Skip to main content

Full text of "Aeliani De historia animalium libri XVII"

See other formats


^ELI^NI Ifii DE HISTORIA 

Α Ν I Μ Α L I V M. 

L Ι Β R Ι XVII. 

Quos cx integro ac veteri exemplari 

Grarco^Pctrus Gillius 

vertic. 

Vni cnm clc^hawtotum defcriptione.ltem Ocmctr'^ 
de Curadccipitrumy cr dc Cura cr mcdicina C4- 
num^eodem Vetro G iUio interprcte* 

Ad Reuerendirsimiim,& illuftr.D. Georgium 
Cardinalem Armaignacum. Μ 


OTc r^ 


w 


Η 


^^^2^■>^M5^^»^ 


Η 


> 


^^^^^^^n 


*τ1 


h 


piiPl^^pTOP^e 

P^ 


' β^Μ \^ li 


ί« 


Ι-Η 


^^i^ /^Sifei, ^^^^ 


Η 


> 
t-1 


LV G Ό VR /, 


< 

> 


APVD 


GVLIEL. ROVILLIVM, 
SVB SCVTO V ΕΝΕΤΟ. 


Μ. Ί). LXl /. 


\ζ u.l 

AbS iA>iH-.t' 
ILLVSTRISSIMO Ei;. 
ornatifs.Card.GeorgioArniaignaco 
Ruthenorum Antifl:itimeritif- 
ίlmo,mαcenati fuo loan- 
nes Tullerius 
S. D. 

ELIANVS 

ifte tuus {Cardin. 
ίΐίπβήβ.) fu£ lin^ 
gU£patrU dfcmi 
\tatiiromanusenim 
fmt) quafi foHlminij iwre Petri 
GtUij domeftici tui ^ w/ ingenio 
fingulam ξ^ diligentipmi interpre 
tis beneficio reBitutHSyanimalmm 
omnium cjua ifto ccelo^ terra , mari- 
quefmunfur/iaturasjegesyfocieia^ 

α 2 
tesy^recoditas notiones ita admuu 
exprefityVtpriiiter Atticam elegan 
ύαηι in eomultum laborisy 'vfpM^^ 
experieritu dimdices. !I\on efl hoc 
"valdemim profecto quod Ithacen- 
fis ilie Vlyjfes (^uti α prAcone fua- 
rmn laudtim I-fomero celebratnr) 
multorum hominum mores ^viditj 
ξ^ 'vrhes-fecerehocitempluresabor 
be conditOy^ nouarum rerum cupl• 
dtj^ ^irtutis fiudiofimortales.Sed 
efl hoc maxime mirum^prudentifsi^ 
me Adcecenas , ^ pene α fide no- 
ftra alienum^tanta audaicia ^ aui- 
ditate aliquosextitijpy qtdibm apud- 
"veteres {credo) Aelianm iHe pal- 
mam pr^ripuit, qui quafi in ipfs 
Oceanilatebm demerfh &' rurft4m 
€X ahis mro-itibus in terram emer- 
gentes^ ynox etiam in ccelum njfque (tihueBi:, cumpifcibm ^ terrePtrihus 
animantibus , l^ auihus ejferMts 
(quibuscum homini nulium com- 
mercium , nutta lex y nulla fidelitas 
ejfepotefi) ^παβ cum fuis conuioio- 
nbusy ita coUoquerentur : njtah illis 
ip/is penitiores animi receffus ^ na 
turas edtfcerent.Sed efiilludimmor 
talis c^ beneficiT)ei prouidetta non 
mortale opus^ Quo maior illi optimo 
architeSlo ^ratia ab hominihus refe 
renda efi. necintmmfmhonore^ 
gloriafraudandiillho^ui nuUisYor- 
centes periculisi fumpttbus y ^aletu-- 
dini ^nuUi^ demque barbarorum in 
fultihus ad ea dtgnofceda ^ in com 
munem omniumvnlitatemprodu'- 
cendaverfati funt:. G^m in genere 
noHro ^uo pnmus Petrus GiUiusy 
^J'eliaminterpres fiduSjfacHe omnes 

ί 3 fcriptores anteceUuit. §lfuemmefi 
natiotambarbara^ quod ccelumk 
ηοϊϊϊο remotHm^qua, ?nariafmuofis 
anfraaibHs α nohis dmfajflummay 
jylu^y rupes, anira^ vrbesypyrami^ 
iies^colofh quadenique orbuplagA 
quas ille dmnus (jillius {abfit ajfen 
tatio "verbo illd)non iniieoiigaritmo 
doyfed etiam indefaugatofiudiofer 
quifita4 ^^inuentas , literisfuis (^ 
monumentU non illufirarin ^i^ 
rwn omnibus [achUs Uudandum 
ξ^ admirandum! ^ltipdfifotui^et 
Miquandoparem facere oAelianus 
(jillio y "Vtpote qui illumfuis παΐα- 
libus reiiitmt j ita (^illium Galiu 
piAmtegrum ^ "valentemfemare^ 
UA ille ^in iudido meoyplura quam 
iiAelianus C5* meliora pr^HitiJfet. 
£xprejfasemmad ^mum magi^ nes nesexdiuerfis terrarum traiiihHSy 
ξ^ρίίίθ5 riciHSi roHrai^ngues^ cor- 
pora demque ipfaportentofa tua li- 
beralitate^^ fua diligentia habere-' 
mus. Qu^ omnia ab extremis Solis 
ardonbm fecum Romamtjjque ex-^ 
portata tranftulerat: hnic^ideltcet 
erafit Jui lahoris pr^tmayfruoiHf:, 
(f trophm. Sedy dij honi y partim α 
pjratisypartim α plagiartjs itsq^^no 
cognitu expilata nucdeftderamtis. 
Veruntamenopti^ Card, quicquid 
^ iUius dium (jiHij (^quem honoris 
caufafemper nominaho) monumen 
tistnaufragtjSyrmniSi (^ deprdda-- 
tionibHs ^ ροβ illius manes fupere^e 
potuityhoctantulHm compailura>(^ 
farUmi teBum l^ma Cecum defe- 
rens (tAntonio GiUio eius nepoti vi- 
roprobo) ^ virtutis patm^ η/ήία-- 

i 4 ίοή fedulo largkus es. Efi hoc^me- 
dius fdius^authoritate ^ magna- 
nimitate tua dignum-^Jt hicpariter 
α te 'virtutis ξ^ laboris h^res Γοή-' 
heretunat ille nunc ^vti "vici^imgra 
tOy liherdh ^ ohnoxio efiintej lite- 
ras> ^ parentis fepulchrHmjanimOy 
illms libros quafi Sibyllsfolia colli- 
gensy^^velutin ordinem cogens tuo 
facrofancio nommnuncupauit:,non 
poteras melius nec ilk honeiiius fe- 
ciffe. Ροβ edttam itaque in lucem 
BoJporiT^hracij defcriptionem y de- 
inde ΟοηβαηήηοροΙίίαη^ <vrbis ef- 
figiem^ecce tibi ^elianm latin^ lin 
gu^a Gillio ren^ituttiSyexpuluere 
in Solemexitmteger. Quem tu^fat 
fcio.qua ξ^ alws adeoque defun- 
Bum profequutus es ?nemoria^ hi^ 
larifronte ^ tum ob rerum varieta-^ tem tem , cum etiam doBrinam i^ frpl•- 

£ium ex eo "vherrimum exapies, nec 

id "Vtfacias α nohis argumentis inm 

tari debesiTantum α tepofiulo illu^ 

βήβ. Card 'vti meum in (^illium 

inrerpretem , animum gratum ^ 

heneuolum exiitimes : hdcoj^ue α me 

epiiola in fronte Uhn huius defcri- 

Ytaymagis UliMs emditionem admi- 

rando.nepotis precibus 'viiiuy qmm 

glorioU cupiditate flimulatum fuip 

Je : cMeris in rehus dtligentiam ^ 

obferuantMm ad te , aui mearum 

fortunamm columen esofem" 

perdetuli^ ξ^ deferam 

auandiu ^iuam. 

^ene vale. 

α j 
ΑΕ L Ι<^Ν Ι Ι Ν 

hiltoriam animalmm 
Praefatio. 

|VOD homoiitfa 
gpiens, iuftus^eorum 
Ouae procreauerit 
^prouidentiisimus > 
^quodadviftumne- 
ceiTaria liberis inquirat, noxia de 
clinet > reliquisquc muneribus, 
quae & natura dedit^ornatus iit, 
nihil fortaffemirabileicum fer- 
monis iit particeps , re omnium 
pretioiiisima>&rationem habeat 
perfeftiisimum 8c vtilifsimum 
munus:deos etiam venerari,& 
colere noucrit• Sed rationis ex- 
pertes beftias,participes efle cuiuf 
dam virtutis natura fummasiu- 
dicio fuo, Sc pra^ftantiam huma- nnm ndm habere^hoc mirum videri 
debet. verum vnicuique animali 
fcire propria attribuere , eorum- 
que aftiorbes nihil de ftudio ce- 
decesJhumanis> eft hominis valde 
dofti. Equidem quae fcripta funt 
ab aliis,noui5quibas a me colleftis 
verba pecuiiaria thefaurum non 
contemnendu elaborafie me arbi 
tror. Si cuihasG videantur vtilia, 
ipiis vtatur.cui verd non videan- 
tur, iinat patri fouendos foetus 
fuos. no enim omnium omnibus 
|>ulchra,neq; omnia omnibusftti 
dio digna videtur Jam quodpoft 
multos fcripfimus 5 fraudieffe no 
debet laudinofir£,temporis con- 
ditio: fi quid praerertim dofibrinas 
dignum iludio, prseiiitimus prae-? 
ftanti vei inuentione vei voce. ^ 
L Ε C τ ο R Ι 

admonitio. 

VNC illumeffeli- 
\hrum^ne credas:^quem 
^.vocanty ex <tAeliani 
'}οίϊΙοΎΪα per Tetmm 
^Gillium Latmifactu 
itemque ex Porphyrio ξ^ cum eiuf- 
dem acce^ionihus: in quo etiam con- 
tinetur de Gallicis (^ Latinis no- 
mmibuspifcm:fqmejl•excuJfus apud 
Gryphmm jjjj. idejje^erumde.- 
w^hendes.fi hunccmm altero iunxe 
ris ^ perlegeris: nam eo modo mate 
riamnonaggreditur^atque hicnje- 
rus ^eltanus, eftaute^erfio y alter 
^ero dicipotefiejfequ^dam Colle- 
ί^ιη6α6Χ(^ΑβΙϊαηο* hacdecaufa te 
admonimm "velim ^ ne putes ^ hunc 
excHJjiim ejfe. V^le. 

ERR ^eliamhi^orU, 

P^AginΛl^ίneΛΛO^egepeyt^A£i(^nd<^6.^ΛO, 

ll.y entrem,^^, 9'Cautionc,6<^ ,i}*mdificdre,6S 
Z^. cori4icuii.6'j, zi.conjidens, ibidM.ylti, clan" 
goresJ&y,ii .foaetatenjA i^,^,fiatura. 1 2,7.x. 
α fi.nuwcrom, 138.21. £^^.146^.15 ,fcrihit, 184. 
8,ifi.Jplendidam, 1 ο ζ . 5 .auodpiam. 1 04« 5 • ^f• 

lin,penuLfmyrmo,%/\,j ,1 . fues» 281.8. elephait» 
tos,ioj .$.Oe polypo O^ locHfta.-^lO^ylti.ylci" 
fcuntur.} 7 2 Mti.diji^atos.l 3 1 . i oJutei. 380.^. 
altwnis, 417.^. kfi.delphwni.^^^ .5 . mexhaH" 
fium»46^.^.tynamolgi,/\.^^.yifi,prxterca. 
ExtraiciduprmlegedHRoy. 

Α R grace & priui 
legedu Royeilper 
mis a GuilJaume 
RouilleLibrairede 
I Lyon, dimprimer, 
ou fiiire impritner 
vnefoys ou pluiieurs,cepreientJiute 
inatulcy^^eliamhiliona animaiium li- 
hri x^ij. Vna cum Elephanrorum defcri- 
Ptione ^cfPetro (jiUio interprete. Ε t faic 
defcnces de par lediot Seigneur, % 
tous autres Libraires, Imprimeurs, 
& peffQnaes quelconqucs , de non 
imprimerj ne faire imprimer, vedre, 
ne diftribiierjeniespais^terres &ieK 
gneurics ^ledid liui^, ii ce η eft par lc 
confentement dudiil RouilJp. Et cc 
iufques au temps & terme de douzc 
ans>acomptGrduiour&datte, quc 
iera paracheue d*imprimcr ledid li- 
urejfur peine d'amende arbitraire,&: 

de de confifcation des liures c^uih au- 
. royent imprimer. Et afin quaucun 
nepuiflepretendre ignorance du prc 
ient priuilege> ledid Seigneur veut 
& ented:,quel extraidd'iceluy eftant 
mis au commencement defdiclz li- 
ures, ierue pour toute notification, 
faufen demander copie audiolRo- 
uille (Tibonleurfemble) &cealeur 
deipens. Car teleftfon plaifir jiion- 
obftant oppofitions & appcllations 
quelconques^comme plus a plein eft 
cotcnu &declareparleicli6tes Jettres 
de priuilege, furcedonnees a S^ind 
Germain en Laye ,le vinthuidieme 
iour de Decembre , mil cinq cens 
dnquante huict. 

Tar le RoyyMaiflre ledn TSlicoty 
m^tftre desrequejles de 
(hoBelyprefenr. 

Signc,GuiIlaudet. 


nj ^* «^v^^vysavj a> «jtfi^v^vu'•^ i^c; 
qAELI AM^I LIBE^ 

malmm. 

DcauibusDiomed^is. G>f•. i. 

NS VL^ qujzdam no^ 
mine Oiomedj^it auibw 
Diomcd^is ahmdat , }}£ 
hommihH6 rjdtione barba* 
ris nccjue quippiam noc^nt, 
ncLpie eos (idcunt:fm Grx-» 
ctis aduena eo diuertertt, 
dmino quodam munere ab 
hii auibus aditur aHs explwatts taijquammanibuo 
ad prenfationem ^ complexum^Orji^os feper•^ 
treiiantes^non refugientes mtrepidefc ραΐρα^ίβφ- 
βίηβηί, in accumbentiumque pnus (tduoUntyelut 
nd menfiis hofpitdes jmitatx:yulgo focij Dtome'^ 
dis ejje iaola^jtur^qutym cum eo contra llium ar» 
τπΛ tulerunt primx coru ndtuYO. in auium lj)ecieni 
mmuttta^ ttiam nuncfe efje Gr^fos ^ Gr^ CO" 
rumfludiofos perfeuerare, 

Deicari libidine. c Α p. ι i. 

SCarus herhd marhim^ yefcitur 0* cdyi: o- 
mnium pifcium ad Venerem ίπβΛίηηίανίβΐ* 
musefi, Caiifii cur capUtur y efi cupiditas wexplc^ t Mliani DE animal. 

hjlis mf(£ynmam;e^non ignorantes rei pi/catorij^ 
peritif^irmhoc modo .eimJidi£i6^onVynt,yt comfre•* 
henfx, famihjz fummumOs aa 't&niiemf%ntcu\um 
exfparto cmficlum alligent ) epiAnque -viuam per 
maretrahiint ^ybieorum cubiliii eije0^m auem 
locum congregentuynorHnt.Ubnficiunt etiamgra-^ 
ueplumhum jigura rotundum ^ longititdine trium 
l^igitqrumfqmex chordti appenfo tmhiti^r fcarm 
fmnim captiua:aliquis i^orum ηαβ^ΊψρίίνΛΡονίο 
mmgio accommodciU^ vsUte didudt^:^(i(^fque ope-^ 
ram > yrnafja in fcammcaptifm conpk^tAtur , c(t 
^mm fcnjim demittitur iapidfad ccytam menfu•^ 
rAmfudo.M^res -vero non aliterqmm. iuucnis ^d 
amjUiim conp^e^iam lihldmtsfiirorefi^^mturi cir^ 
mmque eam concurfftnteS) alitio ctltum pr^uerto^t 
eique appiypinqM.Are <^ conthjger^fiitdet ^-vtfo^ 
lcnt homincsyehemeritey ama/jt^^ y ant ofcuiumf 
mt yeUuationeiAut almd quodpiiim furfuYn αψαψ 
torium i)^nmtcs?quidcdu,cttf(xminamfcrjfim 0* 
j^edentim infidtjs coUQcatis real^ (tdmfjdm cujp 
amAta diceres d^cere amaiites, Cum prQicime (ti 
η^βαηι hi (iccelferHt plumhum in interiorem pArte 
aprfcatoi^ejradtfilil^^ Imcip defidafoeminam in 
pa0^am detrithitiquofimui mfluetes mares capiun^ 
tur acpocnSdafitJcariemJmodifurpntis libidinis, 
De capitone pifcc• c Α p. 1 1 r. * * " :* 

C^pito epifcium genere e/i ^ qui iri p4uii' 
bmdegmhCQtmmtiJiimmiacin yiolu tem- 

perdtifi 

DSI HISTORIA tlB. L ^ 

ρονΛηΐίβΊιηΐ4ό effe creditur. JE.tenm nuUam ani^ 
manmnittUiidit > fcd cum omnibuepAcem fenMre 
fol^uSi 'vero in quernpiam iacetem mddcritx hHHc 
wjuumprandium conuertit, non priHiWT^cn eum 
attingit m^>n cauda mouerityfi immQhitisTit^himc 
frm4m:fihifi,idtrfi,lfero moueatur ^co ΐηπέΐο 
difiedir» : . ,^.. 

. \v DeantKia. ^^ g α p. Χΐχι^^., 

VjT homines fidi^ commilitoncs.yerhpey^ 
indepi/ces mterfeylafcimtur:, quos L/Cn-' 
th/as yefiationfsmaritim.c pcriti nominare Jolent} 
vx his qmiihetcHm nouerit conuii\orcm focium 
eapmm ejje,celerrim^4dmrejiilmatpac dorftfui 
mxMadeum inhxrcjct(tnhincurjii impHlsuquepro' 
hAjentpro yiribii^ captmum ahduci.. 

• Queinaclmodum fcari fiios gregaje^ icapto$ 
liberanc, cap^ v, ,. 

SCari gregdesfuos optiml• ymdicAnt^ac adeim- 
tes Imeam denttbm conficere conantur > yt ex 
hoftthm/eruent captum^^fxpefimem conciden' 
teseum Hberauey^t; fteque ob id petimtredemptio^ 
ms prxmi{t>fi'(i:iti^atifjsipe.non ajjeqiiimmr.Jo cu li^ 
berdtiont)tAmetfiidqHodfimmcratprompttJiime 
prx ftitermt, layn yero • in -nafjam cum . ineidcrit 
ScarH^Micimt eum poiieriorem .partcm fuctm de 
Tjafja eucerCirchquosrpero qui nonfimt capti.i:dr' 
cumnatantes ek inorfii corripere ^ φ^ forxs βαΊΗψ 
proferre. Si yeruiiUtiputfxient ipfom quifpijtin 4 .£LIANI DE ANIMAL. 

qmforiseflcmditm eiporrmhiUe coprdnfeC cuudd 
jequitur, ,Hoc illi quidemficimt more hominuniy 
qui utmetfi Libros deamicitia nundidicermtytiL^. 
nienkndmr.(ihaufeyuntleg€Sj(tmicitU. ' '''.y^ 
De troda pifce. fc A-p. # ^^^^^• - 

Plfcvs ΐΥΟ^Λ cuijis n(iturdm>'nomen ζ^ os i/e- 
clayant)dentes habetfi'equentes, 0* continen 
tes y quibws quicquid mciderit perfi-infrere potefi, 
hamo capti^ folips fx pifeihus non fe ab hamp re^ 
rrahtryfed impellit/efe inferrum 3 cbordam confu" 
mere cupiens. Pijcatores contra machifjafiturl&h^^ 
Lvs anfvs) ille 'vero > quoniam quodam modo "vdet 
faltii)fjzpim anpis tranfilityac iinea qua (igitur co» 
djajadpifcium domiciiid reuertttHr.JFIic etiam 
fui genert^ gregc σοαίΐο delphinos inmdit,^ ij 
quidem fi quem fegregatum circunuemre ρυβΐηΐ 
fortiter inuddimtypUne enimfciunt delphinu futs 
morfibm yeyberari aJj)frefolerey ititqHetroAit ξί 
acernme ιηίΐΛπί^άΰΙρΙ^ϊηϋό contra refilit ^fuhfilit 
dtqueindicatyt exdolore torqueatur ^ idarcQ te^ 
tKidteryrgentyfimulq^ fid faltnm delphini toUun^ 
tur>hic eos repellere concttur , illi.yero nihilremit'•' 
tentes yiuum Ucerant^ poile^ yero quhn profc 
quifque aliquam eius partemyidnemuitdifcedih 
delphmm yero iibcnter emtat cum coHiuus(ytit4, 
dicarn)minus inuitAtosfuo cum dolore excepit, 

GDecane. e ap. v ii. 

Laucam citharoedam kcAne amatamfui^} 

audio HISTORIA LIB. Ι. ^ 

Audmdij dicunt non α cane fedarictc > alij ab nn^ 
fere » ataue apudfolos Ciltcij^ populos puerum cui 
nomen ejjet Xenophon canis amauity aiinmq-.adu- 
le/ceptem in Sparta oh j^eciem gruculus amauit. 
„>t j : ipc pauone. c α p. ν i ί i, 

P^uonem hominis amantij^imuyn dwut , cum 
homim occurrit eum declmat reucrenfia qua^ 
dam ^ pudore dudus. Cum yero iniuriit itffe- 
iium homtnem ah aliaferaperj^exerity tum ei 
auxiliittur, 

Dccanibus. oap» ix. 

Nlcido qm(piam exyenatorthus cum de im^ 
prouijo in carbonariam fornacem Upfus 
fuijfet^ cctnesqmcum eo eranthoc intuentes > non 
illinc difce^erunt ifedprimo circum tammum in^ 
gemifcentes ^ ylularites commorahantur > tan- 
aemprjz tereuntes leniter 0* fenjlm Ϋηοτβ^ yeiliii 
attrahebanhad idquod (tccidijjet ^ unquam Auxi' 
liatores domino fuo implorAntes hommcs.Vnus igi^ 
tur yidcns hoc idemfujj)icatus eji idquod erat^i^^ - 
fecutus ejl cnnes ^ inuenitq', Niciam infornctcede'^ 
flitgrAtnmyex reliquis come^lauitrem ipfam* 

De fuco. cAp. X. 

FVcus^ui intcr apes nctfcitur , de dte in melliC' 
riits celliU abditus mcinct3nodeyero,cum apes 
dorrnire obferuauerit , eorum opera inuaditpya" 
βαίψιβ alueos, HoctlU cum inteUexerunt:,pluri' 
niiK emmapium dormiimt nempe defe^Ji >p£tiiCA 6 >£LIANI DE^ ^ANIMAL. 

yero excuhdnt , cUm 'Vidermt fiirem iiferherdnt 
eum mociice ^ lemterj expeilmrque alis > i^ in 
cxilmmproijcmrjt. ifleyeronon ob id corrigiWf* 
fuAiJittumpiger O^ yoraXieffdiwbiismalisprx•^ 
dituspmtrafaiiosfe abditj yt yero ad paslwne apes 
YrofeclxJlmt^iUe rurfitsopus muadcns, quodfmfn 
eji fxdt)Confercitfe melle, i^ depoirulamr thefd» 
ros didces apium, Ex epanione redeuntes > cum ei 
occurYerint ) non cimpliHS lemtereum yerhcraHt^' 
neque tanquam ej]ent in exilium eum eieflurxi 
fedajpere acnleis inuiidentes percutiunt Utronem, 
nec ampUiis mul^iatur increpationibus yfedypra-' 
citaWy^y^ ^uL• nimU poerjits yitaperfolHit.iA^pL• 
rij h*ec dkuntydc mihiperfiudent. 

Deapibusinercibus. c Α p. xi. 

EJCapibus qujedamfufit mertes\ notamen yHq 
Yibusfiictfunt^neque enimfams corrumputy 
fieque melli mpdmntur ^fed exfloribus iiluntur^dc 
curn alijs compafcentibus adpaftiortes yolafjf^td^'» 
etji mellii conficiendi 0* condendi induihid CU" 
reant) non tamenprorfus otiofi Jimt,£arurn enim 
qifjcdam aqmm regi) ^ aptbus yetulu apportanU 
ncimfcniores apmi re^em ad eiusfiipatwnem fc" 
leflj^ permctnent ^di^yero hoc munere fmigun- 
turyvtmortudi ex ctlueo ejferdut.mimdos enim & 
puros fauos cts ejje oportct, mortuam apem intrd 
alueurh fiiuorum non e^e pcithmtur 3 aii^ yero ex 
hts noch excubiditfiibilruiiiones nofccu Syacpct r HISTORIA LIB. h i 

Ham yrhem yigilijs affemantes^ 

Dcsetateapium. cAp. χιϊ. 

APwm quijpiam ^tatcm ad himc modutn in^ 
tcrnojcere foierit iijUJi annujion excejje^ 
runtynitefcuntM^i^ fimiUtudwe φ* ^cacmz^* 
runh'V€tuUi>cro ^ ajpeatu ^ taftu horriauU 
euaciunt, atqueex ^ttate ajjeiUrugts plertJiyidet» 
tur, €ύζ tamcn pngendorum f^uorum experierjtici. 
^ tnduft^u prAcelienticres funhex iongitudine 
mmirum temport$M mellis fctentiam erudiUj c*c- 
demciue tafjra diuinatione prxjiafityt ^pluutius» 
^^ftugorafuturapr^^nttant. Et quamo hQrum 
altcrtimyVelytHtnque tmpendere comeflum affe•^ 
quimtur ) non iongipime ah aiueo yoLatuproceauty 
fed circum apmrtit yoicintes "peluti Jx>ribus mcu-^ 
hant.Ex hts rekus (tiueonim c u/ioQesJutura απζΗ•* 
rati (tgrk olh turhuLcrt tx tempeftdtis ncHentu prx^ 
dicunt, Longe uutcm mazi^sj^rifforis ^ qukm plffuice^ 
^ niuts mctucntcs jtint.Sxpeieroyento aduer'* 
/t^yolant paruulum Upillum pedthus porti^nteSi 
qu^ntulus inter yoUnoMm ccnimodt gei\a.ri pof^ 
JttJtaque in hum modum ccntra yeutcmm incur^ 
fioneS)^ ctjjiatus auYJC) ne ex ttinere d^ducanturf 
eiujmodi firman;enni ac roburfihi mAehmantur, 
Dec^pitonisamore* cap* xiii. 

Vim (^ riumen multa generapifcwm fjcue-* 
rHnt.cupidwthnc hosijuidcm cjtn w fun>m(i 
Mdrto altitHamedegiintfCotemnttts.Ktcnim capito S i£LIANI DE ANIMAL. 

diuinum huius numen colity ktque yenerattty ρ ηοίχ 
tamen omnis capito ^fed illeiquem α faciciacumi^ 
ne nominant, qui pi/cium genera (^2* dijferenniu 
noU€Yunt. In jinH κΑςΙηίϋο^ multi c^unntum au^ . 
dioy capiunturp quare capUntur y libido in caufr 
efl:maxime ifero eorum in res Vcnereas libidinis 
furoremcapturateftcttur.Cum ex Capitomhusfoe'- 
minampTfcAtor 'ven^tusfueritidUigaueritc^ue ληϊ 
loga arudme^aut j^itrtQ etiam logoyin littore pede^ 
tetim ingredt€S adn^unte pijce ζ^ fnUiente per^^ 
trahit X per cius 'vtftigta (juidamfHbfequens retia 
firhobferuarjs^yhi ^^cj^uando diligetcr occurren* 
dajitJtaqj agitttrfamtnaimaresiferh cimhocyi» 
derintfifelutiaduiefcttes libidinufi formofjipueUj;: 
prxtereTmticupiditatis oculos adijdentcs in cdm 
feruntur libidinii furore agitati. llle autcm reti<t 
deijciti. 0* in ea tjHidempipepifcmm Venerts ap" 
petitionc accedentium mcigna copu incidiutnm i^e 
natoY oportet curet ^ 'vtfo^minci captiuct formofa 
fit)^^ benepingupsyytpiures adeamaccedantpul 
chrimdintftUecebra^tariquamefca tUe£li>fin ntA^ 
cilentA fiti^ fine corporejmulti σα fpreta dtfce* 
dHntyquictmqueycrohorum efi yehernenti dmo* 
redullus» non difcedh^me herciejnon Jormji »fed 
coitus defiderio d^tcntus^ 

De caftitatc Aethn^i piTcis. c Α F. χ 1 1 1 1. 

SVnt igmryi^ cdfiitcite prjiflante^ pifces o/i>- 
th?ixm>it(t appelUtm poiteaquam cHm pari 

ftfQ HISTORIA LIB. Ι. 9 

fm tanquam cum yxore quadam €οηΪΗη£ΐίϋ eam 
fortitus ftxtliam non uttwgiunequc adfdem tue* 
dam jpo/i/alium tahulis lUi ορρίό e^l• ^nequemaU 
traoiationts p(£nam timetyne^ue Soionem yeretur» 
ex quo leges nobiies » ^ yrbes ^raues profeolje 
funti quibm libidmofi hommes non audire nihil 
yerentur. 

De merula marina. cap. xv. 

MEruU marina domiciliorum ζ^ fedecuL•-^ 
rum loco inpetris ^ cauernisjiabulaturi 
eorum qutfque cum multU complexu yenereo iun* 
gituf'.ίtfιhocgentl•s matrimontj contemnendum» 
muitarumque efje Jiudiofum > ctelicatorum adres 
Venereas dicerem effe barbarorum)^ tu quiXe'^ 
nophotU CyripJidU fiudt^i^Ii)^ diceres ejfe yitam 
Medorum i^ PerjArurn,Ommum autempifcihm 
efi maxime:^elotypmiCumfemper alids , tum ma" 
xime^cum erws yxores pariunt. Siaudacim νοτη*^ 
poftione nominum diola funudant nobis horum 
poteftatem naturje faola. Cum enim parturiendi 
dolortbm eji tenentur» domi qutefcunt,mas autem 
nempe mariti46jforibm incuhans cauet, neextrin'^ 
fecm infidU tnformtur mctii paruulorum , yide* 
tur nondum crenitos amare> metuque paterno mO" 
twS)hto timere icim>((^ totos dies tn eorum cufiodia 
pcrrnctnet nihil guitiinsy cura ipfum alit> fub rr^- 
pufcuium yejpcrtinum mtermntit hanc cuftodie• 
di iiecepitAtcmscibiimquc cxqmrit?qmd ipjum αβ* 

^ 5 %ο ^ i£LIANI DE ANIMAL. 

fequiturifaminx autem intmmanentes fiue funi 
in parti^ doloribus sfue iam enixjiycurn aiijs ire-^ 
fcmtur tum copia algurum ^ qux in cauerrm &* 
circum petroo m/cuNtur, 

Demerukpifce. cap. xvx» 

EXpcrkmpifcatoymmum grampiumbo Λσ^ 
commodatumjquillacjue impLicatum & aU 
ii^atum deijdt 0^ Juhmouet Imeam exciTans ^ 
exacuens pifcem ad efcam>fquiU(i yero mota β)σ^ 
ciem quandamfui pr>)ibet m^re^ur,» m cauerfjas 
MeruU > hoc enim ipjum MeruU cnpitditer odity 
itaijttecum td fieri fentit^ iracunde muadit fqutl^ 
lam exijiimaijs eam hoiiem efje^oij enim lUi tum 
cibifs c»r^ efiy ciimque fquiUam denttbus lacera* 
uit dijcedihdbo prxiiabUiorcm 0* aritiquiorem 
l>igiUndi curam ducens:alio(^Hi cum alic^uidcx ci" 
' Vps obutjs efi comcfiurH^}prim ο perfrmgih deinde 
incere jinit:yid€nJqHc rern mortunm 0* non fitU 
fttantem ex ea comcdit 3 famiNiCPero quamdm 
marem yidefit propupianrcm^dcmi rKanerit^ /or" 
mamqiie tue?jd^ famtLtJs fertiantrvbi yero moo e 
mediofublatui ejhei^pr^ moerore acquiejcerenon- 
"valentes errantjeas cnim tYtilitm foras edudt}0* 
froducit^tumcapnitur, (^idadhxc poetx dicunt 
EUkxdnen 0* sAlceflm dudhjiobioglorioje lugdcsl 
De gJauGO pifcc. c α ρ. χ ν ι κ 

Lducmpijcispaterfit^luc^auos juilulitcx ■ 
conmgc^ciiligeritijSime cauct tie wjiciijs im» 

pet^fituy G HISTORIA LIB. Λ. li 

petantursnei^c pernicies ylla eis inferaturp^ quo•. 
ad AUcriter 4cjme penciiloftdtare popint^tamdii^ 
ille cuiiodire non intcrmittitynunc Λ tergocum eii 
natans^nuncycronQn λ terga^fea adnatah nuncad 
ynwm eorHmUti4^i mac _ad altemm, Si c^uti yero 
ex paruJiUs timere atpet-ihille rimore cognito^ore 
hianti pdruuhim excipihdeindeitimore pr^iterito» 
quem deuormerat rQUomit cjHalem acccperah iUe 
rurfas riatat, 
- '\ De eaiiicula marina. c α p. χ ν 1 1 1. 

C^nicuU marina Jiwulatquc pepent, πηΙΙλ 
mora ifjteypoj^ita/uos parui^los Jimuljec um 
natantes habet:ji c^uis yeroeorum timeat^mgredt• 
tUY rUrfus per gemtdiU in yentrem ηια,ίηδ^^Ιιΐι* 
mor dbierit^ts prodtt tcinau^m rurfm ^ditm, 

Dc delphini amore crga fuam procrea- 
; '. ) tionem. cap. xix. 

MVlierum injiliosjiudium magnam quidem 
homifium admiratiOue habet:yemr/tameii 
perjpiciOyfilijs qui e yita excefjeruntjhperefje ma 
tres^nec ex eoritm cafu more cielphmorum pcriref 
fed tnfthia mitigaiA in dolorts obLimonem ye^ire, 
delphmm autem famma omniu maxtme cinima.- 
lium eor'iim;,quje ρ^θ€^€Λΐίΐίβ udio tenctur}CX jefc 
geminos piircreJoLetXiim autem pijcator aut tn•* 
άenteeiHipyocreatιonemyl•l•LnereίUlti aut telote" 
pihenimnero lohgt teii ex p^rtc J uperion^ad quam 
funts aUigfttiir perfornth cnjpiacs ynanaut ucfi^ u ^LtANI DE ANIMAL. 

ΧΛ in delphim corpore eum retment^uquAmdium 
omnes partes refiliendo fe yerfans ahquodrobur 
h(thet>pifc{ttOrfunem laxatjneyi abrumpatunpi^ 
fcimque ^ ferrum (tmittat.Cum ctutem cx yuL• 
neredelphinu laboriJuccHmbey^e^atque ex 'vulne^ 
rc aliquafjtum de contenttone ihfultandiremtttere 
pifcdtOr aninKidHertitifenfim adnauem fuhducit, 
prjcdame potiturJam yero mater tiec cdtuli fui 
cafum perhorrefcit y nec metu reprimitur yfed itt'* 
credibili defiderto filium infecjHitur , ζ^ quod β* 
lium in media cjs.de yerfantem fihi deferendum 
non exiftimahnuUti terrorihHS ab injequendo de^ 
terretur>atque adeo eam plmyenientem fuhfidia 
percutere mdnu fdcile eji >yt coUihuerit -volenti 
cjidereyni cumjilio capituricm fefe expericults 
feruarei & dtjcedere integrumeyatydc fi adfnt 
ciambo catulhmtelligatq', altcmUfum c[je>atq^ 
(iftdiximH6)captiHum cibduchintegru altemcati» 
d*e yerbertitione perfeduitur^ac mordicn^ premes 
ablegahatquefAtUum quafjmm maximumpotefi, 
mittit tmquiim te^eram) yt fu^a.fdutem adipi•*. 
Jcatuf > cHim cidmonim difcedit iUe>ipfci yero re^ 
fnanet ytcapiaWr^ (ttque ftmul cum altero βΐί'α 
mormtur» 

De boue marino. c Α r. χ x• 

BOsmarinm in cfxno nAfcitur.a, partnperpar 
uuhps ejhex minimo euadit m^ximusxah ///- 
fcriorialutpcirte albefdt , dorfHm?fitaem> Utera. HISTORIA LIB. I. 15 

mgr<i hahehnatumtimidus ^ nuUis yirihHspyjc* 

ditus eft.os iUifaruumi dentes ahditi^ ^ recondi^ 

tiivtneyideri x^uid^m ροβίηΐ,ββ longifimm ς^ 

latifiimusymultosfifces depafdti^r ^ humanii cay* 

mhus deleilamr i wfirmitdtU eJ^ imbeciUitatis 

fu>£ jihi maxime conjcius efi ^ yrticx mao-nitudini 

fuje conjidit ^ quare ad con(pe6lum nciuntk aUcU" 

ms aut pifcanw fefe in excelfum ejferens contra, 

eum natat ^ infidiAtur^defuper grauiteryr&esj 

premensy inilan^ » terrorem inijcwns ^ i^ totum 

corpus fmim tanquamfunem explicans^ fupra in- 

felicempifcatorem,prohihet eum emergere,^ re^ 

jfirareiitaque f^irituo angunijs compreffus mo* 

rjtunbos aggrejjoy quod maxime mquirebat pran 

dmm a^equitur. 

De Cicadis. c α p. χ χ r. 

CKAeterji aues Indut os exprefjum hahent, 
ac ore ydcntiidcantum^morequc hominiim 
Imgua loqmmturXicadji non tta, frdex memhra" 
n£ yerbemtione loquunturyroreyefcuntur α pri- 
ma luccAotjec impleantHr hominum comcntufo" 
rciyfilentyyigorefolio progrediente cantare aggrc'* 
diunturp laborioji quidam yt ita dicam chori γπο* 
derdtores fupYii caput pitftorum ) mefforumiyia^ 
torum cantitntesjhoc autem cantandi Jludtum fo* 
lt6mAribu5 α naturatrtbutHmejl. Cicddafoemhid 
mutx eflyiLc amore j^onfx yerecundx fdcntium 
fibi coiiuenirc exiftimau 

DesXrA 14 iELTANI DE ANIMAL. 

■■■:^\<ν>^^Λφζ araneo. c α•ρ. vi χχιιΙ^^άί^Ηθη• 

TBxtymam) ^lafjificiadeam nomme B^tm 
neit nmenijjefoma hominu ceLehrittumefi• 
KArmeus yero acl textrimrnopus fua β/οίίίβ j^a^ 
tUrday mtus efiinonemmtcKtaiartificw jittciet'» 
neque diumiefiLumit^Umit^fedexfim ■ventreJL•'* 
mina dedudhi eieritdtepeciumyen^huU contexk, 
atmein retis Jpeciem dijfHndit > tum βίίίαΜ.^ ad 
texenuum de yentre fuodetrahit y ufaeni-ri^eH* 
tremjmmpudiryjlpime (djt:muLwres nntemyqu^ 
maxime aU nendi (eLtificiimi digitoyuyn (trgirtus 
'ykLenfp^^iimque euborat^jimum coHficeye pm^ 
ctctrejcit^tinon cumeQ J Hbtnitiite operi^iuntcon^ 

-vmcit, ' 

D6formkis. cAP. xxiii. 

Enim caleitiumnotionem habereicurfuip• 
i^fyderim tenere) atque "νίνη inteUigereijd^" 
"^e^ %i:bylohioS) (^p^ Chald^os tejianmr hijiorick 
"firttiicjs^ero neQue ca:lumfujpicmnt, neqite digU 
'i^is fHenpli dies numerciYe fciunt ^ hoc tamen eis na^^ 
Wra dondhit admirabiiejyrmen/is nono quoque 
^iienon feSem excauerniC egredientes actmodfim 
mietiteohfe teneant. 
*' V -^ ' Deiargis. € A#..* xx iiii. ^ 

S\y€rgis pifcibus idoneadGmiciliafaxa )^ ca* 
uern^cfmty qiunoH Lxns iurnimbus fenejhcts 
habcnt ? Jed ta^iqufim fcnejldids paruuliis tanto 

tnterudl mSTORIA LIB. ί. ,; 

intermUo difidntes, quo pcrtih^re q^ peymcctre 

folhs {j^lendor-i earumqueHiflcintKimiumen kfoL• 

compleye fm/^it. Cum emm omniluce f4r(ri delc'• 

ilentnr jtum ycro fois^ maximi rddws fitientey 

expetunty inloco multi eodeyrihitbiunt > apudj^cC'* 

ludes )ζ^ hreuia"vit£tm agunt ^yicmam, proxi* 

mamycontinentem fe h^bere gaudent: Capms pe- 

hetnentipime amafit: fiamijueeum caprarumhro^ 

xifne>&fecundumlittm'pafcentium,yniusaiit 

aherius^mbra tn mdri appameHf, p>otinus-o^dU'^ 

dioexilientesfummojhmwadfhiUrtU (tcjaltu mn 

-admodmn adfaltandum idopei^ edprds continvif'' 

re ύί^άΐαηΐ y fatfum caprif0i^uris'fo'ciYmrity 

c;^fifubflu£lihus n£a:m^'\i¥af^H&y)^luputd^'€^ 

• (HeHtes ad CM accedeye jhtuentv (^hd autem 

tanta <tmoris mfdnia in capyito extfiimt ^ ex^his 

idciyc^capmntur ) quxtuntopere defiderant, ncim 

pi/catoy c^yimm pcllen^ extyaaiitm i?nmcorni*> 

hus induens mfidixs parat y fole d terzp r&li^a» 

atqitefmnam caprmo mre.ιmadββi£l•am in eam 

mayis partem Jp^ygi^f tw-ahijtii, > ybi h^hit^e 

foient ftrgi >quibus ta^quumjikatQ quodam odo•^ 

rts fuprfdiclt allefiatt y^accedunt , f(trma^er> 

-fcuntnr : pellis aJ^imuUt^ cdprjc conipeclH per•* 

muL•entur , ex hto antem muhos ptfcator ha* 

mo rohuito capit) cuusjif^ea alha nonex arun^ 

dine appenfa eji >fed yirgci corned fimul uc ad ha- 

mum adh.efen'tj/kbtrahcrc expcditipime coffcnity 

ne j^ iELI ANI ypE ANIMAL. 

ne alios conturbet^^nanu etiam capmnturyflquis 
fbinAS 3 quAS adtuitxonem fui£xcit4nt α capite in 
fartem injenoYem reuQcmdo y0* refleoiendo de* 
cUnehfremenaoque ex L•ϋιd^hus> in qt^os ad lateH•' 
dumfecomfellmitye^tr^iit. 

Deviperai cap. xxvr, 

Τ1Γ TJ^eyit fun circumplicatus fwminacum ea 
\ y/ coit, hxc ytyQfme moleftia Inmfefdtitun 
poftquamadcoeundifinem peruenerunt^ yxorfro 
coitus confuetmime rnAlt^fignificatione amons ma 
ritum ^xcipit , n4m eiadcQllum inh^rens morfn 
abfcmdit caput. Itaque exyipermocoituhjec pcr 
ritJlL• yeropr^^4^ns ejfjciturinonautem ouapa^ 
ritjfeddtjimantesp4rtt4oeditj iamiam idoneos na^ 
tumadpermtiem inferenddm. InipfoenimpcLytu 
matrU aluum diftyiihunti^ lacera/ttyperquc dif- 
ruptumyentrem erumpmtylcifcentes patrem in 
hunc modum. Heus mi tragisdi ! qmdad hj^c Orc" 
β^ xAlcmionesl 

' . Dehyenaierpente. cAp. xxvi. 

HTe/iamfiyidea^snunc quidem m<trem)nmw 
omm mox yidektsfosmmam* Si yeronunc 
fo^mmamipofim jnaremsytnufq-yenimjexuspar" 
ticepsefl^eundemmaremcuiante nupferat, yxo^ 
rem ducit. quotannts autem genitalia immutdt, 
CctiJium i^ritur ^ Tyrefiam no oflentatiOne yer-^ 
bprum yfed rebus ipfs expnmit) ^^ decUrathoc 
amnjal. HISTORIA LIB. I. 17 

De cantharorum marinoruin iafaci- 

tatC. C Α F. XXVII. 

PVgnant de fomints iuxtky acvindepulchrk 
mulierihm^ hircicontra hircoS) tauri contra» 
tauwsjde miihmArietesdepugnant cumprocis /?/- 
mulantur in fomina^ cdntharimciritimi y nxfcun^ 
tUY locU dj^trls. Quodyero in amatores fuiirum 
coniugum odium acerhmn hahent^ acerrimivs pu-- 
gnas edi yideres:nec tamen illts more fitrgorum pi- 
fcium demultts certamen mftitiUtur. atnon αΐί- 
ter quam MeneUHi cum Paride pro yna yxom 
decertant, 

Depolypiedackate* cap. xxviii. 

POlypus cum alijs dhis pa/citur, φ enim eda^ 
αβΐηιηβ} adfraudemq; <^ mfdίa4CΛUιdϊβi^' 
mmytum l>ero [ηουιιυπ memhrorum confcienti^i- 
mm efti (juoYum armmentumefl ifiycnatio eum 
deficiatipdos fuos deuorat) dcyentrem morfii yeU 
licatyinophimque yenationM leuat^ deinde rencLfci^ 
tur quoddeejh hoc tanquampyomftum prandtum 
adfamem reilmguendam comfdrcintQ natura. 
Devcfpis. CAP. xxix. 

EQut cddmer protedum yefpas gignitj ex hu 
imputrefcentps meduUd euoUntyefpx^nimi 
m yolucYis progenies ex eqiw Hfjimali yelod^imo- 
De nodua. c α p. χ χ x. 

MVlieribus yenefida ^ cantiones exercen 
tihHofimilps ejinodua captiofum (Uiimaly 

b x^ ^LTANI DE ANIMAL. 

hjncemm cApufuos imprimis aucupes^fic captio-' 

nihusfuis infe illicitjyteam yelut lu4icmm 0* 

delitiiis circunferanty eamque me hercule tafiauam 

ornamentum quoddam in humeris circunfermt^t 

no&wvigiUt 3 ς^Ίίθ€€ quaji qmhufcUm prxfti" 

gijs ac illecebris aues allictt^eisque fihi afiiclere 

jfacit, interdmyero alia iiucupij tndu^ione yti" 

tury amhus illudit > nimirum in tiliam atque altam 

β)σ€ΐ€ίη yultum conuertens y aues adulefcentes in 

admirationem rnptjz manere apud eam ferfeuerant 

maximo eorum in οιυ: fe format timore perculfe^ 

Deiupomarino* cap. xxxi. 

LVp^s afquiilafuperatiirjquaqHam yorac /βί^ 
mus) itaqiie piili^siris ) ^ ca^nofiloci incoL• 
infdhts molhmtHr pduilrihm 0* lutarijs y funt 
enim trUgencni fqmllurum > ynum coenogdmety 
alterum alga oble^atury tertiumfdxatile efl ^ cum 
autemfe wfts "ylcifcinon queunt ypro yltione βΧ" 
tremumjpiritum mifi6lort(tejfundere non duhi^ 
tant.equidemectrum afiutids ^fraudes non grct^ 
uabor narrarep cum fe interceptcis fentiuntyfafti^ 
giumquodcminet λ capitefimileacutifiimoroflro 
triremis > quodque infumma parte feflura4 hahet 
modoferruU yncinatx yerfantes, genefOfjz fquiU 
1^ί[ίάίΗηί:> AtqucfummA leuitate y (^faltu yalcfi^ 
tes faltatorium yerfctnt orhem. 1^ρΗ6 ore hiante^ 
utque immmentt) cumpt^peUe tenerd^ ζ^ moUi 
fqmlliim lajiitudine yiribm defrclam compreheij^ 

dit HISTORIA LIB. L• i^ 

dit) atque pra^idium fore arhitmtur yfquilla pri" 
mum vuttum Uxitatep ^ β)αίίο faltat ^ ροβ acu- 
leos in mrfemyemtcredefio^ihhulc mteyiora exul^ 
cerantur:,tumefcentiAqi flurimif fangumts mittiit, 
deniqUhffocatione liipmn mteyβcicnS}mterficitur^ 
Dc hyilrice. cap. xxxir. 

VNniium Yohort (^ dcntium ad άΐβροαπ^ 
dum pr£fiiViti^i €ϋηβά€ηί€5,βίηί 'νγβ, lu" 
i?h pardh leofjcs: hyilrix hjccnon habetjyerumta^ 
men λ naturx cirmts adfi tucndum deftituta non 
cji) cofjtra inuadentcs crines tanquam tela Ucu^ 
latur ρβ*€ρ6ψί€ cumcrmibl•l•sdorβ hormcnt ^ tam 
contente iacit crincs , yt yolent non aliter qukm 
nenfo qiwdam exput^, 

De inimiciciis polypi, muren^,&lo- 
cuftae. CAP. xxxiii. 

MyAlum ingens, (^ morhus agyeills>^ w-^ 
humantis mimkitU^atque odium inh^resy 
penitti^q; ίηβίΗηΐ) quodetiam ratione cixrentibiis 
naturd mgemiit mcxptcthilciatqi impLicabile,mure 
na cumpolypo capitali odio dipidct y polypm cu lo- 
cufla zyaues c^erit inmicitiivs ) muren^ etiam te^ 
terrimcL hbilts cfl Ιοί-αβα, atque mβeΩιβim£t , mu^ 
ren.i polypo brachia abfcindit dentium firmitate, 
pofl cLutem in ius yentrcm fubiens y hi6 mal^f cuyn 
quibm yerβimile efl ajficit, hxc enim c gencre. 
nantium οβ , illc yero ferpcntium ynore griidi-* 
tur, Sipolyptii infaxorum colΰremβeycrtatJ nihil 

b ζ ί^ρ iCLIANI DE ANIMAL: 

ei aflt^tie hjifdUaces profmti murena eiusyetem 
toriam plaue tenet, Cumifcropolypm locHfiookfe 
comprehenfixs occideritjexprimit carnes^atqite ea^ 
rumfuccum exhaurit) dc nimirum locufia corni» 
hm €YcB:vs iracundiafurens in eum modum mure- 
ηΑ>ηΙ(ίεϋβίί) (tcfi murencL mulier imta effet, hxc 
ioritur adHerpirij dculeos quihm pr^munita ejl 
moydicHotenetytlla yeropedes acutos ta^qmm ma, 
nmfr^tendens) -vtnnque cuti ίη\υ^τεΥ6^ογΰβΐγηζ 
non intermittit, hxc dtfcmtiatur^fefeme Jmc 0* 
iUucyerfdt, q^ acutivs tefiics ampieolituy) quihm 
coniixa >rmollefdtj^ fuccumbitydenique remijfd 
iacehlocufU ex hofle inilituitprmdiHm» 
Defphyrqna. cap. xxxriil. 

Plfcvs fphyyjena mdrts dhmnwSifi reti circun^ 
ueniaturnciUndoffipienter perquirit) aut con 
textmrdYitcitem ^ autdliudquippmm y quod rimns 
agat^cafu quodam eUbdtur rurfm liher fjatat. β 
ex hts ynuiexitHsfoeUcitatem confecutusfiti reli^ 
cui eiufdem genemfimulcapti ad iUius fugJi mo* 
dum exeunt 3 tanquam a, duce yiam quitndam 
eruditL 

Defepia. cAp. xxxv. 

C^ Vm fe aperitts ptfcatoribus captari cogno^ 
fcitfepUipmm atramentum emittitiquo cir 
cunfufiL ab oculi^ pifcaritium rcmouetuy^ eorum* 
quepyjiftrin^it oculosy cumft in eorum oculisipi^ 
^atores yero nihil tale yident, Et xAcnea tene" 

hris HISTORIA LIB. i: it 

hris circmfepto fefellit iAchillem NcptuHUSyift 
aitHomerus, 

Defafcinationis remedio. cap. xxxvi. 

F^fcindjitium oculos cauent etiam animdid 
rationts expertia, Mirdhilinatur^ benefido 
audiofcifcindtionis amuletum pctlumbos Uurifolii^ 
Tenum futs nidt^ imponere ad cufiodiam fuorum 
puUorum) milui h(tbentrhiimnum icirci intybum 
ao'refiem> turtures iridis frualum , coruiitgnumy 
ypupjc adianthum ρ qnem etiam callitnchon qui" 
dam yocanu harpa hederam > cancrumy herodiusy 
pardix calami comampturdus rcimum myrth alau-- 
da o-rAmen, aquila lapidemj^titen. cxtftimAturhic 
lapts bonus muUeribus yterum ferentibus, abor- 
tHirefiilit, 

Detorpedinc&aliisanimalib. ca.xxxvi i. 

VT id> qmd λ torpedints pifcis taoli^obtor^ 
puijfetjeinomen dedit) iu remora quodna^ 
ues remoratur ex eo nommata cfl.pariente alcione 
mare βώβίΐϊί 3 pacem ^ (imicitiam inter fe ha^ 
bentyenti.pdrityero media hyeme^i^ tdmen coe^ 
litemperatio cLlcedinibiis Urgintr eo temporedies 
ejje trcinquiUos, Sicafu cquus lupiyefligium con-^ 
culcat, torpore comprehendttur} fi lupi cdlciineum 
in quiidri<^Am proiecens:, fiftetur acfi congj.dcidf" 
fet equls calcaneum conculcantibus.Leo in folijs 
ilictiyt fecit yefHgium^torpore tenetur. Si lu^ 
pus cofKnlcet 9 yel β modo etppropinquet βΐψ 

t 3 1% ^ELI.ANI DE ANIMAL. 

fcyll,^ torfore capitur:h^c -vidpes in luporkm cuhi-' 
lia nonfme c.iufci inuciunty infidiofj: nimirum^non 
ignor£UJt)qujc e^ infciltfiim£ifwjt. 

De ciconiarum &aIiorum aniiijalium vi 
conrraria» c α p. χ χ χ v ι ι r, 

ClconU ouH fiiis pernicicm tnoiientes TC- 
(jjertiliones jA^ientiJume yindicAnt, Cum 
hj^ itaque foLo fuo contACtu Giui^ ipfi fieriLia ejfi* 
ciantihoc remedio 'Vtuntur ciconuj pLatani foLia in 
nidosfuos infcnmtiitdijujc accedejites yejpertiiio^ 
nes torpore cornwenenjji perniciem ajjerre non 
<^ueunt,Hirundinihus hoc idem nAturu ία^ζΐϊα ejh 
nam cmn biatu earum oHiopernitiofxfwt} matres 
apijfoi/a ccnte puUos proijcitmt } ob idque ab illis ad 
pi/iios accejjiis ficri Heqmt, In polyposjiquis rutX 
inuciat;, immohiles manere injermonem hominum 
yenit ^ ferfentem fi nrundine contingcLs λ prima 
fUgA non [e commoHet, torporeq•^ conjtriaiit qme" 
fcttyfm iterKmy ant tertioplagam mflixens > coUir 
gity acconfirmettjefe. Murena quji pUgAmynam' 
acc€pit}torpeJcens perjiatyjin pUires injerci^yfundi» 
tiisircL incenditur, pijciitores ciicut polypum in ter^ 
ram progredi ad οίΐΗχ germen in iittorepojitum, 
Declephantiadipc. c α p. xxxix. 

CO/2tra omnimn ferAYumycncnci remedium 
eji elephanti acieps ^ quo β quis inungaturf 
d^ inidm comrA cjferatipimiVi hdiiAs proce.at, 
tH^eJu^ dijcedit, ^rictps ciuwn cgrnuci , ((^ Jias Zrun HISTORIA LIB. Ι. ^^ 

gmnnt tum horrefcit, Sic Romanos Pyryhi £pi^ 
rotarum regis elephantos infugam yertijje ho^ 
mines dicuni yyiC^OYikmcjue αγη^Ια,γη ex eo hello 
retuiiffe multerisformd hoc animal capituryatquc 
hehefcens ad eius pulchritudmem remittit furo-^ 
rem animi fut ^riualem yerofuijjc in ^eojptQ 
elephantem ferunt κΛγίβορ1θ(ΐηρ$ ByfAntini de 
cuadam muliere coron4^ texente, Omnid hene o~> 
lenM amatp ynguentorum & florum qdore.per^ 
mulcetur^ 

Dccanibus. CAp. χ i. 

QVifquti fur aut latro yult canes βνοαβί-^ 
mosfilere autfugcireiexpyra homim.tor" 
rcfpimpto contra. eos procedens cos in ynctum οοπ" 
ijat. ^Hdiui etUm 'dludy quodqmex outs ΐΛοϋΤΛ" 
t^ α lupo Una yefiem confccerity yeftis eiquife* 
retmoleilUm ajferet ? &* dolorem. Si quts fcdi^ 
tionemyi^ litem yelit in conuiuio molm^ lapidem 
α cane morjum yino wijciciis commAs moleftia 
affi^it ζ^ infanL•, ScarAheis mdc olentihus Ji 
quts fiargat ynguentum non fcrentes fuaueolen- 
tiAmmotiimtuyiitA ferunt coriorum twolores in^ 
nutritos malo ccclo detejiari ynguentum. D/-. 
cunt ^egyptij , ferpcntes omnes ibidurn penna4 
metuere, 

Dc turturibus. c α p. χ l r. 

Α Ό hcincmtione ctucupmir turtures^qui ah^ 
folute pcrfeotcaj cdrum mcupium tefjent: 

t 4 24 ii:iIANI DE ANIMAL.• 

nec longijsimi ah experimento aberrant, ytfal'- 
tefit^^yaidequefuauit^r^r^cUrcq; cancinhquorum 
auditic hx deLcoiantur ^filutionisque €οηΙ^€6ϊίί 
permukentur^ccccedmtque propius ancupes fen'» 
fim (i^ pedetentim eo feccdunt> -vbiretm explicd* 
torum pofitjcfimt injidi>^)in qu(U mcidentescapitm 
tur^cdptjcprimiimjaltatwney ^ cantiuncHlio. 
De orcyno. c α p. χ 1 1 1• 

OKcynus cetaceus pifctsrerum/uarKm prout' 
dens efi^non tdmen αΗΐβσίο hoc promdenttjc 
munere aniplijiimoifed nutura orncttui eji^hamiim 
ψίο tamen trdnfixus efl >m inaris altimdmem βα 
impuljione deprimens adfolum aUtdit^eumque orts 
puifatiOne expellere cupit) quod fi td mhws fieri 
queahab hamo aceeptnm 'vuhjus luculentms Ίη^^ 
fert^diUtdt atque exfdiendo id quod j%i moleftum 
exhihet expuit ^ (thtjcitque> fcpe id non ajjecutus ^ 
inuitHs adpifcatoris pyjidurnfuhtriihitur, 
De meianuro. cap. xliii. 

Timidijitmipifcium melmuYhfujii timiditAtPi^ 
tefles hitbc^t pifcdtores.neque enim capiffn-^y 
tur na^d:,neque ddeam accedunt ifquando etsfa^ - 
ginam crrcimdederi^ zmprndajtes comprcnduntur, " 
cum autem placrdum ς^ quietum ejimdre y Jj ad 
imam maris fedem in petrisaut alo-is quiefcUiitt^^ 
tegumen'toafieprotco;iwtHr , quocunquc corpus oc^ 
ctiltari poteji. Cum in ctlto aauerpt tempe/iao eft, 
ptfcesqne alios -i'klent?m dtitudimm .exflndmm 

impem HISTORIA LIB. Ι. ij 

impctu defcenderejji tumfiducia implefitur^mul 
^ ad Ltttiis appropinqmt (ttque j^umamjuperfe 
fluclifa?item ^ feipsojque cooperientem fcitto e^c 
ad Je tucndum arbitmnmr, Vix dicipote/i qukm 
Yernofcunt eo die no^liye cumferitds maruf^* 
immanitu ejferuefat y flH^lusqueformidahiles in 
fuhlime conciuntur itum k ptJcatoribu4 non adire 
mare^ac cumfiUJi mam tempeftates funt , cx hts 
'viuunt cihio , quos e faxis partim eruunh partim 
e terra euellimt ,ηεο tamen nifi fordidis pafcun^ 
tur 3 <(T ^hiediiS) cpiuhiis nonfacilc aiimptfciSinifi 
fdme opprejft^Si yefceretur. Cum marts tranquiU 
litiio yi^et ) in folo fabulo pabtdHm mquirunt, 
hmcque pafcuntur ) quemadmodumyero ταρ/αη^^ 
turaliipsdicet. 

De aquila. c Α p. χ l r 1 1 1. 

AC^iU ex mibm maxime acres y ^ acU'» 
tos oculos habet) in quam Homerm hoc 
confentit 3 ^ teilimonio eft in morte PatrocU 
fimdem huw am indiicens MeneUum y cum re- 
quireret .Antiiochumpqucm ad xyfchiUem mit^ 
teret nunttum ) trtilem quidem > fed umen ne* 
cejjarmm de morte ^iws (imici) quem mift qui" 
dem, Verutitdmennon accepitjcifi idjummede-» 
fiderabat, ^quiU non folum fibi>fed hominum 
ocults ytilts kibeturyin melle ^Attico eim felle 
fHmpto yficm hebefcunt oculi > immgciutur ? pL•* 
ncyidcbit) habebitquc oculos (tcntij^imos, 

b 5 2S. ^LIANI DE ANIMAt: 

Deluicinia. cap. xlv. 

LVfcima fic Ι^ΙβηάιάϊβΐνηΙ canorct efi^yt ei 
"vox fit (icuta^ conciJA ) iocaque dejerta can^ 
tu &* fummcL yocixliute fuci percrepdt^e f^tckt,. 
hmm carnes dd fomni fugam ytiies exiiiimitn•* 
ttir>mdt certe conmu^ , qi^itali ciboyejcuntun 
^planemdociip malumex cibo proficifcimr^do••' 
num fcilicet fuga fomni rem aeorum a^ homU 
num yt ait Homcvm^ 

Degriie. cAp. XLvr. 

GR uum cUngores plmms accerfere famd efi> 
eim yerh cerehrtim quippiam amatorium 
habetyytile ad condliafjdam mulierum gratidniM 
β modo hene animciducrtemnt , qut hxc prlmiy 
objcmanmt. 

Devulture. caP. XLvri, 

Λ Τ Vkurum odoribm cilarum incenfis^^ftif-* 
f,mentti quantum ^ndiofodUimeferpcntes 
ex Utibulis proferiintur. 

De pico martio, CAP. xLViir. 

INcuruatorojiroy ^ adunco efl picm martimx 
qmquercmpercutiU ynde λ G^Jicis dryocoL•" 
ftcs appeUamr) hoc efl quercm percufjornn ea, 
locum excauat in quem tanquam nicium pullos , 
fuos hnponit ) ad nidi injirutuonem λ non jerults 
inter feconnexls cgct^ nequc j^ut^cdtiuntuits: Si-, 
qups Upide immijjo ei foramen obftruxerit ? lUe 
cx Im comeitmO' ajjecur^f^ wjuiKti /ibi ορρο/ι-- HISTORIA LIB. I. %γ 

tds effe, herbamUpidicontrarmm ajfert^eimque 
contra Upidem ponit ^ lapii ί^οΙητ ojfenfwsy ^non 
facilefirens yim herh,z exilit^ atque rurfmfora^ 
menpico aperitur. D Dcdendcibuspifcibus. CAp. xlix. 

E^^t/ces congregiitiles funt i ncc fihi ejje ^ 
gregAlihtPS juts folimdinem y ζ^ fiZ^^S^" 
tionem fcruut , fed cum ^qudihuo congreg^ri 
gctudent ) ac nimirum per (tdolefcentes jepara^ 
tim Λ reliqim natafjt , tj yero , quifutjt confir^ 
mntiOYi ^tate 3 etkm mtcv fc yitx communitci^ 
te ilio prouerhio comungimtur > sAequalis xqua-' 
lem deleoiUt, ^/f c ////" quidem prjcfetjtes prxfcn^ 
xihm ^UnqucLm ijs qmbmcumjocietcis ^ autami" 
citU €θΗηώΆίο 3dele(i(tntur ex eadcm confuetu.•*, 
dine ) ysuque frequenti, yAduerfmpifcatayesfic 
mdchinantur 3 yt cum pifcator in eos cihum de-> 
mlferit, congreg^ti i^ inorhem confiii'entes //7- 
ter fe conjpiaant , ^ quafi figno dato inter fc 
(idmoneiinty ne prope aci cihum accedant ρ ?ieye 
demijjum dhum attmgcint j atque in hunc ordi^ 
nem ιπΠηιΆι fermanent , Jin autem Joliuagus 
ex alio gi^ege accefjerit > hamuwque cieuoyaue^ 
rtt 3 ac jiu^ folitudmis prjemio accepto yi/tfr<t* 
flus juerit 3 illiidm conhdunt fc nontuptum iri» 
quod non Jint capti 3 jttque ex fidHcia Je tuendi 
rieglige/jtiores J-(i6li capiHntur* 

Oe χΦ i£LlANI DE ANIMAL. 
Decoruo. cap. l. 

PEr ^flatem coruus exarefcit fiti confe£im» 
eum cUmore yluonem te(i-arifoma eliicmm 
caufam ajjerunh-juod cum ad aqudtionem eumfd'* 
mulum Jmm s^poUo mifi^et, ille ma^fia fege" 
te inuentcL adhuc yiridi imeftio-are yolens) o-ra* 
iium fiumenti οχγ6Θ:Λη$ -vt maWruiffet 3 rhanda* 
tum dommi neglexity quamobrcficcijiimo annite^ 
foYefiticiffe&mfii<ii υπουλ datpcenAs, hocfahuU 
fimile 'videtur, ^lmd tamen dicetur de coriio oh 
ofpoUmi^ reuerentmm. Hunc picrum)i^ xAfol^ 
lim pedifequum effe dicunt} idcirco dimnAtiom-' 
1)144 frxditumfcitentur) eiusque clamoriddnt opc» 
ram) tjui amum fedes^ (^ €ΐΛη^οτ€5 ρ ^ yoUtm 
ipfarum k dextra? ac βηιβγΛ cognofcunt. Corui 
oud audio nigros ejficere pilos, qui capiUitiu fuum 
adulterat 3 oportety oleum in ore compre[jum ha^ 
heat^nam nifi tdpat^fimulcumpilis ci dentes nigri 
reddcrjtHr,yixq., eluipojjimt, 

Demerope. c α p. l i. 

MLrops ΛΗίό contm yoUt ^ atque cjiter.^alix 
enim omncs quafi fiirfum ad ocHlosyer" 
Juipillayeyo retro ad caudamyerfus yolatp^y* 
prufe6lo nAturamyoUtm admiratwne ρ ζ^ info'^ 
ietiapleni quefacit hoc animahfummopere miror\ 

Demurena. cap. liu 

CVm lididinvs impetmplena eflmurenapexit 
in tenam j^onji iuiquijiimi defidcrto per^ 

motit HISTORIA LIB. L 29 

tnota Utihulum yiperje mtyat) ihujue itmho mteyfe 
coUizanturidtquecoitumplicantur. yulgo homi- 
tjum offimo aih yiperamjiimulis lihidim concita^ 
tamiadmurc accedere> ζ^ ytadole/censm ατηοη'-» 
bm dtjfolHtus cum lyrafores pulfat amatjn φσ τ^/- 
ferafibilo edito amAtam euocat) ea e mari exih η α 
tnriC diuerfoYum locorum incoliu in cufiditdtcm 
ynam) ^ cuhile idem cogente. 

Dererpcntc. cap. iiii. 

HOmints mortui fpm^ medullam putrefcen^ 
tem inferpentem conuerti ahmhexormque 
feramp i^ferpere ammantem immcin^imum ex 
mcinfuetifiimoy atque honorum honeftoruma•^ ho" 
minum reliqum requiefcentes qmetem pro ^r*c- 
mio habereivteorum antmAs bonU) qu^e toties anc'» 
βαΐ(ί funtk fapientihuS) malorum 'veyo hommum 
Ipma^ pofi e yita excejjum talia mof?fiya parere^ 
at idaut e/? tomm fubulofum y aut fi Adhiheni^ ei 
fides βί ? py^mmm meo iudicio dignum fuls mo* 
rihus retulerit malus ^qui ferpentts pater ejfici^ 
tUY moYtuus. 

De hirundine. c α p. l ι ι ι i. 

Hlrundo fignifigAtione Juitpulcherrimi ΐβγη-* 
poris ofiendit aduentum, ea homimsjludio'» 
faefi f cuius contuheyndem fe ejfegMdcts cum ei 
rurfus honHmyidetur ^difcedit.hommes Homeri 
lege hof^itAlitdtis εαιηίβΆογβεΐρΪΗηί) quipYxci* 
pit hojpitem prjefentem e^e diligendum > difcede^ 

reyero ^ i^LIANI DE ANIMAL. 
re yero yolentem dimittendHin. 

Dccapris. cap. tv. 

C^pra a^ihelandi altud qmddam plufculum 
habet k cjiteris Aninialihm : pecua^ij fermo^ 
nes {^ pafloritij ecim ex ciurihHS ^ nnrihu^ re- 
fpirare tcfiantur ^fenfuque audiendi ejje acerrimo 
exomnibpisy/2guL• bipartitaprjeditis animalihits• 
Caufam quare idfiAtignoro-.yerumficiCprctetUm 
eji Promethei opHs^ cur itafecerit dtfquirerc yO" 
lcntiyeLmquo, 

Decaniculis marinis. c α p. i. ν i. 

C^nta/lamm marinarum triagejierit y quo^ 
rum mdximi [unt cetaceA magnttudine , re- 
ΙίοΗΛ duo genera procedunt ad cubiti magnitu^ 
dmem ^ auorum alterum galeon > alterum centri'» 
ten folent nominare ) ^ horum maculofi galei 
appeUare pojfent ^ centritas nominans reltquos non 
erraret iyurij amdem ^^pellem teneriorcm ha- 
benti ^ Utiores fimty aiij yero pami ^ peU 
lem duram habent y ^ cdput tendens in acu^ 
tum 3 c^ colorem in aibum yergentem, ^cu-^ 
lei ipfis inndti funt 3 cdter in capithyertice^alter 
m cauda > duri quidem aciUei 3 0* yenenum 
quoddam iiiculantur , horum paruorum canum 
ytrunque genm citpitur inccenofis locis hace/c<t 
pifcem album di^^aum pifcxtor deijcit , ας cum 

ytiHS HISTORIA LIB. L 51 

'vnmcdptHs efl hamo , omnes hoc af^icientes ac^ 
^urrunt acl captimm > φ* fequuntur -vfque ad^a^ 
uem ^emulatione (juadam y exiflim^ntes captum 
ejcixm fihi pr^datum fififje , >yt eorum non- 
nonnuUi in nauem aliquando infiliantj 0* yolcn- 
tes cApiantiir, 

Pernorfuafpidis. cap. lvii. 

Vlperji ς^ alhtrmn ferpentum morfm non 
cdrent remedio, ex htsque ^eri potiones, 
atque ynpicnta percip/o 3 mcantatiomsqHe quO'» 
rundam tUitum yenenutn mitigctuerunt ^ foium 
(ij^idl•} morfum non curari pojje , ejjeqiie omnt 
medicinA rohuftiorem. Oignum hoc animal odio 
oh redimdartttam mali y ittferAfceleilior, ^ qu^Q 
mwii^ yitAri ροβΐί fo^muu yenepca > quctlem 
fai/J} Mcd^am ^ ζ^ Ciycen audimm. Nam αβ)/-* 
diim ycncna .(Q^ morfm operAfmtulldrHm (iutem 
yenena yelfolo td^lunecdreferuntur. 

Dcpaftinacamarina. cap. iviii. 

M,yfrinjs pailinacji, aculeas ah omni mc^ 
dicma ιππϊΛη^ exislit ^ etenim yt pri^ 
mum pupugit , fiatim interficit , qu^. qHidem 
ipfuis arma, yel rei mciritirHJi pcritifiimi per-* 
norrent , neque enim alim quij^iam neque yuU 
neratrix ipfa medicinam yulneri fctcere pO" 
tefl y foli enim hdft.t ^Achillfi hoc ddtum 
fuiu 

Veccrdfi 35t iELIANI DE ANIMAL. 

De ceraftis ferpentibus. c Α p. l ι x. 

CEraflesferpensferum animalcolore alhum^ 
ZemmafuprafiOntemgerit cortjuaj cochlc^ 
cornihus fimilup nonfmditer tamen atqifeiUiHS 
teneraylonge alia rntione in r*e teros Lihycos Ιοο/ηί- 
neSidc erga nuncupatos Pjyllos cerafijs, afficiun-' 
tumilis enim infefttfuntp^um hisfoedere deum" 
ctuntur > piicem^uefeructnt, Enimuero Pfyllorum 
gensab eisjimordeturynonmodononfentit ptor^ 
fumifeaeos€tiAYn(^min id mdi indderintfacilli'» 
me fanat^ priufqudm totum yeneno corpus imhit 
tumfiti ex ipfis c^ui^km yel accerfitus , yelfua 
jponte 'veniens os aqua collueritMUusa:, manus qui 
morfus fit dhlHeYit^cx -yeneno fiatim tum conuale'» 
fdt^tumahomnimalo liberatur.Lihyci aiitem ho^ 
mines amnty -virum cuifuA yxoryenerit in fufpi-• 
tionem adulteyij^ quique ex ea fufceptos Itheros 
adtiltermo fanguine ncttos fufl^icetur> experimen^ 
ti cauf(i in dolium cerafiarum plenum infmtem 
puerumcon^cere^fcqueobijdendo tanquam arfi^ 
ficem aurum iffni^ingenmutem pueruli experin 
cerafliis protinus infulure y acerbosque fieri ΙΠ'» 
natum malum puero minitantes , eos yt puer 
attigit > remollejcere y ynde Libycus ille fe legiti" 
Tfnum pcttrem agnofpit, Cum ferpentium > tum 
phίlL•ngiorum hoftcs cerafi^hAbentur , h^cyero 
fi ^fri comminifcuntur hommes j non me^ fidfe'* 
meupfosfdllunt. 

Oc HISTORIA LIB. I. jj 

Deapuminiidiatoribus. cap. tx. 

HOftilem in modum afihm infidm moliun'' 
tur pari auicuUiifej^^jhirundwespferpen••* 
teSfitranei^ynges^a quihu/s omnihws apes de Ditcifud 
incredihiliter timent y apiarij pulicarijz fuifimcnto 
autymdi papauere locumante alucos Jiernendo> 
cum etufmodi ammaliaah €Ϊ4 depellunt y tumye-^ 
β)^ hoc modo comprehendunt ) ante ectrum nidos 
najfam in quam priu6 paruulam njjcnarrj^aut mem'- 
hradem fimul cum hiope aut chaldde impomcoH" 
uenit appcndunt ) e^ yerofua nAtura edacie/ca aL• 
leolje yjrequentes in fjofjam incidunt) quihu^ »αβ^ 
comprehefjjis fio^ amplim retro regyedi licetjpmul 
^ eas aquiC confperfasfacile necant ? aut ΐζηί cre-» 
manty laceyt^ item infidm in cipesfaciunt j ac *<f r- 
renicrocodili peflcm permciemqu^ illis inJlrmmU 
firina adyeratyum admiiiay aut tithymali , aut 
malux fucco Γπ^πβ^ ante alueos dij^erfa guftan'» 
tihtio illts omnibH6 modo commemoratis pernitiem• 
affert) araneiante alueos ad lumen Accajfx. lucer'» 
n^CiCuiyoi aquciplenumfuhie£lumft yolitantcs iti 
oleum decidunt , acfpereunt, alix ratiofte nonfA* 
cile toUi queufjt. Soholes ranarum lutariarum fi 
quis in earum Ucum yerhafciy mwtsye folia inij• 
ciat 3 ftecatur. Pari aucs guilatu faritJiC ymodi-' 
iuu cdpitegrauau cadunt, (^ iocentcs palpitant, 
^ ridicuU capiuntur euolarc non yalentes.Hi" 
rundo mufic^ reucreHtia permotH non ab aptarijs 

c fi, ΛΙΤΑΝί DE ANIMAL. 

ccciditur s alioqui adnecandum facilis. Satis enim 
eji CAs prohibere prope alueos mdificdre, tetroodo" 
reo^enduntur apeS)ynguent6quc odorato^ytpueU 
Idi yrbariJi 3 & tnodeji^ tetmm Q.dorcm ϋοηίογη-^ 
nmUO" ynguentifuAuitcLtem fj^ernunt, 

Deradoneacdificandiapium. cap. ixr. 

SEniorem Cyrum deregia qudm in yrhePerfe^ 
^poliipfe ^dipcafjetjmagnam gloriam adeptHm 
fhijjcfoma celcbramm efi, Darim laut^ «i^ciifica•» 
ttoms fHhjlru£lione qiiamfufim omniuYn fermonc 
decantatam Jiruxerat ejferebatursCyrm minor ex 
hortis quos purpur^ii nitore^i^^ gcmmarumfulgorc 
ornatm in Lydmfua manu conjeui^et ,glorm ma^ 
gna cum dpud omnes GrjicoS)tum apud Lyftndrum 
Lctcedjimonium , cum u in Lydiam ad eum yenif- 
fetsfuit, Sed hjecpliifqMamfatis hiftQrkipr<jediai^ 
rHnt.*Aptum noitem domos foL•rtiorirs^tiQne ».tdh 
jicatiufcripfermticum illitamen in regijs Jidifican 
li^ permultos yexarint^ apibus yero yt nihtL mi* 
nm molcjiura^fic folertimnihil ejfepotefi. Ptif 
tnum regum ccll(is eminentiore loco mag^a laxnar 
te ampl^s ^jidifcant^eifquefepimento unquam mtp 
yo quodam ad maiefiatem regtam tuendam circun 
uallantycic yt ^tate <& conditione triplices funufic 
tripArtito fucis cellao diuidunti qujedam enimfumf 
ma Jetjedute ajfecixi regU auU manent yidnji 
proximx unquam cujlodes i^y^fatellites-.poji qua^ 
habitant tjatu mmimx > ((^ quji nnnum non excef- 

ferunt HISTORIA LIB. I. 55 

ferunUadolefcentiores yero ^ *(tate cofjfnnatio 

ri extim^ manent ^ yt iUjc ex^ola ^tatc Jatellites 

liolores^ue regumfnt , c*e autem qu>£ JSitam^rmU 

tate rohufttores ^xiifttnt) ta/jqihi murm cjuijpiam 

ιΙΙ(ΐηΙηαΐΗηιΐηΐη7α6[€ρ!αηί, Opinioyniteji, apium 

reges non aculeatosefjc^efi rurβl•s altera eas rohore 

aculeovum pcritcutorum armdtcLs ejjc) nunquam 

tame» eis neque contra hominem^Neq; coritra apes 

ythquoniam nonf.vs fit tau nationts imperatorem 

mixiiim (jLdmhtere. reliquas autem apes hitrum re» 

rum pyudetitijimi tcjiantur in coiijpeau' fuorum 

imperatorum aculeos fummittere qitafi fifceis> 

"ifeiuti imperio poteilateqi hls cedentes, lam yero 

hoc ytrunque in i]lts rezihm quiR)iam ad'» 

mir^ri ροβίί fiuc aculco careant ad 

inferendam imuriam ifiue quin 

hahentes ab iniurici acn^ 

leos abflinere 

quectnt, 

c ^ 3ff ^^p ePV^t^:r^::^<jgujgr y f^Qf '.'J^^ r^ <^c?"<»<a,C)^H)go<afc"}tr^ € 
fecundm hiftorUam•- 
malium. 

Degruibus. cap. γ. 

