Skip to main content

Full text of "Adresár a almanach ceského obyvatelstva v Chicagu = Directory and almanac of the Bohemian population of Chicago"

See other formatsIf 
©Í£?|5 
,,>vv \/ ?{^£\ 'i 
■) yy "V'lC'r?" 


w?^ 


"H^^i^^ť 


'.r*U^ 


:y 
ADRESÁŘ 

A ALMANACH 

ČESKÉHO OBYVATELSTVA 
V CHICAGU Vydal Spolek pro postavení Česko-Americké 
Nemocnice DIRECTORY 

AND 

ALMANAC 

OF THE 

BOHEMIAN POPULATION 
OF CHICAGO Published by the Bohemian-American Hospital Association CHICAGO, ILL. 
Cena 50c Pnce 50c o^gfei.465 Tiskem "SLAVIE" 2544 So. Millard Ave., Chicago, 111. VYDÁNO VE PROSPĚCH 

ČESKO-AMERICKÉ NEMOCNICE 

V CHICAGU. * w$>V ♦ 

^c- * 

t 


| + $5 '•VlCk' PUBLISHED FOR THE BENEFIT 

OF THE BOHEMIAN-AMERICAN 

HOSPITAL IN CHICAGO <S.'"ff"1«/ 
UAAAAAAAAAAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAA^? Úvodní slovo. Po delších důkladných přípravách Sbor Důvěrníků Česko-Ameri- 
cké Nemocnice předkládá české veřejnosti knihu, o níž se právem 
domnívá, že bude přijata příznivě a s pochopením. Jeť "Adresář a 
Almanach českého obyvatelstva v Chicagu" knihou, jež může prokázati 
každému českému člověku cenné služby, jak se lze z pouhého nahlédnu- 
tí do obsahu přesvědčiti. Ačkoli všechen čistý výnos připadne fondu 
příští České nemocnice, nebylo přece litováno nákladu na vypravení 
knihy, tak aby tato svým obsahem i úpravou mohla být ozdobou každé 
knihovny. A aby došla co možno největšího rozšíření, její prodejní 
cena byla stanovena tak nízko, že sotva kryje náklad. Čistý výnos bude 
tedy jen z adres a oznámek. 

Sbor Důvěrníků Č. A. Nemocnice doufá, že veřejnost přijme vy- 
dané jím dílo laskavě a že, shledá-li v něm nějaké vady a nedostatky, 
přičte to na vrub velikým potížím a nesnázím, s nimiž byla tato práce 
spojena. Tím více proto náleží dík všem těm, kdož se jakýmkoliv 
způsobem o zdar tohoto díla přičinili. 
DĚJINY SPOLKU 
pro postavení česko-amencké nemocnice. Bylo to 8. února r. 1912, kdy lékaři čeští založili si "Spolek českých 
lékařů v Chicagu", jenž vedle účelu vědeckého, společenského a p. 
vtělil ve svůj program i ušlechtilou snahu, pracovati k uskutečnění 
české nemocnice v Chicagu. Ze potřeba takového ústavu v prostředí 
našem byla zdůvodněna, o tom byli přesvědčeni nejen lékaři čeští, ale 
i velká část veřejnosti naší, zejména ale ti, kteří měli za sebou smutnou 
zkušenost s nějakou nemocnicí jinonárodní. Důvody, které takořka vo- 
laly po zřízení nemocnice české, byly několikeré : 

Předně poukazováno k tomu, že velká suma českých peněz zanáší 
se do nemocnic jinonárodních, a když vzaty ku pomoci tabulky stati- 
stické, seznáno, že obnos ten dosahuje úctyhodné výše přes 40,000 dol- 
larů. Je přirozeno, že vynořila se tu otázka, kolik dobra ve směru 
dobročinnosti mohlo by se vykonati pro naše české lidi, kdyby peníze 
ty zůstaly v rukou českých. Ale i jiné zkušenosti, na mnoze trapné, čini- 
ly požadavek české nemocnice v Chicagu stále naléhavějším. 

Každý totiž ví, jak působí na nemocného okolí cizí, prostředí, 
v němž nemůže se dorozuměti jazykem vlastním, kde nemůže si po- 
stěžovati, poněvadž v nemocnicích není personálu, který by ovládal 
jazyk český. 

A tak lékaři čeští sešli se, aby se uradili, jakými cestami se dáti, 
až konečně zrealisován krásný cíl, — ■ Česká nemocnice v Chicagu. Po 
poradách, v nichž uvažovalo se zevrubně o věci, po přípravných 
pracech, téměř rok trvajících, čeští lékaři, podporováni živým zájmem 
veřejnosti, a po úřadě s vynikajícími krajany našimi z kruhů obchod- 
ních, přikročili konečně na veřejné schůzi, k níž pozvána celá veřejnost 
česká, k tomu, zorganisovati "Spolek pro vystavení česko-americké ne- 
mocnice", jemuž předány měly býti další starosti a práce k uskutečnění 
české nemocnice v Chicagu. 

V památné této schůzi, jež konala se dne 11. dubna 1913 v parku 
Plzeňského pivovaru, promluvil zvolený předseda p. Vopička krátkou 
řeč,- v níž vysvětlil shromážděným účel této schůze, a uvedl, že téměř 
všechny jiné národnosti v Chicagu, s menším namnoze počtem svých 
příslušníků, mají už své nemocnice, kdežto my Čechové v tom směru 
daleko za nimi zůstáváme, i oznámil, že organisační výbor učinil pří- 

— 4 — pravý k založení spolku česko-americké nemocnice, a to s výsledkem 
tak výborným, že už upsáno je přes $15.000 — mimo značné obnosy, 
slíbené od osob, jež dosud sice se neupsaly, ale na něž možno s urči- 
tostí spoléhati. Nemocnice má býti ústavem celé české veřejnosti, ote- 
vřeným každému ošetření potřebujícímu, pod jejíž střechou sídliti bude 
'humanita pravá, nepřihlížející k přesvědčení neb náboženskému vy- 
znání, a není tedy příčiny, proč by každý dle své možnosti nepřispěl. 
Na to vyzval předseda Dr. Fishera, aby ujal se slova, a promluvil jmé- 
nem dosavadního výboru organisačního. 

Dr. Fisher ve své řeči kladl hlavně důraz na vysvětlení důvodů, 
"které vedly k založení spolku česko-americké nemocnice, důvody to mo- 
Tální, národní a národohospodářské, zaplašuje obavy některých kra- 
janů, že by nemocnice česká stala se obecným břemenem, na nějž stále 
by veřejnost česká byla dožadována o podporu, zdůrazňuje, že deset 
procent lůžek určeno jest pro nemajetné naše krajany, kteří dříve 
■odkázáni byli na trpké dobrodiní ústavů veřejných, dokazuje výpočty, 
"že česko-americká nemocnice musí se po překonání prvních počátků 
«dále sama vydržovati, ba co více, že možno ji po čase i z vlastního vý- 
těžku rozšiřovati, a končil apelem na všechny lidi dobré vůle, aby ne- 
odepřeli podpory své podniku, jenž bude požehnáním celé české ve- 
řejnosti. 

Na otázku předsedovu, má-li býti přikročeno k orgamsaci spolku, 
odpovědělo shromáždění kladně, a 1 • dyž přečteny a Sťli váleny stanovy 
tohoto humánního nového spolku, byli na návrh nominačního výboru 
jednohlasně přítomnými zvoleni první činovníci česko-americké ne- 
mocnice, jak následují: 

Na tři léta: K. Vopička, Jan Červenka, J. Holpuch, Dr. Fisher, 
Dr. Pavlík. 

Na dvě léta : Fr. Haj íček, A. Čermák, John Chvátal, Dr. 
Zabokrtský, Dr. Chvátal. 

Na jeden rok : V. Klaus, St. Loula, K. Kálal, Dr. Pecivál, Dr. 
Neumann. 

Dne 17. dubna 1913, týden po schůzi organisační, sešel se nově 
ustanovený sbor patnácti důvěrníků, aby zvolil ze svého středu úřed- 
nictvo, jemuž přináleželo by říditi záležitosti spolkové. Volba vyzněla 
jak následuje: p. J. A. Červenka zvolen předsedou, Dr. J. Zabokrtský 
místopředsedou, p. F. G. Hajíček pokladníkem a Dr. Ludvík J. Fisher 
tajemníkem. 

Veliký cíl, jejž nové sdružení bylo si vytklo, vyžadoval ovšem 
■obětavosti všech členů sboru důvěrníků, a zejména po stránce orga- 
nisování sbírek a příspěvků bylo nutno účelné rozdělení práce, čehož 
•dosaženo tím, že všichni členové sboru, rozdělení po dvojicích, vzali 
na sebe získávání a sbírání příspěvků mezi krajany. Dík porozumění 
české veřejnosti, jež přesvědčena je o nutné potřebě české nemocnice 
v Chicagu, musíme doznati, že příspěvky scházely se na naše poměry slušně, a nebyly to jen dary boháčů, — i chudí naši krajané chápali 
se každé příležitosti, aby příspěvkem svým umožnili velikolepé dílo 
humánní, jež přes všechny překážky a neporozumění několika málo 
jednotlivců spěje k opravdovému, brzkému uskutečnění Dnes již mů- 
žeme říci: Česko-americká nemocnice nebude jenom- humánním ústa- 
vem, jenž hlásati bude, že nevymřelo v srdcích našich cítění s bídou 
bližních, ale bude jistě trvalým důkazem, co vše může se vykonati 
svornou, obětavou prací, vedenou lidmi, jež mají na zřeteli jediný cíl: 
společné dobro celé veřejnosti české ! Četné příspěvky a značné úpisy, 
jimiž někteří jednotlivci a různé české korporace a ústavy práci ve 
prospěch nemocnice konanou podporovali, umožnily, že sbor důvěrníků 
brzy po zahájení své činnosti mohl vážně už pomýšleti na zakoupení 
pozemku, na němž by se nemocnice vystavěla. Při výběru místa bylo 
přihlíženo k tomu, aby budoucí nemocnice postavena byla v prostředí 
co nejtišším, a aby byla dobře dosažitelná veřejnými dopravními pro- 
středky ze všech středisk a osad českých v Chicagu. Ačkoli se ne- 
zdálo, že by otázka volby místa pro nemocnici působiti mohla značných 
obtíží, tož přece objevila se tvrdým oříškem, jakmile sbor důvěrníků 
přikročil k opravdovému luštění jejímu. Nabízené pozemky buď úplně 
nevyhovovaly požadavkům výše stanoveným, jsouce obklopeny sou- 
sedstvím pro účel nemocniční nežádoucím, buď cena jejich dosahovala 
takové výše, že vzhledem k omezenému jmění, jež sboru důvěrníků z po- 
čátku bylo k disposici, nebylo lze koupi jich uskutečniti. To byla 
doba, kdy zdálo se, že uskutečnění krásného snu o české nemocnici 
v Chicagu posunuto je do daleké, daleké budoucnosti, — a mají-li 
tyto řádky býti skutečnou historií prvého správního roku česko-ameri- 
cké nemocnice, historií naší práce, tužeb a cítění našeho, pak musíme 
doznati, že to byla doba prvé trpkosti, zachvívající se trochu skla- 
máním. Ale poctivá, obětavá práce překonala i tyto překážky. Po 
četných poradách a pracích ve výborech bylo uloženo tajemníkovi, aby 
svolal okamžitě mimořádnou schůzi na žádost pánů Hajíčka, Holpucha 
a Louly na den 5. října 1913 do domu čís. 1424 již. Albany Ave. Na 
pořadu schůze této byla záležitost jediná : Koupě pozemku a resi- 
dence čís. 1424 již. Albany Ave. k účelům nemocničním. Po zahájení 
schůze vyžádal si slovo pan J. Holpuch a jménem stavebního výboru 
prohlásil : "Stavební odbor česko-americké nemocnice po zralém 
uvážení navrhuje sboru důvěrníků, aby zakoupil pozemek v rozloze 
137x170 stop spolu s residencí čís. 1424 již. Albany Ave., a sice za cenu 
16.000 dollarů; zároveň odporučuje koupi nárožního pozemku na 14. 
Place a Albany Ave., a sice za cenu ne vyšší než $7.000 k účelům 
nemocničním." 

Prohlášení toto bylo příjemným překvapením pro většinu členů 
sboru, a když po zevrubné prohlídce přesvědčili se, že stavba dala by 
se snadno k účelům nemocničním upraviti, a že cena, za níž je nabízena 
i s pozemkem, je vskutku malá, — dále, že zakoupením nárožního lotu 
dána byla by možnost k značnému rozšiřování nemocnice, — všichni 
členové s nadšením hlasovali pro návrh Dr. O. Pavlíka, abv zpráva 
výboru stavebního byla přijata, a koupě uskutečněna. Stav finanční spolku nestačil ovšem na provedení koupě, — ale i tu vypomohl 
obětavý pokladník náš p. F. G. Hajíček, jenž budovu sám zakoupil a 
předal sboru důvěrníků, jenž p. Hajíčkovi splácí po částkách bez 
úroků. Tak získali jsme jádro k budoucí české nemocnici, před níž 
prostírati se bude krásný Douglasův park, a jež je přístupna doprav- 
ními prostředky lehce ze všech českých osad chicagských. Snahou 
sboru důvěrníků nyní je, aby zaplatil pokud možno brzy pozemek 
i budovu, a jakmile to bude učiněno, přistoupí k provedení dalších 
plánů, totiž vystavení přístavku, uspořádání a zařízení stávající budovy 
— a pak už bude moci býti odevzdána česko-americká nemocnice 
svému humánnímu účelu. 

Aby tak mohlo býti učiněno co nejdříve, musí celá veřejnost 
česká přiložiti ovšem ruku k dílu, a jistě není nemístno říci, že by každý 
Čech sebe menším příspěvkem měl zúčastniti se ušlechtilé této práce. 
Dlužno ovšem doznat, že od té doby, kdy veřejnost o koupi pozemku 
se dověděla, četní krajané zasílali své příspěvky a ti, již dříve byli 
upsali, své obnosy splatili, takže dodnes bylo možno zaplatiti skoro ce- 
lou výše uvedenou sumu $23,000. Ale ani tak sbor důvěrníků nemohl 
složit ruce v klín, neboť nové povinnosti v důsledku vyvolaly nové 
starosti, najíti totiž vedle příspěvků nový zdroj příjmů, jež by celý 
podnik rychleji ještě k cíli přivedl. Byl tedy velice vítaným 
návrh známého pracovníka p. redaktora R. J. Pšenky, jenž proveden 
byv, znamenal by značný výtěžek ve prospěch česko-americké nemoc- 
cnice. Dle návrhu p. Pšenkova Sbor důvěrníků česko-americké ne- 
mocnice měl se uvázat ve vydání adresáře Čechů chicagských, eventu- 
elně amerických ; získávání adress, jakož i oznámek obchodních svěřiti 
mělo se čilému jednateli, i vypočítáno, že po odečtení provise za jeho 
práci zbylo by české nemocnici, střízlivě počítáno, kolem 4,000 dollarů. 
Návrh tento byl příliš slibný, než aby mohlo přejíti se přes něj k denní- 
mu pořádku, i stanoven výbor, sestávající z Dr. Neumanna, pánů Louly 
a Hajíčka, kteří uváživše podrobně všecky okolnosti, mohli již ve 
schůzi následující podati svoje dobrozdání v tom smyslu, že návrh 
páně Pšenkův odporučují sboru důvěrníků k přijetí a provedení, odů- 
vodňujíce své odporučení tím, že adressář takový skutečně vynesl by 
nemocnici značný obnos, že by vítán byl obchodníky nejen chicag- 
skými, ale že by po něm rády sáhly i interessované kruhy v Čechách. 

Po četných pracích přípravných, jež vyžadovaly značného času, 
akce adresářní octla se v plném proudu, a jak dnes se věci jeví, naděje 
v akci tuto kladené, jistě nesklamou. Neboť dodáním svého jména 
v adresář, za nepatrný poplatek 50c, $1 nebo oznámky od $5 výše, ne- 
získávají krajané toliko materielního prospěchu, ale mají hřejivé vě- 
domí, že podpořili věc dobrou, že centem svým pomohli také k usku- 
tečnění česko-americké nemocnice, jež byť by jí sami snad nepotře- 
bovali, přece bude dobrodiním tisícům našich bratří, k jichž bolestem 
přec nesmíme míti srdce uzavřené. Adresář obsahuje vedle 
adress a oznámek celou řadu poučných a často hledaných článků, 
informací a pokynů, takže i po té stránce jest to knížka jistě užitečná. Akce adresářní, v podstatě své rozsáhlá a značně komplikovaná 
vyžadovala ovšem místnosti, kde činovníci, již by měli na starosti 
vedení tohoto podniku, mohli pracovati. Vděk proto přišla sboru na- 
bídka "Dobročinné Společnosti", jež dala k tomuto účelu své místnosti 
sboru k disposici, kdež i sbor koná své pravidelné schůze, jež do 9., 
října 1913 konaly se v úřadovně Plzeňského pivovaru. Práce adresář- 
ní řídil hlavní jednatel p. Fr. Ludvík se sborem podřízených jednatelů 
pod kontrolou výše uvedeného výboru adresářního Dr. Neumanna jako 
předsedy, a pánů Louly a Hajíčka. 

Veškerá snaha sboru důvěrníků česko-americké nemocnice sou- 
středila se nyní k tomu, aby zaplacen byl úplně majetek, který pro> 
budoucí českou nemocnici byl vyhlédnut. Uvážíme-li, že výtěžek z adre- 
sáře rozmnoží obnos v pokladně se nalézající, a že konečně závětí při- 
padl české nemocnici podíl $1,000, můžeme býti jisti, že zakoupený po- 
zemek bude v době, kdy odresář dostane se veřejnosti do ruky, skutečně 
naším, čímž splacena bude suma $23,000, obnos to, jejž sbor důvěrníků 
sebral v době dvou let, což je jistě nejskvělejší vysvědčení zdatné jeho- 
činnosti. Tím ukončeno bude první období ve snažení o uskutečnění 
české nemocnice, a sbor důvěrníků bude uvažovati o projektovaném- 
přístavku, tak aby česká nemocnice pokud možno nejdříve byla účelu 
svému odevzdána. 

Je pravda ovšem, že doba přítomná není příznivou sbírkám ne- 
mocničním. Válka evropská vrhla stíny své i na drahou naši vlast,, 
a bída a utrpení našich lidí jsou příliš hlasitě volajícím hlasem, než 
aby byl oslyšen Cechoameričany. Sbírá se na pomocné akce, — a to 
bylo důvodem, že i česko-americká nemocnice, aby nerušila blahodár- 
nou akci pomocného výboru, zastavila dočasně sbírky vlastní. Jest 
však jisto, až poměry se uvolní, že opět zahrnuta bude touže přízní, 
jíž zahrnovala ji veřejnost česká od prvního kroku jejího působení. 
A pak uskuteční se i dílo, jež má býti nejkrásnějším pomníkem české 
lidumilnosti, pro něž sbor důvěrníků česko-americké nemocnice pra- 
cuje upřímně a poctivě, ne pro vděk a uznání nějaké, ale prostě proto,, 
poněvadž česká nemocnice v Chicagu jeví se mu býti požadavkem, 
neodkladným. Kéž tedy může brzy už česko-americká nemocnice za- 
počíti blahodárné své dílo. 

Členové důvěrníků česko-americké nemocnice ve správním roce 
1914—1915 jsou tito: 

Jan A. Červenka, předseda ; Dr. J. Žabokrtský, místopředseda ; 
Dr. Ludvík Fisher, tajemník; F. G. Hajíček, pokladník; Josef 
Holpuch, St. J. Loula, John J. Chwátal, A. Čermák, E. O. Bouše, Ant. 
Pregler, ]os. B. Dibelka, Jos. Bolek, Ant. Pecivál, M. Machková, Dr. 
J. F. Chvátal, Dr. O. S. Pavlík, Dr. K. Neumann, Dr. P. J. PecivaL. 
Dr. F. A. Ringová, Dr. Ot. Železná, Dr. R. Kapsová. 
Promenáda podél břehu Michiganského jezera. I. CHICAGO. 

Stručný náčrt dějin města. — Jeho znamenitosti. 

ZÁZRAK DVACÁTÉHO STOLETÍ. 

PRO ADRESÁŘ ČESKÉHO CHICAGA NAPSAL A SESTAVIL 
R. JAROMÍR PŠENKA. 

Tam, kde dnes rozkládá se téměř na dvou stech čtverečních mil 
čtvrté město na zeměkouli počtem obyvatel, Chicago, vlnily se před 
jedním stem let traviny a sítí na močálech a pláních, nad kterými pře- 
letovalo ptactvo a jimž se i stěhová vé kmeny Indiánů Potto wattomiů 
"vyhýbaly. Nepatrná říčka vlévala se tu do jezera, jehož hladina tra- 
tila se v nedozírnu na východ. 

Pouhých sto let, které neznamenají mnoho v životě starých vele- 
měst, — ■ a z mrtvých prérií a bažin vyrostlo město, — které svojí obrov- 
skou rozlohou, svým mořem budov, svým průmyslovým a obchodním 
vývinem, svými krásnými ulicemi a výstavnými paláci, svými parky 
a boulevardy, výchovnými ústavy, chrámy umění — a nad to všechno 
rozhodností a energií svého obyvatelstva stalo se divem století, ve kte- 
rém z ničeho vyrostlo v millionové středisko kultury, obchodu a prů- 
myslu. 

Vznik Chicaga, ač jest toto mezi veleměsty nejmladším, obestřen 
jest, jak tomu téměř u všech velkých měst bývá, kouzlem legendy. 
Legenda ta praví, že místo pro Chicago bylo vybráno samotným 
"Otcem vlasti", Washingtonem. 

Když jednou Jiří Washington měl poradu s vrchním velitelem 
vojska Spojených Států, generálem Waynem, a radil se s ním o tom, 
jak nejlépe dala by se zjednati ochrana osadníkům proti nájezdům 
Indiánů a zároveň proti vpádům Angličanů z Kanady po velkých 
jezerech, položil prý na mapě Severní Ameriky, kterou měli před se- bou, prst na místo, kde se řeka Chicago vlévala do jezera Michiganské- 
ho, a pravil : "Zde bude jednou střed populace, obchodu a výroby." 

Ať jest to legendou nebo pravdou, skutečností jest, že bylo místo 
to vybráno Washingtonem a Waynem pro pevnost, která byla vysta- 
vena roku 1803 za presidenství Jeffersonova, když byl generál Dear- 
born, po kterém byla pevnůstka pojmenována, ministrem války. Pev- 
nůstka ta vyhořela roku 1812 a byla znovuvystavena r. 1816 a chovala H 
W 

h-3 

o 

ON 

Q 
W 

a. 

O 

O 

< 

t— I 

w 
c 
-o 
o c3 O C/i vojenskou posádku až do r. 1837, kdy bylo Chicago inkorporováno 
jako město. Za zmínku stojí, že byla důležitost místo toho uznána již 
dávno před založením pevnosti Dearborn prvními výzkumci, Nico- 
letem v r. 1634 a Jolietem a Marquettem as o čtyřicet let později. 

Rok 1812 viděl vyhlazení posádky pevnosti krvelačnými Indiány. 
Kapitán Heald, k rozkazu generála Hulla z Detroit, měl vykliditi pev- 
nůstku Dearborn a odejíti zpět do Fort Wayne. Kapitán rozdal okol- ním Indiánům zbytky zásob v pevnosti, ale všechnu kořalku dal vlíti 
do jezera a zbytečné pušky a náboje spáliti. To rozzuřilo Indiány, 
kteří se těšili hlavně na tuto kořist, že když se posádka sestávající z 
dvaceti zdravých a padesáti nemocných mužů, několika důstojníků, 
dvanácti žen a dvaceti dětí, vydala na cestu, byla na břehu jezera na 
úpatí dnešní 18. ulice napadena Indiány. Polovička bělochů byla po- 
bita, ostatní zajati. Pevnost Dearborn byla Indiány částečně spálera 
a teprve za čtyři léta znovu postavena. w 

W 

é; 
A 

o 
o 

< 
o 

I— i 

W 
o 


rt o 

Ji rt 

O < 

A 
'i— i 

H 

co 

O 

»— i 

W r^ JT, I— I ^< 


O d 

oj £ cti Roku 1823 bylo Chicago vesnicí o 12 neb 15 domech s 60 nebo 75 
obyvateli, ale již roku 1830 mělo 3,297 obyvatelů. 

V roce 1830 bylo místo pro budoucí město rozměřeno a první 
plány nakresleny. Rok na to sorganisován byl okres Cook a dvě léta 
po té incorporována obec Chicago, která se již za čtyři léta, r. 1837 
dala jmenovati městem. Tři léta na to, r. 1840, provedeno bylo první 
sčítání lidu a shledáno, že má "město" Chicago 4,479 obyvatel. 

Rok na to udalo se něco, co mělo na celý vývin Chicaga ohromný 
vliv. Byla v Chicagu vyrobena první žací mašina. R. 1841 prodány byly dva žací stroje a rok na to prodáno jich bylo již sedm. Rychle 
pak následovaly vynálezy složitého pluhu, mlátičky, stroje seciho, roz- 
dělovače hnojiva a jiných — a výsledek toho byl, že dnes prodává se v 
Chicagu vyrobených 360,000 žácích a jiných hospodářských strojů, 
ročně. 

Druhá ohromná událost pro Chicago následovala v roce 1848. 
Byla to stavba průplavu z Chicaga do Peru. Hned na to následovala 
první železná dráha vedoucí do Elginu a Galeny. Ve své "Historii 
Chicaga" praví Moses Kirkland: "Počátkem r. 1848 nemělo Chicago- 
ani železnice ani průplavu ani jediného spojovacího prostředku s ostat- 
ním světem mimo tažné povozy a lodi na jezeře Michiganském . . . 
Nemělo ani stok ani chodníků s výjimkou tu a tam položených prken,, 
ani dlážděných ulic. Ulice byly pouze poněkud vyvýšeny k svému 
středu tak jako venkovské cesty a za špatného počasí byly neschňdné- 
a nesjízdné. Nebylo plynu a voda byla rozvážena v kádích a prodá- 
vána na džbery. Město bylo seskupeno kolem ústí řeky do jezera a 
kolem ohebu řeky k jihu a místo, kde se dnes protínají velké ulice 
Wabash a Adams, bylo považováno za přespolní, kde nebylo vzácno- 
stí zahlédnouti vlka ploužícího se zrádně houštím." 

Dnes, po 66 letech jest Chicago největším železničním střediskem* 
světa, ve kterém se sbíhá sedmadvacet železnic, které mají dohromady- 
osmdesát pět tisíc mil tratí, tedy třikráte tolik jako je železničních 
tratí v celém Rakousku Uhersku. 

Závratně rychlý vzrůst Chicaga nastal po roce 1850, ve kterém- 
čítalo město dle vládního censu 30,000 obyvatel. Za deset následují- 
cích let přibvlo městu 80,000 obyvatel, za desetiletí do r. 1870 přibylo 
200,000 a od r. 1870 do 1880 přibylo přes 300,000 obyvatel, tak že pa- 
desát let staré Chicago překročilo půlmillionový počet. V desetiletích- 
na to následujících přibírá mladý kolos vždy po půl millionu obyvateL 

Roku 1880 čítalo 503,185 

Roku 1890 čítalo 1,099,850 

Roku 1900 čítalo 1,689,575 

Roku 1910 čítalo 2,185,283 

Odhad pořadatelů městského adresáře r. 1913 2,288,500 a roku 
1914 přes 2,500,000. 

Pokud se týče rozlohy, čítalo Chicago r. 1835 2]A čtvereční míle.. 

Roku 1837, když se dalo inkorporovati, čítalo rozlohy \0 l / 2 čtve- 
reční míle. 

Roku 1871 byla velká část Chicaga ztrávena strašlivým požárem,, 
který vypuknul v těsném sousedství české čtvrtí na De Koven ulici, 
trval téměř týden, zničil 18,000 budov na půl čtvrté čtvereční míli, 
zbavil přístřeší 100,000 lidí, obrátil v popel za 200,000.000 doll, majetku 
a vyžádal si as 200 lidských životů za oběť. Město se ale úžasně 
rychle vzpamatovalo a jeho nápotomní vzrůst byl ještě rychlejší. Roku 1889 zabralo najednou celých 126 mil svého okolí a vzrostla 
na 170 čtv. mil. Od té doby vzrůstalo po malých částech a dnes po-, 
krývá prostor téměř 200 čtverečních mil. 

Rok 1889 jest pro vývin Chicaga veledůležitým. V roce tom vy- 
budován byl drenážní průplav, bez kterého bylo by dnešní Chicago 
nemyslitelným. Do té doby ústily všechny stoky do řeky, která tekla, 
do jezera, nebo do jezera přímo, ačkoliv veškerá voda byla rovněž 
brána pouze z jezera. To mělo ovšem za následek, že voda z jezera se- 
stávala čím dále tím horší, nezdravější a bylo nutno něco učiniti, aby 
se zlu tomu odpomohlo. 

A tu podniklo Chicago obrovskou práci, jedinou svého druhu v dě- 
jinách inženýrské vědy. Řeku, která vedla do jezera, obrátilo, tak že 
teče z jezera ven a odvádí všechny splašky a výtoky kanalisace na 
opačnou stranu, do přítoků Mississippi. Bylo to možno tím, že Chi- 
cago leží blízko hranic oblasti velkých jezer a veletoku Missouri-Mis-. 
sissippi. Chicagská řeka byla rozšířena a prohloubena a z ní veden 
široký průplav do řeky Desplaines, která odvádí vodu do Mississippi. 
Tento kanál, zvaný drenážním průplavem, jest 28 mil dlouhý, vede z 
Chicaga do Lockport a odvádí z jezera 300,000 čtver. stop vody v mi-, 
nutě. Byl dohotoven roku 1900 a stál $66,000,000. Blahodárné účinky 
tohoto důmyslného zařízení byly patrný na zdravotním stavu obyva-- 
telstva téměř od chvíle, kdy byl tok řeky obrácen. Od té doby jest 
Chicago městem s nejnižší úmrtností ze všech amerických velkých, 
měst. 

Roku 1893 pořádána byla v Chicagu Columbická výstava na čtyř- 
setletou oslavu objevení Ameriky Columbem. Výstava byla pohád- 
kově krásná, jsouc umístěna na břehu jezera Michiganského v Jack- 
sonově parku a bohatá na palácové stavby, nádherná nádvoří, kolo- 
nády, ozdobné jezerní moly, laguny, ostrůvky, atd. 

Od té doby věnováno bylo mnoho pozornosti zvelebování města a 
jeho zdravotních a existenčních poměrů. Byly zakládány parky a_ 
VYSOKÝ MOST NAD LAGUNOU V LINCOLNOVĚ PARKU. hříště, jezerní plovárny, vysazovány boulevardy, ulice dlážděny, ka- 
nalisace zdokonalována, chodníky pokládány. Jmenovitě v posledních 
deseti letech dostalo se Chicagu velkého zlepšení. Doprava, dříve ná- 
sledkem příliš rychlého vzrůstu města nedostatečná, bylo zreorganiso- 
vána, pouliční dráhy opatřeny novými velkými elektrickými vozy, 
zvýšené dráhy, probíhající městem po železných konstrukcích, spojeny 
v jeden system, všeobecné právo přesedací získáno, tak že za poplatek 
5 centů možno jeti ze kterékoliv části města do jiné, byť by vzdálenost 
obnášela i 30 mil. 

Pro nejbližší dobu má Chicago v projektu další velká zlepšení, 
rozšiřování některých ulic, stavby obrovských nádraží, upravení poříčí 
řeky, přestavbu mostů atd. 

Chicago, zrozené před jedním stem let, zvané již nyní městem 
páry a elektřiny a jsoucí zároveň jedním z důležitých středisek intel- 
lektuelního života, spěje rychle, krokem mladého kolosa k svému cíli, 
vzoru amerického veleměsta. Zvláštnosti a znamenitosti Chicaga. 

Chicago rozloženo jest podél břehu Michiganského jezera po délce 
od severu k jihu. Celá délka města obnáší 2Sy 2 míle, šířka od vý- 
chodu k západu na nejširším místě pouze 9 mil. Ulice města až na 
několik výjimek vedou od severu k jihu a od východu k západu, což 
činí orientaci velmi snadnou. 

Kdo si zapamatuje, jak jsou domy systematicky číslovány, má 
velmi snadnou práci říci přímo, kde se to neb ono číslo nachází. Hlav- 
ními ulicemi, od kterých čísla začínají, jsou severně a jižně vedoucí 
State ulice a východně a západně vedoucí Madison ulice. Na každou 
míli obyčejně připadá 800 čísel, tak že při ulici Halsted, ležící 1 míli 
západně od State nesou domy na západně vedoucích ulicích číslo 800, 
při Ashland Ave., která jest 2 míle od středu města 1600, při Western 
PROMENÁDA PODÉL BŘEHU MICHIGANSKÉHO JEZERA. 
< 
> 
o 

j25 
O 
co 

Pí 
<J 

W 

o 

M 
>co 

>co 
>co 

> 

>< 

M 
o 

t— i 

W 
o 

w 

H Ave. 2400, při Kedzie Ave., 4 míle od State ul. vzdálené 3200, při Craw- 
ford čili 40. Ave. 4000, při 48. Ave. 4800 atd. 

Na jih od Madison jdou mílové ulice v tomto pořadu: 1 míle 12. 
ulice; 2 míle 22. ulice; 3 míle 31. ulice; 4 míle 39. ulice a pak vždy* 
číslovaných osm ulic na míli. 

Na sever od Madison jdou mílové ulice: Chicago Ave., North 
Ave., Fullerton Ave., Belmont Ave., Graceland Ave., Lawrence Ave., 
Bryn Mawr Ave. a Devon Ave. 
STATE STREET. Chicago položeno jest 582 stop nad hladinou mořskou a výškou 
svých ulic 25 stop nad hladinou Michiganského jezera. Má jeden 
z nejrozsáhlejších a nejkrásnějších parkovních systémů na světě. Jeho 
parky pokrývají plochu 4,611 akrů a jeho boulevardy vedou na dálku 
48 mil. 

Chicagské velké parky mají tuto rozlohu: 

Jackson park 543 akry. 
Washington park 371 akrů 
Marquette park 322 akry. 
MĚSTSKÁ RADNICE A OKRESNÍ BUDOVA. Lincoln park 317 akrů a k tomu přibude 235 akrů, které jsou zí- 
skávány navážením jezera. 
Humboldt park 206 akrů. 
Grant park 205 akrů. 
Garfield park 187 akrů. 
Douglas park 181 akrů. 

Chicago má 1,870 mil dlážděných ulic a 1,350 mil tratí pouličních 
drah. Zvýšené dráhy rozvětveny jsou do všech tří hlavních částí města. 

Chicago má : 

7,000 učitelů a učitelek v obecných školách. 
26,400 městských zřízenců a úředníků. 
5.000 policistů. 
2,000 hasičů. 
2,100 listonošů. 
325,000 žáků veřejných škol. 
294 veřejných škol. 

22 knihoven. 
640 divadel všeho druhu. 
131 bank.' 
1,114 kostelů a kaplí. 
53 hřbitovy. 
89 nemocnic. 
770 časopisů. 
7,152 hostince. 

Zvláštní zajímavosti Chicaga, jež by měl každý znáti: 

1. Museum Art Institute na Michigan Ave. 

2. Fieldovo museum v Jacksonovu parku. 

3. Museum přírodních věd v Lincolnově parku. 

4. Public Library, veřejná knihovna, na Michigan a Wabash Av. 

5. Bibliotheka Newberryova na sev. Dearborn Ave. 

6. Chicagská Universita na Midway Plaisance. 

7. Zoologická zahrada a museum v Lincoln parku. 

8. Skleník v parku Garfieldově. 

9. Reprodukce karavel Columbových v Jackson parku. 

10. Coliseum s výstavní síní na Wabash Ave. a 15. ul. 

11. Vodárna na vých. Chicago Ave. 

12. Promenáda Lake Shore Drive. 

13. Pomník pobití posádky pevnosti Dearbornovy na 18. ulici 

u jezera. 

— 18 — 14. Socha Havlíčkova v Douglasově parku. 

15. Sochy Grantová, Lincolnova, Schillerova a Goethova v Lin- 

colnově parku. 

16. Sochy Kosciuszkova a Humboldtova v Humboldt parku. 

17. Socha Loganova a Fontána Velkých Jezer v Grantově parku. 

18. Radnice a Okresní budova. 

19. Poštovní budova na celém městském bloku. 

20. Departmentní obchody na State ulici. 

21. Pullman, závody na stavbu železničních wagonů. 

22. Ocelárny v South Chicagu. 

23. Jatky na Halsted a Root ulicích, největší na světě. 

K našim vyobrazením: 

State Street. Hlavní ulice města Chicaga, kde soustředěn jest 
téměř všechen obchod. Mezi ulicemi Lake a Van Buren jest tato ulice 
vroubena obrovskými budovami "departmentních obchodů", ve kterých 
prodáváno jest vše od automobilu a rozkládacího zahradního domku 
JEZERNÍ POBŘEŽÍ V JACKSONOVU PARKU. do slanečků nebo tkaničky do bot. Některé z obchodů těch zaujímají 
celé městské bloky. Velká budova na pravé straně ulice s vížkami a 
arkýři jest dům zvaný "Columbus Memorial", vysoký 251 st., dále vedle 
něho největší rozprodejní obchod světa, Marshall Fieldův, za ním 
Masonic Temple (Zednářská budova), 21 poschodí vysoká a s výjimkou 
tří vrcholů věží a rozhleden nejvyšší budova města. Ruch na ulici State 
v odpoledních hodinách překonává daleko frekvenci na hlavních křižo- 
vatkách největších evropských měst. 

Vládní budova a hlavní pošta. Tato monumentální budova, kte- 
rá však jako radnice trpí tím, že zastrčena jest v úzkých ulicích bez pro- 
stranství kolem sebe, umístěna jest na celém městském čtverci mezi 
ulicemi Clark, Dearborn, Adams a Jackson. Postavení její stálo přes 
$5,000,000. Střední část její, vypínající se nad křídly do výše 297 stop 
jest korunována krásným dómem. Vnitřek budovy jest pozoruhodný 
svojí architekturou. Budova má 500 místností, ve kterých jsou různé 
úřadovny pošty a spolkových úřadů. 

Městská radnice a okresní budova. Blok mezi ulicemi Clark, 
Randolph, La Salle a Washington byl určen pro budovy městské a 
okresní správy hned při zakládání města a bylo ho k účelu tomu vždy 
OKRESNÍ nemocnice. používáno. Nová budova, jejíž jednu polovici tvoří radnice, druhou 
stánek okresních úřadů, byla dostavena roku 1911 a jest jednou z nej- 
imposantnějších veřejných budov na světě. Náklad na její stavbu obná- 
šel $10,000,000. Jest 247 stop vysoká a čítá 12 poschodí. 

Okresní nemocnice na Harrison a Wood ulicích, dostavená 
r. 1914 nákladem $4,000,000. Stojí na místě staré budovy a bude roz- 
šířena i na ostatní části staré okresní nemocnice. Vyniká jak lepou, 
na budovu toho druhu příliš nákladnou architekturou, tak moderním 
vnitřním zařízením. Jest veřejným ústavem, ve kterém jsou nemoc- 
ní zdarma ošetřováni a léčeni. Pouze nemajetné osoby jsou přijímány 
v léčení. 

Náměstí Haymarket, jedna z chicagských veřejných tržnic. Ulice 
Randolph jest v místech sousedících s dolním městem rozšířena a 
skýtá znamenité místo pro komissionářské obchody a velkoobchod s 
potravinami vůbec. Za ranních hodin jest velké prostranství toto napl- 
něno tisíci farmářských vozů, přivážejících z dalekého okolí do města 
potraviny. Toto náměstí jest historickým tím, že se tu dne 4. května 
r. 1886 odehrály krvavé výtržnosti, při kterých bylo několik policistů 
usmrceno dynamitovými bombami, vrženými, dle udání policie, anar- 
chisty. Několik účastníků srocení bylo odsouzeno a popraveno. 
VLÁDNI BUDOVA A HLAVNI POŠTA. Technická vyšší škola Harrisonova. Skutečnou chloubou Chica- 
ga jest jeho veřejné školství. Nejkrásnější a také nejmoderněji zaříze- 
ná školní budova v Chicagu stojí v sousedství českých čtvrtí, na Mar- 
shall a 24. boulevardu. Tato škola dostavena byla r. 1914 nákladem 
$1,000,000, jest navštěvována z velkého procenta českými žáky a mezi 
učiteli jest také mnoho krajanů. Místo pro tuto školu vyhlédnuto 
bylo českým členem školní rady p. J. M. Královcem, jeho nástupce 
architekt V. B. Dibelka spolupracoval na plánech a nástupce tohoto 
podnikatel staveb Josef A. Holpuch staral se, aby se škole dostalo nej- 
modernějšího a nejdokonalejšího zařízení. Do Harrisonovy Technické 
Vyšší školy dalo se hned při jejím otevření zapsati 1,100 žáků pro 
denní a přes 2,000 pro večerní kursy. 

Tulení jezírko v zoologické zahradě Lincolnova parku. Jednou 
z hlavních přitažlivostí největšího chicagského parku jest rozsáhlá 
zoologická zahrada, kde jsou zvířata, pokud to možno, chována na 
volném vzduchu. Tato zoologická zahrada čítá přes 3,000 exemplářů 
ssavcň, ptáků a obojživelníků. Vyobrazení předvádí nám jeden z nej- 
navštěvovanějších koutků parku, kde se mladí i staří baví pohledem na 
laškovné tuleně, prohánějící se v jezírku a vyhřívající se na umělých 
-skalách. 

Jezerní pobřeží v Jacksonově parku. Jackson park, ve kterém 
roku 1893 byla uspořádána Columbická světová výstava, největší jakou 
kdy Amerika měla, jest položen při břehu Michiganského jezera na 
jižní straně města. Jeho rozloha jest 543 akry. Jeho pobřežní prome- 
nády i jezerní plovárny jsou Chicagčany zvláště v létě horlivě 
vyhledávány. 

VEŘEJNÉ ÚŘADY. 

VLÁDNÍ BUDOVA ( hlavní pošta) na Clark, Dearborn, Adams a 
Jackson ulicích : 
Vojenské velitelství. 
Vládní obvodní soud. 
Vládní komisaři. 
Celní úřad. 
Distriktní návladní. 
Přistěho valečky úřad. 
Spolkový berní úřad. 
Poštmistr. 
Povětrnostní úřadovna. 

STÁTNÍ ÚŘADY : 

Tovární inspektor, 608 již. Dearborn ul. 
Potravní komisař, 431 již. Dearborn ul. 
Rybní komisař, 208 záp. Lake ul. Státní hajný a porybný, 216 sev. State ul. 
Státní zaopatřovna práce, 558 záp. Randolph ul. 

OKRESNÍ ÚŘADY: 

Radnice na Dearborn, Washington a Randolph ul. 
BUDOVA TRESTNÍHO SOUDU, na Dearborn a Illinois ul. 
MĚSTSKÉ ÚŘADY : 

Radnice na Dearborn, Washington a Randolph ul. 

CHICAGSKÁ NÁDRAŽÍ. 

NORTH-WESTERN, Madison a Canal ulice. 

North-Western. 
UNION STATION, Canal a Adams ul. 

Pennsylvania, 
NAMÉSTI HAYMARKET. Chicago, Milwaukee, St. Paul. 

Burlington. 

Alton. 

GRAND CENTRAL, Harrison a Fifth Ave. 

Baltimore-Ohio, 
Great Western, 
Pere Marquette. 

POLK A DEARBORN na ulicích Polk a Dearborn. 

Wabash, 
Santa Fé, 
Monon, 

Western Indiana, 
Grand Trunk. 

LA SALLE, na ulicích Van Buren a La Salle. 

Rock Island, 
Lake Shore, 
Nickel Plate, 
Eastern Illinois. 

ILLINOIS CENTRAL na Michigan Ave. a 12. ul. 

Illinois Central. 
Michigan Central, 
Big Four, 
Soo Line. 

Velké nemocnice. 

Alexian Brothers, Belden a Racine Ave. 

Augustana, 2043 Cleveland Ave., roh Lincoln. 

Eye, Ear, Nose and Throat Hospital (oční, ušní, nosní a krční 

nem.), 235 W. Washington ul. 
Chicago Maternity Hospital (Porodnice), 2314 sev. Clark ul. 
Children's Memorial (Dětská), 735 Fullerton Avenue. 
Columbus, 2600 Lake View Ave. 

Cook County (Okresní nemocnice), zap. Harrison a Wood ul. 
Cook County Tuberculosis Hospital (pro souchotináře), Dunning. 
Detention Hospital (Pozorovací stanice), zap. Wood a Polk ul 
Emergency Aid Hospital, 540 zap. Van Buren a 621 Orleans ul. 
Emergency Hospital (městská), 625 již. Clark ul. ; 120 sev. Des- 

plaines ul. 
Englewood Hospital, 6001 Green ul. 
Frances E. Willard, temperenční, Ogden a Pulaski Ave. 
German-American Hospital (německá), 741 Diversey Blvd. 
German Hospital (německá), 551 Grant Place. 
Grace, 308 Sangamon ul. 
Henrotian Memorial, sev. La Salle a Oak ul. Illinois Charitable Eye and Ear Infirmary (klinika oční a ušní), 

904 zap. Adams ulice. 
Iroquois Memorial Emergency Hospital, 23 sev. Market ulice. 
Isolation Hospital (isolační městská), již. Lawndale Ave. a 34. ul. 
Mary Thompson, (pro ženy a děti), zap. Adams a Paulina ul. 
Mercy, vých. 26. ul. a Calumet Ave. 
Michael Reese, vých. 29. ul. a Groveland Ave. 
Norvéžská luteránská, Haddon Ave. a sev. Leavitt ul. 
Norvéžská Tabitha, sev. Francisco Ave. a Thomas ul. 
Park Avenue, 1940 Park Ave. 
Passavant Memorial, 149 zap. Superior ul. 
Pasteur Institute, 812 sev. Dearborn ul. 
People's, zap. 22. ulice a Archer Ave. 
Post Graduate, zap. 24. ul. a Dearborn ul. 
Presbyterian Hospital, zap. Congress a již. Wood ul. 
Provident Hospital, zap. 36. a Dearborn ul. 
Ravenswood, 1917 Wilson Ave. 
Robert Burns, 3807 Washington blvd. 
TULENÍ JEZÍRKO. St. Anthony de Padua (Sv. Antonína), zap. 19. ul. a Marshall blvd. 

St. Bernard's, 6337 Harvard Ave. 

St. Elizabeth, sev. Claremont Ave. a Le Moyne ul. 

St. Joseph's, Burling- a Garfield Ave. 

St. Luke's, 1439 Michigan Ave. 

St. Mary's, 1120 sev. Leavitt ul. 

South Chicago, 2323-2325 vých. 92. PI. 

Švédská, 2749 Foster Ave. 

University, zap. Congress a Pulaski Ave. 

Wesley, 2449 již. Dearborn ul. 

West Side, 1844 zap. Harrison ul. 

West Side Emergency, 1260 zap. Madison ul. 

Ústav pro slepce (státní), Marshall blvd. a 19. ul. 

North Chicago nemocnice, 2551 sev. Clark ul. 

Ústav pro choromyslné (státní). Dunning. 

Ústav pro tuberkulosni, sev. Crawford a Bryn Mawr Ave. 

Maimonides (židovská), 1515 již. California Ave. 

Sirotčinec a nemocnice pro děti. 

Sv. Vincence, 721 sev. La Salle ul. 

Nejvyšší budovy v Chicagu. 
(Porovnány s nejvyššími stavbami světa.) 

Budova Stop Poschodí 

Tower (býv. Montgomery Ward, 

k špičce věže) 394 21 

Masonic Temple (rozhledna) 354 21 

Boston Store (rozhledna) 350 

Post Office . 300 20 

Hevworth 286 18 

Fisher 274 20 

Commercial Nat. Bank 274 18 

American Trust and Savings Bank . .272 18 

Auditorium (věž) 270 

Peoples Gas 260 20 

La Salle Hotel 260 23 

Burlington 260 21 

Hub (Lytton) 260 17 

Transportation 260 22 

Boston Store 260 17 

Telephone 260 20 

North American 260 20 

McCormick 260 21 

Republic 260 19 

Consumers 260 21 

Cont. & Comm. Nat. Bank 260 20 

Conways 260 21 


Marshall Field (Wab. Ave.) 260 20 

Harris Trust and Sav. Bank 260 21 

Insurance Exchange 260 

First National 257 20 

City Hall Square 250 20 

Otis 250 20 

Steger 250 20 

Stevens 250 19 

City Hall a Court House 247 12 

Majestic 240 20 

Marshall Field 225 12 

Blackstone 220 20 

Schiller 211 16 

Sherman House 200 14 

Ashland 200 16 

Buttler 200 14 

Monadnock 194 16 

Fair 165 11 

Fine Arts 155 10 

Rothschild 138 8 

Siegel-Cooper 123 8 

Nejvyšší stavby na světě. — (Výška udána v stopách.) 

Eiffelova věž v Paříži 1.000 

Washingtonův obelisk 556 

Věž radnice ve Philadelphii 535 

Věž chrámu v Kolíně n. R 512 

Svatoštěpánská věž ve Vídni 470 

Nejvyšší egyptská pyramida 451 

Newyorské budovy. 

Poschodí 

Woolworthova 785 51 

Metropolitan Life Ins 700 50 

Singerova 612 41 

Municipální 560 24 

Divadla v Chicagu s udáním počtu sedadel. 

Coliseum ■ 15.000 

Auditorium 3.747 

Orchestra Hall 2.556 

Majestic 1.986 

Star a Garter 1.897 

McVickers 1.868 

Haymarket 1 .800 

Victoria 1.800 

Olympic 1.760 

— 27 — Empress 1.500 

Star 1.500 

Lincoln 1.500 

Academy 1.467 

Kedzie 1.461 

Alhambra 1.461 

Crown 1.458 

Colonial 1.447 

New American 1.400 

National 1.400 

Logan 1.400 

Englewood .... 1.400 

Globe 1.390 

Cohans Grand 1.379 

Empire 1.332 

Columbus 1.324 

Palace 1.433 

Studebaker 1.330 

Palace 1.350 

Lyric 1.350 Imperial 1 

Illinois 1 

Garrick 1 

Bijou 1 

Casino 1 

Hamlin 1 

American 1 

Blackstone 1 

Columbia 1 

Marlow 1 

Powers 1 

Folly 

Cort . . . . 

Princesse 

Bush Temple 

Thalia 

Virginia 

La Salle 

Howard 

Orpheum 300 
282 
257 
238 
218 
215 
200 
200 
193 
139 
106 
976 
962 
934 
845 
800 
800 
767 
708 
670 
ČESKÁ SVOB. ŠKOLA JANA NERUDY. <s*s><$>3*í*£<s*s*s><^<s><e*8*^3*s^^ 
$>«xs><s>3*$><sxe><3xžxsxs*sxe><$^^ II. ČESKÉ CHICAGO. 

POČÁTKY JEHO A PŘÍTOMNÝ ROZMACH LÍCÍ DR. JAR. E. S. VOJAN. 

Před padesáti lety byl by se každý vysmál prorokovi, jenž by se 
byl odvážil tvrditi, že Chicago bude největším městem českoamerickým 
a po Praze a Vídni největším českým městem na světě vůbec. Pokud 
se sebevědomého a volného vystupování na venek a jeho výsledků týče, 
můžeme ostatně dáti Chicago i před Vídeň, protože česká Vídeň nemůže 
se pochlubiti čtyřmi českými denníky a řadou jiných listů, zastoupe- 
ním politickým v městské, státní i národní správě, hospodářským roz- 
machem atd., jaký vykazuje české Chicago. 

Před půl stoletím českoamerické přistěhovalectvo se domnívalo, 
že primát českoamerických měst je samozřejmý pro St. Louis, Mo. 
Ještě roku 1863 v racinské "Slavii" ze dne 10. prosince čteme ohlas, 
nadějí St. Louiských v dopise, v němž se praví: "Není místa ve Spoj. 
Státech, kde by takový počet Cechů pohromadě bydlil jako v St. 
Louis. Pan redaktor "Slavie" udal sám počet lidí k naší českoslo- 
vanské národnosti patřících na 7,000 a jistě se nemýlí. Mohlo by se 
tedy naším lidem v St. Louis žijícím zalidniti hezké město v Čechách ; 
nemýlím-li se, Králové Hradec i s předměstím nemá více než 7,000 lidí 
a Litomyšl je také hezké město a má jich o celý tisíc méně. Jest to 
tedy pěkná hromádka Čechů, která se zde v St. Louis během asi patná- 
cti let nakupila, a poněvadž do takového místa jako St. Louis vždy 
noví čeští přistěhovalci se potáhnou, můžeme s jistotou očekávati, že 
naše zdejší osada česká během času ještě o několik tisíc vzroste. Máme 
tedy hezké vyhlídky, státi se metropolí těchto nesmírných končin tak 
zvané západní Ameriky, a spatřujeme v tom zajímavou shodnost, že 
největší počet Čechů bude též žíti v hlavním městě amerického Západu." 
Dopisovatel tento měl v té době všechny důvody tak se domýšleti. 
Nelhal ani ve srovnávání s městy ve staré vlasti. Dle sčítání z 3 li. 
prosince 1857 měl Králové Hradec 5,061 obyvatelů a Litomyšl dokonce 
5,168 obyv., i mohl se s nimi St. Louis se 7,000 Čechy hrdě měřiti. Ale vrtkavý Osud rozhodl jinak. Místo St. Louisů zvolil si za Metropoli 
Západu tehdy ještě hodně nepatrné Chicago, a s tímto jeho rozhodnu- 
tím i metropole amerického češství přesunula se na břeh jezera Mi- 
chiganského. 

Počátky českého Chicaga nejsou příliš romantické, a zrovna tak 
jako samo jméno Chicaga postrádá poesie (je vzato z nářečí kmenů 
indiánských Sauk, Fox a Kickapoo, — ■ šekagua je tchoř a šekakohegi 
je místo tchoří, protože na jižním břehu jezera žil zvláštní velký druh 
tchořů, zabíjených lovci lišek, tak vykládá to nejlepší autorita v tomto 
oboru, William Jones z Fieldova musea přírodních věd v Chicagu), 
stejně ty naše počátky jsou beze všech poetických příkras. První 
houfce české přibyly do Chicaga roku 1852 a 1853. Usadili se při 
tehdejších severních hranicích města u jezera, nedaleko starého hřbi- 
tova, jenž zaujímal jižní část dnešního Lincolnova parku. Příchozí, 
hlavně v New Yorku ubytovali se z části v domě na dnešní křižovatce 
ulice Dearbornovy a North Avenue, ale ponejvíce rozhodli se pro 
prázdné pozemky blíže North Avenue mezi Clarkson a Dearborn ulicí, 
kde si postavili dřevěné "šanty" a bydlili tam bez starosti o nájemné, 
jelikož majetník pozemků těch o vlastnictví své se nestaral. Tento pří- 
jemný stav věcí rozkotán byl teprve roku 1855, kdy majitel pozemků 
těch rozpomenul se na své právní nároky a "bezplatné" nájemníky z po- 
zemku vypověděl. Většina jich přestěhovala se pak do okolí dnešní 
bursy a nádraží La Salle, kolem ulice Van Buren a Jacksonovy. Toto 
druhé sídlo záhy však zaměněno západním směrem, "za řekou" na ulici 
Beach, dnes úplně zaujaté železničními kolejemi; tam většina tehdejších 
krajanů nalezla práci buď v dřevních ohradách a pilách nebo při sklá- 
dání dříví z lodí Ale i odtud české osadníky ještě před 1860 vypudil 
rychlý rozvoj železnic a skladišť, a tak čtvrtá osada česká, první oprav- 
du stálá, jelikož její zbytky dodnes trvají, vyvinula se západně od Beach 
Street při ulicích Canal, Polk, De Koven, Bunker a záp. 12. ul. Zde 
také poprvé uplatnili se Češi jako národnost a počali vystupovati zřej- 
měji na veřejnost. Tím končí — právem můžeme je tak nazvati ■ — • 
"předhistorické období" českého Chicaga, z něhož nezachovalo se žád- 
ných památek. Nebylo žádného tisku českého v té době, jen tradice 
vypráví nám o prvním tom desítiletí. Hlavními prameny pro toto 
období jsou Zdrňbkňv článek v kalendáři "Amerikán" na rok 1884, 
úvodní článek Pavla Albieriho "Český živel v Chicagu" v předchůdci 
této knihy, "Adresáři" českého Chicaga, vydaném r. 1900 Národní 
Tiskárnou v Chicagu, a různé stati v racinské (dnes chicagské) "Slavii". 

Z Čechů, kteří roku 1854 byli v Chicagu, lze uvésti tato jména : 
Dr. Frant. Ad. Valenta, lékař a majitel lékárny na rohu Van Buren a 
State ul. (za prvního českého lékaře nutno ovšem spíše prohlásiti po- 
zdějšího Dr. Chládka, protože dr. Valenta, ač Moravan rodem a první 
český obyvatel Chicaga, svým dřívějším pobytem v Linci v Horních 
Rakousích a napotom usazením se mezi chicagskými Němci na severní 
straně pozbyl národního uvědomění a mnoho na své češství nedal), 
obuvník Jakub Tanci z Chelčic u Vodňan ; krejčí Štěpán Švec, rodem Pražan; první český grocerák Jos. Fišer (nar. r. 1826 v Turnově, r. 1851 
přijel do New Yorku, kde mu říkali po česku Rybář, a 29. února 1854 
octl se v Chicagu), sedlář Jan Štěrba, tou dobou "nejbohatší" Čech chi- 
cagský, protože mu patřilo pár akrů půdy, Petr Straka, starší, Fr. Bur- 
da, Jos. Dvořáček, krejčí J. Tonka, Matěj Barcal (ze Stožic u Vodňan, 
syn jeho František P. Barcal patřil pak k prvním ochotníkům a r. 1894 
stal se policejním kapitánem), Vojtěch Kouba, Fr. Trčka, J. Venci, Jos. 
Kolář (z Kestřan u Písku, byl tkadlec, ale i dobrý hudebník a měl po- 
zději hostinec na rohu Jefferson a Bunker ul.), Fr. Kovanda, J. Hulo- 
vec, J. Šobr, Fr. Kříž (z Vodňan, měl pak hostinec na Canalport Ave.), 
Jakub Pádecký (z Čejkova u Sušice), první český hostinský v Chicagu 
Jan Slavík, Moravan z Brna, jenž si r. 1855 zařídil hospodu na Clark 
ul., blíže Chicago Ave., první klempíř Jos. Novák, první řezník český 
Jos. Ferdinand s bratrem Filipem rodáci z Pardubic, první uzenář J. 
Šesták, první řemenář J. Dvořák, Fr. Tomíšek, L. J. Kadiš, brusič a 
rodák horažďovický, krejčí Jan Nikodém z Domažlic, Fr. Kálal z Kře- 
puškař Fr. Brožek z Plzně, kovář V. Suchý, krejčí Fr. Příbramský, 
novic u Písku, Viktor Petrtýl z Bystřice u Libáně, Fr. Stejskal z Hor- 
ních Hořic u Tábora (přestěhoval se po měsíci do Manitowoc, Wis., ale 
roku 1864 se vrátil zpět a syn jeho, stejného křestního jména, otevřel 
si tu hostinec, pak po 20 letech odjel do Kewaunee, ale od r. 1892 má 
opět banku s J. L. Novákem v Chicagu), Jan Krištňfek z Taliny u 
Vodňan, Václav Lhotka z Oblajovic u Pacova, Fr. Šulc z Turkovic u 
Černého Kostelce, Jos. Velík z Dmýštic u Milevska, zedník J. Stuchlík 
z Řevnic u Prahy, jehož vnuci Václav a Jan mají dnes lékárny v Chi- 
cagu, Fr. Vilím z Ondřejova u Čer. Kostelce, tkadlec a hudebník (syn 
jeho Josef studoval pak na pražské konservatoři a je dnes známým 
virtuosem na housle a majitelem hudební školy), Kar. Kostlivý z Do- 
mažlic, Fr. Ant. Klimt z Prahy, jenž si pak zařídil hostinec na rohu 
Van Buren a Market ul. (syn jeho Bedřich přijel za ním teprve roku 
1861 a měl hostinec na Randolph ul., — nabyl zvučného jména jako 
ochotník), Vác. Košnař z Prahy, — to jsou jména těch prvních. 

Zajímavou četbou jest jejich vlastní líčení těch prvních dnů chi- 
cagských, roztroušené po kalendářích a plně toho zasluhující, aby bylo 
sebráno v kroniku raného českého Chicaga. Jos. Fišer na příklad vy- 
práví o tom, jak 29. února 1854 přišel do Chicaga : "Tehdy od ulice 
Van Buren na jih a západ byly lesíky a háje a jihozápadní strana celá 
byla ještě polem a lesem. Kde jsou dnes české síně a první český ko- 
stel (pozn. na křižovatce ulic De Koven a Desplaines), byl les. Mosty 
přes řeku byly jen na ulicích Randolph a Van Buren a točily se jen na 
jedné straně." Krejčí Fr. Příbramský přijel do Chicaga v březnu 1853 
se ženou. Najali si malou světničku, v níž stála darovaná jim starái 
postel, jinak tam bylo ještě místo pro židli a stůl k šití a dost. Peřiny 
měli ještě v New Yorku, kamna měl soused ve vedlejší světnici, jenž 
jim pouštěl trochu tepla, aby mohli pracovati. Na postel ustlali si sena 
a přikrývali se kabátem a sukní. V noci nasbírali sousedovi trochu 
dříví za to, že jim také trochu topil. Ještě jiný obrázek : Když Václav 
NOVÝ ČESKY SIROTČINEC. Košnař přijel koncem prosince 1854 se ženou do Chicaga, přespali 
prvni noc u jezera v malé budce při dráze. Druhý den s jinými přiby- 
lými krajany seděli na rohu ulic Clark a Kinzie, až pro ně přišel krajan 
Straka, jenž tu již byl déle, a odvedl je na severní stranu vedle hřbitova, 
do oné první osady. Tam setkali se s Barcalem st. a jinými Cechy, 
jichž tu v jednom domě bydlilo pohromadě 22 rodin. Košnařovic pla- 
kali beznadějně nad bídou a nouzí, zubící se na ně, ale Barcal a jiní je 
těšili, aby jen trpělivě vyčkali lepších časů, že žádný nový přistěhovalec 
to neměl lépe před nimi. A tak přes zimu byli bez práce a dostávali 
podporu od okresu. Teprve v březnu šel Košnař do Lakeport lámat 
kámen, za dollar denně. — Tyto malé illustrace musí pro obmezený 
rámec tohoto líčení postačiti. 

Podivuhodno je, že přes malost těchto prvních poměrů objevila se 
již tehdy upřímná snaha po prvním českém listě. Vojta Náprstek, jenž 
vydával v Milwaukee německé svobodomyslné "Flugblaetter", při jed- 
nom zájezdu do Chicaga roku 1856 vylíčil zdejším krajanům, že by 
bylo třeba 800 dollarů hotových peněz na tiskárnu a že by se obnos 
ten dal sehnati pomocí dvoudollarových akcií Chicagští zcela vážně 
se o tom radili a 1. prosince 1856 psal "na žádost všech shromážděných 
Cechů" tajemník porady, jež se za tím účelem 30. listopadu 'byla sešla 
v síni Hellerově, Jan Plocek (byl rodák z Jelení u Vysokého Mýta a 
byl pak učitelem prvního pěveckého spolku "Lumír") Náprstkovi : 
"Jsouce puzeni láskou a vážností k našemu českému jazyku a uznáva- 
jíce zároveň nutnou potřebu jednoho nám srozumitelného časopisu 
v Soustátí Americkém slibujeme, že jsme hotovi toto Vaše vlastenecké 
podnikání důrazně a bez ustání podporovati." Přítomní podepsali se 
hned jako příští předplatilé a tázali se, co dále mají činiti K Náprstko- 
vu listu sice nedošlo, ale tyto jeho podněty byly nesporně zrnem, jež 
konečně roku 1860 vzklíčilo v Racine a St. Louis, jak o tom ve stati 
o českoamerické žurnalistice více je pověděno. 

Od roku 1860 se česká osada na ulici Canal nejen rozsahově zmá- 
hala (od Ewing a Polk na jih až skoro k řece a po všech skoro ulicích 
příčních na západ až téměř k Halsted St.), ale i blahobytově (majetky 
na ulicích De Koven, Bunker a západní 12. ul. přešly většinou do če- 
ských rukou). "Praha" jak tomuto okrsku chicagských Cechů říkáno, 
vzrostla do roku 1870 na 10,000 duší. Správný odhad je ovšem těžký, 
protože současné prameny se náramně rozcházejí. Fr. Chadima roku 
1855 hádal pouze na 500 Čechů v Chicagu. J. Netajil v racinské "Slavii" 
dne 4. června 1862 píše : "Je nás tu v Chicagu k 500 rodin." Redaktor 
téhož listu Vojta Mašek dne 6. března 1863 naproti tomu píše: "V 
Chicagu žije hezký počet Čechů, snad as 200 rodin." Tyto dva odhady, 
počítáme-li na rodinu 5 osob průměrně, znamenaly by tudíž dle prvého 
2,500, dle druhého 1,000 Čechů. Roku 1870, kdy poprvé se objevuje ve 
spolkovém censu rubrika "Bohemia", nabýváme již bezpečnějšího pod- 
kladu pro odhad. Toho roku napočteno v Chicagu 6,277 osob rodilých 
v Čechách a tu s dětmi zde zrozenými odhad 10,000 Čechů, s nímž se setkáváme i ve článku básníka J. V. Sládka v pražských "Nár. Listech" 
z roku 1871, jistě je zcela mírný. 

Nyní teprve dostavuje se též spolkový ruch, a tu je jistě podivnou 
hříčkou osudu, že první český spolek v Chicagu byl — vojenský. Ale 
je to snadno vysvětlitelno válečnou horečkou, jež zmítala Severem před 
Občanskou válkou. Dne 16. října 1860 konána první schůze k založení 
"Slovanské setniny", za první řádné úředníky zvoleni Jos. Ferdinand, 
předseda, Géza Mihaloczy, setník, Fr. Novák, tajemník, Fr. W. Petráň, 
pokladník, Filip Ferdinand, nadporučík, J. Dvořák, podporučík, Jan 
Staněk a Jos. Havlík, strážmistři. Setnina měla jméno "Slavonian 
Lincoln Rifle Company", měla 5.3 členů a dostala od státu výzbroj. Ale 
když došlo 21. dubna 1861 ke skutečnému tažení do pole, bylo v ní jen 
8 Čechů a 2 Slováci, jež bylo nutno doplniti Němci, a následkem toho 
označení "Slavonian" z jména setniny zmizelo. Setnina tato byla první 
chicagskou, jež šla do boje, a z Cechů byli v ní Géza Mihaloczy, (ka- 
pitán), August Kovács, Filip Ferdinand (první poručík), Fr. Kouba, 
Alois Uher (4. kaprál), Fr. Kukla, Jos. Bláha, Prokop Hudek, Ed. 
Kafka (četař), Jos. Novák. Ti z dřívějších členů setniny, kteří zůstali 
doma, učinili tak buď s ohledem na rodiny své nebo jednoduše — do- 
stali strach. Našli se i někteří hrdinové, kteří spěchali na rakouský 
konsulát obnoviti poddanský slib rakouskému císaři aby nemusili vů- 
bec do války. Dne 16. června přidali se dobrovolníci k 24. illinoiskému 
pluku, který pod plukovníkem Hackrem 8. července 1861 pojat do Se- 
verního vojska. Mihaloczy stal se podplukovníkem, Kovacs kapitá- 
nem, Kafka byl dále četařem a Uher kaprálem, k prostým vojínům 
Bláhovi, Hudkovi, Koubovi a Kuklovi přibyli James (Václav) Jurka 
a Fr. Smola. Mihaloczy, jenž podlehl nebezpečnému poranění u Buz- 
zard Roost Cap, byl 11. března 1864 pochován v Chattanooga s vo- 
jenskými poctami. Ostatní krajané dostali se během té doby do čet- 
ných srážek a bitev a při rozpouštění pluku 6. srpna 1864 s nejvyšší dů- 
stejností odcházel Prokop Hudek jako kapitán. Hudek byl rodák 
z Nové Vsi u Uhlířských Janovic. Jeho hrob na Cesko-Národním hřbi- 
tově v Chicagu ozdoben je reliéfem od Jana Rose (Růžičky), absol- 
venta pražské Umělecké akademie. 

Také o družnosti prvních chicagských českých obyvatelů zprávy 
se rozcházejí. Pavel Albieri sice praví, že "první čeští osadníci k sobě 
lnuli a tvořili takřka jednu velkou rodinu", ale s touto idyllou nesouhlasí 
výrok Vojty Maska o prvním divadelním představení Slov. Lípy z 22. 
února 1863 : "Před 16 měsíci žil tam v Chicagu každý sám, o nějakém 
spolku neb středišti nebylo ani zdání. Arci někdy a někde v hospodě 
se to mnohdy sešlo, a tu při sklenici červeného se hodně debatovalo ; 
co ale z takového pivného rozumování vyplyne, jest každý ze zkušenosti 
přesvědčen sám, že jen hádka a mnohdy i černé oko." A zdá se nám, 
že tomuto lze spíše věřiti. Svědčí pro to aspoň skutečnost, že spolkový 
ruch, který my Češi přece máme tolik v krvi, v Chicagu přes dosti čilý 
spolkový život v St. Louis i jinde dlouho se nemohl ujati. Prvním sku- 
tečným spolkem byla "Slovanská Lípa", jejíž první schůze se konala 

— 34 — 
ČESKÁ ÚTULNA. 20. listopadu 1861 a ustavující schůze, na níž přijaty stanovy a prove- 
deny volby, 24. listopadu. "Slovanské Lípy" byly národní spolky, při- 
javší jméno všem českým osmačtyřicátníkům drahé. Bylať "Lípa Slo- 
vanská", založená v Praze 30. dubna 1848, jitřenkou politického a de- 
mokratického obrození českého. První americký spolek toho jména 
založen byl v St. Louis již 1. ledna 1859 na podnět Jana Boreckého. 
První úředníci chicagské "Slovanské Lípy" byli předseda Fr. Kohout, 
tajemník Fr. Novák a pokladník Ant. Ferdinand. Dne 26. prosince 

1861 konán již první ples v Beckerově síni s českou hudbou. Z prvních 
takto vytěžených peněz posláno 25 dollarů Karešovi do Brém, aby 
koupil spolku z Prahy poučné a zábavné knihy a předplatil jim praž- 
ské "Nár. Listy" a pařížský list "Cech". 

Se "Slovanskou Lípou" souvisí i počátek českého ochotnického 
divadla v Chicagu. V St. Louis, v Racine i jinde hrálo se již roku 

1862 hodně čile, kdežto v Chicagu teprve 18. ledna 1863 svoláni členové 
Slov. Lípy k poradě" o prostředkách k nejrychlejšímu uspořádání je- 
viště pro české divadlo v Chicagu". Výsledek porady byl dobrý. Záhy 
na to čteme již v racinské "Slavii" následující vyhlášku: "První před- 
stavení národního divadla v Chicagu. Slovanská Lípa bude odbývati 
v síni Slov. Lípy v neděli dne 22. února 1863 divadelní představení "Pan 
strejček", veselohra ve třech jednáních dle Benedixe. P. Zahrádka, 
bohatý obchodník — pan Dvořák. ' Karel, Pavlína, Vilém, jeho děti — 
pan Heřman, p. Lusková, pan Kliment ml. Ferdinand Lipnický, mladý 
kupec — pan F. Kohout. Strejček — pan J. Praus. Karolínka, Pavlín- 
čina společnice — pí. Buršová. Služebník ■ — - pan Ferdinand. Začátek 
v 7y 2 hod. Cena míst: první místo 35 centů, druhé místo 25 centů. 
Dítky pod 12 roků 15 centů. Jan Praus, ředitel. Vstupné lístky jsou 
u všech oudů Slov. Lípy, jakož i večer u skříně k obdržení. Neopomeň 
ale žádný sobě patřičné drobné peníze zaopatřiti. S úctou zve k tomuto 
prvnímu podniknutí Slovanská Lípa, podnikatelkyně." 

Poznámka o drobných je důsledek války, platiloť se tehdy větši- 
nou poukázkami a poštovními známkami. Další představení byla: 15. 
března "Pan Čapek" a "Svéhlavost" 3. května "Nalezenec", 20. září 
"Zmatek nad zmatek", 22. listopadu "Ouklady a láska", 27. prosince 
"Spáleniště v Burnině". Hráno tudíž za první rok šestkrát, důkaz to, 
že ochotnická vášeň rychle se ujala. 

"Slovanská Lípa" dokonce zmohla se záhy na vlastní budovu. Byla 
zbudována na ulici Clintonově, blíže Van Burenovy ulice, 11. září 1864 
byla hotova ( byla dřevěná, náklad činil $2,671) a 17. září slavnostně 
•otevřena. Byla to první samostatná spolková budova v české Americe, 
slavnostním řečníkem byl Adolf Chládek, jenž vybízel k českému uvě- 
domění (v referáte "Slavie" čteme doslovně na příklad : "A jestliže se 
vás cizinec zeptá, jaký jste rodák, udeřte se v prsa a řekněte hrdě: Já 
jsem Čech!" ■ — ■ ohlušující potlesk, dupání a Sláva volání), k duševní- 
mu vzdělání a k jednotě a lásce bratrské Druhý den 18. září hrálo se 
poprvé v síni, Klicperňv "Valdek". Poslední neděli v říjnu konána 
zde první chicagská oslava narozenin Karla Havlíčka Borovského. V budově Slovanské Lípy sešly se též dva "Slovanské kongresy". 
První konal se 31. prosince 1865 a 1. a 2. ledna 1866. Za cíl jednání 
položeno, zda by bylo lze všechny české národní spolky v celých Spoj. 
Státech sloučiti v "Národní Jednotu" — cíl to, po němž dosud marně 
toužíme; druhým cílem bylo založení "Slovanské osady" v Americe. 
Dostavilo se 22 delegátů z Clevelandu, Cincinnati, St. Louis, Peorie, 
Milwaukee, Racine, New Yorku, z okresu Johnson a Linn, la., Kewau- 
nee a Piercetown, Caledonie a konečně byli za Chicago zástupci "Slov. 
Lípy" a "Hlaholu". Za předsedu sněmu zvolen Karel Jonáš, za ná- 
městka Vojta Mašek, za tajemníky Adolf Chládek a Karel Procházka 
(z Peorie, 111.). Prvním řečníkem, jenž pojednal o účelech sjezdu, byl 
J. B. Erben ze St. Louis. Spojení spolků dáno jméno "Slovanská Jed- 
nota". Uzavřeno mimo jiné, aby se konaly sbírky na Národní Divadlo, 
poslán po-drav českému sněmu do Prahy atd. Druhý "sněm česko- 
slovanský" sešel se 1. ledna 1868. Sešlo se 15 poslanců. Výsledky 
snah se nedostavily, spolky nehlásily se k "Národní Jednotě', jak nyní 
středisko pojmenováno, a ústřední výbor roku 1872 definitivně uzavřel 
svou činnost. 

Před chicagským požárem tam, kde je dnes 18. ulice, byly ještě 
močály, kam chodívali staří čeští osadníci střílet divoké kachny. Ale 
když po požáru stoupla sháňka po bytech v zachovaných částech mě- 
sta, nastalo valem vysoušení a upravování těchto pozemků, a Češi, jimž 
láce nových pozemků slibovala možnost postavení si vlastních domků, 
začali rychle stavěti v těchto místech. Přední stráží byli krajané J. 
Puta, jenž si postavil první domek na Evansově ulici (to bylo tehdejší 
jméno dnešní záp. 18. ulice) roku 1870, pak přišli sem další, Jan Pertl 
s prvním hostincem, Fr. Hrdlička a Fr. Fučík s prvními groceriemi, a 
před samým ohněm postavil si Mat. Škudera na rohu ulice Fisk a Mc 
Mullen Court dva větší domy, z nichž v jednom otevřel hostinec "U 
města Plzně". Toto jméno přešlo pak na celou tuto čtvrt a přiznána 
mu i úřední platnost tím, že poštovní odbočka nazvána "Pilsen Station". 
Zde vznikla pak velká česká čtvrt, jež dosud trvá, ač v poslední době 
vyrostl jí rovnocenný soupeř v České Kalifornii. 

Tím také končíme povšechnou historickou část tohoto líčení. S 
velkou českou Plzní stal se český život tak bohatým a složitým, že k hi- 
storickému líčení jeho vývoje bylo by třeba zvláštní knihy, pro niž jistě 
časem najde se autor. My přecházíme nyní k Chicagu našich dnů. 

České obyvatelstvo je dnes rozseto po celém Chicagu, — zrovna 
tak, jako poslední census z r. 1910 dokázal, jak nesprávným je tvrze- 
ní, v různých pokusech o dějiny amerických Čechů se objevující, že 
v tom neb onom státě není Čechů (ve skutečnosti není ani jediného 
státu, v němž by nebylo Čechů), tak také v Chicagu není dle posledního 
školního censu chicagského z jara 1914 ani jediné wardy, ve které bys 
Čechů nenašel. 

Jsou ovšem jisté celky, větší souvislé osady české, ale i těch je 
slušná řada, a to spolu s velkou rozlohou Chicaga je zároveň slabinou 
ČESKO-NÁRODNÍ HŘBITOV. 
Hlavní vchod. českého života chicagského. Tam, kde jako na přiklad dosud v New 
Yorku, česká osada tvoří jednolitější celek, dá se ledacos provésti, co 
v Chicagu se rozbíjí o překážky vzdálenosti. 

Hlavní české osady v Chicagu jsou: 

Česká Plzeň (hranice možno ovšem udati jen přibližně) od Morga- 
novy ulice k Western Avenue kolem záp. 18. ulice. 

Česká Kalifornie od Rockwell Ave. k Trumbull Avenue kolem záp. 
26. ulice. 

Lawndale pokračuje pak dále západně od Trumbull Ave. ke Craw- 
ford (40.) Ave. 

Crawford táhne se od Crawford Avenue až ke hranicím města. Na 
jihu je tu hranicí řeka Chicago. 

Nový Tábor čili Merigold je severní pokračování Crawfordu k 
záp. 12. ulici. Jméno Merigold vzniklo tím že pozemky zde rozprodá- 
vala firma W. A. Merigold & Co.. 

Town of Lake sahá od 39. ulice k 63. ulici kolem Honoře ul. 

Západní Englewood kolem May St. od 51. k 63. ul. 

Grand Crossing od 71. k 79. ul. 

Osada u Národního hřbitova kolem Crawford Ave. a Foster Ave. 
na severní straně. 

Vedle toho je ještě malá osada na Canal St., zbytky původní české 
osady kolem De Koven St., nepatrné zbytky osady na severní straně 
na Emma St. a Milwaukee Ave. a malá osada v South Chicago "Cole- 
hour" mezi 92. až 103. ul. 

Pak jsou nové české osady Hawthorne, Morton Park, Berwyn, 
South Oak Park, Lyons, Riverside. Některé z nich velmi mohutní a 
mají nesporně velkou budoucnost. 

Výše uvedený chicagský školní census v jistém směru nemá pro 
nás ceny. Ukázalť roku 1914 celkovou číslici 102,749 Čechů, kdežto 
spolkový census z 15. dubna 1910 vykazuje 110,736 Čechů. To by po- 
vrchní posuzovatel mohl si vyložiti jako důkaz ubývání Cechů v Chi- 
cagu. Ve skutečnosti ovšem tomu tak není. Nehledě k tomu, že jistě 
•část Cechů se vystěhovala do nových osad za hranice města, hlavní 
příčina různosti vysvitne nám ihned, srovnáme-li číslici Čechů zde 
zrozených z českých rodičů dle spolkového censu (60,673) a číslici dle 
školního censu (53,675). Spolkový census, prováděný pomocí velkých 
blanketů sčítacích velmi pečlivě, prostě obsahuje číslici spolehlivější, 
kdežto školní census, prováděný sčitateli méně pečlivými a obvvatel- 
stvem daleko méně respektovaný, svedl mnohé zde zrozené Čechy, že 
zapřeli český půvcd svých rodičů a tím utonuli v rubrice "Američanů". 
'Číslice osob zrozených v Čechách dle spolkového censu byla 50,063 a 

— 39 — dle školního censu 49,074, zde tudíž se tolik neulhalo, neníť mezi první 
generací přistěhovaleckou tolik touhy, "zdáti se" nefalšovanými Ame- 
ričany. 

Ale přes tuto nesprávnost je výkaz školního censu potud použi- 
telný i pro nás, že nám ukazuje přibližně skutečné rozdělení chicagských 
Čechů dle ward. Obraz, jejž skytá školní census p. W. L. Bodine, řed. 
odboru pro nucenou návštěvu školní, je tento: Zrození Zrození Warda 

1. ... ó. 
4. Cechách 
69 


v Americe 
21 


39 


7 


153 


48 


688 


571 


270 


300 


180 


37 


78 


38 


99 


98 


288 


211 6 

7 

8 

9 

10 10,332 11,611 

11 3,954 4,604 

12. 13,447 16,983 

13 159 106 

14 152 103 

15 654 474 

16 48 29 

17 146 100 

18 144 31 

19 69 35 

20 1,284 1,046 

21 97 27 

22 136 81 

23 76 53 

24 110 80 

25 80 37 

26 46 47 

27 661 618 

28 177 182 

29 4,740 5,002 

30 391 335 

31 122 128 

32 183 180 

33 312 238 

34 9,247 9,846 

35 439 353 

Morgan Park 4 5 

49,074 53,675 "V. / iwjřrftďJ^^BBBl IIe^I^II 

;.'C "' ■ "v. 
ir - aa ■ 
WĚ t .Jt<*Š*ĚmmWm\ 

mmmma&mmL'jL7Z_ l mmmW& V "JR. ' i -^^» P 

fJhwB bBmMÍ- m 

P%yÍHHMBffl 

CESKO-NÁRODNÍ HŘBITOV. 
Hlavní cesta východně od brány. 11 Dle školního tohoto censu mělo Chicago roku 1914 celkem 
2,437,526 obyvatelů a sice 1,245,741 mužského pohlaví a 1,191,785 
ženského. Dle toho počet obyvatelstva od r. 1910, kdy provedeno, 
bylo všeobecné sčítání vládou spolkovou, vzrostl o 252,343. Obyva- 
telstvo chicagské jest z velké části původu přistěhovaleckého ; jen 
806,668 bylo zrozeno z amerických rodičů ; v cizích zemích narodilo 
se 876,288 osob, kdežto 754,570 narodilo se v této zemi z rodičů 
přistěhovaleckých. Nejvíce jest v Chicagu Němců; těch bylo napo- 
čteno 399,977 (počítá se ovšem jako při censu jen 1. a 2. pokolení). 
Po nich přijdou Poláci s 231,346, Rusové 166,134, Irčané 146,560, 
Švédové 118,533, Italové 108,160, Češi 102,749, Norvéžané 47,496, 
Dánové 22,394, Angličané 45,714, francouzští Kanaďané 44,744, Bel- 
gičané 3,392, Bulhaři 1,102, Rumuni 5,132, Srbové 845, Litvíni 24,650, 
Řekové 8,621, Uhři 31,863, Skotové 17,662, atd. 

Z jednotlivých ward dle tohoto výkazu je nejsilnější 12. warda 
(česká Kalifornie až po 24. ulici a severní část za Ogden Avenue 
až ke 12. ulici) s 30,430 Čechů, pak je 10. warda čili česká Plzeň s 
21,943 Čechy, na třetím místě je 34. warda čili Kalifornie, Lawndale, 
Crawford a Nový Tábor dle našeho výše uvedeného výpočtu osad s 
19,093 Čechy, pak je 29. warda čili Town of Lake s 9,742 Čechy, 11. 
warda (Plzeň a tak zv. "Vápenky") 8,558 Čechů, 20. warda (vý- 
chodně od Plzně) 2,330 Čechů, 27. warda ("Volšany" čili Irving 
Park) 1,279 Čechů, 4. warda ("malá Jižní strana") 1,259 Čechů, 15. 
warda (Humboldt Park) 1,128 Čechů. Ostatní wardy nedosahují 
již tisíce Čechů; z nich 5. warda je Brighton Park, 9. warda Grand 
Crossing a Pullman, 30. warda je další část Town of Lake, 33. warda 
je Hanson Park, 35. warda je za Garfieldovým parkem. 

Hospodářský rozmach českého Chicaga jeví se nejlépe v rekord- 
ním počtu bankovních ústavů, daleko převyšujícím jiné českoameri- 
cké osady • Je tu česká národní banka — Lawndale National Bank, 
několik státních bank — Kašpar State Bank, American State Bank, 
Lawndale State Bank, Kirchman State Bank, a velká řada soukro- 
mých bank, z nichž některé jsou tak velkých rozměrů, že jsou na 
skoku k přeměně ve státní banky. O velikosti uvedených českých. 
bankovních ústavů postačí tyto doklady: v říjnu 1914 měla Kašpa- 
rova Státní banka vkladů a kapitálu $6,015,276, Americká stání ban- 
ka (založena v dubnu 1911) měla kapitál, přebytek a vklady $2,260,- 
549.41, obě Lawndaleské banky, národní a státní, měly dohromady 
kapitál, přebytek a vklady $2,800,000. 

Svéráznou chloubou českého Chicaga po stránce hospodářské 
jsou české Výpomocné spolky (Building and Loan Associations), 

jež vyrostly na základě zákona, znovu upraveného ve státě Illinois 
dne 16. května 1903. Spolky ty, do nichž si členové ukládají úspory 
týdenní neb měsíční, aby si pak za ně zakoupili pozemky a stavěli na 
nich budovy, vystavěly celé čtvrti chicagské a položily základ k 
hmotnému blahobytu četných našich krajanů. Sahají až do roku. 
CESKO-NARODNI HŘBITOV. 
Pohled na jezírko. 1885 a 1886 a dosud ještě každým rokem se množí. Státní auditor 
veřejného účetnictví vydává každoročně tištěnou podrobnou zprávu 
o stavu těchto Building, Loan and Homestead Associations, a z 21. 
zprávy, jež podává nám obraz spolků těch v roce 1912, seznáváme, 
že v městě Chicagu bylo 

Výpomocných spolků 227, 

z čehož českých 106. 

Češi chicagští, jak zřejmo, využitkovali této výborné instituce 
způsobem zcela mimořádným, neboť celá polovina chicagských výpo- 
mocných spolků je v českých rukou. Jména jejich, pokud nebyla zvo- 
lena dle ulic, jako na příklad Central Park, Centre, St. Louis, Hard- 
ing, Hamlin Avenue a pod., již svým rázem ryze českým hlásí národ- 
nost svého členstva, tak zejména Karel Havlíček, Libuše, Lipany atd. 
Vzhledem k této síle chicagských českých výpomocných spolků není 
ovšem nic divného, že na příklad na rok 1910 zvolen byl za předsedu 
státní ligy Výpomocných spolků — Building Association League of 
Illinois — krajan bankéř Frank G. Hajíček. 

Aktiva chicagských výpomocných spolků roku 1912 činila celkem 
$19,327,848.24, z čehož na aktiva českých výpomocných spolků připa- 
dala úctyhodná summa více než poloviční, totiž 

$10,106,132.18 

Těchto deset milionů dollarů aktiv rozpadá se na jednotlivé spol- 
ky (v závorce za jménem je rok inkorporace) takto: 

Allport (1899) $152,994.30 

Amerikán (1899) 67,099.63 

Atlas (1900) 69,469.45 

Benátky (1910) 13,737.77 

Ben Hur (1909) 24,878.68 

Bohemia (1886) 171,355.82 

Bohemian American (1911) 3,032.50 

Bohemian National (1887) 482,219.32 

Bohemian Slavonian (1907) 15,725.04 

Bohemian Workingmen's (1890) 105,078.33 

Bořivoj (1885) 601,754.31 

Budoucnost (1904) 165,383.43 

Busy Bees (1911) 4,028.31 

Central Park (1903) 45,667.93 

Centre Avenue (1910) 10,664.04 

Chicago Mutual (1909) 41,276.25 

Chrudim (1907) 53,020.27 

Čechoslovan (1902) 38,868.29 

— 44-- Česká Kalifornie (1892) 523,510.14 

Český Dělník (1896) 116,183.25 

Český Domov (1909) 19,606.52 

Daisy (1911) 3,511.19 

Dělnický Krok (1891) 148,475.55 

Domov (1886) 252,152.03 

Douglas (1902) 47,123.22 

Douglas Park (1899) 61,197.98 

Economy (1909) 8,431.60 

Fairfield (1901) 125,255.38 

Hamlin (1906) 38,400.58 

Harding (1907) 38,623.54 

Hawthorne (1910) 7,818.58 

Homan (1904) 25,801.59 

Hospodář (1905) 63,796.02 
ČESKO-NÁRODNÍ HŘBITOV. 

