Skip to main content

Full text of "Adalékok a nyitrai székes-káptalan történetéhez"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/adalkoknyitraiOOvagn ADALÉKOK A NYITRAI SZÉKES-KÁPTALAN TÖRTÉNETÉHEZ. IRTA: 

VAGNER JÓZSEF 

NYITRAI KANONOK. ,v/X^ gj/s^ NYITRA. 

HUSZÁR ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA. 
1896. ADALÉKOK A NYITRAI SZÉKES-KÁPTALAN TÖRTÉNETÉHEZ. IRTA: VAGNER JÓZSEF 

NYITRAI KANONOK. «s/\^r^/\^ 
NYITRA. 

HUSZÁR ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA. 
1896. 


„Colligite . . . fragmenta, ne pereant." 

Ev. S. loann. Cap. VI. v. 12. MÉLTÓSÁGOS ÉS FŐTISZTELENDŐ 

BENDE IMRE ÚRNAK 

A NYITRAI EGYHÁZ PÜSPÖKÉNEK 

LEGKEGYESEBB FŐPÁSZTORÁNAK 
HÓDOLÓ TISZTELETTEL 

AJÁNLJA a szerző. ELŐSZÓ. 

A nyiirai egyházmegyének a honfoglalás 
utáni alapítása és megalakulása mintegy száz 
év óta élénk irodalmi vita tárgya, melyben 
hazánk legjelesebb történet-irói vettek részt, 
a nélkül, hogy a végleges, döntő Ítélet ki- 
mondatott volna. 

E sorok Írója figyelemmel kisérte ugyan 
a tanulságos vita változatos lefolyását, s öröm- 
mel üdvözölt minden mozzanatot, mely a sűrű 
homály eloszlatásához alapos reményt nyújt; 
de rendszeres tanulmányok hiányában nem 
tartotta magát hivatottnak, szavát ily nehéz 
és bonyolódott kérdésben hallatni.*) 

*) Nehogy elfogultság-, vagy titkolózás gj'anujába essem, szük- 
ségesnek tartom ezen kérdésben (elfoglalt álláspontomat néhány szó- 
val jelezni. 

A történelemben a tárgjúlagos igazságnál egyebet nem keres- 
vén, sajnálattal ugyan, do minden tétovázás nélkül kijelentem : hog^' 
a szent Besztort vértani'i nyitrai j)üsj)ökségére, vagy i)répostságára 
vonatkozó hag^'omán}" történelmileg nem igazolható, s ezen meggyő- 
ződésemet részben a nyitrai szókes-egj'ház 18'J8-ik évi „Canonica 
Visitati ójából" mentettem, hol szó szerint ezek olvashatók : ,,An 
Bestertus .... Episcoj)us Nitriensis fuerit V opinio est multorum, 
nullius tamen coaevi testimonio nixa." (Tom. I. pag. 14.) 

Az 1006-ik évi, valószinüleg a 17-ik század második felébon 
gyártott oklevelet megérflemlett sorsának ongedem át. 

Majdnem bizonyosnak vehető, hogy a nyitrai püspökséget 
szent László király ala[)itotta, ki nem csak a itüsjxiknek, hanem a 
káptalannak is adományozott birtokokat és szabadalmakat, (v. ö. IV. 
László 128ő-ik évi oklevelét jelen munka .'579. lajtján, 6. sz. a.) ha- Ha ennek daczára mégis történelmi kuta- 
tásainak eredményével a nyilvánosság terére 
lép, sokkal szerényebb czél lebeg szemei előtt; 
mert csak utánozni óhajt oly műkedvelőt, ki 
egy ezer éves dóm rekonstrukcziójánál ha 
nem is az alapok és tám-oszlopok, de legalább 
a belső falak és felszerelés megújitásához 
anyagot gyiijteni törekszik. 

Tanulmányom tárgyává a nyitrai kápta- 
lan múltját választottam, részint kegyeletből 
ezen testület iránt, melynek igénytelen tagja 
vagyok ; részint hogy kiigazítsam ama szá- 
mos téves adatot, melyet egyházmegyei czim- 
és név-tárainkban a kanonokok névsorában 
találtam. 

Hogyan jártam el feladatom megoldásá- 
ban ; hány oklevelet, hány kiadott, vagy kéz- 
irat! munkát forgattam át ? ennek elmondá- 
sával nem fogom untatni szives olvasóimat ; 
elég megjegyeznem, hogy levéltári búvárko- 
dásaim között gyakran nem ugyan azt, amit 
kerestem, hanem más ismeretlen, sőt meglepő 
adatokat és okleveleket találtam, melyeket 
tovább is százados rejtekökben ismeretlenül 
hevertetni, vétkes mulasztás volna. bár az első püspökkel, és első ismert kanonokokkal csak Kálmán 
király korában találkozunk. 

Az 1100-ik évi törvényczikk 2l2-ik szakaszút Endlichor szövege 
szerint, az abból okszerűen levont következtetéssel együtt elfogad- 
nám, ha képes lennék azt niegegyeztetni szent András és Benedek 
életrajzának következő adatával: „Conditns est autem Benedictus in 
basilica beati Emmerammi martyris, in eodem sepnlcro, in qno as- 
sei'uabantur ossa beati Andree eius sancti patris." (Mauri Eppi Q. 
Eccles. Vita SS. And. et Ben. Endlichernél 134. 1.) Igj történt, hogy a kanonokok életrajzai 
keretében, — a rendszeresség és egyöntetűség 
hátrányára, — 0I3" adatok és oklevelek for- 
dulnak elő, melyek inkább a polgári, mint 
az eg^^házi történelem körébe tartoznak. 

Hogv munkám, minden igyekvésem da- 
czára, nagyon is hiányos és töredékes, ezt 
habozás nélkül beismerem. Nem ama csekély 
számú XII. — ^XlV-ik századi kanonokokat ér- 
tem itt, kiknek csak keresztnevei ismeretesek, 
mig tetteik csak azon könyvben jegyeztettek 
fel, melybe halandó szeme nem tekinthet ; 
hanem azokat, kiknek életéhez bővebb és érde- 
kesebb adatokat szerezhettem volna, ha előre- 
haladott korom az országos központi és vi- 
déki levéltárak használatával összekötött fára- 
dalmak' elviselésére képes lenne. 

A személyekre vonatkozó okleveleket, 
végrendeleteket, sat. az illető egyén életraj- 
zánál, a káptalanról szóló, vagy egyéb köz- 
érdekű okleveleket, függelék gyanánt, köny- 
vem végén közlöm ; s ha ezek között más 
müvekl)en már kiadottak is találtatnak, ennek 
egyediili oka az, hogy a ká|)lalant érdeklő 
okiratokat együttesen óhajtottam az egy iiáz- 
megyei ])apság számára kiadni. 

biCSŐSKd A MA(}ASSÁ(ÍHAN hSTKN- 
Nf:K, ÁLDÁS É8 HIÍKK KZI^]R ÉVES MA- 
GYAR HAZÁNKNAK! 

írtam Nyitrán vSzeiit Kmerám piisj)(ik és 
vértanú ünnepén, lSi)()-ik évi sze[)teinl)er l22-én. TARTALOM. Lap. 
I. A nyitrai káptalan szervezete. 

Kanonokok száma. Kinevezése. A beigtatás módja. A káp- 
talan püspökválasztási joga. A kanonokok közös kötelmei. 1 
n. A káptalan szervezete. (Folytatás.) 

Káptalani méltóságok és hivatalok. Püspöki helynök. Ol- 
vasó-kanonok. Éneklő-kanonok. Or-kanonok. Főesperesek. 15 

III. Oltár-javadalmak. (Altariue.) 26 

IV. A káptalan hiteles helye 45 

V. Káptalani iskola 58 

VI. A kanonokok jövedelmei 61 

VII. Nagy-prépostok 71 

VIII. Kanonokok. 

Xn. és XIII. század 89 

XIV. század 94 

XV. század 100 

XVI. század 112 

XVn. század 175 

XVIII. század 284 

XrX. század 337 

A mostani káptalan 372 

rX. Oklevelek 374 

Név- és tárgj'-mutató 525 

Javitások. T. A NYITRAI KÁPTAT.AN SZERVEZETE. KANONOKOK SZÁMA. KINEVEZÉSE. A BEKJTATAS MOD.JA. 
A KÁÍ'TALAN rÜSPr^KVÁÍ.ASZTÁSI .JOGA. A KANONOKOK 

K<')zr)s KíVri^í.MEr. 

A iiyitrai kúptalanm vonatkozó, hiteles oklevéllel 
io-azolt első adataink ngyan Kálmán király korában kez- 
dődnek ; de annak szervezetét csakis a 17-ik század ele- 
jéről származó fonásból ismerjük. Nyilra legnagyobb 
püs])()keinek (\gyike, gróf Forgáeli Ferencz a kiíplalan 
számára kiadott statiitumaiban ii-ja, hogy a kanonokok 
száma, a káptalan kezdete óta az apostolok tizenkettes 
számával egy(>nlő volt. ^ A pápai tizedszedők jegyzéke 
szerint a ká[)talan a XlV-ik században 15 helybenlakó 
(residentes) és 5 külső tagot számlált. ^ — löÓO-ik évben 

' A nom csalc t;irt;ilinil;ig', hanem iliszrs kiiVllitásuknál foi^va 
is iiii,_<;-yb(M;sii statutnniok szíivoo'o, bőrhái-lyilra o-yíinyörüon írva, t'-s 
itl-oU aranyozott kozdőlx^liikkol ókcsitvo, a czinlapon kiviil, "20 
'J-rótii Icvólro törjed, molyok sárf^a-vörös-zöld sólyom zsinórral ktinyv 
alakjára lisszofíizvók. A zsinór vój>-ór(')l Kort>'áoh piis|>(ik nagyold), 
sórtoiion itocsótjo füfí"^". A L*()-ik lovól hátsó oldalán rt. For<rácli piis- 
|iök aláírása olvasható. Kiviilo nu''<í Toloo-dy János kalocsai órsok ós 
nyitrai administrator ós Uosnyák István kintn-ozott nyitrai ]iüsii(ik 
Írták alá ós orősitottók mo^- ózon szahályrondolotokot, molyok fzinn> 
itt kövotkozik : ..(^onstitntionos do iis, (piao a<l Vonorahih" Capilu- 
liim AlnKKí I']c(d(>siao Nittrionsis si>Oftant. Por Hov(M'iMidissimnm 
hominiim dnmiiiuin Fi-anciscnm Fcn-fíaoz do (Ümos, Doi ot Ajiosto- 
licuc Sodis oratia (>insdom Ecclosiao Epis(;opnm, looiipio oiusdom 
Comitom porpolnnm ot Saoratiss. Caos. no<>-iao<pn' Maii'statis Consi- 
liíir iim, Houisao, corroclai", (joniirmatao ot sanoi)a<\ Nitlriao .\nnn 
DoMiini MIXMI.- 

- Momim. \'aticaiia. S(>i'. 1. 'i"nm. 1. 2L'r>. 

1 egy a nvitrai püspökség trencsénmegyei tizedeiről kiálli- 
tott közjegyzői okiratban 10 kanonok neve olvasható, s 
minthogy ezeken kivül még két, ugyanakkor életben volt 
kanonok neve más forrásból ismeretes, a teljes káptalan 
tizenkét tagból állott. ^ A 16-ik század második felében 
azonban a tizenkettedik kanonoki szék többnyire betöl- 
tetlen maradt, s annak jövedelme a káptalani iskola ta- 
nitójának, a székesegyház sekrestyésének és orgonásának 
fizetésére fordíttatott, s ezen szokást Forgách püspök is 
jóváhagyta. ^ De ez sem tekinthető változatlan szabály- 

» Njdtr. kápt. orsz. levt. -44. Prot. 83. 1. 

- Caput II. De Niimero et collatione Cauonicatuum etc. „Nu- 
merus Canonicoruin Capituli Ecclesiae Nittriensis a principio suae 
fundationis et institutiouis sortitus est iiumerum duodenarium Apo- 
stoloruni Chi'isti, ct eodem numero lierjjetuo contentum esse o[)or- 
tet. Nisi pia alicuius devotionc iuxta cougruum. proventus augeren- 
tur ad ampliandum numerum Canonicorum competentes. Hi porro 
Canonicatus respectu dhónorum, offlcioriim bifariam numcrantur. 
Pro m.agno Sacro per senium, et pro palatinali, * per domos. Hac 
de causa ne utrumque Sacrum coincidat, et simul currat, sic enim 
longe difficiliori cura divinum officium perficeretur. Praeter Canoni- 
catus autem sünt etiam Altariae domibus Canonicalibus annexae. 

Et verő hi duodocim Canonicatus, in praesens per Senium hoc 
modo numerautur. Primus Canonicus est is, ad cuius domum apitli- 
cata est aUaria Sanctissimae Mariae Yirginis. Secundus est, qui pe- 
cuüariter appropriatur domui, ad quam pertinet Altare S. Margari- 
tae. Tertius est cuius domui annectitur Altare Omnium Sanctorum. 
Quartus ad cuius domum sjjectat Altai'e S. Helenae. Sextus ad cuius 
aedes annectitur Altare S. Thomae, vei SS. Prophetarum. Octa\nis 
est ad cuius domum applicatur Altare S. Francisci. Decimus ad cu- 
ius domum pertinet Altare S. Antonii vei S. Barbaráé. Vndocimus 
est, qui couiungitur domui ad quam est Altare S. Ladislai. Deni<iue 
duodecimus est is, cuius jirovcntibus exigente rei necessitatc, Capi- 
tulo et Ecclesiae personae idoneac, Magister inquani Scholae, Aedi- 
tuus ct Organista sustcntantur, rcliquis circa diversa apparamenta, 
et alia necessaria Ecclesiae impensis. Optandum equidcm essct in 
Albo Canonicomm, hoc ipso proventu duodecim alere, aícjue in eum, 
in quem indo ab iiiitio institutns fűit, vsum impendere. Sod cum 
intelügamus a praedecossorum niemoria eos reditus ad praedictos 

* Pulatinalis misének az neveztetik, melyet a kanonokok Or- 
szág Mihály nádor alapitó-levele értelmében az év minden napján — 
a nagyhét liárom utolsó najjjának kivételével — sorrendbon végeznek. nak ; mert a káptalan 1624-ik évi .. Urbárium" -ában 13 
helybenlakó kanonok nevével találkozunk. — VégTo a 
17-ik század második felében a káptalani beltagok száma 
állandóan 9-re szálittatott le, kikhez 2 — 3 külső, vagyis 
lelkészi javadalmat élvező tagtárs járult. A vidéken lakó 
kanonokok 1730. óta tiszteletbeli, vagy ezimzetes kano- 
nokok nevével lettek megjelölve ; és számuk 1789-ben 
hatra emeltetett. 1780, vagyis a nagyprépostság vissza- 
állítása óta a káptalanban 10 valóságos kanonoki szék 
létezik. 

A kanonokok kinevezése ll-ik József császár ko- 
ráig a püspökök hatásköréhez tartozott ' és Gusztmyi 

vsus concessos fuisse, ot nobis reuerenter supplicatum sciamus, ve- 
limus g-ratiose anniicre etiam deincejjs ad eosdem vsus Venerabili 
Cai)itiilo huno Canonicatum permittere, donec Deo iuvante ])roven- 
tus adsint alii, quibiis i)raefatae personae Ecclesiao nostrae alantur. 
Nos huius módi supi)licatio)ű eorum annuimus, ita ut quemadmo- 
dum ipsimct varias Ecclesiae necessitates, reliquiis proventuum eius 
Canonicatus supplendas exj)oniint, iis [trovideudis potissimum, quan- 
tumquidem commode poterunt, secum ea in parte dispensatum iio- 
vei-int." 

' ..lamvero i-üceiisitoi'iim Canoiiicatuum, igy íolytatja For- 
g'ách piis|)ök — seu boneficiorum cl oííiciorum collatio cum oiiini 
l)lenitiidiiic pertinet ad liuius Ecolcsiao Episcopum legitimé praesi- 
dtjiitem. Constat eiiim digiiitat(!S ot oi'ficia non esse de Iiire Caiio- 
nifatibus ann<!xa. Stat itaqiio in arbitrio doniini Praelati, cui ex g"ra- 
tia et benei)lacito confcrro voluerit, simul ved divisim, est onim Apo- 
stolus snae Dioecesis et Ecclesiae, Collatio [torro liaec iuxta Icg-i^s 
et lura Reg^ni patrii intellig'itnr, n(!mi)e de personis idoneis. proliis, 
hnnestis, bentimeritis, indigenis et non alicuius irrog'ularitatis, item 
non peregrinis a Canonicali iial»itn, denique de personis non vagis, 
non eiectia, non ali<|nonio(lo notatis. Insuper videndum érit, ni (pii- 
(iin(|ne post hac ad ('anonicatnm in Ecolesia Catiiedrali érit assu- 
niendus, is non solum natalibus, aelale, moribus et vita, ae, aliis, 
<pia(í a Sacris ('ainnubns piant^ recpiirnntur, plene sit praeditns, viv 
nim etiam sit in Sacris constitutus (secundum Concilinin Tridenti- 
nnm saltem sex mensium s|)acio) vei intra annum indusive usipie ad 
presbyteratum promoveatur, (;xcepto si in studiis versatur v.xnn li- 
centia Episcopi, et rediens testimonium diligentiae, ac profectus in 
Studiis a suo Doctore adlerat. Scientia enim einsmodi |>t>lleri> debet, 
nt muneris sibi iniung-iMidi ueoessitati jiossit satisfaiM're. Forma 
auteni coUationis liaec, vei siniilis esse potest. (Itt kíi/.li a kinevezési 

1' János volt az utolsó nyitrni püspök, ki ezen jogát gya- 
korolta. 1792-ben Fuelis Ferencz püspök I. Ferencz ki- 
rály kegyelméből, három tiszteletbeli kanonok kinevezé- 
sére hatalmaztatott fel. 

A XIII. és XIV. században egyházmegyénkben is 
találunk a pápa, mint az egyház leje által kinevezett, 
vagy legalább a püspöknek ajánlott kanonokokat. így 
IV. Orbán pápa 1264. juHus 15-én kelt levelében a nyit- 
rai püspöknek meghagyja : hogy Sükösd pápai káplán- 
nak és IV. Béla királj^ követének, ki addig birt győri 
főesperességéről önként lemondott, a zágrábi, vagy más, 
az esztergomi egyház-tartományhoz tartozó káptalanban 
javadalmat szerezzen ; ^ a következő században pedig a 
káptalannak már számos tagja volt, kik VL Incze, vagy 
IX. Bonifácz pápák adományozásából nyerték javadal- 
maikat. ^ 

A püspök által kmevezendő kanonoknak, az ország 
törvényeivel megegj^ezőleg, alkahnas, erényes, érdemes 

okirat szövegét.) Hac vei simili forma doiiationalium super Canoni- 
catu, novus Canonicus, vei diguitas praesentat se coram Capitulo in 
Consistorio, Tum Capituluni, illó extraniisso, perlegit donationcm, 
qua lecta ciim nihil rexíertum fuerit, qnamobrem iuxta praofatas 
conditiones recipi non possit, Novus candidatus admittitur, admisso 
dantur iiiramenta j)rofessionis fidei et Canonicatus perlegenda. In- 
terrogatus : velitne luramenta praestare, et Statutis Ecclesiae liuius 
parere ? secus enim nuUo modo esset recipiendus. Vbi parero se 
receperit, primuni emittenda est professio fidei eatliolicae, iuxta te- 
noréra I. Capite ad scriptum (a trienti közzsinat mintája szerint) de- 
einde super Canonicatum Offlciumque, seu praebendam in hac Ca- 
thedrali Ecclesia Nittriensi adeptam sic iurandum : Ego N. iuro 
etc. — Absoluto luramento investitur et confirmatur sic genutlexus 
per Duum Vicarium ; tandem snrgit, et ibidem singulis dnorum ab- 
sentibus et praesentibus, ex vctusta huius Ecclesiae consuetudine 
trés singulos denarios liungaricos donat et sic deinde installatur i>er 
Cantorem.'- (Forgácli Constitutiones.) 

^ Theincr. Monumenta Hung. S. illustraulia. I. 274. 

2 L. alább a XIV. századi kanonokok névsorát. — A pápai 
kinevezésekre nézve v. ö : Fraknói V. „A Magyar Királyi Kegyúri 
Jog" cziniü jeles müvének a káptalanokra vonatkozó helyeit : 89. 
44 — 47. 1. 1. és Bunyitay Vincze : A Váradi Püspíikség Története. 
II. köt. 11. 12. és magyar honossággal biró egyénnek kellett lennie, a 
szabálytalanok (irregulares), valamint a kóbor, megbé- 
lyegzett vagy gyanús személyek teljes kizárásával. To- 
vábbi kellékei voltak : a születés törvényessége, megha- 
tározott kor, jámboi- és ieddhetetlen életmód és bizonyos 
egyliázi rend, vagy annak hiányában a nagyobb rendek- 
nek egy év alatti felvétele, kivéve, ha püspöke engedé- 
lyével tanulmányait folytatta és szorgalmáról s a tudo- 
mányokban tett előmeneteléről jó bizonyítványt muta- 
tott elő. 

Az új kanonok tartozott kinevezési okiratát a káp- 
talani gyűlésen bemutatni, minek megtörténte után a je- 
l()lt kiküldetett, s a káptalan tagjai, felolvasván az ado- 
mányozási levelet, annak tartalma fölött tanácskoztak, s 
ha a kinevez 11 1 kuioni kifogás alá nem esett, a kápta- 
lan szine elé hiv.^tván megkérdeztetett : akarja-e az elő- 
ii't esküi és hitvallást letenni és ezen egyháznak sza- 
bályrendeleteit megtartani "? mit ha megígért, előbb a 
kath. hitvallást, azután pedig a püspök, és káptalan iránti 
hűség esküjét mondotta el ; erre a püspöki heljTiök a 
kinevezettél megerősítette, az éneklő-kanonok pedig stal- 
lumába beigtatta. A káptalanban dívott régi szokás sze- 
rint a beigtalott ez alkalommal összes jelen- és távollévő 
kartársaiuak három-három magyar kispénzt adni tartozott. 

Hogy a káptalan a kinevezett egyén képességét és 
érdemeit szigoiiiaii megl)ii-álta, annak bizonyítékául csak 
két esetet hozok l'el. Midőn Tclegdy János érsek és nyit- 
rai administrator !().'} 1-ik évi július 31-én Hómiiban ta- 
ludó unoka-rx-scsének, Telegdy Gyíu'gynek a k:i|italaid)a,n 
m(!gürese(lett egyik kanonoki széket adományozta, a k;'ip- 
lalan az ei're vonatkozó okiratot tudomásul vévén, a ki- 
nevezettnek beigtatását azon időre halasztotta, amikor 
személyesen megjelenvén, képességét a kánonok rendel- 
kezése szerint kellően igazolni í'ogja. ' 

A második ilvnemű eset lT()í)-ik évbiMi, Fehérváry ' L. alál)l> ;i XVII. szúzjul kiinonokjaiiiak iióvsorát Tcleg'dy 
(ivüryv uevo aiaU. 6 Pál üregi plébános kanonokká kincvcztetésekor fordult 
elő. Ugyanis a káptalan január 7-én, Spátay Gábor cneklö- 
kanonok lakásán tartott üléséből a kinevezett egyén el- 
len következő kifogásait terjesztette gróf Erdődy László 
püspök elé : 1. hogy a kanonok-jelölt közhir szerint po- 
gány szülőktől származván, mind törvénj^es születésére, 
mind honosságára nézve alapos kétely forog fen. 2. Hogy 
ismerősei soha sem látták a zsolozsmát (breviáriumot) 
végezni, s azért indokolt a gyanú, mely szerint nem is 
tudja a szent officiumot elmondani. 3. Hogy lelkészi te- 
endőit, különösen pedig a szent beszédeket teljesen el- 
hanyagolja, s ennélfogva kanonokságra érdemesnek nem 
tekinthető. 4. Hogy a káptalani hivatalok viseléséhez 
szükséges tudománjaiyal nem bir, erkölcsi viselete pedig 
botrányul szolgál. A káptalan mindezen okokból Fehér- 
váry beigtatását elhalasztotta s főpásztorát kérte, hogy 
a káptalanba csak erényes, alkalmas és érdemes férfia- 
kat nevezzen ki, milyenek a nyitrai egyházmegyében 
elegen találkoznak. — Fehérváry másnap a káptalan 
előtt megjelenvén, a felhozott ellenvetésekre következő- 
leg válaszolt : 1. hogy származását pappá szenteltetése- 
kor kellően igazolta ; s midőn a káptalan válaszával meg 
nem elégedett, tétovázva majd a lévai, majd a pesti Fe- 
hérváry-család ivadékának vallotta magát ; azon meg- 
jegyzésre pedig, hogy születése idején Pest város még 
a törökök kezén volt, feleié : hogy visszaemlékezése sze- 
rint anyja Detvára ment, s ő útközben született. 2. A zso- 
lozsmára nézve a sziveket és veséket vizsgáló Istenre 
hivatkozott, de a vele eg.nitt lakók tai)asztalatai1 meg- 
czáíblni nem tudta. Végre hivatalos kötelmeinek vétkes 
(^hnulasztása ügyében a püspöki helynök állal elrende- 
lendő vizsgálatot kért, melyet azonban későbbre halász- 
tál ni kivánt. ^ Hogy ezek ntán a beigtatás végképen el- 
maradt, magától érthető. 

Hogy a nyitrai káptalan a Xlll-ik és XlV-ik szá- 

* Protocollum C;i[iiluli Decisioiit-s iiiteruas coiitiiieiis ;il). <i. 
IGDT. lapszáju nélkül. zadban püspökválaszlási jogával élt, alig vonható két- 
ségbe, habár forrásaim ily választások megejtéséről hall- 
gatnak. De a nyitrai káptalannak 1328-ik évben a fejér- 
vári káptalan előtt tett tiltakozásából tudjuk, hogy mi- 
dőn a nyitraiak János püspök halála után, négy kano- 
nok-társukat küldöttek I. Károly királyhoz, kik a püs- 
Y>ök elliun;\i:áról jelentést tennének s egyúttal a király 
beleegyezését az új választás megejtéséhez kérnék, Bo- 
leszló esztergomi érsek a követeket hatalmasul letartóz- 
tatta, s a várba vitetvén őket, az esztergomi káptalan 
jelenlétében fivérét Meskót, szabad választási joguk meg- 
semmisitésével rajok erőszakolta, ^ 

* Az órdekos okirat szövege a következő : ..Nos Cai)itulum 
ecclosiac alhcnsis notuin fieri volumiis, quibiis expodit, vniuersis, 
presenciuni por tenorom, Qaod no ueritas occultetur ot iiisticia dei 
motu de[)ressa suffocotur, Caiiitulum HonoraVtile Nitriensis ecclesie 
jter Discrctuna virum, ma^-istriim Ste])lianuin, Lectorem ecclesie pre- 
dicttí, procuratorem siiuni, cum sufficienti procuratorio et nuncium 
specialem protestari, ac per modum protestacionis coram nobis in 
rapilulo fecit conqiieri in hunc modum : Quod cum vaoante ccclesia 
Nitricnsi prodicta per mortem domini .lohannis fjiiondam TOj^iscopum 
bono momorie ijdem Capitulum Discretos viros, magistros, dominum 
Stephanum Loctorem, Scbastianum Trinchiniensem et Paulum Gra- 
nensem ügy) arcliidyaconos, ac Paulum presbyterum procuratores 
et concanonicos suos, ad Tllustrem Princiiiom dominum Karolum, dei 
grácia Regem Hungarie, ad notificandum orbacionem dicto ecclesie 
suo et peleudum ij)sius ossenfiiim, raciotie patronatvs ehindoa iii elec- 
cione futiiri sut Ejiiscopi et prelati dcbitum et ad conuocandum, ac 
citandum fratres, seu concanonicos suos absontes ad oloccionem pre- 
dictam celobrandam dostinasscnt, mox indignacionibus venerabilis 
in xpo pati'is domini I>. oadem grácia Archio])iscoi)i Strigon. lociquo 
eiusdom Comitis porjx-tui (íxardesccntibus, tam dun? persecuciones 
personarum dictoi-um [irocuratorum insurrcxcM-unt et emerserunt, 
vtpotí! (pii ipsos procuratores invitos in suum Castrum et Mcmaato- 
i'ium Strigoniense \Hir lacti sui jiotcníriam ducens et includens, et 
coiain eis congregato suo Capitulo, iii dicluin Ei)iscoi)um fratrem 
suum vtcrinum í'rucilVrum nomino Moskonem, intrudi et contra 
statuta saiicloruni patr'um, ac ius commune, de ipso ICpiscopatu ei- 
diMU i'ratri suo de laclo, non de lure, cassala elereionc dlcti C'upituli, 
• piautum in i])So fűit, que (piil)uslibet ecolesijs collegiatis et eciani 
[)arochialil)Us a lure est indulta, per modum collacionis lu'ouidisset, 
dirtos [)ro(niratoro8 ad consensum huiusmodi suo [)rouisioui adhibeu- 8 

A kanonokok közös kötelmei között első helyet fog- 
lalt az isteni tiszteleten való naponkinti jelenlét. Ennek 
folj^án kötelesek voltak a zsolozsmát a chorusban egé- 
szen, értelmesen és ájtatosan, csonkítás és hadarás nél- 
kül elmondani. A matntinnm elsőrendű ünnepeken, mint 
karácsony, húsvét, pünkíisd ünnepein, Űrnapján és Nagy- 
boldog-Asszony napján, valamint a székesegyház véd- 
szentjeinek ünnepén, ' halottak napján s a nagyhét há- 

dum et pacis osculum prebeiidum, per suas í'ulininaciones niinarum 
mortis, in sue salutis dispendium vi compulisset. Nec hys conten- 
tus, congTegata et armata gente sua, ipsam ecclesiam Nitriensem, 
Casti'a oppida, bona et villás ac Capituli eiusdem inuadendo, et oc- 
cujjando, tante uastitates, distracciones per ipsum dominum Arclii- 
episcopum insurrexissont, et tales sediciones conteucionos contencio- 
num emulacioues, malignitates et alij orribiles (igy) terrores et tem- 
placiones, que possent cadere virum in constantem, in ipsum Capi- 
tulum insiluerunt et insidiarum perplexitates inuaserunt et emerse- 
runt, iit super huiusmodi pronisione de ipso Episcopatu per dictum 
dominiun Arcliiepiscopiim callida vcnacionis intencione predicto M. 
fratri suo facta, dictum Cajíitulum consensum adhibere inuiti et co- 
acti propter metum mortis et persecuciones supradictas oportebat. 
Ne igitur taciturnitate iiisius Capituli in lure eleccionis sue iiro- 
pter huiusmodi mortis metum et minarum fulminaciones preiudicium 
generetur eidem, ne iusticia dei deprimatur, dicto Capitulo, por 
suum jjrocuratorem predictum, ut pretactum est, protestaute et pe- 
tente, presentes in liuiusmotli protestacionis sue testimonium, robur 
et memóriám concessimus litteras, Sigillo nostro coniniunitas. Dátum 
in Octauis festiuitatis beati Georgy martiris anno doiuiiii M-o CCC-o 
XX-mo VIII-o.''^ Eredetije az esztergomi iokáptalan ui'sz. levéltárá- 
ban Caps. 70. íasc. 3. n. 5. 

* Július 17-én sz. András és Benedek Aan-tanuk najgán. — 
Sajátságos, hogy a nyitrai székesegyházban, mely, akár a magyarok 
honfoglalása előtt, akár Gizela királyné által é[)ittetctt, eredetileg 
szent Emerám tiszteletére volt felszentelve, — meh'nek pajijai a 
zobori apátság 1111-ik évi oklevelében sz. Emerám, András és Be- 
nedek kanonokjainak vallották magokat, sz. Emerámnak, mint fő-véd- 
szentnek (principális Patrónus) a XVII-ik században sem ünnepe, 
sem külön officiuma nem volt. Tanunk erre Vid László Jézustársa- 
sági atya s a trencséni ház főnöke, ki 1660-ban Xyiirán lakván, 
rend-társának Henschen atyának ezeket irja : ,,Ecclesiae cathedralis 
seu capitularis Nitriensis íjatroni hoc temi^ore sünt sancti Andreas 
et Benedictus, de quibus veluti patronis finnt commemorationes. De 
S. Emeramo non habetur memória in divinis, licet olim in eius ho- 
norem capella dicatur fuisse erecta in eodem loco, in quo hodie 9 rom utolsfj napján énekelve, máskor pedig lianQ-(»Scin ol- 
vasva véoeztetett. A kar vezetőjéhez tartozott i'elügyelni, 
hogy a naponküit éneklendö szent mise (missa conven- 
tualis) szal)ályszerüen, illedelmesen és áhítattal végez- 
tessék és hallgattassék. A kanonokok talárba tisztessé- 
gesen íUtözve, karingben és capiieiummal fejükön vettek 
részt az isteni tiszteleten. A fiatalabb kanonokok köteles- 
sége volt, a zsolozsniás k("»nyveket az énekesek számára 
előkészíteni, s a naponkint végzendő részeket, az éneklő- 
kanonok által hetenkint készített tábla szerint, kikei-esin'. 
Mikoi' a püspök az orficiumnál nem volt jelen, és mást 
meg nem bizott, a rangra nézve legidősebb kanonok tar- 
tozott a rendre felügyelni és nem tűrni, hogy valaki a 
zsolozsma és szent mise vége előtt fontos ok nélkül tá- 
vozzék. Napi osztalékok és divisorok, vagy pnnctatorok 
Forgáeh püspök statutnmail)an nem emlittetnek, s a 
szent ofíiciiim ehnulasztására vonatkozólag csak általá- 
nosan mondatik: „qui sine iusti impedimenti eansa di- 
viiuiin (irhcium non dixerint, beneficiornm snornm fru- Basilic-íi SS. Andreáé et Beiiodicti extat." — (Hollandi. Acta Sjituto- 
nim. Paris, ct. Honiae 1H(}7. Scptonrbris. Toiinis Vl. pag. 474.) De 
(>n'(; réft-i!)l), l(!vélt;u'i adataim is vannak. Ipfv \'. i.ds/,i(') kii-ály 14r);{-ik 
évi ()kl(!V('iél)en, melyben Iliinyadt .Jánosnak a káptalan javái-a 1447- 
lu'ii kiáililolt adománylevelét átirja, sz. .János evan<>elistái(')l, mint a 
nyitrai székesegyház védszenljéről emlék(^zik meg: ..oh spem et 
deuocionem, f|naui in hcutvvi Johaimem ap. et ev. cuius nomini pre/ula 
Nilfrievsin ecclesia exixlil dedicata, gerimns s a t." (Nyitr. ká|>t. ma- 
gán hívt. Fasc. VITT. n. ").) A XVTí. század első í'eléhcm pedig töhh 
kanonok végrendeletéi )en lordul elő szent András, mint a székes- 
egyház vé(lszent,j(! ; például: (ivíingyíisv .János H!l.")-l)i'n szent Zórád 
temploma számára készítendő két feszületre 20 frtot hagyományoz ; 
és Somogyi Gergely IfilíJ-ik évben szent Zórád templomában kivan 
eltakarittatni. (L. alább a XVlí. század kanonokjainak névsorát.) 
Csak 17!2.'i-ik évi Január S-án folyamodott a káptalan, az akkor iíó- 
mában időző gi'óf ICrdődy László püspökkel együtt a szent szertar- 
tások kongregáeiójához. szent Emerám püspök és vértann offunu- 
mának engedélyezéseért; moly alkalommal a káptalan ősrégi hagyo- 
mány ala])ján bizonyitja, hogy a nyitrai székesegyházat Clizela ki- 
rálynő, szent István király neje építette szent Emerám tisztoletcre. 
(Nyítr. kái)t. orsz. levt. 94 Prot. 12.) 10 (•tus non recipiant. Si verő canonice quis admonitus fue- 
rit, et in caclem malitia pcrstiterit, bcncíicio privetur; si 
partém omisorit, pro ráta fructuiun satisfaciat." * 

Vurum József püspök a zsolozsmára nézve ekképen in- 
tézkedett: .,A Choro matutino niűlus Canonicoriim estspe- 
cialiter dispensatus ; a pomeridiano tamen, ob incommo- 
diuTi Ecclesiae, et arduum ac diffieilem ascensum ad eam, 
Hebdomadario exeepto, qui ordine Stalloriim, incipiendo 
a Praeposito Choro constanter praeesse tenetur, sünt di- 
spensati generatim iam omnes antea per Praelatos visi- 
tantes Gusztinyi et Fuchs. Interim Feriis sextis singiűae 
per annum liebdomadae H^Tiiniis ..Patris Sapientia", qui 
in conformitate Fundationaliimi Joannis Telegdy 24 Ápri- 
lis 1628 in favorem Capituli editariun sua cum Oratione 
post Vesperas diei et Completorium cani debet, omnes 
Canonici tam ex mente Fundatoris, quam ex ordinatione 
postreme visitantis Francisei Xav, Fuchs semper perso- 
naliter interessé oportet. Sólet qiioque singulis diebus 
Sabbati, pariter absolutis^^esperis, Hymnus: ..Stella Coeli" 
decantari, eum oratione ex voto Capituli ab Anno 1739 
ad avertendam pestem, quae tunc Nitriae et in vieinia 
dirum in modum grassabatur." ^ 

Egy másik fogadalmi ájtatosság évenkint május 
3-án vagyis szent kereszt feltalálása napján, nyilvános 
körmenettel tartatott, hálaadásul azon isteni jótétemény- 
ért, hogy a törökök 1664-ik évben e napon űzettek ki a 
n^itrai várból, 

A kanonokok közös kötelességei közé tartozik a 
helybenlakás is, (residentia) melyre a nyitrai egyház régi 
szokása szerint minden új kanonok esküvel kíitelezte ma- 
gát, A trienti közzsinat határozata értelmében, javadal- 
mas kanonoknak évenkint három liónapnál továbl) egy- 
házától tá^^olmaradni nem szabad ; s e szabál}^^ Forgách ' A „Constitutiones sat.'" III. t'cjozett>, m(?ly a zsolozsmáról 
szól, olvasható Rnskovánvi Ágoston püspök : ..Coolihatus et Brevi- 
árium" cziniü munkája V. köt. 264. lapján. 

'■^ Visitatio Canon. Cathedr. Eccles. Nitr. I. pag. 80. 11 püspök is, tekintve hogy székesegyházának 12 kanonokja 
többféle hivatallal van elfoglalva, teljes érvényében fen- 
tartatni kivánta. A püspöknek természetesen hatalmálian 
állott, egy, — vagy legfeljebb két kanonokot, kik a koi"vi- 
szonyokhoz képest tanulmányaikat fol}'tatták, ezen köte- 
lezettség alól tetszés szerinti időre felmenteni ; úgy azon- 
ban, hogy a távollevő köteles legyen az isteni tisztelet 
végzésére a székesegyházban helyettesről gondoskodni : 
valamint azok is, kik akár utazás miatt, akár más okból 
távol voltak, mit ha elmulasztottak, a szabályrendeletek 
által hanyagokra kirótt büntetéseket vonták magokra. 
Hogyha pedig valaki minden ok nélkül s a fegyelem 
semmibe vételével elmaradni merészelt, az a székesegy- 
ház ajtajára ragasztott felhivással intetett, hogy megha- 
tározóit idő alatt térjen vissza székhelyére. Ha az inte- 
lemre nem hajolt, a trienti szent zsinat szabványai sze- 
rint első évben jövedelmeinek felétől, s ha akkoi- siMn 
tért vissza, egész évi jövedelmétől, végre további ma- 
kacsság esetére javadalmától ibsztatott meg. Hosszabb 
távollétre a püspök, rövidebbre a káptalan, vagy a püs- 
pöki helynök adott engedélyt. Az engedélyezett határ- 
időn túl (>lmaradni tilos. Magán ügy miatt senkinek sem 
szabad a székesegyházl)an tartatni szokott isteni tiszte- 
letet elmulasztani, s aki attól ilyen okból akár engedély- 
lyel, akár anélkül elmarad, az a pecsételési dijaktól el- 
esik ; ellíMibeii aki betegség miatt, vagy a káptalan, vagy 
püsp(")k ügyeiben távol van, az sem a i)eesételési dijak- 
tól, sem más bái-minemu osztalékoktól meg nem foszta- 
tik ; ezek azonban tartoznak gondoskítdni, liogv távollé- 
tíik nnatt az isteni szolgálatn:il lii;'iny ne t;iinadjnii. Kn- 
nek elkerülésére Korgácb püsfx'ik megnjitotta a nyitrai 
egyház régi szabályát, mely szerint az, kinek hanyagsá- 
gából az énekes mis<' elmaradna 8 magyar frlot, akinek 
hibájából pedig a ni'idor inisi'je (Ország által ala|)itott 
mise) nem vég(>zte1nék I inaüvar Irtot fizessen birságúi. 
'I'ovábbá a heles-kaiiDiink ( liebdomadarius) a \'ecsernye 
elhanyagolásáéit \'2 dtMi;nl, a kisebb \u)r,\k ehnnlasztii- 
saért egyenkinl ;{ den:u'l fizetett. Aki a juispitk :dtal 12 

ünnepélyesen végzett vecsernyéröl, miitutiniimról, misé- 
ről vagy a nagyobb körmenetekről elmaradt, inimlannyi- 
szor 25 dénárral rovatott meg, mely birságnak felét a 
hanyagot helyettesítő egyén, másik felét pedig a székes- 
egyház kapta. ' 

Első sorban egyházi férfiak sziimára írván, az apos- 
toli lelkületű főpap emléke iránti kegyelel is megldvánja, 
hogy statútumainak egyik legszebb és legfontosabb fe- 
jezetéből hosszabb részletet közöljek : 

.,Caput XII. De vita, honestate, habitu, stuchis, ca- 
stitate, temperantia, alüscjue virtutibus Canonicorum. — 
Spectaculum faeti sumus Mundo et Angelis et homini- 
bus, inquit magnus Apostolus. Quam sententiam de se 
ipsis potissimum dictam existiment Ecclesiastici, qui ab 
ipso coelesti Magistro modo Lux mundi, ciű exemplo 
praelucere, modo Sal terrae, id est terrenormn homimuTi, 
quos vitae iuxta ac doctrinae sale condire debeant, nun- 
cupantur. 

A qiűbus proinde divino cultui mancipatis, quae 
vita et honestas exigatur, obseurum esse non potest. 
Certe si, quod dixit Sapiens, non est speciosa laus in 
ore peeeatoris, nihil aeque curandum est iis, qui assu- 
mmit testamentum Dei per os suuni, et forma faeti sünt 
gregis, quam ut eam quae est voluntas Dei, sanetifica- 
tionem excolant, ne quod futurum alicubi Deus eommi- 
natur, magnó omnium salutis periculo aecedat. Erit sicut 
populus sic Sacerdos, quod fierct, si vocationis suae im- 
memores, malis saecularium moribus asucti pessumirent. 
Quare quae passim Sacri Canoncs et novissime Oecume- 
nica Tridentina Synodus de Vita et Honcshite Clerico- 
rum tradit, atque Episeopis ut invigilent imponit, ea his 
nostris Constitutionibus, quo disei])lina cecl(>siastica et 
vita et moribus religiosior habeatur, monere, iubere at- 
que deeernere non praetermittimus. Igitur quoniam Eccle- 
siastici omnes non modo in statu mentis, sed et in ha- 
bitu corporis in exemplum positi sünt, ut per decentiam 

* Forgách. Coiistitutiones Caj). YIII. Iá liiibitus extrinseci, morum honestatem iiitrinseeam osten- 
dant, omnos haliitiim deferant oi'diiii siio ac diffnitati 
fongruentpm, lűmia brevitate, vei lonuitiidine non noían- 
dum. 

In omni vostitu c-oloi- tantiiin niger adhibeatur, et 
violaceiis ; colare non artifieiosum, scd simplex, ae mo- 
dice latum honeste reclinetur; aiinuliini uoii induant, nisi 
quibns per proprimn officii niumis ad lionoris gradus sit 
iure eonces.sus. 

Presbyteri, Diaconi, Snbdiaconi cetcrique Clerici 
tonsura clericali sint insigniti, ad eam formám, cpiam 
ratio cmusque ordinis postulat. Ita sint abraso capillo, 
nt tonsura conspiciia sit omnibus, eomam verő et bar- 
bam ne stúdiósé nutriant. Bárba a supcriori labro ita 
rescindatur, ut pili in Saerifit-io Missae Cliristi Domini 
Corpus et Sangvinem sunimentem non impediant. 

Arma etiam sub habitu inteUiguuliir, quac ordinarie 
non deferant, nisi profieiseendum sit ad loea perien! osa. 
Nam Clericorum arma sünt orationes et laehrimae. Clio- 
rcas publieas aut privatas non agent, et quo ad eius fieri 
poterit, non speetabunt, personati non iiicíMlaiit. Aleis et 
TaxiHs non ludent, maximé ol) pe(Miiiiain, iabulis, Come- 
diisque profanis, hastiliidiis el iiianibiis spectaculis non 
intereriinl. Crueiani(Mi1;i nialcficnnim líDminiiiii non sj)e- 
ctent, nisi adesse debeani consoliindi gi-a1i;i, iMmiliani ha- 
beant modestam, in euiiis moi'cs el pidalem invigilent, 
J)i('l)ns l'eslis Missam et Concioricin audire coinix'ilanl, 
iniionestos, maledicos, elii'iosos hixuriosos in doinibus 
suis non paliantui'. Non in commívssationil^us cl cbi-icta- 
til)iis, sed ut sohiic \iv;inuis depraedical Apostohis. Idco 
Cleriei miinis lioncslis conviviis ne inlci'sinl, ><{'{\ ncc 
ipsi conviviii in (jiiibns |)o(issinii vaccni inslitn:»n1. n(M|U(' 
ad bibcnduni \('l ae(|iial('s bansliis provoccnl, ;nit ninilMs 
iioi'as in nicnsis consunianl, sed soln'ic cdcnli's cl billen- 
tés sui-giuil et (lisc('(l;uit. 

('lei-ico inodnhnidnni esi ín di\inis ()ríiciis, íIíkjuc 
ne abnlalin- sna Noce ad proplianas canlioiics, at(|ii(' ad 
vohiplarias, dt<liciosas((n(' lai<-oi'nni oldcclationcs, nt-c ba- 14 

beant libros miisicos obscoenos, nec legant, in mensis et 
conviviis laicalibus omiiino non cantent. 

Et ne ecclesiastiei niinisterii dignitas vilescat, eom- 
messationes eiusmodi vitent. Cauponas et tabernas omnino 
eis interdicimns, nisi in itinere necessitatis eausa. Ab il- 
licitis quoque venationibus, aiicupiis abstineant. In gé- 
nére ea morum integritate polleant, ut merito (quod ait 
Tridentina Synodus) Ecclesiae Senatus dici possint. 

Qnicimque his, quae ad vitám et honestatem Cleri- 
coriun pertinent, eniuseunque gradus et ordinis, et digni- 
tatis fuerit, non obediverit, is ant salutari poenitentia, 
aut pecnnia, aut snspensione ab ordinimi munere et be- 
nefieiormn adniinistratione, ant ipsis etiam beneíiciis, ut 
praecipitur in Canone Apostolico, aut certe uno aut plu- 
ribus simul ex iis poenis, aut etiam gravioribus pro modo 
ciűpae Episeopi arbitratu iuridice miüctetur. Qui itermn 
in eadem re peccaverit, is duplicata poena pro ratione 
eriminis plectatur. 

Magna et salutaris populo fideli utilitas ex eo exi- 
stit, eum Clerus is est, qui et doctrina et vitae moribus 
praelucet, ad quos vehiti spirituális et ecclesiasticae mi- 
litiae labores repetát homo ecelesiasticns se voeatum esse, 
et non ad inertiam atqiie ignaviam. Itaqiie quod illis 
tempus reliqumn érit a divinis offieiis, et in frequentan- 
dis Ecelesiis, id omne non in rernm seeularium t-ollo- 
quiis, profanisque actionibus, sed in divinariun literarum 
studiis et in eoelestimn rerum contemplatione, et sanetis 
piisque offieiis, et domestiea lionesta oct-upatione et cura 
traducant. 

Maximé verő studiis bonis dent operám ; traetent 
libros catholieos et necessarios, ut Coneionatores, Cate- 
chismum Romanmn C^oneil. Trident. de easibus consci- 
entiae, Interpretes Seripturae et de eontroversüs, et se 
mutua collatione in omni eo genere studiormn exerceant. 
Expedit verő ut Episcopus subinde experimentum í'aciat 
liuius diligentiae et oeeupationis." 15 II. A KÁPTALAN SZERVEZETE. 

(Folytatás.) 

KÁPTALANI MÉLTÓSÁGOK ÉS HIVATALOK. PÜSPÖKI HELY- 
NÖK. OLVASÓ-KANON(JK. ÉNEKLŐ-KANONOK. ŐR-KANONOK. 
FŐESPERESEK. 

Püspöki helijnök. ' A vikárius, mint a püspök hely- 
tartója és képviselője, minden egyéb méltóságot és ka- 
nonokot megelőz. Hivatásához tartozik, nem csak lelki 
jogokat gyakorolni, hanem egyszersmind a püspök he- 
lyett a káptalanban, a székesegyházban s az egész egy- 
házmegye területén mijidenre reUigyelni. Különben jog- 
hatóságának liatárait a kinevezési okirat szaluja meg. 
.Javadahnához tartozott a város területén egy telek, me- 
lyen öt zsclléi' lakott, kiknek házaikhoz tartozó kertjeik 
voltak." Jelenleg a vikái-ius nnvanazdii lelken csak egv ' A ká|ttalaiii méltóságok és hivatalok loirásáiiál Foigácli |>iis- 
pük szabályn'iulcletcit követein; rncrt a káptalanok mostani szervf- 
zeto úgyis niinclcn egy liáz- jogi tankíinyvliől ismorotos, s ez okból 
fölöslegesnek tartottam, a káptaiaiuinklian csak 1780-óta létező nagA'- 
prépost jogairól és kötelességeiről szólani. 

* Az utczát, melyben a püspöki helynök telke fekszik. Xyitra- 
város területének legnjabb rendezéséig vikárinsi utczának (vieiis 
viearialis) hittak, (insztinyi .János püspök ,Vi><ita1iójá-ban' ei-re vonat- 
kozólag a következőket olvassnk : „(^uod (;oneernit Vi< lun \'i<-ai'ialein. 
ab immemoriali jier Vicarios tentum, non est ciir miillum thictuemus. 
Quem tamen ex t'undo í';i|)itulari enafum esse, nulla ralione adstrui 
potost, eo magis. ípiod civitalem N'ittrieiistin solius E|iisfopi esse 
luculentum sit, et l'iindi illi, (jui in inii'riore ("ivitate nostra a Sae- 
culis ad Capituliim jiertiiuiisse si-innttír, hodiiHliun oinnes per Capi- 
tulum suo lure |)ossideri rernantu;-. Niiiil operalur, (piod Sedo va- 
i;ante Capitulum constituat Vicariiim, «pio I nti(|ue n<ni suo. sed Epi- 
scopatus nomine ágit. Estipie euivis notissimum, Vieai'ios Episoo|io- 
rum viecís gcü-ere, at(pie al) illis l'atigiorum remuneratioiu^m aeeijiere. 
Ne(|ue ulla idonea paritate |)rovocatur ad Lectorem, cerla IVata ot 
Agros ("apituli ex otlicio teni-ritem. ((>uod onicinm uti<pie uniee est 16 házat bír, kert nélkül, mely a regále-jog megváltásáig 
korcsma-helyiségül szolgált, most azonban bérh;izzá ala- 
kíttatott át. 

Olvasó-kanonok. A székesegyház baloldali karában őt 
illeti meg az első hely, s a káptalannak világi vonatko- 
zású ügyeiben ő annak elnöke. Hatásköréhez tartozik a 
káptalannak a törvényszékeknél, a kír. kúriánál, a ki- 
rálynál, vagy más egj^házi és világi főuraknál fenforgó 
mindennemű ügyeiről gondoskodni, és mindenképen oda 
törekechií, nehogy a káptalan javaiban és jogaiban sé- 
relmet szenvedjen. Azért minden fontosabb ügyben kö- 
teles a káptalant összehívni, az eldöntést igénylő kérdést 
előadni, a tanácskozást higgadtan és érett megfontolás- 
sal vezetni. Kötelessége továbbá a királyi kanczelláriától, 
kúriától vagy más hatóságoktól érkezett iratokat felol- 
vasni, azok elintézéséről gondoskodni és felügyelni, hogy 
az adandó válasz jogszerű, helyes és illendő alakban, le- 
hetőleg gyorsan szerkesztessék. Kétes, vagy homályos 
természetű dolgokban kérje ki a káptalan tanácsát. 
Az olvasó-kanonok úgy őrizze a nála levő leveleket és 
protokollmnokat, hogy azokhoz mások ne férhessenek és 
tartsa rendben, nehogy elszóródjanak, A kész okiratokra 
soha se nyomja a pecsétet, míelőlt azokat átolvasta, s a 
fogalmazattal, a másolatokat pedig az eredetivel össze- 
hasonlította volna. Hogyha pedig a káptalannak, xíigy 
egyes kanonoknak, akár káptalani, ai<ár magánügyl)en 
oldevélre volna szüksége, azt minden díj nélkül kiállí- 
tani köteles, A lektor küldi ki a kanonokokat közügyek 
végrehajtására és visszaérkezésök után megbízatásuk mi- 
kénti teljesítéséről eskü alatti jelentést kíván. Végre ő 

rujiitulo iiK^orporatum. Vicarium porro Ejiiscopiis quem vult, etiam 
a Capitulo pxtranunm poiiit. NuUus tanion meUis debet esse, ne 
forte Episcopi Vicnm istum Bonis suis adiungant, qnem ut Anto- 
cessores nostri ab Officio Vicariali tanto intervallo temi)orum nequa- 
quam abstraxernnt, profccto cít Nos et Successorcs Nostri anteceden- 
tium vestigiis in liaerentes, Vicum illum ab Officio A'icariali nun- 
quam abstrahemns. Tmo volnmus, ut Educilli, ita ot inquilinoriim 
usuni, Vicarius tantuni, ad cpieni pertinet, aceipiat." — Pag. 1(>8. 17 

tartozik a káptalani iskola tanítói állomásának megüre- 
sodóse alkabnával, arra alkalmas egyént keresni, s azt a 
káptalannak és püspíiknek, távollétében pedig a vár gond- 
nokának (provisori Arcis) bemutatni. 

Az étieldö-kanonoh kötelessége : ünnepeken a kart sze- 
mélyesen vagy megbízott által igazgatni, és szorgosan 
ügyelni, nehogy az isteni tisztelet ezen székesegyházban 
felületesen, sietséggel és áhitat nélkül, hanem inkább 
buzgón, ájtatosan és középülésre végeztessék s az ofíi- 
cium az ünnepnek megfeleljen. Tartozik továbbá az éne- 
keseket a szent zsolozsma alatt végzendő énekekre tani- 
tani, az új kanonokokat és méltóságokat pedig beigtatni. 
Egyszerű kanonok, vagy méltóság beigtatása után 2 fo- 
rintnyi dij járt ; melyről azonban az éneklő-kanonokok 
már régen lemondtak. 

Az őr-kanonok tartozik a i'eá bízott összes, akár a 
székesegyházban, akár másutt létező tárgyakat hiven és 
hiány nélkül megőrizni. Gondoskodásának főtárgya le- 
gyen, hogy az oltári szentség az előirt időben megújit- 
tassék, biztos helyen és illedelmesen őriztessék. Az ol- 
társzekrény, kereszt kút és szent olajok mindig zárva le- 
gyenek s a kulcsot magánál tarisa. Gondját viseli az 
isteni tisztelet mí'glai'tásálioz szükséges összes szent edé- 
nyeknek, miscrnli.ikniik. i'ehérnemüeknek, egyéb szerel- 
vényeknek s a sz(''krs('gvbáz bárnünemii kincsei- és ék- 
szereinek. Intézke(hii 1ai'1ozo11, hogy a miséző kanonokok 
szi'unin-a szükséges egyli:'i/,i ruli;i ('"s krmyxck, s egv azok 
számái-a, kik római szertartás szerint misézni akarnak, 
mindenkor előkészitve legyenek. ' Kzeken kivül az őr- 
kanonok k()telessége voll, a kir. knria ;'dlal elrendelt es- 
küt az ille1ők1ől álvenni, ami rendesiMi énekes mise után 
a i^old. Szííz olláránál, a káplalan, vagy legalább né- 
hány kanonok jelenlélében liirténl. O voll egyszersmind 
a káplalan magán- és országos levéll:'M-;\nak őre, ki ha- 
lósági rendeletre, vagy magán felek kérelmére átírandó 

' A it'miiii niissíilc rs breviárium kíi/.liKloinás s/orinl, <s;ik az 
l(>.!()-ik (jvi ncmzoti zsinaton fojjadlatott ol. L. Franki V. Pázmány 
Pí-lor ós kora. lí. .".OÍ). I. 18 

okleveleket kikeresni tartozott. Az örkanonok a szent 
kereszt oltárának igazgatója volt. A székesegyház kivi- 
lágítására szolgált az esztergomi érsekelv adományából 
származó tapolcsányi tizecl-negyed és a nyitrai káptalan 
által 1585-ik évben felajánlott két zobori szőlő jövedelme. 
A templomi ruha mosatására 1 í'rtot (!), pecsétviaszra 1 
frtot ; megkeresési oklevelek után (mandata roquisitoria) 
1 frtot, a kúria parancsára átvett eskü után 1 irtot kapott. 

A fö-esperesek, kiket a trienti zsinat a püspök sze- 
meinek nevez, fo-esperességíilv területén az egyházi ügyeli 
fölött őrködni s a püspöki szék üresedése alatt, vagy ha 
a püspök ebbeli kötelességét elmulasztaná, az egyházak 
és plébániák jogait és birtokait mindennemű megtáma- 
dás, ehdegenités és megkárositás s az eretnekség egyéb 
üzelmei ellen védelmezni tartoztak. Kötelességök volt az 
egyházak sérelmeit tehetségök szerint orvosolni, az el- 
veszett jogokat és mise-alap itvány okát visszaszerezni, a 
lelkészek működését éber szemmel kisérni, a visszaélé- 
seket megszüntetni, a hiveket a hamis tanok mételyétől 
megóvni. Azért tartoztál^ kerülőtök egyházait alkalmas 
időben meglátogatni, és szerzett tapasztalataikról püs- 
pöküknek egy hónapon belül jelentést tenni. ' 

A nyitrai egyházmegyében kezdet óta három l'őes- 
peresség létezett : a trencséni, gradnai és székesegyházi. 
Gróf Erdödy László püspök a főcsperességek rangsoro- 
zatát akkép változtatta meg, hogy első legyen a székesegy- 
házi, második a trencséni, harmadik a gradnai főespe- 
resség. Kluch püspök 1821-ben a trencséni főesperessé- 
get két részre osztotta, a vármegye alsó része tovább is 
megtartotta régi nevét, felső részéből pedig a zsolnai es- 
perességet alakította s a főesperes javára 2500 frtnyi ala- 
pítványt tett. A régi főesperesek l()19-ik évig minden 
plébánia-templom után 1 ftot, fiók-egyház után pedig 50 
kispénzt kaptak. De az ágostai hitvallásnak 1610-ik évi 
zsolnai gyülekezete után ezen jövedelemtől elestek. Egy- 
házi látogatások alkahiiával, élehnezésen kivül, minden 

* Forffácli. Constitulioncs. 19 

plobánia-tcmplom után 24 gyertyát vagy 24 kispénzt 
kaptak. ^ Kliieli jnispök alapító levele itt következik : 

„losephus Kliieh ete. Notiun faeimiis tenoré prae- 
sentium signific-ando, qiiibus expedit Universis : Quodeiim 
in Cathedrali Et-clesia Nostra Nittriensi nonnisi Trés 
Archi-Diat-onatus, utpote Cathedralis, Trenchiniensis et 
Gradnensis iam al) olim erecti, introduotique, ct redditi- 
bus per omnia paribus provisi babeantur, ex bis unus, 
videUcet Treneliiniensis, ex se ipso qiiideni semper exces- 
sivae amplitudinis, adeoqne onerosus fuerit, sed inprimis 
per mipernam novam Paroebiarum Regulationem, mul- 
tanimque in eo novarum ereetionem, caeteris Archi-Dia- 
conatibus multo magis difficilis, magisque onerosus eva- 
serit. 

Postquam enim totus Comitatus Treneliiniensis spi- 
rituali lurisdictioni Nostrae Deo miserante subieetus, ac 
per miiltos difficiles accessus vallium et Montiuni liactus 
admodum diíTusus, ae per PoHtic-ani quidem lurisdiclio- 
nem in N-o ö I^-ocessus divisiis, iuxta Dioeeesanani auteni 
DivisioiKMii Vicc-Arcbi-Diaconales N-o 12 conlinel, atíjiie 
ex bis, denipto solo et unieo Proeessu Transmoiitano, ad 
Arcbi-Diaeonaturn Oradnensem speetanie, reii(|iii onuies 
Processus, uti etiani Viec-Arebi-Diaconales N-o 1 1 Dislri- 
clus longe lateque extensi, eum Parocbiis ])er dissilas, 
alqiie non ]iarnrn bispidas plagas ab invicem distantibus 
N-o 94, Aiiiniabiis dcnifiue inagna in })ar1e ])ei- Exslirjia- 
turas dispersis N-o 215,287 sul) iiiio lniiliim Aichi-I >ia- 
cono Ti'encbiiiiensi (•onstituimliii'. 

riidc iiiliil pi'onius, e''r1iiis((ii(' esi, ac u1 pro i'a1inn(« 
tanti, 1ain(|ii(' diibisi Niidkm-í, iicgolia diám pai'lim piii'c 
Ecclesiaslica et Hcligioiiai'ia, pariim iM-clesinsIico-Polilica, 
quaíí Arclii-Diacoiii ojx'ram d I^xmissioncs iKinniiiKiuani 
reípiiriint, frcquentius ihidcm ciiascaiiliir, iiniiis aiiteni 
Arebi-Diaconalis liidividui, |)raeser1im si jkm- gradiialein 
proniotionem sae])ius in OHlcio nnilelur, debilam d i'e- 
rum et y)ersonariini d locorum iintiliani din'icilcm, aut 

' los. \ iinim \\]K N'isit. ('■■iii. CUli. i;i'.l. Xilr. 1. 20 

prorsus impossibilem reddant, idooque neeessariam vigi- 
lantiam, curasque et vires cxcedant, 

Huius autem Causa, praeterquam qiiod i)ro Aetu 
Visitationis Archi-Diaconalis, ita per imiun Individuum 
peragendae, plus temporis semper exhauriant, pluribus- 
que et gravioribus fatigiis periiide ac simiptibus pateant, 
longiorem denique a Capitulo absentiam, non absque di- 
vini Cultus diminutione secum trahant, non semel fieri 
debuit, et factimi est, ut quoties ampliu.s quodpiam, et 
urgentius negotiimi, quod x\rchi-Diaconatimi illuni tange- 
bat, ac seu ex Dioecesana, seu ex altiore Ordinatione 
celerius perficiendum erat, occurrerat, semper Archi-Dia- 
eono aliud Individuimi Ecclesiasticmn in adiutorium vo- 
cari, atque ad aliquam oneris partém exequendam depu- 
tari debuerit. 

Quo itaque his incommodis in futurmn anteverten- 
dis, negotiisque tam pure spiritualibus, et Ecclesiasticis, 
quam Ecclesiastico-Politicis por praenominatum Oottimi 
et Archi-Diaconatum promovendis ac facilitandis oppor- 
tmio remedio occurratur, Eiuidom Arelii-Diaconatum Tren- 
chiniensem uti liucdum extendebatur, postquam ex illó 
aliqua pars decerpi, et aliis Arelii-Diaeonis, seu nempe 
Catliedrali, seu Gradnensi propter ipsum locorum situm, 
et intervalla per viam unionis adiici, iungií^ue non potest, 
Facultate Beneficia minora absque praeiudicio ea obtinen- 
tium prout imiendi, ita dividendi tam lure communi quam 
Tridentino signanter C. 26 de Praebendis et Dignit. Item 
C. 8 de Excess. Praelat. Tridenti nique Sess. 21 de Re- 
form, Cap. 5. et Sess. 24. C. 13. Locorum Ordinariis at- 
tributa, et competente, audito praevie etiam Catliedralis 
Ecclesiae Nostrae Capitulo, in alios duos, utpote : sub 
veteri nomine Trenchiniensis unum, sul) nomine Solnen- 
sis, a principali Oppido Solna denominandmn alteriun, 
pro maiore posthac et Arclii-Diaconoium et Fidelium, et 
oceurrentium negotiorum commodo dividíMidum in Dominó 
censuimus, ac illum quidem siib nomine Trenchiniensis 
stabiUendo, sed ad arctiores Limites reducendo, istiun 
uutem sub nomine Solnensis uoviler erigendo, fixisque 21 

Limit ibus pariter cireumscribondo, Benigna quoqiie siiae 
Miijosüilis Sacnitissimao ratihal)itione ad hoc acccdcnte, 
ac per Benignum Docrctum Aulicum die 10 Aiigiisti a. 
c, siib N-o 10150 expeditum Nobis significata, i)ei- prac- 
sentium vigoreni dividimus et constituimus. 

Ili hac autem Divisione ct Erectione Archi-Diaco- 
natiis Trenehiniensis TeiTÍtorium, salvis per oniiiia mo- 
dcnii Archi-Diaconi ct SiK-cessorum temporalibus Emo- 
lumontis, ad Distrietus ^^icc-AI'clli-DiaeunalL^s, pruut Tren- 
chinio proxime iungiuitur, videlicet : Cis et Trans-Vaga- 
num TiTMifhinionscm, Illavienscm ltom Pruszkcnsem et 
Vagh-Beszterc-zenscm, Districtus proinde N-o 5. ciim 
Paroehiis N-o 48. Solnensis verő Archi-Diaconatus ad 
rcliquos Districtus Vice-Arclii-Diaconales, proiit Oppidum 
Sobia omni ex pai'tc cingunt, utpote Sohiensem, Bittsen- 
sein, Csattzenscm, Kisziicza-Ujhelyieiisem, Hajeczeiisem 
et Varnenseni, atqiie ila Districtus N-o G. ciiin I*arochiis 
N-o 4G. cuni omni Archi-Diaconos concornente lure et 
onere, defígimus et assignannis. Ut adeo N-o 4. Archi- 
Diaconi in Ecclesia Nostra CathcdraH Nittriensi posthac 
numereiilur et sint ordine seqnenli : 1-us Arclii-Diaconus 
CathedraHs, 2-us Archi-Diaconns Trenehiniensis, 3-us 
Archi-Diaconus Solnensis, vehit totius Trenehiniensis 
avulsa pars, 4-us iVrcln'-Diaconns Gradnensis. 

Et quia rehfiui EinsdiMU Ecclesiae Nostrae Aivhi- 
Diacoiii ex Domiiiio Szkacsáii ab E|)isc()i)a1u Nillriensi 
Anno 1778 S('(l(> l^]|)isc()pali vacanic Icgilinia Auclorilate 
avulso, a1(pie in his el pi'()|)i'ie1a1em Capiluli CalhcdraUs 
Ecclesiae Nilti'iensis cum cci'lis annnis oncribus li-ans- 
lalo, ainuiani suam Archi-i 'iacnniilcni i)ro\ isioncm. pi'o 
singulis in \~){) fi dcíixam, assignalanKjuc lialxMil, cl 
nniic (|iii(l(Mn in Schaedis i^diiitoriis j)ercipinnt, snbinde 
linncn cliam in Conventionali Mon(Ma pcrccpinri speran- 
Uw : ni soi's ('1 condilii) iwacxio niodo (mtcII növi Arciii- 
Diiiconalns Solnensis caclcris par, ani cliinn inriior jio- 
lins, (piain dclcrinr dici et esse possil, modcrno Ai'chi- 
Diucono TriMicliinicnsi cl Sncccssoribns, ad iimites praevio 
modo (Icfixos i'cdaclis |)racinissa |."")() linoi'nin conipclcnlia 22 

posthac etiam in salvo rclicta, pro futiira Solnensis Arclii- 
Diaconi ct Successorum annua provisione 2500 id est 
Bis Mille Qningentorum florenoriun Capitalem Summám 
in Conv. Mon. resolvimus, et Catliedralis Ecclesiae No- 
strae Nittriensis Capitulo, tamqiiam Fimdationum Nostra- 
rmn Administratori socure crga 6. p. Cent. in Conv. Mon. 
solvcndmn Interiisiirimn eloeandam, logalique Litabiűa- 
tione providendam, neqiio in posterum jiro casu renume- 
rationis aliter, qiiam in simili Moneta, et cum similis 
Interusurii obligatione credendam, sub hodierno eífective 
resignamus, ea expressa mente et conditione, ut : 

I-o Fiituri pro tempore Solnenses Archi-Diaconi 
septimimi in ordine a Stallo Praepositi locum et Stallum 
obtineant, atque annuos ab eodem Capitali obventuros 
150 Rhen flór. percipiant. 

2-0 Hoc lus percipiendi semper uni Stallo Canoni- 
cali Nittriensi in serié 7-o coliaereat, et ab uno codem- 
que Collationis lure, cui reliquorum Stallormii CoUatio 
actu subest, vei in futurimi suberit pendeat. 

3-0 Quantumcunque aliquis ad idem Arclii-Diaco- 
nale Stallimi seu direete, seu gradualiter promotus, serte 
sua contentus fuerit, enata nihilominus in Stallis prae- 
cedentibus vacantia, gradualique aliormn Stallorima pro- 
motione, per CoUatorem adinventa, Graduali emn reliquis 
Capitiűaribus Individuis promotioni subiaceat, Stallimi- 
que suum inferiori Individuo cedere debeat. 

4-0 Ut obligationes Ecclesiarum Dignitatibus, Ea- 
rumque Officiis tam lure comramii, quam speciali lure 
Tridentino impositas Ecclesiae et Dioecesi Nittriensi No- 
bisque et Successoribus Nostris rite ac fideliter pro re 
nata exhibere, implereque teneatur. 

Quod cedat ad Dei Ter Optimi ■\Iaximique Glóriám, 
SS. Andreáé et Benedicti M. M. Dioecesis Nittriensis 
Patronoriun honorem, totius denique Dioecesani Cleri et 
Populi Decus, commodum ac emolimientum. Dátum in 
Episcopali Castro Nostro Nittra Die 13-a Septembris Anno 
Domini 1821 losephus Eppus m. p. (L. S.) Ad Gratiosum 
Suae Excellentiae Episcopalis Mandatiun Steplianus Gre- 28 

£,niskíi in. p. r-anoiiiciis a Laterc." (Visit. Can. Ep. los. 
Vunim. T. II. pag. -%5.) 

A íVJcspercsck joghatósága alá 1 024-1 k övben ' — 
F-ógibb kiiniilatás levéltái-aiiikban nem található — kö- 
vetkező plébániák és fiók-helységek tartoztak : 

I. Trencséni föesperesség. 

J. Szkala. — 2. 8zúesa (most Alsó-Szúcsa.). — 3. 
Nemsova. — 4. Bolessó. Pominóez. Szlavnicza. — 5. 
T*ruszka. — 6. Lednicz. — 7. Puchó. — 8. Lvieska (most 
Luki). — 9. Ugyiesa. — 10. Jeszeniez. Styavnik. 11. 
Predmér. — 12. Bittse. Kollaroviez. Rovne. Kottesó. — 
18. Brodnó. — 14. Kisucza-Ujhcly. (Nova Civitas D. Szii- 
nyogh.) Bella. — 15. Várna. — 16. Tcplicz Zsolna mel- 
lett. — 17. Zsolna. — 18. Roszina. — 19. Vissnyó. — 
Thur. Sztranszko. — 20. Liethava. — 21. Szúlyó. Hrad- 
nával. — 22. Hricsó. Csicsmány. — 23. Podszkale (Egy- 
házas-Nádas). Pruzsina. — 24. Besztercze (Vágh-). — 
2."). Domaniss. — 26. Zliechó. — 27. Szlopna. — 28. Vi- 
szolaj. — 29. Belhis. — 30. Kocskóez. — 31. Kassza. — 
Xagy-Poniba. Kis-Poruba. — 82. Illava. — 88. Dubni- 
cza. — 84. — Tepla. — 3ő. Dobra, most Teplához tar- 
tozó fi(')k-lielység. — 86. Trencsén vái'os. — 87. Püspíik- 
í'alva, jelenleg Trencsénhez tartozó fiók-helység. — 38. 
Birócz, most Turnához larlnzó fiók-kíizség. — 39. Szo- 
leez. — 40. Szoblahó. — 41. Barát-Lehota, most Szob- 
lalio fiók-helysége. — 42. Beczkó. Bossáeza. 48, Halu- 
zicz, Jelenleg a bossáezi plébániához tartozik. 44. Kocha- 
nócz. - 4-"). Alsó-Drietoma. Felső-Driclniiia. Összesen 
4-") i)l('l)iini:i és lÖ fiók-Iiclység. ' rrl);\riiiiii Cajiitiili Niti'icnsis Aiiiü U>'J4. czimii t';íyknru krz- 
ii;i1, ;i nyitiai Uáiitalaii maií-áii Icvóltáráh.'in. moly csak 7 irott I(>v61rü 
tt'rjed, 11 S-ik Icvclnn csak 2 sor olvasliati'). TíTY ijítszik. liofíy a 
ká])talan clókánja irta, inort a dL'káni liivatalról Ixlvflíbcn ir. 24 II. Gradnai föesperesség. 

1. Bán mezőváros. — 2. Alsó-Ozorócz, most fiók- 
helység. — 3. Dezscr. — 4. Gradna, Diibodicl. — 5. Mi- 
ticz. — 6. Petri-Lchota, most fiók-helység. Jasztrabc. — 
7. Motesicz. — 8. Bobot. — 9. Misscn. Szlatina. Timo- 
rácz. — 10. Ugrócz (most Zay-Ugróez). — 11. Ksinna, 
jelenleg fiókhel^^ség. — 12. Prusz, jelenleg fiók-helység. 
Podluzsán. Püspöki (Biszkupicz). — 13. Ribén. Sztricze. 
Pravoticz. — 14. Viszocsán. Hradistye. — 15. Szkacsán. 
— 16. Bélicz, — 17, Zsámbokrét. — 18. Chinorán. Ösz- 
szesen 18 plébánia és 9 fiók-helység. 

III. Székesegyházi föesperesség. 

1. Nyitra város, sz. Jakab és sz. Mihály templo- 
mával. Kövesd-hegy a bold. Szűz Mái-ia templomával. — 
Páruteza sz. István kir. templomával. Tormos. — 2. Pog- 
rány. — 3. *Pászthó. — 4. *Velcsicz. Köröskény. Bodok. 
Ivánka. Csápor. — 5. Moesonok. Ürög. Gerencsér. Da- 
rázsi. Csekej. Könj^ök. Szalakusz. *Yeche. — 6. *Sopor- 
nya. — 7. *Galántha. *Farkashida. — 8. *Keresztúr. — 
9. *Nagy-Súr. — 10. *Zavar. — 11. *Bresztován. Össze- 
sen 11 plébánia és 15 fiók-helység. ^ 

* Hogy a csillagg-al jolíilt oszterg'om-fó'megyei H plrliáuiára és 
2 fiók lielységTe a nyitrai egyházmegye a II. Ciójza királynak 1158. 
évi adományozási levelében kifejtett elv szerint : ., ut vibicunque 
memorata Ecclesia (Nitriensis) haberet i)ossessiones nnnc vei in fu- 
turum, in Provincia cuiuscunque Episcopi vei Ecclesiae, cum domi- 
nio temporali habcat spirituálé", igényt tarthatott, megengedem; de 
hogy tényleg ezen községekben valami lelki joghatóságot gj'akorolt 
volna, azt elhinni nem vagyok képes. Hisz a Nyitra-várossal akkoi' 
szomszéd berencsi plébánia, annak daczára, liogy a káptahm 147(5. 
óta Berencs fiJldcsura volt, csakis a mnlt század elején csatoltatott 
a nyitrai egyházmegyéhez ; a kérdéses községekben [)edig a Icái)ta- 
lan csak dézma-szedési joggal birt. Ugj' látszik, hogy a ..domijiiuni 
spirituálé" csakis a kegyúri jogra szorítkozott, vagy csak irott ma- 
laszt maradt, mint sok egyéb a régi szabadalom-levelekben. 25 A székesegyházi főespercsség plébániáinak névso- 
rából hiányzik Kolon, a hol pedio- már 1332— 37-ben lé- 
tezett plébánia sz. István kir. templomával.^ 

Dékán-kanonok. A káptalan ingatlan birtokai Gusz- 
tinyi János püspök koráig egyes kanonokok közölt levén 
felosztva, azok által külön-külön kezeltettek ; de a kö- 
zös jövedelmek kezelésére és felosztására a káptalan kez- 
dettől fogva egy vagy két dékánt választott meg, kiknek 
kötelessége volt, a káptalani birtok- kíinyv — nrbarinm — 
nyomán az összes rendes és rendkívüli évi járandóságo- 
kat nyilvántai-tani, azoknak teljes és hiánynélküli besze- 
dését az illetőknél szorgalmazni s a terményekben vagy 
készpénzben beszedett illetményeket a káptalan tagjai 
között időszakonkint felosztani. A jövedelmek bármily 
csekély részét a káptalan tudta és bele(\gyezése nélkül 
el nem engedhették. Tartoztak egyszersmind arra ügyelni, 
hogy a jobbágyok túl ne terheltessenek és ne legyenek 
kénytelenek telkeiket elhagyni és zsellérekké lenni. — 
Minthogy a malmok a kanonokok magtárai gyanánt 
szolgáltak, melyekből házi szükségleteiket fedezték, azért 
a dékánok hatásköréhez taito/ott a molii;\rokat ellen- 
őrizni, hogy hü és teljesen megbízható szolgákat tartsa- 
nak ; a malmok melletti védgátakat, zsilipeket s a malom 
belső- és külső-szerkezetét jó karban tartsák s a szük- 
séges kisebb javításokat azokon rr)gtr»n eszközítljék. 

A dékán jogához tart(»zott a káptalant a vármegyei 
törvényszéknél képviselni,^ ő vette át a vármegye j)énz- 
tárosától, vagv az adószedőtől a jobbágyok számára ki- 
állitott elísin(>rvénvek(>1, ő adta elő a ti'u'vénvszéknél a ' Mnmiiii. \';iliiaii;i I. 1. p.'iy. 1!I0. ..I';uilus S.hti'.Ius S. l{(.^-is 
Slcpliani (l(t Coiftli" (('ol(Mirlii'.) < )rtv;i.v Tiv;ul;ir. M;ii;-,Viir<)is/,á^ l'^ff.v- 
liázi l''ül(llcir;is:i a XIV. század i'lcjf'-ii. I. !(lf. 

- ..ir)72. I'^ciia III. |iost Fostuiii Visit. M. Mariao V. (jiil. S-án) 
tartott Jii('gy(!Í •;•,%■ iili-scn a IVíis|>án rciidoltc. liofíy szoniólycsi'ii iiu'fí- 
iiüvczott nr'iiK'Iy urak, az alisiiáuiial, szol^abiróval ós (>skíi(Itt(*I a 
törvóiiysz(''k(Mi jolcn Iclictuck szavazatlal : mások ug-yancsak n«'«vszi'- 
rint m(!<í'j('ir>Ivo szavazat iiólkül ; a káptalaiibolick közül pedi^f a 
dekán vagy a Icctor." (Századok. 187."). .VJ4. 1.) 26 káptalan vagy jobbágyainak ügyeit és gondoskodott ne- 
hogy jogsérehiiet szenvedjenek. 

A dékán a káptalan összes jobbágyai fölött jogha- 
tóságot gyakorolt, ö rendelkezett velők a szükséges 
mnnka minősége és mennyiségéhez képest, az engedet- 
leneket megbírságolhatta, vagy másképen megbüntethette. 

Végre a dékánhoz tartozott felügyehii : hogy a 
korcsmákban a bormérés hű és becsületes egyénekre bi- 
zassék ; hogy mindig tiszta, egészséges és elegendő bor- 
készlettel ellátva legyenek. 

A dékánok évenkint húsvét kedden választattak; a 
megválasztott az év végén a káptalannak számolni tar- 
tozott ; aki fontos ok nélkül megválasztatását elfogadni 
vonakodott, 12 frtnyi birsággal sújtatott. ^ IIL OLTÁR-JAVADALMAK. (ALTARIAE.) Mint más székesegyházakban, úgy a nyitraiban is a 
legrégibb idő óta léteztek oltár-javadalmak, melyeknek 
igazgatói, rectores, részint kanonokok, részüit a székes- 
egyházhoz tartozó kar-papok voltak. Ezen oltárok alapi- 
tói többnyire ismeretlenek ; némelyeknek csakis emléke 
maradt fenn ; más(3knak ingatlanai idők folytán eladat- 
tak s az azokért bevett pénzösszeg, tőkésítve most is 
létezik; az ujabbak pedig, melyekhez ház vagy szőlő 
tartozik, a püspök által egyes kanonokoknak adományoz- 
tatnak. 

Ezen oltár-javadalmak a következők: 
1. A Bold. Szűz Mária oltára. Azon kiváló tisztelet, 
melylyel hazánk katholikusai ősi időktől fogva Istennek 
Szent-Anyja, a magyarok ..Nagyasszonya'' iránt viseltet- 
tek kételkednünk nem engedi, hogy székesegyházunkban 
is a legrégibb oltár-javadalom a Bold. Szűz Máriáé volt. 

* Matrica vei UrVjarium Capituli Ecclesiac Nitr. 1641. 27 

1382-ben Domokos áldozár, ^ — 1088-bíin Pál ^ — 1548- 
ban Miklós ^ volt a Bold. Szűz oltárának iííazgatója. A 
XVí-ik század óta ezen oltár igaz,£iut<)ja rendesen az 
éneklő-kanonok volt, ki adventben a hajnali misét na- 
ponkint végezni lai-lozott. A következő században azon- 
ban az oltár alapítványa a votivalis-aIai)i)al e<^yesitletett 
s azóta a hajnali misékot a kanonokok, — a prépost ki- 
vételével — sorrendben véuzik. 

2. Sz. János evangélista oltára. Alapit()Ja ismeretlen ; 
1521-ik évben Albert, * 1548-ban János pap volt igaz- 
gatója. 

3. Szent Péter és lYd apostolok oltára. 1471)-ben Fe- 
rencz áldozár volt igazgatója. A XMI-ik században már 
nem létezett a székesegyházban oltár ezen apostolok 
tiszteletére. 

4. Sz. Osoát oltára. XV-ik századi oklevelekben több- 
ször említtetik, igy 1437-ben Jakab, '" 1472-ben pedig Lő- 
rincz pap volt igazgatója. ^ 

5. Sz. Ilona oltára. Mint igazgató 148i-ben .Márton, 
1525-ben Dubniczi Mátyás pap említtetik. ' 

G. Sz. László kir. oltára. lG33-ban Bajesy Mihály 
kanojiok volt igazgatója. 

7. Sz. Ferencz oltára. Kzen (illiiilioz tartozóit egy 
szőlő és egy ház, melyet Czeglédy Jakab kanonok éi)ített. 

8. Sz. BorháUja oltára. Az l()24-ik évi ..Urbárium" 
szerint a vár mellell voll ..sok veszélynek kih'tl háza,"' 
mely valószínűleg Milaindy osti-om alkalmával halomra 
lövetett; mert tíibbé nem endittetik. 

9. Minden Szentek oltára. 

10. Sz. Anna oltára. Az ulóbhi hél oll:'iiho/, 1arh)zó, 
többnyire; elpusztult szőlíik e század elején píis[>oki be- 
leegyezéssel eladatlak s az azokért bevett (144 Irl löke- 
sittotett. * ' (\..l. I)i|,l. ('('. Károlyi 1. :ts:{. - » .N'yitr. k.ipt. orsz. lovt. 
Statut. SíKH!. XVI. « U. o. — * Fojér \\. 114. " Nyitr. káj.t. 
orsz. Icvt. Statut. Saoc. XV. — ' U. o. Statut. Stt»!c. XV. XVI. 
— " lo.s. Vuriiin. \\{^. Visit. Caii. Cath. Erei. Nilr. 1. IT)!*. 11. Sz. Antal oltám. Alapította a XV-ik század vé- 
gén Sánkfalvai Antal nyitrai püspök. ^ 

Ezen javadalomhoz tartozott egy Budán, a várban 
Brandenburgi György őrgróf palotájának szomszédságá- 
ban fekvő ház és Qgj zobori szőlő. A ház a törökök 
uralma alatt a XVII-ik században elveszett, a szőlő pe- 
dig eladatott. 

12. A Szent-LéJck oltára, egy házzal, melyet Rédey 
Ferencz hajdúi pusztítottak el. ^ 

13. A szent kereszt oltára, szőlővel mely 1822-ben 
szintén eladatott; tőkéje 500 váltó frtból áll. 

14. Sz. Tamás ap. oltára. Már a XlV-ik században lé- 
tezett. A következő század elején Tamás olvasó-kanonok 
volt javadalmasa, ki ezen oltárnak egy kelyhet, brevia- 
rimnot, miseruhát, két szőlőt és egy pinczét adományo- 
zott. Tamás kanonok lemondása után, Hinkó püspök ezen 
oltár igazgatójává Albert esztcrgom-főmegyei áldozárt, 
Apponyi János fiát nevezte ki, meghagyván István szé- 
kesegyházi énekesnek — succentori — hogy őt ezen ja- 
vadalom élvezetébe vezesse be. ^ Igazgatói közül még kö- 
vetkező áldozárok ismeretesek : 1483. Ágoston. — 1484. 
Kristóf. — 1491. ^lárton. 

15. Sz. Miklós oltára. Első alapitója ismeretlen. 

' Nyitr. kápt. Biagán Icvt fasc. II. 

- Urbárium Capit. Nitr. A. 1624. 

^ „Nos Hinco Doi et aplicc Scclis grácia Epus ecclcsic Nitri- 
ensis, lociípic ciusdem Comes poi^pctuus. Dilecto nobis in Xto viro 
discrcto Alherto fiUo Johannis de Apón Strig'onien. dyecesis Benodic- 
cioneni pateriiam. Vaccante Altari S. Thome ApU in predicta occle- 
sia nostra, prope tumbam sanctoruni Zorardi et Bcnedicti niartirum 
constructi (sic) i)er liborani resignacionom Honorabilis viri Dni 
Thome Lecloris ac Canonici scpcdicte nostro ccclcsio, ct ciusdom pre- 

sentacionem vti veri et leg'ittimi Fundatoris ipsius Altaris 

et benő nioritorum literaturecpie sufficientcni, (luilms apud nos . . . 

. . . testimonio, nos inducunt ut t'auon^ gracioso Inuoosti- 

entes per fecimus et por nostri capiti tuo imposiciononi confirmaui- 
mus, cum plenitudine tocius luris, calice, breuiario, ornamentis sa- 
cerdotalibus, colario rctro ipsam curiam predicti domini Thome lo- 
ctoris, per eundem de nono odificato habito ac duabus vincis, vnius 
in torritorio niontis Ahbacio Zoborieu. in viciniatu vinec Alberti sclaui 29 

Ezen oltár-javadalomnak löll-ik cvbon nagy jóte- 
vője akadt nemes Keéczy Oyörgy személyében, ki Ivánka 
melletti birtokát, Keecz más néven Pököl-földe nevű 
pusztáját 200 arany forint értékben szent Miklós oltárá- 
nak ajándékozta, lelkének üdveért évenkint végzendő 18 
szent-mise fejében, és első oltár-igazgatóvá Sárospataki 
Sebestyén kanonokot nevezte ki. ' E biitok élvezetében 
a káptalan 220 évig, vagyis 1732-ik évi máreziiis O-ig 
maradt, amikor azt monostori Barinyay Ferem-z nádori 
főjegyző, gróf Erdődy László püspök beleegyezésével, 
ezer rénusi forinton visszaváltotta. — Ezen oltárjavadal- 

Ilospitis de subvrbio Ciuitatis Nitriun. alterius verő iii territorio 
montis Pylh Capituli predicte iiostre Nitriensis ecclesie in viciiiati- 
bus vinearum Ladislai literati, Tliomc dicti Lcuclias et relicte Ni- 
colai fabri ciuium Ciuitatis ante dicto nostre Nitriensis adiacentibus, 
quas annotatiis dnus Thomas lector, primaui vitlelicet in territorio 
montis Zoboriensis niodo et ad statim, socundam verő vineani in 
territorio montis maioris [)redicti Ca[)ituli i)üst decessum siium an- 
tedicto Altai'i sancti Thome a|)li et per eonse(|Uens rectoribus ipsiiis 
altaris, vnaciiin j>rcnotatis rebus siipra speciíicatis oontulissct, do- 
nasset et Icsf^'auisset, ymo contulit, donauit ac legaiiit pi<.' perpeluo 
el irreuocabiliter possidendas, tt^ncndas i-t liabendas. Quc eirua vobis 
disereto viro Dno Slcphano Surrcnlor! erclcsiti nosti'e iani dicle in 
virtute saiiclc obedicneie et sub cxcoininnnicaeionis pcna inandainiis, 
quatt!niis aiietoi-itati- iioslia, vnbis ha<; in parte attribiita predictiiin 
Alb(!rtiiin ad Altar-i- prcdit-liiin iiidiiuatis i'l iin|)(matis, indiictiiinipie 
et impositinn •■(■nsiira ecclesiaslica (iontra cpioslibct inip<'tit(ires pro- 
tejí-atis et dcli-ndalis. Datiiin Nitric sul> appi-nsioiu- sii^-illi imslri iiii- 
noris in Dominica l)(niiiin> m- loiini' Anno Dni Mnio (^Miacbiiiiíciiic- 
sinio triídecúino." Szakailnzott liártván irntt, pi'cs(''tiit''lkidi fn-di'tiji' a 
nyitrai ká[)t. majmán Icvr-ltái-ában. Fasc. 11. l',\. 

' A/, alapit(') lfV(''l itt következik: 

„Nos ('apitiihiiii l']ccl('sie NiLtriensis Mcmoric eominriidainiis 
prcst'iiciiim tciion-, (iiiibiis oxi^ulit vniuersis : yiiod Nobilis (tci>i<i'ni» 
Kncczy, liliiis (pKuidani Mnlhi'i I.uiiíjliii (b' cacb'in Keocz iiostrain pi-r- 
sonaliter vciiiciKb) in prrscnciani, ()ncra inpriniis et (pii'uis y'rana- 
niina vniiicrsornni I liri<liiMi. I"'ratnnn, Sororinn, |iri)piiiipn>nnn <•! 
iiinsanyuincormn siionim, ipii>s infrascriptnni taii^i-rot i't coiKM-rnc- 
rot, seu tantere (!t ciniccrncir possct, m-fíociniu in infrascriptis po- 
nitns et onmino snpi-a se assiinuncndu, sp<inte cl lilx're exstitit coii- 
IVssns in liuno nioibini : C^bialilcr ipse niatnra intra se di'lilxTarioiic 
pi'chal>ila, volcns |)i(t tcrii-nis colestia, i>r<> transiloriis oterna com- 30 

mat, mely a XVIII-ik században az olvasó-kanonoki 
szókhoz volt csatolva, jclcnloo" a püspök tetszése szerint 
adományozza. Alapítványi tökéje jelenleg" 521 o. ért. fo- 
rintból áll. 

16. A szent Fróféták oltára. Alapította és három sző- 
lővel, kerttel és réttel megajándékozta Mossóczy Zaka- 
riás. A XVIII-ik században már nem létezett. 

17. Szent Margit oltára. Alapitója ismeretlen ; az el- 
adott ingatlanért befolyt tőke 126 frtot tesz. 

18. Xaveri szent Ferencz oltára. Alapította Fuchs Fe- 
renez püspök 1802. február 10-én. Ezen javadalomhoz 

mutaro, pro refrig'erio sahitis sue ac Parentum ot IVatrem Predeces- 
soruin suoriim animarum, nec non ob spem et deuotionem quam idem 
Georgius Kcoczy ad boatissimiun Presulem Nicolaum, in cuius no- 
mine et honorem Altare in minori Sacristia predictae Ecclesie No- 
stre Nittrionsis fundatum et fabricatum existit, a primeuo etatis 
sue temporo gessisset, et liabuisset, gereretquo et haberet, nunc et 
perpetnis temporibus vite sue, cuinsque precibus et meritis nedűm 
in terris, verum eciam in celesti hierarchia confoueri sfjeraret ; To- 
tálé Predium suum Keecz predictum Ipsum hereditario atque optimo 
et omni luro concornens intra Possessionem Iwankafalwa et aUud 
Predium Bytlie vocatum in Comitatu Nittriensi existens habitum, 
simul cum címctis eiusdem totális Predii Keecz vtilitatibus et per- 
tinencijs quibusUbet terris scilicet arabilibus cultis et inciütis, Agris, 
pratis, pascuis, nemoribus, í'enetis, siluis, rubetis, virgultis, permis- 
sorijs aquis, Ilnuijs, piscinis, piscaturis molcndinis ac eorum locis, 
et generaliter quarumlibet vtilitatum et pertinenciarum ipsarum in- 
tegritatibus, lure et ab antiquo ad Eundem spcctantibus et pertiuere 
debentibus predicto Altari S. Nicolai, ac per consequens Honorabili 
Magistro Sebastiano de Sárospatak, Fratri scilicet et Con-Canonico 
nostro, ac Rectori ipsius Altaris, eiusdemque Magistri Sebastiani 
successoribus, eiusdemque Altarie Rectoribus lure perpetuo et irre- 
vocabiliter tenendum, vtendum et possidendum pariter et habendum 
dedisset, donasset, ac perpetualiter asciúpsisset. Imo ipse Georgius 
Keeczy dedit donauit ascrii)sitque peri)otualiter. Totumque lus, et 
omnem luris et Dominii proprietatem, quod et qiuim ipse Georgius 
Keeczy hucusque in ipso totali Predio Keecz liabuisset, aut in futu- 
rum habere sperassot ([uoquomodo, in ])refatum Altare S. Nicolai, 
ac per idem Magistrum Sebastianum, et suos successores eiusdem 
Altaris Rectores transtulit pleno lure ac viva et exju'cssa voce co- 
ram Nobis ; Ita videlicet : Quod ij)se Magister Scbastianus et dicti 
sui Successortís i'uturis scmper et perpetuis temporibus per anni 31 tartozik egy emelotos ház a felső-városban, 2000 róniisi 
frtnyi töke ós az itt következő alai)i1 ó-levélben említett 
tárgyak. 

..Franciscus Xav. Fiichs etc. Menidiiac commenda- 
mus tenoré praesentiiim significantes, quii)us expedit 
Universis: Quod Nos ad mai(^reni Dei (ijoriani el Ho- 
norein S. Fraiicisei Xav. Indiaruiii Apostoli. l\ili'oiii(pie 
Noslri, cuiiis intereessione existiniaiuiis eas a beiiií>iio 

curriculum j)r() refriijerio salatis anivie Ipsius Georyii Keeczy, et Pa- 
renlum ac Pvedecessorum suornm, quorum supra, supcr idom Altare 
S. Nicolai Decem et Octo Missas, vtpote de S. Spirilu, SS. Tnnilate, 
Corjjore Christi, B. Virgine, Passione Ohristi, pro Defunrtia, S. Nicolao, 
S. Georgia, S. Matheo Ap., SS. Fabiano et Sehcmtiano MM. SS. Cosma 
et Damíano MM. S. Kalherina, S. Margarclha, S. Dorolhea, S. Bar- 
bara, S. Lucia, S. Sophia Virginihus ct Martyribus ot do S. Michaele 
Archang'elo ])oi' ii)sum Goorgium Keeczy oloctas et oxi)ressatas, Ro- 
c^oros Altaris S. Nicolai ]>ro tompom constituti per revolncionom 
anui, (|uum maluorint, ul)S(|u<' ali<]iiali iic'f'li'^oncia logore toncantur, 
ot siut oblif^ati, Hoc adiccto, ot por exprossum doclarato. ipiodsi 
tomjtorum in succossu (piispiam Horedum, Fratrum, Sororum, Pro- 
pin(|uorum aut Consanf^-uiiK^orum i|>sins (Jcorffii Kooczy ipsum Pro- 
dium Koecz ad so rodimoro vollot, ox tunc non socus. nisi |)riua 
depositis su[)rafato Magistro Sobastiaiio, aut per ipsum siiis S\u'cos- 
soribus Aitai'istis Dúcon is Flonuiis auri liuuLíaricalilius pi-oattacto 
Altai'i S. Nicolai cdiiscrvamlis, ad se; rcdimoro, ipsiMni|iio .Vlajíistrum 
S(>l)astianum, aut post ij)sum suos Succossoros iamdiclos df Domi- 
nio ot Possossiono ipsius i'rodii Koocz oxcliuloro valoat. atipio pos- 
sit. VA (piod idiMU tol.ilc l'icdiuiM ai- Domiuium. ot I'ossossiononi 
oiu.sdom, non obslanlc quauis contrailicciono, solum vijfoní ])rosoii- 
cium, ot statim post cmanacionom oarum Ipse Mafíistor Sol>a.4liamis 
pro so, et prodicto .\llari S. Ni(!olai occupandi. idomipio ac |)or con- 
siMpu-ns sui Succossoros .Mtaristo proaltacti porpotualitor ulctuli, to- 
n<!ndi (>t iiossidondi, l'ructus(pio ot vtilitatos oiusdom iiboro ot i>aci- 
(ico |)orcipiriuli plcnam ot onini modaui liaboant polcstatis facultív- 
tom. In (Miius ici 'rostiinnniuin, (irmitatemciuo porpotnam i>rosontes 
Litoras nostras i'riviiofíialos pcndcntis ot autlioiitici .Sjjrilli nostri 
munimino rol)oratas oidom Maj^islro Scl)astiano, ac pi cnominatis 
suis .Suc<!ossoi'ibus ad promissam Fassioncm su|)ra dicti (ioorijij 
Kooczy communi luslitia suadonto Turium ipsoruin ad cautclam du- 
ximus conc(>dondas. hatum in Fosto bti Vaiontini M. .\nno Dn- 

miiü Miliosimo Quin<>ontosimo I)(>cinio primo, (l.ocus Si^iili pcn- 
dontia)." Erodotijo hártyára írva, zöld soiyomzsinórnM füff^ö sórtol- 
lon pecséttől a nyitrai káptalan mayánlovóltárában I. .'). 32 

Niimiiie Deo Optimo liberaliter coneessas fuisse Gratias, 
ut Dioecesis Nostrae abstnisa quaevis Lóca, per avia et 
devia Montium, Arpiariimqiie pericula salvi et incolumes 
perliistrare, atque Gregis Dominiei Viiltum saepius co- 
gnoseeiido visitare potuerimus ; perpetuam fiuidare sta- 
tuerimiis Altariam Xaverianam, seii S. Francisci Xav. 
assignantes pro hiiius Altariae Beneficio perpetuo tiim 
Dommn, quam ante biennium emimiis in 1610 finis ac 
dein restauraviiniis septingentormn nonagenta uiiius flór. 
Rhen. simiptibus, ciim etiam Capitale flór, Rlien. bis 
Müle, ut hormn Interusurium annuum pereipiat Altarista, 
cuiiis perpetuae obbgationes erunt sequentes : 

1-0. Singulis Annis die 3-o Decembris, seii in Festő 
S. Francisci Xav. in honorem eiusdem Sancti solemne 
decantabit Sacrum, assistentibus Diacono et Síibdiacono, 
quoruni ciiivis dabit per unimi flór. Musicis insimul flór. 
4, Sacristae verő seu Aeditus flór. 1 ; et ita etiam 

2-<). Tenebetur idem Altarista Domiun suam sem- 
per in bono aedili statu conservare, idque ita : at si Suc- 
cessor quacimque in parte vitia detexerit, ex Substantia 
Antecessoris Altaristae reí'undi debeant. Similiter 

3-0. Possessor Altariae Xaverianae in suo Diurno 
Cubiciüo habere debet Oratórium seu Flexorium cum 
superposita Icone S. Francisci Xav. Denique 

4-0. Peculiaris obligatio Altaristae érit illa quoque: 
ut tempore Sedis Episcopalis vacantis, annis singulis sol- 
licitius réseire et observare satagat, si quid (praeprimis 
in Arcis Nittriensis aedificio) Desolationis eveniret, per 
neglectiun Officiolatus tempore Administrationis C'amera- 
lis, quatenus quamprimmn abquid innotuerit, illico insi- 
nuare teneatur Yen. Oapitiűo, ut ad tenores hic adclusi 
Intimati de 10. Mártii 1774 sub No. 986 quo citius ei'fi- 
cax remedium procm-etur; de quo proinde Altariae Xa- 
verianae Possessor praeferenter tenebitur superventuro 
coram Dominó Praelato onus Rosponsionis sustinere, 
qualiler luiic Iiitimato efí'ectum procuraudum sollicitave- 
rit coram V. Capitulo. — Tandem 

5-0. Siiuilis Cura et iucumbentia érit Altaristae S. Francisci Xav : ut tempore Episeopalis Sedis vacantis 
corani V. Capitulo peciiliarem agat Defeiisorem Fundi 
Hiiinatanim in Bonis Eppatiis Ecclosianim ; ne scilicet 
(salvis seinper Oapitalibus) liiterusuria uriquam ad alias 
Ecclesias, uti saepius factum fuisse observavimus, appli- 
(•entur; imo nec ad Ecclesias Bonorum Eppatus (si in 
mora ob cveiitum íatalitatis cuiuspiam non esset pericu- 
lum) sed potius vei Interiisuria maxima in parte conver- 
tantur in nova Capitalia, vei pro adventu növi Domini 
Praelati reserventur. 

Cum autem duo de Venerabili Capitulo Canonicales 
Domos Residentionales non habeant, voliimus hanc Al- 
tariam cum Domo et bis Mille flnis perpetuo incorpo- 
ratam esse Xan. Capitulo, prout et per praesentes ean- 
dem Altariam Xaverianara esse incorporatam declaramus 
et deceniimus. Collationem verő eiusdem Altariae Xave- 
rianae Nobis, Successoribusque Nostris Dominis Episco- 
pis Nittriensibus velut Patronis reservamus, idque ita, 
ut haec Altai-ia semper coní'eratur Viro praeprimis ad 
Oi'ficium Canonici a Laterc! idoneo, activo laborioso et 
solerti, atque de Dioecesi Nostra Nittriensi bene merito, 
nunquani autem extraneo, tantuni supervenienti ad Dioe- 
cesim ; binc <'tiam Ven. C'apituhmi, si tempore Sedis 
E|)isc((j)aiis vac;ni1is continíieret iianc Altariam Xave- 
lianam vacaic, iKninisi [)raespecificatarum qualitatum 
üiciniali honiino Caiionico, qiii siipcivenluro Dominó 
Piaclain possit esse ab ()l)S('(jniis Diocccsanis qna Cano- 
nicus a Latere, cdiitciic vaieat eantlcm Altariam; Do- 
nms \(M(i biiiiis Fiiiidos cxtrax illanos, qui nunc (ipj)iííno- 
rati suiil, iihciidii libcrac Dispositioni Nostrae reserva- 
mus. - In (|ii(iiiini fidem I^oburque praesentes dedimus 
Fundationaies jjitteras Nostras, easdem mann Nostra sub- 
scribentes et Sií^illo Nostro numientes in l\esidentia 
Nostra Ei»isco])aU líadossnensi Die 10 M«'nsis Ft-bniarii 
Anno i)oiniiii Millesimo Octingentesimo Srcnndo. Fran- 
ciscus Xa\(MÍiis Fppns Nittr. m. |i. (L. S.) Ad ( iraliosnm ^4 

Suae lUustritatis Episcopalis Mandátum Praneiscus Czig- 
ler Secretarius Ecclieus m. p." * 

19. Neponmki szent János oltára. Alapította Scliedy 
József kanonok 1803-ik évi május 15-én; felajánlván e 
czélra Alsó-Zoboron két szőlőt, egy házat és három pin- 
czét 1200 ftnyi értékben. Az alapító levél tartalma kö- 
vetkező : 

„In Nomíne Domíní ! Síquidem Exeellmus, Illmus 
ac Rssmus Dominus Francíscus Xav. Fuclis Episcopus 
Níttriensís et S. C. et R. A. Mattís Aet. Int. Status Con- 
siharíus ob defectimi sui'ficíentium pro Canonicís V. Ca- 
pítuh suí Níttriensís Canonícalimn Domumn, imam Do- 
mimi Canonícalem per se íinís 1610 comparatam et 
simiptíbus flnorum 791 reparatam, adiecto eídem Domui 
Capitah íinor. 2000, instar Altarís ín honorem S. Fran- 
císcí Xav. fundati, uti Fmidationales Lítterae dd. 10. 
Febr. 1802 eatenus emanatae exhíbent, ínsígní erga V. 
CapítuhuTi sumii Níttríense mmiííicentía Eídem V. Ca- 
pítulo suo donare, et pro Canonicís a Latere peculíariter 
destínare, ac eandem Dommn seu Altaríam milií ínfra- 
scripto, qua suo a Latere Canonico ad dies vitae meae 
Benigne conferre, et insuper in eadem Domo maioribus 
suis impensis leonem 8. Franciscí Xav. cum Oratorio et 
Eifigie sua pro perpetuo Domus huius Inventario deser- 
vituram curare dignatus fuisset ; ego quoque qua primus 
Domus huius Canonícalis, seu Altariae Possessor, et plu- 
rímorum a Sua Excellentía Epíscopali líberaliter accepto- 
rimi Beneficiorum pie memor, ut Domus huius seu Al- 
tariae Xaverianae futuros quoque Suecessores meos ad 
piám et gratam ExceUmi Dni Fundatoris, et tanti Bene- 
factoris Memóriám, ac ad Obhgationum huíc Altariae 
Xaverianae per Excelhnum Dnum Fundatorem adnexa- 
rum exactam observantíam tanto magis exstimulem, Eí- 
dem Altariae Xaverianae aham Altaríam, nempe Vineas 
meas duas, (de quibus líbere disponendi praevie ab eo- 
dem V. Capitulo consensum obtinui) ín Tractu infimo 

• Visit. Cau. Ep. I. Viirum. T. II. pag-. 377. 35 

Montis Zobor cum Domuncula, item Torciüaria et ti'ibus 
Cellariis, ac amplo pro Hortis spatio, per me a Rssnio 
D. Aiitoiiio CTyatto], huius Y. Capituli Nittriensis Prae- 
posito Maiorc et Canoiiico, dic 2-a Maii anno cnirrente 
1803 in Summa fi 1200 id est Millc ducentorum compa- 
ratas, adiieio, et V. Capitulo i)raesentium per vigoreni 
efíective resigno, in eo demisse supplieans : 

1-0. Ut haec praemissa Aedificia cum duabus Vi- 
neis, alioquin contiguis, quas ad Maiorem Dei Glóriám 
et S. loannis Nep. lionorem V. Capitulo consigno et 
trado, vocentur Altaria S. loannis Nep. et reliquis V. 
Capitidi Nittriensis Altariis adnimieretur. 

2-0. Ut Aitaria haec nova S. loannis Nep. perpetuo 
connexa sit cum Altaristica Domo S. Francisci Xav., nec 
ullo sub praetextu ab eadem Domo avelli possit vei 
distrahi. 

3-0. Ut Possessor Altariae liuius S. loannis Nep. 
post obitum meum j)i() me defuncto losepho Sacerdote 
ad Aram S. loannis Nep. aiimic 12 Missae Sacrificia ce- 
lebrare sit obiigatus. 

Hane proinde meam Oblaíiíjiicm et Intentioncni, ut 
Kxcellmus Dominus Praelatus meus Penigne acceptare, 
ot i'raclatiali sua Autliorilatc gratiose ratihabcre, V. Ca- 
pituliun autem fralerne candein sub curam suam susci- 
pere non dedignetur, enixc oio cl liiiiiiilliiiic su|>plico. 
8ignavi Nitlrinc dic l't-o M;iii IS()3. joscplms Schedy 
i\ N. (H. |). (!.. S.) ' 

20. Sz. .lózaef oUáva. .JavadalnnilK*/, larlozik egyház 
a lelso-Viu-osbaii, egy szolö Zobor-licgycn házzal és két 
pinczévcl. .\l;ipi1(')J:i Xcjcdiy József kanonok. Az 1803. 
évi niáicziiis Ki-iiii kelt alapitó levelet itt k(>z<>ljiik : 

..In Noiniiic Domini! ('iiiii ii; hoc \. Capilidct He- 
sidcnlionalcs homiis, rclalc ad Individua hominorum 
( 'apilulariiim iiomhim siiit siilficientes, et ex|)erien1ia do- 
cciil, (pialcsnain in anguslias incidant recens |)ronu)ti ad 
sliilhiin cíuioiiicalc Nilriensc, si in .siipcrioi-i dv se con- 

' Nyitr. kápt. l.-vt. Fasc. I. ii. 48. 36 

stricta civitate, hospitium pro se qiiaerere et conducere 
debeant, ad difíiciiltates has relevandas, Domiim meam 
inter vir^initates : ima ex parte Episcopalis Seminarii Ni- 
triensis ; alia verő parte Rsmi D. Canonici Alexandri 
Lőley sitam, qiiam aere meo 20 Iiinii 1788 comparatam, 
debite reparavi et convenientibus eommoditatibus in- 
struxi, sub hodierno iina cimi appertineiitibus agris, eo 
jure, quo tam praefatam Domiim, qiiam agros ad eam perti- 
nentes teniü, possidendos Y, Capitrűo resigno ; ita iit mihi 
nonnisi usiun liuius Domus ad dies vitae meae reservem, 
et si me seniculae meae Matri praemori contingeret, et 
illa post memn obitum habitationem Nitriensem mutare 
non vellet, eandem in praeattacta Domo, usque dmn bre- 
ves alioqiiin vitae suae dies concludat, conservaudam V. 
Capitulo humillime recommendem. 

Insuper ad eandem Dommn adnecto et pariter dono 
Vineam meam emptitiam in Promontorio Y. Capituli 
Nitriensis Alsó-Zobor sitam, nna cum Domo eidem Vi- 
neae adiaeente et duobus cellariis ac toreulari provisa ; 
atque in liis omnibus, in V. Capitulínn transt-riptis eon- 
stituo et fundo Altariam S. loseplii, Sede plena per 
Excelhnmii Dominum Praelatum, Sede verő vaeante per 
V. Gapitulum adinstar aliarum Altariariun eonferendam. 

Dein ut Domus residentionalis, Vinea item cum 
aedificiis et cellariis in forma Benefieii Altaristici fun- 
data et collata, per illum Dominum Canonicimi, cui Be- 
neficium idem forma snpraseripta obtigerit, in debito 
statu semper conserventur, impense connnendo ; eum ab 
eo pro totó hoc Beneficio nihil aliud expetam, (piam ut 
in testünonium gi'atae pro aceepto Beneficio memóriáé, 
unmn Missae Sacrificium singulo Mense ad Aram B. 
M. V. ad quam Votivum de S. losepho iam prius fun- 
datmn habeo, pro rei'rigerio animae meae absolvat. Quam 
piam vohmtatem meam, ut tam Sua Excellentia Episco- 
palis, quam et V. Capituhun ratam et acceptam habere 
dignetur, demisse expeto. Nitriae die 16-a Mai'tii 1803. 
losephus Nejedly C N. m. p." ^ 

• Eredetije a nyitrai ká])talan uiagán levéltárában Fasc. I. n. 40. 37 

Praeinscrtam piae liberalitiitis et singularis erga V. 
Capituliim Boiicfioentiac, cnii similis a quopiam Rsmo D. 
CanonifO huiiis V. Capitiili per duo novissiina saoc-ula 
factae, ne vestigia quidem exstaiit, sed positos olirii fiiii- 
datarum Allarianim fundos abalieriatos esse, novain liaiie 
S. losephi Altariam Aueloritate Nustra Ordiiiaria eo gra- 
íioii animo, qiiod idem Rssmiis D. Fundator insoliti 
exein])li diiorum praceedentium seeulorum, pro iino Cle- 
rico ad Seniinarium nüstruin liberalem in 4300 fl. Fun- 
dationem fecerit, acceptamus et coníirmamus, atque V. 
Capitulo ingremiamus ; illacsoquc in Civitatem supcrio- 
rem Nitriensem lure Episcopatus Nostri terrestrali, in 
fiiiiis í'uiido stat haec domus fundationalis, euius tamen 
l'iindos extravillanos, et signanter agros, nuiie (t])pignora- 
tos, redimendos sul)inde a Nobis aut SíicíM'ssoribus No- 
stris Niti'iensihiis Iiljjpis, post niorleni Rssmi D. Funda- 
loris rescrviumis ; in i*('lif|ii(» au1(Mii DD. Oanonieos, huins 
Alliiriae subinde Possessoi-es, aeque ac- V. ra])i1idnin 
obliganiüs, ad eiusdem Altariae S. I()s<q)bi Benefii-ioriun 
exaetam in lioo statn eonservationem prucurandam se- 
ciindum Statntornm Anni 1()02 et snl)se(|U(»rnni Tonores. 
Datuin in Castro Nosiro Kpiscdpali Nilncnsi dic 1(5 
Oc1()l)ris 1S()3 Franciscus Xaw Fp|)us Nili\ iii. |). L. S. 

21. Sz. ('ijöii)ij alfára, mclylicx egy aisó-zobori szőlő 
liáz/al és |>iiicz(''V('l larlozik. Alapitolla Ilolly (Jyr»rgy 
kniioiiok ISIS jaiiiiiír 'iS-án kell vt''gi'('ii(lele1é])eii, mely- 
nek erre \'oiia1koz(') poiilj;! ekkí'peii sz(')l : 

..§. '2'). \'iiie;iiii iiiejilll celk'irio, Aefljficio el Ibti-i'eo 
|»i'(i i-ep()ii(leM(l(t loeiin floi'enis 4(KH) coinpai'ataiH jego 
\'eii. ('apiliilo Nitlrieiisi pro Allaiia S. (Heorgii Mililis el 
Martyris, en ralioiie, iit liaiic Altariam possideal Cano- 
rn'cus, (pií in \ icem meam dennminalns liieril, erga obli- 
galioiiem Sacrnni ("anialnm Kesld S. (íeorgii absolvendi, 
el per (lecm'smn anni Saci-a le<-la pi-o rel'rigei'io animae 
meac 24 celeíjrandi, liaiic(pi(> Aitai'iam lolo \ ilae tem- 
pore |)i)ssi(Iei'e valeal, (>1 iioiiinsi |)()s1 morlem eiusdem 
noxilei' dendniinando ('aiiniiicd ullimo conreralin". \'asa 38 

quaecunque vacua in Cellario eiusdem Vineae reperta 
fiierint ima cum prelo ct Cadis codent liuic Altariae. 

Nitti'iae die 28-a laiiiiarii 1818." 

22. Sz. József és nep. sz. János oltára. Javadalmához 
tartozik egy emeletes lakház a felső-városban, bútorok- 
kal felszerelve, szántóföldekkel és 500 db. aranyból álló 
tőke. Alapította Kluch József püspök 1821-ik évi ápril 
23-án kelt következő okiratával : 

.Josephus Kluch etc. Notum facimus tenoré prae- 
sentium significando, quibus expedit Universis : Quod 
cmn in Ven. Capitulo Cath. Ecclesiae Nostrae Nitrien- 
sis, Residentionales Canonicorum Domns pro Stallorum 
Canonicalium numero suffieientes non essent, et quae 
smit, pleraeque satis angustae et miserae, congruaeque 
et decorae Canonicorum habitationi, aut Itervenientium 
accomodationi minus idoneae comperirentur, ut huic de- 
fectui a parte Nostra, quoad fieri potest, succurramus, et 
de decora gremialium Canonicorum habitatione similiter 
posthac cogitandi exemplum, incitamentumque Posteritati 
praebeamus, Domum illám, quae per bonae memóriáé 
Antecessorem Episcopum loannem Gusztényi, intra Se- 
minarium Episcopale ex parte superiore, et intra Domum 
nunc Dni Martini Toronyossy ex parte inferiore in Su- 
periori Civitate Nitriensi olüii aedificata, et Stephano 
Séllyey Bonorum Ejiiscopalium Pracfet-to intuitu fidelium 
servitiorum collata, sed per Successorum lllius neglectum 
ad extremam desolationem et fere ad sola rudera dedu- 
cta fűit, pecuniis Nostris tanto promptius, una ciun cx- 
travillanis apertinentibus oppignoratis, sed et per Nos 
relutis Fundis comparaverimus, quod eandem cum Clau- 
sula : salvo Ecclesiae Cathedralis Nitriensis lure, per 
praenominatum Antecessorem Episcopum donatam, ex 
ipsis Donationalibus Litteris intellexerimus, atque ita do- 
natam pleno Ipsius Ecclesiae Nostrae Cathedralis luri 
restituendi occasionem, modumquc nacti simus. 

In huius itaque Domus extrémé desolatae I^'uiido, 
per aliquot orgias a parte communis Plateae i^ro lure 
Terrestralis Dominii adiectas, ad procurandum aedificii 39 

Seminarium respicientis rectilineiim ductum per Nos 
aucto, veteribus muris et aedificiis maxima in j)arte cas- 
satis et dinit is. Domuin riovam ex solidis malerialibus 
siimptu Nosti'o deeore exstructam, et in quantum aliqiia 
ad perfectiojieni adlmc deessent, per Nos plene perficien- 
dam, eiim appertineiitibus extravilianis fiindis, et cum 
omni qiiae in ea actii est, et pest obiturn Nostrum tam 
in ciibicidis et alibi, qiiam in cellario reperietur Supelle- 
ctili et Instructione, in quantum de his per Testamentum 
vei Codicillum, aut etiam in vivis non disposuerimus, 
demi)ta nihilominus Argenteria, si quam ibi in aliqua 
parte relinqui et i-eperiri eontin.í2;eret, Ecclesiae Nostrae 
Catbedrali Niti-iensi pro Ven. Eiusdem Capituli usu, fu- 
turaque unius gremialis Canonici habitatione per vigorem 
praesentium fatemur, cedimus, donamus, simulque in ea- 
dem Domo Altariam honori SS. losephi et loannis Nep. 
per praesentes fundamus, modo eonditionibusque sequen- 
tibus : 

1-0. Ut eadem Domus altaristica \'en. quidem Ca- 
|)itiil(» Nitriensi, seu per Illud fine reeeptionis exmittendo 
uui ve! |)lin'ibus nremiah'bus Individuis per Nostrum ad 
id IMciiijiotenliatum Praefectum D. Petrum Predanóczy 
ad |)ra('S('nt(Mn Fassionem, cessioiiem et douationem tra- 
(h'lionc (•(tiisuiiiiiiKluiii iutra triíbium :ib liodicruo compu- 
lauíbiin cílrctivc rcsiniictur, iisiis tanieu ilh'us NObis us- 
(|U(' obituin Nosli-uin |)rou1 cl illám vita (Miinilc vej mor- 
tis caiisM, id esi per Tcstamcnluin aut Codicilhuu ccrto 
liidivifbio Ciipilulari confcnMidi \('l Icnjuidi ius saivum 
pcrsislal. 

2-0. Dduuis ciusdcui et Allariac l*ccl(tr, scu iii vi- 
vis, scu iii TcstamiMilo aut Codicillo |)cr Nos nouiinaíidus, 
]irou1 cl (|uivis pci- uomiualioncui vcl clccti<Micm sídiiudc 
l'uluiMis in cadcni Succcssor tcncalur: 

a) ()niiii iiKMisc (Inas luissas, uiiani (piidciu ín lio- 
uoi'cm S. ioscplii, allcram in iionoi'cm S. Inauuls Xcp. 
in sullVaií'ium Aniniac Nostrae, Parcntiuu ilcm Nostrnruni, 
Pcncl'ac1()runi(|ii(' \ÍMinnn cl niorludnun dicbus (piibus 
eommodc, et absípic Capitulariuui ( )bliu-;iii(iinun ncglectu 40 

potiierit, celebrare, vei pro casu loui^ioris infimiitalis aut 
alicuius gravioris iinpedimcnti, orga uniiis íini currcntis 
peciiniae stipendium celebraii facere. 

b) In festő S. losepbi et festő S. loannis Nep. vei 
proximis per rubricas Missalis non impeditis dicbiLS, Mis- 
sam solemnem siqiiidem fuerit Infulatus, sub infiűa, secus 
sub Quadrato cum Musica et consuetis Clericoriim assi- 
stentiis ad eandem praemissam Intentionem in Ecclesia 
Cathedrali annue decantare. 

c) In lampade ante memoratorum Sanctorum Sta- 
tnas in gradibus Domuus pendente, in Anniversariis prae- 
memoratoriun festis diebus a primis Vesperis inclioando, 
per totam Illorum Octavam lumen fovere. 

d) Eandem Domum altaristicam, mia cum adiecto 
iin fimdo instructo, subinde specifice deducendo, debite, 
decenter et munde conservare et ita conservatam in Suc- 
cessorem Altariae Rectorem transmittere. Et quia 

e) Pro his aliisque Altariae huic eohaerentibus, per 
Altaristam sustinendis Oneribus, Aureos nro 500 id est 
quingentos in forma Dotalitii Capitalis et perpetuae Fun- 
dationis Ven. Capitulo Cathedr. Ecclesiae Nostrae Nitr. 
velut Fundationmn Nostrariun Curatori et Administratori 
sub hodierno effective tradimus et resignamus, huius Ca- 
pitalis, quod in hac monetae specie semper conservari 
et erga annuum 6 pcent. in aurea moneta obligandum et 
solvendum Interusurimn secure eloc-ai'i, continuoque in- 
tabulari volumus, annuum in fr. Aurcormn 80 consisten- 
tem et Rhenonses 135 íi efficientem censimi ab Admini- 
stratore Fimdatiomun Nostrarum levare, ac super iis per- 
ceptis atque ad infrascriptos fines erogandis Rationes, 
cmato pro his speciali libro, pro sua, et tum alioriim, 
tirni ipsius Domus altaristieae securitate ac indemnitate 
annue ducere teneatur. Ex hoc aiitem annuo Ceusu com- 
petent et per Nos deputantur. 

1-0. Ipsius Altariae Rectori et Domus possessori ti- 

tulo missariun legendarum et 

cantandarmn Aur. nro lORh. íl 45 x — 

2-0. Assistentibus Clericis . „ ., 3 „ 13 x 30 41 3-0. Musicis AuiMii-o. 8Rli.il 18x30 

4-0. Sa(-ristis 1 .. 4 .. 30 

5-0. Cathcdrali Ecclcsiac pnj 

Cereis „ .. 2 .. í) ., — 

6-0. ProOlooadlampadem Domus .. '2 .. íl .. — 

7-0. In subsidiiim dobito ac 
decentcM- conservandae Do- 
mus Altaristicae,uti et fundi 
illiuslnslructirosul1a1)utitPt 
assorvabuntur pro n* iiata 
expendendi et Ralionibus 

infcrendi Aur. nro ORb.íi 40x30 

Ita exhauriüntur . . . Aur. iiro 30 Rh.fli3Öx — 
Rx quibus quia perspicuum est, futuris huius Alta- 
riae Rectoribus pi'o í'utui'a Domus altaristieae, et interio- 
ris illius Insti'Lictionis debita t-onservatione, annue nota- 
bili subsidio provisum esse, consultissimum, iustissimiun- 
que est, ut (Mdeni di.'bitae conservationi tam a parte DD. 
Suoeessofuni Noslroi-iiiu E])iscoi)(>nim, qiiain a parte Ven. 
Capituli omiű Jiicliori iiiodo iiitciKlaliii" ; idcoriuc (jiioties 
in Altariae Recloralii iiiii1;ilin cvciiiel, bilics ací-m-ala Do- 
mus et Fiuidi instriicti rcvisio insliliialnr, cl si (piid iic- 
,í,dectum veJ vilialiiiii (Icprcbcnsiim riicril, liilx'r Ralioiiiiin 
super Altariae pi-ovciitmim cl cn»n;i1iitiiiiiii (liictii diliiícn- 
ter revidcatiir ; aiivc cl qiiid <\r pmiuii) All;iiist;ic in coii- 
servationcni croííaliiiu sií y aii itcin, cl qiiíd ex hiiiiismodi 
annuo subsidio iti ('ássa rcsullcl V scrio disculialiu'. Tni 
ratioiic vcro adinvcniendac in |)ri(»rc Ixcclorc culpac, iii 
])artciii vcl 1()1ain ncccssariaruui rcparati(»nMiii cl cxpcu- 
saiiun .\h»ssa Kiusdcui iiidis|)cnsal>ililcr vocclui'; nctpic 
Hueeí.'SSdi' Dc<'css(iris culpa uraAclui*, cinn alin(|iiin Doinus 
Ciipilularcs, (pialis liacc l'ulura est, a siiis l*(tssess(a'ilius 
dcccnicr (Mmsci-vari dcbcaul, cl annui conx. 40 II 30 x 
nou pro lolali, luiico (M adac(|ualo Domus allarislicae 
conservandae lundo, ncimuu iionnisi pro dcbilae conscr- 
valionis subsidio dcslinali sinl, cl slaluanlur. 

Donium et AHariaru ja-acvio niodo fundalain et Iv-- 
clesiac (\i1iic(b'. Nilricnsi pio \'cn. ('a]>ilulo niodcrno 42 et Siiecessoribiis Illius cessam, atque donatam, certo Ca- 
pitulari Tiidividuo conferendi vei legandi lus, uti prae- 
misiinus, Nobis Ipsis, donec viviinus reservamus. Post 
obitum verő nostrum, ubi per Nos seu coUata, seu legata 
seu secus vaeaverit, Sede quidem plena Síiccessoribns 
Nostris Episeopis Nitriens. Sede verő vacante Ven. Capi- 
tulo Nitr. vigore praesentium attribiiimus, ac ut ad ean- 
dem per mortem, vei proraotionem subinde vacatiiram 
semper bene meriti et digni, de quibus praeterea pro 
Eiusdem Altarisücae Domus debita ae deeora conserva- 
tione raaior spes est, Rectores. Altariae per Successores 
Nostros Episc-opos nomineiitiir, Sede verő vacante a Ven. 
Capitulo in commimi tales per secreta suífragia eligantur, 
per praesentes disponimus, ac maiorem in modum com- 
mendamus. 

In omnem tamen pro bumanarum rerum nimia vi- 
cissitudine neqiie incredibilem, neque impossibilem even- 
tum, quo Ven. Capitulum Nitr. ex moderno snperioris 
Civitatis Nitriae incolatu aliorsum transferri, et excedere 
contingeret, atque ita Domos qiioque Capitulares, una 
cum praenominata Altaristica sive per venditionem, sive 
per Cambium alienari ojiorteret, cum Domus baec caete- 
ris fere omnibus notabilior, meliusque provisa sit, in ca- 
sum quidem venditionis pro illius pretio aliam congruam 
in futuro Capituli loco comparari, in casum autem alia- 
rum Domormn Capitulo in communi alibi assignandarum, 
certae alieni, esto non uni ex primis et praecipiiis, ad 
hanc tamen proxime accedenti Domui C'apitulari candem 
hanc praevie fundatam Altariam per Successores Nostros 
Episcopos stabiliter alligari, sicque ad Domum vei pretio 
ab'])i comparatam, vei ad unam ex UKílioribus per Cam- 
bium obventuram cum praedicto C^a])itíi]i dotalitio et SS. 
bise])lii et loannis Nep. Statuis traiist'crre, ac post hoc 
eliam Iiidividuis Capitularibus non iuxia senium et Stal- 
lorum ordinem, sed u1 [)ra(Mnissum est, mediante Nomi- 
nationc, vei Capitulari electiíme, coUaíioni obnoxiam 
reddi, i^i-aespecificatisque oneribus fundationalibus per 43 

fiituros Altariae Rectores ibidem ex aequo satisfieri vo- 
lumus et per praesentes niinc pro tuno ordinamus. 

Qiiod eedat ad Dei ter O. M. Cíloriain, SS. losephi 
et loaimis Ncp. Patroiioriira Nostroi-iim Hoiioreiii, Ven. 
Capituli Nitrieiisis c-ommodiun et eniolimientum ! Dátum 
in Episc()pali C'a.stro Nostro Nitriae die 28-a Mensis Ápri- 
lis. Anno Domini Millcsiino Octingentesimo Vigesinio 
primo. losephiis Epj)i IS m. |). (L. S.) Ad Gratiorum Siiae 
Excellentiae Eppalis mandátum Stephaims ríres'uska, 
Can. a Latere. m. ])." * 

23. Sz. Miliálij oltára^ tartozóiba két aisó-zohori szölö, 
házzal és pinczével. Alapitotta Vurum .lózseí* püspök 
1832-ik évi július 11-én kelt alapitó-lovelével : 

..losephus Vurum etc. Notum faeimus teudír ])rae- 
sentium signifieantes, quihiis expedit, Universis : Quod 
Nos Vineas in Promonloiio Alsó-Zolior silas, quas Rss- 
mus D. Canonicus Eukm-ícus Sándor, ad rationem passivi 
sui debiti Dominae PVaneisc-ae Sehidrosiczky, mcdianic 
ludiciaria Rxecutione in Hnis valul. 2()rM), unacum Acdi- 
fieiis, Cellis vinariis, aliisquf' a|)pertinentiis, vigore isthic 
acelusarum oiininaliinn Kxcciitionis Relatoriarum et Ae- 
stimalionalium Litterarum cesserat; aique UKMliante Con- 
traclu arendali pariter ac(-his(», erga [pentlendos ainmos 
lOOlinos veliil Capilali 2(HK) f| \'iueis inliaerenli corrresjxtn- 
dentem (\misiiiii iii arcndaiii siimscral, a pi-iiet'a1a Kran- 
cisea Schidfosiczky, drposila eidcm iii\(>s1ila 2IMI() f| va- 
hil. Síunma, addilis insiqx'r lilnlo rcslaiilis imi scmi al- 
Icro anno arcndalis Ccnsiis (Inis lÖO, adroípic iiiinirrala 
eidcm 2I')() finoi'iiin id esi bis millc ccnliim (pninpiayinla 
flnoi'um vabil. Summa, cum omnibiis adiici-lincntiis ab- 
executis ndidas, el vigoi'e iiisciiplainm Mxi'ciitionaHbiis 
(Vssionaiium in N(»s pleno Im-e Iranslalas, in perpeluaui 
Altariam \'eneral)ih Capilido Noslro Nilliicnsi ad(b'cere, 
et resignare dccirvcrinms : imo viuni-c |)raesen1ium clb' 
etive addicinms et resignanms. hac ralioiic: I-n. l'i baec 
per Nos fundala, Aucloritalcipic ( )i(Hnaiia. (pia fmiuimur. 

' Visit. Can. l^j). los. Viinini. T. II. |.. :W6. 44 stabilita Altaria tituhiin liabeat S. Michaelis Archan- 
geli. — 2-0. Ut illa coniimgatur, st>mi)crquc coniuncta 
maneat ciun Domo Canoiiicali, ciii olim Altaria S. Bar- 
baráé adiuncta fiierat, et de praesenti per Canoniciim et- 
Archi-Diaconiim Trenchiniensem Emericiim Sándor in- 
habitatur. — 3-o. Ut diun Domus ista in casu Vacantiae 
per Nos, aiit Successores Nostros, Dominos Episcopos 
Nittrienses, vei Sede Episcopali vacante per Capituliim 
alieui Canoniconun collata fiierit, Altaria qiioque haec 
iimetim conferatur, eonferriqiie intelligatur. — 4-o. Ut 
Altarista ad rationem huius Altariae singulis Annis duas 
leetas Missas, imam qiiidem die anniversario Conseera- 
tionis Nostrae Episcopalis 10 qnipi^e Novembris, dimi in 
vivis fuerimns, pro felici Dioecesis Gubernatione, et post 
Nostrum ex hac vita Decessuni pro felice, florenteque 
statii Dioecesis ; alteriim in Festő S. Michaelis Arcliang. 
pro felici morte per S. Ai'changeli istins Intercessionem 
obtinenda ; et post mortem Nostram in hiiius locmn pro 
anima nostra, seu ipsa migrationis, sen infra Octavam 
ali(|ua Die Missam de Requiem dicere sive per se, sive 
per aliiim Sacerdotem teneatm*, sitque obiigatus. — Vo- 
luinns praeterea, ut Altarista tani ipsas Vineas debite 
cultivare, cpiam et aedificia et appertinentias in bono 
Statu conservare et in Successorém transmittere obstrin- 
gatur, cuius vigilantiam Ven. Capitulo Nosiro, cui ean- 
dem Altariam incorporamus, et rcsignanius, impensius 
commendamus. — Taliter itaque circmnscriptam hanc 
Altariam Rssnio Dno Canonico et Archi-Diacono Tren- 
cliiniensi Emcrico Sándor, Domus Canon icalis, cui eam 
adiunximus, Inliabitatori, per praesentes coní'erimus, usu- 
andam et possidendam eousque, donec eandem Domum 
iiihabitaverit, vineis cum caeteris adperlinoiitiis, quas hu- 
(•nsí[ue in Arenda tenuit, caeteroquin prai> maiiil)us Eius- 
dem existentibus, ac deliinc non amplius titiilo ai'cndali 
sed lure Beneficiali possidendis. Dátum in Praedio No- 
stro Episcopali Vogj'erád, Die 11-a Mensis lulii Anno 
Domini Millesimo Octingentosiino Tricosimo Secundo. 
loseplius Eppus m. p. (L. S.) Ad gratiosiun Suae Excell. Eppalis Mandátum foaniies Keleesényi Sccr. Eeelicus, 
111. jj". 

Eredetije a nyitrai káptalan inagán levéltárában 
Faseic. 1. relig. 2. n. 1. IV. A KÁPTALAN HITELES HELYE. Mikor lett a nyitrai káptalan hiteles hely jogával 
felruházva, biztosan meg nem határozható ; de Jerney 
szerint, már a XIIT-ik század elején akadunk számos 
hiteles oklevelének nyomaira, melyek kezdetben esak a 
pecsét rányomásával adattak ki. - Ha ez áll, akkor a 
káptalan legrégibb, tojásdad alakú peesétje, melyet elő- 
ször Horváth István ismertetett, - mely azonban valószi- 
nüleg már a XlV-ik század elején veszett el, nem szár- 
mazhatott 1271-ik évből. Es csakugyan a ká[)talan ma- 
gán levéltárában most is őriz egy 1248-ik évi, hártyái-a 
Írott és sárga-viola szinű zsinórról l'üggő, tojásdad pe- 
cséttel ellátott eredeti oklevelet, melyben ugyanazon káj)- 
talan bizonyltja, hogy Románia berenesi líena leánya 
liajadoiii hirtokiiegyedét I )ebes comesnek ('(t ezüst már- 
kiUTt engedte át. ^ Snjiios, liogv a pecs(''t-leiiyoriiat lelii- 
letc annyira leko[»ott, liogv a k('»zépen levő IV'iíi-alak 
némi korvonalai ugyMii méü' kivcliclök. de ;i koiiiMl tel- 
jesen elenyészett. 

A ká|)talaii kisebb, koralaku |)ecsétj(' uiosl is meu- 
van és ilyen köriratbd l.ir: S. MINVS (\MMTVLi VA'IAK 
NITKIEN. belül szent l'jncr;iiii püspök és vértanú ké|)é- 

' .Ici'iii'y .lúiKis. A l\á|it;il;iinik i'-s Kunvfntfk 'ITuti-iuti-. M;i- 
g'yar Tíirtt'Miclmi 'l'ár. II. (!">. I. 

'^ TiKlitináii.VDS (!yiij1<'iiit''iiy. tS."!.!. 11. 4(i. 1. 

' A/, oklcvi'Ict !il;'il)li kö/líiin. A inafíyar kir. <irs/.áy-<)s le- 

véltárban őrzüU K'^réjíibi) nyitrai oklevél rj<>4-ltől ered. (.\ May'yar 
Kir. Orszáfjfos Levéltár (lipioiii.itikai osztályában őrzött jtecsélek niu- 
talüja. 2-t. 1.) 46 vei és mellette jobbról balra olvasható nevével : S. 
EMERA^IVS. M. ^ Ezen kivül van a káptalannak még 
más, szintén köralaku pecsétje, mely levelek s a kápta- 
lan belügyeire vonatkozó okiratok pecsételésére szolgál 
s az olvasó-kanonok örizetére van bizva. Ennek közepén 
szent Zórád vértanú alakja látható bárddal s eme kör- 
irattal : SIGILLYM MISSILE ECL. NITR. 1103. ^ 

A káptalannak, mint hiteles heljmek, működési köre 
ugyan az ország bizonyos részére nem volt szorítva ; igy 
tudjuk, hogy Szkacsánjd Ádám kanonolv 1564-ik évben, 
Dávid László szent-péteri birtokos ügyében Thurócz vár- 
megye területén vallatott tanukat ; ^ Beregszászi János 
kanonok 1644-ben Solt megyébe küldetett egy beigtatás- 
hoz ; * Rácsay János pedig 1698-ban Bottyán János ez- 
redest Esztergomban igtatta be egy nemes kúriába " : azon- 
ban rendes viszonyok között a káptalan tagjai Nyitra, 
Trenesén, Bars és Komárom vármegyékben végeztek hi- 
vatalos ténykedéseket. A hivatalos eljárásokhoz kikül- 
dendő személyi;, többnyire a kanonold stallumok sor- 
rendje szerint, az olvasó-kanonok jelölte ki. A kikül- 
dött a király, vagy nádor emberével a hely szinére utaz- 
ván, működésénels; befejezése után társával egjütt a 
káptalannak eskü alatt jelentést tenni tartozott, mely 
azután Írásba foglalva, a királynak, vagy nádornak fel- 
terjesztetett. 

Hogy az isteni tisztelet hasonló kiküldetések miatt 
rövidséget ne szenvedjen, a káptalan ezen világi ügyek 
elintézésénél Forgách Ferencz püspök szigorú megha- * Cerographia Hungáriáé 107. 1. — Jerney id. h. 

- E pecsétről Vurum József püspök Visitati ójában (11. k. 109.) 
ezek olvashatók : „Alterum Sigillum est lectorale, vei privatum Ca- 
pituli, quo acta privata, nti literae missiles et similia signantur ; 
istiid conservat Lector, qui et Acta illa nomine Ca])ituli expedit, est 
argentenm cum effigie b. Zoerardi securim in manu tenentis." 

^ Nyitr. kápt. orsz. levt. 11. Frot. 88. 

* U. o. Prot. 71. r.i5. 138. 

^ Thalv Kálmán. Archivnm Rakóczianum IX. k. 47. 47 

gyásából ^ arra tartozott figyelni, hogy a székesegyház- 
])an az ..Officium divinum" alall legalább nógy kanonok 
lügyen joicn ; továbbá nagy-karács(jny napjától apnj 
szentekig, virágvasárnaptól hiisvét-keddig, pünkösdva- 
sárnapjától keddig, valamint keresztjái-ó napokon, újév, 
vizkereszt, gyerlyaszentelő Boldog-Asszony és szent Márk 
cvang. napjáii, áld(jzó csütörtökön, Űrnapján és annak 
egész nyolczada alatt, a székesegyház védszentjeinek íiii- 
nepén és íolszentelt(!tése évfordulóján, Ur színeváltozása, 
mindszentek és halottak napján ezen küldetések szün(>- 
Ifíltek. — A felek által a káptalanban tett különféle be- 
vallások, ellenmondások, tiltakozások, végrendeletek, meg- 
hatalmazott ügynökök kinevezése, és egyéb hasonló jog- 
ügyletek a káptalan szine előtt, vagy legalább két, erre 
felhatalmazott kanonok jelenlétében történtek, kik az 
Írott nyilatkozatokat a felektői átvették ; az élő szóval 
tett bevallásokat pedig Írásba foglalták, annak tartalmát 
felolvasták, s az illetőknek szükség esetén élő nyelven 
is megmagyarázták, az okirat fogalmazatát pedig a káp- 
talani jegyzőnek kiállítás czéljából ;'i1ad1i\k. A kész ok- 
levelet az olvasó-kanonok az eredd í j'ogabnazatt^il íissze- 
liasonlította, kijavította és csak azután, ha kiroyástalan- 
nak találtatott, nyomták icá a |)ecsé1et. A káptalan pe- 
csét-nyomója a sekrestyében zÁv alatt tartatott, s a pe- 
csételések rendszerint a reggeli és délutáni isteni tisztelet 
előtt vagy után, mindig két kanonok s a hiteles hely 
jegyzője jelenlétéhen történtek.- A káptalanok vagy kon- 
ventek által kiállított átiratoknak csak akkor volt a \i')V- 
vény előtt bizonyító erejíik, ha felsőbb hatósáui, ország- 
bírói, vagy nádori nieukereső levél (mandátum re(piisi- 
loi'ium) következtében lettek kiadva. ^ 

A káptalan ors/.iVnos és magán levéltára elejénti' a 
nagyobb sekrestyében őriztetett ; a 17-ik sziizadhan azon- ' Oonstitutioiifs. (';i|t. \'i. 
* Jos. Viinini K. \is. Can. II. KtT Kis. 

" Lad. S/.(ii(''iiyi. I'i-afni^-iil.ivai', hili.iialis cl l'i ivilcjria Kccli' 
iis ot (Moro K. Ilungariao coinpotoiitia. IT-H. pag'. iV.l. 48 ban, midőn Telegdy János püspök a székesegyházat új- 
ból felépítette és toronjaiyal ellátta, a levéltár a kisebb 
sekrestye fölötti boltozott és tűzmentes helyiségbe vi- 
tetett át. 

Ahg van káptalani levéltár hazánkban, mely annyi 
viszontagságnak és pnsztitásnak ki lett volna téve, mint 
a nyitrai. Valahányszor ostromolták és megvívták a vá- 
rat, mindannyiszor legnagyobb veszélyben forgott a kö- 
zönség birtokviszonyaira oly fontos levéltári közkincs ; 
s az első századokban a káptalanra hirtelen förgeteg gya- 
nánt rohant csapások nagy pusztítások nyomait hag}i;ák 
hátra a káptalan országos és magán levéltárában. A ta- 
tárok kegyetlen dúlása ugyan, mely 1241-ben a zobori 
konvent nem egy oklevelét semmisítette meg, ' hála 
Nyitra város lakosai s a várba menekült nép hősies vé- 
delmének, nem okozott nagy kárt ; ^ de harmincz évvel 
későbben Ottokár cseh királ}' bőszült seregei siralmas 
módon felperzselték a várost, a várat, a székesegyházat 
s a püspökség és káptalan okleveleinek nagy részét. " 

* Fejérpataky László. Kálmán királj' oklevelei. 40. 1. 

- ..A vidéken azonban az erösebb várak, igy Trencsén, me- 
lyet Szoboszló fia Bagomér, ki a sajómelléki csatából menekült ide, 
vitézül védett, továbbá Nyitra, melyet a nWtrai polgárság és a be- 
menekült nép védett meg, hasonlókép Pozsony is daczolt a tatárral, 
s ezek ellen a mongolok semmit sem bírtak tenni." Rónai Horváth 
Jenő. Magyar Hadi Krónika 1895. I. 124. 1. — V. ö. Rosty Zsigm. 
A Tatárjárás Történelme 77. 1. 

^ Lodomér esztergomi érsek 1285-ik évi oklevelében, melyben 
az elődei által a nyitrai püspöknek és káptalannak adományozott 
praznóczi, bossányi és krencsi dézmát, s a tapolcsányi és korosi 
tized-negyedet visszaadja, ezeket irja: „Super quibus litteras et pri- 
vilegia archiepiscoponim [)redecessorum nostrorum se liabuisse di- 
cebant, sed tempore Otaoori (igy) regis Bohemorum et suorum in- 
sultus, quo ipsa ecclesia Nitriensis et tota ciuitas lacrimabili incen- 
dio concremata fnerunt, amisissent." Az oklevelet alább egész terje- 
delmében közöljük. 

Nyiti-a várát Ottokár soregei kétszer foglalták c^l ; (>lőször 
1271-ben, midőn a vár némi ollentáilás után megadta magát; de a 
csehek mégis a székesegyházzal együtt l'elgyujtották. A vár máso- 
dik megrohanása és bevétele 1278-ban történt. A püspök, II. Vincze, 4Ö Még nagyobb csapás érte a püspöki és káptalani levél- 
tárakat a következő század elején, midőn Csák Máté, 
János nyilnii püspöknek, mint I. Károly kii'ály leghívebb 
emberének esküdt ellensége, vad csapatait a nyitrai vár 
elfoglalására kiküldötte, kik amit el nem rabolhattak, 
azt ádáz dühíjkben tűzzel, vassal emésztették fel, amint 
ezt János püspök ismételt tiltakozásaiból s a kalocsai 
zsinaton közzétett kiközösitési ítéletéből tudjnk. ^ A káp- 
talan pedig 1322-ik évi oklevelében ugyanazon királynak 
Deseu mester nyitra- és pozsony-megyei birtokairól Ír- 
ván, jelentését ezen panaszszal zárja be : ., Végre nem 
akarjuk eltitkolni fenséged előtt, hogy a nevezett neme- 
sek összes birói ítéletekre vonatkozó okirataikat, nyílt 
és zárt szabadalom-leveleiket, és minden irományaikat, 
melyek alapján a fentebbi javakat bírták és tulajdonul 
tartották, szent Zórád templomában, a mi székesegyhá- 
zunk kamrájában letették ; hol azok a szentek ereklyéi- 
vel, könjrvekkel, díszitményekkel, egyházi ruhákkal, sze- 
relvényekkel és letéteményekkel, melyekkel fenségednek 
elődei és ősei, a fenséges királycjk egyiiázunkat meg- 
ajándékozták, és sok más nemes család letéteményeivel 
együtt, Máté volt nádor kegyetlen bűnténye által ismé- 
telve teljesen felperzseltettek és elhamvasztattak ; mely 
tűzvész által Isteimek és fenségednek ezen egyháza há- 
romezer ini'iik:'it nieglialadó kárt szenvedett. Kelt szent 

('■s a ki'i|italan futással incntcUi'-k nioy t''l('t(iket ; a lakosok közül po- 
(Iíü: sokan a s/,ékesn<ryliázl»aii kcrosk-k menedéket. De az ellenség' 
ide is lictilrt. A'ai;-v íitviMi embert mef^fíiUek ; a csecsemőket Iál)aik- 
nál kapták tel és vágták a templom oszlopaihoz ; azután az egyhá- 
zat kirabolták, a várost Iclfívii jtották. Dr. Paiiier (iyiila. .\ .Ma- 
p-yar Nemzet Tíirtéiieto az Áipádházi királyok alatt. II. ;!7(> és .'tííH. 
I. Hormayr és .Mcdiiyánszky Taschcnbncli liir valerlün<iis(die Cle- 
schiídite czimíí munka (III. Jahryanfr. 11(7. 1.) és Ivubinyi V. és Va- 
llót Tmre (May-yarorszáfr és Krdély képekben 111. S. |.| csak az 
l'J71-ik évi mc^H'vivást irják le, az l'J7.'{-ik évi véres jelenetekkel. 

' .lános piispíik tiltakozásait kíizíilték Hatthyány (Lr'^-es Kccle- 
siasticae III., ir.(j -ü:;.) Kejér (C. 1). VIII. ± !»!).) és Vunim (Kp. 
Nitr. Mem. I2:il 48.), a szöveg azonban több helyen eltér eirvniástól. 50 

Mihály főangyal ünnepe utáni legközelebb vasárnapon 
az Úr 1322-ik évében/' ^ 

1431. évi szeptember végén a husziták Prokop és 
Prokopek vezetése alatt Magyarországra törvén, Nyitrát 
is megtámadták, de a várat elfoglalni nem birván, a vá- 
ros kirablásával megelégedtek s Barsmegyében folytatták 
pusztításaikat. ^ 

1465-ben Debrentey Tamás püspöksége alatt Nyit- 
rán és környékén ismét a husziták garázdálkodtak. Hol- 
lós Mátyás király a püspök erélytelenségét a csehekkel 
való czimboráskodásra magyarázván, a várat világi pa- 
rancsnokra, a püspöki jószágok kezelését pedig Vitéz Já- 
nos esztergomi érsekre bizta. Ezen alkalommal történt, 
hogy azon világi urak, kikre a király a vár őrizetét bizta, 
nemes időtöltés gyanánt, a püspök és nyitrai egyház több 
eredeti oklevelét, a zsinórról függött pecsét elmetszésével 
megcsonkították és érvénytelenekké tették. ^ Ugyanakkor 
foglalta le Koth Péter várnagy a zobori apátság adomány- 
leveleit is, melynek birtokait Mátyás király utóbb a nyit- 
rai püspökséghez csatolta. * Rövid idő múlva ismét a 

' Nagy. Cod. Dipl. Andegav. II. p. 47—49. 

- tízalay Íj. Magyarország- története II. 381. — Vuriim. Epp. 
Nitr. Mem. 283. 

" Kitűnik ez I. Mátyás királj' 1468. évi okleveléből, melyben 
Vitéz János érsek keretére, a nyitrai egyháznak Dobrassó trencsén- 
megyei birtokára vonatkozó határjárási okmányát átirja „Que quidem 
üttere ex se evidentibus indiciis constiterunt nobis sub duplici au- 
tentico Sigillo ipsius Domini Lodovici regis confecte fiiisse, sed ut 
nobis declaratum est, cum nuper propter eam culpam domini Thome 
de Debrenthe eiusdem Ecclesie Nitriensis epi, quod idem latronibus 
Bohemis, qui tunc prope Nitriam Castellum obsidentes hoc Regnum 
nostrum igne et gladio vastabant, societatem tenuerit, per ununi ex 
Caj)itaneis nostris ab eodem Episcopo Castrum Niti-iense ablatum, 
et aliquamdiu per manus laicas conservatum í'uisset, Sigillum tam 
dictarum litterarum, quam aliorum privilogiornm dicte ecclesie Ni- 
triensis, que eciam cum eisdom littoris in eonspoctu nostro oxhibite 
sünt, per quosdam ex eisdem laicis, simul cum cordula per quam 
sigillum ipsum appensum erat, detractum l'uerat." - Az oklevelet 
alább egész terjedelmében közüljük. 

* Vurum. Pj])patus Nitr. Memória 294. 1. 51 lengyelek foglalták el Nyitrát, melyet 1472-ben magának 
Mátyás királynak kellett Kázmér lengyel királytól visz- 
szavennie. ^ 

A gyászos mohácsi csata után a két király versen- 
gése között Nyitra város sokat szenvedett ugyan, a vár 
és a püspökség javai világi bitorlók hatalmába kerültek, 
de legalább külső ellenség támadásaitól megkimélve ma- 
radtak. Azonban alig virradt fel a 17-ik század, máris 
Bocskay István, kitűzvén a felkelés zászlaját egyik had- 
vezérét Rédey Ferenczet Nyitrára küldötte. A Radovich 
Péter váczi püspökkel s a káptalan néhány tagjával a 
várba zárkózott Forgácli Ferencz püspök, nemzetségéhez 
illő bátoi'sággal erélyes védelemre készült s minden fel- 
adási ajánlatot visszautasított; végre azonban kevés hű 
szolgáján kivül, saját emberei ütöttek pártot ellene, s 
midőn a gyáva árulók a kai)ut az ellenségnek megnyiták, 
Korgách püspök menedék-levelet nyervén Hédeytől, káp- 
talanával Győrre, onnan pedig Bécsbe menekült. * 

Rédey Nyitrán oly otthonosnak érezte magát, hogy 
két évig időzött itt, s innen folytatta további hadjáratait 
és foglalásait, sőt Nyitra-várm(,'gy(! főispánja is lett, mig 
a császári serfígek véget nem vetettek pünkösdi király- 
siigi'uiak. A káptalan addig részint (lyőrött, részint Nyitra 
vidékén eiszóilau elle a száműzés kenyerét és csak visz- 
szatérte uláii HiOT-bcíi vette észre nagy meglepetéssel, 
hogy a vár ideiglenes ura a székesegyház kincstárából 
1(),ÜU0 frlra becsült ékszereket és egyéb éi'tékes tárgya- 
kat vitt magával emlékül ; az országos levéltárból pedig 
az bViO-ik évet megelőző, s az lf)(X)-ik év óta irt jegyzö- 
k(»nyvek hiányozlak. A káptalan nem késett ugyan a 
hiányzó jegyzőkíinyvcket és kincseket visszak(ivetelni ; 
de ('redmény n(''lknl. ^^''g|•(' lUOÍI-bcn a jianaszos ügy 

' l''i;ikiiói \'. Xiti'/, .János HszIit^-. Krsck Klctc l'Jl. 'Pa^rányi 
K. Nyiti'íi liujdaii ós most. Nyitiaiiit'f^-.voi Kiizlony 1S87. :!7. sz. líó- 
iiíii Hoivátli .Iciu'í id. 111. .'{17. l. 

- I'cIIk'Ő (liT^cly MafíVíir Krónika. .Siiaiifí'ár kiadása IG.'). 1. 
Forgácli l<\'rt'ncz levele Mátyás fűiuuTzt'fflu'z, Pray (íyüixynél. Kpi- 
stülao Procornni \l. lliinp^. III. 28:{. 1. 

4* némi elintézéséül a következő lapidaris irályú törvény- 
czikk jelent meg : „ Articulus 39, Quia Franciscus Rédey 
coram pluriiim Cottuum nímciis lure iuravit, se nihil ex 
ProtocoUis, quae Capitiilum Nitriense apud ipsum esse 
asserit, habere affirmavit: i^. 1. Ideo ab impetitione eius- 
(Jem Capituli absolvitur. — §. 2. De Clenodiis reqiiira- 
tur." ^ A tízezer forint helyett tiz évvel későbben, vagjás 
1619-ik évi május 1-én 1500 ftot kapott a káptalan vég- 
nélküU utánjárás, könyörgés és megaláztatás után ; ^ és * Corpus Im-is Himgarici. Budae 1779. I. 669. 

2 Az erre vonatkozó oklevél itt következik : 

,.Xos Capitulum Ecclesiae Nittriensis Memóriáé commendamus 
pei' praeseiites quibus expedit universis, Quaüter liisce retroactis 
disturbiorum temporibus et Patriao motibus, in Anno scilicet D. 
1605. decinia septinia Julii Magnif. D. Franciscus Rédey, dum per 
deditionem Arcem Nittriensem in manibus suis simul cum rebus 
et bonis, sacrisque Clenodiis et supellectilibus recepisset, tandem 
verő in Anno sciUcet 1606. circa festum divi Michaelis Arcliang. ea- 
dem sacra Clenodia et supellectilia, ad A'alorem decem millium flore- 
nor. liungar. se extendentia, ex eadem Ecclesia Nostra Catliedrali 
auferri et per suos asportari et in usum suum converti fecisset. Et 
Hcet tam vigore Articulorum, in Aiuio D. 1609. articulum 39-num, 
communi Statuum et Ordinum voto editum (sic) quam verő propria- 
pum Literarum expeditoriarum, sive obUgatoriarum vigore in Anno 
1607. 7-a sciUcet die Augusti, coram Praesentia S. Caes. Regiaeque 
Mattis in ludicio Locumtenentis Tyrnaviae editarum, praefata cleno- 
dia et supellectilia, nos luro mediante requirendi et reliabendi omni- 
modam lustám et legitimam liabuimus potestatis facultatem et au- 
ctoritatom, Xos tamen certis ex rationibus, ac consilüs etiam non- 
nullornm bonorum virorum, pacem potius, quam iurgia et litis dif- 
ferentias amantium moti, medio Spect. ac Magnif. D. Nicolai Ester- 
haz de Galantlia Comitis Cottus Beregli, Equitis Aurati etc. ad talem 
jjacis et concordiae devenimus Unionom, in perpetuum valituram : 
Quod nimiriun praefatus Magnif. dnus Franciscus Redej', Cai)itaneus 
Varadiensis etc. pro ablatis per eum rebus, bonis, sacrisque cleno- 
diis et suppellectilibus Ecclesiae Nittriensis, in usum suum conver- 
sis, distíactis et abalienatis ^^liUe et Quingentos flnos, liung. in bona 
et iusta Moneta nuuc currente, Manibus Magnif. Dni Michaelis Ka- 
roly de Karoll (sic) in brovi termino deponoro, assignai-e ac plene 
annumerare debeat et toneatur. Quos quidem Mille ot quingentos 
flnos liung. idem praotitulatus Magiiif. Dnus Franciscus Réiley etc. 
deposuit, assignavit ac plene, abscpie omni defectu annumeravit. Su- 53 

csakis a nemes lelkű Telegdy János érsek áldozatkész- 
ségének köszönliető, hogy a kifosztott székesegyház utóhb 
ismét némi ezüst készlethez jutott. * 

Ezen két év alatt a káptalannak, mint hiteles hely- 
nek működése szünetelt; mert az országos tanács által 

per (|uibus omiiibus praefatis Magriif. Dnum Franciscum Rédej', 
Htíredes(}ue et posteritates, nec non legatarios omnes utriusque se- 
xus universos, quietos, absolutos et módis omnibus expeditos reddi- 
mus et committimus. — — Dátum in et pro festő Sanctor. Pliilippi 
ot lacobi Apostolor. Anno D. 1619. •' (Nyitr. kájjt. országos levélt. 
50. Prot. 2(i0 1. 

