduit en sanscrit 

asvasamùbam Aog 82. — 30 - 

aspanhcidha adj. traduit en pazend asp hnpâr (pour 
hhvapâr] ei en sanscrit asvamgilah « qui dévore les 
chevaux » mscl. sg. nom. aspanhâdhô Aog. 78. (aspa 
-j- hâdha, de la racine hâd (|ui se trouve en sanscrit 
sous la forme sadh. 

asperezô-dâ adj. superlatif sg". mscl. nom. asperezô- 
dâtemasca akôhhsliisJin dâlâr a qui fait le moins 
jalousie » T. 109. (Cf. James Darmesteter, Zend-Avesta, 
Yasna, Hâ 65, § 8, note 23 : le mol sperezvâo est traduit 
/idsh^â?' (lire kôshîtâr] « celui qui fait effort contre..., 
qui rivalise, qui jalouse ». 

asperenanh neutre sg.acc.asperenô traduit ûsporîgîh 
ûspôrîk.âm}i « plénitude « N. 3. 

asperena adj. sg. gén. irrégulier asperenô nspnrîg 
« complet » N. 91, 96; aspkerentô (lire asperenô) 
ûsjjôrîg N. 96 ; (dans ce passage ce mot est plutôt le 
premier terme d'un composé asperenô-vastra. 

asperenâyûka hêca lire aperenâyukahêca et 
voir aperenâyûka. 

asperenô-vastra neutre sg. gén. asperenô vastrahé 
N. 91; aspkerentô (lire asperenô) vastrahé ûspôrig 
rastarg « vèteuient complet » îasperena + vastra). 

aspkerentô voir asperena et asperenô vas'ra. 

aspya adj. pi. neutre gén. aspayanam l asp « de 
cheval « N. 07. 

aspyâ voir aspyâ payanhô, peut être à lire aspyêhê. 

aspyâ payafih neutre sg gén. aspyâ payaiihô asp 
pîrn « lait de jument » (lire aspô payanhô?) N. 30 
(aspa 4- payafih). 

asmem lire aêsmen et voir aêsma N. 103. 

asraoshya adj. masc. pi. gén. asraoshyanâm asrôsh 
« personne (|ui n'a pas de direction spirituelle » T. 18. 
a -|- sraoshya. 

asrascinta adj. mscl. sg. ace. asrascintem barâ 
rîshtakâii (Vi (lire asrascintanâm ?) N. 68. — ;n — 

asrâvayaîit ;i(lj. « qui ne chante pas » sg. nisrl. nom. 
asrâvayô N. 'i3 ; là ynzbahhfinrl N. 'il, 4'i, 45; 
Ul srâijnt ; N. 42; asrôlâr N. 4'2, 44; jiun nfrnj sr;hjhJi- 
nîli N. 104. (Cette tradnction indique une lecture afrâs- 
râvayô et non asrâvayô. 

asrâvayamna adj. neutre sg. abl. asrâvayamnât 
2Juti asrnijishnih « par l'action de nepas chantor» N. 68. 
(a + srâvayamna part, passif de sru « chanter »). 

asriti voir aiwisriti. 

asruiti féni. sini;'. insti\ SLSVuiti pun asrâyishpîli « par 
laclion de ne pas chanter » N. 30. 

asruiti féni. « action de ne pas chanter » sg. instr. asruiti 
piiii iisràn'ishnih litf. « par le non chantcment «' N. 10. 

asrut voir asrut gaosha. 

asruta « qui n'est point chanté » adj. niasc. sg. ace. 
asrutem pun asrâyishnîh, litt. « par l'absence de 
chant » N. 103; pi. fém, ace. asrûtaô nsrût N. -25. 

asruti voir asruiti. 

asrut gaoslia adj. sg. mscl. nom. asrut gaoshô 
a-shnavâk gôshih rilî « qui a nue oreille qui n'entend 
pas, sourd » N. 14. 

asha fém. sg. instr. ashaônê (lire ashayâ) pun 
nshntik « par tristesse » N. 15 (a + shâ, négatif de 
shâ « être en joie ». (Cf. pehlvi s/ia/, persan s/iâd). 

asha 

1° Substantif neutre généralement traduit ahlâijîh « sain- 
teté, l)ien, vertu » sg. nom. ashem T. 92 (voir ashem 
vohû) ; aslia (lire ashem) T. 94 ; abl. ashât (dans la 
formule yerihê mê ashât haca) N. 102 ; instr. asha 
T. 103 ; aslitahmô (lire ashâ tahmô el voir tahma) 
T. 104 ; dat. ashai N. 1 ; ace. ashem (glosé gôspand 
u âtâsh) « mouton el feu » T. 42, 110; gén. ashahê 
T. 15, 18, 98, 106; D. 2. 

2° neutre sg. ace. « cérémonie sacrée » ashem N. 6. 

3° L' « Ashem Vôhu » traduit alilayîli et transcrit Asliêin 
vôhûk sg. ace. ashem T. 61. — 38 — 

asha fém. sg. gén. ashayâo alilâninîtârîh « le bien, 
l'action de taire du bien « T. 100. 

asha fém. sg. gén. ashayâo transcrit as en peblvi et 
glosé cîgûn andar sûft var « partie du corps qui se 
trouve entre les épaules et les seins » M. T. 10. 

ashaoni adj. traduit aJdav « saint « pi. fém. nom. 
ashaonish ahlaràa « les saints » T. 77. 

ashaonê traduit en peblvi pun ashâtili « sans joie, avec 
tristesse ». Cette forme qui est peut èlre à lire ashayâ 
semble un datif de l'adjectif ashavan, elle est traduite 
par le peblvi comme un instrumental de ashâ, composé 
de a-j-shâ,, négatif de shâ « joie ». (Cf. le zend shâta, 
le peblvi shnt et le persan sliad). 

asha cithra adj. « qui a son germe dans le bien, qui aie 
])ien pour essence » pi. gén. ashacithranâm traduit 
par erreur sarîtartiiiii ^( le plus mauvais » ; lire âtara- 
nâm ou dushcithranâm (J. Darmesteter, Zend- 
Avesta, Tome III, page 72, note). Cf. ashô-cithra. 

ashanô voir ashavan. 

ashavan adj. généralement traduit ahlav « saint, juste » 
sg. mscl. nom. ashava T. 23, 41, 64, 89; ashavanô 
(forme de génitif) F. Farb. 61 ; dat. ashâonê N. 84; 
tarsahâsîJi N. 16; ashâonê pini as]i:ilili « avec 
tristesse (voir asha) N. 15; ace. ashavanem T. 12, 
38, 43, 107 ; N. Il, 52, 84 ; anashavanem lire asha- 
vanem) N. 109; gén. ashaonô T. 44, 89, 120; N. 81; 
F. Faiii. 63; ashanô lire ashaonôl T. 74; voc. 
ashava (ti'ad. ahlàiiiJi « sainteté ») T. 98; pl. mscl. 
dat. ashavabyô T. 109 ; gén. ashâunâmca N. 70. 

Asha Vahishta nom propre, dat. Ashâi Vahishtâi 
T. 72 ; gén. Ashahê-Vahishtahè F. Faib. 15 c. 

ashaya féui. traduit aldaiidi « sainteté, vertu » sg. ace. 
ashayâm T. 25. 

ashaya verbe dénominatif tiré de asha; prés. ind. sg. 3 
ashayâiti a)id ahhlijînèt u il mérite de... » T. 24. — 39 — 

Ashayâ-âat prière à léciler deux fois ou Bishamiùta 
N. 34. (CommencenKMil d'une Gàllia; Yasnn, lia xxxv, 
§ 8; Venduhul, Far^ard x, ^ 4). 

ashi féni. sg. nom. ashish tarsEikdsili «piété» N. 68; D. 7. 

ashi V. asha, 

Asliem Vôhû, commencement de la prière bien connue, 
traduit en pehlvi aljlaijîk âpâtîli, ou transcrit as/ié»î- 
rôhûh N. 35, 84, D. 7. (Cf. Yasna, Hà xxvii, § 14, et 
Vendidâd^ FiW'^. x, .^ 8/. 

ashô-cithra neutre pi. loc. ashô-cithraêshu a/y/à;/f/i 
padtdliih « fi'ults du bien, qui est produit par le bien » 
T. 56. (Cf. asha-cithra). 

ashô-tkaêsha adj. sg. mscl. gén. ashô-tkaêshahê 
nidiiv ddlistihi « sectateur de la loi sainte » T. 100. 

ashta neutre sg. ace. ashtem ashtak, ashtakîli « mes- 
sage » N. 105. 

ashta nom de nombre « huit » F. Farh. 6. 

ashtanhva adj. dérivé de ashta neutre sg. ace. ashtah- 
hum asJdûtak « la huitième partie » M. F. 1. 

ashtahmô lire asha tahmô T. 104; voir asha et 
tahma 

ashti fém. sg. nom. ashtish traduit âhûhînêt « incar- 
nation » T. 37. 

ashti lém.; nom d'une mesure de longueur. (Cf. Vendi- 
dad ^ Farg. xiii, § 30), traduit ashtak.) cathwarô 
ashti maso est rendu cîgûn 3 apàshtâk (1. ashtàk) 
niasâî N. 66 ; sg. nom. ashtish aslali F. Farh. 10. 

ashti masaiih neutre sg. ace. ashti maso ashtak 
masâî « la quantité d'une asllti >> N. 66. 

ashtra fém. sg. instr. ashtraya asldar ; l'instrument 
de supplice nommé « aspahê ashtra « T 8. 

ashnôtemâi lire dashinôtemâi et voir dashina N. 70. 

as-hya traduit pun :a<j olâî jivdk « dans ce lieu » (lire 
asahi ?) N. 101. Voii- asaiih. 

ah verbe substantif traduit havâ et ît « être ». actit — 40 — 

inil. prés. sg'. 1 ahmi havà-am T. 58 ; sg. 3 asti it 
T. 54; N. 30; F. Farli. 47, 61 ,68; pi. 3 hénîiti (lire henti) 
N. 2; henti ha.vd-cind F. Farh. 1 a; N. 33; hêîiti havâ- 
and N. 102 ; hénnti N. 2; panti (lire hentij liavà-and. 
N. 34; imp. sg. 3 as uahrùw-t « il était » M. F. 20; 
pot. sg. 3 hyat dire liyât) tjahviDit havâ-âi N. 44 ; î( 
N. 42; siibj. prés, afihat '< il sera » T. 98, N. 9; ît 
N. 17, 31, 45, 68, 72; anliat T. 23; subj. imp. pi. 3 
afihen traduit yazlûnêt « ils s'éloigneraient » N. 8; 
traduit Jinvâ-and N. 90, 108; ijahvûnt havâ-and F. 
Farh 23; afihê hRvâ-and T. 109; parf. ind. sg. 3 
aiiuha (lire aonha havâ N. 15; act. part. prés. pi. 
niascl. nom. hantô ômand « étant » N. 53; lienta 
ôniand N. 52. 

pairi, pairi anuha barâ-âm (glosé yâtûnêm « je 
vais » N. 7. 

ahaktô lire àhakhtô et voir âhakhta. 

ahu mscl. duel. dat. abl. ahubya ahûîh « maître tem- 
porel » (alîubya ratubya, les deux termes sont au 
duel comme formant un dvandva] F. Farh. 15 c. 

ahu mascl. traduit a/ul et aJivnu, plus rarement stî ou 
cjiii « le monde » sg. nom arihush T. 92 ; dat. afihê 
T. 87, N. 72; ace. ahûm T. 83, 91; gén. aiihéush 
T. 14, 58, 90, 91, 98, 108 ; N. 63, 84 F. Farh. 64 ; loc. 
anhvô T. 78, 87, 99. 

Ahuna mscl. ace. ahuna (lire ahunem) ahûnvar. 
L'Ahuna Vairya, voir ahuna vairya. 

Ahuna Vairya mscl traduit aliûnrar ou transcrit yafak 
ahilh raîrijnk, la prière appelée Ahuna vairya, le 
yathâ ahû vairyô; sg. abl. aliunât vairyâtN. 68; 
ace. ahunem vairim N. 20, 81 ; gén. ahunahé- 
vairyèhêT. 5'/ ; ace. pi. aliunâsca vairya N. 50; 
gén. ahunanâm vairyanâm N. 102. 

ahunavat, voir hu + â. 

ahunavant adj. employé substantivement; sg. ace. — 'Il _ ahunavatca gâthâm lire ahunavaitîm gâthàm). 

la « Gàtlia Aluinavaili « nhâniml N. 40. 
ahumaiti liie et voir humaiti T. 57. 
allumant adj. sg. neutre ace. humât (lire ahumat) a/nV 

-nnuDKJilt < la (|iialilé d'avoir un âhu » T. 13. 
Ahura Mazda nom. propre, transcrit Aùhrmn:(l, nom. 

aliurô mazdaô T. 55, 58, 82; F. Farh. 13; ace. 

ahurem mazdâm T. 22 ; N. 70 ; gén. ahurahé- 

mazdào T. 23, 32, 68, 92; F. Farh. 61 ; ahurô (lire 

ahurahé) mazdâo F. Farh. 40. 
ahûrâni le « Ilà Ahùrâni » dat. ahûrânê N. 109. 
ahêca lire et voir haca. 

alima lire cl voir hama, traduit pun hamîn N. 103. • 
ahma ma sel. sg. dat. alimâi amâvandîh « puissance » 

M. F. 20. 
ahyâ yâsâ prière à réciter deux fois ou Bishanirùta; 

commencement d'une Gatha N. 34 ; (Vasjia, lia xxviii, 

§ 2; Vendidad, Farg. x § 4). â adverhe « à, dans, jusqu'à ce que, de » hâthrem zan- 
taot â danhaot min zand îtûn min jinitâ « à un 
hathra du district et du pays » N. 8 ; F Farh. 10 ; N. 42, 
43; ôd N. 48, 50; madam « sur « N. 65; employé comme 
préfixe verbal N. 77, 82, 94. 

â voir âreitîm. 

âca voir âca paracâ. 

âat adverhe « or, mais, alors » T. 78, 80, 81 ; N. 10, 13, 
14, 26, 38, 39, 46, 47, 50, 53, 60, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 
76, 83, 88, 90, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105; adiii 
N. 9 ; îtûn N. 62 ; voir asliayâ. 

â airyêmâ, prière à réciter f[uati'e fois ou Calhi'ushàmrùta, 
commenceuienl d'une Gàtha [Ya-sna, Ilâ liv, § 1 ; Ven- 
didad, Fargard x, § 12). — 42 — 

âoiiti fém. sg. gén. âontyâo yâtihiisJin-i-rîn « l'expi- 
ration par le nez » M. F. 8. 
âonha voir nâonha. 
âonhânô voir âh. 
âka adj. pi. fém ace. employé adverbialement éikào 

a.)iia.t âsJikârak « d'une façon manifeste, ouvertement » 

N. fi, 63. 
âkacithama adj. pi. mscl gén. âkacithamanâm 

:ak-î (ôjishn (?) N. 63. 
âkhshti fém. sg. instr. âhishti (lire âkhshti) pun 

:Às.lilih « en paix » T. 50. 
âgava neutre pi. nom. âg[a]va basrijâ « don de viande » 

N. 54 (â + gau. Ce mot peut se rapporter a yâo et 

être une forme de féminin). 
âca voir a. 

âca paraca « en aller et retour < . 
âzâta voir âdhâta. 
âzî rojijonction }n;l « car »,lire zî. 
âjagliaur^wa voir garevr+â. 
âz vei'be « subir » ; toutes les formes de cette racine sont 

li'aduites en pehlvi :an?s/), ai z:inii<hn, de la racine :an; 

act. ind. prés. sg. 3 azaiti T. <s ; âzaiti N. 43; subj. 

pi'és. sg. 3 âzâiti N. 109 ; azâiti N. 42. 

paiti subj. prés. sg. 3 paiti âzâiti zôt (lire zanishn 

N. 60, 83. 
âzaintivant adj. sg. fém. nom. âzaintivaiti « con- 
naissant » traduit shuasmjîli « aciion de connaître, 

M. F. 8 (âzainti - â +zan -f- vânt). 
âtar mascl. toujours traduit ûlûsli ou ntar « le feu et le 

génie du feu » sg. nom. âtarsh T. 23, 32; dat. 

âthraêca N. 74 ; ace. âtaremca N. 68 ; âtrem lire 

âtarem) N. 73, 81 ; gén. âthrô N. 79; âthrasca 

T. 88; N. 73, 74; loc. anta^'e (lire âtare ou âtari) 

(jhal ûhisJi N. 65). 
âtare-keretar adj. sg. mascl. nom. âtare -kereta 

âtâsJi'kartâr « celui qui fait le feu » M. F. 21. — 43 — 

âtare-taraênaèmat adj. traduit ùtàsh-lnr-nîmali (?) 
âtare — l'itùsh^ taraê — /.//•, naêmat = ninink. d'oii 
le sens (\e « la moitié de VdlasJi-tar [^j >> M. F. 21. 

âtare-frithita adj. sg. niscl. ace. âtare-frithitemca 
dlâsJi fm-nàfl :;(/; i-:iltntii « le l'eu le [dus lilx'ral » M. 1*\ 
21. (Comparer le nom du leii Vohu-fryâna (|iii est 
traduit en |»ellivi sJiaiiir f:ir)iûft:li\ el en sanscrit utta- 
masakhàyam « l'eNcellenl ami « ; c'est le feu (|iii hi-ùle 
dans le corps de l'honmie). 

âtare-marezanaadj. sg. mscl.nom. âtare-marezanô 
âlâsh rnôsJuUlr « celui qui éteint le feu « INI. F. -21. 

âtare vazana adj. sg. mscl. nom. âtare -vazanô 
rilàsh rnziniidr (?) M. F. 21. 

âtliarvan mscl. titre porté par un des prêtres qui offraient 
le sacrifice; sg. nom. athrava (lire âthrava :r<iî man 
dsrûk N. \ ; athravana (lire âthrava) âsrac N. 3; 
ace. athaurunem pim dsfOkih, lit t. " en qualité de 
prêtre » N. 1, 3, 4, 5, 6, 7; i;én. athaurunô îiûn ravâk 
(traduction étymologique) M. F. 21. 

âthravakhshamscl. sg. nom., nom d'un prêtre, transcrit 
en pehvi dtaiTahlisli; ace. âthravakhsliem N. 82; 
gén. âthravakhsliahê N. 73, 79, 81. 

âtha fém. sg. nom. âtlia dût « fumée » M. F. 20. 

âthra voir atha. 

athravana mscl. sg. nom. ou duel. nom. âthravanô, 
traduit 2 i)d.^pdiiali « une paire de caleçons » N. 86. 

âthraia lii-e âthraya adj. neutre âthraiam qui a rap- 
port au feu » D. 5 (voir Yasna, Ha xxxvi !^ 1). 

âdâo voir âkâo N. G. 

âdha (voir ad) act. parf. sg. 3 SiôhSi iiariiahilûnêl «il dit» 
N. 32. 

pairi act. parf. sg. 3 pairi âdha l>ard ijamalalûnêt 
'< il dit » N. 32. 

â.dha adverbe îtiiit « alors » (lii'e adha) N. 22. 

âdhâta adj. âpâtih zarkgûnt « né dans la prospérité » — 44 — 

(lire âzâta, le z et le dh se confondant souvent^ 
M. F. 20. 

ânem D. 7. 

ap verbe « atteindre » act. opt. sg. 3 âpoit, apôiish (lire 
âpoit) « s'il atteint » traduit barâ âyâftâr, litt. « celui 
qui atteint » N. 26; causal, imp. subj. sg. 3 rapayât 
(lire âpayàt) barâ âyâpU « qu'il cliercbe à atteindre » 
N. 26; moyen causal imp. pi. 3 apayânta barâ ayâ- 
pînâd N. 32. 

âpeiïi voir ap D. 7. 

âfesh voir ap. 

âfraôkhti voir afraôkhti. 

âframarin adj. sg. nom. âframari d.?/i?7iî1rfar « celui 
qui récite » N. 12. 

âfrasruiti fém. sg. inst. âfrasruiti frâj srâyishnîh 
(lire â-frâj-srâiiishnili) « sans action de cbant » N. 7. 

âfriti fém. sg. nom. âfriti âfrin « la bénédiction » T. 65. 
ace. âfrîtîm T. 66. 

âfrimnâ adj. paît, moyen de â + fri sg. mscl. nom. 
âfrimnô « celui qui récite la bénédiction « N. 12. 

âfrimari voir âframarin. 

âberet mscl. nom. d'un prêtre, celui qui dans le sacritice 
mazdéen primitir apportait l'eau (de ap + bar) généra- 
lement transcrit en pehlvi âbart. Sg. nom. âberes N. 77; 
ace. âberetem traduit étymologiquemcnt iiiiiii bûrtàr 
M. F. 21 ; gén. êibereta (lire aberetô) N. 79. 

âmaêidhya mscl. sg. abl. âmaêidhyât mîyânak « la 
mi-matinée » N. 46. 

âmâta adj. sg. fém. nom. âmâta ôzmût « éprouvée » 
M. F. 19. 

âyapta voir ayapta et âyaptô-dâ. 

âyaptô-da adj. superl. sg. mscl. nom. ayaptô (lire 

âyaptÔ! dâtemasca âyâft dâtârtûm « celui qui donne 
le plus de faveur » T. 109. 

âreitimca voir areiti, â et reitimca. — 45 — 

Armaiti nom de la déesse Spenta-ârmaiti: lém. sg. 

insl. ârmaitê ilire ârmaitij jnni bnn<l lire bandag) 

ntiitishnih ^Citation du Vlspéfcd^ chapili'e II ,^ 10). 
ârmata fem. sg. nom. ârmata bândnn lahiislni « qui 

a l'esprit satisfait », varianlc du nom de Spenta ârmaiti 

M. F. 21. 
ârmutô lire âm rûto ; voir mru + â. 
âvish adverbe âshkûrakîh « manifestement » T. 7G. 
âvoya neutre sg. instr. âvoya trad. anâ (lire anâk) 

« pour le mal » N. 84 ; avayô 'lire âvoya N. 84. 
âstâra neutre « péché » sg. ucc. astarem lire âstâreml; 

astarem urva kâshayât est traduit âstart n gJiai 

ravdii vakhdûiict lûgh cinâs sar barâ ijakhvûnêt c elle 

contracte péché » N. 15. (De star + a), 
âstry voir star + â. 
âsnâtar masc. nom d'un prêtre dans le sacrifice complet, 

transcrit a8?io^ir,sg. ace. âsnatârem ])''?? asnntarîli^lhi. 

« en qualité d'Asnatar » N. 82: abl. âsnâthrât N. 80; 

gén. âsnatârsh N. 79 ; âsnatâra Jiio âsnatarô 

N. 75 ; 
â,h, verbe « s'asseoir )•, 

Moyen prés. ind. sg. 3 âstê yaiîbiinast M. F. 20: paît. 

prés. sg. mscl. nom. âonhanô yàtibûnân «assis» 

T. 10, N.37; 
âhakta sg. mcsl. nom. akhtô lire âhakhtô pun 

àfrâs «autorisé» N. 20. (Part, passif de hac+â; cf. 

anâhaklita . 
âhî traduit :af/ î o/à, lire ahê X. lO. 
âhê lire ahê. 
âhishti voii' âkhshti. i, ya, verbe «aller». Act. part. prés. sg. nom.myô (lire. 
ayô; sâtûnt « en marchant » N. 37; moyen, ind. prés 
pi. 3 yêtê (lire yantê) sâtûnand « elles vont « N. 68. — 46 — 

ai"wi act. iiul. pi'és. sg. 3. aî'wyâiti barâ satûnêt 
a elle vient » T. 65. 

apa act. ind. prés. sg-. 3. apayâiti madam sâtûnt « il 
passe » (au sens actif] ; apayaêti bin-âsâtûnêt « il omet » 
N. 33. 

ava moyen ind. prés. sg. 3. avavâité (lire avâitê) 
barâ yânidtûnêt « il s'échappera » T. 117. 
â moyen ind. prés. sg. 3. aîtê « il va » T. 68. 
upaact. subj. imp. sg. 3. upayat lire upayât barâ 
sâtûnât « qu'il aille » N. 12. 

US act. ind. prés. sg. 3. uzâiti lâlà uzêt « il se lève » 
F. Farh. 12. 

paiti moyenind. prés, au sens futur pl.3.paityâontê 
yalnnlnd (suppléer pafîrîsJni avant nalicihid] « vien- 
dront » T. 108. 

para act. ind. prés. sg. 3. parâiti l)arâ sâfûnatu s'en 
va » N. 4 ; para-âiti barâ sâtûnêt N. 2 ; parâyaiti 
ai sâtûnêt « il s'en va » ; imp. suhj. sg. 3. parayât 
barâ sâtûnât « qu'il aille » N, 4 ; parâyât"/^;(/7/ a»cî 
sâtûnât « qu'il s'en aille » N. 5. 

para-paiti ad. ind. prés. sg. 3. parapaityàiti 
lahhvar sâtnnri « il passe « N. 11. 
i thème pronominal ; pi. fém. ace. ish « elle « N. 26. 
iti voir aiwishiti N. 4. 

itha adverbe traduit tarnman « là » (lire ithra ?) N. 101. 
itha adverbe itûn « de même, ainsi » N. 47, 50, 67. 
ithyèjanuhant adj. sg. fém. voc. ithyêjafiuhaiti tra- 
duit en pazend sezrnand et en sanscrit vinàsa^ali 
Aog. 25, 26, 27, 28 (Geiger lit k tort ithyêjôhhvant; 
(itliyêjanh + vant.) 
ithra adverbe « là-bas » T. 45; traduit Utannnan « ici- 
bas » T. 90 ; kva ithra « où » N. 85 ; aîthra (lire 
ithra) tamman « là-bas » T. 47. 
imâm voir aêm. 
irith vei'be « périr, mourir » traduit barâ vitartan (ms rllûrhui) tnoy. ])art. s^i. mscl. gén. irîritânahê 
« inoit >■> r. 44 ; iririthânê lire irîrithanahê: T. Ti. 

irish verbe « blesser, endoniiiiagcr » part. prés. pi. fém. 
gén. irisliantinâm « endoniinagées » N. 2 ; pari. 
passif. 1)1. mscl. nom. irishta rhltl « blessé » N. 5G. 

irisliantinâm voir irisli. 

irîrîsli? lra(hiil rai-.-ih-a-nd- (lire rCujtnînd?) N. 95. 

iverbaresca? a-roîsJiâ? « sans tèle » N. 99. 

is verbe « désirer, vouloir » act. ind. prés. sg. 3 (conjugue 
à la 4" classe) isaiti, dans la |)lirase âstem isaiti 
tanva, traduite en pazend tanahastî klirahe.-^lni^ et en 
sanscrit tanunàstika tvàni abliilàsate « désir de néant des 
corps » Aog. 48 ; opt. sg. 3 Isôit bôijahûnêt liavâ-at « il 
désirerait » N. 12 ; imp. conj. sg. 3 isât bôyàliûnât « il 
désirera » N. 109. 

upaacl. ind. prés. sg. Supôisaiti niadayn bôyahûnêt 
(( il désire » N. 109 ; opt. sg. 3 upa-isôit madam àî Ijôija- 
hûnêt N. 10; upoisôit madam aï bôyahûnf'f « qu'il 
s'adresse, qu'il consulte » N. Il : pôisôit (lire upoisôit) 
bô[iahihif't « il désirerait » N. 109; subj. imp. sg. 3 
upôisât madam b<5nahûw''d « il demanderait, dési- 
rerait» N. Il, 109; moy. part. prés. sg. mscl. nom.upô 
isemnô râî khvâJiishnîh madam « désirant » N. 53 ; 
employé pour le pluriel upaisemnô bôyahûnishn râî 
N. 52. 

is verbe « acquérir, gagner » act. ind. prés. sg. 3 (conjugué 
à la 2*" classe) isti traduit en pazend vanded et en sans- 
crit labliate « il acquiei'l » Aog 82. 

is verbe « pouvoir « moy. imp. ind. sg. 3 isaêta tavàn 
havâ-t « il peut » T. 39. 

isca neutre pi. « ressources, ricbesses « traduit tavâmg 
« qui a des ressources » N. 109 (voir ishca). 

ish voir apôi sous âp. 

ish verbe « ? » moy. caus. part. prés. pi. gén. aèshaya- 
mananâm traduit barâ dâtakân N. 68. — 48 — 

ish vei'be « vouloir, désirer aimer » cf. is. 

paiti ad. prés. part. sg. mscl. ace. paiteshentem 
traduit purt nôh khvâhishmli « désirant toujours, aimant 
d'un amour toujours nouveau » T 15. 

fra moy. ind, prés. pi. 1 fraêshyamâliê « nous ordon- 
nons » traduit farmâya)iL ai<j]i zaïj jîrùk azahlnït 
« j'ordonne qu'il aille dans cet endroit ». 

ish voir i. 

ishu mscl. sg. ace. ishûm tîr « flèche » T. 34. 

ishca neutre pi. ishca « ressources, richesses » traduit 
tavânig » qui a des ressources « N. 109 (voir isca). 

ishti fém. « ressourcss, richesses » sg. loe. ishti, ishtê 
ti-aduit larânîii « qui a des ressources, de la fortune T. 1:2. 

u 

u?N. 44. 

uiti adverbe «ainsi » N. 37. 

uithê-tâtô dans frâ uithê tâtô traduit en pelhvi frâj 
hambarî^lin ravisiimh « moelle » N. 61 (Cf. James 
Darmesteler Zend-/luesfa, Tome II, page 87, note 9; 
dans ce passage du Vendidad, ûthem est transcrit us et 
traduit carpisJin « graisse » ; ûthô-tâs est traduit ûth 
(en caractères zends) rcwishiLÎIi^ expliqué par mazg 
« moelle «. Cf. Tome II, p. 235, § 17, où utlirem est 
transcrit iis (écrit en caractères zends). 

ukhdha adj. employé substantivement dans le sens de 
parole, litt. « ce qui est parlé » sg. fém. ace. ukhdliâm 
sakhûn F. Farh. 59; sg. neutre aec. ukhdhem inilyâ 
F. Farh. -28; pi. fém. nom. ukhdhâo indijà M. F. 9. 

ukhdhashna adjectif sg. mscl. nom. ukhdhashna 
(lire ukhdhashnô) mîlyâ shinâs « qui sait parler » 
F. Farh. 2, c. (ukhdha + shna ; Voir Darmesieter, 
Zend-Avesta, Tome 111, p. 15, note). 

ukhdhô-vac adj. pi. mscl. gén. ukhdhô-vacâm pan — 49 — 

lu'diid (lûhnynnndih « ccliii qui intercède » F. Farli. 2,c. 
Cr. le suivanli. 

ukhdhô-vacanh adj sg. inascl. nom ukhdliô-vacào 
« qui inleicède, qui parle pour autrui » traduit milyâ- 
yamallûn litt. « qui parle des paroles » F. Farh. 2, c. ; 
superlatif sy. uiascl. nom ukhdhô-vacastemô f/ô/^o- 
tûm « celui ([ui parle le mieux » T. 47 

ukhsli verbe. 
pairi act. eau s. ind. prés. sg. 3 pairi ukhshayêiti 
« il lait grandir, il élève (la voix) » N. î\-2. 

uzayairinaadj. « qui se rapprte àUzayairina, le Gâh 
de l'après midi » ms. sg. loc. uzayêirinê ]>ii/i icyâr 
« l'après-midi « N. 9; pi. gén. uzayairanâm (lire 
uzayairinanâm) traduit en pazend uzayOïrhi N. 50. 

uzayara mscl. « l'après-midi » sg. abl. uzaryavât (lire 
uzayarât u:îrînl>i. .50; ace. uzarem (lire uzayarem) 
dat. uzayarâi uzîr N. 47, 49. 

uzarena adj. sg. mscl. nom. uzarenô piin lâiâ niktrâîh 
« volant, corrompant » litt ; « par la corruption T. 117. 
''voir uz + a-i*)- 

uzarem voir uzayara N. 47. 

uzashta traduit lâlâ hasJit, cand 8 angûsht (autant que 
huit doigts); nom d'une mesure linéaire comprenant huit 
doigts. — La traduction lâlâ linsht provient d'une étymo- 
logie erronée. Le traducteur a décomposé arbitraire- 
ment le mot uzashta en uz = lâlâ, ashta := hasht ; 
seule la seconde partie de la ti'aduction a de la valeur 
M. F. 41. 

uzâiti voir i-j- us. 

uzushtana adj. pi. fém. ace. uzushtanâo uzûsJilân 
khrâstak « propriétés inanimées » T. 1-23. 

uzgeresnàvayô voir uzgeresnô-vaghdhanô. 

uzgeresnô-vaghdhana adj. sg. mscl. nom. uzge- 
resnàvayô [lire uzgeresnô-vaghdhanô; yirt 
vaghtân « qui a la tète ronde » N. 94. 

4 — 50 — 

uzdanhu adj. sg. neutre aec. uzdaiiuhucit piiii ûz- 

dânûkîJi « hors du pays » N. 9. 
uzyazdâna sapaL^ vamyâni ciiuk « la cloison osseuse 

du nez » M. F. 8. 
uzyô voir vaz. 
uzrâti adj. sg. mscl. nom. uzrâtish lâlâ nikîrâi « qui 

vole, qui corrompt » T. HG. 
una adj. andak « petit » M. F. 23; ace. unem kam 

M. F. 24. 
una fém. sg. ace. unâm sûrâk a trou » N. 100. (Cf. 

}'endidad, Fargard xvii, ^ 2; 5). 
upa adverbe et préfixe verbal « à, auprès, sur, de » T. 72, 

1° adv. T. 71, 110; N. 58 ;mi?i N. 79 ; madamN. 79; 

2" préfixe verbal N. 17, 20, 52, 101, 103, 109 ; (voir upa 

sraotar, upa bereti, upadâta). 
upairi adverbe madain min « au-dessus de » T. 78. 
upa janâonha voii- jas. 
upabereti fém. sg. dat. upaberetayaêca|niH7)vada?)7 

yadrûnishnih « action de porter au-dessus » N. 45. 
upamraodi fém. pi. ace. upamraodésca rûspï(jân 

« la débauche » N. 53. 
upara adj. « supérieur » sg. mscl. noui. uparô nzpâr 

M. F. 9 ; neutre abl. uparât min apartar « sur » T. 38; 

N. 93. 
uparasmana adj. forme de part, moyen au datif upa- 

rasmanâi madam nîhànci ? N. 92. 
uparihareshti fém. sg. dat. uparihareshtéê pun 

niadam siiadliûnisiui « filtrage » N. 108. 
upasraotar mascl. <^ celui qui accompagne, assistant, 

acolyte » pi. nom. upasraotârô madam srôtâr N. 38, 

39 ; gén. (passé aux thèuies en a) upasraotaranâm 

madam srôtârân N. 21. 
upahaushtuayâo voir le suivant. 
upahushtutifém.pl.nom.upahushtutayâO'c louange», 

traduit .s^à(yi/i(i ilitt. ils louent) T. 01. — 51 — 

upema adj. sg. noiil. ace. upema (lire upemem?) 

aiiaiiûm « au plus « N. 90. 
upô voir is -j- upa N. W,]. 
upôi saiti lire upôisaiti el voir is + upa. 
umemcit lire oyumcit el voir aêva. 
uru?N. 91. 

urua l'ém. sg. nom. urua ràî « face, ligure » M. F. 7. 
urutha mscl. sg. abl. uruthat dirakht « arbre » M. F. 24. 
urud-dâ aclif causal? ind. prés. sg. 3 urudhidhiêiti 

traduit ârêt « il fait croître » M. F. 24 (cf. rudhi. 
urusni géii. urusnôish (?) D. 7. 
urusvaishti voir pairi. 
urvaêdas Irad. àrôg « ordure » (ace. pi. d'un lliènie en 

a? M. F. 23. 
urvaêsa fém. sg. nom. (?) urvaêsa vartishn « action 

de tourner » M. F. 23. 
urvata neutre sg. nom. ou ace. urvatem rôlîk « en- 
trailles » M. F. 10. 
urvan mscl. traduit en pelilvi ravân (écrit riibân) « àme » 

sg. nom. urva T. 18, 79; instr. urva N. 84; dat. 

urunêT. 82, 101 ; D. 3; urunaêca F. Farh. 4 ; urvâni 

(lire urunê ou à l'ace, urvànem) D. 3 ; ace. urvânem 

T. 44, 71, 74; urvâni ilire urvânem?) D. 3; gén. 

urunô N. 84; pi. ace. urunasca T. 80. 
urvara fém. traduit urvûr « plante, arbre « sg. ace. 

urvarâm N. 98; gén. urvarayâo N. 90, 100; pi. 

ace. urvaraô N. 101 ; urvara ^lire urvarâo) N. 90. 
urvâza mscl. ou neutre «joie» sg. inst. vârâza traduit 

urvRkhynî net, Viii. «il réjouit » hava urva vârâza 

zay-î nafshâ ravân urvaMimînèl « il réjouit sa propre 

âme » N. 84. 
urvâsman neutre sg. ace. urvâsma urrâhhmanth 

« plaisir, action de réjouir » T. 82. 
urvit verbe act. causal, ind. prés. sg. 3 urvityêiti 

(an)êrahJitât « il est coupable » T. 119. — 5-2 — 

urvis verbe; litt. « tourner « act. pot. sg. 3 urvaêsayât 
barâ vartêt min « il se séparera » T. 35. 

uva voir dva. 

us adj. sg. nom. us kJ in r sa. nd « content, satisfait » M. 
F. 23 (Cf. vas et le suivant). 

usant adj. sg. fém. nom usaiti « consentement » traduit 
PJujrsandîhâ « avec consentement » N. G (Cf. us et vaS). 

usca adverbe pua lâldîli « en baut » N. 67. 

usyant, usya adj. sg. mscl. nom. usyô « qui veut bien, 
qui consent » traduit étymologiquement lâlâ yaklisuyiû- 
nishnîli T. 12! (cf. us et voir va-^;). 

usyâstaca adj. mscl. sg. nom. usyâstacô traduit en 
pazend ké pa valî i-al vazêt (ka. pu tliUii asmà aftdar 
sJialiôd) et en sanscrit ûrdbvàdûrdbvacârinas « qui 
va, qui marche dans les bauteurs » Aog. 60 (cf. usca). 

ush nom. sg. ush hôsh « intelligence » M. F. 23. 

ushadha fém. sg. ace. ushadhâm pnsht-î-ti: « épine 
dorsale? » M. F. 10. 

uslia sura fém. « aurore » sg. sec. ushâmsurâm ôsh î 
afzar karîtûnêt man hoslialiîn patash dar yàtiinêt 
bahâr î cahârûm {î lêlyâj « on l'appelle osh-î afzâr » l'au- 
rore victorieuse, c'est avec elle que commence (le Gâh) 
Usbabin. C'est la quatrième partie de la nuit » M. F. 42. 

ushahina adj. « (|ui est relatif càUshahina » pi. fém. 
gén. ushahinanâm i ûsJiahin N. 46. 

ushi fém. « oreille » duel abl. ushibyâpiui zagî nafshâ 
osIl « par ses propres oreilles » N. 26, 27 ; pi. abl. 
ushibyô pûn zakî nafshâ ôsh « par ses oreilles » N. 26. 

ushtatât neutre sg. ace. ushtatâs zîvandag « bon- 
beur (?) » T. 84; ace. ushtatâtem F. Farb. 54. 

ushtanavant adj. pi. fém. ace. ushtanavaitish 
ûshtdnmand (kcâstak) « propriétés vivantes, animées » 
T. 128. 

ushtabereiti fém. sg.acc. ushtabereitîmca « oflrande 
de plaisir » T. 88. — 53 — 

ushtavant adj. sg. fém. ace. ushtavaitîm haîtîm 
ustôpat liât « le Hà Ushtavaiti » N. 16; gén. ushta- 
vaityâo ;lfi:<htokrat, àùslitpnf; ushtavaîtayâo « la 
Oàlhà r.shtavaili » N. 46. 

Ushtâ ahmâ.i, formule de prière à reciter deux fois ou 
Bisliàmrùta. ( Commenceincnt d'une Gâtha, Yasna, 
Ma xLiii ,^ 1, N. 3-i; VeudijJiid^ Fargard x, § 'i. 

ushtâna niscl. sg. nom. ushtânaca lire ushtânasca 
jân « l'âme « T. 35. 

ushtra mascl. sg. gén. ushtrahê ga}nlâ « chameau » 

T. '£(). 

ûkhti fém. sg. instr. mûkhti (lire ûkhti) gavishnân 
« parole » T. 46. 

E 

ere-nâ, 

paiti act. fui. sg. 3 paiti evenkishti âpârî net « il 
ruinera » T. 91. (Dans celte forme ere-nâ, la caracté- 
ristique est soudée au verbe ; voir J. Darmesteter Zend- 
.4i;e8/a, Tome III, n. 4). 

ereghant adj. sg. neutre nom. ereghat darvand « mau- 
vais » T. 93. 

erezaurvaêsat adj. au neutre employé substantivement, 
traduit baJidr î datigar (î lèliâ) avizagân varlishnîli 
kârîtûnand danâ [i] bahàr « G"est la deuxième partie 
de la nuit, on appelle cette pai'tie de la nuit, la mort des 
purs ». La traduction avêzahân l'artishnîh est basée 
sur une fausse étymologie, elle provient d'une décompo- 
sition en ereza, ou le traducteur a vu l'équivalent de 
ai)i':akân^ et urvaêsat, rattaché à la racine urvis, qui 
a été traduit vartisJinih. M. F. 42. 

erezi gond « testicule » jNI. F. M. 

erezu mascl. duel abl. erezubya, dvaêibya erezubya 
pun 2 angûsht « avec deux doigts « N. 65. — 04 — 

eredhaya neutre sg. ace. eredhaêm dil « cœur » 

M. F. 10. (voir zaredliaya). 
evisaêushva forme de locatif pluriel; la phrase yem 

dim vaênât evisaêushva vandânem est tratluite 

zaki 7nizd vandishn kJiavîlûnêt aîgh jût mia mïzd râi 

r:Uht (?) N. 16. 
evlsemnô voir avisemna et vis. 

o,ô 

ôithra adverbe jûtàkiliâ Ivatâ « séparément » ^I. F. 3. 
ôim, ôyum, ôyem, oyâm, voir aêva. âsava mscl. pi. nom. âsavô (lire âsava) tnk « tige » 

N. 108. 
âsta neutre sg. ace. âstem, traduit en pazend anhasti 

et en sanscrit nâstikalvâm '< néant, non existence ». (Dans 

les Gâthàs, âstô signifie « destruction » , sanscrit nàstikya) 

Aog. 48. 
àsta fém. anîtîh « incrédulité » sg. nom, âstâ N. 41; 

inst. âsta N. 41. 

K 

ka, pronom interrogatif traduit en pehlvi man, kat<î.r 
« qui? » sg. mscl. nom. ko man N. 13; katâvN. 41 ; 
ace. kem katâr N. 1-2; F. Farh 47; fém. nom. kâ 
katâr (corrigé de katâro, lire kâ târô) N. 41 ; neutre 
nom. ace. kat « est ee ({ue, (juoi » katàr T. 53 ; cigûn 
N. 6, 18, 2i, 108; ahl. kahmât r/n/i afry/*... 6ara « à 
partir de quand ..?» N. 47, 'i8, 49, 50, 51, 61, 62 ; pi. gén. 
kanliam katar N. 37. 

kairi fém. ss. ace. kairim kâr « fonction » N. 72. — 55 — 

kacit proiioiii indcMoi'iiiint'! Iiainrcni « f|iiicon(|iie, ii'iin- 
|iort(' (jiii n s^. niscl. non), kascit N. 63; liKhi !•'. 
Farli. ()i ; arc. kemcitT. le ; N. 10.") ; Icm. noni.kâcit 
N. 109 ; kayâcit (en Ibnct. de nom. sg-. lém ) N. iO ; 
iienlr(3 katcit dur hatdrc;ii N. lOU; pi. niscl. noni. 
kahyâcit T. 1)8. 

katàra pronom inlerroi^alif «lequel des deux y» sg. mscl. 
nom. katàrô kniât' N. 5 ; haldr (lirekatârô) katârcaî 
N.5; katârôidanskatârô maiti, lire ka tarômaiti 
el voir tarômaiti); ace. katârem N. 3; duel kta- 
ràcit ilire katarâciti Iiaidrcdi N. 23. 

katha adverbe )iiin aî[iJi « comment? » N. 33. 

kama pronom interrogatif « qui ? » sg. mscl. nom. knmô 
1^1. kemô) )na)i « quel est celui qui ? » N. 1. [Comparer 
l'afghan kôni^ (J. Darmesteter Clinnis populaires 
des Afghans, p. xxxiv, et Zend-Avesta, Tome III, page 
78, note 1) et le pehlvi (cî)-kâm-(câi), qui supposent 
un thème kâma]. 

kayadha mscl. sg. ace. kayadhem hostârîh (lire 
kdstdnh)? T. 19. 

kar 

fra actif causal, ind. présent, sg. 3 frakârayêiti frdj 
zaritnnêt « il ensemence » N. 101 (cf. frâkereiti). 

karasha mascl. sg. nom. karashô hisJn-ar « zone, 
l'une des sept parties de la terre » M. F. 18. 

karetésca voir kereti. 

karena neutre pi. nom. karena kâr' « œuvres » T. 101. 

karesh pot. sg. 3 karshôit rikht havâd « il jeterait » 
N.48. 

karshti fém. sg. dat. karshtée hîsht « champ de hlé « 
M. F. 18. 

karslivaadj. pi. fém. nom. ace. karshvào hèshinjâr 
« labourable » F. Farh. 52. 

kavacit voir kvacit « en n'importe quel endroit « cîkâm- 
câi F. Farh. 63. — 56 — 

kasadj. au comparatif pi. nom. kasyafiho « les plus 

petits » F. Farh. 10. 

kash. 

paiti act. caus. imp. subj. sg. 3 paiti kâsliayât 

vakhdânînêt « elle lire » T. 79. (Cf. le pehlvi kashUan 

et le persan kashîdan ). 
kasha adj. pi. neutre ace. kashâo kart « travaillé » F. 

Farh. 48. (kasha dérive de l'iranien karta, comme 

mashya dé l'ii-anien martiya). 
kasha mscl. « aisselle » duel abl. kashaêibya N. 85.; 

kashaibya kash M. F. 10. 
kâ, lire nâ et voir nar. 
kâcit gaona adj. traduit en sanscrit kiyascit varnânâm 

« de toute autre espèce » pi. yen. kâcit gaonanâm 

Aog. 17. 
ki pronom interrogatif katâr « lequel » pi. nom. kaya 

N. 35, 36; D. 6; kâhya (lire kaya) N. 5i ; neutre 

kayâN. 34. 
kereta adj. pi. neutre nom. ^ereta, hârînisJi a « qui met 

en pièces » T. 33 ; dat. keretaêibyô (cf. yasnô- 

keretaèibyô). (Ce mot est le participe passif de karet 

a couper) ». 
kereti féui. « vêtements en lambeaux, loques, baillons », 

pi. ace. keretîshca kârînîtah N. 01 ; karetésca (lire 

keretîshca)Aa/'/n(N.87(de la racine karet «couper»). 
kerepem voir kehrpa. 
keresa fém. sg. ace. keresâm kilâsyâîk (lire hilâfujàh) 

« brigandage, volerie » N. 26 ; pi. ace. keresâsca 

N. 53. 
keresha fém. pi. ace. kereshâo Jtêsh « sillon » N. 101. 
kehrpa uiascl. et neutre « corps » sg. ace. kerepem 

karp, 6/srj/a M. F. 1 1 ; instr. kehrpa fan T. 65 ; harp 

N. 59 ; gén. kehrpayâo harp N. 59 ; kehrpahê kûm 

(lire harp] N. 106. 
ké voir hâthra et bish. — 57 — 

ktaràcit voir katâra. 

knmo Yoii kama. 

kya voir ki D. (i. 

kva adverbe « on? » a?;/// N. 85 : D. 6; kvaê '^lire kvâ; 
iiîijJi N. 103 ^voir kvacit, kvatâcit). 

kvaê voir kva. 

kvacit adverbe \" hiûii lianicdi « en n'importe quel en- 
droit » X. 70. i° kiHnk ci « si peu que ce soit » N. 108. 
(Cf. kavacît, kvatâcit). 

kvat? N. 103. 

kvatâcit adverbe kûtak ci « si peu que ce soit » N. 87, 
108. (Cf. kvacit . 

HV 

hva pronom réfléchi delà troisième personne, s'employant. 
également comme son correspondant sanscrit sva, pour 
les deux premières « son, son propre « ; sans flexion 
hva traduit a-h-nv "?) N. 10; duel mscl. abl. hvaêibya 
pun zagî nafsJià N. 26 : pi. mscl. abl. hvaêibyô :agi 
nafsJiâ'N. 26; instr. (?) hvâish D. 7; fém. loc. livâhva 
dar zarj-î nafshâ T. 107; forme douteuse hvâvôish zag 
î nafshâ N. 55; hvâm benafshâ T. 48. [Cette dernière 
foi'me ne peut être pour le sens l'accusatif féminin sin- 
gulier de hva, elle semble se rapporter à la fois à 
ahmi et à khshâthrê voir hava)]. 

hvaina mscl. sg. loc. hvainê trad. kiiîin (lire khàn) 
« source » N. 26. (Voir J. Darmesteter, Zend-Aresia, 
Tome III, p. 96, note 1). 

hvaêtu adj. pi. nom. ace. aêtavô trad. zak-î khvïshân 
(lire hvaêtavôi « ses propres » N. 21 'dérivé de hva). 

hvaêdha mscl. neutre sg. nom. ace. hvaêdhem hJiôîli 
« sueur » M. F. 11. (Cf. persan khôî), 

hvacahh adj. sg. mscl. abl. hvacaiihat Inlgarishn 
« qui a, qui dit de bonnes paroles » T. 67. (hu-[-vacanh). — 58 — 

hvafna neutre sg. inslr. hafvna (lire hvafnaj « par 
suite du sommeil ^^ N. 15. 

hvab-dâ verbe. 

ava act. prés. ind. sg. 3 apanhabdenti barâ hhûfiind 
« ils dorment, ils rêvent » N. 52 ; moy. part. prés. sg. 
mscl. nom. avanliabdemnô « rêvant, dormant » ti-ad. 
barâ khûftmd « ils dorment « N. 51. 

hvar vei'be « manger, boire « act ind. prés. sg. hva- 
raiti rasIUamûnU N. 30; part. prés. mscl. sg. nom. 
hvarô N. 32. 

hvara mscl. péclié du hvara; sg. ace. hvarem; abl. 
hvarôit (lire hvaràt) N. i5 ; instr. hvaraya iforme 
de féminin) N. 42 ; ace. hvarem N. 45 (voir hvarô). 

hvare neutre sg. nom. hvare hhfnshît « le soleil » F. 
Farb. 12. 

hvarenta lire carenta et voir car. 

hvareti fem. sg. abl. hvaretôit ]i]inris]inî}i « action de 
manger » N. 29 (de la racine hvar). 

hvaretha neutre pi. ace. hvaretha l'JiôrisJin « nourri- 
ture » N. 55, 64 (voir hamô hvareta; de la racine hvar). 

hvarethema neutre pi. açc. hvarethema apisJnnak 
« gorgée ». (Le mot apisJimak est dans le Venclidad, la 
traduction babituelle du mot zend shâma). 

hvarenanh neutre sg. nom. hvarenô hhnrishn « nour- 
riture » N. 30 (de la racine hvar). 

hvarema neutre, pi. ace. hvarema npishninh « gorgée » 
(voir hvarethema, dont hvarema n'est peut être 
qu'une coi'ru})tioni N. 67. 

hvareshta neutre « bonne action, bonne œuvre » ace. 
hvareshta hiirarsht T. 46 ; loc. hvareshtaêshuca 
u Jiûvarsht ci N. 84 (hu + vareshta)'. 

hvarô forme que prend le mot hvara en composition 
(voir hvarô cithâ). 

hvarô citha adj. pi. mscl. gén. hvarô-cithanâm khor 
tôjisJiiLÎhîJiâ « qui paye le hvara, qui subit la peine 
lixée pour l'expiation du hvara » F. Farb 1 b. — 59 — 

hvasura mscl. sg. nom. hvasurô transcrit hhûsrâh 

■' Iteau-pèrc » et glosé muni ;/;W>rà-/' mi sJinî barlà-i 

ficnnfsJiâ ob(Ji) lui/iid « quand on donne sa lille en mariage 

cà nn homme » M. F. 5. 
hvâthra nentre, sans tlexion, dans la fonction d'ace, ou 

de nom. hvâthra hin-ùrih « l)onlieur « T. 83. 
hvâzâta adj. sg. mscl. nom. hvâzâtô « qui est né de 

lui-même « N. iO. 
hvâdaêna adj. pi. fém. nom. antare) hvâdaônâo 

l'Jirrslidinân» de coreligionnaire » T. 77 (hva+daêna . 
hvâstaadj. pi. mscl. inst. hvâstâish, hvâstâishca 

pvkht « cuit » N. .57. 
hvista mscl. sg. nom. hvistô Ji(hii Jiûnîiâr « celui qui 

prépare le Haoma » N. 108. 
hvôishta adj. superlatif sg. mscl. nom. hvôishtô mas 

« le plus grand » N. 1. 
hvâm voir hva. 
hvta sanha mscl. sg. ace. hvtemcit sanhem (Inrtùm 

sakhùn cîgûn razâh « paroles obscures, mystérieuses » 

M. F. 8. 

KH 

khûkhti lire et voir hûkhti. 

khratu mscl. traduit khirat « intelligence, esprit « sg. 

abl. khrataot T. 55; instr. khrâthwa T. 35; ace. 

khratum X. 1 1 , 8 i ; khratumca X. 5-2. 
khratush voir thratush. 
khrasya adj. sg. mscl. nom. khrasyô lire khrusyô) 

nom d'un péché ainsi expliqué en pehlvi z-^k nalirihiêl 

amat kâlâ min akhar obdiDiand « cela a lieu quand on 

crie derrière quelqu'un » M. F. 39. 
khruzhda-vac adj. khruzhda-vacâo kJirâshd ga- 

rishn « qui a des paroles mauvaises « M. F. 8. 
khre « âne ? » (cf. le zend et sanscrit khara, persan 

khâr\ N. 91. — 60 — 

khshathra neutre sg. ace. khshâthremcâ nom de 
TArnschaspand Khshathra vairya T. 70 ; loc. 
khshathrê hltùlâîli « royaume » T. 48. 

khshaudrâ neutre sg. ace. khshaudrem,khshadrem 
(I. khshaudrem) shûshr « vin, liqueur » N. 64 (voir 
khshâudra . 

khshadrem voir khshâudra. 

khshap , khshapan lem. Inilnà « nuit » sg. abl. 
khshapat N. 46, 50; dat khshapê N. 51; pi. ace. 
khshafnô N. 4. 

khsapara mscl. sg. ace. khshaparem « nuit » (voir 
thrikhshaparem) N. 47. 

khshafafém. sans flexion khshafa laîlyâ, min laîlijâ 4 
bahdr : bahâr-i fcirtûm hufrashmôdaitim liûfrash- 
mâdât karîtûnd ; hahâr-i dntirjar erezaurvaêsât 
avêzahân vartisltnîh harîfiind.Danâ[2] bahar. Ai"wsi- 
ruthrem bahâr-î satîgar; Ushâm surâm hosh-î 
àfzdr liarîtûnêt iiihi UshâJiîn palasli dar yatûnît, 
bahâr-î càharûm, ce qui signitie : « la nuit ; il y a quatre 
parties de la nuit : la première hufrashmôdâimti, on 
l'appelle (en pelilvi) Itûfrashmôdàt; la deuxièmeest ere- 
zaurvaêsât qu'on appelle (en pelilvi) arôzahân rar- 
lishnîh : cela fait deux parties. Aiwisruthrem est la 
troisième partie; Ushâm surâm qu'on nomme (en 
pelilvi) /ids/i-( a/"?;?/'; c'est dans celte partie que com- 
mence le gâh ushahin c'est la quatrième partie» M. F. 4 1 . 

khsayat-vac mscl. sg. nom. khshayat vâkhsh 
(jarisJin-i pàtahhshfdi « parole souveraine, parole de 
roi» M. F. 8. 

khshayamna adj. sans flexion traduit kàmak hJiûidi 
« qui est souverain suivant son désir » F. Farh. 3. (Part, 
présont moyen de khshi « être souverain »). 

khshavash nom de nombre « six » T. 2. (Cf. khshvash). 

khshâudra neutre traduit shûsJir « vin, liqueur » sg. 
ace. khshadrem (lire khshaudrem) N. 64 ; khshau- — (51 — 

drem N. GO; khshâurunem lire khshâudrem) 
N. 61. (Cf. khshudra, khsaudra). 
khshâudri lem. pi. geii. khshâudrinâm s/mIs/m- « vin, 

iiiiueur » N. 67. (Cf. khshâudra, khshudra). 
khshâurunem voir khshâudra N. 6i. 
khshi verbe « être souverain »; moyen pari. prés, khsha- 

yamna (voir ce mot). 
khshi fém. sg-. ace. khshîm sliîn « lamentation, vocero » 

M. F. 19. 
khshuidha sans flexion, traduit sliîrînîh « douceur » 

M. F. 18. 
khshudra neutre sliusliro- vin, liqueur « sg. ace. khshu- 
drem N. 6't ; khshudrimN. 6i ; pi. ace. khshudraca 
shùhili- T. 94. 
khshudru neutre sJiûshr glosé (dsj « liqueur, vin » N. 61. 
khshtât voir stâ. 

khshtva adj. numéi-al « le sixième »- sg. mscl. nom, 
khshtvô pûn p-r-s-n{?) N. 102 ; ace. khshtûm sJias- 
hiim N. 82, M. F. 1. 
khshnaothra neutre « réjouissance, joie » sg. dat. 
khshnaothraica shn:hjî)uiilrîk N. 81 ; ace. shnâ- 
threm (lire khshnaothrem) traduit slinâyinC't, litt. 
« il se réjouit » T. 49 (de la racine khshnu). 
khshnu verbe « réjouir « moy. causal ind. prés. sg. 3. 
khshnâvayêitê s/(/iâyméf T. 107; aor. sg. 3 khsh- 
naôshta [Vwe khshnâushta) T. 107. (Cf. khshnaot- 
hra, khshnûiti). 
khshnûiti fém. sg. ace. khshnûitîmca shnâijîiiîlânh 
« plaisir » T. 89 (de la racine khshnu, voir khshnao- 
thra . 
khshvash nom de nombre « six » N. 4, 50, 67 (voir 
khshavashl 

G 

gaêtha fém, « le monde corporel, par opposition à main- 
yava « le monde céleste » pi. dat. gaêthabyô da.r — 62 — 

gêhân ce dans le monde » T. 15 ; loc. gaêthahvô tra- 
duit en pazend géhânà Aog. 48. 
gaêtha féni. traduit (jrhân « ])ien, propriété, richesse » 

pi. inslr. gâthâbish lire gaêthabish) N. 4 ; dat. 

gaêthabyô X. 2; ace. gaêtha (forme passée à la 

déclinaison masculinel X-o; i;én.gaêthanâm gêhânîgân 

N. 2, 6; gathânâm lire gaêthanâmi X. 26 (voir 

hadhô-gaêtha . 
gaodana masc. ou neutre, traduit ia/id/î et glosé gôslit- 

dâiï litl. «vase à viande» N. 64 [de gao «viande» et dana 

(pour dâna qui sert à former des noms de contenant; 

cf. paiti-gaodana, hâmô-gaodana]. 
gaona masc. ou neutre sg. gén. gaonahê traduit 

shôpat « poil » X. 65. (Cf. hugaona. vohu gaona, 

paourusho gaona et gaonavant . 
gaonavant adj. sg. gén. gaonavatô gnshtak « qui a 

gaona du poil) » X. 65 gaona 4- vant. 
gaosha mascl. traduit gôsJi « oreille » duel. nom. gaos- 

haêibya T. 59; pi. abl. gaoshaêibyô T. 59 (voir 

asrut gaosha . 
gaôspaônta mascl. sg. voc. gaôspaônta tord î afzûnîk 

« Lœuf bienfaisant » T. 71 (lire gaôspenta). 
gaôhudâo adj. sg. mscl. voc. gaôhudâo Jmdahâk 

« qui donne le bien » T. 71. (La traduction pehlvie montre 

que gâo est une faute de copie. Elle est peut être à 

changer en hûdânâk « qui sait le bien »). 
gantuma mascl. ou neutre « blé » sg. nom. gantumô 

gaiidâiiiîii,\ïiL «fait de blé» X.28.(Cf. le persan(ya/u/u?;i). 
gati fém. sg. dat. gatéê mat « action d'aller » M. F, 30 

(de la racine gam\ 
gadhôiti fém. pi. ace. gadhôitish « banditisme » N. 53. 