Stará kaple, přestavená dnes ve Zžíště. Hrad Rábí (1903) 46,342.47 

Jiří Washington (1890) 116,226.76 

Jistota (1911) 12,376.82 

Jnngman (1890) 71,539.17 

Karel Havlíček (1907) 22,737.99 

Karlín (1906) ' 34,855.70 

Karlův Týn (1904) 34,209.52 

Kašpar (1888) 179,703.13 

Kedzie (1900) 95,609.39 

Klatovy (1891) 103,349.04 

Kolín (1909) 15,404.50 

Kraňsko-česko-hrvatský (1909) 50,906.90 

Labe (1905) 44,686.41 

Lawndale (1895) 93,838.34 

Lev (1891) 162,605.09 

Libuše (1899) 63,100.87 

Lipany (1899) 138,979.89 

Lstiboř (1889) 178,779.18 

Magnet (1907) 18,388.22 

Manning (1904) 59,060.55 

Marshall (1904) 66,087.02 

Metropolitan (1898) 146,521.01 

Millard (1909) 4,991.70 

Morava (1910) 28,787.51 

Morton Park (1910) 16,974.48 

Národní (1909) 28,589.23 

National (1910) 15,654.02 

New City (1891) 319,295.34 

North Western Bohemian ( 1903) 98,369.17 

Nový Krok (1899) 159,083.82 

Orel Svobody (1904) 24,179.28 

Oul (1888) 52,154,64 

Písek (1886) 120,035.51 

Plzeň (1888) 97,000.00 

Podmokle (1909) 28,492.03 

Praha (1890) 35,734.83 

Pravda (1890) 93,976.75 

Příklad (1909) 34,932.57 

Radnice (1911) 14,642.52 

Řemeslník (1907) 36,846.63 

Říp (1904) 73,981.14 — 4ti - Roosevelt (1911) 2,676.58 

Rovnost (1902) 105,221.73 

St. Louis (1905) 25,041.63 

Silver Crown (1901) 152,513.61 

Slavia (1886) 287,455.88 

Slavie (1909) 50,953.02 

Slavonian "Choc" (1907) 22,005.14 

Slovan (1900) 267,069.85 

Soused (1912) 4,382.95 

Správnost (1907) 41,838.14 

Svoboda (1896) 166,409.26 

Šumava (1904) ■ 39,392.02 

Tábor čís. 2 (1887) 361,324.70 

Točín (1904) 101,390.58 

Town of Lake (1902) 75,285.00 

Troy (1900) 81,123.63 

Trumbull (1903) 55,140.53 

Union (1886) 381,989.30 

Věrnost (1893) 60,102.87 

Vinohrad (1905) 9,686.62 , 

Vlastenec (1888) 69,649.17 

Vltava (1904) 113,578.33 

Vojta Náprstek (1898) 248,501.45 

Vyšehrad (1891) 139,260.78 

West Side (1909) 5,971.67 

Záchrana (1909) 14,492.50 

Záruka (1907) 19,775.97 

Zdar (1910) .. 21,768.09 

Zelená Hora (1906) 66,000.87 

Zlatá Hora (1906) 114,870.85 

Zlatá Koruna (1892) 351,340.62 

Každý počátek je těžký, a tak i hospodářský rozmach českého 
Chicaga neobešel se bez různých "dětských nemocí". V bankovnictví 
na příklad již v letech šedesátých zřízena "Česká záložna" J. B. Bě- 
lohradským (pravé jméno jeho bylo Taras) a skončila smutným při- 
pravením mnoha krajanů o peníze Dnes naproti tomu české ban- 
kovní ústavy patří k nejlepším a nejpevnějším v Chicagu. Stejně 
první pokus o český pivovar, podniknutý krajany Fr. Trnkou a J. 
Ječmenem, skončil nezdarem, ale dnes máme v Chicagu skvěle si stojící 
české pivovary "Atlas", "Garden City" a "Plzeňský Pivovar", které 
patří k nejlépe prosperujícím podnikům toho druhu v celém Chica- 
gu. Bylo by možno' vypočísti zde všechny obory průmyslového a 

— 47 — obchodního podnikání, ve kterých dnes Čechové chicagští s velkým 
zdarem jsou zastoupeni — obraz tohoto rozmachu podává nejvýmluv- 
něji adresářová část této knihy. 

A nyní obraťme zraky své na pole činnosti kulturní, národní a, 
humánní. 

Češi chicagští jako v celé české Americe tvoří tábory, diktované 
světovým názorem, a dělí se na svobodomyslné, katolíky a protestan- 
ty. K myšlenkám, jež byly s to spojiti všechny chicagské Čechy bez 
rozdílu jejich příslušenství k uvedeným táborům, náleží především 
Český den, uspořádaný na Kolumbijské výstavě v Chicagu dne 12. 
srpna 1893. Den ten velkolepostí svou předčil všechny jiné "národní 
dny" výstavní, což dokazuje výstavní číslice návštěvy, jež, jindy ko- 
lísajíc mezi 75,000—100,000, toho dne vyšvihla se na 152,000. V 
ústředním výboru dne, jenž měl úřední název "Bohemian Day, under 
the auspices of the Bohemian-American Gymnastic Union", zasedali 
J. M. Královec, V. Vaněk, J. J. Král, J. Mandl, P. Matěj Farník, F. 
Hurt, V. Roth a V. Dibelka. Korunou dne byl o 12. hod. polední 
český koncert ve dvoraně festivalové na výstavišti a hlavní hvězdou 
jeho byl mistr Antonín Dvořák, po Smetanovi největší moderní skla- 
datel český, velikán světové pověsti, čestný doktor hudby Cambridge- 
ské university v Anglii a čestný doktor filosofie České university v 
Praze, tou dobou ředitel Náríodní konservatoře hudby v New Yorku. 
Dvořák řídil svou Čtvrtou symfonii G dur a ouverturu "Kde domov 
můj". Jak byl Dvořák přijat, o tom svědčí anglické listy z 13. srpna: 
"Chicago Times" ("Potlesk při jeho uvítání byl ohlušující a když u- 
končil svůj úkol, byl vzduch naplněn květinami a jich vůní") nebo 
"Chicago Tribune" ("Když Dvořák vstoupil na podium, pozdravila jej 
bouře potlesku, téměř dvě minuty stál skladatel vedle svého pultu, 
taktovku v ruce, děkuje za uznání, i hráči dali poklesnouti svým ná- 
strojům a vpadli do potlesku"). Druhou ozdobou tohoto koncertu byl 
skladatel Vojt. I. Hlaváč, professor hudby z Petrohradu. Slavnostním 
řečníkem byl náměstek guvernéra státu Wisconsin krajan Karel 
Jonáš, velký Českoameričan, jehož rekord nejvyššího státního úřed- 
níka-Čecha ve Spoj. Státech dosud není překonán. Mluvil anglicky a 
česky a zhostil se vzorně čestného svého úkolu. S tímto poledním 
středem závodily jak dopolední průvod, tak odpolední sokolské závo- 
dy. Dopolední průvod, jenž vyrazil od budovy Plzeňského Sokola na 
Ashland Avenue, těšil se za krásné pohody ohromné pozornosti ne- 
přehledných davů diváků. Nejprve šlo 360 Sokolů ve cvičebním kro- 
ji, pak žactvo sokolské, dívky Sokolky a konečně Sokolové v kroji, na 
to následoval vůz slavnostní "Hold myšlence Sokolské", navržený sok. 
Košařem, a na to následovaly všechny ostatní české spolky chicagské 
se slavnostními vozy Č. S. P. S., lesníků, řeeníkň a katolických spolků 
atd. Průvod, dlouhý přes dvě hodiny, měl na 20,000 účastníků, krá- 
čejících v těsně sraženém šestistupu. Odpoledne bylo sokolské cvičení 
v aréně, jež pojala 15,000 diváků a byla dávno před početím úplně za- 
plněna. 350 Sokolů zahájilo cvičení rejem, a hlavně byla to 'prostná' z předchozího sokolského sletu, zlatý hřeb všech sokolských cvičení 
po celém světě, jež budila pravé nadšení. Na nářadích cvičilo 34 druž- 
stev, vrchní velení měl cvičitel Nár. Jed. Sokolské P. Straka, jemu po 
boku stáli Josef Čermák a F. Pecivál. 

V souvislosti se slavným tím dnem nutno zmíniti se ještě o dvou 
dozvucích. V neděli 13. srpna v divadle Haymarket na Madisonově 
ulici sehrán "Král a sedlák" za spoluúčinkování režiséra Národního 
Divadla v Praze Jos. Šmahy a v neděli 20. srpna 1893 konala se v 
témže divadle českoamerická premiéra Smetanovy "Prodané nevěsty". 
Provedli ji "Ludvíkovci" za spoluúčinkování pěveckých sborů a za- 
psali tím zlatý list do svých annálů. Režii měl Šmaha, operu nacvi- 
čili Adolf Erst a Jos. Hor. Čapek, jenž pak řídil operu, kdežto Ers't 
zpíval úlohu Vaška. Ostatní úlohy byly obsazeny takto : Krušina- 
Skalský, Ludmila-pí. Machová, Mařenka-pí. Innemannová, Mícha-No- 
vák, Háta-slč. Křikavova, Jeník-Mach, Kecal-Hlaváček, Komediant- 
Inneman, Esmeralda-slč. Císařova,, Indián-Leščinský. Na velkou scé- 
nu americkou dostala se věčně svěží "Prodaná" teprve po 16 letech) 
(Metropolitní opera v New Yorku 19. února 1909, Mařenka-Emma 
Destinnová). 

Nejnovějším společným podnikem je Česko-Americká Nemocnice, 
jejímž nákladem vychází tato kniha. Krásná humánní tato myšlen- 
CESKO-AMERICKA NEMOCNICE- 
Místo zakoupené pro příští Česko-Americkou Nemocnici. ka uvedena v pohyb dne 11. dubna 1913 na schůzi v pavilloně Plzeň- 
ského pivovaru, na níž dán počátek Spolku pro vystavění české ne- 
mocnice v Chicagu. Za předsedu 17. dubna 1913 zvolen J. A. Červenka, 
za místopředsedu Dr. J. Žabokrtský, za tajemníka Dr. Ludvík J. Fi- 
sher a za pokladníka Fr. G. Hajíček. Dne 5. října 1913 zakoupen již 
pozemek v rozloze 137x170 stop s residencí čís. 1424 již. Albany Ave. 
za $16,000, čímž získáno pro účel ten místo přímo ideální. Naléhavá 
potřeba této instituce je všeobecně pociťována, a není pochyby, že 
krásná myšlenka dožije se nejskvělejšího zdaru. 

Svobodomyslné instituce. 

Největšího a trvale zajištěného úspěchu ze svobodomyslných 
institucí dodělal se Česko-Národní Hřbitov. Dne 7. ledna 1877 redaktor 
F. B. Zdrůbek v síni Těl. Jedn. Sokol promluvil o potřebě národního 
hřbitova pro Čechy, jímž by přestaly všechny potíže se hřbitovy cír- 
kevního rázu, a který by byl pro všechny krajany bez rozdílu vyznání. 
První schůze spolků konala se již 12. února, dvacet spolků bylo na ní 
zastoupeno a zástupce Velkořádu státu Illinois Č. S. P. S., který byl 
před tím již činil kroky k podobnému cíli a dokonce zamluvil si místo 
pro hřbitov, prohlásil, že Velkořád upustí od svého podniku a bude 
pracovati společně s novou institucí, o jejíž zdar pak řády Jednoty! 
Č. S. P. S. dobyly si velké zásluhy. Dne 12. března 1877 založen Ná- 
rodní hřbitovní spolek a v červencové schůzi 1877 oznámeno již defi- 
nitivní zakoupení pozemku hřbitovního, 50 akrů půdy v tehdejší obci 
Jefferson na Elston Road a Clybourn Avenue (tato ulice později po- 
jmenována Crawford, pak 40. a nyní Crawford Avenue). Majitelé jich 
byli Martha A. a Frank T. Clybourne a Augusta a Minnie Ringele. 
V srpnu 1877 dle nových stanov zvolení úředníci byli : předseda M. 
Karásek, tajemník, F. Fencl, účetní F. Pracná, pokladník J. Dostal, 
správní výbor J. Matoušek, J. Novák a S. Šrámek. V neděli 2. září 
1877 konána slavnost odevzdání hřbitova veřejnosti. Roku následu- 
jícího sbor přijal jméno "Česko-Národní Hřbitovní Sbor". Při vý- 
roční slavnosti 27. července 1884 položen slavnostně základní kámen 
k pomníku svobodomyslného pracovníka Ladimíra Klácela. Ladimír 
(ve staré vlasti František Matouš) Klácel narodil se 7. dubna 1808 v 
České Třebové, v 27. roce stal se profesorem filosofie na filosofickém 
ústavě v Brně, kteréhož úřadu zbaven byl zpátečnickou vládou roku 
1844 jako "svobodomyslník a panslavista" ; dne 21. července 1869 při- 
byl do New Yorku a dne 17. dubna 1882 skonal v Belle Plame, Ia., 
kde jest pohřben. Pomník na hřbitově odhalen 26. července 1885, 
slavnostním řečníkem byl Fr. B. Zdrůbek. Dne 28. července 1889 při 
výroční slavnosti položen základní kámen k Pomníku českých bojov- 
níků z Občanské války, slavnostním řečníkem byl red. "Svornosti" a 
autor českých dějin občanské války sokol Jos. Čermák. Pomník slav- 
nostně odhalen 29. května 1892 za účasti mayora Cartera H. Harri- 
sona j. Roku 1897 počato se stavbou Nové hrobky. Téhož roku práv- 
ník Karel D. Lusk upozornil na zapomenutý hrob Roberta H. Vic- 
kerse, spisovatele anglických dějin národa českého, ve Forest Home, a navrhl přenesení pozůstatků jeho na Národní hřbitov, což schvá- 
leno a na hrob dána žulová deska pamětní. 

Sbor hřbitovní pečoval ustavičně o zvelebení hřbitova, který dnes 
je oprávněnou chloubou českého Chicaga ve všech směrech. Po strán- 
ce zevní sbor sám mnoho vykonal, také jednotlivci přičinili se o vkus- 
nou úpravu rodinných svých hrobů (příkladem budiž uveden hrob 
rodiny Beránkovy s bronzovou sochou "Resignace", dílem českoameri- 
ckého sochaře Mario J. Korbela, autora racinského pomníku Karla Jo- 
náše), po stránce národní sbor každoročními bohatými dary na svo- 
bodomyslné školství a všechny jiné národní a humánní podniky v če- 
ské Americe i ve staré vlasti vykonal již velmi mnoho dobra, a nejno- 
vějším památným činem sboru je postavení prvního českého zžíště ne- 
jen v české Americe, ale na celém světě vůbec, protože v Rakousku 
vláda vzpírá se stále stavbě krematorií a ti, kdo mají býti pohřbeni, 
žehem, musejí býti dopravováni do Německa buď do Gothy (jako 
nezapomenutelný Vojta Náprstek, jenž se zapsal zlatým písmem i do 
dějin české Ameriky) nebo do Saské Kamenice nebo do lužické Zitavy. 

První české zžíště (krematorium) postaveno na místě dosavadní 
hrobky. Základní kámen položen byl v neděli 7 . prosince 1913, slav- 
nostní řeč pronesl předseda sboru hřbitovního a předseda Národního 
Hlavního řádu C. S. P. S. Jan Pecha. Zžíště zbudováno dle nákresů 
CESKO-NARODNI HŘBITOV. 
Zžíště (krematorium). architekta Frant. Randáka a jak svým krásným vzhledem zevním a 
vnitřní ozdobou, tak nejmodernější technickou úpravou spalovacích 
pecí patří k nejpřednějším zžíštím v Americe. 

Dnes rozloha tohoto Cesko-Národního hřbitova činí 120 akrů a 
jmění sboru dne 30. června 1914 obnášelo již hodně přes půl milionu 
dollarů (631,072.02). Počet pohřbených činil dne 13. října 1914 včetně 
32,329. 

Česká Útulna a Sirotčinec nedaleko Cesko-Národního Hřbitova na 
40. čili Crawford Avenue a Foster Avenue — je druhým nejvýznam- 
nějším podnikem svobodomyslných Cechů v Chicagu. Hnutí pro tento 
ústav datuje se zpočátku let devadesátých, a byli to hlavně členové 
Jednoty Č. S. P. S., kteří volali po jeho zřízení. Podnětem k novi- 
nářskému přetřásání této potřeby byl odkaz $3,000, zanechaný slád- 
kem Petrem Schoenhofenem k nějakému českému dobročinnému úče- 
lu. Dne 5. února 1893 vydal výbor Národního Hlav. řádu C. S. P. S. 
provolání k poradní schůzi o Bratrském Sirotčinci. Na schůzi 9. dub- 
na zvoleni prozatímní úředníci (předseda Jos. Matoušek, tajemník R. 
L. Pitte a účetní Max Kirchman) a lSčlenný výbor k propracování 
návrhů podrobnějších. Dne 8. dubna 1894 předložen ve schůzi charter 
pro "Old Bohemians Home" a zároveň oznámeno, že obnos sebraný 
na pomník Mistra Jana Husa od něhož upuštěno, bude odevzdán útul- 
ně, což se také stalo v únoru 1896, kdy Fr. Zajíček, předseda, J. B. 
Pecka, tajemník a pokladník Jos. Vilímovský jménem výboru pro 
pomník Husův odevzdali útulně $710. V tetě 1901 získán potřebný 
pozemek ve výměře 13 akrů za $24,000 od majitele hostince u Národ- 
ního hřbitova Ant. Preglera, což umožněno hlavně půjčkou $12,000 
od sboru Národního Hřbitova. V březnu 1903 výbor, jehož duší byl. 
architekt Antonín Charvát, ujal se horlivě práce, jméno tělesa pře- 
měněno na "Sbor pro českou, útulnu a sirotčinec", v březnu 1906 před- 
loženy již plány, příspěvky se čile scházely (jmenujeme na příklad dar 
sjezdu Č. S. P. S. $1,000, výnos koncertu Jana Kubelíka a Milady 
Černé $1,800), a tak konečně uskutečněna krásná myšlenka, na niž} 
svobodomyslné spolky, s C. S. P. S. a J. C. D. v čele, a jednotlivci do 
května 1910 věnovali $35,496.66. Rozvoj ústavu je velmi utěšený. 
Nejprve byla tu jedna společná budova pro útulnu starců a stařen i 
sirotčinec. V neděli 8. května 1910 slavnostně otevřena nová samo- 
statná budova Útulny dle plánů architekta Charváta, Rusého a Rež- 
ného, postavená nákladem $17,000 a pojmoucí 44 chovanců (18 — 20 
starců a 22 — 24 stařen). Při slavnosti té řečníky byli soudce McEven 
a Dr. J. E. S. Vojan. Dosavadní budova ponechána pak výhradně 
sirotčinci (byla s to pojati 13 hochů a 17 dívek.) Rostoucí potřeba 
vedla však k tomu, že nyní přijaty plány na stavbu nové budovy Si- 
rotčince, vypracované architekty Charvátem a Režným. Náklad na 
tuto budovu, jež pojme 80 chlapců a 80 dívek, bude $50,000. 

K nejnovějším podnikům náleží Husův Dům. Když sešlo s my- 
šlenky, zbudovati velký ústav, ujala se plánu toho. nyní Svobodná Obec v Chicagu a hodlá v červenci 1915 položiti základní kámen k 
této budově, ve které mají býti místnosti pro svobodomyslné před-: 
nášky a všelikou jinou kulturní činnost. 

Chicago může se též pochlubiti prvním veřejným pomníkem če- 
ským v Americe. Dne 2. května 1905 podán byl ve spolku "Česká) 
Stráž" Tos. Andělem návrh na zbudování pomníku Karla Havlíčka 
Borovského v Chicagu. Dne 27. prosince 1907 vstoupilo v činnosti 
"Družstvo pro postavení pomníku Karla Havlíčka Borovského" 
(předseda Ferd. Svoboda, místopředseda Karel Reiman, tajemník Fr. 
Martínek, účetní Leo Glaser, pokladník Karel Průcha). V červnuj 
1908 sochař Josef Strachovský, původce pomníku Havlíčkova v Kutné 
Hoře, přijal chicagskou nabídku, na podzim politickým vlivem kra- 
janů Vopičky, dnešního vyslance Spoj. Států pro státy balkánské, býv. 
soudce Chota a j. zajištěno místo pro pomník v Douglasově parku, a 
když posledním potížím finančním odpomohl 8. července 1910 sbor 
Národního hřbitova darem $1,500, byly přípravné práce úplně skon" 
ceny. Architekturní část pomníku provedl krajan Rusý, o úpravu 
okolí má zásluhu tehdejší předseda západních parků Koláček. Dne 
30. července 1911 konalo se slavnostní odhalení pomníku Brixenského 
mučedníka, a toho dne mysli celé české Ameriky upínaly se k Chi- 
cagu. Slavnostními řečníky u pomníku byli prof. Jar. J. Zmrhal,, 
sokol Jarka Košař, guvernér státu Illinois Deneen, mayor města Chi- 
caga Harrison a zástupce staré vlasti E. St. Vraz. K slavnosti vydán 
vzorný 80 stránkový Památník, péčí J. E. S. Vojana, a anglické listy 
chicagské přinesly velké články o slavnosti, zdobené obrázky pomníku 
a slavnostních okamžiků. Druhým veřejným pomníkem českým jel 
pomník Karla Jonáše v Racine, Wis., myšlenka třetího pomníku, po- 
prsí Bedřicha Smetany v Central Parku v New Yorku, ztroskotala. 

Katolické osady. 

Čeští katolíci chicagští již od počátku let šedesátých pomýšleli na 
zbudování vlastního kostela. Konečně dne 14. srpna 1863 došlo k 
pevnému ujednání, 85 krajanů zavázalo se k potřebným příspěvkům, 
zakoupen pozemek na rohu ulic De Koven a Desplaines a příštího 
roku na jaře postaven tam první český kostel katolický v Chicagu. 
Tento kostel sv. Václava byla malá dřevěná budova, za níž byla škol- 
ní místnost a nad tou obydlí kněze, jímž byl nejprve P. Augustin 
Lang, pak P. Fr. Šulák, až konečně od 28. října 1866 ujal se správy * 
této duchovní obce P. Josef Molitor, Moravan rodem z Valašského 
Meziříčí. O pokuse pátera Molitora o první katolický týdenník na- 
lezne čtenář zmínku v oddílu o české žurnalistice. Kostel byl roz- 
šířen roku 1869, ale přes to nepostačoval rostoucímu počtu rodin, a 
tak vznikla druhá katolická obec česká, seskupená kolem kostela sv. 
Jana Nepomuckého na 25. ulici a Portland Avenue. Když roku 1888 
farní budova umístěna na novém stavebním místě, postavena r. 1893 
nová zděná školní budova pro 250 dětí. P. Molitor, jenž spravoval 
osadu 40 let a vyznamenán byl titulem arcibiskupské rady, zemřel r. 1906. Na škole prvním učitelem byl Václav Matějovský z Šebířova 
u Ml. Vožice, pak Martin Kubín a od r. 1870 po patnáct let Jan Ge- 
ringer, rodák z Březnice v Prachensku, dnešní bankéř (bratr vyda- 
vatele "Svornosti"). 

Na jižní straně za řekou vznikl na rohu 25. ul. a Portland (pak 
Princeton) Ave. z místní potřeby (měliť tam krajané z 18. a Canal 
ulice blíže) na podzim 1871 druhý český kostel sv. Jana Nepomucká- 
no, jehož správy ujal se P. Vilém Čoka, rovněž Moravan, z Černovíře 
u Olomouce, a po roce 1877 P. Frant. Bobal z Lužkovic na Moravě. 
Dnešní střed této osady je 30. ul. a Lowe Ave. 

Protože z vlastní Plzně, zatím rychle mohutnící, bylo do obou 
kostelů daleko, vznikla třetí katolická obec na rohu 18. ul. a Allport, 
dnes největší katolická česká osada ve Spoj. Státech, sdružená s chrá- 
mem sv. Prokopa. V červnu 1875 P. Čokovi podařilo se dosíci zřízení 
-výboru, který zakoupil tři loty a v letech 1881 — 1883 postaven kostel 
-sv. Prokopa za $45,000. Učitelem farní školy 1875—1895 byl Jan 
KOSTEL SV. VÁCLAVA 

na De Koven a Desplaines ul. 
CHRÁM SV. PROKOPA. 

na Allport a 18. ul. Petrů, rodák z Chotěnic. Roku 1885 osadu převzal řád českých Be- 
nediktinů, s převorem P. Nepomukem Jaegrem v čele. P. Jaeger, 
jenž se narodil v Kutné Hoře, stal se r. 1894 prvním českým opatem. 
Péčí řádu osada rychle zkvétala. Dne 2. března 1887 založena při 
osadě Kollej sv. Prokopa, první česká vyšší škola, jež později přelo- 
žena do Lisle, 111. Prvním jejím ředitelem stal se pozdější převor, 
P. Prokop Neužil, rodák z Bechyně. V letech 1888 — 1900 zbudována 
nová česká katolická škola o 3 patrech, na niž náklad činil $50,000. 
Řád benediktinský rozvíjí též horlivou činnost tiskovou, vydává den- 
ník "Národ", jehož vrchním redaktorem je P. Valentin Kohlbeck, 
rodák z Chalup (to je dle "Popisu král. Českého" od Fr. Palackého] 
správné české jméno místo německého Friedrichsthal) u Kdyně na 
Klatovsku. V Lisle řád benediktinský zřídil český katolický sirot- 
činec sv. Josefa, spravovaný sestrám? z řádu sv. Benedikta v Chicagu. 

Český sirotčinec sv. Josefa v Lisle, 111. dokončen byl v létě 1911 a 
16. července slavnostně odevzdán svému účelu. Budova stála $45,000, 
ústav může pojati 200 dítek, přítomně je jich tam 190. 
ŠKOLA SV. PROKOPA NA ALLPORT UL. 
KOSTEL A ŠKOLA SV. VITA 

na Paulina ul. a 18. Place. 
KOSTEL A ŠKOLA BLAH. ANEŽKY CESKE 
na 27. ul. a Central Park Ave. 

— 57 — Učebny plán v koleji sv. Prokopa rozdělen jest na kurs kollejní, 
akademický a obchodní. Pro žáky méně pokročilé jest zařízena příprav- 
ka, v níž se připravují pro návštěvu kursů jmenovaných. Účelem 
kursu klasického, který zahrnuje v sobě kurs kollejní (college) a akade- 
mický (high school), jest, poskytnouti žákům předběžné vzdělání, po- 
třebné k studiu na universitě a bohosloví. V kursu obchodním lze na- 
byti důkladného vzdělání obchodního; vyučuje se v něm účetnictví 
(bookkeeping), obchodnímu dopisování, psaní na stroji (typewriting), 
těsnopisu, telegrafii a j. Kollej sv. Prokopa nemá žádných fundací a 
proto doposud úplně je odkázána na placené kollej né. Tento plat u po- 
rovnání s platy na jiných amerických kollejích je velmi mírný; na 
kolleji sv. Prokopa platí se se kollejné předem a to za učení, byt, stravu 
a prádlo na pět měsíců $100.00, ročně $200,00. Za vyučování hudbě, 
jako je piano, varhany a ostatní nástroje hudební, jakož i za vy- 
učování některým předmětům vedlejším, připlácí se malý poplatek. 
Vyučování počíná počátkem září a končí červnem. O bližší podmínky 
pište na adresu : Rev. Father Director, St. Procopius College, Du Page 
Co., Lisle, 111. 

V západní části osady svatoprokopské vznikla roku 1888 čtvrtá 
osada mezi Ashland a Western Avenue a mezi 18. a 21. ulicí, jejímž 
středem stal se kostel sv. Víta na rohu Van Horn a Pauline ul. Roku 
1897 postaven nový kostel P. Valerianem Havlovicem, rodákem ze 
Všerub u Teplé, a správy se pak ujal P. Anastasius Rebec, z Roupova 
u Přeštic. 

SIROTČINEC SV. JOSEFA, LISLE, ILL. Dnešní česká Kalifornie měla nejprve malý kostelík na pozemku, 
jejž katoličtí osadníci zakoupili na rohu 24. ulice a Albany Avenue. 
Duchovní správu vedl zde od března 1891 P. Matěj Farník, rodák 
českobudějovický. Dne 7. července 1900 posvěcen základní kámen k 
novému velkému chrámu sv. Ludmily, jenž pak v červenci 1902 vy- 
svěcen; náklad činil $40,000. Starý kostel proměněn pak na školu, 
pro kterou postavena později nová budova, která hostí osmitřídní školu, 
navštěvovanou 500 dítkami. Další česká katolická osada vznikla na severní Western Avenue. 
Kostel Bl. Panny Marie Dobré Rady, postavený s nákladem $8,000, 
vysvěcen 4. října 1889 u přítomnosti monsignora P. Jos. Hessouna ze 
St. Louis, Mo. Nová škola za $21,000 má též prostrannou osadní dvo- 
ranu s jevištěm. 

Sedmá katolická osada seskupena je kolem kostela sv. Cyrilla a 
Metoděje na 50. ul. a Hermitage Avenue, kde vznikl již v létě 1892 
dřevěný kostel. Pro nový velký kostel pořídil plány architekt Josef 
Molitor. Dům pro školu a školní sestry postaven roku 1896. 

Nový Tábor dostal katolický kostel Bl. Panny Marie Lourdské na 
42. Avenue a záp. 15. ul. v říjnu 1892. Farní budova a česká škola, 
nákladem $19,000, zřízeny roku 1897. 

Dále jsou tu katolické osady Bl. Anežky České na 27. ul. a Central 
Park Avenue se sedmitřídní školou, v Oak Park je osada Maria Cell 
(1428 již. Euclid Avenue), v Cicero osada Panny Marie Královny 
Nebes, 53. Avenue a 24. PÍ. 

Při všech těchto osadách je vždy celá řada katolických spolků 
ryze českého původu nebo amerického původu (Katoličtí Lesníci a 
Lesnice), pěvecké a dramatické sbory atd. 

Protestantské církve. 

Počátky církevní práce českých protestantů spadají do roku 1869. 
Tehdejší pravidelně zřízená Česká evang. reformovaná církev neměla 
však žádného duchovního správce a když pak někteří členové se odstě- 
hovali na západ, jiní vymřeli a ostatní zlhostejněli. zanikl tento první 
pokus nadobro, a chicagské americké církve nevěděly téměř ničeho o 
českých protestantech chicagských až do roku 1883. 

Na podzim 1883 ve schůzi Americké společnosti pro zahraniční 
missie požádala pí. E. W. Blachfordová rev. H. A. Schauflera z Cle- 
velandu, aby vyšetřil stav česko-chicagský. (Henry Albert Schaufler 
narodil se v Cařihradě, kde otec jeho byl missionářem, roku 1872 při- 
šel do Cech a po dvou letech na Moravu, a tak obeznámil se s českým 
jazykem. Práce ujal se pak od listopadu 1884 rev. Edwin August' 
Adams, ze starého puritánského rodu novoanglického, jenž z lásky k 
úkolu svému naučil se česky a působil v Cechách v letech 1872 — 1882). 
Pravidelné bohoslužby a nedělní škola konány v najaté místnosti na 
jihozáp. rohu Centre Ave. a 21. ulici, později v čísle 670 Throop ul. 
Roku 1886 počal rev. Adams vydávati evangelický časopis "Pravda", 
jenž vycházel do roku 1894. 

Roku 1888 založena 30. března rev. Adamsem Betlémská církev 
kongregační a 1. května 1890 odevzdán církvi dostavený právě nový 
chrám na Lnomis ul. blíže 19. ulice. Nynějším farářem je tu rev, Vác. 
Průcha, rodák z Ježova na Plzeňsku, misionářkou po 25 let je tu slč. 
Božena Salavova. Vedle nedělní školy je tu dětská zahrádka a celá 
řada různých klubů. Práce českých methodistň zahájena byla rev. F. J. Hřej sou. ro- 
dákem humpoleckým, dne 27. července 1884 v anglickém kostele na 
Halsted ul. blíže 20. ul. Církev založena pak 21. září pod jménem 
"První česko-bratrská methodistická církev-" 

Po 5 letem působení postavila si osada chrám na rohu Fisk ul. a 
19. PÍ. nákladem $25,000, jenž dedikován 30. září 1898. Nynějším du- 
chovním správcem je rev. Jos. Mišička, rodák čáslavský. Církev má 
dvě missie v Town of Lake, na Racine Ave. a Adda St. a na Lincol- 
nově ulici mezi 46. a 47. ul. 

Druhým českým methodistickým kostelem je kostel Jana Husa na 
24. ul. a Sawyer Ave. Zakladatelem této osady byl roku 1891 reverenci 
Václav Vaněk z Domažlic. Tehdy v české Kalifornii bylo asi 4,000 
Čechů. Za něho postaven kostel s nákladem $12,000 a byl dedikován 
2. září 1894. Byl to první chrám pro českou methodistickou práci na 
světě. Nynějším kazatelem je rev. Fr. V. Duha, rodák chicagský. 

Čeští baptisté počali svou činnost roku 1888 v čís. 69 Fisk ul. 
Prvním českým kazatelem byl rev. Ludvík Lanyi, rodák z Ratiboře u 
Vsetína. Po roce se missie přestěhovala do nové budovy 1609 So. 
Throop ul. Roku 1896 stala se církev samostatnou pod jménem 
První česká baptistická církev v Americe. Od srpna 1900 spravuje 
církev rev. V. Králíček, rodák z Roudnice. Druhý kostel českých bap- 
tistů je kostel Emanuel na Trumbull Ave. blíže 27. ul., třetí je nová 1 
missijní kaple na Hamlin Ave. a 28. ul. ; vedle toho jsou missie v če- 
ském Berwynu, v Merigold na 42. Ave., a 14. ul., v Town of Lake na 
47. a Loomis ul. a Slovanská missie na Augusta ul. 

Reformovaná církev má svůj kostel na Ashland Ave. a Laflin ul. 
Základy sboru položeny v srpnu 1896 rev. K. V. Molnárem, rodákem 
z Javorníku u Strážnice, dnes je farářem rev. Václav Dudycha z 
Boru u Proseče. 

Nejmladší práce je práce českých presbyteriánů, ač tito v Ameri- 
ce v různých českých osadách jsou nejstarší a nejsilnější dnes če- 
skou církví protestantskou. Před 4 lety byl povolán k práci té rev. 
Václav Vaněk, zakladatel Přistěhovaleckého domu v Baltimore, Md., 
kde po 16 let působil, a za něho postaven americkými filanthropy na 
Centre Avenue mezi 18. a 19. ul. Český settlement nákladem $45,000, 
k němuž r. 1914 přistavena moderní budova pro kluby hochů nákla- 
dem $3,500. V settlementní budově je tělocvična, čítárna, bezplatná lé- 
kařská ordinanční místnost, síň pro přednášky a kázání, dětské za- 
hrádky, šicí, kuchařské a hudební školy. V české čtvrti Lawndaleské, 
kde je druhá česká presbyterní práce, péčí rev. Vaňka dostaven prá- 
vě nový český presbyterní chrám, nákladem $37,000, jenž byl dediko- 
ván 6. prosince 1914. Je to jeden z nejmoderněji zařízených českých 
protestantských kostelů ve Spoj. Státech. Jsou tu i školní místnosti, 
auditorium pro 500 osob a kolem chrámu bude pěkná zahrada. Spolkové budovy. 

Spolkový život českého Chicaga je dnes neobyčejně bohatý. Jsou 
tu především podpůrné čili bratrské spolky. Největší z českých bratr- 
ských spolků a spolu nejstarší Jednota Č. S. P. S. čili Česko Slovan- 
ských Podporujících spolků, založená 4 .března 1854 v St. Louis, Mo. 
a čítající koncem září 1914 již 25,443 členů, měla v Illinois tou dobou 
8,623 členů. 

Budova řádů Č. S. P. S. nalézá se v čís. 1126 záp. 18. ul. Jednota 
ujala se česko-anglické školy svobodomyslné, jež má v této budově 
nyní svůj útulek, a postavila budovu tu v roce 1879. Dne 6. dubna byl 
položen základní kámen a 31. srpna byla budova odevzdána svému 
účelu. Po vyhoření byla přestavěna v roce 1884. 
BUDOVA Č. S. P. S. V ROCE 1884. — 62 — Další budovou této Jednoty je budova řádů Č. S. P. S. v Town of 

Lake, na rohu 48. ul. a Honoře Ave. První spolková budova byla 
zde vystavěna Patronátem řádů Č. S. P. S. roku 1892; po vyhoření 
byla roku 1902 postavena nová budova. 

Další svobodomyslné podpůrné jednoty, J. Č. D. (Jednota Českých 
Dam, čítající již přes 20,000 členkyň), Č. S. B. P. J. (Českoslovanská 
bratrská podporující jednota), C. S. J. (Česko-slovanská jednota), 
J. T. (Jednota Táboritů), Č. A. L. a L. (Jednota Česko-amerických 
lesníků a lesnic), S. P. J. (Sesterská podporující jednota), Č. A. D. 
(Sdružení česko-amerických dam), J. Č. V. (Jednota českých vlaste- 
nek), z katolických spolků První Ústřední Jednota, Ústřední Jednota 
Zen Amerických a jiné, mají v Chicagu mnoho a mnoho svých členů. 
Katolické spolky zřídily si v Chicagu spolkovou budovu, jež se zve 
Česko-Slovanská Americká Síň, 1436 záp. 18. ul. k 
CESKO-SLOV. AMERICKÁ SÍŇ. Největší počet národních budov zbudovalo přirozeně Sokolstvo. 
Jsou to : 

Budova Plzeňského Sokola, Ashland Avenue a 18. ul. 

Budova Sokola Slovanská Lípa, 515 De Koven ul. 

Budova Sokola Tábor, 1300 již. 41. Ave. 

Budova Sokola Chicago, 2335 již. Kedzie Avenue. 

Budova Sokola Havlíček-Tyrš, Lawndale Ave. blíže záp. 26. uL 

Budova Čes. Nár. Sokola Pokrok, 47. ul. a Winchester Avenue. 

Budova Těl. Jedn. Sokol Fuegner, 10756 Greenbay Avenue. 

Užíváme vesměs správného českého názvu "budova", ačkoli v 
česko-americké hantýrce obvyklý je výraz "síň", domnělý to věrný 
překlad anglického Hall. 

Sokolské sbory chicagské náležejí jednak k Národní Jednotě So- 
kolské, jednak k Zupě Fuegner-Tyršově, jadnak k Dělnické Tělocvi- 
čné Jednotě sociálně-demokratické, a konečně ke Katolické Jednotě. 

Pěveckých spolků českých je v Chicagu celá řada. Z nich sedm 
(Lýra, Volnost, Dělnický Pěvecký sbor, Máj, Dalibor, Karel Marx 
a Karel Bendi) sdruženo jest v Ústřední Pěvecké Jednotě, založené 13. 
prosince 1906. Vedle toho jsou nesdružené spolky, Bedřich Smetana 
a jiné. 

Na poli pěveckém došlo v roce 1887 k společnému podniku. Toho 
roku dne 1. května konána velká slavnost pěvecká Cechů chicagských, 
při níž slavnostní řeč měli páter Kočárník a Jan Oliverius, ze zpěvních 
čísel hlavním bodem byla premiéra Dvořákova oratoria "Stabat 
Mater" (sólové party pí. E. Matušková, slč. B. Bernhardtova, J. Bidlas- 
a E. H. Vávra). Podruhé bylo "Stabat Mater" provedeno Ústřední 
Pěveckou Jednotou dne 10. května 1914 v Sokole Chicago. 

Dům České Besedy, jenž náleží k nejnovějším spolkovým budo- 
vám českého Chicaga, representuje se jako příklad americké klubovní 
budovy. Nalézá se na Lawndale Avenue u Douglasova boulevardu. 

Z jiných sdružení na poli spolkovém budiž především uvedena 
Česko-Americká Národní Rada, založená roku 1911 E. St. Vrázem, 
jejímuž úsilí podařilo se dostati češtinu do vyšších škol (high' 
schools) v Chicagu, o Česko-americké Tiskové kanceláři bude zmínka 
v oddíle o žurnalistice, malíři, sochaři, architekti, literáti a žurnalisté 
a herci založili si v lednu 1912 Umělecký klub, z jeho činnosti budiž 
uveden jubilejní dar 1,000 korun mistru Mikoláši Alšovi k jeho 60. 
narozeninám a velmi zdařilá Umělecká výstava, konaná ve dnech 15. 

— 64 — až 31. října 1914 ve Dvořákově parku, úplně bezplatná, s pěti bezplat- 
nými přednáškami a dvěma krásnými koncerty. 

Z veřejných škol chicagských vedle školy, jež má jméno našeho 
učitele národů Komenského (Komenský School, Throop a 20. ul.) a 
která tak pojmenována přičiněním Dr. Frant. J. Jirky, sluší zmíniti se 
hlavně o škole, jež nese jméno tohoto zasloužilého krajana samotného, 
Jirka School (17. a Laflinova ulice). 

Dr. Frant. J. Jirka pocházel z Mladé Vozíce, kde se narodil 6. pro- 
since 1858. Již v listopadu 1867 přijel s nezámožnými svými rodiči do 
Chicaga, kde záhy jeho nadání rozpoznal páter Molitor, jenž radil 
rodičům, aby syna dali na studie. Hmotné jejich poměry tomu nedovo- 
lovaly, a tak nastoupil jako 15 lety hoch jenom v lékárně. Ale již po 
dvou letech podařilo se mu přece dostati se k zdroji vyššího studia, jal 
se studovati na Rush Medical College a roku 1880 zahájil pak praxi 
na rohu 12. a Canal ul., odkud po šesti letech přesídlil do české Plzně, 
kde rozvinul plně záslužnou svou veřejnou činnost. Jako člen Plzeň- 
ského Sokola, Č. S. P. S., Jednoty Táboritů, České útulny, Lesníků a 
j. spol. dobyl si všeobecné vážnosti, což projevilo se dvojím jmenováním 
do školní rady chicagské. V tomto úřadě snažil se co nejvíce prospěti 
všemožně svým krajanům a zejména českým učitelkám proklestil cestu 
na veřejné školy chicagské, kde dosud Irčanky zdály se míti spolu s 
některými jinými národnostmi výhradné právo. Ve školní radě patřil 
vůbec k nejpilnějším a nejhorlivějším členům, jakými se kdy instituce 
JIRKOVA ŠKOLA. tato mohla pochlubiti, a proto není divu, že po jeho smrti, jež jej před- 
časně zkosila dne 9. července 1895, jedna ze škol veřejných v české Plzni 
pojmenována jeho jménem. Pohřeb Dr. Jirky, konaný dne 11. červen- 
ce 1895 na Český Národní hřbitov, byl z největších, jaké české Chicago 
pamatuje. Nad rakví mluvili Josef Čermák, známý Sokol a učitel tělo- 
cviku na vyšších školách, tehdejší člen zákonodárný illinoiské K. R. 
Walleck (krajan Válek je rodák z Zinkovic u Přeštic), bývalý předseda 
školní rady Trude a předseda drenážní komise Wenter. 

Také budova v Dvořákově parku, ačkoli je to budova městská (v 
západním malém městském parku na May a 20. ulici, označeném nej- 
prve číslem 3, pak jménem Svatopluka Čecha a konečně nyní úředně 
nazvaném Dvořákův park), patří svou činností v obor českého života. 

Konečně k budovám spolkovým lze započísti i školní budo- 
vy svobodomyslných škol, jelikož se ve dvoranách jejich konají i před- 
nášky a jiné spolkové podniky. Je to budova Patronátu školy Ladimír 
Klácel na rohu Leavitt a 19. ul. a budova školy Vojta Náprstek, na 
Homan Avenue blíže záp. 26. ulice, škola Jan Neruda na rohu 27. ulice 
a 40th Ct., škola Palacký, 15. ul. a 41. Avenue, a škola F. B. Zdrůbek 
v Irving Parku. 

Českých svobodomyslných škol v Chicagu a předměstích je celkem 
devatenáct. Jsou to : 

Škola Jan Amos Komenský v místnostech settlementní budovy 
Northwestern University na Augusta a Noble ul. (v sobotu celý den a 
v neděli dop. i odp.). V říjnu 1914 zapsáno 35 žáků. 

Škola Karel Havlíček, Elmwood Avenue a 15. ul. (v neděli dopol.) 
a v General Custer School v Oak Park na 15. ul. a Oak Park Avenue 
(též v neděli dop.) 96 žáků. 

Škola Jan Neruda, 2659 S. Karlov Avenue (denní, 73 žáků, sobotní 
celodenní 24 a nedělní dop. i odp. 63 žáků). 

Škola Svatopluk Čech, 1814 S. Throop ul. (sobotní celodenní 41 
žáků a nedělní dop. a odp. 24 žáků). 

Škola František Palacký, 1525 S. Kedvale Avenue (v Novém Tá- 
boře, sobotní celodenní 110 žáků a nedělní dop. i odp 17 žáků). 

Škola Vojta Náprstek, 2546 S. Homan Avenue (denní 29 žáků, 
sobotní celodenní a nedělní dop. 348 žáků). 

Škola Mikoláš Aleš, 29. a 52. PI. (Hawthorne, 111., sobotní celoden- 
ní a ned. dop. a odp.) 65 žáků. 

Škola F. B. Zdrůbek, 4622 — 24 N. Crawford Avenue (sobotní celo- 
denní a nedělní dop. 102 žáků). 

Škola Karel Jonáš, Wabansia a Ballou ul. (sobotní celodenní a 
nedělní dop. 30 žáků). Škola Ladimír Klácel, Leavitt a 19. ul. (sobotní celodenní 40 žáků 1 
a nedělní dop. a odpol. 40 žáků). 

Škola Matice Školské v Chicagu, 1842 Yeaton ul. (sobotní celoden- 
ní a nedělní dop. 27 žáků). 

Besídka a Dětská opatrovna, 1924 Loomis ul. (denní 60 žáků, sobot- 
ní celodenní 45 žáků, nedělní odpol. a páteční večerní 61 žáků). 

Škola v Berwyn, Hiawatha a 26. ul. (sobotní celodenní)- 44 žáků. 

Škola v Sokole Chicago, 2345 S. Kedzie Avenue (sobotní celoden" 
ní a nedělní dop. 40 žáků) . 

Škola v Town of Lake, 4758 Honoře ul. (denní, 88 žáků, sobotní, 
celodenní 54 žáků a nedělní dop. a odp. 30 žáků). 

Škola v Morton Parku, 54. a 23. Avenue (sobotní celodenní) a v 
Sherlock School, 53. a 54. ul. (sobotní celodenní) 80 žáků. 

Škola na 18. ulici v budově Č. S. P. S., 1126 W. 18. ul. (denní 155 
žáků a nedělní odpolední 75 žáku). 

Škola Čtvrté wardy, 2959 S. 30. ul. a Emerald Avenue (sobotní ce" 
lodenní a nedělní dopolední 27 žáků). 

Škola Rovnost v Hanson Parku (sobotní celodenní a nedělní dop. 
43 žáků). 

Vedle ochotnických divadel, jež se hrají zejména ve dvoranách 
Sokola Chicago a Sokola Havlíček-Tyrš, je tu i družina "Ludvíkovců",. 
první stálé české divadlo v Americe. Zesnulý již František Ludvík a 
dnešní ředitelka divadla, choť jeho paní Bohumila Ludvíkova přivedli 
družinu svou do Ameriky 20. března 1893 a bylo to Chicago, jež sesta- 
vilo konsorcium (Aug. Geringer, J. Spěvák, Jos. Jurka, Jos. Fučík 
atd.), které umožnilo finančně tuto výpravu. Pánové Josef Jurka, 
Adolf Erst a Jos. Polák vyjeli na celní lodici umělecké družině vstříc 
zátokou newyorskou a v New Yorku bylo 26. března první předsta- 
vení. V Chicagu hráno poprvé 30. dubna, Kolárova "Královna Bar- 
bora". Z původní družiny již mnohé zkosila smrt od výborného komi- 
ka Šípka, Innemanna a j. až po ředitele Ludvíka samého. Místa je- 
jich vyplněna byla novými silami, a r. 1913 slaveno zde již 20 lete jubi- 
leum umělecké činnosti této družiny. 

Všechny nedostatky tohoto pojednání omluviž čtenář obmezeno- 
stí místa. Látka sama sebou rostla pod rukou, a jest ještě mnoho a 
mnoho důležitého, co mělo býti pojato v toto líčení, ale pak byla by 
tato kniha vzrostla na silný manuál, což nebylo na ten čas úmyslem 
vydavatelstva. 

Na konec budiž vzpomenuto i toho, že také na poli politickém do- 
bylo si české Chicago rekordních úspěchů. Nejvyšší státní důstojno- 
sti dosáhl ovšem doposud Karel Jonáš, jenž po dvakráte byl zvolen 
za místoguvernéra (lieutenant governor) státu Wisconsin. Rekord ten 

— 67 — dosud není překonán. Za to na poli spolkových důstojností české 
Chicago dosáhlo prvního vyslance Spoj. Států z českých řad. Je to 
krajan Karel J. Vopička, rodák z Dolních Hbit u Příbramě, jenž byl 
roku 1913 jmenován vyslancem pro státy balkánské a dlí tou dobou na 
Balkáně. V kongresu zasedá již po několik lhůt v domě zástupců kra- 
jan Adolf J. Sabath, rodák ze Záboří u Blatné, a horlivě ujímá se zvlá- 
ště všech přistěhovaleckých otázek. 

Ve státní zákonodárně prvním českým zástupcem a zároveň prv- 
ním zástupcem dělnickým byl Lev Meilbek. Narodil se v Cejči u Ho- 
donína na Moravě, 13. září 1873 přišel jako 23 lety mladík do Chica- 
ga, 18. března 1875 stal se příručím knihovníkem Městské knihovny a 
s rekordní rychlostí zvolen 5. listopadu 1878 do Illinoiské zákonodár- 
ný za třetí distrikt (7,005 hlasy proti 4,899 demokratického a 4,755 
hlasům republikánského soupeře), — v den svého zvolení byl Meilbek 
teprve 5 let 1 měsíc a 26 dní v Americe, první to případ v dějinách 
státu Illinois, aby přistěhovalec za tak krátký čas se dostal do zákono- 
dárný. Dnes jsou chicagští Češi stále zastoupeni v senátě i v domě 
zástupců Illinoiské zákonodárný a také v městských úřadech chicag- 
ských mají několik zástupců. 

LADIMÍR KLÁCEL 

(podobizna z let šedesátých-; pomník jeho na Česko- 
Národním hřbitově odhalen 26. července 1885). 
III. ČESKÉ OSADY V AMERICE. 

OD J. E. S. VOJANA. 

České přistěhovalectví do Ameriky ve skutečnosti počíná teprve 
od roku 1848, kdy stává se stálým, nerušeným přílivem a zaslouží tudíž 
opravdu název pravé immigrace. 

Ojedinělé případy přistěhovalectví máme ovšem již v 17. a 18. 
století, ale o těch lze použiti českého přísloví, že "jedna vlašťovka ne- 
dělá léto". Jména prvních dvou Čechoameričanů spojena jsou s ději- 
nami Nového Amsterdamu čili dnešního New Yorku. Časově tito dva 
předzvěstitelé české immigrace spadají do nejstarší historie americké, 
první dokonce není daleko Otců Poutníků, kteří 21. prosince 1620 při- 
stáli v místech, kde založením Plymouthu dali vznik Novoanglicku. 
Jisto jest, že Augustin Herman neb Heřman byl zde již roku 1633. O 
obou můžeme s velkou pravděpodobností tvrditi, že se zde prohlašovali 
za Čechy. Heřman, usadiv se v Marylandu na manství, jež dostal od 
Lorda Baltimora, nazval je Bohemian Manor, druhé nazval Little Bohe- 
mia čili Bohemia Little Neck, a třetí dostalo jméno Three Bohemian 
Sisters. I řeka dostala název Bohemia River, místo dřívějšího 
Oppoquermine, což všechno jsou důkazy, že miloval českou zemi 
upřímně, jinak by byl o podobné názvy nedbal. V patentu občanském 
z roku 1660 je uvedeno "Augustine Herman of Prague". Vše, co 
souvisí s americkým životem jak Hermana, tak Filipa, uvedeno je dnes 
podrobně v knize Tomáše Čapka, "Památky českých emigrantů 
v Americe" (Omaha, Nár. tiskárna, druhé vydání 1907). Ale máme-li 
skutečnou úctu k těmto našim prvním Čechoameričanům, pak ji musíme 
projeviti tím, že se přičiníme co nejvíce o pevné zjištění jejich českého 
původu. Zvláště je toho potřebí při Hermanovi, protože tohoto nám 
každou chvíli naši němečtí spoluobčané konfiskují pro sebe. Nedávno 
teprve učinili tak poznovu novoangličtí Němci. Ve spisku "Die Deutschen in Amerika" (Němci v Americe), vydaném německým 
Novoanglickým státním svazem, uvádí se "Augustin Hermann" jaká 
znamenitý německý osadník. Vážných historických dokladů o rodišti 
a původu Hermanově dosud nemáme. Bude nutno znovu pátrati 
v městském archivu pražském i v archivech amsterdámských, kde žila 
ještě roku 1648 Hermanova matka Blažena. Před časem na mou žádost 
Dr. Šebesta, adjunkt městského archivu, provedl v Praze první pátrání, 
jež však nevedlo k cíli. Také o původu Bedřicha Filipa, který se tu 
v Americe psal Frederick Philips, nic nevíme. Jen z toho, že býval 
současníky zván "Bohemian merchant prince", víme určitě, že pocházel 
z Čech. Rodinná tradice Philipsů, kteří se domohli velkého bohatství, 
jehož jádrem bylo roku 1693 nabyté manství, severně od dnešního New 
Yorku (přesně od Spuyten Duyvel Creeku až k dnešnímu městysu 
Croton a od řeky Hudson k říčkám Bronx a Neperhan), praví ovšem,, 
že Filip byl český hrabě. Ale české dějiny neznají žádných hrabat Fi- 
lipů a dle našeho úsudku prostě Filip, patrně z nějakého erbovního mě- 
šťanského rodu českého (měšťané vytvářeli si ostatně, jak si stěžuje 
Mikuláš Dačický z Heslová, koncem 16. století takové erby o překot),, 
vydával se buď sám jíž za hraběte vůči svým hollandským sousedům,, 
když zbohatl, nebo činila tak po něm jeho rodina. Tak děje se podnes 
u nás v Americe: zbohatlí Američané zapomínají na demokracii této 
republiky a shánějí domnělé erby svých předků nebo aspoň kupují 
svým dcerám tituly hraběcí a knížecí za milionová věna. Vše to do- 
plniti a postaviti na vědecký základ, je tudíž věcí budoucího bádání. 

Příčiny české immigrace od roku 1848 byly •z počátku trojí. Před- 
ně byly to důvody politické (po roce 1848 zavládl v Rakousku na dva- 
náct let tuhý absolutismus a tu mnozí opouštěli Cechy, hnusíce si 
tento politický útlak, nehledě k těm, kdož prchli přímo v důsledku 
bouří z jara 1848, pro jichž účast byli stíháni, jako Vojta Náprstek, 
Frant. Korbel a jiní). Za druhé byly důvody hospodářské: lidé chtěli 
si polepšiti, slyšeli o možnosti bezplatného zabrání prérií a lesů a pod. 
(některé také uchvátila zlatá horečka z roku 1849 a násl.). Konečně 
byly tu důvody osobní, rodinné nešváry, finanční zápletky atd. Až 
dodnes platí pro přistěhovaleckou vlnu důvod druhý a třetí, první se 
v posledních dobách proměnil v útěk před vojnou, nucenou brannou 
povinností. 

Pro zjištění přílivu českého do Ameriky a počtu Čechů v Americe 
máme dva prameny : přistěhovalecké vládní výkazy a vládní sčítání 
lidu čili census, konaný každých deset let. Oba tyto prameny však pro 
starší doby nechávají nás na holičkách. Teprve od roku 1882 objevuje 
se v přistěhovaleckých výkazech samostatná rubrika "Bohemia" (změ- 
něná roku 1896 na Bohemia and Moravia a 1899 na Bohemians and 
Moravians) a teprve devátý census z roku 1870 má samostatnou ru- 
briku "Bohemia". Před tím tone naše číslice v "Rakousku", z čehož 
si nic nemůžeme vzíti. Příliv českých přistěhovalců, připuštěných do Spoj. Států, od roku 
1882 vykazuje tento pohyb (fiskální rok vládní počítá se tak, že na 
příklad 1914 znamená od 1. července 1913 do 30. června 1914) : 

Fiskální Českých ^ 

ro j < přistěhovalců 

1882 6 - 602 

1883 5 - 462 

1884 8 - 239 

1885 6 - 352 

1886 4.314 

1887 4.579 

1888 4 -127 

1889 3 - 083 

1890 4.505 

1891 H-758 

1892 8- 533 

1893 5.548 

1894 2.536 

1895 1-607 

1896 2.709 

1897 1-954 

1898 2.478 

1899 2.526 

1900 3.060 

1901 3.766 

1902 5.590 

1903 9.591 

1904 11.911 

1905 11.757 

1906 12.958 

1907 13.554 

1908 10.164 

1909 6.850 

1910 8.462 

1911 9.223 

1912 8.439 

1913 11.091 

1914 10.518 

Z těchto úředních číslic vysvítá, že za prvé není se co báti v do- 
hledné době, že by tento příliv, ohrožující naše americké češství stále 
novou mízou, ustal a že by nadcházela doba uschnutí naší českoame- 
rické haluze (jak vidíme, za posledních deset let stoupl příliv tak, že 
činí průměrně 10.000 Čechů ročně), a za druhé že fluktuace (vlnivý 
pohyb) přílivu souvisí se všeobecnými hospodářskými podmínkami 
v Rakousku a ve Spoj. Státech. Od roku 1903 do 1907 příliv nabývá 
stále vyšších rekordních číslic. Příčinou toho byla americká prospe- 

— 71 — rita tohoto období, jež se shroutila panikou z října 1907. Proto ^ rok 
1909 jeví hodně nízkou číslici. Ale když americké hospodářské po- 
měry počaly se opět zlepšovati, stoupá pak opět číslice, kterou jen rok 
1912 (následkem hospodářské nejistoty, zavládnuvší před president- 
skými volbami toho roku) trochu snížil. Jak působí hospodářské po- 
měry, toho nejostřejším dokladem je číslice z roku 1891, neobyčejně 
vysoká. Příčinou byl tehdy McKinleyův celní tarif, Jcterý dovoz mno- 
hého zboží z Evropy do Spoj. Států znemožnil. V Čechách v různých 
oborech dělnictvo utrpělo velkou ránu (na příklad perleťářství zasaze- 
na smrtelná rána), a následkem toho tito postižení hledali práci ve 
Spoj. Státech, aby ušlý výdělek našli v Americe. Tak reguluje se při- 
stěhovalecký příliv a pohyb zcela samočinně a všechny umělé výklady 
nativistů a jiných odpůrců přistěhovalectví jsou nesmyslem. 

Kolik je nás Čechů v Americe? 

Tuto otázku sly síváme hodně často, a tu je především nutno, roz- 
uměti číslicím vládního censu. Když census roku 1870 zavedl rubriku 
"Bohemia", nemělo to vědeckou cenu, protože v Čechách bydlí Češi a 
Němci, a když tudíž census zaznamenával jen rodiště a nikoli národnost, 
nemělo to pro zjištění počtu Čechů v Americe významu. Tento devátý 
census vykazuje v rubrice Bohemia číslici 40.289. S tím nemůžeme 
vůbec počítati, protože tím nám odpadli všichni Moravané, Slezané a 
jinde zrození Češi. Když někdo sčitatelům řekl, že se narodil v Brně 
nebo ve Vídni, zanesli jej pod "Austria", protože to nejsou města 
v Čechách. Tento census také poprvé zavedl rubriku "foreign paren- 
tage". Před tím se při censu počítala jen prvá generace, to jest lidé, 
skutečně v cizině zrození, kdežto všichni ostatní zahrnuti pod "Ameri- 
cans". Tato rubrika "foreign parentage" zaznamenává nyní druhou 
generaci, to jest ty, kteří se narodili v Americe ,ale jichž buď otec neb 
matka nebo oba rodiče se narodili mimo Spoj. Státy. Přes tuto mez 
se vůbec nikdy nedostaneme. Náš vládní census bude vždy počítati jen 
první a druhou generaci, kdežto třetí pokolení (osoby zde zrozené 
z rodičů již zde zrozených) budou vždy platiti za pravé Američany, a 
od toho Spoj. Státy neupustí. Teprve před posledním censem z 15. 
dubna 1910 podařilo se kongresníku Sabathovi docíliti kongresního 
usnesení, že do censu vložiti se má jedině vědecky správná rubrika 
"mateřská řeč neb národnost", a následek toho, spolu s agitací v tisku 
po celé Americe, kterou jsem tehdy jako ředitel Tiskové kanceláře pro- 
vedl, byl ten, že číslice nejnovějšího censu utvářila se pro nás tak pří- 
znivě. Ztráty dřívější, to jest zahrnování Čechů mezi Rakušany a tím 
zmenšování naší číslice , sníženy na míru hodně malou. 

Srovnáme-li nyní výsledky jedenáctého censu z roku 1890, dvaná- 
ctého z roku 1900 a třináctého z roku 1910, seznáme, že rostli jsme zde 
tímto postupem : 

První generace (osoby, zrozené v cizině) : 

1890 118.106 Čechů 

1900 156.891 

1910 228.130 Druhá generace (osoby zde zrozené, ale z českých rodičů v cizině 
zrozených) : 

1890 97.408 

1900 199.939 

1910 310.654 

Českého obyvatelstva ve Spoj. Státech (první a druhá generace 
dohromady) bylo: 

1890 215.514 

1900 356.830 

1910 539.392 

Z toho vyplývá : 

1. České obyvatelstvo ve Spoj. Státech patři dnes již k staro- 
usedlému kmenu. Ještě roku 1890 ryzí přistěhovalci byli ve většině nad 
zrozenou zde druhou generací (o 20.000 více), ale již roku 1900 byla 
druhá generace o více než 55.000 silnější a nyní roku 1910 dokonce 
o 80.000 ! 

2. Všechny obavy o "nutný záhyn" českoamerické větve vyplý- 
vají jen z neznalosti statistických dat. Ti, kdo tak mluví, soudí pouze 
dle svého nejbližšího okolí, dle několika rodin, které znají, ale neznají 
pravé skutečnosti. Když jsme za posledních dvacet let co do přistěho- 
valců stoupli o 100.000 (ze 118.106 na 228.130), když v druhé generaci 
přibylo těch, kdož se při censu hlásí k českému původu, o více než 
200.000 (z 97.408 na 310.654) a když dohromady za 20 let přibylo prvé 
a druhé české generace ve Spoj. Státech o více než 300.000 duší, takže 
roku 1910 nás bylo 539.392 Čechoameričanů, tu při tomto vzrůstu jistě 
nemusíme se báti o svou existenci národní v této naší nové vlasti. 

3. Máme-li stanoviti, kolik je nás v české Americe, musíme jed- 
nak připočísti k censu z roku 1910 nové přistěhovalce od té doby, dále 
za čtyři léta přibylou druhou generaci a konečně celou třetí generaci 
a místy snad již i další ještě pokolení. Tyto tři číslice odhaduji tímto 
způsobem : 

Od 1. července 1910 do 30. června 1914 dle úředních výkazů výše 
uvedených přibylo do Ameriky českých přistěhovalců 39.271. 

Ode dne censu, 15. dubna 1910, do října 1914 přibylo druhé gene- 
race nejméně 45.000 duší (v desítiletí 1900—1910 přibylo jich 110.795 
•čili ročně 11.071, — ■ počítáme-li jen se stejným přírůstkem, je to za čtyři 
roky 44.000). 

Třetí generace vymyká se našemu odhadu, ale když je tu dnes ve 
Spoj. Státech 310.654 osob druhé generace, pak můžeme jistě na třetí 
generaci , dosud za Čechy se přiznávající, počítati v celých Spoj. Státech 
aspoň desítinu tohoto počtu, 30.000 osob. 

Když sečteme všechny tyto číslice, dostaneme odhad dnešního če- 
ského obyvatelstva ve Spoj. Státech 650.000. 

— 73 — To je číslice nejvýš mírná, založená na nejstřízlivějším počítání. 
V "Česko- Amerických Epištolách" počítal jsem 750.000 Čechoameri- 
čanů, a tu mi bylo místy vytýkáno, že číslice ta neodpovídá pravdě 
potud, že počítá i s Čechy, kteří vůbec se již k češství svému nehlásí. 
Proto postavil jsem odhad na tento nový základ, který počítá jen se 
skutečnými přistěhovalci, dále s druhou generací, jež se při censu hlá- 
sila k češství, a konečně s hodně pravděpodobnou, zcela nízkou číslicí 
třetí generace. Tím výslední číslice 650.000 Čechů v Americe nabývá 
plné bezpečnosti. 

Pokud jde podrobněji ještě o sčítání lidu z roku 1910, jsou Čechové 
ve Spoj. Státech na devátém místě mezi cizími národnostmi, tvořícími 
americké přistěhovalectví. Postup je tento : 

Angličané, Irové, Skotové a Walesané. . . .10,037.420 

Němci 8,817.271 

Italové 2,151.422 

Poláci 1,707.640 

Židé 1,676.762 

Švédové 1,445.869 

Francouzi 1,357.169 

Norové 1,009.854 

Čechové 539.392 

Za námi jsou Španělové 448.198, Dánové 446.473, Hollanďané 
324.930, Maďaři 320.893, Slováci 284.444, Litvané a Lotyši 211.235, 
Finové 200.688, Slovinci 183.431, Portugalci 141.268, Řekové 130.379, 
Rusové 95.137, Chorvati 93.036 atd. Celkem je bělochů cizího původu 
ve Spoj. Státech 32 a čtvrt milionu čili celá jedna třetina obyvatelstva 
Spoj. Států. 

Zajímavo je, z které země přišli oni Čechové, napočtení censem 
celkem číslicí 539.392 osob. 95 a půl procenta přišlo z Rakouska, ale 
zbývající 4 a půl procenta rozpadají se na všemožné země skoro celého 
světa. Podrobně udává zpráva censovní zemi původu amerických 
Čechů takto : 

Z 539.392 Čechoameričanů narodilo se v cizině 228.738, z čehož 
připadá na 

Rakousko 219.214 

Německo 6.263 

Uhry 1.755 

Rusko 898 

Anglie 30 

Rumunsko 27 

Belgie 26 

Francie 22 

Turecko evrop 18 

Švýcary 16 ; 

— 74 — Řecko 11 

Dánsko 7 

Srbsko 5 

Norsko 4 

Černá Hora 4 

Nizozemí 3 

Irsko 3 

Lucembursko 3 

Švédsko 2 

Bulharsko 2 

Skotsko 1 

Itálie 1 

Finsko ». 1 

Ostatní Evropa 148 

Kanada 118 

Na moři 102 

Turecko asijské 8 

Jižní Amerika 7 

Austrálie 5 

Indie 4 

Afrika 3 

Pak 1 z ostatní Asie (mimo asijské Turecko), 1 ze Střední Ame- 
riky a 1 Čech přišel z Číny. Jak vidno, domněnka, jakoby každý Čech 
přišel do Spoj. Států ze "staré vlasti", je hodně nesprávná. 

Jak krev česká ve Spoj. Státech splývá s jinonárodní krví, o tom 
nás poučuje statistika manželství. Nemáme dosud číslic z posledního 
censu 1910 po ruce, proto musíme se spokojiti censem z roku 1900, který 
zjistil, že Čechové — přistěhovalci měli za manželky 

Rakušanky (Nečesky) 1.676 

Kanadské Angličanky 154 

Kanadské Francouzky 33 

Dánky 22 

Angličanky 89 

Francouzky 68 

Němkyně z říše 4.024 

Uherky 455 

Irčanky 132 

Italky 11 

Norky 22 

Polky ; . 294 

Rusky 166 

Škotky 21 

Švédky 35 

Švýcarky 103 

a z jiných zemí 223. Také opačných případů bylo hojně: manželka 
byla Češka, manžel patřil k národnosti : 

— 75 — Rakušani 1.741 

Kanadští Angličané 357 

Kanadští Francouzové 91 

Dánové 92 

Angličané 241 

Francouzové 171 

Němci 7.143 

Uhři 728 

Irčané 203 

Italové 85 

Norové 72 

Poláci 771 

Rusové 191 

Skotové 61 

Švédové 98 

Švýcaři 240 

Walesané 20 

a z jiných národností 274. Bezdětná manželství nejsou v této statistice 
vůbec uvedena. 

A nyní přistupujeme k jednotlivým státům a sice v pořadí počtu 
Čechů v nich bydlících. Zajímavo je, že ve starých přistěhovaleckých 
státech přirozeně číslice druhé generace je velmi vysoko nad první 
generací. Tak ve Wisconsinu je první generace 16,301, druhá však 
29,035 ; v Minnesotě první generace 11,655, druhá 21,592; v Iowě 11,080 
první a 20,970 druhé generace, v Nebrasce 19,004 první a 31,676 druhé 
generace, v Texasu 15,074 první a 26,006 druhé generace, v Missouri 
5,497 první a 8,431 druhé generace. New York sice patří též k nejstar- 
ším přistěhovaleckým státům, ale je stále přechodní stanicí, kde namno- 
ze na první dobu aspoň velká část čerstvého přílivu uvízne, než se po- 
zději stěhuje někam jinam, proto New York vykazuje větší první gene- 
raci, 24,493, a menší druhou, 22,907. 

Illinois. — Census 1910: 124,225 Cechů (56,448 v cizině zrozených 
a 67,777 zde zrozených z českých rodičů). Největší část z toho připadá 
na Chicago, 110,736 (50,063 a 60,673, jak vidno, i zde druhá generace 
má již převahu). Jak uvádíme v oddílu "Slované vůbec a Čechové 
zvlášť,'' Chicago je třetím největším českým městem na světě. Jiné osa- 
dy české v Illinois jsou Braidwood, Braceville, Coal City, Collinsville, 
Edwardsville, East St. Louis, Algonquin, Cary, Benld, Streator atd. 

Nebraska. — Census: 50,680 (19,004 a 31,676). Je to nejčeštější 
stát v Soustátí po stránce celkové. Největší českou osadou je Omaha, 
5,414 (2622 a 2,792), dále South Omaha, Wilber, Crete, Schuyler, Clark- 
son, Howells, Linwood, Abie, Bruno, David City, Brainard, Prague, 
Weston, Wahoo, Morse Bluff, Verdigre, Niobrara, Milligan, Table 
Rock, Du Bois, West Point, Beemer, Dodge, Stanton, Clarkson, Ord, 
Burwell, St. Paul, Elba, Farwell, Lincoln, Kramer, Haddam, Odell, 
Barnston, Ravenna, Lynch, Spencer, Humboldt, Atkinson, Madison, 

— 76 — Kalamazoo, Osmond, Pierce, Plainview, Plattsmouth, Comstock, 
Sargent, Rushville, Hay Springs, Bee, Utica atd. 

Ohio. — Census: 50,004 (22,701 a 27,303). Největší českou osadou 
je Cleveland, 39,296 (17,134 a 22,162) ,dále jsou Bellaire, Klee, Maynard, 
St. Clairsville, Cincinnati 368 (170 a 198), Toledo 393 (262 a 131), 
Columbus 172 (106 a 66), Dayton 147 (78 a 69), Lansing, Congo atd. 

New York. — Census: 47,400 (24,493 a 22,907). Z toho lví podíl 
připadá na New York sám, 40,988 (21,078 a 19,910). V jednotlivých 
čtvrtích městských jsou Čechové rozloženi takto: Manhattan 31,167, 
Bronx 3,206, Brooklyn 1,615, Queens 4,851 a Richmond 149. Další osady 
jsou Buffalo 271 (152 a 119), Albany 91 (56 a 35), Rochester 86 
(33 a 53), Syracuse 83 (38 a 45), Gloversville, Rockland Lake, na Long 
Islandě je česká osada Bohemia, dále Islip atd. 

Wisconsin. — Census: 45,336 (16,301 a 29,035). Největší osadou je 
Milwaukee 6,370 (2,785 a 3,585). V tomto státě počali se usazovati čeští 
farmáři již od let padesátých, proto je zde velká řada českých osad: 
Kewaunee, Manitowoc, Kellnersville, Racine, Oshkosh, Prairie du 
Chien, Eastman, Bridgeport, La Crosse, Antigo, Cadott, Muscoda,. 
Boscobel, Hillsboro, Mosinee, Leopolis, Shawano, Oconto, Green Bay, 
Medford, Haugen, Madison, Milladore, Forestville, Highland, Friend- 
ship, Beatrice, Hatfield, Melrose, Cazenovia, Yuba, Watertown, 
Mansion, Necedah, Ashland, Odanah, Dorchester, Peshtigo atd. 

Texas.— Census : 41,080 (15,074 a 26,006). Osady české jsou tu: 
La Grange, Fayetteville, Ellinger, Oldenburg, Amansville, Schulenburg,. 
Praha, Halletsville, Moravia, Shiner, Sweethome, Moulton, Novohrad, 
Industry, Nelsonville, Sealy, Bleiberville, Wallis, - Šebesta, Frenštát,, 
(jména sama ukazují, že zde převládají Moravané), Nový Tábor, Lyon,. 
Tunnis, Hogg, Granger, Taylor, Rices Crossing Circleville, Corn Hill,. 
West, Tours, Mart, Elk, Weimar, Nadá, Shimek, Grelsburg, Písek,. 
Ennis, Buckholts, Cameron, Smetana, College Station, Cyclone, 
Holland, Temple, El Campo, Pierce, Smithville, Kovář, Abbott, Mount 
Calm, Yoakum, Yorktown, Dillworth, Nickle, Holík, Sunnyside, Waller, 
Wesley, Victoria, Dimebox, Caldwell, New Ulm, Burton, Bryan, Thrall, 
Oenaville atd. 

Minnesota. — Census: 33,247 (11,655 a 21,592). V popředí stojí 
zde St. Paul 4,140 (1,621 a 2,519) a Minneapolis 1,649 (684 a 965). 
Dále jsou: New Prague, Montgomery, Le Sueur Center, Hutchinson,. 
Glencoe, Silver Lake, Owatonna, Blooming Prairie, Faribault, Lonsdale, 
Veselí, Jordan, New Prague, Belle Plaine, Jackson, Lakefield, Olivia,. 
Renville, Beroun, Pine City, Willow River, Sauk Center, Menlrose, 
Angus, Šerák, Winona, Glenville, Hayward, Oakland, Alexandria^ 
North Redwood, Milroy, Vesta, Broverville, Philbrook, Maple Lake, 
Monticello, Badger, Haug, Heidelberg, Litomyšl, Morava, Tábor, Ho- 
molka, Bechyně, Třeboň, atd. 

Iowa. -- Census: 32,050 (11,080 a 20,970). Cedar Rapids mají 
třetinu českého obyvatelstva a jsou tudíž procentně nejčeštějším větším 

— 77 — městem americkým; Čechů je zde na 10,000. Další osady jsou: Iowa 
City, Chelsea, Clutier, Elberong, Vining, Spillville, Ft. Atkinson, Proti- 
vín, Cresco, Oxford Junction, Richmond, Riverside, Fort Dodge, Belle 
Plaine, Manly, Marshalltown, Hayfield, Garner, Pocahontas. Tama, 
Ely, Western College, Seevers, Colfax, Solon, Fairfax, Toledo, Traer 
a tak dále. 

Pennsylvania. — Census : 13,945 (7,699 a 6,246). Pittsburgh má dle 
censu 3,453 Cechů (1,907 a 1,246), Philadelphia 1,652 (778 a 874), 
Scranton 134 (69 a 65), dále jsou Latrobe, Mount Pleasant, Irwin, 
Vanderbilt, Loyalhanna, Heidelberg, Carnegie, Fair Haven, Bowerton, 
Clarksville, Universal, N. Braddock, Luzerne, Kingston, Samokin, 
Wilmerding, Monaca, Curtisville, Wilkesbare atd. 

Missouri. — Census: 13,928 (5,497 a 8,431). St. Louis, kolébka 
mnohých českých velkých spolků, byl osadou, jež v letech padesátých 
slibovala se státi hlavou českých osad co do velikosti, ale osud rozhodl 
jinak, dav žezlo Chicagu. Dle censu je v St. Louis 10,282 Čechů (4,118 
a 6,164). Dále jsou tu osady Cainesville, Valley Park, St. Joseph, 
Bolivar. Kansas City 171 (72 a 99), Troy, Fenton, Mashek, Rock- 
creek, Owensville, atd. 

Kansas. — Census: 11,603 (4,119 a 7,484). Osady zdejší jsou Ells- 
worth, Wilson, Nový Tábor, Holyrood, Cuba, Narka, Munden, Han- 
nover, Lincolnville, Blue Rapids, Atwood, Timken, Sylvan Grove, 
Blackstone, Caldwell, Luray, Oberlin Jenings, Olmitz, Zurich, Ada, 
Belleville, Marak, Palacký, Irving, Black Wolf, atd. 

Michigan. — Census: 10,130 (4,503 a 5,627). Detroit má českého 
obyvatelstva dle censu 2,641 (1,133 a 1,508), dále jsou české osady v 
Menominee, Traverse City, Karlin, East Saginaw, Grand Rapids 177 
(71 a 106), Bessemer, Hurley, Chesaning, Hunderson, Owosso, North 
Unity, Fayette, atd. 

South Dakota. — Census: 9,943 (3,440 a 6,503). Osady české jsou 
tu Tyridal, Tabor, Scotland, Yankton, Utica, Lesterville, Kimball, 
Eagle, Bendon, Wagner, Geddes, Zižkov, Vodňany, atd. 

Maryland. -- Census: 9,199 (4,149 a^ 5,050). Hlavní podíl spadá 
na Baltimore, v němž je dle censu 7,750 Čechů (3,354 a 4,396). Další 
osady jsou Curtis Bay atd. 

North Dakota. — Census: 7,287 (2,785 a 4,502). Největší české 
osady jsou Conway, Lomíce, Písek, Praha, Veselí — -Veselyville, Lidger- 
wood, Wahpeton, Wyndmere, Dickinson, Lambert, Park River, 
Grafton a j. 

New Jersey. — Census : 6,656 (3,475 a 3,181). V popředí je Newark 
1,150 (582 a 568), další jsou Jersey City 222 (120 a 102), Paterson 87 
(43 a 44), Union Hill, Irvington, Little Ferry, Bayonne City, Elizabeth, 
Hoboken, West Hoboken, Bound Brook, Trenton atd. Oklahoma. — Census: 5,633 (2,332 a 3,301). Osady zde jsou 
Yukon, El Reno, Renfrow, Medford, Oklahoma City, Perry, Garber, 
Edgewood, Prague, Valley, Kingfisher, Hennessey, Hagar, Dent, 
Muscogee, Okeene atd. 

California. — Census: 3,707 (1,836 a 1,869). San Francisco 
960 (489 a 471), Los Angeles 564 (272 a 292),*Oakland 229 (99 a 130),. 
San José, Guerneville, Korbel, Fresno, South Pasadena, Pasadena, 
Oroville a j. 

Massachusetts. — Census: 3,010 (1,405 a 1,605). Boston 551 (233 a 
318), Worcester 42 (19 a 23), Cambridge 24 (13 a 11), Springfield, 
Northfield, Deerfield, New Bedford, Westfield, South Boston, Jamaica 
Plain, Somerville, Fall River, Lowell, Turner Falls, Merrick a j. 

Washington.— Census : 2,984. (1,499 a 1,485) Seattle 402 (239 a 
163), Spokane 174 (77 a 97), Tacoma, Chehalis, Odessa, Olympia, Kent,. 
Sprague, Yakima a j. 

Colorado. — Census: 2,903 (1,703 a 1,200). Denver dle censu má 
607 Čechů (248 a 359), dále Fleming, Calhan, Rockford, George- 
town a j. 

Connecticut. — Census: 2,693 (1,451 a 1,242). Osady české jsou 
v Bridgeport 559 (295 a 264), West Willington, Rockville, New Haven 
109 (43 a 62), New Britton, New Canaan, Clinton, East Haddam, 
Norwalk atd. 

Indiana. — Census: 2,126 (996 a 1,130). V Indianapolis bylo 
104 (38 a 66), dále North Judson, Crown Point, Gary, Terre Haute, 
Loganport, St. Pierre a j. 

Oregon.— Census : 1,709 ((895 a 814). Portland 354 (178 a 176), 
Scio, Hillsboro, Dallas, Oregon City, Coburg a j. 

Montana. — Census: 1,653 (817 a 836). Osady: Helena, Anakonda, 
Fort Shaw, Bozeman, Butte, Columbia Falls a j. 

Virginia. — Census: 1,059 (548 a 511). V Richmondu se přihlásilo 
při censu 47 Čechů (24 a 23). Další osady jsou Disputanta, Ettricks, 
Petersburg, Goodall, Vontay a j. 

Arkansas. — Census: 778 (319 a 459). Osady české jsou v Házen, 
Dewall Bluffs, Dardanelle atd. 

Wyoming.— Census : 671 (410 a 261). Malé osady v Cheyenne a j. 

Idaho. — Census: 663 (300 a 363). Malé osady v Lexington, South- 
wick, Filer a j. 

West Virginia.— Census 535 (392 a 143). Malé osady ve Wheel- 
ing a j. 

Rhode Island.— Census : 346 (200 a 146). Providence 95 (63 a 
146). 

— 79 — Kentucky.— Census : 305 (189 a 116). Louisville 56 (24 a 32), 
Lexington, Frankfort a j. 

Utah.— Census : 268 (201 a 67.) Malé osady Salt Lake City a j. 

Alabama. — Census: 184 (92 a 92). Osady Silverhill, Birming- 
ham 17 (7 a 10) atd. 

Tennessee.— Census : 176 (93 a 83). Nashville 37 (15 a 22) Mem- 
phis 30 (16 a 14.) 

New Mexico. — Census: 175 (93 a 82). Češi v Santa Fé, Albu- 
querque a j. 

Louisiana.— Census : 173 (88 a 85). New Orleans 98 (43 a 55). 

District of Columbia. — Washington, D. C. 135 (59 a 76). 

Georgia. — Census: 127 (51 a 76). Atlanta 25 (9 a 16), Savannah, 
Columbia, Hartwell a j. 

Delaware. — Census: 121 (60 a 61). Češi ve Wilmington a j. 

Arizona. — Census : 97 (49 a 48.) 

Florida. — Census 92 (35 a 57). 

Nevada.— Census : 84 (47 a 37.) 

South Carolina. — Census: 71 (45 a 26). Češi v Pelzer a j. 

Mississippi. — Census: 61 (26 a 35). Češi ve Scraton a j. 

New Hampshire. — Census: 44 (16 a 28). 

Maine.— Census : 41 (27 a 14). 

Vermont. — Census: 39 (26 a 13). 

North Carolina. — Census: 16 (13 a 3). 

Pokud jde o slovanské obyvatelstvo velkých měst, jsme v popředí 
jen v Clevelandě, kde ostatní Slované jdou teprve za námi, ale v jiných 
hlavních městech, pokud jsme druzí, jdeme za Poláky, totiž v násle- 
dujících městech: Chicago (Poláci 230,132, Češi 110,736), Baltimore 
(Poláci 21,599, Češi 7,750), Milwaukee (Poláci 58,109, Češi 6,370), 
v New Yorku na Manhattanu (Poláci 50,218, Češi 31,167) a ve 
Queens (Poláci 11,787, Češi 4,851), konečně v St. Louis (Poláci 
11,354, Češi 10,282). 

Statistika posledního censu je pro nás nejvýš cenná. Ukazuje 
nám že se ve Spojených Státech hlásí k české národnosti přes půl 
milionu osob, a již tato číslice sama o sobě dokazuje nám povinnost, 
pečovati o zdárný kulturní rozkvět této haluze a její trvalé udržení. 
Národ český není veliký, skoro jedna desítina jeho žije zde ve Spoj. 
Státech, a my nesmíme nechati tak velkou haluz uschnouti. Srovnání 
posledních dvou desítiletí ukazuje nám, jak rosteme číselně — nuže, 
nechť rosteme i vnitřní silou, duševním rozvojem a kulturním roz- 
machem ! 

— 80 — 
♦ II l i m ,«ti j I ♦ KAREL JONÁŠ. IV. CESKOAMERICKE ČASOPISY. 

SESTAVIL J. E. S. VOJAN. 

Dnem narození českoamerického novinářství jest 1. leden 1860. 
Toho dne vyšel v Racine, Wis. "Slovan Amerikánský" redakcí a nákla- 
dem F. Kořízka. Byl tištěn švabachem (německým písmem), který 
tehdejším českým přistěhovalcům byl běžný ze škol v Čechách, a v 
programu svém oznámil čtenářům, že chce býti přistěhovalcům "pří- 
telem v širém moři, veslem a střelkou" čili kompasem. Byl to týden- 
ník a je zajímavo jak široké pole čtenářů hleděl získati. Oznamu- 
jeť hned v prvních číslech tyto jednatele: Rochester, Wis. — Jan Ko- 
lář, Waterford, Wis. — Mat. Zajíček, Milwaukee, Wis. — Fr. Kříž, Fran- 
cis Creek, Wis. — V. Šimůnek, Elkhorn, Wis. — Jan Kautský, Ca- 
ladonie, Wis. — Vine. Weber, Chicago, 111. — Jan Slavík, Algonquin, 
111. — Jos. Adámek, Peoria, 111. — V. Charvát, Savanna Car., 111. — P. 
Senkapaul, New York, N. Y. — Jos. Storkan, Boston, Mass. — Jos. Kou- 
la, St. Louis, Mo. — Karel Alis a sp., Cleveland, O. — Jos. Kos, Pitts- 
burg, Pa. — F. Jílek atd. Z toho lze souditi, že zájem o české noviny 
byl hodně živý v tehdejších českých osadách. 

Racinský "Slovan Amerikánský" svým přispíšením si připravil 
St. Louis, Mo. o historickou čest prvního českého žurnálu. Tam již 
od srpna 1857 přetřásána otázka českých novin. Byl to nezapomenu- 
telný náš Vojta Náprstek, jenž tehdy svolal schůzi do Riederovy za- 
hrady, a tam skutečně zvolen výbor k tomuto účelu. Vydány dvou- 
dollarové akcie, ale postup pak uvázl. Také v New Yorku Náprstek 
dal podnět k volbě výboru, a tu pak mezi oběma městy nastalo dlouhé 
vyjednávání o místě listu a o osobě redaktora. Konečně svěřena re- dakce J .B. Erbenovi, který v říjnu 1859 přibyl do St. Louis z Newi 
Orleansu, a na Nový rok 1860 mělo vyjíti prvé číslo týdenníku "Ná- 
rodní Noviny". Nový průtah způsobil, že prvé číslo vyšlo teprve 21. 
ledna 1860 . Ale již 24. června 1861 vyšlo číslo poslední, načež "Ná- 
rodní Noviny" a "Slovan Amerikánský" spojeny v jedno, v nový tý- 
denník racinský, jenž nazván "Slavie". 

"Slavie" vyšla poprvé 30. října 1861. Spojení ujednáno bylo v 
Caledonii u Racine na schůzi, jíž se účastnili majetníci "Slovana Arae- 
rikánského" F. Kořízek a J. Bárta Letovský a poslední redaktor "Ná- 
rodních Novin" Franta Mráček, dále z Milwaukee Jan Borecký a Sa- 
tran, z Racine Vojta Mašek a Novotný a Rus Malinovský. Otázku 
jména rozhodl caledonský farmář Trávníček, horlivý ctitel Kollárův, 
jemuž později i básník J. V. Sládek připsal svůj překlad Longfel- 
lowova "Hiawathy". Trávníček navrhl jméno "Slavie", jež došlo 
plného souhlasu. Se "Slavií" od 5. června 1863 spojeno jest jméno 
Karla Jonáše, největšího dosud česko-amerického žurnalisty, jehož 
pomník zdobí dnes město Racine. 

- V ostatních osadách česko-amerických byly prvními listy tyto: 

Chicago, 111., dostalo první list v září 1867. Byl to týdenník 
"Pokrok" směru ostře svobodomyslného, redaktorem byl Jos. Pastor. 
List stěhoval se záhy do Racine, pak do Cedar Rapids a konečně do 
Clevelandu", kde 8. srpna 1878 zašel, načež pokleslý jeho prapor znovu 
vztýčila "Dennice Novověku", k níž spojil se Fr. Kořízek s Václavem 
Šnajdrem, druhým největším českoamerickým žurnalistou. 

Katolický první list, týdenník "Katolické Noviny", vycházel v 
Chicagu od října 1867 do května příštího roku, kdy pro nedostatek 
odběratelů zanikl. To bylo osudem celé řady českých listů z těchto 
prvopočátků českoamerické žurnalistiky. 

Cedar Rapids, la. mají české noviny od 5. listopadu 1869, kdy 
vyšlo prvé číslo "Slovana Amerikánského", který dosud existuje pod 
názvem "Slovan Americký". Byl založen Janem Bártou Letovským, 
dřívějším společníkem Kořízkovým. 

New York se může pochlubiti nad jiné zajímavým počátkem če- 
ského tamního novinářství. Týdenník "Lucerna", který tu vycházel 
od 15. dubna 1871 redakcí L. J. Paldy, byl — hektografován.. 

Omaha, Neb. děkuje první český list českému rodem, ale jinak 
úplně poameričtělému židu Edwardu Rosewaterovi, jenž vydával angli- 
cký denník "Omaha Bee" a při tom 1. srpna 1871 založil "Pokrok 
Západu". List ten přiveden pak k rozkvětu Janem Rosickým, v jehož 
majetku byl od 1877 do 1900 a dosud existuje pod vedením Václava 
Bureše. 

Cleveland, Ohio, měl první humoristický a satirický list v "Di- 
blíku" ,který tu počal redakcí Jana V. Čapka 15. listopadu 1872. První evangelický list počal vycházeti v Iowa City, Ia. v únoru 
1874. Bvl to "Hlas Pravdy", vydavateli byli rev. F. Kún a H. Fairall. 

Socialistická dělnická strana měla zde první český orgán v "Děl- 
nických Listech", jež vyšly poprvé 22. května 1875 v Clevelandě re- 
dakcí Paldovou. 