' 16y3. ;J0 Novembris. loannes Telegdy (tit.) considerando „Ec- 
clesiam Cathedi-alem Nitriensem a Bocskayana rebelUone iterato cle- 
nodiis altarium pretiosis ut aureis, ita argenteis utensilibus despo- 
liatam esse et depraedatam, Capitulum assecurat de Massa argentea 
et taleris nro 400 j)ro candelabris argenteis et aliis necessitatibus 
Ecclesiae resignandis." (Nyitr. ká|)t. magán levt. Fasc. XVII.) 

Hogy Rédey Ferencz a püspökséget is megkárosította, kitet- 
szik Lépes Bálint nyitrai pöspöknek következő tiltakozásából : „1611. 
P^eria IV. post. Epiplian. Rssmus D. Valentinus Lépes Eppus coram 
Capitulo protestatiis est contra Franciscum Rédej' exponendo : quod 
nobilis loannos Tamóczy 5 i)agos in Vesztenicz ad ooclesiam suam 
pertinentes, quos hactenus ^''ranciscus Rédey extraordinario lure 
p()ssediss(!t, propter ([uasdam violcntias et actus potentiarios, per 
ipsum forte Rédey, aut ij)So annueiite patratos, suscitata eontra Ejt- 
jium causa, pro se occupare vellet, (juin idem Rédey iura ecclesiae 
defenderet, imo oadem divorsarum taxarum exactione et rorum eius- 
tlem direptione in discrimeu coniiceret." (Nyitr. ká]»t. orsz. levt. 4fl. 

l'i-ot. r,;) 1.) 

\y. i'iiililctt ])usztilás()l\ alkaliiiával veszhetett el szent István 
liirály legendájának egyik példánya is, moly a káptalan levéitárál)an 
emlékezetet meglialadci idő óta őriztetett, s melyből a káptalan Vil- 
iermos pannonhalmi apát megkeresésére ISHO. évi mároziws 22-én 
(Feria II. proxima jiost Dominicam in Raniis Pahnarum. magistro 
Inlianne lectore ecclesic nostre existente) iiiteles kivonatot kiállított, 
a/.nn czélból, liogy az i\\\í\i annak szövegével a szent István király 
állal a szent Mártonról nevezett pannonhegyi a|>álságnak adományo- 
zott somog^'i dézmához való jogát, melyet ugyan azon vármegye ne- 
mes és nem nemes birtokosai konokul tagadtak, igazolha.«ísa. Szta- 
chovics Rémig, a bcnedek-rendiek pannonhegyi levéltárának volt 6ro 
lS7í)-ban Nyitrán megfordulván s a legenda elvesztéről értesidvén, 
a kájitaiannak az líJáO-ik évi átirat másolatával kedveskedett. (Kápt. 
magán levélt. Acia non rogestrata.) 54 

1444-ben hozott határozat értehnében, felkelések idején 
oly oklevelek, melyeket valamely kényúr hatalmában levő 
hiteles hely adott ki, érvényteleneknek tartattak. ' Első 
oklevelét „post restanrationem Capituli", amint a proto- 
kollumban megjegyeztetik, 1607-ik évi június l3-án állí- 
totta ki. ^ 

Ezen túl nincsen tudomásunk, hogy a káptalan or- 
szágos, vagy magán levéltárából oklevelek elvesztek volna. 
A káptalan ugyanis a múlt szomorú tapasztalatain okulva, 
levéltárait a legkisebb veszély közeledésével rögtön biztos 
helyre szálitatta. 

Az 1828-ik évi ,Visitatio Canonica' szerint a kápta- 
lan egykor Trenesén városban is keresett menedéket és 
ott hosszabb ideig tartózkodott ; csak az kár, hogy az év 
melyben ez történt s az esemény, mely ezen menekülést 
okozta, fel nem jegyeztetett. 

1666-ban, és valószínűleg már 1663-ban is, midőn 
a törökök Nyitrát elfoglaltak, '^ az országos levéltár jegy- 
zőkönyvei Bécsben voltak. * A törökök a székesegyház- 
ban elrabolható kincseket nem találván, a kereszténység 
iránti engesztelhetlen gyülöletöket azzal tanusitották, hogy 
az Isten házát ló-istállóvá változtatták, szent Zórád és 
Benedek vértanuk ereklyéit pedig sirj okból kidobták, me- 
lyeket a keresztények összeszedvén, a zivatar elvonulá- 
sáig titokban a Tormos melletti dombon épült ősrégi szent 
Márton-templomában rejtettek cl. '" A törökök lB64-ik év 
tavaszán Souches tábornok által három napi szakadatlan 
ágyúzás és kemény csata után Nyitravárából kiűzetvén, •* 

* los. Nicol. Kovacliich. Epicrisis Dotnimentorum Diplomali- 
corum, seu de Valore Instrumentorum Litoraliuni. p. 152. 

2 Nyitr. kápt. orsz. levt. 48. Prot. 1. 1, — * Ortelius Uodivivus 
II. 289. 1. — Hormay u. Mednyánszky. id. li. li. 204. 1. — * U. o. 
76. Prot. 221. 1. 

* I. Gusztinyi Ep. Visit. Can. Cathedr. Eccl. Nitr. p. 20. 

® A megvívás részleteit 1. Korneli. Fragrnenta Ungaricao Hi- 
stóriáé — ab A. Chr. 166;}. p. 293—296. — Tscherning-. Das von den 
Türkén langgequalte, nun durcli dic Cliriston non boseelte König- 
reich Hungern. Nürnberg 1687. 251. — Casim. Frcschot. Idea genc- 55 

a nagy károkat szenvedett székesegyházat Szelepcsényi 
(xyörgy érsek s a nyitrai püspíikség adininislralora dísze- 
sen helyreál] itatta, a védszentek ereklyéit pedig gróf IVil- 
ffy Tamás püspök 1674-ben egy művészi becsű, koporsó 
alakú ezüst szekrényben helyezte el, melyben zár és 
püspr)ki pecsét alatt most is őriztetnek. 

A Tökölj^féle mozgalmak idején nem csak a kápüi- 
lani levéltárak, hanem a székesegyház kincsei is a po- 
zsonyi káptalannál voltak letéve, s midőn a káptalan 
1685-ben Gubassóczy János érsektől kérdezé : tanácsos-e 
a kincseket Pozsonyból visszahozni ? az érsek még to- 
vábbi várakozásra utasítja a káptalant, ezeket írván : 
..Adm. Rndi Dni Fratres in Xto mihi observandissimi ! 
Vettem az kglmetok levelét mellyben kiványa tudni hogy 
ha köllelik-e (visszaadván már Uyvárt Isten eö 8z. Föl- 
séghc) Pozsonyi Consistoriumban eltakarétot Nitrai Eg}'- 
házi Clenodiumokat s Prothokolumokat visza Nitrára vi- 
tetni kglmeteknek vagy sem? melly dologh emiétet vég- 
ház meghvételével megh lehetne ugyan, de tanácsossabb 
lesz, ha mégh egy ideigh a derekát ott hagya kglmetek 
azon Egyházi kincsnek, hanem az mi igen szükséges 
leszen azt vitesse haza : had lássuk mire fakadnak (»z 
télen az hadi alapotok. írja kghuetek azt is, hogy (íroff 
Ei'dődy (lyíirgy Vr eő kglnie a leghjobbik Dézsmáját, 
mellyet kglmetek \)W couunuui Ecclesiaií servitoruni ne- 
cessitate akai-t tartani liatalmassul elfoglalta volna, de 
nem teszi lol kglmetek hogyha volt-e eö kglme azelőtt 
azon Dézmának conliiHins Usussában ■? vagy sem "? Azért 

ralü dcl Rcgiio d' Vng-oriu. In Vcnc/.ia. 1(584. 10."). Viinim Ki>|i. NiU". 
Müin. :{6(). 

Oláli Milíli'ts, a k(''sőlilii cszltTíídiiii rrsok, .Joviushoz AiijjfshurjCf- 
ból ir);5n. noveinlxT lU-«''ii irt Icvclrtx'n cinlili : liogA' azon koporsó, 
m('lyl)on szonl Zórád ós Vid (szent Hcncdok liclyott) csontjui a nvil- 
rai sz(''k('scííyliázl)an n,vu<;odtak, a l)écsi ötvösök nuilu'lyt''l>o kcridt 
(''s ott órnick viírctésérc liasználtatik fol. Valúsáf»'on, viigy csak tó- 
vos ói'tosiilésnn alapszik-o tizen mogdöbbento közlomÍMiy V nom tu- 
di>ni; m(írt az általam isnii'rt tíirténoti források orrol balljjatnak. 
(V. ö. Nicolai Oláh Codox Hi)istolaris. R(3consiiit l)r. Arnoldus Ijiolyi. 
pan-. 104.) 56 

az aránt vévén elseöbb inforniatiojat kglmeteknek ugy 
fogom tudnom az dolgot alkalmaztatnom. — Isten éltesse 
kglmeteket sokaigh szereneséssen. Dátum Viennae die 
19 Septembris 1685. Earundem AA. RR. Dnationum 
Vrarum Fráter in Xto addictissimus loannes Gubassóezy, 
A. Eppus Colocensis. m. p.'" — Eredetije a nyitrai káp- 
talan magán levélt. Fasc. XVII. lit. d. 

II. Rákóczy Ferenez hadjáratai alatt a székesegy- 
ház kincsei s a levéltárak Mattyasovszky László püspök 
és kanczellár gondoskodása folji;án több évig Bécsben 
voltak elrejtve. 

Végre a franczia háborúk idején (1805 — 6-ig) Do- 
maniss trencsén-megyei község nyújtott menedéket a 
székesegyház ékszerei- és a káptalan okleveleinek. ^ 

A káptalani hiteles hely jegyzőkönyvei 1520-ik év- 
től 1849-ik évig 135. számozott és 2 csak hetükkel jelzett 
kötetre (Protocolliun extraseriale) terjednek s a 16-ik és 
17-ik század nem igen dicséretes szokása szerint, több- 
nyire régi hártya-codexek (antiphonálék, breviáriumok, 
missalék) leveleibe kötettek be. A felek által Írásban be- 
mutatott bevallások, osztálylevelek, végrendeletek, ellen- 
mondások, beigtatási, idézési, tanúkihallgatási parancsok 
stb. a jegyzőkönyvhez füzeitek, mtnél fogva azok, a 18-ik 
században használt vastag és nagy rétü papir miatt, igen 
idomtalan, vaskos köteteket képeznek. 

A 15-ik század végéről, mintegy mutatványul fen- 
maradt egy kis negyedrétü, hártyába és azonkívül barna 
bőrbe fűzött jegyzőkönjT vagy inkább regestrum, mely 
51 számozott lapra terjed és az 1492 — 1509. évek közé 
eső időben tett különféle bevallások, tiltakozások sat. 
legrövidel)b kivonatát foglalja magában. Olvasását a több 
levelén látható rozsda és vizfoltokon, vagy a megfakult 
tintán kivül a lapszélek elrongyollott állapota nehezíti 
meg; mert több helyen a sorok végén 1-3 szó hiányzik. 
Az évszám csak 10 levelén jeleztetik, s igy az evek csak 

^ V. I. A nyitrai egyházmegyei könyvtár kéziratai ós régi 
m'omtatvánvai. lY. 1. 57 is a megelőző, vagy következő napok — feriák — foly- 
tonos egybevetésével határozhatók meg. A jegyzőkönyv- 
höz a miilt század (ílején valaki névmutatót és haszná- 
lati utasítást, egy más kéz pedig 1787-ben ezimet és uta- 
sítást írt, mely azonban csak az előbbinek más szavak- 
kal való ismétlése. 

A káptalan nemesak nemes és nem nemes családok 
okleveleit, Nyitra-vármegye hivatalos és hiteles pecsét- 
jét, ^ hanem gyakran egyesek létéibe helyezett készpén- 
zét, vagy egyéb értékes ingóságait is őrizte. így 1596, 
évi június 4-én kiállilolt oklevelében özvegy Szabó Já- 
nosné, berencsi lakos keretére elismeri azon 50 ft átvé- 
telét, melyet ugyanannak néhai férje a múlt években, 
mint nővérének Pesky Ilonának, néhai Kovách .János 
nagyfalusi lakos özvegyének eladott ingóságaiból befolyt 
összeget, a i\áj)1alaiHiak azon czélból adott ál, hogy ezen 
összeg nevezeit nőnek, kit a ir)r(')kr)k 15H()-ik évben 
Nyitra-vármegye területén véghez vitt rablásaik és pusz- 
litásaik alkalmával két árva gyermekével (\gyült magok- 
kal hurczoltak s kinek éle11)en létérői, vagy haláláról 
azóta semmi hir sem érkezett, rabságából való kiszaba- 
dítására fordilassék. - 

l()4í]-ik évi márczius ,'{-án inncli l'msiiyák .binos 
elismeri: .,hogy az mÍ!UMmi péiizl az iiciiirs Nili-ai ( 'ap- 
talanbeli C'uslos iirii;i! egy h'uli'iba Icldl voll, sinc dcll'cclii 
(igy) kezéhez vcllc." ^ 

1745 évi jimiiis 'J4-éii pedig gróf h'digi'icli l';'il nagy- 
váradi |)üs|)(")k 4(HM) i'(''iiiisi Ttot tett le a k;'i|)1alaiini'il, 
melynek kainatail évenkinl egyik névszerint megjelöli 
rokonának kiíizettelni rendelte, s melyet a ká|)1alan 17bl 
szeptember (J-án, a vell niasiláshoz képest, gróf Forgách 
Isi vannak Íiz(>te11 vissza. * ' Kolosví'ni SmikI. r-s ( )vái'i Kcloiiicii. .\ Mairyar Tru-vriivliati)- 
Háj^oU .J()^-s/,al)ál,viuiiaU (!yiijti'iii(''iiyt'. IV. 1. 14S. I. 

^ Nyitr. kápt. orsz. levt. 4:J. Prot. U)l. " Nvitr. kápt. maiján 
liivt. Fasc. XVI. lit. m. — ♦ U. o. Fasc. XVI. n. GÜ. 58 V. A KÁPTALANI ISKOLA. Köztudomású s a katholieizmus legriagyohb ellen- 
ségei által sem tagadliató ama történelmi tény, hogy a 
középkorban csak az egyház alapított és tartott fen is- 
kolákat. A III. Sándor pápa alatt 1179-ik évben tartott 
Xl-ik egyetemes, Ill-ik lateráni zsinat elrendeli, hogy 
minden székesegyháznál a tanítónak (magister), ki a 
növendékpíipokat és szegény tanulókat ingyen oktatja, 
illendő javadahna legyen, ^ Ezen rendelet értelmében 
nem csak a külföldön, hanem hazánkban is mindenütt, 
a hol püspök és káptalan létezett, alsóbb vagy magasabb 
fokú tanoda is volt. Nyitrán is már az árpádházi kirá- 
lyok idejében nem csak a zobori konvent, ^ hanem a 
káptalan is tartott fenn iskolát ; ^ hisz az első négy 
nyitrai kanonok kíizött is, kiknek neveivel Kálmán ki- 
rály 1111-ik évi oklevelében találkozunk, az egyik, — 
Villermes — nyelvtanító (gi'ammaticus) volt. * A XlV-ik 
századból két iskolás kanonoknak : Lukácsnak, (1323.) 
és Jánosnak (1328.) emléke maradt fen. A XVI. század- 
ban, — vagy talán már előbb is, mivel a megelőző szá- 
zadból adataim nincsenek, — már világi tanitók műkíkl- 
tek a káptalani iskolában. Ezeknek egyike, Csázmai Fá- 
bián, a káptalan bizonyítványa szerint, két évig (1559— 
1561) nem csak ernyedetlen szorgalommal oktatta, ha- 
nem nevelte és részben táplálta is a gondjaira bizott 
tanulókat. " A XVII-ik század elején Körösi (Cilsinus) 
István, szintén világi férfiú, volt a káptainni iskola ta- 
iiitój;i. *' Ez(>ntúl uyaki-;U)l);ui találkozunk nyitrai tain'tók 

' Hefele. Conciliongoschichte. TI. Ausg-ahc. V. H. 71;"). 
^ Acta Sanctoruin ITngariao. II. 65. 

^ Haragó Józs. A katliol. Iskolakérdrs tekintettel Korunk ós 
Hazánkra. 1:52. 1. 

* Fcjór])ataky L. id. li. 4.'!. 1. 

^ Nyitr. kápt. orsz. luvt. !). Prot. 244. — « U. o. 44 Prot. 22."). 59 neveivel, de csak kanonokok végrendeletében; mert szo- 
rosan vett tanüg3n adatokat eredmény nélkül kficslcin 
itteni levéltárainkban. 

Csak Forgách Ferencz ixisjxik slaluliimai veinek 
némi világosságot a káptalani iskolára, s Jólleliel annak 
belső szervezetével s az előadott lanlárgyakkal nem fog- 
lalkoznak, hanem czéljoklioz képest, csak a vallásos 
szellem ápolását s a fegyelem fentartását éiinlik ; mégis 
azokból, különösen a tiltott, vagy erkölcstelen kíinyvekre 
vonatkozó intézkedésökl)öl bizton kíh'ctkeztetlietjük, hogy 
az akkori káptalani tanodában az olvasás-, irás-, szám- 
tanon és éneken kivül, a közéletben szükséges és hasz- 
nos egyéb ismeretek is adattak elö. 

,,A káptalan gondoskodik, igy ír a jeles főpász- 
tor — hogy a tanitó nem csak tudományára, hanem 
erkölcseire nézve is kifogás alá ne essék, kinek megvá- 
lasztását, a hitvallás letétele után a püspök jóváhagyja, 
s nehogy önmagára hagj^atva fennhéjázóvá legyen, a 
püspöki helynök éber figyelemmel kisérendi éleiét és ön- 
viseletét, s ha a helyes íisvényről letérne, meginti és 
esetleg megfenyiti. Ne tanítson tiltott, vagy épen er- 
k()lcsteleii és ocsmány kiuiyvekből, a milyeneket olvasnia, 
vagy tartania ncMn szabad. Tanit ványait oktassa a ke- 
resztény vallás [);n';uicsiiir;i. s a Ilit elemeire ; ünnepeken 
és vasárna|)(ikon ezeken kivül mi'is taiitjirgvakat ne is 
adjon elő. A na|)onkiiiti tan-órrik.it az iskdia-ti'remben 
függő szent kép előtt mondandó ajtatds imával kezdje 
és végezze:, ne is (íreszszen el fontos ok n(''lkül egyes 
lanulóknt az iskoITiból az ima elvégzése előtt. Köteles 
továbbá a knrban jelen lenni s azt igazgatin": miért is 
tartozik tanulóit mind az egybázi énekre, mind a szent 
unsénél való szolgálatra tanítani. .\ tanulók |)ajkosságát 
valamint az iskolában, ugv azon kivül is fékezze meg, 
hogy gyenge koi'ukt(')l fogva szerény és j;ind»or maya- 
viseletliez szokjanak." ' 

Kv\ jr)vedellU(''1 ko\elke/(» t('lelek kr'|tez1(''k : k(''SZ- 

* Coiislitiitioiu's ctf. (".iii. XIII. 60 

pénzben a püspöktől 12 ftot, a káptalantól 24 ftot ka- 
pott. Övé volt a Ili vek által bizonyos ünnepeken, mmt : 
^lindszent-, szent Márton-, szent Katalin napján és víz- 
kereszt vecsernyéjén felajánlott adomány (oífertorium). 
Temetési kíséretért 24 fillért, kanonoki beiktatásnál „Te 
Deum"-ért legalább 25 fillért; vásári ajándék czimén 
nemes ífjaktól 4 fill., nem nemesektől 2 fill. minden 
fi-taniiló után szent Gál napján egy kakast kapott. Egész 
évi tandíja iránt előlegesen a tanuló ifjak szüleivel meg- 
egyezett. Árva fiuk, valamint a kanonokok rokonai tan- 
díjmentesek voltak. Végre a könyökí dézma bizonyos 
részében s érdemeihez mérten a káptalan egyéb kegy- 
adományaiban is részesült. ' VL A KANONOKOK JÖVEDELMEI. A kanonokok emlékezzenek meg, — így ír Forgách 
Ferencz püspök, — hogy azon javak, melyeket a hívek 
áhítata Istennek felajánlott, részben Krisztus szolgái s 
az isteni titkok sáfárainak szükségleteire, részben tem- 
plomok megújítására s az isteni tisztelet díszének elő- 
mozdítására, végre a szegények segélyezésére fordítan- 
dók. Mert ezen vagyon, müielyt az egyház tiüajdonába 
megy át, természeténél és rendeltetésénél fogva más, 
mint szent ezélra nem használható. Azért óvakodjanak, 
nehogy ösztönöztetve a bírvágy által, mely minden go- 
noszságnak gyökere, saját, vagy rokonaik vagyonát és 
jóllétét oly módon gyarapítsák, mely az Istennek szen- 
telt javakat az egyház kárával, a szegények megszomo- 
ritásával s a jók botrányára eredeti rendeltetésöktől el- 
vonja; hanem inkább szemeik előtt tartván a tríenti 
szent zsinatnak az egyházi vagyon kezelésére vonatkozó 
határozatait, igyekezzenek jövedelmeiket úgy használni, 

* Constitiitiones etc. Cap. XIII. 61 

hogy életmódjuk a papsághoz illő mérséklettel és sze- 
rénységgel ne ellenkezzék. Távol legyen tőlük az ezüst 
edényekre való pazarlás, a fényes ruházat, számos cse- 
lédség, szóval minden, a mi kevésbbé szükséges s a mi 
a kanonokok esküje értelmében mellőzendő. ' 

A njitrai káptalan ingatlan birtokai, a molnosi bir- 
tok kivételével, mely a dékán-kanonok felügyelete alatt 
miveltetett s a káptalan közös szükségleteinek fedezésére 
szolgált, Gusztinyi János püspök koráig, kilencz részre 
voltak felosztva, s minden kanonok tartozott a neki ju- 
tott részletet saját emberei által megmunkáltatni. ^ Min- 
den egyes kanonok részérc körülbelül nyolcz népes úr- 
béri telek jutott. Ezen felosztási kulcs szerint 
a berencsi jószág két kanonoki részletet (portio) 

a nagyfalusi „ egy 

a lükyi „ egy 

a nagy-sarlói „ egy 

az ardanóczi „ egy „ „ 

a ludányi és pogrányi egy „ „ 

a szúlóczi jószág két „ „ 

képezett. ^ 

Az ohár-javadalmakoii kívül, csak a káptalan liá- 

' ConHtitutioiics. Cap. X. 

^ „HoMíi D(>o;iiialia imiltis rotro tonijioribiis in partos disccrjita, 
S(Mi in i)()rti((n('s divisa liKTanl ; ita ut singnlus ('anoiiicns ccrtam 
ex iis ratam liabuorit, i!amt|ii<' iiropiiac i'aniiliao domostican cura ot 
indnstria administravoril ; (juia vcio dt? portionibus huiiisniodi id, 
(piod niclius ct inlVrontins fnorat Sonioros Doniini sümjifr hnv 
praci'cidcntiac ()C(;npal)ant, atípu- ita scnicn niutiiat' intoi- fratrcs cba- 
ritatis lacdcndac iacicbant ct fovcbant. (>i»t. meni. loannos (Jusztinyi 
Kjjiscopu.s ap(iuilil»rinni in provcntiliUH rcducoro ot p«»r id conini 
ipiofpic \inion<'ni conciliaiv cupicns, Dt'civto snao Visitationis dd. 
27 Iiinii ITIiö cdito Capiluhnn pcrmovit ; ut cadoni B»)na poslliac 
in coninmni adniinistrontur. (^uius intuitii cum jdurcs difliiniltati's, 
illi(!o .snixTari ncipicuntcs omcrscrint, (piac |daniini buius conunu- 
nis adniinistrationis lacilc indiicfiubu! nmraliantur. fai-tuni i-st, (piod 
ojius novrnnio adhacscrit, at- primiun 1774 plcm- in cITt'ctiini abivi*- 
ril." h)s. N'iiniMi i:p. \'isit. Canun. Catlí. Kccl. Nitr. IS'JS. I. pa^. 10, 

' 17l;>-ilv ('vln-n ezen liirtnkivszlftck i-kUrpi-n voltak felosztva 
a kíi[)talan tayjai közíitt : 62 

rom első kíiiionokjáiiíik volt kiiL')!! j()vedeline, és pedig 
az olvasó-kanonoknak két. összesen holdnyi szántóföld, 
és 3 rét jövedelme, nem különben három szölö kilen- 
czede és tizede ; az éneklő-kanonok szintén néhány szőlő 
kilenezedét és tizedét, az őr-kanonok pedig az ngyneve- 
zett ..olajos" és egy más, a szent-kereszt oltárához tar- 
tozó szőlő termését élvezte. A káptalan többi jövedehne 
méltóság- és rangra való tekintet nélkül egyenlően osz- 
tatott eí. ' 

1748-ban egy Ujlak}^ György kanonok által aláirt 
kimntatás szerint, egy-egy kanonoki stallnmra következő 
jövedelem esett : 

1. Szelepfsényi György érsek alapítványa- és más 
mise-alapit\ány okból, melyek élvezetéhez a személyes 
jelenlét nem kívántatik meg 140 ft. 

2. Egyéb mise-alap itványokból 180 ft. 

3. A trencsén-megyei és egyéb bérbeadott dézmák- 
ból 180 ft. 

4. Őszi és tavaszi vetésű gabona tizedéből 50 pozs. 
szapn. 

5. 10 darab bárány. 

6. Bor-dézmából 30 akó. 

7. A mahnokl)ól 100 mérő gabona. 

8. A kanonoki leirtó krészletek terméséből, a vető- 
mag levonásá\ al 70 mérő. 

9. Szénából 10 öl. ^ 

Ennél régibb kimutatást a kanonokok összes jöve- Domanizsay János birta a nagyfahisi birtokrészietet 

Rácsay János .. a ludányi és pog-rányi 

Spátay Gábor ., a szúlóczi második 

Prileszky Miklós .. a berencsi első 

Szörényi László .. a nagysarlói ,. 

b. Révay Béla .. a szúlóczi első 

a tíibbi részletet Bárdy Gáspár, Szmutko Mihály és Hajnovics 
Ferencz kanonokok birták. (Nyitr. kápt. magán levt. Fasc. XVI. n. 50.) 

' Ladisl. Szörényi. Status tempoi-alium Bonorum Capitub Ni- 
triensis. 1731. Kézirat. ()4. 1. 

- Nyitr. kápt. mag-án levt. Fasc. XVI. n. őO. (leiméről levéltárunkban nem találtam ; de egyes helysé- 
gek bérbe adott dézma-jihcdídméi'c vonatkozó adatok 
gyakrabban fordulnak elő. 

így 1561-ben Hody, j)ozsony-inegyei falu gabona- 
tizede 8 í'tért volt bérbe adva Bíjnjnya}' Tamásnak. ' 

157ö-ban Apponyi László a káptalaimak Kovarczon 
járó tized leiéért '2S magyai- í'tot fizetett. - 

lo74-ben gróf Salm Gyula a káptalannak Sopornya, 
Farkasbida, Keresztúr, Pálócz és bárom Sűr nevíí bely- 
ségek részéről járó dézma fele részét 7ö fton vette meg. ^ 
Ugyanazon helységek dézmája, a ])árányok tizedén kivül, 
1610-ben bérbe volt adva Thurzó Szaniszlónak 220 fton. * 

Mily csekély lehetett a 16-ik és 17-ik században a 
kanonokok készpénz-jövedelme, arra egyéb adatok hiá- 
nyában következtethetünk egyes meglevő végrendeletek- 
ből, melyekben alig akadunk kész[)énz nyomára s az 
egész hagyaték néhány ezüst kanálból, borból és gabo- 
nából áll.^^ 

» Nyitr. ká])t. orsz. levt. 14. Prot. 27. ^ V. o. 20. Vnú. 14. 

" „Nos Capitulum Ecclfsio NiUricnsis, int'inorie coiuiin'ndii- 
miis per [d-osontes, Quod iifis a S|)('ftabiii i't .Magnif. Uno roniik' 
lulio a Salmis ct Neiiburcrh ratione diicirnai'uin, nohis t'.\ |i(tssf>ssio- 
iiibus eiusdeni Soporny, Farkashyda, Kereztur, Palocz ct tribiis jios- 
sossiorilius Suur vocatis provonifntibus pm diniidia dociniarum [lartc, 
alteram equalt'in módiam |)artf'in pro nobis rrscríiaiito.s, (.•iini iiiri- 
pro iiostra parte per nostrum iKiiniin'in decimamii ac pro ralii eius 
deeimaloriim proventum i)er(.'ipieiidi, medio Kyregy loaiiiiis literaU 
de liayna Provisoris arcis Sempthe, e.\cepti.s aj^iiellis et sedecimis 
Plebanoriim, IIohmios liniiiíar. septuaf^inta (piin(|ue ac(;ei»imus, pro 
liüc tantummodo anno. Kt (piia pro anno prelerit<> similiter de liore- 
nis septiiafjfinta (iuin(4ne iinníí'ar. dicitnr non iialiere (piietanciam, pi"<i 
dimidia parti' earumdem deeimarnm, tnm- sibi a nol)is arenilalai-nni, 
KniKÍem Sptutabilem et Maiíiiii". Dnnm tnm de liis, fnni' per nos 
anno |)reterito alt ipso jien-eplis, tnm di-niijne ijjis noliis |iresenli 
anno datis et assignatis sumniis (|nietannis et expedimns. h;iruni 
nostrar\im vif^oro ct t(ístinionio literarum mediante. Datnm leria 
sexta pPdxima anto Dominieam (^uasimodo. A mm homini Miilesinid 
<.y>iiin;íenlesim() Scptu;in-esim<> lv>u;irt<)." Nyitr. k:\\<\. ors/.t. Ii-vl. IS 
Prot. 42. 

* Talányi Kár. Nyilrnnieí^-yei Kíi/iíiny. 1SS7. 2ő. .sz. 

'' L. a .W'I. s/,;'iz;idi kanonokok névsorál>an .Msó-Lindvai 
(lyíirií-y véii^rendelrtél és (Irádeczv .lános liMirvaléki li-ltárát. 64 

A káptalan szegénységét legjobban bizonyítja ama 
tény, miszerint 16<S3-ban, midőn a iolkelfílc által rövid 
időre székhelyéről elűzetett, szükségleteinél^ fedezésére a 
szent-jános-eleíanthi pálosoktól 37 ftnyi kölcsönt vett fel. 
Az ezen összegről szept. 20-án kiállított kötelezvény 
szövege itt következik : 

„Nos Capitulnm Ecclesiae Cathedralís Nittriensís 
Memóriáé commendamns tenoré praesentiimi, quibus ex- 
pedit imiversis : Qnod in certa, magna et inevitabili 
nostra neeessitate ex residentia Nittriensi inopinate ex- 
pulsi, omnibiis substantiis et peeuniario proventu privati, 
coacti fuimus petére et levare mutuo ab A. R. P. Fran- 
cisco Nicolao Kelcz, Ordinis S. Paiili Primi Eremitae ac 
Conventus B. loannis Bapt. ad Elefánt Vicario flór. Rhe- 
nenses 37 ad proxime affuturum Festum Omnium San- 
ctormxi a. c. Quod si facere, ac ad terminum praefixmii 
praestare nollemns aiit non possemus, obligamus prae- 
fato P. Vicario, imo tóti Conventui et Sacro Ordini Bona 
nostra mobilia et immobillá, in communi et in particu- 
lari existentia sub Sacra Regni Hungáriáé corona, cuius- 
cunque nostrmn, etiam acquisita fuerint, pro praespeci- 
íicata Summa ílnor. 37 dictus A. R. P. Vicarius, aut 
Conventus, aut totus Sacer Ordo, liberam facultatem ha- 
bebit, ex quibuscunque bonis nostris sibi satisfaciendi, 
etiam cum refusione expensarum, sive penes commissio- 
nem Domini Vice Comitis, medio ludlium et lurassoris, 
sive duntaxat propria sua authoritate, sine uUo iuris 
processu, nou suífragantibus in hoc ullis iuristitiis. Ad 
quod debitum t)bligantur etiam in Capitulo futuri Succes- 
sores nostri (si ob certum defeetum a nobis exolutum 
non fuerit) siquidem contractum est, pro evitatione magni 
damni inde emei'gentis ; utpote ingentium disturbiorum 
tempore, pro conservatione Nostri et Capitularium Bo- 
noruui. 8uper quibus omiiÜMis Adui. Rev. Patri Vicario, 
Succí^ssori, Conventui et Sacro Ordini has Obligatorias 
dedimus sub Sigillo Nostro Authentico, in sui)i'aadnotato 
Convenlu S. loannis Bapt. ad Elefánt proximo Die Lu- 
nae post Dominicam decimam quintam post Pentecosten 65 

Anno 1683. Idem Capituliim Nitriense." (Eredetije a kápt. 
magán levt. Fase. XVI. Publ. Er-c-l. n. 19.) 

A nagyprépostság visszaállítása után (1780.) a i<áp- 
talan tagjainak jövedelme ekképen módosult : 
a nagy-prépost, egy kanonoki stallum já- 
randóságán kivül, a szkacsányi urada- 

dal ómból évenkint kap 1722 ft. o. é. 

az olvasó-kanonok ugyanonnan . . . 168 „ ,, „ 

az éneklő-kanonok 126 „ „ „ 

az őr-kanonok 84 „ „ ,, 

a székesegyházi, trencséni és gradnai fő- 
esperes egyenkint ....... 68 .... „ 

a zsolnai fő-esperességnek, mel}' akl-Lor 
még nem létezett, külön alapítványa 
van. ^ 
a három utolsó kanonok kaj) egyenkint 42 ., ., „ 
A kanonokok halála után egy éven belül, bármi 
c-zimeii beszedett jövedelem az elhunyt hagyatékának 
tulajdonát kéj^czle ; az egy év múlva bcl'olyt háli'alékos 
(isszcgck [x'dig, egyenlő részekben, a kíizös nn'se-alap s 
a káptalan kegy uraságához 1;nioz(') templomok pénztára 
között oszlatbik lel, ^ mely iniézkedés most is érvény- 
nyel bir. 

A kanonoki jíivedelem i'eloszli'isa ITibbszor szolgált 
alkalmul panaszokra; meri a káptalan néha a hivatalos 
íigyben távollevőket is nem csak a személyes jelenlétet 
megkívánó ala|)itott misék lökéinek kamatai-, hanem 
más jövedelmek élvezetéből is kizáita. 

IMS-ban maga I. Ferdinánd király meiibagyja a 
káptalannak, hogy a kir. kanczell:ii-iában alkalmazott 
kanonoknak az (W meLiillen") jtAcdchnet adja ki. ^ 

' \j. Klucli |>iis|)iik iihipiló l('V('l(''t a lí). 1. 

'-' ..l'rovi'iUiis jiomI niorbüii lit-iicficiíiti tanlimi lollccti, <|iii intra 
aimuiii incaHSíinlur, siiei-taiit ad Massaiii ili'liiriili ; (|iii vitd dciii- 
i;t!l»s (íollif-untiir, ex iis ima pais adiilicaliir in aiiiriin-iituiii ('a|iilalis 
l>ro fundo Votivi conimniiis ("anoníconini scrvirntis ; alia autiMii pro 
aiíjínicnto Fiindi niinataniin in Hoiiis ('a|>itiili Kcclcsianini convtTti- 
tur." los. Vniuin Kp. N'isit. Caii. Callicdr. Kccl. Nitr. I. p. l'.W. 

" L. a W'l. századi kaiioriukuk nt''vs(iiáliaii Csiizv l't''(<Tl. 66 

1676-ik évben gróf Pálffy Tamás püspök, Demka 
Márton oldal-kanonokja érdekében igy ír a káptalannak : 

„Admodum Rndi Dni Fratres in Christo obssmi ! 
Fráterünk Demka Márton Ür, az eő klgme Nitrai cse- 
lédgyének informati ójából jDanaszkodik, hogy az eő klgme 
számára semmi élésbeli jövedelemből részt nem akarna 
adni ; kinek más okát nem tudom, hanem ha azért, hogy 
helybe nincsen. De az semmi ok ; mert szabadságában 
ál akár melly Püspöknek is, egyet Fráterei közül magba 
mellet tarthat, a mire kívántatik oda fordithatya. Ezt 
cselekedte szegény Lippai Érsek, ezt cselekszi a mostani 
is ; Jani és Sebestyeni uraimékat continuo hol magha 
mellet, hol jószághában tartván ; most utollyán penigh 
Sebestyeni in- továb esztendőnél Bécsben agenskedvén 
az eő Ngha (Szelepcsényi György) dolgaiban; azomban 
szintén ugy meghjart Culinariajok, nagy és kicsiny élés- 
beli jövedelmek, mint ha othon helyben laktak volna. 
Hol jár most Jani (Ferencz, utóbb szerémi püspök) uram 
Olasz országban, mégh sem val innét házul sennni kárt. 
Demka Ur nem az magha kényin kedvén vagyon Já- 
szon, se penigh nyereségért, mert ha rayta állona, inkáb 
volna Nitrán lelki s testi csendességben, hogy sem ott 
éyeli nappali rettegésben s nem is világhi jószágnak, a 
mint egy ideigh Sebestyeni Ur az morvái uraságnál, ha- 
nem Egyházi jószágnak Gondviselője, kit mindenkor 
méltób a mikor meglehet Egyházi, hogy sem vilaghi 
emberre bizni, engedelmességh alat, parancsolatomból 
kelletvén magára venni. — Minek okáért szeretettel in- 
tem kglmeteket, a mit ilyen kénytelenséghből való occu- 
patio alat magának nem kívánhatna, mással se chele- 
kedgye, előbeni rendtartás szerint, mindenekből adassa 
ki igazán az eő kglme részit, (exceptis Sacris votivis) 
mert másképen engem láttatik keghnetek boszuval il- 
letni, kiért ha kedvetlenségei nyúlok énis a dologhoz, 
magának tulajdonicsa Kghnetek. In reliquo Isten éltesse 
jó egésségben Klgmeteket. Viennae 7-a lunii 1676." ^ 
Thomas Pálffy Epp. N. 

* Eredetije a nyitr. kápt. magán levt. F. XVI. n. 15. Ö7 Mattyasovszky László püspök pedig 1700. szeptem- 
bf'i' 8-áii az egyházi iigyeklxMi lávolievő kanonokokra 
nézve a következőket rendelte : „Revdissimi ac Adm. 
Kndi Dni Fratres in Xto milii (jbservandnii ! Literas 
praetitulatai'um D. Vrarum, in quibus tam quoad Rvdmnm 
D. Ravasz, qnam et alios Canonicoriini iam in Regni, 
Oottus, Cleri vei meis n(;gotiis sae])iiis semet absentan- 
tes, et de uli-oque proventii, ordinario videlicet ac extra- 
ordinai-io par1ici[)are debentes, opinionem sentinienlum- 
qu(? nieuni desiderant, aceepi lionoriíice. Ego tantum hoc 
re[)on(), ut iuxta hactenus receptam consuetudinem, tuni 
idem praelibatus Dnus Ravasz, cum et alii ex proventi- 
biis pai'ticipes reddantur, eo iisque, quousqiie ego illuc 
(quod brevi, Deo dante, fiet) non descendero, et Funda- 
Honales, utrum desideretur semper pracsentia Canonico- 
iiim, non perliistravero, ({uibus expost perhistratis, tam 
qiioad votiva et alia intendani l'acere ununi bonum or- 
dinem. Quo rescripto maiico in i('liqu(» Earnndem Rnia- 
runi (ít A(bn. R. I). Vraiiiiii X'icnnaf S. Sej)1. 17IK). Fr. 
in Xto ad servitia paniliiiiis Ladislaus Mallyasovszi^y 
Eppiis Nitriensis m. |)." ^ 

ííi'ót' Frdödy László |)iis|)(>k üresben I71(). niájns 
2í3-án kelt levelében kr>Z('»lvén a káj)lalainial, hogy Tren- 
csén vármegyében legközelebb végzendő bénnálási nljára, 
és egyéb egyházmegyei ügyek elintézésére Spálay (iálxtr, 
kanonokot maga mellé veinii szi'nidékozik, igy l'olylatja : 
..SjH'ro itaqiie pi-aeliliiiatas 1). \ias eiiisdeni legilimam 
absentiam in condignam considerationeni siini|i1ui'as el 
(le \'otivis, ac aliis obvenliíinibns, eidem (piasi praesens 
esset pracslandis dispeiisalin-as." - 

A 17-ik század végén a künnlakó, lelkészi javadal- 
makkal elli'iloll kamtnnkdk is ii-szesüliii (jhajlollak a 
k;'i|)1alaiii joN'edelemben, s erre \ onalkdzc'i kéi'elnkkel 
-Iáklin Ualázs |)üsp(»kh()Z lordtillak. A k:'i|>lalaii, |)íis|n»ke 
által ez ügvbeii iivilalko/jisra lelhiv a1\ :iii, belecLivezését * Krcditijr a iiyiti-. Ivápt. iiiai;,ín li-vt. !•'. X\l. n. L*!l. 
- Ki'i'di-tijc 11. u. I<\ X\l. II. 1(!. 68 a váratlan kívánság teljesitéséhoz megtagadta s a káp- 
talan létezése óta mindenha divott g^^akorlatot továbbra 
is fentartatni kérte, a következő, jogi és méltányossáui 
érvekkel támogatott előterjesztésben : 

..Illustrissime ete. Ex Intimatorijs Literis lllmae ac 
Rmae D. Yrae ad Kmimi D. Yiearimn emanatis, nobis 
innotuit externorum Dnormn Fratrmn in Parochijs exi- 
stentiiun eam esse praetensivam intentionem, et apnd 
Illniam D. Yram superinde í'actam instantiam, cpiatenus 
ipsi, licet Residentijs, imo etiam subeundis ministerijs 
Ecclesiae Nostrae, portandisque oneribns Capitnlaribns 
penitus vaeantes, consequenterque respectu actnalis fun- 
ctionis nostrae nobis iinpares, in manifestum discrimen 
constitutionimi nostrarum, et haetenns inauditam consue- 
tudinem aequaliter participent de proventibus Capitula- 
ribns ; euiusmodi praetensioni citra grave dispendiuni 
subsistentiae, permansionis nostrae simpliciter liaud as- 
sentiri quemites, Illmam ac Rmam D. Yram i)rofunda 
cum linmilitate ac fiducia demisse exoramus, quatenus 
ex paterna sui erga nos cura et gratiosa propensione 
potiiis permansioni nostrae alto siii ludicio consulendo, 
dignetm' immediate subinsertis iustis, solidisqne ratio- 
nibus nostris gratiose exanditis, in resolvenda eiusmodi 
nobis onerosa praetensione locum dare. 

Primo itaqne pro uberiore informatione lllmae ac 
Rmae D. Yrae in vim ac fnndamentimi consolidationis 
Rationum nostrarmn cei-ta Puiicta Constitutionum Capi- 
tnlarium per extractum praesentibns inclusive transmit- 
timns, quorum ex genuino sensn lormalissime elucesce- 
ret, in ordine ad participationem ac divisionem proven- 
tunm Capitularium, Canonicorum personalem i'esidentiam 
necessariam esse in Capitulo, pro snbeundorum quippe 
labormn ac muniorum snorum functione, ut neqnidem 
cum dispensatione Episcoporum totó Anno absentes esse 
possint sine substituendo loco absentis altero, medio 
cuiiis Divina ol'ficia in hacce Ecclesia peragerentur ex 
parte eius módi al)S(Mi1is, ([uo in passu subsequenti alio 
speciah' [)micto eaedem ('unslitiitiones nostrae cdnditio- 69 

naüun modalitatem divisioiiis proventuum í'ormalibiis 
verbis praps(-i*iberenl, pmetensioncmqiie abscntium Dno- 
ruin Fratiim rosolvcrent in hacc verba : „Qiioniam qui in 
Sacrario operantiir, quao do Saf-rario sünt cdunt, et qui 
Allai'i dpsíM-viunl, enni Altari parlicipant, viiiilanti cnira 
providendum esi, iit rcddiliis, Ijonoruin lioiniiiiun libera- 
lilatc ad minislros I)oi alcndos altribiiti in suo vivőre 
manoant, oonsorvontur ot dividanlur." Yol ox his itaqne 
pracsc-riptis Constitulioiiibns, ab aniiqiu) iisu illibale oh- 
sfrvaíis, inanifoste (•onstarft, proventus Ca])itulares ad 
ipsos aetualüs residentcs Canonieos, miiniaquc ac onera 
Kcclosiaslica subeuntes spectare ; et nequc in contrarium 
Dni oxtranoi Fratrcs praoscriptas conditioncs tamquam 
inoff'pctuatas por simplicem eoriindom absentiam alia 
f|iiai)iain ratione salvare ae rpsolvore possont, adooquc 
eoncomitanüír coníra inaiiircsliiiii scnsiim |)ra('sci'ip1ai'uin 
conslilutióniiin pi'ítvciitibiis Í'a|)i1iilai'il)iis |)(»1jri baiid jxis- 
SMiit, (piaii(l()(|iiid('in nulla oiiinino Sci-vilia Ecclosiac No- 
stnir pi'acslai-f'iil, pi'ar1('r(|iiain (|ii(id sid)iii(I(' í|iiaiii ra- 
rissiinc iti occiirnMitibiis iicydiijs cxniissionis iKtsIrae 
|)r() Icslimonio iiosli-o ( 'apiliilari :id viciiiiora lóca Colliis 
'i'hn'iicJiiiiiiMisis |)i-() i])S(»iMiin cnmmiHlJlalc somnl aul bis 
ad siiinniuin \n'\- aiimialcrn ívvolulioiiciii cxcant, s(m| nj- 
liiloiniiiiis siinili cliam occasionc nihil pro (Mnoluiiicnto 
('a|)i1nli, vcniiii jint |)riva1a soliiin (M)riind('in UKM-codo 
laboi'aic (IJLínosccnMiliir. lialHMilcs ralcniis diiirmiiii ot 
(•oiiorinmi lionorariiiiu jtnicslili siii scrvilii a siiis I'i-iii- 
cipalibiis. 

ScciiikIo. Hoc ('ti;im liistiljac iiiiiiiis (•(MiLinmm esse 
vidci'ctiir, (|iio(l nos in rnpiiulo rcsidcnics, conlinua nii- 
nislci'ia iv-cl('si:islic;i, ;ili;i(|iic Capilidi occinwcnlia scr\i1ia 
|H'i'licicn1('s, lui';n|ii(' i'\ bdiiii (';i|ii1uli pni|)i'ia noslra In- 
dusliiii cl non ctjnlcnnM'ndis snMiplibus. siiic idia dnn- 
taxal i'xti'iiMMinn i^'rali'nni assisicntia ct snccursii cxpcii- 
saiMun síiiuiiin pio connnnni bnno ('apilnli conscrvantcs 
ci dcrcndcnics, xcrlxi (lcni(|nc pnmlus dicj cl acslns in 
(^ipilulo subcnnlcs, altanicn |)ro\('ntns ( 'apitnhwcs cuni 
ipsis vacanlibus extoniis Dnis Kr.Uribiis, in pinLriiibus 70 

Parochijs resiclentibus, ac pro privata solummodo ipsorum 
iitilitate laborantibus, nec quieqiiam ox proventibus \[)s,o- 
rum Parochialibiis nobiscum participantibiis dividoi'c dc- 
beamus : indignum enim esset, impari laboré, aeqiiali 
fructu potiri, aut iiuUum prorsus laborom quapiam mér- 
cédé recompensandmn főre, sicut implicans esset non 
entis cuiuspiam aliquas admitti aífectiones. 

Tertio, Non minus aecoderet hoe qiioque, quod piae 
memóriáé Episcopi Praedecessores Illmae ac Rmae D. 
Vrae non aliam sane ob caiisam contulerint Canonicatus 
bene meritis Personis, in similibus Parochijs existentibus, 
et cum illa quidem Conditione, quatenus nsque ad tom- 
pns vacantiae alterutrius in Capitulo residentis Canonici 
in Parochijs maneant, contenti proventibus Parochialibus, 
quam quod nimirum ab occupato per Turcam Ujvarino, 
simul ciun afíiicta Patria, nimiae desolationi obnoxia, fa- 
cultates etiam nostrorum provcntuum extenuenlur, Bo- 
naque magna ex parte ad hoc usque tempus adeo deso- 
lata sint, ut omnes Personae Capitiüares pleno numero 
ex perpaucis ijsdem proventibus hic in Capitulo neuti- 
quam subsistere ac perseverare queant; ad hodiernum 
usque diem novem Pagos desertos, et aliquot molas solo 
aequatas omnique proventu destitutas habentes, susten- 
tationem nostram potiori ex parte, adinstar saecidaris 
conditionis oeconomicis exercitijs et araturis sublevare 
necessitamur, sumptuosa cimi intertentione í'amiliao. 

Quapropter erga Illmam D. Vram perquam demisse 
instamus, quatenus habita condigna consideratione per- 
mansionis nostrae, smnptoque exemplo beatac remini- 
scentiae olim praedecessorum suorum, dignetur praeviis 
ex rationibus, nos actuali functione, administratione luiius 
Ecelesiae poUentes, usque duntaxat recursum beatiorum 
temporum, aut restaurationem nimimn desolatorum bo- 
norum, extenuatorumque proventuum Uíjstrorum, in pri- 
stino antiquo statu gi'atiose conservare. Quam gratiam, 
Paternamque sui erga nos propensionem etc. Dátum 
Nitriae die 31 Maij Anno Dni IGOl. Humillimi servi et 
Capellani devotissimi Cai)itulum Ecelesiae Nitriensis." 71 (Eredeti fogalmazat a nyitrai kápt. magán levélt. F. 
XVI. n. 27.) VII. NAGY-PREPOSTOK. BÁRÓ SC^HWARTZER JÁNOS LAJOS. Svédor- 
szági származású : 1767-ben pozsonyi kanonok volt, hon- 
nan 1770-ben az esztergomi fő káptalanba jutott. ' 

1771-ben nagyszombati plébánossá választatott. A 
nyitrai nagy-prépostság visszaállítása után az 1779-ik év 
végén első préposttá és bosoni ezimz. püspökké lett ki- 
nevezve, megtartván egyszersmind az esztergomi kano- 
nokságot. Ezen új méltóságba Lukácsy János, vál. ro- 
soni piispr)k, nyitrai olvasó-kanonok és káptalani helynök 
17H0. január 80-án igtatla be. ^ Lukáfsy Jánosnak ugyan- 
azon év aj)iilis 2f)-án történt elhunyta után, a káptalan 
a már három év óta főpásztor nélküli egyliázmegve ideig- 
lenes kormányzását Schwartzer prépostra ruházta át, ki 
ezen kitüntetést örömmel és köszönettel fogadta, s elvál- 
lalt kötelességeinek kezdetben meg is felelt; de nem so- 
kára, gyakori utazásai miatt, Habilovics .lános olvíisó- 
kanoiiok iillal bclyettesitetle magát. — Egy Mont-Bé- 
liard-bau l7H2-ik évi dcczembíM- ^ö-éii kelt bneléből, 
melyben boldog új évet kívánván, a ká))taiant kéri, hogy, 
amennyiben legfelsőbb belyről a káptalani jövedelmek 
kimutatása kívántatnék, a |)répostság jövedelmét is ^ állja 
be, tudjuk, liogy az 17S2/8-iki telet Franczia-ország- 
ban t()lt("»tte, hová bizonyos meg nem nevezeti orosz her- 
ezeggel (cuni riincipe Moseovitico) utazott : hoinian azon- 
ban betegeskedése niiatt vissza nem jrdietett. Kzen ki)\i- 
séges uhizásai okozták, bogy két kái)talanban élv'ezctt ' Himi'lv. < "iiiiiliiliiMi I. Collt'^. Kccl. PosdnitMisis. 2S1. Mo- 
lUDria Híisiliiiac SIiÍjlídii. 17l'. 1. 

-' Protocolliiin Ladislai Kaniáiihá/.v. Mi. 1. 72 

jövedelmei daczára, a nyitrai préposti-lak befejezésére 
felvett 6000 ftnyi kölcsönön kivül, rövid idő alatt 28,000 
ftra rugó adóssággal terheltetett. Az esztergomi fő-káp- 
talan, a felelősséget magától elhárítani kívánván, Schwar- 
tzer ottani jövedelmét, 800 ft kivételével, melyeket sze- 
mélyes eltartására kifizettetni rendelt, zár alá helyezte 
s ezen intézkedéséről a nyitrai káptalant 1783. április 
26-án értesítette. ^ De ennél még nagyobb csapás érte a 
prépostot ; ugyanis II. József császár 178B-ik évi augusz- 
tus 1-én b. Schwartzert, amiért az osztrák tartományok 
határain kivül a megengedett időn túl tartózkodott, Ma- 
gyarország területén birt minden egyházi javadalmaitól 
megfosztotta. Később azonban ismét kegyelmet és 1794-ben 
váczi kanonokságot nyert. Jeles szónok volt. Gróf Révay 
Antal nyitrai püsiDök székfogialása alkalmával 1780-ik 
évi november 15-én, és 1771-ben sz. István napján Nagy- 
szombatban mondott beszédei nyomtatásban is megje- 
lentek. ^ Meghalt Váczott 1801. évben. 1780—1783. 

GRÓF RÉVAY JÁNOS, szklabinai és blatniczai 
gróf Révay János és Bossányi Julianna bárónő fia, szü- 
letett 1748. augusztus 8-án Császkóczon Nyitra vái-me- 
gyében. Kiképeztetését a bécsi ,Theresianumban' nyerte, 
hol nem csak a bölcseletet és jogot, hanem a theologiát 
is tanulta. 1771-ben áldozárrá szenteltetvén, első szent 
miséjét Jablonczán, anyjának birtokán mutatta be. Mi- 
gazzi Kristóf biboros tanácsára, ki az újmisés jeles te- 
hetségeit ismerte, Rómába ment, hol a legjobb ajánló- 
levelekkel ellátva, nem csak Colonna, Borghese és Santa- 
Croce bíborosoknak, hanem magának XH'^-ik Kelemen 
pápának is kiváló kegyeiben részesült és két évig a .,Rota 
Romana-nak" nevezett legfőbb itélőszéknél gyakorhili 
egyházjogi tauuhnán3"okat tett. Haz;ijál)a visszatéi'vén, a 
lelkipásztorkodás terén működni óhajtott s az egyik meg- 
üresedett budai plébániát kérte ; azonban Mária-Terézia * Protocolhmi Lectoratns Capit. Nitr. al). A. ITSO. \^ng. (ü). 74. 
2 Tudományos Gyűjtemény. 1819. III. 58. 1. — Zelliger Al. 
Egyházi irók Csarnoka. 472. 1. 73 

királynő ot 1774-l)on szepesi kanonokká nevezte ki, hol 
mint székes-egyházi főesperes püspökének, Szalhek Ká- 
rolynak meghizásából kerületében egyházi látogatást vég- 
zett. 1780. október 2-án vágh-ujlielyi préposttá választa- 
tott : de ezen javadalmáról nemsokára lemondott. 17(S8. 
angusztus 2-án nyiliai nagy-préposttá lett. - Gróf Révay 
Antal nyitrai püspíik ugyanazon év deezembor 2r)-án az 
élők sorából k iszol íttatván, a káptalan gróf Révay Jánost 
választotta káptalani helynöknek, mely hivatalát négy 
évig viselte. Végre 17S7-ik évi novemberben a megüre- 
sedett szepesi püspöki székre helyeztetett, hol mint val. 
titkos tanácsos és Thnrócz vármegye főispánja 1806. ja- 
nuár 0-én fejezte be életét. ^ Nagy műveltségű férfin volt, 
ki a hazai nyelveken kivül, az olaszt és francziát folyé- 
konyan beszélte. A lelkészkedö pajtság buzgalmának 
élesztése, a fegyelem fcnlarlása s az cüvIkizí ludoiná- 
nyosság fejlesztése érdekében, egyházmegyéjében az idő- 
szakonkint megtartandó kerületi gyűléseket, koronákat, 
léptetve életbe, melyeken eleve kitűzött lelkipásztori és 
hittain kérdések olvastatlak fel és kr>Z()S megvitatás tár- 
gyává tétettek. Lőcsén 180Ö. szei)tend)er 10-én kelt vég- 
rendeletében székesegyházának egy ezüst kelyhet, egy 
teljes főpapi rulia-k észletet, a hozzá tartozó ezüst edé- 
nyekkel, a podolai (esztergom-főmegyei) tem|)lomnak egy 
ezüst kelyliet, a ])a|)iu'ivel(lei alapnak 8(MM) Hol ; njinisé- 
sek állal végzendő szent misi-kre (iOO ftot ; az elaggott, 
|)a|)ok nyugdíj ala|)j;'inak KHH) ltot; a szepes-váralljai 
irgalmas-rendieknek I2(M) llot, a beczkói ferenczeseknek 
2(M) ftot sat. bagyott. ^ Az enditett iriialnias-rendieknek 
ni;ir 1700-l)en 2(MH) llot, továbbii egy ezüst serleud, ;igva- 

' M.iitiiii KissUn. ()i';itin h'ii iH'lnis. I .ciilsclioviac ISdC. \>:i}X. 
fi ll>. .).(lli«sk;i IMI. Kis-lvilrpáli .-ml.'k.-k. II. r,7L'. 1. I»r. ("on- 
stiuit voii W'uiv.liiicli Hi(>yT;i|>liiscli('s l.,('xik(iii dcs K;iisi'i-Iliiims íísIit- 
íviili. XXV. ;{7L'. 

- Protocollum liíidisliii Kiiinánliázy. •m. I. 

'■' P.ilufíyiiy Ilim' piisit. köziratai. Aclonim Tum. IW \>;{}x. 1777. 
az i'tr.vliázniciryt'i kíinyvtárliaii. 74 kat, ágvnemüeket s egyéb felszerelési tárgyakat adomá- 
nvozott. ' ' 1783—1787. 

HERSCHING DÁNIEL. 1732-ik évi szeptember 
14-én Pécsett született, hol atyja, János, szolgabíró volt.^ 
A középtanoda osztályait ugyanott a Jézus társasági 
atyák vezetése alatt végezte és 1748-ik évi október 18-án 
ugyanazon társaság ujonczai közé lépett, hol jeles tehet- 
sége- és szorgalmánál fogva, anyanyelvén kivül, a német, 
latin, franezia és olasz nyelveket saj;ititotta el s a tudo- 
mányokl)an is oly kitűnő előmenetelt tett, hogy mint 
tanár, egyházi szónok és gyóntató a legfokozottabb igé- 
nyeknek is megfelelt. A társaság kebelében viselt egyéb 
hivatalain kivül, 3 évig Rómában a magyarok gyónta- 
tója volt. A társulat feloszlatása után 4 évig könyv-vizs- 
gáló, s a pozsonyi kerület elemi iskoláinak igazgatója 
volt, mely kettős hivatalában szerzett érdemei elismeré- 
séül 1777. junüis 20-án pécsi kanonokká neveztetett s 
egyszersmind a belvárosi plébánia vezetésével bízatott 
meg. Itt tizenegy évig működvén, a fejedelmi kegy 1788. 
április 23-án a nyitrai prépostságot adományozta neki, 
nem sokára pedig a sardikai püsp()kség czimével tűntette 
ki. Hersehing habár Nyitrára mint idegen jött, ilt nem 
csak példás élete, hanem nagy műveltsége és jótékony- 
sága miatt is köztiszteletben részesült. ^ Szónoki képzett- 
sége a közűg3"ek terén is kitűnt s azért neve Nyitra vár- 
megye jegyzőkönyveiben is többször emlitletik. * Midőn 
József császár a szegény-ügy rendezését országszerte el- 
rendelte, Herscliing prépost tevékeny részt vett a nyitrai 
szegények intézetének megalapitásáiiál, mely íinkéntes 
évi adományokból fentartatván, tíibb évig virágzott, mig 
a szeretet uwíx nem fogyatkozott. " — Az érdemekben 

' Ivúnyi Ki'u'oly. M;i<;Tar f'atli. (Mciiis l^rdciiiciiick l'jinléko. II. 
ir,7. 1. 

" Ins. Briiszflo. I\(M-onsio Clcri Diocc. Q. Ecclcsieusis I. (515. 1. 
■ ^ Franc. Xav. Fuchs. Visitatio Canon. Cath. Eccl. Nitr. T. öli). 

'• Nagy Józs. Nyilramcg-yc Holyirása. 8 füz. 52. 55. ós 9(5. 11- 

^ A szegények intézetét Vurum József jjüsjxik 188t-ik évben 
uj életre ébresztette s az most is létezik ; de a megváltozott viszo- (■) 

gíizdae- fórfiii 18n2-ik rvi jiiiiiiis ()-;'m udta vissza Icikí'l 
Ter('in1őj(''ii('k. ' — 1801. Jiil. lO-ón tett végn'iHlcIcIrlHMi 
a káptalannak annivcrsariimn-a Í)(KI fi dl ; az egyháznic- 
gyoi alapnak 2íK) í'tot ; a nyitrai szcurnyek-inlézolrnnk 
2(X) ftüt ; a nyilnii kogyos-rendicknck mise alapilványnl 
1(X) ftot szegény tanulók scgélyezóscrc pedig 2(X) í'tot; 
a nyili'ai forenczieknek HH) ftot, a pécsieknek gyásznii- 
sére /j(MJ ftot, a nyitrai szegények házának (Xenodocliiuin) 
1500 ftot; szegények közötti kiosztásra löO l'íol, a iiyit- 
i'ai káj)1alan birtokain létező temíjloinok fentartására 
löO i't(jt ; a pécsi szegényeknek 100 ftot; ugyanott az 
irgalmasok zái-dájának KHMJ ftol ; a siket némák (jktatá- 
s;ira 150 ftot hagyott sat. ^ 1788—1802. 

ÜYATTP^L ANTAL. Születet Háuhaii TriMicséu vár- 
megyében ITriM. mározius 24-én. A ii,\ ilrai gynmasiumlx'il 
a luivendékpapok soi-ába felvét(>tvén, a bí'ilcselelet és 
1lie()logiát Nagyszombalbaii oly Jeles eredményuyel 1a- 
ludta, hogy nn'ud a kettöix'il liidoi'i okleveNM nyeri. I'aj)pá 
szenteltetvén, 175()-ban gróf Lsztcrházy Imi-e |)íisjt()k 
udvarába julott, s ott elöbl) píis|)()ki szerlarló, ii1(')bb 1i1- 
kár volt. lT58-ban pruszkai plél)án()s lett. A Irlkipiisztor- 
kodás terén 12-évig dicséretesen imiid^áikodvj'ui, ^ (liisz- 
linyi |)íispr)k ö1 káptalauának tagjává Iflic, liol 1770-ik 
('vi Január 2íi-án Javadalmába beiglatták. .Még ugyanazon 
('vben sz. Ágoston pécsi |)i-(''pos1s;'ig:inak cziuK'Xcl diszit- 
lelcll lel, és ezcnlúl ci^í'-szcn I 777 íl!' ( iiiszlinyi .bhios |»iis- 
pok oldal-kanonokja \'olt. 1771-1(")l 1781-ig cgxszcrsnnnd 
a pa|)nov('l(le igazgatói hivatalai viselte; utóbbi évben 

ii.vuk s ;i szc^viiyflc solíiisáffáiiál foftvii csak ij^fii csckr'iy iin''rvt>rii 
('•rozlctlii'U jút(''k<)n,vs;i^;i1. 

' A ..l'rol.ocKJliiin IííkI. i\;iiii;'mliáz_v iiv in<'<rj(>jry/.r'ssi'i kisi'-ri 
I ItTscliiui^- halálát: ..Ah .\iin<i 17SS fuit l'iiii'|msilMs (\i|iitiili Niliii-ii- 
sis, (Ili in cliarilalc cl ciiiii PiMidciitia |ii!icriii(. In ••oiívci-sando 
iiilliis, in (licciulo cliniiicns, in aj^cmlo liiunaiuis cl inansnclns." 
(|.a-. 4r,.) 

- Nv. kápt. orszáiyDS jtn'clt. IL'O Pml. (17. I. 

•' liclkcs/i l)uzi;alinát k';;'szciiltcn l)cliiz<>Myilntla az állal, lio^^v 
az oUani fcrciiczrciKtick kíiziil ct^y álduzáit mini scMr-rdjclkcszt sa- 
ját jüvodclnichől lizotoU. 76 gr. Révay Antal püspök őt ügyhallgatóvá, rövid idő múlva 
pedig helynökévé nevezte ki. Gróf Révay püspöknek 1788. 
évi deczember 26-án bekövetkezett halála után egy ideig 
az egyházmegye kormányzatában nem vett részt ; de 
1788-ban Fuchs Xav. Ferencz őt a szent szék elnökévé 
nevezvén, e téren szerzett bő ismereteit ismét érvénye- 
síthette. Püspökének első egri érsekké történt kinevezte- 
tése után (1804.) a káptalan az egyliázmegye ideiglenes 
kormányát Gyattelre bizta, ki időközben a káptalan első 
méltóságára a préposti székre emeltetett. Heljmöki hiva- 
talát élete végéig ritka tapintattal és buzgalommal viselte, 
mig a halál 1806-ik évi márczius 8-án, néhány héttel 
húsvét vasárnapján megtartandott arany-miséje előtt, az 
élők sorából váratlaniü ki nem ragadta. Kútfőnk igy jel- 
lemzi őt : ..Tota vita in laborando infatigabilis, in con- 
silio prudens, in agendo dise retus, totus honori Capituli, 
et eommodis Dioecesis omni studio intentus.'' ' Eletében 
tett alapitványai : 1802-ben a szúlyói és lázi plébánosok 
stolájának megváltására KXX) f t ; — a nyitrai papnevelő 
intézetnek egy növendéke ösztöndijára 400 ft ; a székes- 
egyházban havonkint, végzendő misékre 3200 ft a pré- 
posti székház melletti sz, János szobránál végzendő litá- 
niákra 200 ft ; a kövesdhegji áldozároknak misékre 300 ft. 
Végrendeletében anniversariumra 1200 ftot, kanonoki há- 
zának alapitványúl 500 ftot hagyott. 1803—1806. 

KA^IÁXHÁZI LÁSZLÓ. \Született Zsolnán 1753. 
május 8-án Atyja Kamánházy István, anyja Dezsericzky 
Mária volt. A g^Tunasiimii és bölcseleti tamümányokat 
Nyitrán, a theologiát Nagyszombatiban \Tgezte s al)bül 
borostyános (baccalaureus) lett. 1774-ben Nyilrjlra visz- 
szajövén, fiatal kora miatt esak alszerpappá szenteltetett. 
Ugyanazon év szeptember végén Gusztijiyi püs})ök nö- 
vendékpapjai tanításával bizta meg, mely hivatalt, 
1775-ben történt áldozái'rá felszenteltetése nt:in még négy ' í'raninsri Xav. Fuchs Ep. Visitatio Cathodr. EccIps. Xitr 
519. 1. — Protocoll. Lad. Kamánliázv öl. 1. 77 

évig viselte. ' 1779-l)eii szkacsányi, — 178'5-ben pedig 
Nyitra alsó-városi ])lel)íínossá lett, hol mint helyettes al- 
esperes és az elemi iskolák igazgatója ráradiiatiamil mun- 
kálkodott. A szegények intézetének életbe léptetése kö- 
rül szerzett érdemeit az akkori m. kir. helytarlólanács 
1787-ik évi augusztus 27-én kelt leirataiban nyilván el- 
ismerte. ^ 1790. június 4-én nyitrai kanonokká, 1797-ben 
pedig a Bold. Szűz péterváradhegyi apátjává neveztetett. 
Mint kanonok egy évig a papnövelde igazgatója volt, 
utóbb pedig mint dékán a káptalan gazdíisági ügyeit 
kezelte. Nyitra vármegye közgyűlésein tevékeny részt 
vett, kivált azon alkalommal, midőn a felkelő sereg egy 
része, nem akaiTán az ország határain túl katonáskodni, 
az engedelmességet megtagadta, és zászlóját és vezérét 
elliagyva, fegyveresen tért vissza Nyitrára, hol csakis az 
ö rendkívüli fáradozása- és ékesszólásának sikerült a 
lázijiigó fegyveres néix't leesillapitani. ^ A káptalanban 
fokozatos elöléptelés utján a székesegyházi fő-esperessé- 
ííig emelkedett, midőn Oyattel Antal nagyj)répost halála 
után Ferenez király a káptalan első javadalmát 18()()-ik 
évi augusztus))an neki adoniányozla. K királyi kegyet 
nivid időközíjkbcn új kitüntetések kíivették. Ugvanis 
18()7-ik évi februiir 7-én a hét személyes tábla fő[)apjává 
(a kiriilyi lábla |)i:i<'l:i1us;i már 1808. óta volt) ugyanaz(»n 
évben Jiovii, 1S(IS. jiiiüuszlus 29-én jx'dig váczi püs|i(')kké 
nevez1('1('t1. * Az lS()7-ik évben Budára (»sszelú1t ország- 
uvülésen mini k;i|t1;il;nii kr»ve1 vett részt. ■' Mini kilünő 
szónok, Xyilrán és N'áczolt egyaránt, jeleiilékeny szere- 
pet viselt ünnepélyes üdvi'izlések és fogadtatások alkal- 
mával. Beszédét melylyel Károly Ambrus főherczeget és 
eszteriiíMui ('-rsekel iKKozolte. e czim ;il;i11 !id1;i ki: ..Allo- 

' Fiaiw. X;iv. Fiidis. i.l. li. .".Ül. I. 

- I''i;mc. Xuv. Fiiclis. K|>. Visit. Ciinoii. .Vil. l. 

•' Ivaifsii Arzi'-n. V'ácz Város TílrlV-m-ti'. \'. 'JS.'). 

* I^nal. \j. M. S}te|>ií.ssy. Moinoriii llliiii ac. |{i'v. I). Ladislai 
Kániíinliázy Va(;ii. 8. I. Fcji'-r (lyüríív. Kámáiiliá/.v László Vái-zi 
l'iisitdk Einir-kiíZflo. TcsttMi IS|7. 

* A ká|>lalan iiiásmliU követi' Honsirzky íJéla volt. 78 

eutio, qua Seren, ae Rev. Regn. Himgariae et Boh. hae- 
reditarium Priiic-ipem, Arc-hi-Diicem Austriae D. Caroluni 
Ambrosium Archi-Episcopiim Sti-igoiiiensem salutavit . . , 
Anno 18U8." Mint kanonok összegyűjtötte a káptalani 
mise-alapitvám^okra vonatkozó iratokat, szabályrendele- 
teket, s a kanonokok névsorát, az njabbakét életrajzi 
adatokkal kil)övitve, ^ mely gyűjteményét e sorok irója 
is gyakran kútforrásúl használta. Áldásos életét 1817-ben 
i'ebrnár 4-én fejezte be. A n^itrai káptalanban még 
1805-ben IKX) ítos niisealapitványt tett; a testvére Sán- 
dor által a nyitrai segédlelkész javára tett mise alapít- 
ványt pedig 100 fttal megtoldotta. 1806—1808. 

" NEJEÜLY JÓZSEF. Született Boszkoviczon Mor- 
vaországban 1737. február 8-án, ^ Csak 15 éves volt, mi- 
dőn a nyitrai papnöveldébe felvétetett. ^ A bölcseletet és 
theologiát a nagyszombati egyetemen hallgatta s mind 
a két tudományból tudori oklevelet nyert. Aldozárrá 
szenteltetése után másfél évig treneséni segédlelkész, hat 
évig bellusi-, s ugyanannyi ideig pruszkai j^lébános volt. 
Innen az illavai plébániára ment át, hol egyszersmind a 
hasonnevű kerület alesperesi hivntalát viselte. 1781-ben 
tiszteletbeli, 1783-ban pedig valóságos kanonokká nevez- 
tetett és javadalmát ugyanazon év november 1-én fog- 
lalta el. Nemsokára Bold. Sz. Mária iváni apátsága t-zi- 
mével lett feldiszitve. Kanonoksága első éveiben a káp- 
talan jószág-igazgatója (praefeetus) volt. 1784 február 
12-én a pozsonyi egyetemes papnövelde ügyében tartott 
főpapi értekezleten mint kái)talanának képviselője vett • Y. I. Magyar Sión. 189U. ;]01. 1. 

- Protooolhini Seminarii CUm-í iun. ad S. Ladisl. — Fiiclis püs- 
pök Visitatio Oanonicájában (pao-. 021) Nejedly szülotóso helyóül 
Alsó-Szúcsa jeloztetik ; e tekintetben azonban a jjapnöveldei adat, 
mint anyakönyvi kivonaton alapuló, nag-yobb hitelességgel bir. A 
két ellentétes adat akkép egyeztethető össze, ha íelteszsziik, hogy 
József szülői, előbbi hazájokat elhagyván, előbb Alsó-Szucsán, utóbb 
pedig lllaván telepedtek le ; ami nagyon valószinü, mert Ferencz 
nevű fiók (később szintén nyitrai kanonok) már lllaván született. 

' ..17")'2. receptus pro Syntaxi." U. o. 79 

részt. ^ 1795-től 1798-ig a nyitrai papnöveldét kormá- 
nyozta. 18ÍXJ-ban Ircnt-séni íöespcivssé, ISO^Vban ör-ka- 
nonokká, 18U9-bí!n nagy-pi-épü.sttá, 1811-bL'n clubni czim- 
zetes püspökké neveztetett. Tevékeny és nemes lelkületű 
férfiú volt, ki szellemi tehetségeivel egyházmegyéje és 
káptalana érdekeit támogatta, az oltári-ól vett jövedelmét 
pedig ájtatos, közművelődési és jótékonysági ezélokra 
i'orditotta. 1808-ik évi márczius 16-án Sz. Józsel'röl ne- 
vezett oltár-javadalmat (Altaria S. íosephi) alapított, e 
czélra felajánlván a felsö-városban létező, általa KIUO 
fton vásárolt házát, az alioz tartozó szántófölddel, továbbá 
Zobor-hogyen birt szollejét házzal és két pinczével. Ki- 
sebb adak(jzásait, vagy hagyíjmányait mellőzve, esak a 
nagyobbakat emiitjük : 1802-ben egy nyitrai papnöven- 
dék eltartására 4(XXJ 1*1 nyi alapítványt tett, melyhez vég- 
rendeletében még 8üU ltot csatolt ; a bellusi, pruszkai, 
illavai, berencsi, szkacsáni, veszteniczi, n^itra-szuesányi 
és más nyitra-egyházmegyei plébániák javára, valamint 
az akkor a púehói plébániához tartozott l)ohn3'án köz- 
ségben alaj)itandó plébániára különböző időben tett ado- 
mányozásai, melyek együttesen az úgynevezett „Fundus 
l)auj)('iiun i>aro('lioi'unil)an" kezeltetnek, az 1898-iki szá- 
madások szerint ir),(ls;-{ o. é. ltot tesznek. A nyitrai 
gymnasium egy tanulójának ösztoiidijiiia KHKI fioi ala- 
pitott. A székesegybáznak a zenészek és sekrestyések 
fizetésének javítására és világításra 8400 ltot; a kápta- 
iaiuiak iiiíse-alapitványul 2000 f t ; a kegyes-tanitó-ren- 
dieknek ugyanazon czimen 2Ö0 ltot ; ujmiséseknek ki- 
osztandó brevíarumokra 200 ltot ; tudományos vitákat 
tartó növendékek jutalmazására Ö(K) flot {[tro cjericís di- 
s]»utantil)us) ; a káptalani szegények-alapjának ÍM.H) l'inl ; 
az illavai szegények liiizának (xenodoi-bium) ÖtK) ltot ; a 
nyiliai szegények intézeti'uek l")(K) l'tot ; szegény»'k szá- 
iniira l»es/erzen(l(") k(i|>(irs(')kia olHI llnl ; \(''gre a székes- 
eg\lii'iznak eg\ aiaii\ mell keres/let l;iiic/,c/al ('s gvüiii- ' !>!•. Ilíiliiiiis l<:;\\:\i/.. A [lozsuiiyi t;iin'riilt' Si-miiiiiriuiii. M;i- 
yy;ir Sioii 1S!)2. ÖTS. 1. 80 

vei és egy 8 klogr. nyomó díszes ezüst lámpát stb. ha- 
gyott. ' Meghalt 181G. augusztus 21-én. 1809— 181fi. 

BELANSZKY JÓZSEF (belai és felsö-heszkói) 
Kisucza-Uj helyen Trencsén vármegyében 17G9. június 
20-án született. Gymnasiimii tanulmányait Budán és Pes- 
ten, a bölcseletet s a theologia 1-ső és 2-ik évfolyamát 
Pécsett, a 3-ik és 4-iket pedig Yáczott végezte, hol 
1792-ben áldozárrá szenteltetett és négy évig különböző 
helyeken segédlelkész minőségében működött. 1796-ban 
a váczi papnövelde aligazgatója s a szent-irási tanuhná- 
nyok helyettes-, 1799-ben pedig az egyházi jog rendes 
tanára s a szent-széknél házasság-véd lett. 1801-ben 
ugyanazon intézet kormányzójává, a következő évben 
váczi kanonolvká, és 1810-ben báth-monostori czimzetes 
apáttá neveztetett. ^ Erdememéi fogva, melyeket mint 
jeles szónok a közügyek terén szerzett Ferencz király 
Belánszky Józsefnek, ki akkor örkanonok volt, a négy 
év óta betöltetlen nyitrai prépostságot 1820-ik évi októ- 
ber 13-án adományozta, melybe egyházilag ugyanazon év 
deczember 23-án lett beigtatva ; ^ új javadalmát azonban 
csak a jövő év tavaszán foglalta el. * Nyitrai működése 
csak igen rövid volt ; mert 1823-ik évi márezius 4-én a 
beszterczebányai püspöki székre emeltetett. Püspöki szé- 
kének elfoglalása után, a gyakori országgyűlések miatt 
székhelyétől hosszabb ideig távol levén, egyházmegyéjé- 
nek közvetlen előde, Makay Antal püspök által megkez- 
dett kánonszerü látogatását csak 1829-ben fejezhette be. 
Jótékonysága és közczélokra tett alapitványai által egy- 

* los. Viirum E. Visitatio Canon. Cathedr. Eccl. Nitr. I. 175. 
185. 199. 218. Egyik-másik alapitványa Lányi és Pauer a m. kath. 
Klérus érdemeiről irt müvében is emlittetik ; do ugy látszik nagyon 
fogyatékos értesülések alapján, mert é])en a legjelentékenyebbek 
hiányoznak. 

- Ipolyi. Schematismus Historicus Dioecesis Neosoliensis. 1876. 
33. 34. 1. 

^ Protocollum Ladisl. Kamánházy 62. 1. 

* 1821-ik évi márezius 2-án értesiti a káptalant, liogj' bete- 
geskedése miatt Nyitrára költözését el kellett Jialasztania. Ny. kápt. 
magán levt. Acta Lectoralia XLI. 24 sz. 81 

házmegyéjében állandó emléket emelvén magának, meg- 
lialt l&43-ik évi január 4-én. ' 1820—1823. 

8CHEDY JÓZSEF. Született Szakolczán, 1750. feb- 
ruár 10-én. Gymnasiumi tanulmányait Szakolczán, Ko- 
máromban, Esztergomban és Nyitrán végezte. 1769-ben 
a nyitrai papnöveldébe felvétetvén a bölcseletet ugyanott, 
a hittudományokat pedig Nagyszombatban tanulta, s 
azokból az ^Iső szigorlatot le is tette ; de a második év- 
folyam befejezése előtt folytonos betegeskedése miatt 
Nyitrára kellett visszatérnie, hol közvetlenül pappá szen- 
teltetése előtt vért hányni kezdett. Baja kissé enyhülvén, 
Gusztinyi püspök őt 1774. február 2-án alszerpappá, ugyan- 
azon év márczius 19-én pedig áldozárrá szentelte. Egész- 
ségének teljes visszanyeréséig a kövesd-hegyi áldozárok 
házába küldetett, honnan október 15-én a papnöveldébe 
az egyházi történelem előadására hivatott. 1778. július 
4-én divéki plébnossá, és két hóval későbben vesztenicz- 
kerületi alesperessé ; — 178G-ban nagy-bossányi lelkész- 
szé, 1792-ben pedig tiszteletbeli kanonokká neveztetett. 
Fuchs Fíírencz püsp(")i< jeles telu^tségeiről tudomást sze- 
j-ezvéii, Schedyt királyi beleegyezéssel oldalkanonokává 
tette, a káptalan })e<lig 18ÍK)-ban a papnövelde igazgató- 
jává választotta. 1801. uíjvember 17-én püspökének fel- 
terjesztésére Ferenez király által a püspöki lyeeum igaz- 
gatójává neveztetett s mint ilyen egész 1826-ik évig mű- 
kíidött. Végre 1802. márczius 23-án valóságos kanonok 
lett. 1804-ben a Bold. Szűz maj ki prépostjáva ; 1809-ben 
őr-, 1814-ben éneklő-, 1821-ben olvasó-kanonokká, 1822-ben 
prisztinai vál. püsp()kké, 1824. szeptí'mber 10-én nagy- 
préposltá neveztet(»tt. Kluch püspöknek 181(j-ik évtől 
egész az 1826-ik év utolsó napján bekövetkezett hahilaig 
helyníike volt ; a ká|)talan jx'dig lH27-ik évi január 5-én 
szintén ő1 bizla meg az elárvult egyházmegye ideigle- 
nes konni'myzásával. Az I822-ik évben Pozsonyban tar- 
tott nenizeli zsinaton, mini vál. prisztiniii püspök vett 

' I|M)lyi. Sclicinatisiiuis líisloricus D. Xí'osul. id lit'lyeii. 8^ 

részt. ' Az érdemes férfiú, kinek életereje pappá szentel- 
tetése előtt már-már kialvó félben volt, a fol}i;onos munka 
daczára annyira megerősödött, hogy arany-miséjét 1824-ik 
évi gyümölcs-oltó Boldog Asszony najjján a nyitrai szé- 
kesegyházban ünnepélyesen megtarthatta. Manuduktora 
Belánszky József besztereze-bányai püspök volt. Ájtatos 
és jótékony czélokra tett alapitványaiból csak a főbbeket 
emhtjük meg. 1803-ban felajánlván a káptalannak Alsó- 
Zoboron fekvő két szőlejét, ugyanannyi pinczével és 
házzal, nep. sz. Jánosról nevezett oltárjavadalmat alapi- 
tott s azt a Fuchs püspök által adományozott kanonoki 
házhoz csatolta. ^ A nyitrai gymnasiumba járó szegény 
tanulók javára 4000 v. ftnjá alapitványt tett. ^ Egyház- 
megyei lelkészek segélyezésére rendelt alapitványai az 
1893-ik évi számadás szerint 14216 ft 05 krra rúgnak. 
Anniversáriimira végrendeletében 1600 v. forintot ha- 
gyott. * Meghalt életének 80-ik évében 1829. szeptember 
21-én. 1824—1829. 

HÁBEL XAV. FERENCZ. Született Trencsénben 
1760. október 12-én. Gymnasiiuni tanulmányait befejez- 
vén papi pályára lépett ; a bölcseletet Nyitrán, a hittudo- 
mányokat pedig Budán tanulta. 1783. október 28-án pappá 
szenteltetvén, rövid ideig a papnöveldében mint tanul- 
mánya felügyelő működött. A következő évben, miután 
a növendékpapság a központi nevelő intézetbe átköltö- 
zött, dubniczai segédlelkész lett. 1785-ben alsó-szúesai, 
1794-ben teplai plébánossá és kerületi esperessé nevezte- 
tett. 1804-ben a dubniczai plebánia-javadahnat nyerte 
el. '"* Fuchs xav. Ferencz püspök megbizásából több val- 
lásos tartahnu munkát fordított tót nyelvre, melyeket a 
püspök saját költségén kinyomatott és egyházmegyéje 
plébániái között szétosztatott. Ezek között legnagyobb 

* los. Vurum Ep. Visitatio Canonica Catliedr. Ecclcs. Nitr. 
I. 110 — Lányi K. Magyarföld egyháztörténetei III. 511. 1. 
2 Protocoll. Lad. Kanianházy. 65. 75. 

^ Dr. Csősz Imre. A Kegyes-Tamtó-Kendiek Nyitián. 787. 1. 
■* Prot. Lad. Kamánházy. u. o. 
^ los. Vui'um Ep. Visit. Canon. I. 113. elterjedésnek örvendett egy öt részből álló, német nyelv- 
ből fordított liittani munka, ' mely mint hitoktatók se- 
gédkönyve és mint épületes olvasmány kitűnő szolgála- 
tokat tett. A lelkipásztorkodás terén szerzett érdemei 
elismeréséül 180G-ban tiszteletbeli, 1811-ben pedig való- 
ságos kanonokká neveztetett. Káptalani javadalmát el- 
foglalván, azonnal papnöveldéi igazgató lett, mely hiva- 
talt 11 évig viselte. 1815-ben a Bold. Szűz zebegényi 
apátja, 1816-ban a püspöki lycenm helyettes igazgatója, 
1832-ben nagy-prépost lett. Nyitra vármegye 1826-ik évi 
május 18-án tartott közgyűlésén a megyei közkórház fel- 
állítására kiküldött bizottság elnökévé választatván, ezen 
emberbaráti czélt tevékeny közreműködésével és 200 ftnyi 
adományával mozdította elő.^ 1833-ban püspöki he lynökké 
188G-ban pedig dulmi ez. püspökké neveztetett. Vurnm 
József püspöknek 1837. május 2-án történt elhalálozása 
után káptalani helynökké választatott. Meghalt 1840-ik 
évi október 13-án. A székesegyházi alapnak 240 p. ftot, 
anniversariumra 1000 p. ftot, a nyitrai szegények inté- 
zetének KXXJ p. ftot hagyott. Több egyiiázmegyei plébá- 
nia javára tett alapitványai körülbelül 8000 p. forintot 
tesznek. ' 1832 184t;. 

(jREGUBKA ISTVÁN. Született Pruszkán Tren- 
esén vármegyében 1785. augusztus 18-án. Theologiai ta- 
mdmányait Nagyszombatban befejezvén, ugyanolt 1808. 
évi augusztus 22-én j)appá szenteltetett. Klueli József 
ugyanazon évben njitrai püspökké kineveztetvén, a fiatal 
áidozárt, mint szertartót udvarába hivta, s 1801). titkárává 
nevezte ki. 1817-ben megtartván titkári hivatalát ürí'ghi 
l)lebánossá, 181í)-ik évi január 21 -én kanonokká lett, 
megmaradván föi)ászt()rának oldnla mellett. 1822-l)en 
Isten ál(lás;\ról czinizett a|)á1tá, IS47-l)en nagy-préposttá, 

' CziiiK! LWk'ni Miulrosti krcsfanskoj. V Trnavo IS02." Koinpis 
Tiinii'is Krisztus küvotóséről irt könyví'l is kiadta e czimoii : ..Naslc- 
dováni Páiia Jo'2iéa Krista. V Trnavo 180G." L. Maffyar Sión 1890. 
:{00. 1. 

-' Dr. HiiiiifíiM- Fcrcncz. A nyitrai vármogyci küzkórház cmlók- 
könyvo. 1S!)4. 1:!. IS. l!l. 1. 

6* 84 

1854-ben diűeinoi vál. püspökké neveztetett. A várme- 
gyei közkórház felállítása körül szerzett érdemeiért, mely- 
nek pénzalapját 300 fttal növelte, Nyitra vármegye 1830. 
évi február 15-én tartott közgyűlésén társigazgatóvá vá- 
lasztotta meg ; a káptalan pedig az 1839/40-ik évi pozso- 
nyi országgyűlésre képviselőjéül küldötte. O volt a Kluch 
püspök által épitett s 1821-ben a káptalannak, sz. József 
és nep. sz. János tiszteletére alapított oltár-javadalom 
gyanánt, adományozott diszes háznak első lakója. Életé- 
ben a pruszkai plébánia javára alapitvánj^ tett, mely az 
1893. évi számadások szerint 1860 ftnyi tőkéből áll. Meg- 
halt 1857-ik évi január 3-án. ^ 1847—1857. 

MÉSZÁROS ENDRE. Született Várnán Trencsén 
vármegyében 1788. november 27-én, A növendékpapok 
sorába felvétetvén, a bölcseletet Nyitrán, a theologiát 
pedig a pesti egyetemen tanulta, melynek befejezése után 
egy évig még a polgári jogot hallgatta s 1810-ben mint 
hittudor tért vissza egyházmegyéjébe, hol azonnal az 
erkölcstan és lelkipásztorkodás tanárává neveztetett. 1811. 
évi november 30-án áldozárrá szenteltetvén, tanári szé- 
két tovább is egészen kanonokká kineveztetéseig, sőt 
azon túl is, mint ,Canonieus Theologus' megtartotta. 
1819-ben szent-széki ülnök, 1832-ben kanonok, 1835-ben 
Bold. Szűzről nevezett egresi apát, 1843-ban a püspöki 
lyeeum igazgatója, 1847-ben olvasó-kanonok lett, 1857-ben 
a szent-szék elnökévé s általános ügyhallgatóvá, 1858-ban 
pedig nagy-préposttá neveztetett. Palugyay Püspök ha- 
lála után 1858. július 27-én káptalani hel>^lökké válasz- 
tatott s mint ilyen részt vett az ugyanazon évben Eszter- 
gomban tartott tartományi zsinaton. 1860-ban a budapesti 
egyetem hittani kara, 50 éves tudori jubileumának alkal- 
mából disz-oklevéllel tisztelte meg; a következő évben 
pedig nagy ünnepséggel mutatta be aranj^-nűséjét a 
Mindenhatónak. Meghalt 1864-ik évi augusztus 3-án. ^ A * Dr. Biring-er. id. li. 13. 22. — Pon. Thownnvk Józs. Mag-ya- 
rok Születésnapjai 2. 81. — Protocoll. Lad. Kaniánliázy p. dli. 
^ U. o. pag-. 95. 85 

kövesdhegyi Boldog Asszony templomának sírboltját vá- 
lasztotta végső nyiighf'lyéül. 1858 — 1864. 

KELEO^ÉXYÍ JÁNOS. Született Nagy-Tapok-sány- 
ban 1704. detzember 19-én. A bölcseletet Nyitrán, a hit- 
tudományokat pedig a nagyszombati papnöveldében vé- 
gezte. 1817. deezember 20-án pappá szenteltetett fel s 
azonnal a püspöki udvarban, mint szertartó, nyert alkal- 
mazást. Két év miűva titkár lett. Pályájának kezdetén 
annyira gyenge egészségű volt, liogy Kluch József püs- 
pök végrendeletében 300 ftnyi évi járadékot hagyomá- 
nyozott neki, azon feltevésben, hogy nem lesz képes egy- 
házmegyéjének sokáig szolgálni ; azonban idővel annyira 
megerősfidött, hogy végső, halálos betegségén kivül, ál- 
landó egészségnek örvendhetett. Vurum József 1826-ban 
püspöki székét elfoglalván és titkárának tevékenységét 
s egyéb jeles tulajdonságait felismervén, őt a következő 
évben szent-széki ülnökséggel tüntette ki, 1834-ben pedig 
a K robot János apát-kanonok hal;ila által megüresedett 
stallumra felterjesztette és oldal-kanonokjává kinevezte. 
1885-ben a nyitrai papnövelde kormányzásával bizta meg 
piisp()ke, mely bivatalt 11 évig viselte, időközben 1837-ben 
a Hold. Szűz Máriáról nevezett esztergom-mezei apátság 
czimével diszittetvén fel. Ezentúl kegyes alapítványok 
kezelésével foglalkozott, s midőn Palugyay Imre püspök 
1854-l)(Mi ])iili sz. Vincz<' leányai számára Xyitrán monu- 
mentális lii'izat építeni kezdeti, Kelecsériyit szemelte ki 
nem csak az épitési-pénzt;ii' kezelésére, hanem az épít- 
kezés IVilí'itti fő-fel íigvel(»t gyakorlására is. E megtisztelő, 
de terbes megbízásnak hét évig legnagyobb buzgósággal, 
s az intézet belső berendezésénél tanúsított nem csekély 
szakértelennuel felelt meg, míg 1861-ik évi Kisasszony 
napján bold. emi. Hoskoványi Ágoston püspök a templo- 
mot felszentelte s a czélszerüen felszerelt házat, iskola- 
termeivel és kórházi osztályával a testvéreknek átadta. 
Mint T*alugyay püspíik alaj)i1ványainak kezelője azontúl 
is őrkrxlíitt a széj) viiVigziisnak indult intéz(M fVilott és 
vezetőit holes 1an;icsaiva! láuiogalta. ISCtÖ ben nagy-pré- 
posttii kinevezlelvén. sz(''k(''be ui^yan a/.on (''v februiir 12-én 86 

igtattatott be. E diszes állását, melyet az egyházmegyei 
papság általános öröme és legszebb reményei között fog- 
lalt el, csak igen rövid ideig viselhette ; mert már a kö- 
vetkező évben, juhus 27-én több hétig tartott fájdalmas 
betegség ragadta ki az élők sorából. Kelecsényi, ki egész 
papi pályáját Nyitrán töltötte, nem kivánt fényleni s a 
külvilág előtt ismeretlenül, értékesitette tehetségeit a 
káptalan és az egyházmegye javára. Mint valódi pap, 
nem csak vallásos kötelmeit, hanem minden teendőjét 
legjobb kedvvel, érett megfontolással és alaposan végezte; 
de leginkább gyémánt jelleme volt az, amivel magához 
vonzotta a sziveket. Házánál mindig néhány tanulót tar- 
tott, kik ott nem csak ellátásban, hanem nevelésben is 
részesültek s kik közül többen részint egyházi, részint 
más pályán érdemes tagjaivá lettek a társadalomnak, és 
sok elszegényedett család sorsát enyhítette titokban se- 
gélyezés vagy kölcsön által. Irályi és tárgyi tekintetben 
egyaránt mintaszerű végrendeletében a székes-egyháznak 
200 ftot, a papnövelde, elaggott papok s az egyházmegye 
pénz-alapjainak egyenkint 100-100 ftot, a székes-egyház- 
ban évenkint végzendő misére 1000 ftot, a berencsi és 
ludányi plébániának 500 ftot, a nagytapolcsáni Ivál varia 
fentartására 1000 ftot, az ottani népiskolára 1000 ftot 
hagyott. A többi hagyományok kifizetése után fennma- 
radó vagyonát három részre osztatni kivánta, melyek 
elsejét a nyitrai egyliázmegyének, a másodikat rokonai- 
nak, a harmadikat a nyitrai és nagytapolcsáni szegé- 
nyeknek szánta. * 1865 — 1866. 

KRAJCSIK JÁNOS, született Bánban, Trencsén 
vármegyében 1804 június 10-én. Tanulmányait a nyitrai 
papnöveldében befejezvén, fiatal Icora miatt 1826 és 
1827-ben a budapesti egyetemen a jogtudományokat hall- 
gatta s onnan mint egyetemes jog- tudor tért vissza egy- 
házmegyéjébe. 1827. november 15-én pappá szenteltetvén, * Pouori Thewrewk József. Magyarok Születésnapjai. 2. 125. 
Religio. 1866. II. 19. sz. 150—51. — Schematismiis CIori Dioee. Nitr. 
1859. — Végrendeletének másolata a kápt. magán levéltárában. 87 

mint segédlelkész AIsó-Hriesón működött; mig 1831-ben 
Vui'um József püspök udvarába jutott ; hol rendjdvüli 
szorgalma és teendőiben tanúsított pontossága által fő- 
pásztorának kegyét annyira megnyerte, hogy már 183ő-ik 
évben, — soron kivül, — titkárává, 1837-ben pedig 
szentszéki ülnökké nevezte ki. A^urum püspöknek 1838 
május 2-án bekövetkezett halála után, ennek utódánál, 
a nagy szellemű, de a nyitrai egyházmegyét nem ismerő 
l^ilugya}^ Imre püspöknél még tágasabb hatáskíu' njált 
meg a fáradhatlan titkár előtt, ki kivált midőn 1841-ben 
kanonokká neveztetett, püspökének oldala mellett az 
egyházmegye minden ügyére döntő befolyást gyakorolt. 
E kedvező helyzetnek 1853-ban rögtön vége szakadván, 
Krajesik tevékenységét az ii-odalom terére vitte át, s egy 
két kötetes egyházjogi munkát irt, melyet ki is adott, 
ily czim alatt : „lus Ecclesiasticum, practieis rationum 
momentis illustratum. Vicnnae 1854 — 1857.'' Időközben 
az 184^/.i-ik évi pozsonyi országgyűlésen káptalani követ 
volt, 1845-ben szent Ipolyról ezimzett zoborhegyi apáttá-, 
1850-ben zsinati vizsgálóvá-, 1856-ban székesegyházi fő- 
espo réssé-, 18()0-ban őr-kanonokká neveztetett ki. Tett- 
vágyának szűkek voltak az egyházmegye határai, s azért 
alig volt oi'szágos egyházi vagy politikai ünnepély, mely- 
nél Ji(! szere])elt volna. Így 1840-b(>n részt vett az 01- 
niützben, - 1853-l)an a Libényi-féle merénylet alkalmá- 
ból Bécsben jári küldöttségekben, 1856-ban az esztergomi 
bazilika felszentelésén; 1857-ben a mária-czelli nagy 
bucsújáraton ; ISIjO-ban a tót-megyeri értekezleten; — 
1867-beii a budapesti koronázásnál stb., 18()6-ban az esz- 
1erg(»nii bazilikában gyászbeszédet mondott b. emlékű 
Scilovszky -lános l)il)í)ros-primás iVilíHt. ^ lS()7-ik évi 
niájiishaii nyilrai iiiigy-|)ré|)os11á niiveztrtett. IS<)íl-ik év- 
Ix'ii a l»;iiii \;'il;isz1(')-k('i íilcl országgyűlési k(''pviselőjévé 
v;il;isz1oll;i ; lS7*.)-l)('n pedig, bán') Weisz Pál országgvii- 
lési képviselői ni;ind;i1iiin:'n'ól icinoiKlvi'ui, ISSI-iga nyiti'MÍ 

' Sermo in nitMiioriain pn-tiosíie vitae loaimis B. (,'ard. Sci- 
lovszky etc. Nitriao IHGG. 88 

választó-kerületet képviselte az országgyűlésen, hol a 
katliolikus ügyek védelmére ismételten felszólalt, és több 
egyházpolitikai ezikket közölt a „Magyar Államban", 
„Magyar Themisben" és „Jogban". 1872-ben vál. sar- 
dikai püspökséggel, 1878-ban pedig a vaskorona-rend 
2-od osztályú keresztjével lett kitüntetve. E kitüntetések 
azonban nem voltak képesek rendkívüli ambiczióját ki- 
elégíteni, meljmek egyedüli tárgyával még akkor is fog- 
lalkozott ehnéje, midőn mások már csak a multak em- 
lékeinek élnek, s melyet vas-szorgalma és szívós termé- 
szete mellett, kevesebb fáradsággal is elérhetendett, ha 
a czéljához vezető utakat helyesen megszalasztotta volna. 
— Meghalt agg-sorvadásban 1890. augusztus 10-én éle- 
tének 87-ik, áldozárságának 63-ik, kanonokságának oO-ik 
és nagjzprépostságának 24-ik évében. ^ Eletében szülő- 
földje, Bán mezőváros javára többféle alapitvánj't tett; 
két érdemes lelkész jutalmazására 1400 ftot, a székes- 
egyházban végzendő anniversariumra 1000 ft, a nagyobb 
papnövelde tanárai és elöljárói, nemkülönben a keresz- 
tény szeretetről nevezett testvérek lelki-igazgatója által 
végzendő szent-misékre, a Nojedly-féle ösztöndij gyara- 
pítására, a kath. elemi iskolákban szétosztandó jutal- 
makra, a nyitrai szegények intézetének stb. nagyobb- 
kisebb tőke-összegeket adományozott. 1867 — 1890. 

YEXCZELL XAV. FERENCZ 1. a káptalan jelen- 
leg élő tagjai között. 1890—. * P. Thewrewk I. Magyarok születésnapjai 1. 20. — Dr. Con- 
stant von Wurzbach Biographisches Lexikon dcs Kaiserthums Oes- 
terreich. XIII. 113. — Nyitramegj-ei Közlöny 1890. 33. sz. 89 VIII. KANONOKOK. XII. ES XIII. SZAZ.VD. 

LAMBKIÍT, szent Einorám egyházának dékánja, ki 
három kíivelkezo társával az llU-ik évben a zo])í)ri apátság 
számára kiadott itélet-levélben emh"ttetik. * 1111. 

VILLEHME8, nyelvtanár (Grammaticus). ^ 1111. 

DANIP]L, sz. Emerám egyházának kanonokja. 1111. 

POSKO, sz. Emerám egyházának kanonokja. 1111. 

FÁBIÁN, olvasó-kanonok. Emlékét fentartotta az 
esztergomi í'ökáplalan 128r)-ik évi okirata, melyben je- 
lenti, hogy iVdíhn nyitrai püspök és káptalana Kázmér 
comesnek Apka nevezetű földjéért Raich nevű birtoku- 
kat cserébe adlak. ^ 1280. 

DOxMOKOS fírkanonok. * 128(i. 

PECCHE vagy PECOHA (lékáii-kan..n.)k, ki nn'nl 
Ádám püspök meghatalmaz! »11 ügynöke jelent meg Ist- 
ván országbiró előtt.* 124-") 12()1. 

Vil) (Vitus) énekln-kanonok. HUT-hcn a zobori kon- 
vent előtt káptalana nevében lijiakozolt I\'. Béla kii;ily 
Nyitra városnak adoll szabadság-levele ellen, a ineimyi- 
ben az a káptalan bii'tokjogait és kiváltságait sértené. " 

1247. ' Fejérpataky Ij. Kálmán király okli'vt'lci. 4:?. I. Fej. VIÍ. 
4. :{!). 1. 

- KaiioiKiUok ós ál»l()zári>k kíizíiU omliltotvrn, köv(ítkozti^tneni 
ktill, lio^y iniiit :i kái)tal{ini iskola vozotőjo, szintón kanonok volt. 
Tudtommal nz a lof!:rép;il)b adat, moly nyitrai tanitót umlit. 

' Knauz. Mou. Strifr. T. .'US. * IT. n. 

'• C. I). Patr. VII. 1!»!). 

^ Kri'dctijc a nyitr. ká|it. nia^'^án icv. V. II. n. 1). lOzi-n okli'- 
v(''lrol Nagy lmr(> mog-jojryzi : .,.\z irás iíjcyan elül az akkor divottól, 
azonban az okirat erodotisóg'ón mófíi« «'ilig lobot kótkodni." C. I). 
Patr. VII. m. 90 

MARK olvasó-kanonok ; 1248-ban aláirta azon ok- 
levelet, melyben a káptalan bizonyítja, hogy Románia, 
berenc'si Bcna leánya liajadoni birtoknegyeclét Debes co- 
mesnek öt márkáért eladta. ^ 1248. 

DE^IETER olvasó-kanonok. EmUttetik a nyitrai 
káptalan 1251-ik évi bizonyság-levelében, melyben je- 
lenti : liogy a Jakab gerencséri szabados által, az eszter- 
gomi érsek Mancha nevű ' pogrányi vinczelléren elköve- 
tettemberölési perben a felek békésen kiegyezkedtek. ^ 
1263-ban aláirta ugyanazon káptalan oldratát, melyben 
bizonyítja, hogy eomes Endere, Beche és Bychen, Pom- 
nennek fiai, Endréd helység határában egy ekére való 
földet 3 ezüst márkáért elzálogosítottak Rennaldusnak. ^ 
1268-ban ismét találkozunk nevével, midőn Godizlaus 
trencsén-vármegyei domanisi lelkész és rokonai, Govori 
Lőrincz megöletése iránt Szádok lelkészszel és Balázs- 
zsal kiegyeztek, és a Zuhvize patak mellett bízonj'os 
földrészt 16 márkáért az utóbbinak átengedtek. * 1269. 
augusztus 1-én aláirta másolatát azon oklevélnek, mely- 
ben a székesfejérvári káptalan jelenti, hogy Domokos, 
baranyai comes Baroeh nevű földjét Fülöp esztergomi 
érseknek elörökitette. ■'' 1251 — 1269. 

JÁNOS őrkanonok, neve előfordul abban az okle- 
vélben, melylyel IV. Béla király a nyitrai káptalannak 
Fonohul földje helyett cserébe Dubnieza földjét adja. '^ 

1261. 

MÓRICZ kanonok. ' 1261. 

JÁNOS gradnai főesperes. ^ 1264. 

IPOLY kanonok. IV. Béla király parancsára részt 
vett azon határjárásnál, mely néhai Márton bán Anna 
nevű özvegyének érdekében, ki a tatárok dúlása alatt 

* Eredetije a nyiti-. káj)!. magán levt. F. X. ii. .1. 
2 Fej. IV. 2. 84. 

« Uj Magyar Múzeum. 18(i0. II. 403. 

•» C. D. Pati. VII. 110. 

^ Knauz. M. E. Strig. I. 568. 

* Njátr. kápt. magán levt. F. V. n. I. 
' Fej. IV. 3. 49. — « U. o. 241. 91 adományleveleit elvesztette, és azért birtokaiban iijonnan 
megerősíttetni kért, elrendeltetett. A királyi parancs erre 
vonatkozó szavaiból kitűnik, hogy Ipoly, ki még Márton 
bán és Jakab püsi)ök idejében ugyanazon birtok hatá- 
rait megmérte, jóval a tatárok betörése előtt volt a káp- 
talan tagja, vagy legalább presbytere. ' I2(>ö. 

BERECZK (Bryccius) helyettes olvasó-kanonok, ki 
r265-bcn tett végrendolelében Zeulen nevű földjét a Ga- 
ran melletti szent-benedeki ai)átságnak hagyományozta. ^ 

12B5. 

GERGP]LY olvasó-kanonok. Aláirta a káptalan ok- 
iratát, melyben bizonyltja, hogy Bodó comes. Tamás 
kanonok és volt dékán, valamint két nyitrai sz. Ferencz- 
rendi szerzetes előtt tett végrendeletében, Herneeh nevű 
pusztáját a Cíaran melletti szent-benedeki apátságnak 
hagyta. =* 1270. 

TAMÁS dékán, később olvasó-kanonok. ■* 

1-270- 12S5. 

BERTALAN olvasó-kanonok. Nevével találkozunk 
a nyitrai káptalan oklevelében, melyben bizonyltja, hogy 
Herch barsi j)olgár a (íaraii vizén levő maliii;'i1 a szeiit- 

' „Nos vcro. (jiii iiista r<'iiiiirciitil)iis t';ivi>r;il>ilt's nos cxhihiTf 
di-lifiiiiis ut l)c'nif,''iios, ]»ctilioiu;s iiiiii dictac Annac audivinius t-t ex- 
aiKÜvimus ciim cffectii, Ipolituin sacordotcm, (Janoiiicmn Nitrifusom, 
viriim utiquo discretum, qui ct autea vivcíiite adhuc. Marliiio Baiio, 
vicc Ven. P. lacobi coiidam Kpj)! Nitricusis fol. rccordationis hoo 
idem ucgolium fucrat oxccutiis, atl i>(Ma<»Tandiiiii univrrsas possos- 
sioiios sa('])fdicli Martini Haiii di-stinavimiis." Foj. IV. ."5. 277. 

'■' rj(>"». r>. liilii. Capitiduin Nilriciiso rof«.'rt : ..Quod ciiiu Ma- 
g-isler Bryccius sub Lector ('cclesif! nostre Nitrit'iisis in (rraiii rgri- 
tudine infirniitatis iacerot arliculo, et tainen compos siie mentis 
esset, disjjonons sniun lestamentuni corani n(il)is, ut cuni ium do 
hoc mundo Iransitoriani nuitarct ad doniinuni, (piandani partirulam 
torrn su<! iK-reditariani, ad duo araira, Zeulen vocalani, virinaui <'t 
comniftani-ani iniiii Kadar, prope (íran, rcliipiil cl pfrinisil pro re- 
medio aninu! suc Monastcrio sancli MtMicdicli de iuxla (íran in pi'r- 
pi'tuum possidendam cum uno Nemore coram Nobis." - Knauz M, 
K. Sírig. I. .V22. - Wenzel. ('. D. ;\r|.. VI lí. i:!7. 

" Knauz M. E. Sírig. II. 47.!. 

* r. o. (\ I). I'atr. \lll. l.'4:{. 92 benedeki monostornak eladta ; 1283. évi ápril 8-án ])e- 
dig aláirta a káptalan bizonyságlevelét, hogy Ludán 
nemzetségbeli Szoboszló több részbirtokát rokonának 
Vitlmek átengedte. ^ 1270. 

KELEMEN olvasó-kanonok, említtetik a nyitrai 
káptalan jelentésében Kezthelen falu határainak bejá- 
rásáról. ^ 1274. 

BERTALAN olvasó-kanonok. Neve olvasható a 
nyitrai káptalan bizonj^ság-levelében arról, hogy Petenye, 
Péter fia Mac-halan nevű földjét Uthemér fiamak Péter- 
nek és Egyednek 22 márkáért eladta. ^ 1275 — 1285. 

ISTVÁN, trencséni főesperes. Az esztergomi érsek 
és nyitrai püspök között bizonyos dézma-szedési üg3''ben 
támadt vita alkalmával, István főesperes, Demjén, Péter 
és Dezső kanonok-társaival együtt esküvel bizonyította, 
hogy a nyitrai egyház ezen tized élvezetét az esztergomi 
érsekektől birja, és beszedési jogának gyakorlásában 
csakis Lukács érsek által háboríttatott ; mire Lodomér 
érsek, a nyitrai egyház követelésének jogosságáról meg- 
győződvén, a tapolcsányi és korosi tized-negyedet, vala- 
mint a práznóezi, bossányi és krcncsi tizedet a nyitrai 
egyháznak, illetőleg a káptalannak visszaadta. * 

1276—1285. 

DEAIETER éneldő-kanonok. Említtetik István és 
Márton főesperesekkel a nyitrai káptalan 1276. február 
29-én kelt oklevelében, melyben bizonyítja, hogy Egresdi 
Bodó és társai, Sebestyén és Márton trencséni vái-jobbá- 
gy oknak három ekényi földet elörökitettek. •'' 1276. 

MÁRTON kanonok és főesperes. ^ 1276. 

DEMJÉN gradnai főesperes. ^ 1285. 

PÉTER kanonok. « - 1285. 

DEZSŐ kanonok. ' 1285. 

» Wcnzel. C. D. Arp. 8. 3123-363. — U. o. í». 363. 

2 U. o. 12. 125. 

3 Hazai oklevélt. 73. Wcnzel C. D. Arj). IX. 406. 
* C. D. Patr. VI. 210. 

6 C. D. Patr. VI. 215. — « U. o. 

' Kn. M. Strig. II. 203. — Meiu. Epp. Nitr. 220. 

« U. 0. — « U. 0. 9á 

ALMOS dékán-kanonok, Miklós pozsonyi prépost 
fivére. 1285. szept. 2-án jelen volt a nyitrai káptalan 
előtt lefolyt ama birtokcserénél, melynél fogva Elek mes- 
ter fiai és testvére, Miklós nevében IV. László király 
adományozásából, néhai Miklós pozsonyi préposttal és 
fen nevezett Miklós testvérével birt Alsó-Csermen löldét 
Sal és Paska nyitrai várjobbágyok Csey nevű birtokáért 
átengedi. ' 128."). 

FARKA8, olvasó-kanonok. Származása és életpá- 
lyája ismeretlenek ; de hogy igen korán lelt a káptalan 

* „Capiluluni Xilrioasis licclesie omnibus Christi fidelibus ad 
quos jjresentos littero jx'ruenoriat salutom in omniuni saluatoro. Ad 
uniii(3rsoruni noticiaiii tonore presencinm vohinuis poruenire, quod 
accedontes ad nostram prcsenciani magistcr Alexius pro se et filiis 
suis ac fratre suo Nicholao ab iina parte, Sal et Pascha iobagiones 
castri Nitriensis, ex altéra, concorditer propositum extitit per eos- 
deni, quod tale concambium fecissent et iuter se ordinassent, quod 
iidem Sal et Pasclia terram eoruni hi'icditai'iam Cliey vo(;atam, to- 
tam ipsos continyenteni, cum suis utililatibus et pertinenciis vni- 
uorsis, dedissent, assig'nassíínt et relifpiissent, eidem maffistro Alexio 
et suis hcredibus, iure perpfftuo possidendam, et e conuerso prelátus 
magister Alexius, terram suam Chermen nuncupatam inferiorem, 
quam magister Nicholaus quondam jin-positus Posoniensis iuclite 
recordacionis et idem mayist(!r .Vlexius ae fráter suus Xiciiolaus, ex 
collacione domini nostri Ladyzlai dei grácia illustris regis A'ngarie 
possidebant, eo iuní et linnilatc, ({uo ii»si liabuerunt et teuueruut, 
presente discreto viro Alnio decano karissimo sooio et conlratre 
nostro fratre íjjsíus jirepusiti, i[)so p(!rmitteute, dedit similiter et pa- 
riter assigiiauit, |)reiiotatis Sal et Pasciia ac ipsorum suec.essoribus 
in concambium térre eorum Chey supradictíi, iure licreditario possi- 
dendam (tto. — íJatuni quarto Nonas S«'pteml)r (is Anno domini) 
M" CC" LXXX" (piinto magistro TliDiiia Icctorc ocr-lcsie noslra exi- 
stente." C. 1). Patr. \'Il. lijö. 

Az oklevél itt közölt részli'télx'íl kitűnik, liogv Áluios kanonok, 
ki ezen jogiigyletnél nem mint káptalani tanú, hanem mint érdekelt 
fél, vagy a mai jogászok nyelvi'-n sztiiva. érdek-társ szerepelt, ne- 
mes és birtokos családlx'tl származott. Ibig'y a Chermeni család tagja 
lett volna, azt ugyan nem merem állítani, nu-rt Wertner Mór, ki 
míívéin'u (A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. I. 20S.) 
e (ísalád nemzedék-rendét kíizli, Miklós |»répostot nem emliti ; de 
hdgv a csere-levélben megni'Vezett ICli'k mestern'l rokonsági vi- 
s/.(invi>;ni Vdlt, alig Vdiiliati'i kétségbe. 94 tagjává, bizonyos ; mert neve mint lectoré 1287-től 1310-ig 
megszakitás nélkül olvasható a káptalan okirataiban. 
1288. ápril 25-én aláirta a káptalan oklevelét, melyben 
bizonyltja, hogy László, esztergomi prépost, Gyerki nevű 
birtokát káptalanának ajándékozta. 1300-ik évben pedig 
a nyitrai káptalan nevében bizonyltja, hogy Geront kö- 
rösi nemes, alsó-berenesi birtokát, hét pogrányi szőlővel 
együtt Bogár Mártonnak 42 márkáért eladta. ' 

1287—1310. 

BOOTH (Fejérnél BUCH) őr-kanonok. 1293-ik év- 
ben ÍII. Endre király parancsára, a káptalan kiküldötte, 
hogy a kolosi monostort Clus, Glodno, Petres és Ker- 
nech nevű szomszédos földek birtokába igtassa be. ^ 

1293—1299. 

ISTVÁN kanonok, trencséni főesperes. ^ 1298. 

XIV. SZÁZAD. 

MIKLÓS kanonok. * 1301. 

ENDRE kanonok, káptalani jegyző, ntóbb őr-ka- 
nonok, f 4310—1322. 

JÁNOS kanonok, később dékán, ki 1310 febrnár 
28-án János püspök helyett pápai tized fejében 3 már- 
kát fizetett. '^ ' 1310. 

KELEMEN, olvasó-kanonok. 1316. november 30-án 
aláirta a káptalan hiteles kiadványát, melyben Gyarmatlii 
Gergely fiai számára átirja Chalád nevű birtokot illető 
saját két rendbeli, 1312-ik évi oklevelét. • 1311—1320. 1 Kiiauz. M. Sión. III. G95. — U. o. I. 907. — N. C. D. Andeg. 
I. 209. 

- E név származását 1. Tiiriil. IX. k. 117. 1. - Ilaz. Oklevél. 
137. 1. ^ Fej. VIII. 5. M. 

^ Sclivach György, nyitrai kanonokok névsora. Kézirat a kápt. 
levéltárban. — * U. o. 

5 Mon. Vat. I. 2. 481. — N. C. D. Audeg-. II. 47. 

6 Mon. Vat. I. 2. 437. 

' Knanz. M. E. Strig-. II. 641. — Ilaz. Oklev. 191. 95 IMRE kononok. ' 1316. 

^IlKLÓS kanonok, uIóIjIj örkanonok. 1343-ik évben 
Kozma kanonokkal bejárta azon birtokrész határait, me- 
lyet Kenéz fiai Péter és Fülöp Geszt nevű jószágukból 
Elefánthi Máté fiainak átengedtek. ^ 1321 — 1343. 

JÓZSEF kanonok. Emléke fenmaradt a káptalan 
1321. márczius 21-én kelt oklevelében, melyben 1. Ká- 
roly királynak jelenti, hogy Markolt" fiait Cseke és Lule 
birtokába visszahelyezte. ^ 1321. 

ISTVÁN éneklő- 1327-ben olvasó-kanonok. 1328. 
évi május 1-én káptalana nevében és személyében a szé- 
kesfejérvári káptalan előtt tiltakozott Boleszló, eszter- 
gomi érsek hatalmaskodása ellen, melylyel saját testvér- 
öescsét Meskót a megüresedett nyitrai j)üspöki széki-e 
betolta. * 1322-1340. 

LUKACS, iskolás kanonok. 1323-ik évi február 
18-án Miklós, Szobonya mester fivére részére emiek lovai 
eltolvajlása ügyében vizsgálatot teljesített. ^ 1323. 

FAJj, giadnai foesperes. 1328-ik évi január 13-án 
Miklós őr-kanonokkal az esztergomi káptalan előtt óvást 
emeli Mesko nyitrni [)üsi»r»k ellen, ki a iJÍis|K')kség tulaj- 
donához tartozó Kis-K(')r()skéiiy falut elidegenitejii ké- 
szült. Miért is nevezett főjiászlorukat a szándékolt el- ' Ha/.. Oklcv. ISÍ). 

'' r. I). Píitr. III. US. N. ('. I). AM.1.-Í4-. II. :.()(;. 
=» N. ('. I). Aiui.'t--. I. (;or>. 

* l'. <>. II. 47. Vvj. VIII. 4. 4<;(). A iM./.si.iiyi káplalan itir- 
tdkábaii levő, \Ilí-ik százarntól s/.árinazi't misekönyv t;il)lájáii ol- 
vasható István nyitrai olvasiS-kannnok levole ..H<in<>ralii[ilius viris ct 
(liscictis iloniinis siiis Pi-tro (|ii()ii(lani pri'posito, ct Tlionio Ciisludi 
ecciüsít! Poson.-, niclylicn kéri őket, i'mK'kozU'ss('^k Boleszló f'rsi'kot 
az István által tcljcsitcU szol-rálatokra s a neki ezek fojél»en tett 
ifféretekre, Oh eszközöl.jí'^k ki nii(!ir)bl)i kineveztetését az eiTyik esz- 
tiírfíomi kannruiki stallunira. A levél kelet nélküli, »Ie niintli<>j>:y hz 
érsek öcscsét Meskót mint választolt nyiliai |)üs|»r>kíit tMnlili. való- 
sziníile..- i:{28-ik va-^y a kíivelkező évn- ti-lielö. (Knaiiz M. Sión. 
VI. 4'S.) 

'^ N. ('. I). Ande.r. II. (;.!. 96 

adástól, Szobonya comest pedig a birtok megvételétől 
eltiltották. 1 1328—1332. 

PÁL kanonok. '' 1328. 

JÁNOS iskolás-, utóbb olvasó-kanonok. ^ 

1330—1357. 

MÁTYÁS kanonok. 1330-ik évben I. Károly király 
parancsára, Rajcsány njitramegyei faluban, Péter Drág 
fia birtokán, mint káptalani tanú határigazitásnál volt 
jelen, — 1341. október 6-án a káptalan megbizásából, 
pápai tized czinién bárom márkát fizetett. * 1330 — 1341. 

SEBESTYÉN, trencséni főesperes, ki 1332-ik év- 
ben a káptalan nevében pápai tizedet fizetett. Később 
(1345. körül) zalai főesperes és veszprémi olvasó-kano- 
nok lett. " 1328—1333. 

ISTVÁN éneklő kanonok. ^ 1332. 

KOZMA kanonok, majd éneklő-kanonok. 1340-ik 
évben I. Károly király rendeletére, mint káptalani tanú, 
a garan-szent-benedeki konvent Sengő nevű, barsvár- 
megyei birtokán liatárjárást végzett. ' 1338 — 1357. 

MIHÁLY helyettes olvasó-kanonok ; ki 1348. május 
8-án Zeghi János fiait Tolmács és Nagyszeg nevű Nyitra 
vármegyei birtokokba, mint káptalani bizonyság beig- 
tatta. » ] 1348. 

JÁNOS, István fia, trencséni fő-esperes, VI. Kele- 
men pápa által kinevezett kanonok, ki 1352, évi április 
4-én mint lector aláirta a nyitrai káptalan jelentését, Ba- 
rakchai Jakab fiainak nagy-ugróczi és pasj^hi birtokain 
végzett határjárásról, melynél az alább emlitendő János 
őr-kanonok mint káptalani tanú működött. ^ 

1345—1352. 

» Fej. VIII. 3. 309. ~ Mon. Vat. I. 1. 199. 

2 Esztei'g. kápt. orsz. levt. c. 70. fasc. 3. n. 5. 

« N. C. D. Andeg. II. 476. — Fej. XI. 554. 

* Fej. VIII. 3. 491. — Mon. Vat. I. 1. 426. 

^ Mon. Vat. I. 1. 187. — Theincr. Mon. Hung\ I. 890. 

e Fej. Vm. 3. 655. 

' N. C. D. Andeg. IV. 32. — Fej. XI. Őő4. 

« N. C. D. Andeg. V. 175. 

9 Theiner. I. 890. — N. C. D. Andeff. V. 571. 9? 

BALÁZS kanonok. 1353. évben Tamás orszá^^biró 
meghagyására, mint káptalani kiküldött Fodur János, 
Márk fia érdekében határjái'ást végzett Nagy-Lelócz köz- 
ségben. ^ 1352 — 1353. 

JÁNOS ör-kanonok, utóbb lector ; 1363-ik évi 
augusztus 10-én aláirta a káptalan bizonyság-levelét, 
hogy Szigethi István nyitrai püspök Pásztó nevű birto- 
kát Konth Miklós nádornak Ii-ug (Üreg) nevű községért 
cserébe adta. ^ 1352— 13r4. 

LŐCSEI MIKLÓS (de Leucha) éneklő-kanonok, 
kit 1353-ban \'I. Incze pápa kinevezett; 1360-ik évben 
pedig ugyanazon pápa meghagyta a váczi püspöknek, 
hogy Miklósnak az esztergomi í'őegyházban kanonoki 
javadalmat szerezzen. ^ 1353 — 1300. 

PETF]R István fia, trencséni főesperes, VI. Kele- 
men pápa áhal fejérvári fö-esperesböl kinevezve. "* 

1345—130)4. 

KIS JAKAB (Parvus) kanonok, később őrkanonok, 
ki 1358-ik évljen, királyi parancs folylán Alílincs, po- 
zsonym(!gyei helység halárait mint i^áptalani kiküldött. 
Kápolnai Pállal a pozsonyi káptalan javára újra fel- 
mérte. ^ " ' 1354 13(U. 

MlKliOS gradnai tő-esperes. '^ 1357. 

MIHÁLY, kezői Hendin-fía (Hendini de K<'zeu) 
Vl-ik Incze pápa állal kinevezett kanonok, kinek beig- 
tatását ugyanazon pápa az esztergomi érsekre, zobori 
apátra és az avignoni sekrestyésre bizta. "^ 135Í). 

NAÍÍ'i' JAKAB (Magnus) kanonok. 1358-ik évben 
Széchi Miklós országbíró, a garan-szent-IxMiedeki apát- 
ság és Nemcsényi (iy('»rgy közölt Inlyl \)vv elintézése vé- 

• Ffj. IX. L>. -200. 

- Xyitr. |.iisiM.l<i l.-vt. I). M. .'!. L>. - N. C I). AiuI.'jí. V. .".71. 

F.'j. IX. ;;. 447. 

=* Thciiicr II. (;. Tr.rU'Mi. Tár. IS!).'.. 2.S(). 

* M(.n. Vat. I. 1. 4.'.0. Nyitr. kílpt. niii^'. l.«vt. IT. iL'. 

^ M(.n. Vili. I. 1. 4.".(l. Kii.iiiz. Matry. <'iry''t.- Kn<-y<-loi.. I. l.'^7. 

« Fej. XI. .-..■.4. 

' Türtt'Mi. Tár. IS'JŐ. L'77. 

7 98 gett, a nemcsényi és rohosnjáczai határok me.ojárását 
rendelte el, mely ténykedéshez a n;sitrai káptahm az 
apát, mint felperes részére Jakah kanonokot, Nemcsényi 
György alperes részére pedig Miklós karpapot küldötte 
ki. — Említtetik a zobori konvent 18G7-iki oklevelében 
is, melyben az TV. Béla királynak 1244 és 1261-ik évi 
adomány-leveleit a nyitrai káptalan számára átirja. ' 

1358—1364. 

MIHÁLY, barsi Jakab fia (Jacobi de Bors) kano- 
nok, kinek VI. Incze pápa 1359-ik évi jimius 10-én esz- 
tergomi kanonoki stallumot adományoz. ^ 1859. 

ISTVÁN kanonok ; 1377-ben lector. ' 1364—1383. 

BÁLINT olvasó-kanonok. * 1370. 

MIHÁLY, kanonok, trencséni főesperes. '" 1373. 

BENEDEK kanonok. 1379-üv évben a Szeghi Mi- 
hály és Egyházas-Szeghi Páznán fiai között, a Nyitra 
vizén épített bizonyos malom iránt folyt perben, a káp- 
talan Gara Miklós nádor parancsára, a helyszmén meg- 
ejtett vizsgálathoz Mihály részére Benedeket, Páznán fiai 
részére pedig István olvasó-kanonokot küldötte ki. ^ 

1379—1388. 

TAMÁS kanonok. ' 1379. 

JÁNOS éneklő-, majd olvasó-kanonok. ^ 

1382—1385. 

PÉLI ENDRE Miklós fia (Nicolai de Peel) IX. Bo- 
nifácz által kinevezett kanonok. ^ 1390 — 1393. 

TAMÁS olvasó-kanonok és szent Tamás oltárának 
igazgatója, ki ezen oltárnak két zobor-hegyi szőlejét, az 
általa épitett pinczével egj'ütt adományozta. 1413-ban ' Fej. IX. 3. G7. - Nyitr. kájit. mag. levt. 11. a. 

^ Történ. Tár. 1895. 277. 

3 Fej. X. 3. 447. — Mag-yar Történ. Tár. X. 235. 

* Nj-itr. kápt. len. IV. 1. 

* Zerdahely család levt. 25. 138. 
6 C. D. Károlji I. 365—383. 

' U. o. 365. 

8 C. D. Károlyi I. 39. - Fej. X. 8. 192. 

9 Mon. Vat. I. 3. 02. — U. o. 248. 99 

utóbbi javadalmáról lemondván, Hinkó püspök arra Ap- 
ponyi János fiát Albertet, esztergom-főmegyei áldozárt 
nevezte ki, meghagj^án István, nyitrai székesegyházi 
sueeentornak, hí)gy őt ezen javadalomba beigtassa. — 
1395-ben királyi parancsra, Berencsi Istvánt, Gergely 
fiát berencsi és újfalvi részbirtokaiba mint káptalani ki- 
küldött igtatta be. ' 1392—1413. 

ISTVÁN, Gál fia, kanonok. ^ 1393. 

MÁTYÁS, Mihály fia, kanonok, ki 1394-ben java- 
dalmáról lemondván, a pálosok szerzetébe lépett és a 
szent Lörinczről nevezett budai zárdában lakott. ^ 

1394. 

MIKLÓS (de Sys, talán Sissói) Péter fia, kanonok, 
szent János evang. oltárának igazgatója. * 1394 — 1395. 

BERECZK őr-kanonok. 1394-ben Zsigmond király 
parancsára Stybor pozsonyi grófot Korompai János ki- 
rályi emberrel Berencs várának birtokába igtatta be. ^ 

1393—1401. 

DEMETER kanonok, utóbb lector. 1397-ben aláirta 
a nyitrai káptalan bizonyság-levelét, hogy Stiboriczi Mik- 
lós Kassza várának birtokába bevezettetett. *^ 

1393—1399. 

LUKÁCS éneklő-kanonok. 1395-ben Ablanczy Ta- 
más királyi emberrel Hemik zobori apátot csábi birto- 
kába igtatta be. ^ 1395. 

JÁNOS, Jakab íia, kanonok, szent Béler aj), oltá- 
rának igazgatója. ^ 1395. 

ISTVÁN, Tamás fia, IX. Hointacz jiápa áhal kine- 
vezett kanonok. " 1391). 

ÁBRAHÁM, Kápolnai Marion (la, kanonok, kit IX. ' Nyitr. kálit, mafráii icvt. X. 11. U. o. 11. 13. - X. 27. 

* Mon. V;it. I. :{. 207. =' l'. <•. '-'!I7. * U. o. 2U4. 

' Fej. X. M. 148. — Nyitr. ká|.l. orsz. l.-vt. I'mt. .">!». :!24. 
" Wfiizt'l (5. Stit.or vííjdii S!l. 1. FfJ. X. :?. 14!». Ny. k. 

magán levt. X. 27. 

' Nyitr. püspiiki Icvt. I). L. II. li. K.'j. U. o. :US. 

• Mull. Vat. I. ;j. 2ü7. - » U. u. .UÜ. - Ny. k. magán l.-vt. X. 28. lOÖ 

Bonifácz pápa 1396-ik évi július 6-án győri kanon okságra 
és pápóczi prépostságra ajánl. ^ 1396. 

XV. SZÁZAD. 

BUDAI TAMÁS kanonok. 1401-ik évben az esz- 
tergomi érsek üzbéghi és kendii s a nagy-sarlói neme- 
sek birtokai között végzett határigazitásnál mint kápta- 
lani tanú volt jelen. ^ 1401. 

OTTÓ kanonok, Id 1404-ik évben a bécsi egyete- 
men tanult. ^ 1404, 

MÁRK éneklő-kanonok. ^ 1406. 

FERENCZ őr-kanonok és Hinkó püspök helynöke. 
1406-ik évi ápril 28-án Tamás lector, továbbá Vicl és 
Pál kanonok társaságában jelen volt azon barátságos 
egyezségnél, mely Gara Miidós nádor közbenjárásával a 
nyitrai káptalan, mint felperes és Eőri Tamás és Mik- 
lós, mint alperesek között Szúlócz helység határai tár- 
gyában köttetett. ^ 1406. 

VID, kanonok, treneséni főesperes. ^ 1406. 

PÁL, kanonok. ' 1406. 

JÁNOS kanonok, ki 1409-ik évben :Muri Benede- 
ket, (de Mur) Endrét és Simont a nekik Zsigmond ki- 
rály által Mur nevű helységért csere fejében adományo- 
zott Molnosfalu birtokába, mint káptalani kiküldött, be- 
vezette. 8 1409—1411. 

LŐRINCZ olvasó-kanonok. ^ 1417. 

JAKAB őr-kanonok és Hinkó püspök hehmöke. ^^ 

' 1417. » Mon. Vat. I. 4. 77. — ^ pej. X. 4. 66. 

^ ,.,Otto canoniciis Nitriensis sohát grossos II." Schi'auf Ká- 
roly. M. O. tanulók külföldüu. H. 27. 1. 

* Nyitr. kápt. orsz. levt. 2 Prot. 19. 

^ Nyitr. kápt. mag-áii levt. V. 7. — " V. o. — '' U. o. 

^ Nyitr. kápt. magán levt. VIII. n. 1. 

® SchAvach Gy. nyitrai kanonokok névsora. 

'" L. Laurini János életrajzát. 101 

ZSIGMOND gradnai főesperes. ' 1417. 

LAURINI JÁNOS, kanonok. Levéltári forrásaim- 
ban fsak egyszer említtetik, — 1424-ben — mint káp- 
talani tanti; annál érdekesebbek tehát azon életrajzi 
adatok, melyeket róla vármegyénk érdemes történet-irója ^ 
közült. Ezek szerint Laurini Racsiczon született, s már 
mint njitrai kanonok kereste fel a prágai egyetemet, a 
bölcseleti tudományok elsajátítása végett. Tehetsége és 
szorgalma által el is nyerte ott a szabad művészetek — 
Artium hberalium — magisteri fokát. Azonban az akkor 
Cseh-országban és különösen annak fővárosában roha- 
mosan terjedő Huss-féle tévtanok s a tekintély megve- 
tésének szelleme Laurínit is elszédítették, annyira, hogy 
Vil IT^-ben a prágai szószékről nyilván eretnek állításokat 
vitatott. A prágai egyetem egyik magistere, Pál dolani 
plébános erről értesülvén, Jánost, mint eretnek tanok 
hirdetőjét, Hinkó nyitrai püspöknél és Jakab őr-kanonok- 
és vikáriusnál föladta. A püspök addig is, mig a vádlott 
az eretnekség gyanúját magától teljesen elhárítja, pén- 
zét és Nyitrán lalált (■)ssz(»s ingóságait zár alá vétette. 
Lauríiií (MIT, állítólag, egy Huss-féle tévelyekkel impre- 
guáll liílvalh'issal védekezett, s mégis nemcsak a liaere- 
sis ví'idja alól felmen1et{>tt, hanem kanouokí javadalm;iba 
is víss/aliclycztclcll. A \:'i(ll(ill:il szcnibcu k<v,de11ől fogva 
kifejtett szigor kízáija annak lehetőségét, hogy Hinko 
j)iisi)ök és egész ká]>talaiia szigorú birákból, rr)g1on iM'et- 
iiekség pártfogóivá lautores haeresum — váltak volna. 
Inkíibl) fel kell tenniiid<, hogy Laurím" (összes tévedéseit 
katholikushoz illő alázattal elismerte és visszavonta. 

A vészterhes relliők eloszhisa után Jánosunk hazá- 
jába visszatéri és a káptalannak tevékeny tagja lett. 
Ki're vallnnak azon hivatidos ténykedések, jnelyekkel a 
kái)talaii állal megbízatott. Ttoljiira 14'J(»-b!Ui találkozunk 
vele, midőn (iarai Miklós nádor parancsára Saranghi 
Míkli'ts nádori j(\gvzővel kíküldelell, liogv a (lai'an niel- 

' Schwíicli (ly. 11. n. 

* Tag-ányi Károly. A^m^sáj^ok incyyi'Mik iniiltjából. Nyitrani. 
Kiizl. 1SS6. :V2. sz. 102 letti sz. benecleki apátságot Sári Péter és Lőrinoz által 
Bellegen, Bars-megyében elfoglalt két ekényi földjének 
birtokába visszahelyezze. * 1417 — 1426. 

SEBEST YÉn"^ kanonok. ^ 1 424. 

MBvEÓS olvasó-kanonok. ^ 1424. 

KOZMA kanonok. 1424. november f)-án Gara Mik- 
lós nádor előtt káptalana képviseletében megjelenvén, I. 
Károly király 1326-ik évi adománylevelével igazolta, hogy 
a káptalan Malántha területét, melyre Emőkéi Jakab 
igényt támasztott, királyi adomány czimén jogosan birja, 
miért is a nádor nevezett birtokot a káptalannak Ítélte 
oda. * 1435-ban királyi parancsra Czétényben, Gj'örgy 
esztergomi érsek birtokán Névery Miklós királyi biztos- 
sal határjárást végzett. ^ 1424 — 1435, 

LÁSZLÓ, Hmko püspök helynöke. Emliti Y. Már- 
ton pápa Rómában 1427-ik évi június 4-én kelt levelé- 
ben, melyben a velehradi monostor apátjának meghagyja, 
hogy a prágai egyház joghatósága alá tartozó vilemovi 
apát, s az esztergomi főmegye hive Beness fegyvernök 
(armiger) között folyó pert beszüntesse. "^ 1427. 

EGERSZEGI MIKLÓS kanonok. ' 1430. 

FERENCZ olvasó-kanonok. « 1435. 

JÁNOS olvasó-kanonok. « 1437. 

BERENCSI ENDRE kanonok. ^" 1438. 

FERENCZ olvasó-kanonok. Először előfordul a 
nyitrai káptalan 1437. deczember 10-én kelt jelentésében 
Bornemisza Miklós beigtatásáról a vendégi birtokba. '* ' Knauz. A Garan-meUetti sz. benedeki apátság. I. 142. 
2 Schvach Györg-y névsora. — " U. o. 

* Nyitr. kápt. magán levt. F. XII. 3. Fej. X. 7. 317. — U. o. 
687. — Ny. kápt. orsz. levt. Prot. 9. 101. 

* Kápt. magán levt. X. 2. 55. 

« Katona. Hist. Crit. Regni Hung. XII. 481. 
' Nyitr. kápt. magán levt. Fasc. X. 

• Fejér X. 7. 688. 

• Fejér XI. 114. 

'" Nyitr. kápt. magán levt. F. V. 6. 

" Gróf Zicliy-család okmánytára. VIII. 611. 108 

1448-ik évben aláirUi a káptalan bizimyság-levelét azon 
intézkedésről, melyet Stiboriezi Katalin, alsó-lindvai Bánífy 
Pál neje János éneklő-kanonok és Barsi Mihály kanonok 
jelenlétében némely lenűryelországi birtokai tárgyában 
tett.' .^ - 1487— 14Ő1. 

JÁNOS éneklő-kanonok, ^ Miklós püspök helynöke. 
1453-baii káptalana kéj) viseletében V. László király előtt 
megjelenvén, Hunyady János kormányzónak Molnos- 
falva helység királyi jogaira vonatkozó adomány-levelét 
átíratni és megerősittetni kérte. ' 1448 — 1456. 

BiVRSÍ MIHÁLY kanonok. * 1448. 

ENDKE borostyán-koszorús (Baccalaureus) kano- 
nok. Emlékét fentartja a njitrai káptalannak V. László 
királyhoz intézett levele, melyben az Ují'alnssy és Bos- 
sányi nemes családok kíizött, Kelecsény és Kisfalud nevű 
birtokaik iránt támadt viszályoknak választott biróság 
előtti kiouyi '11 ütéséről jelentést tesz. ^ 1406. 

LEZTHEl JÁNOS (de Leztlie) kanonok. " 1456. 

JAKAB kanonok. 1462-ik évben Kiskereskényi Mik- 
lós királyi emberrel Szénás Lászlót Berencsen, Újfalun, 
Nagyfalun, Árkoson és Lükyn zálogjogon szerzett bir- 
tokaiba beigtatta. ^ 14()2— 1468. 

BATIZI ENDRE (de Battys) kanonok. Mátyás ki- 
rály Nagy-Szebenbeii 140'2-ik évi szeptember 29-én kelt 
parancsára. Magyar Balázst Kassza várának és egyéb 
trenesénmet>yei jószágok birt(jkába bevezette. * 1462. 

ISTVÁN éneklő kanonok.'-' 146-"). 

' W.Mi/A'l (;. Stihoi- Vajdii. LM.;. 1. Xyitr. kápt. orsz. lovl. 

4;{. Proi. L';n. 

'-' Nvitr. kúitl. orsz. Icvt. cfjfy jelz«''s lu'ilküli csomagban, vizfol- 
los, frlig- rolliiult papirru irva, do .János óiioklő-kaiionok, Kiidiv ós 
Loztlioi .János kanonokok novoi kíinnyon oivasiialók. 

' Az okk'vól szöv(!f^(''t alál»l) közlöm. 

* Wonzcl í;. Stihor Vajda. 21.'.. 

* ós "* mint, 2 ;ilaU. 

' Nyitr. kápt. may^án lovt. I'\ X. n. .10. l'jfyanannak orsz. 
lüvt. Statut, Saoc. XV. n. 77. 

» U. o. Stalut. Saoc. XV. i;!!1. 
" U. o. Slatut. Saoc. XV. n. 1.".7. 104 

PATHY ANTAL (de Pathy) kanonok, utól)l) éneklő- 
kanonok és püsi)öki helynök. 1467-ik évben Báthory 
Endre országbíró parancsára, mint káptalani bizonyság, 
Kiskereskényi Miklós királyi emberrel Ország Mihály 
nádort, fiával Lászlóval és fivérével Lőrinczezel igtatta 
be Berenes, Nagyfáin, Újfalu, Árkos és Lüky njntramc- 
gyei helységek birtokába. ^ 146B — 1480. 

UDVARDI BALÁZS (de Odwarz) kanonok. Ország 
Mihály nádor 1466. szeptember 24-én kelt rendeletére, 
Szemes Jánost és Fekete Imrét Loót nevű barsmegyei 
birtokukba bevezette. ^ 1466—1469. 

ENDRE kanonok és énekes (succentor). ^ 1467. 

ALBERT kanonok. ' 1467—1470. 

DEMETER olvasó-kanonok. " 1469. 

ANTAL őr-kanonok. *^ 1469. 

BALÁZS kanonok és Debrenthei Tamás püspök 
helynöke, 1469-ik évben mint káptalani tanú jelen volt 
László, bazini gróf beigtatásánál Szent-Iván-Ujfalu és 
Vásárd nevű birtokaiba. "^ 1469. 

MIKLÓS^ kanonok. « 1470. 

BÁNI GÁSPÁR (de Baan) olvasó-kanonok és püs- 
pöki helynök, 1490-ik év óta pozsonjn kanonok is volt, ^ 
de nyitrai stallumát mindvégig megtartotta. A nyitrai 
káptalannak kiváló tagja lehetett, mert a lectori hivatalt 
3 évtizeden át viselte. Számos kiküldetése közül emlí- 
tésre legméltóbb az, melyben dieső Mátyás királ}n.mk 
fiát, Korvin János herczeget Bajmócz várának birtokába * Nyitr. kápt. orsz. levt. Htatut. Saec. XV. 25. — Ny. kájit. 
magán levt. X. 40. 

2 IT. o. Statut. Saec. XV. 157-^456. 

* Nyitr. kápt. magán levt. X. n. 27. 

* Nyitr. kápt. orsz. levt. Statut. Saec. XV. 
^ U. o. Statut. Saec. XV. 490. 

« U. o. 4 Prot. 114. 
' U. o. Statut. Saec. XV. n. 45H. 
" U. o. Statut. Saec. XV. n. 850. 

® Rimely. Caijitulum I. Ecclosiao Collég. Poson. 259. 1. — 
Ortvay. Pozsony város története. III. 272. 1. lOö bevezette. ^ Egy más liivíitalos jnűködése, mely Zsolna 
város területén ment végbe, adalékul szolgálhat az ak- 
kor lu'alkodott zilált birtokviszonyok történetéhez 1477-ben * A nyitrai kúj)talun multjáuak lugszobh umlúkoi közó .sorolja 
íiy.oii királyi beigtatási jiaraucsokat, Mandata Statiitoria, mclyekiiól 
fogva Juizánk (í'ájcUiloju ! nagyon rüvid) lónykorának logjelosobb fór- 
fiait : a nagy Mátyás szivóiiez logközolobb állott János licrczeget, 
Ország Mihályt, a liiros ná<lort, az egyház iránti jótékonyságában 
fojetlohnckct iVilübntiló főurat s a törítkök rémét, a hős Kinizsy Pált 
uralkodójuk méltó elismeréséből nyci't javaikba Ixn'ezethette. Kz 
szolgáljon mentségemül, midőn feladatom keretén kivül, Mátyás ki- 
rály erre vonatkozó oklevelét itt szószeriiit kíizlíim : 

..Mathias dei gi-acia Hungarie Bohemieijue Rex, neenon Dux 
Austrie etc. Fidelil)us nostris f'apitulo ec<;lesie Nitliúeiisis. Salutem 
ot graeiam. Cum nos t;imetsi viiiuorsos nostros subditos, i-xteras 
eeiam naeiones jiro \'niuseuius<iue nieritis et aiumi virtutiluis dignis 
aflicere inuneril)us. meritis eciam attollore honoribus pro nostra in 
omnes (;lejneii<-ia, et cui'su noslre munifieencie semper eonsueueri- 
mus, d beinus tamen et lure quidem ipso natun? jiiagis recte lene- 
mur et astriiigimur erga illos pro paterua eaiilale et maiori expres- 
sione n(jstri patmii di'sidi'rij muiius nostre lilieralitatis vlicrius al- 
ciiisípic osteiidcre, ipii c iiobis in ipsis nostris viscrriinis naii sünt, 
et in euiiis imagim- non moijn i|iiolidi(; vitám ipiodam modo aliani, 
verum e<-i;ini hoe lure niiini re<|Mi' suceessionis perpetuo vitám du- 
cere videmur immortalem. Acccíbt (piod labor miliiíie et llhislrium 
pariMituni gesta magiiilica vsus(pie i-eetorum opciuni et labornm, in 
liberoruni imaginií ac. vila assidue leuirescnnt, rcí-rudfscnnt eciam 
non sino landc et glória jni-diocti, antoai-le vitc iiimidata olTiria, 
simul talia muin'ra postoritiili ctrcnitatiipii' lidclius rei-ti- ••ommeii- 
danlnr, ("cli-rum hor, vsu raritalis ol jnuniíicrncii' tum noslri immi- 
nis, iMMi (•(•IcrarMm icrum a Nobis goslarnm mcmuria alcius pro- 
fundiusipii' a|>uil posteros c.onscrnatur. i\\ui hijs igitur a!ijs<pie 
moti respcctibus, tum proripue ad morita illa rt piTilaram iinlolem 
llhisli'is Inli.Miiiis ('iii-uiiii. oppauicnsis liplluMiieiisis(pii' dui-is ac 
Comitis (le llwnyac! naii noslri carissimi, <piam idcm puleli(>rrime 
reetc vol nnstro liidiiio iirai'si'fcrt, drlijtum vl dccct respet^tum lia- 

bentfs, ronsidci-and iani aninü eiusdem ingonnitateni et futuro 

eius statui aliípia in parte vei nobis viuentiluis vl teni-mur proui- 
dtM'tt voloulos, Castrum nostrum Haymoez voe.atum in Comitatu Ni- 
Iriensi habilum, (|Uod por morlein et defectum seminis <pi<>iidam 
lidi'iis noslri Magnilii-i llonolTry Nilím- de oa<lom Haymoez iuxla 
antiipiam Ixegni nostri consuetudini'ui. ad nos eonsoipienterijue eolla- 
cionem nostraui douolulnm esse dinoscitnr, simul eum eunftis suis vti- 106 

Podmaniczk}'' Balázs elfoglalta a zsolnai advocatia ' há- 
zát a hozzá tartozó kerttel és szántófölddel. E házat 
1479-ik évben Petroviczi Márton deáknak eladta, vagy 
ajándékozta, ki még ugyanazon évben Báni Gáspár által 
ezen ingatlanok birtokába bevezettetett. A zsolnaiak azon- 
ban ezen jogtalan birtoklás ellen a thúróezi konvent 
előtt tiltakoztak, mire az ügy kiderítése végett bii'ói vizs- 

litatibus et pertineucijs quibuslibet, oppidis scilicel, villis et posses- 
sionibus vuiuersis, porcionibusque et luribus omiiibus possessio- 
narijs ad idem Castinim de lure vei qiiomodocunque ab antiquo 
pertinentibus, vei de lure pertinere debentibiis, anirao deliberato et 
ex certa nostra sciencia Memorato lUustri lohamii Duci suisque lie- 
redibus et posteritatibus \niiversis, de manibus nostris Regijs dede- 
rimus, donauerimus et coutulerimus, velimusque eundem in donü- 
niurti eiusdem per nostrum et vestrum homines legitimé facere intro- 
duci. Super quo fidelitati vestre harum serié firmiter mandamus, 
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo 
presente vnus ex electis luratis Nobilibus illius Comitatus, tanquam 
h.om.o noster Rcgius ad facies dicti Castri pertinenciarumque sua- 
rum, vicinis et commetaueis eiusdem inibi vuiuersis legitimé con- 
vocatis et presentibus accedendo, introducat prefatum lohannem 
Ducem in dominium eiusdem et earundem, statuatque idem et eas- 
dem eidem jjromisse nostre donacionis titulo sibi incumbente pei*- 
petuo possidendum, si non fuerit (íontradictum. Contradictores verő, 
si qui í'uerint, ex tunc cuocet eosdem contra Annotatum lohannem 
Ducem in Curiam nostram Regiam, nostram sciUcet personalem in 
presenciam ad terminuni competentem, raciouem contradictionis eo- 
rumdem reddituri, et post hec liuiusmodi introduccionis et Statucio- 
nis seriem, cum contradictorum et euocatorum, si qui fuerint, vici- 
norumque ct commotaneorum, qui premisse 8tatucioni intercrunt 
nominibus, terminoquo assignato vt fuerit expedions dictc nosti'e 
personali presencie fldoliter rescribatis, Dátum Bude l'eria sexta pro- 
xima post festum Natiuitatis Beati lohannis Bapt. ^Vnno Dni Millo- 
simo Quadringontesimo Octogesimo Nono." 

Eredetije a nyitr. kápt. orsz. levéltáráltau. Statut. Saec. XV. 
422. a királyi pecsét nyomaival s ezen JuU-ii-atlal : Fiilelibus nris 
Caplo ecclesio Nitrien. Pro lUustrissimo lohanue (%n"uino duce Op- 
pauien. et Ly|)tlioui(Mi. 

' A régi közjogból t'ciunaradt : ludicatus, Advocatia, Soultotia, 
Scultetus fogalmának megfelelő helyes magyar műszókat nem isme- 
rek. Wenzol Gusztáv is, a jeles történeti ró és jog-tudós (Stibor Vajda 
czimű miivében) az ,advocatia' szót használta, a scultetust pedig 
.soltésznek' irta. 107 gálát rendeltetett, s mivel ;i tanuk ('üvrrlr'liiiii Millniiiií- 
saiból bebizonyult, hogy a kérdéses házat í)sszes tarto- 
zékaival együtt előbb Pongrácz László, azután í)edig 
nevezett PodmamCzky Balázs loglaita el halahnasul, a 
király ugyanazon 1479-ik év úrnapjViii (május 24-én) 
Trenesén vármegyének megliagyla, hogy az ci'őszakosan 
elfoglalt birtokot törvényes tulajonosának adja vissza. 
Az időközben meghalt Podmaniezky Balázs özvegye azon- 
ban e királyi rendeletbe bele nem nyugodott, sőt 148()-ban 
a kérdéses házra maga és ^^enezel nevű fia számái'a új 
adomány-levelet kért. A zsolnaiak 14Sl-ben az adomá- 
nyozás ellen ismét tiltakoztak, s hogy ezen bonyolódott 
ügynek véget vessenek, Podmaniezky Balázs özvegyétől 
és fiától nemcsak a házat, hanem az advocatia egyéb 
birtokait is 4(K) fton m(\gvették, mely adás-vcvés 1488-l)an 
királyi jóváhagyásban is részesült. ^ 147(')-ik évben Or- 
szág Mihály nádor megjiagyásából, Nozdrkóczi Miklós 
nádori emberrel (lyulai Margitot, Hág Ferencz (izvegyét, 
(lyörgy nevű fiával Liboresa falu birtokába vezette be. ^ 
Meddig élt (ráspár lecloi-? bizonytalan, de káiilalani le- 
véltárunkban lö()-J-ik éven lúl nem cndilletik. 

1470 \:>{)± 
BUDAI T.VMAs (de Buda) kauouok. .Mátyás ki- 
rálynak Boroszlón 1474-ik évi februi'u- 2l-éii krlt paran- 
csára, melyben a nyilrai k;'iplalannak meghagyja, hogy 
Kinizsy Pált Trciu-sén vái-uícgyc teríiicléu l'ckvő s vitéz- 
sége és hü szolgálatai jutalmául kin'ilyi adományozi'isból 
birt javaiba beigtassa. Budai Tamás, W'izolay .Mikh'is ki- 
rályi emlx'n-cl Kinizsii a lirlhavai vár és liasoímcvü hely- 
ség, tov;'(l)li;'i : Swymia, Slranya, Koiioka, I »y\vychina, 
Frywald, Sciiwgvc (mosi Suja) .lascuowc. Zdyuyowe 
(Zbinyó) Kis-Chrna, (Cserna) Babkow. i'odlion', Breza- 
now, i\aye('Z, Lehotka, Zirazow, Chlwiiycz (lak'ui <'lui- 

' Ij. I^oiiiliardiiii Sáiiilor, zsdliiai Icvt'-ltáii ailatok iivoiui'm irt 
müvót; ..Striuny I)i'jc|)is McsUi Ziliiiy." l'J. I. 

- Protocollum .Vbbatum ot l'jiroclionim Tn>ncliiiiit'nsiiini .\<liiini 
Győi-y ot Ludovici Sztárok, inifjf. 01. (Ft. ilj. l'csiiay István úr, tri-n- 
csóni plébáuos szivossógéből közíilvo.) 108 

mecz ?) Bany, (most Bánfalva) Luezka, Kis-Bijstriczka, 
Wysnowe, Thernowe, Bytharov és Kraznahorka helysé- 
gek birtokába bevezette. ^ 1474—1475. 

KERESZTŰRI BALÁZS, éneklő-kanonok és püs- 
pöki helynök. 1490-ben Idjshydi (igy) Csuka Ferenczet a 
káptalan előtt meghatalmazott ügynökévé nevezte \ú.^ 

1475—1502. 

KOMJÁTHI GERGELY, kanonok. ' 1477—1481. 

ISTVÁN trencséni fő-esperes 1477-ben Komjáthi 
Gergely kanonokkal az esztergomi káptalan előtt megje- 
lenvén, a nyitrai káptalan bizonyság-levelét az Ország 
Mihály nádor ;iltal tett kegyes alapítványról átíratni 
kérte. * 1477. 

SYMA MÁRTON őr-kanonok, 1478-ik évben káp- 
talana nevében az esztergomi káptalan előtt tiltakozott 
Thornai Erdős fiai és leányai, nemkülönben Soldos Endre 
eUen, Idk Mátyás királytól a nyitrai káptalan tulajdoná- 

' Eredetije, a királyi i)ecsct nj'omaival s e hátirattal : „Fideli- 
bus nostris Capitulo ecclesie Nittrieusis jjro Egregio Paiilo de Ky- 
nys lutroductorie et Statiitoi'ie." Nyitr. kápt. orsz. levt. Stat. sec. 
XV. 492. A káptalan jelentésével egj'ütt kiadta Gf. Teleki Józs. Ha- 
mvadlak kora XI. 518. 

Ezen kivül Ivinizsi Pál Mátyás király 1483. évi május 15-én 
(Feria quinta proxima ante festum Pentecostes) kelt parancsára, 
Zsolna városban és Zavody község'ben, ugj'anazon évi augusztus 
i;}-án ])cdig 8ztrecsno-vár és helység, Li'icska, Sztranyovo, Tlnir, 
Polusz}', Porubka, Roszina, TepHcza, Oskerda, Gbelan, Béla Nedecza, 
Czyzima ? Mayasfalva (talán a mostani Moys) helységekben a nyit- 
rai káptalan által statuáltatott. (Nyitr. kájjt. levt. Statut saec. XV. 
9 — 10.) Ezen királyi adományozások következtében Kiiűzsy Pál a 
15-ik század utols(3 éveil)en (1494 — 1498) Trencsén vármegyéében 
1094, Tuj'ócz1)an 82, Vasban 174, Veszprémben 531, Fejérben 54'/2, 
Külső-Szolnokban 3(i0, összesen 2295 '/g portát birt. (Acsády Ign. Régi 
magyar birtokviszonyok. 37) Nj'itra városban pedig háztulajdonos 
volt és 1479-ben, ugyan azon évben, midőn (okt. 3-án) a diadalmas 
kenyérmezei csatát nyerte, Nyitra vármegye l'öis])áni hivatalát is vi- 
selte. (Botka Tivadar. Nyitrai emlékek. Századok. 1873. (>42— 43. 1. 
Fraknói V. Hunyady Mátyás Király. 294. 1. 

- Ny. kápt. orsz. levt. Protocoll. parv. fol. 19. Stat. saec. XV. 
44. 83. 

^ U. o. 603. — * Nyit. kápt. mag. levt. Fasc. I. n. 3. 109 

hoz tartozó Bcrencs, Nagyfalu, Újfalu, Lüky és Árkos 
iK'vü nyilra-vármofjyoi helységekre uj adomány-levelet 
kértek. ^ 1488-han az esztei-gomi fökáptalau tagja lelt. 

1478—1488. 

ZALAI ISTVÁN (de Zala) kanonok. ^ 1480—1482. 

PÁKAI ISTVÁN kanonok. ' 1480. 

BERP]GSZÁSZI LÁSZLÓ, kanonok. ' 1480. 

NYITRAI TAMÁS kanonok. II. Ulászló király 14í)l. 
július 8-án kelt parancsára a pozsonyi káptalant Salgó 
nevű, zálogjogon nyert birtokába bevezette. ^ 

1480—1498. 

KELEMEN őr-kanijnok. <' 1480—1509. 

GYÖRGY, kanonok, gradnai főesperes. ' 1482. 

DALMADI ENDRE (de Dalmad) kanonok. « 

1492-1408. 

BÁNI ISTVÁN kanonok. 1480-ik évben említtetik 
először " s mint káptalani kiküldíitt számos beigtatás- és 
határjárásban vett részt; igy Mátyás király 1487-ik évi 
április 14-én kelt parancsára gúthi Országh Lászlót Nyit- 
ravármegye területén fekvő Veszka nevű helység birto- 
kába •/" Báthori István országbíró 1488. július 28-án kelt 
líMideletére pedig Zwhy Gyíu-gyíit Nagy-Dawar hirtokba 
minden ellen mondás nélkül vezette be. ^^ 1480 — 1494. 