VM Thraciam gruesre* 
linqumti defiiYiendo miU'* 
rmfrtgorto freqmtes con 
gregantur in Ehrum flu•^ 
uium^ lapidemque pro fe 
qujeque deuorat y 'Vt ^^ 
-vnde prandere ροβιϊ ha* 
beaty 0* aduerfu^ incur" 
Jiones yentorum^rmamentum affequatur > in Ni" 
lum hyherni iUtc yi^n^ defiderio incenfe } cum 
froximum efl e Thracia ytfe migrcire ingredian-' 
tur yltAqueprogredianturyO^rmquji efiextremo 
temftoye iCtatii affeola ter circum yniuerfum gre» 
gem yoUtts defidit yfupremumque yitjz diem coH'^ 
ficihqmmprimHmfepultura reliqH^z AJficiuntiYe^ 
όΐα deinde iter in iAegyptum fAciunt, neque im^ 
menfapeL•gi j^atmalArum rohore tranfmittentes 
yfqm interqmefcuntsKAegyptios femerite facietes 
ojfendut ^ menfa ytitadicamyin ^Ymts cihorum 
vedundcintU extmol^ wteruemunUcictAmetfimi'•' 
nus imitatjc ΐ7οβ)ίί(ΐΙίί tamemenfc mre fruuntur, 

Oepr HISTORIA LIB• IL 17 

Depyrigonis. cap. xi, 

T£rya mariq•) nafiianmalianihilmtmtnArn 
materm^nutrimentu ^ »atura horum caufn 
4rchite£lrix efi>ex igniyero generatAs beiitAs yo'^ 
lucres exiilere nuncupAtiiopyrigomSi^^ in eo ψ/ο 
igm-viuere^O^ alhhuc^, ^ iUuc 'volare, hocad'^ 
mirahilitAtemfacit, iUuditeln admirationem exci 
tat, cum extra igfiem nutricmm egredhmtur,fl(t'^ 
tim exeunt e yiUiquj^ AutGcdufcLfit ex igni yt πλ 
fcxntur> contYAijue aere temperato elemento extm 
gnntur^alijsdicendHmrelinqHO. 

Dc coitu & vifus rccupcratione hirun- 
dinum. c α p. 1 1 1. 

AOuerJxhmmdmes coeunt contrk atq•^ c£te 
ΥΛ aues^cur idfaciantcaufa retrufa ejlydtcn 
abditaidiqmrum tAmenfermone in yulgu^perua'* 
gatum eji eas fic coire ^ qmd Tereum regem hor'» 
reanhneqHando Utenter irrepens noiMtrao^osdiam 
ejficiat,hirundimyi4o knaturadonum meomdiciQ 
Jummum trihutum e^^fiacuedrumoculipunilt 
excj^centuryifumrecipmnt• qmdtgitur TireRam 
ampliiis admirdmur ^ tdmetfi hic ς^ apud inferos 
ΗοτηβηίοίΙίτηοηιοβιρίεηΐίβίηΐΗΐη, 

De animalibus vnil diem viucncibus. c Α • 1 1 1« 

ANimuUa ephemera idcirco funt appellata, 
quodid^tans yitmnhytyno die curfum yi 
tx conficictnt) exfjtcc yinidcefcentc originem tra^ 
hmt , aperto dolio yt in iHcem fufceptAfmt ) yitOt 

3 3« i£LIANI DE ANIMAL: 

exeedmt ^afelicitate pr^dtta yf ingredi quidem 
myitam natura tilii det , malis yero quihftsytta 
referU efi celerriml liheretyne nimirum quampiir 
temfuammcaUmitatumfintidnt. 

De afpide & bafilifco. cap. v. 

EX (tjj}idls quidem yulnere longo tempote 
quijpium fanm fieri ροβΰ yel exeihoficm 
membri yel exuiiionem ignts fortiter patiendoj 
yeiaccommodati^ mcdtcamentps mdum fiftcndo, 
ne ferpdt longim» Bafilifcmyero etfimagnitHdi" 
ne fit dodYantxlhtdmen fer^entium yel mAxim m 
non longo mteruAllofed JUtim bafdtfcum intuens 
exficcatHr hafilifcij^irarione) acfihaculum quem 
qutj^Um teneatj ille momorderit ^ hncHli domin m 
ncc(ttur. 

Deamorc & muCicx ftudio dclphmorum» 
c Α ρ V τ ν 2. 

QVAnto ddphinis in fludio muficcifit ex ^- 
nOne Methymneo ^epftij ζ^ Leshij tem 
(iantur^quantoque ijdem φβ amatorto ajfeiiufla^ 
grent The/t^ deiphmi de amoreer-ga eleganti β»''< 
mapuerumpyjzdfcanhLeonydit autem By\antias 
in yrhe Pierofeimo mmcupatafe cu Eoltddnamgan 
dopr^terueheretur detphmum in illip^ {wrUfiyr- 
his hdbititntem cmihusqtic hwm tanquam ho(^t'' 
tihusfups ytentemyiaijje confirmat ρ idemque αβ 
fert hunc delphirmm ae manu amcuU cmujjjiam 

eiufd MlSTOHlA LIB. IL j^ 

eiufdem mariti educari folitum fuijfe ^ plenofqUe 
mtitametts cihos illiah eifdemfufpedtUtosfuifjex 
neque tamenpuer cum eis ejfet inj^ans pariter (tten^ 
dm}tllum alere denitijje y/ed ambos ediicajfje, ex 
qiw comti^iu delphinm puerQue mutuum intcrfe 
amorem concilhtritnt) C^ (juod prjzdicandum yir^ 
tutisque plenum yidetur 3 inter eos mutuus λϋποϊ* 
charm?m precioque erat. Oelphinm 'vrhem quam 
dixi yeluti patrmm fuam flagrtinti Jiudto ample-^ 
xabcitur^portumque tanqucim domumfucim cimm^^ 
tcr incoiebat ^ (^ fui6 ηηΐήΐψ gratiam educatio^ 
nps fic perfoiuehat ) ytcum ^tate grandis. failus 
ej]et, cieque manu educantmm cihum capere non 
haberet rjecejje ) extrdportum in Altum pyop-ef* 
fm ex pr^ed^ quivs capcret , piirtim fibi ad pran^ 
dium habeyet , partim fim educatoribtie djfcrret, . 
yndefiebat 3 yt hiyeheinenter Utnrentuf 3 dbeo^ 
que iUud yeί^ιgal acerrime fibi^pueyo expeCja^ 
rent^ nomen jimilitcr dclphmo yt puero impofuc'^ 
rant.Puer ex illa yiuendicitm delphino confuetU'* 
dine harjc coUegerat fiducmm , yt e crepidine h^ • 
cisque e marιemmentϊbpl•$ illum auderet appellare, 
factleqy ad fe lem appellatiune euocayct, acfiue illc 
remigdtionem qiuindam contenderet » fiue cum 
etlijs gfegntim erratjtibuo litftone aliqua deleola- 
retur > totumgrecremprje jiudio feitumHdiyerjire 
^d puerum defaltftret 9 fme mulu fcime pre^m. 

f 4 4ο iCLIANI DE ANIMAL• 

yenaretur 9 illum tamen puertantx celeritttte γέ^ 
uocahiiti ■vfvehementi imp£tu more muispknif• 
fitnts 'velts impnl/x feryetur , atque ad puertilum 
appropmcjuatjs ad iUiim luderety ^ adfdiretimnc 
ctrcum illum udnanS} nunc illum ipfumyelutpro* 
UQcans > "Vt ad certamen fecum amafium fuum aU, 
Ucereti h<£C cum delphinq t^uiyetidio (ζ^ puera 
-veihgalis ejjet pr^dicata^tum alia pleyaqHeqUie 
yrhs iUa hitbebat jj^e6taculHm prxtereuntibHS da^. 
refolent. 

De iibilo bafilifci. c Α r. ν 1 1. 

INsAfricn muhsy DelcjifoS) yelfitiammo defi^ 
cientes^rcheUHs dityplerofque mortms hutni 
tacereproie^iosjfiipeque mctgnamferpentiumyim 
influere adeorum cadauera depafcerida,easqiie^ba'^ 
filifci eiicaudito fihilo fefiutim incaHem(Vs> Ίηβ-ί^ 
ye hdrerKLs abdere^ iUum yero eo profeilum it^ 
trajiquillapermultJii pActs libertnte prandere, pofir 
eayera qukm pranfm fit yfibilo repetito latitari'» 
tibmferpentibuoriznificarefe iampranfum ex ca-* 
daueribuo^bire. 

De pifcatorumEuboicorumcommunionc 
priedie cum delphinis. c α f. v ι ι i. 

EVboicorum hominum fermonc huc narrati• 
qiudam perUta efly illorum pi/catores ρα-» 
riter Jiquitbditerq^ cum delphints pifceis quoscoe^ 
p^runt communicare. sAudio ad eiufmodi pifca^. 
thm tempefiatum quietem opm effe : id quod β 

acad HISTOHJA IIB. IL 41 

dcclderit^ tumdefrora Uterncu quafdam pifcato^ 
res fujpendunt > quxetji intm/e ignem habent» 
fic titmen It^cem tranfmittunt > yt ignis quidem 
ohtegaturj lumen yero tranfiHceitUpifcihm jpL•n'' 
dor timorem faat ^ 0* moleftiam affertiquarc 
infidi(urum ignordtione ohflupefcentes ^ quid fihi 
yelit quod yident appropmquare aggrediuntur^ 
caufdm tttnti fui timoris cognofcere Juidentes, cu-» 
ias rci confideYdtione perterriti aut ad ftixum 
quoddamfimt fteqnentes cum tremoye.^metu, 
mtadlittus impulfi exfdiunt^fic ohfit^pcfii^liyt 
de cjclo taoli ejje yideantHr pfndlique mm fit trU 
d^ntepercutere» Oelphmicum igncm k pifcatort^ 
kus inctndi animadHertunt^feipfosfiatim adjiihfi* 
diwn ijs ferendum compfirant , 0* iUi quidem 
fjenfim > ^» pcdetentim remigant » delphini yetv 
formidine exterrentes? impellunt pifces icorum'• 
qHeeffugia, reprimunt nc clahi queitnt , quare pi^ 
Jcesex delphmorum ndtiitu 0^ ptfcatorum remi^ 
gatiorte , yndique m anguilioo compuljt, ^ quo* 
dam modo ciYcumfc^i ^ qmdfentiunt fihi ex tan- 
tps arjguftiis nuUum pcttere exitum } idarcofia^t, 
C^ manent yynde.cffitituryt eorum permagniis 
numerm capiatur > ac twn delphwi yelut repe" 
tentes commHnts Uhorts remimerationem fihi i/e- 
bitam ex ilia pifcatione eoprocedunt) quil?fi5 prx" 
d*e anxtliatorihm β ciim fide ^ ^Ato an im pi" 
fcatores partii ^equitbihtiftem diilnbuant, perftu^ 

c $ 44 JELIANI ΌΕ ΑΝΙΜΑΙ. 

fum hts hahetur qui ih re maritima yerfafjtuy:ruf<^ 
βρ5 ad pifcmdum etiam fiminus inuitentur daiU'* 
toYesfore > fin mtem pifcatores prj^dam cum his 
communicare omiferint yhofies experientur ρ ^uo^ 
ante amicoshthuerant. • ' 

Dc ccruorum cum ferpentibus difsidia. 

CAPVT IX. 

ΜΜβ€θ quodammunere naturi^ cerumfer'^ 
pentem funditm yinciti neque enim ipfunt 
tametfi hoilis in latebram ahditpis ejfuzere po^- 
tefi yetenim iUe ndribtis fuvs in ferpentts cauer^ 
nam mcumhcns yeheme?jtiliime mlpiyat ^ ^w 
ritii fuo ψιφ amatorip quodam alliciens extrcL'^ 
httr mmtumque profert y ac mmirum prGCumben-' 
tem i^um mandere woredittirp quod hyeme fa^ 
cerc maxime folet, Si qttisautem ceymcornud in 
fulueres excidat y poftecique excifos in i&nem: 
pulueres conijciat yfumuo mde nafcens yndique 
ferpentes 3 ne dlins quidem nidorem fuiiinentesy 
fugat. 

Qucitiadmoduni afini eqiias ineant. 

CAPVT X. 

INter cjtterus animdntes equws mAgno σίαΐο-* 
que itnimo efi, cnimuero magmtudo & cele-' 
ritits ipfa cermctsque emmentia ) tihUrumfacilH 
cofitraolio ?/adlisqHe porreotio ? ynguUrum cre* 

pitiie HISTORIA LIB. IL 4, 

piti^ wduamtfCum 'vt audacim isexultet , ^ 
geiiiat) infolentiusque efferamr , tum mxximi co• 
mctta equa mollitie c^ infolentk dtffluens, fupey^ 
biat) eamqueob remab afwis fe miri mdigmjii-m 
meferat > yt mAximo yicijiim gaudio compieatun 
cum equo quaf mAtrimonio jocuxtn ftt ^oh idaue 
ipfumfe piurimi ejje cirlitretur ρ cuiuo modiajje* 
^l-iisg/iuyiiCiuifibt mulos gigmyolmit,equji^ ium 
ham tQmcre O* fi^^ art/pao tondent pofteaquc 
afinos admittunt 3e(iyero>tHm mctriti ignobiiiu* 
tem cum pritis pifdebatp^ contra quem ante re* 
ft^ebat y faciUirne pctutur) atque eim rei Sopho•* 
cUsmemmij^eyidetHr. • 

De elephantorum obedientujclocili- 
ucc miiiicie iludio. 

C Α P. XI. 

SJEquitHryt de natura clephantorum deinceps 
dicam) de anenumerorum ^ obtemperatw^ 
ne, eorumque dcutifiimvs faijibm ρ ac jdcilitAtc 
ftd CM diJciplinAS afjequencids » qu>e ad dtfcen• 
dum dijficiles Jmt yyet hominiipji, neaum tam 
immani βτΛ 9 (^ qujc alias mtraolata tantO" 
pere animo agreili e^et ^ duroque aauerjws 0- 
mnem pcrtracUtiofiem, Enimucro ad numcrum 
faltare tibU audttione demulceri , Jonorum uif* 
fcrentkm mteliigcre > curjum tanUre ad Jor 
tti tArditatcm > Jeque remhterc ad remtJ^tO" 
nem tibix , rurjm ckm acute fonctns impelliU 

Jcftin 44 i£LIANI DE ANIMAL. 

feilinare difcere> ajfeqm perfe6le elephantus fo^ 
litm efi 3 neque yero natura modo tUum [ημ-» 
ma ex omnwm ammaltbM mamitudine orna" 
uit, fed cT* difciplma mAnfuetum &* trailahi-» 
lem ediditi iam autem β vel IndU > 'vel %Ara'* 
btjz ifel xAfiricji elephafitorum ohediendi facilt-» 
tatem ^ ^ docilitatem fcripturuo effeni} cutpmm 
β)ηαβί6 fabulofa qujedam nimium Ucenur con- 
finxijfeyatque adeiufmodiauimaliumfamam au'» 
geftdam contra naturam mentitws fittifc yideri 
poffem, quod abjhdtofo philofophU ί ζ^ ireriu- 
tts amatore candido alienifiimum yideri debet, 
ex hh quje ipfe yidi > ς^ qtf^ Jlom^ zefiu aiij 
antefcripferunt>pAucit quxdam perftringere^ at^ 
que quid βΐ horum anirnalium maximt proprium 
conftitui attmgere.Elephanto ad morum τηαηβιβ'' 
tudinem , ^^ fiictUtcttem erudito nihiL mifiwsy 
riihilad id quodyolumHS obtemperantim efly Cum 
Tiberij Cejaris nepos Gcrmanictis gUdiatomm 
Jpeolaculum edidtt plures grandes ymuβj^uc fe* 
xm elephafjtes JRom^ eranty e qutbmalu plert" 
que generati extiterunt , quorum artm mterea, 
dum committebantur > ζ^ confirmabitntur y 0* 
membra wfirma recins con^lutmabiintHr ^peritus 
yir ad peytraέl•a»dos eorum fenfws , animosque» 
nunc eos difciplina mmjuetiori » nuncterroYts cJT* 
mirificjz yerberationis plena excipiens erudiebat^ 
primHm eos maxinia ienitHdme O* molHtudme, 

cibos , HISTORIA LIB. II. 45 

cilos nimirum illecebyis O^ 'Vdrietdte fuctuium 
inuiumentorum refertos indulgens ad dijciplmam 
informahatp ytfiqutdejfetagrefieexpeUeret) ex 
feriute ad manfuetudmem , ^ quafad humctm^ 
tatem quandam transformaret pficque eos mode•' 
rabatur^yt feritate expulfa idijcifiinps ^ mu'* 
ficji fludiooperam darent^ tympanorum fono ni•' 
hil exterrerentur >ffiuL• demulcerentur ^pedum 
ingredientium flrefitum > cantumque mifceUci'* 
neumferrent y eos prxterea exercehat ad non for•* 
midandam hominum multitudinem 3 illaiferoyi^ 
l^ilts difcipUna non ad^ciuemYUgcLrum i^lum ex* 
candefcere coaOlos memhrum aliquod ad faltcm^ 
dumfleolere non rahiojey cum ejjent maximo ro» 
hore frjiditi incitari. lam 'vero hanc i nciturci W'•» 
genuitatis pr^flantiam ajjequuti erant , -vt apte 
compofiti efjent ) ς^ liheraUter docilesad humd^ 
niores difciplinuu^cum orchefiodidafcalm elephaU" 
torum Jpeolaculum edtdit? in temporefuo jbeci* 
men dederunt fe re£li inftitutos ejfe > iUtimqtie m 
feiffis erudiendts non operamperdidijje : »am duo" 
decim numero theatrum 'mgreβιcompoβto gradti 
ifjcedebaut , ac toto corpore diffluebant lauto orna^ 
tUyhommum nimirum fiolis faltatorijs 'mduti^fom 
hque magiftri figntjicAtioneyocii ordmatim βτα 
ίΐι gradiebantur } ac yero rurfusfiita illis hocim" 
peraremr in orbem faltahant , eundenique orbem 
adimperantio yocem repetebdtit 9 atqur nuncflores 

pauim ^6 iELIANI DE ANIMAL. 
fauimentum orncthant ^ f^ar^entes > nunc modefie 
fedihws terram pidfantes, mujica moderaumfal" 
tationem quandam ynk obibant. Damonem igitur 
(^ Epenthdrum ac alios plerofque fuLcherrime 
ntufcccm eruditos , t^ inter paucos muficjc peri^ 
tos exiilimatos fui^e ^mirijicum quidcm at non 
certe incredibiLejneque λ ratione aiienumfuitjcum 
homincs efjent rationis participes yaluijje yi in" 
tellio^endi >acrAtiocm(tndi: at yero ammairatioiiis 
rxpers numerurn y <^ cantumpercipere ijormcim 
^ ornatum tenerc non α faltandi moderata ele^ 
gantiit aberrarc} qu>e dtdicerit repetcre pojfdhoc 
iiaturx donmn eji y fimulque yU qu^^dam admo" 
dii^mfnguUm y illa yero yelad ruWaile infanien-' 
dum j^e£l(itorem induccre pojiint in theatn hayc" 
na humiles lecios j^eclareyariQJiragulo textdi 
^ tnagnifias opeyibw pioho omatos ditifiimj^ do^ 
mm> mQnumentx Uut(ti itempocuU ^ argenteas 
cvitter^s y auresque permultn aqua repletas j mcnf 
fasque magmficAs tanto pane ^ caynibns extyU" 
ilds ί yt yel eddcif^imorum animalium yentrem 
implcre potmfjent 3 omnibiis ita reBe appar-ati^ con 
uiuje. intromijii funt elefantimcLresfex yiriiiyejh 
ittdutii totidemque fominji jioL• muliebri orn^tjc 
decore epults dccubuerunt 3 dc in mcnfam promu-' 
fcides tanquam manus porrexerunt > fummkqiic 
cum modesiiA cpuUttJuntineque ex ipfis qmjpiam' 
yiJHs efi yorax » neque maionspatt^ rapax > cum HISTORIA LIB. II. 47 

ejjethihendum ynicmque cmtera exhibebatuy^^^ 
hi QHidem promufcidibm potioxiem haurientes mo 
derdte fyibfbant? deinde circurjfiantes lemter <(^ 
feiliue fme co/immelid aβ)ergebant, Non pauat 
eiufmodtde mgcnio ζ^ natura propriiihomm am-^ 
malium admiyabiiia ^ alijfcripjfeKunt, ego recie ^ 
ordinem tabida quadam Utinais literao yidi elefan 
tosfcribere ^ yermtixmen docentis ma^jmfiibijde^ 
hamrfddliterArum^guram &* lineAmentum infti 
tuem animalycumqj elephmtmfcribeyet^eiws ocU'» 
los immotos <^ deieolos ejfe perl^exhytgyAmma'» 
ticimjjuendam dixifjes. 

De leporum y i & natura. c α p. χ ι r, 

QVxdam pyopria lepori α ncttura ingenitcL 
funt y palpehm patentibm fomnum capit. 
eim (innos indiccint fornminA qujedam. mim qmt 
funt iUi corporls cAucrrtJZ tGtidem iinnos Jitatis agiti 
yno ^ eodem tempore qUicdam in ytero ί'ησίιοα* 
ta & imperfeclafert} quxdam parturih qu^dam 
modopeperit, 

De duce cetaeei g.eiaeris. c α p* χ ι ι i. 

OMnefere ceUrmm gen.m du.ce adfibJmode" 
i-mdum eget, iUmsque oculio duabws adyi'» 
dendum ytitur 3 is autem dux cfl qHemadmodum 
harumyeriim perhitefianturdongm pifcis colore 
alboicapUe pr>glongo ^ ungiifid cauda ^ htmc nc du- 
cem ynicmqueceuceo iutura dederihan (tmicitiA 
quadam addu6lm ιρβί cete yltro antegyediatuy, 

haml jfi ΛΙΙΑΝΙ DE ANIMAL• 

haudfdo plane ^fedidtimenfailum naturjs im* 

Yuifu arbitrarer >nam hicfeparatim nuttqiMm^b 

iUq nctuigdhfed ante huitiscdput antecede»s ipfius 

^ux > ac qmfi temo exiilit. etenim cm(la iUi ^, 

Ytouideu^ ^YiiifentiuccLudiic^He extyemapr^mo» 

firat>fingul(i tum L•yyίbiliafornιίdolofάquc inhi^ 

het^tumctharta concdiaty infidiisi^u^ k pifcatori^ 

bus pofitas figtto quodam ofiendit 3 atque qt^em I0-» 

cumpropter maznitudmem iUum adire non opor- 

tent pyjcfigmficat , nemmdo nimirum irretitum 

funditM pereatp auodmtrumyideri debet^mmi'^ 

mam beiiiam maximo dnmali yitjc caufam αβ- 

ferre, Cumad phjgmtudine cete peruenitjctnjplim 

necyUerei nec audire potefl , carnium enim moles 

^ yidendi ^ audiendiyidm inteycludit) ^ tan 

c^uamillim lumimbtis obftruit > <^uare ceti oculus 

ineptus ejficitur Adi>idendum. quodfi is pifcicH^ 

Im quo adnecejjana ytitHrperity illi ^uo^uc per* 

tundumefi. 

De chamelconte. c Α p. χ 1 1 1 r, 

CHameleon ammah non yno at^ue eodcm co-» 
lore β)eίiatHr3/edζ^fefefuytίm fMucir^ 
^ 'videntiumoculos'velutpeyflyingit>na.m nigyo 
coloyefieum offendis^mmat fe ipfcy^ aliud colo" 
rlsgenm inftitmt) acfedio in ifiyiditatem inuey'» 
tityc^ qtiafimutdtione yeilmmfaaiisdim yuyfm 
yiff4o album coloyem tdnaudm alidm peyfonam T^- 
Jttmvc yeluti htfiyio mduit nat^yam ementitam. HISTORIA LIB. Il/ ^p 

ttfinon yeneficijs yeluti Med^a ^u^dam^aut Circe 
iUttHS efly tamen pr^iligijs potens yidentium ocu* 
lis illudere /olet. 

De pompylis pifeibus. c'a p. χ ν. 

P\Ompylu6 ptfcis peUgiw in irmfede marisyer 
fari folitus pyelomnium pifcium quos audi• 
tionc acc€pimt403 maximopere cognofcendm efi> is 
aut terram male odit^ aut h^c ip/a illim odw tenc'- 
turjjic circum naues altumfecantes tanquitm ami'^ 
cas coficurfintpompylheasquefiipatfairantesy ^ 
tKtutji quidem quantum ahjint k terra i^noyarefo» 
lent^at ij expompylitanquam oinesmagna fagaci'» 
tate propinquam pr^dAmpr^fentienteSific terram 
non longe abejje ante multo fentiunt y idcirco non 
tctnto amplini fiudio nauium tenentur longiws eas 
yt perfequi comitando yelintyfed qmfifigm ad ab" 
eundumfubUtofi-cquaites in altur^ redeunt, ynde 
nautji continentGitametftfafcihtis non eam ajfecti» 
thjed α pompylis eruditi propinqucim ejje fentiunt, 
De tharando. c α p. χ ν i. 

RVhorem^pAlloremy liuorer^i homini 0* be- 
fiijs cutcm moUem hahentihws φ* minimc 
yiUofis accedere nihil mirum y Thamndo yero ctni^ 
malh cm efitergm im^enetrahile ^ yiUusyrfo" 
rum magnitudme admiriihile yideridehctifeipfum 
enim cum yitlis/uMhicyertit, milleque colqrum 
jpecies cum furitmo yidentji^m flupore rcddit, 
Scythicum mimdefi , dorfo ^ ma^itudine M«- fo JEtlANl DE ΑΝΙΜΆΙ. 

rofifnile 3 eim carmn nejj^iculo midem penetya^ 
ripoteff. ■ Λ> "rV 

,, . D^jQEmora. ca-P; xyii. 

EChen^is pekgmftfcis αβ^οίΐΐφ niger y /0//^/- 
tudinQ cumrrwdiocri anguiUxc^ucinduS) np^ 
men λ Kchm qucio agit habch ah whihmd^ nauihu^ 
echeneidd Grxcefcientes appeUamm^ nuimfecun 
4io yento^ ρίβηΐό^νϋΐίό propulfj^ e:xj:r.e:m4mpHp^ 
ftmmOrdicti^ prei^ens tanquam indomitum atque 
jeJfreHiitHm cqmm freno rohuflo. hihihetis yiolen^ 
tjj^ime (Lhimpetip.reprmit) ς^ conjlriil.am tenet^ 
fruj}r4quc yentisyela dantur » frifflra^yenti afr 
flAntj cjHj^ res ye^oYcs mgit ac jQlicitos yehe^ 
mc^terhdbci* .j,y. ,. ...... ^ λ•\ ά. .. ^. ..ov,« 

QiwmadntodumteiT^Gonfixrc^ "'" 

liberaiitur. cap/ xv-iii/ 

AKs &^doilrmit cUrandiyulncfii apudHo^ ' 
merum per mdnws yel ad tertiam yfque 
tJHtAtern^tydditur. Patroclum Men\^tij jrlium i/f-» 
chtUcs Pelet plim medicwam docet ,j€chill<^f 
yero €^νψ erudtt) difcipUn.i4nifnirdm hero^s tm 
tum ^aeOYumfHu e%eYceh<trit^^ycidicumfuc^ 
coS) yarietiftes hermri^m } yfum phitvmiicorHm, 
temperAtionetif >cantiones tum infldr)irniitionihu4 
contrarm fifnut ^ ftnguinirepHmcndo phpi•^ 
tieiSy ^ (tlid iniienerunt ) quibus qukmnAtHra ραλ 
ru^egedt etephmtm docet iCnifjtmmyel hafid 
^ ycl HISTORIA LIB. II. 51 

yelfao^itta iίl•m efl ^ ole^ flore yeloleo ipfo defixa 
tela expellit atque huiufmodi Ydtione ad mcolHmi^ 
tatemreilituitur. 

Quem^dmodum fingant fups catulos 
vrfie. c Α ρ . XIX. 

JJT yRpirHm pciriendi ratio permka yidetur, 
,,, y »am nemo λ pdrtu yidens tam wformcm 
tit^mque rudemfoetum yrfam cdidifjcj yitdempar 
ΐψη iudicAret ) fimul enim ac in lucem hxcedidit 
(Utim cdrnem illam nuUit yitaUs fio-urx yeftio;ia> 
muamcjuc mtrndts ejjtgiem retinentem , cimore 
comfleU:ituri cdtulum dgnofcitfuum) aceum infi^ 
rju^:emwqu€fou€ty ^ LmguafingitfujLyi^ pau- 
Litim in conprmatioHcfpquffndam fic ejfitmty yt 
ajj^icientii(imccLtulmyrf<& hice^eyideiitur. 
DcbubusErythreis. cap. xx. 

TsAuYis omnihmymdd m^ mimme flcxibiUit 
extjiunt cornua , eimque ob rem cormht44 
perinde armciti furibunde appetimt , atqucyt ho" 
mmvs armis tcoh' m pugnam defcendnnt : Erythrei 
autem boues mohilht fimditer cortma yt Μγξΐ 

" ' DeAetHfbpiacferpentibus.- ■ e '^"5?τ? 

AEthiopia^enemt drdconcs frog?e4ie)ites ad 
itd longitudirittrfgmta pajfifumy quimmetp 
non hdhent prc^rnhfeddi^ntaxat intcf^fethyeX^ele^ 
fhmtoriitpfis appellitHt? qui adfunmdfencoi-utcni 

d 1 5ζ iELIANl DE ANIMAL. 

perueniunty yeripm hucyfque de Jermonibus »>iV- 
thiopicii. Oicmt Pbrygij fermonesy in Phrygia 
dracones procredn longltudine decem pafjuum, 
eosque quotidie media ^Jiare hora cumforum ho* 
minumconuentti plenum pffefolet > 0- inm pran^ 
dendum ejh ex cauernts procedere ^^ ad nuncU" 
fdtum in ponto amnem hhyndacumcauda adter^ 
ΥΛτη (tdniti reliquo ereolo corpore totogutture emi 
nente ^ paulatim laxato ore hiante 'volucres fu•^ 
peruoUnpes^tametfi fublime ^ perniciter feran-^ 
turyfua afpiratione tanquam amatorio qmdam ad 
feattrahere^acallicfre^ eoo autemexhorumJ^U 
ritm dui^ihm detraclas in iUorumyentem deci'- 
derc) atque iUctbL ^ h^c quidem fihi mciximc 
fropria ad occidentem folem agere > ac feipfos 
po/iea occultantes gregihus ex pailioue ad fiabu^ 
la redeuntibtis infidiari , mulumque pernicicm 
inferre » atqne inde prandiHm fibi abunde com" 
faraye. 

Dcprocreationeapuarum. caf. xxir. 

APuJipifces ex fefe nec procreant^ nec prO" 
cyeantur^fed e limo emfcufitur, cuenum 
cum in m^ri concreuerit ixtlde ^ Imofum 0* 
atrum efficituy ρ atque ex fua quadctm yoluptate 
mirabili natura 0* yitalitepejcity atque m per• 
multa ammalia nimirum apuas immutamr. e£ au- 
temfic inputrido luto ^'fordibui tanaudm lum^ 
h:ici ^neratii, adnatandu maxime yaienh tumqy 

mirab HISTORIA LIB. 11. 51 

mirahtli cduft quadam dd falutartd impeUuntur, 
eo nimirum ybi adtegendain if'ttamperf(m(t , ^ 
adtuendam propugnctcula habeant ^ h\ec uutem 
perfugid funf fcopulofd ftxa e terra eminentiap 
ac in multiplices fmusfiremehHndorurnflH^iuHm» 
ς^ faxtjragaruin yndarum 'verherdtwne multo 
tempore excauatd, JHtxc ideo dbditdets perfugiiC 
natura indicauit , ne falo conuellerentur $ dc lahe-» 
faotarenWr. dehiles enifnfunt ddrefiftefidumji^ 
infirmji contra fluoluum incUrfiones^ nuUo ciba 
adfefe alendas eg^nt,nain(^ue ddlfiilyin eis fatis 
efl mutuo ΙίηίΙπ fe lambeire > retibui fubtilibus 
exiguas maculdo habentibm capmntuf, 

Dc laccrcorum diiTedionc. c Α p. χ χ ι ι ί• 

S/ quis feu fortuito Ucertum feu confulto itt 
cdudria percutiatp ^Jr* yirgd medwfn difcin" 
dat, huiu6 pitrtiumneHtra morttur , fed db alte^ 
rafeorfum ytraque o^rddtturf ^ duobm pedt'•' 
htio adrepens yiuit , dein fi coitio ytriufque cum 
dltera, βαΐ confentione quddam tacitd 0* tiatK" 
raii cotligationeyelut conferuntur 9 contexuntur^ 
que atque ex /eparatis duabns pdrtibii/s ynm atque 
idem rurfus ejficitur Ugertm , ^ tdmetfi loci 
prim affefii yeilio^ium cicatnx itidtcat} tamen 
CiT* yitam prifthjam retinet ^ ^ ei cjstera perfi* 
miltse/h quitalia nHnquam perpefus fit, 

Quemadmodum vipcrie faliua hominis per- 
iiicieminfcrr. c. κψ, xxiiii. 

d 3 54 i£LIANI DE ANIMAL. 

SErpentmmyerjenum cum peilifermn efi y tum 
multo afpidis pcftilentiu^i contrctqUii^ nemo 
falnuyU pr^dU facile muenmt, etiam fi adle^, 
mtiont^ iiliquid (ijferendum dolorihwS) ataue adeo 
ad liberandHm ab illts iffis dolorihus acerrimis 
fctfientijiimm fit yemmim fcrfentihws incredi* 
hiiiter pernitiofum Ύοιοηπτη in homine : ad hanc, 
rntionem defrchenditur. Si ^iiperi^ auam ce^ 
fcYis > coUum fumm^ ciintione contme^o, in osane 
illiuo didufl.um' expiiits j^utum m.cim 'ventrem 
deUpfiim tanta ei pemicie exiilit , 'Vt inde ex 
tabe ifipcr.x putrejcat y Imc acccdit homini^ mor^ 
fumyel homini ψβ .e[fe pernitiofu)n , fjulHusque 
animdis^morfui de ^cerhiute concederc. 

Deformicis. cap. xxv. 

'Ύ^κΑίϋό mefiibm circum nreM ycrfantes for'^ 
JL? mic.ii ad trituram conueniunt : finguU enim 
aut bm^paiitterfjjc domiciliafuarclmquetitesgya- 
diuntitr) tnticum legunt) eadem femita iterfo^ 
ciuntxiilU ad legenda ρ^αηα cHnt y alU onm por^ 
tantes redeunt y ac Jummo cum honore (^ ;»o- 
deitiii alualijs deyut deceduntyi^ miilto eX" 
feditjc mcim onm gercntibm in cnuernis £''^«o- 
rum acerHos fibi condruunt ) cic jhguU Jemin^ 
exterebKtnt y cjiiod excidit in fmim prandium con^ 
ucrtunt ) reliqiium ycro ψίοά derQjmn retrianet, 
ββηΐσ e(i ^ ergo ift.i gencrolJjiunjc oi,conomi>£ > ^ 

cujiod BJSTORIA : LIB*; π/ ^s 

cuflodes formicc intrit cduermm mctchmarnur» 
ne mbriifm fiiixionibiis integni feminit rurfm in 
fruo-es excafit ρ 0^ cibi woputm, 0^ famein in^ 
ferant >ynde. illis Uhor 0^ fedulit.u pereat. hjcC 
mtur jiCHt . alia. pleraqiic namrit formicis lar-^ 
gitaejh . V ,,,, .,^v,. 

Deaquilis. cA>i: xxvi. 

AQ^nk 7iimqu£im /οηήιαη adpotionem egets 
nec pduerulenm yoluutiones ψί^η'ΐ,βά 
0^.contraβtmβίj[>erwr efl y 0^ labons i^ileuatio^ 
nem extrmfccn^ ohieilciYn non ex[?eolat ^ycrum 
0* (tqu^. ιζ^ requietem pr>£clctre cpntemnens 
f^blime fcrtur pfurjumc^ue in c4ejhm ^^ΐίφ yo^ 
Uns ex dto-^thcrecicutijiime infefiorii yidehdu^ 
iiio alarum crj^pitjim ybi pnmwn Mraco dimbm 
percepjcrit^w latekritsfiathn cafdiwryHocAutem 
wdice fuorum pidlorum ingenmtatem legitimdm 
aquiU experitur^cQS adhuc impiii>?ieis ^ acex jsta^ 
tQ mfirmosfolcm intueri aduerfurn cogjty acfi quuk 
iUorumfoiis radios^grc ηιΐΗ€η5ηί£ΐΛΐίοη€ ocu-los 
obnubdt , eum nido cxpelUt ^ ac 'velut adultermurnr 
ahdicdt^fin autemfolemfineniaatione rejpiaau 
cxtra fujpitionem eji 3 atquc idch-co inter legiti^ 
r?^os (tdjcribitur 3 quod cxLeili^ tgfjU efigeneris m•* 
cqrruptHs index. 

De magna ilruthione, cAP• xxvri. 

ΤκΑηΐ€ίβΛΐι$ penncifreqiientibu^ magnctflm 
thioprxdiu e^i , α tcrrci Umen nec tollititr? 

d 4 5^ ΛΙΙΑΝΙ DE ANIMAL. 

nec infnhlimefeYtUY > at celerrime duabm alis ex* 
plicatis graditur > t^uaoyentm tanqunm yeU ini^ 
plenspropellityvolare autem nefcit, 

De otidc fiuc tarda. cap. xxviii• 

OTts eX omnibHS animdihws equorum flu^:^ 
dioftfiimsL cenfetur^cuirei hoc tefHmonio 
efliquod cxtera animalia yelin pratis ? yelm colli-' 
biio pa/cetjtia aj^ernaturiequumifero ytaβ^exe* 
rit magno fiatim cum gaudio ad ipfum admUns 
appropmquarepergtti more hominum equmigene" 
rts ΛΥΠΛηήβίηιοτΗΥη. 

Dc mufca. c α p. χ χ ι x. 

MVjcA etfi ad omnU audax exiQitjfi tetrnen 
in aqunm deciddtinecnatare fcitytiec ex 
fuhmerfionefeferuetre quiufieam humore exani^ 
jnatamextrabas atque in cinere condiU ad priftt^ 
nam 'vitam reuiuifdt, 

De gallis. c α p. χ « x. 

S/ gaUum emptum yel datHin "velis ponere m 
cohorte tuarum (tuium domefticarum nonfoU 
ms temere ^aut fifecemfugitiuusjiatim difcedet 
ad fuos domefticos^etidm β Ιοη^βίτηβ exportatus 
faerit : oportet mturei cufiodiam Apponere> & 
yincuU occuluord qukm Homericci Vulcani, qux 
ΐαΐΐα effe tHteUigo > niminim menftm in qtta come• 
dis in medium pones 3 gallumque ter circnm ipfxm 
menpim nges^ deinde ίρβιτη liberu emxrefines cum 
domefticts ληιΙη^> η yelht ligatfi^ non difcedct, 

Ocfd HISTORIA LIB. IL 57 

De falamandra. cap. xxxi. 

EJC ammdihus t^metfi falamandra non efi 
quje igninafcuntur) qualesfuntpyrigonhcon 
tratamen mnc ire audet, contyaque illiw flam* 
metm 'veniens tafjquam aduerfns hofiem quendam 
fic eam expugriitre azgyeditttr > cuimrei tcilimO'^ 
ttiHm fdbri y quorum operaatque artificium igne 
nitituryaffermt : nam qudmdm ets ex flammA 
Jplendore ignK flagrare 9 eorumque avtem fahri'^ 
lem adiuuareytdetur > huiufmocli animal rnagn^ 
fecuritate ϊρβ negligunt ^ cum autemignis euane• 
fctty ac rejimguitur y frufirique foUes flattt , hoc 
fihi tnm animal aduerpiri prjicUre intelligunti 
quare hoc tpfum ye{l•igΛnt)ίnueίiigatum ylafcun 
turiignis autem pofle(t4teru fuccenfHsfihrile opui 
modo yt etnte ercitfolitm aUtur^muareperfeuerdt• 

Decycnicantu. cap. xxxii. 

CYcnuo 3 quem ^poUmis famtdumfcrihHnt 
pO€Ui(i^ ij etiitm qui oratione foluta ytim• 
tur3 alioqui quahtum yaleat cantu dicere nefcio, 
credhur auteah ijs quifuperiori tempore fuerunt, 
Cycnjium illum ita nuncupcttum cantum cafjere 
ante moyte. Honorauit ipjum ndtura.> mcigis qHAm 
honos ^^probos homwes» idque iure>fqmdem hos 
Lnfdamo* If^genralij hommes. 

Dccrocodilo. cap. xxxiit. 

CRocodilus qna magnitudine fit iquando cfi 
infl^ njagmtndim > ^ qudndo efi cx oh9 

d 5 58 i^LIANl DE ANIMAL. 

exclufi^fpitem Imguam habeat necnc ^ ^ irt ma•^ 
Xillam alteram moueatmultifcribut) alij animad'•' 
ueyterunt hoc animal^iot οπαραη'αΐ,ζ^ ytexcm 
4ate^ illtsfuosfoetmye^ yero audiuiiVt curn mo•^. 
titur crocodtlmfcorpim ex illo nafdtHr^cmm caia 
daaculeumhabeatyeficnoyefertum. ,■■> .v,M^<r^ ν 
De aue Cinamoma. c α p. χ χάίΐ H»• • 

S7 certafimt h^ c ^' minime dHbia, Indorum^ 
ex fermonibtis petendum ejiquxnunc dicam 
fiima iUinc deportante > hjccfunt eiufdem nommis^ . 
qu(t efiplanta , auem Ci^amomitaudii^hillmcplan•^ 
tam gentilem fuitmafferre ddlndos ^ ybiycro i^ 
quomodo '/lAfckur hjficpUntdx homines mhilfcire:, 

De ibe. ' " Eii:J' ' i %X vv 

Al-pptij non ex humdiio inuento clyfleresfe 
didicijje) fed ibim horum ad deijciejiddi ciU^ 
uosyjumfbi 0^ medidniim docuiffe prxdtcant, 
eam cum Ιηπλ decrefcitatijuerecreJcihcGgnofcerq 
audio^ex ΐΗΠχψια (tccretione yiuendirAUohcm λη* 
Zfre^ex decretionediminuere. • * - v^^^ - - * 

De aculeo paftinax:^. c α p» χ χ χ v i* ,.^ 

Ε Χ omnibue bcnijs infeilifiimo > acpericulo^ 
'[ιβϊτηο aculeopa/lifiaca prxditn ejhcuim rci 
tenimomo efl:>fieHm in arborem yirentcm ^ /Zpr 
refitem mfixerit } fion lortgo ihteruallo emc^rcejcc" 
re differty/edpotiu^ eue^ti(rio exficcetur:idipfum 
fitcitin ammdibminamfu^HQdcoritigerimeciit, β HISTORIA, LIB. }l, . ^^ 
Dcmurearaneo. cap. xxxvir. 

MVs aranem fyluA.mm alumnm ^quantum 
per loca arboribm confitapergitiymere po 
tefimimere natiirx^fed fi dibifQrβtίtn erret>p^rit, 
fiin orhit^m mciderit ^ tAfiqmm 'vmculls capitur 
acmoritur, ei qui ab eo ftmorfm remedio efhtcr^ 
ΥΛ ex orbitdrum trmfitu fumpta ? eaque fimul yt 

Deibibus. caP. xxxvii.i• , . \^ 

IBis lunxlAcrn cft^ad Umj^ rAtionem oua f^^t 
tot diebips oihi exciiidit , quot lunet crefctt,^^ 
mmuituYiextYd KAezyftnm nimquam progredi^ 
tur, Cur ex x^fgypto nunqudm decedat^ c4ufi efi 
cjaltfliittis yuiiivus yAczypticid > C^ lunct omniiim 
maximeficUamm inerrmtium bumida )β quis yi 
Atque impetueam £ib xAegyptoexportct ^ lUa quU. 
demex mfidiatortbm lifitioncm cdpihyelcum mti^ 
gnafHapcrnicie:mortcm enimfibiflvne cofdjcaisj 
raptoribmfiudmn infe exponanda extra *^eg>-» 
ptum yanum efje ojlenditpgyaditnr autem rriiigna^ 
tiirditatc 3 nec €Am ocim quijpam ingredi yideat 
qukm moUi gradu y ^ tardo more laHtarum mn^^ 
iterum, ibes πϊ^τλ yoijicyium a^iuium careruoi 
peftiLcntes intra. xAcgyptiQs βηοό mgredi probi^ 
bi^»hr0^p/:o ten'aJibj,a>7iicapropugha?ite^r> iUud 
yniucrfum ^gmcn interficiimt atquq con^munh 
alU ye/o ibes ex ^^ethiopm Niit ciiluMiouibtis fer" 
pentcs Nilum appetcntes cQnpciunty eorum cofiati• 

bus €ο ^LIANI DE ANIMAL. 

6«5 ohuiam euntes > qiiJt caufaprohibet %A'e^ptios 
exaccejjuferpentmmperire. 

De aquilis. c Α p. χ χ χ i x• 

AQuiUrum genue quod alij chryfetoriy alif 
Jiellarem α[ψ eUanhnon J^izpe apparet , eitis 
generis aquiUm ^riiloteles 'venariait htnulosjlc'» 
poresy^ues^arjfires, excohorte aquiUrum maxi" 
ma hxc exiilimatur. In Creta yi tauros inuadi 
Ah eafolcre in hunc modum narrantj interea taU'- 
rm fe cUm ahijcit ad paftum ex infidijs aqutU in 
ceruicem inuoUns , crehras iUiac acerrimas plagiU 
roftro mflmtiille tatiquctm afilo exdtatt^ primum 
incenditur {idcurfumAemde quapoteflfe infugam 
confert.quandiu inpUno > ^^fiahililocofirtur^Ah 
aquiU moleitiit requiefcit , cci nimirHfn quo ad in 
pianittem excurrit nihilei negotij exhibet^cttquie^ 
tii yoUns illum acerrime obferuat, qudcunque iH'' 
gredituricum illum proxime (tdprxcipitem locum» 
acdecliuem Λ€€€βϊβ€ 'videt,cxpltcatis in orbem 
dlis illim oculos quatit,^ ea quji ante pedes funt 
nihilillHmproHidetcm magnct yi prjecipitem <tgit, 
lamatuque yentrem appettrns , quantum eim cupi" 
ditiufirtj nullo deinde negotio prjzda potitur, Jf t 
dhefia pr^edafe continet : uihUenim tale^ etfi humt 
idceuatungit^fed exfups laboribns gaudet, (ttque 
k communicando cum alijsfcfuflinet. Pofieaquam 
expleta y atque exfaturata efl ^fua, afpiratione cJT• 
nauif O* ^^^^^ reliquias imbnt(i6relmquit,alijs HISTORIA LIB. IL Ci 

km adyfum mept^s.alU ab alijs lon^ime nidifl^ 
cmt> ncmutuA ex locipropmquitatedeprjsdacon^ 
tendantfC^ mole^ia interfe ajficiantur. 
De aquila? amore erga fuos nutricios & 

fuOSpuIIoS. CAP. XL. 

\yNumgentis aquilarum efl,ijuod in nutrims 
fuos admirabilem chnriutem retiner, cuiw 
reiexcmplum eflaquiU Pyrrhip quam abomnici^ 
bofeprorfi46 ahjiinentem mortuo domtno fuo im^ 
mortuamfuijfeferunhquodidem alumna yiripri'^ 
uati fecifje dicitur i fejenimirum in mediosrozps 
cum dommi46 cremaretur immifit, funt quidiccint 
non-virifed muliem dumnxmfuijfcEx omnibm 
animalibiis maximo fludio in foetHS fuos cxi/iit, 
qmre accerrimo odio eum perfequitur^quem in ni» 
dum i»ua/ijje confpexerit, non multum^ impuni" 
tumque dimittih necddrepetendampiknarummo'^ 
deriitionem quarjdam roftro 'VtitHr>fedtUum alk 
yerberah^ 'vngmhi46 lacerat. 

De muJlo pifce. c α Pv. χ l l. 

MsArinHs mullHs pifcts ejhac €dacipimm>o• 
mnm fibiobuiit promifcHe immodefia qua* 
dam mtemperantiii heUuaricupit , horum ηοη»ΐίΙΙί 
fdxcitiles appellantuf > α locis qux incolunt nomen 
tr^hentes 3 qHx quidem loca hdbent minuta fax,%» 
crebrisque dlgno inter hjcc interic6lM»{ic interme• 
diAs yhi fubfidet limw yel arena. hominum » ^y* 
fifcium cadmertbtis yefcitur , ^ fordidij^imis, 

maUquc 6ζ itLTANI DE ANIMAL. 

male<^ue olentihm delefiatuy, 
• - De accipitribus. cap. xlii, 

ACctpitres non mimis quam aquiU adaucU" 
Yitndum h^bileS) neque m.wiititdine dquilts 
inferiores,- De auibus longe hoinmum fiudiojifiimi 
luhentitnLos in ThrAtm auditione accepiad hcSic 
rationem^^^uum horninibm per paludcs focietaiem 
aucUpitHdi toire 3 hommeseXplicatts retihm quie^ 
fterey actipitres autem fuperuoUntes exterfcre 
aiteli ac mtra retia compcllere, Thrdces β quas 
cepermt^ues cum accipitribiis piirtin > eoique tum 
adaucupijfocietAtem^dos habere yfin cum his ea^ 
rtmpanem quifs ceperint ciuiurn non communica* 
uermhdtffociari) atque diflrahi', iuJL• mdgnitud:^ 
nisaccipttres y ^ intep^x >itdtv$cum yulpibu^pu^ 
mictciter certaye^ ^Jxpe/iuniero contr4 aquila^^ 
i&^ifidtUrts pugnxre y λ cordibm fmquciinficr9 
quoda mitlatis Je fHftinereynmjquiCm enim {tuiUffi' 
cordct t,viquAni religione• quadam cmjlrioios-ede• 
rcHommem mortiium ji mhuYnAtum pra^exe* 
rintiihieBLCi vl^bAhumiiYtdicuntur ^etR iUos hoc 
ίρβιτη Solottjicut xAthenienfes nonfacere inftitue 
rit>quodficorptt6 tcti^eritieiuhm manet} nequefi 
i^nm titntum aquam m fiilcmn deriuet aqUarh gU^ 
fidtjqnddfafseexi^^imet illiifmco hominiincom•^ 
moditreyfuit twnirum potione aquam ex tlliHSi>ft$ 
^ufircriSypHplufes hommes irriget yidensaffluen-i 
tis aqy^cupkm) yelut ab eis irimtatHi libeterhibiti •HiSTORIA LIB. IL 6^ 

DeaccipitdbHs tinrmnculis. c ap. χ l ι ι i. 

ACcipitrum gehm quod nomincitur cenchrii 
nuUii eget pQtione } itliud ipfommgenm eji 
quodmontanum appeUant^ -ytnmque ardeHUmfus 
mmds (iriiore wflammAtur > moreque hominum 
dmatoria leuitiitcfiagrantiumfemperficliindo cas 
in 'oculisfert ifiam clamf(xmim ■ahfcefjerit>ex >o 
'•indxirhum capir dolorem (^ clmgorem fmdeifs 
yitjhm-exclamat^ i^lque hoipmes yehcmentel• 
Umajites ex amorc 'vexantur^ perinde amittoyijs 
rfhle^ijs dfftigimrXum exOCulis UhorAt Jyiuatt'» 
cnm lciuiubdm eueUity eiusqUc acerrimumfucjcum 
'ckprcfjumfik ocnlts imponens iidfctnitAtem reult^ 
"tiitturikW-vtimedicAniento ad fmandos οοΗΐστΗηι 
dohresMedici dicunturi yndeoculorum medicinA 
M&dcut^raft^acapitrayia dppeUatur^yrjde yidere 
licethomrnesfe dmumdifcipulos propter-h atque 
etidrnprjzfcfcrrenon yereri.pttrilegum medicum 
Oelphis ) cum in eum iitcurrrifjet accipiter eim 
capfit roniieHcfjs indicauit > itemque mthi accipi^ 
fresefjc credimtur qui ccnfentur ingenere (tcmiU'' 
Ttfm i%Cif}jfeycre deleftrex omnthus duo m u/^e- 
gypttm alkgaktui^^adjpecuianda^mfulas quafdam 
deferm qu^sjlihyx adiacennijautemybtreHertc- 
rmtpr^amtcs eo alios deducunt)qmhu4 duobus cjc- 
teri peregpk^llim profeflionts fefimn Agunt> cum 
ad^H^inJifliis feruenerunt ^ qUas iUi duo fpccultxti 
co)nffiiktioresfibi iudiairunt, hic in mHitd quiete ^4 -^ELIANI DE ANIMAL. 

^ tranquillitate pariunt φ* excludufjt , pajje* 
resqueyenantur» ^ columbas puUos in magna ^-e- 
dundantia alunty deindcque firmos adyoUndum m 
%Aegyptum abducunt tafjquam adpatemas fedes• 
Y^,; De iulidibus pifcibus. c λ p. χ l ι ι ι i. 

IVlides pifcesfdXdtilesfunt ) quihm os -yeneno 
refcrtum efi. quemcunque pi/cem degtifiarunt 
inhabilem adedendumperniciofumq^ ei quipofie^ 
mfiaueritejficiunty pifhatores cumjquillam quam 
media ex parte iulides exedifjenu O* confeci^ent 
fine ylloprettoparabilem offendi^enti cumque />/- 
cpia pyepi gufiare ingreβi e[fent illorum aluos ye» 
hementes cruciattis exceperunt. in pifcatH yrmata 
res ζ^ natatores mfeflipime perfiquuntur , ac yt 
terrenx mufc£ mordictio prement jimiUtcr iulides 
frequentes in eosy qms dixi mcurrentes morfu affli 
gunti quns repeUere ttecejfe hahentp aut abhps ώ•- 
morfi crucia.buntur » in quibm Tepuljnndn totm 
ynniindii^ natandiUborperit» 
. Dc lcporc marino. cap. xlv• 

LEpm marintis mortefjipe inferualuum ncer^ 
rtmis doloribm torquet , partum abigit , βο'^ 
machum dijjoluit: in c(£no gignitur y c^fxpcynA 
mm ^pm capiturp^f.(:ckcochle£t€^mine nuda• 

*i,, De vulturibus. • c α p. χ i v x. 

INhommum cadauera yultures mfcftifiimifi' 
runturim qux. incurrentes tanqmm hQfliliA iri'^ 

mdmt HISTORIA LIB. Ιΐ;-^' G^ 
uadi/rtty ac homfnem ytcinnm admoncndum tjiiak* 
dofupremum ytt^ dtem agat diligenter ohfeymnt^ 
exbeditos in hellum exercitm prjsJenTion& qiVci^ 
dam confeqHuntHr y piafie fciefites 3 ^^ ψωΗ'Μ 
heUumproficifcunturi & quod ojnnii pugnaflra^'' 
^em edere foLet.yulturem non nufcimctrt^m ciiunu 
Jedf(£mina6 omHeiogenerarii quam rem non i^o 
ritntes hjz heiiiiC ipulloriirnque folitttdmew:, ac />/- 
opiam timetttes dd gignendos' puUos tdm mathi•' 
ndntuyyciduerfc aufiro νοίαηΐ^νοΐβ aiffi&yJton (pi^ 
ret (idEurum yeiitum omhzatuJepfmdmtJpiri^ 
tiio yenti wfluens ipfas implet 3 dicunt ifidtures 
non indificare yi>ulturesyero q tii funirHedij inter 
yulturum genm ^ aquditrum efje tum rnnres, 
mmntc^yoscoioyejQUorum quidem nidqf f-ep'^rin 
(tudio) attamen oudeoj excluderenon exiitrifio, 
fed puUos potJHS par&j^e ) ea/que jiatim apdi^tu ro - ' 
Utiles ejje wteUexi) yukuribiio yngiantim per* 
nickm infert, ;\v..:x.v:,• 

- Bemiluis. ■ VcAi?/^ "Vu^il^' ' 

MlluUe in rdpm^fctciendas emneritifitYH^m 
ftfuperior extiterit^caVnese macelloyapJi' ^ 
cijiime aufert 3 ex oh^mpu tcLmert drii eiu ii^J* 
qruam cittingit 3 harpa mts mofttana' inipoteni ocu^^ 
ioseffodtt. - .Λ.^νν.οχν^ι\_«ν'^^^.^ 

Decoruis. cap. χΕ'-νιίι.^-'' 

AEpptijCOyiiiMilufn accolentes nW^tihm 
quafijupplices efjifyidcritur yfihiquippi^m ^β iELIANl DE -ΑΝΙΜΑΧ. 

elitmiri effl,agit£irites ? qiiodeis fiquid dono ^detur 
peteyecejjantesnihdmole^iampUpiofifnt pfin ίί«-. 
lem horu/n qu^ pofiuUrint nihit impetrauerint m, 
nauis rofino wfidentcs infequmtPi^rn^Htao yfunes 
aryodmhac yincuL• confcmduntj comi Libycijefe 
incimantes roflrorum fidu?icitutemcjmitd poj]unt 
in y^fa mtendunhatque iriferuntp quji homines β^ 
tk metu dquji complaierant ac ne cprr,umperetm* 
fupra. t€cm adferuandum ciens benepcio (^quam 
pofuer4nt 3 ttaque futione frumtur » cum ctqmrn 
deffere-^yjde?ji.3 calculospre 0^ 'vngmhm cippor^ 
tarjt^Xj.jn ^ίξ/ίί infermt , at^ie cdcidi qutdem in 
fundum dcttuduntUYiiic depdenh aquit yero de ya 
fiifuncto exfubfidcntium Qccupcitione calculorHm 
aUcmf^^fperiorem ycifisyacy^it^tcm replet: qU(t 
folf^rtfm^ch^fisiom corui aqmrn foptmge/^tes^por. 
tipm r.Qfcrcimturinoii ignormte.S)qii^fmitpemtiis 
in m§di^philojophiiirecondip:aat<ju^ Λ^^ yiwm 
^ eUndem locum duo corpora capere, non, ppfjer^ 
quantumi^^nificrilicigerferax dijferatypUne no* 
Jctmt:M ybf^^i^A ^ΨΡ^ ^Z^pm'fermturppcr fi<^' 
rtlem agri^m.j^ ififi-uCli^fum hini yolare iaffb-i 
lentSfktm [uo^s nutritos , (^^^pateprocede»te βν* 
mQSf (icritcrjnfcclanturnidoque exp^llmt) ^Ηατη-* 
ohremjilij corniculideinde ea qtijifunt adywefjd^^^ 
Hccefjaria mquirut^genitoresq^fuos minime alunt. 

η J?« pifcibus venenat is & de pa ftinaca ^-^ 
, , /. iiiarina. cap. xnx. f-\ HISTORIA LIB. 11. 6η 

GObio^dracOy htrundo pifces marinipungendo 
'venenuyn emittunt pminimetitmen mortife" 
rum> paQinacitfxpe dculeo mortem wfert, L eonU 
des By:^dntim homincnipifcium naturam} q^ di^ 
fcrimmci ioTiontntem e reti ait pailmacam arri^ 
puifje) puta hat infelix ille romhum cfje jfmulque 
yt illum rapuijjet infmumfuum ahuidijje > ciam^ 
que fefuhduxijje tanquam quiddam. Uutum , 0^ 
pretiofiim ndfim fmjjet ^yhi paiiinaat ex com' 
preJitGne dolere cepijjety aculeo eumqui fe diri- 
puijfet corjfixtfjC) cttque infdici^furts yifceraper^ 
didifjey/hrm autemprope pciilnmcamproietlum 
iacniffe.-quodmaximo (irgumento fuittUum natu^ 
rji irnprudentem fiii^e > pifcis quern contigifjet, In 
mari ruhro ^obij dmrurn^ & fi^pe triHm cubito^ 
rmnnafcuntur. 

Decoruiaudacia. cap, t. 

COmtiodqmU nihil de iinimo concedity quo 
mmus qukm h^c audcix fit ,ηοη emmjO" 
lum contrd pUjGlU animalht ctquiL• yentre audety 
fed ς^ contrci cifmos , 0* houes pugnat 3 quorum 
in ceruicihii^ confidens eos penutit > ac multo^ 
rum ejfodit ociilos , cum etiam rolmfto ^κβίΐοησ 
decertat )fiquod ani>mxlcontr(t yulpem pngna^ 
re anlmaduerterit fuhftdio eiyenit y amicitid (td^ 
dnftiii ) qiijz illi cum yulpe intercedit , cttque τ^/- 
cifcimr. Maxtme omnium aumm multos cUfi^ 
' ^ "^ " e ζ 6% i^LlANI DE ANIMAL. 

^ores^^ yariAs yocesfandit^nam inftitutuscum 
humcLnam mittit^tum eim locutio alia qu^edam e/i 
ludentisydlia, longeferio a^entts ^fienim quodper-^ 
tweatadDeum agitj hictihifacyumquippUm c^ 
aiumationvs plenum loquitur^^ quodjdiim tcm^ 
■pore alui reUxatione fe UhorarepUnefcUttiddr^ 
co ab humidis cihtsfe contmet. 

Dc 2mimaliumpartu>&dedelphino,& 
balcna. c Α p. l i. 

Allifloteles ajiiniitlium dicitaha ejjc 'viuipa^ 
ra^alia ouipArd» αίία yeymes parerc^tnima^ 
lia autem homtnes generctre , ^ reiiqua quji pilo 
te^imtur > ^ cetaced branchm non habere yfcd 
pftuUm iftdelphinum^^ hdenum, 

DebubusMyiia?5&ScythicX. cap. lii. 

APud Mjfios boues cornuum cxpcrtes funty 
nonttem mScythidy ybi minime corntbHS 
houesmutihfiinty necmthimolefius quij^Um eHe 
debebihquod contrkfcribcim atq; Hcrodotm, cum 
gtit)bubmo generinon ej]e in Scythia cornua. 
De fcaroruiTi cibo. c Α p. l ι ι i. 

D£ marmio pifcibt44 folum Scamm fmiliter 
yt ouiUum pecn^ C^ bubulum rumincire 
audio, 

Dc muftcllo manno. c A-?. l 1 1 1 1. 

MVJ}eU.n6 pifcis cum timet de fuio fottibm 
eos ore rectpit) ^ rurfm eadeyLt eofdem 
reuomens iterum yiuos, <& mcolumes pArit. 

Oe mur HISTORIA LIB. II. 69 

De murium iecorc* c α p. i v. 

ACoitu recrefcente lund mnris iecitfculum 
mirabilem in modum fihi pbram quotidie 
quandam progignir yfque ad plennunium^ deinde 
Ιηπλ decrefcente fibr^ pariter decrefcunt 3 ac in 
ynum corpHo extenuatje paulatim euanefcunt. 
Deranis. c α p. lvi. 

IN Thehaide cum grandine plmt mures in terrci 
apparere audio ? quipartimetiam nunc cocnum 
limofum > p(trtim Umcaroextftuntp cum κΑβϋα^ 
nmex Italica Neapoli Puteolos tterfaceret ^ aitje 
rdniisperf^exifje y quarum pars qucs, adcaputper^ 
tinetrepchaU ^ duobiis pedihtis agebatur > altera 
nondum conformau concretioni limofihumorts ji^ 
milts trahebatur, 

Quod ex bubus apes nafcantur. c α p. l ν i r. 

BVbulum genm plurimas commoditutcs ha^ 
bet) homines enim ex eo ΐηβηιίρ$ commodis 
afficiwntur , primum cum hominibm boum fofie" 
tdo rci ruftic^ > ζ^ yeAionis yariomm onerum 
communit{VS intercedit ^ deinde laoltsex hoc υπλ* 
gid 'Vtilitcu percipitur) arjc exornantur) ac homi^ 
num conuentibm epulum copiofijiimum prxbe^ 
tur> bos mortuii^ o-eneroja, quxdam res ^ ^ digni* 
tdtiopleriA exiilinundii ejipQUod apes ex ipfins re^ 
liqutjs enajcunmr 3 animalia operofj^ima ifru^ 
tHinjque yTiliJ^tmum > ^ fHduipimum hommi 
compitKVitiit, 

^ 5 70 ^ELIAH^l LIBE% 

tertim 1)ΐΗοήΛ ani- 
malium. 

DeManrorumleonibus. cap. i. 

i Vm homine Mauro c^ rf- 
I Liitrum rermn communitii" 
\ tem quandam habet y ^ 
(icjuam de codemfonte t/- 
1 bitj hunc Audio cum ycnan 
j di ratiorjcfdfm famepre^ adire 3 iht ji yir adfit lUum 
ah ingrejfu ^rohiberci yw^iprQcuiarcercjm domo 
is abfuerit)^ fola mulier addomum tuendcim reli 
Uafuerity h.rncobiurg^toriojermone tUumytne 
ylterim pergat mhbeye^ilaq; ita moderariytis 
contineat fcje k progrediedo eT* mmimefdmis im" 
mnnitate ejferuefcat: inteUmtfane lcoyocc Mdu^ 
rifiiim» yerborum qnibta muiier leonem increpat, 
huiujmodijenjm perhibetur,Non tcpiidetcumfis 
lco omnium cinimciiium rex, ad meinn nmmoium 
yti pabulum tibi concdies ^ muiieri fuppiiccitum 
yenire , ytceqHc hommts corbore ?nale affeL^h in 
muliebrcsmAnmrel^iccYCj yt >milicbrimifericor'* 

dict HISTORIA LIB. ΙΓΙ. 7i 

ώα dthiatp^yqu^ tιhiopHsfuntaβeqHarUiquembo 
tim m monttbm ad captaridos ceruos , (^ buhulos, 
aliique animitiid 5«* ad leofm pafium pcrtinent 
exercerifnon autem more carttciUi n/felicisyiotiim 
qu<ieritare oporteret, hts qHaficctntionihmmuliem 
leo excantatm affliolo animo^ <^ yereamdi^ ple^ 
nojenfim oculos in terram deijciens , iuftio ratioriM 
buo 'vidtio dtfcedit y neque yero cum equos ^jT» ca* 
nes ob cmialus communitatem mindces hominum 
fermones intelligerey ^ timere yideamm > mirum 
yideridehetfileoMituros homines mtelligcit ^i^ 
yereatur. Cmreiteftimonio funtpueri eorum in^ 
fant€S)quos βτηιίΐ atque catulos leonum ^ j^qualiscn 
ytolw rationeyno edemcjue teiio alHntyqHamob-^ 
rem leones Maurifiiioyoces mtelligere pofje nec />z- 
redibile? necprj^ter opinionem exiifimmdHm efi^ 

De cquisLibycis& Medoram^ 

CAPVT II. 

D^Libyck equishjec ex hominibm eiufdem 
gentis itudiui ) equorum yelocifiimos efjcs 
nullo Uhorl•5fenfu ajfici > cx hahitus tenuitiite > c7* 
gractiitatc ^ maciUentos totos efje , ex fefe aptos 
exiftere ad fortijiime fu^inendum dommorum 
negligentUmi fahulum enim ets non lAYgiriinec eos 
cum laborauerint firigili perfncari fiec eiscubilU 
fubfiernere> necyngulcvs expurgcireyfedfimulatqy 
iter mftiTHtHm confecerunt ? QX equh defdientcs 

e 4 72 i£L:IANl DE ANIMAL. 

hos AipAitionesdimittereiatque iui homwes Lihy'' 
cos^mdimacie confeQos , (^fqualore fordidos, 
hwufcemodi equts yehi> Medos contrk homines 
hdbitu corporh opimo , i^ luxufimditer atque il'- 
loru^m eqms 4{βΐΊ^^ηΐ€$ adeo nitcfcere 3 ytpariter 
cumdomhm equos ^ magmtudme corpori6y^^ 
fHichritudme j atqifc adeo Uuto extrsi corpuo cuU 
,tu ifidentur deleotatii ^ fentire magmtudmem 
fuam?!^ pulchritudinem. Hxc miht de cctnibm e 
natura loci djcere nunc Denit in menTem, Cretica 
cam eji expedihfiima ifaLtuque maxime yaletp^t 
Cretenfcs tefl(iiitur»(^fam(iperuagitmr, Excani" 
hm maximianimiefl Molojjus , quia acriter arii* 
mofifunt Molojiiyiri, Carimffimyir ^ canis 
emfdem nationis animo agre^i} ac adeo duro >m» 
manfuethncferi exiifimantHfpytnaturii manfue» 
fcerenohqucant, 

Quod fus non nafcitiir in India. c α p. 1 1 1. 

HOc cticim ad tjaturam animdium pertmet, 
quod Ctefi(Vsatt3nuUumfmUum pecmnec 
agrepe ^nec domejitcum in Indta nafci ^idemque 
tradit) apud Indos ouiU^ caudci latnudinem cubi* 
tdem efje, 

De formicis Indicis. c α p. 1 1 1 r. 

FOrmtcxIndicjz aurum cufiodieiites mwquam 
tranfeunt nucupcttum Campylimum fluuium, 
cum hisformicfs hahitantes appellantur φ* reye^ 
rafuntpopuli Ijjcdones. 

Oedi HISTORIA LIB. IIL 7| 

De diucribrum animalium nati]ra,teftudi- 
nis,coIumbaE,perdicis. c AP. v. 

CVm tefiHdim ierpentem comejje contigerit 
cuniL• ddefajfrotinm extra periculumye^ 
neniefly quodalioqui flatim ab efn hanv fuijditm 
fuhUturum erat. Columhivs ex ctuihm maxima ejjc 
pudiatict y ab omnique adultem cailipimas ejfe 
pcrcepi, nimquam enim ex focietate interfe miti" 
tutjs rieque mcvs tiifi morte ipfa yxorts diflrahitur» 
nequefoiminci dijjociatur nifiyiducifuerit, Perdt'^ 
ces autcm adyefiens lihidinem intemperetntifitmjs 
funtyoh ecimque rem fua oua perdimtynejoemirjje 
fUiX, occHpdtiomhm incuhiindi a.c ex outs puUos ex* 
cludendt impeditjs operam fihi ad rem yenere^m 
dare non ροβΐηί, 

De liipis flumeii traiicientibus. c α p. v i. 

LVptfluuios tranfmittentes 3 ne yi fluiiuum» 
(ttque imprefiione funditus euertantur ^Jia• 
hilitatem acβrmίtudmemβbί e mtHrafua conili* 
tuentes ex yndarum tempefiiiuhmfeferuanti 0* 
flumina qujz tranfri non pojfunt ad traijaeridum 
facibfi hac machmatione ejficiunt , caudds nimi* 
rum muiccm mordicm tenentes reftilunt adperfe 
rendosfluflmi nuUoa', negotto tutijume tranfnanu 
Dc diueribrum animalium repugnantia. 

fAPVT YII. 

ASimnuUas tmeas alere dicuntur:})yenji ym• 
hrn canes obmHtefcere facit) odorum » <(2* 

^ 5 74 ii.LIANI DE ANIMAL. 

y)joruentorum iuamtas ynlturibws mertem afferU 
OLort autem acutit permciem tnjert, quantum yero 
c.imelum cquus reformideUCyrum (^ Croefumco^ 
^nouijje amnt, 

Deequa. cap. viti. 

EQhj^ mdtrercum puUos fuos ante reUnquunt 
qukm perfe^le iiliti fint :, eos unqucim α pa^ 
rentibiis orbos alijefoeU ) lilorum orhttatcm mife- 
2'antesynk cumpuUiofuts enutriunt» 

Deamore cornicis & eius reptignantia 
cum nodua. c α p. ι x• 

Λ Manter mutuAm interfepdemferumtcoy 
jtr\ nicesicumfemel focietAte interje coierunt, 
qucim 7ton tcmerenec iicentcr mftituunt. Quodfi 
alterutra morhttur > dteram qu^ eifuperejt "vjque 
iid extrcmum yiu^ dicm yiduam permanere > ha•" 
rum rerumabfolute feritidicunt, In nuftm oLim 
yeteres audio ροβ hymeiixum cornicem inuocare 
Jolttosfuifjejiocque cofjcordU fignum dare ijs qui 
liberoru qiua-endorum grati,i conuenifjent dedijje, 
qui yerojedes auium ^ yoUtus objerudrefolenti 
Ciio maiifptcatas aucs captantibm augurict porten" 
dere res trijles dicunt ^ qutbm ποΆηχ ίηββίΐϊβΐϊτυβ 
πού Η lUarum oim infiduxs moituriturycornicescon* 
tra wterdm eodem modo noiluarmn outs mfidias 
faciunhnon igfwrantes enrum oculosad yidemum 
dcdiehabetese^e. 

Veher HISTORIA LIB. IIL 75 

De herinaceis. cap. x. 

T'Lrrenm hermacetts eom ψι^ ctd yit^e -vfum 
pertinent natura fua nec imprudens crcdi^ 
tun nec imperitin comfcirandorum » 0^ conden^ 
dorum in hiememfru{iuum, Plane enim nouit non 
omni tcmpore perciptendorum tempeftiuitatem 
fi'U(\uum dittnm c^e}quArefeipfum in locis -vhifO" 
montm acerui conflruoli funt yolitans jhirfutus 
fiiisfpints aculeatii trafjspxa portat non pauc4 in 
thepiurum caucrticirum> in qutu conditd) atque ab^ 
dititfermritur3yndepromeye queatj cHmnuUd ex 
parte extrmfecii^fyuolii^ coUtgi qucunt, 

Dc crocodilo & trochilo. c Α P. χ i. 

CVm hts qmfihi adiumcntu importure queunt 
etium cLcemmefcrn animctliapaccm geritnti 
C^ fosdere deumcnmtur , tngenttoque fihimcilofc 
exjoluunt) cuiufmodi crocoailm cenferιd^l•seflί m 
quem mternatcindum hiantem hirudines mnatan" 
tes iUum rcfercnint pcum ci moleftLim exhibcfih 
idiUefentiens trochilo admedicmam dolorifuofa" 
ciendam egctJtaque hirudinibus yhiconfertm efl» 
ad littm progr'ejjiis folts radios intuens aduerfos 
maxmc hiatj tumqtie trochilus in illimfauces rO" 
flrum inferens hirudines extrahit > qaod faciU 
lirne p.xtitur crocodilm fentiens auxilium , ita 
ffvt hirudinihiie prandcAt > ille (idiuuetnr » pro^ 
que p}\^mio trochilo compuut , qmd nihii cum 
Udat. 70 i£LIANI DE ANIMAL. 

Demoncdlulis. cap. xii. 

MOncduUrum fe henejiciariQS exiftimiint 
Thefjalhlllyrij^Lemnijiob ekmc^ue rem hts 
"νΐέίπηι yrhes puhlice prxhedum ejje dccretumfe- 
€erun hijui locuflarumfiruges yajiantium ouapet'^ 
derent^eariimque foholem perimerentyynde magnA 
exparte locuJUrum multitudo yeluti in nuhem co^ 
adammuehatur )frugis(j^ue incolumes ad tcmpe^ 
Jimtatemperueniebant. 

Dc gruibus. c α p« χ ι ι i. 

GRues in Thradanafcuntur ybi hyems folet 
ejfe atroX) <ζ^ tempefiiio perfrigida >iddr^ 
coque eam quod ihi orLc fint amore profequuntyr, 
in qm tcilmo tempore putrU fedis fiudio capt^ 
iStatem ducunt) medio (ίΐιΐΗπιηοβχΙηίι^ ergo frigo^ 
Υίό yim non fuiiinentes tanquam terrjc ambitum^ 
cAi mutationem temporumque yarietatemfden^ 
ΐία^ζ^ cognhwne comprehcnderint ^frecuentes in 
KAegyptmn.y Libyamp ac sAethiopiam profidfcurt'* 
tur)Cum illic hibernum tempm traduxermt : Utif" 
fimique dies^ac tranqmlli tUucefcere c(£permt> re^ 
Tro ad Thraaam yerfm gradiuntur y ttincr^yS iam 
expericntes duces adyolatum conftituunte£U> «Λ- 
tu griindiores yeroproximjifunt : eitisque modiad 
regendumextremum agmeti deligunhminores ηα^ 
tu medUfmtyfeamdosyefitos ^ O^ retro flantcs 
Qbferuare nonmt» ducead iter^ c^ impuLforc αά 
pergendum ytmtur : trianguii fguram ejjiciunri 

yt HISTOKIA LIB. III. 77 

ift hcicformafacilim aera aduerfumfecenUex tri- 
quetrafigurdfexangulam aliquando eduntyVt aera 
fkcilim ptlle?ites itcrexYedirepofiint^ citque more 
re(ris Perfarum j^fliua ac hihernd conficiunty cuius 
homines admirMemfafientiam addeprehenden^ 
dam cjzli commoditAtem exifiimant, illasque yltro 
citroque fufas migrationes ad Bcitana peyuagatas 
prjcdicant, C kmfefe ab aquiU impeti perj^tdunh 
in orhemconfiliunt >(^ €οηίτΛζ\Λΐηβηη>η)/ΛΐίΛ^ 
tJique^xijiunt)Htque ordinatim tanquam in actem 
firu^l•^ jpcciem pugriJi oficndunti qiMre aquila re^ 
oreditur^ejc autem ddtergum prjcuoUntium coUts 
^ cApitihm adnitentes nonnulUm requietem la^ 
borioji yoUttis capimh itaque Uhoremfocilem ejfi 
ciunt, In Ιοη^ιβϊτηι$ terrx trailihHo noclu reliqu^ 
omnes fomnum cAphmt> tres autquatuor ad reli^ 
quarum cuflodiam adutgiUnh & nefomno oppyi- 
manturcum operofo Uhore acmolefio fiunt^rjcm^ 
pe UpiUum fumma aiutione fuhlimi pede counent> 
yt β qudfido fimnm ohre^ferit ^ edito flrepitu cx 
lapilli cafu experoifcantur.Lapis quem deuoyatyt 
co tiinqihtmjaburra prmcntur yoUntes y auri />/- 
dex e/hquem pofiquam eo ybi Ικώηαηίβ appltcA" 
nerunt)reuomunt,E(ts Nuuta cnm yidet^ros cige- 
rcppibmdtquc reuolitaye in medio marti ^ intelligit 
contra.rijs yenti4 impellentibm iUds ab itinere in^ 
ffituto iibpfiere ^ aimm diβtpnltl•s βίίΐπί ad por* 
tum remuigat) ζ^ rKtucm inc^lumen fermt c^- 

rum 7« JELIANI DE ANIMAL. 

rum guhernmdirationem homimhm rep^efidireR^n 
doclrinctm dedijjeferunt. 

Decolumbis. cap. xirii. 

INyrhihuo colunjb*e cum hommhiis fi^eqtfen^ 
tes h(ihitant)fe^ue adpedls horum huc ^ iUuc 
magna mmfuetuaine ^0' fAcilitateDcYfcintiin lo^ 
ctsautem ybUb hominum frequentici folitudo efl, 
p)*opmquitat€m hommmn mmime expe6l(tntes au^ 
fmiunty in multitudine hommiim conjiderjttores 
funtyfeaue nihil ihi graue pajfuras fUn€f:hmtivbi 
aHcupesyyenatormque inlirumenUi yerfa>riyidenu 
non Amplhtofnefummct ihiformidine habkant^ 

Quemacimodum fuos fetus tuentur pei•- 
dices. cAp. XV. 