Cf. le zend gadha « brigand » et l'afghan ghal). 
gadhôtu pi. gen. sadhôthanam (liie adhôthanâmj 

kalâsîliâ « bande de brigands » N. 26. (Cf. ghadhôiti). 
gam verbe « aller, marcher >' ivoir gati, gama et 

nighmata. — {■>:] — 

gaya mscl. « vie » sy'. ace. gaêm Ithndn u Gaijômart 
« ce mol signifie vie !lih;ul;\J et Oayoïnarl « M. F. 31, 
U gaya esl en cITel (iiichiucrois l'ahrévialion de la 
forme complèle Gayô Maretan ; insir. gaya ^noi 
hhiuld F. Farli. -21. (Cf. gâim\ 

Gaya Maretan nom dn premier homme el du premiei- 
souverain de la lerre, nom. Gayêhê Marata (lire 
Gayô Marata, traduit Gâyâniart F. Farh. 22. 

gar verbe « éveiller » act. parf. s<i. 3 jaghâra « il a 
éveillé » T. 52; causal opt. sti. gârayôish « (jnc tu 
réveilles » traduit lihvâ}) (dans le manuscrit kJalp 
myishnîk; litt. « action de faire sortir du sommeil (y)» 
N. 19. [CL neregâ). 

fra verbe « éveillei- » aciif causal, ind. prés, sg", 3 fra- 
ghràghrâyêiti [lire fraghrârayeiti (?)] traduit olâî- 
frajiii fraijîn; aclj. verbal sg. mscl. nom. fraghrârayô 
« celui qui réveille » traduit (ajfrajîn fraiiishiilli litt. 
« action de réveiller » N. 19. 

gar verbe. 

aipi verbe « bouillir » act. part. parf. neutre pi. gén. 
aipi jaghaurvatâm « bouillant « N. G7, 

garezhdha fém. sg. nom. garezlidha (jsirzishn «plainte» 
M. F. 31. 

gare"w verbe « prendre, saisir » act. imp. ind. sg. 3 
gere-wnat vaklidûnêt M. F. 30 ; subj. imp. sg. 3 
gerebyât lâlâ vakhdûnêt « qu'il retire ». 
api passif part. sg. fém. abl. apigereftayât traduit 
an madain harâ vakhdûnt (lire an-api-gereftayât 
« non reçu » N. 17. 

avi passif part. sg. mscl. ace. avigereftem «pris, retiré» 
pun lâlâ vaklidànisJinîh litt. « en action de retirer » 
N. 67. 

â parf. sg. 3 âjaghaurva vakhdûnt havâ-t « il a pris » 
N. ,54. 

pairi passif part. fém. sg. abl. paiti gereftayàt /)ia- 
dam barâ vakhdûnt « reçu » N. 17. — 64 - 

hân inip. sul>j. sg. 3 hangereftât «qu'il prenne» N. 65. 

gava ijôh chjûn yadâ î sarîtarân « la main des êtres 
mauvais » M. F. 31 . 

gavana mscl. neutre sg. gén. gavanahê, nom d'une 
plante ? N. 101. 

gavavaresh mscl. sg. nom. gavavaresh kârvarzîtâr 
« laboureur «, litt. « qui travaille avec le bœuf » N. 18. 
(Cf. gavâstrya et le suivant). 

gavavâstri fém. « agriculture » pi. gén. vavâstrinâm 
traduit hûrvarzishnîii nahi-ûnel a il y a action de cul- 
tiver la terre » (lire gavavâstrinâm) M. F. 40. 

gavâstrya neutre, traduit kùr « œuvre, action » pi. ace. 
gavâstryâca N. 52, 60 (corrigé de gavâstrâcaj; 
gavâstrya N. 85. 

gavâstryâvareza fém. kârvarzishmh « agriculture » 
M. F. 31 (litt. travail avec le bœuf »; cf. gavâstryâ- 
varez « laboureur »). 

gâ verbe. 
pairi act. ind. prés. pi. 3 pairi gayanti barâ sâtûnd 
« ils marchent, ils circulent « N. 80. (Cf. gam). 

gaêm 1° traduit khâyâ « vie » voirgaya; 2" gâm zak 
pun Vandidât 3 pâi u zak pun apârîk jtvâk frarâst 
gâft « gâm : ceci est dit dans le Vendidâd : c'est une 
mesure de 3 pieds, dans d'autres endroits, on l'appe^'e 
fràràst ». Ce mot gâem est la transcription pazende de 
l'accusatif de gaya ; rjinn renvoie à un mot zendgâma, 
qui avait le sens technique de mesure de trois pieds de 
longueur et aussi de longueur équivalente à une frâ- 
râthni. M. F. 41. 

gâvi mscl. Inrâ « bœuf » pi. nom gavô, pazend yâo 
sanscrit gàvali Aog 84 ; pi. gén. gavâm F. Farh. 6. 

gàu-stavafih adj. «qui est gros commç un bœuf » sg. 
nom. gâu stavâo traduit en pazend gâo-jaha et en 
sanscrit gaushtùlah Aog. 78. 

gâo mscl. « bœuf, viande, offrande » sg. nom. gâush — 65 — 

■ gôspand « bœuf, bétail » T. 92; /dm N. 17; ace. gâm(voir 
dâi dî moi yê gâm; N. 102; instr. gava dur gôsJit 
« dans le lait » N. 76 ; gén. géush « bœuf » par exten- 
sion « viande en général « N. 18, 52, 53, 71 ; bisryâ- 
jîv « de lait» N. 108 ; géuslica biisrijâ-ic N. 60. 

gâosca lire gâthâosca et voir gâtha. 

gâtu nisd. traduit gds « endroit, lieu » sg. nom. gâtush 
N, 79, 103; voir dâityô - gâtush N. 78, 79; ace. 
gâtumcâ F. Farh. 156 ; gâtum gâs aigh zaman 
« rendez-vous » F. Farh. 17; ace. faisant fonction de 
loc. gâtûm N. 81 ; abl. gâtaot T. 39; loc. gâtava 
N. 81. 

gâtha fém. transcrit gâs et gàsân « Gâtha, hymne » sg, 
ace. gâthâm N. 46 ; gén. gâthayâo N. 102 ; pi. ace. 
gâthâo N. 22, 23, 26, 27, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 85 ; 
gaêthâo (liie gâthâo) N. 43, 44 ; pâthâo (lire gâ- 
thâo gâsdii N. 29 ; gâosca (lire gâthâosca) ; gen. 
gâthanâm N. 22, 25, 30, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 103; 
gâthanâmcit N. 22 ; gâthâ lire gâthanâm) \. 96; 
loc. gâthâhva N. 33. 

gâth-wô voir gâthwô ishta. 

gâthwôish, dans gâthwôish tascit lire gâthwôih- 
tacit et voir gâthwô ishta 

gâth'wô ishta mscl. ou neutre gâsan khvâhishnîh 
« désir des Gàthas » instr. gâth'wô-shtacat (lire 
gâthwô-ishtacit) F. Farh. 57; M. F. 31; gâth- 
wôish-tascit lire gâth"wôishtacit) T. 111 (gâ- 
thwô -j- ishta part. pass. de ish « désirer »). Cette 
expression désigne peut être la Gâtha Vahishlôishti. 

gâthwô-shtacat voir gâth'vvrô-ishta. 

gâma voir aêvê N. 103. 

gâma mscl. « pas, action de marcher, quantité dont on 
avance à chaque pas » sg. ace. gamân F. Farh. 65 
(peut être ace. pluriel) ; gén. (?) gâmahya min gâmân 
F. Farh. 70; pi. gén. gâmanâm gain N. 39. 

5 — 66 — 

gâvaya adj. pi. iustr. gâvayayâish N. 67 ; gén 
gâvayanâmca i tôrâ « de bœuf » N. 67. 

giidhra adj. sans flexion, nîhânîk « secrel » M. F. 31. 

gadhrâ-sanha mscl. pi. nom. gudhrâ-sanha nihân 
milijâ « secrel » lilt. « pai'oles cachées « M. F. •28. 

gush verbe « écouter » passif pai'l. passé pi. féin. nom. 
ace. gushta [Wve gushtâo traduit mjôshishn litt. 
« action d'écouter » M. ¥. 9. (gûshta sâsnâo est tra- 
duit nyôshish)i n ELmûjishn^ voir sâsnai. 

gé traduit jêh '< femme de mauvaise vie, démonesse o 
(cf. jahi)M. F. 31. 

GH 

ghnat, gnâth voir jan. 

ca en clitique « et », traduit h, u-ic, passim. 

ca pronom indéfini ; neutre catca cîhâmcâi « n'importe 
quoi » F. Farb. 63. 

caiti forme dérivée de cvant cand « combien » N. 65. 
(Cf. lat quoti). 

cakhravant adj. traduit en pazend cnharnmand et en 
sanscrit cakraçastradbâri « qui est armé d'un dis- 
que, d'une arme de jet » sg". fém. gén. cakhravaityâo 
Aog. 81. (cakhra+vant, cf. sanscrit cakra, zend 
cakhra, g. /.Sx^oç, persan carkh, arabe djarkli). 

canti fratufrish lire (nishish^ tanti aratufrish voir 
stâ+ni et aratufri. 

catica : yêiti catica « toutes les fois que » T. 64, 

cat ca lire kat ca et voir ka. 

cathrayâîm, voir cithraya. 

cathrusha abjectif employé substantivement, neutre sg. 
nom. cathrushem cathrûshôtak « le quart » N. 42. 

cathrushâmrûta neutre cathrushâmrût "prièrequel'on 
récite quatre fois de suite » pi. noui. cathrushâmrûta 
N. 33. — 67 — 

cath"ware nom de nombre « quatre » pi. niscl. ace. 

cath'warô N. GG ; gén. caturâm N. G5 ; fém. ace. 

catanrô N. 10-2 ; en place de masculin N. 102. 
cathware aspa mscl. « j;roupede 4 chevaux » : yukhta 

catliware aspahê;i?/oj/s/nu7t 4 sûsyâ bôshijak « attelé 

de 4 chevaux » F. Farh. 28. 
cayân lire cayâm de ci. 
car verbe « aller » moyen imp. ind. pi. 3 carentâ barâ 

sâtûnand N. 52. 

fra act. ind. prés. pi. 3 fracarenti barâ sâtûnd « ils 

vont, ils se comportent » N. 53 ; act. part. prés. pi. mscl. 

nom. fracarâtô « s'avançant > jmn frâjravishnîh (litt. 

« en action de s'avancer ») N. 103. 

vi act. causal, imp. ind. duel 3 vîcarayatem barâ sâ- 

lûïiand « ils vont » N. 70. 
caretu adj. comparatif sg. mscl. nom. caretutarô kar- 

târtûm « celui qui fait le plus, le plus actif » M. F. 29 

(racine car), 
careman neutre car)n « cuir, peau tannée » sg. ace. 

caremânca N. 95 ; pi. gén. caremanâmca N. 58. 
cavaiti lire cvaiti et voir cvant 
cash verbe « enseigner » act. ind. prés. sg. 3 (forme de 

subjonctif) cashâiti ai câshet N. 17 ; moy. ind. prés. 

sg. 3 cashtê câshêt N. 17. (Cf. le zend cish, le pehlvi 

càshîtan, le parsi-persan câshîdan « enseigner, ap- 
prendre »). 
cashman neutre «œil » sg. gén. cashmanâo T. 71. 
cahmi « ? »D. 3. 
câra fém. sg. ace. carâm cârak « moyen, expédient » 

M. F. 29. 
ci pronom sg. mscl. nom. cish « quelqu'un » T. 18; 

« qui ? » T. G8 ; ma « qui » N. 72 ; pi. gén. cayân (lire 

cayâm) olâsJiân [î brâtâràn apârîgân] « de n'importe 

qui (de ceux-ci, de ses frères, ou des autres) » N. 1. 
ci verbe conjugué avec la caractéristique - ?ia ; act. ind. 

prés. sg. 1 cinaiêmi harîtimam «j'appelle ». — 68 — 

ci verbe « payer, expier » act. ind. prés. due]. 3, cikayatô 
tôjishn arnat 2 râî yamallûnet « expiation, quand on 
parle de deux » M. F. 3 ; opt. pi. 3 cikaên M. F. 3; 
ainsi glosé : tôjishn amat 2 râî yamallù nût cikayatô, 
tôjînand; amat 3 raî yamallûnet cikaên. Zand hani- 
gûnak tôjînand cîgûn zaki 2 râî u 3 râî] ash apastâk 
jûtar ma madam 2 ; cikayatô, u madam 3 cikaên; 
amat azîr-î kabad ha)ii cikaên yalicânèt ham cîgua- 
zak 3: (La racine de cikaên signifie « expiation ») ; quand 
l'on parle de deux on dit ; cikayatô tôjînand ; quand 
on parle de trois: cikaên. Le Zand (traduction pehlvie) 
est de même tôjînand, qu'il y ait deux personnes ou 
trois (ce qui revient à dire que le pehlvi n'a pas de forme 
pour le duel ; mais l'Avesta distingue entre le cas où 
l'on parle de deux personnes : cikayatô, et celui oîi l'on 
parle de trois : cikaên. Quand le nombre (des per- 
sonnes) est supérieur (à 3) on dit de même cikaên. 
C'est alors la môme cbose que le mot employé pour 
trois » M. F. 3 ; imp. ind. sg. 3 cikayat tôjêt M. F. 3. 
jayat (lire cikayat) tojînêt T. 188; part prés. pi. nom. 
cikayatô « ceux qui expient » traduit tôjînd lilt. « ils 
expient » F. Farb. 1, 8. 

fra : fra cici"? est traduit frâjtar-tôjishn « action de 
l'aire plus expiation, une expiation plus avancée » T. 89. 

ciâkadhavant adj mscl. ou neutre sg. gén. ciâka- 
dhavatô arishn cand « qui a la longeur d'im avant- 
bras, d'une ai'cbine » M. F. 10. 

cit particule enclitique tardiiiteie « et » T. 48, 65 ; at-ci « si- 
même » T. 116 ; M. F. 2. 

cit verbe « connaître » act. ind. prés, pi, 3 caêtenti ils 
connaissent», traduit padtâkîh (litt. évidence)» M. F. 29 

citha fém. traduit tôjishn « expiation » sg. dat. cithiâi 
(lire citliayâi) T. 8 ; cithayaêca (lire cithayâica) 
(forme amenée par l'analogie de upaberetayaê M. 45. 

cithiâi voir citha. - 69 ~ 

cithra neiilro s<^. nom. ou ace. cithrem «J»ien » D. 1. 
cithra mscl. s^. lor citlirê « visibilité » liaduil padtâk 

« visible » T. lOS. 
cithraya tém. ace. cathrâyâîm lire cithrayâm 

« iiianifeslation » D. 5. (Cf. cithra). 
cithrushva acijeclif numéral traduit ca.srûshôlak « le 

quart d'une chose » M. F. 1 (de cathwârel 
cina pronom indéfini enclitique em[)loyé pour généraliser 

« un quelconque », sans flexion cina T. 39; sg. ace. 

cinem c? N. 14. 
cinman neutre sg. nom. cinma dôsliârm « amour » 

T. 98 ; pi. nom. ace. cinmanô M. F, 29. 
ciryaadj. traduit en pazend tlnigi et en sanscrit atula- 

parâkramàli « vaillant » sg. mscl. nom. ciryô 

Aog. 84. 
cisti féni. sg. nom. cistish « intelligence » traduit farja- 

nâk « intelligent, savanf » M. F. 29. 
cish voir ci et hathra N. 100, 101. (Cf. afracîcîsh). 
cish verbe « enseigner » act. aor. sg. 3 côishta cash f 

« il a enseigné » T. 48 (cf. cash) ; moy. ind. prés. sg. 3, 

cishtê câshêt T. 3. 

aiwi part, moyen, sg. dat. ai'wi-cishânâica (lire 

cishemnâil ca.s//(iâr « celui qui enseigne » ai"wica- 

haiti cishânâica « celui qui enseigne la vérité » N. 84 ; 

moy. part. pari', sg. mscl. aiwicicishmnâi pun ci 

madam câijislinih (lire câshisiniîh) N. 63. (Cf. cash). 
côit lire nôit N. 8'i. 
coishta voir cish. 
cyâo vaitisha voir cyâovant. 
cyâovant pronom interrogatif traduit ma âyûînak « de 

quelle nature, de quelle façon » pi. mscl. nom. cyâ- 

vantô N. 108; fém. nom. cyâovaitisha (lire cyâo- 

vaitish) « de quelles sortes » N. 90. (Dérivé de ci), 
cvant pronom « combien, eomlnen de « généralement 

traduit cand ou candln, sg. nom. cvaiti zand (lire cand, — 70 — 

N. 17, 19; F. Farh. 64; sg. nom. ace. ace. cvat N. 4) 
9, 27, 66, 67^ 85, 90, 106, 109; cand patmân « combien » 
N. 11; cîgun'N. 31, 65; duel mscl. cas oblique cvatbya 
N. 108; pi. neutre abl. cvatbish N. 8. jaitish voir baodhô-jaitish. 

jau forme de mot pazend introduite à tort en zend (peut 
ôtre à lire jân ?) ; nom d'une partie de l'âme ; la traduc- 
tion pehlvie est incompréhensible M. F. 37. 

jakhshavâo yâmtûnishn « action devenir » M. F. 27. 

jatanhat lire jata aîihat traduit yâmtûnishn « action 
de venir » M. F. 27. 

jan verbe « frapper, tuer » act. ind. prés. sg. 3 jainti 
ia.net « il frappe » N. 45 ; imp. ind. sg. 3 ghnat ; imp. 
subj. sg. 3 ghnât -aiiâi M. F. 31. 

jafra adj. traduit zûfr en pazend et en sanscrit atigam- 
bîra a profond » sg. fém. nom. jafra Aog. 77. 

jar verbe « prendre » act. pot. sg. 2 jaraôish (lire 
jarôish) vàshtamûnê « (mange), prends » T. 60. (Cf. 
jaretar). 

jaretar mscl. sg. nom. jareta « celui qui prend », tra- 
duit vakhdûnisJi, litt. « action de prendre » M. F. 27. 

jas verbe « aller » part. prés. sg. mscl. ace. jasentem 
amat yâmatûnêt litt. « quand il vient » T. 107. 
upa : upajanâonha esttrad. madam yàmaAûnisJuiîh 
rùi « pour arriver » N. 17. 

us act. ind. prés. sg. 3 usjasaiti « elle vient » N. 68. 
paiti act. ind. prés. pi. 3 pai... asenti, lire paiti 
jasenti N. 71 ; pot. sg. 3 paiti janhôit madam ai 
yàmatiuiêt <■< qu'il saute » N. 81 ; subj. imp. sg. 3 paiti 
jasât t»a7'â yâm,atûnêt « il viendra T. 45, 47. 
paiti-â act. subj. imp. sg. 3 paiti-â-jâsât laklivâr 
râsàt « il viendrait » N. 82, — 71 — 

fra ac(. ind. prés. sg. 3 frajasaiti frùj yùrutùnêt 
« il vient en avant, il a lieu » N. 4G, 47, 48, 49, 50, 51, 104. 
hân acl. ind. prés. sg. 3 hânjasaiti « il arrive » 
N. 43; ind. prés. moy. pi. 3 hanjasantê ol hamyànm- 
tûnd « ils viennent « N. G2 ; imp. ind. pi. 3 hânjas- 
anta ham ijàmiûnèt N. 42. (La traduction pehlvic 
rend ici le pluriel du zend par un singulier). 

jayat voir cayat. 

jahi fém. traduit nisàii amat sahjà « la femme quand elle 
est mauvaise » sg. nom. jâhi M. F. 5 ; formes diverses 
dont quelques-unes sont pazendes et sont données à tort 
comme zendes, jaê, je M. F. 25; jaêsh transcrit jèh 
M. F. 27. 

jahika fém. « femme de mauvaise vie, prostituée » sg. 
gén. jahikayâo traduit je/; T. 9. (Cf. jahi). 

Jâmâspa, nom propre sg. nom. Jâmâspô Jàmàsp 
N. 89; gén. Jâmâspânahê (lire Jâmâspaîiê) D. 7. 

jâmâspânahê voir Jâmâspa. 

ji verbe act. subj. prés. sg. 3 jinâiti afsahîliOt « il 
détruit « M. F. 27. 

jim « venir » act. imp. subj. sg. 3 jimât mal M. F. 27. 
(Cf. gam). 

ju verbe « vivre »; act. ind. prés. sg. 3 javaitijruêf 
F. Farh. 21. (Peut être à lire jivaiti, de la racine jîv; 
voir jiv). 

jum forme d'accusatif irrégulier de jiva traduit zîvayidak 
« vivant » M. F. 27. (Cf. la racine jîv). 

juya adj. traduit en pazend ziiida et en sanscrit jivant 
« vivant » sg. fém. nom. irrégulier juyê Aog. 35 (de 
ju « vivre ». Cf. les formes précédentes). zaêna voir haêna. 

zaêmana adj. sg. mscl. nom. zaêmanô zîvandak 
« vivant » F. Farh. 34. — 72 — 

zaêsha adj. sg. mscl. nom. zaêshô ziolit « lait, horrible » 
M. F. 30. 

zaotar mscl. nom d'un prêtre dans le sacrifice mazdéen, 
tradnit zôt « le Zaotar » sg. nom zaota N. 20, 21 , 38, 39, 
70,71, 80, 81; zaodha (lire zaota) N. 21; zaotha (lire 
zaota) N. 33, 72 ; gén. zaotarô N. 21 ; zaothrasca 
N. 73 ; zaotarsh N. 72, 81 ; zaotara N. 78. 

zaotha voir zaotar. 

zaothra neutre sg. nom. ace. zaothrem zôt.îh « qualité 
de Zaotar » N. 81. (Peut être j lire zaothrâm ace. du 
suivant). 

zaothra fém. traduit zôlrr ou zôhra.k « l'eau sainte » sg. 
abl. zaothrât (en fonction d'ace, pi.) N. 65 ; ace.. 
zaothrâm N. 64 ; àp-zôlir N. 48 ; pi. nom, zaothrê 
(zaothrâo) N. 68; dat.abl. zaothrâbyô znhrnk N. 71; 
transcrit zdsa)' F. Farli. 41 ; ace. zaothrât (lire zao- 
thrâo N. 65 ; zaothrâo T. 36, 68, 71 ; gén. zaothra- 
nâm zôlirân N. 83, 84. 

zaothrada neutre sg. inslr. zaothrada pun zôtih « en 
exercice des fonctions de Zaotar « N. 40 (zaotar-f ta). 

zaothrô forme que prend le thème zaothra en compo- 
sition (Voir zaothrô-barana). 

zaothrô-barana adj. neutre sg. instr. zaothrô-ba- 
rana zôlir-baràn « qui porte, qui contient la libation » 
N. 66. 

zaoda voir zaotar. 

zaodha voir zaotar. 

zanta fém. sg. nom. zanta s]nnàsis}ni « connaissance » 
AI. F. 30. (De la racine zan ; cf. pehlvi-persan zand). 

zantu mscl. transcrit z:ind « district, pays » sg.abl. zan- 
taot N. 8 ; gén. zantéush N. 8 ; loc. zantavô T. 22; 
zantvô N. 8. 

zantu-bakhta neutre sg. ace. zantu-bakhtem zand 
bajisJtnîh « qui a le pouvoir de gouvei'ner un district » 
T. 95. 

zata adj. sg. mscl. nom. zatô makhitûnt « frappé » M. I — 73 — 

F. 30 (part, passif de la laciiie zan». 
zad lii'e yat man et voir ya « (lui, ([iie » T. i?0. 
zan verbe « connaître, savoir ». 

fraact. ind. prés. sg. 3 frazânaiti bnn) frJj liluivi- 

lûnrt « il conniiît » F. Farli. 47. (C. âzaintivant et 

zanta. 
zan verbe « naître «. 

ni act. part. prés. sg. mscl. ace. nizentem transcrit 

nizand et glosé punkJi à nak :arkhini(H « celui qui est 

né dans la maison » N. 92. 
zan verbe « frapper «.voii'zata. 
zar verbe. 

â opt. sg-. 2 âzarayôish « n'affliges pas » D. 1. 
zarazdâti niscl. sg. abl. za* azdàtôit ravnk dnUi.^lni 

« qui fait marcher (la Pteligion) » T. 62. (Cf. arazdâ). 
Zarathushtra nom du prophète du Mazdéisme transcrit 

Z;irlf(sJii et Znrlûhaslit: g^m. Zarathushtrahé T. 120; 

voc. Zarathushtra T. 13, 55, 58, 60, 66, 78, 90, 94, 98, 

99, 103, 105, 108 ; N. 84 ; D. 3, 4 ; F. Farh. 23. 
zarathushtri adj. sg. mscl. instr. zarathushtri i Zar- 

tûJiasJit « qui concerne Zoroastre » N. 33, 
zaranya adj. traduit en sanscrit suvarnanirmi t a « en 

or » sg. mscl. nom. zaranyô Aog. 17, 
zarahêhi adj. forme de comparatif irrégulier d'un adj. 

zarah zavah+yah pi. fém. pris adverbialement 

zarahêhish kàsislinakîh « plus affaibli » T. 41. 
zarahê hish voir zarahêhi. 
zaredhaya neutre « cœur » sg.nom. ou acc.zeredhaiêm 

M. F. 30. [Cf. eredhaya'. 
zarva fém. sg. nom. zarva zarmànîh « vieillesse > 

M. F. 30. 
zarvânem ca voir zrvâna. 
zasta mscl. (= main » duel. gén. zastayasca (lire 

zastayâosca yadà T. 57. 
zâ voir zem. — 74 — 

zâ verbe « prendre » ; part. parf. (employé au sens passif) 
locatif absolu zazushu giriftâr T. 56. 

zâniti? D. 7. 

zâmaoiô forme altérée d'un tbème zâma (?) traduit 
dnmnt « gendre » M. F. 30. 

zâyéslica, voir zya. 

zi verbe, voir zita. 

ziî voir zi. 

zita adj. sans flexion zita traduit afzàyat cîgûn ârâyii<hn 
« augmenté, dans le sens d'ari'angé, orné » M. F. 30. 

zirijant adj. traduit en pazend ngâr-î JtôsJimandà et en 
sanscrit jîvamatâ m vigliatanâkaras; sg. mscl. nom. 
zivijâo (lire zirijâo) « celui qui fait périr les mortels, 
les boni mes » Aog. 32. 

zivijâo voir zirijant. 

zî conjonction « certes, car » T. 18, 2-2, 25, 32, 37) corrigé 
de âzi) T. 91, 98 ; N. 68 ; traduit ma N. 22, 84; ziî ma 
lire zî) N. 68. 

zîmana (lire zemana) fém. sg, nom. zemana mizd 
« salaire, rémunération » N. 17. (G. zemana, zmana). 

zu verbe « prendre, saisir » act. parf. sg. 3 zazva 
vakJidûnt t il a piis >j ; traduit en sanscrit grbîtam; 
aoriste sg. 3zazusha, jazush vahJidûnêt sk. grbnâti 
D. 3. (Cf. zatar « propriétaire », traduit en sanscrit 
grbîtar, Yasna, Hà xi, ^ 1 et zavô traduit giriftâr 
YasJit XXXIII, § 12 b et James Darmesteter, Zend-Avesta, 
Tome III, p. 151, n, 2). 

zura mscl. ou neutre « violence «. (Cf. zurô-bereta, et 
le pehlvi-persan zôr ainsi que l'arabe emprunté au per- 
san, zaûr d'où la racine zavara. C'est de cette même 
racine que vient le nom de la partie sémitique du pehlvi 
011 pliilôt du système grapbique pebivi liûzvarisJin, qui 
dérive de avi + zvar). 

zurô foriue que prend le mot zura en composition. 

zurô-bereta adj. pi. fém. nom. ace. zurô-beretâo zûr-bûrlàr (lire zûr-bârt] « enlevé avec violence » 
F. Farh. 55. 

zusli verbe « désirer, aimor ». 

à nioy. aor. sg". 3 âzîzushtê^''(H dô^hishn U'ibi doslirt. 
« il aime (avec amour) » T. 97. (Cf. zuslia, zushta et le 
pehlvi-persan dâst « ami », voir frazushô). 

zusha kltvàstnh « aimé » on « argent, valeur monétaire » 
M. F. 30. (Cf. zush, si ce mol signifie « aimé » et zushta 
s'il signifie « argent «. 

zushta adj. mscl. sg. nom. zushtô traduit dâsJûlâr « celui 
qui aime » F. Farh. 71. Part, passif de zush « aimer »; 
le sens étymologique serait plutôt « aimé » qu' « aimant », 
mais il y a dans ce mot un renversement de sens ana- 
logue à celui que l'on i-emai-que dans giriftàr qui, de 
« celui qui capture », a fini par signifier « prisonnier ». 

zushta part, passif, de zush traduit en pehlvi dirJiam 
« pièce de monnaie ». Il semble que le mot pehlvi dirham 
ne puisse traduire le mol zushta qui pour la forme est le 
participe passif de la racine zush. Peut être il y-a-t-il 
eu dans l'esprit du traducteur une confusion entre 
zushta et zâzan^ nom sémitique du dirhem ; M. F. 30. 

zeiiha mscl. zang « jambe » forme altérée de zanga 
M F. 11. 

zem zamîk « la terre », sans flexion en fonction de loc. 
zem « dans la terre » N. 101 ; sg. nom. zâ, (lire zâo) 
F. Farh 8; gén. zemô F. Farh. 63; pi. nom. ace. zemô 
F. Farh. 52. 

zemaêna adj. duel. mscl. inst. zemaênaêibya î zamîk 
« de terre » N. 107. 

zemana fém. môzd « rémunération, salaire » ^I. F. 30. 
y oh' zîmano,zmana . 

zemanaiih masc. sg. gén. mananhô ^lire zemananhôi 
ma:g ■ moelle » N. 07. 

zeredhaêm voir zaredhaya. 

zgath verbe « séparer » act. imp. ind. sg. 3 zagathat 
traduit jitf, litt. « séparément » M. F. 30. — 76 — 

zgeregnem voir zgeresna, la confusion étant amenée 

parlasimilitiule du g et de l's dans certains manuscrits. 
zgeresna adj. sg. ace. zgeregnem (lire zgeresnem) 

(jart « rond » M. F. 30. (Cf. uzgeresnô traduit gart 

« rond » dans le Vendilad^ Farg. xiv, ,^ 10. 
zmana fém. sg, gén. zman^^a^yào (lire zemanayào) 

mo:d « salaire » N. 17. (Cf. zîmana et zemana). 
zya adj. pi. neutre instr. zâyéshca (lire zrâ]yâishca 

farbà kirâ « de [vache] maigre » N. 57. (Cf. azâya et 

azya). 
zyàverbe» faire tortà...» forme verbale indéterminée zyêit 

« il nuit », traduit zînitàr, litt. « celui qui fait tort à » 

M. F. 39. 
zrva traduit zamàn « temps « M. F. 30. 
zrvan, zrvâna mscl. neutre znmân « temps » sg. ace. 

zrvânem T. 79; zarvânemca F. Farh. 136; loc. 

zru N. 12. 

z H 

zhaêna voir haêna. ta pronom démonsti'atif « celui-ci » sg. mscl. nom. hô 
T. 1 10; N. 68 ; ace. tem zag N. 42 ; fém. ace. tâm zak 
N. 10; neutre nom. ace. tat T. 98; N. 12, 68; zak N. 30, 
44, 4,5 ; îtûn « ainsi « N. 48, 51, 103 ; F. Farh. 70 ; tât 
(lire tat) pun olà N. 12 ; pi. mscl. nom. taêca olashân 
N. 118; fém. nom. tâo olàslian T. 76; N. 103 ; tê zak 
F. Farh. 39. 

taonhrô voir tarô daregha. 

takhma adj. « fort, puissant » sg. mscl. nom. tahmô 
(lire takhmô) tâkîg T. 104; pi. mscl. gén. takhmanâm 
traduit takîgîh litt. « force » T. 4; superlatif sg. mscl. 
nom. tancisthô hulaklglûm T. 45; tnkihtûin F. 
Farh. 29.; ace. tancishtem. — / / — 

tanrô pithw^âo voir tarô-pith-wa. 

tac verbe « courir » (voir tacant, tacintr. 
anu moy. ind. prés. sg. 3 anutacaité niadam bani 
iôjrt [lire tajêi) « il accourt » N. 7. 

taca traduit tacan « ? » N. 37. 

tacant adj. forme incomplète taca traduit ta.) ; tacaîit 
est le participe présent du ver])c tac et signifie « cou- 
rant »; tàj est le thème verbal du verbe pehivi-persan 
tàhhinn « courir », dérivé de tac M. F. 29. 

tacara neutre sg. tacarem traduit Injar « longueur de 
deux, hatbras ou de deux mille pas « F. Farli. GG. (Cf. 
J. Darmesteter, Zend-Avesta, Tome II, p. 104, n. 39). 

tacinti adj. traduit en pazend fràj ihajâ et glosé ké bût 
kilt Ijulend, traduit en sanscrit pravahamàna « qui 
jaillit du fond » Aog. 77. (Forme de participe présent de 
la racine tac). 

tancishta voir tahma et taremana. 

tat voir apaiti N. 54. 

tadlia adverbe îiûn « alors, ainsi v N. 54, 65. 

tadhâo voir tacare. 

tanu fém. « corps » sg. voc. tanvô traduit en pazend 
tan et en sanscrit tanu Aog. 25, 26, 27,28,48; ace. 
tanûm. dans tanûm parayêiti F. Faili. 60 traduit 
tannfûhr nahcOnrt « il devient Pesbotanu « N. 41, 42, 
43 ; tanûm pairyêiti N. 43; tinâm lire tanum), ti- 
nâm ai'wyâstâm est ti-aduit tan u pun ayyipyahà- 
nîrulag N. 95 ; tanu (lire tanum), tanu ai"wyâstâm 
est traduit tan pun ayyibyàiiànish)i.îh N. 95; dat. tan- 
vaêca F. Farb. 4; gén. tanvô tan T. 97; pi. gén. 
tanunâm T. 18 

tanu-peretha adj. « coupable, en état de péché capital, 
en état de Pesbotanu » généralement traduit tajiafûJir 
sg. mscl. nom tanuperethô traduit tanâfûhrakdi^ btt. 
« crime capital - N. 38; tanafûhr N. 39; tanupe- 
retha 'lire tanuperethô) tanafûhr N. 39 ; abl. tanu- — /» — 

perethàt tanàfûhrakàn (glosé margarzànân) N. 16; 
(lat. tanuperethâi lanâfûhrakân [glosé margarzànàn) 
N. :7, 18 ; ace. tanuperethem tannfi%hrakanîh N. 39; 
tanàfûhrîgan N. 105; gén. tanuperethehê tanàfû- 
hrakàn T. 9; tanuperethahê tànafûhrakânîh N. 54; 
pi. mscl. nom. tanuperetha tanâfûhr N. 38 ; tanu- 
perethô (lire tanuperetha) tanàfûhrakîh N. 38 ; 
gén. tanuperôthanâm taiiàfûhrâkàn N. 59. 

tanu-mazanh neutre Mit. «valeur du corps », expression 
technique (lésignanl la valeur d'un ianâ/"u/tr; sg. ace. 
tanû mazô tan inasâî T. 24. (Voir James Darmesteter 
Zend-Avesta, Tome III, p. 58, n. 1) 

taradliâtar mscl. sg. nom. taradhâta tarvînîtar « des- 
tructeur » M F. 29. 

tarasca préposition avec enclit. tîrîst « par dessus, en 
travers » N. 95. 

taremanaadj. sg-. mscl. nom.taremanô khûrt « petit » 
M. F. 29. (Cf. tancishta et tar émana). 

tarémana adj. sg. mscl, nom, tarémanô lakîktûm 
« très fort » (Cf. tancishta et tarémana) M. F. 29 ; 
tancishtem takîgtûm, tarémanô takîgtûm, taré- 
manô khârt. La traduction différente de tarémanô 
et de tarémanô ()rouve qu'il y a une lacune dans le 
texte, d'un mot pehlvi, traduction de tarémanô, et d'un 
mot zend traduit khûrt. 

tarô traduit tarîsJit « au-delà », d'où l'idée de passer au- 
delà, de transgresser, puis de mal ; tarô hvaray a tarîst 
kliôr « il commet le péché nommé hvara « N. 42 (voir 
tarô-denanô, tarô-maiti, tarô-pithwa, tarô-dar- 
egha). 

tarô-daregha adj. pi. neutre nom. tarô-daregha 
razin « extrêmement long » T. 120. 

tarô-denâno « ? » traduit ràjîn dànurN. 100; corrigé 
de dtarô-denâno N 101; de tarô-dedâno N. 101 
(voir le suivant). - 71) — 

tarô-denàro trotluit lùr-dùnnr N. 90. Il est vraisom- 
hlahle (]ue le mol précédent est à lire tarô-denâ,rô 
dans les trois passages où on le tronve, car tùr est la 
transcription de tarô dont i-njin^ rùzîn est la tradiiclion, 
et (Inrnrr traduit denânô anssi bien (pie denârô. 

tarô-pithw^a niscl. sj^. nom. tanrô-pith"wâo (lire 
tarô-pithwô) inllà (lire tarîsJit) pasliânîli « mauvaise 
nourriture » N. 15. (Gf Vendidad, Fargard xiii, § 20). 

tarô-maitî féuî. traduit larmînishnîh « action de se 
croire supérieur à sa valeur, mégalomanie, impiété « 
sg. nom. tarômaiti (lire tarômaitish, voir katârô) 
N. 41 (tarô+maiti). 

tarshu, tarshuca lîr grain T. 94 ; [tîr dérive de tâyûiri 
et désigne une sorte de pain, laJimâ. — J. Darniesteter, 
Zend-Avesta, Tome II, p. 232, n. 9). 

tarshna mscl. sg instr. tarshna tîslm « par soif » 
N. 15. 

tascit voir gâth-wôish. 

tashta neutre sg. instr. tâshta (lire tashta) tasfU 
« tasse, coupe » N. 66. (Cf. persan taslit^ arabe tasht et 
tnss, d'où le français tasse). 

tahmô, voir takhma. 

tâitya voir sliyothnanô tâ,itya, traduit pun shyao- 
thananâm ravisJimh « au mot shyaothananàm » 
N. 81. 

tâcit voir kva N. 1 08. 

tâya voir ananrô N. 15. 

tàya mscl. traduit dûj « voleur » sg. nom. tayô taraft 
dôstîliâ taraft yahvûnît M. F. 39. Cf. le suivant et tayu). 

tâya adj. pi. fém. ace. tâyàosca min dûj « de voleur » 
T. 36. 

tâyu mscl. sg. nom. tâyush dûj < voleur » N. 6, 63. 

tâyusha pi. nom. ace. (?) tàyushâosca dûzt afsharak 
u duzt afsharak îtûn vinàskâr cîgûn tôrà u nakad 
u gabrà « voleur, qu'il s'agisse d'un bœuf, d'une femme 
ou d'un homme » M. F. 39. — 80 - 

tâshta voir tashta. 

tinâm voir tanu N. 95. 

tishrô voir thri. 

tuthraêshu voir tâthra. 

tusli verbe ? act. causal, ind. prés. sg. 3 taoshyêti 
traduit madam nidôslùnt. 

ni act causal ind. prés. sg. 3 nitaoshayêiti nadhôs- 
lu'int (lire nidJtôsJiint). (Cf. Vendidad^ Farg. xvii, § 2 
upataoshayêinti madam tûsJiînd ■> ils font tomber r. 

tushi m sel. ou fém. sg. nom. tushish tôslit ■• boue, ins- 
trument de jardinage » M. F. 29. 

tûiri neutre « fromage >' pi nom. taurva (lire tuirva 
N. 67 ; gén. tûirinâm tir, panîr N. 66, 67. (Cf. le grec 
TùGoç, et James Darmesteter, Zend- \vesta, Tome III, 
p. 123, note 3). 

tûirya adj. numéral « le quatrième » sg. mscl. instr. 
tûirya cahârûm N. 102; neutre ace. tûirîm iasiun 
« une quatrième fois, en quatrième lieu » N. 11, 82; 
gén. tûiryêhê tasûni T. 8. 

tûm pronom personnel de la seconde personne; abl.thAvat 
madam lak « avec toi » N. 7; ace. th"wâm D. 1, 7; 
F. Farh. 58 ; dat. enclitique tê lak « à toi « T. 66, 90; 
gén. tê lak " de toi • T. 54, 71 ; duel. gén. yavâkem 
lahûm ol 2 M. F. 3 ; pi. nom. yûzhem lakûm F. Farb. 
26 ; ace. enclitique vô lakûm râî F. Farb. 13. 

temafih neutre « obscurité » sg loc. temahê (lire 
temahi) tarikîh N. 68. 

tâthra neutre « ténèbres » pi. loc. tuthraêshu (lire 
tâthraêshu) tarik N. 68. 

tcô voir hâthrâo N. 88. tkaêsha mscl. dâtôbar ou mieux dâivar « juge » sg. nom. 
tkaêshô F. Farb. 47; gén. tkaêshahê F. Farb. 70. I — 81 — 

TH 

thanavanta, l'un des niss. donne yatha navanta, 

voir navanta. 
thanvasca traduit sanvar? N. 97. 
tliamana insci. ou neutre sg-. nom. ou ace. thamanem 

hhrC'sJtltàrîli î gôrdîJi « vertu, héroïsme » M. V. 31. 
thnâ verlje « accepter » voir thnâta. 
thnâta adj. sg. mscl. nom. thnâtô « accepté » tradui 

iiiiiliablùnishn iitl. « action d'accepter » M. F. 31. 

(Part, passif de thnâ). 
Thraêtaona nom d'un des rois Pislidadiens, gén. 

Thraêtaonahê transcrit Frîtûn F. Farli. 27. 
thrakhti fém. sg. ace. thrakhtim srâklit « face » 

N. 74 ; thrakhtem (lire thrakhtim) nîmuh « partie « 

N. 79 (cf. srakhti). 
thranh jiûmmâ « bouche « M. F. 31. 
thranhi mscl. ou fém. pi. abl. thranhibyô tlirùgJi 

jrûmmâ « bouche » T. 59. 
thrayanaca voir srayan. 
thrayâstuma adj. 3 tâk « qui a trois tiges», en parlant 

du HaomaN. 108. 
thrâtar mscl. sg. gén. thrâthrashca srâyîshn « entre- 
tien, causerie » N. 92. 
thrâtu mscl. sg. nom. thrâtush « celui qui parle » 

traduit srâijut « il parle » F. Farh. 58. 
thrâyôsata nom de nombre « trois cents » M. F. 31. 
thri nom de nombre « trois » sans flexion : thri T. 7, 8 ; 

N. 42, 43, 69, 83, 109 ; F. Farh. 36, G9 ; pi. mscl. nom. 

thrâyô T. 99; gén. thrayâm T. 39 ; N. 108; thryâm 

N. 65; fém. ace. tishrô N. 73, 100, 101. 
thrikhshapara neutre sg. ace. thrikhshaparem 

3 slispah « espace de 3 nuits » N. 4. 
thrigâma mscl. 3 (jârn < espace, groupe de 3 pas » ace. 

6 — 82 — 

thrigâmem F. Farh. 70; gén. thrigâmahê N. 69 

(thri+gâma). 
thrigâmi neutre sg. ace. thrigâmi 3 gâm « espace de 

3 pas » N. 83 (probablement une forme altérée dérivée 

du mot précédent). 
thrizaremayaadj. sg. ace. thrizaremaêm 3 zarmâîni 

« qui dure 3 printemps, 3 ans " N. 11. 
thritya adj. satîgar « le troisième » sg. mscl. nom. 

thrityô N. 2; inst. tlirityâ N. 102; gén. thrityêhê 

T. 7; fém. gén. thrityâo dire thrityayâo) N. 42; 

sg. ace. (employé adverbialement) tlirltim « pour la 

^' fois » N. 11 ; « en 3^' lieu » N. 82. 
thripith"Wôdhi adj. sg. mascl. tripith"wôdhi (lire 

dhishl traduit 3 pashn a qui reçoit 3 fois sa nourriture » 

F. Farb. 61 (de thri+pitu ; cf. bipithwô). 
thrivacaya adj. sg. mscl. ace. thrivacahim traduit 

3 gavishn « qui se compose de 3 paroles » F. Farb. 39. 
thrisa traduit pun 3 « trois fois » N. 108. (Cf. thresara). 
thrista nom de nombre sg. mscl. ace. thristem si 

« trente » M. F. 31. 
thrish nom de nombre « trois » N. 31, 66, 67, 88, 90, 97; 

adv. « trois fois » traduit 3 bar N. 4 ; 3 fâk N. 97; avec 

enclitique thrishcit T. 87. 
thrishâmrûta adj. neutre pi. nom. thrishâmrûta 

« prière que l'on récite trois fois» transcrit trislnhnruit 

N. 35 ; et snsJiâmrût N. 33. 
thrishu neutre « un tiers n traduit srîshntsih sg. ace. 

thrishum traduit arîsliotah N. 42, 43; instr. thrishva 

M. F. 1. 
thru verbe « jeter, lancer ». 

ava act. pot. sg. 3 avathravit 6a râ parkinak (lire 

liarkînàd] « s'il jetait) T. 39. 
thresara adj. sg. neutre ace. employé adverbialement 

thresarem pun 3 kûnîshn «3 fois» T. 60. (Cf. thrisa 

N. 1081. — Ki — 

thrâfdha iiis. sy. nom. tràfdhô piiUsknîli « descente « 
M. F. 31. 

thryâm voir thri. 

thw^aiti voir va[ê]... N. 61. 

thwakhshita adverbe « énerf^iqncmeiit, beaucoup, très » 
yôishtô thwakhshitâo est traduit kas tilklisliak 
fiirmdn bûrtâr ijiihvÛ7iît « le petit est très obéissant » 
F. Farh. 25. 

th'wayanha neutre sg. nom. ace. thwayanhem tra- 
duit bîm « crainte » et dbîm « état de celui qui ne craint 
pas « (lire aiAvyafiha) N. 10. 

thwares verbe « lixer, établir » act. ind. prés. sg. 3 

th^Areresluiti (lire thAveresaiti) N. 52; thw^ire- 

saiti traduit hrfiliînît «il tixe (une peine) » N. 53. 

upa part, passif neutre pi. ace. upathwareshta 

T. 71. (Cf. James Daimesteter, Zend-Avesta, Tome III, 

page 103, note 4). 

th'waresa mscl. pi. ace. thwaresésca traduit vrai- 
semblablement à tort barsôm (lire bârîn?), et glosé 
rôîshâ « la tin » N. 40. (Cf. James Darmesteler, Zend- 
Avesta, Tome III, page 103, note 4). 

thAvât voir tûm. 

twôi staotarascâ prière bishûmrùta, qui se récite 
deux fois de suite ; commencement d'une Gàthâ N. 34 ; 
[Yasna, Hâ xli , § 3 ; Vendidad, Fargard x, § 4). 

D 

daêna fém. « la Loi religieuse, la religion » traduit dîn; 
sg. ace. daênâm D. 2 ; abl. daênayat N. 41. 

daêva mscl. « démon, diable » traduit s/uV/a; pi. nom. 
daêva N. 68 ; gén. daêvanâm N. 33. 

daêvayat traduit namût (lire daêsayat) voir dis. 

daêvayasna adj. « qui adore les daêvas, idolâtres « tra- 
duit ou plutôt transcrit dêvayasn, mscl.; sg. abl. daê- — 84 — 

vayasnât Iraduit dêvana^^nân et glosé ânîrân (non- 
iranien) N. 16; dat. daêvayasnâi (/('na;/as/îân ânîran 
N. 17, 18; gén. daêvayasnahê (hh-nijnsnân (ànêr) 
N. lU; daêvayasnô (lire daêvayasnahê) dèvayasii 
T. 9; ace. daêvayasnem 8/K"'daj/a.s;i;i/i N. 105; pi. 
abl. daèvayasnaêibyô shêdâyasn N. 54; gén. daê- 
vayasnanâm slu'dâijasnân N. 59 ; D. 2. 

daêvi leni. « fourberie, canaillerie » pi. ace. d^êvishca: 
keresâscagadliôitishca daêvishca nâkaUsdahîh 
nisJiîslitânîh zak aprastâraii ? N. 53. 

daêvya adj. iraduit en sanscrit devîni. ko art a h 
limiragaù asanikiilani sg. mscl. acc.« démoniaque » 
Aog. 28. 

daozhafihvaadj. sg. mscl. ace. daozhanhum dûshakJi 
« infernal » T. 93. 

daonô-jaitish voir baodhô-jaiti. 

daoslia mscl. ou fém. sans llexion daosha dôsli « épaule » 
M. V. 10. 

dakhsha neutre sg. instr. dakhsha dnjislni (dans le 
mss. p-sli-n-n « brûlure « T. 37. (racine dazh). 

dakhshamaêshta fém. nom. corrompu de dakhs- 
hmaiti (voir le suivant); sg. ace. dakhshamaêshtâm 
transcrit dakhslmmâst N. 70. 

dakhshmaiti fém. sg. nom. dakhshmaitish transcrit 
diislDiièshl « mesure de longueur de 8.000 pas, écjuiva- 
lant à 8 bazars » F. Farb. 66. (Cf. James Darmesteter, 
Zend-Avesfa, Tome II, p. 104, n. 39). 

daiihu fém. traduit nialâ « pays » sg. dal. daiihvé trad. 
mâti-ân (lire matâ-ân) F. Farh. 6; abl. danhaot N. 8; 
gén. danhéushca N. 8; loc. danhvô T. 22; N. 8; 
pi. gén. dahyunâm N. 68. 

danhâoscaôit (lire kanhâoscoît) traduit katârcaî 
N. 102. 

danhu-bakhta neutre sg. ace. dafihu-bakhtem mata 
baJLshnîh « pouvoir de cbef de pays » T. 95. — 85 — 

danhôt mol à siip])rimer N. 8. 

danlira adj. sg. nom daiihrô (lire darirô on dangrô 

(Jihulii « inslniit, savaiil » F. Farli. '22. c. 
dazh verbe « brûler » art iiid. inip. sj;. 3. dazhat tra- 
duit ICut (lire sôjêt) M. V. 27 ; suhj. inip. dizhat (hijèl 

« il brûlera » T. 37. (Voir James Darmesteler, Zend- 

Avesta, Tome III, pa|.;e 60, n. 3). 
dathânô voir pathânô. 
dadha mscl. sg. nom. dadhô « (|iii donne, donatenr » 

T. 110. 
dantan mscl. pi. dantanô dandùn « les dents » M. 

F. 8 (corruplion de dantan). 
dar verbe « posséder, avoir » adj. verbal, pi. sg. nom. 

dâdar.iyô //.)/;//. s (InJ, iinhlisniiind « possédant ». 
â moy. causal, prés ind. si;. 3 adarayêitê dnrîk 

yalivnnîl « il lient, il conserve « T. 133. 
fra opi. sg. 3. fradarayôit frâj al ijahhsnnnnit 
N. 67. 

hammoy. ind. prés. sg. 3. handaraitê ol sluun (lire 
ham) ya/i/«.saraini"i a iltient ensemble» T. li). 
dareglia adj. sg. neutre ace. dareghem drr « long » 

F. Farb. 4; employé adverbialement daregliem « ponr 

longtemps F. Farb. 5 (cf. tarô-daregha). 
darez verbe « tenir » part. parf. didrezvô « désirant 

tenir » T. 90, 91. 
liâm act. causal, ind. prés. sg. 3 hâm darezayaêiti 

hanibas]) Hcikôiiamûiut « il fixe » N. 99; ind. prés. pi. 

3 hân darezhanti ol ham yakhsannnind N. 101 ; 

antara spenti (lire handarezhanti) ol ham yakhsa- 

nûnîml N. 101. 
darezera adj. sans llexion traduit sahJit « t'oi't, violent » 

M. F. 27. 
daretu mscl. sg. instr. daretô daii -.<■ par souffrance » 

N. 15. 
darethra neutre sg. ace. darethrem nakhsanûnislvn 

« maintien » T. 51. (Cité de Vispéred, Karda ii, § 10). — 8G — 

darevat traduit lihaditOnt « vu », lire daresat. (Cf. 

daêvayat et voir la racine daresi. 
dares verbe « voir » act. ind. imp. sg. 3 darevat (lire 

daresat « il voyait » traduit khacUtûnt « il a vu « M. 

F. -27 (Voir le précédent). 
daresa nis. sg. instr. daresa pun vînisJm « avec la 

vue » glosé amat ba.râ nihiril « quand il regarde « 

T. 1?3 (de la racine dares). 
dava uiscl. traduit dâtôbar [dàfvRr) « juge » T. 116. 
davata? D. 7. 
dasema adj. sg. mscl. ou neutre gén. dasmahê (lire 

dasemahé) (hhûm a le dixième » M. F. 1. 
dasti féni. sg nom. dasti << don » N. 84. 
dasmahê voir dasema. 
dashina adj. traduit dashan « qui est à droite » sg. mscl. 

jiom. dashinô M. F. 0; ace. dashinem N. 79; das- 

hanem (lire dashinemiN. 79; employé adverbialement 

da'^hinem « à droite » N. 65; neutre abl. dashinât 

N. 79 ; superlatif sg. neutre dat.. dashnôtemâi o/ 

doshantinn « le plus à droite » N. 70. 
dahma adj. ti'aduit dahm et dahmân « juste, fidèle, 

homme pieux » sg. mscl. nom. dalimô T. 6i ; N. 17, 

2.5, 27, 30, 37, 38, 39, lO'i ; tahmô (lire dahmô) T. 1 18; 

enlbnciionde nom. pluriel, dahmô ilire dahma) N. 39; 

datif dahmâi N. 19; ace. dahmem N. 12, 44, 45; 

gén. dahmahê N. 104; lém. nom. dahma T. 65; 

ace. dahmâm T. 66 ; pi. mscl. nom. dahmô (lire 

dahma) N. 39 ; gén. dahmanâm N. 40, 105. 

1 . dâ verbe. 

a act. aor. pi. sg. 3 âdare « ils prennent » D. 3 (peut 
être de la racine dar). 

2. dâ verbe « donnei', créer » traduit dàtun et en buzva- 
resh yakbûntan, act. ind. prés. sg. 3 dadhâiti yalibûnât 
N. 17, 25, 61, 105; ijahbûndN. 62 ; dadhâiti nahbûiif't 
N. 37 ; dasti yahbûnêt N. 105 ; dadhâiti barû daJiis- — 87 -- 

hnîh N. 8'i ; dataiti, dathâiti T. \\ ; yahbûnêt 
T. 1\; moy. ind. |irés. sii. ;5 dazdê W,i/ \ii\hô\jârnnnêl 
N. 55; pot. s;;'. 3 daidhît ijnlibihipl N. 18; inip. sg. 2 
dazdi iinhbiui M. K. 27 ; passif part dâta/;;/r/ « crée » 
M. F. .?7 

â act. ind. prés. sy. 3 âdadhaiti iinlihùni'l T. 3. 
paiti act. ind. prés, sg 3 nôit paiti dadhâiti là lâ- 

lâ yahàunêi <• il ne donne pas en retonr, il ne rend pas » 

giosé aîghash pa.m1',h-î rhVisfân Jnkhrfrr là ohdfmand 

F. Farh. 15 a. 
fra act. ind. prés. sg'. 3 frâdhâiti fràhhrîiKH « il tait 

grandir » T. 42. 
3. dâ verbe. 

upa « conper, moissonner » act. ind. prés. sg. 3 upa- 

dadhâiti ncdarûnet N. 101 ; passif part, passé pi. fém. 

ace. upadâtâo madam acdarûnêf N. 101. 
dâiti fém. « don, action de donner » inst. dâiti pun 

dahishn N. 61, 64 ; bani dahishmli N. 84 (De la racine 

dâ 2). 
dâiti voir nidâitica (l-Uîg y N. 67. 
dâiti fém. sg. instr. dâiti « conpe, bois coupé » traduit 

iicdrùnishn « action de couper » N. 105 (de dâ 3). 
dâitéê voir hufrâshmô-daiti. 
dâitya adj. traduit dàfîhâ « régulier, suffisant, normal » 

sg. mscl. nom. daityô dâtîgîhà N. 107; adâityô (lire 

daityô'i N. 107; sg. neutre ace. dâitîm N. 52, 53; 

insir. dâitya N, 8, 52; gén. dâityêliê r/à/f/iâ N. 17; 

pi. neutre ace. dâitya dàtîli F. Farh. 15 c. Dâitya 

prend la forme dâityô en composition; voir dâityô- 

gâtûsli, dâityô-draonaiih). 
dâityô-draonafih adj. sg. nom. dâityô-draonâo 

dâiîhâ sur « qui a une nourritui'e convenable, modérée » 

N. 30; nom. daityô-draonanhasca dàtihâ sûr « qni 

a une nourriture suftisanle « N. 53. 
dâityo-gâtu mscl.t/âti/iâgâs «place régulièi'e» sg. mscl. 

nom. dâityô-gâtush N. 78, 70. — 88 — 

dâidl mot qui enti-e dans la formule dâidi moi yê gâm 

N. 102. 
data pari, passif de dâ, kart « fait, créé » M. F. 27. 
data mscl. ou neutre traduit ai dârishn N. 97 ; pi. instr. 

dâtôish fl. dâtâish) pun daJiishn « par présents » 

T. 116 'De la racine dâ2). 
data neutre « la Loi » pi. nom. data T. 120; dâtâish 

dâtistân F. Far h. 15 c. 
dâtem voir dahma. 
dâtôisli voir data, 
dâthra neutre « don » sg. instr. dâthri (lire dâthra) 

N. 84 ; ace. dârem (lire dâthrem) N. 84 ; pi. ace. 

dâthra N. 10. 
dâdari adj. verbal redoublé de dar ; pi. mscl. nom. dâda- 

rayô yakhsanûnind « possédant » N. 96. 
dânazvâza mscl. nom du prêtre qui dans le sacrifice 

mazdéen complet portait l'eau, synonyme de âberet 

sg. ace. dânazvazem pun rôdhat vajînîtarîh (lire 

pun rôt vajînîtârîli) litt. « en qualité de porteur d'eau » 

N. 82 (dânu+vâza.) 
dânu mscl. traduit en pazend rôd et en sanscrit nadî 

" rivière » sg. mscl. danush Aog 77. 
dâra fém. sg. nom. dâra tîlih « lil, tranchant d'une 

arme» M. F. 40. 
dârem voir dâthra 
dâstra ; dâstra maso est traduit niîn nômak masâi 

« pour une moitié... » N. 67. 
dâshta adj. traduit harl, voir data, 
dâshtô-ratu adj. sg. mscl. nom. dashtô-ratu peut- 
être à corriger en dâshtô ratavôqui est le pi. nom.; ce 

mot est traduit man litanimiiii ddstôbàr tjakiisanûnêt 

« qui a ici bas un maître spirituel ». 
di pronom démonstratif « ce, celui » sg. ace. dimrary, r;/ia?, 

olâ T. 6.5 ; zng T. 116; N. 16, 19, 39, 67, 68; old N. 39, 

pi. ace. dish ôlâshân N. 18. — 89 — 

dizhat voir dash. 

didrezvô voir darez T. '.tl. 

dinànô \()ir denanô et tard denânô X. U)(); employé 

pour tarô denânô rnjin clhiùr N. 100. 
dis verl)e « voir » actif causal iuip. iiid. daêvayat lire 

daêsayati uRniûl « il uiouli-ait » M. F. 27; subj. pi'és. 

sing. 1 dsièssi'yèni ni ki(j an i « je ferai voir, je montrerai » 

T. 82. 
dishta mot sans llexion , traduit en pehlvi cvjnn 12 

awjûsht, nom d'une mesure qui valait 12 doigts M. 