LIPOVNOKI (iÁSPÁR. kanonok, Irencséni fő-es- 
peres. ^^ 14S(; 14K^ 

NYÁRIUDI LORINCZ, kanonok, Mátyás királynak 
Bécsben 1487. sz. (lyörgy napján kelt parancsára Nehéz 
Istvánt Klnchewo Trencsén vármegyei helység- és egy 
Bolessón levő birtok-részletb(í bevezette. '"' TmIíiii nirvanaz • Ny. kápl. iiiai;;'m Icvl. X. 4:?. M.'in. Hasil. Strifíon. i;{4. 
2 Ny. kápl. iiui^áii Irvt. II. (1. SUit. siicc. XV. 

» u. «). " i;. o. 

* Ny. Uápl. II. ü. Stat. sao(;. XV. .".7. " T. o. 
' H. (). Stat. saec. XV. ■ U. o. 

» Nyitr. kápt. orsz. Icvt. Sat. saec. .XV. 1>. - '" H. o. Twi. « 

•* (lyőri tört. ós r(''ijft''.s/. fiiz. III. 12í>. 

'-■ Ny. kápt. levt. Stat. saec. XV. ;J4 12.".. 

" LI. (). ;)!). 110 ama T^örinez m'vii áldozái'- és sz. Osvát oltárának igaz- 
gatójává], ki 1472-ik évben Podmaiiiczky László Ix'igta- 
tásáiiál a lodezei (lédeezi) és niajlhényi Ijiitokokba u 
iiyitrai káptalant képviselte. ^ 1487—1493. 

.MARCZALY IMRE (de Marezaly) kanonok és grad- 
nai rő-esp(3res. Csalácü neve egy 1500-ik évben kiállított, 
a nyitrai püspökség trencsén-vármegyei tizedeire vonat- 
kozó okiratban 9 kanonok-társának nevével emüttetik ; 
másutt csak Imre fő-esperesnek neveztetik. ''^ 

1487—1493. 

NYITRAI GYÖRGY kanonok és succentor. I. Má- 
tyás kiráh^lak Budán, 1488-ik évi augusztus 11-én kelt 
parancsára, a nyitrai káptalan által kiküldetett, hogy 
Ujfalussy Miklóst Somzegh nevű nyitramegyei birtokába 
beigtassa. Ugyanazon éY július 25-én Gergely nyitrai 
püspök nevében az esztergomi íőkáptalan előtt tiltakozott 
korompai Nehéz Péter ellen, ki Pásztó nyitramegyei fa- 
lura, mely teljes joggal a njátrai püspök és egyház bir- 
tokához tartozott. Mátyás khálj^ól csalárd módon saját 
személye javára adomány levelet eszközölt ki; mely til- 
takozásnak volt is eredménye ; mert II. Ulászló király 
1491-ben Pásztót, — melyet éveken át világi lu-ak bito- 
i'oltak, s mely Pásztói György halálával a királyra há- 
ramlóit, Gergely püspöknek új adomány-levéllel visz- 
szaadta. — löOo-ben sz. Orbán napja kíirül nyitrai házát és 
pinezéjét Zerdahelvi Benedeknek elzálogosilotta. " 

1488—1505. 

> U. 0. 487. 

- Ny. kápt. orsz. levt. Prot. 44. 83. A Lindvai Mátyás nj'ilvá- 
nos jcg-yzö által Idállitott oklevélben emiitett kanonokok nevei a kö- 
vetkezők : Báni Gáspár, olvasó-kanonok és püspöki helyettes. — Mar- 
ezaly Imre, g-radnai fó'-es])eres. — Kerezthúry Balázs, éneklő-kano- 
nok. — Nyitrai (jyöro^y kanonok és snccentor. — Bathonyai Endre 
(de Bathonya) kanonok. - - Bossányi Tamás (de Wassan) kanonok. 
Kapronczai Péter kanonok. — Váradi Miklós kanonok (de Waradino.) 
Jászlaival Miklós (de Jazfalwa) kanonok. — Báni Venczel kanonok. 
U. o. Stat. saec. XV. fasc. IV. 

» U. o. 282.-987. — Vurum. Ep. Nit. Mem. 300. — Protoc. 
parvnm. lol. 2(5. 111 SZENT-MIHAl.Y-UHÍ KKLENFEN D.-kán és ka- 
nonok.^ 14SÍ). 

BERTALAN gradnai í'ő-espeirs. ^ ]4\)± 

BATHONYAI ENDRE kanonok. 11. lilászló Id- 
rály 149()-ik évi szeptember 27-én kelt parancsára az 
eleíanthi pálosokat Thiu'óczi Benedek királyi emberrel 
Vic'sap és Apáthy helységekben fekvő bii-lokaiklja beve- 
zette. '' " 1493— 1Ö(X). 

ENDRE gradnai fő-esperes. "^ 1494. 

KOTTESSÓI FERENCZ kanonok, II. Ulászló király 
1495. év május 29-cn kelt parancsa fol^^án Nagyemőkei 
Bertalant Szemere, Kamocsa, Kuned ? és Nyarad helysé- 
gekben fekvő részbirtokaiba bevezette. ^ 149Ö. 

GARAY ANTAL, esztergomi és nyiti-ai kanonok. 
1484-ben az esztergomi káptalan előtt tiltakozott a nyit- 
rai káptalan ama ténye ellen, raeljmél fogva kis-tapol- 
csáiii, malonyáni, málasi és eősedi birtok-részleteit el- 
idegenítette. "^ — 149(j-ban pedig ugyanott, a njitrai káp- 
talan nevében óvást tett Sánkfalvai Antal nyitrai püspíik 
hatalmaskodása ellen, melylyel Pográny községben a 
káptalan által ember-emlékezet óta mindig békésen sze- 
dett dézmát elfoglalta''; végre 1497. évi június 9-én is- 
mét ugyan azon káptalan megbizásából nexczett püspök 
(Mikénye ellen lillakozott, melynél fogva a káplalannak 
Nyilra város lenildén a hasonnevű folyó mellcll épült 
maliuát szolgái ;ill;il iiicLii-oiiaiiliilla s azon li'tbbféle k;\r1 
okozol1.« Meghalt löL'Mk é\ hcii. '' I4S4 1497. 

OIJOSZLÁNVKÖI M1I1ÁL^■ kain.imk. •" 149S. • Stílt. s. XV. - V. <). 

" U. .). 444. l'n.t. 44. h;;. * Stiil. s;u'.-. XV 

•* u. (). :í7(;. s/,. ö n.v. kápi. i.'vt. II. (;. 

' Ny. U:i).f.. Icvt. XIII. 4S. 

» U. (.. II. k;. 

» Mimii. Kas. Stiiy. i:!4. 
'"' Sciivíich. i. h. 112 BOSSANYI TAMÁS kanonok (de Wassan). ^ 

1498—1507. 
KAPRONCZAI PÉTER kanonok. ^ U98— 1501. XVI. SZAZAD. 

BÁNI VENCZEL éneklő-kajionok, határjárásoknál 
és beigtatásoknál gyakran említtetik mint káptalani bi- 
zonyság. 1526-ilí évi márczins 23-án Csejthei Balázs — a 
ferencziek tartományi őrétől a nyitrai zárda Kövesd-lie- 
gyen fekvő két parlag szőlejét a káptalan előtt meg- 
vette. ^'^ 1500—1527. 

PÉCSI GÁL (de Quinqne-Eeclesiis) kanonok. ^ 

1500—1520. 

KÖRMENDI ISTVÁN kanonok, 1505-ik évben, mint 
káptalani kiküldött, Sóky Istvánt és rokonait Felső-Att- 
rak, Felső-Soók és Paczolaj nevű Nyitra vármegyei köz- 
ségekben fekvő birtokaikba igtatta be. •'' 1505. 

VÁRADI PÁL, kanonok, 1506. június 6-án kis-kö- 
röskén;yi malmának egy negyedrészét Rohodi Jánosnak 
26 fton zálogba adta. ^ 1506. 

BARSI BALÁZS kanonok, Bajoni István, majd 
Podmaniczky István püspökölv lieh^nöke. 1516. márczius 
27-én Báni Yenczel és Nyitrai Balázs kanonokokkal jelen 
volt azon barátságos kiegyezésnél, melyet a nyitrai fe- ' Ny. kápt. levt. vStat. saec. XV. 1. — Prot. 44. 83. 

2 V. o. 

''^ (1526) „Feria sexta post Dominicam ludica Rlgsus fráter 
Blasius de Csejthe Custos Ordinis b. Francisci in persona tocius 
Conuentus Monastorii B. Virginis in snburbio Nittrie l'undati fassus 
duas vineas desertas in Kewesd propter necessitates ipsius mona- 
sterii veuer. mgro Venceslao de Baan Canonico et socio nostro iure 
perpetuo". (Ny. kápt. levtr. Prot. 1. 124.) — Prot. 44. 83. 

* Ny. kápt. levt. Stat. 1500—20. 

^ Paliigyay Imre püsp. kéziratai. Supplem. I. 4. 

•^ Prot. parvum. lol. 27. liá 

rencz-rendiek Poclmaniezky István püspök előtt a nyit- 
rai malom iránt Molnár Pélcrrcl kötöttek. ^ L")07 — ir)10. 

NYITRAI BALÁZS, kanonok. ^ 1510. 

L1ND\'AI MÁTYÁS, Zágráb egyházmegyei áldo- 
zár, nyilvános jegyző, ki 1500-ik évi jnlins 8-án a nj'it- 
rai székesegyház nagyobb szekrestyéjében, tiz megneve- 
zett kanonok, továbbá ivánkaí'alvi Ilmérj^ Endre, nyitrai 
alispán és várnagy, Bossányi Jósa János, Possai Balázs, 
Déghi Balázs és Zamaroezky Mihály jelenlétében, Sánk- 
falvai Antal nyitrai püspök számára egy a trencsén-me- 
gyei egyházi tizedre vonatkozó oklevelet kiáUitott. 1510-ik 
évtől kezdve mint nyitrai kanonok, s utoljára 1524-ben 
emhttetik, midőn János kéri plébános őt a káptalan előtt 
meghatalmazott ügynökének kinevezte. ^ 1510 — 1524. 

SÁROSPATAKI SEBESTYÉN trent-séni főesperes, 
s a Keéchy György által 1511-ben alapított Sz. Miklós 
oltárának igazgatója. ■* 1511 — 1524. 

ILMERI PAL kanonok, trencséni fő-esperes, va- 
lószínűleg a nemes Ilméri (Ürményi) család tagja. 
1522-ik évi június 3-án lajosfalvi részbirtokát Zerdahelyi 
Györg3'nek 12 ftért zálogba adta; ugyanazon év február 
21-én nemes Páruc-zai Fórislól egy birtokrészietet vásá- 
rolt 4 fton ; — 152H-ik évi január 27-én pedig Páruczai 
Imic két népes jobbágyi telkét 8 fton zálogba vette a 
nyitrai káplahui előtt. ^ 1512- 152S. 

' Ny. ká|)t. l<>vt. Fiisc. IIT. ii. S. Slat. l.'.OO -20. — ' U. o. 

' V. o. 44. Prot. s;!. (ir)L'4) ..Foria (luarta, <li(í h. rrl)aiii \tn\^o 
(Inus lohannos V.\I)iac(imis do Koor constitiiit. PrcicuratDivs Rov. 
magistros Matliiam de L.viidva i't St'I)asliamim de (Icrclu'l socios ot 
concanonicüs nostros cum jtlcno mandato." Xv. kápt. lovl. Vrnl. 1. S(i 

* U. o. Slat. ir,00 - 20. 

"■' (ir)22) ..Foria .soxta antc Malhci aj), nhlis Forvs de Parucza 
unam scssíoikmti jolta^'^ioiialciii, in qna N'alontiniis Haiwz n'sidct. in 
porciono sna l'arwcza in Nitti-. ('(iinitatii. nia^ro I'auin de Ilincr in 
llnis 4 impig'noravit." (Prot. 1. 2S.) .,ir)2S. Foria sooiinila anto Pnri- 
íicat. Mario nob. Emoricus de Parwcza duas sossioncs j(>l)a^ionalos 
populosas, in itorcionc sn.i posscssionaria in Parwcza prt'di(!ta in 
C()tt\i Nitlr. Iiahitas (in piitiia Mi'ni'<lictUH Zorad. in so(Min<la lolian- 
IXCH Harwcz rcsidcnt) voncr. niajírn Paiiln di- llnn-r .^rdiidiaruno 114 

NYIRBOGDÁNI MIHÁLY kanonok. Emlékét fen- 
tai'totta a budai káptalan okirata, melyben jelenti : hogy 
Benedek, a budavári Boldogasszony templomának plébá- 
nosa és Sthoesus Endre karmelita-rendi tartomány-őr bi- 
zonyos vitás ügyben barátságosan kiegyeztek. ^ 1515. 

MÁCSAI BÁLINT (de Machia) őr-kanonok. ^ 

1517—1523. 

THILDI ALBERT (de Thüd) kanonok. ^ 

1518—1519. 

TRENCSÉNI GYÖRGY (de Thrmciimio) kanonok. * 

1520. 

KRIZSNICZI ANTAL (de Krysniez) kanonok 1520. 
július 16-án Trencséni György kanonok társával jelen 
volt azon csere-szerződésnél, meljmél fogva a nyitrai 
káptalan rátlioni részbirtokát a garan-szent-benedeki kon- 
vent előtt Borjw ]Márton és Balázsnak, nagy-sarlói birto- 
kukért, 26 arany forint ráfizetésével átengedi. ^ 1520. 

MARSÓFALVI MBvEÓS kanonok. ^ 1520. 

BORCSICZI JEROMOS kanonok. ' 1520—1529. 

GERCSELI SEBESTYÉN (de Gerchel) kanonok, 
kinek 1523-ik évi január 6-án Martliályos Lőrincz sz. 
Ferencz-rendi tartomány-őr és Bácsi Lőrincz, nyitrai 
zárda-főnök egy Nyitra város határában fekvő rétet 4 fton 
eladtak. « " "^ 1523—1529. 

Trinchiniensi at canonico Niltriensi in llor. VIII. pig-nore obligavit." 
(Prot. 1. 48.) 

' Magyar Történ. Tár. XII. 147. — - Ny. kápt. levt. Stat. 1520. 

» U. o. Stat. lölO. — * U. o. — ^ U. o. Stat. 1520. — « U. o. 

' (}yŐTÍ történ, füzetek. III. 280. ..A nyitrai káptalan jelenti 
II. Lajos királynak, hogy Budán az 1520-ik évi február 15-én kelt 
parancsa folytán, Jei'omos mester kanonok társukat kiküldék, ki 
Pazalay királyi embert maga mellé vévén, Ludányi Annát és fiát 
Ferenczet a ludánj'i kastélyba és Ludány Ürmincz, Krebran, Csitár, 
Bodok, Nagj'- és Kis-dovoráni részbirtokokba bevezették, ellen mond- 
ván Kisdovorányi Zsigmondnak fia László." — Nyit. kápt. levt. Sta- 
tut. 1520—30. 

® ,,1523. Festő Epiph. Dni. Religiosi fratres Laurentius de 
Martliályos custos, item altér Laurentius de Bachia guardianus frat- 
rum minorum Ord. s Francisei in Caustro b. \'irginis in suburbio 
civitatis Nittriensis fuudato degencium, in eorimi et omnium fratrum, 115 

BÁNI MIHÁLY (de Baan) őr-kanonok. 1538-ik évi 
november 28-án Kamonc-zi Demeter kanonok-társával 
mint káptalani bizonyság a Trent-sén vármegyei ugróezi 
várban jelen volt azon bevallásnál, mely által Zylády 
Péter doktor ugyan azon várhoz tartozó Timoráez, Krászna, 
Fodluzsán és Nastiez helységeket, minden tartozékaikkal 
és jövedehneikkel Salgay Mihály Nyitra-vármegye alis- 
pánjának, Baracskay Pál Trenesén vármegye alispánjá- 
nak, továbbá Pogrányi Mihály, Kis-Apponyi Pál, Forró- 
szeghy György, divék-ujfalussi Ujfalussy György és Ger- 
gely, tőkés-ujfalussi Ujfalussy Miklós, Bossány János, 
Nagy-Apponyi Benedek és Mátyás, Zerdahelyi Márton, 
Ilméri Osvát, Sámbokrethy Pál és Boldizsár, viszocsáni 
Ispán Mihály és Récsei Simon (de Reche) nemeseknek 
2550 magyar forintért zálogba adja. ' 1551-ik évben Tren- 
csén városban megbetegedvén, ott Vizkeleti Tamás szkal- 
kai apát, János trencséni plébános s a városi biró jelen- 
létében végrendeletet tett, melyben báni malmát ugyan 
azon mezőváros plébánia-templomának hagyományozta 
és ugyanott eltemettetni kivánt. 1524 — 1554. 

POGRÁNYI JÁNOS, 1524-ben ohár-igazgató, utóbb 
éneklő-kanonok. Báthori István nádor parancsára a nyit- 
rai káptalan által kiküldetvén, 1528. deezember 18-án 
a nádor embere jelenlétében, kihallgatta Juhász Gáspár 
és Csuka Máté ilméri (iirméiiyi) jobbágyok vallomásait, 
néhai uroknak, a Mohácsnál elesett (Jszlányi GyíM-gynek, 
táborba indulása előtt tctl sz(')l)('li végrendeletéről, mely- 
ben bizonyos (Gesztenyés tievii szőlejét testvérének Ke- 
sulának hagyta.^ 1528 15;{8. 

BARSl' AMBHFS, kanonok.^ 1528 1585. 

inibi comiuDraniiiiiii itcrsonis, iirffontibiis noc(.'Ssit;ililuis i|iS()iMim ct 
pnulifti claustri, iiniini priitiim in virinitatilms alt oriciitr pnmiili 
Valontini Mészáros ot ah (iccidcditi* Kcclesit- s. Micliaclis adiaci'iis 
lionor. niafi^ro Scitastiano de (lorclicl caiioiiifn pio 1\'. Ilnis vciidi- 
denint." Ny. kápt. levt. IM-ot. 1. :i2. 

' N.v. kápt. lovt. Prot. :{. 1L»4. V. o. iVol. 1. l.S.".. Statiit. 
1520 40. rrotocüll. Ad. (;.vőry ct L. Sztárok. :\iV.\. 

- C. I). Károlyi. III. 177. Ny. kápt. <>rsz. l.'vl. 1 l'int. !i!l. 

=• V. o. Statut. l.VJO Ml 116 TRENCSENI ISTVÁN kanonok ' 1528. 

KAROMI FERENCZ (de Karom) kanonok és grad- 
nai föesperes '' 1530—1531. 

KÉRI JÁNOS kanonok ' 1530. 

KOMJÁTHY ENDRE kanonok ' 1531—1539. 

KAMONCZI DEMETER, gradnai föesperes, utóbb 
olvasó-kanonok. ^ 1542-ik évi ápril 24-én Báni Mihály 
őr-, Basso Pál éneklő-kanonok, Újlaki Gergely, Hetess 
György és Lakáchy János kanonokok, továbbá Major 
Tamás alsó-városi biró. Halász Péter, Halász Mátyás, 
Zórád Orbán esküdt polgárok jelenlétében részt vett azon 
tárgyaláson, melyen a káptalan molnosi malmának egjTnás 
között perlekedő bérlői, Péter és István molnárok, bizo- 
nyos feltételek alatt, békésen kiegyeztek. ^ 1532 — 1551. 

ZALÁNKEMENI FERENCZ kanonok. Végrende- 
letében a felső-városban saját pénzén szerzett házát a 
káptalannak hagyományozta. ^ 1532. ^ Nyitr. káj)t. orsz. levt. Statut. 1520 — 30. — - U. o. 

3 U. 0. 9. Prot. 90. -- * U. o. Statut. 1530—40. 

s U. o. 2. Prot. 47. — « U. o. 3. Prot. 124. 

' „Nos Capitulum Ecclesie Nittriensis. Momorie commenda- 
mus tenoré presenciuni sigiiificautes quibus expedit universis: Quod 
nos certis bonis respectibus animos nostros ad id inducenübus, ma- 
turo prius tractatu inter Nos superinde prehabito, quamdam domum 
nostram Uberam et exemptam, quani alias honorabiUs condam Mgr 
Franciscus de Zalankemcn socius et concanonicus nostor pro liabita- 
tione sua, accedente ad hoc boncrolo consensu Rssmi condam dni 
Stephani Podinanyczky dni videlicet et ^írelati nostri felicis recordatio- 
nis ab honesta domina Magdaléna reücta condam Joannis Polák, in- 
liabitatore Civitatis Nittriensis pecunijs suis propriis emisset et com- 
parasset, quam scilicot domum prefatus Mgr Franciscus in ultima 
sua A'oluntate Nobis legasset et testamentaliter contulisset, que do- 
mus penes portám superiorem dieto civitatis Nittriensis inter domos 
concanonicales Magistrorum Stephani de Sarkad Arclii-Diaconi Trin- 
chiniensis et Blasij de Wyicaros adjaceret, eandem itaquo domum, 
cum omnibus suis utilitatibus et pertinencijs quibusübet de lure et 
ab antiquo ad ipsam spectantibus et pertinere debentibus honorabili 
magistro Paula de Gyenyyes (sic) Socio et concanonico nostro, pro 117 

ÚJVÁROSI BALÁZS (de Újváros) kanonok, 1533-ik 
évben királyi parancs és káptalani megbizás í'ol\i,án Pa- 
latych Jání)s ós Balyka Márton nyitrai várnagyokat bi- 
zonyos részbirtokba vezette be. — 1535-ik évben pedig, 
midőn a káptalan felhivatott, hogy ghymesi Forgách 
Zsigmondnak és Szilágyi Péter doktornak bizonyos ki- 
rályi intő- és idéző-levelet kézbesítsen, a káptalan e ren- 
delet végi'ehajtásával Balázs kanonokot bizta meg, ki 
feladatát Forgách Zsigmondnál ugyan a komjáthi kas- 
télyban akadály nélkül teljesítette ; de midőn 1535-ik 
évi ápril 15-én ugyanazon czélból az ugróczi vár előtt 
megjelent, Szilágyi Péter szolgái öt be sem bocsátották, 
s igy káptalani hatabnazványát és a király idéző-levelét 
csak küldöncz által adhatta át. * 1533 — 1542. 

PODMANICZKY PÁL kanonok. ^ 1533. 

GYÖNGYÖSY PÁL kanonok ' 1533. 

DOBRAKÜTJAI MIHÁLY, (de Dobra-Kutja). 
1533-ban, mint káptalani kiküldött, a nemes Ilméry- 
családot Ethey máskép Kis-Szilvás nevű részbir- 
tokba igtatta be. — 1543-ik évben I. Ferdinánd király 
parancsára bevezette Oztrosith Jánost, a néhai Ma- 
cedóniai László, választott váradi püspöktől megvett, 
de részben Podinatiiczky János és RáfavI testvérek ál- 
tal erőszakosan elloglah Léva várának, (lllava) továbbá 

lial)itatii)n(j sua vita ipsius duiiiiilaxal Cdiuilu diicimus (latidain do- 
nandam ct conforondam. Iiud damiis donamiis et conforimus tali 
condicione intorposita, ut ipsa n\gv Paulus domum jircdictam de- 
ctíiiti ot com|>eteiiti strurtura rdormari fa<;(>re dflx^at ct tviioatiir ; 
posl oliitiim vcro siiiiin ut ipsa doiiuis cuiii oninildis snis portiiioii- 
cijs ad Altari' S. N'icolai Eppi i-t Coiifussoris, in Sai-rislia parva prc- 
d'u'Áii Ecclnsic iiDsIm Nittridiisis fiindatiiiu condcscondat rt dovolva- 
tur oo faclo. In cuius roi lostimoniiim prcscMitcs liti'ras noslras pri- 
vilog'ialos pcndontis ct auttmtici Sifrilli Nuslri nuininiinf nilmratas 
duximuH conccdcndas. Dátum Quinti> dticinn). Kai. Marlii Anno Dni. 
Millc'simo Quinfí'cnti'sinin Triccsiino Tchmo." Kri'dctijc, li.'irtyára irva, 
a víiríis-ziild sclyiMn-zsiuórról riifípitt pccsrt nymiiaival. a nyitr. káji- 
talan ma!íáiiI(!V(''ltárál)an Kasc. II. n. 27. 

' Nyitr. kápt. orsz. lovt. 1 Pn.t. 1:57. Stat. l'üW. n. :i:W. - :\. Tiot. :!1 . 

' Sclivacli (Jy. nóvsora ós ,1. Vurum Ep. Visil. Caii. 

8 Nyitr. kápt. orsz. lovt. :{. Prot. .U. - Statut. l.WO -40. US 

Illava ós Bellns iiKízövárosok, valamint Tunezsicz, Pi'pjta, 
Leszkuvecz, Felső-Klobusicz stb. helységek birtokába. 
1547-ben esztergomi kanonok, 1556-ban pedig komáromi 
főesperes lett. Meghalt 1576-ban. ^ 1533—1547. 

SARKADI ISTVÁN kanonok ^ 1533. 

SZERKAL TAMÁS kanonok =* 1533. 

TRENCSÉNI ENDRE kanonok. 1533-ik évben a 
káptalan képviseletében Szerémi Sebestyén deákot (lite- 
ratnm) Thurzó Elek országbíró titkárát dojcsi birtokába 
beigtatta. * 1533. 

SURÁNYI ENDRE (Ssnran) kanonok -"^ 1533. 

BASSO PÁL, pécsi származású (de Qiűnque-Eccle- 
siis) őrkanonok, számos beigtatás- és tanii-vallatásnál 
képviselte káptalanát. ^ 1544-ben püspöki helynök volt. ^ 

1534—1359. 

SZÉKNYÉKI JÁNOS (de Zeknyek) kanonok. 
Thurzó Eleknek Bécsben 1539 június 15-én kelt rende- 
letére, mint káptalani tanú, bevezette az esztergomi fő- 
káptalant a szent-benedeki apátsághoz tartozó : Szent- 
Benedek, Peszér, Kovácsi, Rohozsnicza, Nagy-Valkócz, 
Kis-Knezich, Ebedecz, Thaszár, Szelepében, Nagy-Ve- 
zekény, Bessenyő, Zsemlér, Újfalu, Tolmács, Lehotka, 
Apátfalva, Yeszka, és Kiskálna nevű barsvármegyei jó- 
szágokba és a nyitramegyei pogrányi részbirtokba, min- 
den ellenmondás nélkül. ^ 1534 — 1556. 

ISTVÁN olvasó-kanonok ' 1536. 

1 U. o. ;] Prot. 128. — Statut. 1530—40. — Magyar Siou 1866. 
529. — Mem. Basil. Strig. 140. 

2 Nyitr. kápt. orsz. levt. .^. Prot. 31. 

^ Sclivach Gy. névsora és J. Vuniin Ep. Visit. Can. 

* Nyitr. kápt. orsz. Icvt. Statut. 1530-40. n. 354. 

^ Sztárok Lajos kivonatai Troncsén város számadási könyvei- 
ből. Protoc. Ad. Győry et Ij. vSztárok.) Schvach Gy. névsora. 

« Nyitr. ká])t. orsz. levt. 3 Prot. 128. — 5 Prot. 38. 

' U. o. 2 Prot. 14. 

" Az esztcrg-. lokáptalan birtokaira vonatkozó okmányok tára. 
55. 1. — Knaiiz. Garan melletti Sz. Bcned. Apátság. I. 121. — Nyitr. 
kápt. orsz. levt. 2 Prot. 1. 1. 

" Schvach névsora. 119 MIKLÓS őr-kanonok ' 1536. 

BARSI JÁNOS kanonok 2 1587 1539. 

U.TLAKY (lERÍJKF.Y. J530-l)an szent Miklós oltá- 
rának iííaz^atója ; 153H-ban kanonok. Boigtatások és ha- 
tárjárásoknál gyakran, mini káptalani tanú, szerepelt. ' 

1538—1553. 

EGERSZEGI PÁL. Szent Margit oltárának igaz- 
gatója. 153í)-ben kanoncjk. * 1539. 

HÉLAVÁRl ENDRE (de Relavar) 1542-ben kano- 
nok ;•"* 1553-baii leetor ; mint ilyen ugyanazon év de- 
czember 14-én a káptalanban tiltakozott Nagykomári 
Bálint kanonok eljárása ellen, ki Babindaly (iergely és 
Dovorányi Mihály bizonyos ügyében tanuk kihallgatásá- 
val megbízatván, a vallomásokat helytelenül jegyezte 
fel. « " 1542—1571. 

LAKÁr^.HY JÁNOS kanonok. Egyike azon tiszte- 
letre méltó férfiaknak, kik nem fényes tehetségeik, vagy 
nagyszerű tetteikkel, hanem halálukkal örökítették meg 
nevöket. Nem a hit védelmében, sem papi hivatásának 
mezején, hanem polgári kötelességének teljesítése köz- 
ben esett áldozatul az állatíságíg sülyedt emberi diüinek, 
s azért, ha a vértanúság babérára igényt nem is tarthat, 
az utókor részvétére telj(>sen érdemes. Levéltárunk jegy- 
zőkönyveiben először 1542-ben találkozunk nevével; 1543- 
ban a trenesénmegyei Liethava várl)aii működőit bizo- 

• r. o. - Xyitr. kájit. orsz. Icvt. Stiiliit. IV'.d 4íl. 
« U. o. 2 Prot. 20. Statut. l.'')40 -ŐO. 

• u. (). Statut. ir.im 40. 

» U. o. 2 I'n.t. 14. 

• ..(l;').");}.) Ili íiüia <iiiiiila post I^iiciam Maf^istcr Aiidr»>as rlo 
Hülavar Icctor, (torain Ven. Maffistris (HMir^-io de Ilrtln's Virarii). 
Aiitonio (ír Tliolna, Hlasio do Gyarinatii, (íoorffio di* .Vlsó-Lyiuiva in 
Consistoiio ; l'aiilo Hasso de QuiiKjne-Ecclcsiis in Icc-to acífritudinis 
in (lonio sna, (;i>rani |iraefatn Vicario cnntra muffistr. Val(>ntiniim 
d'i Na^y-Koniar. ('anoniítuin Kod. Xittr. prDti'.'^tatu.s est in oo : íjnod 
id'in inafí'. V^aicíntiiius ad iiuanidani cxci'iitioncni attcstationnin. in 
ncffotio c^rcpf. (írcfíorii Hai)indaly ct Miclia<>lis Dovorányi iirofcctiis 
fuissí'l, t((sf,(«s v'oro fassiont's siias r('tra(;tass(.'nt, dixisscntíiuc, non 
sic se l'assos fiiisso." (f). Trot. .'5S.) 120 

nyos beigtatási ügyben ; ^ a következés évben káptalana 
által ugyanoda egy hasonló természetű ténykedéshez 
küldetett; de megbízatása végrehajtásában erőszakosan 
megakadályoztatott. A tragikus esemény leírását a káp- 
talani jelentés fogalmazatából kivonatosan adjuk. ^ 

Midőn (1544) márczius 5-én a királji ember és a 
káptalan tanuja Rajeez mezővároson át az onnan egy 
mérföldnyi távolságra fekvő Lietava-várba, egy ott vég- 
zendő beigtatás czéljából utaztak, maguk mellé vették a 
következő határ-szomszédokat és tanidiat : Baloiics Pált 
és Uhlir Jánost Facskóról, Podmaniczky Rafael jobbá- 
gyait; nemes Kelecsényi Frych Györgyöt, Pál majzeli 
birót, mint rakovai Rakovszky György küldöttjét; to- 
vábbá nemes Gajdeli Pált és Tuzsinai Benedeket, Imre 
birót, Zygel Máté Próna mezőváros polgárát, és a ezachi 
birót, mint ormósdi Székely Magdolna képviselőjét. Ut- 
jokat Lietava felé fol}d^atni akarván, Koczka Miklósnak 
László nevű tisztje és bizalmasa őket megálhtá s a káp- 
talani bizonyságtól kérdezé, kinek szolgái, és hova szán- 
dékoznak ? Megértvén utazásuk czélját, a király és káp- 
talan emberét a Lietavára való utazástól lebeszélni igye- 
kezett; ürügyül felhozván, hogy ura nem Lietaván, ha- 
nem Sztrecsnón tartózkodik s hogy annak engedélye 
nélkül a lietavai várba ugy sem bocsáttatnak, Mindaz- 

* Lomhardini, id. m. 14. 1. hol Liikácliy neve alatt fordul elő ; 
a iiyitrai kái)talaii országos levéltárában azonban mindig' Lakácliy- 
nak iratik. 

2 A szomorú véget ért beigtatásra vonatkozó királyi íjaraucsot 
s a káptalan jelentését hiteles helyünk levéltárában sokáig eredmény 
nélkül kerestem ; végre a levéltár hmbusában találtam a királyhoz 
intézett jelentésnek egy számos viz-, rozsda- és tinta-folttal elókte- 
lenitett, szélcin elrongyollott pajjirra irt fogalmazatát, meh'ben azon- 
ban sem a királyi beigtató-])aranes kelte, sem a királyi és káptalani 
kiküldöttek nevei nem emlittotnok. Az ilynemű joleutésokben szo- 
kásos bevezetés teljesen hiányzik, s a czim ; „Infelicis executionis 
statutorie Castri Lcthawa reláció" előrebocsátása után, a kivonatban 
közölt történeti leirás következik, és csakis a szövegben többször 
előforduló ilyen kifejezésekből : ..Vestre Serenitatis homo, — no- 
strum testimoniura" következtethető, hog}' egy hivatalos okirat leg- 
első, simításra szoruló fogalmazványával van dolgunk. 121 által a királyi és kájitalani ember a többi meghivottak- 
kal folytatni akarták iitjokat, mit látván László, a tem- 
plom középső harangját meghúzatta s a mezőváros fel- 
fegyverezett lakosait összecsőditette, kik részint fenyege- 
téseikkel, részint azon semmis kifogással, hogy iirok tá- 
vol van s a Lietaván történendőkről mitsem tud, az 
utazás folytatását csakugyan megakadályozták; László 
pedig kérte a király és káptalan küldöttjeit, maradjanak 
Rajeczen s ott várják be a következő napot, miután előtte 
az egész ügy ismeretlen ; meg is Ígérte, hogy teendői 
iránt rögtön Sztrecsnó-várban időző urától fog utasítást 
kémi s ennek vétele után elutazásukat s a helyszínén 
végzendő beigtatást hátráltatni nem fogja. E hosszadal- 
mas szóváltások között a nap is alkonyodni kezdett s a 
királyi és káptalani ember belátván, hogy a beigtatást 
azon napon foganatosítani nem képesek, s hogy a szom- 
széd vidéken biztos szállásra nem találnának, a kény- 
szerűségnek engedve, egy rajeezi polgár házában fogad- 
tak szállást, hol vacsoi'a után nyugalomra hajtották fe- 
jeiket. Almok azonban nem sokáig tartott ; mert László 
az éj esendjébeji urának határozott utasítása és paran- 
csából, Koczka Miklós legmeghittebb emberei : Márk, 
Iván és Endre nevű huszárok, és számos, dorongokkal, 
nyársakkal, puskával s egyéb fegyverrel ellátott szolga, 
fíildmüves és más csőcselék kíséretében az utasok éjjeli 
szállása felé indult, s az ott nyugvóki-a iszonyú zajjal és 
szitkozódások k()zr)1t rohanván, bűntársai mindenek előtt 
a káptalan tanúját hajánál fogva ágyáról lerántották, 
földre t(?per1rk és három bottal kényök-kedv(')k szerint, 
vérének ontásával, Iriliohra verték; azután a királyi biz- 
tost szintén három bottal ütvén, kezét és más tagjait 
eltörték s igy folytatták dühöngésükéi a l)eigta1áshoz 
meghívott szomszédokon és tannkon is, kik közül egy 
meghalt, mások pedig holtukig nyomorékká vállak. 

A fogalmazvány többi része a számos tintafolt miatt 
olvashat lan s a vissza-utazásra vonatkozik. 

Hogy a káptalan a bűntény megtorlását illetékes 
helyen kérte és szorgalmazta, kitűnik Martinuzzi György 122 

kir. helytartónak Fülöp deákhoz 1545. évi szeptember 
1-én intézett leveléből, ^ melyben meghagyja neki : hogy 
elmenvén Koczka Miklós úrhoz, figyelmeztesse őt ama 
panaszokra, melyeket a nyitrai káptalan, bizonyságának 
az ő emberei által miilt évben történt megöletése s a 
királyi ember megveretése, nemkülönben egyéb erősza- 
koskodások elkövetése miatt, mind a király, mind a hely- 
tartó elé terjesztett, s miképen igyekezett ő (Martinuzzi) 
a kihágás rendkívülisége daczára közbenjárni, hogy ezen 
ügy Koczka Miklósra nézve minél kisebb megterhelte- 
téssel elintéztessék. ^ 

..De — folytatja — miután Koczka, az ügyet kicsi- 
nyelvén, a királyi ügyész megidézésére a kanonok meg- 
öletése, a királyi ember megveretése s a Podmaniczkyak 
becsületén ejtett sérelem tárgyában sem személyesen, 
sem meghatalmazottja által meg nem jelent s a törvény 
előtt nem védekezett, a kir. hel}i;artó s a többi birák 
kénytelenek voltak, az ellenfél sürgetésére, reá nézve ma- 
rasztaló Ítéletet hozni, melynek hozatala után a heMar- 
tónak mégis sikerült kieszközölni, hogy a kihirdetés csak 
20 nap múlva történjék, hogy ekkép Koczka mind be- 
csületének, mind jogainak megvédésére időt nyerhessen. 
Nem is mulasztotta el a heh1:artó őt levélben és küldöncz 
által inteni, hogy minél előbb jöjjön ide, mivel csak igy 
sikerülhetne a lieMartónak és az uraknak, (valószínűleg 
a birákat érti) a vitás ügyet békés utón elintézni ; de ő 
ezt tenni nem akarta." 

A szomorú ügy csak két év múlva, 1547. novem- 

* A levél tartalma, czea czim alatt : „Instructio doniini Lo- 
cumtenentis . . . egr. Philippo litcrato . . . 1-a Sei)tembris 1545. 
data," — olvasható a ..Történelmi Tár" 1893. 256-ik lajiján. 

^ Jellemző azon g-yeng-éd figyelem, melylyol a sz(!rzotesb51 lett 
püspök a hajmeresztő bűntény következményeit annak értelmi szer- 
zőjére nézve minél enyhébbekké tenni igyekezett ! Ám az állam- 
férfiunak szüksége volt a rabló-kalandjairól hirhedt, de gazdag oli- 
garchára, ki a királjT harminczadok eg;\'ik bérlője volt (Dr. Fraknói 
V. MagA'ar Országg^'űlési Emlékek III : Ő9.) és távolról sem sejtette, 
hogy 6 év múlva ő is hasonló erőszakos halállal fog kimúlni. Qua 
mensura mensi fueritis, remetietur vobis. Í23 

ber 29-én ért véget, midőn a káptalan a Koczka Miklós 
által fizetendő 4rX) í'tnyi vérdíj második felét Thiírzó Fe- 
rencz püspök kezéből átvette és nyugtatta. Az érdekes 
okirat eredeti szövege ez : „Nos Capitulum Eeelesie 
Nittriensis Memorie commendamus per presentes, Quod 
qiiamvis Egregius dominus Michael de Mere Loeumte- 
nens personalis presencie et Consiliarius Regié Mattis 
quosdam ducentos flnos hungar. qiios pro magnii'. dno 
Nicolao Koczka df; Zedlecz racione verberaeionis et necis 
honorab. condam Magistri loannis ele Lakachy soeij et 
concanonici nostri per servitores et homines ipsius do- 
mini Nieolai Koczka facte, Nobis ad Conventnm Domi- 
norum et Regnieolarum time pro festő Conversionis Beati 
Paiili Apóst, in Anno Domini millesimo qiiadringente- 
simo qiiadragesimo sexto transacto Posonij celebratum 
persolvere se obligasset, plene et integre persolvisset, 
super quorum quidem ducentorum flnormn solucione et 
satisfactione tam ipsum dominum Michaelem Merev, 
quam eciam dietum dniim Nicolaum Koczka quietos red- 
diderimus et módis omnibus absolutos commiserimus, 
super quibus eciam literas nostras eisdem dominis Mi- 
chaeli de Merc et Nicolao Koczka expeditorias sub 8i- 
gillo nostro dederimus, et contulcrimus, Nunc verő idem 
dominus Nicolaus Koczka eciam residuos alios ducentos 
flnos hungaricales, quibus ipse luiic racidiie premisse 
verberacionis et necis annotati olim Magistri loannis 
concanonici nostri debitor mansisset, medio Hssmi Do- 
mini Franci se i Thirrzo de Bdhlcnjfahra KjMscopi dicte 
Ecclesie Nittriensis, Domini et Prelati nostri Nol)is in 
Capitulo parata et numerata in pecunia plene et cum 
effectu persolvisset et deposuisset, quemadmoduni de facio 
persoivit et deposuit. Super quorum quidem aHorum du- 
centorum ílnorum hungar. Summa, in totó íjuadringen- 
tos flnos facif^ite Kundem dominum Nicolaum Koczka 
modo premisso ([uicítum reddidimus, ac módis omnilms 
absolutum couuniltimus, harum nostrarum vigore et le- 
stimonio lileraruin mediante. Datuni in Vigília Festi B. 
Andree Apóst. Anno Domini ir)4T." (Eredeti fogalmaz- 124 

vány a káptalan országos levéltárában, 9-ik Prot. 75. 
lap.) 1542-1544. 

HETESS GYÖRGY kanonok, Thurzó Ferencz püs- 
pöki helyettese. 1548. február 28-án a káptalan által Be- 
senyei Mátyás kanonok társaságában gliymesi Forgách 
Ferencz özvegyéhez, Balassa Magdolna asszonyhoz kül- 
detett, ki betegsége miatt a káptalan előtt meg nem je- 
lenhetvén, előttük bizonyos ügyeinek elintézésére meg- 
hatalmazott ügynököket rendelt. ^ 1542 — 1556. 

TOLNAI ANTAL (de Tholna) 1544-ben sz. Margit 
oltárának igazgatója, 1546-ban kanonok. A nemes Ba- 
racskay Pál, Trencsén-vármegye alispánja, mint felperes, 
s a szent-jános-elefánthi pálosok, mint alperesek között 
Vicsap és Apáthi helységekben létezett 12 jobbágy-telek 
és egy nemesi kúria iránt folyt, perben, Révay Ferencz 
nádor-helyettesnek Pozsonyban 1545-ik évi június 5-én 
kelt itélet-levele folytán, mint káptalani tanú, szomor- 
falvi Szomor Gergely nádori emberrel, fennevezett felpe- 
rest és fivérét Baracskay Jánost, továbbá Baracskay 
Domokost, Rédeky Endrét és Jánost, végre Elekcsy Ger- 
gelyt az emiitett 12 jobbágy-telek és kúria birtokába 
visszahelyezte. ^ 1546 — 1559. 

DEÁKY GÁL, 1542-ben sz. Miklós oltárának igaz- 
gatója ; 1545-ben kanonok. Az utóbbi évben Báni Mi- 
hály őrkanonokkal a njitra-zerdahelji várkastélyba ki- 
küldetvén, ott átvette nemes Hrussóy János bevallását, 
meljaiél fogva a hrussói és ugróczi várat Podmaniczky 
János és Rafael testvéreknek, más birtokokért önkéntes 
csere utján átengedte. ^ — 1551-ik évi február 21-én pe- 
dig mint a káptalan tanuja miticzi Rosen Pált és Já- 
nost vezette be a nekik Podmaniczky Rafael által Tren- 
csén-vármegye Bolessó nevű helységében ajándékozott 
6 népes jobbágyi és 5 zsellér-telek birtokába. * 

1545—1554. 

» Ny. kápt. levt. Prot. :J. í>!). -- 154. — U. o. Statut. 1550. 
2 U. o. Prot. 2. 27. — Prot. 5. 38. 
8 U. 0. Prot. 2. 5. 
* U. 0. Statut. 1550. 125 

BESENYEI MÁTYÁS (de Besenyew) kanonok; 
Révay P^erencz nádor-heh'ettesnek Pozsonyban 1549. 
augusztus 31-én kelt ítélete következtében, nemes Dol- 
gos Tamást és nejét Annát, Bossányi Máté nádori em- 
ber kíséretében a pervesztes Podmaniczky Rafael által 
bitorolt kis-apponyi, kis-bossányi és egyéb részbirtokokba 
ismét beigtatta. ' 1546 — 1559. 

ZAYMUSZ JÁNOS gradnai fő-esperes. ^ 1548. 

NAGYKOMÁRI BÁLINT (de Nagy-Komár) kano- 
nok. ^ A bethlenfalvi Thurzó János, mint felperes, és 
néhai Thurzó János özvegye, ormosdi Székely Magdohia, 
mint alperes között folyt perben, Révay Ferencz nádor- 
helyettes meghagyására, a káptalan Bálint kanonokot 
bizta meg, hogy Bajmócz várát, összes tartozékaival 
együtt alperestől átvegye s felperest annak birtokába 
bevezesse. Midőn az Ítélet végrehajtására a nádori em- 
berrel 1546-ik évi ápril 24-én a helyszínén megjelent, a 
várba be nem bocsátották ; hanem Balázs deák, a "V'ár 
gondnoka (pnmsor) úrnője nevében kijelentette : hogy 
alperes a vitás ügyben I. Ferdinánd királyhoz folyamo- 
dott, ki Várday Pál esztergomi érseknek mc^ghagyta, 
hogy az Ítélet végrehajtását Bajmócz várának átadására 
vonatkozólag, a királynak küllVUdről való visszatéréséig 
függeszsze fel, s minthogy alperes ezen kívül még bizo- 
nyos pénzbííli k(')vetelés1 is emlilell, a kikíiidíHlek ered- 
ménytelenül távoztak el.' 1541) 155(), 

BÁNI LÁSZLÓ kanonok. •• 1548 LmIÍ. 

CSÚZY PLTLB, valósziniileg a Puszta-Szcnt-.Mi- 
hályról czimzett családból származott, melynek egyik 
tagja, Csúzy Benedek 1582-ik évben Nyitra-vármegye * U. o. Prot. 11. 40. 14. 81. 

^ Scliwac.li Gy. lu'vsora, ó.s Visit. Caiutii. K\). Ins. X'iiruni. 

" Valósziniileg ug-yanaz ama Nagykomári Bálinttal, ki a Meni. 
Masii. Strig. (14:5. 1.) szorint IT)')!) l.''>62. cszttM-^rouii kanonok, utúhh 
ix'ilig nagyszombati |)l(íl)íin»)s is volt. 

* Nyitr. kápt. orsz. Icvl. 2 Prot. 'SA. V. o. .Statul. ir.,".U. 

* U. o. 17. Prut. 7:5. Statut. 1550. 126 

alispánja volt, ^ Hogy nyitrai kanonok és trencséni fő- 
esperes volt, ezt I. Ferdinánd királynak Augszburgban 
1548-ik évi márczius 15-én kelt s a nyitrai káptalanhoz 
intézett rendeletéből tudjuk ; melyben megemlitvén, hogy 
ámbár Csúzy Péter kanonok-társuk, mióta a királyi kan- 
czelláriában működik, Nyitrán egy áldozárt tart, ki he- 
lyette az isteni tiszteletet a székesegyházban végezze ; a 
káptalan mégis nemcsak kanonoki jövedelmét vonja meg 
tőle, hanem édes anyját is, ki a törököktől való félelmé- 
ben, fiának kanonoki házában ideiglenes menhelyet ke- 
resett, onnan kiűzni szándékozik. Miért is, tekintettel 
arra, hogy kanonok-társuk a királyi kanczeUáriában nem- 
csak a királynak és országnak, hanem az egyháznak is 
hasznos szolgálatot tesz ; s hogy azok, kik akár a ki- 
rályi kanczeUáriában, akár valamely tudományos intézet- 
ben foglalkoznak, az udvari szabályrendeletek s a kánoni 
jog szerint is egyházi jövedelmeikben részesitendők ; a 
káptalannak meghagyta : hogy e panasz vétele után 
Csúzy Péternek, vagy megbízottjának az őt javadalma 
után megillető jövedelmet, mind a múltra, mind jövőre 
pontosan és hiány nélkül kiszolgáltassa, anyját pedig a 
kanonoki házban lakni engedje, ^ 1548, 

* Pesthy Frigyes. Nyitra vármegyei alispánok. Századok. 
1874. 421. 

■'' „Ferdinandus etc. Capitulo Ecclesio Nittriensis Salutem et 
Gráciám. Quostus est Nobis per supplicacionem fidelis Noster hon. 
Petrus Chwz3\ ADiaconus Trinchiniensis, fráter et Concanonicus 
voster, Scriba maioris Cancellarie nostre, Quod quamvis habeat in 
Ecclesia ista vestra proprium presbyterum, qui in absencia sua, 
omnia que ad decorem ipsius ecclesia, cultumque divinum pertinent, 
vicibus suis diligenter obeat. Vos tamen a certis, iam annis, potissi- 
mum verő {)ostquam ad Cancellariam Nostram venit, ex proventibus 
Beneficiorum suorum nihil omnino ei dedissetis, quam pocius dice- 
retis, eum suis ipsis Beneficiis (quum ab ista Ecclesia vestra abes- 
set) privaturos et genitricem suam vidiiam, que metu Turcico in 
domum Canonicalem ipsius ad tempus se recepisset, et ibi resideret, 
eiecturos. Supplicavit itaque Nobis humiliter, ut eum in Cancellaria 
hac Nostra hungarica post dominum suum, fidelem Nostrum Rssmum 
D. Zagrabiensem, (Oláh Miklós) Cancellariimi Nostrum non Nobis 
solum, sed eciam Regno isti Hungarie atque adeo Ecclesie vestre m 

BODOKI BÁLINT. Iő48.-baii szont Miklós oltárá- 
nak igazgatója ; 1549-l)eii kaiioiiok, ki az előbbi évben, 
a káptalan megbízásából, nemes Petrőczy Miklósnak né- 
liai Ziládi Péter özvegye Brigitta asszony elh'ii inditott 
perében tanúval latásnál vett részt. ' 1049. 

BECSEFALM MÁRTON kanonok. 1559-ben nemes 
Székely Miklósnak, mint Révay Zsófia, elöl)b Forgáeh 
László özvegye férjének keretére, Bessenyei Mátyás ka- 
nonokkal Gli}Tnesen bizonyos ékszerek leltározásánál 
volt jelen. ^ " ^ 1549—1559. 

DEÁKY FERENCZ, előbb oltár-igazgató, 1549-ben 
kanonok, mely évben I. Ferdinánd király szeptember 5-én 
kelt parancsára, Csaltiezy Péter királyi emberrel, az illa- 
vai egyházat Tuiiesicz falu, továbbá a bellusi malom- és 
Illaván egy kert birtokába beigtatta. * 1549 — 1550. 

THASZÁRI MÁTYÁS kanonok és szent Miklós 
oltárának igazgatója. * 1551 — 1556. 

et Vobis pro suo [)osso diligenter servirot, dig'naromur ci sujicr liac 
re g'raciose providere. Cuius Nos supplicaciono accopta, di^nuin 
esse oxistimant(3s, his, qui vei in Cancellaria Nostra sint, vei in stii- 
dijs litt-rarijs vcrscntur, tiim lure Aiilc nostre, tum '^^ammibus atl- 
miUeutibus, suos proventus canonicales reddi, lidelitatibus vestris 
harum serié Mandamus firmiter, aliud habero nuUo modo volontos, 
((uatenus accoptis jjresenlibus, jirodicto Petro Cliwzy, vei Eiiis no- 
niine Vices g-oronti suo, provenUis dictoriini li«'n('Hcioriini suuniin 
tani jtretfritos, (jnos perccjiislis, (juani eciani futuros intoffre, n-d- 
dcrc et adniinislrare, f^cnilricenKiue suani in donui sua eanoniculi 
I)ro i)resenti temporc residoro pormittoro debeatis ot teneamini. Nam 
alioqui commisimus alijs literis nostris Keverendő Franeiseo Tliwrzo 
de Betldenü'alwa Episcopo istiiis Ecclesie vestre, Consíliario Nostro, 
ut Vos, si preniissa facen! non (uiraretis, ad ea facienda oninino 
comj)ellere debcat. Secns if^itur nullo nioiio faccre audeatis. I'ri'sen- 
tibus piírli'(;1is exbib nti rt'stitutis. Datinn An^-ustt* \'iiidi'lic(irnni 
docinuKpiinta diií Marcij Anno Doiiiiiii Millesinio (.^uiii^entesimo 
Quadrafj^osimo Ootavo. Ferdinandus lu. p. (L. S.) Nicoluus Olubus, 
E. Zag'rabion. in. ]>." (Eri'dr'tijc a iiyilr. kápt. nia^-án levT-ltárAban. 
XVI. 2. sz. a.) 

' V. ... 

'' V. o. 17. I'rot. l!l(l. 

' Ma>!:yar Sión 18WJ. r.MO. X.vitr. káj.t. orsz. b-vl. Slaliit. 
1550. - * U. o. 128 

ALSÓ-LINDVAI GYÖRGY (de Alsó-Lyndva) ka- 
nonok. Életviszonyai és működése teljesen ismeretlenek; 
de fenmaradt közművelődési és társadalmi szempontból 
érdekes végrendelete, melynek tartalma következő : 

,,In Nomine Domini Ámen. Anno 1555. Yigesima 
príma die Marcii. Ego Mgr. Georgius de Alsó Lyndwa, 
Canonicus Ecclesie Nittriensis, Corpore, quidem egér, 
compos tamen mentis, coram venerab. Dominis et Ma- 
gistris Andrea de Belawar Lectore, Urbano de Ilmer et 
Mathia de Tliazar Canonicis eiusdem Ecclesie Nittriensis 
ac honorab. dominns (igy) Michael de Naghharssan ple- 
banus dicte civitatis Nittriensis, de bonis et rebus meis 
temporalibus laboré raeo partis, orale condo testamentum, 
primo : Animam meam Deo optimo maximo, corpus lego 
sepulture. — Item Rssmo dominó Episcopo Dominó meo 
gratioso lego imum vas vini maius. — Item poculmn 
miimi argenteimi et coclear unimi argenteum magro An- 
dree de Belawar. — Item Tyrnavie apud magrmn loan- 
nem habeo simimulam pecmiiarimi, tria coclearia, pocu- 
lum miimi argenteiun deauratmn, que lego honeste do- 
mine Dorothee genitrici mee, tamquam persone precipue, 
ut eam summám cmn dom. Margaretha sorore mea cha- 
rissima aeque dividant, si autem aliqua parcium demor- 
tua fuerit, extunc in partém viventem devolvantur. Item 
honorabilibus dominis, quorum nomen est Thomas, fra- 
tribus meis (igy) quorum mius in Perbethe, altér in 
Cheppel Zygethe ad prcscns dcgmit, lego onmes libros 
meos, tam liic Nittrie, quam Tyrnavie existentes ; item 
tunicam meam viridem lego eidem dno Tliome de Per- 
bethe. — Item eisdem dnis fratribus meis duos catinos 
stanneos et quatuor orbes similiter stanneos. — Item ma- 
gistro Urbano de Ilmer unum catinmn stanneum, pelvim 
magnam cupream, lebetes duos et duos orbes stanneos 
et mortarium aeneum eum pistillo eidem lego. — Item 
honorab. magistro Matlieo Canonico Ecclesie Strigoniensis ' 

' Talán Poklostóy Máté, ki 1548—1580. volt esztergomi kano- 
nok (Memor. Basil. Strig. 141.) 129 

domini Testamentarii librum suum restituant. — Item 
dno loaiiiii Rectori Altario de Tlmer libri tros Ciceronis 
restituant ur. Item Postillam Coj-vini apud Eimdem habi- 
tam Eidem dominó loanni de Ilmer lego. — Item dno 
Michaeli plebano civitatis huius Nittriensis lego Bibliám, 
(igy) Eidem tritic^i zapu sex — Item dno Mathie de Tha- 
zar vasculum aceti superius. — Item eidem dno Mathie 
de Thazar sex metretas tritici. — Item vaseidum par- 
vum aceti AppoUonie servitrici ; tercium vasculum aceti 
pro inventario. — Item Mathie Scholastico de Czethen 
tunieam et subuculam pellibus agnelUnis subductam lego 
et tritici zap. duodecim. — Item unas caligas Stephano 
Scholastico, alteras campanatori lego. — Item flór. de- 
cem apud Martinum de Leffanth existentes lego ad fa- 
bricam Ecclesie. — Item tallorum unum et denar. quin- 
decim, quibus dnus plobanus de Ilmer debet, lego ad 
Exequias. — Item Lucas Lakathijartho habét duos au- 
reos in flór. duobus hung, impignoratos, quos si Idcm 
redimere voluerit restitui volo. — Item fíor. quinque apud 
magistros Blasium de Gyarmath et Valentinum de Nagj'- 
komar habitos lego ad fabricam Ecclesie. — Item canta- 
ros duos stanneos magnós magislris Urbano de Ilmer et 
Andrec de l)elawar. — Item caíinum magnum slainieum 
Magistro Andree de Belawar. — Item (olvashatlan) cuin 
ciirni lego prefatis dominabus gciiilrici et sorori meis 
cliarissimis, quos domiiuis íoaimcs de Tyrnavia eisdem 
restituat. — Item unum vas viiii donu'ui Testamentarii 
vendant et j)ecuniam inde enalam ])auperil)us dislribuant. 
Item Ap[)ollonie servitrici uiumi vas viui, item oumia 
lectisternia et médium laridum eidem A])pollonie sen'i- 
trici lego et sex zap. tritici. — ílem unum vas vini lo- 
anni et Nicolao orphanis lego, u1 cuui i)recio vini eius- 
dem Tyrnavie dent operám sludio. — Item habeo sales 
quadraginla sex, ex quibus siugulis Testamenturijs et 
audiloi'ibus testaiuenlarie (Us])(>siti(iiiis lego pcír duos sa- 
les; rcsiduum domini l^xcculoi'cs vendant, et cantanti- 
l)us dihicularis Sacrificij (hajnali mise) inde pei-solvant. 
Item servitrici sales duos. — Ileni a dno loanne de II- 

9 180 mer emi unum vas vini, pro quo solvi íl. VIII. residuum 
dni Testamentarii eidem restituant, ita tamen, ut pro sin- 
giilis akonibiis duobus, flór. unum nimieret. — Item an- 
nulirni unum aureum domine Margarethe sorori ; alterum 
annulum argentemn marito eiusdem lego. — Item ladu- 
lam Tyrnavie habitam eidem domine Margarethe sorori 
mee lego. — Item duo vasa vini lego ad Exequias fune- 
bres, item residuum vinonmi in lustis funebralibus di- 
stribuant. — Item Sijntliavie apud Thomam Zeel habeo 
flór. sex, quos ad hospitale Tyrnaviense lego. — Item 
residuum tritici domini Executores vendant et que neees- 
saria ad lusta funebralia erunt, cum liis ordinent. Item 
galMnas lego servitrici prefate. — Tapetem ad Ecclesiam 
Cathedralem. — Item Subám ursinam dominis Capitu- 
laribus lego. — Item subuculam cum dorsina subductura 
lego magistro Urbano de Ilmer. — Item de preeio de- 
cimé in Mehnye (igy) magistro Mathie de Thazar resti- 
tuant. — Item Blasius Warglia debet flór II. — Item 
médium laridum magistro Urbano de Ilmer. — Item la- 
ridum unum prefatis Sacerdotibus de Perbethe. — Item 
ladulam maiorem prefate servitrici lego. 

Item Executores ultimé voluntatis et disposicionis 
mee vrabiles magros Andreám de Belawar, et Urbanum 
de Ilmer Nittriensis, ac loannem de Megyer Strigonien- 
sis Ecclesiarimi Canonicos, ac loannem Rectorem Alta- 
ris de Ilmer, Auditores verő dominos magrmn Mathiam 
de Thazar, Canonicum eiusdem Ecclesie Nittriensis ac 
Michaelem plebanum predictum eivitatis Nittriensis eligo, 
Quorum industrie omnia cominitto." Nyit. kápt. orsz. 
levlt. 14 Prot. 142 1. U. o. 5. Prot. 38. 1. 1551—1556. 

GYARMATHI BALÁZS dékán, utóbb éneklő-ka- 
nonok. ' — 1561-ben Szapronczai Gál kanonokkal a káp- 
talannak jelenti : hogy Pozsony vármegye Hody nevű 
helységében a gabona és egyéb termények után járó ti- 
zedet Baranyai Tamásnak 10 tton bérbe adta. ^ 1553 — 1569. 

» U. o. 5 Prot. 38. 
■ U. o. 14. Prot. V27. 131 ILMÉRI ORBÁN kanonok. Báthory Endrének Po- 
zsonyban 1555. július 17-én kelt parancsa következtében, 
Zsámbokréthy Boldizsár esejtei várnagyot, Ország Kris- 
tóftól cserélt Vitkócz nevű birtokba, ellenmondás nélkül 
beigtatta. ' 1554 — 1571. 

KOLONI MIHÁLY kanonok. ^ 1555—1558. 

BEZNÁKFALVl MÁTYÁS kanonok: =* 1555. 

LUDÁNYI GYÖRGY, kanonok, ki 1556-ban, vagy 
a következő év elején kanonoki javadalmáról lemondott, 
hogy az ál-uton, Babindaly Gergely állítólagos kegyúr 
szóbeli adományozásából nyei-t ludányi apátságot elfog- 
lalhassa. * E miatt 1557-ben az Oláh Miklós esztergomi 
érsek által kinevezett zsinati biróság elé idéztetvén és 
ugyan azon év augusztus 13-án ott megjelenvén, miután 
a nevezett apátság jogszerű birtoklását sem illetékes 
kegyúr bemutató levelével, sem az egyházi főhatóság 
megerősitésével igazolni nem tudta, mint különben is 
gyanús, sőt botrányos élete miatt méltatlan, az általa 
bitorolt apáti czimlől és javadalomtól itéletileg megfosz- 
tatott. ^ 1556. 

* Győri lürU'ii. füzetek. líl. 2:55. — Nyitr. kápt. orsz. levt. 44 
Prot. 142. 

- U. o. 7. Prot. 106. — Statut. 1550. 

' Sclivacli névsora és I. Vurum E. Visit. Canon. 

* Czinár Mór orrt> vonatkozólag? ijíy ir : ..Ahbatia Lndanyon- 
sis devoluta ost iiiro ofcujiatiniiis ad Petriim do Ludány. ct suhsc- 
que per g'onus foomininnm ad loannom Csoh, ab lioc ad Thonuim 
Dolgos et tandom ad (Jrofíorimn Babindali. Postromus liic praosuni- 
ait in ipsam Abbatian rollationom soniPt immittoro, oamque Goorg-io 
de Ludany, eini'ritu, aut, íjuod voriua, eiecto o saero consortio Cano- 
nico Nitriensi contulit, (|iiam ducta uxoro, turpitor temeravit. iit 
omnino meruerit homo sacrilegus ea snb Nicolao Olalio Anlii-Kpi- 
S(!op(» Strigoniensi privari Anno Vu>~." (Kuxhoffer Mi)nasterolog'ia 
Re^nii Ilung. PM. U. T. I. 2GG.) 

^ Péterffy Car. Sacra Coneilia R. H. T. II. p. 20. 

liCvéltArainkban ezen Ltidáiiyi (lyörgA' nyomilra nom akadtam, 
csak Schvaeli György emiili ITul-ik évnél. Hogy a zavar még na- 
gyobb legví^n, Nádasdy Tamás nádnr ir>.'(7-ik évi augusztus 4-éu kelt 
okiratában egy más, Alsó-Lindvai Gyiirgy nevii ludányi apátról em- 
lékezik mog, bizonyitván, hogy az előtto megjelenvén, vallotta, hogy 132 ZERDAHELYI PÉTER, olvasó-kanonok. 1568. au- 
gusztus 26-án Bornemisza Pál püspök, mint királyi hely- 
tartó meghagyásából Pernezy Pált, a Njitrán táborozó 
császári katonaság alkapitányát utasította : hogy a Nyit- 
rán fogva tartott törököket rögtön más helyre szálht- 
tassa. ^ — Miksa király nemes Szúdy Bálint panaszára, 
mely szerint ő néhány szolgája kíséretében Bars várme- 
gyei Vörösvár helységen át utazván, ott ghymesi For- 
gach Péter utasításából, Budiss Endre községi biró s az 
utóbbitól felbujtatott községbeli nép által mmden ok nél- 
kül megtámadtatott, kegyetlenül megveretett s fogoly- 
ként a ghymesi várba hurezoltatott, ott pedig börtönre 
vettetett, melyből azonban szerencsésen menekühiie sike- 
rült, — 1571-ik évi jimius 20-án kelt parancsával birói 
vizsgálatot elrendelvén, a njitrai káptalan a tanuk kihall- 
gatásával Zerdahelyi Pétert bizta meg. Úgy látszik, hogy 
ez volt utolsó nyilvános működése, mert neve ezen túl 
a levéltár jegyzőkönyveiben nem található. ^ 

1557—1571. 

IDŐSB GUDÓCZY ISTVÁN kanonok, utóbb lector. 

nemes Babindaly Gergely és neje Cseh Anna neki a nevezett apát- 
ságot oly feltétellel adományozták, miszerint az apátság és zárda 
bármi nemű jövedelmeinek két harmadát saját személye és szolgái- 
nak szükségleteire fordíthatja, a harmadik részt azonban az apátság 
épületeinek jó karban való tartására fentartani és kiadni tartozzék. 
(L. az oklevelet az esztergomi fökápt. 1793-ik é\i május 81-én kelt 
átiratában, a nyitr. kápt. magán levélt. F. VI. u. 8.) 

• „1.568. Feria quinta post Festum B. Bartholomaei Ap. Rss- 
mus D. Paiilus Abstemius Eppus Nittriensis etc. et in Hungária 
Locumtenens, certas litoras suas Egregio dominó Paulo Pernezi, 
Yice-Capitaneo gentium Suae C. et R. Maiestatis Nittriae existentium 
sonantes, medio honorabilis Petri de Zei'dahely lectoris et Georgii 
de Koznycza Canonicorum Ecclesie Nittriensis exhiberi procurasset, 
mandans eidem dominó Paulo Pernezy, ut Tnrcas in captivitate hic 
iti civitate Nittriensi retentos, hinc alio transferre, et abducere statim 
facere volit ; cum solemni protestatione l'acta, et sünt j)resentate in 
domo providi Blasii tonsoris in suburbio Civitatis Nittriensis, in 
platca Sutorum ipsi Paulo Pernezy, personaliter reperto." Nyit. kápt. 
levt. Prot. 10. 96. 

2 U. o. 17. Prot. 1. 1. 133 

Nádasdy Tamás nádor ir)62-ik évi apiilis 14-éM kelt ren- 
delete folj-tán a káptalan által kiküldetve, Apponyi Tó- 
biásnak Zerdahelyi Endre elleni perében tanu-vallatásnál 
vett részt. ^ Az 1569-ik évi pozsonyi ország-í^yülésen a 
nyitrai káptalan követe volt. ^ — 1576-ban 8zai)ron('zai 
Gál dékánnal a káptalannak kovarczi dézmáját — a méz, 
s a plébános tiz(;nliatod részének kivételével, nagy-appo- 
nyi Apponyi Lászlónak 28 magyar fton eladta. ^ 

1558—1590. 

GERENCSÉRT LUKÁCS őr-kanonok. 1559-ik évi 
július 25-én összes gabona-tizedét Kovarczon Zerdahelyi 
Péter olvasó-kanonoknak bérbe adta. * 1559 — 1565. 

SZAPRONCZAI GÁL, kanonok és dékán. Mérey 
Mihály nádor-helyettes Ebcrhárdon 1564-ik évi június 
24-én kelt parancsa folytán, a nyilrai káptalan által ki- 
küldetve, nemes Olgyay György kir. kúriai főjegyzőt 
Alsó-Sók és más Nyitravármegyei birtokokba igtatta be. ^ 

1559—1580. 

BOLESSÓI ENDRE kanonok. « 1560. 

MARKÓCZY JÁNOS, kanonok. ' 1565-ben Miksa 
király parancsára, az esztergomi főkáptalant Berencsényi 
László és Gyepes Péter kir. biztosokkal a szent-bcnedeki 
apátság birtokaiba beigtalta. ^ 1560 — 1574. 

IvELF]MEN, Sz. Margit oltárának igazgatója, őrka- 
nonok. " 1560-1580. 

KOZNICZAI TOMZSÁK GYÖR(}Y (Tcmisacius de 
Koznicza,) kanonok. '" 1560 — 1574. 

GAKAY I'AL, kanonok. N'aiószinüieg ugyanaz, ki 
1557-ben váradi-, utóbb pedig (1562-ben) esztergomi ka- • V. o. 7. Prnt. í»r,. 1. 

* Kovacliicli. Scriptorcs min. lii-niin Iíiimlt. II. 'Jl'ü. 
•"' Ny. kápt. lovt. I'n.t. 2(t. 14. 

* V. (.. í». Prnt. iL'd. Kiiiiiiz ;i ( i.iiHii-mi'IIrtti S/. IJmiuhI. 
Ajjáts.a^ I. 121). 

'' Ny. kápt. lovt. 12. Pml. 1 U. l'. o. 11. Pn.t. 4l>. 

• Schwiicli (íy. nóvsoiíi. ' Ny. kíVpt. lovt. 7. Pmt. 124. 
" Kimnz. id. íi. 12{>. - » Ny. kájit. I.'vt. Sfatiit. I.'.IÍO SO. 
'" U. o. 5 Prot. 110. -- 10. Prot. i)t;. Statut. íruO. 134 

nonok volt. Országos levéltárunk jegyzökönyveiben 
1560 — 1562-ik évig fordul elő. 1560-ik évi május 1-én 
Zerdahelyi Péter olvasó-kanonokkal Oeskay Annához, 
Szeptenczky György özvegyéhez küldetett, bizonyos be- 
vallás átvétele végett. — 1562. május 4-én, mint eszter- 
gomi kanonok, a káptalan előtt tiltakozott Maróthy Pál 
és Lőrincz deák, gyürki-utczai lakosok eUen, kik neki 
borért 53 ft 25 kispénz helyett, csak 26 ftot fizettek, - 

1560—1562. 
MOSSÓCZY ZAKARIÁS. A kitűnő főpapnak, ki 
mint kanonok és püspök annnyi fényt árasztott a nyit- 
rai egyházmegyére, születési helye és atyjának neve nincs 
teljesen kiderítve. Csak a nyitrai székesegyházban létező 
emlékkövének feliratából következtetjük, ^ hogy 1542-ik 
évben (május 12-ke körül) született; egy más síriratból 
pedig tudjuk, hogy anyja nemes Chierni Simon leánya 

' Bunyitay Vincze. A Váradi Püspökség Története. II. 186. — 
Nyit. kápt. orsz. levt. 4. Prot. 14. — 6. Prot. 151. 

- A most is jól olvasható felirat szövegét, mely az .,E])isco- 
patus Nitriensis Memória" czimü munkában nincs egészen liiveu 
visszaadva, újonnan lemásolva közlöm : 

CHRISTO. SERVATORI. S. 

TANDEM. QVIESCET. 

ZACHARIAS. MOSSHOCZI. CVM. PER. OMNES. 

SACERDOTII. ORDINES. DIGNITATESQVE. AD. 

EPISCOPATVM. TINNINIEN. VOCATUS. TANDEM. 

AD. VACIENSEM. POSTVLATVS. ET. VLTIMO. 

HVIVS. ECCLESIAE. ANTISTES. AB. IMP. ET. 

REGE. RVDOLPHO. II. AVSTRIACO. NOMINA- 

TVS. ESSET. DVOR. Q. IMPP. ET. IN. YNGARIA. REGG. 

CONSILIARIVS. ET. COMES. PERP. NITRIEN. 

EXISTERET. SORTÉ. SVA. SATIS. SVPERQ. 

CONTENTVS. S.\XVM. HOC. EO. LOCI. QVO. 

CORPVS. VITALI. SPIRITV. DESTITVTVM. 

AMICOS. RECONDERE. FIRMA. IN. SPE. 

RESVRRECTIONIS. IVSSIT. VIVVS. P. (osuit.) VIXIT. 

A. XLV. MEN. II. DIES. VIII. ANN. 

DNI. MDLXXXVII. OBIIT. MENSE. IVL. DIE. XX. 

Az „Egyetemes Magyar Encyclo[)acdia' (XI. köt. 217. 1.) szerint 

Pozsonyban született. 135 

volt. * A jeles képzettségű és nagyra termett ifjú, ugy 
látszik, az iskola padjárrjl azonnal a nyitrai káptalanija 
jutott és élete 20-ik évének betöltése előtt már treneséni 
fő-esperes, apostoli főjegyző sőt Bornemisza Pál püspök 
helynöke volt. Erről tanúskodik a nyitrai káptalannak 
1562-ik évi január 29-én kelt okirata, melyben Mossóezy 
Zakariás, továbbá Zerdahelyi Péter és Gudóczy István 
nyitrai, — Velikey György és Suskovics Pál esztergomi 
kanonokokat és négy világi férfiút, az ugyanazon év fel)- 
ruár 2-ikára Pozsonyba összehívott országgyűlés alkal- 

' A másik sírirat, melyet Mossócy egyik könyvének (L. An- 
náéi Senecae Opera) üres lajíjcára irt, ekkójien hangzik : „Nobili Do.- 
rotheae, Nob. Simonis Chierni F. (iliae) Reverendi Nicolai Chierni 
vicearchid. Thuroc. sorori, Melcliioris Rohoznik Piae cong. (coniugi) 
Matronae Pudiciss. An. 1571. III. Kai. Octob. Danieli ex Fre Nej), 
(oti) impub. An. 157.'5. Kai. lul. vita functis charissimi.s Zachar. Mos- 
sovius Eps. Tinnin. S. C. M. Cons. et lonas FF. moest. Genitrici Dul- 
ciss. ac nepo. iucun. Eo dum maiora pracst. sünt Haec synceri amo- 
ris p]rgo hic sepultis C. C." E feliraton kiviil nirg a következő ver- 
seket kivánta a kereszt alá vésetni : 

„Cur sic dcspectus, rigidaquo sub arbore jiendes, 
Tam diram pateris cur bono Christo necem. 

Pro me cuncta (piidem suffers, moa erimina portás 
Tn Cruce Tu moreris, ne crinüfigar ego. 

Omne igittír totó milii (piod contingit in orbo 
Atqiie animis iuncto, corpore semper habé." 

A könyv, jelenleg a budapesti egyetemi könyvtár tulajdona. 
(Százarlok. 1874. ;{ő6 — .'J7. 1. — Karosa Arzén. Vácz város története. 
V. ir)7 58. 1.) E sírirat nyomán Cli. M. (Chrásztek Mihály?) Ro- 
hoznik Monyiiértet Zakariás Atyjának mondja; (Riog(>r Fr. Lad. 
Slovnik Naucsny. V. Prazo. 1860. V. .506. 1.) ami azonban valószi- 
nütlen ; mert azon korban a családi nevek magyarosítása szokatlan 
volt, sőt ellenkezőleg, a m.igyar neveket cserélték fel latinokkal. Ha 
pedig valaki azt állítaná, hogy Zakariás születése helyéről vette fol 
a Mossóezy vagy Mosovius novot, annak előbb be kellene bizonyí- 
tania, hogy Mosséczon szület(>tt. Továi)bá híhetelleimok látszik, hogy 
Mossóezy Zakariás, ki anyjának szintén tot hangzasii nevét einlíteni 
nem szégyenkezett, Rohoznik Menyliértet, a íiuí kegyelet teljes mel- 
lőzésével, egyszerűen anyja férjének nevezte legyen, ha csakugyan 
valódi és nem mostoha atyja lett volna. De .Mossóezy I^ászló, a 
pozsonyi kir. kamara számvevője (Fcsslor (^íesch. der Ungern. Vlil. 136 

mából bármely ügyeire nézve meghatalmazott ügynökeiül 
jelölte ki. * 1568-ban Mossóczy a káptalan előtt óvást 
emelt Szkacsányi Ádám kanonok-társának azon intézke- 
dése ellen, melylyel a tized fejében Nagy-Appony- és 
Kis-Bossányban beszedett és asztagokba rakott ga- 
bonát átlagos áron eladta, eltiltván egyszersmind 

166. és Fraknói V. Magy. Országgyűlési Emlékek, ül. 457.) utóbb 
pedig pénztárosa, volt-e Zakariás természetes és törvényes atyja? 
amint azt Nagy Iván (M. O. családai VII. 570.) valószinünck, és Fe- 
renczy Jakab (F. I. és Danielik Józs. Magyar írók. 380. 1.) bizonyos- 
nak tartja, határozottan sem állitani, sem tagadni nem merem. 
Ugj'anis Verancsics Antal (Összes Munkái XII. 65. 269 — 273. 276. 
1. 1.) tizenháromszor, utoljára pedig 1570-ik évi ápril 3-án emliti Mos- 
sóczy Lászlót, mint kamarai pénztárost, s igy halálának, özvegye 
másodszori férjhezmenetelének és elhunytának aUg másfél évi idő- 
közben kellett volna történni ; ami ugyan lehetséges, de minden bi- 
zonyíték nélkül kétségbevonhatlan tén;vTiek alig vehető. — Ferenczy 
szerint Mossóczy Zakariás alsóbb iskoláit Nagyszombatban végezte. 
* „Nos Capitulum Ecclesie Nittriensis Memorie commendamus 
per presentes, Quod Nos in omnibus Nostris et Ecclesie nostre cau- 
sis, earumdemque Articulis tam per Nos contra alios, quam per 
alios quosUbet contra Nos coram quovis ludice et lusticiario Regiii 
Ecclesiastico vei Seculari et maximé coram Sacratiss. et Regia Matté 
Dominó nostro Clementissimo, vei quovis alio Prosidont'j Comitiorum, 
nunc pro Festő Purificacionis Bme Marié Virg. proxime affuturo 
Posony ex edicto prefate Mattis Cesaree celebrandorum moucndis, 
vei iam motis, pro eorum solummodo Comitiorum termino Rndos et 
Venerab. Dominos Magistros Petrum de Zerdalielj' Lectorem, Zacha- 
riam Mossocium Protonotarium Apostolicum, Archidiaconum Trin- 
chiniensem, Vicarium, Steplianum Gwdoczy Cantorem, fratres et 
concanonicos nostros, Georgium Wolikey Custodem, Petrum Susko- 
wiczium Archidiaconum Komaromienscm, Canonicos Eccl. Metrop. 
Strigoniensis ; Item Egrcgios ac Nobiles Gregorium Bodrogja maio- 
ris, loannem Zalwzky minoris Cancellariarum luratos Notarios ac 
Rssmi D. Locumtenentis Prelati Nostri gratiosissimi Secretarios, 
Valentinum Klwbnyk, Mathiam Mwrakozy ct (picmUbet eorum in 
solidum fecimus, constituimus et ordinavimus nostros voros et legi- 
timos procuratores, actores, faclorcs ct negocioriun Institores, ncc 
non Nuncios speciales et gcnerales ad agendum et defcndendum 
nostras et Ecclesie nostro causas, ac pro Nobis suffragia fercndum; 
et generaliter omnia alia et singula faciendum, dicendum cxercen- 
dum et procurandum, quo in premissis nccessaria l'orent, seu quo- 
modolibet oportuna, etiam si talia essent, que mandátum exigerent 137 Borbély Tamás nyitrai polgárt annak megvétel ótől. ' 
1568-ik évi január 24-én és 29-én Trcnesén városban, 
1570. és 1580-ik években pedig Trencsén vármegye többi 
plébániáiban végzett í'ő-esporesi látogatást, 1570-ben Bor- 
nemisza Pál püspök rendeletéből ugyanazon vármegye 
összes lelkészeit Nyitrára idézte ; 1577-ik évi deczember 
8-án. Telegdy Miklós pécsi püspökkel ismét Trcnesénben 
járt. ^ 1571. január hóban a nemes Csernyánszky-csalá- 
dot, Szaluzky János királyi emberrel Trencsén várme- 
gyébe kebelezett kis-csernai birtokába igtatta be. ^ 1574. 
február 1-én, már mint knini püspítk és kir. tanácsos, a 
molnosi hegyen birt szőlejét Sántha Pálnak és fiának 
Lukácsnak adományozta, oly kikötéssel, hogy az, utóbbi- mag"is spocialo quam jtrnsontibus est cx|)rossum, et que Nos ipsi 
faccremus, si porsonaliter intcrcssemus, promittontes Nos ratum gra- 
tum atque íirmum habituros, quicquid per prefatos nostros Procura- 
tores simul vcl divisim cxhibitorcs videlicct, seu oxhibilorom i)re- 
sencium actum, factum ot in-ocuratiim fuorit in ]»remissis. Dátum 
NiUriao foria (|uinta proxima anto fcstum Puriíícationis Bmc Mario 
Virg. Anno Domini Millosimo Quing-cntusimo Sexagesimo Secundo." 
(Nyitr. káj)t. orsz. levt. 16. Prot. 18. 1.) 

• U. o. i;?. Prot. 76. 1. 

" Sztárok L. kivonatai Troncsón város számadási kílnyvciliől, 
liol móg a küvotkozo adatok olvashatók : ..ir)67. Dio 8. .SLqtt. Dno 
Zachariao Mossovicnsi t-t -Vndrcao de Szkalka missao dono vini jiintliao 
duao. den. 12. Dic !). Sc]it. id(Mn I). Zarliarias ot .Vudrcas d<> 
Szkalka invitati ad pramlium per ludicom, ut cum illis confuratur 
do futuro parocho Gcorgio (Kotosovszky) Bittsonsi, in cibum oxpo- 
siti don. 61. vini pintliao 10. don 60. ITiÖS. 10. .\prilis Zaf;!iarias 
Archi-Diaconus Troncliin. Cottus vt'iiit cum Andrea do Szkalka, ad 
obsorvandum Pasiorom iM-.cIosiao ct Caoromonias ac, aiia, (piac ad 
Visitationcm spcctant. i'^idom pro orpiis dati 1 '/^ <li'art. .\vonno, 
foonum cmplum 8 don. cius agazonilius duobns in cibnin ot potum 
7 úvn. — 11(>ni Zacliariao oli tomjda inspccta do antiqno moro datus 
II. 1, ai; dono dati oid(!m 12 car|)onos (oarpionos ^ jtonty, vagy <;»- 
poncs = kappany holyctt) 2.'. don." (."lOO ."tOl. 1.) ..l.'.SO. 20. Novomb. 
('ivitas Zacliariao dono díulil 1 orbiculiiin argonlouiii ot 2 pária 
oochltíarium ot oiiltrornm." (!)2. I.) .,ir)87. 1. Maii Kpisoopiis Mosóczi 
ivit ad Tliornias, (jiio iis(pio 2.')-aiii por Tronoliinionsos donaria 
niissa." (!I4. I.) 

" Nyitr. kápt. ors/,. Irvt. 17. I'int. IS. 1. 138 

nak elhalálozása után a nyitrai olvasó-kanonokra hára- 
moljék. ^ 1578-ik évi június 22-én a káptalan előtt köte- 
lezte magát, és halála után testvérét Mossóczy Jónást, 
hogy a ferenczrencliek akkor romokban hevert nyitrai 
zárdájához tartozó földek bérlete czimén évenkint 8 ftot ; 
a Nyitra vizén épült malom után pedig, melyet saját 
költségén kijavíttat, öt éven át 40, azon túl pedig 60 
szapu búzát fizetnek évenkint a pozsonyi ferenczeseknek, 
vagy onnan clköltözésök esetére a nagyszombatiaknak. ^ 
Ugyanazon évi ápril 12-én váczi püspökké és pilisi apáttá 
neveztetett, " s Rudolf király beigtatását mind a két egy- 
házi javadalomba ugyanazon év május 3-án rendelte el, 
kijelentvén, hogy a tizedet tőle továbbra is bérbe veszi. * 
Mint váczi püspök, pilisi és ludányi apát, — ez utóbbi 
javadalom birtokába az 1578-ik év végén jutott, — a 
nyitrai káptalan előtt óvást tett az ellen, hogy a király 
ezen javadalmak birtokait másoknak adományozza, vagy 
bárki is jogtalanul elfoglalja. '" Rádeezy István egri püs- 
pök és kir. helytartó 1579-ik évi november 21-én kelt 
meghagyására, a nyitrai káptalan Mossóczyt a ludányi 

* „My Mossóczy Zacharias Isten segitségébül Tiiiinij Pis])ek 
és Császár eő Felségének Tanács adója, Vicarius, Lector, Thren- 
chéni Esperes és Nyttrai Canonok agg-j^wk tudtára mindeneknek, 
hogy my egy Zewlewtli, az Lectorsaghoz valóth, kyth Uys zeirleicmek 
liiják, az molnosi zewlewhegj'en valóth, melleth néhai Zerdahely Pé- 
ter mester ithvaló Nj'-ttrai Lector vetth volth pénzen, annak feletthe 
eg;\' rétetli is, melleth wgyan azon zcgliény Péter mester meghj)cr- 
lotthe voltli, attwk és engedtük Santha Pálnak és feleségének Or- 
solija azzonynak és Lukácsnak fljoknak, ilj'lj'en ok alattli, hogy ad- 
digli bjThassák az zewlewth mygh az meghmondotth gj-^ermekükh 
éli, ha penygli gyermekük holtlia történnék, tehath ismétli az zew- 
lew mj' reánk maraggyon, avagy my iitánwnk vvalokra, ky vtanwnk 
lozon Lector. Az másj^k rótoth pcnygh k^' my nálunk zálogba \va- 
gyon hath forynthba, azth is M'alamykor letczyk az hatli forinthot, 
megewrizzük nekyk ez levelünk ereyvel. Kewlth Nyttran 1 február. 
Anno D. 1574." (Kápt. országos levélt. 18 Prot. 25. 1.) 

2 Nyitr. kápt. orsz. 23. Prot. 48. 1. 

^ Békefi Romig. A Pilisi Ai)átság története II. 15. 1. 

* Békeft R. id. h. 314. 1. 

" Nyitr. kápt. levt. 26 Prot. 6. 1. 139 

apátság birtokába bevezette. ^ Ugyanazon év ápril hava 
11-én Czobor Imi'e nádori helytartó joleiiti, hoo-y Mos- 
sóczy Zakariás, pilisi apát, Csákán birtokát ideiglenesen 
cserébe adta Illésházy Istvánnak, Kí'izépfö, Belincz és 
Mereche ^ helységekben levő birtokrészekért. ^ 

Az erélyes főpap, ki oly éber figyelemmel őrködött, 
nehogy a gondjaira bizott javadalmakon sérelem ejtes- 
sék, ép oly hatalmas védője volt a káptalan jogainak. 
Midőn Bornemisza Pál, a különben nagy nevű főpász- 
tor, világi rossz tanácsadói által félrevezettetve, a káp- 
talan alsó-zobori, vagyis csicsóhegyi bordézmáját lefog- 
lalta és egyéb jogait is csorbította, Mossóczy, bármily 
kényes volt helyzete mint püspöki helyettesnek, rendü- 
letlenül küzdött a jog és igazság mellett, s káptalana 
érdekeit nemcsak az által óvta meg komoly veszélytől, 
hogy legjelentékenyebb adományleveleiről, melyeket Bé- 
laváry György álutakon megszerzett és visszaadni vona- 
kodott, Miksa királynál hiteles másolatok kiadását ki- 
('szkr)zr)lte ; hanem b(')lcs(>sége s mayiisabb k()rr)kn' ki- 
ható Ix'folyása állal lelcmcsen hdzzájánill a ixuiyolull 
ügy szerencsés megoldásához is, melynél fogva Bor- 
nemisza püsp()k majdnem liz évig lartó perlekedés után 
káj)1alanával kiegyezett, s az okozott kárt nagvlelküen 
helyrehozta. A káptalan Mossóczy iránti hálájál némileg 
lerovandó, ir)78. évi február U)-én kell okliívelével Mos- 
sóczy Zakariást Zoboron levő két szőlőjére-, testvérét .ló- 
nást pedig és utódait, nyitrai házára és fVildjére vonat- 
kozólag üvök időkn^ minden kih-nczed vagy tized fizetése 
alól fehnenlelle. ■• i:)8()-han Berénvi Krzséhel, Bellenlv ' Ny. k;i|it. inai>-áii Icvt. \\. H. 

^ A iiKtsIaiii Mcrasii;/, liclysr^r N'yitr.v várini'fryóIxMi. (Tiiífiinyi 
K. Nyitriuii(!>4yc lu'lyiirvciin'k ni:i}^yar;i/ala. Ny. Kíizl. 1S8S. 17. sz.) 

^ |{.''kcii i{. i.i. ii. ;!i:. I. 

•• ..Nd.s ('a|(itulimi ICic.k'si(> NilO-irnsis, .Mciiioiit; iMnniiii'nila- 
mus Iciion' iircsriitiiim sifí^nifiojinti's, (|1ií1mis t'X|M'(lit Viiiucrsis. Q\\oi\ 
nos lialiciitcs iM>s[)«'rtiiin ad multa iMMicliria Hssiiii I). Znrlunlr Mos- 
■•<ory, 10[iisc,()|ii 'riiiiriit'iisis. Sacr. ('. cl Rr^r, Matfis Coiisilarij. I.i'cto- 
ris, An-lücliacoiii 'Proncliinifiisis, Vicaiij ct ('aiinnici KirIt>sio Nitlrii-ii- 140 Péter nejének 55 fton zálogba vett páruezai részbirtokát 
ugyanazon összegben Babindaly Endrére ruházta át. ^ 
1581-ik évi október 27-én a nyitrai káptalan elismeri 42 
magyar forint átvételét, melyeket Mossóczy az 1579-ben 
meghalt Bornemisza Pál püspök hagyatékából, mint a 
káptalant illető hagyományt kifizetett. ^ 1582-ben, még 
mint váczi püspök, Bornemisza Gergely váradi és Te- 
legdy Miklós pécsi püspökkel, a föUebb-viteli ügyek vizs- sis etc. Dili fratris nostri obseruaiidissimi, quc ipse prouentus Capi- 
tuli augmentando, luraque Ecclesie et Capituli sedulo contra suos 
impetitores defendendo impcndit, Signanter autem, quod promonto- 
riuin nostrum Ci>ychohef/ye in manibus alienis per aliquot annos exi- 
stens, eliborauit, recuperaiiit et Capitulo restituit, Decimam posses- 
sionis Kijraly et predium penes Pyspekffaliva reobtinuit, aliaqiie lau- 
dabilia officia prestitit ; ob hoc igitur nos, Vineas suas duas empti- 
cias Swrany szeölö, cui lionorab. Galli Sapronczay Canonici et fratris 
nostri vinea vicina est a parte superiori via Weeruth, ab altéra parte 
via de Zobor ducens, et Kys nádas szeölö, cui itidem vinea a parte 
sui>eriori prescrii^ti magistri Galli fratris nostri, ab inferiori autem 
])rouidi loannis Szeps vicine sünt, item terras arabiles ad domum 
Egregy Ioné Mossóczy fratris dicti Dni Eppi a relicta quondam Lá- 
zári lilerati de Komlós emi^tani, ab omni solutione Decimarum et No- 
narum nobis Cajjitulo liuius Ecclesie Nittriensis prouenire debentium 
iam ex nunc perpetuis seniper temporibus exiniimus ac libertamus, 
Eideni Rssmo Dno ac vniuersis suis heredibus et posteritatibus di- 
ctas Decinias et Nonas pcrscriptarum vinearum, ac torrarum arabi- 
lium quoque Decimas Egregio lono Mossocy suisquo haeredibus et 
posteritatibus vniuersis damus donamus et in perpetuum conferi- 
mus liarum nostrarum uigore et testimonio literarum, Decernentes 
aniodo in posterum ex dictis duabus Vineis dni Eppi et terris ara- 
lúlilins ad predictuni dnum lonam Mossocy pertinontibus, intuitu 
premissoruni beneficiorum dni Eppi nunquam Decimas aut Nonas 
esse soluendas. Ad quod obseruandum nos et successores nostros 
fidelissime obligamus. In quorum oninium fid m et robur firmitatis 
presontes literas sigillo nostro niinori a tergo more solito commu- 
niuimus. Datuni decima noná Mensis Februarij Anno Domini Mille- 
simo Quingontcsimo Septuagesimo Octavo." Nyitr. kápt. országos 
levélt. 2a Prot. 18. 1. 

» Nyitr. kápt. levt. 27 Prot. 6S. 1. 

2 U. o. 30 Prot. 89. 141 gálatával bízatott meg ; ' ugyanazon év márczius 28-án 
a másfél évig üres nyitiai püspökségre helyeztetett át. ^ 
Miképen kormányozta a jeles főpásztor nyitrai egy- 
házmegj'éjét ? erre vonatkozó adatot hiába kerestünk 
itteni levéltárainkban. Iő8f)-ik évi szeptember 21-én Zsol- 
nán egy templomot szentelt fel ; ^ a nyitrai székesegy- 
házban pedig, — ismeretlen időben — a sz. Próféták 
tiszteletére oltárt alapított. " Világi vonatkozású tényke- 
déséből még megemlítjük 1582-ik évi márezius 28-án 
kelt okiratát, melyben elfogadván a káptalan ajánlatát, 
mely szerint kész a város közbiztonságának fokozása 
végett két feg}^eres őr tartására évenkínt 48 ftot fizetni ; 
kijelenti, hogy ezen önkéntes ajánlat csak ideiglenes, s 
a káptalan jogait és szabadalmait semmiben sem érintő 
intézkedésnek tekintendő. ^ Ugyanazon évben Zsitvalőn 

' Vuruin. id. Ii. :}:{1. Héki-fi R. id. 15. 

2 V^urum. u. o. 

" I'aska István. A Zsolnai l*l<''l);uiia-teni|)l()in. IHlKl. 10. 1. — 
Nom ('.^{íHZi'n l)i/.ünyos : váljon a plébánia-eg'.vliázat, vafíy .sz. István 
templomát szontolto akkor Mossóczy püspök. 

* „Altaria SS. Projjhetarum. Hoc Altare Rdmus D. Zacharias 
Mosóczy liindavit, dotando illud I'rato, horto, Vinois tribus, pocu- 
niis siiis L-niptis : docernens, ut omnia seruitia <'t onera jtraoslot (Ke- 
ctor) quac in litcris Donationalibus c.ontinprcntur ; yuodsi non fa- 
corct, pos.sit l). H])pns Síiccossor al) co aul'orrc ct alliTÍ cui mallol 
conferre." Urbaiüum (';ipitMli Xitiii'iisis .Vnni l(l'J4-i l'ol. .">. (.\ kápt. 
magán lovídtáráljan.) 

'' ..Ní)S Zaííliarias Moshocy, Doi et Apostolicjae Scdis <cratia 
Episcopns EccU'siao Nittrionsis, locicpu^ einsdfni Comi-s pcrpctmis, 
noc non Sacrat. Cacs. Matlis Consiliarin.s ctu. Memóriát' commenda- 
mns [)or praescntes, t^nod ciini Vcncraliilcs IVatrcs noslri rapilnlum 
Ecclusiat! Nittrionsis sponte id assumscrint, nt duranto initpia lia<^ 
tomporis conditiono, diios podite.<<, sui ot Ciliitalis hnius nostrac 
Nittrionsis (íonscrvalionis eausa in i>orta diotac Ciuitatis Nittrionsis 
inUu' nostros alant ot intortcüioant, illis íIohmios annuos Qnadrajj'inta 
octo Vnfí'aricos siil>minislrando, Nos |iraodicloruni iiodituni inti'rton- 
tionom teratam lialx'ntos nolontos por lioo. ipsins Capitnli priuilogijs 
ot lil)ortatibus doi-ojraro, oani (hintaxat ox ipsoiinii bonovolontia 
iisipio ad moliora ot l>oatiora tompora oonsornari, por i|>sos assum- 
ptam esso testamur. In cuius roi tostimoninm praosontos litonvs no- 
stras oisdom daiidas (!sso dnximus. Dátum Nillriao ox Sodo nostra 142 

levő részbirtokát Zeman Nándor veszprémi kanonoknak 12 
évi haszonélvezetre adta. '■ — Mossóczy püspök nemcsak 
saját székvárosának, hanem környékének biztonságáról 
is gondoskodott. így midőn 1586-ban arról értesült, hogy 
a két év óta Nyitra vármegye területét gyakran pusztitó 
törökök a ghymesi Forgáeh-család által elhanyagolt, és 
alig 30 emberből álló őrséggel ellátott komjáthi kastélyt 
elfoglalni készülnek, a püspök nemcsak jelentést tett 
Ernő főherczegnek, hanem saját embereit is küldte oda, 
hogy azt rögtöni megrohanás ellen meg\'édjék. ^ 

Hátra van még, hogy Mossóczy Zakariás irodahiii mű- 
ködéséről röviden megemlékezzünk. Köztudomású, hogy a 
magyar törvényeket Telegdi Miklós pécsi püspökkel össze- 
gyűjtötte és felhasználván Ilosvay István egri nagyprépost 
15-t4-ild törvénj'-gyüjteményét, mely Telegdi birtokába 
került, ily ezim alatt kiadta : ..Decreta, Constitutiones et 
Articuli Inclyti Regni Hnngariae ab A. Dni 1035. ad A. 
1583. pnblicis Comitiis edita, cum rerum mdice copioso. 
Tyrnaviae 1584." ^ A királyoknak a törvények előtt ol- 
vasható életrajzait s a munka végén a nyitrai püspökök 
névsorát Mossóczy irta, * mely utóbbi habár teljesnek 
nem mondható, mégis egy, azóta a feledésnek átadott, 
püspök-elődjének, Szathmáry Istvánnak emlékét tartotta 
fen. De Mossóczy nemcsak mint jog- és történet-tudós, Episcopali die '2S-a. Marcij Anno Millesimo Quingeiitesimo Octuage- 
sixtio Secundo Zách. E. Nittrieii. m. ]>." (Nyitr. kápt. magán levt. 
XVI. 5.) 

' l'. o. 28 Prot. r,2. 1. 

■^ Tagányi Kár. Adatok Nyitrameg-ye múltjához. Nyitrameg^'ei 
Közlöny 1887. 34. sz. 

^ Lánj-i-Knauz Alag-yar Egyháztörténelmo I. 405. — Szal)ó Ká- 
roly. Régi magyar könyvtár II. 49. 1. 183. sz. — C. Ign. de Batthyán 
Leges Ecclesiasticae. I. 9—10. — Molnár Ján. Magyar Könj'A^iáz. V- 
146. 1. — Egyházmegyei könyvtárunk [n'-klánya Korompay Péter 
püsjiök tulajdona volt. 

■• Az esztergomi érsekek, valamint az egri, pécsi, váradi és 
nyitrai püspökök névsora 748-ik lapon kezdődik és 792. (helyesebbea 
752-ik) lapig terjed. 143 

hanem mint költő is ismeretes volt. ' Tágas körű tudomá- 
nyáért Oláh Miklós érsek is becsülte és kiváló jóakara- 
tával tüntette ki ; '^ Veranesics Antal érsek pedig levele- 
zésben állott vele. A XIII. Gergely pápa rendeletére 
behozott új naptárt, melyet Rudolf király még 1583-ban 
nemcsak Német- hanem Magyarországban is kihirdetett, 
Mossóczy még ugyanazon évben egyházmegyéje terüle- 
tére kötelezőnek kijeleiilette ; de ezen intézkedése ko- 
moly ellenkezésre talált ghymesi Forgách Imre, treneséni 
főispán részéről, ki ez ügyben Selmecz sz. kir. város 
tanácsának véleményét kikérvén, az uj naptár elfogadását 
Trencsén vármegye összes lelkészeinek javadalom-vesztés 
büntetése alatt megtihotta. A káptalan azonban hivatalos 
kiadványaiban 1584. kezdete óta az uj naptárt használta, ^ 

' Horáiiyi Klek röviden ig-y jelleinzi Mossófzyt : „INieta Histo- 
ricus et luris consiiltus insig-iiis." (Memória Hung-aroriim editis Scri- 
ptis nütoniin. II. 661. 1.) 

^ Timon Sam. K|titome Chronol. Rerum Huiigar. 2'26. 1. Jó- 
akarójának halálára a következő verset irta : 

Anuis et virtute .simul iam plenus Olalius 

Omnibus et regni perfunctus honoribus, ut se 

Sedibus ingereret SupM-um, atque astra videret 

Sub se, quo mentem semi)er direxerat altam, 

Omnia cum mvindo vana haec mertalia temnen.s, 

Spe verae vitae, hoc posuit sua memhra seiaili-hro. ( L^ o.) 

" A selmeczi tanács véleményét és Forgách Imre íűispán kör- 
levelét közli dr. Knaiiz Nándor „Kortan" ez. kitűnő müvének 'J'J-ik 
lapján. A főispán tilalmát igy indokolja : ..Quid enim ho<! esset. ad 
instantiam Dni Pjppi recipére Calendarium, (piod non solnm liegni 
Status repudiant, sed neqiie Principes Imperii, neipie vicinae Tro- 
vinciae approhariint." De hogy ezen ügyben n<'m annyira alkotmá- 
nyos, mint inkái)!) felekezeti aggályok forogtak fenn, azt ő.szintén 
beismeri egy előkelő protestáns tíirléneliri) (Zsilinszky Miiíály) eze- 
ket Írván : „A sérelmek sokasága * és a királynak azok orvoslására 
való képtelensége oly ellenszenvet és bizalmatlanságot támasztott 
országsztTte, hogy még a jó iránt is gyanú támadt, mihelyt az l*rá- 
gából vagy Rómából származott. Ilyen volt a XIII. (Jergely-féle nap- 
tár behozatala, melynek a magyar rendek és kidönösen a ])roteslán- 

* A katliolikusok sérelmei sem voltak fsrkélyi'k ; J'odig ezek 
csakis i'égi jogaikat védelmezték. 144 

melyet Nyitra vármegye 1585. évi június 5-én tartott köz- 
g}ülésén fogadott el. ^ 1562 — 1582. 

GRÁDECZI DOMCHYCZ JÁNOS kanonok. Bor- 
nemisza Pál püspök és királyi helytartó 1571. ápril 9-én 
kelt rendeletére Aranyán Demjént trencsén-vármegyei 
Latkócz nevű birtokába vezette be. ^ Aláirta Poklosthóy 
Máté, sághi prépost 1575. május 1-én kelt alapitó-leve- 
lét. IMeghalt 1584-ik évben. Hagyatéki leltárát, mely 
élénk világot vet az akkori társadalmi viszonyokra, és 
szemeink elé áUitja egy, valószínűleg a gazdagabbak 
közé sorolt, mert ingatlan vagyonnal is rendelkező egy- 
házi férfiú háztartását, egész terjedelmében közlöm. Leg- 
érdekesebb a leltárban Grádeczi könyvgyűjteménybe, mely 
egy (külön emiitett) orvosi könyvön kívül, 43 nem csak 
hittani, hanem más tudományos szakokhoz tartozó mun- 
kát is tartalmaz. Ezek között vannak a Sánld'alvay An- 
tal nyitrai püspök által 1494-ben tartott egyházmegyei 
zsinat határozatai is, melyeket Bornemisza Pál püspök 
1560-ban Bécsben kinyomatott. E határozatokat csak Pé- 
terffy ,Sacra Conciha' czimü mmikájából ismerjük:, mert 
egyházmegyénkben, tudtommal, azoknak egyetlen egy 
példánya sem maradt fen. 1564 — 1584. 

„Anno 1584. 4-a Augusti. Inuentarium rerum Rdi 
quondam mgri loannis de Ghradecz Canonici Nittrien. 
factum per Rndos dominos Petrum Radouicimn, lonam 
Smionides (Canonicos et) Egregium Vineentimn Galassa. 

In cubiculo intra hypocaustum haec sünt : 

Primo. Vna ladula, in qua continebantur : Ynus ar- 
genteus (scyphus) in partibus deam'atus nouus. 

sok határozottan oUene szegültek, csak azéi't, mert a pápától és a 
császártól származott." (A magyar országgyűlések vallásügyi tár- 
gyalásai, a reformatiótól kezdve. I. k. 197. 1.) Ugyanazon értelem- 
ben, de élesebben nyilatkozik erről Fcssler is, id. m. VIII. 394—5. 

* Kolozsvári Sánd. és Óvári Kelemen. A Magyar Törvényha- 
tóságok Jogszabályainak Gyűjteménye IV. 1. 412. 

2 Nyitr. kápt. orsz. levt. 17. Prot. 12. — Statut. 1560-1580. 145 Tria coclearia cum vna furcella et vnum Auri scal- 
pium. ^ 

Vnirni Sigillum paruiun argenteum. 

Vna Campanella aenea. 

Vnum frustum Zaccari vltra mediam libram. 

Vna mappa manuális. 

Tria pama (olvashatlan). 

Vnus Fasciculus Zonarimi albarum. 

Floreni duo et medius pro Agnellis Trinchinien. 

In altéra ladula parua : 
Vnus Liber Aledicinalis. 

In tertia ladula maiori : 

Tria Indusia. — Ceruical vacuum. — Duo Peri- 
zomata. 

Mappa manuális maior. 

Vna Mappa, Duac particulac telae. 

Vna partieula telae. — Duae particulae nigri Panni. 

Vnus Tapos Ecolcsiae ruber. — Vnum Epitogium. " 

Vnus Tapos antiquus diuorsi coloris. 

Vna suba subduc-ta Dorsinis Vulpibus ex panno 
riigro. 

Nudao Agnollao Pollos voíoros pro tunicella. 

Vnum Pallium de Patmo Murauieo. 

\'^iuis Torax ex Panno nigro. 

Noua Tluuiica ox Czymazin subducta cum Hagazia. ^ 

' Scalpinm, vagy scalpellum, scalprum, olaszul : scarpello ; 
francziául : cis»iaii = ví'ső. - Du Cang-o. (Jlossariuni. IHSf). VII. 
300. 1. 

- „Kpitofíiiim, yoiuis palii, ([iiod supcr tof^-am fon'hatur." .\m- 
bros. C'ali'pini. Dictioiiariiim Doccni Liiiffiiaruin. Lugdiini ir>8ri. .'IGH. 

" Czviiiazin. ..(\vinatilis vcslis dicilur, <niat' uiularuni rdlorcm 
rofort ; Vng'arico : habos Isíiiiiclycl szinw." .Vinbr. Calop. Dict. )1H.\. 
-- Baj^azia. ..Tola coloro tincta." Páriz-Pápai. I)i(;lionariuin ISOl. — 
„KH vófT bagazia, a vógét H ft lif) p('«nz(Mi •= G ft .'>0." Hadwiuszky 
B. Magyar családi élet és háztartás. II. Uli. 

10 146 

Altéra Thunica de Vassá nigra Italica subducta 
cum Bagazia. 

Vna vestis maior de Chemerlett. ^ 

Item vna vestis de Saya ^ nigra cum purpura nigra 
ornata. 

Binae caligae, vnae nouae ex Czymazyn, alterae 
veteres similiter ex Czyinazyn. 

Duae mappae manuales. 

Vnus magnus saccus. — Par soccorum ex tela álba 
vsque genu. 

Vniun Indusium. — Vnum Perisoma. — Vnum 
Linteamen. 

Vna particula telae grossae circiter decem vlnarmn. 

Vnimi maius Puluinar. — Quatuor longa ceruicalia. 
— Vna Culcitra. 

Duae mensae tectae viridi panno. 

Sex laminae ferri. 

Terepentina in mia ollula pro Custode futuro. 

Circulus ferreus pro vasis cum claue. 

Excitatorium aeneum. 

Vna noua lagenaria cum octo lagenis. 

Peluis cum suo í'usorio aeneo. 

Cingulus vnus Boghlaross. 

Par calceorum nouorum. 

Duo cultri putatorij. — Vnum terebellmn. 

Trés particulae smigmatis. 

Duae lagenae stanneae. 

Aliae duae lagenae lamineae cum modico oleo. 

Quinque cantharuli stannei. 

Vna amphora cum melle modico. 

Duo pilei lati antiqui ex panno. — Tertius latus 
ex purpura. 

Marduinae vnius Pilei parui. 

Vna framea. — Vna Pixis. — Duo Casei parui. ' Chemerletth = „Tsomelct, dicht gcwirktcr Zeug aus Cameel 
odor Ziegen haaren." Páriz-Pápai. i. h. 364. 

2 Saya = panni species. Du Cunge. VII. 320. 147 Alij cluo minores Casei, Vnum formagium integrum. 
(Francziául = fromage = sajt.) 

Aliud formagium inceptiim. — Caseus vnus inceptus. 

Particula Smigmatis. 

Tria qnai'talia lignea. 

Vna particula iiigra (egy vagy több szó a rothadt 
papirraJ elmállott). 

Vnum par soccorum ex (egy vagy több szó a rot- 
hadt papírral elmállott). 

Vnus saeeulus pro aromatibus (egy vagy több szó 
a rothadt papírral elmállott.) 

Vnum par ocrearum. Vna coriacea (egy vagy több 
szó a rothadt papírral elmállott.) 

Vna securis. — Duo Pessuli. 

Funículí vulgo Isfhmnk octo. 

Quínque fi'usta cerae íntegra. 

Decem stanneae scutellae. 

Vnus maleolus ferreus. Vna securis noua. 

Vna teca lignea in qua est vnum . . . (olvashatlan). 

Vna candela ex álba cera. 

Vnum flagellum. — Vnum ínfundibulum. 

Vna tí'ca pro pectiuibus vacua. 

I )uo Ahofd. \^iuun Vasarium. 

'rria pária Hyerotecarum attritarum. (Chirothecarum 
helyett = keztyii.) 

Vna sera, Viuis calibs cum suis aj)t)ertiuenlijs. 

\'na Stat(»ra cum sua Vncia íntegra. 

Decem vitra diuersorum generum. 

Vnum Speculum, Vnum Dolabrum paruum (=gyalu.) 

N'num Salinium staiuieum. 

Fibularum vna ligatura. 

i*i-oiectíles (^)uinquaginta. 

\'na leca Kcclcsiae cum Corporalibus. 

Vnum AlranKMilarinm. - N'ndccim Sales. 

Candeláé ])ro F.ccicsia ccreac in vna fiscella. 

Vnum Candelabrum aeneum vna cum suo enum- 
ctoi'io. 10* 148 

Ynus Torax riiber. — Quinqiie Mantilia parua et 
sextum maius. 

Vnum canterium ferreiim. — Yna Spongia. 

Lihri, : 

Prima Pars Sermoniim Dionysij Cardinalis in fol. 

Postilla Bohemica loannis Hoífmaysterij in fol. 

^lissale Strigoniense cirni Argenteis fibiilis in fol. 

Trés Partes Postillae Thelegdinj (Telegdi Miklós 
prédikácziói). 

Sententia Laurentij. 

Postilla Coriiinj Haeretici. (Exiista.) 

Speculum Exemplorum in folio. 

Erasmus in aliquot Psalmos vna cum Colampadio 
(Oecolampadio helyett) ad Danielem. 

Biga Salutis. 

Gratiani Postilla Guillielmj. 

Granunatica Ecclesiae Mamotrectus. 

Expositio Missae sine Principio. 

Constantini Caesaris de Agricultura opus. 

Paraphrasis Erasmi in Euangelium D. Marcj. 

Sermones Quadragesimales. 

Elucidai'ius Poeticiis. 

História Petri Ransanij. 

Horologiiim Deiiotionis circa Yitam Christi. 

Sermones Qadragesimales. 

Aesopi Fabuláé. 

Traetatus Sacerdotalis de Saeramentis. 

Yocabularius Gemma Gemmarum. 

Biblia Sacra in quarto. 

Ordinarius Strigoniensis. 

Copia Yerborum Erasmi Roterodami. 

Postilla Polegrauij Pars prima. 

Arithmetica fisica. 

Cathecismus (igy) Kanisij Vngarice. 

Emblemata Sambucj. 

Cathecismus Gabrielis N. 149 Cathecheses Cyrilli graecae. 

Breuiarium Plomaniim. 

Summa IJoctrinae Christianae. 

Copia Verborum lesiiitarum. 

Statuta Ecelesiae Nitriensis. 

Nouum Testamentum Erasmi Roterod. 

De Missa Euangeli(;a. 

Sermones Augustini ad Heromitas. 

Rhetoi'ica Ciccronis ad Hercnnium. 

Nouimi Testamentum Bohemicimi. 

Aliquot Libri scripti. 

Regesta Capituli. 

Officium B. Virginis. 

In Hypocausto : 

Tria vascula Aceti quasi vacua. 

Duo lecti. — Vnum sedile minus. — Aliud longius. 

Auleum in pariete vetus. 

Item duae particulae viridis panni in scamnis. 

Lampas vna antiqua. 

Vna Mensa parua. — Vnum Scamnum vetus. 

In Ciihieulo exterius ante lujpocaustum existente : 

Vna 01 la aenoa benn magna cum Tripede. 

Duao secures magnac, Viunn fosworium. 

Vna Galeíi. — Duo I)()lal)ra. 

Octo vctera lamina (igy). Duae serrae. 

Duo ligoucs bidíMites siiie manubrio. 

Duo ligones. 

Aliquot frusta fracli IVití ad curniui neeessarii. 

Duo irena antiqua. 

Ad duos equos priores a|)|)ai;uu»'nta. 

Vna (M'ltis et vjuis cullcr Doliatoris. 

Abronch fclivonyo iras. 

Két leirch pro eurru. 150 Duo instrumenta ferrea pro frangendis lapidibus 
olim loannis Lapicidae. 

Ynus saccus Tritici continens Mett. 2. 

In Thornacz: 

Sex Casei. 

Ventilabriun viiiim alias szoro lapath. 

Trés Clypei, 

Vnum Rete vile. 

Octo Hgatiirae Allij. 

Aliquot iioiiae fediilae pro fornace. 

Pariim aiienae pro equis ad qiiotidianum vsiim. 

In Vestibiüo ante fornacem Vnum scrinium paruum, 
in qiio parum Tritici continetur circiter Metr 1. 

In Vestibiüo ante h;\"pocaiistimi familiae Duo Cadi 
veteres. 

In eodem Vestibiüo Asseres növi eirciter 25. 

In Cubiculo yenes hijpocaustum familiae : 

Vnus Tapes antiquus. 

Vnum Cribrum. — Vnum Veru. — Duo coclearia 
ferrea. 

Vna securis. — Vna mola lapidea pro sale. 

Vnum mortarium aeneum cum suo pistillo. 

Aliquot oUae simpÜces. 

Vnus Cantharus ligneus. 

Viles duae muscipulae. 

Vnimi scaphium ligneum. 

Cribrum ferreum vnum. 

Vnimi vasciüum vetus continens circiter 4 metratas 
furfurum. 

Aliud vasciüum vetus in quo est vna et média me- 
tr eta farináé. 

Vnus cadus antiquus continens 4 metretas fur- 
furum. 151 

Duo Sac'ci vacui. Tertius antiquus Sacciis, in quo 
sünt 2 metr. hordei. 

Duo ligones, vniim fossoriiim. 
Vnum Tlieöu-eteö ka . . . (a többi szétmállott). 
Staminis aliquot glomi paruuli et lignei. ' 
Duae cutes agnellinae non laboratae. 
Frixoria duo. — Vna stowa. (?) 

In htjpocausto pro familia : 

Vna mensa. — Vnum armarium vetus. 
Item quatuor equi curriferi cura omnibus suis (el- 
mállott.) 

Duae Sellac. — Vna Rheda ferrata. 

Vnus currus ferratus. 

Vnus eurrus vilis pro afferenda aqua. 

Cathena vna forrea parua. 

Ladula cum falcé pro secando foeno et stramine. 

Sub Thornacz : 

Duo vilissima vetera vasa. 
Egy szadass. 

Ibidem in vno Cophino suiil circiter 13 mcnsurae 
Tritici. 

Egij tekcneö alias rapis1(M'iuin. '^ 

In Curia : 

N'nuin Torcular. Sex ligna aliter lábfa. 
\^num Vas vile. Aqualicus (igy) vnus, (= veder.) 
Trabes penes domum Sl(»pliani Keíivy sex. 
Septinia Trabs (|uercina et vnum erassuni lignuin. ' Stiuncii ..Filiiin (jiiod c colo ducifur nviU.'is foníU." A. Ca- 
lopinus. 1002. - Gloniu.s goinliolyiig'. V. o. 4r>S. 

■^ Ca]iistorium ^— alvoolus ligiiou.s, cjui cfti»itü gestatur. Dii 
Caugc. II. 12Í). 152 

In Horto : 

Tigni Decem. 

Aliiearia partim examina noua, partim antiqua nro 23. 

In ingressu Cellarij : 

Egy korclwllya. 

In superiori CeVario : 

Vnimi laridiim integnim. 
Qiünque pernae vulgo Ssodor. 

Quatiiordecim vasa parua, inter quae sünt nonniűla 
Capituli. 

Duo parua vascula aceti. 

Vna lagena lignea vulgo Chohan. 

Duo Scaphei, Vna Tina vulgo Cheher. 

Vnirni KorcJiollya. 

Postes pro lanua Cellarij. 

Duo cadi pro Balneo. 

In cellario inferion habentur quinque vasa plena: 

Primum vas continens in se Vrnas 15. 

Secundum vas continens in se Vrnas 21 V2- 

Tertium vas continens in se Vrnas 16 V2. 

Quartum vas continen in se Vrnas 17^/4. 

Quintum vas Vini rubri continens Ako 472- 

Item in vno paruo vasculo circiter vna vrna ab- 
sintiaci vini. 

Vnum vas in quo fűit Vinum vacuum. 

Alteriun verő vas in quo fűit Chynger ; similitcr 
vacuum. 

Item vas, quod inceptum erat, pro excquijs circiter 
duodecim Vrnarum, in quo adluic aliquid Vini habetur. 

Duo Cadi vacui. 153 Tertius Cadus in qiio Tritioi monsurae sünt 18. 

Ex Cadis iiuteni íilir|uibiis sünt aliqiia portinontia 
(igy) ad Capitiiluin. 

Sex Columbae. — Anseres trés. 

Pulii ct CJallinae 12. 

Porci maiores 14, minores 5. 

Habét cellarium ante pontes einptit ... in qiio suni 
ligones 18, Vnum fossorium. 

Duo Chakan. 

Vnam Vineam habét in Promonthorio Sólyom (hegy) 
empticiam. 

Alteram noniter plantatam in inferiori Zobor alias 
Chycho hegy. 

Duo prata in territorio Thormosiensi emptitia. 

Hortos vt in tesíamento, trés. 

Tertia pars mensaUs. 

Dániel Zachowzky 

Authoritate Aplica et . . . 

nec non Capituli Ecclesiae 

Nittr. lur. Nótárius. 

Eredetije a nyitr. kápt. orsz levélt, egy jelzés nél- 
küli, törodókeiset tartalmazó csomagban, féliíí rodthadt 
állapotban. 

SZKACSÁNlíl()M()LAÁl)ÁM.(")rkaii(.n..k. i:>('4-ik 
évben, Oláh Miklós cszlcigomi érsek és kir. Iirlx 1ar1<'> 
parancsára, a néhai szcdicczi Koszlka Miklós enUx-rci 
által Dávid László Ihurócz-szcni-pélcri kíizbirtokos kú- 
riáján (ílkiivetett hatalmaskodások és károk ügyében, 
Keviezi János királyi emberrel vizsgálatot 1art(ttt. Ezen 
erőszakoskodások ugyan még lő88-ban, illetőleg ir)4'J-l)en 
történtek, de a megtámadott fél áhal indított j)er Koszt ka 
Miklósnak és leányának Kosztka Horb;ilyának ellumyta un- 
att, utóbbinak férjére, betlilenfalvi Thurzó Ferencz .\rva- 
megye főispánjára, a volt, de liitehagyott j)üsp("»kif li.irani- 
lott. A tanuk vallomásaiból kiderült, hogy Kos/lka két- 
szer támadta m(>g Dávid László személyét és vagvonát; 
előszí'u' lö;}8-ban vízkereszt na|)ja konil, midőn feltegy- 
verzett emberei, bizonyos Miityás nevű szabó vezetésit 154 

alatt, Dávid László és fivéreinek szent-péteri kúriáját 
éjnek idején megrohanták és kapukat s ajtókat feltör- 
vén, felperest nem csak ruhái- és egyéb ingóságaitól 
fosztották meg, hanem valószinüleg meg is ölték volna, 
ha nem sikerül neki életét futással megmenteni. Ezzel 
meg nem elégedvén Kosztka, 1542-ik évi június végén 
fegyveres népét ismét Szent-Péterre küldötte, kik onnan 
nemcsak Dávid Lászlónak, hanem jobbágyainak is összes 
marháját elhajtották s ez által mintegy 600 arany forint- 
nyi kárt okoztak. A nyomozás jegyzőkönyviéből azt is 
tudjuk meg, hogy Kosztka hasonló orAi;ámadások végre- 
hajtására szervezett martalócz-csapatot (a tót ajkú tanuk 
kifejezése szermt ..zasskodnici)" tartott. A peres ügy vég- 
leges eldöntése előttem ismeretlen. ^ — 1574-ben Szka- 
csáni Ádám Lőrincz, Miklós, György és Mihály nevű 
testvéreivel, Bornemisza Pál püspöktől Szkacsán faluban 
(most mezőváros) egy felszabadított telket és házat ka- 
pott adományban, melynek birtokába Miksa király sz. 
Mihály napján kelt parancsára Zsámbokréthy Miklós 
királyi ember s a nyitrai káptalan által kiküldött Lov- 
chányi György kanonok vezették be. A káptalan jelen- 
tése itt következik : 

..Capitulum Ecclesiae Nittriensis etc. Ad imiverso- 
rum noticiam harum serié volumus pervenire, quod nos 
literas Sacratissimi Principis et Domini domini Maximi- 
liani secundi etc. Introduetorias et Statutorias clausas, 
pro parte Venerabihs et Nobilium Magistri Adami Zka- 
csány ahter Homolya, fratris et Concanonici nostri, ac 
Laurentii, Nicolai, Georgii et Michaelis Homolya, filiorum 
quondam Stephani Homolya de eadem Zkachan, confe- 
ctas et emanatas, nobisque praeceptorie sonantes et di- 
rectas smnma ciun reverentia recepimus in haec verba : 
MAXIMILIANUS secundus, Dei grácia etc. Fidelibus 
Nostris Capitulo Ecclesiae Nittriensis Salutem et gráciám. 

^ Nyitr. kápt. orsz. levt. 11 Prot. 88-04. 1. — Az iU közlöttek- 
bol látható, hog-y nem ejtettem igazságtalanul csorbát Kosztka hír- 
nevén, midőn őt (Lakáchy János életrajzában) rabló-kalandjairól is- 
meretes egj^énnek neveztem. 155 Expositum est Matti nostrac; in porsonis fidelium nostro- 
nim Venerabilis et Nobiliuin Magisiri Aclami Ziíat-sány 
aliter Homolya, C'anoiiici istius Ecclcsiaf A'cstrac Nittri- 
ensis, et Laiiroiitii, Nicolai, Georgii et Michaelis Homo- 
lya, filioriim qiiondam Stephani Homolya de eadem Zka- 
csan, Qualiter ipsi exponentes in dominium totális df)miis 
seu sessionis integrae, per fidelem nostrum Reverendiss. 
I^aulum Abstemiimi Episcopum Ecclesiae Transsylvani- 
ens. ac Administratorem í^ppatus Nittriensís, locique 
eiusdcm ('omitem perpetuum, nee non Consiliarium ac 
protune Locumteiitem nostrum per Hungáriám, in per- 
petuimi libertatae, in praedieta possessione Zkacsan, ad 
Episcopatum eiusdem Ecclesiae vestrae Nitlriensis per- 
tinente, inter domos Nobilis Adami Zemen ab una, i)arte 
vcro ab altéra, providi Georgii Kudlaty in hoc Comitatu 
Nittriensi existentis el habitae, vigore quarundam litera- 
rum praelibati Pauli Abstemii Donationalium, superinde 
emanatarum, per nostrum et vestrum liomines sese legi- 
timé introduci facere vellent. Pro eo fidelitati vestrae 
harum serié firmiter committimus et mandamus, quatenus 
vestrum mittatis hominem, vestro pro testimouio fide- 
dignum, (juo praesente Christophorus, Michael vei Eme- 
ricus Bossanj^ de Nngy Hossan, siue Ambrosius Ai)pnuy 
(le Kys Apón, aut Matlhias Tharno\vczis.y de Alsolcloc/., 
seu Nicolaus Beznak de Beznakffalva, neue Paidus aut 
Nicolaus Sambokretby de Dywekwyff'alw, aliis absciitibus 
homo iioster Uegius, per nos ad id specialiter transmis- 
sus, ad faeies praedictar; domus seu sessionis modo prae- 
scripto j)er dictum Paulum Ai)stemium Ej)isco})um liber- 
tatae, in dicta possessione Zkacban existentis, babilae. 
vicinis et eommetaneis eiusdcMU universis inibi legitimé 
convocatis et pracsentibus accedendo, inlrdducal praelatos 
exponentes in dominium eiusdem, s1a1ua1(iue eandem eis- 
dem, ipsoruuKpie iiaeredihus et successoribus universis, 
praemissae libertacionis el (>xemtiniiis dicii l'auli Abste- 
mii titulo i])sis incumben. j)er|)e1u() possideudam, si non 
í'uerit contradictum. Gontradictores verő, si qui fuerint, 
evocet eosdem, contra annotatos exponentes, ad dceimam 156 

qiiintam cliem, diei hiiiiismodi Introductionis et Statu- 
tionis in Curiam iiostram Regiam, nostram scilicet per- 
sonalem in praesentiam, rationem contradictionis eorum 
redditui'i efficacem. Et post haec hiiinsmodi introductio- 
nis et Statiitionis seriem, cum contradictorimi, si qui 
fuerint, et eonvocatoriuTi vicinorumque et commetaneorum 
qui praemissae Statutioni intererunt nominibus, terminum 
ad praescriptimi ut fuerit expediens, dictae personali prae- 
sentiae nostrae suo modo fideliter rescribatis. Secus non 
facturi. Datmn in possessione Lakach}^ feria sexta pro- 
xima post festum beati ^íichaelis Archangeli. Anno Do- 
mini Millesimo Quingentesimo Septuagesinio quarto. Unde 
nos Sacratissimae Iniperatoriae et Regiae jMattis manda- 
tis, in omnibus ad plénum obedire cupientes, prout tene- 
mur, una cmn praefato Egregio Nicolao Sambokrethy 
de dicta Dywekwyffalw, homine Mattis Suae Regio, ac 
in praemsertis literis Mattis suae Caesareae Introducto- 
riis et Statutoriis inter alios Mattis Caesareae homines 
Regios nominatim conscripto et specificato, unmii ex no- 
bis Venerab. Magruni Gregorimn Lowchanj de Nagy- 
Lowche, praedietae Ecclesiae nostrae Custodem, ac so- 
cium, fratrem et Concanonieum nostrum, ad eontenta 
earundem Literarum Mattis Caesareae, et Regiae Intro- 
duet. et Statutoriarimi peragenda, et tandem nobis fideli- 
ter referendum, nostro pro testimonio fidedignum duxi- 
mus transmittendmn, qui tandem exinde ad nos reversi, 
nobis sub iuramento in generáli decreto superinde ex- 
presso conformiter retulerunt hoc modo : Quomodo ipsi 
die Dommico proximo antc festiun beator. Simonis et 
ludae Apóst, proxime praeteritum, ad facies praenotatae 
domus, seu sessionis, per dictimi Reverendiss. dnmn 
Paulimi Abstemium Episcopum Transsylvaniensem ac 
Acüninistratorem Eppatus Nittriensis etc. Dominum et 
praelatimi nostrum colendissimimi libertatae, ac in dicta 
possessione Zkachan et in annotato Cottu Nittriensi exi- 
sten. habitac, vicinis et commetaneis eiusdem universis, 
signanter verő Nobilibus Benedicto Warsany de eadem 
Warsan, Moyse et Ladislao Syraony de eadem Symony 157 

ac Andrea Bossany iimiore de Nagy-Bossan, Providis 
item Martino Dethel iiidice, loanne Nemczowycli, altero 
loannc Smekhanowich, Laiirentio Threba iuratis in Hra- 
dysske dicti Episcopatus Nittriensis, Mieliaele Biibla iu- 
dice, loanne Halek, Stephano Kopal iuratis, Ladislao May- 
theny in Nagy Kersthcnnyen, in Barsionsi, Nicolao Hla- 
wach iudice, Benedieto Symony, Georgio Symony simi- 
liter in Barsiensi, nec non loanne Skrebano^vych iudice, 
Michaele Golobkowych, Petro Gywr^-sowj^ch et Martino 
Jakwbowych iuratis Episcopatus Nitriensis, in Nitriensi 
praefatorum Egregioriun et Nobilium colonis et jobagio- 
nibus in Zkachan praescriptis possessionibus vocatis, 
omnino in annotatis Comitatibus existentibus commoran- 
tibus, in personis eorundcm dominoriun suorum, aliis 
etiam quam plurimis inibi legitimé convocatis, et prae- 
sentibus accessissent, idem Nicolaus Sambokrethy, homo 
ut praemissum est Mattis Suac Cacs. Rcgiac praesentt; 
ibidem praefato testimonio nostro, iamfatos Mgrum Ad- 
amum Zkachany, ac Laurontium, Nicolaum, Gcorgium 
et Michaelem, fiiios praedicti quondam Stephani Honujlva 
de saepedicta Zkachan, in dominium eiusdem introduxis- 
set, eandemquo eisdem, ii)sorumque liaeredibus et suc- 
cessoribus uriiversis, prcmissa b'bcrlalionis et exemplioiiis 
dicti Kssini (iiii Episcopi ele. liliilo ipsis iiicunibcnle 
perpetuo possidciidiini statuissel, iiullo limc dic in codciii 
ibidem contradiddre apparenle. 'í'iukIciu Iciia scciimla 
pntxiina aiile pracscripluin festiun Ix'atdi'. Siiiioiiis rí 
ludae Aposlol. (iic iiciniic sciinciili pi-Mcinissar liilindii- 
ctionis et Staliilioiiis, dicliis lojumcs Ski'cbaiKiwych, pre- 
dictae possessionis Zkachan jiidcx, ibidem in fiicic |ir:ie- 
dictae domus seu sessioin's, coram ctMlcni iKtminc Maltis 
Suae Hegio el testimonio nostro praenotalo, noniine «'t 
in jxírsona ])raei'a1i Hssnn' dni l'anU Absicnni (nt jirar- 
missum est) Vj\)\)\ Transsylvanicnsis ctc. domíni sni, lo- 
tab praemissae Intnxhictioni et Stalntioiii conlradictionis 
velamine obviasset. Vernm dcindc Egi-ci^ins N'icolans 
Detkowylli PíMcrecIns Arcis Nillricnsis noniinr tMnsdem 
Kssmi I>ni Eppi piacdidac conlradictioni, in onmibns 158 

suis punctis clausulis et articulis, eessit, eura intellexis- 
set statutioiiem factam fuisse vigore Exc-ejitionis et liber- 
tationis eiusdom dui Eppi, in ipso festő beatur. Simoiiis 
et Iiidae Aploriim, iiemine ampliiis uec in loeo, nec hic 
coram nobis eontradictore diebus et horis a Regno sta- 
tutis existente. In cuius rei íidem et testimonium presen- 
tes literas nostras, pendentis et autentici sigilli nostri 
mnnimine roboratas praedeelaratis Magro Adamo Zka- 
chany ac Laiirentio, Nicolao, Georgio et Micbaeli Komo- 
lya, fibis quondam Stephani Homolya de praedicta Zka- 
chan, Ipsorumqne baeredibns et snccessoribus luiiversis 
dandas esse duximns, Dátum per manus Rmi dni Zacha- 
riae Moshoci Eppi Tininiensis et Lectoris buius Eccle- 
siae die vigesima quinta Introductionis et Statiitionis 
praemissarum Anno Domini Millesimo Quingentesimo 
Septuagesimo qiiarto siiprascripto." Hártyára irt eredetije 
a pecsét nyomaival, a nyitr. kápt. magán-levéltárában 
11. 6 sz. 1564—1598. 

BEREGSZÁSZI JAKAB, ismeretlen származású 
sz. Domokos rendi áldozár, Idt Bornemisza Pál erdélyi 
püspök s a njitrai püspökség administratora 1567-ik év- 
ben székesegyházának bitszónokává kinevezett, s hogy 
nemes hivatása kötelességeit, anyagi gond nélkül, annál 
nagyobb buzgalommal teljesíthesse, kanonoki javadalom- 
mal is ellátott. Jakab azonban a benne helyezett biza- 
lomnak meg nem felelt ; mert rövid idő múlva feslett 
életével s egyéb kihágásaival közbotrányul szolgált, úgy, 
hogy főpásztora, a káptalan beleegyezésével, kénytelen 
volt a méltatlant 1570-ik évi február 2-án kanonoki stal- 
lumától megfosztani. Mossóczy Zakariás, akkori püspöki 
helynök és troncséni fő-esperesnek a káptalan előtt tett 
panaszos nyilatkozatából tudjuk, hogy Beregszászi nem 
csak hivatalát hanyagolta el, hanem lakásul nyert kano- 
noki házát is a legrongáltabb álJai)otban hagyta hátra. ' 

1567—1570. 

* „Sabbato proximo post fcstum Beati Valentini Martyris co- 
ram Nobis pcrsonalitor Constitutus Rovorondiis Dnus Zacharias Mos- 
socius Pruthonularius Aplieiis, ADiauuiiiis Trinchinieusis, VicariuSj 159 

BÚSSY LÁSZLÓ kanonok. ^ 1569. 

CHAMA FÁBIÁN kanonok. C^sak Schvacli György 
emliti, többször idézett névsorában ; a káptalan országos 
és magán levéltárában ily nevű kanonok nyomára nem 
akadtam. Tudom ugyan, hogy ez idötájt Bars várme- 
gyében egy ily nevű t-salád létezett ; mert löf),"). évben 
Chama Gergely és István a garan-szent-benedeki apát- 
ságnak egy birtokukat zálogosították el ; ^ — ]54G-ban 
Chama Pál a nyitrai ká()talan előtt ügynököt rendelt ; 
— 1520-ik évi jimius íj-én pedig kíipösdi Chama Bol- 
dizsár ugyanazon ká])talaiil)an két jobbágy telkét Ké- 
esényi Endrének 8 ftért adta zálogba ; ^ — mégis talán 
nem alaptalan feltevésem, mely szerint Schvach a név 
olvasásánál tévedett, és Chamát irt Chasma helyett. 
Ugyanis a nyitrai káptalan 15()l-ik évi augusztus hó 
3-án kiállított egy bizonyítványt Csázmai Fábián (de 
Chasma) nevű tanitó száináia, melyben magasztalólag 
kiemelvén nevezettnek a nyitrai tanuló-iíjuság nevelése 

protestatus ost : Quo modo Anno ir)fi7. monso Soptombri fráter ./«- 
colms de Bcreyzaz Ürdinis Praodicutoruni propo lianc Ecck'siani Ca- 
tlicdralom NiUrionsom ad (Jílicium l'racdicatoris [ler Rovorondiss. 
Dnum Pauhim Al).steiniiim (stc. conscnliontiltns oninibiis fratribus 
Capitnlaril)ns, vocatus íuissot, (Uii ol provontus scu porció unius 
(/unonicalns assii,niata fiicrat (!t tradita siniid ciim donio in lioc Ca- 
pitulo t'undata Magistri (-ondani Blunii de (Jyarmitth CuiiIdvIk. Tandem 
visis suis certis et onoi-jniluis excctssibus |)r(d'atns Dniis iissnms 
oiindom fratrera Jacobiun dicta Oanonicali jjorclone dio scminda l-'c- 
bruarii Anno 1570 privassot, coiisenticnlibus siniilitor profatis donii- 
nis Capilnlari])us. Et. (piia ca raliono coUata fnorat sibi ua jiortio 
Canonicalis, ut doinuni in (pia tuno inansissot, (|no(pio modo possct, 
r((Htauran!t, cl oam pessiimdari non pcrmiUorot, Illc auliím non con- 
sid(!rata sud difj^nitatis ot humanitatis rationo, domum canduni doso- 
lavit tanto modo (!t in luillo rostauravit in suiim dodocus ot Eccle- 
«iií doroj>;amon, proindo Idcm Vicarius per solomncm iu-ot<'slationtMn 
coram Nol>is liic rosiduos (pios liaborot jirovontus cl ol»vcntioncs 
qualosciMKpio areslavit us(iu(5 ad condif^nam salisfaclioncm domns 
predicto ct alias pronl síin licnit cl potiiit." Nvitr. kápt. nyilvá- 
nos levídt. l;{. Prot. i;{. 1. 

* Schvach (iyörgy névsora. 

^ Knauz. Garan-mcUctli Szcnl-MmiMl. Apálsáj^-. 1. 17'J. 1. 

^ Nyitr. kápt. orsz. lovt. 1. Protoc. Ü. 1. 160 

és oktatása körül két éven át szerzett érdemeit, a to- 
vábbi magasabb kiképezte tése czéljából távozót az ille- 
tőknek legmelegebben ajánlja. Szerény véleményem sze- 
rint e bizonyítványból s azon tényből, hogy 8 évvel ké- 
sőbben a káptalanban egy hason-nevü kanonok létezett, 
elegendő valószínűséggel következtethető : hogy Csázmai 
Fábián Nyitráról eltávozván, valamely külföldi egyete- 
men a hittndományokat hallgatta, s azok befejezése után 
Nyitrára visszatérvén, Bornemisza Pál püspök által az 
egyházmegyei papság kötelékébe felvétetett, és nemso- 
kára kanonokká kineveztetett. Különben bármikép Ítél- 
jen valald erről, emhtett bizonyítvány, mint adalék a 
nyitrai tanügy történetéhez, megérdemli, hogy azt ere- 
deti szövegében közöljem : 1569. 

„Nos Capitulum Ecelesie Nittriensis, Memorie com- 
mendamus tenoré presencium significantes, quibus expe- 
dit universis. Quod qiűa Excellens vir magister Fabia- 
nus de Chasma Artium liberaliimi studiosus aliminus, 
snmma dexteritate, probitate pubem Nittriensem integro 
biennio aluerit, docueritque et ad miűtam frugem per- 
duxerit, in quo virtus premio honesto fraudari non pos- 
set, iamque ad maiora adipiscenda suspiret, iit cum Mu- 
sas liberales pcrspectas haberet, cupiatque ad Del hono- 
rem et Potn'e decoretn animum excolere documentis salutarihus 
et divinis, quibus non sohim ipsiunmet sed pátriám 
ilhistrare possit ; Propterca Eius animi raciones probe 
considerantes, emn ipsum complectimur, tmn cupimus 
ut eonatibus suis Altissimus adsit, dirigatque ani- 
mum et at-tiones ipsiiis ad honorem nominis sui, Nohis 
sane et Ecelesie liuic in erudienda piihe dUigentissime inservi- 
vit, ita sane ut maximam laudem a Nobis et omnibus 
qiii eius studia experti sünt mcreatur, quem quidem be- 
nevole dimisimus. Dátum Dominieo dic proximo post 
Festimi B. Petri Apóst, ad N'incula, Anno Domini Mil- 
lesimo Qiüngentesimo Sexagesimo l'rimo.'' ^ 

* Nyitr. kápt. orsz. Icvt. 9. Prot. 224. — Az eredeti fog-alnia- 
zatban a következő, habár löriilt mondat olvasható : „et desiderauius 
tandem ad Nos ex Athenis doctuni ct Patrie utilem redire." 161 

LOVCHÁNYI GYÖRGY (ele Nagy-Lovdia) oi-kii- 
iionok. Ir5(j9-ik évben Bornemisza Pál püspök és kir. hely- 
tartó parancsára, a naí^yszombati polfjároknak Telciicly 
Miklós esz1(M-£>omi kanonok ellen indított kei-esetében, 
tanúk kili.i Ugatásánál iin'nl k;i|i1al;ini kiküklött veit részt.' 

1509-1570. 

SZKACSÁNYl MÁRTON, 15(ii^-ik évben oltárigaz- 
gató, 15()9-ben kanonok. ^ 1509. 

RA1)0\7CH PÉTEIÍ. Mint záoráb-eoyházmegyei 
áldozár jött hazánkba. ^ 1578-ik évben már njitrai kano- 
nok volt, és Miksa király parancsára, Klobusiczky Endre 
királyi emberrel egy Osztrosith Miklós, Jaknsith Ferenez 
és Petróczy Miklós által Zermegh Doi-ottya, Bábay György 
neje ellen inditott perben tanukat vallatott ; * 1574-ik évi 
október l'-2-('n pedig Báthory Miklós országbü'ó rendele- 
tére, kozmaí'alvai Dolgos Gyíirgy hasonló természel ü 
ügyében járt el mint káptalani bizonyság. ^ — 1575-ben 
aláiita Poklostóy Máté sághi prépost alapitó-lcvelét. 
1589-ben Ei'nyey Balázs és Tamástól egy kis-köröskényi 
nemesi kúriát vett zálogba 150 lton a nyilrai káptalan 
előtt. *"' - - Mint trcncséni föesperes 15S8. június 28-áii 
Bremer Péter kanonokkal a trencsén-vái'osi templomokat 
vizsgálta meg; 1580-ban ])edig Schindler Endre biróczi 
plehi'niosl, li:iJottidézés (nekromanlia) bűnténye mia11, 
löpászlori meghagyásból kikr)/,('isile11e és jii\;ulalm:i1('>l 
megfoszloUa. ^ — 159()-l)eii unoka-hugának l'hyliUi Ilon- 
nak, Seiuiyei Mihály nejének, a nyili'ai kiiplidan-ulczá- 
hiUi egv Iii'izal, kél alsó-zoboi'i szülővel együll ajándéko- 
zóit. '^ 159;M)an egy lelsö-kíM-riskényi jobbi'igv-lelket 
Senn\'ei Milü'ilvn.ik zi'dogba adoll. " - 159()-ban több \'<']<n- ' r. (.. n l'rol. L\^. Sf:il.nt. i:)00. 70. - * U. o. 
■'' Iiiiiuíciil. Dc/.scriczky. IlistorÍM Ki»isc<tii;i1i)s Vai-icnsis. Pata- 
loj^iiH |iay'. 14. 

* N.vitr. kíipt. orsz. Irvt. 17 l'mi. 117. 1. '• U. o. 14ll. 1. - 

" 11. (). ;!s i'mt. ;t4;5. i. 

' Szt;'ii'(>lv Liijns kivonatai Tn-ncsrii város számadási kfiiiyvri- 
l)ől. (l'i-ot. A. (íyöry <'t 1^. Szlárok. íl'.t. ('•s 7.'t. I.) 

" Nyitr. ká[it. orsz. Icvl. ;!S l'rot. '_»(;;',. » U. o. 40 l'rol. tU. I. 

U köröskényi nemes birtokossal némely zálogba vett bir- 
tokrészek iránt egyezséget kötött. ^ 

1597-ik évi ápril 20-án Korompay Márk kanonokkal 
kiküldetett Kristossovicli Farkas köröskényi birtokoshoz, 
ki „minthogy valaminemü háború miatt budosásban köl- 
letik esnie, és házából kibudosnia," elöttök végrendele- 
tet tett. ^ — Ugyanazon év jnliiis hcvában nemes Tlm- 
róczy Péterrel megjelent a káptalan előtt egy alsó Zo- 
boron fekvő szőlő ügyében, melyet Thuróezy Péter 1596-ban 
Nagyvátlii Báhnttól 200 lton vásárolt, melyre azonban 
Radovich, a szomszédsági jog czimén tartott igényt. A 
vitás ügy némely barátjaik, névszerint Biczo János, Ap- 
ponyi Ambrus és Sennj'ei Mihály javaslatára akképen 
intéztetett el : hogy Radovich Péter lefizetvén 200 ftot, 
a szőlőt Thurócz}1:ól örökön megvette. '^ 

Hogy Radovich Péter tudós és tevékeny férfin volt, 
azt bizton következtetjük ama disz-czimekből, melyek- 
kel őt Róma kitüntette ; igy már kanonoksága kezdetén 
apostoli főjegyző volt, utóbb pedig a lateráni palota gróf- 
jának czimét viselte. A káptalani hivatalok minden foko- 
zatán át egész az első méltóságig, az olvasó-kanonok- 
ságig emelkedett s azt mint váczi püspök is megtartotta. 

Az egyházmegye kormányzásában, mint Mossóczy 
Zakariás és Fejérkövy István püspökök vikáriusa, s a 
püspöki szék kétszeri megüresedése alatt, mint káptalani 
helynök tevékeny részt vett. — 1595-ik évi november- 
ben Baranyay Pál szent Márton pannonheg}i főapátja 
a sz. Kozma és Demj énről nevezett ludányi apátságot 
adományozta neki ; mihez Fejérkövy István püspíik, mint 
királyi helytartó beleegyezését is megnyerte. Minthogy 
azonban közvetlen elődje az apátságban, Celini János az 
apátság javait Babindaly Endre örököseinek adta bérbe, 
ezek támogatva gyámjok és gondnokaik, névszerint : 
Telekessy Mihály, Petróczy Ferenez, Apponji Péter és 
Pál, Vizkelety Tamás, Káhiay János és Zerdahelyi Mi- 

» U. o. 43 Prot. 81. 1. — = U. o. 42 Prot. 14;{-14r.. — ^ U. o. 
42 Prot. 186. 1. 163 

hály által, magokat az apátság adományozására jogosul- 
taknak állították, és Radovichot apátnak elismerni vona- 
kodtak. Radf)vifli az ügyel békés utoii elintézni óliajtván, 
a káptalan előtt késznek nyilatkozott Babindaly Endre 
örököseit kegyurakiil elismerni, ha azok erre való jogo- 
sultságukat bebizonyitani képesek ; s a mennyiben az 
apátság jobbágj'ai, az elődje által kötött szerződés alap- 
ján a ludán;s'i kastélyban munkát végeztek, ezen g5^akor- 
lat folytatásába a szerződés lejártáig beleegyezett. E ki- 
egyezés után Babindaly Endre örökösei nem ellenezték 
többé, hogy Radovich az apátság birtokába lépjen. ' 

1599-ik évben váczi püspökké kineveztetvén, a pá- 
pai megerősítést 1600-ik év deczember lo-én kapta. 
1G02. május 3-án Kiss Ferenez, Kecskemét város képvi- 
selője a káptalan előtt megjelenvén, Radovich püspökkel 
az egyházi tized iránt egyezkedni kívánt. A püspök tá- 
vollétében testvére (helyesebben sógora) Uhyhth Miklós 
a kiküldöttel akképen egyezett meg, hogy Kecskemét 
város püspökének szent Mihály napján 200 aranyat fize- 
tend. ^ Midőn Rédey Ferenez IGOÖ-ben a nyitrai vái-at 
ostromolta, Forgách Ferenez püspökkel Radovich Pétei- 
is a várban volt, s annak átadása után vele Győrre tá- 
vozott. ^ — lf)OG-ban a bécsi békekíHés pontjait, * — ]{MK 
november lí)-én pedig a gróf Furgách Ferenez érsek ál- 
tiil II. Mátyás királylidz intézett tiltakozást irta alá.-' 
Még ugyanazon évben fcjczle l)e (Vildi |»;ilyáj:i1. 

j:)T;3 KiOS. 

RADVÁNVI SiMONIDES JÓNÁS, dékán, iilóbb 
őr-kanonok. Bálhoiy Miklós nádor j)arancsára ir)74-ben 
gróf Salm (iyula pőslényi és irnielyi birlokiiin, mint káp- 
talani bizonyság, határrendezésnél volt jelen. löílT-ik 

' Nyitr. kapf. ma<jf;iii I(>vt. V. \ 1. n. s. 

- Ny. kíipt.. nrsz. Icvl. 47 l'rot. l.")L'. 1. 

" Pray (Icory-. Kpislolac rrorcruin IJo^mi Huiiír. TIT. L'SÍ). 

■• lOxfMiiplai- líccitiicilialioiiis cuni Hniiiiaris f.iclac 2:!. .Iiiiiíi 
IGOd. l'atakini 1(;.".;5. pauf. 14. Kovadiicli. Siipplcinciilmii a<l X'.'sli- 
gia Comitioriim. III. 'M2. 1. 

^ Péterffy Car. Sacra ('(.ii.ilia l{. Huiiír. II. IMI. I. 164 

évi június 14-én a káptalanban panaszképen előadja : 
hogy ő a Köpösd nevii faluból neki járó dézmát tiszt. 
Szepesi Egyednek (Egidio Scepusiensi) a méltóságos 
nyitrai püspök káplánjának engedte át, azon kikötéssel, 
hogy ez őt megbatározott időben az isteni tiszteletnél 
helyettesítse ; minthogy azonban Egyed két nap előtt 
bizonyos vétség miatt, egyházi tilalom alá esett, ő (Jó- 
nís kanonok) ezen ügy elintézéséig tett Ígéretét és ado- 
mányozását visszavonja és semmisnek tekinti. '■ 

1571—1597. 

TRENCHÁNYI GYÖRGY kanonok. ' 1571. 

KAMÓCSY DEMETER, kanonok.^ 1574 1598. 

POSGAI ZSIGMOND kanonok. * 1574. 

NAGYLÁNYI SAÁR BALÁZS kanonok. -"^ 

1574-1591. 

HÁIGEL MIHÁLY, kar-énekes és kanonok. Neve 
csak Poklostóy Máté sághi prépost 1575-ik évi május 
1-én kelt alapitó leveléből ismeretes. " Valószinüleg ugyan- 
az, ama Soproni Mihály kanonokkal, (Micbapl Soproni-. 
ensis) ki 1574-ben egy beigtatásnál vett részt. ^ 

1574—1575. 

YARASDI MIKLÓS kanonok. » 1576—1591. 

NYITRAI MÁTYÁS kanonok. Rádeczi István egri 
püspök és kir. belytar-tó 1579. november 21-én kelt ren- 
deletére, Mossóczy Zakariás váezi püspököt és ludányi 
apátot, Desith, más néven Horváth Mátyás királyi em- 
berrel ugyan azon apátság birtokába bevezette. '•' 

1576—15^. 

SZENT-MÁRTONI RÉPA GYÖRGY (de S. Mar- 
tino, vagy Martinopolitanus) kanonok ; káptalani kikül- 
detéseknél többnyire csak Martinopolitanusnak irták, ami 

' U. o. 17 Prot. 140. — 42 Prot. 129. 
- Schvach névsora. — I. Yurum E. Yisit. Canon. 
3 Nyitr. kápt. orsz. Icvt. Statut. 1570-90. — * U. o. 
^ U. o. — ° Nyitr. kái>t. mag'áu levt. I. n. 6. 
' Orsz. k'vt. 18 Prot. 42. 
« U. o. Statut. 1570-90. 

® Nyit. kájtt. magáji levt. VI. n. 8. — Orsz. levt. Statut. 
1570—90. ' ]P)5 

alkalinii] szolaált Schvach rjyr)rű;\Ti(:'k, hogy két kano- 
nokot, MartinoiHilitaiius Györgyöt ós Répa (igy) Györ- 
gyöt csináljon belőle. ' 1578 — 1594. 

DHAKOXIDES TAMÁS. Leinbergi származású 
(Leop(»li1aiiiiH) dékán és kanonok. Határjárásoknál és ta- 
nuk kihallgatásánál kái)talana képvisele1él)en gyakran 
szerepeit. ^ 1578—1591. 

NOVAK PÉTER. Cseh-országi származású, dékán- 
kanojiok. KKKJ-ik évi február 19-én Korompay Márk és 
Körösi István kanonokok előtt tett végrendeletében For- 
gácli Ferencz püspöknek egy i'ubin kővel ékitelt arany- 
gyűrűt; a Szent-Léiek oltárának egy 10 í'ton kiváitott, 
,Tejes' nevű szőlőt ; kanonok társainak egy-egy tallért ; 
Szepesi Egyed püspöki káplánnak egy róka-prémes su- 
bát; Marezel Gáspár nyitrai plébánosnak egy fekete öl- 
tönyt ; — Nagy Lukács berencsi plébánosnak egy morva 
posztóból készült öltönyt, a szent-jános-elefánthi pálosok 
házl'őnr)kének egy nagyobb fek(Me kr)penyt hagyott. Né- 
met könyveit a fennevezett Egyednek, a többieket a 
káptalainiak, hangjegy-gyűjteményét a székesegyházi 
karnagynak hagyományozta. T("»bbi ingóságait, cselédei- 
nek hagyott némely tárgyakon kivűl eladatjii, s az azok- 
ért beveendő készi)énzt csehországi rokonainak, vagy, 
ha azok nem jelentkeznének, a székesegyháznak és sze- 
gényeiknek kifizettetni rendelte. Meghall lOOO-ban. ^ 

1580 um. 

GUNDOSS JÁNOS kanonok, csak Schvach György 
névsorából ismeretes. 1580. 

UlMvMIOIv IM']TI*]1» kanonok és gradnai l'ő-esperes. 
A hittndonii'uiyokat a bolognai egyetemen hallgalla s 
azokból Indori oklevelei kaji(»11. 158i-ik évi június 15-én 
nemes Zsandiokrétliy Anna kérelmére, ki bíítegsége mi- 
att a káptalan előtt meg nem jelenhetett, Grádeczy Já- 
nos kanonnkkal ugyanannak lak;is;ira kűldelell, ki előt- 

' Nyitr. kápf. (.rsz. Icvt. :!() Prot. IS'J. Slatiit. l'iTn !HI. 
'' V. o. IS Prot. 141. Slaliit. i:.7(» ;ii». 
^ Nyilr. k;i|it. ursz. l.'Vl. ;;7. I'mt. 4(U. Statiit. l.'iSd ;)(l. 
44. i'rot. 47S. tük bizonyos ügyeinek elintézésére meglialal mázolt ügy- 
nököket rendelt. ^ Meghalt 1589. évi októberben végren- 
delet nélkül. Hagyatékából sógorának Czipel Jánosnak 
20 ft, egy fekete posztóból készült felső öltöny, több le- 
vél, ezek között az emlitett tudori okirat, és két kisebb 
láda jutott. 2 1580—1589. 

HRASZTOVICZAY IST^^ÍN, kanonok. ' 

1581—1584. 

IFJABB GUDÓCZY ISTVÁN éneklő-kanonok. 
1598-ik évi deezember 31-én kelt végrendeletében For- 
gách Ferenez nyitrai püspölaiek két aranyat, Radovich 
Péter váczi püspök és nyitrai lectornak egy ezüst kana- 
lat, a székesegyháznak 18 akó bort, a Bold. Szűz Mária 
oltárának ugyanott egy Kis-Emőke szomszédságában 
fekvő rétet ; Nagy Lukács berencsi plébánosnak egy ró- 
kaprémes subát hagyott. * Meghalt 1599-ik évi januárban. 

1587—1599. 

ZANICZIvY JÁNOS. (Zanieius) :\lint zágráb-egy- 
liázmegyei növendékpap a római ,Collegium germanico- 
hungarieum' tagja volt. Későbben njitrai kanonokká és 
gradnai fő-esperessé neveztetett. ^ 1588 — 1590. 

MESZLÉNYI MÁTYÁS dékán-kanonok. Meszlény- 
ben Vas vármegyében született, hol két nemesi kúriát 
birt, melyeket njitrai kanonokká kineveztetése után Lan- 
thos Benedek meszlényi lakosnak adott bérbe. " 1588-ik 

» U. o. 30 Prot. 49. 

2 „1589. 2-a Novcmbris Rndiis D. Polrus Radoviciiis Caiioni- 
cus ct Vicarius Eppalis Nitr. ex voluntate ct assonsu Ca[)ituli, Agili 
loanni Czippel, affini Rdi olim Dni Petri Bremerii S. Thoologiac 
Doctoris, Canonici istius Capituli, alias sine Testamento e Navis sub- 
lati, ex rebus ac mobilibus eiusdcm olim Petri Bromeri relutis, vi- 
ginti ílorcnos hungar. in talloris, unain véstem supei'iorem ex Saya 
uigra gestam, aliquot üteras et i)raecipue unas in pergameno super 
Doctoratu Academiae Bononiensis emanatas, eidemtiue olim Petro 
Bremero extradatas, ac duas ladulas extradedit." U. o. 36 Prot. 13. 

8 U. o. 30 Prot. 79. — 182. — * U. o. 39 Prot. 90. — 40 Prot. 41. 

^ Nyitr. kápt. orsz. Icvt. Statut. 1580—90. Card. A. Steinhuber 
Gesclűclite dos Collegium Germán. Hnugaricum. T. 327. 1. 

ö Nyitr. kápt. orsz. levt. 42 Prot. 111. 167 évben Tajnay Péter bizonyos ügyében, a káptalan meg- 
bizásából tanukat hallgatott ki. ^ 1588. 