Prvním českým denníkem byla "Svornost", jejíž prvé číslo vyšlo 
8. října 1875 v Chicagu nákladem A. Geringera, F. B. Zdrůbka a St. 
koláře, redakcí Zdrůbkovou. 

První katolický list, který se pevně zakotvil, byl "Hlas", který 
počal vycházeti v lednu 1872 v St. Louisů, Mo., jsa vydáván tamním 
Českým literárním spolkem. Byl to zprvu dvoutýdenník, jenž po- 
zději na čas zastaven, ale znovu obnoven 7. října 1874. Tomáš Čapek 
ve své knize "Padesát let českého tisku v Americe" (New York, 1911), 
jež je stěžejním spisem pro vývoj českoamerické žurnalistiky, správ- 
ně dí, že "čím býval Karel Jonáš "Slavii", tím byl "Hlasu" a kato- 
líkům vůbec Monsignor Josef Hessoun — uznaným vůdcem a nezišt- 
ným rádcem." K denníku katolickému došlo v únoru 1894 v Chicagu, 
kde řád českých Benediktinů založil "Národ", od té doby stále vy- 
cházející. 

Milwaukee spatřilo první humoristický čtrnáctidenník 15. srpna 
1876 v "Bodláku", redakcí Hugona Chotka a nákladem Ant. Nováka, 
ale jen na několika měsíců. Za to pevně uchytila se Novákova "Do- 
mácnost", obrázkový časopis, jehož prvé číslo vyšlo 1. ledna 1882. 

V Texasu první pokus novinářský tvoří týdenník "Texan", jehož 
prvé číslo vyšlo v únoru 1879 v La Grange, ale jemuž po půl letě ote- 
vřel se hrob. Tuze těžké bývaly ty první začátky všude. Památná 
jsou nejvýš zatrpklá slova, jimiž J. V. Čapek v září 1874 ohlašoval 
zánik clevelandských "Národních Novin" a která do jisté míry dosud 
nepozbyla hořké své vůně : "Robotník ulopocený, uštvaný, skleslý, 
beznadějný, opouštím rádlo své uprostřed role a prchám od něho s 
pevným předsevzetím, raději motykou pracovat, než tím osudným ná- 
strojem pérem. Motyka jest v Americe těžká pro Čecha, péro však 
ještě těžší. Zahazuji to péro, kterým jsem zde zmařil tři nejkrásnější 
roky svého života." Ovšem — kdo se zrodil s pravou žurnalistickou 
krví, ten přes největší zklamání znovu se vrací pode jho veřejné této 
služby, a Čapek sám, po všech těch slovech, již příštího roku obje- 
vuje se znovu v redakci "New Yorských Listů". 

Cleveland děkuje první pokus o denník J. V. Luňákovi, jenž v 
březnu 1888 na dva měsíce to zkusil s denníkem "České Noviny". 

Ze satirických listů zmiňujeme se o "Šotku", jak nazval Bartoš 
Bittner nedělník "Dělníka Amerického" v listopadu 1885, a jak po- 
zději zval se samostatný Bittnerův satirický týdenník. Jméno to, 
jehož v Čechách použil Havlíček pro svůj satirický list, dostalo v Bitt- 
nerovi oprávněného vlastníka. Bylť Bittner nejlepším dosud česko- americkým satirikem, s lehkostí a švihem pravého Havlíčkova vtipu. 
Také nesmíme zapomenouti na krásný podnik, pohříchu jen dvou- 
letému životu se těšivší, "The Bohemian Voice". Redaktorem tohoto 
anglického listu byl Tomáš Čapek, později J. J. Král Českoamerický 
Národní výbor uchopil se tu myšlenky, která musí býti jednou defini- 
tivně provedena, protože potřeba listu, jenž by v angličině informoval 
naše spoluobčany o našich snahách zde v Americe a o kulturní práci 
našeho národa ve staré vlasti, je nejvýš živá. 

Z této potřeby vyrostla i myšlenka Česko-Americké Tiskové kan- 
celáře, jejíž uskutečnění bylo umožněno v srpnu 1909 darem $1,500, 
který poslal z Prahy k tomuto účelu Čechoameričan pan Fr. Korbel. 
Stalo se tak na základě článku "Potřeba Tiskového výboru", jejž 
jsem napsal do newyorského "Hlasu Lidu". Zvěčnělý Jan Rosický 
otiskl tento článek v "Osvětě Americké" a schválil myšlenku, upsav 
okamžitě prvních 100 dollarů. Pan Jan J. Fučík, ředitel Korbelových 
závodů, poslal Vojanův článek panu Korbeloví do Prahy spolu s dal- 
ším článkem, v němž Bartoš Bittner v "New Yorských Listech" 
schvaloval tuto myšlenku, a právě v den příchodu Sokolského posel- 
stva do Ameriky přišel telegrafický dar páně Korbelův. Dne 1. pro- 
since 1909 uvedena pak kancelář v činnost ,a její prospěšnost i úspěš- 
nost osvědčila se hned v prvních letech při akci censovní, sebrání 
Milionu centů na Ústřední Matici Školskou, ve vystoupení proti ne- 
příteli Slováků hraběti Apponyiovi, při přednáškové cestě hraběte 
Luetzowa po amerických universitách atd. 

V New Yorku je nyní Korrespondenční kancelář Svazu česko- 
amerických žurnalistů, adresa 1390^4 Second Ave. a v Chicagu je Slo- 
vanská Korrespondence A. J. Melichara, 2342 S. Lawndale Ave. Měli" 
char vydává též anglickou "Slav-American Correspondence" pro angli- 
cké listy. 

Chceme-li míti jasný obraz dnešního českoamerického tisku, uči- 
níme nejlépe, srovnáme-li si všechny dnes vycházející časopisy podle 
českých osad. 

CHICAGO, ILL. 

"Slavie", ročník padesátý třetí. Vychází dvakrát týdně, v úterý 
a pátek, 2544 S. Miliard Avenue. Počala vycházeti v Racine. Wis. 
dne 30. října 1861. V červnu 1912 přesídlila do Chicaga. S ní spo- 
lečně vychází 

"Rodina", ročník třicátý šestý. Zábavní týdenník, vychází každý 
pátek. Založena v Racine 15. prosince 1880. 

"Svornost", ročník čtyřicátý. Vychází denně, 541 W. 12th St. 
Počala vycházeti 8. října 1875. Nedělní její vydání sluje 

"Nedělní Svornost', ročník třicátý devátý (jako Nedělní Svor- 
nost ročník desátý). "Amerikán", ročník čtyřicátý. Vychází dvakrát týdně, v pondělí 
a ve čtvrtek, 541 W. 12th St. První číslo vyšlo 25. října 1875. 

"Duch Času", ročník třicátý osmý. Týdenník humoristický a sati- 
rický, 541 W. 12th St. První číslo vyšlo 8. července 1877. 

"Denní Hlasatel", ročník dvacátý čtvrtý. Vychází denně, 1545 W. 
18th St. Počal vycházeti v květnu 1891. S ním sloučen je 

"Hlasatel", ročník dvacátý třetí. Vychází dvakrát týdně, v úterý 
a v pátek, od července 1892. 

"Národ", ročník dvacátý první. Vychází denně, 1637 Allport St. 
Katolický tento denník založil řád českých Benediktinů, první číslo 

vyšlo 8. února 1894. S ním spojen jest 

i 

"Katolík", ročník dvacátý druhý. Vychází dvakrát týdně, v úte- 
rý a v pátek. Počal vycházeti 1. července 1893. 

"Spravedlnost', ročník desátý. Vychází denně, 1821 — 1825 So. 
Loomis St. Tento denník české socialistické strany \ Americe vychází 
od 4. července 1905. Před tím vycházel týdenník téhož jména od 10. 
března 1900. S listem tímto souvisí týdenník 

"Zájmy Lidu", ročník prvý. 

"Sokol Americký", ročník třicátý šestý. Měsíčník, vychází 15. 
dne každého měsíce, 2146 — 50 Blue Island Avenue, adresa redakto- 
rova 1900 Blue Island Avenue. Tento časopis Národní Jednoty Sokol- 
ské ve Spoj. Státech poprvé vyšel 10. ledna 1879. 

"Orgán Bratrstva Č. S. P. S.", ročník dvacátý druhý. Měsíčník,, 
vychází 30. dne každého měsíce, 2004 S. Albany Avenue. Tento orgán 
Jednoty Česko-Slovanských Podporujících Spolků ve Spoj. Státech 
a Kanadě počal vycházeti jako samostatný orgán v září 1891, před tím 
Jednota Č. S. P. S. používala různých časopisů za svůj orgán. Prvním 
takovým orgánem byl clevelandský týdenník "Pokrok" zvolený na 
jeden rok za orgán druhým sjezdem Jednoty, konaným v Clevelandě 
od 4. do 6. května 1872, a poprvé záhlaví "Orgán Bratrstva Č. S. 
P. S." objevilo se na prvém čísle "Dennice Novověku" (o této viz 
níže při Clevelandu). 

"Ženské Listy*'*, ročník dvacátý první. Týdenník, vychází každý 
čtvrtek, 2646 S. Central Park Ave. Orgán Jednoty Českých Dam a 
Sdružení Čes. Amer. Dam. Vycházejí od června 1894. 

"Svobodná škola", ročník osmnáctý. Obrázkový časopis pro vý- 
chovu mládeže v duchu svobodomyslném . Měsíčník, vychází 1. dne 
každého měsíce, 1408 S. East Avenue, Oak Park, 111. Původní obálku 
svého času nakreslil český slavný umělec Mikoláš Aleš. Vychází od 
prosince 1896. 

"Přítel dítek", ročník dvacátý pátý. Týdenník, vychází každý 
čtvrtek. Orgán Apoštolátu modlitby pro katol. Čechy v Americe. Vydává řád českých Benediktinů, 1637 Allport St. První číslo vyšlo 
24. prosince 1889. 

"Orgán ČeskoSlovanské Jednoty", ročník třináctý. Vychází 1. 
dne každého měsíce, 1408 S. East Avenue, Oak Park, 111., adresa re- 
daktorova 2727 S. Miliard Avenue. Vychází od dubna 1902. 

"Český Odd-Fellow", úřední orgán lože Prahy, 231, I. O. O. F., 
druhý ročník. Vychází 1. dne každého měsíce, 541 W. 12th St. 

"Svojan", ročník dvacátý první. Měsíčník, vydávaný Svobodnou 
Obcí v Chicagu, 4213 W. 21. PÍ. Prvé číslo vyšlo 8. listopadu 1894, 
jméno převzato po Klácelově dvoutýdenníku, jehož prvé číslo vyšlo 
3. června 1873 a jenž po patnácti číslech zašel. 

"Borec", ročník patnáctý. Vychází 10. dne každého měsíce, 2146 
Blue Island Avenue. Věstník sokolské župy Fuegner-Tyršovy ve 
Spoj. Státech a Kanadě. Vychází od roku 1898. 

"Nové Směry", ročník čtvrtý. Měsíčník, Chicago, 111., Hawthorne 
Post Station. Počaly vycházeti v březnu 1910 v Baltimore, Md. a pře- 
sídleny pak do Chicaga. 

"Věstník Česko-Americké Jednoty"', ročník prvý. Orgán této jed- 
noty, vychází 5. dne každého měsíce, adresa redaktorova 1920 Blue 
Island Avenue. 

"Vesmír", ročník pátý. Týdenník, vychází každou neděli, 1510 
W. 18. St. Počal vycházeti v říjnu 1909 v Oklahoma City a byl pak 
přesídlen do Chicaga. 

"Typograf", ročník jedenáctý. Měsíčník, úřední orgán České ty- 
pografické Unie čís. 330 I. T. U., 2146—50 Blue Island Ave. Vychází 
od roku 1904. 

"Šípy", ročník pátý. Humoristický týdenník, vychází každou so- 
botu, 2234 S. Kedzie Avenue. Počal vycházeti v lednu 1910. 

"Věstník řádu Rob. H. Vickers čís. 63 Č. S. P. S.", ročník třetí. 
Měsíčník, adresa tajemníka řádového 1125 W. 18th St. 

"Americký občan", politický list, první číslo vyšlo 11. srpna 1914. 
Vychází každou sobotu, 2324 S. Kedzie Avenue. 

"Osadní Věstník". List pro osadu Bl. Panny Marie Lourdské. Mě- 
síčník, 1443 S. 42. Ave. 

"Věstník Osad Bl. Anežky a Bl. Panny Marie Dobré Rady". Mě- 
síčník, 2651 Central Park Avenue. 

"Vezmi a čti!" Ročník I. Katolický list, vydává čtvrtletně Apolo- 
getický kroužek 1637 Allport St. 

"Hospodářské Listy", ročník sedmnáctý. Rolnický dvouměsíčník, 
1637 Allport St. Prvé číslo vyšlo 1. května 1898. 

"Věstník', ročník jedenáctý. Měsíčník, orgán První česko-římské 
Katolické ústřední jednoty ve Spoj. Státech, 3255 Lowe Avenue. — 
Vychází od ledna 1903. "Šotek", ročník druhý. Měsíčník, humoristicko-satirický, v>chází 
5. dne každého měsíce, 2146 Blue Island Avenue. Počal vycházeti v 
Clevelandě a byl přesídlen do Chicaga. 

"Lesník", úřední orgán Jednoty českoamerických Lesníků a Les- 
nic, měsíčník, 5059 W. 29th PÍ. 

"Válečná Tribuna", ročník první. První číslo vyšlo 1. září 1914. 
Vychází dvakráte měsíčně ,1801 — 03 Blue Island Avenue. 

Z časopisů, jichž vydávání pro nejbližší doby ohlášeno, uvádíme 
"Orgán Č. S. B. P. J." (Jednota tato dosud užívá za svůj orgán "Svor- 
nost", ale na posledním sjezde usnesla se vydávati samostatný orgán). 

NEW YORK, N. Y. 

"Now-Yorské Listy", vycházejí denně, 1390^4 Second Avenue. 
Jako týdenník počaly vycházeti 25. června 1874, roku 1877 spojeny 
s "Dělnickými Listy", konečně po několikaleté přestávce od 9. srpna 
1886 vycházejí jako denník. S nimi jsou spojeny 

"Nedělní New-Yorské Listy", ročník dvacátý čtvrtý. Vycházejí 
každou neděli, první číslo vyšlo 4. ledna 1891. 

"Hlas Lidu", ročník dvacátý devátý. Vychází denně, 432 E. 71. 
St. První číslo vyšlo 1. července 1886. S ním je spojen 

"Nedělní Hlas Lidu", ročník dvacátý osmý. Vychází každou ne- 
děli, první číslo vyšlo 27. října 1886. 

"Volné Listy", ročník dvacátý čtvrtý. Měsíčník, šířící zásady bez- 
vládí. Vvchází od února 1890. Adresa: Volné Listy, Station Y, box 
5, New York., N. Y. 

"Zbojník", list téhož směru (anarchistického), vychází v nepra- 
videlných lhůtách od 1. října 1913, 35 — 19. St., West New York 
N. J. 

"Věk Rozumu", ročník čtvrtý. Měsíčník, 275 W. 144 St. Orgán 
Volné Myšlenky v Americe, vychází od prosince 1910. 

^ Dělnický Sokol", orgán Jednoty Dělnického Amerického Sokola. 
Měsíčník tento počal vycházeti v květnu 1894 jako pokračování něk- 
dejší "Matice Dělnické", na čas potom (v červenci 1910) splynul s 
"Borcem" ve "Stráž Sokola" následkem spojení Dělnického Amer. 
Sokola se župou Fuegner-Tyršovou, ale po rozloučení tohoto spojení 
nabyly opět orgány obou jednot samostatnosti. Adresa Děl Soko- 
lovny 525 E. 72. St. 

"Obrana", orgán českých soc. sekcí a České dělnické ústřední 
Jednoty v New Yorku. Založen roku 1910. "Měsíční Věstník" osady Matky Ustavičné Pomoci v New Yorku 
a sv. Václava v Baltimore. 323 E. 61 St. Vychází od září 1904. Od 
roku 1910 má přílohu 

"Říp", věstník sokolský. 

"Besídka' 7 , obrázkový týdenník pro mládež. Vydáván od října 
1895 nejprve Evangelickou jednotou v Baltimore, později pak přesí- 
dlen do New Yorku, 347 E. 74. St. 

"Radost", měsíčník pro dítky evangelického vyznání. Vydáván 
od listopadu 1909. 

"Písmák", literární časopis, vydávaný o každé roční rovnoden- 
nosti, 314 E. 72. St. CLEVELAND, OHIO. 

"Dennice Novověku", ročník třicátý sedmý. Vychází každý čtvr- 
tek, 4514 Broadway. První číslo vyšlo 10. října 1877. S ní spojen je 

"Svět", ročník čtvrtý. Vychází denně mimo neděli. První číslo 
vyšlo 22. února 1911. 

"Američan", ročník šestnáctý. Vychází denně, 5377 — 5379 Broad- 
way. Počal vycházeti 15. července 1899. S ním je spojen 

"Nedělní Američan", ročník sedmý. 

"Americké Dělnické Listy, ročník šestý. Orgán české socialisti- 
cké strany v Americe. Vycházejí každý pátek, 4130 Broadway. Vy- 
cházejí od ledna 1909. S nimi je spojeno 

"Právo", ročník třetí. Vychází každé úterý. 

"Měsíční Věstník" osady sv. Prokopa v Clevelandě vychází od 
listopadu 1910. 

"Měsíční Přehled" osady sv. Votjěcha v Clevelandě vychází od 
ledna 1911. OMAHA, NEB. 

"Pokrok Západu", ročník čtyřicátý čtvrtý. Týdenník, 1417—19 
S. 13. St. Byl založen 1. srpna 1871. S ním je spojen od května 1910 

"Česko-Americký Venkov", sborník věnovaný zemědělství a do- 
mácnosti. Vychází měsíčně. "Osvěta Americká", ročník dvacátý druhý. Vychází každou stře- 
dy 509—511 S. 12. St. Týmž nákladem vychází odborný hospodářský 
list 

"Hospodář', ročník dvacátý čtvrtý. Vychází každou druhou stře- 
du. Byl založen 15. března 1891. 

"Nová Doba", ročník třetí. Vychází každý pátek, 1408 Wililams 
St. Byla založena v South Omaze a přesídlena do Omahy. 

"Nedělní Nová Doba", vychází tamže každý pátek. Ročník I. (od 
23. října 1914). 

V jiných českoamerických osadách státu Nebraska vycházejí 
ještě : 

"Domácí Noviny", ročník desátý. Vycházejí každý pátek v Clark- 
son, Neb. Prvé číslo vyšlo 23. prosince 1904. 

"Život", ročník pátý. Vychází 10. a 25. každého měsíce v Crete, 
Neb. od 1. ledna 1910. 

"Komenský", ročník šestý. Vychází v Lincoln, Neb. jednou za 
měsíc. Orgán vzdělávacích klubů "Komenský". Prvé číslo v březnu 
1899. 

ST. LOUIS, MO. 

"Hlas", ročník čtyřicátý druhý. Vychází v úterý a v pátek, 1625 
S. 11 St. Nejstarší vlastně list katolický v Americe, protože předchozí 
pokusy se nezdařily . Vychází od ledna 1872 a trvale od 7. října 1874. 
Vydavatelem je český líterální spolek v St. Louis, jehož nákladem 
vychází též 

"Česká žena", ročník sedmý. Katolický list pro ženy a dívky, 
vycházející dvakrát měsíčně od července 1908. 

"St. Louiské Listy", ročník dvanáctý. Vycházejí každý čtvrtek, 
2117 S. 12. St. Prvé číslo vyšlo 23. října 1892. 

"Věstník Jednoty Táboritů", ročník pátý. Měsíčník této Jednoty, 
vycházející od 1. ledna 1910. Adresa redaktorova 3450 Itaska St. 

"Katolický Sokol", věstník Kat. Jednoty Sokol, 1625 S. 11 Street. 
Měsíčník. 

CEDAR RAPIDS, IA. 

"Slovan Americký", ročník čtyřicátý pátý. Vychází každou stře- 
du, adresa pouze Cedar Rapids, la. Prvé číslo vyšlo 5. listopadu 
1869. Týmž nákladem vychází 

"Naše Doba", ročník prvý. Vychází každou sobotu. 

"Cedar-Rapidské Listy", ročník šestý. Vycházejí každý čtvrtek, 
Perpetual Building, 317 S. 3rd St. Po zaniklých "Humoristických Li" stech" počaly vycházeti jako všeobecný týdenník od 10 .prosince 1908. 
"Bratrský Věstník', ročník sedmnáctý. Měsíčník, vydávaný Hlav- 
ní úřadovnou Západní Česko-Bratrské Jednoty, od ledna 1898. Tištěn 
je v tiskárně "Cedar-Rapidských Listů", adresa redaktorova je 3230 
S. 14. St., Omaha, Neb. 

BALTIMORE, MD. 

"Telegraf", ročník šestý. Vychází každou sobotu nákladem Česko- 
Amer. Vydavatelské Společnosti, 930 N. Broadway. První číslo vyšlo 
22. února 1909. 

"Čecho-Američan", ročník prvý. Vychází každou sobotu, 1507 — 
1511 Ashland Avenue. 

MILWAUKEE, WIS. 

"Domácnost", ročník třicátý čtvrtý. Vychází každou středu, 409 — 
416 Montgomery Building, roh Michigan a Milwaukee ul. Tento ob- 
rázkový časopis pro zábavu a poučení vychází od 1. ledna 1882. 

"Rovnost", ročník dvacátý prvý. Vychází každý pátek, 767 — 14 
St. Vyšla poprvé v červenci 1894. 

Další české časopisy wisconsinské jsou: 

"Kewaunské Listy", ročník dvacátý třetí. Vycházejí ve středu 
v Kewaunee, Wis. od ledna 1892. 

"Vlastenec" ročník sedmnáctý. Vychází každý pátek v La Crosse, 
Wis. Orgán Ústřední katolické jednoty státu Wisconsin. Vychází od 
září 1898. 

PITTSBURGH, PA. 

"Křesťanské Listy", ročník šestnáctý. Illustrovaný týdenník 
evangelický, 1001 Manufacturers Building. Byl založen 1899 v Clark- 
son, Neb. a přesídlen do Pittsburghu, kde jej vydává Presbyterian 
Board of Publication and S. S. W. 

SAN FRANCISCO, CAL. 

"Pacifické Listy", ročník prvý. Vycházely měsíčně, 1454 Hayes 
Street, a nyní vycházejí každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci. 

STÁT TEXAS. 

"Svoboda", ročník dvacátý devátý. Vychází každý čtvrtek v La 
Grange, Texas, založena byvši A. Haiduškem v prosinci 1885. "Texan", ročník šestý. Vychází každý čtvrtek v Granger, Texas, 
založen byv původně v Galveston v prosinci 1908 a přesídlen pak do 
Granger. 

"Texaský Rolník", úřední list R. V. O. S. (Rolnického Vzájemně 
Ochranného Spolku). Vychází 1. každého měsíce, od října 1913. 
Granger, Texas. 

"Nový Domov", ročník dvacátý. Vychází v Hallettsville, Texas, 
dvakrát týdně. Katolický tento list vydáván je od března 1895. 

"Našinec", ročník první. Vychází v Hallettsville, Texas, každou 
středu a sobotu. Prvé číslo vyšlo 14. října 1914. Adresa: box 326, 
Hallettsville, Tex. 

"Bratrské Listy", orgán českobratrské a podpůrné evangelické 
jednoty v Texasu, založen byl v lednu 1902 v La Grange, Texas. 

"Buditel" methodistický měsíčník, založený v lednu 1908. George- 
town, Texas. 

"Westské Noviny", West, Texas. 

Podrobným zdrojem pro data o českém novinářství jest výše 
uvedená kniha Čapkova "Padesát let českého tisku v Americe". 
— 91 — <Sx$xSx^S>3>$*$KeK$*S>3*$x8xe>3^^ <s><$>«>«><$*$><í*š>«><$xíx$*$*s^^ V. SLOVANÉ VŮBEC A ČECHOVE ZVLAST. 

OD J. E. S. VOJANA. 

Evropská skupina Indoevropanů dělí se na šest větví: 1) Romány 
(Francouze, Španěly, Portugalce, Italy a Rumuny), 2) Reky a 
Albánce, 3) Kelty (Iry, Skoty a Walesany), 4) Germany (Angličany, 
Němce, Hollanďany, Dány, Nory a Švédy), 5) Slovany a Litvany a 
6) Basky. 

Slované a stejně Čechové mají jméno, jež vzniklo primitivním 
způsobem, s nímž se setkáváme po celém světě, zde v Americe zejména 
u Indiánů. Primitivní lidé totiž členy svého kmene pokládali za "lidi" 
v užším smyslu. Ti, kdo k nim patřili, byli jejich lidé, všichni ostatní 
byli "jiní lidé", cizinci. Jazyk, kterým sami mluvili a jemuž všichni 
v kmenu rozuměli, byl jim "lidským" jazykem v pravém slova smy- 
slu, ostatní lidé, mluvící jazyky jim nesrozumitelnými, byli pro ně 
jakoby němí. "Slované" pochází tudíž od "slova". Lidé, patřící k slo- 
vanskému kmeni, byli pro všechny Slovany lidmi, hovořícími sroz- 
umitelnými "slovy" čili "Slovany", a tímto jménem se příslušníci 
kmene sami záhy počali nazývati. Naproti tomu všichni cizinci, ne- 
srozumitelně hovořící, byli němí čili "Němci", což původně tedy značilo 
každého cizince vůbec, ale posléze ulpělo pouze na germánských sou- 
sedech Slovanů čili dnešních Němcích. Výklad ten odůvodnil poprvé 
patriarcha české moderní vědy buditel Dobrovský roku 1789, a nejno- 
vější učenci naši, prof. Niederle v "Slovanských Starožitnostech" i prof. 
Novotný v "Českých Dějinách" jej přijímají za svůj. Slovo "Čech" 
je zkrácené "člověk", použité ve smyslu druhého jména : člen kmene 
byl ostatním člověkem ve vlastním slova smyslu, byl to "jejich člověk". 
Zkrácenina je snadno vysvětlitelná, protože i dnes ještě slovo člověk 
v rychlé všední mluvě zní "čoek, ček". Výklad tento, obšírně odů- 
vodněný Sutnarem, pokládá prof. Novotný za nejpřirozenější a tudíž 
pravděpodobný. My zde v Americe, sáhneme-li po knize "Handbook 
of American Indians" vydané Smithsonovým ústavem při Národním 
museu Spoj. Států (Washington, vládní tiskárna, 1907-1910), nalezne- me tam mnoho obdobných příkladů. Tak dnešní označení kmene 
Cheyenne pochází ze siouxského Shahiyena, "lidé mluvící divným ja- 
zykem". Siouxové říkali tak Cheyennům, a jméno to pojmově je to- 
tožné s naším "němci". Cheyenové sami si říkali ve vlastním svém 
jazyce Dzitsiistas, "lidé stejní". Indiáni kmene Cherokee si říkali Ani- 
yun-wia, "skuteční lidé", Indiáni Kiowa mají jméno ze svého Kaigwu, 
"hlavní lidé", Indiáni kmene Haida na Alasce mají jméno, značící "lidé" 
atd., samé to příklady našeho "Čech" ve smyslu člověk. Samo jméno 
státu Illinois pochází z Ilini, "člověk" a Iliniwek, "lidé", jak se zvala 
sídlící zde konfederace Algonquinských Indiánů. 

V prastarých dobách sídlili Slované a Baltové pohromadě. Pak 
se tito oddělili a odstěhovali se k Baltickému moři, odkudž právě jejich 
jméno. Tito Baltové, to jsou dnešní Litvané a Lotyši (Lithuanians and 
Letts), jejichž baltský jazyk vykazuje mnoho příbuznosti se slovan- 
ským (na příklad litevské givas a lotyšské dzivs je naše "živ", podobně 
širdis-sirds-srdce, vilkai-vilki-vlci, ranka-ruaka-ruka). 

Po oddělení Slované sami zaujali, stále ještě v dobách předhisto- 
rických, krajiny mezi řekami Odrou a Dněprem v dnešním Rusku. 
Zde dlouho bydlili pohromadě, a z tohoto Zakarpatí nebo Bělochorvat- 
ska (bílý značí tu tolik co "velký") odstěhovali se pak jednotlivé 
částky, ubírajíce se v nové krajiny, když tento domov následkem pře- 
lidnění byl jim již úzký. Odštěpky ty žili pak vlastním, odděleným 
životem, jazyk jejich doznal odloučením během času značných změn, 
a tak z části těch vznikli pak samostatní slovanští národové. Jeden 
proud bral se z pravlasti na západ, a tak vznikli Polabští Slované, 
Pomořští Slované, Cechové, Slováci a Poláci. Druhý proud šel na jih, 
a to jsou dnešní Slovinci, Srbové, Chorvati a Bulhaři. Ti, kteří zůstali 
v původních sídlech a rozšířili se odtud na sever a na východ, jsou 
dnešní Rusové. 

Všichni zde uvedení Slované jsou tudíž národy bratrskými, a ja- 
zyky jejich liší se od sebe daleko méně než na příklad jazyky národů 
teutonských. Kdežto angličina, němčina a švédština jsou dnes sobě 
příliš daleky, slovanské jazyky dochovaly si tolik příbuznosti, že když 
příslušníci těchto národů pomalu mluví, rozumí jeden druhému zcela 
obstojně. A jakmile si ucho jen trochu praktickým stykem zvykne na 
svéráz kteréhokoli z těchto jazyků, pak rozumění je ještě hlubší. 

Cechové bydlí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a pak ovšem 
rozstříknuti jsou tak trochu po celém světě — vždyť i v Austrálii na 
Novém Zealandě je blíže Aucklandu osada Puhoj asi s 800 Čech v. 
Mimo vlastní tři "země koruny České" je nejvíce Cechů ve Spojených 
Státech a pak v Dolních Rakousích, hlavně ve Vídni. Dosti velké če- 
ské osady jsou i v jižních Uhrách a na Rusi. Podrobné číslice o Češích 
podáváme níže. Národopisně splynuli již Čechové v jeden celek tou 
měrou, že původní samostatné skupiny kmenové pozbyly zcela svého 
svérázu. Jen malé zbytky jazykových zvláštností nalézáme v Čechách dosud na Plzeňsku (ve spisovné mluvě říkáme na příklad Tomšův dům f 
Tomšova kniha, Tomšovo pole, kdežto na Plzeňsku říká se beze změny 
Tomšovo dům, Tomšovo kniha), na Domažlicku (Chodům říká se též 
"buláci", protože místo "byl" říkají "bul", — pěkné ukázky chodské 
mluvy nalezne čtenář v krásném románě Aloise Jiráska "Psohlavci"), 
na Blatsku (mezi Soběslavi a Třeboní, — blaťácké národní písně v po- 
slední době velmi zdomácněly na našich koncertních pódiích) a na 
Litomyšlsku, na Moravě vynikají dosud jako zvláštní skupiny Hanáci, 
moravští Slováci a Valaši, ve Slezsku Laši. Národní kroj v Čechách 
již vymizel skoro úplně mimo Chodsko, kdežto na Moravě ještě se 
více udržuje, ale i tu jen v cípu jižní Moravy (na Hodonínsku, Břeclav- 
sku, Kyjovsku a Uhersko-Hradištsku) a mezi Valachy. 

Slováci bydlí v severozápadní části Uher, dále jsou hojné sloven- 
ské osady v středních a jižních Uhrách; mnoho Slováků bydlí ve Spoj. 
Státech. Národopisně tvoří sice s Cechy nesporně jeden národ, jazyk 
slovenský je totožný s češtinou, rozdíl je pouze ten, že slovenčina ná- 
sledkem zeměpisné polohy Slovenska (více na východ, za horami, dě- 
lícími Moravu a Uhry) zůstala mnohem blíže staré češtině, kdežto náš 
jazyk podlehl západním vlivům a tím silnému vývoji. Slováci se však 
rozhodli, že chtějí tvořiti samostatný národ, a my nemáme práva jim 
v tom překážeti, tím více ne, když politické poměry řakousko-uherské 
(my žijeme v západní polovině Rakousko-Uherska a Slováci ve vý- 
chodní samostatné části) podporují stále více toto odtržení Slováků od 
českého národa a ustálení Slováků jako samostatného národa. Jazy- 
kově dělí se Slováci hlavně na tři oblasti, západní na řece Nitře a Váhu, 
střední na řece Hronu a horním Váhu a východní od Gemeru a Liptova 
na východ. 

Slovinci obývají v Rakousku celé vévodství kraňské (anglicky 
Carniola), jihovýchodní část Korutan (anglicky Carinthia), jižní Štýr- 
sko a severní Istrii a sousední krajiny kolem tuto uvedených zemí. 
Jinak jich bydlí trochu též v Uhrách a Chorvatsku, v Itálii a ve Spoj, 
Státech. Kraňsko čili Krajina je úplně slovinská s jedinou výjimkou 
okolí Hočevje (neb Kočevje), kde sídlí Němci, kterým lid v Čechách 
zkomoleninou z německého "Krainer" říká Gránové. Název ten platí 
pro kraňské Němce a je tudíž nesprávno označovati jím Slovince, jak 
se leckdy děje v Americe, dokonce i v anglickém tisku. 

Angličina vykazuje hlavní potíž tím, že nemá ustáleného názvu 
pro Slovany. Nesprávnější je "the Slavs", někdy se říká též "Slávo-, 
nians". Slováky nutno v angličině označovati jménem "the Slovaks" 
a Slovince jménem "the Slovenians" nebo "the Slovenes". Věc zdá se 
jednoduchá, ale v praxi vyložiti Angličanu neb Američanovi, že Sla- 
vonians či Slavs je povšechné jméno jako na příklad 'the Teutonic race' 
a něco jiného že jsou pak Slovaks a Slovenians, k tomu je potřebí za- 
časté skvělé výmluvnosti a andělské trpělivosti. Omluvou je pouze to, 
že i mezi našimi krajany leckdo si plete Slovany, Slováky a Slovince- 
a konečně Slavonii, zemi to, tvořící část Chorvatska. Chorvati obývají v Chorvatsku a Slavonii, kteréžto země náležejí 
k uherské polovině říše Rakousko-Uherské, dále v Dalmácii, Bosně, 
Istrii a Přímoří a porůznu i v západních Uhrách; ve Spoj. Státech žije 
jich též mnoho. Anglicky je jmenujeme "the Croatians". 

Srbové vedle samostatného království Srbského bydlí v Bosně a 
Hercegovině, v Dalmácii, ve Slavonii, v jižních Uhrách, dále na Černé 
Hoře (Černohorci jsou Srbové, nikoli zvláštní národ) a v severozá- 
padní části Turecka. Mimo to žijí na Rusi a ve Spoj. Státech. 

Bulhaři žijí na poloostrově Balkánském, v samostatném Bulharsku 
a odtud zabíhají do sousedních zemí, do Turecka, Rumunska, Ruska a 
Malé Asie. V Makedonii žijící Slované jsou sporného rázu. Srbové 
je počítají většinou k Srbům, Bulhaři k Bulharům, a spor ten nedá se 
rozumně rozhodnouti, protože Makedonci podléhají snadno svému 
prostředí a proto dle toho, kam politicky připadají, buď se posrbští 
nebo pobulharští. Část makedonských vlastenců ovšem prohlašuje 
Makedonce za samostatný slovanský národ a pracuje za heslem "Ma- 
kedonie Makedoncům." 

Nejmenší haluzí slovanskou jsou Lužičtí Srbové, jediný to zbytek 
z mohutné kdysi větve Polabských Slovanů, kteří před tisíci lety bydlili 
v dnešním Německu kolem středního a dolního Labe a konečně pod- 
lehli v zápase s Němectvím a římskou církví. Od roku 1200 byl osud 
jejich zpečetěn, a od roku 1400 větev ta, záhubě propadlá, skytala stejný 
obra^, jako dnes u nás skytají Indiáni. Kolem roku 1750 zmizely po- 
slední stopy slovanských osad a dnes jenom poněmčená místní jména 
jsou upomínkou na slovanskou minulost. Jeden severoněmecký kraj se 
dnes na příklad jmenuje Priegnitz, což pochází od toho, že mu tamní 
Slované říkali kdysi kraj -Brižanský. Lužičtí Srbové dnešní dělí se 
dosud jasně ve větev hornolužickou a dolnolužickou, v dnešním Sasku 
a Prusku. Sídla jejich počínají hned za hranicemi království Českého 
a táhnou se od Budyšína (dnes německy Bautzen) až severně za Chotě- 
buz (Kottbus). Obě Lužice, Horní a Dolní, od roku 1319 a 1329 ná- 
ležely k Čechám až do roku 1635. Za války třicetileté je císař Ferdi- 
nand pražským mírem postoupil Sasům, načež počalo rychlé poněmčo- 
vání, které teprve v 19. století zastaveno poněkud národním probu- 
zením. V Dolní Lužici, jež patří Prusku, pokračuje poněmčení mno- 
hem rvchleji. jenom Sasko ve své Horní Lužici chová se k Srbům, 
jimž se tu říká "die Wenden", slušněji, dokonce připuštěna srbština do 
srbských škol. I zde ovšem dle sčítání z roku 1900 bylo čistě srbských 
vesnic jenom 7 a jenom ve 225 byla srbská většina obyvatelů. Lužicko- 
srbské osady v zámoří jsou skrovné, ve Spoj. Státech je jich několik 
v Texasu (Serbin, Warda, Giddingswenden a j.), jiné jsou v Austrálii. 

Poláci bydlí ve třech státech, protože bývalé království Polské bylo 
rozděleno mezi Rusko, Německo a Rakousko. V Rusku bydlí v Ru- 
ském Polsku, v Německu hlavně v Poznaňsku a Západním Prusku, 
v Rakousku v západní části Haliče a ve Slezsku. Hodně Poláků je ve Spoj. Státech, v Brasilii, Paraguay a Argentině. Národopisně se děli 
Poláci ve skupinu velkopolskou, mazovskou (Mazurové) a malopol- 
skou. Nejodchylnější skupinou jsou Kašubové u Baltického moře. 

Rusové, největší národ slovanský, obývají v Evropě celé Rusko, 
v Rakousku Halič a Bukovinu, v Asii sídlí v ruské Sibiři, na Kavkaze 
a ve střední Asii; mnoho Rusů žije též v Americe, zejména ve Spoj. 
Státech a Kanadě, Brasilii a Argentině, v novější době stoupá i vystě- 
hovalectví do Afriky. Rusové, na venek zdánlivě jednolití, ve skuteč- 
nosti tvoří tři národní skupiny: Velkorusové, počtem asi 62 milionů, 
obývají vše od Petrohradu a Moskvy na východ; Malorusové, asi 26 
milionů, obývají v Haliči, Bukovině a jižní Rusi ; Bělorusové, počtem 
asi 8 milionů, bydlí mezi oběma prvními v oblasti kolem řeky Bereziny. 
Rakouským Malorusům se říká začasté též Rusíni (Ruthenes), oni sami 
říkají si, pokud stojí proti Rusku, Ukrajinci. Mezi Malorusy je totiž 
silné hnutí, jež volá po samostatnosti ukrajinského národa. Tvrdí, že 
jest jich 40 milionů a že si nepřejí, aby s ostatním 60 milionovým ná- 
rodem ruským splývali v jeden celek. Chtějí býti samostatní a prohla- 
šují ty Ukrajince, kteří přejí jednotě s ruským národem, za zrádce ná- 
roda a rusofilství nazývají odnárodněním. Celá věc podobá se někdej- 
šímu hnutí za samostatnost Slováků, ale v míře daleko ostřejší. Hlav- 
ním jevištěm zápasu mezi Ukrajinci, nenávidějícími Rusko, a rusofil- 
skými Ukrajinci jest Halič. Věc tato jest velmi choulostivá a není rad- 
no stavěti se na tu či onu stranu. 

Pro Američany sestavil Dr. Aleš Hrdlička pěkný přehled toho, co 
zde právě o rozdělení Slovanů vyloženo, v malé knížce s barevnou 
mapkou. Knížka ta, jež je trestí knihy "Slovanský svět" od Dr. Lubora 
Niederle, profesora české university (Praha, Laichter 1910), zve se 
"Geographical and statistical views of the contemporary Slav peoples" 
(Smithsonian Report 1910, pag"es 509 — 612, a samostatně, — Wash- 
ington, Goverment Printing Office 1911). 

Okrouhle je Slovanů dnes na celé zemi asi 150 milionů. 

Z toho připadá na jednotlivé slovanské národy: 

Rusové 100 milionů 

Poláci 20 

Čechové SV 2 " 

Sťbové a Chorvati 10 

Bulhaři 6 

Slováci zy 2 " 

Slovinci 134 " 

Lužičtí Srbové .200,000 

Z Cechů bydlí ve Spoj. Státech okrouhle 650,000 Bližší o lom 
nalezne čtenář ve stati o českoamerických osadách. 

U nás v české Americe mnohokráte již přetřásána otázka, zda 
máme si zde říkati, jak nám říká anglosaský svět, "the Bohemians", 

— or, — anebo zda si máme říkati "the Čechs', kteréhož názvu užil nadšený 
přítel českého národa prof. Will. S. Monroe ve své knize "Bohemia 
and the Čechs". Podrobně o celé této otázce pojednáno je ve Vojano- 
vých "Česko-Amerických Epištolách", str. 71—98 (Chicago, 1911), 
zde pouze stručně se o tom zmiňujeme. 

Především tu máme faktum, že kdybychom si nakrásně říkali "the 
Čechs", v anglickém tisku nám budou stále říkati "Bohemians", pro- 
tože jednak užívá se v angličině slova toho po staletí, jednak nedovede 
si Anglosas představiti, že by v zemi "Bohemia" bydlili "Čechs" a ni- 
koli "Bohemians". Musili bychom i místo Bohemia říkati "Čechia", 
a to přece není dobře možno. Také je tu nebezpečí : mohlť by nám pak 
každý Angličan říci, že snad přece nemáme na tu Bohemii plné právo, 
když se nejmenujeme Bohemians! V jeho mozku je zvykem spojovati 
jméno země a národa: V Anglii bydlí Angličané, v Irsku Irové, ve 
Francii Francouzové a pod., v "Bohemia" mají tudíž bydliti "Bohe- 
mians", činí-li si státoprávní nároky. Dále jsou slova, jež bychom ni- 
kdy nedovedli nahraditi jinými, "Bohemian Glass', "Bohemian Beer" 
a jiné. Proto snad bude nejlépe, zůstaneme-li při tomto historickém 
slovu, nebudeme-li si nic z toho dělati, že v angličině slovo to má ještě 
jiné dva významy, a budeme-li pouze občas Američany poučovati, aby 
přestali užívati slova "Bohemians" aspoň pro cikány, protože mají 
pro ně správné jméno "Gypsies". Další význam, "Bohemian" ve smy- 
slu českého "bohém", musíme si dáti líbiti, protože je to mezinárodní 
jméno a my sami ho užíváme ve tvarech "Bohéma, bohém, bohémský 
život". 

Tyto podružné výrazy slova "Bohemian" mají následující histori- 
cký vznik. 

Pravý význam slova "Bohemian" ve smyslu Čech je převzat 
z latiny. Když gallský národ Bojové opustil českou zemi v dobách 
předhistorických, zanechal zemi aspoň na památku jméno "Bojská 
země", domov Bojů, které si římští spisovatelé upravili na Boiohaemum 
nebo Boihaemum (toto haemum je staroanglické hám a dnešní anglické 
home). Když Češi se v zemi trvale usadili, přešlo jméno země na ně, 
i říkáno remi Bohemia a národu Bohémi. Z latiny slova ta přešla do 
všech ostatních světových jazyků. 

Kolem roku 1250 objevují se ve střední Evropě cikáni. Víme 
o nich, že přišli z Asie, — a to je vše. Jistě tuze málo. Řekové jim 
říkali Atsinganoi, Maďaři Czigany, z toho je naši cikáni. Oni sami 
o sobě lhali nejrůznější báchorky; jednou z nich bylo, že prý pocházejí 
z Egypta (jsou prý kmenem, který nepřijal Ježíše na útěku před Hero- 
desem, a za to je Bůh odsoudil k věčnému toulání po světě), odtud špa- 
nělské Gitanos a anglické Gypsies (Gipsies). Ale nejhorší pro nás 
bylo, že když tento kočovný nárůdek přišel po roce 1427 do Francie, 
dáno jim jméno Bohémiens. Na otázku, odkud přicházejí, říkali, že 
z Čech, přes které skutečně táhli a kde král Sigmund, jen aby se jich 
zbavil, dával jim glejty čili průvodní listy na další cestu, a protože 
tehdy Lechy byly předmětem všeevropského hovoru následkem rekov- — 97 — ných bojů za válek husitských, tu není divu, že Francouzové, kteří byli 
(zrovna jako dnes Angličané) v zeměpisu vždycky tuze slabí, říkali 
jim "Čechové", protože si beztoho obecný lid představoval ty hrozné 
Čechy, před nimiž utíkala celá vojska křižácká při pouhém zaznění 
jejich válečné písně, náramně divoce. Angličané šli pohříchu ve šlé- 
pějích Francouzů přes to, že dobře věděli, kdo jsou Čechové (dcera 
krále Karla IV. Anna — A.nne of Bohemia — ■ byla přece krátce před 
tím roku 1382 provdána za krále anglického Richarda II.), a tak již 
z let 1500 a 1531 máme tištěné doklady o tom, že se cikánům říkalo 
"Bohemians", což zůstalo až do známé opery "The Bohemian Girl", 
Cikánka, již napsal roku 1844 Michael William Balfe, a žel až leckdy 
do dnešních dnů v platnosti. 

Také třetí význam slova "Bohemian" převzali Angličané z Francie, 
ale tentokráte tak s nimi učinil celý svět. Již národní francouzský 
básník Béranger roku 1800 slovem "cikán" čili Bohémien označil nikoli 
skutečné cikány, nýbrž ty, kdož po cikánsku, nevázaně a volně, žijí. A 
po třiceti letech francouzská slavná spisovatelka George Sand jeden 
svůj román ("Poslední Aldini") končí odstavcem: "Mějme posměšek 
pro pýchu velkých, smějme se jejich pošetilostem, utrácejme vesele 
bohatství, když je máme, přijímejme bezstarostně chudobu, když při- 
jde ; především zachovejme si naši svobodu, radujme se ze života za 
každou cenu — ať žije Bohéma!" Tím vytvořeno slovo, jež přejato vše- 
mi vzdělanými národy, zvláště když potom roku 1845 Henri Murgera 
jeho "Scenes de la vie de Bohéme" (scény ze života pařížských bohé- 
mů) učinily slavným. Dle této práce je sestaven děj známé opery ital- 
ského skladatele Pucciniho "Bohéma" I v češtině užíváme toho slo- 
va : bohém je bezstarostný umělec, volně žijící, Bohéma je báječný 
svět této volnosti. Za to ovšem oni Sandová nemůže, že dnes slova 
toho se zneužívá, a že vidíme leckde název "Bohemia" nad noční ho- 
spodou, kde se scházejí nikoli praví bohémové, nýbrž pouze obyčejní 
hýřilové. V New Yorku a jinde po Americe takových štítů se najde 
dost. To je naprosté zneužívání slova "Bohéma". V angličině poprvé 
jména toho použil slavný novellista William Makepeace Thackerav r. 
1848 ve "Vanity Fair" (Tržiště života). Jest to jenom nutno, aby ka- 
ždý náš krajan sám si tento význam dobře uvědomil a nerozčiloval 
se zbytečně, když čte o "Bohemii" a popisuje se tam lehkomyslný život 
mladého uměleckého světa. To se nás netýče a proti tomu protesto- 
vati bylo by směšno. 

Dle posledního sčítání z 31. prosince 1910 mají 

Čechy 6,769,458 obyvatelů, z čehož Čechů bylo 4,241,918 a Němců 
2,467,724 (Čechů 63 procent a Němců 36 procent) ; 

Morava 2,622,271 obyvatelů, z čehož Čechů bylo 1,868,971 a Něm- 
ců 719,435 (Čechů 71 procent a Němců 27 procent) ; 

— 98 — Slezsko 756,949 obyvatelů, z čehož Čechů bylo 180,348 a Němců 
325,523 a Poláků 235,224 (Čechů 24 procent, Němců 43 procent a Polá- 
ků 31 procent). 

Jak choulostivou otázkou je federalisace Rakouska, ukazuje tata 
statistika posledního sčítání, při níž nutno uvážiti, že příslušníci níže 
uvedených národů jsou rozptýleni po všech skoro zemích: 

Němci 9,950,266 

Češi 6,435,983 

Rusíni 5,518,854 

Poláci 4,967,984 

Slovinci 1,252,940 

Srbo-Chorvati 783,334 

Rumuni 275,115 

Maďaři 10,974 

Italové 768,422 

Slované dohromady mají v Rakousku (to jest západní polovici 
říše Rakousko-Uherské) dle tohoto sčítání 16,959,095 duší čili 60 a 
půl procenta všeho obyvatelstva, ale jsou rozbiti v různé národy, ma- 
jící různé snahy a tužby, kdežto Němci, ač jich je pouze 9,950,266 čili 
35 a půl procenta, tvoří přece jen jednolitý celek se stejnými základ- 
ními tužbami. To je hlavní příčina, proč Rakousko, jež dle svého 
složení mělo by býti již dávno slovanské, zůstává stále ještě útvarem 
s politickou převahou německé menšiny. 

Král. hlavní město Praha, největší české město na světě, dle sčí- 
tání z 31. prosince 1910 měla ve svých osmi čtvrtích městských 
218.573 a s 5,168 muži činného vojska úhrnem 223,741 obyvatelů. Z to- 
ho Čechů bylo 198,230, Němců 17,602. Z městských čtvrtí největší 
procento Němců vykazoval Josefov, téměř 26 proc. ; což je důkazem, 
že pražské němectví z velké části tvoří židé, nejčeštější čtvrtí byl Vy- 
šehrad, kde Němců bylo sotva půl procenta. Přesné číslice byly : 

Městská čtvrt Čechů Němců 

I. Staré město 31,072 3,885 

II. Nové Město 71,761 8,650 

III. Malá strana 17,910 2,204 

IV. Hradčany 4,911 448 

V. Josefov 2,633 678 

VI. Král. Vyšehrad 5,210 26 

VII. Holešovice-Bubny 38,126 1,291 

VIII. Libeň 26,607 420 

Budoucí Velká Praha má míti osmnáct čtvrtí. Dle sčítání z roku 
1910 měla by již dnes, kdyby bylo bývalo došlo ke sloučení, 586,075 
obyvatelů . Podrobně připadalo na jednotlivé příští čtvrti Velké 
Prahy obyvatelů : I. Staré město 35,504 

II. Nové Město 81,760 

III. Malá Strana 20,374 

IV. Král. Hradčany 5,412 

V. Josefov 3,376 

VI. Král. Vyšehrad 5,251 

VIL Holešovíce-Bubny 39,704 

VIII. Libeň 27,192 

Vojsko v činné službě 5,168 

IX. Bubeneč 10,599 

X. Dejvice, Střešovice . . 9,542 

XI. Břevnov, Košíře, Radlice 26,503 

XII. Smíchov 51,791 

XIII. Bráník, Nusle-Pankrác, Podolí-Dvorce 37,642 

XIV. Michle, Strašnice, Vršovice 36,940 

XV. Žižkov 72,173 

XVI. Kobylisy, Prosek, Střížkov, Trója, Podhoř .... 7,914 

XVII. Karlín a Vysočany 31,010 

XVIII. Král. Vinohrady 77,120 

Celkem ..586,075 

Druhým největším českým městem na světě je nesporně Vídeň, 
hlavní město Rakouska. Při sčítání z roku 1910 sice se vládním sči- 
tatelům, jímž šlo o to, představiti Vídeň světu co možná jako město 
silně německé, podařilo vykouzliti, že se "s obcovací řečí českou, mo- 
ravskou a slováckou" přihlásilo pouze 98,461 obyvatelů, ale dle bez- 
pečných odhadů vídeňských národních pracovníků má Vídeň více než 
300,000 českého obyvatelstva. 

Třetím největším českým městem na světě je Chicago, 111. Je 
zajímá vo, že po Praze další obě největší česká města jsou mimo Ce- 
chy, jedno v Dolních Rakousích, druhé až ve Spojených Státech. Při 
nejnovějším školním censu, jejž uveřejnil v září 1914 ředitel odboru 
pro nucenou návštěvu školní W. L. Bodine, přihlásilo se v Chicagu 
k první a druhé generaci české 102,749 osob. Počítáme-li k tomu ty, 
kteří z nemístné touhy, zdáti se "kovanými" Američany, zapřeli zro- 
zení svých rodičů v Cechách a započteni byli do třetí generace, a dále 
skutečnou třetí generaci tu není jistě přehnanou číslicí pro Chicago 
asi 150,000 Cechů, protože v Chicagu vůbec druhá generace je neo- 
byčejně silná (876,288 osob se narodilo v cizině a 754,570 zde, z ro- 
dičů v cizině zrozených — třetí a další generace měly 806,668 osob). 
Vzhledem k celkovému počtu chicagského obyvatelstva 2,437,526 oby- 
vatelů je české obyvatelstvo slušně silné, přicházejíc na sedmém mí- 
stě (první jsou Němci, pak Poláci, Rusové, Švédové, Italové a pak Češi, 
za námi jsou Norové, Dánové, Angličané atd.) 

Čtvrté největší české město je opět v Čechách. Jest to Plzeň 
s 81,165 obyv. 

— 100 — <s><s><sksxs><sx$><$*$x$*sx$>3^^ VI. 

STO DŮLEŽITÝCH DAT Z ČESKÉ HISTORIE. 

Výběr jednoho sta historických dat je vždy velmi choulostivou 
věcí, protože "není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem". 
Názory o důležitosti se mohou úžasně rozcházeti. Proto pokládám za 
nutné vyjádřiti základní stanovisko, z něhož jsem vycházel: šlo mi o 
to, zachytiti v těchto stu datech letmý obraz celých českých dějin, a 
proto volil jsem ta, jež měla tím neb oním způsobem silný vliv na po- 
litický neb kulturní vývoj českého národa. V první třicítce přidržel 
jsem se přirozeně nejmodernějšího pramene dnešního, nových monu- 
mentálních "Českých dějin" od prof. Dr. Václava Novotného. 

Vojan. 

1. Roku 114 před Kr. Cimbrové odraženi od Bojů, obývajících 
Hercynský les (zemi českou). To je první zachovaná historická zprá- 
va o zemi české, zapsaná řeckým historikem Poseidoniem z Apameje 
(žil 123 — 45 před Kr.) Keltičtí Bojové jsou tudíž první historicky zjiš- 
tění obyvatelé Čech. 

2. Roku 9 neb 8 před Kr. germánští Markomanné přicházejí do 
Čech, jež Bojové opustili kolem roku 50 před Kr. po strašné porážce 
Bojů dáckým panovníkem Burvistou. 

3. Roku 172 po Kr. Římané vnikli do Čech a potřeli Markoman- 
ny, kteří po té zvolna stěhovali se do Bavor (Bavoři, Bujuvari, značí 
příchozí z Bojské země). Do r. 475 byl přechod úplně ukončen. 

4. V letech 475 — 490 germánští Langobardové, táhnouce z pra- 
vlasti své na dolním Labi do Itálie, pobyli několik let zastávkou v Če- 
chách. 

5. Po roce 500 přicházejí Slované do Čech. 

— 101 — 6. Roku 623 neb 624 přišel do území českých Slovanů franckým 
kupec Samo, jenž porazil Avary, kteří uvrhli je po r. 575 pod své jho, 
a vládl pak šťastně asi do r. 658. 

7. Král francký Dagobert v třídenní bitvě u Wogastisburku 
(dle všeho Úhošť, dnešní Purberg u Kadaně) poražen Samem. 

8. Roku 805 tři vojska císaře Karla Velkého vtrhla do Čech na 
pokoření tamních Slovanů, ale pouze země popleněna. 

9. Roku 830 uvádí se poprvé jméno Mojmíra, prvního panov- 
níka sjednocené Moravy. 

10. Roku 860 Rastislav Moravský požádal papeže Mikuláše I. o 
učitele křesťanské víry. Když mu nevyhověno, obrátil se do Caři- 
hradu k císaři Michalovi, jenž mu poslal bratry Konstantina (Cyrilla) 
a Methoda, rodem Řeky ze Soluně, kteří r. 863 přibyli na Moravu. 

11. Mezi lety 880 — 885 Bořivoj, kníže kmene Čechů, sídlícího 
ve středu Čech kolem hradu Pražského, pokřtěn Methodem. 

12. Dne 6. dubna 885 zemřel věrozvěst Method a po třech letech 
slovanská liturgie na Moravě zaniká. Žáci Methodovi vypovězeni ne- 
bo prodáni do otroctví. 

13. V letech 905 — 906 říše Velkomoravská vyvrácena Maďary. 

14. V noci z 15. na 16. září 921 vdova po knížeti Bořivoji Lud- 
mila udušena na hradě Tetíně z návodu snachy Drahomíry, jež dy- 
chtila po jejím majetku. 

15. V pondělí 28. září 929 kníže Václav na hradě Boleslavi za- 
vražděn z návodu bratra Boleslava, puzeného nezkrotnou touhou po 
trůně. 

16. Roku 955 Boleslav I. vyrval Moravu Maďarům a připojil 
všechnu zemi až po Krakov ke své říši. 

17. Roku 973 založeno pražské biskupství, čímž zlomen nárok 
biskupů řezenských na Čechy. 

18. Dne 28. září 995 Boleslav II. dobyl Libice a vyhladil celý 
rod Slavníkovcň, jichž panství zaujímalo téměř polovinu Čech. Tím 
teprve kníže pražský stal se skutečným pánem celých Čech. 

19. Roku 1003 Boleslav Chrabrý, kníže polský, v březnu opanoval 
Prahu. Jeho sen o zřízení velké říše slovanské po roce se ztroskotal. 

20. Na podzim 1038 Břetislav I. vpadl do Polska a zmocnil se 
Hněxlna, odkud tělo sv. Vojtěcha se slávou přivezeno do Prahy 24. 
srpna 1039. 

21. Koncem dubna 1085 císař Jindřich propůjčil Vratislavovi 
hodnost krále českého a polského za velké služby, císaři poskytnuté. 

— 103 — 22. Dne 27. října 1108 kníže Svatopluk na hradě Vratislavi /a 
hájil úplné vyhubení rodu Vršovicň, jichž moc byla knížeti příliš ne- 
bezpečnou. 

23. Dne 18. února 1126 Soběslav I. pod hradem Chlumcem u 
potoka Telnice zničil vojsko císaře Lothara po strašlivé řeži, ve které 
mnoho vynikajících pánů německých padlo. 

24. Dne 21. října 1125 umírá SOletý kanovník kapituly svato- 
vítské Kosmas, jehož "Kronika česká" je první českou dějepisnou 
prací a patří mezi nejlepší výtvory středověkého dějepisectví. 

25. Dne 18. ledna 1158 císař Fridrich potvrdil českým panovní- 
kům dědičný titul královský. 

26. V červenci 1158 Čechové bojují s bezpříkladným udaten- 
stvím u Milána v Itálii. 

27. Počátkem 1190 Čechové svou obvyklou statečností budí údiv 
na třetí křížové výpravě, v únoru u Drinopole, v dubnu v Malé Asii. 

28. Dne 12. července 1260 Přemysl II., zvaný Otakar, slavně 
zvítězil nad Uhry u Kressenbrunu na MoraVském poli a stal se pak 
pánem Štýrska. 

29. Dne 26. srpna 1278 Přemysl II. padl na Moravském poli. Boj 
vyvolán králem německým Rudolfem Habsburkým k vůli Štýrsku, 
Korutansku a Rakousům, jež patřily k Čechám. První a již osudný 
vstup Habsburků do českých dějin. 

30. V roce 1281 za plenění země Branibory vzniká duchovní pí- 
seň "Svatý Václave, vévodo české země." 

31. Dne 4. srpna 1306 Václav III. zavražděn v Olomouci. Vy- 
mření rodu Přemyslovců, odvozujícího původ svůj od Přemysla, po 
volaného od pluhu na trůn. Přemysl je postava staré lidové pověsti. 

32. V letech 1308 — 1320 neznámý starší šlechtic z východních 
Čech sepsal kroniku, zvanou Dalimilovou. Pisatel byl jeden z nej- 
lepších vlastenců svého věku, muž neobyčejně vzdělaný a na svou do- 
bu dobrý básník. 

33. Kolem roku 1310 vznikla česká Alexandreis, báseň o činech 
Alexandra Velkého, jedna z nejcennějších památek české literatury 
a světové literatury té doby vůbec. 

34. Dne 7. února 1311 Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna 
korunováni na království. 

35. Dne 30. dubna 1344 papež Kliment VI. povýšil pražské bis- 
kupství na arcibiskupství působením markrabí Karla, příštího krále 
a císaře. Prvním arcibiskupem se stal učený Arnošt z Pardubic. 

36. Slepý král Jan Lucemburský dne 26. srpna 1346 hrdinně 
padl v bitvě mezi Francouzi a Angličany u Kreščaku (Crécy). Po 

— 103 — bitvě korunní princ anglický Edvard přijal jeho znak (3 supí péra) 
a heslo "leh dien !" (Sloužím) dosud užívané princem waleským v 
Anglii. 

37. Dne 7. dubna 1348 Karel IV. založil pražskou universitu. 

38. Dne 28. září 1355 na sněmu v Praze vydán zákon, jímž po- 
tvrzena na věčné časy celistvost a nerozdílnost všech zemí koruny 
České. 

29. Dne 18. ledna 1409 Václav IV. zásluhou Jana Husa, Jero- 
nýma a jiných vydal dekret Kutnohorský, jímž poměr hlasů na praž- 
ské universitě zvrácen na prospěch Cechů, kteří nyní dostali tři hlasy 
místo jednoho. 

40. Dne 6. července 1415 upálen Mistr Jan Hus v Kostnici. 

41. Dne 25. března 1420 Jan Zižka u vsi Sudoměře poráží desa- 
teronásobnou přesilu panského vojska. 

42. Dne 14. července 1420 bitva na hoře Vítkově (dnešním Žiž- 
kově) u Prahy a slavné vítězství Zižkovo. 

42. Dne 6. ledna 1422 druhá výprava Sigmundova do Čech kon- 
čí jeho útěkem od Kutné Hory. Zižka 8. ledna u Haber a 9. ledna u 
Německého Brodu potřel vojsko Sigmundovo. 

44. Dne 11. října 1424 skonal Jan Zižka u Přibyslavě nemocí 
morovou. 

45. Dne 16. července 1426 Prokop Holý vítězí nad markrabaty Mí- 
šeňskými u Ústí nad Labem. 

46. V prosinci 1429 Husité vpadli do Němec a po četných vítěz- 
stvích slavně uvítáni v Praze 21. února 1430. 

47. Dne 14. srpna 1431 Husité dobyli slavného vítězství nad kři- 
žáky u Domažlic. 

48. Dne 4. ledna čeští poslové přijíždějí na církevní sněm do Ba- 
sileje jednat o kompaktátech. 

49. Dne 30. května 1434 v bitvě u Lipan padl Prokop Holý — ko- 
nec slávy husitské. 

50. Dne 2. března 1458 Jiří Poděbraský zvolen za krále českého. 

51. Roku 1468 vytištěna v Plzni "Kronika Trojánská", první tisk 
český. 

52. Dne 27. května 1471 Vladislavem II. vstupuje rod Jagailů na 
l lim český. 

53. Dne 24. října 1526 sněm oznamuje volbu rakouského arci- 
knížete Ferdinanda za krále českého, čímž Habsburkové trvale stávají 
se pány v Čechách. 54. Roku 1542 vydána "Kronika česká" Václava Hájka z Li- 
bočan. Vědecký význam je malý, protože Hájek si mnoho vymyslil, 
a teprve učený Gelasius Dobner, velký předchůdce Palackého, v le- 
tech 1761 — 1780 "konec učinil lhaní" Hájkovu.. Ale po stránce ná- 
rodní vykonala kronika ta mnoho. Po bitvě bělohorské v nejtěžších 
•dobách, jako jediná kniha dovolená, udržovala vědomí národní v ši- 
rokých vrstvách lidových. 

55. Dne 8. července 1547 končí odboj pánu a měst proti králi 
Ferdinandovi. "Krvavý sněm" Bartoloměj ský v srpnu zahájen po- 
pravou dvou rytířů a dvou pražských měšťanů. 

56. Dne 12. října 1576 zemřel Maxmilián a po něm nastoupil 
Rudolf II., jenž učinil Prahu sídlem umění evropského. Byl to po- 
slední český král, který trvale sídlil na hradě Pražském. 

57. Roku 1577 Jiřík Melantrich Rožďalovský, první slavný tiskař 
český, vyznamenán od císaře přídomkem "z Aventina". 

58. Roku 1579 vyšel první díl Bible Králické, nesmrtelného po- 
mníku Jednoty Bratrské. Jazyk "šestidílky" až podnes je vzorem spi- 
sovné mluvy po stránce tvaroslovné a hláskoslovné. 

59. Dne 18. října 1599 skonal Daniel Adam z -Veleslavína, zeť 
Melantrichův, epochální zjev v dějinách české literatury, po němž sou- 
časná doba zve se "Veleslavínskou". Uvedl do tisku umělecký sloh 
a bohatou a vytříbenou češtinu. 

60. Dne 23. května 1618 defenestrace místodržících Jaroslava 
Bořity z Martinic a Viléma Slavaty z Chlumu a na Košumberce. Tímto 
vyhozením z oken místodržitelské kanceláře do Jeleního příkopu po- 
číná třicetiletá válka. 

61. Dne 26. srpna 1619 proti Ferdinandu II. zvolen za krále če- 
ského Fridrich Falcký, "zimní král". 

62. Dne 8. listopadu 1620 bitva na Bílé Hoře, v podstatě nepa- 
trná, ale hrozná v důsledcích. 

63. Dne 21. června 1621 poprava českých pánů, vůdců "pře- 
•ohavné rebellie", na Staroměstském náměstí v Praze. 

64. Dne 25. května 1627 Ferdinand II. vydává "Obnovené zří- 
cení zemské", kterým mimo jiné němčina prohlášena za rovnocennou 
češtině. 

65. Dne 31. července 1627 vydán mandát, dle něhož napříště se 
v zemi trpí jen katolíci, což vedlo k emigraci 36,000 stavovských rodin. 

66. Dne 23. dubna 1639 vnikli Švédové do Čech, kdež zle řádili. 

67. Dne 6. března 1645 švédský vojevůdce Torstenson tt Janko- 
va potřel císařskou armádu pod Hatzfeldem. 68. Dne 24. října 1648 uzavřen mír westfálský, čímž ukončena 
válka třicetiletá. Ze tří milionů obyvatelů před válkou v zemi zbylo 
sotva 800,000. V Čechách válkou zničeno 80 měst a 813 vesnic, na 
Moravě 22 měst a 332 vesnic. 

69. Dne 15. listopadu 1670 skonal v Naardenu v Hollandsku 
Jan Amos Komenský, "učitel národů", jeden z největších vychovatelů 
světových. Narodil se 28. března 1592 v Uherském Brodě, Angličané 
píší jej latinsky Comenius, což je dle obce Komny, odkud pocházel 
rod Komenských. 

70. Roku 1671 v Klatovech píše Bohuslav Balbin svou památnou 
"Obranu jazyka českého", plamennou obžalobu tehdejších útrap lidu 
českého, končící modlitbou za zachování národa českého. 

71. Dne 28. listopadu 1695 v Plzni oběšen Jan Sladký Kozina, 
předák povstání Chodů. Alois Jirásek svými "Psohlavci" postavil 
mu nesmrtelný pomník. 

72. Roku 1756 počíná sedmiletá válka. 

73. Dne 18. června 1757 generál Daun porazil Prusy u Kolína 
(u Chocenic blíž Plaňan) a následkem toho Prusové odtáhli od Prahy, 
kterou bombardovali od 7. května, vmetavše do města 25,000 pum a 
60,000 dělových koulí. 

74. Dne 1. listopadu 1781 císař Josef II. zrušil osobní nevolni- 
ctví lidu selského. Sedlák nabyl práva volně se stěhovati, ženiti, vě- 
novati se kterémukoli řemeslu neb studiu, zkrátka odpadlo připou- 
tání k hroudě a zbyla již jen robota. 

75. Roku 1781 vydal Josef II. dne 13. listopadu toleranční pa- 
tent, kterým protestantům vrácena svoboda vyznání. 

76. Roku 1809 Josef Dobrovský, největší z křísitelň národa če- 
ského, zákonodárce jazyka a pravopisu a patriarcha slavistiky, vydává 
svou "Podrobnou mluvnici jazyka českého", první vědeckou mluvnici 
českou. 

77. Roku 1811 císař František I. provádí první státní bankrot, 
jímž cena papírových peněz snížena na jednu pětinu. Roku 1816 ná- 
sledoval druhý státní bankrot, jimž snížené již peníze znovu obrány 
o tři čtvrtiny nominální hodnoty. 

78. Roku 1821 vyšla "Slávy Dcera" Jana Kollára, první skvělé 
dílo obrozené literatury, prodchnuté nadšenou ideou slovanskou. 

79. Dne 2. března 1824 narodil se v Litomyšli zakladatel české 
moderní hudby Bedřich Smetana, tvůrce "Prodané nevěsty", "Dali- 
bora", "Hubičky", "Tajemství" a "Libuše" a cyklu šesti symfonických 
básní "Má vlast". 

80. \ říjnu 1834 vyšel první svazek pětidílného monumentální- 
ho pokladu jazyka českého, "Slovníku" Josefa Jungmanna. 

— 106 — 81. V dubnu 1836 vychází báseň "Máj" od Karla Hynka Máchy, 
mezník české literatury, od něhož počíná moderní období českého 
básnictví. 

82. Roku 1837 vydává Pavel Josef Šafařík, velký buditel český, 
své epochální "Slovanské Starožitnosti". 

83. Dne 8. září 1841 narodil se v Nelahozevsi Antonín Dvořák, 
druhý největší český skladatel, poctěný titulem doktora hudby anglic- 
kou universitou v Cambridge, po tři léta (1892-1895) ředitel new- 
yorské Národní konservatoře hudby, autor velkolepé symfonie "Z 
Nového Světa". 

84. Dne 11. března 1848 koná se v Praze památná schůze ve 
Svatováclavské lázni, na níž formulovány národní požadavky. 13. 
března padl Metternich a 15. března padl absolutismus. 

85. Dne 18. března 1848 vyšel první díl "Dějin národu českého 
v Čechách a v Moravě" od Františka Palackého, za kteréžto monu- 
mentální dílo zván jest "Otcem Vlasti". Pohřeb jeho dne 31. května 
1876 v Praze byl královský. 

86. Dne 2. června 1848 sešel se v Praze Slovanský sjezd, jehož 
poslední dny přerušeny svatodušními bouřemi. 

87. Dne 7. září 1848 zrušeno selské poddanství, robota, poslední 
zbytek selské odvislosti, padla. Hlavní zásluhu má o to český poli- 
tik Dr. Frant. Aug. Brauner, nikoli Němec Hans Kudlich, jenž pak 
žil jako praktický lékař v Hoboken, N. J. a kterého Němci oslavují 
jako osvoboditele sedláků. 

88. Dne 16. pros. 1851 po 2. hodině ranní zavezen Karel Havlí- 
ček Borovský do Brixenu, kde ztrávil až do 27. dubna 1855. Národní 
tento mučedník dodýchal 29. července 1856. 

89. Dne 18. listopadu 1852 narodil se v Miroticích Mikoláš Aleš, 
nejčeštější malíř našich dnů, tvůrce nádherného cyklu "Vlast" v Nár. 
Divadle. Skonal 10. července 1913, krátce po národní oslavě svých 
60. narozenin. 

90. V bře~nu 1855 odevzdala Božena Němcová nakladateli Pospí- 
šilovi svou nedostižnou "Babičku", klasické dílo české literatury. 

91. Dne 20. říj. 1860 císař Frant. Josef vydal neodvolatelný říjno- 
vý diplom, základ novověké ústavy rakouské, jehož neodvolatelnost 
se ovšem obchází často paragrafem čtrnáctým, skrytým to absolutis- 
tickým zařízením. 

92. Dne 3. července 1866 bitva u Hradce Králové. Již dne 8. 
července Prusové vtáhli do Prahy. 

93. Roku 1868 provedena v Praze tragédie "Baron Goertz" od 
Emanuela Bozděcha, jež provázena velkými demonstracemi, protože 

— 107 — v Goertzovi spatřován ministr Beust, pověstný nepřítel národa české- 
ho, kterým Rakousko oplatilo českému lidu jeho věrnost z roku 1866. 

94. Dne 16. května 1868 položen základ k Národnímu Divadlu. 
Tento velký sen Jos. Kaj. Tyla uskutečněn pak a slavně otevřen 11. 
června 1881. Již 12. srpna Nár. Divadlo zničeno požárem, ale český 
lid postavil si je znovu z lidových sbírek rychle provedených a 18. li- 
stopadu 1883 otevřeno podruhé, vždy Smetanovou "Libuši". 

95. Dne 28. února 1882 zřízena Česká universita v Praze, rozdě- 
lením dosavadní University Karlo-Ferdinandovy na samostatnou 
českou a německou. 

96. Dne 16. června 1885 přibyla do Prahy první českoamerická. 
výprava, 184 osob, složit hold Nár. Divadlu. Byla uvítána s nepo- 
psatelným nadšením. 

97. Roku 1891 pořádána Jubilejní výstava, od které datuje se 
v mnohých směrech hospodářský rozmach národa českého. 

98. Dne 22. srpna 1891 skonal Jan Neruda, slavný spisovatel 
český, velký básník, tvůrce českého feuilletonu. 

99. Dne 23. února 1908 skonal Svatopluk Cech, miláček národa 
českého, básník "Písní otroka". 

100. Dne 9. září 1912 zemřel Jaroslav Vrchlický (Emil Frida) r 
nejplodnější básník český, v Domažlicích. Zanechal velké množství 
básnických děl a dramat a dal české literatuře skvělé překlady celé 
řady mistrovských děl světových, "Božské komedie", "Fausta" a j. 
•••. ■••• .••;•••••••••••• "•«-•■ »••• j •••••••••••••••• !•••»•••••• J •••••••••••• \ •••«•••••• ; 

v* ••• \ ; V A V V A V V ft V 

• • v • • . . • • • •. • • .• •. • 

• •• •• • ••*•»• i • • . ?••«•• 

ě*s><s><SK$xž>3>3><$><8><e>3^^ VIL STO PAMÁTNÝCH DAT Z NOVOVĚKÉ 
SVĚTOVÉ HISTORIE. 

OD J. E. S. VOJANA. 

1. Dne 12. října (dle starého stylu, 22. října dle nového) 1492 
Krištof Kolumbus, jenž se španělsky psal Cristobal Colon a 3. srpna 
téhož roku byl opustil přístav Paloský s třemi karavelami, Santa 
Maria, Nina a Pinta, spatřil ostrov Guanahani, jejž nazval San Salva- 
dor (dle všeho dnešní Watling's Island neb Cat Island v Bahamském 
souostroví Západní Indie), a tím stal se objevitelem Ameriky. 

2. Dne 25. září 1513 španělský conquistador Vasco Nuňez de 
Balboa na své cestě za neznámou zemí zlata (Peru) vystoupil na horu, 
s níž poprvé spatřil a tím objevil Pacifický oceán. 

3. Roku 1543 vyšlo epochální dílo polského hvězdáře Mikuláše 
Koprníka (Copernicus) "O obězích těles nebeských", De revolutioni- 
bus orbium caelestium, kterým stanovena nauka, že země se točí kolem 
slunce, a tím povalena až do té doby vládnoucí Ptolemaiova země- 
středná nauka, dle níž země stojí a ostatní tělesa nebeská se otáčejí 
kolem ní. 

4. Dne 9. října 1547 narodil se v Alcalá de Henares největší mistr 
španělské renessance, Miguel de Cervantes Saavedra, autor nesmrtel- 
ného "Dona Quijota." 

5. Dne 18. února 1564 zemřel v Římě největší umělec italské re- 
nessance, sochař, malíř a básník Michel Ansrelo Buonarroti, tvůrce 
fresk v Sixtinské kapli. 

6. Dne 22. dubna (dle starého stylu, 4. května dle nového, — toto 
datum je správnější než obvykle udávané 23. dubna) 1564 narodil se 
v Stratford-on-Avon, Warwickshire, největší mistr anglické renessan- ce William Shakespeare, tvůrce nesmrtelných dramat "Hamlet", "Král 
Lear", "Othello", "Makbeth" a j. 

7. Dne 5. června 1568 vlámští národní rekové hrabě Egmont a 
hrabě Hoorn popraveni v Brusselu jako oběti vévody, z Alby. 

8. Dne 24. srpna 1572 nocí Bartomějskou zahájeno organisované 
vražd ční francouzských Huguenotň v Paříži a po Francii na podnět 
Kateřiny Medicejské. Dvacet až třicet tisíc osob usmrceno. 

9. Dne 2. září 1609 britský plavec ve službách Hollandské výcho- 
do-indické společnosti Henry Hudson, hledaje novou severozápadní 
cestu do Tichého Oceánu a Východní Indie, veplul na malé lodi "Halve 
Maan" (Půlměsíc) do ústí veletoku, který dnes po něm se jmenuje 
Hudson River. 

10. Dne 9. dubna 1626 zemřel v Highgate slavný anglický filosof, 
právník a státník Francis Bacon, široce známý dnes i tím, že odpůrci 
Shakespeareovi od roku 1848 připisují dramata Shakespeareova Ba- 
conovi, jistě neprávem a také bez potřeby, jelikož i bez nich jméno 
Baconovo je nesmrtelným. 

11. Dne 6. května 1626 Petr Minnewit neb Minuit koupil od 
Indiánů ostrov Manhattan, dnešní hlavní část New Yorku, měřící 
22,000 akrů, za skleněné perly, knoflíky a jiné titěrky a soudek ko- 
řalky, vše dohromady v ceně 60 hollandských zlatých čili 24 doll. 

12. Dne 30. května 1640 zemřel v Antverpách Petr Pavel Rubens, 
největší vlámský malíř, jehož díla jsou chloubou všech světových 
obrazáren. 

13. Roku 1650 Otto von Guericke, německý fysik, sestrojil v 
Magdeburce první vývěvu a roku 1663 první elektriku, stroj na vyví- 
jení elektřiny. 

14. V srpnu 1735 konal se v New Yorku první velký žurnalisti- 
cký proces . John Peter Zenger ve svém "The Weekly Journal" sati- 
ricky napadal guvernéra Williama Cosbyho. Byl za to dlouho vězněn 
a pak souzen. Obhájcem byl nejlepší tehdejší právník, 80 lety Andrew 
Hamilton z Philadelphie. Porota prohlásila Zengra za nevinna a Ha- 
miltonovi při banketu odevzdán diplom čestného občanství města New 
Yorku (freedom of the City) ve zlaté schránce. 

15. Roku 1746 počal Benjamin Franklin, americký státník, uče- 
nec a žurnalista, své pokusy s elektřinou, jež vyvrcholily roku 1752 
v důkazu, že blesk je výboj elektřiny, začež příštího roku dostal 

■Copley ovu medaili od londýnské Královské společnosti. 

16. Dne 28. srpna 1749 narodil se ve Frankfurtě německý vele- 
duch Johanu Wolfgang von Goethe, tvůrce nesmrtelného "Fausta". 

17. Ve středu 2. září 1752 ukončen v Anglii a v amer. osadách 
•"old style", starý kalendář Juliánský, zavedený Juliem Caesarem roku 46 před. Kr., a nahrazen "novým stylem" tím způsobem, že následují- 
cí čtvrtek označen jako 14. září. Tento Gregoriánský kalendář zave- 
den byl v Itálii dne 4. října 1582 (následující den byl pak 15. října), 
a ostatní státy poznenáhlu následovaly. Anglie byla mezi posledními. 

18. Dne 1. listopadu 1755 hlavní město portugalské Lisabon na- 
vštíveno zemětřesením, jímž skoro celé město zničeno a na 40,000 
životů zmařeno. 

19. Roku 1768 počala vycházeti v Edinburce slavná Encyclopae- 
dia Britannica. První vydání ukončeno roku 1771. Nejnovější jede- 
nácté vydání university Cambridgeské je z roku 1910. 

20. Roku 1769 James Watt, slavný anglický mechanik a vynález- 
ce, dostal patent na první parní stroj. 

21. Dne 15. srpna 1771 narodil se v Edinburce slavný anglický 
spisovatel a básník Sir Walter Scott, autor "The Lady of the Lake",. 
"Waverley", Tvanhoe", "Marmion" a j. 

22. Dne 5. září 1774 sešel se ve Philadelphii první Kontinentál- 
ní kongres (všech osad mimo Georgii, jež se dostavila však k druhé- 
mu kongresu, jenž zahájen 10. května 1775). 

23. Dne 18. a 19. dubna 1775 svedeny bitky u Lexingtonu a Con- 
cordu, malých městysů v okresu Middlesex, Mass., samy o sobě ne- 
velké, ale památné tím, že daly signál k bojům za svobodu Spoj. Států. 

24. Dne 10. ledna 1776 Thomas Paine vydal památný politický 
pamflet "Common sense", v němž vysloven jasně požadavek svobody 
severoamerických osad. Jiří Washington ocenil dílo to slovy : "Sound 
doctrine and unanswerable reasoning." Jaký byl účinek toho, dokazu- 
je nejlépe skutečnost, že již za půl roku — 

25. Dne 4. července 1776 Druhý kontinentální kongres ve Phi- 
ladelphii přijal Prohlášení neodvislosti, jež sepsal dle náčrtu Paineova 
Thomas Jefferson. "Liberty Bell' oznámil světu radostnou zprávu, že 
13 osad utvořilo Spojené Státy Americké. 

26. Dne 10. ledna 1778 zemřel v Upsale ve Švédsku slavný rost- 
linopisec čili botanik Carolus Linnaeus neb Linné, zakladatel Linnéo- 
vy botanické soustavy. 

27. Dne 29. října 1787 poprvé v Praze provedena nesmrtelná o- 
pera "Don Giovanni" neb "Don Juan", kterou pro Prahu napsal velký 
skladatel Johann Wolfgang Amadeus Mozart z vděčnosti za to, že 
před tím jeho "Figarova svatba", ve Vídni nechápaná, byla Prahou 
nadšeně přijata. 

28. Dne 30. dubna 1789 inaugurován v New Yorku za prvého 
presidenta Spoj. Států Jiří Washington. 

29. Dne 14. července 1789 pařížská Bastilla, dřívější státní věze- 
ní a tím symbol královského útisku, dobyta lidem pařížským. Den ten slaví dnes republika francouzská národním svátkem stejným jako 
u nás 4. červenec jakožto počátek Velké Revoluce. 

50. Roku 1795 proveden skotským vynálezcem Williamem Mur- 
dockem první praktický pokus se svítiplynem; roku 1805 zřízena prv- 
ní plynárna v Manchestru. 

31. Roku 1800 hrabě Alessandro Volta, slavný italský fysik, se- 
strojil elektrickou baterii. 

32. Dne 18. května 1804 octl se Napoleon Bonaparte na vrcholu 
své slávy prohlášením za dědičného císaře Francouzů. 

33. Dne 2. -prosince 1805 svedena na Moravě u Slavkova (něme- 
cky Austerlitz) "bitva tří císařů", zvaná tak dle přítomnosti ruského 
cara Alexandra I., rakouského císaře Františka a císaře Napoleona. 
80,000 Rusů a Rakušanů pod Kutuzovem poraženo od 60,000 Fran- 
couzů pod velením Napoleonovým. 

34. Dne 27. února 1807 narodil se v Portlandu, Maine, slavný 
americký básník Henry Wadsworth Longfellow, autor "Evangeline", 
"The Song of Hiawatha" a j. 

35. Dne 17. srpna 1807 Robert Fulton se svým prvním parníkem 
"Clermont" vykonal první plavbu z New Yorku do Albany. 

36. Dne 17. prosince 1807 Napoleon Milánskými dekrety dovršu- 
je "kontinentální svírku", kterou měla býti Anglie udolána hospodář- 
ským vyhladověním. Kontinentální systém uzavřel totiž celou evrop- 
skou pevninu anglickému obchodu. 

37. Dne 7. února 1812 narodil se v Landport u Portsmouthu v 
Anglii slavný anglický spisovatel Charles Dickens, nesmrtelný autor 
"Pickwicků". 

38. Dne 24. června 1812 překročil Napoleon ve vítězoslávě 
Němen, chtěje zničiti Rusko, ale 27. listopadu prchalo již vojsko jeho 
přes Berezinu, samo jsouc zničeno. 

39. Roku 1813 sir Humphry Davy, slavný anglický chemik, vy- 
stavil v Královském ústavě londýnském první elektrické světlo. 

40. Dne 1. června 1813 kapitán James Lawrence, smrtelně raněn 
v boji své lodi "Chesapeake" s britským "Shannonem" blíže Bostonu, 
zvolal: "Don't give up the ship!" Heslo to přijato dnes americkým 
válečným loďstvem. 

41. Dne 10. září 1813 svedena slavná bitva na jezeře Erie mezi 
britským a americkým loďstvem. Vítěz Oliver Hazard Perry oznámil 
výsledek generálu Harrisonovi památnou stručnou větou : "We have 
met the enemy, and they are ours." 

42. Ve dnech 16. — 19. října 1813 svedena u Lipska "bitva náro- 
dů". Prusové, Rusové, Rakušané a Švédové pod knížetem Schwarzen- berkem, počtem 200,000, později 300,000 mužů, porazili 180,000 Fran- 
couzů pod Napoleonem. 

43. Dne 14. září 1814 před Baltimore za časného jitra Francis 
Scott Key, vida nad tvrzí McHenry přes celonoční boj a bombardo- 
vání vláti hrdě americkou vlajku, napsal v nadšení báseň "The Star 
Spangled Banner", jež se stala hymnou americkou. 

44. Dne 24. prosince 1814 uzavřen v belgickém městě Gentu 
(Ghent) mír mezi Spoj. Státy a Velkou Britannií, jímž skončena vál- 
ka z 1812. Nyní připravována v Anglii, Kanadě a Spoj. Státech vel- 
kolepá oslava stoletého míru mezi anglicky mluvícími národy, s níž 
sešlo následkem evropské války. 

45. Dne 18. června 1815 bitva u malé belgické vesnice Waterloo 
přivodila pád Napoleonův. Spojenci, Angličané, Hollanďané a Něm- 
ci pod Wellingtonem počtem 67,000 a Prusové pod Bluecherem, počtem 
50,000 porazili 72,000 Francouzů pod Napoleonem. Bitva byla ději- 
štěm největších a nejdramatičtějších hrdinství. Jako kdysi na Bílé 
Hoře rekovně padla hrstka Moravanů, tak zde hrozným útokem zniče- 
na chrabrá garda Napoleonova, jež se dala v boj s velkým výkřikem 
"Ať žije císař !" Pod maršálkem Neyem padlo pět koní. Krví a blá- 
tem pokryt, řád Velkého Orla maje koulí ohnutý, se zlámaným me- 
čem v ruce volal: 'Vizte, jak umírá maršálek na bojišti!" Generál 
Cambronne proslavil se výrokem : "Garda umírá a nevzdává se !" A 
na výzvu anglického generála : "Udatní Francouzové, vzdejte se !" od- 
pověděl historickým jednoslabičným francouzským slovem, za jiných 
okolností vždy sprostým, ale v té chvíli vznešeným. Zde zpod trhají- 
cí se roušky císařství prodral se na povrch starý revoluční duch 
Francie. 

46. Roku 1819 zbudován v New Yorku parník "Savannah", jenž 
se první odvážil přes Atlantický oceán. 

47. Dne 19. dubna 1824 zemřel v Missolunghi v Řecku, kam spě- 
chal osobně účastniti se bojů za svobodu, slavný anglický básník Lord 
Byron, jehož četná díla přeložena do všech světových pazyků (do če- 
štiny "Childe Harold" přeložen Krásnohorskou, "Don Juan" Jungem, 
"Kain" Durdíkem, "Hebrejské melodie" Vrchlickým a Sládkem atd.). 

48. Dne 25. července 1814 provedl anglický inženýr George 
Stephenson první pokusnou jízdu s parostrojem ("traveling engine") 
a 27. září zahájena první železnice, Stockton and Darlington Railway. 

49. Dne 26. března 1827 zemřel německý hudební genius Ludwig 
van Beethoven ve Vídni. Jeho symfonie jsou stále na programu vel- 
kých koncertů celého světa. 

50. Dne 20. března 1828 narodil se ve Skien v Norsku největší 
dramatik devatenáctého století Henrik Ibsen, autor "Nory", "Nepříte- 
le lidu" a ). 51. V roce 1828 Noah Webster, americký jazykozpytec, vydal 
svůj slavný "American Dictionary of the English Language". Toho- 
to Webstera mnozí pletou si s jeho současníkem, státníkem Danielem 
Websterem. 

52. Dne 30. listopadu 1835 narodil se ve Floridě, Mo. slavný 
americký spisovatel Samuel Langhorne Clemens čili Mark Twain, 
autor "Tom Sawyera" a "Huckleberry Finna". 

53. Dne 21. dubna 1836 svedena na březích řeky San Jacinto, 17 
mil jihovýchodně od dnešního města Houston, Tex. bitva mezi Mexi- 
čany pod Santa Annou a Texany pod Samem Houstonem, jejíž vítěz- 
ství rozhodlo neodvislost Texasu. 

54. Dne 21. února 1839 dává na veřejnost Talbot a 19. srpna té- 
hož roku Daguerre své pokusy s fotografováním, čímž praktická foto- 
grafie počíná svůj život. 