F. 41. 
du vérité. 

vi: vîdûshva voir ce mot. 
duzhâthra neutre, traduit en pazend dushhvârîli et en 

sanscrit asultliaui « malheur » sg. nom. duzhâthrem 

Aog. 53. 
Dughdhôva nom propre de femuie, ace. Dughdhovâm 

D. 4. 
duzhahu adj. sg. mscl. gén. duzhaiihavô man zagî 

sarijd a,hû ijalihsanûnêf « qui a un uiauvais ahu, un 

mauvais guide spirituel » T. 17. 
duzhvarenâ-is N. 35. Prière à réciter trois fois ou Ihrls- 

liamrula i Yasna^ Hà lui, .§ 9 et Vendidad, Fargard x,§8. 
dudhuwibuzda, nom d'un crime M. F. 35. 
dum, lire ca avec l'un des manuscrits et rattacher au mot 

précédent N. 59. 
dush-zareta adj. sg. mscl. ace. dushcâ-zaretem 

dûsh-zarmân « courbé par l'âge » T. 38. 
dush-dâma fém. sg. nom. dushdâma dûsh dâm 

« mauvaise création » M. F. 27. 
dush-sastifém.sg.noui. dush-S3iStishdûsh aniôj isluiîh 

« mauvais enseignement » M. F. 27. 
dusli-sravanhadj, sg. mscl. gén. dushravanhê « qui 

a une mauvaise réputation » traduit dûshravîk litt. 

« mauvaise réputation » M. F. 29. — iJO — 

dêt (ou bêt); ce. mol est peut être la corruption d'un 
ibi'uie de la racine bu « être » T. 08. 

dedànô lire denanô et voir tarô denanô N. 101 . 

dem voir dim. 

demânô-pathni fém. sg. nom. demânô-pathni « maî- 
tresse de maison « traduit nisââ amut nùk shôî « la 
femme quand elle vient d'être mariée » M. F. 29. 

derejyêiti voir derezyêiti. 

derez verbe. 

à « lier, attacher » act. ind. prés. sg. 3 âderezyâiti 
asarûnid N. 94. (Cf. drenj). 

derêto-sraosha adj. sg. nom. ace. deretô-srâoshem 
traduit dàslitàr-srâsh et glosé ai(jh pua daslcâr Aarf. 
yakoyamiinêt « soumis à la direction du maître » F. 
Farh. 2 b. 

déush fém. sg. nom ? déush dosh « épaule » N. 106. 

déush-dâta fem. traduit en pazend dushâgâhî et en 
sanscrit dusb tairjnânais « ignorance, mauvaise con- 
naissance » Aog. 56 (déush pour dush et data part, 
passif de dâ « savoir) ». 

dâmnsâvyàm ? D. 7. 

dâhislita adj. superlatif de dâo sg. mscl dat. dâhishtâi 

danâP, « ti'ès sage « N. 80. 

dtarô lire ta' ô, et voir tara denanô N. 101. 

draojina voir draonya. 

draojina voii draojinô bereta. 

draojinô bereta adj. pi. fém. ace. draojinô-bere- 
tâosca dro) barishnîh « apporté par un fourbe » 
T. 36. 

draojyêhê voir aêshô draojya. 

draonya adj. duel mscl. instr. draonibya i dârin 
« de bois » N. 107. 

draonanh neutre sg. ace. draonô sîrr « nourriture » 
N. 52, 53; gén. draonanhô N. 17 voir dâityô drao- 
nanh, fradâodraonanh) — !)l — 

draosh verbe acl. inip. ind sji 3 bîraoshat liic drao- 

shati^HHi (Irnjisjiii (lrn}\]\t hnrû-;il « il inciilii'ii » 'l\ -.'i. 
{CL druj). 

dranj act. ind. prés. s>;. derenjyêiti dnwjhyH. (glosé 
)i:ir)n olKhlnand) « il récile » N. il ; opi. pai'f. sg. 2 
dâdrâjôish drnniîshnih yahrûnf « lu répéteras » 
N. 12; siihj. imp. sg. ;> drenjayâatca lire dren- 
jayâtca) (ii'nnjin iLunn barâ obdùnam « j'appreiuifai 
par cœur » N. 1 1 ; opt. parf. sg. 2 dâdrâjôish di-cin- 
jishnîh « lu répéteras » N. 12. 

draj verbe, causal, part. prés. fém. sg. ace. drâjôyêitîm 
(h'nnjinîtaktar « qui fait grandir » T. G6. 

drajanh neutre. Forme employée en composition drâjô. 
(Voir aêsho dràjô, ayare drâjô, yare drâjô . 

drâjay causal de draj, voir draj. 

drâjôyêitîm voir draj. 

drigliuad|. traduit daryosh «pauvre» sg. mscl.acc.drug- 
hîm ca lire drighûm ca; daryôsliân gabrâân T. 47; 
géu. drigliôsh danjoshih litl. « pauvreté » T. 100. 
(Voir drugh et le suivant]. 

drivi fém. sg. ace. drîvlm danjôshân nîshà-ân « pau- 
vresse » T. 47. [Ce mot est en réalité le féminin de l'ad- 
jectif drighu (voir le mot précédent), et il est pour 
drigvi, par suite de la chute du g; on comparera dreg- 
vant à côté de drvant, margu en face de mouruj. 

dru neutre sg. gén. draosh dâr » bois, arbre » X. lOO. 

drughîmca voir drighu. 

druj verbe « mentir » act. ind. prés. pi. 3 druyanti (lire 
drujanti) «ils mentent», traduit :ah-i di'âjishn « cette 
action de mentir » N. 84 ; moyen ind. prés, sg 3 drûz- 
haitê drûiînât yakâiiamihKH « il ment » N. 84. 

druj lem. transcrit drOj « la Drùj, le démon femelle » ; sg. 
ace. drujem T. il . 

dregvant adj. sg. mscl. gén. dregvatô darvand 
« méchant, maudit » T. 84. — 92 — 

drenj verbe act. eau s. ind. prés. sg. 3 derenjyeiti (lire 
drenjyeiti) dra//j//î<'/ • il passe » N. 11; subj. prés. 
brenjayâiti (lire drenjayâiti) asarûnênd « ils lient » 
N. 94. 

drvant adj. Iraduil darvand « maudit, damné » sg". niscl. 
dat. drvaitê T. 1 10 ; pi. nom. drvatô N. 54. 

drvatât mscl. sg. ace. drvatâtem dûnist rarishinli 
« bonne santé » M. F . 11. 

dva nom de nombre « deux »: duel nom. dva T. 99 ; va 
hulâ 2 in N. 23, 24, 94,; va N. 5; ava (lire va) 
kulà 2 T. 122 ; uva huUi 2 M. F. 23 (voir baê) ; dat. 
ou abl. vaibya miuhini kulâ 2 zahar u nahad •( pour 
deux, mâles ou femelles » M. F. 2; gén. vayâoscit 
(vayâo + cit) M. F. 2 ; niadain kulâ 2 nîvak u 
saryâ « pour deux, bons ou mauvais » vayâo inadam 
kulâ 2 aldavân u darvandân « poui" deux, bienheureux 
ou damnés » M. F. 2 ; loc. vayô ntadant kulà 2 bas- 
tak M. F. 2 ; fém. ace. vaiê madani kulâ 2 nakad 
« deux, en parlant de deux êtres du sexe féminin » 
M. F. 2. 

dvadasaiihâthra adj sg. neutre nom. dvadasanhâ- 
threm « qui se compose de douze bazars, de douze 
mille pas » F. Farb. 68. 

DH 

dliadanli neutre sg. instr. dhadaiiha .s/fa/a « la partie 
postérieure de l'homme » M. F. 1 1. (Corruption ou plu- 
tôt graphie défectueuse de zadhan). 

N 

nairika voii- nâirika. 

naêca conjonction u-lâ-ir « et non » T. 39. (Cf. naêmca). 
naêci adj. sg. mscl. nom. naêcish « aucun » D. 3. 
naêta?T. 117. — 03 — 

naêm voir naêma. 

naêma neutre, Iradiiit enpehlvi nîm, nîinnk el en zévarcsh 
|iai' /*.(/.);/ : 1" « moitié » 2° « partie, côté, place ». Sg. abl. 
naêmât T. 38; N. Il, 37, 00, 69, 71, 79, 93, 91, 99, 
lO'i; nîni N. 58; (himik (lire nôniak) N. Il; ace. 
naêmô lire naêmem) N. 33; naêmem N. 'i2, 14; 
naêm iiiv naêmem) N. 44. 

naêmca conjonction synonyme de nôit-j-ca li'aduite 
n-l :)-!(' « et non » N. II. (Cf. naêca). 

naonôdaitish voir baodôjaitish N. (57. 

naoma adj. numéral sg. gén. naomahê nnlinm « neu- 
vième » M. F. 1 (— navamaK 

razda adj. « proche, voisin » voir nazdishta, nazdyah. 

nazdishtô adj. superlatif de nazda ti-aduit nazdîal « le 
plus proche » ms. sg. nom. nazdishtô N. 27 ; pl. nom. 
ace. nazdishta nazdîst « auprès » T. 71. 

nazdyah adj. comparatif de nazda niscl. sg. nom. 
nazdyô nazcUktar « plus proche » T. 58. 

nadhésca? pl. ace. Ji-v-sh N. 95 

nana? voir havatàm N. 13. 

nanetema traduit gabrn uîlâm^ lire nâ nitema, voir 
nar et nitema N. 86. 

nabânazda voir le suivant. 

nabânazdishta adj. superlatif de nabânazda, employé 
substantivement, traduit inihânazdisJit « le plus proche 
parent » sg. nom. nabânazdishtô N. 13 ; ace. nabâ- 
nazdishtem N. 9. 

namravâc sg. nom. namravakhsli niât garishn « qui 
a des paroles nobles, généreuses » M. F. 8. 

nar, nâ mscl. traduit gabnl « homme » sg. nom. nâ 
T. 33, 35, 1-23; N. 11, 17, 22,27, 37, 40, 65, 66, 67, 106, 
108 ; traduit zag i man N. 4 ; voir baoyô ; traduit zak 
N. 30 ; avec end. nâca T. 23 ; nâ, voir nanetema 
N. 86 ; et nânitema N. 9(i ; nâ dans haônâ, traduit 
zag gabrâ ilire haô et nâ) T. 39; kâ (1. nâ) N. 104. ; narô, forme de gén. F. Farli. (il ; na? N. 92; dat. nairi 

N. 84; naêrê gâbrâ-ân F. Farli. 15 a et 16; ace. 

narem T. 38, 92, 107; gén. narsh T. 71, 84; F. Farli. 

1 b, 9; avec enclitique narshca T. 89; voc. nare 

(neregâ rayôish, lire nare zarayôish) [v. gar] 

N. 19; duel nom. narâ N. 64; F. Farg 17; pi. dat. 

nerebyô T. 1U9 ; gén. narâm gubrâ-ân N. 10. 
nara mscl. sg. nom. barô (lire narô) gabrâ N. lO'i 

(Cf. F. Farh. 61). 
narasca voir barasca N. 98. 
narôit (lire barôit) voir bar (paiti) N. 65. 
navata adj. sûst « faible, paresseux « M. F. 1. 
navan nom de nombre, ace. nava « neuf » T. 8. 
nasa adj. « qui détruit » superlatif sg. fém. ace. nasish- 

tâm D. 2. 
nasu fém. pi. ace. nasush nasâî « La nasu « T. 38. 
nâ it jîvâk aîgh gabnl, ît jîvâk aîgh ayav « il y a des 

endroits où ce mot signifie gabrâ « homme » dans d'autres 

ayav « ou bien ».— Dans ce dernier cas il faut lire va, la 

ressemblance d'n et de v étant très grande en pehlvi 

M. F. 4. 
nâiri fém. « femme » sg. gén. nâiryâo liaduit naîrîgân 

N. 54. iCf. nâirika). 
nâirika fém. traduit nisdd ou transcrit iiâîi-îh « femme »; 

sg. nom. nâirika N. 5, 6 M. F. 4 ; dat. nâirikâi (lire; 

nâirikayâi) N. 5 ; ace. nâirikâm N. 105 ; nâirika 

(lire nâirikâm) N. G; gen. nâirikayâo N.59; M. 

F. 4 ; avec encl. nairikâoscit (lire nâirikayâoscit) 

N. 59; nâiryâo?) voir nairi ; pi. gén. nâirikanâm 

M. F. 4. 
naêta neutre sg. insir. naêtacit Id nuindiuii « en rien » 

T. 122. 
naoiiha fém. sg. nom. naohha cinîk « nez » T. 59. 
nânitema traduit gnbi-d nihhit^ ce qui prouve la lecture 

nâ nitema (voir nâ et nitema) N. 90. - 95 — 

nâfa iHScl. sy. nom. nâfô ndcak « iu)iiil)ril » M. 1*'. lU. 

nâvaya adj. léni. sg. dal. nâvayayâi, nâvayâi 
ii:irt;th « de rivière » N. G7. 

nâyêiâtim lire nâyayantîm el voir ni. 

ni adj. siiperlalil" nitema, voir ce mol. 

ni voir nidâitica. 

niuruzda adj. sg. niscl. nom. niuruzdô nijùnaJ « (|iii 
est dans la misère, dans la détresse » N. 17. 

nighmata adj. sg. mscl. ace. nighmatem « venant » 
traduit pun barà zanishnih « par assassinai «, d'où il 
semblerait que nighmatem signilie « assassiné », ce 
qui est contraire à l'étymologie. T. 33. (ni + ghmata 
part. pass. de gam « venir ») 

nizentem voir zam+ni. 

nitema adj. superlatif de ni, traduit nîtûm ^( le plus petit, 
le moindre », neutre sg. nom. nitemcit (lire nitemem- 
cit, se l'apportant à stare) F. Farh. '.); netemem (lire 
nitemem) F. Farh. 9; instr. ou pi. ace. nitema « le 
moins » N. lOG; nitema (voir nânitema) N. 90; ne- 
tema (lire nitema, voir nanetema) N. 27, 86 ; nis- 
tema (lire nitema) N. 87 ; ace. nitemem T. 60;N. 31; 
duel cas oblique nltemaêibya N. 180. 

nitemcit voir nitema. 

nidàiti traduit dàtiçi N. 67 (voir ni el daiti). 

niyâ adverbe « en bas », traduit en pazend ké pa nagàni 
frôt cazet, et en sanscrit nîcànnîcàrin Aog. 60. (Cf. 
les formes comme franc ; niyâ est sans doute l'abré- 
viation de niyanc). 

nivanti traduit barâ g-v-p-ind (lire cjrif(tjênd?) N. 94. 
(D'une racine verbale indiquant l'action de mettre un 
vêtement). 

nivâitish voii- paiti nivaiti. 

ni^vyêiti voir bî+ni (peut être lire bi"wyêiti?). 

nistema voir nitema. 

nisrita neutre « action de contier » sing. abl. nisritât — 96 — 

jnin barâ apaspâmhnï/i N. 10; ace. nisritem pun 
barâ apaspcirishnîh, glosé barhi zariinii k;ir( « il a fixé 
un rendez-vous « N. 10 (ni-(-sri; cf. anânisritem). 

nish hish cantifratufrish, lire nishhistanti (voir stâ, 
et cantifratufrish). 

nî verbe « conduire » act. part. prés. fém. sg. ace. nâyê- 
iâtîm (lire nâyayantîm) barâ yadrûnishnîh « faisant 
passer » T. 68. 

nukhturu adj. pi. loc. employé substantivement nukh- 
turushu pun nuJiûftak « en secret » N. 68. (Cf. 
nakhturu, Vendkhul^ Fargard vu, § 79). 

nunc adverbe (1. nû?) « justement » N. 11. 

nû adverbe kûn « maintenant » T. 94, 99. 

netema voir nitema. 

nemahh neutre « prière » sg. nom. nemô (voir nemô- 
hyat) gén. nemanho pun nyâyishn T. 49. 

nemô hyât « Soit hommage ! »; commencement d'une 
prière N. 12. 

nerega rayôish, lire nere garayôish (voir râyoish, 
nar et ga) N. 19. 

noit négation là « non, ne... pas » passim; négation prohi- 
bitive al « que ne... pas » N. 6, 16, 17, ; D. 3, 7. 

nâzâo traduit nazâyislin « ? « N. 66, 

nmât voir nmâna. 

nmâna traduit mân « maison »; neuti'e sg. abl. nmât (lire 
nmânât) N. 8 ; dat. nmânâi kJuîn N. 95 ; ace. nmâ- 
nemN. 8; gén.nmânahê traduit ol mîhdn « au milieu » 
N. 1 ; m an N. 57, 78; loc. nmânî T. 22 ; nmâne D. 1. 

nmànaya pi. instr. nmânayâishca u-partak « ? » 
N. 95 (dérivé du préeédenlj. 

nmânô-paiti adjectif « maître de la maison, chef de 
famille» msel. sg. nom. nmânô-paitish traduit 7nan 
jiatân e{ kalah khCilûî N. 5; fém. sg. nom. nmanô- 
paitish « maîtresse de maison » N. 6. (Cf. nmâno- 
pathni). — 97 — 

nmânô-pathni IVni. s^. iioni. nmânô-pathni nisââ 
l'.afali bdnû « la l'emnio en laiil (|uc maîli'esso do la 
maison » M. F. 5. (CI", demânô-pathni cl nmànô- 
paiti). 

nmâno-bakhta neutre c pouvoir de chef de la maison » 
(lin. « pouvoir consistant en la maison ») sg". ace. nmâ- 
nô-bakhtem mân-bajishnîli T. 95. 

nyêtê mot non traduit en pelilvi et dont le sens n'est 
point connu. paâoiiha voir pâonha. 

paii voir paiti. 

paiô voir payanh. 

paiti p)-éposition « sur » N. 100, 101 ; F. Farh. 1 ; madam 

« sur » N. 65, 68, 69, 91, 103 ; laid « sur » N. 69 ; od 

« jusqu'à N. 86; barâ « en plus » N. 44, 45; « conti'e, en 

retour de » N. 17 (avec l'abl.) ; préfixe verbal T. 34, 79, 

81, 90, 91 ; N. 7, 51, 54, 60, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 

75, 81, 82, 83, 84, 96, 103, 108. 
paiti adj. préposition employée adjectivement ; pi. gén. 

pàitinâm djûi « séparé, qui est à part » N. 64 (voir 

paiti gaodana). 
paiti afrashâvayant adj. sg. mscl nom. paiti noît 

afrasliâvayô jiu?î afrâj nadrûnishiiîha^ mat là yadrû- 

nOt « en action de ne pas porter en avant « N. 103. (Cf. 

frashâvayô ; a+frasliâvayant, part, présent de 

shu, persan shudan). 
paiti astica mscl. sg. instr. paiti asticapiin âstish- 

nîli « avec réception », glosé a)nat (jnsJi ijakhsanûnît 

« quand il prête l'oreille « N. 22. 
paiti astô vacafili adj. sg. mscl. paiti astô vacâo 

pâtirish (jni-ishii « dont lesparoles sont agréées » M. F. 9 

(Cf. le précédent). 

7 — 98 — 

paiti-âp fém. sg. ace. paiti-âpem traduit zag-î mijà 

« le Palyab, eau bénite » N. 70. 
paitiêtê datif de paititi traduit 2)atêt « repentir, formule 

de contrition » M. F. 24. 
paiti kaya trad. 2:)âtîmârakân « ? » N. 54. 
paiti gaodana adj. duel. mscl. nom. paiticâ gaodana 

jût taknt « (jui ont des plats séparés « N. 64. (Cf. paiti 

et gaodana). 
paiti zanti fém. pi. nom. (avec enclitique) paiti zain- 

tyasca (l. paitizantayasca) « sagesse?» T. 89. 
paiti nivâiti fém. sg. nom. paiti nivâitish barâ vicâ- 

rishnih « délivrance « N. 84. 
paitim voir pitum. 
paiti ricya mscl. ou neutre sg. gén. paiti ricyêihê 

pêtnj « abstinence, abandon » N. 55. 
paitish préposition (développée de paiti ); « sur, auprès 

de )) traduit yyiadam N. 26. 
paitishâthrào l'orme de fém. pi. de paitishâthra em- 
ployé adv. hvoishtô-paitishâthrâo mas tûkhshâk 

farmân dâtâr yaJivCuiêt « le plus grand est énergique- 

ment donneur d'ordre » F. Farb. 25. 
paitishta sti lire paitishtasti (voir stâ+paiti). 
paitéush voir pitu. 
paityastôvacafili adj. sg. nom. paityastôvacâo 

patirishn (javis]i)i « dont les paroles sont agréées » F. 

Farb. 2 d. (Cf. Afringân i, 8, n. 3). 
paityahmi = paiti+ahmi traduit piin patîrak « par 

devant » F. Farb. 10. 
paityâdhapasw/j/j gacishn « réponse» (voiradh+paiti). 
paityâpi mscl. sg. abl. paityâpôit traduit étymologi- 

quement patîrah î myâ^ ce mot ayant été décomposé en 

paiti -fâp « le Padyâv ou eau sainte ». (Parsi pâdyâb, 

pâdyâp, pâdyâv). 
paityâ-pôit voir paityâpi. 
paityâpta part, passif de ap-)- paiti bàrâ àyàft « qui a 

atteint », ou lire paityâpa « l'eau sainte » ? N. 48. — 99 — 

paibarô voii- paiti bârô sous la racine bar. 

pairi adverbe et préposilion, aA/iar « eiisuile » passim ; 

préfixe verbal N. 7, 10, 17, 82, iC, 18, 49, 02, 95, 103, 105. 
pairi akhta voir vac+pairi. 
pairi arethra neutre pi. ace. pairi arethra dâtistân 

min srai' c juiiement résultant des textes « F. Farli. 47. 
pairi urusvaitish traduit i-tdpîg « ? » N. 92. 
pairi geremya neutre sg. dat. pairi geremyâi « action 

de prendre » traduit madam vahhdùnêt^ litt. « il prend » 

N. 105. 
pairith"wa adj. traduit en pazend vadargmandî et en 

sanscrit parikramanya «franchissable» sg. mscl.iiom. 

pairithwô Aog. 77, 78, 79, 80, 81. (Cf. apairithwa). 
pairishta adj. sg. neutre ace. pairislitem nikîrîtak 

« bien considéré » F. Farli. 26. 
pairishtanhara adj. pi. mscl. nom. madam horvas- 

tan?.... N. 56. 
pairyaokhta mscl. ou neutre sg. inst. pairyaok- 

htaca madam gavishnîli-ic « et par la parole » glosé 

amat yamallûnêt « quand il parle » T. 123. 
paurva voir paourva 
paêsa sg. nom. paêsa ppsa/i « lèpre » M. F. 24. (persan 

pis, pîsî). 
paoithya voir paoirya. 
paoiri adj. sg. mscl. nom. paoirish fHn'-i« le premier» 

N. 98. (Cf. paoirya). 
paoiri-ravakhsha voir paouru-fravakhsha. 
paoirya adj. fartihn « le premier » sg. mscl. nom. 

paoiryô N. 2, 72, 82; instr. paoirya N. 102; punfarêt 

(lire fartûm) N. 105; dat. paoiryâi N. 105; gén. 

paôiryêhê j)(/n ratûm (lire farlûui] T. 7. (Cf. persan 

pîr « vieux, ancien »). 
paouru, voir paouru fravâkhsha. (Cf. paoiri). 
paouru fravâkhsha ad. pCir tàk « qui a des branches 

nombreuses » sg. mscl. paouru-fravakhsliem N. 98: — 100 — 

paoiri-fravakhshô (lire paouru-fravakhshem, 

faute amenée par le voisinage de paoirish) N. 98. 

paouruslia gaona adj. sg. mscl. acc.paourusha-gao- 
nem pir moi « qui a des cheveux de vieillard, des cheveux 
blancs » M. F. 6. (Peut être « qui a beaucoup de cheveux »). 
(Cf. paouru gaona, vôhu gaona, hugaona). 

paourva mscl. sg. nom. paourvô traduit paurunê 
« passeur »? T. 68. (Cf. James Dai'uietester Zend- 
Avesia, Tome II, p. 382, n° 72). 

paourva adj. 1° « nombreux, en grand nombre » sg. 
mscl. nom. paourush kabad T. 101 ; pi. mscl. gén. 
paôurunâm min kabadîn N. 13 ; 2° pêsh « antérieur » 
sg. neutre ace. paourum N. 44; instr. employé adver- 
bialement paurva (lire paourva) pêsh « devant » 
M. F. 1. 

paourvya adj. sg. ace. paourîm fartûm « le premier » 
M. F. 1 ; loc. paouraya pêsli « sur la partie anté- 
rieure » M. F. 1. (Cf. paouru, paourva). 

paosh traduit pûtak « pourri » (lire paosha?) M. F. 24. 

pac verbe « faire cuire ». 

hâm passif part. sg. mscl. ace. hâm pukhdhem 
ol ham pazad « cuit » N. 67. 

pancadasa nom de nombre « quinze » pi. nom. panca- 
dasa F. Farh. 62. 

patatha 3'' personne pi. d'un temps secondaire de pat; 
thrigami antare anantare atha antare pa- 
tatha : 3 gâm andarg ravishnîh dar andarg pun anan- 
darg ravishnîh ô andarg p-sh-î-n ashnik ? (Cf. la 
phrase zende suivante ou le verbe a été omis par le 
copiste et qui es! traduite amat dar sâtûnêt ayav dar 
p-sh-a-n-c-c'/). 

patush voir pitu. 

pat verbe « tomber » moy. prés. ind. pi. 3 pateîita 
patînêt faigJiasJi barâ patêt) « elles retombèrent » F. 
Farh. 32. — loi — 

path voii)e ad. iiid. prés. sg. 3 pathayèitl pàlnhlishâh 
liahrihirt « il |>t.Mit, il a droit à.., ■■> \. I()5 ; nioy. pail. 
prés, pathâna. (Voir ce mot). 

pathan neutre traduit en pazend rdli et eu sansci'it 
marga « route, voie >> sg. nom. pantaô Aog. 77, 7(S, 
79, 80, 81 ; pi. ace. patha N. 9 ; pantào D. 2. 

pathâna adj. sg. masc. nom. dathânô (lire pathânôl 
shabkùnân « couché » T. 10 ; N. 37. (Cf. paidhyamnô 
opp. à hishtô, Yaslit i, § 171. 

padlia mscl. sg. ace. padhem pdi cîyûn Vi awjûslit 
« pied (mesure de longueur) valaut 14 doigts » M. F. 43. 

panti lire hanti et voir ah N. 34. 

pafraêta sâtûntan î niJihsh î a/a?H yahrûnêt û tanî 
sJiapîr afzânîk min parvarisJi iinhrûnôt? M. F. 40. 

payaiih neutre pn/i « lait » sg. nom. paiô M. F. 24 ; 
gén. payanhô, payanhaca lire payahhasca) 
N. 59; tnlbâ N. 67; pi. inst. pasuyébish ilire payé- 
bish) N. 57 ; gén. payaiihâm N. 66, 67. 

par verbe « amasser » part', sg. 3 pafrè ambarêt « il 
amasse », glosé aighasli karfak aiiâ tanâfitlrr i kart. 

par verbe act. ind prés, sg 3. paryêiti tanûm 
paryêiti bani tanâfûhr yalivûnêt « il devient coupable 
du péché de tanafuhr, i( devient Pesbôtami » N. 41, 42, 
43; tanûm pareyêiti tanâfûhr yahvûnêl N. 41; 
pairyêti N. 43; moy. ind. prés sg. 3 tanum pair- 
yêtê tanâfûhr F. Farg. 60; tanum parayeitê tanâ- 
fûhr ijahimnêt [margarzân] N. 7. 

apa act. ind. prés. sg. 3 tanûm apa pairyêitî 
barà tanâfûhr yahvûnêt « il devient Peshotanu » N. 42. 
paiti moy. ind. prés. sg. 3 paiti tanûm para- 
yeitê tanâfûhr yahvûnêt, margarzân paiti tanûm 
parayeitê barâ ta)iâfûhr yaJivûwH N. 7. 

par verbe act ind. prés. sg. 3 pareiti patkârêt » il 
discute N. 13. (Cf. parenti). 

â moy. part, prés sg. mscl. dat. aperemnâi (lire 
âperemnâi) patkârêt « discutant » N. 13. — 102 — 

paiti causal act. ind. prés. pi. 3 paiti parayaftti 

bâvâ farnâmînd « ils rendent hommage » N. 96. 
par verbe « s'en aller, partir >■> causal actif subj. imp. 

sg. 3 pârayât N. 5; barâ sâtÛ7idt N. 1; barââi sâtûnêt 

N. 5, 80; sâtûnât^. 3. 
para 1° préposition liôsh « avant » N. 5, 46, 48 ; 2° préfixe 

verbal manjuant l'éloignement T. 71, 87; N 8, 11,50, 63. 
parafihaiti voir hac+para N. 7. 
parajiti fém sg. ace. parajitim « erreur » D. 2. 
para pa(s)caiti ahhar « cnsuile, après » N. 9 (para-[- 

pascaiti). 
para vayêô voir para vaêdha. 
para vaêdha mscl. sg. nom. ? para vayêo (lire para 

vaêdhô) Inirû padtâkili « visibilité » N. 8 (régissant 

l'ace, comme le verbe dont il dérive). 
parâonti fém. sg. gén. paràoiityâo uzlûnishn-î vîn 

« expiration par le nez de l'air qui a servi à la respiration » 

M. F. 8. 
parâca voir âcaparâco N. 4 ; traduit pêsh « en avant » 

N. 08. 
parâta fém. pûrsisJin « demande, interrogation » 

M. F. 24. 
pari adverbe fàrtûni « d'abord, avant « N. 70. 
parenti fém. pi. loc. parenti (lii-e parentishu) patkâr 

« discussion » N. 13. (Cf par, discuter). 
paresii traduit pâhlûh « côte, partie ducorpsdel'bomme » 

M. F. 10. 
parô 1° préposition augmentative traduite mas, litt. 

« grand » N. 29 ; 2" adverbe pêsh, « en avant, d'abord » 

N. 32, 101 ; D. (). 
parshva fém. sg. nom. parshva pnrahspak « neige >' 
-M. F. 19. 
pasan, pasâna mscl. nom. pasânô shmk « sein, 

poitrine » M. F. 10. 
pasu mscl. sg. nom. pasushca pêsh « troupeau » ace. — 103 — 

pasûm « lèlG de bétail » N. 67 ; gén. pasvô pnh « UMe 

(le Itt'liiil » N. 65 ; pi. nom. pasvô F. Farh. C)2. 
pasuyébîsh voir payanh. 
pasu vastra neiure pi. ^én. pasu vastranâm ;)à8 

ras/.'i/';/ « peau de htMe » N. 58; pûli-rastrag M. F. 6. 
pasushiirvân, pasûshûrûn « chien de berger » cîçjûn 

sardâr shôpâii karîtûnd yahvûnêt M. F. 40. (Cf. 

pasusliaurva). 
pasca adverbe al'Juir « après, ensuite » N. 7, 3-2, 48, 87, 

95, 103. 
pascaita adverbe akliar « après, ensuite « N. 4, 46, 50. 

(Cf. pascaêta et le suivant). 
pascaiti a/.'/ïar « après, ensuite » N. 9, 11, 14, 42. (Cf. 

pascaêta et pasca). 
pascaêta adverbe akhar « après cela, ensuite » T. 39,82. 
pashna mscl. neutre sg. ace. pashnem pêsh î cashra 

ft paupière » M. F. 8. 
pâ, verbe « proléger » imp. pi. 2 pâta nâtrûn « gardez, 

protégez » M. F. 24. 
paiti causal moyen part, redoublé sg. mscl. nom. 

paiti pâpayamnô l>arâ âhancâî « se regardant » T. 34. 
pâipith'wâm lire pâpithvsrâm N. 6L 
pâiptvâm lire pâpithwâm N. 64. 
pâoishesta adj. superlatif sg. neutre nom. paôishesh- 

temca pûtaktûm « le plus immonde » T. 93. 
pâonha mscl. ou neutre sg. instr.paâonha(lire pâofiha) 

âfràs (dast(5bârîh) « commission, mandat » N. 1 ^voir 

hazaoshyâpaâohha) . 
pâthâo lire gâthâo et voir gâtha N. 29. 
pâdhanuhant adj. sg. ace. pâdhanuhantem « qui 

reçoit une rémunéi'ation en argent » traduit mi:d arjânî- 

Jûhâ « rémunération en ai'gent » M. F. 40. 
pâpithwa fém. traduit pît pûkht « nourriture cuite, 

dîner » sg. nom. pâpith^A^a N. 62; ace. pâpith"wâra 

N. 64 ^de pitu). — 104 — 

para neutre sg. nom. ace. pârem afâm « dette » M. F. 
24, 40. 

pârantara adj. sg. neutre ace. pârantarem paranteir 
« qui est en dehors » N. 12. 

pâraya thème verhal voir par. 

pâresmânâi voir pares. 

pitu mscl. « viande non cuite, opposé à pâpith"wa » sg. 
nom. patush (lire pitush) pit N. 57; ace. paitim 
(lire pitum) N. 67; D. 1 (servant de nom); gén. pai- 
téush (lire pitéush) pît u bôr N. 66. 

pith^vâm voir pâpithw^a. 

pishotanush faute pour peshotanush. 

pîsa neutre pi. ace. pîsapas/s/m? glosé cabûn (zahabâ 
u sîm, khvâstakj « richesse en or et en argent » T. 90. 

pukhdha adj. numéral « le cinquième » sg. mscl. ace. 
pukhdhem panjûm N. 82, 87 ; instr. pukdha pun 
farêt, traduit comme paoirya au même paragraphe 
N. 105 ; pun panjûm N. 102. 

pukhdha voir hâm pukhdha et pac. 

puthra mscl. banl « fils, enfant « nom. puthrô F. 
Farh. 40 ; ace. puthrem D. 7 ; gén. puthrahê N. 54; 
D. 7 ; pi. nom. puthra F. Farh. 27. 

pûsa fém. sg. ace. pusâm avarsar « couronne » M. F. 
24 (voir pîsa). 

perena neutre sg. dat. pevenêii palkâr « dispute « M. 
F. 24. (Cf. par et paremna). 

perenâiu voir perenayu 

perenayu mscl. iDûmâJi « adulte » sg. nom. pere- 
nâyush pûrnâk amal êvak « adulte quand il y en a un 
seul » M. F. 4; duel, cas direct perenâiu dire pere- 
nayu) M. F. 24 ; perenayu amat 2 « quand il y en a 
deux » M. F. 4; pi. nom. perenâvâyâo afrigân « les 
grands » M. F. 24 (Hoshanji voit à tort dans ce mot àfrigàn 
« qui signifie bénédiction »); gén. perenâyûnâm 
amat 3 « quand ils sont trois (ou plus) » M. F. 4* — 105 — 

peremnaadj. mscl. sg. dat. peremnâi pafhârdâr « qui 

poui'siiit, ([iii dispute » F Farli. lOO. iCf. par, perena 

cl âperemna . 
pères verbe « demander » act. ind. prés. pi. :] peresenti 

hn)ii});isiin<l (lire, hampài'sand); nioy. prés. suhj. pi. 3 

peresâontê hampûrsind T. lOU. 
paiti uioy. part. prés. sg. inscl. dat. paitica pâres- 

manâi laklivâr pûrsîUîr « celui (pii interroge » glosé 

iiirnuii khavîtûnêt « il connail les Nirangs » N. 84. 

(paiti pères est le verbe technique pour désigner la 

connaissance des Nirangs). 
pesâontê voir pares, 
peshotanu niscl. « celui qui s'est rendu coupable d'un 

crime inexpiable » sg. nom. peshotanush traduit tanâ- 

fûhr,ija.hviinêt, litt. « il commet le péché d'un tanafùhr » 

N. 44 ; F. Farh. 60. 
pêvâcim patiiidn rjuvisJin « paroles bien pesées, justes » 

N. 14. 
pôit vair paityàpi. 
pôisôit voir is+upa N. 109. 
Pourushaspa nom. Pourushaspô F. Farh. 27; ace. 

Pourushaspem D. 4. 
pâm sg. ace. d'un thème pa ti-ad. pânsik « qui protège » 

F. Farh. 59 (de la racine pâ). 
pâsanu voir pâsnu. 
pâsnulem. traduit en pazend khâk et en sanscrit pamsur 

« poussière » sg. nom. pâhnush Aog. 84; afrâ 

M. F. 24. 
pfrê lire pafrê et voir par. 
prâca voir paraca N. 68. fedhri abîtar « père » M. F. 26. 
fr voir yâvât N. 46. — 106 — 

fra voir frasliaimnô N. 37. 

fra voir frâ. 

frauâkhsh srav « corne », glosé cîgûn nâhhûn « comme 

l'ongle ». (Cf. fravakhsh qui a un sens tout différent) 

M. F. 10. 
fraurvaikhti fém. sg. inslr. fraurvaikliti frâj rânôkîh 

« pour le plaisir » N. 84; dat ? fraurvaêrkhtê (lire 

fraurvaikhti) N. 83. 
fraurvaêsyô frôt vasht yakôijamûnet. 
fraôiritaraadj. sg. neutre abl. fraôiritarât min frottar 

(traduit comme un comparai if par le pehlvi) « de la plus 

inférieure » N. 58. 
fraôret (de fra+var) farnâmishn, voir le mot suivant. 
fraôret frakiishan neutre sg. loc. fraôret frakhni 

(lire-fraklîshni) farnâmislin î habad « d'une conviction 

fervente » T. 62. 
fraka neutre sg. ace. Irakem frakhv gâni « la tige 

oblique du Baresman » N. 74. 
frakana fém. traduit en pazend fraj kaneshn et en sans- 
crit khânika « action de creuser « Aog. 66 (Cf. persan 

khân, âbhhân « source », kad « la chose creusée, dont on 

creuse les fondements, maison », et l'arabe khandak 

« fossé » emprunté au persan. 
frakereiti fém. sg. ace. frâkereitîm « qui met en 

pièces » D. 2. 
frakhni voir frâoret frakhni. 
fragati fém. sg. abl. Iragatôit frâj yamtûnisJinili 

« ari'ivée, action de venir » F. Farb. 67 (fra-f-gamy. 
fracaratô voir (fra+car). 
frazusha adj. mscl. sg. nom. frazûshô frâj khvâstak 

« désirant » (fra+zush). 
Frazdanava nom d'une rivière dans le Séistan, ace. Fraz- 

dânaom, traduit frazat [t pun Sagastân] F. Farb. 44. 
fratauruna fém. ace. pi. frataurunâosca frâj vakh- 

dûnishnîk (glosé bûn) « commencement » N. 40. — 1U7 — 

fratafih mscl. ncuti'c ti-adiiil /»,)/m,(/ « largeur, épaisseur » 

voir yavô frathô . 
fratat caret adj. sg. dat. f ratât caretê tâjâk (lire 

tajàk) « courant, qui coule » N. 66. 
frataraadj. sg. féui. ace. employé adverbialement fra- 

tarâm, fratarân frâjtâi\ frâjtûm « en face de » N. 80. 
fratufrish voir ratufrish. 
fratufrya voir ratufrya. 
frathanh voir yavô frathanh. 
frathya voir yavô frathya. 
frathrâthvayô lire frasravayô voir sru^fra. 
fradaklishtana feni. sg, ace. fradakhshtanâm /.;))•- 

sanij u kapin « pierre de fronde » T. 34. (Cf. fradak- 

hshana, VencUdad^ Fargard xvii, .^ 9, et le persan 

fahiklniiLj. 
fradatlia neutre sg. ace. fradathem frâdàhishnih 

« prospérité » F. Farh. 13. 
fradarayôit (voir dar+fra N. 67. 
fradarislîti fém. sg. loc, fradarishtacit pun frâj 

yakhsûnishnih « dans l'action de tenir » N. 67. 
fradhâitya adj. sg. ace. fradiiâitîm « excédent » N. 53. 
fradhâo voir fradhâo draonaiih. 
fradhâo - draonanh adj. sg. mscl. nom. fradhâo- 

draônô frâdât-sûr « qui a une nourriture excessive » 

N. 30. 
frabaravat voir bar-f fra. 
fraberetar mscl. farbartâr « nom d'un prêtre dans le 

sacritice mazdéen complet « ; sg. nom. frabareta 

N. 67 : frabereta N. 82 ; gén. frabaret arsh N. 74, 

79, 81. 
framani fém. sg. ace. framanîm farmân « autorité, 

ordre » T. 96. 
frayaiih adj. au comparatif pi. gén. frayafihâm /arjji 

(lire frai) « de plus, en plus " N. 65 (Cf. frayanhi. 
frayaêra adj. « matinal, qui a rapport au matin » fray — 108 — 

aère ayân est traduit en parsi farda et en sanscrit 

a nt a ras m in tlivase Aog. 53. 
frayara neutre frâyâr « la matinée » sg. tlat. frayarâi 

N. 47 ; abl. fryârat (lire frayarât) N. 46. 
frayare neutre sg. nom. }}idJ(ar « matinée » M. F. 16. 
frayarena neutre sg. loc. frayarena (lire frayarane) 

[iini frâyâr « clans la matinée » N. 9. 
fravaitya fém. sg. pi. géii. fravaityanâm frâj dâtis- 

tân « jugement » N. 54. 
fravahhsh mscl. sg. nom. fravakhshô tâk « bi-anche « 

N. 98 (voir frauâkhsh, fravâkhsli, pouru fravak- 

hsli et paoiri fravaklish . 
fravashâimnô lire fra va sliâimnô. 
fravashi fém. pi. ace. fravashishca fr<3hâr « Les 

Fravashis « N. 70. 
fravâkhsh hîr « le meml)re viril » M. F. 11. (Cf. fra- 
vaklish et frauâkhsh). 
frasasta frâj afrigânîh « gioritîcation » INI. F. 26 (voir 

sanh+fra et frasasti). 
frasasti fém. sg. dat frasastayaêca frâj âfrigànih 

« gioritîcation » N. 81 . 
frastairi fém. pi. nom. frastaraityô (lire frastarai- 

tayô) ijistârishnîh «action de lier le Baresman » N. 102. 
frasraoshya mscl. sg. gén. frasraoshyêhê frâj nyô- 

khshishnîh « récitation » N.20. 
frasravayant adj. sg. mscl. nom. frasrâvayô frâj 

ai srâijal « chantant » N. 16; frathrâthvayô (lire 

frasrâvayô) pun frâj srâijisluuh N. 104). Part. prés. 

actif de sru+fi*a). 
frash verbe act. ind. prés. pi. 3 frâshenti hâm pursînd 

« ils s'enquièrent » T. 100. 
frasha lire frâ N. 71. 
fra shâimna adj. sg. mscl. nom. frashâimnô ryân 

« faisant des ordures » N. 37 (Voir fravashâmnô ; 

cf. shâma). — 109 — 

frashàvayo voir shu | fra. 

frasliumant adj. |>l. t'éiii. ace. frashumaitîsh pmi 

iiadùnisItiL « m()]jilo » T. 124 (de sha+fra). 

fraslîôcarethra mscl.pl.noin.frashocarethrâo « ceux 
([iii lonl la l'ésiirrection du uioude » traduit eu pa/eud 
frasliôgnrliardnr et en sanscrit akhsliayakàrinali 
Aog. 09. (Cf. frashà « qui marche en avant » et fras- 
hôkereti « action de faire la résurrection »). 

frashûiti l'ém. fraj-ciza.lûnishmJi « action de s'en aller, 
marche en avant » sg. nom frashûitish N. 103; abl. 
frashutôit T. 39 (shu+fra). 

frashôshô mâthrahê voir fsushômâthra. 

frasliaîicintare muât pun nlhirishn « quand on re- 
garde » N. 68. 

frashna mscl. ou neutre sg. ace. nom. frashnem kmnik 
« testicule » M. F. 10. 

frâ \° adverbe /Vaj « devant, en avant N. 19, 71 ; frâma 
(lire frâ me) N. 19 ; fraslia (lire frâ) N. 71. 2° prétixe 
verbal, passim, également écrit fra. 

frâ verbe moy prés. ind. sg. 3 frâitê traduit étymologi- 
quement fariiàmît et glosé barâ yadrûnêt « ilapporte » 
N. 50. 

frâizi fém. pi. ace. frâizish /V</j nazImkJninishnîIi 
« action de célébrer une cérémonie » ; yasnem frâi- 
zish « action de célébrer le Yasna » N. 40 ^yaz-j-fra). 

frâkeresta part, passif de fra+karet, (verbe qui indi- 
que la création démoniaque traduit frâj khrânît « crée » 
Aog57 (le kJi de hJrrâiut n'est pas étymologique). 

frâti fém. sg. nom. frâtish rat farnâmishnîh « offrande » 
glosé âtesli û âpiln « feu et eau » N. 48. 

frâtema adj. sg. neutre dat. frâtemâi fràjtùrn « qui est 
à l'avant » N. 70. 

frâma lire frâ mê (fra+mê). 

frâmrûiti fém. sg. instr. frâmrûiti frâj gavishmli 
« réponse » N. 13. — 110 — 

frâyah adj. comparatif pi. mscl. nom. frayanhô frâl 

« plusieurs y> T. 99 (cf. frayanh). 
frâyô-hvarshta adj. traduit fràhû varsht « riche en 

bonnes actions » sg. mscl. nom. fràyô-hvarshtô 

T. 23 ; gén. frâyô-hvareshtahê T. 89. 
frâyô-hûkhta adj. traduit frdhûkht « riche en bonnes 

paroles » sg. mscl. frâyô-hûkhtô T. 23 ; gén. frâyô- 

hûkhtahê T. 89. 
frâyô humata adj. trad. frâhûrnat « riche en bonnes 

pensées » sg. mscl. nom. frâyô humatô T. 23 ; gén. 

frâyô humatahê T. 89. 
frâra voir ar+fra. 
frâraitliya neutre pi. ace. frâraithya frâj dâtistân 

« opération de justice » F. Farb. 15 c. 
frârâiti fém. sg. nom. frârâitishca traduit fnit (lire 

frùj) râtîk «libéralité» instr. frârâîtî (frâ+â+râiti). 
frârâdha mscl. pi. ace. frârâdhâ akhar angûsht « le 

petit doigt » M. F. 10. (Cf. araza). 
frâ vakhshara adj. duel mscl. insir. frâvakhsh- 

naêibya siû!>în « en plomb » N. 37. 
frashmô dâiti voir hufraslinnôdâiti. 
frî verbe « bénir » . 

â moyen part. prés. sg. nom. âfrimnô « celui qui 

récite la bénédiction » N. 12. 
frî verbe. 

paiti act. ind. imp. sg. 3 paiti frayât â-macUrm 

farnâmît « il apportera... ? » N. 103. 
f[r]iishô voii- rat[u] N. 60. 
friti fém. sg. gén. fritôish farnâmishnîh « adoration » 

N. 19. (Cf. ratufriti). 
frinayantema adj. frâj azlûn « qui va en avant » N. 70. 
fru verbe « labourer » act. ind. prés. sg. 3 fravaiti 

afrôkhl « il laboure », ou part. prés. fém. « labourant » 

N. 17. (Cf. allemand pflug). 
frôit adverbe frâ+it, voir frôit varê N. 6. — tu — 

frôit vare mscl. neutre sg. loc. frôit varê sarîtfmtnn 
dàshùmar « cohahitalion illégilime » N. (i. (Cf. varena 
luxure) . 

frya mscl. Jos/ « ami » sg. nom. fryô T. 23; ace. frîm 
T. -2-2. 

fshu traduit prsh « devant ? « peut être faut-il lire le pelilvi 
pus d'où le sens de « troupeau ». 

fsliuta traduit panîr « fromage » M. F. 20. 

fhûshô mâthra mscl. sg. gén. frahôshô-mâthrahê 
transcrit fsushn mânsar et glosé tât sûtishn a c'est-à- 
dire le tat saoidhish » N. 22. (Cf. Ynsna, Hâ 58). 

fshyô akJuir « après, ensuite » M. F. 19; traduit j^^shû- 
îshn ? M. F. 26. 

B 

baê nom de nom]ji-e « deux » forme corrompue de dva 
M. F. 28. 

baêshaza bêshâzît^ishmJi « remède, médecine » M. F. 28. 

baourva sg. nom. baourushca? N. 91 ; uru baou- 
rushca semble traduit barish)i (lire bûrijâii). (Voir 
James Darmesteter, Zend-Avesta^ Tome III, p. 137, n.3). 

baodhafih neutre « sens, sensation >^ sg. nom. baodhô 
(pour l'inslr.) baodhanha Ivatà bu a (lire Ivatâ bôd) 
N. 59; gén. baodhaiihô traduit vînak litt. « celui qui 
sait, qui voit » M. F. 28 ; pi. ace. baôdhasca bôd T. 71. 

baodhajat « nom d'uu crime «. Forme parsie introduite 
en zend M. F. 32 (voir baodhôjaiti). 

baôdhô-jaithi fém. « coup donné à un animal » sg. 
nom. baodhô-jaithish transcrit bntôkzatîli N. 67. 

baodliô-varshta neutre sg. gén. baodhô-varshtahê 
bôtyôk varslii « nom d'un crime » M. F. 32 glosé en 
pehlvi cîgûn vînâkîhâ zat yahvûnêt u madam zatan u 
tôpah kartan î mandûm î nîkîrishnîh vêsh yamal- 
lûnêt pun kadbâ gavishn apdrîk vinâshêt nikîrishnîk — 112 — 

takâijad u gôyacl va kâstârîh ash obdûnand bodyôzat 

M. F. 32, 33. 
baosha mscl. neutre ace. baoshem bojisJni « action de 

délivrer, délivrance » M. F. 28. 
baôyô traduit gabrù lire nâ yô ? ou bâdhyô ? dont le 

superlatif est bâdhishta; dans ce cas bâdhyô n'est 

pas traduit et amat gabrâ répond au premier yô N. 4. 

(voir bâdhyô) . 
bakhta neutre sg. ace. bâkhtem bôjishyiîh « pouvoir » 

(voir nmânô, vlsô, danhu) T. 95. 
bakhsh verbe traduit en pehlvi khalkûntan « partager, 

diviser » actif imp. ind. sg. 3 bakhshat hJialkûnît F. 

Farh. 13; causal imp. subj. sg. 3 bakhshayâatca 

khalkûnît N. 76. 
bajanâo, bajinô voir raêthwa bajin N. 66, 67. 
bazda adj. pi. mscl. nom. bazdâ vîmâr « malades » 

N. 50. 
banta adj. pi. fém. bantâo vîmâr « malades » M. F. 28. 
banda ou bandafih pi. nom. ace. bandâo band « liens » 
badhra voir hubadhra. 
bar verbe « porter, apporter -■> act. ind. prés. pi. 3 baraiti 

(forme de sg.) bava yakôyamûnd; litt. « ils se tiennent » 

N. 100; uftînd N. 100; aï yadrûnêt « ils portent, ils 

sèment » N. 101, 64 ; act. imp. prés. sg. 2 bara yadrûn 
« apporte » N. 105 ; pi. 3 beretâm traduit en sanscrit 

dadanlâm «qu'on apporte» Aog. 16; opt. sg. 3 barôit 

aï yadrûnêt « qu'il porte, il portera » N. 69 ; yadrûnêt 

N. 71 ; subj. prés. sg. 3 barâiti aï yadrûnêt 'N. 69; 

duel 3 barâtô aï yadrûnêt ; mbarâtô lire barâtô) 

barât yadrûnêt « qu'ils apportent tous les deux » N. 64 ; 

subj. imp. sg. 3 « il apportera » N. 65 ; moyen subj. prés. 

sg. 3 barâitê (pour le duel) yadrûnand F. Farb. 17; 

prés. part. sg. mscl. barô yadrûnêt (voir bar-f-vi) N. 98; 

part. prés, mscl.sg. nom. baremnô yadrûnàn « allant 

à clieval » T. 10 ; N. 37 ; dat. ? baremnê bûrt yakô- 

yamûnt T. 47. n — 113 — 

ava aclif ind. prés. pi. 3 ava barenti Ivatâ ijadrû 
mH « ils niellent, ils passent un habit » N. 93; madarLL 
lamman aï yadrûnfH « ils portent, ils sèment « N. 10 i ; 
subj. inip. sg. 3; avabarât linrù ijndrûnnl « il dépo- 
sera )) N. Cu)-, moyen imp. ind. pi. 3 ava baretâm(lire 
ava beretâm «■ (pi'on cueille >- V. Farg. 3G. 

â act. ind. prés. sg. 3 âbaraiti uadrûnêt « il porte » 
T. 43 ; sul)j. imp. sg, 3 àbarât .)/ har<H « (piil apporte » 
N. 77. 

upaact. ind. prés. sg. 3 upabaraiti aï yadrûnêt 
« qu'il porte » N. 103 ; pari. |)rés. mscl. sg. nom upa- 
barô imn madain ijadrùni.^fin « portant » N. 108. 

us ad. ind. prés. pi. 3 uzbarenti min azïr nêniak 
làlà ijadrùiii « ils niellent de bas en haut » N. 93. 

paitiacl. ind. prés. sg.3paitibaraiti»Ki(/,n// nadrû- 
êt " il apporte » N. 60, 69 ; pi. 3 paiti barenti « on 
apporte » N. 54 ; barâ vakhdûnêt N. 103; 0|)t. sg. 3 
paiti barôit aî yadrûnêt « qu'il porte » N. 69 ; madam 
al iindrvnrt « qu'il porte » N. 70; paiti narôit (lire 
paiti barôit N. 65 ; subj. prés. pi. 3 paiti barâonti 
niadam ijadrùniH N. 4 ; subj. imp. sg. 3 paiti barât 
madam ;n yadrûnêt « qu'il apporte » frôt yadrCinêt « on 
atteindrait »; paffrafe yadrûnêt u s'il porte de niveau » 
T. 80 ; madam yadrûnàt ^( qu'il apporte » N. 66, 67, 
103 ; part. prés. mscl. sg. nom. paiti barô frâj yadrû- 
nêt « (est) apportant » N. 67 ; pun apar yadrûiiisJimh 
N. 103, 106 ; pun apar barisJmih N. 108. 

paiti ava moy. ind. prés. sg. 3 paiti-ava-baraitê 
fràj ii:idi'ûnêt « il porte au-dessous )- T. 81. 

pairi act. ind. prés. pi. 3 pairibarenti niadam 
yadrûnd N. 95. 

para ad. ind. prés. sg. 3 parabaraiti barâ yadrûnêt 
« il apporte » N. 63. 

fra act. opl. sg. 3 frabarôit fràj yadrûnêt, fràj aî 
yadrûnêt « qu'il apporte, il apportera » N. 68 ; sub;. — 114 — 

imp. sg'. 3 frabarât fn)] yadrûnêt « il apporlerait « 
T. 36; frabaravat (lire frabarât) frâj barislinâmand 
N. 71 ; nioy. ind. prés. sg. 3 frabaraitê fràj ijadrûnOt 
« il apporte, il offre la libation » N. 48. 

vi act. subj. imp. sg. 3 vîbarât barâ yadrûnât « qu'il 
introduise » N. 108; part. prés, vibarô amat barà 
yadrûnêt N. 98, 911 ; vînarasca (lire vîbarasca) 
amai barà yadrnnât N. 98. 

bara voir apa, aya (lire apabaraya ;cf. aghaurvaya 
« emporté ») N. 54. 

barant mscl. sg. nom. barô « porté à cheval » N. 37. 
(Fragment du Vendidad vi, '26). 

barana voir zaothrô-barana N. 66. 

barez adj. « haut, élevé » comparatif neutre nom. ba- 
rezyô pan bûlandih « plus haut » T. 41. 

barethra fém. sg. nom. bareîhra bûrtâr cîgûn apistùn 
« celle qui porte en tant qu'enceinte » M. P. 78. 

barethri fém. sg. nom. barethri nisââ amat varômand 
« la femme quand elle est enceinie » M. F. 5. 

baresca (lire baresmaca et voir baresman) N. 71 

baremna adj. sg. nom. baremnô yadrûnàn « allant à 
cheval » T. 10; N. 37 (Part, présent moyen de bar.) 

baresca avibaresca (lire avlbarasca) amnt là ya- 
drûnêt « quand il ne porte pas » N. 98. 

baresman neutre traduit bavsôm^ « le Baresman » sg. 
noui. baresma N. 69, 70; instr. baresmana N. 90, 
108 ; dat. baresmainê N. 69 ; baresmê N. 70 ; ace. 

' baresma N. 60, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105; 
avec enclitique baresmaca N. 60, 68; baresmacit 
barsôm îc-k-a-i N. 69 ; pi. ace. baresman N. 62, 70, 
79, 97, 102, 103; avec enclitique baresmânca (tenant 
lieu de gén.) N. 74. 

baresmô-stereiti fém. bàirsôm vistârishndi « action de 
lier le Baiesman « sg. instr. baresmô stereiti T. 40. 
(baresmô+stereiti). — 115 — 

baresnu féni. sy. loc. bareshnshô b:]H;<l « sommet, 

ce (jui est le plus haut » N. (15. 
bareshnshô voir bareshnu. 
barozhdahu neutre sg. ace. barozhdahum tâlûk î 

pun rôîsln) i pùhlûh « la partie supérieure des côtes » 

M. F. 10. 
barô gabrâ lire narô et voir nar N. lO'i (voir bar), 
bashi sg. nom. bashi bôjînnk « concombre » M. F. 28. 

(Le mol pehlvi bnjind est traduit A//j/àr dans le Vehhji- 

Pazend Glossary). 
bashidrajanh adj. « (pii a la longueur d'une phalange 

de doigt » neutre pi. nom. bashidrajanhô bajah 

dranni N. 108. 
bâ particule affirmative T. 55. 
bâzujata fém. « nom d'un péché » traduit étymologique- 

ment bùjùi zanisli ; sg. inslr. bâzujataya N. i^. 
bâdha conjonction « ainsi » ic N. ;50. 
bâdhyô voir baôyô. 
bâmanya ad. pi. neutre nom. ace. bâmanyâo bùmîk 

« Lean, magnifique « F. Farh. 48. 
bi égale dva en composition (cf. bistaora). 
bitya adj. numéral dntî(jar « le second » sg. mscl. nom. 

bityô N. 2; gén. bithyêhê (lire bityêhê) T. 8 ; ace. 

bitîm N. 82 ; fém. sg. gén. bityâo (bityayâo) N. 42; 

neuti'e sg. instr. bityâ « en second lieu » N. 102. 
bithyêhê voii- bitya. 
bipithwa adj. sg. mscl. nom. bipitliwô « ({ui reçoit sa 

nourriture 2 fois par jour » F. Farh. 01. (bi+pitu; 

cf. thripithw^odhi). 
bis abverl)e « deux fois » N. 80. 
bisara adj. neutre sg. ace. pris adverbialement bisarem 

inin 2 kûnishnîh <■ deux fois » T. 00. (Cf. thrisârem). 
bistaora adj. mscl. sg. ace. bistaorem 3 st<h- « de deux 

hètes de somme « N. 45 (bi+staora:. 
bish adjectif numéral « deux « ou adverbe « deux fois » 

traduit pun 2, N. 31; dô F . Farh. 00. — 11(5 — 

bish voir cvatbish N. 8 (voir kê et liâthra) N. 07. 

bishâmruta adj. » qui est dit, récité deux, fois » pi. 
nom. bishâmruta bî:<]nlmrût N. 33. 

bishish-framâta mscl. sj^. nom. bishish-framâtô 
bôjasfik î frâj osiniiûrfâr « médecin expérimenté » 
M. F. 28. 

bî verbe. 

nî, verbe act. ind. prés. sg. 3 niwyêiti T. 3-2. (Cf. 
Yasbl xix, n. 80). 

bîraoshat lire draoshat et voir druj. 

bu verbe « être, exister » traduit )jnlifùnlan et plus rare- 
ment bOlnn; act. ind. imp. sg. 3 bavât N. 63; aor. sg. 
3 bvat « il sera », peut être identique à la forme précé- 
dente et à lire bavât T. 93 ; trad. bèt T. 93; subj imp. 
sg. 3 buyât « ipie soit ! « D. 1. 

buzyaiia adj « de clièvre » neutre pi. gén. buzina- 
nâmca liie buzyananâmca) i bûj N. G7. 

buj voir bujin et baosha. 

bujin adj. mscl. sg, nom. buji bôkkl « sauvé, déiivi'é » 
^I. F. 28 (de buj « délivrer » ; cf. baosha). 

bûna mscl. traduit en pazend bun el en sanscrit àmù- 
latas « fond » sg. abl. bûnât Aog 77; ace. bunem 
« profondeur - F. Farb. 10. 

bereji fém. « désir « sg. inst. bereji pua arzûk T. 106. 

berejyâs voirie suivant. 

berejyâstema adj. sg. mscl. nom. berejyâstemô 
nr:fil',lihi( « qui a le plus de désir » N. 1. (Superlatif de 
de berejyâs , forme participiale dérivée de berez 
« désirer », ou couiparatif de berejyah ; cf. bereji). 

berezat varezi féui sg. iustr. berezat varezi/ju/anti 
rarjishnih « ([ui comuiet des actions élevées •> T. 73. 

bâthra uiscl. sg nom. bâthrô traduit b-a-a-n M. F. 28. 
(Ilosbangji lit bahûn et traduit difticile ; peut-être faut 
il rappiocber ce mol peblvi de bakhûnastan] « pleurer », 
bâthra signifierait alors « pleurs, larmes r). - 117 — 

byafiha l>iiii « peur, IVayeiir » M. F. "2H. 

brâtar mscl. « l'ivre »: pi. '^rn. brâthranâm hrnlnr.în 

T. ;)(■). 
brenjayâiti voir drenj N. U'i. M maiti féni. sg. inslr. maiti puji mînishti \)àv la pensée » 
T. 46 ; datif? maitê patmân « mesure » M. F. 19. 

maidhya inscl. ou ueulre pi. gén. maidhyanâm mas 
>• liqueur forte, vin > N. 29, 

maidhya arlj. « qui est au milieu », sg. mascl. dat. mai- 
dhyâi ol rniijânak N. iT; pun mîyùn N. 49, 50; l'ém. 
abl. maidhyât (lire maidhyayât miijân:ih N. 50; 
dat. (eu accord avec un ablatif . maidhyâyâi mhjfin 
N. 46 ; maidhyâi pun mîydnâk N. 51 ; neuti-e dat. 
maidhyâi mîiinnal; N. 47. 

maidhyôi - paitishtâna mscl. itinial; jiathlitàn] la 
phrase âtliravanô bis paiti bis maidliyôi paitis- 
tanô est traduite 2 pàspûnnh cnnd fràj Inhtibf't od ol 
nitiïnli palisJihïn. (Cf. maîdhyôpaitishtâna) . 

mainyu mscl. « esprit » voir spentâ mainyu; sg. nom. 
mainyush N. 102 ; ace. mainyûmca N. 50 ; gén. 
mainyéush N. 102. 

maêsman ueulre sg. ace. maêsmâ « le gomez » T. 7. 

maêsliina adj. « de mouton » ace. sg. collectif maês- 
hinem Aog. 82 ; maêshinem yavaiihem est traduit 
en sanscrit meshisamuhani d hànyasamcayam. 

maêshini adj. pi. neutre gén. maêshinâmca î nu^sli 
« de brebis » N. 67. 

magha fém. « pureté sans mélange » traduit avêzak, litt. 
" pur » M. F. 25. (Cf. James Dai'uiesteter, ZencJ- ivesta, 
Tome I, p. 318, n. 33, ou magavô fravakhshôi est 
traduit man pxn ynihjhih fràj satûnt > celui (jui a mar- — 118 — 

chédans la pureté» el glosé aigh nisâà lûît « c'est-à-dire 

f|iril n'a pas de femme, qu'il est vierge ". 
maghna adj. sg. féni. ace. maghnâm, maglianâm (lire 

maglinâm) bRrhânak^ p^rltanâk ,{\ive barhânak) « nu » 

N. 95. 
maghnenta part, d'un dénominatif de maghn; sg. nom. 

avec enclitique maghnentascit l)a i-nsJin-ic (lire baràJi- 

nak-ci'jT. Il; min aigh ntascit (lire magho entas - 

cit' barliànak ci N. 109. (Cf. maghna). 
mazafih adj. sg. mscl. ace. mazaiihem maz-î « plus 

grand » N. 45. 
mazishta adj. sg. fém. nom. mazishta maJiisht pun 

lait « le plus grand » N. 84. 
mazga mscl. ou neutre sg. acc.mazgem ma:g « cerveau - 

M. F. 11. 
mazda voir Aliura Mazda. 
Mazdâo at moi vahishtâ, cathrushamrùla, ou prière ci 

réciter quatre fois de suite ; fragments de Gâtha, voir 

Yasna, lia xxxiv, § 15, et Venclidad, Fargard x, ,§ 12. 
mazdayasna adj. « mazdéen, de la religion d'Auhr- 

nuizd » pi. mscl. nom. mazdayasna mazdisl N. 85 ; 

ynazdistân N 103; gén. mazdayasnanàm N. 63. 