FP:LXÉMETHY BEXEDEK, kanonok és gradnai 
fő-esperes. Neve a nyitrai káptalan országos levéltárának 
jegN^ző könyveibon először lőKS-ban fordul elő s azon túl 
gyakran vett részt beigtatási, határjánísi, tanu-kihallga- 
tási, vagy végrendelet hitelesitési kiküldetéseknél. így 
1590. január líi-án nemes Chermeni Mihály ügyében 
Zongíir János királyi emberrel tanukat vallatott. ^ 1596. 
január 6-án jelen volt Babindaly Endre özvegyének, 
születelt ghymesi Forgáfli Orsolyának végső intézkedé- 
sénél ; ^ ugyanazon évben még egyszer említtetik, mint 
kanonok, midőn alsó Zoboron fekvő szőlejét a káptalan 
előtt eladta. A következő lo97-ik évben kanonoki java- 
dalmáról önként lemondván, a pálosok szerzetébe lépett, * 
és nem sokára a szent-jáuíjs-elefánthi zárda főnökévé 
választatott. Mint ilyen 1600-ik évi június 2-án a nyitrai 
káptalan elolt Elofánthy Zsófiától, í^iuka László nejétől, 
egy \'2 holdnyi fiildct zárdája számái'a S5 magyar ftért 
zálogba vett. ^ Utoljára találkozunk vele lf)l4. február ' U. o. :J7. Prot. :;i. 

2 Nyitr. kíii»t. or.s/,. Ii-vl. FasíMc. Atli'stafionniii. n. 20. 

» U. o. 40. I'iot. 14(J. 4:5. Piot. l. 

* ..Fráter item HcncsdicUis Fí'liii'iiK'Uiy, ranonico Nitrionsi 
et Arclii-Diacono Graclnonsi, Knüuita Pauliiius, in Monask-rio S. lo- 
annis Ba])t. de et siipra Felso-Klcífant sacro Relis;ioiiis liabitu indu- 
tus, íloruit circa Annum irií)7." (l'oiiyrácz. Triiimpluis Paiiü pag'. őT.) 
Orosz Fcreiifz, up:yau azon rend tíijTJa, „Synopsi.s Aimalium FF. 
Krcniitarum Ortl. S. Pauli. pajj. 28.'5" czimü munkájában ezen rövid, 
de luílyes aflatot ekkéjieu trave.sztálja : ..Henediutus Frlin''nn'tliy Hiin- 
g^ariis, ox Canonico Nitriensi et Arclii-Diacono (Jradnensi, sacro lia- 
bitu in Elojiliant indutiis, ibidomciue ut Prior Anno ir>97. mortuus." 
Hoffy l.")í)7-ben, sőt jóval k^'sőbbon mí'ff élt, ezt, a felhozottak után 
noni kell bizonyitaiuun ; jn-rjel pedig azon évben nem lehetett ; mert 
a káptalan országos levéltárának 4.5-ik sz. j)rotokolluma szerint (17:5 
1.) ir)í)7-lien Füzessy Endre volt az elcfánthi pálosok liázfőníike. 

* „Anno KiOO. F'eria soxta [iroxima post Festiim SS. (^orporis 
Cliristi, Sopliia Elefántliy, consors Ladislai Lwka coram Tapitulo 
Nitrionsi fatetur, (piod ob ffravem earistiam annone 12 juffera terra- 
rum arabiliuni Ri'lit,'ioso Fratri Henedicto Felnémetliy. Fratrum He- 168 

23-;in, midőn n,í>y;iii;iz()n káptalan elült niogjeleiivén, 
renclíonökónok iKívéboii a szerzet Bars vármegyében 
fekvő nagy-lóthl birtokát Koliáry Péternek, Ersck-Ujvár 
al-kapilánj^ának bérl)e adta. ^ Hakílának éve ismei-etlen. 

1588— bV.)7. 

DOMBRÓI TAMÁS (Dombrinus) kanonok és dé- 
kán. 2 1588. 

DINKOVICH PÉTER, kanonok. Báthory István 
országbiró parancsára, mint káptalani kiküldött, Zerda- 
helyi Pál királyi emberrel 1591. június 19-én Sólyom 
Bertalannak Bartakovicli Fercncz elleni peres ügyében 
Kis-Apponyban tanukat hallgatott ki. ^ Meghalt 1600-ik 
évben. " 1588—1600. 

KOROMPAY ]\IÁRK, őr-kanonok. Mint kanonok 
először 1591-ben cmlittetik. 1611-ik évi június 11-én Sá- 
ray Balázs és Czegiédy Jakab kanonokok előtt tett vég- 
rendeletében intézkedett, hogy holt testét sz. Zórád és 
Benedek egj^házában, a szent-kereszt oltára előtt, vagy 
mellett temessék el. Lépes Bálint püspöknek egy dupla 
aranyat és egy dupla tallért, kanonok-társainak e^^y-ogy 
aranyat, Sáray Balázs kanonoknak egy skarlát felső-öl- 
tönyt, s egy ezüst kanalat és villát, Czegiédy Jakabnak 
egy köpenyt s egy ezüst kanalat és villát ; Somogyi Ger- 
gely püspöki helyettesnek egy kanalat, a njatrai plébá- 
nosnak egy felső öltönyt és 8 ftot ; Dávid Pál kanonok- 
nak egy kanalat; szegényeknek 12 ftot; temetésére 
40 ftot; a székesegyház fő-oltárának 11 akó bort; sz. 
Jakab (nyitrai) templomának 3 ftot, sz. Mihály templo- 
mának 3 ftot, a párutczai sz. István templomának 3 ftot, remitarum b. Pauli i)rimi Horomitc in Claustro S. loannis Bai>t. su- 
jira FolsS-Elcfantli fundato dogeutium Priori, ])r 85 Ilor. liiinn-. oppi- 
gnorassct ot rcsignassot." Protoc. 44. 495. 

* .,1614. Doniinica Rcminisccrc. Bcnodictus Felnéiiicthy, Kráter 
Ord. S. Pauli, nomine Prioris Generális coram Capitulo Nitriensi 
])ossessionem Nagy-Loot in Comitatu Barsicnsi Iiabitam, in Arcndam 
locat Petro Koliary, Vice-Capitanco Presidy Wyvár." Protoc. 513. 8. 

2 Nyitr. líá[)t. magán. lovt. F. V. n. 9. 

^ Nyitr. kápt. orsz. levt. Prot. 37. 325. — Prot. 37. 504. 169 a berencsi és liikyi egyházaknak egyenkint 8 flol ha- 
gyott. ,,Az isk(ila-inest('i-nek — igy folytatja - a kis 
szobába való kárpitot liagiom, mind az ot való zöld posz- 
tóval cgiüt ós cgi ezi^ist kalanat. Végezetre kíiniíirgök 
Urunknak eí) Ngának, hogi ő Ngha megtekintvén én 
régi szolgálatomat, engedje, ha nem mindeneket, csak az 
magiar köniveimet is az Eöchémnck Gubisnak." Meghalt 
1611-ben. 1 1591— KHl. 

FERENCZ kanonok. ^ 1 .V. L>. 

MARLIANI AURÉL ÁíiOSTON, dékán-kanonok, 
utóbb székesegyházi fő-esperes. Fejérkovy István jiüs- 
pöknek, mint királyi helytartónak ]»arancsára \'ai's;inyi 
Miklós királyi emberrel, kesseleökeöi Majthényi László, 
Káfacl és Miklós ügyében 1595. évi június 13-ik és ki)- 
vetkező napjain Nyitrán, Kovarczon és Felfalun tanukat 
vallatott. ' 1592- 1597. 

NAGY MARCZEL (sö vényfal vai) bölcselet- és or- 
vos-tudor ; nyitrai kanonok, treneséni fő-cspercs és sz. 
Bencdeki'ől nevezett szkalkai apát. Fő-csperesi köteles- 
ségeit nem a kellő erélylyel teljesítette, mivel luteraniz- 
musról gyanús alesperesek választását megengedte és 
megei'ősitette, mi által gróf Forgáeh Ferencz ])íisp()k 
rosszalását vonta magára. * 159S, január 81-éii a k:ij)ta- 
hui előtt megliatalmazoll ügyníikf'ikcl nevezeti ki. '' 15'.líl-ik 
évi szeptiMiihei- 5-(''ii I'ieí-lnni 'ri'encsén vármegyében Ro- 
gady Miklóstól vett birtokát, miután az, rendes székhe- 

• Nyitr. Kii|>t. orsz. lovt. :!.". I'rol. 041. 4'.l Pmt. 10l>. 
- S(;Ii\v;u.-li (lyirgy m'-vsora. 

" Nyit. ká|»t. orsz. Icvt. .'17. I'rot. r.(;s. Faso. AUostat. ii. ll'. 

* Lányi Kái-. Maf^yarföld IO;;yliázlörl(''ii(!lni 1. 2'>l. I. 

'' ..ir»!)S Saljl»atho proxiino post Kcsliim Coiivursiniiis (!. I'aiili 
A\>. R. I). Maiciilliis Naf^y, Al>l>as S. Hcm-dicti di- |{iiiiil.ii.><, .\. Dia- 
conus Ticiicliiiiiciisi.s, J*luIos<)|iliia(j ct Medicináé Dixrlor el ("ammi- 
cus lí(;(;lesiaL' iitisU'ae Nilli'iensis, (ioi-ani noliis |iers(inalitec lonsti- 
tutus, l'rocuratores coiistiluil : v^r. iiiayisl. Stt«|iliamnn Soiuoi^^yi l»i- 
rectorom causariun RejUfaliiini, Matliiani Kolosváry, Nicnluiiin Mnjfliady, 
Niculaiim ForonuzITy, Siiueni'iu .lezeiiszky, Ludi>viciini Thurinzky, 
loiuiueni Madocsányi, liadislauin Rosoii. ('Iiii.sleiilionini Kiil>inyi, 
Frautiscuni Nagy." - I'rot. 4(1. 4U. I'rot. 44. W^ú't. 170 

lyétől való távolsága miatt alig jövedelmezett valamit, 
ugyanazon Bogady Miklósnak, akkor trencséni alispán- 
nak 500 fton adta vissza. Meghalt 1602-ik évben. Vég- 
rendeletében ^ vagyonának jelentékeny részét 1599. óta * Végrendeletének tartalma a következő : „In Nomine Patris 
et Filii stb. — Habeo Aureos Mille ducentos, Talleros sexccntos ui- 
ginti, Iteni in Dutki flnos trecentos, Vnam Monetam Transylvanicam 
aur am, sex aureos ponderantem ; alterani niinorem Imperatoris Ne- 
ronis, duos ni l'allor aureos ])onderanteni ; catenulani aureani quadra- 
ginta aureos continentem, Pelvini item siue Malluvdum (Lavoii*) cuni 
suo gutturnio, coclearia argentea duodecim, cum totidem furcinulis, 
et sex pocula argentea deaurata, se mutuo ingredientia. — ■ Ex his 
Rndissmo Dno Eppo Nittriensi Patrono et Praelato meo gratiosis- 
sinio lego Catenam illám auream, 40 aureos ponderantem, cum dua- 
bus illis Monetís aureis, Transylvanica scilicet et Neroniana, rogans 
Dnationem suam Rmam humiliter, dignetur hoc meum Testamen- 
tum per omnia ratum liabere et ap})robare. 

Rssmo Dno Vaciensi (Radovich Péter, váczi püspöknek és 
olvasó-kanonoknak) lego véstem meam novam sericeani ex ormasino 
nigro confectam, et pellibus agninis pulclierrimis, vei caprinis po- 
tius subductam. 

Singulis dominorum Canonicorum lego binos talleros, eo no- 
mine, ut tamquam boni fratres tempore sepulturae meae mox Sa- 
crificium Missae i)ro anima mea Deo oíferant. — Ad Altare S. Cru- 
cis et domum Canonicalem lego flnos centum. 

Pauperibus Cliristi lego duo vasa viiű, (jnorum singula con- 
tinont akones 14. item quicquid frumenti liic Nitriae iu cellario 
repositum Iiabeo. Vendantur liaec integre, et iu pecuniam rcdacta 
distribuantur inter pauperes et egenos. 

Matri meae charissimae lego trecentos talleros. Item pelvim 
sive malluviuni argenteum cum suo gutturnio; coclearia et l'urcillas, 
nec non sex illa pocula se mutuo ingredientia, eidem Matri meae 
senio confectae lego. Quodsi ipsa iam deiuncta csset, trecentos cos- 
dem talleros, cum rebus argenteis, paulo ante si)eciflcatis, Gcorgio 
et Danieli Nagy fratribus meis, aut alterutri eorum superstiti lego. 

Lego [)ro exequiis meis, et parvula aliqna Memória lai)idea 
mihi origonda flnos 140. 

Lego in redemptionem ex captivitate Turcica í'ratris mci mi- 
serrimi Francisci Nagy mille et ducentos aureos et talleros trecentos. 

Dno Custodi Marco Korompay lego vnam véstem inferiorem 
ex Zambalotto nigro ; Item Dno Volphango (sic) Kapronczay véstem 
novam superiorem ex Zambalotto nigro confectam ; caeterae res 
meae universae vendantur et pro iuvando Francisco Nagy cedant. 171 

török fogságban sinlödö testvér-öcscsének, sövényfalvai 
Nagy Ferenc.znek kiszahaditására liagyományozta, mely 
czimeri a kcii)talan 8(XX) í'íut jóval meghaladó összeget 
fizetett, a mint ezt a nevezett örökös 1604-ik évi május 
4-én kelt nyugtájában elismeri. * 1593 — 1602. 

SÁRÁY BALÁZS őr-kanonok. 1597-ik évi ápril 
16-án Zay Péter és Endre megkeresésére, a káptalan 

Quod attiiiut ad provcntus meos Zkalkenses, ii adhuc incorti sünt; 
scio pro certo frumentum praeteriti anni quartalium vulgo cswertniak 
{igy) vocatorum circiter sexcentorum, intactum f)lane et integrum 
esse ; restant etiam multa quartalia Hordei, j)ro coquenda cerevisia, 
avena itom, educillum corovis'ac et alii proventus praeteriti ot ])rao- 
sentis anni de quibus a Michaelo Suskowith diligens cxigenda ost 
ratio ; deinde omnia vendantur, et in unani summám pecuniae re- 
digantur, ex qua ad Altare Monasterii Zkalkensis lego 100 flnos, 
reliquum totum in rodemptionem et subsidium afflicti íratris mei 
Francis(;i Nag>" ai)ud Turcas modo cai)tivi convertatur. Debeo oqui- 
dem multum üli Ecclesiae, idoo(|uo plus legare illi deberom ; sed 
mente revolvo susi)iria, genitus, diros cruciatus ac tormenta, quae 
fráter meus a[)ud Turoas cxiieritur quotidie, et exemjilo Sancti illius 
Episcopi Nolani, captivi fratris [jotissimam rationem habere cogor, 
sperans Dominó Doo hoc pietatis olTicium gratum, acceptumque fu- 
turum. Su])pli(;o Rvnio Dno Prachito meo colendi-ssimo, digiu'tur in 
hoc serio ac clomenter iiicuml)ere, ut Frator meus Franciseus Nagy 
primo (luocjue tempore ox ca[ttivitate liberetur. 

Quodsi iiitorim contingerot, fratrem moum Franciscum Nagy 
in ca[)tivitate móri, aut (piod Deus avertat, tormentorum ac carceris 
tacdio victum, a íide deficero, e.\ praedicta Summa jiecuniaií fratri 
meo Francisco legatu, lego Vener. Caj)itulo Nitriénsi llnos 1000 eo 
íin(!, ut hos Mille Iluos Civitali Viennensi, aut cuicuntiue alteri lo- 
cent, et ex eoruni lucro, sive pensione et censu anuuo, Alumnus 
ali(|uis ia studiis successivis temjioribus alatur et interteneatur, ser- 
vitio (livino i|uandocun(pu! Fidem Vener. Caititulo visum fuerit, 
mancipandus ac destinandus. Fltra hos 1000 llnos (piiccpiid su- 
porfucrit, (jieiiitrici meai; cliarissimae et fratribus (íeorgio et Da- 
nieli l(rg(). Executores luiius mei T«(stamenti constituo Ven. ('apitu- 
lum Nilriense, cui in recompensationeni oneris ac laboris istius lego 
llor. sexaginta. MarccUus Nagy, Abbas Zkalkensis ni. p." Ere- 
detije a nyitr. káj)t. magán leví'lt. Fasc. Testaniontorum. 

' „Nos Comcs Steplumus de Hatlior, Index ruriae etc. Me- 
móriáé coinmendamus tcMiore praesentiuni signilicantes, (piibus ex- 
|)0(lit Vniu(;rsis : Qud Nobilis Franciscns Nagi de Seüwinfalva co- 
ram aol)is itersonalilei- coiistitutiis coní'essus est et rctulit in liunc 172 

Sáray Balázs és Kapronczay Farkas kanonokokat kül- 
dötte ki, kik Apponyi Ambrus nyitra-i'elsövárosi liázán 
megjelenvén, nevezett felek felolvasták fivéröknek, a tö- 
rök fogságban levő Zay Lászlónak Budán, a csonka to- 
ronyban ugyanazon év január 13-án kelt levelét, mely- 
ben testvéreit meghatalmazza, hogy váltsági dijának be- 
szerzésére összes javait valamely káptalan előtt 4000 — 5000 
ft erejéig elzálogositsák. Ezen liatalmazvány erejével Zay 
Péter és Endre Lörincz testvéiriknek Szitnán, Maztina- 
Lehotán, Radisán, Voksinán, Závadán, Cserno-Leliotán, 
Sipkán, Nagy- és Kis-íSzlatinán, Krásznán, Timoráczon, 
Lútón, Dubniczán és Miezgóczon fekvő birtokait nagy- 
apponyi Apponyi Péternek és Pálnak 5000 magyar fo- 
rinton zálogba adták. ^ — Más káptalani kiküldetéseknél nioduni, Qualiter Rndus quondam Doctor Alarcellus Nagi de Scöwin- 
falva, Abbas S. Benedicti de Zkalka, Arcliidiaconus Trenchiiiiensis 
et Canonicus Ecclcsiae Nittriensis frator ciusdem fatontis carnalis 
iiatu maior motus visceribus l'raternae piotatis et cliaritatis, in A. 
1602 (quo videlicet ex liac luce niortali ad aeternam niortalem(|ue vi- 
tám transijt) aimotato fatenti, in redemptioneni suam ex manibiis 
Turcicis, in quorum cap ti vitató admodum dura, Budae in Turri man- 
ca, ab A. D. 1599. saeva vorbera, diram famem, et alias graiűssi- 
mas calamitates expertus, asportatus extitisset, i)lerasquc res suas 
tani in pecunijs, auro et argento, quam et alias mobilcs tostamento 
legassot, tcstanientiquo sui oxecutoros Ven. Capitulum Ecclesiao 
Nittriensis constituissct. Idemquo Capitulum Nittriensc, moti zelo 
Christianao i)ietatis et misorandae captiuitatis ipsius fatontis, vni- 
uersas ros, in jjocunijs in auro, argento, frumcnto, vino, A'ostibus, et 
alias quaslibet, quas niminim praeallogatus testator oidcm fatonti, 
aut Danieli Nagi (í'ratri) Icgasset, et sub manibus memorati Cajji- 
tuli Ecclesiao Ts'ittriensis reliquissot, plonaiúe ct defectu abs(pie omni 
dedissot ot assignasset, l'atensque i])se ca omnia ad se levasset et 
percepisset ; — — quae omnia sui)erant non parua Summa flnos 
liungar. ter mille etc. Dátum Nittriae l'oria terlia proxima post Do- 
minicam Miserioordiae Anno Dni Millesimo Sexccntesimo Quarto 
(L. 8.) Lecta per me Mgrum Michaelem Zordaholy de cadem Protho- 
notarium D. Tud. S. C. R. Mattis m. j)." — Eredetije a nyitr. kápt. 
magán levéltárában XVI. lit. m. 

• Nyitr. kápt. orsz. levt. 42. Prot. (Í7. 47. Prot. 141. — 

Ugyanazon csömöri Zaj' Lőrincznek fogságából való kiszabadítására ; 
Nyitra vármegye 1598. június 20-án tartott közgyiUésén, minden 173 

is gyakran vett részt Sáray 1624-ik évig, a mikor élni 
megszűnt. löí)^ irr_í4. 

KAPRONGZAY FARKAS kanunok, 16(X)-ik évben 
dékán. Az 1611-ik évi nagyszombati zsinaton mint titeli 
prépost volt jelen. ^ Hol és mikor halt meg"? ismeretlen. 

1597-lGll. 

SOMOGYI (ÍERGELY kanonok, utóbb Lépes Bá- 
lint püspök lielyn()ke. Kutassy János esztergomi érsek 
és királyi lielytarló pai-ancsára, az Ujralussy János állal 
becsületbeli ügyben beperelt Palástliy Miklóst 1(1)1. Jú- 
nius 23-án nyitra-apáthi lakásán a kii-, katonai tr»rvény- 
szék elé idézte meg. ^ Meghall KilS. á[)ril havában. Vég- 
rendeletét kivonatban közöljük. 1598 1G18. 

„Anno Domini 11)18. die líJ-a Április. Minthogy 
halandónak és az ann'ük vihighbul kimenendőnek, ])oiiá 
es hamuá leendőnek is alítom magamat lennem; de hi- 
szem isméghlen annak uláiuia meghint én ezen testben 
és <'Z(Mi kézzel h'ibbal az u1(tlsó ilélct najjiára h'líama- 
dandónak Icinicm luagamal, TiíslluMnet hagiom legbel- 
sőben az nicély JVildnck gionu'ában : kérem az én te- 
remptő és meghváltó Isteneméit, ne leletkezzék cl Iclö- 

liii'lokos iK'iiit'H i-pszérol lizctriidű J ltot, iijánlott inog'; (Nayy .lózsfl". 
Nyitra-megye holj'irása. .".. í'ii/.. '.». 1.) de ufj^y látszik, a«'m Nyitra- 
várme^Vf! önk(''ntf's adománya, si-iii az iiiffaUaiiaira lolvi'U őÜOO fluyi 
kölcsön nem vnlt clófí'ség'es a vállsáfídij lt'dr'z«''séro ; uierl iifíyanazoii 
Zay Jjüiincz, ial)sá<;ábúl visszat«''rv»''n, a nyitrai ká|>talan előtt val- 
lotta: ,.(|Uod taiidnui i' Tnn-aruni captivitatf, a |tluril>us annis pcr- 
|)(íssa libcratiis, pi-o rcdcniidionc Capitis sui ab ogrc<iiis Pctro cl 
l'aulo Apponyi S(K)Ü llnos lovassct." (44. Prot. 147.1 Ily birlok-dzá- 
lü{>ositáHük, váltsáf>(lij lniszcrzósi! czéljából azon {gyászos Uoiltan 
if^-iiii fívakoriak voltak ; i^^'v, hofjfv a síik közül csak cj^'y csctt't i'ni- 
iitsrk inójr, ir>!(!). február Ü-án Koiu-sek .Mihály, (-íyöi-jry és Anna 
tcstvórok, a ká|)talanl)an inojrjelcnvén „lassi sünt: t|Uoinodo ipsi . . . 
|»i'i>pt('r bcllicani cxpcditioni'ni, ct .rcdeniptionem ex caplivilatc Tur- 
cai'uni Hndcnsi (icoij^ii Kr)n(sck. tolab'ni So.s.sion('ni jolui^ionali-ni in 
oppido Irincll, ac vinrani uiiain noli. Slrpliano Lytassy jiro 4U0 II. 
lnin«'-. viMididisscnt." (4(1. l'rnt. 1(».) 

' r. o. A-2. I'rot. (■.:.. StatiM. ICdO óO. - IV-torlTy ("ar. Sa.-ra 
Conrilia ií. 11. II. LM7. 

^ l'alástiiv l'ái. .\ l'alástlivak. II. :!;i'J. 174 lem, hanem tekinchen az ö kegielmes szeömeivel reám 
és illien bűnös és giarlo fiának vísellie gongiát. — Az 
áldott szeplőtelen szép Szűz Mária is esedezzék az ő 
áldott szent fiánál érettem mind a sok szentekkel egie- 
temben. Ámen. 

Az nádaskuti szőlőtt adiák el és az árából 

rnházák megh a szeghiéneket, az mi meghmaradna abból, 
azt agiák szentegiházaknak épülotire. 

Továbbá az én kegielmes praelatus Uramnak 

ő Ngnak, Leepes Bálint Magiar orszagh Cancellariussa- 
nak és Nittrai Püspöknek hagiok (itt araniat. 

Továbbá az nemes Nittrai Captalomban levő 

mostani nraknak kinek-kinek szeméibe szerint hagiok 
egi-egi araniat. — Az oltárom után való házamnál va- 
gion cireiter 50 akó borom ; hagiom ezt mindenestül te- 
metésemre. 

Vagion egi kisded feir görögh szőniegh, azt 

hagiom a sz. Szorard Egiházában levő Cathedrara ; az 
én testemet öltöztessék az szokott dolmánban, kit az 
német szabó chinált és temessék a sz. Szorard templo- 
mába. — Ennek pcnighlen az én utolsó testamentomom- 
nak Executoraiva constitualom Lacza Pétert Nittrai Cu- 
stos, Sarai Bálás gradnai esperest és Czeglédi Jakab 
Nittrai Captolomban levő Canonok uraimékat, — és ha- 
giok ő kmeknek egük-egüknek egi-egi ezüst kanalat és 
egi-egi ezüst vülát. stb.'' (Prot. 55. 159.) 

KÖRÖSI ISTVÁN (Crisinus) kanonok. ^ 

1599— 1G03. ' U. 0. — Ugyanazon idöbon egy más Körösi István — világi 
— volt a nyitrai káptalan iskolájának tanítója, kiről (a 44-ik Prot. 
225. lajgán) ezeket olvassuk : „1598. Festő S. Michaelis Archang. 
Capitiihim Nitriense Consulem et Magistratiim Civitatis Viennensis> 
niedio nobilis Stcphani Krysini Scholao nostrae Roctoris quietat do 
60 talleris, cou interusurio a 1000 talleris, por idem Capitulum apud 
eundeni Magistratuin, sub eertis contractibus dopositis." 17o XVII. SZAZAD. 

KERESZTESI MÁTÉ. Hol született, hol tanult, 
vagy hol kezdette pályáját ? mmdez ismeretlen ; de hogy 
jeles képzettségű és buzgó pap volt, azt jogosan követ- 
keztetjük ama bizalomból, melylyel őt a magyarországi 
katliolic-ismus akkori vezérierfia, gróf Forgách Ferencz 
nyitrai püspök kanonokká és munkatársává választotta ; 
valamint azon nagy befolyásból, melyet az akkor a 
nyilrai várban fogva tartott Veresmarti Mihály, helvét 
hitvallású prédikátor megtérítésére gyakorolt. A tudós, 
de makacs, és fogsága miatt elkeseredett férfin, nem 
nagy fogékonyság reményével kecsegtethette Keresz- 
tesit ; de ő nem félt az elutasítástól ; hanem mindjárt 
első találkozásuk alkalmával megkezdé a térítés müvét, 
s habár szavait ellenfele külsőleg daczczal fogadta, azon 
velős érvelése, melylyel Kálvin tanának hannsságát ki- 
mutatta, még sem maradt hatás nélkül ; mert e pilla- 
nattól fogva kezdé vizsgálni és a katliolikus egyház ta- 
nával összehasonlítani eddigi vallását, s midőn véyre, 
hosszú küzdelem után meghódolt az igazságnak, még 
későbbi éveiben is áldá Kei-cszlesi endékél. ' 

Forgách Ferencznek IbOT-ik évi július 4-én eszter- 
gonü érsekké történt kíneveztetése ulán. Keresztesi Má- 
lét, ki akkor mái- éneklő-kanonok volt, választották ká])- 
talani helynökké ; midőn i)edig Lépes Bálint, az új 
nyilrai ])üspök székét elfoglalta, ugyanőt nevezte ki püs- 
l»()ki helyettesévé, mely hivatalt több évig, és később 
Telegdy János püspíiksége idejében is viselte. — IbOli. 
ápril 2í)-én Keresztesi Somogyi (iergely dékánnal, a káp- 
talan niegbizásából néhai Ií()r))ély Téler h'lsö-városi há- 
zát, négy hold szántólVilddel és egy kis kerttel "2') ma- 
gyar forinton adta el, a káptalan foldes-úri jogának fen- ' V. ü. Ipolyi. Vorosmarti Mihály (úíúo rs munkái. I. 111. «''s 
köv. 11. é.s : Vorcsinarti M. m('t^U''ri'S(' Históriája. S, 'J.'», 'JS. 11. 176 

tartásával. ^ — Gróf Báthory István országbíró 1G04. 
jiiniiis 5-éii kelt parancsára, Záthuroc-zky Dániel királyi 
emberrel Raymanus Pál, biróezi i)l(?bánost egy egész 
nemesi kúria birtokába vezette be.- 1611. augusztus 1-én 
gellénfalvi Szilágyi Miliálytól vett nyitrai házát és zobori 
szőlejét, nővérének nemes Keresztesi Erzsébetnek, Csati 
Döme nejének és gyermekeinek adományozta oly kikö- 
téssel : hogy, ha utódai közül valamelyik az igaz hittől 
eltérne, annak része a többieknek jusson ; ha pedig, a 
mitől Isten óvjon, mindnyáján elszakadnának, akkor a 
ház a káptalanra, a szőlő pedig a Bold. Szűz Mária ol- 
tárára száljon. ^ — 1612-ik évi márezius 16-án jelenti a káp- 
talannak, hogy Forgách Ferencz biboros-primás megha- 
gyásából. Lépes Bálint nyitrai püspök beleegyezésével, 
Pécsre távozik, hogy ott a pogány törökök és eretnekek 
között sinlödő katholikusokat oktassa és vigasztalja ; s 
mivel ottani működése hosszabb ideig tarthat, nyitrai 
ügyeinek gondozására meghatalmazott ügynökéül Veleghy 
(lyörgyöt jelölte ki. ■* Meddig időzött Keresztesi Pécs vi- 
dékén ? ismeretlen ; de 1612-ik évi szeptember 4-én már 
Njátrán volt és a k;iptalan által, Gyöngyösy János ka- 
nonok-társával Eleianthy Imre végrendeletének átvéte- 
lére küldetett Id.^ 

1626. juh US 11-én Keresztesi, mint a nyitrai ferenez- 
rendiek apostoli szindikusa, Eezet Ferencz háztoníikkel 
Telegdy János, kalocsai érsek és nyitrai administrator s 
a káptalan előtt megjelenvén, ugyanazon szerzetnek Nyit- 
rán és Páruczán fekvő ingatlanait Telegdynek, a rend 
nagylelkű jótevőjének s a nyitrai zárda második alapi- 
tójának 2000 fton adta el. " '— 1628-ik évi ápril 24-én, 
mint püspöki helyncik emlittetik Telegdy éi'sek alapító- 
levelében, melj^ben a nyiti-ai ..Barát-utczát", a hozzá 

' Nyitr. kápt. orsz. levt. 47. Pi'ot. 1(>;]. 

2 U. o. Statut. 1600. L. A. 40. 

" U. o. 49. Prot. 49. 1. 

* U. o. 47. Prot. r>7. 1. 

"> U. o. 50. Prot. 44. 1. 

^ Nyitr. kápt. magán levt. F. I. 6. 177 

tartozó malommal és más insratlanokkal együtt káptala- 
nának adományozza. lG30-ik évi ápril 27-én, már mint 
megválasztott gyöngyösi plébános, ügynökéül kinevezte 
Zente Miklós njitrai birót ; ' a következő évben pedig, 
lemondván kanonoki javadalmáról, végképen eltávozott. 
Mi birta a jeles férfiút amaz elhatározásra, hogy a káp- 
talanban, s az egyházmegye kormányzásában töltött 30 
év után ismét, és pedig más egyházmegye területén, lel- 
készi hivatalt vállaljon ? arra, valamint további sorsára 
nézve semmi adatunk nmcsen. 1600 — 1631. 

GYÖNGYÖST JÁNOS kanonok, utóbb székesegy- 
házi főesperes. Gyöngyösön született. Valószínűleg már 
1600-ban volt nyitrai kanonok, mert 1601. január 21-én 
mint a káptalan kiküldöttje, Névery György királyi em- 
berrel Terenyei Mátj^ást néveri részbirtokába bevezette. ^ 
Hetesi Pethe Márton kalocsai érsek és kir. helytartó 
1603. szeptember 5-én kelt rendeletére Beliczky Tamást, 
Bacskády Endre kir. biztos társaságában kolosi birto- 
kába beigtatta. ^ 1609-ben pedig II. Mátyás király pa- 
rancsára. Nagy, más néven Szabó Benedeket Elefánthy 
Imre királyi emberrel, irmelyi nemesi birtokába vezette 
be.* 1613. április 18-án Dávid Pál vál. knini püs]»ök és 
Somogyi Gergely kanonok dött tett végrendeletében Lé- 
pes Bálint püspr)kiH'k 5 aranyat liagyott. „Az Boldogli 
Asszony Szentegyházának (Kövesd-hegyen Nyitra mel- 
lett) boltozására aureos 60. Sz. Mihályra aur. 10. Szent 
Szoradl)an (székes('gvliázl)an) czini'iljanak két kys kerez- 
tet mellyekre hagiok ílor. Juing. 20. Ad ext-quias aureos 
25, Dominis ('ai>i1ularil)iis singidis aureum 1. Az Nittrai 
Plebanusnak .lános Papnak Ildi'. 15. Pusoni Clastromra 
anr. 10. Zoinbalii'ii aur. 10. A/ szcgcnicknck ruházatára 

' ..Síil)l>!vl() unti' Domiiiioam Cantato (IGIJO.) A. H. I). Mattliaous 
K(íresz1(>si ("íinoiiiinis Nilfrionsis t»l Plcbanus (lyíiiifTvíissicnsis, co- 
viiin Capitulo ((msliliiit pnicuratoroni, n<>l>. Nicolaum Zt'iilo, Civitatis 
Nitrionsis ludicfni." (I'rot. (íl H4.) 

^ Nvilr. kú])t.. orsz. lovt. Slatnt. ItJOO '>0. n. 752. 

» U. (). Stat. lüOO. n. 'A'k 

* U. o. Stat. IGOO. n. 10. 

12 178 

végiének három végh póztól. Egy hordó bor \'nianim 
numero 10 azt hagiom az szegénieknek. — Az kéth sző- 
nyeghet hagiom Szentegyházra. 8z. Jakabra (nyitrai 
plébánia-egyliáz) hagiok fi. 24." — A székesegyháziján 
sz. Ilona oltára mellett kivánt eltemettetni. A káptalan- 
nak évenkint végzendő olvasott szent misére 81Í) i't 50 
krt hagyott. ' Meghalt 1615-ik évben. IGOO— 1615. 

FEL-ISTÁLI DÁVID PÁL, 1573-ik évben Csalló- 
közben, nemes szülőktől született. A költészetet és szó- 
noklatot Bécsben, a bölcsészetet és theologiát pedig 
1594 — 1600-ig Rómában mint a győri egyházmegye nö- 
vendéke végezte. ^ Hazájába visszatérvén, gróf Forgách 
Ferencz püspök őt a nyitrai egyházmegye kötelékébe 
felvette és káptalanának tagjává tette. A jeles tehetségű 
és tevékeny férfin a káptalanban gyorsan az első stal- 
Imnig ért, mert már 1608-ik évben mint olvasó-kanonok 
irta alá a Pozsonyban összegyűlt főpapok tillakozását, 
az 1606-ik évi bécsi békekötés s az 1608-iki országgpi- 
lésnek a katholikus vallásra nézve sérelmes határozatai 
ellen. ^ Ugyanazon év vége felé Himmelreich Gj^örgy 
pannonhalmi fő-apát a sz. Kozma- és Demj énről neve- 
zett hidányi apátságot adományozta neki, melynek átvé- 
telére deczember 22-én Kerpchich Endre grachiai fő-es- 
peressel és Frangh Rafael Nyitra vármegye szolgabi ra- 
jával, mint Lépes Bálint püspök és főispán biztosaival 
Ludányra érkezvén s az apátság vagyis a zárda épüle- 
tébe szállván, Dubniczay Benedek néhai Babindaly Endre 
kastélyának gondnoka, Apponyi Péter és Pál, valamint 
Vizkelety Tamás, nevezett Babhidaly árvái gyámjának 
utasításából a zárdát fegyveres nép és szolgák kíséreté- 
ben megrohanta, s az uj apátot útitársaival együtt onnan 
erőszakosan kiűzte, mel}'^ durva hatalmaskodás ellen 
Dávid Pál 1609-ik évi márczius 5-éii a káptalan előtt 

» U. o. Prot. 51. fül. 5:j. 

'■* Oard. Andr. Steinhuber, Cieschichto dos ('ollcg-iiiiu (icnna- 
iiiciim Hung-aricum I. 827. 

^ Róka. Vitae Vospriniiojisuini l'rai'suUun. 420. — Török Já- 
nos. Maovarország Primása. 11. 127. 1. 179 

ünnepélyesen tiltakozott. ^ Nem is elégedett meg ezen 
tiltakozással ; hanem jogainak védelmét legfelsőbb helyen 
is kérelmezte. Il-ik Mátyás király, esedezését kegj'esen 
fogadván, Ilj08-ik évi deczember G-án kelt királyi paran- 
csával Ny itra- vármegy ének meghagyta, hogy Dávid Pál- 
naií a jogszei'iien birt apátság nagy-apponyi Apponyi 
Pál és Mzkelety Tamás által elfoglalt javait adja vissza 
s őt azoknak birtoklásában védelmezze. Ezen királyi pa- 
rancson kivül, gróf Illésházy István nádor ugyanazon 
év deczember 8-án a helyszínén megejtendő vizsgálatot 
is rendelt, melyh(3z a káptalan képviseletében Csehy Ist- 
ván kanonok jelent meg. Azonban a tanuknak összhangzó 
vallomásaiból kitűnt, hogy a jogsérelem nem annyira 
Apponyi Pál- és X^zkelety Tamásnak, mint inkábl) Illés- 
házy Istvánnak tulaj donitandó ; ki még az utolsó apát, 

' .,1G09. Feriíi <iuinta jn-oxima post Dióm Cinonim, Rdus D. 
Paulus Dávid, Lector ot Cüiicanonicus nostcr, Abbas SS. Cosmae et 
Damiani do Ludan, jirotostatns est solonnitor coram nobis, Qiialit«'r 
22 dio moiisis Dccombris l(j08 jxt donationalos litt'ras A. R. D. 
(jeorí»'ii Himelraich Archi-Abbatis S. Martini Montis Paiinoniao, li- 
toras oollatorias v dolicet dictae Abbatiao de Ludan, una cum R. ü. 
vVndrea Kerpchicli ADiacono Gradnensi, ncc non Raphaele Frang'h 
ludliinn Cottus Niltr., |>or Rssnuim D. Valentinum Lépes Prai'Iatnm 
nostniin et su|)renimn ('oniitom transniissis et deputatis in eandeni 
Al>hatiani, et per conseipiens doninni seii Claustrnni, in eadcin Lu- 
dan lialiitam, lefíitinin iustoipie modo intrasset, eandeniquo per ma- 
nus apprehendisset, nobilis Benedictus Dulmiczay provisor et admi- 
nistrator prov^entuum ("astelli orphanorum ogr. condam Andreáé 
Haltindaly in dicta Ludan lialtiti, ex speciali Ofrr. DD. Petri et Pauli 
Apponyi necnon Thoniae Vizkelely, Tntoruni dietoruni orplianoruni, 
ao ipsorum etiani orphanonini roinniissione, ipsani donuiin seu Clau- 
str\ini de Ludan, cuni r.ertis sulxiitis eorundeni orjihanoruin et 
asseolis suis annatis inanil»us invasissent, ipsuuKpie protestantein, 
nuiltis iiilerveiiirntiliiis minis, et ininriosis tuniultibus, diéta domo 
seu ('laustro exturhasset, eiecisset(pie polentia niedianti", in dero- 
ganien níverentiae et dijcnitatis saecrdotalis, donationis praelaeli 
Arclii-AM>alis, lilierlatisfpie Noliilitatis manirestissiinnin, el danmunt 
valde nLiL-iuiin. Proinde de piaeniissis universis el sin^'ubs, ad prae- 
niiss.i liicla |icrlinentibus protestatiis est lianini nostrannn vi- 
^Dri- et testiiiKuiii) litiM'arnin niediante." Nv. kápl. orsz. levt. 47. 
Prot. 2ő. 

12* 180 

Radovich Péter, váczi püspök életében a liidányi és ele- 
fáiithi zárda iDÍrtokait Appoiiyi Pál- és Vizkek'ty Ta- 
mástól felvett 3000 ftért zálogba adta. S e tény nemesak 
a tanuknak vallomásaiból, hanem a per folyamán Dávid 
apát, mint felperes által bemutatott két hiteles okiratból 
is bebizonyult. Az elsőben Illésházy István 1606-ik évi 
október 25-én kijelenti, hogy a sz. János-eleíanthi zárda 
s a ludányi apátság javait Vizkelety Tamás és Apponyi 
Pálnak zálogba adta s azért inti az illető községek elöl- 
járóit, hogy ezentúl Nagy Sebestyénnek, mint e jószá- 
gok gondnokának mmdenben engedelmeskedjenek ; a 
másodikban pedig, mely 1607-ik évi február 10-én kelt, 
előbbi rendeletét a ludányi községre vonatkozólag meg- 
újítja. ' — 1610-ik évi márczius 26-án Thurzó György 
nádor, Dávid Pál apát kérelmére felhívta Lépes Bálint 
püspököt, mint Nyitra-vármegye főispánját, hogy a lu- 
dányi apátsághoz tartozó javakat, melyeket a legköze- 
lebbi zavarok alkalmával (disturbiorimi temporibus) Boes- 
kay fejedelem Vizkelety Tamás- és Apponyi Pálnak 
adományozott, ezektől visszavegye s az ajiátnak, mint 
törvényes birtokosuknak átadja. Hf )gy ezen rendeletnek 
is, az előbbiekhez hasonlóan semmi eredménye nem volt, 

* Az első levél tartalma ez : „Stephaiuis Illésházy, Comes Co- 
mitatuuin Trincsiniensis et Lyptoviensis, Ser. Hung. et Transylvaiiiae 
nec non Siculoriim Comitis et Principis Consiliarüis ot ]tartiiim Reg'ni 
Gubernátor. Adom mindeneknek tudására és kiválképpeu Tlii Szent 
Jánoshoz tartozó Jószágban és tahikban való byrák és ])olgárok, 
hogy attani és vetettem én Zálogban az megnevezett Szent János 
Clastromához való .lószágott és Ludány Apáthurságott, a vitézlő 
nép fizetésért és szükséghért Vizkeletliy Tanuis és Apponjá Pál 
Uraméknak, és az Jószágnak gondviselése bízatott az vitézlő Nagy 
Sebestyéiu'e. Az okáért ezután mindenekben és hozzá hallgassatok 
és becsülétek (igy) mint Tiszttartó tokott, és az jövedelemnek beszol- 
gáltatásában engedelmesek legyetek, liogy ő is minden jövedelem- 
mel, az kiknek ilhk, igaz száraott adhasson ; mely dolognak esme- 
retére (igy) és erőségére adtuk ez mi pecsétes Levelünket bizon- 
ságul. Secus non facturi ; praesentibus [)erlectis, exhibenti restitu- 
tis Dátum Tyrnaviae 2ö Octobris A. D. 1G06. (L. S.) Illésiiázy István 
m. p.'' — A másik, Ersek-Ujvárott kelt levél, hasonló tartalmú, de 
még rövidebb. (Ny. kápt. levt. XT. 8.) 181 

az bizonyos ; mert a vitás ügy sem felsőbb rendeletek, 
sem hirói Ítélet, hanem barátságos kiegyezés utján intéz- 
tetett el. Ugyanis Dávid Pál, a hosszadalmas per okozta 
zaklatásokat megunván, IGIl-ik évi márczius 7-én a 
nyitnii káptalan előtt néhai Babindaly Endre szintén 
Endre nevű fiával és többi örököseivel oly módon ki- 
egyezett : hogy azon 30(X) ft fejében, melyet néhai Illés- 
házy István Vizkelety Tamás és Api^onyi Páltól a hi- 
dányi apátság terhére felvett, Dávid apát az apátság 
jobbágyait és zselléreit, minden általok teljesítendő kö- 
telezettségekkel és fizetésekkel 1608-ik évi deczember 
2-ától szánu'landó 7 év tartaniái-a ifj. Babindaly Endré- 
nek és kiskdiu (tcsesének Miklósnak engedi át ; az apát- 
ság háza jiodig, gazdasági éj)íi léteivel s a h(jzzá tartozó 
kerttel, nem külfiuben Barthos Antal nevű jobbágygyal 
azonnal az apátnak adassék át, a mi meg is történt. A 
többi jobbágyok és zsellérek, kik ideiglenesen Babindaly 
alattvalói lettek, tartozzanak a nevezett apátnak Zobor- 
hegyen fekvő szőlejét évenkint kétszer megkapálni s az 
(^mlitett kert sövényeit fentartani. A kikötött 7 év lefo- 
lyása után pedig ezen jobbágyok azonnal az apátságnak 
adassanak vissza. Végre UUíj-ik évi ái)rilisban Dávid 
apát Babindaly Endrének l(Hl l'iol fizetvén, utóbbi az apát- 
ság minden tartozékait véglegesen visszaadta. * IGlH-ban 
mint vál. kiiiui píisprtk jelen volt a pozsonyi ország- 
gyűlésen. - 

Sajnos, hogy Dávid Pál egyházi nuik<idésére nézve 
nem rendelkezünk ily bő forrásokkal ; de hogy a jeles 
IVmííii e téren is fáradhatlannl munkálkodott, azt eléggé 
bizonyítják azon kitüntetések, melyekben egymás után 
részesült. HJII-Ihmi mint aradi prépost vett részt a nagy- 
szomitati tarlomiinvi zsinaton. ^ Ugyanazon évben knini 
(tinnini) píispokké és szkalkai a|>;íttá neveztetett, s ezen 
apátsi'igra vonatkozólag' okl('il>er ll-én a k;'iptalan előtt 

' l'. II. ■' Franki V. I'ázinány frlcr T's kora I. 'A"2'.\. 

" l'i'lntrv. SS. Con.ilia II. II. LMC. Kuiiii. M. O. iiolyrajzi 
töitóiii-ti". III. (14. Szviiivn.vi M. I listoiiac Ecciesiast. Rcgni Ilun- 
gixr. .\jiu)oiiilak's. II. L'IÍO. 182 

megjelenvén, óvást emelt ama foglalások és mesgye vál- 
toztatások ellen, melyeket Ujfalussy János Asszupatak, 
Bukova és Zliechó nevű birtokokban Cscrnyánszky Mik- 
lós volt szkalkai apát idejében elkövetett. ^ 

1613-ban Dávid Pált ismét a hidányi apátság jo- 
gainak védelmében elfoglalva találjuk. Zoltán Ferencz, 
más néven Partiesár, a Bocskay-féle fölkelés alatt, a 
ludányi apátsághoz tartozó némely földeket Csáb nyitra- 
vármegyei helység lakosaitól jog- és törvény-ellenesen 
vásárolt. Az erélyes főpap nem tűrhette a nyilvános jog- 
talanságot, s azért törvényes utón követelte az elidege- 
nített föld visszaadását ; s ez alkalommal kedvező ered- 
ménynyel. Ugyanis a birói Ítélettel elmarasztalt Zoltán 
Ferencz nemcsak a bitorolt földet adta vissza ; hanem a 
nyitrai káptalanban is saját és örökösei nevében minden 
erre vonatkozó jogigénytől mindenkorra lemondott. ^ 

A Bethlen Gábor által támasztott háború Dávid 
Pált a politika terére hivta. Il-ik Ferdinánd a lázadó 
csehek s a német protestánsok által szorongattatva, s 
attól tartván, hogy Bethlent a törökök is támogatni fog- 
ják, beleegyezett, hogy a megzavart béke helyreállítására 
Beszterczebányán országgyűlés tartassék. Ez országgyű- 
lésen Dávid Pál is, mint a király egyik követe vett részt. ^ 
Az országgyűlési tanácskozások Bethlen pártjának túlzó 
követelései miatt eredményhez nem vezetvén, a királyi 
követek augusztus 12-én eltávoztak, az ott maradottak 
pedig Bethlen Gábort ugyanazon hó 25-én királylyá 
kiáltották ki. Bethlen ez által felbátoritva s a törökök * „1611 die 11-a Octobris Paulus Dávid el. Episcopus Tinni- 
niensis, Abbas Zkalkensis etc. coram nobis personalitor constitutiis* 
contradixit erectioni et abalionatiom motarum, teinpore Rdi olim 
Nicolai Csernyanszky, A])batis Zkalcensis a loanne UjfaUissy in 
temtoriis Azzupatak et Bukovo ac in possossionc Zlieoho factarum. 
Et inhibet etiam Belayeuses a posscssionc, iisurpationo etc." (Ny. 
kápt. levt. Prot. 47. 50.) 

- Ny. kápt. mag-án levélt. F. VI. n. S. 

^ Kazy Franc. História R. Hung. ab A. Sacc. XVII. |>rimo 
Tyrnav. 1751. p. 176. — Lányi-Knauz. Magyar Egyház Tört. I. 193. 183 

sogélyóljt'n is Ijizván, :i fegyverszünet lejárta előtt ismét 
támadólag í'elléi)e1t, és 1620-ik évi szeptember hó 9-én 
Nyitra várát, melyet maga Telegdy János püspök cse- 
kély számú magyar és német katonákkal védett, elfog- 
lalta. A püspíik szabad elmenetelt nyervén, Béesbe me- 
nekült. A jövő év tavaszán, miután Bouquoi Pozsf)nyt 
visszaff)glal1;i, Nyilra is a császáriak kezére jutott, ' de 
még ugyanazon év július havábaji ismét Bethlen seregei 
által ostroniz;'ii- alá vétetett. Ez alkalommal Dávid Pál- 
nak, kit T(deg(ly püspök a vár ft'lügycletével bizott meg, 
nehéz és felelőséggel teljes feladat jutott. Az 1621-ik 
évi július 17-étől deezember líJ-ikéig kíu-ülvett vár, mi- 
után az éhség, szomjúság, nappali s éjjeli szolgálat ál- 
tal elcsigázott s a védelemben elesettek és betegek által 
két harmadra leolvadt őrség, az élelmi szerek teljes el- 
fogyta val és segélyre való kilátás nélkül további véde- 
lemre nem gondollialott, Clyinnich Beiszell Róbert, a 
német katonaság kapitánya és Halgas B;ílint várnagy 
által Belliién hadainak adatott át; niiröl Oávid Pál 
ugyanazon hó 2b-án a káptalanban az illetők igazolá- 
sára bizonyságot tett. 

Az ei-i'e voiialkozó oklevél tailaluia következő: 
.. Nos (\i|)i1ulum Kcclesiae Nillriensis, Memóriáé 
coinniendannis . . . (,)uo(l Bnius I >. Paulus Dávid, KI. 
I^]l)l)us Tliiin'nieusis, iiecnon I']cc|esiaruui S. Benedicli de 
liupibus ad X'aüuiii et SS. ( 'osma(! et Damiaiu* de Lu- 
dan Abbas, Leclor ileni el ( 'anoin'cus [)raefatae Ecclesiae 
Nittriensis, istius denií|ue .\rcis Niti'iensis Praefectus c(»- 
rani Nobis |»ei'soiialiter conslitulus relulil Nobis lali 
luodo : (^)uod cuni liisce disliu'biorum el niotuuuí inlesti- 
uorum lemporibus, liic in Arcé Nillriensi a die IT-o duly 
anni praesenlis, per rebelles factioni Beijijenianae ad- 
baeicnlibus (ig\) usipie i".! Dece;ubris ai'elissiiiie obsessi ' .licMiiiiiiii (■> KorfTiioli czuti'm Nii^'.vs/onitíutot rs NyitrAt is 
iiicjí'V(''V(''ii, iiKijiis vriTi' leli'' Ersfkujvárt szállották uu'H, hol iizonhan 
Tiiurzi) Sziiiiiszli'i számos őrsc'^'fícl kt'ni(''iivi'ii rllciiállott." Horváth 
Mihálv. Mayvar-Orszá-r Tilrlóu. V. L'4it. 1. 184 

et circiunventi fuissent, et sex Mensiiim fere decursu, 
famem, sitim, diurnas noeturnasque vigilias, sanguinis 
eff'usionem, rerum omnium pcniiriam et cliirum ultimae 
necessitatis teliim usque ad lűtimiim bolum, iiifracto 
animo eum Mag. Dno Robcrto Bcvszell de Gimnich, Ca- 
pitaneo militum germanoi'Lim, liie in Arcé Nittricnsi exi- 
stentium, et Egregio Valentino Halgas Castellano eius- 
dem Arcis perpessi, in contestatione fidelitatis erga Caes. 
et Reg. Mattem, secundum possibilitatem virium suariim 
tulissent, et etiam maiora ferre parati essent etiam in 
praesenti. Veriun ciim temporum iniuria ad hoc venisset, 
ut et militiae tertia fere pars partim inaedia, partim fri- 
gore consmnpta foret, et ne victus quidem vniiis diei 
(exhaustis omnibus exqiiilys) superesset, duro necessita- 
tis telő adacti, sine omni culpa praefatí)rum Mag. dni 
Roberti Beyszell de Gimnich Capitanci praefatormn mi- 
htum Germanorimi, et Valentini Halgas Arcem hanc 
Nittriensem ex solo defectu victualium manibus hostimn 
tradere essent coacti. In cuius rei fidem et testimonium 
hteras has nostras ad praefati dni Pauh Dávid etc. fas- 
sionem, praelibatis dominó Roberto Beyszell Capitaneo 
et Valentino Halgas Castellano rerum suariim futuram 
in cautelam necessarias dedimus et contulimus. Dátum 
in festő S. Stephani Prothomart. Anno Domini Millesimo 
Sexcentesimo Vigesimo Primo. (Nvitr. kápt. orsz. levt. 
56. Prot. 76. 1.) 

A figyelmes olvasó azonnal észre veszi, hogy ezen 
okirat kelte s az abban omlilott cselekmény ideje között 
meg nem egyeztethető ellenmondás foi-og fen, a mennyi- 
ben a deczember 26-iki oklevél egy állitóhig ugyan azon 
hó 29-én történt eseményt ír le ; * s hogy ha ezen ese- 

* HogA' a kájitalaii bizonyság-levelében előforduló anachroni- 
smus toUhibának tulajdonitanfló s a vár átadása nem deczember 
29-én, hanem 19-én tíirtént, azt onnan következtetem, liog}' Halg-as 
Bálint várnag-y két napi)al Dávid előtt, vagyis deczember 24-én a 
káptalanban szintén bevallotta, hogy a nevezett ez. i)üspök a vár- 
őrségnek az ostrom egész idejére vagyis 1621. július 17-étől, deczem- 
ber 29-eig (ismét a téves szám) járó zsoldját minden hiány nélkül 185 ménji; illetőleg egyéb bizonyitékkal nem birnék, gondo- 
san óvakodtain volna arról csak egy szóval is megemlé- 
kezni, annyival inkább, mert Nyilra várának ezen má- 
sodszori elfoglalását Bethlen csapatai ;ii1al, cgN korú és 
későbbi történetíróink nem emli1ii\, melyről, amiiil dr. 
Sehraiií" Károly osztálytanácsos úr szives kr»zléséből tu- 
dom, sem a bécsi cs. és kir. udvari és állami, sem a 
hadi levéltárban adatok nem taláiliatók. ílogy azonban 
itt, mindezek daczára, sem koholt oklevélről, sem légből 
kapott mende-mondáról nem lehet szó, ezt bizonyítom 
Bethlen Gábor 1621. október 13-án Thnrzó Szaniszlóhoz 
intézett levelével, melyben ezeket írja : ..Minekünk az 
tetszik, hogy Kglmed az Nitra <datt való (jyalogot, valami 
hétszázzal me<jtöhhitae és vagij kíi áhjijnt vitessen alája és 
valami harmincz lövés port és golyóbist, azt egy nap 
lőtesse oda az várra, akár az mi olt való álgyúnkat, akár 
az maga két álgyuját, kit mi altunk Kglmednek vitesse 
oda. Mi az por és golyóbis helyében Keglmednek mást 

adunk, talán ifjy föladják és iid^ább meg is rémülnek. 

Dátum ex Castris meis Moravícis ad Arcem Vészelje 
positis 13. Octobris. lt)21." (Szilágyi Sándor. Bethlen 
Gábor Fejed. Levelei. lí)ll. I.) De ennél még klassziku- 
sabb, sőt a szó szoros értelmében vett ..koronás tanura" 
II. Ferdinánd kiii'ilyra liivatkítzhatoiu. ki KliM. évi de- 
czember 12-én kelt eredeti, sajátkeziileg akiirt és sértet- 
len pecsétjével elk'ilott lexck'ben a nyitrai vár őrségét, 
annak védelmében kirejtell eri'iye- (''s ln'ís(''ii('(''rl megdi- 
csérvén, további kitait;'tsra buzditja s egvszersmind kül- 
dendő segélyről bizlosilja. A kécdóses levél szószerinti 
szövege következő : 

..Ferdinánd der Ander \((ii íinttes unaden Kr\v<')bl- 

kilizfUc. Xv. ;'il;i(liis napján.ik (t'-vt-s ri'lji'yv/.«''s<' ii^ry tiiilriilicli-tt. Iiofjv 
az osU'tuiizár iiloV aliilt az inszápis Icvritár .jc^n'zőkí'myvfi l»izl<>s 
luílycn voltak clníjtvc. iiiim'il lof^-va a ká|»talaii •'N'iii |i«it Ix'v.illások 
idcif^lciicsi'n csak f<)fí;iliiiazataikl)ati őriztettek, s midőn iil<°)lili töim- 
(jft'seu a jofíyzőkíinvveklM' lőttek bevezetve, a iiiásDlit vi;fyázatlatisá- 
gából ug-yaii azon tollliil>a isniótolton fsu.szott !>«• az átiratoklia. 186 ter Römischer Khayser zu allén Zeitten ISIehrer des 
Reichs. 

Liebe getreue. Vns geraic-ht es zur gnadigsten Wol- 
gefallen, das Ihr biszlior in der Fidelitet seid brao so 
Ihr nns einmalil geschworen, so bestandig verliarret, und 
deszen bis zum auszerstes nocli ferneres erpietig seyet. 

Als Wier nnn Euch sambt Eurer Fidelitet herrge- 
gen in gebürlicher obacht zne nemmen nicht miderlaszen, 
Alsó habén Wier solehe anordnung gethan das Ihr ver- 
hoífentlich mit assistenc succuriert, und mit betürflf'tiger 
Profiandt versorgt werden soUet ; Werdet noch fórt Euer 
áuszerst thuen, bis das Suceurs nat-li glegenheit der oe- 
casion bei alles ehesten mögliehkeit versichert sein, dasz 
Wier Yns an Euoh nicht zweifflen und verbleiben Euch 
mit Kais. mid Khön. gnaden sammt und sonders wol- 
gewogen. Gégében in Unserer Statt Wien den 12-t Tag 
Monats Decembris Anno 1621. Vnserer Reielie des Rö- 
misc'hen, im dritten, des Hungarischen im Viertten und 
des Böhmischen im füníften. Ferdinánd m. p. Ad Mandá- 
tum Sac. Caes. Maiestatis proprium Questenberg." 

Külső czim : Unsern Lieben getreue ii N. N. zu 
Neutra dienenden Kriegs-Volckh Hungarisch vndt teu- 
tscher Nation. 

(Eredetije, külsején a király teljesen r[) pecsétével 
a nyitr, kápt. magán levéltáráliau Fasc. XVI, Polit. 
Eecí. n. 5.) 

Az idézett két levélből kitűnik, hogy a nyitrai várat 
Bethlen Gábor gyalogsága már jóval október 18-ka előtt 
zárta körül, mely azonban deezember 12-én még a csá- 
szári katonák birtokában volt ; ami részint a liimadó se- 
regek csekély számának s a lőszerek hiányának ; i-észint 
az őrség hősi védelmének tulajdonitható. A történet-írók 
hallgatása pedig onnan származhatott, hogy ezen ese- 
mény a nikolszburgi béketárgyalások utolsó napjaiban 
ment véghez, és midőn kr)zhiriivé lett, akkor az egyez- 
mény már meg volt kíMve. ^ Minthogy pedig, a békepon- 

' A l)ékep()iilokat inag'áWan roglaló oklcvclot II. Ferdinánd 
1622. január 6-án irta alá; (Gindoly Antal. Bethlen Gábor és Udvara. 187 

tok értelmóbon, Bethlon Gábor a birtokában inoerbagyott 
hót magyarországi vármegye helyett az eUnglah városo- 
kat, várakat és helységeket visszaadni tartozott, a csak 
néhány na]) előtt elfoglalt nyilrai vár ismét a királj^, 
illetőleg Telegdy János pi^ispok kezére jutott. ' 

Ezen hosszasabb, de mellőzhetlen kitérés után, csak 
kevés mondani valóm van még Dávid Icáiról, ki If'rJö. 
évi márczius 26-án pécsi piiapökhc és pozaomji prépoMá 
neveztetvén, ^ Nyitrátol hol majdnem egy negyed szá- 
zadig áldásosán működött, végképpen elbúcsúzott. Püs- 
p()ki székét a török hódoltság miatt el nem foglal- 
hatván, csak a távol eső Pozsonyból kormányozhatta el- 
szórt hiveit ; s l<)27-ik évi április 17-én a pozsonyi káp- 
talanl)an iiini('|)élyesen tiltakozott a pécsi egyház birto- 
kainak igazságtalan elfoglalói ellen. ^ — l()28-ban II. 
Ferdinánd a sz. Katalin kápolnáját a hozzá tartozó po- 
zsonyi házzal adományozta neki ; ugyan azon év július 
3-án a váczi ])üsp()ki székre helyeztetett át, mint ilyen 
jelen volt az KL'íl-ik évben Nagyszombatban tartott zsi- 
naton. * Végre l()80-ik évben veszprémi püspökké lett. 
Meghalt 108Ö-ben. Ilit);} 1625. 

KEHPCIIKIl IvNDHF:, kíinonok és -radiiai fő-es- 
peres. Rudolf kii-i'dy HiOíl sz('|)1('inl)er 7-én kell paran- 
csára, Bartlia Mi'irlon királyi eml)(>rrel Cliahay dánost _ 
tardos-kcddi biiMokivszébc v(>Z(>11(' he. lliOÍI-ik évben 

az eszt(>rgonii káplalanlia léplctlék elő. Mciilmll mint 
honlhi fő-cspcrcs l(;24-b('n. ^ HU\ KilHI. 

L()S^' lMI\*Iv Sopron vármegye Lós ncvü mt-zővii- .">."). I.) jiii'if l']szt(>ili;'i/y Mikli'is [M'diy iiiili- ..KiJL'. j.iiniiiiiiis 1-rii <'st<' 
lova^j^oll 1>L' a iiikMlslMii-fíi Ix-kn üniinliiivvcl a Ik'-csí Hurfília." (Sza- 
lay \j. (íalátitai (Iróf lOs/.tiírház.v Mikl<'>s M. ( ). Nádora. I. L'TS. |.) 

' l-'riiiikl V. l'ázináii.v l'f'-lcr t'-s kru-a. I. tUM'i. 

-' lliiiicly. ('a|»iliiluiii I. ('(illfjf. lOccl. I'ksouíciis. 240. 1. 

•' I. l\nllfi-. História H|»ÍHcr)|iatiis C^uíihuic-KitIcsíciisís. VI. 
;{7;t. los. I{riis/.(1(«. Hi>,-.'iisi() Clcri Díoim-. (). K.-d.'s. I. 4i:t. 

" Car.'lV'fcrirv. S. ('(.iirilia. W. 2M. 

'' Nyitr. kálit. orsz. IcvI. Stiitiit. KlUd. I.it. H. <i. MniKiria 

líasilicao Strigoii. 14!). 1. 188 

rosában született. Ágostai evang. hitvallású szülői Lósy 
Máté és Németszeghy Anna ^ protestánsnak nevelték 
ugyan fiokat, de ő Bécsben a k(iltészetet tanulván, La- 
mormaini Vilmos, Jézus társasági atya vezetése alatt a 
kath. tan igazságáról oly bensöleg meggyőződölt, hogy 
a kath. egyház kebelébe felvétetni kívánt. Ezen óhaja 
teljesülvén, Forgách Ferencz nyitrai püspök, ki az iljú 
konvertita kitűnő tehetségeiről értesült, őt 1599-ik évi 
deczemberben a római német-magyar papnevelő Intézetbe 
küldötte, honnan csak 1606-ik évi júniusban, mint föl- 
szentelt pap tért vissza hazájába. Forgách püspök a tu- 
dományával és erényeivel szép jövőt igérő új áldozárt 
azonnal nyitrai kanonokká nevezte ki ; '^ midőn pedig a 
következő évben az esztergomi érseki széket elfoglalta, 
Lósyt ugyanazon év október 2o-én a pozsonyi káptalanba 
helyezte át. Innét 1611. november 5-én esztergojui kano- 
nokká és nyitrai fő-esperessé ; 1623-ik évi szeptember 
lo-én tapolczai apáttá ; ugyanazon hó 20-án pedig Csa- 
nádi püspökké és 1624-ik évi deczember 22-én ó-budai 
préposttá lett. 1625. október 24-én a csanádi püspöki 
székről, a nagyváradira helyeztetett át. — 1628-ik évi 

' Ráth Károly. Magvar 8ion. 1866. 4ü5. 1. — Lósi Imre Esz- 
tergomi Érsek élete. Munkálatai a Pesti Nevendék Papság magj'ar 
Iskolájának IV. 1837. 252. 1. 

- Steinhuber bibornok a „CoUegium germanico-hungaricum- 
ról" írt jeles, s a magyarországi kath. egyház történetére nézve is 
hézagot pótló müvében kétszer emlékezik meg Lósyról, de adatai 
egymástól eltérők. (L. id. h. I. köt. 327 és -í'iS. l.) rt<')bbi helyen 
állitja, hogy Lósy Nyitra-egyiiázmegye területén helvét liitvallású 
szülőktől született. Én erre vonatkozólag Péterffy és Ráth Károly 
adatait tartom helyeseknek, mivel azok az úgynevezett „Processus 
informativus"-hoz tartozó okiratokon alapuhiak. Schmitt Miklós azon 
állítását sem vélem elfogadhaUniak, mely szerint Lósy Imre nyitrai 
kanonokság-a előtt néhány évig lelkészi hivatalt viselt; (1. E[)iscoj)i 
Agrienses. 97. 1.) mert Lósy Rómát 1606-ik évi június ö-én hagyta 
el, egy évig nyitrai kanonok volt ; 1607-t)en pedig pozsonyi kano- 
nokká neveztetett ki. S igy tévedett e sorok irója is, midőn a ..A'i- 
sitatio Canonica Cathedralis Ecclesiao Nitriensis. 1828." nyomán a 
Magyal- Sión 1890. évf. 304. lapján Lósy Imre nyitrai Icanonokká 
kinevcztotését 1605-ik évre tette. 189 

júliusban II. Fordinánd király n sá£?i prépostságot, 1081. 
ápril 28-áii p('di<>' Pázmány érsek az eszteríJ'onii ni\íiy 
préposlságot adományozta neki, s ugyanazon év június 
2I-én a nagyszombati székcsegybázban i)üspökké szen- 
telt(3 öt. 1035. október 24-én egri püspök lett, innét pedig 
1087-ik évi áprilisban az esztergomi érseki székre emel- 
tetett. Megbalt ie41-ik évi november 9-én. ' 1000—1607. 

SEMHF.RI ISTVÁN. 1606 körül lett nyitrai kano- 
nok; 1018-ban treneséni fő-esperes, 1014-ben pásztói a],)át. 
Lépes Bálint püspök a nyitrai vár felügyeletét is reá 
bizta. ^ 1618-ban II. Mátyás király május 14-én kelt pa- 
rancsára, az esztergomi íokáptalannak Liptliay Imre és 
más uj falusi birtokosok elleni peres ügyében Gál István 
királyi biztossal, mint káptalani kiküldött tanuvallatásnál 
vett részt. ^ — Telegdy János érsek s a nyiti-ai püspök- 
ség adminisztrátora 1625-ben római útjáról visszatérvén, 
Sembery Istvánt olvasó-kanonokká nevezte ki, mely 
hivatalába Keresztesy Máté éneklö-kaiionok igtatta be. 
A kíivelkezö évben meglx'tegedvén, minthogy a közhir 
szerint Maiinsreld seregei Ti'encséii vármegyébe betörtek 
s a Vágón álmenni készültek, Sembery az apponyi vár- 
ban kéréseit menedéket, hoinian püspöke hívására csak 
novembei- végén jíitt vissza. * — 1038. október 8-án Te- 

' ScliriiKitisiuils Clci-i. A. I). Sti-iii-..ti. isim;. 
'■^ N.vitr. k;i|.t. ors/.. Icvt. ."):! rn.liic. llU. I. 

■' r. ... .vj. i*i-..t. 1.".. 1. 

* .. Kll'S. h'criii ."). |M..st ri'stiim (H). SS. St.'|»li:iiiiis Si-iiiln-ry 
Alibas II. M. \'. (le l*;izllio, Lfctor cl Canoiiiciis a Capiliilo rccotfiii- 
lioiicm pctiit : C^iKxl nmi Illimis a<r Rinus Dmis Pi-aclatus Nostor ex 
|iia |>(U'cf;riiiati()iii' Kum.i in aiiiio l(('jr». salvus ft inrohiiuis (Inimiiii 
i'i'(lii.ss(!t, codcjiKnic Icmpoii" per ('. H. MaUcin Hiiiiis I). I'auliis 
Dávid, cl. lOppiLs \'at;i(Misis, proliinc liC^olor Kcdosiac nostrao in 
I'iíK |Misitui'ain I'osoiiicnsi'in lraii.»<latiis fuisscl ; cidi'in (Stopliann Som- 
l)('i\ ) i.ccloi atiiiii, cum doiiid rcsidcntionali Altariac S. Marf^arctliac 
i'oiitidissi'l, (pii noliis siipcr L-ollatis litMtoratii ac doino in Capitnlo 
diiiialidMcni post Missani SKlcnim-ni nti lii-ri consurvit prucscn- 
tavit. .Viiiiu imkIi'im dir Ci-.i Ildii jii-r Krv. hnnni Mattlia<Mini Kcri-sz- 
tcsy Canloicm iiislall.ilus, (pii al> ctHÍfni anno, iis(pn' prat'St'iitcni 
dicni oL n'sidi'iitiam cl LcctDi'atnni tcni't, ívsi^niando rustodiatnni, 
cl doinuin cins Udn I >. .Micliai-li (iyoiij^yíisy, <pii ipsi in uti'otiu« m legdy érsek tekintettel Sembery nagy érdemeire, melye- 
ket 28 éven át a káptalan és egyházmegye éi'dekében 
kifejtett tevékenységével szerzett, egy általa vásárolt ház 
birtokában megerősitette. ' — 1635. márezius 12-én Sem- 
bery Litliassy Pálnak egy Méhemet nevű török rabot 
adott el 200 fton, azon czélból, hogy Lithassy Barac-skay 
^lihály nevű szolgáját, kit a törökök már hosszabb idö 
óta Egerben fogva tartottak, kicserélhesse. (62. Prot. 
252.) — 1636. november 11-én Molnoson birt szőlejét 
növérénelí Sembery Magdolnának és örököseinek ad(jmá- 
nyozta. (64 Prot. 82.) 1637. május 28-án Nagyszombat- 
ban kelt alapitó-levelében a Jiyitrai székes egyházban 
egy karkáplán tartására 1000 ftos alapitvánj^t tett. Ala- 
pitó-levelének tartalma következő : 

„Ego Stephanus Sembery etc. Eadem Civitas (Tyr- 
naviensis) ex Interessé aliorum 1000 flnorimi servabit 
Alumniim unum pro Capitulo Nittriensi, quem sibi idem 
Capitulum praesentabit, circa festum 00. Sanctorum 
erudiendum, adultmn verő, qui post trés annos expletos 
in Stiidüs, obiigatus prius tamen Capitulo, ordinari pos- 
sit, et viees Capellani pro Capitulo tribus annis subire 
in Ecelesia Nittriensi, Stipendio ordinario annuali ipsi, 
et Capellanis solvi solito vivendo, et sic si per vices sin- 
guhs tribus annis novus et nov^us Ahminus ac Capella- 
nus succedat, durabit Fundatio iugiter. — Alumnus in successisset. Memininius porro, qiiod idem D. títe])hanus Sembery, 
ex consensu Dni Praelati nostri, dum exercitus rebellis Mansfeldi 
per Vag'imi ad Treuchinium traiisvadare diceretur, in anno 1626. 
initio Septembris aeger in Arcem Apponyensem, locum aegritudini 
suae commodiorem delatus est, ibique tribus continnis mensibiis 8e- 
ptembri, Octobri, Novembri moram fecisset, necpio jn'ius, quam a 
D. Praelato nostro circa Adventum Domiiii rcvncatus l'uisset. In 
cuius rei fidem etc. (Prot. 57. fol. 290.) 

* 1633. Sabbato post Festum S. Fraucisci Ilhnus Ü. AEi)pus 
Telegdy ..attentis et consideratis studiorum suorum meritis et A'irtu- 
tibus, a prímáévá iuventute piis laboribns in hac Ecelesia nostra 
pro Choro et Foro fructuose et laudabiliter ab annis 28 plus minus 
supi)ortatis, ARD. Stephano Sembery (tit.) emptionem Domus qua 
Dominus terrestris ratihabet et confli-mat." (Protoc. 62. 148.) 191 Studiis manens, omis qiiod pauperes ferent et ipse ferre 
obliíiabitiir, ot adcsse dobot Devotiíniibiis ot Sacris prae- 
nominatis. Capcllaims vem iii Kcclcsia Calliedrali Alla- 
rique privilogiato, vfl ubi Capitulmn iiisserit, 4 Sacra in 
4 tf'iii[)()i'i]jiis Anni feria sexta, snb reatu ppceati niorta- 
lis praevia semper Confessione legát pro me det'nncto. 

Si casu quo haec Fundatio apud Senatum et CUvi- 
tatem Tyrnaviensem vei nio \ivente, vei post fata in 
effectuni venire non posset, et tune Ven. (■apitulum Stri- 
goniense mutuo consensu enni Capitnlo Nittriensi ad 
praedeclarata Legata manimi admoveant et praemissam 
Fundationem in eíí'e(-tum dedncani, in loco et niodis, 
quibiis comniodius videl)i1ui' ad (-((ntinuationeni ])erpetuam 
ete. — Datiiin in Regi a Civilate Tvrnaviensi Anno 16r37. 
in Oetava Asc-ensionis Doniini." (Visit. Canon. Cath. 
Eccl, Nitr. Ep. los. Vuriim. T. II. pag. 301. — ) 

1037. január 15-én arany és ezüst ékszereit és kész- 
pénzét a káptalan előtt Tí'n'ök Zsigmond és Klobucsiezky 
Miklós örizetére bizta. ' Meghalt l()37-ben. 

um—imi. ' „Nos Capitnlum etc. Diuis Stcphanus Sembory sociiis ot 
coiilrali'r nostor, l)cno animo pcrpiMidcns, so i>ost tut aniioriim in- 
liiiiiitatiMii |)i'(íssionos totaliter coiitritum ot exhaiistum fsse. aili'o, iit 
HOC silii i{)si in por.sona, noquo lionis a Dfo sibi datis dcl>ite suffici- 
ontorque jjrospiooro possil, iiiulto luiims pia vota siia et iiitentionos 
ad íiiH'in di'ducore optatiiin, (pian imiltis módis toiitavil, vn-tTotur- 
(pio, 110 jiicdio toiiijioro ívs ol Tlonodia oiiisdoin, morto intorvoiiionto 
in [H'acdaiii et diroptioiiom voiiiant, ot ooiiatiis siios oxo(|iii non pos- 
sil. Oli id oortas ros siias, inforius donotandas, praononiinatis Si- 
^isinimdo Toíiroök et Nioolao Klobucsiezky ((inos Curatoros ot (íu- 
liornatoi'os antoa (íoram iiobis fassionalitor conslituissot, ot oliani ad 
jnaosons c.onstitiiorot ; oliani ((Moad oaiisas oxindo oiiiorfrontos cpio- 
niitdíMMMKpio, ad lidoloni oonsorvationini ot siio niodo rostitutiononi 
liondani coiisionassot.) Hos aiitoni noniinatini ot spocialitor t.alos 
fiiissoiit : l'iiiiin Tonpiis aiirous in valoro ot p<indoro 4r> diiratonini 
amouiiiiii in i|iin innotae catomilao auroao ossont nuiiioro 7Ií;{. in 
tpio (icpiridt rcl immilo aiironm adaniantis (sio) nro 8 ot nibintis nro 
(í oiiialuni ot ((insjiii iinin, ad valoroni phis ininus 1(M( talorm-uin 
((piod (piidoin inonilo ossot piii^niis niai^^nil'. I>ni Ladislai Knrj^fáclil. 
ü-u Tros aijiri Annnli inagni onini's, Zajiliym lapido niicantos, iiui 192 

DEÁKY LÁSZLÓ, Nagyszombatban születott. Ta- 
nuló korában Bécsben a protoslantiznnisbúl katli. hitre 
térvén, a Jézus-társasági atyák ajánlására 1599-ben a 
római ,Collegium germanico-hmigaricum-ba' küldetett ; 
honnan tanulmányainak befejezése után l()04-ben vissza- 
jővén, ^ nemsokára — valószínűleg 1606-ik évben — 
nyitrai kanonokká neveztetett; itt azonban csak rövid 
ideig munkálkodott ; mert már 1609-ben az esztergomi 
fő-káptalanba hivatott meg ; utóbb sz. Györgyről czim- 
zett prépost lett. Meghalt mint boszniai püspök 1623-ban. ^ 

1606—1609. 

CSEHY ISTVÁN kanonok. Gróf Illésháay István 
nádor 1608-ik évi deczember 6-án kelt rendeletére Dávid 
Pál ludán^i apátnak az apátsághoz tartozó javak iránti pe- 
rében, tanuk kihallgatásánál vett részt ; 1609-ben pedig 
ugyanazon nádor meghagyásából ]Maszlyk Albertet Szol- 
csánka ne\i^i nyitra-megyei helységben fekvő nemesi 
birtokába vezette be. ^ 1608—1614. 

KERESZTELŐ JÁNOS (loannes Baptista) kano- 
nok. Nagyszombati származású. 1604-ben az olmützi aka- 

itidem essent pig-nus Andreáé Izdeiiczy, modo rcdemijtibili positum. 
3-0 Clava seu Bozogány iuauratum ex argento antolati quoqiie Dni 
Ladislai Forgách itidem íjignus. 4-o Parata i>ecnnia, Tallori boni 
ponderis veteres, Rudolphiani, Graecens^s, Matlliiae Im))eratoris, Sa- 
xonici, Leopoldiani numero 500. Alii itidem recentiorcs diversorum 
Principum et Monarcharum ])romiscui AOO. Auroa nnmismata ad 
valorem 10 Ducatorum nro 8, nnnm "20 ducatorum, 5 ducatorum 
autem nro 7 ; dujjlicati verő nro 7, reliqni simplices unius ponderis, 
inter quos fuissent 2 Matthiae Corvini Reg. Hnng'. omn.s simul in 
nniversum fuissent .'íöO. Quam quideni paj'atam pecuniam, nna cum 
I)raenotatis omnibus Clenodiis coram nobis eisdem secundum Leges 
et Articulos Regrd super de[)ositis sancitos ad fidelem conservatio- 
nem et custodiam, fidelissimamque restitntionem siib poenis ibidem 
expressis concredidisset, et per manus nianibns eorum tradidisset 
etc." — Dátum in Festő S. Pauli iirimi Eremitae A. D. Hí'dl. (Prot. 
64. 85.) 

' Card. Steinliuber id. m. I. 326. 

■■* Memor. Basil. Strigon. 149. 1. 

» Nyitr. kápt. orsz. levt. Statut. 1600. n. 472. — U. o. 53. 
Prot. 4. 193 

demiáii tanult. ' A gróf Forgáeh Zsigmond kir. helytartó 
által 1618. szeptember 4-én Giittay F'erencz keretére el- 
rendelt birói vizsgálatnál mint káptalani kiküldött vett 
részt. 2 1010—1621. 

8YDANUS JÁNOS kanonok, 1610. márezius 3-án 
tized beszedése végett Trenesén városban volt. ^ 1610. 

CZEGLÉDY JAKAB, mint egri növendékpap 1603- 
1608-ik évig a római Coliegium germanico hungarir-um 
tagja volt. ^ 101 l-ben már mint nyitrai kanonok említte- 
tik. 1612-ik évi májusban Tlnirzó György nádor rendele- 
tére Ilghó Ferencz királyi biztossal, Ruttkay János Tú- 
róczmegye alispánját felsö-ruttkai jószágának birtokába 
vezette be. ^ 1616. augusztus 2ö-én pedig Forgáeh Zsig- 
mond, a felső-magyarországi részek királyi fő-kapitány- 
jának meghagyásából, magyar-béli Bosnyák Tamás ké- 
relmére az Ürmény és Salgó közötti határok megállapí- 
tása tárgyában, Szalay Endre királyi emberrel nyomozást 
tartott. ^ Meghalt 1024-ik évi októberben. 1011—1024. 

LACZA PÉTER. 1009. február U-én mint nyitra- 
városi plébános a káptalan előtt beleegyezett, hogy plé- 
bánia-javiidalmához tartozó bizonyos alsó-zobori szőlő, 
melyet elődei éveken át elhanyagoltak és teljesen elpusz- 
tulni engedtek, a káptalan által Illava Mihálynak adas- 
sék, oly feltétel alatt, hogy azt tiz évig saját költségén 
mivelje, és esak 10 év után fizesse a plébánosnak a ki- 
lenczedet és tizedet; halála esetére jXMlig ("nökrisei ugyan- 
azítn szőlőt a i)Iel)inHisiiak visszaadni tartozzaiink. ^ 1011- 
heii a káplaliiii tiigja lett. - 1012. ápril 12-éii, in:'ir mint őr- 
kanonok jelenti a kájjtalannük, liogv Lépes ll.'ilinl piis- ' ..Anno (lom. 1004. 18. Fohr. loannos naplista Tyrnavionsís 
riiir.iiiis. • H(>llolir;uult. Arjiácl. Az Olniiiczln'n tamilt majívarok. 
ir)!»0 1G(;4. Tílrt.'iiciini Tár. 1S8S. 200. 1. 

* Nyifr. kápt. orsz. lovt. "(6 Prot. (JO. — 'ü IVot. 5. 

^ ..Lthanni Sydano, Canonico Xitricnsi docimani rocipionti mcd. 
4. corcvis." Kivonat Troncsón város Kzámadá.si kíinyvciből. I'rotocol- 
luni Ad. (iyöry »'t Lnd. Sztárok r>20. 1. 

* StcinluihtM- id. h. - 6 Nyitr. kápt. orsz. lovt. Statiit. IGOO. 
n. .")4!). " U. o. Prot. .");'.. 2S2. ' U. o. 47 I'rot. 2:5. 194 

pök azon 45 magyar forintot, meljdyel neki Lipser Jere- 
miás tartozik, tiszttartójának Sólyom Tamásnak ajándé- 
kozta ; meghatalmazván őt, hogy azon összeget nevezett 
adóstól követelhesse és behajthassa. ^ 1615. ápril 7-én 
Bolerázy István székes-egyházi fő-esperessel, mint káp- 
talani megbizott jelen volt Nagy Mihály végső rendel- 
kezésénél. ^ 1616. márezius 29-én jelenti : hogy Forgách 
Zsigmond rendeletére a káptalani által Zobonya István 
királyi emberrel az esztergomi káptalan bizonyos ügyé- 
ben tanuk kihallgatására Maróthra, Barsmegyébe küldet- 
vén, a biró a mezőváros lakosai nevében kijelentette, 
hogy, miután ugyan azon ügyben Zmeskal Jaroszlav 
keretére eskü alatt már vallottak, a másodszori tanuzást 
megtagadják. ^ 1624. június 22-én, mint a püspöki javak 
igazgatója a káptalanban tiltakozott Yeleghy György 
ellen, ki felső-városi háza iránt Deák Jánossal a püs- 
pökre mint földesúrra hátrányos szerződést kötött. * — 
1626-ban gróf Eszterházy jMiklós nádor parancsára, Baes- 
kády Ferencz királyi emberrel Forgách Péter kir. taná- 
csost zerdahelji, családi és kálmánfalvai birtokaiba ig- 
tatta be. ^ Meghalt 1627-ben. 1611—1627. 

BOLERÁZY ISTVÁN. Nagy-kéri plébános. " 1612-ik 
évben már nyitrai kanonok volt, s mint ilyen Thurzó 
György nádor június 6-án kelt rendeletére Marsovszky 
Istvánt, Miklóst és Györgyöt, Nozdroviczky László kirá- 
lyi biztossal, Gherubin-Cserna és Kis-Gserna-Lehotka 
nevű trencsénmegyei helységek birtokába bevezette. ' 
1616-ban, ugyan azon nádornak január 29-én kelt meg- 
hagyása folytán Yiszocsányi Ferencz királjá emberrel 
szlavniczai Sándor Jánost, és Gosztonyi Farkast és Ist- 
vánt Kis-Báb falu, és Zelőchen puszta birtokába igtatta 
be. ^ 1615-ben székesegyházi fő-esperes, — 1616-ban pe- 

» U. o. 47 Prot. 54. — 2 u. o. 53. Prot. 123. - « 47 Prot. 96. 
— * U. o. 58 Prot. 74. — '^ U. o. Statut. IGOO. n. 707. 

* Lud. Némethy. Series Parochiarum et Pai'ochorum A-Dioee. 
Strigon. 507. 1. 

' Njátr. kápt. orsz. levt. Statut. 1600. 11. 567. — " U. o. Lit. 
L. D. "^ 195 dig zirozi apát lett. ^ Utóbbi minőségében 1628-ik évben 
gróf Eszterliíizy Miklós nádor által perbe idéztette Mar- 
czaltői Miklóst, mint Túri Györíív fiának, Benedeknek 
gyámját, mivel az apátságnak 8ol, Olaszfalu, Tevel, Ko- 
vács, Berény, Polány, Vejim, Előszállás, Karaki-Szállása, 
Koppány, Borsát, Benezele, Ság, Szent-Király és Zircz, 
Fejér- és Veszprém vármegyékben fekvő részint népes, 
részint lakatlan falvait bitorolta.^ Az 1629-ik évi eszter- 
gom-főmegyei zsinaton, ugyancsak mint zirczi apát volt 
jelen. ^ 1637-ik évi május 8-án, Nyitráról végleges eltá- 
vozása miatt, Zoboron birt szőlejét a káptalan előtt Sem- 
bery István olvasó-kanonoknak és püspöki helyettesnek 
140 fton adta el. * További sorsára vonatkozó adatokat 
nem találtam. 1G12— 1637. 

KECSKEMÉTHI VÉGH BENEDEK. Valószinüleg 
azonos ama ..Benedictus Vejt Keczkemety" nevű egyén- 
nel, ki 1598-ban az olmüczi akadémián tanult. '' IGlí-ik 
évben már nyitrai kanonok, dékán és szent László oltá- 
rának igazgatója volt. 1013. április 10-án II. Mátyás ki- 
rály parancsára Vargány Istvánt, Endrét, Jánost, Györ- 
gyöt és Orbánt Német-Sződen esztergom-megyei falu 
birtokába Lindvay István királyi ember társaságában 
bevezelte, '^ I()25-ben Nagyszombatban birt házát Belussy 
Miklósnak, az esztergomi főká[)taian tisztjének adta cl 
100 fton ; de minthogy a házra vonatkozó iratokat vevő- 
nek át nem adta, ez a ki'ivelkező év július ÍO-án a nyit- 
rai káplalan előtt Kecskemétlii eljárása eiieu óvást ' Fiiclisli(irrcr'-r/.in;'ir. Moiiastoi'olo'í-iii. II. ]'J(!. — - f!y«"ri tílr- 
tÍMifdini (''S iv^n'.szrli riizct.ck. III. liVJ. - licli^rio IS.'.G. I. lL>(;. I. No- 
vót li^voscir lidlcváryn.'ik irvu. - ^ Chii. P»''l('rl'rv. Sacra Címcilia H. 
H. II. 'J(>4. 1. SzvdiY'iiyi Midi. Synopsis Di'ci-Plor. Syimd. p. (;7. 

- - * Nyitr. ká|.|. ors/. If'vl. (15. Prnl. 2í». 

* ..Anno |."ií)S. (lio 2H Fohriiarii |tai-lini < )l()mulii, |inrlim alibi 
dcjtositi, vei ailiiiissi in nnmcrum sIikííiisoimiuí liuius alinao Acatlo- 
miao rclcn-i pcticrunt .... HfncMlicUis Vejt Koczkonicty, Hunga- 
ruH." Hf'llohrantll .irpád. Az ( )lniiiczl)cn lamill inaiTyarok I.^ÍHI 1(;(;4. 
TürltMiclini Tár. ISSS. Ittit. 1. 

" Nyitr. ká[>t. orsz. Ifvt'-lt. Stalnt. KJOO— fiO. n. 111. 196 

emelt. ^ 1628-baii mint székesegyházi főesperes aláirta 
Telegdy János érseicnek a nyitrai káptalan javára ki- 
adott alapitó-le veiét. ^ — 1625-ik évben megbetegedvén, 
szeptember 22-én a lakására kiküldött Lacza Péter és 
Gyöngyösy Mihály kanonok-társai előtt a pozsonyi fe- 
renezesek részére 1000 ftos, s a nagyszombati Jézus tár- 
sasági atyák javái'a szintén 1000 ftos alapit ványt tett. ^ 

» U. o. 58 Prot. 131. 

- Ezen alapitó-levelen teljes nevét ..Kecskeméthi Végh Bene- 
dek"^ irta alá, mig másutt, (jjéld. az „Urbárium CapituU Nitr. Anni 
1624" czimü füzetben, melyben az akkori káptalan összes tagjainak 
nevei olvashatók) csak mint Kecskeméthy Benedek fordul elő. Innen 
származott Schvach Gyürgj" tévedése, ki a kanonokok névsorában 
egy Végh Benedeket és egy Kecskemétliy Benedeket emlit. 

^ „Nos Capitulum Ecclesiae Nittriensis. Memóriáé commenda- 
mus tenoré praesentium significantes, quibus expedit Vniversis : 
Quod Nos ad instantiam et legitimam petitionem Rndi cbii Bencdicti 
Wéégh de Kecskemetli, socij, frati'is et Concanonici nostri, qui ae- 
gritudinis mole oppressus, nostrani nequivisset venire in praesen- 
tiatn, Duos e medio Nostri, Adm. Rdos dnos Petrum Lacza ADiac. 
Trenchiniensem et Michaelem Gyeöngiessy Custodem, socios nempe, 
fratres et concanonicos nostros, ad quandam fassionem celebrandam 
et excipiendam nostro pro testimonio fide dignos duxissemus esse 
destinandos. Qui tandem exinde ad Nos reversi, Nobis sub lura- 
mento in generáli Decreto superinde contento retulerunt eo modo : 
Quomodo iidem fratres et testimonium nostrum feria secunda pro- 
xima post festum b. Matthaei Apóst, noviter transaetum praeterita, 
in et ad domum Altaris S. Ladislai Regis Nittriae in superiori Ci- 
Adtate, Comitatuque Nittriensi existentem, habitam, personaliter ac- 
cedentes, qui quidem fráter noster in lecto aegritudinis suae decum- 
bens, zelo pietatis inductiis, matúra et exacta animi deliberatione 
intra se praehabita, sx»onte et libere talem uti sequitur coram dictis 
fratribus nostris fecisset et celebrasset certae cuiusdam suae pecu- 
niae dispositionem et fassionem Irrevocabiliter. Et primo quidem, 
quia proxime superioribus aiuiis et tempoi-ibus certis sub titulis et 
conditionibus dedisset et elocasset Bis mille et Quadringontos flnos 
in Aureis Ducatis et Talleris bonae videlicet et approbatae istius 
Regni Monetae Egreg. loanni Paxy Civi et Inhabitatori Lib. Reg. 
Civitatis TjTna-sáensis, super cuius Summae receptioné pracdicto fa- 
tenti idem loannes Paxy Reversales et Obligatorialcs suas tradidis- 
set, sub Sigilli proprij et manus corroboratione. Quam quidem pe- 
cuniae summám cumprimis ad jjromovendum cultum divinxim Fa- 
bricamípie Ecclesiarum apprime neccssariam, hoc ordine disposuit 197 

Meghalt 1630-ik évben. Végrendeletében, mel}Tiek kivo- 
nata itt kövctkozik, a szókosegyháznak egy kar-pap el- 
tartására Km ltot hagyott. 1612—1630. 

..Fa\ Kecskemcthy Benedek Nitrai Canonok és Ca- 
thedi'alis t('sleiiil)en beteges, de elmémben egésséges le- 
vén, elsőbben ajánlom az én lelkemet az én Teremtőm- 
nek, Testemet pedig az Földnek ; teszek illyen rendelést 
és Testamentomot, kérvén azon Uramat O Ngát Telegdy 
Jánost Coloczay Erseket, hogy ezen Rendelésemnek min- 
den Czikkeleit approbálja és eonfirmálja. 

et ratificavit : Vt nimirum ox |>raefata Summa flni 1000 tradantur 
Palribus Franciscaiiis Provinciáé B. Mariae V. Posonjcusibus, sig- 
nantcr vcro Rdo Patri fratri Franrisco Woógli, pro temj)ore Provin- 
oiali ciusdem Provinciáé, alias cognato eiusdem dni fatontis, ut pro 
siia prudenti dispositione, praetacta summa api)Iicetur ad eiusdem 
Monasterij interiorem Sanctuarij instaurationem ; ita tamen, ut ali- 
qua pars, nompc flór 100 ai»|>licentur ad Monasterii S. lacobi Tyr- 
uaviae funda'i fabricam. Dcinfb; ut alij Mill(í flni simiiiter pro usu 
et necííssitatc Collcgij Societatis lesu Tyrnavicnsis elocentur et as- 
signentur, ex (jua rpiidem j)ecuniae summa pauperes studiosi inter- 
teneantur et alantur. Sujjor cuius fundatione et dispositione Idem 
dnus fatens cum Patribus Societatis, uti)oto Patro Rectore Collegij, 
et alijs (|uibus intererit, mutuo liabito consilio et tractatvi suam finá- 
lém rosolutionem jirimo (jnociuf" tenii>()re deciarabit. Tandem lidem 
antelati Páter Franciscus Wcégli et Hector i)ro temporo Collegij, 
residuitatem Cajútalis summací utpote 400 flnorum, et alios 100, (jui 
sul) temporo elocationis, iuxta contractum cum croditoro initum hoc 
<;urrenti anno accroverunt, a creditore exactos in Aureis Ducatis et 
Talleris ])r()miscue dicto dominó fratri fatenti restituant, pro futura 
sua nocoHsitat(!, vei ulteriori sua suj)er liis resolutione. Vt autem 
securius praedictus í'reditor a memoratis Patribus per omnia oppor- 
tuna média requiri possit et contentatio seu satisfactio solicitari, 
liiscí! i)lenam et omnimodam illis authoritatem dat, donat, dcfert ot 
fatetur. Adiungondo etiam obligatorialns seu Roversalcs Crcditoris 
luiic sae dispositioni, (pias etiam manibus eortindem consignat et 
consignavil in spocie. In cuius (|uirlem rei dural>iliorem perman- 
sionem, totum et oniue lus, (piod et in ipiantum haberet el iiabuis- 
set, in antelatos Patres, nihil sibi per anipiius reservando transtu- 
lisset, pniuli transferret et transf(>rt de facto. Hamm nostrarum vi- 
gore et testimonio literarum modiante. Dátum feria secunda proxima 
post festum H. Matthaei .\post. ot Kvang. Anno Dni IC'Jő." (Nyitr. 
kápl. oi'szágos levélt. áT Protoc. ."»!). 1.) 198 

1-0. Teszek egy Fiindatiot az Nemes Nittrai Kap- 
talomban mcllyrc hagyok 1500 forintot kész pcnzeöl, 
hagyok két szász aranyat, egy szőlőt, mellyct pénzemen 
veöttem, hagyom 300 forüiton hogy eladják. Ezen kívül 
70 akó ó bort és 70 akó iij bort, mellyből éppen kitelik 
az ezer öt száz. De iUyen okkal hagyom, hogy az Kap- 
talom adja ezt az másfélezer forintot Interessére és an- 
nak az Interesseiböl tartson szüntelen egy Káplánt, ki 
totaliter dependeáljon az Kap tatomtól, et in Qiiatuor tem- 
poribus Feria 2-a tartozzék in Altari privilegiato 4 Misét 
mondani érettem, ut puta singiihs quatuor temporibus 
Feria 2-a Septimanae illius unum Sacrimi. Hogyha pe- 
dig CajDlant olly hamar nem találhatnának, maga tartoz- 
zék ezt az onust az Kaptalom subealni. Ki ha el nem 
járna benne, és az én rendelésemet bele nem töltené, 
Praelatus Uramat kérem, diligenter an imád vertaljon re- 
ája, és ha ugyan nem akarna adimplealni, szabad légyen 
Ő Ngának ennek jövedelméből tartani és prokuralni. — Ha- 
gyok az Urnák Ngának egy dupla aranj^at és az Vár- 
hoz egy Muskatért. Az Captalombeli Frátereknek egy 
egy aranyat." 

Két száz ftot hagiok az Keövesden való 

Boldoghaszonyhoz, hogy az eöregh oltárt megh czinaljak 
belüle. Az 100 ftot mely ezen kivül vagion hagiom az 
Claustrum éppitéséro a szent Péter templomnál, az melliet 
az Yr e(") Ngha akar éppiteni, ha pedig eo nga ez eszten- 
dőben el nem kezdené, ezt is hagiom az boldoghaszony 
temi;)lomához az nagy oltár éppülctire. Ha pcdigh az Yr 
eö nga az nagy oltárt maga akarna megh éppiteni, tehát 
más oltárt éppiczenek. — A szent Zorard templomára, 
az mire az Nemes Captalom az Yrral együt fordittia, 
hagiok 50 taliert. 

Yagion egy vy Romai Breviárium, hagiom 

az Elefanti Claustrumhoz ila ut teneaiitiir 10 sacra ])ro 
me de defuncto dicere. 

Az teöb keönyveimről disponaljanak az testamen- 
tariusok. 199 

Szent Jakab templomara hagiok 8 tal. 

Sz. Mihályra 8. tal. Sz. Istvánra 8 tall. Az magam oltá- 
rára ügy mint Sz. Lazloéra hagiok 8 tal. antipendiumra. 
A Szombati Claiistrum éppületire hagiok taleros 20. — Az 
Pozsonyi Claustrumra is tal. 20. 

N'agion (olvashatlan) 160 forint, teöbb is, mel- 

lien testamentarius lu'aimék uegienek poztot és a szege- 
nieknek oszak az en iteleteök szerint és ruhazak megh 
eöket, kik imádkozzanak érettem. 

Hagiok az Giöngiessi barátoknak egi hordó 

ó bort (orent pro me) az templom éppületire, maguk az- 
talára vas nmim vrn. 6 növi vini. A sz. Zorardra hagiok 
az oO tal. mellé egi hordó ó bort és egi hordó vy bort. 

— A szombati claustrumra hagiok egi hordó ó bort, 
aztalokra az Frátereknek egi hordó vy bort. 

Az Foson i l)ara1 oknak hagiok egi hordó vy bort. 

Egi antipendiumra és egi casulara cum suis requi- 
sitis hagiok a sz. Zorard eöregbik oltárára egi hordó vy 
bort. 

A szegényeknek hagiok egi hordó vy bort, végié- 
nek poztot vele testamentarius vraimék. 

— — Temetésemre hagiok 50 ftot. Az mely papok 
Misét mondanak, hasonlóképpen anniversaria diesre ha- 
giok 2") rio1, az kik Misét mondanak egi egi niiséteől 
adgianak nekik den. 50. 

— — ._, Hagiok az ( lionuicssi ('laustiuinnak Iritiei 
mcl. 50 --- Az Szoniltati Clansliiinniak nicl. 50 Az 
Posoni Olauslruninak ind. 50. 

'i'cslcin Icnicllcssék a sz. Zorard liMni)iomáha, 

lia lehel az oMantni melleit. Dátum f(M'ia seeimda proxima 
ante i'estum b. Anlonij [Conf. A. D. \m). (Xyilr. k{\y\. 
orsz. levt. 59 Prol. 228. k) 

Z()N(}OU ZSKiMOXJ), szenl-lainási • Zongor He- 

' Niiirv Iván s/<'iÍMt (M;iji_v.ii- Uvs/á^ ('saliuhii XII. 4;!0. 1.) 
Zsijiiiioiul ;i Iiidúnyi Zoiijüfor család Uipfjii volt; oz azonban nem Ali; 
iiitTl az iilálil) közlendő alaititó-Icvélbcn s a nyitrai káptalan fg-yób 
hitidos irataiban „szcnt-taniási" jelzővel fordul olő. Hofjy Zonj^or 
HeiiedeUiiek fia volt, ezt ludjidv Zsif,rninndnak a nyitrai káptalan nodek perki földbirtokos fia. — Születési éve és helye, 
tanulmányai és első alkalmazása ismeretlenek. 1616-ik 
évben már nyitrai kanonok volt ; ugyanis II. Mátyás ki- 
rálynak ugyanazon év július 25-én kelt parancsára Maj- 
thénji Bertalan kii'ályi biztossal Balogh Zsigmond özve- 
gyének, Zsófiának Nagy Mihály ellen inditott perében 
tanukat vallatott. ^ — 1(520. április 30-án Sándor Lász- 
lót Dióssy Tamás királyi emberrel alsó-sághi és czabaji 
birtokaiba igtatta be ; ^ Thurzó Szaniszló nádor 1623. de- 
czember 20-án kelt rendeletére pedig Chaba, más néven 
Szikszay Istvánt és Izdenczy Endrét Dobronoky Endre 
nádori biztossal párutczai birtokukba vezette be. ^ 1625-ben 
székesegyházi főesperes és sz. Kozma és Demjén ludá- 
dányi apátja, 163T-ben olvasó-kanonok volt. A káptalan 
javára kiadott alapitó-levél szerint 1638-ban már a Szent- 
Háromságról nevezett hborcsai oltár-j a vadaimat is biila, 
melynek hosszú időn át bitorlók kezeinél volt birtokait 
sok utánjárással visszaszerezte. Ezen javadalmat utóbb 
Szelepcsényi György nyitrai püspök, Zongor Zsigmond 
beleegyezésével, a trencséni Jézus társasági atyáknak 
adományozta, oly feltétel alatt, hogy azon esetre, ha a 
társaságnak ^Magyarországból távoznia kellene, a hbor- 
csai oltár-javadalom, a Püsky János püspök által ado- 
mányozott szkalkai apátsággal egj^ütt a nyitrai püspök- 
ségre száljon vissza. * — A Lósy Imre esztergomi érsek 
által 1638-ik évben tartott zsmat irományait mint ludá- 
nyi apát s a nyitrai káptalan képviselője irta alá ; az 
1648-iki nemzeti zsinaton is részt vett mmt nagyváradi 

előtt 1623-ik évben tett tiltakozásából : melyben panaszkéijen előadja, 
lio^' fivére Benedek, néhai Zongor Benedek fia (egreg'. Benedictus 
Zongor, fiUus alterius Bencdicti, fráter protestantis carnalis et ute- 
rinus) Perk nyitramegA-oi faluban (most puszta) birt jószágukból ogy 
népes zsellér telket, két szántófölddel nemes Czigány Ádámnak becs- 
értékét túlhaladó áron eladott s a család nagy kárára elidegenitett, 
óvást emelvén ezen jogsérelem ellen s egyúttal a vevőt az ingatlan 
birtokba vételétől eltiltván. (Prot. 58 fol. 48.) 

^ Nyitr. kápt. orsz. Icvt. 57 Prot. 8. — ^ U. o. Statut. 1600. n. 
370. — ^ U. o. Stat. 1600. n. 978. — * los. Vurum. Episcopatus Ni- 
triensis Memória. 183. 1. k 201 

püspök. ' — 1641-ben a nyitrai káptalan birtok-könyvét 
irta meg, ily czim alatt: ..Matrica vei Urbárium í'apitiili 
Ecclesiae Nitriensis, in qu(3 eoiitinentur Vilhie, Portiones, 
Praedia, Decimae, Nonae, Dignitates, Altariac, Domus 
ciim imiversis eorum proventibus etc, conseriptum per 
A. R. D, Sigismundiira Zongor sat." Munkáját ugyan, 
czimének megí'elelőleg be nem fejezhette, de az, így is 
a káptalan 17-ik századi l)irtok viszonyaira nézve igen 
becses adatokat tartalmaz. A káptalan Zongor iránti há- 
lájának tanúságául 1<)4(). jul. 2-án egy Csicsóhegyen fekvő 
szőlőt ajándékozott neki. ^ 

ir)44-ben az egyház s a közügyek terén szerzett 
számos érdemei elismeréséül csanádi püspökké nevezte- 
tett ki, megtartván továbbra is olvasó-kanonoki stallu- 
mát. Ugyanazon évben Telegdy János érsek a nyitrai 
püspökség kormányzásáról lemondván, utódja, a vesz- 
prémi püspöki székről Nyitrára áthelyezett magyar-béli 
Bosnyák István Zongort nemcsak püspöki helyettessé, 
de a püspöki javak s a nyitrai vár kormányzójává is 
nevezte ki. Ez utóbbi tisztsége sok kellemetlenséget oko- 
zott neki. Ugyanis Bosnyák István püspöknek augusztus 
elején Bécsben tín-tént váratlan elhalálozása ntán ^ Lij)- 
pay (Jyörgy prímás és gróf Eszterházy Miklós nád(jr, 
tekintettel az erdélyi hadseregek mozgalmaira, a tönikök 
közelségére s a pártok cselszövényeij-e, Zongort a i)üs- 
jxikség javainak s a nyitrai várnak h'gszigornhb őrzé- 
sére utasították. Midőn tehát a pozsonyi kir. kamara fo- 
galmazóját Senkviczy Mátyást nyilt parancscsal a meg- 
üresedett püspíikség jíivaínak s a várnak átvételére Xyit- 

' l'r-tfi-fiy. S. í'om-ilÍH H. II>in^r. II. :!74. 

-' í(>40. Fcstn Visilationis \i. M. V. r}i|>itiiliim Nitiifiisc Sif^is- 
miiiKlo Zoiíjfor Al)l)íiti SS. Cosiiiin* ct Daiiiiaiii dn Liidaii, Li'ctori ii 
rcspoclu iji.si<jiiiiim inoritoruiii cl lal><>riiiu in ncg-otiis ra|)itiili |tr<»- 
movondis oxantlatoriim, viiicam in I'rnmontorio Csicsohcg^' aliiw 
ZoMor exislcnti'in coiiftírt. (Prol. liO. ful. (>."».) 

' Katona szerint anfjfusztiis ll-rn halt mcfí. (Mist. Trit. XXXII. 
!)ü;{.) lOlctraJzát 1. a Hiidaposli növcnd. paps. ni. i-^yliázirod. isk. 
lS!t2-iki iniinkálatailtan. .\ .MajLr.varlM'di líosnyák-Család tnrlóni'to cziin 
alatt 404 - 4i;i. 1. (Matunák Mihálytól.) 202 

rára küldötte, Zongor megfontolván a háborús idők esé- 
lyeit ^ s a primás és nádor parancsából vállaira nehezedő 
nagy felelőséget, Senkviczy Mátyást, mint ismei-(?tlen s 
hivatalos küldetését egyenes királyi parancscsal igazolni 
nem tudó egyént, a várba be nem eresztette, s a püs- 
pökség javainak átadását is megtagadta, kijelentvén, 
hogy a pozsonyi kamara utasításának csakis a király ő 
felségének hozzá, és a vár katonai parancsnokságához 
érkezendő egyenes parancsára fog megfelelni. Eljárásá- 
ról a káptalant ugyanazon év augusztus 25-én szemé- 
lyesen ; ^ szeptember 5-én pedig Szászy János és Lariss 
Szaniszló kanonok-társai által hivatalosan értesítette, ^ 
sőt, hogy a gyanú legcsekélyebb árnyát is távol tartsa 
magától, a várőrség erre vonatkozó hott bizonyítványát 
is bemutatta. ■* Végre szeptember 28-án legfelsőbb hely- 
ről vett utasítás folytán, a várat Senkviczy Mátyás kir. 
kamarai biztosnak a káptalan s a hadi parancsnokság 
képviselői jelenlétében átadta. 

' Hogy Zong'or aggályai nem voltak alaptalanok, eléggé bizo- 
nyítja a nyitrai káptalan országos levéltárának 71-ik sz. protokoUu- 
mában (^188. lap) olvasható következő feljegyzés : „1644. 23-a Mártii 
hic in domo loannis Warjassy existente Congregatione Dnorum 
Magnatum et Nobiliuni liuius Cottus, de annona germanico Exer- 
citui administranda, ad ac trés Stationes, videlicet Galgocium, Ta- 
polchan et Privigye vei Baymoczium promovenda concluditur. — 
Eadem die turcica rabies excursione aeta in pagos Pográn, Bodok, 
Geszté et (üres hely) ignc ferro(}ue saeviens, fere funditus exustos, 
nunierosam inde plebem Htrigoniuni in captivitatem abducens, tri- 
butario subegit iugo.'" 

2 Nyitr. kápt. orsz. levt. 71. Prot. 191. 1. 

» U. o. 192. 1. 

* U. o. 71. Prot. 183. 1. A bizonyítvány tartalma következő : 
„1644. Feria sexta proxima post Festum b. Matthaei Ap. Testimo- 
nium militiim Arcis Nittriensis coram Cajjítulo Nittriensi pro Rssmo 
D. S g-ismundo Zongor el. Episcopo Csanadionsi et Lectore Nittri- 
ensi : My Miczkey János, Esztergom Érsek Uram eő Nga Gyalogi- 
nak Vaidája, Siga János zászlótartó, Sörke István, Kokas János, 
Sápi István, Belegy András Tizedesok, együt az töb vitéz gyalogok- 
kal, És Merteleiter Georgy, Nittra Várának feő Porkolábja együt az 
Nittra Várához esküt Drabantival ; Azután lloltzhamor Ignatius Já- 
nos Zászlótartó, Vigol Lenard Fcltbabcl (Feldwebelj Rigelhoffen Já" 203 

1645-ben esztergomi kanonokká kineveztetvén, meg- 
vált azon testülettől, melynek körülbelül barmincz évig 
kiváló diszc volt. — i648-ban a nagyváradi püspöki 
székre helyeztetett át; 1655-ben váezi püspökké és po- 
zsonyi préposttá lett; a kir. tanácsosi oziniflinár azelőtt 
birván. — Az 1649-ik évi pozsonyi országgyűlésen a 
felebbezési törvényszék birájává választatott ; 1651-ben, 

nos Ferier (p-ourÍMr) Feigel Georgy, Arnolt Boldisar, Sigmond János 
kapralival és az töb németh Vitézek Császár és Király Urunk eő 
Felsége hadából, Nittra várának oltalmára rendelt vitézei, és Kasso 
István töb Nittra várában levő mostanában megnevezet Császár és 
Király Urunk eö Felsége által fizettetett szolgáló cseléddel. Adgyuk 
tudtára mindeneknek, az kiknek illik, és az Nemes Nittrai Ka])talan 
előtt teszünk illyen vallást : hogy mink azon igaz Kereszten eskü- 
szünk, mellyre megesküttünk Császár Urunknak eő Felségének hű- 
ségesen, hogy Zongor Zsigmond Uram Csanádi Püspök, Ludany 
Apatur, Nyittray Lector, kit Palatínus Uram, és Esztergomi Érsek 
Uram eö Ngok Nittra A'árának gondviseletére és oltalmára my időnk- 
ben rendelt, és helheztetett. Igazán hiven viselte magát és velünk 
egyetemben Rákóczy hadai és töb Pártosok ellen, az Romai 
Császár Urunk eö Felsége hűségében tökélletesen, mind Püski Já- 
nos Uram eo Nga bejöveteleigh, meghtartvan az Varat és kezében 
adván jól viselte magát. És hogy ha valaki találkoznék, az ki mást 
mondana eő kgliue felől, hogy vagy magatul, vagy másokkal prakti- 
káit volna, az Vanuik Elli-nségii kezében adásáról, liazud, niinth 
mind nylván való ároloja hazájának és Királyának ; mert minekünk 
köllet volna tudnunk, az kiknél az vár kulcsa állolt. Avagy mive- 
lünk köllctli volna praktikalni ; de mink egyebet, igazath nem val- 
lunk, hauíMu hogy eő klgmc igazán "hiven, mint igaz keresztyén em- 
ber, csak egyszer sem mulatván (mulasztván) jelen volt velünk, kíi- 
zel lévén az lOllcnségli, maga igazgatván az levő szerszámoth, mint 
igaz hive eö Felségének ugy viselte magát. Azon igaz keresztyén 
liiten niondgyuk, hogy iiiinU valanuMinyen magunk it nem hallot- 
tunk, síiin nem láttuk eö klgniétöl, hogy valamit moiulott volna, cse- 
lekedet volna, hanem azt hallottunk, hogy senkinek Nittra Várát 
kezeiben nem adgya. valamigli Császár Urunk eő F<'lsége, I'alatinus 
és Érsek Urak magának és mincíkiink az Várban levő Vitézeknek 
nem [larancsol és nem ii-. \' álljuk azt is azon hiten, hogy egy le- 
gény bejövén titkon az \atban, üimUcr (Schindler) .fanon Nittray 
Canonicus után, az templomban akarván nienni vocaernének idején, 
hóna alatt vittü Sindler l^ram könyvéth, mintha eő szolgája lett 
volna; azt mindgyart kivetette, mivel hogy titkon az kamarás szol- 
gáját hozta vala be az Varban, eztei meghértvén eö klgme, liogy 204 

midőn Lippay György esztergomi érsek Trenesénben az 
urnapi körmenetet nagy ünnepélyességgel vezette, Sze- 
lepcsényi György nyitrai püspökkel Zongor is segédke- 
zett; 1655-ben pedig I. Lipót király koronázásánál volt 
jelen. ^ Meghalt 1657-ben, s a pozsonyi főtemplomban 
temettetett el, mel}TŐl végrendeletében nagylelkűen meg- 
emlékezett. ^ Mint váczi püspök, csekély jövedelméből a 
nagyszombati egyetemes papnöveldében néhány nö- 
vendék részére alapítványi, tett ; "^ a nyitrai káptalan- 
nak pedig még 1638-ban 2000 í'tot adott át, azon ren- 
deltetéssel : hogy a székesegyházban évenkint 12 szent 
mise az oltári szentség kitételével és körmenettel tar- 
tassék. Alapitó-levelét, mint jámbor lelkületének ma- 
radandó emlékét itt 'egész terjedelmében közlöm : 

„Nos Capitulum Eeclesiae Nittriensis etc. Iiiter alias 
uirtntes acceptorum a Deo Beneficiormn memóriám, pro- 
mouendique cultns ac ministerij Diuini zelum et prom- 
ptitudinem commendatissimam, uiroque religioso summe 
decentcm esse ac sahitarem, omissis prophanis, Sacra- 
rum literarum Oracuhs in Tcstimonium adscitis, com- 
pertnm redditur. Vnde etiam Achnodimi Reuerendus dnus 
Sigismimdiis Zongor de Szent Thamas Sanctor. Cosmae 
et Damiani Alartyrum Abbas de Ludan, Altarista SS. 
et Indiuiduae Trinitatis de Libm'cza, antelati Capituli 
nostri Lector ct Canonicus, considerato eo, quod mnu- 
mera dona et benefieia a Deo Bonornm omniiim largi- 
tore accepisset, animo perpendens etiam illud, quod su- 
per bonis et Talentis Fortunáé, quibus a Deo Optimo 
Maximo, non quidem ipsius meritis id exigentibus, sed Siudlor Uram ezt csolekcdtc, mindgyart kivototté azon log-ént. P^zen 
kivül mi semmit sem láttunk, nem hallottunk, sem nem tudunk az 
igaz hűségénél egyebet. Kinek nagyob biztonságára s hitelére az 
nemes Captalan élőt teszünk illyon vallást." 

* los. Al. Keresztúri. Descrii)tio Episcopatus et Capituli Magno- 
Varadinensis II. 77. 

- Rimely. Capitulum I. Eeclesiae Collég. Poson. 242. 

^ Karcsú Arzén. Vácz város története V. 172. m 

ex sola ac speciali miserieordia prouidentiaque Diiiina 
ditatiis esset, dispensator tantiimniodo oonstitutus, ea 
omnia Deo cimi í'oenore deberet, Tuiii igitiir ob hoe, 
quara uolens etiam, et ex animo delibeiato, praeconcepta- 
que certa Scientia, sinceroque fultus Diuini amore summe 
desiderans huius Ecelesiae nostrae, per multiplieia Su- 
pei'iorum annonim distiirbia, diuersanimque Sectionum 
errores extrémé depilatae statiim proniouere, florentio- 
remqiie pro posse praesentis piae et salutaris fundatio- 
iiis introductione reddere ; liabita priiis nobiscum pia 
superinde eonsiűtatione, Ad laudem et glóriám in primis 
Dei Omnipotentis, deiiido aiitelatae Eeclesiae nostrae 
Splendorem et inr-rementum, Angustam et multis in 
Ecclesijs celebratam Sacro Sancti Corporis Dominici pro- 
cessionom, Singulis mensibns, prima quauis roeurrente 
liebdomada Feria qiiinta semper et non alias, per nos, 
Successoresque nostros interminate, defectnque sine omni 
in diéta Ecclesia nostra peragendam, introducere, erigere 
et fnndare statnit, Atqne enm et nullnni aliiun in nsnni 
nobis bis mille íiorenos Hnngarieales ad censum amunnn, 
modo infradeclarato in Camera Sacrmae Caes. Regiaeque 
Mattis Szemnicziensi depositos, sponte, dolo et t'rande 
metuque qnibusuis seniotis, certa ex Seientia, animoque 
deliberato et irreuocabiliter, his sub eonditionibns per ex- 
j)ressnni infra declaratis, inter nos et ])raelil)atuni dnum 
Fundatorem eonclusis per nosípie acccplatis, dcdisset, 
donasset, et in aenum coiiliilisscl. Et luimo (inideni, nt 
praeseripta Snmma pccuniaria duornni Miliiuni Fiorenor. 
Inmgar. in praescripta ('aniera Szemniczicnsi Icslantibiis 
iilcris eiusdem Camerae Obiigator. snpcrindc datis, ca 
cuin conditione nsquc trienniuni deposiüi, ut annualis 
ccnsus sex flnos per cenlum conijjutando, qnotainiis an- 
tclalac Ecelesiae nostrae irrcniissibililcr, ])er niodcrnos 
l)ari1('r cl í'ntnros einsdem Camerae Szemnicziensis Olíi- 
ciidcs |)(Mi(la1ur, iiitra ciiolulioncni ciiisdcni TricnniJ, ad- 
laborantÜKis iuxtii oldationein, tani nicniorata Camera 
Szemniczicnsi, (|uam nobis per Suam Mattem Sacrniam, 
nna cum praescripto Interessé pcrpeluis successiuis tem- poribus pace simul et bello pendendo, eonfirmetur, et 
ciun síifficienti nostri, Suceessorumque nostrorum asse- 
ciiratione perjDetuetur. Sociindo, qiiod si perpetuatio de- 
positionis in praelibata Camera Szemniczionsi praescri- 
ptae Síunmae peeimiariae et anniialis Census exinde 
quotannis cedens, modo praemisso in optatum deduci 
eífectum minimé x)osset, aiit certe ibidem fienda, aut 
facta perpetuatio parum foret secvira et durabilis, extunc 
Nobis et Successoi'ibus nostris adnitendum érit, cum scitu 
tamen et consilio Illmi ac Rmi dni loannis Thelegxlini 
Colocen. et Bachien. Ecelesiarum Canonice imitarum Ar- 
ehieppi, Eppatus Nittriensis Administratoris, locorumque 
eorimdem Comitis perpetui nec non S. Caes. Regiaeque 
Mattis intimi Consiliarij, Domini et Praelati nostri colen- 
dissimi, moderni videlicet, et per successionem Officij 
futuri, ut eadem Summa pecuniaria, cum cautela prae- 
scripti census annualis, in medio Archiducalis Ciuitatis 
Viennensis, vei alio tuto et securo, eommodoue in loco 
deponatur et perpetuetur, ne tam antelati cultus et mi- 
nisterij Diuini progressus uUo imquam tempore defectum 
vei in minimo patiatur, quam praelibata Ecclesia piae, 
salutarisque huius Fundationis fruetu, decoreque non 
sine graui animarmii nostrarmn et Successorimi dispcndio 
defraudetur et destituatur. Tertio, Quod praescripta pro- 
cessio Tituli Augustissimi Corporis Christi, dato prius 
semper signo maioris Campanae Feria quinta immuta- 
biliter et nunquam alias primae hebdomadae recurrentis 
cuiusuis Mensis, ab Anno Fundationis computando, per- 
petuis suecessiuis temporibus, ad modum, formám et or- 
dinem, ritumque Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis 
hac in parte usu receptum, in nostra quoque Ecclesia 
Nittriensi, per nos Successoresque nostros uniuersos, ua- 
riatione, translatione, remissione, defectuque sine omni, 
debita ciun solemnitate, frequentia et apparatu celebre- 
tur. Quarto ut unum Exemplar praoscriptae Fundationis, 
in Archiuo vei Ecclesia Venerab. Capituli Ecclesiae Me- 
tropolitanae Strigoniensis, alterum verő in antelata Eccle- 
sia nostra conservanda deponantur. Quinto, quod nos vei Suceessores nostri, praeter mentem et intentionem 
praelibati cini Fundatoris, praesfri])tiiniqii(' Fimdaíionis 
usum ot finom praerecensitos bis Millc ílnos Inuigar. in 
nuUum alium nsum, vei finom comiei-lero, vei cnm ijs- 
dem qnocnnqne snb coloro disponsaro possimus et va- 
leamus, possintque et valeant. Si quid niliilominus per 
Nos et Suceessores Nostros hac in parte contra tenorom 
praesentis conditionis attentatum vei ordinatum foret, id 
pro nullo habeatur, praesentiumque per vigorem cassa- 
mus, annuUamus et moi-tificamus. Sexto. Quodsi tem- 
poris in progressu nos vei Suceessores nostri, aut altér 
nostrum, ot Successorum nostrorum praescriptam Fun- 
dationom in parte, vei in totó iní'ringeromus, vei inlrin- 
gerent, violationemque quacunque ex origine pateretur, 
extunc Illmorum ae Reuerendissimor. dnorum Strigo- 
niensis et dicti Colocensis Areliiopporum, Praolati quippe 
nostri colendissimi, modernorum videlieet et per succes- 
sionom Offifij futuronim authoritato ac potestatc me- 
diante, eui hac in parte nos et Suceessores nostros sub- 
dimus, sub amissione ad certum terminum portionis 
exinde prouonientis, vei condigna censura toties quotios 
per oosdom iiixta demeritum irroganda, reformari, ac in 
pristinum statum rodiici possit ac valoat. Nos ita(pie ma- 
liiro intor nos su|)('i- pincinissis iiiilo consilio, sanaque 
siiporindc |)ra('liabi1a (Icliboialioiic, iiiconsi desidorio pro- 
mouondi cidliis diiiiiii, et incrcnicnlo, docoreípic Fcclc- 
siae nostrao ex hinc pidt'cclinis, videntes praeteroa |)rat'- 
scriptani Finidationcin, saliilarcm cl ad acdificalimicm 
nndtorum instilutam, |)racscript()s bis Millc Horcnos hun- 
gar. cum praescri])tis articulis el C()ndi1i()nil)us ad nos 
rocopimus, Ac insujjor ad pracmissa omnia, ac praeniis- 
soriim singula sancte et inuii)labili1cr irrctraclabililcrqiie 
in perpetuum per nos Successores(|ue nostros obseniaiida, 
sub bona fíde, indignationeque Omnipotenlis Del obli- 
gamus et obstringimns, obligatosqiie el obstrictos hmIíIí- 
imis, j)raes(Miíiuiii ])cr vigorem, iioslram et Successorum 
noslronim conscicutias aggr;m;iiitcs, iiisi pi;icmissa omiiiii, 
et pniemissorum singula iiininl:il)ili1cr, luiiroruiitcr, et 2Ö8 

variatione defectiique sine omni obseruaremiis, vei ob- 
seriiarent. In cuius rei memóriám, firmitateinquíí perpe- 
tuam praesentes literas nostras nostro Caj)itulari, et 
Illmormn ac Rmoriun Dnorum Emerici Lossy Strigoni- 
ensis, locique eiusclem Comitis perpetui, Primatis Hun- 
gáriáé, Legati Nati, nec non Sacr, Caes. Regiaeque Mat- 
tis intimi Consiliarij, et per Hungáriám Summi et Se- 
cretarij et Cancellarij, item memorati Colocensis et Ba- 
chiensis, Praelati nostri, Ecclesiarum Archiepporum 
pendentibus Sigillis, manuiunque subseriptionibus muni- 
tas et roboratas dandas duximus et concedendas. Dátum 
per manus Admodum Rndi dni Sigismundi Zongor, SS. 
Cosmae et Damiani MAI. Abbatis de Ludan, Altaristae 
Sacro Sanetae et Indiuiduae Trinitatis de Liburcza, me- 
morati Capitiűi nostri Lectoris et Canonici, in Pro Festő 
Immaciűatae Conceptionis Beatissimae Mariae semper 
Virginis Anno partus eiusdem Millesimo Sexcentesimo 
Trigesimo octauo. Praesentibus ibidem praefato Dno Si- 
gismimdo Zongor Leetore etc. Yenerabilibus item Dnis 
et Magris Mattliia Tarnoczy Custode, Michaele Bajcliy 
Vicario et Archidiacono Trenchiniensi, Veneeslao Scher- 
ber Decano et Arcliidiacono Gradnensi, Nieolao Balka 
Archidiacono Catliedrali, loanne Hellery, altero loanne 
Sehindler, Michaele Ujiiari, Stephano Kőszeghi, loanne 
Sassi et Nieolao Bisztricio Canonicis praedictae Eecle- 
siae nostrae, iugiter Deo in eadem Ecclesia nostra fa- 
mulantibus. Emericus Losi Archieppus Strigoniensis m. p. 
(L. S.) loannes Telegdinus Archieppus Colocensis m. p. 
(L. S.) Matthias Tarnoczi de Alsó Leloez Capitiüi Eccle- 
siae Nittriensis Custos et Canonicus suo et eiusdem Ca- 
pituli nomme subscripsit m. p. (L. S,)" Hártyára irt ere- 
detije, az érsek, püspök és káptalan teljesen ép pecsé- 
téivel, a nyitrai káptalan magán levéltárában. Fasc. I. 

IGIG— 1G45. 
GYÖNGYÖST MIHÁLY. 1G17 körül lett a nyitrai 
káptalan tagja. 1618-ik évben már káptalani kiküldeté- 
sekben szerepei. Az 1624-ik évi „Urbárium" czimlapján elősorolt 13 kanonok közölt a 11-ik helyet foglalja el. ^ 
1628-ban mint ör-kanonok irta alá Telegdy János érsek 
alapitó-levelét. Ugyanazon év november 11-én, mint káp- 
talani bizonyság-, Litassy Pál királyi emberrel vezette be 
Sóky Gergel}^ alsó- és felső-szőllősi birtokába. ^ Az 
1630-ik évi nemzeti zsinaton a szepesi prépost ügyében, 
ki egyházi joghatóságának gyakorlásában a krakói püs- 
pök által akadályoztatott, a pécsi püspök elnöklete alatt 
kiküldött négy tagú vizsgáló bizottságba Gyöngj'ösy Mi- 
hályt is beválasztották. ^ 1636. körül sz. Jakabról czim- 
zett silisi apáttá neveztetett. 1637-ik évi márcziiis 11-én 
a káptalanban panaszképen jelenti, hogy, midőn néhány 
hét előtt, egészségének helyreállitása és gróf Forgách 
Ádám esküvője miatt hazulról elment, távollétében Zon- 
gor Zsigmond dékán a káptalan ügyeiben önkényesen 
és jogellenesen járt el ; nevezetesen a káptalan előtt tett 
bevallások utján vásárolt szőlők birtokosait szabad ren- 
delkezési jogukban, a káptalan nevének bitorlásával, 
akadályozta és úrbéri kérdésekben illetéktelen beavatko- 
zást gyakorolt, * Ugj^anazon évben Sembery István ol- 
vasó-kanonok hagyatékának gondnoka volt. Mikor ne- 
veztetett ki esztergomi kanonokká, bizonytalan ; de az 
1638-ik évi zsinat iratait mint silisi apát, esztergomi ka- 
nonok és nyitrai fő-esperes irta alá. ^ 1617 — 1637. 

SZELksZ JÁNOS." (iyőrmegyei származású. A 
hittudomáiiyokat a római sz. Apolliiiáról nevezett inté- 
zetben tanulta. ^ ll)lS-l)an már nyitrai kanonok volt. 
1627-ik éviién Eszterház}" Miklós nádor rendeletére a 
káptalan által kiküldetett, hogy llencz Is1v:in1 és Sillye 

' ürl)iiriiim Capituli Xitricnsis 1(>L'4. krzinit. 

- Nyitr. kápt. orsz. Icvt. Statut. KlOO. n. Tüő. 

" INHorffy id. h. II. .'.(üt. 1. 

* Nyitr. kápt. orsz. lovt. W. l'rot. 91. 

^ l'»'>tcrrry u. o. .17.'). 1. 

" Novo íiz okiratokhun tíihhfrlo vAltozalt)an fordul olő, \i)í-y 
iiiiiU : Zoloz, Szoloz, Zolle.s, Sidcs, Z(>Ilor (az IS.'tO. Ovi ScluMiiatis- 
miisl)an) Szolosz ; legtöbbször azonban az utolsó holycn omlitott 
alakban iratik. 

' Card. A. Stoiiüiubcr id. h. 

U 210 

Bálintot Farkas János királyi emberrel Naszvad koma- 
rom-megyei faluban fekvő ingatlanailíba beigtassa. ^ 1630. 
deczember 13-án Sembery István olvasó-l^anonok, Bole- 
rázy István apát és Dobrossay Endre kanonok előtt pa- 
naszképen előadta, hogy nemes Vitéz Mihály, kit sze- 
mélyének nyilvános gyalázása miatt a szent-széknél 
beperelt, az ellene hozott elmarasztaló Ítélet daczára neld 
elégtételt nem adott. ^ — Az 1638-ban Nagyszombatban 
tartott tartományi zsinaton Zongor Zsigmond apáttal és 
Bajcsy Mihály püspöki helynökkel káptalani végrende- 
leti végrehajtóul lett kijelölve. ^ Meghalt ugyanazon év- 
ben mint őr-kanonok. 1618 — 1638. 

BALKA MüvLÓS. 1621-ben már kanonok és sz. 
Tamás oltárának igazgatója volt, ^ utóbb őr-kanonok lett. 
1624. július 4-én Somogyi Gergely, István és György 
testvérektől egy zoborhegyi parlag szőlőt, melyet azok 
bátyjok néhai Somogyi Gergely kanonok után örököltek, 
vásárolt. ^ Gróf Eszterházy Miklós nádor 1628. november 
29-én kelt rendeletére, Lippay Gáspár királyi ember tár- 
saságában nagy-apponyi Apponyi Balázst és Zay Endrét 
és Ferenczet pereszlényi, körtvélyesi és szomorfalvi bir- 
tokaikba beigtatta. ^ 1629. január 6-án a káptalan Bole- 
rázy István zirczi apáttal és székesegyházi fő-esperessel 
nemes Sereg Mátyás végrendeletének hitelesítésére kül- 
dötte ki. ^ Sembery István nyitrai olvasó-kanonok hagya- 
tékának gondnoksága sok kellemetlenséget okozott Bal- 
kának, melyekről saját végrendeletének 21. p. alatt igy 
emlékezik meg : „Minthogy szegény megholt Semberi- 
nek Nittrai Ijectornak Testamentariusi voltunk szegény 
Gyöngyösy Mihal pappal, ki hagyot volt én nálam va- 
lami ládát, melyben pénzt mondottanak lenni, kit én 

» Nyitr. kápt. orsz. levt. Statut. IGOO. Lit. H. 3. 

2 U. o. 60. Prot. 104. 

" Péterffy id. m. II. 869. 

* Nyitr. ká])t. orsz. levt. ^6. Prot. 66. 

^ U. o. 56. Prot. 271. 

« U. o. Statut. 1600. n. 712. 

' U. 0. 59. Prot. 7. 211 

nem láttam ; törtónt annak a ládának házamtnl ellopása, 
mely ládát azután az füzesben megh találván üresen 
hoztak hozzám. Melynek el lopása és föl törése miat 
engemet infestaltak mind az Ur eő Nga, s mind az Ne- 
mes Captolom. lm most azért utolsó órámon levén éle- 
temnek, vallom élő nyelvemmel, hogy bár szörnyű ha- 
lállal halljak meg (igy) ha én részes vagyok benne, és 
ha tudom is hova let és ki dolga, azért méltatlan ké- 
pestének eddig is rajtam. — Ami penigh ugyanezen 
Semberi Testamentomát illethi, molestaltattam sok izben 
szegény Gyöngyösy ]\IUiál Pap halála után, hogy én az 
egész Testamentomról számot adnék ; arra is azt mon- 
dom, hogy ki teozik (igy) azon Tcstamentombol ha tar- 
toztunk-e számot adni avagy nem ; nekem penigh előt- 
tem való volt szegény Mihál Pap s kezében levén min- 
den állapot eö disponalt mindenekből, én kit tuttam, s 
kit nem, s most sem vagyok semmiben részes.'' ' — 
Ugyan azon végrendeletben Telegdy érseknek egy ara- 
nyat, „az nittrai nemes Captolomnak, mivel nincsen 
pénzem" öt akó bort, a szegényeknek száz mécz búzát ; 
a Chorusnak egy ezüstös Breviáriumot hagyott stb. Meg- 
liiiH KUl. deczember 8-án. 1621—1641.^ 

BAKÓCZ PÁL. UiiU-ben már kanonok voH. " 
l(J27-ik évi májusban gróf EszbM'házy Miklós nádor 
meghagyásából Czéthényi János, nádori kiküldöttel, Miske 
.Jánost Solt vármegyében Ordas nevű falu- és Chertó- 
háza puszta birtokába vezette be. ^ Ugyanazon nádor 
1G28. april 4-én kelt rendeletére, Nagy János bars-me- 
gyei szolgabiróval, mint királyi emberrel Szalkay Ijő- 
rinez ügyében Nyir helység határai iránt vizsgálatot 
tartott.* — 1G28. június lí)-én óvást tett a káptalan előtt 
bizonyos barátságos egyezség ellen, melyet Mészáros 
Péter és (/sizmazia, más néven Czeglédi Kndre egy zo- 
bori szőlő iránt, a ká[)talan, mint földes úr tudta nélkül 

» II. (). (;<). l'nit. 4(; -48. 

- Urbárium Capituli Nitricnsis. 1024. 

» Nyitr. kápt. orsz. lovt. Slatiif. 1()()0. n. 713. 

♦ U. ü. 57. Prot. 3012. 

W 212 

egymás között kötöttek. ^ Ugyanazon évben Telegdy Já- 
nos érsek alapitó-levelében említtetik. További élete és 
működése ismeretlen. 1624 — 1628, 

SCHERBER VENCZEL. Mint kanonok először Te- 
legdy érsek-alapitó-le veiében — 1628-ban — fordul elő. 
Utóbb gradnai fő-esperes lett. — 1629-ben gróf Eszter- 
házy Miklós nádor parancsára, a káptalan képviseletében 
nemes Ugronovics Pált és Gáspárt, előbb Komáromy 
János, azután Szelepcsényl Péter nádori biztosokkal, 
Báb, Bodok, Csitár, Kis-Appony, Vicsap, Kis-Apáthi és 
Soók nevű helységekben adományul nyert birtokaikba 
igtatta be. ^ — 1635. május 9-én a káptalan előtt óvást 
emelt nagy-apponyi Apponyi Balázs ellen, ki a szúlóczi 
hegyen a szabad legeltetést, melynek élvezetében a káp- 
talan jobbágyai régi idők óta voltak, megakadályozni 
igyekezett. ^ — Halálának éve bizonytalan, de 1640-ik 
éven túl nevével nem találkozunk. 1628—1640. 

PAXI ISTVÁN. 1628. február 23-án mint kanonok 
és nyitra-városi plébános Mészáros Márton peres ügyé- 
ben, az esztergomi fő-szentszék rendeletére Sembery Ist- 
ván olvasó-kanonokkal tanukat hallgatott ki. * 1631-ben 
betegsége miatt kanonoki javadalmáról lemondott. 

1628—1631. 

ZÖRÖGH vagy ZÖRÖGHI MIHÁLY. Mint vég- 
rendeletéből tudjuk, tanuló korában jött — valószínűleg 
Heves vármegyéből — Nyitrára, hol a káptalan pártfo- 
gása mellett, a papi pályára kiképeztetvén, ugyanazon 
káptalan a kegyuraságához tartozó berenesi plébániát 
adományozta neki. Itt teljes 16 évig munkálkodván, 
1629-ben nyitrai kanonok lett. Ugyanazon évben Esz- 
terházy Miklós nádor szeptember 3-án kelt rendeletére 
Szelezsényi Péter királyi emberrel Dallos Mihályt királyi 
adományul kapott Nyir nevű bars-megyei puszta birto- » U. o. 57. Prot. 246. 

2 U. o. Statut. 1600. n. 929. 

3 U. o. 64. Prot. f)!. 
* U. 0. 57. Prot. 212. 213 

kába vezette be. ' Kanonoki javadalmát csak három évig 
élvezte ; mert 1632. szeptember 3-án meghalt. Zamatos 
magyarságú végrendelete itt következik : 

„Én Zörögh Mihály Nittrai Canonok, az szent Gio- 
nás után, mivel hogy meghegiesültem az én Teremptő 
Istenemmel, reám következendő állapotim mint légiének 
holtom után, arról illien rendeletet teszek. S nem felet- 
keszhetem az Nemes Nittrai Captolomnak velem való 
sok jótéteméniről, mivel miután ide szakattam ez bei- 
ben mégh Deák koromban, táplált és tartott eő kglmek. 
Papságra is eő kglmek promoveált, és annakutánna az 
Berenchi Plébániára az eő kglmek Patrociniunia által 
helyhesztettem. Melyben éltem tizenhat egész eszten- 
deigh az én vékonj erőm és elmém szerint szolgáltam. 
Ez okáért az én hidegh testemnek eltakarását hagiom 
az eő kglmek rendeletére, lölköm után való áldozatokat 
és szegéniekkel való irgalmasság tételeket minden volta- 
képpen bizom eő klgmekre. 

Mivel penighlen valami kicsiniem vagion, akármi 
ingó és ingatlan javaim légiének, azokat az Plebanus- 
ságom idejében szerzettem, nem akarván háládatlan lenni, 
mind az Plebanusságnak, az Captolonuak és az én ke- 
gielmes Uranmak Praelatusomnak, kinek ingien való 
gratiajabul az Nittrai Canonokságba promovealtattam, 
azért eő Ngnak hagiok tiz ezüst tallért. Kérem eő Ngát 
én tőlem szegény méltatlan Caplannyátol vegie jó néven 
és méltóztassék az én rendelésemet eonfirmalni. 

Az én jóakaró Fraterimnak az Captolonbeli Urak- 
nak egi-egi tallért, azért kérem, hogy szent Al(U)zattyok- 
ban ne feletkezzenek el rólam eő kglmek. Az Nittrai 
Barátoknak hagiok Ti/ Tallért. — Vagion két krlyheni, 
edjik az BeríMichi Parochiabau vagion most is, az a 
Liüky ^ szentegiliázé légien. Másik az Nittrai Parochian 
vagion most, azt az Berenchi Szentegiháznak adom, és 
kész pénzt is adianak oda íitven forintot. ' Nyitr. ki'ipt. orsz. lovt. Statiit. 1(>0(). n. H.'J'J. 

^ Luki falu, joloiilog a ayitra-ivánkai plébániához tartozik. 214 

Vagion hét verem búzám ; annak egyikét oszák az 
§zegéniek számára ; valaminemű marhám, szőlőm, rétem, 
imit-amot való adosságim vadnak, azokról irást találni 
ládáimban, azokat az Nemes Captolon mind eössze in- 
ventallja és keresse mind házamnál, mind házon kivül, 
és egi smumába pénzé tevén, annak egi részét az eő 
kgimek rendelete szerint fordécsálv az Captolom szüksé- 
ges dolgaira in Ecclesia Cathedrali, kikkel az Istent di- 
csérjék és Istennek szolgáljanak. Másik részét az teöb 
templomokra és áhétatos heUekre, a hol lölköm után 
köniörögjenek, azt is az eő kgimek dispositiojára hagiom. 
Harmad részét adiák szegénieknek, szolgáimnak és a 
kikh attyámfiai volnának. Az szolgalómnak adianak kész- 
pénzt 25 ftot, inasomnak 12 ftot. 

Ezen Testamentumnak exequalására hivattam és 
kértem az én szerelmes Uramat és földi Attyámíiát Cu- 
stos Uramat Gyöngiössy Mihály uramat, és az én Gyón- 
tató Attyámat Balka Miklós Uramat, kérvén eő kglmket 
az Istenért, hogi lölköm után való köniörgésekre visel- 
jenek gondot, edies értelemmel az nemes Captolommal. 
Dátum in Domo beatae Barbaráé ultima die Augusti 
1632." ' 1629—1632. 

DOBROSSAY ENDRE. Áldozárrá szenteltetvén, 
zsenge miséjét a biszkupiczi templomban — Bán mel- 
lett — mutatta be s ott két évig lelkész volt. Innen 
átment a miticzi (most Kosztolna-Miticz), majd a ker- 
senyei (más néven Krstyene), végre a szolcsáiii plébá- 
niára. Mindezen helyeken hosszabb-rövidebb ideig mun- 
kálkodott, mig 1630-ban a nyitrai káptalanban javadal- 
mat kapott. Mint kanonok sz. Fei'encz oltárának igaz- 
gatója volt. Meghalt 1636. október 31-én. Végrendeletében 
sz. Ferencz uj oltárának felállitására, melyre életében a 
szobrásznak 20 ftot adott, 4 hordó bort; sz. Zórád oltá- 

^ Nyitr. kái)t. orsz. levt. 61. Prot. 317. 1. — Könyvoi közül az 
1480-baii megjelent „Postilla fris Nicolai de I^yra", melyben nevét 
1629-ben, még mint berencsi plébános jegyezte fel, halála után az 
érsekújvári zárda birtokába jutott. (Lányi-Knauz. Magj'. Egj'ház- 
tört. I. 484. 1.) 215 

rának — szintén a székesegyházban — 20 frtot ; a nyitrai 
szegényeknek 24 mérő búzát ; a nagy-tapolcsányi szegé- 
njek-házára ugyanannyi búzát ; a galgóezi l'erencz-ren- 
dieknek két ezüst serleget hagyott. Egyéb apró hagyo- 
mányai végrendeletének kivonatában ^ alatt soroltat- 
nak elő. 1630—1636. 

TELEGDY GYÖRGY. Telegdy János kalocsai 
érsek s a nyitrai püspökség administrátorának imoka- 
öcscse. A hittudományokat hallgatta Rómában, ^ midőn 
nagy-bátyja a Keresztesy Máté éneklő-kanonok lemon- 
dása folytán megüresedett kanonoki stallmnot 1631. jú- 
lius 31-kén neki adományozta. ^ Dobrossay Endre kano- 

' Extractiis Tostamcnti Canonici Andreáé Dobrossay : 
„Logo 4 vasa uini j)ro oxtruondo Altari S. Francisci, quod 
altaro suh i)rioril)us Tostameiitariis (Georgio Telegdy et Michaele 
Bajcsy) conckisum et exordium sumpsit, nam sculptori in vivis de- 
deram 20 flnos. — Ecclcsiae li. Mariao V. in Monté Kövesd lego 
II 10. Item Teinplo S. Miciiaelis, quod est dirutum, iit reparctur 
lego fi 10. - Pro tcmplo S. Stephani in Párutcza lego fi 4. - Pro 
Ecclesia Biszkui»iczensi penes Han, uhi primam Missam celebravi et 
Parociüam per hiennium rexerani, lego fi 10. — Pro Ecclesia Miti- 
czeiisi lego II ■"). Pro Kersclieniensi templo lego 11 5. - Pro Eeele- 
sia Szolczaniensi lego íl 4. Ilis omnibus Ecclesijs seruiui, efiam 
eorum immenior nolui esse. — Pro templo Galgoczensi, quod mo- 
derno tem[iore oxustuni est, lego fi 10. — Pro Monasterio (Jalgo- 
<;zeiisi lego diios Seiphos argenteos. Tteni lt;go paniieribiis Nilriao 
(íxisteiitibus 24 m»;tretas Tritici. Pro Hospitali Tapolczaiionsi lego 
totideii nifstr. Tritici. - Pro Altari S. Zorardi, ut antipeiidium enia- 
tiir lego 20 fi. — Item lego Altarislae (S. Francisci) (piiciinque fu- 
turiis (!st 10 finos, ut r<'jiaret tectum et in auis Sucrificiis etiam 
niei memor sit. Item Illmo ac observandissinio meo Praelato e mea 
((xigiia ot modica sul)stantiola h^go nnum aureum simpliccím. Dnis 
Testamcnitariis et milii ('onlratrihus (Vcnceslao Sciierhcr <;l Micliaeli 
Haj(;sy) lego duo Coclearia argeiiti'a. Heiitpiam |tecuniam, qiiae su- 
peress(ít, una cum Suba lego, ut ad juns usus ciuivertaut." 
r. o. (iá. Prot. 98. 1. 

^ Steinlmber bíboros szerint 1GI50— lG;U5-ig időzött UómAI>an, 
ami levéltári adatainkkal neliezi-n egyeztethető össze. Id. h. I. 4G2. 

" UVM. „loatmes Tlu'iiígdy AiTlii-Episcopus Colocensis et Ad- 
ministrator Kpiscopatus Nitriensis Stallum Canonicaie, per rosigna- 
tionem Mattliaei Keresztesy Canloris vacans reddilum, e eonsidera- 
tione virtutum et scienliac Ven. (Seorgii Tlielugdy, Utuuai- Studiis 216 

nok első végTendelctóben (1636-ban) Telegdyt nevezte 
ki végrendeleti végrehajtónak. 1637-ben az esztergomi 
fő-káptalanba léptettetett elő, hol zólyomi fő-esperes, 
utóbb sz. Györgyről nevezett prépost és szegzárdi apát 
lett. 1638-ban részt vett a Nagyszombatban tartott zsi- 
naton. ^ 1645-ben összes javadalmairól lemondván, Győrre 
költözött. ^ 1652-ben mint beteg, a pozsonyi ferencz-ren- 
diek zárdájában lakott s ott 1658-ban meg is halt. ^ 

1631—1637. 
BAJCSY MIHÁLY. Ő-e az, ki 1630-ban a Páz- 
mány Péter által Nagyszombatban tartott zsinaton részt 
vett és utóbb — - 1634-ben — berencsi plébános volt? 
határozottan álhtani nem lehet ; mert a mi Bajcsynk 
1633. január 3-án lett mint nyitrai kanonok és sz. László 
oltárának igazgatója bcigtatva *, s a Berencsen 1634-ben 
egyházi látogatást végző fő-esperes az ottani lelkész ka- 
nonoki állását nem emliti. ^ 1638-ban trencséni fő-espe- 
res és Telegdy János érsek s a nyitrai püspökség admi- 
nistrátorának helynöke volt s ez utóbbi minőségében irta 
alá az ugyanazon évben Lósy Imre érsek által tartott 
zsinat iratait. 1637. február 14-én Balka Miklós kano- 
nokkal a pereszlényi kastélyban átvette nagy-apponyi 
Apponyi Balázs bevallását, mely által 1. Tury Márton- 
nak, hű szolgálatainak elismeréséül Apponyban egy sző- 

operam daiitis eidem confert die 31-a lulii. — Superscriptio dorsa- 
lis Capituli sic sonat : „Praesens Douatio iutroscripti, et donatarii 
növi Canonici, Romae in Studiis existentis, praesentata, lecta et 
publicata est in Capitulo, sub spe futurae reijroductionis, per eun- 
dem electum Canonicnm, quo tempore inxta Statuta Capituli, habilis 
et idoneus repertus, secundum praescriptum luris Can. institui, in- 
vestiri et incorporari poterit.'- Dátum 4-a Augusti 16;31. Stephanus 
Sembery Vicarius, Lector et Canonicus eiusdem Capituli." — Nyitr. 
kápt. orsz. levt. 61. Prot. 84. 

' Pétorffy C. Sacra Concilia R. H. U. 37Ő. 

2 Memória Basiücae Strigoniensis 153. — Wurzbach. Biogra- 
phisches Lexicon 43. k. 225. 1. 

^ Rimely Capitulum I. Coll. Eccl. Poson. 271. 

* ProtocoUum Signaturarum A. 1633. sub Lcctoratu Stcphani 
Sembery. 35. 1. 

^ Németliy L. Series Parochiarum A.-Dioec. Strig. 474. 217 lőt 40 fton ; 2. Patkó Györgynek hasonló czimen Peresz- 
lényben egy fél jobbágy-telket 100 fton átengedett és 
3. kijelentette, hogy a legközelebbi években Turko Má- 
ria grófnőnek, Vizkelety Mihály nejének három egész 
jobbágy- telket eladott, miről csak magán szerződése lé- 
vén, azt a káptalan által hiteles alakban kiadatni kéri. * 
Ugyanazon év márczius 13-án Szelesz János kanonokkal, 
a káptalan képviseletében jelen volt Gosztonyi Ferencz 
nyilatkozatánál, melyben baranyai Bogady Endre nevé- 
ben tiltakozott Siipanicz István, a királyi ügj'ek igazga- 
tója eUen, ki némely okiratokat, melyekre tiltakozónak 
a nyitrai szent-széknél tárgyalt ügyében nagy szüksége 
volt, önhatalmiüag lefoglalt és visszaadni vonakodott. ^ — 
Halálának éve ismeretlen. 1()33 — 1638. 

HELLERI JÁNOS. Esztergom-főmegyei áldozár. 
1630-ban mint nahác-si plébános jelen volt a Pázmány 
Péter által Nagyszombatban tartott zsinaton. ^ 1633-ban 
nyitrai kanonok, utóbb trencséni fő-esperes lett. 1635. 
márczius 1-én Dubniczay Ferencz hagyatékának leltáro- 
zásánál vett részt. 1646. april 27-én jelen volt Paskon 
János kls-hindi lakos bevallásánál, melylyel ugyanazon 
helységbcm birt szőlejét nejének, nemes C'suka Erzsé- 
betnek 60 ftért átengedte, ez pedig viszont kis-hinfli há- 
zát ugyanazon összegben férjére ruházta át. •* Gróf Dras- 
kovics János nádor parancsára, a káptalan által Ordódy 
István nádori eml)crrel kiküldetvén, 1648. január 16-án 
Egresdy Boldizsárt és Gosztonyi Miklóst kis-bossányi 
birtok-részleteibe bevezette; mely bevezetés ellen azon- 
ban Bossányi Gábor tillakozotl. ^ Ugyanazon év augusz- 
tus Jíj-én, a káptalan képviseletében, Beszterczei Miklós 
kanonokkal átvette csömöri Zay Zsigmond végrendele- 
tél. " 1649. deczember 3-án Szászy János olvasó-kano- 

' Nyitr. kiij.t. orsz. Icvt. (;4. Prot. 74. 

2 U. o. M. Prot. 84. 

" Pótorffy id. h. II. :il7. - Nyilr. kfii.t. orsz. k-vl. lí'J. Prot. 1244. 

* Nyitr. kápt. orsz. lovt. 7l'. l'rot. 4. 

^ U. o. 7:5. Prot. 247. 

" U. ü. 7:5. I'rol. 277. 218 

nokkal jelen volt Molnár János nyilatkozatánál, melyben 
tiltakozott rokona, Molnár Erzsébet ellen, ki Ürményben 
birt szőlejét Kőrösy Istvánnak elidegenítette. - 

1633—1650. 
SZÁSZY JÁNOS (al-szászi) 1624. szeptember 21-én 
pappá szenteltetett ; 1628-ban vaj ki pebánossá nevezte- 
tett az esztergomi főmegyében s mint ilyen jelen volt a 
Pázmány érsek által 1630-ban Nagyszombatban tartott 
zsinaton. ^ 1636-ban nyitrai kanonok, ^ 1644-ben őr-ka- 
nonok és Püsky János püspök helynöke, 1647-ben ol- 
vasó-kanonok lett. 1648-ban mint clömösi prépost saját 
s a nyitrai káptalan nevében irta alá a nagyszombati 
zsinat iratait. * 1650-ben a Bold. Szűz béli három forrás- 
ról czimzett apátjává, utóbb fölsz. szkopiai püspökké 
neveztetett. — 1641. május 5-én, gróf Eszterházy Miklós 
nádor parancsára, Ürögiii István nádori emberrel ka- 
rancs-berényi Berényi Györgyöt, Nyitra-vármegye alis- 
pánját felső- és alsó-korosi birtokaiba igtatta be. •'* 1650. 
évben a nyitrai székesegyházban havonkint végzendő 
szent misékre 1500 ftos alapítványt telt. 1646-ban és 
1649-ben a pozsonyi országgyűlésen a nyitrai káptalan 
követe volt; az 1655-iki országgyűlésen pedig mint dö- 
mösi prépost vett reszt. ^ — 1654. szeptember 5-én a 
káptalan előtt óvást emelt néhai Ajtay János volt béli 

1 U. o. 72. Prot. 79. 

2 Péterffy id. m. II. 317. 1. 

^ A nyitrai egyházmegye 18")í)-ik évi névkönyvéhon Szászy 
Jánoson kivül, 1650-ik évnél Hzászy Endre kanonok is omlittotik, 
ily jolzésscl : „Abb.as trium Fontium, Lector, Vicarius." Ily nevű 
kanonok azonban, Sclivach Györgynek olykor-olykor mogbizhatlan 
névsorán kivül, káptalanunk országos és magán levéltárában nem 
található, mig ellenben Szászy János neve, különösen 1647-ik évi 
július hó óta, a midőn olvasó-kanonokságra igtattatott be, számta- 
lanszor előfordul, s mindazon hivatalokat, melyek Endrének tévesen 
tulaj donittatnak, 1650-ben Szászy János viselte. 

* Péterffy, u. o. II. 385. — Szvorénj'i Mich. Históriáé Eccles. 
Regni Ungariae Amoenitates II. 198. 

^ Nyitr. kápt. orsz. levt. Prot. 69. 60. 

" História Diplom. de Statu RoUgionis Evangelicorum in Hun- 
gária. Appendix p. 3. 219 

apát ténye ellen, meljiyel ugyanazon apátság- birtokát, 
Mercze nevű falut Borsod-vármegyében Zákányi Endré- 
nek 500 aranyon clzálogositotta. ' • — 1608. apri] 28-án 
Palásthy Miliály- és rokonaitól felső-köröskényi Tobolya 
nevű hegyen fekvő három szőlőt vett zálogba 90 fton, 
unoka-öcscsének Szászy Istváiuiak nejével, Palásthy Ilo- 
nával. * — 1662, október 3-án királyi parancs kíjvetkez- 
tében Marsovszky Mihály királyi biztossal gróf Nádasdy 
Ferenczet Csejte vár és tartozékainak birtokába vezelte 
be. ^ 1666-ban Neporáez helységet Trencsén-vármegyében 
Sándor Jánostól örök áron megvette, de csakhamar Sze- 
lepcsényi György érseknek engedte át. * 1662-beri az 
esztergomi fő-káptalanban nyert kanonoki széket, hol 
utóbb zólyomi fŐ-esperes lett. Meghalt mint vál. szerémi 
püspök 1674-ben. •'' 1636—1662. 

TARNüCZY AlÁTYÁS (alsó-ielóezi.) Ősrégi nemes 
családból Alsó-Lelóczon született. Alyja Tarnóczy János, 
anyja pedig Viszocsányi Anna volL Közép iskoláit jeles 
ercdményiiyel elvégezvén, az esztergomi főmcg.vtM ]>ap- 
ii(>v('l(lél)e felvétetett. A bölcselelet Olmiilzbeii hallgatta 
s abból tiidoii oklevelet nyert; a tlieologiát pedig a bé- 
csi Pázmány-intézetben tanulta. 1()3 l-ben a nagyobb ren- 
dek felvétele után, Csallóközben kezdette lelkészi pályá- 
ját s az akkor ott dühöngő ázsiai járvány alatt ritka i'm- 
feláldozással és buzgalommal vigasztalta, ápolta s báláira 
előkészítette hiveit. A protestánsok kezén levő kereské- 
nyi "^ templomot élete veszélyeztetésével foglalta vissza. 
b]zen érdemcinek elismeréséül 1638-ik évben a n.vilrai 
kái)talanban megiir(>s(Hlett őr-kanonoki stallnmol kaj)ta. 
Nevével először Zongor Zsigmond akkori IndTniyi apát 
és nyitrai olvasó-kanonok 1638. évi deczeniber 8-án kelt 
ala])itó-levelél)en tali'ilkozunk, melyei a k:i|)1alan- és sa- 

* Nyilr. kúpt. nrs/.. Icv. 7l*. I'iol. !)7. I. 