PErdtces cumfuntyinnji ad pariendS > arecim 
moίliterpuluerefubfiernut^t3(ίΐquefi'Uΐiabpl•s> 
^ furculis circumfepmnt )Contexti4^ arcjc cauus 
ejh ir ad incubicndiim accommodattis : cum enim 
Yuluerem irifudenmts'^ moUe quidam yelut cubt'- 
leeffecerunt) idipfum mgredhmturyfoflfefedefu-* 
per fruticum miwlucns occultantes contrit auium 
rapadtatem > hominuwque infidiAs in multa pace 
iHcubant ^ non Ym loco oua committtmtyfed quafi 
miirantes ea in alium locum importanty in nKtgno 
enim timorefuntynequundo deprehcndctntur in eo- 
dem loco dm commordntes, Itaque alio loco nidifi'^ 
cantes rurftis puUos etiojn nunc teneros inuehunt» 
foHcntque} O^fm^d^ tepefadmtypeniiisque tan" 

quam HISTORIA tlB. III* 7 

quamfafdolis qmhufdam inuolmmt 3 non eos qui^ 
demlitmntpfedpiiluereref^ergentes nitidos effi^ 
ciunt. Si quem perdix proi)'edientem,fibique infi^ 
dm 0^fuis molientem conjfexeritp ad tUnt^ pedes 
fe pyouolnens jpem ofiendit fic ahieolmnje capi 
ppjjc;,tiim quidem uuceps inclmatfe > atcjue mpKc^ 
dam quum fe put^t haberc mmanibm incHmhit, 
ille yerofefe conuolucns pcdetentim elabiturycum'* 
que ijlum α nido auertity ac abduxitj 'vanumque 
ipfino Uhoremfe dufjje fentit y mcLgnci icLmjiducu 
yencLtoYcm ofciuhmidum relmquens emlat^ atque 
ah mfidijs titUtpuUos appellat) hi maternam yocem 
(ignofcentes eo (tduoUnt, Cum cxfefe oua pariturcL 
eji) occuUe Idtens yjj^ium , mcintum fitRere cofia^ 
tHr^ne eii46 oudfrangdtp qimiiam co ille yfque Ιώ/-••- 
dini^s.mfanLx flagrat ^ yt mcLtrem dendts liberis 
operam nAUitre non permittcit , adeQ perdicumge^ 
ttUfS libidinefurit^yt cumfosminjii mcubatur^ ipfos 
rehquerintimares animo mflammato cof^cupi/cen^ 
tesres ycnercM yehementey interfe ira inccnditn^ 
tur^ mutukquc yeyberatione acerbij^ime affligxn^ 
tur ;, yjilusque foemmarum yice yenerem p^tia^ 
tur , tuYpique libidine yfqiie quafi pxdicetur ^ quo 
adipjequoque yichr alterimyeandem flagitiojitm 
libidinem in yi£{um exerceaupcrdices Λμιπηΐ} ^ 
Γΐςοηι^ 3 O^ palumbos yulncrc .xccepto origAnum 
mpoiientcs ad famtafem rediye^ncquc hoyninum 
idla mcdicbhi yti haberc ncccjje ) Jeptem diebm 

nidum 4\v §ο iELIANI DE ANIMAL. 

fjtdum contexunt , feptem confumuntm panendo, 
feptempuUosnutricdntur, 

Deinuidisbeiliis. cap. xvr. 

TRd}e efjenomen muidtje^ omnique dedecore 
tnfame Euripides inquit > quod etiam in non^ 
nuHis cinimcdihmrdtionis exfertihus hcihitsit^pe* 
nitusque inh^et. StcUtoenim^yt Thcophra/iHS 
ait^mulcitauefcneVriitemmemhranitmhjhermfn 
exuiheam -vorctns confumtt^ob muididm ex qua lct^ 
horiit ciduerfm hominemyc^^uodfudm tumcmampla 
nefcit contra comttiales morhos plurimum yalere, 
cerum item non infcius dextrum fuum cornu yfui 
magno homiiiihm efjephoc ipfum muidm flagrarjSy 
ne tanto bono homirjes fi-uantur in terrcim occuU 
tAt.EQuapariternon ignoratfc ynk ciimpuUoarno 
ri6 "venefida parere » idcirco fimul arqftc edrtiis 
puUtiS eji idagitivt caruncuUm in puUifronte in^ 
natam magnitudme caric^ colore nigro hippoma-- 
nes appcllatam yoret : hi autem aui perpr^ftigiaS} 
^ captiones mulieribm illudere folent, yim aiuht 
qmndAdlliciendi ad libidmeatq•, amatoriamflam•^' 
fnaexcfrafjdihabere^exmqj ob re equa fiirens irjui 
dianon homines hds prj^iligicu permittnn^equi. 
Vttulm marinui fmim cQa^idum mortcdibm ΐήπί- 
dens) neeo comtualts morhi fanari pojmt deuorat. 
De phyfalo pifce maris rubri. c α p. χ ν 1 1• ' 

ΙΝϊηλυΊ rubrofmu quide^yabico pifcem L βό-' 
nides By:s;Jitmsgigm didtcobio i^ctatls perfefl^ 

non HISTORIA LIB. III. 82 

non mmoremy hahereautem tpfum tieque oculosy 
^equeosmorepifaum) hranchiai uutem fibi agnd^ 
too efje ? ^ formam capitis come£iuri quidem 
fo^'epatexpr€Jjam non ϋββ^ irifranimirum in yen 
treformamquandam leniter contmolam m pnum 
afpareye^^u^ fmAyagdi colorem reddit > hanc ei 
Oculorum ioco 3 (!^ orvs effeaiunt. Quifquts hunc 
gufiauerit yfentiet fe magno malo fuo expifi:atum 
illumfuijfe , nam fiatim ytvuiiauerit:, acerrimis 
dolorihw premitur 3 deinde iUiu6 yenter cum ex^ 
trema iUiuoyit^ pemicie difrumpitur :yerunta^ 
men ^ is tanttmaU β femelcapiatur ptxnas pen^ 
dit) cum primum efi extra aquam infiatur , &p 
€um tetigerlsimdgis ^ magis intumens exarde^ 
fatitumt^jfi quis eum a^iduc moueat ^pyx ptito- 
ttioperlucetji^tanqiutm morho inter cutem labo^ 
rans dcnique difrumpitur yfiquiihu/ic etiam nunc 
yiuentemin manyelitreijcereiifupernatdt more 
inflatjc yento yeficj^yquocircaex affe£lu Leonides 
aitphyfalumappeUatum. 

De phocae iniiidia, gap. xviii. 

VItuli46 maymH^? ytaudiopfuum Uc cxfuggit 
ne morho comitiali a^eolis remedio ej]e 
ροβΐί y muidum enim fuie animiil efi yituius 

Deplatcis&laris. cap. xix. 

PElecanes qu^alio nomine plateiiR fue plata* 
ie^ appcUantnr^ fluuiatilibm tofjchis Je cotn^ 

/ U ^LIANI DE ANIMAL: 

plenty edsque ciimfiomAchi cdlore concoxertfjt^euo 
tnunt ) atquc ita teftis iam aluicalore didu^is eli^ 
gunt^ex hts qimfuntefcidenU.LariaueSyytEude'» 
mmfcrthitjubiimeio cochleivsfurripiunt) cic exah 
toprjidpitantes magnayiadfaxa aUidimt^ itaque 
efculenta ί€ίΙί$[€ΪΗη6ϊΰ eligwit, 

De leonejyrfas&fabro materiano. c α p. x x* 

INPangeo Thracio monte Eudcmm ΛΪΐ yrftm 
ψί^ leonts li^rumnonmiorahatyacmm cfje 
ab defenforibm :> huiwscatulos ρ quipcr jitatem fc 
nondum tueri quircnt mtcrem'ijfe:mox pArentes 
€um (tUcunde ex 'Venatu reuertijjent} ^ cuetiam 
leuncitlorum cjidemfaUdm -vidifjefjt} acernmo yt 
par eriitdolorcprejJQs yrftm infecutosfulfjeihanc 
yeyofummo cum metu quantumpotuit itmerti con 
tendentcm in primcnn quamque arboKem confcen•^ 
dijfe)ibique yt ab illorum infidtjs declmaret confi^ 
dijjc) eam autem illi cum fe yidercnt ylcifci ner» 
quirejxnam quidem continajter fummn duigen^ 
ticL ad arbcris tnmcum inftdiiLs molientem excU'» 
haffe ifurfumque yerfm intentvs ocults fitnguinA^ 
viam afpexiffe^ leonem yerofimiliter atque homU 
nem ex Liberorum mortc mo^rcntemi longe Ujteque 
Jummo cum dolore totps montibm eryafjeidfim ma 
teriitriumfAbrum ojfendi^eticuhio e miimbm η^Λ* 
gnopere exterritt fecurim ybi k excidifje pcrfpC' 
9ct[jct)fefe attoUens iUum blande ) ^^fucimter ani^ 
flexfibamri lmgu,i^i iUifocimd^flergcbiityqihm 

bcniz HISTORIA LIB. ill. S/ 

lefiicrfjitatem homo fetitiens fuU rehm fiderecce-» 
fit.Leo hunccama amplexatu^ dncebat^ nequefe* 
curim qu^ huiu6 e mambua effluxerat, iUum relirt 
qucre permtttebatifed pedefmfecurim toUendam 
cj]e o/ie»debatyCHm eiusfgnijiccitionemhomo non 
mtelligeret,fecurim leoore accepit jmoydtcusuue 
tenens iUi porrexitp ac demque cum ad luilrum 
fuum 'vbi conftrati catidi ictcebant) perduxit ,td 
quodUnciLyidens ipfa quoque ad eos pYofe^lct homi 
nipgnipcabatcUdem mijerabilem rejj)iceret y at" 
quepoflea fim fignificdtione hunc impellebat fu^ 
jpiceret yrfam > 'vncie homo cGnie6lHrct afjeattHS 
aliquam hos ex hac grauem jniuricim accepiffey 
omnes neruos contendit ad excindcndam arborem> 
qunm curn euert'iffet3yrf(impr.mpitem in terram 
delapftm fera diilraxeruntihominem mtem ilL•" 
fum leo reduxit in locum y 'vbipriws ei occurri^et^ 
atquemateyLcquam prmcipio cjedebat iUmn inmo 
UtHm reddidit. 

De ichneumone&afpidp. cap. χχ.ί. 

AEgyptiamm pu^na ferarum eiufmodi efi 
ajpidis ^ ichneumonio ^hicnon inconfuU 
te nec temere in bellum defcendit ncque iUa trepi^. 
dantitps )thnidn4sque certarrjeamitiillc Unqiidm 
yir omnihu-i (irmis feptm m luto yolutatur , ac 
agglutinittiluti operimento pbdiicitur >fcquepoji^ 
cAiHftis (irmioji te^iim nrhimtHs m certmcH^ 

/ * U ^LIANI DE ANIMAL. 

yenihjilutum defit aquafe cillHens ^ feq-, in altum 
mAdidumque fahulum abuciens > ex imfrQuifis re• 
hm acfortmtts arma adtuitionemfui^ in^eniO'^ 
fe compiirat ycontmuoque cum capiuLt aduerfario 
depugnat y /ummoo autem nares fuits teneroo > ac 
yalde adafpid^ moy/hm faaks Jujz caud*e flexi^ 
feptus tueturif eiis aj^is a^equi pojiih hoftem c/e- 
heUauitjfm minm (i\fecutmfuent φηίΙΥΛ dentes 
contra lutum exercet: contra autem khneumoniUi 
anteuertens ,fiex inopmato fauces comprehende» 
rit illam/irangulat, qmcirca totayiBorictcumpt 
pofta ίη4ηΐί€ψαΐίοη6)νι6ΐοτ exiftit) quimorfibtis 
alterumprjiuerterit. 

De ciconiis, & herodiis, & pelicanis. 

CAPVT XXII. 

M^gna cura ciconU exaola ^tate pitrentes 
dmtyi^ Jihum(inis hocfacere legthm nul 
Its iuhentur ifedjoL• bonitate nittur^ adid impel- 
hritur, lidemparentes amanterfmsfatm curare 
dicutjtur, cuiui rei hoc teftimonium efi , quodpuU 
los quiper jetatem e nido nondum euoUre quemity 
cum aliunde ad eosalendos cihum comparare »€» 
quemhefculenta qux prtHi ederant euomunt, atq-y 
in educandos f(£tm conuertunt^ ^ adyohndum 
puUis mperttts ducesfunt, Herodios (^pelicanos 
fimiliter facere audio > pctriterque ciconm cum 
gruihm 'iniurm frigprU fmientes mutnuone cceli 
/οΐμτη yertercf acrurfm hiherno tempore cxaoto 
" ■ ad HISTORIA LIB. Iil. g^ 

adpatriamfedem remigrantes,cum illao} tum hns 
ficut homines domumprohe nidosfuos recognofce^ 
re, ^lexander Myndim ciconm fcrihit exaola 
4ietate> decurfaque circum Oceamtidits infulas -vo^ 
lantes hocprjcmmmpropietate quam ge^erint ad" 
uerfm bcirentes a^equi ^ yt cx auibnis conUertan" 
tur in hommes>quod €ΧίΏή/ίθ cofifiohm obpietd" 
tcm> ^ faniliutem hommum iUarum tnfHUrum• 
De hirundinibus• c a. p. χ χ r ι i. 

S/ iHtifaculta^fit idhirundoiifnniihm fertini* 
aumque ex eofingit yfin minm lutifaculta4 ei 
detur^yt xAriiloteLes ait^aquafe conffeygit, atque 
inpulueremfeahijciens αίοό luto mergity tdquepofi 
alts agglutin(itum roilro excutiens nidipcat ,pHU 
chreettam inteUigit^quodfiteneros^ ex penntsque 
nudos in duriifrutiabm puUos requiefcerefineret, 
nonferendisdoloribuspremerentur, quamohrem in 
omum tergo confidens ,floccos lanarum euettitp in» 
dequefutspuUts nidum quam νηοΐΐΐβιγηβ fubJierniU 
Deiuftitiahirundinis. cap. xxiiii. 

IVUitiam mater hirundo aduerfmfiwsfuosfer 
uat in difiributione cibdriorum^ictm cuique tri 
huens dmiitatem : non enim y?iica tantum cibiye'- 
έϊίοηβ omrjes pafcMeque emmpo^et, cum ect qu>c 
ajfert pufiUa>i^ pdHXiiluU fmh primum in lucem 
eattum prtmo pAJatjd-einue ab iUo fecundum^ter'•' 
tium tertio loco partum alir,Jlcque deinceps yfquc 
adamntumprogreditur^neq^ yeroampim quinqj, 

f j ζ /£LIANI DE ANIMAL: 

ferriin yteyoyatquepayeyefoletj huius puUi fmiU^ 
ter (itque canum catuli tardumyifum itcdpiunU 
-venmtamen admota herha quudam yifum eis αβ» 
fert)Cic adhuc ex siUtls injirmitate alts hjifitatibm 
tremehundosypAriimaue adyolarjdum habiles e ni-» 
doadcihiinquifitionemprofert, Huim herbxho-» 
mines qmmim compotesfierifummo cupmt operet 
nunqmm tamen in hac parte eorum findto fat(s^ 
fAiiiim efi. 

Devpupa. cap. xxv. 

Ύ yPtipje aues immitifiimji mihi yidentur^odio 
\ hominum nidos βηοτ€Υ€ m defertis locis , ^ 
luti loco hominis flercore circmlinero nidos > yt 
tetro odore repellafjt animdfibi 'wfejium^ ne ad 
puUos fkos accedat, Cum autemypitpA in parietts 
dirutt i^* deferti ruims peperijjet , idipfum^ ctni^ 
^nadueni^et parietis cnraton luto rimam explc" 
uit , cjt» t)bnruxit 3 ybi yero ypupx rediens yidet 
yecejjum i^ latebram fimm cUuf(tm> herbam αβ> 
fertqtu luto admota dijjolmtur lutumiUud^ O* 
deflmt) Hlatum intra caueamfiiam adpuUosfms 
m^reditur : mm yerofi wterea dum ad inqmrcnd<i 
cwaria rurf^is profeolafuerityhomo ille iterumpa* 
rietis cctueynam oblmiens obflruxeritj eadem herbit 
rtmdaperih quod ide tertio dcf^pimfcicit^cuinsf» 
^luparietis cumtor ihtelliVens herbara ilicte luto au 
fert) non quidead eos yfm Λά quos ypup,i ytebatur 
fedad rejigmndos thefaiiros ad/e ?uhiLpertinttes. 

Leo HISTORIA IIB. ΠΙ 8; 

Leo non nafcicur in Peloponnefo. c α P. x x ν i* 

LEonesnon gJgnit Peloponnefm > qmd αο^ϋβί 
mm Homerm noignoyci^\e yicleturfCum aie* 
hatpOiitniim inTcic^eto^(!^ Erymantho Pelopon^ 
nefimontihmdele^iatamfmjje inyenandis apris, 
^ ceruis : leonum autem non meminit , ^ yeote 
^uidemyquodhiAhijsyAcmefjent, 

De pctfco pifce ftiaris tubri. CAP.xxViia 

IiV m^ri rithro pifcis najcitur auem Perfemn 
^rcthei nomwant, Grj^ciquoaue eodem nomi^ 
fje appellafjt } nam ytrique louis plium Perfeum 
yocdnt > ex cuim yocahulo nomen traxij]e ptfcem 
hunc prDidtcant}is puri magnittidine efl cum anthia 
maximo:aβJ€ίlmβmiίirudo illietia efl cum lupo» 
nafo efi lemter (idimco,cingulis anreis dijiinguitury 
ψίΛ X capite exorientid ohliqiu fermtur > i^ ad 
yentrem y/qj pertinentpfrequetlhuo ΐξ^ permagms 
dentihm munitns φ) ex omnihmpijcihm qmin eg 
mAriyerfantur rohore ^^audada, mAxime exceU 
lere dicitur^quo modo autem capUtur dihidixi. 
Depinna. c α p. xxviii. 

ΡΙηπΛ helua mcirma e genere conchixrum efl> 
pandit fefehiettu teftarum , & camncuUm 
extra conchas eminentem ex feje prjstendit , tan^ 
quam efcam ctrcumncitcintihti^ pifcihm } cucancro 
compctrandi cihi fecietatem jctat i eimqiieob rem 
cancer cum pifcem quempiam adnatare yidch //- 
lam leuitey morfu adrKonet , tiim pmncim magis 

f 4 8^ i£LIANI DE ANIMAL• 

stcmAgtsfiPcis conchas patefacit , acptfcem conchis 
comprefii6 editjypartemq uefocio trtbmt» 

Decuculo. cAP. xxix. 

QVi (id formandos mores inilitutm efi ^non 
hjecihiorare dSetxCoccygem fapienti/ii'* 
mnm βββ > nctm cum ei puHos exdudendi fxcultas 
' nonjititdmenmachmittia qifjcdam ipfidataejhatq^ 
folertUiicL hanc rem ytendi alien^ opera : etemm 
cumfbi confcim fit feneque mcubare,, neque ex 
ouis pidlos exdudere pojje oh fiigidam corporis 
conilitutiOnem> nec mdum adpariednm coniiruit, 
nec pAmulos f(£tu6 alitxfed yhi animdduerterit 
quando aues in dieno domicilio ex nidofuo ahfint, 
eo profeih^s paritx non tamen in cumfiihet auts «/- 
do>fedaUHdji ^ CjT* luteoU? qtiodnon ignoret ah tjs 
ouafuis ρβτβηΐίΐϊα pari folereifi autem illdrum ni^ 
dos ouorum inanes ^ yacuos repererit» non eadi• 
uertihfed in eos yhi intm ouafnt y at(jueiid ea ip/k 
admifcetfua^Jlautem illarum oua complurd ojfen 
derit>ex ijs qujcdam perdih ac m eorum locum fuci 
fupponit>(\UJi non ab iUarum ouis internofci po^unt 
oh fmditudmem»I(tmyero aues qu(U dixidiena 
ouaexcludunt xpuUiycro cucHli cum ^tate proce^ 
dcfiteadyoUtum firmipdtdulum exiftHnufibicon 
fcvjfe effe illegitimosfatmxddpxrentemfHum em 
iarjt) iam fiiccrefcentthm penio alieni deprchendun 
turxitaq-j acerrimeyerbercitHr, ^b mekteyere dd 
canicuU ortum ctpparent>pofi ηίνίβιηιο cermintur. 

Degall HISTORIA LIB. IIL 85^ 

De gallo, leone ,& baiilifco. c α p. χ χ x. 

LEo Λ giiUo gallinaceo mdgno timore affici^ 
tur ) eodem timore efi hajilifcus > cum enim 
eumyidet tremit animo > cumque eundem audit 
cmentem terroYe concu^m propemodum emori^ 
tur, quam rem non ignorantes qui per xAfiicam 
iterfaciunt ^ gdUum itinerts comitem fihiadmn->^ 
guntyqui eosk umpeililentimdo hafilifci ρνΟ'^ 
hibeat. 

Diuerforum animalium repugnantia. 

CAPVT XXXI. 

Tjfjeophrafiumaudio dicentem Cretamlupis 
ζ^ Jerpentihw infeilifiim^m ejje y Mace* 
donicumyero Olympum ί lupts non adiri folere^ 
cdprdfitem Cephdenidds fexmenfibti^ non bihe-^ 
re, ^hydeniU dutem oues rjuUas -videri alhiiSi fed 
nigras omnes fcrunt, Eji euam propria qu^dam 
dijferetia a/jimalmm tali^. JVam alia mordent0* 
-venenum ex dentibHs emittunt: alia aculeh 'vulne 
rant <^ yenenum iacuUntur, 

De Libyca afpide5&vaccisEpiroticis,& ca- • 
pris Aegyptiis. cap. xxxii. 

ISijuictduerfiio refpicit in^ajjyirationemLibyc^ 
(tjpidts cxcxcatury alia auidem αβ>ΰ non excx» 
catjfedutmen celeriter mterfiat>yaccjs Epirott" 
cx quantum mulgere ροβίί iaol•^ habere dicuntur* 
dprjs SyrU lac copiopjiimum ^ quarjtum non 
aiu prxbcrefermiWrj ^jiegyptiji yero finguL• ρΛ» 50 i^LlANI DE ANIMAi; 

rmntquinquey 0* plurim^ geminos , exiftirnAtur 
autor cfje Nilmfoecundifiimamprjihens aquam» 
Itaquepaflorcs laolis cupidi ζ^ qmhus cura efi de 
augefidopecore^aquam ex Nilo cum Ualis inopihus 
pecudihm>tum etUnKtgui mfoecundps darejolcnt^ 
De cornu bours Inilici. c Α ρ. χ χ χ γι ι. 

ΡΤοΙοπίΛΟ fecundo ex .Indist cornu aliatum/e•* 
runtquodtres amphorao capereh ynde cofiU'^ 
cerepojJumHs houem illum λ qm eiufmodititntun^ 
corrju extitifjeU maximumfuifje. 

Deperdicumvariavoce. cap. xxxiiir. 

PErdicumyocem ifnam nunqucLm dudiesorn^^ 
niumi ncim efi ί>λυΊλ eorulocutioj altct sAthe" 
nis, αίια aUbi,fedqtiJi fnt enrumyocihHS mmirja^ 
Theophrafius expLicdt) in Boetia ^^ oppofitit £«- 
ho€(t idcm fonmtidcyt fic diciim eiufdemjunt lin- 
gu>e, tn Cjrena mutx prorfm funt ^ υλη^λ item m 
Mdcedonictfues ^ eicadx mHUfimP, 

Ρε phalangij gcnere quod rhaga fiae rho- ' 
gavocanc. g α P. xxxv. 

GEnusphdangij ejje dicimt quodyocant rhtf 
ga;>qmniam acino nigrofimiiefrynafcitur m 
Zihya longu pedihm pr^^ditum , os hahet inmedio 
film^celerker permere potefi. 

Dc ranis Seriphiis. c α P. χ χ χ ν r. 

IiV Seripho υληλ prorfm mut^^funt >β yero hoi 
alro importes acre quiddam 0^ rragicum /o- 
nant, In Picrmm lacum qui non perennps ejl >.fed 

byeme HISTORIA. LIB. III. 91 

hjeme tantum exiftit;, ex aquis in eum confluenti^ 

ΐΜ6ΎΛηι^β in tnm quis mijciat jflent:dibi tamen. 

fimtyocales, Seriphijde ht6 ranis ghriantur »hoc 

yidelicet fifri munere quodam dmmitm dato Fer^ 

feop qui cum redtret cum capite Mcdufe > ciT* ^^*•" 

ram luftrxjjet permukamy cumqHe > yt par erat^ 

fijfm prope lacum iUum fomnHm capereyoluif' 

fet, runduslirepentes mterpeUaJje, itaque Perfeum 

mole^ia Ajfe^lum kpatre loue depretiitumfmj]ep 

ytrana^ cUmore prohiherctppcttrem yero eiHSpre" 

cationem exitudijj€} cic r^mis illwjs lociperpetutfi-- 

lentij condcmnitfje^Thcuphviiilmtdmen hanc ex* 

γΙοά€η5βχΐΗΐΛίη > & Seriphiorumyanam ^ουιλ* 

tionem redarguenS) daujifrmdiutem itjfert cau^^ 

fam ejfe cur /?*€ muU fmt, Locis yhi c^li flcttus 

yalde yuidid^Jit^gAUos non cariure Theophraftus 

tyadit.Lacuo in Pheru^o epjqui ηιΜθ5 ptfces ajfert* 

Cicadoo propter frigiditmcorporis conftituttonem 

Hon canere , idcm ait qm^dfol inm procedenu dic 

incaluerit, 

Decaprimulgoauc. c α p• xxxvii* 

C^primulgu6 ieter animdiA audax eflipar' 
UM enim aues aJl'erncitur,fQrtiterque nudet 
capras impetcre, (ttqueeasyhenbm (tduoUnsUc 
fnggit^necpccHdo kpafiore timctiqumetiamprojk' 
turitat^ caprn Jceieratipimum prxmium recicitt, 
Nxm ybens Ut}eosfQntesfundi[n^ exjiccat, 

Oepid 5wt i£LIANi DE ANIMAL• 

De pullis liifcinise. cAp. xxxviir. 

AReten filtitm ^riilippi docuijje flmm 
fuum sAriiliffum yt mde Metrodicia6lus 
appeliattisfuerit^canunt multLLufciniam sAriilo 
teiestradityifctm effe quxpHUos fms cantwncu^ 
liisdoceret} c^yerjficuloi quos imitarenturtrade'* 
reUqiiodficapktur km cofifirmata. *€ tato & /«- 
clufa afjeruetur in cauedyiddrcofe 0* cantu 0* 
ciho abilifiet, ζ^ proferuitutefenatorem filentii^ 
ylcifcituriquiii omnium yehement/^tme auwm //- 
bertatts retinens efi, qudrumrerum experieiites 
"yiri iam j^tate grnndes naW cApere omittunt ) 0^' 
pullos comfrehenderefiudent^ 

De equ is vnu cornu habentibus^ c A. χ χ χ i x• 

TErram I^diam eqms yno cornu prjiditos pro• 
credreferuntpquorum e cornibm pocula con•' 
fciuntur in qujc yenenum mortiferum conie^ium 
fiquis hiheritsnihd grme patietur > quodcornure'- 
pellat mdum ipfums neque folum eqmcornufed 
etiam afini hoc malum propellit. 

Deporphyrioneauev. cap. xl. 

POrphyrioformofijiimm efiii^^fimuL nomen 
fibi aptipimum babet > ex pmueruientis l^o- 
lutationibHS mfatiabiii ^audio completur 3 in locis 
ibi columhom iaudtio ejj efoLet lauatur^ necprim 
tiimenfe yel mpuiuerem>veL Lctuationedat) qukm 
in AmbHUTionemyemens certa j^atia, tonfecerit: 
cum pajcimr?/cteiies^iipy(inciij hahcre dolet. 
" itaque HISTORIA LIB. IIL €,| 

Itaquefecedit ^ Uttns in occulto comedit, acer- 
rima riualitate ardet , ^jT* mulieres qujc funt fine 
^iro ohferuiiti ficum matrefiimilidsfiuprumfieri 
cognouerit Jejirxngulato "voUns non fuhlime /εγ•» 
tur^auod autem ex eo ip/o homines magndm Uti-» 
ti£im 'voluptatemque captant^ideo circa iffimcu^ 
ram cihariorum pcrl^ichmt 3 diligentcrque illum 
aluntJn magfjificii Jpiefjdidisque domibHs porphy 
rio ludicra d€le&Atio efl^quarum intra clauftrafa^ 
cer ^^folutus errat. Pauonem^ftformojmfit /«- 
xuriofetamenyiHenteshomines comedunt} cuim 
femu mAgnum quidem ornamcntHm hahentyfed id 
fine corpore exiftit, Porphyrionem cihi gratia iti 
ccents αρροβίϊββ hommem fcio^ neminem nec CaU 
Itam^nec Etejippum yiros xAthenienfes^nec Hor^ 
tenfium Homanumquose multts lurconibm pdu^ 
cos mihi commemorajfefxtisfueriu 

Defenecoruo. cap• xlt. 

CO^-wiii Um jcUte ajfeola cum non pullos ale- 
repotefi sfeipfum eis cihum prjcflcit χ hi au^ 
tem comedunt pittrem 3 yndeprouerhmm efje na^ 
tumfefuntyMalicoruimalum ouuw• 

Decaftitatcpalumbium. caP. xlii. 

EDCamhm cciftifiimi ζώ fiupro palumbes 3 yt 
enim mas ^ foemind tanquam nuptijs allt•' 
gatifuntmutuaconfenjioneixdeb adfiethile ^ cer 
tum connuhium per fummam cuftimoniam adhcc^ 
refcHnt^yt neuter dienum cubile attingdhfi autcm 

tmpttd 4^ i^LTANI DE ANIMAL. 

impudico miore cii^>ti dd dieMmyenerem lihidt^ 
nis ocuLos adieceniit^eos reliqm circunjedentes κηΛ 
rem q^idem mares aijcerpimt,f(imm4>r^ 'verofoE'* 
min.^ aijperdutjiumfce etiammpdtLex cailit^tis 
adturtures pertmet^fuaclique &JjncerapermA 
net^tumetiamad coiumbits aibas manat yprittey-' 
quam cjuod non ytmnque occidimt , ηανη marem 
duntaxat perimunt ifiLmindm 'vero illiU6 miferi-^ 
cordia permoti tmpimitam atque tnuitam xtatem 
reliquAm duccre permittuut in yiduitat^. 

De partii columbarum c α p. χ m i. 

ARifioteLes inquit foi^mm^parturkti m(trem 
ade^e, ^ Lultu omnique ojfwio funghf^-^ 
fe etiamfosminam errantcm 0^ 'vagdntem extnt 
nidum compellere ad nidum eamqj cogere oups /)/- 
cuhaye^ maKemquepitriter cumf(£mhm puUoi Jb•^ 
tiereipariterqne alerc y (^ primum nutrimenmm 
ne Λ cibts abhoneixt exclufis iampuUts terram fal" 
fuginofdm in os mdere^quam ytguftdiiertnt deinde 
faciUime reliquk cibi^ yefct que^tnucum rapacibus 
a^teri^ iiuibiiafoedere deumciuntur ^pcicemqy ge•* 
runt ) aquili(4 autem mcinnits ^ circos horrenU 
cofitTit accipttres quo ajiuytitntur audire conue-» 
nit. Cum columb^s acdpitey fublimts perfequitm> 
cje deorfumyerfm eUbuntur^atybi tUe in fede 
acrto inferiureyoiat y tum goiumbx infMimefe" 
runtuY)^ ΎοΐΛ}ίίβφνΛα€αρΊίηηι mfubiimeim^ 
pctumfcicercmnydentcm» 

Vcal HISTORIA LIB. IIL s^j 

De albo elephanto Indorum. c α p. χ 1 1 χ 1 1, 

CI Vm Indti^ quijpUm pMorum domito)* ele^ 
fphafjtt album puUum offcHdiJjet ^ huncc^u^ 
etiammmc teneyum dui^jety ^^paidatim man^ 
fuefeci[jet> cumque eo deinde yeheretur) (^ be^ 
Ιηλμ AtiiAret ) 0^ redam^rctm', ipfefkim^ue ele-» 
phanti46 educntiqnem cum miLxlmts amicitun offU 
€ψ illi Imio comfenfxret^ Indorum rex id intelli^ 
?ens pgpofcitfihi elephantum munere mitti^ ps yt 
amms yehementi riualitate fidgrAns amatorie do•* 
lehatfi hunc aliiPS quam ipfe ejjet habiturm , itaq; 
negAnsfe dAtt^rumifnk cum elephanto perfugitiu• 
defcrtijiimctm regionem, Jlcxferens iilud^gre^ ad 
eum injeijiiendum mifit^quiheilmm Indo mjer'' 
renufiYnul(p iHum comprenfum Adpocnam yeduce^ 
rerji.cHm ebyeniffentybi ernnt trcinsfu^^compre 
hendereauc aggrcfiifuiffcnt>efuperiore locoeos 
homo lapidibas appctebat j pftriterque elephmtH^ 
yt inmrU mftgni (tccepta impetum iUprum repelle'' 
ba,t,yh,i yero Indm lapidatione /αόΐα percufjm de 
lojco ynde fe deferidebat prxceps deie^luo fuifjiety 
clcphdtjtiis m.ore homlmm armts fe ctcerrime titen" 
tiumprofuo nutritio propugnAuitjtum etiam ex in'• 
iicidentibm pdYtim occidit )p,trtim mfugAm dedih 
atque fiutritium lUum promufcide circimplcxii^ 
adJlabuUportctmt ? ac titnquam amicpi^ permanft 
jidelts Amicojberjeiiolentiitm ofierideus quafngula^ 
ri cducAtoYcm fuum pK<^fcqucbatiir, Ufceleratos 

homincs 56 iELIANI DE ANIMAL. 

homines grande iUud fofhos inter focula MtSa»- 
tesiifirtutemque crehro feymonepafim wcHlcafi" 
teSinomenque amicitU plenum yerhorum wane 
rerum temere anheUntes^ inpericulis autem ^mi" 
corumdefertores^' 

Decamelorum pietate aduerfus matrem. 

CAPVT XLV. 

TB.ag(£di fid)ulcis eryoris plenas animis offun* 
dnntdeLaijfilto ζ^^ Thelepho^qui fimulre' 
cumbens cum matre tametficoplexu yenereo non 
mn(iwfiierity inceflum tamefluprum cum ea con 
fecijfet^nifi eosfxpe diuino duotu draco diremiffeti 
dnmalibu^ enimratwne expertihus eiufmodi con^ 
cuhittio ex corporis contaolu natura cognofiendos 
dedit) neque ad eos coitHS perctpiendos notionihm 
yllis eient, Etenim cameliio nMjqudm cummatre 
concumbit^ cuiuo reiexemplo cjipaftor quijpiam, 
is cumfoemmam (juoad cius fieri poterat exceptis 
tremtalihHS ohtexijjetideindiqueplium ΥΠΛΐή fic 
opertJi admifijfeti hic ex Utehm couhs appetitionc 
falfus mcLtrem imprudens [Hperuenit Juam ^ quod 
-yhi inteUeXi£ct y cAmeUrium fcelerati coitm ad' 
miffarium ^;^ mordicHo premens ^ ^ ad terram 
ahicalumgenihm affligens cum fummh do~ 
lorihtio interfecit) Atq^feipfumpr^'- 
cipitemagensifoluntarum 
mortemfihicon* 
fcmt, 

\AEL 5>7 
qmrtm hiitorUani^ 
malium. 

De llbidine perciicum. c α Ρ . ι. 

Χ auihtis ferdices quodad 
Uhidinem Vcneris infUm'•' 
mAtij^imifunUtccirco cum 
foemmis aβiduiyeyfafιtur, 
homines autem quiperdi'' 
ces (tdcertamen alunt cum 
eos ad pi/gfjam interfe hi'- 
'citare yoLunt,fuam cuique 
yxorcmprxfkmem ejje curant.hac emm machina, 
tionis commenuitione pcrdicum timiditiU yepeili^ 
tur^ &* mnL• pugnct yitatur, nam male pugnando 
yiolHo nunquamin confpe^uma.matx ftut conhi* 
gis audct yenircy acpotipis moritur,qu)>m commif" 
fxmpugnitm nonfummd contentionepugn.xUcimi" 
ca yideat, Quocirca ne quid ^fe turpe commi^j utn 
iUa yideauatque yt cimicjcfu^ prohetur,OYnnes ner 
uos contendit, Tale quidddm O-etenfes de duohm 
amantihiis prxdiciint.fic enim audio amatorem Crc 
tenfem cum alijs rehtio prx{lante)tum beUicisfirC'- 
nuumhahuijje amatorium hominem peradolefcen 
tcmfumma mdoleyirtutiSi liberdiforma,yirili 

ft 9S ^LIANI DE ANIMAL. 

dnmoy Φ* henennto damAthemAtdyCjiiodcUn^i-* 
me cim ι^ιιΗ ρι^ίείοο^η'ίη^ίη /αέΙη>η oftcndity eum 
t^fum dltc^uAndo m pugfta^verfantem hoilnimfre" 
quenti cohorte toto impetii tneum incurrente ad 
humifirati cadaueris ojfenfionem (dlapfumfuiffe» 
quod illi egregie adnobiiitnnaAm eim 'virtutem ce- 
cidi^e Cretenfes aiunt } ncLin cum hoilium proxl" 
tnm qutj])km gUdio βήέϊο pUgam eiduerfam /7- 
Idmrws ejjct retro ad hofiem yerfm intuenSineqiK^ 
^ucim inquitturpe & tmheUe Ί^ιώοΐό poflicjz par^ 
tiimponws > at (tduerfo potiws ρο&οή mflig^u 3 cum 
"Pt ne timiditdus me mem dmator condcmneti tum 
ne me turpitudmts notis inuitum ajpiciat ^ ^ non 
audens accedere ad me turpiter agentcmfiigiiit m^ 
xomple^i ^ tegere mortuum' ati^erohommem 
rattonps partic/pem in fe turpefacmm ddmittere 
yereri non admodum mirdhiLeyideri dcbet. ^t 
perdicem rdtionps expertem turpitudints yerecuti^ 
dmm retinere peyryaue do?tum natiirjn -vjdetuy. 
£iidcmiis cum feje infugdm dedi^\et ρ ^ Cleony•^ 
mu6 cum clypeum abiecijjet 3 timoreque lapfm 
cfj^t Pifdnder > non yeriti funt necuepdtvm > nec 
^xoreSinec jilios fe hahere teiles thniditcitis fuj^^ ^ 
De Irycjnis columbis. cap. ii. 

Ν Eryce StcilU feili dies fmt > qms yocarit 
^nagogia^ O^ colunt Erycini c^ tou Sia^ 
lia> cctujam cur ita yocenwr Venerem ejje dicHtih 
ijiMm m Lihyam tranjire putantper iUos diCi y ilio 

arv 

ζ5> I HISTORIA LIB. ITII. s)9 

arnt^menroduciiquodcolumbarum multitudoma^ 
ximaGt iUicy cujipoftquam non 'vidcntur y Erycini 
dicunt eas deam comitantes ahufje 3 etanm Vene* 
ris delitias ejje columhas decantitnt iUi > ^ omties 
mortales illiid credunt , py^tentis autem nou<:m 
diehm 'vnam formofumyideriifoldntem cxpela" 
^eLibyco in Sidliam non fimilem reLiquis oreo^ali^ 
Diis columhis >fed efjepurpuycam , qiialem VeriC" 
rem nobis canit TeiHs sAnacreon > eam dicens 
purpureamp & ciuro fimilem^ dlam columbam 
(eijuuntur reliquctrum columhdrum g^cges , ζ^ 
fefti dies Yurfiim celehrcintur ab I,ryciim ψά c4- 
f<igogia nuNcupantHr k r^diti* columbitrum, 

Leones nonvna cum lc^nis cunt. 

C Α ρ V τ III. 

NOn adyenatiotjem nec nd pugrjam eadem 
yia ίβοζ^ lcjcfja profidfcuhtuy ^ cdufam 
yfuperiti ajferunt eorum robur corpom οββ )fuH 
enim eatcnm yiribiis coripdtmt, yt non altcr egeat 
alterm. 

Deluparumpartu. cAp. 11 11. 

Iyp^ non facile pdriunt , fed per duode^ 
jum dies ^ ς^ toudem no6les ρ pArturien^ 
di doloribm -vex.tntur* Tanto tempom intermllo 
Delijdicunv ZAtonAminOelum yeni^e ex Hy* 
perboycii• loo i^LIANI DE ANIMAL. 

Dcanimalibus inter fe hoftibus & qiiorun- 
damanimaliumdifE.^reQna. c ap. v, 

ANimdin intcr fcmimica teftudo , ic^^per" 
dtx^ctconia ^ crexauis acuti roiirhihidi^ 
que Jimilu^cum mergo dijiidct harpap erodiws cum 
UrO) cumdlaudaacafjthis y cum turture piyrhalii. 
milum ^ coruiinterfe inimicijuntyjeirA apii ;;o- 
men <y^ circe dij^ident 3 item circe ^ circus noti 
folmi genere jedetiAm tjatura dijjerjtimt, chamt 
pifctsfdaajiimm efl,dhcu formiats in Pheneo La 
conico audimm ββΰ ? eqms paludthm » ^^pratiSf 
^ piifcuts deleoUri magis qmm cura domeftica» 
/apientes conptentur ς^ Homerm'i>idetur con* 
fentiyC)Cum ait^ter mille equi paludem pafcehmty 
cquasyento concipere pajlores teflmturpquibuo 
ajjentiunt Homeruoy& i^riftotelesyqui ifjics di" 
cityenere fiimulatiis adhoream aut mtuaufiigerc, 

Pe Scythico eqiio coa6to coire cum 
marre. c α p. ν i. 

SCytharum regem cuiuo nomen auod nihil ad 
rem pertinet fciens prxtereo > equam hahuifje 
Audio omni 'virtute qujc ab equa prj^ftari queat, 
ornAtam^tum hurm quoque hahmjfe puUum dcte* 
rif equii yirtute prxfiantem, Cum izitur equum 
alium non reperiret dignum quihmcipjiequji ad" 
mitteretur^ nifieiufdempuUum) ambos m eundem 
locum coegitoferumtamen ij cxtem quidem in re^ 
hu6 interfe amanter ge^erurjt^ii^ iibenter yerfati 

fimul HISTORIA LIB. Ilir. lot 

fmulfunhnon tamen adcoitum peruenerunt y quo 
ad per infidi^s admiβarίj -veslimentis adumhrati 
fuiffcnty tum inceflum fiuprum ddmiferunt , quod 
quidemf(ie:umprmum yt amho intellexenit tam 
impmm flagitm morte diffolHere corjati fimtyfcfe 
enim prxcipites agentes mortem fihiconfciuerunt^ 
De equaamata ab equifone. c α p. v ι r. 

EQuctm Eudemm ait adolefcentem ctc ccrmen^ 
ti prxftanttfimam tanquam omnium formo 
fijiimam puellctm ab equtfone aditmatamfuiileipri 
mumquefm amorls equtfonem flagrAntix moderd^ 
tumfuifje) deinde itbidme irtflcimmatum 'vfqne eo 
procej^/jje cum equa yt yenereo cOmplexu ΐΗπ^ε-^ 
retHrpremque tctndem per^cerettHrpem^ vbiyero 
eqiije puUm inceflo fiupro matrem contctmmari 
perf^exifjet > ecimfic α domino tyMnnice traolari 
acemme tultffejitaque impetufado "virum mter^ 
cmijfe 3 atque cum obferuajferyhi humaretur eo 
profeoium refodiffe ^ominbufque fupplicijs cada^ 
uer iam nuUumfenfum ex mo^rore percipicns ye^ 
xantts afflixipjc^ 

Depifcibus&coitupiTcium. cap. viir. 

PLnrimi pifces yerno tepore in 'veneremprom 
ptifunt? 0* magis in poijtum fecedimt } hxbet 
enimpontm thalamos (^ cubiVa donApiJcibu^ at^ 
tnbuta,Jed(U^ kferio Libcr cfi ,foli delphini tenues 
C^debiles iilicyagafjmr ,efl etiam pctiyptexpers 
O* p'%^yh (ΰ^ ft^ach qiiod eiufmodt pifces funt. ιοί ^LIANI DE ΑΜίΜΑΙ. 
^ermacsparHorumpifiiculorum. 

Quid primaluna faciuntelephanti. 
c Α Ρ V τ IX. 

Α Β mtcrlunio recrefcente Ιηπλ elcphcintof 
intelligo quadam }j(itHi\t recondita notione 
cx JylHaprimum yhi pafcuntur decerpcre rcimosp 
eosque deinde fnklimes ferrcy atque eojaem ipfos ad 
luHamfuj^icientcs Lcnitcr inoueye tunauam Juffli 
aitioncm^idndcim lunji prjitcmdeiitcsyt ipjdjibim 
ipfspropitiii ejje yelit. 

Dcequariimlibidine. cap. χ. 

SO/W de beslijs ecjHOi etutmfiyentrem feriiHt» 
^fQ^tiiqueplefh^Jmt fe mirifitftinere audioi />;- 
cendi enim eMlihidinc ex foimmts mnxime ^ ήα* 
que libidjnopis mulieres eqihts yocart folere ab ek 
qiu ^famm ψ conuitmm facere jludenti yndc 
equire yocabiikm ab hoc y?io (tnimali trahitnr m($ 
ledi^um in libidinofto mulieres. 

Deperdicum partUi cap. xi. 

PErdicimifixtm mtra ouium etiam nunc cir'» 
cnmplicatione termrum comprehcnfl k pa^ 
rentibm fiii exiiufionem ex ouls minime expe^ 
clant yfed p€r fe ipfi unqiuim fores pulfcttJtes ouit 
elidmt, ^ icimfQrc^A eminentes feipjos mfu fuo 
iynpeibmt y ouique ctum ntmc tegumento circun- 
ΗϋΩίΐί currunt atque ex dimidid teJU parteft ad^ 
huc adtergum aah^trefi-atiemetexpeUentcsycio^ 
cijiimc iid abi mquifitionc profiUmt , acpoflc^uAm 

pedcs HISTORIA IIB. ΠΙΤ. loy 

pcdes extra omtefiam fofuemnt^flAtim cnrfii ma-^ 
xime i>£il€nt> yt anaticuUrum puUi primHyt mcm 
afpic iunt cQnxinm α pdrtu natant, 

De aftutia perdicum* cap. Xix* 

EX pcrdiabns qmyocis contentione ^* can-^ 
tu ydcin><^ LmgiiJifacidtdticon£dunt)qui^ 
que pugfmces <^ adcettamen habilesji^ntpfe mi* 
nime digriQs credimt qui ad extruendas menJM ca* 
piantuv ) yndejit quia minm cofitra yenatores de 
fualihertute depugnentyt comprehendantur }Γώί 
pr^dcntes quod Λ cjide fiudiofe ad cantm i^ cer^ 
tAmincL feniaburnur >r€liqm antem perdices ς^ 
potijbime qui yocantur cirrhiti y fiht conjcij j mod 
nec ad cerUimina, yalent^rieqi^e pidchre cdntare 
fciimt yfcdfi capiantur crunt ijs prarjdium qui ce-* 
perint,itaque naturdi quctdam machmam/jis cor/i'^ 
mentMione femetipfos macie conficiunt> nimitum 
cum ab omni αίϊα efcit qu^e ad pmguitudinem eos 
perducere queat;,fe fua jponte abftmentj tum yt 
ne idonei jint ad hominHm menfa^ cupidc allijs 
yefcuntur ^ aiiii^s rei experientes his pr^tentii 
alio yeiuttionem coHuentunt : qtiiyero hoc ipfum 
ignorant , cos yel f faculu^ fit 7 non capiunt. 
^icu/jqne uutem ipjos quidem captos decoxe^ 
rit i eorumque injuciues carnes expertH6 fnerit» 
fe iam \Q^ tcrnpips 0* operam cognofcit hh ye^ 
nandtipcydidijjc. 

i 4 to4 i£LIANl DE ANIMAL. 
Dc muftella & ferpcnte 6c earum pugna. 

C AP VT XIII. 

PErniciofit belua mufiella efl^pernidofa etieim 
^erpens:nam muflellii cum Jerpente pugnatit 
rapprimwn quidem rutam edtty demde fidenii atii* 
mo adpugnam tanquam ctrmts teolaproceditxaU'• 
βι efl rutje odorferpentibm infeftm* 

De luporumfaturirate. cap. jciiir. 

EJCfaturatm lupus longum temfom inter^ 
uallum mediamfcrty at(jue ctquidem 'venter 
turgefdt^ Uteproijcitur> lingua tumefciUQs ob" 
JlruitHrii^ fimuliftfcimem multo ctbo depulityfi* 
militeir occurretitihm manfuctus ytao-nm exiftit. 
Neque yero infidi^s ynquam tum nec homini nec 
l•eίlψyUti)ne fiaiiidempermedium ap^men ince» 
dihmolitur ypoitea yero eiVauUtim ΙϋίζΗΛ exte-^ 
fiuatur) ac in aijtiquam pguritm redit , itcrumquc 
lupm exiii-it. 

Dc gallo Sc pcrdice venatorc. c α p, χ v. 

G^AUinacet Jif(x;minarum facultiu nonfiti o- 
mnes fuhiorunt voRum YCcentemyenietitem 
Ji^ cohortemfiam:eodem modoperdices ineuntre* 
centi aduentu noimm ζ^^* mndum cicurem perdi* 
cem)ijdemqueftio^ dtores remunerantur, Nitmfe" 
ros q^ nondum captos perdices compreheridunt. 
Produciturperdix yenator ^ qui in capturam ad il^ 
hdendos feros ante retia propoftm caiitum edih 
€0s Uccjientem ad pii^Andum > cofdcmque yt ex 

wjid HISTORIA LIB• IIII. 105 

ίηβάψ iij laqueos mfercit incitantem : cofitra can^ 
tans Jjlueftrtum dux fHum gregem prjeaftrens 
οΐπίατη procedit cumhoc luthaturm : cicur autem 
per m^Littam femfcr wftdiiU inftrucns pedem re• 
fertfe timere fimulans : dteryero f^e ittq-y animo 
mflatus fimui <ζ^ fihi iam^fi^iormm dejjjondens 
impetumfdcityfedmox captmmcomfctgetenetur• 
Quodfi yemtor perdix otti ad illecebras yenato* 
rio mftrumento aβid€ΐ>mΛs fit ^cjiteri gregales ei 
ipfi captiuo opem ferre conantur : βη qui pofiti4S 
efiin if^dijs βετηΪΝΛββ ^capttmm ipjum omnes 
feriunwvt quilibidme tncenfm ίηβ€τηήΗί€ηί ceci» 
derit.Nec yero illud pr^itereundum^quitndo etiam 
audim dignum ββ') β pugniLns βιΐ foLmin<i> ne mat 
incidahfotmwj^ αη^ζβηηί extra cantiuncula> iUum 
,f X cafii in compcigem propinquo βerιtantJuo cantti 
tanqtiam amatorio quodam retra^um. 

De herinaceorum terreilrium &Jyncis 
inuidia. cap. xvi. 

TErreftrts herindcem mter animalia mutda 
cenfctur> fiatim ytcapitur ΎτίπαβηΛ redditib 
tergmβuuγn cQn\^ergitiCmm yiperfiijum corrum 
pitur^ ^ quodfHturum eratad mnita yttlercd" 
ditinutde. Et lynxetiam yrinam fuamm terram 
occttltat ) qux yhi concreuerit > ac congeUritilapti 
ejficttur adfculpemum (tccommodatm ^ \^βιηιιΙ 
Admuliehrcm mundum expetitHs, 

ο > 3ο5 ^LIANI DE ANIMAt; 

De lcontophono & infedis animalibus 8c 
aliis quibufdam. cap. xvii; 

LZo ede^is leontophomn pamHm iinimal mort-^ 
tur, Jnfeola β oleo perfundiis extinguntHrm 
VMLturibm 'vnguentum perniciem infert» Sc^ra•* 
leum perdis^ rofis in eum conucuu, 

Decauibuslndicis, cAp. xviri. 

CkAhcs Indicijerocifilmifunti ^/οηίβιηΐί» 
^ ccinum maximi >reiiquii animalia con'» 
temnunt. Contrci leonem pergit canii Indicm ? ^ 
inuiideiitem leonem fuilinet,^^ rugienti abiatrat» 
^ mordentcm remordet^ ^ muitU mctlk poji^^ 
^iam ieonem affecit y (^^ Uftt non nifi monens 
'yincituYiiicfi ieoyiPm^ fHeYittAmen ciiJiis mar^ 
densfortij^ime eum retinet , necmorfum remittit^ 
eticLmfienfe eim cyuya abjcifjdas) necnifimortuus 
reUx.it morfHmyfedqiiJS de his eiliter mtellexialiq 
loco dicam. 

De cordis humani fitu Scde animalibus ha- 
bentibusvn^uescnruos. c ap. χ ix. 

HOminis cor ad papHlamfmiftram appevfum 
ejhreliqmnim animaihim in mediopeoiore 
con^ttutum ejL ΝιιΙΙΐί/η (inimdyngues curuos ha 
heijs fje^ue bibere^ neque meiere folet» neauegre'* 
gdeeJK 

De Indico manticora;. c α P. χ x. 

PHdlndos ndfciturimmenfo robore prxdty 
tum Animdcui Indornm ///io-ii^TWii^nVor^^ 

nomen Α HISTORIA LIB. Illr. 107 

ftomeh efl) mdgnimdinemdximileonk » coloreru-* 
hrum cartis modo yiUofum ifdcie eademprope qujs 
hominisjdentium tripiiciytrmqtfewdme mucrone 
acutij^imorum caninis maiorum » aurihm hominU 
βηύΐώΐϋίηϊβ ^Hod hx ζ^;^ gymdiores ^ ^ τ///ο/7ο-• 
rcs^ocults cjijijs 0* hisnon d'^imili\)m hominis» 
fcdibm (^ ynguihi^ eijdcm qui leonis , fumm<c 
cauda iUifcorpionls modo terreni^dculeo plufquam 
cuhkali arwata > reliqunm caud^c ytrinque (tculek 
cu^iditati/m exiitit ? quos tanqudm telapquisin** 
feqmtur eminus iaaUatur , dculei ji quem attige^ 
riii^tAetdes cmij^ioues hdbentiCum in anteriorem 
panem yerfpi6 aculeos iacHlatur, cnudam intor•* 
quetifin rctro lerffi^ aculeosemittit > tum extett'* 
tijume caifdam porrio-it ^ aculei quos iacuUturfe'» 
dali magnimdmc <^ funkcrajiimdmefunt) Cte^ 
fias Inaos ftbiajfirmcifje uit locts emifjornm aa4- 
leorHm atios/uccrefjere, ytfit 1)Ηηί6ρ€ίϊί^ρ€^ρ6^ 
tiiJi [uccejiio, Humcinii yt idem affert cdrnihm 
maxime deleHatuy? quocircitcQmflures homines 
inteyjiciti nec duritaxdt pngylos homines inuadit^ 
fedplures co//ecioi• Τί»/ ipje folm interimit* Kelit 
qtid itcm animdU ymcerepotefl, QModautew Im^ 
miinU carnihmfefe complere eifuituc fit ρ eiws no•* 
men oftcndit, Indtte ideo AUmicora appcUatur 
quudhominum con^cientij^imiio fit ^ ex.rebn4 qmis 
agitnomai trahcns.Eadem cji qux perniajiimi ccr 
ui corporis ydocitate^cms pullos (tciUeatis nohdum 
• ς(indis loS .£LIANI DE ANIMAL. 

caudis arntatos yenantury caudasque eorum adfei'' 
xum elidmt) atque erehm i^ihm confrtngunty -pt 
ne aculeospoflea producerc quemty 'vocem edunt 
proxime accedentem ad fiiluU fonum> tub^equc 
concetjtum. Ctefm apifd Pcrfcus hoc animdje yU 
difje tefiamr , ex Indin regi Perfarum mmere 
mijfum, 

De fcolopendra. ca>. xxi. 

S' Colcperjdram marinam hominis faliuci perfu^ 
Yam difiumpi ferunt. 

Vt falix nihil beftiis nocet5&: de fuillo 
pecore. cAf. xxii. 

Sl quts tritum falicis femen heQtjs dederithU 
heye^els non modo qutppiam nocetifed etiam 
αΙίί:βη homo tpfum hibeyit;,facultatem liherorum 
gignendi ei adimit}^^ femen gmiule perdit, (^a• 
re HomerH6 alfirufa natur4e, perfcrutatm cumft* 
lices fi^ugiperdits fuisyerfibus dixitj earumyim 
adumbrate oflendiffe mihi yidetur, CUm autem 
cicutcim homo bibent^ei βηζπίό qudfi CQgL•dΛturi 
i^ eatenm concretwne fpifji^ fit yt inde moria^ 
tur>fui]lumyempecm hmius fcituritate fe licet com 
pleueifit^tmtum abefteitii yeneno toUdtury hac yt 
mnximepinguefcnt, 
Quales elcphantos indi capiant. c Α P. χ χ t n. 

INdi homines licet permuiu^ mΛgnΛ machi^ 
natinon elephdntos procedente iam xtittecon" 
firmatos comprehendere qneimtifed tantum eorum HISTORIA LIB. Πίΐ. lop 

ratulos 'vemtores adproximaflumwibus locapro" 
/^ίϊιναρίΗηί. Elephantoyuemmnatnrje proprmm 
ep rofdddy ^palu^ria loca anMrc y ζ^ aquam 
ampledi^ex quo quanquiim mnfunt fluHtatilesyrt" 
faros tiimen dkere popjumu^. ex ijs autem locis 
cum eorum catulos etiam nunc jetate infirwos y 0* 
teneros ceperunhdhorum illecebrif , ac blandilo^ 
quentU marjfuefaciunt , nam indigenArum homU 
num UngUitm elephmti mtelligurttjt^^iyt jumma'^ 
tim dic/xm ^perinde eos quaii infdntes pueros tum 
€ts ,cihari(t Urgientes , tum difciplmas tradentes 
alunt, ζ^ΗΛ res ejficitfvt ad obtemperandifadlita^ 
tem traducdntur , exuUque feritate humamta" 
tem induant. 

De abftinentia boum in area. c α p. χ χ 1 1 1 1, 

N£ boii-es in areaad trituram accommodata 
Ipicas interim edatitdiimproculcant^eortfm 
hubulo^mo nares illinendji funtp qujz aflutit machi 
7i(ttio perfiat ab illamm ytfefe efu abftincant, hoc 
nimirum animal humfmoditetri odoris afperfio'' 
nedeterritum nihih ne fifame quidem acerrima 
premeretur)ynquam ederet. 

Qjjcmadmodum Indi Jepores venantur 
aquilis. cap. xxv. 

LEpores ^ -yulpes adhunc modum iW/T^e- 
ncintur (jieque enim ad capturam eorumcd» 
nibns egent) aquiUrum> ς^ comorum^ ^miluo'- 
rumpuUos ediKanu adyenatimcmquc inQnuunt, 

ΙηΩ αιο ^LIANIDE ANIMAL. 

ifiiHtHcridi ratiohxcefi : Primumytad lefforem 
^ yulpem mdnfuefABos cdrticm appciiderutit, 
eos e manihtio dimittunticid quos ipfos α tergo infe* 
^uendos amhHS emifiisfruend^carms ad eos ipjos 
alligatje potejiatem yeriiitores conceduntiCtues au-* 
tem dcriter mfec^uuntury 0*ftmui yt yel hanc 'vel 
JUctm cepeyintiprxmium pro captura C£irnem confe 

Zuuntur. H£cn'tmirumapud eos pcyfequendi has 
eftids maxima illecebra efl,Po^iek ifero qukm ens 
exdCte.adyenAndi fcientiitm erudieruntim montci'^ 
nos leporeS)(icfern6 yulpes emittunt.xAues coijfue 
..ripra/idijjpe (juje cx ohicBaprj^da eis oiienditnr, 
.^ infeQUuntHY ^ celeriter comprehendunt, ata^ 
ift QefiM ait} qiiod ccperunt domms reportant, 
.non pUne infcU pro Citrne illa prj^dde, domeiticjn 
antca appenjk pfe cxferapr^cda mmc yifcern habi•* 

Degrypibus. cAp. xxvi• 

GRjpem Indicum Animantem audiofimiliter 
cjuadrupcdem yt ieonem βββ 3 yobi^ibj^tmis 
Jtcm exiftere -ynniibtps leonumfimiiibuS} tum ejje 
pofticis pavtibm nignim> antictsyero rubrmnyciidi 
autem ipfits no item eiufynodhfedaibic^tesferutit. 
Ctefus eos nnryat aqHilmo ore efje (^ capite ^ cu^ 
iufynodi pi^ores £nmnt > ocults autem ignels, ni'* 
desque in ynonubm faccre > "vtque ^ctatti ργονββι^ 
grdndes non capiyita eorum puUos comprehendi 
pojfe, Baclnautem Indts finitimi eos ilhcauri cil•^ 

flodes HISTORIA ΙΙΒ• IIIL ni 

^odes efjc} auvumque ejfoderc a^imt , &fimuleo 

ij^fo nkios conJlruere:quQclyero mriin tcrram ώ-. 

xiderihl/idos hommes ^uferrexontrk Indieos auri 

Xquodyen qmdem firmieyidetur) cuftodes efje 

negant, Neque enirn grypcs auri eo-ere : at contm 

i^Jos cum adcolligencium Aurum hQmines acceHe^ 

rwtphos dcpiiUisJuis maiorem in mocium timentes 

fro eispropugmre? at^ue cum alijs ctiam antmalU 

htis coHcertArei eioHefunditm yincerexofitrA aU" 

temleones O^ elephAntos mnfiArcldcircoque ίη-- 

digenx cjuod ab huiiifmodi animaUum roborefibi 

timcAnti non interdm yjedAdcoUeCmnem Aurtno^ 

■£luproficifci3 quodfe tum melim Utere arhitren^ 

tnr, Locws ybi gf-ypes yerfAntur ^Ac-ybi aurum 

ejfodituridefertijsimm eftjquocircA at^rum yenan 

Jtudentes mille aut bts miUe armati eo perueniunt» 

fimulque [accos AJjeruntyfdcntem limttm obfeructil• 

'tes, QuodiigrypesfdllAtit » duplicem commodita^ 

■tcm ajjequuntur > quod^ eorum yita ab illorum 

AtrocnAte ferimtur y 0^ quod etiam aurum inde 

domum Adfemntifin infurto deprehcndAtHr^perie^ 

.runt, Climftmeleoprofe^ifuiit^domiimnon ηΐβ 

triennij Aut qttAdriennu interuAllo reueHuntnr. 

Degallinaceo. cap. xxvii• 

GiAllmAceum c^orkntc luriA αιίΑβ diuino 
quodAm fj^mtu aJflAtum bacchAri^ Atque 
.^xuhAreferunt : oriens autemfol ipiumnunqftAm 
fallitiWm ychcmoitij^ime yocem corttedcnsjemet 


lu JELTANI DE ANIMAL. 

niiigi6 mapsque cmtando yincereconamr. L(iton4 
in amore efjegallum audio:ei enim pdrturienti du^ 
plicem (^feiicem partum adfuijje^xlium aiunt, 
pyuptcrea etiam mmcpayjentibnfgaUiif adefi, 0* 
yidetur quodammodofaciles partPK efficere, ΜΛ" 
tricegaliina extmola ts ipfe incuhat > ^puUos ex 
ouis excluditi dctumfilentio ytitur y quodfanefibi 
confcimfiufe mulkhremunm obiye^^parum T/- 
riliter /hcere j ac ficum altero pugnnns -vincatur 
idcirco non canih quodex illcL mala pugnctjpiritus 
β-αίΐΐίΐΐί yocem/iippyim^fjty cuim ojfenfionii ycm 
recundia confufm in primam quitmque Utebrdm 
Jefe occultatJs autem quiex ceruminc yiiloriAtn 
reportdrit) tumoculorumemmcntU 9 tum ceruice 
ere£ia>fimul0* cantuo cotentione infolenter ejfer^ 
tUYiii^ triumphiinti fimilvs eflAlluditem in eomt'- 
rificum cumlimen intrat ^ tcLmetft fuperum αΐτΐβί* 
tnum exiiiiity istamen fefeinciwauquodquidem 
ipfumfuperbm induAmfcLcereyideturyne ytdeli» 
cet criftityjpiamejfendittur. 

De marina tc ftudine. c Α P. χ x ν i r r. 

C^yί'put marin>£ tefiudmi ahfciffim ^on conti^ 
nuo morituryfed ^ yidet^ i^^fninte oculos 
eimanm obuerfetur) eos cUudit 3 ^ paulo etiam 
propiiisfi mafjum admoueofymordet} ^ diu^ habet 
oculosfulgentespquorumpupillx candid^im^e , ac 
Jplendtdifiimji cum exiilant erumturyyt yelauro 
ificludanmnyel moniltbus mponcLtur^quitmobrem 

mulierum HISTORIA LIB. IIII. 113 

muliemm ddmirciUone plurimi icftmaMtur^eje au^^ 
temficutaudw in mari rubrogigmmtur. 

Deamore monedularum in fuas grcgales & 
carumcaptura. cap. xxix» 

MOneduU fuj^ niiUonis auesyehementer a^ 
maJit^quje qutdem res Civsfxpe inperniciem 
inducit. Quemadmodum id acddat explicandum, 
Cum enim auts moneduUs ifenaturmefijtdia ma^ 
chinatur yt eas ybinouerit ciharici inqmrere ^ ^ 
in quem locum congregentur ferj^exerit ? ihi peU 
ues olei plenas dilpo^iat ^ curiofa belle ai/icuU eo 
profecia m i>cifis iabro cotjfideh ς^ fimulfefe incli 
nitnsfuam tpfim ymbram dejptcit) i^ qmdexiili 
met aliam fe monedulam yidere ad eam ipfamfe- 
Jhnat defcefjdere ρ eoqueyt ββ delapfciolei crafii^ 
tudine circurifufafne UqueiSyfme retibm οοηβτί- 
fl(t tenetur. 

De elephantis. cap. xxx. 

EL ephdnto duos prominere exa-tos , quos alu 
dentesy alij cornud yocantyhctbetfumdtspe^ 
dibus numero qHinque digitos indiuifoS) leniterc^ue 
clifcretosy ex qmfit yt animcilfit minime ad natan 
dum habile. Crura multopofterioribtis ΙοηήοΥΛ hn^ 
betphuic fub ciYmU pciptllji exiflunt. ndYemmanii 
omnino commodtorem habet: Imgua ctictm eihene 
exiguii eflifelaiitcm non ad iecurjfed cidpe^m fi- 
tmn haberedicitur, Biefmmmo-ercreytcrum au" 
ilio:aIij no tatidiujfedjefqummum tittum yentrem 

h 114 iELlANI DE AMIMAL• 

ferreaiunt, ^Amiculo quideWuio ^qualempuL 
lum editJs fiatim yt natiis efh orefuggihnopro^ 
mufcidc.Cum lihidinisfurore drdet, incuriu paric-* 
tes eucrtit^i^^ fimiliter atcjue aries frontts 'vi atq; 
tmprefiione pctlmas profternit, ^Aquam nitidam 
non hihiti fedpoftquam aquam conturbiirit) turbi^ 
ddpottone deleclatur, idcircofomnum ^re^lq cor^ 
pore capitiquk ei ejjet operofum dccumbereifimul 
^ dewdc k cuhitu exfur^ere graue, Eiiis xtatis 
flos efifexagefimm dnnm.HyemPS a^ frtgoni im*. 
fatiens efi.KA'd ducentcfimum yitam proUucit» 

De Indicisouibus. cap- xxxi. 

OVesIndtj: i^ capfOiad maximoru m<tgm^ 
tHdinem afinorum mdio accedere > quAtuor 
f(£tue cum plerunqi pAriunt} tres yeyo cum mtni•^ 
mummunqucimenim thineque ouillum pec^s neq; 
cdprmum tribuo minus edit, Caud^e oiiill>e longitu^ 
do ad pedes 1'Jque pertmet>caprmA yero in eam 
procedit iono^ttudinem yt terram contwgat. idcir^ 
co €Λ'5 paftores ouihm matricibm ahfandunt> quod 
tumficfacilius ineantury tum exeamadipe oleum 
expru7i£ttHr:arietum quoque difjecant faudas atq^ 
adtpemextruhunt } edtemsque deinde feaho con^ 
ίηηόϊΊβ'ιηιΙ' committitur cic(Lt/ict6 yt ne tenue qu /τ 
demyeiiigium app4reAt, 

De chamcleonie. cap. xxxii, 

ALexander Myndim dolore ^ moleila cihi 
inopink chameleonte ddhimc modum fer^ 

fcntem HISTORIA LIB. IIII. 115 

fentem affici ait >. mordicm fcilicet illum hene U'» 
Um feifucam & yalidam tenentem > fuh eique 
permdefe ytfuh clypeo yerfafjtem > contra hoiiem 
ferpentem -yemrejjerpentem yerh qutctfe^ucjc la-» 
tiwdinem circumple^i non ροβΰ chdmeleontem 
dentihm configere nonpojje : itaq; hunc ab ipfa con^ 
fici exediq', nequirei7ncmhr(i emm yt iRius reliqua 
ferpens mordeat, non Umen e<t in ipfm ccirnepenc 
trare potelhtitnta nimirum pell^ flnmtate ^ robo 
re exiftitpmhilyt prorfm ferpctis morfum fcntiat, 
De leonum natura. c α p, χ χ χ 1 1 1 . 

Ll.onvs ccrmxnon multis yeytchrtSifedcx οβίτ 
hm cQnftat. (iqim lemm οβα concutiiit ignis 
-yeUitifilicum attritH ex h^s elicitur. Ojjk meduUts 
cdrent-.nequc enim fiiiularum }nodo aiu^funt) ne• 
que yllo amitempGre α coitu dbilmet, (^inquies 
panhprimo catulos qmhq-y editjjecundo pitrtu quci" 
tnoridewde tyes;,jlcYy dcinceps ynu rjumeru deco- 
quitiynocp, mimio pant^poftremo ymtomniu prx- 
βΛηήβιτπΗ Ieon€re(yem edit, Catulik partu recetes 
exigui βιηίίάηοΐίίό pofl pitrtii menj%m ingy-edi /;/- 
cipiuntAdmquodw jerri^oncinhoynmum yenitfi' 
huiitcji }eQsyulitiXyn diUceViXre* Cumfame terie- 
turjfummo cumpcyuuio ei occuyrttiir :poJiea ye- 
ro qukmcibo completii^ σβ yyhtnfuefcit y i^ βη^ηΐ 
lujianibm deleAari fertur nunqukm teypa ycrtit 
in fugiendo χβίάβοιβηη pedetmttmque Jereciptt 
cum fremitn contrk wtHcns ^ yt jctitte piOceJi)^ 

h ζ nG i£LIANI DE ANIMAL. 

adfiahuL• t^ pitftorum fuhterrdnecis aifas, quod 
lam ad montancisprjedasperfequendcis wprmtisfit. 
Igrtem exhorrejcit. £x hisquicimque affedm efi 
yel^tateyel fiatuta hreuiorefl ζ^ crijfior iuha^ 
igncLuior efl t^ imheciUtor) quiyeropilo reolo 0* 
fimpUci generofiorhcthetur i^;^ pr^antiori animi 
rohore pr-jzdittis j <^ adeo auide cihos heUuaturyt 
folida membra rugiens exforhere feratur:expletns 
yel tridm fjihilf^pe edit : ybi concoxit) modicafO" 
twneiftitur. 

Bos iniuriie non immemor. cap. xxxiiir. 

BOuem licet manfuetum y non facile tamen iU 
lim qui fihi flimulos admouet ohliuio capit^ 
at iniurmm mimo ac memoriayel lorigifiimo w~ 
teruaUo continens p(£n£i6pro maleficio fibi illatofa 
mit. Nam cumefifub iugum mif]Hi> lorisquecon- 
firiolu^y quodammodofimtlts eji homini in yincu- 
U cofiteoto 3 0* fe quidem trcihi quo impellitur 
qmefcitiyt yerofolutus efl> alias ad huhulcHm yer 
Jm pedcm fuum Uxans diqmd iUiuo memhrum 
contriuit ^ alias fcpe in cornuci incitatm incurfu 
• illum iriterfecitxum tamen in cjzteros fuhito man* 
fuetm extftat^ac qmetm irj fiahulum mgrcdiiitur, 
neque enimferm m eos exiftit qui iram. fihi non 
mouenu 

De porphyro fcrpente Indico. c α p* χ χ χ ν. 

TErram Indiam hiitorici permulta ferre ye* 
ne}i(t ^^plantas dicunt , e quihHS partimfa^ 

lutaria> HISTQRIA LIB. iiii. 117 

luUricifuntcontrd ηίονβί6 ferpentumypa.rtim mor•^ 
tifera : cumfmodi yi eji forphyrm ferpens palmi 
mctornitudme) colore accedente adpurpurjcfmilnu• 
dmem>capiteplhfquiimniueoyi^ ίαέΐβ multo can- 
didiore.Locts IndU cdidifitmis reperitur} ^ mor 
dendi iccirco poteflm eJhr/tMa ^ quod dentium ex^ 
persfit, Eygohdc ex pdrte eum ψιφ >nanfuetum' 
dicere pofjumm >nonitem ex omnibws partihi4^y 
nam eiws yomitiofi quod yel hominto ^ yel (cltertm 
animdis attigertt memhrum^totum tahefcatne^ 
ceffe efL Icctrco eum captum ab cauda ex arbore 
fufpendimt, ex quo f.t illiytcaputadterram yer^ 
fm propedcat^tum fuh eim os yiisfuhijciuntxneu, 
in quodex etus ore guttj^ reddimtury qujc primum 
yt deciderunh contmuo concrefcunt > aPj)icientiyt 
amigdalm^ lachrjm^ jpedem prjihectnt, ^Ab eo 
extmdo ycis remouemr , w cuim locum alterum 
etiam yoo Jineum fupponitiir ^ in quod faniofm //- 
quor aquje 'ftmilitudinem (j)eciemque gerens ex 
mortui oreJerpenUs defluit ^ pmiliterque hic con-^ 
crefcit y atque condenfatur > horum tamen yterque 
colore differt ab altero y hic niger efl ? ilLtprim^ 
guttjz eleBri fimiles funt , e qutbuoficuimao-nitU'' 
dine fifcimiin cibopotiomuc dederit (icerrimcipri^ 
mum conuulfione perceUititry ^ affligitur^deinde 
eioculi inHertuntur :i cerebrum pern^res exprcf- 
fumdeUhitur yficay ille mtfercthilher quidemmo^ 
rituryfedumen ccieriterjfm qui4fifamo minpis ex 

h 3 ιι8 .£LIANI DE ANIMAL 

iUis fumpferk nott continuo is quidem morituryfed 
certe ex hocmdo non eimdihfed deniaue cum mo^ 
ra extinguitur. (^odftex eo ipfo nigro qui ex mor 
tm mmferpente defluit ^fifami qUoaue mao-nitu» 
dine ψίΐβ)ίαγη comederit exubejdhanniqiw mter^ 
uallo confHmitur,plerique eorum in hiennmmpro* 
εσββιτΗίη^ρΛΗΐίίίίίη morientes, 

Dcmagna ftrurhione. cap. xxxVr. 

ETfipermultii ouaparitp nontamen amnictad 
ijrugem perducit : at foecimdd ah infixcundis 
fecernitytantmnquefm^feris incubahfmul ^ ex 
ijspuUos excludit} ς^ oudficriiici ed/da edittspuU 
iisprxhehqHddfiqm eam mfecletur propter corpo 
ns gMHiutem yoUndo ejfugcre neqmt^fedduntA'• 
ΧΛί exphcatls aiisgt^efjiHpJo ejfugereaggrcditur^ 
fin propiorfacla eji ytcap/atun obiiios iapides βσ 
pedthiis revro adhojies yerfpio tanquam fimdd ia^ 
culatur. 

De paiicribus» c α P. χ χ χ ν i r* 

C! OnfaentU yel jiu inprmiuns? yelfm cor- 
pufcuUexigmtatis pajjeres in ramorHm at" 
tummibiiS)modo ab ψ fuiiuieri (juemt^ nidos con^ 
texunt ^faptque numero cA macimatione fibi fa^ 
^liU <i yenntoribm infidiiU declinAheofme yenato 
respropter riimi termiutem afccndcre non qucunt. 

De vulpej&vefpa. cap. xxxviii. 

"V Τ yipes in exuperd^itiam iniinh.^ tum mdi^ 
y tix> tum fmtidts pro^ryeditur j «//?// yt mn HISTORIA LIB. lUh u^ 

f^ mditiofe O* dolofe agat. Cnm enim yejpa^ 
rium refertumejje Animaduerterit ^yetrorfum eo 
accedih ntQue tota λ yejpeto auerfa ab aculcorum 
faneyulneribpio dcclmans in ceUaoyeJpiiriao im^ 
mtfja hirfutacauda eadcmqHe hene proiixa yefpAs 
concHtit } cum autem yejparum circunueilitam 
jpifiis ρΐίίό cduditm impetenthtm refena e/i ^ rum 
eam ipfcim yel adarborcm^yeladparietemyadma'^ 
ceriemue allidihitaquc rnulta caud^e attritione hps 
€Xtm&ii in reliquiis inuaditi permdeque eaoytpri^ 
fmu iuterimit : limque reliquas c^terao ab aculek 
inteUigcns mopes cJJe,os in yejparinm dbijciens id-^ 
ipfum yorat, 

Decanibus» cap. xxxix. 

ClsAlua canis ηπΙΙα ojjea commtfJHrOr σοηβαΐ^ 
fed pcrpetuitcite opts contmetur : cHmfem 
plurimo curfn exercuit? multo eum ejfufiorcm 0^ 
potentiorem cidres yenerens exiftere ferunt, Cum 
multum Jitate procejiitiei dentcs hebefcunt ^fimul 
^ nigri ejfkturjtHr.Tantii n<triHm exiftitfagad^ 
tate, yt nunquam canwam carnem , nedum etiam 
fdUciJ^imii cQndimcntorii' rarietate tcmpcrutit gH" 
flet:neq'y ycropino tribm morbis laborat angiua^rii 
bie^podagraiCU mrerea homofcxcensmorbi^sjitop^ 
porrttnHo.-quodcwiq; autea cAne r.ibiofofuent mor 
fumpCYtmitur, PodagrctpoJ{:eaquAtencturp€rfa,>'Q 
ex ea coudcfcit} ad iiccimu quartuei Λπηη yitapro 
ditcinpr,nAcanisylyxh yidetur Itidiii e^je Homeri. 

fc 4 uo i£LIANI DE ANIMAL• 

De Indicis auibus fandarac^ colori ii- 
milibus. cap. xl. 

GEnm Indiciirum auium minimuin rufihm 
dnjsmu}!^ ajj)eris ηίώ'βσαί.Σβ ea magni^ 
tudme , qu(touum peraicis. fandarcjz colorem re^ 
fert, Indi Lmgimfuct dtc^ron appellaNt ^ Grxch yt 
audioydicjiomhuim fiercmfiquis tantHJumat qua' 
taefi milij magnimdo folutum in pocHloymoritHr 
ad yefpemmpi^ mors efi fimilts fomno fumiJlimQ 
moleilU DcLcuo y 0" €ΗυΛ6 moUiemii qudem [ουπ-^ 
numpoetjc nominare folent, Huimenim auis efm 
liberator efl doloris, Itaqueindigentihm iucundif•' 
. fimm efl : quj^ caufa efi cur Indimaximo fludio 
eam auem adipifciconantur : ipfam enim mdorum 
ohliuionem ajferre putant ^ ^ inter pretioii^imct, 
domi muneri mittunt regi Indorum > auod rexfibi 
donamm omnibm donts antefert ^ ζ^ in thefturo 
Jlio reconditumferudtymdorHm infandhilium me* 
dicincimyneque λΙιριο qmfqiKtm apudPerfas id ha^ 
het nlfi rex ς^ regmci:> qucimohrem conferentes 
exAmmemm-vtrum pharmacumfit pretio(imyIn' 
dicumne ^ an ^A^egyptium : hocenim in diem inhi^ 
het ζ^ reprimit Uchrymiis :, tilud in fempiternum 
ohliuionem mdorum ciffcrt, xAeo-yptium quidem 
mulieris donum fuit^ Indicum yero aim>autpQ* 
ttm naturji difjoluentis ζγαΐίϊβήηΗτη ymculum mmiirapr^dioiamicuia. De m HISTORIA LIB. IIII. m 

De attagene &c meleaigriclibus. c α p. xlu 

ATtamts meminit etiam xA'nilophanes in 
(iuibu6> hjicfimm nomenproprmm loquituf 
ζ^ cdntat:dicunt etidm meleAgrtdoo idipfum face 
re ^ quod ex Meleagri βηί genere teftari confi" 
dentij^ime .fahuUitd hahet:(^jc erant domeftiCiie 
iuuenes Meleagroxom/ies Uchrymits qu^ inhiheri 
nonpoterant ^ dolorem mifijje? nuUimque dolo" 
TPS medicincLm admittentesyfeddiuina mifericordia> 
illasmutatasfmjje in hxc animaliaj^muUcrumq; 
^^femen huim affeClus hts auihmmdttitmfui^ei 
eafdemque in hunc ditm meleagron Citfiereyte/iafi" 
tesfe ejje exgenere Meleagri^fed qui dtuinum fiu•^ 
men adoraty ^ mnximi Oiancim ? nunqmm has 
aues comedcrer, 

De formicis. c α p. χ 1 1 r. 