(lire myazdavanâm et voir myazdavan) N. 61. 
mazdayasnanàm voir myazdavan. 
mazdayasni adj. « mazdéen, de la religion d'Auhrmazd » 

sg. fém. abl. mazdayasnôit niazdi^ilâa N. 41 ; (lire 

myazdôish) N. 72 ; gén. mazdayasnôish mazda- 

yaziàn T. 20. 
mazdôish voir myasda. 
madh verbe « s'enivrer » moy. ind. prés. sg. 3 madhaitê 

niadhipt « il s'enivre » N. 30. 
madh neutre sg. gén. madhô as « li(pieur fermentée, 

vin » N. 30. (Voir madhahh). 
madhanh neutre sg. ace. madhô as « liqueur fermentée, 

vin » N. 30. (Voir madh). — 119 -- 

madhi lem. sji. iiisti-. madlii ïnnstih « ivresse )^. 

madhimasta ;ulj. sii|KM'latir st;. iiiscl. 'j^én. madhimas- 
temahê lire madhimastôtemahê , tiadiiii ;ilir:iî 
îi^aniish :ahi in:}!>l akriiî nnistili » qui a le plus liant 
degré d'ardeur » T. 66. (Voir Jauies Dai-niesteter, Zend- 
Avestn, Tome III, p. 66, n. 3). 

madhimya adj. « qui est au uiilieu, moyen » adj. sg. 
mscl. abl. madhêmat pnn niîtiàn N. 78 ; instr. mad- 
himya pu?i iiuydnnh N. 2()[ madhimya p"?? nuijâncik 
N. 33 ; neutre instr. madhemyà, madliemya pun 
mîyânak N. 20, 78 ; « au milieu de » ; dal. madliimâi, 
madhêmâi]»('/i miiiûna.h (lire madliimyâi) N. 7; gén. 
madlimyêliê )niijàaak « de taille moyenne » F. Farh. 
9. (Cf. le sanskrit madhyana). 

madhyamya adj. sg. mscl. mamdhya lire madhya- 
mya) pun miyàn « moyen » N. 26. (G. madhimya . 

man verbe « penser, réiléchir » uioy. parf. sg 3 mamnê 
T. 46 ; mînêt « il a pensé » T. 26; passif part, passé pi. 
neutre ace. mata hara yâinatûnêt T, 46 (considéré par 
le traducteur comme dérivé de la racine gam, persan 
àmadan) ; imp. sg. 2 mainya « penses » traduit ma- 
neshn lilt. « pensée » Aog. 25; causal, imp. pi. 3 mâna- 
yen; la phrase mâiiayen ahê yatha... est traduite 
mânâk î olâ cîgCui... « comme si. on dirait que... » T. 33. 
anu act ind. prés, sg.3 anumainaiti madam minet 
« il pense » N. 25. 

mana niascl. neutre sg. inst. mana pun sâman « en 
« en mesure, sur la mesure » N. 33. 

mana voir azem. 

manaothri sg. noui. manaothri yartûn « cou " N. F. 10. 

mananh neutre nûîilshn « pensée »; sg. nom. ace. manô 
mînishnÎQ T. 55, {^'2, 78; loc. manahi T. 81 ; manahê 
T. 80 ; gén. mananhasca T. 57 : manahhê D. 6; pi. 
ace. mamanâosca (lire manâosca T. 58). 

manafihîm voir manahya. — 120 — 

manaiiho voir zemananh. 

manahya adj. sg. mscl. ace. manahîm ahûm mîmS- 
ijûn ahrân « le monde spirituel » T. 90. 

mamanâosca voir manarih. 

mamdhya voir madhyamya. 

maya fém. pi. ace-, mayâo y*.)/r/ià/i « mesure » T. 106. 
(Cf. maianuhê). 

mayanh neutre sg. mayâo màuût « cohabitation, rap- 
ports sexuels « M. F. 25. 

mayazdahê voir myazda. 

mar verbe |)ar(. prés. sg. mscl. ace. m ar entem f os// - 
mûrtar « qui étudie » T. 15. 

fra verbe « réciter » aet prés. ind. sg. 3 framaraiti 
fràj ôshmàrêt kart N. 21 ; frâj 7na.nilûnêt N. 38 ; pi. 3 
framarenti fnlj ô>iJirnûrînd N. 23; fràj manîlûnd 
N. 52; pari. prés. sg. mscl. ace. framarentem fràj 
ôslimûrislinUi N. 21 ; fi'âj ôshmOrI hni-.îl « récitant » 
N. 52; moyen part. sg. mscl. nom. framaremnô //v); 
ai manîlûnèt a celui qui récite » N. 2G ; passif part. sg. 
gén. framaretahê oshmarifilmiJi « récité, étudié ». 
iCf. aframarant et mimarô . 

marata ad. pi. neuti'e gén. marâtanâm iinrynin 
« souple » N. 58. (Cf. le sanscrit m là ta) 

mas voir masyah. 

masarih neutre sg. instr. anamasanaca lire masa- 
nacat )nns « grandeur » T. 94. (Voir asliti et dâstra). 

mastema voir madhi masta. 

mastraghna fém. riin^farn « crâne » ace. mastrag- 
hnàm F. Farb. 1 b; loc. mastraghnya F. Farb. 1 a; 
ace. irrég. tenant lieu de gén. mastravanâm mâstarçi 
F. Farb. 1 b. 

masyah adj. compai-alif de mas; sg neutre masyô uias 
« plus grand » N. 87 ; pi. nom. masyanliô znk î mas 
F. Farb. 1 a. 

mashya mscl. « boiume » sg. nom. mashyô marliun 
F. Farb. 2 c ; gén. mashyânâm D. 2. — 121 — 

mashyâka adj. employé suhslanlivemenl au iiiscl. et 

li-adiiit (julirà a homme » s;^'. jiom. mashyâka T. 37; 

D. 3; pi. nom. mashyâkàonhô tiaduil en pazeiid 

ninrdiini et en sanscrit manushyàii Aol; 'M : ace. 

yushmâkem liiemashyâkeni/w./ //"/// 1'. Faiii.-.Hi. 
mahrkasa m sel. « mort » sg. ace. mahrkasem Aog. 48; 

traduit }iuiriji en pazend cf. markatha'. 
ma voii- azem. 
ma négation proiiihilive al « que ne pas » T. 22, 

90; D 4. 
mai liamaiinak delà même sorte, semblable » M. F. 19. 

(Le destour Hoshangji traduit contrairement au pelilvi 

« mesure »). 
mâianuhê traduit patmàn « mesure ■ F. Farb. 53. Cf. 

maya, maiti; ce mot est probablement la coi-ruption 

d'une forme dérivée de mâyali . 
mâat traduit mandûni Ivatà maiidûm, u là. 1" « avec, 

ensemble » [nian'iûm Ivatâ ))iandum]. 2° « ne pas » 

(là/ M. F. 3. 
mâo traduit ît jîràk airjJi patmàn. « il y a des endroits 

ou mâo signitie mesure », ex. : khratumâo khîrad 

patniâii » M. F. 19. (C'est une traduction étymologi(iue 

consistant à voir dans mâo un dérivé de la racine ma 

^( mesurer »). 
mâra mscl. sg. gén. mârahê mùr « serpent » T. 9. 
miz verbe act. part. prés. sg. nom. yaêzô (lire maèzô 

mêzân ■ urinant » N. 37. 
mit verbe. 

âact. ind. prés. sg. 3 âmîthnâiti traduit en pazend 

mînC't et en sanscrit cintayati « il pense » Aog. ,53. 
mithafin neutre sg. ace. mithô inizd « cbose fausse, 

mensonge » T. 26. 
mithôsâst forme pazende fém. sg. de mithôsâsti; 

traduit mêtyôsâst « nom d'un crime » a})ash licârisfin 

i-kadbà àmôjîshndi. Zak yalirûnèt arnat râs-i kadbà — 1-22 — 

lo jsh tajêt amat-ic arastîhâ ol îsh u anaîvînakîhâ 
nnmâyad apash mêtyosâst obdûnishn. « C'est le mot 
par lecfuel on désigne le crime de faux enseignement, 
quand on engage quelqu'un dans une voie fausse flitt. 
quand une voie fausse court sur quelqu'un) et quand on 
lui montre des choses injustes ou contre les coutumes. 
Voilà ce qu'on appelle mêlyâsast » M. F. 35. 

mithôhita mscl. ou neutre sg. gén. mithôhitahê mît 
(ini-ixhnih « mot faux » T. 17. 

mithwa adj. gômîzah « mélangé, et par conséquent, 
« impur » M. F. 25. 

ntin N. 48; voir maghnentascit N. 109. 

inimara adj. sg. mscl. nom mimarQ kamîshak ôsh- 
mûrtàr « celui qui récite » M. F. 25. 

mî verbe act. part. prés. sg. neutre nom. mayat « détrui- 
sant « traduit vinàsishn litt. « action de détruire » 
M. F. 19. 

mîzhda neutre sg. nom. ace mezdhem (lire mîzh- 
dem mi:d " salaire, rétribution M. F. 25. 

mura harsà « ventre » M. F. 25. (Cf. merezâna). 

mustemesa sg. mscl. nom. mustemesô ]nùrt «myrthe» 
isorte de plante) M. F. 25. 

mushta « poing » voir le suivant. 

mushtamasanh adj. sg. neutre mushtamasô mvsht 
masâî « qui a la grosseur du poing » M. F. 10 (muslita 
-f masanh . 

mûkhti vsir ûkhti. 

mezdhem voir mîzhda. 

methrem voii- mâthra 

merek sg. mscl. nom. merekhsh « celui qui détruit » 
traduit maranûnish^ litt. « destiiiction » M. F. 25. 

merezâna mscl. ou neutre sg. dal. merezânâi karsâ 
« ventre » M. F. 25. (Cf. mura). 

merezu hliànak « maison » M. F. 25. 

mâthra mscl. « la parole sainte, le texte de l'Avesta con- — 123 - 

sidéré comme l;i parole (rAiilirmazd ■, transcrit en pchivi 
uiansâr; sg. ace. mâthrem T. :> ; methrem (lire 
mâtliremi rii;iitsh:if N. 17; ahl. màthrât T. \&2. 

mânayen voir man. 

mbarâtô voir bar. 

myaêshi traduit môshishn, lire maêshi y de maêshin 
« urinant ? « INI. F. -25. 

myazdamscl. traduit mijàzd « le myazda, han(iuet reli- 
gieux otTerl au Galianbar »; sg. gén. myazdaêca;/â8a/i- 
(jr5)-N.8i;mayazdahê liremyazdahè) N. 81; pi. ace. 
iriégulieri myazdê N. (Si ; gén. myasdanâlm N. 63. 

myazdavan adj. " celui qui prend pari au jjanquet reli- 
gieux » pi. niscl. gén. myazdavanàiïi iiiijà:<5niandàn 
N. 62 ; iwjâzùn N. 63 ; mazdayasnanàm myâzô- 
mn)uh)n N. 61 . 

myazdi adj. « (\m est relatif au myazda » sg. gén. 
myazdôish dar mijazd « dans le myazda » N. 83 ; 
mazdôish,mazdayasnôit (lire myazdôish) myàzd. 
mazdôishain est li'aduil tmjûzd yôm (jùsdnbàr « jour 
de myazda » N. 72 

myô lire ayâ et voir i. 

mraodésca voir upamraodi. 

mru verbe « dire, parler, prononcer » actif, prés. ind. sg. 
3 mrûiti gôft ha.và-t « il dit » N. 71 ; imp. sg. 2 mrû 
rjamHlliin « dis « M. F. 9. 

â verbe actif prés. ind. duel 3 ârmutô (lire âmrutô) 
/(a;/i yainallûnd n ils parlent tous deux » N. 24. 

fra act. prés. ind. sg. I framrâomi fràj uamol- 
lûnam « je déclare » T. 66 ; pi. 3 framavainti ilire 
framrvainti fràj yaniallûnOt «ils prononcent » N. 60. ya pronom relatif « qui, celui qui » généralement traduit 
en pelbvi man, quelquefois i, zî et très rarement Ae, hî ; - 124 — 

mscl. sg. nom. yô T 3, 45, 58, 78, 8-2, 91, î)-2, 98, KJO, 
102, 104, 106, 107, 110; N. I, 6, 13, 15, 17, 18, 19, 24' 
25, 26, 32, 41. 42, 43, 44, 45 48, 63, 68, 76, 82, 84, 89^ 

91, 95, 100, 101, 103, 104, 105, 109; D. 3; F. Farh 1 a, 
15 a, 16, 47; en place tle nom. pi. F. Farh. 1 h, 26; traduit 
auint T 24; N. 4, 9, 11, 60, 69, 99, 101, traduit .'(f N. 12; 
olâshùn N. 31, 32, 95, 100 ; yasca T. 36 ; yâo (lire yô) 
ainnt T. 26 ; yôi (lire yô?) N. 7 ; yêsê (lire yaseitat) 
amat N. 12 ; abl. yahmât amat N. 42 ; ace. yim T. 22i 
N. 1; D. 7; yem N. 16; gén. yênhê T. 49; N. 9; 
[yên]hê N. 84; apfash) N. 10; (voir yênhê mê ashât 
haca) N. 103; loc. yahmi zak man patasJi « celui 
contre qui » N. 13; fém, sg. nom. yâ, T. 65; N. 4, 6, 
41, 62, 84 ; amat T. 84 ; cand « autant que » N. 9 ; ace. 
yâm T. 66 ; neutre ace. yat T. 72, 74, 78, 81, 87, 88, 

92, 93, 99 ; N. 19, 20, 43, 47, 54, 61, 62, 72, 73, 74, 75, 
76 ; F. Farh. 5 ; zad (lire yat) T. 20; olâ T. 80; at « si » 
T. 1 16 ; cand N. 4 ; cîgûn amafM. 85 ; amat « si, quand » 
N. 7, 9, 10, 24, 42, 48, 54, 62, 63, 70, 81, 83, 85, 67, 103; 
yatcit amat îc N. 42. 

Duel nom. yâ amat 2 (gabrà) N. 23, 24, 6i, 94 ; amtt 2 

F. Farh. 17. 
PI. mscl. nom. yôi T. 109 ; N. 20, 29, 33, 52, corrigé de 

ya (voir aêtaya) N. 53 ; yô (lire yôi) N. 87, 92, 93, 95, 

96, 97, 98; F. Farh. 1 h, 26; fém. nom yâo T. 76, 54; 

N. 42, 43, 44, 46; amat N. 103; ace. yâ (lire yâo) 

amat N. 37; (corrigé de avâoyâo) F. Farh. 50 ; gén. 

yâonhâm N. 71 ; loc. yâhu N. 54 ; neutre pi. nom. 

yâN. 54 ; ace. yâ N. 16, 54; caml « autant que » N. 65. 
yâ (lire va) a^jav « ou bien » N. 44, 45. 
yaêzô lire maêzô et voir miz. 
yaêtu adj. sg. mscl. nom. yaêtush mat « venu » F. 

Farh. 34. 
yaêtushâta imn danâ yamallûnêt aîgJi min zag î 

ijal',('>ii:iniiiii(''t [nm cicitan u nyôshîtan, î olà sazâktar - 1-25 - 

« ceci se dit de celui (|iii est le plus aple ;'i choisir? el 
à écouter » M. F. 40. 

yaêsh verbe, nioyen prêt. iiul. pi. 3 yaêslienta rlirlrt 
ci/;//(.-i.s/i madam ydtânf't « elles Ijouilloniièrent c'est-à- 
dire elles montèrenl « V. Farh. 32; act. part. pi"és. sg. 
féni. ace. ifornie de masculin) aêshentem liie yaês- 
hentem) lii'Juiinêl « qui bouillonne » F. Fai'h. 33. 

yaozhdana neutre sg-. gén. yaozhdanaliê âslanik 
<-<■ rasoir » (de aozhdâ, lilt. « qui puritie »} F. Farli. -28. 

yaozhdâ ver])e « puritier » act. imp. subj. sg. 3 yaozh- 
dathat (lire thât) ij(5shdâsrînêiN.l',i; yasu'iwHN.l't. 

yaona niscl. ou neutre « voie? » sg. loc. yaona^if/o- 
:jiislinih N. .ô^. 

yaoshcina traduit ja?î « âme » F. Farh. 35. 

yakhshti fém. tâk « lige » pi. ace. yakhshtishca, 
yaokhshtayô nom. en fonction d'ace.) F. Farb. 36. 

yaz verbe « célébrer, offrir le sacrifice, sacrifier » act. 
ind. prés. pi. I yazamaidê traduit yazbahhûnrt litt. 
« il sacrifie » N. 70; pi. 3 yazanti ijazbahhûnd N. 62 ; 
yaz'a]nti barâ ijazbakiiùnêf N. 61 ; yazebenti 
(lire yazanti) N. 24; subj. prés. sg. 1 yazâi lire 
yazâni) yazbakhûnam F. Farb. 44 ; sg. 3 yazâiti 
ijazbaldiùnêt N. 22, 70; opt. sg. 3 yêzietva lire yê- 
zêtva) (pour le pluriel ou le duel yazbnlthùnd X. 24; 
part. prés. sg. mscl. ace. yazentem N. 22; moyen 
part. prés. sg. mscl. gén. yazemnahê N. 42 

fraact. ind. prés. sg. 3 frayâzaiti fràj yazbakliûiLÔt 
liacà-t « il offre en sacrifice » N. 81 ; frâyazâiti (forme 
de subjonctif! traduit h fanx frâj katarûnèt « il reste » 
N. 81 ; moyen ind. prés. sg. 3 fraêazaitê frâj zâyat 
F. Farb. 24. 

yaza D. 7. 

yazu adj. sg. mscl. nom . yazush zaltâk « élevé, sublime » 
F. Farb. 40. 

yat verbe 1° actif parf. pi. 3 yaêtatare mat yakôya- — 126 — 

mûwH « ils sont venus » F. Farh. 39 ; causal act. ind. 
prés. pi. 3 yâtayanti barâ sâtânind « ils font venir » 
N. 88; 2° act. causal ind. prés. pi. 3 yayêinti (lire 
yâtayeinti) vakhdûmnd « ils prennent », yâtayanti 
traduit yakhscinûnind litt. « ils ont » N. 97. 
yatha adverhe et conjonction « comme, autant que, de 
sorte que, ainsi » traduit cujûn T. 33, 37, 68; N. 2, 9, 
12, 22, 42, 43, 47, 48, 66, 68, 70, 89, 99, 106; D. 3; F. 
Farh. 2 c; aîgh T. 23 ; ckjûn amat N. 67 ; cand T. 59 ; 
N. 60, 66, 67, 86; F. Farh. 8, 9, 10,65; amai N. 8 ; 
îtûn N. 8, 68. 
yatha kathaca expression adverbiale traduite cîgûn 

old katârcâi « n'importe comment » N. 37. 
Yathâ ahû vairyô Cathrushàmrùla, ou prière à réciter 
quatre fois [Yasna, llàxxvii,§ 13; Veiulkldd, Fargardx, 
§ 12, 36). 
Yathâ tû Bishàmrùta, ou prière k réciter deux fois, com- 
mencement d'une Gàtlia {Yasna^ Ma xxxix, Vendidâd^ 
Fargard x, §4, n. 35). 
yathra adverbe de lieu « où « N. 10 ; taïnman « là où » 
N. 10; F. Farh. 13; yathrâ avat tamman aîr/h zak 
« là où » F. Farh. 42 ; :and yathrâ kulâ jwâk tam- 
mam « le zend yathrâ signifie dans tous les passages 
où on le trouve tamman « là, en cette place » M. F. 12. 
yadhôit adverbe, caiid « autant que, comme » N. 44 i 

amat îtûn... îtûn « en tant que... en tant » N. 52. 
yare voir yâre. 

yava mscl. « grain de céréales, grain d'orge » sg. nom. 
yavô yat- N. 90; gén. yavahê gôriâk N. 101; F. 
Farh. 43; pi. gén. yavanâm gôrtàân N. 28. (Voir 
yavôfratafih). 
yava ad\erbe de temps, « à l'époque où, au temps que », 
noît.... yava est traduit avarj (lirea Ad7'j) «jamais» 
T. 26 ; forme de dalif yavaèca, yvaêca « pour tou- 
jours, atout jamais » D. 7 ; yavê, yavê vispâi est 
traduit Jiarndi ol od visp « à tout jamais » F. Farh. 5. — 127 — 

yava dal. yavaêca « pour loujours » l). 7 (voir le pré- 

cédenl). 
yavafiha neutre li-aduit en pazend râma et on sanscrit 

dhà nyasa nicaya « troupeau » sg ace. yavaiihem, 

variante yâonhaiihem Aog. 82. (Cf. le sanscrit yùtlia 

« troupeau ». 
yavant pronom « autant (|ue » traduit ca/u/, neuti'e 

yavat cnad N. 21, 23, 27, 38, 39, 108 ; ::vj-and T. 94 ; 

zakîcandand N. 12; corrélatif de aêtavat N. 109; 

yavat candF. Farh. 19; inst. yavata h:imd od amat 

« tant que « F. Farh 19. 
yavata (lire yavaca?) traduit (jnshan « jeune » F. 

Farh. 22. (Cf le suivant). 
yavan adj. employé suhstantivement mscl. sg. ahl. 

yûnat gnsliân « jeune homme » T. 67. 
yava-hê lire yavahê el voir yava. 
yavâkem cas oblique pluriel du pronom de la seconde 

personne, traduit lakiun ol 2 « de vous deux » M. F. 3 

(voir tûm). 
yavê voir yava. 
yavô frataiih adj. sg. nom. yavô frathô jà\- pâhaâi 

« qui a un yava de large, qui a l'épaisseur d'un grain 

de blé ou d'orge » N. 70. 
yavô frathya adj. sg. gén. yavô-frathyêhê ijâv 

pahnâl « qui a la largeur d'un yava » N. 69. 
yasô-bereta adj. pi. fém. ahl. yasô-beretâbyô 

piiii zaki mat ijahoijâmânêt hn'rashnîk « agréé » F. 

Farh. 41. 
yasna mscl. « sacritice » transcrit lyasu ou traduit izislm, 

sg. ace. yasnem N. 40; îjîslm T. 88; ijasn T. 81 ; 

N. 20, 24 ; yasnemca îjîsJni T. 88; yasn-îc N. 46; 

gén. yasnahê N. 22; yasnashê isn, le « Yasna 

Haptanhâiti » N. 22. 
yasnô forme que prend le thème yasna en composition. 
yasnô kereti fém. traduit yazbakliûnishn kartârîh; pi. — 128 — 

dat. yasnô-keretaêibyô N. 7U, Ti, lill. « achèvement 
du sacrifice »; celte expression a pi'is un sens liturgique 
spécial et désigne le Yênhé Hâtâm. 
yashti lem. pi. dat. yashtibyô rhrlinîtuk « eau bouil- 
lonnante, souillée « T. 32. 

yaô voir yâre. 
1" yâonh verbe. 
ai"wi « pratiquer » aclii'ind. prés. sg. 3 ai'wyâonhat 
« il pratiquera « traduit harâ obdûnand (litt. " ils prati- 
queront ») N. 11. 

2° yâonh verbe. 
aiwi li'aduit ayyipuahanîtan « se ceindi'c, mettre un 
vêlement, se rev(Mir de >■> act. ind. prés. pi. 3 ai"wyâonti 
ayyijnjdnaliînd N. 93; aî'wyâonliayâonti a f//p //.-)- 
y!Ui iiaklisanûnnd (lire yaJdisanihiand) N. 85; ntadam 
ayyîiiyùlianînd N. 91, 93 ; ai'wyâonhyâonti nyyip- 
yahànènd N. 92, 9'i, 95; ayyii)yaliânisJuiîh yahvûnd 
N. 92 ; aiv;'yâo[nayâo]nti ay yipynyiUânînd N. 85 ; 
act. part. prés. sg. niscl. nom. ai'wyâstô N. 37 ; amat 
aipyâyast glosé aîyli sliaiiîg n hnstîri yakiisanûnêt 
« quand il a son sadéré et son kosli » T. 10 ; ayyipyâ- 
yâhan N. 86; ayijipyâyishnîli, litt. « action de se 
revêtir d'un vêtement » N. 87 ; mscl. ace. aiwyâstem 
pun ayyipyânîh litt. « action de se revêtir» N. 90; 
min ayyibyânînîh [idem) N. 87 ; fém. ace. ai"wyas- 
tâm jjun ayyibyâyàiiihsnîh (idem) N. 95; mscl. pi. 
nom. ace ai"wyâsta ayàipyâst N. 85; moyen ind. 
prés. pi. 3 aiwyâofihayâêitê (lire— hayaintê) ayyî- 
pyâyànind N. 87. 

pairi+ai'wi act. imji. ind. sg. 3 pairi aiAvyanhat 
a\ iuanîtûnrt « il a|)[u-endra » N. 16. 

yâofihya adj. hût « petit » M. F. 16. 

yâkare yahar « foie » M. F. 10. 

yâklîsh verbe, 
ai^vi actif causal imp. subj. sg. 3 ai'wyâkhsliayât 
madain nikàs ai yakiisanûnêt « qu'il surveille » N. 77. — 129 — 

yâta neutre, « nom d'un péché qui consiste à frapper 
quelqu'un, péché du yâta » sg. ace. yâtem ydl N. 42; 
F. Farh. 30; yat ^lire yâtô) ; yat mazaiihem est 
traduit yât mazd « de la valeur d'un yâta N. 45. 

yâtayanti, yâtayentê, voir yat. 

yâtukhta nom d'un crime traduit étymologiquement 
ydlnk (jarishnihâ. Le mot a été arbitrairement décom- 
posé en yâtu, qui en zend signifie « sorcier » et est tra- 
duit en pehlvi ijâtûk et en ukhta, participe passif de vac 
« dire, parler » d'oîi la traduction gavisnîhâ. — Ce mot 
est glosé : zak ijahvûnet amat ijainallûnêt (êvak mart) 
aîghat pun yatûkîh barâ marancînam « ceci est quand 
un homme dit (à un autre) : Je causerai ta perte par 
sorcellerie » M. F, 34. 

yâtô mazanh voir yata. 

yâthra lire yâ thra lyâest traduit ca7id « autant que ») 
N. 108. 

yârat voir frayara. 

yâre neutre sharit « année » sg. nom. ace. yâre N. 11, 
42, 44 ; yâo (lire yâre) N. 45 (voir yâredrâjanh). 

yâre drajânh adj. « qui a la longueur d'une année « 
neutre sg. ace. employé substantivement yare-drâjô 
shant drânâi N. 11 ; F. Farh. 31 « durant l'espace d'un 
an >■> N. 44 ; yâre drâjê (lire yâre drâjô) N. 42. 

yijaiasti fém. nom d'une mesni-e de longueur, sg. nom. 
yijaiastish jy H jesf T. 1; F. Farh. 66. (Voiryujyasti). 

yuj verbe « mettre sous le joug >-■ passif part, passé yukhta; 
yukhta cath"ware aspahê est traduit ayôjishn î 
cahar sûsija bês hîjak « attelé de quatre chevaux, qua- 
drige » F. Farh. 28 ; pi. nom. yukhta F. Farg. 27. 

yujiti fém. sg. instr. yujiti « en marche » traduit at/îl/î/U 
havât litt. « attelé » F. Farh. 27 (de yuj). 

yujyasti fém. nom d'une mesure de longueur « traduit 
yûjUiast , sg. nom. yujâyastish traduit anâ yûjîhast 
N. 8. (Dans cette traduction, anà est l'équivalent sémhi- 

9 — 130 — 

que du nom de nombre e « un «); gén. yôjuyastôish 

N. 71. 
yuzhem voir tûm. 
yushmâkem voir mashyàka. 
yûnat voir yavan. 
yûmca voir vispâyûmca T. 8i. 
yè sévishto Thrishàmrùla, ou formule que l'on récite 

trois fois de suite N. 35. [Yasna xxxvii, Hâ II, et Ven- 

didad, Fargard x, § 8, note 35). 
yêiti-cati « autant que «, lire yati-cati T. G4. 
yêzi « si, (juand » uian N. 91 ; any// T. 35 ; ai N. 10, 11, 

14, 26, 32, 33, 38, 39, 50, 55, 60, 69, 88, 92, 94, 95, 96, 

97, 100, 101, 104, 105, 107, 109; cand N. 27; îtûn N. 40, 

44; yêzica al N. 5 ; amat-cî M. 80. (Cf. yêdhi). 
yêzii lire yêzi T. 12. 
yêzi va lire yêzêtva et voir yaz. 
yêdhi adverbe a^ « mais » F. Farli. 39. (Cf. yêzi). 
yokhshtayô voir yakhsti 
yoghedha ctyôjishn F. Farb, 24. 
yôishtaadj. au superlatif sg. mscl. nom. yôishtô « petit, 

le plus petit » N. 1 ; yoishtô kas F. Farb. 25. (yôishtô 

= yaoishtô:=: yavislitha). 
yôjuyastôish voii- yujyasti. 
yôna voir yaono N. 52. 
yâstuma voir thrayâstuma. 
yna neutre sg. instr. ynâ (shna dans l'un des manus- 

ciits) khùshk « sec ? » N. 15 ; yvaê ca lire yavaêca 

D.7. 

R 

raêkhshaiti voii raêth"w. 

raêthw verbe « mélanger» traduit gnmîkhian act. prés, 
ind. sg. 3 raêthwayêiti gûmêzêt N. 80 ; rathwaiti 
ai gûmêklêd N. 61, 62; raêkhshaiti (lire raêth- 
-waiti) fjûmêzcl N. 80 ; subj. imp. sg. 3 rathwayàt — 131 — 

(lire raêth-wayât) gûmîjôt « qu'il môle » N. 76 (voir 

rashayanti . 
ham « mélanger, môler » act. ind. prés. pi. 3 ham- 

raêth^wenti Jinm gûmOzand N, 61 ; causal ind. prés. 

pi. 3 ham raêth^ATayeinti N. 62. 
raêtli'wa insel. ou neutre < vase à mélanger » pi. inst. 

raêtliAvâish N. 80 ^voir ratu et thw^âish). 
raêth-wa-bajin mscl. sg. gén. raêtli'wa bajinô fydwê- 

zELk bâsh « vase à mêler et à partager » N. 66, 67. (Cf. 

Vendidad^ Fargard xiv, § 8, note 35 et raêthwish- 

bajin). 
raêth-wish-bajin mscl. sg. gén. raêth-wish-bajinô 

(jômêzak âsh « vase à mélanger ». (Cf. Vendiddd, Far- 
gard XI Y, § 8, note 35). 
RaêthAATishkara mscl. « nom d'un prêtre » sg, ace. 

Raêth"wishkarem pun ra.tpîshkarîh (litt. « étal de 

Raèthwislikara « N. 82; gén. Raêthwishkarahê 

ratjnshkar N. 79, 
raêrê traduit ràt « généreux, libéral » M. F. 28. 
raêsha mscl. rêsh « dommage » sg. instr. raêshaca 

N. 9; dat raêshê N. 2. 
raêshatna mscl. ou neutre pi. instr. raêshatnâish? 

N. 58. 
raocanh neutre rôsltriilt « lumière du jour » sg. loc. 

raocahê (lire raocahi) N. 68; pi. nom. raocô (lire 

raocâo), ace. raôcâo, raocâo T. 71, 83; gén. rao- 
canhâm F. Farii. 67. 
raodhanh neutre « rivière » sg. gén. raodhanhô rôta- 

kân N. 26. 
Raiiha fém. sg. ace. Raiihâm Arang myâ « le fleuve 

Ranha « T. 68. 
raza adj. sg. mscl. nom. razô vîrâst « préparé, arrangé » 

M. F. 28. 
razrasdâ voir voir azrasda. 
rati fém, ace. pi, ratish ratih « sacrifice » T. 64. — 132 — 

rat[u] voir ratufrish. 
ratu voir raêthu. 

ratu mscl. rat « maîlre » sg. nom. ratush N. 10, 19; 
(voir atha ratushj N. 72, 73; (voir ratufrish); dat 
rath"waêca N. 81; mînôî g âsânbâr Mit. « l'espril du 
Gâhaiibûr » N. 81; rathwê N. 105; duel abl. ratubya 
(en dvRndva.) ratîh F. Farh. 15 c; pi. nom. ratavô 
N. 80; ratîh N. 83; rafi/ià N. 102; gén. rathwâm 
ratîgân N. 82, 83. 

ratuthvrâish lire raêthwâisli et voir raêthu. 

ratupith-wanâm voir rapith^vina. 

ratufri fém. « office, célébration du service des ratus » 
sg. nom. ratufrish rat farnâmishnîh N. 46, 47, 49, 
50, 51 ; dat. ratufryéê (lire ratufryê) pun rat farnâ- 
mishnîh N. 31 ; pi. loc. ratufrishu rat fariiâmisJinîh 
N. 102. (Cf. ratufriti). 

ratufri adj. « celui qui a satisfait à la fête de l'adoration 
des maîtres, agréé, qui est en règle >' traduit ratîhâ^ en 
règle » sg. nom. ratufrish T. 10 ; N. 19, 20, 22, 23, 24, 
26, 27 28, 37, 38, 39, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
86, 87, 89, 90. 98, 99, 101, 103, 104, 106, 107, 108; 
corrigé de ratush N. 98; de ratufryô N. 31; 
de ratufresh N. 21, 22, 28, 54; de ratufrishô 
N. 60; de rat[vjf[r]iishô N, 60; duel nom. ratufrish 
(lire ratufri) N. 23 ; fratufrya (lire ratufri) N. 24 ; 
pi. nom. ratufryô N. 21, 39, 52, 60, 87, 91, 92, 94, 95 ; 
fratufrish (lire ratufrish) traduit aratîhà {Vive ratîhâ) 
N. 88, 93, 94, 95, 97. 

ratufriti fém. « célébration du service des Ratus » tra- 
duit rat faimamislinîh] sg. dat. ratufritéê, glosé pun 
gâsânbâr N. 62; instr. ratufrish (lire ratufriti) N. 
96; ace. ratufritim ratûfrîl N. 42, 43; là yazbakhû- 
nîshnîh (lire aratufriti) « pour non célébration de la 
fête » N. 53 ; ratufraitîm N. 52. (Cf ratufri). 

ratumant adj. neutre sg. ratumat râtumandîh « la 
qualité d'avoir un Ratu » N. 63. — 133 — 

ratha mscl. sg. nom. rathô « char » N. 37. 
rathwya adj. sg. nom. rath"wya ( conforme à la règle » 

(radiiit fntrûmh (lilt. « couforinilé à la règle) » F. Farh. 

15 ; pi. fém. nom. rath^wyâo frârûn M. F. 9. 
rath-wyô-varshti (corrigé de arath-wyô-varshti) 

fém. sg. nom. rathwyô-varshti frârûn kiinîshn 

T. 57. 
rapayât voii- âp. 
Rapithwa « nom d'un génie » fém. sg. a])l. Rapith- 

wayât Rapîtpîn N. 49; pi. gén. Rapithwanâm 

f Rapîtpîn N. 49. 
rafnanh neutre sg. dat. irrégnlier râfnê râmishn 

« plaisir » jM. F. "28. 
rayatô voir srû. 
rayôish voir neregâ et gar. 
rash verbe actif causal ind. prés. pi. 3 rashayaîiti 

gûnv-zêt (lire raêthwayanti ? 
râji sg. ace. râjim rîsli « blessure » M. F. 28. 
râza voir va. 

râti fém. pi. nom. râtish râtih « dons » T. 76. 
râna fém. sg. nom. râna rân « cuisse M. F. 11. 
rie verbe. 

paiti moyen potentiel [k forme de futur) sg. 2 paiti 

raêkhshîsha al barâ rànîni « ne repousses point « 

T. 90. 
ririshia de irish « blesser » rîshînînd litt. « ils blessent « 

forme de parfait irréguiier? N. 95. 
ruth verbe. 

apa moyen part. prés. sg. mscl. gén. aparaothem- 

nahê « qui a forfait » traduit pua arànaPAh litt. « en 

forfaiture » N. 64. 
rud verbe. 

ava « faire tort, nuire à » act. ind. prés. pi. 3 (pour le 

sing.) ava raodhenti (litt. « il déracine ») traduit barâ 

khafrûnîshn « action de déraciner » N. 42; causal ind. — 134 — 

prés. sg. 3 avaraodhayêiti />ara âjârokînêt N. 42 ; 

barâ âjârohînâî (asrîniskn) N. 43. 
upa moyen causal ind. prés. sg. 3 uparaodhayêitô 

« barâ khafrûnêt « il fait dommage » (litt. « il déracine ») 

T. 110. 
vl act. ind. prés. sg. 3 vîrôidhi (lire vîraodhaiti) 

« il supprime » traduit aparvinêm (lire apârînêm) litt. 

« je supprime » N. 11 ; causal ind. prés. sg. 3 viraod- 

hayêiti « il fait faute à » N. 11. (Cf. le zend urûraotha 

traduit rânakinit, Yasna, Hâ r, § 60). 
rudh verbe « croître » act. imp. ind. sg. 3? raodhat 

rôst M. F. 28. 
rusca madam mashkûn N. 95. 

V 

va voir dva et va,. 

valô voir dva. 

vaitô forme de datif de vaiti? « action de cacher? » 

traduit nûhûft « caché » M. F. 23. 
vairi mscl. traduit en pazend var et en sanscrit naraka- 

guphâ « le Var ou palais souterrain de Djemshid » sg. 

ace. vairîm Aog. 28. (Cf. sk vala). 
vairya adj. voir Ahuna vairya. 
vaêija adj. sg. nom. vaêijô « pur » traduit avêzishn 

litt. « pureté » M. F. 23. 
vaêtha mscl. sg. abl. vaêthat « connaissance » traduit 

âkâs « celui qui sait » N. 68. 
vaên verbe act. imp. subj. sg. 3 vaênât khavîtiuiêt 

« qu'il connaisse » N. 16. 
paitiact. opt. sg. 3 paiti vaênoit « il verrait » T. 33. 
vaênatha mscl. sg. instr. vaênatha « par la vue » 

yêzi avat vaêthat vaênatha at îtûn âkâs harâ-t 

aîgh at hhazitûnam [zak êrpat) « quand il connaîtra par 

la vue » N. 11. 
vaêmanàt? — 135 — 

vaêyya: hâm vaêyya traduit pioi liamsh-n-îh N. 99. 
vaêshc verbe. 

hâm actif caus. ind. prés. sg-. 3 hâm vaêshcayêiti 
traduit Judii a-s-sh-t nah<hia)ï}ûnêt ? N. 99. 
vaâkra mscl. sg. ace. vaâkrem /;;i/>a(/ gûrd ^ homme 

très brave, très vaillant » M. F. 22. 
vakâuvari mscl. ou fém. sg. gén. vakâuvarôish 

iiaslwnti-î-myâ « canal » M. F. 22. 
vakhât mot à supprimer N. 51. 
vakhsh verbe. 

ai"wi « faire croître, nouri'ir » actif causal imp. ind. 
sg. 3 aivri vakhshayat traduit piui frûj yazbsikhû- 
nishnîh ; o\i\. sg. 3 ai"wi vakhshayôit madam aï 
vakhshînêt N. 81. 
vakhshanh ad. mscl. ou neutre sg. instr. vakhshanha 
(gsLvishn-î) sût ômandîhâ « (paroles) bienveillantes » 
M. F. 8. 
vaghzh mscl. « parole » pi. instr. vaghzhibhish N. 67. 
vaghdhana neutre «lète de l'homme» transcrit ray/iian, 
sg. neutre ace. vaghdhanem F. Farh. 1 b, 9; gén. 
vaghdhanahê N. 65. 
vanri vahar « printemps » M. F. 23. 
vanh verbe « se revêtir de, mettre un habit » act. ind. 
prés. sg. 3 vaiihaiti liumbînd N. 92. 95 ; pi. 3 van- 
henti liûmand (lire bûmbînd) N. 91. 
vanha fém. sg. ace. varihâm pôsht i pun khun « la 

moelle épinière? » M. F. 10. 
vanhareshta adj. sg. mscl. nom. vanhareshtascit 
vishâtak-ci « découvert » T. 11. (Cf. vareshtasca 
N. 109). 
vanhavaêibyasca lire va aiihavaêibyâca traduit 

zag-ci anafsJiâ « qui n'est pas sien » N. 108. 
vaiihasca paiti vaiihasca? N. 91. 
varihan neutre sg. instr. vanhunaca (lire vaiihanaca) 
shapîr « bon » T. 94 ; pi. nom. vaiihânô vêhâii « les 
bons M. F. 23. (Cf. vanhu). — 136 — 

vaùhâna neutre sg. gén. vanhânahê « vôtement ». 

varihi voir vanhu. 

vanhu mscl. neutre pi. loc. vanhushô (lire vanhushu) 
âpâWi (■'■ biens, propriétés » T. 56. 

vaiihu adj. traduit vêh et shapîr « bon, pieux, juste » 
mscl. sg. nom. vafihô N. 48; fém. sg. nom. vaiihi 
T. 65 ; ace. varihîm T. 66 ; pi. dat. vanhibyô N. 71 ; 
gén. vafihinâm N. 48. 

vanhunaca voir vanhan. 

vac verbe « parler, dire » traduit yamalalûntan et quel- 
ques fois gâftan; act. parf. sg. 3 vavakhdha M. F. 23; 
vavaca T. 26 ; impér. pi. 2 vaocâta (d'une forme 
redoublée de vac) T. 13, 22 ; moyen ace. sg. 3 aokhta 
F. Farb. 16 ; aokhtê N. 9, 19; répété par erreur N. 7 ; 
vaokhtê M. F. 22; subj. aor. sg. 3 vavacata obdûnàt 
(traduction inexacte, litt. « qu'il fasse «) M. F. 25; passif 
part. parf. aokto M. F. 25. 

paiti moy. aor. sg. 3 paiti ukhta (lire paiti 
aokhta) pasukhash gûft '< il répondit « T. 55. 

pairi moy. aor. sg. 3 pairi akhta (lire pairi 
aokhta) « il a dit » barâ gavislm (litt. réponse) N. 32. 

vacaiti lire vandaiti et voir vand. 

vacaiih neutre pi. nom. irr. vacanhô gavishn « paroles » 
T. 49. 

vacasta voir vacastashtivant. 

vacastashtifém. «stroplie, stance» traduit cicf.sfsg. ace. 

vacastashtîm N. 42 ; vacastashtem N. 50 ; vacas- 
tashti (lire vacastashtim) N. 33. 

vacashtashtivant adj. neutre sg. ace. employé adver- 
bialement vacastashtîvat pun vîcist « par strophe » 
N. 23 ; vacasta, vacastashtvat (lire vacastash- 
tîvat) pun vîcist N. 24. 

vacahi voir thrivacahi. 

vacâyâdhi lire vaca yêdhi. 

vaz verbe moy. parf. sg. 3 vaozê cajînêt « il a mis en — 137 — 

vigueur » T. 106; part. prés. sy. nom. vazô (expliqué 
par rathô « monlc sur un ciiar «); uzyô û:èl « (|iii va 
en char » M. F. 23; moy. part. prés. sg. nom. vazemnô 
vajân « allant en char » T. lU ; N. 37. 

vat verljc. 

apa act. ind. prés. sg\ 3 apayêiti ilire apavataiti) 
kJmvîtûnêt « il sait ». (Cf. apavatahi traduit dar 
khavîtûnî a tu sais »; Yasna, Hà 9, ^ 25 et voir apvaiti 
et apavaiti). 

vadhairayaosh forme non analysable, traduite en pelilvi 
vahâra printemps ». — Le mot pehlvi étant susceptible de 
beaucoup d'autres lectures, la signification du mot zend 
est douteuse; la lecture l'aJulr et le sens de « printemps » 
sont cependant les plus vraisemblables M. F. 22. 

vadhagha épithète appliquée au tyran Zohak, traduite en 
pehlvi vô'jh M. F. 22. (Cf. Vendidad, Fargard xix, § 23 : 
vadhaghanô danhupaitish ; vadhaga est une 
altération de vadhaghana : « né de vagha »). 

vanta bereiti fém. sg. ace. vanta, bereitîmca 
« offrande d'assistance » T. 88. 

vandâna mscl. sg. ace. vandânem vandishn « obten- 
tion » N. 16. 

1° van verbe act. ind. prés. sg. 3 vanasti asltkakhûnêt 
« il obtient « N. 109. 

2" van verbe act. ind. prés. pi. 3 vananti, vanaiîiti 
vânêt yakôi/amûnût « ils luttent » N. 84 ; moy. ind. 
prés. sg. 3 vanaitê vànêt « il détruit » M. F. 22 ; part, 
prés. pi. masc. gén. vanatâm vànîtâr « destructeur » 
M. F. 22. 

vana? ; vana pascaiti est traduit zag zagash akhar « et 
celui-ci ensuite? « N. 9. 

vana traduit gûft, lire vaca et voir vâc. 

vanant adj. pi. mscl. gén. vanatâm vAnîtâr « destruc 
teur » M. F. 22. (part. prés. act. de van), 

vanare neutre, traduit en pelilvi n-î-sb-n-k-a-s. — Le des- — 138 — 

tour Hoshangji lit le pehivi nîshkâs et traduit « intelli- 
ligeiit ». Il y voit sans doute nîo-âkâs ou nîv-dânâk, 
lecture dont le groupe pehivi est à la rigueur suscep- 
tible. Comme seconde lecture, il donne nêshàkas « celui 
qui traîne les corps morts », mais elle est impossible, 
car il y aurait nêshâkash. M. F. 22. 

vanta fém. nisââ amat kJiûp « la femme, lorsqu'elle est 
lionnête » sg. nom. vanta; pi. gén. vantanâm ; loc. 
vantâhva M. F. 4. 

vand verJje actif ind. prés sg 3 vacaiti 'lire vandaiti) 
randêt « il obtient » ; vnaiti (lire vandaiti T. 94. 
(Cf. vid « obtenir »). 

vayant adj. sg. nom. vayô kJtvâstâr « celui qui désire » 
F. Farh. 71 part. prés, actif de vî « désirer »). 

vayâoscit voir dva. 

vayô voir dva. 

vara mscl pi. ace. varasca var « l'épreuve judiciaire, 
le jugement de Dieu » F. Farh. 15 b. 

varanhana adj. neutre pi. nom varanhana zaïj-i pun 
var « ce qui est dans le vara, qui dépend du vara » 
N. 54 (Dérivé de vara « l'épreuve judiciaire »•). 

varanava naflûk « chute » M. F. 22. 

varishta lire varshta traduit varzishn « action» N. 29. 

varishtcâo lire vareshnâo. 

vareina i-ârsâk ? M. F. 23. Cf. varena). 

vareka mscl. neutre sg. gén. varekahê carg « feuille 
d'arbre » M. F. 22. (Cf. le persan bary, l'arabe emprunté 
cà l'époque pehlvie vark, d'où la racine varaka], 

varec verbe. 

aipi act. ind. prés. pi. 3 aipi verecainti madam 
varzînd « ils travaillent » N. 95. La traduction varzîtan 
indique généralement un mol zend varez ; peut être 
faut il lire aipi verezainti ; voir varez). 

varecào kabad varzishn « action de beaucoup travailler » 
M. F. 22. — 139 — 

varez vorl)e « Iravaillei-, accomplir » traduit rnrjîlnn, 
obdûntan, et kartan; act. iiid. prés. sg. 3 verezyêiti 
varzct N. 48; pi. 3 verezenti (conjugué sans la carac- 
téristique -ya-) varziml N. 60; verezyanti (tenant 
lieu de sg.) obdûnât (voir part, prés.) N. 6; parfait sg. 3 
vavareza haii T. -20 ; opt. sg. 3 ; verezyôit rarjai; 
subj. iinp. sg. 3 verezyât anâ varzOt, obdCmûtN. 6; 
impér. sg. 2 vareza (lire verezya) traduit en pazend 
varz et en sanscrit kuru « fais » Aog 27 ; part. prés. sg. 
mscl.acc. verezantem varjîtâr « qui pratique » T. 25; 
pi. nom. verezantô varjînd'N, 52; gén. (irrég.) vere- 
zantàm va,rjând N. 85 ; fém. sg. nom.? verezyanti 
(irrég.) obdûnât N. 6; (voir aux formes verbales), passif 
part, passé employé substantivement sg. neutre instr. 
varishta (lire varshta) varzhhn « action « N. 29. 

varet verbe « tourner » moy. imp sg. 3 varetata vartîn 
« tournant » M. F. 23. 

varethra fém. « victoire » pîrôzhkâr, lilt. « victorieux » 
M. F. 22. (Cf. vàrethraghni et verethra). 

varedha vârêt yakôijamûnîJi aîgh farpîJi kart ijahôija- 
mûnih « graisse? » M. F. M. 

varedhésca kiitîn? N. 97. 

varena fém. pi. ace. varenàosca jmzmôk « babits y> 
N. 92. 

varemana adj. sg. mscl. nom. varemanô '< qui est 
parmi les plus beaux » glosé dôshêt yakôyamûnêt pun 
khûtâî sardârîh « il est cboisi dans le pays pour le désir 
du maître « F. Farb. 6. 

varesamsc. « cbeveu » niôî zakîinadayn rôishâ « le poil, 
celui qui est sur la t(Me >■> M. F. 6. (En composition ce 
mot prend la forme varesô ; voir aogê-varesô et 
varesô-stavanh). 

varesô-stavanh adj. « qui a l'épaisseur d'un cbeveu » 
varesô-stavanhô est traduit vars zahâk N. 90. 

vareshaji fém. bûn « racine » (voir hamô vareshaji 
N. 92. — 140 — 

vareshca : vareshcaiverbarescaratufrish rôisliâ 

a-rôisliâ ozlûnêt yahôyamiuiet ashâyât? N. 99. 
vareshtasca lire vanhareshtasca et voir vanha- 

reshtaN. 109. 
vareshna mscl. sg. gén. vareshnahê (javishn (lire 

gôshân) « mâle ». N. 106. (Cf. le zend varshna et le 

sanscrit vrsni) 
vareshna tem. pi. ace. vareshnâo varzishn « travail » 

N. 52, 60. (Cf. varshna). 
varia adj. sg. mscl. nom. vartô vasht « qui tourne » 

M. F. 23. 
varsa voir varesa. 
varshti fém. " action » sg.nom. varshti hûvarsht, litt, 

« bonne action » T. 57 ; inst. varshti kûnishnân T. 46. 

(Cf. arathvsryô-varshti et rathwyô-varshti) 
varshna mscl. « mâle » sg. gén. varshnahê D. 7. (Cf. 

vareshna). 
vavâstrinâm pi. gén. de (ga)vavâstri kârvarzishnîh 

yahvûnf't (voir gavavâstri). 
vas verbe « désirer, vouloir» act. ind. prés. sg. 1 vasmi 

« je désire » traduit kâmak, litt. « désir » M. F. 22; 

sg. 2 vashi traduit jjun kâmak litt. « avec désir » 

N. 9 ; part. prés, sg fém. nom. usaitica « consentante » 

traduit khôrsanclîhâ litt. « volontiers ». (Cf. anusant, 

vasaiih). 
vasarih neutre « désir», sg. ace. employé adverbialement 

vasô pun kâmak « à désir, à soubait » N. 62. 
vasokhshathra sg. fém. ace. vasokhshathrâm 

kcuaak khûtâîh « qui commande suivant son désir » 

M. F. 11. 
vastra voir astra. 
vastra neutre vastrag « vêtement, babit » sg. instr. 

vastra N. 93 ; ace. vastrem N. 93 ; gén. vastrahê 

N. 86, 91, 96; pi. nom. vastrât-vaca (lire vastraca) 

F. Farb. 48, — 141 — 

vashata voir vaz. 

vahishta atlj. superlatif de vanhu, généralement traduit 

jiùhlnm « le meilleur, excellent, parlait » sg, fém. nom. 

vahishtaca pasfiûm (pun arjûk) ; mscl. neutre ace. 

vahishtem T. 13 ; N. 84 ; g en. vahishtahê T. 106 ; 

pi. neutre nom. vahista pahlûinîli « les meilleures 

choses » T. 87. 
vahishta aiihu mscl. pâhlûni aiivân « le paradis; « sg. 

nom vahishtô anhush T. 92; ace. vahishtem ahûm 

T. 43, 83 ; gen. valiislitahê anhéush T. 108. 
vahislitâ islitish Bishàmrùta ou prière qui se récite 

deux fois ; commencement d'une Gâtlia(yasna, HâLiii, 

^1 ; cf. Vendidad, Fargard x, § 4) N. 34. 
vahishtem troisième mot de la Gâtha Speïitô Mainyu 

N. 50. 
vahma mscl. nyàyishn « prière » sg. dat. vahmâica 

N. 81 ; ace. vahmemca T. 88. 
va et va conjonction, ayîip ou mieux ayau « ou bien, ou » 

passim. 
va voir pithwâm et lire pâpith'wâm N. 64. 
va voir râza (lire urvâza ?) N. 84. 
vâiti fém. nom d'un péché, traduit étymologiquement 

kJivahishnîh « désîr, volonté y>, el glosé zak. y ahvû net 

amaf pun vinâskârîli min akharî îsh râtûnêt « cela 

a lieu quand l'on court derrière quelqu'un avec une 

mauvaise intention » M. F. 34. 
vâitisha voir cyào. 
vâkhsh-bereti fém. pi. dat. abl. vâkhsh-beretibyô 

gavishn yadrûnishnîhâ « portée de paroles » F. Farh. 2a. 
1° vâc ^( péché, crime » sg. ace. vâcem it jîvâk aîgh 

cinâs « il y a des endroits ou ce mot signitie crime » 

M. F. 22. 
2° vâc mscl. gavishn « parole » sg. nom. vâkhsh T. 53 ; 

abl. vâcat N. 32; instr. vaca N. 20, 33; vâca N. 27; 

vacô (lire vâca) N. 26; ace. vâcim N. 14, 42; gavis- — 142 — 

hnîk N. 14, 103; pasukJi « réponse » N. 73 ; vacimca 

gavishn-ic N. 72 ; vâcimca gavîshnîh N. 24; vâcem 

voir vâc 1 ; pi. ace. vacô N. 33 ; vacasca T. 58, 60 ; 

vâcô N. 71 ; gén. vacâm N. 33, 37. 
vâcem voir vâc 1 . 
vâthmaini mascl. ou fém. sg. instr. vâthmaini rûnj 

(Vire ranj) « fatigue, souffrance » N. 15. 
vâ-pithvrâm voir pâpith^wa. 
vâr verbe act. ind. prés. sg. 3 vâraiti vàrêt « il pleut » 

M. F. 22. 
vârethraghni ad j . « victorieux » fém. pi. dat. abl. vâre- 

thraghnibyô traduit jjîrûzkarîliâ, litt. « victorieuse- 
ment » F. Farli.2 a. (Cf. verethra et varethra). 
vâstrâ neutre traduit vastarg « vêtement » sg. nom. 

vâstrem N. 87. 
vâstrya neutre « travail, laboui', agriculture » sg. abl. 

vâstryât vàstnjôsh N. 42, 83, 109 ; asrii(Mtn (lire 

vâstryôshnîli) N. 69 ; pi. loc. vâstrayanhva kârvar- 

zishn M. F. 23. 
vi préfixe verbal, passim. 
vi verbe « aller » act. part. prés. pi. gén. vayantanâm 

madam j)un yatûnishnîh « allant et venant »; litt. 

« action d'aller et de venir » N. 26. 
vîusantadj. sg. fém. viusaiti iizdâhishn « soulevant » 

M. F. 22. (Cf. uzdàhisht « construction élevée, temple »; 

part. prés, de vi+us). 
vicithra fém. « décision » ; traduit ou plutôt paraphrasé 

barà padtâkîh dânad aîgJi hliaditûntan tavân kamist 

« qui est visible, c'est-à-dire qu'il veut pouvoir voir » 

M. F. 38. 
vicidâra adj. sg. mscl. nom. vicidârô vicitâr (ou plutôt 

vacîtâr) î gâsân « celui qui récite les Gàthas? » M. F. 23. 

(Le sens de ce mot qui paraît corrompu, est douteux). 
vizu pi. nom. vizushca? N. 57. 
vizutâ traduit vâzârkànîh yahvûnêt a commerce » M. 

F. 40. — 143 — 

vitasti lem. ctgûn 12 amiûslit « mesure de longueur 
ayant 12 doigts » M. F. 4! ; transcrit indast M. F. 22. 