■■* U. o. H2. Prot. ;;!). I. 8 i; ^ St.-itul. \nr,(). n. 7.".s. 

* Nagy Iván. Muyyur Orszáj^ Cs.iIíkI.ií. X. r)(i4. 

* NVMnotliy L. i<l. m. ^'A. Mmiioiia Ikisilicac Sliiiron l'iS. 
- Eg:yoti'iiu's Mag-y. Eiusyclnp. III. 4."»7. 

* Ily ii(>vii liclvséi? most Csallókü/.boii iiom lótf/.ik. 220 

ját nevében irt alá. — 1640-ik évi május 18-án a káp- 
talan előtt Pozsony vármegye Zavar- és Siik nevű hely- 
ségeiben fekvő birtokát nemes Miloykovicli Miklósnak 
adományozta ; ^ ugyanazon év agusztus 8-án pedig a 
káptalan megbízásából jelen volt a Bozor Zsigmondnak 
bizon^^os ügyében megejtett birói vizsgálatnál. ^ Ugyan- 
csak 1640-ik évi deczemberben esztergomi kanonokká 
neveztetett. Mily jeles szolgálatot tett a nyitrai káptalan- 
nak ama rövid idő alatt, mig tagja volt, megtudjuk azon 
bizonyítványból, melyet a káptalan 1641-ik évi január 
5-én kiállított távozó társának. ^ Mint esztergomi kano- 
nok a nagyszombati papnöveldét kormányozta, utóbb pe- 

> Nyit. kápt. levt. 66 Prot. 15. 1. 

2 U. o. 66 Prot. 57. 1. 

' „Nos Capitulum etc. Quoniam praesentium Exhibitor, utpote 
A. R. D. Matthias Tarnóczy de Alsó-Lelócz, pro tempore Custos, 
socius, fráter et Concanonicus noster, nostri veniens in praesentiam, 
debita nos cum instantia petiissot, ut nos eidem de et super honesta, 
probatacjuo vita, deque officio, quo apud nos fungebatur, Custodi- 
atus, Testimonialos I^iteras, sub Sigillo nostro Capitulari et authen- 
tico dare et concedere vellonius. Considerando, eundem Matthiam 
Tamóczy, praeterquam quod nostrum accederet Testimonium, vir- 
tutes ipsius notae et omnibus perspectae satis superque redderent 
commendatum, ideo dignae et iustae eiusdeni petitioni non potuinius 
non acqniescere. Quajíropter primum quidem j)raesontibiis literis 
nostris testificamur ; eundem ad hoc ipsum Officium Custodiatus sta- 
tim ac ad Nos venisset, consensu omnium A'^otorum installatum exti- 
tissc, ac in eo munere biennio integro, laudabiliter, probc ac incul- 
pate completo, a nobis discessurum, Nobis de omnibus rebus, fidei 
ipsius concreditis, literis utpote et literalibus Instrumentis, Protho- 
coUis, libris, Casulis, aliisque appertinentiis, rebus aureis et argen- 
teis, pecuniis ac aliis quibusvis, quovis nominis vocabulo intitulatis, 
Nobis in loco consueto sufficientem dedisse rationem, pleneqixe et 
integre restituisse, manibusque nostris assignasse. Ob hoc et ideo, 
aUasque Virtutes in eo cunctis aemulabiles, Eundem totiesfatum 
Matthiam Tarnóczj' a Nobis discendentem, omnibiis ad quos deve- 
nerit, et qui ulterius opera, servitiisque ipsius uti voluerint, amore, 
favore, patrocinio, promotione dignuni censemus et testamur, imo et 
dihgenter commendatum habemus, eiusque meritorum, apud Nos 
actorum solemne damus Testimonium. In cuius rei meuioriam etc. 
Dátum ex Consistorio nostro Feria sexta proxima jjost Circumcisi- 
onem Domini 1641." — Prot. 68. 136. 2^1 

dig sz. Adorján zalavári apátjává és órseki helynökké 
lett. 1648-ik évi április 17-éii szepesi préi)osttá, és iiü-yan- 
azon évben csanádi püspökké neveztetett. ^ Uj49-ben jelen 
volt a pozsonyi országgyűlésen. ^ A törökök igája alatt 
nyögő egyházmegyéjét személyesen meglátogatni és be- 
járni készült; de ezen szándékától barátai intésére eláll- 
ván, a szepesi prépostságot foglalta el és ott IGőO-ik évi 
szeptemberben püspökké szenteltetett. 1651-ben váczi 
püspökké, 1654-ben pedig pozsonyi préposttá lett. Fel- 
adatomhoz nem tartozik, a jeles főpapnak más egyház- 
megyék területén szerzett érdemeit részletesen elősorolni ; 
jellemzéséül elég felhoznom azt, amit róla egy régibb 
élet Írója feljegyzett : „Vir rarae eum Deo coniunctionis 
et profundae humilitatis ; ut qui Archi-Episeopatum Stri- 
goniensem, a Caesaré sibi oblatum acceptare noluit." ^ 
Nagy iskola-barát volt és nevezetes áldozatokat hozott, 
hogy az elődeitől a szepesi káptalanban alapitott iskolá- 
kat emelje. * Alapitványairól részletesen megemlékezik 
Lányi Károly. ^ Meghalt lfj55-ben a velehradi cziszter- 
eziek zárdájában. KiHS- 11)40. 

BESZTERCZEI MIKLÓS (Bistrieenus) Vágh-Besz- 
terczén Trencsén vármegyében született; a Ixilcseletet 
1629. és 1680-ban Olmüczben tanulta s abból 168U-ik évi 
ápril 22-én borostyános lett. '^ Mint kanonok először 
1638-ban (Zongor Zsigmond alai)itó-levelében) emiittelik. 
Több évig dékán, aznt:ui pedig ör-kanoiutk volt. rálffv 

' Sclipmatismus CUtí Didcc. Csanadicnsis. ISSl). 
2 Katona. Hist. Cnt. XXXII. G7ü. 

^ í'ar. Wají-iicr. Analccta Scopusii. III. IKl. I. \\iiiv.l>a<li. 

liid^rapliisíílics Loxikoii. 4;'.. H.'{. 

* Hradszky Józs. A. .XXIV. királyi IMrlu'mos Ti'stvt'TÜli'te. 
ISí);-). ]4;{. 1. 

* Magyar kaltiolikus Cleriis KnlciiKdnck Kinlrki'. II. ÜT. 1. - 
V. ü. Dozsericzky Innoccnt. Cataloffus K|)is<;f)|tonim Vacicnsium. 
191 6s Karcsú Arzí>n. Vácz Váro.s TörU'MU'Ut V. l(lí) 172. 1. 

* „Anno Dom. 1629. 6. Fohr. instituta est dopositio : Kx IMii- 
losopliia Nicolaiis Rosl'rconii.s, Slavns li." Ilcllchrandt Ar|iá<l. Az 
Olmüczbon tanult Mag-yarok l.')90 1GG4. Tiirténolmi Tár. 1888. 203 
ós 20G. 1. Pál nádor 1651. szeptember 20-án kelt rendeletére, mint 
káptalani bizonyság Géczy Pál nádori emberrel Mote- 
siczky Pált Alsó-Koroson egy egész nemesi kúriába be- 
igtatta. ^ 1652. deczember 13-án Babóthy Jánostól Pár- 
utr-zán 200 fton egy zsellér telket zálogba vett. ^ — 1653. 
január 9-én a káptalan Beszterezeit Majthényi György 
királyi biztossal kiküldötte, liogy Czobor Bálintot az 
Éleskőn királyi adományul nyert birtok-részekbe beig- 
tassa. Ezen beigtatásnak azonban Czobor Anna, férjezett 
Tarnowszky Mihály Szaniszló grófné és Keglevyth Fe- 
rencz képviselői ellenmondottak. ^ Ugyan azon év jú- 
nius 16-án, Beszterczei Miklós, Szentbenedeky Gáspár 
kanonok-társával a káptalan megbizásából a komjáthi 
kastélyban jelen volt azon bevallásnál, melylyel gróf 
Forgácli Ádám kir. főpohárnok és érsek-ujvári fő-parancs- 
nok Pőstyén mezővárost Majthénji Mihály- és Hölgyi 
Gáspárnak 26,000 ftért zálogba adja. ^ Meghalt 1654-ben. 
Végrendeletében Szelepehényi György püspöknek 4 ara- 
nyat, a nyitrai ferenez-rendieknek, kiknél eltemettetni 
kívánt, 100 ftot. Szászy János olvasó-kanonoknak 4 ara- 
nyat, többi kanonok-társainak Ivét-két ai'anyat, a kápta- 
lannak 50 ftot, temetési költségekre 50 ftot; a nyitrai, 
érsek-ujvári, győri, pozsonyi, nagyszombati, pruszkai és 
szent-jános-elefánthi zárdáknak 10 — 10 tallért, a Krisz- 
tus testéről nevezett nyitrai testvérületnek 15 ftot, a 
Bold. Szűz kövesd-hegyí templomának 10 ftot; sz. Ja- 
kab, sz. Mihály és sz. István nyitrai temphjmainak 5-5 
ftot hagyott. ^' ' 1638--1654. 

SCHINDLER JÁNOS. Született Nagyszombatban. 
Nevével először Zongor Zsigmond alapitó-levelébcn ta- 
lálkozmik; (1638-ban) de már több év óta lehetett kano- 
nok, mert 6-ik helyen említtetik ; később éneldö-kanonok 
és 1643-ban püspöki helynök volt. Gróf Eszterházy Mik- • Nyitr. kápt. orsz. Icvt. 77. Prot. 201. 
2 U. o. 77 Prot. 209. 

» Jedlicska Pál. Kis-kárpáti Emlékek. II. 32. 1. 

* 77. Prot. 401. — ^ Prot. 79. 154. 1. 223 

lós nádor 1641. augusztus 20-án kelt parancsára, Esz- 
terházy Ferenezet, Miskey Ferenez nádori eml)orrpl pest- 
megyei Szent-Lörinczen egy nemesi kin-iába, valamint 
Pálháza, Berkesfölde és Negyven nevű soltmegyei pusz- 
ták birtokába bevezette. ' Ugyan azon nádor meghagyá- 
sából 1642-ben Gosztonyi Ferencz nádori biztossal szláv- 
niczai Sándor Ferenezet, Ocskay Ferenezet és Révaj En- 
drét Zsámbokréthen királyi adományozás utján nyert 
részbirtokaikba beigtatta. ^ Az 1646-iki pozsonyi ország- 
gyűlésen mint káptalani követ vett részt. ^ ICAJ. május 
2-án szent Borbálya oltárának egy parlag szőlejét, a káp- 
talan beleegyezésével Varjassy Jánosnak mivel és végett 
13 évre engedte át. * Meghalt 1648-ik évi máreziusban. 
Végrendeletében kifejezett óhajához képest a nagyszom- 
bati ferenczrendiek kápolnájában tcníettetett cl. ^ 

1638—1648. 
UJVÁRY MIHÁLY, 1638-ba)i múv kanonok volt. 
Gróf Eszterházy Miklós nádor parancsára " KUI. szeptem- 
berben nagy-bossáni Bossányi Mihályt 8árfön, Karkó- 
czon és Sarhiskán királyi adományul nyert birtok-részlo- 

» ()!). Prot. 2-2. 24. 

- (;;). l^rot. 79. 

" História Dii)loina!i(."a (1»í Slatii Kflifj-iojiis Evangelicao in 
Hunf^aria. Appendix. ])i\tr. ',',. 

* 7;í. Prot. 88. 1. 

^ Krcdeti végrondclittn a nyitrai kájit. inasán Icvi'-lt. ICy-vházi 
f'Zf'ilii liafi;-yoni.inyai ezek : Anyja utáníiniklött liázál Najíyí^zonil'i'll'Hn, 
a pálosok zárdájának luifíyta, f)ly r('lt(''t('l alatl, hojj^y ha netalán 
anyai rokonai a szorzóiét a ház birtoklásában hál)orií-atnák. azt nekik 
lÜÜO rtój't (;ng.'djo át; a n.aj^y szombati hét rendbeli ájtatos testvérii- 
lotoknok öü ftot ós 60 tallért ; a nagyszombati szegényeknek 14 ftot ; 
a nyitrai i»iisp(>kn<jk ogy rubinnal ékitott arany gyürüt, a káptalan- 
nak egy hordó bort ; kanonoktársainak egyenkint egy aranyat ; a 
nagyszombati leronczosoknek 100 ftot, egy liordó bort ós r>0 mérő 
l)uzát, a nyitraiaknak ogy Jiordó bort, ós hO mérő búzát, a galgóczi, 
pozsonyi, szakolczai, érsek-ujvári és a szent Katalinról nevezett zár- 
dában lakó ferenczríMuiieknok egy-ogy hordó bort; a nyitrai szegó- 
nyoknok egy hordó bort; a nagyszombati i)aj>növeldónek r>0 mérő 
gabonát és két hordó bort, a nagyszombati és pozsonyi klarisszák- 
nak 50-50 ftot hagyott s. a. t. 

" Nyitr. kápt. orsz. levt. (üt. Prot. :j 0. '224 teibe beigtatta. 1041. deezember 8-án mint tanú jelen 
volt Balka Miklós kanonok végső intézkedésejiéL * 

1638--ir)41. 
KŐSZEGHY ISTVÁN 1638-ban kanonok, utóbb 
székesegyházi fő-esperes, 1639-ben gróf Eszterházj^ Mik- 
lós meghagyásából, Dubniczay Dánielt, néhai ifjabb Nagy 
János nagy-sarlói és szőllősi birtokaiba, Barsi István, 
nyitramegyei szolgabiróval, mint nádori emberrel beig- 
tatta. ^ Ugyan azon nádor 1640 szeptember 10-én kelt 
parancsára ghymesi Forgách Jánost és nejét Petróczy 
Ilont, Malomszeghen Aszalay István és Farkas Páltól 
szerzett birtok-részleteikbe Bacskády Ferencz nádori biz- 
tossal bevezette. ^ További sorsa előttem ismeretlen. 

1638—1640. 
BARTHÓVICS GYÖRGY. Született Egyházas-Ná- 
dason, Trencsén vármegyében. 1640-ben kanonok. 1646. 
márczius 30-án jelen volt Bossányi Dániel tiltakozásánál, 
melylyel a káptalanban saját nővéreinek Bossán}! Zsó- 
fia, Judit és Ilona nevében néhai atyjok Bossányi József 
végrendeletének, és különösen második nejére, Kossuth 
Magdolnára vonatkozó intézkedéseinek ellentmondott. * 
Ugyan azon évben, III. Ferdinánd király parancsára a 
káptalan kiküldötte, hogy Ráczkevy Deák Samu királyi 
biztossal Szabó, más néven Sellyei István ügyében vizs- 
gálatot tartson ; midőn azonban szeptember 29-én Érsek- 
újvárra érkeztek, Serényi Pál, a vár alparancsnoka a 
megidézett nyitra- és komarom-megyei tanuk kihallgatá- 
sát meg nem engedte ; miért is a kiküldöttek az ott je- 
lenlevő Százady Ferencz Albert, esztergom-megyei alis- 
pán- és Olvedy Pál, ugyan azon megye jegyzője előtt a 
parancsnok jogtalan eljárása ellen tiltakoztak. ^ 1647. 
márczius 17-én a káptalan képviseletében jelen volt Kis 

' U. 0. G9 Prot. 47. 
2 U. o. 69 Prot. 170. 
« U. o. 69 Prot. 34. 
* U. o. Prot. 72. 3. 
^ U. o. 73. Prot. 76. 225 

lloiia, iK'híii Ivöröskényi György özveoyének bevallúsA- 
iií'il, melyben köröskény-ujhe^yi szőlejét Szászy János 
(írkanonokiiak zálou'ba adta. ^ Meghalt lG48-ban. 

1040—1048. 
LARISS SZANISZLÓ. Származása, tanulmányai 
és eg>iiázi pályájának kezdete teljesen ismeretlenek ; de 
hitbuzgalma- és tudományának emlékét fentartotta a 
bittsei plébánia 1700-ik évi „Yisitatioja", melyből tudjuk, 
hogy 1030-ban Lariss bízatott meg ezen jelentékeny plé- 
bánia igazgatásával, mely a Thurzók uralma alatt a tren- 
esén-megyei protestantizmus erős vára, és Hodik szuper- 
intendens székhelye volt. Az új plébános a benne helye- 
zett bizalomnak megfelelvén, a hét év előtt Jancsovies 
György és Draskovszky Illés, Jézus társasági atyák által 
buzgón megkezdett térítési munkát oly sikerrel folytatta, 
hogy midőn hat év múlva onnan eltávozott, a mezővá- 
rosnak majdnem összes lakói ismét a kath. egjdiáz hivei 
voltak. Erdemei elismeréséül Telegdy János érsek IfUO-ben 
nyitrai kanonokká nevezte ki ; de kanonoki székét csak 
1 042-ben foglalta el, és utóbb őrkanonok lett. ^ — l(UO-ik 
évi deezemberbcn, gróf Eszterbázy Miklós nádor rende- 
letéi-e, Maltyasovszky Menyliéi-ld lí()l)r()\ iiic/.ky Ádámtól 
i>()l)i-()Viiik(»ii, Treiicséii vánnegyébeu szcrzcll jószágába, 
Adamóczy Milu'ily nádori emberrel beiglalla. ^ Ugyan- 
azon ni'idor 1041. dcczember l-rn kiadott |iaranc.sa foly- 
tán, a káptakni jjarisst kiildíillc ki i^orcsiczky Gáspár 
bciglalásálioz Szvcdcrnik és Kcbiov ncvü Ircncsén-me- 
gyci lielységckbcn kinilyi adoiminvoz.'islx')! iiyci'l birto- 
kaiba ; Micly bciulalj'isnak a/oiiKan 1 iorcsiczky Gyíirgy 

• U. o. 7l' Pict. S. 

- ..L.ulisLuis (li.'lyi'scii Staiiislaiis) l>;iris, \"\r criKliliuno ct 
omiii viiliiliiin sícncrc <-l;irisHÍnius, Anno lt;4lf. iii s;icr:iliiis Cimoni- 
coniiii NildiiMisiiiin ('olli'tjinm ;i(l(>|if!iliis ; sni) <|ii<), pruevio ml ro- 
(M.Í11S cri'dciKlimi (lis|msiUi, tola Hittsii in-stircriini liiitliori (loctriiium 
(Muravit, cl ad i;i('Miiiiin S. Malris I^cflcsiac, dainnato vt'kTO suo 
ciroif icdivit." loaii. (iiis/.linyi ]•]]>. \'isituti(» Can. K<Tlosiar. Diooc. 
Xitriciis. ITlli;. II. |i. 71(1. 

•' Xyili-. k;i|.t. orsz. Irvl. fi'.l l'n.t. {',{,. 

15 226 

és Benyovszky ]\riliály a heh' szinén ellent moiidnttak. ^ 
1645. január 5-én Schindler János éneklő-kanonokkal az 
esztergomi káptalan előtt megjelenvén, Telegdy János 
kalocsai érsek, valamint a nyitrai káptalan nevében til- 
takozott Püsk}^ János, kinevezett nyitrai püspök ellen, 
ki a királyi adományozás és haszon-élvezet által régóta 
a nyitrai egyházhoz tartozó szkalkai apátságot összes 
javaival eg,^T!itt elidegeníteni szándékozott. ^ — 1647. má- 
jus 4-én a káptalan képviseletében jelen volt Balla Mi- 
klós és István bevallásánál, melyben czétényi szülöj()k 
három évi termését nemes Hamar Endrének, ezen szölö 
visszaszerzése körüli fáradozásáért lekötötték. ^ — 1648. 
június 3-án nádori parancs következtében, Ottlik Ferencz 
nádori emberrel csömöri Zay Péter részére Lndánybnn 
tanukat vallatott. ^ Az 1646-iki pozsonyi országggyülésen 
káptalani követ volt, a következő év első felében pedig 
több oklevelet müit helyettes olvasó-kanonok irt alá. 
Meghalt 1649. május 20-án. Végrendeletét alább kivo- 
natban közöljük. ^ 1640 — 1649. 

» U. o. Statut. 1600—50. n. 700. 

2 Nyitr. kápt. magán. lovt. Fasc. XVI. u. 9. 

^ Nyitr. kápt. orsz. levt. 72 Prot. 12. 

* U. o. 74 Prot. 92. 

^ „Ex perceptis et erog-atis sub prioi'ilms Comitiis, post vcntil- 
latas per Dnos Censores Rationes meas constat prae maiiibus niois 
luansisse pecuniae Veu. Capituli llnos 45. Verum meniinisse debet 
V. Capitulum, nio ad eiusdem interposilionem tempore distiirbionini 
Rakoczianorum (ubi etiam V. Capitulum certis sese Coutributionibiis 
subiecerat) dedisse uiium vas viiii, cuius i)retium ad íl. 40 sese ex- 
tendit. Idcirco iidem 40 íl. ut ex communi Civitatis tam superioris, 
quam inferioris sine discrimiue personarum exDlvantur et restituan- 
tur, iustum est. Si(iuidem pro illó temjjore de solutione intra scpti- 
manam íienda per utriusque Civitatis Tnhabitatores eram asseou- 
ratus. 

lllino Dno Praelato Icgo umiiu triplnm dukát, (sic) qui con- 
scius paupertatis huius Capit\ili, ut bono accipiat animo rogo. 

Hab(!o domi in Cellario vasa numero novem. Ex his duo, ni- 
mirum ex Allaria Csicso et ex decima Zoborieiisi vas lego V. Ca- 
]>itulo. Pecuniam legare non possum, quia vix centum ílnos pro quo- 
tidiaua necessitate habeo. siquidem vivens vei mutuo, vei iis, qui ZETLINSZKY ADALBERT, *) 1641-ben kanonok. 
1642-ben Gróf Eszterházy Miklós nádor parancsára, mint 
káptalani kiküldíitt nemes Dóczy Zsi.2:mondot és Lászlót, 
bethlení'alvi Thui-zó Mária és Zsuzsanna örököseinek bi- 
zonyos ügyében a zsarnóczai kastélyban — Bars várme- 
gyében — megidézte. ^ Ugyan azon nádor rendeletére 
hasonló kiküldetésben járt el 1642. augusztus 18-án Csery 
Istvánnál, ki Bossányi Mihály beigtatásának Sárfőn, 
Karkóezon és Sarbiskán k'w. adományozásból kapott bir- 
tokaiba ellentmondott.^ 1(>41 — 1(>48, 

mihi serviverunt, vei iis, qui mo in stucliis iuvorunt, ac eorum jjo- 
steris doderim. Habeo tamen in debitis apud vSakmari Bárból István 
fi .31 in qua etiam Summa est depositus in Consistorio gladius in- 
auratus ciusdom, quam peciiniam dei)uto V. Capitulo. 

3-um Vas ex emptitia vinoa Csicso lego pro Ecclesia Cathe- 
drali Nittricnsi pro una i)uU;lira casula. 

4-um Vas ex Gerencsér leg'o Patriltus Franciscanis Nittrien- 
sibus, cum debito fi 13 et den. 2S a])ud D. Higismundum Majthényi 
in Novak liabito. — Tenetur mihi |)raetorea in Mocsonok Mészáros 
Benedek fnimenti metr. 30. Has etiam a('coi>1a a Dno Praefecto com- 
missione relKil)ebnnt lacile. 

ri-uin \'as, (piod est ex Benedek, lego IM*. Kranciseanis in 
Pruszka. 

(i-uiii, ijiind vidcititiir nicliiis, fiat pro I0xt'(|uiis, (piod cssot ex 
Zolioi'. 

7-iini (Ictiii- Pl'. Fiaiicistaiiis in (íalgócz, íjuod est maius ex 
de(;inia Zoboi-. 

Restal)nnt '.'< viisa, dno (piidcni ex Zohor, nnnni ex (^sei-nial. 
Per Dnos Tcstanicntaiios vendantnr, prctinin in trés acípialcs jiartes 
divisnni, pars una detnr huins loei panpcribns ; altéra in Tapolc/an, 
ti-rtia in oppido Bittze, (pii d(! faeto snnt paujterrimi. 

'rnr]iissiiinis cxcessns est, adluKí IVre vitám agente aliipio 
I )oriiÍMor iini, i\ doiiio ipsius diri]»i sedes et mensas. Velleni, si liori 
posset, nt dnac incnsac, (piilms ego nsipu' linc ntor, pr<í Sneiressore, 
rum 4 vei ."> minoi'ibus scdilms Snecessori relini|nantnr. 

TestainíMitarios eonstituo A. 1\. 1)1). Nicolaum Beszterczennm 
et Slcpli.iiinin Szalay. Scripsi Nillriac tlie lí) Kebrnarii \. 1(14!). '• — 
(Nyitr. kápl. or.sz. levt. 7:'. Prot. 31!) 322. 

*) Az 18r)!)-iki névkönyvben Zedniezky, a ká|italan orsz. levél- 
túiáii.ik ()!). Prot. 73. I. Zi-tiiolinszky, ugyanott 12U. 1. és másutt Zet- 
liiiszky neve alatt fordul elő. 
' \'. o. (ü). Prot. 73. 

'^ L'. o. m. Pn.l. 1L»(;. 

15* 228 

BEREGSZÁSZT JÁNOS kanonok és székesegy- 
házi főesperes. Gróf Esterházy Miklós nádor 1044. feh- 
ruár 24-én kelt rendeletére, ^liskey János nádori biztossal, 
nemes Csontos Mártont Pest vármegyébe kebelezett Yar- 
sány nevű puszta birtokába igtatta be. Ugyan azon év- 
ben Józsa István nádori emberrel hasonló ügyben járt el 
Solt megyében Nadányi Miklós Taksony nevű pusztáján. ^ 

]MIHÁLYI ISTVÁN, gyöngyösi származású. A hit- 
tudományokat 1624 — 1627-ig Rómában a szent Apollinár- 
ról nevezett intézetben tanulta. ^ 1632-ben esztergomi ka- 
nonok lett. 1638-ban az esztergomi főkáptalan képvisele- 
tében irta alá a nagyszombati zsmat iratait. 1639-ben 
Lósy Imre érsek szent Aiital rimaszombati oltárának 
igazgatójává nevezte ki, és már előbb gömöri főesperes 
és pécsváradi apát volt. ^ 1645-ben a nyitrai káptalanban 
olvasó-kanonoki stallumot nyert, ^ és Püsky János püs- 
pök helynöke is lett. 1646-ban a nyitrai káptalan és 
Molnár Lukács és társai között a Nyitra vizén épült 
„barát-malom" iránt bizonyos vitás kérdések felmerülvén, 
Mihályi az ügy eldöntését választott bíróságra bizta, 
melynek tagjai márczius 20-án a most nevezett olvasó- 
kanonok lakásán megjelenvén, a kérdéses ügyet, Sehin- 
dler János éneklő-, Szászy János őr-kanonok és Besz- 
terczei Müvlos dékán részvétele mellett békés utón elin- 
tézték. ^ A következő év márczius havában visszatért az 
esztergomi fökáptalanba, hol időközben nógrádi főespe- 
ressé igtatták be. A nyitrai káptalanban itteni rövid mű- 
ködése emlékéül 1500 ftos mise-alapitvánj-t tett. ^ 1648-ik 
évben ismét részt vett a Lippay György esztergomi ér- 
sek által Nagyszombatba összehítt zsinaton. "^ Meghalt 
1651-ben. "^ 1&45— 1647. 

* Nyitr. kápt. orsz. Icvt. 71 Prot. 185 és 138. 1. 
^ Card. A. Steinhuber id. m. I. 465. 

^ Riípj). Mag^'ar Ország' helyrajzi Története I. 407. 

* Xémethy L. Series Parochiarum et Parocliorum A. D. Stri- 
gon. 7ni. 

^ Xyitr. kápt. magán levt. Fasc. III. n. 11. 

® Franc. Xav. Fnchs Ep. Visit. Can. Cathedr. Eccl. Nitr. 

' Péterffy i. m. U. 385. 229 

FEJÉRPATAKY MÁTYÁS. Liptómegyei nemes 
család ivadéka, kinek el őri elé ml azonban adataim nin- 
csenek. l()45-ben kanonok, utóbi) Boldoj^s. Szűz Máriá- 
ról czimzett pásztói apát és éneklő kanonok lett. 1647. 
ápi'il 15-én Lapos Istvántól Felső-K/n-riskényben egy 
Tobolya nevű hegységen fekvő szőlőt 60 ftért zálogba 
vett. ^ III. Ferdinánd király parancsára 1654. jnnins lí)-én 
Aranyosy Erzsébet részére Szilágyi Pál királyi emberrel 
Petőfalván, Pecsenéden és Nagyszombatban tannkat val- 
latott. Ugyan azon év febrnár 3-án a káptalan megbízá- 
sából Szászy János olvasó kanonokkal a radosnyai kas- 
télyban átvette Szelepcsényi György ])üs|)r)k nyilatkoza- 
tát, mely szerint a püspökséget megillető tizedet Ti'en- 
csén vármegyétől jövőre természetben fogja követelni, 
mely határozatához a káptalan is saját illel menyére vo- 
natkozólag hozzá járult. ^ 1655-ben mint pásztói apát 
jelen volt a pozsonyi országgyűlésen, ' 1645 — 165S. 

BELUSSY F^EKENC^Z. 1645-ben kanonok, KUT-ben 
székesegyházi fő-esperes. 164()-ik évi augusztus 15-én az 
olvasó kanonokkal jelen volt, midőn Kossuth (íjibor né- 
hai Kossuth Péter 14 éves fia személyének és javainak 
gyámja- és gondnokául Kókay Cíyr>rgvr»t kinevezte.* 
(Iróf Draskovich János iiádoi" 1647. július 6-án kell pa- 
rancsára Bossányi Eszirr, nébai ghymesi Forgácli Mik- 
lós r)zvegyén('k l)izonyos iigyél)eii l'rbanovszky (iyörgy 
nádori kiküldollcl 1aiud< kiliallgalásánál voll részt. •'' 

1645 IIUS. 

BELUSSY MIKLÓS. 1646-ban kanonok. 1(')4('). au- 
gusztus 6-án Szászy János olvasó-kanonokkal jelen volt 
nemes Olgyay Zsuzsanna, Bolcrázy (ivíirgy nejének bf»- 
vallásáuiil, melynek erejével S.'ii'osi mi'iskép Szab(') Mi- 

' N.vitr. ká].!. <.is/.. Invl. 72 Pn.t. '.». 1. A Fc,jrTit;it;iky csa- 
láil orodtíU'irií voiiíilkd/ó adiitokat 1. Turul. IX. "S. 1. 
^ lí. o. 74 Prot. 101. 7l> Vvn\. IIS. 
" Z.siJinszky id. in. 111. KHt. 1. 
* 72. Prot. 7. 1. 
^ 74. Piol. 1,!. 1. 230 

hálynak, teljesített hű szolgálatai fejében, Nagy-Emőkén 
élete fogytáig egy jobbágy telket adományoz. ^ 

' 1646—1649. 

SZENTBENEDEKI GÁSPÁR. 1646. február 28-án 
mint nyitra-városi plébános Pereszlénjd Zsuzsannát a 
nyitrai szent-szék elé idézte meg; ugyan azon évben 
kanonokká, később gradnai fő-esperessé neveztetett. Gróf 
Draskovits János nádor meghagyásából 1646. deczember 
10-ik és következő napjain gróf Forgách Ádám bizonyos 
ügyében, Prencsinszky Miidós nádori emberrel Galgóczon 
és Moravánkán tanukat hallgatott ki. ^ 1652-ik évi má- 
jusban mint helyettes olvasó-kanonok működött. ^ 1653-ban 
gróf Pálffy Pál nádor rendeletére, mint káptalani tanú, 
Viszocsányi János nádori kiküldöttel Prencsinszky Mik- 
lóst és Hollósy Endrét kis-borcsányi jószág részleteikbe 
beigtatta. * 1646—1655. 

HRADCSÁNYI GYÖRGY. 1647-ben kanonok, utóbb 
éneklő-kanonok. 1660. május 5-én a káptalan által ki- 
küldetve, Lipót király zárt levélben foglalt parancsát 
nemes Danczy Magdolna, előbb Pestmegyey József, az- 
után pedig Horváth István nejének ügyében, Nyitra vár- 
megye alispánjának adta át. — Wesselényi Ferencz ná- 
dor parancsára Hollósy Endre nádori emberrel Egresdy 
Borbál va, Rajcsányi Pál nejének ügyében tanukat val- 
latott. ^ ' ' 1647—1661. 

SKULTÉTI más néven HOLES ISTVÁN. « 1637-ben, 
mint veszteniczi plébános, nemesi kúriáját Telegdy János 
érseknek 75 fton zálogba adta. ' 1647-ben nyiti'ai kano- 
nokká neveztetett. 1655-ben Várkonyi Fruzinától Pár- 
utczán egy zsellér telket vett zálogba 150 frtért. * 

1647-1656. 

' Nyitr. kápt. orsz. levt. 72 Prot. 33. 1. 

2 U. o. 74 Prot. 1—11. 1. - » U. o. 77 Prot. 318. 1. - * U. o. 

Statut. 1650. n. 379. 

* U. o. 78 Prot. 230. 1. — 82 Prot. 104. ^ 81. Prot. 253. 

® Schvach Györg-y helyteloaül Hokisnak irja. 

' Nyitr. kápt. orsz. levt. 65 Prot, 91. 
" U. o. 77 Prot. 431. 231 

GORIÁN vagy GYURIÁN GÁSPÁR, mint kano- 
nok először lf>47-ben emlittotik. Gróf Draskovicli János 
nádor 1648. január 2-án kelt rendeletére Babóthy Tamás 
nádori emberrel, nemes Kosár Miklós, Csíizy Péter és 
neje szül. Berényi Katalin részére tamikat hallgatott ki. 
Ugyan azon év július 14-én mint káptalani tanú aláirta 
Jósa Annának Marsovszky János özvegyének végrende- 
letét. 1649. augusztus 28-án Szalay István kanonokkal 
jelen volt, midőn Gosztonyi Ferenez Nyitra vármegye 
pénztárnoka a vármegye bizonyos szükségleteinek fede- 
zésére Szelepcsényi György püspöktől 400 ftot vett fel. 
Ugyan azon év deczem1)er 7-én nádori parancsra Oszt- 
rosith Miklós, Pál és Mátyás végrendeleti ügyében, Hid- 
véghy Mihály nádori emberrel Bodok helységben tanu- 
kat hallgatott ki. ' 1647—1650. 

RZALAY IRTVÁN. Született 1610-ben. 1647-ben 
Uiigysurányi ])lebános. ^ 1648-ik évi május 2/^-án Bal)ó- 
tiiy Pál nádori, és Szász}^ János káptalani kiküldöttek 
előtt Bossányi Eszt(!r kéndmére mint nagysurányi plébá- 
nos és nyitrai kanonok tett tanu-vallomást, mely alka- 
lommal 28-évesnek vallotta magát. ^ 1649. február 21-én 
Beszterczei Miklós kanonokkal jelen Vdlt Rakolubszky 
Ádám bevallásánál, melyben B:'d) belységben birt nemesi 
kuriáji'it, három j(tbl):igyg\;il, nemes líiirtha Mih/dynak 
és nejének Mnisovs/kv Anii.'inak 600 l'lon zálogba adta.* 
Ki-VJ-ik évi i'ipril 14-én III. Kerdini'nid királynak, gróf 
K(irg;ich Li'iszló kir. tíuii'iesos ügv(''l)en kiadotl idéző |»a- 
r:nics;'i1 Lieszkí'icz 1i"en(S(''nmegvei lielysi'gbeii adta :'>1 
Osli'osilli l';'d- és Mi'il Vi'isnak. ■' IIm4. szepleinbei- H-iUi 
ugyan a/im király parancsi'u'a Bakay Gergely kindyi biz- 
tossal nemes Miloykuvicli Miklós részére Nyiti-i'ui tanu- 
kat vallatott. '' l(i.V)-lien őr-kanonok és jiécsváradi ajtát 
volt.' I lal;il;'niak ideje ismeretlen. 1648 1600. 

' l'. (1. 12 Trot. 4H. 74 l'n.l. .^7. 7-_' l'iot. .ül. 7S l'rot. 7. 

-' N'óiiipUiy 1.. i(i. li. !tr>."i. 1. 

=* N.vilr. kúpt. orsz. Icvt. 74 l'rol. H«». 

* Nyilr. k!i|>t. nrsz. Invt. T2 l'rot. Mi. * V. o. 77 l'n.l. li;i. 

« U. .). 74 Prof. 11!). — ' U. (). 7!t l'n.t. :{(H;. 232 

VIRÁGH MIHÁLY, lG47-bcii komjáthi i.l('l)án()s 
volt;* 1649-ben már mint nyitrai kanonok emlittetik. 
1655. augusztus 19-én mint káptalani kikül díitt Ottlik Já- 
nos kir. liiztossal csömöri Zay Lászlót és Pétert királyi 
adományozás czimén nyert nagy-rippényi jószágukba 
vezette be. ^ 1662. február 28-án Kasztellányi János ka- 
nonokkal mint káptalani tanú jelen volt nemes Ottves 
György özvegyének végső intézkedésénél. ^ 1664. július 
21-én, a káptalan által királyi parancs következtében 
Fenesy György kanonokkal és Hidassy Ferencz királyi 
emberrel kiküldetve, Beczkón tanukat hallgatott ki, Sze- 
lepcsényi György kalocsai érsek és nyitrai adminisztrá- 
tor ügyében, kit ellenségei azzal gyanúsítottak, hogy az 
1663-ik évben a beczkói várba küldött török foglyok nem 
a katonaság, hanem az érsek rabjai. * 1667. január 17. 
Kosztolányi György királyi biztos társaságában mmt káp- 
talani tanú beigtatta Ocskay Évát Sárkány István nejét 
ocskói, nagy-örvistyei, lévárdi, és mikófalvai részbirto- 
kaiba. A nemes birtokosnő a beigtatás alkalmával anyjá- * Némethy L. id. m. 130. 1. — - Nyitr. kápt. orsz. levt. 7Í) Prot. 
333. 1. 

® U. o. Fascic. Testameiitoi'uin. 

* U. o. Fascic. Attestationum, n. 57. Emlitésrc móltó a l")-ik: 
tanii vallomása, mely a jegyzőkönyvben ekkéjien adatik elő „l.ő. 
Testis Rdus Pr. Franciscus Godanensis, Parochus in Bán, annor. 
circiter 55. ad Conscieutiani puram oxaniinatns fassus est : Ad 6-iim. 
Hallottam azt Trencsénbcn az piatczon, hogy beszélletto Elias Hodi- 
kius nevű Bánban lakozó nemes ember : Az Cancellarius nem fogja 
birni töbször (igy) az Báni jószágot se Nitrait ; — én kérdeztem: 
mért nem birná? ki venné el ő ngtól ? Azért, hogy eő annak az 
oka, liogy az országh ugy járt, eő volt árulója és az esztergomi Ér- 
sek egyött vele. Kire én protestáltam, jelen levén az báni Nótárius 
Sámuel Hankovics és certus lUésházy Gábor ur kertésze, mások is 
voltak, de neveket nem tudom." — Mintha csak bizonyos 19-ik szá- 
zadi történelmi müveket olvasnánk, melyekben Kollonich és Szelejt- 
csényi még mindig mint honárulók szerepelnek : mert a valódi ha- 
zaszeretet lángja csak a svédek, törökök s tatárok szövetségeseinek 
táborában lobogott. Támad-e a második évezredben cgj' magyar 
Jansscn, ki a magyarországi katholicizmus törtónehui apológiáját 
megirja ? 233 val együtt ocskói ]iiiicz(''J(''l)eii lakuU ; meri knriájál a ta- 
tárok kevéssel az elölt relégeitók és leroiiilxtllák. ' I'^zeii 
túl többé nem lonlii] cIö levéltárunk je^yzököaiyveiben. 
lf)53-ik évi január 28-án kelt véiL^rcndelelében a i)iis])ök- 
nek 2 aranyat; kanonok társainak egy-egy aranyal ; a 
káptalannak 20 akó bort ; a nyilrai fcreiu-zieknck 10 akó 
bort és 70 mérő búzát ; a szent-mártoni, érsck-iíjvári, 
nyitrai és győri zárdáknak ű~)-2') ftol ; a nyilrai plébánia- 
templomnak 5 fíot sz. Mihály Icmploinának 7 ftot s. a. t. 
hagyott/ ' l(U9-im;7. 

SÓOKY ISTVÁN. A Nyitra vármegyében birto- 
kos Soóky család tagja; született ll)18-l)an. l()3(i-han 
a Pázmány intézet növendéke, UU^-ban ])('dig szíiigyéni 
plébános volt. '^ Mikor lett a nyitrai káptalan tagja, bi- 
zonytalan ; df cmlitcll |)lébánia-javadalmát egy ideig 
mint kanonok is bírta, l'gyanis HiőO. dcczombcM' 0-én 
Varjassy .lános bizonyos ügyében mint nyitrai kanonok 
és szőigyéni plébános tanuskodoll a vizsf;,'il<'» bizottság 
előtt, s ez alkalommal íi7 évesnek vallolla maiiát?* A 
követkí'zö évben mini éneklő-kanonok endillelik orszá- 
gos levélliirniik jegyzőkönyv <'ii>en. IböO. okh'dter S-;'m 
királyi paranesia liossányi Kszler, néhai Korgách Mik- 
lós (')zvegve ügyében, l'rl)anovszky (lyr»rgv királyi em- 
berrel l>eczkó mezővárosban, tanuk kiliallga1ásáii;il volt 
jelen. "^ l(Ml-ben Lij)pay (lyíirgy esztergomi érsek ren- 
deletére a ki'ij)lalan N'elicsay .Márton és Li|)csev .b'mos 
beigtatásához, a verebélyi nemesi székhez tartozó Néver 
hi'lysé^be ktild()11e;'' ugvaii azon (''v rei)ru;'ii" ít <'mi Nvit- 
rán Suskovilh -lános és Diihiiiczay l>;iniel közöli lelblyt 
[)eres ügyben, IJenyovszky ,\likl(')s kir;dyi emberi'el ta- 
nukal vállal.. 11. ' Kl.M) |(i:.3. 

|M )I^|ll^\^i^ A V IST\ÁN (nemes podlnagvi ) HmO- 

' V. (t. s,!. I'int. ]{\:\. -' r. .,. 77. I'rol. .!:;;•. 

^ Nrnu'tliy L. id. in. ülll. I. * Nyilr. kiiiM. nrsz. Irv(. 7S. 

l'iiit. 140. Niifí'v Iván s/.crinl (Ma^^var < ►rs/.áji' Családai .\. L'tMl.) 
iMi'ir I ().">(). ('-vhcn volt r-nikln kanonnlc. 

'' IM-ol. 7S. I. " Xvitr. ká|'l. orsz. icvt. SlaUil. 1(m<». n. 
1(10."). ' 7S l'n.t. l'.'.O. 234 ben nyitrai kanonok, 1655-bcn trencséni fő-esperes, utóbb 
Sz. Miliálvi'ól nevezett báthíii apát és őr-kanonok. 1655. 
október 1-én királyi parancsra, nemes Boresányi Katalin 
Klárát, néhai boresányi Endre hajadon leányát, kiiályi 
adomány ezimén egy egész nemesi kúriába s annak 
Nyitra- és Trenesén megyékben fekvő tartozékail:)a, Bu- 
rián Mihály királyi biztossal, mint káptalani kiküldött 
bevezette. * 1667. február 14-én pedig Wesselényi Ferencz 
nádor meghagyásából Keresztury Lászlót Háncsok Mi- 
hály nádori emberrel menyhei és családi birtokába s foly- 
tatólag az Apponyi családtól bizonyos bevallás utján 
szerzett nedanóczi jószágba igtatta be, A beigtatás a tö- 
rököknek akkor Ersek-Ujvárból történt gyakori kiroha- 
násai miatt a szalakuszi kastélyban lett végrehajtva. ^ 

1650—1667. 
GYURKOYICS vagy JURKOVICS GYÖRGY. 
1649-ben vittenczi plébános volt az esztergomi főmegyé- 
ben, s mint ilyen nemes Podgorcsics Jánostól egy a né- 
met-dióssi hegyen fekvő szőlőt vett zálogba, melyet utób- 
binak íia Podgorcsics György 1652. april 29-én 100 fton 
visszaváltott. ^ 1650. február 24-én m;ir mint nyitrai ka- 
nonok jelenvolt, midőn csömöri Zay László az őt ősi 
jogon illető némely birtokrészeknek Zay Péter általi el- 
idegenítése ellen tiltakozott, * LTgyan azon év február 
16-án és 17-én nádori parancsra Hlevéuyi Pál nádori 
emberrel Zay Péter bizonyos ügyébim Lalkóczon — Tren- 
esén vármegyében — tanukat hallgalolt ki. ' Utoljára 
mint trencséni fő-espercs, 1652. évi juniushan (a nap 
jelzés(í nélkül) enilittelik, midőn Szászy János olvasó- 
kanonokkal Komáromy János bizonyos bevallását át- 
vette. ' 1650-1652, 

» U. o. 79 Prot. :?.il. 

•'* U. o. Statut. m^yÚ. 762. 

« U. o. 77 Prot. 84. 

* U. o. 72 Prot. 46. 

'' Nyitr. kápt. orsz. lovt. 7H Prot. 37. 

« U. o. 72 Prot. 79. 235 

FÜSY ISTVÁN. ' Valószínűleg ugyanaz ama Fűzi 
Istvánnal, ki 1647-bon nyitra-ogerszogi plobános volt. ^ 
1650-ben nyitrai kanonok. Ugyanazon év október 10-én 
Zely Gáspár királyi biztossal Balogh Katalin, néhai Ocs- 
kay János özvegye keresetében Elecskén, Assakíirthrm 
és Galgóezon tanukat vallatott. ^ Hasonló birói tényke- 
désnél vett részt 1651. június 1-én Simonyi János kir. 
emberrel Aranyassy Erzsébet, néhai Ravasz Ferencz, 
azután Dobronoky János, végre Prieszteránszky János 
özvegyének ügyében. ■* 1650 — 1652. 

PRUSZivY MIKLÓS kanonok. Csak egyszer talál- 
kozunk nevével, midőn a káptalan előtt 1651. január 
25-én Gyurkovies György kanonok-társával a nagy-bé- 
liczi kastélyba küldetett, hol gyarmatin Balassa Szidónia 
Mária, dennai Fáncsy Pál neje, bizdiiyos főbenjáró per- 
ben elmarasztalt térjenek ingatlanait az elkoboztatástól 
megmenteni kívánván, összes készpénzét, (4704 db ara- 
nyat és 0670 tallért tei'mészetben), tíjvábbá 8065 aianyra, 
1550 tallérra és 5800 magy. forintra becsült ékszereit, 
ugyanannak adta át; Fáncsy Pál pedig viszíjnt nejének 
Nyitra-, Bars-, Zólyom-, Hont-, Nógrád-, i^orsod-, Sop- 
ron-, Vas-, Veszprém- és Zala-megyékben fekvő birto- 
kait adományozta. ^ 1651. 

GYUKÍKOVICS vagy JURKOVKMI MlKLoS, ka- 
nonok. Emlékét csak Kazy tartolla fen, kinek efiadíisá- 
ból ludjiik, liogy az 1652-iki vezekényi csMla nli'in, az 
isméi vérszemet ka|»ott tiinikok rabhissal és oldiikléssel 
össze kíití'ill kii'olian;'isaikat megújitván, (lyurikovics Mik- 
lóst, a nyitrai káptalan tagját, másokkal együtt elfogták, 
s n(íliogy a megmentésére siető keresztények :dtal pré- 
d;'ij(»kt(')l megfos/tassanid-;, s/eptrniltcr i* ;'iii kegN etjcníil ' Az isr(!)-ik rvi iu''vl<<inyvlM'n hiliásaii Köfiiin-k irv;i. 

-' N(''ini'lliy i(l. h. 'M). 

^ Nyilr. i<;'i|)t. ois/. Icvt. 7S. Tini. H.*.. 

•• V. (). 7S. Vvoi. i'd'J. 

'' V, (). 7.".. l'n.t. L»:.l. I. 236 

megölték. A véres esemény szinlielye és körülményei 
iiincsenek feljegyezve.^ 1()52. 

JURAOSKA vagy GYURACSKA ENDRE. ll')49. 
évben radosnai plébános az esztergomi fömegyél)en ; ^ 
1651-ben nyitrai dékán-kanonok, ntóbb szcgszárdi apát. 
1651. október 2-án királyi parancsra Takácsy Jánosnak 
Emődy István ellen erőszakos elfogatás miatti perében, 
Huszár István királyi emberrel Ságlion, Galgóczon, Ke- 
lec'sényben és Pásztón tanukat hallgatott ki. ^ Hasonló 
tanú- vallomásoknál volt jelen 1652. augusztus 19-én, me- 
lyeket Osztrosicli Miklós, Pál és Mátyás keretére Tren- 
csén A'ármegye több községében Ambró János királyi 
liiztos gyűjtött. * 1653. évi márcziusban nádori meglia- 
gyásl)ól, kis-viesapi Korontháh^ István nádori emberrel 
karancs-berényi Berényi Györgyíit alsó-bodoki, nyitra- 
apáthii és vicsapi jószágaiba igtatta be. '•' Ugyanazon év 
deczember havában Czabay Judittól, néhai Fodor Pál 
özvegyétől Párutezán egy zsellér-telket vett zálogba 100 ' Kazy Fr. História Hung. II. 104. és utánna Katona. Hist. 
Crit. XXXII. 74G. 1. „Non multo ])ost (1652) redit Turcis populandi 
furor. Nicolaum Jvirkovicliium e CoUegio Nitriensi Sacerdoteni, cum 
])luribus aliis intercei)tuni rajttavit orudelitas, periculo amittendae 
praedae irritata, (piarto iionas Septenibris niisorabili fato sustulit." — 
Itteni levéltárainkban a leggondosabb kutatás daczára, a szomél^Te, 
vagy eseményre vonatkozó legcsekélyebl> adatot sem találtam ; ami 
annál rejtélj'esebbnek tűnik fel, mert .Szeloi)csényi (iyörgy eszter- 
gomi érsek, kinek nyitrai fő))ásztorsága idején törté]\t Gyurikovits 
megöletése, az ax)ostoli szent-széknek utóbb tett jelent seben, szá- 
mos esztergom-főmegyei, hitökért halált vsigy üldöztetést szenvedett 
lelkész felsorolása mellett, Miklósunkat teljesen mellőzi. Vagj^ talán 
ezen Miklós ugyanaz, a fentebb emiitett Jurkovios üyörgygycl, ki- 
ről forrásaim szintén csak gyéren emlékeznek meg s kinek nyoma 
az 16;j2-ik év nyarán teljesen elvész ? — Említi még Gabon Antal, 
(Panegyrici Praelatoruni et Magnalum Ihigariae, (pii Saec. Clir. 
XVII. pro üde D(ü ac Regis laureata morte vitám terminarunt.) do 
c munkát megszei'eznem nem sikerült. 

- Nyitr. kájit. orsz. levt. l'o. Prot. '.V20. 

= U. o. 78. Prot. 337. 

* U. o. 78. Prot. 424. 

^ U. o. 77. Prot. 470. 2M 

frtért. ^ 1655. april 0-án Bzentbenedeky Gáspár kanonok- 
kal mint taiiii irta alá iV/A-cííy MiijIlKMiyiiK'' szül. Novni^y 
Anna okiratát, melyben fiát Majthéiiyi Mihályt meii;lia- 
talmazza, hoe^y Ürmcnyben birt egyik szőlejét Szelep- 
esényi Györ<i-y nyitrai püspöknek :2(X) firil (inikrdi el- 
adhassa.^ 1G5G. ápril 2G-án Százady Ferenez bizonyos 
ügyében Elcvenkúthy Ábrahám királyi emberrel Tőkés- 
Ujfalun tannkat vallatott. ^ 1G51 — 1GG7. 

MUSZKALY ENDRE. lG54-ben dékán-kanonok. 
1654. október 18-án Szászy János olvasó-kanonokkal át- 
vette Tóth Zsuzsanna, Buesy máskép Horváth János 
nejének nyilatkozatát, melyben saját és Erzsébet nevű 
leányának. Erdélyi Mihály nejének nevében tiltakozott 
nevezett veje ellen, ki egy komjáthi szőlejét Sallay Ist- 
vánnak elzálogosította.* 1650. január 7-ik és következő 
napjain, Lipót király parancsára, Török Zsigmond királyi 
emberrel gr. Czobor Imrét királyi adomány ezimén a 
sasvári és hoHcsi várak s az azokhoz tartozó javak bir- 
tokába igtatta be, mely beigtatásnak azonban Nóvák 
István személyesen, Tayfcl Zsuzsanna és Erzsébet, nem 
kíilíWihcn gr. Czobor Ádám és más családok m(!ghatal- 
niiizoll k(''|»\'is('löik ;'il1al ('llcniniondollak. •' 

I(í:)4 1 (;(')(». 

K.VSZTKLLÁNVI vagy CASTELIJ .).\X()S. l('4i>. 

évIxMi nagy-bilisei phíbános volt. '' lG5G-b;ni Szelcpcsényi 
(Jyörgy nyitrai píisixik kanonokká nevezte ki. \'(''uren- 
deletéből liidjuk, hogy a nyi1r;ii |>lebánia-1('m|i|nm tor- 
nyát l)ádoggal belVxletle, mely áldozatkészségét a Viiros 
l)olgár:ii egy szőlő ;idom:'niyoz;'isával viszonozták. ^ Elha- 
nyiigoll kanonoki lakh:'iz:i1 2(H) l'lnyi költségen helyn?- 
i'illillalla, s a szent -jános-clcriinlhi |»:dosok sz;ini:ira KHI 

• U. ... 77. I'n.l. 4:;i. 

* U. o. 7!). Prot. l>l!t. 
' U. o. 78. Pi..1. .V.»l. 

♦ II. u. 7S. IM-ot. .v.n. 

'' V. o. 7t. I'iot. !l'_' 1(11'. 

* Hucci'ssio l*anicln)i'. Dinfc. .Nilr. 

' Nyitr. kilpt. orsz. I.'vt. 7l2. i'n.t. S. 288 fton orgonát szerzett. A káptalan iránti szeretetét és 
ragaszkodását azzal tanúsította, hogy közvetlenül halála 
előtt Trencsén várniegyéhe kebelezett teplai részhirtokát 
a káptalannak adományozta ; mely jótéteményért a káp- 
talan magát és a javadalomban utódait örök időkre havi 
misék végzésére kötelezte. Meghalt 1666-ik évi októ- 
ber 2-án. 1656—1666. 

Végrendeletének kivonata itt következik : 

.,Ut verő seeundum meam dispositionem Testamen- 
tum eurrat, — lllmum ac Rmimi Principem Arehi-Eppum 
Strigoniensem Georgium Szelepehény, post Suam Celsi- 
tudinem verő ARD. Gcorghnn Fenessy, filium meum 
charissimum et ARD. Georgium Isakouich Fratrem meum 
dilectum humillime rogo, quatenus dignentur iuxta te- 
norem Testamcnti Executionem faeere. 

lUmo Prineipi lego Ducatum unum continentem 
quinque. x\RD. Georgio Fenesy lego vineam, quam mihi 
in gratiarum aetionem pro Turri, lamina sumptibus meis 
eooperta Ciuitas Nitriensis sponte dederat, hac sub con- 
ditione, ut Contestamentario suo, utpote ARD. Georgio 
Isakouich 20 fi det, et hoc pro laboré A. R. Dominorimi. 

Apud A. R. Patres Paulinos sünt duae Cistae, quas 
ante disturbia conseruationis ergo acceperant, praesente 
ARD. loanne Baross, Páter Nicolaas Nagy ae Páter Ni- 
colaus Kelecs, in una cista sünt sacci no. 17. haec non 
est mea, sed totaliter Magnif. Dominae relictae Viduae 
Emerici Balassi senioris ludithae Bosniak, quam debe- 
bam accepisse Neostadii ad manus 1-a Augusti. In 2-a 
nigra Cista mei sünt Taleri non plures, quam sexcenti; 
8 ahj sacci, si ibi sünt spectant ad saccos praefatae Do- 
minae Magnificae — Concluseram cum Rdmo Patre Ge- 
neráli Paulo luanouich, pro refrigerio animae meae ex 
eadem pecimia me dare velle mille et quingentos flnos, 
recipi'oce eius Hdma Paternitas oblulit Sacra pro me 
per Annum celebranda 50, cum autem taiitum pecuniae 
de facto non liabeam, sic lego ; sünt ibi pocula argentea 
spectantia ad Generos. Dnum Sigisnnmdinn Boroniay 
üupigiKjrata in finis 200, item aliae res argenteae Dni 239 

Michaelis Giöry in finis ICK). Pniomissis liis scial Illmus 
Princ-eps et Exceuloros Testainciiti cxigiiaiii Siijx'llcclilcin 
meam esse, non ita uti liomines spargebant. Bitsa sum 
promotus per ÍUmum PrineijK'ni Nitriam, túli mocuni 
quinque millia flnor et sexeentos, liaee autem peeunia 
magna cum mea indiistria, sudore, squallore, laboré in 
Parochijs eomparata, aceessit etiam ex Patrimonio bonum 
aiixilium eongregandae luiiiis poeuniae, quam hic ex- 
pendi. Donnini impriniis niiiii collatam pro Residentia, 
ab Annis multis desolatam restaui-aui, si non maioribus 
expensis, adminiis finis 20() ; it(;m ex liac peeunia Turrini 
Nitrieiisem eooperui iinis 225. Jtem i)ro l*ositiuo PP. 
PauiiiKiiuin ad S. loannem in Elefanl cxjieiKli llnos 1(K), 
u1, tanto iueundius SS. Trinilas laudaívlur." ^ 

A teplai l)irtokra vonati^ozó pólrcndelel jx'dig igy 
hangzik : 

„Nos infraseripti reeognoscinuis ])er praesenles et 
testamur, qu(xl pie defunctus Fráter et Coneanonieus 
noster loannes Castellani, viva voee iteratis vicibus, non 
retraetando usque ad ultimuni vitae halitum, eorani n(t- 
bis sponlií et libere Te|)lani Venerabili C'apitnlo Noslnt 
N'itriciisi Icgavit, iniiiitu vei maximé modci-nac FiXlenua- 
lionis ciiisdem (/apiliili: ipiiii cl paiilo anlc nbiliim, cliani 
onniia litcraHa insliiímcnla idcm lidiiiiin concerníMilia 
cidem ])raerato \l»li ('a|>itiiIo í-onsigiiaA i1 ; vicissim Vbic 
ra|)ituhnn respeeliiiii liabcns ciiis lieiu'\ olciitiat', slaluil 
a in<)(li> (Icinccps pcipcliiis 1('iii|iiiriitiis jud icl'riuci'id 
animac eiiisdcm singiilis inciisiluis Imr l'x'nt'liciiim Sacm 
volivo regratiíicari. Nitriae die í)-a ()c1nbiis Ainm Kilill. 
Coram me Andrea .Iiiiacska, Canonico Niti'icusi t'1 Ab- 
l)ate Sexbardicnsi m. p. ( L. S.) Coram mr (ícorgio Ke- 
nrsy, \'blis ('apH Nili'iiMis. Caiitoi-e rl ( 'aiKtnico. m. p. 
(\j. S.) ('(iiam iiic StfphaiKi l'inlhragyay, Abbali' de 
P»a1iia ('iislodc cl ( 'aiiiHiicd ("a|ii1iili Nitiicnsis iii. |t. ' A ii.vitnvi k;iiit;il;m HK'm. J;imiiii- 1 -rii Ui-lt ;'itii'atál»ól. Fasr 
I. n. 14. '-' En'di'tijo u. u. ^240 

Ezen birtokot a káptalan távolsága és ennél fogva 
nehéz kezelése miatt, lG()8-ik évben Jézus társasága tren- 
cséni házának 3(XX) fton adta el, a következő adás-ve- 
vési okirattal : 

..Nos Georgius Fenesy, Ven. Capituli Eeelesiac Ca- 
thedralis Nittriensis Leetor et Canonieiis, nec non lllmi 
ac Rssmi Dni Leopoldi a Kollonics Episcopi Nittriensis, 
Locic[ue eiusdeni et Cottus Snpremi Comitis etc. in Spi- 
ritualibus Vicarius Causarumqiie Auditor Generális, ac 
Franciscus Kastall, eiusdem Yen. Capituh Canonieus et 
Archidiaconus Gradnensis : Notmn faeimus tenoré prae- 
sentium, quibus expedit universis, quod Nos penes suffi- 
cientes Plenipotentiales nobis hac in parte a mentio- 
nato Ven. Capitulo attributas, levata prius et ad nos 
eífective recepta Síunma illa flnorum Ter mille himg. ab 
Adm. Revdo m Xto Patre Nieolao Ruthkay, Abbate S. 
Benedieti de Rupibus Szkalka et Collegij Trenchiniensis 
Rectore, iuxta vim et tenorem Litterarum Fassionalium, 
in quibus medietas possessionis Tepla Adm. Rev. olim 
Dno loanni Castellani, praelibati Capituli Nittriensis Ca- 
nonico et Archidiaeono Gradnensi, ab Illmo olim Dno 
Comite Gábrielé Illieshazy etc. et Gen. ac ISIagnif. Dna 
Comitissa Sopliia a Tarnow, Consorte eiusdem fuisset in- 
scripta et oppignorata, tandem ipso Adm. Rev. D. loanne 
Castellani medio tempore e viuis sublato, et per eundem 
in praefatum Ven. Capitulum nostrum omni eo iure, 
modisque et formis, ut in Litteris praementionatis Fas- 
sionalibus continetur et per ipsum possidebatur, esset 
deuoluta, et condeseensa. Nos itaqne totalem illám me- 
dietatem Possessionis Tepla, onmi eo iure et conditio- 
nil^is, assignatis praeinsertis in specie Litteris Fassio- 
naübus, quo per Nos possidebatur, memorato Adniod. 
Rdo Patri Rectori, Successoril)us ipsius et CoUegio tra- 
dimus, assignamus et iuxta vim ac tenoríMU antefatarum 
Fassionalium per manus possidendam remittiuuis, prout 
i'esignamus, et tradimus eo facto et in instanti, iure sibi 
incTUTibente possidendam, liarum nostrarum vigore et 
Testimonio Litterarum mediante. Actum Ti-ciu-hinij dic 241 

12-a Mensis Octobris Anni Millesimi Sexeentesimi Sexa- 
gesimi Octaiii, lelem qiii siipra Gcoi-gius Fenesy et B>an- 
eiscus Kaslall m. p. Idcm qiii siipra Nicolaiis Ruttkay 
m. p." Eííykorii másolat a kápt. magán levélt. Faso. 
XVIL n. if 

FENESY GYÖRGY. ' Sopronyban nemes család- 
ból lG32-ik évi április 9-cn született. Alsóbb iskoláit el- 
végezvén, Jézus társaságába lépett, de szándéka néhány 
év miűva megváltozván, az egyházi és magj'ar jog ta- 
nulmányozására adta magát. Szelepehényi György ka- 
locsai érsek és nyitrai püspök mint kir. kanczellár, tit- 
kárául fogadta a szép készültségű ifjút, de ő hivatást 
érezvén a papi pályára, az egyház szolgálatába állt. 
A lelkipásztorkodás terén csak rövid időt töltvén, 1656. 
évben a nyitrai káptalan tagjává lett. ^ 1667-ik évben 
már olvasó-kanonok volt. Kitűnő jártasságának az egy- 
házi jogban köszönhette, hogy gróf Kollonich Lipót 
nyitrai püspök, ki mint a kiráhi udvari kamara elnöke, 
csak ritkán időzlietett püspöki székhelyén, egyházme- 
gyéje kormányzását az akkori válsiigos viszonyok között 
reá bizta. Ugyanazon bizalomban részesitette őt Kollo- 
nich utódja, gróf Pálffy Tnmás püspök is, mindaddig, 
mig lG7()-ban esztergomi kanonokká neveztetett. Xyilrá- 
ról mint esztergomi kanonok sem feledkezett meg, 
ugyanis l()78-ban Mihályi István nyitrai őr-kanonokot 
felkérte: hogy a bold. Szűz kcivesdhegyi temi)lomát 
számlájára frxlesse be. ^ 1681-ben már almisi vál. i)üs[)ök 

• A nyitrai k;'i|>lalaii orszájros IcvrllárAnak számos nkirat.-'ui 
olvastam sajátkozü aláirását ózon alaklian ; az Ofrriok is csak Kcncsy 
iicvü |)üs[i(ikíit ismornok : az oyfyházmofifyoi iióvkiinyvoiiikin'n cdtiiif 
liasznált ..Fóiiyesy tehát nem tartliati't liolyosnok. 

■^ Nyitr. kápt. lovt. SO. l'rot. .".1. 1. 

^ „A. R. I). Stcípliano Miliályi V'. ('ai)it. Nitr. Ciislodi ot Tan. 
Kivánnám kffliiiod is részesülni, az érdemes csolckodotbon, jiffi mint 
az Holdof^h Aszszoni Tomidoma bcfödésénídc Cooporatiójúban, i^on 
ijTfon akarom, nudinok lioury liamarabb íirömét érliossük mind ki'Uon, 
imo a vó<,'ro küldöttöm Jakab által 'J(> floi ; vaíjion nála :!(»(I0 Sin- 
doll, annak felette az Váiban is 200(1 kf.lcsrniözüit Sindelem. ez is 
jó toldalék lévén hozzá, u-ry hiszem véj^etl érhetünk szándéknnk- 

16 242 

volt, s mint ilj'en irta alá a soproni országgyűlés vég- 
zéseit s vett részt a karok és rendek által a Magyaror- 
szág és Szilézia közötti határ megállapitására kiküldött 
bizottságban. 1685-ben csanádi püspökké lett, megtart- 
ván esztergomi kanonoki stallumát, hol Szelopchényi 
György érsek halála után káptalani helynökké választa- 
tott, Szelepehényi utóda Széchénj'i György érsek szintén 
Fenesyt tette helyettesévé, ki már akkor esztergomi 
nagy-prépost volt. 1687-ben az egri püspöki székre he- 
lyeztetett át, s az ugyanazon évben Pozsonyban tartott 
országgyűlésen Lipót császárt s a trónörökös József her- 
czeget üdvözölte a karok és rendek nevében. Az ország- 
gyűlés bezárása után egyházmegyéjébe visszatérvén, min- 
den igyekezetét oda irányozta, hogy a hosszú török hó- 
doltság szomorú következményeit, az anyagi és erkölcsi 
romokat eltávolítva, elszéledett hiveit összegyűjtse s kö- 
rűkben a hit-életet emelje, minek mielőbbi és minél si- 
keresebb elérésére Jézus-társasági hithirdetőket hitt meg 
egyházmegyéjébe. Erények- és érdemekben gazdag életét 
Jászon 1699-ik évi márczius 4-én fejezte be. ^ 

1656—1676. 
MIHÁLYI ISTVÁN (ifjabb). 1656-ban mitrai ka- 
nonok, utóbb őr-kanonok. 1657-ik évi novemberben Vi- 
rágh Mihály kanonokkal jelen volt, midőn Prencsinszky 
Miklós galgóczi kir. harminczados Szászy János apát- 
és olvasó-kanonoktól 100 ftot kölcsön vett, mely összeg, 
valamint a már előbb attól felvett 100 ft után 6% ka- 
mat fizetésére kötelezte magát.- — 1679. május 12-én 
Jaszlóczy György kanonokkal, mint káptalani tanú alá- 
irta Szakmári Borbély István végrendeletét. ^ 1656 — 1682. 

ban, kivánván továbbis az Nagi Aiiianak tisztességét csekélj' tehet- 
ségem szerint promovealni. Engedje Isten, sok hasonló cselekedet- 
ben vehessek üdvösséges ébresztést kglmdtől, és éltesse sok esz- 
tendeigh s. a. t. Tyrnauiae 2 lunü 1678 Fenesy György s. k." 
(Nyitr. kápt. magán levélt. XVI. lit. f.) 

* ProtocoU. Lad. Kamanházy. 15. — Schmitth. Episcopi Agrieii- 
ses. II. 325—343. 

2 Nyilr. kápt. orsz. levt. 72. Trot. 113. 

^ U. o. Fasciciilus Testamentoruni originalium. 243 KADA ISTVÁN. Született Pásztón Heves váiine- 
gyében lG17-ben. 1650-ben mint az egri egyházmegye 
papnövendéké lépett a nagyszomljati papnevelő intézetbe. 
A hittndomáiiyok elvégzése után l(>j4-ben egyházme- 
gyéjébe visszaküldetvén, ott mint lelkész működött. ^ 
1661-ben már nyitrai kanonok volt ; utóbb éneklő-kano- 
nokká léptettetett elő, 1668 körül pedig pásztói apáttá 
neveztetett. Vesselényi Ferencz nádor 1661. április 4-én 
kelt rendeletére a káptalan kiküldötte, hogy Viszocsányi 
Imre nádori biztossal illavai Lászlófí'y Jánost és nejét 
Chaltiezky Borbályát csalticzi birtokukba beigtassa, mely 
beigtatásnak azonban Nováky István a csalticzi közbir- 
tokosok és Aranyady Judit, Aranyady Mihály nejének 
nevében a helyszinén ellentmondott. ^ Ugyanazon évi 
április 28-án ifjabb Mihály István kanonokkal jelen volt 
azon bevallásnál, melynek erejével szlavniczai Sándor 
Gáspár Ürményben birt jobbágy-telkeit Szászy János 
béli apát- és olvasó-kanonoknak és öcscsének Szászy 
ístvánnak 4(30 fton eladta. ^ 1668. november 27-én egy 
hét tagból álló j)ásztói küldöttséggel a káptalan előtt 
megjelenvén, a küldöttség tagjai panaszképen jelentet- 
ték, hogy az egri püspíik és a pásztói plébános az ottani 
laisosoknak a legszigorúbban megtiltották az apátjokkal 
való kíizlekedést ; azon felül pedig emiitett plébános az 
apátság malmát lefoglalván, abból 308 szapu gabonát 
vitetett el saját használatára ; továl)bá a réteket is lekii- 
száltatta s a tizedekből az apátot megillető részt bito- 
rolja ; mely jogtalanságok és sérelmek ellen Káda ünne- 
j)ély('sen tiltakozott.* 1676. ápril 22-én az esztergomi 
lö-káptalanba ment át, hol nógrádi, majd gömöri főes- 
peressé lett. l()ÍX)-ben erdélyi {)üspökké szenteltetett fel, 
a kíivetkező évben })edig esztergomi érseki helynokké 
neveztetett. Meghalt Nagyszombatban 169Ö. szeptember ' Zcllifíor Alajos. E^yliázi irúk rsarnoka. 'JIC. 1. 
2 Nyitr. ki'ipt. orsz. l<>vt. Statul. lUŐO. n. 7!)'J. 
» U. o. 72. Prot. 140. 
* U. o. 8:]. Prot. 1217. 

10* 244 

23-án. Magyar versekben kiadta a nagyszombati 1683-iki 
nagy tűzvésznek leírását. ^ 1661 — 1676. 

KASZTAL FERENCZ. Született 1622-ben. 1661-ben 
kanonok, utóbb székesegyházi főesperes. 1672. január 
4-én királyi parancs következtében, a káptalan által Hán- 
csok jSIihály királji biztossal kiküldetve, Zádor}^ JucUt 
páruczai házában, Győrífy ]\íihály és Nag3T:nüiályi Fe- 
rencz kanonokok jelenlétében, Gálfy Mihályt előbb ugyan- 
azon Zádory Judit, néhai Nagy János özvegyének ki- 
rályi adományozás ezmién nyert birtokaiba, ugj^anazon 
év február 4-én pedig — folytatólag — ugyanannak 
óhaji jószágába vezette be. ^ 1661 — 1676. 

ISZAKOYICS GYÖRGY, kanonok. 1666. október 
29-én mint káptalani tanú Faragó István nyitrai várka- 
pitánynyal és királ}i biztossal, nemes Jámbor Mátyást 
ivánkai és ürményi részbirtokaiba igtatta be. "^ Ugyan- 
azon évben jelen volt KaszteUányi János kanonok végső 
intézkedésénél, ki őt, Fenesy György kanonokkal vég- 
rendeletének végrehajtójává kmevezte. * Csak rövid ideig 
lehetett a káptalan tagja, mert nevével levéltári forrá- 
samkban többé nem taláUvOzimk. 1666 — . 

KÖRMENDY IMRE. Tanulmányait a nagyszom- 
bati papnöveldében végezte, hol 1654-ben a bölcselet 
magistere lett. 1658-ban kis-mácscdi, 1663-ban szeredi 
plébános ; ugyanazon évben a theologia borostyán-ko- 
szorúját nyerte el. ^ Innen a malaczkai plébániára ment 
át s ottani pásztorkodása alatt 1665. vagy 1666-ban 
njátrai kanonokká neveztetett. ^ 1668. ápril 23-án eszter- 
gomi kanonoki stallumot nyert, melyet azonban nemso- 

* Zelliger. u. o. — „Versibus hung-aricis descni)sit incondinm 
et excidium Civitatis Tymaviensis auctoribus Tükölyanis circa 1G84. 
(Katona. Hist. Crit. R. H. T. 36. p. 733.) 

2 Nyitr. kápt. orsz. lovt. 83. Prot. '28. — Statut. 1650. n. 4. — 
84. Prot. 258. 

« U. o. Statut. 1050. n. 800. 

* Nyitr. kápt. magán lovt. V. I. 14. 

^ Szentiványi M. Dissert. Paralipom. 44. 1. 
^ Rezidens kanonok soha sem volt, s azért az itteni levéltá- 
rakban rnéy neve sem található. 245 

kára bizonyos irat miatt, elvesztett. 1669-ben ismét a 
lelkészet terén találkozimk vele Dirjszegen ; de itt sem 
volt hosszú maradása, és l()78-ban egl)eli plébános lett. 
E javadalomról Szelepcsénji György érsek meghagyá- 
sából lemondván, 1G74. január 1-én a bazini pl(>bániára 
költözött át, hol még ugyanazon évben fejezte be eléggé 
viszontagságos földi pályáját. ^ 

DEMKA MÁRTON. A bölcseletet és theologiát a 
nagyszombati egyetemes papnöveldében tanulta s az 
utóbbiból borostyánossá avattatott fel. ^ 1656-ban a njitra- 
városi plébániát nyerte el, hol 1666-ik évig buzgón mmi- 
kálkodván, ^ nyitrai kanonokká mozchttatott elő. Gróf 
Pálff'y Tamás püspök és kir. kancellár oldal-kanonokjává 
nevezte ki, s mint ilyen hosszabb ideig Bécsben, a kan- 
czellár rendes székhelyén, lakott. 1668-ban gradnai főes- 
peres, utóbb hatvani prépost, olvasó-kanonok és püspöki 
helyettes lett. Az 1681-ik évi soproni országg^^ülésen 
mint káptalani követ volt jelen. '^ 

1678-ik évben a káptalan megbízásából részt vett 
ama nevezetes vizsgálatnál, melyet I. Lipót király Nyitra 
vármegye folyamodványára, a német katonaság által 
Nyitra és i'észbeii Trencsén vármegye területén tett ká- 
rok és a községeknek okozott költségek tárgyában elren- 
delt. A tanúval lomás(jk átvételére kii-ályi biztosokul a 
Vágón iimeni területre nagy-bossányi Bossányi Gábor, 
a X'ágon túlira pedig Töttíisy János lettek kiküldve. 
I)end<a jatuiár l)-én indult \'ágh-Ujliclyre, a tanuk ki- 
hallgalása pedig ugyanazon hó lő-én gróf IMlffy Tamás 
püsj)r)k, kir. kanczcllár és főispán birtokain kezdetett 
meg, és az uloii loltoll idő beszámításává I. ){'.) iiajxil vett 
igénybe. " A vizsgálal befejezése után Deinka az akkori 
kr>zl)i/,1()nsági álla],)()t()kat élénken megvilágitó következő 

' Néiiicthy L. id. ni. 700. Mi'UK.iia liiisil. Slriiron. ITií). 

- Szciitiváiivi M. i(l. 111. 4'-'. 1. 

" VisiUitio raiion. Vnv. Ecc-lcs. infcrioris ("ivit. Nilrions. 1828. 
p. i;]. - * Zsilinszky Mihály id. m. III. 411. 1. liol U'vosen Tcinka 
Máténak iratik. 

^ Az illető küzsóg'L'k elöljárói és juás lakosai által eskü alatt 246 

levelet intézte valamely — meg nem nevezett — ható- 
sági személyhez : 

„Kötelességgel való szolgálatimat ajánlom kglmed- 
nek, mint jó-akaró bizodalmas Uramnak, Isten minden 

kivánta szerint jókkal áldgya meg kglmedet. Én mind 
ekkoráigh közönséges jónak hasznára Fő Ispány Urunk 

bevallott károk és költségek 1670—1673. évig a vizsgálati jegyző- 
könyv szerint következő összegekre rúgtak : 

Szkacsán mezővárosban 63 ft — fill. 

Alsó-Veszteniczen 1717 ,,, — „ 

Felső-Veszteniczon 909 „ — ,, 

Dvornikon 1208 „ — „ 

Racsiczon 652 „ 50 „ 

Szucsányban 2285 „ 25 „ 

Af)átliin (Bajmócz-) 1496 ,, — ,, 

Hradistyén 499 ,, — „ 

Püspökin (Bán mellett) 221 „ 27 ,, 

Nasticzon 150 ,, 60 „ 

Kosztolna-Miticzen 164 ,, 50 ,, 

Püspökin (Trencsén mellett) 300 „ — ,, 

Isztebniken 176 ,, 45 „ 

Felső-Drietomán 296 ,. — „ 

Birócz-Ai)átin 76 „ — „ 

Kosztolna-Drietomán 40 ., 80 „ 

Trebetén 400 ,, — „ 

Osztrón 397 ,, 24 ,, 

Krakovánban 252 .. — .. 

összesen a jjüspöki birtokokon 11,304 í't 61 fill. 

Bajmócz mezővárosban 85 „ 49 „ 

Czachon 407 ,, 53 ,, 

Clivojniczán 6 ,„ — „ 

Brczánon 249 ,, 41 .. 

Nedozseren 1105 ,, 46 „ 

Porubán 220 ,, 89 „ 

Német-Próna mezővárosban 4092 .. 15 „ 

Tuzsinán 519 ,, 37 ., 

Kosson 3750 ., 96 „ 

Dubniczán 54 ,. 4 „ 

Rosztocsnón 733 ,, 32 „ 

Kis-Csaucsán 53 „ 15 ,, 

Morovnón 53 ., — „ 

Jalovoczcn 107 ., 87 „ 

Chrcnóczon 120 ,, 56 „ 247 

és az egész Magislratiis Iiislaiil iájára, eí) Felséghe pa- 
rancsolattya mellett Inqiiisitionak peragalasában fái-a- 
doztam, kit Isten segítségéből már el is végeztem. Do 
minthogy Nitrán is ezen dologh kívántatik Regius Uram- 

Brusznón 178 ft 30 fiU. 

Lipniken 104 ,. őO „ 

Nagj'--Csaucsán 249 ,, 10 ,, 

Gajdolcn 1053 ,, 77 ,, 

Polusson 184 .. 85 „ 

Majzclcn 97 .. 62 „ 

Hrádoczcn 29 ., 35 „ 

Szebedrázson 444 „ 35 ,, 

Handlován 2120 ,. 61 „ 

Czigelen 252 ,, 89 „ 

Koczúron 161 ,, 75 .., 

Privigj'c mezővárosban 3138 ,. — „ 

Pravcncczcn 795 ., — „ 

Szálkán 599 .. 85 „ 

Lazánban 710 .. 83 „ 

Kajankán 33 .. 75 „ 

Csavojón 182 „ — , 

Novidzinbcn 20 .. 20 ., 

Fíílső-Lclóczon -'''h ., 70 ., 

Novákon 551 .. 16 „ 

Laszkáron 3:>9 ., 79 „ 

Kis-Lohotán 207 .. 60 .. 

Alsó-.Sutóczon 70 .. 44 ., 

Folsö-Svitüczon 50 .. — ., 

Hankán 175 .. — ,, 

Szócsőn 14 .. — „ 

Dl/srnbon !^0 .. — „ 

Kosztolnán 140 ., — „ 

Riulnán 115 .. — ^ 

Krstyánfalván 100 .. — .. 

Joskófalván 215 ., - „ 

Lohol án 100 .. - „ 

Lost.vinbcn 65 .. — „ 

I^oninic.záii 50 .. - ,. 

Dobrorsníiii 14>' ., 

Temosoji 53 .. 

Novozin 140 .. - .. 

Mácsón 270 .. -- .. 

üsszoson a többi küzsó^n-klton 25,128 ft 61 tlil. 

Foüsszog 3(;,433 fi 22 fill. 248 

mai cggyütt oda kell mennem. Levén pediglen Nitra 
felé való az út félelmes, nem akartam absque ulla Co- 
mitiva illy félelmes útra magham bocsátkoznom. Kérem 
az okért kgimedet, mint bizodalmas s jó akaró Uramat, 
hogy bátorságnak okáért köldgyen kglmed bár csak Ra- 
dosnyaig, vagy Ardanóczig élőnkbe három vagy négy kato- 
nát, az kiknek fáradságokért meg lesz fizetve. Az kiket ha 
elküldi kglmed, ha eléb nem is, de vasárnap estvére Ra- 
dosnyán vagy Ardanóczon bizonyossan legyenelí. Mert 
mi is Uyhelyből reggel meghindulván, Isten segítségéből 
ott leszünk estvére. El hiszem, hogy ebbeli kérésemnek 
foganattya leszen kegyelmedtől. Én is. Isten meghtartván, 
más alkalmatos dolgokban el nem mulatom szolgálni 
kegyelmednek. Tárcsa és éltesse Isten Kegyelmedet sok 
esztendeigh háza népével együtt kedves egésségben.'' ^ 

* Eredeti, kelet nélküli rog'almazvány, a vizsgálati jegyzőkönyv- 
hez csatolva. Nyitr. kápt. orsz. levt. Fasciculus Attestationum. 

Ugj^an azon év febi'uár havában Nyitrán is tartatott vizsgálat, 
a gróf Zinzendorf parancsnoksága alatt állott német gyalog-katona- 
ság által elkövetett kihágások és károk ügyében. A njátrai polgárok 
panaszai, a kérdőpontok szerint, következők voltak : 1., hogy az em- 
iitett katonák számos szőlő-birtokos pinczéjét feltörték és építéshez 
készített gerendákat, deszkákat, sövényeket sőt ajtókat és egész ka- 
pukat is felégettek. 2. Hogy bizonyos napon egyik utczában, a há- 
zak mellett oly nagy tüzet raktak, mely, ha az ott lakó polgárok 
által el nem oltatik, a várost lángba bontotta és hamuvá égette 
volna. '■'). Hogy egy német katona éjnek idején a háztetőket es sö- 
vényeket két égő gyertyával felgyújtani akarta ; kit több polgár el- 
fogván, az őrségnek átadtak ; másnap pedig küldöttség által felkér- 
ték a parancsnokot, hogy a tetten ért gyujtogatót szigorúan fenyítse 
meg. 4. Hogy sokan a német katonák közül a magj-ai-okat minden 
különbség nélkül lázadóknak (rcbelles) nevezték, szidalmazták, sőt 
némelyeket meg is vertek. 5. Hogj'- a folytonos üldözések és zsaro- 
lások következtében elkeseredett polgárság köréből sokan inkább 
házaikat elhagyni és falura menekülni szándékoznak, semhogy ezeii 
sérelmeket tovább is tűrjék. 

Ezen alkalommal Káda István apát-kanonok is lett kihallgatva, 
ki igy vallott : „Se praesentem fuisse apud Illmum Comitem Cin- 
cendorf (igy) pro nunc Commendantem ccrtorum MiUtum Suae Mat- 
tis E([uestris ordinis, in inferiori Civitatc ct ])raesidio Nitriensi con- 
stitutorum, dum Ablegati incolarum ciusdem Civitatis Nitrionsis 249 

Végrendeletében a felső városban birt házát a Boldog- 
Asszoiiy kövesd-hcgyi templomának hagyományozta, me- 
lyet Sm-man Márton kanonok, mint végrendeleti végre- 
hajtó, a városi elöljáróság közbejöttével, Szörényi Zsig- 
mond dömösi pi'épost- és olvasó-kanonoknak 20S fton 
adott el. ' Meghalt lOOi-ben. KjGG -IGIU. 

GYÍJRFFY vagy GYŐRGYFY MIHÁLY. A hit- 
tudományokat Nagyszombatban tanulta. 1()(')3. dcczem- 
ber 3-án pappá szentelletett ; a következő évben meg- 
kapta a nagy-sallói plébániát, honnan IG68. október 19-én 

aiinotatuxn Donűiium Cominondantem requisivisseiit siiper eo : iiuod 
certus miles genníinicus noctu domos cireumamlmlans, duabus Caii- 
dclis accensis, et prao maiűbus liahitis donios succeudore intcndo- 
bat, (]uin in llagranti de2)i-ehonsus, ductus ad Vigilias síib gradibus 
liosijitii eiusdom Dni Commendantis existcntes, instantes super co, 
ut eosdom cuni íjracdicto capto ct eo adducto niilile intromisisset 
(igy) ad dictum Diiiim Comitem Commendantem. Veruni ab iisdem 
Vigiliis [)rühil)iti ab introitii ad cundom Dmim Commundaiitom, di- 
ctum tamen captum eaodoin Vigiliao ab iisdem exce[ieriinl et ad 
Vigilias maiores duxcrunt, quem ut idcm Dnus Commemlaiis ]>uniri 
fccisset (igy) dicti al>lcgati iustitorunt. Quibus altéra die mane idem 
Dnus Commendans auditis resi»ondit, dictum Cai)tum iam in aresto 
existcrc, quem et i)uuiri faccre non intermittorot." — U. o. 

A káptalan birtokai sem keriühették ki a német katcmasiig 
külüulV-le zsarohksail. A sok eset közül, csak egyet emlitek, melyről 
a hidányi tiszttartó t(!tt jelentést: ..1()S2. die 21 Novembris Luda- 
nycnsis Castelli provisor Simon Keresztesy refert : se a tempore, 
([uo milites Infanteriao S. Mattis in Castris ad Hibin et Hadosnya 
residerent, ad avertonda damna ct consurvandum Castellum cum bo- 
nis omnia média adhibuisse, siguanter frumentuui in acei-vis con- 
veclum. urat igilur Capitulum, ut ad ex|)ensas confurrfre digin-tur. 
A .'i-a enim Uctobris salvaguardiam acce[)i duorum iiiililum usipw 
ad 12-aiu Novembris inclusive, qui dielim accipiunt i>fr llnuiii 1, 
seu a .'i-a (Jctobris ad 12-am Novembris 82 ílnos. Cum verő ail tu- 
endum non suíTecissent illi duo, alios duos recip»>re et ad prat'sens 
usque retinerc debuit, (piibus usque 21 Novembris ol)veniunt 'M't íliii. 
Ueneralissimo, ([uam intervenientibus Oflicialibus et salvaguardiaiiis 
cxi)osui 32.! mcdias e.x. vino antiipio, et ex novo -V) urnas, Carniutn 
:5 cuntenarios, Anseres, gallinas plua ([uam 200, butyri mcdias (;2 
reli(pia non computando." s. a. l. (Nyitr. kápt. magán levt. Kasc. 
VI. n. G.) 

' U. o. Prot. !J0. :.l. 250 

a verebélyi plébániára ment át. ^ Még ugyanazon évben 
nyitrai kanonokká neveztetett ; ^ mint ilyen több évig a 
dékáni liivatalt viselte, utóbb pedig székesegyházi főes- 
peres lett. 1671-ik évi július 6-án Szelepcsényi György 
érsek és Idr. helj^artó meghagyásából, Török Yincze 
Nyitramegye alispánjával Szalakuszon néhai Keresztúry 
Lászlónak, mint Mérey Zsigmond volt gyámjának örö- 
köseitől bizonyos leltárba foglalt ingóságokat vett át. A 
káptalannak erről tett jelentéséből megtudjuk, hogy Győr- 
ffy akkor nyitra-városi plébános is volt. ^ 1673. február 
23-án mint káptalani kiküldött, Berta Endre királp em- 
berrel nagy-apponyi Apponyi Györgyöt igtatta be nagy- 
Ián já jószágába. ^ 1668 — 1678. 

ONDRE,nvOVICS MIKLÓS. 1654-ben domanissi, 
1659-ben egyházas-nádasi (podszkali), 1673-ban pruszkai 
plébánossá neveztetett. Ugyanazon év október 20-án, 
nádori parancs következtében, Hrabovszky György ná- 
dori emberrel nyomozást tartott ama 95,000 ftnyi összeg 
tárgyában, melyet Gróf lUésházy György 1667. január 
1-én a lykavai vár és tartozékoinak kiváltása czimén 
gróf Tököly Istvánnak Késmárkra küldött, mely összeg 
azonban hiányosan érkezett oda. ^ ]\lár 1668-ban nyiti'ai 
kanonok volt. 1676-ban a dubniczi plebánia-javadahuat 
nj^erte el, hol 1691-ben meg is hah. 1668-1691. 

SZMUTKO ISTVÁN. A hittudományokat Nagy- 
szombatban végezte, s azoknak borostyánosa lett. Előbb 
mint bazini, 1656— 1657-ben pedig mint pcrneki lelkész 
működött. ^ 1662-ben ehinoráni plébánossá ; 1668-ban pe- 
dig nyitrai kanonokká, neveztetett. ' — 1676. november ^ Némethy L. id. Jii. 603. 1. 

2 Protoc. Laci. Kamánházy. 

» Ny. kápt. orsz. lovt. 84. Prot. 44. 1. 

* U. o. Statut. 1650. n. 89. 

6 U. o. 84 Prot. 145. 

« Némethy L. i. m. Í»L>!). 1. 

^ Successio Parochor. Dioec. Nitr. 251 

20-án királyi parancs következtében, Almásy Balázs ki- 
rályi emberrel Nyitrán tanukat hallgatott ki. ' 

1668—1678. 
NOVOSZEDLIK GYÖRGY. Tanulmányait a nagy- 
szombati központi papnöveldében végezte, s ott 1751-ben 
a bölcseletből magisteri fokot nyert. 1652. február 22-én 
áldozárrá szenteltetett, és rövid idő múlva megkapta a 
felső-veszteniczi plébániát, hol a fő-csperesi látogatást 
végző Kerlay János esztergomi kanonok róla megjegyzi : 
„commendatur ab omnibus". 1661-ben gajári plébános 
lett, hol 1665-ik évig munkálkodott. — 1668-ban a nyitra- 
egyházmegyei dubniczi plébániára ment át, hol ugyan- 
azon évben nyitrai kanonokká és trencséni főesperessé 
neveztetett. Midőn a trencsén-városi plébánia 1671. de- 
czember 16-ikán gróf lUésházy György és Vépy Benedek 
orodi prépost és esztergomi kanonok jelenlétében a pro- 
testánsokkezéből visszafoglaltatott, Novoszedlik ott, — pap- 
hiány miatt, — rövid ideig mint lielyettes lelkész mükö)- 
dött, miglen 1672-ben Trencsén város Bhidovics János 
személyében állandó plébánost kapott. — Ugj'an azon 
év márczius 16-án 1. Lipót király parancsáia gróf II- 
léshazy Gj^örgy bizonyos ügyében, Trencsén városiján 
Terstyánszky János királyi biztossal tanukat vallalott. ' 
Mint trencséni főcsperes gróf PálíTy Tamás jíiisjxiiv meg- 
hagyásából 1674-ben és l()75-l)('n a joglialóságához lar- ' E vizsgálat tárg-yúl krpe/.tók, a német katonák által N'yilrán 
olkövotott különfiMo zsarolások, novozctoson : \wff\' az emlitiHl óv 
szent Lukács na|i.ján tartott vásáron, gróf I'áKTv Tamás iiüsju'.k, mint 
földesúr |>énzsze<lőjén kiviil, Wopiiingli ezredes is sajat enil)erei ál- 
tal szedetett vásárj)énzt az ijiarosoktól, kereskedőktől és más elállók- 
tól ; hogy a város kapuinál őrt álló katonák fosztogatták a vásárra 
jött vidéki népet; hogy a múlt nyáron a német katonaság számára 
f) helyen mértek bort, a csehek részérő pedig két helyn síírt ; végre 
hogy Woppingh parancsnok a városba behozott sört hordónkint hol 
T), hol ;i garasnyi adóval rótta nn-g. - Nyitr. Uápt. orsz. levl. S4. 
Prot. 2(57 277. 1. 

- Ny. kápl. orsz. levt. S4 Prot. í):i. - Némelhy I>. i. m. Sl>4. l. 
Successio Parocli. I). Nitr. 252 tozó kerületben egyházi látogatást végzett. 1676-ban, 
utazás közben, a Yágh vizébe i'iilt. ^ 1668 — 1676. 

NAGY-MIHÁLYI FERENCZ. A hittudományokat 
mint egri egyházmegyei növendékpap Rómában, a né- 
met-magyar kollégiumban végezte. ^ 1671-ben már nyitrai 
kanonok volt, mely évnek ápril 4-ikén a káptalan, bizo- 
nyos ügyeinek elintézésére Bécsbe küldötte őt. ^ — 1673. 
szeptember 3-án királyi parancs következtében, Jelenífy 
Imre királyi emberrel, gróf Erdődy György ügyében ne- 
mes Perger Pétert, mint tanút, Yágh-Ujhelyen hallgatta 
ki. ■* Neve ezentúl levéltári forrásainkban nem található. 

1671—1673. 

JASZLÓCZY GYÖRGY. Esztergom-íomegyei áldo- 
zár. 1661 — 1663-ig báhonyi, — 1665. ápril 25-én galgóczi 
plébános. Innen 1666-ban Rózsavölgyre ment át, hol 
1669-ig működött ; 1672-ben krakováni plébános lett. ■'' 
Ugyan azon év november 27-én gróf Pálffy Tamás püs- 
pök njdtrai kanonokká nevezte ki. ^ Mikor lett ,rezidens 

^ A „ProtocolUun Lad. Kamánliázy" haláláról csak igy emlé- 
kezik meg : ..In fluvio Vago submersus" ; Sztárek L. azonban (Prot- 
Ad. (Jjőry et L. Sz. 2-ik lapján) az évet is feljeg3''ezte. 

2 Steinhuber bibornok szerint (id. m. II. 131. 1.) Rómában 
1666 — 1671-ig időzött, utóbb podig egri nagy-préposttá lett ; de az 
egri 1866-iki névkönyvben ily nevű nagy-prépost nem található. 

^ Nyitr. kápt. orsz. levt. 84 Prot. 37. 1. 

* U. o. 84 Prot. 155. 1. 

^ Németh L. id. h. 656. 

^ Gróf Pálffy Tamás püspök levele a káj)talanlioz. ..Akaráni 
értésére adnom Kglteknck, hogy tekintvén Tiszteletes Jaszlóczy 
György és Kostka István fráter Vraim'-k dicséretes életek viselését, 
s magok Egyházi hivatallyában sok esztendöktül foghvást gyümöl- 
csös serénkedését, conferáltam az N^dtrai Kanonokságot cő Kglmek- 
nek, nem hogy azzal az Kglmetek ebbéü jövedelmének distractióját 
akarnám, hanem hogy az oő Kglmek érdemét mostanságh csak titu- 
lussal is feőltisztellyem : ennek utánna, ha Kglmetek praeiudiciuma 
nélkül az jövedelem beszedésére is mutatni fogja eő Kghneknek ma- 
gát az alkalmatosságh, tudom iii tali casu nem foghja ellenzeni Kgl- 
metek. Éltesse Isten szerencsésen sokáigh Kglmeteket. Dátum Vieu- 
nae 27. novembris 1672. Adm. Rev. DD. Yrarum Fráter in Xto ad- 
dictissimus Thomas Pálffy Eppus Nitr. m. p." (Njátr. kápt. magán 
levt. Fasc. XVI. n. 13.) 2o3 kanonokká', ismeretlen. 1682-ik évi deezember 25-én, 
mint í^radnai í'őesperes és káptalani kiküldriU jelen volt 
Zerdahelyi György végső rendelkezésénél. I(i88-ban báth- 
monostori apát ^ és dékán vfilt. Halálának éve nincsen 
feljegyezve. 1672—1683. 

FALÓN YI, máskép FAL\'IN SIMON PÉTER Szü- 
letett 1627-ben. Lelkészi pályáját Domanisson, Trencsén 
vármegyében 1660-ban kezdette. ^ — 1664-ik évi májns 
15-én mint ó-tnrai plébánossal találkozunk vele. 1665. 
márczius 25-én megnyerte a csejtei pk'l)á]iiát. Ottani mű- 
ködése alatt tétettek a főoltárba szent Timót és Eleuthér 
vértaniüv ereklyéi. A plébánia könyveiben olvasható jegy- 
zetei szerint, az ottani uradalmi tisztekkel számos kelle- 
metlensége volt; miért is 1666-ban a radosnai plébánia- 
javadalomra költözött át, hol 1669-ik évig működött. ^ 
Ugyan azon évben illavai plébános lett; onnan pedig 
1673-ban nyitrai kanonoknak léptettetett elő. 1677-ben 
olvasó-kanonokká, utóbb pedig Gubassóezy János püspök 
helynökévé neveztetett. 1681. június 6-án tett végrende- 
letében Gubassóezy János püspíiknek 50 tallért; a káp- 
talannak ugyan annyit; a nyitrai fcrencz-rendicknek 50 
tallért, a nyitrai szegények házának 12 ftot hagyott, — \ 
temetési költségek és hagyományok kifizetése után len- 
maradó összeget kanonok társai között egyenlő részek- 
ben f'eloszlalni rendelte. * -— Ilaláh'uiak éve ismeretlen. 

1673 1681. 

KOSZTlvA ISTVÁN, l'iuzsinán Tivncsén vánne- 
g3^ében született. A IxUeseletet és tlieologiát a nagyszom- 
bati egyetemes papníiveldében taiudta és 1659-ben 1)<)|- 
eseleli magisler letl. Aldozárrá szenlellelvén, Nyilrán 
mint segédlelkész miikcklíitt. '" 1667-l)en Ticncsén váiine- 

' líii|)]i. Magyar < )rs/,áo- Iiclyraj/i Tiirtrnctc III. '21. I. 

-' U. c). Prot. Hf). 10. 1. Succcssid I'iirocIi(»r. Diooc. Nyitr. 

' Nómotliy Ij. i. h. .")(;.!. I. - .Ic(llit;skii l'ál. Cscjtn tiirttMicü 
(•inl(''lcci. Mfigyar 8iuu. ÍHCAi. '>()[',. 1. 

* Nyitr. kájtt. majmán Icvl. Vixsr.. Ti-staiiu-ntnniiii iiri<í. 

'' Nriuetliy Lud. Suries I'anichiuruiii ot Paroflioriim .VUiucc. 
Stri}'-. TOL'. ^54 

gyében tepliezai plébános volt. ^ 1672-ben zsolnai lelkész- 
szé kineveztetett és a következő év májns havában ja- 
vadalmába beigtattatott. ^ A Tököly-féle fölkelés alatt, 
minthogy Rukovics Ferencz, Kisucza-Ujhely mezőváros 
köszvényes plébánosa Lengyelország határára menekült, 
ezen plébánia katholikus hiveinek is gondját viselte 
Kosztka. ^ Gróf PáMy Tamás nyitrai püspök ismervén 
lankadatlan buzgalmát őt már 1G72, november 27-én ka- 
nonokká nevezte ki. Nem sokára trencséni főesperes és 
Szent-Lélekről nevezett monostori apát lett. Midőn a 
Jézus társasági atyák Szelepcsényi György esztergomi 
érsek végrendelete következtében 1685. novemberben, 
négy havi száműzetés után, Zsolnán véglegesen letele- 
pedtek, Kosztka a legnagyobb örömmel és jóakarattal 
fogadta őket, s azon rövid időn át, mig Zsolnán együtt 
működtek kölcsönösen támogatták egymást. * Még ugyan 
azon év végén elfoglalta nyitrai kanonoki székét, s eltá- 
vozása után Korompay Péter nyitrai püspök a zsolnai 
plébánia vezetését a Jézus társasági atyákra bizta, s 
1688-ban Kosztka Istvánnak, müit trencséni fő-esperes- 
nek jutott osztályrészéül a feladat, hogy Jankovies György 
Jézus társasági atyát lelkipásztori hivatalába bevezesse. 
Mint kanonok, fokozatos előléptetés utján az éneklő-ka- 
nonoki stalhunig jutott, utóbb a traguri püspökség czi- 

• Successio Parocliorum Dioec. Nitr. 322. 

2 Sztárek Lajos 1855. lebruár 12-én kelt, s az itteni eg-yház- 
megyei levéltárban meg'levő levelében, mel.yben 25 trencsén-vái'me- 
gyei plébánia ismeretlen, és részint a zsolnai, részint a trencsénvá- 
rosi levéltár okleveleiben emiitett lelkészeinek neveit közli, a zsolnai 
plébánosokról ezeket jegyzi meg : „Dániel Albi, 1588. VADiaconus 
Superioris Districtns Trenclüniensis. — loacliim Fabry et Thimo- 
theus Lovchányi. lUe 15Í35, liic 1616. Aiigustanae fuerunt Confessio- 
nis ; sed loannes Sztankovich 1617. Catholicns, per Eszterházynm 
indnctus, ac ab AEppo (Pázmány) expetitus. — Dein. Aug-. Conf. 
Michael quippe Crispinns 1619. — Elias Ladovcr a 1653 usqne 
1671. — Stephanns Kosztka CathoUcus 1672 oceurrit, a quo tempore 
ignoratur. Canonicns et ADiaconus Trenchiniensis usquc 1685.'' 

^ Successio Parocliorum 29-1:. 

* Dubniozay Hteph. Metamorpliosis Fidei Catholicae ... in 
Cottu Trcncliiniensi Cassov. 1774. p. 22. ^55 

móvel diszittetett fel s mint Korompay Péter és Haskó 
Jakab püspíikük helyettese bölcsen s erélyesen kormá- 
nyozta az egyházmegyét. Káptalani kiküldetésekben is 
gyakran vett részt. így 1692-ben hg. ?]szterházy Pál ná- 
dor meghagyásából, Kiibinszky László nádori biztossal 
benyói Benyovszky Mátyást Nemeskiirth nyitra-várme- 
gyei faluban uj adományozás czimén nyert birtokába be- 
vezette, mely bevezetésnek azonban Dióssy Tamás ellent- 
mondott. ^ lf)94-ben október 4-én kis-apponyi Bartako- 
vics János fiait : Pétert, Jánost és Ferenezet, Ivvassay 
István királyi emberrel szalakuszi birtokukba igtatta be. ^ 
1690. márezius 6-án Csongrády Ferencz kanonokkal mint 
káptalani tanú irta alá Sebestyén György végrendeletét. 
Halálának éve ismeretlen ; de az 1696-ik éven túl többé 
nem említtetik okiratainkban. 1(578 1691). 

BLUDOVICS JÁNOS. Fsztergom-fömegyei áldozár, 
1660-ban mint németlii plébános Honth vármegyél)en 
Szegedy Ferenez Lénárt érseki hf^lynök meghagyására 
Palásthy Miklós vitás végrendelete ügyében, Czurhay 
Zsuzsannát és leáiiyátMáriát idézte meg; KifJl. márczius 
8-án pedig ugyan azon ügyben Koipomiii taiuikat hall- 
gatott ki."' 1671-beii átment a krakováni ])lébániára ; 
1672-ben pedig trencsénvái'osi plébánossá választatott. 
1674-ben kanonokká neveztetett. Meghalt Trencsénix'u 
1676. marcziusban. ' 1674 11)76. 

BELLUSSY .l.\\(JS. A holcseletel és hittudomá- 
nyokat a nagyszombati egyetemes [)apnr)veldében vé- 
gezte s az utóbbiakból borostyános lett. '' I6r)7-ben roszi- 
nai plébános volt, és mint tanú irta. alá Szúnyogh (iás- 
pár végrendeletét. " — 1674-ben kanonokká, 16S2 körül ' Nvitr. k:i[)t. orsz. Icvt. Staliil. 1 (;.".(> 170(1. n. H\). 
" N.vitr. kápt. orsz. li'vl. S7 l'rot. 2'A7. 
" l'aláslliy l'ál. A riilásthyiik. II. ;{:K) ;i41. 
* Nómotliy id. m. nO.*?. 1. - Protoc. A. Cíyör>' ot L. Sztárck IIJ. 
" Szentiványi Mart. Dissortationcs líaralipnmcMiicac Hcruui ino- 
iiior. Iliiug. Docad. Ili. \>. 1. pafjf. 44. 
" V. o. 82. rn.t, ll!l. 256 

szent Margitról czimzett dömüsi préposttá neveztetett; 
utóbb mint püspíiki helynök és olvasó-kanonok műkö- 
dött. 1681-ben a soproni országg'yiilésen Demka Márton 
kanonokkal mint káptalani követ volt jelen. 1683. február 
15-én lig. Eszterliázy Pál nádor parancsára mint kápta- 
lani biztos, Pesty János nádori emberrel bekettfalvai Mo- 
rócz Lénártot ürményi és buesányi részbirtokaiba igtatta 
be. ^ 1686. márczius 17-én kelt végrendeletében Gubas- 
sóczy János kalocsai érsek és nyitrai administratornak 
62 aranyat; a ferene/rendiek tartományi főnökének a 
szerzet templomaiban végzendő 600 szent misére 300 ftot ; 
kanonok-társainak egy-egy aranyat s a temetésénél je- 
lenlevőknek még egy aranyat; a Bold. Szűz tiszteletére 
a székesegyházban liavonkint végzendő szent misére 
1600 ftot; a székesegyháznak 100 ftot, Jézus társasága 
trencséni házának 300 ftot, a galgóczi és szakolczai zár- 
dának egyenkint 30 ftot; szegényebb ellátású plébáno- 
sok által mondandó szent misékre 200 ftot ; a nagyszom- 
bati Mária-társulatnak 50 ftot ; a nyitrai fercnczeseknek, 
kiknek sirboltjában eltemettetni kivánt, 50 ftot hagyott 
s. a. t. 2 Meghalt 1686-ban. 1674—1686. 

BOCSKAY GYÖRGY FERENCZ. A Pázmány in- 
tézet növendéke volt. 1663-ik évi április hóban pobe- 
dimi, — 1666-ban csejthei plébános, 1676-ban nyitrai 
kanonok és illavai lelkész lett. 1683-ban a Tököly-féle 
'mozgalmak alatt az illavai templom és plébánia a ka- 
thohkusoktól erőszakosan elvétetett; s a katholikus lel- 
kész az iskolás gyermekekkel együtt elűzetett ; ^ azonban 
a fergeteg lecsillapulása után Bocskay ismét visszatért * 

' U. o. Stat. 1650. n. SOa. 

- Nyitr. kápt. magán levt. F. I. n. 15. 

" Succcssio Parochorum D. N. 148. 1. 

* Az illavai lilóbánia keresztcltj cinek logTÓg-ibb anyakíim'vóbcu 
1686. óvnél következő bejegyzés olvasható : „Anno 1685. dic 4-a 
Octobris A. R. D. Goorgius Boczkay, Canonicus Nitricnsis, Dccanus 
et Administrator Ecclosiae Illavicnsis, omnibns Ecclcsiao Sacramcn- 
tis miinitns pie in Doniino obiit. Cui legitimé successit loannes Fri- 
deczky Parochus attunc Puchovionsis." Főtiszt. I)r. Chorényi József, 
illavai plébános úr szivos közlése. 257 

híveihez, és visszaszerezvén a templomot, egész 1685. 
október 4-éii bekövetkezett haláláig buzgón munkál- 
kodott. 167G— 1G8Ö. 

KOLENICS FERENCZ. Schvach György 1676-ik 
évnél mint kanonokot emliti ; valószínűleg egy személy 
ama Kolcnics Fercnczczel, ki lG81-ben nemsovai plé- 
bános volt. ^ 1676—1681. 

BERTALAN JÁNOS. 1675-ben mocsonoki plébá- 
nos volt, honnan a nyitra-városi plébániára ment át és 
még ugyanazon évben nyitrai kanonokká neveztetett. ^ 
1680. október 12-ik és következő napjam, gróf Forgáeh 
Ádám országbíró meghagyásából, mint káptalani kikül- 
dött, Szőllősy Ferencz nádori emberrel ipoly-kéri gróf 
Kéry ezredes s a Nyitrán állomásozott horvát katonaság 
parancsnoka ügyében tamdcat vallatott. ^ 1676 — 1681. 

* Succcssio Parochorum 124. 1. 

2 U. o. 29. 1. 

" Nyitr. kápt. orsz. Icvt. 8"). Prot. 10-27. 1. — I. Liiiól király 
uralkodása alatt a német katonasáf? által Nyitrán és vidékén olkö- 
votott hatalinaskodások, zsarnlások és of!f;s'él» kiháf^ások folytonos 
panaszok tái"<íyát ké|i('zték. E |)anaszok ollón kivánt védokozni tfróf 
Kéry pai'ancsiiok, midőn ez üfíyhon önniajja kért vizsfrálatot. A 
Nyitrán mofí(>jtott nyomozásnál összoson M tannt hali^fattak ki, kik- 
n(ík vallomásaiból kiderült, hotfy ama nag-ymérvfi kiliáf^ások, mo- 
lyokot a német soldatcsca \Voi)i»in<i;'li ezredes nyitrai ]»aranpsnoksá{ja 
idején majdnem rendszeresen véyhez vitt, Kéry jiarancsnoksá^ía alatt 
ritkábban lonlnltak elő. A tanuk közíitt liárom kanonok is volt, kik- 
nek ejsejo, l<'ai<')nyi Simon olvasó-kanonok ififv vallott : ...\zt tudom 
mondani, liojíy Woiipiii^h ideibi'ii kezdettok volt ollyan abusust 
esinálni, szedtek az mint jut eszembe bortul, sertől pénzt, kinek 
t;ontradicalva Főispán Urunk eő Nfjlia Pálffy Tamás Úr, o6 Folséjfho 
koo-yelnies mandátuma mellett inliiboalta is az illyen cselekedetektől ; 
az mint Iioj>y azután ntím is oonliniiállatott. Memiyi jiénzt szt'dtek 
akkor azt nem tudom. (Ir<')l' Kéry l'r oő Nglia, hogy ezt elküvolto 
volna nciui hallottam senkinek panaszát." — Ad 2-um : ^H.'diottam 
másoktul, liof^-y tavali esztendőben a német és líorváth miatt feles 
kár esett a rétekben, ez idén ])eniiíh nem annyira, és hoffy széna 
is töb vajíyon, ki oltalmábuU nem tudom." Ad ;{-um ; ..Minthoffv 
alá ntMU járok (az alsó városba) ki mit csinál nem tudom, liánom 
hallottam, hofjfy Varjíha (lyurkot az horváthok metrh<'>Mék, és a pén- 
zét is, l'ell(")rvón a láilájál, lio^-y elveitek a liorvatliok hallottam." - 

17 25Ö 

BUJÁKY MIHÁLY kanonok, egyedül Schvach 
György emliti. 1681. 

HASKO JAKAB. A nyitmi káptalannak, szoros 
értelemben vett tagja ugyan nem volt ; de mint két püs- 
pöknek, gróf Pálífy Tamásnak és Korompay Péternek 
helyettese, méltán helyt foglal e névsorban. Született 
Triibin iievü faluban Bars vármegyében, 1622. áprll 27-én. 
Szülői Haskó Márton és Koza Dorottya voltak. 1637— 
1642-ig a nagyszombati gjTiuiasiumban tanult ; azután 
egy évig a jászéi prépostságban tanított, honnan vissza- 
térvén Nagyszombatba, tanulmányait, a Rákóczy György- 
féle fölkelés miatt, nem folytathatta ; miért is előbb Csep- 
regen, azután Ikerváron keresett és talált is tanitói állo- 
mást. Ezen állását nem sokára elhagyván 1647-ben 

Ad 5-uin (Tiidgya-e tanú, hogy mikor Török liir vagyon, gróf Kórj' 
Ferencz eő ngha személlj'bon kimegyen mindenkor az alatta valói- 
val nem csak közel, hanem valahova az magyar sereg'h ment, Verc- 
bély, Ürmén és másfelé, az hová kivantatott ?) ..,Tudom hogy eő 
ngha ki nem ment mindenkor, mikor Török hir volt. Söt tudom azt 
is, hogy arestumban is voltak az horvátok, hogy néniellyek kimen- 
tek eő Ngha hire nélkül a Magyarokkal." — Ad 7-um. (Tudgya-e a 
tanú, az előbeni emhtett Commendansok mindenkor árultak-(í bort ? 
Óbester (igy) Wopping húst vágatott-o V Sőt a vassas kapitányok 
mindenikének volt-e markotánnya, ugy a töb német Kapitányoknak 
is, az kik mindenkor sert, bort árultak ?) ..Tudom hogy \Vop[)ingh 
sert áruitatott itt létiben a magha szállásán magha alatta valói szá- 
mára, és mészárszéket is (tartott) az szerint, de mindig Contradictio 
alat." — Mihály István őrkanonok körül-belül ugyan azt vallotta. — 
Jaszlóczi György pedig igy nyilatkozott : „Ad 2-um. Tudcnn az 
szürke barátok szénáját tavali esztendőben s másokét is ell hordot- 
tak ; ez idén eő ngha egy felöl oltalmazta, más felöli magha hor- 
datta." — Ad 4-um : „Olyan nehézségünkre vagyon eő ngha itt léte, 
hogy az szőleinket gázolják; szolgliámot megfosztották a horvátok." 
1681-ben Nyitra vármegye tett jelentést Gubassóczy .lános 
püspöknek, mint füis[)áiuiak, azon számos kihágás és erőszakosko- 
dásról, melyekkel a Styrham ezredéhez tartozó tisztek és kíizkato- 
nák Nyitra város lakóit szakadatlanul zaklatták és bosszantották. 
Gubassóczy a panaszokat a következő felterjesztésben közölte orvos- 
lás végett a bécsi udvari hadi Tanácscsal : „Excellcntissimi Illustris- 
simi etc. Comitatus Nitriensis quid mihi scribat, ratione reccntiuni 
gravium violentianun ac excessuum, [)er ofliciales et uiilites prae- 259 

Bécsbe moiit s ott n Pázmány-intézet növendéke lett. ^ 
Thcologiai tanulmányainak befejezése után 1651-ben pappá 
szontcltotvén, Liptómooyóbon Szent-Ivánon két évig- mint 
káplán mujikálkodolt. IGöS-tól 1000-ig szomolányi lelkész 
volt, honnan ugyan azon évben Modorra, néhány hét 
miűva pedig a esojtei plébániára ment át. Itt 1602-ben 
pozsonyi, — 1604-ben pedig esztergomi kanonokká és 
tót egyházi-szónokká neveztetett ki. Elfoglalván kanonoki 
székét, Nagyszombatban két évig működött és 1666-ban sortini Styrliamianos patratoriim, ex inclusis eiusdcm Excellentissi- 
mac ac Illmae DDVrae dig'nabuntur intcUigere, ac simul sapientis- 
sime resi)ondere, an sit (intuitu etiam proximo celebrandao dietae) 
do tempore, ut omnis genoris incommoditatibus sine respoctu per- 
sonarum, Incolae, Xobilcs ac Ignolnlos, ludices seu Officiales Cottiis 
Nittricnsis aggravcntur. Hodic mc visitando Capitaneus peditatus 
gcrinaiiici j)ro defonsione Arcis Nittricnsis constitutiis rotulit, se 
vcrbis cxprimcre non posse, quanta non sustineant vcl soli Cives 
ot incolae pracsidii Nittricnsis a Militibus Styrhamianis, tales Offi- 
ciales ct Militos, quibus bcllum aiiroa res est, per intolerabiles siios 
módos agendi, non i)acem et tran(piillitatem Rogni anhelant, sed 
gi'avioris disscíisionis, odii, al)aIi('na(ionis animornm, reriim despe- 
ratai'iun poriciilum, variorum gi-avaniinuni molcni augero intondunt, 
iit aiit non sncccdat, aut difficilior roddatur optatac Üiotao eventus, 
(;ontra benignissimam Snae Mattis Ssmao intontionem, boniíjue pu- 
l)Iici christiani promotionem. Ex eo Excellentissimas Dnationes Vo- 
stnis domiKsc rogo, dignentur liac qnoque in i>arto sujirema siia 
aiitli()iitat(' eam adhibore medclain, qiiatcMius non privalorum (pio- 
ruindam praedis inliiantiuin hicriini, sed l)oni publiei coniniodnm ct 
anlemuralis Cliristiani conscrvatio exinde sequatur. Sérvet Deus Ex- 
cellentissimas ac Illmas DDVras diu felicissimo. Vic-nnao 2 Ai>rilis 
1()S1. — Ad Inclytum Consiliiim Aulae llelliciim ab Ej»po Nitriensi 
loannc (ínbassoczy. (Nvitr. kí'ipt. magán li>vélt. Fasc. XVI. n. lí). 

Ugyan ezen ügyben a kái)1alan már előbb kf'rt orvoslást a 
cs. kir. iiadügyi tanácstól és válaszul KíSl-ik évi január i;5-án a kö- 
vetkező széj) Ígéretet nvcrt(> : „Scribimus desuper Dno Colonello 
Comili de St;\Tumb, iit det illos ordines, snostpie ita dirigat, ne ad 
similes ípierimonias ansa ulterior praei)oatur", sat. (Eredetije a nyitr. 
kájit. magán levélt. Polit. Eccles. Fasc. XVIT. 1. p.) Szert>ncsésebb 
volt-e fülterj(^sztésével a püsixik és főispán, mint a kájitalan ? erre 
adatom nincscMi. 

' Zscliokkf 11. l»ii' 'rii(Mi]c..n'í(li('ii Stiiilirn iiikI Aiistaltcii in 
üosterreich. r»(!!l. Ö60 

a beczkói uradalom birtokosai által vágujhelyi préposttá 
választatván, új hivatása helyére távozott. Vágujhelyen 
sokáig és áldásosán munkálkodott ; ugyanis lankadatlan 
buzgóságával körülbelül 50() tévelygőt vezetett vissza a 
kath. egyház kebelébe ; a préposti lakot egy emelettel 
kibővítette, a templomot helyreállitatta, és diszitette. 
lG78-ban az új pobedmii templom-, 1681-ben pedig az 
ugyanott létesitett plébánia javára alapítványt tett. Ugyan- 
azon évben jelen volt a soproni országgyűlésen. ^ Erde- 
meinek ehsmeréseül 1672-ben rosoni czimz. püspökké 
és raj ki apáttá neveztetett ki ; gróf Palífy Tamás nyitrai 
püspök pedig 1676-ban (Fenessy György vikárius és ol- 
vasó-kanonok Njitráról eltávozása után) püspöki helyet- 
tesévé tette. Mmt ilyen 1679-ik évben a hivei által be- 
panaszolt Kramárik Tóbiás zheehói plébános ügyében 
több levelet irt, ^ s utóbb a bevádolt s a vizsgálat során 
bűnösnek talált plébánost javadalmáról el is mozdította. 
Utóbb Korompay Péter püspök is Haskót, mint egykori 
kanonok-társát és meghitt barátját, a njitrai egyházme- 
gye helyettes kormányzásával bizta meg. A jámbor és 
szerény férfin, ki minden kitüntetést gondosan került, 
nem is sejtette akkor, hogy nem sokára barátjának utódja 
lesz a njitrai püspökségben. Ugyanis Korompay Péter 
1690. május 12-én Bécsben kimúlván a fejedelmi kegy 
Haskót szemelte ki a megüresedett püspökségre, ki ugyan, 
hosszú vonakodás után a kinevezést elfogadta, de már 
egy év múlva leköszönt ^ a nagy felelőséggel összekö- 

* Zsilinszky M. Az 1681. Soproni Orszáofgyülés Történetéhez. 
7. 1. (Értekezések a Történelmi tudományok köréből. XI. k.) 

2 A Haskó Jakab táltal sajátkczüleg irt 4 levél a nyitrai káp- 
talan magán levéltárában őriztetik. (Faso. Polit. Eccles. XVI. lit. C.) 

^ A jámbor és szulid lelkű főpásztor következő levélben bú- 
csúzott el kájjtalanától : „Rndissimi sat. Salutem et omnem prosjttv 
ritatem. Sua Mattas Sctma, Dnus Dominus noster Clementissimus, 
pro innata sua Clementia, non sprevit orationem meam, nec dosjtc- 
xit liumilem deprecationem meam, sed eam in consj)ectnm suae ex- 
auditionis clementer admisit, meque ab onero Ei>is(!opatus Nitriensis 
(consideratis mois iustis in Sacris Canonibus fundatis rationibus) 
digfnanter absolvit : experimento nam(|ue didici, meam di crepilam 261 

tíitt főxnísztori méltóságról, hogy szűkebb ós csendesebb 
kíirben, vágujliolyi szereiéit hivei között tovább is foly- 
tatliíissa jótékony működését ; hol élete utolsó éveiben 
lábán támadt seb következtében, hosszú és békésen tűrt 
szenvedés után 1695. október 19-én jobb létre szende- 
i'ült. ^ Rövid püspöksége emlékéül, a nyitrai székesegy- 
háznak egy cseh kövekkel, és Krisztus életéből vett 15 
zománczos képpel diszesitett ezüst szentségtartót ; és egy 
dúsan aranyozott, szintén zománczokkal ékesített ezüst 
kelyhet ajánd(''kozott. A káptalan javára pedig, Korom- 
pay Péter püspökkel egy havi szent misére 2000 ftos 
alapítványt tett. ^ Beczkón a ferenczrendiek számára a íiftateiji |>cr iu-SLiutas altui'ationes, quas páti necossitatur, ad üfficium 
i'astorale obeundum quotidie iuhabilitari, nec aliud exinde colligi 
jiDsso, (|iiani nio proj)e(lÍGm inipottuiteni ev^asurum ad suj>j)ortanduin 
(imis, Anrrulicis liiimoris lorinidandvun. Iiistaro ig-itur dobni a[)ud 
H(!g-i'iii iiostrum Aiiostdlicum (non obtento pro nieo voto a Celsis- 
simo Motiopolitaiio Arcliif'itiscopo res[)onso) pro absolutione tantae 
()l»Iif>:ationis, et obtinui, r|uod postulavi, (juo facto Praolatus prae- 
(iliilatanini Vestrarum Dominationum, <iui huciisíjue fui, iam esse 
(Ifsii. (^)ii() casu ilaíiuo j)raeter intentionem meam aliquem o numero 
Illinaniiii Dniiin \ rariim offcndissem, huniillinio vcniam peto, nani 
ci^it (piod Viis Hiidissiniis ac Adm. Hndis Dnatioiiibus ig'noscam 
non lialii'o. ct si (|iii(l liabcrem, quidipiid illud osset, cordicitus 
iiíriosrcic vcllciii. In rcliquo me oarundom Dnationiim Vraruni 
alTi'iiiii iillcrioii (Miixo commciulo manons Rssmarum et Adm. ]{n- 
daniiii Diialioiiiini N'iarmn l^jbclini ad V. ú'ni 23 Febr. lfi!)l. oblig-a- 
lissiiiiiis Sorviis .lacoldis Hasko. m. p. (Krcdotijt! a nyitrai ká]ilalan 
jiia;;'.''iii IcvrUúráliaii, jclz(''S iiólkiili (-•Sfnnag'baii.) 

' V^iinuu I. I^pis(;o|»atus Nitricnsis (Musípic pracsuliiin Memó- 
ria ;5S4. Némothy Liid. 1. <;. CU. Jodlicska Pál. Ki.skári)áti Emló- 
Uck II. r,.V2 'Ml. 

- ..KiSS. rctrus K(pr(itii|iay, Hpiscopus Nitriensis, vetn.s Allaro 
inaiiis, Catlicdraiii ct Slalla piioia alTabre ciiravit : A'olivum etiam 
(-.-iiitatiiiii fiiiKlavit. 

UíSi). lactilms Ilasko, ex l'racposito Vág'b-l'jhoIyitMisi Episco- 
piis lactiis Nilriciisis, vir c.Kcnq^laris pietuti.'^, hiunilitatis et orga 
pau]i(>res oximiae liberalitati.s, hio I)co devotus Episcopus, puHttpiam 
l']ccl(>.siao snao rathedrali i)n)tiosam map:iiam argonteam, inaiiratam, 
lapidibnsquo protiosis oxoriiatain Monstrantiam, cum nno pulohro 
í'aiioc ao [latona ciiravit, Altaroqiic iiiuim latorale erigi fecissot, vo- 262 

gróf Nádasdy Ferencz országbíró állal építeni kezdett, 
de korai halála miatt, alig az alapokon fölül emelkedett 
zárdát feléiDÍtette, illetőleg annak teljes befejezéséről ha- 
gyománya által gondoskodott. 

TRE^X^SÉNYI MIKLÓS. Született Beczkón. Gym- 
nasimni tanuhnányait Trenesénben és Győrött, a theolo- 
giát pedig a nagyszombati egyetemes papnöveldében vé- 
gezte. 1663-ban pappá szenteltetett. 1668-ik évi augusz- 
tus 31-ikén verbói lelkész lett, honnan 1676-ban a tren- 
csén-városi plébániára ment át. 1681-ben nyitrai kano- 
nokká neveztetett. Meghalt Trenesénben 1683. november 
2-án. 1 1681—1683. 

TOLMÁCSY ISTVÁN kanonok ; 1688-ban Eszter- 
házy Pál nádornak január 12-én kelt rendeletére, Gál 
István királyi emberrel, Czabay Lászlót, Ádámot és Ilont 
az anyagyilkos Czabay János részbirtokaiba igtatta be. ^ 

1681—1688. 

VADÁSZ FERENCZ, éneklő-kanonok és Bold. 
Szűz Máriáról nevezett jászti apát. Született Gyöngyö- 
sön, hol testvére Vadász Márton 1691-ben Szabó Tamás- 
tól egy házat vásárólt. ^ Tanulmányai s lelkészí műkö- 
dése ismeretlenek ; jegyzőkönyveinkben 1684. óta mint 
kanonok fordul elő. 1698-ik évi márczius 23-án a Jvápta- 
lan, Ürmény határában birt, de utóbb Hunyady Endre 
Bars vármegye alispánjának eladott földjeinek mivelte- 
tésére és javítására Vadász Ferencz által beriűiázott 
200 ft megtérítése, valamint egy kisebb összegű követe- 
lésének kielégítése czimén, ugyanannak Czabajon egy 
b. e. Szelepcsényi György érsek halála után a káptalanra 
szált jobbágy-telket adományozott. * Ingatlan birtokát, 

tivumque praeccdons Korompaianum sibi commune constituisset, 
Episcoi)atiim sjionte dimisit. — Utraque hacc Fundatio siuiul con- 
sistit in Capitali 2000 fluor.'' Protocoll. Lad. Kanianliázy. 

* Protocoll. Ad. Győry et L. Sztárok. 113. — Némethy L. id. 
h. 995. 

2 Nyitr. kápt. orsz. levt. Statut. IGáO. n. 2. 
^ Nyitr. kápt. orsz. levt. 87. Prot. 144. 

* „Nos Capituluni otc. Daimis j)ro memória, Quod nos matúra 
intra nos auiini deliberatioue [)raehabita, in complanationcm prac- 263 

melyot Moző-Keszin, Ürményben, Felső-Köröskénjben, 
Czal)iij()ri és Tornóí^züii részint örök-áron, részint zálog 
jogáM szerzett, még életében IGOO-ben és 1702. márezius 
25-éii a káptalan előtt sógorának Kapitány más néven 
Tóth Mátyásnak és nejének Vadász Zsófiának adomá- 
nyozta. ^ Nyitra várának ostroma alatt tett szóbeli vég- 
rendeletében a zobori kamalduliaknak mise-alapitványúl 
líXK) ftot; a gyíjngyösi, egri és nagyszombati ájtatos 
testvérületeknek egyenkint 50 frt; a Bold. Szűz kövesd- tensioiii.s illius, iuxta Iraturnuiu Conveiitioiicni iiustram, ad flnos 
200. so se extendentis, quain Rssmus D. Franciscus Vadász, Abbas 
H. M. V. de Jászth alias Cantor, Frator et Concanonicus noster, pro 
ciiltiiia et moliorationo cortariiin torraium arabilium in territorio 
I*<jss(!Süionis Ürmén, Cottu([Utj liocce Nili-icnsi cxistentiuni et ]iabi- 
tarnm, per nos Generoso Dno Andreáé Hunyady, Incl. Cottus Bar- 
siensis Vice-Comiti divenditanun ; nee non rationo cuiuspiam pecu- 
niae, ex Salario Clioralium Cantorum liiiius Ecclesiac nostrae tem- 
pore adluie Custodiatus sui |)rimitivi oidem Dno Francisco Vadász 
luaeleiisive ohvenire dt^lxintis, se lial»i'ro asserebat, Fundum illuni 
• olonicalein in possessione Czahay di(;ta, CottU(|U0 isto Niti-icnsi ad- 
iacente liabitiiin, (pii iiobis post fata et ex liac vita decessuni jtiao 
lecoidationis oliiii Ai-rlii-l"]pisco[ii Stri{i;f)niensis otc. Dni (leorgii Szo- 
Irpcliriiyi olívcm lat, simul cnm cunotis eiusdom fundi colouicalís 
iitilitatildis et peitim'iitiis (niil»iislil)et, terris scilicet arabilil)us, ciil- 
lis et incullis, ayris, |)ratis pascuis, campis, foonetis, foenililnis, syl- 
vis, nemoribuH, montihus, collihiis, vallilms, vineis, vinetis, vineariim- 
(pie promontoriis, a<piis, Ihiviis, pisciiiis, piscaluris, pisciuniipie ela- 
iisiiiis i>t aquaium deciirsibus, ^eneraliter vuro (luariimiibet ntilila- 
tiiiii et pertiiK'iitiiUiim inteji^'ritatibus (luovis nomiiiis vocabulo voci- 
latis, ad emidi'm l-niidiim colonicalem spoctanlibus, et perlinero dc- 
hentilms praeiiKuitionato Dno F;ancisco Vadász, Fratri el Coneano- 
nico nostro in llnis 100 Hlieneiis. dtiderinius cesserimus<pie et per 
mamis eum solita iej^alis Fvii-lionis cautc^la, in nos assiimjita assijíiia- 
venimis, pi-oiit dainus, cediimis (>t i)er nianns assij^-iiamus eum effe- 
ctii, salva lamcii autlioritaUí et faeullaU? Diiorum llereditarioruui 
l''iiii(li et peiíiiicnlianim eiusdem, depositis eideni Dnationi Hssnmu 
llnis Centiim diim et (piando Iiiro cossionario redinieiidi. llaruni no- 
strarum viiíore et Tíístimonio Lit<'ranim nuMÜaiite. Datuin iiisa Do- 
minica in Ramis palmariim .Viino Dni KIDS.- (Prot. SS. L'OO.) 
' U. o. !)0. Prot. 11. 264 

hegyi templomának 100 ftot, szegényeknek 100 ftot s. a. t. 
hagyott. ^ Meghalt 1704. jiűius 15-ike körül. 

1684—1704. 

NOZDRO^aCZKY ENDRE. 1682-ben dubniczai 
plébános ; 1684-ben kanonok, megtartván plébánia-java- 
dalmát. Meghalt 1692-ben. ^ 1684—1692. 

HUSZÁR GYÖRGY kanonok és gradnai fő-espe- 
res. 1685. szeptember 8-án Demka Márton kanonokkal 
jelen volt panni Török Katahn, Apponyi Gáspár özve- 
gyének végső rendelkezésénél. ^ 1684 — 1687. 

KOVÁCHY MÁTYÁS kanonok ^ 1660-ban tephczai, 
1666-ban bittsei plébános. 1684-ik évben kanonokká ne- 
veztetvén, midőn Nyitrára költözni készült, a halál rög- 
tön véget vetett életének. ^ 1684. 

SCHVACH GYÖRGY JÓZSEF. Lelkészi pályáját 
Dezseren kezdette. 1669-ik évben roszinai-, 1677-bcn pred- 
méri-, 1678-ban rajeczi plébános lett. A buzgó lelkipász- 
tort a Tököly-féle felkelés idejében nagy veszély fenye- 
gette ; mivel a protestánsok által felbujtatott csőcselék 
elfogta és kétségkívül megölte volna őt, ha egy bátor 
kath. vallású katona a dühöngök kezeiből ki nem szaba- 
baditja. ^ 1684-ben átvette a trencséni plébánia vezetését, 
1686-ban nyitrai kanonokká és nem sokára a bold. sz. * Testamentum Fr. Vadász. Abb. ct Caut. dd. 12 Julii 1704. 
sub obsidioue Arcis Nitrieusis nuncupativo l'actum : ,,1000 lluos ap- 
pUco ad Cellám meam in Eremo Zobor extructam, ut illó Pator sin- 
gulis septimanis celobret 2 Sacra, ununi de Roípiieni pro anima mca 
et Parentum mcorum, et Cognatorum ; aliud dic Sabbati in honorom 
B. Mariae V. pro Advis pariter Consanguincis. — Piis Congregatio- 
nibus Gyöngyösini, Agi"iae, Tyrnaviae per 50 ílnos, Temi)Io B. Ma- 
riae V. ad Urbem Nitriensem 100 fi pro uno íjulchro íjaciiicali ; — 
100 ílnos xjauperibus pro vestitu. — Illmo D. Praelato 1 ^ valoris 
10. — ctc. (Xyitr. kápt. levt. XYI. Q.) 

- Protocoll. Lad. Kamáuházy. 17. — Visitatio ADiac. Trenehin. 
per Georg. Schvaeli. 

^ Protoc. Lad. Kamáuházy. 17. — Ered. végrend, a káiit. ma- 
gán levéltárában. 

■* U. o. — ^ Successio Parocliorum Dioecesis Nitricnsis. 230. 

^ Success. Parocliorum. 266. 265 

Mária gágyi apá1j:'iv;i neveztetett. IGOS-baii I. TJpól ki- 
rály dcczember 22-ón kelt parancsára mint káptalani 
bizonyság Raymanns Ádám királyi emberrel Pettkó Ádain 
bizonyos ügyében Trencsén szabad kir. városiján tanuk 
kiballgatásánál vett részt. ' Mint trencséni fő-esperes 48 
plébániából álló k(>rületét lG88-tól IGOO-ig liétszí>r utazta 
be. lGÍ37-ben elfoglalván kanonoki javadalmát, 17(H) kü- 
rül, mint őr-kanonok a káptalan országos levéltárát ren- 
dezte és akkor készítette el a nyitrai püspr»kr)k és ka- 
nonokok névsorát. II. Rákóczy Ferenez szabadság-har- 
cza végzetessé vált az érdemes férfiura nézve ; mert mi- 
dőn gróf Bercsényi Miklós csapatai 1704-ben Nyitra vá- 
rát körülzárták és ostromolni kezdették, betegség és ije- 
delem következtében meghalt.'^ IGSG 1704. 

PRILESZKY JÁNOS. IGSG-ban, mini szkalai plé- 
l)ános neveztetett ki kanonokká; de mikor joulalla el 
stalhunát"? az levéltári forrásaimból ki nem pulialftllialó. 
IGSS-ban Schvach György fő-espcresi látogatása alkal- 
mával még Szkalán volt. Az ottani plébánia-lemplonmak 
egy ezüst kelyhet ajándékozott.^ IGSÍ). auguszliis íl-én 
berezeg Eszterliázy Pál nádor meghagyásából mini k;'ip 
talaiii Inmi, Szuhányi János nádori emlxM-rel fclsö-niote- 
siczi Motesiczky IMlt óhaji l)irt(»kába, *' KJÍK^-ik évi au- 
gusztusban pedig, (írassalkovich János királyi biztossal 
Vadász Ferenez jászti apát- és nyitrai kauítnokot Mező- 
keszi és Tarány f)Usztákon vett részbirtokaiba vezette 
be.'' Meghall mint székesegyházi fő-esperes Nyi1i-:in 
170G-ban. " ICSIi I7(l('). 

yUIJMANN .MÁirroN. IG70-I)en rihéni-. l(i7S-ban 
beczkói plel)ános. Főérdeuie, hogy a beczk(')i plébánia 
jualmát, melyet a kr>zl)irt okosság jogtalanul elfoglalt, |>er 

' N.vil,. ki'ipt. oi-sz. luvt. S7 ri-.il. SÜ. 1. 
- I'riiloc. L;i<l. Kíuiii'uiliázv 17. 1. 

■' N'isitiitio l';iio(lii;iniiii A. I >i;iinn,itiis Tii-inli. jmt íJmrg'. 
Sclivucli. |). !I4. 

■* NyiU-. kúitl. orsz. Usvl. Sl.Uiil. l(;.".(t JTOO. ii. STd. 

^ U. o. 87. I'rol. 144. 

" Protuc. L;ul. Ivaiiiáiiliá/.v Kí. 266 

utján visszaszerezte. ^ 1686-ban nyitrai kanonok. 1688-ik 
évi január 20-án Demka ]\rárton olvasó-kanonokkal a 
pozsonj'i káptalan előtt tiltakoztjtt berezeg Eszterbázy 
Pál nádor intézkedése ellen, melylyel bizonyos kis-sarlói 
birtokot Benyovszk}' ^látyásnak adományozott. ^ Meg- 
halt lG93-ik évi márezius 28-án. A káptalannak sz. mi- 
sére 300 ftot hagyott ; azon 100 ft, melyet 1686-ban 
kanonokká kineveztetése előtt Révay Zsigmondnak köl- 
csön adott, halála után, a káptalan beleegyezésével a 
beczkói plébánia-templomnak jutott. '^ 1686 — 1693. 

SZÖRÉNYI ZSIGMOND (kis-szörényi). Előkelő 
családnak tagja, melynek őse Péter 1572-ben nyert Miksa 
királytól nemesi levelet és királyi adományt. ■* Született 
1653-ik évben, mint Szörényi Mihály és Pap Zsuzsanna 
első fia. ^ Ifjúsága- és tanulmányairól semmi adataim 
nincsenek. 1682-ben mint plébános Szalakuszon munkál- 
kodott. ^ 1688-ban már nyitrai kanonok és székeseg3diázi 
főesperes volt. 1689-ben mhit dömösi prépost elnökölt 
öescsének Lászlónak a nagyszombati egyetemen az ösz- 
szes bölcseletből tartott vitatkozásánál. 1691-ben olvasó- 
kanonokká, nemsokára traguri püspökké és királyi ta- 
nácsossá neveztetett. 1691-ben Haskó Jakab püspök 
lemondása folytán káptalani helynökké választatott és ' Diialszky János kézirati müve : História areis et oppidi 
Beczkó 114. 1. 

- Nyitr. kúpt. magáu lovt. Fasc. I. n. 13. 

^ Nyitr. kápt. orsz. levt. Prot. 89. 9. 

* Nagy Iván. Mag^'ar Ország Családai X. S54. — Mindszenti 
Sámuel (L' Advocat históriai Dictionariuma VI. darab. 362. 1.) a 
család eredet t egészen Kálmán királyig vezeti vissza; de ez Nagy 
Iván szerint alaptalan koholmány. 

^ Szörén;\i Mihálynak négy fia volt: 1. Zsigmond. — 2. Gáltor, 
sz. lööő. utóbb abauj-vármegyei alisjtán. — 3. Sándor, szül. 1(561. 
Jézus-társasági áldozár és iró. — 4. László, a szerémi jiüspíik és 
nj'itrai kanonok. Nyitr. kápt. orsz. levt. 90. Prot. 27. — Mindszenti 
Sámuel, id. h. 367. 1. 

® Mindszenti szerint nyitra-városi plébános is volt ; ami tekin- 
tettel arra, hogy egyházmegyei levéltárunkban a 17-ik századi plé- 
bánosok névsora uao'von is hézajros, nincsen kizárva. 267 

utóbb Jáklin Balázs ús AFattyasovszky László püspökíU 
is helyollcsilcllc az cí^yházincsye kítnnáiiyzásábiui. 

U')i)4. jiilius 24-éii Czabajon birl Jiemosi kúriáját 
cserébe adta (jeliért Jánosnak uagy-szőllösi részbirto- 
káért. ^ I. Lipót király 1007. július l-óji kelt rendeletére 
a zobori kamalduli atyákat, kisfaludi Keiko István ki- 
rályi emberrel, mint káptalani bizonyság alsó- és felső- 
eleí'ántlii birtokaikba s az ottani kastélj'ba beii;tatta. ^ 
Ugyanazon évben, midőn liire járt, hogy Török Imre 
vezetése alatt egy fölkelő csapat közeledik, Szörényi 
Zsigmond, mint pü.spöki lielynök a káptalant és a városi 
nemeseket közíis tanácskozási-a Orbán Pál nádori fő- 
jegyző felső-városi házába hivta össze, hol a hír meg- 
valósulásának esetére a közbiztonság fenlartása, s a vá- 
ros védelme érdekében kfivetendő reiidszal)ály(>k állapi- 
tattak meg. ^ lüíJ'J. május 3-án felső-vadassi lii'ikóczy 
Erzsébet, gróf Erdődy György nejének megkeresésére a 
káplalan által Vadász Ferencz kanonokkal Kis-T:ip(il- 
csányba küldetett, hol nevezett grófné előtbik vallotla : 
„hogy Leclmicz klastromi jószághát, mellyet nagy-alyja 
néhai gróf líákóczy Pál Országbíró ILirválIi (lyoi^ylö! 
8'"),(X)0 magyar forinton aquirált, Mal1y;is(»vszky László 
Kaiiczellár Urnák, minthogy azon j(')szágban eleitől bi- 
zonyos ínskripcziok iiiterveníáltaiiak, j;íiiilv:iii eiiez ('i-fa- 
lusi ispitály iránt vah') fiiiulatio . . . (Mulitett mlgos kan- 
czellár Urnák complaceálni akarván, 22,(X)() rhenusi 
forintokban, összes tavaszi vetéssel, níMukiilíinben miijo- 
rokban levő marháikkal edgyütt" eladta.'' 1702. január 
24-én fivéreível (Jábor és Lászlóval a káptalan előtt til- 
takozott anyai rokonuk Pap Mária ellen, ki Felső-Szől- 
lős(in birt nemesi telkét, tartozékaival együtt Szőllősy 
ííyíirgynek egy Csepeny nevű ])ozsony-megyeí faluban 
fekvő birtokért cserébe adta, s ekkéjí azon ősi jószágot, 
mely Paj) Mái-iának mint g3'erniekek n<'lkiili szenu''lynek 

* Nyitr. kájit. orsz. Icvt. S7. Vvt,{. 2. I. 
- U. o. m. Prot. .'!!. 

" Diialszky János. Nyilia \'ár (-s NTii-os l<irt('iii'liiii vázliitii. IS. I. 

* Nyilr. k;'ii)t. orsz. k-vt. SS. l'iot. 1)7. 268 

halála után az ország törvényei szerint a tiltakozókat 
illette, jogtalanul elidegenitettc. Miért is ezen elidegení- 
tés ellen óvást tevén, Szőllosy Gábort ama nemesi telek 
birtokba vételétől eltiltották. ^ 

1704-ik é\d augusztusban a nyitrai vár ostroma alatt 
kanonoki székháza leégvén és halomra lövetvén, a fe- 
rencz-rendiek zárdájának egyik szobájában vonult meg, 
hol egészen haláláig lakott. Végrendeletéből tudjuk meg, 
hogy Szőllősön a Bold. Szűz tiszteletére saját költségén 
kápolnát épitett és mise-ruhákkal ellátott, melynek gon- 
dozását és fentartását rokoni örököseire bizta. A nyitrai 
székesegyházban 1200 ftos mise-alapitványt tett ; gróf 
Erdődy László püspöknek 10 aranyat ; kanonok-tái-sainak 
2 — 2 aranyat; a ludánja apátsági templomnak 50 ftot, a 
székesegyházi kar-papoknak 50 ftot ; a nyitrai kegyes- 
rendiek és ferenczeseknek egy-egy hordó boi't hagyott ; 
sz. jVíiklós oltárára pedig, meljmek igazgatója volt, a 
mise-alaiut\'ányok hátralékos kamatainak őt megillető 
részét fordítani rendelte. ^ Meghalt 1708. november 28-án. 

11588—1708. 

RAVASZ ISTVÁN (nagy-éesi). A hittudományokat 
mint esztei'gom-főmegyei növendékpap a római német- 
magyar kollégiumban tanulta. ^ Hazájába visszatéi"vén, 
1686-ban május 1-én nyitra-városi plébános lett, * mely 
hivatalát mint kanonok is, 1690-ik évig viselte. l()88-ban 
már mint kanonok, gradnai fő-esperes és sz. László de- 
velicsi prépostja emhttetik levéltárunk okirataiban. 1692. 
évben Nagyszombatban járván, Paluska GyíU-gy és társai 
által, nem tudni mi okból, tettleg bántahiiaztatott, miért 
is a tetteseket az esztergomi fő-szentszéknél beperelte, 
kik nyilvánosan elkövetett büntényöket nem tagadhat- 
ván, nehogy az egyházi rend ily vakmerő meggy alá zá- 
sáért, az egyházból való kiközösítés büntetését vonj;ik 
magokra, készeknek nyilatkoztak elkövetett gonosz tet- 

* U. o. 90. Prot. 27. 

- Erodoti végTCudelete u. o. 00. Prot. i;>3. 
^ Card. A. Steiiüiuber, id. munka. II. 128. 1. 

* Visit. Cauon. Parocliialis Eccl. inf. Civ. Nitr. 1828. i)ag'. 13. 269 

tokért nemcsak a liántalmazott kanonokot, hanem annak 
főpásztorát s az ország prímását is nyih^ánosan mcgkér- 
lelni ; a mi megtörténvén, teljes bocsánatot nj^ertek. ^ 
Lipót király lG9G-ik évi márezius 12-én Ívelt megliagyá- 

' Az orro vonatkozó oklevelet itt közöljük : „Nos Stephanus 
Doliiy Abbas S. Helenae de Földvár, Ecclesiao Meti'op. Strig-oniensis 
Lector et Canonicus, nec non Celsiss. ac Revnii Pincipis in Cliristo 
Patris Georgli Széclieny, Archi-Ei)pi modo fatae Ecclcsiae Strigo- 
niensis, Locicpio ac Cottus eiusdem Snpremi ac. perpetni Comitis, 
Primatis Hungáriáé etc. in Spiritnalibus Vicarius et Causarum Au- 
ditor Generális, Memóriáé commcndanius tenoré praesentium signi- 
ficantes, quibus expedit, Universis : Quod posteaquam die 21-a men- 
sis Augusti Anni 1692-i transacti praeterita Egreg. loannes Spaczay 
Fiscalis huius Sedis Spirituális Strigoniensis ut Actor, conti'a et 
adversus Egregios Georgiiun Paluska, loannem Martini et altorum 
loannem Paxi senioreni noc non Vonerabilem Doniinam Catharinam 
aeque Martini praeattacti Georgii Paluska Conthoralem, velut par- 
tém Reám Conventam occasione et jíraetextu iniectionis violentarum 
manuum in Rmum Duum Steplianum Ravasz Praepositum S. La- 
dislai de Develicz, Arcbi-Diaconum Gradnensom et Catbodr. Eccle- 
siao Nitriensis Canonicum, hic Tyrnaviao die 4-a Mensis Maii anni 
I>raonotati ausu temerario cum gravissima ct singulari animadver- 
siono digna totiiis Venerabilis Cleri Iniuria attontatae, in bac Sode 
Spirituali Strigoniensi moverat ac suscitavorat, portransitis(iue soli- 
tis ludiciorum T(írminis ad usque calculandorum calculationem suo 
modo et ordiuf iuxta actoratus sui exigontiam promoverat ac 
concluscrat, adeo, ut niliil anipliiis (juam ipsius íinalis deliberatio- 
iiis seu definitivao Sontcntiao proiuintiatio del'ucrit ; aninta Pars R. 
C. excommunicationis Sentontiam adversus se í'erendam et ludi- 
cialiter pronuntiandam animadvertisset, ad cor revorsa ct jioenitu- 
diiio (luota, ad eandem evitandam, média salutaria ainpiecleiulo, 
Patrociniumque et interpositionem magna(3 rojuitationis tam in Ecch'- 
siastica, (luam iii Saeculari Dignitatibns constitutornm viroi'iim ad- 
bibendo, non sobim antclatum Rnuiin I). Steplianum Ravasz, veriim 
etiam Illmum ac líinum Dnum I'raelatiim citisdcm, ac d('ni(|ii(» Siiani 
Celsitiidinem Arcbi-Episco[)alem Strigoniensem, utpote lotiiis X'eii. 
GU'ri Hungáriáé Caput placassot, ac in id disposuisset, ut soiiosito 
i'igido íiu'is processu, iiublica dei)rocationo contonti esse digneutur, 
i|)sai|ui' í'ai-s P. C. reatus sui veniam oblinere possit ac valeai. Ex 
tiiiic, (lic (Uitnniin praesentium liic Tyrnaviae iii bosi>iti<> praelibati 
llbui ac Rssmi Diii J)ni Episco[)i Nitriensis etc. praesentilms Ilbnis 
Dilis Paulú Széciiény Eppo Weszprimiensi, et Comito Chrislopboro 
Erdődy ; Rmis itom Stepliano Illyés, Prai^posito S. Tliomae do Monté 
Strigoniensi, Gcorgio Náray Arcbi-Diacono Zolieusi, ac Micliaelo 270 sara Rudnyánszky Mihály királyi emberrel, Dezseriezky 
Jánost és nejét Juhász Annát, Dezseriezky Mihályt ne- 
jével Ríiclonicz Judittal, Yincze Jánost, Sándor Annát, 
Sándor Lászlót és Hindy Ferenczet kis-hindi birtokukba 
mint káptalani bizonyság bevezette. ^ 1697-ben pedig 
berezeg Eszterházy Pál nádor május 22-én kelt rende- 
letére, Pongrácz Eszter néhai Apponyi Miidós özvegyé- 

Mórey Canonico Strig'oniensi Si^ectabili eleműm ac Magnif. Dno 
loanne Piunj'ej' Liberó Barone, lionorabilibus etiam ac Riiclis PP. 
Martino Szeut-Ivány Rectore, Petro Bernardi CanccUario, loanne 
Patachich Decano Almae AEjJiíalis Universitatis Tyrnaviensis, nec 
non Martino Cseles Soc. lesu Religiosis. Item P. Hieronymo Nie- 
meczky Superiore Residentiae Tyrnaviensis et Fratre Augustíno 
Tárosj'^ O. S. Pauli Erem. ])rofessis. Item Mich. Pörös et Francisco 
Babcsanszky Ordinis Minorum strictioris Observantiae. Denique Per- 
iUustribus ac Grsis Dnis loanne Horvatli Simonchich, Causarum 
Rogaliuni Directore ot S. Regni Hung. Coronao Fiscali ; Paulo Mo- 
tesiczky de Eadem, Ladislao Bcniczky, I. Cottus Poson. ludlium, 
Stephano Kelko, practitulati Illmi ac Rssmi D. Eppi Nitriensis Sc- 
cretario ; Balthazare Maylath, loanne Huszár, Micliaele Balogh, loanne 
Csery. Prudentibus etiam ac Circumsi:>ectis loanne Fekete, Gaspare 
Pataky et loanne Csepregliy Senatoribus, Ignatio Boka, Francisco 
Nagy ac Georgio Novosedlik luratis Civibus Lib. Reg. Civitatis 
huius Tyrnaviensis ; nec non nobilibns Dominabus Sophia Scmlery 
loannis Mernyavich, lulianna Tötösy altcrius loannis Huszár, lu- 
ditha Nagy Nicolai Desitli, et Elisabetha Mindszenti Francisci Sayglio, 
nec non altéra Elisabetha Paukovich Wolfgangi Kelecsényi Groso- 
rum et Egregiorum Conthoralibus, ad id specialiter vocatis et accer- 
sitis, aliisque quam plurimis, ibidcm porsonaliter existentibus et 
constitutis, eadeni praenotata Pars P. C. Primum quidem Ven. Cle- 
rum, dein praetitulatum Illmum ac Rmum D. E[)pum Nitriensem, 
uti ct Ven. Capitulum Eiusdem, tandem ipsum Rmum Dnum Ste- 
phanum Ravasz, tamquam iniuriatum, et in boníi sua rei)utationc 
graviter lacsum, debita cum sui humiliatione et submissione rove- 
rontor ac lionorifico doprecata est, delictiíjue sui eatenus temerarie 
attcntati et commissi, palam, ])uhlice ct manifcste vcniam instantis- 
simc i:)Ostulavit, prout et obtinuit. Super qua anto fata Partis P. C. 
Deprecatione modo praevio facta, pracscntcs Literas nostras Tcsti- 
monialcs, sub Sigillo dicti Vicariatus usitato ct autentico extradan- 
das esse duximus et concedcndas. Communi suadente lustitia Tyr- 
naviae die 21 Április A. D. IGO;?. Stephanus Dolny m. p. Vicarius 
Strigoniensis. (L. S.)" (ProtocoUum Sigismundi Szörényi, fol. 25.) 
' Nyitr. káj>t. orsz. levt. 87 Prot. 257. m nek Appon}^ Tamás ellen többféle hatalmaskodás miatt 
indított keresetébfni, Bartakovics Imre nádori emberrel 
tanukat vallatott. ' Ugyanazon év szeptember G-án a 
nyitrai káptalan előtt saját és Borbálya nevű nővérének, 
néhai Sknblich Sándor özvegyének nevében ellentmon- 
dott Sennyei Krisztina férjezett Lengyel Györgyné vég- 
rendeletének, mint reá és nővérére nézve sérelmesnek. ^ 
1700-ik évben a pécsi káptalan tagja lett. Meghalt mint 
olvasó-kanonok és ker. sz. János pécsváradi prépostja 
Pécsett 1715. január 5-én. ^ Timon Samu * és utánna 
más irók is állítják, hogy Ravaszt 1704-ben a Pécsre 
berohant ráczok más papokkal együtt megölték ; ez azon- 
ban nem felel meg a valóságnak. Hogy a ráczok kegyet- 
lenül bántalmazták és megölni akarták, arról ő maga 
tett püspökének ugyanazon év május 1-én jelentést; de 
ő niég több évig élt és az 1709-íki országgyűlésen mint 
káptalani követ volt jelen. ^ 1688 — 1700. ' U. o. 88 Prot. 1^2. 

2 U. o. 88 Prot. 71. 

' los. Brüsztlo. Rcconsio Cleri Dioec. Q. Ecclosiensis I. ilGő. 

* „Quinque ecclcáiis crudcliores Turcis Rasciani í'aode tu- 
miütuantur, et in Sacordotes Catliolicos atrociter sacviunt, quorum 
qiiinc|ue neci dati, duos quos Potrinos viilgus appollat : Ravaszium 
Canonicum et Lncam Smoglianovich etc." (Epitomo Clironolog-ica 
Rerum Hun<;'ai'. 300.) Kolinovics Gábor az esemónyt igy adja elő : 
..Rascius ot Siclosinm oxj)ugnatiim caode incendiist]ue dclot, et . . . 
Quinciuc Ecclosias IV. Non. Febr. acei'bissimc diripit. Ravaszius 
Canonicus, Presbyter Lucas Smolcspergiiis (igy) duo Divi Francisci 
Sora])hici, tros Tgnatii sodalcs (Spangár szerint : Moró István, Boro- 
A'otz Cíj'örgy és Jakol)ovits Jakab ; Kolinovics csak a két utó])bit, 
do azokat is hibásan, nevezi meg) glajidil)us i)rosternnntur."" (Com- 
mentariorum de Robus Hungaricis I^ibro II. az egyliázniegyei kíinyv- 
tár i.él(láiiyál)iiii 20 lap.) V. íi. Katona. Hist. Crit. .•56. k. 490—499. 

•' Paul. Aigl. História brevis V. Ca])ituli C. E. Q. Ecclosiensis 
p. 80. „Anno 1704. dio 1. Maii datis ad Episcopum Nesselrod literis 
Eidem notiPicat, qnaiita a Rascíanis [»ati debiierit, orat(pie se ne- 
cossariis i)rovid('iiduin. Supor eius obitu inratas testium fassio- 
nes vide Fasc. 208. ii. ;i.'!." 272 FILIPPOVICH JÁNOS, báni plébános, lG88-baii 
kanonok. ' 1688. 

FRIDECZKY JÁNOS. Született lü48-ban. A liit- 
tüdománj^okat a nagyszombati egyetemen hallgatta s 
azokból borostyán-koszorút n^^ert. ^ lG74-ben púc-liói lel- 
kész volt, homian lG86-ban az illavai plébániára ment 
át. 1688-ban már mint nyitrai kanonok és trencséni fő- 
esperes említtetik, ngyanazon évben Bold. Szűzről neve- 
zett rajki prépost is lett, de plébánia javadalmát élete 
végéig megtartotta. II. Rákóczy Ferencz háborúi nehéz 
és küzdelmekkel teljes napokat hoztak Frideczkynek, ki 
egy egész éven át erélyesen védelmezte egyházának jo- 
gait; de végre hátrálnia kellett az erőszak előtt, melyet 
hatalomra vergődött ellenfelei, Petrőczy István vezérlete 
alatt alkalmaztak; ezek ugyanis az illavai templomot és 
plébániát, minden birtokaival együtt a katholikusoktól 
elvették, és Michaehdes Samu kasszái ágostai ev. lel- 
késznek adták át, azon kötelezettséggel, hogy az isteni 
szolgálat végzésére naponkint jöjjön lUavára. ^ A kui-u- 
czok legyőzése után ismét zavartalanul folytatta XDász- 
torkodását. Lankadatlan buzgalmának és jeles képzettsé- 
gének szép emlékét hagj^a hátra fő-esperesi kánonszerfí 
látogatásainak jegyzökönyvében, mely az egyházmegyei 
levéltárban őriztetik és mindenre kiterjedő részletességé- 
nél fogva mintaszerűnek nevezhető. ^ Meghalt Illaván 
1710. november 22-én. 1688—1710. 