FOrmicjz imprimls feduUcitq] operofd anima" 
ΙΪΛ tanto Uhorandi ftudio tenentur ^ytne no^ 
oles quidem infuo opere cefjent^ modhptpleriit /«- 
πλ: neci>ero quem^dmodum hommes inertU fn" 
g^que laborandi excufiitiones pr^tendunt, Quid 
enim inertium dierum multitudi?iem comemorem 
necejfceflUnditiitftmtOionyfi(ty lemcap itemfeiii 
dies ^theinsjquod ujdem diebm omnis generts fc" 
minci in olla clixa Baccho ^ Mercurio ojfere* 
bitnt-.aliii SpartamfimttrctnflAta^alia Thebis rece^ 
pu> quin fingults etiamyrbibHS nuU^dicrum />;- 
α-ΐιβίηίΛ fegiiitu funt indiB:Ji > nechoc quidcm ηχ JEU ΑΝΙ DE ANiMAt: 

iffum apud barharos folum yfed etiaapud Gyiccos»; 

Vc meminerunt benefici j accepti etiam ferse 
beftiae δί de aGGipicrc. c α p. χ l ι ι i. 
'"^^1 0/t tam mmanes beli^^ exiUunt, qum iibc'» 
JL ^ raiitcr beneficiorum acceptom memorkm 
jiudiofe diligenterquefcruent. nam eas in eos ipfos 
α quibuo beae^cmm aceej?€rmt yehementer ^(itas 
ejje teftimonio funtyel xAepfti admodum frrit 
animalia^feies, ichneumoneS) crocodili (^ αονψί•* 
trumgcnmeflsqHodefcx illecebris capttHri^dem" 
que m(infmJcL(imn posltit nunamm abfcedtt ab eo 
ψι^τη experitur m febenignum yhomo autem i^ 
ratiojns^particeps y i^ mimert pridentU omatHi, 
tum ethtm qimdyel rttbor ipfe facillime tndicat 
yeyeawdiaprxdihio > quimodo amictie crat» nunc 
repente hoilfs yelleuijiimis de caufts grauij^imtis 
fhC^qu£ illicrcditctfmtycltenuipimaJuj^itiQ^ 
mmiethemmit, 

Dc leone vlciTcente caiiem contubernalem 

futlm. CAP. XLIIII. 

aVoddelcune Eudemm dicit:^non pdruani 
admiratione habetihoc ipfum eiufmodieji» 
luuemferarum cicnratori cmem nimirum>yrftm 
&* leonemfuifje>eosque prtmum ^paceminter 
fe femafje^ ζ^ amictmm reoie coLmfje : deinde 
cum canisaliqiiando ζ^ yrfa inter fe coHudeYenU 
C^ ludicris morjiuncidts conflt6lar€tur3 yrfam re» 
pente ad fcros morcs rcHcrtifjef 0* c^ncm fimid 

muitfif HISTORIA LIB. ItlL uj 

Μηαβββ^ζ^^ yentrem mtferiyngmhm ίηάί^ίβί^ 
tne o'ib'axjf]e,<:uipii atrociutemfa^liUonemmdi 
gnatumperfidijz ifrfinx, odio > quod ζ^ /οεύΗίβ'β'^ 
gifjet»^ amicitia.m mftitutam yiolafjetj inflam^ 
fndtum tuR^ ^merita iracundia contraifrfam 

pm^s cmem ajfecijjetyrepetijjje. 

De lutea & vireone. e α p. χ l v. 

LVtea nulla alia rv auam herba Jymphito nmi 
cupata)qujc magna difficultate i(^ reperimr 
^ ejfodhurjnidos conilrmt)e6sque yilio ^ Una 
fub^ernrt : y/r^o autem m luTe^e genere mns yita 
munerum fciens efl >ftmul ^ aptm adqmdttisdi-». 
fcendum^idcmque Uborts in difcendopatiens : hye• 
me nifieji captiutiipnon apparehjeiimo autemfoU 
jlitio in lucem noilram prodit, exoriente arohro 
Jydere vo ynde huc yefjeratyreiiertitur. 

De ruffis animalibus Indicis quse iimilia funt 

fcarabeis, 3c de Cynocephalo. c a. χ l v i, 

Α Pudlndos ndjcuntuY animaliafciirabeima^ 

^Jy^gnitudine ^ adeo rubra^ yt cmnabari fimilia 

dicere pofils jprimoaJpcBu pcdeshabent Ιοη^ιβί'' 

moS)i^ u^iimollcs3 naicuntnrin drboribm jeren 

tdnio eleO:rmn ) ξ^ hariim arbonimfru^u yefam 

tHrilndi yemntur h^c ipfajeadcmquc exprimunti 

^ ex ipfis tmgimtyeftes ph(£nice.i4)0^ quemuts 

aimrn pannum hmHfmodi colorc twaium. Vefiem 

fcrunt rcO;cs Pofarumi cuiHs pulchrttndo Perfis 

ytdetur »14 i£LIANI DE ANIMAi: 

yidetur mirdhilts > & compayata cum yeilihtd 

Perfarum indigenis longe prjcftah 0^yytCtefi((s 

i/iquit^mfiuforemprje admiratione redigit fpe&a^ 

tores : qHomam celebratis Sardianicis dcrion 0• 

fulgentiori e^ colore, Ndfcuntur etmm in ea^arte 

Indijiy yhi producuntur huiufmodifcarahei cynO'> 

cephalh quiex eo nomen trahunt quod canino prjc^ 

ditifmtcafiteiCxtera mcmhrahumam habentyfe^ 

YcLYum peUibus induuntur > (^ iuilitiji retinentes 

Ledufit neminem:cumque Indicifermonis indigen" 

tes iint^tamen nihd loquuntur fedyluUnt iferm(C 

yefmnWrpquiim quidem quia yelocιβimΐβnhideo 

fadle comprehendunt ρ t^ capt^s beftias interfi^ 

ciunt,non tamen eas igne fed ndfolem membratim 

concifas coquuntp alunt etiam omUum ^ capri* 

7ium pecus dtque lacbibmit.eoruinfecimefitionem 

wterbeftias iufladecaupiyqifoniamyocem arti^ 

cuUtam exprefjcim humanam non hahenu 

Quemadmodum taurus animo incitatus 
placatun c α ρ . χ l ν 1 1. 

TsAurus animo mcitams eo impetu corntbus 
appetit ) €Λ impotentis animi ejfrenatione 
ferturynihilyteum neq\ bubulcmy nec metm yllm 
ycprimere queatycitqiu eum qutdcm ipfumhomo fi^ 
fiityAtque ab impem continet>pdextrHm ipf^g^'^ 
nufafciitqua.damdelig(iuerit. 
ΊΓΛ De paidali . c α P. x l ν 1 1 1. 

X u€rddi5 mterioribm pedibus quinque digi' 

tQS HISTORIA LIB. IIIL 125 

tos hc(het,poflenoribu6 qudtiioryeim generisfoemi^ 
namaiorequkm mas robore pr^dita efi i ea fii^e- 
fienatam herbam kGentili xAngore fuo appella•» 
tamimprudens comederit^ confefiim exquiritho'» 
minisjhrcwselicjue inuento cxyeneno feruatur. 

Deequis. c α p. xlix. 

QViapalpehyis equtmgem inferiore carent, 
propterea κΑρσΙΙι Ephefo qui equum quem 
piam pmxiffet reprehenfonem kttuliffe ferunt, 
alij non ^ApeRiiihd accidijfe ,fedNicom ahmty 
cumtAmen fcienti^ime reliqiKis cjzteras equtpar•' 
tespinxiffet , hancpartem illi yitio yerfamfuijje. 
Dc aillo & cabano. cap. l. 

ASilum maxime fimilem mufcjz ejje ferunty 
Yohuflumyii^ herie compaolumyhabere quO" 
que ctculeum durum (^ yalidi/m ex ore appen» 
fumjfonurnque tumultuofmn edere ^ tabamtm au^» 
tem fimilemyideri mufcjz canirij^ sfonumyt αβΙο 
mdwrem edercjfic aculeum mmorempoβidere. 
Delndicisaiinis. cap, 11. 

SYlueitres afinos equis mAgnitudine non hife^ 
riores apud Indos nafcidudio >e6sque reliquo 
corpore albos , capite ycropurpureo ^ ocuUsque ni^ 
grts ejje^corntique wffonte gerere, cuiws fuperius 
pHmceum,inferim dutem album , medium yero ni- 
grum fit : atque hac yarietate diilmilis cornibm 
non omnes quidem Jndos>fedpotentiores tamjuam 
itrmillis quibufdam brachia orn(tntes ^fic Cii ipft 

nuro u^ iELIANI ΌΕ ANIMAL. 

auro certis Jpatijs diftinguentes hihere^ ex hoccor-^ 
nu hihentem ab infctn<tbiiihu6 morhis tutumperh 
neque eum ipfum conuulfionihus corrtp^i, ficquefa* 
cro morho tent(iri>n^que -venenis -vUisferut. ζ^ϊη-* 
etiamfi quidpyms ρξ$Ίιί€ίυ hiherit, tum id euome^ 
re^tumque (tdjkmtarem rcdire. Cum autem cjeteri 
ajm qmbujcunque in tcms fint tam domeftich 
qukmjylueftyesi tumfolipeda mimdiainec talos^ 
necfci in iecore haheant ^ afinos Jndicos corni^eros 
Ctefias inquit) talis primum> ijsque ni^ris pr^di-^ 
tos ejjedemdefiquis eos cofregeritymteriorA quO'» 
que nmA depyeheiifurum e^e > neque modo corpo- 
ris yeiocitate longe muLtumque c^teros ajmosfu- 
peyarcyfed 0* yeloctute eadem multQ equts ) ^y* 
elephanti^prjcfiaye. Cum autem in yiAm fc dcde- 
runtytardhisprirno ingrediuntur , deinde pAuUtim 
tantum confirman tur > ad contendendum iter ) eos 
quidem ytfeqmoperofumlu , eortim yero curfum 
trAnfcHrrere miUt concedatur : pofiea autem qukm 
foemiiJ^ pepercrunt ρ patres circum pullos k partif 
yecentesfmnmit cuiiodia yerfanturjeorumquc com 
morationes loas IndL• defertiβiml•s iimt^ cUm α ye 
mttorihHs l}fdt$ inuadimtuyiputlos /uos adhucxtate 
in£r,vos α tergofuo pafccfttes hahentiUtquepro eis 
propuornant. Cofttnt equites audentyemre > eosque 
fcrire }tA?ito βηβ hi robore exiftuntimhil ctsyt 
obftfiere qHeiit:quinflatim ς^ concedcit ^ ^ per^ 
daturi equorumcjuc wcurfu Uteya dijcerpunt , (^ 

Ucermt - Hl§TORlA LIB. ΙΠΙ. nj 

L•ceyant}^ •vi^cercidifrumj^utit, ilxquoftytad 
eos equi ai>propinqiMre yalde metuant : αρρ^ορίη-* 
qmtio euim capitdcm ytrifque muloham mtferahi 
lern mfert.Exeo namque νοηβΐζΐπ non equi modo> 
fed 0^ afni pfreunt^Pergrauiter caltthido pugncit^ 
Eorum morfm ecitenm acerhiorei exiilunt ^ yt 
quicquidcomprehendeymtfurjditm diripia^t, Ex 
hts yero qui funt conjirmAU ^ratepmcomprehefj/i^ 
biies fy>nt:cxrnes eoruquod iimarifiimx/ini^haud- 
qmquAi^i efculentx. 

De Libycis beftiis fcienribus numei-are. 

RsAtionis expertU mimcaid numerorumra* 
tionemtenere Eudemii6 ctjfirmat) quodqm- 
dem ipfum LtbycorumanimcUium teitimonioyquo•^ 
rum nomen non explicauit comprobiit. ()ux autem 
dicit hjicjunti Hj^c cinimAlia huiufmocit.quodcun- 
que 'vendt^fuerintiin yrtdecim pitrtes dimdiit> 0^ 
decem quidem comedmit } yndeconctm reUnquHnt, 
Cur eam tdnqucLm decumam relwquMtiConliderd' 
tione dignum eji^fuo ingemo ynum?^' duo30* de^ 
Vicep^reltquos numeros jciunt : mirum ignitryi- 
den debet bruta αηήηαίίαβία jj)onte nuUo docente 
numcraiidi fcientiam percipere ρ hominem autem 
rationps pitrticipem ntfiyehcmenti cura? ajiiduo 
findio 3 ac nomitiiqii^m ne multit quidern yerbc^ 
ratiGfje numeorum yim cognitloncmque compre^ 
henderepoffe, 

Oe α η 3iS i^LIANI DE ANIMAL." 

De cEnade, quamTheodorus vertic vina- 
ginem. cap. liii. 

Olnada auem e[je ^ non Dt quiclam arhitran'* 
tur yitemijcire oportet , eampaulo ma:iorern> 
coLumbo, xArhloteies tmdit ^ palumbo mimrem» 
ynde quofdum in Spdrta cenadpthercs quafiyinA^ 
gmto yenatores appellari audio, 

De afpidis amore. c α p. l i ι ι i. 

QVod ^eg^ptij de afj^ide dicunty idlihente^ 
fifientiji fimuoft Audiunum quadam *>iV- 
^ptiorumprjzfeiluranomen ahHercuie trahen^ 
teformofum puerum anfcrum cujiodem ah ajpidc 
ferpeme tam nwtfice adamntum fuiffe ^itti cum 
obdormijjct, efomnoad declmanda^ mfidmquM 
a(pidts coniux rmalitate commotHsei moiiretur^ 
aheaexcitatmfuerih^fihicauertt, Homerm 
equo dedit yocem > afpidi naturii ρ qu^c leges negli* 
Z^Uift dicitEuripides. 

Decamelis. cAP. lv. 

CVm camelQs .quinquaginta annos yiuereper^ 
cephtum Bcioirianos adcentejimum annum» 
tum maresyt puo^ndciores fnt α Baflm popidis 
caflrari : ita <^ petukntmexajiay maiori rohore 
ef]e:camelis etiAmfwmmis yuludoferro exulcera•' 
rhytpart/bHs iUps qu^e ad furorem libidmts 'mci^ 
tant aduftioiad bellum aptiores exiftant. 

VDeviculimariniamore. cap. lvi. 
Itulum marinmn Eudemm (tit in hominem 

jpongm HISTORIA LIE. IIII. ap 

fhon(ri:upifcarifolitum amore βα^^αβσ^οό^ίίβ yhi 
fuhterranea petra e^et extra mare progrefjum 
cum fhongiatore yerjatumfuiffe : quodautem cum 
is deformij^imuo efjet) yituloformolifimm yide^ 
retury nihil forfitn mirum yideri debet^cumf^pe•' 
numero homines in mulieresturpipimasumoYe ιη^ 
flammentur: cotrk ab elegatibtis -yddeahhorremt. 
Dehydro. cap. ι,νιι. 

HTdropercujfum ^Ariiloteles ait fldtim odo 
rem teterrimu reddere) ex eoaue quodtcLm 
male oleat, ei neminem appropmquaye pojjc ? idcm 
quoque ait percujjum cum ohliuwrje circunfandh 
eiiifque ocults multam calmnem offundi} tum ra- 
hiem y (^fummum tremorem eidcm exoriri^ ter» 
tioque dieperire. 

Deauecyano. cap. Lviir. 

AVis cuicyanm nomen eflynaturafua ab ho" 
minum confuetudine abhorret. Vrbancn com 
morationes odio perfequitur >locorum d^eiliumy 
ybi homines 'verfarijoleant infolens cfl) cis Iock in 
quibw efl ab hominibtpsfolitudo 3 0* montium iu- 

fiiy^^ prjecipitijsdeleolatuy. Epirnm, O^ mfuldt 
ommumfrequentia habitabiics haudfane in αγηο- 
re habet : Scyro i^Jiqua efl eiufmodi aliiifieriltSs 
0* ab hominibm inops dcle(iatur. 

Defpinoaue. cap. lix. 

SPiniaues in pofterum Ιο}ΐ^/β^€ prouidente^ 
hommibus ad rcmrH futurarum conieoiuram tyo .£LIANI DE ANIMAL. 

fapientioresfunt.Eteijim hycmem futuram pricfen 
timit) ^ niuem pr^inofcunt 3 ^ mulu cautione 
Ohfemantnc ψ opprimantur ^ itaqihe earumacer* 
hitati6 metuentes tanquam adperfiigia ^fic adhcit 
nemoribiisfreijuentid cotifugiunt. <UELIA2KI LJBE% 

qmntm hiHoru ani^ 
malium^ 

De aiiibus Mcnnoniis. c Α P. i. 

I fyirUfjam terram Cy:^ico 
yicmdm aues αβ)€ίΐΗ ni^ 
^r(U incolere ferunt ^ qu^ 
\pguracorporis ^ ^forma 
acdpitnbuo /imiles efje yj 
aentur) ex yfii carmu ciim 
\fe ahilinent 3 tum in omni 
yiobio rittionefc cotinenU 
^is enim ai pyAndendum femina Jktis funt, Ckm 
(iutiimni4fS efje capitjliumgregaTim adifolattt.EiUi 
aurcm iccirco Mennonm yocciut) quod refU ad 
MeHnontsfepulchrumpyOficifcantur, idenim yel 
ttUtnnunck Troadt^ mcoiu ad ornamenm Mcn^ 
ttonts conditum ibifuipjedicitur > atcjue Mcnnonis 
cadaucrex cjde λ matre in S^fa tantopere decan-^ 

Utn 
HISTORIA LIB. V. 151 

MACXportatumfuifjc>yt hu>natione ajficereturi 
eque u^nitcite tliim exeaumrum iu^ici ei perfoluc'* 
rentur.sAues igitur Mennonvs gentiies quorannis 
eo propcifcti ioique pyimum m corjtrarta^ partes 
iii^rah'ideinctepugnamcommJttere,eam(juefum^ 
tna contentione tandiu pugnarc} dum ex hio med/a 
pars pereahaltera yioirix di/cedat, L•m de caufis 
ctfr hxc accidant philofiphari nec mihi libet, neauc 
etUmyAcutis fum ad /crutanda naturx ahftr-u/k 
atqueahdita : Hludtdmen epitaphhtm diceturfilio 
^Hrorji ζ^ Tithoni, Hoc certamen concerUnt 
tot amos pyjediolje aues^Peliamfemel Gr^adecO'* 
rarufjt certamifie 0*\Am(iryncea ζ^ Patroclum 
^ f^chillem oppugn^torem Mennonii. 

Dc nodiia, & de Creta, in qua non eft ani- 
malmaleiicum. cap. ii. 

INCreu tionnA[ci noiluoo 0* importdtcts mori 
aliunde aiunt. Videtur Eurtpides imperitefe^ 
cifje PolyidHmyidcntem noditnm 0" ex hacau' 
gurantem ^ quoniam inHcmret GUucum moytuum 
Minoi fiLium : andio cticim Cretenfes iUa cancrc 
prxter iam dicla} Cretam donum (tccepifje k Ioue% 
mmirurn ΙοΗίό muricem ζ^τ^ occultatrkem libcrcim 
ej]e omni mdejico animdiiitA ytnequc ipfa yllum 
pariatijeq; aiiundc exportatum alat. Cuim rei ar^ 
gumentU demonilratitrif quio yeltentandiyel re* 
prehendendi louis doni Cituf4 dliquodcxterm hu^ 
iufmodi ammnlimportaHcrit in Crctam» yt tem^am 

i Ζ »3χ ^LIANI DE ANIMAL. 

Cretenfem attigeritp idperit, Itaquc quiyertantur 

ferpentes in ytcma Libya tale qmddcim machmari 

prjiftioUtores , qui permultosferosferpentes man•^ 

fuefacerejolent in admirationem hominunhmm ^ 

Cretam portant ferpentes , fimulcum ipfis etiam 

portanttAntum terrjzLihyc^ > auAntumjatufit ad 

yfumjerpentumine pereant, Quarecumin Cretam 

infuUm accedmjt^non priws ferpentes deponunt, 

qukm terram externam α fe ipfis apportatamfub" 

jirauermt ρ adh^c j^eilandct congregmt multitu^ 

dinem <^ indo&um Dulgm cidducunt in admira^ 

tionem, Quandm yeroferpentes in terra externd 

coUocati man/ermt^etiamfi affurgafity ^ mn ex- 

cedant pulueretjt domefticum^Undiu quidem yiucg^ 

repoffunU sAtfi egredkntur in externam 0* y?- 

hi inimicam terram > moriuntur : 0•* iure quidem. 

namjinumen louis Xheti 0* dijs^permultK iftUc 

fuity quanto magii terrji tjutrici [ηλ yidendeba? 

Devermeamnis Indi. cap. iii. 

INduoflumm beiitarHmferarum expers efljfo" 
lum ineo ndfciyermen ahmt y (peciemque eo^ 
rum qui eX ligno gignuntur> 0* itlimtur)0'erereyad 
feptem cuhitorum lonzitudinem 0* eo amplim 
frocedere > eim crafiitudinem decemannosnatus 
fuerimanihmyix comple6li que(it> ijs mfupenoris 
om fedeynm dens ineflyin inferiori alteryambo 
qua.dranguli cubitalem lonoritudmem habe^jt: quod 
emmamquefiue animiiUfiue Idpidem comprehe^^ 

derk HI^TORIA LIB. ν. 135 

derihfaaUme CQnteritJnterdiu ima infedeflumi'* 

nii t^erfatHr ί cceno gAudens: ηο6ΪΗ adtemtmpro^ 

ceditj ς^ in aHodcunQue incideriu yelequum) yel 

bouemivelajiniim^con^cit, atque injuaifedes tra^ 

hit^O^ mflumen ahiirufm > membra omnm exce* 

fto yentre exedit. ^A^c^de diefamepremituy) O^ 

fme cAmelmfiue bos in ripa Ιώί^ΎΐΌίβηίίβιϊηο im 

f^etufummalabra mordicm comprehendit) <^ ro^ 

bufto trailu in aquam abreptum edit, Eimpettts 

duorum digitorum cr^itudine efi ^ eiufmodi αΠ'- 

tem machinatione capitHr : hamum robuftiim ad 

ferream cathenam alligAtum deijciunti (^ nefer' 

rum deuorehagnum aut hoedum ad illecebram in 

hamum implicant , deinde in flumum demittunt. 

Trigmtit yiri hafta ^ enfe accm£li> & corneis 

fudihm bene robuiiis pfipercutere fitriece^e>ad^ 

funt:deinde hamo cdptum trahuntp^ {ώflraί^l•im 

iuterficiunt. Trigintit dies (tppenfum tenent^atquc 

ex eo ιηβΒΐΙία, yafa crAfjum oLeumfiiUat : flnguli 

yermes qnnwue olei fextarios reddunt > qmd qui^ 

dem ipfum regt Indorum apportant, Huihs ea eji 

yts oLei^ytfine yllo igne cim mfuft hemina quen" 

cunque lignorum aceruum comburat : acfiyei ho"' 

minem yeiis yelalmd animuL exurcrejpnmhn vt 

hoc infuderis )funditm jliitimdeflagraHerit, Eo" 

dem ipfo Perfurum regem aitmt capere hoRiiim 

ifrbes^neque arietes^reshidmesyaliaque bellica tor* 

mentit aci ea^ capiendits oppi^ efje : mm cumpoliliif 

/3 IJ4 iCLIANI DE ANIMAL; 

yaft^fmas hemifjjc capadit eoimplcu^ ohihu^ 

έΐα infortoi mcitUturi yafd quidem adfortas allt* 
fitrumpumur ) at oleum deiapfum micm circun^ 
fundit) -vtYcilingm non pojiity ^flamma infa^ 

turabilfs comburit homines pugnmtes, H^c Qte^ 

ihsQnidim. * 

Dcbalena, cap. χιΐΓ. 

BKAlena c^uemAdmodum delphinmlac habet, 
colore qumquam nigfOjnoefl maximc tamen 
cyaneOi qut medium inter nigrum ^ yindem lof 
cum ΐαί€ΐ,€οηβ}ίαίΗΥ non hranchijsfedjiiiuU>fic 
enim huim rejptrandi yiam appellarit Jpirttum dtt 
cihfcdes ^ commoratio huic ejl Po^tH^jextyaJe* 
dcs ill(ts mimm l yagatur, 

Deauiumpugna. cap* v. 

Slem belli quod cum auem^re committit βχ-» 
mina yi6loriitm reportct, eiuo coUumyolupta- 
tc effertur : non tantum tamen quantum gaUi qui 
inflantitr ^ tum maximisfpiritibn^ implentur > ciT• 
longo tibiarum ίΥίΐΛπ ^adiuntur. 

Deamore dclphinorumin fuumgenus. 
c Α ρ VT VI. 

VRbs Thracijzycui nomen efl ^enos,prjs:cla* 
rum dat teftimoniu delphim amom > quem 
^gd fuam nationem habet, cum forte eueniffer^ 
delphinus yt yuhiere accepto non mortifero qui- 
dem^fedfangHinem mittcrtte 3 caperetur ^ reitqui 
mncapti idipfumyt fenferunt mfiximis fctltibm 

ad HISTORTA LIB. V; 155 

dd portUtn gre^iitim prqfeoli probe fiudium fuum 
captiuo nau^rht, Puruuli deLtnini cum ijs qui funt 
confirmatii jctate ideo ndtctre fohnt^ qitia nondum 
exl xtarts wfirm/tatefoU audent, Η ι ΐζΐΐην ctuole•^ 
fcentes de futi periculu pertiniefcentis captiuum 
deferuerunt > natu maiores tanquamfocium quen" 
dam hjminei gcnere Je tont ngentcm 3Jtc tjtriftes 
feygehant ιϋπτη cormtari ^ magno jiuaio fuble* 
uare)Ctim yel hommes ipftaim intimts ^^ necejja 
rijs wfelktbtiojuisjludium ^ cHrampe^raro com 
mHmcareJotitijint, 

Derimia&felc. CAP. vii. 

Cl^mfeLesJimiam in u^egypto itjfequerenturT 
hxcaiitem omni neruuLorum contentione in 
fugamfe impeUens r€£i(i confcendifjct in drhorem» 
atque illi adeandem arburem afcehcii[Te)itp adcor-* 
ticcm enim whjerentes jurjum correpere fciunt> 
hxc fane 'VtfoLA α pluribm circumueritit cx α/ΰο- 
rts trunco ad ramorum cacumina fe ifertens , dm 
multumauc ex hts extrcmps pependitiilii tum quod 
eo accedere ηυη quirent y aci aiidmfe conuerterunt 
yenationem > hjccdutem tpUfiHdiofe 3 (^ aiiiG^en^ 
terfe expcriculo feruauit > nec cuipiam alij> quAm 
fibtmetipfiftluti^ prcimiHm debuit. 

Animaliumnacuratesanripathia:. CA. viii» 

ARtJioteles ferperiuhm inimicAmeffe yfiii'• 
pdeorum terrStr.xaihftcnt R henjzctterram 
mti^Jellts ? connx ^thentenjmm Arccm non adir, 

^ 4 136 i£LiANI OE ANIMAL. 

De cicadis Rheginenilbus 3c Loercn- 

ilbuS. CAPVT IX. 

RHennh & locripdcem interfe hahenUatqi 
'ytrifcjue ad alterorum agros accedere y ζ^ 
agri cultionem exercere liherum efi^ctcadjz tamen 
cHmijs nonfentiHnti nam Locrenfes m Rhegino 
agrofdent 3 Rhegiujz yicifiim Locris mutjijunr, 
huiufce filentij nec ipfe caufam ) neque qHifquam 
alhis niii ad difjerendnm fit temere audax intelli-' 
git. Sola mtur natitra nouit, Fluu^ mtur tnter 
RheginQs ^Locros medij ripjz etfinon iugeris β>α 
tto diftantstamen neutrjs tranfuoUnt. In Qephiile^ 
nicL fluuim eft qui inter cicadarum Jierilitatem 
^ copiam medim interflmt» in Macedonia ettam 
cicadarum zenm mutum hcaietur, 

Dc ftudio apum erga rcgem fiium. c α p. x. 

REgemfiium apes lcnitudine imperij dulcem 
O^ maiifuemdme morumfuauemy nuUoque 
jpiculo armatum^cumisdefugiens ipfas reliquity 
accerfunt , ^Jt^ fugitiuum k regno mfequuntur. 
Ipfum autem faor^itcipime odorantur > ctc nimirum 
exeimodore depreherjfum fua β)οηίβ moderatio^ 
nis amcintes de fho-a in reo-^um reducnnt. xAthe^ 
nienfes de dmute Pifiilratum cxpulerunt , atque 
prmapatu exuerunty Oionyfium Syracufatii regtio 
eiecerunt) alij alios tyramws wiquoS) ^ rcg/iandi 
artem qu^ humanitoo 0* fuhditorum moderatm 
efi foditare nefcientcs ex tyranmde deiecerunti 

& HISTORIA LIB. V. 157 

ς^ omnihmfortHmsfunditm euerterunU 
De earurh rege. c α ρ . χι. 

AFum regi cuvjs efiymodum alijs (iatucre^ 
^ ordmem ajferre>dm enim aquanm^ 
het,alm tntus melld fingerei extruere ^ cxpolire, 
fuggerere:(ili((4 yero ddpnftiones praficifciy mUtd'» 
tiouem operctrum^ 0* ificifiitudinem munerumfa 
ciunt, Proueola jctate adtd deleil•^ funt , -vt domo 
fe teneant, Rex ip/efatls hahet illa curare qux αη* 
te dixi y leges nimirum permde yt fummi princi'» 
fesydicereiauos philofophi yelpoliticosy yel admo-' 
deranda regnct aptos efje fcyibunt, cxterum ητΗηϋ" 
rum operoforum immunitcitem habens , at Uhoran'» 
do quiefcit, Quod β migratio potwr ady/um fit, 
qucim mcinfio » tum rex pergit emigrare , acfi ab 
^Ute firmusfitidntecedit excimen> dux adprofcU 
/ceiidifm.reliqifije eim duilumfequuntur.Sin jetate 
^Jf^^^ β^^^•^^^^^ dpihus yehitHr.Signo datofom* 
num caphmt, cum tempHs efi adquietem proficU 
fch 'vna qUiCpiam ci rege iuhetur β)τηηι fignifica^ 
tionem dare^ qu^ βτηαΐ^ΐ addormiendum fignHm 
βίίΐπΐη >flciUm ejifomnum acapeyepergunt. Quo 
4drex ymit , titndiu examenpacefruitury omnlq^ 
ordinum pcrturhatione caret,fiici fuis cellts lihen^ 
terfe contincnt ,feniores βηιγπ locum hahent , natu 
minores item juum > ^ rex feparcitim λ reliquis 
habitah foboles apum pofl maneT. Excrementa in 
locufepctrdtum con^ritntur. Rcge extinilo omnia 

i j ,3S i£LIANI DE ANIMAL; 

ferturhantuv ^ ύ?^ funditmperuertuntur, Fucim 
apiim cellis parmnty atque mijcent 3 omnia dem(^ ue 
regts defetHone ac inopiit pereunt^ turn etiampHre 
^ mundeyiuunt :nu]lim animdlis carnes eciunt: 
neque tamen ad hanc cautionem Pythcigor,£ fym^ 
holum ψ opiio efiyfxti6 hAbentflOrihm yefci>quod 
maxma temperantiafint, Libidinem ^deittm 
odio perfequuntur. €mu6 rei teiiimonio efl y (juoi 
ynguento delibutum infedantur 3 & Unqucim ho^ 
flem qtiinefarium quippiam ctdmtferit, exagiuntt 
k complexU' ycnereo reccntem cognofcunt , atque 
illumficut hoileminfequuntHr>fortibm nihdcon^ 
ceduntyneque (ib animaliiim yllo refughmt cum ijs 
quifibi moleilinon interueniunt, quique jicc maii^ 
tiofc) necdolofe alueos adeuntjpctcemJerHctntyfoe'' 
dercque demncinntHr : contm inexpubtle beUum 
cum interpellantibiis <^ yexantibm gerunumeUiS 
popuUtorin hoftimn nutnero locoaue aHcitur, Ve* 
β)α6 acerrimi yerbcrcint > eas aliquando equum 
i^riftoteles ajfirmat)non modo fortifiime inucC'» 
fi^Cifedettam interemijje : ^tque interfe conten-^ 
dunty^^ potentiores yincunt clebiliores.Bte nocent 
rubet^3 ^ ra»jc lutarij^ymeropes^ hirundinesy ς^ 
yej^^^qucu epuicunaueyicerit , Cadmedm reportat 
"vitlormmmam yaide affiio}m>aculeis difcedityi-* 
ilor :ηοη enim animi robore minm (fuam aculeti 
armatifi funt.^Apes non efje expertes.fapientiji ^ 
prouidentU sAriftotcles coliigitycL ex eoyquod 

profeil HISTORIA LIB. V. ijj^ 

trofi^jz apes ad alueum non domefticumfedalle'» 
hum> et/imeln!hilad/epcnmepjsi?opulef2tu^y u^ 
menapesquxfunt domefi-ic^ illim aluei fuum k-» 
horem diripiquiete ^paticnter tolerantfuturam 
yltionem fortiter expedmtes. Nam yt curator 
apum permult^s ctpes inimicds mterfccitM<£ dome* 
jiicx coznofcentes Je efje, iam pnrcs ad pu^?ian^ 
dum yidfcmtur ^ c^ ροεη^ΐό iujias fumunt dc cx- 
feriiis popuUtricihmfui^, 

Qucimadmodum apes ex alueis non fe 
mouenr. c α p. xii. 

HOc (juideipfum apum fei.uutAti^ operofo 
lahori teihrnonio eji^ab occafu yergtiiay um 
ad yernum Jiquino6lium in locts hihcrno frtgore 
infeiiijitmi6 nonfe ab aiueps conjmouent > jed tepO'• 
ris dejiderio \^ frmrufiivci , inta^ manenty reiU 
quo Anni temporejevnitiem 0^ otium odio haben* 
tesMigentiJiime ζτ* Uhoriofpime operanturynec 
^uifquam extra hycmaie temptis ac morhum yi•^ 
deat apem otiari, 

Degeometriaearundem. c α p. χ ι ι i. 

G£ ometrUmi^giirarum ρ ulchritHaincnhfn•» 
gendi ele?anticimjine ^HepJme rtgidt6>jme 
circino iimuic^ ftguYMfexmgmao y O" Jcx /^rr- 
ruwy ^ jitjualiHm apes cOrifiLtunt, cm/j autem ex 
foboie aluem apibm red.unddt tAtHiuam mAximjc 
yrbes hominum multitudme rcdu}jda?nes ,βνιΙΐΛ 
coionm dedtiQmt : ingriienns pluuU aciuc/itur» 

P^4 Ι40 i£LI ΑΝΙ D Ε ANI Μ AL. 

frxfentiunti^^ 'ventum acerbi^m futurumprxno.^ 
fcunt. Verum fiyentm prj^ter opmio/iem apibiis 
(Lcciderit iyidebis fingulas^ dpes ferentes lapiUitm 
βϋ^^ηί$ p^dibus dd frmamentttm ne euertantur^ 
lamyero quod dmmus Plato de dcadamm mufic<t 
ς^ cantu , hoc ^J^ de apum choro dicere pojjet 
quifpUm 3 cum infugcim fe erumpunt^ ζ^τ* ab ciU 
ueo abeyrare coepemnhtum apiaru crepitaculis fo" 
noris crepant , e^e yero tanquam firenibm retra* 
huntur i-titque cideo in confuetiC domicilia rouoUnt. 

Diuerii mores murium &fcorpioruni. 
c Α ρ V τ X I I I I. 

TNParo mfuia xAriftoteles dicit mures efje^i^ 
terramyndefoditurferrum coniedere> Luipfum 
fiicere in Teredone terra BabylonUfcrtbit^Amyn 
Uts, Inl^Atino Caru audio fcorpios ejjequi dome". 
fiicos homines mortait yulnere bercuthmt ^ at ex-* 
ternos lenij^fine yllo ditmno^cjuod lupiter hojpt-^ 
uips dedithojjjitibiio• 

Demufca. cap. xv. 

NOsetiam mufcamhonorio expertem nere•* 
imqmmus ^ merito.natur^ enim tUa etta 
creamra efi. Miifcji Pifatides per fejium Oljm^ 
fiorum pacem habera cum externts ζ^ indigenis, 
Tot ί^ηΗν[α€τψ€ψ/{ΐέ{ί63 ^ tanto fangume ejfti 
fo c^ carnibuefujpenfis 3 mufc^ yltro difcedimty 
CiT* tAipheum flumum tranJuoUnt 3 ζ^ yidentur 
mn ionge dijjcrre i mulicribm tUim loci incolts: HISTORIA LI Β. V. ιφ 

€Λ$ enim certaminiscuftilex expeUit^atmufcx-yo". 
lerites fuct j^onte kiacrtfidjs difcedunt temporefn 
crificiort^m ζ^ cerUminum yi^t 'veropcrallafunt 
ta/iquam decreto reuocatje ab exilio redeunt m 
Mmrurftisytmulieres. 

Veipx regno ndn tyrannide reguntur. 

C Α Ρ VT XVI. 

Svh rcgnum) ^ potefiatem yef^^ic emmfuhij^ - 
ciuntur^non tamenficut homines tyrannide fe- 
nenturycuim rel teftimonio^elhi^ quodfinefpic^ 
lofunt)i&* quodeAmm prmcipes quaNqudmtiupio 
miitofecorporefunt) (^ manfueti tcLmenfwrt^ fn^ 
qUi nequeifolentes heque inuiti moieifiam exhi^ 
berepojiint, Quuigitur non oderit inStciliu Oio•^ 
nyfiosyin HeracHaCledychum) ^poUodorum Cc^ 
fandyinoYum prjtdoney ^ Lacedxmonwruinptr'^, 
hiciofum <Abim^Siquide hi^tadiorum confidentia 
r€gnarunt:reg€s yero -v^fparum jine aculeomari'» 
fuetudine nituntur. . : • • ' 

De aculeatarum vefparum malitia. c Α .'X V I f. 

ACukcitj^yefpJi iliudfaver-e dicunturmTfU 
peram y quam mortmm perjpexerintinuo^ 
Untes yeneno acultum imbuunt) ynde rniht hQmi" 
nes difciplmam non eAm quidem honAm yeneno in^ 
^ctendi fAgittashciufi^e -vidtntur, Quod quidem 
ipjum iiomermin oidyjpca teftatur^cum attyefie 
num qujerens yt iacula ierea ohtineret > cic fcine 
Hercules hydrx veneno laci^U tinxihficyefpjiyi^ 

perina t4t yE.I lANI DE ANIMAL•: 

pcrim ^ceyhitdte Aculeos αβ iciunu 

Deorpho. ga p. xviii. 

ORphih^ifiio mArmuseJi , qucmfifofiqmtn 
ceperts dr^eccs^iitim non morttunfedmo" 
tum non parum cimretmet» hjhcirno tempore cum 
in jj)eluncis fe tcnet) tum "vcyo ad contmentem li^ 
benter commofiitur) qiiodma^ii littordlts fii ψάιη 

Delupis. CAI». Xl^;j;\.f^4 

COntra taurum lifptis ire,^ ilmuleu αβοη-' 
te ideo adoriri No^audeh quod.^^, cornud ex^ 
timefcAt:i ^ commrohurmucrohatumdeclinarc 
fiudeaty quAmohremprim um yeiut reila ifidcon^ 
tra eum pugndturw^ cfjetprj^ fe ^erit tninA$> 0* 
ob illius ocuIqs fefe cr^bro yeyjatj deinde fc retor'* 
^uens in dorfum infiliti0* dccrrimcAdeim ferni•^ 
ciem incumbity atque cum rtaturjc anutiafniim Ιη^ 
fiymitiitcm compenfans ipfum expugnau 

De afello marino. c α p. xx. 

COt in yentre marinum afillum hahere ha^ 
rum rerum periti affeuerafiter msdoccnt, 
(ttque mfermonem hommum 'pentt ^ huius partum 
mfnquiUindeprehcnfumfHifje. 

Depauone. cap. xx i. 

NOn modopauo fenon ignorat exauihtisfor^ 
mofijumum efje^ycram enam yhiformx 
fitafit YULthi'itudQ prxclaye tenet ^ atque ea claiHS 
0^ ceruicuUm la^Uts 0* ex pemis qh^ einome^ 

diocre HISTORIA LIB. V. 145 

diocye ornamentum ajferunumaximos fpiritu^fu" 
mtt:hi$ emmjpetlatorthi46 metum inijciui^ ^ili^ 
uotempore n^tiuum i^ non accerfitum habette'' 
^mentum» Quodfi queyelit exterrere> pefjna^pri- 
mum explicatideinde ad inijriendum terroremhis 
concrepat} capitisque eUtione^ acfuperho fuperci'^ 
lio 'veLuttriplicem criftam iailat» Cum refrigera^ 
tio einefc^aria efi^tum ραβί^ petinu 0*incinte- 
riorem partem reflcxii ex fefe corpmfuurn opa^ 
cms calom yim frmgit^ ζ^ propulfat , fit^etmi 
atque α tergo yentmflat)(tl(Ls paidatimpandihatq•, 
yentm interj^iYans auroo^^ moUeS} (^fuAues ci 
affUtiynde t6 refrigerittur. (liiodfiUHdatur tan" 
quamformofus puer, uutmulierpulchritycorporis 
prjdlantinm helle oihntat. Sic ts ip^epcnnas ornd'^ 
te,^ ordine erigjhyt yel florido pratOy yelyarU 
pίίl•urJiβmilίs ejfeyideatur, sAc yero ante pioto' 
rum oculos fead imitmdum exponens ahimde fiii 
pmgendi poteiiatemfacity^y^ Jpeolatorem cofjjpe'* 
ϋίΐβφο expleri fucUe patiu^r ;, 0^ quctc^uaucrfHS 
couch^fani caudam mtorqHem gemmutiQrem > ζ^ 
yariam magii f quamflnt Meaorum Pcrftrumue 
yeftesfuΛmβQL•tm nmhitiofc ctdmodum , ^ elate 
ofteijtat. Ex Baybario ad G^-ccos cxportattti ejfe 
dicnur : primmi £iutcm longo temporio interuallo 
rarpps, deinde βudiQβs elcgantije ^ ^ pulchritudt'* 
nis pretio JpeίL•tmfuit,^therιι6 & yiros ^ mu^ 
Ihrcs admittefites ad hiiiufmQdijpeilitculum ex eo 144 ^LIANI DE ANIMAL. 

quxfiumfecerunti atque yt in oratione contra Erit 
jifiratum xXnti^hon inquit) marem ζ^ foemirKim 
miUe drachmis £ftimarunt. HoYtenfiH6 homo Ro•^ 
manus coenamprimus Romjefacerdotij adijcialem 
cum pauone dedit. ^lexmder Macedo eiufmodi 
aues apnd Indos yidens y earum admiratione com'- 
motm in eos <^m has occiderent gretuem poenam 
conftitmt. 

Demuribus. cap. xxir. 

GVm mures in aquatile yas deUpfi afcendere 
non queunt > mutuas inter fc cauda^ mordi' 
CHS Tenentesfefefubtrahuntyfecundum tjuidempri 
Tiius^tertiumfecundm.fic enim eos mutuas interfe 
ορ€ΤΛ6[αρί€ηΐιβΐ)ηα natiira ponere docuit, 
Decrocodilis. cap, xxiii. 

Α Ό hanc ratwrjemdeN/lo aquam hiiurien» 
tibus crocodili abfirufAs infidiiU ιηίΙνηΗηύ 
ncimperyirgulta quibnsfunt teoliy ζ^ intuentur, 
^fubter eaipfanatantyAcfc opertife adlittHS 
mdgts fakibus incitant 3 confeiiimq^ exyiYgulto* 
rum ktebris erumpentes aquatores dum aquam 
hauriuntyioleiitoritptu mterceptos deuofanhquod 
quidem ipfumcrocodilorum ntditUm ^fraudem 
facile oilendit. 

De canibus & otidc. c AP. χ x^^ r 1 1 r. 

LEpm &* yulpes canum metu exhorrefcunt, 
atque mterdumfoU canis Utrantis denuntia^ 
tione ex loca yndique fe^to yepriba^ , <^ dumetis 

yeilito HISTORIA LIB. V. 145 

^eilito cxcitantur, Canes leonem infugam com" 
feiluntfi<:jeruOS ifjfequuntur :fed 0* etuts nuUa non 
canemp.aruifAat.Vniim mtem otidem exapioyauje 
proptey€Orpomfmgyauitatemy^^ turditatem ca^ 
nem fcrhoryefat : eam tnim fonderofa, corpom 
moUe cotjftriAiim aU nonfiicile alleuanh tdcirco' 
que demifjo atque humiliyoUtu ytitur , quUpon- 
dere defrimitur. Ex eofit yt η onnurjqimm λ cani^ 
hm capiAtur ) itaque confcientia fujc humditatts 
ferculfafimulaccanes Utrantes audiiierit} in du- 
meta dutfdudesexcurvit qnihus ^ ^rotegcitur} 
^ ab ίηίΐαηύ periculoferuetur. 

De agnis. c α p. χ χ v. 

SEro admodumfuos pareMes homo cognofcere 
inctpit} cum titmen intuerim patrem comple^ 
(iimcitrem^ yerpiricum domeflicts doceatur, atq; 
tim etiam ocults ac animo nomen paternum cre^ 
hro mculcetur y 0* decmtdtum habeat : agniyero 
fimuli>tfunt in Incem fufcefthcircum matres ίία* 
tim erraticofaltu concurfare 3 ζ^τ^• domefticum in^ 
cifiuntdh alieno mtemofcere: neque tamert adhu^ 
iU6 rei notionem pr,iecipiehtium opera yti nece^e 
hahent. 

De iimia. c Α p. xxvi. 

Slmict aoluofum animal ^ ad omfjia imttandn 
hdbile y omne quodcorpore a^itur ft doceatur 
pr>^cUre dtfciUt^ idipfum a6iione reprj^fentat, ac 

fifalure doceatur faltatme Ajfeqidturyji ad tihiS 
^ _ j^ ϊ4($ i^LIANI DE ANIMAL. 
caneye) cdnitifgo durigjz munm ohire Kfidhhahenas 
nimirum 'Vel (ttiduceridiyelremittendt ^^ flageL• 
loftmid ytendi:hreui)fi qul$ad alia q u^piam iniii•» 
tuat nonf,illet docentem.adeo 'varihm natura am-' 
tndeji^ (^ muiuplex;^ yt ad qmnem Λίϊιοηβτη^^ 
feyerjet, 

Diuerfac naturs leporum & mcleagriduni, 
boum C5c fuiili pecoris. ca. xxvii. 

Α Β alijsditferfefuntnaturjeilepores apudBi 
:^altiio bma habere iecmoraTheopomptiS 
inijutt.lam in Olero Hiiler ait melea^idoo α nuUis 
auihm yngues ynanatao hahentibws yioUri.^ri'* 
fioteles quoin dtcit in Neuri$ populis boues cornuit 
in humeru^Yerp. xAgdtharchides tradit in xAe-^ 
thiopia fues haberc cornuii, Softratm meridiU di^ 
cit omnes cfje albas CylletiJi.^Alexander A4yndiu4 
in Pontofunbitoues pingues ferieimarifiimo ab^ 
fhth'i0yC(tpr^6 ΗΛίΜ in Mimntefex menjes non έ/- 
heYe^feddimutxdt in mAYe intueri himtes aurkfcn 
illinc excipere idemtraditiciipra^ lllyricns audio 
yngues pedum indhiifos habere, Theophraftii^ di* 
ςϊΐ in Bdbylone pifces exflmnine egYedi)^ in fic^ 
€0 cibum/^pe capere* Pc amore porphyrionis erga fuos contu- 
bcrnalcs. cap. xxviii. Ρ Orphyrio prjcterquam quod CjT* miaiis cfli 

0^ obtreotatoY^ cajane etum nciturjs, wcioie 

• prxd HISTORIA LIB. V. 147 

prjiditus efi > yt eorum quihufcum Ύβι οοηΐΗηίΙϋ^ 
efiiHmiintifiimm effe dicatiiy , eum ipfum c^ gaU 
lum in eodem yerfari domialio p0cepi eafdcmqy 
amhulationes , q^ <.€ψιαΙίαβ>ίίίΐα conficere folere, 
etfdem yefci cihti icommuniter puluerulentis yti 
yolut^tionibtiSsynmficiimque ex hus rehm amorcm 
interfe mutuum contyaxijfe, Etenim cnm ytmtf•^ 
que dOminm feflo qiwdam die cum fodalthusyt 
epulanfacrificmmfdceyetygallitm occidijjet) por- 
phyrio conuiciore priudtm tmtwn dolons accepit, 
fihi yt media mortem confcifcereU 

Deanfctc. cap. xxix. 

IN KAgio ^AOLiU yybepr^^antemformapue* . 
rum Olenium nomine κΛτηρΙιϊΙοοΗηιφαιΐ Vheo 
phrctiiws refertianferammit-.nitm cum in o/fc- 
giertft cuftodia ts puer Olenim cum perfugts ab 
Oletjio teneretur y ei anfer dond djferehat. Nihil 
igitur mirum^tn Chio Glaucam ciwarcedam homi- 
neSiCHm ea ejjctpulchrimdirie eximia, adamajjey 
fiqmdem dh ariete ^ i^ anfcre ethtmeandem au^ 
dio amat^m fuiffe, ^nferes Tdurum montem 
tranfmittentes Λ^ΗΐΐΛπιηι metu fnguli rmrdi* 
Cii6 lapidem teneni , yt ne cUrjgorem fimdmtiUti•' 
quam enim filentij β-^ηΛ fiht wijcientes tranf" 
uoUijt 3 atque fic fupprej^ci omnis cUngoris fi^ 
gnificatione pcyfcpe aquilds faUunt. Quod au'^ 
tem Hatura cdidifiimi funt yidciyco Uu^tionum 
cupidiβimi cxiihmt. Etenim n.itdrc gaudefrt? 148 JELIANI DE ANIMAL. 

^ quemadmodum cihnrijs fumme humidkqui^ 
hm interitis refrigerenturp dele^lantur^ficnecUu^ 
rifolia ne iiqMem fame opprimantur attingunU 
nec rododedrum fuaj^onte nec Adhihitd yiedunt: 
prxclare enimittteUigunt fiqmdt<tle comedermt, 
feifitctpriudtumirL Contra homines mnmodom 
ciho i^ potionepfedperfomnum ihfidijs attentari'- 
tur> mfinitaqi4e hominum mtlia pc^rtim yehenatit 
potione perierunt, yt KAlexander ^partimciho yt 
Clamiiis ^ BntamicHs eit^filiHS ^ acyfnemyi 
iopitideleolo nonfurrex^runt. 

Devulpanfere. CAPi xxx. 

REQeyulpmferinomen mduolum ejiiqmd 
ex ingenitis naturj^fuji rebmtrahit, Cum 
enim anferts fpeciem habeat 3 tumprobe c: m yuU 
pe calltdd improbitate compayari potefl. sjftque 
etiamficorpore anfer inferiorfit) animitamen ro» 
horefuperior^ ^ adinuadendum Yrjtiihntior /7<i- 
betur^ab aqutL• (^ felis & cjzterorum hoQium 
fuoYum miurijsfe defendihi^ propulfut, 

Deferpente. cap. xxxi. 

HsAec etmm yis 0* naturci ad ferpentium 
nationem pertinet^cor qmdem ytingutture 
habeafityfel autem ad mteilina^ tefticulosadcau^ 
dam pojiideant ylonguL• fane oua 0* moUia pa* 
riant^indentibmyetienumo-erant, 

ο 

rDe pauone. c α p. χ x χ i u 

Ό pAUonls proprmm etkm mtiont dignum efl, 

quod HISTORIA LIE. V. 14^ 

cuodtres annos natm incipit ex fefe parere 3 ^ 
yartos colores fundere}non continenter quidemfed 
duorum dierum interudLo ouis incuhat , ^ fimul 
fic irrita 0* 'pana quemadmodiim c^ter^ aues 
ouapartu 

Deanate. c α p. xxxrii. 

PJdmumyt amu pepertt (farit enim in terr^ 
extya aquam > aut prope fiagnum , aut palu» 
demialitimke aijuofum locUm)fiaum eiwsfoetusre^ 
condita quadam r/atHra, C^ propriaacjUAmperfe" 
quitur, Prjiclare enim intelligunt fe cum naturj^ 
nonfmt ad 'voUndum aptiC pAvtiapes ) coeli incoLis 
none^epo[jey neque terrenjiycum non lifit befl:i,je, 
in terra yerfari oportere : qmcirca cipartufiatim 
aatatiks ad aquam ajuUunt y nequetitmen natare 
difcere necefjehahcnt^attanquam temporps Ιοη* 
ginquitate eruditje ς^ fapienter emergimt ς^ 
merguntur. Nam cum aquUct anataria ineostpfos 
rapiendos inuoUufe intra aquam fuhmerfione ab^ 
dunt) atque intfra aquam narando ex aiio loco emi•* 
nent extra aquam. Quodfi itquiL• illtc quoque />/- 
cumhat) <^ injiet^ hxc iterum ^f£pitis demer" 
gitur } i^ Undiu id faat qmadyel ipja demerfa 
fujfocatur , yel aquila dijcedit ad aliam yenatio^ 
nem> (^ ipfcL adepta impumtatem rurfmemergit» 
Decycno. cAp. xxxiiii. 

MxAximare hommibm cycnmprjeilat, noft 
modo enim rjoipit quando ipfe appropmqtmt 
' ' κ 3 ifo i£LIANI DE ANIMAL. 

yt nwridtur 3 fed yt pUcati/^ime ^ (^ hii/Sime 
mortem ferat k natura eji ρ^^οΐαηβΐίη^ηι donum 
confecutm, In morte enim nuUum acerbi doloris 
fenfum wefjefein optimam β)€ηι induxit : /?o- 
mmes auton quod nefciunt ) id^exhoYrenU &* 
[ummum mctlum exiftimant : oloriyero tanta απΊ^ 
mi efi tyanquillius in extremo yiu j^iritu yt 
fibi tmqHdm Nj^uUm camt , qualem BellerO" 
fhontem heroico i^ magno animQ ad niortem 
paratum canit Euripides. lUum enim inducit lo^ 
quentem cum cinim^ fud his ycrhis 3 Eas in deos 
fU^exteynis auxiUdbiire ^ non irdfcebare amtcis• 
Profeolo 0* cycrms tale funebre c^rmen ymti" 
cum dans peregrmAtionus > AUt deorum hymnos, 
autUudem peculiarem, Quod aittem mn angore 
atque moleiiia implicatno eum extremum can- 
tum edatj Socrates teftatur ifedpotim alacriani•' 
mo ajfe6lm : neque enim qui ammo dolorcm cct" 
pit^ hilem ducit cantu» Neque modo ad mortem> 
yemm etium ad pugnam fortis efl » ^ yt non 
UceJ^ittanquam /a»e moderatiis yir ^^prudensi 
fic Ucejjenti 0* infidiAtiti dc dnlmi robore »/- 
hilconcedit. C^ter^ quidem aues cum eo pacem 
hitbent , 0* quafifoidere deumcmntur : ab aqffi-' 
Lt yeroficut ^riftoteles aih/xpe hosliliter appe-> 
titur 3 iiimquam tamen yincitur ,fed eam prouo^ 
cctntem mimi) nonfolum roborCife iure ctiam opti" 
moyindt. 

Oeher HISTORIA LIB. V. . 151 

Deherodio. cap. xxxv. 

HErodi/is oftreorum yoracipimm efi > ώ^ 
quemadmodum conchds pelecanes exjor* 
benhfc ts oftrea teftti obduola yorat , ζ^ in enfe^ 
dcquji ingluuies appellatur » conatiefncicns tandn» 
cuftodtt Quoad caiore fiomacht difduduntur ppofi 
ybits tpje dtdnoliLs fenferit tejXM i Ciis euomtt ς^ 
carnemadfHitenundumfcretmet. . 

Dcafteriaaue. cap. xxxvi. 

AVii nomme (lileria manfuefcit in %Aev^^ 
pto, (ttcjue adeo py^clare humAnam i>ocem 
intelltgtt, ytjiquis huic conuitiumfacieris yelap^ 
fellAueritferuam) ex eacorjtumelia irdfcatur} yel 
eandem ipfnm yocaucrit pigram ect fic dolenter 
tanquam ignohilitcitis ρ 0* fegnitU argutA indi* 

De tofpedine & fueco cyrenieo. c a. χ χ χ vi i• 

SI quh tenet juccum cyrenjium ^ torpedwe 
capiamrp hac iiatim liberatur. Draconem ma- 
rwumfidexterA mciimfuhtrahere yelisjfwnfeque* 
turpfedfortiter relufhabitun atffiniftra, duxeriii 
farebit ς^ capictur, 

Quanta gloriie ciipiditare lufcinia laborat. 

CAPVT XXXVIII. 

CHarmidem M^ilienfem audio dicentenon 
rnodo muficjc perfludtofam ϋββ lufcwmms 
yerum glorU ctiam cupidam :cum enim in defer^ 
ujolitudinc /ibi tnnturn canit , tum /implicem 

^~ ' ' ' i 4 ι^χ ii:LIANI DE ANIMAL. 

cantum ^ & iUaboratum edih cum autemcaptiuit 
tenetur^^non caret audttoribmiCcintum yariat, 
contcndit> remittit) exprimit^ohfcurat > quod Ho» 
merm defimcLreyideturyCum aih mamio Pandet'» 
reipuelld UtfcinU ptfkhriwdme yeris inft^ntUfe'» 
dens in ramis denfis arborum mHltifonam ((^fxfe 
' yerfitmfundityocem* 

Quemadinodum leo nafcitLU\ c α p. χ χ χ i x^ 

D£ dnimdibiis ocitlts apertis /olHm leonem 
ηφΐ Ocmocritm ait : Jiatim λ fartuflre-^ 
nuum i^mddam edentem alij obferudrunt^eum cum 
dormitcaudam mouere, yt oftendatfe non omnino 
dormireivt cjitera animdia^quod ipfum xAc^ptij 
fe obferuaffe ^loriantur) leonemyidelicet α fomno 
mm£lum efjc ^ nempe qui femfer "vigtletiidcirco 
huncfoli eos comparare exiftimOiquodfol laborio* 
fjiimm adnuUum tempom puntlumyeirftri ΐπ'^ 
termhtens circum orbem terrj^ > (ώίηίΙήΗία curfu 
nimquam conqHteJat. Cui rei Homerum teilem 
ajferunt^ cum foUm•^ inquit, operton ^^ laborum 
requietem nuliam habcre, Cum autem infidm hu^ 
bmleo molitur^fuo roboreprudenterytiturin^m 
noduproficifcens adjiabula jfortitudme βία om^ 
nes quidem exterret » ynum yt itrripiat > yt yero 
exfaturatm efii inpoileYum quidem reUqum fer» 
Harecupitjedpudor certe eumprohibetin cujlodu 
reliquicirumpermanereitariquiim ah%opia cibrfa^ 
mem mctmntcm. JtaqHe maximc hmiSygrdui (pir 

ritfi HISTORIA LIB. V. 15^ 

ritufuo (tffldt? teterrimam ctfpirationem exhakns: 

Sicoue ehtjmodi njpirat'ioni tetrx cuffocliapermif» 

fc difcedit. djitera auteammdia quamuts eo acce^^ 

dant (^fentiant yhi illitis relUjuU UcenU non <if- 

mgereaudent^metuentiiiyideri^r^diiriy ^ dirU 

fere diqmd de rege /lioyolnijje. Quodfi eifilici'^ 

terceciaerit ye;jatii5:> illum relkli prin/ic:bi c4pit 

oblmio > huncque yt euanefcentem ^ exoietum 

(tjpernatpto) retmquit. ^Acfiex yenatu mhilacci"» 

deritpr^dx^aci pyimum tanquampenariam cellam 

regreditur. ChmfupKt qukm ferre queat^ ciho fe 

compleuit , autquiete ^ mediafi exhauytt) ant 

Jtmiam naolu^ yorahilliufque adefs carnihm yen-' 

trem moUitum extenuat. Jamporro iuftm efi leo, 

0» yirum quife Uceji\uevit>yicifcendimQdum fe- 

;;ei. Namprimum cai^dam yibrans 3 Ci^* per latera 

contorquensyje tpfum mcitat,f^ tanqucimjlimulis 

admotis ex(ttuit)demde inuadenti rejhlitji^ eum 

quife appetmeritpfed (th itlu {therrdueriti ytpari^ 

ter ylcifcatur^exterret quldem>at non Udit.^pri 

ϊϊΐΛ Jitate cicur βχίΐπό 3 cum mmfuetijiimm efl, 

tum yero eim occurfatiofcidUma ^ iucundadu" 

fionihm deleclcitur:qHidui6(jnodb idfito altorigt-a-» 

tuw efjefentkt) iibenterfu^n/et. Hxnno Carthii* 

vjnenfis leonem^quo (tdyecltones farcinarumyte^ 

vaturihabmtjyfiaoife cum Berenice rr^anfuefaCxm 

leo yiHcbat , ImguiqHe eitiofacietbUnotetatur, /e- 

nitcr abfleyoens,ac c ompUnatis rugivsydemuicebiih 

k S ,54 iELIANX DE ANIMAL; 

cum ekque m menfa conutuebat^ humanitey ^ 
apte comedens.Onom^rchm Catariie t^MnHS etiam 
leones habuit conmolores» 

Dc pardalis fuaueolentia. c α ρ . χ l. 

AOmimhiiem quanddmfmuitatem oletpar^ 
dalis^uam hene olendi prjiflmtiam dmiho- 
mitnere domtam ρ cum fihipro^rkm plane tenct» 
tum 'vero c^tera animdiia hdnc eim vim prjsclare 

fentiunt : hj^c autcm hoc modo 'venationem capit, 
Cum horum qu^ adyiolHi opm funt> egeufefelfel 
in loca itrhoribpis cotrfitaxi^elfoLijs yeilita ita occul 
tat ) yt inuentu diffwilts tantum rej^iret > hffjulh 
dQrcadeS)CapyjefylueitresjatqH€ alia eiufmodi ani-^ 
tndliufuciim odoris tUecebra attrahunWn ^^pyo- 
xime accedunty tUa tum? quam mox de latebra ejc- 

filiens ad prjidam Je ruwpit atq^ eam coprehetuliu 

De loUiginibus & iepiis. c α p. χ i: i. 

AVdio ammalia ruminantia treiohitbere yen 
trestribm nomimbus dininilos ίίΚξν<ρΛ" 
λονδ i}(ivoy nvvsfoyy rtticulHrn ^omafKm aboma- 
funip^ Jepu dmbmfpmt ρνοη7^[€Ϊαώί^5 prxditJSf: 
quibtio adjaxa cum eji in mari tempefta^ adh^re" 
fcunty0^ tanquam ^jichorts ι'αίΐα -firmau yZ«- 
S-uum mcurfiorubu^ refiftuntipofi cum ejt tratr^ 
quillitas folutts promufcidtbm rurfm mtantx non 
contemnendamfcienti^tenentes yitmdi jiine tem•• 
fc(Utcs,atqHc €X pmadisjalutem conjequcndi. HISTORIA LIB. V. 15^ 

De apibus» c α , χ l 1 1. 

S/ tihtUhet addifcere apum nomind^fine muidi^ 
tibidicam aujc audiui: qujzdam ex apibtts du" 
ces appeUitnturi^i^jidamfrenesp alU operarU^dU 
£gHU,Nicand€r ait cepherfiu/ruolum a^^crreyatq; 
m Cappadocia melfinefmts apes conficere ferunU 
idque yt oleum perinde pi?ime ejfeJn Trape:^im'* 
te Ponticaex buxo mel najci acceph hocque cum 
effe odorcttugyaHejtum eos qm deduclifnt dc me» 
te ad fanitcttem reilituere > atque comitiaii morho 
labora»tesfifi<ire : itimque in Medta melex arbo" 
ribws liiilAre^ift^it Euripides in BacchtsJn Cithx- 
Yone duic^Pi ex ramis o-uttoo mafjare > in Thracia 
ex pUhti6 melnafci dkmr, InMycono ηοηήψηί-- 
tur apls^quinetUm importaU moritur, 

Deephemero animaliapud Hipamin, 

CAPVT XLIII. 

ARiiloteles nit beftiolam apud Hipamm flu^ 
umm ynum diem ymentem fub lucem υπλ• 
tutmam nafci^pofi aute ad folts occafum extin^uL 
Dc fepiae & polyporum morfii. c Α Ρ χ l 1 1 1 Γ. 

VEnenattisJepiji morfuoitumeipi^ detes yaii•» 
dip CP" iibdttiiofmjlm ^polypno habet ^^ 
iam acerrbitate mordefidi ί atq^ polypiis acerb/us 
}7iordct qu^fepiaji^ titmeminws yencnic^undit, 
Deapro. c λ p. xlv. 

APrum priufquAm in aiiquem muaditiden• 
tes c^acticreferunti chirei teitimonio cfi 

Homcriis 15^ iELIANI DE ANlMAt. 

Homerus cum ait album acuens dctcm: atq-, etiam 
intelligoimUumpecusfefe in luto yolutans ac tur" 
hidam aquam hihensy cumpingue euddere 7 tum ci-> 
bis quiyehementer wflent> ζ^ expleant deleolarh 
tum etiam quietem (^^futle tenehm oppletum ap" 
petere>i^ Homerm yidetur fgni^atre hjicNam 
^uodyolHtabris zuudeat <^ deLccteturfordidis ώ- 
cuhu6 > Homerm defignat cum fues yocat χχμίυ-- 
vi<Accii id efiy humi cubantes, ^od autem aqmm 
turbidam bibant i^ pmguefcant,cumdicitJ:}ibeH'' 
tes aqmm ni^am pmguesjim : quod autemgaU'- 
deanttenebris^cum hxcfcribiufubfaxoc^uo dor" 
miebant tegentt λ borea : quQdautemcibis inflanti» 
bm dele6l•€mrφgniβc(tt>cum dicitfuem ^(tndibns 
fuciuiter yefci,No ignorans pr^eterea Homerm yt 
fm yidens foeminamfefe extenuet , 0^ carnes at^ 
teratyfacit mares feparatim kfoemmis cubare, In 
Salcuninefifusfe^etem herbejcentem fuerit depa" 
fim y eim dentes lege Sdaminenfium extermitur• 
alij aliter inteUigunt ^ dicHntyiridem fegetcm 
fues depafcentes debiliores hnbere dentcs. 

Decanibus & perdicibus &pelargis. 

CAPVT XLVI. 

CsAnibm contra morbos quibm tentAtur her- 
bam naturaprjiftantem dedih namfegetem 
herbefcente fi lumbricis yexarjtur depafti eofdem 
expellunt. Cum aiitemytrunqueyentrem exhau-' 
rire habent necefje, herbam dicHntHr qmnditm co- 

me[J€ HISTORIA LIB. V. 157 

meffejcutui -vipartim euomendo^partm deucien" 
da duofuperfluentes cihos cijcimit i-vnde Jfe^y^ 
ptios aluospurgare didicijfeferuntJtem mfermo^ 
nem hominum -venit^erdiccSi ciconias ^fdum^ 
bosifulnere accepto origanum tmponentes Adfmi^ 
tatem redire^neque hominum ylla medicina yti 
necefje habere^ 

De lacerto. c α ρ . χ t ν ι r. 

ΝΟη hic antiquorum teftimomo mthi ertt 
optiip qu^ ipfcvidi explicaho.Cum 'vir quif» 
piam ) lacertum magnum ^ ofimum comprehen* 
difjet^atque jnreojhlo exc^cauijfetp eundemque tn 
fioltlem oUam recentem ytrinque eatenm exiguts 
foraminibui pertuftmM neque [pirareferaprohi'- 
bereturineque tamen eximm haheret) conclupfjet, 
0* fimulterYAm vofcidam} 0^ herbam cuim no" 
men non explicamt 3 impofuijfet) ac deinde ferreo 
anulo cuime^etgagates Upisjin quo Ucertus inci" 
fu6 eratpttouem fignaimprefii^et ) quorum quoti" 
dieynum deleretipofi ybi nouo β^ο fubUto oUam 
recluffjet, Ucertum yidioculorum yfu recupera" 
to cUriws qukm ante excjicAtionem afpicerc. ytr 
qui hjecfedt amdum illum dicebat ocuiis bomejje* 

De amicitia & inimicitia diuerforum ani- 
malium. CAp« xlviii. 

IV/ummam mihi turpitudinem habereyidetury 
quod non interfe homines amafjt^cum expertiA 
ratioms animalia amidtiam intcr fe fdcimt > O* 

retin i^S ΛΙΙΑΝΙ DE ANIMAL. 

retineanuneque modo ea qu^funt emfdem fj^ecieit 
yerumetiam interfe nihilgeneye attmgentia.cum 
capris enim oucs amicitia νοηϊηηόΪΛ funt^cum tttV'^ 
ture amicitia columhji mtercedit ^paiumhes item 
^^ferdices hene interfefentiunt> halcedo & ca^ 
rulm mutuo inter feamore tenentur > cornix ^^ 
drdeoU mutuam inter fe amichium colunt igdHi^ 
cum moneduL• amoris ςοη^ηΛϊοηοη haheti cum 
harpa miluti^s amicitmm ferUat, Contrk cornices 
^noclujc inexpiahilihcllo difiident ^hoftes funt 
interfe milum 0^ coruus ? itemque turtur ζ^ργ* 
ralfs, ac etiam chlorio cumturture>yultHres z^ 
aqttiU y ^ draco hoUes interfefunt, Buhalis ^ 
tAurU teterrimi hoftes leones exiitunt, elepha.fjto 
ίη/€ίΙίβιηΐΗ6 efidyaco^ajpis & ichneumo ucerrU 
mum inter fe odium excrcent y jzgipthns afino inU 
miciJUmm efl) quem ytrudentem exat^dieritycim 
mia dtfrumpuntur > ^puUi mchoati excidmt ^ is 
autemytfuQs puUos-ylcifcdtur in afniylcera ///- 
UQUns ea lacerat) circum ctiam yulpes odio perfc'» 
^uitur ycoruum taurw yfloro odium eflcum equa^ 
delphmtii ^ hdend difjcntiunt} htpicum mugili- 
hm difcordant y conger cum murem y diicjue itcm 
cum Orlijs odium iuhent, 

De vrfis6<:elephantis. cap. xlix. 

VRfjc poileaquitm yenatores (tjui non humi 
modofefiernmtjfedO^ os ad terram abij'' 
ciuntjC^ j^i! itum cQmment) odomtifiicrwtytan^ 

quam HISTORIA LIB. V. i^P 

^uam mortuos relmqu^unt : eiufmodierilm ctminct^ 
imn genu^ exiQimamr mortuos odifje, Mu^es 
etiam oderunt eos qui in fuKfedibm ζ^ cauernts 
morimtHr} itemque hirundines ^ apes fuas gyc'» 
gales extinflas eijcmnt, Formicis etiam ndtHra tp-i" 
butum efi,ytfuigeneris defunflas ex cduernuieffe 
rcLnt/vt mundim hahitefity(^ qum hocetiamp^cii 
liare brutis efl fm generps mortuos ex ocults citu 
auferre 9 fermonihtd^ gY^cmico fciilH c^rentihm 
peruagatum efl. Elepmntm cum akerum po-jpe^ 
xerit mortuum) nonpr£teritqum humumpromu* 
jcide hduilnrn yelut fanflitm c^ mynicam inij^ 
cUt,communem naturam mifcratm moytuo pitren 
titns/vt ne iiliquid impie committat. Namhoc qui^ 
jdem ipfurm non ager^ execrabilf dudt : quare ad 
hoc nefarmm fceiws yitandum fdtts cfi eiyel nt^ 
tyium inijcere } quofaolo (thit,communem omnium 
juiem non aj^erncLtm. Tum etmm adms is fermo 
permanduit } elephd/ttos cum exyulnere fiue id m 
beUofiue in yenatione accepcrmt^aut obuiam hey^' 
hum autfortnito ohiecium puluercm cilleuantes m' 
coclum fufpicere^eHmque pulucrem herbiryiue ta^ 
cere ^ fimulyocefuaproYria lamentarh ^ mi'» 
fir^biiitcr fnpplicAre ta^quara Oeum ob ea qux 
vimjtt ^ indt^e fHftiiient Gltefiafjtes. 

Manruetaanimaliaquibusaaimaiibus non 

Hconfidunt. cap. l. 

sAnceUAm yirn naturkmi^^ cLnimalium non tniorArc j<5o i^lIANI DE ANIMAL. 

ignorare oporteh aues cicures (^ domeilicas dU" 
dAcier cqntcmnere equoSi afinosiboues : acficum 
njfanfuefiLclis elephantis ctlunturs 'non modh eos non 
timere^ yerhmpereos etiam ipfosgradi* lamemm 
mllinaceiyt in eorum dorjis conjiacre ciudentyfic 
rm^^um eis metum mii/iella ifelprjiteriens mijdtj 
^ quiyocem yelmu^ientiumyelrudentiumfrji 
cL•recontemnunt, eimillim ckmoremyehemen" 
ter horrent. <Anf€res item ^ canes ^ magnas 
Rruthion^s nihdi fdciunt , contra accipitremyel 
multo mmmumformtdant-gdlorum Citntm ieones 
exterretp metii bafilifcos exanimdt pfeks _ζ^ miL 
uos extimefcit : cL•Jgorem quidem aut aqutldrp^m 
aut yulturumfadie columb^ [perHunt ^ nonitem 
circi0^ mmnji aquiL• κΑηικ^ hoedi puUiom" 
nes flutim^ft mtt funt ad mammao materniuacm 
currunU^ L•cJuξgentes impleMtur. Fidipeda om^ 
nia lupi 0* canes ^ lecenj^ ^ pardales fiipirnt 
Jlant cUmp r*ebent mummAs fm gnatls* 
Animaliumdiuerilibni. cap. li. 

QVemadmodum hommcs yarijs Imgm /o- 
quunturpfic ammdihm rationk expertihns 
ndtura compdrauityt diuerfum quiddam 0^ yd^ 
riumfonent.Ex hommihm aiitey Scytha^aliter ///- 
Λ/5 loqititHr) aliter.Grjicm. yAnimcilium alUfre^ 
mu^t^ alu mugiunh alia hmniunt,quj^dam rudunty 
qu.cdam ΙαίναΜ ydia rugiunt > nonnulL• cUngunt 
mtfiridcnt) dia fu(imtcr cantant '.funt cthim qu£ 

hdbut HISTORIA LIB. V. m 

l•(dhutimu Sexcenta naturji dona alia alijs anirnan 
tihu/S propyta exifturjt. 

Dc arpidibus prope Nilum habitantibus. 

CAPVT LIU 

INytraque Niliripd ajpides latibuliife teo-unt, 
i£^tanqHam ^desfim^hommes ^fw hocflumen 
omm aliotempore iucunde^ (^fuituiter accolunt. 
Ctim Autem in agros Nilm redundcit ^tumtriginta 
circiter ante diebtis longim aheo fluuio in loca emi 
nentiora ynk cumfostibus futs demigrcint: quod 
quidem munus λ ftatura (tcceperunti tmtiyt flumi 
9iis tanquam opcrofi quotannis accefiionem ς^ de* 
cefitonem non modo non tgnorenhfedah eius etiam 
damno cauere fciarjt , atque etiam teiludmes) ^ 
cafjcriy ^ cYOcodili in ea locay Nilo ιηασσσβα id 
Temporis oua transfirunt ρ yndeij quiouct eorum 
ojfendunt y qudndo Ndm fit Agros iyrigaturus fd^ 
cilecoUiZttnt, 

ο 

De fluuiatilibus equis. c α p. i ι ι i. 

FLuuMles equi Ndi dumni>fegetum yt md" 
turitas yenit) <^ flauent fpicj* non ccu conti^ 
nuo depitfci ingrediunturyfed extrinfecm cofjieolu- 
rts afjequmtur 3 quantum ad/e explendos fatisfity 
pofl confiderationempAfcere agorediunturtac ροβ' 
quamfuntpithulo cottfertt auerfis yeftigijs rett^ocj; 
yerfm adNdum cedere properat.Hoc emm ipjnm 
eopaolo mcichindntur 3 ytfiqui agricoUfcfe wun- 
ferint hofles ndiierfo corpore noa tergo excipiAnt, 

• / j6z i£LIANI DE ANIMAL. 

fumme impim efl ipdreritem enimfimm exefi 0• 
conficit. 

Queraaclmodumpardales capiunt fimias. 

CAPVT LIIII. 

QViinjohycm m Mnuriunia pardalcs cum 
rohorefint (^ yirihm prxjiantes^non citrfu 
cuo mnxime yctlentipmici^perfequi a^y^ediuntur• 
Cauja efli quonUm non longl• ^ntc hanc excurreri'- 
tes fefe tniduntifed ^ ytmox eam 'viderunt^ in 
fugAm fe conferentes } in drhQres altiis afcendHnh 
C^ iUtm impctum declmantes illic confdent ^-ρς^ 
runtamen pardalisad hartc nttionem fimia dolof^ 
fiorsmfidiAs molituri (^ dolos ηβίίη. Vbt enimfi* 
miarum multitudo mctneticoprofeiidicidtenftmfc 
fubarbore abijcih^^ yentre proieoto humhpc ta-» 
cetitihicwvt admodum remi^e pomgAt , ocidos 
clΛud4ίt}Jpmtu comprcjfofefe anhelando cotmeat:, 
(O^ yere mortuci -videatur. iL• yeyo hofiem ex (tU 
to deβ)identeS)moytuumfifίpίcantur, (^fadlime 
cyedunt idc^uodyehementer oprftnt 3 nondum ta^ 
tnen defce?}dere audent} at expermeti σαμβί ynam 
txipfis qukm (iudacioyem putarjt i ad exambjan^ 
dum pardalis djfeoium prjimittunt : hxc quidem 
fton omninofihipr^efidens defcenditi fedtimide 0* 
pedctentimpYimQ decurrritipofl rr^etu repre^o rc* 
uertitur:tum yero iterum defcendit} & cumpro^ 
xime adpardalim αονββιίί regreditur rurfu^ : tnm 
tcrtiQ dffcenditj 0^ i]lii4a_ ocuios ^QcnUtHT) ^irU HISTORIA LIB. y. t6j 

f«w ducatnecne tentat>illa autem immotamfefor^ 
ΐίβ^ο prxfkns f paulatim huicanimos addih ejT* 
jam cum hanc permanere conftanter fme damno 
circum illam fuhlimiores ex fupcriori loco fiyniji 
^ecuL•nturφduciΛm y ς^ j^iritum colltgcntes, ex 
arboribu6 fieijuentipimx decnrrunt ^ q^ circum 
eam cocurfintes fait,mtpfimnl(^fupra ipfamgra 
dientes mfultiint, φ* in iViimcQntumcliiimfAitii'* 
tionem fimkcim [dtantcs > multtfcirmm ei /&- 
duntyii2* Vimdium quod de hac ipja tunquam υπου" 
tna immortditerpeyg£iudent,teit(i)2tHr,lll(i autem 
ommafuninens^fimuLacillM ipfu mfukando) ^ 
illudendo defatio-atiU ejje wteliigity cx mopinato 
exfilwns^earum purtimyngmbm lacerat^partim 
dentihuo diftrahity atqueopimum 3 ^ adipale cx 
hoftibm prandtum fibi abtmde comparat y (ζ^ ία»•* 
qtiam Vlyjfes aticillarHm cojitumelm i^ proco^ 
rumyfic diti multumquc hArum wfultMiones pcrpe 
titur^yt hoftes ■ylcijci qiteat, 

Quemadmodum arborcs eucrtunt elc- 
phanti. c α ρ ν Τ l ν. 