1" vid ver])e « savoir, connaître « ind. prés. sg. 3 vaêdha 
ûliàs lilt. « qui sait » N. 38 ; vaêtha dkûs N. 40 ; inij). 
ind. sg. 3 vaêthat âkâs havâ-at N. 11; parf. pi. 
3 vîvarei, vîvare lire vîdare) âkâs havâ-nd N. 39 ; 
causal inip. subj. sg. 3 vidâyât àkâsJiavû-t « il connaî- 
trait » N. 68; temps indéterminé pi. 1 ; vaêdhayama 
nivîdînam M. F. 28; prés. part. sg. mscl. nom. vltvâ 
(lire vidhvào^ nk:ls « sachant » T. 35 ; part, passé neu- 
tre pi. loc. vistaêshva « dans les choses visibles » 
[vadmi nmat padtâk havât] part. prés. sg. mscl. nom. 
vidush âkâs M. F. 22. 

aiwi act. causal ind. prés. sg. 3 aivi vaidhayêiti 
nîvidînad « il annonce » N. 81. 

2° vid verbe act. ind. prés. sg. 3 vîtâiti (lire vîdhaiti) 
vLuinêt (lire vandêt) « il obtient » T. 18. 

vidu adj. (part. parf. de vid) sg. mscl. nom. vidush 
âkâs « connaissant, qui sait » M. F. 22 (part, parfait 
de vid 1). 

vidhu fém. nisàâ amat vîpâk « la femme quand elle est 
veuve » inst. vidhava M. F. 5. (Cf. le sanscrit vidhava, 
latin vidu a). 

virô-mazanh adj. mscl sg. gén. virô-mazanhô vîrôk 
mas « qui a la valeur, la grandeur d'un homme » 
F. Farh. 31. 

vivishdâta adj. sg. mscl. nom. vivishdâtô âkâs dât 
« qui connaît la loi -■> F. Farh. 47. 

vis verbe act. ind. prés. sg. 3 vîsaiti makadlûnt « il 
accepte » N. 19 ; patîrêt T. 121 ; vîsâiti (lire vîsaiti) 
2)atîrêl N. 13; moy. ind. prés. duel. 3 vaêsaêtê kulâ 
2 pâtîrand T. 122; moy. part. prés, visemna. (Cf. 
usyant, usya, avisemna . 

para moy. imp. ind. sg. 3 para vîsata makadlûn 
« se présentent » T. 87. — i44 — 

vista part, passif de vid, voir vid. 

visté (forme de dat. irr. d'un thème en i) traduit vinast? 

M. F. 21. — Le mot pehlvi étant susceptible de plusieurs 

lectures, la signification du mot zend est très douteuse. 
vish voir vis. 

vish traduit olâshân, lire hish ? N. 55, 
vî particule séparative et préfixe verbal, passim. (Cf. vi). 
vî verbe act. part. prés. sg. mscl. nom. vayô kJivâstâr 

« celui qui désire, désirant » F. Farh 71. 
vî traduit ît jîoâk aîgh lakûm, u ît jîvâk aîgh khvâheshnî 

û jût. « Il y a des endroits ou ce mot signifie nous, et 

d'autres ou il signifie Vaction de désirer et à l'écart » 

M. F. 4. (Dans le sens de lakûm, ce mot est certainement 

une faute pour vé ou vô ; le sens de klwâheshnî 

« désir » se rapporte à la racine vî et celui de jût au 

préfixe verbal vî). 
vîidîm voir vaêdhya. 
vîkaya mscl. sg. gén. vîkayêhê cjôkâs « témoin » 

F. Farh. 70. 
vîcayâo voir vîtayâo. 

vîcithra neutre pi. acc.vîcithra « goutte (âp) N. 108. 
vîta sg. fém. gén. vîtayâo jûtâkili « éloignement» N. 8. 
vîdûsha fém. pi. ace. vîdûshâosca barà dahishnîh 

(' générosité » T. 77. 
vîbârô voir bar. 
vîma adj. duel vîma? « perfection » N. 6 ; yêzica va 

gaêthâo vîmâ katâr parayât est traduit at kulâ 2 

in ol gêhân bundagîh N. 5. 
vîraozayêiti voir rud+vi. 
vîranhâdha adj. traduit en pazend rnard hupâr et 

en sanscrit vîrâm gilah « qui dévore les hommes » sg. 

mscl. nom. vîrafihâdhô Aog. 78 (vira+hadha ; cf. 

aspanhadha). 
vîrôidhi voir rud+vi. 
vîvara adj. pi. fém. ace. vïvsiVèiOSCSi vir zîvûnishnîh 

(lire zanishnîh) « de tueur d'homme « T. 36. — 145 — 

vîvâpaadj. pi. fém. ace- vîvâpâosca fraspishn'if T. 36. 
vis fém. vîs « bourp, hourjiarlc » sg. ace. vîsem vîsh 

(lire vîs'^ N. 8 ; abl. vîsat N. 8 ; loc. visé T. -12 ; N. 8. 
visa mscl. ou neutre sg. dat. visai? I). G. 
visô-bakhta neutre sg. ace. vispê-bakhtem (lire 

visôbakhtem) vîs-bajisknîli « pouvoir de chef de 

bourg » T. 95. 
vista adj. neutre vistem 23ad<a/{ « il est clair» N. 54. 

(participe passif de vid, cf. vista). 
vîspa adj. liarvist, harvisp « tout « sg. mscl. nom. vispô 

F. Farh. 5; ace. vispem T. 43, 79; F. Farli. 53; 

Immaî N. 42, 43; dat. vispâi F. Farh. 6; gén. vîs- 

pahê T. 58, 84 ; fém. gén. vîspayâo N. 81 ; pi. mscl. 

nom. vîspê N. 39, GO ; D. 2 ; vispaêca T. Gl ; dat. 

abl. vispaêibyô N. 20; pu7i Jiarvispîn N. 70; gén. 

vispanâm T. 93; N. 22, 38,39, 68; vîspanâmca 

N. 59 ; vispaêsliâm N. 65 ; vispaêshâmca N. GO ; 

loc. vispaêshu T. 56; pun liarvispùi N. 13, fém. 

nom. vispaô T. 61 ; ace. vispaô T. 124 ; neutre aec. 

vîspa T. 94 ; N. 80 ; vîspaca Jiamài F. Farh. ! h ; 

F. Farh. 1 5 e. 
vispâyu adj. sg. ace. vîspâyûmca l^amâi zîvandag 

« vivant toujours, éternel » T. 84. 
vispê-naêma adj. sg. fém. aec. employé adverbialement 

vispê-naêmâm harvist nêmak « dans toutes les direc- 
tions « M. F. 9. 
vispô-klishapan adj. vispôkhsliapô pun liamâk 

laîbjil « dans toutes les nuits » N. 53. 
vîspê-bakhtem voir visô bakhta. 
vishâpa masc. sg. gén. visliâpaliê « serpent, dragon » 

N. 48. (Cf. l'arménien vishapj). 
veredra adj. sg. mscl. ou neutre veredrô )iarm 
~ « doux, tendre » M. F. 22 et 23. 

veretka mscl. ou neutre duel nom. veretka gôrtak 
« les reins » M. F. 10. (Cf. le persan gurdah). 

10 — 146 — 

verethra neutre « victoire » sg. dat. verethrâi « pour 
la victoire » N. 69. (Cf. vârethraghni et varethra). 

verenavant adj. sg. neutre verenavat « croyant » 
traduit aîmanûnishnîh, litt. « croyance » M. F. 23. 

vehrka mscl. <jûrg « loup » sg. dat. vehrkâi T. 3; N. 17. 

vehrka fém. sg. gén. vehrkayâo gûrg « louve » N. 59. 

voiô traduit kJiîstak zak ijahvûnêt amatghal khvasînad ? 
M. F. 39. 

voithwa traduit hûdahîshn « bon don » M. F. 23. — Le 
Le pehlvi composé des éléments a-n-sh-i-sh-n, étant 
susceptible de beaucoup d'autres lectures, la signification 
du mot zend est douteuse. 

vostra neutre sg. ace. vostrem vandishn « action 
d'acquérir » M. F. 23. 

vohu adj. « bon » neutre vohu shaptr T. 55; âpâtîh 
N. 84. 

vô voir tûm 

vôhû-khshâthrem vairîm, Bisbâmrûta ou prière à 
réciter deux fois de suite. Commencement de la Gàtha 
dite Vôhû-khshâthra N. 34. [Yasna, Hâ li, § 1 ; 
Vendidad, Fargard x, § 4. 

vôhu-gaona adj, adj. sg. mscl. ace. vôhugaonem 
traduit syâh-môî « qui a les cheveux noirs » M. F. 6. 
Le zend signifie littéralement « qui a de beaux cheveux ». 
(Cf. les mots gaona, hugaona et paourusha 
gaona). 

vnaiti lire varidaiti, voir vand et vid T. 94. 

vyâkhti adj. pi. fém. loc. vyâkhtihava nisâà arnat 
ùrfistah « la femme quand elle est parée » M. F. 5. 

vyâzda adj. sg. fém. gén. vyâzdayaô traduit en pazend 
val (transcription du pehlvi ôl:=làlâ=zapar) grift draosJi 
ké draosh pa résh kardan mardiunân et en sanscrit 
vihitaçastvam avec la glose ùrdhvîkaroti vighà" 
takartumca manushyânâm « qui a la lance levée, 
c'est-à-dire qu'il porte la lance pour faire des bles- 
sures aux hommes » Aog. 81. — 147 — 

vyâda fém. pi. ace. vyàdasca (lire vyâdâosca) tra- 
duit barâ da.hishnîh « don, cadeau » T. 89. 

vyâni pi. nom. vyânîsh barâ i^drihâ « regards » (glosé 
nî(iJias}t barù naliirnitilul) T. 63. sa verl)e actif causal ind. prés. sg. 3 sàyeiti? D. 7. 

saiti voir upôi et is. 

saidhi fém. sg. dat. saidhê khôrsa.ndîh « contentement » 

M. F. 25. 
saê apûrnâk man abû là zivandak « enfant dont le père 

n'est pas vivant, orphelin » M. F. 25 (pour sahi). 
saoshyant adj. employé substantivement, pi. mscl. ace. 

saoshyantasca sûtôinandân « les bienfaisants » 

T. 76. 
sakhti fém. sajishn « action de faire » M. F. 26. (Cf. 

le persan sâPJiten). 
sahh verbe. 

fra part, passif frasasta fràj ti^rîgân « loués » 

M. F. 26. 
sanha fém. pi. ace. sanhasca kapâh (lire kafsh] « sou- 
lier .) N. 92. 
safihathra voir sahethra. 
saiihâm lire kanhâm et voir ka N. 37. 
1° sac verbe « aller ». 

pairi act. ind. prés. sg. 3 pairi sacaiti barà sâjêt 

« elle va, elle s'étend » N. 46; bârà sîjèt N. 48, 50; sazât 

N. 51. 
para act. ind. prés. sg. 3 para sacaiti bârâ sâjêt 

« elle va, elle s'étend » N. 50 
2° sac verbe « enseigner» causal part. prés. sg". mscl. ace. 

sâcayantem âmôkhtàrîh (lire ùmôkhtàr) T. 15; 

désid. part. prés. sg. mscl. ace. sikhshentem âmoklit 

« qui désire apprendre » T. 15. — 148 — 

sad verbe act. imp. ind. sg. 3 sadayât msidammûnît 

« il paraît, il semble » M. F. 26. 
sadhôtanàm lire gadhotanâm et voir gadhotu. 
saredha mscl. pi. nom. saredha sartali « sorte » 

M. F. 
savanh neutre « utilité » sg. nom. svô (lire savôj sût 

M. F. 25. 
savanh neutre sg. nom. sàvô, savavaô ? sôk « côté » 

T. 68. 
savavâo voir savanh. 
sahethra neutre sg. ace. sahethrem Anwkhtishn 

« instruction « T. 50 (lire sanhathrem ?) . 
sâoiiha marak « mesure, nombre » M. F. 26. 
sâcayantem voir sac. 
sâdra fém, sg. nom. sâdrâ iang (lire tangtlt) « étroi- 

tesse » T. 84. 
sâdhayaîiti fém. pi. sàdhayantishca u-s-d-nâkâi- 

/;-r?N. 95. 
sâsévishta adj. traduit en pazend pa sût kJivâstâr et en 

sanscrit lâbhakarah « bienfaiteur » pi. nom. sa sévis- 

htâo Aog 59. 
sâsna fém. pi. nom. ace. sâsnâo âmôjisltnîh « action 

d'apprendre » M. F. 29. 
sikhshentem voir sac. 
sidara pi. gén. sidaranâm? « chaleur, ou chaud » 

N. lOU. Peut être l'accusatif de sidarana (Voir le 

suivant). 
sidarana? sg. ace. sidaranâm? N. 100 (Voir le 

précédent). 
sidhiat traduit en peblvi s-a-t (lire sakht?) « difficile, 

pénible »? M. F. 26. 
suka sg. nom. ace. sukem vtnishn « action de voir » 

M. F. 25. 
suça vînâk « qui voit, qui sait » M. F. 25. 
sutem voir supti. — 149 — 

supti fém. sg. ace. suptîm svft « épaule » N. 92. 

sura l'éni. pôst i martûm-î-zivandak «la peau de l'homme 
vivant » M. F. 6. 

sushi sùsh « les poumons » M. F. 10. 

sûka mscl. ou neutre sg. ace. sûkem vînishnîh « vue » 
T. 71. (Cf. suka, suça). 

sûra adj. sg. mscl. nom. sûrô afzàr « puissant » T. 103. 

sûsh « profit « D. 3 (Cf. saoshyant). 

soinma, paiti soinma est traduit madam pun zak dàr 
suzàrak dire sùrdk) « trou » N. 100. 

sâcadhca traduit niâr cîgâmcài « en nombre quel- 
conque » N. 81. (Cf. sâcatca s 

skapta adj. mscl. neutre sg. skaptem shikaft « admi- 
rable » M. F. 26. 

scid verbe act. causal imp. sg. 3 scindayat shikast 
« qu'il brise » M. F. 26. 

Staota Yesnya les « Staota Yêsnya » pi. nom.sta- 
ota yasnya N. 37 ; gén. staotanâm yêsnyanâm 
N. 12. 

staora mscl. ou neutre sg. ace. staorem slôr « bète de 
somme » N. 45. 

stakhta adj. sg. mscl. nom. stâkhtô « obstiné, luttant » 
traduit stêjêt « il combat, il lutte » M. F. 26. 

star verbe « lier »; verbe technique indiquant l'action de 
lier et de disposer les faisceaux du baresman; act. ind. 
prés.sg.3 steraiti ivadiùl pun vistarishnîJi ,\ill. «action 
de lier » (voir steraiti) N. 103 ; pi. sterenti vistarînd 
N. 103 ; conjugué avec la caract. - n -, sterenâiti 
vistarishnîli N. 102. 

fra « lier » act. ind. prés. sg. 3 (conjugué avec-n-) 
frasterenâiti pun frâj vistarishnîh N. 70; pi. 3 fras- 
terenti frâj vistarêt N. 98, 101 ; (en fonction de sg. 3) 
N. 60 ; frâj vistarênd N. 97; pun vistarisiuiîh N. 104 ; 
moyen imp. ir^d. sg. 3 frastarenaêta frâj vistarêt 
havâ-t N. 89. — 150 — 

fra+anu « lier » act. ind. prés. pi. 3 (en fonction de 
sg. 3) anufrastarênti madam frâj vistarêt N. 89. 
stara mscl. ou neutre sg. ace. starem « péché » T. 38. 
stare mscl. pi. gén. stârâm « étoiles » F. Farh. 9. 
stavafih neutre sg. gén. (varesô)-stavanhô tra- 
duit [vars] zahâk « de l'épaisseur (d'un cheveu) » N. 90. 
stâ, verhe « se tenir debout, stare » actif subj. imp. sg. 3 
stayàt astînêt N. 63 ; khshtàt (traduit à tort sâtûnât 
« qu'il aille «) M. F. 19; moy. part. prés. sg. mscl. nom. 
hishtanemnô (Hre hishtemnô) yakôyamûnân'N. 37; 
his emnô (lire hishtemnô) yakôijamûnân (glosé 
âkhîzân) T. 10. 

â act. ind. prés. sg. 3 âstayêiti. 

ni « se tenir debout » act. ind. prés. pi. 3 nishhis- 
htanti barâ yakôyarnûnêt N. 100. 

paiti 1° « écouter » traduit nyôkhshUan et madam 
nyôkhshttan ; act. ind. prés. sg. 3 paitishtaiti N. 22; 
paitishti (lire paitishtaiti) N. 22 ; pi. 3 paitish- 
tanti nyôkhshêt N. 25 ; — 2° « être souverain » act. 
ind. prés. sg. 3 paitishta sti (lire paitishtaiti pâtak- 
hshâîît] [dans zaothranâm paitishtaiti myazdôish 
ain zôt zôhrân pâtakhshâîît dar myazd yôm « le Zaotar 
est maître des libations le jour du myazda »] N. 83. 

pairi actif causal ind. prés. sg. 3 pairishtayêiti, 
pairyashtayêiti (lire pairishtayêiti; patiràninêt 
« il empêche » N. 44. 
star verbe « pêcher, se rendre coupable de » act. ind. 
prés. sg. 3 staryêti âstarôt N. 10 — (conjugué avec la 
caractéristique — nu) sterenôîti (lire sterenaoiti) 
âstârînêt « il commet un péché » T. 38. 

à « rendre coupable » act. ind. prés. sg. 3 àstâraiti 
astarêt T. 12 ; astéiraiti âstârêt havâ-at N. 67 ; pi. 3 
astarenti (lire â-) âsfarfnd N. 95; strenti (lire âsta- 
renti ùstarênd N. 95, 96; causal act. ind. prés. 
sg. 3 âstarayêiti asiârét N. 12; âstarêîti âstârêt — 151 — 

T. 12; passif ind. prés, sg. 3 âstârayeîtê âslârêt 
N. [2 ; mo^en iiid. prés. sg. 3 âstârayêitê âstârêt 
N. 1-2. 

stârâm voit- s tare. 

sti léiii. « le monde, la création » sg\ gén. stôish stî 
N. 81 ; stîh F. Farli. 63. 

stimyazdôish voir myazdi N. 83. 

stuiukhti léni.? stuiukhtish ? N. 79. 

steraiti fém. sg. instr. steraiti pun vistarish^iîh « par 
l'action de lier le baresman » N. 103. (Peut être ce mot 
est-il une forme verbale dérivée de star). 

stri fém. sg. nom. stri nakad M. F. 26 ; sg. ace. strim 
it jitmk aîgli strîm nakad « il y a des endroits où stri 
signifie « femme » M. F. 5, 6. 

strenti voir star. 

stry formation verbale dérivée de star et servant de 
passif à cette racine : « être rendu coupable ». 

â même sens; act. ind. prés. sg. 3 âstryêiti âstârêt 
[Vive âstarêt) N. 13, 15, 42; âstârêt N. 10; âstryêti 
vinâskàr ijahvûnêt, N. 30; âstryêti dire âstryêiti) 
âstirêtN. 14,44; âstrainti lire âstryêiti) âstSLrlna.nd 
N. 9 ; âstryanti (lire âstryêiti) vlnâskâr yahvûnêt 
N. 4 ; pi. 3 âstryenti âstarêt N. 10 ; moyen ind. prés. 
sg. 3 âstryêitê âstarêt « il est mis en état de péché » 
T. 121 ; N. 18 ; âstîrêt T. 121 ; N. 14, 15, 22 ; F. Farh. 
30 ; astryêhê (lire âstryêtê) N. 14, 15, 22. 

snaitliish fém, y snaitliisli smis « arme » T. 35. 

snâ verbe, part, passif sg. mscl. nom. snâtô kJialaliuit 
« lavé, baigné » M. F. 26. 

â act, imp. subj. 3 âsnayât anâ klialalûnêt « qu'il 
lave » N, 75. 

snâtâ voir snâ. 

snâkeni fém, pi. nom. snâkenislica traduit sh-v-r? 
N. 57. 

snus sôkînêt? M. F. 26. — 152 — 

spakhshti féni. sg. ace. spakhshtîm pâspàn « gaj-de, 

protection » M. F. 46. (Cf. spasani). 
spariiha mscl. ou neutre, duel nom. sparfiha azîr î 
dandân « ce qui est sous les dents, les gencives » M. F. 8. 
spasanî neutre sg. instr. spasanya paspân « garde, 
surveillance ». (C. spakhshti). 

spâ mscl. « chien » sg. gén. sunô kalbâ T. 9 ; N. 59. 

spâ verbe. 

fra pot. sg. 2 fraspayôish traduit en pazend awa- 
gandan et en sanscrit pravisaya « que tu jettes, que tu 
précipites » Aog. 28. 

Spitama adjectif employé comme nom propre, traduit 
^|>t/àmân« descendant de Spitama «,épithète appliquée 
à Zoroastre; voc. Spitama Zarathushtra Spîtâmân 
Zartûsht T. 45 ; N. 84, 108 ; Spetama T. 13, 32, 47, 
64, 66, 78, 87, 90, 91 ; Spentama (lire Spitama). 

spenta adj. « saint, sacré » sg. mscl. abl. spentâo (lire 
spentât) T. 102 ; pi ace. spenté N. 70. 

Spentama voir Spitama. 

Spenta mainyu adj. employé substantivement; 1" Bis- 
hamruta ou prière à réciter deux fois de suite ; com- 
mencement d'une Gâtba (Y'asna, Hâ xlvii ; cf. Vendi- 
dâd, Fargard x, § 4) N. 34 ; 2° nom propre d'une Gâtba 
(Yasna, Hà xlvi-xlix) transcrit en peblvi Spînmât e 
Spanyômât; ace. spenta mainyum N. 50; gén. 
spenta mainyéush, spenta mainyush (lire — 
mainyéush N. 1U2. 

spenti lire handarezhafiti. 

spereza traduit sapar: « rate » M. F. 10. (Cf. le persan 
saparz). 

spnâthra voir khshnaotlira T. 49. 

sraêshta adj. sg. fém. nom. sraêshtaca nîvakiûm 

. (pun dîtan) « la plus belle » N. 84 (superlatif de srî). 

sraotâr voir upasraotâr. 

sraothra fém. pi. ace sraotlirâo srâyisJui « le chant » 
N. 44. — 153 — 

sraotlirana neiilre sg. inslr. sraothrana srâyishn 
« chant » N. 22. 

sraoni traduit srînah « fesse » M. F. 10. (Cf. persan srÎH). 

sraoni masa pi. nom. ace. sraoni masaô sînak masâî 
« pieds de derrière « F. Farh 52. 

Sraoslia « nom d'un génie >' ace. SraosliemS/'osh T. 70. 

sraoshavareza « nom d'un prêtre dans le sacrifice 
mazdéen complet » transcrit srôsJiavarz] sg. nom. sraos- 
hâvarezô N. 77; ace. sraoshâvarezem srôsJià- 
rai'ziJi, litl « état de sraoshâvarez » N. 82; gén. 
sraoshavarezahê N. 79. 

sraoshin adj. « obéissant » sg. mscl. nom. sraoshipun 

• tuvalî alshân (lire ^)un nijôkhshisJin) litt. « avec obéis- 
sance » N. 7. 

sraoshô-carana fém. nom d'un instrument de sup- 
plice ; sg. instr. sraoshô-caranaya sr(5shôcaranâm 
T. 8. 

srakhti fém. sg. ace. srakhtim traduit s/i-m-^-r-r-a-T? 
« côté, face » N. 79. (Cf. thrakhti). 

sraghra traduit aghrîk., faute pour aghra; voir ce mot. 

srayan, srayana sg. inst. thrayanaca (lire sra- 
yanaca) « beauté », traduit nîvaktar litt « plus beau » 
T. 9i. 

sravaiih neutre sg. nom. ace. sravô alilav (lire srav) 
« parole, discours » T. 20. 

sravaiiha mscl. ou neutre sg. ace. sravanhem srav 
[dpastdk] a les discours de l'Avesta, la prose, par opposi- 
tion aux Gâthas » N. 22. 

srâvamna fém. sg. ace. srâvamnâm sràyislin « réci- 
tation » N. 22. 

sri verbe, passif part. sg. iém. nom. srita « contîée », tra- 
duit apaspârishnîh « action de confier » M. F. 26. 

apa passif part. sg. mscl. nom. apasritô barà 
apînast (a-p-i-n-s-tj « appuyé » N. 78. 
ni passif part. sg. neutre ace, nisritem « confié » -. 154 — 

traduit pU7i 6arâ apasj^â rishnîh, lilt. ^( action de contier» 
et glosé barîn zamân kart « il a fixé un rendez-vous » 
N. 10. (Cf. ainisriti, aiw^isriti). 

srJsh verbe. 

hâm « mêler? » act. ind. prés. sg. 3 hâm srishaiti 
ol hainapinàt N. 99. (Cf. le persan sirishlan « mélanger» 
et sirîsh ; James Darmesteter, Zenc?- .4 nesfa, Tome II, 
p. 127, note 52). Peut être hâm srishaiti est-il une 
forme dérivée de hâm+sri; apasritô est traduit api- 
nast qui est à une lettre près identique à la traduction 
de hâm srishaiti. (Voir sri+apa). 

srî voir sraèshta. 

srlra adj. sg. neutre ace. srîrem nîvak « beau » F. 
Farh. 2 b. 

1" sru verbe « écouter, entendre » act. ind. prés. sg. 3 
surunaôiti nyôMishêt N. 21 ; vashmamûnêt N. 24; 
srunaoiti mjôsJtishn (lire îiyôkhshishn) litl. « action 
d'entendre » M. F. 26 ; part. prés. sg. mscl. gén. srvatô 
traduit ôshtâsp « se hâtant », la traduction pehlvie est 
peut être inexacte, voir 2 sru, M. F. 26; neutre nom. 
ou ace. sravats)-ni M. F. 26; passif part, sruta nàruife 
« entendu », d'oi^i « célèbre » M. F. 26; fém. pi. gén. sru- 
tanâm traduit srâyishn, litt. « action de chanter » 
N. 37 ; causal actif ind. prés. sg. 3 srâvayêiti snhjat 
N. 26; srâyînd N. 29, 31, 46; srâvayti iUre srâva- 
yêiti) srâyai N. 50; sràyêiti (lire srâvayêiti) sràyit 
N. 37; srâvayenti (lire srâvayêiti) ; pi. 3 srâva- 
ysiïiti srùyind N. 32; pot. sg. 3 srâvayôit anâsràyêt 
« qu'il chante, il chantera » T. 11, 12 ; N. 46 ; ai srâyat 
N. 50, 109; subj. imp. pi. 3 srâvayât (lire srâvayân) 
ai srâyînd « ils chanteront « N. 85; part, présent sg. 
mscl. nom. sravayô srâyat N. 22 ; pun srâyishn, litt. 
« action de chanter » N. 27 ; gén. sravayantô ]mn 
srâijisJui N. 25; pi. nom. rayatô (lire sravayantô) 
srâyinêt litt. « il ciiante » (voir asravayant, afras- — 155 — 

ravayant) ; moyen pari. sg. inscl. nom. srâyamnô 
(lire sravayamnô) « cliantanl» srâiiînd\i\i. « iiscluin- 
tent » N. -23. 

ai"wi verbe, « écouler, entendre, donner le répons? >» 
Iraduit mudam vashma,nmntan ; act. prés. ind. sg. 3 
aiw^i srunâiti N. 2 i; aiwi srunvaiti, aiwi surun- 
vaitiN. 26; pi. 3 SLVwi srunvanti, aivri surunvaiti 
« ils enlendent » ou, pcul être « ils font le répons ». 

upa « écouter, enlendi-c, faire les répons » ti'aduit 
madam vashmamûntan; act. ind. prés. pi. 3 upa surun- 
vanti N. 20. 

fra « chanter » traduit frdj srûtan, causal acl. ind. 
prés. sg. 3 frasrâvayaiti N. 33 ; frasrâvayêiti 
fràj sràyat N. 50; sub. prés, sg. 3? frasrâvayaiti 
frâj ai srâijat N. 72 ; opt. sg. 3 frasrâvayôit srâyat 
« qu'il chante, il chantera » N. 81 ; act. part. prés. 
sg. mscl. nom. frasrâvayô frâj ashâi srâyat; frath- 
râthvayô (lire frasrâvayô) pun frâj sràyishmh, litl. 
«action de chanter » N. 104 ; moyen part. sg. mscl. gén. 
frasravayamnahê frdj sra.iiishmh N. 20. 

vî act. ind. prés. 3 vîsurunvaiti madain vashma- 
mûnît « il entend » N. 27. 

2" sru act. part, prés sg. gén. srvâto traduit oslitàp 
« qui se dépêche, qui se hâte » M. F. 26. (Cf. 1 sru et 
le zend sru « aller »). 

srûto gâtha fém. pi. ace. srûtô gàthào gâsàn srût 
« Gâthàs chantées, chants des Gàlhàs « N. 25. 

srvatô voir sru. 

svô voir savanh traduit sût « bénéfice, avantage » 
M. F. 25. 

S H 

shaita mscl. sg. nom. shaitô shàlîlt « joie » M. F. 18. 
shaêta ou shaêtanh sg. nom. shaêtô khvâstak « for- 
tune, richesse» M. F. 18. — 156 — 

sham verl)e « boire ». 

â act. pot. sg. 3 ashamât anâ ashambînît « il boira », 

glosé pun mada.ni asJiamliisJmîli « action de boire » 

T. 7. (Cf. persan asliàmîdan). 
shama niscl. ace. pi. shamân apishmak « gorgée » 

T. 7. (Cf. sham). 
shâimnô voir fravashâimnô et frashaimnô N. 37. 
shâuô adverbe traduit pa/fra/; « en face, devant » N. 67. 
shâo ? forme énigniatique, sans doute amenée par le 

voisinage de urvarâo. N. 101. 
shâta mscl. ou neuti'e sg. ace. shâtem âsânîh « joie » 

T. 44, 74. (Cf. le zend shaita, le pelilvi shàt et le persan 

sJiihl; voir shâtô manânh). 
shâtô mananh adj. traduit en pazend shàdàtan et en 

sanscrit ânandas tasmin tanau « qui a l'esprit con- 
tent », sg. nom. shâto-manâo Aog. 83. 
shâma traduit rîiiilnîh « excréments » M. F. 11. (Cf. 

fravashâimnô et frashaimnô). 
shi verbe « habiter » act. prés. ind. sg. 3 shiêiti traduit 

katrûnishn « action d'habiter » M. F. 18. (Cette racine se 

trouve également sous la forme khshîl 
shu verbe « aller » actif futur? sg. 3 shaoshaiti sâtûnêt 

M. P. 19. 
apa act. causal ind. prés. sg. 3 apashâvayêiti 

barâsâlûnêt « il s'en va », glosé uiiii kôstdn « de côté » 

N. 103. 
fra act. causal ind. prés. sg. 3 frashâvayêiti frâj 

sâtûnêt « il va » glosé pun sar-î Ijarsôm banl sàtânêt 

« il s'en va à l'extrémité du barsom » N. 103 ; part. prés. 

sg. mscl. nom. frashâvayô « allant en avant », traduit 

pun frâj ozliinisln^ih, lilt. « action d'aller en avant » 

N. 193. (Cf. frashumant). 
shuâs « nom d'un péché » traduit cîgûn hûram {'0 ci 

liarilûnîlU. F. 36. 
shutasmé traduit sh-u-mj M. F. 19. — 157 — 

shêna mscl. ou neutre shenem tiij « pol, marmite » 
F. M. 19. 

shî pronom personnel de la 3'= personne du sg., cas oblique 
(jui se trouve après un mol tei'miné par une voyelle, 
traduit (jhal olâ T. 55 ; N. 7, 17, 105 (voir hê). 

shôithra mscl. sg. nom. shôithrô rnsliih « pays, cir- 
conscription territoriale » M. l'\ 18. 

shôthnaca lire shyaothnaca et voir le suivant T. 58. 

shyaothana neutre « action, œuvre », traduit kûnislin 
sg. nom. shyaothanemca N. 29 ; instr. shôthnaca 
(lire shyaothnaca i; ace. shyaothanem / //;,îs litt. 
« mauvaise action » N. 42 ; shyaothanâm lire shyao- 
thanem) N. 48; pi. gén. shyaothananâm N. 16; 
shyaothana prend la forme shyaothanô en com- 
position (voir le suivant). 

shyaothanô taityalraduit^nt H shyaothanâm ravish- 
nili « au mot, au passage shyaothananâm » N. 81. 

shyàta sg. nom. shyàtô ûsânih « aise, confort » M. F. 18. 
(Cf. shaita). H ha pronom démonstratif « celui-là » servant également de 
pronom personnel de la 3'' personne du sing. et assez 
souvent de pronom réfléchi. Nom. hish N.l 08; dat. hôi 
zag T. 101; 7nin zagaî (de lui); cas oblique servant à la 
fois de génitif et de datif, hê (voir shê) T. 81 ; N. 9, 
10, 13, 18, 42, 43, 45, 105; zak T. 80; N. 27; olâ T. 92, 
118; N. 9, 10, 12, 13, 20, 25, 79; danâ N. 6; ôl (lire 
olâ) N. 16; danâ N. 6; haê (lire hê) î olâ N. 79; shê 
ghal olâ T. 55 ; N. 7. 17; ace. hi ilire hîm) ash N. 42, 
48; pi. ace. hish N. 4,108 

haita « vérité » traduit âshhârâk « évident, visible » M. 
F. 32 (cf. le suivant) — 158 — 

haithi férn. « vérité » sg. ace. haithi (lire haithîm) tra- 
duil ît, lin. « il est » N. 84 ; âshkârak M. F. 32. 

haithem vacafih sg. nom. haithem vacâo est traduit 
dshhûrak gEivishn « paroles de vérité «, ou « qui dit des 
paroles de vérité ». — Le mot haithem est certaine- 
ment corrompu pour la finale, on attendrait haithô. 
M. F. 8. 

haurva adj. « tout entier », neutre nom. haurva Immîgîh 
« tous » N. 37; pi. ace. haurvi (lire haurvîsh ?) hamâî 
« tout entier, complet » T. 64. 

haêna corrigé de zhaêna traduit hîn « armée » M. F. 31. 

haolô voir havya. 

haotema adj. sg. neutre dat. haotemâi traduit and tûm 
(lire liutûm) « à gauche » N. 70. (Cf. havya). 

Haoma m sel. traduit Hôm « Le Haoma » sg. inst. hao- 
mya (lire haoma) N. 108; ace. haomemca N. 72, 
75, 76 ; haônem (lire haomem) T. 60 ; pi. inscl. ace. 
haômân (lire haomâ) N. 68 ; haomâsca N. 97. 

haomya voir haoma. 

haomyâm voir havya. 

haosravahha neutre sg. ace. haosravanhem klms- 
ravik « bon renom » F. Farli. 4. 

haônâ traduit zag gabrâ lire haônâ (hâu) T. 39. (Voir 
hâu et nar). 

haônem voir haoma T. 60. 

haômanaiih neutre ace. sg. haômanahhem hnmî- 
nishnik « bonnes pensées » T. 73 (hu+manahh). 

hakat adverbe ham « ensemble » N. 24. 

hakha traduit hamkJiâJt « ami » M. F. 31. 

hakhi azîr-î raglâ « la plante des pieds » N. 11. 

hakhta lm]',ht « les parties sexuelles » M. F. 10. 

hakhtô : ana hakhtô voir anahakta. 

hakhsh verbe act. imp. ind. sg. 3 hikhsliat a-a-ê-t? 
M. F. 32 ; hiîicat ashînjêt M. F. 32. 

hac verbe « suivre » moy. impératif sg. 2 hacaiiuha — 159 — 

« suis » N. y ; opl. sg, 3 hakhshaêtê (lire hakhs- 

haêta) pàlahlisJul hiwâi?N. 9; pot. aci. sg. 3 hakh- 

tôit (lire hakhshôit) N. 9. 
â passif |Kirl. prés. sg. mscl. hakhtô (liic âhakhtô) 

(cf. anâhakhta). 
para « emmener, entraîner » ad. intl. pr. sg. 3 pa- 

ranhacaiti bava àpùgînêt N. 6; parafihacâiti N. 9 

paranhaiti (lire paranhacaiti) barâ ajjâkîmH N. 6 

paranliacai (lire paraiihacaiti) barâ apâkînêt N. 7 

moyen ind. prés, paranhâcâitê apâkînêt N. 6 

paranhacaitê )nadayii barâ apâkînôt N. 9, 11. (Voir 

hislikyâ). 
haca adverbe « de, à cause de, hors de » T. 44, 59, 62 ; 

traduit min T. 32, 39, 67 ; N. 4, 8, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 

54, 61, 62; od T. 57. 
hacâ (voir le précédent), troisième mot de la formule 

yênhê moi ashât hacâ N. 102. 
haiihâma neutre pi. ace, hanhâma âranj-î andâm 

« les articulations, les jointures des membres » M. F. 11. 

(Cf. le persan aranj, coude). 
hafihush « arène?» M. F. 10. 
haza mscl. sg. nom. hazô « violence », nom d'un péché, 

traduit stâkhmak, litt. « violent » M. F. 39. 
hazaoshi fém. sg. instr. hazaoshya piin kàmakî- 

na,fshà « de sa propre volonté » N. 1. 
hazaoshyâpaâonha voir hazaoshya et pâonha. 
hazanuha voir hazaiiha. 
hazanhan mscl. sg. nom. hazanhan « voleur » N. 63 ; 

aparak N. 63 ; hazanuha aparak N. 6. 
hazahi adj. pi. fém. ace. hazahishca u a,par u vîyàpâ- 

nih ? T. 36. 
hant voir ah. 
handâta neutre sg. instr. handata pun linmdaJiishn 

litt. « action de donner ensemble » N. 102. 
handereta, lire handerekhti, fém. ; nom d'un péché — 160 — 

qui consiste à faire du mal en secret à quelqu'un. 

M. F. 34. 
hathra adverbe, voir hâtlira et hathracish traduit 

Iratù « avec » N. 59. 
hathracish adverbe piui Jiam akvîn « à la fois, ensemble » 

N. 100, 101. 
hathrâoncô piin akvîn « ensemble, qui vont ensemble » 

N. 88. 
hathrâo tcô lire hathrâoncô N. 88. 
hathrâka neutre sg-. nom. ace. hathrâkem paimânak- 

7\)8; nom d'une mesure. N. 4 (dérivé de hâthra). 
hàdhafiranh sg. ace. hadhaiirô farjùm « (in » F. 

Farh. 59 ; M. F. 32. 
hadhô adverbe Ivatà « avec » N. 59. 
hadhô gaêtha adj. « qui a même propriété, associé » 

traduit liam gêhân; pi. nom. hapô gaêtha (Ure hadhô 

gaêtha), pi. mscl. gén. hadhô gaêthanâm min 

liaonanân gêliân N. 60. 
hana adj. sans flexion, traduit min nisàâ-î u min (mss. 

manj gabrâ-1 râî yârnallûnêt liàn Jiaftâd shantak 

« se dit d'un homme et d'une femme; c'est le vieillard 

de 70 ans » M. F. 5. 
hana (lire ana) zak-i danâ « avec lui » N. 9. 
hapô gaêtha voir hadhô gaêtha N. 1. 
haptanhâiti adj. a qui a sept chapitres », sg. mscl. ace. 

haptahhâitîm yasn-î haft Jiât « le Yasna aux sept 

chapitres, le Yasna Haptanhâiti » N. 46, 81. 
haptaiihva adj. employé substantivement; sg. mscl. ou 

neutre haptahhum /(a/Y ufa/j « la septième partie d'une 

chose » M. F. 1. 
haptatha adjectif numéral « le septième», traduit Jtaftûm 

sg. mscl. instr. haptatha N. 102; ace. haptathem 

N. 82. 
haptan adjectif numéral « sept » pi. nom. hapta haft 

N. 102. — IGl — 

hapsnai apnô khavô cîgûn yahcûnêt 2 nisiiâ u êvak 

shôî « quand il y a deux femmes et un seul mari, bigame » 

sg. nom. de hapsnai apnô khava M. F. 5. 
hama adj. Jiam « le mèiue » sg. fém. ace. hamâm N. 64, 

8'(; duel mscl. hama : yâ^hama'ai^wyâofihacaaiw- 

yâoiihayâonti anuil 2 puii ayyipyahâaind ol Imrn 

nyiiipyahânind « s'ils revêtent les deux vêtements » 

N. 9i. 
hama mscl. ou neutre hama pun Jiamîn « en été » 

N. 46, 47, 48,50, 51, 103; ama((lii-e hamm) F. Farh.61 ; 

hma (lire hama) pun hamîn N. 51 ; dar shantû N. 4 ; 

ahma (lire hama) pun hamîn N. 103. 
hamatha (lire hama itha) traduit pun hâmîn îtûn 

« ainsi en été » N. 47. 
hamô forme que prend le mot hama en composition. 
hamo gaôdana adj. mscl. duel nom. hamô gaodana 

linmci (jôslitdân « qui a le môme plat » N. 64. 
hamô vareshaji adj. sg. ace. hamô vareshajim 

ham hûn « qui a la même racine » N. 98. 
hamô hvaretha adj. duel mscl. nom. hamô hvaretha 

traduit ham vaslitamûnishn e[ ham kh<3rishn « qui a la 

même nourriture » N. 64. 
har verbe. 

fraact. pot. sg. 3 franharôit ai vashtamûnît « il 

mangerait » N. 71. (Cf. hvar). 
harez, verbe. 

paiti subj. imp. sg. 3 paiti harezât pâ/âyâf « qu'il 

tilti'e ». 
hareta sardar « cbef » M. F. 10. 
harethra mscl. ou neutre pi. abl. harethraêibyô kulâ 

2 ci pârak " des deux pans « N. 85. 
hava voir hva, pronom rétlécbi « son propre » traduit 

nafshâ ei^ag-înafshâ sg. mscl. instr. hava N. 84, 108 ; 

T. 35; havâ N. 55; abl. havat N. 68;gén. havahê 

N. 84, 108; hava (lire havahê) N. 87; fém. insir. 

11 — 162 — 

hSiVa, pu )i(z)a.nd khvêsJi T. 101 ; duel mscl. neutre abl. 
havaêibyô N. 29 ; havaêibyaca N. 108. 
havatâm nana a-Ji-nv ynàp havând ? N. 1:^ (Cf. hva- 

tâm traduit a-h-nv-y-n-ap N. 10). 
havanha neutre sg. nom. ace. havaiihem ahùîh 
« béatitude » F. Farh. 4. 

havanô voir liâvana. 

havayafih adj. « un tel, lalis » sg. mscl. ace. aradusha 
havayaiihem aklitem est traduit ardûsh havând 
aîuîgiJi N. 15. 

havfna voir hvafna. 

havya adj. traduit hôi « gauche », sg. mscl. haoiô M. 
F. 9; fém. ace. haomyâm lire liaoyâm lakhrârtûm; 
neutre abl. havyât « à gauche, du côté gauche » N. 79. 

hastarem voir liastra. 

hastra mscl. ou neutre « assemblée, réunion » sg. ace. 
nom. hastarem ^lire hastrem) traduit anjûmishn 
(lire aniûman N. 31 (Cf. le sanscrit sattra). 

hahya hahi? T. 67. 

hâ interjection « oh ! » traduit afg/( N. 105. 

îiâiti fém. « chapitre » traduit ]ikl ; sg. ace. hâitîmca 
N. 46; gén. iiâtôish yasht N. 103; pi. loc. hâitishu 
N. 40 ; gén. hâtlianâm N. 40. (Cf. haptaiihâiti). 

hâithya adj. « visible, certain » employé substantivement 
sg. neutre nom. iiâithîmâs/ifcârf/ilitt. « manifestation » 
T. 54. (Cf. haita, haiti). 

hâu pronom démonstratif « celui-ci » olà zak sg. mscl. 
nom hâu T. 35, 39 (corrigé de hâo, voir haôna et nar 
47, 103, 104, 105 ; haûca T. 45 ; pi. mscl. gén. avaês- 
hàm F. Farh. 9 ; fém. nom. avâo N. 54 ; ace. avâo 
N. 50; avâoyaô traduit olùsJiân man (lire avâo yâo 
et voir yaj N. 40; avâna?îd « autant » neutre ace. ava, 
âva (lire ava) N. 16. 

hâo lire hâu et voir haônâ. 

hâthra mascl. nom d'une mesure de longueur conte- — d63 — 

liant mille [tas » Iraduil li;i:;li\ hnxâr; sg'. nbl. hâthrât 
N. loi ; ace. liâtrem N. 8; F. I-'arli. (IC) ; liâtremcit 
N. lui); liatrem traduit pnhi};})! « mesure » F. Farli. CA'i. 
iiisir. hathra N. 7 ; gén. hâtrahê N. 60, lOi ; traduit 
}):itni;)iiah N. 1 1 . 

hâthraka adj. mscl. neutre pi. instr. hâthrâkébish 
l)Hn iikvîn « ensemble » N. 97. (Cf. hâtrâc et hâthrâ- 
oncô^. 

hâthra ké bish lire hâthrâkébish N. 97. (Voir ké et 
bish. 

hâthrâc adj. pi. fém. arc. hâthrâcish pun nhvîn « en- 
semble, en même temps » N. 100. (Cf. hâthrâoncô, 
hâthraka) . 

hâthrô îtûii (lire athra) « ainsi » N. 1 1. 

hâmô voir hamô, hvaretha, hâmô gaodana. 

hâra, lire yâre, instrumental de yâre « durant une an- 
née »; non traduit dans la pbrase pasca hâra tanûm 
parayêiti, akhcir tanàfûhr ijahvûnêt, glosé simnt dra- 
nàîmargurzân «après cela, il devient peshotanu pendant 
une année, pour la durée d'une année « N. 7. 

hâvana adj. traduit î-Hàran « de Hàvan»; pi. fém. gén. 
havanem (lire hâvananâm N. 47. 

hâvana mscl. Jiâvan « le mortier ou l'on broie le Ilaonia » 
sg. nom. havanô N. 107; duel instr. havanaêibya 
« avec les deux parties du mortier » N. 107, 108; pi. 
dat. hâvanaêibyô N. 81 ; hâvana ratavô « les 
Maîtres de Ilavàni » est traduit hâraii ratïhâ N. 102. 

Hâvanan mscl. nom d'un prêtre dans le sacrifice 
mazdéen, traduit hàvanàneihâvan] sg nom. havâna 
N. 08 ; hâvanânô (lire hâvana) N. 72 ; ace. hâva- 
nânem traduit pun Jiâvanânîh, litt. « en fonction de 
Havanan » N. 82; dat. hâvaynânê lire hâvananê) 
N. 80 ; gén. hâvanânô N. 97, 81. 

hâvayâtnânô, lire hâvanânô, voir hâvanan N. 72. 

hicitâ fém. sg. nom. hicità, pàkîh « pureté » M. F. 32 — 164 — 

hizu mscl. hûzvàn « langue » ; sg. géii. hizvasca T. 57. 
hizva mscl. hûzi'àa « langue »; sg, insti'. liizva T. 101 ; 

ace. hizvâm T. 3; N. 17 (voir hizu). 
hita adj. sg. mscl. nom hitô « qui est k l'aise », traduit 

firâkhtsLgîh litt. « aise » M. F. 8. 
liisliemna (lire hishtemna) adj. mscl. sg. nom. his- 
hemnô (lirehishtemnô) traduit yakôyamûnân et glosé 
ùkJiîzân T. 10. (Participe moyen de stâ. ; cf. hista- 
nemnô et voir stâ.) 
hishkyâ thème verbal dérivé de hac par redoublement ; 

hislikyà=:hi+shac voir hac). 
hishkyâtar mscl. sg. nom. hishkyâta ôJiaklttdràn 
« inspirateur, qui fait marcher, qui met en train » T. 45 
(dérivé du tèhme verbal hishkyâ; voir ce mot). 
hishkyâna part. moy. de hishkyâ; superlatif sg. mscl. 
ace. hishkyânaôtemem àlmkliiàrtûm « celui qui 
inspire le plus, qui met le plus en train » T. 45. 
(Voir hishkyâ). 
hishtanemnô voir hishtemna. 

liislitemna part. prés, moyen de stâ; adj. sg. mscl. 
nom. liishtanemnô (lire hishtemnô) [lakôyamîuiân 
« qui se tient debout » N. 37. (Voii- hishemiiai. 
hu « soleil » voii- hufrâshmôdâiti, huvakhsha et liû. 
1° hu verbe technique servant à indi(|uer la préparation 
du llaoma; act. imp. conj. sg. 3 hunyât Jnlnit « qu'il 
prépare le Haoma » N. 68. 
■2° hu verbe. 

â act. ind. imp. sg. 3 âhûnavat vashtàmûnit « il 
mange » N. 72. 
huiti fém. sg. ace. huitlm « apprêt du Haoma » traduit 
pun vasJitamûnishyi, lilt. « action de manger «, par con- 
confusion des deux racines hu N. 108 (de hu 1; 
huki voir hushka. 

hukhshathra mscl. sg.gén.hukhshathrahê/?// a;: Ttrài 
« sanglier » T. 10. — 165 — 

Hukhshathrôtemâi Thi-ishainrùla ou prière à réci- 
ter trois fois de suite, N. 35. [Yasna, Ilâ xxxiv, î^ 35; 

Vcndidad Fav\x. vni, note 35). 
hugaona uiscl. ou neutre; sg. nom. ou ace. hugaonem 

tnoi i j)Un ândàmàn jût min zak-l pun rôishâ « le poil 

qui se trouve sur le corps, à l'exception de celui de la 

tête » M. F. 6. 
hutarest adverbe akliar min hamùk kostak « de tous 

côtés » M. F. 6. 
hutashti féni. sg. ace. htashtîm lire hutashtîm) « belle 

forme » T. 97. 
hudaêna adj. sg. mscl. abl. hudaênât hûdîn « qui a 

une bonne religion » T. 67. 
îiunara mscl. sg. ace. hunarem traduit Inmar « mérite » 

T. 78. 
hupaitianata voii- hupaitizhnâta. 
hupaitizhnata adj. traduit en pazend padiraft et en 

sanscrit prakrtah, sg. mscl. nom. hupaitizhnatô 

" qui est en faveur » Aog. 53. 
huferetu fém. sg. ace. hufereth'wem vifarg « (bon) 

passage » T. 72. (hu+peretu). 
hufrâshmôdâiti fém. traduit liûfrâshmôdàt « le cou- 

elier du soleil » et « la première partie de la nuit »; sg. 

ace. hufrashmôdâitim M. F. 42 ; frashmôdâim 

(lire hufrâshmôdâitim; N. 48; abl. hufrâshmô- 

dâitôitN. 48, 50; dat. hûfràshmô dâitê N. 50, 57. 
hubadhra adj. traduit en pazend hiibaliar et en sanscrit 

susamrddhab; sg. mscl. nom. hubadhrô « beureux » 

Aog. 53". 
hubereitî fém. sg. ace. hubereitîmcaT. 88. 
humaiti fém. sg. nom. ahumaiti ^lire humaiti; hûmàt 

« bonne pensée » T. 57. 
humât lire ahumat et voir ahumant. 
humata adj. employé subslanlivement « bonne pensée »; 

pi. neutre loc. humataêshuca pun hûmat-ci N. 84 ; — 166 — 

gén. liumatanâ.m,Bishâmrùla où prière à réciter deux 

fois; commencement d'une GâtliaiYaswa, Htî xxxv, §2; 

cf. Vendidad, Fargard x, § 4, note 34). 
humanafih adj. « qui a bonne pensée » ti'aduil Jiûmînish] 

sg. mscl. abl. humananhat T. 67. 
huma îm Iwâ îzhem, Bishâmrùta ou prière à réciter 

deux fois ; commencement d'une Gâtlia (l'asrîa, Hà xli, 

§ 5, Vendidad, Fargard x, § 4). 
hura fém. sg. ace. hurelm shakr « liqueur fermentée, 

vin y> N. 30. 
huraôîm voir huraôdhi. 
huraôdhi fém. sg. ace. huraôîm (lire huraodhîm 

hûrôsl « haute taille » T. 97. 
huvakhsha neutre « lever du soleil » ; sg. abl. huvak- 

hshât huvahhslt N. 46, 48; dat. huvakhshâi pun 

ûshahîn barâ N. 46. 
huvîra mscl. sg. ace. huvirâm (lire huvirem) traduit 

hJiûp VÎT u apâyishnîk yalwùnêt « c'est un honnête 

homme, doué des qualités requises» M.F.4.(hû+vira). 
hushka ad. traduit kltûsJik « sec ». 
hushyaôthna adj. employé substantivement traduit hû- 

himishn « bonnes actions » sg. mscl. abl. hushyaô- 

thnât T. 67 (lire hu+shyaôthnal. 
hû « soleil » voir hu, hûfrashmôdâiti et huvakhsha. 
hûkhta adj. employé substantivement traduit hûkht 

« bonne parole; pi. neutre nom. hûkhta T. 57; loc. 

hûkhtaêshu N. 84 ; hu+vakhta). 
hûkhti fém. sg. inst. khùkhti (lire hûkhti) « bonne 

parole • T. 46. (Cf. hûkhta). 
hûfrashmôdâiti voir hûfrashmôdâiti. 
hùvakhslia voir huvakhsha. 
hénnti voir ah. 

hê voir yava N. 101 ; hava N. 84. 
hê voir ha. 
horâca adverbe traduit ôrûn « de ce côté » IM. F. 6. 

(horâ+ca). — 167 — 

hàndaramana niscl. ou neulrc sg. instr. handara- 
mana hiiriidùburislinîh "le bandilisme » N. 58. 

hâm I" [)réposifion « ensemble » N. 67, 108; 2° préfixe 
verbal N. 61, 62, 99. 

hâm srut pun ham nyôhhisJinîh « enleiidant les paroles 
l'un (le l'autre » N. 62. 

htaslîtim voir hutashti. 

hmâ voir hamâ. 

hras vei'be. 

ava act. causal subj. imp. sg. 2 avanhrâsayât 
bava rûnak yaliDÛnàt? N. 85. (Voir James Darmesleter 
Zend-Avesta, lome III, page 1.35, note 85). 

hyât voir nemô liyât. ARTE DE LA LENGUA MAÇAHUA 

(Suite) — 171 — LA GUENTA ORDINARIA 

EN LAS LEN'GUAS GASTELLANA Y MAÇAIIUA Uno 
dos 
très 
quatro 
cinco 
seis 
siete 
ocho 
nueve 
diez 
onze 
doze 
treze 
catorze 
quinze 
diez y seis 
diez y siete 
diez y ocho 
diez y nueve 
veinte 

La ciienta para las 
se sepa que par dezir 
niœi como se verà en 

U7ia vez 
dos vezes 
très vezes 
quatro vezes 
cinco vezes 
seis vezes Daha 

yelie 

cnhij 

zioho 

zicha 

nantto 

yencho 

fiincho 

zincho 

décha 

dechêdaha 

dechèyehe 

dechennhij 

dechèquioho 

dechenquicha 

dechênanlto 

dechôyencho 

dechènincho 

dechèquincho 

yholle 

confessiones es la misnia, solamenle 
quantos vezes se le anade al numéro 
la cuenla que se signe. 

Danixi 

yenixi 

nhijnixi 

zinixi 

zichinixi 

nanttinixi 12 7-2 — siete vezes 
ocho vezes 
nueve vezes 
diez vezes 
onze vezes 
doze vezes 
treze vezes 
catorze vezes 
quinze vezes 
diez y seis vezes 
diez y siete vezes 
dioL y ocho vezes 
diez y niiieve vezes 
veinte vezes yenchinixi 

ninchinixi 

zinchinixi 

dechènixi 

dechêdahanixi 

declièyehenixi 

dechènhijnixi 

dechêquiohonixi 

dechèquichinixi 

dechènanllinixi 

dechêyenchinixi- 

dechèninchinixi 

dechènqiiichinixi 

dhollenixi En las adverlencias queda declarado lo que toca à estas 
cuentas, assi para lo ciienta ordinaria, como para las con- 
iessiones, lo quai esta en la advertencia 20. 

LOS PARENTESCOS DEL VAYON Mi padre 
mi madré 
mi abuelo 
mi abuela 
mi hijo 
mi liija 
mi riiélo 
mi nie ta 
ml hermano 
mi hermana 
mi sobrino 
mi subrina 
mi primo liermano 
mi prima hermana 
m i tio hermano de mi padre Miyho 
minu 
micha 
niiçu 
michi 
michihue 
minabheùumue 
minabhenbnmeenllixu 
miqhuarmue 
minqlui 
minabemo 
minabebue. 
danguiximiqhuarmue 
danguiximinqhu 
mi 1110 ^ 17S — vu Ho hermanodemimadre 

mi lia hcrmana de mi padre 

mi tiahermana de mimadre 

mi suegro 

mi suegra 

mi yeymo 

mi nuera 

mi muger 

mi ciinado 

mi cunada 

mi cunada hermana de mi 

muger 

mi concuno 

mi concuna 

mi hermano menor 

mi hermana menor mi huée 

niiliy 

inizizi 

mincha 

michoo 

miniehnilii 

ininqho 

miçu minechette 

niiçhoo 

minabehpe 

miçliorixu 

mimitziiienehe 

mimilzmenelie enttixii 

mitzi 

tziniinchu PARENTESCOS DE LA MUGER Mi padre 
mi madré 
mi abuelo 
mi ahuela 
mi hijo 
mi hija 
mi nieto 
mi nieta 
mi hermano 
mi hermana 
mi primo hermano 
mi iwima hermana 
mi tio hermano de mi padre 
mi tia hermaiia demimadre 
mi tia hermana demipadre 
m i tia h ermana de m i m adre 
mi sobrino Miyho 
mi nu 
miclia 
miçu 
rnichi 
micliihue 
minabeche 
minabeche entixu 
mininchamue 
milzibue 

danguiximininchamuo 
danguiximitzihue 
mimo 
mibuee 
mihy 
mizizi 
minabebi /4 mi sobrina 


minabelizizi 


mi lier ma lia me/ior 


milzi 


mi suegro 


mincha 


mi suegra 


michoo 


mi yerno 


mimehnihi 


mi nuera 


minqho 


mi cunado 


michoo 


mi cunada 


mi m lire 


mi cunado hermano de mi 
marido 


mime 


mi concuno 


miminqho 


mi concuna 


miminqho entixii 


Antes de dar la comiinion 


dira el sacerdole 


comulgar. 
Hijo mio 


Micliitzi 


hija mia 


michihiietzi 


di agora 


timamueqhiiaya 


una ave maria 


dalia ave Maria Haiiiendo heclio el sacerdole la deprecatiua oracion al 
boliier con el santissimo sacramento dira A qui esta 
el amado Hijo 
de Bios maestro seiior 
Jesu Christo nuestro senor 
aqui esta 
el que perdrona 

SOS peccados 
del mundo. Ybiiiqhua 
Mixniclii 
Ohmiihi en Dios 
Oh miihi en Jesu Christo 
ybuiqhiia 
maqhe yttotte ypone 

nezoqhi 
enbiiexehomue. Dira liiego el sacerdole. A lahado sea 
cl Santissimo Sacramento Ingoronereho 
Santissimo Sacramento — 175 — !/ tamhien 
sea alabada 
la concepcion 
de la g van Sefiora 
Santa Maria 
Siempre Virgen 
concebida 
en el vientre 
de sac nuidre 
Santa Ana 
Sin llegarle 
la mancha 
del peccado 
de Adan. Liiego (lira el Sacerdote. Seno7' nucstro 
Jesu Christo 
no soij digno 
ni merecedor 
que entreis 
dentro 

de mi coraçon 
mas dezid 

vuestra santa palabra 
para que sane 
para que se salve 
mi anima. xinHioiiclie 

Ingoronerelio 

iiantloxi, iiinzee concepcion 

dachinoho muUixu 

e Santa Maria 

xeoUixiillo 

pinzee 

aniboo ninpi 

ni nu 

Santa Ana 

hiponqhnatte 

nanchoqhe 

ninezoqhe 

maqhe Adam. Mimutzme 
que Jesv Chj"is!o 
hyminevne 
liyminançha 
maqheretzichi 
amboo 
mimuibui 
timantto 
ninye ninariha 
maqhereenene 
maqliereepeye 
mimuibui anima. Très vezes diga eslo el Sacerdote, y luego anles de dar 
la communion dira. Dios senor nuesiro en 
vu est ras manos 
encomiendo Mimutzmeque en Dios 
machoniye 
ti utqhe 176 mi anima 

vos que nos redemistis 

verdaderamente 

Dios de verdad. mahnamimiiibui 
maqhegiiipeyezizhi 
dachinanqhuane. 
oqhimi naltelinehmi Dada la communion dira el sacerdole à los que an 
comulgado si fiiere vno, lo primero : si fueren dos, lo 
segLindo : si fueren mas de dos, lo tercero. Di un Pâte)' noster, y 
una Ave Maria 
por los animas 
que estan 
en el piirgatorio 
Dezid un Pater noster, 
y una Ave Maria 
por las animas Timamuedahapater noster, 
daha Ave Maria 
nangiiezilo animas 
paljiiihihua 

anihuehogue, purgatorio 
Mambui daha paler noster 
daha Ave Maria 
nanouezllo animas que estan en cl purgatorio pahuihihua purgatorio 

Dez-id un pater noster , Temanhi daha Pater noster 

y una Ave Maria por daha Ave Maria 

las animas que estam nanguezlto animas 

eji el purgatorio pabuihiima purgatorio. 