' Sclivaeh György névsora. — Végrendelete meg van a káp- 
talan magán levéltárában ; de kelet nélkül. 

^ Szentiványi Mart. id. m. jiag*. 44. 

^ Dubniczay id. h. 22. 1. 

'' A vaskos kötetet képező kézirat czinie kii vetkező : CLaVIs 
aVroa tlu^saVrl eCCLesIastlCI, PraeLato NItrIonsI ab ArChl-DIa- 
Cono TrenChlnlensI eX Vlsltatlonls seric ConCInnata et porreCta 
(1G99); s(!U accurata conscriptio omninm Ecclesiariim, Parochiarum, 
Scholarum, Xonodocliiorum et CapcUarnm, animadversioni Arclii- 
Diaconatns Trencliinionsis subiectarum, earumqiie Sacrae Snppel- 
bictilis, situs, commoditatum item ac Dotum, Agrormn, Pratonim, 
Hortoi'um, Subditorum nec non Stolarnm Pensionnui et nniversonim 
in genero [lertiacnliarium sicut et del'eetiium, — — ex Inssu Ancto- m 

DOMANIZSAY JÁNOS. 1676-ban teplai plébános ; 
1689-beii tisztelotboli-, 1702-bGn valóságos kanonok; 
1711-ben éneklő-kanonok. 1697-ben Győry Ádám tren- 
cséni plébános az egyház és plébánia birtokjogainak kl- 
deritése végett vizsgálatot kérvén, a káptalan I. Lipót 
király parancsára Domanizsayt küldötte ki a megneve- 
zett tanuk kihallgatására, ki ugyanazon év deczember 
26-án Dubniczay Endre királyi biztossal a hely szinén 
megjelenvén, a vizsgálatot megejtette. * 1699-ben pedig, 
ugyanazon király meghagyásából, mint káptalani kikül- 
dött, Horváth Simonchich János, királyi ügyigazgatóval 
Predméren vizsgálatot tartott Kevery János ágostai hit- 
vallású lelkész ellen, ki a kath. egyház tanainak és szent- 
ségeinek nyilvános meggyalázása, papjainak rágalmazása 
s a nép felizgatása miatt bevádoltatván, egyideig Érsek- 
Ujvárott fogva tartatott; de Szörényi Zsigmond traguri 
püspök s nyitrai olvasó-kanonok közbenjárására, kibo- 
csáttatott. ^ 1708. július 12-én II. Rákóczy Ferencz pa- 
rancsára, Madocsányi Miklós fejedelmi biztossal Wipa- 
clier Samut és nejét honth-megyei Felsö-Theszéren a 
néhai Osztrosich Mátyás által birt jószágrészekbe vezette 
be. ^ Meghalt 1713-ban. 1689-ben a székesegyházban 
végzendő sz, misékre iÖÜÚ v. ftnyi alapítványt tett. 
1712-ik évi ái)ril 4-én kelt végrendeletében saját pénzén 
vásárolt nyilrai házal a püspök rendelkezésére bocsá- 
totta, kinek Ö aranyat ajánlott fel, kanonok-társainak 
egy-egy aranyat, a székesegyháznak 80 ftot, temetési 
költségekre 20 ftot, a nyitrai fercnczrendieknek 70 mérő 
gabonát, a kegyesrendieknek 70 niéi'öt, a gradnai föes- 
peresi kerület hígszegéiiyebb [)lel)áii(»saiiiak szent-misékre 
20 ftot, a iiyiliai szr^viiyck Iiá/i'iiiak ( Xciiodocliio) 24 

riliitcijuc 111. ;ir Kssiiii 1). I). Ladisliii M.itlyasovszkv, Kiiiscopi Ni- 
txionsis, — |icr Iiihiiiumh Fridüczky otc. mudo et ordine aub- 

sc(iuonti fiicla s. a. t. Az clsű „visitatiot" KJO'J. évi jmiius '_»'_»-6u 
kezdette meg-. 

' Nyitr. kápt. orsz. lovt. 8H Prot. 102. 1. 

- V. (). H!» Prot. 2!). 1. - ÜÜ l'rot. lOU. 1. 

=» Prot. tU. Ü.Í. 

18 274 

ftot és 20 raérö gabonát, a tepliczai szegények házának 
pedig 12 ftot hagyott s. a. t. ' 1689—1713. 

CSONGRÁDY FERENCZ. 1687-ben mocsonoki plé- 
bános ; ^ 1691. május 27-én a njitra-városi plébánia ja- 
vadalomba igtattatott be. 1693-ban nyitrai kanonok, utóbb 
székesegyházi fő-esperes lett. ^ Hg. Eszterházy Pál nádor 
1694. szeptember 19-én kelt rendeletére Tajnay Péter és 
Pál fivéreket Csánki Béla nagy-emökei birtokába Pászthy 
János kir. emberrel bevezette ; de a belső telekre nem 
juthattak a volt tulajdonosnak feg\^' eres ellenállása miatt. * 
Ugyanazon nádor 1697. augusztus 17-én kelt meghagyá- 
sából Chrenóczy Mihályt mint káptalani kiküldött, nagy- 
emőkei, nagy-lapási és gyarmathi birtokrészleteibe be- 
vezette ; ^ 1699-ben pedig Kollonieh Lipót bibornok-primás 
utasítása folji;án Molnár Györgyöt, Tapolcsány Tamás 
érseki kiküldöttel bizonyos udvardi nemesi birtokba Ig- 
tatta be. Midőn Mattyasovszky László püspök az illavai 
plébániát a trinitáriusok vezetésére bizni akarta, Cson- 
grády, mint treneséni fő-esperes oly meggyőző és alapos 
egyházjogi ismeretekre valló érvekkel kérte a régi álla- 
pot fentartását, hogy a püspök ebbeli szándékától elállt. " 
Meghalt 1706. július 27-én. Végrendeletében a felső-vá- 
rosban birt házát, a hozzá tartozó szántóföldekkel s egy 
zobori szőlejét a Boldogasszony kövesd-heg^á templo- 
mának hagyományozta, oly kikötéssel, hogy ezen ingat- 
lanok évi jövedelméből a templom lelkésze (eurator) 
kántora és sekrestyése fizettessenek. Ezen ingatlanok 
későbben 750 fton eladatván ezen töke kamataiból a 
lelkész az év minden szombatján végzendő szent mise 
fejében 27 ftot kap. ' 1693—1706. 

' loannis Gusztiny Ep. Nitr. Visit. Ciiiion. 1764. pag. 81. 

^ Successio Parochorum 26. I. 

' Visitatio Canon. Parocbialis Ecclesiao inferioris Civitatis Ni- 
triensis. 1828. p. 13. 

* Nyitr. kápt. orsz. levt. 87 Prot. í*. 1. 

» U. o. Prot. 88. 46. 1. 

° U. o. 88 Prot. 366. 1. — Keltezés nélküli fog-almazat a kápt. 
magán levélt. Fasc. XVI. 

' Gusztinyi loann. E. N. Visit. Can. Cathedr. Eccl. Nitr. I. 65. 275 

LEHOCZKY ÁDÁM. ir,89-bon sárfői plébános az 
esztergomi fömegyében ; ^ 1694-ben nyitra-városí plébá- 
nos ; l(i9ő-b('n nyitrai kanonok. Híí. Eszterházy Pál ná- 
dor 1690. november 6-án kelt rendeletére Szörénji Zsig- 
mond püspöki lielynök-, dömösi prépost- és olvasó-ka- 
nonokot és fivéreit, Szörényi Gábort és Lászlót, mint 
káptalani bizonyság Gosztonyi Endi'e királyi eml)errol 
felső- és alsó-szőUősi birtokaikba beigtatta. ^ 1700. május 
9-én Szászy Ádámtól Zobor-hegyen egy szőlőt vett 25 
fton. 3 Meghalt Pozsonyban. * 1695—1700. 

VESZELEY JÁNOS IGNÁCZ. Esztergom-főmegyei 
áldozár ; 1644. Január 1-től 1667-ik évig unyini plébános 
volt, hol a szomszéd Morva-országból gyakran beszágid- 
dozó német katonák hatalmaskodásától sokat kellett 
szenvednie. Innen átment a felbári lelkészi javadalomra. 
1669. máreziusban megkapta a modori plébániát. 1675. 
évben Bogdanóczon működött. ^ 1680-ban a nyitrai egy- 
házmegyébe kebelezett várnai plébánián találkozunk vele. 
Végre 1691-ben púcliói plébános, 1693-ban nyitrai ka- 
nonok és későbben Hold. Szűzről nevezett zimonyi apát 
lett. ^ l()94-ben Eszterházy Pál nádor augusztus 7-ikén 
keit rendííietérc Dávid Györgyöt és nejét Molnár Do- 
rottyát Salgó és Udvarnok helységekben fekvő részbir- 
tokiiikba bevezet 1 e. '' Lipót király 1694. jniuiár :í7-én kelt 
parancsára j)í'(lig Bossányi Zsigmond királyi biztossal 
Uzovits Ji'uios ügyvédet és nejét Lévay -ludilot ujlak- 
leholai és könyöki birtokaikba igtatta l)e. * 1695. márezius 
1-éu néhai Győry Mihály felső-városi házát, mely tulaj- 
donosáuük (')i-r)krtsr)k nélküli elhunyta kr.vcl kéziében .lák- 

* NíVniothy I-. iil. iii. 7:i!l. 

2 Nyitr. kájit. orsz. Icvt. SS. l'rot. TG. 1. 
» U. o. 8Í) I'roi. 2.',. 1. 

* A ..l'rotocDlhiin L.ul. Kiiniúiiliázy szerint : „Mortiiiis Posonii 
iii (Mini", az (""V Jelzési' nélkül. 

^ Nómotli.v L. i(l. ni. Idlí). 

° A Szontiviuiyi M;'irt(>ii állal kíizlött névsorban (17(10. évről) 
Veszoloy már mint zimonyi ajiát 8-ik liolyon emlittotik. 
' Nyitr. kápt. orsz. levt. S7 IVol. lí)8. 1, 
■* Nyitr. kái)t. orsz. lovt. 87. Prot. V2S. 1. 

18* 276 

lin Balázs püspökre, mint földesiirra szállt vissza, a káp- 
talan előtt 323 fton megvette. * 1698. november 18-án 
Lipót király parancsára Hellenbach János Goclefrid or- 
vos-tudor ügyében Szalóky János királyi biztossal Pa- 
czolaj nyitra-vármegyei faluban tanukat hallgatott ki. ^ 
Aranymiséjét 1705-ben Nyitrán ünnepelte. Meghalt 1709. 
augusztus 13-án. A káptalani mise-alapra 300 ftot hagyott. 

1693—1709. 
RACSAY JÁNOS, régi trencsénmegyei nemes csa- 
lád ivadéka, melynek egyik őse Endre, (nobihs Andreas 
de Rachya) 1560-ik évi szeptember 29-én zerdahelyi 
Dersífy Istvántól, hűséges szolgálatai ehsmeréseül s azon 
tekintetből, hogy a törökök által ősi birtokától megfosz- 
tatott és száműzetett, Sztrecsen faluban egy egész tel- 
ket, házzal és egyéb tartozékaival együtt adományban 
kapott. ^ A theologiát Pázmány intézetében végezte. 1679 
deczember 17-én pappá szenteltetvén, mindjárt szent- 
ilonai plébánossá neveztetett, hol rövid ideig munkálko- 
dott. 1683 deczember 4-től 1687-ig vagyóczi plébános 
volt. * 1687. október 19-én beczkói plébánossá, 1693-ban 
tiszteletbeh-, 1695-ben pedig valóságos nyitrai kanonokká 
és Isten áldásáról czimzett apáttá neveztetett, 1709-ben 
éneklő-, 1710-ben olvasó-kanonok, majd vál. prisz- 
tinai püspök és püspöki helynök lett. I. Lipót király 
1694. február 11-ikén kelt parancsára mint káptalani bi- 
zonyság, Körmendy János királyi emberrel felső-rultkai 
Ruttkay Istvánt és nejét lovas-berényi Bársony Borbá- 
lyát Patvarócz nyitramegyei falu és tartozékainak birto- 
kába bevezette.^ 1697. szeptember 26-án Rácsay János, 
mint dékán a káptalanban óvást tett Jákhn Balázs püs- 
pök intézkedése ellen, melylyel bizonyos altariához tar- 
tozó, de elpusztult alsó-zobori szőlőt néhány nyitrai la- 
kosnak átadott, oly feltétel alatt : hogy azt miveljék s a 

» U. o. Prot. 87. 158. 

^ U. o. Prot. 88. 145. 1. 

^ Nyitrai kápt. orsz. levt. 90 Prot. 126. 

* Nómethy L. id. li. 880. 1. 

* Nyitrai kápt. orsz. lovt. Statut. 1650. 277 

kilenczedet és tizedet iie a káptalannak, hanem a püs- 
pöknek és utódainak fizessék. ' 1699-ben E]szterházy Pál 
nádor meghagyásából, Pongnícz Endre nádori megbizot- 
tal Sennyey Pál alnádort, Jeszenszky Miklóst és Balassa 
Zsuzsannát turcsánkai, pravotiezi és nimniczai birtokaikba 
lieigtatta. Uj99-ben a nyitrai ferenezesektöl egy a gyürki 
határban fekvő ,. Fai-kas- Láz" nevű rétet vett 25 frton a 
nyitrai olvasó-kanonokok számára, melyet halála után 
egyik rokona Imreeh János elfoglalt ugyan, de Győrje 
Ádám leetor által jogtalan eselekményéról felvilágositva, 
1734-ben visszaadatott. (Kápt. mag. levt. III. 42. sz.) 
Meghalt 1728. február 26. A beczkói plébánia teinploui- 
nak l(>96-ban egy ezüst feszületet, 1728. egy mellékol- 
tárt, továbbá 300 irtot és egy négy mázsás harangot 
ajándékozott. ^ 1728-ik évi január 19-én kelt végren- 
deletében a nyitrai kegyes tanitó-rendiek nemesi kon- 
viktusának egy rokonságából származó fiúnak nevelésére 
1500 frtot, a nagyszombati papnöveldében egy szintén 
rokonságából megválasztandó növendék eltartásái-a I4(K) 
frtot; a káptalannak szent nn'sékre 2000 frtot hagyott; 
Kácsay és Dávid családokból származó, házasulandó ha- 
jadonok segélyezésére pedig 600 frtos alapitványt tett. 
N'égrendelelénck ezeki'e vonalközé szíivege a k<")ve1kezö : 
..Primo. DonnuH nicani rcsidcnlialeni diiaruin coii- 
lignalionuin in Caslro seu Civilalc supei'iori Nillricnsi, 
inlei- Dni lllnii Ladislai Szíuvnyi Kp|»i cl Cnslodis ab 
inlciioiM, ac Ivssinii I). Ladislai Pokor a siipciiori itaili- 
bus silualani, (piani a I Mio (juondain PauJo Moli'siczki 

• IJ. o. 8H. Prol. 4!». I. 

2 Diialszky .János. História .\rcis t-t < (ppidi Hcczkó ; i;{'.) 1. 
Közirat az (••í.vliázm((f?y(!Í k(inyvtárl)iin : Ufívaimtt (114. I.) olvasható 
iiái-.sayiiak a hnczkói anyakílnyvlicii li'vő kövctki'ző fclj('iryz(''S(' : 
...\imo I). 1G87 dio lí) ( )ctol)ns, accM-jitis diinissorialilnis ex .\rrhi- 
Dioocosi StrifíoniiMisi, <mií aiinis sciitcni in pcrsocutionihns vt jtori- 
cnlis continnis IVnno o.xistons sorvivi ox ordinationc' Hssnii. !>. Ja- 
(•()l)i llassko cl. Eppi Rosononsis, .\l)ltatis dv. Itajk, ac M. M. V. do 
Vá-íU-UjJioly rraoi>ositi, attnnc- Plt-nipolcntiarii Kpiti Nitrionsis I). 
Potii lv()roini)ay Adnűtiistrationcin oppidi Mivtzko suscojti, in locum 
11. D. Martini Surniany in Canonicuni Nitrifnscni [>romoti succossi." 278 

emi et pro priori qiiidem iam tribus vicibus aedificavi, 
nirsusque exustam novis expensis (postqiiam pcrprius in 
eandem ad flnos bis mille exposiiissem) rcparavi, una 
ciuTi terris ad eandem spectantibus, duobiis item pratis, 
iitpote uno Szásziano altero in Farkaslász nuncupatis, 
ac priori qiüdem in finis 36, altero verő in 25 finis com- 
paratis, prouti et vineam in promontorio Yblis Capituli 
Nittriensis Zobor, valleque Komlósvölgye nuncupatis, a 
diversis possessoribus aere meo comparatam, atque in 
unum corpus redactam, una cura Torculari et aedificio 
ibidem exstructis, et a superiori quidem parte vineae 
Dni Mathiae Kalstoífer Civis Nittriensis, ab inferiori verő 
viae aseendenti advicinatam, totum inquam hoc in com- 
plexo lego pro pia Fundatione Convictus Nittriensis 
Mattyasovszkiani, sub cura RR. PP. Scholarum Piariun 
erecti, ea sub conditione, ut unus Alumnus seu Convi- 
ctor de mea Familia Paterna quidem Racsaiana, Materna 
verő Davidiana de Isztebna in Cottu Arvensi oriunda, 
habito respectu maioris propinquitatis gradus ad moam 
personam, perpetuo ac successivis annis semper interte- 
neatur et alatur, pro cuius subsistentia seu intertentione 
volo ex lioc Capitali ad Smmnam finorum mille quin- 
gentorum surrecturo finos 80 legális anniii interessé Con- 
victui dicto cedere, residuos autem flnos 10 pro Charta, 
lotione aliisque necessariis mentionato consanguineo Alu- 
mno seu Convictori deputo : Quani domum si placuerit sivc 
pro defficientibus Parochis, sive in ahum quempiam pium 
usirni apphcare, vei cuipiam ex Dnis Canonicis pro se 
cum praespecificatis accessoriis comparare, vei dein Per- 
illustri Dno Fratri meo Georgio Dávid, moderno Vice- 
comiti huius inclyti Comitatus aut Affini dno Baroni 
Antonio Pongrácz vei alteri, Joanni Handel praespecifi- 
cato pretio pro se habere, aut Dnis Testamcntarijs ab 
infra denominandis, eodem vei altiori preeio distrahere, 
vei denique RR. PP. Piaristis sub dicto fl. 1500 Capita- 
lis, ac, uti expressum est, intertenendi Alumni seu Con- 
victoris onere pro se retinere, omnino contentus sum; 
modo haec mea quoad eundem Alumiuun sive Convi- 279 

ctorem talitej- ex Oonsanguinitate intertenendum dispo- 
sitio eff'ectiim deljituin sortiatur. 

Secundo. Ex quo multos haberem pauperes Con- 
sanguirioos, quibus pro illorum indigentia et mca Aqui- 
sitioiie gratiíicari, eosdemque in meliorum statum reponerc 
ncquirem comraodius, quam faciendo ct ordinando aliam 
piám Fundationem Tyrnaviae pro uno Alumno, et qui- 
dem ex priori puncto praemissa Familia mea Paterna 
et Materna ad prosequenda altiora Stiidia, ita quidein ut 
pracmentionatus Convictor si hic Nittriae siia humaniora 
Studia rite absolverit, et ad prosequendas Altiores Sci- 
entias idoneus í'uerit, Sin minus, altér quispiam ex iisdem 
Familiis meis Paterna vei Materna magis habilis ad Se- 
minarium B. Mariae Virginis piae Fundationis Szelep- 
csényianae Tyrnaviae sub cura RR. PP. Societatis Jesu 
erectum accomodetur. Pro qua Fiindatione lego et deno- 
mino })riino Flnos Rhen 900 Dno Baroni Affini meo 
Antonio Pongriu-z crga legale sex per cent. elocatos ; 
2-0 flnos oCX) Perillnstri condam Dno Petro Reimanusz 
et Relietae eiusdein M. Dnae Juliannáé Rutkay similiter 
nnituatos időst 1400 fl. ex quoruni logali Inlcressc volo 
nt íl. SO Seminario pro ('iusdeni Aliiiniii intertonlione, 
i'('li(|iii xcro íl. 4 dicio aliiiinio pi'o charta, lotione ac 
aliis neeessilalibiis ex annuo censu codant ac deservianl. 
(^110 in pnncio et Fundatione acceptanda ac confirnianda 
olficiose requirendum cupio A. R. P. Rectorem et memo- 
rati Seininarii Hegentem, ac (si nccessc fuerit) etiam A. 
U. P. Provincialeni. (^nae mea volunlas et dispositio u1 
snccessivis scnijicr 1(Mnj)ori})iis debito effectni niancipc- 
lur, ol'ficiosí! ac rratcrnc nupiiro, rogoque meos in olficio 
Lccloris Doiuinos fulnros SíictMsssores, qnaleinis (|noa(l 
ulniiii(|U(' liaiic liindaliotiem iiivigilcnt, u1 liiiic bonae 
iniciilioni rit(" sittisíi;it. <^)ii;ii(' ctiiiiii pro st;iltili(iri memó- 
ria, cl raligioriim ali(|iia c(»nipciisali(>nc volo, u1 a ílnis 
ÖO c\ mca |iMra1a ad iiilci'cssc ciocandis (pmtaiinis Ic- 
vciil ccnsiiiii provciiiciilcin. 

(^)ii:iito. j'vX (pi(» in hoc \'cti. ('api1nl(» iain ah annis 
íU i'csitlcrcm, maximé conveniens esse indicavi, nt in 280 

eodem qiioqiie maiori divinae (iloriao, ineique boiiae mo- 
moriae prospiciam. Idcirco pro Votivali Fiindationo lego 
et deputo praeprimis flnos 1000, Dno Magnií*. Báron i 
Stephano Rutkay erga legale sex per Centum per me 
elocatos, nec non fl. 300 D. Baroni Josepho Pongrácz 
consimiliter miituatos, dein ad rcsiduos flnos Mille atque 
in totó bis mille complendos dcstino meas votivales et 
quasvis Capitulares activas restantias meae portionis, ac 
denique ex alia mea síibstantia uti Vino etc. compleri 
volo, similiter erga legale elocandos, quod inter Dnos 
Capitulares, Capellanos item Musicos ac Campanatorem 
adinstar Castelliani et aliorum Votivorum, menstruatim 
distribui, singulisque mensibus, ad idemque Altare per 
me erectum Missam de Stephano Protomart. (quo die 
natus fueram) cum CoUecta pro Joanne Episcopo et al- 
téra Fidelium Deus etc. pro meis Progenitoribus et Oon- 
sanguineis singulis mensibus deeantari etc. Nittriae 19-a 
lanuarii 1728 Idem qui supra loannes Racsay m. p. L. S." * 

1693—1728. 
SPÁTAY GÁBOR. A hittudományokat a bécsi 
Pázmány-mtézetben végezte 1685-ben. ^ Mikor szentelte- 
tett fel, és hol kezdette egyházi pályáját ? ismeretlen. 
1698-ban már nyitrai kanonok és gradnai fő-esperes volt ; 
utóbb sz. Jánosról nevezett jánosii apát, apostoli főjegyző, 
éneklő-kanonok, majd helytartósági tanácsos és sar(ükai 
vál. püspök lett. ^ 1699. június 15-ikén a káptalannak 
mint ^Slattyasovszky László püspök jószágainak kor- 
mányzója jelentette, hogy Rákóczy Erzsébet grófnő, gf. 
Erdődy György neje azon összeget, melylyel neki neve- 
zett püspök a leclmiczi jószágért tartozott s melyet le- 
fizetni akart, sem Pozsonyban, sem Nyitrán el nem 
fogadta s a birtokra vonatkozó okiratokat kiadni vona- 
kodott. * Ugyanazon év június 20-án Vadász Ferencz 
kanonokkal mint káptalani megbízott jelen volt Fejér- 

^ Nyitrai káptalan magán levélt. F. I. 
- Car. Rimcly Hist. Collég. Pázm. 347. 1. 
" Prot. Lad. Kamánházy. 16. 1. 
* Nyitr. kápt. orsz. levt. 88. Prot. 350. 1. 281 pataky szül. Oesay Borbálya végső iiitrzkpdóséiK'l. ' 
1701. áitril l'~)-óii a káplalan olíílt felső-vámsi liázál, inc- 
lycl rövid idö óta Mallyasovszky László piisi^ik ós kaii- 
ezellár adományozásából birl, iiojiies Mattyaso\szky Fc- 
rencznek és nejének, Rády Annának, rész('>ki-öl vett 
bizonyos szolgálatok és kedvezmények viszonzásaid, en- 
gedtíí át és adományozta. ^ 

1705. szeptember 2-án a káptalan a 11. Rákóczy 
Ferencz fejedelem által Lévára összebítt, de ntólagosan 
Szécsénybe áttett országgyűlésre Spátayl, mint gf. Ker- 
esényi Miklós bizalmas emberéi küldolle, ^ ki ngyanolt 
országos gazdasági tanácsossá lett. ^ Részi vell az ónodi 
országgyülésrMi is, bol a sérelmek és a dikák (')sszeirá- 
sára kiküldött bizottságok tagjává választ o11i'd<. ^ 

' U. o. .'iSf). 1. 

■ U. o. 89. Prot. 84. 1. 

* Protocollum CapiUili Dccisioiins intranoas continens ab. Ifií)"* 
a kápf. mag-án levéltárában, hol czok olvashatók : .,p]t i[iiia Caiiitii- 
lum i»or mortcm diiorum fic suis incnibris (Schvach •■yorg'y ós Va- 
dász Forcncz) niniis ([iioad miiiicruin |>(!rsonariiiii diniiiuituni ossot, 
iii tanlum ost dcvcntiun, ut hodie, (hun hacc IractanMiius noiinísi 
fjuiuquc in'aosontes iii Consislorio (■(•iiipaii'ic vahii-rint, cl ex (iiiin- 
quo tantiim porsoiiis dobcbant diio ad inaiidatuni Sci'. I'riiicipis pro 
diota depiitai'i i-l fxniilli. Ex imiiii>ro ita<pi(' ."> pcrsonaniin, <pii 
uciiipo sünt noniinatim Hssnii Dl). loanncs Hácsay, (lalinfl Spálay, 
A. R. 1). loanncs Donianizsay, Francisciis Csonfifrády, Xic<ilans l'ri- 
liíszky unaninii voto ct consonsn. in |>ra(>s(>ntia oliain lllini ac Hini 
D. Loctoris (Szörriiyi Zsigmond) licct sul» (Uira Modici uxistonlis, 
donominati sünt pro hoo munci-o pubhco poragondo, pri-cibns otiam 
inflcclendo, uniis Rssmus 1). loannes Kácsay, .\bbas H('n(.'di<!tionis 
Doi, cr)nfrator ot concanonicns nostor ; altcr vcro, liííct niino abscns, 
liodio taincn Ujvarino rcdnx (^xpcctatus Rssnins D. (ialnicl Spátay, 
Abbas Jánosiunsis .VDiaoonns (iraduonsis Confnvtor vl ooncanonicns 
nostíM-, alinndo otiani por Kxct'll. D. Siipromnm líenoralom ad latus 
snnin assumptns, ot cnm ])raüfato Principali suo praosons in prac- 
s(;ripta diota futurus sporarolnr ot vidonítur. In inx; oliani nia^''nani 
liduoiam liabons Capitnluni, (piod dictns Kxf-olhnus (Icncralis (jín'if 
liorchónyi Miklós) hac in jiarto non őrit contrarius ; cnm ipsoniot 
optimo scirot nostrani iiamilatoni. statnni ot oonditononi." 

■* Kolinovics. ConinuMilar. do Uob. llnnfir. I>>1»- Hl- ]>• •'"'■5. 

'' Dr. Ahhisy Antal. .\z 1707. övi ónodi orszá^'u'yiiiós tórtt'-- 
nolo. 47. 72. 11. 282 Midőn a nyitrai vár 1708-ban a császári hadsereg 
által osti'omoltatott, Spátay kót kanonok-tái'sával ^ a vár- 
iban maradt, s annak augusztus 25-én történt feladása 
után a győztes had parancsnokának meghódolt, miről 
gróf Bercsényi Miklós értesülvén, annj^ira felindult, hogy 
augusztus 26-án Rákóczy fejedelemnek tett jelentésében 
ezeket irta : „Rettenetes dolog, azt nem hittem volna 
soha is : Spátay labanczczá lett, penig még eleiben ment 
az németeknek ; már talán nincs pap úr, az kinek em- 
ber hihessen, az püspökön (Telekossyn) s az én papo- 
mon kivül." ^ Nincsenek ugyan tüzetes adataim, melyek 
Sípátay kanonok 1704 — 1708-ki politikai szereplését kel- 
lően megvilágítanák ; azonban az események megfigye- 
léséből merített lélektani okok is elégségesek annak 
megfejtésére, mért lett Spátay és több más „pap úr" 
kuruczból „labanczczá". Hogy a papság soraiból, mely a 
17-ik század szabadság-, Yngj helyesebben mondva, pro- 
tesláns vallásszabadság harczaitól, azoknak határozottan 
katholikus-ellenes irányánál fogva távol tartotta magát, 
sokan Rákócz}' j)ártjára állottak, s az általa védelmezett 
ügyet buzgón támogatták, az mindenekelőtt a fejedelem 
nemes lelkületének és rokonszenves egyéniségének, va- 
lamiül azon körülménynek tulajdonitandó, hogy nem 
csak ő, hanem főbb vezérei is jobbára katholikusok vol- 
tak ; minélfogva a papság bizton remélhette, hogy hon- 
szeretet sugallta szabadság-vágyának, vallásos meggyő- 
ződésének és kötelmeinek sérelme nélkül áldozhat. Ké- 
sőbb azonban részint a némely felvidéki kath. plébá- 
niákban protestáns kuruezok által elkövetett hatalmas- 
kodások, részint az ónodi országgyűlésen lefolji., s a 600 
év előtti aradi ember-mészárlásra emlékeztető véres jele- 
net, végre az ugyanott kimondott abrenuntiatio határo- 
zata, nagyon lelohasztották, sőt teljesen el(jlto1ták a 
papság előbbi lelkesedését. Bercsényinek teli;it, a t()rtén- 
tek után nem volt oka a i)ap()k uiagaviselelén megbot- 

' Az i'u'yik Pj'ili'szky Mikhis vdII, ;i másiknak iicvo isinorotlen. 
'^ Tlialv Kálmán. Archívum Hákoczianum. VJ. 45. 283 mnkozni ; mert a szabadsiigharcz sorsa az utóbbi ónodi 
határozattal már cl volt döntve, s a zászlójához hűtlen 
néhány hadvezér elpártolása csak siettette az ügy lyuka- 
sát, melyet a politikai intézők hibái és versengései idéz- 
tek elő. ' 

Az 1714-ik évi pozsonyi orszá<^'gy ülésen ismét káp- 
talanát képviselte, s az ugyanott megválasztott új nádort 
a karok és rendek nevében ö üdvözölte.^ ITKl június 

' Nem akarom gróf Bercsényi érdemeit kisebbitcni, midőn 
róla a legilletókosebb forrásból, II. Rákóczy Ferencz emlékirataiból 
egj'ct-mást idézek. „Bercsényi modorát, ki nem tűrte az egyonlősó- 
got, alantasai keménynek és elviselhetlennok tartották ; kedélyessé- 
gében lulságosan csipős és gunyoros; komolyságál)an ledér; feddé- 
sében keserű és megvető ; saját nézetéhez konokul ragaszkodó, má- 
sokét többnyire ócsárl<>, ékes szavakkal bővelkedő, tetteiben ingadozó, 
aggályokkal telve ; tanácsaiban, szellemének túlcsajiongása miatt, 
liatározatlan, a balsikerű eseményeket mindig másoknak tulajdoní- 
totta. Bercsényi rokonszenvből és szükségljöi ragaszkodott szenié- 
lycmliez ; én viszont barátságbi'd tűrtem és fékezlietlen természeté- 
vel mentegeltem viselkedését .... A közvélemény közönségesen 
fösvénységgel ós birvágygyal g^'anusitotta, amire kéi)telen volt. F'u- 
karnak tartották, mert velem megelégedve, nem igyekezett mások- 
nak rokonszenvét megnyerni, s ez az oka, Imgy kívülem széles 
Magyarországon nem volt l)arátja.'" Mcmoíics du Príncc Fi-ancoís 
Hákóczy. (Tome V. do 1" llisloiro des Révolutiítns íIc Ilongrie. \ la 
llaye. 17;«). - ]>. 114 -IIC.) 

■^ S[»átay Pozsojiyban 1714. októln-r 17-rn kelt jtíiiMid'srlicn, 
egy(!l)ek között, ezeket közli a káptalaiuial : ..Siiao Mattes (Ili. Ká- 
roly király és Erzsébet királyjié) die elai»so sal»ato (októbci- lü-án) 
advenerunt, ([uil)us (ji)viam fuimus ustpin ad coulinía lícgni, ulii 
|»er Fminontissiuuim di<;tion(> ad Iiniicralorom latina, ad Fnipcratri- 
cem verő germauica salutati suut, (pii ctiam taliter respondorunt ; 
tandem peracto osculo maiuniiu |irocessimus, et aute gradus into- 
rioHíS induti praestolantes casdciu Maifstafos ad Saíiclluui indux'- 
iiiiis, mI)Í ilecanlatum est Te Deum. Dio l."i-a praosiMiíis Sua .Mattas 
candidavit 1). Nicolauni í'álfy, I). Stcplianuni Koliáry cl D. l'jfa- 
lusi |ii() Orii(;io I*;diilinatus, ex ipiilms priniiiin clegimus, ipii ot |>or 
Suaiii Mattom conliiiiialiis est, ipicni die si'ipicnti id esi l(!-a no- 
iiiiiic licgiiicolaí'um ín Domo viiidi oxigua dictiuM(iil;i sabitavi. 
lOadiMii (lic I). Aiuhr.is llimyaili lai-tns N'ico-I'alalinus, ct I ). Nagy 
l'i'otouotarius l'alalinalis. Ilcm Dnus Slcplianus Kobáry pci- Suani 
MattiMU doclaratiis est ludox Cuiiac; ipii tami'n spciando se possc 
ali oo oiicic libcraic, vaiias apud Siiaiii Malti-in focit insianlias, scd 284 10-én a káptalanban tiltakozott Rácsay János olvasó- 
kanonok ténye ellen, raelylyel az éneklő-kanonok java- 
dalmához tartozó bizonyos birtokrészietet ezen stallum 
megüresedése alkalmával elfoglalt és mint olvasó-kano- 
nok is megtartott. ^ 1715-ik évi júniusban gróf Eszter- 
liázy József és Ferencz fivérek keretére, a közöttük s az 
ürménjá közbirtíjkosok között Jattó puszta és Ürmény 
mezőváros határa iránt felmerült viszályban, a káptalan 
a helyszínén megejtendő vizsgálat és határjáráshoz Spá- 
tay Gábor éneklő- és Prileszky Miklós őr-kanonokot 
küldötte ki, kik ugyanazon hó 26-án a meghivott érdek- 
lettekkel együtt a helyszínén megjelenvén, a határokat 
Balogh Sándor szolgabiróval és Dávid János esküdttel 
bejárták és megállapitották. ^ 

A nagy tudományáról országszerte hires férfiú 1722. 
május 27-én rögtöni halállal múlt ki s a kövesdhegyi 
templom sírboltjában temettetett el. A székesegjiiázban 
végzendő misékre 2000 ftos alapítványt tett. ^ 

1698—1722. XVIII. SZAZAD. 

GYŐRY ÁDÁM, nemes Györy Miklós fia, született 
Trencsénben 1662-ben. "^ A hittudományokal a bécsi Páz- 

incassiun ; unde liodio circa Iioram docimam luatuliiiam iurameiitum 
deposuit. Pi-o Ofíicio Conscrvatoris Coronae, quod per i)romotíonem 
D. Palatini vacabat, per Suam Mattom liodic candidati fucrunt D. 
Thonias Nadasdy et Sigismnndus Batthyani, et liüi'um prinius voto 
oiunium electus et jier Suani Mattem confirmatus est, qui tamcn 
propter sinistram valotudini'm absons, inramcutum non dei)osuit, et 
in crastina fiuictione (a királyné koronázásánál) por Fratrem Fran- 
ciscum supportabitur, s. a. t." (Nyitr. kápt. magán levt. Fasc. 
XV. lit. o.) 

• Nyitr. kápt. orsz. levt. 01. Prot. Xi. 
2 U. o. 165. 

^ Protocoll. Lad. Kamanházy. 

* Visitatio Arclii-Diaconalus Ti-encliin. per loanneui Frideczky 
1700 180. 1. :íöo mány-intézetben tanulta s azok borostyáiiosa lett. ^ 1(>S7- 
ben pappá szontoltetett ; lG88-baii már iiagy-siiri plébá- 
nos volt. innen ugyanazon év június 1-én átment a hyb- 
bej plébániára, (Liptó vármegyében) majd cletvai, lOÍIT-iic 
évi szeptember 4-én pedig trencsén-városi plébános lett. ^ 
1701-ben nyitrai kanonokká, 1705-ben a Bold. Szűz Má- 
ria gágyi apátjává, 1711-ben trencséni fő-esperessé ne- 
veztetett, továbbá is megmaradván trencséni hivei kö- 
zött, hol a katholikus hitélet fejlesztése és megszilárdí- 
tása körül haUiatatlan érdemeket szerzett. ^ Itteni pász- 
torkodása alatt szentelte fel Mattyasovszky László püs- 
pök a trencséni plébánia-egyházat 1698-ik évi június 1-én, 
mely alkalommal, tekintve, hogy ezen templom a libor- 
csai birtok átengedése óta állandó jövedelemmel nem 
bir, a várost ezen hiány pótlására hivta fel. E felhívás 
következtében Trencsén sz. kir. város tanácsa 1700-ik évi 
ápril 10-én kiadott alapitó-levelében a templom szükség- 
leteire 700 ftnyi tőkét ajánlott fel, úgy, hogy ezen fel 
nem mondható tőke után évenkint 42 ftot fizetni fog. * 
1721-ik évi május 81-én mint a nyitra-egyházmegyei pap- 
ság képviselője. Pesten a valbisi ügyek megvizsgálására 
kiküld(")tt bizottság előtt üniiei)ély('sen tillakozott a i)ro- 
lestáns(jk követelései s az IbOG-ik évi kiegyezés |)(»n1jai 

* Rimoly. História Collog'ii P.azmániani. \'>~. I. 
- N('>nu'tliy L. Scrios Paio(;liÍ!iniiii. (1(14. 1. 

* Diilmiczay István (Mctaiiioriiliosis Kiilci (irtluxloxai" . . . Cas- 
sov. 1774. !K). 91. 1.) okkópcn nu''ltatja (íyőry A<lám triMicst'-ni iniikii- 
(lósét : ..Adniinistrata iimltos aniuis ciiin inajíiio (\atli(ilic«»niin íihmm>- 
incnto Panifliia Troiichiiiicnsi, ('.x<!lusisr|iio autlioritati" (•acsaivD-rc^'ia 
ali Dinni [larochialiiim inunioniin ailiniiiistratioiic Prai'dicantilxis, 
(itiani r('S|)i'ctii suoiiiin, insiiix-r al) ipso Civilatis inli'rioris iii- 
f^rossu i>it)l)il»itis. Püst j)liirinia liic ct per tf)t»ini Arclii-|)ia«<matiim 
suiim Trcncliinionscni praclara Zcli .VposlnliiM posita nii>mim»'iita iii 
soncctuto hona ot plcna niontoruni Nitriani translaUis, Vicaria po- 
tostatc al) Excolimo suo Dioecosano Diooccsini niodcrari íushus ouni 
so i)raol)nit, ul spociiUun fuorit aniniarnm (^nratoril>ns (^aruni virtu- 
tiini, ([uaií A|)ostoli(;o viro csso dohcnt j>ropria<'. Duni adluir .\rrlii- 
Diaconuni af^orot Troncliinii, constantor l*atrt's Sociolalis losn Sol- 
nonscs contra liaoroticos pn>ti'y(>l)a1, adrral aiillioritalo. 

* (íuszlinv. Vis. Can. I7ll<;. 1. :!.'!'.). 286 

ellen, a mennyiben azok a katliolikusokra nézve sérel- 
mesek, Trencsén város nevében pedig emlékiratot nyúj- 
tott be. ' 1730-ban előrehaladott kora miatt, buzgó lel- 
készi működésének terét elhag}'\ráii, a nyitrai káptalan 
körébe vonidt s ugyan akkor éneklő-kanonokká és gróf 
Erdődy László püspök helynökévé neveztetett. Tevékeny 
életét 1738-ban mint olvasó kanonok fejezte be. Végren- 
deletében püspökének 10 db aranyat, Nozdroviczky István 
vikáriusnak 3 aranyat; többi kanonok-társainak 2 — 2 
aranyat, temetésére 100 ftot, az egyházmegyei alapnak 
50 ftot, a székesegyháznak 5 akó bort, a nyitrai kegyes 
tanitó-rendiek, ferenezeseknek és kamalduliaknak 50 — 50 
.ftot, a trencséni főesperesség plébánosainak 50 ftot, a 
székesegyházi karpapnak 24 ftot, a njátrai mocsonoki 
és trencséni szegények házainak (Xenodochia) egyenkint 
12 mérő gabonát s. a. t. hagyott. (Prot. 101. 13. 1.) 

1701-1738. 
PRILESZKY MIKLÓS, príleszi Prileszky János és 
Huszár Judit fia, ^ és Prileszky Pál tekintélyes ügj^^éd, 
ki azonban ágostai hitvallású vala, testvér-bátj^ja. ^ A 
theologiát a bécsi Pázmány-intézetben végezte 1688-ban. * 
1695-ben nyitra-városi plébános, 1702-ben nyitrai kano- 
nok, utóbb Szent-Lélekről nevezett báth-inonostori apát, 
1709-ben őr-, 1722-ben éneklő-, 1728-ban olvasó-kanonok. 
Jeles egyházi szónok volt, s a közügyekben is tevékeny 
részt vett. Meghalt 1730-ik évi május 6-án. •'* — Végren- 
deletében vagyonának nagyobb részét a haluziczi (akkor 

' Lányi K. Magyar föld Egyháztörténetei. III. 16. — Protocoll. 
Ad. Gj'^őry et Lud. Sztárek. 115. 

- Nyitr. kápt. orsz. levt. 87 Prot. 20.3. 

^ Muricos Nobilissimae et novissimae Diaetao Posoniensis 
Seriptori sparsi. Puchovii 172S. pag-. 95. 

Ezen kcvé.ssé ismert, és keresettnél kerosottobb szók özönével 
classicismnst negélyző védirat szerzője — Balogh János szkalai plé- 
bános (utóbb tiszteletbeli kanonok) a könyv 97-ik lapján olvasható 
jegj^zete szerint, — Magin János dubuiczi plébános és czimzetes 
kanonok. 

* Himcly id. li. 855. 1. 

^ Prot. Lad. Kaniánházy. 17. m plebánia-)templomra hagyta, mely 1733-ban ffl is épít- 
tetett. ' 1702 1780. 

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ, kis-szön-iiyi Szörényi .Mihály 
és Pap Zsuzsanna negyedik fia, Szörényi Zsigmond, tra- 
guri vál. püspök és nyitrai olvasó-kanonok testvér-öcsese, 
született a treneséni várban 1670. október 24-én. Alsóbb 
iskoláit Nagyszombatban elvégezvén, a pozsonyi ,Eme- 
ricanumba' felvétetett. A bölcseletet s a hittudományok 
első évfolyamát a nagyszombati egyetemes papnöveldé- 
ben tanulta s l()94-ben bölcseleti magisterré lelt. A ki- 
tűnő tehetségű és példás viseletű növendéket ezután gróf 
Kollonich Lipót biboros-érsek akaratából, elöljárói a sz. 
Apollinárról nevezett római intézetbe küldöttek, hol 1G97. 
márczius 23-án Sperelli bibornok áldozárnak szentelte 
fel. Rómából mint hittudor és apostoli fő-jegyző vissza- 
térvén lGí)9-ben lelkészül Rajnára — Elsztergom várme- 
gyében — küldetett, hol a mohácsi vész óta kath. pap 
nem működött. Állomását elfoglalván, egyéb küzdelme- 
ken, szorongatásokon és nélkülrtzésekeu kivül, két hétig 
az üres és elhanyagolt tem])loml)Mn kellett laknia ; de élő 
hite s ajjostoli buzgósága semmibe vévén az ellenséges 
támadásokat és ármányokat, s daczolva a fenyegető élet- 
veszélylyel, 10 évig nem csak rendületlenül védelmezte 
az igazságot, hanem hódított is, inniyini, hogy ottani 
pásztorkodása alatt ir>f) mind a két lelekezetü jjrotestánst 
és ariánust vezetett vissza a kath. egyház kehelébe. 
1709. január 1-én gróf Krdődy László i)üsp(»k nyitrai 
kanonokká és székesegyházi főesi)eressé, 17ll-l)en pedig 
1. József király a Rold. Szűz Mária rajki ajíátjává ne- 
vezte ki. A Matlyasovszky László j)üspr)k által S növen- 
dék szám;ira alapított j)ai)n(»velde igazgatójává kijelCdve, 
az intézel mielőhbi felállitása- és megnyitása kiirül buz- 
gón fáradozott s a/1 171Ö-től 1719. november l-ig kor- 
mányozta. 1714-heii gradnai fő-esperességre előléptetve, 
főj)iisz1oi-a nieghagVi'isáhóI í'öesperesi kei'üle1(''1 k;'iiionsze- ' Visitatit) ADiiiiídiíitiis TiiMicliiiiiciisis [n'V loaiincni Ladislu- 
idfs. 17;{:J. 288 

mleg meglátogatta ; ugyan azon évljen írt és kiadott egy 
munkát ily ezim alatt : ..Manuale Neo-Canonicorum Tyr- 
naviae 1714." ^ A tanulcj ifjúságnak, különösen pedig 
azoknak, kik a tudori fok elnyerése czéljából nyilvános 
vitatkozásokat tartottak, nagylelkű pártf(ígója volt. 1718. 
január 30-án a duleinói püspökség czimével lett kitün- 
tetve. 

Szörényi László nem csak az egyházi tudományok 
terén tündöklött, hanem tágas körű jogi ismeretei s a 
közügyek iránti meleg érdeklődésénél fogva, a káptalan 
számos ügyében a legjobb eredménynyel járt el. A vár- 
megye is többször igénybe vette tevékenységét ; gróf 
Pálífy Miklós nádor pechg 1719-ben a hétszemélyes táb- 
lának Pozsonyban tartandó üléseihez választott bírónak 
hivta meg. Ernyedetlen munkásságának egyik bizonyíté- 
kául szolgál a káptalan magán levéltára is, melynek nagy 
számú, részint régiségöknél, részint rongált állapotuknál 
fogva nehezen olvasható oklevelét sajátkeziüeg lemásolta. 
Az egyháznak s a közügyeknek tett eme jeles szolgála- 
tai arra mditották gróf Erdödy László püspököt, hogy 
Szörényit a káptalan helyettes olvasó-kanonokjává, vala- 
mint saját helynökévé és általános ügyhallgatóvá nevezze 
ki. 1722-ben meghivatván a pozsonyi országgyűlésre, ott 
többféle bizottság tagjává választatott s egyszersmind a 
]\Iagyar- és Morva-ország közötti határok rendezésénél 
mint királyi biztos vett részt. A következő év június 
hava 24-ikén kir. helytartósági tanácsossá neveztetett ki, 
s mint ilyen 1724. márczius 21-én tette le hivatalos es- 
küjét a pozsonyi várban az erre kiküldött királyi bizto- 
sok előtt. — 1730. május 18-án olvasó-kanonokká lett 
beigtatva és püspöki hehniökségében megerősítve, mely 
kettős hivatalnak minél sikeresebben megfelelni óhajt- 
ván, a helytartósági tanácsosi méltóságról 1731. január 
15-kén önként leköszönt. 1732-ik évi májusban Nyílra 
Vixrmegye felhívására Lotharingiai Ferencz föherczeget, 

* Petrik Géza. Mag-yarország' Bibliographiája 1712^1860. III. 
5(3o. 1. Ujabb kiadása némely bövitésekkol. Pozsony. 1738. 289 

mint Magyarország helytartóját egy diszes küldöttség 
élén üdvözölte. P] kiküldetéséről Nyitrára visszajővén 
Szörényi, remélte, hogy most már csendben és nyngod- 
tan élhet kettős hivatahinak és ájtatosság! gyakorlatai- 
nak. Azonban az isteni Gondviselés másképen határozott. 
Ugyanis Pataehich Gábor szerémi püspök gróf Csáky 
Imre bibornok halála után a megüresedett kalocsai érseki 
székre emeltetvén, III. Károly király a szerémi püspök- 
séget 1738. angusztiis 13-án Szörényi Lászlónak adomá- 
nyozta, ki 1734. február 15-én megnyervén a pápai meg- 
erősítést, ugyanazon év ápril 4-én püspökké szenteltetett. 
Ugyanakkor a szerémi püspökség szegényes ellátása mi- 
att a királyi kegyelem sz. Péterről nevezett pozsegai 
préposttá nevezte ki, s hogy azon esetre, ha netalán a 
keresztény név ellenségei, a törökök szomszédságánál 
fogva püspökségének területéről távoznia kellene, biztos 
menhelye legyen, pápai felmentés mellett a njitrai ka- 
nonoki stallum élvezetében is megmaradt. Szörényi püs- 
])öki székének elfoglalása után, egyházmegvéjét megis- 
merni vágyván, ajtosloli s atyai látogatását azonnal meg- 
kezdette ; mely alkalommal mindenfelé az (M'kölcsi és 
anyagi j)usztiiiás nyomaira akadván, e szomorú álla])ot 
m(!gvállozta1ásán oly lángoló hévvel munkálkodott, hogy 
rövid idő alatt tcibb plébániát alapított, templomokat 
(Mnclt, a j)iisi)öki lakot helyreállitotta, s az összes főj)api 
szerelvényeket saját ])énzén beszerezte. Kgyházmegyéjé- 
nek egy növendékpa])ja számára Nagyszombatban ala- 
pítványi, tett; a majki zárdában létező kanudduli reme- 
téket kiilíinösen pártolta; szóval, egyházmegyéje érdeké- 
ben mindent megtett, amit korlátolt anyagi helyzete csak 
megengedett. Rendes széklielye Pétervárad voll ; azon- 
kívül Kajilol-oii (Pozsega-vármegyében) is volt lakása. 
1747-ben a nyitiai székesegyliázban nagy ünnepé- 
lyességgel tartotta meg aiany-miséjét, gróf Eszterházy 
Imre nyítraí i)iisp("»k, gyaraki gróf (írassalkovieli .\nlal 
és más fő-»n"ak, megyei tisztviselők, nagvszánui papság 
s a liivek sokasága jeb^nlétébeii ; mely alkalonu'a .Miiria 
Terézia királynő egy értékes, nevév(d díszített j)üs[)(iki 290 

gyűrűvel örvendeztette meg az érdemes főpapot, melyet 
az uralkodónő meghagyásából, a szent ténykedés kezdete 
előtt tűzött ujjára gróf Eszterházy Imre püspök. Ezen 
ünnepély után már csak rövid ideig kormányozta egy- 
házmegyéjét. Ugyanis 1749-ben túlhaladván korának 
78-ik évét s testi erejét hanyatlani érezvén, nehogy e 
miatt az Istentől reá bizott egyházmegye legkisebb hiányt 
is szenvedjen, segédpüspököt kért és ismételt kérésére 
nyert is Givovich Miklós személyében, kinek püspöki 
jövedelmének felét engedé át ; ő pedig nyitrai kanonoki 
házának csendes falai közé vonult vissza, hogy életének 
hátralevő részét egyedül Istennek és saját lelke üdvének 
szentelhesse. Szobáját, mely inkább remete, mint püspök 
lakásához hasonhtott, ezentúl csak ritkán hagyta el s 
éjjel-nappal imával, olvasás- és Írással foglalkozott. A 
Boldogságos Szűz iránti tiszteletét fiatalabb korában az 
által tanúsította, hogy minden szombaton éjjeli 11 és 12 
óra között a lakásától fél órányi távolságra fekvő kövesd- 
hegyi templomhoz hű és titoktartásra kötelezett szolgája 
kíséretében mezítláb zarándokolt; és ezen tizenöt évig 
folytatott ajtatossági gyakorlatai közben alig találkozott 
valakivel és senki sem tudott azokról. Gyermeksége óta 
alázatossághoz és szelidséghez szokván ; s indulatait és 
hajlamait szűnetlen őrködés, ima és önmegtagadás által 
megfékezvén, mindenki iránt nyájas, társalgásában vidám 
és előzékeny volt, és senki sem gyanította, hogy az eré- 
nyeinél fogva mindenkitől tisztelt, nagy tudománya miatt 
mindenkitől bámult férfiú, kinek arezáról béke, szeretet 
és boldogság sugárzott, mily irgalmatlanul sanyargatta 
önmagát. Csak halála után, midőn ágya és a fal között 
megtalálták ama szőr-mellényt, melyet gyakran viselt, 
s még inkább midőn felfödözték ama borzalmat keltő 
lánczokat, melyek gyenge testét körűl-övezték s azon 
az évtizedeken át behegedt és megújult sebhelyek nyo- 
mait láttatták, tűnt ki, mily iszonyú küzdelem, mily foly- 
tonos szenvedések árán szerezte meg azon magas fokú 
tökélyességet, mely csak az Istennel egyesűit lelkeknek 
sajátja. Istenes életéhez méltó volt halála is. 1752-ik évi 291 

október 24-én, midőn életének 82-ik évét töltötte be, 
minden súlyosabb betecfség nélkül, és csakis í^yen^-esé- 
get érezvén magához hivatta gyóntatóját Ujlaky György 
kanonokot és egész életéről általános gyónást végzett, 
hogy — mint monda — - ugyan azon napon, melyen a 
földnek született, az égnek is születtessék, vagy ha még 
tovább is élnie kell, Istennel kiengeszteltessék. ' Gyen- 
gesége miatt ágyát többé el nem hagyhatta ; végre ugyan- 
azon év november 13-án, miután az angyalok eledelét 
többször magához vette, fájdalom nélkül és csendes ima 
között adta ki végső lehelletét. ^ 1709 — 1752. 

A szent életű főpap halála mindenütt nagy figyel- 
met és részvétet keltett. Erényeinek legszebb emléket 
állított a nagy XlV-ik Benedek pápa azon brevevel, me- 
lyet ez ügyben gróf Grassalkovich Antal kir. kamarai 
elnökhöz intézett. Illőnek tartom, hogy ezen kevéssé 
ismert, vagy inkább a feledésnek átadott brevét itt szó- 
szerint közöljem : 

Benedictus P. XIV. 

Dilecte Fili, Nobilis Yir, Salutem el Aposlolicam 
Benedictionem. In Nobilitatis Tuae Litteris hiunanissiiuis, 

* „Ut quo dio in huno mundum, in Arco Trenchiniensi natus 
fuisset, codem dio ctiam Coclo ronasccrotur ; aut si mors tardaret, 
9alt<!m reconciliarotur." K szavakat Ujlaky Gyíirgy kanonok jo}íA'f'7.tr 
fel ama t(!rjodclnios jclent(''sl)on, molyct Szü.ii''nyi László haláláról 
jtiisjiökóiiok, gróf Eszlorházy Imr»''nok 17;V2. doczembor H-ím lőtt, 
s niolylKui Iofirnafi"yobb rt^szlotcsst^g-ifcl irja le az omlitott Idncz-övct, 
mnlyot a boldoji^iiU, amint az egy apró 6rcz-lcmozre vrsntt (''vszáni- 
ból kövütkozt(ítlietü, 1718. óta viselt, s molylyel, miután az többó 
testétől elválasztható nem volt, cd is temettetett. 

^ Vita Illuslr. ac lími condam I). Lad. Szörényi etc. a ..l'rolo- 
collum Ladislai Kamánliázy 1!) '24 lajiján ; nudy életrajz valószi- 
niiIo(í kivonata azon kéziratnak, mely XlV-ik Honedck jiápa breve- 
jébcn onilittíUik, s m»dy idézeti forrásunk szerint ki is adatolt; e 
kiadványnak nyomára azonban sehol sem akadtam. Uyy látszik, hog'y 
Mindszenti Sámuel is (id. m. V. ;567-G8. 1.) Ufí^yan azon forrást liasz- 
nálla, bár nem idézi. - Ugyancsak ezon adatok nyomán irta Miilojrli 
.\}^osl (jelenlei; liszt, knnonok) „Septem Divi Dioecesis Nilrionsis 
I*alroni ac. Tulelares" cziinii, IJoskováiiyi .\pfoslon püs|)öknek lHrin-l)on 
iVlajánliill numkájában (kézirat) Szörényi életrajzát. 

vr 292 

quas die 15-a Mensis Mártii proxime elapsi ad Nos dare 
studuisti, singiilare filialis Tuae erga Nos et Apostolieam 
hanc Sédem observaiitiae testimonium complexi sumus ; 
hiiic quoque addere voluisti insigne muniis, quod Pater- 
nae Nostrae Charitati obvenit acceptissimum, nimirum 
manuscriptum Librimi, in quo continetiir et totiiis vitae 
ratio, actonunque series bonae memóriáé Ladislai Szöré- 
nyi, diim in humanis ageret Episcopi Sirmiensis, et duas 
quoque tanti Antistitis effigies, quae ad vivimi exhibent, 
quaecunque in ipso Manuscripto Libro consignata sünt, 
atque Timicellam ex crinibus eqiűnis, et ferreas catenas, 
eis quas ille deferebat simillimas misisti, ut omnia ma- 
gis, magisque confirmarentur. Non possumus omni procul 
dubio satis aptis verbis explicare, quam eífusa laetitia 
affecti, in hiunilitate Cordis Nostri Gratias egerimus im- 
mortales Supremo Pastorum Principi lesu Christo, euius 
Vices immerentes gerimus, quod in diebus nostris eum 
largitus fuerit Antistitem, qui omnibus Pastoralibus Vir- 
tutibus instruetus, verbo et exemplo ita praeluxit in Ec- 
clesia Dei, ut Ecclesiarum Pastores popiűique universi 
habeant, quem admirabilem praedieent et imitentiir. Főre 
autem in Dominó confidimus, ut bonorum omnium lar- 
gitor Deus, misericordiarum Páter, qui illum dedit in 
terris ad exemplum, ad Coelum receperit, ut Nobis etiam 
sit Intercessor. Quamobrem maximopere eum Nobilitate 
Tua gratulamur, non sohun de amicitia veteri, et fami- 
liari consuetudine, quae Tibi eum Praesule optimo sem- 
per intercessit, verum etiam de sanguinis arc^ta quadam 
necessitudine, quae iam inde a Maioriljus vestris orta in 
vobis, postremo magis etiam un ita et conflrmala fiiit, 
Persuasum verő Nobilitati Tuae esse cupimus, Nos pro 
Litterarum ofíicio et huiusmodi munere Tibi gratiim ob- 
strictumque Paternum Animum Nostrimi profiteri, stu- 
diosamque ad Nobilitati Tuae per opportmias oecasiones 
gratificandum gerere voluntatem, cuius pignus esse volu- 
mus Apostolieam Benedictionem, quam uberrima eum 
Coelestium Charismatum Copia eonimictam, Tibi dilecte 
Fili, Nobilis Yir, Tuaeque Domui peramanter impertimus i 293 Dátum Romae ;ii)ud S. Mariam Maiorem sub Anniilo 
Piscatoris die 12 Maii MDCCLIV. Pontificatus Nostri 
Anno Dccimo Quarto. 

Püspöki megyéje érdekében kifejtett áldozatkészsé- 
gét már érintettem ; hátra van még, hogy Nyitrán tett 
alapitványai és hagyományairól röviden megemlékezzem. 
1724. január 23-áM kelt alapító-levelében testvér-bátyja 
néhai Szörényi Zsigmond 1300 ftos mise-alapitványát 
2000 ftig kiegészítette. ^ Végrendeletében pedig a nyitrai 
székesegyháznak 200 ftot, Mária Terézia királynének egy 
ó-szövetségi ezüst érmet, egy Flavius-Konstantin-féle 
aranyat, s egy régi szlavóniai ezüst-pénzt; a nyitrai 
káptalan tagjainak egyenkint 3 aranyat, a nyitra-városi 
plébánosnak 2 aranyat, a székes egyházi kar-papoknak 
1 — 1 aranyat, gyontatójának Ujlaky kanonoknak egy 
zöld szalagról függő mell-keresztet, a nyitrai kegyes ta- 
nitó-rondiek — ferenczesek- és kamalduliak zárdáinak 
30-30 ftot, a iiyiliai szegények házának 100 ftot, a felső- 
szőllősi Mária-kiiiioliiának egy püspöki gyürüt és mell- 
keresztet, ugyanannak sz. misére 150 ftot és alapitvá- 

' 1724. Fuiulalionalos Literae Ijadislai Szörényi El. Eppi Dul- 
cineiisis, (■luioiiici Nitrionsis pro Sacro Votiva in Cathcd. Ecclesia 
Nitriniisi (;cl(!l)riin<lo. - ..In Nomine Patris et Kilii ot Spiritus San- 
cti Ámen. I*ro (üoria Dei ot .Vnimao nioao SaliiUi. Ad Summám 
Millc tnícontonim flnor-iim, jx-r |)io rlolnnotum Frafrom mcum dcsi- 
(Icralissinumi SiMlsmundiim Szíirónvi El. Eppiim Trajíiirionsom, 
l'rai'po.sitiim DümösiL-nscm Lcclorcm Vicarium ot ("anonicum Nitt- 
ricnsom, jtro Missa Votiva, monstruatim in Alma Cathodrali Eccle- 
sia NiUiii'Msi de S. Siííismiiiido Uep- ct .Mart. Icjíonda Icfratornm, 
addo cl st.iliiii in iiiaiiilms \'cii. ('apituli Nittricnsis dojniuo ílnos 
Rlicii. ScptingM^ntos siil» f'onditionilMis s<'<|U('ntil>us l-o nt praodicta 
MisHa votiva, <pia(í liaclcwius Icf^ohatiir a modo cantotur. l2-o Vl 
rjuamdiii E^^o vixero, dicatiir pro mo ot ad moam intmtionem Col- 
loota : Omnipotons Sempitorno Doiis, qiii vivonim dominaris otc. ut 
In Missali Romano in linó Orationiim divor.sarum habotur. Ubi voro 
vivoro in torris dctsicro mutotnr in Collcctam mortuo Compotentom : 
ha Nol)is Domiiio ('te. nti paritor intor Orationos divorsas pro Do- 
functis in codom Missali oontinofiir. .\ctum Nittriao dio 'J^S lan. Anno 
1724. Ijadislaiis Szön'Miy. El. Ep])ns Dulcinon. C. N. m. p. (E. S.)" 
(Erodo;ijo a nyitrai kápt. inayfán lovóltárában. Fasc. I. n. 24. 294 nyúl 1500 l'tot hagyott, melynek kamatjait a segédlel- 
kész és kántor fizetésére s a kápolna szükségleteire for- 
díttatni rendelte. 

Emiitett munkáján kivül, még a következők jelen- 
tek meg : 1. Archidiaconus visitans, seu brevis forma et 
methodus canonicae Visitationis Ecclesiarum, Parochia- 
rum, ac aliorum piorum locorum, per Episcopum, aut 
eius in Spiritualibus Vicarium vei horom authoritate 
Archidiaconmn instituendae practicata, descripta et in 
gratiam uti volentimn edita. Posonii 1727. Typis loa. 
Pauli Royer, 16. r. 

Ugyanannak 2-ik kiadása. Tyrnaviae 1732. 

2. Praerogativae, libertates et privilegia Ecclesiis et 
Clero Regni Hmigariae non modo lure Canonico, verum 
et municipali competentia. Ex eodem lure patrio deprom- 
pta, et Venerabili Regni Hungáriáé, Partiumque eidem 
annexarum, occasione Diaetae Anni 1728. Posonii con- 
gregato Clero demisse oblata. Posonii 1729. Typis loa. 
Pauli Royer. 12. r, 

3. Vindiciae Syrmienses, seu: Descriptio Syrmii, 
una cum suo Episcopatu aliisque co spectantibus, ex va- 
riis Autlioribus deprompta. Praemissisque nonnuUis ad 
clariorem notitiam descrvituris, in septem quaestiones 
digesta. Posonii 1734. Typis loa. Pauli Royer. 12. r. 

Ugyanaz tetemcsen bővitve. Budae 1746. 12. r. 

4. Demonstrálj illius, quod Regulares cuiuscunque 
Ordinis, etiani mendicantium, extra tempóra a lure sta- 
tuta ad Sacros Ordines promoveri non possint, nisi ad 
hoc speciahter privilegiati existant. Tyrnaviae 1739. Ty- 
pis Acad. Soc. I. 12. r. ^ 

Kéziratban maradt : „Status Temporalium Bonorum 
Capituli Nitriensis tam antiquus, (in quantum hic resciri 
poterat) quam modernus, cum Nominibus Fundatorum 
et Benefactorum. Descriptus per Ladislaum Szörényi . . . 
A. D. 1731." czimü, 90 negyedrétü lapra terjedő könyve. ' Potrik. G. Id. li. — Zelligcr A. Egyházi írók Csarnoka 515. 
M. Sión. 1890. 385. 1. 295 BARO REVAY BÉLA. Ifjabb b. Révay László és 
orbovai Jakusith Katalin fia. A bölcseletet Nagyszom- 
batban, a theologiát ugyanott és a római német-magyar 
koUegiimiban végezte. 1697-ben a szépmüvészetek és 
bölcselet tudorává avattatott. ' Mikor szenteltetett fel ál- 
dozárnak és hol kezdette egyházi pályáját? ismeretlen. 
1709-ik évben berencsi plébánosból nyitrai kanonokká 
neveztetett. 1714. május 1-én mint Szalky-Szent-Márton 
pest-megyei helység közbirtokosa a káptalan előtt tilta- 
kozott várkonyi b. Amadé Ádám, mint ugyanazon falu 
fele részének örököse ellen, ki ezen birtokát, a tiltakozó- 
nak és más jogosultaknak értesítése nélkül zálogba adta 
és elidegenítette. ^ 1719-ben vágh-ujhelyi préposttá vá- 
lasztották, hol 12 évnél tovább működött s az 1729-iki 
tűzvész alkalmával sokat szenvedett templomot saját 
költségén kijavítatta. ^ A beczkói ferencz-rendiek tem- 
plomának tornyára órát csináltatott. * 1732-ik évben hely- 
tartósági tanácsossá lett. Meghalt Pozsonyban 1733. ok- 
tóber 9-én. "^ 1709—1719. 

SIMONOVICS JÁNOS. Született 1650-ben. 1683-ban 
ledniczi-, 1693-ban dul)niczi j)lébános lett. 1709-ik évi 
július 11-én nyitrai kanonoki stiilhunba igtattatott be. 
1711-ben átment az illavai plébániára; 1714-ben pedig 
a káptalan körébe jővén, nemsokára az okrai prépostság 
czimével diszittetett fel. Meghall Nyitrán 172l-ik évi ja- 
nuár 2-án. A káptalan tagjai közül első volt, ki a kö- 
vesd-hegyi Boldog-Asszony tíMUplomának sirholljában 
temettetett el. Végrendeletében, készpénze nem lévén, a 
püspöknek 9 akó bort, a káptalannak 25 akót, a nyitrai 
icrenczescknck, kegyes-taniló-r(Mi(li(>kn('k és kanuildul iák- 
nak 10-10 akót hagyományozott; beszedendő hátralékos 

' Cai-d. A. SlciiiliulK-r, id. in. II. l'.\2. Kazy Fr. História 
Univorsitatis Tyrnav. S. I. j). IfiO. 

* Nyitr. kái)t. orsz. lovt. Hl. Prot. G7. 1. 

* Jodlicska Pál. KiskárjnUi t'iiilókok 11. f)?!. 

* Dualszky .János. História Arcis cl Opiiidi Ficczkó (kózirat) 
lü!». 1. 

^ Lud. Númothv id. m. S!)l. 1. 296 

illetményeiből a székesegyháznak egy negyedrészt, az 
illavai szegények-házának pedig 10 ftot kifizettetni ren- 
delt. ' ^ 1709-1721. 

BÁRDY GÁSPÁR. 1702-ben teplai, 1705-ben nyitra- 
városi plébánossá neveztetett. 1711-ik évben kanonoki 
javadalmat nyert. Ill-ik Károly király parancsára 1714. 
évi november 21-én, mint káptalani megbízott, Almásy 
Ferencz királyi emberrel Bene Istvánnak Deseö László 
ellen indított perében Nagy-Emőkén és Nagy-Lapáson 
tanukat vallatott. ^ 1716-ik évi július 28-án pedig, Nyitra 
város birája, tanácsa és esküdt polgárai keretére, báró 
Révay Béla kanonokkal a nyitrai alsó réteken határjá- 
rást végzett. ^ Meghalt 1719. november 22-én s a ferencz- 
rendiek sírboltjában temettetett el. Végrendeletében a 
székesegyházban végzendő szent-misére 600 ftot hagyott. ■* 
A felső-városban birt házát végrendeletének végrehajtói 
Prileszky Miklós és Nozdroviczky István kanonokok 
Szmutkó Istvánnak adták el 450 fton. 1711 — 1719. 

SZMUTKO :\IIHÁLY. Szíüetett 1657-ben. A hittu- 
dományokat a bécsi Pázmány-intézetben végezte. ^ 1686. 
évben megkapta a várnai plébánia-javadalmat. Ottani 
pásztorkodása alatt 1703-ik évi szeptember 25-én a pro- 
testáns kuruczok Deáky János ónodi lakos vezetése alatt 
feltörvén a plébánia-egyház és a sekrestye ajtaját, onnan 
3 ezüst kelyhet (a várnai, belai és terchovai templomok 
tulajdonát), 6 casulát, 2 vecsernye-palástot, több karin- 
get, oltárteritőt s a t. vittek el. " 171 l-ben nyitrai kano- 
nokká, utóbb pedig a Bold. Szűz Mária czimzetes sághi 
prépostjává neveztetett. A káptalanban több évig mint 

' V^isitatio ADiaoonatus Tronchin. per loaniiem Frideczky 
1699. p. 81. — Protocüll. Lad. Kaiuáuház\' 18. — Eredeti végrende- 
lete. Protoc. 93. fol. G3. 

2 Nyitr. kápt. orsz. Icvt. 91. Prot. 92. 

"^ U. o. 91. Prot. 182. 

* Visitatio Cathodr. Ecclesiao Nitr. per los. Vurum E]tpum. 
n. 259. 

^ Car. Rimcly. Hist. Collogii Pázmán. ;J5G. 

^ Nyitr. kápt. orsz. Icvt. 91. Prot. 2. 297 dékán, 17JÍJ. iiovenibcr O-lől 1720. november 15-ig pedig 
mint papnöveldéi k(3rraányzó működött s fokozatos elő- 
lóptotcs utján trencséni fő-csjxu'cs lett. 1715. január 21-én 
a káptalan előtt jószág-igazgatói minőségben tillakozott 
szedlicsnai Szilády János ellen, ki a káptalan tulajdonát 
képező Nagy-Sarló nevű nyitramcgyei falul)an ])izonyos, 
anyja után (inikíilt részbirtokát Borovszky Lászlónak 150 
ftért örökön eladta. ^ Meghalt 1727-ik évi április 27-én. 
A székesegyházban végzendő olvasott szent-misékre 383 
ftot hagyott. ' 1711—1727. 

HAJNOYICS FERENCZ. Született Szolesánban 
Nyitra vármegyében 1673-ik évben. A theologiát a bécsi 
egyetemen, mint a Pázmány-intézet növendéke hall- 
gatta. '* lbí)()-ban pappá szenteltél vén, a lelkipásztorko- 
dás terén működ/Ht. I()íl7-ben k(K-lianóczi, 1701 -bcii mo- 
C'sonoki, 1705-ben pedig bars-szent-kcreszti ])lebánus volt. 
A Kákóezj'-íele mozgalmak idejében a kuriiczok állal 
börtönbe vettetett, melyből kiszabadulván, aiiii;\l buz- 
góbban teljesítette hivatása kötelességeit s 170í)-ben saját 
és némely jobl) módn hivei adományaiból, a Szkalka 
nevű dombon a Hold. Szűz tisztelftére ká|)olnát éj)itett. * 
Erdemeinek elismeréséül, 1711 ben iiyitrai kanoiinkkii s 
vn\'u\ idő niulva sz. Lászlóról czimzctt pré|)(>stt:'i nevez- 
tetett. 172S-ban gradnai, 1730-l)an trcncséiii rő-es|)eres 
voll. III. l\;'iroly kii.ily |i;iiaiics:'wa 1714. dcczcmbcr 14-én 
nnnt káptalani kikülíh'ilt Navoy IVil kir;ilyi biztossal az 
(esztergomi lő-káplalainiak Semleky Ádám elleni peres 
ügyében tamik kiliallgali'isi'mál V(!tt részt. Ugyanazon év 
május 25-éii Nagyszombatban vásárolt kúriáját (l:'isj»ár 
Ferencznek és nejének Ernyey Katalinnak cserébe adta 
ugyanazoknak gergelylalvi birtokáért, ráfizetvén 2(M) ré- 
nusi forintot.-' Megball 17MI. janu;ii- KI ;ui. '' A nvili-ai 

' IT. n. III. l'rnt, 10.-,. 

- Visit. fanon. Calli. lOccI. Nitr. |icr los. Viinim K|.. lí. 'JCO. 
" líinitdy. Historiii ( 'ollcjíii P.'i/.iuiiniani. .l.")!. 
* I|)()lyi. Schematismiis llistoriciis Dioocosis Noo.solionsis ISTOk 
;{.').•!. 1. - ^ Nyitr. kíijU. orsz. Itn't. íll. Prot. OO. rs irj. 1. 
" Protücollum Lati. Kamánbázy p. 2'). 298 

káptalannak misékre 2050 ftot, ^ a nyitrai alsó-városi 
plébániának 100 ftot, a kegyes tanitó-rendiek kollégiu- 
mának halála évíordulóján végzendő gyászmisére 800 ft 
értékű ingatlanokat hagyott. ^ A szolcsáni plébánia tem- 
plomnak orgonát ajándékozott; a ehinoráni plébános és 
kántor-tanitó javára pedig 200 ftnyi alapítványt tett. •* 

1711—1731. 
NOZDROVICZKY ISTVÁN ÁGOSTON. Régi ne- 
mes család sarja, született Nozdrkóczon Trenesén vár- 
megyében. A gymnasiumi és bölcseleti tanulmánj^ok be- 
fejezése után a bécsi Pázmány-intézetbe küldetett, hol 
jeles tehetségei, szorgalma és jámborsága által annyira 
kitűnt, hogy mint negyedéves hittanuló pappá szentel- 
tetett, és elnyervén a szentségek kiszolgáltatásához szük- 
séges felhatalmazást, magyarok és tótok gyóntatása-, 
betegek látogatása- és vigasztalásában fáradhatlan buz- 
galmat tanúsított. Tanulmányaiban is oly jeles előmene- 
telt tett, hogy a hittudori fok elnyeréseért az összes 
hittudományokból tartott vitatkozásán püspöke, gróf Er- 
dődy László, és más előkelő egyházi és világi férfiak 
megjelenésűk és öszhangzó tetszésökkel tüntették ki. 
Lelkészi pályáját Kocskóczon, Trenesén vármegyében 

* Extractus Testamenti Franc. Hajnovits Can. Nitr. 1729 : „De 
parata pecunia mea assummantur flni 600, quoruni 500 sünt apud 
D. C. Ladislaum Forgács, fi verő 100 apud D. Relictam Antonii Gel- 
lért, quibus adiiciantur omnos restantiae meae, nie qua Canonicuni 
quomodocunque iusto titulo conceruentes. Insuper distrahatur Do- 
miis mea Nittriensis iuxta portám situata et a me ex fundamento 
erecta, quae me, praeter agros per me redemptos, plus minus Mille 
flnos constitit. His in unum congestis, elocetur tota Summa per Ven. 
Capitulum ad certum locum erga Interessé et fiat Votivum perpe- 
tuum do Requiem singulo Mense pro refrigerio animae meae, pa- 
rentumque meorum, cum secunda Oratione : Fidelium Deus etc. ex 
quo participes volo fieri vére inflrmos etiam absentes, velut et in 
negotio CapituU tantum occupatos. — — Franciscus Hajnovics, Prae- 
positus S. Ladislai C. N. m. p. (L. S.) Actum Nittriae die 28 Men- 
sis Februarii 1729." (losephi Vurum Ep. Visit. Canon.) 

^ A végrendelet erre vonatkozó intézkedését közli Horvát Sán- 
dor, a „Nyitrai R. K. Főgymnasium 1893—94. évi Értesitőjében." 82. 1. 

^ loan. Gusztinyi. Ep. Visit. Par. Dioec. Nitr. II. 455. 299 

1710-ben kezdette s onnan egyszersmind a púchói plé- 
bániát adminisztrálta. ' 1711-ben a dubniczi plébániát 
nyerte el, hol riyolcz évig buzgón munkálkodván, előbb 
tiszteletbeli, 1719-ben pedig valóságos nyitrai kanonokká 
neveztetett. 1720-ik évi november 15-én a káptalan a 
püspöki papnövelde igazgatójává választotta, mely hiva- 
talt 1726. ápril hó végéig viselte. ^ Időközben a Bold. 
Szűz Máriáról nevezett pest-újhegyi prépostság, utóbb 
pedig kathari püspökség czimével lett feldiszitve. A káp- 
talanban az első (olvasó-kanonoki) méltóságig emelke- 
dett, és mint gróf Harrach Ernő és gróf Eszterházy Imre 
püspökök helynöke tevékeny részt vett az egyházmegye 
kormányzásában. Az 1739-ik évben Nyitrán dühöngött 
pestis alatt teljes fényében tűnt fel atyai s főpapi szivé- 
nek szeretete, midőn kiapadhatlan jótékonyságával a 
nyomort enyhíteni, a szenvedőket vigasztalni s az iszonyú 
vész terjedésének meggátlását czélozó hatósági intézke- 
déseket támogatni igyekezett. ^ Kiváló szónoki tehetsége 
s alapos jogi ismeretei személyére vonták a legmagasabb 
körök figyelmét, minek eredményéül előbb a királyi ' Balogh Ágost. A kocskóczi i)lebánia türténeto. MagA'a- Sión 
1866. 275. 1. 

2 Protocolluin Sominarii Clori iun. ad 8. Ladislanm. 

' Valcntovics Józsof, ut(3bl) tiszt, kanonok 174G-bau Ixilcsoleti 
magisterró avattatása alkalmából kiadott ós Nozdroviczkynak ft-laján- 
lott : „Epistolaü Mattiiiao Corvini Uugis Hungariao. Tyrnaviac' cziniű 
munka ajánló levcióbfii oz^kft irja : „Grassabatur ibidom (Nitriao) 
paucis abliinc annis i)Ostilcntia, mortom Tibi, incolis omnibus mina- 
batur, sed non liorruisti malum, minas sprovisti, i»ericulis omnibus, 
quin morto maior. Non fugisti Urbem, cum Urbs ij)sa .so fu- 
goret, ot vacuam propo Nitriam tua cliaritato ot misericordia roplc- 
visti, omnibus cum I'aulo omnia factus . . . Nomo corto jtaujx'rum 
crat, a quo duram famcm, nisnio oivium a quo luom avcrttTc non 
studuisti. Raro prodigio Modicum iunxisti ot I'astorom, corpora ot 
animos sanasti, . . . Urbis partom niagnam opora tua intogram atcpiu 
incolumom sorvasti, serpero latius malum non jiotuit Te vigilanto, 
tua olusum jirovidontia jxídom rotulit, ut adoo solis oculis iufelix 
fuorit pars illa Civitatis funorum spoctatrix tantum, non particops, 
quia Tuis sompor studiis socura." 300 

Ítélő-, utóbb pedig a hétszemélyes tábla ülnökévé és ta- 
nácsosává neveztetett. ^ Az egyház és haza szolgálatában 
szerzett érdemekben gazdag férfiú Nyitrán 1748-ik évi 
május 1-én végezte be földi pályáját. ^ Eletében gyako- 
rolt jótékonyságán kivül, alapítványok által is megörö- 
kitette nevét. így 1744-ik évi január 7-én 2000 ftot tett 
le a nyitrai káptalannál, két vérrokonaitól származó ta- 
nuló ösztöndijára. ^ Ugyanazon évi január 9-én pedig 
1600 finyi tokét alapított rokonságából származó háza- 
sulandó szüzek segélyezésére, 1743-ban ^ Tarnóczy Pál 
kanonok-társával, saját valamint Győry Ádám lelki üd- 
véért a székesegyházban végzendő havi misére 2550 ftnyi 
alapítványi: tett. A bolessói plébánia-egyházban saját 
költségén diszes nagyoltárt készíttetett ; az ottani plébá- 
nos javára pedig 500 ftos mise-alapitványt tett. ^ Vég- 
rendeletében anniversariumra 500 ft; a bellusi, dubniczai, 
kocskóczi, púcliói és st-hávniki plébánosok által végzendő 
szent-misékre 800 ftot, a kegyes-tanitó-rendieknek 200 
ft, a gymnasiumi ifjúság énekkarának 200 ftot s. a. t. 
hagyott. " 1719—1748. 

A két rendbeli alapitó-levelet itl közöljük : 
I. ..Nos Infrascrix)ti Alemoriae commendamus : Quod 
j)r(jbe memores mortalitatis et incertae liorae nostri ex 

* Protocoll. Lad. Kamánliázy 29. 1. 

- Dezsericzky Incze igy jellemzi Nozdioviezkyt : .. Vir pro- 
fecto Tlieologiae, lurisprudentiae (ecclesiasticae ]»erinde ac civilis) 
cognitionibus, impensa vigília partis, uiiiversoriim iudicio qiiam in- 
structissimus ; verendus Catoiűana quadam, sed mansuctudine tom- 
]»erata gravitate ; percelebris defaecato, intogcrrimo, at(]uo i)rorsus 
maturo coiisilio ; faciindia latináé lingiiae. ]>romptissimus, ac i)rope- 
modum extcmporalis, isquo elegáns discrtusijno Rlielor merito exi- 
stimatus. Ciinctis denique Xaturae, Ingenii, VirUitis(iue dccoribus 
tantopere pracditus, iit in Corona Sapientiim ac Litteratoruni sin 
minus potiorc illum subsellio, non certe postremo colloces, quis <iuis 
propius cognoscas." — (Pro Cnltu Litteraruni in Ilungaria ac spe- 
ciatini Civitate Dioecesique Nitricnsi Vindicatio. Romae 1748. i)ag. 174. 

^ Dr. Csősz Imre. A KegA'es-Tanitó-Kendiek Nyitrán. 787. 1. 

* loan. Gusztinyi Ep. Yisit. Can. Eccles. Dioec. Xitr. II. 108- 
18G. 1. 

^ los. Vurnm. E. Visit. Can. Cathodr. Eccl. Xitr. III. G4-127. SOI 

hac vita transitus, malentes proinde in vivis propositiim 
ac Intentionem nostram exeqiii, qiiam post fata exe- 
queiidam differre : Ad Laudem et Glóriám Omnipotentis 
Dei, pro felici morte nostra et fratrura Carnaliiim et Con- 
sanguineoriim nostrorum, nec non liorimi adhuc in errore 
existentiimi ad Fidem salvificam convcrsione, nostrarum 
Maiornmque et Cognatorum Animaruni refrigerio, deni- 
que ad remonstrandam nostram erga Yenerabile liocce 
Capitulum Nittriense gratitudinem, fundare velimus, imo 
eífective fundamus unam Missam votivam, menstruatim 
ad Aram maiorem Ecclesiae Cathedralis Ferijs seeundis 
non impeditis, per Yen. Capitiűnm, seu imum de Domi- 
nis Capitularibus decantandam de Sanctissima et Indi- 
vidna Trinitate, cum collecta pro \'ivis et defunctis : 
Omnipotens etc. quamdiu alteruter nostrum vixerit ; ex 
post autem adiiciendo alteram quoque CoUectam pro tri- 
bus Sacerdotibus : Adamo condam Clyöry, Stephano 
Nozdroviczky et Paulo Tarnoczy ad instar Missae Yo-^ 
tivae Mattyasovszkyanae ; Assignamiis autem pro i'undo 
seu Capitali Sunnnas pai'tim iam ad Lóca secura eloca- 
tas, partim in Aere parato numeratas, et in anuííxa Ta- 
bella .speeifieatas, se se insimul ad :2550 fi. extendentes, 
respectu quarum elocatarum ego supra expressatus Ste- 
phanus Evictionem et defensam (piamdiu vivam, assumo, 
pro casu quo Yenerabili Capitulo miuus seeuris Locis 
sex pro centum eloeatae viderentur. Demum ex eonsensu 
Yenerabilis Capituli praenominatum Kssmum condam D. 
Adamum Oyöry in parlicipationem fructus mentionato- 
rum Missae Sacrificiorum assumeudo, simul huc trans^ 
i'erimus fl 450 liactenus Missae votivae Hajiiovicsianae 
pro c()nnuemorati(jiio eiiisdíMii applicalos, cum haec Missa 
aliuudc per siiiim Fmidalorciu siirficiciilcr i)n)visa sit, ut 
supra oxpressatum Iniiiiriiiiii tiiímciiim compleanuis. 
Devote a|)nd Yen. Capitulum siipplicaiilcs, ut lianc i)iam 
Fundationem nostram in Capitali totali Summa ex Hhen. 
finis 3000 id est Ter Mille constantem, pro Se et Sueces- 
soril)us in perpetuum acceptare, et manutenere, mcino- 
ratauKpie Missaju Yotivam de SS. Trinitate cum prae- 302 

scriptis CoUeetis menstruatim deeantari facere gratiose 
dignetur. Distributiones porro Annui sex per Centum 
Interessé fi 180 constituens inter Dnos Capellanos, Sa- 
eristam, Musicos seu Cantores ac solos in Missa de more 
praesentes Rssmos Dnos residentes Capitulares volumus 
et ordinamus ad instar Missae Votivae Mattyasovszkyanae 
observari. Datiun Nittriae die 31 Decembris Anno 1743. 
(L. S.) Stephanus Nozdroviczky. El. Eppus Cathar. Ca- 
thedr. Eccl. Nittriensis Lector et Can. m. p. (L. S.) Pau- 
lus Tarnóczy Custos et Canonicus Nittriens. m. p. Anno 
1743 Die 31-a Decembris praemissa Fimdatio coram Ca- 
pitulo Nittriensi in Domo Lectoris Capitulariter congre- 
gato proposita, ab Eodem Capitulo cum expressis supra 
conditionibns acceptatur, ad eiusque implementum Do- 
mini Canonici liiiius Ecclesiae Cathedralis tam moderni, 
quam futuri obligantur. Nittriae in Domo Lectoris Die 
Mense et Anno quibus supra. Capitulum Nittriense." 
(L. S.) Eredetije a nyitr. kápt. magán levt. Fasc. I. n. 23. 
II. ,Jnfrascriptus assumptis in rae quorumvis con- 
divisionalium, aut quoquo modo successorum meorum 
címctis onereribus, notmn facio quibus expedit Univer- 
sis : Quod ego matúra animi deliberatione praehabita, 
meam esto in se exiguam, ex Divina benedictione, prae- 
sertim meis in Excelsae Curia Regia servitiis comparatam 
acquisitionem, seu substantiolam temporalem, in vivis 
pro Divina Glória et refrigerio ac Salute mea, et alia- 
rum animarum disponere et convertere volens, eo etiam 
in considerationem assumpto, quod pro Agnatorum ac 
Cognatorum meorum posteris duobus studiosis rite in 
timore Dei et Litteris instituendis certam Fundationem 
ordinaverim, conveniens existimem, ut sequiorem quo- 
que Sexum eiusdem Familiae meae Nozdroviczkianae 
pro posse adiuvem et sublevem, quatenus videlicet ad 
honesta Matrimonia elocatae Filiae suscipiendos Liberos 
in Fide Romano Catholica timoreque Dei educent, et 
erudiant. Unde statuerim sequentia Capitalia, per me 
mutuo et erga legale sex pro Centum elocata in huius- 
modi piám Fundationem convertere, et in perpetuiun m transferre, imo actu praesentium per vigorem converto 
et transfero : ut videlicet Summae Capitales in annexa 
Tabella speeificatae, Literisque A. et B. iii siiis Cautio- 
nalibus signatae et distinctae, atque ad Rhen. Flnos 
Mille et Centum se extendentes, Locis semper securis 
sex pro Centum elocatae conserventur, ex illarum autem 
annuo Interusurio Flnos 60 inter illas Virgines tantum 
Romano-Catholieas et Romano-Catholicis Sponsis nuben- 
tes, quae ex sexu foemineo Domini Fratris mei Si- 
gismimdi Nozdroviczky per Barbarám primam eiusdem 
filiam perprius Stephani olim Emődy, dein loannis Bacho 
Egregiorum condam Conthoralem, postmodum per Eli- 
sabetham relictam Egregii olim Sigismundi Tuchinszky, 
nec minus per eiusdem Domini Fratris mei Sigismundi 
Nozdroviczky Filios loannem et Paulimi, deinde Fran- 
cisci condam itidem Fratris mei Filios aut Filias descen- 
dentes, ae demum iis deficientibus inter alias eiusmodi 
Virgines cognatas semper lineae propinquioris, Xobiles 
tamen, dum nubent prudenti Arbitrio distribuantur vei 
uni, si sola eo anno fuerit tribuantur, aut nidlis nuben- 
tibus in Annum, vei Annos sequentes reserventur, ne- 
que in alios etiam pios usus excepta Fundationum mea- 
rum defensa convertantur ; Quae participaturae personae 
Animae meae et necessitatum praesertim Ecclesiae Dei 
publicarum pic memores esse meminorint. Hesidui porro 
a P^'lnis Centum Intcrusuriales Flni Sex cedent Dominó 
huius piae Fundationis Administratori pro l'atigiis, quae 
ubi exigua impendcrit, rogo ut pro retVigcrio Animae 
meae, Incremenlo Sanctae Dei Ecclesijio, Bonoque pu- 
blico legát vei légi curet duas Missas in vei circa Festa 
Sanctorum Stephani Prolo-Martyris et Auguslini de iis- 
dem Sanctis, í'raterne aulem requiro et per Deum obsecro 
et obtestor meos in Olíicio ÍAu-toratus in isto Ven. Ca- 
pitulo Nittriensi Successores, ut huius piae Fimdationis 
diligentem sedulamque curam seu administralioiieui as- 
sumere et geren; velint, sinud pcrdemissc su|)ph<'ans 
Ven. Capitulo et Revercndissiniis Diiis l'raelalis Ordi- 
nariis ac Dioívcsiuiis u1 huic iissislculiain et dcfcnsioneni 804 

pro casii necessitatis gratiose praestare dignentur. Inte- 
rim memoratai'iim Siimmarum Capitalium usmn friietum 
et eirca istum liberam dispositionem vita diirante mea 
atque ad beneplacitiim mihi reservo. Quodsi vivens ali- 
quam ex praemissis Summám Capitalom incassarcm, ex 
parata pecunia mca siimetiir et ad loeum ser-urmn elo- 
cabitiir. In qiiorum fidem et firmius robur has Litteras 
Fimdationales in Yen. Capitulo exhibeo, vivaque voce 
ratifieo et confirmo, supplieans easdem siio tempore im- 
protocolari. Nittriae Die 9-a Mensis lanuarii Anno Dni 
Millesimo Septingentesimo Quadragesimo Qnarto. (L. S.) 
Stephanus Nozdroviezl^y Electus Eppus Cathar. Lector 
et Can. Nittr. m. p." Másolat a nyitrai kápt. magán 
levt. Fasc. I. n. 23. 

BOKOR LÁSZLÓ. Született Pápán Veszprém vár- 
megyében. A bölcseletet a nagyszombati egyetemen hall- 
gatta s abból 1702-ik évben tudori oklevelet nyert; a 
hittudományokat ugyanott a Bold. Sz. Máriáról nevezett 
papnöveldében elvégezvén, 1705. márczius 7-én pappá 
szenteltetett. 1706. januárban Félen lett plébános, hon- 
nan ugyanazon év november 16-án kr)ltözött át a nagy- 
kéri plébániára, hol' 1718-ik évi májusig működött. A 
gróf Zichy Pál fő-esperes által 1713-ban végzett egyházi 
látogatás jegyzőkönyve igy jellemzi Bokort : „In omni- 
bus punctis Suae Eminentiae se conformat; ab omnibus 
commendatur". ' 1718-ik évi májusban a nyitrai egyház- 
megye kötelékébe felvétetvén nyitra-városi plébánossá 
neveztetett, hol azonban alig másfél évet töltött; mert 
már 1719. októbí^r 17-én nyitrai kanonokságra igtattatott 
be. Nem sokára zengg-völgyi apát (de Valle Segniensi) 
s i'okozatos előléptetés utján székesegyházi fő-esperes 
majd őr-kanonok, végre éneklő-kanonok lett. 1723. au- 
gusztus 18-án a felső- városban egy házat vett 750 fton, 
melyet Csongrády Ferencz kanonok végrendeh^ében a 
kövesd-hegyi templonniak hagyományozolt. ^ 1746. ápril 

' Némethy L. id. li. r.OO. I. 

2 Nyitr. kái)t. orsz. levt. !I4. Pi-ot. 25. 805 

19-én kelt végrendeletében a székes-egyházban végzendő 
szent misére 500 ftos alapítványt tett. A török kapuhoz 
közel fekvő kci-tjét a káptalannak, ' — a felső városban 
birt, 2400 ft értékű házát pedig a kegyes tanitó-rendiek 
nyitrai kollégiumának adományozta. ^ Meghalt 1746. má- 
jus 11-én s a nyitrai piaristák sírboltjában temettetett el. 

1719—1746. 
GYURACSKA MÁRTON. A bölcseletet és híttu- 
dományokat a nagyszombati egyetemen tanulta és az 
utóbbiakból borostyán-koszorút nyert. ^ 1684-ben bittsei 
segédlelkészből rajeczi plébánossá lön. Az ott többség- 
ségben volt protestánsok részéről sokat szenvedett, kivált 
a Rákóczy-féle mozgalmak alatt, kik 1704-ben prédiká- 
torul egy hiteliagyott egyént, Andrics Izsákot választ- 
ván, a katholíkus templomot és plebánía-lakot elfoglal- 
ták, úgy, hogy Gyuraeska négy évig csakis magán-ház- 
ban tarthatta meg az isteni tiszteletet ; míg végre 1708. 
évben a felkelők legyőzetése után, visszaszerezte templo- 
mát és plébániáját, melyet 37 évig valódi apostoli buz- 
galommal igazgatott, több éven át a frivaldi liiveknek is 
gondját viselvén. Erdemeinek jutalmául 1720, április 23-án 
tiszteletbeli, 1721-ben pedig valóságos kanonokká és 
schávniki apáttá kineveztetett. 1722. deczember 10-én 
liokor László kanonokkal, a káptalan megbizásából jelen 
volt Viszolay született Rimer Borbálj'a végső rendelke- 
zésénél. "^ Meghalt 1720. deczember 6-án. •' Végrendeleté- 
ben a székesegyházi )an végzendő szent-misére 300 ltot 
hagyott. A zohori kamalduliak javáia tett alapítványáról 
ugyanazon zái'da [)erjele következő ala]>itó-levelet ál- 
lított ki : 

' „lliiln'd lioiiuin cxtr.i portám Turcicam, quom logo Vcmi. 
Ciipituli), iit sombor \iltiinus Doiniiiorum Cinonicorum possidoat et 
iisiii>t, (loiioc ftltcr succodal, ot dicat iinnin Ií(>(|ui('m sin<^ulo anno 
pro mo." - Nyitr. kájit. maflán, lívl. F. 1. n. 'JM. 

^ A vójíTcnilolotnck erre vonatkozó pontját közli Horvát Sán- 
dor, a nyitrai r. k. lőj;yninasinm lSI»;!,4-ki Hrlcsilőjúbon UT. 1. 

" SziMitiványi Mart. id. Ii. 

* Nyitr. kápt. orsz. Icvt. 5)4. l'rot. ."•.".. 

* Successio I'arochornni Diooc. Nitr. 'JCtí. 1. 

20 306 

„Nos Don Fr. Romualdus Ordinis Eremitaruin Ca- 
raaldiilens. M. C. Eremi Zobriensis Prior, et D. Fr. De- 
metrius Procurator, qua mcmoratae Eremi Plenipoten- 
tiarij, et ex consensu totius Capitiili nostri supcrinde 
habiti, Nominibus et in Personis nostris et Successorum 
nostrorimi, tenoré praesentium íatemur et recognoscimus : 
Quod posteaquam Rssmiis condam Dominus Martinas 
Gynracska, Praepositus de Bianlio, Catliedralis Eeclesiae 
Nittriensis Canonicus, pia Intentione ac pro refrigerio 
Animae suae memoratae Eremo nostrae Zobriensi certas 
aqiűsitiones suas, videlicet Primo Fhios 500 Rlien. in 
2-bus Colonicalibus seii in Allodio in Possessione Lod- 
nice, Cottus Trencliiniensis Lengyeliano-Belassiano in- 
vestitos ; Secundo in Fundo Ürminiensi Kostjaniano Cot- 
tus Nittriensis flór. Rhen. 260; Tertio Vineam in Pro- 
montorio Alsó-Zobor seu Csicsóhegy V. Capitiűi Nittriens. 
habitam in Flór. Rhen. 45 eomparatam, Demum etiam 
oviculas no 96 legasset, ea sub conditione, ut certa oeto 
Sacra, utpote : De SS. Trinitate imum, De Venerab. Sa- 
cramento unmn, De Spiritu S. mium, De Passione Do- 
mini unum, De B. Y. Maria ummi, De Angelis mium, 
De Omnibus Sanctis unum, Pro Deíímctis unum in 
Ecclesia nostra pro Anima ipsius in perpetuum celebron- 
tur, neque tamen determinasset, quoties praescriptae Vo- 
tivae oeto Missae intra singulorum Annoriun revolutio- 
nem repetendae venirent, verum id ludic-io et Dispositioni 
Rssmornm Dnor. Testamenti sui Executorum reliquisset. 
Quae quidem praemissa pie Legata postquam nobis 
eífective etiam cum Litteris Cautionalibus et aquisitio- 
nalibus per Rssmos Dnos videlicet Rssmum D. Steplia- 
niun Nozdroviezky Custodem et Rsmum D. Georgium 
Birovszky Canonicos Nittrienses ad mentem D. Testa- 
toris per Yen. Capitulum eonstitutos Testamentariae 
Dispositionis Exeeutores effective resignata extitissent. 
Nos vicissim liae Sacra Eleemosjma Capitulari inter nos 
et nostros Superiores Correspondentia, Tractatu et pleno 
Consensu habitis, nostro et universorum in memorata 
Eremo Zoboriensi Successormn nominibus ac in Personis 307 

hanc obligát ionom sponte ae benevole assumpserimus 
perpetuo aclinplondam : Qiiod scilicct in Eeclesia nostra 
Annis singnlis Triginta Missas pro Refrigerio Animae 
pie defuncti Tcstatoris, et erga eiusdem viventis Inten- 
tionem celebrare et celebrari facere velimus, imo obliga- 
bimur, et Suecessores nostri eruiit obligati, ita nempe, 
ut intra primas Trés Angarias, seu Quatuor Tcmporum 
Anni vicissitudines, pracraissa ex praescripto oeto Missae 
Sacrificia ter singula repetantur et absolvantur; demiim 
residuo Anni Quadrante sex celebrentur idque (iiti prae- 
missum est) futiiris semper Annis ac Temporibus indi- 
spensabiliter eíí'ectuetur. Illó niliilominus per Tit. Dnos 
Testamentarios Nobis et Successoribus nostris expresse 
admisso, ut casu quo pro ratione Temporis et cireum- 
stantiarum aliarum, quando quidem commodius aecideret 
toties memoratum Triginta Sacrificioriim ^lissae niime- 
rum intra Anni vei Quatuor Temporum evolutionem an- 
ticipare, nequaquam autcm in futurum Annmn diíferre 
possimus, Successoresque nostri valeant. 

Pro maiori praedeclaratae perpetuac Obligationis 
nostrae vigoro et stabil imonto, praesentes Litteras Ma- 
nibus nosti'is, uti et Ononim Teslamenlariíjrum sub- 
scriptas, ac solitis Sigillis roboratas, in duplici Exem- 
plari, quorum unum penes V. Capitulum, allerum in 
memorata Eremo nostra ad piae Fiuulationis et Dnorum 
Testanientarionini iil)eriorem seeuritatcm, ac Successo- 
rum nostronim perennem memóriám rcpositum i)erma- 
neat, conícriiiuis. Actum in hac nostra Kreino Zobor ad 
Nittriam Anno 1720 Dic 20 Április. 

Praemissani aiitem obligationem nostram taliter iii- 
telligendam vcnire declaramns, ut si j)er Nos, aut Sueces- 
sores nostros traclii temporis per biennium j)raescriptas 
Missas ncgligi ac cnianej-e contingeret, teneatur memo- 
rata Ercinns íjracinscrtas Summás rimdationalcs Vcncra- 
l>ili (/a|)itido, aut I). N'icario ( ícncrali Niltriensi resignare, 
ad alium piiim Locum cadein Intenlione et simili sub 
obligutione transfcrcndas Nittriao di(í et Anno (|uil)us 
paulo sui)ra I). Fr. Uonniaidns KnMuita Camald. M. C 

20* 308 

Prior. m. p. — D. Fr. Demetrius E. C. M. C. Procura- 
tor m. p. (L. S.) Stephanus Nozdroviczky Catliedr. Eecl. 
Nit. Custos et Canon Testamentar. m. p. (L. S.) Geor- 
gius Birovszky C. N. m. p. (L. S.)'" Eredetije a nyitr. 
kápt. magán levélt. Fasc. I. n. 35, 1720 — 1726. 

BACHICH ANTAL, apostoli főjegyző. Spalatoban 
Dalmát-országban született.^ Tanulmányait 1711-ben a 
bécsi Pázmány-intézetben végezte. ^ Fölszenteltetése után 
gf. Erdődy László püspök udvarában mint szertartót al- 
kalmazta és 1721. júliusban kanonokká nevezte ki. Utóbb 
gradnai-, majd székesegyházi fő-esperes lett. 174o-ben 
horvátországi birtokára utazván, ott megbetegedett és 
október 15-én meg is halt. Végrendeletében két zobor- 
hegyi szőlejét a káptalannak felajánlván, páduai sz. An- 
tal tiszteletére oltár-javadalmat alapított ; ezek nagyob- 
bikat azonban a káptalan utóbb eladta, tapasztalván, 
hogy az oltároklioz tartozó szőlők, a haszonélvezők gya- 
kori változása következtében többnyire elpusztiűnak s 
idővel a javadalmasnak inkább terhére, mint hasznára 
vannak. ^ 1721 — 1745. 

BACSKÁDY ÁDÁM. 1719-ben berencsi-, 1720-ban 
nyitra- városi plébános. 1722-ben kanonok, stallumát azon- 
ban csak 1725-ben foglalta el. 1730-ik évig a dékáni 
hivatalt viselte. Meghalt 1734. deczember 25-én. * 

1722—1734. 

BIROVSZKY GYÖRGY. 1717. juhus 3-tól 1719. 
deczember 26-ig szalakuszi-, azután berencsi plébános 
volt. 1726-ban megkapván a nyitra-városi plébániát, abba 
Nozdroviczky István kanonok igtatta be. 1728-ik évi jn- 
husban nyitrai kanonokká neveztetett. 1740-ben mint 
trencséni fő-esperes a kanonokságról s a káptalanban 

* Születési helyét a Pázmány-intézetben irt bölcseleti tankíinj'- 
vében jegyezte fel : ..Viennae per R. D. Antoniiim Bacliich de Lach, 
Dalmatám Spalatensem, Collegii Pazman. Alumnujn." — L. A nyitrai 
egj^h ázmegyei könj'vtár kéziratai és régi nyomtatványai. 45. 1. 

- Rimely id. h. 850. 

" Protocoll. L. Kamanházy. 30. 1. 

* Successio Parochorum Dioec. Nitr. 309 

viselt minden hivataláról önként lemondott, (,,solo titiilo 
mensae sibi roservato") és nyugalomra a kegyes-rendiek 
nyitrai társházába vonult, hol teljes ellátása czimén éven- 
ként 72 ftot fizetett. 1757-ben lOOÓ ftot tett le, azon rendel- 
kezéssel, hogy e tőke kamatai haláláig az emiitett élel- 
mezési járandóságba számitassanak be, halála után pedig 
a rend tagjai évenkint 40 misét végezzenek lelke üdveért. A 
nyitrai plébánián állandó segédlelkész eltartására szintén 
1000 ftos alapítványt tett, mely 60 szent-mise végzésével 
van összekötve. Meghalt 1767-ben. ' 1728 — 1740. 

TAKNÓCZY PÁL (lelóczi). A hittudományokat a 
római sz. Apollinárról nevezett intézetben 1713 — 1718-ig 
végezte, ^ s azokból tudorrá avattatott. 1718-ban áldo- 
zárrá szenteltetvén, lelkészi pályáját Alsó-Szúesán kez- 
dette. 1720-ban átment a szkacsáni plébániára. 1729-ben 
a nyitrai káptalan tagja lett, hol ugyanazon év ápril 
19-én foglalta el székét. Utóbb a Bold. Szűz ócskái apát- 
jává, majd trencséni fő-esperessé, őr-, éneklő- és olvasó- 
kanonokká neveztetett. Mint gr. Esztei'házy Imre püspök 
helynöke, az egyházmegye kormányzásában tevékeny 
részt vett. Meghalt 1753. április 21-én. ^ Végrendeletében 
az alsó-lelóczi ])lebánia-tomplomnak, hol rövid ideig 
lelkész volt, 600 ltot, a szkacsáni templomnak 100 ftot, 
a hradistyeinek 50 ftot, a lelóczi plébánosnak misékre 
150 ftot; a nyitrai kegyes-rendiek-, ferenczeseknek és 
zobori knmalduliaknak 50 — 50 ftot hagyott. 

1729—1753. 

*MAGIX JÁNOS. 1709-ben üreghi-, 1712-ben kasszái 
jijebános. 171(S-ban ja\'adalmáról lekfiszíinvén, .lézus tár- 
saságába lépett; ouíian azonban nemsokára visszajővén, 
1719-boii (liil)iiiczi ])lel)ános, 1731-ben pedig tiszteletbeli 
kanonok lett. Meghalt 1735. niárczius 7-én. * A trencséni 
l)lebán()s javára KX) ftos mise-alapitványt tett. 

1731-1735. 

' SiKM'í.'ssio I'aroclioruiii Diucc. Nitr. I. Vuium. K. Visi- 

liilio Cíirioiiica Parocli. lOcflcs. inf. Civit. Nitrioiis. 14. 1. 

* SU>inluil)or i(l. Ii. lí. :'41. * Piotoroll. Laci. Kamanházy 'M. l. 

* Succcssio Pan.)<;lu>riiin l)i()i.'f. Nitr. 310 

NÁRAY FERENCZ. 1720-ik óv clojón szalakuszi 
plébános, honnan 1726. májns 5-cn Berencsre távozott, 
1728-ban megkapta a nyitra- városi plébániát, hol két 
évig működvén, kanonokká neveztetett. Az 1741. évi 
országgyűlésen Baeliich Antallal káptalani követ volt. ^ 
Meghalt 1742-bcn. 1731—1742. 

LADISLAIDES JÁNOS, Ladislaides János és 
Kűrthy Jndit fia, született Trencsénben 1692-ik évben. 
1717-ben nemsovai-, 1718-ban kasszái plébános lett. 1721. 
évben átment a rajeezi javadalomra. 1732-ben tisztelet- 
beli, 1735. jamiár 1-én pedig valóságos kanonokká ne- 
veztetett. A káptalanban dékán és a Mattyasovszky 
László püspök által alapított papnövelde kormányzója 
volt. Utóbb a Bold. Szűz csöpöfcöi prépostja, és fokoza- 
tos előléptetés ntján 1741-ben székesegyházi fő-esperes, 
1753-ban pedig olvasó-kanonok, és gróf Eszterházy Imre 
vikáriusa és általános ügyhallgatója lett. Példás életű és 
tevékeny férfin volt, ki a káptalani birtokok rendezése s 
jogainak védelme körül bokros érdemeket gyűjtött. 1738. 
február 18-án a nagyszombati sz. Adalbertről nevezett * Kolinovics Gabi'. Nova Ungariae Periódus. Gá;!. Visit. Ca- 
non. Parocli. Eccl. inf. Civit. Nitr. 1828. p. 14. — A káptalan ez al- 
kalommal követeinek a kővetkező utasitást adta : „Puncta Instru- 
ctionis pro DD. Ablogatis Capituli Nitriensis ad Diactam Poso- 
nienscm. — l-o. Cum Excellmo ac Rssmo D. Comite Electo Praelato 
(gr. Eszterházy Imre) in Diaetalibus Projjositionibus, maximé in 
obscuris ct dubiis neg'otiis dobitam reverentcmquo cointolligentiam 
habebunt. 2-o. In electiono Palatini et Publicis Regni nogotiis in 
votizando accomodabunt semct potiori et saniori Parti Statuum Re- 
gni, nisi negotium de quo ageretur esset Ecclesiae Dci, eiusque 
Ministris praciudiciosum. 3-o. In negotiis Ecclesiae Dei consequen- 
terque V. Clerum in Communi concernentibus, uti est negotium Re- 
ligionis, Decimarum etc. vei in particulari Capitula et Convenlus aut 
Sacras Sodos tangontibus, jarout sünt taxae Literarum in Capitulis 
ct Convontibus, modusquc cmanationis oaruudem etc. Causac fori 
spirituális etc. Correspondentiam pariter et cointolligentiam cum re- 
liquis Capitulorum Ablegatis, ipsisque Dnis Praelatis observabunt. 
4-0. Sicjuidem jjartim temporo Mathaei Trencsinii (sic) sub Cai-olo 
Rege Hungáriáé (quando moenia superioris Civitatis Nittriensis, uti 
et ipsius Arcis diruta sünt et Arx expilata) partim voi'o temporo 311 

papiKiveldébeii oi^y rokonainak családjából származó ifjii 
neveltetésére IGUO l'tos ala])itványt tett; 1747. július 12-én 
a kái)1alannak szent-misékre 1000 í'tot adott át, mely 
tőkéhez végrendeletében még 1000 ftot csatolt, a tren- 
cséni y)lebániának pedig szent-misékre 200 ftot hagyo- 
mányozott. Ugyanazon végrendeletben rokonai segélye- 
zésére, különösen pedig jó viseletű, házasulandó hajado- 
nok jutalmazására alapitván}i; tett, melynek tökéje az 
1893. évi számadások szerint 4400 í'tból áll. A két rend- 
beli alapitó-levél szövege itt következik : 

T. ..Ad Maiorcm Dei Omnipotentis Laudem et Gló- 
riám, Beatissimae item Virginis Mariae, Sanctorumqiie 
Coclestium Spirituum honorem. Praescntibus omnibus et 
singulis, quibus expedit scire universis notmn facio : Quod 
postquam Deo bcnedicente certam exiguam congregassem 
pecuniariam substantiam, in id cumprimis me posui, ut 
certis mcis duduni iam praeconceptis, ut opinor, saluta- 
ribus inicntionibus salisfacerem, quemadmodum etiam ex 
parte retroadis pi-oxime ainiis Deo id o])1inio adiuvante 
quaedarn fini percupito mancipavi ; restabant proinde duo 
vei trcs lundajidi e Cognatione mea luveiies, cpios qiiia liovolutioiiis Hocskavaiuio, iiit(;r rt'li<iua, prcliosus «*fiam Roirni The- 
saurus Pi'ídhocola iiiniiiuju Capiluli Nittriísnsis usquo ad annum 
l.VJO inclusivo ablala sunl vt (ut constaus fáma forchal) in Tran- 
sylvuniain dtjpoi'tala, auditur autcm, <|uod dicta Prothocola etiam 
iiuiii iii iiKiitionatis partihus Transylvanicis oxteiit ; Idco iina cum 
J. Statilius líií'f'iii ajaid SSmam xVIatlom dcmisissimo instabunt, supcr 
oi'dinauda ali<|ua modalitato, (jua [jenjuiri ot rohaberi jiossont dicta 
Prothocola. á-o. Dni Abh'jíali jirimo ajiud I. Cjuneríim Un^aricam, 
dcin n(iC(!Ssitato l'urente cum adiumcufo VClcri apud Reyiam Mat- 
tem ellicacitcr instabunt, i>ro jjortione Ecclesiam concenicnto, ox 
sulistantia proventuum j)ii; defuncti Dni E[>i)i S. R. I. Comitis Er- 
nosti ab Harracli ot Rorau. 6-o. Quoad reUciua punctn communo V. 
rieri ncfroiiuin tanj;t'ntia, uti, no longo tomporé Honeficia cum tem- 
porati vt spiriluaU Ecch'siarum detriiiuMito vacare sinantur, sed ot 
tomporé vai;antiao do nocessariis ex proventu currenlo Ecch'siao 
|u*ovi(.leantur, sicuti ot rüli(|uis, pro einohimonto EccU'siarum Dei, 
(Uin caotoro V. Cioro rite accomodandis negotiis adlaborabunt. Ihi- 
tum ox Consistorio dio 10 Maii A. 1741. (I'rot. lOÜ. fol. 170.) 312 

hisce penuriosissimis tcmporibus fiindarc haud suífecis- 
sem, sed et vitae humanae inconstantiam saepiiis rcco- 
lendo differre minimé cuperem, liinc hac vice hisce fim- 
dationalibus (proxime fassionalibus meis incliidendis) Li- 
teris fimdo, constituoquc exhibendo per manus actu et 
in instanti A. R. P. Friderico Schendl e Societate lesu, 
Seminarii S. Adalberti Tyrnaviae erecti et habiti Regenti 
in optima argentea, eaque currenti Moncta Rhenenses 
íiorenos (singulum in Denariis 100 seii grossis 20 com- 
putando) Mille Sexcentos idest f. 1600, ad locum tutum, 
ideoque erga síifficientem fimdum eloeandos, ut ex annuo 
praeattactae 1600 flór. Summae censu sive interessé le- 
gali, idem A. R. P. Régens, címctique futm-ormn anno- 
riim et Saeculorum AA. RR. PP. Regentes teneatm* te- 
neantiirqiie siib conscientia ex nimc pro timc ac semper 
in postermii, quoadusque videlicet fundatio liaec suimi 
habuerit cursum, singiilo Studiormii anno ad almnnatmn 
suscipere pietate, moribus bonis et literis imbiiendmn, 
instruendumque mimn mox expressandum. bonae spei de 
Cognatis, Consanguineisque meis luvenem, signanter verő 
ac miice germani Fratris mei Christiani Ladislaidcs, vei 
Sororiim mearum ludithae Egregii qiiippe D. loannis 
Balogh, Magistri Postae Nagy Tapolcsanensis, et Annae 
aeqiie Sororis meae et Consortis itidem Egregii D. Igna- 
tii Emerici Zlattary de eadem, Haeredes, Successoresque, 
et quidem modalitate sequenti : iit ubi praerecensitorum 
unum prae alio sors tenuior presserit magis, hiiius tam- 
quam pauperioris filius ex attacta fundatione alendiis 
suscipiatur. Quodsi autem praementionati Fratris mei 
Egregii quippe Christiani Ladislaides, eiusdemque Sue- 
cessormn masculus penitus defecerit haeres, continuo in 
masculos haeredes ac Ncpotes loannis Balogh ac Ignatii 
Emerici Zlattary descendentes utpote praecise ex prae- 
fatis sororibiis meis luditha et Anna Ladislaides, fundatio 
haec devolvatm' ; quodsi verő Filius Fratris dicti Christi- 
ani, Successorumque eiusdem eadem fundatione frui nol- 
let, vei etiam ob teneram aetatem suscipi nequiret, eo- 
tum ne fundatio facta vacet, Filius dictarum Sororum, 313 Successorumque eanmdcm suseipiíiliii". Ac ubi f'ors mas- 
culiis succossor saepefatonim D. Fralris Cliristiani ct 
Sororum praoattactariim totalitor dcfcccrit, ac extinctus 
fuerit, eotum primo libcriim sit illius temporis A. R. P. 
Rcctori Collcgii S. I. Tyrnaviensis, vei etiam dicti Semi- 
narii S. Adall)erti Rcgenti qiiemcunquc bonac spei, pau- 
pei'cm tamen liivünem, signantcr vcro filiiim de Haere- 
tieis natum Parochiae Rajeczensis, ut vei eatemis locus 
illc Haercsi utcunque adhue infectus, ab errore sensiin 
resipiscat, suscipere. Huiiis porro fundationis meae exe- 
cutorcm et inspectorem, idque ob mimificum remímcra- 
torcm IcsLim Christum requiro o])sequiose ae statuo ARP. 
Rcctorem Collegii S. I. Tyrnaviensis modernum, í'uturus- 
que in perpetuum eiusdem in Ofíicio Rcctorali Succes- 
sores. Atque ita, uti pracmissum haberctur hancce fun- 
dationem meam Nomini SSinac ct Individuac Trinitatis 
eonsecratam, mami sigilhjque propriis robonitam signavi 
et eonclusi. Nitriae Anno 1738. Mcnse Februario, Üie 
18-a." 

Fridericus Scbendl Sofiis ícsu loanncs Ladislaidcs C. N. 
Sem. S. Adalberti Régens et Praep. I>M\'. de Csöp- 
m. p. L. S. pöfeö m. p. L. S. 

(Eredetije a iiyili-ai kápt. m;m;'iii Icrrll. V. I. n. 32.) 
II. .,Saeratissimac Unigeniti ab aeterno Dci Filii 
lesu Clirisli Passión is memor, qua universuin lapsu primi 
Parentis genus luiinamim perdiliun, adeoque me ])ari1er 
miserrimum peccatorem, amarissima murié siia de ])(»te- 
state dial)()li redimcre, imo redemplum, de lenebris et 
umbra mortis liaeresis Lutheri educliim, Ecclcsiac siiac 
Sanctao ac Statui Ecclcsiastic(j indigmmi ammmriarc, 
cooi)1areque dignatus esi, iii inuiis proinde i)re1i(»sae Pas- 
sionis Domiuicae, l)()norumque tum in anima, quain in 
corpoHí de inaiiii I)nmini ])erceptoriim, ixM'eiuiem gralia- 
rum acloriain iiicmoiiam, siiiiiil cl (|)ost decessuiu meuin 
de liac morlali vita) aiiiinac meae, meorumcpie ('(igiialo- 
rum, in pace iam (iniescenliiim. universoriimiiuc coiisan- 
guiiieoiMiiii mcoi'um Imiiis sudVagii caítaciiim iiimc derűn- 814 ctorum, ac in postorum decedentiiim, Animabus requie 
semi)iterna misfricftrditer tribueiida, vivis voro nuiic iis- 
dem Cognatis, ae miposterum victiu-is, saliite aetema 
Divinaqiie btniodic-tione impertienda, praesenti hací-e Syn- 
graplia mea fiindu niinc Lcctiun Sacrum Yotivum, de 
Anno in Annum in perpetuum idque singulo Anni Mense 
per aliquem ex Dominis de Capitulo, aut in defectu ho- 
nim, ex Dominis Capellanis, ad Ai-am Dominicae Pas- 
sionis marmoream, idque si et in quantum ficri posset, 
cuiuslibet Mensis feria sexta hebdomadae illud ipsum de 
Passione Domini (sine Glória, quod eolor violaceus ex- 
chidit) Votiviun Sacrum celebrandimi, quod sub finera 
Missalis inter Votivas in ordine habetur Missas, ciun du- 
plici Oratione, prima quidem eiusdom Missae currcntis 
Damim Deus etc. alia verő huic addenda pro Yivis et 
Defunctis supra expressatis Omnipotens Sempiterne Deus 
etc. Pro hac verő Missa Votiva lecta assigno Ven. Capi- 
tulo Rhen. flnos Mille id est fl 1000 quibus, si in vivis 
íieri non posset, post obitmn meum ex Substantia mea 
alii Rhen flni ]Síüle adiiciantm-, ita ut in posterum sit 
continuo Cantata Missa et non leeta, ex cuius Summae 
legali Interusurio menstruatim, huic Votivo praesentes 
dumtaxat Domini, instar Mattyasovszkiani et Nozdro- 
viczkiano-Tarnocziani Yotivi participent, quodipsum de 
Cantato expost Votivo intclligcndum csto. Signavi Nitt- 
riae dic 12-a lulii Anno 1747. loannes Ladislajdes Can. 
Nittrien. m. p. L. S. — (Eredetije u. o.) Meghalt. 1757. 
január 10-cn. ^ 1735 — 1757. . 

UJLAKY GYÖROY. Született Újlakon Nyitra vár- 
megyében 1702. február 4-én. 1719-ben a nyitrai papnö- 
veldébe felvetettjén, a költészeti osztályt s a bölcseletet 
a nyitrai kegyes-tan itó-rendieknél, a theologiát pedig a 
bécsi Pázmány-intézetben végezte. 1731-ben pogrányi 
plébános, 1733-ban pedig gróf Erdődy László püspök 
titkára lett, mely hivatalát gróf Harrach Ernő Rómában 
távoUevő püspök idejében is folytatta. 1736-ban tisztelet- 

* Protocoll. Ladisl. Kamánliázv. 30. 1. 315 

béli, 1738-baii podií^ valóságos kanonokká neveztetett, ' 
Gróf Csáky Mikl(js J752-Jk évi fobniái' G-án kelt rende- 
letére a káptalan által kiküldetett, hogy kis-szíirényi 
Szörényi Józsefet Felső- és x\lsó-Szőlős közíUt fekvő 
„Szunyogli-Határ" nevii birtokába, Ferenczy Imre érseki 
biztossal beigtassa. ^ Hogy Jézus szive szerinti pap volt, 
ezt legbiztosabban következtethetjük azon tényből, mely 
szerint a szent életű Szörényi László püspök, ki Újlakjá- 
nak mint nyitrai növendékpapnak egy évig kormányzója 
volt, élete alkonyán gyontatójáúl választotta őt és végső 
perczeiben értésére adta neki, hogy ő is rövid idő múlva 
az örökkévalóságba fogja követni, a mi meg is történt ; 
mert Ujlaky ITöíJ. február 13-án, vagyis három hónappal 
Szörényi után végezte be földi pályáját. Említésre méltó 
1752-ik évi deczembei- 8-án kelt levele, melyben gróf 
Eszterházy hnrc püsp()knek jelontést tesz Szíirényi László 
utolsó napjairól és jámbor liiilálái-ól, részletesen l('ii"v:'m 
azon vezeklési eszkTtzöket, melyek csak halála iiláii fe- 
deztettek fel s melyekkel testét 1718 óta sanyargatta. 

1738-1753. 
BEZXÁK MIHÁLY. Született Beznákfalván Nyitra- 
vármegyél)en, 17U2. február 14-én. Ágostai evMUg. hit- 
vallású szülői, nemes Beznák Imre és Fejes Anna őt 
ugyanazon vallásban nevelték. Elemi iskoláit Kicncsen 
elvégezvén, a gymiiasiumi tanulmányokat Nyitrán, a ke- 
gyes tanitó-rendiek vezetése alatt kezdette meg; de mint- 
hogy időközben bizonyos l'^arkas iievü protestáns t;ui;ir, 
forrásunk .,])hilosoi)hus"-n;ds. mondja Xyitra-Zenlahe- 
lyen iskolát nyitott, szülői őt oda küldöttek, tiinitója 
azonban egy év múlva az osgyáni gymnasium tanárává 
kineveztetvén, Mihály Nyitrára jíitt vissza, hol nem so- 
kára a kathíjl. egyház kebelébe felvétetett. Szülői őt ezen 
lé[)ése miatt kitagadván és üldíjzvén, minthogy a \k\\)\ 
pályára hivatást érzett, a nyilrni jjapníiveldében keresett 
és taliilt is nierdielyet, lioinmn a bécsi IVizm;'uiy-int(''zetl)(í 

' Piot. Lad. Kiuii. :;o. I. 

-' Nyitr. kúp. orsz. Icvl. 107 l'iot. '_'•"). 1. 316 

küldetett. Tanulmányainak befejezése, s a bölcseleti ma- 
gister fokának elnyerése után egyházmegyéjébe yissza- 
téryén, gróf Erdody László püspök öt lT26-ban áldozárrá 
szentelte, és előbb udvari káplánjává. 1727-ben pedig 
berencsi plébánossá nevezte ki. 1732-ik évben Nagyszom- 
batban hittudorrá avattatott. 1736-ban tiszteletbeli, 1741- 
ben valóságos kanonok lett. ^ Stallumát elfoglalván, 1748-ig 
gróf Eszterházy Imre püspök oldala mellett működött ; 
utóbb czimzetes landeki préposttá, majd vál. fárói püs- 
pökké neveztetett. Hat fivérét, sőt édes anyját is, már 
mint kanonok, a kath. egyháznak megnyerte. Meghalt 
mint olvasó-kanonok 1774-ik évi február 10-én. Végren- 
deletében a káptalannak anniversariimira 500 ftot ha- 
gyott. 2 1741—1774. 

SZABÓ ISTVÁN LÁSZLÓ (Sartorius) Apostoli 
főjegyző. Nyitrán 1693 körül született. A theologiát mint 
a Pázmány-intézet növendéke a bécsi egyetemen hall- 

* ..Illnii, Reiidssmi sat. Quando (]uidein per anteliac iam fa- 
ctam non miniis acceptatani Adm. Rendi Dui loannis (Georgii he- 
lyett) Birovszkj" resignationem in Cathedrali Ecclcsia nostra Nittri- 
ensi Canoiiiani vacaro contigerit, de cura et sollicitudine nostra Pa- 
storali ulterius liaud voluimus differre, quin de alio idoneo subiecto 
eidem Ecclesiae nostrae iterum, et qiiani tempestive provideremus. 
Et propterea considerantes merita, virtutes, vitae ac moriun integri- 
tatem, spemque maximam exantlandorum in Ecclesia Dei laborum 
Adm. Rendi Dni Michaelis Besznák, Ecclesiae Bcrencsiensis Parochi, 
resj)icientes id etiam. qiiod idem ab aiuiis iam aliqiiot praodictae 
Canoniae Titulum gessisset, Eundem occasione modernae vacantiae 
in actualem praefatae Ecclesiae nostrae Nittriensis Canonicum, au- 
thoritate lui-is Patronatus nostri, vigore dumtaxat praescntium de- 
claramus, atque adliuc ante imminens Assiimptae Magnae Matris 
Dei Festum Capitulum ingrodi desideramus ; ac ima simul Domnm 
quoque Eiusdem praedicti Domini loannis Birovszky resignatione 
nostrae CoUationi subiectam, nsquo ulteriorem dis])ositionem Eidem 
assignandam resolvimus. Quod dum Praottis DYris Praesentibus 
notificamns, Easdem in rcliquo una sanas ct incolumcs quam diutis- 
sime vivere optamus ct manemus Praettaruni Duaonum Vranim 
Posonii die 8-a Augusti 1741. Serviis et Fter in Xto Emericus C. 
Eszterházy Eppus Nittricns. m. p. (Eredetije a nyitrai káptalan ma- 
gán levéhárában, jelzés nélküli csomagban.) 

- Protücoll. Sémin. Cleri. iun. — I. Giisztinvi Vis. Can. I. 88- 317 

gatta. ' Papi pályáját mint székesegyházi karkápláii kez- 
dette ; Í718-ban ])()gráiiyi-, 1780-ik évben pedig nyitra- 
városi plébános lett. Itteni leikészkedése alatt 1738-ban 
kitört a pestis és egy évig borzasztóan pusztított ; de az 
Istenben bizó és nyájáért bármikor halni kész lelkipász- 
tor a fájdalmak, nyomor és halál folytonos rémképei kö- 
zött, lankadatlan kitartással oktatta, bál őrit otta és Isten- 
nel kiengesztelte a rettenetes vésznek áldozatul eső hi- 
veit, a nélkül, hogy lelki vagy testi ereje megtört volna. 
Kortársa és földije, Dezsericzky Incze mint jeles egyházi 
szónokot is dicséri. ^ 1741-ben kanonoki javadalmat nyert. 
Meghalt mint treneséni főespcres 1753. ápril 3-án. Vég- 
rendeletében, szegénysége miatt, gróf Eszterházy Imre 
püspöknek 5 akó bort, az egyházmegyei alapnak pedig 
2 db. aranyat hagyott. =* "^ 1741—1753. 

♦REHOROVSZKY MÁRTON. Ilittudor. Született 
lf)87-ben Rovnén Trenesén vármegyében. 1717-ik évben 
alsó-szúcsai-, 1721-ben púeliói-, 1728-ban illavai-, 1730-ban 
trencsén-városi ])Iebános; 1742-l)en lisztek'tbeli kanoimk. 
Meghalt szélliíidés kíivetkeztében I74í)-ik évi niMírziiis 
3()-án s a trencséni plébánia-templom sirbolljiiba 1(>met- 
tetett. A nyitrai székesegyházban végzendő gvászim'sére 
5(J() ftos, a trencséni plébánia javára pedig 3(K) ftos ala- 
pítványt tett." 1742 174Í). 

KMOSKO dÁNOS. 1711-ben szalaknszi-. 1717 ben 
indcsitiKiki pl<'b;hM)S. Utóbbi javadalniJiríd 174r)-han Ic- 
iiioiidoll ; (le inéy ngvanazon évben kanonokká kincvez- 
trtvéii, Nyi1r;ii;i kriltrizítlt ál, hol 174S-ik é\ i jiiuiiis 27-éii ' Hyyik isUdl.ii koiiyvo, niclyct. ITKí-lüiii Aiiiindt isiváii .h'-ziis 
társasájíi atya alőadásai nyoináii irt, iiicgvaii a/, itti'iii i'ifyliá/.mrjí'yoi 
kíinyvtárltaii. (\'. I. A nyitrai cií-yliAzinogyi-i könyvtár kT-ziratai. 
58. 1.) 

'^ Pro Ciiltu Littoranini in IIimilt ">1. I. 

" Succossio I'arocclior. I)it>cc. Nitr. Nyir. kájit. oisz. Ifvt. 
KK;. Prot. lOí). I. 

* I. (lusztinyi. Visit. ('an. lv-«-l. I)iot<<-. Nitr. I. .'l'Jtl. Protdc 
A. (iyőjy ot L. Sztárek. 11"). 1. 318 

halt meg. Végrendeletében n, káptalannak szent misékre 
500 ftot hagyományozott. ^ 1746—1748. 

RIBÉNYI MIHÁLY. Rihényben 1703-ik évi már- 
czius 20-án született. Középiskoláit Nyitrán, a bölcseleti 
és hit-tudományokat pedig Nagyszombatban végezte. Al- 
dozárrá szenteltetvén, négy és fél évig az egyházmegyei 
irodában foglalkozott ; innen a báni plébánia vezetésére 
küldetett, hol 10 évet töltött s eg3^szersmind az alespe- 
resi tisztet is viselte. 1742-ben nyitra-városi plébánossá, 
1746-ban pedig kanonoklíá lön. A káptalanban az olvasó- 
kanonok fokát érte el és időközben Bold. Szűz Máriáról 
czimzett aiskai préposttá neveztetett. Latin beszéde, mely- 
lyel Gusztinyi János püspököt székfoglalása alkalmával 
üdvözölte, 1764-ben nj'omtatásban is megjelent. ^ Meg- 
halt 1771-ben. A székesegyházban végzendő halotti- és 
votio-misékre 1500 ftot hagyott. ^ 1746 — 1771. 

SZAJTLER JÁNOS ANTAL. Nyitrán sziüetett és 
tanult. A hittudományokat Nagyszombatban hallgatta. 
1730-ilc évben pappá szenteltetvén, egyházi pályáját Tren- 
csénben segédlelkészi minőségben kezdette. 1733-ban 
szúcsai, 1735-ben pedig illavai plébános lett. 1748-ban 
gróf Eszterházy Imre püspök oldal-kanonokjává nevezte 
ki. Meghalt mint éneldő-kanonok 1774-ben. A székes- 
egyházban tartandó szent misékre 800 ftos alapítványt 
tett. Ugyanazon székesegyháznak 300 ftot ; az egyház- 
megyei pénztárnak 100 ftot ; az illavai templonmak 300 
ftot ; ugyanott végzendő szent misékre 500 ftot ; az alsó- 
és felső-szúcsai egyháznak 100—100 ftot; ugyanott mi- 
sékre 100 — 100 ftot; a nyitrai szent Márton- s a Bold. 
Szűz kövesdhegyi templomának 50-50 ftot ; a nyitrai ke- 
gyes tanitó-rendieknek 300 ftot; a ferenczeseknek 300 
ftot ; a zobori kamalduliaknak 200 ftot ; a nyitrai illavai, 
pruszkai és kasszái szegények házainak 50 — 50 ftot ; a ' Prot. Lad. Kam. 81. 

- Tnclományos (iyüjlomóiiy 1S19. 3. 58. 1. 

^ Protoc. Lad. Kaiuáiiliázy. 30. 319 

székesegyházi könyvtár alapjának 100 flot liaüTomá- 
ny ózott. ' 1748— Í774. 

HOZr.PECK ÍGNÁC.Z, ])öIcsolot-tudor. Született 
Szakolczán. Taniilináiiyainak befejezése után 17rjr}-ik 
évben áldozárrá szenteltetvén, a következő évben Vis- 
ken, Hoiitli vánneíivében-, 1736. óta pétiig- Bélabányán 
lelkészkedett, és pápai főjegyzői ezimmel lett kitüntetve. 
Innét a njitrai egyházmegyébe felvétetvén, gróf Eszter- 
házy Imre püspök oldala mellett titkári minőségben mű- 
ködött, mignem 174G-ik évi január 5-én ezimzetes, 1748. 
júniusban pedig valóságos kanonokká neveztetett. Mint 
püspöki titkár 1744-ben Hunyady István tetemei fölött 
tót nyelven gyászbeszédet mondott, melj^t Nagyszom- 
batban kinyomatott. ^ Meghalt mint szent Eusztákról 
nevezett csúthi prépost és őr-kanonok 1758. évi augusz- 
tus 12-én. A káptalannak sarluskai birtokán, melynek 
haszonélvezője volt, saját költségén gazdasági épülete- 
ket emelt és egy kertet rendezett be ; miért is a kápta- 
lan, halála után, gróf Eszterházy Imre püspíik felhívá- 
sára, lelkének üdvéért havoiikint végzendő szent-misékre 
kötelezte magát. 1758-ik évi július 31-én kelt végrende- 
letében következő alapítványokat tett : a székesegyház- 
ban megtartandó aimiversariunn-a 5(X1 ftot ; a nyitrai 
piaristák által végzendő szent-misékre 1000 ftot, ugyan- 
azoknak ainiiversariunu'a 100 Flol : ujniisés |)a|)(»knnk 
stipendiumokra 5(K) ftot; a nyitrai fcrenczescknck és ka- 
malduiiaknak 25 25 ltot; a székesegvliii/nak 5 darab 
aranyal, az euyli;'izui('gy('i pénzl.-'uMiak ugyanannyit ; az 
esztergomi rő-incgyébc kcltciczett viski t(Mn|>lonmak 50 
flot; a, |)r(Micsralvi és bélabiüiyai egyházaknak egyenkint 
KM) l'lot ; tobl) it'udlii'li s/ak(tlczai, nagyszombati és nyilrai 
ájlatos 1('s1 vérülcluck összesen KM) Tini jiagyolt. ^ 

1748 1758. ' U. o. :íI. 1. I. (ius/.tinyi Vis. (".in. I. !M>. 1. 

'■' KiitDiiii. iiist(.ii!i Crit. l{i«ir. iiiiiiK'. T. :v.i p. ;»r.o. 

" L. Nónictliv. Scrii's rjirfich. A. Dioci-. Stiitf. PiotdCdll. 

\j.ui. K.iiiiaiiliá/v. ;!1. I. \'(''i4i'iMi<l('l('t(> ii U.'iid. iii;i^;'m li'VrlIi'il'lt.in. 320 

*VALY PÁL. 174G-ik évben nyitrai plébánossá, 
1748-ban pedig tiszteletbeli kanonokká neveztetett ; mint- 
hogy azonban a nyitraiak által gróf Eszterliázy Imre 
püspök, mint földesúr ellen indított mozgahiiakban tevé- 
keny részt vett, ezen hálátlansága miatt előbb kanonoki 
czimétől, utóbb pedig plébánia-javadalmától is megfosz- 
tatott. ' ' 1748. 

TERLANDAY JÁNOS. Született Chinoránban 1708. 
iiovember 3-án. Alsó iskoláit Nyitrán, a bölcseleti és 
theologiai tanfolyamot Bécsben és Nagyszombatban vé- 
gezte. Pappá szenteltetvén és hittudorrá avattatván, ki- 
lencz hónapig Trenesénben mint segédlelkész működött. 
1736-ban púchói, 1748-ban illavai plébánossá, 1749-ben 
tiszteletbeli kanonokká és kerületi alesperessé lett. 1753-ik 
évi jmiius 18-án valóságos kanonokká neveztetvén, mind- 
járt trencséni főesperes lett. 1757-ben gróf Eszterliázy 
Imre püspök vikáriussá kinevezte, mely méltóságon ki- 
vül, a szent Ágostonról nevezett pécsi prépostság, 17G4-ben 
pedig a rozsoni püspökség czimével lett kitüntetve. 
1765-ben Gusztinyi János püspök a székesegyházi könyv- 
tár felügyeletével és rendezésével bizta meg. Jámbor és 
tudós férfiú volt, ki egyházmegyéjének teljes odaadással 
szolgált. Forrásimk igy jellemzi őt : ,,Vir suavis eonver- 
sationis, in dicendo facundus, poéta excellens, communi- 
ter ab oranilius amatus." Kalazanczi Jószef szentté avat- 
tatása alkalmából a nyitrai piaristák templomában 1769-ik 
évben mondott magyar, valamint két más alkalmi be- 
széde Nagyszombatban jelent meg. Meghalt 1770-ik év- 
ben, végrendelet nélkül. Hagyatékából Gusztinyi püspök 
a káptalannak négy énekes misére 1800 ftot ; a nyitrai 
segédlelkész által végzendő misékre 365 ftot, s a szegény 
plébánosok pénzalapjának 1000 ftot utalványozott. ^ 

1749—1770. 

' Prot. Lad. Kamaiiliázy. u. o. — Az ellene elreiidolt vizsgá- 
lat jegj^zSkönyve a püspökség uradalmi levéltárában eléggé vaskos 
füzetet képez. 

2 Protoc. Lad. Kamúnházy 82. 1. — Visit. Can. Ep. I. Uuszti- 
nyi. I. 90. — V. I. Magyar 8ion 1890. 886. 1. 321 

TÓTH ENDRE. Ivánkái Tóth Rándor fia és László 
oszterg'omi kanonok toslvcr-bályja. Született lG99-ik évi 
augusztus 10-én. Hol tanult, és mikor vette fel a na- 
gyobb egyházi rendeket ? feljegyezve nem találtam. 1748- 
ban a káptalan előtt saját, és testvérei nevében ellent- 
mondott Zibák József és Endre, Ordódy László és néhai 
Balogh István árvái beigtatásának a barsmegyei málasi 
részbirtoJvra. ' — Mint plébános Üreghen hosszabb ideig 
buzgón működött, és példás élete által hiveinek tisztele- 
tét és ragaszkodását nyerte meg. Erdemei méltánylásául 
apostoli főjegyzői czimmel és 1751-ik évi májusban ka- 
nonoksággal lett kitüntetve. Kanonoki székét elfoglalván, 
két évig a nyitrai püspöki papnöveldének igazgatója volt. 
1755-ik évi július hó 7-én a székesegj'házban évenkint 
végzendő három szent misére 500 ftos alapitványt tett ; 
végrendeletében pedig ugyanazon ezélra 1000 ftot ha- 
gyott. Életpályáját 1762. ápril 22-én fejezte be. ^ 

1751—1702. 

LUKÁCSY ,TÁNOS. Született Trencsén vármegye 
Bobrovnik nevű községében 1715-ben. Tanulmányait a 
Jézus társasági atyák vezetési^ alatt Trencsénljen kez- 
dette, Nyitrán folytatta, a bíilcseletet és theologiát pedig 
a nagyszombati egyetemen hallgatta és ugyanott 1789-l)en 
hittudori fokot nyert. Az egyházi rend felvétele után 
mint trenesén-városi segédl(>lkész nuuikálkodott, míglen 
1741-ik évi szei)t{Mnl)('i-l)(Mi a tcplai i)l('l);inia-JMva(laloiin'a 
beigtattatott. 174()-l);ui a i-ajcczi iilcli.'mi.'ira ment ál, lioii- 
nan 1758-ik évben gróf i^szterházy hnre })üsp()k a káp- 
tidauba hivta meg. 1757-ben czimzetes beeni préjjosttá, 
utóbb pedig vál. rozsoni püspökké neveztetett. 1758-ik 
évtől 17()l-ig a Clusztinyi János piisjx'jk által éi)itett i)ap- 
níiveldében igazgatói hivatalt viselt. Meghalt mint olvivsó- 
kanonok és ká])talani helyiKik 1780-ik évi áj)ril 2l)-án. 
17()í)-])en kalazaiiczi szent József tiszteletére nuinddtt t('>t • Xyitr. Uiipf. orsz. \ov\. lO'.l l'rot. lUl. 

-' l'rnt. L;i(l. K;iin;inliú/.y. U. o. VóíJfnMiilt'lcft^ a kápf. nia^'-án 
lovóll. 

21 322 

szent beszédét Nagyszombatban nyomatta ki. A székes- 
egyházban végzendő votiv-misékre 2300 ftos, anniversa- 
riumra pedig 500 ftos alapítványt tett. ^ 1753 — 1780. 

LEHOCZKY ENDRE. Ribényben 1696. szeptember 
29-én született. A nyelvészeti és bölcseleti tanulmányo- 
kat Njátrán, a theologiát Bécsben végezte. 1724-ben pappá 
szenteltetvén, nyolcz havi káplánkodás után, először 
Nagy-Szlatinán, majd Púchón, melyhez az akkor majd- 
nem egészen protestáns Felső-Kocskócz is tartozott, ple- 
bánosi hivatalt viselt. 1736-ban javadalmáról lemondván, 
tábori lelkész lett. Egyházmegyéjébe visszatérvén, 1743-ik 
évben a berencsi, 1752-ben az üreghi plébániára, végre 
1753-ban nyitrai kanonokságra installáltatott. A berencsi 
templomot 1760-ban saját költségén nem csak heljTe 
állitatta, hanem ki is bővítette és a szükségesekkel el- 
látta. ^ Meghalt mint gradnai főesperes 1772-ben. A szé- 
kesegyháznak még életében egy zománczos képekkel 
diszesitett és megaranyozott ezüst kelyhet ajándékozott. 
Végrendeletében pedig elhalálozása évfordulóján végzendő 
szent misére 500 ftot; az egyházmegyei alapnak 100 ftot; 
a ribénji templomnak 400 ftot; a sztriczei egyháznak 
100 ftot, a szlatinainak 200 ftot, a púchóinak 200 ftot, 
a kocskóczinak 100 ftot, a berencsinek 400 ftot, a lükii 
fiók-egyháznak 100 ftot, az üregi templomnak 200 ftot, 
a csáporinak 100 ftot, sz. Mihály és sz. Márton templo- 
mainak Nyitrán egyenkmt 100 ftot, a kövesdhegyi tem- 
plomnak 200 ftot ; a nyitrai kegyes tanitó-rendieknek, 
ferenczeseknek, kamalduliaknak és nazarenusoknak 100- 
100 ftot; nyitrai szegény tanulóknak tanszerekre 300 > Tudom. Gyűjtemény. 1819. III. 57. 1. — Visit. Can. Ep. loa. 
Vurum. T. I. 

^ „Aimo 1760. zolo, íjietato, imponsis, conatn ot industria Rssmi 
D. Andreáé Lehoczky, Canonici nostri Nitriensis et ADiaconi Grad- 
nensis et amplior facta, et necessariis provisa (Ecclesia parochialis 
Berencsensis) ad eum decorem pervenit, in quo nunc conspicitur." 
I. Gusztinvi i. h. 89. 1. 323 

ftot ; a gracinai esperesi kerület papságának mise alapit- 
ványiil őOO ftot hagyott, s. a. t. ' 1753 — 1772. 

*NAJZER ENDRE. Született Melcsiczen Trencsén 
vármegyében, 1702-ik évi novemberben ; 1720-ban a nyit- 
rai növendékpapok sorába felvétetvén, itt végezte bölcse- 
leti és theologiai tanulmányait. Mint lelkész előbb Fri- 
valclon, 1745. óta pedig Kisucza-Ujhelyen működött ; 
1753-ik évi ápril IG-án tiszteletbeli kanonokká, később 
csöpőfői czimzetes préposttá neveztetett. Meghalt mint 
illavai plébános 1758. deczember 10-én. Végrendeletében 
a n;yátrai székesegyházban végzendő szent misékre 500 
ftot hagyott. ^ 1753—1758. 

LETOVICS JÁNOS. Életére vonatkozó részletes 
adatokat nem találtam ; de emlékét megörökíti eme né- 
hány róla feljegyzett szó : „Vir integerrimns, imo inno- 
eentissimae vitae; qui tota vita siia vix aliqiiem vcrbo 
laesit." ^ 1739-ben szlopnai, 1742-ben nagy-chlívényi ple- 
l)án()S volt, s innen jutott a nyitrai káptalanba, melynek 
azonban csak három évig volt tagja; meil 17G0. június 
13-án szélhűdés vetett véget az alig 40 éves férfiú éle- 
tének. 1757-17(;0. 

LACZKONK'S (nOulJV. Született Borin, Nyitra- 
várm(;gyében 1714. május 20-án. A bölcseletet és hit- 
tudományokat Nyitrán hallgatta., 174G-ban, mint székes- 
egyházi kar-pap a mofsonoki ])lebánia-java(lalmat nyerte 
el, hol saját és hiveinek adományaiból a szent Kereszt 
kápf)lnáját megujitatta és kibővítette. 1758-ban a nyitra- 
városi ])le])ániii vezetésével bízatott meg; itt azonban 
rövid ideig infíkridíitt, mert még ugyanazon évben kaiio- 
noki slalluniot kii|Hill. Meghalt 1759-ben. Végrendeleté- 
ben a k;'i|)1iilannak aiiiiivei'sai'iiniu'a 500 ftot hagyott.* 

' Visit. ('.!vn. K]>. I. Cusztinyi I. ül. Visit. ran. Cjitli. Eccl. 
Nitr. Ep. I. Vunim. I. '.'á\. XT-j^i-fiidi-lrtc ;i nyilr. k;'i|>t. inug'án 
k'vt. (Fasc. T(ístann'nt. n. ÜO. 1. 

'•* I'rolocoll. Soniin. ("^Icri itiii. I'rot. Lad. KaiiiAnliAzy. 'V2. 1. 

* l'iolof,. Lad. KainAiiliá/.y ;!2.) 

* loa. (jiiszlinyi V.[>. N'isitatio Caii. I'arocli. Diocc. Nitr. 
1. IL'O. 

•2i' 824 

*YELCSEY vagy VÖLCSEY MÁRTON ELEK. 
1718-ik évben szoblahói, 1720-ban vágh-beszterczei, 1726- 
ban zliechói, 1749-ben trencsén-városi plébános ; ^ mint 
ilyen 1754-ben Tarnóczy Pál trencsén-városi bíróval, val- 
lási ügyben Bécsbe küldetvén, ott 11 napig időzött.^ 
17o8-ban tiszteletbeli kanonokká, majd czimzetes biersi 
apáttá neveztetett. 1753-ban egy 71 ivrétü lapra terjedő 
hitvitázó értekezést irt, ily czim alatt : „ Yeritas in vinci- 
bilis unius verae et unice salvificae Fidei Romano-Ca- 
tholicae", mely azonban kéziratban maradt. ^ A trencséni 
segédlelkész javára 100 ftos mise-alapitványt tett. Meg- 
halt Trencsénben 1764. február 16-án. 1758 — 1764. 

♦PICHNAY^ JÁNOS. 1726-ban teplai plébános, 
utóbb trencsén-kerületi alesperes, végre 1758-ban czim- 
zetes kanonok lett. Meghalt Trencsénben 1767. július 
23-án. * 1758—1767. 

*KOLBAY" ISTYÁN. 1749-ben kasszái, 1759-ben 
illavai plébános lett. 1758-ban kanonoki czimet nyert. 
Meghalt Illaván 1776. május 3-án. ^ 1758—1776. 

KOSZTOLÁNYI SÁNDOR, 1718. évi márczius 
10-én Nemes-Közép-Jáczon született. A bölcseleti és hit- 
tudományokat Nagyszombatban hallgatta ; 1745-ben ál- 
dozárrá szenteltetvén, rövid ideig székesegyházi karkáplán 
volt s még ugyan azon év utolsó napjaiban Precsinre 
lelkészül küldetett. Innen 1749-ben a vágh-beszterczei 
plébániára ment át, hol 10 évig működött s a kerület 
alesperesi hivatalát is viselte. 1759-ik évi június hóban 

^ Successio Parochorum Diooc. Nitriensis. 

2 ProtocoU. Ad. Gyó'ry et Lud. Sztárek. 116. 1. 

^ V. I. A 113'itrai egyházmegyei könj^vtár kéziratai. 71. 1. 

* loa. Gusztinyi id. h. 2. 240. 1. ..Parochiae (Tepla) praeest 
loannes Pichnay, Sacerdos [)i'ope lubilaeus, Cathodr. Ecclcsiac no- 
strae Nittriensis Canoiiicus, hactenus Districtus Trenchinieusis VA- 
Diaconiis, quod lionoris et officii genus ob grandaevam et laboribu.s 
fractam aetatem suam, hac occasione resignavit ; Vir certe Apostoli- 
cus, in j)rocuranda salute proximi indefessus, in virtutibus perinde 
ac Doctrina praecellens ; erga paupercs deniípie et infirmos potis- 
simum misericors." 

^ Prot. Lad. Kamánházy. 32. 1. 325 

kanonokká lett. Meghalt mint éneklő-kanonok 1782-ik 
évi szeptember 5-én. A káptalannak anniversariumra és 
votiv-misékre 15(X) ftot hagyott. ' 1759—1782. 

PETRIK MIHÁLY, Szepten(-z-Ujfahm 1722-ik évi 
január 25-én született. A bölcseleti és hit-tudományokat 
Nagyszombatban hallgatta; 1748. évi márczius 28-án 
mint 4-ik évi theologus az egyházmegyében uralkodott 
pap-hiány miatt vissza hivatott s áldozárrá szenteltetvén, 
mindjárt a precsini plébánia híveinek lelki gondozásával 
bizatott meg. 1749-ik évi szeptember 30-án ledniezi, hat 
hónap midva pedig púcliói plébános lett. Itt sem műkö- 
dött sokáig; mert 1753-ban a ki sucza-uj helyi plébániát 
és kerületi alesperességct nyerte el. Végre 1759-ben a 
nyitrai káptalanba jutván gr. Eszterházy Imre püspök 
oldal-kanonokjává, 1762-ben pedig csöpőfeői czimzetes 
préposttá neveztetett. Jámbor, müveit és közkedveltségü 
férfiú volt, kiről egyik kanonoktársa ezeket jegyezte fel : 
„Vir fűit suavissimae conversationis et exemplar verae 
patientiae ; nam post multoriun ainionun artieularis morbi 
(kíiszvény) crucialuiu, paliéul issime loleratum laetus mor- 
tem excepit." Meghalt mint széi^esegyházi főesperes, 
I7S1. április 1-én. A székesegyházban végzendő szent 
misékre 2()()() flnyi, uj misések számára be.szerz(Midő bre- 
viáriumokra 30Ó ftnyi alapítványt tett; a káptalannak 
anniversariumra 5(X) í'lol, az egyházmegyei pajiságnak 
stipendiumokra HH) ftot; a székesegyháznak 5 aranyat 
és 100 ftot; az egyházmegyei pénztárnak 50 ftot; a 
bodiiiai templomnak 100 ftot; a precsim, ledniezi, púchói 
és kisucza-iíjliclyi egyházaknak 50 — 50 ftot; a divinai és 
brodnói teniploiniiak 25-25 ftot ; a nyitrai kegyesrendiek, 
íri'enczesek és kaiualdiiliaknak 50-50 ftot ; a k("»svesd- 
hegyi boldogasszony t('m|)l(iiii;'iiiak 1(H) flot hagyott.* 

1759-^1781. ' Visit. f'íiii. K. I();i. (i liszt. I. !•;!. rmloc. Si'jniii. (M. iiin. 

ad. S. I.ad. - Protfx;. I.ad. Kaniúiih. .'52. 

- U. o. - Teslám. -nL Midi. Pcirilc. Tan. Ny. líi)t. Irvl. XVI. 
lit. X. 326 

BABILOVICS JÁNOS, chinoráni származású, 1714. 
deczeniber 29-én született. A bölcseletet és tlicologiát 
Nagyszombatban tanulta s 1738. szeptember 4-én a szép- 
müvészetek és bölcselet tudorává avattatott. ^ Aklozárrá 
szenteltetése után Kisucza-Uj helyen mint segédlelkész 
harmadfél évig működött; 1745-ben megkapta a szkalai, 
1748-ban pedig a beczkói plébániát. 1759-ben czimzetes, 
1762-ben valóságos kanonokká neveztetett. Magas kort 
ért el s a káptalanban egészen a lektori stallmnig jutott, 
de ekkor testi ereje már megtörve levén, helyettest kel- 
lett kérnie. Egyik kortársa tanúsága szerint : „Vir Deo 
coniunctus et excmplariter mortuus." ]\íegszünt élni 1796. 
október 6-án. Fogadalmi misékre 2000 ftot, a beczkói 
templomnak 100 ftot, ugyanott végzendő szent misékre 
400 ftot hagyott. ^ 1762—1796. 

*RÉPASSY ENDRE. 1735-ben Drietomán, 1737-ben 
Bolessón és 1752. óta Belluson lelkészi hivatalt viselt; 
utóbbi helyen 1762-ili évben tiszteletbeli kanonoksággal, 
utóbb szent Jánosról nevezett zsámbéki prépostság czi- 
mével lett kitüntetve. 1764-ben átköltözött a troncsén- 
városi plébániára, a hol 1773-ik évi november 19-én meg 
is halt. " 1762—1773. 

*VALENTOVICH JÓZSEF. Tanulmányait a nagy- 
szombati egyetemen végezte és 1746-ik évben bölcselet 
tudorrá avattatott. 1751-ben chinoráni lelkész, 1757-ben 
alesperes, 1763-ban bittsei plébános, 1765-ben tisztelet- 
beli kanonok lett. Az 1766-ik évi .,Visitatio Canonica" 
szerint : „Vir probus, mansuetus, egregie doctus, a di- 
cendi et suavi ciun popiűo agendi modo aestimatus, in 
exequendis omnibus officii sui partibus accuratissimus, 
ac eapropter Parochianis suis multum acceptus." * Meg- 
halt Bittsén 1807. november 20-án. 1765—1807. 

^ Kazy Franc. História Universitatis Tyrnavicnsis S. I. 1738. 
(Az ajánlás után.) 

2 visit. Can. Ep. loa. Guszt. I. 92. ~- Protoc. Lad. Ka- 
manh. 42. 

" I. Gusztinyi id. li. 2. 74:?. 1. 

* loa. Gusztinvi id. li. 2. 743. 1. I 327 GYATTEL ANTAL, a nagy-prépostok között. 

1770—1806. 

ORDÓDY TAMÁS, őr-kanonok ós hittudor. Szüle- 
tett Lieszkón Trcnesén vármegyében 1738-ban. A hit- 
tudományokat Nagyszombatban tanulta. 1764-bcn pappá 
szenteltetvén, Gusztínyi János akkori segédpüspök (Co- 
adiutor) szertartója lett. 1766-ban berencsi plébánossá, 
1771 -bon kanonokká, 1774-ben pedig Bold. Szűz Máriáról 
czimzett majki préposttá neveztetett. Jeles szónoki tehet- 
ségéről és vendégszeretetéről ismeretes volt. További elő- 
léptetését, melyre ala])os reménye lehetett, megakadá- 
lyozta a hahil, mely őt java korában 1784-ik évi már- 
ezius 12-én az élők sorából kiragadta. ' 1771 — 1784. 