CVmab Indts hominihus arborem elephanti 
r.idtcitm extrahcre coguntursnon priui ad 
eam exttrpandam a^grediuntury auam qiutefece^ 
rmh (ic tremefecermt arborem :fic periculum fa'* 
cientesjeuertine pofiit, a» omnino mmoUtm ab im^ 
petufitfe prxft^mrfi»^ 

m 2. ί64 iELIANI DE ANIMAL. 

DeSyrorum ceruis. cap. lvi. . 

ΙΛ/" KAmanOiLihano i ^ Cdrmelo SyrL• monti•' 
bHi>cerm nafcuntury quicum inCyprufe tranf^ 
mittereyolunt^gregxtim ad littora perueniHntpibt' 
quetandiufecuncios yentospyjeftola^tur ^ dumper 
puccitifiimam qKietemhelle fibi flctre fenferint, 
tum fidenti ammofefetraijcere mare ϊη^'ββΐ) ^ 
ordine tiAtantyi^yerl• in antecedentium tergofuh'^ 
fementesycafita reponuMt:ac nimirum duxtddr'' 
co retrocedit ^ qmamn hahet yhi niutur ><^poit 
%mnes νΐΗηώα^ proximi antegredtentiS) nitens ex 
hhore qmetifefe dut yfimul (Q* extremum agmen 
ducit, In Cyprum ideo tranfnanh qmdpa^ionum, 
qux lUic amplifiimji ejje dicuntur?defiderio tenen^ 
tur: ^^ profeolfi adeo ferctcem Cypri fe incolere 
regwnem t€flantur> de agrorum yt honiu» 
te i^e<yyptus non concedant, Eodem 
modo Epiroticicerui in Cor 
cyram quxcontraE' 
pirum eflymcL^ 
re tranf- 
eunt, 

sAEL 1^5 fextm hiBorU ani- 
malmm. 

Quemadmodum aliena hortatione non 
cgencbeftisead fortitudinem ί^GUtho- 
Πlines,vtliquct ex apro,Ieone,elephan- 
to,tauro. CAPvX i» 

OMINES yt honiyin 
fint hortatione egen t χ O^ 
fuajionts oratione plenA>. 
qujs^^ fnetum toUat , ^;^ 
addat animos.^thletje qm 
dem ad/iadia hortadipmr, 
mtlites ad arma.Hobore m 
item extrinfecm ajjumpto 
heiltjc egentydc exfefepotiws yires incitmt^^fe* 
metcorjfirmafJt.sA^peyqmdempi^gnamrmJitpidi•• 
hwS}Homero teficidentes exacuitdeo ne quidignd'' 
uefctciat flagellans femetiYfum cauda excitat , ele^ 
phiinticiutem adcertamen yt tncendantur promu^ 
fcidefefe yerherAnt: neque tamen ad hoc tpftfm c«- 
lu/cjuamegcfit pyjccepus. Tmrmgregis duxcum 
ab ciltero fuerit diece fuperatm »fe in auendcim lo* 
cum ahalijs fegregaty ^ femettpfumnon dlieno 
impulfihjedfuct (pontc exercet 2 αίφ omni conten' 

l ^ 
166 .£LIANIDE ANIMAL. 

tione cornihiii i C(ildhm)ynmibt4o certat) cornu^ 
qmdem in arbores mfiigitipedihnspulucremj^ar^ 
git) Ci€ter^qj exercitationihm fe dccommoddt > Λ 
'Viicctsfe cotit'met,ficq^ λ Venere Abilinet} 0^ lihi^ 
dmifux moderiitur} quemadmodum Icctis pdUftri 
taTitrentinn^S) quem Plato toto certammum tem^ 
pore omnps coitm expertem permanfi^je ajfirmaU 
at enim Iccum ratione firxditiim > atque Olympio^ 
rum cupidum ^ftmul;!^ glorU fenfu α^οόίΐίίη η ι* 
hiladmodum mirum-yideri dehet emendate y ^'* 
fumma corporls caitimoma yixijje) nam eipy^mia 
propo/ita yideh^ntur illHilriaiymtio ifmicay Uu^ 
rm Pythica ) olcasler olympicmi turn yero jpertt^ 
bat fc) qmadyiueret circunj^iciendum efjcf ^ 
cum € yiu exce^iffet mao-^am Uudem ex ed re 

1 \ 1 1 

adepturum, Et ycre sAmojzum citharoedum acce^ 
piyxorem ditxiJ]e,ommtamen tempore cum in cer 
taminibm yerf,tretur)Ab ea fe abftmmffe. Dioge^ 
nes tragoediArum ct^loryniuerfum omnino Venerls 
yfum abiedt, Clttomachti^ piincntticiftes cams β^ 
^uando complexu yenereo mnolos perj^iceret octt 
ios ab eorum conjfeilu remouens y 0* totum fe 
auertebat) etfiquod in conuiim yerbum Ufciuum 
audi^et} k conce^u exurgem dijcedebat,atqui ho^ 
mines ratione yale?itesj?.€c yel ad qnxfium^yel ad 
glorixfecιβe:,non magnam cidmircttionem habet) at 
taurofuu aduerfarm ymcefitiqu^ prxconia^o Plt•* 
toditborSdefenmtm'} mtqux decerniitnrprxmia? 

Quem HISTORIA LIB. VI. iC^ 

Quemadmodum ratione carcntia fuis fa- . 
miliaribus parcunt, inqiio tradatde 
pardalL ca p. ii. 

RtA^tione carentU ab his quihufcum confue•^ 
tudo fihiquotidiam mtercediti magna ami^ 
citU religione adducla abftmerc > ^ parcere /le- 
pefolent.Parddim enim audio» cum eam kparHH* 
U cum hominihm yenatoryerfari ddfueutffet, at^; 
adeo manfuefeciffet ^ eimque fane tanauam (tma* 
ficim adamaret) ς^ magria cura deretyjb eimquc 
rem h^dum huic quemfimulcum ipfa αΐΗΐββί pay-^ 
dalim hosdiefu ohle6l(trecupienS)Comedendum de•* 
dijfet , edere hesdum etfi occifus ejjct recufa^e: 
ciim enim primo die i$ ad pafium obieolt^ femel 
fuijfetyab eo ipfo edendofeabfti?iUiffe:quiapropter 
cibiexpletionem inedUytinecejfe haberet^feam^ 
do die hoedm tteru huic allatns efiabeo fimiUter> 
quoniam aahucfame nonpremereturfecotmHίβe: 
tertio die quamuis efuriret qtiidem ^ folito figjjQ 
cibnm requirerety non hcedum tamen contuberna•* 
lemfuuiittmgere -poluifje , fed tUo reliclo Alterum 
fumpfifje, Homines dutem fuos intimos ^pey^ 
necejjarios non modo produnt,fedf£pe etiam m 
fratrcs ^parentes multa perjidiofe jf^aciunt , 0* 
improbe^^ malttiofe, 

Quancio vrfa parit. c α p. r i r. 

QVemadmodum yrfa primo airnem iijfor* 
mcmpariat deindelwgud conformet ^ cintc 

/4 i6S ^LTANI DE ANIMAL. 

dixi : iam quod norjdum narraui dicam, Hyherno 
tempore parit i cum peperit Utthults fe tegtt > nam 
frigons iftm reformidat ^ yerU ^duentum md^ 
neti necitntc tres menj^es camlos in lucem profert> 
cum dute fe habitu corporis opimofentit 0iocenim 
tpfum morbi loco ducit)UtihulHm quod Grj^ci φα>^ 
Μ9\ί appellant expetityynde ajfetlusquo• latendi 
tenetur (ρΰίλίχ Grj^cenominatur, Inantmm non 
reolo motu fui corports fed fupino ingreditur >.^ 
doriifui traclu repityycnatoribHS yt ye^ma ohlt^ 
. teret:quQ pofiquam eji ingre^d )fe qmeti ddns /?4- 
hitum corporto extenudt per quddraginta dies^c 
quibm quidem quatHordecim immobilts ma»et, 
teffe sAyiftoteleyreliquis alijsdurjtaxat yer/at /e, 
quadragifita igitur dies mmetfne cibo i ipfiqueft* 
ΐί6 ejl• dextrum pedem lingere » elque inteiiinum 
eAtentis obducitur^ ytpropemoducoh^ercaty quod* 
qUidem ipfum eci fentiens aronherbam agre^em 
edity cmm HiiturA yentofa, inteilinum diducit^^ 
diiatat eidemquefacultatem reccptundi cSi ajfert, 
Cum (tutem cibUfefe rurfm refeycerit formica^ 
cxedens fdcile exma^itur : neque auemadmodum 
homines ad deie^iones duiilliyelmediciyel libri 
opu^fimt,' 

De draconibus. cap. iiii. 

CWm poma dracones comefurt fmt y Jylue^ 
'flrts ίαίΐκο^ fiiccum idcirco exforbehU 
qiiodh^c iUts ne irjfldtione impkitnt miignum ad^ 

mment HISTORIA LIB. VI. i^j; 

iumentHm ajfertXum homini autfer^ cuipiam in^, 
fididofaAuri funtimortiferM radkes edunti cuim 
reinon imj^eritm Homerm dicitytdraco manet, 
circum cauermm circumflicatn^ ^frim refertm 
fermultii cibis yenenatis ς^ j^ernicm^is, 

Quidagantceruiamifsiscornibus. c α f. V• 

INlatebra^ Amiliis cornihm fefe eerui ahdunt^ 
hoc diligentius ab hoftihus fihi cauentes^quodiL 
cornihm iam mopes cum k friitmorobore ^ tum ab 
armis fe nudos exiilmantxauereetiam dicmtun 
nc quiindo yulnerci qH^ acceperint recentia folis 
rMim incumbens prmfquam obducatjtur carnem 
putyefadat» 

Qup modo afFe£ti funt cqui ad faltum foC- 
famm. cap. vi. 

EQuiadbellum eimtes βι/ρ€6ΐθ5 habe?jtfoffa^ 
rum&'foHearumfaitm? 0* miicermru^ 
yaHorum tranfitm) 0* eiufmodi : quodHomerm 
delignare yidetur cum aityHeόl•or per mrmaspro-' 
iicifcensfocios adhortabatur yt tranfrent foffami 
equtyero celeres non audebant yfedyalde hinnie* 
hant infummo UbrofojfjQ confiftentes,mm time* 
bantfojjam latam tranfitu, dijficilem. 

Dc fcpulchrocornicisapud Acgyptios. 
c Ap VT vr I. 

Α Ρ mtncupatum lacum Myrida in sAe^ypto 
ybiCrocodtUon oppidum efl^ cornicis /epul" 
vhrnm oftcnditur^cuimcmftm ^ez;^l>tij ajferuti 170 JEtlAKl DE ANlMAt. 
^uodcum corum rex cni Marresnomen effch coi^ 
nicem yalde cicurem hicheret pqu^ ροίΐ^παιη aw 
difjet quoyoliCtm dirigendu^ y^ quxnAm regio 
tr(infeunday&*ybi terrarUm requiejcendum efjet^ 
eo regis litcnvs ocyU6 qukm qutuis nmtitii perfer'^ 
reUeammortuam^^fefulchrihonoreaffetitfii^ 
dfpo ormuit, 

De numinibus alcndi animaiia. c Α Ρ. yf 1 1 1^ 

NOmen fropriHmynufnquodque animalha^ 
betfH^c educfttiontSifoloddmnica k domadk 
puUi4 yocari poflet.fcyllacotrophica ichalendkca* 
nibtsopelephantofcomui ab elcphitntUileontotrophidi 
α leonibHs alendis 3 O^ ornithofofhia ab dmbusfa^ 
pientertraoland^ji^!^ dU eiufmodi. 

Devrfis. cap. ix• 

VRfa fi infequentibm yrgemr yeateni^ fuos 
quoadpotejl camlos propeUit: cum mtemfk 
idm mtelligit Upimdine de^cere y0* yt compre" 
hendatur ytdnam efjcitum dterum dorfoiCtlterum 
oregeilAnsin arborem afcendity eorum alter τλ- 
guibmaddorfHmyrf^ adkcrefeitj alter dentibm 
emfdem retinetnr, VbiyeYO exfame Uborans tau- 
Yum inuddit)non aperto marte puo-nam commirtit, 
fed obliquo impetu paleana appetens prodernit, 
hic quidem oppreffus mugit>0^ denique fHCCum'» 
bihiUa autem demrando explctUr. 

De cynocephalorum docilitate 6<:eanum, &:de 
animalium bonicate mcmQriie. cap. x. 

^nimd HISTORIA LIB. VI. iji 

ANimalia ejje docilmfic cognouimiPS tempo^ 
requo Ptolomxt reges regnarut i iyiegyptij 
cynocephaios docebant literaS} ^ fdutionenh&* 
tihUrum cantum^ ^ mercedem cynocephdi pro 
hls coUigebant)^ datam in mdrfupium conijcien'•' 
tesferebant^iam Syharitits ad faltdtwnem equos do 
cuifje antiquum eJLElephantorum dodlitarem CUT* 
facUttatem ad difdplmitifuprkfcnpfi. Dommom 
yfuicanesferuire ^ i^ res domefticoo dominps ad^ 
mmnrdrefciunt : ζ^ pauperi/atis adfamulatum 
efl ytium pofiidcre canem, Probe autem ammalta^ 
eorum qu^ ngunt mcmorldm te»enhfjec ad memo^ 
riam Simonidis arte , nec HippU > nec Theodeili» 
nec dtcrim €ΗίΗβ)ΪΛηί de memoria prjiceptwni'» 
bweget, Νλυπ yacca eo nouitprofcifchybiab eiw 
yhertbm ad maceUum yitultus abilriiUm juenU 
Boum fub mgum mittendorum mtio libenter pa^ 
ret,Equm cumfreni crepitunj)0^flriit(i>^^ cxte* 
ra ornitmentA yidct^tumjremit) 0* exultatjs yn* 
gularum fupplojione obitrepit i ^ exeorum con" 
jpeolu quafifurom afflatu ddtter incenditur} yo* 
ce equtfonpi excitatur,^^ aures erigih & naribm 
inflat^ celerem fcilirKXtioneifn anhelat^quodam />/- 
credibili curfm fiudio ad currcdi memorurediens» 

Dc teftudine & vipcra. c Α p. χ i. 

TErrena teiiudo cum ono^afjum comederit$ 
yiperdm prjiclare contemnit^quod ft eimfA" 
eukaton non ajfe^uatffr} comefa ruta, contra ho-> 

fiem 17Ζ ^LIANI DE ANIMAt. 

flem armaturyautfiytriufqtiefacHkate carueritxa 
ferfente excdttitr, pUfjeque confcitur y cum tefiu^ 
dini ferpentem comeffe contigerit cumU adefAfiit" 
tim extrapericulumyeneniefiy qmdalitey confe" 
fiim ab yfu hancfHnditmfuhUturumfuerat, 
De ceruorum moderatione, c α p. χ 1 1. 

CErum ad yiuendum pr^efentihu^s contentm 
efip rjecplura defiderat} imo yero hominibiis^ 
tempercintim multo (^ yentrimoderaturi^ cu^ 
piditates continct.mm in HeHe^onto coUts eflyvbi 
cemi^qHorum altera dijfifa efi auris ficpafcuntury 
illitfs extrafines^vt nunquamprogrediantur : nec 
enim alias pitftiones defiderdnt ^necprata alia ho^ 
nitate prjzfliintiorii concupifcunti ^ yerofdtvs ha 
hent omni anni tempore prjifentibws yefci. Quid ad 
h^c homines ?quos fane nunquam ne Qvbis quidem 
terr^ explere qneat? 

Dehyena. cap. xiii. 

HTenaficHt %Ariftoteles tradit^dexteraih 
manu yimfopiendihabet, (^fuo ίαόΐπ/οΐο 
fomnum conciliandi>f^pequenumero in fiabuU /«- 
gy^jjii cum dormwtem aliquem deprehenderity ^ 
pedetentim ad illumprogrejfct fuerit yfoporiferam 
yt ita dicam manum eim ncinbm cidmouet , ficque 
eas opprimitivt hicjinefenfu ejfe ytdeamr, ac tan 
tum terrji fujfodit j quantum fit ad eum ipfum ob- 
ruendumfati6:guttHr yerofupinu (^ nHcium relm 
qtfityi/i quod mcHmbensfomno opprefjumfujfocat, 

pojtoi HISTORIA LIB. VI. ijj 

ροίΐ€ίαΗ€ίη latibHlumahnrahitiiamcum lunje or^ 
bispleniisefi> retropofto lun^fulgore fuam οαπΐ-* 
hno yjnbram inijcit, quosflatim mutos reddit , ^^ 
tnnquctmyerjeficio quodam eorum fenfus perBrm 

gihdeinde ^ elingues ahduaty 0* opumfYuitur• 
Dedelphinooppidilafsi. cAP. xiiii- 

Α Ό la^um yrhem delphim amores tandu^ 
dum decantati ergaformofum puerumy no» 
fine mea commemorationep ζ^ literamm memorta, 
mihi reltnquendi yidentur, Itaque cum ΐφΐπτη 
g^mnafium ^ yhipuhes Ιαβια exerceri folita ejfet, 
mnri adiaceretivnde puerhqui nondum ex ephebts 
exceptjjent > pofi exerciutioncs in curriculo ad 
mareperuemefjtes^afjtiquo more Uuarerjtur>ex ijs 
nat£tntihH6 adynum aliquemform^ pulchrttifdme 
prxilantem delphinm} quem ardentifiime dmaret, 
proxime profe&m yprimo exterrmtpuerum :pofl 
yero confHetudine yterque in dterim amorem fe 
2n/i?iuans)heneuulefttia coniim6lifuerunt)Cttque in^ 
terfefirmam (tmicitiamfeceyunty ac iam inuicem 
ludere coeperunt^modo Adnantes interfe ccYtahdntf 
modopuertmqtiii puUum equifo^fic in deiphinum 
fuhnatantem afcendens i^ audachis exultans , m 
ama/io/edebat:qHod qmdem facirjmfummam laf* 
fentium (^ hojpttumiidmiratiorjehabebixt.Emm^ 
uero dephinm puerum amores ^ deUtidsfitM ye^ 
hens longijiime in mari procedcbatyatque adeo tam 
longepqmmpuero infedenti pUcerct , progredieba- 

tur iT4 yELlANI DE ANIMAL. 
turJDeindeex alto reuertens^ eundem illum littori 
reddebah atque mutua dimiβione yterque ab alte" 
ra^hicquidem in mdris altitudinem > tUcverodo^ 
mum JHiimdifcedebat. L•mfwr^'oad temj^mcum 
^γηηφα dimittehcintur > ad excipiendum puerum 
delphinm prjcfio eratipiier nutem cum cx amafij 
exfe^iatione 9 &* citps coUujione yoluptate afftae^ 
batun tumfupra Immanam conditionem formofm 
circun^piciehdtur^qitifane nomodo hommihm>fed 
heliiis quoque ratione carcntihm formofij^imtii,^ 
^βηοη certc diuyifideretur : fiqmdemfdto quo^ 
ddmfuccubuit. Cum enimpermultumfe excrcmf* 
fet> (ζ^ currendo defati^atHs ejjet yfupra dorjum 
delphmfeipfumtemere iniecit^non Animitduer^ 
tens itcHleatam Jpinam dorfi ereftam efjc} atquc 
horrentem > cuiHS itcuminibu^ eino ymbilicHs qt^U 
exulceratm cffet, ex eofadum ββ 3 yt i^ yenx 
qUicdam abrumperentur 3 & permultm fanguis 
tffliieret:^ ibique puer cxtyemum jpiritum ejfHn* 
deretM delphinm partim ex pofidere fentiaiSinon' 
enim jam yt confueuera,t um lcuts cjT* cxpediti^ 
infdcbatiiiCJ^Jpe amfpiritibHifefe nonfubLeititret^ 
fartim fetng^in^^ imbutum mayq cernens 3 id quad 
y^l eratyt mtellexit3 αγπαβο fuo fuperfies yiuere 
noluit. (^amobremultQ robore quemadmodii ηα^» 
uis y€migatiQf^C3 ^pleiiis yelpipropulfa3βcβmHl 
cum defun^o in littwsfe expMlit, atq-, eicits ambo" 
qtie hic km quidcm mortms , iUc vcm mmidefi'^ 

diof/e HISTORIA LIB. VL trs 

ne^Mripides^on talefcichm profter Chryfippum 
eonfciuih quamuisjjicuttu ipje diS) a^fama docet 
Qr^coru^prtmm pueros (tmarc coeperit, lajjen/es 
ciueSf yt ijlorum yehementem dmorem cum hofiO" 
rM glorU compe/jfare/it )fcpulchn monunwntum 
communc ytriufque 0^formofipueri 0* del^hini 
amcLtoris conilituerunt ^ 0* jUtucim qujsform^ 
eximiapHerum indelphini dorjo fedentemhahe" 
retfexcitArunUatque etUm numifmdtA ex <i w//- 
to atque Jircfecerunt, 0* eorum imn^nihus jimci'^ 
uerunt> Addemonilrmdum 'vtriufque miferAbtiem 
cAfum»(ic nimirum tmtumfacinm memorix tradi^ 
derHntyiitD^i (tniicum honordrent. In yrh? sAle^ 
X(tndria>Ftolom£ofecundo remdnte ifimili ^pnore 
delphinum fln^rAfjeciudjo ρ qujzfi Herodotus no* 
Ui^etywmHificutmihi yidewr^ea qu£ dc,%^rione 
Mcthymnco dicuntur,mirittmfui^et. 

Dc acuto fenfu animalium caniim,& boiim, 
.&aJioruni. cap. xy. 

C^Anes;, boueSifueS) cciprjipferpentes, (0* fec•- 
\}U (dU cumimpendentempefiem ^ tnm ye* 
ro tery^ motum^^* aoelifaluhritxtemj^^fruoum 
fer-tilitatempr^fentiufjtyjjeque Umetfirdtione ca- 
renhah eorum qnx fihi autftlutem aut pcrniciem 
afferre queHnt}mteUigentia aborant, 

De driconc pueila; amatore apud Idumxos. 

C Α Ρ V τ XVI. 

f^pud ΐ7(? iELIANI DE ANIMAL. 

APud Idumjeosjfeu ludxosy cum Herodes re* 
rumfotireturieximia miigmtudine uracom 
perpulchram admodum ddolefcentem f(kmin<im in 
HYnoYefui^e indi^njiprjidicmty ad quam iUe ψίί" 
dem 'ventitaret) <^ fimulcum ed amaNterdoymt" 
ret, Hjic yero cticimfi (tmator quoad poterat lem- 
ter ^manfuetead ipfam adreperet , eius tamen 
metU' perterrita>fefefubduxit)0^ menftruum /jb^w 
tium ahfuit) yt ex cLmic<z ctbfentia amatorem obli^ 
iiio amom caperet : dt amatori defiderium amicjc 
augebatur^m diesque amatorim ajfeolm euteniis 
ingrciuefcebahyt nooles ^ dies ad eum locum ybi 
cum adolefcentuL• 'verjari folitm erat yf^equetis 
accederet, Cnmyeroeam quctm amabat non inue* 
ntretytajfquam amator cuiamor optatis non rej^ott'• 
deUacerrimo dolore affli^dbdturyponea autem 
qmmpueUa reuertijfet > ab eo confeslim efi aditx 
tttque t4 yalde itmatorie ρί€ηΗίβιβ)ΐΐΐοηΗ tanqmm 
(^retta , ob eamque rem amamj^ma ira incita>tHS 
reliquumperadolefcetts corptis circumplicansieius 
cruraparce ^ moiliter yerbeyabat,Non ergo ex* 
pertia rAtionts animalia optimuo acmaximHs »e- 
gligityfedex ijsy ^Jn alijs quemadmodum (^ ergA 
€(t (tffeeimfiti^ finguid curetyoiiendttur. 

De gula ierpentum & de iaciilo. c Α f. χ v ι i. 

CVm yoracijbimjs ferpentcs finty ^ longamy 
^ tenuem hiibtantguUmyfefe humo exa- 
tanhfeque eo celjiis c^ erethu conftituunt) extre^ 
- tnacaud HISTORIA LIB. VL 177 

ma> cauda nitentes ^yt in aluum procliuior deUha" 
tur cihmy pedihm cdrent , ferpunt ΎβΙοαβίϊηβί ea^ 
rum quxclam fimiliter atque iacuU femetipfis id^ 
cuUntuyiex eoqueqiwdit^funtnomen trahuut.nam 
iaculinominantur. 

Dc muiicis auibiis. c α p. χ v ι r i. 

NEmmem latet atntum efje in Auihm.Scimm 
enim cantu yalere hirundmeS) mendiU)& 
cicadarum genm: fcimm etmpiccas loquctces efje, 
^ homhis (hepere ctcadar-um nationemii^ locu- 
fias tncifo cantu nos ohle^-areji^' fcimm nonfilen- 
tem troxalidem y ^ muficcu efje halcedines, ρβ^ 
tacoS) item diivs flebili^^ muliehriyalm acri^ 
contenta yocalitate yti ) αΙΐΛ$ de ramo in ramum 
tanquam in alteram domHmex prioredomo mi- 
grcintes ocdnereyali(ts wprat^ ainUntes tanquam 
fefios dies agerey 0* (yitnm yt ita dica)flor!damy 
ς^ moUem degentes yerts Aduentum c^nork om- 
nihii^ ^ Uw accUmationihm exdpere. Picca cu 
alm yoccs, tum maxtme humandm imitatur ,^0- 
rws equi hinmtum ,βχΐρίπχ tuhji finitum ^ i^ tor» 
quill^e ohliquam tihiam imitiitur ^ imhrium guttas 
coru HS effingere condtur. 

Defcorpiis. cap. xix* 

MKA'resfcorpij ίη/οΠιβηηι hAhentur,f(£mi' 
HdZ multo remβioresynon enm tarjtnm yi- 
ru6 acerhitiitpi habent, Eorum uoucm effe generd 
acccph (tlhim,fiilmm yfumofumy mgrum^ ymdc> 

m i^S ^LIANI DE ANIMAL. 

yentricofumidiud cancrtfmile mfeftipimumihdc 
jtiimmeum appellafjty aliud etia>n ferunt alatum 
ejjei^ duplich aliudkculeo armatum, diudquod 
feptem h^heret internodiu.Non ouafcoyf?ij,/edfoe^ 
tm animantes paHunt.Iam quoda quihufdam dici-* 
turymmimi ignorandum efiihuiufcemodi anmdlia 
calom ^itu non ex coitu procreari , qualU "vero 
dgcint) (^ quemadmodum interimmt Juis ocults 
oblitioiMiunde intelligeturi. 

De inimicitiis clephantorum ciim draco- 
nibus. c Α ρ V τ χ χ. 

AFud Indos:,ficut audto 3gyaues mter fe ge* 
nmt inimicitm drcico ^ elephantn^) qua^ 
redracones haud infcij imperiuque ex arboribHS 
elephantos ramos decerperein pailws fuos folercy 
ifjh^s ipftsarhores primbferpunt ypoftca eamfui 
corpom pctrtem dimidiam qu^ adcaudam pertinet 
arhorum folijs circuntegunt, alteram partem ante" 
rioremfunictilimilar appenfam demittut : eocum 
dccejhit clephantm^ ad arhorls ccicumina coUigen- 
dajdraco in huim ipfim oculos infiliens ejfodity ^ 
con(hn^\um tenensy mufitato & noiio quodam la^ 
queo βναπζΗΐΛί, 

Deanimalibusmutuo inter feodio flagrati- 
tibus. c Α ρ. χ χ Ι. 

G^Uum p-allmaceumy ac ignem leo>pcirddim 
hyxitA) fiellio7jem fcorpim hoRiliter odih 
fcorbioni torjpedo admota eum comj^rimit 3 dracO" 

ncm HiSTORlA LIB. VI. ιγ^ 

tiem elephanttis j?erhorr€fcit>omne himentum mu^ 
Jiellam rcformidatiaitctcm poljpum extimefcit» 
^ ijUcLmuts impulfi ex te^ts non pyoijcife fuiiU 
nenTjpericult magnitudinem timent» 

QucmadmocJum Libyci fcorpij dormien- 
ribusiuiidianrnr. c α p. χ χ i i. 

FRmaulenti etiam juitura /corpij 3 ς^ άοΐοβ 
extslmiti etenim Lihyciah eorum rnultitudi' 
ne mctuentes , ad yitandos ipfos omnia machma' 
mentd moliuntur^foccos ferunt in lccltscum longc 
α pariete remotto > tiim in excelfum coUocatts> ttim . 
fulcrorum pedihm in hydrm (tquj^plernvs impofns 
ftthlimcsfownum caphmtyqiKt machinatmnts mo^ 
litione fctc\d i fefe quieto ^^ tuto fomno -vfuros 
arhitrantur, ^tqui i'corpi!4o fiquidi^nde jemet•' 
ipfum in tef{o juipendcit iuxnciji λπιυ^ ihifortif^ime 
hrachijs mhjirejcit^ fimul0* cxcyituculeumi^ 
deijcit-.fecuiidm iotturextcflo defccndcns per prl•^ 
mumjcrpit , atque fun flagcUis ad illitps aculeum 
adhxrefcit , ^ fuhiimem finit fuitm cxuleum) 
item k fecundo tenetur tcrtim > k tenio qudrtws, 
ψίίηίίίό fmilem ordmem conferuat y iter/iquecte^ 
teri omnes dcinceps per primos decirrruHt 3 po- 
firemm dormientem fcrit ^(^ per fupcriorcs rc•' 
currit » fiYntlitcr ab illo fecimdm y tum ycro ah 
yltimo tertitis , reliquique fcfe fuhducunt , quo^ 
ad i>elut fane cAten^m foluerites inter fe omnes 
fuhtraxcrunt. 

m 2, ι8ο iELIANI DE ANIMAL. 

QueadmodiivLiIpcs inildiasparat herinaceis, 
otidibus&pifcibus. c Α P. xxiii. 

VVlpesfrmdulentum animal irjfidm hocpa" 
ίΐο in hermaceos terrenos molitur ^ift cum 
eos reolos quodam morfu yulfinum impetum β/ί^ 
ΐίχ ρ^οΐιίΐϋηί expugnarc nonqueat} ipfos fumma 
cautione oris leniter primum euertcns fuptnos con^ 
flitmtpdeinde (ζ^ kceret) (^ qui antea effentfor* 
midabiles exedat, conficiitqHe. In Pontofic otidds 
vejiatur) yt (^fije auertens , ^ ir/ terram ahij'' 
ciens tanauam duis coUunhfc caudam extendatiejs 
dutem hac infidturu inftru6lione feduila ad illam 
tanqudm adju46 gregdes accedanti illa yero ensfe 
'vertens nuUo negotio capiat, Qj/afidoq-y yerofecun 
dum fluuiorum ripns ^rAdiens paruulos pifciculos 
callide exceptat : ηΛτη caudam in aquam deijcit in 
ψίΛΥη pifces bmAntes denfis pilii comprehendun^ 
turjquodquidcm ipfum -vulpes fentiens^cAudcim ex 
aqua remouet) i^ repentefe in aridamfuhducetisy 
caudam excHtit,pifciculi exctdunt) atque ab ea de- 
uorantHr, Thraces quando corMdciantes flHUij pe^ 
ricidofe tranfeuntur) yulpio mdicio , ^ periclita^ 
tionepercipiunt, Nam fi gUciem refiftentem , ^ 
nihil cedentem tranfmiferit y eim yeftizi^fidcnter 
peyfeqi(Ufjtur) ad himc modum trmfmijiionem non 
effe perhnlo/am hjccexperititr y Vtadglacieaure 
admoucatj ac β/ηί^α nofj fuhforiAre y atquefuhter* 
labi flnftii^ fenttt >. libenter fe confiftenti gUciet 

credens HISTORIA LIB. VI. iSi 

credens prima tranfmittit ^ βη alttcn fie^uaquam 
trarjfit. 

De canum bcneuolentia erga nutritios fuos. 
c Α-Γ V τ X X I I I I» 

Iphidis fliam poet.€ ita dec antant^yt eomm yo 
cihm theatraperfonenty heroinam iUam Uudan 
tium y jiue quod longe multumque alias mulieres 
corporis cailimonia fuperafjet ^ fiue etium auiit 
froprU yitjz coniiigem fuum cintetuli[]et, Verum 
heilU quoque exuperantia amorto flcigrant 3 cuim 
rei tc^timonio funt hmufcemodi qux fequuntur^ 
Herigonx cduts [ηλ dommcifepuLtura αβ -eolije ιγπ- 
mortuui ejtiilleyero Gelonpsnon λ fepulchru do' 
mimfmnec ifi) nec hUnditijs dhfcej^it, Vario^qui 
extrcmm regnauit apud Perfooy in edpugna quam 
contra .^Ucxafid^umfu/cepityi^^ con2mmi(it)cum 
α Befjo miiltii yulnerihws coiifojjm efjet 9 & /Λ- 
ceret βνΛΐΗ6 y omNihm mortuum relinquentihm 
canis ab co cdticatm film permanft fideUs , eutn^ 
que tamctp non cimplim fuum altorcm ficut ta^ 
mcn adhHc-piuentemfcruauit, Tale quid XenO' 
phon dicit de amicis Cjri 'tunions ^fimul perman" 
fjle^i^-vrik cum ipp) peri^e > ^ Emmchum 
nomine xArtitpaten fc cptrum gerentem fe inter* 
fecijje : Cyro mcnHo , yitam jme Cyro fperneri' 
tcnii Lyjhnachi regts cants cum fejeruitre quiret, 
non imutm eacicm qua /utfs morte domwiis cie^ 
fmm 'voiuit, 

m 3 u8 y£LIANI DE ANIMAL• 

Defimia appellataoribate. cap. xxV. 

SlmiA λ quibufdaoribates appell^tfa efi } ab alijs 
nypodromiis > in arhorihiio nafcitHi^, ^ piLos 
habet, appellata efi ctUm k qmbufdciyn ρβΙΙα. Eins 
morfi4S periculofns ββ» Eum qtii morfusβt Jequi" 
tur tremor ^ i^ coniis aolor-vehemens ,(^ locm 
άο77θ^βιΡ5 obtunitur » ^ alter meatHs ingenera'» 
tur> exiftimntur hts r/jalis remcdio ejje cuncey 
fluHkttlis. 

Defcle. c AP. XXVI. 

QVemcidmodumfelium m.ts σβ Ιώϊάίηοββί'• 
mm ) fic αγπΛΠΐιβηηΛ catuiorum foemmx» 
qu^^ifeneream idcircomarls conβuetudm€m reJH^ 
^itfquodis σαΜίβΐ}ηίίϊηίϊ^ηί5ο•^ firnile ββηί€η emit'* 
tdtjgenitde ytfocminx comburat : οί^βοε quidcm 
vei ηΐΛό non i^i^rm commtmes cdiulos βΐ'.ο$ interi- 
mit:hjic autcm nouorum catulomm αββάση'ο pey-» 
mota eim libidini morem gerit. ζ^ίβοί autem ab 
om^i tetro odorefeles abhorrere dicantur 9 eb ex^» 
crementίlβua ρηπό/οβα/αόΐα in teyram occuttant. 
Depolypilibidiiie. c α p. xxvii. 

EX pi/cibi^ ίώηΙί»οββί)?ΐΗ>η polypum e^ie- 
nm βΛ^ΥΛπΰ ν€ηβη>$ cupiditatc mcendi fe^ 
rwiT}Cium ^ omnihiyj corporis ifiribpui exhcLuilis 
dehUitatm,<^ adtjatamum, O^^ibarm wquiren• 
da tantopere wfirmpt^fAClm fuerit , ytpoilea alijs 
pr^daeβίc'h^tιir, Chn enim p.iruuit pijciculiitum 
cancellif ^ €αη€γ'ηρβΗΜ cxcdKnt, ^ coJificiimt: 

qiidmob HISTORIA LIB. VL 185 

qmmohrem cum non amplitfs amio yiuere dicunt, 
foeminiQue propter crehrospartu4 ocim confumi. 
De aqiiila rcdamante pueru. c Α p. χ χ ν 1 1 r, 

PVerum amum jiudiofjumu Phtlcinhm me^ 
morLiiprodidit}CiquiU puUum qiicm dono acce 
pifJet/Vdrio ^ mitltiplicicibo aluijjej^jwdioje 
dtligenterque curafje, Νλυπ eum tpfum ndn tan^ 
quam rem ludkram alcbatifed quemadmodiim yel 
amoresfuos,^ delitiasy yehiatu minorem germa 
numfiratrem^fic fam to aqiiilam magna, cum cura» 
0^ ddigentia tuebatur, Ckm autemprogrefju cctit- 
tts in wutuam inter fe amidtiam yehementer ex^ 
arfijjetjt , atquc accidijjet cx morhoift puer Uho^ 
rareh tum et aquiU apiduiute ojficij αβιάαΐΛί, 
cum efiim ts quictem caperet^ipfa qmque qmctife 
dahaticum yip-iUretycadem ^tftehat :^cum norl• 
ederet ipfa panter crbum non admittebat. Poitcit 
yeroquam e yita excejii^et^atq] ejferreturadmo 
niimeritum fepulchriyeum profecuta φ ?ρόβα^ ybi 
cremaretur,tn medios rogosje immifit, 

De afcllo. c Α p. χ χ 1 3f, 

VTcjcterts quide parttbm mterioi'tbws afeU 
luopffcii nocu alus dtjjeft^fic certefuoprO" 
prio quodam more nihil nonjolitarm amat) neq; fe 
ch (tLijs Joctdrt gdudef.de pifcibHo folm cor in yetre 
h(ihet)(^ m ccrebro Ltptllos ηιοΙίίνϊβ^ΗνΛροβΊά€ΐ, 
^4^lij quide p^ces tempeftdtibuo perfrmdis occuU 
unturjnc (tutem cxortH citnicuU laret. 

m 4 iS4 i£LIANI DE ANIMAL• 

Quemadmodum mufica paguri capiuntur. 

CAPVT XXX. 

Pfyforuros mufic£ iUecehrx machinatione pifca 
tore$ capim/t. /j emm in latibula abditi^pri" 
mum yt ad inilrumentum quoddam muficumpi" 
fcittoresfuauiter canere in^refjos audtHennt yfia^ 
timtiXnquam amatorio quodamadexeHndum non 
modo inducuntHr e Utehra> yerum etiam yolupta^ 
te αΐΐσόΐι extra mare cg^cdiuntur : hiquidem rc' 
tro ud tibiam canentes cedunt} iUi autcm fequentes 
in (irido comprehenduntur. 

De thrifsis Aegyptiis. cap. xxxi. 

QVi Mcireotim Ucum dccolunt thrijjas /"/- 
linc flehili cantu & pulfihm teftitrum con 
crepantium conforjantihpio pifcanturp etentm ejc tm 
quiimfdtatrices ptltantes in pifcator/a adfe com^ 
prehendendoo explicata inftrumenta mciduntjatq^ 
cum fnlutione ζ^ lufime xAer^ptu lj)efjdidam 
prxdam confequuntur, 

Aegyptij aues & ferpentes incantant• 

CAPVT XXXII. 

AEgyptiosfuaproprLt quadam maglca ratio" 
ne (iccepi) cum de cofio aues deducere y tum 
ferpentcsprimumperftrmgerexdebide ex latibulfs 
/acillme eafdem extrahere, 

De cailore. c α p. χ χ χ 1 1 1. 

i^lber in -vtrctque fede iiuit} namdie quidem in 
fluuios Mitm ^tatem agitj no^e in terra y^g HISTORIA LIB. VL 185 

yavittuy : cafu 0^fortuito ohiealts yefcitur. Quod 
autem caujdm ab mfequentibno 'venatoribuo cur 
tam cupidc peUturnon ignoMt) idcirco mordkm 
fremensyfque incumhitdd elidendos tejies qiwad 
ahjefe ahfttderitj i^fic eos ahiecertt tiinquam ho'» 
mo fumma prudentia mlatrones wcurr-e/js^qute'•» 
cunqueportat^itdfe redimendum exponit, Quodfi 
pofteaquam exeolm, (^ expericuLofcruatmfue" 
rit ab mfe^lantibue iterum yrgeatur ^ hic feje alle^ 
uam 3 atque quamobrem mjequiylterim pergere • 
non debeantcmfam ofiendens Adreuertcdum^quod* 
lam eaparte, quam expetunt>careiit,yenatores in'» 
ducit. S£peetiam nuncteniculio pt^ij^ditmy cumk 
yenatorum confpe^lu fe lomijsimo curfu remou^-' 
riUeam partem defiderdtam ita a^ute comprimit^ 
ζ;^ occulut yt nohabere yifHs m/eolatoresfaliat^ 
Debupreftidc. cap. xxxiiir. 

S/ bupreftidem befttam bubukumpecHi dcuoya 
uerit 3 tantopere /«^iiwwrff /o«/i^^5 torqueturi 
yt ^ rumpatur y ζ^ fiort ita nwito fofl ejjiet ha^ 
IttHm extremum. 

De campe vcrmiciiloi c α p. χ χ χ v. 

C'xA'mpje 0^ olcra exeduntpi^ celeriter con* 
ficiunt, olenbm mulier β per medio. olera 
peruaferit ex mcniibm UboranSiperniaem (iffert,• 
Dc ocftro & myope, c α p. χ χ χ v i. 

BObws hnmktlumi qefirus i^ myops . Μλχι^ 
mjc mufcjc jimilitudmem gerit oeifrtis : ma^ 

m 5 ι86 i£LlANI DE ANIMAL. 

mim ^jirmum habet acuieum ijonitum ajj}eri 
boifhhi fiaium edit. Myops /imili^ yidetur catii' 
n^t rnujcji ^fonum yt ocflro nuiorcm emittit,ita mi 
mrcmpopuict (tcHieum, 

De afpidis moiTu. c α p. χ χ χ ν 1 1.^ 

Λ Spiau morju ncmo memoratur iiberatm 
JC\ pitjje:,'vncie aj^ides in dtaaemditihm fi^las 
xAe^ptiorum rco-esgerimt > cx eim beslrx forma 
regnifirmit,ttem iiuumhrAtJi fignijicmtes , earum 
(^ujzdam adiono-itudina^'! quinque cuhttorum accc^ 
auntjnonnuL•^ ruTiio:>plunmx mgro, ctncreoue co- 
lore perj^iciuntur» κ,/ίηιρίιρρί quatuor horas quos 
momordermtyiuere uon Guemtty eos cojmulfio^^ 
ififii^s ohfcuratio cohfcquitHrJchneumo autem ajpi 
dts οίίχ cajj)erdit>^ tanquAm catuUs (uisfutHriim 
hoslilem pernicicni fummoHet. Lthycam ajptdem 
βία ajpiratione ocuiontm yfum aduerjm Je reRji^ 
cientti eripere infermonem hommum yemt, 

Vt hbcros patrcsroIJtint miniis naruram fe- 
qucntes quam beftix. CAp. xxxviiu 

HOmines cum piurimos liheros Jujccperunt^ 
yt ne muitipiicentur eos de mcdio tollunti 
acnimirum cum mAtrihm etiam yencreo comple* 
xu iitnguntur : qitod fane ytyci ipjis keu/is Jcelc^ 
fium ac rjefu}'iur///dcwm putamrjira Cyro ^ Pa^ 
yjjHTidi PerJ^ puUhrum 0^ Legitimum y/deba' 
tur. Nam Cyrps^i matrem ne/arie i^ turpiter ama^ 
uiT:0^ ytciJSim ab e,t irripis red^ymbmir^O^ h^cc HISTORIA LIB, VI. iS; 

faentcs homines fxciunt » omnia cufiefitcs, mtlU 
barcentes, 

De muiibusinfuIaeHeracIeae. cap. xxxix. 

QVantum e/l• cunque muriuni in Hcntclea» 
jujc m Ponto 'mJuU cftsOeum ^ reimofe 
coUtj^ quodDeocimqtic dedicatum efi non at-m 
tmgit,ita(jue cum yitii>qu£ ihi Oeofrondefcity i^ 
foU eidem ad reltgionem confecrau efi^ cuius^ ra^ 
cemos Dei ηιίηιίΐη adfacraferuant,yuje ii[jecutj& 
fuerint mamritatem , tmn de infuU mures dece•' 
duntiyt n^ Γι rcmMcrct per tmpyudentiam e^ con 
tingantyquAs ίΛη<^ίβα nonfit, Poflrero 'vbudanni 
tempmprxttncrit} ad domcilicam fedem reuer" 
tuntur i atuue hxc auidem Ponttcorum murium efl 
probitits, Contrk Hippo/t OicigoriU HeroilratWi 
rcltqun^ue Dei hoiies,qifo modo yelA racemts,yel 
ah alijs rehm co?ifecratU cupiditdtem , manusquc 
dbftinuijjent ,qui ne ab eaquidem infanU fuAm 
άβεηβοηαη fuftinuerint >quommm 0* nomina 
deorum ) \^ opera quomoUocunque toUcre comti 

Dc Aegypiiis muribusex pluuia nafccn« 

tlbus. CApVT XI.» 

PRimUmyt in .^egypto pluit , perparuuUs 
guttis murcs nafct Joient , qut tonge Uteque 
tQtvi aruis y^^antcs mcLXimn caUmitate exj^tca" 
yurn circunrujionc, <^ J t:cc tfionc fe<rctes αβ ttiunU 
^ manipulorum acerHosyaftatcs magHHm xAc^ 

ppt ι88 iCLIANI DE ANIMAL. 

g^ptijs negotium exhihentteo βΐ yt ij infidm eis ca 
nentur mufcipHlU tertdere, O^ fepimentis repelle^ 
rey(i^fofilsi0* incenfiQnihm arcere)fed mures yt 
minime ad mufcipulas accedunt y fic cum fmt ad 
fdiendum apti ) ^ fepes tranfcendmt ζ^/οβ^οί 
tranfiUunt) xAegyfttij yero de(pe 0* concim de^ 
pulfiomni mAchinatwne infidmrum tanqucimpA^ 
rum ejficacireliU-Ajfe (tdfuppliciter deprecandam 
α Deo calamttatem yertuntimures diumjiirjime'' ■. 
tu in montem quendam acieiinftru6lione ordinem 
quAdrangulum conferuantes difcedunt, Horum 
omnium ncitu minimi primo inordine confiftunU 
maximiyero extremum agmen ducunt> eos qui 
ΙαβΐίΗάίηβ depciimt yrgentjacfeipfosfeqm comnt, 
qmdfiex itinere maximi nutu lahorantes jubfi" 
Jiant) omnes quoaue confequentes yt efi in more 
helli>militutoque fofitum) mfilunt i^ tnterquie^^ 
fcunhfimulquefe ytprimimouere cocperuntjcxte^ 
ri continuo omnesfubfequuntur, hoc idem qui Poti'» 
tum incoluntymures iUicao;ere dicunt: ex omni au^ 
tem domo cuim ruinx impendeiintyquaprimum da^ 
tur celeriter demi^rare credunturXum Autem yo^ 
cemfelis , dut yiperjsfihilum exaudiuerunt y e nido 
mufculos in locum alium tranfferunt. 

De capra adamata a caprario. c α p. χ l i. 

INyrhe Sybari homo perAdolefcens nomine Crci^ 
tbli, cuius opercL in tKcrjdi caprmt pecorti mune 
re ycr[ahΛtHr 9 cum cupiditittc libidifus flagraret) 

m HISTORIA LIB. VL ig^ 

in eam amoris cAprmi confuetudmem cecidit y Dt 
pquando ifenereis rebuo yti haberet necefje , cum 
omnium caprarum /οητιοββίϊηα yenereo cowple^ 
xti imgeretur > eamque tpfetm in amapjc »umero, 
locoque ducerehdondque non α capyx defiderio ab^ 
horrentia daret^hederam nimirii (^ iuncum edeu- 
dum eidemohijceret, os illt reddens ad ofcfflatio» 
fjem fuaueoletjtiiis ^ fed ς^ moUes , ^ tenenu yt 
nymphd moUiws dormiret herhcis fuh^erneret. 
Quodquidem ipfumyt hircus gregis duxperR)€- 
xityriuditAte Uhorare^atque intereafuum occulta' 
re antmum ccepiti quoad ali^mndo tandemcum 
fomnum capeye deprehendijfet) tum enim omnihm 
reuocAtU i>iYihm fa^o m eum impetu cerehrum 
dimmuit. Cum eiufmodi fa6lum adindigerKVsper'•' 
manajfehnon modo ei tumulum magmficum exd" 
titrunty fed ex eo etiam fluuium Crathin nomwa^ 
rmt: infantem autem pHerum exeino cum capra 
confuetudine fufceptum capNna hithentem crura, 
^^fdciem humanam in deos repojitum) deorumq; 
honore ajfeolumfuilj e,^ ^ltiamim deum effein 
fermomm homwum "venit. in helim tgitur ohtreflit 
tioncm,<ip^ riualititem inejjc hircm docet. 
Dc terriE fofsionibus c^iias faciunt fbrmicse. CAPVT XLII, Α E^^ptmfofj Λ5 , 0* creticos Uhyrinthos hi- 
u!'\^ilorici literdrum memorid celehrant y ^ 
poetarum ncitto yerfib^ps dccitntAti yerum /οβιο- num ι^ο ^LIANI DE ANIMAL. 

m^m^ qu^sformicje efftcmnt>yan(i diuert/cula^fie-' 
xiones, afjfi^aoim mndumfciunt,emmuero ex mi• 
rahili fapientk fuhterraneds ^dificathmculas tor• 
ίΗθββηκ€ conilruunt» ytyel dijficrlem inuentu 
adttum > yelommm muhim infidias jihimoUenti" 
huo ejficiixnty terram enim quarn ejj^odiunt profo^ 
raminibtps ao;ffeya»t}<^ tanc^uam miiros quofdami 
^ f>ropuorri(icuU ciniijciunt ^ ytne ex coelo aqua 
pluuia defluentifimditm aut maxima expxrteaU 
iuuioncperdantur. Inter medta ite}n fepimenta ca^ 
ucrnits alLti ab dtjsfeceyiientui folenijbime rf^achi 
nantur > atque yt def^lcndidt^ hominum Jidibm 
fienfolet>domumfunm triplid regione yformaque 
circHnfcrdmnudterum enim in ea locum androncm 
m quo mares hahitent jcdipcanti (tlteru gyiij^cium 
nuncHp:itum>ybif(x:mmj^parUnt :,moliuntur: ter•^ 
tium zyavorum acerupi deftimint^cum tamenah 
Jfchcmacho (^ Socrate rei oeconomicji periw ηί- 
hdtale didiccyi/it, cum Mitem unquam adpabulaa 
dum proficifcttntur nam grundiores ftmihter eas 
dtque exercitus duces ducunt,yt adfegetei perue^ 
nerunt adolefcentiores fiibfiipuU fl£tnr:duces yero 
dfcendunt <^ f^ioLi abfc/fjas inferioribm deij'• 
ciunt : hx autem circunslantes ariilas diftmhunt, 
fmul0^ ex earum yallo c^ yagmts granx inclu' 
fx explicdnty ncque ad exaitleridumyllo iniiru•' 
menta egent>}ieqiie ddyentiUndum yiriSi neq\ yen 
tis ad purgafjdii ifordibf^sgyAna cxfyumentu qu£ 

honiina HISTORIA LIB. vl. ipr 

hommes exarafjt) cihos fihi conficientes ^ humanis 
Uhoribmfiuuntur, llludetiam auditum habeopyu 
denterfaduwyhumatione mOrtu^s ajfictiLpropin'•' 
qimformtcisy & condi infoUicuL• frumentQrum> 
yt patres in yrais fepeliri folent λ filijs fuis ^jt* 
amicts. 

De beneuolentia eqnorum erga nurritios 
fiios. c Α ρ V τ χ 1 1 1 1. 

S/ (tccurute ^ liherAiiter trniUtur ecjuwsycum 
beneiiolcntia ergA eum c^utfihihenefecit,cunq; 
ar?iicitia acccptum henejicium compefaty tam quod 
longe latecjue peruagatum ejh quaUs m ^lexan- 
drum buccphaliPsfiAerhypropterea mhjlmihimcmi 
ditatis ad nArriindum luhere i>idetur. KAntiocht 
item equum py^tcreoy qitiyt dominumfuum ylcit 
fceretur Galio nomine CetoArdtiqm KAntiochum 
wpugna intcrfecercitynecem mtulit, Soclcs form.c 
pulchritudwe egregipio xAtheuienfis > quem mihi 
permulti ignoriweyidenturyequura emitpulchrum 
^ tam yehcmaiti in fc umore incenfum j, yt cum 
adeffc icrttiret dommum , exultaret ^geftirety 
cum itfcenderepxraretjfe ad conficNfum prj^ihret 
obedicntem 3 cum ante oculos confinerct iilcjfuaut^ 
tcr}(^^ amutone ia eum intuercturtquce onmia cd- 
tentis aniiitQ>'ui , (^ mcundcL yifafimtyquoud petU'' 
Ιαηίίατη in adolejccntem dttentarc conltti^^ cj} ^fi- 
mul ζ^ fAmA tuypitiidtnvs de Ambobm dijiipcttA 
€Xtititi tnm cArn mfamuvn SoclcsJJbi confldye mn 

ρφ6 1571 i£LlANIDE ANIMAL. 

pajpis ytin amdtorem fla^ittofum>^ petulantem 
odio incenfm efl• y0* ec^uum yendidit) ps yero non 
ferens ab adamatofiiofe diftraClum ohejjeyAcerri* 
ma mediit yolHnUriitmfibiconfciuitmortem, 
Deinimicitiisanimalium. CAp» XLirir. 

ATtaoenes ^ gaUinacei inter fe mimicigra^ 
uiter funt > mimicitU mtercedunt cormci 
cum circomutuo yterque in dterum odio peUgitiS 
accipiter 0* corum flagrant 3 cum turture corum 
^ circm infitas inmicitias gerunt,^ turturyi^ 
cifiimhoftili odio ahytroque dipidet ^ ciconmnon 
modo magnoyej^ertilionto odio tenetur^ fed hxc 
etiam illim ^petecunes de coturnuis exitto acerhe> 
(^ crudeliter cogitat) rurfus coturnix ab ea yehe- 
y»e»terdij]eiitit, 

Qu^namfuncnonnullis animalibus mor- 
tifera. CAP. χ L v- 

INterfidt acjmiam^mphytum) ihim hyenjzfeU 
allij femepaffeyemp hitume occidit charadmofh 
herinaceuWipotamogetonjechinm mergi nonfufti* 
net feU circm> Urmi turtur^meruL•) yultur, 0* 
fcops ficomedmt mdt pitnici grAna>pereunt, flos 
eig?ti ciiili atricapiUamy erucx coruum)ynguentum 
fcaraheum peydttiddipe dorcadi6 ypupay cornix in^ 
cidens in reliquias carnU fcmefjz k Ιιψο moriturfga 
leriufinafts gr,ino,grm y'iti6 Uchryma perditur, 

DDelepore. cAp. xlvi. 
Elcpore nithi kcc in mentfhoc loco yenhmt 

explic HISTORIA LIB. Vi. 193 

explicare > noneumfanepriHs fuh folitum cuhile 
fubirC) ^fuccedcre^ cjukmmodo mgrediens mo- 
do e<fycdiens βίΛ conturharit yeftmci y 'vt ne eafihi 
jiruentihm infidms appareafjt naturali quad^mfa 
gncitate hommes aftute decipierjs. 

Deamoreeqiixin-fiios pullos. ca. xlvii. 

EQua mater optimayfumma charitatc ζ^β^ 
de pullumftmm amat) cuiusftne modtamo* 
ris Oarim ^tdte wferiornon imperitus eqtfM kfar 
tu recentes reliiiis domi puUts adpuffias duccbatp 
puUi ftc alieno UOe k matribus orhi quemadmo^ 
dum homines parentihuo amifiis ixluntur j OciYim 
cum mclirjata iam acie in eoprjz lio quodcidln^um 
comiferat Perfarum res premi coopiffentyciimque 
yi6lm fitgd falutem adipifci nccejje haberet> in 
eqmm (tfcendit , quji quodrcli^i memoriam fuUi 
recordaretur quando maximo potulrfludio ζ^' re- 
leriteteu ipfum pr^cdicatur cx periculis eripuijje. 
Dcmulo Athenienfi. cap. xLviii. 

AThenienfis mulm icim i^etulm quamuis im 
miwitate fcut ^riftoteles fcribit yeolu^ 
rarum doricttm effet y non laborum Uirnen qui per 
affeolam xtatem obiriqtiemt/fudio exfolutm e^e 
yoluitjfiam cumyendium templum ^thenienfes 
xdifcarcntji^ rjiilla re οηηβΐίό} nuUius imperio,fed 
fudfporite ctdolefcentibm miilis tanqudm aditerft 
ciendum dux antcibcit, <^ quemctdmodu qiiij]>idm 
fcncxATtifex per cxaolci ^tAUm qiilde uxm operc 15)4 yELIANI DE ANIMAL. 

dimiffusyyeruntamen experientia ^^fePtlidoflri 
nn tuuenes adlahorem exacuens^c ts yltro citroq; 
commeans adopws iumenta irjcitahat^quod auidem 
ipfum yt KAthenienfs populm mtellexitj perpr^-' 
conem decUritri iufiit y yt ne λ frumentts prohihe-* 
returjfed (^ explerh ιζ^ fatiari permitteretur^i^ 
in PrytmeoyiBum huic ficut athleu ictm iCtate 
confeClo prjiheretur Λ poj^ulo» 

Deingenioformiccc* cap. xlix. 

CLeantem hj^cde formtca hiftoriacoe^it ^ 
inuitum ^ &fort'ifiime contradicentem bc" 
fliu concedere rationis non expertes efje: nam cum 
aliquando otiofa cefiionejruetem ferunt formicciSy 
quji complures ad eimpedes tunc cfjenty animo cos 
pifje yacuo ^^fohito contempUri alteya^ alicun" 
de mortuam in aliendrum domiciliumy (^fuarum 
minime contuhermdhim portAntes in formicario 
cduernji faucihm coniliti^e ,Atcjue inde prodtrcy 
continuOi dtercu perjpexijje cum exterrjps yelut 
cuiddam contrahentesy iterum (^f^pim yltro ci- 
troque commeajfe} denique lumhricum tanquctm 
vedemptionls pretium attHlijJe^eumque alterM ar^ 
cepifje^i^ pmul quamferrent mortuam diuijijje, 
alteriis cum ^attdio (^ lihenteyfmilitercttqueyel 
jrdtrem yel filium recepiffe, Quid ad hjcc dicit 
Hefiodm qui fcripft) louemnaturM. disimxifje, 
heii^que terrenl$>£iquatilihws> yolucrihiis dedifjcy 
yt i^ interfe con^cerajt ^^ minime qmdcm mu* HISTORIA LIB. VI. ipj 

iua inter fe iuHittd ifterentur : hommhm au^ 
tem mftitU munm Urgitum fuifje, xyftqui non 
hxc dicet PrtnmwS}fi(iuidem is ip/e homo ah ho" 
mine et heroe ^ ex louis fiirpe oriundo ipfe auo-^ 
que louts progenies multa Heilorem pecuni^ 
redemit, 

Dc diprade. c Α p. i, 

Dlpfto cuius yim & nAturam etuo nomen m 
bis decUrat) itiferior quidem eft mdgnitudi•» 
ne qudm 'vipera ^ftdtamen in occidendo quam ce* 
ierrime fuperior, ^ine morfu confixt ζ^ fi αβί^ 
diicim potionem hauriunt > dd fitim tamen exardc" 
fcunt , ^ ad bihendum eatenus mflammAntur 
qmadcelcrrime rumpuntur. Eam Softratmcum 
albam ejje ait > tum duas in caiida Uneas nigras 
habere, (^ ficut audioyi^ario ζ^ multiplict no^ 
mine nuncupxtur, Quidam prjifterem yocant^ 
altj caufoncm ^ nomiuUi cetitrida j altj annobiitem» 
k ijutbufdam melanuym (tppellnri fertu>\ Cum 
in ^β -icii ) tiim miigto in tyfrabia najcitiir, 
Naryanda efi mihif^buL• qiiam iiudiiti > ne τ/- 
decLr eim imperitm e^e 3 Fromctheum ipiem 
furatum fui[je , peruulgatmn ββ > loutmcmc 
mdignatum e^e etUm fcibuL• dicit , ^ re- 
ueUntibH^ furtum louem dattirum ph^trma^ 
cum , quod k fifiefhte yindicaret, hoc pharma^ 
cifm afmo fupmmpofutffe , eos qui acceperant 

η 2, 19^ ^LI ΑΝΙ DE ANIMAL: 

audiuhat afinum pondmferente prodidifjet, Nam 
cum βββΐύίίΐΛ^) afinusq, fitiret αεοββη adfontem> 
-vtbihendi necefihati fatisfitceret ^ fedferpens qui 

fontem illum cu^odtehat afnum reprepit , ζ^ rc" 
pulitiCifinmfiticonfetim mercedem potionui dedit 
pharmacuniyqHodferebatjitaque retrihuttQne data 
afnus hihit)ferpensfene£lutem exuiuo;^ prxterex 
αβηΐβίΐτη ytfama efl adipifcitur, Quidfego huim 

fahuU fiBorfnon profe^o >fed ante me Sophocles 
tragicuo poeta s ^ Oinoluchws KAntxgoniiles 
^pichdrmi ■> ^ ihycus EhegiriuS)^ KAriftiiiSy 
^ ^Apollonophafjes pobtx comici decantmt hanc 

fahuUm. 

Dc elephantoriim fapicntia. cap. li. 

Sl elephanti fapienter /αΆιιηι prjct€rirem> me 
quis cum fit (iuditu dignum , infcitU condem^ 
mtre merttopofiit y cum ts qui huic hordeum adme^ 
tiendi procurationem habebat) hordei partem fub^ 
traxiffet) iUiusque in locum lapidibHifiippo/Jtii φβ 
debitam tamen menfuricm cumulate βηΐΛΐΙβί y yt 
dominum ytriufqucβ quAndo yidiffetfctUeretycle^ 
phantm 'videns eum qui βώί debitum fraudabat, 
polent^ coquere 3 primopromufiide fdbulum coUe^ 
φ 3 demde in oUam mfudit ,βοαηββο^ηον miurus 
ϊηΪΗΥΐίόβώ'ι iUata4 yltHs efi. 

Decatiibus Aegyptiis. cap. Lfi. 

ALij quidem cmes forivs ytum inueftigdre, 
tum etiam capere probe normt : at yero 

^epp HISTORIA LIB. VI. 15^7 

^Aevyptij fu^AdJbimifurjtmam cum ea quje ίη ΛΓ/- 
lo demnt timecint t ab hts admodum /uo-iriHi fu?it, 
neaue quamuis tUuc fitis <td hihendum eos attra" 
hatyferarum Nilicarum metm quiete lUos potione 
fe complere perminit.ldeo ne quideorum ^ uhjc in* 
βτα aqucim degunt emineAt fords 3 ipfosque ohtortiC 
guU de ripA in ctltitudinem abripiah non inclmatio* 
ne corportsabiecU hwumhunt ad hibenditm>f€d'Vt 
primum ad rtpcim accejjerunt ,feilinAnter > ζ^ m 
tranfcurju Imguci lambentes, rapiuntx ac certe, yt 
ita dicamypotionemfitrantur, 

Deterreftrihcrinaceo. cAp. liii. 

TErreniherinAcei iamante permultii6'^eyfu'' 
ti(ti dixi) eim nunc aliam yeteratoriam ex* 
plicabo.cum enim ts yicintis efi udcapiendumicon^ 
ίοηϊβΐγπβ feipfum concludit.0^ tantopere contra^ 
hitj ift comprehendi non cjuecit ^ fimuii^ Animam 
continctii^ jjplritum comprimit) ΐζ^ ab omni mo-^ 
tu conqutefcens mortui fj)eciempr£jefert. 
Depatellis. c α p. liiii. 

PsAtelliio non fcine k faxio auellaa ne Milonis 
quidem digitis > ψιι punicum malitm cum ap* 
prehendijjet ) ctriVe adeo comprimcktt , ytnon ad" 
uerfarwrum quifquam pofjct extorcjuere e manu, 
Civs (lutem qutcunque de Jaxo adquod adhj^refcunt 
abiirahere agoredirur > magnA cpmdem yoluptate 
ex eartim comprebcfjfione ajftcitur) quodeoo yer^ 
[AJis jjperut feprjidapotitHrum efjciycruntamal•, 

^ 3 1^8 JELIANI DE ANIMAL. 

iUammcompos quxrum fieri fiudet fnequit itan^ 
dem aliqi^andoferro abrafe ahfcinduntur kjaxo, 

Dc Libycomm cxpeditione contra elc. 
phantos. ca p. l v. 

Llhyci hommes heUil finitimi^ de pnihaiprO'* 
pao-Andts Λ non modo inferurtr 3 Jed cum ele" 
pha/itis ctiamde horum dentihm a^ec^uendis βι** 
fctphmt. Hiinc enim caiifam cur petantur ele* 
γΙΐ£ίαΐί pritnofcentes ) exfefe Quidente inutilifuntf 
ante cjcteros reUqmsy inprima acie conftituuntiCid 
primum hoftium impetum ftne magna Ualura eX" 
apiendum-.reliqui qui infubfidijs manenty dentium 
robore inte^h ^uxiiiumfejitsferunUcum dentium 
aiteroyquem dcutum (tdpropidfandivs tniuriiis fer^ 
uant> tanqudm armii ytunrur, tum 'vero altero ra^ 
dic€s ejfodiunhtum arhores extirpdnt. 

De gcometria araneorum. cap. ivr. 

NOn modo texendi folertiam aranei py^cldr 
re tenefit , acfimiliter yt Mmerua ) ErgA" 
nJi Pinytj^ dejc tereti manuum mintfterio ^ re*- 
tjniydenty fedndtura etiam funt cid geometri<im 

erudithnA ζ^ cenirum feYmt3'tT quajicircino cir 
cunducunt)(^ circunfcriptione exA^efciuntmeq; 
tamen EuclideeHnt oreometricis rattonihm erudi- 
tO) admedium centri fedentes infidm pred^ fujs 
tendtint, Neque modh texendi rAtionem norunt, 
yeru^^tiam Jarciendi artificio exceUmt : nam fi 

ex HISTORIA LIB. vL 199 

ex eorum quippkm Jolertt opere ruperis >fl(ttim Χ 
ruptura Ufiquam fartum teclum irjte^umi^ue 
pr^ftant» 

De arithmetica phoeniGum. c Α p. l v ι i. 

Slne ratiocinatione fhoenices aues numerum 
quingentorum mnorum computare fcnmt) edo 
fte Λ namra fapientifiimaproptereanon eo-entne^ 
que digitiSyneqt4e Arithmeticafcietia) horum auin^ 
Yentorum annorum tempm impletum fciunt κΑ^β- 
gyptiorum yuldepauciy 0* hifdcerdotes ^ aui* 
dem de hto interjenon conuenirepojjunt} ^ co;;- 
tendunt} yelquodnonunc) ^ed in pofterum h^c dt•* 
uind duui yeniet) yel quod mm oportebat eam re- 
?7iffe : at hxc illis atiter contendentihi4o admtat 
tempHS, ^ adejiy^cogit illos fdcrificm facere^ 
^fatcrife nefcire , qujifctunt aues.nonnefapien" 
tia efi phoenicem auem fcire ifhi sAeorjptm efii 
ybi Helwpoli^f cjuo ipfi definitum efl yentre > ζ^ 
ybi aliquando paterconditmfit 9 1^ in ouihm lo* 
culisi hjec nifiyideantur mirabilia , atj fane foreri'» 
ficLy<^ beUica,^^ aiias hommum interfe> i(2* cori'* 
trci fe infidias dicemm fapieiitia ( Si/jjphorum, 
^ Cecropum ^muUtores hommes) dUoauor fanl 
homines qui h*cc exitaii fciunt. 

De canumfapientia. cap. lviii. 

R^tiocmationem , ζ^ dUleoliciim , ac fane 
partitionem canem inteUi^ereyeroproximu 
efi i cum natHram omnmmrerum habeatmatrern 

η 4 20Ο ^LIANIDE ANIMAL. 

{nuidam.MihiyerQ quifpiam cum dialeolicis Im* 
huta^Sytum yenandijtudio deditnsjhHiufcemodi di^ 
cebat ) yeriitticii ψυζ aderat camcuL• ( diebat ille) 
cum leporis^qut nufi^uam yidebaturj yeiligijs infi^ 
fleret) cunque eaperfcrutis perue?n^€t adfbjjamy 
dubitabat ytmm hoc dextrHm αη Utium iter ad 
infequendum leporemfufciperet, Vtyeroprimum 
fibiyifn ejh tanquam dijjc^endi perita yjktis rem 
perpendijje ) eueftio^to /offam reiik iter faciens 
tranfiliuitiis ciutem ψιί eam ipfam rationem di^e^ 
rendi tenere mihidicebat ,fic coUigens fupmdiola 
demonftrure conabamr, sArgut.t canisy pjqiiiebat 
tUe^primum fecu cofiderate repntabahyel hacivel 
iftiic yelillacJepHS infugcimfe coiecit, Oeinde rcc 
tiocinabatur, Nonprofelio hdCynec iftacerzp illac 
fugit. }2eque fiiUaabtPS cocluftunculis mihi errare 
yidebaturinam non perceptio in ψΓ^/οΠα yeftigijs 
relmquebatur leporemfo^am tranfiUuijJe : rette 
igitur canisfofjam trnnfiuitieii enim imteiligAtrix 
diligens erat)^^ fagacifiime odorctbatur, 

Deverecundocoitucamelorum. cap. lix. 

MyAPjiiget^y yt Herodotm inquit yfujj^enfa 
ad pUuilrum phitretra cum yxoribm in 
apertojdc propAtulo loco concumbimt} ((^ co^jctibi•» 
tum licet omn^s αβ)ίααηί prjdcUri contemnunt : at 
contrk mmquam cameli coeu/idam Veneris focie^ 
tatem piilkm inter fe ducunt : quod quidem ipfum 
fadine yerecundia > an admirxtbili mturjc munere 

fAciant HISTORIA LIB. VI. 20i 

facUnt Democrito alijsqiie difputcidum relinquo. 
Cum autem iriter eos coniHnolionts apfetitum pAm 
(ior exoriri fentit ) aliquo conceditp (^ tanquam 
R^onfo decedit mgredientithalamum cumj^onfa, 

Dc reuerentia elephancorum aduenus fenes 
elephaiitos. c α p. l x. 

EJX; omnibm ΗητηαηΙβΐϊηαιη legem mdico^quii 
Lycurgm pr^iscepit ndtu grandiorthm minO" 
res cum yei dejedihm) yelde yia decedere debere, 
tum yero eifdem rcuercntid (tduerfm jitAtCy quam 
yt afjcquantur omnes expetunt ajjurgere oporte'> 
re, ELephantorum gerim α prmcipio hocidem folo 
naturx duίl•ίfβfίe LycHrghaut Solofjis^ aut ZdeU'* 
ch Charondjeiieprjeceptiofje/ariol^ime ohferuant. 
KAetate ajfeilts nimirum mctiores de legiumo ciho 
cedimt, eofdomque fummA ζ^ obferuanttAcoluttty 
^ kpcriculis jeruanty mfojjam delapfos inieilis 
fi^uticumfacihuofuhtrahimt) quihiio tanquamfca'» 
..lisfene£iute graucs afcendcntes Itherantur, Quan" 
do ρίαζίί ajfecit patyem elephantm? quafjdo piium 
(ihdicaitit elephantm pctter obpla^ao iUatiU '^ Vobis 
fortaJ]eyhommes,yideordicerefabHLts arte clabo^ 
}\xtxs. ^t yemm dwere yelim) ^ poctisfabuhfiSi 
^ ]m quij\d)uli6 non credimt, 

Deamorecanumersadominos. c λ P. txr. 

AMantes dommoru efje canes^ cum illa^ quji 
atjte dixi argumenta funt ^ tum faiw ilhid 
ipfum qiiod modQciicam, Gclon Syracufxnm ckm 

« s loz i£LIANI DE ANIMAL; 

ατίϊιβιγηβ dormiretyfe ΐόίπτη e coelo cogitAhat.Hoc 
quodei ifidehiitur infomnium erat» Is etiidormie* 
mt inter fomnum tamen contentifiimit yoce clama 
hiit.Cdnus igitur quem ipfe alebatpfimidatqiie altO" 
rtsdmict fMifocem audijfet itanquam quoppiam 
Gelonipericulum crearctur> infiduc^y compararert 
tHr> in leolum maximo impetu projiluit) & cir" 
cum dominum conuerfiins , yehementif^ime latra^ 
hatyyelut mfidiatoremylcifcicupieus ) Gehn cum 
reifuneilji metu> tum canto clamorefoltitu^ φβ^ 
}η}ΐθ)^Η(ίηίΗΐ5Λν6ΐϊβίτηο teneretur. 

De dracone & eius adamato puero. c a. i χ i r. 

CVmpcLYUulm draco xArcadU indigenafimul 
cum puero infante ndtione etiam ^rcade 
educareturi (^ puer Jitdtts pYo<^re^u iam admo^ 
dum adolefcens ejfet^i^ draco etiam permagnt^s 
euafi^ety^ mutm interfe amore flagrarenhpro^ 
ximt Adolefcentulo cognatione ίΙΙήΐό magnitudmem 
perhorrentes (ncim μ αβ)€Οίι^ horribilis perpaum'• 
Its diehm adcorpom magnitudmem ί,νΗβίαίΟό ργο•* 
grefiiones ejfecerat) illumynx cumpuero in eo^ 
dem ΐ€0}ο dormientcm qukm longipime gentmm 
exportunt^puer autem reuertttur, iilefyluam thina 
oIh6 defertum locum yrhanio commordtionihtps αη-» 
teferens remanfit, Temports interuaUo hicadinte'» 
gram xutem,^ perfi^amprocej^it) ille dntconts 
(imans ^ amatm etiam ad confirmaum progref' 
fiHi^um pcr defertam fui dmantts regionem αίί'< 

qu^ndo HISTORIA LIE. VI. 103 

quxndo iter facereti in latrones incurrens pr{6lis 
Hadus appctitmfait 3 ^ percufjuo quidem 3 fiue 
quoddolereufiue quia opem impiontrct )auxiLium 
ytpar erat excUmauit : draco autem heftia O^ ad 
audiendum acerrima) i^ itdyidendum acutijiima 
po^quam pneri quo cumamori^ confuetmiine ha^ 
bueriXt exaudittit , edito fibilo tanqu^m ir^^fux de^ 
tjuntiationeformidmum terrorem iUps iniecit,cuiHS 
metutrepidcirites fcelerdti 3 alij Λliodiβ>ergurιtur, 
auofdam deprehenfos acerhfj^ima morte ajfecitf 
atque Tfvetem amici yubiera qtije omniajarjabi" 
lia erctnt puwfjet , ζJ^• eum comiutmfuijjet , dd 
eum locum reuertitar) qiib expofitmfuerat^ncque 
tAmen ei ex eo iratior /αόΐίίό ejt > quod in Jolitudi'» 
nes αίΐβ^Ηίβ^ΐββί^ηβαΗσ yt pcfuerfi homwes an^ 
tiquum amicum mpericHlo dejeruit, 

Dc vulpe. c Α p* i χ 1 1 1. 

VVlpem be^Um improbam pottx , ^fraU'» 
dulentam appelUrefolent} fed ^ improhus 
heri/iaceuo terreftris ) i^ mfidiofti6 : nctm yt yuU 
pemisyelaudiueriti yelytdertt os contrahit > pC'* 
disque comprimit, ζ^ fetotum in globofam for-* 
mam concludit : iUci autem cum huncfic m arolum 
coiiftnolum comprehendere ?ιυΐ3 quit^m eitio os yri 
ii(tm reddit , hic yel ex contratlione 3 yel ex yulpis 
JTfiude jpiritu interclufo fuflocatur, 

ADelupisMa^otidis. cap. lxhh. 
Ptfd Miicotidem palhdcm htpiquosnon α ca* 

nibn^s 104 i£LIANI DE ANIMAL. 

nihus domeilicis differre dtcAs 3 cum ptfccttorihHS 
fiudiofeyerfanturiquodfimaritimi£prjidjspArt€m 
fuerintAfjecutip cum his yiris rem maritimam tra 
Udntihm ^pacem hahenty (^ tanquam fcederc 
deumcmnturyfm nihilconfequHntur y eorum retia 
Ucerant) ^ diilrcihunty i^pro eo q^uod nthil de• 
deruntydamnum rctrihuunt. ^)^^^r^^^)^x^AJb2^^g£i^2^^^R2^fe2Sa 


^ELIA3^I LIBE% 

feptimm hiliori^am- 
malium. 

DevaccisSuforum. cAp. i. 

VOl VI drithmeticji no 
(fxpertesefje Sufidooydc^ 
lauy i^^fermone hommum 
peruagatume(i , Sufis regt 
' finguicu qmttdie ceyitu ca^ \dos ad irrizandos hortos 
' hdurire) quem qmdem la^ 
' horemifiue quod eispt cer» 
tm ^fcito in'mn(}m,fiue etidm quid diu mdtum' 
que in eo fe excrcuerint promptipime oheunt} ^ 
ytedrnm nullits Uhoris mertia ad hoc penfum cdii-- 
fiitutum remollefcere yidediy ita ad aiterumfupra 
quitm diximm cidim hauricndifm nec yerberihmi 

ncc 
HITORIA LIB. VII. 105 

nec hUnditijs wduc€repoβίSyyt mquit CtefiM. 

Dc Jibera & facra manfioneelephantorum 
renefcenciuin. cap. ι i« 

SVh Yddicihm *ΑύΛηΐΐ6 montts celehrts apud 
hiftoricos ^^poetas mirahtles paftiones funt, 
ς^ pyofiindifiimji βΙιι>)^ ymhrof^imje^ <^ denfifii 
mji) adhds aiunt elephantos iam feneilute gyaues 
accedere ^ natura duolos tariquam in coloniam, ^ 
portum quietis)vhireliquum ytu fujc ao;ant)ipfsq; 
fons aqu£ potabilis , 0* liqutdifim^ Uber concef- 
fm efl, Exiftimetntur facri, O^ dimittuntur ytfn» 
CYofdndietiAm α Biirhciris,quimdHcia4 cum ip/is 
habenMa ytne eos quidem capiant) 0" ceUhrM• 
tuY cuYJi ejfe fyluartio quihufdam deitUius Ycgiofiis 
dominis, EmanaiiitetiamfeYmo tlle de elephantis^ 
yt yex quidam illoYum locoYum defideYituit pYo^ 
pteY pulchYitudinem dentium fiue coYnuum inteY" 
ficcYc quofditm €X hts elephcintiS) yt afj equeYetut* 
dentes cgYco^ios pYopteY multiwdujem amoYum niit 
ximos^qm illorum a/iimalium maximafu^t aYma» 
hac igituY cupiditate iam imhutm mifit ad huncfa- 
cYumgYcgem yulneYandum tYeccntum dele^losiu* 
uenes , qui celeriteY itcY conflcientes cum pYOpe ad 
locum ασσββιβοίΐί ρ peslis Yepefitma eos corYtpiens 
-viilneYiiHit, <^ omiics f>€Ydidit ipYxteYynumj qui 
Yeo-Yejju^ cajum mirahilem ηΛΥΥΛηύ ei qui mtfe* 
rat) atque in hunc modum deo amicieffe elephanti 
depYehenfifimt. 