55. Roku 1840 narodil se v Paříži největší sochař konce XIX. 
věku Auguste Rodin. 

56. Dne 27. května 1844 Samuel F. B. Morse, americký vyná- 
lezce, poslal první telegrafickou depeši mezi Washingtonem a Balti- 
morem (slova "What hath God wrought"), čímž velkolepý vynález te- 
legrafie vstoupil v život. 

57. Dne 11. února 1847 narodil se v Milan, 0. slavný americký 
fysikální praktik Thomas Alva Edison, vynálezce telefonu na dlouhou 
vzdálenost, žárovky, fonografu, kinetoskopu a j. 

58. Dne 1. května 1851 otevřena první světová výstava v Londý- 
ně. Jejím "zlatým hřebem" byl Křišťálový palác (Crystal Palace). 
Krupp zde vystavil své první dělo z lité oceli. 

59. V srpnu 1858 poslala anglická královna Viktorie americkému 
presidentovi Buchananovi první kabelogram o 90 slovech. Myšlen- 
ku podmořského kabelu pojali Cyrus West Field a Peter Cooper. 

60. Roku 1859 vydal Charles Robert Darwin, slavný anglický 
přírodozpytec, hlavní své dílo "On the Origin of Species by Means of 
Natural Selection" (O původu druhů přirozeným výběrem), v němž 
uložena jest epochální Darwinovská evoluční theorie. 

61. Dne 1. ledna 1863 vešla v platnost emancipační proklamace 
presidenta Abrahama Lincolna, vydaná 22. září 1862 po bitvě u An- 
tietam a osvobozující 3 miliony lidí ze jha otroctví. 

62. Ve dnech 1. — 3. července 1863 bojována jedna z nejkrvavěj- 
ších sečí, památná bitva u Getty sburgu. Ztráty byly 31,600 na stra- 
ně Konfederovaných (18,000 mrtvých a raněných, 13,600 pohřešova- 
ných) a na straně Unie 23,187 (16,543 mrtvých a raněných). Konfe- 
derovaní pod vedením Leeovým poraženi a protože ztratili příliš mno- 
ho mužstva, byli nuceni od té chvíle z offensivy přejíti v defensivu, jež pak vedla k úplnému pádu jižní věci. Proto bitva tato je přelo- 
mem Občanské války. 

63. Ve dnech 5. — 6. května 1864 došlo k boji Severu pod Grantem 
a Jihu pod Leeem ve Virginii, známému v dějinách pod jménem "the 
battle of the Wilderness." 

64. V srpnu 1864 konala se Ženevská konvence mezinárodní za 
účelem zmenšení útrap vojínů ve válce a zásluhou Henri Dunanta za- 
ložen mezinárodní Červený Kříž. 

65. Dne 19. října 1864 — "Sheridan's Ride". V údolí Shenan- 
doah na Cedar Creeku toho dne konfederační generál Early obrátil 
Sheridanovo vojsko na útěk. Philip Henry Sheridan, jenž byl ve Win- 
chestru, 20 mil od bojiště, cválal, uslyšev lomoz bitvy, k svému voj- 
sku, zastavil prchající, volaje "Face the other way! We are going 
back !" a vrhnuv se znovu na nepřítele, ukončil boj vlastním vítězstvím. 

66. Dne 16. listopadu 1869 slavnostně zahájen Suezský průplav, 
jímž cesta ze Středozemního moře do Východní Indie, již dříve bylo 
nutno konati obeplutím celé Afriky, o mnoho dní cesty zkrácena a tím 
o rnačný náklad zlevněna. Ferdinand de Lesseps počal důkladné vy- 
šetřování převlaky (isthmu) roku 1849 a 25. dubna 1859 zahájeny prá- 
ce na kanálu, jenž je 100 mil dlouhý a stál 100 milionů dollarů. 

67. Dne 1. září 1870 Němci, počtem 250,000 pod Vilémem 1., 
.<rálem pruským, porazili francouzskou armádu pod císařem Napoleo- 
nem III., MacMahonem a Wimpf fénem u Sedanu. Dne 2. září se Na- 
poleon III. s armádou 84,000 mužů vzdal, načež následoval pád dru- 
hého císařství a prohlášení dodnes trvající třetí republiky francouzské. 

68. Dne 18 ledna 1871 ve Versailles prohlášeno německé císař- 
ství. — ■ 

69. Roku 1876 Alexander Graham Bell, americký fysik, zdokona- 
lil vynález Philipa Reise z roku 1861 a stal se tak pravým vynálezcem 
dnešního telefonu. 

70. Ve dnech 13. června až 13. července 1878 zasedal Berlínský 
kongres na upravení poměrů na Balkáně. Zúčastnily se ho Německo 
a Rakousko (tyto dva státy jej vyvolaly, nejsouce spokojeny s mírem 
Svatoštěpánským jímž 3. března 1878 byla ukončena válka rusko-ture- 
cká), Anglie, Francie, Itálie, Rusko a Turecko. Kongresem tím Ru- 
sko připraveno o všechno ovoce krvavé války, z níž nejpamátnější 
jsou boje o průsmyk Šipku od 20. srpna do 17. září 1877 a dobývání 
Plevna od 8. června do 10. prosince 1877, jež stálo 40,000 ruských 
životů. 

71. Roku 1879 na Berlínské výstavě poprvé proveden praktický 
pokus s elektrickou tramwayí čili pouliční drahou. 

72. Dne 21. října 1879 Thomas Alva Edison vyrobil první žá- 
rovku ( inkandescenční světlo), v níž ve vzduchoprázdnem prostoru skleněné hruškovité nádoby zuhelnatělé vlákno bavlny elektrickým 
proudem rozžhaveno do bílého žáru dalo jasné klidné světlo po 40 
hodin. Další práce Edisonovy vedly pak až k dnešní Mazda lampě, 
tvořící prozatím vrchol v tomto oboru. (Jméno vzato ze staroperské- 
ho Mazda, světlo). 

73. Dne 13. února 1883 zemřel v Benátkách Richard Wagner, 
po Beethovenovi největší německý hudební genius, tvůrce slavných 
oper "Zakletý Hollanďan", "Tannhaeuser", "Lohengrin", "Mistři 
pěvci norimberští", "Tristan a Isolda", "Prsten Nibelungův" (čtyři 
opery) a "Parsifal". 

74. Dne 14. března 1883 zemřel v Londýně Karel Marx, autor 
"Kapitálu", zakladatel vědeckého socialismu. 

75. Dne 24. května 1883 otevřen dopravě Brooklynský most, 
svou dobou nejvelkolepější visutý most světa, mající rozpětí 1,595 stop 
6 palců. Celkový náklad do 1. prosince 1897 činil 21 milionů dolarů. 

76. Dne 22. května 1885 zemřel v Paříži slavný francouzský bás- 
ník a spisovatel Victor Marie Hugo, autor "Bídníků" a "Chrámu Mat- 
ky Boží". 

77. Roku 1885 Dr. Auer z Welsbachu vynalezl punčošku, žárové 
těleso, obsahující kysličníky vzácných zemin, kterým plynové světlo 
přivedeno na nový vysoký stupeň dokonalosti. 

78. Roku 1889 konána v Paříži světová výstava, jejímž "zlatým 
hřebem'' byla Eiffelova věž, 984 stop vysoká, dnes používaná za sta- 
nici jiskrové telegrafie. 

79. Dne 26. března 1892 skonal v Camden, N. J. slavný amer. básník 
Walt Whitman, zneuznaný za svého života, ale dnes celým světem 
vysoce ceněný pro původnost svých básní, tvořících jedinou sbírku 
"Leaves of Grass" (Vrchlický přeložil většinu těchto "Stébel trávy" 
do češtiny). 

80. Dne 1. února 1896 odevzdal profesor německý Wilhelm 
Conrad Roentgen veřejnosti svůj epochální vynález Roentgenových 
čili X paprsků, jež objevil ve Wuezburku dne 8. listopadu 1895, náho- 
dou zachytiv nové záření, vycházející při elektrickém výboji ve vzdu- 
choprázdnem otvoru Crookesovy trubice. Dne 10. prosince 1901 do- 
stal Roentgen velkou cenu Nobelovu 40,000 dollarů. Tím dán základ 
Roentgenografii, fotografování nitra lidského těla. 

81. Dne 6. února 1899 ratifikován Pařížský mír z 12. prosince 
1898, čímž dokončena Spanělsko-americká válka. 

82. Roku 1895 uveden v praxi moderní automobil, jehož vzor, 
vynalezený roku 1803 Francouzem Cugnotem, zapadl v zapomenutí, 
když císař Napoleon odmítl jeho použití pro válečné operace a vyná- 
lez pak odklizen do musea. 83. Dne 17. listopadu 1896 poslána elektrická síla na vzdálenost 
26 mil. Niagara Falls Power Co. toho dne poslala sílu 1,000 koňských 
sil do Buffalo, N. Y. k pohonu pouliční elektrické dráhy. 

84. Dne 27. ledna 1901 skonal v Miláně největší italský skladatel 
Giuseppe Verdi, autor četných oper od "Trovatore" až k vrcholným 
operám 'Aidě" a "Otellu". 

85. Dne 11. prosince 1901 Guglielmo Marconi poprvé telegrafu- 
je písmeno "S" přes Atlantický oceán. Marconi požádal roku 1896 
o první patent bezdrátové telegrafie v Anglii. 

86. Dne 31. května 1902 skončena rekovná Burská válka, jež 
začala 10. října 1899. 

87. Dne 19. června 1902 senát Sp. Států 67 hlasy proti 6 a dne 26. 
června dům zástupců 252 hlasy proti 8 přijal osnovu Panamského prů- 
plavu. Tím zahájeno (dle slov britského velevyslance Jamese Brycea) 
"nejgigantičtější úsilí, jež kdy provedl člověk na této planetě za úče- 
lem zdokonalení přírody." Spojením Atlantického a Tichého oceánu 
zkrátí se cesta z New Yorku do Austrálie o celou čtvrtinu. Pravým 
tvůrcem průplavu je dnešní guvernér panamský George W. Goethals. 
Průplav je v místech kde Kolumbus na své čtvrté cestě hledal cestu 
do Tichého oceánu. Technické a politické obtíže vedly španělského 
krále Filipa II. k tomu, že vydal zákaz, zabývati se myšlenkou proko- 
pání šíje panamské. Průplav do října 1913 stál přes 150 milionů dol- 
larů a na 6,000 lidských životů. Práce dnešní započaty za presidenta 
Roosevelta dne 4. května 1904, kdy formálně odevzdáno Spoj. Státům 
vlastnictví zkrachované francouzské společnosti. Historický okamžik 
skutečného spojení obou oceánů udal se dne 10. října 1913, kdy pre- 
sident Wilson přesně ve 2 hod. odpoledne stiskl v Bílém Domě ve 
Washingtonu elektrický knoflík, načež jiskra, proletěvší 4,000 mil pod 
zemí a pod mořem, vyhodila na Panamě poslední přehradu obou oceá- 
nů, hráz Gamboa, jež vyletěla do povětří ve 2 hod. 2 min. Celková dél- 
ka kanálu je 50 a půl míle, celkový náklad počítá se na 375 milionů 
dollarů, úřední otevření má se provésti 1. ledna 1915. 

88. Dne 14. prosince 1902 začato s kladením pacifického kabelu 
v San Francisco. 

89. Dne 10. prosince 1903 dostali slavný francouzský fysik Becque- 
rel, jeho žák Petr Curia a manželka tohoto Marie, rozená Skolodowská, 
polská badatelka, Nobelovu cenu pro chemii 60,000 dollarů. Paní 
Curie, pokračujíc v objevech Becquerela a svého manžela, objevila po- 
lonium a radium, čímž otevřen nový svět netušených možností. 

90. Dne 17. prosince 1903 bratří Wilbur a Orville Wrightové 
z Dayton, Ohio, poprvé uletěli na písčinách u Kitty Hawk, Sev. Karo- 
lina, vzdálenost 300 yardů. Byl to první mechanický let člověka na 
tuto vzdálenost. Dne 29. září 1909 Wilbur obeplul již ve svém aeropla- 
nu sochu Svobody v newyorském přístave. 

— 117 — 91. Dne 5. září 1905 podepsán mír Portsmouthský, jímž ukonče- 
na válka rusko-japonská, jež začala 7. února 1904. Mír podepsán v 
loděnici Portsmouthské, která vlastně není v New Hampshire, nýbrž 
v obvodu městysu Kitteny, Maine. 

92. Dne 19. února 1909 v Metropolitní opeře v New Yorku popr- 
vé provedena česká opera na americkém velkém jevišti, "Prodaná ne- 
věsta" od Bedřicha Smetany, s úspěchem, který dle anglického tisku 
byl jedním z největších, jakých kdy které umělecké dílo v Americe 
docílilo. Mařenku zpívala slavná naše krajanka Emma Destinnová, 
operu řídil zesnulý již velký dirigent Gustav Mahler. 

93. Dne 6. dubna 1909 Robert E. Peary dosáhl Severního pólu. 

94. Dne 20. listopadu 1910 skonal v Astapovu hrabě Lev Nikola- 
jevič Tolstoj, velký spisovatel a myslitel ruský, autor "Vojny a mí- 
ru", "Vzkříšení" a j. 

95. Dne 16. prosince 1911 dosáhl norský polární cesttovatel Roald 
Amundsen Jižního pólu. Britský cestovatel Robert F. Scott dospěl 
k témuž cíli 17. ledna 1912, ale na zpáteční cestě 29. března zahynul. 

96. Dne 29. prosince 1911 prohlášena Čínská republika. 

97. Dne 15. dubna 1912 největší tou dobou námořní obr "Tita- 
nic" na své panenské cestě do New Yorku srazil se s ledovcem na 41. 
stupni severní šířky a 50. stupni západní délky a potopil se. 1,517 osob 
přišlo o život, 706 osob zachráněno. 

98. Dne 30. května 1913 podepsána v Londýně předběžná míro- 
vá smlouva mezi Tureckem a spojenci (Bulharskem, Srbskem, Ře- 
ckém a Černou Horou). Tím ukončena válka balkánská, jež začala 
8. října 1912, ale pak vznikla válka mezi vítězi o rozdělení kořisti. 

99. Dne 25. července 1914 v 6 hod. večer vypršela lhůta ultimata, 
zaslaného Srbsku Rakousko-Uherskem. Tím vyhozen podkop světo- 
vé války právě zuřící, jejíž konce a výsledky se vymykají všem 
odhadům. 

100. Dne 10. října 1914 Antverpy, nejmohutnější pevnost belgi- 
cká, pokládaná za nedobytnou, podlehla německým 12 a 16 palcovým 
hmoždířům. 
DDDDD DDDDDĎD VIII. AMERICKÁ STATISTIKA. 

SPOJENÉ STÁTY 

(UNITED STATES OF AMERICA). 

jsou federativní republikou 48 států, (stejný počet hvězd v praporu 
Unie), 2 territorii a 1 spolkového distriktu. 

Rozloha měří 3,616.484 čtv. mil a mají přes 100 mil, obyvatelů, 
z nichž 100 mil. je ve Spoj. Státech, 64,000 na Aljašce, 192,000 na 
Hawai, přes 1 milion v Portoriku a přes 39,000 v cizině. 

Nábožensky dělí se obyvatelé asi na 100 různých sekt (katolíků, 
methodistů, baptistů, lutheránů, presbyteriánů, episkopálů, židů a j.) 

Spolkové hlavní město je Washington, D. C. 

Státní příjem obnáší na 1,000 milionů dollarů, vydání přes 1,000 
milionů. 

Státní dluh obnáší asi 800 milionů dollarů. 

Zemské barvy jsou červená, bílá a modrá. 

V čele republiky je president (4 roky), vice-president, 10 kabinet, 
sekretářů, senát a dům zástupců. 

Člen senátu (senator) musí býti nejméně 30 roků stár a 9 let 
občanem. 

Presidenta volí delegáti, jichž každý stát volí tolik, kolik vysílá 
zástupců do senátu a domu zástupců. 

Národní jmění, jež činilo roku 1870 jenom 7 miliard dollarů, stou- 
plo 1914 na $140,000,000,000. 

Oběh peněz, jenž byl roku 1870 jen 279 milionů dollarů, činil roku 
1914 $3,419,000,000. Ve školách obecných je 19 milionů děti, v kollejich je 200,000 
■studentů. 

Celkový náklad vyučovací činí přibližně 500 milionů ročně. 

Novin a časopisů všeho druhu vychází ve Spoj. Státech přes 22,000. 

Ve spořitelnách roku 1850 ukládalo své úspory jen 251,000 osob, 
dnes ústavy ty vykazují 11 milionů vkladatelů s vklady $4,375,000,000. 

Hodnota farem a farmářského majetku stoupla za posledních 50 
let z 4 miliard na 41,000 milionů dollarů. Hodnota tovarů z 1 miliardy 
na více než 20 miliard. Železnice, jež vykazovaly roku 1850 jen 9,021 
mil svých tratí, roku 1912 měly 258,033 mil. Za posledních 25 let 
stoupl počet cestujících po drahách z 492 milionů na 1,004 miliony osob 
ročně. 

Nákladní doprava stoupla za touž dobu z 632 milionů na 1,845 
milionů tun ročně. 

Poštovní department vypravuje ročně 20,000,000 kusů odesílané 
pošty. Roku 1913 činil příjem jeho 262 milionů čili $2.70 na jednu 
hlavu obyvatelstva Spoj. Států. 

Obchod stoupl z 318 milionů v roce 1850 na 4,259 milionů dollarů. 

Zahraniční obchod roku 1911 činil $3,576,546,304 (vývoz 
2,049,320,199, přívoz 1,527,226,105). 

Amerika severní. 

Rozloha 

Stát (v tisících Počet Hlavní 

čtv. mil.) obyvatel město. 

Kanada 3,729 7,207,000 Ottawa 

Spojené Státy s Alaskou 3,617 92,036,000 Washington 

Mexico.. ..". 767 15,063,000 Mexico 

Amerika střední a ostrovy. 

Nicaragua 49 600,000 Managua 

Guatemala 48 2,000,000 Guatemala 

la Nueva 

Honduras 46 553,000 Tegucigalpa 

Panama 32 426,000 Panama 

Costa Rica 23 388,000 San Jose 

Salvador 7 1,161,000 San Salvador. 

Cuba 44 2,320,000 Havana 

San Domingo 19 708,000 Santo Domingo 

Haiti 10 2,029,000 Port au Prince 

Jižní. 

Brazílie 3,218 23,070,000 Rio de Janeiro 

Argentina 1,153 7,172,000 Buenos Aires 

— 120 — Bolivia 708 

Peru 696 

Colombia 462 

Venezuela 394 

Chile 293 

Paraguay 172 

Ecuador 1 10 

Uruguay 72 2,268,000 


Sucre 


4,000,000 


Lima 


5,478,000 


Bogota 


2,745,000 


Caracas 


3,415,000 


Santiago 


800,000 


Asuncion 


1,500,000 


Quito 


1,178,000 


Montevideo Státy zastoupené v Severoamerické Unii. 

S udáním počtu obyvatel (v okrouhlých číslicích dle sčítání z roku 
1910) a rozlohy. (Plocha udána v tisících čtverečních mil). 

Seřaděny dle velikosti. 

Rozloha Obyvatel Hlavní město. 

Texas 266 3,897,000 Austin 

California 158 2,378,000 Sacramento 

Montana 146 376,000 Helena 

New Mexico 123 327,000 Santa Fé 

Arizona 114 204,000 Phoenix 

Nevada 111 82,000 Carson City 

Colorado 103 799,000 Denver 

Wyoming 97 146,000 Cheyenne 

Oregon 97 673.000 Salem 

Utah 85 373.000 Salt Lake City 

Minnesota 85 2,076.000 St. Paul 

Idaho 84 326,000 Boise City 

South Dakota 78 584,000 Pierre 

Nebraska' 78 1,192,000 Lincoln 

North Dakota 71 577,000 Bismark 

Oklahoma 70 673,000 Oklahoma City 

Missouri 69 3,293,000 Jefferson City 

Washington 69 1,142,000 Olympia 

Georgia 59 2,609,000 Atlanta 

Florida 59 753,000 Tallahassee 

Michigan 58 2,810,000 Lansing 

Illinois 57 5.639,000 Springfield 

Iowa 56 2,225,000 Des Moines 

Wisconsin 56 2.334.000 Madison 

Arkansas 53 1 .574,000 Little Rock 

North Carolina 52 2,206,000 Raleigh 

Alabama . . 52 2.138,000 Montgomery 

New York 49 9,3 14.000 Albany 

Lousiana 49 1,656,000 Břiton Rouge 

Mississippi 47 1,797,000 Jackson 

Pennsylvania 45 7,655,000 Harrisburg 

— 121 — Virginia 43 

Tennessee 42 

Ohio 4: 

Kentucky 41 

Indiana 36 

Maine 33 

South Carolina 31 

West Virginia 2-t 

Maryland 12 

Vermont 10 

New Hampshire 9 

Massachusetts 8 

New Jersey 8 

Connecticut 5 

Delaware 2 

Rhode Island 1 

District of Columbia 70 

Alaska Territory 590 

Filipíny 114 

Hawaii 6 

Porto Rico 3 

Guam 1 50 2.061. CCO 


Richmond 


2,184,000 


Nashville 


4.766,000 


Columbus 


2.290.C00 


Frankfort 


2,701.000 


Indianapolis 


742,000 


Augusta 


1,515,000 


Columbia 


1 221,000 


Charleston 


1,295,000 


Annapolis 


356,000 


Montpelier 


431,000 


Concord 


3,366,000 


Boston 


2,537,000 


Trenton 


1,115,000 


Hartford 


202,000 


Dover 


543,000 


Providence 


331,000 


Washington 


64,000 


Juneau 


7.635,000 


Manila 


192,000 


Honolulu 


1,118.000 


San Tuan 


9,000 

Sto největších měst ve Spojených Státech dle počtu obyvatelů při censu 
r. 1910. — (Města s větší českou kolonií uvedena jsou tučně.) New York, N. Y 4,767,000 

Chicago, 111 2,185,000 

(Dle školního censu r. 1914) 2,437,526 

Philadelphia, Pa 1,549,000 

St. Louis, Mo 687,000 

Boston, Mass 670,000 

Cleveland, 561,000 

Baltimore, Md 558,000 

Pitsburgh, Pa 534,000 

Detroit, Mich 466,000 

Buffalo, N. Y 424,000 

San Francisco, Cal 417,000 

Milwaukee, Wis 374,000 

Cincinnati, 364~000 

Newark, N. J 347,000 

New Orleans, La 339,000 

Washington, D. C 331,000 

Los Angeles, Cal 319,000 

Minneapolis, Minn 301,000 

Jersey City, N. J 268,000 

— 122 — Kansas City, Mo 248,000 

Seattle, Wash 237,000 

Indianapolis, Ind 234,000 

Providence, R. 1 224,000 

Louisville, Ky 224,000 

Rochester, N. Y 218.000 

St. Paul, Minn 215,000 

Denver. Colo 213,000 

Portland, Ore 207,000 

Columbus, 182,000 

Toledo, 168,000 

Atlanta, Ga 165,000 

Oakland, Cal 150,000 

Worcester, Mass 146,000 

Syracuse, N. Y 137,000 

New Haven, Conn 134,000 

Birmingham, Ala 133.000 

Memphis, Tenn 131,000 

Scranton, Pa 130.000 

Richmond, Va 128,000 

Paterson, N. J 126,000 

Omaha, Neb 124,000 

Fall River, Mass 119,000 

Dayton, 117,000 

Grand Rapids, Mich 113,000 

Nashville, Tenn 110 ; 000 

Lowell, Mass 106,000 

Cambridge, Mass 105,000 

Spokane, Wash 104,000 

Bridgeport, Conn 102,000 

Albany, N. Y 100,000 

Hartford, Conn 99,000 

Trenton, N. J 97,000 

San Antonio, Tex 97,000 

Reading, Pa 96,000 

New Bedford, Mass 69,000 

Camden, N. J 95,000 

Dallas, Tex 92,000 

Lynn, Mass 89,000 

Springfield, Mass 89,000 

Wilmington, Del 87,000 

Des Moines, la 86,000 

Lawrence, Mass 86,000 

Tacoma, Wash 84,000 

Kansas City, Kas 82,000 

Yonkers, N. Y 80,000 

Youngstown, 80,000 123 — Houston, Tex 79,000 

Duluth, Minn 78,000 

Sommerville, Mass 77,000 

St. Joseph, Mo 77,000 

Troy, N. Y 77,000 

Utica, N. Y 74,000 

Elizabeth, N. J 73,000 

Forth Worth, Tex 73,000 

Schenectady, N. Y 73,000 

Waterbury, Conn 73,000 

Hoboken, N. Y 70,000 

Manchester, N. Y 70.000 

Evansville, Ind 70,000 

Akron, 70,000 

Peoria, 111 67,000 

Erie, Pa 67,000 

Norfolk, Va 67,000 

Wilkesbarre, Pa 67,000 

Savannah, Ga. . .- 65,000 

Oklahoma City, Okla 64,000 

Fort Wayne, Ind 64,000 

Harrisburg, Pa 64,000 

Charleston, S. C 59,000 

Portland, Me 59,000 

East St. Louis, 111 59,000 

Terre Haute, Ind 58,000 

Jacksonville, Fla 58,000 

Holyoke, Mass 58,000 

Brockton, Mass 57,000 

Bayonne, N. J 56,000 

Johnstown, Pa 55,000 

South Bend, Ind 53,000 

Wichita, Kas 52,000 

Springfield, 111 51,000 

Další, jmenovitě Čechům známá města: 

Saginaw, Mich 51,000 

Canton, 50,000 

Sioux Citv, la 48,000 

Atlantic City, N. J 46,000 

Little Rockj Ark* 46,000 

Sacramento, Cal . 45,000 

Lincoln, Neb 44,000 

Topeka, Kas 44,000 

San Diego, Cal 40.000 

Butte. Mont .' . 39,000 

El Paso, Tex 39,000 

— 124 — Racine, Wis 38,000 

Galveston, Tex 37,000 

Joliet, 111 35,000 

Cedar Rapids, la 33,000 

Lansing, Mich 31,000 

La Crosse, Wis 30,000 

Austin, Tex. 30,000 

Niagara Falls, N. Y 30,000 

Lorain, 29.000 

Elgin, 111 26,000 

Ogden, U 26,000 

South Omaha, Neb 26,000 

Waco, Tex 26 ; 000 

Battle Creek, Mich 25,000 

Green Bay, Wis 25,000 
«><e>-$x8x$><S*$><8*$><$>«xž*$>3^^ *«xž><e><í><e><s>3x8><e*s>3x8><s><s><í>^^ IX. SVĚTOVÁ STATISTIKA. 

EVROPA. Stát Rozloha 

v tisících 
čtv. mil. 

Velká Britanie 121 

Francie 207 

Belgie 11 

Nizozemí 12 

Španělsko 195 

Portugalsko 35 

Nměecko 209 

Rakousko-Uhersko 251 

Švýcary 16 

Itálie , 111 

Švédsko 173 

Norvéžsko 124 

Rusko 2,052 

Dánsko 16 

Luxemburg 1 

Černá Hora 7 

Srbsko 34 

Bulharsko 43 

Rumunsko 56 

Řecko 42 

Turecko 11 

Albánie 12 

ASIE. 

Rusko 6,500 

Čína , 4,200 

Britská Indie 1,800 

— 126- Počet 


Hlavní 


obyvatel 


město 


47,000,000 


Londýn 


40,000,000 


Paříž 


7,500,000 


Brussel 


6,000,000 


Amsterodam 


20,000,000 


Madrid 


6,000,000 


Lisabon • 


66,000,000 


Berlín 


52,000,000 


Vídeň 


4,000,000 


Bern 


36,000,000 


Řím 


6,500,000 


Štokholm 


2,500,000 


Christiania 


140,000,000 


Petrohrad 


3,000,000 


Kodaň 


300,000 


Luxemburg 


560,000 


Cetinje 


4,600,000 


Bělehrad 


5,000,000 


Sofia 


7,600,000 


Bukurešt 


4,500,000 


Athény 


) ,500,000 


Cařihrad 


1,000,000 


Dráč 


30,000,000 
440,000,000 


Peking 


315,000,000 


Kalkuta Japonsko 235 

Turecko 680 

Persie 635 

Francouzské kolonie 620 

Siam 200 

Afghanistan 250 

AFRIKA. 

Anglická Již. Afrika 473 

Anglický Sudan 7S8 

Egypt 257 

Francouzské kolonie 2,400 

Německé kol 1,027 

Italské kol 226 

Belg. Kongo 1,000 

Portug. kol 600 

Habeš" 400 

Liberia 40 

Maroko 200 69,000,000 
20,000,000 
10,000,000 
17,000,000 
8,000,000 
6,000,000 Tokio 

Teheran 

Saigon 

Bangkok 

Kabul 6 ; 000,000 


Pretoria 


5,000,000 
12,000,000 


Kahyrn 


27,000,000 


Alžír 


14,000,000 
1,200,000 


Tripoli 


15,000,000 


Bom a 


7,000,000 
11,000,000 


Addis AI 


2.200.000 


Monrovia 


5,000,000 


Fez AUSTRÁLIE. 

Australské Spoj. Státy 3,000 5,000,000 Melbourne 

Největší ostrovy světa. Greenland 843,000 čtver. 

Nová Guinea 323,000 " 

Borneo 284,000 " 

Madagaskar 227,000 " 

Sumatra 162,000 " 

Velká Britanie 83.700 " 

Celebes 68,000 " 

Java 48,000 " 

Kuba 45,000 " 

Newfoundland 40,000 " 

Island 39,000 " 

Irsko 32,000 " 

Sicílie 10,000 " Největší jezera světa. 

Kaspické moře 169,000 čtver. mil. 

Victoria Nyanra 32,000 

Superior 31,000 

Aral 26,000 " 

Huron 24,000 " Michigan 22,500 

Bajkalské 13,000, 

Cadské 10,000 

Nyassa 10,000 

Erie 9,950 

Winnipeg 9,400 

Ontario 7,250 

Nicaragua 3,000 

Velké Solné 2,560 Nejdelší řeky světa. 

V mílích 

Mississippi-Missouri 4.200 

Nil 3,700 

Amazonka (Maraňon) 3,300 

Ob 3,200 

Kongo 3,100 

TanCeKiang 3,000 

La Plata 2,900 

Lena 2,600 

Niger 2,500 

Jenisej 2,400 

Ámur 2,300 

Volha 2,200 

Sv. Vavřince (s jezery) 2,200 

Yukon 2,100 

Arkansas 2,000 

Rio Grande (del Norte) 1,800 

Zambezi 1,800 

Dunaj 1,750 

Colorado , , 1.600 

Dněpr 1,200 

Columbia 1,200 

Ural 1,000 

Don 1,000 

Senegal 1,000 

Rýn 960 

Ohio 950 

Labe 550 

Visla 530 

Sekvana : 480 

Temže 215 Labe . 
Vltava Řeky v Čechách a na Moravě (délka v klm.) .415 Morava 
.410 Dyje .. .382 
,287 Ohře 250 Orlice 88 

Berounka 225 Chrudimka 76 

Sázava , 213 Metuje 70 

Lužnice 188 Úpa . . . 68 

Jizera 151 Doubrava 61 

Otava 146 Cidlina 57 

Nejvyšší hory světa v porovnání s Čechům nejznámějšími. 

Metrů 

Everest (Gaurisankar) As 8,840 

Acong-agua J. A 7,035 

Sorata J. A* 6 > 552 

Chimboraso J. A 6,310 

Mount Kinley S. A 6,237 

Kilima Ndžáro Af ' 6,100 

Elbrus E 5,630 

Orizaba Mex 5,550 

Ruvenzori Af 5,500 

Popokatepetl S. A 5,452 

Mont Blanc E 4,810 

Pikes Peak S. A 4,270 

Etna 3,274 

Balkán 2,374 

Sněžka 1 ,605 

Praděd 1,490 

Šumava 1,458 

Králický Sněžník 1,422 

Vesuv 1,301 

Ještěd 1,010 

Milešovka 835 

Blaník 638 

Bezděz 605 

Říp 459 

(1 metr rovná se 3.28 stop). 

Osmdesát největších měst na světě (dle počtu obyvatelů). 

Londýn 7,260,000 

New York 4,767,000 

Paříž 2,889,000 

Chicago (odh. r. 1914) 2,437,526 

Tokio 2,186,000 

Berlín 2,100,000 

Vídeň 2,040,000 

Petrohrad 2,000,000 

Philadelphia 1,549,000 

— 129 — Moskva 1,533,000 

Buenos Aires 1,435,000 

Osaka 1,226,000 

Carihrad 1,200,000 

Rio de Janeiro 1,140,000 

Kalkuta : 1,122,000 

Canton 1,000,000 

Bombay 980,000 

Hamburg 931,000 

Budapest 880,000 

Hang kau 826,000 

Tien Tsin 800,000 

Glasgow 785,000 

Liverpool 746,000 

Manchester 715,000 

St. Louis 687,000 

Neapol 678,000 

Boston 670,000 

Kahýra 655,000 

Shanghai 651,000 

Brussel 646,000 

Sydney 636,000 

Bangkok 630,000 

Fu-Čau 625,000 

Melbourne 600,000 

Chung-King 600,000 

Milan 600,000 

Mnichov 600,000 

Lipsko 590,000 

Amsterdam 581,000 

Madrid 572,000 

Kodaň 560,000 

Cleveland 560,000 

Barcelona 560,000 

Baltimore 558,000 

Drážďany 550,000 

Marseille 550,000 

Řím 542,000 

Bristol 537,000 

Pittsburgh 534,000 

Birmingham 526,000 

Lyon 524,000 

Madras 520,000 

Kolín n. R 516,000 

Vratislav 512,000 

Kijev 505,000 

Praha 500,000 

— 130 — Su-Čau 500,000 

Hyderabad 500,000 

Montreal 470,000 

Mexico City 470,000 

Detroit -466,000 

Sheffield 454,000 

Sao Paolo 450,000 

Leeds 446,000 

Kioto 442,000 

Rotterdam 436,000 

Turin 427,000 

Buffalo 424,000 

San Francisco 417,000 

Frankfurt 415,000 

Dublin .....' 404,000 

Yokohama 394,000 

Belfast 386,000 

Kobe 378,000 

Nagoya 378,000 

Torronto 376,000 

Smyrna 375,000 

Milwaukee 366,000 

Honk Kong 366,000 

Cincinnati 364,000 

Milwaukee 374,000 
<$>&$><s><s>&$><$><^&$><&^^ X. POVŠECHNÉ ÚDAJE. 

POŠTOVNÍ SAZBY. 
Dopisy. 

Za dopisy adresované do kteréhokoliv místa ve Spojených Státech 
a jejich ostrovních državách, Kanadě, Kubě, Německu, Vel. Britanii, 
Republice Panamské a Mexiku, Shanghai, na průplavovém pásmu 
panamském obnáší poštovné 2 centy za unci neb zlomek téže. Pakli 
zůstane dopis nedoručen a je-li opatřen adresou zasílatele, navrátí se 
tomuto bezplatně. 

Za registrované dopisy obnáší poplatek 10 centů dodatečně. 

Kolků pro zvláštní dodávku, v obnosu 10c, přilepí se dodatečně 
k pravidelné sazbě a tím zabezpečí se neodkladné dodání. Pravidelných 
kolků možno použíti k tomuto účelu, avšak musí se obálka v takovém 
případě označit "Special Delivery." 

Poštovné druhé třídy. — Časopisy, vydávané v pravidelných 
lhůtách nejméně čtyřikrát do roka a mající pravidelný seznam odběra- 
telů, s přílohou a čísly na ukázku 1 cent za libru. — Jiné časopisy, 
vyjímaje týdenníky, pakli donášeny listonošem, pro adresáta v témže 
místě, kde časopis vychází, 1 cent za 4 unce. Pakli zasláno jiným než 
vydavatelem, za 4 unce neb méně 1 cent. 

Poštovné třetí třídy (nesmí přesahovati 4 libry). — Tiskopisy, 
knihy, otisky s rukopisy, nezapečetěné oběžníky, které možno lehce 
bez řezání obálky prohlédnouti, 1 cent za každé dvě unce. 

Poštovné do jiných zemí. — Do všech zemí a kolonií, které náleží 
ku světovému spolku poštovnímu vyjma ony v prvním odstavci vyjme- 
nované obnášejí poplatky poštovní: Dopisy, vážící 1 unci neb méně 5 
centů, za každou další unci 3 centy. Poštovní lístky : za každý 2 centy. 
Za časopisy a jiné tiskopisy za 2 unce 1 cent. Vzorky zboží 1 cent za 
dvě unce ; avšak sazba jest nejméně 2 centy, ať již zboží váží 4 unce 
neb 1 unci. Poplatek za registrování dopisů neb jiných zásilek obnáší 
10 centů. 

— 133 — Poštovní poukázky (Postal Money Orders). — Touto cestou 
možno zasílati částku až $100 ve Spoj. Státech a za poplatek 3c do 
$2.50; 5c do $5; 8c do $10, 10c do $20; 12c do $30; 15c do $40, 18c 
do $50 atd. 

Za poukázky do Rakouska a jiných zemí poštovního spolku obnáší 
poplatek 10c za obnos do $2.50; 15c do $5; 20c do $7.50; 25c do $10 
a 10c za každých dalších $10. 

Známky na odpověď. 

Mezinárodní známka na odpověď, kterou možno zaslati adresá- 
tovi do cizí země, tak aby tento mohl jí na odeslání svého dopisu po- 
užiti, stojí 6c na jeden dopis. Za 6c možno na každé poště koupiti 
"international reply coupon", za který dostane adresát ve své zemi 
známku na odpověď v ceně as 5c (25 haléřů, 20 pfeniků, 25 centi- 
mů atd.). 

Balíčková pošta. 

Předměty, vzorky zboží atd. možno posílati poštou. Obmezení : 
20 liber do vzdálenosti 150 mil all liber na delší vzdálenosti. Délka a 
objem balíku dohromady nejvýše 72 palce. 

Sazby: Y 1. pásmu, které zahrnuje obvod dodávky každé pošty 5c 
za první libru a lc za každé další 2 lb. neb jejich zlomek. 

V 2. pásmu (do vzdálenosti 150 mil) 5c za první libru a jeden 
cent za každou další lb. 

V 3. pásmu (do 300 mil) 7c za první libru, 5c za každou další lb. 
Ve 4. pásmu (do 600 mil) 8c první libra, 6c za každou další lb. 

V 5. pásmu (do 1.000 mil) 9c za první libru, 7c za každou další lb. 

V 6. pásmu (do 1.400 mil) 10c za první libru, 9c za každou další lb. 

V 7. pásmu (do 1.800 mil) 11c za první lb., 10c za každou další lb. 

V 8. pásmu (přes 1.800 mil) 12c za první lb., 12c za každou další lb. 

Poštovné platí se v obyčejných poštovních známkách, přilepených 
na předmět k adrese. 

Balíčkovou poštou možno zasílati předměty na "Special delivery" 
za stejný poplatek 10c jako dopisy a týmž způsobem. 

Na balíky do ciziny (obmezení na 11 lb.) platí se přibližně 12c 
za každou libru. 

PŘENOS MĚR A VAH. 
Míry délkové. 

1 palec 25. 4 milimetru 

1 palec 2.54 centimetru 

— 133 — stopa 30.48 centimetru 

yard 91.44 centimetru 

míle 1,609 metrů 

milimetr 0.039 palce 

centimetr 0.394 palce 

metr 39.37 palce 

metr 3.28 stopy 

kilometr 3,280 stop. 

Míry plošné. 

čtv. stopa 92.9 čtv. cm 

čtv. yard 836 čtv. xm 

akr 0.4047 hektaru. 

čtv. metr 1,550 čtv. palců 

hektar 2.47 akrů 

Váhy. 

grán 0.065 gramu 

unce 28.35 gramu 

libra 0.45 klgr. 

gram 15.43 gránu 

dekagram 0.35 unce 

kilogram 2.20 libry 

Míry obsahové. 

quart 0.946 litru 

gallon 3.785 litru 

buši 0.352 hektol. 

litr 1.06 quartu 

hektolitr 26.42 gallonu 

hektolitr 2.8 bušlu. Staré české míry a váhy. 

1 Lán má 30 jiter čili 60 korců (strychů), nebo 40 akrů. 

1 Jitro má 2 korce (strychy) nebo přes 3 měřice, nebo asi \ l / 2 akru. 

1 Korec či strych jest ^ jitra nebo 7 desetin akru. 

1 česká libra má 9 desetin libry americké. 

1 stará míle má 4^ americké míle, nebo 7420 metrů, přibližně 
7y 2 kilometru. 

1 americká míle má 1,610 metrů. — 134 — 1 sáh má 3 lokte, nebo 2^2 yardu. 
1 žejdlík jest o malý zlomek větší nežli pint. 

1 loket (český) má pět šestin yardu, nebo 78cm., a 1 yard 
má 98 cm. 

PŘEVOD MĚNY. 

Jednotka cizí země ve Spoj. Státech 

přibližně : 

Rakousko-Uhersko, 1 koruna $0.20.3 

Anglie, 1 libra šterlinků 4.86.6 

Německo, 1 marka 0.23.8 

Rusko, 1 rubl 0.51.5 

Francie, Belgie, frank 0.19.3 

Švýcary, frank 0.19.3 

Srbsko, 1 denár 0.19.3 

Bulharsko, 1 lev 0.19.0 

Itálie, 1 lira 0.19.3 

Řecko, 1 drachma 0.19.3 

Rumunsko, 1 lev 0.19.3 

Finsko, 1 marka 0.19.3 

Španělsko, 1 peseta 0.19.3 

Dánsko, 1 koruna 0.26.8 

Norvéžsko, 1 koruna 0.26.8 

Švédsko, 1 koruna 0.26.8 

Nizozemí, 1 zlatý 0.40.2 

Portugalsko, 1 milreis 1.08.0 

Turecko, 1 piastr 0.04.4 

Kanada 1 dollar 1.00.0 

Mexiko, 1 dollar 0.45.0 

Cuba, 1 peso 0.92.6 

Střední Amerika, 1 peso 0.40.8 

Columbia, 1 peso 0.40.8 

Brasilie, 1 milreis 0.54.6 

Venezula, 1 bolivar 0.19.3 

Japonsko, 1 jen 0.49.8 

Čína, 1 tael 0.63.0 

(Stati VIII, IX a X sestavil R. J. Pšenka). Opravy a dodatky. 

Na str. 14 pod obrázkem má býti : Fieldovo Museum. 

Na str. 64. k sokolským budovám patří ještě budova Sokola Karel Jonáš 
v Morton Parku, 5510 — 5514 záp. 25. ul. (odevzdána svému účelu 5. prosince 1914). 

Na str. 98, 16. řádek zdola, čti "ani Sandová" místo : "oni Sandová". 

Na str. 116, 11. řádek zdola, čti "ve Wuerzburku". 

Na str. 122. u Guamu sluší doplniti hlavní město Agaňa a na str. 127 u 
Australských Spoj. Států hlav. město má býti Dalgety a u Habeše Addis Abeba. 

Na str. 126 čti Německo místo Nměecko. 
POMNÍK KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO 
v Douglasově parku. ADRESÁŘ. Abrham Ant., 5425 S. Winchester Ave. 
Adam Filip, 1223 Cornell St. 
Adámek Rud., 1124 So. Lincoln Ave. 
ALBRECHT KAREL, 1525 W. 19th St. 
Albrecht Karel, 1525 W. 19th St. 
Albrecht Rosalie, 1704 Newberry Ave. 
Alexa Anna, 954 W. 19th St. 
ALEXA FRANK, 4803 Loomis St. 
Altman Ch., 1850 N. Robey St. 
Akrmann M., 1657 N. California Ave. 
Augustin Anton, 1458 W. 18th St. 
AMBROŽ B., 5427 W. 24th St., Cicero. ANDRLE BRATŘÍ 1405 SO. AVERS AVE. ANDRLE TOMÁŠ 1321 SO. CRAWFORD AVE. ANDRLE BED., 1409 So. Avers Ave. 

Phone : Lawndale 8156 
ANDRLE JOSEF, 1220 So. Avers Ave. 
ANDRLE VAC, 1321 So. 41st Ave. 
ANDRLÍK FR., 1513 So. Karlov Ave. ANDEL JOSEF 

1651 BLUE ISLAND AVE. 
KAVÁRNA A RESTAURACE 
Domácí česká kuchyně, populární ceny, 
přes 50 časopisů. Kulečník k používání. 

Čisté byty k zadání. 
Velmi chutné a levné obědy, večeře a 
snídaně. — Útulná místnost. Přátelské 
pobavení. ANDĚL FRANK 

2027 SO. CALIFORNIA AVE. ANDĚL JAMES, 1151 W. 17th St. 
ANTONIDES FR., 2620 W. 26th St. 
Arbert Samuel, 5031 Winchester Ave. Anděl Jan, 1532 W. 18th Place. 

Anděl Václav, 1404 So. Komenský Ave. Žádejte české Canal 991 

ATLAS BREWING COMPANY CHICAGO Augustin Johan, 1426 W. Cornell Ave. 
BABKA BERNARD, 283Z W. 21st PÍ. 
BABKA JOSEF, 1858 So. Throop St. 
BABUREK BARB., 1124 W. 19th St. 
BOČINSKÝ IG., 3007 So. Tripp Ave. 
Bachman Emil, 1839 So. Hamlin Ave. 
Baleár Anton, 1617 Blue Island Ave. 
Balcar Anna, 1321 W. 21st Place. 
BALATY Vincenc, 3925 W. 26th St. 
BALÍK JOSEF, 1807 W. 51st St. 
BALOUN JOSEF, 5602 W. 22nd St. 
Bambule Jan, 1925 So. May St. 
Barda Frant., 1538 W. 19th St. 
BARES FRANK, 1657 W. 21st St. 
BARKOVEC Vine, 2361 S. Whipple St. 
Barsa Anton, 1901 So. May St. 
Bárta Václav, 1907 So. Avers Ave. 
Bárta John, 1309 So. Crawford Ave. 
Bárta Josef, 1523 W. 19th St. 
Bárta James, 1724 W. 47th St. 
BARTECKÝ Johan, 2859 W. 25th PI. 
Bartels Chas., 2730 S. Spaulding Ave. 
Bartizal Ana, 1438 S. Crawford Ave. 

Barton Ben., 2120 S. California Ave. 
Bartoň Frant., 2200 W. 19th St. 
Barton Karolina, 1509 So. Kildare Av. BARTOŠ MARIE 

UČITELKA HUDBY 1836 BLUE ISLAND AVE. BEČVÁŘ Josefine, 1854 W. 47th St. 
BEČVÁŘOVA M., 1006 W. 20th Place BARTOŠ Martin, 1530 W. 18th St. 
Bartuněk Josef, 2516 S. Troy St. 
BARTUŠKA MARIE A JOSEF, 

1026 Milwaukee Ave. 
BARTUŠKA Peter, 2713 Division St. 
Bartušek F., 2458 S. Kedzie Ave. 
BAŠE J. F., 1800 Morgan St. 
BASTERS JOHN, 1438 S. Keller Ave. 
Baštíř F., 4837 N. Crawford Ave. 
Batist Tosef, 2739 S. Spaulding Ave. 
Batěk Josef, 6540 W. 27th St. 
BATISTA ROB., 4800 Loomis St. 
BATISTA FR., 2527 S. Spaulding Ave. 
Baťka Prokop, 2574 So. Troy St. 
BATĚK HENRY, 3249 W. 26th St. BAUML MATĚJ 

1833 SO. ASHLAND AVE. 

"HOSPODSKÝ" 

Pravé importované plzeňské pivo a 
výtečné doutníky. BAUMRUK JOS., 5001 So. Paulina St. Telefon: Clyde 974-J 

Baumruck Edward S. 

GROCER 
2100 SO. 57th AVENUE 

CICERO, ILL. BAUER JAR., 2103 So. Throop St. 
Baver Karel, 1915 S. Racine Ave. 
BAXA JOSEF, 1900 W. 12th St. 
BAŽANT VAC, 1916 S. Loomis St. 
BAŽÍK JOHN, 1721 S. Halsted St. 
Becek Frank, 2955 So. Union Ave. BEČVÁŘ FRANT, 1850 W. 47th St. Becwar Josef & Co. 

COMMISSION MERCHANTS 
724 YV. RANDOLPH STREET 

Long Distance Phone Monroe 161S 
CHICAGO BECKA C. ELLA, 1854 So. Troy St. 
Becka Joseph, 2827 So. Central P'k. Av. 
Bednář Frank, 1614 So. 40th Court 
Bednář Anna, 2216 Homan Ave. 
Bednář Karel, 1542 So. Kenneth Ave. 
Bednařík Josef, 1935-37 W. 47th St. 
BEDŘICH JOS., 1818 So. Ashland Av. 
BEDRNA Al., 5009 W. 25th PI., Cicero 
Behenskv Jakob, 2643 W. 20th St. 
BEHNKE Krist., 2859 W. 22nd St. 
Bílek Anton, 2425 So. St. Louis Ave. 
Beitl Josef, 1758 W. 17th St. 
BEJČEK FR., 1839 So. May St. 
Bejček Joseph, 5358 So. Hoyne Ave. 
Bejna Václav, 1900 So. Loomis St. 
Belza Karel, 2014 S California Ave. 
Bell Mrs., 1474 N. Robev St. 
Bělík Vác, 1837 S. Ashland Ave. 
Bělohlávek Jos., 2853 So. Avers Ave. Bělohlávek Frant. C, 

— LIBUSE HALL & CLUB ROOMS - 

Hall, Parties, Weddings, Ranquets, 

Receptions'. 

2039-41 12th ST. ROIL. 

CHICAGO Bělohlávek Rozi, 1735 W. 18th Place 
Bělina Leopold. 1316 W. 20th St. 
BĚLOHRADSKÝ Josefine, 

2828 So. Emerald Ave. 
BELŠÁN JOSEF, 

1337 So. Clinton Ave., Oak Park. 
BELŠÁN ALBERT, vyučování hudby, 

4222 W. 26th St., Tel. Lawndale 6067 
Benda, J., 3000 So. Hamlin Ave. 
Benda Josef, 2351 So. Albanv Ave. 
Benda Lilie, 960 W. 20th St. 
BENDL PETR, 1638 So. 40th Court. 
Bendi Františka, 6507 W. 16th St. 
Beneš Karel, 1526 So. Crawford Ave. 
Beneš Josef, 1458 W. 17th St. 
Beneš Václav, 2525 So. Kedzie Ave. 
Beneš Václav, 2822 W. 21st St. 
Beneš Václav, 2317 So. Clifton P'k. Av. 
Beneš Josef, 2306 So. 59th Ct. — 140 — Beneš Frant., 2659 S. Ridgeway Ave. 
Beneš Frank, 1728 W. 18th Place 
Beneš Jan, 828 — 18th St. 
Beneš Jan, 2905 W. 25th St. 
BENEŠ Ter., 5515 W. 24th Place, Cicero 
BENEŠ VÁC, 1448 So. Hamlin Ave. 
BENEŠ M., hostinec, 254 W. 26th St. 
Benedikt Marie, 1663 Blue Island Ave. 
Benetka Alois, 2622 So. Avers Ave. 
BENISEK JOHN, 1852 Allport St. 
Beran Vojtěch, 2214 So. Hamlin Ave. 
Beránek J., 5401 W. 22nd Place 
Beránek Anna, 1646 N. Humboldt St. 
Beránek Štěpán, 1348 W. 20th St. 
BERÁNEK Pavel, 5400 S. Wood St. 
Berkovič Josef, 4932 So. Hermitage Av. 
BERNARD MATĚJ, 1756 W 47th St. 
Bernašek Joe. 1001 W 19th St. 
Berounský Kar., 4715 S. Rockwell St. 
Bešta Tadeáš K., 2344 So. Sawyer Av. 
Betlach Kat., 2748 S. Springfield Ave. 
Beutler Frank, 1826 Fisk St. 
Bezner Anna, 2330 So. Troy St. 
Bezděk Anton, 1925 So. May St. 
BEZPALEC Loizi, 2449 N. Haddon Av. 
BEZKOSTNÝ Fr., 2857 S. Kostner Av. 
Bicek Marie, 1312 W. 20th St. 
BICAN VAC, 1912 S. Morgan St. 
Bidlo Frant., 5158 So. Wood St. 
Bielik Josef, 2003 So. Allport St. 
Bily M., 2717 S. Clifton Park Ave. 
BÍLÝ ANTON, 4953 So. Honoře St. 
BÍLÝ JOHN, 2101 W. 21st St. 
Bílek Anton. 1727 So. Union Ave. 
Bílek Eduard, 2214 So. Kedzie Ave. BÍLEK B. JOSEF 1858 SO. ASHLAND AVE. BÍLEK JOSEF, 1210 W. 18th St. 
Bílek Alois, 2517 So. Troy St. 
Bílek J., 1118 So. Lincoln Ave. 
BÍLEK JOSEF, 1001 W. 16th St. 
Bitterman V., 1435 W. 20th St. 
BITTNER FRANT., 2318 S. Kedzie Av. 
Biz Jan, 1627 Blue Island Ave. Bizek Josef, 3323 W. 23rd St. 
Blafka Josef, 1808 W. 18th St. 
Bláha Marie, 1902 So. May St. 
Bláha Václav. 1622 S. Throop St. 
Bláha Josef, 2717 So. Turner Ave. 
Bláha Frank, 2837 So. Homan Ave. 
Bláha Frant., 2808 S. Springfield Ave. 
BLÁHA FRANK, 6238 W. 12th St. 
Bláha Johan, 5014 Throop St. 
BLÁHA Bar., 2515 W. Augusta St. 
BLÁHA John M., 1625 Monticello Ave. 
BLÁHA JAMES, 1824 S. Throop St. 
BLÁHA Frant., 1506 So. Tripp Ave. 
BLÁHA Barbora, 1506 So. Tripp Ave. 
BLAHOUŠ JOHN, 1701 Ruble St. 
BLAŽEK KAR., 1814 S. Washburne Av. 
Blašek Frank, 5033 S. Winchester Ave. 
Blažek Frant., 2549 S. Hoyne Ave. 
Blažek Vác, 5341 W. 25th St. 
Blažek Frant.. 1004 W 18th St. BLAŽEK JOSEF 

OAK PARK FIXTURE CO. 
(Neinkor pórovaní.) 
Výroba plynových, elektrických a kom- 
binačních zařízení. Tel. Oak Park 4469 
6932 WEST 12th ST. 

SO. OAK PARK, ILL,. BLECHA ADOLF, 4814 So. Honoře St. 
Bobek Ladis., 5033 S. Winchester Ave. 
BOBAL FRANK, 2408 S. Albany Ave. 
Boháč Albert, 1010 W. 18th St. 
BOHÁČ JOS., 4938 So. Lincoln St. 
BOHÁČ JOS., 4928 So. Lincoln St. 
Bohdalovsky Jos., 2919 S. Union Ave. 
Bohaboj Eduard, 1515 So. Karlov Ave. JOHN BOHDAN 

PRVNÍ TŘÍDY OBUVNÍK 
OBCHOD PĚKNOU OBUVÍ 

1252 SO. CRAWFORD AVE. 

CHICAGO BOEHM JOSEFA, 1521 N. Emma St. 
BOEHM JAN, 1423 So. Avers Ave. 
BOEHM JAN, 1423 So. Avers Ave. 
Bolek Albert, Niles, 111. 
Bokr Matěj, 1240 S. Home Av., Oak P'k. 
Bopp Anna, 1400 So. Grove Ave. 
Borovanský Ant., 1436 East Av., Oak P'k — 141 — Borovička Vincenc 

3532 IRVING PARK BOUL. Boška Tomáš, 1445 S. Karlov Ave. 
BOŠKA VÁCLAV, 1738 W. 18th St. 
Boubín Tan, East Ave., Oak Park, 111. 
Bouček Josef, 4125 W. 21st St. 
Bouček F., 2721 S. St. Louis Ave. 
BOUČEK FRANK, 3122 S. Love Ave. 
BOUČEK FRANK, 1902 So. May St. 
BOUŠE Mary Miss, 2032 Cleveland Av. 
Bouše Eduard, 966 W. 20th St. 
Bouzek Apolena, 1618 W. 20th St. 
Bouška A. A., 1432 So. Keller Ave. 
Bouzek Francis, 2740 So. Turner Ave. 
BOUTÍN SEB., 2228 So. Kedzie Ave. 
Božovský Vac, 2007 W. 18th St. 
Božovský Albert, 1434 S. Springfield A. 
Božovská Božena, 1903 Allport St. 
BRANDT Frant., 3142 So. 53rd Ave. 
Brabec Josef, 2011 W. 51st St. 
Brabec Frank, 3136 So. 53rd Ave. 
Brabec Jos., 2320 So. Lawyer Ave. 
BRABEC FRANT., 3717 W. 26th St. 
Brabenec Rud., 1918 So. Loomis St. 
Brada Josefa, 1636 N. Mozart St. 
Bráza Anton, 6435 W. 26th St. 
BRÁZDA FRANK, 2828 S. Turner Av. 
Breder Ladislav, 2614 So. Troy St. 
BREJCHA Fr., 2401 So. Springfield Av. 
Brejcha John J., 4024 W. 16th St. 
Břen Václav, 1923 So. Alport St. 
BŘESKA FRANK, 4105 W. 25th St. 
Březina Josef, 1257 So. 40th Ave. 
Březinová Frant., 2841 So. Harding Av. 
Břicháček Frant., 4131 W. 21st Place. 
Brichta Eduard, 1513 S. Kenneth Ave. Brost Josef, 1417 W. 18th St. 
BROUČEK Jos., 2212 S. Spaulding A. 
Brousil Frank, 5024 So. Lincoln St. 
Brousil Mike, 5039 So. Wood St. 
BROWN B. FR. 

Lawyer, 1121 W. Chichago Ave. 
Brown Tomáš, 4723 S. Hoyne Ave. 
Brož Anna, 6532 W. 26th St. 
Brožek Josef, 1536 So. Harding Ave. 
Brožíček Frank, 3010 Fillmore Ave. 
Brožovský Fr., 5132 W. 25th St. 
Brůha Jos., 2349 S. Homan Ave. 
Brumlik John, 1337 S. Komenský Av. 
BRUMOVÁ Marie, 1703 Jefferson St. 
Bruna Barbora, 2629 S. Avers Ave. 
Bruno Karel, 1817 So. Ashland Ave. 
Bruno Rud., 4922 Honoře St. 
BRŮŽEK FR., 1319 So. Springfield A. 
BRYCHTA A. Otto, 2434 S. Sawyer A. Telefone: Lawndale 3209 

FRANK BROUK 

PRVNÍ TŘÍDY ŘEZNICTVÍ 

Čerstvá, nakládaná a uzená masa. 

Drůbež a zvěřina v st/.oně. 

2356 SO. CXIFTON PARK AVE. 

CHICAGO JOSEF BRYCHTA 

GBOCERNÍ OBCHOD 

Jemné čaje a káva naše specialita. 
3224 W. 23rd STREET 
CHICAGO 
Tel.: Rockwell 2057 Bryl Josef, 2006 So. Loomis St. 
Buben Václav, 1633 S. Throop St. 
Bublá Matěj, 1930 S. Shelby Ave. 
Budka Josef, 1841 Yeaston St. 
Budlovský Em., 1757 Hancock Ave. 
Budilovský J. Frank, 2235 So. 56th Av. LEO BUDÍNSKÝ 

Dealer in 

FANCY and STAPLE GROCERIES 

Hay, Feed and Grain, Coal, Wood and 

Teaming. 

1220 HOME AVE. Bufka Anton, 1020 W. 16th St. 
Buchal Jan, 2425 So. Hamlin Ave. 
Bukovský Roman, 733 W. Taylor St. 
BULINA Jan, 2429 W. "Augusta St. 
Bulíček Josef, 1324 W. 19th St. 
BULGAR Alois, 4940 S. Lincoln St. 
Bulka J. Chas., 2317 S. Clifton Park A. 
BUNZE Anton, 1710 So. Halsted St. JOSEF BURDA 

ŘEZNICTVÍ a UZENÁŘSTVÍ 
3001 SO. TRUMBULL, AVE. Telefon: Rockwell 1833 CHICAGO Burda Mat., 2241 W. 20th St. 
BURIAN KAREL, 5012 Throop St. 
Burian Vác., 2340 S. Kedzi Ave. 
Bureš Jan, 2445 S. Clifton Park Ave. 
Bursik Frant., 1430 S. Central Park Av. 
BŽOCH VÍT, 1818 Fisk St. 
CABÍK & OTIEPKA, 1806 S. Jefferson 
Čaglič Štěpán, 1339 W. 19th St. 
Cajthaml Frank, 1314 W. 19th St. JOS. 
R. 


KAŠPAR, 2 
STOKLASA 
telefon 


111 So. Spaulding 

3223 "W. 22nd 
Rockwell 2962 


Ave. 
St., 


California 

YARD: 2136-2 


Cut Stone Co. 

142 SAWYER AVE. 


Near 


22nd Street — Tel. Lawndale 
CHICAGO 


2989 CALTA ANNA, 5024 Throop St. 
Calánek John, 1414 Ruble St. 
Calhamer M., 1720 So. Ruble St. 
Calus Josef, 2857 S. Homan Ave. 
Caprata Matěj, 2117 W. 47th St. 
Caso Štěpán, 1721 String St. 
Čapek Frant., 1539 S. 40th Ave. 
ČABLA JOS., 1818 S. Ashland Ave. Telefon Morton Park 963 

ČADA JOSEF 

První třídy 
HOSTINEC 

HAWTHORNE, ILL. 
5101 OGDEN AVE. ČADA JOS., 

ČADA M. a 
. 1345 -W.- 
Čada Josef, 
Í345 W. 
Čada Viktor, 
Čada August 
Čada Anna, 
Čada Karel, 1452 S. Karlov Ave. 
SYN, hostinec, 
18th St. . Tel.. Canal 1671 

5101 Ogden Ave,. • 

18th St. Tel.* 'Canal 1671 

1452 S. Karlov Ave. 

1451 S. Crawford Ave. 
1504 W. l9th St. 
5431 W. 24th St., Cicero Čadek Frant., 4298 W. 21st Place 
ČADEK Frant, 1006 W. 20th Place. ČADEK FRANK 

HOSTINEC 

1630 ALLPORT ULICE 

Telefon: Canal 4403 ČAMSKÝ Amalie, 2017 W. 12th St. 
ČAMSKÝ Amalie, 2017 W. 12th St. 
ČAMSKÝ Jiljí Jiří, 2017 W. 12th St. 
ČAPEK ALOIS, 1433 S. Kedvale Ave. 
ČAPEK H. JOSEF, 3452 Broadway 
ČAPEK VÁC, 1250 S. Kildare Ave. 
ČAPEK VÁCLAV, 1700 Fisk St. 
Čapek Josef, 2224 S. Spaulding Ave. 
Čapek Anna, 4121 W. 26th St. 
Celba Helen, 3524 W. 22nd St. CENGR VÁCLAV 2003 SO. LOOMIS ST. Cengr Alois, 1311 W. 18th St. 
CEPÁK JOSEF, 2604 W. 21 S t Place 
Cicero Furniture Co., 5638 W. 22nd St. 
Cigánek Josef, 1946 So. Racine Ave. 
CIHLA MATĚJ, 2426 So. Trumbull A. 
Cikánek Tomáš, 2517 So. Trumbull Av. 
Cílek Karel, 2016 S. Loomis St. 
Cimer Frant., 4020 W. 16th St. 
Cingroš Vojtěch, 1510 S. Keller Ave. 
Cincura Jan, 2855 W. 21st St. 
Cisler Ant., 1430 So. Kostner Ave. 
Císař F, 2424 So. Kedzie Ave. 
Císař Frank, 5523 W. 22nd St. 
CITTA JOSEF, 1646 W. 18th St. 
Civiš Alois, 5359 So. Honoře St. ČEČKA VOJTĚCH 5114 SO. ROBEY ST. — 143 — Čečka Jan, 5423 So. Lincoln St. 
ČEDÍK JOSEF, 1533 So. Kedvale Ave. 
Čech Vác, 5428 So. Winchester Ave. 
Čech Otto, 1004 W. 18th St. 
Čech Josef. 1445 Tell Place 
ČECH Ladislav, 2620 W. 18th St. 
Čech Petr. 1839 So. Racine Ave. 
ČECHOTA Jakub, 1541 So. Karlov Av. 
Čejka Alois, 2010 So. Throop St. 
ČETKA ADOLPH, 

1619 N. Central Park Ave. ČEKAN JAMES 

PRVNÍ TŘÍDY GROCERIE 

Obchod rybami 
4848 SO. ASHLAND AVE. Čenský Václav. 1429 S. Karlov Ave. 
ČEPIČAN Mar., 5044 S. Winchester A. 
Čepelák Frank, 2412 W. Thomas St. ČERMÁK JOSEF 

TESAŘSKÝ KONTRAKTOR 

5531 W. 23rd ST. 

Tel. : Morton Park 666. Čermák J.. 1919 So. Washburne Ave. 
Čermák Václav, 2855 So. Lawndale Av. 
ČERMÁK J., 2731 S. Clifton Park Ave. 
ČERMÁK JOHN, 1510 So. Karlov Av. 
ČERMÁK JOS., 2533 S. Central P'k. A. 
Čermák Vojtěch, 1519 W. 18th Place 
Čermák Marie, 5435 W. 23rd Place 
ČERMÁK KAR., 1501 So. 41st Ave. 
ČERMÁK J. V., 1440 W. 18th St. FRANK ČERNOCH 

^- . i ••'■' v ži-i<-"fi f s! ;ém zboží a barvách. 
Konť-p>tor a vyrabitel žlábků, plecho- 
vých stropů, střech, železných potřeb a 
opravář kamen. 
2559 ZÁP. 51. UEICE 
Roh Rockwell ulice CHICACO ČERNOHORSKÝ Hyn., 2150 W. 19. St. 
Černohouz Vác, 2738 S. Central P'k. A. 
ČERNÝ Frant., 2859 S. Emerald Ave. ČERNÝ FR., 4738 Loomis St. 
Černý Viktor, 2454 S. Central Park Av. 
ČERNÝ FR., 2006 S. California Ave. 
Černý J. St., 3001 So. Kedvale Ave. 
Černý Václav, 1626 S. Clifton Park Ave. 
Černý Eman, 5429 Seeley Ave. 
Černý Boh., 419 W. 19th St. 
Černý Frant.. 1434 So. Springfield Ave. 
ČERNÝ JAN, 1535 Artesian Ave. 
Černý Eduard, 2328 So. Turner Ave. 
Černý Petr, 2737 So. Lawyer Ave. 
Černý Josef, 1636 Walkert Court. 
Černý Josef, 2634 Walkert Court. 
ČERNÝ Josef, ml., 2103 W. 18th Place 
Černý Alois, 1912 Loeffler Ave. 
Černý Václav, 1179 W. 18th St. 
Černý Vilém, 2026 W. 18th Place 
ČERNÝ JOSEF, 5509 W. 24th St. 
Černý Václav, 2638 S. Harding Ave. 
ČERNÝ VOJTĚCH, 1244 W. 56th St. 
ČERNÝ TOMÁŠ, 1905 So. 57th Ct. 
ČERNÝ FRANT., 2628 S. Hamlin Av. 
CERNEY FRANK, 4009 North Ave. ČERVENÝ FR. První třídy 
HOSTINEC 2538 SO. TROY 

Telefon Rockwell 772 STREET 

CHICAGO ČERVENÝ Jiří, 6527 So. Ashland Ave. 
Červený Josef, 3954 W. 16th St. 
ČERVENÝ JOS., 2623 W. 21st Place 
ČERVENÝ FR., 2700 Ridgeway Ave. 
Červený John, 3037 Homan Ave. 
ČERVENKOVÁ Kl., 1522 W. 20th St. 
ČERVENKA Jos., 2720 S. Spaulding A. 
Červenka Karel, 5004 So. Lincoln St. 
ČERVENKA TOMÁŠ, grocerie, 

4324 W. 26th St. Tel. Lawndale 9252 
ČERVENKA J. A., 2438 S. Lawndale A. ČESANÝ FRANK 

První třídy 

PEKAŘSKÝ OBCHOD 2737 W. lGth STREET 

CHICAGO — 144 — ČIHÁK L., 1720 So. Racine Ave. 
Cihak Anton, 2300 W. 19th St. 
Čihák Jan, 1525 So. Kenilworth Ave. 
Čihák Louisa, 2012 So. Peoria St. 
Čihák Josef, 2827 So. Avers Ave. 
ČIHÁK JAMES, 

3135 Douglas Boulevard 
ČIHÁK JOSEF, 6517 'Bishop St. 
ČIHÁK JOSEF, 2706 Ogden Ave. - 
Čížek Jindř., 2339 So. Clifton Park Ave. 
ČÍŽEK VAC, 1412 S. Crawford Ave. 
Čížek Václav, 1300 So. 41st Ave. 
Čížkovský Josef, 2220 S. Spaulding Av. 
Čížkovský E. Mar., 2220 S. Spaulding A. 
Čížkovský Stanislav, 1316 W. 19th St. James 


Čížek a 


Syn 


MODNÍ 


ZÁVOD PRO ] 


MUŽE 


3319 WEST 26th STREET 
CHICAGO 

ČMUCHÁ FRANK, 1453 S. Karlov Av. 
COGLMAN Jakub, 5429 So. Robey St. 
Colinbisky Josef, 1439 Tell Place 
CONDL JOHN, 2439 Augusta St. 
Contek Leon, 2814 W. 25th St. 
CUBULKA R., 2753 S. Central P'k. A. 
CUDLÍN Augusta, 3103 W. 22nd St. 
ČUCHNA Marie, 2633 W. Thomas St. 
CULEK JOS., 3257 W. 26th St. 
Čunat Matthew, 1432 So. Crawford Av. 
Curcibašič Martin, 2004 So. Racine Av. 
Curve Růžena, 1820 S. Throop St. 
CUŘIN John, 1613 So. Jefferson St. 
Cutshaw A. Vac, 2636 So. Trumbull A. 
Cvrček Jan, 2826 S. Turner Ave. 
Cvrk John, 5015 S. Winchester Ave. 

DANIEL A. JOHN 

1653 W. 18th Street. 
Daněk Josef, 2410 So. Hamlin Ave. 
DANĚK KAREL, 1250 So. Tripp Ave. 
Dančík Frank, 1931 S. Morgan St. 
Dorda Bohuš, 1907 S. Loomis St. 
David Jenofefa, 1854 S. Racine Ave. 
Dědič Marie, 2614 W. 21st Place 
Dědič Albert, 1322 W. 20th St. 
Dejmek H. J., 2500 S. Harding Ave. Dioold Besie, 1441 W. 49th Place 
Dittert J., 1136 W. 18th St. 
DIVIŠ Ottilie, 2017 Canalport St. 
Dlouhý Václav, 2810 S. Harding Ave. 
Dlouhý Kristina, 2445 S. Clifton P'k. A. 
DLOUHÝ ANNA, 1901 S. Racine Ave. 
Doležal Josef, 1824 S. Wood St. 
Docauer Matěj, 3001 So. Central P'k. A. 
DOBIAS FRANK, 

2351 So. Soaulding Ave. 
Dohnal Karel, 1315 W. 18th Place 
Doležal Ant., 2725 So. Avers Ave. 
DOLÁNSKÝ Vác, 5334 S. Lincoln Av. 
DOLEŽAL Emil, 2318 S. Homan Ave. DOLEŽAL ANNA 

POMOCNICE KU PORODU. 
1233 N. WESTERN AVE. DOLEŽALOVÁ Jos., 1824 S. Wood St. 
Dolejší Josef, 2000 S. Throop St. 
Domabyl Celestýn, 2113 W. 18th St. 
Dort Josef, 1904 S. Loomis St. 
DOSTÁL ANTON, 3255 W. 22nd St. 
Doskočil Rob., 2115 So. Crawford Ave. 
Dostal F. A., 1161 W. 18th St. 
Dostál Alois, 2821 So. Troy St. 
Dostal Josef, 1117 W. 16th St. 
DOUBEK Jan, 2341 So. Clifton P'k. A. 
Doubek Jaroslav, 2725 S. Springfield A. 
Doubek Jan, 2440 S. Spaulding Ave. 
DOUBEK Fr., 3002 S. Emerald Ave. 
Drábek Václav, 964 W. 19th St. DRÁBEK TOMÁŠ 

STOVES, FURNITURE, BUILDERS 

HARDWARE, TOOLS, PAINTS & OILS 

GLASS and BRUSHES 

5714-10 WEST 22nd STREET 

'"lione Clyde 938 Stove Repairs 

CICERO. ILL. DRÁBEK TOMÁŠ, 1317 So. Avers Av. 
DRÁSAL JOSEF, 2251 S. Kedzie Ave. 
DRNEK STEVE, 1606 W. Allport St. 
Drnec Vác, 4952 S. Harmitage Ave. 
Drnek Václav, 1339 W. 20th St. 
Drozda Václav, 262 So. Hamlin Ave — 145 — DRŽKA ANTON 

Vlastní první třídy 
MXÉKAŘSTVÍ 

V ČÍS. 283(1 AV. 21st STREET. 

CHICAGO DUBEN KATE, 1833 N. Robey St. 
Dubinova Gizela, 1626 Ruble St. DUBSKÝ JOSEF 

ZAVÁDĚČ PARNÍHO TOPENÍ 1506 SO. SPRINGFIELD AVE. 

Telefon: I CHIC DUBSKÝ Emily, 1654 S. Keystone Av. 
DUBSKÝ Lad., 1458 S. Springfield Av. 
Dubský Marie, 1325 W. 18th Place. 
Dudek Fr., 1534 S. Springfield Ave. 
DUDÁČEK Ros., 5034 S. Racine Ave. 
DUHA ANTON, 2735 Division St. 
DUFEK Marie, 1506 S. Kedvale Ave. Síň k pronajmuti pro lóžové a spolkové 

SShůze. — Telefon Rockwell 1142 

FRANK DUFFEK 

První třídy 

HOSTINEC a LETNÍ ZAHRADA. 

Letní zahrada k pronajmuti pro výlety 

a jiné případy. 

2014-24 JIŽ. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO DUNDR JOS., 2254 W. 18th Place. 
Dunovský Rozie, 1518 W. 20th St. 
Dunovský Veronika, 1518 W. 20th St. 
Dusil Frank, 4356 W. 26th St. 
Dusil Josefina, 4326 W. 26th St. 
DUSIL Rich., 2553 S. Trumbull Ave. 
Dušek Anna, 2526 S. Springfield Ave. 
Dušatko Frank, 2632 S. Spaulding Ave. 
DUSLAK Ed., 1645 S. Lawndale Ave. 
Dušak Marie 1929 W. 20th St. 
DUŠEK J. X, 1535 Clarence A., Oak P'k 
Důtka A. 2257 So. Kedzie Ave. 
DVOŘÁK AI., Dr., 2359 S. Kedzie Av. 
Dvořák August, 1421 So. Avers Ave. 
DVOŘÁK Frank, 1729 W. 19th St. DVOŘÁK HENRY 3301 W. 22nd St. DVOŘÁK J. Frank, 1146 W. 18th St. 
Dvořák Jan, 2528 S. Spaulding Ave. 
DVOŘÁK Jan, 127 N. Fifth Ave. 
Dvořák Josef, 2346 S. Troy St. 
Dvořák Josef. 1842 So. May St. 
Dvorak Joseph, 2833 W. 21st St. 
Dvořák Josef, 3003 S. Harding Ave. 
Dvořák Josef, 2307 S. 56th Av., Cicero 
Dvořák Josef, 5429 W. 54th St., Cicero 
DVOŘÁK K., 2420 Blue Island Ave. 
DVOŘÁK Kar., 1247 S. Clinton Ave., 
DVOŘÁK Kar., 1247 S. Clinton Ave. 
Dvořák K, 2401 S. Spaulding Ave. 
Dvořák Kateřina, 454 W. 29th St.. 
Dvořák Lad., 2233 S. Sawyer Ave. CESKO-AMERICKA 

Divadelní Centrála 

Úřadovna: 3803 ZÁP. 26. ULICE 

Roh Hamlin Ave. Tel. Lawndale 9797 

LADISLAV DVOŘÁK, manager 
Jediný podnik tohoto druhu odborní- 
kem řízený. Bližší viz dále v oznámee. DVOŘÁK Ros., 2535 S. Clifton P'k. A. 
DVOŘÁK Tom., 1507 S. Keeler Ave. 
DVOŘÁK LADIS., herec, 

3803 W. 26. St. Tel. Lawndale 3803 
Dvořák St., 2505 S. St. Louis Ave. Dvorská Bohumila 1800 W. FISK ST. EGEM Josef, 1818 So. Ashland Ave. 
Egermaier Wil., 3030 So. Avers Ave. 

EGERMAYER W. Jos, jednatel firmv 
F. Korbel a Bří., 2418 Grenshaw St. 

Eisenhamer Marie, 2858 S. Turner Av. 
Eiselt Jan, 2310 So. 59th Ct. — 146 — EKL JAN, 2106 S. 57th Ave. 
ERCEGOVAS JEg., 1903 W. 21st St. Stephan A. Erst 

Instructor of 
ARTISTIC PIANO PLAYING Bureau: STEIN CONSERVATORY 
AUDITORIUM BUILDING CHICAGO Ertl Henry, 2802 So. Trumbull Ave. 
Fakan Václav, 4733 S. Loomis St. 
Faiglová Anna, 1321 S. Killer Ave. 
FALADA Jos., 4627 S. Hermitage Ave. 
FALOUT Jos., 3003 S. Trumbull Ave. 
Falada Marie, 1708 String St. 
Fanta Josef, 2414 S. Whipple St. 
FANTA VAC, 2758 S. Spaulding Av. 
FARA Marie, 1801 So. Racine Ave. 
FARNÍK Růžena, 1912 S. Shelby St. 
FARNÍK Frank, 2739 W. 16th St. 
Fast Frank, 1703 W. 19th St. FEITEL JINDŘICH 

OBCHODNÍK 
2542 W. 47th St. Fencl Anton, 5404 S. Rockwell St. 
Fencl Jan, 3258 W. 23rd St. Fiala Bartolom. a Syn 

POHROBNÍCI 

4954 So. Hermitage Ave. JOHN FILAS 

SAMPLE ROOM 

Choice Line of Wines, Liquors & Cigars 

2001 SO. RACINE AVE. 

CHICAGO FILK JOSEF, 1846 So. 57th Ave. 
FILÍPEK Václav, 3001 S. Emerald Av. 
FINGL ANTON, 1700 W. 17th St. F. J. FINGERHUT 

První třídy 

PEKAŘSTVÍ a CUKRÁŘSTVÍ 

5539 W. 22nd STREET 

MORTON PARK, ILL. FISHER Louis, 2809 S. Sawyer Ave. 
Fikar Karel, 842 E. 79th St. 
FIKLÍK W. Fr., 1453 S. 40t Court. 
Fišel Anna, 961 W. 19th St. 
Fišer Julie, 1505 W. 19th St. 
Fišer Josef Karel, 1140 W. 18th St. 
FIŠER KAR., 1807 So. Throop St. 
FIXA JAROSLAV, 1846 W. 47th St. 
Flaišman Frank, 6230 W. 12th St. 
Flaišman Marie, 1431 S. Wenona Ave. 
Flaška E. Frank, 2636 So. Sawyer Ave. 
FLAŠKA Barbora, 567 W. 18th St. 
Flaška Václav, 3450 W. 13th Place. JAN FLORIAN 

Nově zařízený první třídy 

HOSTINEC 

Dobré likéry a doutníky. — Teplé 

studené zákusky zdarma. — 

5158 SACRAMENTO AVE. Fiala Jan, 2757 W. 22nd St. 

Fiala Mary, 2600 So. Troy St. 

FIALA Frant., 1512 S. Crawford Ave. 

FILIP H. Viktor, 1125 W. 18th St. 

Fiala Josef, 2058 W 19th St. 

Fik J. Josef, 2739 Central P'k. Ave. 

Filip Václav, 1420 S. Springfield Ave. 

Fibikar Alois, 1840 Laflin St. 

FIK VÁCLAV, 3905 W. 14th St. 

FILAS Thom. M., 5210 W. 24th PÍ., Cic. Flůsek Frank, 4847 So. Hoyne Ave. 
Fokora Josef, 5026 W. 29th St., Cicero 
Folta Fr., 5417 So. Winchester Ave. 
Formánek Josef, 5231 So. Robey St. 
FORMÁNEK Jos., 2000 W. 19th St. 
FORMÁNEK Vin., 2811 S. Lawndale A. 
Foit Frank, 1816 Fisk St. 
Fortelka Frank, 2832 W. 22nd St. 
Fořt Josef, 1223 W. 18th St. 
Fořt Frank, 2614 W 18th St. — 147 — Fořt A., 6633 So. Racine Ave. 
Fořt Marie, 1617 W. 20th St. 
FOŘT JOSEFA, 1639 S. Keeler Ave. 
FOŘT JOSEF, 1639 So. Keeler Ave. 
Forst F. Josef, 4008 W. 16th St. 
Fostle Charles, 1442 S. Central P'k. Av. 
Franc Josef, 1513 So. Keeler Ave. 
Fráňa Frant. Jr., 4024 W. 16th St. 
Frančík M., 2207 So. 56th Av., Cicero 
Frančík Boh., 2810 So. Turner Ave. 
Frančík Terezie, 5511 W. 23rd PI. Cicero 
Frank Albert, 1621 So. Halsted St. 
Franke F. C. Dr., 2600 So. Kedzie Ave. 
Frankenbusch Max, 1428 Blue Island A. 
FRANTA Francis., 4730 S. Honoře St. 
Franta Frank, 4826 N. Keystone Ave. 
Franta Štěpán, 1722 W. 18th St. 
Franta Vac, 2020 W. 52nd St. 
FRANTINA Vác. V., 973 W. 19th St. 
Freiler Hugo, 2634 So. Harding Ave. 
FREMER VAC., 1833 May St. 
Freud B., 4639 S. Ashland Ave. 
Freund Olga, 2356 So. Troy St. 
Freund F., 4146 W 26th St. 
FRIAUF Jan, 2912 So. Normal Ave. FREUND KAREL 1701 So. LAFLIN ST. Fríček Matěj, 4029 W. 21st St. 
Friček Edvard, 4029 W. 21st St. 
FRIDL JAN, 2356 So. Troy St. 
Friedl D., 2236 So. Avers Ave. 
Friedl Stanis., 1339 W. 20th St. 
FRIEDLE Frant., 6550 S. Bishop St. 
Frisa Vincenc, 1922 So. Morgan St. All orders promptly attended to 

FRANK FRISH 

MASON and GENERAL CONTRACTOR 

Special attention given to building 

of ehimneys. 

1709 FISK STREET 

Telefon: Canal 4372 FROELICH JAN, smíšený obchod, 

1358 So. Tripp Ave. 
Froehlich Josef, 4736 So. Loomis St. 
Fuxa B., 1839 So. California Ave. 
Fukse Vincenc, 1828 So. Morgan St. FUNFAR FRANK 1216 W 16th St. GABRIEL JOHN, 2123 S. Fairfield Av, 
Gabriel Josef, 1644 So. Karlov Ave. 
GABRIEL M. a Syn, 1746 W. 17th St. 
Gabriel Rosie, 1902 So. May St. 
GABRYEL JOS., 1342 So. Euclid Ave. 
Garda Jan, 1518 So. Keeler Ave. 
Gawaugh L. J., 2849 Kedzie Ave. 
Gazarek Michael, 5312 So. Honoře Av. 
Gebauer Antonie, 1648 So. Throop St. 
Glickauf Clara, 1610 Blue Island Ave. 
Glosr Adolf, 1522 So. Keneth Ave. 
Glosr Adolf, 1522 So. Keeneth Ave. 
Gold Štěpán, 2734 So. Troy St. 
Goll Josef, 2544 So. Hamlin Ave. 
Graef Herman, 3021 So. Tripp Ave. 
Gregor Anton, 1531 So. Kildare Ave. GREGOR FRANK 

FAMILY SHOE STORE 

5439 WEST 23rd PLACE 

MORTON PARK. ILL. GREGULE Marie, 922 W. 19th St. 
GRIMM Anna, 2112 So. Fairfield Ave. 
Gross Josef, 4736 So. Honoře St. S. J. GROSS 

— PRVNÍ TŘÍDY ŘEZNICTVÍ — 
Čerstvá a nakládaná masa na skladě 

Veškeré objednávky dovážíme 
1346 KENILWORTH AVE. .. 

Telefon Oak Park 446 

OAK PARK, ILL. Fritz A. Ed., 1801 W. 20th St. 
FRITZ FRANK, 2622 W. 18th St. Gumbiner Cloth. Co., 3324 W. 26th St. 
Gurka John, 4836 So. Robey St. Habada Frank, 5516 W. 24th PI., Cicero 
HABADA JOS., 1326 So. Karlov Ave. 
HACKER EMILIE, malířka nádobí 

Tel.- Rockwell 1538 
Hadač Joseph, 2859 W. 20th St. 
Hadáček Otto, 1447 So. Harding Ave. 
Hadi Josef, 2524 So. Harding Ave. 
Hadi Frant. ; 2524 So. Harding Ave. 
Hadouš Frant., 2628 So. Harding Ave. 
Hahn Leo, 1616 Blue Island Ave. 
Hahn Vac, 7810 Ellis Ave. 
Haidok Marie, 1452 So. Harding Ave. 
Hain Vac, 2151 W. 51st PI. 
HÁJEK ANT., 2520 Harding Ave. 
Hájek Frank, 1412 W. 17th St. 
HÁJEK Jan, 1504 East Av., Oak Park Správky Uniové zboží. Atlas Shoe Store 

J. F. HÁJEK, majitel 

Největší obuvní obchod na západ, straně. 

3119 W. 22nd STREET 

CHICAGO HÁJEK Kar., 4905 W. 29th St., Cicero 
Hájek Matěj, 2642 Augusta St. 
HAJEK & JURIK, pozem. obchod, 

1922 W. 47th St. Tel. Drower 3136 
Hájková Anna, 1404 So. 40th Ave. 
Hájková Anna, 1524 W. 18th St. 
Haj íček B. J., 5423 W. 25th St. 
HAJÍČEK Rud. F., 3503 W. 26th St. 
HAJÍČEK Fr. G., 2330 S. Lawndale A. 
Háka J. Tan, 3035 So. Avers Ave. 
Halík Jan, 1733 W. 18th Place 
HALÍK Mar., 5502 W. 23rd PI., Cicero 
Halík Marie, 1814 So. Laflin St. 
Hamrle Václav, 1800 So. Ashland Ave. 
HAN JOS., 3036 So. Central Park Ave. 
Hann John, 915 E. 76th Street 
Haišman Karel, 2845 So. Karlov Ave. 
Handlík Jakob, 1216 So. 40th Ave. 
Hanuš Josef, 4901 N. Kedvale Ave. 
Hanuška A., 1902 So. Leavit St. 
Hanket Albert, 2647 So. Cortez St. 
Hanzel Fr., 5026 So. Lincoln St. 
Hanzlík Jan, 1651 W. 19th St. 
Hanzlík Karel, 2847 So. Millard Ave. HARANT JOHN 2122 SO. MAY STREET Harant Cyril, 2019 So. Allport St. 
HARAZÍN Ant. a syn, 4959 S. Robey St. 
Harazin Josef, 1852 So. Loomis St. 
Harmach O., 1533 So. Kedvale Ave. 
Harnach O., 2316 N. Upton Ave. 
Hartl Frank, 5528 W 24th St. 
Hartman J. Fr., 5513 W. 25th Place 
Hartwig Václav, 1518 So. Tripp Ave. 
Hartvich Fred, 4734 So. Honoře St. 
Has Váctav 1716 So. Rockwell Ave. 
HAS A., 2818 W. 19th St. 
Hass Frank. 2820 W. 21st St. 
HASENAUER J., 14th PI. & Johnson 
Hasnedl Aloisie, 2550 So. Albany Ave. 
Haštaba Václav, 1613 So. Racine Ave. VÁCLAV HAUSER 

— První třídy — 
HOSTINEC 

Výtečné plzeňské Olympia na čepu 
jakož i jiné likéry. Též všeho druhu von- 
né doutníky. Chutné zákusky po celý den. 
4742 HONOŘE STREET HAUZER ALOIS 

SPECIELNÍ VÝROBA VŠEHO DRUHU 
PRAŽSKÉHO UZENÁŘSKÉHO ZBOŽÍ 

1900 ALLPORT STREET 

roh 19. ulice 
Telefon: Canal 152 Chicago HAVEL JAN, 2617 So. Fifth Ave. 
HAVEL Václav, 2541 S. Ridgeway Av 
Havlan Marie, 1207 W. 18th St, 
HAVLATKA JOHN, 1908 W. 47th St. 
Havlík B., 1258 So. Karlov Ave. 
Havlík Karel, 2713 So. Trov St. HAVLÍN V. HOSTINSKÝ 1136 FISK STREET — 149 — Havlíček Tames, 723 Bunker St. 
HAVLÍČEK VÁCLAV, 

2748 So. Homan Ave. 
HAVLÍČEK Fr., 1232 S. Fairfield Av. 
Haznedl John. 1025 W. 20th PI. 
Haxa Anna, 1544 So. 41st Ave. 
Hebeda Václav, 1405 So. Karlov Ave. 
HEBÍK M. R., 1227 So. Clinton Ave. 
HEBÍK R., 1227 So. Clinton Ave. 
Hedrlin Anton, 1619 W. 19th St. 
Hegner Frant., 971 W. 18th St. 
Hegner Frank, 2234 So Avers Ave. Chutné zákusky celý den. Tel. Canal 2797 

Frank Heidenreich 

vlastní první třídy 
HOSTINEC 

1122 ZÁr. 18. ULICE 

Na čepu pravé Plzeňské a Home Made 
Pllsener a Daisy z Garden City pivovaru HEIL ANT., 1028 W. 20th Place 
HEINDL Kateřina, cukrářství a pekař.. 