NEHÉZ HÍRE kanonok, utóbb trencséni főesperes. 
Született Dicskén Bars vármegyében 1733-ik évi ápril 
3-án. Fensőbb tanulmánj^ait Nagyszombatban befejezvén, 
Nyitrára a püspíiki udvarba rendeltetett, hol négy évig 
mint szertartó műkíidött s azután a szkacsányi plébánia- 
javadalmat nyerte el, hol azonban a tót nyelv ismereté- 
nek hiányából sikeresen nem működhetvén, 1765-ben 
Ihtrválh Tgnácz nyilrai lelkészszel javadalmat rserélt s 
a nyilrai hivckel, mint l)uzgó lelkipásztor és kitűnő szó- 
nok 1772-ik évben kanonokká történt előléptetéséig gon- 
dozta. A kalazaiu'zi József szentté avattatása alkalmából 
17(')9-ik évi augusztus 20-tól ugyanazon hó 28-ig, a nyil- 
rai kegyes-rendiek templomában megtartott ünnepségek 
alatt az egyik magyar szent beszédet Nehéz Imre mon- 
dotta, melyet 1772-l)en Nagyszombatban ki is adott. " 
Meghalt mint székesegyházi főesperes 1783. június 22-én. 
A káptalannak ainiiversarinnn-a ÖOO ftot hagyományozott. 

1772 1783. 

' r. n. 1. !)S. I. „Tlicoloíriiim in Scininario (.icncrali, propu- 
í,'-ii;ilii univcrsíi Tlifolojifiji tcniiinavit .... Anno 1766. Purochus Bo- 
icncsonsis, in qua Parochia bona spcciniina jiraobot, si altima pri- 
nii.s rcspondcrint, solatii) Dioccosi, <'lan><|U(í sang'iiini sno fnturuM. 
Conc'ionalur, raUicIiisat snis tnnijtorihus dilig'onter." 

* Protdcoll. Lati. Kaiuánliázy. — Csősz Imro a kog^yos tanitó- 
rondiolc Xvitrán. 2:>1. 1. 328 

PRILESZKY BÉLA (prileszi). Született Prileszen 
Trencsén vármegyében 1730-ik évi ápril 19-én ; közép- 
iskolai tanulmányait Trencsénben és Nyitrán, a bölcse- 
letet és theologiát pedig Nagyszombatban végezte és 
mind a két szakból tudori oklevelet nyert. Mint uj mi- 
sés egy évig székesegyházi karkáplán, azután pedig nyit- 
rai plébános helyettes volt. 1758-ban gróf Eszterházy 
Imre püspök a fiatal áldozárt Szalakuszra küldötte, hol 
június 16-án, az illető kegyúr bemutatása és ellenmon- 
dása nélkül plebánosi hivatalába beigtattatott. ^ 1770-ben 
kerületi alesperessé, 1774-ben nyitrai kanonokká, 1775- 
ben Szénietekről czimzett báth-monostori apáttá nevez- 
tetett. 1790-ik évben mint káptalani követ a pozsonyi 
országgyűlésen vett részt, s a hazánk és Morva-ország 
közötti határok rendezésére Idküldött bizottság tagjává 
választatott. Káptalani javadalmát 35 évig élvezte s 
aramTuiséjét a dubniczi plébánia-templomban tartotta. 
Trencsén megyei szegény tanulók segélyezésére 17,6()0 
ftos, a njátrai székesegyházban végzendő szent misékre 
pedig 2000 ftos alapítványt tett. Meghalt mint olvasó- 
kanonok 1809-ik évi január 12-én. ^ 1774—1809. 

LŐLEY SÁNDOR (nagy-lőlei). Született Nagy- 
Lőlén Bars vármegyében 1728-ik évi deczember 31-én. 
Bölcseleti és theologiai tanulmányait a nagyszombati 
egyetemen végezte, s onnan mint a hittudományok bo- 
rostyánosa tért vissza. Egyházi pályáját 1754-ben segéd- 
lelkészi minőségben Trencsénben kezdette ; 1756-ban 
kocskóczi-, 1759-ben egyházas-nádasi (podszkah) plébá- 
nos volt. Innen néhány év múlva a mocsonoki plébá- 
niára ment át. ^ Az 1774-ik év elején tiszteletbeli, ugyan- 
azon év június 10-én pedig valóságos kanonokká nevez- 
tetett. A káptalanban több évig mint dékán működött, 

^ loa. Gusztiuyi Ep. Visit. Canon. Paroch. Diocc. Nitr. 17G7. 
p. 8. — Kocsner Józs. Adatok a szalakuszi plébánosok ólotrajzálioz. 
Nyitramcgyei Szemle 1895. 24. sz. 

'■* Fr. X. Fuchs Ep. Visit. Canon. 520. 1. — Pancr Ján. Az 
egyházi rend érdeme Magj^arországon. 338. 1. 

^ Balogh Ágost. A kocskóczi picb. története. M. Sión 1866. 277. 1. 329 utóbb podii*' ;i paj)n()Voklí' i.£»';iz^atásíiv^a] Ijizatott meg. 
Meghalt mint ('jieklo-kanuiKjk, óletkoi-ának 8G-ik évében, 
1814. augusztus 2L-én. ' A káptalan javára 24(J0 ftos 
miso-alapitványt tett; a Bold. Szűz oltárának pedig a 
székesegyházban fígy czüsl lámpát és négy gyertyatartót 
ajándékozott. - Mint egyházas-nádasi plébános lllésházy 
József felett gyász-beszédet mondott, mely ..Magasan 
repülő nagy sas" czini alatt 17G()-ban Nagyszombalbaii 
jelent meg. ^ 17T4--1S14. 

*IvOSSUTH P:NDRE, bölcseleti tudor, Kossuth 
Endre fia, született Trencsénben 172í)-ben. Br)lcseleti 
lamilmányainak befejezése után egyházi pályára lépett 
s a hittudományokat a nagyszombati egyetemes pap- 
növeldében hallgatta. Felszentcltetése után hat évig mint 
szlatinai leikész munkálkodott. 17()8-ban ehinoráni-, 
I77ö-ben pedig trencsén-városi plébános és kerületi al- 
esperes lett. A következő év május havában tiszteletbeli 
kanonoksággal lett kitüntetve. Nfeghalt mint rajeczi ])le- 
l)án()S, hová 17S2-ben ment át, 17íll-ik évi július 2;}-án. "* 

1771') 17í»l. 

*HUr)lXSZKY MIKLÓS. 175;}-ban szlopnai-, KmS. 
évben kasszái plébános lett; i77(j-ik évben tiszteletbeli 
kanonokká neveztetett. Meghalt 1802. június lO-án. •' 

177(') -1802. 

B. SCllVAUTZEK JÁNOS LAJOS 1. a nauy-i)ré- 
j)ostok között. 

KUDLIK LNDKM Születelt 172r)-ik évi február 

• Fr. X. Fiirlis i(l. Ii. .VJl. 1. 

- 1. Vuriim l']p. Visit. Caii. Callicd. lOccl. .Nil. I. p. ."»;!. 
3 Katona. Hist. Crit. li. 11. X.XXl.X. í)7'>. IVtrik (i. M. O. 

Hihlidfíraj.hiáju. If. VA2. 1. 

* loaiiii. (jruszliiiy F[). Visit. Caii. l'ar. I). .NiU\ II. \>. 4.").!, liol 
a küvotkcző mogjogyzós olvasható : ..Vir gralao oiuiuImis convoi*sa- 
tioiiis, doclrinao praostantis, a modo dicondi praouijnn' in tota liac 
viciiiia cck'l>ratiis.'- rroloc. Ad. <!yőry et Lud. S/.tíirck 117. 1. 

^ I. íiusztiiiyi id. h. I. 7.")S. 1. ..I'arocliiai' (Kassza) prancst Ni- 
colaiis Hiidinszky, vir |>rol>us, politus, iiosjtitalis, in ox»'<|Ucndis 
tininibus oflicii sui |»artibus aucuratiis, a inoilo diccndi iaudatus, vl 
populo suo porcliarus." 330 

12-én Felső-Lieszkón Trencsén vármegyében. A nyitrai 
növendékpapok sorába mint theologiai tanuló lépett. 
Pappá szenteltetvén, Trencsén városba káplánnak, on- 
nan pedig az 1753-ban visszaállitott szeleezi plébániára 
lelkésznek küldetett. 1754-ik évi októberben elnyerte a 
gradnai-, 17o8-ban pedig a báni plébánia-javadalmat. 
Innen 1780-ik évi június 1-én Nyitrára liivatott, mint 
első királyi kinevezésü kanonok. 1776-ban szülőföldjén 
Felső-Lieszkón saját költségén templomot építtetett. Meg- 
halt mint gradnai fő-esperes 1785. augusztus 2-án. * 
Ugyanazon év július 13-án kelt végrendeletében az egy- 
házas-nádasi templomnak, melyben kereszteltetett, 50 
ftot; a székesegyháznak és egyházmegyei alapnak 100 — 100 
ftot ; a pruzsinai templomnak, hol első miséjét bemu- 
tatta, 50 ftot; a gradnai és szeleezi templomnak egyen- 
kint 50 ftot, a báni templomnak 100 ftot; a székesegy- 
házban végzendő anniversariumra 600 ftot s a t. hagyott. 
A lieszkói templom fentartásáról külön pontban intéz- 
kedett. 2 1780—1786. 

URUMB JAKAB. 1740-ben született. 1776-ban az 
újonnan alapított rozsnyói egyházmegyében gölniczbá- 
nyai plébános volt. ^ Püspöke, gróf Révay Antal, 1780, 
évben a nyitrai egyházmegye főpásztorává kineveztetvén. 

* I. Gusztinyi id. h. IT. 195. 1. Kudlik Endréről ezeket irja , 
„Onines boni aniinarnni Curatoris partes adimplet. A modo dicendi: 
a more conversationis, a i'erveute zelo laudatur." 

2 Eredeti végrendelete a nyitr. kápt. mag'. Icvt. I. 34. sz. ,,Ut 
Ecclesiae meae Felső-Lieszkoviensi, quam ante annos 10 propriis 
sumptibus meis erexi, de conservatione alitpiateniis prospiciam, Hae- 
redem meum (loseiahum Lieszkovszky, nej)otein ex sorore mea) 
eiuscpie successores oblig-o, iit singulo anno in usum et reparatio- 
nem huins Ecclesiae expendere, et corani Parocho loci liquidaro 
teneantur íliios 6. Quodsi aliquo anno nccessitas Ecclesiae huius 
niinor esset, id quod ronianscrit ab expensis, in amios sequentcs 
pro eiusdem necessitatibus reservetur. Similiier idem hacres meus, 
eiusque Snccessores in j)raedicta Felső-Lieszkoviensi Ecclesia quovis 
Anno Sacra Cantata per Dnum Paroclium loci celebrari curabunt, 
pro anima mea, et eideni Paroclio flnos 6, Ludircctori ílnos 3 per- 
solvere tenebuntur." 

^ Hradszkv Józs. A XJXIV. Királvi Plébános Testvérülete. 23. 1. 331 

őt udvarába titkárul fogadta, a következő évben pedig 
kanonoki stallunira felterjesztette; 1790-ben sz. Gábor 
fő-angyal gaborjáni apátságának ezimével diszittetett fel. 
A káptalannak tevékeny és kedvelt tagja volt. Meghalt 
mint székesegyházi ío-esperes 17íí9-ik évi augusztus 
26-án. ^ Végrendeletében vagyonának három hatod-részét 
rokonainak, Vu-^t szegényeknek különös tekintettel a 
gölniczi szegényekházára hagyta ; a székesegyháznak s 
az egyházmegyei alapnak 100 — 100 ftot, a székesegy- 
házban végzendő szent-misékre 1000 ftot kifizettetni ren- 
delt ; a hagyaték fenmaradó része iránti intézkedési a 
püspökre bizta, minek folytán Fuchs Ferencz ])üspök 
ezen, összesen 1722 ftot tevő részt a káptalani templo- 
mok alapjának juttatta. 1781 — 1799. 

GRÓF HFVAY JÁNOS, I. a nagy-prépostok között. 

BENivŐ MIKLÓS. HíiU-selet és hittudor. AHorján 
Erdélyben nemes családból 1724-ik évi ()k1(')h(M' 27-én 
szühjtett. ^ A szónoklati osztályt Kolozsvárit elvégezvén, 
1741-ben Jézus tái'saságába lépett. Ujonczi éveit Tren- 
csénben töltötte. A bölcseletet Kassán 3 évig, ;i meiuiyi- 
séglant Bécsben 2 évig, a theologiát Gráczbau 4 évig 
tanulta. Tanulmányainak befejezése ut:in, egészen a tár- 
saság feloszlatásáig Kolozsvárit, Budán és Nagvszom- 
batban tanított ; utóbbi helyen az egyetenniek Budára 
tíirtént átkr>ltr)zkr»(jése ulán is maradt 1784-ig, midőn az 
akadémiával együti Pozsonyba kr)ltr»Z(>tt és ott |)ro-di- 
rector lett,-' 177S-ik évben csukási préposttá (deChuch- 

' Ins. N'iiiiiiii I']|). \'isi(. (";m. I. |i. 17!). 

- A MufíViir Sión IS!)0. óvlolyaniáiiíik 'J!»l. I.ipján Mciiki'; .Mik- 
lós (;i Miiiály nóv sajtóhii);v, mt-Iy ug^'!iuH7.(»ii (''vfolyam ."»(;(». lii|ijáii 
kiif^azittatoU) .szülctósót forrá.saim : Prntooolluiii l.ad. Kaniánliázy ós 
Fruncisci Xav. Fiiohs Visitatio Canonica .VJl. I. iiyoiiiáii IT'JiJ-ik óvni 
toUom ; azóta .Stőjfor .János: Siii'iptorcs lVovinc;iao Austriacao Soo. 
Icsu Vicniiao 18.">fí. jiaf^. 2V>. ós Soninicrvojjfcl Káinjy : Mililiotlióiiuc 
(lo la ('ompaf^nio ch^ lósus. IJnixclli's ISIIO. I. l.J'.Kl. 1. iiiíívcíIm'íI in»>jr. 
győz6(lt(3ni, hogy ezon adat a .lózus-társasági atyák Icvóllári forrá- 
saival szenihon fon nom tartható. 

^ Szinnyoi .József. Magyar írók Kloto ós Munkái. I. S(!0. ós 
Ortvay Tivadar. Száz óv fgy hazai főiskola ólctóhől. 117. 1. ICm- 332 

nis), 1783-ban pedig nyitrai kanonokká neveztetett. A 
káptalanban kegyes alapítványokat kezelt, s mint szak- 
tudós a liittani intézet igazgatója volt. Forrásunk szerint 
társulatának szelleméhez mindvégig liiven ragaszkodott, 
és jámborsága, nyájas társalgásánál és vendégszereteté- 
nél fogva általános tiszteletben részesült. Irodalmi mű- 
ködése már számos műben lett méltatva. ' Meghalt 1801. 
november 9-én. Végrendeletében a káptalannak anniver- 
sariumra 600 ftot ; az egyházmegyei, székesegyházi és 
káptalani templomok pénzalapjainak egyenkint 50 ftot, 
összesen 150 ftot ; a tormosi szent Márton-templomának 
15 ftot ; az altorjai egyházban végzendő szent-misékre 
100 ftot ; a treneséni plébánosnak ugyanazon czélra 100 
ftot ; a nyitrai papnöveldének 100 ftot ; a nyitrai szegé- 
nyek házának 100 ftot ; nyitrai szegényeknek 80 ftot ; 
altorjai szegényeknek 50 ftot ; a siket-némák intézetének 
50 ftot ; nyitrai szegény tanulók jutalmazására 3(X) ftot ; 
szent-misékre 100 ftot ; a kathol. hitre tértek alapjának 
200 ftot; új áldozároknak szent-misékre 300 ftot; fivé- 
rének Benkő Jánosnak 1000 ftot, nővérének, Zágonyban 
lakó Janki Klárának 1000 ftot hagyott s a t. Ugyanazon 
végrendeletből tudjuk, hogy férjezett unoka-hugai által 
a Szombatfalv}'-, Lázár-, Ugrón- és Thúry-családokkal 
sógorsági viszonyban volt. ^ 1783 — 1801. 

NE JEDLY" JÓZSEF, a nagy-prépostok között. 

1783—1816. 

litott forrásaim szerint Bonkő a társulat feloszlatása után három évig- 
Kolozsvártt a nemes ifjak kunviktusának igazgatója volt. Hogy ka- 
nonokká 1783-ban lett kinevezve, kctségbo nem vonluit() ; ugyanis 
a ^ alatt idézett „ProtocoUumban", melybe a kanonokok kinevezési 
és elhalálozási évei, — és pedig 1700. óta kifogástalan pontossággal 
-- esetről-esetre feljegyeztetnek, a következő jegyzet olvasható : „Ni- 
colaus Benkő, Praepositus de Chuchnis, Director Academiae Tirna- 
Adensis, per Iose])hum II. Imp. et Regem in locum Alex;uidri Kosz- 
tolányi Canonicus uominatus, die 25 Mártii (1783) iustallatus fiiit.'" 
pag. 38. így tehát a pozsonyi akadémia aligazgatói hivatalát inint 
nyitrai kanonok viselte. 

' Szinnyei Józs. u. o. 

^ Eredeti végrendelete a nj'itr. kápt. orsz. levélt. 120. Prot. 33. 1. DELPINI JÁNOS THEOPHTL. S(«lmeezl)ányán 
1721-ben szülotett. ' A gymimsium íVlsubb oszlályait 
Nagyszombatban elvégezvén, Jéziis-társaságának ujont-zai 
közé lépett; mint ilyen az 1748-ik évet Bécsben, a kö- 
vetkezőt pedig Linczben töltötte. 1746 — 47-ben Nagj'- 
szombatban tanulta a bölcseletet, azután két évig az al- 
sóbb nyelvtani osztályokban tanított. ll~)4-hen a hittant 
Nagszombatban befejezvén,^ éí-- áldozárrá szenleltetvén, 
a Szobotist és Szakolcza vidékén lakó anabaptisták meg- 
téritésére küldetett, hol 1758-tól 17G4-ig buzgón műkö- 
dött. 1766-ban Mária Terézia királyné meghagyásából, 
mint az alvinczi anabaptisták leendő missionáriusa, indult 
Erdélyije, hol eleinte nagy nehézségekkel kellett küz- 
denie, mig törhetlen buzgalmának és tapintatos modorá- 
nak sikerült a tévelygőket beszédeinek meghallgatására 
birni, s az előítéletektől elfogult elméket és ellenséges 
indulattal telt sziveket az igazságnak meghódítani, oly 
meglepő eredménynyel, hogy néhány megszökött makacs 
egyénen kivül, valamennyien megtértek. ^ Delpini ezután 
tekintetét egy más lelki csatatérre, Nagy-Szebenre, a 
szászok fővárosára vetette, hogy ott a szei'etot müveivel 
terjessze Isten országát. Fáradozásainak csakug3'an si- 
került a királynétői kapott telken árvaházat alapítani, 
mely feláldozó vezetése alatt (KM) níivendékkel már-már 
virágzásának tetőpontját érte el, midőn a társulat iníi- 
ködésc 1778-l)an beszüntettetett. ' Hol munkálkodott ez- 
után egészen 177()-ig, vvív részletes adataim nincsenek. •'' 

' ProtocoU. li.ad. Kaiiiáiihá/.y. 4Li. 1. 

'^ Kari Fal)ritiiiH. Namcn iiiid Vt'rwondiing dor .losnitiMi in 
Si('l)cnl)iirycii ITüÜ -TIJ. Arcliiv ilcs Vcrciiifs l'ür SicIxMiliiiry. l.an- 
dcslvmidc. XI. 177. 

^ Dclpiiii .lánosnalí v/.vi\ missionariusi mriküd(''sét ifí<'n t'Tdi'- 
kcscii Icirja Tóth .Mikc S. I. „Az .\iial>aptist.'ik lOrdólyltcii t'-s Del- 
pini" cziiii alaU, a Katii. Szemle VI. k<it. 7í>4 7í)7. 11. 

■» Weiser l<'ii<;yfs. S. I. A katli. Iskdla-iifjry Ma^-yarorszájrliaii. 
III. :?4. 1. 

'" Nilles .\likl(')s S. 1. szerint: ..I'ost .suppníssioneni Soiietalis 
lesn innlla collocta aniniarnni IVniíe, Transilvania iliscossil." Syni- 
l>()lae ad ilhistrandam Ilisteriani Keelesiae ( )rieiitalis. II. HMG. 884 

1776-ban kolosmonostori apáttá, ^ utóbb erdélyi tisztelet- 
beli kanonokká, 1782-ben pedig kir. tanácsossá nevez- 
tetett ; ngyanalvkor a szebeni Mária Teréziáról nevezett 
árvaház első igazgatója és a külváros plébánosa volt. ^ 
Végre érdemeinek jutalmául Il-ik József császár 1784-ben 
a nyitrai egyház őr-kanonokságát adományozta neki, 
mely javadalmát ugyanazon év juhus 1-én foglalta el. 
^Meghalt végrendelet nélkül 1797. márczius 13-án. Kút- 
főnk ekkép emlékezik meg róla : ..Vitám principiis in 
Religione haustis conformem vixit, erga pauperes mise- 
ricors et hospitalis." ^ 1784 — 1797. 

HERSCHING DÁNIEL, a prépostok között. 

KAMÁNHÁZY LÁSZLÓ, a prépostok között. 

1790—1808. 

*ALAGOVICH SÁNDOR. Született :\Ianigán Nyitra 
vármegyében 1760. deczember 30-án. 1778-ban a nyitrai 
papnöveldébe felvétetvén, a bölcseletet Nyitrán, ^ a theo- 
logiát pedig Pozsonyban és Budán tanulta. 1784-ben 
hittudorrá avattatott. ^ Pappá szenteltetvén, a pozsonyi 
papnöveldében mint tanídmánji felügyelő működött. 
1787-ben Fuchs Ferencz püspök titkára volt, kitől a kö- 
vetkező évben a mocsonoki plébániát megkapta ; '^ hol 
azonban csak rövid ideig munkálkodott ; mert 1790-ben 
már theologiai tanár volt Nyitrán; 1792-ben tiszteletbeli 
kanonokká és papnöveldéi igazgatóvá neveztetett. '' 1796. 
évben az esztergomi főmegyébe lépett át és Cialáuthán 
lett plébános, h(jl örök emléket hagyott maga után, a 

' Katona. St. Hist. Crit. Regiim Hung. T. 39. ])íig. 861. 
2 Beké Antal. Az Egyházmegyei Papnövelde 1879. 128. 1. 

* ProtocoU. Lad. Kamánházy u. o. 

* ,.Alex. Alagovich, slavns, hungarus, nonniliil scit otiam ger- 
manice. Manigae baptisatus 1700. 30-a Decembr. receptns pro 1-i 
anui Pliilosopliia 1778.'- (ProtocoU. Sémin. Cleri inn. Nitr. ad S. Ladisl.) 

^ Szinnyei Józs. Magyar írók élete és numkái I. 99. 

•^ ,,Alex. Alago\ach snccessit (in parochia Mocsonokiensi) ex 
Secretariatu Episcopali 1788, factus dein Professor Theol. in Semi- 
nario Nitr. Parochiam resignavit." (Successio Parochorum Dioec. 
Nitr. pag. 2G. az egj'házmcgj'ei levéltárban.) 

' ProtocoU. Lad. Kamánházy. pag. 42. 835 

mennyiben saját és híveinek költségén nagyszerű tem- 
plomot építtetett. 1807-ben pozsonyi-, 1808-ban eszter- 
gomi kanonok, 1809-ben a pesti központi papnövelde 
kormányzója, 1810-ben bosoni vál. püspök és helytartó- 
sági tanácsos, 1822-ben aiu-aniai perjel lett. \'égre 1829. 
évben a zágrábi püspöki székre emeltetett. Meghalt Zág- 
rábban 1837. márezius hó 18-án. ^ 1792— 179G. 

SCHAFFAROVICH ANTAL ALAJOS. Született 
Szlopnán Trencsén vármegyében 1741. évi juhus 21-én. ^ 
A bölcseletet és theologiát Nagyszombatban hallgatta, 
oly sikerrel, hogy mind a kettőből tudori rangot nyert. 
Ez alkalommal tartott vitázó éilekezése ily czim alatt 
jelent meg : „Assertiones polemicae quas .... in Uni- 
versitate Tyrnaviensi A. 1763 pubhce propugnavit A. A. 
Scli. Tyrn. typis Univ. S. I.'" ^ Pappá szenteltetése után 
1765-ben székesegyházi karkáplán volt, 1766-ban pedig 
a majdnem egészen protestáns Szúlyóra küldetett lelkész- 
nek, Jiol nehéz küzdelmek között hat ével töltött. Minthogy 
a régi templom romokban hevert, mindjárt lelkészi műkö- 
dése kezdetén Mária Terézia királyné és Gusztinyi püs- 
pök költségén uj templomot építtetett ; de a régi haran- 
gokat, melyeket a protestánsok időközben lefoglaltak és 
átöntés vógett Pozsonyba küldöttek, csakis nagy nehéz- 
séggel bírta 1768-ban visszaszerezni. ■• 1772-l)en az üregi 
plébániára ment át, hol 24 évig buzgón nuuikálkodott 
és 1783-ban kerületi alesperességgel, 1787-ben pedig tisz- 
teletbeli kanonoksággal lett kitüntetve. \'égre 1797. már- 
czius 24-én valóságos kanonokká, majd dersí i)réposttá 
kineveztetett. Nemcsak példás életű pap, hanem jeles 
képzettségű író is volt; ki 1790-l)en a nyitrai püspökök 
rövid életrajzait írta meg és 102 lapra terjedő inunkájiit 
Fuchs Ferencz püspöknek ajánlotta fel. Fredeti kézirata ' MiifíViir Sión. ISSC. s;t. I. V. íi. Z.-IIÍ^-.t AI. Kíryliá/.i IrV.k 
<'s,iiriuka. ■"). 1. 

^ Pi'otocoll. Sciniii. Clcri iiiii. N'ili'. 

•"' V. I. Mii^ryar Sioii. ISIIM. üS:;. 

* Succossio Píirochoniin Diot-c Nitr. paif. ~2\. 336 

sokkal bővebb volt, mert a káptalanra vonatkozó adato- 
kat is tartalmazott, ez azonban már nem lalálliató. ' 
1802. angusztns 14-én kelt végrendeletében páduai sz. 
Antal napján a székesegyházban végzendő szent-misére 
2000 ftot, anniversariimira pedig 600 ftot hagyott. ^ Meg- 
halt 1803-ik évi deczember 31-ikén. 1797—1803. 

BRESZTYENSZKY JÁNOS (bresztyenei és ro- 
zsoni). Született Pnizsinán Trencsén vármegyében 1751. 
jnnius 17-én. A bölcseletet Nyitrán, a hittudományokat 
pedig Nagyszombatban tanulta, honnan mint a theologia 
borostyánosa tért vissza. 1774-ben áldozárrá szenteltet- 
vén, Gusztin^'! János püspöknél előbb szertartó, azután 
titkár volt. 1777-ben zsolna-városi plébánossá-, 1781-ben 
kerületi alesperessé és 1788-ban tiszteletbeli kanonokká 
lett. 1792-ben Fuehs püspök oldal-kanonok minőségében 
Nyitrára hivta, meghagyván őt zsolnai javadalmának 
élvezetében, melynek lelkészi teendőit helyette fivére, 
Bresztyenszky József, roszinai plébános végezte. 1797-ben 
valóságos kanonokká, ugyanazon év november havában 
papnöveldéi igazgatóvá neveztetett. A következő évben 
szent János zsámbéki prépostságának ezimével lett ki- 
tüntetve. 1799-ik évi júniusban szerencsétlen esés követ- 
keztében nagymérvű agyrázkódtatást szenvedett s em- 
lékező tehetségét hosszabb időre majdnem teljesen el- 
vesztette, ugy hogy addig viselt minden hivatalától meg 
kellett válnia ; később azonban állapota javult, s az 1802. 
és 1804-iki országgyűlésen mmt káptalani követ vehetett 
részt. A káptalannak anniversariumra 600 ftot hagyott. 
Meghalt 1806. november 15-én. ^ 1797—1806. 

♦PAZSICZKY JÓZSEF, székesegyházi karkáplán. 
1775-ben kis-ugyicsai plébános, 1797. november 15-én * Históriám Ecclcsiae Nitriousis et eius Ej)isco}iornm conscri- 
jjsit ; pulclieiTimac alias moderatiouis et mansnetudinis, idco ab 
omnibus amatus." Protocoll. Lad. Kamánbázy. pag. 51. 

- Franc. Xav. Fuchs Ep. Visit. Canon. Cathcdr. Eccl. Nitr. 
p. r,19. 

' Fr. Fuclis id. h. ő^'i. — Prot. L. Kaniáidiázy. r»2. SS' tiszteletbeli kanonok. Meghalt Ugyicsán 1800-ik évi áp- 
rilis 8-án. ' 1797—1800. XIX. SZAZAD. 

BORCSICZKY BÉLA (borcsiczi.) Született Léde- 
czen Trenesén vármegyében 1750. április 14-én. Atyja 
Borcsiczky Imre, anyja Lukácsy Katalin volt. A nyitrai 
papnöveldébe már 1764-ben költészeti osztályra felvéte- 
tett. ^ Pappá szenteltetése után mint segédlelkész műkö- 
dött; 1776-ban a nyitrai, későbben pedig a zágrábi köz- 
ponti papnöveldébe neveztetett ki tlieologiai tanárnak. 
Utóbbi helyről 1786-ban visszajővén, divéki-, 1796-ban 
podszkali plébánossá, 1800-ik évi márcziusban pedig 
nyitrai kanonokká lett. 1803. évben gradnai főesperessé, 
ugyanazon évben bakon-similai (de Bocc-onio) apáttá, 
hS09-ben olvasó-kanonokká neveztetett. 1811-ben a po- 
zsonyi országgyűlésen mint káptalani követ vett részt. 
1820-ik évben átment a váczi káptalanba, h(jl szintén 
híctor volt. Meghalt ugyanott, mint nagyprépost. — 1807. 
és 1808-ik éveidben a nyitrai ká|)talanban saját-, vahi- 
mint szüleinek és Somogyi Jánosnak ieli<i üdveért mon- 
dandó szent misékre négy rendbeli alapitván^'t tett ösz- 
szesen 2560 p. Ittal, mely tőkéhez 1814-ben még 100 ltot 
csatolt. Egy érdemes nyitra-egyházmegyei |)l('l)áii()s ju- 
talmazására i)e(iig 2(HK) V. í'orintot ahqtitott. ^ 

18(^K)— 18l>0. 

SCIIKI)^' .I(')ZSI-:F, a iiauy-pré|)()st(»k k.izött. 

180L' 1Sl>9. 

IIOSZINSZKV JÁXOS. Született Hánb;ui 1749. 
niájiLS 29-én. 1767-l)('n a nyitrai |)a|)iH(V('ndékek kíizé 
Icivétetvén, a böleseletet és hitliiddinányokat Nyitrán 
végezte. Aldozárrá szenteltetvén, a nyitrai papnövelde 

' Succossio Parnchoruni Diooc. Nitr. \>. 2'2-i. 
'^ ProtocoU. Scmiii. Cl. iiiii. atl S. I^ndisl. 
'' Piotoriill. l.;ul. Kaiiiiinliázy. 44 rs 02. 338 

aligazgatója lett. 1774-ben ledniezi-, 177G-ban pniszkai 
és 1783-ban illavai plébánossá kineveztetett, utóbbi he- 
lyen az alesperesi hivatalt is viselte. 1792-ben tisztelet- 
beli, 1803-ban pedig valóságos kanonoki stallumot nyert. 
A káptalanban előbb mint dékán, utóbb mint papnö- 
veldéi kormányzó s egy ideig mint Kliich József püspök 
oldal-kanonokja működött. Meghalt mint éneklő-kanonok 
és sz. Lázár szigetének prépostja 1821. deczember 21-én. 
Anniversariimira 2000 v. ftot hagyott. ' 1803—1821. 

MÉSZÁROS ENDRE. Született Várnán Trencsén 
vármegyében 1741. jiűius 21-ikén. A bölcseletet és theo- 
logiát Nyitrán tanulta. 1771-ben alsó-szúcsai-, 1774-ben 
szoblahói-, 1776-ban diibniczi plébánossá, 1800-ban tisz- 
teletbeh, 1804-ben pedig valóságos kanonokká Idnevez- 
tetett. Mmt jeles egyházi szónok több ünnepélyes alka- 
lommal tartott szent beszédeket, melyek közül néhányat 
ki is nyomatott. ^ Meghalt mint trencséni fő-esperes 1812. 
deczember 2-án, Évforduló halotti misére 640 ftos ala- 
pítványt tett. ' A várnai plébánia-templomnak és szegé- 
nyeknek pedig 1809. augusztus 4-én 1000 ftot adomá- 
nyozott. ' 1804—1812. 

*JANECZ JÁNOS. Vágh-Beszterczén született 1755. 
évben. Gymnasiumi tanulmányait Trencsénben, Privi- 
gyén, Győrött, Gyöngyösön, a bölcseletet és theologiát 
pedig Njátrán végezte. 1779-ben pappá szenteltetvén, 
Alsó-Szúcsára küldetett segédlelkészül. 1780-ban bobothi-, 
1785-ben alsó-motesiczi plébánossá neveztetett, hol 45 
évig munkálkodott és 17 évig az alesperesi hivatalt is 
viselte. 1806-ban kanonoki czimmel lett kitüntetve. Arany- 
miséjét 1829-ben hivei körében nagy ünnepélyességgel 
végezte. Az alsó-motesiczi szegények javára 7000 ftnyi 
alapítványt tett; a plébánia udvarán jjecbg saját költsé- * Protocoll. Lad. Kamanházy. 63. — Suceessio Parochorum 
Dioec. Nitr. 

2 Tudom. Gyűjteni. 1819. Hl. 57. — V. I. Magy. Sión. 1890. 305. 

* Prot. Lad. Kamanli.ázj' 40. 

* Fasciculi Ecclcsiastico-ljittcrarii. 1842. I. 235. 889 

gén kápolnát és sírboltot építtetett, mel.yben várja a fel- 
támadást. Meghalt 1881. október 31-én.'^ 1800—1831. 

PONGKAOZ JÁNOS (szent-miklósi és óvári). Szü- 
letett Felső- Vadíesón Trenesén vármegyében, 1704. évi 
augusztus 18-án. Alsóbb iskoláit Zsolnán és Pozsonyban 
végezte ; azután egyházi pályára lépvén, a bölcseletet 
Nyitrán, a hittudományokat pedig Budán és Pozsonyban 
a központi papnevelő-intézetben tanulta, s a szépmüvé- 
szetek és bölcselet tudorává avattatott. Aldozárrá szen- 
teltetése után 1788. augusztusban Mocsonokra segédlel- 
késznek küldetett. 1790-ben a nyitrai püspöki Ij^ceumban 
a szentírási tanulmánj^ok tanárává-, 1797. évben pedig 
nyitra-városi plébánossá neveztetett, megtartván egy- 
szersmind theologiai tanszékét. 1806-ban tiszteletbeh-, 
1807-ben pedig valóságos kanonokká lett. Két évig a 
nyitrai papnövelde kormányzója volt. 1810-ben gradnai-, 
1814-ben trencséni-, 1815-ben székesegyházi fő-esperessé, 
1822-ben őr-, 1824-ik évben éneklő-, 1825-ben olvasó- 
kanonokká lett. Az 1811-Lk évi pozsonyi országgyűlésen 
Borcsiczky Bélával a káptalan követe volt. Szép mű- 
veltségű, jámbor és jótékony férfiú volt, kit, midőn ma- 
gasabb kitünietése már-már biztos volt, 1818. november 
25-ikén szélhűdés ért, melynek súlyos következményeit 
egész élete végéig viselte. Meghalt 1844. május lO-éu. 
Végrendeletében a káplalannak ainűversariumra (j90 p. 
ftot hagyott. Szegényebb ellátású plébánosok segélyezé- 
sére tett alapítványa az I898-ik évi számadás szerint 
G090 0. é. ftot tesz/-^ 1807-1844. 

NEJP:DLY FERENCZ. SzülelcH lllaváu 1748. áp- 
ril 15-én. 17GG-ban a papnöveldébí; felvétetvén, a bölcse- 
letet Nyitrán, a theologiát pedig Nagyszoml)Mtb:ui vé- 
gezte. Pappá szenteltetvén, rövid ideig II láván mint se- 
gédlelkész, Kunfalván (Konszi^a) pechg mint jjlebáiios- 
helyettes működölt. 1774. évben a terchovai i)lebáuiára 

• Hetták Ádám. K;i/.i'n pri pohrchc .h'iiKi .laiUMZ Kcslula Nil- 
ranskóho Kai>iliiliiika. V Tniavci. IH.'W. 

- los. Vurum K\>. Visit. Canon. Catli. Eccl. Nitr. I. 1 TJ. 
Protocüll. Kainánházy 87. m 

bemutattatott, honnan két év múlva Ledniczre, 1783-ban 
pedig Pruszkára ment át; hol 1803. óta a hasonnevű 
kerület alesperese is volt. 1806-ban tiszteletbeli, 1808-ban 
pedig valóságos kanonokká mozdittatott elő. A kápta- 
lanban két évig a dékáni hivatalt viselte és kisebb ala- 
pítványokat kezelt. 1814-ben gradnai-, 1815-ben trencséni 
fő-esperes, majd sz. Györgyjől nevezett prépost lett. Meg- 
halt 1818. márezius hó 28-án. A káptalannak anniversa- 
riimira 856 p. ftot; továbbá 12 havi misére egy 300 v. 
ftot jövedelmező házat ; a székesegyházi karpapok által 
sz. Ferencz oltáránál végzendő szent-misékre pedig 3889 
ftot hagyott. ^ 1808—1818. 

KRPELECZ GYÖRGY. Született Turócz-Szent- 
Mártonban 1761. július 17-én protestáns szülőktől. Ta- 
nuló korában a katliol. egyházba visszatérvén, 1783-ban 
a njitrai papnöveldébe theologusnak felvétetett. 1788. 
márezius 8-án pappá szenteltetvén, Fuehs Ferencz püs- 
pök őt udvarába rendelte, hol négy évet töltött. 1791-ik 
évben a szúlyói hivek plébánosává neveztetett, de 1793. 
évben ismét a püspöki udvarban, mint iroda-igazgatóval 
találkozunk vele. 1797-ben szkacsánjd-, 1799-ben pedig 
üregi plébános és egyszersmind kerületi alesperes lett. 
1809-ben kanonokká kineveztetvén, két évig a püspöki 
papnöveldét kormánj'ozta, háromig pedig dékán volt. 
Meghalt mint éneklő-kanonok 1825. január 15-én. Nagy 
tudományú és tevékeny férfiú volt, mig a köszvény élete 
utolsó éveiben tagjait meg nem bénitotta. Jeles művek- 
ben gazdag könyvtárát a nyitrai papnöveldének ajándé- 
kozta. A káptalannak anniversariumra 1000 ftot hagyott. 
Végrendeletében, a hagyományok kifizetése után fenma- 
radt vagyonát három részre osztotta, melyekből három 
alapítványt tett, és pedig : 1. kathol. hitre tért protestáns 
lelkészek-, 2. mostohább ellátású kathol. plébánosok és 
3. a káptalani javakon lakó szegényeid segélj^ezésére. 
Mindegyik alapnak 9500 ft v. p. jutott. ^ 1809—1825. 

' Protocoll. Lad. Kamáiiliázy p. 60. — los. Vurum E. Vis. 
Can. T. in. 195. — ^ Protocoll. Lad. Kamánház}-. 67. — los. Vmuiu 
E. Visit. Can. T. IH. 107. 196. 341 

SZMETANAY ENDRE. Született Rajeczen Tien- 
csén vármegyében 17Ö1. angiisztus 31-Jkén. A bölcsele- 
tet Nyiti'án taMultii. A liittudoinányok liallgatására Nagy- 
szombatba küldetett ; de mint végzett 2-ik évi tlieologiis 
pap-hiány következtében áldozárrá szenteltetett és mint 
székesegyházi kar-káplán műkíklött. 17T0-ban trenc-séni 
segédlelkész, 177S-ban széplaki (ó-krásznói) plébános, 
1709-bcn szkacsán-kcrületi alesperes lett. 1800. szex)tem- 
ber 10-én kanonoki slallumba igtattatott be. Csak egy 
évig volt a káx)taian tagja, mivel 1810. október hó 2-án 
hirtelen halál véget vetett életének. Anni versari unn-a G40 
ftot hagyolt. ' 1809—1810. 

HABEL FEKENCZ, a Jiagy-prépostok között. 

1811 1846. 

♦BALOGH .JÁNOS. Trencséni káplánból 1774-ben 
felső-szúcsai-, 1775. október hó 4-én beczkói-, 1794-ben 
szkalai-, 1810-ben üreglii plel)ános, majd kerületi ales- 
peres ; 1813-ban tiszteletbeli kanonokká neveztetett. Meg- 
halt Treghen 1810. dcczember 2rj-ikén. ^ 1813-1810. 

*KMETYlv() JÁNOS. 1788-ban nagy-divinai-, 1792. 
évben kisucza-ujhelyi plébános, 1813-ban tiszteletbeli ka- 
nonok. A szei)lö1el(Miíil í'iigantaloll hold. Szűz tiszleletére 
Knbicza Miklós által épitett kápolnát hajó hozzáadásával 
kibővitette. Meghall Kisucza-Ujhelyen 1836. évi október 
hó 7-én. ■' 1813 183(). 

HOLE^' (iVOKCV. Szíijclcn Pódión, Trencsén 
vármegyében 171)0. r('lini;'ii' Ik) i;{-;ni. 177r)-l)an a nyitra- 
egyhiizmrgyci inix ciidi'kck kíizé felvétetvén, a bf'ilcseletet 
Nyilrán, a iii11ud(tmányokat Ihidán lannlla. 17S2-ben 
])ai)pá szenlcllf'lcll és előbb Kovarczon, azután Trencsén- 
l)en és Púclión mint segédlelkész míikiulölt. 1788-ik év- 
ben az ismét h'lállitott kis-apponyi plébánia igazgatásá- 
val bízatott meg ; hol a régi, roskadozó és a hivek bu- 

' Prot. Soinia. Clori iuii. I'rot. Lad. Kainánliázy. .">ő. 

- Succcssio I'arorlioriiiii Diocr. Nitr. I'rol. I.ad. Kainánliázy .')(í. 

" Sneccssio Paroclioruni Diooc. Nitr. Pml. I^ad. Kainánliázy 
S'J. Halo^^li Aují. li. V. Maria Matt-r Doi, (jiia Hog-iua ot l'atrona 
llnniiariarimi I. 1!)7. 342 

fogadására elégtelen templom helyett, majdnem kizárólag 
adományokból ujat kellett építenie, mely gond- és fárad- 
sággal teljes vállalatát azonban be nem fejezhette, mert 
Fuchs Ferencz püspök őt 1790-ben a njitrai papnövel- 
dében a lelkipásztorság- és erkölcs-tan tanárává nevezte 
ki. 1795-ben a nyitrai káptalan a kegym'asága alá tar- 
tozó veszteniczi plébániára mntatta be, hol kilenez évig 
mint lelkész és kerületi alesperes buzgón munkálkodott. 
Érdemei ehsmeréseül 1812-ben tiszteletbeli, 1814-ben pe- 
dig valóságos kanonokká neveztetett. Mint iskolás-ka- 
nonok a szent-irási tanulmányokat egészen haláláig sze- 
mélyesen adta elő a növendékeknek. Jeles képzettségű, 
példás életű, önmaga iránt szigorú, mások iránt előzé- 
keny férfiú volt, kit mindnyájan, a kik vele érintkeztek, 
becsültek. A nyilvános isteni-tisztelet emelésére, a tót 
egyházi énekeket összegyűjtötte s egy eléggé vaskos kö- 
tetben kiadta; a nép és a kisdedek számára pedig szin- 
tén tót nyelvű Ids-katekizmust irt, mely magvas és 
könnyen érthető tartalmánál fogva 30 — 40 év előtt egy- 
házmegyénkben igen el volt terjedve és több kiadást 
ért. Kai. sz. József tiszteletére 1802-ben Privigyén, és 
1813-ban Trencsénben mondott beszédeit is kiadta. * A 
káptalanban az által is örökítette meg emlékét, hogy 
1818-ik évi január 28-án tett végrendeletében egy oltár- 
javadahnat alapított, felajánlván e czélra 4000 fton szer- 
zett, tágas házzal és pinczével ellátott szőlejét. A nyiti-ai 
papnövelde tanárai és elöljárói számára 700, illetőleg 500 
ftos mise-alapitványt tett ; a káj)talannak anniversariumra 
2000 ftot, a káptalani szegények alapjának pedig 200 
ftot hagyott. ^ Meghalt 1818-ik évi január 28-án. 

1814—1818. 
SZAJTLER KÁROLY. Miszteczen, Morva-ország- 
ban 1759. október 30-án született; de gyermekkora óta 
nagybátyjánál, Szajtler János Antal nyitrai kanonoknál 
neveltetett. A középiskolai, bölcseleti és theologiai tanul- » Szüinyei. M. írók Életo ós Munkái. IV. 1009. 

2 Successio Paroch. Dioec. Nitr. — Prot. Lad. Kamánházv 60. 343 mányokat Nyitrán végezte. 1781-ben a nagyobb egyházi 
rendek felvétele után Illavára segérllelkészíil küldetett, 
1783-ban ledniezi-, 1789-ben bellusi-, 18Ü4-ben illavai 
plébánossá lett, mely utóbbi helyen egyszersmind kerü- 
leti alespercs és trenesén-vámiegyei püspöki biztos volt. 
1813-ban tiszteletbeli-, 1815-ben pedig valóságos kano- 
nokká, majd bold. sz. Máriáról nevezett Buda-vár előtti 
új-egyházi préposttá neveztetett. A káptalanban fokoza- 
tos előléptetés utján zsolnai fí5-esperességig jutott, mi- 
dőn 1822-ik évi jiilius 2í)-én rövid, de fájdalmas beteg- 
ség véget vetett életének. Végrendeletében a káptalannak 
anniversariumra 7()0 p. flot, a székes-egyháznak 300 ftot, 
a pai)növeldei alapnak 5(MJ ftot, a káptalani szegények- 
alapjának 1200 ftot hagyott. ' 1815—1822. 

PORUBSZKY GYÖRGY. Született Zsolnán 1783. 
október 31-én. Gymnasiumi tanulmányai befejezése után 
1799-ben egyházi pályára lépvén, a bölcseletet Pozsony- 
ban, a liittud(jmányokat pedig Nyitrán tanulta. Pappá 
szenteltetvén, mindjárt a nyitrai papnciveldében bölcse- 
leti-, két év múlva pedig — 1807-ben - theologiai ta- 
nár leli és ISlMxMi Inttiidorrá avattatott. 1819-ik évi 
lebniái' liól)an iskolás-kanonokká, 1822-ik évl)en [tedig a, 
Szent-Lélek monostori apátjává neveztetett. Féi'fi-korá- 
nak delén gége-sorvadásba esvén, mint éneklő-kanonok 
1839. deczember 20-án meghalt. \'agy()nának egy har- 
mad-részét az akktjr \'urnm József püsp()k által Zsolnán 
alapított árva-háznak hagyta, mely alai)itvány tőkéi, az 
1893-ik évi számadások szerint 15,093 ftot o. é. tesznek. 
Az árvák felvételei az alai)itványi ludyekre a nyitrai káp- 
talant illeti. A székesegyházban amiiversarinmot, a vesz- 
teniczi plébánia javára pedig 420 f1n\'i tőkét alapított. 
A nyitra-vármegyei közkórház felállitására még életében 
2(H) flot ajánlott fel.- 1819 1839. 

(ÍRKGUSKA ISTVÁN, a nagy-prépostok kozíitt. 

1819 I8.")7. 

* Succi^ssio l'arocli. l'rnt. Lad. Kaiiiánliázy M. 

• los. Vuiiim K|). Visit. Canon. Catlunlr. Kccl. Nitr. 1. 114. — 
Dr. Uiringrr F. id. li. H. 1. 344 

BELÁNSZKY JÓZSEF, a nagy-prépostok között. 

*VAVRIK JÓZSEF. Trencscn-városi segédlel kész- 
ből 1783-ban dezseri-, 1790-ben kochanóczi plébános lett ; 
utóbb trencsén-vágontúli alesperessé-, 1820-ik évben pe- 
dig tiszteletbeli kanonokká kineveztetett. 1830-ban plé- 
bánia-javadalmáról leköszönvén, nyugalomra Nyitrára 
jött, hol 1834. január 8-án meg is halt. ^ 1820—1834. 

*EGELSZKYPÁL. Született Beszterczcbányán 1755. 
január 16-án. 1776-ban a nyitrai papnöveldébe felvéte- 
tett. 1790-ben vissnyói plébános lett. A plébánia-templom 
előtti kőkereszthez a Bold. Szűz és ev. sz. János szob- 
rait adományokból ő állíttatta fel. 1806-ban a zsolnai 
plébániára ment át, hol mint kerületi alesperes is mű- 
ködött. 1820-ik évben tiszteletbeli kanonokká neveztetett. 
Meghalt Zsohián 1824. november 6-án. Mint jeles egy- 
házi szónok néhány tót nyelvű szent-beszédét ki is adta. ^ 

1820-1824. 

SÁNDOR IMRE (szlavniczai). Született Vágh-Ve- 
csén Nyitra vármegyében 1772. november 5-én. 1791-ben 
a nyitra-egyházmegyei növendékek közé felvétetvén, a 
bölcseletet Pozsonyban, a tlieologiát Nyitrán hallgatta. 
1795. november 8-án pappá szenteltetett és Nagy-Bos- 
sányba segédlelkésznek küldetett, honnan hat hó múlva 
Fuchs püspök előbb egyházmegyei levéltárnokká, utóbb 
titkárrá nevezte ki. 1799-ben a nagy-bossáni plébániát 
nyerte el. 1802-ben pedig átment a nováki plébániára. 
Itteni lelkészkedése alatt háromszor tűzvész által meg- 
látogatva, különösen a javadalomhoz tartozó, kétszer 
földig leégett malomnak felépítése miatt, majdnem tel- 
jesen vagyontalanná lett, mihez járult még híveinek, az 
1816. és 1817-ik Ínséges évek következtében, nagymérvű 
elszegényedése. Az ő kezdeményezésére alapíttatott Kes- 
seleőkeő-Podhragy íiók-liel3^ségben, melynek lakosai a 
nagy távolság miatt, télen csak ritkán vehettek részt az 

^ Succcssio Parochorum Diocc. Nitr. 

- Protoc. Semiuarii Cleri iun. ad. S. Ladisl. — Protoc. Lad. Ka- 
luáuUázy 62. — Aiig. Balogh. Beatiss. Virgo Maria. II. 512. 345 isteni-tiszteleten, uj plébánia, melynek első lelkészét, 
Gálik Pált, 180f>-ik évi noveniberberben ő ii»taíta be bi- 
vatulábcí. JS:22. szeptemberben kanonokká-, 182(>-ban 
trcncséni fő-esperessé, 1840-ben őr-kanonokká lett. Az 
1825-ik évi ország-gyűlésen káptalani kövei volt. 1880-ban 
szenvedett szélhűdés következtében, minden további mű- 
ködésre alkalmatlanná vált és szenvedések között töltötte 
hátralevő éveit. Meghalt 1844. április 20-án. Végrende- 
letében anniversarinmra 040 p. ftot hagyott. A nyitra- 
vármegyei közkói-ház alajijának életében 150 ftot ado- 
mányozott. ^ 1822—1844. 

*CZIGLKR FEKENCZ. Született Yágh-^'e(•sé^l 
1775. szeptember 2l-én. ííok-seleti és theologiai laiudmá- 
nyait Nyitrán végezte. 1799-ben pappá szenteltetvén, 
Fuchs Ferencz püspítk titkára lett. 1804-l)en ribéni plé- 
bános és gradna-kerületi alesperes, utóbb i)üsp()ki biztos 
Trenesén vármegye területén. 1822-ben tiszteletbeli ka- 
nonok. Meghalt Hibénben 1830. februái' 18-án. ^ 

1822—1830. 

KROBÓT JÁNOS. Szépművészeti és bölcseleti tu- 
dor. Született Selmcczen 1770. szejjtcmber 4-én. A gymna- 
siumot szülőhelyén a bölcseletet INjzsonyban végezte. 17ÍK). 
a nyitrai jtajinoveldébc felvétetett. 1794-ik évi aiiriHsban 
felvévén az egyházi rend szentségét, ITÍKi. dklíjbci- 31-ig 
})üs])r)l<i titkár volt ; aznt;in a tcrniésziM- és mennyiség- 
tant adta elő a nyiti-ai j)a])n(ivel(lében ; 1801. dccziMnber 
19-től, 1808. október 31-ikeig a pozsonyi akndeinián a 
természettan tanára volt; és 1807/8. tatiévben a logiea 
és metaphysica tanárát is helyettesitette ; ^ Í808-I)an Ká- 
roly Ambrus főherezeg és i)rimás a pesti központi pap- 
níivelde aligazgatójává nevezte ki. 181Í) 1825. a pesti 
egyetemen a magasb nevelési tudományt tanitotta ; 1817- 
ben a bölcs(deti kar dékánja, 1827-l)en |)edig egyetemi 

* los. \'iinini. N'isit. l. IKi. l'rot. Lail. K;iiii;iii'i,izy. S7. 
I)r. Biringor F. id. li. íl. 1. 

* Prolocoll. LjuI. Ivíimánliázy. (!.'{. 

* Ortvay Tivadur. Száz óv <'f»'.v hazai főiskola ólolóhől. 1.">G. 1. 
Fojór CJ. História l'iiivorsitatis Hmii^ar. I.itti'raria. 1.">L'. 1 346 

rektor és a bölcseleti tudományok igazgatója volt. 1825- 
ben nyitrai kanonokká, 1827. márczins 2-án Bold. Szűz- 
ről czimzett almádi apáttá, 1830-ban királyi tanácsossá 
neveztetett. Meghalt mint őrkanonok Nyitrán 1833. októ- 
ber 31-én. ^ Mint egyetemi tanár kiadta következő mű- 
veit : 1. Oratio anniversaria die XLVII. Inaiigm^ationis 
reg. Scientiarum Universitatis Hnngaricae, seu XXV. 
lunii 1827. dicta. Budae. — 2. Dissertatio de antiquiori- 
bus Hungáriáé Seholis et Academüs Budae 1830. Régeb- 
ben megjelent tőle : Tentamen publicum e Physica et 
Oeconomia rurali. Poson. 1807. ^ 1825—1833. 

FRICSOVSZKY FERENCZ. Született Koroson 
1766. november 12-én. A közép-iskolákat Nyitrán, a böl- 
cseletet Pesten és Pozsonyban, a theologiát, mint njátra- 
egyházmegyei növendék szintén Pozsonyban hallgatta, 
s ugyanott a szépmüvészetek és bölcselet tudora lett. 
1790. október 31-én áldozárrá szenteltetvén, a püspöki 
irodában előbb mint tollnok, azután pedig titkári minő- 
ségben három évig működött. A pozsonyi egyetemes 
papnövelde feloszlatása s a n^itrainak újbóli megnyitása 
után bölcseleti, nem sokára pedig theologiai tanárrá ne- 
veztetett. 1800-ik évben elnyervén a kovarczi plébániát, 
ott mint lelkész és kerületi al-esperes 26-évig fáradhat- 
lanul munkálkodott. 1826. április 16-án njátrai kanonoki 
és gradnai fő-esperesi stallumba igtattatott be. 1827-ben 
Gábor fő-angyalról czimzett mező-telegdi apáttá nevez- 
tetett. JVIeghalt hosszú betegség után 1840. márczius 
25-én. ^ 1835-ben a nyitrai g}^nnasiumba járó szegény 
tanulók ösztöndijára 7804. v. ftjs alapítványt tett.* Vég- 
rendeletében anniversariumra 680 pftot, plébánosok által 
végzendő misékre 2000 pftot, a káptalani szegények-alap- 
jának 2000 ftot hagyott. 1826—1840. 

* ProtocoU. Lad. Kamánházy. 70. 1. 

- Pctrik Géza. Mag^'ar Ország Bibliographiája 1712—1860. II. 
511. 1. 

^ ProtocoU. Lad. Kamánházy 85. 1. — Poii. Tlicwrowk lozs. 
Magyarok születcsiia])jai. 2. 112. 

* Dr. Csősz Imre. A kegyes-tauitó-rendiek Nyitrán. 788. 1. 347 

JANOVSZKY ISTVÁN. Született Yágh-Beszter- 
czén 1773. októlíer 22. Iskoláit Podoliiiban a kegyes ta- 
nító-rendieknél kezdette, liol anyai nagybályja Javoniik 
István, toporezi plébános 2 évig tanitlatta ; azután Pi'ivi- 
gyén és Egerben folytatta, hol, mint egri egyházmegyei 
növendékpap a bölcseletet és a theologia első évfolyamai 
is végezte. 1793-ban a nyitrai papnöveldébe felvétetvén, 
tanulmányait itt fejezte be és 1796-ban szerpappá, 1797- 
ben pedig áldozárrá szenteltetett. 1796-tól 1798-ig a püs- 
pöki udvarban mint szertartó, két évig mint mocsonoki 
segédlelkész és 5 évig mint theologiai tanár működött. 
1805-ben szalakuszi plébánossá kineveztetvén, javadal- 
mát sz. Mihály napján foglalta el. A menyhei tenij^lom- 
nak egykor a ghymesi Forgách család állal ajándék<»zott, 
de Szörényi Zsigmond plébános által elzálogosított Himtha 
nevű malmot, per utján visszaszerezte. 182r)-ben kerületi 
alesperes, 1826-ban pedig nyitrai kanonok lett. Káptalani 
javadalmát csak rövid ideig birta, mert mái* 1828. már- 
czius 19-én kiragadta a halál az élők s(trál)ól. Végren- 
deletében a nyitrai székesegyháznak ainiivei'sarinmra 
1600 V. ftot, a szalakuszi plébániának pedig Öi) v. ftot 
hagyott. • 1826—1828. 

TEMF. HFLA. Született Űrvölgyön, Zólyom vár- 
megyében 177Ö. november 19-én. A k()zé|)iskolá1 Hesz- 
tcrczebányán, a bíilcseletct pedig Pozsonyban végezte. 
1792-l)en a nyitra-egyliázin(!gyei nr)ven(léki)a])()k kítzé 
felvét(!tvén, a pozson^'i egyetemes pai)növeldébe külde- 
tett. Áldozárrá Fuchs Ferencz püspök 1798-ik évi :ipril 
hóban Novákon végzett kánonszerü látogatása alkalmá- 
val szentelte fel. Lelkészi pályáját Nagy-Ciilivénybcn 
mint plébános helyettes kezdette m(\Lr. 18()()-ban báni 
segédlelkész, 1803-ban bobothi, 181 l-bcíi dubiiiczi jilébii- 
nos, 1815-ben illava-kerületi ales{)eres lett ; végre 1826- 
ban nyitrai kanonokká neveztetett. ^ Meghalt mint hathai 

' I'rotocoU. Soinin. CltM-i iiin. ad S. Ladisl. l'rolncnll. had. 
Kamánhúzy 715. 1. Kocsnor I. Adatok a szalakuszi plóbáiiosnk vWi- 
i'ajzálioz. Nyilramt^gyoi Szomlo. 18!)."). 25. sz. 

-' lüs. Vuruiu. K[í. Visit. Canou. Catliodr. Kctd. Xitr. I. 348 

apát és gradnai főesperes 1835. augusztus 20-án. A káp- 
talannak anniversariumra 640 pftot hagyott. 

1826—1835. 

MÉSZÁROS ENDRE a nagy-pi-épostok közíitt. 

1832—1864. 

TATR.DY GYÖRGY. Született Zsolnán 1780. július 
5-én. Tanulmányait a zsolnai gyninasiumban kezdette s 
a nyitrai papnöveldében folytatta. A tlieologiai tanfolyam 
befejezése után a püspöki irodába rendeltetett, hol, idő- 
közben 1803-ban pappá szenteltetvén, Fuelis Ferencz 
püspök egri érsekké kineveztetéseig működött. Rövid 
ideig a káptalani helynök titkára, majd papnöveldéi al- 
igazgató volt. Minthogy a franczia háborúk miatt a paj)- 
növelde anyagi helyzete igen mostohává vált, hivatalá- 
ról önként leköszönt és testvér-bátyjához Tvrdy Dániel 
drietomai plébánoshoz ment segédlelkésznek. 1806-ban 
viszolaji, 1808-ban púchói plébánossá, 1815-ben kerületi 
alesperessé, 1832-ben kanonokká és papnöveldéi kor- 
mányzóvá, 1835-ben bold. Szűz Máriáról czimzett jászti 
apáttá neveztetett. A világ zaját kerülve, csendes vissza- 
vonultságban élt, idejét olvasással, latin és tót költemé- 
nyek Írásával s jótékonyságának gyakorlásával töltötte. 
Nemes áidozatkészségének legtöbbet köszönhet Zsolna 
város ; hol már 1846-ban megváltotta a plébános s a 
kar-énekesek stóla-illetményeit, Az 1848-iki iszonyú tűz- 
vész által teljesen elpusztított plébánia-templom felépíté- 
sére 500 darab aranyat ajánlott fel ; az elolvadt három 
harang helyett, ujakat öntetett és egyházi ruha-kész- 
let és egyéb templomi szerek beszerzéséhez tetemes íisz- 
szegekkel járult. A káptalannak néhány évvel halála 
előtt 12,000 ftot adott át, melynek kamatait bizonyos 
ideig ugyan rokonai élvezik, de később azok is Jvcgyes 
czélokra fognak fordíttatni. A káptalanban 1000 fttal 
egy évenkint végzendő szent nnsét alapított ; a nyitrai 
szegények-intézetének munkaképtelen özvegyek segélye- 
zésére 5,250 0. é ftot adományozott ; szegényebb ellátású, 
különösen a viszolaji és sztrecsnói plébánosok segélye- 
zésére, valamint ösztöndijakra tett alapitványai az 1893-ik 849 

évi számadások szorint 13,800 fira mennek, A nyitrai 
ápold ának (Lazarotli) életében KXMJ í'tot, végrendeletében 
500 ftot adományozott. Ezeken kivül végrendeletében a 
nyitrai főtemplomnak 200 ftot, az egyházmegyei alapnak 
500 ftot, a nyugalmazott papok intézetének 300 ftot, a 
meglértek alapjának 200 ftot, a könyvtár-alapnak 50 ftot, 
a zsolnai árvaházban egy rokonságából származó árva 
nevelésére 1600 ftot ugyan csak rokonságából férjhez 
menő jó viseletű szüzeknek 1500 ftot hagyott. Fönmaradó 
hagyatékénak egy harmad-részét pedig a zsolnai aggok 
ápoldájának kiadatni rendeli sat. ' Meghalt mmt olvasó- 
kanonok 1865-ik évi november 23-án. 1832 — 1865. 

♦KEREKES JÁNOS. Született 1765-ben; pappá 
szenteltetett 1788-ban. 1791-ben motesiezi sogédlelkészből 
orechói plébánossá lőn ; innen 1801-ben a nemsovai, 
1806-ban pedig a teplai plébánia-javadalomra ment át; 
utóbbi helyen egyszersmind alesperesi és püspöki biztosi 
liivatalt viselt, 1833-ban kanouoki ezimmol lüntetlelcll 
ki. Meghalt Teplán 1841-ik évi február 4-éii. - 

1833—1841. 

♦OSELKO JÁNOS. Szülelelt 17(;i-ben ; áldozárrá 
szenteltetett 1788-ban. Előbl) illavai segédlelkész, majd 
1789-ben ledniczi, 1809-ben pruszkai, 1815-ben illavai 
pléI>ános, 1826-ban illava-kerüleli ahísperes, 1833-ban 
tiszteletbeli kanonok. Meghalt Illaván 1835. márczius 
7-én. ^ 1S33 1835. 

*BiELEK JÁNOS. Született Kisueza-Ujhelyen 1776. 
június 24-éii. 1794-l)en Ié])e1t a nyitrai níH'endékpapok 
sorába; ISOI-bcn áldozárrá szeulcltclclt : lS02-l)eu iij- 
krásziiói, ISlO-bcu csattzai i)lébáiios, lUiijd :d('S|)('res ; 
1S25 ben zsolnai i)lébáiios; 1833-ban liszlclclbcli kano- 

' liclifíio. ISdi;. I. 4. sz. L>'.l. 1. l'rotocolhmi Lad. Kumán- 
liil/.y. \\'uiv.l);i.i;li. Miof^Tiipliisí-lics Lexikon 48. ITÜ. P;iska István. 
A zsolniii iil(''l>áiua-t('in|il()ni cfí-yUor és hidsI. 4S. I. Hakó István. 

A Zsolnai Kif. Katii. ( i.viniiasiuni 'rr.i-t/'ncU'. IS!) ".KI. 1. ( |S<t.\(;-ki 
ÉrUísitő.) 

- Síiccfssio l'aniclioiMini Diocc. Nitr. DS. 1. 

" U. ü. m 

nok ; 1847-ben zsolna-kerületi alesperes. 1848. junins 21-én, 
midőn a tűzvész a város három negyedrészét a plébá- 
nia-templommal és paplakkal együtt elhamvasztotta, Bie- 
lelaiek is mindene elpusztult, sőt életét is alig mentették 
meg. Vagyonától megfosztva s testi erejében megtörve 
javadalmáról 1852-ben lemondott s a következő év már- 
czius 5-én meghalt. ' 1833 — 1853. 

IFJ. KELECSÉNYI JÁNOS, a nagy-prépostok 
között. 1834—1866. 

SORECZ LMRE. Sziüetett Szebelében Honth vár- 
megyében 1769. július 26-án. Gymnasiimii tanulmányait 
Esztergomban, Gyöngyösön és Győrött; a bölcseletet 
Budán és Pozsonyban, a hittudományokat Nyitrán vé- 
gezte. 1795. augusztus 26-án áldozárnak felszenteltetvén, 
a nyitrai segédlelkészi állomásra, tizenegy hó múlva 
pedig Mocsonoki'a ugyanazon minőségben küldetett. 1798- 
ban megüresedvén a felső-elefánthi plébánia, Sorecz lett 
annak vezetésével megbízva. Ott léte alatt épült föl az 
új templom és paplak s az építkezéssel járó sok gond 
és fáradság után saját és liivei örömére még ő végez- 
hette 1809-ben az új templomban az első isteni tisztele- 
tet. Ugyanazon évben a nyitra-alsó-városi plébánia-java- 
dalmat nyerte s abba Nejedly József vál. dulmi püspök 
és nagy-prépost által igtattatott be. 1814-ben a nyitrai 
kerület alesperesévé s 1820-ban tiszteletbeli kanonokká 
neveztetett. Itt összesen 26-évig tartó pásztorkodása alatt, 
különösen az egyházi szónoklatokban tanúsított buzgó- 
sága, nyájassága, vendégszeretete s jótékonysága folytán 
hiveinek teljes bizalmát, tiszteletét s személyéhez ragasz- 
kodását birta. A nyitrai közkórház felállításánál tevékeny 
részt vett s annak alapjára két részletben 300 ftot ado- 
mányozott. Végre 1835-ben kanonokká kinevettetvén, a 
káptalannak munkás tagja volt. 1842-ben Bold. Szűzről 
nevezett rákonyi apáttá, 1847-ben székesegyházi főespe- 
ressé lett. Agg kora miatt tagjai elgyengülvén, mintegy 
három évvel halála előtt szobájában elesett, és többé 

» U. o. — Paska I. id. h. 42. 1. 851 

nem járhatott, de szelleme ii meíitört testben is mind- 
végig ép, kedélye derült maradt. Meghalt hS^ö. szeptem- 
ber 4-én. Eletében gyakorolt jótékonysága és vendég- 
szeretete miatt csekély vagyon maj-adt iitánna, melyből 
néhány apróbb hagyomány kifizetése után végrendeleté- 
ben tett alapítványának, első sorban n^konai, azután pe- 
dig más szegények segélyezésére körülbelül oÖíX) pft 
jutott. ' ISSö— ISŐŐ. 

♦SZÁRNYAY DÁNIEL, a szépmü vészetek és böl- 
cselet tudora. Született Szárnán Árva vármegyében 1785. 
július 17-én. A theologiát a pesti központi papnöveldében 
tanulta. 1808-ik évben áldozárrá szenteltetvén, a püspöki 
lyceumban a mennyiség- és természet-tan tanárává ne- 
veztetett, mely hivatalt élete fogytáig viselte. 1836-ik 
évben tiszteletbeli kanonokká lett. Szaktudományán kivül 
latin költészettel is foglalkozott. Megjelent müvei : 1. 
Duplex novissima Methodus caleulandi Pasclia. Tyrna- 
viae 1835. — 2. Progressus Cometae Halleiani Tyrnaviae 
1835. — 3. Pia Memória Excell. 1). l()S('|)lii \'urum .... 
occasione primae aperturae Scholac i)iu'llaris j)er Eum 
fuudatae. Nitriae 1835. — Meghalt 1837. máix-zius 8-án. ^ 

1836—1837. 

*1Í)C)SB KELECSÉXYI JÁNOS. Születelt 17IÍ1. 
iKJVíjmber 23-án Nagy-Tai)olcsányban. Tanulmányait a 
pozsonyi egyetemes papnöveldében végezte és 1788-bau, 
27 éves korában ])appá szenteltetett. Mint segédlelkész, 
előbb Trencsénben, azután Várnán munkálkodott, hol 
egyszersmind beteg ionokét a lelkiekben helyettesitette. 
1790. július ()-án megkapta a zay-ugróczi plébániát s olt 
a buzgóság és szerénység ritka |)éldáuya gyanánt (>('» 
évig mükodí'itt. 182ÍJ-ik évtől 1852-ig a gradnai kerület 
alesperese volt. 1836-ban tiszteletbeli kanonokká és szent- 

' Riílifrio. isr.r.. II. 44. sz. .^48. 1. — Visitiitio Canonioft riinuh. 
ICcfl. infcHorcs Civilulis Nilrioiis. p. á"). V. í. M.ifryar Sitm. 1S!K(. 
.')S4. Fiisciciili Ecclcsiasüco-Iatonirii 1S42. 110. I)r. Hiriiiirfr F, 
i(I. li. í). 12. 2.'). 1. 

^ V. I. Ma<ryar Sión. 1H90. ;{«4. 1. 352 

széki ülnökké neveztetett. Arany miséjét 1838-ban tar- 
totta. Meghalt életének 95-ik évében 1856. jiüius 16-án. ^ 

1836—1856. 
*SZTÁREK LAJOS. Született Pozsonyban 1803. 
márcziiis 3-án. ^ Theologiai tanulmányait 1824-ben befe- 
jezvén, 1825-ben szerpappá, 1826. ápril 22-én pedig ál- 
dozárrá szenteltetett és időközben az egyházmegyei iro- 
dában mint igtató működött, azután pedig segédlelkészül 
Zsolnára küldetett. A Vurimi József püspök által alapí- 
tott zsolnai árvaház megnyitása után, ő lett annak első 
aligazgatója és sikeres működésének elismeréséül már 
1836-ban tiszteletbeli kanonokká s ugyanazon intézet 
igazgatójává neveztetett. 1845-ik évben Trencsén' sz. kir. 
város plébánosává választatott meg, mely hivatalt, a ke- 
rületi alesperességgel egji^itt mindvégig viselte. Az Ür 
házának diszét szeretvén, a plébánia-egyházat kivül-belül 
megujittatta, az oltárokat szentek ereklyéivel ellátta, sőt 
figyelme a templom alatti sírboltokra és emlékkövekre 
is kiterjedett. Egyházmegyénk védszentjei : szent András 
és Benedek vértanuk iránti vallásos kegyeletének s a 
régi mű-emlékek becsét felismerő szakértelmének köszön- 
hető, hogy a szkalkai kápolna, melyet hajdan a benczé- 
sek, mint a szkalkai apátság birtokosai szent Benedek 
vértanú szikla-barlangja tőszomszédságában építettek, 
mely azonban hosszú évek óta romokban hevert, 1853-ik 
évben, általa gyűjtött adományoklíól diszesen helyreállít- 
tatott és toronynyal is elláttatott. ^ — Midőn Palugyay 
Imre püspök a trencséni gymnasiumban egykor virág- 
zott, de a Jézus társaságának feloszlatása után megszűnt 
Mária társiűatot 1855-ben ismét ú^ életre ébresztette, 
annak első igazgatójává Sztáreket nevezte ki, mint kü- 

' Religio. 1856. II. 142. 1. 

2 Önéletrajzi adat : ..Posonii A. 180;]. natus, .10. Mártii in Ec- 
cles. Collég'. S. Martini baptisatus, noniine : Ludovici, Bonaveutura, 
Quinctini insig-nitus'". (Protocoll. A. Győry et L. Sztárok. 102. 1.) 

" V. ö. Szkalkai Szent Benedek Remete, a pesti növend. paps. 
1855. Munkálataiban 26-30. 1. (Lassú Lajostól.) — Religio. 1855. 
n. 10. sz. 77. 1. 353 

lönbeii is gjTnnasiumi püspöki biztost s a tanuló ifjúság 
buzgó pártfogóját. Ugyanazon évben a czikádoi-i apátság 
czimével diszittotett fol. — Nagy tudományú és minden 
üdvös ügj^ért lelkesülni tudó férfiú volt, ki levéltári ku- 
tatásai közben gyűjtött bö ismereteit szívesen közölte 
másokkal, és nem az akarat, hanem az anyagi eszközök 
hiányának tulajdonítandó, hogy azokat rendszeresen ki- 
dolgozott nagyobb müvekben nem értékesítette. Folyó- 
iratokban megjelent czíkkeiből megemlítjük : Szent An- 
drás és Benedek vértanuk terjedelmes életrajzát a ..Cy- 
ríll a Method" 1852-ik évfolyamának 19 — 21. számaiban; 
és „Historisches über die Erdbcben in Ungarn." {Ygt- 
handlungen des Vereins für Yaterlandskunde. III. Pres- 
burg. 1858.) Önálló kiadványai : 1 . Der Wegweiser in 
der Trenchíner Burg-Ruine. Pressburg. 1852. — 2. His- 
tória Sodalitatum B. Mariae Virgínís. Poson. 1855. — 3, 
Orationes diun Sodalítas Immaculatae Conceptionis B. 
Mariae V. in Gymnasío Trenehiniensi instauraretur, dí- 
etac. Posonii. 1858. — Kéziratban maradt : Nccrologium 
Cleri Dioee. Nitriensis. — Meghalt 18G3-ik évi márczius 
22-én. ' ^ 1830— 18(;3. 

UHLÁRIK JÁNOS. Született Hricsón Trencsén 
vármegyében 1780-ban ; f()lszenteltetett 18()3-ik évben. 
1815-ben tllavai káplánból bellusi plébános lett; 1835-bcn 
])edig az illavai i)l('báMÍa-javadalmal nyerte meg, hol egy- 
szersmind nnnl keiíilcli aiesperes is míikrxlrtlt. lS3()-baii 
tiszteletbeli, 1841-beii valóságos kanoiutkká, lS45-l)('n 

' V. I. MaiJfyar Sión. ISOO. 158"). I. \Vur/l>;n-h (l{io<rr. Lexi- 
kon. 42. kíit. 270. 1.) Sztárokról ozokct irj.i : „Ncbcn seincm pricstor- 
liclion Borufo, bctrieb er ycsiíliiclitlicho ForsL-luin^cn, und saniinclto 
fin Fround d(ír Nuinisniatik Miinzon. In soinoni Iiandsclirifllirlum 
Naclilassc íand sicli oinc vollcndoto floscliichlo der Stüdtc Sillcin 
und Tivncihin vor, an dcnMi lIcraus^alH' er nur durch d<>n Tud vt-r- 
liinilcrl Wordon war. (V) St^ino Miinzonsainndunt»'on Iiat dor \'or- 
l>liclion(! dnm un<íarÍKclion Nationalniusouíu vorniaolit." Szúholi órlo- 
sitóshől tudom, hof^y Sztárok nónioly k«''ziratai unoka-öcsosónok ifj. 
Sztárok Lajos, volt d(ízaori plébánosnak tulajdonába jutottak ; do jni 
tíirtónt .tzokkal utól>binak szintén nem sokára bekövetkezett halála 
után? ez olőtt(>ni isniorotlon. (^^j^^^^,pjjr< /VWvv-\)^V' ^-^W 

23 - 354 

szent Benedekről czimzett szkalkai apáttá neveztetett. 
A káptalanban egy ideig- jószág-igazgató, a n;\-itrai gymna- 
sinmnál pedig püspöki biztos volt. Meghalt mint tren- 
cséni főesperes, 1850-ik évi szeptember 2-án. ' 

1841—1850. 

KRAJCSIK JÁNOS, a nagyprépostok között. 

1841—1890. 

VAGYON ISTVÁN (hanzlikfalvi.) Született 1808-ik 
évi márczius 28-án. 1825-ben, mint végzett 2-ik évi jogász, 
az egyházi pályát választotta s a nyitra-egyházmegyei 
növendékek közé felvétetvén, a bécsi Pázmány-intézetbe 
küldetett, ^ hol a theologiát 1829-ik évig tanulta. Fiatal 
kora miatt a nagyobb egyházi rendek felvételéhez képes- 
séggel nem birván, a püspöki irodában nyert alkalma- 
zást. 1831. ápril 5-én áldozárrá szenteltetett, és még ugyan- 
azon évben nagy-divinai plébános s a kisueza-uj helyi 
kerület helyettes, 1835-ben pedig rendes alesperese lett. 
1836-ban Trencsén sz. kir. város plébánosává választot- 
ták ; 1838-ban pedig a szent Jánosról nevezett develiehi 
prépostsággal lett kitüntetve, mely alkalomra Bernhard 
Márton kegyes tanitó-rendi tanár ékes latin költemény- 
nyel üdvözölte. ^ — 1845-ik évben a nyitrai káptalan tagja 
lett. Mint ilyen, néhány évig a káptalani jószágokat 
igazgatta. A közügyekben már mint trencséni lelkész, 
és még inkább Nyitrán élénk részt vett, s a vármegye 
közgyűlésein és hivatalos kiküldetések alkalmával gyak- 
ran hatásos beszédeket mondott. 1847-ben a káptalan 
országgyűlési követté választotta meg, és alig érkezett 
Pozsonyba, máris értesttette küldőit az ott uralkodó han- 
gulatról. Utóbb is az országgyűlés minden jelentéke- 
nyebb mozzanatáról behatóan tudósította a káptalant. * 

^ ProtocoU. Lad. Kamánházy. 89. 1. 

2 ProtocoU. Scmin. Clci'i iiin. Nitr. ad. S. Jjadisl. 

' Eleg-ia Honoribus Rmi D. Stopliani Vagyon de Hanzlikfalva, 
L. R. Civit. Trenchin. Paroohi .... dum primum siib Infula Sacrum 
colebi'aret. Nitriao 1839. 

* Ivilencz eredeti jelentése a iiyitiai káptalan magán levélt. 
Faso. LXVII. és LXVIII. található. 355 

A. kathol. egyházat közelebbről érdeklő kérdésekben, nem 
csak ő maga szólalt fel ; — igy az 1848. január 28-iki 
ülésen, midőn felszólalására a honpolgárok eskü-mintá- 
jába Isten neve (!) felvétetett ; ' — hanem a vármegyei 
követek között is igyekezett a kathol ikus ügynek párto- 
lókat szerezni, A márczius 18-iki ülésben, Lipthay An- 
tal esztergomi és Daróczy Zsigmond pécsi káptalani kö- 
vettel Vagyon is lemondott, a papság nevében a papi 
tizedről, minden kárpótlás nélkül. — 1856-ik évben tren- 
cséni, 1860-ban székesegyházi főesperessé, 1867-ben ol- 
vasó-kanonokká, 1868-ban novii ezimzetes püspökké ne- 
veztetett ki. Nyilt, férfias jelleme, magas műveltsége és 
vendégszeretete miatt egyházi és világi körökben általá- 
nos tiszteletnek örvendett. Meghalt 1871. ápril 5-én. ' 
A székes egyházban végzendő szent misére még életé- 
ben 1000 pftos alapitványt tett. 1845—1871. 

TURTSÁNYI JÓZSEF (turcsányi és krstyánfalvi.) 
Született Szent-Mihály-Úron, Njitra vármegyében 1786. 
márczius 14-én. A bölcseletet Nyitrán, a hittudományokat 
a budapesti központi papnöveldében taiuüta. 1807. au- 
gusztus 25-én áldozárrá szenteltetvén, Trencsén városban 
mint segédlelkész műivödíitt. 1812-ben a nyitrai papne- 
velő intézet aligazgalója, 1819-ben pedig üreghi plébános 
lett. 1845-ben nyitiai kanonokká és papnöveldéi kor- 
mányzóvá neveztelell, mely utóbbi hivatalt az 18()()-ik 
iskolai év vég(Mg viselte. 1855-l)en Szent-Lélekröl czim- 
zett madocsai apáttá, 1856-ban zsolnai, 18()0-ban ti-cn- 
cséni fő-esperessé neveztetett. Meghalt 18l),*í. deczeniber 
5-én. ^ Anniversariiunra földtehermentesilési ktUvények- 
ben 1000 p. ftot ; a pMpnöveldei tanárok által végzendő 
szent-misékre 2(K) ltot; a keresztény szeretetről nevezett 
testvérek nyitrai liáz;in:ik KM) Hot haiTyott. 

1845 1863. 

' l)r. Diidrk .Ifinos. Vallási ÜjíVfiiik lS4S-ltim. Ki«li),no. 1SÍ)0. 
I. lÍL'. HZ. 170. !. 

-' Miififyar .Vlliiin. 1S71. S2. sz. ...\ j<)l>I> li'-tn' s/.cndoriill ti^vis 
mint c^yliá/.i IVtíIii, niryi.s mint ii;iz;ili kíi/.biM'siilósln'n í'iIIkU." 

" Sclu'inal.isimis. ("Icri Diocc. Nilr. Is:,".). 356 

CZAGÁNYI MÁTYÁS. Született Trencsénben 1786. 
február 12-én. Taniűmáiiyait a nyitrai papnöveldében 
befejezvén, 1809. márcziiis 8-án áldozárrá szenteltetett 
s az egyházmegyei hivatalban mint szent-széki jegyző 
működött. 181o-ben morva-lieszkói plébános, 1826-ban 
a trencséni vágon-túli kerület alesperese, 1836-ban szent- 
széki ülnök lett. 1845-ben a középszerű ellátású javada- 
lomban megtakaritott pénzéből a kegy-úr nélküh plébá- 
nia-épületek fenntartására 1000 ftnyi alapítványt tett; a 
következő évben pedig a szegényebb sorsú hivei által 
fizetendő párbér meg\'áltására, tőkéül 100 darab aranyat 
ajánlott fel. A hegyek közötti irtványokon elszórva lakó 
liivein, kik téli időben, ruliázatlan gyermekeiket a nag}' 
távolság miatt iskolába nem küldhették, segítendő, saját 
pénzén házat vett és iskolának berendezett, a tanitó el- 
látásához pedig 300 ftos alapitványnyal járult. A plébá- 
nia-javadalmat is kisebb föld-részek vásárlása által javí- 
tani igyekezett. 1850-ben nyitrai kanonokká neveztetett 
ki ; mielőtt azonban Morva-Lieszkóról eltávozott volna, 
ugyanazon év február 14-én éjjel rablók támadták meg 
lakásán, kik nemcsak körül belül 1500 forinttól fosztot- 
ták meg, hanem kegyetlenül bántalmazták is. Kanonoki 
székét elfoglalván, a káptalani jószágok igazgatója s a 
nyitrai gymnáziumnál püspöki biztos lett. Meghalt mint 
gradnai fő-esperes és pest-újhegyi prépost 1860 ápril 
r2-én. ^ Végrendeletében, kisebb hagyományain kivül, 
vagyonának legnagj^obb részét rokonságából származó, 
vagy azok hiányában más szegény, de jó viseletű tanuló 
ifjak ösztöndijaira hagyta. Az eredetileg 17,632 ftot 73 
krt tett alapítványi töke az 1892. év végéig 25,334 ft 
62 krra növekedett. - 1850—1860. 

*PRIDAYKA JÓZSEF. Született 1786. márc-zius 
11-én. xVldozárrá szenteltetett 1809. augusztus 22-én. Két 
évi káplánkodás után, 1811-ben megkapta a belai plé- ' Religio. 18G0. 11. 117. 1. 

^ VlalioA'ics Emil. A trencséni kir. kalli. Főgyinnasium törtó- 
note. Trencsén 1895. 144. 1. 357 

bániát és 1820-ban a várnai kerület alesperese lett. 1824- 
ben a várnai, 1844-ben pedig a chinoráni plébániára köl- 
tíizíUt át. 1851-ben tiszteletbeli kanonoksággal és szent- 
széki üliirikseggel lett kitüntetve. Meghalt Chinoránban 
\Sm. július 27-én ' 1851—1800. 

*BUCSÁNSZKY FERENCZ. Született 1795. május 
5-én. A thcologia bcf(\jezése után fiatal kora miatt az 
áldozári rendet fel nem vehetvén, egy évig az eg3Íiáz- 
megyei irodában mint igtató működött. 1818. augusztus 
23-án pappá szenteltetett és nyolez évig segédlelkész 
volt. 1826-ik évben megnyerte a dubniczi plébániát. 1841- 
ben illava-kerületi alesperessé, 1851-ben tiszteletbeli ka- 
nonokká és szent-széki ülníikké neveztetett. Meghalt 
Dubniczán 1867. szejitember 14-én. ' 1851—1867. 

TVRDV ISTVÁN. Született Zsolnán, 1788. novem- 
ber 4-én. Tanulmányait a nyitrai papnevelő intézetben 
befejezvén, 1812. augusztus 31-én pa]ipá szenteltetett és 
két évig mint káplán munkálkodott. 1814-ben alsó-hri- 
csói, 1818-l)an pedig nagy-bittsei plébános s a hasonnevű 
kerület alesperese lett. 1837-ben czinizetes, 1853-ban pe- 
dig valóságos nyitrai kanonokká nevezletett. 184Í). óta a 
zsolnai árvaház felügyelője volt. Meghalt mint zsolnai 
főespercs és riehnói, Krompaeh melletti prépost. ' A szé- 
kesegyházban végzendő szent-misére még életében 1()00 
p. ftiiyi alai)itványt tett, a nyitrai szegény(>k intézetének 
jxMlig ioldtehermenU'sitési kíitvényckben 350 ftot ívlomá- 
nyozott. 1853-1862. 

♦MIIIÁLOVK'S MIIIAL^'. Sziilclell 1786. augusz- 
tus lO-én. Taniilin.'niyail a nyitrai papiKívcldi'IxMi végezte 
és 180Í). augusztus 22-én áldozárnak szenteltetett fel. 
Negyedl'él évi káplánkodás után megkapta a szlasskói 
plébániái, linl 55-évig buzgón munkálkodván és szerény 
javadaliná\ al megelégedve lS4í)-l)en alesperességg(4, 1855- ' ScIiciiiíilisiiHis Clcii. Diiioc. NiU'. 1S.">!(. 
'' Schomalisiuus Cleri Diooc. Nitr. IS.V.). 
« []. o. 358 

ben pedig kanonoki czimmel lett kitüntetve. Meghalt 
1867. május 11-én. » 1855—1867. 

♦SZTÁNIK IMRE. Született Várnán Trencsén vár- 
megyében 1802. október 30-án, A bölcseletet és hittudo- 
mányokat a nyitrai papnöveldében tanulta. 1826. augusz- 
tus 31-én pappá szenteltetvén, három évig segédlel készi 
minőségben munkálkodott. 1829-ik évben a nyitra-zsám- 
bokréthi plébániára lett beigtatva. 1841-ben a nyitrai 
papnövelde aligazgatójává, 1853-ban szent-széld ülnökké, 
1855-ben tiszteletbeli kanonokká s a papi nyugdij-inté- 
zet igazgatójává neveztetett ki. 1866-ik évi június 6-án, 
aligazgatói hivatalának 25-ik évfordulója alkalmából több- 
féle alapítványt tett, u. m. 100 aranyat a hitelemzésben 
és egyházi szónoklatban dicséretes előmenetelt tevő két 
növendékpap évenkinti jutalmazására ; 300 ftot a szemi- 
náriumi elöljárók és tanárok által végzendő szent-mi- 
sékre ; 100 ftot a papnöveldéi pénzalap gyarapítására ; 
300 ftot a várnai plébános és segédlelkész által mon- 
dandó szent-misékre ; 100 ftot a várnai aggok ápoldájára ; 
100 — 100 ftot a várnai és nyitra-zsámbokréthi iskolákra ; 
végre 100 ftot alapitvány-kezelési kiadások fedezésére. '-^ 
Ezután nem sokára fájdalmas betegségbe esett, mely 
1867. október 7-én el is oltá életét. ^ Végrendeletében 
egy fivérének családjából származó tanuló, vagy annak 
hiányában egy házasulandó jó viseletű leány számára 1000 
ftot hagyományozott. 1855 — 1867. 

MISKOLCZY JÁNOS (ncmes-eörsi és jasziczai.) 
Született Nagyszombatban 1811. május 4-én. A hittudo- 
mány okát a bécsi Pázmány-intézetben 1833-ik évben be- 
fejezvén, egyházi pályáját mint káptalani karkáplán kez- 
dette, mely állásában 1834. május 8-án történt pappá 
szenteltetése után is még két évig maradt. 1836-ban a 
nyitrai papnöveldébe tanulmányi felügyelőnek, a követ- 
kező évben pedig a természet- és mennyiség-tan tanárá- • Schematismus Clori. Dioec. Nitr. 1868. 

2 Religio. 1866. I. 405. 1. 

' Schematismus Cleri Dioec. Niti". 1868. 359 nak neveztetett ki. Jeles szíikisineretei miatt a magyar 
kii*, természettudományi társaság tagjává választottai 
meg. 1849-ik évi cleczemberben tanári állomásáról le- 
mondván, Nyitra-vármegye főnökénél titkári hivatalt vál- 
lalt; lSö3-ban pedig hasonló minőségben a pozsonyi es. 
kir. helytartósághoz hivatott meg. 1856-ik évben nyitrai 
kanonokká és a közügyek terén szerzett érdemei el isme- 
réséül kir. tanácsossá neveztetett ki. Kanonoki székét 
elfoglalván, mint az akkori közigazgatási rendszer teljes 
ismeretével, s a felsőbb hivatalos közegeknél is nagy 
b(;folyással biró egyén, a káptalannak számos nehezebb 
ügyben hasznos szolgálatokat tett. Pahigyay Imre püs- 
pök az egyházmegyei elemi iskolákat a kor kívánalmai, 
s az akkori kormány utasításai szerint rendezni óhajt- 
ván, 1857-ben Miskolczyt nevezte ki püspíiki megyéjének 
első fő-tanfelügyelőjévé, ki ezen nagyfontosságú hivatal- 
nak ehnéleti és gyakorlati szakkéi)zet1ségével l(\gnagyobb 
buzgalonnnal felelt meg. ISIi'i-ben Hold. Szűz iMáriáról 
czimzett schávniki apáttá, 180,'J-ban zsolnai, 18t>4-ben 
treneséni, I8()5-beii székesegyházi fő-esperessé, 18()()-ban 
őr-, 18G8-ban éneklő-kanonokká neveztett^lt ki. Találkoz- 
tak, kik a Bach-féle rendszer idején viselt hivatala miatt, 
Aliskolczy hazafiságát kétségbe vonták ; de a kik köze- 
lebbről ismerték, azok soha sem hitték az alaptalan rá- 
fogásokat; sőt a 60-as évekl)en nagy műveltsége, előzé- 
kenysége s a közügyek iránti meleg érdeklődése által 
még azoknak rf)konszenvét is megnyerte, kik egykor 
legheves(!bb ])olitikai clleid'elei voltak. lOlete utolsó évé- 
ben, súlyos betegség következtében szemei világát el- 
vesztvén, nuuikássága véget ért. Meghalt 1S71. ápril 
7-én. ' Végrendeletében egyéb kegyeletes hagyományo- 
ki )n kivül egy vagy két egyházmegyei lelkész segélye- 
zésére HKK) pftnyi alapitványt tett. 18:)C) 1S7Í. 

NÉCSKV BÁLINT. Született Oszlányban liars vár- 
megyében 18ÜV). február 1 l-én. Tanulmányainak befeje- 

» V. I. MaffVivr Sión. ISÍH). :!(i:i. 1. Scliomatismus Cl. 0. 

Nitr. is:.!». 360 

zése után 1832. augusztus 21-éii áldozárrá szenteltetvén, 
Illavára küldetett, hol kilencz évig mint segédlelkész, 
1841 óta pedig mint plébános működött. 18o6-ban a ha- 
sonnevű kerület alesperesévé, 1860-ban nyitrai kanonokká, 
1863-ban gradnai, 1864-ben zsohiai fő-esperessé, ugyan- 
azon évben czikádori czimzetes apáttá, 1865-ben tren- 
cséni, 1866-ban székesegyházi fő-esperessé, 1868-ban őr, 
1871-ben olvasó-kanonokká neveztetett. Meghalt 1873. 
október 2-án. ^ A székesegyházban végzendő anniversa- 
riumra 1000 ftot hagyott. 1860—1873. 

GYURCSEK JÁNOS. Született Orechón Trencsén 
vármegyében 1813. szeptember 12-én, Gymnasiumi ta- 
nulmányait Trencsénben és Nyitrán végezte. 1831-ben a 
nyitrai papnöveldébe felvétetvén, a bölcseletet ugyanott, 
a theologiát pedig a budapesti központi papnöveldében 
tanulta. 1837. augusztus 5-én pappá szenteltetvén, egy 
évi káplánkodás után, 1838-ban a nyitrai papnöveldében 
tanulmányi felügyelő és helyettes aligazgató minőségé- 
ben nyert alkalmazást. 1841-ben helyettes-, 1845-ben 
rendes theologiai tanárrá neveztetett. Időközben 1842-ben 
hittudori oklevelet nyert, ^ a budapesti tudom, egyetem 
hittani kara pedig 1846-ban bekebelezett tagjává válasz- 
totta. ]\Ihit tanár a lelkipásztorság- és erkölcstant adta 
elő 1868-ik é^ig. ^ 1849-ben szent-széki ügyész, 1850-ben 
zsinati vizsgáló, 1853-ban szent-széki ülnök, 1856-ban a 
házassági kötelék s a szerzetesi fogadalmak védője lett. 
1860-ban nyitrai kanonokká s a püspöki papnövelde kor- 
mányzójává, 1864-ben gradnai fő-esperessé, ugyanazon év 
október 23-án Bold. Szűz Máriáról nevezett madocsai 
apáttá, 1865-ben zsohiai-, 1866-ban trencséni-, 1868-ban 
székesegyházi fő-esperessé neveztetett. 1871-ben éneklő-, 
1874-ben olvasó-kanonokká léptettetett elő, amikor a 
papnövelde kormányzásáról leköszönt. Az 1883-ik év 
nyarán súlyos betegségbe esett, mely október hó 26-án * Protocoll. Lad. Kamáiiházy. 

- Fasciculi Ecclesiastico-Litterarii ÍStí. pag. 127. 

" 1860-tól 1868-ig niint ,Caaonicus Tlieologus", 361 

véget vetett életének. ' P]zen érdemes férfin, kit alapos 
tudománya daczára, egyházmegyénk halárain túl alig 
ismert valaki, végrendeletével ereznél maradandóbb em- 
léket állított magának, s oly nagyszerű alkotással aján- 
dékozta meg szűkebb hazáját, a melyhez hasonlót hiába 
keresnénk káptalanmik évkönyveiben. Egyházi pálj'ájá- 
nak kezdete óta, megvonván magától minden élvezetet, 
sőt a legszükségesebb tárgyak beszerzésénél is a legna- 
gyobb takarékosságot gyakorolván, gyűjtötte és g}i.imöl- 
csöztette félretett filléreit, ugy hogy kanonokká kinevez- 
tetése előtt már tíibb ezer forintnyi tőkével birt. A világ, 
habár valódi szegényt sohasem utasított el, fukarnak 
mondotta; de ő mitsem törődve az emberek Ítéletével, 
nyugodtan haladott kitűzött ezélja felé ; s midőn már 
annyit gyűjtött, a mennyivel titokban ápolt nemes szán- 
dékát valósithatni i'emélte, akkor megirta végrendeletét, 
melyben egy-két mkonáiiak hagyott kisebb összegek le- 
vonásával, 150,000 ftot megk(")zeli1ő vagyonát egy Tren- 
csén sz. kir. városban megnyitandó s a pali sz, Vinczé- 
ről nevezett kcr. szeretet testvérei vezetésére bízandó 
leány-tanodára s egyéb jótékony és kr»zművelődési ezé- 
lokra liagTímiányozta. Az intézet, melyben S testvér ál- 
dásosán működik, 18<S8-ik évi augusztus hó 28-án nyit- 
tatott meg. 1SI')0 ISS;}. 

KUBICZA ISTVÁN. Született Kopösdön Nyitra 
vármegyében 1820. július 22-én. GjTnnasiumi tanulmá- 
nyainak befejezése után a nyitraí níivendékpapság közé 
felvétetvén, a nagyszombati i)apnöveldébe küldetett, hol 
a bölcseletet és theologiát hallgatta. 1848. augusztus l-éii 
áldozárrá szenteltetett és egyházi pályáját mint segéd- 
lelkész, Drietomán, Trenesén vármegyében kezdette. Innen 
184G. évi deczemberben a [)üs])(»ki udvarba jutott, hol 
kezdetben mint igtató, 1849. óta nűnt szent-széki jegyző 
és líívéltái'uok nu'íkrtdi'itt ; ugyanazon évben titkárrá, 
18r)()-ban pedig iroda-igazgatóvá lett (>löléptetve. |S.'»4 ben 
IX. Pius pápa tiszteletbeli káplánjává nevezte ki. Talu- 

' Scliomalismi Clori Diocc. NiU\ ISŐO 1884. gyay Imre püspök 1858-ik évi július hó 22-én kelt pót- 
végrendeletében Kuhicízát, tekintettel az egyházmegyei 
irodában szerzett érdemeire, valamint beteges állapotára, 
mindaddig mig kanonoki javadalmat nem kap, nyugdíjjal 
látta el. Titkári hivatalát Roskoványi Ágoston püspök- 
nél is folytatta. 1683-ban kanonokká, 1865-ben gradnai-, 
1866-ban zsolnai fő-esperessé neveztetett. Meghalt hosszú 
szenvedés után életének 47-ik évében, 1867. juhus 20-án. 
Tevékeny és művelt férfin volt, ki a hazai nyelveken 
kivül az olaszt is elsajátitotta. B^'iatalabb korában latin 
ódákat irt, s a ,Religio' czimű folyóiratnak több évig 
levelezője volt. ' 1863—1867. 

MARCZY XAV. FERENCZ (alsó-hlbokei). Szüle- 
tett 1792. deczember 1-én. A bölcseletet Nyitrán, a theo- 
logiát pedig a pesti központi papnöveldében végezte és 1815. 
deczember 12-én áldozárnak szenteltetett fel. Több évi 
káplánkodás után 1822-ik évben alsó-lelóczi plébános, 
1831-ben pedig vesztenicz-kerüloti alesperes lett. 1838. 
évben átment a nováki plébániára. 1860-ban a Bold. 
Szűz Mária pest-ujhegyi prépostjává-, 1864-ben nyitrai 
kanonokká neveztetett. Fokozatos előléptetés utján 1866. 
évben gradnai-, 1868-ben trencséni fő-esperes, 1871-ben 
őrkanonok lett. Meghalt 1875. ápril 2-án. 1864—1875. 

*DRAHOTUSZKY FERENCZ. Született Vágh- 
Beszterczén ^ Trencsén vármegyében, 1814. márczius hó 
20-án. Tanulmányait a nyitrai papnevelő-intézetben be- 
fejezvén, 1839. május 16-án pappá szenteltetett, és még 
ugyanazon évben a zsolnai püspöki árvaház ahgazgató- 
jává és tanárává, 1845-ben pedig igazgatójává nevezte- 
tett ki. Mint tanár, az elméleti tantárgyakon kivül a 
szabadkézi rajzot is adta elő, melyben a hosszú gya- 
korlat által művészi tökélyt ért el. 1863. október 23-án 
a nyitrai káptalan tiszteletbeli tagja lőn. A nevelés-ok- 
tatás terén szerzett érdemei elismeréséül 1871-ben a 
Ferencz József-rend lovag-keresztjével diszittetett fel. Magyar Sión. 1890. 303. 1. 
Protocollum Seniiu. Clori iun. Nitr. 4 363 1881-ben, midőíi a zsolnai árvaház a pali szent Vinezé- 
ről nevezett keresztény szeretet testvérei gondozására 
bízatott, Drahotuszky 42 évi mükrxlése terét elhagyván, 
nyugalomra vonult vissza. Mint régészettel és inűlörté- 
nelmi tanulmányokkal foglalkozó szaktudós számos czik- 
ket és közleményt irt, melyek az ,Arcliaeologiai Értesí- 
tőben' s a ,Mittheilungen der k. k. Central-Commission 
zur Erhaltung der Baudenkmale' czimü évkönyvekben, 
felvilágosító rajzok kiséretébcn jelentek meg. Ezek közül 
a felvidéki régészet tekintetéből említést érdemelnek : 
1. Der Neusohler Taufbecken. — 2. Der Neusohler Kal- 
varienberg. — 3. Das Lietavaer Sehloss. — 4. Das Lie- 
tavaer Bild. — 5. Ugyanaz magyarul. — 6. Szkalkaí 
apátság; (utóbbi két ezikk „István Báesi N;ii)tárá'"-l)an 
1870 — 1871.) * Számos tudományos és kíizgazdasági tár- 
sulatnak, névszerint : a magyar történelmi-, régészeti és 
embertani-, a béesi régészeti-, heraldikai és genealógiai-, 
a morva-sziléziai gazdászati és természettani társulatok- 
nak, a magyarországi műemlékek országos bízotts;igá- 
nak, a mű(?mlékek kutatása- és fcntartására alakult bécsi 
központi bizottságFiak s a t. tagja voll. Értékes és kivált 
régészeti, irodalom- és művésze1-tr)r1én(>lmi müvekben 
gazdag könyvgyüjtííményét a nyitrai nagyobb papníivel- 
dének Mjándékozta. Meghall Privigyén 18í)3. május ll-án.^ 

I8(í;} IS! 13. 
SZERHOEECy. JÓZSEF. Sziilel(<tt Szakolczán ' 
1803. márczius 3-án. Tiundmányail a, nyilrai itapnövel- 
dében végezte és 1820. augusztus 31-én veltc fel az ál- 
dozári rendet, lö évig mint segédlelkész nu'íköd(»11, inig 
184í-ben megnyerle a viszokai plébániai javadalmai ; 
1852-ben a esaltzai kerület Indyettes alesjieresévé, ISCm. 
évl)en nyitrai kanonokká neveztetett. Meghalt mint zsdlnai 
IV)H>s peres, 1871. Junins 27-én. 18f)~) IS71. ' V. T. Miif-y.ir Sioii. IS!tO. i>!)(;. Szimiyci .íózs. Ma^r.var írók 
•lotc rs iiiuiikái 11. UMí'.t. 

^ Sclu'inatismu.s flori Diooc. Nitr. is;t4. 
' Protocoll. Si'iiiin. rii>ri iuii. Xitr. 364 

LEMESS GYÖRGY. Született Zsolnán ' 1808. évi 
szeptember 2()-án. A bölcseletet Nyitrán, a liittudomá- 
nvokat pedig a bécsi Pázmány-intézetben liallgatta. 1881, 
szeptember 28-án pappá szenteltetvén, 7 évig mint se- 
gédlelkész, 38 évig pedig mint dlliopolei plébános és rö- 
vid ideig mint a bittsei kerület alespercse működött. 
1866-ban nyitrai kanonok lett. Meghalt mint sz. János- 
ról nevezett develicsi prépost és székesegyházi fő-esperes 
1874. jnnhis 19-én. 1866—1874. 

ZEMÁNIK ENDRE. Született Rakován ^ Trencsén 
vármegyében 1801. november hó 30-án, Tanulmányait a 
nyitrai papnöveldében befejezvén, 1825. márczius 12-én 
az áldozári rendet vette fel és o évig mint segédlelkész 
munkálkodott. 1830-ban kochanóczi plébánossá lett be- 
igtatva, mely szerény javadalomban 38 évet töltött s 
1857. óta a trencséni vágontúli kerület alesperese volt. 
1868-ban nyitrai kanonokká, 1874-ben Bold, Szűz Má- 
riáról czimzett schávniki apáttá, 1875-ben éneklő-kano- 
nokká neveztetett. Meghalt 1883-ik évi márczius 19-én. 
Jótékonyságában megnyilatkozó nemes szive miatt min- 
denki tisztelte, szerette ; házánál mindig 4 — 5 tanulót 
tartott, kik vele étkeztek s igy nemcsak jótéteményei- 
ben, hanem atyai intelmeiben és tanulságos társalgásá- 
ban is részesültek, 1868 — 1883, 

KLOBUCZKY ANTAL. Született Zsolnán =* 1802. 
május 21-én. A bölcseletet Nyitrán, a theologiát Nagy- 
szombatban tanulta. 1825. május 22-én történt felszen- 
teltetése után 15 évig segédlelkész volt ; 1840-bcn meg- 
kapta a turnai plébánia-javadalmat, 1863-ban a trencséni 
vágon-inneni kerület alesperesévé, 1868-ban nyitrai ka- 
nonokká-, 1874-ben sz. Ábrahám hebron-völgyi apátjává 
neveztetett, IVIint kanonok a káptalan jószágait három 
évig igazgatta, ^Meghalt mint őrkanonok, 1879. január 
16-án, 1868—1879, ' U. o. 
2 U, o. 
" U. o. ( 365 

*ZSUCHA MÁRTON. Szülptett Alsó-Szúcsán Tren- 
cséii vármcíjyében, 1800. augusztus 30-áu. Timulniáiiyait 
a nyitrai pai)nev^elö-iiitézetben befejezvén, 182lj. augusz- 
tus 31-én áldozárrá szenteltetett és hat évig mint segéd- 
lelivész munkálkodott. 183ü-ben riecsniczai-, 1848-ban 
felsö-vadicsói plébános és a várnai kerület alesperese 
lett. 18G8-ban tiszteletbeli kanonokká neveztetett. Meg- 
halt Vadicsón 1871-ik évben. 1868—1871. 

*BLASK0V1CS PÉTER. Született Bánban Tren- 
csén vármegyében 1801. június 27-én. A theologiát Bu- 
dapesten és Nyitrán tanulta. 1824. július 14-én pappá 
szenteltetvén, több helyen káplánkodott, mig 1836-ban 
lutissai plébános lett. Innen 1841-ben Viszolajra ment 
át, 1848-ban pedig a vissnyói plébániát kapta meg, hol 
mint zsolna-kerületi alesperes is működött. 1868-ban ka- 
nonoki ezimmel lett kitüntetve. Meghalt Vissnyón 1876. 
évben. 1868—1876. 

DUALSZKY JÁNOS. Született Szeniezen Nyitra 
vármegyében 1808. január 6-án. A hittudományokat a 
nyitrai papnöveldében 1830-ik évben elvégezvén, báró 
Mednyánszky József fiai mellett nyert nevelői alkalma- 
zást, hol 5 évig működött. 1831-ik évi január hó lö-én 
áldozárnak szenteltetett fel. 1835-l)en Trcncsén városba 
kíildclett k:'i])lánnak, 183í)-l)en pedig ugyanott a sz. Aiuia- 
kápolna lelkésze lett. 1843-ban az apáthfalvi-, a követ- 
kező évben pedig a beczkói plébániai javadalomba ig- 
lattatott be. 18(12. évben czimzetes, 1871-ben valóságos 
nyitrai kanonokká és gradnai fő-esperessé, 187r)-ben sz. 
raiitaleoii ráczkevei apátjává neveztetett. Meghalt mint 
öl'- kanom tk I88l-ik évi márezius hó 22-éii. Mint beczkói 
lelkész a. Magyar T(>rténehni Tár 3-ik kritetélxMi (1807.) 
iJévay László naplinlxil kivonat(»kat k(>Z(")lt, és latin nyel- 
ven^ megirla Bcc/kí) v;ir és mezőváros tiirténcMét, mely 
azonban kéziiatban maradt. Utóbb mint kanonok kiadott 
egy ónálló nmnkát ezen czim ;da1t : ..Nyit ra-vár és város 
történeti vázlata. Nyitrán I87Ó.- ' 1871-1881. 

' Sziinívfi .I('./.s. Mairy;ir TióU. II. Kl'.U. 1. M;i<r.v;ir Si<.ii. S66 

GYURIKOVITS MÁTYÁS (ivanóczi). Gyurikovits 
Fei'oncz gazdatiszt és Riskay Klára fia, született Cser- 
menden, Nyitra vármegyében 1826. február 20-án. Kö- 
zépiskolai tanulmányait s a bölcseletet Nyitrán, a theo- 
logia három évi tanfolyamát pedig a bécsi Pázmány- 
intézetben hallgatta. Az 1848 — 49-iki szabadság-harcz 
miatt Bécsbe nem mehetvén, utolsó tanévét a nyitrai 
papnöveldében töltötte s 1849, évi július 24-én áldozárrá 
szenteltetett. Pályáját mint alsó-szúcsai segédlelkész kez- 
dette meg, de alig volt ott hat hétig, midőn Palugyay 
Imre püspök a szép készültségü uj-misést udvarába ren- 
delte és egyházmegyei levéltárnokká és szent-széki jegy- 
zővé kinevezte. 1856-ik évi november 2-án megüresed- 
vén a Nyitra alsó-városi plébánia, GjTirikovits kérte és 
1857. január 1-én meg is kapta. Itteni tizenöt éves pász- 
torkodása alatt a hit-élet emelésére a nagy-böjti szent- 
beszédeket s a május havi ajtatosságot hozta be ; az 
isteni tisztelet ünnepélyesebbé tételére pedig, más buzgó 
egyházi és világi férfiak közreműködésével 1860-ban az 
egyházi zeneegyletet alapitotta, melynek 1875-ik évtől 
haláláig elnöke volt. Buzgalmának köszönhető, hogy 
Nyitrán a szegény tanulók segélyezése, karácsonyi aján- 
dékok által, nemcsak megkezdetett, hanem állandóvá is 
lett. Gondoskodásának egyik főtárgyát a nyitrai kath. 
népiskolák képezték, melyeket kezdetben a germanizmus 
és szlávizmus veszélyétől megóvni, utóbb pedig, vallásos 
jellegük fentartása mellett, az 1868-ki közoktatási tör- 
vény kívánalmainak megfelelő színvonalra hozni töreke- 
dett. Ezen érdemei elismeréséül 1868. évi ápril 23-án a 
Ferencz József-rend lovag-keresztjével lett kitüntetve. 
1860-ik évben kerületi alesperessé, 1871-ik évi november 
3-án njitrai kanonokká, 1878-ban pedig sz. Benedekről 
czimzett Garan melletti apáttá neveztetett ki. 1874-ben 
zsolnai-, 1875-ben trencséni-, 1880-ban székesegyházi fő- 
esperessé, 1882-ben őr-, 1883-ban éneklő-, 1884-ben ol- 
vasó-kanonokká léptettetett elő. Meghalt 1888. évi no- 
vember 30-án. Végrendeletében számos kegyeletes ha- 
gyományán kivül, melyekből Nyitra város majdnem minden jótékony vaí?y kulturális intézetének és egyesü- 
letének kisebb-Jiagyubb összeg jutott, bagyatékának fö- 
örököseivc két-harmad részben az cgyliázmegyei elaggott 
papok-, egy-liarmad részben pedig ugyanazon egyház- 
megye rom. katli. néptanítói nyugdíj alapjait tévé. Az 
irodalom terén is majdnem 40 évig tevékeny részt vett ; 
miért is a Szent-István-Társulat irodalmi osztálya első 
tagjai közé választotta. Hirlapi tudósításokon kivül, leg- 
több ezikke jelent meg a l^eligióban. Idők Tanujában, 
Magyar Államban, Magyar Sionban, Tanodái Lapokban, 
Magyar Koronában, Katii. Hetilapban s a t. Önállóan 
megjelent müvei : 1. Néhány szó a polgári házassági-ól. 
Pest. 1870. — 2. Öröm-koszorú dr. Roskoványi Ágoston 
nyitrai püspök, b. titkos tanácsossá lett kinevezésére. 
Budapest. 1881. — 3. Öröm- és hála-hangok dr. Rosko- 
ványi Ágoston nyitrai püspök félszázados áldozári jubi- 
leumára. Nyitra 1881. — 4. Fiúi hódolat dr. Roskoványi 
Ágoston nyitrai püspöki székfoglalása negyedszázados 
jubileumára. U. o. iaS4. ' 1871—1888. 

KÖZLIK JÁNOS. Született Nyitrán 1813. deezem- 
ber 27-én. Középiskolai és bölcseleti tanulmányait Nyit- 
rán, a theologiát pedig a pesti kr)zponti pa[)n(')vei(lében 
végezte. 1837. január 3-án felvévén az áldozári i'endet, 
("it évig mint nagy-bossányi káplán nu'íkridott ; lS42-ben 
pedig ugyanott lelkész-helyettes, 1847-ben plel)án()s és 
utóbb szkacsán-kcrületi alesperes lett. 1871-ik évi no- 
vember 3-án nyitrai kanonokká, 1874-ben sz. Keresztről 
czimzett aszódi préposttá-, 1883-ban ör-, 1884-ben éneklő-, 
ISSÍ)-ben olvasó-kanonokká neveztetett. Rossányi hi vei- 
ről, kiknek kíirében 30 évnél tovább buzgón nnuikálko- 
(lott, Nyitrán sem feledkezett nu'g, a mennyiben tohb 
hdssányi és fiók-községbrli szegény tanulót élelenunel 
lálnll el és nevelteién fel. lS72-től az lSS4-Ík év végeii-- 
mint a káptalani javak k()rmi'niyz(')ja mükoddlt. .\ koz- 
ügy<'kben évek során át élénk részt vett. Meghalt IS'.K). 
július 14-én.- ISTI IS'.M). 

• S/.innyt'i id. ni. I\'. 174. M:ijry:ir Si<.n ISiMl. 2!»lt. 

- Nt'ki()l(>{4J;'it I. ;i Ny itíjímciíyt'i Kü/löny IS'KI. L'it. s/áinál>uti. 368 

*FUCHSHUBER IGNÁCZ. Született Tepliezen Tren- 
csén mellett, 181G. október 15-én. Tanulmányait a nyitrai 
papnöveldében befejezvén, 1840. évi július 26-án pappá 
szenteltetett és hat évnél tovább mint segédlelkész mű- 
ködött. 1847-ben gr. Wallmoden-Gimborn vértes-ezredénél 
tábori káplán lett, s azontúl a es. és kir. hadseregnél 
36 évig többféle lelkészi hivatalt viselt. 1869-ben a pé- 
terváradi, 1871-ben pedig a budai katonai kerület plébá- 
nosává neveztetett. 1873-ban a nyitrai káptalan tiszte- 
letbeli tagja lett. Az arany érdem-keresztet már az öt- 
venes évek elején birta. 1883-ban plebánosi hivataláról 
saját kérelméi'e felmentetvén, állami nyugdijat kapott és 
hátralevő napjait Budán visszavonultan töltötte, hol 1886. 
évi jiüius hó 21-én meg is halt. Kívánságára holt teste 
Nyitrára hozatott s az itteni sírkertben várja a feltáma- 
dást. Végrendeletében a néhány rokonának javára tett 
hagyományok kifizetése után összes vagyonát, körülbelül 
30000 ftot, katonai intézetekre, kulturális és jótékony- 
sági czélokra fordíttatni rendelte ; mely összegből a páll 
sz. Vincze leányainak vezetése alatti nyitrai leány-tano- 
dának 4300, az ugyanazok gondozására bizott kórháznak 
pedig 5000 ft jutott. ' ^ 1873—1886. 

*RIHA JÁNOS. Született Unyin nevű njitra-me- 
gyei faluban 1820. deczember 14-én. A hittudományokat, 
mint a Pázmánj^-intézet növendéke, a bécsi egyetemen 
hallgatta s azokból borostyános lett. Onnan 1843-ban 
egyházmegyéjébe visszatérvén, a püspöki irodában mint 
tollnok nyert alkalmazást. 1844-ben áldozárrá szenteltet- 
vén, püspöki szertartó, a következő évben pedig szent- 
széki jegyző és egyházmegyei levéltárnok lett. 1849-ben 
a nyitrai papnöveldében bölcseleti és történet-tanárnak 
neveztetett, de alig foglalta el tanári székét, máris egy 
hazafias irányú beszéde miatt, az akkori kormány sürge- 
tésére Nyitráról a trencsén-megyei petroviczi plébániára 
távoznia kellett, hol két évig mint helyettes lelkész mű- 

' Protocoll. Sémin. Clori Iim. — Egyház mogyei névtárak. 
1859—1886. 3G9 

ködvón, l<S51-l)on íi rajoezi plólíániára inont út. 18r;2-l)en 
raj(!(-z-k(M'ülL'ti alcsporossó, LST-Vljcii tisztclelbeli kano- 
nokká és szent-széki ülnökké novezlctett. A zsolnai í<ym- 
nasiunniál s az összes ti'enesén-nH'<4yoi kalh. néj)iskolák 
üííTciben mint püsjxiki I)iztos működött. Mcí,dialt \SSS. 
május 4-én. ' 1875— 1888. 

PAT.MER ALAJ08. Szülotott Újbányán Bais vái- 
moííyébon ISOö. ápril 13-án. A bölcseletet Nyitrán, a 
theologiát pediíí a pesti központi papnöveldében tanulta. 
1828. október 11-én pappá szenteltetvén, két évig Kaje- 
czen kái)lánkodott. 1830-ban a nyitrai papnöveldében 
mint tanulmányi felügyelő, 1831 óta pedig mint egyházi- 
jog és történet-tanár működött. 1834-ben a budapesti 
egyetemtől hittudoii oklevelet nyert. 1845-ben a njitra- 
ivánkai plébániára lett beigtatva. 1878-ban tiszteletbeli 
kanonokká neveztetett. Jeles tehetségű és nagy tudomá- 
nyú férfin volt, ki kedvezőbb körülmények között kiváló 
szolgálatokat tehetett volna az egyháznak és tudomány- 
nak. Meghalt 1881. évi november 10-én. ^ Önálló mun- 
kái : 1. Dissertatio super eo, mim omne fidelium Coniu- 
gium sit Sacramentum ? Pestini 1834. — 2. Ode honori- 
bus 111. ae Kev. I). Emeriei Palugyay de Eadem et in 
l>()dafalva, E|)isc()j)i nitriensis, septimo Cal. lunii, q\'o 
DIoeOesIs Nitriensis gVbernlVM Laetos Inter ap|)La- 
N'sVs CapessIVIt. Ab eiusdem Dioeeesis Cl(!ro iuniore, 
in perpetuum Venerationis monimiciilum dicata. 4 rét. 
Nitriae typ. los. Neugebaucr. — 3. Excellmo 111. ac H. 
í). I). Emerieo Palugyay (tit.) Festivam Sacerdolalis lu- 
bilaei Solemiűtatem I)ie 1. lanuarii 1854. Celebranli Per- 
jx'tiuun hoc filialis Pietatis Monumentum I). I). I). Cu- 
ratus Clerus Districtus Nitriensis. Nitr. Typis los. Neu- 
gebauer. — 4. Elégia III. ac Kev. I). I). Augustino Uos- 
koványi d(! Eadem (tit.) Solemni Installationis suae Die 
Nomine Curati Cleri Dioecesaiii devote dicata. Die ."). 
lunii 18r)í). Nitiiae Typis Eduardi Neugebaucr. E hároni 
klasszikus lalinságú költeménye névtelenül jelent meg.' 

1878—18.^1. 

' U. o. — 2 u o _ a y,i si.,n. ISüO. 3UÜ. 

2Í á70 

CHORÉNYI JÓZSEF. Született Nyitrán 1817. má- 
jus hó 5-én. A gjninasiumi és bölcseleti tanulmányokat 
Nyitrán, a theologiát pedig- a pesti központi papnöveldé- 
ben végezte. 1840. július 26-án áldozárrá szenteltetvén, 
négy évig mint káplán munkálkodott. ISöO-ben viszolaji, 
1860-ban pedig bolessói plébános és utóbb pruszkai ke- 
rületi alesperes lett. 1875-ben keresztelő sz. János zsám- 
béki prépostjává-, 1880-ban nyitrai kanonokká nevezte- 
tett. Meghalt mint trencséni fő-esperes 1889. november 
19-én. Mint a pesti növendék-papság magyar iskolájának 
tagja Ym-um József nyitrai püspök életrajzát irta, mely 
a jMmikálatok' 1840. évfolyamában jelent meg. ^ 

1880—1889. 

HEILL KÁROLY. Született Mocsonokon 1824. évi 
szeptember 22-én. A hittudományokat 1846-ban befejez- 
vén, korhiány miatt csak 1847. szeptember 26-án szen- 
teltetett áldozárrá, addig mint székesegyházi karkáplán 
működött ; azután Tarnóczy Kázmér családjánál nevelő, 
1850-ben segédlelkész volt. 1852-ben megkapta az alsó- 
lelóczi-, 1862-ben a divéki-, végre 1864-ben a nóvák i 
plébániát, hol utóbb vesztenicz-kerületi alesperes lett. 
1882-ben njitrai kanonokká, 1887-ben almádi czimzetes 
apáttá neveztetett. Meghalt mint trencséni fő-esperes 
1890. augusztus 17-én. Az István-Bácsi naptárába 1870. 
évben ily czimű czikket irt : Mocsonok és Majer-Till- 
mann Antónia emléke. ^ 1882 — 1890. 

TAGÁNYI FERENCZ. Született Oszlányban, Bars 
vármegyében 1816. október 31-én. Theologiai tanulmá- 
nyait a nyitrai papnöveldében elvégezvén, 1840. ápril hó 
16-án áldozárrá szenteltetett. Mint segédlelkész 9 évig 
több helyen munkálkodván, 1849-ben Trencsén-vármegye 
legnépesebb plébániáját, Thiu'zófalvát nyerte el, s ott 
töltötte élete javarészét az Úr buzgó szolgálatában, hivci 
által tisztelve és szeretve s egyszersmind az al-esporesi 
hivatalt is viselve 1883-ig, a midőn nyitrai kanonokká 

> V. I. M. Sión. 1894. 2fl4. 

^ U. o. 301. — Nekrológját 1. Ny itram egyei K.'./ir.ny ISilO. ;34. sz. 371 

neveztetett. 18<S7-ben szent András Vise,í?rád melletti 
apátsíigániik ezimével diszittetett fel. ^leghalt mint or- 
kanonok 1894-ik évi február 1-én. ' 1883—1894. 

*RA]5KK PÁL. Született Királyin Nyitra várme- 
gyében 1820. márczius 22-én. A philosophiát Nyitrán, a 
hittudományokat pedig a bécsi Pázmány-intézetben vé- 
gezte. 1844. augusztus 2-án pappá szenteltetvén, a gróf 
Pongrácz családnál két évig nevelő, azután pedig illavai 
segédlelkész volt. 1857-ben az lUaván felállított fegyház 
lelkészévé neveztetett. Innen 1861-ben átment a bossáezi 
javadalomra, hol 1876-ban trencsén-vágontúli alespcressé, 
1883-ban tiszteletbeli kanonok lett. Az Idők Tanuja és 
Magyar Állam levelezője volt, s 1871-ben egy czikket 
irt ezen czim alatt : ,.A polgári házasságról törvény al- 
kotást hogyan lehetne megakadálj'ozni a szabadság kor- 
látai között. ?" 2 Meghalt 1888-ban. 1883—1888. 

BALOGH ANTAL. Született Szémőn, Komárom 
vármegyében 1824. május 12-én. Bölcseleti és theologiai 
tanulmányait a nyitrai papnöveldében végezte. 1850. évi 
augusztus 7-én áldozárrá szenteltetvén, eleinte Lieüiván, 
majd Valaszka-Bclán, 1853. óta pedig Turzófalván mint 
segédlelkész nu'ik<)(lr)11. 1858-ban megkapván a nyitra- 
gercncséri plébániát, e szerény javadalomban 26 évet 
töltíitt. 1876-bati kei'üleli alesfX'res, 1884-ik évben iiyilrai 
kanonok, 1887-beii a BoId. Szűz Vámos-dyörk melletti 
monostorának íipátja lelt. A még erőteljes férfi életének 
1894-ik évi augusztus 22-éii agy-szél hüdés vetett véget, 
épen midőn a székesegyházba meinn' készült, ^ 

1884-1894. 

*UCSNAY MIHÁLV. Született Trencsénben 1819. 
évi ái)ril hó 21-én. lS42-ik évi augusztus hó 5-én áldo- 
zárrá szenteltetvén, mint segédlelkész és székesegy- 
lii'izi karkáplán inükíHlíitl. IS5(). éxhen cIiliviMiyi i)l(;- 
hános-helyettes, 1851-l)en kesseleőkő |)udhragyi , IS57. ' NokrolofTJát I. N.vili'.ímcfíj'íM Szomlo 1S04. (5. sz. 

-• M.i^'-y.'u- Á Iliim ISTI. S!). sz. 

' Nyilr:im('yy».'i S/rmlf IS'.iJ :::■ <■/„ 

L>4* m 

évben valaszka-belai-, 1867-ben kosztohia-miticzi plébá- 
nos, 1887-ben a gradnai kerület alesjjerese lett. 1890-ik 
évben tiszteletbeli kanonokká neveztetett. 1893-ik évben 
lelkészi és alesperesi hivataláról lemondván, Trencsén- 
Tepliczbe nyugalomra vonult, hol folyó évi június 25-én 
meg is halt. A ,Cyrill a Method' és ,Katholické Noviny' 
czimű lapokbon számos czikket és vallás-erkölcsös irányú 
beszélyeket irt. ' Jeles egyházi szónok volt. 

1890—1896. A MOSTANI KÁPTALAN. Nagyprépost : VENCZELL XAV. FERENCZ, Pápa 
ö Szentsége házi főpapja, sz. Kozma és Demjénről ne- 
vezett ludányi apát, püspöki helynök és általános ügy- 
hallgató, a középtanodai hittanárokat képesítő vizsgáló 
bizottság elnöke. 

Olvasó-kanonoh : CZEIZEL GÁBOR, szent Gergely- 
ről nevezett kalocsai apát, a hittani intézet igazgatója, a 
zsinati vizsgáló bizottság elnöke s a középtanodai hitta- 
nárokat képesítő bizottság tagja. 

Éneklő-kanonok: VAGNER JÓZSEF, legsz. Üdvö- 
zítőről nev. Csanádi prépost, zsinati vizsgáló, az egyházm. 
könyvtár felügyelője, a nyitrai főgymnasiiunnál püspöki 
biztos, a középt. hittanárokat képes. biz. tagja. 

Őr-kanonok: CSIPPÉK SÁNDOR, hold. Szűz Má- 
riáról nev. bathai apát, hittudor, a zsinati vizsgáló bi- 
zottság s a budapesti kir. és bécsi cs. és kir. egyetem- 
nél a hittani kar bekebelezett tagja. 

Székesegyházi föesperes : DURDIK ALAJOS, bold. 
Szűz Máriáról nev. Béla-forrási apát, zsinati vizsgáló, 
gyóntató-kanonok. 

» Schematismus Cl. 1859. — V. J. Magyar Sioii 1890. 388. 373 

Trencséní föesperes : KATONA GYÖRGY, hold. Szűz 
Máriáról ncv. prinoui apát, zsinati vizsgáló. 

Zsolnai főesperes : malatini MALATINSZKY JÓ- 
ZSEF. 

Gradnai föesperes : SIMKO ANTAL. ^ 

Idősb mesterkanonoh : id. BOBOK JÓZSEF, szőregi 
czimz. apát, hittudor, tlicol. kanonok, a püsp. nagyobb 
papnevelő s a nyűg. papok intézetének kormányzója, 
zsinati vizsgáló. 

Ifjabb mesterkanonoh : nagy-jeszeni JESZENSZKY 
ALAJOS. TISZTELETBELI KANONOKOK. Nemes-jáczi és kuzmiczi MALOCSAY GASPAR, 
kiérdemült bittsei alcspcres és plébános, szent-széki ühiök. 

Na^ytapolcsáni és nemcsiczi BALOGH ÁGOST 
FLÓRIAN, felső-kocskóczi plébános, több bel- és kül- 
földi kertészeti társaság tagja, aranymisés áldozár. 

LOHA JÁNOS, papradnói plébános, kiérd, jeszc- 
nicz-kerületi alesperes. 

ZLATHÁRY JÁNOS, várnai alesperes és plébá- 
nos, a kerületi kath. népiskolák felügyelője, szent-széki 
ülníik. 

Két szék üres. 374 IX. OKLEVELEK. L 1158. II. Gejza király a nyitnú egyháznak birtokokat és sza- 
badalmakat adományoz. 

In nomine Sanctae Ti'initatis et indiuiduae Vnitatis 
Ámen. Ego Geyclia Hnngariac secundus rex, anno regni 
mei 18, Martirio Strigonicnsis sedis existente Archiepi- 
scopo, has libertates donaui Ecclesiae Nitriensi Beati 
Emerami, vbi sanctorum Martyrum Zoerardi et Bcnedicti 
requiescunt corpora, pro nouitate (?) ^ ipsorum Sanctorum, 
quüd popiüos ad Episcopum ct Capitiüum pcrtinentes 
nulliis iudcx sub rege positus, ctiam Curialis Comes 
Maior, possit iudicare in causis quibuscunque, nisi Epi- 
scopiis ct Capituliim, vei cormn seruitores, etiam causas 
possint iudicare cxtrancormn quorumcimque ratione de- 
licti, in pertinentiis eonmi commissi, iudiciario ordinc 
per omnem modum ; quiuis autem ludex, contraria ia- 
ciens ipsi Ecclesiae, damnctur per regem in quadraginta 
marcis puri argenti, Conccssa etiam milii Beati Betri 
sedis sanctae auctoritate volo, vt vbicunque memorata 
Ecclcsia liaberet possessioncs nunc, vei in futurum, in 
Prouincia cuiuscunque E]nscopi, vei Ecclesiae, cirni do- 
niinio tcmporali liabeat spirituálé ; quia etiam sic ordi- 
nauerant sancti Reges. Insuper donaui Sanctis Martyri- 
bus praedictis censum meum danubialem in terra Kul- 
tekw, ^ vbi Sytliwa intrat in Danubimu, cum piscatura 

* Vurumnál : pro[niotatc. 
2 Vurum : KüUokü. 375 in Sitwa ; fpii fonsus exigutur, siciit pro regia mensa 
(;xigel);itHr a tninsfnmtibu.s supcr ol iiifra in Danubio, ad 
rcparuiidani Eccjosiam ii)soniin sanoloriim sempcr. Do- 
naui ctiaiii villám meam Modor conditionalem propc re- 
giiiim Ti'oÜioiiii-onim, propo montcm exisÜMiteni ; vbi 
ialcatores mci rcsidobant. Dodi etiam t(!ríiani partom 
Solii ' cum piseatura et piscatoribus meis, ac consii lóri. 
El (|iiia l^]cclosia Niiriciisis carct adhuc Praoposito, ad 
ordinandum Praoposituram in cadom, tcrram in Corus 
mihi pertincntcm, abscpic torra noljilium de Corus, in 
tori-a moa, vbi rcsidobant seotores lignorum ; ot cimi 
Ecc-losia por mo fnndata, qiiae est in oriontali parte 
ipsius Ecclesiae ot ocoidontalis torra conditionalis, obtuii 
pro honore Sanctorum eidem. ^ Si quis aiitem hanc meam 
oblal ionom, siipor eorpora Sanctoi'um factam rotractare 
praosiiinsorit, sub aiiatliomalo losii Cln-isti Salhanao tra- 
datiir. Faoluin ost hoc Niítrao praesentibus dicto Arciii- 
episcopo, A[»pa Cnriah' Comilo ^^ai()I■i, Eniorico voro mi- 
nori. Annd ab Incanialiono Ddiniiii Miliosiino conlosimo 
(liiiii(|ii:iUOsini() oclaiio, indictioiio qiiiiila dociina. Kj)acta 
(tclaiia dociina. I>aniabas Xolariiis sinillo siyiiauil iiioo rogio. 

Kiadl.i Frjrr' (". D. lí. i:>L>. - Viiniiii K|.. Nitr. Mcin. l:!(l. 
A iivitrai káptahiii 1G2S. aiifj;'. IS. kelt áliriiUi, melynek kezdete a/.oii- 
l)aii liiáiiv/.ik, a piLspökség' lovóltái'áljau. .1. I). 1. (i. !■'. 1. ii. :!. 

2. 

IIs:í (Icrzemh. 22. Lnrius pájxi (i tujitvai L(ij>ffilii)if Práz- 
nocz, Bossán vs Krcttcs helyítégeh (lézindjándk birtokában mvíj- 

erösifi. 

Liicius Episcopiis, soriiiis soi'uoiMiin (lei, dil(!c1is fiHjs 
C^anonicis ^ Nili'ioiisi.s. Sabilom o1 a|>(»s1(incam i)oiiodicci()- 
nom. luslis |)otoiiciiiui dosidorijs digimin osl, nos iaoi- 

' X'iir'iiin : Seely. 
- X'iiiiiin : eiusdeiii. 
•' Kiiiiai'adt : occlcsic. 376 

lem prebcre eonscnsiim et vöta, qiie a raeionis tramite 
non discordant, effectu prosequente complerc. Eapropter 
dilecti in dominó iilij, vestris iustis postulacionibus grato 
concurrentes assensu ; decimas triiun villarum, quarum 
prima dieitiir prezmdch, secunda Bossan, tercia kermilch 
quas hicas, condam Strigon. areliicpiscopus vobis abstulit 
et venerabilis fráter noster Nicolaus c(ius) de assensu 
Capituli sui reddidit, intiiitu pie . . . et legitimé confir- 
maiiit, siciit eas sine controuersia j)ossidetis, vobis et 
successoribus vestris auctoritate apostolica confirmamus, 
et presentis scripti patrocinio communibiis (igy), Sta- 
tuentes, vt niüli omnino liominum liceat lianc paginam 
nostre confirmaeionis infringere, vei ei ausu temerario 
contraire. Sí quis autem hoc attemptare presumpserit, 
indignaeionem omnipotentis dei et beatoriim petri et 
paiüi apostolorum eius se nouerit incursurmn. dátum 
anagnie X kalendas lanuarii. 

A nyitrai káptalan 1390. évi átiratából kiadta Fejér X. 1. G31 
és Knauz. Mon. Eccl. Strigon. ü. pag. 683. 

3. 

1248. apr. 25. A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy Eománia, 

herencsi Béna leánya hajadoni hirtok-negyedét Berencsen De- 

hessnek 5 márkáért átengedte. 

Uniuersis Xti fidelibus noticiam presencimn habi- 
turis Nitriensis Ecc-lesie Capitiüum orationes in dno. 
Significamus uobis quod constitutis in nostri presencia 
comite Debes pro se et pro Laurencio íilio Laurencij de 
iiilla Berench a parte una. Románia verő filia Béna de 
uilla eadem ab altéra, pristaldus eorum Sixtus de eomi- 
tatu Clienadiensi proposuit coram nobis et partibus, quod 
ipsa Románia nominatos Debes et Laurencimn filium 
Laurencii conueniat coram uenerabili patre et dominó 
nostro Stephano Archiepo Strigoniensi, quartam suam et 
dotem ab eis repetens matris sue. Cum autem idem 377 

Archiei)us liane rojielicioiifm dolis et qimrte iiidicio Win- 
concij arehidiíK-oiii Nitriensis coiiiniisisset diriiiiendam, 
partes nominatc ex pcrmissione archidiaconi eiusdcm, 
composicionem inter se amicabilem habucriint, prefata 
Románia totam qiiartam siiam ct dotcm matris sue in 
quinquc mareis argenti paciíicc rcmittente. Et has mar- 
cas recepit a predictis Debes et Laurencio plenarie eoram 
nobis. In cuius roi testi nionium litcras prescntcs sigilli 
nostri miinimine c-oní'eriniiis roboratas. Anno graeie 
M.** CC.° XL.*^ octauo. Datiim septimo klds Maij per 
manus Marci lectoris. 

Eredeti 7.50 cm. magas, 20.10 széles hártya, a káptalan régi, 
tojásdad alakú, vörös-zöld selyem-zsinórról függő pecsétjével. Ez a 
nyitrai káptalan legrégibb eredeti kiadványa itteni levéltárunkban. 
Fasc. X. n. 3. 

4 

1200. évi old. 12. IV. Bi-ht kh'áhj a ni/ifrid káptalunnttk, a 

Nyitra város itohjárainalc ajándékozott Davarcsán földjéért 

Poclliizsányt adományozza. 

I>ela dci grácia Hnngarie Dalmacie Croacic l'ainc 
Scriiie Gallicic Tjodomcric Cumaniequc Hcx \'niu(M'sis 
presentes litcras inspcctnris Salutcm in eo qni Hcgibiis 
dat salutem. Regié conucnit Exccllcncie, nt quocies in- 
tendit aliqua primitus collacio pcrennalis prospiciatur, ut 
in ipsis pronnnciacionil)ns indcinpncs cccicsic conserucn- 
tur. Proindc ad vniucrsorinn Jioliciain lianini scrie volu- 
iiiiis peruenirc, í^\uh\ ikis Icriain ecclesie Nitriensis Do- 
Horchan ]iosj)itibiis noslris de Nitria, rpiibus diéta Icrra 
adiacet in vicino nec-essaria ipsis niultiiin vidcbaljn- can- 
dcm terram ad Iria aratra sufficienlein nicinoialis liosj)!- 
tibus noslris conlidimns in perpelunm possidcndain. Ve- 
rum ne ipsa ecclesia proptiM" alicnacioncm Icrrc sepius 
memorate lesioncm aii(jiiain [)a('ia1ur, in Concanibiiim 
eiusdem dedinnis et contulimus eidem ecclesie lerrum 
Ciislri Nitriensis nonn'ne Podluíi'in a predicto Castro pe- 378 nitus exeraptam eontinentem in se terram ad duo aratra 
et triginta lugera, proiit nobis niagistcr Mauricius ludex 
Curie carissimiis causidicus et Comcs Nitriensis, cui di- 
étás terras inspiciendas commisimus in siiis litci'is inti- 
mavit in perpetuum possidendam. Vt verő hee collaeio 
térre Podlusan facta per Nos ipsi eeclesie robor obtineat 
perpetue firmitatis, prcsentes literas concessimus dupplici 
SigilU nostri munimine roboratas. Dátum per manus di- 
lecti et fidelis nostri magistri Smaragdi Albensis Prepo- 
siti et Aule nostre vice Cancellarij Anno Domini Mille- 
simo Ducentesimo Quinquagesimo Sexto, quarto Idus 
Octobris Regni autem nostri Anno vicesimo primo. 

A ságlii konvent 1481-iki átiratából, a nyitr. káptalan magán 
evélt. Fasc. II. n. 7. 

5. 

]261. oki. 18. — IV. Béla kírdhj a nijitrai káptalannak 
Funchul földje lielijeM, cserébe Duhnicza földjét adja. 

Béla dei grácia Hungarie Dalmacie Croacie Rame 
Servie Gallicie Lodomerie Comanieque Rex Omnibus 
Xpi fidelibus tani presentibus quam futuris Sahitem in 
eo qui fidelibus dat salutem. Cum a regibus petitur quod 
lustum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo 
cxigit racionis vt Id per solicitudinem Regalis offiey ad 
debitum perducatur effectum. Proinde ad vniversorum 
noticiam tam presencium quam futurorum tenoré presen- 
cium volumus perucnire, Quod accedentes ad nostram 
presenciam lohannes Custos et Pecche decanus Canonici 
Nitrienses exhibuerunt nobis priuilegium nostrum in quo 
vidimus contincri, quod nos olim a ders et frati'ibus suis 
filys Comitis Andree receperamus quandam terram Párna 
nuncupatam quam postmodum contulimus hospitibus no- 
stris de Sombathcl, qui eadem admodum indigebant, pre- 
dictis verő filys comitis Andree dederamus terram Castri 
Nitriensis Duhnicze nuncupatam in concambium térre sue 
memorate. Postea autem cum inter fidcles nostros Capi- 379 

tulum Nitriense ex ima parte et predietos filios comitis 
Andree ex alia super terra Fonchul et eius pertinniicys 
qnestionis matéria i'iiisset suseitatíi et ditieius (;(H-ain iio- 
bis extitissct ventillata, Tandem per modum composicio- 
nis de nostro heneplacito et conseiisii hoe modo ordina- 
tum extitit iiiter ipsos, qiiod predicta terra Fonchnl re- 
mansit filys eomitis Andree memoratis, terram verő duh- 
nicze prenotatam ijdem filij comilis Aiidi'ee síatiiei-iint et 
dederunt in cüncambium térre eiusdem ipsi Capitulo pa- 
cifice possidendam siib nostro priuilegio siiperius memo- 
rato. Nos igitur dieti Capituli preeibus inelinati predietam 
terram duhnkze eisdem iuxta contineneias Priuilegij no- 
stri supra dieti ipsis filijs Comitis Andree olim coneessi 
authoritate presencium conferimus sub corum polestate 
perpetuo dnraturam. Vt igitur bnius yostre confirmacionis 
series perpetuo firmitaíis robor (sic) oblineat nee possit 
in interitum processu temporis reuocaii, j)resentes eisdem 
dari íceimus iileras du])])h'(*is Sigilji iiosiri miinimine ro- 
boratas. Dátum per manus luagistri Pauli Electi eeclesie 
Albensis aule nostre vice Caneellarij dilecti et fidelis no- 
stri Aimo Domini Millesimo C('" Sexagesimo j)rimo (^)uin- 
todecimo Kai. Nouembris Regiminis auleni nos1i-i aiuio 
vicesimo Sexto. 

A /.oliori Isoiivriil |.'!t;7-ik ('-vi ;l1ii-ul;'i.lni|. \vili-. kiipt. iiiagáu 
lovólt. I'\ II. I<\'jóf csak kivonatosan k<i/li. \ll. 1. '2}<7>. 1. 

6. 

1285. január l'.l-án l\\ lAhzló kiválij a ni/ifnil jn'o^itühuvk 
és kápt((lannak szidnuldhuahul adományoz. 

J./adislaus dci grácia \\v\ Iluiigarie fidelibus suis 
vniversis quibus presentes patiierinl, Sabileui cl nrüciMui. 
Exigit llegie magiiiludinis suprcma celsiludo, vl cum ad 
cam humilis rcciu-sus dii'igalui- cl dcuolus, iuxta suppli- 
canc .... uiaxinic saiictaniin Kcclcsiaruni (|uc niuiv fa- 
iioris esse debeiit, nos1i-a clcmcucia admillci-c dcbcat li 380 

beraliter et benigne In hys maximé, que a sanctis pro- 
genitoribus nostris forc conccssa priscis temporibus cUnos- 
cuntur. Et hactenus a tempore ciiius non extat memória 
inviolabiliter observata. Hinc est Quod cum BEATUS 
REX LADISLAUS vniuersos poimlos ecclesie Nitriensis ad 
E\yiscopmn videlicet spedantes et ad Capitulum ecclesie memo- 
rate in communi et indiuiso intacta dotacione sul ah onini 
vexacione slrepitu ludicionim lurisdiccionum examine ludiciali 
ludicis ovdinary vei extraor dinár y et specialiter Comitis Ni- 
triensis, in causis tam critninalibus, qiiam ciuilihus tam per- 
sonalibtis quam realibus sicuti certo certius nohis constat eiii- 
denter duxerit eximendos, nec non ah omni exaccione seu pre- 
stacione collecte Regalis adinstar Uhertatum et priuilegiorum 
ecclesie Strigoniensis sacrosancte matris nostre voluerit esse 
liheros immunes penitiis et exemptos, Nos qui eadem aífceci- 
one circa eamdem ecclesiam Nitriensem misericordie vis- 
ceribus promoiiemur, ad instanciam et peticionem Vene- 
rabilis patris Petri dei grácia Episcopi ecclesie Nitriensis 
dilecti et fideles nostri, cupientes libertates premissas in- 
uiolabiliter obseruari, vohimus et aiictoritate presenciimi 
firmiter precipimiis et districte quatenus popiüos, tam 
episcopales, quam Capitiüi supradicti nuUiis omnino Iii- 
dicum pro tempore constitiiendus in Comitatu Nitrionsi, 
vei eciam alibi in quoiiis ludicio ordinario vei extraordi- 
nario audeat vei presiimat quomodolibet ludicare, nec 
quispiam pretextii collecte cuiuslibet generis, videlicet 
collecte victualimii vei pecunie nominate, que a nostro 
processerint edicto, quantumcunque debeant aliquatenus 
molestare, ciun ad obseruacionem ipsius concessionis seu 
pocius renouacionem libertatum premissariun non tam 
obsequiosa merita, et meritoria obsequia . . . . patrem no- 
strmii carissimum dominum Stcphanmn Regem Hmiga- 
rie Inclite recordacionis, nos, Coronam nostram Regiam 
et totum Regnum nostrum Idem vcnorabilis páter Petrus 
miseracione diuina Episcopus Nitriensis eciam in minori- 
bus constitutus, in scruiciorum deuocione et fidc fűit 
legaliter prosecutus, quo sanctorum progenitorum nostro- 
rum nos Inducat inspirata pietas et munificencia nostre 881 

Regalis gracio prorsus S))ofialis. Dátum iii Toxon in 
octavis Ej)i|)liaiiif' Uoiiiiui Anno eiiisdcm Millesimo fJC-mo 
LXXX^qnto. 

V. László király álii';itából, a nyitrai kájit. inagáa levélt. Fasc. 
II. Ugyanott őriztetik IV. László oklevelének egy másik, a zobori 
konvent által a XV^. század első éveiben Henrik apát idejében kiái- 
itott átirata, mely azonban rojigált és szakadozott állajjota miatt alig 
olvasható. 

7. 

1285. augusztus 17. Lodomér esztergomi érsek az elődei által 
a nyitrai 'püspöknek és káptalannak adományozott prázmkzi, 
hossáni és krencsl dézmát s a tapolcsányi és korosi tized ne- 
gyedet visszaadja. 

Lodomcriiis miseracione divina arc-hiepiscopiis Stri- 
sfon. lociqno oiusdom Oonifs pcrpotiuis, vniucrsis, proson- 
tes lilteras insi)t'c1.nris, SaliiUím in lariiitoro saliilis s(MU- 
piternam. (^íiiia (•oiisoniiiii est Imi, cl coiiscntaneum ra- 
cioni, Vt oa, quo exaiiiiiio Iiidicy, aiil aiiiicabili coinposi- 
cionis íedere, v(í1 alio iiiodn IcL'iliiiio finc Icrniiiiaiituf, ne 
simul cum labeiilis ctirriculo Ial»aii1iir, aiil (Miiuhi iMcioiiis 
obliiiiü liomiiHUii, (|ii(' labilis rsl, ciicllal, litlcraruiii tcsli- 
monio roborontiir. l'roiiidc ad viiiiiorsonim iioliciiuii tc- 
noní ])i'(!seneiiim volmnus ponieiiiic, (jiiod <-iiiii inifi- Hitch 
sacordotem de villa nostra Cliefen, Chima de Zclcirs^ (>1 
Oehse d(3 Nazirad, dccinialoi'cs noslros de cidlello noslro 
Nitrionsi, al) vna ])ar1(', ct vcncrabilciii ])ali'('iii /nís<v(s/f/wí, 
dei grácia Episc()|)iim Xiliiciisciii, ae Capitulimi loci ciiis- 
d(íin, ab alléra (lucslio vcrlcrclui' siipcr (jiiarlis ccclfsia- 
rurn dü Thapolchan, ciiius inali'ix est ('cclcsia sancli Mar- 
tini ])i'o|)0 Nilriani de N//>' cl ^\v Kórus, ac íiliai-nni sua- 
runi, ncc non cl supcr díM-iniis Irinni villarum, scilicet 
prczmdcJi, Jiosutn oi kerneirrlt, diccntibus ijtsis dccini;itori- 
bus nostris, quod ipsas docimas prcdictannn Iriiini villa- 
rum ct quartas occlcsiarnin anlcdiclaruni idein Kpiscopus 
et Capitulnni snuni indcbito tollercnl ct i)cnM[tcrcnt, cum 382 

in deeimacione nostra forent oonstituta. Ex aduerso verő 
per eundem doniinum Episeopimi et discretos viros, Ste- 
lihanum archidiaconum de Trinchinio, et damianum archi- 
diaennmn de Grodiia, legitimos procuratores dicti Capi- 
tuli Nitriensis, fiüt taliter responsimi et eciam alegatum, 
quod quartas predictarimi ecclesiariim et filianmi earum- 
dem, necnon et decimas triiim uillariim antedictarum 
iuste et legitimé pereipiebant, qiiia predicte quarte eccle- 
siarimi ex liberalitate et deiiocione archiepiscoporum, pre- 
decessorum nostrorum, propter paupertatem eiusdem ec- 
clesie Nitriensis et indigenciam ad luminaria et orna- 
menta, quibus ecclesia Nitriensis pliiriinum indigebat, ad 
oblacionem Episeopatus Nitriensis ecclesie, et eciam de- 
cimé predietarum trium uillarum ipsi Capitnlo Nitriensi 
intiiitu pietatis in perpetuum date essent et donate. Su- 
per quibus litteras et priuilegia archiepiscoporum, prede- 
cessorum nostrorum, se liabuisse dicebant, sed tempore 
Otacori (sic) regis Bohemormn et suorum insiütus, quo 
ipsa ecclesia Nitriensis, et tota Civitas lacriraabili incen- 
dio concremata fuerunt, amisissent. auditis itaque parcium 
proposicionibus, vismn est nobis et ftratribus nostris, quod 
idem Episcopus et Capitiűum suum asserciones suas 
testibus ydoneis et instrumentis, si que haberent, legitimé 
comprobarent ; qui termino assignato, intencionem sue 
assercionis per sacerdotes seniores et decimatores nostros 
antiquüs fidedignos plene per omnia iuxta premissa eui- 
denter comprobarmit et priuilegium confirmacionis Luej" 
papé super decimis predietarum uillarum ad pleniorem 
fidem probacionis nobis presentarunt. Verum quoniam 
idem priuilegium, qiiia originale non apparel)at, plenam 
nobis fidem non faciebat ; ipsi dominó Episcopo et qua- 
tuor de suo Capitnlo, videlicet Stephano de Trinchinio, 
damiano de Gradna archidiaconis, procuratoribus predi- 
ctis et Petro ac desiderio Canonicis ecclesie Nitriensis, 
cum certo numero testium inductorum, luramentum lu- 
dicialiter duximus indicendum. Qui in die prestandi lura- 
menti secundum formám Canonicam, ac eis impositam, 
secundmn alegacionem et assercionem ipsorum iuxta pre- 383 

missa per omnia clictum prestitcnmt saeramentum cum 
immcro testium pi-edietonim ; ^"nde, quia tocius contro- 
iieisie finis est iiiraineiitiini et pro ueritate aecipitiir qiiod 
iuratiir ; quia clare et eiiidenter premissa probauerunt et 
luraveruut super cisdem : ipsas quartas ecclesiariini pre- 
dictarum, videlicet de Thapolehan, cuiiis mátrix est ec- 
clesia sancti Martini prope Nitriam, de Sys et de kórus 
et filiariun suarum, ad eollacionem Episcopatus Nitriensis, 
pro usu eiusdem ecclesie ad limiinaria et ornamenta, et 
ipsas deeimas predietarum trium uillarum, videlieet Prez- 
niüch, Bossan et kerneweli, ad Capitulimi Nitriense in 
perpetuum et irreuocabiliter, sentencialiter vna cum Ca- 
pitulo nostro decernimus pertinere et in perpetuum robur 
et firmitatem sempiternam presens priuilegiiun nostrimi 
eisdem darnus, sigillo nostro autentici (sie) communitum. 
Datiun per manus venerabilis viri, magistri andree, docto- 
ris decretorum prepositi ecclesie nostre Strigon, Cancel- 
lary nostri Jvarissimi anno Domini M-mo ducentesimo 
octogesimo (luinlo, tercio die assumpcioiiis virginis glo- 
riose. 

Knauz. Mon. Eccl. Strig. II. 'JOL'. - Fejér C. D. V. ;{. 2ítG. 
Vurum Ejiji. Nitr. Mem. 219. 8. 1290. május :Js, A pozí<oni/i /.(íjifnlan hizoHijifjn, hoijij li<tcha 

conies fid Miháli/ ti nijitiai Lápídhinnal: Lnríion n/ij hirfok- 

ri'szlefcf h(í(/i/o)H(inif02otf. 

(.'a[)i1uluiii ('cclcsic INisoiiiíMisis Oiniiibiis Xpi lidcli 
bus tam i)r('S(Mi1ilm.^ i|iiiiiii tiiluris ])r('S(Mis scripliim iii- 
specturis, sahilciii iii (liuniiio S('ni])i1('rnain. Ad \ iiiiicrso- 
nun Moliciam haiiiiii scric volmniis pcnicnirc. í^\uh\ ciun 
MichacI filiiis roiiiili.s liaclia in l^cclo cgriliidiiiis rcciun- 
beret ad ims IN'liiiiii liliiiiii l'clk pn»\iiiuim siiiiiii Inms- 
misit piM' (jucin iiobis liiiiiiililcr su|)|>liciivi1 vt ad audi- 
eiubiin siiani tcstamtMilalcin dis[)(isici(iii('in, ex iKtbis (bios m 

mitteremiis pro testimoníjs, Ouiiis siippliV-aoionibus iustis 
et niüdestis annueiües misiimis ex n(>l)is duus vims ydo- 
neos concanonicos nosti'os, videlicet martinum et Andreám 
dictmn Torkuf: qiii tandem auditis ordinacionibus testa- 
mentalibus, ipsiiis Miehaelis in eormn presencia faetis, 
ad nos redeundo vnaeum eodem Petro nepote Comitis 
Bacha Tiioma filio Indrich genero dieti Baclia Manricio 
filio Stephani de Baab Ipolito filio Clmda ct Comitc Pe- 
tro filio lanus Nobilibus de Wasard propinqnis et proxi- 
mis ipsins Miehaelis nobis taliter retulenmt, quod lieet 
predietus Michael passione egritudiníirie laboraret, tamen 
mente sanus per omnia inter alias ordinaciones suas 
testamentarias, quandam poreionem suam possessiona- 
riam hereditario Inre in Loeh .... exeeplis alys proximis 
et propinqnis suis tangeutem, Priuate et absolute in vi- 
einitate magistri Abe similiter Abe .... de Zouar et Ci- 
nitati de Tyrna existentem presentibus et conseneientibus 
prenotatis proximis et eonsangnineis ac snis affinibus 
pro remedio et refrigerio anime parentum ae proximorum 
suormii ac . . . . salntis branio optinendo, discretis viris 
Capitnli eeclesie Nitriensis in perpetnam elemosinam de- 
disset et donasset cmii omnibns snis ntilitatibus et per- 
tineneys vniuersis tenendam, possidendam et habendam 
et ne temporis in processn per qnoslil'íet proximos snos 
huic sne donacioni aliquafis eontradiccio aid renocacio 
posset inneniri nostras literas priiiilegiales eidem .... lo 
et inde per eosdem snos proximos a nobis idem ^liehael 
dari postiűavit, qnas nos dari fecimus modo preseriptii 
sub sigillo nostro pendenti iusticia mediante datnm ter- 
eio die post festmn Urbani papé et marti ris Anno domini 
M"CC" Nonagesimo. 

Eredetije, vörös selyem-zsinóron függő pecsét maradványaival 
a nyitrai kápt. magán levéltárában, fase. II. n. 3. Kiadta a Codex 
Diplomát. Patrius VII. köt. 210. la})ján. 9. 

1320. deczemher 20. I. Károly hirúhj a nyitrai Icáptahint új 
adomány-levéllel összes birtokaiban megerösiti. 

Aroliis Dci ^'acia Rex Hungarie Dalmacie Croacie 
Rame Seruie Gallicie Lodomerie Ciimanie (Bulgarieque 
Rex Princeps) ' Salernitanus et Honoris ac montis san- 
cti Angeli. Dominus. Omnibus Xpi fidelibus tam presen- 
tibus qiiam futuris presens scriptiun inspecturis. Salutem 
in oniniimi Saluatore. Ciim a nobis petitiir quocl iustiun 
et Honestum est decet (Maiestatem) Regiam facilem pre- 
bere consensum, in hys presertim qiie in vtilitatem et 
commodum sancte matris ecclesio uidentiir conuenire. 
Proinde ad Yniuersonim noticiam Hamm serié voliimus 
pcruenire. Quod cum Honorabile Capitiűum ecclesie Ni- 
tricnsis fideles nostri ad nostram accedentes (preseneiam) 
siia nobis conqucstione monstrassent, vt in uastu et com- 
biistione ecclesie predicto data ot facta per in fideles no- 
stros et Regni nostri oninia instrumenta et i)riuilegia siia 
super possossionibus snis et luribus vriiiiei-sis conf'ecta 
seu emanata a nosti'is Progenitoribiis ipsi ecclesie data 
concremata et in cinerein peiiitus (redaota) extitissent, 
supplieantes huniiliter nobis vt ne possessionum siiarum 
et lurium lacturam et preiiidicium calumnia vei questione 
iniuste paciatiir in futurum, illas possessiones quas legi- 
tima inquisieione i'acta iuxta Hegni nostri consuetudinem 
sui luris főre reperiremus (reddere et) in ipsorum lus 
restaurare de benignitate regia dignaremur. Nos fidelibus 
nostris Caplo ecclesie Slrigoniensis dedimus in mandatis, 
vt cum Lauroncio de Klliey vei lacobo filio Myko aitero 
absente homine nostro suum inillerciit iiouiincui j)n» te- 
stimonio fidedignum, coram (|uo ideiu (houio noster) vni- 

' A szakadozott eredeti oklov*''! szövefjóbon támadt hézaffok, 
zárjol között ug'yanannak Miksa király állal ir>G!)-l)ou kiadott átira- 
tából pótoltattak. 