Dcmon toG iELIANI DE ANIMAL. 

De monope P^onico. c α p. 1 1 1. 

PsAeonicum animal qiwd mompon Pjzonesm 
mmixnt)ptlofo rauro yna^itudme fmiiley cum 
ab infequentihHiifrgetur prjc ifexationc ucrc ζ^ 
igneum reddit liercm,c\uodquid€m ipfumfiin ye-^ 
iiatorum (juempiam incidcrit tnortcm ciffert. 

De obedientia domici bouis. c α P. 1 1 1 1. 

ENatura embouts efi cu exfcritdte adman- 
'ftictudmem traduilm eflivt ddp^rendumfa 
tilis fit:enimuero ad feretrumpovta?idum fuh tu^ 
vum mi^m quieti44 manet ) fueyelis eum ereBo 
c(tpitequiefceye>fiue adteframclinato abijch tum 
in ceruice ((^ dorfo puerurnypucllcimue (rellaripa^ 
titur : equidem ipfe yidi quifupra nihil fc οοπιγηο-^ 
twntes Utiros ftttctrent) ttem houcs wftitutifefe in 
theatris mclinufitji^ erigunh & fdtdnt^ ^ νηο-- 
tus yel homim ipfi dijj-iciles fdtant. 

De carobleponce apud Libycos. c α p. v, 

CVm multiplicesy <^ -variivs ^Afi-ica procredt 
heftiasytum catoblepomcm fic mmcupatum, 
parere exiilimaturp tdmOfimilis j^cftatur: trucu-' 
lentM^^terrihilisque afpeBu : alta ei ^ denfcfiint 
fupcrcilta ^ ocult nonperinde quidem m^gniyt hu" 
huli fuhijciuntur fdngutne fitffufi y non ώ're6l•e[ed 
adterram ycrfm intueturid yertice incipicns iuhx 
cquin£ fimilis pcY eiuofrontem pYomittitur ) qujzfl 
yfque adfaciem pertinetjformidahiliorem eu red-* 
dih mortiferas dcpafcitur herbctS) ac fimul yt tait^ 

rino Q HISTORIA LIB. VIL 207 

Yino djpeohu €οηβ)€Χΐί ^ fUtim horrety ^ mbam 
erizit in excelfum ^ ac apertis Uhm per guttur 
auiddam yehementer acutum^ ς^ horrendu emit^ 
tit) ytaer fupra caput ohducaturp^ wficiatuK 
tAnimalk autem appropinqudntLt qux hoc ccelum 
hauriant grauiter (tffliguturoi^ yocls -vfum cimit* 
tantiin letalefme conuulfiones incidantitum etiam 
homof'mciderit)hjic mdafuhit. Nouit β /am -vim 
hjecferdyfednmeruntetiam animalid i rtaq; qtam 
Ιοη^ίβίηΐ€ pofjunt aufimunt, 

Devenationeelephantorum. c Α P. vi. 
Viyenandi elepha?itos fiientiam tenenU 
^nohts te^dtury hos mfcBationtyenutorum 
prcJJoy,cum rohore immenfo} tnm impetu effrenctto 
atque prjidpiti, ^ cjuem fuftinere pofiit nemo>fc 
quidemper maximao arhoreS)tdnqU(im perfegetes 
excurrere) eifque tdnquam fpicarum calamos^ybl 
cuyfum rdmoruproceritute retardariyident ^per'* 
frinorere : ybiyero ipfiex arhorihws tminenty ^ 
proceriores exiflunt} tum omrii neruorum conteri'* 
tione currere y tum "Vtam infequentihm prj^cideren 
J^ec mirum: locorum enim confuetudinem tenent. 
Cum itutem fe ex infe6l•Λtorum fuornm confpetiu' 
eripuermt,eosque maxmis proceJ^ihHS itinerio lon* 
ge (^ retro pofitos fenferint jtum exfugcL recipiwjt 
animumfimul, ^ titnquampericulo liberati, //τ/Γ- 
fiunt-.ibtque > dum τηβΐα^ folicitudme expulfa , ex 
immenfo Ubore requiefcurjt. Hti intcred ad cibi 

cozif(t zoS JELIANI DE ANIMAL. 

conutionem memork excitatur> iuncos ς^ hede-^ 
rasper arbores erraticis mplicaTionihm Jerpentes 
depafcimtur y atque palmarum tenera cacumina» 
^ aliantm plantarum (tdolefcentiores truncos. 
Quodfirurfm wfeolatores ad eos profim adfmty 
hi etiam itcrumfefe infugam impelhmtxmque ab 
his muitam yiam ahfunt >fefe exfuga coUigentes, 
requietom curarum ex itinem lahore hahent, irjfe» 
quentes autem prxcipiunte fole dehilitdti ^fyluam 
incendunU<^ yiam ipfis Qhflrimnt:quod ipfum fen 
tientes €ΐ€ρ1ιαηίί)[€[ΗίΙΊηβηΐ k progredwdo.ignem 
non minm qukm leones extimefcunt. 

Exdiueriis animalibusfereniratis prognoftica 
&tempeftatiirn. cap. vii. 

VT yArdloteles mauiti grues ex mari in mc^ 
diterraned yolantes tempeftatto ntroces mi' 
fiiU intclligeHtifignificunty ejidemfderjtiO}^ quie 
te yolafites feremtatcynpromittimt , quodfi humi'•^ 
les i/oUnt^f^ cUryiant)(^ turbulenti mcedunt 
dcerham tcmpeilxtem denurjtiant, Hoc idem fo-^ 
nms trifte ardeu prxfignificare exiftimaturpea' 
demque ad mare yeota proficifccns pluuiam por" 
tendit, 8ΐηο6{ΐίΛ tempeilattsternpore fitgArruUi 
ferenitatem ^* Utijiimos dies pr^riuntidtj contriC 
fereno canens tempeitatem oftcndit, CoynHiexd* 
tato ζ^ yoluhilifono crocitans ^ ^ alariimplaufip 
fe concutiens tcmpe^ates prjcmoniirat ^ rurfm β 
corum > cormx igracuUi^) crepufculo yef^ertino 

yocalcs HISTORIA LIB. VII. 1C9 

yocales fint tempeftatti aduentum prjzdicunt y ac 
moneduU accipttrem jf^muUntes yolantes modo in 
fuhlime, tnodo deorfum yerfu^frig^tps ^^pluuiam 
νηοπΩπίηΐ. Cornix qttiete q^ leniter fuccincns 
fofierdm ferenltdtem prjinuntkt ycu mtem aues 
(tihjefi^cquentes conueniunt, multam tempeftatem 
demonitrant. ^mtes (^ mcrgi aUmm ζοίΐπ 
exultantes yehementem yentum prj^dicujit.tA^ues 
€X mariin mediterranea cum impetu "volantes plu^ 
uiam teftantur. Erithacm autsJiahuL• circnmiemy 
V^ habitata loca lunrans ex (tduentu tempeil-atis 
fefugere declarat. GMmcicci cjptey^que domefti^ 
Cte itues aUrum perctifiione concrepdnteSi geftien* 
teSi exultantes^flrepenteS) tempeftiitem nuntidnt. 
tA^es iauatiofie ytentcs yentipyocella^ ^ ^jT* tur^ 
hines fivnijiccint > quodficum cjl tempeftas αΐύ in 
alias yoierit)(^ yltro citroque inter fe coynmeenty 
ferenum tempm pollicentur, Inpaludes, ^ lacus 
^ fluuiorum ripas congrcgdtjz tempeftatem irri'» 
penderenon ignoriint: contrk marmx (^ pduilres 
in terram projicifcentes plurimam tcmpeifatem 
pr^nuntUnt-.terrefires yeroftmodofilentesfint ad 
humidiora loca cotendentesfcyeHitatedcnuntiarit. 

Deoryge vtfenritorriim caniculie,&exani- 
malibusaliis rurfus ferenitaris &tempe- 
ilatis llgna. c α p. ν 1 1 r. 

AEoyptij dicunt orygem ccinicuU cxorttim 
cognojcerc^ (^ fuo Jiernutamento tcifan, 

^^io i£LIANI DE ANIMAL. 

Lihyci confidenter ^ fortiter a^erunt fuum r^- 
prtnum pecm fimiLifcr eiufdem exortum fiellx 
prxfcire» itimQiw piimm prxferjtire: nam ytextya 
caprile procejj^eyunt concitiito curfu adpaftionem 
accedunt^ deinaepabulo expletum fe infiahuU do•* 
meil.k^ conuertunt , eoc^u^ intuens pitfcirurjpafto^ 
rem yt fe feitinet cogere expeotans. Hypp^rchus 
tempore Nerorjis in theatfoJedens,excapri;^apelle 
qmmferehittquodfutHram tempeftatem prjeniitj" 
tiajjjet^ tanum ]Sieront$ Admiratione mouiuyt iUe 
BithyntJi 'mcenfihtis gratuUtmfuerit) (^uodHtp* 
pArchumfuum ciuem haberoit. f^f^axa(forA pelle 
caprim yefiitum jpe^ante olympiacos ludos yprO" 
pierpluuiam qujcjubfecutd efi $ amola Grjzcia di^ 
xitdmmiora cogrjofcere quam captn^ hommts fc" 
yat}iamfi proximum efi ytpluat) ad dexteram bos 
cox^ yertebram inclinatur :fin ferenum tempus 
prope futUYum cfi > adfim^rcim incuruatur ^prjz^ 
tereAfimimhO^ teyyam οΙ/αα'ί,ρΙΐίΗία impendeti 
fifupra qihim confueuit pabulo completur > tempe' 
Jiatem fiituram vilendit. Oues fodientes terram 
pedibm yidentur tempeftatem jignificAre, C^pr^ 
ilormientes frequerjtes eadem monftrAnt:mufc^ in 
aromatts apparentes pluuiamprjifgnificant :agni 
^ hosdi la/cmicfjtes , ^ mterfe faitantes Utos 
dies promittimt-.muftcRji ^ mures [iridentes ye^ 
hementempr^ftgiunt tempcslatem: α defertps locU 
ad habitata refugientes lupi tempeifatii accrbiu-' 

um HISTORIA LIB. VIL 211 

tem fe horrere oftendunt : leonis adfi-ugifeya ^ 
fi'uBuofa locitprofe£lioficcitatemfrxnunmt : /«- 
mentafuprA confuetudmcm exfultantkyhumidm" 
rem tempeftatemprjeftiunt: hctnc e£idem>fiynoults 
fhitrntnt puluerem) denunttAnty his omnihm infe^ 
tiores hominesfuntp e^ nofcHnt quandofimt. 

De accipitribus Apollini confecratis, 

CAPVT IX. 

DJE accifitrihm ctiam hxc audiuiyyt ^ApolU^ 
ηΪ6 miniiiri in ^Aezjfto dicuntur > quiddm 
yocari HierAhofci ^ quod fint itccipitrum xApoUi* 
nis educatores,^ curatores : nam hoc 0}7itiegenm 
amum huic deoftcrum efi. Itaque iUic quidam aC'- 
cipitresfacri magnacurA aluntur y ^ nihil dijfe" 
runt Λ rehus deo dedtcatli. Quimtur horum cu^ 
ram hahcnt> dicunt hos ipfos in fiidoparere ^ O^ in 
ficro nemore nutriri: pAruis puUts ohijciunt duium 
captarum cerehra cihum tenerum ^ at jitate con» 
firmatis pKebenr carnes , ^ neruos ^ fibrdSyqiue 
yalefjs nutrimentum duihws rapacibs miniftrant^ 
fapAcihus mtur &* ct6 qui funt mcdu inter puU 
los i 0^ jam iCtate coyifirmatos, corda obijciuntur) 
CjT* horum feliquU iftdcntur, Et fant prxdidd 
dijferentia cibi/ktetur Accipitresfcire exafte quid 
conuenidtynicutqy ^etati : nam cibum prjcterfuam 
iietatem non attingimtjnd tempus coturnices aduaj'• 
tant) ζί^ dU ahcs (tdcedunt , ifnde hx fxcr^ ciiics 
pa/cHfjtuf, 

1 112 iELIANI DE ANIMAL. 

De amore canum erga dominos. c α p. χ^ 

AMantes dominorum efje canes^cum illa qujc 
cinte dixi argumenta funt ytum fane iUud 
ipfum quodinfrAfcr'ih£tm,Gelon SyrAciifitnmcum 
arUipime dormiretifi tolum e coelo cogitabat : hoc 
cHod eiyidehatur mfomnium erat.is ^fidqrmie* 
bat) inter fomnium tnmen contetttifiima yoce cla^ 
mahat. Canis igitur auem iffe alehat 3 fimulatque 
altoris amici futyoccm audijjet ititnquam quod" 
piam Geloni periculum crearetur > inpdUaue pa* 
rarentur , (^^ in leflum maximo impetu ρ^οβ-- 
luity (^ circum dommum conuerfans iyehemen^ 
tijiime iat^ahat^yelut wfididtorem ylcifci cupiens. 
G?lon cum rei fimeiljz metu y tum cmU cUmore. 
fomno quamiiii ΛνίΙιβ'ιηιο tenereturfolutus efL 
Depolypo. cAp. xi. 

("^ Vin injaxiim non admodum e mariemwe^s 
^polyptisaliquando correpens a/ccndijjetyibi' 
que explicatii ali^fumma cum yoluptate quodfri' 
giaix tempeftas cfjety k tebore folts ccilefcereti neq\ 
Janefe in fnxi cobrem yertijjet, quod quide ipfum 
curn addeclmandivs y tum ma^i^i ad moliendiU pifci" 
hi4o infidiao facere folet y aqutU αο-μ ζ^ aciita in 
yidendopyxdamp non fihtfuturam honam , atta^ 
men paratam 0^ promptam fihi <^ fuis pnUts 
perjj)icue ccrnensyquanto potuh mdximo aUrum 
impetu in polypum infiluit .fed c^ pijcts hic cir^ 
cumplka/itibiis aquiUm 3 ς^ pertinaciter adhx" 

refcen HISTORIA LIB. VII. 21} 

refcentibHS cirrio in frofundum detraxit hoftem 
capitalifimam ffimulf^y* mterfedt , qu^ quidem 
lupH4 hiitnsyyt ejl m frouerhio,mani jpe tUufa, dc^ 
indem mari mortua fluitdhat, Sed hommes pluni 
eiufcemodt perpetiuijtur , yt Cdmhyfes Cyri filius 
apud Ma^agetits ab Herodoto decantatosy ^ Po^ 
Ikrates (tddiripiendum aurum mngno fludtO)<:^ 
diligentictr in Oroeten profcolu^ decepti fuerunt) at 
beittjz eapericuL• ignorant> homines yero non cd^ 
uent) (^ui necfcientes (^ prudentes in h^c ipfa />/- 
currunt, Sedquid opns efl yerhl•^ , prjcceptorihiio> 
aut yerherihm > 6 Cyre y & Polycrates ^nam alios 
py^teyeo. (^idenim mihiprodefi dementibtps eori'^ 
fulere ytiltfiima? 

Dc laborispatientiacanum. cap. xir. 

I~^ Late ampleijue nunc fentiant pjgoni^ mtdie^ 
_^rcsy iUaque pr.€clara facmora faahites ma•- 
piosfibi l^iritm fummtjc^uodyno tempore parttm 
capite yrnam aqujc plenam ferant ^ itct ceruicem 
ertgentesyyt ipfis ingredierjtibm immota yrnaper* 
manens mtUx wclmcttioiie propendcat >piintm w-^ 
fantem puerum e fmu fuo appenfnm ΙαόΙσΐη^ fimul 
^ habena iri brachium inferta mariti eauum ad 
<tquam dticant y fimul ^ mctnibu6 Imum neant» 
Oitrtws mcigna. admirdttone a^efttis efl j cumpro^ 
cerajfatura ^^ forma pr^^ftuutem Pxones jfbro* 
remfuctmeo modoqnoante dixiexornatam Cyro 
iiddHxijjcnhytex eim coj^edn Oarimfub mgum 

3 214 i£LIANI DE ANIMAL. 

fuum mittere P.co?iiam a^yederetur, /iudio addu- 
ilus tam operofji rtdtiorj^ ; yerum qudntum ad 
grefjum prj^ilantior Pjiiomhm mulieribi^s efi crf- 
nicuU. CUm enimyendhatur, qmmuis yentrem 
ferrety leporem cepity eaque iam capta prjedafid* 
tim domino cedens fecej^tt , atque quam mox no- 
uem c4tulos pcperit , qms aluit poftca. Q^odfi 
κ /feppttj eo magmficentimfentiAtit > quod eorum 
yxores α partu Jiatim e lelto furgunt adobeunda 
domefticci munia. mte diilje C4ni4 faalum audien" 
tcs remittant jj)iritm mflatos^ (inimiqHe eUtionem 
comprimant* 

Decanumvigilantia. cap. xiir. 

D£ mulofuprit JtUtemfucim Uboriofo y/lmul 
<C^ de ahopuhltco eiab ^AthenienfibHS de- 
cretoicum ^^niloteles mcmimt, tum yero nos 
quodam loco comm€minimii6.Qjfodcarjisyigilan-> 
ter quoque 0^ fortitermn modopie O^ humani^ 
ter KAthenps fecit y non alienum efl confHetitdine 
no^rajinititutoque opere declararcSacrilegHi pri^ 
mnm obferuato tempore mtempeilo) cum dormien 
tes Arc\ifiimm fomnm complexm efjet , de multa 
noBe intra ^efculapij templum ingre^iio efl > de^ 
indeyt permuitadoncirk ex jiide jurripuijfet^re 
iίtm,■ytput£tbat:,co}1fe6l•Λidifcej] um parabat, Excu^ 
hitor canis intws (iduigiUns ad templi cuftodiami 
^ditirnis quimolH adfacra^ jcdes yigiliao agebant, 
multo yi^iUiitior cxpiUtorcm^ direptormque tn* 

feqHeb HISTORIA LIB, Vlh iij 

fequehamr, cjuam mitxime ροββΐ expiUtionedire•^ 
ptiontmqy horrihilifremitufuoprxdicAns. FiirprU 
mumjaxts Ιαρΐααίίοίΐσ/αόΙα y ca»em appetebat.-cle•^ 
inde yhi io latrare non dejiftereti illum allicere co^^ 
nahatur^panes 0* ojfas canum iUecehrao ohuciens: 
yerum cuitos incorruptm canis, 'velfurcum eua-^ 
fi[jet in domumfuam >yelcum inde exiret ^fe tUi 
mplacabilem> inexplΛbιίemψieprύ^hensφιrem U^ 
trare non dejmehat. Tdndcm intelleCium e(l yhi 
canps effcti acfimul animaduerfum qujc omamefi•» 
ta deejjent: vi ex hac canis yociferatione efje , aui 
title furtum fecifjet ρ in KAthenienfium Jujpttio•* 
nem adductHS eji , atque yt yerberibHi ^ tor^r 
mentis in eum qujcfiui^ent^totAmrem cognoue* 
runt, Itaque ex lege hic capite damnatm^extre" 
mum dedtt fu^plicium, Qani yero ctbus publrcc 
prjcbitm} O* publicj^ cur^ ? yt^dm cujios habitus 
efimempe qui editimorum ηπΙΙί infcrioryigiUntii^ 
fmjjetijide etiamfitperior. 

De naturali medicina quam capfie fua fpon- 
te nouerunt. cap. xiiii» 

CxAliginem oculorum^ quam fujfufionem me* 
dici appcUafjt » caprinumpecHs probe cnrare 
fcit, cum enim conturbcitum ocidum 0^ nonprobc 
a^eohm adyidcndumferait y eum adrubij^mam 
0* admoHet} ζ^ referixdumpermittit) LecyrpU" 
pngit pitHita jhtim chocatttr ρ tiuUique puptllj^ 

Q 4 21^ .€LIANI DE ANIMAL. 

Ιχβοίΐββχύίί yidcndiyfum recuperat , neque fanl• 
homwuni fapieriti(t adjdcienddm fihi medicmam 
egct ) ac potipio hmHfcemoai curitti07iem homines 
abeadidiajjeexiiiima/jtiir, 

Dc clcphantoriimamoreergafilios fuos. C Α ρ V τ XV. ELephiintorum jiumen trcLnfmittentmm mino 
resHAtuJefe tmijciunt primi:hiyero quifunt 
confirm.xta jztateiamgymdesyflu^lihws obruuntur, 
dufitaxat pyomufcidtbHs extra (lamm eminenteSy 
teneros yero pullos dentium proieolorum cminen-' 
tUmcitresJ-eruntyacfimulunquitm yinculo pro^ 
mufcide illos complealentes ^ trarijhehunt : tum iu^ 
nioresiyel Ubores^yel pericuU fu/cipiHnt , C^ an- 
tecedentibuo ^tate , de cibo i^potione conccdunh 
propter obferuatjtUm per quam cultu qiwdam e^ 
honore ridtu m^iores dizndndos exiftnnitnt. Ναη- 
qudm enim neque ex jene^lute miirmum > neque 
eimt quimorbo teneaturyfm gye^aies deferunt:fed 
0^ βάΐβί)ηι ei permanent ) eiusque cum cxterism 
rebm [iudeijt incoLumttati ρ tum yero ettamfiipji 
wfeU:ittione yrgciiturjpro eo propuo-nant , ^^jau- 
cioSii^ feHos cm\xntiCicinreo^n i ciyuineribm ha- 
JtaS)^ lacui^ e corporejauciorum 3 tdnquam cht^ 
rurgiperitiextrahimt^ytne homines quidemfcien 
timpuUosfuosj acihuc kpcirtu recentes , nunqiicim 
defenmt:at farii iliis kperkuLo tuendtsconiUntif- 
firmpcrmcinent^prmsqne arjimam amittmty qukm 

' fuos HITORIA LIB. VII. 217 

fuos catuLos deferant.Nobti puerts yetuLh cuiLjZ'' 
nillit nomcn eratMOjouim nobUh mulier)fi'ii etiam 
nout apuu omncs eraty.lGqne ea/kbulam cXjCnibm 
AtHiiuitum peruitgari , lilam cumjeruo y qucm ar" 
dentipime acUmxrct ,Jiupyicofuerudme habuijfe, 
^^Juorum flixgitiorum maculis liberos fuos ^jfe^ 
cijjejjienim ex ordine fenixtorio er^nt)^ iam />/• 
de k patrcicitque /ηαϊοηΐρίό flirpem gcnerts piitritij 
trahebantJtaque dolore exmaterntsjiupns tabe^ 
fcentesy eam cum Lenijiimejubmonuijjent, ac ma* 
xime clam fltcinoris turpitHdinem oilendijjenty 
Imc porro Ubidine flaorarjs , fimiil ^ ex ea fit»• 
tum e^renatayyt libens proprijs amoremfuum an^ 
teferrct : filiorum nomma apud prtnt ipem detulit, 
ab e^ wjidiaofibifatliio diccns, Is (ihtemfuj])iUo* 
fm C' timidu^yqui tum imperator erah calumnijs 
aurcs facile pxtej\tccre foiitm , eiufmodi fcelu4 ab 
inorcnuorum hominum coo;Lt,ttiom alienum facile 
credidit. hufacrum efh "^t βιΐ] (jui ijefarium faci* 
nmnullum admtfij^jcnt , indmiij^ime necarentur: 
mxter hancexdelatiotie menedem afjequeretur» 
i>t cumjcruo licetiuo liuprumjctcerepojj et, (^id 
io-itur aut Medjcam 3 aut Propien KAtticam hic 
commemorem necejje efl ^ cum mcmorU mibr<ii 
exempla immnnitatis proferre qtieamH6? 

Quemadmodnmabaquilisterrcftresteftu- 

Tdinesocciduntur. c α P. χ ν i. 
En-ejuts tcfindtnes kje compreherjjks ex ako 

s 2iS iELlANI DE ANIMAL. 

deijcientes aquiU adfaxa alitduvt, <^ excontnta 
teiludinum tefta extrailam ccirnem exeduntcon-^ 
ficiuntque y itique Eleufinim ^efchylno tragicm 
foeta de yita migraffe dicitur. Cum enim is infctxo 
Jedens ex confuetHaine inftitutOqmfuo philojophit 
retur)^ fcriherctyeiu6 caput apilts nudttm aquiL• 
fdxum e^e Arhirratit} teftudinem auam infuhiime 
extulerat in idipfum deieat , ζ^ fine aberratiotjc 
ίέϊΐίτη dirio-ens yirum mterfecit, 

De carulo & alcedinc. e α p. < ν i r. 

C\sArulos fen€i\ute affe^los dcedines yxores 
^fuji in doyfo geftantes circunferuin imidie• 
res contrk maritos jetate proueolos ^ fr^cUre 
contemmmt ) ^y^ peradolefcentthHS cidijciunt ocU" 
iHm, tum etiam mariti in foimmAs admodum ado» 
lefccntes yeneyvs wfuniaferutury ς^ yetulno αβ /er 
ntinturyk ratione rcmotim heftijs ipfis yiuentes. 

Dc propria vi & natura quorundam ani- 
malium. c α p, χ ν 1 1 1. 

HsAnc ctiamyim (^nciturAm quorunddm 
animalhim non aLtenum ejl expUnare ) ottk 
^ dfinm ineftHlimts funt morihmy^ degenert^ 
hm mimisMnnulhceruh cctj^YAyfylueilres lepores 
quos ptociU yoca^tpoetjep k metu timidi extftimitn 
tur^tum ex yolucribm pct^ercSi€X AqHdUlibm mU" 
gileyj libidwofMo efi perdix:clam enim <^ fdentio 
focminiU dicitur mire , mufcji ^ cAnes impuden-* 
tes ^ atc^He importufiL Ltbidmofi cynocephorii ^ 

hirci HISTORIA LIB. VII. ii^ 

hiyciadres yeijcreiu ardent : hos enim cum mulie^ 
ribHs yeitereo complexu iungi ferunt y&* iihidmis 
furore qynocephalos m yirgines infnnire» ^ yim 
infcrre. Ccines etmm cum mulierihm yencrts con-- 
Juemdmem habere deprehenfi funt. NAmRom^ 
mu^iier adiilterij accufataa marito fnijje dicitur^ 
adutter in mdicio ccLnts ejjeprjedicabatur, Inter ca 
nes cibi mdla σβ /odem,yt perfepe de ofje interfe 
ficUcerent ^ diiir^hmtyQuemcidYnodum de He• 
iena Ώλυϊο O^ AiencUm. Solos yero Mephitos ca'* 
nes in mcdium auditione accepi rapinns proponere 
^ commimtterymereymeiximeommum anima^ 
lium deiixis oculis deorum β^τίπίασί^γα mtuentur• 
Sues mjidiy^ iniauiddeo exiftHnt, ytyelfui ge^* 
neris mortuum exedant <^ conficmnt » quod icicm 
fadnant pijces qHkmplurimi, Summe injpim eji 
equno fluuiatilts j) nam parentem fuum exefl O* 
confidtiimpudcrjtes ^Jn nonfacilerefrimenaimu• 
fcj^, ^ ccines. LifpinAtura, immAties ^ crudeles 
ideo exiiiimandiluntiqnodmterfe yorafit ad hunc 
modum ^mutUits fibi moiientes mfdiivs. Eos enim 
fenmt primo in orbem arcumagiy deinde excurre- 
rcyciim ex ycrtioine cnrrcijdi ^ CT* calmne eorum 
aliquii Upfmfit , /;; cum numifiriitum cjiteriom* 
ncsfatlo inipetu ipfum latjUnt. Hocqiitdemface* 
refilent, cum ycnationh facidtnte cleftituunturi 
ita cfiim prjifamc οτηηΪΛ nuga^put^^itycpicmciimQ'- 
dnm [ςςίξτα,ή hominQs nihil nonpr^i^ pccunicipr^* 

cUre iio .>€LIANIDE ANIMAL• 

clare contemmmt. Cum cxterii in rehm omnium 
beutiarumfmiiipcrucrfjitma eftj tum perueyfior, 
in hts in c^inhm homme imitari conatur. CUm enim 
nutrtcem cx eminenti loco per(j)exijjet pueiru m^ 
fantem mpelui Ui/arCiC^/kfciao in orbemcontra^ 
here> ^ m ar^lum adaaux exprej^ionem contor» 
qHere> atque quo reliquijjet loco pHerum obferuaf* 
fetf^imul <^ circA eum ipfum λ cuilodihm ma* 
gnam introjfexijjetfolitudirje^feneftella quje tum 
pateret introimt in domum adpuerum > ijutmfimi•* 
liter ytfaolitayi α fiutrice ytderaty. exletlofMa^ 
tum inte^imcntis nudauit:, 0*fcruidnm aqucim 
fuccenfis nimirum carbo/iibtio caleficntem pelui 
ajferens tn mtferum wfuntem mfudit , atque inter^ 
fecit, Mditiofd eticim hyena ^ yerfuta > & ea 
cjuam crocutam 7iomin(tnt. Hyetiit ad JicibuU no- 
^hprofeola humanum yomitum ^imulat^eam yt 
canes cxaHdierunt fic adiUam ipfam tdnquamad 
hominem adeurit^ea comprenfos vorat.Caliidd item 
crocutci i primum enim fcfe in dcnfci6 fylucis occul- 
UnSy matcrictriosfabros mminatim tnter Je appeU 
lantcs aufcultati iUorumque cu{ujj}idm nomen ad^ 
dtfcitydeinde fumma humnnifermorits αβίΊηΜίαΐΐΟ" 
ne comparans mfidiiis ^quodaudiuitnomen huma^ 
ΠΛ yoce appellat^ adeam accedit appeUatm , retro 
yero illa cedetis rurfum appellat, idem iterumf^" 

"piiiiquead humanam yocem accedit, ybi nutem 
€um kfocijsJeduxit>^ km ab (iPixdidtorihm nu^ 

dum HISTORIA LIB. VII. m 

^um coilituitjcorreptum wterimit^ ex coque quem 
-vocepellexitfihi ifjilmit ^ conficit cihum, 
Leo iniurias fibi illatas vicifcirur. c α P. χ i x. 

EVm α quo miuriam acccperit leO)prohe nouit 
ylcifci) i^ qu^nis ex eo ipfo no(tatim yltio^ 
nem cepcrity tanto umen ροβ iMm rctinet » quoad 
periiu pro malefiaofihiiU^tofumpferit : cuirette^ 
fiimonioeflluha Mauru^^pater iUii46 ip/iu^ qui in 
trmmphum Homam admodum puerduiliis efl, Is 
mm aliquando tterpey defertam vegionem face^ 
ret } ytgentem qujc ab/e defecijfet fuh iugum yur- 
fm mitteretyefuo comitatu qmfpUni) cHWpr^^c^an 
ti nohilitate) tum egregiu pulchritudine adQlefcens 
reiyefjatoyije non im^eritm>leonem cafufcciidum 
ifiam animnduerfumfagntii appetens ^ non ab iilu 
dtreclo aherrauit ^ quin eiyiihmfy non tamen mor-^ 
temiintulitiyulncre is accepto^ fUtim fefubduxit, 
Tum tUe qui yulriHS ei mflixiffet,-vna cum cxtens 
difceβίt,CA^nno yertente mterpofitoylubii rebu^^ad 
quas cum exercitu pyoβdt^^Jvίβet,prJecUrege^ 
β 14) eadem yia w^-c/Ji^ efl ad eum locum ybian^ 
no ante leoyulnm excepifjet, Is fane (^β'ιη md" 
^ΠΛ hommum muhnuduie eyutaclolefcenS} ah mud 
dendi^ tamen cjiteris fuum impctum βιΩοηίΛΗΊΐ: 
itlum duntaxdtquifcamio anteUf^et coyripuit, 
^^furoyem aceybifyjvum 3 quem tandiu quam dt^ 
xi}fcyuajjeti iti ilium ipfum hominan peyadolefce» 
tem qucm al• alijs i?ιtey?Joβct} ejfudit)(ic fimuldi-• 

Uccyauit ziz iELlANI DE ANIMAL. 
L•cevauίhnec iUurn ψιίβ^ίίΐηι ab hacpotuit caUmt" 
tateymdtcdre. ^At grAutpima leonisirci perterrC'• 
fa(b)qua potueruntyfugAm quxfiuerunt, 

Cancrorumdiuerfagenera cap. xx. 

V^riagenerd cancroruaudio ejjcfunt enim 
faxatUesyfunt & lutenfcs : parmnt cancros 
algiiei^ harcna, Figurxipforumy<^ mminxixt'* 
ria multafuntifunt qmdromU appellantury id efi 
curforesjquod Lon^e Uteqtte yiXgenturynam yno ίο-» 
coflare nefciunt yfedmodo circumlittora erranh 
modo longiii^ profidfcuntur, Caufafj^pe error^s yt 
ifetin locaftxofa,yeic<£noJaperueniant) yelargi^ 
mentiim tantjz errittiomsy qiiod plm cjmddam afje^ 
quicupiant. In ThrAcio Bo\^oro yhifiu^Hs rapt^ 
dtexPonto deferuntur , ζ^ (tnguftijs diffrwgun^ 
tttr> yt cancros contra yenwtesjuciie cuertere pof» 
finti auod ipfum cancri prxfcie^ites poitquam eo 
peruenenmt yfmguli infmuofo quodam locofe te* 
nenhfimul0^ reliquos expeolant y deinde in eun•' 
dem locum congregati adrepent-es per crepidines 
prjccipites in ficcum cifcendunt^ i^ fiui\uum yim 
emdtiritjiterpedibm conficientes> cum autem hanc 
•yiolentictm pedthws prjzter^ejii funt y rurftio per 
crepidines in mare recurrunt. 

De canum odio in adulteros. c Α p. χ χ i. 

QVemadmodum adulterts ohtrealet) ^ mui 
deatPorphyrio ) animdetiam prμderJuβί'^^ 
mumi non modo moder-at/J^imHm, dihifi bona we-. 

mori^ HISTORIA LIB. VIL zij 

moridfum , me dicere meminL Ixm Dero camcu-- 
lumSiadum adulteris mfeftijimum fiiijje audt•- 
tione accepi, Cum adultera mulier coniugemfuum 
peyeo^re redire audijjctyillum quicum eafiupyico» 
Juetudmem haberet m latebrai henepenltwsjyt ipfn 
puuhat^occultauitiyeriim 0* fiex}crui6 non Uu" 
ίίβιγπί modoy fed 0" i<t?iitorcs pecunia corrupth 
cum domtncim (td occultutione adukertj iimabarjt, 
tum adujtero confidejjticim admfrrendumfiufrum 
afferehant. Tantum tamen huic mulierihjic rf//«- 
tid ahfuit (td prjic^uendum ? yt c.erte perpctmiis ca» 
ntsp4rti^i locim iUum } quo aduher ahdehatur la^ 
ty(iret)p.(trtirnp edihmfores conflupritforis^reccpta 
trices eoufque cmuellere adoyireturpdommo yt non 
mediocrts terror wijcereturp ex eocjue fujptciirem 
tur tbimalum aliquodlatere, Quarefores ejfregiu 
adulterum comprehenditiqui eo cinimo cintlHs oicim 
dio noiicm expeilabat, ytprimo dominum domiis 
tnterficerct, deinde yero ) qitam ante dixi yxorem 
ditceret. 

Quemadmodum caprae vitant hominis fa- 
liuam valentem intcriicere fcolopendras 
marinas. capvt xxii. 

C^prx fahuam humanam pcrniciofctm effe 
nojcunt 3 itdqueyitant ) qucmadmodum nos 
conamur qux hominifunt pemiriofa ejfugere) ye* 
runtamerjfcpe imprudens fibinoxici homo hcturit, 
atnon itcm caprMfdiuA hominis latet , qu^ rmirU it4 i£LTANI DE ANIMAL. 

tiii^ fcolopendrai potefi mterficere, Poftea yero 
qukm capyapyoxima efi yt iuo-iUetur) non amplim 
cihum attingit acnimirum indio-num putans fe in 
extremo ouUi pecom agmine incedere 3 greo-e aui» 
demantegreditur i at tpfxmhircks barhjc fiducia 
antecedit. 

Deouibus. CAP. xxiii. 

OMnium maxime animcilium oues ad ρα^ 
renditmfciciles funt) etenim adyerbapa^o^ 
rihm obediimh &* canihus ohtcmperat* ζ^ capras 
feauunturyfimul ii^ inter fe itmant ) lupomm infi^ 
dijs minm idcirco patent^ quodnon itafeparatim α 
reliquis errant, qucmadmodufmguU caprx AgrC" 
gdibusfutsfffgregAntur.xAnihes dicunt ouium^e 
ges apud/e mujicaplm fafje qu^m cibo pinguefce* 
rcjfale dcleflanturi quod eiujcemodicibus potionts 
defidenum mouet: nequeetiam ignorAttt Borciim 
^ ^uQfum non mmoriejJefbiiidiHmeto qukm 
arktiscortcubitm ddconceptionemfint, Qtepasiiit 
Afud Indos ouiUx caudjc latttudmc cubitalem ejfe, 
%Alexander Mjndim dicit inpoto ΛΥΠΛγΐβΐΥπο (ώ-* 
fynthiopwguesjierL• quioutUitm Ιζΐη^ρβχβνή) atq; 
exeayeiicm co}!jeccnt,fc,ibiem> ytferunt)prO' 
crednt^ei qui ΟΛ yeilictur. sAtqiieyt Boreas conci 
piendislmciranps fit idonem, fic fo^mints κΑηίΙβΥ 
prjeclare tenefit^perindtqHe rtyelhac^yelillaprO^ 
left opHS dum ineuntury autin hunc^ aut m dlum 
yentum f^yeclant» sAchdlcs ad comburcndhfocium 

in roz 
ο HISTORIA LIE. VII. 125 

£» ro9isiac€ttt€Wipyece) ohfecratiorteq•^ humili^ 
fufphce yth tum 'vt Irh eiyentos imploraret} ζ^ 
ipfe quoc^rdduementihiiofacrifidum tanquam prjc- 
mium poiliqer^tffy , necejje habuit, Neoclis filim 
yetftis facrificare .xAthenienfem pQpHlum docHih 
oues non item : atyerhyentps admmtftros conce^ 
ftuum fm fj^QSite ^ nqn appellatQ^ ^ pro^ptos 
hahent^ μά qHQS periti p4fl(ires <^as dirtgunt, Cum 
enim Kj^ufierfl^htunc iftfoernini^iproUs mweriis> 

De capun? rurfus benewolentia. ,c a. χ χ ι ι ι i. 

CVm lcArium occiderunt ajfines (:ΐβ quiyi^ 
num hihermt> ^ infQtnnu ceciderunt nullq 
moaOfaentes ejfefa^nm mifl^4m mortakm yfed 
fomnum &* cctpitpsgritucdmem> tum Otonyfio το- 
lenti auyiliari prtmo a^icoU [ηλυηυη pUntArum 
Pithiw:rej^ondity fiycllpnt afjequi fdlutemilca^ 
rio facrificarent) (^ Emzon^ IwiuofilU , (^ cctni 
decantato , propterea quod pyopter exuperantiam 
amorii in fuXdomtnam ipfi fuperumerc nolmfjet. 
De cancris lutariis. c Α p. χ χ v, 

CKAncrorum gentio efl lutdrium appelliitum, 
coiore alijs dlhiditii jj)e^iitur.Hi in luto W4- 
fctmtur, Cum incefiit eis timor yhumofe excitant: 
haberitcijim hi pantuloo ρίηηοό , quihuo qutde fnbr 
leuanturjfedhis orradicntes iftiminme necejje ha 
bent: cum autem inic^lm cis efi meti{o) twnmhilin 
hisfubfidtj hahent:non tamen admodiffirmh cnim* t%S ^LIANI DE ANIMAL. 

uero comf^rehendunturyciuodfurfumfuhuoUre non 
queunUquiditm eos comedunt, ^excoxarum ycr 
tehrts laboraijti remedio ejfeferunt. 

Decancellis&turbinibus. cap. xxvr.' 

AC6ncht4 qutde impesp^ nudiprimum can* 
ceUi najcuntimdeinde Cits tanquam domici'^ 
iia ad hahitandum delmmt: cum entm ifdcuds ^ 
incines ojfenderunt cochulas pHrpurj^ ciHtturhmes, 
frimo intra e4s mgrediuntury deinde cum in ^tw- 
pliorem magnitudinem excreuerunt > quam ijs "vt 
capF queant , in teftam laxiorem tdnquam domum 
dltemm demio^rant : neque modh mfupradίf^arum 
conchiti immi^dntifed ^ inpermultM aliin ya- 
cuAs tmnfeuntsi^amplioremnd^lied tanqudm 
mitiore domiciliogmdent.Turhines regem hahent> 
cmfefdciles ad ohtemperandumprxhent , rex noji 
modo magnitudine pr^ilat , fed longe etiam 0* 
multum pulchritudine cjiterts omnihm antecellit, 
quod β commodum etyideatur demergis hocquU 
dem ipfumprimm fdcit yfn emerzere idem inct" 
pityitemque ji commigrdndum fity ipfe \)Yimm ten^ 
tAhcjit^ri fuhfequuntnr, Quicttnquehunc regem 
ceperitjhcne remgereti omniique eicommode ca^ 
dentJn yrhe By:^dntio drachma sAtticA ei qui 
hufjccompyefjdentpy^miumpropomtny. 

Dc ediinis pifcibus. c α p. χ χ ν ι r. 

TVyho ζ^ tempeil.uAd teyramechinos αίΐι* 
denslmmfundkufi manditm cxpcliitjht 

eim HISTORIA LIB. VII. 217 

€im periculi metuentes , cum fentiunt mare inhor'^ 
refcerei^yentorum aciehitate proceUiU cierhfuts 
f^ints l(Xf'aUs (tdgeilxndufaciles toUunt , yt libra- 
me/jtum^ (icfirmamanum haheant dd euertendum 
opportune pericuhtm Λ qiiofihi timent» 

Depurpura» c α p. xxviir. 

PVrpura yehemeter edax efijofj^am Imguam 
habet, eaanrahitquje comedit) eadem etiam 
CAfitur.Cdpiendimodus eiufr/iodiefi} Paruamnaf' 
feitn denfo contcxtu > exiguis macul^ purpunwij 
fifcatores contexunt y intus in media παβα turho 
fifcU iUecebra dppenditur ad cds aUicie?jda6>purpif 
ra maiorem in Yyiodnm ΙίηζΐίΑΥη diftendere conten-' 
dens eopertinere ; ζ^ ftrombum ipfum ajjequicO'' 
iiiitur, ^ ne cib efca qiLim ligurit aberret , omnem 
eam rjccejje liAbet exererc y itxque ipfam eatenus 
exprimit 3 quoad intumefccntern yetrahcre non 
qtiih yndejit yt cAmpifattor liguririonc irretham 
conjprehendat, 

Defcolopendra&vrtica. cap. xxix. 

SCohpendra mariria terreftrt peyquam fimilis 
efl y quam primum yt homo co^tio-erit^Jfatm 
pruritu ynordetury ^fimili, atque ts quicib yrtica 
terreftri pungitur dolorts fenfu afjicitur, Pifces 
itcm yyticji pruritum mouent , ^ yredinera cou^ 
fitaift y fed mn titm acrcm quhn cc/itipeda. Ροβ 
^qmmdmm yrticdrumgenm efculchuu^ eji. ji8 i£LlANI DE ANIMAL. 

Dc amore caau in nutritios fuos. c α P. χ χ Xi 

C^numprofrium in altores fuos ΙβηεΗοΙβη-^ 
ti\xyiliuddeyiro Colopho7note[iatur. Is ad 
nundirKLS propcifcens yti qujzdcim tbi €m€ret(nAm 
€iu6 in mercuturufciciendisyerfahdtuY ΜηίΪΥΐΛ) 
pecuniitmyferuum}^ ainemfuum accepitfac qui^ 
dem ferumquieam ipftmfecunmmferehatpcum 
yU altquantum ργοσββΐίρρπί ^ adJeijciendam aU 
uum ex infiituto ttinere diuertit) quemfecutuo efi 
canlsiferupio poilquam necefiitati dedijjet opercim> 
e terra marfypium toUere ohlitm dtfi:efiit,iAtye^ 
ro canls ihi remaript)mArfypio incuhans, deindep^ 
mulyt ad emporium dominm ^^ feruwyenif' 
fenhre ΐίφίΐα ? cum nummieU uhe^ent ademen^ 
dumi eadem yta quίtprof€cl•ί fiiijfent reuerfi funty 
atque cumfoyenijfentynde prii4sille diueytifjet 
de reola yidahitmerefufcepto deflexeruntseodem 
yhifanc nummosferum Yeliqui^et^yhiccimmcLr' 
fypio mcuhantem ρν^ζ fameyix jpirantem ojfen^ 
dunty quiyixdum yideratdominum ^ coferuum 
fuum cum α m(tφpioferemouens3 yrto eodemque 
tempore ^ cuftodiap ^ yita εχσββίί,Νοη i^ttur 
^rgm cant^fahulofumpoema erat^o diume Home 
reyjiquidem eadem acciderunt camfuprddi^lo. 

De fugaelephantorum, atquevc funtlconi- 
busformidabiles. cap. xxxi. 

CVm α yenatorihm elephanti tanquam mili" 
_ tesinbeUo>fundunturO*fug<tnturynonalij 

ab HISDTORIA LIB. VII. ii^ 

abjdijs fepciratim > fed omnes pmul ^ commum* 
terinfi^gAmfe dant,acfmul interfe prementes ad 
ff^ezales fuos adhjirefcunt , horum autem aui iam 
funt firm(tTa.iip^ mtegra d^tdte^reliquos (iccircun^ 
cludunfi tanquam pugnctcijiimt froi^ugnatores to» 
tum Λο -mertcircummHniunt y qui yero Lor/o-ius iunt 
Jitate prouetli > citque matres fub fe qujiquc fuos 
puUos ita occultantesypcnarohipanndt yt yidean* 
tur y fuhtermedium obtinent locum. Quodfi hos 
tpfos ficfi^equentes coaolos leones perjjnciant , alif 
alio in fugcLm tanquam humili\abelepbafit^ fibi 
incredibUiter timentes ^fefe infugam conijcnmt: 
ς^ tametfi anted formidabdes ,maximos terrores 
adferebdnt} 0* yelfolo conj^e6lu denuntiabant, 
ex horum tamen afj)e6iione exterrentHf.mmqudm 
yero elephantHs ab reUquorutn agmwe Jecernitur» 
ntfi aut filiorum Juorum^ aut ^^ountium caufa: 
pro hi^ nimirum mhd non moiiens mexpugnahilis 
manetXofitra ommurnferarum yenencL remedium 
eji elephantiddepsjquofi quto mungatur & nudtis 
contrd ejfemcij^imAS beiimprocedaty iUjefn^di* 
fcedet, j£rietPi autem cornua ^ futs grimnitum 
horrefcunt, 

De amore clephantorumerga nutricios 

fuOS. C Α P. XXXII. 

GVm Porm Indorum rex, m prjclio,quod cum 
xAlexdndro comiferat) miUtto teito confixm 
ejjet tlephdJittio quo yehcbatHri^fifanemulti^' " ' 

? 3 tjo ^LIANI DE ANIMA^L. 

etiam ipfe fagittis yulnerutm erat > defixa iame» 
in corpore PoritcUdenitcr 0* caute promujcidc 
€Xtrahere mnfrim deit'itit,quhn dominU tntelle* 
xtflet ex rcdundcitifanguintsprofufioiiejdebiLitari 
^ euanefcere. Iraque leniten^ fenfmfe mfle-^ 
xiti ytne ex alto decidensj Pori corpusgraui cafk 
affligeretur rn^gvs^ Cmi mtem Pyrrhm Eptrota^ 
rumrexad KArgos occuhmfjet » tn eo confliCiu eU'* 
fhantm futt qui fefjorem fuum untopere λυπλ* 
rehytnon ρηΐ44 (i^uaynm auriga iam cecidijjet) 
currere omiferit 3 (^ukm fnum nutritium ex hot 
(iihm ^ Jemajjet , t^ intra fnes amicos re^ 
fortajfet, 

Dc canum rurfus amore iingiilari in d»- 
minos. capvtxxxiii. 

CVm Hircdnii ^ Ma^nefiis catjes quafifo* 
cietdtem heUorum gercndorum mire fok' 
harjh hisque maximo ttdbella inferenda, adiumen* 
teerant, I»pi4g»aad Marathoncm commiffk cu^ 
iufpUm ^Athcnienfs canpSifummA contentwne illi 
tulit auxiimm , ac pmul ex ea adione yterqne in 
yartjsfcrlpttonibm homrto memorixm conjecutns 
efi,hoc fane admtrahilts carjum amorts exuperan* 
tiam deciarat. Cum PoluS) cuim dttm yineretmU" 
nm erat tragoediiu agere χΑπΐπίΛΥΠ quoquc ^gjjj^t, 
^ antiqito viore cremaretur , cants eitis alumriH-s 
in medios rogpi fefe immittcns y yium yna cum aU 
tore fm exuiluo efi, Rogocthtm codem wquem 

McntQT HISTORIA LIB. vlL i^^t 

Mentor impoftipsfm^euhuim canes yohwtarmm 
mortemfihi confciuerunt, Vtyero TheodorumfaU 
tatoremfuipropi/jquh in fej^ulchrum. mpofuifjentj, 
€1146 Melitenfis catelluo^ "pltrofeipfum in cacUueri^ 
tumHlum inijciens ypariter cum domino humatio•' 
ne ^ fepuLtur(V£i^icii>oluit, Jt^atio yAethtopum 
efi,qujcciLni> ^ hiihetregemfmh ^ tlltm etiam 
appetitui paretyfi adulanir^ eumnon irdtilefje cre•^ 
dunt :fiUtrat tram (tntoftmjti tum ctixyeUJcAtio^ 
nes^ yiHlatui^ifcurJp^ comeilantcspei ohteperant» 
Qupci ceriiae feminas cornua non gignunc^ 

CAPVT XXXIIII. 

QVidicunt cerUiUn corrιUίlnonhΛhere >noj% 
yerentur contrctrios teHes. Primum Sopho- 
clcm dtcentem adpiiiliones quxdam curniger^ cer* 
ua ab altps coUihmferpehAt) <^ rurfti^ terr'ebatGcr 
uds corrngeroo ; ζ^ hoc quidt Sophocles in Eleadu^ 
Euripides yero in Iphi^enidiCcruam comigerdm 
dabo manihtps KAchjiorumiqudm fmulcHm puellA 
iuo^uUhmjt>idem Eiinxides dicitin Timeriidh cer^ 
mm cormiahAherc. Vcnitadceruam ixureiscor'* 
mhHS aymcttam.Thec^^m ipfepoeta canitauresxor 
fjibuoprxdioiam ceruam agentt:> ^ sAnAcreon. m 
foemma yeUni hinnuluo lacterjs ιηβΗΐΛ? k cornigC' 
ra matre reli^Ho terrcbatur. 

Dc canu rurfus beneuokntia. c ap» χ χ χ v* 

ILludetiam e/i argumcto fummx beneuolentijs 
cdnum ififnos patrofws : nnm ciim Polm tragoQ^ 

f 4 ■ ιμ vCLIANI DE ANIMAL. 

dtarnm aiior mortuus effeti^^ iam c<ohureretur> 
eius canis domeiiictu in roo^um irifiluit » ^ -vna 
cum dominofe ipfum comhujlit yiimditer cu Men" 
tor deflaoraret j eiiii σαη€3βΐηΗίγ€ exujjcnint yo^ 
luntarij.Theodorum fidicmem prxfiaNtcm in tu^ 
mulum propinqm impofuenmt} riitiU Melitem iti 
ϊρβρίό/βρΗίσίιηιιη/βίρβαηρίΌΐααί) 0* fimulfe^ 
fultmefi.yAudiOe^]e ^ethiopum gentemy cmHs 
rexeficanis» 0* huitio parent affeotm: nam cum 
nduUtur yfciunte^e non imtum : cum latrati eim 
iram ifjtellmmt, 

ο 
Debeneuolcntiaanfcris &elephanti* 

CAPVT XXXVI. 

CVmLycadem penpateticum altorem fuum 
.tnfer tantopere amaret) yt 0* cum ipfofi" 
muL ambi/Uret } 0* cum tUefederet> hicquoqy ak 
ambulando conauiefceret » 0* ipfum nunQuam re* 
linqueret) eumipfumnon mmm ambitiofe qukm 
Uutfrdtrem mtjiliHmfepultHrji honore ajfecit. 
De mulo. c α p. χ χ χ ν 1 1. 

Μυ^Ιϊΰοβ/αίίΗτη mtdi Thales MdeftHS mtt 
nifefio depr^hcnfum ingemofe admodum 
'vltws efl, Cum emm ille fale onufim fluuhtm etli* 
quando tranfmitteret > yfuforte euenityt 0* ca^ 
derety0*jafcwa euerteretun/al autemaquaper* 
fufm Itqueperetyts ex eo quod iam ab onerefoiutm 
0* Uber jd^lm ef]cty γηΛ^ηαπι UtitUmyolupta* 
temque cepit^ 0*fimHl yt quafjtum inter Uborem HISTORIA LIB. Vli. ajj 

^ otium intfyejfet co^ouifjet, in reliqHum tem" 
pm firiunam fibi iam magiftramfiatueiis , quam 
pnmh Uhe0^ cafum inmtptofeci^et ^ deindefum^ 
md cum yoluptateprudens a^ (ciens admntebat: 
hoc quidem tpfum Thales y bi intellexi^et, fapien-^ 
tia yicifcendam ΐΙΙιΉό malitiam arbitratu^^pyo/a" 
le cHm j^ongtjs (^^ Und onerari prscepit, Mulm 
mfbruiiarum fibi wfidicirHm igrjttrm > ex yeteri 
confuetudme cecidit j cum autem aqua completum 
onm ejje ^AHim fenf^etiCitque (tftuti^m in detri- 
mentumji biyerfum perceptjfet , ex eo temporefi* 
nefrctude ς^ moleftiaflumina tranfiens ab omni 
Upjutibm iuftinebat ) ^falemabeo incommodo 
inteoyum conferuabat, 

De elephato mulieris amatore. c a.xxxviil 

IN KAntiochm SyrU yrbe audio ctcurem ele" , 
phantumfmjjeihiincque dum adpaiijones iret» . 
mulierem corollasyendentemcum cpuxm fuAuifii• 
me afpexijje)titm yero etiam quam libentipimi in 
lUim cofijpeoli^ acquieutfje » atque huius fctciem 
promufcide terfijje > fuauherque contre6l•ando illi 
blafiditumfuifle : mulierem yίdβtm ex fuo artifi* 
cio illecehrcts amatortits , coroUas yidelicet adtem^ 
pHs ita contexuifjey yt qmtidie illi quidemfumerf 
operjcpreuum f hmcycroetiam opu^ largiri ejjet. 
Poflea (tittcm qukm mulier excepit e yita^elephan 
tm nec pyiftirjje confitetudmis compos 3 nec quam 
nmarct amplip^ miUicrem yidens) tanqnam amam 

f 5 »34 ^LIANI DE ANIMAL. 

quictmafi(im dmiferit^fic eitm aefiderahcctf (tnimd" 
que incitahatur) ac quiarite manfuetmfiiiffet) hu^ 
mAmtdte expulfaj-eritatem induebat^tmquArmjue 
homines ex triftitia xuc moeroye Uborantes depo" 
tej}atc animi excuntyfic 'ufarcnsferehatur* Mu^ 
lieriiformAhocAnimalcapimr) atque hebefiens ad 
ehi6 pulchritudincm 3 remktit furorem itnimifui, 
Riudlem 'verofmffe in yrbe ^iexandria elephan^ 
tumfermt iAriiiophanii By:^ctntmi yde quaditm 
muliere coronaa texenfe, Omnia bene olentia amah 
-ynguentorum cjt^ florum odore permulcetur. 
De religione elephantorum. c Α P. χ χ χ i x* 

EJCoricntcmfolemclcphaiittyenerantur^pro•' 
mufcidcm y tanquam manum aduerfpio folis 
radiQ^ alleiiiiNtesJtaqj hos eicharos ejje (^ egre^ 
gie diligi Phiiopator Ptolem^us teilt^ eji nobts Ip^ 
cHples, IsfaijQpaftpartam yioloria eiuo beltiquod 
cum xAntiocho ^^βίβ^ί, citm qiiim gratipimm 
aduerfu^folem, quem deticxiitimabah tjje yellet, 
proque yiilorm eigrtttLisperfoluereU tum dm ma, 
gmpcafacrijicia fecitstitm yero quAtuor eleplun• 
tosy bene niagnitu4tn€ grundes ^ exiilimans fe fw 
Oeum religtofe colereyprimum immoUuit : deinde 
cum infonmijs minis Dei perculfuifui^et > ob ιΠ" 
uifam mmini talem hofHam > religionps metH per" 
motm>pro immoUttsex cere quatuoiielephantos in 
honoremfolto excitauit : hoc ytfupplictfaU-o hunc 
fibi pUcatHm efficeret.ergoncOeum clephanti yc" 

ner^n HISTORIA LIB. VII. i^, 

mranturi hom ines ciutem ratiotiisparticipes^ftne . 
Oeusnecnejiudubiwjt: tumfijlti humana4 nt res 
cuyatiorjeys!^ admmiilratione dignetur, 

Ibisnon iOrdidaiD aquam bibit & de ele- 
^ " phanta. c α p. χ l. 

I'N sAegyptojacerdotes non omni aqudfe afj^er• 
gunhjed ea duntaxat ex qya ihim hibtfje cre-* 
ώρ nti nam pUncJchmt hanc nunquamfoittam e[je 
bi ere aquamJordidcjmElephantos autUom yuinc 
ratos iemter yehit chiruyzos manu extrahcre teia» 
^ hajiao exiidner^tio, Gaudebat Pyrrhmcum 
dudiebatjc yocari acjuiiam ^fmditer xAntiochus 
cum fe iiccifitrem appcliari percipiebat. Vana hxc 
quidem ^ cortgeiia (iicaitur,fed tumen (ibhomi'' 
fjc do^lo non i/idigna. . 

Qiiemadmodum taurus, equus, ceriius Mi- 
rhridatemamauerinc. ca p. xii. 

Mlthridatem POnticus cum fomnum capiC'' 
batfui cujiodtam corpom non modo armis 
ζ^/atcllitiL•HS)/cd C^ tanroy^ equo^^ ceruo, 
1JH0S manfye/kctos habebat: hienim ad cuQodUm 
dormientis Mithrtdatio itduigiUntes fi quts acce-- 
deret , ccleriter ipfum ex rejptratione JenUebnnt, 
(itque ilie muo^im > altrf hmntru.> diU6 fuapropria 
yoceMithridatemeforKnocxciukxnt, 

Ferariim beitiarumfiiij diuerfis nominibus 

FappeJlanrur.. cap. χ l i i. , 
Erarum beil^ariffJij diuerfs 7iommibm ap» 

pcUniitt4r t^6 iELIANI DE ANIMAL. 

Yelldntur,0* eayum pler^que dupltci nomine nun^ 
cupantur. Leonumprolem catullos i^ Leones ap^ 
pellari teftatur ^riilophanes Bj\antiii^>f£irdifr 
iium^lij catulietmm appellitntur> <^ drceiiifuni 
tamen qui clicunt alterum ζβηαί pardalium e^e 
arceloSiUt thoum folummodo catulifolent mmmct'^ 
riyi^ tigriHmfimiliter (^formicarum > i^pan" 
therarumy -videntur etiam lyncum filij fimUiter 
appeUandhln Ιαβ nuncupntis dithyramhio fic inue• 
mtur catulm diolHi plim lincys yfimiarum audio 
camlos dici eofdimque ptthecidcs > huhiilorum puU 
losy^^ orygum β audias ne mirere> idem ille ^ArU 
fiophanes By:^afitiiPS dicit cunum ^ luporum 
fcyUces poffe yocctri , atque etiam luporum ροβσ 
appellari iycidesyvt confirmata Jit£iter€6ie yocare^ 
tur monolycuiJeporurnylagidesyocantur>at ψί 
νοηβνπίΛία Jitatefuntyptoaio yocare folentpottiiCi 
Laced>^monij yero tachmoo appellanh yulpium ye 
ro^lij alopecides dicunturyat ipfa materyocaripo• 
teji cerdo}^y^fcaphorap^^fcmdacuo> aproru yer& 
fiiij molohria nomindntur y audiOi etiam hipponA-• 
^lem0* ipfumfuem molobrite nomimri alicubh 
yocantur yero etiam fmtm monU quidam> dorca'^ 
dum yero ;^oyc*e C^procesfolent appeUarhhiilri" 
CHm ζ^ humfcemodijilij obriaappellamry^ me^ 
mnit Euripides nomtnts in trAgixdiu infcripuPe^ 
liafh (^ yAefchylmin ^AgΛmemnone , 0*pifcc(.* 
tQYihmfo^tm qmadhuc in yentrefuntyocfint em-^ 

br-ya HITORIA LIB. VII. 157 

hryajCtiam auium^ferpetum <^ crocodilorutVt 
quidam emhryci etiApfacalos -vocant^^vtfunt Thef- 
JalL TenerM -vero autculao puUos , ^J^ ortdUchos, 
gaUinarum '^eyo ^lios ale^lridesifocant)^ an* 
ferum chenides, ^ che/tolopecum chenoloptcides, 
^ eiufmodifimiliterformanturyKAchjeus tragos^ 
diarupoctapuUum hirudints mofchum nomwauit^ 

QuemadmodumbencuoleaiFeduscftinbe• 
ne de fc meritos lco. c α p. χ 1 1 1 1. 

PRohitatem ^ujc henepclum agnofcat ammalt^ 
hus nttionpi expertihus ineJjeJineyUit wge* 
huarum drtium do^rintt ^ fapientia > qudm cir' 
culatores philofophU auidam fe excogitafje glo^ 
riantur) illa qujz mox dwam drgumentofunt: cum 
emm k fenatore Romano feruus cuinomen KAndro 
cles erahaufugijfet ) quUfacmws quodpiam nefd^ 
rium (Jdifero qualefuent ignoro) admifijfet} <^ 
ifero in xAphricAm ycfjifjet) ν€ΐίίϊι$ yrhibm in de^ 
fertif^imam proceRit regionem^ ibiijue cum ardore 
folts torreretur^ (pcluncamfuhiensjcdyjefiu requie" 
fcebat:h^c autem\fpelunca leonts erat cuhile, Pofl^ 
eaautem quam ex ifetiatu leo fummo cum dolore 
quo lahorabat expede transfixo jiirpe λ fummo 
prxacuta reuertiffet 3 atqiie in iuuenem qui intra 
jj^ecum abdebatur^wcidijjctjipfum leniter dj^exiti 
ac bUndtri c(£pit ypedemque porrexit 3 (^ quo ad 
poteratfibiflirpem extrahi rogtbatjlle primoyi^ 
fimors illi neccjjaria eraty d> co pertimuih deinde 
' . pofiqudyn ^% iELlANI DE ANIMAL. 

pojiquam rriitnfueum yidi^et bciuam χ φ* pedk 
morbum cognoinjjet , tum id quodpedem yexaret, 
euellit ^tum vero dolore liherauit, Quct curationc 
leo ά^βίΐαίΐί^) illum hojpitaliter ς^ atnice traolan 
dO)C^ qUiiR yenaretur cum iUo communicando^prx 
mium iAiutis perfoluit, Is qn-idcm incoclis ι yt leo^ 
num mos fert^pafcehdtur : iUeyeroapts yefcebii" 
turicqmmmiique 'vtri^fque menftjecundum fucim 
quifoue yiuendi rationem ytchatnr. Itaque totum 
triennium ihi ^ndrocles xtateip duxit,, Cum eiuf' 
tnodihthitiCtionis illum t^deyehtamqHcfoliatudt'• 
nihui ciws Animm explcreturf ί leone di/cedefjSjya 
garicoepit cumque ybi c^et, inteUeAum futfjet, 
comprchendenmt βπτη^'νυίίίΐίτη^Ησ Romcim ad do* 
minum mijerunt. Hunc doimnm tum de hisqih^ 
admifijjetfacinoribm reumfctcit : itafaolumeli» 
•yt Is /ic capite damnaretur^yt dtftyahenduo beitijs 
ddretur, Tidmycro illc Libycm leo forte captm 
fuit> 0* in theatrum immij^]m > fimul ζ^ eo ad 
pcremidum conieclm e(l• homo leonis aliquando ho^ 
(bes^ii^* cofiuiolor. Frimum quidem JerHdtorem 
JUum non recognouit : leo contrk Jiatim hominem 
diuerforcm fimm anwuit , fuamtorque bUnditm 
efi) ^ totim corporis mclinatione adpedeshomi» 
nisfe abiecit. ^mroclcs tiindem fuum hojpitem 
rccomouiti ^jT* leonem tanquam peregre yenien^ 
tem amplcxatun Interea pardalis KAndroclem 
cum inu^dere aggredercturU^o iliymjqmyidclicct HISTORIA LIB. VIII. 1^9 
ei aliquAndo falutem attuliffeto ab huiHslaniatt^ 
fermuit > illimque laceramt. Spealatorcs y-vt par 
eyat) mcredihili tenehantur admimtione, Qui au'^ 
tem ^eolacuUpy^behat 3 ^ndroclem accerfiuit, 
ab eoque totam rem cagmuit, /iideprimo rt^mor in 
multitudinem affluxit, demde re cozniU> populus 
cUmoremfuilulit, €ΗηΆίί$€^Η€ concejjm multtplt^ 
cemfUufum dedit, homi/jitplf , ^ leoni ejfe lar^ 
gihidam liherutem. o(L•um hiiioru ani-- 
mdium. 

De Indicis canibus. c α p. i. 

Ji Indicarum yerumfcri^ 
' ftts, de hts qu£fuhfequuf2'm 
tur doceiJiur , canesfixmi'* 
nas multo ^ncrofifiimas, 
tum (tdimieftigamUffenus 
imrhim j^^icitdtc pr^ilnn 
ίίβϊϊπαό ) tum 'vero (tdcur" 
fum 'νβίοσΐβίτη^ϋ in loca 
yhitioriddm^ efl hahitaiult confuetiuio} 'vcnandira 
tionwm eruditi jperdud^o ytpriraum adarborem 
dllfgayimtialc^mqj yt yulgodjcimr,ieceyunt,difcc^ 

dllHt 
2^σ i£LIANI DE ANIMAL. 

dunt. Jn has autem tiircs hwur^entes ^emtiQnH 
inopia exj;^me Uhordntes Ucera^t, Si mtcm a^ li- 
hidinem ififlammati? i^ ciho completi fiffjt , cum 
mttibHs complexu yenereo iungmtHr , nanque illi * 
quoQue cumfunt cxptturati) yenerem memtnemt, 
Ex hac quidem tigndum cum canibtps i tfgrpsqui" 
mn generatuy:ffedfemen addeteriorcm deU^fumi 
maternum genue ireferenSiCanis ejjicitur, /j canes 
timdej^atre^uti) yt -velceruii yelaprive^atifw 
prxcUre (^emuntyfc cum in leonesincuyruntiVciH 
dio yehementt exiliunt. Summa Indm nohilitate 
homo ^lexandro Philippi regio βΐίο > horum robo'- 
ris canum }fic periculum fecit yyt primo ceruum 
emittereticanis ex eo loco^ ybi qmefcehat,eum de^ 
ihicatifiimum hahenSinihilfe commouitj deindead 
aprHm dimijfum j quemadmodum ajfe6lm fuerau 
inceruumimmotm permanfit itum yero ybirur^ 
fu6 immi^mfui^etAtijue hunCiHtque (dios dej^i* 
catut ducens y ab eo imiadendofe tenuitjAdcxtre^ 
mum hic leonem quem protuli^ent in medium » yt 
Diditycum iraexarfit y ac profefio Unquam iujilm 
hoQts in certamen defcendiffet) fne mora intirepi* 
dm tnmpt> atque dcerrima comprehenfione s leo• 
nem €οηίΙήΒΗϊη tencns , illiwsfituces premebat, 
0" fuffocabdt. Tum Indus qui hoc Ιρ0ί}Λ€^ΗΥη 
regi prjcbebat y quique frobc fciehcit eiw robur α,ηί* 
mii^ conft(tntiam}primum hHiccaudam ab/cmdi 
iupitypspr.^ ipfo leone^quem mordicHi tenebat,fibi 

caudara HISTORIA LIB. VMI. 231 

raudam facile abfcindt patiehatur } deinde etUm 
crm ynum fujfringi ir?7perauit, Js yero jcque yt k 
principio yrgehat , ^ perinde nihtl remittehat, 
quafidlierirnncrwsy^^^ adfe nihdpertmemfujfrin 
geretur.pofl dterumiVndequoquels nihilcOmmo^ 
tm arole tcnehatytum terttum mcidi pri^cepit^ts β^ 
militer yt αηύ nihil fe relaxauit Aretmendo leo^ 
ne:tum etiam quartum crm ahfcindi yoluit , u ni^ 
hilo remi^ior f(i6;m ^ nihiloque minm leonis reti^ 
nens maximo rohore adeim pernicicm incumhe* 
bat. Denique (^ficaput λ reliquo corpore cihfcif^ 
fum eyahillino tamen dentesycx illa leoriiiparte^in 
quamprinjum defixifui[jent:,p€ndehantftmuh & 
quamuisis quieos in inttio defixijjet) iammortum 
ejjetyem tamen ipfim etmm nunc ex leoneappen^ 
fHmcxputfuhlimeferehiitiir, Hic cum <A^exader 
?ion mediocri dolore ajficeretm 3 ipfiuf (tdmiratio^ 
ne yirtutis ohfiupcfd^lm > qmdu qui t<tL• yirtutts 
experimentum dediffet e yitayquam ex robore ani' 
micedere mdmjjet, Quare Indm yiderts xAlexan 
drum ex hmm cafn dolorem non mediocrem cc- 
piffc} quatHor cdtjes huic fimiUimos iUim dof/a' 
uit:ille.cum grdto (^^* mcundo ammo eos muncye 
accepit : tumyero eum ipfum qui dedijjet tatito 
pretiO) qHdntopiir effet pr^KftdntiJ^intum regerM> 
remunerutus efi, Itaque horiim quatuor munere 
KAlexdnder ex memork dolorcm quem ex printQ 
fufcepi^ctydcpofuit. m .CLIANI DE ANIMAt; 

pe fidc quam venatoribus canes in venau^ 
doferuan|:. cap. ir. 

OMni^ catiis yerifiticm ex eo quod cepeyitfe^ 
r(im>non mediocri yoluptate affkitur ρ ^ 
Wtquam prjimioyfi άοηιΐη^ elpcrmittat^fced cdf 
pta ytitur, Siquidem non conceditur > befliamfi'^'^ 
u,4t,quo ^d yenator adiicntariti de totacjne captura 
projuo arhitrAtu llatuerit.quodfi mortuo yelapra. 
liflcer^o itKideritinonattmgit qHidemnec aiim 
alientife labonbuo ^dfcrihitynec qu£ adfenonper^ . 
tineantyfihi ajjumit : cx quo apparet j^mulationum 
"vjrtutis naturiteum non experteme^e, necenim 
carnes qujircre jfed yicioriam amctre yidetur, ncc 
iam alienum e^ expUcarey quidyfu yemindiperi^ > 
tm canis ftgAtyin eo ipjo iempom articuloycum T^c- 
n^tor Ιοηζο ycncitoris yinculo dli(ratt4^. xAnt^ce" 
dit) 0*jUentiQ odoratur fimulif^ qitundiu mlla 
eipyiteda occurrit, ante yerKttorempr^currit ^ quia 
fuo fenfu nmum itccrrimo ad fe/ifum yenAtiuni^ 
percipiendum iuhilior exiilat) ntqipe aUcrihm 0^ 
pyor/ipti^ ad inueiligundum mrihm magnos yenan 
di procejjm ejficiens , yenatorem ad perorndum 
ire ylterim attr£ihit3&* (dlictt.Siyero yeffjgia de^ . 
frehenderityf^ quodam beifijcfenf^ (ijficiAtifrf 
ίΐί€β^[μΙίΐο retirtenSifiQitpedem^ ^ quody^na^ 
Uonis prmentiis propefti ^audio pcrfufpio yenato^ 
rj hUnditurm illc cum proxmQ ciccejhih eiti^ ofcu . 
lationc pcdum > ^ complexH inmtat ad prj^dar», HISTORIA ΙΙΒ. VIII. 135 

Acfimulad inftitutam yernttionem incumbereper" 
feuerat >ζ^ pedetentim yfque eo procedit) quoad 
adcuhilio locmn peruenerit > quew ykrk non pro^ 
greditur : quo animctduerfo canis duxypropria ye^ 
mtorum Jignificttione prxdam ade^e ? hu qui 
retid fimnt denuntiat) hi ctutem retia circunu^ 
aimt } canis intelligens yoce opm ejjl• y ad ex^ 
citdndam fernm , UtrcLt , yt ex fuga in caffes 
incidens comprchendatur, ex hacporro capta , ca^ 
nts quemadmodumyiri 3 qui ex ρηζηα yicloriitnp 
retulerint )pc exulut Utiiiiip triumphat gdudwy 
Ci^ ψαβ yituUtur, Im^ de captis apris 0^. ccruk aztfnt ca/jcs. Parem gratiamdelphini referiint bene de 
fe ineritis. capvt ι ι i. 

AD refercmiam gratiam delphmihQminihm 
iuftiores funt ^cum tamen ίβζο Perfarum, 
quam Uudihm tollit Xenophon y minimi tenean- 
tur, Coerafim βο nuncupdtm , ncitione PariwSi α 
pifcdtoribm delphinos ad By\(intium captos ar^ 
^ento redemtt , ^ liheros dimiitt : cx ca liher- 
tatks Ιαγ^ι'ίωηβ hanc coUeo^it o-ratiam 3 yt tJAue 
quam yiris {ficut in [errnonem hominum ycmt ) 
Milefiis yeaioribm pienam duceret, in medijs cin^ 
gufltjs, Parij mitm fiftidittio euerfi 3 ζ^ yc^lori^ 
Τ)ί4^ naufrdgio perdnis 3 iUum ipjum delphini cx 
hoc periado feruarnrrt , eique tidpnrem gratUrn 

q 2. ^;4 i^LIANI DE ANIMAL. 

€um henepcio qmdfrioresahipfoaccepiffent^per'^ 
foluendam fatisfecerunt-.quudquidem ipfumfaxum 
ftomme Cjsranium^ quoipfum expofuerunt fucile 
oftendit. Itaquepoftea Cxranummortuum fecun* 
ώ /m mare tllud cognAtione ei proximi fepultura 
djfecevmt : quodquidem ipfump ytdelphimfenfe" 
runt> freqmntes tcLnQuam ad iuftafmjeri perfoU 
ifenda ddlittm conuenerunt , ^ quoad pyy<t arde» 
ret} tandm fcut amicui amict fidi permanferunt: 
deinde >'6ίΙιηθ:ο rogo difce^emnt, non item certe 
hommes acpotiiis-vims colurtT i &eos qutdem dt" 
uitijs dtjfluentes ς^ opibui, Contrk yero ab ijs de" 
fanflis cjT- fi iuflts exequiarum caretityfe totos 
auertunhyt negyatiimpro henefcijs^qmhm ah eis 
dum ymerenhdjfeolifuerunt, perfoludnU 

De pifcium manfuetudinc &de murena. 

C Α ρ VT ITI I. 

Pljces adhominumconfuetudmemanfuefcunty 
C^ cum appellantur wtelli^unt, & e mamt 
hrgientium cihos cApiiitp>t arjguill.e infdcrci ^re" 
thufay mureriA €}\ίβί Romcini omnium prjsdiciitio" 
ne celebratd βϋ maurihi44 ) ^ gemmvs diftin^o 
monili tarjqudm fane eximiaformji pulchritudine 
pueUa ornAbatiir, <^ dppelhntvs -vocem Crafiiagrto 
fcebatycttque adeum adnatabat , cumque quippiam 
eiporrigebdt ygaudio exiltens prowpto ? ^ parato 
animo acdpiebat. HanciUe mortuam fleuitybe^ 
riwsi atque honore fepulmrjc affecit ^ at cnim cum 

ali HISTORIA LIB. VIII. z^' 

aliqmndo ajpere ^ acerbe Domttim in hunc di-^ 
xijjetjfiuite Cra^emurenAm flemiti mortthtm, ad 
h^c teJ])ondens CrafjmiEi^mdemmqttttiQebeslU 
mortefleuhtH yero nuUos ne ex trium qmdem Ύχο 
rum interitu qmu (td jepultumm dedtfti yluilm 
percepiili.Oe crocodUts hanc etiam aud/tioijem ex 
^yfeniptijs accephfacrosefje φ* mci)ifuefcere> <^ 
α miniftrio fe fiUili contre(}ari fHftinerey ^p.hi 
fruiici efculenta in dentes injita extrahentihm 
patulum osprj^bere» atque afjtKjtmres ^y^ prjeilan 
tiores diuinatione poUere ^Aepptij fenint , idcme 
Ftolomjet teslimonio comprobunt: eum fane cii ex 
crocodtlio antiquijiimum i^^ prjeiiitnti/iimum ap* 
pellayetx non exauditumfui^e , cum abana ei co^ 
medendd obiedfjetreiecijje^ indejacerdotes colle" 
gijje ex Ptolomjeo^tccirco crocodtium quod eum 
yicinHm (tdmoriemium prienofceret ^ cibHm cape* 
renoluifje, 

VcLycijpopulidiuinantperpifces. cap. v^ 

AVibm (jfiofiam diuifjarc amio,^ auesob^ 
fenmntes excimincire 'νοίαηίό tpfdrum ^ 
Jedes ) ^ celebrdtitur in hac fapicntia TireJhtSy 
Polydamas , Poiyidof? & Theodymenm ^ ^ dij 
muitiVifcerum pofitiones ^ fiaturas cognofcere 
optime nouercint, <Audto etiam efje quifarinis di- 
tiinenty i^ crtbri6> & cafeolts ? accept etiam mter 
Myram ^ Phellum oppida > ej]e yicum mmine 
Scyrrham^in quo diiiinant quidam expifcihtt^j ^ 

2 3 i3<J i£LIANI DE ANIMAL. 

fcitmt ψίιά fihiyclit pifdum yocatorum acceffm 
ζ^ rece^u^ > (^ cum pifces non dudiimtvocm^ 
tem y quid fignificent > <^ cmn multi (tcccdunu 
quid demoriftrent y quid item citm faltitnt y cum 
mortui fluitant ) qmdcHmcihumcatfiunt ^ rur- 
/ks quid cum non c<tfiuntoilcnd(int, 

Quaenam faciJe capiantur a quibufclarn. 

CAPVT VI. 

N' vUo negotio Inpicifmos comprehenduut)^*' 
/acile e -vita tolluntmeropihm apes , ^ /?/- 
inmdmibm fcadj^funt facilescaptu ^ λ ceruts fer" 
fentes expedite capiuntur ^ ifiterpchmtur^pat^ 
dalii cHr^t4o celer/tate cum alia pleracjtie ajjequi" 
tur 3 tum yero maxtmejlmm exceptat. 

Quemadmodum be^iia? quafdam finemof- 
iumorteminferLint. c α p. vir. 