3141 W. 22nd St. 
Hejda Frank, 7825 Drexel Ave. 
Hejdák Henry, 1539 Drexel Ave. 
Hejduk Tomáš, 2821 So. Homan Ave. 
Hejhal Josef, 2101 So. California Ave. 
HEJHAL ANT., 1425 So. Tripp St. 
Hejna Jan, 1024 ^ r 19th St. 
Hejna Jan, 1419 So. 40th Ave. 
HEJNA Frank, 2659 W. 21st St. 
Hejny Anton, 2641 W. 21st St. 
HELEBRANT A., 4838 S. Honoře St. 
HELS Wilhelm, 1900 N. Kedzie Ave. 
HELLER ANTON, 3857 W. 14th St. HELL ALOIS 

ČESKÝ HOSTINEC 
1627 FISK STREET HEMZÁČEK ANT., 4807 S. Honoře St. 
Hengel Frank, 5034 So. Lincol St. 
Herčík Rudolf, 2622 So. Sawyer Ave. 
Herda Albert, 1919 So. May St. 
Herda Anna, 5139 So. Winchester Ave. 
HERDA C. L., 1631 W. 21st St. 
HERDA J. PETER, grocerni klerk 3704 Cottage Grove Ave. 
Herda John, 1001 So Morgan St. 
Herda Rosalie, 5032 So. Lincoln St. MAT. HERCH 

Objednává nová kamna za nejnižší ceny 

VYKONÁVÁ SPRÁVKY KAMEN 

všeho druhu správně a levně. 

2331 S. SAWYER AVE. Herman Frank, 2003 Lomis St. 
HEŘMÁNEK Jos., 1310 So. 40th Ave. 
Herold Josef, 1836 So. Throop St. 
Hess Alžběta, 4915 W. 24th Place 
Hess Barbora, 2411 S. Clifton P'k. Av. 
HEŠÍK Frant., 5144 So. Lincoln St. 
Hilík Josef, 1816 Fisk St. 
Hirman Josef, 1001 W. 19th St. 
Hiršman Josef, 1654 W. 20th St. 
HLADKÝ Fr., 2630 Trumbull Ave. 
Hlad Josef, 3138 So. 53rd Ave. HLADKÝ BOH. 

MALÍŘ PÍSMA 
2252 SO. KEDZIE AVE. HLADÍK Boh., 2112 So. Washtenaw A. 
Hladík Frank, 1419 W. 19th St. 
Hladík Josef, 1942 Fisk St. 
HLAVA Fr., 2659 So. Clifton P'k A-e. 
Hlaváč James, 1220 So. 42nd Ave. 
Hlaváček Vine, 2513 S. Springfield A. 
Hlaváček Alois, 1641 So. Throop St. HLÁVKA ALBERT 

ŽELEZÁŘSKÝ OBCHOD 

nářadí, barvy, kamna a domácí potřeby 
3738 W. 26ht STREET 

Telefon: Lawndale 3458 CHICAGO HLAVATÝ A Mar., 1157 Fairfield A. 
Hlavin Anna, 1628 So. Racine Ave. 
HLÁVKA Rud., 5308 W. Robey St. 
HLAVNIČKA Jan, 1325 W. 18th Place HLÍNA Richard, dilna na barvení vo- 
zů a automobilů, 2530 S. Turner Av. 
Tel. Lawndale 4666. 

HLINSKÝ Emil, 2549 S. Homan Av. 
Hlubokovský Ant!, 5418 So. Robey St. 
HLŮŽEK Karel, 1521 So. Harding Av. 
Hodek Am., 732 S. Euclid Av. Oak P'k. 
Hodek Frant. 3028 So. Harding Av. 
HODINA Ant, 2858 S. Springfield A. 
"HODINA Ant., 2858 S. Springfield Av. 
HODINA Ant, 2858 S. Springfield Av. HODR ALOIS 

ŘEZNICTVÍ a UZENÁŘSTVÍ 
5500 W. 24th PLACE, CICERO Hodoval Frank, 2150 Greenshaw St. 
Hochman Ursula, 1167 W. 20th St. HOFMAN KAREL 

FANCY GROCERIES 

5402 W. 23rd STREET 
MORTON PARK, ILL. Hofman Tames, 1223 S. Elmwood Ave. 
HOFRICHTER J. Dr., 2728 So. Central 

Park Ave. Tel. Lawndale 3883. 
HOFFMAN Jos., 5508 W. 25. St. Cicero 
HOLADA Ant, 4943 So. Winchester A. 
HOLAN John, 1144 W. 17th St. 
Holec Frant., 1512 S. Avers Ave. 
HOLEC James, 1701 So. Racine Ave. 
Holaj Václav, 1422 W. 20th St. 
Holenda Gustav, 2543 So. Troy St. 
HOLPUCH Ferd., 2637 So. St. Louis A. 
Holý Antonie, 1613 So. Winona Ave. 
Holý Eduard, 4053 W. 21st Place 
Holý Josef, 2133 So. Millard Ave. 
Holý Josef 1311 W. 18th St 
Holý Johan, 4847 So. Robey St. 
Holub Frank, 5526 W. 23rd St. 
Holub F. Chas., 4336 N. Crawford Ave. Telefon: Oak Park 728 

Joseph A. Holub 

FIRST CLASS 
(iKOCERIES 

6836 W. 12th STREET 

OAK PARK, ILL. Frank Holub a Syn 

Jbehod se všemi druhy hudebních nástro- 
jů. — Yyrabitelé nových patentních 
bubnů k doprovázení koncertiny — akkor- 
(I ion u. — Alůže na ně hráti každý s 
praxí i bez praxe po krátkém výcviku. 
Cena $35.00 a výSe. 

2242 SO. KEDZÍE AVE. HOLUB JOSEF A. 6836 W. 12th STREET HOMOLKA T. Jos., 6234 S. Ashland A. 
Homolka Mar., 5433 W. 24th St. Cicero 
Honomichl Norb., 1437 W. 2t0h St. 
HONIG Charlie, 2515 S. Miliard Ave. 
HONDLÍK Frant., 1640 S. Throop St. 
HONSÍK Bratří, 3335 W. 26th St. Tel. Lawndale 1079 
HONSÍK F. 


JOSEF 


Edelweiss - Hofbrau 


na čepu 


HOSTINEC 
2459 SO. CRAWFORD AVE. 


CHICAGO 

HORA ED., 1236 S. Crawford Ave. 
Hora John, 5542 W. 25th St. 
Hora Joseph, 2841 W. 20th St. 
Hora Matěj, 1415 W. 19th St. 
Hora Vojtěch, 2712 So. Homan Ave. 
Horáček Antonie, 1833 S. Ashland Ave. 
Horáček Frank, 3019 S. Central Ave. 
Horáček Karel, 4135 W. 21st St HORÁČEK OTTO 


DÉMANTY, HODINY, HODINKY A 


KLENOTY 


1834 BLUE ISLAND AVE. 


CHICAGO FRANT. HORÁLEK 

MAJITEL 

HOSTINCE, RESTAURACE A VÝLETNÍ 

ZAHRADY. 

Tel.: Lyons 344 Box 73 

LYONS, ILL. Horák Eman, 2836 So. Spaulding Ave. 
Horák Frank, 1710 S. Newberry Ave. 
Horažďovský Frank, 2016 So. May St. 
HOREJŠ Flor., 1133 S Jefferson St. 
Horejš Tomáš, 10701 Greenbay Ave. 
Horejš Josef, 1510 W. 19th St. 
HORN ANTON, 3937 W. 14th St. HORN JAN 

FANCY GROCERY 
2124 SO. CRAWFORD AVE. HORN KAREL, 1334 W. 19th St. 
Horna Marie, 1507 So. Krai Ave. 
Hospes Terese, 956 W. 19th Street. 
Hospodský Jan, 2437 So. St. Louis Av. 
Hoštička Marie, 944 W. 18th St. 

Hostička Josef, 

3132 W. 40th Str., Cleveland, Ohio 
Hošek John, 1233 So. Harding Ave. 
Hošek losef, 2420 So. Turner Ave. Telefon: Rockwell 1348 

HOŠNA JOSEF 

BARVENÍ DOMŮ, LEPENÍ PAPÍRU 
A FLÁDROVÁNÍ 

2634 SO. TURNER AVE. Hošna Frank a Syn 

ZDVIHÁNÍ A STĚHOVÁNÍ ZDĚNÝCH 
A DŘEVĚNÝCH DOMŮ 

2614-16 SAWYER AVE. 

Tel. Rockwell 1805 CHICAGO HOUHA AGNES, 1532 So. Keeler Ave. 
HOUHA Alžběta, 1522 S. Elmwood A. 
HOUHA Jan, 1528 So. Keeler Ave. 

Houba Rud., 1137 W. 18th St. 
HOUŠKA Bon., 1407 So. Keneth Av. HRUŠKA VÁCLAV 1512 SO. 41st AVE. Houdek Anna, 1521 So. Kildare Ave. 
Houdek Matouš, 2921 W. 25th St. Houdek Václav, 2636 W. 21st. Place 
Houdek Adolf, 1818 So. Fisk St. 
HOUSEK D. F., 2512 Blue Island Av. 
Houser Vojtěch, 1812 Fisk St. 
Houska Frank, 4211 W. 12th St. 
Houška Marie, 4725 So. Honoře St. 
HORÁK Václav, 930 W. 19th St. 
Horák Ant., 2451 So. Central Park Av. 
Horáček Frank, 2540 So. Albany Ave. 
HORÁK J. Vác, 1928 So. 57th Ave. 
HORN ALEX, 1637 Jefferson St. 
Horáček Jan, 2406 So. Avers Ave. 
HOUZELÍN Jos., 2730 S. Homan Ave. 
Hovorka Jan, 2732 So. Turner Ave. 
Hovorka Vojtěch, 1522 So. 41st Ave. 
HOVORKA Louis, 1021 W. 18th St. 
HRABÁČEK M., 3345 W. 26th St. 
HRABĚ Vác, 2858 So. Kostner Ave. 
Hrádek Frank, 1024 W. 19th St. 
HRÁDEK Jan, 1350 So. 40th Ave. 
Hradecký Frant, 2530 So. Albany Ave. 
Hrach Thos., 2725 So. California Ave. 
Hrbková Kat., 5519 - 24. PL, Cicero 
Hrdinova Alžběta, 1702 W. 47th St. 
Hrdlička Frant. J., 4310 W. 21st Place 
HŘÍBAL Bened., 1450 S. Crawford Av. 
HRICH Tomáš, 1929 S. Halsted St. 
Hrníček Tomáš, 2017 W. 47th St. 
HROBSKÝ JOHN, 1644 W. 21st St. 
HROMADA Josef, 1320 Clinton Ave. 
Hrouda Jan, 1225 S. Crawford Ave. 
Hronek Frant., 2723 S. Hamlin Ave. 
HRONEŠ Josef, 1431 So. Keeler Ave. 
HRTANEK PETR, 1425 S. Keeler Av. 
HRUBEC JAN, 1958 W 51st St . 
Hrubec Josef, 2730 W. 15th Place — 158 — Hrubetský Frant., 1538 W. 19th St. 
HRUBÝ Frant, 2518 S. Miliard Ave. 
Hrubý Josef, 1827 W. 17th St. 
HRUDIČKA Bratří, 2518 S. Miliard Av. 
HRUŠA ADOLF, 2836 W. 21st St. 
Hrůša Josef, 3217 W. 22nd St. 
Hruška Jan, 2850 So. Harding Ave. 
Hruška Vác, 5340 So. Robey St. 
Hruška Matěj, 4751 So. Honoře St. 
Hruška Josefa, 1931 So. Homan Ave. 
Hrůza Josef, 4921 W. 30th St. 
HRŮZA FR., 1830 So. Racine Ave. 
Hubený James, 1008 W. 20th St. 
Hudec Václav, 1541 So. Keeler ave. 
Hudek Josef, 5429 W. 23rd PI., Cicero 
Hudek Marie, 4826 N. Keystone Ave. 
Hudeček Frank, 2306 So. Central P'k A. 
Hudrlík Josef, 2650 So. Kildare Ave. 
HULÁ JOSEF, 1436 So. 40th Ave. 
HULÁ Josef, 5057 So. Winchester Av. Telefon: Monroe 47S1 

Dr. Edward Hulla 

ZUBNÍ LÉKAŘ 

HOME BANK BUILDING 

MILWAUKEE & ASHLAND AVES. 

CHICAGO Hůla Josef, 1933 So. Racine Ave. 
HULA Vincenc, 1514 So. Krai Ave. 
Hulan James, 1429 W. 20th St. 
Huleš L. M., 5700 W. 22nd St. 
Hulik Josef, 2631 W. 16th St. 
Hůlka J. O., 2000 So. Loomis St. 
HUML Josef, 1723 Jefferson St. 
HURT Josef, 3614 W. 26th St. 
HURT F. J., 1643 So. Millard Ave. 
HURT JOS., 2237 So. Trumbull Ave. 
Hurt Frank, 1339 So. Kenilworth Ave. 
HURT Rudolf, J., 2234 S. Hamlin Av. 

Telefon : Lawndale 6061 
Husák Jan, 1318, So. Scoville Ave. 
Hybl Josef, 2158 W. 18th St. CHAD JOHN 

PRVNÍ TŘÍDY HOSTINEC 5759 SO. ROCKWELL AVE. Chána Frank, 2340 S. Sawyer Ave. 
CHARVÁT MARY, 2036 W. 19th St. 
CHATL FRANK, 4719 S. Throop St. CHENICEK ALBERT 

FIRST CLASS SALOON 

2458 SAWYER AVENUE 

Corner 25th Street 

Best Wines, Liquors and Cigars. — 
Fine free Lunch. Phone Rockwell 715 Telefor 


Lawndale 4666 
Jos. 


A. Chenicek a 


Co. 


VELKOOCHODNÍCI A IMPORTÉŘI 
VÍN A LIKÉRŮ 


2542 S. TURNER AVE. 


Žaludeřní hořká "Daisy" 

Chihak Frank, 1129 So. Lincoln Ave. 
Chlada Anna, 1309 S. Home A., Oak P'k 
CHLEBOUN Eduard, 1801 W. 47th St. 
CHLOUDA Frank, 2722 W. 47th St. 
Chlumský Jaros., 1541 So. Kildare Ave. 
CHLUMSKÝ Josef, 2619 W. Cortez St. 
Chuman A. J., 4459 So. Wood St. Tel. Rockwell 1340 

JAMES CHLUPSA 

ŘEZNICTVÍ 

Velkoobchod a prodej v malém 

2604 SO. KEDZIE AVE. St. CHLUPSA VAC., 1734 W. 51st. 
CHMATAL M. KAREL DR., 

1109 N. Sacramento Ave. 
Hyjan Václav, 2122 So. Ashland Ave. Chrněla Josefa, 2605 So. Lawndale Ave. Hynek Jaroslav, 1334 W. 19th St. 
Hynek Josef, 1509 So. Avers Ave. 
Hynek Karel, 1332 W. 18th St. 
Hynouš Frant.. 1027 W. 19th St. 
Hynotiš Jos., 2700 S. 64. Av., Berwyn, 111 

— 153 — CHMELAŘ Jan, 2702 S. Harding Ave. 
Chmelík Fr. J., 1707 So. Laflin St. 
CHMELÍK JAN, 5039 Ogden Ave. 
Chmelík Rozalie, 1707 So. Laflin St. 
Chodi Olga, 2718 So. Hamlin Ave. Chochola Alois, 1601 So. Racine Ave 
CHOCHOLA JOSEF, 500 W. 32nd St. 
Chochola Vratis, 2056 W. 19th St. 
CHOCHOLOVÁ A., 1601 S. Racine A. 
CHOT J. Hugo, 2440 So. Millard Ave. 
CHOŤ L. Eduard, 2214 So. Sawyer Av. 
Chott Vac, 2218 So. Sawyer Ave. 
Chroustovsky Al., 2441 S. Clifton Fk A. 
CHRT JIM, 2809 W. 22nd St. 
CHÝNA FRANT., 3959 W. 26th St. 
Chotovinský M., 1315 Home A.. Oak Pk 
Iral Anton. 1124 W. 19th St. 
Iskra Josef, 5412 So Robey St. 
IVANECKÝ Geiza, 1638 So. Karlov A. 
Jáchym Ant., 1818 So. Morgan St. 
Jakeš Josef, 3628 W. 26th St. 
Jakoplič Marie, 1913 Fisk St. 
Jana Frank, 2652 So. Karlov Ave. 
Jan Jana a Synové, 5250 S. Honoře St. 
Tana Václav, 1923 So. 57th Court 
JANA J. Frank, 2717 So. St. Louis Ave. 
JANA A. FR., 460 W. 29th St. 
Jana J., 2701 Clifton Park Ave. 
Jana Václav, 2701 So. Clifton Park Av. 
JANATA ALOIS, 1656 W. 19th St. 
Janáček Jaroslav, 2754 So. Harding Av. 
Janák Josef. 2420 So. Central Park Av. 
Janata Josef, 2443 Thomas St. 
Janáček Anton, 937 W. 18th St. 
Janči John, 1923 So. Morgan St. JANDA Václav, 2432 So. Spaulding A. 
Jandik Jan, 2406 So. Whipple St. 
JANDOŠ JAMES A., 
JANEŠ Stanislav, 5212 W. 51st St. Tel. Canal 2730 

Charles J. Janda 

Painting, Paper-hanging a Calcimining 

Dealer in Paints, Oils, Glass, Brushes 

Wall Paper and Painters' Supplies 

1114 W. 19th STBEKT 

CHICAGO Janda Václav, 5154 So. Campbell Ave. 
Janda Matěj, 6519 W. 28th St. 
JANDA Frant., 2809 S. Hamlin Ave. 
Janda Frank, 1935 So. Racine Ave. 
JANDA J. Charles, 2359 S. St. Louis A. 
Janda Václav, 4053 W. 16th St. 
JANDA Josef, 2349 So. Homan Ave. 
JANDA J. Josef, 2352 Marshall Boul. 
Jandaš Terezie, 2404 S. Hamlin Ave. 
JANDERA Marie, zkoušená pomocnice J. JANES 

GROCERISTA 

Žádejte výrobky Pilsner, Atlas a Scout 

Brand, jsou nejlepší a nejlacinější. 
W. Seyk a Lallova čistá žitná mouka a 
Neptune, Hatchet a XXXX nejlepší pa- 
tentní mouka stále na skladě. 

3423 WEST 51st STREET 
Telefon: Yards 6938 Janek Josef, 2513 So. Albany Ave. 
Janíček Gregor, 4414 N. Keystone Ave. 
Jankovič Václav, 1116 W. 19th St. 
Jankovich Frank, 1914 Shelby St. 
Jankovský E. John, 3661 Ogden Ave. 
Jankovský Jos., 2224 So. Troy St. 
Janota Jakub, 1515 So. Tripp Ave. 
Janota Josef, 1800 Lawndale Ave. 
Janota Karel, 1615 So. Loomis St. 
JANOUŠEK Fr., 3305 W. 22nd St. 
JANOVSKÝ B., 5304 S. Winchester A. 
Jánský Eduard, 2463 So. Trumbull Av. 
JÁNSKÝ Josef, 5129 S. Hermitage Av. 
Jánský Frances, 5025 Throop St. 
Janouškovec Josefina, 2625 W. 21st St. 
Jarošík Alois, 2748 So. Spaulding Av. 
Jara Marie, 2532 W. 51st St. 
Jarolim Jan, 1425 So. 40th Ave. 
JAROLÍMEK Matěj, 5513 W. 23rd PI. Telefon Lawndale 2038 JAROŠ FRANK 

PLASTÝŘSKÝ KONTRAKTOR 
2550 SO. TROY STREET 

CHICAGO ku porodu, 2712 W. 22nd St . Jarošík Václav, 2331 So. Kedzie Ave. 
Jarolim Anna, 1455 Sangamon Ave. 
JAROŠ JOSEF, 1817 So. May St. 
Jaroš Jakub, 1309 So. Tripp Ave. 
JAROŠ Kar., 5331 W. 24th PI., Cicero 
Jaroš Antonie, 260 W. 25th PI. 
JAROŠ Frant., 2434 S. Springfield Av. 
Javorský Josef, 1524 So. Keller Ave. 
JAVŮREK Josef, 1301 So. Keller Ave. 
JAVŮREK K., 2318 So. Kedzie Ave. 

154 — JEDNOTA ČESKÝCH DAM: 

Ústřední výbor, schůze 4. pondělí v Č.S.P.S. 
Velkovýbor Státu 111. schůze 1. pondělí v 

síni Č. S. P. S. 
Sbor Přemyslovna č. 5 schůze 2. neděli v 

síni Č. S. P. S. 18. ul. 
Dobroslava č. 7 schůze 1. neděli odp. v síni 

Č. S. P. S. IS. ul. 
Karolina Světla čís. 17 schůze 2. neděli 
Vlasta čís. 19. schůze 2. neděli v Plzeňském 

Sokole. 
Zdeňka Havlíčková č. 20 schůze 3. neděli 

v měsíci. 
Hvězda Vlasti č. 39 schůze 2. neděli v síni 

Č. S. P. S., 48. ul. 
Berta Zásmucká č. 40, schůze 4. neděli. 
Vlast číslo 41 schůze 1. neděli v měsíci v 

Č. S. P. S., 48. ul. 
Palma vlasti č. 56 schůze 4. neděli ve škole 

Vojta Náprstek. 
Drahomíra čís. 66 schůze 1. neděli, v síni 

Č. S. P. S., IS. ul. 
Marie "Washington čís. 67 schůze 3. neděli v 

Č. S. P. S., 48. ul. 
Bílá Lilie č. 68 schůze 1. neděli, v síni 867 

Milwaukee Ave. 
Bohyně Míru č. 69 schůze 4. neděli odp. 

v síni Sokola Chicago. 
České Vlastenky čís. 70 schůze 2 neděli 

v Sokol Tábor. 
Františka Gregorová č. 71 schůze 3. neděli 

v síni na 75. ul. a Drexel Ave. 
Bohyně Svobody č. 74 schůze 1. neděli v síni 

449 — 26. ulice. 
Ratolest Míru č. 76 schůze 3. neděli v síni 

Č. S. P. S., 18. ul. 
Columbia č. 79 schůze 2. neděli ve škole 

Vojta Náprstek. 
Vlastimila Růžičková č. 93 schůze ve škole 

Vojta Náprstek. 
Mladá Amerika č. 101 schůze 1. neděli ve 

škole Vojta Náprstek. 
Eleonora Kounicová č. 102 schůze 1. neděli 

v Sokole Chicago. 
Tetín č. 105 schůze 2. neděli v Sokol Chicago 
Irma Geislová č. 106 schůze 3. neděli. 
Karlín ■ č. 111 schůze 4. neděli ve škole 

Vojta Náprstek. 
Pomněnka čís. 114 schůze 1. neděli. 
Jitřenka č. 115 schůze 4. neděli. 
Milada z Dube č. 118 schůze 1. neděli v síni 

Ladimír Klácel. 
Dobročinnost č. 119 schůze 2. neděli v síni 

26. ulice a Avers Av :. 
Vítězství č. 122 schůze 3. neděli ve škole 

Vojta Náprstek. 
Johana z Rožmitálu č. 128 schůze 2. čtvrtek 

v síni 1843 Racine Ave. 
j^sefa Havlíčková č. 129 schůze 2. neděli. 
České Družky č. 136 schůze 1. neděli v Glen 

Carbon, 111. 
Morava čís. 142 schůze 2. čtvrtek v síni 

Sokol Chicago. 
M. Červinková-Riegrová schůze 3. neděli 
Věrnost č. 140, schůze 1. neděli v síni na 

21. ul. a 56. Ave. Spravedlnost č. 141, schůze 4. neděli u 
p. Rychtáříka na Lawndale Ave. 

Ječmen Anton, 2808 So. Springfield Av. 
Ječmen Václav, 2647 W. 20th Street. 
JEDLIČKA Anton, 1606 W. 20th St. 
JEDLIČKA James, 1139 So. Kedvale A. 
JEHLÍK Emil, 1825 S. Ashland 
JECHA Frant., 2022 W. 19th St. 
Jechart Cecilie, 2318 So. Kedzie Ave. 
Jelínek Ant., 1416 S. Clifton P'k Ave. 
Jelínek Frank, 1755 W. 21st St. 
Jelínek Josef, 2142 So. Albany Ave. 
JELÍNEK Henry, 1415 S. Karlov A. 
JELÍNEK J., redaktor, 1920 Blue Island 
Jelínek Karel, 7822 Greenwood Ave. 
JELÍNEK Tomáš, 2627 W. 21st Place 
JELÍNEK Terezie, 2627 W. 21st Place 
JELÍNEK Magd., 2547 S. Spaulding A. 
Jelínek Václav, 1321 So. Keeler Ave. 
Jelínek Karel, 2425 Augusta St. 
Jeníček Frank, 2858 W. 25th Street. 
Jeníček John, 2110 So. Fairfield Ave. 
JENŠÍK JOSEF, 4018 W. 21st Street 
JEŽEK ALBÍNA, 2520 So. Avers Ave. 
Ježek Karel, 5414 W. 25th St. 
Ježek Václav, 5510 W. 23rd Street. 
JEŽEK KAREL, 1918 So. May St. 
Jícha Josef, 3655 W. 22nd St. 
Jílek Josef, 1320 W. 19th St. 
Jindřich Marie, 1648 W. 19th St. 
Jíra Anna, 2718 So. Hamlin Ave. 
Jiráček Jakub, 2716 Potomac Ave. 
Jiran Václav, 1521 W. 18th Place. 
JIRAN KATEŘINA, 1521 W. 18th PI. 
Jirásek J., 2640 So. Clifton Park Ave. 
JIRKA JAN, 2131 So. Albany Ave. DR. FRANK J. JIRKA, 

— lékař a ranhojič — 

Obydlí: 3202 záp. 22. ulice. Telefon Rock- 
well 1269. Úřadovna: 3203 záp. 22. uli- 
ce, blíže Kedzie Ave. Hodiny: od 8 do 
10 ráno, od 1 do 3 odpol. a od 7 do 9 
večer. Telefon Rockwell 629. V Alexově 
lékárně, roh 19. a Paulina ul., od 12:30 
do 1:30 odpoledne. Tel. Canal 725. Dr. Jirka Irvin G. 
Dr. Jirka H. Robert 

— ZUBNÍ LÉKAŘI — 
TELEFON ROCKWELL 629. — 155 JIRKA W. HEROLD 

— PRÁVNÍK — 

TELEFON ROCKWELL 629. Jirkovský Jan, 2022 W. 51st St. 
JIRKOVSKÝ M., 2456 Sacramento Av. 
Jírovec Václav, 1514 So. Keneth Ave. 
Jirout Antonín, 1647 So. 40th Ct. 
JIRSA VÁCLAV, 2933 So. 49th St. Tel. Canal 2667 — Primátor na čepu 

JIRSA ANTON 

PRVNÍ TŘÍDY HOSTINEC 

1858 SOUTH THROOP ST. 

Chicago, 111. JIRSA ALOIS, 1149 W. 16th St. 
Jirsa F., 2739 So. Clifton Park Ave. 
Jirsa Jan, 2426 So. Turner Ave. JIRUŠKA F. ALOIS 

PRVNÍ TŘÍDY HOSTINEC A 

REGULAČNÍ KUŽELNÍKY 

2744 ZÁP. 18. ULICE. 

TELEFON ROCKWELL 3159 Jiřík Róza K., 1529 So. Karlov Ave. 
JIŘÍK ANNA a JAN, 4119 W. 16th St. 
JISKRA VÁCLAV, 1912 S. Hotnan Av. 
Jonák Karel, 1531 So. Kildare Ave. 
Jonec Dominik, 5019 S. Winchester Ave 
Jones N. Ralph, 4167 W. 24th Place. 
Jonášek Josef, 931 W. 20th Place. 
Johanes Frant., 1800 So. Fisk Street. 
JOSEFUS ANT., 1801 So. Fisk St. 
Josefus Frank, 5523 W. 22nd Place. 
Joska Alois, 1629 So. Throop Street. 
JOUKL JAN, 1933 S. Clifton Pk. Ave. 
JURKA JOS., 1906 S. Washburne Ave. 
Jurka Tomas, 3003 So. Homan Ave. 
Jurčík Jan, 1168 W. 20th St. 
JUSKA LEO. A. Dr., 1749 Halsted St. 
Just B. H, 1759 W. 20th St. 
Juška Josef, 2227 W. 47th St. KACENA JOSEF, 4144 W. 15th St. 

Tel. Lawndale 3159. 
KAČENA JOS., 1458 S. Kedvale Ave. 
KAČER RUD., 2020 Washtenew Ave. 
KAMÍNEK BAIB, 1733 Ballou St. 
Kadečka Fr. Jan, 3142 W. 22nd St. 
Kadera B., 2709 So. Central Pk. Ave. 
Kaděrka Vincenc, 1814 So. Throop St. 
Kadič Václav, 1511 So. Kedvale Ave. 
KADLEC ANDREW, 3917 W. 26th St. 
KADLEC JOSEF, 2253 W. 18th Place. 
Kadlec Leo.. 1642 So. Allport Street. 
KADLEC VÁCLAV, 2005 W. 19th St. 
Kadlíček Josef, 1322 W. 20th St. 
Kaiser Adolph, 2859 So. Homan Ave. 
KAISER FR., 2301 So. Trumbull Ave. 
Kaiser Jan, 5433 W. 23rd St. KAJZAR JOSEF 

2624 So. Kedzie Ave. Kakáček Frant.. 2615 S. Lawndale Ave. Kakuška Albert 

1 648 So. Throop St. KÁLAL KAREL, 1815 So. Paulina St. 
Kálal Jan, 4057 W. Harrison St. 
Kálal Marie, 619 W. 16th St. 
Kálal Fr., 615 W. 16th Street. 
KÁLAL FRANT., 1521 W. 19th St. 
Kálal Josef, 2442 So. St. Louis Ave. 
Kálal Johan, 2717 W. 25th St. 
KÁLAL TOMÁŠ, 3245 W 26th St. 
Kalát Johan, 1406 W. 67th St. 
Kalbaba Jakub, 2238 W. 47th St. 
Kalčík Jan, 1518 W. 19th St. 
KALÍK JAN, 3049 W. 26th St. 
Kalina Václav, 2328 So Kedzie Ave. Kalina Anton, 1643 So. Throop St. 
KALINA JOSEF, 2553 Spaulding Ave. 
Kalina Marie, 1854 So. Allport Ave. 
Kalina Vilém, 4854 N. Keystone Ave. 
KALINA FRANT., 2958 W. 26th St. 
Kalina Josef, 1034 W. 20th St. 
KALINA JOSEF, 1729 Ballou Street 
KALOUS JAN, 1839 So. Loomis St. 
Kalousek Barbora, 1501 W. 19th St. 
Kalus Emma, 4743 N. Harding Ave. 
KALUS FR. & SON, 2140 W. 19th St. 
Kalwoda Frant., 1541 So. Kildare Ave. 
Kalivoda Frank, 6439 W. 28th St. 
KALIVODA VAC, 2915 W. 25th St. 
KALIVODA JOS, 1456 S. Crawford Av. 
Kalivoda Josef, 1436 So. Harding Ave. 
Kamaryt Frant., 1337 So. Kildare Ave. 
Kamba Karel, 2726 So. Homan Ave. 
Kamich Jakub, 1928 So. Morgan St. 
KAŇÁK JOSEF, 1733 W. 51st St. 
Kaňák J. Anton, 4623 N. Harding Ave. 
Kaňák Jindřiška, 7700 Maryland Ave. Kára Jan, 5039 W. 29th St.. Cicero, 111. 
KARAFIÁT JAN, 2008 W. 18th Place. KARÁK ANT. 

SOUKROMNÍK. 
1322 SO. CRAWFORD AVE. Phone: Clyde 90S 

JOSEF KANAK 

GENERAL, CONTRACTOR AND 
BUILDER 

Estimates Furnished 
2115 SO. 57th COURT 

CICERO, ILL Kandl Josef, 5016 So. Throop St. 
KANTA JOSEF, 3325 W. 26th Street. 
KAPR ADOLF, 1759 W. 18th St. 
KAPLAN LUD., 4943 N. Crawfod Ave. 
Kaplan Rud., 4129 S. Springfield Ave. 
KAPLÁNEK MARY, 5029 W. 29th PI. 
KAPOUN MARIE, 3844 W. 24th St. 
KAPSA RUD., 1316-18 Blue Island Ave 
Kapsa A. F., 1447 So. 40th Ave. Kapsa R. Pauline Dr., 

Residence: 1900 So. Millard Ave. — Hours: 
Until 9. A. M. After 8.30 P. M. and by 
Apointment. — Phone Lawndale 6009. 
Office: 1863 Blue Island Ave. Hours: 
10 to 12 A. M. and 7 to S.30 P. M. 
Phone Canal 808. KAPSA RUD., 2406 So. Millard Ave. 
Kára Albert, 4844 So. Honoře St. 
KÁRA FRED., 4738 Seeley Ave. Karák Václav, 1315 So. Crawford Ave. 
Káral J. Lud., 2735 So. Spaulding Ave. 
Karas Prokop, 2349 S. Clifton Pk. Ave. 
KARAS FRANK, 2401 So. Whipple St. 
KARÁSEK FR., 1755 Monticello Ave. 
Karban Ant.. 1008 W. 20th St. 
Karel Anton, 1322 W. 18th St. 
Karela Frant. Sr., 1304 S. Kildare Ave. 
KARELA JOS., 1432 S. Crawford Ave. 
Karelka Václav, 1528 So. Keeler Ave. 
Karlíček Jan, 2744 So. Spaulding Ave. Karlovský Frank K. 

Majitel 
VÝLETNÍ ZAHRADY 

Telefon: Lyons 222 R. 

LYONS. ILL. Karlovskv Frank, 3318 W. 26th St. Telefon Lawndale 7036. 

JAN KARLOVSKÝ 

Tesařský kontraktor a stavitel 
4361 W. 26th STREET, CHICAGO. Karlovský Josef 

První třídy pekařství a cukrářství. 

Přijímá objednávky na kejky pro 
svatby i na veškeré jiné zábavy. 

1847 So. 57th Ave. Warren Park, 111. Tel. Drover 458, — Práce zaručená. 

Prokop Karlovský 

KONTRAKTOR A STAVITEL 

4806—08 S. HONOŘE STREET. 
Chicago, 111. — 157 — PHILIP KASIK 

FIRST GLASS MEAT MARKET 

2259 S. Ridjjeway Ave. 
COR. 26th STREET. 

PHONE EAWNDALE 6431 Karvásek Frant., 1423 So. 40th Ave. 
Kašik Josef, 4529 N. Kedvale Ave. 
Kasl Anna, 1903 W. 51st St. KETNER RUD., 1416 W. 20th St. 
Kiblich Marie, 1925 W. 47th St. 
KIELKE CUS., 1112 W. 19th St. 
KIRCHMAN Maxmilián, 22nd Ave. 

and Washington St., Gary, Ind. 
Killhoff John, 1430 So. Kedvale Ave. 
Kilberger Josef, 5521 W. 22nd St. 
Killian Karel. 1649 So. Troy St. 
Kind Bohumil, 1505 So. Tripp Ave. Telefone Hyde Park 349 


JOHN M. 


KASTL 


GROCERIE A 


ŘEZNICTVÍ 


7701 DREXEL AVE. 
CHICAGO KASTL JOSEF, 2700 So. Harding A. 
KASTNER J. John, 3925 W. 26th St. 
Kašnar Joe, 976 W. 19th St. 
Kašpar Tomáš, 1536 S. Keeler Ave. 
KAŠPAR Vojtěch, 2215 So. Hamlin A. 
Kašpar Frank, 1426 So. Keeler Ave. 
Kašpar Josef, 2256 W. 50th St. 
KAŠPAR Anton, 2118 So. Fairfield A. 
KAŠPAR FRANK, 1503 W. 17th St. 
Kašpárek Jan, 4907 W. 29th St., Cicero 
Kašparovič Chas., 1029 W. 19th St. Telefon: Yards 1943 

Edward Kaufmann 

GENERAL MERC H ANDI SE 

4757 SO. LOOMIS STREET 

CHICAGO Telefon Clyde 979 J. 

JULIUS KINST 

CARPENTER CONTRACTOR 
AND BUILDER 

5646 W. 22nd PLACE 

CICERO, ILL. Kitzberger Jan, 1135 W. 18th St. 
Kizor Johan, 6939 Bishop St. 
Kladiva Alois, 1237 So. Wisconsin Av. 
Klapsner Vac, 1709 Laflin St. 
Klas Karel, 5200 So. Whipple St. 
Klasno Václav, 4725 So. Honoře St. 
Klecan Ferd., 2833 So. Trumbull Ave. 
KLEČKA Jan, 2710 "So Spaulding Ave. 
KLEČKA Jan, 1452 So. 40th Ave. 
KLECATSKÝ JOHN, 1701 Fisk St. 
Klement Jos., 5404 W. 24th St., Cicero 
KLEŇHA Vac, 1646 N. Richmond St. 
KLEŇHA JOS., 2551 So. Turner Ave. 
KLENKA Voj., 5419 W. 24. PI., Cicero 
Klescik Rocen B , 1721 So. Lmion Ave. KAUFMAN S., 5608 W. 22nd St. 
Kaufman S. Co., 1500 So. Kedwale Av. 
Kauniš Vitek, 5344 S. Honoře St. 
KAVAS STEVE, 1000 W. 20th PI. 
Kazda C. A., 527 W. 16th St. 
Kazda Josef, 913 W. 20th St. 
Keberle Anton, 3159 S. Ridgeway Ave. 
Keberle James, 2601 W. 21st St. 
K*c Frank, 1918 Loeffler Ave 
KECLÍK OTTO, 3052 W. 22nd St. 
Kepka Frank, 1521 S. Keeler Ave 
KEPKA JOSEF, 1407 S. Keneth Ave. 
KESL JOSEF, 1836 Allport St. 
Keslik John, 4640 S. Honoře St. KLETEČKA FRANK 

5014 So. RobeyST. Klindera Frank, 5531 W. 22nd PI. KLIER A. 

ZLATNÍK 

3609 W. 26th St. KLÍMA KAŠPAR, 5150 So. Robey St. 
KLÍMA ALBERT, 2100 W. 51st St. 
Klimka John, 1244 So. Karlov Ave. Klíma Václav, 2252 So. Troy St. 
Klíma Jiří, 2620 So. Sawyer Ave. 
KLÍMA KAREL, 2716 W. 18th St. KLIMT FRED 

670 W. Randolph St. VÁCLAV M. KODL 

Správce parku Ant. Dvořák. Úřadovna May a 20. ul. Tel. Monroe 5840 
Obydlí: 1801 Throop ul. Tel. Canal 5422. KLIMENT Jan, 2256 S. Albany Ave. 
Kliment James, 1658 Throop St. 
Kliner Frant., 2339 So. Sawyer Ave. 
Kliner Jan, 2724 Turner Ave. 
KLINKA JOS., 1653 So. Keystone Ave 
KLOBOUČNÍK Karel, 2240 W. 50st St. 
Kloboučník Jan, 2425 S. Trumbull Av. 
Kloboučník John, 1715 So. Racine Ave. 
Klofta Frank, 2545 Turner Ave. 
Kloub Josef, 5213 S. Robey St. 
KLOUDA MATĚT, 1342 S. 40th Ave. 
Klvoňa Rudolf, 1313 W. 20th St. 
Koceková Antonie, 1540 So. 40th Ave. 
Kocián Eduard, 2728 So. Turner Ave. 
Kocián Anton, 3111 W. 51st St. 
KOCINA JOSEF, 2044 W. 51st St. 
Kočí James, 1330 So. Karlov Ave. 
Kočí Ludvík, 1320 So. Karlov Ave. KODYDEK Josef, 1435 So. Karlov Av. 
Koffendová Anna, 2003 So. Allport St. 
KOFROŇ FR., 1137 W. 18th St. 
KOHN EMIL, 1936-38 W. 18th Place KOHOUT FRANK 

3622 W. 26th St. Kohout Geo., 1134 W. 17th St. Kohout V. A. Tel. Rockwell 2997. KOHOUT V. A. 

Řezané květiny a květinové ozdoby 

pro každou příležitost. 

3212 ZÁP. 22. ULICE 

Blíže Kedzie Avenue. KOČKA VÁCLAV 

1 006 W. 20th Place Kohout Frank, 1629 W. 18th St. 

KOHOUT VÁC., 2858 So. Turner Av. 

KOHOUT KAR., 2541 S. Trumbull Av. 

Kohoutek Ernest, 1540 W. 18th St. 

KOCH TOSEF, 5024 Throop St. 

KOKEŠ JOHN, 1923 S. Canalport Av. 

Kolár James, 958 W. 19th St. 

KOLÁR Karol., 1425 N. Washtenaw A. 

Kolář Matěj, 2809 So. Homan Ave. 

Kolář Anton, 2649 S. Springfield Av. 

KOLÁŘ JOSEF, 4107 W. 16th St. 
KOČKA Jos., 3059 So. Crawford Av. KOLÁŘ BARBORA, 7518 Elles Ave. 
Kočka Ferdinand, 2120 S. Fairfield Av. Kolář Josef, 7804 Ingelside Ave. 

KOČKA FRANK, 2411 S. St. Louis A., Kolář J an > 2328 So - Turner Ave " 
Phone : Rockwell 336 

Kocmoud Dominik, 2143 S. Fairfield A. 

KOCOUREK Anton, 2844 W. 21st St. Kocourek Hermína, 2411 S. Clifton P'k 
Kocour J. Em., 4112 W. 21st St. 
Kodaňský Anton, 4733 So. Loomis St. 

— 159 — Kolář Vác, 5410 S. Winchester Ave. 
KOLÁŘ FR., 2609 Princeton Ave. 
KOLÁŘ ANNA, 3147 W. 22nd St. 
KOLAŘÍK JOSEF, 3019 S. Kolin Ave. 
Kolařík Václav, 3021 So. Kolin Ave. 
Kolpek Vác, 4746 Lawrence Ave. 
Kolin Hynek, 1844 W. 20th St. TELEFON CANAL 3933. KEROUS R. Mrs. 

— KLOBOUČNICE — 

1429 WEST 18th STREET 

Blíže Blue Island Avenue. Kalous Josef, 2437 Winfield Ave. 
Kolařík Eduard, 2307 So. 26th Ave. 
KOLER Zděn. M., 1313 S. Clarence A. 
Komorous B. O.. 2202 S. Crawford Av. 
Komrska John, 2650 Ridgeway Ave. 
Komorous Jan, 1870 Blue Island Ave. 
Konečný Josef, 2207 W. 50th St. 
KONVALINKA Bened., 2900 W. 25. PÍ. 
Konvalinka Frank, 1901 So. Loomis St. 
Konvalinka Louis, 2742 So. Kolin Ave. 
Kopáček Alois, 1812 S. Ridgeway Ave. 
KOPAL Anton, 2900 So. Quinn St. 
Kopanec Frant., 2103 S. Crawford Av. 
KOPECKÝ JOS., 1856 S. Troy St. 
KOPECKÝ Louis, 2330 So. Albany Av. 
KOPECKÝ B. Rose, 2907 W. 24th Blvd. 
Kopie Frank, 2353 So. Sacramento Av. 
Kopřiva Karel, 1801 Throop St. 
Koptík Karel, 4216 W. 16th St. 
Korá Bob.., 2325 So. Kedzie Ave. 
Kořán Frank, 1435 S. Clinton Ave. 
Kořánek Frank, 1434 W. 18th St. 
KORAL FRANT., 1739 W. 51st St. 
KORANDA Frank, 3556 Cortland Av. 
KORBEL FRANT., 1517 W. 18th PÍ. 
KORBEL Marie, 1528 W. 21st St. 
Koreček J., 1244 W. 18th St. 
Korecký Matěj, 1834 S. Throop St. 
Korecký Anton, 1650 W. 20th St. 
KOŘEN JOS., 2401 So. Trumbull Av. 
KOŘÍNEK VÁC, 5109 So. Robey St. 
Kořínek Josef, 1008 W. 18th St. KOSS A. Wm, obchod pozemkový 

Veřejný notář. 3247 W. 22nd St. 
Kosek Frank, 1656 So. 40th Ct. 
KOSSEL FRANK, 2820 W. 21st St. 
Kostrounek Jan, 1852 So. Loomis St. 
Kostečka T., 1757 So. Washburne Ave. 
Kostohryz Vojtěch, 961 W. 19th St. 
KOSTELECKÝ E., 2101 S. Peoria St. 
KOSTLIVÝ Eugenie, 2641 W. 20th St. 
Kostka A., 1749 So. Washburne Ave. 
Kostka Anežka, SI., 2629 So. 40th Ave. 
Kostlivý Josef Fr., 1730 W. 19th St. 
Kostner J., 2735 S. Central Park Ave. 
Košak Jan, 2736 W. 16th St. 
KOSATKA Jos., 1500 S. Springfield A. KOSATKA JAN 

730 Bunker St. Košťál Frant., 1838 Fisk St. 
KOŠŤÁL Anton, 1606 So. Allport St. 
Košťál Frank, 1923 Loeffler Ave. 
Košťál Jan, 2341 S. Clifton Park Ave. 
KOŠŤÁL VÁC. J., 1030 W. 20th St. 
Kotapis John, 3822 W. 26th St. 
KOTAS ANNA, 4220 W. 31st St. 
KOTEK Václav, 2429 Walton St. 
Kotek Frank, 2014 So Loomis St. KOTEK & CO. 

(NOT INC.) 

MOVING DONE WITH CARE. 

FURNITURE AND PIANO MOVING 

AUTO VAN SERVICE. 

PHONE LAWNDALE 4C02. 
PHONE CANAL, 5315. JOSEPH KOŘÍNEK 

PURE FOOD BAKERY 
PHONE ROCKWELL 286. 

2107 S. California Ave. CHICAGO Kotek Anna, 5005 So. Wood St. 
KOTEŠ R. Ant., 2113 S. Fairfield Av. 
Kothera Josef, 1314 W. 18th Place 
KOTHERA FRANT., 1314 W. 18th St. 
Kotouč Frank, 2529 So. Spaulding Ave. KOROUS V. B., 5037 W. 29th St. 
Košař Kateřina, 1850 Washburne Av. 
Kosina Alois, 4755 So. Loomis St. 
KOSINA Antonín, 2425 S. Augusta St. KOTRBA BROS. 

LAWNDALE'S LEADING CLOTHIERS 
The store of quality clothes and right 
prices. — Men's, boys' and children's 
clothiers, hatters and furnishers. 
Suits made to order. 
S. W. COR. 86th ST. & MILLARD AVE. 
Tel. Lawndale 3(582. Chicago, 111. KOTZUM Wm., 1323 So. Keystone Av. 
KOTRCH CHAS., 2717 W. 16th St. 
Kotyra Filip, 4039 W. 12th St. 
KOUBA Jakub, 1906 N. Kedzie Ave. 
Kouba Karel, 1923 W. 47th St. 
Koubek Frank P., 6626 W. 12th St. 
Koubek P. Frank, 6626 W. 12th St. 
KOUBEK JAN, 1120 Desplaines St. 
KOUBEK KAR., 3001 So. Kildare Ave. 
Koubek Vojtěch, 2602 W. 21 st Place 
Koubenec Josef, 1838 Fisk St. 
KOUKOL JOS., 3717 W. 26th St. 
oukol Louis, 2325 S. Central Park A. Tel. Lawndale 2978. — Založen r. 1892 

Kounovský E. F. 

— VEŘEJNÉ NOTÁŘSTVÍ — 

Pozemky, půjčky, pojištění, ukládání. 

Peníze na první hypotéky. 

2729 TV. 22nd STREET Kouřím Frant, 2615 S .Lawndale Ave. 
Kouřimský Frank, 1509 So. Kolmar A. 
Kousal August, 2110 S. Spaulding Ave. 
Koutecký Peter, 7747 Drexel Ave. 
KOUTECKÝ Vác., 4800 Loomis St. 
Koutný Frant., 1700 S. Loomis St. 
KOUTNÝ FRANK, obchod se zpěvným 

ptactvem, 2547 S. Halsted St. 
KOUTNÝ JAN, 1332 W. 18th Place 
KOVANDA JAN, 2739 W. 18th St. 
Kovanda Marie, 2428 S.. Homan Ave. 
KOVÁŘ JOSEF, 2433 So. Trumbull A. 
KOVÁŘÍK A. J., 2408 Blue Island Av. 
Kovářík Božena, 2355 Homan Ave. 
KOVÁŘÍK Fr., 1459 S. Springfield A. 
Kovářík Matěj, 3000 So. St. Louis A. 
Kovářík Martin, 309 W. 25th Place J. KOVARIK 

MERCHANT TAILOR 
Suits Made to order $16 to $45 
2502 SO. KEDZIE AVE. 
CHICAGO Kozák Michal, 4119 W. 20th St. 
Kozák Václav, 1914 Allport St. 
KOZEL ANTONÍN, 1322 So. 40th Ave. 
KOZEL HARRY, 3239 W. 26th St. 
Kozel Josef, 1545 So. Kedvale Ave. 
Kozel James, 1300 So. Keeler Ave. 
KOZLÍK ANT., 5402 W. 24th Place 
Kozojed Václav, 2810 So. Harding Av. Kozák Jan, 1306 So. Avers Ave. 
Koza Tobin, 1324 W. 50th St. 
Koza Joseph, 2553 Turner Ave. 
KOZA VÁCLAV, 3015 So. Homan Av. 
KOZÁK JAMES, 2654 W. 22nd St. Kozelka Frank J. 

1 640 S. Komenský Av. Kozla Frank, 5134 Jeim St. 
KOZLER JOS., 6548 So. Bishop St. 
Kozojed Frant., 1649 W. 20th St. 
Kožíšek Josef, 1526 W. 20th St. 
Kneiz Anna, 5025 Throop St. 
Knetl Josef, 2959 So. Normal Ave. 
Knížatka Victor, 1854 So. Allport St. 
KNÍŽEK FRED, 1907 Washburne Av. 
KNOP Jindřich, 2737 S. Trumbull A. 
KNOT JAN, 1238 S. Harding Ave. 
Knota Anna, 1452 So. Harding Ave. 
KNOUREK Fr., 1839 S. California. A. 
Knoz Vác., 5339 S. Honoře St. 
Krabec Josef, 3445 W. 23rd St. 
Kraizinger Marie, 5048 So. Lincoln St. 
KRAJÍC Frant., 1646 So. Throop St. 
KRAJÍC J. Frank, 2358 Marshall Blvd. 
Krajsa M., 1622 So. Lawndale Ave. 
KRÁKORA FR., 4733 So. Wood St. 
KRÁKORA Josef, obchod železem, 

2547 W. 47th St. Tel. Drover 2927 
Král Anna, 2724 So. Turner Ave. 
Král Anton, 1317 W. 19th St. 
Králová Ant., 2646 So. Homan Ave. 
KRÁL Eduard, 1916 Loomis St. 
Král Frank, 1851 So. California Ave. KRÁL FRANK 

1532 So. Karlov Ave. Král Frant. 1730 W. 19th St. 
Král Ig., 1234 So. Kenilworth Ave. 
Král Josef, 1321 W 18th St. 
Král Kat. Marie, 2636 So. Kedvale A. 
KRÁL Marie, 1938 So. Racine Ave. 
Král Tomáš, 1329 W. 14th Place. 
KRÁL VÁC, 2938 So. Union Ave. 
KRÁL Václav, 1325 So. 40th Ave. 
KRÁLOVEC J. O., 1918 S. Springfield 
Krami Václav, 2758 So. Turner Ave. 
Krásná Antonie, 1161 W. 18th St. 
Kratochvíl Alois, 3215 W. 26th St. 
Kratochvíl Jan, 1340 S. Clarence Ave. 
Kratochvíl Josef, 2448 S. Central P'k A. 
KRATOCHVÍL J., 1840 So. Ashland A. 
Kratochvíl K., 2320 N. Upton Ave. 
Kratochvíl Otto, 1919 Blue Island Ave. Krejcha Anna, 1234 S. Home A., Oak Pk TELEFON LAWNDAXE ■■ (16. 

Václav Kratochvíl 

— n.ASTÝKSKÝ KONTRAKTOR — 

ROZPOČTY NA POŽÁDÁNÍ. 2541 Miliard Avenue CHICAGO Krátký Jan L., 1911 S. Racine Ave. 
Kratoška Rudolf, 2828 S. Harding A. TELEFON ROCKWELL 573. 

KRAUS JOSEF J. 

— HOSTINEC — 

Olympia na řepu. — Nejlepší vína, likéry 

a doutníky. — Zdarma studené a teplé 

zákusky po celý den. 

2700 SO. TROY STREET Krbec Josef, 1615 So. Racine Ave. 
KRČMAŘ NIK, 1112 W. 18th St. 
Krch Fr., 5145 So. Winchester Ave. 
KREJČÍ JOS., 2103 W. 18th St. 
KREJČÍ Jos. R., 2739 S. Trumbull A. 
Krejčí Kateřina, 2340 So. Troy St. 
Krejčí Václav, 2749 S. Turner Ave. 
Krejčík J., 5439 W. 22nd St. 
KREJČÍŘ JAN, první třídy pekařství, 

2708 So. 64th Ave. 
Kreicir Vac, 4205 W. 26th St. 
KREISINGER FRANK, 

2337 So. Albany Ave. 
KREJDL VÁC, 2825 Avers Ave. F. A. KREML 

ČESKÝ HOSTINEC 

1500 W. 19th STREET 

Pravé Plzeňské a Magnet na čepu. KŘEPELKA Kar., 2311 So. Troy St. 
Křesl Karel, 1911 So. Avers Ave. 
KRIEGERBECK J., 5632 W. 22nd St. Telefon Harrison 6149. Auto 52-314. JAN KRIHA 

— ZAKÁZKOVÝ KREJČÍ — 
210 VV. VAN BUREN STREET 

(5. poschodí.) 
Otevřeno do 6 hodin každý den. 
V neděli zavřeno. Křikava Barbora, 915 E. 79th St. 
Křikava Chas., 1932 W. May St. 
KŘIKAVA R. F., 7747 Cottage Grove 
Kripner Jiří, 1544 So. Keeler Ave. 
Kripner Václav, 2731 S. Hamlin Ave. 
Krisan Alžběta, 929 W. 20th St. 
KRIŠTUFEK Jos., 5401 S." Lincoln St. 
Krištufek Matěj, 1533 W. 19th St. 
KRISTYAN Marie, 1333 S. Miliard Av. 
KŘIVÁNEK F. J., 1713 W. 18th St. 
Křivánek Josef, 2832 W. 22nd St. 
KŘIVÁK Frant, 4639 S. Hermitage A. 
KŘÍŽ Jan, 906, N. Western Ave. 
Kříž Josef, 5430 VV. 24th St. 
Kříž K., 2747 S. Clifton Park Ave. 
Křiž Karel, 2735 So. Spaulding Ave. 
KŘÍŽ Václav, 5029 So. Hermitage Ave. 
KŘIŽAN Peter, 1511 S. Kildare Ave. 
Křížala Frank, 2019 S. Throop St. 
Kříženecký Alois, 925 Campbell Ave. 
KŘIŽENECKÝ A. L., 90S N. Campbell 
KŘÍŽEK Marie, 4726 S. Eda St. 
Krob Josef, 1318 W. 20th St. 
Kroc Fr., 6529 W. 27 PL, Berwyn 
Kroulík Anton, 2642 So. Kedzie Ave. 
KROUPA AI., 4816 So. Honoře St. 
Kroupa Albert, 7006 VV. 12th St. 
Kroupa Jan, 1011 VV. 19th St. KROUPA VÁC, 5216 W. 25th St. 
KRUBL JOSEPH, 1706 Kimball Ave. 
KRTJMPHANZL J., S.2112 Washtenaw 
Krwsky R. J., 2624 S. Central Park Ave. 
Krutina Václav, 2025 So. Laflin St. 
Kryl Alex, 3027 W. 19th St. 
Ksandr Anton, 2645 So. Cortez St. 
KSANDR Fr., 2712 Potomac Ave. 
KUB JAN, 5344 So. Robey St. 
Kuhal Matěj, 2735 So. Hamlin Ave. 
Kubal Jan, 7808 Greenwood Ave. 
KUBALA F S. Dr., 3959 W. 16th St. 
KUBÁT Frant, 2759 So. Lawndale Av. 
Kubát Jan, 307 W 25th Place 
KUBÁT VÁC, 1131 So. Keller Ave. 
KUBÁT JOS., 1912 Fisk St. 
Kubec Marie, 5233 W. 25th St. 
KUBELKA Anna, 2722 S. Homan Av. 
KUBEŠ Dom., 5029 W. 29th Place 
KUBÍČEK Jan, 1708 So. Halsted St. 
Kubíčka J. V., 1114 W 17th St. 
KUBÍK Marie, 2506 S. Harding Ave. 
Kubík Kateřina, 2240 So. Hamlin Ave. 
KUBÍK Marie, 1739 Ballou St. 
Kubík Anton, 1209 So. Karlov Ave. TELEFON CANAL 514. JOSEPH KUBIK OLYMPIA BUFFET 1901-3 SO. LOOMIS ST. KUBIN Otto, 1504 Oak Av., Evanston. 
Kubín Anton, 1517 So. Kildare Ave. 
Kubiska Frant., 917 W. 20th St. 
Kubů Josef, 1505 So. Kildare 'Ave. 
KUČERA Jos., 4314 W. 14th St. 
Kučera Karel, 1519 So. Keeler Ave. 
KUČERA Rozalie, 4314 W. 14th St. 
Kučera Terezie, 2106 Fairfield Ave. 
KUDA Kateřina, 2616 W. 21st Place 
Kudlatá Josef, 1533 So. 40th Ave. 
KUDRNA Ant., 1002 W. 20th St. 
KUDRNA Vác., 3324 W. 23rd St. 
KUDRNÁČEK Anež., 5126 Winchester 
Kudrnáček Josef, 5448 S. Winchester A. 
Kuchař Karel, 2658 So. Trumbull Ave. KUCHAŘ MARIE, Kedvale Ave. 
Kuklik Anton, 2540 So. Sawyer Ave. 
KULHÁ Karel, kontraktor a stavitel, 

Friendship, Wisconsin. 
Kulhánek Frant., 5435 W. 25. P., Cicero 
Kulhánek Jan, 2831 So. Harding Ave. 
Kulka Arnošt, 1435 W. 20th St. 
Kunci Bohumil, 1509 So. Kenilworth A. TELEFON BERWYN 736. 

FRANK KUNCL 

Spolehlivý kontraktor a stavitel 

Provádí stavby všeho druhu spolehlivě 

a přesně dle plánů, jakož i opravy 

vykonává vždy za nejlevnější ceny. 

2736 SO. 64th AVE., BERWYN, ILL. KUNCL Karel, 1645 So. 40th Court KUNEŠ EDUARD 
1347-49 S. Tripp Ave. Kuneš John, 4839 So. Hoyne Ave. 
Kunešová Dorota, 1937 So. Racine Ave. 
KNUEPHER Rud., 1532 W. 20th St. 
Kuníková Emma, 1234 So. Avers Ave. 
Kunrád František, 5200 W. Robey St. TELEFON: MORTON PARK S5. 

IGNÁC KUNT 

— PRVNÍ TŘÍDY HOSTINEC — 

Berg Bros. Brew, na čepu. — Čerstvé 
zákusky vždy k dostání. 

2229 SO. 56th AVE. Kunt Ignác, 2275 So. Homan Ave. 
KUPEC Frank, 6811 Congress St. 
KUPNER VÁC., 701 New York Ave. 
KUPKA P. RUD., řeznictví a uzenář., 

2700 So. 64th Ave. 
Kupka Jan, 1533 So. Crawford Ave. 
Kuřka Josef, 2102 So. Washtenaw Av. 
KUŘINA Jos., 4821 So. Honoře Ave. 
Kuřátko Frant. Sr., 1545 So. 40th Ave. 
Kus Vác, 2248 W. 50th St. 
KUSÍN RUD., 2104 So. 57th Ave. . — 163 — KUSKA FRANK 

1722 W. 18th Place KUST Dora., 2545 S. Spaulding Ave. 
Kutal Alois, 2433 So. Springfield Ave. 
KUTTENBERG John, 2653 W. 21st St. 
Kutilek Miloslav, 1314 W. 19.th St. 
KVARDA Petr, 2413 S. Springfield A. 
KVĚTOŇ Fr., 2618 So. Millard Ave. KVĚTOŇ JOSEF 
2836 So. Millard Ave. Květou Rudolf, 2324 So. Troy St. 
Kvidera Josef, 1748 W. 19th St. 
KYNKER Václav, 1044 W. 18th St. 
Kytlica Jan, 2018 So. Loomis St. 
Kytlica Jan, 1340 So. 40th Ave KYZIVAT FRANK 

BARVÍŘ A FAPÍROVAČ 
JfilG SO. CENTRAL PARK AVE. 

Zadaným pracím se věnuje 
největší pozornost. LACINA FR., 2610 So. Lawndale Ave. 
Lacina Josef, Burlington St. 
LACMAN ANTON, 3422 W. 26th St. 
LAADT ANTON, 1836 S. Miliard Ave. 
LAADT JER., 3854 W. Van Buren St. 
LADMAN K., 1504 S. Crawford Ave. 
LAHVIC ALBÍN, 4935 N. Crawford Av. 
Lamberský Bedřich, 3915 W. 26th St. 
Lamberský Josef, 3901 W. 26th St. 
Lang Frant., 4129 W. 21st St. 
Langer Frank, 2035 Jeim St. 
Lašťovka V., 2651 S. Springfield Ave. 
LAŠTOVIČKA FR., 6636 W. 12th St. 
LAŠTOVIČKA FR., 6636 W. 12th St. LAT JOSEF, 3049 W. 26th St. 
LAVIČKA VÁCLAV, 6308 W. 12th St. 
LAVIČKA VOJT., 2044 W. 18th Place. 
Lavička Anton, 1346 W. 26th St. 
Lebeda Frant., 3010 So. Avers Ave. 
Lebruška Kateřina, 6441 W. 16th St. 
Leder Josef, 2127 So. California Ave. 
LEGÁT JAN, 1459 S. Crawford Ave. 
LEGNER JOS., 3040 So. Millard Ave. 
LEGRÓ OTTO, 5233 So. Honoře Ave. 
LEHÁ BARBORA, 5027 So. Throop St. 
LEHEČKA MAT., 2507 N. Cornelia St. 
Lehman Jan, 1540 So. Keeneth Ave. 
Lehpamer Štěp., 2306 S. Clifton Pk. Av. 
Leiner Frant., 2848 So. Spaulding Ave. 
LEITNER JOSEF, 2340 So. Troy St. 
Lejček Anton, 5005 So. Wood St. 
Lemer Boh., 10700 Greenbay Ave. 
LENC FRANK, 1638 So. Karlov Ave. 
Leník Paul, 1744 W. 18th St. 
LENORA J. ALBERT, 

4758 Honoře St. 
Lepič Frant., 3019 W. 20th St. 
Lepovský O. Moric, 920 Ashland Blvd. 
Leška Alois, 5158 So. Robey St. 
Levandovski Fr., 5029 S. Hermitage Av. TELEFON LAWNDALE 8424. KAREL LEV 

Velkoobchod doutníky, tabákem a 
drobnostmi. — Bingo doutníky na skladě. 

2613 SO. SPRINGFIELD AVE. LEXA G. William Dr., zubní lékař, 

1803 W. 47th St. Tel. Yards 1365 
Lhotka Anna, 1932 So. May St. 
Lhotka Jan, 1822 So. Laflin St. 
Lhoták Ferdinand, 1938 W. 47th St. 
LHOTAK JOSEPH, 

1905 W. 47th Street. 
Lhotský Frant., 2552 So. Millard Ave. 
LÍBAL ANTON, 1824 S. Wastenaw Av. 
Líbal James, 5026 So. Lincoln St. 
Libovský Vojtěch, 1912 Loeffler Ave. 
Lidinský Jan, 2634 So. Harding Ave. 
LIDINSKÝ FR., 1352 So. Keeler Ave. 
Lídrová Frant., 1835 So. Halsted St. 
LIENDAUER A., 1716 S. Jefferson St. Ligler Václav, 2743 So. Hamlin Ave. 
Lichamer Jan, 2230 So. Kedzie Ave. ČESKÉ KNIHY, pohlednice, školní, 

psací a spolkové potřeby v největším 

výběru n 

LINKA B. & CO. 3316 W. 2fith STREET, CHICAGO, ILL. Lindner Fr.. 2300 S. Center Pk. Ave. 
Linduška Peter, 2841 So. Homan Ave. 
LINHART FR., 1114 W. 19th St. 
LINHART F. T., 2412 S. Hamlin Ave. 
LINK FRED., 5414 W. 26th St. 
LIPMAN FR., 1320 W. 20th St. 
Liška Josef, 1901 So. Hamlin Ave. 
Liška Jaroslav, 2323 S. Clifton Pk. Ave. 
Liška Jiří, 1522 W. 19th St. 
LIŠKA FR., 2829 So. Lawndale Ave. 
LIŠKA JOHN, 2252 S. Central P'k. A. 
LIŠKA MARIE, 1315 W. 18th Place 
Liška Josef, 4011 W. lfjth St. 
Liška Ludvík, 4351 W. 25th Place 
Liška Tosef, 2015 So. Laflin St. LIŠKA J, J. 
1800 So. Racine Ave. Liška Antonín 

1402 SO. CRAWFORD AVE. 

První třídy pekařství a cukrářství. 

Na zakázku upravuji svatební a všeho 
druhu nejjemnější pečivo. Lišner Vác, 7754 Drexel Ave. 
LITT JOHN, 1653 W. 18th St. 
Lohota Frank, 2606 W. 20th St. 
Loitl Jakob, 1858 N. Western Ave. 
Lojda Tomáš, 2336 So. Troy St. 
Lokaj Fred.. 3121 W. 26th St. 
Lokay E., 5526 W. 25th St. 
LOKAY Henry, 3641 W. 12th St. LORR F. C, 2901 W. 25th St. 
Lorenz A. Ig., 1356 S. Fairfield Ave. 
Lorenz Anna, 1356 S. Fairfield Ave. 
Lorenz Boh., 4726 So. Honoře St. 
Lorenc Václav, 1505 So. Kildare Ave. 
LOUDÍN Jan, 900 N. Western Ave. 
LOULA J. Stan., 2110 S. Crawford Ave. 
Loula Josef, 2749 So. Turner Ave. 
Loula August, 2701 W. 47th St. 
Louk Eduard, 4657 N. Harding Ave. 
LUCEK Jos. Chas., 1609 S. Allport St. 
Ludvíkova Boh., 1801 Blue Island Av. 
Lukáš Michal, 1427 W. 20th St. 
Lukáš John, 1418 So. Kedvale Ave. 
Lukášek Josef, 4947 So. Winchester A. 
LUKEŠ Mar. A., 2843 S. Central P'k A. 
Lukeš Eman, 1533 W. 17th St. 
LUKEŠ Fr., 2407 S. Clifton P'k Ave. 
Lukeš Laura, 1305 S. Home A., Oak P'k 
Lukeš Josef, 2511 So. Sawyer Ave. 
Lukič G. H, 2025 So. Allport St. 
LUPÍNEK Fr., 2429 S. Springfield A. LUPTÁK ONDŘEJ 
2727 S. Trumbull Ave. Lurie Henry, 1455 So. 40th Ave. 
Lusk Kateřina, 1844 W. 12th St. 
Lusk Frank, 1738 W. 21st St. 
Lusk Josef, 4225 W. 21st Place 
Lutha Anton F., 2743 S. Sawyer Ave. LUSK VÁCLAV 
2741 W. 15th Street MACAL Adolf, 1356 S. Karlov Ave. 
MACÁK Václav, 5114 S. Rockwell Ave. 
Macek Antonie, 1161 W. 18th St. 
Macek G.. 2747 So. Clifton Park Ave. 
Madle Frant, 1353 S. Karlov Ave. 
MACH JOSEF, 1709 W. 18th PL MACH J. Jos : , 1157 W. 18th St. 
MACH Adolf Dr., 2601 S. Lawndale A. 
Mach Šimon, 2516 So. Troy St. 
Mach Jos., 2720 So. Avers Ave. 
Mach Kateřina, 1819 So. Loomis St. 
MACHALA Marie, 1427 W. 20th St. 
Máchat F. E., B. 26, Spring Lake, Mich. 
Madl Joseph, 2610 So. Trumbull Ave. 
Makovický M., 1306 S. Cuyler Ave. 
Makovický M., 1306 So. Cuyler Ave. 
Makovský Josefa, 1346 S. Clinton Ave. 
Malačina Marie, 765 Milwaukee Ave. 
MALÁT Jakub, 1827 Fisk St. 
MALČÍK FRANK, 1524 W. 18th St. 
Maleček Josef, 1447 So. Kedvale Ave. 
Malecha Anna, 1358 So. Kedvale Ave. 
Malecha Frant., 1358 So. Kedvale Ave. 
MALEK Joseph, 2731 S. St. Louis Av. 
MALÍK Karel, 1419 9 W. 18th St. 
MALINA KAREL, 2723 So. Avers Av. 
Malina Rud.. 1428 So. 40th Ave. 
Malina Josef, 3048 So. Harding Ave. 
Malinovský Rud., 1110 W. 18th St. 
Malý J. K, 1955 So. Kedzie Ave. 
Malý Antonín, 1333 W 18th Place. 
Malý Char., 2427 So. Harding Ave. 
Maivald Jan, 2429 S. St. Louis Ave. 
MAMEK GEO., 1724 So. Racine Ave. 
MARIK ALBERT, 1503 Montecello A. 
Mládek F.. 2700 S. Central Park Ave. 
MARCIPÁN J., 1852 N. Milwaukee A. 
Marek Marie, 1112 Desplaines St. 
MAREK MIROSLAV, 2423 W. 47th St. 
MAREK Anna, 1847 So. Loomis St. 
MAREK Matěj, 3130 S. Lawndale Av. 
Marek Frant. 2707 Hamlin Ave. 
Marek Václav, 4801 So. Ada St. 
Mareš Kašpar, 5024 S. Winchester Av. 
MAREŠ C. J., 2455 So. Crawford Ave. 
MAREŠ Václav, 5407 W. 24th Place 
MAREŠ Václav, 2518 So. Whipple St. Mareš Josef, 1904 So. Loomis St. 
MAREŠ JOSEF, 1500 W. 22nd St. 
MARKVART Jos., 4728 So. Wood St. 
Markvart Petr, 2522 So. 56th Ave. 
MARKVART Anton, 608 18th St. 
Martan Joseph, 2408 S. Sawyer Ave. 
Martin Václav, 4044 W. 21st St. 
Martina Ladislav, 1341 So. Wesley Av. 
Martinec Anton, 1619 W. 19th St. 
Martínek Anna, 2422 So. Harding Ave. 
Martínek & Son A., 2754 S. Central P'k MAREŠ JAN 

KREJČÍ 
2740 W. 15th Place MARTINEK JAN 
So. Turner Ave. MARTÍNEK Josef, 3504 W .26th St. 
Martínek Josef, 625 De Koven St. 
Martínek Karel, 5351 So. Robey St. 
Martiny Cyril, 1328 W. 18th St. 
MARŠÁLEK Šim., 1904 S. Throop St. 
MARŠÍK Frank, 2310 S. Homan Ave. 
Marvan Anton, 1635 So. 41st Ct. 
MAŘÍK JAN, 

1836 W. 20th St. 
Masternson Patric, 1906 Allport St. 
Maschák Vác, 4858 S. Robey St. 
Masar Marie, 5241 S. Honoře Ave. 
MASOPUST Václav, 2430 S. Cortez St. 
Mastný Božena, 1016 W 20th St. 
MASTNÝ Frank, 6441 So. Ashland Av. 
Maštna Anna, 1654 S. Karlov Ave. 
Mašek Josef, 5509 W. 23. PL, Cicero 
Mašek Vojtěch, 1433 S. Harding Ave. 
Mašek Jan, 1456 S. 40th Ave. 
Mašek Jakub, 1514 W. 18th Place 
MAŠEK Josef, 5413 W. 25th St. 
Mašek John, 1406 So. Karlov Ave. 
MAŠEK Josef, 2435 So. Millard Ave. 
Matas Marie, 1658 Blue Island Ave. 
Matas Barbora, 1020 W. 19th St. 
Matěj Kateřina, 2634 So. Harding Ave: 
MATĚJKA Václav, 935 W. 18th St. 
Matěj ovský Boh., 5204 So. Robey St. FR. MATHAUSER 

ŘEZNICTVÍ 

Odřezky masa na vuřty pro řezníky 

každé úterý a pátek od 7 do 12 h. v pol. 
4809 THROOr STREET 

CHICAGO Matiašck Frank, 2405 So. Winfield A. 
MATOUŠEK Josef, 4305 W. 21st Place 
MATOUŠEK John, 2619 W. 16th St. 
MATOUŠEK VÁC, 2025 Allport St. 
MATOUŠEK Vác, 2257 W. 47th St. 
MATOUŠEK M., 1900 S. Miliard Ave. 
Matoušek Frank, 1507 N. Emma St. 
Matura Josef, 1920 S. Shelby Ave. 
Matuška Matěj," 1834 Fisk Str. MATYAŠEK FR. 

DRY GOODS 
1923—25 W. 47th STREET 

CHICAGO MAYER J. S., pokladník okres, klerka, 
1165 W. 18th St. Tel. Canal 1779 
"Mayer Sestry, 3248 W. 26th St. 
Mayer Louis J., 1515 W. 18th Place 
Mayer Paul, 6433 S. Ashland Ave. 
MAZÁČ Louis, 1936 So. Halsted St. Telefon Rockwell 960 

MAZANEC BRATŘÍ 

VELKOOBCHD ŘEZNICKÉHO A 

UZENÁŘSKÉHO ZBOŽÍ 

3144 W. 22nd STREET. MAZANEC VÁC, 1348 W. 20th St. 
Mazanec Jan, 2743 S. Spaulding Ave. 
Mayer John, 1051 N. Paulina St. 
Mecl Alois, 2213 W. 50st St. 
MEDEK Václav, 3721 W. 2nd St. 
MEDVĚDOVA Roz., 1912 Loeffler A. 
Mees Václav, 1509 S. Clinton Ave. 
Meek Anna, 1248 W. 18th St. 
Melka Jan, 2123 S. Miliard Ave. 
Melka James, 2123 S. Miliard Ave. 
Meloun Alois, 2742 So. Homan Ave. 
MELOUN Johan, 4731 So. Ada St. MELICH James E., 5939 W. 12th St. 
MELICH C. J., 5939 W. 12. St.. Oak Pk 
MELICHAR Ant., 1650 S. Keystone A. 
MELICHAR Josef, 1622 So. Throop St. 
MELICHAR Antonie, 1650 S. 40th Ct. 
Mejda Václav, 2719 So. Homan Ave. 
Mencl Jan, 1913 So. Lawndale Ave. 
MERTA Karel, 5131 W. Dakin St. 
MERTLÍK Jar., 2026 N. Paulina St. 
Mertlík Frank, 2026 N. Paulina St. 
Mertlík J. P. 1156 W. 18th St. 
Metelec Barbora, 2356 So. Troy St. 
Metlička, Syl., 2547 S. Springfield Av. 
MEYERS Fr., 3542 S. 53. Av., Cicero 
Mezera Frank, 4757 So. Honoře St. 
Mezera Marie 4727 S. Hoyne Ave. 
MIHULKA Frank, 2951 W. 25th St. 
Michálek Alois, 2441 So. Turner Ave. 
Michálek Anna, 2539 N. Haddon Ave. 
Michálek Helena, 1412 S. Kedvale Ave. 
Michálek Josef, 5928 W. 22nd St. TELEFON ROCKWELL, 1058. FR. MICHÁLEK 

První třídy Primátor Buffet čepu. 
2101 SO. FAIRFIELD AVE., CHICAGO. Garden City a Primátor na 
Vína, likéry a doutníky. Michálek Jan, 1935 So. May St. 
Michálek Josef, 1637 So. 41st Ct. 
Michálek Josef, 7532 Ingelside Ave. 
MICHÁLEK Karel, 2550 So. Troy St. 
Michl Tan, 1213 W. 18th St. František Mikoláše k 

Zástupce velkoobchodníků a importérů 

S VÍNEM, LIKÉRY A PIVEM 
6541 ZÁP. 27. ULICE, BERWYN, ILL. 

Jos. A. Cheníček a spol., velkoobchodnici 

a importéři s vínem a likéry. 

Ruehl Bros. Brewery Co. dobrá piva Mika Antonín, 2726 So. Turner Ave. 
MIKA JAKUB, 602 De Koven Telefon West 1262 
Kuželník a lóžová místnost 

James Mika 

PRVNÍ TŘÍDY HOSTINEC 
1910 W. 12th ST. BLVD. 

Magnet na čepu ' CHICAGO Mika Tomáš, 1820 W. 18th St. 
Miko Emil, 1329 W. 19th St. 
MIKOLÁŠ Jos., 2244 So Turner Ave. 
Miksa Frank, 1335 So. Kenilworth Av. 
Miksamek Jan, 1537 S. Kostner Ave. 
Mikšovský Václav, 2113 So. 57 Str. 
Mikšovský Josef, 2111 So. 57th Ct. 
Mikula Josef, 2856 So. Turner Ave. 
Mikulecký Jan, 1511 So. Kolmar Ave. 
Mikuta Albert, 3952 W. 22nd St. 
Milosovicz Fr., 5128 S. Winchester Av. 
Miller Jan, A., 2118 S. Crawford Ave. 
Milerová Anna, 3845 W. 26th St. 
Misař Frank, 4220 W. 16th St. 
MISLÍK Frank, 1417 W. 19th Str. 
MIŠIČKA Jos., 1109 W. 19th Place 
Mišička Antonín, 3341 W. 22nd St. 
Mitrič Stef., 4948 S. Winchester Ave. 
MLS KAREL, 4716 So. Throop St. 
Mlčouch Štěpán, 2705 S. Sawyer Ave. 
MLNAŘÍK Jos., 2942 S. Emerald Ave. 
MLNAŘÍK Fr., 2936 S. Union Ave. 
MLNÁŘÍK James, 1114 W. 18th St. 
Mokrý Josef, 3002 S. Albany Ave. 
MOLCAR Pavel, 2536 S. Springfield A. 
Morava James, 1822 So. May St. 
Moravec Kat., 5148 S. Winchester Ave. 
MORAVEC Vlád., 1658 Allport St. Telephone Yards 6356 JULIUS MORAVEC 

PRVNÍ TŘÍDY HOSTINEC 
2001 W. 47th STREET 

Roh Robey ulice CHICAGO Moravec Františka, 4145 W. 21st Place 
MORAVEC Josef, 1924 So. May St. 
Moravec Jan, 1449 So. 40th Ave. 
Moravec Anton, 2014 W. 19th St. 
MORAVEC Alois, 1422 W. 20th St. 
Moravec Marie, 1332 W. 20th St. 
Moravec Frant., 2020 W. 18th Place 
MORAVEC Josef, 1322 W. 20th St. 
Moris Jindřich, 2807 So. Homan Ave. 
Moss Karel, 7824 So. Drexel Ave. 
Motl Jan, 1313 W. 19th St. Mottl Marie, 2232 So. Hamlin Ave. 
Motys Martin, 4835 So. Hoyne Ave. 
Motyčka Frank, 2819 So. Homan Ave. 
Motyčka John, 4107 So. Ashland Ave. 
Motyčka Marie, 1831 Throop St. Vladimir F. Moudry 

LAWYER 

4149 WEST 21st STREET 

Tel. Lawndale 9817 CHICAGO MOUDRÝ Voj., 1447 So. Harding Ave. 
MOUDRÝ Jan, 1414 W. 20th St. 
MOULÍK Rud., 2226 S. Troy St. 
Moulik Anna, 2439 S. Harding Ave. 
MOULIS Jos., 2500 So. Springfield Av., 

Tel. Lawndale 8757 
MOUREČEK Anna, 2323 Spaulding A. 
MOUREČEK K., 2323 S. Spaulding Av. 
Moutvic Vine, 2726 So. Harding Ave. 
Mráz Anton, 2007 Allport St. 
Mrázková Rozalie, 1328 S. Killar Ave. 
Mrázek Frank, 4214 W. 16th St. 
MRÁZEK Rud. G., 6618 W. 12th St. TELEFON ROCKWELL 510. 

JAN MRÁZEK 

vlastní první třídy 
HOSTINEC 

JEMNÁ VÍNA, LIKÉRY A DOUTNÍKY. 
IMPORTOVANÉ PLZEŇSKÉ NA ČEPU. 
2458 KEDZIE AVE., ROH 25. ULICE. MRÁZEK R. G., 6618 W. 12. St. Oak Pk 
Mrázek Anna, 1520 S Hamlin Ave. 
Mrázek Josef, 1915 S. Loomis St. ANTON MRÁZEK 

THE DOG POND BUFFET 

Fine Imported and Domestic Wines, 
Liquors & Cigars. 

2701 S. WHIPPLE ST., CHICAGO, ILL. 
Phone Rockwell 1115 MRKVIČKA Vác, 1608 S. Allport St. 
Mrkvička Anna, 1515 W. 17th St. 168 — TELEFON CANAL 3C8. MRIZEK BAKING 
COMPANY 

Nejlepší samožitný ehléb v Chicagu. 
Í321-2323-2325-2327 S. ROBEY STREET. MOMŠOVIČ Vác, 2511 Homan Ave. 
MUDRA Jos., 3001 So. Avers Ave. 
MUDRA Václav, 2256 W. 50th St. 
Mudra Václav, 1545 So. Karlov Ave. 
MUDRA W., 3121 W. 22nd St. 
MUDRA Frant, 1506 So. Kedvale Ave. 
MUCHNA O., 2716 So. Central P'k A. 
MUELLER Rud., 1526 S. Elmwood A. 
MULAČ Vác, 4954 So. Loomis St. 
MULAČ JOSEF, 1645 S. Karlov Ave. 
Mulač Jan. 2446 So. Homan Ave. 
MUELLER Václav, 934 W. 19th St. 
Musil J.. 1745 W. 18th St. 
Musil Jan. 1404 So. 40th Ave. 
Musil Hubert, 1258 So. Karlov Ave. 
Musil A. A., 2325 So. Sawyer A ve - 
MUSIL Josef, 2041 W. 51st St. 
Muška Jan, 2404 So. Homan Ave. 
Muzika Bohuš, 2321 So. Kedzie Ave. 
F. V. Nádherný, 1813 S. Clifton P'k Av. 
Nahodil Jan, 2628 So .Kedzie Ave. 
Naidr J.. 2933 W. Wallace St. 
Nájemník Marie, 2431 S. Ridgeway Av. 
Nájemník Otto, 1002 W. 18th St. 
Najfus Alois, 1624 Throop Street 
Nantus Stanislav, 1341 So. Scoville Av. 
Nár. Soc. Vzděl. Beseda, 1423 W. 19. St. Nebřenský Anna 

1 944 So. Racine Ave. NEDBAL J. Frank, 2001 S. Allport St. 
Nedvěd Karel. 2535 So. Trumbull Ave. 
Negrich P.. 1845 Yeaton St. 
Nechanický Rud., 3057 So. Millard Ave. 
NECHTMAN J., 1425 S. Kostner Ave. 
NEKOLA Frank, 1339 W. 19th St. Nekvinda Emil, 1516 So. Kedvale Ave. 
Němec J. J., 1440 So. Central Park Av. 
Němec J. Marie, 561 W. 16th St. 
Němeček Frank, 1638 W. 21st St. F. D. NĚMEČEK 

UMĚLECKÝ FOTOGRAF 
Atelier: 

1439 ZÁP. 18. ULICE 

Tel. Canal 2534 NEPIL V. Jos., 2234 S. Clifton Park A. 
Nerad J. Václav, 3212 W. 22nd St. 
Nesládek Jan, 1324 W. 19th St. 
Nesnídal Vác. 1339-41 W. 18th Place 
Nesvačil E., 1528 S. East Ave. 
Neubauer Ant., 1807 S. Throop St. 
Neuberg Fr., 2102 W. 18th Place Dr. Karel Neumann 

Hodiny: Od S do 11 dopol., od 1 do 4 
odp., a od 6 do 8 več. V neděli od 9 
do 12 v poledne. 
1328 záp. 18. ulice, blíže BJue Island A. Tel. Canal 4680. Chicago, 111. Neužil Frank, 1513 So. Grove Ave. 
Nevařil Karolína, 2708 S. Turner Ave. 
NEVEČEŘEL FR., 1423 W. 16th St. 
NEVŘELA GUST., 2226 So. Troy St. 
Niebauer Václav, 1901 So. Throop St. 
Nitche Williams, 1167 W. 18th St. 
NOHÁČ J., 6844 12th St., Oak Pk., 111. 
Norek Jan, 2323 So. Troy St. 
Nosák Geo., 1461 W. Cornel St. 
Nosek J. Jos., 2322 S. Clifton Pk. Ave. 
Nosek Frant., 1824 So. Throop St 
Nosek Frank, 1020 So. Lincoln St. 
NOSEK LUKÁŠ, 2003 So. Allpoit St. 
NOUZA MARIE, 2718 Hadden Ave. 
Nouza Terezie, 1418 W. 18th St. 
NOVÁK AL., 1507 So. Tripp St. 
Novák Ed., 2753 So. Lawndale Ave. 
NOVÁK FRANT., 2016 Allport St. 
Novák Frank, 2351 So. Clifton Pk. Ave. 
Novák Frank, 2014 So. California Ave. 
Novák Frant., 4032 W. 22nd St. 
Novák Frant., 1645 Blue Island Ave. Novák J. L., 1827 So. Millard Ave. 
NOVÁK JOHN, 1637 Jefferson St. 
Novák Jan, 2707 So. Sawyer Ave. 
Novák Jan, 2037 W. 18th St. 
Novák Josef, 2844 So. Spaulding Ave. 
NOVÁK JOS. V., 1132 W. 18th St. 
Novák Josef, 1537 W. 18th St. 
NOVÁK JOSEF, 3335 W. 23rd St. 
Novák Josef, 2014 So. Loomis St. 
Novák Josef, 5164 So. Robey St. 
Novák Marie, 1816 So. Laflin St. 
NOVÁK MICH., 4820 So. Honoře St. 
Novák Mrs., 4836 So. Racine Ave. 
Novák Karel, 2725 So. Avers Ave. Novák Karel a Syn 

1652-54 BLUE ISLAND AVE. 

Barvy, oleje, terpentýn, benzin a pod. 

potřeby všeho druhu pro barvíře 

a papírovače. Novák V., 2704 So. Central Park Ave. 
Novák Vác, 2340 So. Homan Ave. 
Novák Václav, 2601 W. 21st Place. 
Novák Václav, 2644 W. 21 st St. 
NOVÁK Veronika, 1538 Crawford Ave. 
Nováček Matěj, 1904 So. Locfrnis St. 
Nováček Kat., 1930 W. Sangamon Ave. 
NOVOTNÝ ADOLF, 3150 W. 22nd St. 
Novotný Anna, 1847 W. 47th St. 
Novotný Anton, 1321 W. 18th PÍ. 
Novotný Frank, 2115 So. 56th Ave. 
Novotný Fr.. 2138 So. Crawford Ave. 
Novotný Frank, 2859 S. Central Pk. Ave. 
Novotný Frant., 2717 S. Spaulding Ave. 
Novotný Frant., 4809 So. Racine A\e. 
Novotný James, 2441 So. Sawyer Ave 
NOVOTNÝ JAS. G., 1421 W. 18th St. 
NOVOTNÝ H., 4751 So. Honoroe Ave. 
NOVOTNÝ CHAS., 3234 W. 23rd St 
Novotný V, 1527 W. 18th St. 
Nový Anton, 1421 So. Avers Ave. 
Nový Matěj, 2019 So. Allport St. 
Nový Václav, 1530 So. 41st Ave. 
NOVÝ Vojtěch, 1101 Francisco Ave. 
Nudera Václav, 3011 So. Kolin Ave. 
OBERMAN ED, 1146 W. 18th St. Oberman Marta, 2459 W. Cortland St. 
OBORNÝ JOSEF, 1832 Fisk St. 
O'Bryan Anna, 1413 So. Killer Ave. Dr. Chas. J. Ocásek 

— LÉKAŘ — 
1500 So. Crawford Ave. 

TELEFON LAWNDALE 3133. Ocásek Karel J., 1500 S. 40th Ave. 
Očenášek Frank, 2057 W. 18th St. 
Ondrák Petr, 1825 W. 17th St. 
Oles S. Jan, 1637 W. 21st St. 
Oilman A. F., 1949 So. St. Louis Ave. OPAVA TOMÁŠ 

1327 W. 19th St. OPELKA VAC, 1317 So. Millard Ave. 
OPLATEK FR., 5011 So. Robey St. 
Ortinský Albert, 1724 So. Ashland Ave. 
Ostrovský Co., 1251 So. Halsted St. 
Oswald A., 6641 So. Racine Ave. 
OSWALD JOSEF, Grocerie, 

4742 So. Loomis St. 
Otkovič Petr, 1912 Throop St. 
OTTA ALOIS, 1915 S. Albany Ave. 
Ouřada Frank, 1340 W. 20th St. 
Ouřednik Emil, 900 N. Western Ave. 
Ouška V.. 1647 Loffler Ct. 
PACL ANTON, 2827 W. 21st St. 
Pad John, 1529 So. Kedvale Ave. 
PAC JAN, 4154 W. 16th St. 
PADOUR FRANK, 1425 W. 20th St. 
PACHNER VOJT. 1859 Blue Island Av 
Paisar Matěj, 4746 So. Loomis St. 
Paleček Tomáš, 1825 W. 17th St. FRANK PALIČKA 
6942 W. 12th St. 