Modo para hazer las informaciones de los que se an de 
casar siendo la primera vez que se casan, el sacerdote 
présente, el fiscal , ô otro de la ygiesia examinarà dos 
testigos. La leltra P. signitlca pregunta, y la lettra R. 
significa respuesta. Ha:- la Cruz 
si dixeres 
la verdad 
te ayudarà 
Dios nuestrn seùor 
y si no dixeres 
la verdad 
te castigara Tiçha en cruz 
mamuere mamue 
maqhepeqherananqhuane 
tampoxque 
ohmuhi en Dios 
mamue hyremamue 
maqliepeqherananqhuane 
tancotqhe / / — Dios niu'slro senor 

di amen 

P. Conoces 

à estas dos personas 

que quieren casarse ? 

R. si conosco 

P. son des te pueblo ? 

[{. deste pueblo son 

P. ambos à dos? 

/?. ambos à dos 

P. ode aigu na parte 

vinieron ? 

/?. de nintjuna parte 

vinieron 

P. ambos à dos 

son de aqui 

R. de aqui son ambos à dos 

P otra vez 

an sido casados 

ù agora no )nas ? 

R. agora no mas. 

P. ambos à dos. 

R. ambos a dos, 

P. destos dos 

que quieren cassar 

à se muerto 

à la muger . 

otro marido 

Il al hombre 

otra muger 

con quien anles 

[lier on casados ? 

R. à la muger 

no se le à muerto 

otro marido ohiiiuhi en Dios 

tiinaimie, amen. 

P. queguipare 

maliya vehe onlle 

ynerechelhni y 

R. Tipare 

P. Qneniehninihua r' 

R. niehninilma 

P. tenxi oyehui ? 

R. tenxi oyehni. 

P. bixpo haqhnà 

penehui ? 

R. hybaqhiia 

penehui 

P. tenxi oyehui 

quenepexhua ? 

R. nepexhua yehui 

P. quèdanixi 

ychethui 

bixpo anguechquaya ? 

R. anguechquaya. 

P. tenxi oyehui V 

R. ten\i oyehui ? 

P. mahya yehe 

ynerechethui 

que pondu 

niaqhe enttixii 

daha nïnecliethui 

maqhe endee 

daha ninechethui 

maqhe otte 

pichethui ? 

R. maqhe entixu 

hibe pondu 

daha ninechethui 178 al hombre 

no se le à iimerto 

otra muger 

P. no an sido casados 

mas de agora 

los dos ? 

R. sola esta vez 

an sido casados 

ambos à dos 

P. estos 

que quieren casar 

son parientes ? 

R. non son parientes. 

Testigos por personas 
sigue despiies de heclio j 

P. conoces 

estas dos personas 
que quieren casar ? 
R. Si conosco 
P. son deste pueblo 
ambos à dos? 
R. deste pueblo son 
ambos à dos ? 
P. à de alguna parte 
vinieron ? 

R. de ninguna parte 
vinieron 
P. otra vez 
an sido casados 
agora no mas ? 
R. otra vez 
fueron casados. 
P. como lo sabes ? 
R. parque vide niaqhe ondée 
lîibe pondu 
daha ninechethui 
P. hiychethui 
canangiiechqhuaya 
tenxi oyehiii ? 
R. anguechqhuaya 
yclielhui 
tenxi oyehui 
P. mahya 
ynerechetlnii 
que yltette ? 
R. hi yttette. 

viudas se an de examinai' como se 
uramento como se pone arriba. 

P. queguipare 
mahya yehe ontle 
ynerechetlnii ? 
R. tipare 

P. quemehniùihua 
tenxi oyehui 
R. mehninihua 
tenxi oyehui 
P. bixpo haqhua 
peùehui ? 
R. hy haqhua 
peùehui 
P. quedanixi 
ychethui 

bixpo anguechqhuaya? 
R. danixi 
pichette 

P. hagueguipare ? 
R. nangueze tonuu 79 muerta 
ta muger 
deste hombre 
que quiere agora 
oasar 

1/ tambien vide 
muerto 
al marido 
desta muger 
que quiere agora 
casar 

P. este hombre 
que agora 
quiere casar 
despues que mûr là 
su muger 
siempre 
à es ta do viudo 
ô en alguna parte 
se à casado ? 
R. Siempre 
à estado viudo 
en ninguma parte 
se à casado. 
P. esta muger 
que agora 
quiere casar 
despues que murià 
% marido 
siempre 
à estado viuda 
ô en alguna pai te 
se à casado ? 
R. siempre 
^estado viuda pondu, hoguenchii 

entixii 

iiiahiia endee 

yneqluiaya 

rechette 

xintonuu 

pondu, hoguenchu 

nixhira 

mahna enttixii 

yneqhuaya * 

rechette 

R. mahna endee 

mahqhuya 

ynerechette 

mamuemondii 

niçii 

que xigue chogue 

niihui namue 

bixpo haqhua 

pichet te ? 

R. xiguechogue 

mibui namue 

hy haqhua 

pichette 

P. mahna enttixu 

mahqhuaya 

ynerechette 

mamue mondu 

nixhira 

quexecogue 

mibuinanxu 

bixpohaqhua 

pichette ? 

R. xecogue 

mibui nanxu — IW) — ô en 71 iîiguna parte 

se à casado 

P. estos dos 

que quieren casar 

son parientes ? 

R. non son parientes. h y liaqhna 

picliette 

P. raahya yebe 

ynerechethui 

que ytlelte? 

R. hi yttette. Testigos de dos personas que se quiere n casar, de las 
quales la una es viuda, y la olra uunca à sido casada, se an 
de examinai- hecho primero jui-amenlo. P. Destas dos personas 
que quieren casar 
murio la niuger 
dcl hombre 
rnurià el marido 
de la muger ? 
H. el hombre 
no à sido casade 
mas de agora 
la muger 
es viuda 
por que muriô 
su primero marido 
P. como lo sabes ? 
U. por que lo vide 
muerto P. Mahya yehe ontte 
ynerechethui 
que ponduniçu 
maqhe endee 
que pondu nixhira 
maqhe enltixu ? 
R. maqhe endee 
hy yndanixi pichette 
canan guechqhuaya 
maqhe enllixu 
nanxu 

mangueze pondu 
nixhira oltpitchelhui. 
P. hagueguipare ? 
R. nangueze lonuu 
pondu, hoguenchu. Lo mismo se à de preguntar si dixere el testigo que 
muriô la muger de! que se quiere casar mudando los 
nombres. MODO GARA CASAR P. Pedro q nier es 
casar 
con Maria P. Pedro que guine 
rechelhui 
maqhe Maria — 181 - que esta présente 
conio la manda 
La sanla Iglesia? 
R r/iiiero casar 
con Maria 
que esta présente. 
P. es tu volontad 
casar con Maria 
que esta présente ? 
R. mi voluntad es 
casarme con Maria 
que esta présente 
P. Quieres de coraçon 
casar te con Maria 
que esta présente ? 
R. quiero de coraçon 
casarme con Maria 
que esta présente. 

Lo niismo se à de 
sacerdole su officio. — ybiiiqhua 

hanzigaheche 

sanla Iglesia ? 

II. tiiiei'eclielbe 

maqlie Maria 

ybuiqhiia. 

P. Queninane 

rechethui Maria 

ybiiiqhua ? 

R. da minane 

recbetbe Maria 

ybuiqhua 

P. quenetziimiibiii 

recbethiii Maria 

ybuiqhua ? 

P. daneizimuibui 

recbetbe Maria 

ybuiqhua. 

pregiintar al varon, y luego harà el 

Auctoritate. MODO PARA VELAR LOS Casados. El sacerdote despues de hauer dado el anillo al varon, 
darà al mismo varon olro anillo para que lo de, y lo ponga 
à la muger como ordena el manual, y diga con el varon. En el nombre 
del Padre 
del Hijo 
y del espiritu santo. Mangueze nichuu 
en Dios boyholle 
en Dios otti 
en Dios Espiritu santo. Al dar las arras dira el Sacerdote. luntad las ma)LOs 
esposa 
estas arras Mbunz niyehui 
phen niyehui 
mahya ninevne — 182 — este anillo 


mahna nacolye 


os doij 


ti daqhe 


en senal 


leneizi 


de matrimonio 


daniinechetqhe 


como la manda 


hanzigaheche 


la santa Yglesia. 


santa Iglesia. 


Dira el Sacerdote al 


varon. 


Dejalas 


Yhezi 


Dejaselas. 


y helzpi. La niuger despiies de dadas las arras, y recebidas en sut 
manos dira. ïo las rccibo Tiiîolipiieho. Liiego el sacerdote despues de aiier dicho la oracion que 
manda el Maniial entrara de las manos à los que se velan 
diziendo el psalmo beati omnes, etc., y en llegando al allar 
dira la oracion del maniial, y acabada la Missa dira à 
los velados. Ya recibistes 
las bendiciones 
del matrimonio 
lo que os digo 
agora, es esto 
que el varon 
ame à su muger 
y la muger 
ame à su marido 
el varon 
busqué 
lo necessario 
para su muger 
y la. muger 
no vaya à parte alguna Hoguibeçeyibi 
ninichimihi 
nechettentte 
maqhe peqbe rixihtzhi 
mahqbuaya angueqhe 
maqhe endee 
teçia remai-e niçu 
maqhe entlixu 
xinteçia , remare nixhira 
ondée 
leyhore 

maqhereyhoreenxi 
maqhe niçu 
angueqhe enttixu 
hyaptagama 188 — sknpre este 

en su casa 

sirua à sa marido 

el varon 

no maUrate 

à su muger 

que no es su esclana 

siîio su muf/er 

que se la dià agora 

Dios nuestro Senor 

todos vosotros 

venid à Missa 

todos los Domingos 

y tainbien 

todas los fiestas 

Dios nuestro senor 

os guarde 

andad 

en h or a buena coguerayhiiiljui 

ninziimue 

lampehpi ni x h ira 

oiulec 

hyrebe Imetzentte 

niçu 

hynimenzexi 

claninechethiii 

pianeqhuaya 

ohimilii en Dios 

len xilzihi 

lenchi Missa 

tenxi e Domingos 

ximuenelie 

tenxi inzo 

oii mulii en Dios 

lanpoqhi 

temohi 

naho ho ni jNIodo pai'a hechar las fieslas. Sabed hijos mios 
que esta semana 
que entra Tepathimichitzhe 
mahma semana 
yquichi Dezir el dia^que fuere la fiesta. Es fiesta 
de tel santo, de tel santa 
venid de nianana 
à ver Missa 
como la inanda 
la santa Iglesia. Inzo 
sanlo, santa 
tenemxliorehi 
renuhi Missa 
hanzigaheche 
santa Iglesia. Modo par hechar las vigilias. 184 — Sabed, hijos mios 
quel el Martes. 

O el dira que fiiere. 

Es vigilia 
ninguno coma 
carne 

ninguno coma 
cosa de las que tiene 
la res vacuna 
el carnero 
el lechon 
ninguno coma 
diferente carne 
como la manda 
la santa Iglesia. Tepatlîi, michitzhe 

marniiera Martes. Tazobue vigilia 
hyqhuaraza 
nonguee 
hyqhuaraza 
maqhepeqheyphore 
enchene 
ttenchore 
zaqhua 
hyqlniaraza 
nanpeni nonguee 
hanzigaheche 
sanla Iglesia. Modo para hechar las temporas. Sabcd, hijos mios 
que esta semana 
que entra 
ay 

quatro temporas 
el Miercoles 
el viernes 
el sabado 
très dias 

en estos très dias 
nadie coma carne 
y el sabado 
nadie coma 
tripas 
nadie coma 
pies 
ma nos Tepathimichitzhe 
uialina sémana 
yquichi 
lazohue 

quatro temporas 
mamue miercoles 
m a nui e viernes 
mamue sabado 
enhij epa 
mahya enhij epa 
hyqhuaraza enzee 
mamue sabado 
hiqhuaraza 
no xehpoho 
hiqhuaraza 
ninhua 
niye — 185 cabeça 
y los mas 
que tiene 
la rez vacuna 
y el carnero 
y el pucriyO 
como la manda 
la Santa Vylesia. 

Modo para clezir lo que se 
es no corner carne, y ayunar 

S aie cl 
amados liijos 
que el Miercoles 
eiupieça 
la quaresma 
lo que aveis de liazer 
es esto 

en toda la quaresma 
nadie coma carne 
do res vacuna 
de carnero 
de puereo 
ninguno coma 
conejo 
pato 
pajaro 

ni otras cosas 
cl que cornière 
estas carnes 
liarà gran peccado 
sabed tamhien 
amados hijos 
que nuestro Padre 
el Santo Padre niDi 

ximeyaha 
maqhe yphoie 
enchcne 
ttenclîore 
zaqhua 
hanzigaheche 
Santa Yglesia 

deue hazer la (juaresma, que 

Tepathi 
inix inichitzhe 
maniuera Miercoles 
ypuiri 

quaresma, nenbempi 
maqhe peqhereçlialii 
angueqhe 
tenxi quaresma 
hyquaiaza enzee 
maqhe enchene 
tlenchore 
zaqhua 
hiquaraza 
noqhua 
nottizi 
notzinzi 
ximeyaha 
maqhe choqlieraça 
mahya nonguee 
teçha chinoho nezoqhe 
xintepathi 
mix michitzhe 
anqueqhe Miyhohi 
Santa Padre 186 manda 

que todos 

los indios 

hombres 

y tambien 

mugeres 

ayunen 

cada un ano 

solamente 

nueve dias 

que son 

siele viernes 

de la quaresma 

y tambien 

el sabado santa 

y tambien 

la vigilia 

de la Pasqua 

del naciraiento 

de Chris to Nuestro Senor 

y assi hijos mios 

esta quaresma 

ayunareis 

los siete viernes 

y tambien 

cl sabado santo 

el que ayunare 

à de corner 

dos vezes no mas 

cada dia 

una vez 

à medio dia 

y la otra vez 

à la noche 

que harà yheche 

dattenxitto 

berihpephi 

ondehi 

ximuenehe 

enchixiihi 

tenbenphi 

yattê daha qhee 

angueclîco 

zincho epa 

angueqhe 

yencho e viernes 

mamiie quaresma 

ximuenehe 

sabado santo 

ximueùehe 

vigilia 

maqhe Pasqua 

ninatte 

ohmuhi en Jesu Christo 

nanguetz tonamichitzhe 

mahna quaresmana 

tenbenphi 

yencho e viernes 

ximuenehe 

sabado santo 

maqhe choqherenbenhpi 

tenhone 

yenixi 

yattèdahapa 

danixi 

mamue endèpa 

maqhe nayenixi 

mamue goncare encheo 

teçha 187 — colacion 

entonces 

comcrà 

dos 

6 très tortillas, 

con un poco de clnle 

sabed tambien 

que las lïiugeres 

que estan preûadas 

y tambie/i 

las mugeres 

que crian 

Il tambien 

los enfermos 

no an de ai/unar 

!/ assi 

podran corner 

las vezes 

que quiezieren 

cada dia 

mas no an do corner 

carne 

y tambien 

los viejos 

>/ las viejas 

que no tienen fuerça 

no an de ayumar 

mas no an de corner carne 

que assi lo manda 

nuestro Padre 

el santo Padre 

sabedlo assi 

amados hijos. 

Aviso para que vengan à 

A'ïnados hijos colacion, nichiiu 

anguemece 

raçi 

y elle 

bi\ enhij ohechi 

xiimieiieho Izica y 

xintepathi 

macho enchixuhi 

yndunttehi 

ximuenclie 

enchixnlii 

yliotthi, nichihi 

xinuienelie 

enchotqhehemi 

hiracharenbenliplii 

nanguetzttona 

tacliarerionlii 

hançlianixi 

ranepnimiiihi 

yaltendaliapa 

hyracharazalii 

nonguee 

ximuenche 

machoyùdaxqhiiahi 

machoyôdanUehi 

lîicha mizeclibi 

hirenhenhphi 

hiclia razahi nonguee 

dahanzigaheche 

Miylîohi 

santo Padre 

hanzirequepathi 

mixmichilzhe. 

confessai' la quaresma todos. 

Mixmichitzhe 188 esta scmana 

que viene 

empeçaran 

las confessiones 

venid todos 

à confessar 

rjuando os lo dixere 

vuestro teqnitlato 

estas dias 

hazed memoria 

de todos 

vues tr os peccados 

que aveis hecho 

en un ano 

que 

non confessais 

acordaos 

quantos Domingos 

quan tas fies tas 

no aveis visto 

Missa 

y hazed memoria 

de todas 

vuestros borraclierias 

de todos 

vuestras amancebamientos 

de vuestros hurtos 

y do lo demas 

que ya sabeis 

que es malo 

no tengais verguença 

de confessar 

dezid al sacerdote 

todos 

vuestros peccados mahna semana 

yqiiichi 

tanpuiri 

neqliuaniiiil)iii 

tereùehi 

reqhuamuibuihi 

mamiieraxitzhi 

ninhabehpihi 

maliya hanclia epa 

teçhahi memoria 

tenxi 

ninezoqhi 

machoguiçhabi 

maqlie dahâçhee 

maqlie 

liychagLiiqbuamuibiiilii 

tecbinbenbihi 

bançba en Domingos 

bançiia Inzo 

hycba guinubi 

Missa 

xinleçbbi memoria 

len\i 

ninanllibi 

tenxi 

ninixbimbi 

ninamelii 

maqlieximèdaba 

maqbe gnipatbi 

(la liigabo 

bii'eeebi 

reqbamuil)uibi 

xibpbi en Boqbimi 

tenxi 

ninezoqbi — 189 — que liaueis liccho 

que aunqiic 

sean grandes 

os perdoiiarà 

vel 

Dlos nuestro Senor 

Il tant bien 

el sacerdole 

en nombre 

de Dios nuestro Senor 

os absolvera 

sabed 

que el sacerdote 

co 71 f essor 

es liombre 

como vosotros 

Il es peccadof 

Il a s si 

no tengais verguença 

de dezir 

al sacerdote 

vuestros peccados 

no min tais 

dentro 

de la confession 

no encubrais 

algun peccado 

dez-id los todos 

al sacerdote 

que es imagen 

de Dios nuestro Senor 

por que si mentis 

sabed 

que no confessais 

y assi macho i;ui(;lialii 

zomuc 

quen liiiaiiulio 

techotqliclii 

teponqliehi 

oliimilii en Dios 

xiniueùelio 

en Boqhinii 

nicluiti 

oliniiilii en Dios 

teniçhiniitzlii 

tepathi 

maqlie en Boqhimi 

yqlnia niuibnitte 

ondée 

hanzitzhi 

xinohuizoqhe 

nanguetzttona 

liireçel)i 

maqhere xihplii 

en Boqhimi 

ninezoqhi 

liyrapechinehi 

amboo 

neqhiia muibui 

liireçenhi 

niaqhè daha nezoqhe 

terexihphi 

en Boqhimi 

daninepuethui 

ohmnhi en Dios 

bixporepechinehi 

tepathi 

higuiqhuaniuibuihi 

nangTietzttona 190 confessa d bien 

para que 

Dios nuestro Senor 

os perdone 

todos 

vuesiros peccados 

Aviso para que vengan 

Amados hijos 
ya sabeis 

que aueis de comuhjar 
la semana santa 
ya oonfessastes 
venid todos 
esta semana santa 
que viene 
para qve lorneis 
à confessa? 
para que 
comulgueis 
para que recibais 
dentro 

de vuestras aimas 
et cuerpo 
vel 
vel 

de Christo nuestro Senor 
hombre 
y Dios 

todo poderoso 
pensa d bien 
vuestros peccados 
no dexeis cosa 
limpiad 
vuestras aimas naliorequeqhuamuihuihi 

nangueze 

olimulîi en Dios 

teciiot(jhebi, teponqhehi 

tenxi 

ninezoqhi. 

à coniulgar la Semana Santa. 

Mixmichitzhe 
hoguipalhi 
niaqlierenohphi 
nianuie semana santa 
hoguiqhuamuihuiln 
terefiehi 
mahna semana 
yquichi, pahee 
maqheye 
reqhiia muibuihi 
maqhe 
renoliphi 
maqherebeçeyihi 
amboo 
iiimiiimhi 
ni bonxi 
ninzee 

ninzecanomne 
obnnibi en Jesii Cbristo 
ondée 
oqbimi 

tenxininancba 
naboregiiecbin Ijefiibi 
ninezoqbi 
iiy peqhereybelzbi 
teepetzbi 
ninuiimbi — 191 m irad 


lenulii 


que aucis 


iiKuilie 


de reccbir 


rebeçeyihi 


denlro 


amboo 


de vueslras aimas 


niiiiuiiulii 


à Dios nueslro Senor 


uhmulii en Dios 


criador 


maqhe piçlia 


del cielo 


aliezi 


y tamhien 


ximiienehe 


de la terra 


axoniiiomue 


cl que criô 


maqhe pic h a 


los angeles 


maco Angeles 


Ij tamhien 


xinuieùehe 


todas las cosas 


tenxingiiixi 


que se ven 


maco ynuhi 


IJ no se ven 


hy hynuhi 


ponsad bien 


nalioregue chinbenihi 


fiijos mios 


micliitzlie 


vues tr os peccados. 


ninezoqhi. 


Aviso a los cofrades 


de la cofradia de la Virgen sanlis 


si ma. para que vengan à confessai", y à comulgar. 


Àmados hijos 


Mixmichilzhe 


amadas hijas 


mixmichilmelzizhi 


esta semana 


màna semana 


que entra 


y qiiichi 


es la fies ta 


ninzo 


de vuestra cofradia 


nin cofi'adia 


de la ijran Senora 


dachinanoho oliinutlixu 


santa Maria 


Santa Maria 


siempre Virgen 


xeottixutto 


quando subià 


mamue nialleze 


à los cielos 


ahezi 


los que sois 


que anguezqhehi 


cofrades 


ecofrades — 192 — venid 

à confessar 

para que 

tambien 

comulgueis 

para que recibais 

cl cuerpo 

vel 

vol 

de CItristo aucstvo Scnor 

hombre 

y tambien 

Bios 

todo poderoso 

criador dcl ciclo 

Il tambien 

de la lier r a 

que cria 

los angeles 

que cria 

todas las cosas. tenehi 

reqliua muibiiihi 

maqhe 

xin 

tenohphi 

maqhe rebeçeyihi 

ninzee 

ni honxi 

ninzecanoniue 

ohmuhi en Jesu Christo 

ondée 

ximuenelie 

oqlîimi 

tenxininancha 

niafjhe piçha aliezi 

ximuenelie 

axonihomue 

maqhe piçha 

maco Angeles 

maqhe piçha 

tenxin""uixi. Platica para los que an comiilgado. Hijos mios 
oijd 
lo que 

quiero dezir agora 
gran merced 
os à hecho 
el todo poderoso 
Dios nuestro Senor 
que aueis recibido 
el cuerpo 
vel 
vel Michitzhe 
lercyethi 
maqhe peqhe 
tineramamue qhuaya 
chinoho nehuètzenlle 
piçhaqhi 
tenxininancha 
ohmuhi en Dios 
hogiiibeceyihi 
ni honxi 
ninzee 
ninzecanoinue 19:^ de Chrislo nuestro Setior 

hombre venhukro 

y lambkn 

Dios verdadero 

agora 

liijos mios 

liijas iDias 

suhi'd 

que viicstrus aimas 

es tan heclias 

easa de Dios 

esta 

hlos nuestro Seno)- 

dentro de! aima 

de eada vno 

de LOS que 

an cornu Ig ado 

cierta mente 

grande 

incrced 

que 

Dios nuestro Senor 

este 

dentro del aima 

de un hombre 

peccador 

Dios nuestro Seùor 

que esta en cielo 

y tambien 

esta en todo lugar 

Dios nuestro Sefwr 

en cuya presencia 

todos 

lo6 que es tan 

en el cielo (ihimihi en Jesii Clirislo 

cliitiicliini ondée 

xinuienelie 

cliiiiiehnii ()(|liiini 

nialKjImaya 

niicliil/lie 

niicliiliucl/izlii 

lepathi 

niachoniniuinihi 

daychalii 

ninziimiie oliniulii en Dios. 

ybnibiii 

ohmuhi en Dios 

amhoo niniuiltui 

yatlendaha 

macho 

pinoliplii 

dachinanqluiane 

dachinolio 

neliuètzenlte 

niaqlie 

ohniuhi en Dios 

teybuiinii 

amboo eniuilnii 

daha ondée 

nohuizoqlie 

ohniuhi en Dios 

maqhe obuil)ui ahezi 

ximiienehe 

axonihomue 

ohmiihi en Dios 

maqhe nihmi 

lenxitto 

olniimhi 

mahnuahezi 194 en el infierno 

y lambien 

estan 

acà 

en la tierra 

se humillan 

à este 

Dios nuestro 

aueis recibido 

agora 

hijos mios 

que retorno 

podreis tener 

para con Dios ? 

que le podeis dar 

'por 

la gran merced 

que os à hecho 

este dia ? 

no tiejie 

el christlano 

cosa 

con que pagar 

à Dios nuestro Senor 

la merced 

de recebirlo 

dentro 

de su aima 

en el sacramento 

de la communion 

como agora 

vosotros 

lo aueis recibido ? 

hijos mios 

lo que aueis de dar manqhiia aniexqhiia 

ximiienehe 

ybiiimhi 

mahqhua 

axofiihomue 

teybemhi 

mahna 

ohmuhi en Dios 

hoguibeçeyihi 

manqhuaya 

michitzhe 

peqheree piietpue 

xenclitegue pothi 

nilimi ohmuhi en Dios 

peqhe xenchtegueunhi 

nangueze 

chinoho nehuetzentte 

maqhe pichaqhi 

maqhe epaqhuaya ? 

hy ypore 

en christlano 

peqhe dangiiixi 

maqhe retzhotpue 

ohmuhi en Dios 

nehuelzentle 

maqhe piheçeyi 

amboo 

ninuiibui 

maqhe en sacramento 

ne ùohpue 

hanzi qhuaya 

anguetzqliebi 

hogui beçeyihi 

micliitzhe 

meqhe peqhereunhi iiir) à Dios nnestro Senor 

por que 

aueis comulgado 

por que aneis recibido 

el cuerpo 

vel 

vel 

de Chrislo nuestro Senor 

hombre verdadero 

y tambien 

Bios verdadero 

lo que 

le aueis de dar 

agora es esto 

otra vez 

no le fendais 

no ha g aïs 

mas peccados 

guardad 

la leij 

de Dios nuestro Senor 

dejad 

todos las peccados 

acordaos 

que vueslras aimas 

son morada 

de Dios nuestro Seiïor 

no esté 

el Demonio 

en la casa 

de Dios nuestro Senor 

vayase vayase 

liijos mios 

vayase el peccado oliiiiiihi on Dios 

iiangiiezc 

hojiiiiriohphi 

ma(|lielioji,uiljeçeyihi 

ninzec 

ni lionxi 

iiin/ecanomue 

olimulii en Jesu Chrislo 

chiniohnii ondée 

ximiienehe 

chimehmi oqiiinii 

niaqhe peqhe 

reiinhi 

mahqlmaya angueijlie 

xenclîtarauè danixi 

hyrezon buehininiuibui en 

Dios 
hyreçhahi 

maconieyaha nezoqhe 
lepliotpiiehi 
ninalteche 
oqlîimi en Dios 
yliezlii 

tenxi nizoqlie 
teclîin benihi 
niaconiniiiiinhi 
ninzumuegacha 
olimulii en Dios 
hyraybuibui 
no exqhua 
ninzumue 
obnuihi en Dios 
marama marama 
micbitzbe 
marama nezoqhe morktl 

vayase el amaneehcDn icn lo 

vayase 

la borracitera 

vai/aso 

el liurio 

vayanse 

los deinos peccados 

que esta es 

la paga 

que aueis do dar 

que aueis de bol ver 

à Bios nucstro Senor 

porque 

aueis comuhjado 

porque 

aueis recibido 

à Chrislo nuestro Senor 

dentro 

del Sacramento 

Dios nuestro Seùor 

quiera 

daros su gracia 

para que hagais 

lo que agora 

os lie diolio 

Dios nuestro Sefior 

os guarde 

liijos mios 

hijos mias. UI6 — 

nabhoUenlle 

marama nexhinitlo 

marama 

nanlli 

marama 

name 

marama 

macomeyalia nczo(|he 

(la angueqlie 

netzliotte 

maqhereiinhi 

maqhere puelpiichi 

olimuhi en Dios 

nangueze 

hoguinohphi 

nangueze 

liogiiibeçeyihi 

ohmulii en Jesu Cliristo 

amboo 

Santissimo Sacramento 

ohmuhi en Dios 

lanelîpnimiiihui 

leyaqhi nigraeia 

maqlie reçlialii 

maqlie peqhe qliiiaya 

loxililzlii 

olimulii en Dios 

lanpoqhi 

michitzlie 

micliihuetzizlii. Amonestalion que cosa sea Fè catolica. Para salvarse 
el cliristiano 
à de hazer Maqhereepeye 
echristiano 
darecha 197 10 que cnsena 
la Santa Irjlesia 

11 esta es 

lO (jUC 

Dios nuestro Sefwr 

manda 

à de créer 

el ehrisliano 

toda la Fè 

Fè es 

créer 

10 que no se vg 

11 as si 
aunquG 

cl hombre ehrisliano 
no à visto el ciclo 
casa 

de Dios )iuestro Sertor 
!j tambien 
no à visto 
el infderno 
casa 

del Deinonio 
casa 

del mal ehrisliano 
que muere 
en mortal 
peccado 
tampoco 
el hombre 
no à visto 
el pur(jatorio 
■ casa 
à donde 
las animas iiiii(ili('|)e{|lieyxlu)iipiio 

sanlji I^lesia 

;uigu('(|lie, 

maqlie p('(]lio 

ohniiilii eu Dios 

yechc 

(lara onieliini 

e cliristiano 

tenxi ninallenichnii 

nalleiiioliiiii aiijiuc(|lie 

Uilmehiiii 

maqhe peqlic, liyniiu 

nangiietzttona 

yoxlangueqhua 

maqhe ondée ehrisliano 

hiponun ahezi 

ninzuinne 

ohmuhi en Dios 

ximnenehe 

hyponuiic 

ani exqhua 

ninzuniue 

noexqhua 

ninzuniue 

hygaho ehrisliano 

maqhe ïKu 

nabhollentle 

nezoqhe 

ximanzicho 

maqhe ondée 

hyponnn 

purgatorio 

anzumue 

haqhua 

nimuimhi — 198 de los cliristianos 

que bien 

murieron 

que bien 

confessaron 

todos SOS peccados 

es tan 

purificando se 

dentro 

de fuego 

donde estan 

el tiempo 

que quisiere 

Dios nuestro Sefior 

créer 

todo esto 

que non se vee 

es Fè 

créer 

que au cielo 

créer 

que an in/ierno 

créer 

que ay purgaforio 

de donde 

saldran 

las animas 

para que 

vaijan 

à gozar 

de FHoz nuestro Seùor 

alla en cielo 

g tambien 

et [ce 

créer macho christianohi 

inachohnao 

bogandiilii 

maclionaho 

l)Ogiieqluia niuibuihi 

tenxi neiiozo(|]ii 

pabiiilii 

palioqhi 

amljoo 

noçi]ji 

haqhiia pabuilii 

lianzi 

ranelipninuiil)ui 

ohmuhi en Dios 

taeiiieliiiii 

tenxia 

hy ynuii 

angueqhe natlemehmi 

taemehmi 

oclia aliezi 

taemehmi 

pacha aniexqhua 

taemehmi 

|taclia anihue liogiie 

haqhua 

ranpezhi 

emuimhi 

ma(ihe 

reemohi 

te oheçeyihi 

ohmuhi en Dios 

malinu ahezi 

ximnenelie 

naltemelimi 

raemehmi — 199 — aunque 

no se voe 

que a y Bios 

que esta 

en el cielo 

en la (erra 

// esta en todo liiijar 

y que este Bios 

es 

la SantissijiM Trinidad 

Dios Padrc 

Dios Ilijo 

Dios spiritu Sonto 

très personas 

y un solo 

Dios nuestro Senor 

y tambien 

es fee 

que en el santissimo 

sacramento 

del altar 

que alça 

el Sacerdote 

quaiido dize 

Missa 

aunque 

no se vee 

esta, certamente 

Christo nuestro Seno)- 

es hombre 

y tambien 

es Dios verdadero 

esta tambien 

dentro 

deste sacramento zûimi('(|ii(' 

liy y nu II 

ma(|li(' yhuilmi en l)i()S 

ol)iiil)iii 

alie/.i 

axoMilioinue 

ximi tenxi y l)uil)ui 

maqhe angueqhe Dios 

angueqhe 

Santissiina Trinidad 

en Dios Iloyliotte 

en Dios Oui 

en Dios Espiritu Sanlo 

enliij en personas 

odallo 

oqhinii en Dios 

ximuenelie 

naltemehmi angueqhe 

maqlie amboo santissimo 

sacramento 

naltii altai' 

maqhe unze 

en Boqhimi 

mamuegomamue 

Missa 

yoxtangueqlnia 

h y y nu a 

nabuibui qhuanan qhuane 

ohmuhi en Jesu Christo 

ondée 

ximuenehee 

da nanqhuane ohqimi 

ximne yhuihniqhua 

amboo 

mahna sacramentona 200 Dios padre 

1/ tambien 

Dios espirilu santo 

de manera 

liijos mios 

que fee es 

créer 

lo que no se vee 

créer 

lo que la Y g les ici 

ensena 

que es 

lo que è die ho 

y assi 

vosotros 

qne sois christianos 

creed 

de todo coraçnn 

la Fee 

creed 

aunque 

no la veis 

todo lo que ensena 

la Santa- Yglesia 

de Dios nuestro Senor 

y para que 

10 veais 

11 lo gozeis. 
quando murais 
dexad agora 

la mala vida 

dexad tambien 

vuestros pecc/dos 

supplicad 

Dios nuestro Senor en Dios lioyholte 

ximiiefiehe 

en Dios Espiritii santo 

(langiieqhua 

iiiichilzhe 

nattemclinii angueqlie 

laemehmi 

maqhe peqlie liy yniiu 

taemehmi 

maqhe peqhe Santa Yglesia 

yçhonpue 

angueqhe 

maqhe tomamue 

nangiiettzttona 

anguelzqhehi 

que chrislianohi 

taemelimihi 

tenxi miiihui 

nallemelimi 

taemehmihi 

yoxlangiieqliua 

hyguinuhi 

lenxi maqhe yçliompiie 

Santa Yglesia 

nanguetztto ohmiilii en Dios 

maijhe 

lenulîi 

maqhereheçeyihi 

mamuerechiihi 

ylielzhi qhuaya 

hygaho nayo 

xinteylictzhi 

ninezoqlii 

texe cambenhi 

olinmhi cji Dios ;ui - os perdone 

vel 

que quando 

asai lo hizlercdes 

Dios nuesiro Senor 

os perdonara 

vel 

Il quando ïiiurais 

ircis al cielo 

à ver 

à Dios niieslro Senor 

!/ lainbien 

à la grand Senora 

Santa Maria 

siempre Virgen, 

// tambien 

à todos los santos. l('cliol(|ln'lii 

topon(|li('i 

iiKiimie 

aiizirc^uerlialii 

olimtihi en Dios 

liM-li()l(|h('hi 

l('|)on(|h(Mii 

iiiaimierccluilii 

teniolii alit'/i 

l'eiiiihi 

ohniulii en Dios 

ximiienehe 

chinoho ohninllixu 

Santa Maria 

xeoltixiitlo 

ximiienclie 

teiixi 6 santos. adverteneia, que cosa seaelcuerpo, y que cosa sea aima. AhUldos IlijOS 


Mixmichitzlie 


sabed todos 


tepliati 


que cada Jioinbre 


yatté (lalia ondée 


que esta 


maqhe y bnihni 


en et mundo 


eniniexehomiie 


tlene aima 


ypore nimuibiii 


!/ tambien liene 


xim ypore 


cuerpo 


ninzee canomue 


go vuestro padre 


niiz^ïo nin boqhimitzhi 


que agora 


nialiquaya 


estog hablando 


libuibui aùba 


que os liablo 


tizoqbi 


tengo 


tipoi'e 


aima 


mimuibui 


a qui 


niabqhua 


dentro 


anil)00 •202 — de mi cuerpo 

ij esta aima 

no parecG 

es espiritu 

cl aima 

de una persona 

no corne 

no bebe 

no habla 

no duerme 

no haze cosa 

de las cosa s que haze 

el cuerpo 

de un h ombre 

vosotros 

trabaxais 

por que teneis 

cuerpo 

comeis 

dormis 

andais 

y hazeis 

otras cosa s 

estais 

en el mundo 

todo esto hazeis 

porque teneis 

cuerpo 

y dentro del 

teneis anima 

por que 

si 710 luvierades 

anima 

dentro 

de vuestro cuerpo niinzee caiiomue 

malina eiiuiibui 

liy ynelzi 

espirilugaclia 

nimuibi 

daha ontte 

hiynhone 

hy yçiendehe 

hy ynha 

h y yhi 

hy yaycha 

maco tenxi yclia 

ninzee canoniiie 

daha endee 

anguelzqhehi 

quiberihpehphi 

nangiieze quipothi 

ninzee caiiomiiehi 

qui nhonhi 

qui yhi 

quinchonhi 

xinquiehahi 

maco meyanguixi 

quihuihihua 

axonihomue 

tenxi coquichahi 

nangueze quipothi 

ninzee caùomue 

maqhe amboo 

qui polhi nimuinihi 

nangueze 

hixpo hiroguipothi 

ninnimhi 

aniI)oo 

ninzeecanonuie 203 — no fueradc'S hombres 

fil évades 

como un muerto 

que se entierra 

en la Yglesia 

cada uno 

que esta aqui 

en et niundo 

y haze 

todo 

lo que quiere 

es 

por que tiene 

anima 

dentro de su cuerpo 

este h ombre 

quando muera 

que sera 

quando saïga 

su aima 

de dentro 

de su cuerpo 

por la voluntad 

de Dios nuestro Senor 

entonces 

ni hablarà 

ni cornera 

ni beberà 

ni harà 

todo 

que agora haze 

aqui 

en el mundo 

y el aima 

de cada persona hyrogondehi 

toganzitzhi 

endu 

yttogiie 

aniçhimi 

yallr daha 

nia(ilie ybuiqliua 

enbiiexehomue 

ximiycha 

tenxi 

macho ynehpninuiibiii 

dangueqhna 

ypore 

nimiiibiii 

amboo ninzeecanonuie 

mabna ondée na 

manuierandii 

anguemuc 

rampeye 

nimuil)iii 

amboo 

ninzee canomue 

ninane 

obmiibi en Dios 

anguemue 

hycha refiha 

byclia renone 

hicharaçi endehe 

liycba reçba 

tenxi 

maco ycba qhuaya 

mahqhua 

enbuexeliomue 

maqhe nimiiibui 

yalté daha ontte 14 204 quando sale 

de su cuerpo 

à va al cielo 

à va 

al purgatorio 

va 

al infier no 

las obras 

de cada vno 

diran 

donde yrà 

el aima 

quando sahja 

del cuerpo 

si fueren buenas 

las obras 

del que niuere 

yrà su aima 

al cielo 

si fueren malas 

las obras 

del que muere 

yrà su aima 

al infierno 

quando saïga 

de su cuerpo 

ij entonccs 

quando sale 

el aima 

del cuerpo 

de un liombre 

muere el liombre 

y su cuerpo 

se pudre 

en la sepiiltura iiiaiîiue gonpeye 

aniboo ninzeecanomue 

bixypa ahezi 

bixypa 

anihiieliogue purgatorio 

l)ixYpa 

ani exqhua 

ninan cliahi 

yattè daha 

taniamhi 

haqhua reenia 

niinuibiii 

mamiieranpeye 

amboo nizee canomue 

bixponabo 

ninancha 

maqbe ittii 

teema nimiiibiii 

ahezi 

bixpo higaho 

ninaneha 

iiiaqheyltu 

tanqhibi niuuiilmi 

ani exqhua 

inamiieranpeye 

amboo ninzeecanomue 

au gu émue 

mamue gonpeye 

emuibui 

amboo zeecanomue 

(la ha ondée 

vltu ondée 

maqhe ninzee caiiomue. 

y yiia 

amboo nattoo •205 es coniiiia 


(la iiinaiione 


de guzanos 


yoyoxi 


el aima 


ma(|lic emiiiltui 


jamas miiere 


lii yiulanixi illu 


quando sale 


mamiic gonpoye 


dentro 


aniboo 


de su cucrpo 


ninzeecanomue 


à va al cielo 


bix ypa aliezi 


como è dicho 


anzi lioromamue 


à va 


bix yi)a 


al purgatorio 


ani biieboiiiio piirgatoiio 


al in fier no 


ani excjhua 


mas sabcd 


dare pallii 


hijos mios 


micbitzbe 


que quando se acabe 


iiiamueratleze 


el mundo 


enbnexehomue 


otra vez 


xencbtamiio(bini\i 


resusicitaran 


tencliebi 


todos los hoinbres 


lenxi ondebi 


y el aima 


ma({be niinuibui 


de cada luio 


yaltè daba ontte 


tornarà à entrar 


yeranqnicbi 


den tro 


aniboo 


de su proprio cuerpo 


ni iîonxizebe 


como esta.ba 


banzé niinaoo niaba 


ailles quo mariera 


bibeniiilu 


en el mundo 


enbiiexebonuie 


y luego 


guex anguennie 


parescera 


teiîetzi 


alla 


mabpiie 


en jQsapJiat 


axosapbat niciniii 


delânte 


nibmi 


de nuesto Senor 


ohniLibi 


Jesu CJnisto 


eJesu Cbrislo 


y luego 


guex anguemue 


el mismo 


anguezzehe ■206 Jesu Chrisio 

darà sentecia 

à todos Ins h ombres 

los buenos 

yran al cielo 

por que 

ijuardaron bien 

la leij 

de Dios niiestro Serior 

lo,s m a los 

baxaran 

al infierno 

par '/ne 

no (juardaron bien 

la leij 

de Dios nues [vos Senor 

cada II no 

como estaua 

agui 

en el mundo 

ù ijra al cielo 

ô baxarà 

al infierno 

es là es fee 

!j esto à de créer 

el christiano 

de inanera 

que el cnerpo 

del hombre 

es lier r a 

y m aère 

el aima 

es espiritu 

!/ no mu ère 

y assi Jesu Cliristo 

taxetz pinanlia 

tenxi ondehi 

maco nalio 

loeiiiohi ahezi 

nangiiezc 

nahobo g'anpotpuehi 

niiialteclie 

ohnuihi en Dios 

maco higaho 

lanquibhi 

ani exqlma 

iiangueze 

higaho hoganpotpuehi 

ninatteche 

ohnuihi en Dios 

yatté daha 

hanzi migabuibui 

mahqna 

enbuexehomue 

hix lecma ahezi 

bix lanf]uil)i 

ani exqhua 

angueqhe nalleniehniimaba 

angueqhe raeniehini 

ochrisliano 

(langneqhna 

maqhe enzeecanomne 

nia(ihe ondée 

nohonuie 

yllu 

ma(jhe emuibui 

espii'itu gâcha 

hi yttu 

nan)j,uelzttona 207 — hijos mios aniados 

para que vais 

alla al ciclo 

como estais 

acà 

en la tii'rra 

seruid 

à Dios nuestro Senor 

de voluntad 

guardad 

los mandamiontos 

de Dios Senor nuestro 

no perdais 

por 

vuestros peccadis 

el cielo 

el estar 

junto 

à Dios nuestro Senor 

jja es tiempo 

que dexeis 

la 'ma la vida 

y tambien 

todo lo malo 

hazeldo assi 

hijos mios iiii\iiiicliilzlie 

maqheieniolii 

nialiiiu aliezi 

han/i luiayiiihuihui 

I lia q hua 

axonihoiniie 

lepoliplii 

ohimihi on Dios 

(la ninanehi 

tepolpiielii 

ninatlG(iieqliiini 

ohmiihi en Dios 

liirebechhi 

nangueze 

ninezoqhi 

ahezi 

ta obuihi 

ninene 

olimnlii en Dios 

oangueqhùaya 

ma((liereyhetzhi 

higahonayo 

xiniuenehe 

tenxi higaho 

anziregueçlialii 

michitzhe ADMONESTACION. QUE SE A DE ACABAR ESTA VIDA Hijos mios amados 
quando crio 
vel 

Dios nuestro Senor 
el h ombre 
aca 
en la tierra Mixniicliilzhe 
mamue niiçlia 
maniue monbeni 
ohniuhi en Dios 
niaqbe ondée 
mahqhiia 
axonihoniue •208 no lo cria 


hipiçha 


vel 


hiponbeiîi 


para que sie))ipre 


maqliexeraycoiiiie 


esté 


teybiiil)ui 


aqui 


niahqliua 


en la tierra 


axonihomue 


y assi 


nan^iietzttona 


los que 


macho cocho 


agoroj eslan. 


ybuimhiqhuaya 


en el mundo 


enbiiexehomue 


quando 


ma mue 


q niera 


ranebpnimuibui 


Dios nucstro Senor 


obmiibi en Dios 


moriran 


tandubi 


como murieron otros 


macomeyaba 


que estuieron 


macbopomimbi 


vel 


machomibuimbi 


aqui 


maqhiia 


en la tierra 


axonihomue 


y quando muera 


mamuerandu 


un honihre 


daha ondée 


darà cuenta 


tanpexe 


de lo que hizo 


maqhe pe(|iie pigba 


quando estuvo 


mamue mibuibui 


aqui 


mabqbua 


en la tierra 


axonihomue 


el que niuere bim 


maqhe nabo gandu 


el que 


maqbe 


bien 


nabo 


se con/iessa 


gueqbuamuibui 


se salvarà 


tepeye 


yra à cielo 


leema abezi 


à estar 


raobuibui 


con 


ninene 


Diûs nuestro Senor 


ohmuhi en Dios — 209 — para sionpre 

y el que 

no bien 

muere 

qiiiero dezlr 

el que no quiere 

dejar los peccados 

y no quiere 

enmendarse 

quando esta bueno 

este 

sin duda 

yrà al in fier no 

y assi 

hijos niios 

dexad 

vuestros peccados 

yuardad 

la ley 

de Dios nuestro Scnor 

quando 

assi lo Jiiz-iercdcs 

sin duda 

os salvareis 

yreis 

à gozar 

alla en el cielo 

de Dios nuestro Scilo)' xei'uycoyuG 

niaqhecoqlie 

lii^aho 

jj;an(lii 

tineramaimio 

niaf|li('liiy nehpnimiiihui 

raylieizi ninczo(|lii 

liiximyne 

tepiieniue ninayo 

ma iiiiicnaliofiaminii 

niahna 

dachinanqliuane 

tanr|hil)i aniexqluia 

nangiietzllona 

michilzhe 

yhetzi 

ninezo(]hi 

tepoipuelii 

ninalteclie (iliiiiii 

ohiiiuhi en Dios 

maimie 

anziregueçhalii 

dachinanqliuane 

tepheyelii 

temolii 

raobçecyihi 

mahnu aliezi 

oiimahi en Dios DECLARACION DE LO ()VE ES EL CIKLO, Y LO (JUE ALLA 
GOZA EL QL'E SE SALVE Sabed hijos mios 
que no solamente 
ay mundo 
ay aqui Tepallii iiiicliitzlie 
hi angueclico 
ycha enbuexehomiie 
ychaliua — 210 — la tierra 

en que estamos 

Il estan tamhien 

todos los hombres 

que à criado 

vel 

Dios nuestro Senor 

todo poderoso 

mas ay tambien 

otra morada 

que el mismo Dios 

criô 

para que 

el buen christiano 

goze 

quando muera 

es cosa cierta 

que todos los liom,bres 

an de morir 

los que agora 

viuen 

y viuiran 

coino murieron 

todos los de mas 

que estuvieron 

aqui 

eu el mundo 

vosotros 

sables 

que es clelo 

siempre oijs 

cielo cielo 

quiero deziros 

que quiere dezir 

esta palabra cielo axonihoiiiue 

haqhuaribuibui 

ximybiiimhi 

tenxi ondehi 

maco piçha 

niaco ponbeiîi 

ohniuhi en Dios 

tenxininancha 

ximyclia 

dahuabuibui 

clii angiieqhe ohmuhi en Dios 

piçba 

maqhe 

nabo ecbristiano 

taobeçeyi 

niarauerandu 

dachinanqhuane gâcha 

niaco lenxi ondehi 

tanduhi 

inaco qhuaya 

iltehi 

xintaytlehi 

hanzipogandiihi 

tenxnneyaha 

maco niibiiimhi 

niaqhua 

enbuexehoniue 

anguelzqhehi 

((uegiienpathi 

peqbe ahezi gâcha 

xeguigueyethi 

ahezi, ahezi 

lineraxiblzbi 

yoqhenerainainiie 

niahna nafdia ahezi — 211 pai-a que lo sepais 

cielo liijos mios 

es alla arribd 

casa 

de Dios nuestro Seùor 

casa 

donde esta 

la santissima 

Trinidad 

Dios Padre 

Dios liijo 

Dios Ëspiritu santo 

1res personas 

\j un solo 

Dios 

es tambien casa 

alla en el cielo 

de la gran seiiora 

Santa Maria 

siempre Virgen 

Madré 

de nuestro Seùor 

Jesu Chrislo 

es tambien casa 

alla en el cielo 

de todos los saJitos 

ciiyos fiestos 

cada a no 

celebramos 

arjiii 

en la tierra 

es tambien casa 

de todos 

los christianos 

([ue muer en bien ma(|licre|)allii 

aliezi, niichilzlie 

ocha malinu ahczi 

iiiiiziiiniic 

ohmulii en Dios 

ninzumue 

haqluia o bu il) ni 

santissima 

Trinidad 

en Dios Moyliolle 

en Dios otti 

en Dios Es|Hrilu santo 

enliij epei'sonas 

odatto 

Oqhimi en Dios 

xim ninzumue 

mahnu ahezi 

chinânolio oiimutixu 

Santa Maria 

xeottixutio 

mi X ni nu 

oiimuhi 

en Jesu Cln'isto 

xim ninzumue 

malinu ahezi 

tenxi eSantos 

qhua ninzohi 

yatlen dahaqliee 

tipenpebi 

ma h qhua 

axonihomue 

xin ninzumue 

tenxi 

echristianos 

maco nahopogandulii — 212 quiero dezir 

es casa 

alla en el cielo 

de aquellos 

que quando murieron 

7nuy de ver as 

se confessaron 

tuuieron dolor 

de haver 

ofendido 

à Bios nuestro Senor 

de mariera 

que ay cielo 

cielo ay hijos nios 

Padre mio 

di agora 

como es el cielo 

que lo quiero saber ? 

no ay ninguno 

alla en el cielo 

no ay ninguno 

aqui 

en la tierra 

que piieda dezir 

como es el cielo 

solo 

Bios nuestro Senor 

lo puede dezir 

el solo lo sabe 

es iDia morada 

donde esta 

Dios nuestro Senor 

y si es morada 

de Dios nuestro Senor 

esto basta tineraniaiiiue 

(laninzumuo 

mahnii ahezi 

maco qlioco 

nianiue monduhi 

dacliinaiiqhuane 

piqluianmibuilii 

piçliahi enduniiiibui 

maqhe 

j)izonil)uehini muibui 

ohniuhi en Dios 

dangueqhua 

oclia aliezi 

da ocha ahezi iiiiciiitzhe 

Mixmiyhotze 

timamueqhuaia 

liagarlia ahezi 

li liera pare ? 

hicho obiiibiii 

inahnu ahezi 

hichoybuibui 

mahqhua 

axohihomue 

ma(|he xenchlaiiiaiime 

hagacha ahezi 

chiangueqhe 

ohnuihi en Dios 

xenchtamamue 

anguezehe ypare 

daha anezumuegacha 

ha(|hua obuibiii 

ohmiilii en Dios 

J)ixpo ninzumue 

ohmuhi en Dios 

marangiiech(]he 213 para id'zir 

que cosa sea 

el cielo 

procurad 

ser bueaos 

Quardad 

la letj 

de Dios iiacstro Sciïoi- 

dejad 

la ma la vida 

dejad 

vuestros peccada 

que cada dia 

hazeis 

dejad 

vuestros amancehamientos 

vuestros hurtos 

vuestras borracheras 

dejad 

todo la malo 

que hazeis 

que quando 

assi lo hizieredes 

yreis à ver 

como es el cielo 

alla en el cielo 

goza 

el bueii christiano 

de la casa 

de Dios nuestro Senor 

goza 

de grande 

alegria 

vel 

6)1 compania iii;i(|lieraiiiimiiie 

hayacha 

ahezi 

toçinicjluielii 

(analuitzhi 

tepotpuelii 

ninalleche qliiini 

olinuihi en Dios 

yhetzhi 

higaho nayo 

yhelzhi 

ninezoqlii 

maco êpamiie èpaniue 

(|iiichalii 

yetzhi 

ninixhinihi 

ninamehi 

ninanttihi 

yhelzhi 

tenxi hi<;aho 

maeo qiiicliahi 

m a m lie 

anziregueçhahi 

temohi l'efiiihi 

hagacha ahezi 

mahnii ahezi 

obeçeyi 

naho echi'istiaiio 

iiinzumue 

ohiiuihi en Dios 

obeçeyi 

(lachinobo 

nemiiehe 

nepoho 

niiiene 214 — de Bios nuestro SeTior 

para siempre 

por que el cielo 

no se à de acabar 

como se à de acabar 

el mundo 

y assi como 

no aij quieii 

pueda dezir 

como es el cielo 

tampoco a y 

quien pueda dezir 

lo que goza 

el que esta 

alla en el cielo 

alla lo ver a 

el buen christ iano 

que guarcla 

la ley 

de Dios nuestro Senor 

quiera 

Dios nuestro Seûor 

darnos 

su gracia 

y quiera tambien 

aijudarnos 

para que dejemos 

nuestra mala vida 

para que dejemos 

nuestros peccados 

que hazemos 

cada dia 

que quando 

assi lo hizieremos 

es sin duda ohmiihi en Dios 

xeraycogiie 

nangueze ahezi 

hi yndanixi ralteze 

lianziragatleze 

enbuexehomue 

daximanzicho 

hicho ybiiibui 

maqhe xenchlamaniue 

liagacha ahezi 

lîicho xenchybiiibui 

lîiaqlie xenchlaiiiaiiiiie 

maqhe obeçeyi 

rnaqhe obiiihui 

mahnii ahezi 

tanuhganuu 

naho echrisliano 

maqhe ypotpiie 

ninalteche qhimi 

ohmuhi en Dios 

yngoranepnimuibiii 

ohmuhi en Dios 

teyaqhi 

ningracia 

ximtanelipnimuihui 

l'anpoxqhehi 

maqherahetzhi 

higabo minayo 

maqheraheizlii 

niinezoqhi 

tichahi 

pamue èpamiie 

m a m lie 

anzira gachahi 

(lachinanqhiiane — 215 — que tjrcinos 

al cielo 

Il alla 

veremos 

como es ri cielo 

y veremos 

como es 

lo que qoz-a 

alla en el Cielo 

el que se salva 

lo que 

os puedo dez-ir 

es, hijosmios 

que alla en el Cielo 

no ay 

las moles lia s 

que ay 

aqui 

en la tierra 

alla en el Cielo 

no trabajarà 

el liomhre 

como trabaja 

aqui 

en la lier r a 

el indio 

no yra 

al coatequiel 

no yra 

à su milpa 

no yrà ci la milpa 

de la cornu nidad 

no yrà à ser tameme 

no tendra hambre 

710 tendra sed lanidlio 
aliozi 
nuihnu 
tanuhi 

liagacha aliezi 
xinlamilii 
liagaclia 
maqhe obeceyi 
inalinu alie/i 
maqhe ypoyo 
maqhe pe(jhc . 
xenchiaxihtzhi 
angueqhe, michilzhe 
mahnii ahezi 
hy ocha 
endumiiibuihi 
macho ythahi 
mahqhiia 
axonihomue 
mahnu ahezi 
hireheiihpehpi 
ondée 

hanzigaherihpehpi 
mahqhua 
axonihomue 
maqhe berihpehpi 
hirama 
hechehe 
hirama 
nihuamue 
hirama 
enchamue 
hiramanandn 
hirazalte 
hirandurehe •216 no seran neccssarios 

vestidos 

coino acà 

en la lier r a 

y assi 

■paraque (jozeis lodo csto 

sed buenos 

dejad los peccados 

dejad todo la malo 

seruid 

à Dios nueslro Senor 

para que vais 

ado n de 

no aij 

pesadiunbre liireyliore 

ecliee 

hanzilma 

axofiihomue 

nanguelzltona 

marihere heçeyihi tenxia 

tel)uihinaho onttehi 

yhetzhi ninezoqhi 

yhelzlîi lenxi higaho 

tepehphi 

ohmiihi en Dios 

maqheremohi 

Il a q hua 

hy oclia 

enduiiHiibui Modo para dezir que cosa sea infierno, y lo que se padece 
en este malauenturado Iiisar. Sabed liijos mios 
que no solemente 
h izo 

Dios nuestro Senor 
su divina casa 
que es el cielo 
que à de durar 
para siempre 
sino que tambien hizo 
otra mala casa 
que se llama 
infierno 

y es casa del Demonio 
y tambien es casa 
del mal christiano 
que muere 
enmortal Tepathi michitzhe 
lîi anguechco 
piçlia 

uhnuihi en Dios 
naqliim ninzumue 
mahnu ahezi 
daxeraycogue 
raoclia 
ximpiçha 
higalio anzumue 
nicluui 
ani exqhua 

daninzumue noexqhua 
xin ninzumue 
higaho echristiano 
maqhe ittu 
nai)hotlentle — -217 pecmdo 

esta ma la casa 

para siempre 

durarà 

esta casa 

esta 

abaxo 

de la tierra 

y es mu y grande 

esta mala casa 

esta llena 

de m II y fiierte 

fueyo 

que siempre 

arderà 

y les malos 

que no guardaron 

la ley 

de Bios nuestro Senor 

baxaran 

al in fier no 

adonde 

estaran siempre 

dentro de fuego 

mientras 

estuuiere 

Bios nuestro Senor 

alla en el Cielo 

esto sera 

por que 

el fuego 

del infierno 

jamas 

se à de apagar 

siempre arderà iu'/<)(|lie 

inaliiia hi^^alio aii/.iimiic 

xcrahacogLie 

rabâcha 

malma aiiziiiiina 

pacha 

nanij 

a ho mue 

(hichinjinoho 

niahna higaho anziiiiiue 

panixi 

(lanazexi 

noc'ihi 

inaqhe xerahacogiie 

rabazere 

maco higaho 

hiphonpolpuebi 

iiinalteche qhiiui 

ohimihi en Dios 

tanqhilj])i 

ani exqhua 

haqhiia 

xerapal)iiihi 

amboo noeibi 

hanziranahemue 

daraobiiibui 

obmuhi en Dios 

niahnu ahezi 

angueqheracha 

nangueze 

niaqhe noçibi 

maqhua ani exqhua 

hi yndanixi 

rabahuechi 

xerabacoiiuerabazei'e — 218 — no rs as si 

el fuego 

de la tierra 

por que 

alguna vcz 

se apaga 

y entonces 

no oalienta 

mas el fuego 

del in fier no 

no es assi 

sabed, hijos mios 

que à de diirar 

para siempre 

jamas 

se apagarà 

y el mal christiano 

desvergonçado 

loco 

sin coraçon 

que es su vida 

son sus obras 

coma obras 

de hombre 

que jamas 

sirue 

à Dios nuestro Seîïor 

solamente haze 

peccados 

solamente haze 

todo lo que es malo 

no tiene 

otro oficio 

cada dia 

sino es hi hanzi 

noçibi 

axonihomue 

nanyiieze 

zonuie tlaiiixi 

yhuechi 

angLiemue 

hichagapa 

maqhe noçibi 

ani exqliLia 

]ii lianzi 

tepathi michitzhe 

daracha 

ychogue 

hi yndanixi 

rabahiiechi 

maqhe higaiio echrisliano 

nolio nonpantle 

nozihzane 

hi ychaniniuibui 

maqhe ninayo 

maco ninanchagacha 

hanzi ninancha 

maqhe ondée 

hiyndanixi 

ypehpi 

ohmuhi en Dios 

angiiechco ycha 

nezoqhi 

anguecho ycha 

lenxi higaho 

hi ypore 

peqhê daha nibehpi 

pamue èpamue 

hangueqzehe — 219 estar niivancebado 

estar borracho 

y hazer 

otras cosas malas 

este tal liombre 

quando muera 

abaxarà 

à esta ma la easa 

para estar 

dentro de fuego 

muij fuertc 

siempre 

como estuvo 

aqui 

en la tierra 

hombre 

y assi 

hijos 7nios 

abrid los ojos 

mirad 

lo que hazeis 

mirad 

que no burlo 

mirad 

que no miento 

predico 

la palabra 

de Dios nuestro Serior 

que no pueçîe faltar 

creed 

lo que 

digo 

que hablo 

en nombre 

de Dios nuestro Senor lamimxliimi 

tamiiii nolli 

xinteçlui 

macomeyalia higalio 

mahna ondeena 

maiDuerandii 

tanqhibi 

mahna hiyalio anziiimie 

maqlierababiiibui 

amboo noçibi 

chanaxezi 

daychogue 

banzin)igal)ui1)iii 

maqliua 

axonihomue 

ondée 

nangiielzttona 

micbitzhe 

xhoqechohi 

teniibi 

peqhe guichahi 

leiuibi 

hirixolte 

teiuihi 

hiripechine 

tinapebiîha 

ninanha 

obmubi en Dios 

xemaragacha 

te emebmibi 

maqhe peqhe 

limamue 

darinha 

nichuu, ninanhalto 

ohnuihi en Dios 

15 ■220 aijora que 


malniliuaya niaqlie 


estais buenos 


nahogue giiimimhi 


ih'jatl Ins peccadns 


yhetzhi ninezoqhi 


(jue iiazeis 


macho quichahi 


por que 


nangueze 


(juando murais 


mamuerecliulii 


no haxeis 


hireçliiiiilii 


à esta mata casa 


malina liigalio aiizuimie 


casa del Demonio 


ninzumue no exqhiia 


para que esteis 


maqherel)iiiinhi 


en su mala 


liigaho 


compania 


ninene Aviso de lo que deve 
esta en la Iglesia, à oydo 

Amados hijos 
quando 
cstuvieredes 
en esta Iglesia 
ù en otra 
Iglesia 
que es casa 
de Bios nuestro senor 
a.donde 
el Sacerdote 
imagen 

de Christo nuestro senor 
dize if'Iissa 
quando cstu vieredes 
en la Iglesia 
no ableis 
no j aguets 
no hagais 
casa mala 
ved bien hazer el îndio cluisliano quando 
Missa. 