M£ga,Jihe?iem audio dicetem in mari Indtco 
qiiendam tjifciculum nafch eumque quodd 
yiuitin profimdo qmdem riAtantcm non apparere: 
hiortitum -vero ad fummam aquam exiftere ζ^ 
fluirarcy qui eum contigcrit antmi ά€/€&:ίοηίΙ>^$ 
primum tcntcirhdeinde obire morte. ΐη libro de the•' 
rUcA ^pQUodorm diteum qni cherfydrum coji" 
culcaiicrit etUmfimorfm nonfu€rit,mortem cum 
yita commutareiquod eiips tattPto quiddam omnino 
tahificum hahere dicatur : titm ei qui curure c^ 
quoijiio modoremedium afferre morienti tcntaue•' 
rihexfoU citi^s qiii cunculcnuit uflmepuftulis 

exoriri MISTORIA LIB; VilL 1^7 
exoriri. ^riftQxemfo quodam loco dicit,yirum 
qui ferpentem quendam interfeciffet, nullo morfi^ 
ab ea *ψ€ΟΐΗ/η exfola taolu yitam dinifffc>iUiuf'' 
que 'veftem qmm eo tempore cum ferpentem />/- 
termebat geilaret j non itamulto pofl• putruiffe. 
NicAnder amphisben^e pellem mquit haciUu ciy• 
cumeSlam omnes ferpentes peilere , i^ dia. dni^ 
mitlia ) qux etkmfimn momoydcrit fed tetio-e^ 
rit, interfcir^ 

Quarationefe curac&fanatcanes. ca.vu i. 

CVm redundantid canls yexatur , herbam m 
macerijs nafcentem nouit^qud comefit omnc 
Jd, quo (iffligttur cum multa pitiiiU ^ bde euO" 
■.mihi^ -valde aluum deijcit^biquefdutcm ajfert 
fme DViias medici opcra > quo ad expellendam ei bi^» 
Um nihdeiopm efiyjujinifi curetur rabiemfdch, 
ZumbricisyexAtos .:Ariitoteles aitherbatn ede^ 
re.SiyubniSAccepermtlingua huic medicinamfii^ 
ciunti yulncmm obligittiombm cjT* phdrmacorum 
temperatiomhm muitam fdutemdtcentes >atque 
adfdutempLtgcim reducunt, Necyeyocanem illa 
fdUimtsquod i^ ββ'αχιηί fruolm adpmgiiititdt^ 
nem pcrducit fues y tamen fibi dolorem yertebr^ 
coxarum contrahitj itaqueyidens fuillum ptcp^s 
iUiJ4off'U^lu exfituratum ab illo abjcedir : contrd, 
autem hommes ratione pyjcdin reό^e admoncntU 
hus non obtemperantes perniciopsffipe rehns ini'* 
moderiitc dbHtunTur^ 

■ . '■•" "" ί 4 ;3S ^ L Ι Α Ν Ι D Ε ΑΝ Ι ΜΑ L. 

Quernadniodum contra iniidias elephanti 
regerunt. c Ap. ix. 

INfidU quas elephatis yenatores inilruxermty 
non eosJ^cileUtent, mmcum adfouedmyquam 
contra ipfos fujfoder^ yenutores foLent > proximi 
accejjeruntyfeu naturdiqHadam intelligentiaxfei^ 
retrufa (^ abditaprjsfenjione >^ fcientici rerum 
futurarum^ kprogredmtdo ylteriHefe^uiUnent:etc 
^uam mox itinere conuerfo > yeriiCtores inuitdunty 
"Piqiie 0* ϊγηργββϊοηο > fefc in medios inftdicitores 
mcttant χβϊηΗΐζ^ eoseuey^tere conantur ^fHgcfVt 
falutem contm infidioo fupenores /αόΐι adipifcan^ 
turAdigitiir tempom atm atroxpugna, tum yerh 
yelhommumyyeielephdntorum dides ^ ^ occifio 
fit muitipiex.huiHS pugriiC ratio tdts^efi : Homines 
qmdem cminm ha/ias ^ iacuL• mtorquentes > ac 
coUimantes^iclu direolo eosfermnt^Contrk elepban 
thex hominihmfi quem cecidijje ammitduerterinU 
fiatimyiQlenter illum ζ^ corripiunty ^ ad ter^ 
ram (ife ab/eolum yproterunt ^ (^ conculcant : β- 
inul^ cormhm βο enim eontm dentes appellan^ 
tur)t£tndm profligant^qHoadmiferahilh & refir^ 
ta acerrimis doloribtii mortcxhunc prmeftum ajfe- 
cenntxum mtem huiufmodi animalia inuctdimu 
tanquam yeU ex mimi incitatione qukm conten- 
τΐβίτηχ aureSi quivs hahent patulitsy intendunt> ^ 
pandimt more magnarum lirHthiomi» queyeldum 
fiigimt) yeldHmmmdmt explicatis ;tlis ferutur. 

Itmque HISTORIA LIB. VIII. 23? 

Itemque fromnfcidthno >fub cornua redaolis > 0* 
cofjtra^lts qHemadmodum ro^ra namum ρίβηιβι» 
mts yelh propttlfa)fic elephanttyehemenn impref•- 
fiont irruentesmultos mortAles funditm euertunt: 
tumqueperindeyt tuba heUicUβicum fonnnsycU 
mores yaftii^imos edunt. Humi porro proiirato» 
rum^^ gembm contritorum , a^ ofiium ohtrito^ 
rum^untm efl [irepitmyyt yeliUmc Ιοη^ιβιτηΙ 
exoMdutur : nec non f^fe elifis oculls > naribm di^ 
]^(ί6ΐίόφοηί€ difruptci ifdcieique forma amiffa, 
non yelkproxim^s cogfjatiofie Jibi nofcufituy, Idm 
exht6 nonnuUi dd hmic modum tnopmato feruan- 
tur, QuamuisemmfaneyenAtorembcluJi curfm 
celeritate comfrehenderit :pr.€ tamen yehemenU 
impetUyhHnc trcijjfcurrens^ genibm in terrctmprjS'- 
ctpittbm atl•^} cornud aut irrriidicem > aut in 5 w]?^ 
fiAm almdtiile compwgit:exqm retmetHrjacyix 
dumfe retraxit) cum yenator eUpfm idmfcdutem 
fuga ellconfecHtm, In hdc igiturpHgnd > elephanti 
fjipeyincmit if^pe h^myctrm terroribm meclii 
ywcHJjtur» Tubarum enim clangor yaHum clamo-> 
rcm cfficit)!pfique homines Arnm concrepanteSicly 
pcosyidclitet haslis contundcntes ^(^ yluUtum 
toUentehlirepitu yndiQUc omniki anumjonAre fA» 
ciunt : tum ycropartim in terra lo-Nem itfcenden•' 
tcsj partim infublime toUentes , ac tmqHom funda> 
ΟΗτη contoniuentes , vartim ipiitos tortes iacnUn* 
Xcsjiitque etiam longii.^f(iC€S inferArum octdos mA- 

? s Uo i£LIANr DE ANIMAt; 

gfia -vi inferentes y (^^ intruaentes > eU hjic omnk 
^gre intuc?itihif4iUmovem afferunt: ynde ddeo /w- 
feIL•mturyexterrentύrψi yt interdu infoHcam.qui 
antc decimaha/itjdetnida/imr 0* cowpmgantur^ 

Deferpente qui Akuaitt pafloEem Theira- 
iiimamaiuir. cap. t, 

HEgcrnonm Oardiinkii^erfihm de\Aleu^ 
Thcfjalo cum umiitumfmjje kfcrpcnte coft 
fcrihit) tHm κΑΐοΗΛηι habmjje comcirn arfream yer 
hU exaoo-erat) at evo faw haheo dkere eum comam 
flafiam habui[je. idem tradit in eit^s dmorem in^ 
ujitatii rriagnttudine ferpentem , cum ad Thejjali'' 
€um fontem nomine H>^rnonium boues pafcereU 
■yemjfcraifimciuc adrcf>eye 3 adfimm ^matUmfo* 
lnumfmj]e , (^ corndm iUtus ofctddtione profc'^ 
ciitumfuijfe ^ O^ ftciem Imxijje > ^ yenantem 
multa illi mlijje C^ dono dedtjfe^ etenim figUif^ 
r*€ cirharmU > quam Ptolomjctis etum itmdrety 
amore mcenfmfucritdries, & in laff&yrbepue'^ 
riim amaiierrt deiplm^iiyquid yetatJerpentemflcC^ 
gf^aff^ amore inMftorefyiformn pr^irantem ^ ^^ 
cum dcres atque acutos oculos hahereti bonum exr- 
mtjc pHlchritudinis iudicefuiffe.e natura mturbe^ 
fiiarum eji noH modofui generis ^fed etiam alteni 
animalUmodofovmofaAmiire. 

De paria fcrpente. c α r. χ ϊ. 

P^riiis feu pitrua^ (βϋ cmmyult ^ApoUado'* 
rm) ignco cohre eji^y;^ }Viignp$ efi ocult$ ξ^ 

pukhny HISTORIA LIE VIII. 241 
pulchrk ^acrihm,!^ largo ore^rjihilmordedo no 
ceufedmius cuftideoruhumdniflimo KAefcuUfio 
ipfum cofccrctrunt, 0* cms wimftcrio dedicarunU 

Quemadmodum deJapibs boues in lacum 
lupicapiiinc. cap. χ ir. 

Slhouitjui in profundi mciderit pnludem> luj^i 
interuenermt) extrinfecm tcrrorem eimciunt» 
eundemquepericultdemtrjtiatione agitantynon eX" 
tyapuludem eitm permittentes egredi : quem ροβ^ 
quarn diumidtumque mfaludts anguilicis coptd- 
fhrnii^ in lutoi^oiutatumfu^ocaricoegerunUma, 
xime omnium dloritm jircnuii^ in (iquitm.ifipliens, 
^ mordicus buhuUm camam tenens^ extrapalu^ 
dem in terrAm ipfum trahc}'e Avgrediturjfimid 0* 
hiiim alter caudam appr^^bemts ipftim trahit) ^ 
fecudum tertitio} ^ hHHcipfum quArtm hoc idem 
yfque cidpoilremnm qui extra aquam conftftitfa'* 
cmnt, atq; adhunc modum txtrctclo in Artdumho^ 
uedupi expientiir <^ f^tinntur, lam yero houis ey" 
ranteyitulumper infidiM inuddut) ^ ctrreptk «Λ- 
rihm t}\thunt) ts cornrkfefe retrahtt ^i^permult^ 
interim pugriii editur^ dfim illi hunc yi expiignare, 
hic refiftere conntur'. cum .vutem hunc tampHgfJd" 
citercontyafirepu^/jcireperj^iciimtjeitmohniten^ 
tem remittitntiis ex "vi retrithcndijey ^jT^ cotrct eos 
tergiuerfandi ^ retro yerfm in dorfumfmi recidih 
ΙπρίβιίΙο impetu eim ifentreyn laceranr^ 0* diilrx 
flnm cxedtffih^^ €οηβαΉηΐ, 24* ii^XIANI DE ANIMAL. 

De fGorpionibus Aethiopicis. c AP. χ 1 1 u 

IiV KAethio^m nuncufatos fihritcisfcorpios Qic 
enim ipjos indigenji nomindre fol€t)nHclio come 
dere UcertiiSy ajptdes yjyhondyUo > i^ omnegenm 
ferpctih homJcorpiorU excremeta qut concuicaue" 
rityexulceraturdn Corcyraferpetesprocreatur ap^» 
pellatjc• hidrjCyqux fe retorauentes retro yeyfus ad 
mfeftantes jj)iritid mctlum ctnheUrjt 0^ ab impeW 
fuos mfeciatores reprimunt ^.itbfejec^ue auertunt^ 
Typhlopa^quemetiam Typhlenam nominant&^ 
cophiam mureii^ caput habere fimile in fermonem 
hominum yemhtum perpanmL• ocultseffe ^ex his 
diiQhm nominihHs alterum ex eotrahit > quod non 
fim eioculiprobe αβ^^βόΐί ad yidendum^ CophU «o- 
mef2 iccirco habet, qitod hebetes eidem aures fnt: 
adeo item dura eJipeUe^yix yt tande /ecari quean 
κΑεοηίίΑτη itiuntefjecherfydrum >proptcrca quod 
etiam in ay/do permultumyerfetur, hic omnicini^ 
mantium generi infidiiis molitur. Huiuo catitio tn 
faciendts infid^s eiufmodi cfl ^yt fecundum yias 
abdite latear yperfxpe ctum correpens in arborcm 
confcendiit, ibiquefefe contorte concludens > ^ ia 
orbem coarolafjs ^ caputque mRjiram occultansivt 
prxtereimtes tacitHS ex occuUo perjpexeritx in td 
ipfum quodprjcterity rme fueritbeilia^ue homo> 
/e iaculemr: nam yaletfalm > ytymnticubitorum 
fpatium trafjfilire aueat , protmusque adea qujs, 
/altii ■.tppetitmhxrejcat. 

Quemad HlSTORiA IIB. VIII. 141 

Oucmadmodum elephanti foiTas tranfeunt. 

CAPVT XIII I. 

CVmelephantifoffam trmfilire non quemit, 
de htsynHsaliquis w hxncfefe demittit) (^ 
tranfuerfm fi^icfiansypartim yctcuitatem occn^ 
patyparttm ponttsfeyicarium prxίl•at. deteri/k^ 
prahunc gr^dicntes tranfmittunt :, i^ emdunt^fi^ 
mul&* eum^quipotjtis loco erat^ hocmodo exfof- 
fa conferuant. Superiore enim ex loco quij^iipdr- 
rmtpedem j, quem i$ qui infia efijpromufcide cir^ 
cnmplicaty reliqmautem yirgultorumfafces deij^ 
ciunh adquosiUei cumfortijlimh tum cdutifitrne 
pedihHS adnites) celeriafcenfufuhtrahitur. ^piid 
Jndos trafliii efl^ cuinomen efl Pbalacrm, qua/i 
Idtmecduws : eoque ita αρρ^ΙαΠί^ ? quodqui /;<?>•- 
b*tm in eo ncifcentcmguilciiieYity ^ pdos i^ cor" 
nucL amittit, Itaque elephantinifi cogcinturynon ac- 
cedunt ad locum illum: imo yeroprope cum accef- 
ferintjperinde atque hommes prudeti/^imhab omnl 
liliHS loci germine rcjnmentes )pedcm referunt, 

Defpongia. cap. xt. 

SPongUm dirigitpiifiUa heftia ^ non ffede quf'» 
dem cancroyfcd ma9-ts (ΐΥΛη€ΌβτηϊΙΐ5.ηοα}, enim 
inanim^ hxc eji y nec fano-uinti expvrs yiedpArtws 
marif animansyquemadmodum itjfaxts imKtfcitttry 
^ cjztera nnimdit tnotuprjzdiKifuJttyfic h^cipfa 
fuum quendam motum hahet.yenfvtamai animdU 
cido adfefcnfu ajftcw}idii?0^ i>t fit animuu rget: 

nam 244 ALIANI DE ANIMAL* 

fwn pyopter quandam caritatem ingenitam^ ^ 
moUitudwem pertufam non fe commouet ^fedcum 
quippiiimm fuaforamitia mciderityab ea ΐ€ίΙίοΙ^ 
auam dixi arAneo fimilem excitata^ idcomprehen•^ 
(iit^O^ exedit: cumautem ad eueUendam eam efa 
xis homo accedit ^ ipfa ah eo ipfo animali conuioio^ 
refuojiimulata whorrejcit,^^ contorquens fe ar^ 
£lifiime contyahih^ujc caufa hercule ejhcuyptfca* 
toriplurimHm negotijfitceffc^t. 

Decaftitate &probitate elcphantorum. 

CAPVT XVI. 

QVemadmodum moderate elepha^ti Itbtdi" 
nes contmciint>expliccire conuenit. ij igitur 
iih omni immoderata lihidine cdilifiimi funt.Nun-. 
αίίΛΥη enlm neque yt conftupratores^neque yt item 
-vdldc Ufciui Joaetatem yenens cnm Jotmina JA" 
cmntyfed Hnquam generis βοοββΐοηβ cArentes^ li^ 
herts procredndis dant operam : fic hhfuajiiyps yt 
ne dcficiat) cQmplexu yenereo iungimtur : neque id 
fane plufquAm femel in yit^y ^ eo dunUtxat tcm^ 
porc) cum fe inirifdram^pathmtHr, Vt autem eo^ 
r^m quifque yxorem tmpleueritinon eam amplim 
attm<rit, K/iperte poyrh ac palkm indiorum ocu- 
lis non coeunt >fed fecedcntes ρ aut fefe in arbores 
dcnf£(4 > & frequentes occultantpaut in coticauum 
locump&profmdum adoccyltandos eosftculta* 
tem ])Ahcntem>fe MuntJam quemndmodum ptt^r 

los HISTORIA tlB. νΐΙΓ. t^y 
hs aduerfentur ) ^ fceleratos deteilentur)fi cui 
efl otium 3 attendat animum ad ea qu^ coftfeq uun- 
tur. Cum autem cicum elcphmtimoderator , con*' 
imemnon illam quidem amahdem yfedfane diui" 
tem haberet ? amorts oculos primum ad alteram 
aliam adtecit : deinde Ciim yxorem ducere fiu- 
dens) akeram priorvm firangukuit ) ac prope ab 
elepha»ti prxfepi homo prj^cipiti confiUo non de- 
fodit modo , fed uLteram quarn amaret , in matri^ ■ 
moniumduxit, Elephantm autemcum tarai Ja- 
anorii coijfcieritia mcitAtitS) tumyero fuapteria^ 
tHra ί mdts abhorrens , noucim yxorem co per- 
duxih ifbihumata alteya iacereh cadanenjiic den- 
tibus rcfodiens ^ denudans quce dicere nequirety 
ex ipCis operibno hjivmulieri oilendere combatUK 
eam edoccns , quibmejjet mQnbm prxditP!^ isy cift 
ipfampfiffet. 

De engrauJjs nue eiigra&holis. c α p. χ ν 1 1. 

ENgyaulipifces quos alij engntficholosj alij /y- 
cotiomos (ippellnfit , pdrin pifciculi natura 
foccundt albi pe?'lpicii4?jtur > ζ^ quodnb alijs pi^ 
Jfium gregibuo exedi ζ^ conpci ydde metumt: 
iccirc^ aU infidi(is quibmfuHt ορροηΗ)μ -vitdn^ 
4^^eatejjJ4^ confeyns turmis deiijif^autnt >yt eo.- 
rum quifque ad Dicimm proxir/ium Λγίτψϊηά 
if4h^yefc£it yyt ne fcaphjf^ quidem incurre-ntes eos 
di[loci^nt ) nec fi quis rcwis dijhcrgcre cone» 
tur eorum focicuitem dinmerc pojiit ^ iu intcr β 

reftriole 24<? iELIANI DE ANIMAL. 

re^riOle ^^ pertmdciter tanquam corttexti con•' 
trahuntur 3 i^t tAnquAm ex aceruo frumentoyuniy 
autfaharum fiquis in eos immifent manum acci" 
perc queats non tamenfine yi dhftmhuntur > quin 
perfipediiirahantur ) yt ^ eorum alteram /?λι•? 
tem ahrufUm capinoy^ ctlternmrelinquivs, (& m 
plerisque caudam retineds , in alijs non ajjequaris> 
ex alijs caput reportes^^ alteram partem in mari 
reliquamfaciito.Eorum conferta ^ contincns //<t- 
tatio Λ ret marhimj^ peritts §ολοζ appellarurjqu^ 
quinquagmta pifcatorias nauets ιαίΐπό yntno yi- 
peimplet, 

Quemadmodumfiiillumpecusaltons fua- 
rij vocemintelJigir. cap. xviir, 

POrcuUtoris 'Vocemfuillumpecf4^fc agnofciti 
yt etiamflith eoprocul fedufium fitcrit ap^ 
peUuntem intelligat, Cui quidem rei teftimonio efi 
idquodproximefeqmtur, Cum mam pt^iedonesad 
Tyrrhenam terram piraticam rjauem appulijfent, 
ex haya permultos fuesfurto aha^los impofuerunt 
in nduimyquitmfoluentes (idnauigandum incuhue' 
rimt/iihulci prxfentibuo Piratis filetium tenebat, 
fuesque edtenm Muciquiefcehantyquoadexpor^ 
tu fe eripuijfent y (^ latrones λ tena foluifjenU 
tum yocefmhm audiri folititfuArijquiLm maxime 
poterant exclama?ites3eos retro ycrfm adfe reuoca 
ha?it, porciprimum ytfuhUtum cUmorem pafto* 
rum exdudiemnt, flatmfein altemm rjmis latus 

compeU HITORIA LIB. VIII. 247 

cOiynpeUentes eam eueyttrunty maienci piratx nau^ 
fiagbqukm mox fHnditui perieyunt , O^jutspii 
fuos emtAYunu 

Quemadmodiim ciconiaobrredarrix eft. 
*.• - <c Α ρ V Γ χ ι χ. 

D£ fOYphmonis <^ cariis riuditate ^ oi- 
treolatione fupra mentioriemfeci xnuncde 
ciconia agam, £a enim etia riuaii inu idta labora^ 
refertur : nam cum in Crannone Theffaliai eximt^ 
firma mulier)cui nomen efjet sAlcinoe , k coniitve 
peregye profeolo domi reliola f/upyi, corjfuetuat-' 
nem cum feruo ijuodamfenjjcrp hoc(juidem ipfum 
ctconia intelltgens,feruilcs ifjiuriao w dominum non 
fuilinuit y quo minm quxm moxfuB-o impetip eum 
finfuocuLorum orhitns iniurumin dommum illa^ 
iamylcijceretur» 

Decolorequemanimauaexvarierate iiu* 
minummucant. cAp. xx. 

ΑΏ diuerftm potwnem colorum mutationem 
oues faciunt 3 quod quidem ipfum &x yr ^^ 
fiatura amniumiffii eis euenireeo diini tempore, 
cum ineuntuY folet) Itnqu? ex albis commtttafioin 
nigYOS βί : corttrique ex nigrts in albas conuertim'- 
tur. Hjzcautem cum ad^ntandri nmnem kca-^ 
durjt^tum ad Thyctctjc fluuium, cutu^ nomcn Τίττα^' 
ces accoU tibidicetxtum 'veroad Troiam Scaman"' 
der ex aqua fuapountes oues fuluxi ejficit^ ex eo 
/Λ^ίπτη efi iythuic qm iniuo Sc^mandernomina^ 

r jjfS .ίΙΙΤΑΝΙ DE ANIMAL. 

remri demde almdnomen adHentitius ouium cohy 
^mthumimpofuerit. 

De ciconia quas beneficij accepti Taretinse 
lOulieri gratiam rctulit. c ap. χ χ ι. 

GRatam accepti heneficu memoriam iffji etiS 
he^U retinent. Tarentma mulicr nomme 
Mer^leis > ^ CfCtem in rehm i ex mdxtme raro 
famifjarumgenere fuit 3 ^yeroah omni fiupro 
i^tpgram Ciiilmquefe. marito conferuauit: quippe 
qujz ytyiuentem cum fludiofe ζ^ diligenter con 
. lui^etpficpoiieaquam e yira excefiit i fe jidifii•' 
mam 0* ab omni Uhidine contmentem humdto cotk 
iugipyiifiimsy-yrhmiu comnjorationeS}^ domumy 
ίμ (jua mortuum yidiffet niaritum 3 adeo male od^r 
ratpytpyje moerore adfepulchri monHmdtum yMn 
f€pulturaajfe6lii6 illeeffety miferrime commordr 
retur.Hjzc mturfodmind cum s^eilmo anni tem^ 
poreycicorjijs puUorum fiwrum yolatum experierif 
tjhmyynm ^ ΐηβητίίβίηΐίί iCtdtey ^ AUrHm de-» 
l•/ίίtate delap/lf^y alterum crjis fiegifjet ^ϋ^μβηοάί 
^cifum mtmtayfc cognito morho 3 mijericorciepulipi 
pr<^huit}n£im0^yulnm οΗ'^ληϊϊ^ ^ mcdicamen 
tPSy ^ cihopottoneque acihihitis cic<ttrtcem ohdu^ 
xity 0^,adincolumitatem perduxity atque iam a4 
yoUtumconfirmatumyemcinihypodimifit, Hicad^ 
mirahih quAditm ftxturn^ mtclligefitia non ignorans 
fe confcrucitAyitifi pr.iimium mulieri debere , anno 
pbll ckm itd yernum folem forte apricantem eam» HISTORIA LIB. vIII. 149 
qux fihthanmie feceratp perj^exiffet , demiffo 
tttqut humiltyoUtn proxime ad ipfkm profeoia, 
in eimfinum lapidem euomuit y deinde in teolo 
fuhfedit? cuiHofadi iidmiratione commota HerA-^ 
cleUi duhitabat quid iftuc ejfet, Cum mmr ώί?/- 
dem intm altcuhi depojuijjet , fίoό^e infequenti 
fomno folutit eum fulgere > (^^ radiatitm domum 
tafjquam ιηιγηιβ'ρί fdcihu^ ex eo Iplendere per^ 
β}€χϊί : vbiyeri) ciconiam comprehendifjet y q^ 
ytdneris ciccttricem perctpiffet , hanc ao^no^ 
uit eam effe, quam mifcratiorie commota cu-» 
rauiffet. v^v;?i;j'v 

De vcnatricc aue. ' cap. xxit. 

GErim quoddam merulis ajfme efi yenaticum 
0^ captiofum colore atrum > jj^lendide r^- 
norum, reoleex eoyemticum appcllatum quod 
ex auihtis multiu fui cantm permulfione ad Je 
aUicit) (ζ^ capitycuiui ingenitji fihi pr^ildntis 
h^c (tuis non ignara eo naturx muneread fe yolu- 
ptate (^ ciho explendam ytiyidetur>tiam exfui 
ceitttm (inditione ^ heUij^imiis ohleolationes ha' 
het,^ aucupio ^tque yevationc proxime adfe ac^ 
cedentium auicuUrum exfaturatnr, (^uod β quan" 
do quifqua.m hanc captam conclufertt iu cnueeimy 
non modo canerc omittit) ycrumetiam proferuitu*• 
te fui^ Λ yeijatore pocffiiis fdentiofumens mtftaper^ 
niiinctAtqueelmgui^, ^^Φ i£LIANI DE ANIMAX. 

Qu^emadmodum fuorum c6ui6toi:uniaila* 
cusmemoreft, cap. κχι^ι•• 

Slcjuem ctftucum comprehendiflicum longtf•' 
^fime exportesy reli£lo ihi figno yttde ipfum ce- 
pislheodem cum ipfum ynde comprehcnfm fuerait 
irrepfifje reperieSift inquam modp ita ex mari eX" 
fortnuertsivt deindeficprope depofuerif,yt in γηα,τ 
riadreperequeat. -..% 

Qucmadmodum crocodilus ichneumonis 
iniidiis apperitus adiuuatur a trochilo. 

C APVT XXI III. 

ANte dixificiit etkm in xAeg)jptiacarHmre'' 
rum commemorattone Herociotuo confcrt^ 
hit ) cuiiifmodi heneficio crocodilos trochili affi'• 
cknt:qUiie>quantHm equidemfito> nondum dixhmo 
do cxpUtithttur.TrochtlHS e genere incolentiufirur 
teta auium efi > ^ circum ripoo fluminnm crrat» 
^ cibisfortuiio obieol^ yefctmr , ^ k crocodilo 
alimr:quod quidem heneficium mnLgtm ojficijs ille 
compenfit. Ndm 0^ diligenter 0* Jiudiose ttd 
ipfim dormietio cuifodiam iccirco aduigilat, quod 
cyocodilo cum humt firatuo arclij^imo fimtio op-» 
preffus efl}infidi((4 ichneumon moUtur , ζ^ fizpe 
ad iliim pgUem inhj^rens eumjujfocat: atyerb tro-' 
chdusexcL•m<^ns3 0^ iUim nares -verherans efom* 
no excitat)0* in hoftem exitcuit, 

PDe marina paftinaca. c α ρ. χ χ ν• 
sAiimacit marincf, cum natandi eji cupiditate 

afeola HIStORlA LIB. Vlli. 251 

dffeola i natdre ^otejl : cum rurftis yoUndi fludio 
tenetHYjfurfum iferfm βώΐιτηκ yolat, ^culeum 
cuim (inte mentionemfech mortiferum habet) yt 
yel celeriter non modo hommespfed etiam anima^ 
lia aliaperdere queat. Quod c/uidem ipfum yt hon 
admirahilitatemfacit ific ccrte adfiufendam ad* 
mtrationem hxbet. (^hdfi ad maximam arborem»• 
(^ 'vegetamyi^ fumme yirentem aculeum admo* 
ueasp^ defigas} mn multo pofi amittirfoiia y qifje 
poftquam defluxeruntjtotm truncHsfimiLts efi ar* 
horibi46 Soh ardoribm exficcattSpjnflfitecHmefi 
mAximaficcitas. 
* Departuclcphantorum. c α p. xxvr. 

EL ep hanti purtm in caput proccdit ad lucemi 
Part$ii magriitudo efi inftar integn^ ^ctati^i 
^ iuftx magnitudwis porci.NecyeroJi quis huiic 
α partu recefjtem contio-erit^matres indto-nantur. 
pUne enim jjofctmtnon animo quidem Udendtcon- 
treclarhfed ad ludicram delecl•ationem > C^ blan* 
ditiiLsfufcipi ^ ej^eque homwisHattiram ea cxcelfi* 
tdteammijfuG ytpartuiadhuc tantdlo incommo^ 
darenoUet. Ροββα autem qukm infoucam mcide-^ 
runt, ^ fe iam tenerijcritiimt > iinimaduertentes 
exitm locum nuUum Jlbt reliclum ejje y cum eos 
pyiftinianimi} tum Ubertcitt6 capit obtiuio: tu yero 
facile cibos ex Uro-ictibm fumunt>tHm β qiiisprX" 
bectty Libcjiter btbunt, atqiie yimm fi m promufii'^ 
des ejji0id^i6>fne reaifdtione admitnmt. 

r 3 ζμ i£LIANI DE ANIMAL• 

De hellope. c α p. χ χ ν 1 1. 

HEllo^em fxcrum pifcem poct^ y ocari exiftU 
mant, Fama efi eum efje rarum inuentu > m 
profimdo Pamphylio capitiir:/ed»eqy tamen ettam 
inde tiifidijficulter:<^uodficapUtur > coronts obfe' 
cundAmpifcdtioncm fefe nonmodo pifcatores or^ 
s$aNt)fed ^ pifcatorianauigia fertis redimiri r«- 
ranti^ pl(tufu)(i^ tihiarum fono pr^dam teftm* 
tes adterramniiuem applicant,^Aiij proptereanon 
huucjfedanthkmJitcrHm exinimant^ quia loa4>s 
quem anthiiis mcotit ^ belnarumjit expers ^ 0* 
cmusfiduciapifces con^rmati ibidempdrmnt} «<<-*: 
tufji caufam penitm retrufam i^ abditam non 
meiim c[i explicare > non mxgis qiam explicare 
cattfts cur gallmaceum leo ς^ bajilifcm timeAnty 
cur/uillumpecui elephanrns horyet^ in aui" 
Ιη6 exqmretjdis O^ fi qui permulto 
abundant otio yplurhnum tem^ 
poris confumitnt^ non t<t-» 
men oputnm αβ}" 
quentur. 

sAEI, noriHS hiiiom ani* 
maltum. 

De leonibus fenibus. c α ρ ν Τ ί. 

£ Ο cum Jitate proceffe'^ 
^it> φ* iam ynuts fdim 
juerity ttim adymandum 
injirmm, ant in jj^ecuhtd^» 
mtnemorofis tratlihm L•- 
htter tecjuiefat , neq-y tum 
nel tum inHrmipimts ani'* 
malihm 3 ^tcitt^ fu^ infir^ 
mitcitidiffidens yerfari jidenter (tucftnfedconjide 
rans corpurio fui imhectliitatemjfemper timicle ^ 
dijfidenter cum ijs iCgit.Ex hocprocreati^ roi«- 
/?«e ^ ytorentii xtittti fiducia nitetjtes ? lome pro* 
cedimt ad yenandum : ac pcJrem iam Jcnem fe^ 
cum abdtfcioit , eum impellentes : deinde m medid 
yia quam mwptfuermt ) iUnm relinquentesy toto 
animo ipfi inprjidjii curi£ incumhunt>ac tantundem 
pyjcdx confecuti>qu(tntum yelfihi yel^ienitorifiitts 
ad pritndmm fit y generofo qmdam (ζ^ contenttjiU 
morimtu edito purentem βιηη fecHm {psytcoH'^ 
uiuium meut) tmquam Qonmclores ad prandium 

r ^ 
154 yELIANIDE ANIMAL. 

conumam imiitant.Senex tumferijim ^pedetett'* 
tirh yelut reptansieo Accedens , primofilios ample* 
xaturydemde lingua euffumiur, MduthorumUu'^ ; 
dansfelicem 'Vcndtionemy hlandiiur:poJi ^y^pran^ 
dio dat oper£im> ^ cum hts epuUtuy, TametpSo-' 
lon quilegefanxiuitfilijsparentts alendos efjejixc 
eos facere non iujlitifed n<ituY(ihum(tnis ienhm 
nihilegens iipfaimmQbilis lex ad hocojjicij mU'- 
nus docuit, 

Depennisaquilap. cap. Ii. 

NOn modopriicfentem & ifiuentem reginam 
auiiim eic^mUm c^ter•^ omnesyolucyesex* 
timefcunt> atque eiu^ conjj^eUum exhorrent ifed 
C^penn^ eiufdemftquts cumalhxrumpennii cum-> 
mifcueritj wcorrupu at<jue wtep-js. manent>(tlU 
cum illts commimitatem non ferentes putrefctitit. 
Dc rriuribus &ciOcodiIis. cA^. rii. 

MVrcs cumfuajpontefoeamda anmalia cre 
bros purtm exfefe edunt, tufn multofuprd 
cofifiictuctinem accedefne/alu yfitpariunty m Payo ' 
injuU ferrum exedere (^ corjficere dicuntur. 
^AmytiUis in teredone ΒαΙ'^ίόηίία fcrihk eodem 
aboyrijcum exfefe c rocoaiiipepererunt, Hoc eX" 
perimerao legitimum abjj^nr-io intcrmfcutit > yt β 
qutd Jimtdatijue exclujtio efi rapuertt^in reUquum 
tempmtn crocodiii/irgener^s numero locvqtieApa* 
retitihm ducaturifpi mjauiu eum ipJitmT.xi'dau€rit 
(td compreheudendAm iilicunde aut mujcctm aut 

lacen HISTORIA LIB. IX. j^j 

UcertuliUyeum pcirens tanquam k /e degenerantem 
ηιΙιίΙψΛϋ dd fe pertincntcm iaccrcitycitque tanquam 
ad folts raatos ac^uiU fuorum ingenHiratemexpe• 
riuntur:fic crocociiii celert aiacritute pyxdam ca» 
piendijuos prohartt, 

DearpidisdentibuS(5cdercorpio. ga. iiir. 

Λ Vdio ajpitiis dentcs quos -venenigeros quif-* 
J^^piAm YcBc yocarepvjiit) c^e iftflitQs tuni^ 
c^ 'PAUietenHtbu^p 0^ mcbrdnjejimiiihivyac CHm 
nJpM cmpiam morjmn tmprimn , ycrttdkunt hM 
membranuUsy::^ 'venenum ejjundi)yurfusque CO'^ 
treX^ coniungi, Scorptj acuieHS hahet quoddam 
fmuofum tegtnentumpr^ fuhtilitctte non omnino 
conipicuuw^ ιηΐτΛ quodconfiftiT -venenumifimilq-y 
puij u proucit per aculeunjiforamtnque ejly ^ hoc 
quidem ne viju uttidcm conjj>icuum » per quodye•' 
fjenum exit) hominio Jaliuu aculeti6 ohtunciitur ^ 
remollejdt ,i^ (td pUgam mferendam litejficax 
efficitur* 

Quemadmodum ius primigenium maximo 
natucatuiouio canisJareituf. cap. v. 

C^4^ni6 ^ftpermultos ex fe/e parit catuiosr 
horum tamefi e 7nt7nero primui prouiens im 
lucern patrcm rcfcrt y omnntoque fimtUtudmer)^ 
jpecitmcjue illtuo geritiCa^teri yt cOrjm tulerit ^nd* 
fcuntury quoujtuuiQ > <^ pYomdentm nxtur^ fierf 
yidetur ift matri pittrcrn aiiTcponentis na cjiterh 
Citthlii prmj igemu m Anteferentis, 

^ $ ι$6 JELIANI DE ANIMAL. 

Inaniora Γuntteίl•acea &cruftacea& infir-^ 
mioraiumecalunadecrcfc^nte. ca. vi. 

Τ£βα cruslaue mteiloru hoc etiam proprmm 
efiyyt (id decrefcentcm hnam ex wanitate 
C^exilitate co/'porii Uhorent, quodauidem ipfum 
decliwant tciiitcei generM purpurxibHccinXi^ hts 
ajfiiies, ιύτηψιβ cyuifacei genens pagurh ίοοπΩ^^^ 
aitdchcancri (^ idgenm>ncmque imbecilliora in^ 
frmiorique decrefcente iuna iumentct pcri ciicu»^ 
timeamque oh atufam harum rerum prudentes m 
hac menfis parte genitii qt4>od minm Uhoriofafmty 
confulunt , non dendci ejfe > mimdici audio prirno 
die lurije crefcentts loqui quiddam yemacula Im- 
gudfua, aittcadeye, /oir^ leo^ytait ^rtiloteles» 
neutrmn horumfacit, 

De acrimonia pifciii in audieclo,iupijiaIpa?j, 
mugilum & rcliquorum. c α p. ν 1 1. 

SEnfu audiemli acerrimo e[je lupum chromtn»^ 
Yalpam ? mugtlem ex syLriSloteUs prjzceptione 
patet, Lupnm pr^tcrea.prxciare inteliigereje inca 
fite poj^tdere Upidem hyberno tempore pcrfrigi* 
dum yfibique infeftifimum, Ιίαψο ιίίο ipfo armi 
tempore eum Upidem calfacere haudquaquam ίη•^ 
fctum contra Upidus frtgHi remedium ejje ipfum 
tepcfitcereyfimilem etiam lapide chromin pagrum 
ymb/am habere^ eandemquc yitAndifrtgortiquam 
lupumjequi ratiQnem: itemque e[je in pifciumgc^ 
nercpArdfitosct^hifmodi pcOMncuLHm appelUtiim^ 

qiiiiZ HISTORIA LIB. IX. m 

qujz dAphinm ceperit deuorantem : itaque ex eim 
pr^da tanquam exlocuflete menfa refertum pW'• 
^uefiere^eo nimirum delphinum tantopere ddeda^ 
Thytcumipfo lihentcrquji comprehenderit com^ 
municetiC^ ille apud Menandrum yalde ejfertur» 
quod decipiens homines, eos pro fahulo haheret, 
cuiufmodi pdrafittio appellatHs. Stmtbias Cle.ode" 
7ηΐΡ5 Phtlifpifdraftm alterum oculumfuum liga^ 
tum hahebat ,gratifcarjs Philippo qui in ohfidwne 
Methonx alterum ocidum amifcratyatmiht amtci'' 
tit yidetur i^ domeiiicm yfi4S ejfe pifci pedicU" 
lo cum delphmoyAduUtionem yt alia mala homo no 
uihrationis expertia non nouerunt. 

De charitate & pieratc cJephancoru. c A. ν 1 1 1• 

CVm alia pleMque naturdi quodam (tmoris 
habim elephantos cumfilijs fuis conaltatos 
efje ufiettdunt) tum yero maximl• iUa > qux. confe- 
quttur naturjicommenddtio adumoyem yehemens 
declarat, quanta eorum qu^procrearintchctritate 
teneantur, Horum yenatorescmeiis mftruunt» m 
qiiiu cum ammalia incidunt) ex hiipartim capiufi'• 
tur^pctrtim toUuntur. Huins yero fofj^ faciend^ 
qu.^fitr(itio y aliks dicam, Nunc pergo expUcare» 
qiikm in Qenere elephdntonim matres chciros pullos 
fuos habeant.Cum enim mfoueΛmpullumβ^um in- 
cidiffe matey perβ)exiβct3 nc minimam quidemO" 
ram interpofiiit ^ nec eiuo curJhmylU ad pullHm 
co»Jeql•iendum fegnitia tardamt ,ψιΐα yehcmenti 

dolorc asS i£LIANI DE ANIMAL. 

dalore affeola , quanto maximo f>o[fetwcitato ώ- 
curfu, in delapfum filium prjiceps agereturj amho" 
queeodem CAJU morte Occumherent :h'ic quidem , 
matermpodere pre^m contereretur: iUafane py>c 
cipttdta 3 caputdiffrinveret, Rifumtur ohruendiy 
quiirtrum nitturdisfitynecne^ ctmor parentum in 
filws^duhitant. 

Vbiviculimariniparianr. cap* ix. 

V^Ituli mArini primum in arido pariuntfxtu^ 
fuosy deinde mlucemedttospciul<ttim cuin 
humidiora loca, fuhducunt ? Atque itddegHilandum 
tnitre eos introducioit , tum in aridUm riatalem lo^ 
cum rediicuiitj mde rtirfm in mare deducimt ^^ 
qUam mox educunt yfjipique numero cumtdfece* 
runtyaptipimos ad natandum ejficiuntypdrtim do" 
ίΐ^ϊηα inftitutoS}partim JiAtur^t dd mores ^fedes 
matey}jiU (cmafidas impuijos. 

Pcaquilis. CAPVT K• 

AQ^da yiolentum animah & tyrmnicum: 
fieque modh tn afj^quendu ad ymendum 
necefjarijs rapmAs facit^ fed etiam 'vfii' carnium 
deledatur.namadfeexplendam leporesy hinnulosy 
anferes excohorte ^ alia pleraque rapit,Vn(t un 
tUm ex aqmUrum gcnereyqitJi louis appellaturx . 
carnesmn ittmgit,jed ^ adyiohm ^iherba/a" 
tts cfiy^fi Pjthagoram Samiumnon (tudiuihnuU 
lamtam^fhamm^ntemcdit,! HISTORIA LIB. IX. ij^ 

De morfu afpidis. cap. xi. 

S/ quis fhaUngtum duntaxat attigerit , ipfum 
dicmt non yalde yehementt doiorc mori> at 
aj^idis morfum Cleopatra lenifiimum efje periclita> 
tionepeycepit.Cum enim aduientahte sAuguflo quji 
mmfneacerho dolom fenfu mors e^et in conui^ 
uio de circuhftantihHS fe exqutyeret y eam qiiJi o-la^ 
dio inferretur > dolonhu^ refertam e^e ex his qui 
alicjuodyulnuo acceptjfent reperiebatjdcerbdm <i«- 
tcm ex yenenps^ Uboriofdm: conuulfionem ciiim 
fiLC€re>& flomcicho (^ cordi dolorem inurere. 
Demarinavulpe. cap« xi. 

QVemddmodum yulpes terrena ammalfrait 
dulentum exiftimatur > ita etiam mcirinji 
"VulpimdchinAtio qu.edam atquefolertia ad decli^ 
narida^ infidioo attrihuH e/L Principio enim autud 
hamum non accedit, autfimulift huncdeuorauerit 
fiatim tanquam yeiiem inuertes (^ mteriora fua, 
cuomitpi^ adhunc modumfcrrum expellit. 

Quemadmodumex ratiis ad coitum mares 
alliciantfoeminas. cap. xiir. 

VT hominum iUecebr^ qujedam amorls ejfe 
dicmtur:>fic ranje amatorium qiiiddamm 
yoce yfurpant. Etcnim qucmadmodum adcaptan' 
dos (tmores fuos homo amans lafcmam atntmncu^ 
Idm cantitarefuletjficjux cuiufdnm σχηίβϊοίΐο yO' 
cu^quam ololygmcm yocdt ycoitmfo-ntiicationem 
mnsfcminji, dcit : atque yteam allexcrn, ambo no-- 

dem ι6ο ^LIANI DE ANIMAt. 

iiemyquod in aqtht non queantcoire» expe.Bantln^ 
terdiu ycnereo complexu implican horrent, ^At 
ηοίΪΗ m magnafecuritate yeneri dunt opera. Cum 
yocaliws quiddam quuimjintfolit^jonmt ^ pluut^ 
aduentum denuntUnt, 

De torpedine. c α p. χ 1 1 1 1. 

VT remor^iquodrmueis remoratur, ex eo «o- 
mmatur >pc idquod ί torpedints ptfckta-' 
{lione obtorpuijjetiei ttQimn dcdit. Ex matre mea 
mm ejfempuer^ctudim β qtm ctmconugerit , ma- 
num ohtorfefcere, lumque de fipientihm 'vim 
hanc auditionem 4ccephqu})d /i quts rete m quofue 
rit capta attigerihtorpere. Sin autem quis eam Τί- 
U£tmm yas impofuerit j ζ^ maymam aquammfu- 
dcrit tumjigriimdafit 0* tcmfm fmendi Adue* 
nenhparit quidem in yafe : quod fiquispoHectex 
hoc yafe aquamcapiat ^ infunddt in manum aut 
p^demytorpefcere manum autpedem necejjeefi. 

Quaedam beilias poftquam attigerunt vene- 
natum qiiippiam,acerbiores funt ad pla- 
gas:& de cane rabido. g α P• > χ ν. 

NOneamyim ad ρίαζο^ ^ morfm femper 
hahent mimdtA 3 fedfepe propter cAufts 
quafdam morfm acerhitxs mtenditur > ncimmila^ 
taferpcnte yejpa longe morfu infeilior cfi: mufcd 
item cum eiufmodt quippLi attigerit3<icriores mor^ 
fus hthet}^ dolorem miiioremfucit.KAfpidio mw 
fmfirmAm cQmederit^^nfnnahilps omninofitXmU 

fiincol HISTORIA LIB. IX. ζί^ι 

fiincolumis momorderity yidnus quidem infert^ 
doloremyfiOJi tamen peiliferum inuritifn rahiofus 
ρΙαζ(ίτη inflixeritjpernitiem molitur. Primo cnim 
aqiM metum invjciu O^ qui mediocriter fe habere 
yidettty.demde ingyauefcente rabie in dolorem ex* 
ardefcit} ^ latrah denique morttur, Cum autem 
yeiiemquam rcdyidus canu Ucercifjetyfircimtrix 
mordicuoi^t eamfaycirct tenmjjctiin rahiem-a^ia 
ferijt. leiunihomints morfm acerbior eji) atque ad 
fanandumdifficilior.Scythjidicuntur ad toxicum 
quofagitt(i6 qblinunt ihumanu admifcere cruorem• 
huim rationem Theophraftm conijcere nouit. 

Quemadmodum oculorum hebetudineiti" ^ 
fanatferpens. c α p. xvi. 

INeunieyere cum fene6{utem ferpens exuerit, 
tttmetiamyifiio hebetudinem tafiquam oculo'^ 
Yum fene(\utem abijcityquo cx morho admotis ad 
njay^thriim oculii L•beratιβ^* :riAm ex eim hybernOf 
in Uttbiilpi obfcuris manfione ocnlos hebetes 0^ 
fYfziln^QsJrigoribm caifaciens m^rathrHm pur•^ 
gnt^tque acres ^ acutos efficit, 

De "haicyonis partu & dc coftrudionc nidi. 

CAPYT XVII. 

HAAlcyori fuam o^rmiditatem fentienspnidum 
.xd exciptencios puUos mac hiriatur^fed ita yt 
pon egeat luto > ncque edmm trahihuo yt hirnndo 
qUi€ ct/am domibHi egct ad cQ}jftru6iionem nidiy 
^ hojpcs jioijyocata mgfediUir domos, confu^ 

m€ns t^t iELIANl DE ANIMAL. 
mens temptis matuti/mm in loijuaatate^ a^ rum^ 
fens fuciui^mum fomnum : at halcedo cougregam 
behn>£ (pmns vmculo cjuodam mcreothiliter dijpo* 
fito nidum fmim deHmcit y l])wisque aliits redras 
chliO'at3ali,t6 tranfueyfni rexit^yt muiieremdicAS 
textrum peritam teUm autpannum te%entem,Et 
quanquam tthium αίΐψια ex partc Imuofum ^ 
JuhiQngum yelut ncifjcimejjkit> famen lenitcr ht 
rotundam figuram JuhtexiT f deinde m mare defirt 
ifhi fluitans ab incurfxntibm y/jdis earum opm 
prohatury ^ partes quxs ctqua mcuryens Oilendit 
tton firma^ efje^ita farciT) 'vtnejHjuicem percutm^ 
turfaxorump(itur,ncqucferro difcwdarur. Qsni•' 
di non pianc confpicuu ς^ macce^um folum dlam 
pt/cipere potefij neque peripfumo^ quifquamex 
mari intro mfluerepotcfliihidemGuepuUos nutriu 
yndts circumUtay^t aiunu 
-V De lycoilono herba. c α P. χ ν 1 1 r. 

PRoxime Ndum herha najcitur , qu^ nonfnt 
cdufft lyeof}ono5 appell^tur ^ quod eam luptts 
calcitns conuuljiomhHS moritur :propterea %Aezy'^ 
ptij in terrcufuiU eiufmodi herbam importaripro* 
hibentjqu od hoc animal yenerentur» 

^'"' i)e. gallinis & gaieorajquem PJiiiius ftcllio- 
Λ i .<. ncmvocac. cAi» xix. ' ^ 

C> ^Ώΐαβ m ymiim cecidurtt^ fuffocettir, 
JnihdUdere aiunt nequeymu nequeeaqujz 
funt inttis ί fin inxiquAm dcUbitur 9 mde olentem 

reddit HISTORIA LIB. IX. i6i 

yeddtt aguam> ^ maloiodoyeacrem afficit. ^t 
^aleotafim yinumaut in aquam deUpfuo fujfoce-^ 
tur)n^hilL•dity■βn in Oleum ccciderit 0^ moriatur 
oleum tetro odore imbuk^eosq^e quieo i>ffuerintp 
pedunculii implet, 

De cerui coruu & lapidc ferpentes fugantc. 

CAP V τ XX. 

CErumi cornu fujfimento ferpentes fug^ri 
manifeftum efl, xAriiioteles didt in ponto 
flumine (efi iiutem hicin regione Indica ^ MjeO" 
nica) lapidemeffe) cuimfujfimfiigcinmrferpen^ 
tes,acfl^tt6 aqua perfud^rit ex(trd€fcir:fin arden* 
tem flahello nmgis mcefidere i>clts rcftmguitur, 
eimfujfimentu odorem fulphure tetriorememit* 
tittin quodquidem ipfum Nicdnder confentit. 

De Pharo infula, & de eius ierpcntibus, 

CA Ρ VT XXI. 

QV^diduru^fum antiqui ^cgyptij tradtk: 
nimirum Pharum mfulam yarijs ^ muU 
tis ferpentihu^fiiifje pl€niim:4tpo{lquam OthonU 
rex K^fepptiorum Helenitm dpud fe depofiUm α 
McrteUo errarjti in ^egypto atqtic ^cthwpia 
amauhyylque fiuprii intuUt iUijfama efl Helenant 
metuentem hxc <ymnm dixijfe PohdarMtue yxort 
Thoftidu, quje metuens ne qnando pulchriorem fe 
duceret Othonps Helemm , ^ tamen ipjitis mife- 
rens expofuit in Phamm inJuUm j herhimqueiUi 
dedit immiatmferpentihus eit*s w/kU ycumfcn'^ ΐ6'4 iELIANI DE ANIMAL. 

fum percipientes ferfetes poilea latuere, Eam he)^ 
hitmHelena pUntAmt> qif^ tempom ifjteruallo ^er 
minAiiit, ^^femen emifity inimicum ferpentwm• 
Hmc herbam appeliariHelemum dicunt^qui eiuf» 
modt res callent, 

De ftellis marinis. cap, xxir. 

STellje marinie cruftiC ifJteolxoilreis tamcrH^ 
deliter immcjsi funt >yt h^c ipfiexedcint ^ 
conficianu Ratio infidiAYum qiias ets moliunturt 
eiufmodieJhCum tefiaceafuiU pAtefctciunt conchis 
yt (^ refftgerentur , 0^ β quid quod pertinectt ad 
Tfiolum incideritycomprej^ii conchts exceptanUe^ 
fuo pede intra teilaa infito eas clmdi prohibentes 
oiireisexplentuy, 

De amphisbena. c α p. χ χ ι ι i. 

HTdrdm Lerneam Hercul^ certamen decan 
titnt poetj^}<^^ 'veterum fahuUrum opifices: 
quorumenumero efl Heattxm hiftorictisxijime'» 
r^jznaturam tricipnls canit Homeymp Monftrum 
hoc LycU KXm^fodari Lyciorum regts in perni-^ 
tiem multorum heluitmy(('yidm ^ inexpugnabi* 
iem, Qujc mihiprofeolofc infabulis numerandA 
yidenturs ytyerum efiiamphisbenam fane ferpen^ 
teyn duo habere capita) alterum in anteriori parte, 
alteruminpofleriori.Cum enirn dliqmnece^ehA• 
betprogredi) cAudx loco Alterum panit ^ alteropro 
capite ytitur^tum rurfmfieiYetrofit opm cederCi 
cApitibws contYA qukmpYim ytitur* 

De HISTORIA LIB. IX. ι^$ 

De rana pifcatrice. c α ρ , χ χ 1 1 1 1. 

EGenere ranctrum qu^cdam pifcatrix appella- 
tur, nomen ex ijs aoliomh^ rerum qt^oo mo^ 
Itturtrahens, H^c atjte oculos haifane ftfciculo^ 
rum capiendorum tUeeebrao hahet : longulos nimU 
rum pilosicos fihiconfcia α natura coparatos eije 
dand^ anfcad illiciendos in efcam pijces , fefe in 
nirhidijiima ς^ referta limo loca abdih atque iRic 
ihidem fdentio delitefcens porrigit pilos 0^prjZ'- 
tendityparuuit igitur pifciculi itdpilos adnaut, ^ 
extremum qmdpropiUtum efi efcam effepuunti 
eayero in ahilrufis infdijs manens ρ yhi illospro^ 
fit4^accefiifjeperceperit}pilos adfefuhducit. Suh^ 
ducmtur enim occultn qmhufddm yijs : pifci- 
culiautem aui hcUu^tione <^ Itguritione alleoti 
proxime (tccejjerint 7 compreherjduntur ρ i^ ei 
efca pimt, 

De locuilcT & polypi inimicitiis. c ap. χ χ v. 

LOcujla ideo ifnmicituu cum polypo graues 
habetp quodhic cum ΙοοηΩχ brachia circum^ 
pleXHffuerityaciileos quos illa in dorfo infitos ha^ 
betypro nihilo hdbensdocuRamfojjocdt: cuiusfixne- 
rei haiid hifcia locufta cl polypo fumml• refugihcum 
nuUim rei mctu dfficiturptum ante yerfm progre" 
djtur 7 non prjctenfsqmdem , fedobliquls <^ de* 
γηιβί6ίη Uteya cornibm ppctrtirnyt ne aqttci con^ 
tra natationem yeniens reprimat cornihi y pxrtim 
yer-o neyltrk progredip-Qhibeatur '.finfugit 0* 266 ^LIANI DE ANIMAI. 

retrocedaftum longe lateque β/α corfjua ζ^ porr!-' 
git ^ip^ tanquitm remisfcaphampropelle»s ficfefe 
commouens midtum confcit mneris. Quodjilocu-' 
fi^ mter fe pugmntydij οοηΐΥΛ altos itctereflis cor* 
mhm yeniunt , τί incurrentes arietes aUidunt ^J* 
conferuntfrontes. lam emm ante certamen muYC* 
njz0*lo€u^^€xflicciuu 

Qucmadmodum icrpentcs ,agnos 5«:nepcta 
pej.Tequitur. c Α ρ. χ χ ν ι* 

P)EymultamferpentiumfugSnepetd q^ dgnos 
fdciunt (^ loMge lateque exfeUunt, in\Athe 
nienfium Thefmophom ^Atticjz mulieres ^gnifo" 
lijs cuhitmfms fuhflernunt 3 quodferpenttbm Jlt 
infeftAi^OUodexiftimeturab appetkione Vene-^ 
ris prohiher^ivnde nomen trdxiffe yidetur. Herha 
ettam lihmotPi nuncupdtd ferpentihm formidahi* 
Itsexiiliu 

Qu^emadmoduin fcorpium necat herbathc 
lyphonus. cap. xxvii. 

T^Heljphonum herham Theophrdnpisrtiiyrdt» 
β eamadfiorpij dorfum admouedf^hmcfia^ 
tim perire.ldemque ctjfert eundem ad inte^ritcttem 
ifaletudmps reftituiifi eum candidahellehoro ohli" 
ndSy atqueequidem ThelyphonHmprabo ^ηοη item 
helieborumy quodfine itdhommcs egregie dtligam 
yt acerbe ζ^ penittio fcorpios oderim. Callimachiio 
etiam canit in terra Trachimm arborem nomine 
Smilum mfchdd Qmm dpj^ropinquantes 0* eam 

cont HISTORIA LiB. IX. ζ6γ 

contmgentesfei^pentesperemt. 

Oq ferpentibus Euphratemaccolentibus. 

CAPVT XXVIII. 

Eyphrates qui inter Parthos (^^ Syros inter^ 
medimf.Hit > c^mm longe cj^teris fluminihws 
prjdletidiksdicdm, Ϊλμ nunc de eo φ/ο quod Pur 
thi^ Syrinon ignorAtih quodque ab hocinilituto 
fermoneno ahhorret ponam^ sAdprimos ortm hu" 
im fluminis qiuddm ferpentes tiofcuntur homim* 
btis inimicijiimjiynon indi^nts qutdem φά exter'^ 
nii adeo infeft^iz juntyVt eos mteffdafjt. 

De fue & falamanclra. c α ρ. χ χ ι χ. 

SVemfuauiores car-nes habere , iamdudum cre- 
ditumefiiac βquando faUmSdram comederit» 
extra periculum efl , eos autem qui futs cmnibm 
'Vefcuntur interimit. 

De grciTu leonis. c α p. χ χ x. 

C^Vmleo^aditurinec reola iterfacihnecfim'^ 
plex pomtyeftmum p^fedymum imprimit, 
^ multiplex^modo emmprogreditur)modo re^e^ 
dirKir>tHm rurftis procedit χ iaemque yicifiim retro 
commeatf nunc quafifurfum yerfws) nuncpermi* 
flimfacityeiligtUydeindep(trtimpr£cidityiA>p£if^* 
tim obiiterat^ytne yenatores yefligijswfiiictes Itt 
firum ybi cumfHPs catults habitat reperire pol^int, 
quod diuino munere propriunaturji teonu ddtUeji,, 

De fingultu animaliu & herba illi contraria. 
CAP ντ XXXI. . 

s 5 1^8 /^LIANI DE ANIMAL 

PsAflor bonm dilmt oues ^^ caproi » at odlt 
fingidtum flranoulatoriu) morhum quietMm 
hommes/^pe tentat.Hunc morbum affertfΛtiel•Λ$: 
itaque herbam tjtfandam hmc malo contrdrtA mxt^ 
(iabuL plantant qitJipecudes prohbetab hoctna-' 
lo.Dicimtperiti etiam hominibpus hocajfeHu labo* 
rantibmhmcherbamprodeffe. 

Qu2B modo hyofciamon &oponpcrvolu* 
crejextrahunt. cap. xxxii. 

HTofdamon ^ opon quibm opus eji coUige" 
re> hi circunfodiunt (^uidem circa radices^ 
nonfuis manibHiyfedpef yoLucre extrahunUquam 
popqmyenatifiint autemeruntyeim alterupedem 
alligant (idherbcim) qitam mts circunuoUns extrci' 
hit. Et fmjtytilcs (tmh^itdeccquihm egent homi^ 
nes. Quod β quis non ita. herbas extrahat^perdit 
operam,nam diter ejficaces non funt. 

De polypo pifce nauta. c Α p. χ χ χ ι ι r. , 

NsAutilm e genere polyporum efl><^ conch^ 
yna pr^dnm y cum ex ima marisfede ad 
fummam aquam cjferturi inucrtit ς^ mutnt con* 
cham deorjum 'verfm ^ yi rie hattfla aaua rurfws 
.demergatur:y bi Adfummum λοη orispcruenit) 0* 
mare ab aduerfatempe^ate coqmefat fHpremam 
concham yertityh^c enim tiinquamfcapha nauigd'» 
tionefcrtur. Is autem duo brachict in ytruncpue U^ 
tm dcmi^a fenfim atcjHe modcrare mouens remi^ 
gahdomefticAmque C^ natiuamnaucm propellit: 

acfi HISTORI Α LIB. IX. 169 

dcfiyentHsflatJ.michixqu^ tanquam reYnosprim 
lonz} Utcque porngehat , guhernacula cofiihtuih 
atque cjstetorum hrachiorum longe Uteque ραβϋ- 
rum remi^atwneytiturimter qu^ media efi mcm•^ 
.hyanulapertemfi'S:eapaj]{t 0^ intentapro yelo yti-^ 
tHr:ficQU€ cum efi fine metu ncimgatjfin quippmm 
α yoLentwrihm beluti nietuit , Je demero^ens cori'- 
fham aqiia complet > ^fimulcx ponuere inpYo^ 
fundum deiahensfeje occultat^ atque itct hoflem 
ejfugit. Pofi yhi mare efl tempeitate vacuum? ^ 
α heiut< quietum) de imo marts gurgitefe extoUens 
rurfm per fumrm mare nauigativnde nome habet. 
Dclumbricis&abrotono* cA. xxxiiir, 

ABrotonum quantoo cotnmm oditates habeat^ 
(^ ytym prxheat (j^irttui^ ipfumque pur" 
get^non ejl mihi nunc tempeftiuum declararc ^fed 
animal pernidojum lumhricum interimit^ qiiod 
adeo augefcit ytfera ejficiatur : tntefiwts wnnjci^ 
tur)0^ ittter morhos humanos numeratur,^ qui" 
dem inter eos qui dijficultercurantur, Jam yero 
tdquoddehoc yerme narrat Rheginm hiftoricuu^ 
tale eJi:Mulier habehat lumbricum 0^ eam fanare 
dejperabat etmm^aues wedici.Itaq; ad JEpidaurii 
profecla^deu rogabatytfibi auxiliaretur, Non ad" 
erat deHistame >iiditimt dei mtninrt iubcnt difcum^ 
here muLierem ybt fanare depl•$ folebat egentes ra^ 
liauxiLio : muUer quiete obedicbat mtmilris : at 
hi dum €Λ qu£ pertinent ad /(tnitiitem > mHlicri 

s 4 27® iELIANI DE ANIMAL. 

miniilrahant » caput λ ceruice fepaninTzdemittit 
alteftmanum^ extrahh iHmhriciim feram mX'^ 
gnamyfed mfriftinnmjedem capta reftituere »e- 
jciebantfintereit Oem (tduenit y miniilris irafcituri 
quod tentajjent opm yirihm humantsprjiilantim> 
tpfe diuina. yi caput reftituit in fuum locum 0* 
adfanitatemreftituitmulierem. Non tnmen^xAe" 
[€ΗΐΛρΛηγηίΧηίβΐηΐ€χ[Λρΐ6ηΐ'υί tujs compnro ahro" 
tonum:non enim eo yfqueinfamo :yerum tn com» 
memoratwncahrotom recordatm fum tui henepcu 
^ curationis fiupendje, Sedquin donum tuumftt 
herba abyotomim^nm efi dubitandum. 

In quantam alticiidinem maris vifus homi• 
nispenetrarepotcft. cap. xxxv. 

ΜκΑη$ altitHdinem humanw yifus penetra 
reyfqite ad trigintapa^m ροββ didtur» 
ylteriips non potefl pertmgere > fiue autem pifies 
fubmtantyfiueferji funty^^yltrknon acceduntyfiue 
det marmi hanc regionem ylteriorem tenent non 
yalde Uboro,neq ue alim dicit• 

Dc pifce adonide exocoeto appellatq• 

CAPVT XXXVI. 

PlfcH αβ}€ΟΐίΦ flaum e genere mugilum faxa 
incolere,i(^ fimulin tjsyitlitarefolety eim 
fitne duo in yuigm nomina mmime ignotd atque 
peruagau funt:alij emm ^donin nommant > alij 
exQcoeton ^ quod extra mare in ar-ido cuhet, Curn 
cnim efi tranqmlla tempeil^ts, m ficcum ymkrum 

impem HISTORIA LIB. IX. ζ;» 

impetu pemeilw adfaxafefc exponit , thidcmque 
libenter ^ quieti altumfomnum capit : cnm au-* 
tem alijs omnibm animaUhm tanquS foedcre iZe - 
ΜηέΙϋί efi ^paccmque habet^non Jimiliter cum in^ 
coIps maria ambtio pace coiungimr^fedii^* exsfer^ 
horret^acfi earum qujepiam comparuerit>Jefe yer•* 
fat ζ^ tundm jaltAtorio qmddmfafio tripudioJaU 
Ut>dum de/axo in yndddefdkns fcdutem adeptm 
fuerit : cum autem mare C^terram amicam ha^ 
beat,ipfum iccirco adonmiq'4emadmodum meafert 
opmio)ij appelldrunt, quihmufcemodinomceiim'' 
pofuerunt ) quod xAdonidis qui Cyfjar^ regis fiuHS 
Juit)yit(tm infj}exeri<t* Eumfine duabns in Amore 
deabHsfui^e altenmarm.^^alteri terreftri• 

Quemadmodu pJantiE ramus alienas arbo- 
riinrericuroperaauium. ca.xxxvii. 

VNiHsplant^ rammfjnpe inndjcitur ^fifC" 
crefcit alienj^ arbori, Caufam cur id βαν^ 
Thcophraftm (tbftrufas rerum eaturas perjcrutu* 
tus djfert, sAues enim (trborumfruttum comeden-» 
tes pofteaquam in Arboribws confidentes excremen 
ta evcrere ^feminque in atHern(ii> deUpfum pluuid 
irrtgatum emfciy ς^ pulli/lare ^ itaque m olma fi- 
cHm,in altjsque aius inge/ierari\ 

Dc oue & hcpaco pifcibus marinis. 

CAP. XXXVI II• 

IJVJpeafbpio abdite latcntmiirps incoU oues 0* 
hepati^^ α pifcfttonbniPr^pontes nommari 271 ^LIANI DE ANIMAL. 

folith <&* ψΛηγίΛτη ndtUYdmaxiYniyidentuYi H^ 
men ad natandHmfemes fimt^ non enim kfuts latt'» 
hulis longe aherranty imo yero circum ea ipfdjem^ 
per yoluTantur y mfirmiorihiiipifcihi4o adnantihm 
infidnu faciunt y itlellm inter eos numerari potefl$ 
hic exortum canicuL• extifnefcit. 

De cantharidibus & vbi riafcantui. 
CAPVT XXXI jr. 

CsAntharidum genm nafcitur in fegetihm 
0* dnts ii^^cuhm yt ^riiloteles dicir.in 
cicerihii4 camp^e > in orohis generantur phalangiiC 
quj^damywporm blattaim crAmhe gencraturyer<^ 
miculigenmcuiefinomencramhis, 

Quemadmodum nouerunr animalia iri quo* 
habent fortitudinem vc xyphiasjpaftina- 
ca, murena. c α p. χ l. 

INquaparte inftamyim hitheat prxclare nouit 
ynumquodque animiihcuim cum infidiasfctclt, 
fiducia mtttHr , ytgUdimpifcis eaparte ynde no'* 
mentruxit-tanqudmgUdio ytitur, paftmaca acu" 
kofe tuetur.murenA dentihm eo commoditiofe de* 
fenditiquod eorum pvjidita fit dupliciordine, 
De muribus marinis. c α p* χ l r. 

INcoU domorum mures cum adcvctera omma ff 
mtdi 0* perimhecilli hahentur ^tummaximi 
Jirepitm timore AJficnmtur^fednihil peim quiim 
fela yocem perhorretit : timidietiam agreiles^fed 
domcfticps andacwresi non item mmni* xAt cnim HISTORIA LIB. IX. 175 

0* finon magno funt corfore inexpugnithili tarnen 
ieptifuntrohore atque muniti, quippe quiadpropti 
gnnndum dupliciconfidunt armamrji ^pr^durx »/- 
mirumpellti^ dentium robori: cnm enim yale^ti" 
bmpifahm 0* yci pifcAtQrU hommhtts perittJU^ 
mispugnant, 

Dcthunnis. cap. xlii• 

T^Emporum commHUtionem thunni fentiunty 
/oliiitiapr^claye nofcimt: πΜ^^ ijs adhanc 
rem coeleftmm rerumperitis opm ej}> ybi eos hye- 
ma imtmm deprehenderth ihtlihenter commoran•- 
tur: a^ ex eo loco adyemum ^qHmoolmm non fc 
commouent : eofdem KAriftoteies ait altero oculo 
acuttne, iiltero hebetius yidere ^ in quem hoc idem 
confentit sAcfchjlu/SjCiim mquihfiniflrum oculum 
thunni more intorqnens > eoqHe lime 0* obfcuri 
a^iciens, Pontum ingredientes ad dextrum Utm 
ynde acrtu^ yident 3 terram conftituunt, egyediefj- 
tes adcontrarmm littm fe accommodant ^ ter^ 
ramfecimdHm eum oculum quo clarmyidentpjia^ 
tuentes nctuigant, 

De paguris. c α p. χ l 1 1 1. 

GRuftiipagurio rumpitury0^ feneolute queni 
admadum ferpentes fcjeipfi teHa exuunU 
cuii4o circumplicaiione fuHcorpH6cum obdualum 
efjefentitmty tum huc <^ iUuc tanquam furijs in^, 
citaXiferuntUY > pleniorem yidum mquiraites, yt 
tumoris 4cceβionc ^y^ corporh molc mflau ιπηοΙη• 

crnm i74 iELIANI DE ANIMAL. 

crumfuum rumpere pofimUex quo yhi eUpfifmty 
atquc fe explicarunt}^ in fabulo mcent mortuorum 
fimilitudinem J^eciemcjue gerentes, De nafcente 
pelle etiitm nunc molli (^ tenera m^ximo ajficmn" 
tur timore : yt autem ex di[folut'wne ^ diuulfio-' 
fje/epaulatim coUegeruntyi^ quodam modorem^ 
xeruntj^rimumfanegi^antfahulum^tamlmtimi» 
difuntii^ yirihmfuis dtjfidentes> qmcidtegumen 
to extrinfectt6 ohieao circumeilmntur yid fimul 
ytcoeftum fuerit conglutmari y atque ad mturdm 
teftx traduci > tum continuo tegmini tanauam ar• 
matur^ confidentes adfunt animis ^ amittunt 
timorem* 

Deferpentibusapud Troglodytas. 

CAPVT XLIIII. 

TRoglodyurum genm hominum quodex ha-» 
hititndi^ yiuetidi ratione nomen duxityfer-^ 
pentibti^ iccino formidithile efl y quod ferfentes 
etufmodi hominum natio exeji^ acconfiatiteteyrU 
mumporro odorejerpentes inter femd}d& emittuu 

Quemadmodum polypi & ofmyli adrepunc 
ad arborum fruotus. c α p. χ l v. 

POlypos i^ ofmylos in ficcum egrejfos jc^im 
temporcex maritimis ctrhorihmfi-ugtfertsfiu 
^tisfurripientesjjipe a<rricoU ^ deprehendunt, 
C^ pro dtyepns fnialibm poEHHS ex comprehenfis 
fumunty ^ ex fefe tonummn Urgimtur dominii 
firHthum direptorum. 

Ve HITORIA LIB. IX. 27J 

De fufanco genere pifcium. CAP. XLvr. 

FVfahei generls pifces marini fapicntes Jlunt 
addiligenterpemtmque cognofcendcmj tem^ 
porummutationem incLm ineuntehyemead yitan- 
ddmfrigoris yim ex natatione con^uiefcentes ^ 
confdentes ipfa conimoratione ^ qmete y jcqua•* 
hiliter , i(^ fraterm fefe tepefiiciuntppoftea yerno 
tempore ingKediimtur lorigiora itinerit facere y ne» 
quemodo ohuijs fedijs etiam quos inquifierint ς^ 
inueftigarmt cibis pafcuntur. 

De echynis mannis» c Α p. χ l v ι r. 

EChinos adhucyiuentes obduolos tefia } atquc 
(tculeis commumtos fi quis contriuertt} 0* 
αΙΐΛ fepdratim ab alijs fm^ia in marc abiecerit, 
hiCC titmen cohjet*e?itiam, ^ coitionem interfefa- 
ciunt,^ ajfinempartemrecognofcunt^iz^ appli^ 
cata coh^jere/cunt) ^ 'velut conferuijturyfimul ^ 
naturali rurfm quadam concilicitione mtegrantur• 

Quemadmodum ad amplificandam prolera 
animaliacxcitantur. cap. xLviir. 

EJX animaltbtis fibi quo plm prolps nafcatur 
harum rerum curatores ^y^paftores oHium^ 
capyayum^ ^ equorum genitdia tempore coitm 
deltbutts multo fale i^ nitro mAnibns perfiucdnt? 
yndc ijs yehemcnter coitm appetitio exoritur: ctlij 
eapipere, alij nitro perunoimt y alij yrticjz frufiu: 
funt etiam qui fmyrHt ζ^ nitro eadem inungcint, 
ex ea fane fi-icatione fixminx 0* libidimfiorcs 

euad ^Jβ i^LIANI DE ANIMAL. 

cu4dunt,<i^ mAres fuilinent. 

Demaximis cetis• cap. xlix. 

Α Ό littora aut mmimi profunda Ιονα^απΐ hrc 
uia ex ceUceo genere nuUum appyopmquat, 
fed in alto ζ^ profundo yerfatur y eximia autem 
magnitudine exiilimantur leo , ::^gj^na yparddis» 
phyfdm > priiks > maltha helua mexpugnahilp(y. 
arics yel iffo AJ])e£lu wfe^lijlimm ^periado/if' 
Gmmiproculenim licet compareatymam prOcellas 
^ tempeilates ciet, ^ agitat : :^gjena ηοη efi 
aj^eflu fauHo nctuigitntihm y iiequeprojpera illts 
pperAtur.de catmm uifferentm fupriL diximuo, 

De caftoridibus. c α p. i,• 

C\sAiiorides animalia marma adlittora 0* 
fxxii emincHtKt 'vluUmm -diritAtii plenum 
edunt ^ vrLtuijiime rugiimt : eAnimfonitumQui* 
cunque Audierit,no'a effugietqumpAidofoflexce''. 
dat € yitA. BaIcha e mari emwet ^ procedit ^ 
radijs folts cAlept, Vituli mArint exeunt quidem 
de mAri riQClpmio tcmpore mAgio j fed (^ interdiu 
atque etiAm meridieextra nmre dormiuntyqui>d 
. quidem ipfum Homerm in Odj/jJ^A MenelAumfa 
cit nArrAHtem TelemAcho O^ Pifiih^Ato , cum de 
PhAro 0* de Protheo πίΑπηο djimoney (ζ^ dhti?ia' 
tione quA Prothcm itchAtury MenelAUo /lArratio^ 
n^minducit, 

DPe mullo pifce. CAp. li. 

JE mulio fupmui dixi: quod ttoH dixi nuriQ 

dicam HISTORIA LIB. IX. 17; 

iicdm, EleufinJi fdCYPs mitiati iccirco muUo pifci 
honores hahefit^yelqitodts ter Λπηορανύ, -velquix 
mortiferum homini leporem exeji^plmeq-^ conjicit^ 

Quemadmodii ex pifcibus loligines > hiriin- 
dinesjaccipirres volani. c α p. l ι I. 

VOUntfifces cum timent ^ exfiliunt e ma- 
rt loligines 0* accipttres marmi^ hirun^ 
dQpeLigia: loli^ines auxiliopinnarum lon^Jiimum 
fdtum faltant 3 i^ fefe infuhlime dttoUunt} ζ^ 
gre^atim Auium more ejferunturihirundines humi 
liorii^non lU [η\)ΙίγηΐΊ>οΐΛΐΗ^ΐΗηΐΗΥ , ^Accipi" 
trespaulo fuprafummcim mam aquam tolUfolent 
yt ad iudicandu fit dijficile natmtne^ an yolitent. 
Pe varia &mulciplicipirciuninatatione. 

C Α Ρ V Τ L Ι 1 1. 

\y^gmtur pifces afque errant^etlij quidem 
frequentes jimiltter (itque ycl gregespepO', 
riim yel ordincs mUitum turmatim euntium 3 yel 
acies longior qulm dtior> Afronte mmirum adteY•* 
gumpQrYe&dyd]j ordinihv^ kfronte ad tergumf" 
gillatim explicati^ cum ornaW pro^afcuntury alij 
cohortium iimilitudmem j^eciemque gerimt) noni> 
nulltyelut decurUti ncitant)tum qiiidammnru(Ftis 
ab yno corfm ad alterum ordinihm rixtantifurit qui 
in cauerntsfe tenenti 'thldimque xuum dgjtcint, 
Q^eadinodupingueicutanimalia. ca. l ili r. 
* "I 3 ii pdftoricix peritos audio cum adpinguitH^ 
X^jimem yolnnt nninidm pcyduccri^icornua cis 

Amput -27« i£LIANI DE ANIMAL. 

ampHtare : ad coitum yero proclmiores hircos cum 
efficerefMenr>horum nares 0* mentumfmyrnio 
fei^ungereiContriqHe medijs caudis lino aUigatif 
eofdem α yehementi coitws appetitione reprimere. 
^hortum ^ri^loteles ait equamfacere 3 β paulo 
i>ehemenum fumantis funiculi odorem extmd^c 
lucei^Hci fenferit, Itemque -vtnecanes aufugiant» 
audio eos hac machinatione ^folertJA retmerh 
eorum caudam primum arundirte qu^c hutyro fit 
oblita dimetiunturi deindc hdrjc eii ad Umhendum 
concedunty eo ft yt poilea tanqmm ligati per'» 
maneant. 

Defilentiocanis&afini. cap. tv. 

VIs etiitm cani hxc efi y yt eum non latret qui 
mufteU caudamfecum hahet) modh caudd 
ah/cijfa ymam difnittat n7uilelam, ^Amnt etiam 
afinumf ex em caudalaptde appendas norudere. 

De elepkantoru intelledu & quod fua pe- 
ricula cognofcunt. c α p. i ν i. 

ANni litiliui tempore cum calor kfole inten» 
ditury ^ ^fttis morauefciti tum elephmti 
adcaloremfranorendum inter fe crA^opeYfundun" 
tur cotno^quopitrtim yim caloru depellanU panim . 
'Velymhrofis (j)elunct6 y yelarboribiis qu^ ramo^ 
ruwfiequentia eos opacare ροβίηΐ > refrigerentury 
tum ctiitm fagacipime odorantur , tum acerriwif 
fe/tfihm exisTuritytum yero ex hti^paytim antegre^ 
dientes^partimful^equenteSyOrdiniitimeHnUaTque 

horum HISTORIA LIB. IX. ^η<) 

horumprimm nariHmfagacitate> herham antepC' 
des fuos pofitdm fentiens humiinis yeftigijs ejfe 
tranfiumycam euellih ^ eh quik tergoproximus 
ePpodormditmtrAdit:isrurfm alterh quipofl eunt 
fiAt:acdemceps fer omnium quafi mcinm fa^AcU 
tey contreclatur ? quoad ad illum ipfum qui extrC' 
mum agmen ducit peruetumfuerit:is βτηηΐΛο olfe 
ceritjharritum "vaiium edenS) quafifignum adfu* 
vam dat,Hitunc in conualles profimdAs , nc in ioca 
concaua ^ paluftrU y 'velfiminm id concedaturj 
in nemorofa campeftria > ah eo locoiter iiuertimti 
prorftiique fe totos auertunt (ώ hts locts y ^uaam^ 
quefrequentes homines iterfacerefolent : quodab 
hominibm yt animdthmfihi ϋφίΙίβΊγηΐ6^ΐΊγη€Ληΐ, 
Cum eos cjctera pabuU defecermt , radices ejfo" 
diunt) quihm pafcuntur. e quihHS primue qui dli* 
quctm pr^dam repererit , regredttur ) yt ζ^ fms 
grcgdles aduocet ^ wprxdjc comurjione deducat, 

Quemadmodum in fitmmahyeme fc pifces 
tepcfaciunr. c α p. l ν 1 1. 