OAK PARK, ILL. — 170 — Pálka Pavel, 1410 So. 40th St. 
Pánek Marie. -2533 So. Homan Ave. 
Pánek V., 3500 W. 26th St. 
Panoch Frank, 1736 W. 19th St. 
Panovec Frank, 2723 So. St. Louis Ave. 
Panoš J. Josef, 1527 W. 18th St. 
Papáček Frank, 1832 So. May St. 
Páral John. 5423 W. 25th PI. Cicero. 
Páral Frank. 5054 W. 29th St. Cicero 
PARISEK EUG., 1318 Newport Ave. 
Parízek Anton, 4542 N. Kedvale Ave. 
Pásková Frant., 1440 S. Crawford Ave. 
Pastejřík Tom., 5518 W. 22nd PI. Cicero 
Patek Marie, 3041 Homan Ave. TEL,. LAMNDAI.E 2536. 

AUGUST PATERA 

— BUFFET — 

Imported Pilsener on Draught 

2025 S. CRAWFORD AVE., CHICAGO. 

Fomerly 40th Ave. PATERNA ANNA, 2724 S. Harding A. 
PATRNÝ VINC, 2022 Washtenaw Ave 
Paul Boh., 1530 So. Kenneth Ave. 
Paul Jos.. 2024 Jeim St. 
PAUL RUD., 2323 S. Ridgeway Ave. 
PAUKNER V., 902 N. Western Ave. 
Pavel John, 1808 Fisk St. 
PAVEL JOS. 5252 So. Winchester Ave. 
Pavelka Marie, 2435 So. Hardinsr Ave 
PÁVEK JAN, 1625 S. Washtenaw Ave. 
PAVLÍK ANNA, 1931 S. Allport St. 
Pavlik Jan, 1445 W. i6th St. 
Pavlík Václav, 2212 W. 50th Place. 
PAVLÍČEK BARB., 1839 Racine Ave. 
PAVLÍKOVÁ BOŽ., 743 Plymouth Ct. 
Pavlis Thos., 2017 So. California Ave. 
PFLAUM & ČEJKA, 3415 W. 26th St. 
Pecina Frank, 1854 So. Ashland Ave. 
Peck Fr.. 2055 W. 52nd St. 
Pecka Jan, 1644 W. 18th Place. 
PECKA MARIE, 2646 W. 21st St. 
PECKA MARIE, Stickney 111. 
Pech Anton, 5016 So. Winchester Ave. 
Pech Emil, 4740 So. Honoroe St. 
Pech Josef, 2624 W. 16th St. 
Pecha Adolf, 2020 Shroop St. Pecka Albert, 2515 So. Harding Ave. 
PECHA JAN, 1002 W. 18th St. 
Pecha Václav, 2331 So. Avers Ave. 
Pecháček Jan, 2709 So. Turner Ave. 
PECHEK KAREL, 2927 W. 25th St. 
PECHOUŠ JAMES, 1915 Fisk St. 
Pěchota Josefa, 2807 So. Homan Ave. 
Pěchota Anton, 1500 Burlington St. 
Peiker Ignatz. 2518 So. Albany Ave. 
Pelnař Josef, 2737 So. St. Louis Ave. 
PELNAŘ, JOS. 2435 S. Clifton Pk. Ave 
Pelc Marie, 1649 So. Throop St. 
Pelikán John, 1249 So. Karlov Ave. 
PELEŠKA FR., 1353 S. Kildare Ave. 
Peleška Martin, 1836 So. Morgan St. 
Pekař Vojtěch, 1901 W. 47th St. 
PEKÁREK A. M., 3402 W. 26th St. 
Pekárek Frank, 2747 So. Turner Ave. 
Peklo Anton, 1442 So. Karlov Ave. 
Pěkný Anton. 1017 W. 16th St. 
Pěkný B., 2721 So. St. Louis Ave. 
Pěnkava Alois. 1958 So. Hamlin Ave. 
Pergl Václav, 2019 Allport St. 
Pergel Alžběta, 2849 Ridgeway Ave. 
PERKAUS BARB., 1814- S. Throop St. 
PEROUTKA A., 4224 W. 26th St. 
Peroutka Jakub, 4053 W. 12th St. 
Peroutková Josefa, 1309 S. Kedvale Ave 
Person A., 1500 W. 18th St. 
Persona Václav, 2425 So. Cortez Ave. 
Pertl Ernest, 1529 So. Karlov Ave. 
Perzler Jan, 1408 So. Crawford Ave. 
Pešek Josef, 1621 S. Kedvale Ave. 
Pešek Vojt.. 4920 S. Honoře St. 
Petech Kateřina, 1616 So. Throop St. 
Peterek Vlad., 4629 S. Hermitage Ave. 
PETR ANTON, 6419 W. 26th St. 
Petráňek Fr.. 2303 W. 56th St. 
PETRÁNEK J. Marie, 2727 W. 75th PI. 
Petrašek Josef, 5312 So. Honoře Ave. 
PETRÁŠEK MARIE, 1629 N. Wash- 
tenaw Ave. 
PETRÁŠEK KAREL, 5600 W. 22nd St. 
Petrlik Jos., 2442 So. Central Pk. Ave. 
Petřík Anton. 2639 So. Trumbull Ave. 
PETŘÍK EDUARD, 1913 Fisk St. 
Petřík Frank, 5434 W. 23rd St. 
PETRŮ J. W., 1622 So. Throop St. PETRŮ FRANK J., 1443 W. 18th St. Pro trvanlivou obuv za nízké ceny jděte k 

Frank Petrů 

Uniové zboží vždy na skladě. ■ — ■ Vyko- 
návání správky obuvy naše specialita. 
6738 záp. 12. ulice, roh Oak Park Ave. 
Oak park III. PETRŮ MARIE, 1027 W. 19th St. 
PETRŮ QUIDO, 1706 S. Racine Ave. Tel. Lawndale — Práce zaručená. Anton Petrželka 

— Tesařský kontraktor a stavitel — 2417 SO. MILLARD AVE., CHICAGO. Petržilka Ignatz, 1448 So. Kedvale Ave. 
PETRŽELKA F. Jos., 1918 So. 57th A. 
Petržilková Josefa, 1637 S. Keystone A. 
Phlol Marie, 1419 W. 19th St. 
Picek Jan, 3012 S. Homan Ave. 
PIETCH Josef, 2221 So. Troy St 
Piffl John, 1029 W. 19th. St 
Pita Josef, 1510 So. Tripp Ave. 
Pihera Josef, 2428 So. Avers Ave. 
Píchá Karel, 1506 S. Tripp Ave. 
Piksa Kateřina, 4923 S. Honoře St. 
Piksa Prokop, 3011 So. Lawndale Ave. 
PINČ Ludvík, 1924 So. Loomis St. 
Pinta Josef, 1332 So. Karlov Ave. 
Pintir Alois, 1520 East A., Oak P'k., 111. 
Piskáč Josef, 2732 So. Turner Ave. 
Piskule Frank, 2721 So. Trumbull Ave. 
PÍSAŘÍK Josef, 5026 S. Lincoln St. 
Písařík M., 2534 So. Harding Ave. 
Písek Josef, Wagner, So. Dakota. 
Pitelka John, 2867 Qupinn St. 
PITELKA Frank, 3222 S. Union Ave. 
Pitner J. Jerome, 2800 W. 24th St. 
PIVOŇKA Jak., 5046 So. Hermitage A. 
Pivoňka Jakub, 3917 W. 14th St. 
PIVEC JAN, 1619 W. 18th St. 
Pivec Frank, 1511 East ave., Oak P'k. 
PLACEK Frank, 1118 S. Kedvale Ave. 
Plachetka Anton, 967 W. 19th St. Plachý Rud., 3001 So. Turner Ave. 
PLÁŠEK W. L., 3125 W. 26th St. 
Plašil Rudolf, 1529 W 18th Place 
PLOTOVSKÝ Jos., 3351 W. 26th St. 
PLETKA Josef, 2107 W. 19th St. 
Pleticha John, 1232 So. Tripp St. 
PLETICHA Viktor, 3021 S. Homan A. 
Plhák John, 1140 W. 18th St. 
Pliml Anton, 1002 W. 20th St. Tel. Rockwell 3109. 

FRANK PLIML 

— Meat Market — 

Domácí výrobky všeho druhu uzenář- 
ského zboží. 

2801 S. TURNER AVE. CHICAGO, ILL. Plosova Alž.běta, 1810 So. May St. 
Plotz Josef, 2356 So. Troy St. 
PLUHAŘ Marie, 5316 S. Honoře St. 
PLUHAŘ J., 1818 W. 47th St. 
POBUDA Jan, 3001 So. Union Ave. 
Počta Jan, 7924 Chansey Ave. 
Podlešák Josef, 1423 W. 19th St. 
PODLEŠÁK J. Hen., 1636 S. Miliard A. Phone Canal 2212. 

Joseph Podliska 

First Class Buffet 

Garden City, Daisy, Export and Malta 
Vita. — Mome Made, Pilsener on draught. 

1414 W. 20th STREET. CHICAGO, ILL. Podlipský Dušek, 1322 W. 19th St. 
Podojil Frank, 1629 Jefferson St. 
Podolák Václav, 1915 Allport St. 
Poláček Zigmund, 5023 Wood St. 
Poláček Otto, 5231 S. Honoře Ave. 
Polack Josef, 1867 Blue Island Ave. 
Polak Josef, 2551 So. Troy St. 
POLÁK F. Jos., 1838 So. Albany Ave. 
Polák Josef, 1647 W. 18th PL 
Polák Richard, 1919 So. Avers Ave. 
Polák Josef, 1723 W. 47th St. 
Polant R., 1409 So. Kedvale Ave. 
POLANKA Kar., 3001 So. Emerald A. 
POLANEK Ellen, 3514 W. 23rd St. 
POLANEK Hellen, 3514 W. 23rd St. 
POLANEK Edvin, 3514 W. 23rd St. POLANEK Barbora, 3514 W. 23rd St. 
POLANEK Otto, 3514 W. 23rd St. 
Polanský Jaroslav, 2436 S. St. Louis A. 
Polek Anton, 5045 S. Hermitage Ave. 
Poličky Antonie, 1718 So. Racine Ave. 
Polívka Frank, 2017 S. Canalport Av. 
POLÍVKA Josef, 2647 W. 18th St. 
POLÍVKA Peter, 1112 Desplaines St. 
POLÍVKA Petr, 2258 S. St. Louis Av. 
Polívka Václav, 2237 So. Sawyer Ave. 
Polz Ladislav, 2744 S. Spaulding Ave. 
Pokorný E. J., 1346 So. Wesley Ave. 
Pokorná Frant., 2417 So. Albany Ave. 
Pokorný Jana, 1914 Allport St PRCHAL Frant., 2012 So. Throop St. 
PRCHAL Marie, 5012 So Lincoln St. POKORNÝ JAN 
1315 So. Millard Ave. Pokorný Karel, 2108 So. Washtenaw A. 
Pokorná Marie, 2401 So. Troy St. 
Pokorný Otto, 2620 N. Cortland St. 
Pomazal Jan, 1813 So. Fisk St. 
Pompě Václav, 1448 S. 40th Ave. 
PONCAR Josef, 2878 W. 22nd St. 
Pondělíček Václav, 4050 W. 21st St. 
POSPÍŠEK A. J., 1810 Allport St. 
POSPÍŠIL W. M., 959 W. 19th St. 
POŠVIC FRANK, 1224 So. Troy St. 

Tel. Rockwell 488. 
POTĚBORSKÝ Vac, 2719 S. St. Louis POTUŽN1K W. C. 
3706 W. 26th Street. POUSTKA Vác, řezník, 2100 W. 50. PI. 
Pouzar Kateřina, 1829 So. May St. 
POVOLNÝ Josef, 2450 W. Augusta St. 
PRACHAŘ F. A., 1921 Blue Island A. 
Prachtl Henry, 2235 W. 50th St. 
PRASIVKA J., 2800 So. Springfield A. 
PRAŽSKÝ Ant., 2856 S. Emerald Ave. TELEFON CANAL 2648. 

JOSEF PREISLER 

— VEŘEJNÝ NOTÁŘ — 

Půjčky a pojištění. 
1116 W. 19th Place, Near Fisk Street 

CHICAGO, ILL. Telefon Humboldt 2097. Anton C. T. Pregler 

— VEŘEJNÝ NOTÁŘ — 

Obchod pozemkový a pojištění proti ohni. 

2147 W. NORTH AVE., CHICAGO, ILL. Prener Josef, 2327 So. Avers Ave. 
Prevratský Frank, 2442 Cortez St. 
Prince F. S., 3122 W. 22nd St. 
Procházka Ant., 2626 So. Troy St. 
PROCHÁZKA Aug, 1403 S. Keeler A. 
Procházka Frant., 1920 Allport St. 
Procházka Frank, 1832 S. Racine Ave. 
Procházka Václav, 1145 W. 16th St. 
Procházka Vojtěch, 2413 So. Harding A. 
Prokop Frant., 2806 S. Springfield A. 
PROKOP M., 1330 East A., Oak P'k. James J. Prokopec 

Obchod s jemnou grocerií, masem 
a krmivem. 2347 WINFIELD AVE. BERWVN. ILL. 

Proskovic Karel. 5321 So. Honoře St. 
PROSEK Jan, 2616 S .Ridgeway Ave. 
PROSEK Josef, 1659 W. 19th St. 
FROŠEK Frant., 1344 W. 18th St. 
Provinský Petr, 2022 So. Loomis St. 
PRŮCHA Jan, 1522 W. 20th St. 
Průcha Frant., 2602 W. 17th St. 
Průcha Václav, 1917 So. Springfield A. 
Prusa J, 2647 So. Clifton P'k Ave. 
Průša James, 1915 Fisk St. 
Průša Frank, 5408 So. Robey St. 
Průša Michal, 2134 So. Fairfield Ave. 
PRŮŠOVÁ Zdeňka, 2213 So. 56th Ave. — 173 Prusa V., 2652 So. Central Park Ave. 
PŘEPEJCHAL Vac, 2214 Turner Ave. 
Převrátil Jos., 1813 S. Ashland Ave. 
Přibil Josef. 1343 So. Avers Ave. 
Přibil Veronika, 1408 So. 40th Ave. 
Přibyl Marie, 5039 So. Wood St. 
PŘÍHODA Bedřich, 1615 So. Karlov A. Pšenka R. Jaromír 

Redaktor "Svornosti". Tel. Canal 305. 

1827 S. MII.LARD AVENUE. 
Telefon Lawndale 6690. PŠENIČKA Václav, 1250 W. 50th St. 
Psota Anton, 1341 So. Scoville Ave. 
Ptáčník Jan, 3006 So. Homan Ave. 
Ptáček Jaroš.. 961 W. 19th St. 
Ptáček Josef, 1807 So. Throop St. 
Ptáček J. Fr., 2253 S. Springfield Ave. 
Pták Josef, 3849 W. 14th St. 
Purkal Josef, 1522 So 40th Ave. 
Puta Anna, 1313 W. 20th St. 
Puta Josef 1409 So. Keeler Ave. 
PUTZ FRANK, 1844 S. 57th Ave. 
PÝCHA JOSEF, 4217 W. 21st Place 
Pytlik Kateřina, 5115 S. Albany Ave 
Pytlík Jos. S.. 1713-15 W. 47th St. 
Rabák J. James, 1337 S. Keeler Ave. 
RABAN FR., Braidwood, 111. 
RADA Alois, 5259 So. Lincoln Ave. 
RADA Anna, 1540 So. Ridgeway Ave. 
RADA EMANUEL, 1335 W. 20th St. 
Rada Frank. 2636 W. 21st Place 
RADA Josef, 2602 W. 21st Place 
RADA Matěj, 1524 So. Hamlin Ave. 
RADOCHA Jan, 1319 W. 20th St. 
Radouš F.. 1232 So. Wood St. 
RADOUŠ Václav, 2321 N. Upton Ave. 
Rainer Rudolf, 1726 W. 18th St. 
RAIMAN Fr., 2756 So. Crawford Ave. TELEFON CANAL 2925. 

JOSEF RAIŠPIS 

— Řezník a uzenář — 

Čerstvá, solená a uzená masa, domácí 

vuřty a pod. 

1813 ALLPORT ST. CHICAGO, ILL. Randa Otto, 4646 So. Winchester Ave. 
Randorf Josef, 2724 So. Hamlin Ave. 
Ralinovský Josef, 1458 W. 18th St. 
Rat Karel, 1510 So. 40th Ave. 
RATAJÍK Bratří, 2658 S. Clifton P'k A. 
RATAJÍK Jan, 4300 So. Kildare Ave. 
Rataj ík E., 2658 So. Clifton Park Av. 
Rataj ík F., 2709 S. Central Park Ave. 
RATKOVICH D. Štěpán, 

1044 W. 18th St. Tel. Canal 5098. 
RATZ FRANT., 1908 So. Hoyne Ave. 
Raus Frank, 2006 Allport St 
Rayspis Josef, 1112 W. 20th St. 
RAYSPIŠ Michael, 1942 Fisk St. 
Raž Jan, 1415 So. Harding Ave. 
Razín Pavel, 1339 W 19th St. 
REDLICH Severin, 1215 So. Cuyler A. 
REIGL August, 2644 W. 47th St. 
Reisler August, 2012 So. Crawford Ave. 
RENDLA Josef, 1927 So. Shelby Ave. 
RENDLA Frank, 960 W. 19th St. 
Rezek Joseph, 2740 So. St. Louis Ave. 
Rezek Otto, 1513 So. Harding Ave. 
Režný Bratří, 5822 W. 22nd St. 
Rídlová Anna, 1821 So. Laflin St. 
Ričař Ludvík, 1918 S. Shelby St. 
Richter Frank, 2230 S. Clifton P'k A. 
RINGL JOS., pozemkový obchod, 4758 

N. Crawford A., Tel. Irving 174 
Ripka Anna, 1222 .So. Tripp Ave. 
Riška Jan, 1508 So. Tripp Ave. 
Riška Josef, 1508 So. Tripp Ave. 
ROB Josef, 1246 W. 50th St. 
Robek Marie, 5101 W. 51st St. 
ROESNER Henry, 1832 So. Racine Av. 
ROHÁČ Michal, 1633 Jefferson St. 
Rocherbacher Tomáš, 1930 Fisk St. 
ROKOS L. J., 2649 So. 40th Ave. 
ROKŮSEK EDA, 1317 W. 18th St. 
Rolenec Alois, 1908 So. May St. 
Rolenec Božena, 1526 W. 21st St. 
Ronge Emilie, 5512 W. 22nd Place 
Rosyhodrusky R., 2750 S. Clifton Pk A. 
ROTT VÁCLAV, 3934 W. 16th St. 
Rotbauer Frank, 5158 So. Hoyne Ave. 
ROTH F. F., 1432 Clarence A., Oak Pk 
Roth W. T. 1842 Morgan Ave. 
Roubík Eduard, 4802 So. Loomis St. 
Roubík Vojtěch, 3055 W. 19th St. ROUBÍK M. R., zhotovuje účesy a vla- 
sové práce, 3917 W. 14th St. 
ROUT Josef, 1159 W. 17th St. 
Roydl Joseph, 2658 So. St. Louis Ave. 
Rozehnal K., 2540 So. Troy St. 
ROZENKRANC Rud., 1349 W. 16th St. 
ROZHOŇ Josefa, 1930 So. Shelby Ave. 
Rubín Karel, 1735 W. 18th PÍ. 
RUBRINGER Rob., 4176 W. 24th PÍ. RUDOLF KAREL 
1711 So. Fisk St. RULA J. JOSEF 
1859 Allport St. Rusina Anna, 1826 So. Morgan St. 
RUSÝ Anton, 1339 So. Avers Ave. 
Rusý Václav, 2401 So. Spaulding Ave. 
RUŠ Albert, 1852 So. Throop St. 
Rut Václav, 1427 W. 20th St. 
Růžek Em.. 4053 W. 21st Place 
Růžička Eugene, 2322 So. Clifton Pk A 
Růžička Frant., 1924 So. May St. 
Růžička Rr., 1655 N. Humboldt St. 
Růžička Jakub, 1123 W. 18th Place 
Růžička Josef, 5000 So. Lincoln St. 
Ruzka Marie, 1356 So. Keeler Ave. 
RYBÁŘ Jan, 2710 So. Homan Ave. 
RYCHLÝ JOSEF, pekař, 

Tel. Lawndale 3008 So. Karlov A. 
RYCHTÁŘÍK O., 2610 S. Lawndale A. 
Rypáček Frant., 2753 So. Turner Ave. 
RYS Frank, hostinec, 3200 W. 22nd St. 

Tel. Lawndale 2996 
RYSA A., Cary, Illinois. 
Ryšavý Anton, 2732 S. Spaulding Ave. 
ŘAHA JOS., 2634 So. 64th Ave. 
Řeháček Joseph, 2529 So. Spaulding Av. 
Řeřáb Frank, 2823 W. 22nd Place TELEFON LAWNDALE 3738. 

Crawford Furniture House 

FRANK ŘEŽÁBEK, majitel. 

NÁBYTKOVÝ OBCHOD, KOBERCE, 

KAMNA a VŠECHNY DOM. POTŘEBÍ 

4211 WEST :Gth STKEET, CHICAGO. ŘEŘÁBEK VÁC. F. 
910 N. Western Ave. ŘEŘICHA JOHAN, 6535 Bishop St. 
Řezáč Toe, 1646 So. Throop St. 
ŘEZÁČ Frank, 2807 So. Troy St. 
ŘEZNÍK Josef, 2640 W. 21st Place 
ŘEZMEROVSKÝ F., 1162 Milwaukee 
ŘEŽÁBEK An., 2537 S. Springfield A. 
Řezníček K., 2234 Blue Island Ave. 
Říha Václav, 4749 N. Kedvale Ave. 
ŘÍHA Frank, 4233 W. 24th Place 
ŘÍHA Josef, 4229 W. 24th Place 
Sabath & Kaufman, 1740 W. 47th St. 
Sadílek B. Fr., 2359 So. Hamlin Ave. SADÍLEK MARTIN 

STAPLE & FANCY BROCERIES 
2400 SO SAWYER AVE. 

Phone: Rockwell 574 SADÍLEK Vincenc, 2527 S. Millard A. 
Sailer Otto, 2735 W. 22nd St. 
Sainer Bedřich, 5006 Loomis St. 
SALÁT J. Josef, 1854 So. Troy St. 
Salava Matěj, 4511 N. Crawford Ave. 
SALIVAR ANNA, 1325 W. 18th Place 
Samec Vác, 2018 Jeim St. 
SASS S. K., 1725 W. 18th St. 
Sauer John, 1935 W. 47th St. 
Saur Václav, 2026 W. 18th Place 
SAZAMA Jan, 1757 W. 51st St. 
SAZMA Kristina, 2709 So. Turner Ave. 
Sazo Stefan, 4731 So. Honoře St. 
SEDLÁČEK Joseph, 3500 Wabansia A. Sedláček Frant, 2751 So. Turner Ave. 
SEDLÁČEK Mat., 6630 So. Bishop A. 
SEDLÁČEK Roman, 2556 S. Albany A. 
Sedláček Vojtěch, 1917 So. Loomis St. Telefon Canal 3173 SEDLÁK VÁCLAV 

— PRVNÍ TŘÍDY HOSTINEC — 

1946 S. Racine Ave. 

Primátor na čepu. Obědy od 11 — 1 h. Sedláček Vac, 7815 Maryland Ave. 
Sedlák Anton, 3345 W. 23rd St. 
Sedlák Karel, 2441 So. Albany Ave. 
Sedlák Vincenc, 2002 So. Racine Ave. 
SEDLÁN Joseph, 1709 Kimball Ave 
Sedlická Anna, 1339 W. 18th St. 
Sedlock Josef, 1425 S. Karlov Ave. 
SEIDL JOSEF, 4033 W. 21st Place Shanley J. W., W. 16th St. 
Shauer Josef, 1804 Jefferson St 
Shrobl Vac, 2309 So. 56th Ave. 
Scháněl Bratři, 1441 So. 40th Ave. 
SCHAEFEL Václav, 1926 S. Racine A. 
SCHEFFL Barbora, 1436 W. 18th St. 
Scheiner Marie, 4933 N. Crawford Ave. 
Schiffaner James, 2914 W. 25th St. 
Schiebel Marie, 1842 So. Loomis St. 
SCHLEGEL Wm, 2041 W. 18th St. 
Schmidt Eduard, 1630 So. 40th Ct. 
SCHNABEL Anton, 3424 W. 26th St. 
Schober Jiří, 950 W. 18th St. 
Schroeder Henry, 2846 W. 21st St. 
SHUH Frank, 1927 So. Morgan St. 
Schulda Václav, 1401 S. Karlov Ave. THOMAS J. SEIDL 

OLYMPIA BUFFET 

1356 S. CRAWFORD AVE. 

Phone Lawndale 3094 Seidlman Richard, 1522 So. 40th Ave. 
SEKERA A. D., 2355 So. Troy St. 
SEKERA KAR., 2723 W. 22nd St Tel. Morton Park 279. LUDVIK SELEMENT 

— První třídy Groceríe a Řeznictví — 

NAKLÁDANÁ A UZENÁ MASA. 
2213 S. 56th AVE., MORTON PK., ILL. Phone YVerwyn 734 W. Václav Schuldes 

Staple and Fancy groceries, flour & feed 
2040 — 64th AVENUE, BERTVYN, ILL. Schultz Josef a Syn, 1415 So. 40th Ave. 
SCHVAB ADOLF, 2726 W. 15th Place 
SCHWAB Jos., 1626 N. Fairfield Ave. 
SCHWARTZ Ant., 3000 Springfield A. 
Schwartz Chas. E., 3313 W. 26th St. 
Schwartz Frant. 1315 W. 18th Place 
SICHROVSKÝ Vac, 2716 S. Turner A. 
SIKA JOS., 2627 So. 40th Ave. 
SIKEL J. Josef, 2724 W. 21st St. 
Sikora Barbora, 1426 W. 20th St. 
SÍKORA Frant., 1426 W. 20th St. 
Sikorovský Ros., 2010 So. Racine Ave. 
Sikora F. Štěpán, 2647 S. Kedvale Ave. SEMELKA Joseph, 1901 Throop St. 
SEMERÁDEK Karel, 1335 S. 40th Ave. 
SEMERÁK A. Vilém, 1223 W. 18th St. 
Seřecký Jan, 2546 So. Lawndale Ave. 
SEPICE F. John, 1218 So. Harding A. 
Seguens Terezie, 4847 So. Loomis St. 
Sháněl Frank, 2637 W. 21st Place 
SHALEK A. J. 1309 Independence Blvd 

— i' JOSEF SIKSTA 

PRVNÍ TŘÍDY GROCERÍE 

Káva a čaj 

5408 W. 24th STREET 

CICERO, ILL. SIKYTA J. Frank, hostinský, 

1835 W. 47th St. Tel. Yards 2922 Millie Sikyta George Šindelář SIKYTA a ŠINDELÁŘ 

OBCHOD KVĚTINÁŘSKÝ 
2112 SO. CRAWFORD AVE., CHICAGO. 

TELEFON* LAWNDALE 4152. AFTER 
9 p. M. LAWNDALE 1993. Silhan Jan, 1848 W. 12th St. 

Sipla Marie, 2856 So. Ridgeway Ave. 

Sirovátka Anna, 1808 So. Throop St. Telefon Canal 6352. JOE SISKA Wholesale and Retail Dealer in fresh, 
salt and smoked meats. — Ham, bacon, 
lard, fine sausages. Poultry and game 
In season. — At Stock Yards Prices. 

1640 S. JEFFERSON ST.. CHICAGO. Skala Anton, 1720 String St. 

Skala Frank, 4640 N. Crawford Ave. 

SKALA Frant., 2429 S. Crawford Ave. Přeptav Vklady F. J. SKALA & CO. 

CESKO-SLOVANSKÁ BANKA 

966-970 zap. 18. ill. CHICAGO, IL. 

Tel. Canal 665 

ODBOČKA: 3817 ZAP. 26. II, 

Plné moci Vymáhání dědictví Slabá Josef, 1312 W. 20th St. 
SLÁDEČEK Karel, 1706 Fisk St. 
Sládek A., 1617 S. California Ave. 
Sládek Josef, 1733 W. 19th St. 
Sládek Jakub, 1502 W. Emma St. 
Sládek Matěj, 2319 So. Avers Ave. 
SLÁDEK Karel, 2652 S. Hamlin Ave. 
SLÁDEK Vojtěch, 1429 S. Keeler Ave. 
SLADKÝ W. J., 4959 S. Loomis St. 
Sláma Frant., 1735 W. 19th St. 
Sláma O., 2728 S. Central Park Ave. 
Slámečka Frank, 1832 So. Racine Ave. 
Slanec Jan, 2409 So. Albany Ave. 
Slanina Lud., 1316 W. 20th St. 
SLÁNSKÝ Josef, 2735 W. 15th Place 
Slávek Tan, 2833 Turner Ave. Skala Jan, 1511 S. Kenilworth Ave. 
SKALA Josef, 2118 S. Washtenaw Av. 
Skala Josef. 6513 W. 27th Place 
Skala Josef, 6803 So. Honoře St. 
Skala Josef, 2038 W. 18th St. 
SKALA Chas., 2334 W. 23rd St. 
SKALA PETER, 2459 So. Albany Ave 
Skalický Adolf, 2222 S. Clifton Park A. 
SKALSKÝ Josef, 2223 S. Clifton P'k A. 
Sklenička Vác, 3914 W. 24th St. 
Skoba Jan, 2717 W. 22nd St. 
Skokan Boh., 1010 W. 19th St. 
Skopal Jan. 1725 S. Ashland Ave. 
Skopal Frank. 4125 S. 41st Ct. 
Skopal Rudolf, 2300 S. Clifton Park A. 
SKOŘEPA Josefa, 1326 W. 19th St. 
SKOTTY Bros., 2655 So. 40th Ave. 
SKOUDLIL Anton, 2034 W. 52nd St. 
SKŘIVÁNEK Fl., 5519 W. 23. PL, Cic. 
Skula Josef, 2340 So. Homan Ave. DR. EDWARD F. SLAVÍK 
První český odborný lékař 
nemocí očí, uší, nosu a krku. 

3711 ZÁP. 26. ULICE. 

Hodiny: Od 9—12 dop. a od 7—9 
hod. večer. Tel. Lawndale 8720 Slepička J. F., 2030 S. Peoria St. 
Slepička Marie, 2241 S. Springfield A. 
SLEZÁK Barbora, 4715 S. Hoyne Ave. 
Šlouf Josef, 5014 So. Western Ave. 
SLOUF Tomáš, 1538 So. Karlov Ave. 
Slouka Rudolf, 2825 So. Homan Ave. 
Slovák Jan, 1156 W. 18th St. 
SLUNÉČKO J. M. 4955 S. Hermitage 
SLUNÉČKO Karel, 2421 S. Turner A. 
Sluka Josef, 1161 W. 18th St. 
Slivka Anton, 1509 W. 19th St. 
SLIVKA Josef, 1616 S. Allport St. 
SLIVKA Marie, 1031 W. 19th St. 
Smajt Lorenc, 1615 So. Racine Ave. 
SMÁT VÁC, 1747 W. 18th Place 
SMĚLÝ John, 2535 S. Clifton Park A. 
Smetana Anton, 1420 So. Kedvale Ave. 
Smetana Anton, 2510 So. Trumbull Av. PHONE LAWNDALE 2650. 

SMETANA FRANK 

— DAISY PARK BUFFET — 

Picnic Grove to rent for all occasions. 
Cor. 26th St. and Crawford Ave. Chicago SMETANA Frank, 2361 So. Albany A. 
Smetanka Jaros., 2324 S. Central P'k A. 
SMETANÁ Josef, 2800 S. Spaulding A. 
SMETANA Math., 2700 So. Turner Av. 
SMIŘICKÝ Karel, 1423 W. 20th St. 
Smíšek Anna, 2218 W. 50th St. 
Smíšek Václav, 4754 Seeley Ave. 
Smítka Frank, 5330 W. 26th St. 
SMOLA F., 1613 So. Millard Ave. TEL. LAVVNDALE 3415 V. SMOLA PEKAR — 2120 SO. CRAWFORD AVE. CHICAGO. ŠMOLKA Marie, 4716 S. Throop St. 
SMRČKA W. J., 323 W. 26th St. 
Smrštík Martin, 2625 So. Sawyer Ave. 
SMRT Josef, 946 W. 19th St. 
SMRŽ Alois, 1012 W. 19th St. 
SMRŽ F. Emil, 2629 S. Drake Ave. 
SMRŽOVÁ Anna, 2629 So. Drake Ave. 
Smrž Jan, 1838 W. 21st Place 
Smrž Václav, 1525 So. Tripp Ave. 
SMRŽ Žofie, 1411 S. Keeler Ave. 
SMUTNÝ Václav, 4827 So. Honoře St. 
Snopek Václav, 1346 W. 20th St. 
SOBOLÍK Bar., 2839 S. Lawndale Av. 
Sobolik Edv., 2811 S. Lawndale Ave. 
SOBOTA Josef, 1624 So. Loomis St. 
Sochor Frank, 7846 Greenwood St. 
Sochor Marie, 1650 S. Throop St. 
SOJKA Josef, 2710 S. Spaulding Ave. 
SOLDÁT Anton, 2120 W. 18th Place 
Soldát Boh. W., 2120 W. 18th Place 
SOLLER Fr., 3017 So. Central Park A. 
SOLFRONK Gust., 1508 S. Kostner A. 
Sokol A., 1758 W. 19th St. 
SOMMER Josef, 1310 S. Millard Ave. 
SOMLEITNER K„ 2104 S. Washtenaw 
Souček Emil, 2550 So. Albany Ave. 
Souček Frant, 2321 S. Ridgeway Ave. 
Souček Frank, 7810 Greenwood Ave. 
SOUHRADA Jan, 2858 S. Homan Av. 
Souhrada Václav, 2308 So Marshall Bl. 
Soukal Frank, 2702 So. Homan Ave. Soukup John, 3420 W. 26th St. 
Soukup Josef, 2342 So. Homan Ave. 
SOUKUP Josef, 2639 W .21st St. 
SOUKUP Louisa, 1413 Clarence Ave. PETR SOUKUP 

KONTRAKTOR A STAVITEL 
2519 SO. MILLARD AVE. 

Tel. Lawndale 3277 Soukup Rudolf, 2827 S. Turner Ave. 
Soukup Rud., 7810 Ellis Ave. SOUKUP RUD. 

1 80 1 So. Racine Ave. Soukup Vine, 4947 So. Winchester Av. 
Soušek Frances, 2241 S. Central P'k A. 
Souvar Josef, 960 W. 18th Place 
SPACIER Františka, 5213 W. 25th St. 
SPALE Marie, 1807 So. 40th Ave. 
SPÁLENKA Johana, 1814 S. Keystone 
Spěváček Jan, 4320 W 26th St 
Spěvák Anna, 2523 S. Homan Ave. 
SPĚVÁK Josef, 1034 W. 18th St. 
Splavec Karel Jan, 1328 W 18th St. 
Spousta Robert, 2008 S. California Ave. 
SRCH John, 2709 So. Sawyer Ave. 
Srp Antonín 2739 So. Sawyer Ave. 
Stach Tiří, 5136 W. 23. PI., Cicero STACH JOHN 

2419 So. Albany Ave. Stadelman Theo., 1318 W. 50th St. 
Stádník Jan, 3854 W. 24th St. 
Stainer Josef, 1959 W. 17th St. 
STANĚK Frank 5523 W. 23rd Place 
STANĚK Jan, 1907 Allport St. — 178 — Staněk John, 1161 W. 19th St. 
STANEK JOSEPH, 

Staněk Marie, 4726 So. Throop St. 
Staněk Rosalia, 1339 W. 18th Place 
Staněk Vác, 7700 Maryland Ave. 

2612 So. Trumbull Ave. 
Staníček Frank, 1341 East A., Oak Pk. Starlights Ben. Ass't. 

5159 SO. WOOD STREET 

Phone Yards 2947 Starý Alois, 1915 S. Allport St. 
STARY Joseph, 1826 W. 20th St. 
Starý Václav, 1801 S. Throop St. 
Stašek Marie, 4335 Elston Ave. 
Stauber Anton, 2511 So. Crawford Ave. 
STEHLÍK Alois W., 2513 So. Crawford 
Ave. Tel. Lawndale 4151 

Stehlík Barbora, 1446 S. Harding Ave. 
Stehlík E. F., 167 W. Washington St. 
STEHLÍK FRANT., Niles, 111. 
Stehlík Václav, 1446 So. Harding Ave. 
Stehno Adolph, 2729 S. St. Louis Ave. 
Stehno Josef, 1427 So. Kostner Ave. 
Stejskal Barbora, 4113 W. 21st Place 
STEJSKAL Frank, 3201 So. Normal A. 
STEJSKAL Frant, 2509 So. Hamlin A. 
STEJSKAL Jan, 2232 S. Spaulding Av. 
Stekly Marie, 1529 Crawford Ave. JOS. STEPÁN 

— FIRST CLASS BUFFET — 

TEL. CANAL 2544. — Garden City 
Brewing Co's fine Beers on draught. 

1700 SO. LOOMIS ST. CHICAGO. ILL. Stern Herman, 1011 W. 18th St. 
Stíbr Albína, 2651 S. Springfield Ave. 
Stícha Barbora, 5040 S Winchester Av. 
Stigler Anna, 2035 S. W. 17th St. 
STRAKA Frant., 2424 Cortez St. 
STRAKA JOS., 1832 Washburne Ave. I'hone Lawndale 821. STRAKA FRANK 

Lawndale Tea and Coffee Store 
(251 W. 26th STREET, CHICAGO, ILL. Strava Martin, 5316 So. Honoře St. 
Strover Frank, 2211 W. 50th St. 
STREJC VÁC, 2706 S. Kildare Ave. 
Stříbrný Fr., 4723 So. Honoře St. 
Strobel Josef, 2721 W 15th St. 
Struska Jan, 1121 W. 19th Place 
Stružka Václav, 1658 S. Throop St. 
Stube Louis, 1541 So. Karlov Ave. 
Stuchlík A. W., 3958 W. 16th St. 
Studený Jan, 1446 W. 18th St. 
STUDNIČKA JOHN, 1510 W. 47th St. 
STUDNIČKA Karel, 5018 Throop St. 
STULÍK HENRY, 1658 W. 21st St. 
STUPKA Ter., 2118 So. Washtenaw A. 
Svaicr Frank, 1618 S. Loomis St. 
Svátek V. B., 556 W. 18th St. 
Svatoš Josefa, 1514 So. Tripp Ave. 
SVIKHART Leo., 2602 W. 21st Place 
SVITÁK Marie, 1254 S. 40th Ave. 
SVOBODA Anast., 1808 So. May St. 
Svoboda Anton, 2443 S. Albany Ave. 
SVOBODA Ant., 1842 So. May St. 
Svoboda Bedřich, 1414 S. Springfield A. 
SVOBODA Fr., 1710 So. Pualina St. 
SVOBODA FRANK, 1027 W. 19th St. 
SVOBODA J., 2458 Wolton St. 
Svoboda Jan, 3027 So. Central Ave. 
Svoboda John, 2657 S. Komenský A. 
SVOBODA Josef, 2020 W. 18th St. 
Svoboda Josef, 1942 So. May St. SVOBODA JOSEF 

TESAŘSKÝ KONTRAKTOR A 

STAVITEL 

5045 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Drover 2971 Svoboda Karel, 1423 So. Harding Ave. Svoboda Karel, 5529 W. 22nd Place 
Svoboda Petr, 2740 S. Spaulding Ave. 
Svoboda Slávka, 3438 W. 26th St. 
Svoboda Václav, 2024 So. Loomis St. 
Svobodová J., 3440 W. 26th St. 
SVOJŠE Josef, 1516 S. Hamlin Ave. Telefon: Lawndale 1214 

HENRY SWADE 

PLUMBAŘSTVÍ, ZAVÁDĚNÍ PLYNU 
A DOMOVNÍCH STOK 

2448-50 SO. HAMLIN AVE. 

CHICAGO SUCHAN John, 2722 W. 18th St. 
SUCHÝ ALOIS, 961 W. 19th St. 
Suchý Fred, 2327 So. Avers Ave. 
SUCHÝ Rudolf, Cary, 111. 
Suran Marie, 1532 W. 18th Place 
SŮSA JOSEF, 4132 W. 16th St. 
Sýkora Anton, 1819 S. Keystone Ave. 
Sýkora Frank, 1848 So. Ashland Ave. SÝKORA JOSEF 

vlastní 

VÝLETNÍ ZAHRADU A HOSTINEC 
na Harlem Ave. a 39. ulici. 

Zahradu pronajímá za výhodných 

podmínek. 

Tel. Berwyn 6297 STICKNEY, ILL. Sýkora Kateřina, 5118 So. Lincoln St. 
SÝKORA Paul, 2252 So. Millard Ave. 
Szoutagh Ernest, 1736 W. 47th St. 
Šabatka Josef. 2642 Augusta St. 
Šafář Frank, 5216 So. Winchester Ave. 
ŠAFRÁNEK E. J., 4035 North Ave. 
Šafránek Rozalie, 2542 So. Troy St. 
Šafránek Václav, 2509 N. Haddon Ave. 
ŠAFAŘÍK Josef, 2737 W. 15th Place 
Šafařík Fr., 2504 So. Avers Ave. 
Šale August, 1405 East A., Oak Park Dr. M. P. Šaško 
Dr. H. B. Molnár-Šaško 

— ČEŠTÍ LÉKAŘI — 

Úřadovna a obydlí v í. 1849 záp. 51. ul. 

LELEEON YARDS 1(505. Šašek Josef, 2708 So. Avers Ave. 
Šašek Frant., 2025 So. Allport St. 
Šebek Fr., 5424 S. Winchester Ave. 
Šebek Frank, 2707 So. Karlov Ave. 
Šebek Jan, 5429 W. 24th St., Cicero 
ŠEEBEK Vác, 5014 Throop St. 
Šebek Václav, 1117 W. 16th St. 
ŠEDA Karel, 2624 So. Avers Ave. Šedivá K. J. 

1 903 Throop St. Šedivec Jan, 7757 Drexel Ave. 
ŠEDIVEC Jos., 2522 So. Trumbull Av. 
Šedivý Jan, 1402 So. 40th Ave. 
Šefl Eduard, 1722 W. 18th St. 
Šefl Johanna, 2017 So. California Ave. 
Šefl Václav, 1844 So. Loomis St. 
Šefler Kateřina, 2749 S. Harding Ave. 
Šeflover Vác, 1756 W. 18th St. 
ŠESTÁK Boh., 2330 S. Spaulding Ave. 
ŠERPAN Antonie, 1754 W. 18th St. 
Ševák Karel, 4014 W. 15th St. 
ŠEVČÍK Anna, 1830 Hancock Ave. 
Ševčik John, 2110 S. Fairfield Ave. 
ŠEVČÍK Karel, malíř, papirovač a de- 
koratér, 2700 So. Spaulding Ave. 
ŠIBRAVA Jan, 2814 S. Central P'k A. 
SÍDLO Josefa, 2130 S. Fairfield Ave. 
ŠIDLO JOHN, 3011 W. 19th Street 
Sídlo Vojtěch, 4933 Crawford Ave. 
Šilhánek Anna, 2321 So. Ridgeway Ave. 
ŠÍMA ANTON, 3939 W. 14th St. 
ŠÍMA JAN, 2331 So. Troy St. 
ŠÍMA JOHN, 1817 W. 47th St. 
ŠÍMA FRANK, 4352 Grand Ave. 
ŠÍMA FR., 2250 So. Albany Ave. M. Šíma 

NATĚRAČ DOMŮ a LEPlC 
POKOJŮ 

1528 W. 19th STREET ŠÍMA VÁC, 1810 Racine Ave. 
ŠIMÁK FRANK, 3258 W. 23rd St. 
Šimandl Marie, 4951 So. Loomis St. 
Šimandl Václav, 5324 So. Wood St. 
Šimaně Karel, 1606 So. Spaulding Ave. 
Šimanský Vác, 930 W. 29th St. 
Šimek Frank, 1502 So. Grove Ave. 
ŠIMEK Frank, 1317 W. 19th St. 
Šimek Frant., 2329 So. Homan Ave. 
ŠIMEK Josef, 3711 W. 26th St. 
ŠIMEK JOSEF, 2246 So. Troy Street. Šiml Josef Úplný sklad všech domácích potřeb. — 
Oleje, barvy, skla a železářské zboží. 

2740 S. 64th Ave. & 28th St. Berwyn, 111. ŠIMON Lud., 2757 So. Lawndale Ave. 
Šimoušek John, 5013 So. Winchester A. 
Šimůnek Marie, 1654 S. Harding Ave. 
Šindelář Anna, 1802 So. Throop St. 
Šindelář A. J., 1613 S. Central Park A. 
ŠINDELÁŘ Barbora, 1358 So. 40th Av. 
ŠINDELÁŘ Emil, 1358 So. 40th Ave. 
Šindelář Frank. 5217 So. Honoře St. 
ŠINDELÁŘ Geo. A., 1250 So. 40th A. 
Šindelář Jan, 3148 W. 22nd St. 
ŠINDELÁŘ Jakob, hostinec, 1259 So. 
Keeler Ave. Tel. Lawndale 2780 
ŠINDELÁŘ J. Mich., 1122 W. 19th St. 
ŠINDLER Frant., 1322 So: 40th Ave. 
Šindler Marie, 1221 So Wisconsin Av. 
Šinkule Anna, 1168 W. 20th St. 
Šiška Frank, 1818 So. Ashland Ave. 
ŠÍSTEK A. Ant., 1813 S. Springfield A. 
ŠÍSTEK Václav, 1045 Clarence Ave. 
Širmer Ant., 3113 So. 53rd Ave. 
Široký Frant., 2514 So. Avers Ave. 
ŠIROKÝ Lorenz, 4846 So. Honoře St. 
ŠÍPEK Anna, 2549 So. Homan Ave. 
Šipla Matěj, 2715 So. Hamlin Ave. 
Š.kalda Frant., 2518 So. Albany Ave. 
Škoda Václav, 2021 So. Allport St. 
Škopek John, 2637 W. 21st Place 
Škopek Otilie, 5512 W. 23rd Place 
Skoty Reimond, 1920 Loefler Ave. 
Šlapák Jan, 2356 So. Troy St. Šlapák Josef, 1536 W. 18th St. 
Šlemr Marie, 1935 So. May St. 
Šlouf Josef, 5014 S. Western Ave. 
Šmach Martin, 2831 So. Sawyer Ave. 
Šmaus Tilli, 1821 W. 51st St. 
SMEJKAL Ant, 2428 So. Troy St. 
SMEJKAL Josef A., 1327 S. Lawndale 
Šmid Anton, 2252 S. Clifton Park Ave. 
Šmid Frank, 1912 So. May St. 
Šmídt Karel, 1433 W. 20th St. 
Šmíd Václav, 1317 W. 18th St. 
ŠMÍDA Josef, 2828 So. Sawyer Ave. Šmídl J. Vac. 

6444 W. 26th St. ŠMUNT Rud., obuvník, 1541 W. 47. St. 
Šnajdr Frant., 5016 Throop St. 
Šnajdr Josef, 2612 So. Sawyer Ave. 
ŠNAJDR Josefa, 5016 Throop St. 
ŠOBR Kateřina, Keeler Ave. 
Šolle Frant., 2454 S. Central Park A. 
Šorna Václav, 3202 So 53rd Ave. Frant. Šotola 

První třídy řeznictví a uzenářství 
2459 SO. TRUMBULL AVE. 

Tel. Rockwell 357 Šotola Štěpán, 1801 S. Throop St. 
ŠOUSTEK Marie, 1458 W. 18th St. 
ŠPAČEK Anton, 1550 S. Spaulding A, 
Špaček Frank, 6440 W. 26th Place 
ŠPATNÝ Karel, 2215 Marshall Blvd. 
ŠPATNÝ Tomáš, 2408 S. Whipple St. 
ŠPATNÝ Vlad., 2322 Marshall Blvd. 
Špička Josef, 2541 So Troy St Špinar Frank 

4014 W. 1 2th St. — 181 — Špinka Josef, 1339 W. 20th St. 
Špringel Vác, 7810 Greenwood Ave. Šproc Bedřich 

— FOTOGRAF — 
3142 W. 22nd STREET Šrachta Jan, 4113 W. 24th Place 
ŠRACHTA JOSEF, 2421 So. Troy St. 
Šrain John, 1433 So. Karlov Ave. 
ŠRÁMEK E., 2659 So. Clifton Park A. 
ŠRÁMEK Frank, 1644 W. 21st St. 
Šrámek Jan, 1916 So. Loomis St. 
ŠRÁMEK Josef, 2423 So. Troy St. 
Šrámek Matěj 1025 W 20th Place 
ŠRÁMEK Václav, 2730 So. Turner Av. 
Šrámek Václav, 1258 So. 42nd Ave. 
ŠROTÝŘ Anna, 3031 So. Trumbull Av. 
Šrotýř Barbora, 1417 W. 20th St. 
Šrůta Marie. 1531 So. Karlov Ave. 
Štaber Jan, 1328 East Av., Oak Park 
ŠTARMAN Jos., 1541 S. Oak Park Av. 
ŠŤASTNÝ Josef, 3001 S. Karlov Ave. 
ŠTĚDRONSKÝ Hen., 1901 S. 57th Ct. 
Štědronský Josef, 1300 So. Tripp Ave. 
ŠTECH Anton, 5300 Wood St. 
STECH Jakub, 1904 W. 51st St. 
Stech Johan, 4958 So. Lincoln St. 
Stech Matěj, 1527 W. 18th Place 
ŠTEJR Bob, 6234 W. 12th St. 
Štekl Otto, 2821 So. Avers Ave. 
Štembera Marie, 2215 So Sawyer Ave. 
Štěpánek Frant., 2712 S. Clifton Park A. 
ŠTĚRBA Anton, 1116 W. 20th St. 
Štěrba Eduard, 2618 W. 15th St. 
ŠTĚRBA Františka, 1620 Kimball Av. 
Štěrba G., 2426 S. Sawyer Ave. 
ŠTĚRBA CHAS., 2618 W. 15th St. 
ŠTĚRBA Josef, 2712 W. 22nd St. 
ŠTĚRBA Karel, 2618 W. 15th St. 
ŠTĚRBA Václav, 5247 So Linkoln St. 
Štidronský Frank, 2022 So. Throop St. 
ŠTÍPEK Fr., 5402 W. 22nd Place 
ŠTÍPEK Frank, grocerie a řeznictví, 
5402 W. 22nd Place. Štípek Frank, 2659 So. Trumbull Ave. 
ŠTÍPEK Václav, 5054 W. 29th St. 
ŠTÍPKA Jos., 2818 S. 50th Court 
ŠTÍPKA Josef, Hawthorne 
STULÍK Chas., 1108 So. Winchester A. 
Stulík Josef, 5508 W. 22nd Place 
ŠŤOVÍČEK VENCL, 2029 W. 53rd St. 
Šubert Frank. 2056 Jeim St. 
Sue Edward. 3024 So. St. Louis Ave. 
Šulc Frant., 1327 W. 18th Place 
Šulc Frank, 7924 Chancey Ave. 
Šumá Eduard, 4958 So. Hoyne Ave. 
Šůma Frant., 5008 Throop St. 
Šumá John, 5306 So. Wood St. 
Šumá Josef, 5012 Throop St. 
ŠUS A. Štěpán, 2633 S. Turner Ave. Anna A. Šuster 

UČITELKA NA KLAVÍR 
PIANO TEACHER 

1025 W. 20th STREET Švadlenka Rud., 2623 Augusta St. 
ŠVARC Ant., 3000 So. Springfield Ave. 
Švarc Frank, 1459 S. Avers Ave. 
ŠVARC FRED, 1144 W. 18th St. 
Švec Frank, 1612 S. Allport St. 
ŠVEC JAN, 2647 So. Trumbull Ave. 
Švec John F., 1838 Fisk St. 
ŠVEC JOSEF, 2100 W. 18th St. 
ŠVEHLA Frant., 2244 W. 18th Place 
ŠVEHLA Jan, notář, 

730 W. 18th St. Tel. Canal 3886 
Švehla Marie, 2000 So. California Ave. 
ŠVEJDA Frank, 1413 So. Racine Ave. Švejda Josef 

1613 So. Racine Ave. Švejda Václav, 5022 S. Winchester Av Švejda Václav 

GROCERISTA 

Ovoce a zelenina v sezóně. 

5047 West 25th STREET 

Tel. Morton Park 601 CHICAGO Švestka Boh., 1443 W. 20th St. 
ŠVIHLA B. Alb., 1319 S. Fairfield A. 
Švihla Emil, 1316 W. 20th St. 
TÁBOR grocerní obchod, 1301 S. 41. A. 
Taibl William, 3114 W. 22nd St. 
Tajman Ludmila, 938 N. Western Ave. 
TALMAN AVE. STORE, J. Hroch, 

klerk, 2632 W. 47th St. 
TALMAN John, 3524 Wabansia Ave. 
TANCL Josef, 1923 So. Loomis St. 
TANCL Karel, 4508 N. Crawford A. 
TAUBR Anton, 4734 So. Honoře St. 
Tauchen Frant., 2020 W. 18th Place 
Tehlar Emil., 2001 So. Halsted St. 
Tejček Václav, 944 W. 18th St. 
Tejčka J. M., 4748 So. Wood St. 
TEML Kateřina, 1013 Ashland Ave. 
TENKÁ Vojtěch, 5024 Throop St. 
TEPLÝ JAN, 1518 W. 18th St. 
Tesař F. B., 1629 So. California A. 
Tesař Václav, 2231 So. Troy St. 
TĚŠÍNSKÝ J. St., 3104 So. 53rd Av. 
Tesmer Martin, 1913 W. 19th St. 
TETEAK Frank, 2427 So. Avers Ave TICHÝ BRATŘÍ, 1958 W. 22nd St. 
TICHÝ Frant., 2230 So. Kedzie Ave. 
TICHÝ Frant., 1044 N. Western Av. 
TICHÝ Frant., 4932 So. Seeley Ave. 
TICHÝ Josef, 1106 W. 18th St. 
Tichý Karel, 3120 W. 25th St. 
TIKALSKÝ John, 2929 S. Love Ave. 
TINTĚRA Cyrill, 5060 W. 29th St., Cic. 
Tipner May, 2130 W. 51st Place. 
Tipner Václav, 2142 W. 51st Place 
Tittlbach Jaros. T., 1615 Bl. Island A. 
Titz Kathe, 1923 Blue Island Ave. 
Titz Václav, 1923 Blue Island Ave. 
Tlustý Frant., 1430 W. 18th St. 
Toman Frank, 2850 W. 25th Place 
TOMAN Václav, 2758 S. Turner Ave. 
Tomáš Frank, 1438 So. Kedvale Ave. 
Toníček Josef, 1653 So. 41st Ct. 
Tykalský Frank, 2532 W. 51st St. 
Tomáš Josef, 5216 S Western Ave. 
TOMÁŠEK Kar., 1739 Ballou St. 
Tomášek Josef, 1927 So. Allport St. 
Tomášek Marie, 5508 W. 22nd Place 
TOMEŠ Josef, 1412 S. Keeler Ave. 
TOMÍŠEK John, 4928 S. Hermitage A. 
Tomy Marie, 2421 So. Clifton Park A. 
Topinka Fr. J., 2645 So. Kolin Ave. 
TOPINKA Fr. C, 2529 S. Turner A. 
Topinka Josef, 2901 So. Quinn St. 
Topišovský Anna, 1926 Allport St. Te 


efon: 


Lawndale 83S 


Dr 


. Henry 


Tetřev 


LÉKAK A RANHOJIČ 


Úřední h 


odiny: Od 1 — 3 


odpol. v lékárně 


Foučkově na 18. ul. a 


Racine Ave. 
2328 


SO. CENTRAL 


PARK AVE 


Mezi 23. a 24. 


ulicí. 

CHICAGO TOUREK JOHN 5003 Winchester Ave. Thalia Shoe Repairing. 1215 W. 18. St. 
THUMA Johanna, 2404 Winfield A. FRANK J. TICHY 

PLUMBING, GASFITTING 
and SEWERAGE 
2721 S. LAWNDALE AVE. 
Phone Lawndale 1717 CHICAGO Tourek Karel, 4310 W. 20th St, 
Tourek Václav, 2535 So. Harding Ave. 
Toušek Alois, 2602 W. 21st Place 
TOUŽIMSKÝ J., hodinář a optik, 

1502 W. 18th St. 
Tramba Václav, 4939 S. Winchester A. 
Trampota Josef, 2640 S. Kedvale Ave. 
Trankel D., 5111 W. 25th St., Cicero 
TRAUB Otto, 2809 So. Sawyer Ave. 
Trávníček John, 966 W. 20th St. TRÁVNÍČEK Jos., 966 W. 20th St. 
TRAŽNÍK J. Fr., 2725 W. 15th Place 
Tregner Karel, 2333 So. Avers Ave. 
Triner Frank, 1340 W. 20th St. 
TRINOR Václav, 1533 Artesian Ave. 
TRISKEY John W., 1441 S. Oak Pk A. 
Trnka Gust., 2759 W. 22nd St. 
Trnka Frant., 3014 So. Albany Ave. 
Trobl Jakub, 2508 So. Troy St. 
TROJÁNEK Anton, 1635 S. Keeler A. 
Třeboňský Marie, 1244 S. Clarence A. 
Třešnák Leopod, 2453 S. Hamlin Ave 
Tříska Jan, 2756 S. Turner Ave. 
Tříska Marie, 5152 So. Whipple St. 
Třízek Anna, 2538 So. Homan Ave. 
Tržilová Josefa, 1537 So. 40th Ave. 
TRUBAČ Josef, 1248 W. 50th St. TRŽIL FRANK 

SOUKROMNÍK 

So. Keeler Ave. Tel. Eawndale 459 JAMES F. TRŽIL 

PRVNÍ TŘÍDY HOSTIXEC 
Garden City Primátor na čepu. 
1501 SO. 42nd AVENUE CHICAGO. ILL, Tržil John, 1221 S. Karlov Ave. 
TUMA Josef, 1536 W. 18th St. KAREL TUMA 

6439 W. 27th PLACE 
Ředitel Pražské Vojenské Hudby 

dechové, též orkestru, míi hudební školu 
na dechové i smyčcové nástroje. 

Odbočka: Lawndale 2610 TŮMA M. Mrs., 2714 So. Harding Av. 
TŮMA Longin, 5233 N. Crawford Av. 
Tůma Rozarie, 1904 S. Loomis St. 
Tůma Rudolf, 1851 S. Ashland Ave. 
Tumpach Frant., 1424 S. Springfield A. Tumpach Josef 

243 1 So. Kedzie Ave. Tumpach Josef, 1544 S. Karlov Ave. 
TUPÝ Ladislav J., 3754 W. 26th St. TUREK A. J. PIANA VICTROLY Edison diamantové fonografy 
České hudebniny a rekordy 

Cenníky na venkov zdarma 

3641 W. 2Gth STREET Turek Alois, 2830 S. Lawndale Ave. 
Turek Alois, 1521 W. 18th Place. 
TUREK Anton, 1257 S. Crawford A. 
Turek Emma, 7810 Greenwood Ave. 
Turek Eman, 2843 S. Clifton Park Av. 
Turek Frank, 2129 S. Kedzie Ave. 
Turek Josef, 6436 W. 28th Place 
Turek Josef, 1735 W. 17th St. 
TUREK Václav, 1714 Fisk St. 
Tvaroh Jakub, 1328 W. 20th St. 
Tvaroha Josef, 5205 So. Honoře St. 
TVRDÍK Frant, 2749 S Hamlin Ave. 
Tvrdik Frant., 2442 S. Springfield Av. 
TVRZICKÝ Jan, 2647 S. Clifton Pk A. 
Týborec Anna, 2837 So. Troy St. 
Týborec Frank, 2837 S. Troy St. 
Tyk Alois, 1156 W. lSth St. 
Tykalský Marie, 2638 So. Cortez St. 
Tykvart Josef, 1536 S. 40th Ave. 
TYMICH Václav, 2051 W. 22nd St. 
TYSL J. Anton, 4954 S. Wood St., 

Tel. Drover 4287 
Uher E., 1858 S. Washburne Ave. 
UHER Emilie, 4121 W. 26th St. Tel. Monroe 121' 
Tel. Auto. 32-79' UHER JERRY Haymarket Buffet 

Fine Wines, Liquors and Cigars 

832 W. RANDOLPH STREET 

Cor. Green Uhlíř Josef, 567 W. 18th St. 
Uchytil Anna, 1902 So. 57th Ct. 
Ulrich Karel, 1407 S. Kedvale Ave. 
Urban Jaroslav, 2816 W. 22nd St. 
URBANEC Alois, zakázkový krejčí, 
4245 N. Elston A., tel. Irving 4793 
URBÁNEK Jan, 1654 S. Keystone Av. Urbánek V. M. a Syn 

— TOHKOBNÍCI — 

3814 W. 26th Street Ureš Vac, 2841 So. Crawford Ave. 
Uřídil Louis, 1501 W. 18th St. 
URSE M., 1520 S. 41st Ave. 

Ústřední Výbor Sesterské Podporující Jednoty: 

Ústřední Výbor S. P. J. v Chicagu, schůze 

každé 3 pondělí v měsíci v Č. A. S. S. 
Velkovýbor Státu Illinois, schůze poslední 

úterý v měsíci v Č. A. S. Š. 
Sbor Vlasta č. 9, schůze 1. neděli v měsíci 

ve šk. Vojta Náprstek, Homan a 26. ni. 
Sbor Milada z Dubě č. 10, schůze 2. neděli 

v měsíci u p. Syrovátky na Centre Ave. 
Sbor Ctilada č. 13, schůze 3. neděli v měsí- 
ci na North a Central Park Ave. 
Sbor Čechie č. 15, schůze každý 1. pátek 

v měsíci v síni na Centre Ave. a 19. ul. 
Sbor Svoboda č. 16, schůze každou 4. neděli 

v měs. v Č. A. S. Š. na 4S. ul. a Honoře. 
Sbor Božena Němcová č. 18, koná schůze 

2. pondělí v měs. ve šk. Vojta Náprstek. 
Sbor Žofie Podlipská č. 21, schůze 3. neděli 

v měs. v síni Lad .Klácel na 19. ul. 
Sbor Děvín č. 26, schůze 1. neděli v měs. 

v Č. A. S. Š. na IS. ul. 
Sbor Dennice č. 29, schůze 2. neděli v měs. 

v míst. Patronátu Č. S. P. S. na 18. ul. 
Sbor Věnceslava Lužická č. 32, schůze 4. 

neděli v měs. v Č. A. S. Š., 48. ul. 
Sbor Svornost č. 33, schůze 4. neděli v měs. 

v síni p. Háchy na 26. ul. a Springfield. 
Sbor Karolina Světlá č. 36, schůze 2. neděli 

v síni p. Háchy na 26. ul. a Springfield. 
Sbor Sněžka č. 37, schůze 3 .neděli v měsíci 

v síni Sokola Chicago na Kedzie Ave. 
Eliška Přemyslovna č. 39, schůze 2. neděli 

v měsíci v síni Lad. Klácel na 19. ul. 
Sbor Columbia č. 40, schůze 4. neděli v měs. 

v síni Sokola Tábor na 41. ulici. 
Sbor Julie Havlíček č. 44, schůze 4. naděli 

v měs. v síni Sok. Chicago na Kedzie A. 
Sbor Česká Koruna č. 4 6, v Coal City, 111., 

schůze 4. neděli v Čes. Nár. Síni. Sbor Františka Gregorová č. 47, schůze 1. 

čtvrtek v měs. v síni Sok. Chicago. 
Sbor Eleonora Kounicová č. 49, schůze 4. 

neděli ve škole Vojta Náprstek. 
Sbor Dobromila Rettigová č. 50, schůze 2. 
neděli ve škole V. Náprstek na Homan A. 
Sbor Přemyslovna č. 51, schůze 2. čtvrtek 

v měs. v Pat. Síni na 48. ul. a Honoře. 
Sbor Drahomíra . 53, schůze 2. pondělí v 

síni p. Syrovátky na Centre Ave. 
Sbor Dcery Svobody č. 54, schůze 2. pondě- 
lí v měs. v síni Sok. Tábor, roh 13. ul. 
Sbor Vladyka . 5 6, schůze 1. středu v měs. 

v síni Sok. Tábor, 41. Ave. a 13. ul. 
Sbor Vlastenky č. 5 7, schůze každý 4. čtvr- 
tek v měs. v síni p. Souhrady na Centre. 
Sbor Osvěta č. 58, schůze každou 3. neděli 

v měs. ve škole Vojta Náprstek. 
Sbor Sázava č. 61, schůze 4. pondělí v síni 

p. Křižka na Central. 
Sbor Šárka č. 62, schůze 1. pondělí v měs. 

v síni p. Souhrady na Centre Ave. 
Sbor Mladá Amerika č. 67, schůze 4. čtvrtek 

v síni p. Syrovátky na Centre Ave. 
Sbor Jarní Rozkvět č. 69, schůze 1. neděli 

v měsíci. 
Sbor Rozkvět Svobody č. 70, schůze 1. ned. 

ve škole F. B. Zdrůbek na Crawford A. 

VACA Tomáš, 1921 S. Morgan St. 
VACEK Frant, 1629 W. Allport St. 
Vacek Jan, 1613 W. 19th St. 
VACEK Josef, 1800 Fisk St. 
VACEK Lad., 1801 W. 51st St. 
Vacín Emil, 1253 S. Karlov Ave. 
Vacík John. 1925 S. Loomis St. 
Vackář Anton, 3023 S. Kolin Ave. 
Václavek Ludv., 2342 S. Kedzie Ave. 
Václavík A., 1403 S. Wesley Ave. 
Vach Kašpar, 2535 S. Clifton Park Av. 
Vácha Frank, 2636 S. Kedvale Ave. 
Vácha Václav, 2700 S. Avers Ave. 
VACHLAN Henry, 2332 S. Kedzie Ave. 
Vachlorn Frant.. 2307 S. 56th A.. Cicero 
Vachout John, 4518 N. Crawford Ave. 
Vachulka Josefina, 2438 S. Springfield 
VÁGNER Frank, 2845 S. Kostner Av. 
VALA Theodore, 2512 S. Sawyer Ave. 
Valla Antonín. 4245 W. 12th St. 
Valach Frant., 2525 S. Kedzie Ave. 
Valenta Fred. 2441 So. St. Louis Ave. 
Válek Frank. 1608 Fisk St. 
Valeš Josef. 5425 So. Robey St. 
VALHA Josef, 983 W. 19th St. 
VALCHAŘ Josef, 2720 S. Spaulding A. 
VALKOUN Ferd., 354 Henry St. 
Hammond, Ind. Valtr Marie, 1933 So. May St. 
VAN DER AUE A., 4014 W. 16th St. 
Váňa Anna, 1316 S. Clarence Ave. 
Váňa F. Antonín. 1754 W. 18th St. 
VÁŇA Frant., 1345 S. Kildare Ave. 
VÁŇA Josef, 1731 W. 18th Place 
Váňa Václav, 2007 So. Allport St. 
Vane Frant., 2740 S .Springfield Ave. 
VANČURA C. Jos., 2306 Winfield Av. 
Vančura Josef, 2900 S. Union Ave. 
VANĚK Josef, 4932 So. Wood St. 
VANĚK Martin, 1332 W. 19th St. 
VANĚK Václav, 2324 S. Central Pk A. 
VANĚK Václav, 5537 W. 24th PI., Cic. 
Vaněrka Marie, 2632 S. Avers Ave. 
VANÍČEK Josef, 2701 S. St. Louis A. 
Vašatka Josef, 4730 S. Honoře St. 
VAŠEK J. Fr., 2624 S. Homan Ave. 
Vašíček Marie, 2340 Homan Ave. 
Vaška Josef, 1509 So. Avers Ave. 
Vašumpaur Mat., 2118 So. Turner Ave. Telefon úřadovny: Lawnd 


lie 42 


5 


Telefon obydlí: 


Berwyn 1072 


Vašumpaur J. 


A. 


Dr. 


— ZUBNÍ LÉKAŘ 


— 
3123-25 W. 22nd STREET 
CHICAGO, 


ILL. VAVÁK Frank, 4335 N. Elston Ave. 
Vavák Josef, 4726 N. Kedvale Ave. VAVÁK JOSEF 

ČESKÁ HUDEBNÍ ŠKOLA A 
HOUSLAŘSTVÍ 

2428 SO. KEDZIE AVE. Vávra Josef, 3909 W. 26th St. 
Vávra Kateřina, 1512 So. Keeler Ave. 
Vávra V, 1916 So. Racine Av. 
VAVROUŠEK Alois, 2820 W. 21st St. 
Vavruška Frant., 961 W. 19th St. 
Vavruška Josef, 4519 N. Crawford Ave. 
Vavříček Karel, 2642 S. Trumbull Av. 
Vavřík Josef, 5036 So. Hermitage Av. 
VAVŘINA Alois, 2024 Allport St. VAVŘINEC Jan, 2956 S. Union Ave. 
VAVŘINEC Martin, 1112 W. 18th Place 
Vavřínek Anna, 1012 S. Lincoln St. 
VAVŘÍNEK Ed., 4101 W. 21st St. 
Vavřínek Ignác, 1012 S. Lincoln St. 
Vedral Josef, 2019 S. Allport St . 
Vedral Václav, 3019 S. Central Ave. 
Vejlupek Bohuš., 4629 S. Hermitage A. Telefon: Berwyn 736 J. 

JAMES VEJR 

Velkoobchod a prodej 

MOUKY, SENA, KRMIVA a OBILÍ, 

UHLÍ a DŘÍVÍ 

2814 W. 64th AVENUE 

BERWYN, ILL. Vejrostek Johan, 2522 S. Troy St. 
Vejvoda Frank, 2654 S. Clifton Park A. 
Velek Frant., 1713 W. 13th St. 
VELEK J., 2619 S. Central Park Ave. 
VELEK Martin, 6815 S. Winchester A. 
VELEK Růžena, 1507 S. Tripp Ave. 
VELÍŠEK E. Bohumír, Bohemian Na- 
tional Cemetery, Chicago, 111. 
Velk Frant., 1915 Fisk St. 
Velkoborský V. G., 1809 S. May St. 
Venda Josef, 2530 So. Spaulding Ave. 
VENZLÍK Anton, 4026 W. 21st St. 
Vepřek Karel, 1546 So. 40th St. 
VERMOCH Václav, 2631 S. Sawyer A. 
Vesecký Jan, 2744 So. Spaulding Ave. 
VESECKÝ Josef, 2856 So. Homan Av. 
Veselák Maik, 5232 S. Lincoln Ave. 
Veselka Josef, 2535 S. Crawford St. 
VESELKA Vine, 6511 W. 26th St. 
VESELÝ Bohům., 4502 N. Crawford A. 
VESELÝ Frant., 1320 W. 20th St. 
VESELÝ Frank, 4502 N. Crawford A. 
Veselý Frant., 5514 W. 24th St., Cicero 
VESELÝ Geo. W., 4017 Ogden Ave. 
Veselý Ignác, 1618 W. 20th St. 
Veselý Jan, 1915 S. Allport St. 
VESELÝ John, 1619 N. Central Pk A. 
Veselý Jiří, 2338 S. Marshall Blvd. 
Veselý John, 4835 S. Hoyne Ave. 
Veselý Josef, 1447 So. Harding Ave. 
VESELÝ Vojtěch, 1516 So. 40th Ave. Vetešník Marie, 2116 S. Washtenaw A. 
Veverka John J., 2004 W. 19th St. 
Veverka V., 2605 W. 47th St. 
VICENA M. A., 2838 Polk St. 
Vicha Frank, 2725 S. Homan Ave. Vlček Josef R., 1908 S. Lawndale Ave. 
Vlček Mike. 1836 So. Fisk St. 
VLČEK Vác, 1868 Blue Island Ave. VIKTORA JAN 

PRVOTŘÍDNÍ VOZOVÁ PRÁCE 

3050 W. 26th STREET 
U Albany Ave. CHICAGO Vilan F., 2744 S. Clifton Park Ave. 
VILÉM Jan, 4153 W. 16th St. 
Vileta Anna, 3521 Cortland Ave. 
Vileta Anton, 1635 So. Keeler Ave. 
VILETA James Jr., 2645 S Troy St. 
Vileta Martin, 5234 So. Lincoln Ave. 
Vileta Václav, 2706 So. Homan Ave. 
Vileta Vojtěch, 7813 Dobson Ave. 
Vilig Jan, 2714 So. Homan Ave. 
Vimr Karel, 2346 S. Central Park Ave. 

VÍŠEK A., 3537 W. 26th St. 
Víšek J. A., 4025 W. 16th St. 
Vištein James, 2614 W. 17th St. 

VIŠTAIN Rozalie, 6435 W. 16th St. 

Víta Josef, 4123 W. 16th St. 

Vítek Ant., 1542 S. 41st Ave. 

Vítek Cyril, 4916 So. Winchester Ave. 

VÍTEK Frant., 1859 Blue Island Ave. 

VÍTEK Rud. a Syn, 2648 W. 47th St. 

VITOUŠ AI., hostinský, 1358 W. 22. St. 

Vladař Tomáš, 964 W. 19th St. 

Vladíka Frant., 1928 Loeffler Ave. 

Vlach Vác, 1621 S. Keystone Ave. 

Vlasák Frank, 2614 S. Homan Ave. 

VLAŽNÝ Josef, 2611 W. 5th Ave. 

Vlček Anton, 2510 S. Sacramento Ave. 

Vlček Josef, 2216 S. Hamlin Ave. 

Vlček Josef, 1332 W. 19th St. VINCENC VLČEK 

PRVNÍ TŘÍDY ŘEZNICTVÍ A 

UZENÁŘSTVÍ 

1900 So. 57th AVE. 

CICERO Telephone Lawndale 3776 

ADOLPH VLK 

— SURVEYOR — 
4132 W. 22nd STREET 

City and Country Surveying, 

Subdividing, Mapping, 

Accuracy Guaranteed. Vlk Frank. 1806 So. Racine Ave. 
Vlk John, 1511 So. Avers Ave. Tel 


: Morton 


Park 27 S 
DR. 


B. 


L. VLNA 
— LÉKAŘ 


A RANHOJIČ — 
5539 


w. 


22nd STREET 


MORTON PARK, ILL. 


Hodiny: Od 


9 — 


12 dop. a od 7 — 9 več. Vlna Jan, 2716 S. Hamlin Ave. 
VOBORSKÝ L. Jos., 1428 W. 18th St. 
VODA Josef, 1842 Fisk St. Vodák J. J. a Syn 

2500 Již. Sawyer Ave. Vodička Václav, 5143 S. Robey St. 
Vodička Josef. 2828 S. Springfield Ave. 
Vodráška Anna, 1339 W. 18th St. 
VODVÁŘKA Anna, 1416 W. 49th Place Frank Vodvářka 


GROCERIE — UHLÍ a DŘÍVÍ — 


SENO a KRMIVO 


1400 WENONAH AVENUE Vochozka Tomáš, 1835 W. 51st St. 
Voita Hettie, 2425 So. Hamlin Ave. 
VOJÁČEK J. Frank, železářský obchod, 
2630 S. 64th Av. Tel. Berwyn 734 J. Vojáček Václav, 2543 S Harding Ave. Vopička Josef, 66th Av. & 22nd St. Vojslávek Josefa, 4142 W. 16th St. 
Vojta Jan, 2240 S. Clifton Park Ave. 
Vojta Jan, 2625 S. Sawyer Ave. 
Vojta Jindřich ( 2752 S. Turner Ave. 
Vojtěch Josef, 1921 W. Slst St. VOPIČKA J. K., 3251 Washington Blvd Tel 


efon 


Drover 5375 
Josef 


B 


. Vojtěch 


- ČESKÝ 


HOSTINEC — 
Síň 


k zad 


Lni 


pro každý případ. 
49 


>8 SO. 


HERMITAGE AVE. 


CHICAGO Vokáč Antonín N., 1446 W. 19th St. 
Vokáč Frant., 2727 So. 40th Ave. 
Vokáč Václav, 3028 So. Harding Ave. 
Vokal Anna. 1433 W. 20th St. 
Vokas Marie, 3143 S. 53rd Ave. 
Vokoun Frant., 1448 S. 40th Ave. 
Vokoun Rud., 3859 W. 26th St. 
VOKŘÁL Josef, 1735 W. 18th St. 
VOKŘÁL Vac, 2408 S. Whipple St. 
VOLAVKA Chas., 1723 So. Racine Av. 
VOLEK John, 4552 N. Harding Ave. 
Volf Jan, 2732 So. Spaulding Ave. 
Volin Fr., 1810 W. 18th St. 
VOMÁČKA Vac, 2026 N. Paulina St. 
Vonásek Tomáš, 1647 S. St. Louis Av. 
VONÁSEK Václav, 1624 W. 20th St. 
Vondra J., 2705 S. Clifton Park Ave. 
VONDRA Vác, 3008 So. Harding Ave. 
VONDRÁČEK Al., 1111 Ashland Ave. 
Vondráček Jan, 2453 So. Harding Ave. 
Vondráček Jan, ml., 2049 W. 47th St. 
VONDRÁČEK Josef, 1334 K. 50th St. 
Vondráček Leo, 2437 So. Sawyer Ave. 
Vondráček Václav, 1313 W. 20th St. 
VONDRÁČEK Voj., 2432 W. 46th St. 
VONDRÁK Anton, měřič dřeva, 

1621 W. 18th St. 
Vondrák Frant., 1525 W. 17th St. 
Vondrák Václav, 1800 Fisk St. 
VONDRÁŠEK Anna, 1644 W. 18th PI. 
Vondrášek Frank, 2120 S. Fairfield A. 
Vondriška Josef, 2629 So. Sawyer Ave. 
VONEŠ Marie, 3033 So. Trumbull A. 
VONEŠ Matyáš, 2635 Princeton Ave. 
Vopička Antonín, 3935 W. 26th St. Telefon Yards 2920 

KAREL VOREL 

ŘEZNICTVÍ 

Čerstvá, solená a uzená masa. 
Drůbež a zvěřina v sezóně. 

4758 SO. THKOOP STREET Vorel J., 1541 W. 18th St. 
Voříšek Kateřina, 2112 S. 57th Ct. 
VOŘÍŠEK Albert, Police Officer, 

1921 So. Homan Ave. 
Vorlíček Václav, 2725 So. Avers Ave. 
Vorlíček Josef, 2222 S. St. Louis Ave. 
Vosyka Eduard, 1440 S. Kedvale Ave. 
VOTAVA Bratří, 4316 Ogden Ave. 
Votava Emil, 2541 So. Harding Ave. 
VOTAVA S., 2519 W. 26th St. 
VOTOČKA Alois, 1918 S. Shelby Ave. 
Votypka Gust., 1109 Lincoln Ave. 
Vrána Fred, 1357 S. Fairfield Ave 
VRAŠTILOVÁ A., 1321 W. 20th St. 
Vrba Anna, 1339 W. 18th St. 
Vrba Alois, 2848 So. Troy St. 
Vrba Josef, 6505 W. 26th St. VRBA JOSEF 

5219W. 25thSt. Vrba Karel, 2348 S. Trumbull Ave. 
Vrbičky Josef, 5212 So. Whipple St. 
VRBÍK Sam., 4756 Ada St. 
VRCHOTA Josef, 5023 Throop St. 
Vrzal Jan, 4125 W. 16th St. 
VRZAL Štěpán, 1254 So. 40th Ave. 
Všetulová Frank, 1921 S. Allport St. 
Vůcha Josef, 2522 S. Harding Ave. 
Vurm Marie, 1500 So. 40th Ave. 
VYDRA Anna, 1738 W. 18th St. 
VYDUNA Geo., 2810 So. Crawford A. 
VYHNÁLEK Jos., 1414 So. Keeler Ave. 
Vyhnálek Frant., 1643 Loeffler St. 
Vvhnánek Anna, 1737 W. 19th St. VYLÉTAL Václav, 2422 So. 57th A. 
Vykouk Frant., 1654 Blue Island Ave. 
VYSKOČIL Jan, 2420 Iowa St. 
VYSKOČIL Josef, 1700 W. 19th St. 
Vytlačil Anna, 2638 So. Avers Ave. 
Vyzrál Tom., 4936 So. Lincoln St. 
Vyzrál Tom., Jak., 4948 S. Lincoln St. 
Waimar Jan, 1919 So. Laflin St. 
Wais Lizie, 1345 Kenilworth Ave. 
WALAŠEK Frank, 2706 S. Kedvale A. 
Waldhaus Fr., 5422 W. 22nd Place 
Wales Václav, 2841 S. Harding Ave. 
Walko S., 5238 S. Whipple St. 
WEISKOPF Bratří, Grocerie, 3002 So. 

Union Ave. Tel. Yards 3227 
Weiskopf M., 3002 So. Union Ave. 
Werich A. D., 1226 So. Crawford Ave. 
Weselská Božena, 5242 W. 25th St. 
Weselý John, 5226 So. Winchester Av. 
WEYRAUCH James, 534 W. 18th St. 
White U. F., 2832 S. Millard Ave. 
WIERER John, 1900 Allport St. 
Wierer a Mika, 602 So. De Koven St. JAN WILDMAN 
1001 W. 19th St. Wind J., 2701 S. St. Louis Ave. 
Wismeyer Emil, 2717 So. Trumbull Av. 
WOLF Jana, 1213 So. 40th St. 
WONDRAŠ Marie, 1651 W. Huron St. 
Wortner Ludvík, 1753 W. 47th St. 
WYSOCKÝ Chas. Mrs., N. Robey St. 

Z ARÁTORŮ AUGUST, 2500 S. Lawn- 
dale Ave. Tel. Lawndale 5115. 
Zaar Anna, 3846 W. 26th St. 
ZABILKA Al. J., saloon, 268 W. 26. St. 
Zábranský Frant., 5258 S. Lincoln Av. 
ZÁHROBSKÁ M., 2002 S. Throop St. 
Záhrobský Fr. J., 5504 W. 22 Place 
Zahradník Josefa, 937 W. 18th St. 
ZACH John, 2719 W. 16th St. 
ZACH Josef, 4949 So. Hoyne Ave. 
Zácha Jan, 5127 S. Campbell Ave. Zachatý John, 5255 So. Wood St. 
Zachotina Josefa, 4044 W. 16th St. 
Zachová Tekla, 1669 Blue Island Ave. 
Zajíc Frant., 1900 So. Loomis St. 
Zajíček Alois, 2846 W. 21st St. 
ZAJÍČEK H., obchod obuví, 

3044 W. Wallace St. 
Zajíček A. Jan, 2615 So. 40th Ave. 
Zajíček Josefa, 1759 W. 19th St 
Zajíček Lad., 2648 S. Hamlin Ave. 
Zajthamer Karel, 2951 W. 25th St. 
ZÁMSKÝ ADOLF, 

5000 So. Ashland Ave. 
ZÁLESKÝ Václav, 5432 W. 24th St. 
ZÁPOTOCKÝ Jan, výroba doutníků, 

4956 S. Winchester Ave. 
Zářecký Matěj, 2830 S. Spaulding Ave. 
Zasadil J. Václav, 4135 W. 12th St. 
ZASADIL Tomáš, 2861 W 21st Place 
Zavadil Josef, 1911 S. Loomis St. 
Zavadil Josef, 3250 W. 23rd St. 
Závorka P., 2744 So. Central Pk Ave. 
ZAVŘEL Václav, 4721 So. Honoře St. 
ZBOŘIL Aug., 2912 So. Normal Ave. 
Zbořil J. Jan, 2725 So. Avers Ave. 
Zdenáhlík Jos., 1527 So. Keneth Ave. ZDENĚK FRANK 

MAJITEL HOSTINCE, RESTAU- 
RACE A VÝLETNÍ ZAHRADY 

STICKNEY, ILL. Zdeněk Václav, 1444 So. 40th Ave. 
Zeman Anton, 7706 Maryland Ave. 
Zeman Anton, 3029 So. Lawndale Ave. 
ZEMAN Dom, 2741 So. Homan Ave. 
ZEMAN Jan, 3241 W. 26th St. 
ZEMAN Jaroslav, 1167 W. 18th St. 
ZEMAN Jessie, 1858 S. Ashland Ave. 
Zeman Josef, 1815 W. 51st St. 
Zeman Marie, 4857 So. Lincoln St. 
Zeman Karel, 4748 So. Loomis St. 
ZEMAN Karel, 2810 So. Sawyer Ave. 
Zeman Otto, 3002 So. Central Park Av. 
Zeman Rud., 5516 W. 23rd St. 
Zeman Václav, 1633 So. 41st Ct. — 189 — Zemek Alois, 1332 W. 20th St. 
Zelenka Frank, 2004 So. Loomis St. 
ZELENKA Jan, 1946 So. Racine Ave. 
Zeradička Anna, 1401 S. Wenonah St. 
Zetek Barbora, 5523 W. 22nd Place 
Zetek Frank, 3845 W. 14th St. 
Zettl Jan, 1332 W. 18th St. 
Zika Frant., 1421 So. Springfield Ave. 
Zika Frank, 1421 So. Springfield Ave. 
Zika Josef, 2734 So. Hamlin Ave. 
ZIKMUND Jan, 2653 So. Hamlin Ave. 
Zikmund Marie. 2659 W. 21st Place 
ZIKMUND Vác, 2844 W. 22nd St. 
ZIKOVÁ Karolína, 1916 So. Loomis St. 
Zima Bohumír, 3053 W. 22nd St. 
Zima Josef, 3053 W. 22nd St. 
Zima Kateřina, 1914 S. Fairfield Av. 
Zinner John. 2713 W. 16th St. 
Zítek Martin, 3952 W. 16th St. 
Zítek Václav, 1453 S. Springfield Ave. 
Zítka Josef, 1527 S. Kildare Ave. 
Zmrhal J. Jaros., 1869 So. Millard A. 
Zoch Jan. 4951 So. Winchester Ave. 
Zoubek Eduard, 2729 S. Turner Ave. 
Zoubek Johan, 6636 So. May St. 
ZPĚVÁČEK V., 3753 W. 26th St. 
ZPĚVÁK Josef, 3021 W 25th St. 
Zrna Josef, 1911 So. Springfield Ave. 
Zvanovič Karel, 2432 S. Harding Ave. 
Zvědělík Lud., 2431 W. 25. PI., Cicero 
Zvěřina Ferd., 2814 S. Sawyer Ave. 
Zvonař Albert, 2120 W. 18th Place 
ZVONAŘ Antonie, 926 W. 19th St. 
Zvonař Frank, 2039 W. 17th St. 
Zvolánek Rudolf, 1847 So. Loomis St. 
Zvolský Tomáš, 1446 S. Springfield Av. 
Žáček Rud, 2619 S. Lawndale Ave. 
Žáček Václav, 2552 S. Spaulding Ave. 
ŽÁK JOS., 2552 Walton St. 
Žák Josef, 2622 So. Avers Ave. Žák Karel, 2708 So. Turner Ave. 
ŽÁK Tomáš, 1340 So. Karlov Ave. 
Žák Vincenc, 1416 So. Wenonah Ave. Teh-ton Lawndale 6472 

Alb. Žalud a Syn 

EXPERTI V STAVĚNÍ 
ZDOKONALENÝCH PEKAŘSKÝCH 
PECÍ 
1439-1441 SO. 40th COURT 

Blok západně od 40. Ave., u 15. ulice. ŽALUD Frank A. Jr., 2940 S. Union A. 
Žalud Jan. 260 W. 26th St. 
Žatečka Jan, 2802 S. Spaulding Ave 
Žďárský Anna, 1324 W. 18th St. 
Žďárský Ant., 2833 So. Turner Ave. 
Železníkova H., 5419 W. 22nd St. Ženíšek Frank 

Obchodník 
961 W. 18th St. Tei. Canal 514: Denní a noční služba Ever Ready Auto Livery 

FRANK ŽENÍŠEK, majitel. 

2134 SO. ASHLAND AVE. 

Automobily pro každý případ. Počítá 
se za cestu neb na hodiny ŽÍLA Tomáš, 3004 Crawford Ave. 
ŽIŠKA Karel, 3146 S. Union Ave. 
Žiška Kateřina, 6500 W. 12th St. 
Zítek Anna, 2626 S. Harding Ave. 
Žitník Jind., 2017 S. Canalport Ave. 
Živkovič Josefina, 1346 W. 20th St. 
ŽOLDAN Anton, 2004 Allport St. 
Župan Johan, 4936 So. Hermitage Av. OBCHODNÍ oznámky. <3>3>3>4*$><S><$>3>«><S>«>«*e>3*S^^ ANTONÍN J. CERMAK 
JOSEF J, JANDA Headquarters 
Homan Building & Loan Ass'n Čermák a Janda 

Obchod pozemky, půjčky a pojištění 
...MARKYCE NA PRODEJ.., •••»•• •••••••••••••000.» •••«S..«* *..•*•..• ' •••••»• Telefon Lawndale 3200 3347 West 26th Street 

Blíže Homan Avenue Chicago, 111. <í*S><8xS><S><S><$xS><S><$><S^^ 

— 193 — <$*$><$><$><&$><$><$><$><$y$*&^^ ■# 
Gil W Sil 

...Spořitelní Banka... 