25 386 

uersas possessiones predicti Capituli et alia Iiira eiusdem, 
conuocatis suis commotaiiois et vicinis rearabularot per 
suas metas veteres ct antiqiias et nemine contradictore 
apparente statueret eidem Capitulo Nitriensi si non fieret 
contradictum perpetiio possidenda. Qiiodqiűdem (Capitu- 
lum) nobis reseripsit in himc modiun. Exeellentissimo 
Dominó Karoló Dei grácia Regi Himgarie ilhistri Dno 
suo Capitiüiim ecclesie Strigoniensis Oraciones in Dominó 
debitas et deuotas. Litteras restre Exeellencie pro Capi- 
tiüo ecclesie Nitriensis supremo recepimiis cum lionore 
in liec Yer(ba K)arolus Dei grácia Rex Hungarie. Fide- 
libus suis Capitulo ecclesie Strigoniensis salutem et grá- 
ciám. Noueritis quod Honorabile Capitulum ecclesie Ni- 
triensis fideles nostri ad nos venientes nobis dixerunt 
conquerentes, quod ^miuersa instrumenta seu priuilegia 
ipsorum super (vniuersis possessio)nibus dicte ecclesie et 
luribus confecta, seu emanata a nostris progenitoribus 
ipsi ecclesie data, per infideles Regni et emiüos nostros 
in ecclesia predicta fiiissent concremata, et in Cynerem 
penitus redacta extitissent. Super quo fidelitati vestre 
firmiter precipimus (per presentes) Quatenus vestrum 
mittatis testimonium, coram quo Laurencius de Etliei vei 
lacobus filius Miko alio absente homo noster vniuersas 
possessiones eormn et sessiones in Castro Nitriensi ha- 
bitas reambulet per veteres metas et antiquas et resti- 
tuat eidem Capitulo (prout ipsius) sünt perpetuo possi- 
dendas, si non fuerit contradictmn, Contradictorcs uero 
si qui fuerint ad nostram citet presenciam ad terminum 
competentem, et post hoc facti seriem nobis fideiiter re- 
scribatis. Datimi in Vysagrad in octauis bcati Martini 
Conf. Anno Dni M*^ CCC XX" sexto. Nos igitur (Ve- 
stre Ex)cellencie mandatis [obedientes vt tenemur, cum 
eodem Laurencio Homine vestro virum discretimi domi- 
num Steplianum Rectorem ecclesie de Berench viee- 
archydiaconum Nitriensem ad exequendum premissa pro 
testimonio destinauimus : qui negocio bene intenti et ad 
(nos re)uersi concorditer retulerunt, quod prout a iiobili- 
bus et ignobilibus, Item. sacerdotibus villicis viilarum ct 38T 

alijs cuiusiiis status et condieionis hominibiis Comitatiiiim 
Niti'iensis et Kamariensis scire inquirere et iiidagare po- 
tiűssent, Villa Sessiones possessiones terre et lura (Capi- 
tuli) ecclcsie Nitriensis (memorati) essent infrascripta et 
ad ipsos de Iiire pertinerent. Primo videlicet in Castro 
Nitriensi duodecim Sessiones canonicales haberent. Item in 
suburbio villa que piatea Capituli dieitur et Molemlinum 
super íiuLiiiun Nitra (cum tribus la)pidibus molaribus, 
siue rotis, et ab ipso Molendino dicta piatea usque ad 
Sessionem Pascha quoddam (igy) iobagionis Castri sinii- 
liter ad ipsiim Capitulum de lure pertineret. Item due 
particule terre iuxta villám Ki/s Sorlo adiacentes Elisei et 
Donch quondam (lob)agioniim Castri, ipsius Capituli es- 
sent. Item possessiü Geregenj tota. Item Sede iuxta Gere- 
gery. Item due particule terre in Chohay in vicinitate pos- 
sessiomun Stephani filij Benedicti et Petri filij lohannis 
de Ilmer, ac lohannis de Zegh existentes. Item pos{sessio) 
Sorlo iuxta viUam nag Sorlo que a parte meridionali me- 
tis terre eeclesie Zoboriensis, a parte autem septemtrio- 
nali metis terre ville Nog Sorlo predicte, a parte verő 
occidentali metis villarum Ethei et Vylok, Item a parte 
orientali íluuio Nilra iuxta magnas arbores Xarfa u(jca- 
tas contra villám Darasi vicinatur. Item possessio Ripen 
vocata, que metis villanim nobiliiun de Kaap et domiiii 
Episcopi Nitriensis coniungitur, Item terra Choby cum 
loco molendini in Jiuuio liodusna inter villás Lámpa et 
Choby existentes. Item poss-css/o Perh vocata inter teri-as 
filiorum Petri de Emcyke, Kendi et nobilium de Perk 
ac ville Chekey adiacens. Item possessio IJ/iírzegh vocata 
inter terras Thome dicti Lean et nobilium iobagioiuiin 
(H'clesie Ottabus (^t Petri existens. Item terra (Ky^^) liosan 
vocata Inter terras íilidnim IJarlei et Vyrozloy ac Haska 
adiacens. Itcin villa Zoloch cum Iciris J'odlKsun, (!<ir(iJ> 
et Dohnicíut. iiilcr villás ()[)(»n et Koarch existentes. Ilcm 
posí^essio Ti'remus vocata, cum nrlcsid S. Martini, (juam a 
villa TenMuiis separat fossatuin aiite i[isam villám exi- 
stens, a parte autem terre Ejjiscopi Nitriensis Ottauskuta 
vocatus, a parte verő niontis Zoboriensis, magna via cum m 

vineis, pratis, Syliiis et alijs siiis vtilitatibus. Item terra 
Malanta, inter terras Pagran et Gerenclior existons. Item 
qiiinípie Sessiones in Paijnin et quinque viiiitorcs ciim suis 
vineis et debitis vniuersis. Item possessio Emei/ke inter 
villás Nogemeike et Eleu adiacens. Item mcdietas ville 
Nams iuxta íiiiuiimi Yagh adiacens, eum siiis vtilitatibus 
vniuersis essent predicti Capituli, similiter et de lure 
pertinerent ad eundem (igy) Quas qiiidem possessiones 
et terras ae villás seu lura per metas earum vetcres eon- 
uocatis suis commetaneis et vicinis vniuersis iuxta Rogni 
consuetudinem reambidassent et nemine contradictore ap- 
parente statuissent predieto Capitulo (prout ad) ipsmn 
pertinere de lure perpetuo possidendas. Preterea retule- 
runt eciam, audiuisse et sciuisse veridice, quod média 
pars vniuersarum possessionum et terrarum in St/migio 
et in Barania ad ipsam ecclesiam Nitriensem pertinerent. 
Item tercia pars tributi (de Narhyd) decima pars tributi 
de Vduard ipsius Capituli essent et ad ipsos de lure per- 
tinerent. Dátum in festő beaté Lucie Yirginis Anno Dui 
Millesimo CCC° XX '^ Sexto. Nos itaque qui ex debito 
suscepti Regiminis vnumquenque in suo lure conseruare 
teCnemur, ex huiusmodi certa) relaeione dicti Capituli 
Stiigoniensis, prenominatas possessiones lura et tributa 
predicti Capituli ecelesie Nitriensis esse eognoscentes vt 
predictum est, considerantes predictum Capitulum Nitri- 
ense nobis et nostris progenitoribus in omni feruore fi- 
delitatis adhesisse et in futurum adherere, easdem pos- 
sessiones eum suis vtilitatibus et attincncijs vniuersis, 
ac lura et tributa predicta Capitulo Nitriensis ecelesie 
prefato reliquimus, permisimus, rcddidimus et in ius suum 
restaurauimus eo lure quo ipsius fuisse ex certa scieneia 
comperimus, perpetuo possidendas, tenendas et habendas. 
In cuius rei testimonium presentes concessimus Littcras 
dupplicis sigilli nostri munimine, noui et autcntici robo- 
ratas. Datmn per manus Discreti viri magistri Andree 
Albensis ecelesie prcpositi et aule nostre vicecancellarij 
dilecti et fidelis nostri Septimo Kall. lanuarij Anuo Dni 
Mo CCCo XX" Sexto Regni (autem) nostri Anno simi- 389 

litPF XX(, Sexto Venerabilibus in Xpo Patribiis Dominis 
iíolnzlao Strigoni(3nsi et fratre Ladislao Colocensi Arf-hi- 
('{)is, lohanne Nitriensi, Benedicto Clianadyensi, Nicolao 
íaiii'inonsi, Gcorgio de sant-tü Irineo, Ladislao Quinque- 
ecclesiensi, Iwanka Wai-adyensi, Andrea (Transyluaniensi, 
Henricü) Wospi'imionsi et Chanadino Agriensi ecclesia- 
niin Episcopis occlesias Dei felieiter gubernantibus. Ma- 
^iiiíieis viris Phylip(j Palatino Cumite de Scep. et de 
Vyuar, Demetrio Magistro tauarnicoriim nostrorum, Co- 
mitc Alexio ludice Curie nostre Tho(ma Vayuoda Tran- 
syluanieno et Comite de Zonwk, Michaele Bano tocius) 
Sclauonie, Paulo Bano de Macho et Comite de Wolko, 
lohanne filio Babanuk Magistro tauarnicorum Domine 
Rcgine, Magistro Deseu ludiee Cnrie eiiisdem Domine 
Kegine, Dyonisio Magistro DapifciTjrum (nostrorum, Ste- 
phano filio Loocli Magistro Agazonum nostrorum et Ma- 
uistro) Nicolao Comite Posoniensi, et alijs (piam ])luribus 
llegni nosti'i Comitatus tonentibus et Honorcs, 

Erodoli liúitya, közo])óii m.'íjduom végig kottó szakítva, és pe- 
csét nélkül a káj)talan magán levéltárál)an F. II. n. 10. - Fejér (C. 
1). Vin. ;j. í)í) -10.!. 1.) a i>irt(.kok felsorolása nélkül, állitólag Zsig- 
mond király 14r).'!-ik évi átii'aláixil kíizli ; mely azonban csak is Miksa 
király ir)Oí)-ik évi hiteles másolatában maradt fen. I3:UI. (inijHxzttiü li. A i>02so)u/i láphihtn hizonyitjit, lioijif 

Mdiyi/, Jiaiiciis conies leáni/a és Motjlt coincs özveijijc Grah 

neoii földjét a nyitrai káptalannak adománijozta. 

N'iiiuersis Ciu'isti íidclibus tani ])res('ntibus cpiam 
liiliiris presens scriptum inspecturis Cajjitulum Ecclesio 
I'osonicnsis Saiutcm in salutis largitore. Ad Vniuersorum 
iKjticiam liarum serié voliunus peruenire. (^uod viri di- 
sereti Ilonorabile videlicet Capitulum Ecclesie Xitriensis 
diseretos viros Dominos Stephanum Lccforem et yicolnum 
Ciisfodem eiusdem Eeclesie Nitriensis Procuralores suos 
ad Nos mittentes iiobis deuote et liuniiUter sui)pliearunt. 390 

Ut quum nobilis Domina Margaretha filia quondam 
Comitis Bariéi de geiiere Dywek Relicta videlicet quon- 
dam Comitis Mogh de Elephanth propter uiarum discri- 
mina presentis temporis impaccati ad nostri presenciam 
pro referendis quibusdam suis negocijs pro dicto Capitulo 
Nitriensi necessarijs accedere scu uenire commodc non 
ualeret propria in persona viros idoncos de nostro colle- 
gio ad audiendimi suam assercionem et sui propositi fas- 
sionem ad eam pro testimonio mitteremus. Nos itaque 
instantes peticiones dicti honorabilis Capituli adtenden- 
tes luri congruas et honestas, discretos viros Magistrum 
Petrum concanonicum nostrnm et dominum lohannem 
presbyterum Ecclesie S. Michaelis Rectorem Yicearchi- 
diaconiim prope Dudwag ad exsequendum premissa ad 
prefatam Dominara duximus transmittendos. Qui negocio 
bene intenti et ad nos demum reuersi nobis concorditer 
retulerunt, quod coram ipsis eciam presente fratre lacobo 
et audiente Ordinis beati Benedicti Conuentus Zoborien- 
sis illuc eciam pro testimonio adducto, prefata Domina 
Margaretha suam assercionem et sue propositum volim- 
tatis modo et ordine infrascriptis recitare curauisset. Quod 
cum dictus Comes Mogh consors et dominus eius here- 
dum vtriusque sexus solacio caruisset et S. Matrem Ec- 
clesiam eiusque ministros Capituhmi scilicet predicte Ni- 
triensis Ecclesie in heredem sibi adoptasset, et de suis 
bonis, seu possessionibus eidem ecclesie seu Capitulo 
Nitriensi ob remedium sue et suorum Parentum anima- 
rum sese, videlicet ipsa Domina Margaretha permittente 
et consenciente, de vohmtate Comitis Desev fratris sui 
Patruehs et consensu, possessionariam suam porcionem 
in terra acquisiticia eum contingentem a porcione dicti 
Comitis Desev limitacionibus in diuisione separatam, a 
parte ville Opon iacentem cum omnibus suis vtilitatibus, 
Item duas rotas Molendini in Possessione Bead in fluuio 
Nitra existentes, similiter in diuisione cum eodem Comite 
Desev fratre suo habita sibi deuolutas, Item unam vi- 
neam suam in eadem Elephanth in Possessione Stephani 
filij Martini per eundem Comitem Mogh plantatam dicto ] 391 

. CíipiUilü Nitrionsis Kcclí-sie Lilori.s .medianübus nostris 
priuilcgialibiis Anno Naiiv. Doniini Millcsimo Tercente- 
simo Vigosimo Soptimo confoctis dedissct, donauisset et 
perpetuo contulisset, condicione tamon infrascripta, Qiiod 
quamdiii ipse Comes Mogli et ipsa Domina Margaretlia 
viuerent, trcs partes prouentuum scii friictiium térre, Ro- 
tai'um molcndini et vinec predic-tarimi Idem Comes Mogli 
ciim ea vidcli(rot Doraina ]\largare11ia plene peit-ipere, 
quartam verő partém eidem lionorabili Capitulo Nitriensi 
administrare delmissent. \^enim ipsis viam vniuerse car- 
nis iugredientibus ipsa terra Gerekij, Rote molendini pre- 
dicte et vinea prefata cimi vniuersis prouentibus in lus 
perpetuum dicti Cai)ituli Nitriensis deuolui totaliter de- 
buisset, prout in eodem Priuilegio nostro priori contine- 
tur luciűenter. Nunc ipsa Domina seilicet Margaretlia 
spiritu deuoc-ionis inducta, volens thesauros condere in 
celis, salisqiuí l'aí-ere voto c-upiens, et peticionibus dieti 
Comitis Alogh Domini sui eam in ultima sua voluntate 
ad annuendum inl'rascripta deuote postulantis de perce- 
ptione ])rouentuiim, seu í'ru(duum dif-tarum Iriiim parcium 
ipsius medie part is térre Gerel,-ij, duarmn Rolarmn Mo- 
lendini predictarum et vinee supradicte se omnino per- 
petuo exeepisse et ex nune exeiperet Dando et eonfe- 
rendo easdem trés partes prouentmun prcdietorum dicto 
Capitulo Nitriensi a modo seu deineeps in futurum per- 
petuo et irreuoeabiliter possidere, percipere vei quoípio 
modo sibi vid<^licet ipsi Ca[)i1nlo vidcbitnr disponere de 
eisdem, Renunciauitíiue eadem Domina onmi Inri suo, 
omnique propi'ietati et dominio, (|uo(l vei (|iiani in ii)sis 
tribus |)ar1il)iis |)i'()uen1iinin seu fruclnum térre (íerei^y, 
]\otaruni MoIcikIíiiI cl X'yncc ileralis vicibus nqx'litarum 
usípic suiiiii \i1;nn h;ib('i'(> nosccbalui', Xiliildiniinis ('ciam 
preralum Ilonoi-abilc Capiliihim in veros Dominos \vv\v 
Gerei^y, duaruni iiolai'uin Molciniini cl vinee i)rel"ataruni 
ac t'ruetuum cl proncnluuin caniiidcni pro parte sua or- 
dinass(;t et legilimos eonstituisset Possessores. In euius 
rei testimonium ])rcsontes nostro Sigillo consignatas ei- 
dem Honorabili Capitulo Nitriensi duxinuis coneedendas. 392 

Dominis Michaele Proposito, Petro Cu.stüde, et Nic^olao 
Canonico et Notcirio Ecclcsie nostre existontibus. Diitiun 
feria quarta in vigília Festi Assumpcionis B. Matris. 
Anno Domini Millesimo Terccntcsimo Trigesimo Sexto. 

Eredeti hártya, vörös-zöld sclycni-zsinórról függő ép X)Ocséttcl 
a nyitr. kápt. mag. levt. F. X. ii. 8. 

11. 

1364. auc/usztus 10-én. Szigeti István, nijitvai püspök, Puzfó 

nevű ni/itraniegi/eí falut Konfh Miliós nádornak, és Lökös 

fiának Lászlónak Irug (Üreg) helységért a ngitrai káidalan 

előtt cseréhen adja. 

Capitulum Ecclesie Nitriensis. Oniiiibus Xpi fide- 
libus presentibus et futuris presentcs literas inspecturis 
Salutem in omnium Saluatore. Ne labantur cum temporc 
que in tempore peraguntur, prouida liominum discrecio 
adinuenit ut rerum legitimé gestarum series fideli me- 
morie literarnm commendetur. Proinde ad Yniuersorum 
noticiam liarum serié volmiius peruenire. Quod Keve- 
rendő in Xpo patre et dominó dominó í'ratre Stephano 
sacr. scriptur. magistro diuina et apostolica grácia Epi- 
sopo ecclesie Nitriensis, prelato nostro ab vna. Item j\Ia- 
gnifico viro dominó Nicolao Konth Regni Himgarie Pala- 
tino et ludice Comanornm ac Ladislao filio quondam 
mgri Leukus fratris eiusdem parte ab altéra in medinm 
no,stri personaliter venientibus, expositum extitit per eos- 
dem ministerio viue vocis pariter et relatum, quod quia 
possessio dicti dni Episcopi et sui Episcopatus Páztok 
vocata et in comitatu Nitriensi existens, mediantibus li- 
teris Honorabilis Capituli ecclesie Strigoniensis priuile- 
gialibus coram nobis exhibitis perpetuo lure dicto epi- 
scopatui atinens (igy) possessionibus predicti domini Pa- 
latini et eiusdem Ladislai propinquior et per consequens 
eisdem dominó Palatino et Ladislao vtilior fructuosior 
et magis necessaria, quam ipsorum possessio Irug vocata 393 

in eodem Nitriensi Oomitatu habita foret, E eonuerso di- 
éta possüssio Triiü', vigor(3 lilfM'arum nostrarurn priuilogia- 
liiim pi'aei'atis doinino . . . et Ladislao pertinens propter 
suam propinquitatem vtilior melior fructiiosior et magis 
iiecessaria, quain diéta possessio Paztoh voeata . . . dno 
Epise(jpü et SLiis siiceessoribus existeret, ob hoe klem 
dnus Epus ex commissione literaria Venerabilis in Xpo 
patris et diii diii . . . Dei ct apostoliea graeia Arebi- 
episcopi Strigoniensis Loeiqiie eiusdem Cumitis perpctui, 
ac bcneplacito Excellcntissimi domini Lodovici Dei grá- 
cia Inebti Kegis Hungarie dumini nostri, vt in literis 
eoi'undem patentéi' coní'eetis eoram nobis produetis vi- 
dimus contineri, ac nostro conscnsu, in possessionibus 
eonindem pretactis consilio et deliberaeiuiie sul'fieienti 
prcbabita tale coneambiuin et perpetuam eominutaeio- 
nem í'eeissent et feeerunt eoram nobis, vt ideni dnus 
Epus ])redictam possessionem Paztob cum omnibus suis 
vtilitatil)us Tui'il)U8 prouentibus et pertineneijs vjiiuersis 
prenuniinatis dno Palatino et íiadislao ac suis i)osteris 
dedissct et tradidisset, Imnio in nostri presencia tradidit 
ac contulit in coneambium dicte possessionis Ii'ug per- 
petuü et irreuoeabiliter possidendam et habendam, Nil 
luris, nilque pro[)rietatis vei donn'nij sibi et suis sueces- 
soribus de eadeni reseruandn. lii ciiius possessionis con- 
eambium i)r('t'atus dominus Palatiiuis et Ladislaus ean- 
dem possessionem ii)soi'tun Irug modo sinnli cum onnii- 
bus vlilitalibus d jx'iliiicncijs suis in eoncainbiuni diete 
possessionis i*aztoli eidem (bio Ejx) cl suis sueeessoi'ibus 
dedisscnt et tradidissent, et dederuni ac eontulerunt eo- 
ram nobis perpetuo et irreuoeabiliter possidendam et 
habendam, Ni! luris nilcpie doniinij sibi et suis pos1(M-is 
reseruando ex eadem, i)refatus autem (bius Ejjiseopus 
onniia Instrumenla i|)sius jxtssessionis Pazloií (piilms 
iiicdianlihiis cMudcni ips(í rí sui anlecessores possedissent 
et eonseruassent, eisdcin dno i*aia1in«) et I^adislao, E 
conuerso verő ])redie1i dinis I'alaliiuis ct Ladislaus In- 
strumenta ipsoruni iniMJicla in l'aclo scjx'l'ale possessio- 
nis Irug conl'eeta eidem dno Episcopo eoram nobis as- 394 

signarunt et dedorimt ad ipsoniin luris eonseruacioiiem 
et tnlolam, sicquo ot klem dnus Epiis ipsos doiniiiiim 
Palatiiium et Ladislaum ae ipsorimi lieredes, vieissim 
dnus palatiniis et Ladislaus dictum dnum Epum et suos 
sueeessores in fac-tis predictarum possessionura iam su- 
pradicto modo permutatarum ab impeticionibus expedire 
et in eisdem conseruare tenerentur. In cuius rei memó- 
riám perpetuamque íirmitatem presentes duximus conce- 
dendas Sigilli nostri pendentis mimimine roboratas et 
per modimi alphabeti intercisas. Datimi ipso die festi 
sancti Lam-encij mart. Anno Domini Millesimo CCC 
LX"* tercio magro Johanne Lectore ecelesie nostre exi- 
stente. 

Eredeti rozsdafoltos hártya, melyről a pecsét levált, a nyitrai 
püspökség levéltárában. D. M. Fasc. 3. n. 2. 

12. 

1364. A zobori konvent jelentése, a nijitrai káptalan Geren- 
csér, Malantha Nagy- és Kis-Tormos neoil birtokain végzett 
határjárásról. 

Conventus Monasterij S. Hypoliti de Zuborio, omni- 
bus Christi Fidelibiis Praesentium notitiam habituris, 
Salutem in nomine Salvatoris. Ad imiversorum notitiam, 
tam praesentimn, quam futm'orimi harum serié volumus 
pervenire : Quod cimi Nos ad amieabilem petitionom 
Magnifici Viri Nicolai Kontli Regni Hungáriáé Palatini 
et ludicis Cumanorum literatoriam iudicariae deliberatio- 
nis eiusdem formám expriraentem, una cum ]\Iichaele de 
Hind homine Eiusdem, uniun ex Nobis, videlicet Fratrem 
lacobum Sacerdotem ad reambulandas Metas Possessio- 
nis Comitis Petlieu de Kolon Gerenchér vocatae, et me- 
tas Possessionum seu terrariun Honorabilis Capituli Ec- 
elesiae Nittriensis Malanta et Teremos vocatarum et eas- 
dem ab invieem distinguentes et metaliter separantes 
misissemus ; ijdem ad nos reversi, Nobis concorditer re- 395 tulerunt, Qnod pracfatus Homo dicti Dni Palatini, in 
Ootavis Ff'sti Nativitatis S. Toannis Ha])t. proximn prae- 
teritis, ciim eodom homine nostro ad faelem dielae Pos- 
sessionis Gerenchér, Vicinis et Commetaneis earundem 
legitimé convoeatis, et eisdem Partibus, videlieet Magnif. 
Pctheu personalitcr, pro Capitulo autem praedielo, Ho- 
norabilibus Viris scilicet dno Petro Archidiacono Trinchi- 
niensi, ^lagistro loanne Lerfore ae Magistris lacoho Custode 
et altero lacoho et Stephano eiusdem Ecelesiae Canonicis 
praesentibus, aecedendo, eandem per suas veras metas 
et antiquas iiixta ostensionem Partiam utrarumque con- 
cordem, reambulas.scnt, reambniataque et a praedictis 
Possessionibus Malantlia et Teremos novis metanim ere- 
ctionibus separantes et distinguentes, utrisque Partibus 
sua lura reiiqiiissent et eommisissent, perpetiio et irre- 
vocabilitcr, pacifice et quiete possidenda, tenenda pariter 
et habenda, nullo prorsus Contradictore apparente. Metae 
autem, quibus caedcm Possessiones ab invicem di.stin- 
guuntur et separantur, currercnt ordinc subsequcnti. 
Vidclicct, quod primo inciperent iuxta viam publicam, 
quae ducit de Pogran ad Nittriam, a duabus mctis ter- 
reis, a parte mcridionali, et curreret in eadem via, te- 
ncndo metas eum mmjna Teremts, a1í|ue ad fossatiim ma- 
gnum vulgariter Cehemé sarka (?) dicliun cl p(M' ddisum 
ipsius fossati diinissa via ])raedi{-1;i ciirril sujira us(|ue 
ad finem eiusdem íossati et ilji i)enes monliculum domb 
vulgariter dictmn, duas metas terreas erigi fccissent, 
quarum una a i»art(; nieridionali, exislens ipsi Posses- 
sioni Gereneliér, altéra verő a i)arte soptemtrionali adia- 
cens, separarct Possessionem Teremos Capituli praeno- 
tati. Deinde ad eandem orientalem tendendo, ventum ad 
alias duas metas terreas, praemisso modo sej^arantes. 
Inde ad duas metas terreas, modo u1 suj)ra sepiu-aules. 
Deinde ventum ad viam mély ut vulgariler diclam. <|u;\e 
ducit de Gerencsér i)raedic1a ad Zuburium, et ibi ex 
utracpie parte ijisius viae duas metas terreas erigi lecis- 
sent, quarum uua a ])arte occidciilali liabita i{>si Posses- 
sioni Teremos Capituli, altéra vcro a plaga orientali exi- 396 stens Possessioni Gerencsér memoratae ; deiiide per ipsam 
viam eurrit ad septemtrionalem ad duas metas teri-eas 
penes ipsam viam ereetas, eudem modo separaiites. 
Deinde per eandem viam ad eandem partém currendo, 
veniret ad trés metas terreas, in valle penes ipsam viam 
ex iiti-aque parte habitas, quarmii una a i^arte ocíúden- 
tali existens, saepedictae Possessioni Teremos ; altéra 
verő ab alia parte ipsius viae habita a parte septem- 
trionali Monasterio Znburiensi ; tertia verő penes eandem 
a parte meridionali adiacens, separaret possessionem Ge- 
rencsér saepedictam. Deinde per metas currentes et dup- 
plicatas, per eandem vallem cm-reret supra ad Petrám 
maximam ; Inde ascenderet cacumen ipsius montis Zo- 
horlmjij vulgariter dicti, ad metas terreas antiquas dupli- 
catas, deinde in dorso montium per metas concurrentes 
et duplicatas veniret ad duas foveas magnas öreijli verem 
vulgariter dictas ; deinde ad lapidem keresztes dicturn, 
inde ad Pnteimi Pászfor l-Mti/a nominatum; Hinc ad trés 
metas terreas iuxta viam publicam, quae ducit de Csitár 
ad Nittriam, quarmn una a parte occidentali existens, 
separaret ipsi Possessioni Gerencsér, altéra verő penes 
eandem, a parte orientali habita Possessioni Csitár an- 
tedictae ; tertia verő ex altéra parte ipsius viae a plaga 
meridionali adiacens, Possessioni Malantha supradictae. 
Deinde per ipsam viam flecteret versus Occidentem, et 
veniret ad duas metas terreas, ex utraque parte ipsius 
viae habitas ; Deinde ad alias duas metas terreas, simi- 
liter ex utraque parte dictae viae habitas ; Inde iteruni 
ad alias duas metas terreas mudo simili ereetas, quarum 
superiores, scihcet plaga meridionali adiacentes separa- 
rent Possessionem Gerencsér, Aliae autem metae a parte 
inferiori viae praedictae, videlicet a parte meridionali 
existentes Possessionem Malantha memoratam. Ab hinc 
flecteret ad meridiem et curreret infra ad duas me- 
tas terreas ■ subtus arborem cher vulgariter ereetas, 
exinde flecteret directe ad meridiem, et veniret ad me- 
tíis duas terreas ; Illic flecteret dii'ecte ad Occiden- m 

tem et veniret ad diias metas torreas ; Doinde ad alias 
diias metas terreas, et iterum ad duas nielas Icrreas 
prineipales et ibi tcrminatiii', (luai-iini suiícriorcs a parte 
septemtrionali adiacentes, separareiit l\)ssessi()nem Ge- 
rencsér saepius nüminatani ; Aliae verő penes eaiidem a 
parte inferiori scilicet a plaga meridionali existentes 
Possessionem Malantha saepedictam. — Amio noiniiii 
Millesimo Trecentesimo Sexagesinioqiuirtu. 

Kiadta Fejér. Cod. I). IX. P>. 447. — 171.". május 14-t' n kelt 
átirata a nyitr. kápt. mag. lovt. F. II. n. 12. 

13. 

1^74. fehr. 2-án. I. Lajos királij a nijlfnd egyházat a Sem- 

rágd által adományozott Püspöki, Nasticz, Ilorov és Kis-Pog- 

rátiy faluk birtokában megér ösiti. 

Lodovicus Dei ofracia lliiii<íarie, Poloiiie, I )alinaci(', 
Croacie, Rame Seruie (iallieie, Jjodonierie Conianie Bul- 
gariequc llex, l*riiice])s Salleniitanus et Honoris Moiilis 
saiicti Aiigeli Doniiiius, Oninihus Xti fidelibiis preseiiti- 
bus {jariter et lutiiris presencium intliciaiii li:il)i1iiris Sa- 
bitem in Dominó sem])i1('rnain, I )e sin<>iil(>nim pi'oiiisione 
sollieiti eirea sanctam mairciii ecclcsiam ([iiam ciillii vo- 
neramnr precipno ciiram dcbenms imiH'iulei'c spccialciii, 
v1 in ca Deo í'annUanles rei^io aibuli presiíbo (piiele vi- 
uant et placabilem bostiam oílerre vaieinil SabiMlori. 
Proinde ad Vninersornm üun presencium íiunin liiluro- 
rnm noticiam liarnm serié volunms ])ernenire, (»)nod Ven. 
in Xto páter dominns fráter Dominims olyin domini Pai)e 
pcmitenciarins niiiic episcopns Nitriensis íideiis Nobis et 
deuotus ad nostre Serenitatis acccdens presenciiuii, Kx- 
bil)iiit Nobis (piasdam lib'ras ])rinilei:iales Honor. virorinn 
Theoi)hgli [)repositi el Oijiifiili Sfrigonirnsis ecclesie, sii[)er 
donacionibus possessioiuun Pif^ix'ky, Nrxc, ' in Triiicliy- 

' Nasticz, 398 

niensi. Horoir in Borsycnsi et Kijapaf/mn vocatanim in 
Nitiyensi Comitatibus existencium per condam Comitem 
Semragdum Episcopatui dieto eeclesie factis confectas et 
emanatas tenoris síibsequentis, Supplicans idem dnus 
episeopus nostro ciilmini regio prece subiectiua vt eas- 
dem aeceptare approbare ratifieare et pro ipso suisque 
successoribus episcopis nostro dignaremur priiűlegio con- 
firmare. Quariim tenor talis est. Nos Theophyliis prepo- 
situs et Capitidum Strigoniensis eeclesie Significamus 
qiiibus expedit presencium per tenorom \Tiiuersis. Quod 
Comes Semragdiis filius Adam de Coniitatii Trynchy- 
niensi, mittens ad nos smun nunciiim petiiiit a nobis 
humiliter et instanter, vt ciim idem esset debilis ita quod 
ad nos personaliter accedere non valeret mitteremus ad 
eundem vniim virimi discretiun et ydoneum nomine no- 
stro coram qiio idem de bonis a Deo sibi datis et colla- 
tis disponeret et eeiam ordinaret, et postmodum super 
hys nostras literas et priiiilegia dare deberemus. Nos 
itaque iiistis eiusdem Comitis Semragdi peticionibus an- 
nucentes, discretum virimi et honestimi Iiranka Sacer- 
dotem prebendariimi Chori nostri Hominem fidedignimi 
nomine nostro ad eimdem duximus destinandimi, Qui ad 
Nos reuersus Nobis reeitauit, quod idem Comes Sem- 
ragdus de possessionibus suis iuste et legitimé per in- 
dustriam suam acquisitis exceptis possessionibus suis 
hereditarijs quasdam possessiones suas videlicet Pispeky 
in qua est Ecclesia in honorem sancti Micliaelis Arch. 
Item aliam possessionem suam vieinam et commetaneam 
predicte ville sue Pispeky Nexe vocatam in Comitatu 
Trinchyniensi existentes cum Molendinis et omnibus vti- 
litatibus suis ac pertinencijs, Item terciam possessionem 
suam Horow vocatam in Comitatu Borsiensi inter Kalna 
Endréd et Luk ac Peel existentem. Item quartam pos- 
sessionem suam Kys pagran vocatam in Comitatu Ni- 
tryensi existentem, cmn vineis vtilitatibus ac pertinencijs 
suis, dedisset donasset et contulisset Eeclesie Nitryensi 
beat, Emerami, Zorardi et Benedicti et per consequens 
Episcopatui lure perpetuo et irreuocabiliter tenendas ha- 399 

benclas et possidendas nicliil luris propriotatis seu do- 
minij in eisdem sibi reseruando, sed dominiiun et ipsam 
proprietatem predictanim possessionum in ipsam Eccle- 
siam Nitriensem et per conseqnens in episcopatiini plene 
transferendo, et solam porcionem ac vsiim í'ructunni eius- 
dem vinee sibi ex voluntate et consensu ven. in Xto 
patris lohannii^ Dei grácia episcopi Nitriensis i(K-iqne 
eiusdem Comitis perpetni, tempore cum hcc donáció Epi- 
scopatui per eundem Comitem Semragdum facta í'uit re- 
tinuisset, post mortem verő eiusdem redibunt ipsi epi- 
scopatui et quantum ad possessionem et vsum futurum 
plene et perfecte assecurauit etiam idem Homo noster 
coram nobis, Quod idem ven. Páter dominus lohannes 
eppus Nitriensis assumpsisset, quantum easdom posses- 
siones por sepefatum Comitem Senn-agchun donatas et 
legatas paciíice et quiete eadem Nitriensis Eeclesia pos- 
sidere inciperet, sibi Comiti Somragdo in vita et in morte 
et fratri suo ac proximis et pf)steris suis omni fauore 
omni emolumento et auxilio quibus posset, adesse vellet 
et prodesse. In cuius rei memoi'iam peipetuamque firmi- 
tatem presentes literas nostras priuilegiales eidcm dedi- 
mus sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus 
discreti viri Ladidai Lectoris Strigoniens. in festő b. 
Sixti Papé et ^L Anno Domini M" CXX:""" Vigesimo 
Secundo. Nos itaque attondcnies prefatam sii|»|)licaci()- 
jiein ipsius doiniiii ('i)isc()pi lőre iuslaiii Iiiri (•((iisdinim 
saluliíiuo noslre [)rofi('uain et admissione dignaiii, liiiu 
I)ro eo, tum eciam quia diclus doinimis cpiscopiis in pa- 
cifico dominyo prescriptariiin posscssjomini et suaiiim 
pertinenciarum se existere et apud inamis siias Unv eas- 
dem asseruit, pretactas literas dictoruin prrposili el Ca- 
pituli Stigoniens. recipientes easdem iustas veras et oimii 
suspicione carentes totis earum tenoribus j)res('n1ibiis de 
uerbo ad uerlium conscriptis et ins(M'lis siiuu! cmn do- 
nacionibus annotalaniiu ixissessionum iii eisdem lit»'ris 
expressis et conlcnlis acccplamus appmbaiiuis raliíica- 
mus et pi'o i|»s() (joiniiio cpiscopo, suisípic success(>rii)us 
episcopis ecclesie Nilryeiisis prcdicle [>erpeluo valiiuras 400 

confirmíimus presentis priiiilooij nostri patrocinio me- 
diaiite. Saluis liiribus alicnis. In eiiius eonfii'macionis 
nostre emdens testimonhim firmitatemque perpetiiam pre- 
sentes concessimus literas nostras priuilegiales, pendentis 
et aiitentici sigilli nostri noui duplicis mnnimine robo- 
ratas. Datiun per manus Honor. viri magistri Valentini 
Lectoris Strigoniensis, Doctoris Decretoriim Anle nostre 
Vicecancellarij dilecti et íidelis nostri Anno Domini Mil- 
lesimo. Trecentesimo. Septuagesimo. Qarto. quarto Nonas 
februarij Regni autem nostri Tricesimo tercio, Venera- 
bilibus in Xto patribus Dominis Tlioma Strigonien. Fra- 
tre Stepliano Colocen. Vgnlino Spalaten. Nicolao ladren. 
et Elya Ragusyen. Archyepiscopis. Michaele Agrien. 
Demetrio Transsiluano. Stepliano Zagrabyen. Vilhclmo 
Quinqueeclesien. Colomano lanrien. Ladislao Wesprym. 
lohanne Wachyen. sumpino Thesaurario nostro. Domi- 
nico Var. Nicolao Chanad. fratre Dominico Nitrien. pro- 
dicto. Petro Boznen. Stepliano Syrmyen. Petro Trangu- 
ryen. Paulo Tyninyen. Demetrio Nonen. Stepliano Ffa- 
ren. ^ Matlieo Sybinycen. Michaele Scardonen. lacobo 
Makaren. Bonanentnra Senyén, et Petro Korbauyen. 
Ecclesiarum Episcopis, Ecclesias Dei feliciter gnbernan- 
tibus. Magnificis viris Emerico Regni nostri Palatino, 
Stepliano Woynoda Transsihiano lacobo de Scepiis lu- 
dice Curie nostre. lolianne Palatini magistro Thaiiarni- 
corum nostrormii. Inclito Principe Dominó Karoló Diice 
Diiraeij. Dalmacie et Croaeie Banatum tenente. Nicolao 
de JVIacliow. Petro dicto Zwdor, tocius Sclauonie Banis, 
Georgio pincernarum. Paulo Dapiferoriim. lohanne lani- 
torum. Stepliano Agazonum nostrorum magistris ac Mi- 
chaele dicto . . eer Comite Posoniensi. Alijsque qiiam plu- 
ribus Comitatus Regni nostri tenentibus et Honures. 

Hártyán irt eredetije, függő pecsét nélkül a káptalan magán 
levéltárában. F. 10. n. 1. * Pharensi. 401 14. 

140f). A garan-szent-benedeki konvent bizonyság-levele, hogy a 
nyitrai káptalan és Eöri Tamás és Miklós, Ihibnicza, más 
néven Szulócz falu határai iránt barátságosan megegyeztek. 

Nos Conuentiis Monasterij Sancti Benedicti de iuxta 
Gron. Memorie commendamus tenoré presencium signi- 
ficantes quibiis expedit Vniuersis Qiiod ciun iuxta con- 
tinencias literanim Magniíici Viri Domini Nicolai de Gara 
Regni Hungario Palatini, ludicis Comanonun adiudiea- 
toriaruni, modum et formám siie ludiciaric Deliberacionis 
in se exprimencium inter honorabile Capituhmi Ecclesie 
Nitriensis Ágens ab ima, nee non Magistros Tliomam et 
Nicolaum filios Petri filij Thome de Evr in Causam 
atiraetos parte ab altéra emanatarum, per consequensque 
nobis directarum, unaque cum Magistro Nicolao de Saagh 
Homine et Notario ipsiiis Domini Palatini, in prescriptis 
suis lileris Palatinalibiis nominatim expresso, de Curia 
Ivcgia pro preseriptis partibus speeialiter deputato, duos 
ex nobis videlicet IJeligiosos viros fratres Andreám pro 
])arte annotati Capituli Nitriensis, nee non Petriim pres- 
byteros, pro parte predictorum Thome et Nieolai ad 
eontenta predictarum literarum Palai inal ium, suo modo 
l)eragende, nostros i)i-o Testimonio íidedignos destinas- 
semus. Denmm ijdem exinde ad nos reuersi nobis eon- 
formiter retulenmt, (^iiod ipsi in Oetauis festi beati Ge- 
orgij Mari. proxime preterili et alijs diebus ad id apiis et 
snríicieiilibiis, ad fiicies ])f)ssessiomnn l^cholka, ipsorum 
in Causani allractnniiii hwbiiycza alio iiomine Zwloez 
iiocalaruin, nee non Icrrarnm arabilinm Kgedfi'Ulje siuc 
Tícp/rhlf jvn drab/rld,' jumcupalarum memoiati Capiluli 
Nitriensis, vicinis et commetaiieis ipsarnm vniuersis inibi 
légii ime conuocatis, et Ilonorabilibns viris, donn'nis Fran- 
cisco ('ustdde et Vic;irio, Thoimi Lectore, Vifo Arcliiadia- 
cono Trinehiniensi et raulo (^anonieis dicte Ecclesie Ni- 
triensis, legitimis procurutoribus Capiluli snpradidi, nee 402 

non annotatis Magistris Thoma et Nicolao íilijs Petri in 
causam attractis, presentibus accessissent, Et cum primo 
prescriptam possessionem Dwbnycza alio nomine Zwloez 
vocatam, per metas et eursus metales in literis olim do- 
mini Bele incl. Regis Hnngarie fel. reminiscencie priui- 
legialibus, in prescriptis literis domini Palatini sensua- 
liter conscriptis, insertis, A prinia méta earimi usque ad 
ultimam reambiűarimt, ipsaque reambulacione faeta, an 
snbseripte mete et cm-sus earmn dictam possessionem 
Lehotka, dictormn in causam attractornm totaliter nel 
partialiter includeret, uel excluderet, et hoc utrum dicta 
terra Egyedfelde, alio nomine Trepfelde seu Grabí'elde 
uoeata, ad septuaginta iugera térre se extendens, terra 
usiialis eiusdem possessionis Lehotka esset et existeret 
nec ne, uidere et diligenter intiieri debuissent. Tandem 
memorati Honorabiles viri domini Franciscus, Thomas, 
Vitus et Paulus legitimi Procuratores predicti Capitiűi 
eiusdem persona ab una, parte verő ex altéra scpe fati 
Magistri Thomas et Nicolaus personaliter coram ipsis 
Homine Palatinali et nostris Testimonijs adherendo sponte 
confessi extitissent in hunc modmn, Quod ipsi videlicet 
Capituhun, item annotati magistri Thomas et Nicolaus 
sopitis et sedatis quibuslibet litium processibus quoquo 
modo hactenus contra se motis et exortis, vniuersis el iam 
literis eorum inquisitorijs, iudicialibus et alijs quibusli- 
bet causalibus, demptis duntaxat omnibus et singül is 
miuiimentis et literalibus instrmnentis eorum factiim pos- 
sessionarium tangentibus, seu quoquo modo concernen- 
tibus prorsus in earum vigoribus permanentibus uauis, 
cassis et uiribus earituris commissis et redditis, se se 
mutuo et alternatim, ac ad ipsos pertinentibus super 
omnibus causis, damnis, nocumentis, factis potenciarijs, 
sibi ipsis inuicem usque ad hec tempóra illatis et per- 
petratis, nec non vniuersorum ludiciorum grauamiuibus, 
in alterutrum aggregatis, expeditos committendo totali- 
ter, super factis dictariun raetariun prescriptc possessio- 
nis Dwbnycza, alio nomine Zwlocz uocate a parte Castri 
eorundem Thome et Nicolai Apón uocati, concordando 403 

inter se, ct eoriim bcneplacita uoluntate disposuissent et 
ordinassent. Quod signa metalia, mediantibus quibiis so- 
lum dictum Castrum Apón ct preseripta posscssio Dwb- 
nycza, seu Zwlocz uocata distinguuntur seu separaretur, 
inciperentur hoc ordino. Qiid primo per quandam iiiam, 
que transiret de iiilla Apón ad conterminum nineanun, 
inter predictum Castrum Apón et dictam possessionem 
Dwbn3^cza seu Zwlocz nocatam, adiacentem, penes quan- 
dam arborem piri satis magnam liabitam, et sursum per 
eandem uiam, seu semitam, inter easdem uineas sitam 
apparentia signa tendcndo, uenirct ad quoddam spinetuni, 
uulgo Mesde dictum in medio uinearum factum, abinde 
per idem spinetum directe transeundo, per quoddam per- 
missorium, per ipsas partes per succisiones arborum ab 
iniiicem separatum, iret ad rupem seu quendam magnnm 
lapidom, deinde similiter per idem permissorium eí succi- 
siones arborum, seu lignorum ueniret ad quandam iiiain 
d(! ipsa Zwlocz egredientem, iuxta quam uiam pro si- 
gnis metál ibus esscnt arbores 111 icce cruce signate, et 
abinde semper por eandem uiam et ai'bores ex utraque 
parte eiusdom uie existeutes, cruce signatas iret ad quen- 
dam l'ontem Zen hrt uocatum, et ibi mete a dicto Castro, 
cum preseripta possessione annotati Capituli Nitriensis 
Dwbiiycza separarentur. Pretcrea tam prescripti procu- 
ratores annotati Capituli quam cciam annotati Magistri 
Tliomas et Nicolaus id assumpsissent et annuissent, ut 
uniuerse eorundem Silue, Nemora et liMiilia, Salliialia 
seu sihiesiria, demj)1is dimtaxat syltiis permissorijs ae 
pralis lalibus, iu (piibus diidiim diiiisio inter lobagiones 
corum l'acta extitisset et fuisset, communiter uti absque 
unuii coutradiccione et occasione qualibet relegata. ])er 
easdem partes et eorum lobagiones, reliquissent et com- 
inisissent. Ceterum uniuersas terras, quas prescripti Ma- 
gistri Tliomas et Nicolaus, nec non lobagiones eorum 
leudaliter hactenus a dicto Capitulo conseruassent, hoc 
modo eidein pacifice et (luiete resignassent et remisissent, 
ut si idem Capitulum, seu eorum lobagiones easdem ter- 
ras arare et seminari facere uellent, arandi et seminandi 

-'0* 404 

haberent liberam faciűtatem, Si iiero nollent extimc idem 
Capitiűiim non alijs qiiibuspiam, nisi eisdem Magistris 
Thome et Nicolao, seii eormn lobagionibus in predicta 
Apón et Lehothka commorantibus annuatün de singiüis 
lugeribus terranmi singulas capecias seii metretas frugum, 
more alias consueto ipsi Capitiűo dare et adniinistrare 
teneantiir. Et si in hoc tepidi et contiimaces íuerint et 
existerent, tirnc ipsi Magistri Thomas et Nicolaus in 
qiiolibet termino annuali soliicione non soliita, semper 
in diiplo eorundem redditiiimi seu Capeciariim coniiinci 
debeant ipso facto, Tali iiinculo obiigaminis interposito, 
quodsi qua pai'tium temporis in euentu in omnibus pre- 
missis, iiel aliquibus premissorum singiüis persistere nol- 
let, uel non cm-aret, et hoc talis pars lesa contra partém 
illesam eiiidenti et comprobabili dociimento comprobare 
seu certificare posset seu ualeret, Tunc talis pars contra 
partém alteram comprobantem in Quinquaginta Marcis 
denariorimi graiiium ponderimi absque ludiciaria por- 
cione ante litis ingressum deponendis conuincatur eo 
facto. Ad que omnia premissa, et queuis premissormn 
singiűa prescripti procuratores annotati Capitidi, Idem 
Capitulmn uirtute Procuratorimi premissa, annotati quo- 
que Magistri Thomas et Nicolaus se eorum personali 
astantia coram ipsis palatinah et nostris hominibus sponte 
obligassent. In cuhis rei testimonium, stabilitatemque 
perpetuam presentes literas nostras priuilegiales, penden- 
tis autentici Sigilli nostri munimine roboratas eidem Ca- 
pitulo Nitriensi duximus concedendas. lusticia suadente. 
Dátum quinto die diei octauarum festi beati Georgij 
Mart. prenotati Anno domini Millesimo Quadringente- 
simo Sexto. 

Rádeczi István egri püspök és kir. helytartó 1582. juii. 19-éii 
kelt átiratából. Vizfoltos hártya, a fehér-vörös zsinóron füg-gött pe- 
csét roncsaival, a káptalan magán levéltárában, F. V. n. 12. 405 15. 

1421. Jun. 12. Ht'nkó mjitrai pihpök a nijitrai káptalannah 

Nyitva vizén épi'dt malmát, melyet egy ideiy joytalanid birt, 

ugyanannak visszatéríti, s egy fürdőt is adományoz. 

Nos Hinco Dei et apostol ice Seclis grácia Eppus Ec- 
clesie Niti'iensis, Lociquc eiusdem Comes perpetuus nec 
non Gubernátor Abbacie Zoboriensis, Memorie commen- 
dantes tenoré prescnciuni significamus, quibus expedit 
universis, Quod qiiamvis Nos Molendinum honorabilis 
Capituli predicte Ecclesie nostre Nitriensis, extra muriim 
Civitatis nostre Nitriensis predicte a parte meridionali 

super fliivio Nittra situm et hal)itiun, ex proprio mot 

per aliquod temporis spaciiun hactenus qiiodammodo te- 
nuerimus, tamen Nos considerantes prodictum Aíolendi- 
num semper et ab antiquo ipsuis Capituli í'uisse et esse, 
eidenique rite et legitimé pertinere debere, prout etiam 
vigore Literarum Venerabilis in Xto patris et Dni Dni 
Brande Sedis Apostolice Tjcgati adiudicatoriaruni ipsi 
Capitulo omni iure pertinere dinoscitur, volentes etiani 
Capitulo cum eodein polius de perpetua pacis unione fi- 
nnliter congratulari, quain Túri ipsoriiin in aliquo inde- 
bilc derogarc, ne idem Capituluin contra. Nos ])retextu 
ipsius Molendini de cetero cuipiam videreliii- (|uerulare, 
Ij)suni Molendinum, ciiin omnibus suis ulilitatibus et 
proventibus, quovis nomine vocitatis, eideni Capilulo re- 
misimus et resignavimus. Insuper urnim nostrum Bal- 
neum similiter foris Murum predicte Civitatis nostre Ni- 
triensis in opposito predicti Molendini, per nos cum pro- 

priis nostris sumplibiis et expensis de — cdificari 

procuratiim pure ])ropter Deum, |)i'o nostre et Epporum 
Predecessonim Successonmi ac rarentum et Fralrum 
nostronim animarum saliilc, cidem Capitulo in jxM-pelu . . 
elcmosinam, t('s1aiii(Miliiiii(pi(> elcrmim dedimus, donavi- 
nuis et contulinuis, iino riMuillimus et resignamus, damus- 
que donamus et coníerinuis ac dona salu- 406 

bria, ad hec adiuvante divina Clementia in futurum 
disponere eidem intendimus et optamus, lure pcrpetuo 

et irrevocabiliter possidere nil luris vei 

proprietatis seu dominij in eisdem Nobis res 

lus et dominium eorundem in Ipsum Capitulum 

transferendo, Ita videlicet Quod ipsum Capitulum singu- 
lis Annis cottidie (igy) diuinum officium, unam Mis- 

sam diebus Sabbati tantimi de beata Virgine 

semper post primam in magna ara in dicta Ecclesia no- 

stra Nitriensi fundata, peragi facere et singulis — 

universi Domini de Capitulo eidem Missé defun- 

ctorum, Offertorium more solito facientes personaliter 

interessé semel, ct vigilias mortuorum — 

decantare debcant, liys non pretermissis, quod 

nec Nos, nec nostri Successores, sive Cives pretacte Ci- 
vitatis Nitriensis in preiudicium ipsius Balnei aliud Bal- 
neum in Civitate, vei extra Civitatem construere seu 
ediíicare valerent, Et quod omnes Cives et singuli loba- 
giones nostri ad Eppatum pertinentes in prescripto Mo- 
lendino sine omni impedimento nostro et nostrorum 
Officialium quorimilibet, ac Successorum semper et in 
perpetuiun liberam molendi liabeant facultatem. Insuper 
quodsi per negligenciam predicti Capituli prefatum Bal- 
neum annichilaretur, quod absit, extunc ipsum Capitulum 
in quinquaginta Marcis denariorum parve monete con- 
vincetur, ipso facto, quam penam uolumus per nostros 
Successores, seu eorum homines ad hoc dcputatos exigi 
et ipsum Balneiun iterato reformari, ne quoquo per dc- 
solacionem ipsius Balnei diuinum officium diminui vi- 
deatur. Quam Donacionem nostram et disposicioncm 
presentem volumus et per viscera Misericordie Dei nostri 
petimus per Nostros Successores inviolabiliter obscrvari 
in redempcionem ct salutem animarum nostrarum. In 
cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam prosontes 
Literas nostras priuilegiales pendentis et autentici Sigilli 
nostri pontificalis munimine roboratas Eidem Capitulo 
duximus eoncedendas. Dátum Nitrie feria quinta proxima 407 post festum boati Bariiabe Apli Anno Domini Millesimo 
Qiiadringentcsimo Vigesimo Primo. 

Eredetije, szakadozott hártyán irva, pecsét nélkül, a káptalan 
magán levélt. Fasc. 11. 16. 

]424. Gara Miidós nádor Malánflia földjét, Emőkéi Jakab 
felperes keresetének elutasitásával, a nijitrai káptalannak meg- 

itéli. 

Nos Nicolaus de Gara Regni Regni (igy) Hungarie 
Palatínus et Index Comanornm Memorie comniendantes 
tenoré presencium signifioamns quibus expedit vninersis. 
(,)uod in Congregacione nostra generáli Vniuersitati No- 
bilinm CVjmitatus Nitriensis, feria secimda proxima post 
festum Omnium sanetorum prope Ciuitatem Nitriensem 
eclcbrata Tacobus filius TJiome de Emeicke de medio alio- 
rum exurgendo, contra Honorabile Capitulum ecclesie Ni- 
triensis proposuit eo modo, Quomodo ipsum Capitulmn 
quamdam terram Malantha vocatam ipsum pleno lure 
concernentem, minus iustc eonseruaret, et ibidem literas 
Domini Ladislai Olim Regis dicti Regni Hungarie pa- 
tentcs prope Pankatha in festő bcati Georgij mart. Anno 
Domini Millesimo Ducentesimo Octuagesimo quarto edi- 
tas demonstrauit, eatenus nos informantes, Quomodo 
ipse Ladislaus Rex consideratis fidelitalibus et seruicijs 
Comitis Petri filij Zobozloir de genere Lírdan, quandam 
tei'ram Castri sui Nitriensis Malantba vocatam, que cum 
virgultis et terra arabili, vt uisu potuisset considerari, 
vsui quinquc aratrorum vei citra sufficei-ct eidem Comiti 
Petro per hominem snuni, sub lestimonio dicti Oapituli 
Nitriensis statu(>ret eidem Petro et suis Heredibus per- 
l)etuo possidendam contulisset. ípsis itaqne Literis prc- 
sentalis ipse lacobus racionem conseruacionis ipsius tcrre 
Malantha assignari postulauit per Capitulum antefatum. 
(^uo percepto Magister Cosmns Canonicux, pro jpso Capi- 408 

tulo Nitriensi ciim procuratorijs Literis eiusdem exur- 
gendo, respondit ex adiuerso, Quomodo ipsa terra Ma- 
lantha prefato Capitulo Nitriensi vigore Instrumantali 
pertineret, et ibidem Litteras Domini Karoli similiter 
Regis Himgarie, Priuilegiales septimo Kalend. lanuarij 
Anno Domini ]\Iillesimo Trecentesimo Vigesimo Sexto, 
Regni autem sui Anno similiter Vigesimo Sexto ema- 
natas, confirmantes verbaliter tenorem Litterarmn Capi- 
tuli Strigoniensis Statutoriarmn eidem Karoló Regi rescri- 
ptarum demonstrauit, in quarum seriebus inter alia ha- 
bebatur, Quomodo homo ipsius Karoli Regis cum testi- 
monio dicti Capitiűi Strigoniensis inter alia lura prefate 
Eeclesie Nitriensis ad faciem térre ]Malantha inter terras 
Pofjran et Gerencher existentis accedeiido, eam nnllo con- 
tradictore apparente, prescripto Capitulo Eeclesie Nitrien- 
sis statuisset, cum suis Ytilitatibus perpetuo possiden- 
dam, quam tandem terram jMalantha Idem Karolus Rex 
vigore dicti sui Priuilegij ipsi Capitulo Eeclesie Nitrien- 
sis confirmasset, premissarum itaque Literarimi per ipsas 
partes in alterum modo preuio productarum exhibicioni- 
bus factis eedem partes se nulla plura Instrumenta i^re- 
ter preexhibita facto in premisso habere, et exhibere 
posse referentes, eis per Nos in premissis ludiciuni fieri 
postularunt. Vnde licet prescriptus Licobus filius Thome 
de Emeuke sub confidencia dictarum Literarum annotati 
Regis Ladislai prefatam terram Malantha ab ipso Capi- 
tulo Nitriensi requirendo sibi ipsi vendicare prctenderit. 
Tamen quia Idem lacobus niülas Literas prohibitorias, 
protestatorias, aut Litis mocionem denotantes facto in 
eodem per Nos tribus vicibus requisitus, exhibere potuii, 
et nec in futurum exhibere curauit, prefatum verő Capi- 
tulimi Nitriense a prescripto tempore Restatucionis dicte 
térre Malantha, inter prescriptas terras Pogran et Ge- 
renchir adiacentis, videlicet a prescripto Anno Millesimo 
Trecentesimo A^igesimo Sexto usque incepcionem presen- 
tis litis, quod tempus prescripcionis Ecclesijs attribútum 
diu transcendebat, pacifice et quiete sine omni mocione 
permansisse dinoscitur, Consuetudinaria verő lege dicti 409 Regni Himgarie ab antiqiio approbata requirente, Qiii- 
cunque in facto alicuiiis luris possessionarij contra Eccle- 
sias usque Annos Quadraginta duos tempiis scilicet pre- 
scripcionis eis attribútum proliibieiones, protestaciones, 
aut Litis mocioncm denotantcs facere ncgiexerit, talis 
ipso lure possessionario priuari sólet, Detentor verő eiiis- 
dem perpetiio dominio ipsius potiri debet, His igitiir ex 
causis prefatus lacobus de Emeuke eandem teri-am Ma- 
lantha ab ipso Capitulo Nitriensi indebite requirere, nec 
Causam Iiiri et proprietati suis applicare posse Nobis 
item Vice Comiti, ludicibus Nobilium, luratisque Asses- 
soribus ac ceteris Nobilibus ipsius Nostre Congregacio- 
nis in ludicio sedentibus et super hys deliberantibus 
cernebatur, Ideirco premissis suo modo consideratis et 
intellectis, eandem terram M alantba cum dietis Nostris 
Assessoribus prefato Capitulo Nitriensi adiudicantes, re- 
linquimus et committimus sibi cum suis vtilitatibus lure 
ad ipsum pertinente in Sempiternum tenere et habere 
Authoritate Nostra ludiciaria mediante, Salvo lure alieno, 
prefatum lacobum de Emeuke pro indebita requisicione 
eiusdem térre contra prefatum Capilulum in emenda val- 
loris (igy) eiusdem conuictum extitisse dccernendo. In 
cuius rei memóriám firmitatemque perpctuam presentes 
Litteras nostras Priuilcgiales pendíMitis aiilhentici Sigilli 
munimine roboratas eidem C^ipitulo Nilrieiisi (hixinms 
concedendas. Dátum Vigesimo die Congregacionis nostre 
])re(li<-te in loco memorato Anno Doinini Millesiino (^)uad- 
ringentesimo Vigesimo Qiiarto. 

Eredeti hártya, a fchór-kék zsinórról füg'g'ött |iccsét nyomai- 
val, a káptalaji magán lev'^t. XII. n. 3. 410 17. 

1430 April 10 én. Zsigmond Idráhj a nyitrai káptalannak 
Kis-Tapolcsán, Maion yán, Eösed, Malns és Bayka helységek- 
ben fekvő bizonyos részbirtokokat adományoz. 

Nos Sigismimdiis etc. Memorie commendamus te- 
noré presencium qiűbus expedit vniuersis. Qiiod quia 
firma scnsibus nostris credulitas suggcrit, vt qiianto al- 
eiori status preeminencia et sanccioribus titiilis ecclesias 
dei insignimus, tanto pocioris proiieccionis fructum, et 
sincerioris deuocionis affectiim, ipsa sancta matre eccle- 
sia obtinente, sub mentis nostre stabilitate et spe lauda- 
bili, gerere dignoseimur, et prompcioribus votis altissimi 
bcneplaeito nos conformamus, vt in nobis veluti gratitu- 
dinis filio iiigiter quod delectat diiiina clemeneia iniie- 
niat, et ex eo in nostris deuotis aetibiis illud eolligat 
quod in suaiiitatc queat degustare, Ideo nos intcr alias 
reipublice curas de alto nobis commissas, que nobis non 
pauee sed plurime occurrunt, sineera nos prouocante de- 
uocione, cupientes ecclesiam Nitrienscm et Capitulum 
loci ipsius Dominosque de eodcm alicuius munificencie 
antidoto decorare, y\ ipsi domini de Capitiüo, et alij mi- 
nistri occlosia in cadeni ad seruicium conditoris altissimi 
instituti in eorum vite debita sustcntacionc vberius auge- 
antur, vniuersas et quaslibet poreiones possessionarias 
qnondam Benedicti de Kystapolelian in eadem Kystlia- 
polclian ac Malanyan Ewsed Aíalus et Bayka vocatis 
possessionibus in Comitatu Barsiensi situatis habitas et 
existentes, Alia eciam cuncta Inra possessionaria eiusdem 
vbilibet in Rcgno nostro Himgaric predicto cxistencia, 
per notam infidelitatis ipsius quondam Benedicti, quam 
Idem raeionc tradicionis Castri nostri Brumo voeati in 
terra moraiiic, prope metas dicti Regni nostri Hungarie 
habiti manibus porfidissimorum hereticorum Hussitarum, 
per ipsum quondam Benedictum alias proclitorie í'acte, 
contra nostram maiestatem, imo et rempublicam, totum- 411 que Regniim nostriiin Himgarie incurrerat, ad manus 
nostras Regias rite dcuolutas et redacta, siiniűcimi omni- 
bus et singulis ipsarum vtilitatibus et pertinencijs qui- 
buslibet, Locis scilicet Sessionalibus, terris araljilibus 
cultis et incultis Agris, pratis, siluis Nemoribus, Monti- 
bus vallibus, Aquis fluuijs, aquarum deciirsibus, Molen- 
dinis, Molendinoriimquo Locis et generaliter qiiarumlibet 
vtilitatum integritatibus, quouis nominis vocabiilo vocita- 
tis, ad easdem porciones et lura possessionaria de Iiire 
spectantibus et pertinere debentibus siib ipsarum veris 
metis et antiqiiis limitibus, quibiis eedem per dictum 
quondam Benedictiim rite tente fuerimt et possesse, pre- 
fato Capitulo ecclesie Nitriensis, et consequenter dominis 
de eodem pro nostre et Predeeessorum nostrorum Regum 
scilicet Hungarie, omniumqiie fidelium defunctorum ani- 
marum rcfrigerio et salute in perpetuam elemosinam de- 
dimus, donauimus et contulimus, ymo damus, donamiis 
et conferimus lure perpetuo et irrevocabüiter possidendas 
tencndas, pariter et habendas. Saliio lurc Alieno Hamm 
nostranim vigore et testimonio literarum mediante, qiias 
in formám nostri Priuilegij redigi faciemus, diim no])is 
in specie fiierint rcportate. Dátum Tirnauie íeria sínninda 
proxima post dorainicam Ramis palmarum Anno Domini 
Millesimo Quadringentcsimo Trieosimo. Regnorum nostro- 
rum Anno Hungarie quadragcsimo quarto, Romanorum 
Vigesimo et Bohemic decimo. 

A garan-szent-bcneduki konvent 14S()-iki álirat;'il)c'>l a káj>t. 
magán levt. XXV. n. 7. 

18. 

1435. A gnran-szenthenedeki konvent jelentése, <i nijlfidl káp- 
talan heigtatásáról kis-fapolcífáni, mdlonijáni, eösedl, inhIhsí 
és haykal részhirtokaiha. 

Nos Conucntus Monaslerij sancti Benedicli de lux- 
tagron Memorie commendamus tenoré prescneium signi- k 412 

ficantes qiiibus expedit vniuersis. Quod cum nos litteris 
Magnifici Comitis Stephani de Bátor ludicis Curie regié 
Adiudicatorijs, pro parte Capituli Ecclesie Nitriensis 
Super possessionaria statucione confectis nobis loquenti- 
biis, siimmo cum honore receptis Iiixta contiiieiieias ea- 
nindem vnacum Thoma de Palalita liomine Regio, litte- 
ris in eisdem nominaliter conscripto de Curia Regia, ad 
Id specialiter dcputato, discretum virum Dominiim Nico- 
laiun Sacerdotem plebanimi ecclesie de Tliazar hominem 
et capellanum nostrimi, ad infrascriptam Statucionem 
possessionariam faciendam, nostro pro testimonio trans- 
misissemus fidedignimi, Tandem ydem ad nos reiiersi 
nobis concorditer retulerunt Quod ipsi octauo die festi 
beati Miehaelis Archangeli proxime preteriti, et diebiis 
ad Id sufficientibus, ad facies porcioiuun possessionaria- 
rum condam Benedicti filij Petri de Kysthapolchanj, in 
eadem Kysthapolchan Malanyan Ewsed Malus et Bayka 
voeatis possessionibus, habitarum, vicinis et commetaneis 
earundem vniuersis in Ibi legittime conuocatis et presen- 
tibus accessissent Ibique Idem liomo Regius presente 
prescripto nostro testimonio Statuisset easdem porciones 
possessionarias cum omnibus ipsarum vtilitatibus et per- 
tinencijs vniuersis prcfato capitulo Nitriensi et sue eccle- 
sie antedicte Regio donacionis titulo cidem inciunbenti 
perpetuo possidendas tenendas pariter et liabendas, con- 
tradiccione Gyule de predicta Kysthapolclian et aliorum 
íiuoi'umlibct non obstante, In cuius rei memóriám firmi- 
tatcmque perpetuam, presentes litteras nostras priuilegi- 
ales, pendentis Autentici Sigilli nostri muniminc robora- 
tas Ipsi Capitulo Ecclesie Nitriensis duximus conceden- 
das. Dátum quintodccimo die dici Statucionis prenotate 
Anno Domini Millesimo quadringentesimo Tricesimo- 
qiiinto. 

Eredeti hártya, luolyröl a pecsét elv^ált, a Jiyitr. kájit. magán 
levt. F. XXV. n. 8. 413 19. 1447. November 30-án. Hunyadi János, Magyarország kor- 
máníjzója a nyitrai káptalannak Molnosf alván a kir. haszon- 
élvezeti jogot adományozza. 

Nos lohannes de Hwnyad Regni Himgario Guber- 
nátor. Memorie commendamiis tenoré presencium Litte- 
rarum significantes quibus expcdit universis. Quod nos 
tum ob spem nostre salutis, Tumqiie ad Roqiűsitiones 
Reverendissimi in Xto patris domini Dyonisij Cardinalis 
Archiepi Strigoniensis et Magnificorum Michaelis Orzagh 
et Pangracij de Guth nobis propterea porrectas Totiim 
et omne lus regium si quod Regia Maiestas in posses- 
sione Molnosfalwa vocata in Comitatu Nittriensi existente 
habita qualitercunque haberet, ac Saeram ex quibusvis 
causis, módis, rationibus eoncerneret Coronam Simulcum 
cunetis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet Terris 
sfilicet arabilibus Ciiltis et incultis Agris pascuis pratis 
Silvis Neraoribus Montibus vallibus vineis vinearumque 
promontoriis Aqiiis fluuiis piseinis piscaturis Aquarum- 
que decursibus. Molendinis et Molendinorum locis Et ge- 
neraliter quarumlibet utilitatuni et pertineneiai'um eius- 
dem integritatibus quovis nominis voeabulo vocitatis ad 
eandem de lure spectantibus et pertinere debentibus, sub 
suis veris metis et antiquis quibus ipsa tenta et ])ossossa 
fuissent, ciun eo Tűre quo nostre rite et legillinie iiiciiin- 
bit collacioni Noue donaeionis litido Aiilhoi-ilale nostre 
Gulx'rnaeionis HonorabiH ra]ii1ul() Kcelesie Nitlrieiisis 
dedimus, donauimus et contulinius ymo danuis et eon- 
ferimus lure perpetuo et irrevocabiliter possidendum te- 
nendum pariter et liabendum Salvo lure alieno bariiin 
nostraruni quibus Sigillum nostriiin (jiio iili Gubernátor 
Regni fungimiir est ap])ensum vigor-e (;t testiinonio lite- 
rarum mediante. Datuni Brassonic in Festő bti Andree 414 

Apli Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Quadra- 
gesimo Septimo. 

m. p. dni Gubernatoris. 

Eredeti hártya, melyről a pecsét hiányzik, igen rongált álla- 
potban, a kápt. magán levt. F. VIII. n. 3. 20. 1453. Szeptember 12-én. V. László Liráhj Hunyadi János 

l-orniá Hl/ zónai- Molnosfalván a nyitrai láptalan javára tett 

adományozását jóváhagyja. 

Nos Ladislaus Dei grácia Hungarie Bohemie Dal- 
macie Croacie etc. Rex etc. Meraorie commendantes te- 
noré j)reseneiimi significamus quibus expedit vniuersis, 
Quod nostre maiestatis veniendo in presenciani Venera- 
bilis vir dnus loliannes Cantor Canonicus et Vicarius 
eeclesie Nittriensis in spiritualibus generális in sua ac 
Vniuei'sorum dnoriim C/anonic-oi-um et Capituli loci eius- 
dem nominibus et personis exliibuit .... nostre celsitu- 
dini quasdam literas Priuilegiales fidelis nostri Spectabi- 
lis et Magnifici lohannis de Hwnyad perpetui Comitis 
Bystricziensis alias predicti Regni nostri Hungarie Gu- 
bernatoris suj^er donacione seu collacione luris nostri 
Regij in possessione Alolnosfalva in Comitatu Nittriensi 
existente liabiti auctoritate sue Gubernacionis ipsis dnis 
Canonicis et Capitulo eeclesie Nittriensis superinde con- 
fectas et emanatas tenoris infrascripti, Supplicans nostre 
celsitudini Idem dnus loliannes suo et aliorum quorum 
supra nominibus et in personis debita cuni instancia, vt 
easdem literas annotati lohannis Comitis ratas gratas et 
aceeptas habendo nostrisque literis siniiliter Príuilegiali- 
bus inseri faciendo, eisdem nostrum Regium .... digna- 
remur beneuolum pariter et assensum, quarum quidem 
literarum tenor sequitur in liec uerba : Nos loliannes de 
Hwnyad etc. (Következik a 19. sz. oklevél.) Nos itaque 
humillimis supplicacionibus prcfati dni lohannis Canonici 415 

et Vicarij Maiestati clenienter exauditis et admis- 

sis, prescriptas literas dicti Comitis lolianiiis non abrasas, 

nf)n cancellatas nee in aliqiia mere et sin- 

cere veritatis integritate pollentes, presentibusque de 
verbo ad verbum sine diminiicione et additamento inser- 
'"-^tas ratas, gratas habendo eisdem nostrum Regium con- 
sensum prebuimus beneuolum pariter et assensum Nihil- 
ominus ob spem et deuocionem, quam in beatmn lohan- 
nem Apostohmi et Ewangelistam, cuiiis nomini prefata 
Nittriensis ecclesia existit dedieata gerimus prescriptam 
possessionom Mohiosfalwa in predicto Comitatu Nittri- 

cnsi existentem ipsos dnos et Capitulum et vi- 

•^iwe testamentario concernentem In c-nius pacifico domi- 

nio ydem Capitulum Nittriense et dni C^anoniei se 

vigore donacionis ipsius loliannis Comitis persis- 

tere asserunt eeiam de presenti simuk-um eunctis suis 
vtilitatibus et pertinencijs quibuslibet, premissis sievt 
exponitur stantibus et se habentibus memorato Capitulo 
ecelesie Nittriensis et dnis Canonieis de eadem presenti- 
bus et futuris noue nostre Donacionis titulo dedimus do- 
nauimus et eontulimus, ymo damus donamiis et eonferi- 
mus perpetuo et irreuoeabilitei' possidondam t(uiendain 
pariter et habendam, Saluo lure aliciio, liariini iiostiaiuin, 

(pu'bus Sigillum nostrum seeretum, qiio vt ap- 

[)ensiun vigorí.' et testimonio literariun mediantc. Dátum 
l*osonij íeria (piarta proxima post festum Natinitatis be- 
até Maric virgiuis gloriose Anno Doniini Millesimo Qua- 
dringentesimo (^uinquagesimo tereio Regni autem in 
Anno Quartodecimo. 

Szakadozott ós igen mog-viselt hártya, poíísót nélkül, a kápt. 
mao-. levt. F. VIII. n. 4. 416 21. 

1456. május 1-én. V. László lirály IV. Lászlónak a nyitrai 
egyház jacára 1285-hen kiadott szahadalom-levelét átirja és 

megerösiti. 

Nos Ladislaus elei grácia Hungarie Bohemie Dal- 
macie Croacie etc. Rex Aiistrieqiie et Stiric Dux, nec 
non Marcliio Morauie etc. Memorie commendamns, te- 
noré presencium significantes, quibus expedit Vniuersis, 
Quod fidelis noster Reiicrendus in xpo páter dnus Nico- 
laus Epus ccclesie Nitriensis, nostre Maiestatis persona-- 
liter veniens in presenciam sno ac Capitiüi loci eiusdem, 
nominibus et in personis, exhibuit et presentanit nobis, 
quasdam literas prinilegiales condain Ineliti Principis 
domini Ladislai Regis Hungarie predecessoris nostri fe- 
licis reminiscencie, suj^er certis libertatibus et priiiilegijs 
per ipsum eondani dominum Ladislaum Regem prefate 
ecclesie Nitriensi gi-aciose concessis, inierius in tenoré 
earimdem literarmn clarius contentis et expressis Ema- 
natas tenoris infrascripti, Supplicans maiestati nostre 
idem dominus Nicolans Epus suo et dicti Capituli nomi- 
nibus et in personis liumiliter et deuote Vt easdem li- 
teras ratas gratas et acceptas babendo literisque nostris 
Priuilegialibus inseri íaciendo pro dicta Ecelesia ipsorum, 
ac ipsis scilicet Epo et Capitulo Innouandas, perpetuo 
valituras dignaremur coníirmare, Quarum quidem litera- 
rum tenor talis est : (Következilv a 6. sz. oklevél.) Nos 
igitur hnmillimis supplicacionibus prefati domini Nicolai 
Epi per ipsmn suo et dicti Capituli nominibus et in per- 
sonis Regia benignitate exauditis clementer et 

admissis, prescriptas literas dicti condam Domini La- 
dislai Regis predecessoris nostri prinilegiales, non abrasas 
non cancellatas nec in aliqua sui parte suspectas presen- 

tibus literis nostris insertas, quoad omnes ea- 

rum continencias, clausulas et articulos, in quantum 
eedera rite et legittime smit emanate viribusque ipsarmn 417 

veritas snfragatur aeceptamus, approbamus et eonfirma- 

mus Et nichilominiis ob singiilarem — — nos ad 

ipsam ecclesiam Nitriensem gerimus et habemus easdem 
literas Simul ciim omnibus libertatibus et exempcionibus 
in eisdem contentis pro ipsis dno Nicolao Epo, ipsiusque 
Nicolai Epi successoribus et Capitiüo ecclesie Nitriensis 
Innouantes, perpetuo valituras confirmamus, Saluo lure 
alieno. In cuius rei memóriám, íirmitatemque perpetuam 
presentes concessimus literas nostras priuilegiales, SigüH 
nostri secreti, quo vt Rex Hungarie vtimur appensionis 
munimine roboratas. Datimi Bude in festő beatorum Phi- 
lippi et lacobi apostolonun. Anno Domini Millesimo 
Quadringentesimo quinquagesimo sexto, Regnorum autem 
nustrorum Anno Hungarie etc. sextodecimo Bohemie verő 
Primo. 

Hártyán irt, két helyen kissé szakadozott eredetije, melyről a 
vörös-sárga selyem-zsinórról függött pecsét hiányzik, a nyitr. kájjt. 
magán levt. Fasc. II. n. 25. 22. 14/)7. — A zohori konvent jelentése, I. Mátyás király paran- 
csára Szúlóczonf a nyitrai káptaUm hirtokán végzett határ- 
járásról. 

Nos Conuentus Monasterij s. Ipoliti mart. de Zobor. 
Mcmorie commendantcs tenoré presencium significamus 
quibus expedit Viiiuersis. Quod Nos literas Sorcnissimi 
Principis et Domini Mathic Del grácia Hungarie Dalma- 
cie Croacic etc. Kegis, domini nostri graeiosissimi Keam- 
bulatorias Sigillo siio consignatas nobis directas lionore 
quo decuit recepimus in liec Yerba. Mathias Dei grácia 
Flex Hungarie, Dalmacic Croacic etc. Fidelibus nostris 
Conuentui ecclesie s. Ipoliti de Zobor Salutem et gráciám. 
Dicitur Nobis in personis fidelium nostrorum Capituli 
Ecclesie Nitriensis Quomodo quedam possessio ipsorum 
Zwlocz vocata in Comitatu Nitriensi existens legittima 418 

reambiűacione et metarum ereecione (noua) indigeret, 
stiper quo fidclitati vostre firmiter prccipiendo mandamus, 
quatenus vestriim mittatis hominem pro lestimonio fide- 
dig'nmn, Quo presente Andreas vei Petms aut lohannes 
de Elephaiitli alij.s absentibus homo noster ad facies pre- 
fate possessionis Zwlocz, vicinis et commetaneis eiusdem 
vniuersis inibi legittime eonuocatis et presentibiis aece- 
dendo, Reambulet eandem per snas veras metas, et an- 
tiquas, nouas inter veteres in locis necessarijs erigendo, 
Reambiüatamque et ab alionun luribus possessionarijs 
metaliter separatam et distinctam relinquat et remittat 
eandem eidem Capitulo Im-e sibi incumbente perpetuo 
possidendam si non fuerit contradictmn. Contradictores 
verő si qiii fuerint eiioeet eosdem contra annotatiim Cci- 
pitulmn nostram pcrsonalem in preseneiam ad terminum 
eompetentem, Racionem eontradiccionis ipsormn redditu- 
ros, Et post hoc hiiiusmodi possessionis Reambulacionis 
et metarmn ereeeionis seriem, cimi eursibus metarum 
inibi erigendarmn, Contradictormnque et euocatorum, si 
qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui pre- 
misse reambiüacioni et metarum ereceioni intererunt no- 
minibus, terminoque assignato eidem nostre personali 
preseneie fideliter rescribatis Datmn Tirnauie in festő 
Scolastice virginis Anno Domini Millesimo Quadringen- 
tesimo Sexagesimo septimo Regni nostri Anno Nono, 
Coronaeionis verő tercio. Nos itaque mandatis preíati Do- 
mini nostri Regis prout tenemur, in onmibus semper 
obedire cupientes, vna cum i)rofato Tohanne de Eleplianth 
homine Regio nostrum hominem videlicet Religiosum fra- 
trem Anthonium Gardon, vnum ex nobis ad huiusmodi 
dicte possessionis metalem reambulaeionom, metarumque 
ereccionem nostro pro testimonio transmisimus fidedi- 
gnura. Qui tandem exinde ad nos reuersi, nobis vnifoi'- 
miter retulerunt hoc modo, Quod ipsi Regius et noster 
homines feria quarta proxima ante festum Beator. Tibur- 
cij et Valérián i ]\rart. nouissimc preteritum ad facies 
prescripte possessionis Zwlocz vocate, vicinis et comme- 
taneis eiusdem vniuersis videlicet Venerabili1)us et Reli- 419 

giosis viris Nicolao de Zobor ct Anclnea de Lwdaii Áb- 
batibiis, Egi'ogijs Petro Forgacz de Gymes, altero Petro 
de Lwdan, Andrea de Elephanth, Ladislao et Emerico 
de Zerdaliel, Nicolao de Egiiazas Apou Stephano Czwk- 
las ac abjs quam loluribus inibi legittime conuocatis et 
presentibus accedendo, eandem per suas veras et anti- 
quas mctas, nouas inter veteres in locis necessarijs eri- 

gendo rcambiűassent primo incipientes in pla- 

nicic penes viam quandam prope qiiendam Riuulum pene 
ad vnius lapidis ictiim, que vidolicet via veniret de villa 
Apón inter uillam predietam Zwloez et Castriim Apón 
duas metas terreas denuo erexissent, et ab illa prima 
méta vlterius eundo per eandem viam processissent ad 
contcrminum vincarum et porvenissent ad biviimi et sta- 
tim penes eandem viam similiter duas metas terreas de- 
nuo erexissent, deinde versus plagam orientalem tenden- 
tes, supra in medio earundem vinearmn per bonum spá- 
cium eimdo consimiliter due essent mete terree denuo 
erecte, abhinc semper directc penes vnum permissorium 

ad dictam villám Zwloez pertinontem venissent ad 

— — magnum lapidem — idem lapis pro signo tenetur 
metali, Hxinde verő vlterius procedentes versus alterum 
permissorium venissent ad vnam viam egrcdientem de 
predicta villa Zwloez, vbi non in magna distancia per- 
uenisscnt seu attigissent ad aliud bivium ibi duas consi- 
militer metas terreas denuo erexissent, Inde procedentes 
per quandam Semitam perucnissent ad viam Weruth ap- 
pellatam et per eandem viam Wx^rwth venissent ad fen- 
tem Zenkutli nominatum, qui fons habctur seu tenetur 
pro signo metali. Exinde verő per eandem viam Wer- 
wth non longe declinando per siluam versus Dwbnicze 
similiter due forent mete terree denuo erecte. Exinde 
autcm descendentes venissent infra ad iam fatam vallem 
Dwbnicze, que vallis pro signo tenetur metali, ct inde 
mete a dicto Casti-o Apón cum prescripta possessioue 
aunotati Caj)itiili Zwloez separentur. Qua per suas veras 
et aniiquas metas r('aiul)ula1a, detuioqiie iu locis neces- 
sarijs erectas (igy) et ab alioriiin iiirihiis possessiouarijs 420 

ipsam possessionem Zwlocz metaliter separatam et distin- 
ctam ipsi Reg'ic Maiestatis et noster homines rcliiiquis- 
sent et commisissent eaiidem eidem Capitulo Nitriensi 
lure sibi incumbente perpetuo possidendam, niűlo peni- 
tiis contradictore inibi apparente, diebus legittimis a re- 
gno statutis ibidem permanendo, lege et consuetudine 
eiiisdem approbata et requirente (igy) In cuius rei me- 
móriám perpetuamqiie íirmitatem presentes literas no- 
stras priuilegiales, pendentis et autentici Sigilli nostri 
mimimine roboratas ipsi Capitulo Nitriensi, suadente 
iiisticia communi duximiis concedendas. Datimi Tricesimo 
die diei Reambiűacionis et Ereccionis metarmn prescri- 
ptarimi. Anno Domini suprascripto. 

Eredeti, vizfoltos és pecsét nélküli hártya a káptalan magán 
levéltárában. F. V. n. 9. hátán ily egykorú felirattal : Reambulacio 
motarinn Zwlocz cuni Castro Apón. 23. ]4G8. Aiirü 18-án I. Mátyás Idrály a nyltrai eyyház tulaj- 
donához tartozó Dohras trencsénmeyyei falu határjárási bizony- 
ság -levelét átírja és megerősíti. 

Matliias ete. Ad vniuorsorum noticiam hamm serié 
uolumus periienire Quod fidelis noster Reuerendissimus 
in Christo páter dominus lohannes Arcliiepus Eeelesic 
8ti'igoniensis et Apostoliee Sedis legátus natus ac Rcgni 
nostri Himgarie primas Summus et Secretarius Cancel- 
larius noster, nostrum veniendo in conspectmn Exliibuit 
nobis quasdam litteras Serenissimi condam domini Lo- 
douici Rogis Hungarie predecessoris nostri Anno domini 
Millesimo tricentesimo octuagesimo, vndecimo kalen. rnen- 
sis Április Regni sui anno tricesimo nono datas. Teno- 
rom quarumdam litterarum Conuentus bti Ipoliti mart. 
de Zoborio super reambulacione et ereccione metarum 
possessionis Ecclcsie et Episcopatns Nitriensis Dobras 
voeate in Comitatu Trineliinien. existentis modo infra- 421 

seripto facta, sexto die diei dominice proxime post fe- 
stum sanctoriim Petri et Piiidi Apostolonim In anno do- 
mini Millesimo tricentesimo septuagesimo nono preteri- 
tum datarum, coníirmatiue in se continenciiim Qiie qui- 
dem littere ex se euidentibus indiciis constiterunt nobis 
sub dupplici autentico Sigillo ipsius domini Lodovic-i re- 
gis confecte fnisse, Sed ut nobis declaratiini est, cum 
nuper propter eam culpam domini Tliome de Debrenthe 
eiiisdem Ecclesie Nitricnsis epi, quod idem latronibus 
Bohemis qui tunc prope Nitriam Castellmn obsidentes 
hoc Regniim nostrum igne et gladio vastabant, soeieta- 
tem tenuerit, per vnum ex eapitaneis nostris ab eodem 
Episcopo Castrum Nitriense ablatum et aliquandiu per 
manus laicas conseruatum fuisset, Sigillum tam dietariim 
litterariim, quam aliorum priuilegiorum dicte ecclesie Ni- 
triensis, que eciam cum eisdem litteris in conspecto no- 
stro exhibite sünt per quosdam ex eisdem laicis, simul- 
cum cordula per quam Sigillum ipsum appensum erat 
detractum fuerat, Supplicando nostre Maiestati vt ne ex 
detraccione huiusmodi Sigilli, prefata ecclesia Nitriensis 
in suis luribus, que ad dictam possessionem liaberct suc- 
cessu temporum quidcunquc detrimenti susciperet, pre- 
sííriptas litteras ipsius condam domini Lodovici regis, ra- 
tas gratas et acceptas habendo, eai-undem sensus per ar- 
ticulos in nostrimi priuilcgium conscribi t'acerc, ac deinde 
rcambulacioncm et ereccioncm metarum super pretacta 
possessione Dobras factam, pro ipsa ecclesia Nitriensi et 
episcopis in ea pro tcmporc constitutis perpetuo valitu- 
ras confirmarc dignaremur, Quarmii (püdom lilterarum 
sensus talis est, Quod ipse Conucntus litteris j)i-(>ra1i do- 
mini Lodovici regis summo cum lionore reccplis, eius- 
denique mandatis obedii-e volentes, vnacum Nicohio íilio 
Andrec de Choby homine suo regio religiosum ftrom 
pctrum presbitcrum vnuin videlicet ex ipsis su]>or i'cam- 
bulacione et crcccione metarum dicte possessionis juvdi- 
ete ecclesie Nitriensis Dobras vocato in Coinilatu Trin- 
chiniensi existcntis pro testimonio duxissent destinandum. 
Qui dcmum ad ipsum Conucntum reucrsi eidem retulis- 422 sent, Quod ipsi clie dominica proxima post prodictum 
festum sanctonim Petri et Pauli Apostolor. in Anno do- 
mini supradicto videlicet ]Millesimo tricentesimo scptua- 
gesimo nono preteritiim ad faciem predicte possessionis 
Dobras vicinis et commetaneis eiusdem vniuersis inibi 
legitimé eoniiocatis, et eisdem ac signanter condam ma- 
gistro Stephano dicto Zambow Castellano Trinchiniensi 
oífieiale de Babach presentibus accedendo, reambiüassent 
ipsam per veras suas metas et antiquas. Nouas iuxta 
vetcres erigendo, reambulassent et ab aliorum possessio- 
naríis Iiiribus metaliter distinctam et separatam prefato 
condam dominó epo et ecelesie sue Nitriensi eiusque 
luribus que in qiiibusdam posscssionibus Babach predi- 
cta et Babachlehotlía dictus dominiis Epus et Ecclesia 
sua Nitriensis lus hab ere censebantnr rehquisscnt per- 
petuo possidendam, nullo contradictore apparente. Mete 
autem qiiibus ipsa possessio Dobras ab ahormn luribus 
distingueretm" declarate fuerunt hoc modo, Ita videhcet 
quod prima méta inciperetur a plaga meridionah a via 
per quam itur de Bazna vsque villám Moíjchet, in qua 
esset ecclesia in honore beaté Virginis sita et iuxta quem- 
dam riuuliun Hoztonich vocatum, inter quasdam salices 
duas metas terreas antiquas renouassent, quarum vna a 
parte Septemtrionali possessionem ipsius domini Epi Do- 
bras a parte autem meridionah predicte (igy) possessio- 
nem Babach separaret. Deinde per eandem viam ad pla- 
gam orientalem per bonum spácium pergendo penes 
ipsam viam, duas metas veteres vnam in circuitu arbo- 
ris Teulgfa et aliam iuxta eandem inter predictas pos- 
sessiones dobras et babach protunc separantes renouare 
fecissent, ab hinc per eandem viam reflecteretur ad pla- 
gam septemtrionalem per vnum monticulum Berch di- 
ctum cm'rendo ad ictum vnius sagitte penes ipsam viam, 
a parte Orientis metam terream denuo erexissent. lllic 
per eandem viam ac eandem plagam per modicum spá- 
cium pergendo pcrucnircnt ad metam terream antiquam 
iuxta ipsam viam a parte orientis sitam et renouatam 
ibique rehnquendo ipsam viam per aliam viam ad pia- 423 gam oi'ientalem eiindo penes aliam viam antiquam iiixta 
quasdam torras arabilos in cii'ciiitu cuiusdam arboris Te- 
ulgfa metam terream erexissent, abhinc per eandem viam 
ad eandem partém orientalem pergendo, descenderet ad 
vnam vallom, vbi penes viam magnam per qiiam itur de 
predicta Babac-h vcrsus montem Bosa appellatmn, et 
perueniret ad metam terream antiquam, in circuitu ar- 
boris pomi sitam, denuo renouatam. Demiim per ipsam 
viam pcrgcndü, cliuerterctiu- ad plagam septemtrionalem, 
et per modicum spácium currendo perueniret ad metam 
terream nouiter ercctam, Illic per eandem viam ad ean- 
dem plagam ad iacturam (igy) vnius lapidis cundo penes 
ipsam a parte orientis perueniret ad metam terream de- 
nuo ereetam, abhine ad eandem plagam per ipsam viam 
per bonum spácium eundo perueniret ad trés arbores 
piri penes ipsam viam sitas, quas pro metis reliquissent, 
iuxta quas metam terream antiquam reperiendo renouas- 
sent. Deinde per eandem plagam per ipsam viam versus 
predictum montem Bosa per magnum spácium pergondo 
venissenl ad metam lapideam antiquam, foramen in me- 
dio habeulem, quem quidcm lapidem in qui])iisdam vir- 
gultis iuxta viam antiquam repei'tuni, emu mi^la terrea 
denuo cooperire fecissent, Iliic reíiectendo ad partém oc- 
cidenlalem per viam magnam per quam itur ad paguni 
Argtliena vocatum curi-endo per magnum spácium per- 
ueniret ad metam terream iuxta eandem viam a parte 
pi-edicti montis Bosc in cii'cuitu cuiusdam arboris The- 
ulgfa nouiter ereetam, Abhinc per ipsam viam ad ean- 
dem plagam pergend(j venirct ad metam terream anti- 
quam sub arbore quercu sitam denouo renouatam. Illic 
per ipsam viam versus predictum montem Bőse reíiectendo 
peruenisset ad trés arbores piri, pro metis antiquis olim 
assignatas, penes quas a parte predicli nionlis iíose me- 
tam terream deiuio erexissent, Illic per ipsam viam ad 
eandem partém occidcntalem eundo pvv boiunu spácium 
])enes ipsam viam a i)arte meniorali nionlis Uose metam 
terream erexissent. Illic per eandem viam eundo perue- 
nissent ad trés arbores qucrci vbi penes eandem viam a 424 

parte possessionis Dobras domini episcopi annotati mé- 
tám terream erexissent. Abhinc per ipsam viam descen- 
derent ad qiiendam riiiiüum Arezthena vocatum, penes 
quem a parte predicti montis Bőse metam terream erigi 
feeissent, Inde per ipsimi riműimi transiret supra ipsiim 
montem Bőse directe separaret predictam possessionem 
Dobras nmic a possessione Bobath separando etiam in 
montibus in siluis in arboribus et terris arabilibiis ac 
pratis, Trezthene vocatis, eimi ecclesia sancti pauli in 
latere ipsiiis montis Bőse sita et constructa, coneludendo 
Dobras possessioni prenotate transeimdo illie predictum 
montem Bőse versns Myssyn, Deinde transirent ipse 
mete per verticem ipsius montis Bőse, tendendo a parte 
orientis versus oecidentem vsque ad decisionem ipsius 
montis ad quendam riműum vulgariter Thornapatlia(ka) 
voeatimi, qiii fluvius seu rivulus in fine ipsius montis 
modicum ascendendo circumdaret lóca sedilia et terras 
Branisteleke \iilgariter vocatas, que eciam térre ecclesie 
Nitriensi liabere (ig}^ dinoseerentur, qui quidem rivulus 
in circmndacione sua ipsius térre verteret se diiiidendo 
ipsum Branisteleke a terris Lachnou prope vnnm pontem 
qui est super vnmn riuulum montanum seu fluuium, et 
deinde transeundo ipsum pontem veniret usque vnum 
fontem, qui manat de sub monte quodam Castri Harnald 
coneludendo aquas calidas, et deinde ascenderet a parte 
occidentis dicti montis, et dum ascenderet inde supra in 
Cacumen aliorum monciura, ipse mete inciperent tendere 
contra meridiem diuidendo terras Ecclesie Nitricnsis a 
terris et a pratis Abbatis de Scala, por quorum vertices 
moncium eundo veniret usque viam per quam itur de 
Hrahouina seu de terris abbatis supradicti, et ibi in ipsa 
via esset quedam dostructura ipsius montis. Inde descen- 
dendo verteret se circa ipsum cacumen montis et sub 
eodem cacumine moncium veniret contra meridiem in 
modico ad caput vnius riuuli, per quem descenderet ver- 
sus orientem usque in fluuium Hoztomohnj^a sub monte, 
qui caderet sub quodam monte Castri Epi Nitriensis, et 
inde descendendo per ipsum fluuium Hoztonolinya sepa- 425 rando dietam possessionem Dobras domini Epi a terris 
Nobilium de gener(3 Dynk, tcrras scilieet Moyteli siipra- 
án-iiis ((3t iiide descondendo per) ipsum fiiuiium pcriie- 
niret ad priorcs duas metas, ibique leríni narentur. Nos 
igitiir attcndentes supplicacionom mcmoi'aü domini lo- 
hannis Arcliiepiscopi főre instam et admissiono dignam 
pretactas litteras ipsiiis condam domini Lodovici Ilegis, 
non abrasas, non eaneellatas, nee in aliqua siii parte 

suspectas, tamquam si earum Sií^illnm omnino 

— ■ — — de verbo ad verbnm presentibiis in- 

serti essent, ratas, gratas el aeceplas habendo, reambu- 
lacionem el ereeeionem melarum siiper prelacta posses- 
sione Dobras, modo premisso factas, et certa noslra 
sciencia et animo deliberato, ac de consilio Prelalorum 
et Baromim noslrormTi, pro predicta Ecclesia Nitriensi, 
et Episeopis in ea pro lempore eonstitulis perpelno iia- 
litu(ras eonfirmamus presentis s)cripti nostri pali-ocinio 
medianle, Decernenles vt propler detraccionem ])redicli 
Sigilli in detrimenlum Inrium ipsius eccicsie Nilriensis 
quicquam obici (= obiici) niillo niu|uain 1('iiq)()i"e possil, 
Quin immo vohmius et auctorila1(» i-ogia decei-nimus, vl 
presens priuilegium in ludicio et in omni loeo einsdem 
firmitatis sit cniiis fieri debcníl, si prclaete littere eiim 
eanmi (integro Sigillo Nobis) presentate et ])(M' nos con- 
firmale essenl, Sahiis Inribus alienis. In cuins rei me- 
moi'iam firnn"tatcmquo perpetuam, prcscntes litteras no- 
stras priuilegiales pendcntis et autcnlici diippbeis Sigilli 
nostri mnnimine i'oboralas superinde dnximns eonceden- 
das. Datuni j)er nianus Jienerendissimi In Chrislo patris 
domini Slepbani ecclesia(rum Colocensis et Bac]ii)ensis 
Arcliiepiscopi, Aulc nostre Snmnii ranccllarij, fidelis 
nostri dilecti. Anno domini Millesimo (^iiadringenlesinio 
Sexagcsimo octauo Qiiarto dccimo Kallcndas JVIaij l\egni 
nostri Anno Vndccimo, Coronacionis verő quiiito, \'(Mie- 
rabilibus in Chrislo Patribus dominis eisdem loiianne 
Strigoniensi et Slepliano Ooloccnsi Archiepiscopis, lo- 
hanne Warad(inen. et postiilato Agrien.) Nicolao Trans- 
siluanicn. Oswaldo Zágrábion. lohanne Qiiinqueecclesien. 426 Alberto Wesprimien. Demetrio laurien. Vincencio Wa- 
cien. lohanne Clianaclion, prcfato Thoina Nitricn. Bene- 
dicto electo ct eunfirmato Bosnen. Vrbano Sirmieii. Ni- 
colao Thininien. Segnieii. sede vacante, et altero Nicolao 
Modj'ussien. eeclGsiariim Episcopis Ect-lcsias Dei felitiiter 
gubernantibus, Iteni Magniíicis Michaele Orzag de Gwth 
Regni nostri Hiingarie predicti Palatino, lohanne Pan- 
gracz de Dengeleg et Nicolao Chwpor de IVIonozlo Way- 
uodis Transsiluanis, Comitc Ladislao de Palocz ludice 
Ciirie nostre, lohanne Twz de Laak Regni nostri Scla- 
uonie et Nicolao de Wylak Machouien. Banis, Honoribus 
Banatuum Dalmacie et Croaeie Regnorum nostrorum nec 
non Zewrinien. vacantibns, lohanne de Rozgon Thauer- 
nicoruni, prcfato lohanne Twz de Laac et Friderico Lam- 
berger lanitorum, Bartholomeo filio Drag de Belthek 
liincernarum, Nicolao de Hedrehwara Dapit'erorum Ma- 
thyws (igy) de Maroth et Stephano de Peren Agazonnm 
nostrornni regaluim Magistris, Nicolao de Alsolyndwa 
Comite Posonien. Aliisqne compluribns regni nostri Co- 
mitatiis tenentibus et Honores. 

Eredeti hártya, a vöríis-lekete zsinórról í'üggö i)e(;sét j-oncsai- 
val a iiyilrai líápt. magán levéltárában. Fasc. VIII. n. 4. — A szá- 
mos víz- és rozsda-lblt miatt olvasliatlau szókat zárjel közíitt, az 
137Í). évi eredeti, szintén hel^'eukint nehezen olvasható okiratból, 
melyről a pecsét lemetszetett, ])ótültam. 24. 1471. október 26. I. Mátyás király a nyitrai káptalant a tö- 
rökök és lengyelek ellen zsoldos katonák küldetésétől felmenti. 

Mathias Dei Gi'acia Rex Hnngarie, Bohemic etc. 
Fidelibus nostris Vniuersis et singulis Capitaneis gen- 
cimn nostrarum necnon Bellidiictoi-ibus, SoUicilatoribus 
et Executoi'ibus Exercituuni nosti'orum contra Tvu'cos et 
Polonos indictornni. ltom Comilibus vei Vicecomitibiis et 
ludlium quorumcunque Coniitatuum Regni nostri présen- I 427 tes visuris. Salutem et gráciám. Quia Nos ad siipplica- 
cioncm fidelis nostri Reuerondissimi in Clirislu patris 
domini loliannis Arcliiopi ecclesie Strigoniensis Pi'iinatis 
Himgarie ct Apostolice Sedis Legati nati, Summi ct Se- 
crctai'ii Cancellarii nostri nostrc propterea poiTectam Ma- 
icstati, Illos equites armatos quos fidelcs nostri Capitu- 
liim ecclcsie Nitriensis ad Exercitum gencralem c-ontra 
dictos Turcos et Polonos indictiim, iuxta disposieionem 
Prelatonim et Baronum Rogni nostri dare debcbant eis- 
dem relaxanimus. Ideo fidolitati Vcstrae cuiuslibot vc- 
struni íirmiter mandamus, quatcnus receptis presentibus 
prefatum Capituliim occlesie Nitriensis pro non trans- 
missione ipsorum eqnitum armatorimi in personis, pos- 
sessionibus, porcionibus ct Inribus possessionarijs nec 
non rebus et bonis snis impcdire et dampnificare non 
presumatis. Presentibus perlectis exliibenti restitiitis. Dá- 
tum Bude in Festő beati Demetrij Mart. Anno líomini 
]\[illesimo (iuadragintesirao Septuagcsimo Primo. Regiii 
nostri Anno Quartodeeimo Coronationis verő octauo. ( L. S.) 

Eredetije pajiirou irva, a káptalan Jiuigán levélt. F. ii. 25. há- 
tán következő jegyzettel : Rmus Dnus loan. Arehioj)|)US Strigon. 
ohtinuit ajiud Invictissimum Principcni Dninn Matliiaiu Ijiiniiinita- 
tem Nitriensi Caplo, ne mittant instar alioi-uni l>an)niiiii v\ diionini 
niilitcs sti])endiarios in exjieditioncui eontra Turcani et l'nloiios 
suscipicndam. 

1474. jul. 22. I. Máti/ás l'náli) <i ni/itrai kápfahtnudl: Szn- 

lócZj Molnosfalva és e(jych a lentjueleh álfal ditusztltoff hdij- 

séíjL'it hat éü tartamává minden adózástól, felmenti. 

Commissio |)i(i])i'iii dni lÁcgis. 

Nos Malhias dei grácia Ivox llimg:iri(>, líitliciuic ele. 
Memorie c-ommendaiuiis tenoré presciiciuin sigiiificanlcs 
quibus ex])edit viiiiuM'sis. ()\un\ nos liiin ad Iiiimillinie 
supplieacionis iiistaiiciain íideliniu iiosIi-oimuu hoiiorabi- 428 

lium dominorum de Capitulo ecdesie Nittriensis per eos 
pro parte vniuei-soriim popiilorum et lobagionum eonin- 
dem in possessionibiis Zwlocz ct Molnosfalwa, iicenon 
porcionibiis possessionariis, in possessionibiis Pogran et 
lardan, necnon subwrlno Ciuitatis Nittriensis, in Nittri- 
ensi, ac KTstbapolchan, Malyonvan ac in prcdijs Haro 
et Puzthamalos in Barsiensi, ct in porcione prediali 
Wsed in Hontliensi Comitatibns existontibus commo- 
rancium nostre propterea porrectam maiestati, Tnm ra- 
cione temporum, inopie et paupertatis eorundem, in c[uas- 
ipsi preteritis non din tcmporibns per polonos, qui hoc 
Regnnm nostrum Himgarie hostiliter intrauerant, et eciam 
per sepissimos desc-ensus genciimi nostrariun exereitan- 
cium inciderant, Eosdem vniuersos et singiüos populos 
et lobagiones eorimdem in prescriptis possessionibus et 
porción ibiis possessionariis commorantes, presentes et 
fiituros, a solucione qiiai'umlibet Taxarum, seu contribu- 
eionum nostrarum extraordinariarum, infra spacia Sex 
Annorum integronmi, a die datarum preseneium pro sese 
inckisiue eomputandorum dnximus graciose eximendos, 
exonerandos et sup^^ortandos, ijmmo eximimus, exone- 
ramus et supportamus prcsenc-iiun per vigorem. Quocirca 
Yobis íidelibus nostris Dieatoribus et exactoribiis qua- 
rumlibet Taxariun seu contribucioniun nostrarum extra- 
ordinariarum in prescriptis Comitatibus Nittriensi, Barsi- 
ensi et Hontliensi in futurimi constituendis liarum serié 
firmiter precipientes mandamus, Aliud omnino habere 
nolentes, quatenus a modo in posterum, prefatos vniuer- 
sos et singTŰos populos et lobagiones annotati Capituli 
vbiuis in prescriptis possessionibus et porcionibus pos- 
sessionariis commorantes ad sollucionem alieuius taxae 
seu contribucionis extraordinarie infra spacia prescripto- 
rimi Sex Annoriun integrorum artari (igy) et compellerc, 
aut ipsos racione non solucionis huiusmodi contribucionis 
vei taxe extraordinarie in personis vei rebus, aut bonis 
eorum quibusuis impcdirc, turbare molestare aut quouis 
modo damnificare nuspiam et nequaquam presumatis, 
nec sitis ausi modo aliquali, gracie nostre sub obtcntu, 429 

presentibiis perlectis, Aniilari Sigillo nostro coiisignatis 
exhibenti restitutis. Dátum Nittrie predicte in fosto bcate 
Marié Magdalén e Anno Domini Millesimo quadringente- 
simo septuagesimo quarto Rognorimi nostrorum Anno 
Hungarie etc decimo septimo, Bohemie verő sexto. (L. S.) 

Papíron irott eredetije, a pecsét nyomaival a káptalan magán 
levélt, u. o. 26. 

1476. jun. 16. Ország Mihály nádor a nyitrai káptalannak 
Berencs, Nagyfalu, Újfalu, Árkos és Lüky nyitramegyei fal- 
vakat örök mise-alapitványid adományozza. 

Nos Michael Orzag de Gwth Regni Hungarie Pa- 
tinus et ludex Comanorum, Memorie commendamus te- 
noré prescneiiuTi significantes quibus cxpedit Viiiuersis, 
Quod nos Vna cum Magnifico Ladislao Orzag Filio no- 
stro coram nobis personaliter constituto, onera et queli- 
bet grauamina Egregij Laurentij similiter Orzag Fratris 
nostri ac vniuersorum Hercdum et Successorum nostro- 
rum vtriusque sexus in subscriptis super nos assump men- 
tes, niutuo et parili voto, digestaque ae matúra delibe- 
racione superinde prehabita fatemur in liune modum : 
Quod Nos volentes Eeclesiam Beatorum Zorardi et Be- 
nedicti MM. in Castro Nitriensi fundatam, quotidianis 
Divinis obsequijs phu'iíicare et ampliare, Cum Honorál)!!! 
Capitulo j)rodic1e Ecclesie Nitrieusis inslitiiiuuis : ul pro 
sakite Parentum et Fralnim, nec* non refrigerio aiiimc 
nostre, ac Magnif. Dnc Anne Jakuz de Kruslal i'alati- 
nisse, Conthoralis nostrc, vniuersorumque Hi'rediim et 
Successorum nostrorum perpctuis tcmporibus in Altari 
prescriptorum beator. Zorardi et Benedicti Mari. iii dicla 
Ecclesia Nitriensi construeto singulis diebus Dominic-is 
Ssme Trinitatis, Feriis secundis Díífunctorum, Tertijs sete 
Katharine ciun Collecta pro peccatis, (,)iuirtis sti Nicolai 
similiter cum Collecta Omn. Sandonim ; (^)iiiii1is Cor^jo- 430 

ris Clii'isti ; Sextis Passionis Domini et diebiis Babíithi 
Bme Vii'ginis Marié cum Collecta scti Mieliaolis Arcliaii- 
geli Missé per ipsiim Capituliun soUennizentur et per- 
agantur. Prescriptisque diebiis singiilis pro defunctis Ve- 
spere Defímctorimi, et in cimetis Vigilijs dierum Sanctiss. 
Vii'ginis Marié per ipsiim Capitiűiim, aut homines per 
idem ad id dcpiitatos vniun psalterium decantentiir et 
perfieiaiitur. Pro quorimi Diuinoriim obsequiorum, sine 
intermissione agendorum et continuandoriim in perpe- 
tmimque durandorum totales Possessiones nostras Be- 
rench, Naglifalw, ^Vyfalu, Árkos et Lwky vocatas, 
onuiino in Comitatu Nitriensi existentes, ciim omnibus 
ipsariim pertinencijs, Terris scilicet arabilibus ciűtis et 
inciűtis, agris, pratis, pasctiiis, siliiis, prunetis, nemoribns, 
saltibiis, piscinis, aquis, aquanmique decursibiis, Molen- 
dinis et molendinoriim locis, Montibus, VaUibiis, Vineis, 
Vinearumqne promontorijs et generaliter quibuslibet Vti- 
litatum integritatibus, quouis nominis vocabido voeitatis, 
sub veris et legitiinis metis et limitibus dictariim Pos- 
sessionum, et easdem de lure et ab antiquo spectantibus 
et pertinere debentibus, Iiire perpetuo ac in seini)iternnm 
irrevocabiliter prefato Capitulo Nitriensi damus, appro- 
priamiis et ascribimus. Nulluni ius, nullamve luris seu 
dominij proprietatem in eisdem Xobis, ant Heredibus et 
posteritatibus nostris resernando, Sed omne Ius et do- 
minij pi'oprietatem omnem, quod et quani in eisdem lia- 
buissemus, aut in futurum báltere speraremus, in prefa- 
tum Capitulum transtulimus. Exceptis dun taxát illis 
Articiüis et elausulis in literis obligatorijs eiusdem Ca- 
pituli expressis. In cuius rei memóriám, firmitatemque 
perpetuam, j^resentes literas nostras priuilegiales, pen- 
dentis et autentic-i Sigilli nostri muuimine roboratas 
Eidem Capitulo duximus eonccdendas. Dátum in Castro 
nostro Surán die Dominico proximo ante Festum Deeem 
Millia M. M. Anno Domini Millesimo Quatb-iugentesimo 
Septuagesimo Sexto. 

Erodoti vizfoltos és mogvisolt liárlya, függő pecséttel a káji- 
talan maoáu levéltárában. F. 1. u. 3. 431 27. 

1477. január 11. Az eazferf/oiiii láptnhin a nijifrai lájiffihm 
hizoni/^ág-h'velét Orszá(j Mihály nádor mise-ahqnfvánijárót 

átirja. 

Nos Capituliim Ecclcsie Strigoniensis. Memorie com- 
mendamiis tenoré presenciiim sigiiificantes quibiis expe- 
clit Vniuersis, Quod Honorabiles dominiis Stephanus 
Archidiaconus TrincMniensis et magr. Gregoriiis de Kom- 
yatliy Canonici Ecclesie Nitriensis nostram porsoiialiter 
venientes in presenciam, in ipsorum ac ceterorum Cano- 
nicíorum et Capitnli einsdem eeclesie Nitriensis [)ersonis, 
exhibnerunt et presentarinit nobis quasdam lileras didi 
Capitnli eeclesie Nitrien. in perganieno snb pendcnti si- 
gillo einsdem Capitnli prinilegialiter confeetas et (unana- 
tas tenoris snbseqnentis, petentes nos debita cnm in- 
stancia Vt easdem literas de vcrbo ad verbnm nostris 
literis similiter prinilegialibus inseii ac transscribi et 
transsnmmi facere ipsisque dare dignaremnr, Inris dicti 
C-apitidi eeclesie Nitrien. vberiorem ad cantelani, quai-iun 
quidem literarnra tenor seqnitnr et est talis : Nos Capi- 
tnlnm eeclesie Nitriensis Memorie connnendamus tenoré 
presencinm significantes qnibiis expedil Viiiiici-sis, (^)ii()d 
qnia Magnifici Doiiiitii Michael Orzag de (íwlli, IIcliiií 
Hnngarie Palatiiuis et ludex Comanorum ac Ladislaiis 
filins einsdem, oneribns Laurencij siniih'ter Oi-zag l'ratris 
ac aliorum Vninersornm consanguineoi-nm et íVatrnm 
snornm in se assnmj^tis, totales possessiones eornm Be- 
rencz Naghí'alw Wyí'aiw Aikos et T^wky vocatas, omnino 
in Comitatn Nitriensi exisüíntes, ciim cnnctis ii)sarnm 

Vtilitatibns et pertinencijs vigore literarnm siiarnin 

palalinalium exinde cont'ectarnm pro saliite el reífrigerio) 
animarum snai'iim el parentiim eornm snl) cerlis módis 
condicioiiibiis el ai'liciilis lileris íii cisdcm spcciíicatis 
(■aj)i1ulo eeclesie Nitriensis prcdidc in |iei'pe1iiuiu cdii- 
tnlissent, pro eo nos lani noslio qiiam eciam oimiiiio 4B2 

omnium successorum futnrorum Ciinonicorum diete eecle- 
sie iiominibus ot in pcM'sonis perpetuis tempoi'ibus sem- 
per in altari beatornm Zoerardi et Benedicti mart. in 
difta ecclesia Nitricn. constrncto, singulis diebus Domi- 
nieis sancte Trinitatis, ferijs secimdis defímctorum, Ter- 
elj s sancte Katharine cum collecta pro peccatis, Qnartis 
saucti Nicolai simibter cimi collecta omnium sanctormn, 
Qiüntis Corporis Xti, Sextis passionis Domini et diebus 
Sabbat. Beatissime Virginis Marié ciun Collecta saricti 
Michaelis Archangeli Missas per nos et nostros succes- 
sores Canonicos ipsius ecclesie Nitrien. pro salute et re- 
frigerio animarmii prefatormn Magnificorum Dominorum 
Michaelis Palatini et Ladislai íilij eiusdem, ac eorundem 
progenitormii videlicet et successorum suorum, Notantcr 
Magnifice Domine Anne lakoz de Kwssal conthoralis 
ipsius domini palatini perpetue ac in sempiternum solem- 
pnizando celebrare et sine intermissione semper tempo- 
ribus futuris peragere assumpsimus et promisimus, jTnmo 
assumpmimus et promittimus presenciimi per vigorem. 

Vinculo et condicione talibus in specie : quodsi tem- 

poribus — nos aut nostri successores Canonici di- 
ete ecclesie Nitrien. pretitulatas missas prout pretactum 
est et quemadmodimi in pretactis literis dicti domini pa- 
latini lacius contincntur, simuleum alijs predictis diuinis 
offieijs ct psaltcriorum decantacionibus, prouti in eisdem 
literis dicti domini Michaelis palatini continentur modo 
ct ordinc siiis prenotatis celebrare neghgeremus, quod 
absit aut nostri Successores Canonici neghgerent, et Id 
vcridicis testimonijs Capituli Ecclesie Strigoniensis Aut 
Conuentus ecclesie sancti Benedicti de luxta Gron com- 
probaretur, Extunc ijdem Domini Michael palatinus et 
Ladislaus filius eiusdem, vei eiusdem Heredes posteri- 
tates et successores prescriptas possessioncs, per cos 
nobis et dicto Capitulo prctacto modo prcmisso donatas 
et coilatas a nobis ct dicto Capitulo, aut nostris succes- 
soribus Canonicis eiusdem ecclesie aufferre et pro se 
i]isis accipere hbere possint et valeant, conti'adiccione et 
renitencia nostra et nosliiuiini successorimi Canonicorum non obstante, clemptis tamen casibus huiusmodi celebra- 
cionis pretitiilatarum missarum et alionmi diiiinorum 
officioriini preclictorum invito impedire contingentibus, 
quem si quoquo modo eiienire contigerit, et celebracio- 
nem missarimi et alioriim diuinorum officionim predicto- 
nmi non ex nostra negiigencia sed ipsis casibus fortuitis 
impedientibus per aliqua parua tempóra cessauerint, per 
hoc predictas possessiones nobis per ipsum Dominum. 
Michaelem palatiniim et íiliiim eiusdem preuia racione 
datas et donatas earundemque Dominiiun amniittaraus 
( igv) Sed per hoc vti prius est sempiterniim possideamus, 
transactisque huiusmodi impedimentis statim et e con- 
uerso easdem missas et aha diuina officia mcessanter 
continiiare et suo ordine in scmpiternmn peragere de- 
beamus et teneamur. Ad que omnia premissa et queuis 
premissorum singula nos et nostros sucecssores Cano- 
nicos dicte ecclesie Nitrien. futuros si)onte obhgauimus, 
ymmo obhgamus effcctum Harum hterarum nostrarum 
vigorc et testimonio mediante. Dátum feria secunda pro- 
xima post íestum Bcati paidi primi Heremithe Anno 
r)()niini Millcsimo (vHiadringentesimo septuagesimo sep- 
timo. Nos igitur lustis et raeionabiUbus peticionibus prefa- 
toium Domini Stephani Archidiaconi et magri Gregorij 
í'auonibiliter iuclinati prescriptas hteras dicti Capituh 
E(;clesie Mti-ioiisis, non abrasas non cancellatas nec in 
ahqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vicio et 
suspicione carcntes, nil addcndo, nilqnc imminuendo de 
verbo ad verbum presentibus literis nostris pi'iuilegiah'- 
bus, pendentis et autentici sigilli nostri appensione con- 
signatis inseri ac transcribi et transsummi facientcs, pre- 
f'atis dominó Stc^phano .Vrclhdiacoiio et magro Gregorio 
hu'is prenotati Capituh ecclesie Nitriensis vbcriorem ad 
cautelam duximus conccdendas. Dátum feria sexta pro- 
xima ante festum Beaté Priscc Virg. Anno Domini Mil- 
lesimo í|uadi-iiigentesimo septuagesimo septlmo. 

Ei'cdoti mc<;"viscll liáilva jiocsrl lu'lkiil a )iyit,iai káptalan ma- 
gán levélt. F. I. n. 15. 

28 484 28. 

1477. Az esztergomi kápfalan jelentig ^>ogy a tiijifrai kápta- 
lant Berencs, Naytjfalu, ijfalu és Árkos birfokáha beigtatfa. 

OMnibus Xti fidclibus presentibus et í'uturis, pre- 
senciiun noticiam habitiu'is Capitiilum Ecclesie Strigo- 
niensis. Salutem in sahitis largitore. Ad vniuersorimi 
noticiam liarum serié volumus peruenire. Quod nos lit- 
teras Introduetorias et Statutorias Magnifici domini Mi- 
chaelis Orzagh de Gwth Regni Himgarie Palatini et 
ludicis Cumanormn nobis directas Amicabiliter recepinnis 
in hec Verba : Amicis suis reuerendis Capitulo ecclesie 
Strigoniensis !Micliael Orzagh de Gwth Regni Hungarie 
Palatínus et ludex Ciimanorum Amiciciam paratam cum 

Honore Q nos alias possessiones nostras Berench 

Nagífalw Vyfalw Ark^YS et Lwky vocatas oninino in 
Comitatii Nitriensi existentes. Honorabili ecclesie Nitriensi 
pro perpetuali celebracione missariim, et alioriun diui- 
norum officionim Vigore alianmi literarum nostrarum 
exinde confectarum perpetue contiűerimus Igitur velimus 
ipsum Capitulum per vestrum et nostrmn homines In 
doinininm earumdem legittime introduci facere Super 
quo Yestras Amicicias presentibus petimus diligenter 
qiiatenus vestriun mittatis hominem pro testimonio fide- 
dignmn, quo presente Albertus Forgach de G}^nes vei 
Nicolaus de Kyskeresken aut Sebastiauus Weres de II- 
mer sive Bartholomeus de Nag Sarló sin Andreas de 
Iwankafalwa seu Nicolaus Weres de Nag Emewkc alijs 
absentibus, homo noster Ad facies prescriptarmn posses- 
sionum Berench Nagfalw Wyfahv Arkws et Lwky vo- 
catariun vicinis et commctaneis earundem vniuersis inibi 
legittime conuocatis et presentibus accedendo Introducat 
memoratum Capitulum ecclesie Nitriensis in domiuium 
earundem, Statuatque easdem eidem cum cunstis vtilita- 
tibus earundem et pertinoncijs quibuslibet, premisso ti- 
tulo sibi incumbente perpetuo possidendas, si non íuerit 4^5 contradictum, Contraclietoros verő si qiii fuerint Euocet 
eosdein contra Annotatiim Capituliim eeelesie Nitriensis, 
nostram in presenciam ad terminiim competentem Ra- 
cionem contradictionis eomm reddituros. Et post hee 
hiűusmodi introduccionis et Statueionis seriem, ciun con- 
tradictoriim et euocatorum, si qiii fuerint vicinorumque 
et commetaneorum, qiii premisse Statutioni interenmt 
nominibus ac termino assignato vt fuerit expediens, no- 
bis Arnicabiliter rescribatis. Dátum Bude feria tercia 
proxima post festum Epiphaniarum Domini Anno eius- 
dem Millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo. 
Nos Itaque Amicabilibus peticionibus prefati domini Mi- 
nhaelis Orzagh regni Hungarie Palatini tamquam iustis 
inclinati vnum ex nobis videlicet honorabilem magistrimi 
lacobum de Kapohia socium et eoncanonicum nostrum 
vna cum predicto Bartholomeo de Nag Sarló homine 
eiusdem domini Palatini Ad premissam statutionem fa- 
ciendam nostro pro testimonio fidedignum duximus trans- 
mittendum. Qi tandem exinde ad nos reuersi, nobis con- 
sona voce retulerunt eo modo. Quomodo ipsi die dominico 
primo ante festum beator. Fabiani et Scbastiani Mart. pro- 
xime preteritum, ad facies prenominatarum possessionum, 
Berench Nagfalw Wyfalw et Arkws vocatarum omnino 
in Comitatu Nitricnsi existentium, vicinisque et comme- 
taneis carmudem vniuersis videlicet Mathia de Wngwar 
vice comite dicti Comitatus et Castellano Castri Nitrien- 
sis, Alberto Forgaeli de Gymes, lohanne Mothwz de 
Lazl\:ar, Sigismundo de Koros, lohanne Besse de Kis 
Man^ya, Gregorio de Kiskercsken, Paulo de Felse Zcwles, 
Petro de Hind, Nicolao de Kapolnas Zewles ludice No- 
bilium dicti Comitatus Nitriensis, Thoma Pekel de hvanka- 
fahva, lohanne literato de prefata Nag Sarló, Nicohio 
Zobonya altero Nicolao Weres de Nag Emcwkc Seba- 
stiano similiter Weres de Ilmer, Blasio Ernew de Ger- 
gelfalwa Nobilibus regalibus Item Dionisio de Newer, 
Nicolao Oczky et lacobo de Chcthon Nobilibus Archi- 
episcopalibus, necnon prouidis Ylrico ludií^e de Chctlicn, 
Laurencio Biczo ludice et A^ilentino Clioka de Kecr lo- 436 

bagionibus Archicpiscopalibus Aliisque qiiam pluribiis 
inibi legittime eonuocatis et presentibiis aecedentes Idem 
Bartholomeiis homo palatinalis dicto nostro testimonio 
presente Introdiixisset memoratum Capituliim ecclesie 
Nitriensis in dominiiün prescriptarum possessionum Be- 
rench Nagfahv Wyfalw et Arkws vocatariun, Statiiisset- 
que easdem eidem ciim cunctis ipsanun vtilitatibus et 
pertinencijs vniuersis prcmisso titiilo sibi ineumbente 
perpetuo possidendas Niillo penitus contradietorc nee ibi 
protunc in faciebus dictarum possessionum, neque expost 
coram nobis in Capitulo apparente. Congruis et legitti- 
mis diebiis ad id aptis et sufíicientibus ibidem perma- 
nendo. In ciiius rei memóriám íirmitatemque perpetiiam 
presentes literas nostras pendentis et autcntici sigilli 
nostri maioris munimine roboratas dicto Capitulo Ni- 
triensis ecclesie duximus concedendas. Dátum vicesimo 
secundo die diei Introduccionis et statucionis prenota- 
tarum Anno domini suprascripto. Yenerabilibus et Re- 
uerendis dnis Nicolao Ostliy de Azzonfalwa Preposito. 
Simoné Archiepo patracensi lectore, Georgio de Kalman- 
chehy Cantore, dignitate Custodis vacante, Item Am- 
brosio de Zaatlio, sancti Stephani protliomart. et Ste- 
phano sancti Tliome mart (igy) Prepositis Petro Garázda 
Nitriensi, Gregorio de Buda in decretis licenliato Bar- 
siensi, Ambrosio Gemeriensi et Petro Huntensi Acliidia- 
conis Alijsque fratribus et Canonicis in eadem ecclesia 
Deo iugiter et deuote famulantibus. 

Hártyán irt eredetije, vörös-feliér-zöld selj'em zsinórral, mely- 
ről a pecsét levált, a nyitrai káptalan magán levélt. F. X. 

29. 

1477. ápril 17-én. A nijifrai káptalan kis-tapolcsáni, nialo- 

nyáni, puszta-málasí és eösedi részbirtokait nemes Kis Tapol- 

csánt Gergelynek, Mátijásnak és Benedeknek eladja. 

Nos Capitulum Ecclesie Nitriensis, Momorie coni- 
mendamus. Quod nos totales porciones nostras posses- 437 

sionarias in possessionibus Kys Thapolchan, Nagh Ma- 
lon.yan, Pustlia Malas in Barsiensi ac Hewssed in 
Honthensi Comitatibus exisistentes, una cum Curijs no- 
bilitaribus in eisdem Possessionibus Kis Thapolchan et 
Nagh Malonyan habitis, per condara Bcncdictum de di- 
éta Kys Thapolchan per notam sue infidelitatis amissas, 
nobisquc per Exellentissimum condam Dominum Si- 
g'ismundum Imperatorem datas et donatas, cum omnibus 
A'tilitatibus earundem, terris scilicet arabihbus cultis et 
incultis, pratis, Siluis, ncmoribus, pascuis, Aquis fluuijs, 
])iscaturis Molendinis et Molendinorum locis, aliisque 
vtihtatibus, et pertinencijs, quouis nominis vocabulo vo- 
ciíatls quas nos hactcnus tcnuimus et possedimus, iuxta 
disposicionem Magnifici Domini Michaelis Orzag de Gwth 
Regni Hungarie Palatini et ludicis Comanorum, aliorum- 
que proborum et Nobilium virorum, Nobilibus Gregorio 
Aíathie et Benedicto filijs condam Clementis de Kys 
Thapolchan predicta pro Tercentis ílor. auri puri veri et 
iusti ponderis monete hungaricalis in perpetuum romisi- 
nuis et relaxauimus, ymo rcmittinnis et relaxauinuis tali 
modo, \'t duni et quaiido ijdein Gregorius Mathias et 
Bciiedictus pi-escri])tos Treceiilos ílor, auri, in (niil)us 
üobis totalem possessionem ipsorum Nagh Ahűonyan 
predictani vna cum Curia Nobilitari in eadem habita 1i- 
tu]o pignoris vigore ccrtaruni lilei-arum Palatiualiinn 
(^xinde confcctarum obligarunt, persoiuerint,, presentesque 
literas nostras ijdem in specie reportauerint, cxtunc nos 
])redictas litoi'as impignoraticias prcscrii)tos Trecentos 
hor. auri in se denotantes, cum alijs literis et literaUbus 
Inslruniontis sub r|uacuiu|iie torma verborum confectis, 
tani tini modo ractiim |)r('sci'i|)tiii'uiu i)orcionuni posses- 
sionai-ianuu Kys Tliiqxdcliiin, N:igh Malonyan Puszta 
Malas (^t Hewssed laiigeiilibus eisdem (íregorio Mathic 
et Benedicto rcddi et restittici-c Icikmiuiii' tcsliinoiiio pre- 
sencium mediante. Dátum feria (|iiiiila, proxiina post Do- 
minicam (^uasimodo Anno IJomiui Millcsinio Quadrin- 
gentesirao Septuagesimo Septimo. 

Másolat a iiyitrai kái)tahui niai^'áu Icvi'-lt. F. 25. 438 30. 

1479. A (jaran-melletti szent-henedeki konvent jelentése, hogy a 
nyitrai káptalant Liiky falu birtokába bevezette. 

Nos Conuentus Ecclesie Sancti Benedicti de luxta- 
gron Memorie commendamus tenoré presencium signi- 
ficantcs quibiis expedit Vniuersis Qiiod Nos Literas 
Magniíici domini ^Slichaelis Orzag de Gwth Rcgni Hun- 
garie Palatini et Iiidicis Comanorum Introductorias pa- 
riter et Statutorias nobis directas et amicabiliter loqentes 
honore quo decuit recepimus in hec verba Amicis siiis 
Rndis ConuentuL Ecclesie sancti Benedicti de luxtagron 
Michael Orzag de Gwth Regni Hungarie Palatínus et 
Index Comanorum, Amiciciam paratam cmn honore. Di- 
citur nobis in persona Honorabilis Capituh Ecclesie Ni- 
triensis Quomodo ipsi in domínium totals possessionis 
Lwky ac Molendini in facie eiusdem in fluuio Nitra de- 
currentc in Comittatu (igy) Nitriensi existcntis liabite 
ipsum omnis luris titulo concernentis legittime vellet 
introire, Super quo vestram Amiciciam prescntibus pe- 
timus diligenter, quatcnus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo presente Andreas de Dmer 
aut Sebastianus vei Michael veres dicti de eadcm sin 
Gregorius siue Anthonius de Kyskeresken scw Bcne- 
dictus Thwroczy de Nagkeresken Neue Stephanus de 
elekch alijs absentibus homo noster ad faelem dicte pos- 
sessionis Lwky consequenterqne dicti molendini, vicinis 
et commetaneis eiusdem vniuersis inibi legittime conuo- 
catis et presentibus Accedendo Introducat Memoratiun 
Capitulum in dominium eiusdem Statuatque eandem 
Idem eisdem, sünulcum cunctis eiusdem vtilitatibus et 
pertinencijs quibuslibet premisso lure ipsi incumbente 
perpetuo possidendendam si non fuerit contradictum Con- 
tradictores verő si qui fuerint euocet eosdem contra 
annotatum Capitulum nostram in presenciam ad ter- 
minum competentem Racionem contradiccionis eorum 439 reddituros Et post hec huiusmodi Introduccionis et Sta- 
tucionis seriem, ciim contradictorum et euocatoriun si 
qui fuerint vicinorumque et commetaneorum qiü pre- 
misse Statucioni intererunt noniinibiis terminoqiie assi- 
gnato iit fiierit expediens nobis Amicabiliter rescribatis. 
Datiim in Castro Chehthe feria quinta proxima post 
festum Natiuitatis Bte Marié Vgiiiis Anno Domini Mil- 
lesimo Qiiadringentesimo Septuagesimo Nono Nos itaque 
Amicabili petic-ioni ipsius Domini Michaelis Orzag Pala- 
tini vti tenemur in omnibus scmper gratmii prebentes 
consensmn, vnacum prefato Benedicto Thwroczi de Nag- 
kereslven liomine suo palatina] i in prescriptis literis siűs 
inter alios ex nomine specificato vnum ex nobis videlicet 
Rlgiosum fratrem Stephaniim nostri ordinis presbyterum 
socium nostrum coniientualem ad premissam possessio- 
nariam Statucionem faciendam nostro pro testimonio 
fidedignum duximiis destinandum Qui tandem exinde ad 
nos reuersi nobis vniformiter retulerunt hoc modo Quod 
ipsi feria quarta scilicet oetauo die festi bti Michaelis 
Archangeli proxime preterita ad faciem antefatc posses- 
sionis Lwky consequenterque dicti Molendini, vicinis et 
commetanois earimdcm vniucrsis piita Yenerabili ac 
Rlgioso fratre Andrea Abbate de Ludan Emerico Fekecz 
de Halap petw de pathwarniz Gregorio Zobonna de 
Emeke Sebastiano Micliaclc Weres dictis de Tlmer Ni- 
colao similiter Weres de Nagemeke Valentino de Kwlked 
Gregorio Anthonio Thoma et petro de Kj^skeresken Bla- 
sio Ernew de Gergelfahva et lohanne Láng dicto de 
Peecz alijsque quampluribus inibi legittime conuocatis ct 
prcsentibiis accessissent. Idem HonKj palatinalis presente 
dicto nostro testimonio Introduxisset memoratum Capi- 
tulum Ecclesie Nitrionsis in Dominiiim lamfatc posses- 
sionis Lwky et ipsius molendini Sla1niss(4que eandem 
Idem eidcm simulcuni didis vlilitatibus et pertinencijs 
quibuslibet premisso lure ipsi iiicumbente per])eluo pos- 
sidcndam nidio prorsus contradictore appareute Consue- 
tis eciam diebus a Regno statutis ibidem permanendo 
lege et consuetudinc eiusdem Kegni approbata reqiürente 440 In ciüus rei memóriám perpctiiamque firmitatem presen- 
tes literas nostras priiülegiales pendentis et aiittcntici 
Sigilli nostri mmiimine roboratas suadente communi iu- 
sticia eidem Capitiűo Nitriensi diiximus concedcndas. 
Datimi Sextodeciiiio die dieriim Introduceionis et Slatii- 
cionis prenotatarum Amio Domiui suprascripto. 

Eredeti hártya a vörös-zöld zsinóron függött pecsét nélkül, a 
káptalan magán levéltárában. F. XI. n. 11. 

öl. 

1479. Nijitra vámmjije jelenti, hogij Balogli István ellen, a 
nyitrai káptalannak kifosztása miatt elrendelt vizsgálatot meg- 
tartotta. 

]\Iagnifico Dominó ]Micliaeli Orzag de Gwtli Regni 
Hungaric Palatino et ludici Comanorum, Dominó ipso- 
i'um Honorando Matliias de Wngwar, Paulus de Nádas 
Vice Comites Comitatus Nitriensis necnon Nicolans de 
Wasard, Georgius de Ireg, et Nicolans Beznak de Do- 
bóidéi Indices Nobiliimi Comitatus eiusdem Seruicinni 
cmn Honore. Vestra nouerit Magnificcneia, Nos literas 
einsdem Vestre Magnificcncie Inquisitorias nobis directas 
debita cmn Rcuercncia recepisse in liec Yerba. Mic-liael 
Orzag de Gwtli, Regni Hungarie Palatinus et Index Co- 
manorum. Comiti vei Vice Comiti et ludicibus Nobilium 
Comitatus Nitriensis. Debitam Reneroiiciam cum Ho- 
nore. Exponitm' Nobis in persona Honorabilis Capituli 
Ecclesie Nitriensis, Quomodo post exitum polonoriun 
Anno in eodem, Stephanus Balog alio nomine Bory^v 
dictus de Sarló, protunc Vice Castellanus Castri Nitrien- 
sis, Ex speciale Induccione et Instigacione Barholomei 
de Nagsarlo, ac loliannis filij eiusdem, et Ladislai Bo- 
ryw de eadcm Nag Sarló, nec non Nobilium dominarum 
ante dicti Bartliolomei et Aduige ipsius Ladislai Boryw 
consortum, Vniuersas Res et quelibet bona dictorum 
Exponencium domibus Curijsque et Cellarijs eorundem f 441 repertas et inuenta abstiüisset et quo sue placiiisset vo- 
luntati aspoi'tassct, In qiűbiis eisdem Exponentiljiis ad 
Diio Alilia íior. Auri dampna intidisset potencia me- 
diante, in preiiidicium et dampniim dictorum Exponen- 
cium valde magnum. Super quo Vestras Nobilitates pre- 
scntibus petimus diligenter, quatenus Vnum vei duos ex 
Vobis transinittatis, Qiii ab omnibns, quibus inciim- 

bit de premissis excipiant certitudinis verita- 

tem. Quam tandem nobis siio modo rescribatis. Dátum 
in Chehten feria tercia proxima post festum Beati Dio- 
nisij raris Anno Dni Millesimo Quadringentesimo Septua- 
gesimo Nono. — Nos itaque peticioni Vestre Magni- 
íicencie vti tenemur in omnibus gratum prebentes eon- 
sensum, duos ex nobis, videlicet Gregorium de Keresken 
in persona Comitatus ct prefatum Nicolaum Boznak de 
Dobóidéi, ludic. Nobiliura ad premissam Inquisicionem 
íaciendam duximus destinandos. Qui tandem exinde ad 
Nos reuersi nobis Vniformiter retulerunt hoc modo. Quod 
ipsi in festő Beator. Symonis et lude Aplorum proxime 
pretei'ito in dicto Comitatu Nitriensi paritcr processissent, 
Ibique a NobUibus et Ignobilibus ac alijs quibus de- 
cuisset et licuisset dicti Comitatus lioiniuibus de pre- 
missis diligenter Inquirentes, omnia prenussa sic et suo 
modo fieri cepissent vti Vestre Magnificencie contineretur 
prescriplarum (igy) Dátum quarto die diej IiH|iiisicionis 
prenotate Anno Domini suprascript(j. 

Ei'odotijc liároni rányomott i>ecsót iMiicsaival a kájitalaii ina- 
gim lov61 tárában. F. 11. n. 26. J50(H} Szathínári/ htodn, vál. mjitrai piispöl: Ai>úflti lirlijacij 
soUészségének llnJniiiacli Emin' általi meij vételét jóváhujijja. 

Nos Steplianus de Zatlimar, Dei et Aplicac Scdis 
grácia Episco[)us ])os1ulatus Ecclesie Nittriensis, Lociquc 
eiusdem Comes perpetuus ac personalis prcsentie Regic 442 

Mattis in ludieijs Locumtenens etc. Memorie commenda- 
mus tenoré presencium significantes qiiibus expedit Vni- 
uersis Quod circumspectus Andreas Hwhnaach modernus 
ludex nostre possessionis Apathfalwa vocate, nostram 
veniens in presenciam, exliibuit nobis qiiasdam Literas 
Vicecomitis nostri et Iiidliuni dieti Cottus Nittriensis in 
papiro sub Sigillis ipsorum patenter confectas et legitimé 
emanatas, in qiiibus quidem Literis inter cetera contine- 
batur. Quomodo idem Andreas Hwhnaaeli Index a No- 
bilibus Dna Dürotliea Relicta ac Mieliaele et Leonardo, 
nec non Susanna íilijs condam lohannis Zamaroczky de 
eadem Zamarocz ludicatum dicte possessionis nostre 
Apathfalwa simnl cnm Molendino ac terris, pratis et ne- 
moribus alijsque cunctis Vtilitatibus ad eundem ludica- 
tum suum de lure et ab antiquo pertinentibus et perti- 
nere debentibus, perpetuacione et vcndicione eorundem 
Dne Dorothee ac Micliaelis et Leonardi, nec non Su- 
sanne filiorimi dicti condam lohannis Zamaroczky sibi 
et Heredibus suis vniuersis lure perpetuo comparasset, 
Supplicans nobis idem Andreas Index Hwhnaach deuote, 
Quod hiüusmodi empcionem et perpetuacionem prefato- 
rum venditorum super prescripto ludicatu modo preuio 
í'actas ratas gratas et acceptas habere, literisque nostris 
Priuilegialibus, eidem iVndree Hwhnaach posteritatibus- 
que suis vniuersis perpetuo valituris approbare et con- 
firmare dignaremur. Humillimis et deuotis annotati An- 
dree ludicis supplicacionibus clementer exauditis et fa- 
uorabiliter admissis, aliisque probabilibus documentis et 
legitimis fassionibus in dictis literis Vicecomitis et lud- 
lium Cottus Nittriensis contentis sane et per omnia in- 
tellectis, premissas empcionem et perpetuacionem ludi- 
catus acceptamus, approbamus et ratificamus presentis 
scripti nostri patrocinio. In cuius rei memóriám, firmi- 
tatemque perpetuam, presentes literas nostras patentes 
Sigilli nostri munimine roboratas eidem Andree Hwhna- 
ach ludici duximus concedendas, communi suadente lu- 
sticia. Dátum in Arcé nostra Nittriensi feria quarta pro- 443 

xima post festimi B. Egidij Abbatis Anno Domini Mil- 
lesimo Quingentesimo (L. S.) 

Eredetije íjaijiron ii*va a káptalan magán levéltárában. D. Szk. 
F. VII. 2. Az év utolsó száma (150.) teljesen elmosódott és olvas- 
hatlan. Szathmáiy, Mossóczy Zakariás szerint, Bácskai Miklós közvet- 
len utódja volt 1503-ik évben. 

33. 

1515. Deczemh. 10. — //. Ulászló ki rálij a Sánkfalvay Antal 
nyitrai püspök által sz. Antal oltárának felajánlott budai há- 
zat a nyitrai székesegyháznak adományozza. 

Nos Wladislaus Dei grácia Rex Hungarie et Bo- 
hemie etc. Memorie commendamus tenoré presencium 
signiíicantes qiiibus expedit Vniucrsis Qiiod Nos tum ad 
siipplicaeionem nonniűloriim fideliuni nostroriim, per eos 
nostre propterea factam Maiestati, tum verő ob spem et 
dcuocionem illám nostram singularcm, quam erga bcatiim 
Emcramum mart. in cuius nomine glorioso ecclcsia Nitt- 
riensis fundata existit, gerimus et habemus, Totiim et 
omne lus nostrmn Regium, si qnod in lapidea domo al- 
taris ad honorcm s. Antlionij in cathedrali ecclesia ICpatus 
Nittriensis per Reiic rendűm quondam dominum Antlio- 
nium prefatc ccclesic Nittriensis Epum fundati, pr(;fato- 
que altari ac in posscssionem capituli eiusdem ccclesie 
testamcntaliter Icgata, in hac scilicet ciuitatc nostra Bu- 
densi, in piatea omnium sanctorum ex opposito domus 
Illustrissimi domini Gcorgij Marchionis Brandenburgen- 
sis Nepotis nostri charissimi sita et liabita, in cuius vi- 
delicet pacifico et quicto dominio ijdem capitulares sc- 
ipsos perstitisse porsistereque asscrunt eciam áo presenti, 
qualitercimquc liaberemus, aut nostram ex quibuscunque 
causis, vijs, módis et racionibus concerneret Maiestatem, 
Simiü cum cunctis suis Vtilitatibus, fructibus, prouenti- 
bus et pertinencijs quibuslibet, quouis nominis vocabulo 
vocitatis, eisdem Altari et capitulo Noue nostre donaci- 
onis titulo dedimus donauimus et contulimus, Immo da- AU raus, donamus et conferimus, Iiire perpetuo et Irreuoca- 
biliter tenendam, possldendam pariter et habendam, Saluo 
lure alieno hanmi nostrarmn Vigore et testimonio lite- 
raruQi mediante, Quas in formára nostri priiülegij redigi 
faciemus, diim iiobis cedem in specie fuerint reportate. 
Dátum Bude fcria Secimda proxima post Festiim con- 
cepcionis beatissime Marié Yirginis Anno Domini Millc- 
simo Quingentesimo decimoquinto Regnorum nostrorum 
Hungarie Anno Vigesimo Sexto Bohemio verő Quadra- 
gesimo. (L. S.) 

Eredetije ép pecsétrel a káptalan magán levélt. F. 11. 

34. 

1520. Jul. 16. — A nijitnii káptalan Borjú Márton és Ba- 
lázsnak na(jy-sarlói nyitramegijeí részhirtokiikért ráthoniji hir- 
fokát, 20 arany forint ráfizetésével cseréhe adja. 

Nos Conuentus ^Slonasterij Sancti Benedicti de Iiix- 
tagron Omnibus Christi fidelibus presentibus jiariter et 
futuris, presentium notitiam habitiiris Salutem in salutis 
Largitore. Quoniam ea que in vobibilitatis tempore exi- 
stunt, vna cum tempore elabnntiir et rem gestam ipsa' 
temporis volubilitas penitus ab hominnm celat memória, 
Ideo Sapientum adinuenit Industria, vt rerum traetatio- 
nes literarum patrocinio fuleiantur, ac eorum posteritati- 
bus et Síicc-cssoribiis perpetuo memorialiter reseruenlur ; 
Proinde ad Vniuej'sorum notitiam liarum serié volumus 
peruenire, Quod honorabiles Magistri Anthoniiis de Krys- 
nicz et Georcjius de Trinchinio Canonici Ecclesic Nilriensis 
pro se personaliter ae pro honorabili Cai^itulo diete Ec- 
clesie Nitriensis cnmi proeuratorijs Literis eiusdem ab 
vna ; Ac Nobiles Martiinis et Blasius filij eondam Bene- 
dicti Borj^w dicti de IS'agh Sarló partibus ab altéra eo- 
ram Nobis personaliter constituti, ijdem Alartinus et Bla- 
sius, onera et queuis grauamina Michaelis fratris carna- 
lis sui ^ierini ac omnium fratrimi generationalium pro- 445 

ximoruni et consanguíneonim ipsoriim, nec non aliomm 
quorumlibet ad iní'ra dcnotanda fii'miter obseruanda su- 
pcr se assumpmendo, per eosdem sponte et libere con- 
íessiim extitit pariter et relatum in hunc modiim, Quo- 
modo ipsi matúra in se deliberatione prehabita, certis- 
qne bonis respectibus animum eoriun ad id mouentibus 
et inducentibus, In portionibus ipsorum possessionarijs 
infranotandis Talem inter se fecissent cbspositionem, et 
concambialem permiitationem perpetiio diiraturam, Quod 
primo prenotatum Capitulum totalem portionem ipsorum 
possessionariam in Possessione Ratlwn in Comitatu Ni- 
triensi existentem habitam, ipsum Capitulum iure liere- 
ditario concernentem, simiücum cunetis vtilitatibus et 
pertinenlijs quibuslibet, Terris scilicet arabilibus cultis 

et incultis, pratis iDascuis, campis fenetis Syluis, 

nemoribus, aquis tiuuijs, piscinis piscaturis, aquarumque 
decursibus Molendinis et eorundem Locis generaliter verő 
quai'umlibet vtilitatum et xíertinentiarum suarum integri- 
tatibus, quouis nominis vocabido voc-itatis, ad eandem 
portionem possessionariam de Iure et ab antiquo speetan- 
tibus et pertinere debe]itil)iis memoratis Martino, Blasio 

et Micliaeli filijs prei'ati íA'ww Benedieti bus 

et posteritatibus imiuersis, pei* modum concambialis per- 
mutationis, insuper viginti sex flnos auri hungaricales 
pro nobilitarium ipsorum Mar- 
tini Blasij et Micliaelis in portion, eorundem possessio- 
nar. iní'ra — — dedissot donasset et in euum perennali- 
ter permutasset, E conuerso verő prei'ati Martiinis et 
Blasius, íilij antedieti eondam Benedieti Boryw, Totalem 
portionem ipsorum possessionariam in Possessione Nagh 
Sarló in Comitatu similiter Nitriensi adiaeentc habitam, 
ipsos iure hereditario coneerneiileni, sinuilcum cunetis 
eiusdem vtilitatibus et pertinenlijs ([iiii)iislibe1, Terris 
puta arabililjus cultis et iiicultis agris, pratis, pascuis, 
campis l'enetis, Syluis, neni()rii)iis, niontibus vallibiis, vi- 
neis vinearumque promontorijs, aípiis fluuijs, piscinis, 
j)iscatiu'is aquarum(|ue decursibus, molendinis et eorini- 
dem lioeis, generalitei" verő ([uarunűibet vtilitatum et 446 

pertiiientiarum siiarum Integritatibus, quouis nominis vo- 
cabulo vocitatis, ad eandem portionem possessionariam 
de iiii'e et ab aiitiquo spectantibiis et pertinere debenti- 
bus prelibato Capitulo Eeclesie Nitriensis consimiliter de- 
dissent, donassent, contulissent et in evum asscripsissent, 
Imo partes eedem sibi invicem et alternatim dedenmt, 
donaiierunt et eoncambialiter permiitaverunt lure perpe- 
tuo et irreiiocabiliter tenendas, possidendas pariter et ha- 
bendas, Nil luris . . . proprietatis, et dominij proprietatem 
partes preseripte sibi ipsis ipsorumque Successoribus, 
heredibusqiie et posteritatibus In prescriptis portionibus 
eonun possessionarijs sibi inuieem modo premisso eon- 
cambialiter permutatis reseruantes, Sed totum et onine 
lus ipsoriim, omnemqiie luris et dominij proprietatem 
quod et quam ipse partes in eisdem habiiissent, vei se 
se in futurum quoquomodo babere sperassent, In alter- 
utrum transtulissent pleno lure. Assumpmentes nihilomi- 
nus partes preseripte se se, ipsorumque Successores ac 
heredes et posteritates uniuersas, vicissim et mutuo in 
pacifico dominio pretactarum portionum possessionarianmi 
sibi ipsis modo et ordine prenarrato eoncambialiter per- 
mutatarum contra quosUbet legitimos Impetitores Causi- 
dicos et Actores tueri, protegere et conseruare proprijs 
ipsorum laboribus et expensis, tali Conditione adiecta, 
Quod si partes prenarrate, aut altéra earum in prenotata- 
nmi portionum possessionariarum premisso modo eon- 
cambialiter in alterutrimi permutatarum pacifico dominio 
se ipsos mutuo, vei altéra alteram tenere et conseruare' 
nollent, seu non possent aut negligerent quouis modo, 
Extunc pars utraque altéra alteri pretitiűatas portiones 
possessionarias, per ipsas uti premittitur eoncambialiter 
permutatas, ac memorati Martinus, Blasius et Michael 
prescriptos 26 flnos pretacto Capitulo difficultate sine 
omni restituere remittereque ac resignare teneantur et 
présen s concambialis permutatio nullius sit firmitatis et 
momenti ipso facto. Ad que Partes preseripte personali- 
bus adstantes, se ac annotati Magistri Antbonius et Ge- 
orgius, sepefatum Capitulum, cum prescriptis Literis pro- 447 

eiiratorijs, nee non prenominati Martinus et Blasius, alios 
prenotatos ad onera in se assiimpta, eosdem spoiitanea 
eorum obligarimt voluntate eoram Nobis. In cuius rei 
memóriám, firmitatemque perpetuam presentes Literas 
Priuilegiales pendentis et autentici Sigilli nostri muni- 
mine roboratas eisdem partibus duximus concedendas, 
Dátum Feria secimda proxima ante festiim Beatorum 
Andree et Benedicti Mart. Anno Domini Millesimo Quin- 
gentesimo Vigesimo, 

Eredeti IiárU'a, melynek függő pecsétje hiányzik, a káptalan 
magán levéltárában F. VII. n. 1. 

35. 

1530. Márczius 21. — János király Várdaij Fái esztergomi 

érseknek megliayyja, hogy a nyitrai káptalannak Berencsen 

kapitányja Horváth Péter által okozott károkat helyrehozza. 

loannes Dei grácia Rex Hungarie etc. Fideli no- 
stro Rnio in Christo patri Dominó Paulo de Warda Ar- 
chi-Episcopo Ecclesie Strigoniensis etc. Salutem et grá- 
ciám. Exponitur Maiestati nostre in personis íidelium 
nostrorum Honorabilis Capituli ecclesie Nittriensis, Qua- 
liter Vos diebus preteritis nescitiir vnde moti possessio- 
nem ipsius Capituli exponentis Berench vocatam, simid 
cum certis alijs posscssionibus, luribusquc possossionarijs, 
ad eandem posscssioncm ipsorum Berench pertinentibus, 
omnino in Cottu Nittriensi existentibus medio nobilis 
Petri Horwatli Capitanei Vestri, qui videlicet inmc Ca- 
strum fidelium nostrorum Rndi ac Magnificorum loannis 
Orzag de Gwth Episcopi Ecclesie Waciensis, ac Emerici 
similiter Orzag de eadem Gwth fratris ipsius loanuis 
Orzag carnalis, Swran nuncupatum a Vobis teneret, ad 
ipsum castrum Swran occupari fecissetis, occupatasque 
teneretis etiam modo, certam etiam sumpmam pecunia- 
riam supcr lobagiones dicti capituli in eisdeui Bouis et 
Iiu'ibus suis possossionarijs resitlentes Idem Petrus Hor- 448 

wath vi extorsisset, in i^reiudieíiim ot dampnum dicti 
capitiili exponentis valde magnimi. Supplicatiim itaqiie 
extitit Maiestati Nostre Nominibus et in personis dicti 
capitiili exponentis, Vt eidem superinde de opportuno 
luris Rcmedio prouidere dignaremiir : Nos vero nolentes 
vt ipsiim Capituliim predictis lustis Bonis et luribus siiis 
possessionarijs per Vos et indebite, et absque via luris 
priuetiir, supplicacione itaque ipsius Capitiili exponentis 
exaudita, Mandamus fidelitati Vestrae hamm serié íirmi- 
ter, qiiatenus acceptis et intellectis presentibiis, postpo- 
sita omni superflua dilacione, pretitulata Bona et lura 
possessionaria dicti capituli exponentis, per annotatiim 
Petruni Horwath ipsi Capitulo exponenti pure et simpli- 
citer remitti, Illám eciam Sumpmam pecuniariam, qiiam 
Idem Petrus Horwath super lobagitnies ipsius Capituli 
in dictis Bonis eiusdem residentes extorsisset, scilicet 
quelibet dampna per eundem Petrum Horwath predictis 
lobagioiiibus ipsius Capituli illata, eisdem lobagionibus 
plenarie et eífective reddi et restitui facere debeatis et 
teneamini, secusque in premissis nullatenus facturi. Pre- 
sentibus perlectis exhibenti restitutis. Dátum Bude fería 
seeimda proxima post Dominicam Oculi Anno Domini 
Millesimo Quingentesimp Tricesimo. (L. S.) 

Eredetije a káptalan magán levéltárában. Fasc. X. n. 50. 

36. 

1570. ápril 4-én. Milm kiráh/ a Bornemisza Fái piispük (í.s 

Apponyi János között Ictesiilt hírtől- cserét, melynél foíjva előbbi 

utóbbinak Nayy és kis-heresnyci birtokaiért Lovászi és Belincz 

helységei-ét átenyedi, jéwáhagyja. 

Nos Maximilianus Secundus etc. Memóriáé com- 
mendamus tenoré praesentiiun, significantes quibus ex- 
pedit universis. Quod pro parte et in persona fidelis no- 
stri Reverendi Pauli Boi'iiemyzza, Episcopi Ecclesiae 
Transsilvanensis, ac Gubernatoris Ecclesiae Nitriensis, 449 

Lociimtenentis in Hungária et Consiliarii nostri exhibi- 
tae svmt Nobis et praesentatae quaedam literae fidelium 
nostrorum Honorabilium Capituli praefatae Ecclesiae Ni- 
triensis Fassionales in simplici papyro patenter eonfectae, 
Sigilloque eorundem Capitnlari a tergo impressive com- 
munitae, Quibiis mediantibus idem Paiüiis Bornemyzza 
Episcopus et Locumtenens Totales possessiones suas et 
Ecclesiae suae Nitriensis praedictae, Lovazy aliter Lowa- 
zowcze, et Belle aliter Belyncze vocatas, in Comitatu 
Xitriensi adiacentes, pariter cum címctis earimdem utiH- 
latibiis et pertinentiis qiübuslibet fideli nostro Egregio 
^ loanni Apony de Naghapon, ac Generosae Dominae Ur- 
"""siilae Bekeny, eonsorti eiusdem, ipsoriimqiie heredibus 
et posteritatibus utriusque sexus universis. E eonverso 
verő iidem quoque loannes Apony et Domina Ursiüa 
Bekeny consors eiusdem Totales portiones ipsorum pos- 
sessionarias in possessionibus Naghkerschenyen et Kis- 
kerschenyen vocatis in Comitatu Barsiensi existentibus 
habitas, similiter cum cunctis earundem portionum utili- 
tatibus, et pertinentiis quibuslibet, annotato Paulo Bor- 
nemyzza, Episcopo ac Ecclesiae suae Nitriensi, via veri 
et perpetiü eoncambii, sive concambialis permutationis, 
certis ex respectibus, modisque et conditionibus inferius 
in tenoré earundem literarum fassionalimn clarius ex- 
pressis, altér alteri per manus dedisse, donasse, conces- 
sisse et contulisse, atque altér in alterum transtulisse 
dinoscebantur, tenoris infrascripti. Supplicatum itaque 
Nobis humiliter extitit pro parte et in persona praefati 
Pauli Bornemyzza Episcopi et Locumtenentis, quatenus 
easdera literas dicti Capituli Ecclesiae suae Nitriensis 
fassionales, omniaque et singula in eisdem contenta ra- 
tas, gratas et accepta baberi, literisque nostris verbote- 
nus inseri et inscribi l'acientes, praemissis perpetuae per- 
mutationi, dationi donationi, concessioni, collationi et 
translationi, aliisque omnibus et singulis inferius in te- 
noré earundem literarum fassionalimn clarius expressis, 
Nostrum Bcgium Consensum, benevolum pariter et as- 
sensum pracbere dignaremur. Quarum quidem literarum 

23 450 

tenor talis est : Nos Capitiűiim Ecclesiae Nitriensis. Me- 
móriáé eommendamiis tenoré praesentium significantes, 
quibus expedit universis. Quod Reverendissimus Domi- 
n