Mixmichilzhe 
m a mue 
re])iiimlii 
maqhiia aniçhinii 
bixpo endaha 
anichinii 
daninzuniiie 
ohmulii en Dios 
haqliua 
en Boqliimi 
ninehpuetluii 
olimiihi en lesu Chrislo 
ycha Missa 
mamuerebiiinihi 
aniçlîimi 
hireiihahi 
liire enlii 
liireçhahi 
peqhe liigaho 
nahoresuenuhi 221 Missa 

oijd bien 

la Doctrina 

no penseis 

en loque ay 

a qui 

en la tirra 

pensad 

en la que ay 

alla en et cielo 

esta 

conviene muclio 

il quando 

se acabe 

la Missa 

no vais lu ego 

à hazer 

lo que es malo 

no os emborracheis 

no forniqueis 

no peleis 

hazed 

vuestras cosas 

como gente 

y no 

como bestias 

y quando 

se acabe 

la Missa 

no salgais lu ego 

alla fuera 

oyd 

lo que dixere 

el gouernador 

y tambien Missa 

nahore gueyethi 

doctrina 

liirenl)enhi 

nia(|lie peijlie yclia 

mahqluia 

axonilioiiuie 

techinberiilii 

maqhe peqhe oclia 

inahnu ahezi 

angueqho 

chinineyhoi'e 

mamue 

ranqhuare 

!Missa 

lii extemohi 

reçhalii 

maqhe peqhe liigaho 

hirallinzlîi 

hirexhimhi 

hirechuhi 

teçhahi 

ninanchahi 

hanzi ontte 

hi hanzi 

yo phanhi 

mamue 

ranqhuare 

Missa 

hi extepenhi 

mahnu atli 

leyetlii 

maqhe peqhe ramamue 

gouernador 

ximueùehe — 222 el fiscal 
por que 
ambos à dos 
divan 

10 que combiene 
que hacjais 

cil servicio 

de Dios nucstro Scnor 

ij tambien 

en servicio 

de nuestro Reij 

11 tambien 
ninguna persona 
saïga 

de la Iglesia 

an les que se acabe 

la Missa 

por que 

la 'persona 

que sale 

que se va 

al tiangues 

à à su casa 

'jntes qua se acabe 

la missa 

no vè Missa 

como la manda 

la santa Iglesia 

ij assi 

hijos mios 

liazed 

lo que digo 

antes que se acabe 

la Missa 

no salgais fuera fiscal 

nangaeze 

oyeluii 

tainamlnii 

niaqlie peqhe neyliore 

reçlialîi 

iiinepehpi 

ohmiihi en Dios 

ximuenehe 

ninepehpi 

minanhahi o Rey 

ximuenehe 

liiqhna claha onite 

ranipeye 

aniboo aniçiiinii 

hibeponqhuare 

Missa 

nangueze 

maqhe onlle 

ypeye 

ypa 

achomue 

bixponinznmue 

lîibeponqhnare 

Missa 

hi ynuu Missa 

hanzigaheche 

santa Iglesia 

nanguetzttona 

michilzhe 

teçliahi 

maqhe peqhe limamue 

hibe ponqhuare 

Missa 

hirepenhi mahnu alti — 223 — no os vais 

que esto 

à de hazer 

et que es christiano 

Bios nues Ira senor 

os quarde 

y tambien 

os ayude 

■para que liazais 

lo que es bueno 

y dexeis 

lo que es malo 

Admonestacion, 
emhorrache. liire molli 

angueqhe 

dareçlia 

echrisliano 

oliinuhi en Dios 

lanpoqlii 

xiinuenehe 

tanpoxqhehi 

maqhereçhahi 

maqhe peqhe nalio 

teyhetzlii 

maqhe peqhe higaho 

para que ningun indio, ni india se Hijos mios amados 
Dios nuestro senor 
dià 

à todos los hombres 
entendimiento 
para quesepan 
quien es 

Dios nuestro senor 
quien criô el ciel 
quien criô 
el mundo 
quien criô 
todo le que se vè 
y lo que no se vè 
y tambien 
para quesepan 
como hizo 
todo esto 
el todo poderoso 
Dios senor nuestro Mixmichitzhe 
ohmuhi en Dios 
piune 

tenxi ondée 
ninattere 
maqhe rampathi 
cochongueze 
ohmuhi en Dios 
cocho piçha ahezi 
cocho piçha 
enbuexehomue 
cocho piçha 
tenxi ynuu 
tenxi hi ynuu 
ximueiïehe 
maqherampathi 
habogueçha 
tenxia 

tenxi ninancha 
ohmuhi en Dios - 224 y assi 

no es bien 

que el cliristiano 

pierda 

el juyzio 

por la borrachera 

no os emborraoheis 

a m ados liijos 

710 OS bolvais 

como cavaUos 

que no tionen 

entendimiento 

no perdais 

el juyzio 

por que 

el borracho 

no sabe cosa 

es como beslia 

y todos los hombres 

quando veen 

un borracho 

le hazen burla 

y se rien del 

y le escupen 

venid aca 

amados hijos 

quando veis 

à algun barrac/io 

no os da 

vuerguença 

no os reis 

lo proprio 

podeis pemar 

de vosotros 

quando nanguetzttona 

hi yndanixi naho 

maqhe chrisliano 

tabexi 

ninameni 

nangueze nâlli 

hiraltinzlii 

mixmichitzhe 

liire puemlii 

lianzi yoplianhi 

hi ypotlii 

ninaltere 

hirebechhi 

ninamenhi 

nangueze 

notti 

hiya ypare 

hanzi nopharegacha 

maco Itenxi ondée 

mamue guinuhi 

daha notti 

chinamiahi 

chiytthenhi 

chiytzhozhi 

henhihua 

mixmichitzhe 

mamue guinuhi 

coqhe notti 

liicho 

guiçehi 

hicho gLiitthechhi 

daximanzicho 

techinbenihi 

conanguetzqhehi 

mamue — ■?■):, — os emborracJiais 

que se rien de vosotros 

los que on veen 

borrachos 

y assi 

dexad liijos m. los 

vuestras borracheras 

par que el borracho 

haze gran peccado 

Il ofende 

à Dios nuestro sehor 

que cria el cielo 

que criô el mundo 

y tambien criô 

todo la demas 

que veis. golliiizlii 
iliiylthciKiliolii 
inaclio yniiqlii 
(luiyotlihi 
nnngiieizlloiia 
yhelzhi iiiichillizu 
ninantlilii 

nanguezo co(ihe nolli 
dachinoho nezoqhe yclia 
xim yzonibiieniniiiibiii 
olinmhi en Dios 
maqlie piçha aliezi 
piçha enbiiexehomue 
ximpiçba 
niaccomeyaba 
maco 2:uinubi Plalica para quando llaman à confessai* à algun enlermo. Hijo inio 
sa cris tan 
mira 

que me Uaman 
vaya 

à confessar 
à un enfermo 
llama 

al que g u arda 
la cavallariça 
dile 

que iimpie bien 
el cavallo 
6 la mu la 
y que 
la ensille 
y que la ponga bien Micbitzi 
cosacristan 
tinuii 

coqbe yzbonqbe 
lama 

rabiqbuamiiibui 
(laba enllol(|bebemi 
tizbone 
m a q lie y pore 
ancumpare 
canixihpi 
lanahoragandilzi 
epbare 

bi\po noniula 
ex 

lanoteze enllime 
lanaboragayeze — 226 — el sudarc) o 

y que la ponga bien 

la silla 

y quando 

esté ensillado 

el cavallo 

ô la m nia 

dimelo lue go 

para que vaya 

à confessai' 

al enfervno 

y dile 

al que me llama 

que espère un poco sudarero 

nahoragayeze 

entthune 

mamiie 

hoyezeentthune 

ephare 

bixpo nomnla 

extanixihtzi 

inaqherama 

tabiqhuamuibui 

enltotqhehemi 

xinlixihpi 

maqha yzhonqhe 

tzicatto ranttebe Plalica del ministro con la persona que llama para 
confessai' aleun enfermo. P. Tu 

que me Hamas 

à confessar 

di 

adonde esta 

el enfermo 

es lejos? 

. R. Padre mio 

no es lejos 

perdoname 

vel 

Padre mio 

un poco lejos es 
P. Que mal tiene 

el enfermo ? 
R. Tiene cocoliztli 
P. Es muger prenada 

que no puede parir nutzqbe 
giiizhonqbe 
tabiqhua muibiii 
mamue 

baqhiia ybuibiii 
enttolqhehemi 
quenahe? 

R. Mixmiyhotze 
higahe 
tlchotqhe 
lipongue 
Miyholze 
tzicogahe 

p. Peqhe enzehemiypore 
enttotqhe bemi ? 

R. Enzebemi ypore 

p. Que yndîilte enttixu 
bicba reenlte 227 es enfermo 

que le salemucha 

sangre 

de las narizes 

que no se puede eslancar ? 

vel 

II. Es muger prenada 
es enfermo 
que le sale mucha 
sangre de narizes 
el enfermo 
Padre mio amado 
no tiene 
la enfermedad 
que preguntas 
tiene cocoliztli 

P. Pues vamos 
guia bien cnttolqlie heiui 

chag"anpil)i, chagâ pelie 

oqhi 

axiùii 

liiiiclia raxhogue 

liiiK'ha reçholte 

R. Yndiiiitte enlixii 
enllolqhe liemi 
chaganpehe 
oqhi a xi nu 

maqhe entlol(|lie lienii 
mixmiyhotze 
hiypore 
nenheni 

maqhegiii onqhe 
enzehemi ypore 
tome 
tanaliorgueyolipue Platica para quaiido piden se II(.'iie el sanlissimo sacra- 
niento à un enfermo. Hijo fiscal 
sabe 

que se pide 

el santissimo sacramento 
para 

un enfermo 
repiquen 
par que 
venga 
quien vaya Miclîilzi cofiscal 
tipai"e 
ittotte 

santissimo sacramento 
maqlie 

endalia entlolqhehemi 
dahnazene 
nangueze 
ranehe 
qhuaranyohui co7iel santissimo sacramento santissimo sacramento 
mira luego extinuu 

as hachas daquayoo 

que macco 

sehan de encender razere — 228 — di à lus sacriskuies 

que pongan 

elpalio 

y tamhien 

cl guion 

y una penona 

vaga luego 

à casa 

del enferma 

g vea 

si a g altar 

g si lian barrido 

la casa 

ve hijo niio 

g hagass todo lixiliphi esacristcines 

tanpuezlii 

epalio 

\i m lien elle 

iiiaqlierayoli[tue tzihaiulera 

daha ont te 

exiania 

ninzLimiie 

enllolqlieliemi 

tamiii 

bixponaclia allar 

bixpolîobaxi 

anzumue 

tima michitzi 

teracha 

lianzi hoi'oinamiie como digo 

En llegando el sacerdote con el santissiino sacranienlo à 
casa del enfermo anles ffue lo reciba barà lo que se signe. 

Mixmichilzi 
mixmiebibiio(/i 
bibequiriob|)ue 
bibegiiibeçeyi 
ninzecanomue 
obnnibi en Jesii Cbristo 
cbinenoybore Amado hijo 
amada hija 
antcs que comulgaes 
antes que recibas 
el cuerpo 

de Christo niiestro seiloi 
es necessario 
que en publico 
confiesses 
la Fée 

de la santa Iglesia 
dime primero 
tienes 

que confessai ^ 
si tengo Padre mio 
gd fucra todo s aiiiibcbe 
leqhuane 
ninatteniehnii 
santa Yglesia 
ottexiblzi 
(|negiTipore 
peqbereqhiiamuîbni y 
lipore ÎNIiybotze 
teniolii aiti — 229 — 

Despues de ;iiier r<'ConL'ili;Klo el enfoi'iiio dirale el 
sacerdolc. 

Responck agora 'richercqluuiya 

hijo )iiio iiiicliilzi 

hijo mia niichihuetzi 

à lo que inaqlie pe{|he 

te preguntaro raonqlie 

P. Crées p. Qiie^ainaemehmi 

en Dios Padre en Dios Hoyhotte 

todo poderoso tenxi ninancha 

quecribel eielo iiiaqhe piçlia aliezi 

que criô la tierra inaqhe piçlia a>s^oriilionme 

que criô inaqlie piçha 

todo lo que se vee tenxi ynuu 

V tambien ximuenehe 

todo lo que no se vee ? lenxi lii ynuii ? 

R. Si creo h Darinaemelimi 

P. Crées p. Quegiiinaemehmi 
eiinuestro senorJesuChrislo ohmiihi on Jesu Ghristo 

hijo verdadero cliinanciluiaiieniclii 

de Dios Padre en Dios lloyolle. 

R.Sicreo r. Darinaemehnii 

P. Crées p. Qucgiiinaenieliijii 

en Dios espiritu santo en Dios EspiriUi sanlo 

tercera persono, nafdiij epersona 

de la santissima santissima 

Trinidad ? Trinidad ? 

R. Si creo r. Darinaemelinii 

P. Crées p. Queguinaemeliini 

que Dios Padre niaqlie en Dios Hoyliolle 

que Dios liijo maqlie en Dios otii 

que Dios Espiritu maqhe en Dios Espiritu 

santo santo 

son très personas eiîhij enpersonnas 

;/ wi solo odatto oqliimi 230 Dios verdadero ? 

R. Si creo 

P. Crées 
que iiuestro senor 
Jesu Christo 
por que es hombre 
fue concebido 
por obra 

del Espiritu santo 
en el vientre 
de la grsin Senora 
Santa Maria 
y que entoilées 
no perdiô 
vel 

suvirginidad 
sino que siempre 
fue Vîrgen 
anles del parto 
en el parto 
y despues 
del parto ? 

R. Si creo 

P. Crées 
que nuestrn senor Jesu Clir 
padecio 

aqui en la tierra 
il que fue crucificado 
en la cruz 
y quemuriô 
en la cruz 
por salvar 
a los peccadores ? 

R. Si creo 

P. Crées en Dios ntinqhnane ? 
R. Darinaemehmi 
p. Queguinaemehmi 

maqhe olimuhi 

enJesii Christo 

nangaeze ondée 

pinzee 

ninanclia 

Espiritu santo 

amboo ninbi 

Mixho ohmiittixii 

Santa Maria 

tiaanguemiie 

hibibexi 

hiboltore 

ninattixu 

(lacbiychogiie 

xeottixutto 

bibebienatte 

anguemne mienatle 

mamuemonbuare 

ninaentee ? 

R. Darinaemehmi 
p. Queguinaemehmi 
/5/oohmuhi en Jesu Christo 

dapitzottenahae 

mat] hua axoiiihomue 

ponqhuatte 

an cruz 

xinpondu 

anixi an cruz 

maqhereepeychi 

yolinizoqhi? 

R. Darinaemehmi 
p. Queguinaemehuii 2;m que fue sejmltadu 
y que baxô 
al Lymbo 
doncle 
consolo 
las animas 
de los Padres 
que esparaban 
su muerte ? 
/?. Si creo 
P. Crées 
que aunque 
inuriô 
en la crit: 

nuestro seftor Jesu Christo 
al tercero dia 
resuscitô 

y el mismo se levanlo 
entre les muertos 
y subid à su casa 
que es el cielo 
y se assento 
à la diestra 
de su aniado Padre 
Dios seilor nuestro ? 
R. Si creo 
P. Crées 
que otra vez 
à de venir 
à juzgar 
à todos les vives 
y à lodos los muertos ? 
H. Si creo 
P. Crées 
que todos poltojiue 

xima(jhinii 

ina(|l)u;i al limho 

ha(|liua 

poniit piieniiiniinilii 

niacoemuimlii 

tcnxi eyholte 

mitlemahi 

ninanduV 

R. Darinaemehnii 
p. Queginaemeluiii 
dayoxtangueqhua 
pondu 

anixi au cruz 
ohnuilii en Jesu Christo 
enhijpa 
pinche 
pinbhonzehe 
aniùenè enchu 
camanteze ninzumue 
anguehnu aliezi 
poneniinii 
ninanemi 
mixniyho 

en Dios Iloyliolle ? 
R, Darinaemehnii 
p. Queguinaemehnii 
xenchtamuèdanixi 
taehe 

taxetz pinaiîha 
tenxi ontte 

xinuieiiehe tenxienchu ? 
R. Darinaemehnii 
p. Queguinaemehmi 
tenxi 232 — /os h ombres 

ostï'a vez 

despuez de muertos 

an de resuscitar 

vel 

en sus mismos cuerpos 

y enfonces 

los buenos 

gozaran 

alla en el cîelo 

de gloria 

vel 

y los malos 

baxaran 

al inflerno 

à padecer 
perpetuamente 

dentro de un fuego 

muy fuerte 
que jamas 
se à de apagar ? 
R. Si creo 
P. Crées tamblen 

que en la Y g les i a 
que es 

la Congvegacion 

de todos los christianos 

tiene 

Dios nuestro senor 

sacramentos 

mediante los quales 

nos perdona 

vel 

Dios nuestro senor 

nuestros peccados ? ondehi 

xenchtamuendanixi 

hoguenchiihi pondu lii 

tenchechi 

tenbhomhi 

exninzeecanomuehi 

da an gu émue 

maco nahohi 

ta obeçeyihi 

mahnii ahezi 

ne miiee 

nephoho 

macho higalio 

tanqhibhi 

ani exqliua 

labe chotnahe 

xerabacliogue 

amboo noçibi 

chanazexi 
hi yndanixi 

rabahuecbi ? 
R. Darinaemehmi 
p. Quexingainaemehmi 
maqhiia aniçhimi 
angueqhe 

ninemimze 

tenxi echrislianos 

ypore 

obmuhi en Dios 

sacramentos 

daconanguetzltoqhe 

yttotqhehi 

yponqhelii 

obmuhi en Dios 

minezoqhi. 233 — H. Si creo 

P. Crées 
que aij 
en la. Jylesia 
sacramento 
que se Uama 
del fjaptismo 
y tambieii 

sacramento que .^e Uaniu 
confesion 
y qite aij 

sacramento C[ue se Uama 
comunlon 
y que aij 
ot]'Os sacra)nentos ? 

R. Si creo 

P. Crées 
que jjor les palabrai 
que dize 
el sacerdote 
aunque 

grande j^eccador 
quando dize Missa 
que son palabras 
qtte dixo 

Cliristo nuestro scfior 
este 

es mi cuerpo 
se combler te 
el pan 
en cuerpo 

de Chrlsto nuestro seilor 
y el vino 
se huelue 
en sangre i\. l)aiii);i(Miiehiiii 
p. Quegiiinaeiiielmii 

(laycha. yl)ore 

aniçiliiiniliua 

sacramento 

niclniii 

l)a|)tisiTio nazliixni 

ximueMelie 

sacramento nicluiii 

iieqlmamihiii 

xi ni yclia 

sacramento nicliuii 

ne n oh pue 

xim yclia 

macomeyaha sacramentos ? 
R. Darinaemehmi 
p. Queguinaemehmi 

nanguetztto nanha 

maco ymamiie 

en Boqhimi 

zomue 

quênoho nohuizoqhe 

mamueguicha Missa 

dananha 

maco pomamue 

ohmuhi en Jesu Christo 

hanguehna 

ninzeecanomue mihonxi 

ypuemue 

maqlie el)eclii 

ninzee 

ohmuhi en Jesu Christo 

maqhe evino 

ypuemue 

niçi — 234 — de CJiristo nuestro fienor 
R. Si creo 
P. Crées ohmuhi en Jesu Chrislo? 
R. Darinaemehmi 
p. Queguinaemelimi Y liiega el sacerdote tendra el santissinio sacramonto en 
las manos, y dira lo que se signe. que este saicramenio 

que iengo en mis manos 

y agora 

lo as de recebiv 

es verdadero 

cuerpo 

de Christo nuestro senor ? 

R. Si creo 

P. Hijo mio 
hija 7nia 

antes de recebirlo 
es necessario 
queperdones 
de todo coraçon 
à losque 
te an agraviado 
perdonas 
à los que 
te an agrauadio ? 

R. Si perdono 

P. Pides 
perdon 
à los que 
as injuiHado ? 

R. Si pido 
en esta Fé 
que as confessado 
adora Mahna sacramentona 
timihi maco miye 
xim angueqhuaya 
darebeçeyi 

dachinanqhuanegacha 
ninzeecanomue 
ohmuhi en Jesu Chi'isto ? 

R. Darinaemehmi 

p. Michitzi 
michihuetzi 
hyhegniheçeyi 
chineneyhore 
lecholpue riphonbue 
tenxi muibui 
machococho 
pizonqhehi nimuibui 
queguichotpue guiphonhue 
machococho 
pizonqhehinimuibui ? 

R. Tittotpue,riphonbne 

p. Quexinquiyotpue 
nechotpuenlte 
machococho 
guizonhne nimuimhni ? 

R. Tiotpue 
mahnanattemehmina 
maqhe oguiememhi 
linenqhimi — -235 iiialiiia cru/lia 

xintechenehe 

tinerelio 

ohmulii en Jesii Clirislo 

nangueze nin cruz 

xiimieùelie 

nangueze ninandii 

pipeye 

tenxi ondehi 

yohuizoïihi esla Cruz 

y besala 

alaba. 

à ChrislQ nuostro seftor 

que 23or sa cruz 

y tambien 

par su muerte 

redimlù 

à los 11 ombres 

peccadores 

Teniendo el sacerdote el santissimo sacramenio en las 
nianos dira hablando con el enfernio. Atnado hijo 
Amada hija 
aqui esta 
el amado hijo 
de Bios nuestro senor 
aqul esta 
el que perdona, 
vel 

los peccados 
de todo el mundo. 

Y luego diga el sacerdote. 

Alabado sea 
el santissiino 
sacramento 
y tambien 
sea aladaba 
la limpia 
concepcion 
de la gran Senora 
Santa Maria 
siempre Virgen Mixmichitzi 
mixniichiliuetzi 
ybuiqhua 
mixnichi 
ohniulii en Dios 
ybuiqhua 
maqhe ytolle 
ypone 
nezoqhi 
tenxi enbuexehomue Ingoronerelio 
santissimo 
sacramenio 
ximuenehe 
ingoronereho 
nanttoxi, ninzee 
concepcion 
cbinoho olimiitlixu 
Santa Maria 
xeottixutto 16 236 sin que le lle(jRSc 

hi niancJia. 

(Jel [lecavlo de Adtin liibom|hiialle 
iiàco(ilie 
ninezoqhe Adan Luego diga el sacerJote très vezes. Seilor inio 
JesK Cliristo 
no soy <li(j)w 
ni luerecedor 
que entreis 
en mi corançon 
mas por fueslra santa 
pahibra 
Scin:> rà 
y se Scilvarà 
mi nnima Mimiilzme 
que Jesu Chrislo 
liimine une 
himinancha 
nia(|h('rezï('hi 
aiiihoo niimuidiii 
leaiainllu niiiye 
ninaiîlia 
maqhereenene 
iiiaqlieioepeyo 
miniiiilmi anima Y hiego antes de dar la cùniunion al enfermo diga el 
sacerdote. 

En tus ynanos encomiendo Tiutqhe niye 
Dios nuestro sefior 
mi anima, 
que nos redimiste verdaderanieiïte 
tu senor nuestro 
que ères 
Dios de verdiut luinuitznieque en Dios 

nialina minmibui anima 

maqheguipeyezitzhi 

dachinanqhaune 

nntz(|hc jMimutzme 

clio 

oqliemi natlcmehnii Despues de aiier dado la ('(Huunion dira el sacerdote al 
enfermo. Sa6et/, anindo liijo niio 
que ay olrô 
sacramento 
en la Iglesia 
que se Jlania Tipare mixmicliitzi 
ximuè dahaycha 
sacramento 
aniçliimi 
ni( liuu — 237 uncion, Santo Olio 
este sacramento 

vel 

el sacerdole 

quando 

un enferma 

esta muy malo 

P. Quieres gue quando 
estes iniuj malo 
que te olee el sacerdole ? 

R. Si quiero 

P. Pides 
à la Iglesia 
este sacrmento 
que se llama nncion 
Sanio Olio? 

R Si pido 

P. Yo te la darè. 
en nombre 
de la santn Iglesia nemehpia, sanlo olio • 

niahna sacra ineiitoiia 

y une 

yluientzi 

inaqlie en Boqhimi 

mamiie 

dalia entlotqhehemi 

(lanaçlîoye 

p. Qiiegiiine mamue 
daieçlioye 
teniehpiazi en Boqliimi 

R. Darine 

p. Qiieguyotpve 
santa Iglesia 
niahna sacramenlona 
nichuu nemehpia 
santo olio ? 

R. Dariotpue 

p. Hora daqhe 
nichuu, ninanhatto 
santa lelesia Doctrina que dara el socerdote al enfermo antes de 
venirse. Agora hijamio 
no te acuerdes 
de otra cosa 
sino solamente 
de Dios nueslro sevor 
ruegale te perdone 
vel 

tus peccados 
y te de su gracia 
y te ayude 
en la hora de la muerte Mahqhuaya michitzi 
hirinheni 

maqhe peqhe danguixi 
hanguecliore cliinheùi 
ohmuhi en Dios 
texecanl)ern techotqhe 
rephonqhe 
ninezoqhi 

xinteyaqhe ningracia 
xintanpoxqhe 
aniiîene ninandu — 2^8 Il lhi)nn 

à la grnn scfJora 

Sanla Maria 

siempre lïivgen 

y llama 

à lodos los santo 

que est an 

alla in ciclo 

pnraque le aynden 

delanfe 

de Dios nuestro seùor 

lodo esta as de liazer 

Jiijo ri^io 

liija mia 

Dios nnestro senor 

te ;njiide 

ij esté contigo xintiiîiatte 

dachino o ohmutli.xu 

sanla Maria 

xeotlixutlo 

xinlimalte 

lenxi osanlos 

niaco ohiiinihi 

niahnu aliezi 

maqlie ranpoxqhe 

nihmi 

ohmulii en Dios 

lenxia reçha 

uiichitzi 

michiluielzi 

ohniiihi en Dios 

lanpoxqlie 

xintavlmibiii nifiene Plalica para quando Ilanian à olear al enfermo, dii'à el 
sacerdote. Sacristan 
mira 

que me II aman 
à olear 
vel 

lleva la caxa 
donde estan 
las crismeras 
à casa 
del enfenao 
y los demas 
que es wenester 
quando se olea 
un enfermo 

P. Ve)i aca Cho sacristan 
tiium 
yzhonqhe 
lal)anielipia 

laiuienlzi olio, entolqhehenii. 
cimnehuare chrisma 
haqimaycha 
fhrismeras 
ninzunuio 
onltotqiiehenii 
inacoximeyaha 
ùineyhore 
mamue gomehpia 
daha entlotqhehemi 

p. Henqua — -j;5ii lu 

nue }ni' llaiiins 
donde esta 
cl enfermo ? 
esta mu II mnlo ? 
hiddn ? 

R. Si haJitn 

P. Lo que lisibla 
se entiende 
podra tornar 
à confessar 
es liomijre 
es muger 
es persona. (jrande 
6 es crlatura 

R. Padre mio urnado 
hombre es ya grande 
muger es y a grande 
an barrido 
adonde esta 
e' enfermo 
ay allai' 
aij imageii 
aij candelas 

R. Todo esso ajy 
Padre mio 

P. Ve laego 
U di 
que ya voy 

QuanJo el sacerdote lie; 
le dira. 

Dios naestro senor 
te ayude 
hijo mio amado ;umiez(]lic 
j:uizlion(|lie 
Iia(jliiuiyl)iiil)iii 
onttolqhelieiiiir' 
(|iio (hinac'oye';' 
(|iie ynlia y 

R. Ynlia 

p. Macoynlia 
(jueyelzi 

queracha reyehpe 
neqlmamuiljiii 
que ondée 
que enttixu 
(|uè dacanomue 
hixpolziclii 

R. Mixniiyliolze 
ondeegacha honauclia 
enltixugacha lionancha 
que obaxi 
haqluia ybuibui 
eullotqhehemi 
que natij allar 
([ue natij nehpiielle 
que yllixineyoo 

R. Tenxia yclia 
Miyholze 

p. Extenia 
canexihpi nie anzuniue 
dahorapa 

;ue donde esluiei-e el enfermo 

Olinudii en Dios 
tanpox(|lie 
niixniicliitzi — 210 — 

hija. mhi. micliiliuelzitzi 

vemfo à ol.efxrlf: tobache lamehpiazi 

à darf.e el saMo Ol.io tadaqlie santo Olio 

l\ Quieres p. Qiieguine 

q ue le olee ? ramehpiatzi 

R. Padremio u. Miyhotzo 

si quiero fJaiino 

P. Quierea confessàr p. Qiiogiiine refiliiuiiiuiihiii 

acucrda^ff; (\ n ogii i n hofi i 

de alrjunos peccados hançha ninozoqlio 

R. Si mf, uciK-.rdf) p.. Daiiinheni 

Padrf; raio Miyyiotze 

P. Sa.lid. lodoH (aar-à. p, 1'eropenhi malmn ;illi 

qiKt^ qnifirf, confaHSfi.r ync, roqhiiamiiihiii 

nnle enfurrao malina cnltolqlicliemi 

[)irà el f;on(V;ssor al ofifei'mo. 

Ilijo lido fiia'ddo irjixiriicliilzi 

d.n ([lU'. U; H.cuerdas poqhe^MiinhfMii 

d.ilj) n/joni litn;iiriiif;(|liii;iva 

Qiiando acalx^ ol onfonno (!<; dozii lo que m; Jifiierda le 
flini r;| saeoivlole. 

P. Ili-jn rai.o fiïti.ndo v. MiMiiirliilzi 

li.ija. m/i.fj. hiiimLj. iriixmicliiliiietzi 

tianfiH qiiegiiipliore 

mas pfiCCddoH ? xoltatrieyali.i iif;z(K|lie y 

/{.NoayraaH li. Oiriaollo 

J>. Din/jora I'. 'rîrriaiiiiUM|liiiaya 

IrcH vnzeM JeHUH <iiliij iiixi Jcsiis 

JfiHiiH ,îf;fiUH Jésus, Jésus 

I)espiies (le ahsiHillo el (MiIVriiio, y (les[)iies fJe au(;rlo 
olearlo dira el sarerrlote. 

Ilijo in.io nttujdo Mixiiiiclnlzi -:ii du (jnilias lixecamUoni 

à Dios nucstro seùor ohnuihi en l>ios 

que as rccibido oiiiiibocovi 

ol Siicnimetito maqho saoramonlo 

(hl santo Olio nemehpia 

lo que as de Jia:cr niaqhe poqhoreiha 

«'8 e.-jKî daaiiiiueqho 

llumn à Dios nueslm sefior limalle ohmuhi on l>ios 

dentro de tu coniçon anil>oo ninuiibui 

no créas luraomohnii 

lo que te dixeve maqho poqhorahxil/.i 

0/ Demonio nooxqhua 

que mieute olii\poohino 

on loque dize niaqho|>oqlio vinainuo 

solaniente crée aniinochoo raoniohnii 

lo que maqhopociho 

e»l^v^Jcî \ cl» on pu 

la sauta hjlesia Sanla lulosia 

os/>'j tayluiiluii 

como chi'istiauo an/i oohrisliano 

llama xintiniallo 

à (a gran seùora tlat-hinoho ohnuiili\u 

S.ui/a Maria Sanla Maria 

siempre Virijon \oolli\nllo 

;/ Ihiiua \inliniatlo 

à todos los santos ton\i osanlos 

(/uo estan niaoo olniiinhi 

;j//;'i en el Cielo mahnii alu\ i 

para que te aiinden maqlio raniHi\(|lu> 

tlelante nihiiii 

de Dios )}uestro seùor ohiniihi on Pios 

(pte te de \e)M\he 

su ijracia niniiraci*» 

[/ te esfueri^e \u\\e/.u\\\ei\\\e 

»ui le aeuerdes liironhoùi — 242 — de lo que ay 

aca en la tierra. 

acnerdale del cielo 

que es nuestra morada 

alla esta 

Dios nueslro senor 

esperando ta aima 

esta 

contigo 

el mismo 

Dios seilor nuestro niaco ycha 

mahqhua axoiîihomue 

tichenbeni alezi 

daniinzunihi 

oljuinii 

ohmuhi en Dios 

otlebe nimuibui 

taybuibui 

nifiene 

hanguezehe 

ohmiibi en Dios Si ai enfermo no le iuibieren concedicio laindulgenciade 
la Biila de la sanla Cruzada, se le concéda despues de 
oleado 

Modo ordinario de liablar quando ay criatiiras que 
baplizar. Sacristan 
yd à mirar 
si a]/ 

qnien se baptize 
y ^i- a;/ 
di à alguno 
que uajya à llamar 
al fiscal 

para que ponga 
en el libro 
los que 

se an de haptizar 
ne y llama 

à todos los sacristanes 
para que me ayaden 
barre 

adonde esta la pila 
trae Cosacrislan 
timarenuu 
bixpoybuibui 
(jhuarebi endelie 
bix ybuibui 
(ibuarexihpi 
taniarazbone 
fiscal 
lezïclii 
libro 
niacbo 

reliibicndebe 
niabizlione 
tenxi esacristanes 
niapiie ranpoxqhe 
paxi 

haqhua bere pila 
nicbuu — -lU — Rijua. limpia 
para que se benduja 
jion los crismeras 
abonde siempre 
se ponen 

llena la sobrepellis 
y quando empiece 
el bapdsmo 
enciende la vêla. hoiclio 

ii);i(|lit,' icuil/iiiii 

|iiiol)iie((lnia chrisiiicras 

haiihua yclioyuc 

iialij 

lichaiie soljrepellis 

inamucrampuii-i 

nazIiixTii 

zcqlieneyoo. Llanie liiego el sacerdole las coniadres t\\io liai.Lian las 
criatiiaras que se an de bapliïar, y digales. Paraos aqui 
poneos en rerjJara 
los n'inos rarones 
esten deporsi 
las niiias 
esten deporsi 
poned los ninos 
sobre el braço derecho 
de todos estos 
que estan aqui 
para baptizar 
esta alguno 
ya bajJtizado 
por que 
estaua malo Teblionihiliiia 
lenijcho 
macho eiichelti 
tarancliare 
maco xulti 
xin daranchare 
zhozhiyolli 
ninanhemlii 
mahya lenxi 
maco ybiiihiliiia 
reliil)! endehe 
hixybuihui daha 
maqlie bilii endehe 
nangiieze 
mincbolqhehemi Si dixeren de alguno ser baplizado, piegunlaràel sacer. 
dote quien lo baptizô, por si supo baptizar no siendo 
sacerdole que lo sabe. Quien lo baptlzo 
ristelo tu 
no mientas 
como se llama este Coqhe boxizi endrlie 
queguiiiuu 
hirapechine 
yhanuuna 244 conio se U'àma, esta 
ten bien el mucliacho 
no lo dexes 
caer 
llegate aca. yliaimuna 

nahoregtie inihi iiotli 
hireyhezi 
landogue 
licliazqiieha Despues de baplizados los ninos dira el sacerdote à los 
padrinos Ta estciii baptizados 
todos estos ninos 
quando sean grandes 
ensefiadles 
la doctrlna 
mirad 

que los ninos 
que aueis tenido 
en la pila 

son parientes vuestros 
y tambien el padre 
y la madré 
del niTio 
que tuvistes 
en la pila 
quando se baptizô 
son parientes 
de cada vno 
de vosotros 
que aueis sido 
compadres 
y assi 

no forniquies 
con ellos 
el compadre 
no fornique 
con su comadre Yliihi endehe 
tenxi yolliya 
iiiamiierenchalii 
texonpiiehi 
docirina 
lenulîi 
mail va yolli 
maco guimilîi 
mahqhiia pila 
onimenhi 
ximuenehe niyho 
ni nu 

maqhenolli 
maqheyuimihi 
maqhua pila 
manuie mihi endee 
daiiimenhi 
yatlendalia 
Malzhi 

maqlie guiçahi 
nicompadres 
nanguetzttona 
hireximlii 
niùenhi 

maqhe ecom padre 
hirexhimhui 
niconiadre ;/ lu co)iici(lre 
no fornique 
cousu compadre 
por que 

es gran pcccado 
a,brid los ojos ma(|lic oi'oinadre 

liiioxhimiiiii 

iiicoiiipadrc 

iiaiigiieze 

(lachinoho nezoqhe 

\li()(jrc'liolii Amonestacioii conforme al oflicio (|ue tienoii los sacris- 
lanes A>na.dos Jiijos 
venid de manand 
cada dia 
à la Iglesia 
barredla 

sacudld todos los allarcs 
Il tambien las imagenes 
tended la alba 
àdonde 
siempre 
se tiende 
poned el calis 
y las Jiostias 
y el Missal 
y el bonete 
en el allar 
donde 
esta el alba 
lleuad luego 
las vinageras 
a mi aposenio 
para que seheche 
vino 

y para que os diga 
que frontal 
a.ueis de jioner Mixniicliitzhe 
terenenixliorehi 
yattê dahapa 
aniçhimi 
lepaxhi 

terepui([hi altares 
xiniLieùelie nehpuellii 
yezhi alba 
haqhiia 
ychogLie 
yçhiiiii 
puezhi calis 
liostias 
missal 
bonete 

maliqhua allai' 
baqhua 
ytheze alba 
extechènbi 
vinageras 
michoxe 
maqberaxbicbi 
vino 

maqhe xinlaxihlzlii 
haga frontal 
maqhereyetbi — -24 C. en el slUclv 

y que se tafia 

à Misssi 

para que vengaii 

los que an de venir 

à verMlssa altiir 

\inlazeno 

jNIissa 

niacoranehi 

cocoraùelii 

lanuhi Missa Amoneslacion à los misinos sacrislanes para lo que an 
de hazer acabada la Missa Hijos mios 
sacrislanes 
dobladbien 
este ornamento 
no esté arruga'lo 
guarJad el calis 
las rinageras 
el Missal 
donde 

siempre se guarda 
cerrad con llave 
todas las caxas 
doblad bien 
vuestras opas 
doblad bien 
vuestras sobrepellizcs 
guarJadlas 
adonde siempre 
se guardan 
nos os cmborracheis 
en estedla 

gd à vuestros milpas 
venid de maùana 
manana 
Dios os guarde Michitzhe 
que sacrislanes 
nahoreguecholii 
malina niechiqhinii 
hireùungue 
tepliollii calis 
vinageras 
Missal 

mahqhua haqliua 
chogue ybore 
zhoUeazoqhi 
tenxiehuare 
nalioreguecliohi 
ninehpanhi 
nalîoregocholii 
nisobrepellis 
tepbolhi 
haqluia chogne 
ybore 

birrallinzlii 
maqbe epaqhuaya 
leniobi nibuanibi 
tenenixborchi 
taxiiore 
tanphoqbi obniubi en Dios •J'n — ^lodo |);iia tiiihlai' cou la 
caiiiiiu) à algiiii camiiiaiitc 

Hermano mio 
indio 
guid bien 
guiame bien 
Uena buen comine 

P. Sabes bien 
cl camino ? 

R. Si lo Se 
pues ramos 
Bios nneslro seùor 
nos acompane 
ponte el sojnbrero 
que arde muclio 
cl sol 

P. Tienes çapatos ? 

R. No los tengo 
si los tengo 
pontelas 
por que 
ay muchas 
pied ras 
en el camino 

P. Quant as léguas ay':' 
de aqui 

para que llcguemos ? 
al pueblo 
donde vamos ? 

H. Ay dos léguas 

P. Es buen camino? 

R. No es buen camino 
buen camino es 

P. A y cuestas ? 

R. No las ay 
si las ay |)orsoiia (|iii' va liiiiando pur iiii 

Mi(|liuarmiieze 
cho berilipelipi 
nalîoregue yolipue 
nahoregueyopqlie 
nahonij querema 

p. Quenalio gueguipare 
enij y 

R. Tipare 
tome 

ohmiilii en Dios 
laniaminenhui 
nlmze enchuze 
chanahpa 
ho yliai'e. 

p. qiieguiphore yaçilii ? 

R. Iliripliore 
liphore 
tichichi 
nangueze 
cha ycha 
nondo 

maqluia aili] 

p. Hançlia léguas niacoycha? 
maliqhua 
niaqheraçethui 
enhini 
liaqliua ripehui y 

R. yehe léguas ycha 

p. qiienaho iii| 

R. Higaho nij gâcha 
naho nij gâcha 

p. que ycha yoqhuatte ? 

R. hi ycha 
daycha •248 /'. A y rios (jrandes 
K. No las ay 
si las ay 
P. Como se passan ? 

loS VLOS 

se passan jior el agua ? 

R. No se passan 
por el agua 
que estan hondos 

P. Di agora 
como se passa?? ? 

R. Ay canoa 
ay tambien 
qulen la passe 
ay puente 
muy buena 
y muy ancha 
no iengas pena 
senor 

va7nos presto 
por que no llueva 

P. Ay muchos indios 

enel}nieblo 
donde vamos ? 

R. No lo se 
muchos indios ay 
pocos indios ay 

P. Que sacerdote 
ay alli 
es clerigo 
o es fvaile ? 

R. Frayle es 
clerigo es 

P. Sabes p. que yclia yondarelie 
hi liycha 
cl a ycha 

p. Hagiiepeze 
yondarelie 
f|iienenpeze andehe ? 

R. Hinenpeze 
andehe 
danahe 

p. Timamueqhuaya 
hagiiepeze? 

R. Naoo nabiii 
ximybuibiii 
coqhe ypexenlle 
ozeyaxe 
chanaho 
chananpuette 
hireçha endnnmil)iii 
niimutze 
ti ame 
hiranehe oyehe 

R. qiienahpixi ycare berih 
pephi 
en I h ni 
haqluia rapehuiV 

R. Iliripare 
nahpixiycare berihpehphi 
higa pixiycare berihpehphi 

p. Coqhe en Boqhimi 
ybuinu 

que en Clerigo 
bixpo frayle? 

R. Frayle gâcha 
clerigo gâcha 

p. Queguipare 249 conio Un mu ? 

R. No lo se 
si lo se 

P. Es viejo 
es moço ? 

R. Moço es 
viejo es 

P. LlegsLiuos y;i ? 

R. Poco fait a 

P. A y communia nd 
en aquel pueblo? 

R.Comiinidad ay 
no ay comunidad 

P. Donde doivairè ? 

R. Alla se ver a 
vamos 

Bios nuestro sefior 
nos acompane yannuy 

n. H i ri pare 
(laripare 

p. Que ogiiin c[ia\(|hiia 
bixzon Boqliinii 

H. Zon r3oqhinii 
(lax(iluia en Bo(iIiimi 

p. Que lioraçcthui y 

R. Oniintzilto yl)exi 

p. Queyclia cônninidad 
enliiùinu 

n. Yclia cônninidad 
liiycha C('»mmunidad 
p. Haqua raobue y 

R. lloranuunn 
tome 

Olinuihi en Dios 
tania minenhui — 2:)0 — 

EL GATIIEGISMO 

EN LEXGUA CASTELLANA, Y EN LENGUA MAÇAIIUA 
POR PREGUNTAS, Y RESPUESTAS P. Quantos Dioses ay p. HançhaEçhimi? 

R. Un solo Dios r. Odatto oqliimi en Dios ? 

P. Donde esta p. Haqhiiay biiibui 

Dios ? oqhimi en Dios? 

Ji. Esta en el Cielo r. Da obuibiii ahezi 

en la tierra a\onibomue 

y en todo lugar lenxi ybuibiii 

P. Qiiien hizo el cielo p. Choqbe piçba abezi 

y tambien la tierra ? xinmenebe axonihonuie ? 

R. Un solo R. Odatto oqbimi 

Dios en Dios 

P. Quien es p. Cbochongueze 

Dios ? Oqhimi en Dios ? 

R. Lasaniissima Trirdclad r. Santissima Trinidad 

P. Quien es p. Chochongueze 

la santissima Trinidad ? Santissima Trinidad 

R. Es R. Dachongueze 

Dios padre en Dios Hoyhotte 

Dios hijo en Dios Otti 

Dios espiritu Sauto en Dios Espiritu Sancto 

P. Dios padre p. Maqhe en Dios Hoyhotte 

es Dios ? que oqhimi ? 

R. Si es R. Dangiieqhua 

P. Dios Hijo P. Maqhe en Dios otli 

es Dios ? que oqhimi ? 

R. Si es R. Dangueqhua 

P. Dios Espiritu santo p. Maqhe Dios Espiritu santo 

es Dios ? que oqliimi ? 

R. Si es R. Dangueqhua p. Son trcs Dioses? 

R.No 
un solo 
Bios 

P. D est as trcs 
personas 
qua.1 jjersona 
se hizo lionbre ? 

R. La segunda 
persona 
el amado hljo 
de Dios 
CJiristo nuestro serwr 

P. Quien es 
Christo nuestro seTior ? 

R. El que es 
verdaderamente 

Dios 
verdaderamente 
hombre 

P. Donde se hizo 
hombre 
nuestro senor Josu Christo? 

R: Ain 
en el vientre 
de la gran seno'ra 
Santa Maria 
siempre virgen 
por obra 

del Espiritu santo 
sinajuntatniento 
de varon 

P. Que mas Jiizo 
nuestro senor Jcsu Christo 
acà p. Que enliij ecliimi ? 

R. Dahio 
odatio 
ohqhinii en Dios 

p. Mahya enhij 
epersonas 
choqlie persona 
pocha ondée ? 

R. Dangueqhe nayelie 
enpersona 
mixnichi 
enDios 
ohinuhi en Jcsu Christo 

p. Chochonguezc 
oiiniuhi enJesu Christo? 

R. Dachongueze 
chinielimi 
oqhimi 
chinihemi 
ondée 

p. Haquabocha 
ondée 
ohmulii enJesu Christo 

R. Dangueqhua 
amhoo ninpi 
dachinoho ohmuttixu 
Santa Maria 
xeottixntto 
nanguelztto 
Espiiitu santo 
iii bondette 
ondée 

p. Yoqiienicyaha picha 
ohmuhi enJesu Christo 
mahqliua 17 •252 — en el mundo 
para 
salvarnos ? 

R. Por nosotros 
padescio 
por 

Poncio Pilato 
murio 
en la Cruz 
y tarnbien 
fue sepultado 
abaxo al infierno 
al tercero dia 
solo se levanto 
entre los muertos 
y luego subio al Cielo 
y se j^aso 
à la diestra 
de su Padre Dios 
y otra vez 
baxara a juzgar 
à los vivos 
y tarnbien à los muertos 

P. El buen Christiano 
donde yrîi 
quando muera ? 

R. Yrà al Cielo 
por que 
guai'do bien 
los mandamientos 
de Dios 

P. Y elmal Christiano 
donde ayrà 
quando muera ? 

R. Yrk el infierno axoùihomiie 
maqlie 
repegezizhi ? 

R. Daconangiietzttolii 
pitzotnahae 
cliono an ha 
enPilato 
pondu 

anixi enCrnz 
ximuenehe 
pollhogue 
aqliibi al Lymbo 
enhijpa 
pinbhonzehe 
aninene enchu 
camanteze ahezi 
ponimimi 
ninanemi 
mix fiiyho enDios 
xenchtamuô danixi 
taqhim taxez pinanha 
onlte 
ximuenehe enchu 

p. Maqhenao echrisliano 
haqhuarcema 
inanuierandu ? 

R. Dareenia ahezi 
nangueze 
naho boganpolpue 
ninallheche oqhimi 
en Dios 

i>.Ma(|lie higaho echrisliano 
haqhuareema 
mamuerandu ? 

R. Dareenia ani exqua •253 por que naniiueze 

nogvardo bien liiyalio hoganpotpuo 

los madamientos ninatteclio 0(|lumi 

dn Bios en Dios 

P. Que quiere dezir p. Yoqheneramamue 

sania Y(jlesia. Santa Iglesia 

cailiolica romana ? catolica roniana ? 

/f. Quiere désir r. Ncraniainue 

el aijuntamiento ninemiinzc 

detndos los Christianos tenxi eC-hristianos 

que creen macho yemehmihi 

los madamientos ninallheche 

de Dios nuestro senor onnihi en Dios 

P. Quienestà p. Choclionabuibni qhua 

dentro aml)oo 
del santissinio Sacramento Sanlissinio Sacramenlo 

del altar allar 

que alça el sacerdoie maqhe unze en Boqliimi 

quando dize Missa ? niainiie guiclia Missa ? 

R. Esik R. Danabuibuiqhua 

nuestro seiïor Jesu Chrlsto ohmuhi en Jesu Chrislo 

verdaderaniente dacliimehnii 

Dios oqliimi 

verdaderarncnte dacliimehnii 

fiomhre ondée 

Palaljras de saliilacion. 

Dios sea Ingoro oliqhimi en Dios 

en esta casa tamimi anziimna 

Dios sea Ingoro oqhimi en Dios 

co7itod'>s tamimi minenlii 

Dios Ingoro ohqhimi en Dios 

sea conlicjo tahuil)iii nineiie 

en hora bucna ingore manchatto 

estes tebnibuiaho 254 — P. Como te va 
mucho ha 
que no ie è visto 
tienes salud 

mucho, me guehjo de esso 
me pessa de esso 
y tu fulario 
como estas 
mucho, me guelgo 
de verte 
bueito, sano 
con salud 
mucho 
me pesa 
de tu mal 
quede contigo 
Diosnuestro senor 
guardete,el mismo 
Dios senor nuestro 
de todomal 
y te dépare 
lo queconuiene 
jiaraservirle. 

Modo de hablar para que 

Hijo mio amado 
pon lamesa 
tiende bien 
la sobremesa 
no este arrugada 
no esté tuerta 
trae los manfeles 
tiendelos bien 
no esten arrugados 
no esten tuertos P. Hagiiigayo 
honahenuie 
hicliarinuqhe 
quenahoguiguemi 
chinyhree,tineniiieeqhe 
linaclia endumuibiiiqhe 
anguetzqhe condee 
haguigiiemimi 
chinyhere, linemuee 
maqhennuqhe 
naho, conzaqlie 
nahoguigeinimi 
cliinyhere 

hichaqhe endumuibui 
ninzehemi 

ingoranqheme ninene 
ohmulii en Dios 
tanbhoqhe, angiieçehe 
ohmiihi en Dios 
nangueze tenxi higaho 
xintefielzqhe 
maqhe pehe y yliore 
maqlieree peiipi 

se ponga la Mesa para corner 

Mixmicliitzi 
puebue mesa 
nahreguexizi 
sobremesa 
birenungue 
hiramogue 
piçaa manteles 
naboregnexizi 
liirenungue 
biramoRue — 255 pon los panos 

de mesa, 

jjon los cuchillos 

no esten suzios 

limpia los 

pon pan 

en la mesa 

pon el salero 

que tonga sal 

ponagna fria 

hecha vmo 

en la limeta 

CLibrela luego 

no caiga mosca 

pon los cubiletes 

niiuj limpios 

pon sillas 

Ihnpiadas 

ve agora à la cozina 

pregunta 

al cozinero que haze 

de corner 

y si esta hecha 

la coniida 

traela 

y llania lucgo 

à todos 

que an de corner 

y a sabes 

los que siempre 

comen 

aqui en casa 

diles à todos 

que y a esta liecha 

la comicla çhaze enpafios 

maqlie mesa 

yhizi nalteyi 

liiranacoqlie 

chil/i 

yhizi chonbechi 

mahqluia nicsa 

pueze salei'o 

tanqhij O 

puezezexelie 

xiclii vino 

belipolio limeta 

exteçhomue 

hiracotte becliqhua 

pueze cubiletes 

nahoga nitzi 

puebe chune sillas 

chitzi 

timaqhuaya ancozina 

tiyone 

maqhe ycliananhone 

cozinero 

bixpo ociia 

naùiione 

pichee 

queztczhone 

tenxi ontte 

tefihonhi 

dahogiiipare 

chocho ychogue 

yrihonbi 

maqiiiia anzumue 

teri xihpi 

pecli unguare 

nafihone 256 hijo mio 

7/a estdmos aqui 

trae de corner 

trae primero 

lo que esta asado 

di que trangan 

la caçiiela 

y tcimbien la olla 

todo esté cubïerto 

no caiga mosca 

limpiense los platos 

traigase 

aguacaliente 

para labar les plates 

hijo mio 

llama 

al naqhimi 

que labe los platos 

dite que los limpie 

con el puno 

que guarda 

pava limpiar 

toda laplata michitzi 

hoiibuimhihua 

pichee nafihone 

oltepichee 

rnaqhe yçane 

xihpi tobantee 

caçuela 

ximuenehe zebiie 

terabacomue 

biracholte l)ecbf[hua 

laiitillzi plalos 

laballu 

parebe 

maqberegibi plalos 

niicbitzi 

tizbone 

naqbiiiii 

maqheragibi plalos 

xibpi lanUiçbi 

payo 

maqbe y pore 

te encbiçbi 

lenxi elloxi Modo tle ba])lai' para (pie se quite la mesa despiies de 
auercomido. Hijo mio querido 
quita la inesa 
guarda todo 
lo que estaua 
en la mesa 
dobla bien 
los maiiteles 
dobla bien 
los pafws Mixmicbitzi 
cbelzi mesa 
terepborc 
Macbo iiiichamaba 
mesa 

naborebuecliolio 
manteles 
nahoreguechoho 
macho paùos — 251 lo que estk siizio 

di à mis moças 

que lo laben bien 

no con amolù 

sino con jabon 

por que se limpie bien 

lo que 

se ensuzio 

poned todo 

lo que es 

de la mesa. 

adonde 

siempre se guarda 

quiiad las sillas 

quitad los bancos 

barran luego 

la sala 

yd luego à corner 

Modo para llamar al s; 
sente del Beneflciado. 

Hljo }iiio amado 
sacristan 
î/a amanccio 
da gracias 
à Bios nuestro seiïor 
que amanccisle 
bueno 

levantate luego 
abre la ventana 

P. A salidoel sol 

H. Va salio 
no parcsce el sol 
j'or que ay 
muchà neblina. ma(|he peqhe yclioqhe 
xihpi mibehpore 
nalîoraganpeye 
hiraxihuezotto 
angueqlie jabon 
nangueze nalioraganilzi 
maqhe pe(|he 
pochoqlie 
lerehpueze 
maqhe peqhe 
neyhore mesa 
mahqhua haqhua 
chogue yl)hore 
lichitzi yoltune sillas 
chetzi bancos 
guextabaxi 
mahqhua sala 
extimalenhone 

ci'istan que ha dormido en el apo- 

Mixmichitzi 
cosacrislan 
penchi hoyhazi 
tixecanbeni 
ohinulii en Dios 
nahogogui 
yhazi 

extinangiie 
xhoqhe apeyazi 

p. Que onpeze hoyhare 

R. Da onpeze 
hi yùelzi hoyhare 
nangueze ycha 
chayon chomue — 258 — abre la puerta 

cli à los sacristanes 

que barran 

La casa 

y que prlmero 

rieguen 

no haga poluo 

que se assiente 

en las imagenes 

ve luego 

à la sacristia 

abre la puerta 

di a los sacristanes 

que ba.rran 

la Iglesia 

ij que primero 

rieguen 

no haga j)oli'o 

di tambien 

à ^'S sacristanes 

que traigan 

las vinageras 

parahecharv'no 

di à los cantores 

si an venido 

que cligan prima 

y quando se acabe 

digan luego 

una vigilia 

que no se vayan 

que me aguarden 

en la Yglesia 

que ya voy 

kdezir Missa 

di à los sacristanes xhocjhe angoxtti 

xihpi sacristanes 

tanpaxhi 

anziimiie 

otte 

tepuibui endehe 

lîiranbotte homue 

maqherayeze 

maclionehpuette 

extima 

maliqliiia sacristia 

xlioqlie angoxtti 

xilipi sacristanes 

lanpaxlii 

aniçliimi 

otte 

tepuibui endehe 

hiran])otle lionuie 

xintixihpi 

macho sacristanes 

tabantee 

vinageras 

maqheraxhichi vino 

xihpi ehniniçhimi 

bix ozehe 

lamamhi prima 

INIamue horanqhuare 

extamamhi 

dalia yigiHa 

hiramohi 

tantepqlielii 

mal]()lHia anirliimi 

da horapa 

racha Missa 

xilipi macho Sacristanes — 259 — 

quo tanan il Missa, lezhene Missa 

con una campana dulia nallezi 

cli à los sacristanes xihpi macho sacristanes 

que repiquen tandahuazhcne 

que es oy flesta inzoqlma 

jiaraque veriga ànMissa maciheranehi Missa 

lo que estan inaclio ybuimhi 

aqui en el imeblo mahqua enhinqhua 

P. Entiendes hijomio p. Qiiegiiiyliere michilzi 
R. Si entendu Padre mio r. Darihere Miyhotze 

ve con niiestro senor tima iiiiîene 

Dios todo podcroso. ohmulii en Dios 

Lo que se svele dezir y preguntar à un enfermo 

Hijo mio Michitzi 

P. Como estas p. Haguigueminii 

mucho chinyhere 

me ]pesa ychaqheendumuibui 

de tu mal nineùeni ninzehemi 

à mucho que honahemue 

que estas malo maqlie higalioguigue mi mi 

que mal peqhe enzehemiyclianixi 

tienes que ycha enxi 

calentura? nopa? 

R. Grau calentura- r. Chinanoho nopa 

tengo ycha enxi go 

P. Duermesdenoche? p. Queguihij.? 

R. No puedo dormir i\. Hicharihij.? 

P. Quien te cura ? p. Choqiie yheqhe? 

quête an puesto peqhebobuelzqhey 

R. Nadie me cura r. Hicho heqhe 

y assi nanguetzttona 

nada me an puesto hiyobonbuelzqhe 

P. Sientes mejoria? p. Quetzina hogueguemimi? 

R. Asti me esloi r. Xegachalto 260 — P. Qaieres corner ? 
que dessens 
yo te lo darè 
no tengas poia. 
pido 

lo que quieres 
esjuerçate 
que no serlinadn 
con el favor 
de nucstro seilor Dios 
corne csso luego 
quelo qulero ver 
an te sangrado ? 