KAPITÁL $200,000.00 

1518 ZÁPADNÍ 12tá ULICE. CHICAGO, ILL f Přijímáme vklady spořitelní, na něž 
platíme 3 procenta úroků ročně. 
Peníze půjčujeme na majetky 
na první jistotu. MARKEČE NA MAJETKY. 

Máme na prodej dobré hypotéky, první jistoty na zastavené 
•pozemky v obnosech od $1000 do $5000. S každou půjčkou má- 
me pojištění a abstrakt. 

Zaručujeme v každém případu, že každá půjčka námi udě- 
laná je první jistota . Uložte si své peníze u firmy známé, spo- 
lehlivé a osvědčené. Za tu dobu, co jsme v obchodu, udělali 
jsme půjček na markeče v obnosu přes $4,000,000 (čtyry milli- 
ony dollarů), kteréžto markeče jsme rozprodali. 

Za celou tu dobu, co jsme v obchodu, neztratil nikdo ani je- 
diný dollar na kapitálu nebo na úroku. Zaručujeme, že každý 
markeč, od nás odkoupený, jest první jistota. 

Půjčky děláme pouze na zastavený pozemek, který přináší 
velmi dobrý nájem. 

Příčinou, že obchod náš tak vzrostl, je poctivé a solidní 
jednání. 

V budově naší máme ohnivzdorné sklepení 
(Safety Deposit Vaults), které jest opatřeno nejbezpečnějšími a 
nejmodernějšími ohnivzdornými a protilupičskými přístroji do 
dnes vynalezenými. Schránka k pronajmutí $3.00 na rok. GERINGER & STORKAN 

1518 West 12th Street, Chicago, 111. 

<š><e><8><e><žx$><3><š><s><s><s^^ První Česká HypotečníBanka vChicagu 

— POD JMÉNEM 

NOVAK & STEJSKAL 

kterou založili r. 1886 ve vlastní budově 1817 Loomis ul., roh Blue 
Island Ave. a 18. ul. Členové této staré a osvědčené firmy jsou 
pp. John L. Novák a Frank Stejskal ; p. Novák bydlí v Chicagu již 
po 40 roků a p. Stejskal, jenž prodělal občan, válku před 50 roky, 
bydlí zde 60 rok. Oba jsou české veřejnosti dostatečně známi a těší 
se plné důvěře jak u českého tak též u jinonárod. obecenstva, ne- 
jen v obchodním, ale i ve společenském a spolkovém životě, ve kte- 
rém doposud činný podíl béřou. 

Synové jejich: Josef F. Novák, E. W. Novák a Otto L. 
Stejskal vyrostli v tomto obchodě (který beze všeho hluku vzrostl 
z malého začátku na obchod značných rozměrů), stanou se podílní- 
ky firmy té. Mladí ti muži jsou energickými a schopnými právní- 
ky, tak že závod ten řízen je osvědčenými a zkušenými silami, pro- 
čež může se každý na firmu tu s úplnou důvěrou obrátiti. Firma ta- 
to půjčuje peníze na první hypotéky na mírné úroky. Prodá- 
vají dobře zaručené markyče, tak že kdo je od nich koupí, má pení- 
ze dobře a bezpečně uložené. Přijímají též úsporné vklady na kníž- 
ky na 3 procenta úroků, které mohou kdykoliv býti přeměněny na 
hypoteční jistiny na větší úroky. Pojišťují proti ohni u nejlepších 
společností. — Prodávají přeplavní lístky do a z Evropy na moderní 
rychlé lodě. Zasílají peníze do všech dílů světa spolehlivě a levně. 
Vymáhají dědictví z Evropy a zvláště z Cech. Zkoumání abstraktů 
při koupi neb prodeji majetků věnují zvláštní pozornost, veškeré 
právnické a notářské práce vyřizují rychle a spolehlivě. Firma tato 
též zastupuje Výpomocný spolek DOMOV, jeden z nejstarších a 
nejsolidnějších výpomocných spolků v Chicagu. 

Kdo by si chtěl peníze do spolku tohoto ukládati aneb si 
vypůjčiti, může se kdykoliv v obchodních hodinách u firmy Novák 
& Stejskal přihlásiti. 

Úřední hodiny: 

Od 8 :30 hodin ráno do 7 hodin večer. Ve středu a v pátek pouze 
do 6 hodin večer. V neděli od 9 do 11 hodin dopoledne. 

Telefon: Canal 342 

<Š*S*$>4><S>3k8><S><$x$*S^^ •3><8>3><§><SxŽ>3><S*$*$xž*M><^^ 

Lawndale National Bank 

3337-3339 záp. 26. ulice 

KAPITÁL A PŘE BYTEK $60,000.00 

CELKOVÁ MOHOVITOST přes $1,250,000.00 

Jediná Česká Banka v městě Chicagu pod dozorem vlády Spojených Států. ÚŘEDNICI A ŘEDITELE: 

Jos. J. Salát, předseda. 

Frank G. Haj íček, místopředseda. 

Rudolf F. Hajíček, pokladník. 

Joseph F. Polák — Joseph Kopecký — Charles Novák 
PROVOZUJEME VEŠKERÝ BANKOVNÍ OBCHOD 

|| Peníze zasíláme do všech částí světa, zvláštní po- 
zornost věnujeme zasílání peněz do staré vlasti. 

*\\ 3% úroku platíme na spořitelní vklady, splatné 1. 
ledna a 1. července, neb na certifikáty šesti- 
měsíční. 

H Pro vy pomocné spolky neb podporující spolky vy- 
dáváme zvláštní ceky, které u nás deponují. 
Každý spolek by měl tento způsob vedení knih si 
zavésti. 

fí Prodáváme přeplavní lístky, vymáháme podíly a 
dědictví a vyřizujeme jiné záležitosti peněžní 
v Čechách. Ti samí podílníci vlastní Lawndale State Bank a Lawndale 

National Bank. — Mohovitost obou bank čítá přes dva a půl 

milionů dollarů. <S>4x§x?xS*S*MxŽ>3><!><§xe^^ 

Lawndale State Bank 

3205-3207 záp. 22. ulice 

KAPITÁL A PŘEBYTEK $250,000.00 

CELKOVÁ MOHOVITOST, $1,500,000.00 

Tato Banka jest pod dozorem Státu Illinois. ÚŘEDNÍCI A ŘEDITELÉ: 

Frank G. Haj íček, předseda. 

Josef J. Salát, místopředseda. 

Josef F. Polák, místopředseda. 

Joseph Kopecký, pokladník. 

Chas. B. Pavlíček,— Richard Dusil,— Rud. F. Haj íček 

Provozujeme veškerý bankovní obchod. Ceko- 
vým vkladům věnujeme zvláštní pozornost. Spolkům 
podporujícím a výpomocným odporučujeme naše 
zvláštní ceky, jež vydáváme pro spolky. 

3% platíme na spořitelní vklady splatné na kníž- 
ky 1. ledna a 1. července, a na certifikáty v šesti mě- 
sících. 

Půjčujeme peníze na majetky, buďto bankovní 
neb z výpomocných spolků na mírné úroky s malým 
vydáním. 

Notářskou práci všeho druhu vykonáváme správ- 
ně, rychle a levně. 

Vymáháme podíly, dědictví a jiné záležitosti v 
Cechách. 

Peníze zasíláme do všech částí světa, zvláštní po- 
zornost věnujeme zasílání peněz do Cech. 

Obstaráváme pojištění proti ohni, vichřici, lou- 
peži a na skla. 

Pronajímáme bezpečnostní skříňky. Lawndale National Bank a Lawndale State Bank jsou vlastněny 

týmiž podílníky. — Mohovitost obou bank čítá přes dva a půl 

millionu dollarů. <$xí><sxí><e><s>3><í><$><sxs^^ 

Jno. F. Novotný T. Victor K. Novotný Frank E. Novotný 

Novotný & Company 

...INVESTUJÍCÍ BANKÉŘI... 1945 W. 47th Strteet 
CHICAGO, ILL. 

Tel. Drover 6444. 31 roku čestného obchodu 
Přineste vaše peníze k nám. My platíme 5 procent na investované 
úspory. — Můžete dostati knížku s jedním dollarem na začátku. 

o 

Dovolte nám postavit váš DUM Když uspoříte $500 do jara, my vám půjčíme druhých $500 na stavění. 

Máme výtečné 6 procentové markyče na prodej. 

Máme výborné loty na prodej na 50. ul. a Hoyne ave. za $250 a výše. 

NEJSTARŠÍ — NEJVĚTŠÍ — NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ 
VKLADNÍ BANKOVNÍ OBCHOD V CHICAGU. 

Vystavujeme úřední listiny. Právníci úřadují v naší úřadovně. Nejsilnější banka v Town of Lake 

Depositors SMo & S avings Bank 
4633-4637 South Ashland Avenue 

Přijímá čekové vklady. Platí 3 procenta na spořitelní 

vklady. Pronajímá skřínky v bezpečnostním 

sklepení za $2.50 ročně a výše. 

Prodává lístky přeplavní na všechny linie a vysílá 
peníze do všech částí světa. — Půjčky na majetky. ti. Zaleski, předseda Wm. H. Schmidt, místopředseda 

I. H. Himes, místopředseda Václav Pešička, pokladník 

S. J. Ratajczak, příručí pokladníka Máme na prodej první markyče, hypotéky a bondy v obnosech od $100 
do $20,000. Nemůžete své peníze lépe uložiti než v těchto zaručených prvních 
markyčích, hypotékách a bondech. Americká Státní Banka 

Určená vládou Spojených Států 
ku přijímání poštovních vkladů 

Kapitál a přebytek $500,000.00 

J. F. ŠTĚPINA, předseda. ADOLPH J. KRÁSA, pokladník. 

1825 Blue Island Avenue 

Roh Loomis ulice 

Úřední hodiny : od 8 :30 ráno do 5 .30 večer a v pondělí a ve čtvrtek do 
8:30 večer. V neděli, aby se dala zaměstnancům příležitost náležitého odpo- 
činku, se neúřaduje. 
Oznámení našim příznivcům 
a ctěné veřejnosti 

Po dlouholeté úspěšné činnosti v obchodu bankovním, pozemkovém, poji- 
šťujícím a přeplavním dovolujeme si Vám oznámiti, že obchody naše jsme sloučili 
a nyní úřadovna naše bude zavedena ze zvětšené a moderně zařízené bankovní 
místnosti a známa bude pode jménem 

Janovský & Co., 

na rohu 47. a Honoře ulice, 

kdež veškeré záležitosti v oboru pozemkovém, pojišťujícím a bankovním na dále 
vyřizovati budeme k Vaší úplné spokojenosti. Zastupujeme výpomocné spolky 
'Amerikán', 'Town of Ijake', 'Karlův Týn' a 'Český Domov', takže můžeme obstarati 
bankovní neb spolkové půjčky na majetek v krátkém čase. — Doufajíce, že i v 
budoucnosti přízeň a důvěra ct. veřejnosti nám bude zachována, 

znamenáme se s veškerou úctou, v 

KAREL V. JANOVSKÝ, 

FELIX B. JANOVSKÝ, 

KAREL T. KLEKER. 

Telefon : Yards 2307. 

<SxJxS><Sx$><í><SxS><eKŽ><3xe><S>^^ 

— 200 — Loty v Morton Parku! 

Obchodní a ťesidenční — 25, 30 
a 372 stop široké. Ulice, chodníky, 
voda a plyn jest hotové a zavedené HRUBÝ A SPOL. 

Roh 25. ul. a 52. Ave. 

Úřadujeme každou neděli po celý den. 

Kirchman Státní Banka POD STATNÍM DOHLEDEM. 

5606 ZÁP. 22. ULICE. 

Kapitál $100,000.00. 

Přebytek $10,000.00. 

Markeče na prodej od $500 do 

$10,000. Půjčky. Zasílání peněz 

do Čech. 

Ochranné skříňky pronajímá 
za $3.00 ročně. 
(United States Depository for 

$1.00 a výše otevře Vám spořitelní vklad. Postal Savings ťUnds). 

NA PRODEJ široké loty, dvouflatové domy a Cottages za hotové 

neb na mírné splátky. — Půjčky, poiištění a notářské práce. — 

FRANK KIRCHMAN, 3142 záp. 22. ul. neb v bance. 

«*$>3*$xS><S><S>«xŽ*S><S><e><8^^ ZALOŽENO 1905 J. M. KRÁLOVEC GEO. W. KRÁLOVEC J. M. Královec & Son 

...INSURANCE... 2011 So. Laílin Street 
CHICAGO, ILL. 

Zastupují následující společnosti: 

Federal Union Fire Insurance Co. of Chicago 

Dubuque Fire & Marine Insurance Co. of Dubuque, Iowa 

Milwaukee Mechanics Insurance Co. of Milwaukee, Wis. 

Maryland Casualty Co. Plate Glass 

Telefon Canal 4358 
" Canal 4359 

<3*Ž><$><j><S><S*3><**$><S><*^^ 

PRVNÍ ČESKÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ VE SPOJ. STÁTECH. 
Brodský a Sovák (Inkorporována) 

jakož i filiálka BOHEMIA, akc. banky 
v Praze. 

Zastupitelství všech přeplavních společností. 
Záležitosti notářské. Zasílání peněz do Evro- 
py písemně i telegraficky. Doprava a vy- 
clívání zboží. Výměna cizích peněz. — 

Husova výprava, roku 1915. 

Soudružný ústav 

Bohemia, Akciová Banka 
Praha II.. Příkopy 14. 

Veškeré transakce bankovní. Zúročuje vkla- 
dy co nejvýhodněji. Cestovní oddělení obsta- 
rává přeplavbu do všech dílů světa. Výdej 
železničních lístků. Výměna mincí a valut, 
— doprava zavazadel. Pověřující listy. — L. PACÁK, 

.námý český linguista. cestova- 
tel a publicista, ředitel firmy 
Brodský & Sovák, jakož i fi- 
liálky banky Bohemia v Praze FRITZ VON FRANT7.IUS BEN MARCUSE 
Von Frantzius & Co. 

122 and 124 S. LA SALLE STREET 

íPihjlídcr 

NEW YORK STOCK EXCHANGE 
CHICAGO STOCK EXCHANGE 
CHICAGO BOARD'OF TRADE 

"Bonds, 4-rr, 5 aim& C^ Mí" f-ebřu <&&$ ťin her ^etxmt ntx- 
k®.$nílifh -siuii, ťf priori I- ucb-'ikHci; (preferred stocks) 

<$*8x$x$><S><$*$>^*S>3>^ 

North Avenue State Bank 

NORTH AVENUE AND LARRABEE STREET ASSETS OVER $3,000,000.00 SAVINGS DEPOSITS in sums of One Dollar or more to any amount are 
received on which three per cent, interest is allowed computed 
semi-annually. 

Money deposited on or before the Tenth of any month, will 
receive interest from the first of that month. 

SAFE DEPOSIT VAULTS. The most spacious and complete Safe Deposit 
Vaults on the North Side, are operated in connection with this Bank. 
Boxes $3.00 per year, upwards. 

OFFICERS 

LANDON CABELL ROSE, Pres. CHARLES E. SCHICK, Cashier 
JACOB MORTENSON, Vice-Pres. O. G. ROEHLING, Asst. Cashier 

Open Saturday Evening 6:00 to 9:00 

YOUR BUSINESS IS CORDIALLY INVITED •®><s><e><s><$>3>^<$*«>4>sx^ 

PRVNÍ 

Slovenská Spořitelní Banka RUD. VACEK, bankéř. 
1751 záp. 47. ul., blíže Wood ul. Provádí všestranný bankovní obchod. — Platí 3% úroků ze 

spořitelních vkladů. — Pronajímá ochranné schránky 

v pancéřovém sklepení. Obchod pozemkový | Přímé zastupitelství všech pře- 

Pojištění proti ohni | plavních linií. — Zásilky peněz 

Půjčky na majetky | do všech částí světa. — Vyřizo- 

Prodej prv. markyčň a jiných | vání všech starokrajských a kon- 

cenných papírů. | sulátních záležitostí. — 

<S*$*£>3>«xíxs^<SxS><S><£><^^ Colonial Trnst & Sayings Bank 

13T South La Salle Street 
CHICAGO, ILL. TELEPHONE CENTRAL 1907 Platíme 3 procenta na osobní vklady. 


— 204 — Telefon: Superior 1085 North Side State Bank 

Corner Chicago Avenue and Clark Street 

MNOZÍ LIDÉ 

chovají své peníze v naší bance, aby je měli v dosahu, 
když v každodenním užívání jich potřebují ; někteří ne- 
chávají je zde čekajíce na příležitost k investování ; jiní 
aby se vyhnuli risku a mrzutosti půjčování, mají své 
peníze zde jako stálé uložení. — Vyhovujeme všem 
třídám a platíme 

3 procenta 

ÚROKŮ ROČNĚ NA SPOŘITELNÍ VKLADY. 

<s*»3><$x$><s*s><s><s*8xe><s><e^^ 

Ogden Avenue State Bank Půjčujeme peníze. Prodáváme první 
markyče. — Obstaráváme pojištění proti 
ohni. — Zasíláme peníze do všech částí 
světa. — Pronajímáme bezpečnostní 
skřínky. — Cekové vklady jsou u nás 
vždy vítány. TEL. LAWNDALE 44. 3616 Ogden Avenue CHICAGO, ILL. <S*^S><SxŽ*$>«x$xS*3xS><8x$>3^^ — 205 — Ý<e><í><3><»<s><e*í><s><«x§><í^^ 

Incorporated under the Laws of Illinois. CHIGAGO AUDIT CO. 

AUDITORS AND EXAMINERS FOR PRIVATE AND PUBLIC 
CORPORATIONS. 

BUSINESS COUNSELORS, SYSTEMATIZERS AND 
COST ACCOUNTANTS. JOS. ROUŠEK, ředitel, 2342 So. Trumbull Ave. 
Telefon Rockwell 1872 Hlavní úřadovna v čísle: 

3347 West 26th Street 

CHICAGO 

$><s><j><í><e><§><$><ixí>^^ Jos. Bartušek 1026 MILWAUKEE AVE. — Pojišťování na oheň a sklo. Za přesné vyřízení se ručí. Jsem již 49 roků v Chicagu, což 
jest nejlepší odporučení. Telefon Morton Park 862 Tomáš !í. Filas 

...Architekt a Stavitel... 

POZEMKY, PŮJČKY A POJIŠTĚNÍ 
5238 ZÁPADNÍ 25tá ULICE Morton Park « Cicero, 111. ^»<S>3><SxíxSxe>3><8xí^^ BOŘIVOJ 

Největší výpomocný spolek v Chi- 
cagu, založen v říjnu roku 1885. 

KAPITÁL PŘES $600,000.00.. Vlastní největší síň pro zábavy na 
západní straně Chicaga, 

Pilsen Auditorium, 
1661 Blue Island Ave., 

kdež se konají schůze každé úterý 
večer. 

Adolf A. Adámek, Karel J. Kopecký, 

předseda tajemník 

2407 Harding Ave. 2553 Turner Ave. 

Josef Ij. Voborský, 

notář, 
1428 W. 18th St. TELEFON CANAL 1511 Ért L Pilte I Si BANKÉŘI POZEMKOVÝ OBCHOD, PŮJČKY A POJIŠTĚNÍ 901 záp. 20. ul., Chicago <s*s><s><3*s><e*s><sxexsxs*$^^ Tel. : Clyde 973 J. Tel. : Lawndale 5654 G. L Klíma OBCHOD POZEMKOVÝ. Půjčky na nemovitý majetek, 

pojištění proti ohni a veř. notář Frank Stand POZEMKOVÝ OBCHOD 
A POUŠTĚNÍ. 3045 již. Crawford (40.) Ave. 5623 W. 22nd Street. 
CICERO, ILL. Majetky, domy a loty na prodej 
za mírné ceny. <&$><$><&$><&$>4><$><$>3><&M>^^ &$><$><$><$><&$><$>&&$>m>^ F. E. CHERNOSKY, President JOHN J. CHADIL, C. li. Manager John J. Chadil Land Company 

Lands and Loans in Texas and Old Mexico 
Immigration Agents 

ROSENBERG, TEXAS. 

Mám na prodej pozemky v Texasu, kdež jsem usadil na sta rodin, 
dále v Starém Mexiku, Montaně, Idaho, Washingtonu, Oregonu a 
Britské Kolumbii. — 

QglPChceteii se někde v těchto uvedených státech usaditi, obraťte 
se s důvěrou na mne a já Vám svědomitě poradím. 

O bližší podrobnosti pište na : 

JAN J. ČADIL, civ. engineer, Rosenberg, Tex. 
aneb na : J. L. Kuták, 1644 So. Springfield Ave., Chicago, 111. 
<s*s><$><e><s><í><e><$><s><^^ 

Telephone Canal 1376 Vác. Kleňhaa Syn Půjčky a pojištění NOTÁŘSTVÍ :-: JOSEF Z. KLEŇHA, právník Ar 1541 záp. 18. ulice, Chicago, 111. Bohumil J, Wach — 1946 W. 51st St. — 

POZEMKOVÝ A POJIŠŤUJÍCÍ 
JEDNATEL. Tel. : Yards 2546 Veřejný notář. THE BANK FOR THE PEOPLE 
OF THE WEST SIDE 

Resources over $5,750,000.00 
3% interest paid. 

The West Side Trust 
& Savings Bank 12th and HALSTED STRS. — 208 — <Sx8*S><$>4*SxS><$xř><$><$xS>«^^ 

Established 1890 
2007 BLUE ISLAND AVE. 

General Banking — Safety Deposit 

3% interest on savings accounts 

BANKING HOURS: 

9. A. M. to 4 P. M. 

SATURDAYS : 

9 A. M. to 1 P. M. 

and 6 P. M. to 8 P. M 

<$x$><M><$x$><$><S>$*š><S>^^ ANTDN VANĚK H^ ^L^ lij'l l^'^ Hi v ERE J NY NOTAR HYPOTEČNÍ banka 3707 £££"• 2613 UL. fii iz* íawndale a ve. TELEPHONE LAWNDALE 2018 JOSEF DUSAK 
2958 So. Union Avenue 

<§K$*s><$K$><s*ž><S><Ž><£><e><^^ 
Letní pobyt v 

rozkošném 

Cary Dobré rybaření 

Loďky k disposici 

Znamenité koupání 

Dobrá honba 

!JCg§P Výtečná česká kuchyně. 

(J^p>Vše první třídy' = ^1S 
\ l /i míle východně od nádraží. 

Alois Klapka, 

majitel 209 — <$x$><s><$KS><$*$><e><s><$*$><§><$><^^ 
noste naše prů- 
tržní pásy. — V každém případe průtrže 

Neškrtí, jsou lehké, přiléhají na tělo, drží každou průtrž, 
přináší okamžitou úlevu a konečné vyléčení. Naše průtržní 
pásy nosí s uspokojením děti, ženy, muži i starci. V případech přílišné tlustoty, pupeční aneb 
jiné břišní 

průtrže, ledvinových anebo žaludečních neduhů, po operaci. 
v době těhotenství, při výhřezu matky atd., naše podbřišní 
pasy konají neocenitelnou službu. Zhotovujeme pásy pod- 
břišní dle míry a potřeby. Naše gumové punčochy < elastic stockings) 

~ 11 í_ velkou úlevou pro vše .isou 
šechny 
ty, kteří trpí na slabé, oteklé, žilovaté anebo jinak bolavé nohy. 
Takové nohy mohou býti skroro ve všech případech vyléčeny, 
když se nosí správně padnoucí gumové punčochy. Punčochy 
tyto zhotovujeme přesně dle míry z těch nejčerstvějších látek. Na zkřivené nohy a záda pro postihnuté paraly- 
sou a vůbec pro jakou- 
koliv deformaci těla zhotovujeme ty nejmodernější a nejosvěd- 
čenější přístroje a aparáty. Naše umělé nohy a ruce jsou paten- 
tované. Máme na skladě vložky do střevíců, berly, suspensoria, 
kožené spony na slabé kotníky, zápěstnice, pohyblivé pohovky 

pro invalidy, všeho 
druhu gumové zbo- 
ží a jiné bandážní 
Potřeby a výrobky. 

(Závod American Artificial Limb Co., 201 S Blue Island Ave.) Zboží zaručené, ce- 
ny levné. Správky 
všeho druhu. Na- 
prostá mlčenlivost. 
Dámy k obsluze 
dam. Otevřeno den- 
ně do S hod. večer. 
V neděli dopoledne. 
Objedná'vkám na ve- 
nek věnujeme zvlá- 
štní pozornost. — American Artificial Limb Co. 2018 Blue Island Ave., Chicago, III., mezi 20. a 21. ulicí, v přízemí. 

TELEFON: CANAL 3879 

První a jediný český bandážní 
závod v Americe. FRANK KLABÍK, ředitel. <$*$xíxSm$xS><$><S*$x}*S><S<^^ $&&$>®m>4><$><$>m><$><&$>^^ 
Česká Beseda 

(BOHEMIA CLUB) 3659 Douglas Boulevard 

roh Lawndale Avenue 

CHICAGO Telefon: Lawndale 211 
Založena, dne 16. ledna 1899. 

Státní inkorporace byla vydána dne 23. března 1899. 

Dámský odbor utvořen byl dne 9. března 1903. «x$><s><s<$><£><í><$><ž><e><s><^^ 

Denní Hlasatel, 

nejrozšířenější list česko-americký, 
ve městě i na venkově. 
Nejvýhodnější oznamování. "Hlasatel," 

dvojtýdenník, věnovaný výhradně 
americkému venkovu, nejrozšíře- 
nější americký list mimoměstský. Najdete jej v každém státě a 
v každé české osadě. 1545=49 záp. 18. ulice 

Telefon Canal 427. CHICAGO, ILL. f 

š*s><8>3><s><e><s><s><$xex**»<^^ Tiskárna Českých Benediktinů VYDÁVÁ TYTO LISTY : NAROĎ, 

jediný český katolický denník 
v Americe. Vychází každý 
den i v neděli a stojí i s do- 
dávkou do domu 10 týdně. 
Poštou mimo Chicago $.3.60 
ročně. KATOLÍK, 

největší a nejrozšířenější če- 
sko-katolický časopis, vychá- 
zející dvakrát týdně. Roční 
předplatné $2.00. Odběratelé 
dostávají každý rok krásný 
kalendář Katolík úplně 
zdarma. PRITEL DÍTEK. 

Největší, nejlepší a nejlaciněj- 
ší česko-americký časopis pro 
mládež a její přátele, s illu" 
stracemi a bohatým obsahem. 
Vychází každou středu. Roč- 
ně se předplácí $1.00. Odbě- 
ratelé dostanou jako prémii 
kalendář Katolík za pouhý 
doplatek 15c. HOSPODÁŘSKÉ 

LISTY, 

věnované zájmům rolnictva 
českoslovanského v Americe. 
Vychází dvakrát měsíčně, kaž- 
dé číslo o 20 stránkách s pěk- 
nou povídkou. Předplatné na 
rok $1.00. Mimo Spoj. Státy 
$1.50. Odběratelé obdrží za 
prémii 20 balíčků různých za- 
hradních semen v ceně 50c, 
za doplatek pouhých 10c. VYKONÁVÁ VEŠKERÉ TISKOVÉ PRÁCE: 

vstupenky, programy, plakáty, cirkuláře, navštívenky, obchodní 
lístky, účty, ohlavení na dopisy a obálky, poukázky, stvrzenky, 
platební knížky, stanovy, formuláře, úmrtní obrázky atd. atd. ADRESA: Tiskárna Českých Benediktinů 

1637 ALLPORT ST., CHICAGO, ILL. &&!><&$><&$><$><š><&$>^^ První a nejstarší český národní 
časopis ve Spojených Státech 

SLAVIE 

DVOUTÝDENNÍK 

Vychází od října r. 1861. RODINA 

TÝDENNÍ ZÁBAVNÍK Vydavatelé výborných učebnic anglického 
jazyka, sepsaných Karlem Jonášem: 

Tlumoč . . v $1.50, poštou $1.60 

Anglicko-Ceský Slovník . . . .$1.75, poštou $1.85 
Česko- Anglický Slovník. . . .$1.75, poštou $1.85 
Bohemian Made Easy $1.50, poštou $1.60 MODERNÍ A NEJVĚTŠÍ 
TISKÁRNA V LAWNDALE 

doporučuje se k zhotovení všech 
druhů tiskopisů za ceny mírné. 

2544 So. Millard Avenue 

Severně od 26. ulice 

CHICAGO, ILL. 

TELEFON: LAWNDALE 7651 <»<$HS><e><s><s><»<3xeH3xsxe>^^ SPRAVEDLNOST, denník českého dělnictva, přináší zprávy 
z života a bojů dělnických, bohaté hlídky 
a původní kabelogramy. V Chicagu 10 ctů. 
týdně. Na venkov $5.00 ročně, $2.50 půl- 
letně, $1.25 čtvrtletně. Zájmy Lidu, 

dvoutýdenník, předplatné $2.50 ročně. Tiskárna Spravedlnosti 

vyhotovuje veškeré tiskové práce spolkové, 
jako stanovy, vstupenky, pozvánky, pro- 
gramy, dopisní papíry, obálky, brožury, atd. 
vkusně a za ceny přiměřené. adresa: SPRAVEDLNOST 

1821-25 So. Loomis Sť. 

Telefon Canal 10X5 CHICAGO, ILL. — 215 — fK$><Sxí><í><ž><Sxí><$><$>^^ 

První český denník v Americe 

SVORNOST 

založen v roce 1875. Jediný odpolední a nejrozšířenější 
český denník se zprávami ještě z téhož 
dne, kdy jest vydán. Krásné illustrace 
k běžným událostem. 

V Chicagu 1 centů týdně. 

Telefonujte nám své oznámky. "Přijme se", 
"Prodá se", atd., které Vám přinesou 
výsledky. Budou uveřejněny JESTE 
TÉHOŽ DNE, jsou-li telefonovány do 
1 01 dopoledne. ~ , £ j CANAL 305 

Telefony: j CANAL 835 SVORNOST 

541 W. 12th Street Chicago, 111. — 216 — Telefon: Lawndale 1820 iskarna oipu UNIOVÁ TISKÁRNA. 

Zhotovuje veškeré tiskové práce pro pp. obchodníky, 
spolky i jednotlivce. Tři moderní lisy, sázecí stroj, stroj na embosované a 
kolorované práce a jiné moderní pomůcky. ^^£5! 

Časopis "ŠÍPY", humoristický týdenník, vychází vždy v sobotu. 

Redaktor: F. DAGOBERT NOVÁK. 
Ročník V. $2 na rok. 

2234 JIŽNÍ KEDZIE AVE., CHICAGO. ,$x8KSxSxexgx8xS><$xžxíxSxí>^^ Ženské Listy ediný český týdenník v Americe věno- 
vaný zájmům žen a rodiny. Vydávají 
Mil. R. Hlínová a Růž. A. Kabátová. — 
Předplatné $2.00 ročně. Pište si o číslo 
na ukázku. — 2646 So. Central Park Ave. Vydaly tyto knihy: 

Co ženy věděti mají. — Tato oblíbená 
kniha od E. B. Duffeyové poučí matky, 
jak chovati se v těhotenství a po poro- 
du, jak ošetřovati kojence a vyvarova- 
ti jej i sebe nemocí. Mnoho jiných po- 
kynů. Cena vázané 50c, poštou 55c. 

Výchova k manželství. — Napsal R. 
Gerling-. Doporučuje se matkám a ne- 
věstám, též mladým manželům pro svo- 
je neocenitelné rady zdravotní a mrav- 
ní. Vázaná kniha 50c, poštou 55c. Telefon Canal 2560 

KAREL MALLÝ, předseda. Mally a Spol. 

Tiskové práce 

1702 jižní Halsted ulice. 
CHICAGO. Tiskařská S polečnost 
F. M. Přeučil 

1514-1522 Blue Island Ave. <§KSx$xíx3x$x*xSxšx3xtx$xí^^ — 217 — Moderní tisk 
Jest nám potěšením oznámiti, že jsme postavili sázecí stroj pro angli- 
ckou, českou a polskou práci. Jsouce prvými tiskaři v Chicagu, kteří 
mohou tyto služby nabídnouti oznamovatelům, kteří obchodují s těmito ná- 
rodnostmi, my jsme pyšni na to, že "ukazujeme cestu těm", kteří nás musí 
následovati. Naše písmo jest vždy nové a jest nejnovějších vzorků a vhodné 
pro oznamování na získání obchodu. Úspěšní lidé jsou obyčejně pilní lidé. 

Naše tiskové práce 
uspokojí všeobecně! 

Náš závod je vzorně vypraven všemi moderními stroji a písmem, což 
nám umožňuje udělati práci ve všech moderních jazycích v krátké době. 

Cenníky a plakáty naše zvláštnost. — Rychlá dodávka. 

Telefon: Lawndale 1608 

M. V. Klich Printing Co. 

2144 již. Kedzie Ave. 

Chicago, Illinois Nejmodernější a největší tiskárna v České Kalifornii. 
«*$><$*3*$><**ž>«xŽ><e><$x^ <Sx8xS«8x8x8xSx$xSxíxSxS^^ M. E. HOLPUCH, President Telephone Lawndale 888 Garden City Roofing Co. 

COMPOSITIO N, FELT, TAR 
AND GRAVEL ROOFERS Lawndale Ave., Cor. 2Sth St. CHICAGO, ILL. Věk Rozumu 

(AGE OF REASON) 

Published monthly by the Bohemian 
Free ThouKht Federation of America. 
Vazba jednot- 
livých knih i 
celých kniho- 
ven pro sou- 
kromníky i 
spolky. Výro- 
ba nástěnných 
kalendářů pro 
pp. obchodní- 
ky a peněžní 
ústavy. Vše- 
chny práce 

vyřizujeme 

bned, vkusně 

a levně. Office: 

275 XV. 144th STREET, 

NEW YORK, N. T. 

Subscription by mail within United States 

and Mexico $1.00 per year. 
Foreign $1.23. Single copies 10 cents. Bratří Hulánové 

MODERNÍ STROJNÍ KNIHAŘSTVÍ — 

Zařizování a doplňování knihoven. 
Zlacení nápisů. 

Sklad českých knih, učebnic atd. 

Blokování a vazby pro tiskárny. 

1633 BELE ISLAND AVE. 

CHICAGO, ILL. Frank Kettner 

VELKOOBCHOD 

V MALIČKOSTECH, HRAČKÁCH 
PSACÍCH POTŘEBÁCH. PUN- 
ČOCHÁCH A PENTLÍCH. 

Potřeby míčové a sezónní. 
DOUTNÍKY A TABÁK 

2856 JIŽ. HARDING AVE. 
CHICAGO S^xSxSxSxSxjxžxSxSxžxSxSXí^^ — 219 — $KÍ><8*3xS><8><3xe><e*S><S*S><^^ 

Kuřte Albert Šíma Cigar Clippings NA PRODEJ V KAŽDÉM 
OBCHODĚ S TABÁKEM. VYRÁBITEL Albert Šíma 

TELEFON CANAL 202 

20 12 Blue Island Ave. CHICAGO, ILL. 

<e><$><í><§><í*s><$><e><*><s^^ Dýmky a 
spicky 
vlastní výroby i z Čech dovezené 
v největším výběru za nejnižší ceny. 

Prodej též ve velkém pp. obchodní- 
kům, výhodněji než jinde. — 

Dýmky i špičky zhotovíme na objednávku dle výkresu. Zavařujeme v 
oleji pěnové dýmky neb špičky, aby byly jako zakouřené kus za 1 dollar. — 
Spravíme každou, sebe více rozbitou dýmku rychle a levné. Stříbrné mono- 
gramy neb vyryté zhotovujeme. — Módní jantarové ozdoby: náhrdelníky, 
náramky, náušnice, brože, srdéčka a špendlíky na skladě. — Zboží u nás 
koupené opravíme poprvé zdarma. — Za jakost i za práci ručíme. — 

KRATOCHVIL & KOUBSKY Telefon : Canal 4248 1631 BLUE ISLAND AVE. Blíže 16. ulice. <^<S><$><S><í><$*S*$><SxSxS><$xM^ — 220 — <S>3xSxS>3x§*S><exSx8>$><$xŽx$>3>^^ 
BRATŘI VAVRICKOVÉ 

Vyrábitelé nejlepších doutníků a kuřlavého tabáku 

Telefon Canal 1944 1 720 LOOMIS ULICE, CHICAGO 
Aticima ] 
Amicita \ 10 centů 
v plechovce J 

Louis Anderlik 

VYRAITEL 
nejlepších doutníků. 

1824 THKOOI* ULICE 

Navy Club 
5 centů 2glP Star of Fame 
Square Deal 

CHICAGO STEIN CLUB 

PO ŠPANĚLSKU RUČNĚ 

hotovené všechny 
HAVANSKÉ DOUTNÍKY. 
E. Hoffman Co. 

180 ZÁP. MADISON UL. < s*s*s*e><í*žx$xsxs><^$x$><^^ — 221 — <$><j><e><8><s>3><»<*><ž><s><í^^ LAMOLESTA 

= Superior = 
Havana Ciáar M. J. SWATEK 

230 W. Madison St. cor. Franklin <S*«x$><S><$><S><S><S>«><í>^^ 

Josef Zápotocký 

— VYRABITEL — 

"U KNOW" 
10c doutníků. 

4712 S. HONOŘE ST. 

CHICAGO. 

<$xs*ž><sxe><e><$xs*$H$><e>^^ 
lOčcTcÁřl 

Clarence Hirschhorn & Co. 

ROZESÍLATELÉ 
174 SEV. MICHIGAN AVE. 
W<S><S><$x§xSxS><^><i^^ Česká Evangelická 
reformovaná církev J 855 ASHLAND AVE. 

(roh 19. ulice) Kázání každou neděli ráno v 10:10 hod. 
Kázání každou neděli več. v .7:30 hod. 

Nedělní škola v neděli ráno v 9 hodin. 
Schůze mladých lidí v neděli več. v 6:30 
Modlitební schůze každé úterý v 7:30 h. 9 

m Rev. V. JDUDYCHA, farář. 

Obydlí V ě. 1130 Humphrey Ave., 
Oak Park, 111. 

Každý srdečně zván a vítán. Telefon: Monroe 2193 

Pronajímá síň pro plesy, večírky, 
svatby a schůze. Frank Pelczar 

MAJITEL 
* * LIBERTY HALL * * 1511 EMMA ULICE 
První třídy hostinec <$x$*§xSxíxSxíxžxe>3>«xS><3x^^ Chcete-li koupit piano, navštivte mne a přesvědčíte se, že 
u mne koupíte lepší piano a levněji nežli kdekoliv jinde, od $150 vý- 
še. — Piano players, na které se můžete naučit hrát okamžitě, od 
$275.00 do $650.00 — České hudebniny a válce pro piana. — 

Elektrická piana prodávám ta nejlepší a s úplnou zárukou, 
že nevypoví službu jako laciné druhy, které musíte draze zaplatit. 

Victor mluvící stroje s hornou od $17.50 až do $ 60.00 

Victor Victroly od $15.00 až do 250.00 

Columbia stroje s hornou od $15.00 až do 50.00 

Graf onoly od $13.50 až do 250.00 

Mám největší výběr českých i anglických talířových rekordů. 

KAŽDÝ MĚSÍC NOVÉ. 

Nejnovější Edisonovy talířové stroje, při kterých nemusíte 
měnit žádnou jehlu, a rekordy hrají tak jasně a čistě, že není k ro- 
zeznání, zpívá-li zpěvák neb hraje-li hudba. Hrají ještě jednou tak 
dlouho jako jiné rekordy a nikdy se nevypotřebují V žádném ji- 
ném českém obchodě "podobné stroje a rekordy nemůžete dostati, 
pouze u mne. Ceny od $60.00 do $250.00. 

Hudební nástroje všeho druhu jako housle, koncertiny, de- 
chové nástroje, harmoniky a jiné koupíte u mne mnohem lepší a 
levněji, poněvadž mám největší český obchod s hudebními nástroji. 

Kdo bydlí mimo Chicago, na požádání obdrží český cenník zdarma. 

JOSEF JIRAN 

1333 West 18ťh Street Chicago, Illinois 3><£ > <ž > <š><*><3><$><í><s><^^ Georgi & Vitak Music Go Louis Vitak a Ant. Raifanda, majitelé 1540 zap. 47. ul. a 4663 Gross Ave., Cmcago, III. 

Továrna a Filiálka: — 769 Milwaukee Avenue. 
Největší a nejstarší hudební závod v Americe. Jediná firma, 
která vyrábí koncertiny. Naše koncertiny "Pearl Queen", ochranná 
známka zanesená v rejstříku pod čís. 75934, jsou dnes uznány nej- 
lepšími co do tonu i úpravy, a zaručené na 5 roků. 

Jsme výhradními zástupci firmy Červený a Synové v Hradci 
Králové, proslulé továrny na foukací nástroje. 

Mimo to máme na skladě pi- 
ana, samohrací piana, orkestri- 
ony a elektrická piana ; mluvící 
stroje Victor, Victrola a Colum- 
bia, rekordy, jakož i housle a 
harmoniky ve velkém výběru. 

Vydáváme české hudebniny 
pro piano, orkestr a kapelu. 

Cenníky zasíláme na požádá- 
ní zdarma. 
<S><8xe><8>3x§>3><S*S><Mx$><$^^ 

— 224 — <&&S>4*>&&&$>&&$*&&$^^ Karel Florian :: Učitel hudby 

Vyučuje dle Sefčíkovy methody 
a Pražské konservatoře VIRTUOS NA HOUSLE 

A KLAVÍR V THEORII A 

A HARMONII 

S prospěchem prošel Chicagskou 
konservatoř, studoval v Pražské 
konservatoři pod vedením známé- 
ho prof. Mařáka. 

V čísle 

2356 Blue Island Avenue 
TELEFON CANAL 678 <8*S><S><3*S><$><$xS>3xS>3>«><^ UPOZORNĚNÍ! 

Nejlepší hudbu smyčcovou a ple- 
chovou pro zábavy a koncerty ob- 
starává svědomitě 

Jan Černý 

4012 W. 22nd Street 
Tel. : Lawndale 559. Tel. : Lawndale 3527 

JOSEPH JECH 

ŘEDITEL 

CHICAGO HUDEBNÍ ŠKOLY 

A ORCHESTRU 

2618 JIŽ. MILLARD AVE. 

U 26. ulice. 

Obstarává hudbu pro všechny 
potřeby. Člen Amer. Fed. Hudby čís. 10 

Telefon: Rockwell 127 Frank Smerz 

HUDEBNÍ ŘIDITEL 

2232 MARSHALL BOULEVARD 

CHICAGO 

Hudbu obstarává pro všechny potřeby. Ladění a správku pian Vám obstará 
k Vaší úplné spokojenosti 

Jiri Lestma 

OSVĚDČENÝ LADÍC PIAN. 
Adresa : 

4054 W. 21 st Place 

Tel. Lawndale 5365. 
<ŠxS><$><8xí><Sx$><3xS><S>^^ f3*S*S*$><SxS><§x8><$xíxŽ>^^ Frank Novák 2813 W. 22nd Street. i& Novákův hudební obchod a škola 

hudby. Největší český obchod 

v Chicagu. Ž& Piana — $5.00 první splátka a $5X0 
měsíčně bez úroku. 4 měsíce vy- 
učování piana zdarma. Plynové lustry a hořáky. 

Správky rychle vyřízeny. Frank Prosek 

OBCHOD MLUVÍCÍMI STROJI 
A PLÁTY. 1344 ZAP. 18. ULICE 
CHICAGO 

Fine Repairing 
Phone Lawndale 9062 EMIL BURDA 

SHOE STORE 

4139 West 12th Street 

CHICAGO <s*«>3><s><**$x$>«xe*s><$x»<^^^ .> Jan Vošahlík VLASTNI OBUVNICKÝ OBCHOD 2814 W. 25th ST., CHICAGO, ILL. 

Narodil se 16. února roku 1861 
v Kozíně, obec Klisin, okres Milev- 
sko, kraj Tábor. Do Ameriky přijel 
r. 1881. Stálé bydliště po 33 roků v 
Chicagu. «»<ž*sxsxe*$><e><e><ž><s*e^ BOJSTA a MEJIOdD vlastní TISKAŘSKÝ 
ZÁVOD 
ZALOŽENÝ 
R. 1907 
Jan Kasta, tiskař, narozený r. 1879 
ve Volešné, kraj Tábor v Cechách. Richard Mejdrich, typograf, naroz. 
r. 1877 v Třeboni, kraj Budějovice. Vyhotovujeme všecky druhy tiskopisů, počínaje vzorně vypravenými knihami, 
publikacemi, časopisy až po jemné navštívenky, obchodní a spolkové papíry, 
plakáty, plesové programy, nástěnné kalendáře, atd. Naše dlouholetá zkuše- 
nost v oboru tiskařském ručí za vzornou tiskařskou a typografickou úpravu. 

3148-50 W. 26th St., Ghicago. Tel. Lawndale 4378 
•v 

Josef Sneberger :: 2255 S. Clifton Park Ave. 

Telefon: Rockwell 2427 -$k8x$xž*S><$><$><3><3*$kSxS><3>^^ Garden City and Primátor Beers 
on Draught WINES, LIQUORS AND CIGARS PHONE ROCKWELL 1058 M. V. MALEZAN 

PROPRIETOR OF THE 

...PRIMÁTOR BUFFET... 2101 SO. FAIRFIELD AVENUE 

COR. TWENTY-FIRST STREET CHICAGO, ILL. <$*3><3><í><Ž><$><S><S><S><e><S><M^ 

Krajane, chceš-lí az dobře pobavit, přijď k panu ';-' 


Josefu Hruškoví nejstaršímu hostinskému 
V TOWN OF LAKE, kterýž má nejlepší Garden 
City Primátor na čepu a 
čerstvé zákusky po celý den. 

S úctou 

JOS. HRUŠKA. Telefon: Yards 5343 

4741 So. Loomis St. CHICAGO, ILL. <r,*e><eKí><sxí><s><s><s><SK$*$^^ <&&$>&$>&$«$><M>&$>&&^^ TELEPHONE HUMBOLDT 586 KANDLIK'S 2292-2294 Milwaukee Ave. Corner California Avenue CHICAGO, ILL. <s>3xsxs*$*$xe><s>$>^*3><$^^ Established 1883 Tel.: Irvine; 1054 OTTO SCHEINER FIRST CLASS 

BUFFET 

AND RESTAURANT 

i 

MEALS SERVED AT ALL HOURS 
IMPORTED PILSENER ON DRAUGHT 

ELEGANT PIC-NIC GROUND FOR CLUBS AND SOCIETIES 

5215 N. CRAWFORD AVE. CHICAGO, ILL. 

Near Bohemian National, Montrose and St. Lukas Cemeteries. 
Ant. Simek a Synové 

VLASTNÍ PRVNÍ TŘÍDY HOSTINEC 

od roku 1892 
ČÍS. 1456 S. PEORIA ST., dříve Johnson. 

Pravé plzeňské a Olympia, zdravé, 
vyleželé, na čepu. Každý den teplý 1 
studený luně po celý den. Dobré vonné 
Doutníky. Union Wholesale dobré a 
zdravé kořalky a vína po celý čas na 
čepu. 

ANTON ŠI3IEK a Synové, 
hostinští. Tel : Lawndale 995. Stanice Pražáků 
a Žižkováků Navštivte 

HOSTINEC U 

HOLUBA 

3758 W. 26th Street 

a budete vzorně obslouženi. 

Na čepu "Edelweiss", "Hoffbrau" a 
importované Plzeňské. — Jemné dout- 
níky, vína a likéry. Výpomocný spo- 
lek "Dobrý Domov" odbývá schůze 
každý čtvrtek. &&&&&$>4><&M><M*&$<&^^ Phone] Monroe 5662 Telefon Rockwell 1344 Pronajímá síň 
ke schůzím Louis Špachman 

...ČESKÝ HOSTINEC... 
671 W. Randolph Street 
CHICAGO, ILL. 
Frank Urban 

...HOSTINEC... 

Primátor na čepu 

3235 záp. 26. ul., roh Sawyer 
CHICAGO, ILL. <$x$; <$>&$><$><&$x&M><$><&S><$>^^ Tel. : Lyons 304. Josef Samsula 

(dříve Zástěra) 

. . . vlastní první třídy . . . 

HOSTINEC A JÍDELNU. Výletní zahrada se pronajímá 
za mírných podmínek. Box 112. LYONS, ILL. Telefon Lawndale 7928 Gus. Hoppe 

— První třídy — 

HOSTINEC A VINÁRNA 

vedle sokolovny "Havlíček-Tyrš" 2629 So. Lawndale Ave. 
CHICAGO, ILL. <8xSxS*S*SxS>3>3xS><$xe>3xSxí^^ Josef Zajíček První třídy 

SALON Telefon : Belmont 7704 BUFFET 
3225 západní 22. ulice FRANK PAUL 

— HOSTINEC — 
1656 KIMBALL AVE. 

roh Wabansia CHICAGO 

Importovaná a domácí vína, 

lihoviny a doutníky. <8><SxS><S><$x$kSx$><s*$><ž><s^^ Ant. Martinek Alois Krejsa | Tel: Lawndale 1811. Telefon: Niles 104 Nejlepší vína, likéry a doutníky. 

Dvě spolkové síně k pronajmutí 

k soukromým zábavám i pro 

schůze ct. spolkům. Martinek & Krejsa Josef Hácha HOSTINEC A RESTAURACE I První třídy 
— HOSTINEC — 

Primátor a Home Made Pilsener z 
^ Garden City pivovaru na čepu. — Naproti hřbitovu sv. Vojtěcha, f 
NILES, ILL. 3900 ZAP. 26. ULICE. 

CHICAGO, ILL. <^$*Žx£KSx$x$><sxe><$><s><e><s^^ 

Telefon Niles 2 Dobré Obědy f Telefon Belmont 5108 

Primátor" a "Home Made" na čepu 
Frant. Čuchna 

vlastní elegantní 

HOSTINEC A JÍDELNU 

na Milwaukee Avenue 

u Cesko-Polského Katolického Hřbitova. 

NILES, ILLINOIS. 

Cepuje nejlepší a nejzdravější pivo 
z Garden City českého pivovaru. Karel Brabec 

...BUFFET... 

3512 Wabansia Avenue 
CHICAGO, ILL. □ Importovaná i domácí vína 
likéry a doutníky. <$*e*s><ž><8><ž>«><s><s><ž^ <s>«x S *sxsxexexs>«xsx§xe>«*^^ TELEFON: HAYMARKET 360 Výtečné "Olympia' 
stále na čepu. JOSEF HLAVÁČEK vlastní ..Plzeňskou Pivnici.. v čísle 1460 Emma Street CHICAGO, ILL. LITTLE BOHEMIA 

Nejútulnější místo ve středu české 

čtvrti. Upřímné a přátelské posezení 

zrovna jako v Cechách. 

Bezvadná česká i americká strava. 
Vzorná čistota v kuchyni. — Každý 

zván k prohlédnutí a posouzení. 
Nejlepší druhy piv na čepu i v láh- 
vích. Importované "Pravé Plzeňské" 
Nejlepší druhy doutníků, likérů a 
všechny druhy vín. 

Pohostinské pokoje udržované v 
nejlepčím pořádku a čistotě. — Po- 
zorná obsluha pro každého. — 

Emil Welký, majitel. 

Největší pozornost pro každého Rob. R. Zítek 

— vlastní první třídy — 
HOSTINEC a RESTAURANT Výtečné Olympia stále na čepu. 
Teplé i studené zákusky po celý 
den. — Telefon : Rockwell 1603. 2620 W. 26th Street. = ■H*S>3xž><$x§><S*SxS*$>«Xí><3^^ Plzeňské na čepu. v 

John Červený 

HOSTINEC 

2400 JIŽ. HAMLIN AVE. 

(Roh 24. ulice) 

CHICAGO 

Telefon Irving Park <0 JOS. CHOBOT 

RESTAURACE a HOSTINEC 

5232 SEV. CRAWFORD AVE. 
Naproti Národnímu hřbitovu. Obědy připravovány na telefonické po- 
žádání. — Zvláštní pozornost věnuje se 
účastníkům pohřbů. 

<?><S><Sk£<S><$><$>-$>3><$«S><S><S><$^ 
Telefon: Rockwell 2924 

Night Owl's Nest 

HENRY DVOŘÁK, majitel. 
— HOSTINEC — 

3301 ZÁR 22. ULICE 
(Roh Spaulding Ave.) 

Billiardy 
CHICAGO Magnet na čepu Karel Draznik 

HOSTINEC 

Importovaná a domácí vína, likéry, 
a doutníky Telefon: Lawndale 3023 

Úřadovna výpomoeného spolku "Magnet'' 
a Chicago Bears klubu. Richard H. Clement 

— HOSTINEC — 2125 JIZ. CRAWFORD AVE. 

CHICAGO 

<$><ex§><»<s><í><*><s><$><s^^ 

Dreffein Bratří PRVNÍ TŘÍDY HOSTINEC 
Vína přímo z Kalifornie a doutníky GROCERNI A LAHUDKARSKY 

OBCHOD 

Čerstvé ryby 

1048-50 SEV. MARSHFIELD AVE. 

Telefon Monroe 2062 

Chas. G. Dvořák HOSTINEC 

2410 Blue Island Avenue 

Teplé zákusky po celý den. 
Malvaz na čepu. Obědy 15c. <$K^^$x$x^xg^^>^>^^^x$x^xŽX^^^xS>4> Obědy od 11 do 1. hod. Tel.: Canal 1075 Jos. Houška a Synové 

GARDEN CITY HOSTINEC 1431 ZAP. 18. ULICE 

U Blue Island Ave. 
CHICAGO 
— 234 — <8><8^<8>4*$><exS*S>3><$xS"3*$><^^ Monroe 1056 

Distributor of Garrick Club Rye 
and Cornell Club Bourbon. 

Garrick Buffet 

Frank A. Blažek, Prop. 904 MILWAUKEE AVE. 

1232 CORNELL ST. 

CHICAGO. PÍSKOVÉ KUŽELNÍKY 
k volnému použití 

Otto Jahelka 

1834 THROOP UL. 
Roh 18. Place. 

Edelweiss stále na čepu 

Tel. Canal 4221 <8*3xíxSxí*S>3>^<S><$kS>3>3*3*^^ Magnet Beer on Draught. 

Hot and Cold Lunch All Day. 

I. F. Haller 

— SALOON — 

2103 BLUE ISLAND AVE. 

Cor. 21st Street. 

Phone Canal 3096 

Atlas Brewing Co's Headquarters 

Domestic and Imported Wines and 

Liquors. Čisté místo. Roštěná i pečené co nejlepší. 

— ■ Dobrá posluha za mírnou cenu. — Occidental restaurace 

A JÍDELNA. 

J. F. VLNA, majitel 3004 MADISON ULICE 

U Sacramento Telefon: Garfield 8734 <8xS*$x$*»3><SxSxSxS*S*$><S>3xŽx^^ >2a INN c5y SALON A RESTAURANT 
1805 BLUE ISLAND AVE. W. Čermák I R. Hepnerl Tel. : Canal 5414 
Canal 172 

<S*SK$K$Kex3xž><s*s>3x$><$^^ FRANK SIMA 

WARD Ní Phone Canal 287 
KOMISAŘ PHOTOGRAPHER 

138-40 Blue Island Ave. 

chicago < L 321 západní 18. ulice — 235 — <$><$><$><$><M»$><$><^ < &$><&$^^ ^o <r? ř^ JČ& American 
Beauties ^ *4l tCy J. A. ŠIKUTA, 

, . . květinář , , . 

V ČÍSLE 3947 ZÁPADNÍ 12. ULICE Telefon: Lawndale 2143 
Velký výběr řezaných růží vzácných druhů. — 
Časové rostliny, palmy, kapradiny a j. vždy perfektní 
exempláře. — Semena květin, zelenin a trávy ta nej- 
lepší. 

NAŠE KYTICE A VĚNCE VYZNAČUJÍ SE 

UMĚLECKÝM PROVEDENÍM A 

ORIGINALITOU. 

Objednávky se vyřizují rychle a dodávají se všude. ^,' M S£# Orciiidee ^> c &p <&&$><$><$>$>$><$><$><M><$><^^ Telephone Yards 1646 Joseph Vacha :: Florist Cut Flowers for All Occasions 

Wedding Bouquets and Funeral 

Designs a Specialty 

2448-2454 West 47th Place 

Near Western Ave. Telefon Central 463 

Jediný největší český květinář- 
ský závod. Telefon :Lawndale 3002 JOSEF ZISKA 

Velkoobchod květinářskými 
potřebami. Chicago Stair Co, 2108 SO. TROY STREET 
Výroba veškerých pletených 
drátěných potřeb pro květináře 

151-153 N. WABASH AVE. 
CHICAGO 237 — <$><$><&$><$><$><$><š><$><$><&$><$>^^ Heller & Gregor Obchodníci a vyrábitelé všech druhů -» o POMNÍKU 
Granitovým pomníkům věnuje se zvláštní pozornost. Úřadovna : 
5232 se v. Crawford Ave 
CHICAGO. Závod naproti 
Cesko-Národnímu Hřbitovu <i*s>s><sxeH$xs><s><3>w<e^^ 


x Telefon: Calumet 3254 Telefon: Canal 2287 1 V. Kostelecký 

DÁMSKÝ A MUŽSKÝ 
KREJČÍ 
D. PELIKÁN 

ZAKÁZKOVÝ KREJČÍ 

Nejlepší zboží 
— Nejnovější střih — 464 W. 26th STREET 
CHICAGO 1910 HALSTED UL. 
CHICAGO .<S*$*$><SkS><S><3x8>3xSxM><S*$><^^ Telefon : Lawndale 740 Telefon: Lawndale 2017 Urbánek Bratří 

DÁMŠTÍ KREJČÍ. 

3250 OGDEN AVE. 
CHICAGO |> U nás je skladiště pro lidi, kteří 
chtějí koupiti nejlepší. J. J. TEKLO 

ZAKÁZKOVÝ KREJČÍ Nejmodernější obleky a 
převlečníky >ír 2343-45 S. TRUMBULL AVE. 
CHICAGO <8xex8x8xSxM*$>4K$K8xS KS xS xž x^^ Tel. Rockwell 1789 Tel. Rockwell 2020 Jan Kadlec a Syn 

ZAKÁZKOVÍ KREJČÍ 
Obleky na objednávku. 
Václav Neužil 

ZAKÁZKOVÝ KREJČÍ 
2603 SO. ST. LOUIS AVE. 

Čistíme, barvíme, žehlíme a 

opravujeme obleky všech druhů. 

Za práci se ručí. 

<$><$x$>3><e><$>3><$><$><$><$KSK$>^^ 

Telefon: Canal 2345 
2317 S. TRUMBULL AVE. 

CHICAGO I Frank Průcha & Go. DODAVATEL SOKOLSKÝCH 

POTŘEB 

1417 W. 19th ST., .CHICAGO, ILL. 

> <$*§«$x$xžxs><s><$>3*$><e><e^^ Telefon: Lawndale 8903. Telefon: Monroe 3448 A. PÍSAŘÍK 

ŽENSKÝ A MUŽSKÝ KREJČÍ 

Šití šatů, čistění a barvení. 

Mírné ceny. 

3708 ZÁP. 26. ULICE, 

blíže Lawndale Ave. 

;<$><e><$><s*$Kí><e*$><s><^<žxsx^^ 

Telefon: Monroe 1793 Frank A. Shalek 

— ZAKÁZKOVÝ KREJČÍ — 

779 MILWAUKEE AVE. 

Poblíže Chicago Ave. 
CHICAGO Zhotovuje krásné mužské oděvy. 

|£ <ex$x$xs><$>3><$><ex$><s><$><^^ 

Telefon: Rockwell 3106 H. X Vavřínek 

— ZAKÁZKOVÝ KREJČÍ — 

609 SO. HALSTED ULICE. 

U Harrison ulice 
CHICAGO 

Vkusný střih — mírné ceny. Machek Bratří 

VYRABITELÉ ZMRZLINY A 
CUKROVINEK. ROH 28. ULICE a TURNER AVE. 
CHICAGO SPOLEK ČESKÝCH LÉKAŘŮ. 
BOHEMIAN MEDICAL SOCIETY. Dr. Chas. A. Albrecht 
Dr. Geo. Arzt 
Dr. Karel Blahník 
Dr. Edw. Čunat 
Dr. Jas. F. Chvátal 
Dr. Ferd. E. Dostal 
Dr. Frank J. Fara 
Dr. Ludwig J. Fisher 
Dr. Fr. J. Hellebrandt 
Dr. Jas. J. Heydanek 
Dr. M. J. Hubeny 
Dr. Frank J. Jirka 
Dr. Rudiš-Jičínský 
Dr. Jno. M. Kara 
Dr. S. F. Kubala 
Dr. A. C. Kubíček 
Dr. F. J. Kotalik 
Dr. Jno. M. Krása 
Dr. V. F. Masilko 
Dr. Ant. Mueller 
Dr. Karel Neumann 
Dr. Frank J. Novak 
Dr. Charles J. Ocásek 
Dr. Jos. H. Otradovec CHICAGO, ILL. 

1818 So. Halsted St. 
1654 S. Clifton Pk A. 
1901 W. 47th St. 
1714 S. Loomis St. 
1862 S. Milard Ave. 
1161 W. 18th St. 
3341 W. 26th St. 
2533 S. Central Pk A. 
2327 S. Albany Av. 
3634 W. 26th St. 
25 E. Washington St. 
3202 W. 22nd St. 
1900 Blue Island Av. 
1913 S. Halsted St. 
3959 W. 16th St. 
1654 S. Clifton Pk A. 
5209 W. 25th St. 
3745 Douglas Blvd. 
4203 W. 26th St . 
1854 W. 12. St. Blvd. 
1328 W. 18th St. 
1812 S. Millard Ave. 
1500 S. Crawford A. 
353 W. 63rd St. Canal 4768 
Lawndale 3181 
Yards 90 
Canal 2569 
Lawndale 51 
Canal 467 
Lawndale 3482 
Lawndale 1611 
Lawndale 3223 
Lawndale 6408 
Randolph 5572 
Rockwell 1269 
Canal 5728 
Canal 3135 
Lawndale 9582 
Lawndale 3181 
Morton Park 65 
Lawndale 4671 
Lawndale 3092 
West 2507 
Canal 4680 
Lawndale 3196 
Lawndale 3133 
Wentworth 6255 §&$y$>&&$>&&&&$><$><$^ <s>3xsxe><$xs><s>3><s>3xžxexe>^><s><^^ Dr. A. S. Pavlik 
t Rr. Prank J. Pokorney 
1 Dr. Edw. Patera 

Dr. J. V. Pecivál 

Dr. Geo. W. Řezanka 
1 Dr. Jas. A. Roth 
x Dr. Harry Smejkal 
I Dr. Edw. F. Slavik 

Dr. Jindřich Tetřev 
I Dr. Wm. J .Vopata 

<♦> 

i Dr. Břetislav L. Vina 
% Dr. Jos. Zabokrtsky 801 Milwaukee Ave. 
1501 S. Crawford A. 
1809 S. Loomis St. 
2552 S. Hamlin Ave. 
2357 S. Central Pk A. 
2612 S. Millard Ave. 
3200 W. 26th St. 
3711 W. 26th St. 
2328 S. Central Pk A. 
1937 W. Garfield Blv. 
5539 W. 22nd St. 
2531 S. Lanwndale A. Monroe 902 
Lawndale 261 
Canal 3363 
Lawndale 2137 
Lawndale 52 
Lawndale 3470 
Rockwell 2327 
Lawndale 8720 
Lawndale 838 
Prospect 5441 
Morton Park 278 
Lawndale 1919 > 3xS><$><^$*$><$xeKSxM><£<S>^^ Telefon : Lawndale 3092 

Dr. V. F. Másilko 

4203 ZAP. 26. ULICE 
roh 42. Ave. 

Hodiny : 

Ráno do 9 hod. a od 11 hod. 

do 1 hod. v poledne. Večer 

po 6. hodině. 

CHICAGO 

> <&&&&$><$>&$>$><$><&$><$><$>^^ 

> Telefon Humboldt 3162 

Dr. Emilie L. Forst 

H^r* Specialistka ^§£1D 

V ŽENSKÝCH A DĚTSKÝCH 

NEMOCECH 

1233 SEV. WESTERN AVE. 

Doma: Od 8 h. do 12 v poledne. 
Večer na požádání. Karel B. Blahnik 

PH. G., M. D. 
— LÉKAŘ A RANHOJIČ — 

Obydlí a úřadovna: 

1901 ZÁP. 47. ULICE 

CHICAGO 

Úřaduje od 10 hod. dopol. do 1 odp., 

a od 7 do 9 hod. večer. — V neděli 

od 10 ráno do 1 odpoledne. 

Telefon :Yards 90 

<$>3><$><M><žxS><S><$><S><S > <S><^^ 
Telefon : Canal 1716 Chicago Artificial Limb Go. 

1927 BLUE ISLAND AVE. 
Druhé poschodí 

RUDOLF VRBA, 
zástupce. 

CHICAGO 
|^><S > $xSx$xž><Ž><exS>^^ • 242. &&$*&&&$><$><$><$X&M><M*^^ TELEFON LAWNDALE 3470 Dr. J. H. ROTH 

LÉKAŘ A RANHOJIČ Obydlí: J612 JIZ. MILLARD AVE. 

U 26. ulice. Hodiny: 

■Ráno do 8.30, od 12 do 2 odp., 

večer po 8 hod. 

CHICAGO. 

<SK$xg><s><sx^><SN$>3><$KS><s><e^ 

Telefon: Lawndale 203 Dr. Edw. Patera 

Úřadovna : 
1809 LOOMIS ULICE 

Úřední hodiny: 

Denně od 1 — 3.30 odpoledne, večer 
mimo středu a sobotu od 7 — S.30. 
Telefon: Canal 3363 
CHICAGO. Dr. F. J. Pokorney 

LÉKAŘ A RANHOJIČ 

Obydli: 

1501 JIŽ. CRAWFORD AVE. Hodiny: Od S — 10 ráno, od 2 — 4 odp. a 
po S hod. večer. — Tel.: Lawndale 261 

Úřadovna: 640 ZÁP. 12. ULICE. 
Hodiny: Od 6 — 7.30 večer. V neděli od 
11 — 12 v pol. — Tel.: Monroe 407. 
CHICAGO. Telefon úřadovny: Canal 5335 

Telefon obydlí: Canal 3752 JOHN J. SMETANA, O. D. 

Oční klinika 

1801 JIŽ. ASHLAND AVE. 

CHICAGO 

Hodiny: 

Od 9 ráno do 9.30 večer denně. — 

V neděli od 9 h. ráno do 12 v poled. 

Telefon Morton Park 65 Dr. F. J. Kotalik 

LÉKAŘ A RANHOJIČ 

Úřadovna a obydlí: 

5209 ZÁP. 25. ULICE Úřední hodiny: Od 9 — 10 ráno, od 1 — 3, 

a od 7 — 9 več. V neděli od 9 — 11 dopol. 

CICERO, ILL. 

<$*$>^<$>3><e><$><S><SK$xS>3><^^ Dr. S. F. Kubala 

LÉKAŘ A RANHOJIČ 

4101 ZÁP. 21. ULICE 

Tel.: Lawndale 60 Hodiny až do 9 ráno. 

Úřadovna: 3959 ZÁP. 16. ULICE, roh 
Crawford Ave. Úřední hodiny: Od 2 do 
4hd. a od 7 do 9 večer. V neděli od 1 do 
3 a na požádání. Tel: Lawndale 9582. 

CHICAGO A. C. Kubíček, lékař 

1654 JIŽ. CLIFTON PARK AVENUE 

Hodiny: Až do 9 h. ráno, od 12.30 do 
1.30 a od 5 — 7 več. V neděli na požádání. 

Úřadovna: 1801 již. Ashland Ave. 

Hodiny: Od 10 do 11 ráno. Od 2.30 do 
3.30 odpol. V neděli od 10 do 12. dop. 
Telefon:Canal 5335 

Úřadovna: 26. ulice, roh Crawford Ave. 

Hodiny: Od 7.30 do 8.30 večer. Tele- 
fon: Lawndale 2013. Telefon: Canal 4768 

Hodiny: Od 9 hod. do 10 ráno, od 1 do 
3 a od 7 do 9 večer. V neděli od 9 — 11. Dr. Karel A.Albrecht 

LÉKAŘ A RANHOJIČ 

Úřadovna a obydlí: 
1818 jižní Halsted ulice, 

Naproti 18. ulici. 
CHICAGO Telefon: Lawndale 1611 ■-♦> Dr. Ludvík J. Fisher 

2533 S. CENTRAL PARK AV. 

Hodiny: 

Od 9—10 dop., 7—8 večer. 

<$x$xs*s><sx$*s>3><e><ž*$*s>^^ Dr. V. Anýž 

Obydli : 1332 ZÁP. 18, ULICE. 
Úřad.: 1669 Blue Island Ave. Telefon Canal 1674 Úřed. hodiny : Od 9 do 12 v pol., 
od 2 do 5 večer. 

J. Rudiš Jičínský, M. D. 

X RAY LABORATORY 

1900 BLUE ISLAND AVE. 

Telephone : Canal 5728 

CHICAGO Telefon : Lawndale 3482 Dr. Frank J. Fara 

3341 WEST 26th STREET 

Yedle Lawndale Národní Banky Hodin-- Od 8 do 10 dopol., od 3 do 
5 odpol., v Honsíkově lékárně na 26. 
ni. a Turner Ave. od 7 do 8 hod. več. Telefon : Rockwell 870 

Dr. Frank J. Jindra 

Obydli : 
2853 W. 21st PLACE 

CHICAGO 

Hodiny : 10—12 v pol., 2—4 odp., Dr. F. J. Patera 

— starší — 

LÉKAŘ VNITŘNÍCH NEMOCÍ 

1152 No. ASHLAND AVE. 

Úřaduje v budově Prospect, 1152 
sev. Ashland Ave., roh Division ul., 
každý den od 12 do 4 hodin odpo- 
ledne. Večer v úterý a v pátek od 
6 do 8 hodin. Telefon Monroe 29<S7. 
Obydlí tel. Austin 940. — V neděli 
neordinuje. — Dr. J. P. Pecivál 

ČESKÝ LÉKAŘ 
2552 SO. HAMLIN AVE. 

Hodiny : 8 — 9 ráno, od 1 — 2 odp., 8 — 
9 večer. Úřadovna roh 18. a Racine 
Ave.., hod. 10 — 12 dop., 5 — 8 večer. 
V Pelikánově lékárně, Lawndale a 
26. ulice, od 2 — 3 odp. Zvláštní po- 
zornost věnuje nervovým nemoc, ja- 
kožto bývalý ředitel státních ústavů. 
Tel. Lawndale 2137. Telephone Lawndale 812 

Dr. L. E. Jelínek 

DENTIST 3264 OGDEN AVE. 
N. E. Cor. Spaulding- 

CHICAGO SPOLEK ČESKÝCH LÉKAŘEK 
BOHEMIAN MEDICAL SOCIETY 

Dr. Anna Novák, 1502 W. 18th St. 

Dr. Marie Schmidt, 3210 W. 22nd St. 

Dr. Otilie Železný-Baumruck, S. Springfield Av. & 26th St. 

Dr. Františka A. Ring, 2622 So. Lawndale Ave. 

Dr. Marie Motis, 2314 So. 56th Ave., Cicero, 111. 

Dr. Helena Molnár-Šaško, 1849 W. 5 1st St. 

Dr. Anna Fronk, 1145 N. Hoyne Avenue. 

Dr. Paulina Kapsa, 1906 Blue Island Ave. 

Dr. Georgiana Theobald, 1809 So. Loomis St. 

Dr. Marie Soma, 2018 So. Leavitt St. 

Dr. Marie Legát, 1459 So. Crawford Ave. 

Dr. Božena Kožený, 1441 W. 18th St. 

Dr. Walburga Kačín, 718 W. Garfield Boulevard. 

Dr. Emilie Forst, 1233 N. Western Ave. 

Dr. Marie Vachout, 1403 So. Oak Park Ave., Oak Park, 111. 

Dr. Anna Soma, 1579 Milwaukee Ave. 

Dr. Karla Chmatal, 1109 N. Sacramento Ave. 

Dr. Wilhemína Šlapák, 56 So. 7th Ave., La Grange, 111. 

Dr. Rosina Wistein, American Trust Bldg., Cedar Rapids, Iowa. 

š*S*S><e><SKS*$xS*S>^<8><S^ <H>«*^$><$*$><e><$xž*$Ki^^ Hechano -Therapy <-»^J)í^ík: M-* [^VELKOOBCHODNÍCI 
LÉKÁRNÍCI A IMPORTÉŘI Používáme prakticky všechny způ- 
soby pohybového a přírodního léče- 
ní, uznávané a vyzkoušené s úspě- 
chem nejpřednějšími léčebnými ústa- 
vy na světě zvláště Dři zastaralých 
nemocech. Robert Stevenson & Co, 

(Inkorporovaní) Wm. L. Le Roy, M. D. 

A. M. Wicena, M. T. 

2838 W. POLK STREET 

Telefon: Rockwell 1460 • : 22 a 24 VYCH. LAKE ULICE 

CHICAGO <s*»<$><e*sx$><$><e><$xí><ž><ex^^ TEL. ROCKWELL 2192 PHONE LAWXDALE 5415. 
'J V Mary Dítě 

Česká pomocnice 
ku porodu 

2737 So. Trumbull Avenue Mrs. Anna J. Novák, 

OFFICE : 

4002 W. 26th St., 

N. W. COR. CRAWFORD AVE. 

Office Hours: 9 A M. to 9 P. M. Every 
day except Wednesday. Sunday 9 — 12 M. 
European Chiropodist. — Specialist for 
Corns, Bunions, and Ingrowing Nails. 

Lékařka na kuří oka, 
kotníky a zarostlé nehty. 
Léčí hez bolesti i ty nej- 
těžší případy. — Dlouholetá 
prakce mluví sa- 
ma za sebe. — 
Iřaduje po celý 
den mimo stře- 
du večer. V neděli od 9 do 12 hod. dop. 

Vyrábí POROLIN. Odstraňuje nemilý 
zápach při pocení nohou, obtíže při 
chůzi a léčí tuto chorobu. Cena 25c a 50c 

DOUBLE CREAM. — Mast' na suché, 

popraskané nohy, která se znamenitě 

osvědčuje a je proto vyhledávána. 

Cena 25 centů. 
<íxí><íxixíxíxe><ixix»<í><í^^ <$x$xg><$><3*SxSK$xS»<S»<$xe><$*^^ % Teleóon Lawndale 3770 Pí. Marie Blahník 

První česká zkoušená lékárnice 
v Chicagu má svoji lékárnu v čísle 

534 ZÁP. 18. ULICE 
roh Canalport Aye. Tel. Canal 74. 

Má na skladě české koření, kapky, 
náplastě atd. Residence 1225 So. 
Harding Ave. Tel. Lawndale 3594 JOS. F. HREJSA 

ČESKÁ LÉKÁRNA 

2859 S. CRAWFORD AVE. 
CHICAGO <S>3xS>«xS*s><3xSK$xex$>3x$><S^^ Tel. Lawndale 7831 AUTO 
LIVERY Kadlecova 

ČESKÁ LÉKÁRNA 

1501 SO. CRAWFORD AVE. 
CHICAGO Karel F. Votava 

AUTOMOBILOVÉ SPRÁVKY 

PRONAJÍMÁ KÁRY PRO 
VŠECHNY PŘÍLEŽITOSTI 

1616 SO. KARLOV AVE. 
CHICAGO «*$><Sxžxž*e>3>3><e>^><Žxex^^ Brother don't say its impossible : — 
"To celebrately Celebrate the Cele- 
bration of Celebrated Slav Cele- 
brities." John Hus League -OF- SI 


av free M asons ANTONIE VAVROUŠEK 

Česká pomocnice ku porodu. 

Tel. Rockwell 1767. — 3108 W. 22. St. Incorporated in the State of 
Indiana, 1914. J. H. 499. 

Každý Český Svobodný Zednář by 
měl svým členstvím ve svazu při- 
spěti v práci — bez mzdy — " Ná 
Národa Roli Dědičné !" 

Poučení ochotně sdělí tajemník 

Maximilian Kirchman 

P. O. Box 678 Gary, Indiana, U. S. A. <s*e><sxexs*$><sx§><«><s><e><sxs>^^ <$<$KS>3K$*sxs><$xexs><$>3>3>^^ L. Scheff lova 

POPULÁRNÍ LÉKÁRNA 
20. ULICE a BLUE ISLAND AVENUE 

CHICAGO Telefon Canal Vzorně zásobená vším, co patří do obo- 
ru lékárnického. Jakost a čistota zaru- 
čena. — Ceny mírné. — Zásylkám pro 
venek se věnuje co největší péče. Domá- 
cí léky výroby L. Scheffla jsou osvědče- 
né a populární. — Telefon: Lawndale 1619 JOS. JIRAN 

SMÍŠENÝ 
OBCHOD 4217-4219 ZÁP. 26. ULICE 

CHICAGO Phone Canal 4875. West Side 
Harness Shop 

GEO. NESVACIL, PROP. 

A fine assortment of saddles, whips, 

combs, brushes, fly-nets, oils and 

all kinds of turs goods. Reparing 

neatly done. 2023 So. Throop St. 

Corner 21st Street. 
CHICAGO, ILL. NEJSTARŠÍ A NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ FIRMA 

VE VÝROBĚ 

KULEČNÍKŮ a ZAŘÍZENÍ HOSTINSKÝCH MÍSTNOSTÍ. The Brunswick Balke Colender Co. 

623-33 So. Wabash Avenue Telefon: Harrison 6220 <SK$*S><SK$*$*$K$xex$*$><$HS><$X$^^ vrbOv malířsky závod 
We manufacture 

and paint 

everything known 

in signs. 

CALL 
at our office 

2144 
S. Troy St. 

and see samples of 

13 WAYS 

of making 
Electric Signs. THE 

VERB SIGN a 
Expert sign advice 

given gratis. 

26 years 

of experience at 

practical sign 

painting. 

It is to your ad- 
vantage to deal 

with a 
responsible firm. 

Our guarantee goes 
with each sign. NÁPISY VŠEHO DRUHU 2144 So. Troy Street, Chicago, 111. 

TELEPHONE LAWNDALE 3001 4*s*e><sx§xs>3xeHS > 3*$KSx$><s><s > ^^ Novým stavbám věnuje se zvlá- 
štní pozornost. — Rozpočty na 
požádání. — Kalciminování. — 
Papírování. — Jos. Škarda 

BARVÍŘ a DEKORATÉR 
2520 S. CLIFTON PARK AVE. Za veškerou práci se ručí. Telefon Rockwell 379. Telefon Kedzie 6727 

KAREL PETŘÍK, nástupce 

Louis Petřík 

OBCHOD BARVAMI, OLEJI, 
štětkami, sklem, varnishem a ná- 
stěnným papírem. — Barvení — pa- 
pírování a natírání. — 

4046 ZÁP. 12. ULICE 
CHICAGO Václav Kozák 

2432 So. 50th Avenue <e*$*s><ž><ž><$><e><$><ž><$><e^^ 

Jan L. Kuták, obchcdní cestující, 

1644 So. Springfield Ave., Chicago, 111. Ztrávil jsem na ob- 
chodních cestách více 
než dvacet roků a pro- 
cestoval jsem celkem 
třicet sedm států v 
Unii. — Prvních šest 
roků cestoval jsem 
pro závod p. Augusta 
Geringera a posled- 
ních čtrnácte roků jsem 
na cestách pro známou 
velkovinařskou firmu 
F. Korbel & Bros. Inc. 

Zabývám se též 

Pozemkovým 

obchodem 

společně s firmou J. J. 

Chadil Land Co., z 

Rosenberg, Texas — a 
máme na prodej do- 
bré pozemky v Texasu, 
starém Mexiku, Mon- 
taně, Idaho, Oregonu, 
Washingtonu, jakož i 
v Britské Columbii. — 
Hodláte-li se někde u- 
saditi a chcete-li býti 
dobře a svědomitě ob- 
slouženi, obraťte se s 
důvěrou na nás. — 
Všechny dotazy zod- 
povídáme obratem po- 
šty. Adresujte : 

JOHN L. KUTÁK, 

1644 S. Springfield Av. 
Chicago, 111., 

aneb : FT. BEND T< J. J. Chadil Land Co., Rosenberg, £6untí\ l ex. <SxSKeKSx§>3>$x8x8><8>4x$*$xS^^ The S. B. Store 

3539-43 W. 26th STREET 

TELEPHONE LAWNDALE 260 

Largest Department Store 
on the South-West Side. 
^<$><s><3xsxe>«xsxs><sxe><e><s^^ Telefon: Canal 1198 Obuv pro muže a hochy. J. J. DVOŘÁK & CO. 

Zhotovují veškeré uniformy. 

KLOBOUKY a MUŽSKÉ VÝPRAVNÍ ZBOŽÍ 

Šití obleků na zakázku naše specialita. James Čihák, 3135 Douglas Blvd., 
Manager J. J. Dvorak Clothing Store, Phone Rockwell 46. Největší český oděvní závod 
Telefon : Lawndale 6481 Josef L. Synek 

MÓDNÍ OBCHOD PRO 
PÁNY 1S00 do 1808 BLUE ISLAND AVE. ' 
Roh 18. ulice. 1606 S. CRAWFORD AVE. JELÍNEK a MAYER, majetníci 

•ft 1606 S. C 

CHICAGO, ILL, 
<s><$><3><e><s><e*$xeKSxs><s^ 
NIOVY 

í Obchod. 1562-64 z. 22tá ulice 

•nho-výoh. rob Troy uL 
Telefon Rockwell 1050 MÓDNÍ ZÁVOD PRO PANT, <f*8*$><8xe ) <$xsxeH$><$xs><s>«x$^^ 

Everything to use and wear 

LEADERS IN LOW PRICES 

HIGH GRADE LADIES AND MENS WEARING APPAREL DRYGOODS 

NOTIONS, SHOES AND HOUSE FURNISHING GOODS AT 

LOWEST PRICES 

Bohemian headquarters, meet your friends at Lowe's 

LQWE'S 

DEPARTMENT STORE 

3153 to 3159 W. 22nd STREET 
Phone Lawndale 681 FRANK. A. SVOBODA, Mgr. 

Telefon : Canal 689 James J. Lyons f Josef Pletka 

Obchodník kloboučník a modni 
závod pro pány. Továrna: 

1850 BLUE ISLAND AVE- 

3 OBCHODY: 

1850 Blue Island Ave. 
4711 S. Ashland Ave. 
4019 W .26th Street. 

CHICAGO 2107 západní 19. ulice 

<?*$><SKe><s*s><sx8>3><e><e>'^ $xexixš>«xexi><sx$xs>«xíxi^^ 

Frank Jedlička AI. F. Jedlička, ml. ] Phone Lawndale 247 
OBUV, DÁMSKÉ A PANSKÉ 

SMÍŠENÝ OBCHOD 

MÓDNÍ ZBOŽÍ 

3937 ZÁP. 26. ULICE 

Mezi Harding a Crawford Ave. 
CHICAGO DRY GOODS 

1450 SO. CRAWFORD AVE. 
CHICAGO, ILL. <e><3*3x»><$><SxM*3xž><S><Sx^e><^^ Tel.: Canal 1310 JOHN V. KAŠPAR 

CLOTHING, HATS and GENTS' 
FURNISHING. 

Suits Made to Order at Reasonable 
Prices. 

2135 W. 19th STREET 
Chicago, 111. Zboží za nižší ceny než ve 
velkoobchodech. J. G. VŠEHO DRUHU STŘIŽNÍ ZBOŽÍ 

a mužské i dámské výpravní zboží 

jakož i ozdoby. 

1842 FISK ULICE. 
CHICAGO. <»<$><8><»<s><$><$> < $><e><s><$>3^ Jos. Franěk 

STŘIŽNÍ OBCHOD : 
1748 ZÁP. 18. ULICE 
GALANTERNI OBCHOD : 

1751 ZÁP. 18. ULICE 

<s*s><ex8><$><e><$*e><e><$><*>^^ 

Přivážíme a rozvážíme zboží. 

J. KLUIBER 

DÁMSKÝ a mužský 
ZAKÁZKOVÝ KREJČÍ 

čistírna oděvin 

roh 30. ul. a SO Court 
CICERO, ILL. Největší a nejmodernější oděvní 
obchod pro pány, jinochy a hochy. 
JOS. MATHAUS, majitel. 
Zakázková práce naše specialita. 
4006-08 W. 26th STREET. 
Roh 40. Avenue. 
Telefon Lawndale 6499 
f <$^&§&&%&&&&&$^ 

| Tabor Cleaner & Dyer 

FRANK KLIMA, Jr. 

1300 SO. CRAWFORD AVE. 

Cor. 13th St. Ladies' and Gents' Garments 
Cleaned, Dyed and Pressed 
MODERNĚ ZAŘÍZENÁ 

PEKÁRNA 

Václava Mareše 

31 23 záp. 26. ulice 
CHICAGO Týž narodil se v Mýtě v Čechách r. 1876 a do Ameriky 
přijel r. 1890 k bratru Janu. V Chicagu vyučil se pe- 
kařskému řemeslu a r. 1900 založil pekař, obchod v 
Plzni na Loomis a 20. ul. a oženil se s Marií Hlavni- 
čkovou. — Po třech letech se přestěhoval do České 
Kalifornie, kde vlastnil dva majetky mimo pekárnu a 
sice na Spaulding a 26. ul. a na 26. ul. blíže Avers Ave. OBYDLÍ: 2611 JIŽ. TROY STREET MM###########M#^###M##M###^m RYTINA'S BAKING CO. 4621--4629 So. Hermitage Avenue, Chicago, 111. 

Toto jest Rytinův největší pekařský a cukrářský český závod 
v Chicagu, 111. 
ZÁKLADNÍ KAPITÁL $150,000. 
JEHO SPECIALITOU JE "PRAVÝ SAMOŽITNÝ CHLÉB" 

(Rye — tinas — Rye) 
kterého se denně rozváží veliké množství do všech částí města % 

Chicaga. 

Okuste jej a poznáte jeho dobré vlastnosti. 

RYTINA'S BAKING CO. 

(Inkorporovaná dle zákonu státu Illinois.) 
Tel. Yards 5624 4621-4629 S. HERMITAGE AVE. Chicago 

<|><eKSxe><§x§><8x$*S><^MXíXí>^^ «*s >< e*e > ^<s*$xs*&<a><exs>s><^^ Doporučujeme ct. spolkům naše per- 
níkové zboží k poutím a výletům. Fr, Scheffel a Syn 

Velkovýroba všeho druhu 

cukrovinek, vánočního a perníkového 

zboží. 
2742 SO. CENTRAL PARK AVE. 
CHICAGO, ILL. Telefon Canal 4714 K. Vondras, 

NEJLEPŠÍ PEKAŘSTVÍ A 
CUKRÁŘSTVÍ 1540 W. 18th STREET. 
CHICAGO, ILL. <&$*&&$*&&$>&$><$>&$>&$^^ Telefon: Drover 861 Telefon Yards 4674 Dejmek & Rohde 

NEJSTARŠÍ a NEJLEPŠÍ 
PEKAŘSTVÍ Charles Chochola 

PEKAŘ 

4944 Loomis ulice 

CHICAGO 

<$>3x$><S><Sx$><8><M><$><M><^^ 
Telefon : Lawndale 7180 

JERRY HORNÁ 

PRVNÍ TŘÍDY 
PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ 

1501 KENNETH AVE. 
CHICAGO 

<s*e><e > $'<sxž*í>«*8><s*s><8*ž^^ 4741-43 S. WOOD STREET 

CHICAGO ■<S>$><Sx8*8xSxS*Sx8x8><$xíx8x$x^^ JACOB COHN 

INCORPORATED ESTABLISHED 1866 

Furniture, Rugs, Stoves 
**L 
1250-1258 So. Halsted St. 

Branch 3454-3458 W. 26th St. 

4139-4141 W. North Ave. VÍDEŇSKÁ RUČNĚ ŠITA DEKA 
Zhotovuji dekv ručně šité z peří neb ovčí vlny, z mých látek, aneb 
z přinesených, 'každé velikosti. Za dobrou a úhlednou práci ručím. 

MADí n í\jyl ITCTII 2845 WEST 22nd STREET 

rlAlvltí UrLUu 1 ILl, TELEPHONE ROCKWELL 1í)NÍ» <3>$*S><í><e*S><S><8><S><^<Sx^^ <| Telefon Lawndale 3266 < 


> Telephone Rockwell 3042 


<♦> 
<♦> 

4> 


x Chutný lunč po celý den. j 

I Dříve: V. F. KAREL 


Stegeho proslavená piva na 
> čepu. Vína, likéry a doutníky. 


<♦> 
<♦> 


z nyní: JOHN BOEHM, < 
V 


vlastní 
1 ELEGANTNÍ HOSTINEC * 


Joseph Letzter 


<>> 
<§> 

v> 
<♦> 


|> Pronajímá nově zařízenou místnost < 


> HOSTINEC 


w 


X pro schůze. < 


> 2600 JIŽ. KEDZIE AVE. 
| 3634 ZÁP. 26. ULICE < 


> CHICAGO 


<>> 
<♦> 


X Phone : Canal 3063 Cigarettes. 1 


l Telefon: Morton Park 776 
I The Robey Buffet j 


| FRANK KASL 


<♦> 

<♦) 


i J. E. KOVARIK & SON, Props. Í 


PRVNÍ TŘÍDY 
2408 BLUE ISLAND AVE., 


HOSTINEC 


V 


% Cor. Robey St., ^ 
Chicago, 111. 