R. Y a me sangraron 
aun no me nn sa^igrcido 
por que no ay 
quien sangre 
bien esta, 
esfuerçate 
Dios nuestro sefwr 
te ayude 
y te de 
salud. p. Queguinerefihone? 
peqheguinèxo 
t ad ai] lie 

lîirecha endiimuibiii 
yhore 

maqhe pcqhegiiine 
chiniqhue 
dahiyoracha 
ninaboxenlle 
oh molli en Dios 
exliçina 
tineranuu 
que lioiiiinzi? 

R. Hoiiiinzi 
hibe, miiizi 
nangueze hi ybuibui 
choqlie rèpinclie 
honahoqhe 
chiniqhue 
ohniulii en Dios 
tanpoxqhe 
xinteyaqhe 
maqhenahoreguemimi Lo que se suele dezir consolando à alguna persona afli- gida 
Mue] 10 


Chinyhere 


me pesa 


ychaqhe endumuibui 


de 


ina(|he 


tus trabajos 


ninchuuiuibui 


Dios nuestro seTior 


ohniuhi en Dios 


te consuele 


taïuiiiiuibuizi 


y te ayude 


xintanpoxqhe 


como puede 


dachoninancha 


ciertamcnte 


dachimehuii •2G1 que te teiKjo lasiimn 

ijo quislera 

remedinrle 

con paciencia 

lleualo 

enamor 

de Dios nucsiro senor 

que esso 

nopuede durar 

mucJio tiempo 

por que 

en todas las cosas 

aij mudança 

Dios nuestro seTior 

lo reniediark 

210 V donde 

no piensas linbinbcncze 

dariniinciiialia 

niaqhera apo\(ilic 

ingoinaraiiolipiieho 

che enxi 

nangiieze nincchialte 

olimulii en Dios 

da angueqhe 

hiracha rehehui 

chanahemue 

nangueze 

tenxi nahpiinqhixi 

tague pue m lie 

olimiihi en Dios 

tehoqhe 

mahqhua liaqhua 

liiguipare Pregimtas que se suelen hazer buscando alguna cosa 
perdida P. Hermano 
vel 

as visto 
as encontrado 
tal 

(') tal cosa 
que perdi 

o'J 

aijer 

antes de ayer 

à que me fait a 

tanlos dias 

si lo hallares 

traemelo p. Mi(}huarniueze 
niinltilzi 
queguifiuu 
queguicholhui 
malina 

bixpo angueqhe 
maqbe robexi 
mabqhuaya 
andee 
anqbincbe 
mauuieuiol)exi 
baboga bancbaepa 
bixpoiefielzi 
tababenqiie — 262 — 

y si supicres mamuerepare 

qaien lenga choqhe yphore 

lo que perdi maqhe robexi 

Dlmelo tanixihlzi 

que 1J0 te darè angiielzchoradaqhe 

buena, pa.ga tanaho nichoUe 

alli me veras anguenii renngue 

en tal max 

ô tal parte ponguenu 

por tu vida chirininintlo 

que tengas cuidido cliirazoo chirechi 

lo que perdi maqhe robexi 

tiene yphore 

estas seiïas anzinameha 

pregu7ita tiylione 

àotras personas machomeyaha onlte 

si lo an visto l)ix ponuhi 

y si lo an visto, diles bixpoiuihi, xihpi 

que yo les darè dangiietzchoravne 

buena paga tanaho nicholle 

si dixeren mamueramamhi 

ado7ide la vieron hatiiia ponuhi 

Preguntas que se sueh^n hazer buscando à alguna per 
sona. 

P. Quicn esta aca p. Choqhe ybuiqhua 

esta aqui que ybuiqliua 

fulano angueqhe 

ô fulano ? bixponqueqhe ? 

R. En casa esta R. Ibuibui anzumue 

P. Como esta V p. Ilagamimi ? 

J{. Bueno esta i\. Nahogamimi 

?na/o eslà higahogamimi 

P, Que haze p. Peqhe ycha 

dite xihpi — 263 — que estoij aqui 

que le quiero hablar 

mucho 

le riiego 

que se lleguc aqui 

que se asonie 

à la, ventana 

que se asome 

à la puerta ? 

R. No esta en casa 

P. Donde fae 
quando vendra 
vendra à presto 
le podre aguardar 
adonde la verë 
vendra à corner 
à veyidra 
à cenar ? 

R. A la tarde 
vendra 

P. Vendra 
à la noche 
à vendra manana ? 

R. Ternprano 
vendra 

no tengas pena 
aguardalo 
un poco. daribui{|liiui 

darinerazohpiie 

cliinyliere 

rixccanbeùi 

ingomaraKelie(jua 

ingomarafietzqua 

apeyhazi 

ingomarefietzcjhua 

ylti neclîotte 

R. Ili ybuibui anzumiie 

p Haqbiia borna 
hinhiiaraùehe 
quechenltanehe 
queracharaltebe 
baqbuaraiiLiu 
queraiîehe tenlione 
hixporafieherazi 
na oxe ? 

R. Horanadee 
mamueranehe 

p. Queranehe 
boranaxùmiie 
bixporaneheraxhore ? 

R. Xhecbtaypa 
mamueranebe 
bireçha endiimiiibui 
cbebe 
tzicbalto Preguntas que se siielen hazer del estadû, y temporales 
de algiina parte. Hermano 7nio 
vel 

como esta7i 
vel Minltizi 
miqhuarmueze 
hagacba 
haganltixi 264 - las sementeras 

de tal 

ô tal parte 

à llovido por alla 

esta grande 

et mayz 

esta grande 

et trigo 

cstan gordos 

vel 

los cavallos 

los bueijes 

el ganado vaciino 

estan gordos 

vel 

los puercos 

y tambien 

los carneros 

à se cogido 

vel 

mucho mayz 

mucho trigo 

à elado 

à havido 

onucha seca 

à havido 

falta de agua 

como esta 

mi se me n ter a 

la sementera 

de fulano 

6 fulano 

à hecho dano 

la avenida 

esta muy lleno eh 11 a m lie 

m a h nu 

niaxponguenu 

que honeheyeiiinu 

que honancha 

eclîo 

que honancha 

enchèxi 

quenanoho 

quenahpi 

macho ephare 

macho huaphare 

macho enchene 

quenanoho 

quenahpimaha 

macho zaqhua 

ximiiefiehe 

macho chenchore 

que hocehpe 

que hocenze 

naphunqhe écho 

naphuntihe enchèxi 

que pozohne oce 

que l)0cha 

poyhotte écho 

que hi bonehe 

yehe 

Il a gâcha 

mihiiamue 

nihuamue 

ma([he 

maxpongiieqhe 

queyoqhebizo(|he 

nozeherehe 

que chiynixi 265 el rio 

ay eyifcrmedad 

en tal 

à lai parte 
R. Enfermcdad ay 
P. Mucreti algunos? 
R. Algunos niueren. 

Palabras que comunmente 
por algiia persona aiisente. 

P. Hermano mio 
vel 

conoces 
à fulano 
6 fulano ? 

B. Si la conosco 

P. Como esta 

tiene salud 
ad onde queda 
avia llegado 
à tal 

6 tal parte 
à se cogido 
mucho mayz 
mucho trigo 
vàle bien 
vendra par aca 
quando vendra 
quando venga 
dile 

queaqui 
estuve esperando 
y dile tamhien 
que me espère 
aqui en su casa nondareho 

(juc yclia enzehenii 

anguenu 

maxpongiienu 
R. Ycha enzeliemi 
p. Que ilUKiheyaha! 
R. Ytlu ([lieyaha 

se suelen dezir pregunlando p. Minltizi 

miqlmarmuetze 

queguipare 

angueqhe 

maxpongueqhe? 
R. Daripare 
p. Ilagamimi 

quenaho gamimi 

haqhua ponqlieme 

quehogacere 

mahnu 

maxponguenu 

quelioxhenze 

napunqhe écho 

napunqhe enchêxi 

quenaho gayo 

queraneheqhua 

hinhuaranehe 

mamueranehe 

xihpi 

hangueqhua 

liminatlebe 

xinlixihpi 

ingoraiiltepqhe 

maqhua ninzumue 266 de aqui à très dias 

bolverè 

à verle 

Palabras que se suelen 
persona de diversas cosas 
suyas. 

P. Hermano mio 

vel 

di agora 

como se llama esso 

como se llama aquello 

como te Hamas 

de dondeeres 

ères de aqui 

R. Seiïor 
mi nombre es Pedro 
aqui es mi casa 
lejos es mi casa 
que es loque quieres 

P. Quando veniste aqui 
quando veniste 
à esta lier r a 

B. Antes de ayer vine 

P. Quieres 
trahajar 

quieres aprender 
officio 
sastre 
carpintero 
entallador 
çapatero 
pintor 
Jierrero 
elhanir mainiiera enhijpa 

liorabinchogue 

maqheranuu 

dezir pregunlando à algiina 
y à el en parlicular por las 

p. Miqlîuarmueze 
minltizi 

timamiie qluiaya 
yahiniiiqhe 
yahniui yhiiinu 
yahgueniiu 
haqliiia ninzumiie 
qiieguiniimue enzumue 

R. Mimulze 
michuu Pedro 
daminzumhua 
nahe minziimue 
yoqhe guine 

p. Hïnhua guineheqhua 
hinhiia guifiehe 
mahna homna 

R. Anguincheroehe 

p. Qiieguine 
teherihpehpi 
queginerexhore 
nebehpuenlte 
natlexi 
nayhaxi 
natlopza 
naltecliyhacij 
naltolipue 
nattichi 
nabuixlto — m — sombrer ero 
quieres seruirme 
pagarete 
cada a no 
cada mes 
tanto 
6 tanto 
quieres 
venir comigo 

R. SeTior mio 
no qiiiero 
servir à ?iadie 
que estoy cansado 
qiiiero aprender 
of/icio de sastre 

P. Ven comigo 
à esta îierra 
que yo te ayudarè 
lleuame esto 
alli 

ô aculla 
di agora 
as de bolver 
à tu tierra 
quando as de yr 

R. El sabado 
me yrè 
ô el Domingo 
des pues de Missa 
queriendo 
Dios nuestro Senor 
luego boluerè 

P. Eres casado 
tienes hijos 

R. Casado soy nencliattoze 

(Iuc<;iiinorcpopf|lii 

la(iliol(ilio 

yhatlen dàqhee 

yhatten dalia hezane 

anzia 

maxporanzia 

queguine 

renehe minene 

R. Miniutze 
liyrine 

(lluiaranpehpi 
daplio miqliue 
tineraxhore 
naltexi 

p. Tinehe inifiene 
maliqluia aliomna 
darapoxqhe 
ticliun Riiena 
m al mu 

maxponguenii 
timamueqhiiaya 
querenchogiie 
ninziimue 
hinhuarema 

R. Maniuera sabado 
tama 

l)ixpo Domingo 
mamueran(|liuare Missa 
mamueranepnimuibui 
ohmuhi en Dios 
exta binchoguc 

p. Que guemebuecbitte 
que ybuibui nicbi 

R. Darimebuecliitte 

18 — 268 — y tengo 
dos hijos 
y dos liijas 

P. Tienen saliid 
quando vayas 
saludalos 
por mi 
Dios te giiarde tiphore 
yehe michi 
yehe niicliihiie 

p. Qiienahoguiguemimi 
mamiierema 
tixecambeni 
nanguetz guelto 
lanphoqhe oqhimi en Dios Palal)ras ordinarias que se suelen dezir à los indios 
joinaleros que trabajan en minas, y labores. Hermanos 
daos priesa 
Mirad 
que es tarde 
y auemos Jiecho 
casi nada 
tened verguença 
que dira 
nuestro amo 
quando venga 
que dira 
el mayordomo 

P. Y vos hermano 
donde os tardas tes 
donde estuvistes ? 

R. Seiior mio 
tuve que hazer 
en mi casa 
por esso 
no pude venir 
perdonadme 
vel 

ea empeçemos 
nuestro officia Minltitzhe 
xbenbi 
tenuhi 

dabogue endèpa 
ma(jbo borocbabi 
banzibua otio 
tecbebi 
yharamamue 
mimhubi 
maniueranehe 
ybaramamue 
enpbonciimiie 

p. Haanguetzqhe mintlizi 
baqliua bometzi 
haqbua guiniobuibui? 

R, Mimhutze 
limipbore peqherogocha 
minzumiie 
nanguetzUona 
hicliaroebe 
licbotqbe 
repbongue 
ingorapiiitbi 
mibebpi — 269 venid ac à 

vosotros 

que os quiero dar 

lo que aueis de liazer 

hazed vos aquello 

hazed vos esotro 

vos 

venid comigo 

traed 

una coa 

traed u)i chiquibitc 

daos priesa 

y vos 

traed aquello 

traed este cantaro 

lleno de agua 

todos vosotros 

trabajad bien 

ija que aueis trabajado 

quatro horas 

yd à corner 
P. A venido 

fulano 

6 fulano 

adonde quedô 

por que no vino ? 
R. Tuvo que liazcr 
P. Quando vendra 

ya se pone el sol 

ya an trabajado 

VcLyaiiso à su casa 

el sabado 

lespagarè 

todo 

lo que an trabajado lienhilma 

hanguetzqlielii 

tincrada(|lii 

ma([he peqherecliahi 

ticliaguena 

lichayue endàguixi 

malzqlie 

tiilehe mifiene 

pi fie 

daha entlohpiie 

piclielie dalla enbozi 

xliene 

matz(|he 

pichehe noychanu 

piclii(iliiia(ilie xeline 

laba nixi endelie 

tenxitzilii 

nahoregueberilipehplii 

dahogiiil)erihpehplii 

enziolîo horas 

mohirenhonhi 

p. que onelie 
angueqhe 
maxpongueqlie 
haciliiia ponqlieme 
yhoqhenangueze liiponehe? 
R. Daiîiipliore peqheroguiclia 
hinluiaraùehe 
hûrà([liil)i hoylmre 
hogui berihpehplii 
temohi ninzuiiiue 
nianuiera Sabado 
lacbolqhehi 
teiixillo 
maqhe giiiberihpehphi — 270 — u)ia sema)ia 
vengan mnnana 
temprano 
no os tardeis 

R. Qiieriendo 
Bios nuesh'O seûor 
vendremos de maria na 

P. Vos hermano 
par que 
no venistes 
ayer 

donde fuisies 
donde es tu ois les ? 

R. TuvG que liazer 
perdonadme 
vel 

vos lierniano 
mal lo Jiazeis 
mirad 

como hazeis esto 
no lo echeis à perder 
buenocstiiassi 
dexadlo assi 
mirad que esto 
esté écho 
para quando 
yo venga 

Bios nueslro Sehor 
os agude daha semana 
teneliï raxhore 
chirenelzï ahoiniie 
hira mechhi 

R jMamueranepnimuibui 
ohmuhi en Dios 
lahenixhorehi 

p. Matzqhe minttizi 
yhoqlienangueze 
higuinelie 
antlee 

haqhiia guima 
haqliua guimibuibui 
limiphorepeqherogacha 
licliolqhe 
rephonqhe 
matzqhe minllizi 
higaho queguicha 
tinuu 

hague guichaqhe 
maminizoqtto 
naliogaclia 
marangiieqhe yhetzi 
liniiii maqlie ychalma 
hora aclia 
mamiie 
hora heco 
ohmuhi en Dios 
tanpoxijhe Lo que se suele dezir à un moço quando lo embian 
pordeconier. Hermano mio 
vel 
venid aca Mifihuarmueze 
minllizi 
henqhua ' 271 que quîcro 

que vais 

à la plaça 

à comprar 

lo que es menester 

para corner 

esta 

traedlo de pan 

que sea muy bueno 

tlerno 

blanco 

bien coz-ido 

y traed esto 

de carne 

de carnero 

de vaca 

de ternera 

de tocino 

de ver dur a 

de pescado fresco 

de pescado seco 

de pescado sa la do 

de bagrcs 

pescado blanco 

traed esto 

de leiïa 

de Carbon 

de cebollas 

sal 

de tomales 

dechile 

traed esto 

de miel de abejas 

de m ici de ca nas 

de miel de maguei dai'ine 

te ma 

achonuie 

nîa(|hereclioniue 

pechey yhore 

ma(|heranlione 

nialina ychahua 

pïchehe l)eclii 

chiranaho 

tanltanore 

nantloxi 

chiranalîoragandaa 

xiiitabeùelna 

enzee 

zee ttenchore 

zee encliené 

zeelzi enchene 

zee zaqlîua 

nanpheùi echane 

echamho 

eyo niho 

Itix, 0, nilio 

enziri anibo 

eclioxi ambo 

picheheiia 

ecboreza 

echenie 

cbènxi 

eo 

enchemox 

ey 

pichehena 
echapcebpi 
echapye 
ecbaphuâie ■2r. y comprad. 

una gallina 

de castilla 

una gallina 

de la tierra 

un ijallo del la tierra 

un gallo de castilla 

un polio 

y comprad 

si le vieredes 

algunas codornizes 

palomas 

conejos 

palominos 

y comprad 

platos de barro 

escudillas de barro 

mirad 

que nada sequicbre 

en el camino 

traed esto 

defruta 

platanos 

mançanas 

limas 

naranjas 

camotes cosidos 

camotes crudos 

traed esto 

de todas 

f ru tas 

Mira 

note enganen 

abre las ojos 

por que ay xintichomiie 
dalia çiingofii 
castilla 
daha çuene 
ahômue 
daha miièxa 
daha ttangoni 
daha tzinzofii 
xinlichomiie 
mamuerenuu 
anzi Chili le 
anzi palomas 
anzi e(ihiia 
anzi tzi palomas 
xin tichomue 
choniue platos 
chomue escudillas 
tiniiu 

hi yhorechere 
anij 

pichehena 
enchenanhone 
zaraxe 
mançanas 
limas 
yxi 

enchaâ hiie(|luia 
miuiij bueqhua 
pichehena 
nanhhefii 
enchenafdione 
tiniiu 

hiqhuarazix((iiaze 
tixhoqhe écho 
nangueye y l)uilii — 273 — muchos 

hellacos 

aqui 

en la tierra 

acuerdate 

haz memoria 

de lo que 

te è dicho 

ve con Bios chanapixi 

yomhuette 

mahqlnia 

axoni liomiic 

lichinbeni 

tccha iiienioria 

maqliepeqhe 

toxihfzi 

mehui ohmuhi en Dios Palabras que coiiumnieiile suele dezir el amo al moço 
quando lo dexa en guarda de la casa. Ilijo mio 
quedate aqui 
mira bien 
por la casa 
no te vayas de aqui 
110 hurten algo 
por que 
en esta tierra 
ay muchos 
ladrones 

no abras à nadie 
la puer ta 
basta 

que I/o venga 
si algimo 
me buscare 
dile que fui 
a tal 

6 tal parte 
que luego vendre 
de aqui 
à una liora 
de aqui Michitzi 
ticemqluia 
nahore gueium 
anboo anzumue 
bi aptagama 
bi ybai'âpe 
nangueze 
niabna abonnie 
cbanapixi cboybuibbi 
yonbe 

biqbuarexboqpue 
angoxtti 
angiiemue 
caraeheco 
manuiecboqbe 
tayongue 
xibpi daronia 
mabnu 

maxpongiienu • 
dâguexlaebe 
mamue 

borâ daba bora 
m a mue — 274 à dos Jioras 

lirerjunta 

al que me buscare 

que quiere 

quien es 

como se Rama 

oio dexes entrar à nadie 

aqui en casa 

mira bien 

que ninrjuno 

te burle 

abre los ojos 

note duermas 

que presto vendre 

■pon en el suelo 

la candéla 

par que 

si se cayere 

no se quemo algo 

si 

salières fuera 

cierra la puer ta 

con la llabe 

no te tardes 

echa de corner 

ccha eacate 

al eavallo 

a las gallinas 

dates tambien 

de corner 

y à todos 

dates or/ua 

barre la casa 

haz lumbre 

pon à asar horeyehe lioras 

tiyone 

maqherayongue 

peqhe yne 

choqhe 

yhaihui 

tiyliezpi hichoranqiiiclii 

mahqluia anzumue 

nahoi'egueruiu 

hiqluia 

rayhonqlie 

xhoqhe écho 

hireilii 

tzi horabaehe 

piiebiie ahomue 

neyoo 

nangueze 

bixporandogue 

hiyhorazalle 

pixpo 

repeyeatli 

cholte angoxlti 

achogue 

hi aptamelze 

chatzpue nanhone 

chatzpiie zaphare 

ephare 

enzoni 

xin livne 

nanhone 

(lallenxilto 

une endehe 

paxi anziimiie 

fioi'e çibi 

cane — 275 — la carne 

mira bien 

no se qucme 

y tampoco 

no esté cruda 

ten cuidado 

de todo 

lo que teè diclio 

Dios nuestro Senor 

sea conligo 

ya me voy 

Palabras que se tlizen 
alguna ropa (|ue guarde, 

Hermano mio 
vel 

tened cuenta 
con essaropa 
con tal 
à tal cosa 
mirad por esto 
no hurten algo 
quitad esto de alli 
ponede aculla 
no se moje 
quitadlo del sol 
no se seque 
quitad del sol 
tal 

ô tal cosa, 
poned 
cada cosa 
en su lufjar 
mientras que 
\jo hago esto enzee 

naboregueùuu 

hirazatle 

hixin 

ta nom uni lu 

techi chazoo 

(la lenxitio 

maqhcroxihlzi 

ohiiiiihi en Dios 

teybuibiii 

nifiene 

à un nioço quando le encargan 
y ponga en orden. 

Mintlizi 
miqbuarniuelze 
cbirecbi, razoo 
maqbe mehchi 
angucna 
maxponguena 
tiiuiuya 
bi yboranpe 
ticbennuya 
pipucbuenu 
hiranbobpue 
ticeye aniybare 
biraybolle 
ticeye aniybare 
angueqhe 
niaxpongueqbe 
tipuebue 
yhatlè daba 
mabqbua yboadixi 
anguecbya 
ticbaya — 276 — mientras llego 

à tal 

ô tal parte 

mirad bien 

por todo GSto 

nada faite 

Dios nuestro Senor 

sea contigo 

xj te aijude ma mue horazere 

m a h nu 

maxponguenu 

nahoreguenuu 

tienxia 

hi yhorabexi 

oliniuhi en Dios 

lebuibui ninene 

xinlanpoxqhe Palabras que se suelen dezir al moço para cargar las 
mulas y para componer alguna cosa. Hermano mio 
vel 

llegaos aca 
tened assi 
deœadlo agora 
bueno esta assi 
un poco mas 
no tanto 
agora esta bueno 
deœadlo assi 
yo lo harc 
yo harc esto 
hazed vos esto 
ea hijos 
ea hermanos 
demonos priesa 
da os pries a 
que es mug tarde 
esta hecho csso 
queda bueno assi 
ga os podeis gr 
caminad apreisa 
aguardadme Minttizi 
miqbuarmueze 
tichaxqhehua 
anziregue mihiqbua 
ybetziqhuaya 
nabo gacba qbuaya 
xenchmeyaha 
bi engapunqbe 
nabo qbuaya 
anziregueybelzi 
anguelzcoracha 
anguetozcoracbana 
lec'ba guena 
omicbilzbe 
ominttitzbi 
ingoroxbenbi 
xbenbi 

da boguêdenpa 
que bocbaqbe 
que conabogueybetzito 
daboreniobi 
tincbonbi, littibi 
cbepcjbebi — 277 en tal 


ni a 11 nu 


6 tal parte 


inaxpongcimu 


yo os alcançiirè 


horaliqhi 


mirad 


tonuhi 


no se trasiornen 


hireniogayt'îze 


las cargas 


ecliii 


car g ad bien 


nalioragnccliullii 


las miilas 


émulas 


si en alguna parte 


ma mue haqhua 


se echare 


tayobue 


alguna mula 


daha niula 


cargada 


maqhe a ni lu 


ayudalda 


plîotzhi 


vel 


yenzpelii 


à levantar 


ta ninbhobue 


y luego 


guex 


ponedle bien 


tanahoreguezpuehi 


la carga 


ecbu 


y caminad luego 


guexlenchonbi lillibi 


Dios nueslro Senor 


obmubi en Dios 


vaya con vosotros 


lama ninenbi 


y os gnarde 


xinlàphoqbi. 


Nombres de ajuar 


de casa, y lugares denlro de cj 


Mesa 


Nanbone mesa 


silla 


namimi ecliune 


cama 


nalloze 


sabanas 


ecbilzi mixi sabanas 


abnoada 


ttunmixi ahnoada 


freçada 


daxiyo 


sobre cama 


nadibi mixl 


manie le s 


ecbilzimesa manleles 


plates 


platos 


escudillas 


escudillas 


cuchillo 


naltevi 278 — paùo de mesa 

pa.no de manos 

candelero 

tixeras 

de despabiliir 

jarro 

tinaja 

cantaro 

doçel 

pano de narizes 

caxete 

molcaxete 

cuchara 

escaJera de jialo 

çaguan 

puer ta 

jjalio 

corredor 

escalera 

sala 

estudio 

recamara 

aposento 

veiitana 

açotea 

despensa 

cozina 

cavalleriza 

corral de galinas 

jjosilga de jmercos 

palomar 

temazcal 

rincon 

arriba 

abaxo payo amesa 

payo naninye 

nallexe yoo 

nenalixe 

nachaqhc neyoo 

nacixehe jarro 

nachen chehe tinaja 

xhene 

ezhiinzii'i 

nanitz boxepano 

emomiie 

emanza 

natlhoze 

nadexe 

hanengoxtti 

nachone angoxlli 

andentli 

ayhanza 

a m mue 

aniboo anzumue 

anigiiexliore 

aniluielloxi 

altoxi 

apeyazi 

achobiie 

aniluiephezi 

anchahuanlionc 

ancumpliare 

a ne u m go ni 

ancumzaqlnia 

ancunipalonias 

abicha 

andotte 

ahezi 

abonnie nanij. — 279 dcntvo 


a m 1)00 


fuera 


atti 


pared 


nondingiimue 


imagen 


nehpuelte 


vêla 


neyoo 


vêla grande 


dahueyoo. 


Nombres de Lugares 


dentro de la ciudad, ù pue 


Aqui 


Mahqhua 


alli 


mahnu 


aculla 


anguenu 


en la Jglesia 


anichimi 


en la audiencia 


aniluiaclietz aùha 


en la carcel 


anihuephore 


en la plaça 


anguehnu achiniuuui 


en aquella 


mahnu chanu 


casa 


anzumnu 


en esta 


mahqhua 


casa 


anzumnu 


en aquel 


mahnu anguenu 


convento 


anzumchimi 


en aqud 


mahnu anguenu 


campanario 


nezentte nattezi 


en la calle 


mahnu alli 


en la acequia 


mahnu anexehe 


en la puente 


mahnu ozeyaxi 


en el matadero 


mahnu aphotphare 


en el tiangues 


mahnu achomue. 


Cosas que se suelen 


mandar a un tapixque qu€ 


en casa. 
Hijo mio 


Michitzi 


barred muy bien 


nahoreguepaxi 


la casa 


anzumue 


la cavalleriça 


ancumphare 280 — todos los corrales 

llevad esto 

alli 

6 aculla 

barred muy bien 

al patio 

el çaguan 

labad 

essa ropa 

6 tal 

6 tal cosa 

dexadlo 

bueno esta 

muy floxo ères 

no hazes cosa 

sino esquando 

yo estoy aqui 

toma 

esse costal 

toma 

esse chiquibite 

tal 

6 tal cosa 

venid comigo 

traed agua 

mirad 

no quebreis 

el canlaro 

la tiuRJa 

el plato de lodo 

tal 

6 tal cosa 

como os tardastes 

que haziades alla 

venid a corner tenxi encorral 

tichinqhe 

malin u 

maxpongiienii 

nahoregiiepaxi 

andètti 

anengoxtti 

lipeye 

maqlie bêye 

angueqlie 

maxpongueqhe 

yhelzi 

danahoqlmaya 

dachiguinùltihemi 

hiyho giiicha 

maniue hiranguechmiie 

angiielz coribiiiqliiia 

pichaha 

maqhe mahpena 

pichehe 

mahna bozi 

maqhe 

maxpongueqhe 

lifiehe minene 

pichu endehe 

tinim 

hire puere 

exhene 

echenchehe tinaja 

nohomue plalo 

angueqhe 

maxpongueqhe 

habogamelze 

peqhe guimoachanu 

ben (luinhone — 281 que y a es Jiora 

tomad pan 

tal 

6 t:il cosa 

llevad esso 

a tal 

6 tal parte 

esta lien a la canoa 

la tinaja 

quando este llena 

acharas en otra 

biielbe à cerrar 

la puerta 

quando saïgas 

quando entres 

traed 

otro tanto 

kazed lumbre 

traed vêlas 

encended vêlas 

traed lumbre 

rairad no se apague 

tapadla bien hôg\\ gueqluiaya 

pinetton heclii 

aiigueqlie 

maxpongiieqhe 

liclieena 

mahnu 

maxponguenu 

quey nixi nal)ni 

quey nixi tinaja 

mamue bixpohonixi 

maxintexichqhua daha 

yereçliotte 

nachone angoxtli 

mamuere peye 

mamuera qiiiclii 

pichee 

xenchtamuêanzi 

flore cibi 

pi ni neyoo 

zeqlie neyoo 

piniçibi 

tifiuuhirabuecbi 

naborciiuecbibi. Palabras que se suelen dezir alabando à alguno de que 
haze bien su oflicio. Fulano 
es hombre Jtonvddo 
vel 

es hombre de bien 
es muy fiel 
puedesele fiar 
toda la casa 
es buen trabadajor 
acude muy bien congueqhe 
chichundo onlle 
clianabo onlle 
cbinabo onlle 
cbichonbeni 
cbirazoqpuenxi 
lenxi anzumue 
chinabogaberibpebpi 
chinahogâben zehe — -I.^-^ acucle razomahlemeyite 

aprende bien 

trala verdad 

no leèoydo 

mentira 

no haze fait a 

vel 

es buen pagador 

es cuidadoso 

vel 

no es floxe 

es comedido 

es Inimilde 

es vergonçoso 

quierolo raucho 

para ta 'o, es habil 

haze con brevedad 

lo que le ynandan 

tiene cuidado 

vel 

de lo que se le dize 

viene presto 

de donde lo ernbian 

no se detiene 

guarda muy bien 

lo que 

esta à su cargo Izinahogà benzelie 

nahogaxhore 

nattemehminazoo onlte 

hihaptto etpue 

nabechchine 

h y yhabibexi 

lii apilaxqhe 

nabogaclioltentte 

cbinecbi 

chinazoo 

liiynltihemi 

cbiychazehe 

cbicbomabuemi 

chi ycha ninecbebe 

cbindaricbia 

nâbbenquixi, ypare 

cbinecha 

maqhe peqhe nenLehpi 

cbineehi 

cbinazoo 

maqbe peqhe ycihpi 

Izine nehe 

haqhua mehiîi 

hi apuemixi 

chanaho ganphore 

maqbe pehqe 

vcba ni xi Palabras comiines que se suelen dezir de vituperio Fulano 
es hombre infâme 
no tiene verguença 
es gran ladron 
vel 
es borracho Mahna onltena 
hiyonninâchii 
hi ycbninechehe 
da nonpe 
chinoho nonpe 
da notti — 283 es fi 0X0 

es mal trabaja.dor 

no quiere aprender 

cosa bueJia 

vel 

no trata verdad 

es mentir oso 

es grand rebolloso 

es descuidado 

vel 

es négligente 

haze de mala gana 

lo que 

se le manda 

nunca buelve 

de donde 

lo embian dachinohû nonttihemi 

higaho gapehpuenlte 

hi ynerexhore 

peqhe noho 

peqhe naabeni 

hinattemehmi nazoo ontte 

chinoho nô pechine 

dachiaoho nohui piienbuentte 

hi yo nechi 

hi yo nazoo 

chinoho nontlihemi 

hi nimuibuiycha 

maqhe peqhe 

nenbehpi 

hi api enchogue 

mahqhua haqhua 

mehiîi Nombres de cosas para escrivir Tintero 
tinta 

algodones 
pluma 
escrivano 
papel 

cuchillo de tajar 
fixeras pequenas 
de cercenar carias 
rnesa para escrivir 
libro grande 
libro blanco 
libro Colorado 
libro priero 

oblea para cerrar cartai 
cera Nabboyare 

y are 

nachatteyâre 

tihene 

noyohpue 

elzquamue 

nallanzlihene 

Izihuenaxe 

nallenzqhnamue 

nattohpue mesa 

da elzqhuamue libro 

tloxi etzqhuamue 

paha etzqhuamue 

pho eizqhuamue 

nenchotte etzqhuamue 

bhenzene 19 — 284 Nombres de las cosas necessarias para coser 

Natlechi yclipare 
chemue, fêla 
Itichemiie 
nanoho entlemue 
datlemue 
exattemue 
no oqlie 
da ychpare 
echee pailo 
xi phare 
xi enchene 
xi Uenchore 
xi panttehe 
xi minyo 
po ancastilla 
nenhaxe 
nafte enpano 
nattexi 
nallechi yacij. Aguja 
seda 

hilo delgado 
hilo gordo 
vel 

hilo de maguey 
punqon 
aguja grande 
pano 
cuero 

cuero de vaca 
cuero de carnero 
cuero de venado 
cuero de cabra 
llenço 
tixeros 

de cortar pano 
cledal 
alema Nombres de diversas colores 

Nanttoxi 
nanphotte 
nanoqhe 
nanpaha 
nanchangue 
nanpexehe 
nancaxde 
natlohpiie Blanco 
negro 
par do 
Colorado 
azul 
verde 
amarillo 
pintado 

Nombres de todas las partes del ciierpo humano 

Cabcça E niche dedos elziye 

cabellos enilzttihi unas exoo 

f renie enche viervos ezi ■285 peslailas 


t'xixo 


oenas 


efiiclii 


sejas 


eyexo 


gnessos 


enchoye 


ojos 


enchoUe 


ricntre 


epliehnie 


orejas 


enzolte 


onibligo 


ezône 


narizes 


exliiniitle 


espaldas 


exliitti 


mexillas 


nabexnc 


costado 


eyeximalle 


boca 


aneche 


t ripas 


exehpoho 


clientes 


ezibi 


baço 


nattezi 


lenguii 


etzini 


coraçon 


emiiibui 


inuelas 


enchizahpue 


hiel 


nanieya 


labios 


exinye 


bofes 


exiùlie 


barba 


eçâne 


gasnate 


eximihpi 


barbas 


etziri 


rinones 


emoyexilti 


garganta 


nachiencliehe 


espiyiaso 


eyexitti 


Ijescueço 


eyizi i 


costillas 


exhimalte 


pecho 


echimi 


caderas 


eyepoho 


hombres 


naylioo 


higado 


echinlte 


braços 


l)honye 


assenladeras 


el)rize 


codos 


eyhiri 


muflos 


echanqliilii 


munecas 


coye 


barriga 


an phi 


manos 


eyeclie 


rodillas 


eùilimo 


pie mas 


eyenximi 


p>ies 


engliiianlle 


espinillas 


exihmi 


sesos 


enpeniqhe 


joantorilla 


elioo 


calabera 


nihuaxi 


tobillos 


enurehohiui Lo que comiinmente siielen dezir los amos à los mocos 
qiiando quieren caminar, y cargar lasmiilas. Hijos mios 
ya amanece 
recoged 

todos las mulas 
todos los cavallos 
mirad 
si se à perdido Michitzhe 
liorayhazi 
tephenhi 
tenxi émulas 
tenxi ephare 
tenuhi 
bixpo obexi — 286 Silgunsi mula 

algun cavaUo 

se va haziendo tarde 

iraed ml cavallo 

vel 

ecliade la silla 

curadle primero 

la matadura 

no le pongais 

el freno 

dadle maiz 

y vosotros 

dad maiz 

à todos las mulas 

à todos los canallos 

dadles primero 

agua 

P. Pregunto Idjo mio 
mi cavallo 
esta deshervado ? 

R. No senor 
herrado esta 
deshervado esta 
iraed aqui 
el aparejo 
para heri'ar 
los cavallos 
que quiero herrar 
mi cavallo 
corre llama 
quien 
hierre 
Tiii cavallo 
hazed de comer 
hazed de ahnorzar daha mula 
daha phare 
dahorâ denpa 
pitzihi miphare 
piyee miphare 
yhezettune silla 
otte yetpue 
noyhaxitti 
hirechotpiie 
nacholne 
une enchecho 
anguelz qhehi 
unhi enchecho 
tenxi émulas 
tenxi ephare 
oUe unhi 
endehe 

p. Ti onemichitzi 
mi phare 
que yltichi natlezi 

R. Hiogomhuu 
yttichi nattezi 
hiyttechi nattezi 
fiehihua 
maqhe neiîichpi 
nattezi 
ephare 
tinerattichpi 
mi pliare 
mabizhone 
choqhe 

ranttichpi nattezi 
mi phare 
techahi nafdione 
techahi tzi huaçiyi — 287 ea Jiijos mios 

y a haveis 

almorzado 

aparojad 

toclas las mulas 

todos loscavallos 

ya es tarde 

recoxase 

toda la ropa 

no se os oluide algo 

alçad 

esse tercio 

ayudadle vos 

tened esso 

endereçad 

essa carga 

agora esta hueno 

vayan bien 

y vean 

no se pierda 

alguna mula 

no se traslorne 

alguna carga 

ya Uegarnos 

el pueblo 

esforçaos 

vel 

y a emos llegado 

bendito se a 

Dios nuestro Senor 

recoged las mulas 

y tambieii 

los cavallos 

dcscargadlas 

vel liomichitzlie 

hogui nhonlîi 

lioguicihi tziliuaciyi 

yliezpuehi eiixalmas 

tenxi émulas 

tenxi ephare 

lioguèdenpa 

tephenhi 

tenxi epo echee 

hiyore yhonbenihi 

lechetzhi 

maqhe echee 

liplîoze 

limihiqhe 

nahoregLiechahi 

mahna echuna 

naho qhiiaya 

nahoreguemohi 

xintenuhi 

h ira bexi 

cl alla mula 

lîiraraoga yeze 

dâttu 

hora achenhi 

enihni 

chiniqhuehi 

zechhi 

horoclienlii 

pon bhoqhi 

ohmuhi en Dios 

tephenhi mulas 

ximuenehe 

ephare 

chiqpuehi 

yhezpuehi — 288 — poned bien 

las cargas 

tapadlas 

con essas manias 

descansad 

y comed 

Palabras para quando 

P. Esta en casa 
fulano 
6 fulano ? 

R. No esta en casa 
esta mafîana 
saliô 

P. Bonde fue ? 

R. No lo se 

P. Quando vendrii 
vendra luego 
s in duda 

esta escondido aqai 
tu lo escondes 
por que no va 
por que no viene 
à irabajar 
es gran fioxo 
es gran bellaco 
no tiene verguença 
me deve 
nris tomines 
y no quiere 
trabajar 
no esta enfermo 
vel 

dezidlo 
quando cenga nalioregueyezhi 

échu 

chimhi 

mahna ychahua epo 

choyhahi 

xintenhonhi. 

se va à buscar un indio à su casa. 

p. Que y])uibui anzumue 
angueqhe 
maxpongueqhe? 

R. Hi ybuibui anzunuie 
mixhore 
ponpeye 

p. Haqhua l)oma? 

R. riiripare 

p. Hinhuaratlehe 
queychere laùehe 
dachinanqhuane 
angueqbuane yfiehua 
anguetzqhe guihegue 
yancbabua biypa 
yancbahua hi baee 
te beribpephi 
dachinoho nonttihemi 
chananiuelte iiozittu 
hi yphore nechehe 
yltunqhe 
mimbehchimi 
hi yfio hiyne 
teberihpehpi 
hi mehmi ychoye 
hi enttotqhehenii 
lixihpi 
nianuieranehe — 289 que vaijcL lue(jo 
à ))ii casa 
y me llevo 
tal 

tal cosa 
y dile 

que me espère aqui 
en tal 
tal parte 
que luego bolaerè 
dile 

que lyaya 
à Irafjajar 
que vaya manana 
d despues manana 
à mi casa 
que teiKjo 
vel 
« que dczirle 
que dezeo 
hablarle 
dizelo assi 
no te oluides 
îya me roi 
Dios nuestro senor 
te ayude damiextaina 

minziiniue 

ta fiengue 

mahna 

maxponguena 

xintixihpi 

marranllepqlmehua 

mahnu 

niaxponguenu 

guextabin chogiie 

xilipi 

tama 

reberihpehpi 

tama raxhore 

maxporamiiene 

minzumue 

dari phore 

da ycha 

maqlie peqheraxihpi 

da chi yenttinexo 

maqhera azolipue 

hanzi leguexihpi 

hire yhonbeni 

dahorama 

olimiihi en Dios 

(anpoxqhe. 290 PLATIGA DEL SANTISSIMO 

SACRAMENTO Hic est panis qui de cœlo descendit ; si quis mandiicaverit 
de hoc pane vivet in œternum Esfas palabras 
Jiijosmios amados 
son palabras 

de Christo nucstro Seiïor 
quieren dezir 
en vuestra Diaçahua 
este es el pan 
que vino 
vel 

del cielo 
si alcjuno 
recibiere 
dentro 
de su aima, 
este pan • 

vivirk para siempre 
vel 

alla en el cielo 
en compania 
de Dios nuestro senor 
en compafiia 
de la (jvan sono r a 
Santa Mariai 
siempre Virrjen 
y tambien 
en compania 
de todos los sanlos IMaliya naiihaya 
mixmiciîilzlie 
na niiianha 

ohniLilii en Jesu Chrislo 
da neramamne 
ni nanhahi nhanphare 
malina bechnagacha 
maqlie poche 
ponqhimi 
manu ahezi 

mamue choqhe daha ontte 
tebeceyi 
amboo 

niniuibui anima 
mahna Ijechna 
da choguera otie 
da choguera hobiiibibui 
mahnu ahezi 
niùene 

ohmuhien Dios 
nirîene 

dachinoho ohinulli\u 
santa Maria 
xeollixutto 
xiniuenehe 
niùene 
tenxi esanlos — 291 — esto 

qiiiere dezir 

las palabras 

que dixe 

en lengua 

latina 

son palabras 

de Christo nuestro SeTior 

que dixo 

a mucha g ente 

agora 

hijos )nios amados 

os las digo 

y los biielvo 

en nuestro lengua 

maçahua 

para que sepais 

lo que 

quieren dezir 

que es 

lo que y a dixe 

este es el pan 

que vino 

vel 

del cielo 

si alguno 

recibiere 

dentro 

de su aima 

este pan 

vivirà para siempre 

vel 

alla en el cielo 

ninguna persona 

ningun Angel angueqhe 

liera m a mue 

ninaùlia 

maclio tomamiie 

lia ù lia 

latin 

d a ni lia n h a 

olimuhi en Jesu Christo 

macho poxihpi 

nahpixi ontte 

mahqhuhya 

mixmichitzhe 

darixihtzhi 

xinti pueniue 

ninanhahi 

iihanphare 

maqherephathi 

maqhe peqhe 

neraiiianiue 

angueqhe 

maqhe yà tomamue 

mahna hechnagacha 

maqhe poche 

maqhe ponqhimi 

m ah nu ahezi 

mamuechoqhe 

tebeceyi 

amboo 

nimuibui anima 

mahna bechna 

dachoguerao olte 

dachora obuibui 

mahnu ahezi 

hicho daha ont le 

hicho daha Angel 292 — podra dezir 

todas las mercedes 

que 

Dios nuestro Seùor 

â concedido 

al Jiombre christiano 

sabed 

amados hijos 

que hombre christiano 

no solameyite es 

el rey de la iierra 

el emperador 

el santo Padre 

que esta en Roma 

qualquiera hombre 

es iambien cliristiano 

que es baptizado 

y assi 

qualquiera principal 

qualquiera 

maçeJiual 

que va 

al coatequitl 

es ton que va 

al trabajo 

es tambien christiano 

hijo de Dios 

qualqui>^ra 

mugerindia 

muij pobre 

es tambien 

cl iris ti an a 

si se baptizô 

por que 

delante xe lama mue 

tenxi ninehiietzenlte 

macho 

olîiinihi en Dios 

dapihuenlzi 

maqhe ondée chrisliano 

lephalhi 

mixmichitzlie 

maqhe ondée christiano 

hi anguechqhe 

Rey axofiihoniue 

emperador 

santo Padre 

pahuibui a Roma 

choqhe daha ondée 

ximae christiano 

maqhe pihi endehe 

nanguctzltona 

choqhe daha olimuii 

choqhe daha 

herihpeplii 

maqhe ypa 

hechehe 

maqhe ypà 

ninchpehpi 

xime christiano 

nichi ohmulii en Dios 

choqlie daiia 

enitixu herihpehpi 

dachibehiielzenlte 

xime 

chiisliana 

hixpo pihi endehe 

nangueze 

nihmi 293 — de Dios nuestro Sefior 

no ay Rcy 

no ajy Empenidor 

no ay santo Padre 

no ay principal 

quiero dezir 

que 

Dios Jiuestro Seilor 

no solamente 

estima 

y qniere 

à los grandes 

à los Beyes 

tamhien quiere 

{ambien estima 

à los pobres 

à los maçehaales 

como vosotros 

todos los hombres 

son hijoi 

de Dios nuestro Sefior 

y assi 

à vosotros 

Jiijos mb^s amados 

os à Jiecho 

grandes 

mercedes 

os criô 

os diô 

caerpo 

y taynbien os diô 

aima 

como la diô 

al Rey de la tierra 

al Emperador ohimibi en Dios 

liiclio Iley y buibiii 

liiclio Emperador ybiiibui 

bicho santo Padre ybuibi 

bicbo obnum ybuibiii 

lineramamue 

maqbe 

obiiiiibi en Dios 

bi anguecbco 

y numçbu 

xinieyçbia 

macbo emuu 

macho Reyes 

xi me ycbia 

xime ynumcbu 

mabo dabebuèlzenUe 

mabo beribpebpbi 

anzitzbi 

tenxi ondée 

te nicbi 

obmiibi en Dios 

nanguetzttona 

anguetz qbebi 

niixniicbitzlie 

da picbaqbi 

dacbinobo 

nebuelz entle 

da picbaqbi, ponbenzbi 

xinpiyaqbi 

ninzeecanomuebi 

xinpiyaqbi 

nimuimbi animas 

banzi bogiievne 

maqbe Rey 

maqbe Emperador — 291 — al santo Pdare 

y iamhien 

os diô 

su ley 

dluina 

os diô 

los sacramentos 

que tiene 

la santa Iglesia 

que todo esto 

es 

del aima 

de cada uno 

y os diô tamhien 

Dios nuestro seilor 

el sacramento 

que llama 

baptismo 

por este 

sacramento 

se perd on a 

un peccado 

que esta 

en el aima 

del que no esta 

baptlzado 

y assi 

sabed todos 

que quando 

uno 

nace 

del vientre 

de su madré 

no nace 

cJtristiano lîiaqhe Santo Padre 
xi me 
piyaqhi 
ninalteclie 
qhimi 
piyaqhi 

macho sacramentos 
macho yphore 
Santa Iglesia 
(la tenxia 
nineune 

niaqhe Muibiii anima 
yhatle daha onlle 
ximpiya(|hi 
ohmuhi en Dios 
maqhe sacramento 
nichuii 
nazhixni 
nanguetzltona 
Sacramentona 
yttotpue yphonbue 
daha nezoqhe 
maqhe ycha yqhualte 
niùene nuiibui anima 
maqhe yheycha 
nazhixni 
nanguetzltona 
terephathi 
m a mue 
choqhe daho 
ylte 

amhoo ninpi 
ninu 
h i ylte 
christiano •295 — y assi 

es mncho menestcr 

que se baptize 

para que sea chtistisino 

hijo amado 

de Bios 7iuestro senor^ 

y por esso 

tiene 

la santa Iglesia 

el sacra7nento 

que se llama 

haptismo 

y assi 

si algun niiïa 

se muere 

dentro del vientre 

de su madré 

à se muere 

despues que naciô 

y no se baptizà 

el aima 

de este nifio 

no yrk 

allael cielo 

yrk 

baxark 

à cierta casa 

que esta 

debaxo 

de la tierra 

que se llama 

limbo 

à esta casa 

bajan 

todas las aimas nanguetztlona 

chinine yliore 

telîi endelie 

maqhe radia cliristiann 

mixnicbi 

ohiîiulii en Dios 

nangiietz Uoqlie 

yphoi'G 

santa Iglesia 

Sacramento 

nichim 

nazhixni 

nanguetzttona 

dabixpo dahanoUi 

yttu 

amboo ninpi 

niiîu 

bixpo ytlu 

hoguêche 

hi bihi endebe 

nimuibui, anima 

mabna nottina 

h i rama 

mabnii abezi 

lama 

tanqbibi 

daha anziimue 

maqbe pacba 

nanij 

abomue 

nicbim 

limbo 

mahma anzumua 

yqbil)bi 

tenxi miiibui animas 29G de todos losniilos 

que no se baptlzan 

como lo manda. 

Dios nuestro senor 

assi como baxan 

al ïnfierno 

las aimas 

de los que se baptizaron 

por que no guardaron 

la ley 

divina 

y assi 

fue grande 

lamerced 

que hizo 

chrisln nuestro seiïor 

al hombre 

en darle 

el sacramento 

que se llama 

baptismo 

para ser christiano 

hizole tambien 

7nuchas mercedes 

que no puedo 

dezir agora 

l)or no detenerme 

sin duda 

son muchas 

solamenie dire 

la grande 

merced 

que 

Christo nuestro senor 

liizo tenxi yottihi 

hi hi endehe 

hanzigaheche 

oliniulii en Dios 

hanzi bogaquibhi 

ani exqhua 

nimuimhi animas 

macho pihilii endehe 

nangueze hiphonphot piiehi 

ninatteche 

qhimi 

nanguetzttona 

dachinoho 

nehuetzentte 

maqhe picha 

ohnuilii en Jesu-Christo 

maqhe ondée 

maqhe piune 

Sacramento 

nichuii 

nazhixfii 

maqhe racha christiano 

xim pichahpue 

cha nehuelzenlte 

du hîcha 

ramamue qhuaya 

nangueze liiramexi 

dachinanqhuane 

chanaphunqhegacha 

anguechco ramamue 

dachinoho 

nehuôtzenlte 

maqhe 

ohmuhi en Jésu-Chrislo 

piehahpue — 297 - al cfiristiano 
en dur le 
su carne 
dentro 

del santissimo 
sacratnento 
para que le reciba 
dentro 
de su aima 
Padre mio 
quiero saber 
dilo agora 
para que lo sepa 
qulen esta 
dentro 

del santissimo 
sacramento 
que alça 
el sacerdote 
quando dize 
Missa 
y recibe 

el que comulga ? 
yo dire 

lo que me pregunîas 
sabed todos 
lo que aqui estais 
que es fee 
catholica 
que esta 
en el 

antiss'uno 
acremento 
que alça 
Isacerdote maqlie echristiano 
nangneze piune 
ninzee 
amboo 
santissimo 
sacramento 
maqlie rebeceyi 
amboo 

nimuibiii anima 
Miybotze 
tinerapare 
timamue qhuaya 
maqbe rapare 
choqbe ybuibuiqhiia 
amboo 
santissimo 
Sacramento 
maqbe unzi 
en Boqhimi 
mamueguicba 
Missa 

xime ybeceyi 
maqbe yiiobpue ? 
tamamue 

maqbe peqbegiii ongiie 
terepbathi 
macbo gaibuibibua 
da nattemebmi 
oqhimi en Dios 
da conabuibuiqlma 
amboo 
santissimo 
Sacramento 
maqbe unzi 
en Boqbimi - 298 — quando dize 

Missa 

y que recibe 

el que comulga 

esta 

lasantissima 

Trinitad 

Bios Padre 

Dios hijo 

Dios espiritu santo 

très personas 

y un solo . 

Dios 

toto GStO 

recibe 

el aima 

de cada uno 

que comulga 

lo que esta 

en el 

santissimo sacramento 

es 

el cuerpo 

vel 

vel 

de christo nucstro senor 

esto haze 

el sacerdote 

quando dize missa 

por las palabras 

que dize 

que tambien dixo 

christo nuestro senor 

quando 

consagrô mamueguicha 

Missa 

maqhe ximebeceyi 

maqhe ynohpue 

dana buibiiiqhiia 

santissima 

Trinidad 

en Dios H oy hotte 

en Dios otti 

en Dios Espiritu Santo 

enliij enpersonas 

adatto 

oqhimi en Dios 

da tenxia 

ybeceyi 

nimuibui, anima 

yliattendaha 

maqlie ynohpue 

maqhe peqhe ybuibui 

amboo 

santissimo sacramento 

angueqhe 

nihonxi 

ninzee canomue 

ninzee 

ohmuhi en Jesu Christo 

angueqhe ycha 

en boqhimi 

mamue guicha Missa 

nanguetzltonailha 

macho ymamue 

macho ximpomamue 

ohmuhi en Jesu Christo 

mamue 

minichimi — 299 — quando hizo 

delante 

de sus discipulos 

este 

santissimo sacramcnto 

dixo 

este es 

mi cuerpo 

vel 

vel 

esta alli dentro 

del sentissimo sacramento 

el ciierpo 

de Christo nuestro Senor 

y por que 

Christo nuestro senor 

es verdaderamenle 

hombre 

y es verdaremente 

Bios 

y este nombre de Dios 

es 

la sanlissima Trinidad 

Dios padre 

Dios liijo 

Dios espiritu santo 

très personas 

y un solo 

Dios 

por esso 

en el santissimo 

sacramenio 

por que 

esta aqvi 

el cuerpo niamue niiclia 

niliini 

nichonpiielii aposlolcs 

hangiiena 

Santissimo sacramenio 

pomaimie 

angueqhe gâcha 

ninzee caiîomiie 

ninzee 

mihonxi 
yltuibiiiqlma amboo 

santissimo sacramento 

nilîonxi 

ohmuhi en Jesu Chrisio 

(la nanguezc 

ohmiihi en Jesu Christo 

dachimehmi 

ondée 

dachimehmi 

oqliimi 

maqhe nicliuu Dios 

angueqlie 

sanlissima Trinidad 

en Dios Hoyhotte 

en Dios Otti 

en Dios Espiritu santo 

enliijenpersonas 

odatto 

oqhimi en Dios 

nanguelzltona 

amboo santissimo 

sacramento 

nangueze 

yl)uibuiqhua 

ni honxi 20 — 300 — de Christo nucstro seTwr 

verdadero Bios 

verdadero Nombre 

esta tambien 

Bios padre 

y Bios Espirieu santo 

y esta 

à de créer 

el christiano 

que 

se baptizo 

y cl que 

no lo crée 

no es christiano 

es herege 

y lo llebarà 

el demonio 

quando se muera 

grande merced 

coîicede 

Bios nuestro senor 

al hombre cliristiano 

al Rey 

al emperador 

al gouernador 

al alcalde 

al regidor 

al macchual 

à la muger 

india 

que le dâ 

su carne 

en el 

santissimo sacramcnio 

y para recebirlo ohmuhi en Jesu Christo 

daclîimehmi oqhimi 

dachimehmi ondée 

xime ybuibuiqluia 

en Dios HoyoUe 

en Dios Espiritii santo 

da angueqhe 

taemehmi 

en cliristiano 

maqlie 

pihi endehe 

maqhe choqhe 

hi naemehmi 

hi enchristiano 

da nonenqhimi 

tachiyi 

noexqhua 

maniuerandu 

dachinoho nehuetzenlte 

yhiientzi 

ohmulii en Dios 

maqhe ondée edchrisliano 

maqhe rey 

emperador 

maqhe gouernador 

alcalde 

maqhe regidor 

berihpehpi 

maqhe enttixu 

berihpehpi 

maqhe yune 

ninzce 

amboo 

santissimo sacramento 

maqhe rebcccyi — 301 — es mucho menesler 

que el ohrisliano 

bien 

confœsse 

que recoja 

todos 

sus peccados 

por que 

el que 

no bien 

confiessa 

quando va 

à cornu Igar 

es cierto 

que haze 

un grande 

pcccado 

fende mucho a 

Bios nueslro scnor 

y à este hombre 

ô à esta muger 

quando muera 

se la llevarà 

el Diable 

abajarà 

al infierno 

aqui 

siempre 

es tard 

y assi 

amados hijos 

animaos 

para 

vivir bien 

aqui dachi ni neyliore 

maqlie echrisliano 

naho 

rcgueqlma inuibui 

\ini lanphefii 

tenxi 

ni nczoqhe 

nangueze 

maqhe choqhe 

higalio 

gueqlnia muiliui 

mamuegapa 

teilolipue 

dacliimehmi 

yclia 

dachinoho 

nezoqlie 

dachizoïnltiie ni inuibui 

olnnuhi en Dios 

mahna ondeena 

mahna enltixuna 

nianuierandu 

darachiyi 

no exqluia 

tan((hil)i 

ani exqluia 

mabiihua 

xiierabacbogue 

tababuibui 

nanguetztlona 

mixmicliitzhe 

tecliiniqbuebi 

maqhe 

ranaboregueyohi 

mabqbua Î02 en la ticrra 

para que 

os salveis 

y para 

comulgar 

bien 

confessad 

bien dez-id 

vues tr os peccados 

al sacerdote 

imagen 

de Bios nuestro scnor 

dejad agora 

vuestramula vida 

dejad 

vuestros amanccbamientos 

vues tr os hurtos 

vuestra floxedad 

todos los Domingos 

todos las fiestas 

venid 

à la Iglesia 

à ver Missa 

no hagais 
cosas malas 

hazcd 

lo que es bueno 

mirad 

que aueis de morir 

quando 

quiera 

Bios nueslro senor 

y nadie sabe 

si sera ou 

simanana axonihomue 

maqhe 

repeyehi 

maqhe 

renolîphi 

naho 

regueqbua miiibiiiljhi 

naho reguexihphi 

ninezoqhi 

en hoqliimi 

ninehpuethui 

ohmuhi en Dios 

yhetzhi qhuaya 

higaho ninayo 

yhetzhi 

ni nixhimhi 

ninamehi 

ninanltihemihi 

tenxi en Domingos 

tenxi inzo 

tenehi 

anicliimi 

reiuihi Missa 

hirechahi 

maqhe peqhe higaho 

tccliahi 

maqhe peqhe naho 

tenuhi, replialhi 

lechuhi 

m a mue 

ranehpnimiiihui 

ohimihi en Dios 

hicho ypare 

bixpo epa{|hiiaya 

hixpo laxhore — 303 si passado mafiana 

cada uno 

espère 

su muerte 

guardad 

en el tiempo 

que esiumercdcs 

aqui 

en la devra 

los mandamientos 

de Dios 

hazed 

lo que 

agora os è dicho 

que desseo 

os salveis 

si assi 

h hizieredes 

de verdad 

os digo 

que quando 

os murais 

quando dejeis 

cl mundo 

yreis 

alla al cielo 

à gnzar 

de Dios nuestro scnor 

en compania 

de la gran setlora 

San ta Maria 

sie^npre virgen 

y en compania 

de todos los sa n los 

que por que l)ix|)0 ramucne 

yluilteii (lalia 

taiittcbe 

iiinaiulu 

tepholpuchi 

hanzinahe 

tehuilii 

nialKjluia 

axonihomue 

ninalteche 

oqhimi en Dios 

lechalii 

maqhe peqhe 

tixhitzhi qhuaya 

dayètinèxo 

tepeyehi 

ma mue liaiizi 

reguecliahi 

da chinanqhuaiifi 

lixilîtzhi 

mamiie 

reclmhi 

mamue reyhetzhi 

enI)uexehomue 

lemohi 

mahnii ahezi 

ta obeceyihi 

ohmiihi en Dios 

niùene 

dachinoho ohmuttixu 

santa Maria 

xeoltixutlo 

xime ninene 

tenxi esantos 

da nangueze — 304 — 

guardaron poiipliolpuehi 

la ley ninalteche qhimi 

de Dios ohmiilii en Dios 

estan agora obui mhiqhuaya 

en et cielo manhii aliezi 

donde h a q lui a 

quiera lanelipnimuibui 

Dios nuesiro senor oliniuhi en Dios 

vamos ximtainoho 

à gozar ta oljeceyi 

de grande dachinolio 

gozo nemuehe 

vel nelîpoho TABLE DES MATIÈRES M. Blociiet, vocabulaire zend 1 

Manual en Lengua Maçnhua par Diego de Nague?.a 1G9 Alençon. — Typographie et Lithographie Alb. MANIER P Société philologique, Paris 

12 Actes 

S6 t. 27^28 

t.27-28 PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY A... 


.-( •%f