5415 ZÁP. 25. ULICI: 


<♦> 

<>> 


i THE BAR WITH THE FAMOUS ^ 
Mandolin-piano Orchestra. j 


Morton Park 
> CICERO, ILL. 


v* 
<♦> 
v* 


X<S><SxS><$><í><S><S><S><*><í><$^^ 


^<s><s><ž><e><s><ž><s><§><s><$><s^ 


'$ 


x Kulečník j 


Telefon Lawndale 1837 
y Nejlepší vína, likéry a doutníky. 


<v> 

<*> 
V"* 


I Josef Kořínek j 


> v 

John J. Simandl 


"v* 
v* 

<>> 


HOSTINEC < 


> První třídy 


<♦> 


S 1328 ZAP. 18. PLACE. 


= HOSTINEC — 


<♦> 
<♦> 
v* 


CHICAGO. \ 


> 1659 JIŽ. CRAWFORD AVE. 


v* 


Nejlepší vína, likéry, doutníky 
1> a chutné zákusky. < 


> Roh 18. ulice. 
CHICAGO, ILL. 1 

> ^ 


<| Phone : Morton Park 667. < 


> Telefon Lawndale 6936 


<♦> 


A Teplý lunč celý den. < 


1 JOHN KUNZ i 


> Frank A. Koj an 


<*> 
<§> 

<>> 


První třídy 
HOSTINEC 


l PRVNÍ TŘÍDY 
> HOSTINEC 
Jr Monarch Brew. Co. Malvaz na čepu. < 
1> Vína, likéry a doutníky. < 

2333 — 56th AVE. 
i CICERO. ILL. I 


i 2758 TIŽ. LAWNDALE AVE. 

Roh 28. ulice. 

CHICAGO 


<♦> 
V* 

v-* 
<>> ^260 — TELEFON LAWNDALE 577 
Malvaz na čepu 

Grawíord Buííet 
>,<$>3>3xSxS>3xSxSxSxSx8kSxSkS>^^ 
VACLAV DOUŠEK, majitel 4335 W. 26th St. 
CHICAGO, ILL. 

<§><$>3><$><S><í^><$><S><$k$k£<s><$><$><$^^ 

Telefon Monroe 1056 

Frank Blažek 

První třídy 
— HOSTINEC — 

904 MILWAUKEE AVE. <$><S>3xž>3x$><Ž>3x8*S><S><Sx$><^^ Tel. Yards 6461 John Florian 

5154 SO. SACRAMENTO AVE. 

Florianova Vína jsou té nejlepší ja- 
kosti, nejlepší chuti a nejzdravějším 
nápojem. Tel.: Humboldt 6543 

Výtečné víno, likéry a doutníky. Kašpar Plaček 

— PRVNÍ TŘÍDY — 
HOSTINEC 1833 N. HOYNE AVE. 

Roh Churchill Street. CHICAGO. 
Telefon: Rockwell 3100 Dr. J. V. Mashek 

ZUBNÍ LÉKAŘ 

3144 W. 22nd STREET 

blíže Kedzie Ave. 

CHICAGO <S><ž><S><S><8xS*S><S><$><Sx$xž*$*^^ Založen 1903 Telefon Canal 922 PRVNÍ ČESKÝ PAPÍRNICKÝ OBCHOD 
v Chicagu vlastní 

Frank J. Wolf 

1635 BLBE ISLAND AVE. Mám na sklade papír pro ct. p. řezníky, 
Rroceristy a pekaře, papír všeho druhu 
k balení a dřevěné nádobí. <$*$><S><S>3>4xŽ><Ž>^xS><$kS^^ <$><S><e*SxSxS><S><§xSxŽxS*S > <3^^ NEW YORK 
CHICAGO 
BOSTON 
ST. LOUIS 
CINCINNATI Pilsner - Buergerbrau 
Muenchner - Hofbrau 
Wuerzburger - Buergerbrau 
Nuernberger - Tucherbrau 
Culmbacher - Rizzi Brau Gerolsteiner Schlossbrunnen Rudolph Oelsner 

IMPORTÉR PIVA 
A MINERÁLNÍ VODY 
Chicagská úřadovna 

516 SEV\ CLARK UL. 

Wm. Schumacher, 
ředitel Telefony 
North 159 

Automatic 33 — 317 G. K. NIČOVSKY, jednatel <$>3><s > <e*sxe><s><gK3><í><sxs><sx^^ ZDVOŘILOST I The West Side Brewery Co. 

AUGUSTA A PAULINA UL., 
CHICAGO. 

Vyrabitelé starého spolehlivého 

'Českého piva' 

"VŽDY DOBRÉ" 

Telefonujte si o bednu do svého domova 
MONROE 1567. 

The Conrad Seipp 
Brewing Company 

— CHICAGO 

VYRABITELÉ PROSLULÉHO 

Seipp Extra Pale Beer 

TELEFONUJTE CALUMET 730 O BEDNU DO VAŠEHO 

DOMU A SHLEDÁTE, ŽE JEST 

"ZROVNA O TROCHU LEPŠÍ NEŽ TEN DRUH, KTERÝ 

JSTE POVAŽOVALI ZA NEJLEPŠÍ." 

Na prodej ve všecn první třídy hostincích a hotelích. — 263 — TELEFON: CANAL 9 "EDELWEISS CESTA" PRO 
Případ dobrého rozhodnutí 

— 264 — <$*e*$xs><s>3>3K»<e><ž>3><»<ex$>^^ THOMAS F. KEELEY EUGENE M. KEELEY 

President Secretaf =»nd Treasurer Keeley Brewing Co. 

— BREWERS AND BOTTLERS OF — 

Lager Beer, Ale and Porter 
„," I Calumet 349 

Phones j Auto 72mllx Foot of 28th St. and Groveland Park Ave. 

CHICAGO, ILL. f3x$>3xS*$*$x$xSxS><S>$>4*S><S^^ 1904 — JEDENÁCT LET — 1915 — DŮKAZ OHROMNÉHO ÚSPĚCHU 

Plzeňské Pivovarní Společnosti 

VZRŮST PODÍLNÍKŮ V TÉTO DOBĚ 106% 

VZRŮST PRODEJE PIVA V TÉTO DOBĚ 225% 

Nezvratný důkaz obliby našich výrobků, zvláště pak naše- 
ho piva druhu "OLYMPIA", které je vařeno přesně dle 
methody našich starých pivovárních mistrů. — Pivo toto 
jest vařeno z nejlepšího amerického sladu a chmelené vý- 
hradně českým chmelem. — 

Toť celé tajemství výroby a obliby tohoto piva. 

ROZLOHA ZÁVODU 6 AKRŮ Plzeňská Pivovarní Společnost 

26. ulice a Albany Ave. 

CHICAGO 

Jan A. Červenka, předseda. <e^><}Xe*$><Sx$xS*$*$*Sx$xS*S^^ ŽÁDEJTE POUZE Hollenders 

IPiIsrier 

the FIRST "PILSNER imported 

BREWED BY AETIEH BRAUEREI FR. HOLLENDER & CO. 

56—62 W. ILLINOIS ST., CHICAGO. — TEL. SUPERIOR 619. JOS. VOTAVA, JEDNATEL. TELEFON ROCKWELL 2133. 

<s><eK$xSxs><$>3><eK$><$>$x$^^ soptweR-Ms-pw^ 
<§xS><e><8>3x$><$><e><S><$*S><^^ 

Krajané z blízka i z dálky objednávají naše piva v láhvích a sudech. 
LEŽÁK, EXPORT HALF AND HALF 

MAGNET 

poněvadž po jejich okušení prohlašují je za piva nejlepší 
a po nichž žádné jiné pivo jim nechutná. 
Naše specialita PEPTOMALT, král silitelů, jest odporučována 
Z všeobecně lékaři pro svoji jakost a čistou sloučeninu sladového 
<| extraktu, nejlepšího žateckého chmele a pepsinu. 

ATLAS BREWING CO. 

2101—2129 BLUE ISLAND AVE. 
CHICAGO, ILL. 

Všech deset našich telefonů jest pod tímto jedním číslem: 
CANAL 6200. ^x$xS>«KSxSxSxžxSxexe*Š*3x8^^ 
$\ Tl)e Family Beer 

»\ phones LINCOLN 496 á 

BIRK BROS. BREWING CO. 

1315-25 WEBSTER AVENUE <8>«xSx8xSxex$H$x8><Ž>«xSxS><^^ Fortune Bros. 
Brewing Go. 412 So. Úesplaines St. 

Phone Monroe 40 
Beer <£«><eKe>3><3*$>3*s*3><$xs><s^^ — 269 — <Sx§x$xS><$>3x$xí^><S><SxSx§*žxS^^ JOSEF NOSEK, první český pohrobník v Novém Táboře, na- 
rodil se 28. září r. 1866 v Mirošovech, okres 
Rokycanský. Ale již ve 14 letech věku svého, 
jako hoch odvážlivý a energický vydal se do 
Ameriky. Jel ke své starší sestře do města 
St. Louis, kde pobyl asi 2y 2 roku. Jelikož se 
mu zastesklo po jeho mileném otci, vrátil se 
zpět do Čech se svojí sestrou, aby ještě jed- 
nou mohli viděti svého drahého otce. Vrátiv 
se do Mirošova, pobyl tam přes tři roky a zá- 
roveň se tam vyučil řemeslu zámečnickému. 
Pak se vydal na cestu do Ameriky a sice do 
Chicaga, kde se věnoval svému řemeslu. Po 
čase sešel se se svojí nastávající manželkou 
Boženou, rozenou Plimlovou a jejich šťastné 
manželství bylo obdařeno pěti dítkami, z nichž 
4 jsou na živu. Nejstarší syn jejich, Josef, za- 
ujímá skvělé postavení na chicagské burse. 
Panu Noskovi se dobře dařilo v Chicagu, až 
na to, že mu práce v továrně nesloužila ku 

zdraví, proto roku 1896 zařídil si pohrobnický závod ve svém domě čís. 1507 
již. 40. Court, kde s dobrým prospěchem vedl svůj obchod ku spokojenosti 
svých ctěných příznivců. Na to r. 1908 z ohledu zdravotního a ku lepší ob- 
sluze svých příznivců postavil si nový moderní závod v čísle 1511 již. 40. 
Ave., kde provozuje dnes svůj obchod, těše se přízni nejen svých rodáků, ale 
též i cizonárodních lidí, kteří mu dávají skvělé odporučení za jeho služby 
jim prokázané. 

<$*e><^><$><e><$><í><s><s><$^^ 
Telefon Canal 915. Telefon Morton Park 42. A. Linhart a Syn 

— POHROBNÍCI A BALZAMOVAČI — 
Phone Lawndale 2263 Telefon Lawndale 6481 i Frank Mencl ml. 

(Nástupce firmy F. Mencl). 
VÝPRAVČÍ POHŘBŮ. Nejmodernější zařízení. 
Krásná kaple k použití. 

1610 JIŽ. CRAWFORD AVE. AUTOMOBILY — KOČÁRY John T. Chrastka 

UNDERTAKER & EMBALMER 
3410 WEST 26th STREET. 

Automobiles and Carriages 
Private ambulance. 

CHICAGO, ILL. 

Established 1880 

Čermák a Kostečka 

FUNERAL DIRECTORS 

Chapel 
1653 THROOP STREET 

Telephone Canal. 162 

Residence : 
2536 So. Millard Ave. 

• $><sxsxeKi>3><sx$>$xe><s><s^^ Telefon Canal 1101 

John Tanci 

POHROBNÍK a BALSAMOVAC 

Kočáry pro všechny případy. 

1921 BLUE ISLAND AVE. 
Chicago, 111. 

Chvalova 
kulečníková místnost 

THOMAS F. CHVAL, majitel. 

— 12 kulečníků — 

DOUTNÍKY, CIGARETTY a TABÁK 

NejvětSí a nejlépe vypravená místnost 
na západní straně. 

3204 ZÁP. 22. ULICE 

U Kedzie Ave. 
Telefon obydlí: Rockwell 1491. 
CHICAGO 

<$>3xSxS«S><Žx$>3KSxe><$*$>^^ Albert Havel 

První třídy obuvní obchod 

— v čísle — 

5417 západní 25. ulice 

Cicero, 111. 

<Mx$*$><Sx$><Sx$>3 > <^<$><S><$><$><$^^ Henry Roesner 1832 So. Racine Avenue 271 — JAROSLAV J. VITERNA, PRÁVNÍK Jaroslav J. Viterna, rozen byl v Chicagu, dne 12. března 1881, na Ewing 
ul., v staré české osadě, kde po několik roků bydleli rodiče jeho Anton a 
Marie Viternovi. Později odstěhovali se Viternovi na Hastings a Leavitt ul., 
kde p. Viterna již 25 roků řidí svůj obchod grocerní a hostinský. V tom oko- 
lí obdržel mladý Jaroslav počátek svého vzděláni, načež od r. 1895 do 1899 
navštěvoval West Division vyšší školu; po dobu jednoho roku navštěvoval 
třídy Lewis Institute, načež počal studovati práva na Kentově kolleji, z 
které byl r. 1903 graduován. V těch letech co studoval práva, pracoval v úřa- 
dovnách několika prominentních právníků. Právnický diplom obdržel r. 1903 
po složení úspěšné zkoušky. 

V r. 1904- — 1906 byl p. Viterna zaměstnán v úřadovně právníka Wm. J. 
Hynese, jenž byl všeobecně považován za jednoho z nejlepších chicagských 
právníků; zde, co příručí p. Hynese, obdržel praktické vzdělání, které pozdě- 
ji byli p. Viternovi velice prospěšné. Od r. 1906 do r. 1910 byl p. Viterna sa- 
mostatným, a po tu dobu byl viděn v několika zajímavých a zároveň důle- 
žitých pří, tak že si zajistil mezi právníky čestného a dobrého jména. V r. 
1911 vstoupil p. Viterna do politických záležitostí 12. wardy, ve které po 20 
roků žil, a postavil se proti silné demokratické organisaci a pokusil se o 
nominaci za radního na demokratickém lístku. Tak populárním byl p. Vi- 
terna, že bezmála porazil organisačního kandidáta a to vše pro svoji popu- 
laritu a jeho práce pro stranu, což u voličů bylo známo. — Následkem své 
síly a popularity, byl p. Viterna mayorem Harrisonem jmenován výpomoc- 
ným městským žalobcem, a byl přidělen ku stanici na Maxwell ul., kde úřa- 
doval asi 5 měsíců, načež byl povýšen do úřadovny městského návladního, 
kde se dosud nalézá co právník pro oddělení vodárenské a zároveň veřej- 
ných prací. 

V roce 1912 byl p. Viterna svými známými požádán, aby se postavil pro- 
ti Edwardu J. Novákovi a ucházel se o nominaci státní ekvalizační rady. 
Zdálo se to nemožné, že p. Viterna mohl by Nováka, jenž byl v 5. distriktu 
"bossem" a jenž byl několikráte radním, členem zákonodárný a Ekvalizační 
rady porazit, ale po tuhé bitvě vyšel p. Viterna co vítěz, ačkoliv na druhé 
straně nešetřilo se penězi a politickými triky. Při volbě byl p. Viterna veli- 
kou většinou zvolen a od té doby zastává též úřad tento. — Až do nedávná 
byl p. Viterna v 11. wardě, a byl několikráte žádán, aby se ucházel o úřad 
radního, což však odmítnul. Jest zároveň žádán, aby při příležitosti ucházel 
se o místo soudce municipálního soudu, ježto jeho příznivci věří, že jest pro 
místo to schopným. 

Pan Viterna jest členem České Besedy, Plzeňského Sokola, Severo- 
Americké Jednoty, Klubu Dobrovského a též i členem lože Golden Rule 
č. 726. Svob. Zednáři. V lednu t. r. oženil se p. Viterna se si Marií Pinčovou, 
dcerou chvalně známého krajana, p. Ludvíka Pince z čís. 1924 jižní Loomis 
ul., která byla stenografkou v téže úřadovně, ve které jest zaměstnán p. Vi- 
terna. Přítomně bydlí p. Viterna v čís. 1817 již. California Ave. a svojí úřa- 
dovnu má v New City Hall Square budově v čís. 139 sev. Clark ul. 

"!*ž><s><$*$><e*$*sxexe><ž*^ TELEFON CENTRAL 2361. Chas. A. Novák — ČESKÝ PRÁVNÍK — ÚŘADOVNA V ČÍSLE 105 W. MONROE STREET 

FORT DEARBORN BLDG., ČÍSLO POKOJE 902. 

Právník Otto Kerner, radní 1 2. wardy. 

Pan Otto Kerner potři mezi naše čelné právníky a jest jedním z těch, 
kdož se k postavení svému propracovali pouze a jedině svým vlastním při- 
činěním. Právnický diplom má z university Lake Forest, kterou absolvoval 
v r. 1905. Politické činnosti účastnil se záhy, a pro svoji právnickou schop- 
nost a dobré služby, prokázané straně demokratické, byl r. 1911 jmenován 
výpomocným žalobcem městským, ve kteréžto hodnosti setrval i r. 1912. Jeho 
spoluobčané z 12. wardy, uznávajíce ho za muže, jenž je schopen jejich 
zájmy co nejlépe a co nejpoctivěji zastávati, poslali ho r. 1913 do radnice, 
kde získal zvučné jméno aldermana pilného, svědomitého a neodvislého. 

Pan Kerner je členem právnické firmy Jones, Kerner a Pošvic, jejíž úřa- 
dovna nalézá se v pokoji č. 402 Rector Building. Ač je prací zasypáván, pře- 
ce se čile účastní života spolkového, jsa členem mnohých klubů a loží, a je 
také nápomocen v práci lidumilné a dobročinné. 

Jako právník zastupuje veliký počet výpomocných spolků, kterým může 
prokazovati platné služby, neboť je výborným znalcem zákonů pozemkových, 
pozůstalostních a pojišťovacích. 

Jeho úspěch a oblíbenost dlužno přičítati hlavně tomu, že přes svůj ry- 
chlý postup ve světě zůstává věren svým starým přátelům a že svým jedná- 
ním a chováním získává si stále většího počtu nových přátel, kteří jsou pře- 
svědčeni o jeho upřímnosti a jeho schopnosti i jako právníka i jako radního. 

Pan Kerner je ženat a bydlí se svou rodinou v č. 2426 již. Clifton Park Ave. <$&&$><$*$><$>&&$><&$><$>^^ 273 — Obydli : 2518 Millard Ave. 
Telefon Randolph 374Z. f 

Tel. Lawndale 6798 Anton Pecivál 

— PRÁVNÍK — Otto L. Steiskal 

— PRÁVNÍK — 

1817 SO. LOOMIS STREET. 

Roh 18. ul. a Blue Island Ave. 

Tel. Canal 342 CHICAGO Pokoj 813, 25 Sev. Dearborn ul. | "pV-yín T PLYlČeV Obydlí: 3347 Záp. 26. Ulice, 

blíže Turner Ave. 

Telefon Rockwell 1316 
Tel. Canal 2230. 

Frank J. Mancl, 

— Právník a notář — 
1834 SO. ASHLAND AVE. 

Roh 18. Place. 

Pozemkové a pozůstalostní záležito- 
sti. — Půjčky, pojištění a pozemky. — český právník — 
714 City Hall Square Bldg. 

139 N. Clark St. . Tel. Randolph 6575 
Obydlí: 1920 již. Lawndale Ave. 
Telefon Lawndale 6995. Ve středu 
večer od 7 do 9 hod. a v neděli dop. 
u p. B. J. Váchy na 51. a Robey ul., 
ostatní večery v bytě od 6 — 8 h. več. 

Václav Vávra 

— PRÁVNÍK — 

čís. pok. 705 Westminster Bldg., 
110 SO. DEARBORN ULICE 

Tel. Randolph 7478 

Obydlí : 1824 SO. ASHLAND AVE. 

Tel. Canal 3635 

Výpomocný městský právník. ><S*S><žxžxŽxŽxŽxSxŽxŽ>«xSxŽx^^ John Stephanon & Go. 

OBSTARÁ VATELÉ DĚLNÍKŮ A 

KOMISAŘI 

720 JIŽ. HALSTED ULICE 

Telefon : Monroe 165. 

Veřejný notář. — Kollekční jedna- 

telna. — Přeplavní jednatelé. — 

— Zhotovujeme právní listiny. — 

Obydlí: 1230 JIŽ. KEELER AVE. 

Telefon Lawndale 6251 
D J.a A.DITTERT 

JJEJVÉTÍÍ f ÚJČ0VNA MAŠKARNÍCH A PIVAPELNÍCH OBLEKŮ 
V ý š i v k v *******> --.hw* 
1136 W. 18. ul. Odbočka Sokol Chicago Furman & Foerster 

Velký výběr čerstvého a uzeného masa všeho druhu, domácí 
uzeniny. Prodej ve velkém i malém. 

* 

TŘI OBCHODY : 

1841-43 BLUE ISLAND AVE. 

1927 BLUE ISLAND AVE. 

1748 WEST 21st PLACE. <s>4*s>3><$xž>3x$*$xžxž><e*$>3xe^^ 
Tel. Monroe 2186 Auto. 54319 Ant. Markvart 

Wholesale & Retail 
MEAT MARKET 

608 West 12th Street 
CHICAGO, ILL. <$>4x$xe>3x8xsx8xexe>3*$><$'<^ — 275 — <SxS>3><S><$x8*$xe«S>3 x SxS x S> < 3^ 
Thos. J. Anděl 

PRVNÍ TŘÍDY ŘEZNICTVÍ. 
2500 S. ST. LOUIS AVE. 

Telefon Rockwell 396 

CHICAGO Bohuš Hák Emil Kohn První česká zasilatelská firma toho 
druhu v Americe. — Zboží dodává- 
me v čase co nejkratším. — Bohuš Hák a Spol. 

—Řeznictví ve velkém a v malém. — 

Vlastní výroba všech druhů uzenin 
a uzenářského zboži. — Čerstvá a 
solená masa. — Drůbež a zvěřina v 
sezóně. — 

Obchody: 

1834 LAFLIN STREET. 

1831 BLUE ISLAND AVE. 

Dílny : 

1834 LAFLIN STREET. Emil Beneš 

ŘEZNÍK a 
UZENÁŘ 2157 S. LAWNDALE AVE. 
roh 22. ulice. Zde můžete koupiti ne nejlacinější, ale 
zboží dobré jakosti. — Přesvědčte se! Do této země přijel jsem jako 181etý 
jinoch z mého rodiště Vranova 6. úno- 
ra 1SSS, a sice do Chicaga, kde s ma- 
lými přestávkami neustale bydlím. — 
Uzenářství vyučil jsem se v Praze u 
p. Jana Pelikána. 

<Sx$><M><Ž > <$><ž>^^<$><Ž><S> < S > <$><^ Anna Skala 

Vlastní první třídy 

— řeznictví a uzenářství — 

v čísle 

2720 ARCHER AVE. Čerstvé, nasolené a uzené maso 
nejlepší jakosti stále na skladě. Telefon : Canal 3267. — 276- 3><S>3>3>3>3><8><S><Sk8 x S>$><S>^^ V. MAREK 

ŘEZNÍK A UZENÁŘ 

1510 JIŽ. KEDVALE AVE. 
CHICAGO Anton Klcpetka f ŘEZNÍK ČERSTVÁ. NALOŽENÁ A 
UZENÁ MASA 

Vuřty, drůbež a divočina v sezóně 1924 ALLPORT ULICE Holi a Lepší 

610 Bunker St. 

PRAŽŠTÍ 
ŘEZNÍCI A UZENÁŘI mají denně čerstvé uzené a jiné 
druhy masa na skladě. Jos. Moravec 

1924 May ul. 

Vlastní první třídy 
— řeznický a uzenářský obchod. — Domácí uzenářské výrobky 
všeho druhu. Telefon: Lawndale 7447 V. BROUK 

— ŘEZNÍK — 

VE VELKÉM I DROBNÉM. 

2443 CRAWFORD AVE. 
CHICAGO 

<$><3><$><$><S><$*$>3><$><^xS>3^^ 

Telefon Lawndale 3843 Frank Calta 

ŘEZNÍK A 
GROCERISTA 3127 So. Lawndale Avenue 

CHICAGO Telefon: Morton Park 1023 ALOIS LIŠKA 

První třídy 

— ŘEZNICKÝ OBCHOD — 

Čerstvé, naložené a uzené maso, 

drůbež a divoká zvěř v sezóně. 5401 ZAP. 24. ULICE 

Roh 54. Ave 
MORTON PARK, ILL. Rokos Bratří 

1259 Karlov Ave. 

Řezníci a uzenáři %<§ > <&$ > &$><$&&$>4><$><$>^^ — 277 — 3><s><8xe><$KSx$xs>3xsx§>3*ex^^ LAD. TICHY 

— První třídy — 
ŘEZNICKÝ OBCHOD 

Čerstvá, solená a uzená masa. 

Doma dělané vuřty všech druhů. 

1600 JIŽ. CRAWFORD AVE. 

Roh 16. ulice. 
CHICAGO 
Tel.: Lawndale 3891 

Alois Hodr Řeznictví a 
uzenářství 

5500 West 24th Place 

CICERO 
The California Laundry 

ANTON DOLEŽAL, 

majitel. 

Jediná česká prádelna v Chicagu. 

2448-50 SO. KEDZIE AVE. 

CHICAGO, ILL. 
Telefon Rockwell 708 Telephone Canal 1926 

Anton Cámský 

Dealer in 
FRESH, SALT and SMOKED 

MEATS 

Wholesale and Retail 

1924 THROOP STREET, 

Cor. 20th St. Frank Fiala 

2501 So. Crawford Avenue Anton Kolář 

Zástupce Union Wholesale 
Liquor Co. 

1660; So. Millard Avenue 

Telefon: Lawndale 2010 KOHOUT 

ZLATNÍK A VYRABITEL 

3622 ZAP. 26. ULICE 
CHICAGO <s>3xž*s><e*s><$>s*$><s>3>«>3K8>^^ J. Mikšák, předseda 
V. F. Mašek, pokladník 
Frank Krupka, tajemník Telefon Canal 1031 The Pilsen Lumber Co. 

Jediný čeóktj dřevařóký obchod 
V Chicagu. Úřadovna, sklad a přístaviště: 

Roh 22. a Laflin Street 


Zvláštní pozornost věnujeme odboru stavitelskému. — 279 — M. X Strnad a Syn 

ARCHITECTURAL IRON 
WORK FOR BUILDINGS 

I Crawford Ave., 24th St & Harding I 
Zhotovitelé veškerých železářských potřeb pro 
stavby. Rámy průčelní, schody, mříže do chod- 
níků neb oken, plechové okenice, plechové dvéře, 
dvéře do chodníků, (trap door), schodové zábradlí 
a pláty různého druhu. Tel. Lawndale 2917 Residence: 
2254 So. Troy Street 
CHICAGO, ILL. Ý3>3xS><8k8>3>3><8><8>$>4>^^ 

EDWARD SKALA JOS. P. SWADE 

Telefon Rockwell 189 Western Building Supply Co. 

(Incorporated) 

SEWER PIPE, FLUE LINING, WALL COPING, CHIMNEY COPING, 

HAMSON TOPS, CEMENT, FIRE BRICK, FIRE CLAY, 

DRAIN TILE AND PARTITION TILE. 2139 SOUTH SPAULDING AVE. 

C. B. & Q. RY. 

CHICAGO, ILL. Enterprise Plumbing Supply Co. POTŘEBY PLUMBARSKE A 
K ZAVÁDĚNÍ TOPENÍ. 26-28 západní Kinzie ulice 

CHICAGO, ILL. — 281 — <S*$xí><S><SxS><$><$HS><Žx8>Sxe«^^ 

Telephone Canal 2574 KOSTLEVY & CO. Zavádění vodovodů, plynovodů 
^^ a parního topení, atd. _^ 814 West 18th Street CHICAGO <$xs><e><$x$><e><sxe><s><s><»<M^ TELEIIPOPiE CANAL 2200 The Piisen Foundry and iron Works 

OFFICE: 1532 W. 22nd STREET Works: 
1526-1532 West 22nd Street 
2149-2153 Blue Island Ave. Represented by «1. KRYL. CHICAGO, ILL. <s><e><s><e>3xeKS*s><s><e><e*s><ž>^^ Manufacturer of X. L. C. R. 
CEMENT CATCH, Basin Covers, 
and Interlocking Catch Basin Blocks GEORGE T. CARPENTER 

Sewer Builders' Supplies 

Wall Copings, Flue Linings, Chimney Tops, Cement, Sand, etc. FORTY-FIRST AVE. AND TAYLOR ST. 

CHICAGO, ILL. Telephones : 

Office : Kedzie 2032 
Residence: Austin 14751 Fr. Senft, předseda. J. Senft, míst.-před. a taj. První a jediná česká dílna na zrcadla v Americe Garden City Mirror and Shock Works 

1930—1932 JIŽNÍ FAIRFIELD AVE. 

Vyrabitelé a obchodníci všeho druhu zrcadel a Tabulového skla. 

Opravování starých zrcadel, broušení tabulového skla, a vůbec vše 

spadající do tohoto odboru. Veškeré objednávky se vyřizují rychle 

a levně. — Též obchodujeme všemi druhy tabulového a okenního 

skla ve velkém neb malém, zasklíváme a opravujeme okna 

za nejnižší ceny. TELEFON OAK PARK 3388. Žádejte ■T" Canal 091 

ATLAS BREWING COMPANY CHICAGO John J. Vopička 

JEDNATEL ATLAS BREWING CO. 

1220 WENONAH AVE. 
South Oak Park 

<exSx$x?x$xe><e>3Kž><Sxe><e><^^ 

TELEFON LAWNDALE 3942. Frank Bočinský 

— TESAŘ — 
Podnikatel staveb, tesařských prací všeho druhu a p. 

2452 SO. LAWNDALE AVENUE. Práce přesná a zaručená. 284 — The "ECONOMY" Cement G arbage Box | 

(Pat. Appl'd For) Save Time and Money! Investigate before buying others. 

Perfectly Sanitary and Durable. Will Last A Life Time. 
No Rotting and No Rusting. 

Also contains a special feature in its Concrete Pivotal Supports which are 
entirely independent of thefence. 

The Economy Cement Garbage Box is very easilly operated and the 
removal of garbage is done very easilly. 

Size 24"x27"x21". — Capacity 45 Gallons. 

Price Reasonable. Phone or Write. 

Manufactured and sold by 

CHAS. WESELY, 

3116-3128 SO. CANAL STREET. 

Established 1882 
Telephone Yards 1095 CHICAGO, ILL. Telephone : Canal 1463 

SPECIAL CAPITALS IN CLASSIC 
AND MODERN DESIGNS Architectural Decorating Go. 

Manufacturers of 

ARTISTIC RELIEF 
DECORATION 

for Exterior and Interior use 
also T-lain Plastering 1600-1608 S. JEFFERSON ST. 

Corner 16th St. 

CHICAGO, ILL. Tel. Rockwell 1059 Mašek a Protiva Go. 

Obydlí : Obydlí : 

1927 Allport. St. 1925 S. May St. _ Vyrabitelé železných koster, 

Železářské práce pro stavby, 
průčelí (store front), želez .dveří, 
zábradlí, železných plotů a všeho do 
oboru tohoto spadajícího. CJ3 Úřadovna: 

2103 SO. FAIRFIELD AVE., 

blíže 21. ulice. &$>&$><$>&$><$>&$><&$*$^^ — 285 — Joseph A. Holpuch, president Chas. J. Janda, secretary 

Anton Holpuch, superintendent Joseph A. Holpuch Co. 

PODNIKATELÉ STAVEB 

3734 West 26th Street 

CHICAGO, ILL. 
t*$xíxexexjx$x$><s>«><e><$xs^^ — 286 — Jak zjevno, v této nemocnici se prý sice nebude léčiti na duchu, za 
to ale jest každý na duchu zdráv, kdo zadá stavbu F. MAŠKOVI 

KTERÝ BYDLÍ: 2139 SO. FAIRFIELD AVE. 

PANSKÝ TELEFON JEST: ROCKWELL 1176. Kdo mu tu stavbu nesvěří, tak holt to bude "Dydla". Telefon Lawndale 6879 Dobrá práce zaručena. Josef Mřížek 

TESAŘSKÝ KONTRAKTOR A STAVITEL. 

2813 JIŽ. MILLARD AVENUE 
CHICAGO, ILL. Rozpočty na požádání. <&$>$><$><$>4>$><$*&&$><$x$>$>^ FRANK NEJDL, 

5525-5527 W. 24th St. 
Morton Park, 111. JOHN BLAŽEK, 

5527 W. 22nd Place, 
Morton Park, 111. Nejstarší češťí stavitele 
v Morton Park Telefon Morton Park 841 
Vyřizování rozpočtů. CICERO, ILL. 

<s*$xe><s><í><sxíXí*$K$*s>3><ex^^ Tel. Lawndale 4589 A. F. Rusý 

— ARCHITEKT — 1339 SO. AVERS AVE. John O'Bastear 

stavební dozorce 

1438 So. Keeler Avenue. 
Tel. Lawndale 6334. Telephone Albany 9414 Joseph Zidek 

— ARCHITECT — 4021 W. NORTH AVE. Chicago, 111. — 288 — Telefon Drover 4106. F. Josef Tříska PRÁVNÍK 4707 ROBEY STREET, CHICAGO. TELEFON MAIN 3650. Hamburg- American Line 

150 W. RANDOLPH ST., N. W. CORNER LA SALLE ST. Osvědčená firma přeplavní. Doporučuje se do přízně 
českého obecenstva. M*$xZ- <*xSxJxSx$x3xSx$kSx$x» Tel.: Lawndale 2136 Telefon : Drover 429 P. J. SOUKUP FRANK PINTA OBCHODNÍK 

NÁBYTKEM, KAMNY, STA- 
VEBNÍM ŽELEZEM, NÁŘA- 
DÍM,BARVAMI, OLEJI, — 
SKLEM A ŠTĚTKAMI. 

Opravy kamen. OBCHOD 
ŽELEZNÝMI POTŘEBAMI, 
KAMNY, NÁSTROJI, BAR- 
VAMI A SKLEM. 

Z Zvláštní ceny pro kontraktory. 1400-02 S. CRAWFORD AVE. 

CHICAGO 

><S>3x8xS><3*Mx$><íXí><S><M^^ 

MIKE HAVLÍK JAS. ŘÍHA 

Největší český nábytkový obchod 
v Merigold. 

FURNITURE CO. 

(Incorporated) 

1612-1514 SO. 40th AVENUE 
blíže 15. ulice. 
Tel. Lawndale 5660 

Chicaga, 111. 

Největší a nejmodernější dílna na 
jižní straně. 

Telefon Drover 285 

Fred F. Kleker 

-o- FOTOGRAF -o- 

1645 ZÁP. 47. ULICE 

CHICAGO 1842-44 ZÁP. 47. ULICE 

CHICAGO 
<e*$><s><j><j>3><$><$xe><s><$><ex^^ 

Vážené hospodyňky ! Zajisté slyšely jste od svých sousedek, 
že naše mléko je tak dobré, ba lepši 
nežli od cizonárodních firem. Navštivte 
náš závod osobně a přesvědčte se o Či- 
stotě v pasteurizovánl, jakož 1 v stá- 
čení mléka. Abychom přišil v známost 
širší veřejnosti, dáváme našim ct. odbě- 
ratelům za 50c mléka za každého zí- 
skaného odběratele ,když jeden kvart 
po jeden měsíc bude odebírati. — Náš 
jednatel p. P. Bělohlávek občas navště- 
vovati bude naše ct. odběratele, bychom 
se mohli přesvědčiti o úsudku Vašem. 

Denně mánie čerstvé sladké másl* 
i tvaroh na skladě. International Dairy Go. 

1910-12 ASHLAND AVE. 

Em. Bělohlávek, majitel. 
Telefon Canal 2183 TELEFON LAWNDALE 3212. Václav Babka JEDNODUCHÉ I ORNAMENTÁLNÍ 

PLASTÝŘSTVÍ 

2358 SO. TRUMBULL AVE., ROH 24. ULICE, 

CHICAGO, ILL. Za veškerou práci se ručí. Tel. : Lawndale 5760 

Rozpočty na požádání. Electric Pumps Josef Pitelka 

PLASTÝŘSKÝ 
KONTRAKTOR. Pneumatic 
Water Supply 

Systems, 

Bilge, House 

Condensation, 

Fire Pumps 

and single and 

3uplex Sewage 

Ejectors. 

A Complete 

and Improved 

Line of 

Electrically 

driven pumps. 
4312 ZAP. 26. ULICE 
CHICAGO The Chicago Pump Co. 
906-910 W. Lake St. 

CHICAGO Telefon: Haymarket 217 Clifford Peterson Tool Co. 

606 W. RANDOLPH STREET, CHICAGO. 

My prodáváme NEJLÉPE ZHOTOVENÉ PŘÍSTROJE 
NA DĚLÁNÍ VINTŮ. 

TAŽTE SE KTERÉHOKOLIV 
PLUMBAŘE, 
ZAVÁDĚČE PÁRY, 
ELEKTRIKÁŘE, 
NEBO STROJNÍKA 
ohledně naší NEJLEPŠÍ JAKOSTI A VÝHODNOSTI 
PŘÍSTROJŮ. FRANK E. SVOBODA 
Pres. CHRISTIAN LINK 
Sec'y & Treas. 
— 292 — <&&$><&$><$><$><^m><$*$><$><$>4^^ Lustry opravuje a leští 
Vyřizuje bezodkladně objednávky 
poštou. 

Telefon : Lawndale 1262 John D, Hovorka VYRABITEL A OBCHODNÍK 

PLYNOVÝMI A ELEKTRICKÝMI 
LUSTRY. 3509 ZÁP. 12. ULICE 

(u St. Louis Ave.) 
CHICAGO Štěpán Bílek 

Továrna na rámy a moulding. 

906 S. Hermitage Ave. Václav Ševčík 

— Zhotovuje — 

CEMENTÁŘSKÉ PRÁCE 
všeho druhu do oboru toho spadající. 

Za práci se ručí. 

6520 ZÁP. 27th PLACE 

blíže Hiawatha 

BERWYN. ILL. J. Lidrich, 

1323 W. 18. Place Tel. Canal 4221 Joseph Lidrich Co. 

CEMENTÁŘŠTÍ KONTRAKTOŘI 

Práce zaručena, správky vyřizují se 
levně. — Rozpočty na požádání. — 
Veškeré práce do stavebního odbo- 
ru spadající se přijímají. — John Chmelař 

Cementové výrobky 
všeho druhu 2821 západní 22. ulice «x$^^^^^^x$>^^<M^<$>^4x^^^x^>^<^> 
KROUPA BROS. Tel.: Lawndale 2404 TEL. SEEI.EY 6355. Douglas Electric Co. 

Xeinkorporovaní. 

Inženýrství a stavitelé 

DYNAM, MOTORŮ a PREŠINOVACÍCH 

PRKEN 
Zavádění drátň a opravy vSech druhů. 

Rozpočty na požádání. 3322 ZÁP. OGDEN AVENUE 
CHICAGO •€xSxe*8><8><S><S><S><SxS*8><S><8x^^ <8*$K$*$>3><$>3xSxSxe>$xS*^^ Telefon Lawndale 577 Tel. Lawndale 7626 

Za veškerou práci se ručí. X Karel Splavec I Václav Horn TESAŘ A STAVITEL 
PODNIKATEL STAVEB 
A STAVITEL «* 2659 S. SPRINGFIELD AVE. 

CHICAGO Václav Ceithaml 

TESAŘSKÝ KONTRAKTOR A 

STAVITEL 5144 JIŽ. WHIPPLE ULICE 

(u 51. ulice) CHICAGO 

Telefon: Morton Park 232 

Rozpočty na požádání 

Anton Kucaba, ml. 

GENERÁLNÍ KONTRAKTOR A 

STAVITEL 

POZEMKOVÝ OBCHOD 

4843 ZÁP. 25. ULICE 

CICERO, ILL. 2504 SO. MILLARD AVE. 
CHICAGO, ILL. Telefon: Canal 1682 

Telefon obydlí: Lawndale 3475 Ant. Charvát 

ARCHITEKT 

Pokoj 14 — 16 
1801-1803 JIŽ. ASHLAND AVE. 

Roh 18. ulice. 

Obydli: 2621 již. Millard Avenue. 

CHICAGO 

Frank Kosatka 

Tesař a 
podnikatel staveb 1810 západní 13. ulice 

CHICAGO «»<sxe>«>3><$«3x$><3xs><e><s^^ 294. J.B.REZNY 

ARCHITEKT 

Zkuřený na budovách od nejmenších do nej- 

véiších v Chicago a Spojených Státech. 

Rychlá a důkladná pozornost malým 

právě tak jako velkým budovám. 

29 S. La Salle ul., mezi Madison a Monroe ul. 

Čislo pokojů 640 do 646. 
TELEPHONE RANDOLPH 7446 

Odbočka a obvdli: 2721 S. Miliard Avenue 
Tel. Lawudale 281 Telefon: Drover 5613 

Josef Slavík, 

TESAŘSKÝ 
PODNIKATEL STAVEB. 

Obydlí: 
5174 ROBEY ULICE 

Správné a nejnižší rozpočty. 

CHICAGO, ILL. Telefon: Drover 2389 

KAREL ŠVEC 

GENERÁLNÍ KONTRAKTOR A 
STAVITEL 

5249 HONOŘE ULICE 

První třídy práce — ceny mírné. 

<Sx§>3><$><S><ž><3><í><S>3><$^^ 

Telefon : Lawndale 3391 Josef Květon 

TESAŘSKÝ KONTRAKTOR 
A STAVITEL 

2836 IIŽ. MILLARD AVE. 

(u 28. ulice) 

CHICAGO Telefon Lawndale 1643 R. SVACHA 

GENERÁLNÍ KONTRAKTOR A 
STAVITEL 

1917 JIŽ. SPRINGFIELD AVE. 

CHICAGO Telefon Lawndale 770 ALBERT ČADA 

STAVITEL 
1538 So. Harding Avenue 

Telefon: Lawndale 3782 Frank Tupá 

PLASTÝŘ. 

4350 W. 26th STREET 
CHICAGO. w Práce vykonává se přesně. &$>&$><$<S><M><&&&š><$>4><$>^^ 295 — ČESKÉ KNIHKUPECTVÍ. 
PAPÍRNICTVÍ, FIRMv Ferdinand Parcener Go. 

Má na skladě velký výběr českých 
hudebnin, divadelních her, kupletů 
knih, slovníků, učebnic řečí, obrazů, 
a j. — Pohlednice a veškeré papír- 
nické zboží ve velkém i malém. — Jediný odborníkem řízený závod tohoto ('esko- Americká 3445 W. 26th STREET. 
CHICAGO, ILL. Divadelní Centrála 

Dodává dokonale upravené a rozepsané 

DIVADELNÍ HRY 
(rukopisy, tištěné knihy, operetty, hu- 
debniny i instrumentace dle složení 
orkestru). Půjčuje 

DIVADELNÍ ŠATNU 
všeho druhu, v každém množství i pro 
venek za ceny nejlevnější. Prodává i 
půjčuje 

MAŠKARNÍ KOSTÝMY 
všechny divadelní potřeby (jako paru- 
ky, vousy, nosní tmel, líčidla, mastix 
atd. ) za nejmenší poplatky. 

Office: 3803 W. 26th STREET 

Cor. Hamlin Ave.) 

Telefon: Lawndale 9797. <$>4><$><$><$><M><&<$><&$X^ Zvláštní pozornost věnuje se vlo- T 
žení podob na náhrobky a pomníky. 1> B. Vratislavský Chas.Susmelich 

1301KolinAv. 1331KildareAv. 

Telefon: Lawndale 5562 JOSef V. VOŠÍllik I Vratislavský & Susmelich HOTOVITEL 
POMNÍKŮ, NÁHROBKŮ a SOCH. 

Úřadovna a dílna na Milwaukee Ave. j 
naproti starému hřbitovu. KAMENIČTÍ 
KONTRAKTOŘI Telefon ■ Ni les 2 

NILES, ILL. 

<s><e>3Xí*s><e><j*s><Mxšxe><^ X fy 

i První česká automobilová I d oprava pn i steh ováni CANAL 2 OS* AUTO 
SNÍTURE AND PIANO MOV1N 

S. ASH LAND AVE.,""* ,8al 

e CHICAG© Buřič Bratří 

Stěhování nábytku a pian 
vykonáváme zcela spolehlivě i 
w Máme automobilové 
vozy na stěhování. 

I 1841 již. Ashland Avenue f 

Blíže 18. Place 

TELEFON CANAL 2084 

— 297 — <M><e>^><^<s><s*s><8><e><í><ž><ž><e><s>^^ 
ratří FURNITURES PIANO 
MOVING 
jest jediná česká inkorporovaná stěhovací společnost nábytku a 
pian. — Pomocí nákladních automobilů stěhují nábytek a piana z 
různých částí města velmi rychle, levně a bezpečně, dle přání i na 
venek. Obsluha vzorná, dva velké pětitunové automobily vždy po 
ruce, takže i celé zařízení obchodních místností i se zbožím lehce 
se naloží a za poměrně mírné ceny se odstěhuje. — Drahý nábytek 
neutrpí ani dost malé poškození, dáte-li se stěhovati známé české 
firmě KOTEK BRATŘÍ. 

Hlavní úřadovna: 

260 1 So. Trumbull Avenue 

Roh 26. ulice 

Telefon: Rockwell 3148 Odvětví v Plzni: 1833 BLUE ISLAND AVE. 

Telefon : Canal 3460 Odvětví v Kalifornii: 3608 ZAP. 26. ULICE 

Telefon : Lawndale 8565 (Dle možnosti čiňte objednávky v hlavní úřadovně). Nejpřednější Kooperativní 

Česká Uhelní Společnost má to nejlepší a nejlacinější měkké a tvrdé uhlí stále 
na skladě a na kárách každý den: Bohemian Erie, 
Wellston Jackson Hill, Sunday Creek Hocking aneb 
B. & Q. pravé Wilmington v kusech, Aha Nut a Egg, 
Pocahontas. Tvrdé Chestnut, Range, malé a velké 
Egg. 

Tato společnost sestává většinou ze samých če- 
ských uhlířů a mnozí z nich rozváží uhlí ke spokoje- 
nosti svých zákazníků po celé čtvrtstoletí. 

Za dobrou váhu ručíme. Objednávky vyřizuje- 
me správně a rychle. BOHEMIAN COAL CO. 

20th Place & So. Morgan St. 

John Kouba, Mgr. Telefon Canal 1229. 

— 899 — A. KlIČABA A Sil 

KUCABA COAL & LUMBER CO. 

...Prodej uhlí, dříví, obilí, sena a slámy... 
3239 S. 52nd Ave., Hawthorne PHONE: MORTON PARK 301 Town CICERO, ILL. Telephone Morton Park 494 • The Star Coal Co. 

48. Avenue, roh 25. Place 
CICERO, ILL. Největší Český Uhelný Sklad 
V MORTON PARK. 
OBJEDNÁVKÁM SE VĚNUJE 
ZVLÁŠTNÍ POZORNOST. Jan A. Novák a Synové, majitelé. 

<8*$><3*s > 3><$xS > $>$>$><$*^^ 

— 301 — <$x$*$*$><&$><$><$><$>&&&&^^ Telefon : Canal 892 Pilsen Goal Go, 

Úřadovna a skladiště: 
21st & LAFLIN STS. Nejlepší druhy 

SCRANTONSKÉHO TVRDÉHO 
UHLÍ, SUNDAY CREEK HOCK- 
ING, WILMINGTON a FRANKLIN 
COUNTY LUMP & NUT COALS 

<j*$x$xí><$><e><$><8><$><S><$>^^ Vůz mlékařský s firmou 

M. HABADA 

P rv n í třídy české 

MLEKARSTVÍ 2654 W. LUTHER ST. TEL. CANAL, 2666. — ZALOŽENA 1909. První Národní 
Uhelní Společ. 

Uhelní skladiště na 

22. a Morgan ulici Má ty nejlepší druhy uhlí na skladě, 
neboť jest řízena nejlepšími odborníky 
po dlouhá léta a sice řediteli násle- 
dujícími: 

JOS. ZPĚVÁK, obchodvedoucí. 

ANT. TUREK, předseda. 

VÁC. JONAS, místopředseda. 

JOS. FENCL, tajemník. 

ANTON MĚSTEK, pokladník. 
Frank Husa, Frank J. Schon, John 
Kubeš, Anton Pávek. 

<$><e><$><$X$><S><eKS><$><$><$><$>^ 

Phone Lawndale 1031 Joseph J. Soukup 

ČAJ, KÁVA MÁSLO a VEJCE. 
Ve velkém i malém 1454 S. CRAWFORD AVE. m Objednávky dováží všude. |^<$><e><s><exe><s><e><§^^ .802 — <gKj*3*SK8xSxSx8x$x$xŽxSxMx^^ HRUŠKA & COMPANY Největší český velkoobchod 

všeho druhu zeleniny, ovoce, 

vajec, másla, atd. 
842 West Randolph St. Telephone Monroe 588 CHICAGO, ILL. — 303 — Ý<$ >< S > 3*3*S>3><Mk8><3xS>3x$><8^^ 

Fitzpatrick Bros. 
unless they keep the 
home in a sanitary 
condition by the use KITCHEN 
IYJLENZER 

for cleaning pots, pans, kettles, bathtubs, 
kitchen floors, ice boxes, etc. 

At All Grocers 

Save the Other Nickel •!*. .•••••. •••••% ••••••. .•••••« .*:• 

•••• • •• • •• i •• .• •..• -•••- • v ••••• 1319 West 32nd Place 

Phone Yards 607 CHICAGO, ILL. 

<*xs*s><e><s><»<s>^><s>3xe*s^^ — 804 — PETER DORETTI .F. A. KOMÁREK Peter Doretti & Co. 

GENERAL COMMISSION MERCHANTS 

OVOCE A ZELENINY VŠEHO DRUHU BRAMBORY 

naše zvláštnost 701 W. RANDOLPH STREET 
Telefon Monroe 5906 

823 W. RANDOLPH STREET 
Telefon Monroe 2374 Odporučení : First National Bank, Chicago Commercial Agencies 
CHICAGO, ILL. Všem, kteří hledají 
dobrou a zdraví 
prospěšnou kávu 

Káva, která neobsahuje škodlivých kyselin 
(acid) a nedráždí žaludek. Zdali Vám lékař 
zapovídá píti kávu, zkuste Biedermans 
CEETEE kávu v liberních krabicích 35c. 
COFFEL Výsledek skorém 301eté studie a praxe v obchodě s kávou. — Žá- 
dejte ji v kávových obchodech, u Vašeho groceristy neb pište na 

Ant. Janura, c. of Biedermann Bros. 

727 W. RANDOLPH ST., CHICAGO. — TEL. MONROE 2855. 
Importéři všech druhů kávy a čaje. Nejmodernější pražírny. Mrs. Kris Zach, 1124 W. 19th St. CICERO 

Tea and Coffee 

Josef Martinek I 

VLASTNÍ HOJNĚ ZÁSOBENÝ 
GROCERNÍ OBCHOD 

v čísle 3504 záp. 26. ulice 2502 W. 25th STREET 

FRANK PODSKALSKÝ Zboží pěkné a laciné vždy na skladě. 
Ovoce a čerstvá zelenina k dostání 
u nás každý den v roce. — Objednávky 
možno učiniti Tel. Rockwell 699. <S*$><$*ž><$>3> < S><S> < S><S><í><^^ Telefon Rockwell 1501 Atlas Fickle and 
Preserving Works 

VÝROBA A OBCHOD Alois Dibelka 3000 S. CRAWFORD AVE. Vlastní první třídy 

grocerii, sklad drobného zboží 

(notions) a cukrovinek. kyselým zelím, okurkami, zavařeni- | Např< . (| ke mne pak k {lruhému . 

Chcete-li si objednati automobily na 

vaší svatbu aneb jiné potřeby, zavolejte 

Hay market 2184. 

A. WILLIK 

— Zároveň dovážíme uhlí a dříví. — 
Za spokojenost a dobrou obsluhu ručíme. 

1100 JEFFERSON AVENUE. 

Chicago, ILL. Anton Martinec 

2863 W. 22nd STREET. 

Chicago, 111. <$><$><s><s*$>4xs*$><e><e><$*^ <$KSx$>^xs><$xe><s><$xe><sxžx^^ JOSEF HORA 

GROCERNÍ A LAHŮDKÁŘSKÝ 
OBCHOD Telefon Monroe 2166 OVOCE A ZELENINY LEVÝ BRATŘÍ 

KOMISIONÁŘSKÝ OBCHOD 

MÁSLO, VEJCE A SÝR. 806 ZÁP. RANDOLPH ULICE 
CHICAGO 1461 EMMA ULICE 
CHICAGO 

B. A. Eckhart Milling Co. 

— mlynáři — 

John r. Lalla v^o. JOHN F. LALLA, předseda; VÁCLAV 
LISY, místopředs. ; JOHN A. KRUPKA, 
tajemník; LOUIS ŠŤASTNÝ, pokladník. GROCERNÍ VELKOBOCHOD 
809-811-813 ZÁP. RANDOLPH ULICE 

Jediní jednatelé pro W. Seykovy samo- 
žitné mouky, plzeňské Neptune a Little 
Hatchet mouky. — Prodavači plzeňských 
výrobků. — Telefon: Monroe 244 a 5821. 
CHICAGO. Melou nejlepší žitnou mouku. 

Český zástupce: F. J. PIŠKULE, 

1332 již. Miliard Ave. 
Residence Telefon Lawndale 7480. $ ^^^^^^^^M^^^^^^ t <^^^^<^^^^^^^^^<^> Bedřich Wolf 

GROCERNÍ A ŘEZNICKÝ 
OBCHOD 1456 WASHBURNE AVE. 

American 
Bi-Monthly 

nejlepší americký časopis věno- 
vaný českým otázkám v jazyku 
anglickém. — Předplatné $2.00 
ročně. 2340 So. Lawndale Ave., 
Chicago, 111. 
Antonie .Stayer 

(bývalá Kořenová) 

1358 Washburne Ave., roh Loomis ul. 

vlastní přes 30 roků smíšený kupecký 
obchod. Prodej doutníků a tabáku. Dobrá obsluha i jakost zboží. 
Tel. Canal 4775. Chicago. <Žx8xj>3><exS><S><Sxe><S>3xS><$^^ — Založeno roku 1894. — 
DRip Zavítáte-li do Chicaga, neb bydlíte-li v Chicagu, nezapomeňte 

navštíviti Bernardovu vinárnu 

a velkoobchod kalifornským a 
importovaným vínem, brandy a 
— likéry 

jenž nalézá se v čísle 
1903 BLUE ISLAND AVE., CHICAGO, ILL. Telefon Canal 842. 

Jediná česká vinárna v Chicagu. Dostaveníčko všech milovníků pravého kali- 
fornského vína, brandy, všeho druhu jemných doutníků i jiných nápojů. 
Zboží zasílám do všech částí města. 

VEŠKERÉ DRUHY MEŠNÍCH VÍN NA SKLADĚ. 

Moje specialita "Mt. Blanche Champagne" jest výtečný osvěžující nápoj. 

Zkuste jej ! 

ZASÍLATELSKÝ POŠTOVNÍ OBCHOD (MAIL ORDER HOUSE) 

jest již rozšířen po všech státech Unie, což svědčí o spokojenosti pp. zákaz- 
níků. Zboží na venek zasílám ihned po obdržení objednávky, dle přání, buď 
dráhou, neb expressem, proti předem zaslanému obnosu pouze, buď Postal 
anebo Express Money Orders. Osobní ceky buďtež vyplněny na chicagskou 
banku. Pište si o cenník a udejte, že četli jste oznámku v Adresáři Č. A. N. Veškeré dopisy a objednávky adresujte: Josef Bernard, 

DEPT. A 

1903 Blue Island Avenue 

CHICAGO, ILL. 

<$<$><e><ž><ž><exsxs><M>3><3><^^ (<^><£<S>^><£<s>3><s><ž><gKS><$*s><^^ 
Dovolujeme si odporučiti 
českému lidu Americké Léčivé Hořké Víno 
TRINEROVO 

jako výbornou projímavou sílivku zhotovenou z červeného vína 
a z hořkých i aromatických bylin. Českým lékařům ochotně po- 
sloužíme vzorkem. 
JOSEF TRINER 

Velkovýroba hořkého vína. 

1333-1339 So. Ashland Ave. CHICAGO, ILL. 

— 809 — <$><$x$h$><$><§kS><$>3><$xJ><$><S><$><$><^ KORBELOVÁ 

KALIFORNSKÁ VÍNA 

JSOU NEJZDRAVĚJŠÍM A SÍLIVÝM NÁPOJEM. 

— Chraňte se vín padělaných. — 

Korbelová šampaňská víoa 

jsou vyráběna dle původního francouzského procesu, kvašením v 
láhvi a vyrovnají se jakostí všem vínům francouzským. Na skladě máme též různé druhy likérů a zvláště naše 

[^ HROZNOVÁ CALIFORNSKÁ BRANDY ^S 

používaná jako medicinální prostředek, patří k nejlepším 

našim produktům. NOVINKA! 
edku ku sesíl 
žaludečnho zažívacího systému nad naší Nenaleznete lepšího prostředku ku sesílení 1/ fl D D E i j M C Můžete si pro zboží psáti, anebo zavolejte Canal 110 a my Vám 
ochotně a rychle požadované zboží zašleme. F. Korbel & Bros. 

1621-1623 W. 12th St. 

Chicago, Illinois 

JAN J. FUČÍK, manager. — 310 — Telephone Canal 1195 B. WEIS & CO. 

REDISTILLERS, IMPORTERS AND 

Wholesale Wine and Liquor Merchants 

BONDED WHISKIES A SPECIALTY 1221 Blue Island Avenue CHICAGO, ILL <$><$><$&&&&M>4>&&$> < $^^ JOS. W. ROUBÍK FRANK J. BŘICHÁČEK Central Wine ek Liquor Co. 

VÍNO A LIKÉRY 

IMPORTÉŘI A OBCHODNÍCI VE VELKÉM I MALÉM 

1625 BLUE ISLAND AVENUE 
CHICAGO, ILL. Telefon Canal 4914 Nejstarší a jediný český 

Uniový sodařský závod ■V CHICAGU <e> <$> 
VLASTNI Alois Váňa 

1835-37 Fisk ulice Vyrábí všeho druhu šumící nápoje a vody 

té nejlepší jakosti a všem objednávkám 

věnuje se vždy ta nejlepší pozornost. Telefon: Canal 1405 
<SxS><Ž><S><í><*><S><$><*><$><^^ Whaťll 
it be? 


FOR 
ME! 
v 

Chapín & Gore 

THAT IS ALL YOU NEED TO 
KNOW ABOUT WHISKEY 

61-67 East Adams Street — 318 — <SxSx$x8xS>«x8xSx8xS«Sx§^^ SIDNEY G. MANY, Pres. 
FRED L. KOEHN, Sec'y. Three Telephones: Randolph 6620 
Randolph 6621 
Automatic 48-674 Established 1861 Many, Blanc & Co. 

IMPORTERS AND WHOLESALE DEALERS 

Fine Wines, Liq uors, Olive Oils and cigars 
9 & 11 West Madison Street CHICAGO. ILL. ; <Sx$K$>3xSxSx§xžx$*e><SxŽ^^ J. J. Skorpik, Pres. 
J. Kanak, Vice-Pres. A. Hopp, Treas. 
J. Pech, Sec'y. BRIGHT STAR BOURBON AND RYE South Side Wholesale Liquor Co, 

RECTIFIERS AND WHOLESALE 

LIQUOR DEALERS CORNER 47th AND ROBEY STREETS PHONE YARDS 474. CHICAGO, ILL. «»<S*8*e , 3xSKe>^$><8*$x$><^ Vybíraví lidé navštěvují Jos. R. Weisskopf 
Morris Sabath 
Jul. M. Weiskopf Telephone 
Monroe 5260 Johnston & Hunt Zaručené 


Vína 


kořalky 


jež jsou 


jedině 


přírodní Sabath & Weisskopf Co, 

VELKOOBCHODNÍCI 
VÍNEM A LIHOVINAMI 7 OBCHODŮ. 

Telefon: Monroe 2642 

Hlavní obchod a úřadovna : 
724 MILWAUKEE AVE. 

Dovážíme všudy. 1126-1128 BLUE ISLAND AVE. 
(u 12. ulice") 

CHICAGO <$x$xS>4><S*$kŽ*$><$>^«$*$><S*S^^ Chocolate Cream Soda, Ginger Ale, 
Lithia Water, Invigorator, Iron 
Beer, Weiss Beer, Liberty Crystal 
Water, Kola Controler, Beef Tea, 
Bromo-Seltzer, Splits, atd. — Vac. Donat 

VÝROBA 
SODY a MINERÁLNÍCH VOD. Tel. Canal 603 B. ZEMAN 

Velkoobchod 

VÍNEM, LIKÉRY, ATD. 

Medicinální hořké víno. 1529 WEST 19th STREET 
CHICAGO. 

Telefon Canal 4978 Ttíf 

1858 ALLPORT STREET. 

CHICAGO <&$><&$><$><$><&$><$><$><$><^^ — 314 — NEJROZSÁHLEJŠÍ ZASÍLATELSKÝ OBCHOD TOHO DRUHU V AMERICE. 

Union Wholesale 
Liquor Company 

(Podnik Chicagských Českých Hostinských) 

Lihovarníci, velkoobchodníci a zasílatelé všeho druhu 

LIHOVIN A PŘÍRODNÍCH VÍN 

Hlavní sklad: 
1515-21 z. 20. ulice CHIGAGO, ILL. figgr" Světoznámé Kolínovo Léčivé Hořké Víno. 

— První a nejlepší výrobek v Americe. — Ku vzpružení nervů, se- 
sílení krve a obnovení mládí. Přírodní lék tento jest vyrobený z léči- 
vých bylin a ze starého červeného vína. 

^^ Kapuziner Kloster Bitters. 

— Nejlepší a nejjemnější medicinální hořká. — Pro choré, slabé 
nebo trpící žaludečními poruchami. V chorobách žaludku a vnitřno- 
st není lepšího léku. 

Oba tyto výrobky se dnes těší té nejlepší pověsti a jsou odpo- 
ručovány jak LÉKAŘI tak i jednotlivci, kteří našich výrobků již 
okusili. — Držíme stále na skladě ta nejlepší KALIFORNSKÁ 
VÍNA. — Pište si o cenník. — Veškeré objednávky na venek vyřizujeme správně a k úplnému | 
uspokojení. — Veškeré dopisy adresujte na: 

Union Wholesale Liquor Co. 

1515—1521 W. 20th STREET, CHICAGO ILL. 
Při objednávání laskavě udejte, že jste četli oznámku v Adresáři. 

— 315 — <e*íxs><sxs><ex$<e<ž > <sx$*s>^^^ 
W5 

F3 •* 


G* _ 


a- 
o 


n K 


s 


O (5 


(D 


■-+1 p 


3 

o 
9 


td 5" 


g Qro. 


O 


i— >■ 


A 


»— ■ 


0) 


&> 


to 


5 a 


10 


Oro.^ Cd 


"ij 


O 


i— i 


HH 


w 


r 


Cd 


w 


o 


w 


X PÍ 

r 

v* r 
B s^<Sx$><S>3*$xŽx$xe>3>3><S>«><S>^^ — 316 — «*S>3*3xS>4><S>^<SKS><8*$KSxex$x^^ Josef Čada 

ZÁMEČNICKÁ DÍLNA 

v čísle : 
1631 ZÁP. 18. ULICE. Vykonává veškeré správky a též i 
nové prodává jako bicykle, zámky, |> 
klíče všeho druhu, gumy na ždíma- 
čky a dětské kočárky atd. Zá práci 
se ručí. Telefon Lawndale 6172 F. NOVOTNÝ 

PRAKTICKÝ PODKOVÁŘ 4062 W. 26th STREET 

Chicago, 111 

<s><e > <e > <s*e*s > <s > <s><exž><žxe > <^^ Jindřich Horák 

Železářský obchod 
3213 záp. 22, ulice Telefon Lawndale 2645 \ Joseph Tumpach 

— STAVEBNÍ KLEMPÍŘ — 

2431 JIŽ. KEDZIE AVE. 
CHICAGO CHICAGO TELEFON LAWNDALE 8403. 
T J-J- Biedess F. E. Balek Chas. Balek NATIONAL WIRE and IRON WORKS 

Manufacturers of Wire Work of Every 
Description. Iron Fences, Stairs, Lawn 
Railing, Iron and Wire Window Guards, 
Store Fronts and Elevator Enclosure, 
Electrical Work, Locksmithing and Re- 
pairing, Safes Opened and Repaired. 
Mail Orders Promptly Attended to 

4722 HONOŘE STREET 

Tel. Drover 1174 Chicago, .11- RUD. KAPSA, 

COMPLETE LINE OF ELECTRICAL 

AND HARDWARE SUPPLIES. 

MANUFACTURER OF GAS FIXTURES, 

GAS, ELECTRIC AND COMBINATION 

FIXTURES. 

2320 So. Kedzie Ave. 1 <$<Sx§x$><SxS>«xŽx8>3>$>3*$><$^^ 
Telefon : Morton Park 97. 

Lepša a Kubec 

OBCHOD POZEMKOVÝ, PŮJČKY 
A POJIŠTĚNÍ. 

Přeplav, zásilky peněz a veškeré 
notářské práce. 

5343 ZÁP. 25. ULICE. 

Morton Park, Chicago. $*$*S><$>$xŽxSxS>3><$*e><3x$>«x^^ «*e><í><s><s><$><»<e>^<s><sx^^ Diamanty a veškeré 

zlaté předměty 

na skladě. Zasazování diamantů 

za vaší přítomnosti. 

Rytí též. 

Kreslení monogramů. Vlastní výroba 

ozdobných 

předmětů dle 

nákresu. J. HOD R, 

— první třídy — 

ZLATNÍK A HODINÁŘ 

^- .■TTTTff w ^P > " <g y sswt Tr— — y 2135 So. Crawford Ave. 
CHICAGO. ILL. TEL. LAWNDALE 

2408 Kreslení vzorků 
mojí 
specialitou. x 
Česká nemocnice 

— PRO — 

české obecenstvo. * 

* 

% 

* 

* 

* 

* 


Ručně zdobené 
předměty (china). 
Velký výběr ručně 
broušeného skla. České obchody * 

* 
* % 

* 
* 
* 
* 


PRO české krajany. Veškeré správky se 

přijmají a se 
zaručením provádí. <§*S>3xS*$xsx^ž*Sxř><$x^><^^ <Sx$><3xSxS>3><SxSxS*S*S*S><^>^^ 
Otto Horáček 

Démanty, hodiny, 
hodinky a klenoty 

1834 Blue Island Avenue, Chicago 
Budova, stavěna tesařským kontraktorem Josefem 
Mřížkem z čís. 2813 již. Miliard Ave. <s*e>3><e><s>3><í><žxe>3*s><$><sx$x^ 
Budova Plzeňského Sokola, 1814-20 již. Ashland Ave. <4><S><S><3xj*$<£>3xS*S><Žx$kS^^ — 320 OBSAH: Úvodní slovo ° 

Dějiny Spolku pro postavení Českoamerické Nemocnice 4 

Almanach. 

I. Chicago 

II. České Chicago 29 

III. České osady v Americe 69 

IV. Českoamerické časopisy 81 

V. Slované vůbec a Čechové zvlášť 92 

VI. Sto dat z české historie 101 

VII. Sto dat z novověké světové historie 109 

VIII. Americká statistika 119 

IX. Světová statistika 126 

X. Povšechné údaje (poštovní sazby atd.) 132 

OBCHODNÍ OZNÁMKY 137 

American Artificial Limb Co 210 

Albrecht Charles A. Dr 243 

Americká Státní banka 200 

Anděl Thos. J 276 

Anderlík Louis 221 

Anýž V. Dr 244 

Architectural Decorating Co 285 

Atlas Brewing Co 268 

Atlas Clothing Co 252 ' 

Atlas Pickle and Preserving Works 306 

Babka Václav 291 

Bartušek Jos 206 

Bernard Josef 308 

Beneš Emil 276 

Biedermann Bros 305 

Bílek Štěpán 293 

Birk Bros. Brewing Co 269 

Blahník Karel B. Dr 242 

Blahnik Marie 247 

Blažek Frank 261 

Blažek Jan 288 

Bočinský Frank 284 

Boehm Jan 260 

Bořivoj Výpomocný Spolek 207 IBrabec Karel 232 

Brodský a Sovák 202 

Brouk V 277 

Brunswick, Balke & Colender Co 248 

Burda Emil 226 

Buřič Bratří 297 

California Laundry 278 

Calta Frank 277 

Carpenter George T 283 

Ceithamel Václav 294 

Central Wine & Liquor Co 311 

Clement Richard H .- 234 

Cicero Tea & Coffee Store 306 

Clifford Peterson Tool Co 292 

Cohn Jakub 258 

Colonial Trust & Savings Bank 204 

Crown Furniture Co 290 

Čada Albert 295 

Čada Josef 317 

Čámský Anton 278 

Čermák & Janda 193 

Čermák & Kostečka 271 

Černý Jan 225 

Červený Jan 234 

Česká Beseda 211 

Česká Evangelická reformovaná církev 222 

Česká Uhelná Společnost 299 

Česko-Americká Divadelní Centrála 296 

Čuchna Frank 232 

Dejmek & Rohde 257 

Denní Hlasatel 212 

Depositors State & Savings Bank 199 

Dibelka Alois 306 

Dítě Marie 246 

Dittert J. A 274 

Donát Václav 314 

Douglas Clothing Co 254 

Douglas Electric Co 293 

Doretti Peter & Co 305 

Doušek Václav 261 

Dražník Karel 234 

Dreffein Bratří 234 

Dušák Josef 209 

Dvořák Chas. G 234 

Dvořák J. J. & Co 252 

Dvořák Henry 234 

Eckhart B. A. Milling Co 307 

Enterprise Plumbing Supply Co 281 

Fara Frank J. Dr 244 

Fiala Frank 278 « '.. 254 

Fashion 

Filas Tomáš M f£ 

Fisher Ludvík J. Dr f*J 

Fitzpatrick Bros ?* 

Florian Jan 

Florian Karel 

Fortune Bros. Brewing- Co 269 

Forst Emilie L. Dr • • ™ 

Franěk Josef 

Fuhrman & Forster "j- 

Garden City Mirror Shock Co 283 

Garden City Roofing Co 219 

Garrick Buffet ^35 

Georgi & Viták ZZ J 

Geringer & Štorkan ^ 

Habada M 30- 

Hák Bohuš a Spol 276 

Hácha Tosef 23- 

Haller J. F 235 

Hamburg American Line ^ oy 

Havel Albert 271 

Heller a Gregor 238 

Heřmánek Rud 254 

Hirschorn Clarence & Co f~~ 

Hlaváček Jos 233 

Hoclr Alois l/h 

Hodr Jerry 318 

Hoffman E. Co 2-1 

Holánové Bratří 219 

Hollender Fr. & Co 267 

Holi a Lenší 277 

Holpuch Jos. A. & Co 28° 

Holub Karel 230 

Hoppe Gas - 231 

Horáček Otto ÓLJ 

Horák Jindřich 31/ 

Hora Josef 307 

Horn Václav 2 C 

Horná Jerry 2.7 

Houška Jos. a Synové ~£ 

Hovorka Tohn D 293 

Hrejsa Jos. F £™ 

Hrubý & Spol ££ 

Hruška Jos 

Hruška & Company *J£ 

Hus John League f*» 

Chadil John J. Land Co -^ 

Chapin & Gore 31- 

Charvát Ant 294 

Chicago Artificial Limb Co 24- Chicago Audit Co 206 

Chicago Stair Co 237 

Chicago Pump Co 291 

Chmelař Tan 293 

Chobot Josef 234 

Chochola Charles 257 

Chrástka John T 271 

Chval Billiard Hall 271 

Independent Brewing Association 267 

Industrial Savings Bank 209 

International Dairy Co 290 

Tahelka Otto 235 

Janovský & Co 200 

Tech Tosef 225 

Jelínek L .E. Dr 244 

Johnston & Hunt 314 

Jindra Frank F. Dr 244 

Jiran Josef 223 

Tiran Tosef 248 

Kadlec Jan & Syn 240 

Kadlecové Lékárna 247 

Kandlik Buffet 229 

Karel V. F 260 

Kapsa Rud 317 

Kasl Frant 260 

Kašpar Jan V 254 

Kerner Otto 273 

Keeley Brewing Co 265 

Kettner Frant 219 

Kleker Fred F 290 

Klepetka Anton 277 

Klapka A 209 

Kleňha Václav a Syn 208 

Klich M. V. Printing Co 218 

Klíma C. L 207 

Kluiber J 254 

Kirchman Státní banka 201 

Kojan Frank A 260 

Korbel F. Bros 310 

Kolář Anton 278 

Kořínek Josef 260 

Kostelecký V 239 

Kostlevý & Co 282 

Kozák Václav 250 

Kotalík F. T- Dr 243 

Kotek Bratří 298 

Královec J. M. & Son 202 

Kratochvíl a Koubský 220 

Kubala S. F. Dr 243 

Kohout F. J 278 Kubíček A. C. Dr 243 

Kunz Jan 260 

Kučaba Anton ml 294 

Kuták L. Jan 250 

Kučaba A. a Syn 300 

Kušta a Mejdrich 227 

Kosatka Frant 294 

Květoň Josef 295 

Lalla John F. Co 307 

Langer Ervin J 274 

Lawndale National Bank 196 

Lavvndale State Bank 197 

Lepša a Kubec 317 

Leština Jiří 225 

Let-ter jos 260 

Levý Bros 307 

Lidrich Joseph Co 293 

Linhart A. a Syn 270 

Liška Alois 277 

Little Bohemia 233 

Lowe's Dept. Store 253 

Lyons James J 253 

Machek Bratří 240 

Malezan M. V 228 

Mally & Sool 217 

Manel Frank J 274 

Many, Blanc & Co 313 

Marek V 277 

Mareš V 255 

Markvart Antonín 275 

Martínek a Krejsa 232 

Martínek Josef 306 

Mašek Frant 287 

Mašek J. V. Dr 261 

Mašek a Protiva Co 285 

Másilko V. F. Dr 242 

Mencl Frank ml 271 

Moravec Josef 277 

Mřížek Josef 287 

Nejdi Frant 288 

National Wire and Iron Works 317 

Neužil Václav 240 

North Avenue State Bank 203 

North Side State Bank 205 

Nosek Josef 270 

Novák Anna J. Mrs 246 

Novák Chas. A 273 

Novák Frant 226 

Novák a Šebek 252 

Novák a Stejskal , 195 Novotný & Co 198 

Novotný F 317 

Occidental Restaurace 235 

Oelsner Rud 262 

Og-den Ave State Bank 205 

Oplustil Marie 259 

Palace Inn 235 

Pancner Ferdinand Co 296- 

Patera Edw. Dr 243 

Patera F. J. Dr 244 

Paul Fr 231 

Pecivál Anton 274 

Pecivál T. P. Dr 244 

Peklo Tan ] 239 

Pelikán D 239 

Pelczar Fr 222 

Petřík Karel 250 

Pilsen Coal Co 302 

Pilsen Foundry & Iron Works 282 

Pilsen Lumber Co 279 

Pinta Frant 290 

Písařík A 240 

Pitelka Josef 291 

Pitte Robert L. a Syn 207 

Plaček Kašpar 261 

Pletka Jos 253 

Plzeňská Pivovarní Společnost 266 

Pokorný F. J. Dr 243 

První Národní Uhelní Společnost 302 

Přeučil F. M. Printing Co 217 

Prosek Frant 226 

Průcha Frant. & Co 240 

Režný T. B 295 

The Robey Buffet 260 

Roesner Henry 271 

Rokos Bratří 277 

Roth J. H. Dr 243 

Rudiš Jičínský J. Dr 244 

Rusý A. F -...-. 288 

Rytina Alois 256 

Sabath & Weisskopf Co 314 

The S. B. Store 251 

Seipp C. Brew. Co 263 

Schef fel Frant a Syn 257 

Scheff 1 L 248 

Scheiner Otto 229 

Schneberger Josef , 227 

Schoenhofen Brew. Co 264 

Shalek Frank A 240 

"Slavie", Tiskárna 214 Skala Anna 276- 

Slavík Josef 295 

Smetana John J. O. D 243 

Smrž Frank 225 

Soukup P. J 290 

Soukup Jos. J 302 

South Side Wholesale Liquor Co 313 

Splavec Karel 294 

Spolek českých lékařek 245 

Spolek českých lékařů 241 

"Spravedlnost" 215 

Stand Frank 207 

The Star Coal Co 301 

Stayer Antonie 307 

Stejskal Otto L 274 

Stephanon John & Co 274 

Robert Stevenson & Co 246 

Strnad M. J. a Syn 280 

Svoboda Frank E. & Co 292' 

"Svornost" 216 

Swatek M. J 222 

Synek Josef 252 

Šamšula Josef 231 

Ševčík Václav 293 

Šikuta A. T 236 

Šíma Albert 220 

Šíma Frank 235 

Šimandl John J 260 

Šimek Antonín a Synové 230 

"Šípy", Tiskárna 217 

Škarda Josef r 250 

Špachman Louis 230 

Švacha Rudolf 295 

Švec Karel 295 

Tabor Cleaner & Dyer 254 

Tanci Jan 271 

Tichý Lad 278 

Tiskárna Českých Benediktinů 213 

Triner Josef • 309 

Tříska F. Josef 289 ' 

Tumpach Josef 317 

Ťupa Frank 295 

Union Wholesale Liquor Co 315 

Urban Frank 230 

Urbánek Bros 239 

Vacek Rud 204 

Vácha Josef 237 

Váňa Alois 312 

Vaněk Antonín 209 

Vávra Václav 274 Vavříček Bros • 221 

Vavřínek H.J 240 

Vavroušek Antonie 24/ 

"Věk Rozumu" 219 

Viterna D. J 272 

Vondras K 257 

Von Frantzius & Co ' 203 

Yopička Tan J 284 

Vosmik Jospf V 296 

Vošahlík Jan 226 

Votava Karel F , 247 

Vratislavský & Susmelich 296 

Vrba Josef" 249 

Wach Bohumil J 208 

Wagner J. C 254 

Weil Bros 316 

Weis B. & Co 311 

Wesely Chas 285 

West Side Brewing Co 263 

West Side Harness Shop 248 

West Side Trust & Savings Bank 208 

Western Building Supply Co 281 

Wicena A. M. 246 

Wellik A 306 

Wilke 235 

Wolf Frank T 261 

Wolf Fred 307 

Zajíček Josef 231 

Zápotocký Josef 222 

Zeman B. 314 

Zidek Tosef 288 

Zítek Rob. R 233 

''Ženské Listy" 217 

Ziška Josef 237 

Bandažista. 

Klabík Frant 210 

Banky, peněžní ústavy, pozemkové a pojišťující obchody, výp. spolky. 

Americká Státní banka *. 200 

Bartušek Josef 206 

Bořivoj, Výp. spolek 207 

Brodský & Šovák '. 202 

Colonial Trust & Saving Bank 204 

Čermák a Janda 193 

Depositors State & Savings Bank 199 

Filas M. Tomáš 206 

F. von Frantzius & Co „ 203 

Geringer a Štorkan 194 

Hamburg American Line 289 

Hrubý & Co 201 Chadil J. John 208 

Janovský & Co 200 

"701 

Kirchman Frank - Ui 

Kleňha Václav Klíma C. L. 207 Královec John & Co -0- 

Lawndale National Bank 

Lawndale State Bank 197 

Lepša a Kuhec 317 

Novák a Stejskal 195 

North Avenue State Bank 203 

North Side State Bank 205 

Novotný & Co 19 5 

Ogden Avenue State Bank 2(b 

Pitte L. Rob. a Syn 207 

Roušek J. Tosef 206 

Stand Frank 207 

Vacek Rudolf 204 

Vaněk Antonín 209 

The West Side Trust & Savings Bank 209 

Wach J. Boh 20^ 

Časopisy, denníky, týdenníky, měsíčníky atd. Tiskárny, výroba štočků 

(cuts), knihaři atd. 

"Denní Hlasatel" 212 

Holanové Bratří 219 

Klich Mathew 218 

Kušta a Mejdrich 227 

Malý a sool 217 

"Národ" * 213 

Přeučil M. F 217 

"Slavie" 214 

"Spravedlnost" 215 

"Svornost" 216 

"Šípy" 217 

"Věk Rozumu" 219 

"Ženské Listy" 217 

Doutníkáři výrobci kuřáckých potřeb atd. 

Andrlík Louis 221 

Hoffmann E. & Co . 221 

Hirschhorn A. Clarence 222 

Kratochvíl a Koubskv 220 

Svátek T. M ~ 222 

Šíma Albert 220 

Vavříček F. J 221 

Zápotocký Jos 222 

Hostince restaurace, vinárny atd. 

Blažek Frank 261 

Brabec Karel 232 Clement Richard 234 

Čermák a Hegner 235 

Červený John 234 

Čuchna Frt 232 

Dražník Karel 234 

Dreffein Bros 234 

Dvorak G. Chas 234 

Doušek Václav 261 

Hacha Josef 232 

Haller Ignác 235 

Hlaváček Josef 233 

Holub Karel 230 

Houška Tosef a Synové 234 

Hoppe C. L 231 

Hruška Tos 228 

Chobot Josef 234 

Tahelka Otto 235 

Garrick Buffet 235 

Karel F. V 260 

Kandlík Kar .' 229 

Kasl Frank 260 

Kojan A. Frank 260 

Kořínek Tos 260 

Kunz John 260 

Letter Jos. a Syn 260 

Malezan M. . 228 

Martínek a Krejsa 232 

Night Owls Nest 234 

Paul Frank 231 

The Robev Buffet 260 

Scheiner Ótto 229 

Špachman Louis 230 

Šamšula Josef 231 

Šimandl John 260 

Šimek Ant 230 

Urban Frank 230 

Welký Emil 233 

Vlna J. F 235 

Zajíček Josef 231 

Zítek R." R 233 

Hudební závody. 

Georgi a Viták 224 

Jiran Josef 223 

Novák Frank 226 

Prosek Frank 226 

Hudba, učitelé hudby, ředitelé hudeb, sborů, ladiči pian atd. 

Černý Jan • 235 

Florian Karel 225 

Jech Josef 225 Leština Jiří 225 

Smrž Frank 225 

Kameníci. 

Heller a Gregor 238 

Vosmik Jos. V 296 

Vratislavský a Susmelich 296 

Krejčí. 

Kadlec Jan a Syn 240 

Kostelecký V 239 

Neužil Vác 240 

Peklo J. J 239 

Pelikán Ď 239 

Písařík A 240 

Průcha Frant. & Co 240 

Shalek A. F 240 

Urbánek Bros 239 

Vavřínek J. H 240 

Květináři. 

Šikuta A. J 236 

Vácha Jos 237 

Žiška Jos 237 

Lékárny, nemocnice, léčebné ústavy, porodní babičky. 

Blahník Marie 247 

Dítě Marie 246 

Hrejsa Josef 247 

Kadlecová 247 

Novák J. A 246 

Scheffel L 257 

Smetana Jan 243 

Stevenson Robert Co 246 

Vavroušek Antonie 247 

Wicena A. M 246 

Lékaři a lékařky. 

Spolek českých lékařů 241 

Spolek českých lékařek 245 

Albrecht Chas. A 243 

Anýž V 244 

Fara Frank J 244 

Fisher Ludvík J 244 

Forst Emilie L 242 

Jelínek L. E 244 

Jindra Frank F 244 

Kotalík F. J 243 

Kubala S. F 243 

Kubíček A. C 243 

Mašek J. V 243 

Másilko V. F 243 

Patera Ed 943 

Patera F. J 244 Pecivál J. P 244 

Pokorný F. J 243 

Roth J. H 243 

Rudiš-Jičínský J 244 

Malíři písma, barvíři a pod. 

Petřík Karel 250 

Škarda Josef 250 

Vrba Josef 249 

Obchody nábytkem, výroba pokrývek, železářskými potřebami, 
elektrickými, nástrojařskými, zavaděči plynu. 

Cohn Jakub 2o8 

Dibelka Alois 306 

Havlík a Říha 290 

Oplustil Marie 259 

Pinta Frank 290 

Soukup P. T ' 290 

Svoboda Frank F 292 

Obchody střižní, módní, departmentní a pod. 

Atlas Clothing- Co 252 

Dvořák J. J 252 

Franěk Jos 254 

Heřmánek Rud 254 

Jedlička Bros 254 

Tiran Tosef 248 

Kašpar John W 254 

Lowe's Dpt. Store 253 

Lyons James J 253 

Mathaus J • 254 

Novák a Šebek 252 

Pletka Tosef 253 

S. B. Store 251 

Synek |os 252 

Wagner J. C 254 

Pekaři a cukráři. 

Dej mek & Rhode 257 

Horna Jerry 257 

Chochola Karel 257 

V. Mareš 255 

Rytina Alois 256 

Schef fel Frant. a Syn 257 

Vondraš K 257 

Pivovary, zástupci pivovarů, dodavatelé plzeňského piva atd. 

Atlas Brew. Co 268 

Birk Bros. Brew. Co 269 

Fortune Bros. Brew. Co 269 

Hollender Brew. Co 267 

Independent Brew. Co 267 

Keely Brew. Co 265 Oelsner Rud 262 

Plzeňská pivovarní společnost 266 

Seipp Brew. Co 263 

Schoenhofen Brew 264 

Vopička J. John 284 

West Side Brew. Co 363 

Pohrobníci. 

Čermák a Kostečka 271 

Chrástka John T ' 271 

Linhart A. a Syn 270 

Mencl Frant. C 271 

Nosek J 270 

Tanci Jan 271 

Prádelny. 

Doležal Anton 278 

Právníci, notáři atd. 

Kerner Otto 273 

Langer E. J 274 

Manel Frank 274 

Novák A. Chas 273 

Pecivál Anton 274 

Steiskal L. Otto 274 

Stephanon John & Co 274 

Tříska J. jos 289 

Vávra f . Vác 274 

Viterna D. J 272 

Půjčovny obleků. 

Česko- Americká Divadelní Centrála (R. Dvořák) 296 

Dittert A. J 274 

Řezníci. 

Anděl J. Tomáš 276 

Beneš Emil 276 

Brouk V 277 

Calta Frank 277 

Čámský Antonín 278 

Fuhrman & Forster 275 

Hák Bohuš a Spol 276 

Hodr Alois 278 

Holi a Lepší 277 

Klepetka Anton 277 

Liška Alois 277 

Marek V 277 

Markvart Anton 275 

Moravec Jos 1 277 

Rokos Bratří 277 

Skala Anna Pí 276 

Tichý Ladislav 278 Různé. 

Bělohlávek Em 290 

Bočinský Frank 284 

The Brunswik, Balke, Colender Co 248 

Burda Emil 226 

Česká Beseda 211 

Česká Evangelická Církev 222 

Dušák Jos 209 

Garden City Roofing- Co 219 

Habada M 302 

Hamburg-American Line 289 

Havel Albert . 271 

Chicago Pump Co 291 

Chicago Stair Co 237 

Chval Thomas 271 

Kettner Fr 219 

Klapka A., Cary, 111 209 

Kleker F. Fred 290 

Klíma Frank 254 

Kluiber T 254 

Machek Bros 240 

Pelczar Frank 222 

Schneberger Jos 227 

Šíma Frank 235 

Vošahlík John 226 

Votava F. Chas 247 

Vrba Rud 242 

Wellík A 306 

West Side Harnes Shop 248 

Wilke 235 

Stavební odbor: architekti, stavitelé, staveb, podnikatelé, tesaři, 
zedníci, plastýři a stavební potřeby vůbec. 

Architectural Decorating Co 285 

Babka Václav 291 

Bílek. Štěpán 293 

Ceithaml Václav 294 

Čada Albert 295 

Carpenter George 283 

Douglas Electric Co 293 

Garden City Mirror Shock Works 283 

Holpuch A. Jos. & Co 286 

Horák Jindřich 317 

Horn Václav 294 

Hovorka D. Jan 293 

Charvát Ant 294 

Chmelař Jan 293 

Kapsa Rud 317 

Kostlevý & Co 282 

Kosatka Frant 294 Kryl J 282 

Kučaba Ant 294 

Květoň Josef 295 

Lidrich Jos 293 

Mašek Frank 287 

Mašek & Protiva 285 

Mřížek Josef 287 

National Wire and Iron Works Co 317 

Nejdi a Blažek 288 

The Pilsen Lumber Co 279 

Pitelka Josef 291 

Rusý A. F 288 

Režný J. B 295 

Slavík Jos 295 

Splavec Karel 294 

Strnad M. T. a Svn 280 

Ševčík Václav 293 

Švacha Rud 295 

Švec Karel 295 

Ťupa Frank •. 295 

Western Building Supply Co 281 

Weselý Chas 285 

Zídek" Josef 288 

Uhelné obchody. 

Česká uhelní společnost 301 

Kučaba Anton 299 

Pilsen Coal Co 302 

První Nár. Uhelní Spol 302 

The Star Coal Co 301 

Stěhováci. 

Buřič Bratří 297 

Kotek Bratří 298 

Velkoobchody komisionářské. 

Atlas Pickle Preserving- Works 306 

Bidermann 305 

Clifford Peterson Tool Co 292 

Doretti Peter & Co 261 

Enterprise Plumbing- Supply Co 281 

Fitzpatrick Bros 304 

Hora Jos 307 

Hruška Co 303 

Lalla F. John 307 

Levy Bros 307 

Martinec Tosef 306 

Piškule F. J 307 

Podskalský Frank 311 

Soukup J. Jos 302 

Stayer Antonie 307 • ■'• -^S/fcs. I . ''<::- EkWW i^rc