HTeme fumma <^ teterrimci cum mare υηΛ" 
ximis turhinihm <& acerrimci tempeilAte 
furiti wmad imam mayis fedem pifces ddhxrc^' 
fcuntj horrentes perfrigidam maris tempeilatcm, 
Itaque ex ipfis funt qui cirenA^ pennis exciggerevty 
(^ histeoli feipfitcpcfacixrjt, alij inftxorum Λη^ 
gufti^ compulfi at.jur σογπργοβι ihi in protcoliofjc 
kfngore lihcnter qitiefcdnt, aiij wpcUgicAuerna^ 

t 28© i£LTANI DE ANIMAL. 

dhditidtque (ώίΐηφ fummam waris mhorreijtem 
-yitentineque enim inmmimo tam aiuntfurentes 
f^ mflatiio qiam infummo tempeifatescieri^ C^ 
agitAri> ineunte "vere cum coelum ferenum efi y ^ 
aies Uti iliucenu a^ hcrbjeprata conueithintppU» 
tjz -vir^re wcipiutjt, tumpffces marts tranquilliU^ 
tem fentientes , adextimum i^ fummum mare 
ejferuntur , yagos (^ ftltatorios agunt moms, 
^ tanquam peregre redeufites prope ^ νο^μφ€»'» 

Ex minimaoriginein maxima crefcuntmas 
giiitudinem crocodilus , ilruthio magna, 
elephantus. c λ p. l v ι ι i, 

H^y£ec triit ex minimU euAdunt maxima 4»/- 
mdi(i } ex aquatilihm crocodilm > cx yolu^ 
crihm magnciflrHthioy ex quddrupedihm elephan* 
tHi.Iuba rex elephantum fcribit fatri fuo fuijfe 
qui multafecula yixij]et,nempe qui ema^a^et ^ 
per manm tniditH^fiiiJJetyfque ab hum alta ftir^ 
pe: ζ^ Ptolom^o PhiUdelpho ^ethiopem cle-^ 
fhantum fuijfe , quimultiU ^tates yixijfetiyel 
exhomifjum confuetiidme ? yel inftitutioneman'* 
fuetipimum > atque idem ipfe nit je yidi^e ele^ 
phantum Seleucicognomine Nicanoris iquiyfque 
dd ^Anthiochomm poftremam expugnationem 
ifixijfct. 

QucmacJmodiim ad pariendu pifces enatant 
in fliunina vici na. c Α ρ . l i x* 

Fifces HISTORIA LIB. IX. i8i 

Plfces cum -vicinifunt adpariendum , exfalf^ 
lagmead fliimma lactisuemari fuo propin-' 
' quos fefe wdtafjt^aquam α tempeslattbm cornjUie-' 
Jcentem cupide amplexantes» 'Etcntm (tqucirum 
trancjuiUim probe a^eBa efi ad excipicndos pi^ 
fciumpartm y ^ conferuAndos ex damni contrit- 
{lioneiAtciy infidmrum coparatione propter heluam 
qutetem ^ pauc itateiCuiu/cemodi libcnatem ^ 
immuniUte ftumina ς^ Ucm habere folent ρ atq; 
ideo Euxinws ponttus plurimls pifcibtis abudat,quod 
nofolitmfit belucis procreArejtip^ ficubi autvitulos 
marinos,(iut delphinos profert breuίβimosJk cjaerts 
ant€omnibm beliiis mdejicis pifces ibide tuti funt» 
Deacumarina. cap. l x. 

ΜκΑηη^ζ acm quodfHntpertenuesy ^ mini 
me tortuofdm (^ fnuofim yterum fo^" 
tutimque capctcem habent, iccircofHorumfiliorum 
fuilinentes mcrementum difrumpunturmon igitur 
parmnt ccitulosfed expellunt iitque eijchmt. 

Qualia funcafpidis morfus veftigia. c a. l χ i. 

MOrfuum yeiitgiii tam perparum cipparen^ 
tici ctf^is imprimere dicttur, yt mdicia yix 
acrioculorum acie deprehenddntur, Curyerofint 
tam obfcuYA ignotiqj cdufam hac cjje audioiipfim 
yeneniad tr^nittendii percicutii mircibiliq\ cclcyi» 
tatead intimct tr^fitionefacws, Cum enim hxc ipfcL 
morfum effedt> ycnenum non cminct ς^ apparet, 
fedfub cHtcm fitbicns mtra mcatn^ bene pcnitm 

t ζ 2.32 .^LIANI DE ANIMAL. 

fUhefl) atque ficitd wtimadelabitu>* yyt nihil extet 
^tq; emmeat } quare ab ΟίΙαιιίαηΰ Cleopatrje mors 
ηοηβιαίβ ocults comprehejifi efi ^ nifitcindem fero 
admodum ex duohm ρπηίΐίί difficilihm ad yiden^ 
dum ^ compertendum animaduerfis mortts ob^ 
/curafpjificatio depyehenfa eff^ alioaui ajpidii tr^ 
^uoyeitigiit mmifeffo apparetjt his quihiilorUm 
motiiohorum anhnalium tenertt. 

De aipidc quse in quinquatriis momordit. 
c Α ρ V τ L χ 1 1• 

CVmPompeim Hufm Eomx jzdditiii munm 
ohiret qmnQUdtrijs) yt folet in Romdno foro 
fierh drcuUror alijspermultls) qui eAndem quam 
is ipje artem faflitarent circunfianftihm ad fuam 
ippm oftendendam ftpienttAm yfimulque ex arti'- 
ficio fuo (pecimerj dandum ) aj^idem ad hrachium 
admouety^ ex imprejjo morfumalum exu^it, 
cum poileii non aquam , t^uam /Ibi pyjiparauerat 
exorhuiffet3qu})d ΟΛ ejjetfuhducld} ex infidijs mmi 
rum ixvsfuerateuerfum , yeneno non exhaufto ne^ 
que eieitoy fecundo pofl die fine dolorta fenfu cum 
fenfim 0* pedetentim pernicicveneni illapfa etm 
os c^teraq] wcbra extdhutfjent , yitapriuatm οβ. 
Decoitiianimaliii&depircibus. ca. lxiii. 

Vlorente yerno temporcyi^ ejRorcfc ete ter^ 
ra Ithidinps ardore beiiU terren^ aquatiles 
^ yolatilcs fla^ant , ex pifdbpi4 alij fi-equentid . 
cuaatqtie alia ex altjs nexaarenio atterunt y alij 

interea HISTORIA LIB, IX. iS^ 

mtered cum natant mfinitatcm quandam ouorum 
expelluntjatque eijciunh (jtiorum nonpauca λ ter^ 
o-onantes exjorbetit, Entmuero mdres a7itecedimt 
^ femenjpctrgmit ,f(xm'tnjs^ yero infequentes in* 
JaturahiLner htantes atque cminentes explenwr. 
lamquodfifcium quiddm ficcumfamiim 'verfan 
tur tanquam cum 'vxorihm>eiLsq\ ciiftoaiunt\, quod 
etiam ex pijcium genere aiujui riu^Litate Uborant^ 
atque οΙΐη^}Λΐίοηβ)αηύ dixi, 

Dulciaquainmaripifcesalutur. c a.lxi iii. 

ARiftoteLes , ^^ ante hunc Oemocritm ex 
bisque Theophrixflm dicit non ai^ua fulJO' 
Jedcluidpijces quimare ifjcohmtalhidemq^, quod 
propemodum iricredihile yidetur , ex ipfs openbn^s 
coniirmdre yoiens qifarjdapotabilem in omni mari 
aquiefjeiid expertmeto docetinamfiquis cocauum 
€ cer-ayoo temn opere jinxerit^iLtq] in mare demije 
rit inme aiic unde appetifum yt aqiui tranfmittere 
qucatydie ac nocle y»a uuicicuio C^ porahilt hu^ 
more compietur.Empedocies sA^ 'mtinm ctliquam 
etiam ait dulcem noomnibtis notarn in mariaqiKtm 
^^^q^^pij<'^^ nutriantur ^cciHjami^ue a^ert citr 
infcdfo ciiUciofit) quam ex emsfcriptps cugnofces, 

Cur non edunc facerdoces muftcllum & 
muilum pifces* cap• lxv, 

MVilellum pi/cem aiunt nunquam Jacerdo" 
tesederC} non enim quoniam ore paritmun 
dnm cibum efje, Quidamnon ipfum ore parcrefe• 

^ 3 c i84 iELIANI DE ANIMAL. 

runtyfed infidhirum timore perculfumyt occuU 
tctcatulosjuos deuorare , deinde cnm nihilcib mfi" 
dUrum comparatione timct yiuos cuomere > ium» 
que mullum mmquitm attmgimt necfacerdotes ncc 
foeminci xArgolicji Iunont6 ftcerdos, Citufis cur 
ab eo fe ahiimeant 3 ^mddm locoante mc dixi^e 
memini. 

De vipeia &: murena, c α p. l χ ν i. 

Vm fYoximum efl ytyipera complexu yc" 
nereo iun^tuv cum murenci , yencnum 7Ό- 
mitione eijcity ati^ue expeUit) ytfuauU decorusque 
Iponfuo yideatnr: poilea editofibilo tdnquam Hy^ 
meneo quodam iinte nuptido mijjo β)θίφιηι appeU 
lat^atque ybimutuAm Venerts Itbidinem /«- 
ter fe expleuerunt y hjcc qmdem ad 
mare reoredituridU yero eX" 
Jorpto yenenoj^ recoU 
ledo ad domefti- 
cam fedem 
reuerti- 

tUK 

ofEL «?5 
decimm hiitori^ ani^ 
malium. 

Dc amore elephantorunl. capvt i, 

Lephantum quamuis ram 
amareferunt) quoniam^yt 
Ante di6lum ejU libtdmum 
moderatione ί€ρ€ΤΛίΡΐ6βΐ, 
tamen tpfe lUud admira^ 
hileamore plenum audiui» 
quod confeqmtur: Vir ye^ 
nandi elefhdntos haudim^ 
beritm y fcrihit fe y cum ab Imjjeratore Romano 
ciimpoteifate m Mauritanidm ad yenandos e/e- 
phantos allegdtm ^fjet, ex elephaiitino genere ado* 
lefcentem formofam yidifje ) coeuntem cum ele- 
fhiinto ) e>^ (idolefcentei i^ pulchro.-alterum Ύβ^ 
rofeniorem y quia huimfiue AmcLtorfiue maritm 
efjet ^yt fe jpretum ) igmminiji loco hoc tuli^e: 
quare acriter animo mcitatum impctumfeci^e, yt 
nihilpropriM^fadunifueritjquiinosjmquit^omnes 
perderetjftccjy mcurrtjjein liiu formojum riualem 
fuumjpugncimq] edidijjetanquam eUm^quide ami^ 
cdfibi ercptU) dolorihtio acerrimn premnur : adco^ 
que wfefth dnimiiytrimqHe cum airero puondm 

^ 4 • ιΖ6 itUANI DE ANIMAL. 

commifi^e^ytr^x impetu cornihm amho wutilaren 
tur.neutrum ideonon yicijjeiquod multci yerhera^ 
tione eos ycnatores diftriixerint. Poftea autem 
quhn αιηίβϋ drmis inpofierum inutiLes ad cofjfc" 
rendam quafimitnum interfefiLOUeflentiriucihtX'' 
tem (tmttntium corjquieuijje. Trahebatur Paris Λ 
Menelao ζ^ fujfocabatur loro ipfum premente, 
^ traxijjeti injimtdmaue gloriX coept^et ^Atrei 
fliHeinifilorumfuifJet mptum : ^ nifi βΐΐα louis 
(^ Diomc Paridem expugna turpi ^ €βα^ηήηΛ 
tepugnau rctpuijjetjquiyt euafit timidiws dormU 
uit cum adiflterau Helena. 

De pifcium coitu de lupo & miillo. c Α p. 1 1* 

NOn yno eodtmque tempore pifces hahentli^ 
bidinem procreandi : yerum alij yerno tem" 
poreje (tdyenerem rumpunt^ alij jeiliuo adcoitum 
tmpelluntur ί alu dutumno cimorts flammit confia^ 
^ant^ompLures hyeme yenereum complcxum ex» 
petuntpplurimiyt fcmel pepererC) deinde toto anno 
apariendo conquiefciwt ^ iupum Ληηο hinospcLYtm 
edere aiidw) mullum ter finguivs atmis yentrGm 
^rrceim nomen fignificure uiunt, 

Decamelis. cap. iii. 

HErodotm fcrihit Camelum in poilerioribm 
crurihm gerere auittuor fcmorit 3 (^ toti'* 
dem genua ) ^ yeretrum inter pofteriora crurii 
caudam yerjm f^e£i(trc• 

Vc HISTORIA LIB. X. 187 

De Arabicisouibus. cap. iiir. 

PlUditai ejfe oues ^AralU cdudis mfolitis ύ?^ 
diuerfis ab diogenere ouium Heroaotu^ ^cri 
htticarum fane duo genera ponit : yhum dicit c it«* 
das maxima magnitudme hubeye> -vtdimetientino 
tribm breuwres Jint cubitio > aujcji trahantur om• 
ninoadterram atterunturi ζ^ exuUerantur. sAt 
paftores ddfabrilcm artem inftituti plosieliajk^ 
bncant , (td quji ipfa aUigat,c cAudji nituntur^^ 
fuftmentur}QUo €t yt k yulneratione defendantur* 
i^ilteyum caitdarum genm dicit efje cubitali U•* 
titudme. 

De cochleis terrcnis. c Α ρ. ν* 

PErdices ζ^ herodios iccirco defugiut cochlex 
qiiod eos pernofcunt penitm hoiiesfibi ej]e: 
nec cernere efl limaces ibijerpere^ybi illt ipfyer* 
fenturieos rctmen ?iatitrali quddiim aftutia cochlcje 
quxdamprjiftantiores Ariones appetlat^^ decipiunt 
^ drcunuenna, Siquidem ex natiuis teili^i cgref•' 
Jjcin magnafecuritate pafamtur: auesautem quds 
modh dixhin teft^e inancs tarwucim in enfdem tUiiS 
inHoUw^-yyt yero nihil muenerwt, ecui ytfibi inuti'^ 
lcs abijciuntyatque difcedunt: dU yerofinguU ex^ 
faturatx paji η atque ex aberratione qua hoflesfe•' 
jellerunt ferudtJi 3 itct in tciicn tanauam fuamprO" 
prUm domum reuertimtur. 

PDecochleisponticis. cap. v i. 
Erfarum refrem cochle^ ponticje mttantHr, 

^ S 2S8 ^LIANIDE ANIMAL. 

xiliuos dies Sufts (igentem^hyhernos yero EchiiU^ 
nis : etenim ad nuncupuum Pro^onttdem calidam 
hyemant:jiftmum (tutetcmpuo ad sAegialum agi'» 
tAnhprofter moUes auras quoo mare cts afflat. 

De raullorum pifcium ventre. c Α p. ν i κ 

AKdio peritij^imos coquos cuyolunt muUo'» 
Yum intcrea dum coqumtur ycrjtres non 
rumph ofcuUri ifjorum ora) quofaolo mtegyiper^ 
nianent)Vt (tnmt. 

De natatione dclphinorum* C Α P. vi 1 1. 

DElphmu^ famiHa iimiliter atque mulier 
mammas habet , βmul cJ^ yberrimo U^e 
catHlosfuos la6lat:ex xtatum ratiune dijpofiti gre•* 
gatim fjatatit. Etenim pcrparuuli etiam nunc ex 
4Ctate mfirmimprimo ordine loccintur:hos natatio" 
ne proximi feqimntur i quifuntconfirmatA ^etute. 
Νλυπ delphinns cum cAtuLorum fuorum (imantiRi' 
mum animal eftytum de usyehementer metuens» 
dtliger/ti cuitodia eos conjernctt-.cic nimirum fic ηΛ'» 
taijtp yt tanquam in militAri cunco alij m primtc 
aciMlijfecurjdayalij tertia conftituanturmatH mi^ 
nimi (tnte prjcndtantipofl yero hosf(£mmjifequun 
tHr)demdemares extremum agmen ducentes , β-* 
Ιίοηιτης^ yxorumnatationem mjpiciHnti atque 
obfirmt, Quidadhos Neftor bone Homerefqucm 
ais ad mftruendao acics principumfriji xtat^spyje- Ρ(ίηίΐβΐηΐΜΐηβΗ[ΐ€^ wtjl HITORIA LIB. X. iS^ 

^ifi ΐχίωςί^^ Ι;^/Λ«?, id cftade vipcra. c a. ix. 

Exiy iTri τ«δ ΙγίΛν^Ι genere > non natura 
nonnuUi dijferre aiunt : lUum marem ejje, 
hancj}£mmxm,ikiij emmnaturii dljferre exini-' 
mant : ^ funt ^uidem (^ui dicaiJh ίττο t^ iyttnZ 
Yercu^um conuuifione ajfichnon ite άτπ? iyicflvHU 
sAlij dicunt ΙχίΑνΗξ albi/m morfum ejfe, Ιχίοζ non 
eiujmodhfed Liuidum,Nicander diah cum morfum 
inflixit fcj^ij ) duorum dentium yeftigia apparere: 
cum autem Ιχκ/^νΛ leferihplurium yicieri, 

Qu^emadmodu manfueiiant elephanti. CA. x. 

QVid elephantes, poflquxcaptifHntfacUnt, 
yt manfuefcitntjdicajdum eji^Prinio infyU 
udm non ita longo ihteruallo ab eafoffa > yhicom-' 
prehenpfuerhn i diftaMtem yficeosjiri^le conftri'' 
olosfumbm trahimt^yt ijeperwittat ^ttdemineife 
hiprjecurrant^ntue rurfm retrahmtur: demdecei* 
to ζ^ dimenfo fjjdtio horum quenque ad maxt-» 
mam arhorem alltgctritesiyt neu in ariteriorem par" 
tem infilire , neu rurfm admodum in pofteyiorem 
refilire queantjneue ipfis exfunts laxitate facultas 
fit ad inferoidam mntriS) yidiio tenuitate ζ^^Λ- 
mcyhorum robnr frano-mit. PoQexyero qukmeO" 
rum domitorcs durimavimttcindmpauUtim moU 
Imerunt) ψιο ad prifthhi^ mcxpugricibiUs feritatts 
eos ceperit oblmiojdc ma}jH cibumfumendum d^nU 
Hi necefiiutc prcjii ) cUm non malitiofe iam> tum 
ycro hiiariorib^ ocnlto} Ct m(infiiQtiQYilm> quxm 

ejjerjt t9o itXIANI DE ANIMAL. 

ejjentfolitiiintuentur.Horum aute^i^uifunt jetatc 
robiiilhymculls ruptisiCum dentiuroboreitum ye^ 
ro promujcide ctrhores reuellunt , ς;^ ftangunU 
-vixcjue fero admQdum ipartimfamcipartim ctbo^ 
rum tUecebris^piLrtimyerberihtii manfuefiunt :yt 
-vero cicures euciferunt^panibm m<ixmiSi hordeo, 
cariciiycotpis^alltjSi imcoppalma^ hederAcetsfolus^ 
yefcuntur• 

Non omncs pifces muti funr. c Α p. χ r. 

QVi omnespifce^filentij condemiiatitieos ^ 
mutos affirmantes ij in eorum ndturaindo'^ 
iitfunt ζ2^ rudesinam ex ψ nonnuUi editps ^bilts 
firident (^ grunnmnt > lacerta entmp^nniti ^ 
chromUiO^ aperficuttradit\Ariftoteles, chalcis 
ftbiUty coccyx limiHter atq-, auts fuA gentilts yndc 
nomcn trcixitiVQcem emittit. 

Quxparselcphanticfuiapra. cap. xir. 

INelephSto tametfimiiXimcL corporii moiesejje 
yidetur ) ex eo tamcn nihil efculentum efi ^ηίβ 
promH/c^ ^ Ubrit ζ^ cornuum meduUx. £im 
animali6 adeps cotra yenenAtA yitlet,h(imfi(^uts eo 
inungaturseiusuefujjimento expietur) hjecab ipfa 
aufugntnt ΙοΝο^ιβιηΐξ. 

De Arabicorum animalium variis coloribus 
&derubrimaris oftrcis. cap. xiii. 

ARabicorum (tnimaliuyariws color 0^ muU 
tiplex omnem piiluram longe miiltumque 
fuperat) neque modo magnd mimdid i^^generofi 

hac HISTORIA LIB. X. api 

l•acpermulta colorum yarietate ρίόΐα, atque oy/ia^ 
tafunt^fed etiam igijohilia, Etenim locufi^ i(^fer* 
pentes aureicolorts fimilitudinem (^eciemque ge^ 
ruijt) mm pijccs i pyjiterquam quodyarios ornatus 
habefjtj horribiles etiam funt af^ealu (^formido'^ 
lofhtummciris Yuhri quod tdem efi xArdhicum ma" 
re.Oitrea huii4o fj^lendoris expertia haudquaqucim 
Junt:imo yeroflammets ίίΐΗίΙνΛητΗΥ :^onis ^eavt 
diceresyarij colortstemperatwnead irtdts βηύΐι^ 
tudmemaccederc) adeo lineis pofetuo duolu ^qui 
interfe di^dntthm diftmguntur) atq; defcrihutur, 
De margaritis & conchis* c α p. χ 1 1 1 i. 

INfano hominuyel pretioyel fermone celehris 
eji (ttque ίίΙηΩπό margariu y q^ fimulmuUer 
rum admirationem hahet, Murisfatura eji.Hanc 
adpitrtum deduci (tiunt y cumin apertivs conchcis 
fulgura ajfulfermt.BonA tempeftate ^ tranqiiiU 
lo mari conchx huim ζenitrices capiuntur. Eivs 
poileaquam pifcatores comprehenderunt y ah iUis 
mciYgmum mimornm lihidmoforum illecehram 
eximunt , in maxima conchctpxruam muenire efl: 
contrA, inparua magnam : alia mitnto e[i ^ cdm non 
plm qu\m "vncihcihet iplerAique adco multos ynio'•' 
nes pojsident y ytfint qui diccint in corjcba yna yi-^ 
ζΐ'ηή procreatosfiaffe. Quod β quis cLnte legitimti 
pdrienditempws conchcvs aperueritjCdmem qutdem 
reperict:huim autcm palmampifiatio/jis nonafjc^ 
^ uetuK,Humor^s nc minimii quidem infe continct. i5>t iELIANI DE ANIMAL. 

lam yero qui yendunt (lutemmit , earumpulchri* 
tudinem ^ pretmm ex candore ^ ma^itudine 
jiftiwAnt : ^ quidem hanc drtcmfAclitantes^Yle* 
rique ex ek locupleUttfuerunt, Noetiam illiidmc 
fuzjty auulfis his Upidihm απαβ rcdcmptionis py^JC" 
mio perfoluto conchdo lihercis dimttti > iterumque 
'vniones rencifci, Quodfipyiufqmm lapio eximituf 
huiin altrix beilia moyiatur ^ imk cum carnepU'^ 
trefcere ^ perire dicitur.Suapte πλϊηυλ rotundus 
^ leu^s efiproheque circmifcriptm, Siquem ex 
eis yelio ajfahre aliter qiam natm efi , expolire> 
uartificiumproditinon enim ceditifedajj^er βί» 
^ fefraudihtis atque mfidijs adj^eciem indicat 
attentan» 

Quemadmodu Aegyptij accipitrem colunt. 

C Α ρ VT XV. 

ACcipitrem yyrpollini confecrant xyfegyptlj 
^ yenercLtur, Oronfud Imgiid deum hutjc 
appelliint. xAuem eiufmodi autem Thauilumno- 
mmant, Cum xApolline icctrco comtettientiam ha•* 
here aiunt ^quod de auihno foli acciprtyes femper 
ntdlonegotio aduerfos folts rddios intuentur) neque 
intentis oquIps fuYfum yerfm iter fifcipere grauan 
tur>nec diiimd flammd offendunturi udem ipfifer* 
pentihm ^ yenenettis heilijs ίηϊηιΊσΐβίίηί funt, 
ticc enim Ίρβο$ ferpens^nec βογρϊΐ46 yllaue alia ma* 
LthesJia latere potefi, NuUu^ frugcs excdunti^ 
confichiijt iβed ^ carnes yorant <i^ βΛη^ιιίη^ ex* 

Jorhent HISTORIA LIB. X. 29/ 

forhenuufdemqM efuos aIurjtfHllos:ad lihidmefHnt 
i^flammati^imiros illorufiaddurum admoucatur, 
fic iffum iUecebya ^uadam mirahili adfe dlicit, 
quemcidmodu heraaeotem lapidefua yi prxdicant 
aucifi γΥΛίϊΊ^ψ ^ captionihws ferni adfe attra- 
hercs^eppttj dicunt adfeptmgentos annos ytuere 
accipitre^fedyne nonperfuadet: yeruntame qux αίί 
dio dko» Et yidetur Homerid^ <tcapitree^e Amim 
filio louls O* Utonjz fignificctyepcum dicih ibatper 
jd^os montes accipitriyeLocifimilis κΑροΙΙο. 

Piluiariiis fcarabeus caret fcEmina. c α . χ ν ϊ• 

ΙΝβίο generefcAraheornm ηΛΐίοβχηιίηβί fexus 
quodfit expers^ideoinpmipiUm femtemittir, 
quam οόΐο ^jT- yiginti dierum R)atw 0* yolutat 
^ cdcfacit^demde foetum pyocreat .xA^enptio^ 
rum porro hellatores fcaraheum in dmtis wfcul-^ 
ptum hctherefolchant , ex co udumhrante nimirum 
legislatore y folos ornnmo marespro patria hellum 
gerere oportere, 

QueiBadmoclu fuillum pecus voracifsimum, 
itedeeiconia^vulpafercvpupa.c A. xv i r. 

SVdlumpecuo tantopere explcndo ahdomini de» 
ditum e[l• , yt ne proprijs qutdem fuis fQsti* 
buo ptircat, neque hellmtioiiem ftiAm ab huma" 
no corpore ahftincAt, Qh£ Citufa efi ) cur huiuf* 
cemodi animal yt impurum , deteitahtle > ^ 
ΎοπίοΐβΐηΐΗΥη npud ^ezyptios in fummo odto 
habeatuy : contrk autem mitiores hcilu riaturx 

miferic ΧΡ4 JELIANI DE ANIMAL. 

mifertcordis 0* pu pamcipes pyjsctpuo quodani 
honore kprudentihm yirts jolit^ funt dffici, CicO" 
nU enim apnd xAe^ptios eo yeneratione habenr, 
quodfencclute affeotos piirentes alunt > ijdimquc 
pjiiccirco yulpanferihm ^ ypupts honorem m" 
bent, qui(t illi quidem fint puUorum fuorum Aman* 
tes,h^ (tutem aduerfum parentes exiilimxturpU, 
Mctnethonem porro ^Ae^pttum fumma fapientia> 
'virumymdio dicere)eum qui fmllo lafle ye/catur^ 
yiulmmhm ^ lepra oppletumki 3 qmsquidem 
morhos ^fictniomnes pefiime odermt, κΑβρρΐί] 
ycrbiquthm perfHofifiimum cflyfues Soli^^ LuriJi 
inimidfiimos ϋββ yfimcltaijtiim cUmfeftos dies 
dgitantieos lun^^m^Hlos amiospalias yero nunqu^ 
ncchuic ΐρβ nec cuipium alij deorum facrifica/jt» 
tdque proptereafachmt^quU execrandos ^ dete^ 
fiabiks ducunt.^Athenienfes m myfterus iure opti 
mofues immoUnt }propterpernitiem quamfege* 
ttbiis moliuntur,nam exj^ict^fjcpe alias exinmiuty 
alii(4 qu£ nondum admaturitcitemperuenemnt ya 
JiantydiiLS cjfodiunt. Eudoxm ideo mquit ^egy^' 
ptiosah immoUitdts fuibtif fe funinere) quodpofi•' 
eaquAmfementemfccerunt} eorum greges ad pro^ 
teraidam ^ conculcarjdiim fnimentorHm fatio- 
nem^atque depellcijddm detrudenditmaue m altio' 
rem terram ^ humidiorem inducere foleant ^yt 
ne λΙ auihiio 3 hacqua/i occa>iiOfie terra ohdwila} 
Jeminx exhauridntnr. 

Qucnidd HISTORIA LIB. X. 29^ 

Quemadniodum confuetam terram amant 
'elepjianti. c Α p, χ ν 1 1 1. 

ABftradikfuiselephatiedihuopatrijsjquS^ 
uU 'vinculps frimum ^fome^ deinde ya^ 
rijs dhaytorum blandimmtio nianfuefa{}ifmu tati* 
ta tamen fjaturalis foli iUecehya tenefitur y ytpa-» 
trU memoriatis ohfcurari^euanefcerenequcat: 
marecum horumpl€riquegr(luiβimomΌerore fu" 
fcepto conficiuntur:tum yero quidcim ex his)yher' 
rime flentes , tantam Uchrymarum yim pyofun» 
dunWvt oculorum ferjfdfUo capianturi innaueisaU'^ 
tem immittuntur^ponte ytrinqueramisfiOnd^fcen 
tihmadumhmto ^ adfaUenda huiufcemodi anima" 
lidihocemm ipfum cum Vtdentjfe per teyyam(quia 
hoc eis mare ifidendt facultatem adtmat) etiam 
nunc iterfacere ayiitrmtur, 

Qucmadmodii vtrunque a:quino£tium ii- 
gnificat arietis cubitus. c α p. r: ϊ χ. 

ARies fex hyhernos menfes in Uuura Utm 
iacens quietem capity contrique ah^quino» 
Άίο Terno in dextrum incumhens fomnum acdpit, 
adytrunque igitur *cquino^lium tpjam aricsmU" 
tat cuhundiratiofiem. 

Depagris&maeotispifcibusNili. cAP. xx. 

Aigyptij Syenitjcficros pifces pagros ducunt, 
atque Elephantmemjic nuncupittiim mco" 
lenteseadem exiflmatione niJiotiU pifces ornant. 
Ctufa yero cur huiufcemodi pifcmytrunqj genm 

y i^S JELIANI DE ANIMAL. 

hanc apud eos populosyenerdtionem haheciti^ 
fnagncLm religionempofideAt >exeoprofe(}A efi, 
quod aduentantem Ntlum hi prjzcurrentes futU" 
ram aquam prxnuntUnt > <^ mirifica qmdamyt 
^iws AcceβionemprJίfentientesfu£t antecefiione fu-* 
f^enfis ^egyptiorum mentes optima β)β recreanU 
iccirco etiAm eo honore afficiunt^ quia m eoperma'* 
nentpnuUumytfui generpicomedmt. * 

De cotichis maris rubri. c α p. ?c χ i. 

IN mari rphro qujedam conch^nafcuntur y qua 
teilas non leuespfedconcauas ^^feBurisplenAS 
hdbent : ejzdimqut extremas partesacutoi hd>ent 
^ coeuntes interfeyficalterno incurfu conimmm 
turivt tanquarn duamm ferrarum coeuntium de»- 
tes "videcintur interfe conuenire. Vndefit ytfi /?/- 
fcatoYPS tidtctntio quamcunque pitrtem etiam fifuh 
eam os fuheftimordicm apprehendermt^cimputenU 

Quem^dmodum erga crocodilos Aegyptij 
funtafFeoli. cap. xxii. 

CRocQdilorum colentes Omhiu ^egypttj pO" 
puli fichos dierum celchratione digndnturi 
quemadmodum m(lgrJificctϊβimιx celehran/ui oljm 
pU certammaiCrocodtUs fuos liheros rapi wirifice 
gaudent) 0^ matres ex eo magmm Utitiam yolu^ 
ptatemque cAptunt,!^ fimulmagni^cey 0* ample 
defefentiuntiQHJi nimirum deo cihariapepererint: 
contrk KApoUonopolit^ » quifunt ex prjnfeiluri^ 
TentyriteappelUtei^comprehenfosfuj^enduntfub'- 

limcs HISTORIA LIE. X. jp^ 

Itmesex arhore perfea peculiari illi loco 3 atque eos 
primumflehiliterg!^/yientes permulta yerhenttione 
affligunt : demde ijs concifis yefcuntur. Croeodili 
fexaormta dies -ventrem feruntyiexazmtct oua toti-• 
dem diehiis exfefe pariuntytotidcmque dics hxcfo" 
uent. Sexaginta yertehri^A in (pinii hahenty quam 
totidem neruis aUigatam ejjeferuijt. Curatio par^ 
t^5 ab ijfdem fexitginta diehm percigitur. xAnnos 
'^iuunt fexaginU-.totidem dentes pojbident:totidem 
quOtannis dies pneyllo cihoin Utihults auiefcunU 
lam crocodili qui m paludihiio manu Ombiurttm 
fa^lis nutriuntur) ei$ dom eftici s^ yernaculi funty 
^fe (tppellantes intelligunt: capita idcirco hoftiit•' 
rum eis edenda ohijciwn ^ quod ea ipfa non come" 
dujit.KApoUonopolit^ emfmodiheiiiam odere^quod 
dtcant Typhonem etmformam wduijjc: alij non oh 
eam caufam ^ fed quQd Pfammyti regts iitftifiimi 
yirifiliam crocodilue rapuerit > eim cladii recor-• 
ddtione fuos pofteros ymuerfam comn^ natwnem 
odtjje. 

Devultunbus. CAP. xxiii. 

ByArceigens Hefpeynt ex aliquO morho mor" 
tuos yt multehriter atque lornamtcr defutidos 
adnotuftdiimortis igmmmix igni cremantieos yero 
qtii in bello morte occtihueriit jif t fumma yirtute or 
mtos 'vulturihno deuorados ohijcnit y quod €Λ$ aues 
facroo exifiimet. Romulm wPalatmo colle ex duo^ 
decim yHlturihm optirmt (tugurk egiumex ctuium ^sS iELIANIDE ANIMAt. 

MMmero commutAtione in duodecim hominesfaila^ 
princi^es totidem Eomanos qmtaues perfpexijfet 
yirgti antecedere iufiit. Eiufmodiyolucres lunoni 
fitcrAs ^e^ptij ducunharque earumpennps ifidU 
caput ^yehibulorumfitiligia omant. ^Antede 
hacaue multa alta dixL 

De capris fcris. c Α p• χ χ ι ι τ ι. 

INCopto sAepj^tij yrhe & mAgnct conficien* 
dorum aliorumfitcrorum religione ijim sAe^-^ 
ptijcoluntp^ ifero eodemcultu hanc ipfam yene* 
rantur coniuges » quo autliberi λ lugentihtio (tjfi" 
ciuntur:yhi ifis hancreligionempojiidet, ihiacer" 
rimiiidpe^tferum yulnm mferendumfcorpij γηΛ- 
ximiyerfanturiqui ytfercujferuntflatim interfi'» 
ciunt)(td quorum yhittionem omne cautionis genas 
^egjiptij (idhibent)fexcenta machimame^ta mo'^ 
liuntur) yerunUmen lugentes ad ifidts fmU ca^r<i& 
feriiz ex omnibus tegumentis nud^ inter fiorpios 
humimcentes ah horum acerhiute integrji incolu^ 
mesquc permiinenhex quofityyt Coptitjz eius capri 
nigenerisfoemwiU addmnitAtem ^reUgionem 
confecrent^i^ religiofifitme coUnU ea/demqj ifidi 
in amore ^ delitijs effe exifiiment: contrk aHtem 
maresimmolent, 

De crocodilis & accipitribus. c Α p. χ χ v 

ClRocodilHiriAtura timidmy im^rohm^mditio 
^fmyfaUax cum ad rapmitifaciendoo ) tum ad 
comparandoo infidiiU ^cenimm i^ promptij^imm 

' exiilit ie HISTORIA LIB. X. 2^^ 

exiftity omnemfirepitum perhorrefctt , humamm 
-pocem contentiorem extimefcit, Eos α ^uihmpuU' 
ίο confidetiminuiiditt4rreformid£lt, Teterjnufic 
nuncupati ^epptijqua exparte coprehenfibdis 
atque expugnMLio litprj^kre intelligunuEtemm 
eiws ocuios quod Jmt hebetespianejcnmt peropor' 
tunos ejje ad yuLnm acapiendu^atque etiam emfdt 
yentrem^quta moUi Q^ tcnm fit cute>iccirco cgm'• 
Modeferifipofje: cotra yero tergum^ candaab 
omniiilu inuiaL• ideo exiftere quod teola fnt 0* 
quiiji itrmcita. fquammarum 0^ corticH robore re•- 
βί6 crHiiisue haud dij^imilmm. Ij igitunQUos antc 
dixipopuLi ^eos comprehendere [olni tam yalde ijs 
ipfis inimicoinfcnfoc^y animofuntfiftilUc flHuiue k 
crocodilts tantopere conquiefcat ^ Itherfityytfi'» 
denter ibidem natatio exerceri queat , nonitem m 
Ombitii^yel Coptiw ^yeL yArJmoitts tutum efiaut 
pedes Uuctre^ctutacpt.xhdunresfcdne^y in ripis /«- 
ambulare}nίβJummA cautione liberum eliJam ac•^ 
cipitrem TeterjHt^ fanoUpirne colunt : contrk eos 
Coptiu ytcrocodilorum hojles odio adduUifi^pe in 
crucem agunt, Porro hiohjimilitudme quumcum 
aquitcrocoddts ej]e ajfirmiintihos dmmo honore 
ajficiuntMiitiitem acapitres adorantjpropter com 
parationem qu<tm ciiigne ψ e^e afjenmt? αΐφ /;«- 
iHS reitiftimonmm afferunty quodfimiLiter hiatq^ 
tgnts yeloces ^ yioientifwt) mm etiam aquamji-^ 
mHLcum igne exiitere nQnpojjea^erunt. 

y l joo ^LIANI DE ANIMAL. 

Dc cynocephalis. c α p, χ χ ν i. 

ΡΟβ yaftam KA^egypttfoUtudinem quamfept? 
diehm tranfriferuntyfecundifn "νΐαηζ quaad 
^ethiopiam pertinet cynoprofopi homwes hithi^ 
tanres ex yenam dorcadirht (^^ bubalom yiuunty 
nigro afpeilu, capite i^ dentihi4s εΛηίηΐ^ ρηζάΐύ 
funt. QuAeorum f.militf^documciimhm effedt, 
yt hic ipforum mentio:,em interpofticrim 3 yocis 
qmdem expertesfimtyfed (Irident iicuthirjfra har^' 
ham mentum poj^ident ^fcpromiffum rtferpentm 
fimile id ejfe yideatur ) eorum rrmn m rohuitis τ«- 
giiihm 0* acutls armanmryfmilherqy totopedore 
-yt caHcs hirfuti hcibentnr, atque etiampedum cele 
ritateydent, ' 

Dclupis. caP. XXVII. 

LVpicoW^ym in eas hreuiutis anguftnts copuU 
fum atque yehementer coprejjum efl^ yt con 
torquerhretroqueyerfavinon queat 3 etfiretro ye^ 
lit aj^icere^totura corpom truncum retorqueat ne•* 
ceffeefiy acerrimis atque acutipimf/s pr^ditHS cfi 
cculii^enimuero intempe^Ia no6le > yelluna ipfifi* 
lente lucts yfura perfruitur. Et tametf omnibm 
tenebrjc ojfunduntur y non huic tcimen lux eripitur• 
Hinc lycophos idtemporis appeUatur cum lucem Is 
folm natura munere oculis perceptSha-bet, JEt yere 
Homerm mihiyocare yidetur idtewpmycum iam 
tuncOernes hpm fe inyiA dat ίμφυλνκΗν vvktcc, 
iam lycobar/ta iccirco cLnnum nomwari exiftmanty 

quod HISTORIA LIB. X. 301 

cubderzit lupum fol (tmorem haheut, tum etLtm eo 
^poUinem deleftari aiunt.quUhicexLatona m 
lup^ejpeciemjmilitudmemque conuerfa editHs m 
lucem 0^fufceptm fui^eferatur, Quim fani rei 
Homerus Yneminitjcum κΑροΙΙίηετη nommat Ly'^ 
cevenemekmque ob rem lupi βτηηίαοΙινΗτη in OeU 
phico templo ad defgnitndum pctrtum Laton,^ e^ 
oire excitdtum efje arhitror : alij non id propterea 
ihidempofitum ejje dicunt ^fed donarid ex templo 
cum expiUta direptiquefmfjent , eademque α Ja^ 
crilegto defojja lupm indicauit > cum intra tephm, 
ingreffm prophetarum quempiamfacra iUius ye•* 
fiem mordicm comprehe-ndens traxit ad lociiyfq^» 
in quem donaria occHltatafmf]efit,demde anteriO" 
rihuspedihm eum ipfum locum ejfodit, 
Cur vaccas Veneri cofccrat Aegypcij. c. χ X ν u 1« 

IN KAepptiyico Scufjiinuncupctto non nKtgno 
quidcjjedcerte elegSti qui in Hermopol/U prx^ 
fe^luri cenfetury Venere religiofe c^janoH^ime 
colurjt,qua Vranii cippeUant:atq\ yaccam etmideo 
yeneriitur} qui(t ajfinititte ς^ conuenienti^ άί deiX 
ipfd habcre exiflimetur.Etenim huiufcemodi hefitA 
tantopere adyenere inciutci epyytcumdrismugi'' 
tum audit ad σοίηι^οΐοοηαηβίίηβ exardefcat: atq; 
adeoficuti hamrem expenttes cofirmantjtaum Ot 
triginta/fadijs ipfo mugitu ctnjAtoriSfgmpcatione 
quafi tefjerx Vcneris daijt&exaudiaty itemq^ ΐβιη 
huhulis cornibiii KA^egjptij ς^ fngut O* pingut• 

y 4 ^oz i£LIANI DE ANIMAL, 

Quemadmodum aiinum> & orygein Aegy- 
ptij oderunt• cap* xxix, 

BJ^yitXy^Ahdns^Lycopolis iccirco ttfb^efom* 
tum ab aiaditlone fua deteilantMr^atqtie exc• 
crantur , qvoilabafino rudenteeim άίίηοτοτ dtjli^ 
militudmem non habet , &fmuL eis qut Serapidis 
religionemobferH(mt>odio efi afinnsatque acerbi- 
tathcuim rei no ignarm Ochus Perfes sApim qut^ 
dem interfecit ^cifnum autem ^ confecrauit ^ 
/αη£Ιιβίηια;ν€ΐι^ίοη6 coli ΐΗβύ3^6^)ίρύο$ yt mo-^ 
ΙββίΛ ajficeret.fedis fane titnufceieris facroboHi 
ferfoluit poena^ nec miuftiU neaue minH5 graueis 
qukm Cambyfes dedijjet) qmprtmm beUoJacrilego 
rertgionibm mdiolo emfmodi impietatemcommi'- 
ferat, Et yero etUm quos modo comemoram Sem'- 
pidem colentes > exeo orygem maleoderunts^quQd 
adfolisexortumconu€rfm}ficut\Aepptijjermt, 
aluumdetjdau EtPithdgoreide animaltbHo folum 
a/inum ajferunt ad hctrmoniinonfaciumejje^pro* 
tndeabfurdambeftiamnHUo Jenfu ad lyrjifonum 
^ffici. Geminas afinam exfefe peperijje ηοη/Λα-- 
le queriquam memmijJeferunL• 

Deibe. cA^. xxx. 

ILlam ibidis etUm yim de ^JTeo^yptiorum librts 
accepi:ibim nimirumcum inpennns qu^efubpe•' 
άπί exifiunt^coUHm c^ caput abdiderity cordtsfi^ 
gurdm exprimereieatidem iAegyptijferunt oreco* 
ire 0^ parere,ycnmtame» ea de re mihi nonfacile 

perfndd HISTORIA LIB. Χ• pj 

peyfuadent^qui Tariche^ beftijs prxfunt. ihidis tn• 
teitmum iexi^nonagmtfi cHhitorum ejjeitffir'• 
marjtpquodidem in Lunji dejeclione comprimitur^ 
tccircoque orarionis parenti Mercurio eiufcemodi 
duem aiunt in dmore e^e ρ quU orAtionis j^eciem 
fimditudinimque ger^tmamqHe eim nigr^c. pennjc 
cum taato ^ nondum emi^o fermone compardri 
queunt) candidi^e necdum proUu orationi mtimorii 
fenfuum enucmtrici po^unt conferri, ^pion eam 
ait iGngi/^imje ytuatc^ue m cnrn HermopoLtsfct.'^ 
cerdotes citatfihifme immortale ibim oilendijfe: 
quodquidem ipfum huicnonminmprocul k'verQ 
abejje yidetur^qukm ahomni ratione (thhorrere 
exiilimo, (^od autem calidIβimaβt natura^pro* 
ptereayel prj^imarum rerum conpcient^imayo" 
rago efiyfiquidem ferpentes ^Jcorptos exeji ^ 
conpcit » atqHe exhis partimfcicile ^ caiore quo 
permulto abundat,exterity^^ concoquit^purtim 
nullo negotio excremetitii excernity atque expellit, 
^gritudirie perraro ajficitHrsm quidlibei yeljordi» 
dtfiimurn immittitroftrHmivtqUippmm iUicmqui 
rah ex inqHifitione tatntn cibicumje quteti tradit, 
cubUe lauat ^ pm-gatyin palmis adeuitatidosjeies 
nidificat : non enlmjciciic inpalmaob eminentcm 
^ cuvellatum trunci corticem u fape repulfi^ 
reieoii furfum correpere pofjunt, lam porro fi 
pennis ibidis crocoddm contwgatur » immQhnt^ 
redditur, 

^ S 504 iELIANI DE ANIMALJ 

De cy nocephalis. c α p• χ χ χ r• 

DE cynoccphdts mihi etiam tlla yeniunt tti 
mentem exphcare, St efculenta tefiaceps /«- 
uoiucris circunueiiitAreperknt y cuiufcemodifunt 
amygddla:^glandes3nuc€s exceymmt^pr^clare mteU 
ligentes intimci qiiidem efcule)2t(i ejfe^extir.td yero 
reijd oportere: ifini item potwnc yefcinorecufmh 
atqueetiam carmhm yelclixis yel αβπ exfaturart 
tur,^ hts quidem reole ^fuauiter apparatts ms^ 
gna deleilatiotje ajficiunu^r : cotrA ex non accura•^ 
te elixis yalde offenduntur. Vejie mdni mirifice 
gmdent) Acfieorum catulos etmm nufjcperparnU'* 
ios ad mulieris ybera admoueiis tanquam pueruli 
Ucexuzunt, 

ο 

Dc aipidc,quam Aegyptij Thermutfiin no- 
minant. cap* xxxii* 

THermuthin *A'egypiij a(pidem appeUantes 
^Jacram effe aiunt <^ fummcL rebgione. 
colunu itaque ea ifd^ fimuUcra Wiqiiam regio 
quodamdiademntecoronarjt} eandem etiamferunt 
non in pernitiem prohorum hominuYn natam efje, 
imoyero cQmmimfcuntur eam fe ab ijs abftmere, 
contrk autem improhts necem njferrei ijdemque 
addunt Ijldem in fcelerittos ajpidem immittere» 
ijdtmque wquiunt fexdecim ^tittesyiuere, atque 
wfitcris jidibm ad ynumqueqj angulum fubterrct'• 
rteajacelia exaidificant)ybifcme ajpidi hahiuti bu" 
huLuddipem edendii inUrHdllis quibufdX obijdmr. HISTORIA LIB. Χ• 50$ 

De fpino feu ligurio appelJato. ca.XXXIiu 
Α D notionem anmm periti β)ίηΗτη (tuemdi* 
Jt^j^-cunt €X f^inis yhiytHitnomGtraxt^c.HjsQ 
cum non fit α> mufts iiuerfct ) f^lendidi canora e/?. 
Quodfificut yAriftoteles aityf^ini i^ Jigitcdifdti 
minem in eodem yafe permifceas ^ iimul tent'» 
peresynon coirc ncc commifceri.Hunc Jacrum ejjc 
aiunt genijs qui pr^efmt hominihtio itinera ingre^ 
dientibns. 

Deturture» ca£>. xxxiiii. 

C^AJUm ejjeturturem) (^ nuUi admifcerh 
nifi ei cui kfrmcipio : nmquimque alicfmm 
ledum attingere fupra dixi, Qui accurate tenent 
yim ^ tiaturam tHrturumjduaitum efi, albiVsfiC* 
pe apparerej eafdeniqi cum Veneri O^ Cererij tum 
yerh PArcPs ^ FHrijsfacriU ejje, 

Dehirundinibiis* cap. xxxy, 

APparent uliquctndo > ficut dicit s^lexmder 
Myndius > (libjz hirundines : fjam in Pyrrhi 
pueri taherriaculo fjidijicans hirundo}rerum αόΐΐο" 
nes (^uas fufciperet non hene ^feliciter euenturfis 
e^e figni^cduit : ^ item xAnthwco altera nidum 
in hntu^s teflts coftrueijs, qtu ei male cafura ej^ent 
prjsnuntiduitxontra cnim Medos profetlm non /'f- 
tierjm eji adfuosyfed yrhuo malegeflis de loco (jtio•' 
pUm fe prxcipitem deiectt. Omijfio priori arcem 
reliijquoiti nidijicatites ibidem reditiim pyjemo»" 
PrArmt» Hiritndinum genm dijs pcn^tihui ^ 

Vcneri loS JELIANI ΌΕ ANIMAt: 

Vctieriqu.c tpfaquoque e numero femtium r^>> 
charum effe dichur^ 

DcperdicibuSe cap. xxxvi. 

INcuhitntium ferdicu latebrjs fiuticibm Alilsue 
denfis prjifulciuntur i atque frjimuniuntur> yt 
ab ouis hymher» qumisue alim humor prohiheatur» 
Hj^c enim βγηαάεβαηΐ >nifiredtensnj(tt€r rurfm 
fouerity irrita celeriter atque Jierilid fiunt^qum'^ 
decim ouafipeexjefepariut, Paphlagones duplex 
cor habere Theophraftus quodam loco tefiatHrilo*• 
ui ^ Latofijcfacne^e dicutjtun 

Decycnis* cap. xxxvli. 

Dlxiante decycnis : dicam nunc qujcnondum 
dixiJnmart xAphrico ^ytiloteles ait cji'^ 
cnorum^e^m fxpe apparere » 0* kpr^ternduu 
gantibm exaudiri cantum tanquam ex choro οηο-^ 
dam confonantifuauem quidem at lumbrem , ^^ 
yelut ad mifcricordiam inclmantem> <^ quofdam 
cycnos mori cantantes dicitififos fmfje.fontesi U-^ 
cii6>paludeS) almie locct aquts redimdantia mcolere 
folent^ ybiearum rerum periti dicunt eos muficas 
rationes cxercere^ 

Dcnodtiia. cap. xxxviir. 

ACcedenti icdferiamquampiam aolmiem ho'» 
mini occurretem no^tam waitfpicatamfi^ 
fiiificationem dare amr/r. Cui qitidem rei teftimo^ 
niofuit Pyrrhm Epirotarum rex » cum in KAro-os 
FyrrhiproficifccnttiM^^i qmm credam fcrehiih 

hxc HISTORIA LIB. Χ• loj 

h^ auis fediffetyei mdum aujptcium dedtt:n(im 
^r^os wgrefffioj 'valde inzloria atque ignohili 
morte occubmt^ Quare mwt Homcrm py^clare 
itttellexiffe yidetur, auem hanc mdi auf^icij e[Je 
cum Oiomediddatftra TroUnorum ex^lorand^ 
proficifcenti Mweruam facit aujjficato mitten-^ 
tem herodium non noilmm , etfi Minem^ amiciC 

De polypo & nodua. c α p. χ χ χ ι x. 

T^j€m ifehementer poljpum locu^a extime-* 
fcity -vtfquando yno ((^ eodem reti amho 
comprehendunturihjiccontmuo morktur.In Thu^ 
rijsfluuiHS L uficis appellatuo Umetfiperlucidos //- 
quoreshahet^nigeyrimosumeripifceisprocreiit. 
DeviteappelJatapardali. cap. xl. 

V'J[temp£irdalimfc appelUri dicunt quxy in% 
pecuUarem prjiter cxteruo hahet, ^ ipfam 
audio acinos non hahercpqujsfi ί)ίβ)€Οΐα/Η€ηί α, m» 
lieribtifyeds conijcitin morbum repentinum• 

Dcalini cornibiis Stygisaquamcontinen- 

tibuS. CAPVT XLI. 

INScythia apni αονη'ώρίό prxditi nafcutuyiquO'» 
rum comud sArcadL• flumhw Styo-is aquacon 
tinenhquji tranfmittit cxtera yafa omnia, etiamfi 
fint exferro.Hjec comua α Sopatro apportatafuif' 
fe aiunt ^lexandro Macedouh^ illum aitdio ad» 
miyatum mifijje Oelphosytdedicitrentur Pythio 
cumhac mfcytpuorje, Tibi hoccoym .Alexandey 

dedic jgS iELTANI DE ANIMAL. 

dedicauit ^ΑροΙΙο,αβιηί Scythif^iiyamfelicisiquod 
Stigt^ ifjtiioliaqua non domatumfmufedtulitaqUit 
rohurXeres hanc aquam emtptprope Fcneumxati 
jAmdixialibi, 

De cane Eupolidis comici. c Α p. χ l 1 1• 

EVpolidi poetx, comico oiugeds Eleufinim 
mimerc donaHitcmeminon modogenereMO'^ 
loticumjfed etiamforma praftmtemyquem eodem 
nomine Eupolt6yquo ^ugetu eratiAppellumt, Cdnis 
iam nomine yAug^asy cum longa confuetudine^tum 
yero cihorum illecehris αΐΐσόΐη^^ι^ hlanditijsjdili'• 
gehat dominu ^yt prx.cUre oifendit)Cumaliqtian'* 
doferuHsnomine Ephialtes dramatet quadam EU" 
polidts dominifmfurriperet)tum non latuit cciHem 
furax ferumJs itaque acerrimo impetu 3 crudcliq^ 
incurrit in hunc direptoremimordicusque compre- 
hendcns interfecit.Pofi autem aliquanto in ^^gi•* 
nci Eupolts excefiit e yitaytbtque eius corpm itd/e" 
pulturamdAtufmt, Huimyerocanis mortiiUim 
ingemifcens ynon tΛntlimyluL•tu primo illimex* 
cefjum e yita luxtt ^fcd dcinde moerore hiediaque 
extabifitjm odiumque yiu adduBuo ex altom fui 
morte^exttn^m efl.Exeo locm hiCyadhuimciiftis 
memoriam coriferuandamycanls luolm appellutur. 

Dc formica laerte nunciipata, &eiurdeno- 
minis vefpis. c α p. χ l ι ι i. 

MOrtiferum genm quoddam formicaru effe 
diatiir^qiids USru nuncup(itur ) eodem no->• 

mine HITORIA LIB. X. 3051 

wme yejpas quafd^m appellarkt, hoec aiYTcIephtis 
Cretenfis ex Myfo Pergamo ρrofe£l•m• 

DepifcibusNili. cap. xtiiii. 

MKAximis iicilatU calorihiis cum m «^cnf- 
ptiorumagros Nilue r^dmdat ^^ Λώέ/- 
turidtque explicatm marini ^iquorii fpeciemfmi'•' 
litudinemqy gerihtum ^Aeo;yptij ibtptfcantur , yhi 
antea ar^iiones effent) ^Jn nAuibm ad fluuij accefm 
fionem accommodatts nduigcint ipofleA yero qukm 
Ν'ιΙνίό reditddfe 3 atque (tdpriilmam modi ratione 
α iidtHra fibi attributam pi/ces kpAretPs fluuij de-» 
ce^H deferti ddhreuU limofa adh<'^yefcunt ycttquc 
(igricolio ad prjidam relmqimntuy. Quamobrem 
huiufcemodi alluuio nAe^ptijs pifcium meflps quom 
dam modo dicipotefl. 

Cicadarum nomiqa. c α p. χ l v. 

Clcadarum genm multiplex λ pcritio harum 
rerum ^ coUeilum ) ^Jn nominAtum efly 
ynum appellatur ex colore cinereum-.dterum mem 
IprdXiquodquidem nomenefcio cur huic generi im'• 
pofitumft : aliud argiiWmy altud cercopnm y cdiua 
achanthiam mmcupdnt, tot dc^darum genera me 
audi^e memini.Cmplurayeniut in mentc cxplicet^ 

De naturacanis & quare ίρΓιιιη veneratitur• 
Aegyptij. cap. xlvi. 

H^ec ctictm de ncitura canum accepi: catulos 
ncifci c^cosjX partuque tredc<mprirni6 die^ 
hiii ita oculio ajfc£los c^e :pofie(i Wnen (icerrirno 

ocul 310 iELlANI DE ANIMAL. 

oculoyum fenfu effcEos ^epftij yenerantur^ ex 
eoijue lcgem quampiam yociurunt, Cur tdfaciant 
dupliccm cctufam ajferunt-.dteram > qmdcum ΐβ$ 
-vfqueqiiaque Ofyrim qUiisreyetyCAnes prj^curren" 
tesypartim ynk cum ipfa puerum itjuefti^are co^ 
narentur^pcirtimfera^ reprtmcrent. KAltfra^quod 
cumJieUa canis(jquem Ononiifuiffefama celebya" 
tum efl)exoritur3 tum cum ipfopariter Nilus fefe 
attoUens irrigationcm in tenam ^Ae^ptum in- 
uehitm agrosque redundat.quamobrem canem yt 
fertilio aqu^ concilmtorem ^epptij yetierantUf^ 
DeoxyrynchoNilipifce. c a, xlvii, 

OXj/ynchft6 Nili alumnm > ex acumine rO" 
^rinomen trahens» illic yefierAtionem & 
religionem hnhet) ytpifcatores yalde timeanty ηβ» 
quando i$ pifcis itpud eos facer » ς^ magriA relmo^ 
neprxditm hamo trauciatur : quemfi forte hamo 
ceperint^nunquam tamen edere dudenh atque cum 
ptjces retihm comprehenduntur ^ ddligenter etiam 
atq; etmperfcruUntur} nunquidhoru pifciumyna, 
CHalijs imprudetes ceperint.Mahmt enim nihilpi'» 
fcium acciperejqukm hocreteto maximupifcmnu" 
meruajfequi, OkutNiliaccoU huncpifceex Οβ• 
Yvs yulnerihusf(t6iu ejje, Οβήτη auteejje Nilum. 

Queadmodu ichneumo vtriufq*, fexus eil parti- 
ccps,& aipidi & crocodilo hoilis. cA.x l ν 1 1 r. 

IChneumoni ytriup^ue fexue participi k natura 
trihutum efiiyt^fuo femine ^rauidiute ζ^ 

pArtum HISTORIA LIB. Χ• 3ii 

pArtum dffernu & ipfequoque yentremferdt)^ 
exfefeparUt, Qui mpugna qudm inter fe pugriAt 
yi£iifuerinU ea beUicx ojfenjionis nota murunturi 
yt ^ myilioremfexum cenfeantur 3 c^ mulie" 
hnapatiarjtHrxofitrai ij quiexhellofuperiores eua 
ferunt iyiflos fuhivunti ^fimulfuo femine im•» 
plent : atyioliex ea male α fepugnatapufrna y hoc 
prjemto ajficiuntur^yt ^^partm dolores fujferiLU 
^ expdtrihm qui iam (tntefuiffent) matresyed* 
ddntur.Cum homim infeilijlimis beftijs afpide i^ 
crocodilo mimicitia^ gerunt.Latonx <^ Lucmjzfit 
criejje exi^imatur, <Apud i^egyptios Meracleo" 
politoo yeneratwne^ religione poβiderefenίtur• 

Qucmadmodum dracones gratiam referre 
nouerunt. cap. xlix* 

LTcaoni Emcithix reginomine MacedofUtiS 
ffuity ex quo pofiea antiquo nomine obfoleto 
nominata regio efl) ex hoc quoque Pindi44 (Jdenim 
ei nomen erAi)filiws procrcdtm^cum rohore animh 
atque yirtutis indole prjzditmfuit,tumforma etiS 
excellensy ex iUo item alij liheri nati improho ant-» 
mo njfe^lii ^ corpore ηιιηΐ44 flrenui ρ cum Pindo 
^ yirtutem ^ cjeteras iUius dotes inmderent, 
non modo iUum oppre^jemnt > yemmetkm poenns 
ΐΛπύϊ maleficij pendentes^fe ipfosfimditmperdidc" 
runt.PindHS fentiens fefratrii muidia itrdcre , atq; 
ab ijs infidm fihi comparari y regno^ quod α patre 
acceperat rdiiloscum robuilHi ejfeh^ ad yenadi 

X 312, JEtlANl DE ANIMAL. 

fiudtum Yropenfus non folum qmdem yertitifed 
certe illic ihidem jcuum m yenamio agitans^cHmfi-* 
mel humulosy infequeretur} ^fumma yiriii σοη-^ 
tjentione equum incttiifjet y ab ets quijecum yena^^ 
bafitiir fe longipime abduxit : hirtnuii yero alttJiU 
mam cauernamfuheuntes ex mfedantis conJpeBifi 
fe eripueruHtiatque expcriculofeferuarunt, Is ex 
equo defiliens cum hunc ad proximam drhorem alli 
gAJJet , cumque yt 4ία^€ηίίβίίη6 poruit latebrajn 
zUam mAmhmpevfcrHUs hinnulos exquireretyfihi 
detJuntiantem yocem ey^audiuiti ne hinnulos ία»•* 
geret-.quareyhi diu multumque circunj^exi^^et, 
necquicquiimyideret yyocemyt ex mawre qua^ 
dam caufa redditam extimmt» ^^fimul in equum 
afcendens ex eo loco difceβίt,Poίl•ero autem die ad 
eundem locum reuertitur y non eo tamen quo iUi fc 
dhdidijjenhwgrediturpvocio memoriayquam aurU 
huo acceperat deterritiioo Cum igitur duhitctret 
quismm pridie fe (ih irj/edandaprjcda Auerti[jcti 
ac ytpar eratycircunjpeilAret aut montanos ρφο-^ 
resyctut yenatores> interea eiinufitata magnirudine 
draco appayet ex maximaparte corpom adrepens, 
coUumque) ^ caput paululum attoUens y t^ adfe 
yelutmtendens. CoUum autem cum capite erat ea, 
proceritate» ytyel cum procerrhTio homme exje-^ 
quaripotuijfet) yerum yt eipus conjpeolu^ Phidum 
exterrueritycerte no mfugam impulit, Nam isfefe 
ex maximo terrore colligcnsfapienter beftiam cirr 

cunumt HISTORIA LIB. X. 315 

cunuenit) nam ex auihuo quas ι^τηοΐαΐαίβί ect^- 
dum obijcit 0* tanauam ho^ita.lem menfam 0* 
redemftioniifujiprxmium appofuit. Isfane yelut 
donisdelinitiPSiO^ captionihu^y ytitadicam^rx-' 
Rridm ex eo loco βχοεβή : quod qmdem ipfum tta 
iucmdum Findofmtyytea qu<£yel exyenAtio-^ 
nihm montanis yclex aucupio cAperepojjetytdrct 
coninon ingratm adeptx [αΐηίΐό mercedem affey-» 
ret, neque tdmen finefiuBu h(U ei donationes cx 
pr^da conilitutt ) nam fortuna eiprofpere ire cce* 
pitiomnium enim quj^yenaretur fecunda yena^ 
tione fungehatur yfiue terrenci , Jiue yolucriaper" 
fequeretur ρ quare gfoyta magna apud omnes ercit, 
quod contrdfenu congrederetur > ^ ens expe^ 
dite caperet* Eratea pyoceritateyt corpom mo'» 
le perterrefaccret ί tum yero frma corporii con^ 
fiitutionei tnm pulcherrimi orts hahitu foeminas 
adfe amartdum yt yehementer irtflammaret : ^ 
βίηί cxUhes omncs qudfifurentes ρ atque bacchari'* 
tes ad eim yenutiones projicifceyentur , ^ nU" 
ptijs aUigatJi k maritorum cuftodijs afferuat£ 
mallefJt cum lUo concumhere y qukm in numerum 
dearum referri. Plerique homwum eum quod 
ipfiue yirtm ^ form^ fmm omntum ddmirAtio^ 
nem excitaret ddigeharit , foli fratres irifenfoy 
atqueinimico animo m iUum ercinty quamobrem 
eum tpfum i^liquando folum yemintem ex tnfidijs 

X ζ 5ϊ4 i^LIANI DE ANIMAL: 

aggredhmtur 7 atque in propinciui fluminis anm" 
fitas compulfumiduxilioque deftitutum firiClis gL• 
dijs (tppetunt^atq'^ adeo trucidunt. Hunc excUman 
temcumdraco ipfius amicHs exAudijffet {etenim 
efi animdfenju audieridicum (tcerrtmo>tum yiden 
diacutifiimo)produtexfuo cubilt ^Jimulimpios 
circttmpiicans fujjocauit 3 ^ diifum fumma dilt•» 
gentia tandm cuiiodire non deilitiudum co^natio* 
ne defunilo proxtmi defiderio permott ad itlu hu'* 
miiacentem yenijfent, Htpropimfailh etfiiuilo 
in ΙπίίΐίΊ^ fquabre ejjent , fepulturittcimen <i^ 
mftts exequmrum interfeolum cuflodis metu ciffi* 
i:ere pYohihehmtur: ifeYunUmen hic recodtta qua^ 
damiitc mirabtH natura intelligensfe illos arcere de 
pri€/idto?fiatiotieque cadauertsy difcefiit) quo com^ 
tnodim nuUci wteypeUatione fupremam grauam α 
propmqui6 ajfequeretur.MAgnijice igitur 0^fplen 
dtde honorejepulturjc ornatmfiHt>(itque etiamflu'^ 
Uimfaolx occtfioni proximm ex mortuo nomen 
traxit,Beftijs igitur peculiare ejiya quibuohenep'^ 
cium accepermt,eU grdtiam referre» 

Locus Clariiis ApoIIini confccratus,non 
aditiiravenenatisanimalibus» ca. l. 

HOc etiampeculiare loco Clario > ybifilmlo- 
im ((^ Latonji yeneriintur CUrij ^ tota 
Grjccia^Hic locus muim inimicijlimusque ββ /e- 
rkyenenatis^Oeipromdentht omnes ferji horrent 
%A'pollincm > yt qui feyuare/ciat 0^ quiferuato^ 

rcm HISTORIA LIB. X. 3ί| 

rem 0* morborum depulforemgenuent 9 ^efcU'* 
lapmm. Nicander eorumqu£ uicotenis efiiCum 
ait^Non yiferxinonphdangk} nonfcorpim akum 
ifulnm inferens tn Clarijs nemorihm yerfanturi 
poflquam sAj^oUo iUicyalleprofundam carmmi-» 
husdedicauitp occuluto mdofundamento ^^pro^ 
culpofitioyeneniitts animdihus. 

Qup modo afylla funt in Erycino teplo Ve- 
nens,& vtvi6lim2evltro illuc accedunt. 

CAPVT LI. 

I'N2ryce)yhiefl Veneris templum celehreycuiwi 
fuprk mentionemfechCHm decolumhis Erycinvs 
dixh audio ejfe permultHm aurum ζ>^ plurimum 
argentumy ^ monilia ^^ annulos yalde pretiojos 
facyOfanCla inud^i^ue dcjc Venemmetu femper 
anteafuifff) item audio %Amilcarem sAfrum de^* 
prxdatum lUitfuipe , ^ in drgentum ^ ciurum 
fit^lum conucrtijjhdeinde ex hts fcelerdtumflipen 
dium exercituidiftrihmjfe^ ^ pro his ipfumgra* 
uifiime yerheribm c^fumfuiffej^ cruciajfixum 
pef^endijje) acerhj^imiique morte ajfealumfHijfe» 
patnamque sAmilcans anteafelicem 3 1^ heatam 
exiftimAtam hreuitempore importatis /acrts rC'* 
hmferuamfuijfcqujz etfigMuiai tamen meoprO'»r 
pofito non opportma? quod yero efl meps rntionihm 
ajfine hoc dicetur Um, Totum annum (^ totum 
dicm facrificdnt Veneri Erycin^ no modo indigc^ 
n^yfcdctti cxtQYnhO^^qHMm multts ohUtisfdcri* ^iS , iELlANI DE ANIMAL. 

ficijs altare mciximum quodfub dto efi ) totos dtes 
Tffquead noaes incendio lucet, tamenneque atr^ 
honeSi neque cineres ^ neque torrium femiuftorum 
reliqum ofiendit iimoyero roreplenum ejij^ 
recenti herha qu^ renafcitur fingulis ηοίΐώπ^^ 
yiolimjc ex ynoquoque grege Juci j^onteiUuc ac" 
cedunt , cjT• altari prj^ilofunt. y^nt ipfiu prt'» 
mlimde^y deinde yps ^^ facrificantisyoluntiis. 
Sifacrificare ouem "vcfc ecce tihiad altarepr^flo 
e/i ouiiiC^ Ιοίιοηε/ΛοΙίίβεηρϋΛβΗβ capramfiHe 
hoedum. Quodfiymliore animofisprjedituo > ^ 
yaccAmfacri^care fiudecu y etiam (iplureis yelis, 
aderunt y neque tamen pailor pro hts prctium aut 
muldum ahs te repetet, neque tuproptereapailo- 
rem moleftia, ajfeceris, luftcim entm αόΐίοηε/η dea 
intuetur y ^ tu hono animo ajfe^lm ipfimpropi- 
tiitm hahehts. Quod β "vehyiAimam tihi 
neceffariam emere 3 interea dum pe^ 
cwiiAm depromis animAl abit 
^ facrificctre 
nonpotes, 

\AEL 3ϊ7 ^ELIAH^I LIBE% 

^ndecimm hiiiorU ani-^ 
malium. 

De cycnis venientiblis a montibus Riph^eis. 
ad Apollinis teplum apud Hyperboreos* 
capvt Ϊ- 

OMINVM Hyperbo^ 
reorum ^nm>(^ honores 
qui illicpHiJt ^poUmt caff 
I tant poetjep^^ hiitorici ce 
lehrant^inter quos ejl He* 
catxiis non Miiejim >fed 
yAhaentA, Quje iiutem dt^ 

non miht expedire yidcturnwicnarrarey itaaue m 
aliudtempm illa differam ^ cHmJingiiU illa dicerc 
miht & iHcundtm ^ auditorihi4o ytdim erit, 
nunc dicam dimtaxat de facris KApoUints ? Borej^ 
^ Chiones jHij tres ni^mero frdtres mxtura > lon•* 
gi fex pedes ? cum /(icripcia foiita tempore folito 
facii4Nhex Hiphjcis montibm deuoUtit tnpniti gre* 
gescycnoriim)qutpoft(^udm circHm tempLum yoU^ 
runt3& tariquam luih^aruntpin tewplimuros md-» 
ximos ζ^ puicherrmos defident)<^ cnm homines 
fmm muficdm deo ciiriWJt ;, 0* athdriifje choro 

^4 
ji8 itLIANI DE ANIMAL. 

acdnunt congmum cantum > tum etiam cycniaut 
xiliantes Jmml canunt » nequitquam (tbfonum can-> 
tum ) imo yero yt ex choroaida/calo cui accinere 
chorum oportet^pr^fcriptum dccipietespfimui cum 
facerdotibm cantant» deinaehymno abfoiuto pofi^ 
quamper totum diem honorefoiito KApoUmem co- 
lueruntydifcedunt, 

De draconibus iacris in Epiro. c Α p. ι t. 

S^Acripatnt etiam alia4 Pirofjc ^poUinh neq-y 
modo tpf^fedetiam omnes Grjcdqmilluc ac" 
cedunt) ^ mm maximumfeilum Agunt. Vno dte 
anniuerfario efi ,^ροΙΙΐηϊ iucm confecratm > qui 
feptum habeti ^ inttiofunt in circuitu dracones 
xApoUims delitU. loeminaftcerdos yirgofola i»- 
greaitur in iHcum ^ ^ cibu draconibm ajfert, D/- 
cimtur ab Epirotis e^efrop-enies Pithonts Oelphi'' 
cLSi dracones fkcerdotem accedentem fuamter in• 
tueantur ^ cibosprompte excipiant^amomc abun 
dantiamfgmficare oftendunt) ^ annum falubre: 
βη ipfam exterreantp^^ non accipiant cibaria qiu 
Yorrigitjacerdos^contraria 0^ draconesyaticinAn 
tHYi^ JEpiroU Jfcrant. 

DecanibusAetnipmontis. cap. iii. 

ΙΝ,Λβίηα Sicula Vulcani colimr templum ρ Ο* 
funt iuci fepti 0^ facri^ ΐζ^ ignis jzternm d^ 
pernigiLyfunt etiam circum templum ((2* Incum 
canes fitcri ^quiyelutcaftitatis ^ moderatioms 
amatorcs ((^* pmti bkndimturhominibii^ caile HISTORIA LIB. XL pf 

^ yt opoytet ^ decet in templum ingredienti-' 
hits:fn aiic^mfceleratuofit) hunc mordent i^^ Ια-* 
ceranhdios yero ex quadam corjfuetudme yenicn 
tes mpmitosfolumjummouent ^fugmu 

Dc bobus qui facriiicatur Cercri. c A. 1 1 1 1• 

CErerem Hermwnenfes colunt ζ^ /acrificijs 
mamificis yenerantur : maximos mtur bo^ 
ues amio focmincim jAcerdotem Cereris agere ad 
altare ex gregCii^^ facrijicandos pr<£bere > t^ fo- 
rum quji dico teitts φ S^^riUoteles^qui altcM di" 
dt, Ceres yalde fruόl•ίfera ttp afud Siculos 0* 
AAthenienfes yim tmm demonilrdili ^ O^ ma^ 
gnum qHiddam oUendts apud Hermionenfes^ nam 
exgrege fernm tciurum > quem duodecim yiri non 
capmnt , hunc ynica yetulaper folam aurem tra" 
hitadahare, ζ^ Uuruo ytmatrempuerfequitur• 
tuum hoc efl roburXeres propitia fis^ 

De canibus Daulix. c α p• v. 

INterrcL Oaulia templum effe MmerUie llwfis» 
canes quiillicnutriuntHr laudant> ϊιλμ Gr>xcii 
illuc ctccedentibuo adulantur 0* blandiiiritur:bar'* 
hnrosyero Utratibm irjfequuntur• 

De loco Arcadiae appellato AuIa,templo pa- 
nis^ & de animahbus illuc confugiecibus. 

C Α ρ V τ VI. 

Ι Ν xArcitdid efi templum panis , cuinomen efi 
^HUiqujicunque animates in idipfum templum 
confugiuntunqmmJuppliQa Denojeruat incolh* 310 iELIANI DE ANiMAt. 

meU : eoo enim lufiinfequentes ingredi intro hor^ 
rent} 0* folo aj^eilu re^rimuntur iUiHS loci ψίο 
confa^erunt, 

Dc ceruis qui funt in Curidio. c α P. v ι i^ 

INCuridio ceruorHm multitudo οβ^α;^ yenato* 
resmuhi ad lUommyenationem attenti»cum 
in sApoUinis lucum maximum confitgerirjtjatrant 
^uidem canesjedprope accedere non mdenticerui 
autem intrepide pafcuntur mirnhili quadam nAtu^ 
rafuamfalHtem Deo credenteso 

Demufcis ccdcntibus Apollinii templo, 
Adio appeliato. c ap. v ι ι i. 

SVprii alicuhi dixi mufca^ olympicai inflante 
ludorum celehriute yoluntarm excedere:,i^ 
cummHlieribm quihuonon licebat adeffe ludtsydd 
cofitrariam ripam KAlphjzi trmfire, In Leucade 
promontorium eji excelfum , in quo ^poUmis efi 
templum ^ΛΛιημ appellittHm} cuiuofello ΰιέΐαπ'^ 
teyin quo ftltant faltationes quafdamy in Oei ^Λ" 
tiamfacrificant bouem mufcts> ψΐΛ fcinguine pien<& 
difcedunt. Ergo Oecumcini6 donto CiZ α^οέΐ^ο ab^ 
€unt,sAt Pifeji3nuUo munere donatxfeceduntjme" 
liores h^iziturOeireuerentianonmerccde houe-' 
flafade»tes. 

De Icari infulse capris & damis. c Α p. I x• 

INIcaro mjHU templum efi Dianje ^ multitu^ 
do caprarum ferarum 0* dcimcirum pingui^i» 
tnarum O^ leporum 9 mos β ^uts poftuUuerit iu HISTORIA LIB. ΧΙ. 3ii 

T>i4na3 non cafit yenationem , ^ dat poeticu qtm 
alij dtcurjt, 

DeapitauroMemphidis. cap. x. 

CVm cycnorum Riph^oruapudHyperboreos 
quocidie colentmdiligenter filmm louis ύ^ 
Laton^ mentionem fecerim > fitAuri fdcn (^uern 
deumfaciimt KAegyptij non dicam yim ) quo modo 
mn reprehenderet nos ζ^ hifloria ^ natura) c«- 
ii4o hoc opm ^ dormm eji^ Diciim igitur non fe•^ 
gniter huiHS theologiam, %Apis apud KAepptios 
ejficacifiimm deus creditur ex yacca^qujefuigure 
afflatit coceperit nafdtHr^Epaphiim GrJiciyocant» 
atque huiii^ generto antiqHam fiirpem repetenteSi 
lo i^rgiuam Inachi £liam iUitio miitrem fm^e 
teftantur-.fedhuncfermonem ^egyptij ytmenda 
cem redargiiunt) temporis antkjuam longmquita^ 
tem teftantes. Epaphum enim multls poji jeculis 
extiuffefcnmt:yerum ^pim frimum muttio αη•* 
iiorum milihm in hominesyeni^e ^ infgneU eim 
ijotde Herodotm ς^ ^^riiloovrAS explkantyqm^ 
htio ^A^egyptij non afjentiuntHry ^ yigintinouem 
notxs facro hmchoui aptivs ^ confentanciis effe 
dicu?n3fed qujenamfintjtitm ytper corpm Jpar/iCi 
^ ytipfis quafijioYihm infigmtm fitaltunde /«* 
telligedumxmujndm autem ex fyderwm riaturam 
ynurnquodquc mfio-ne pernotiis defignetyxAOgpf-^ 
ptijfigmficare norunt .Etenim Niliajccjum ynum 
figntpcare aimt^aliud mudifgtiram » aliud Lumcrj, 

aliud 32* i£LIANI DE ANIMAL. 

aliHd Imataforma depgnat figuritm lurjjs ^ almque 
infignia aliarum rerum fignijicationes ejjeihaud 
pro/eolo prophiinis 0* diuinji hiilorU inteUeiltfi 
/aciliaXum autemfama emanauit) %Aegyptiorum 
Deum exortum efje ex Scribls ^facerdotihus, 
^uidam yt documentum procredtionis apatre tra" 
ditum infignium notAYum accurate exqnirant, eo 
yhidiuim yaccapeperit^ciccedunh (ttqj ibidem do'* 
tnum ad orientem folem exdtant,ybifa»e yitulHS 
alatur quatmr menfeis-.poftea autem qukm ibifjH" 
tritm efl exoriete lunafcribjiyfAcerdotes ^&^prO" 
phetji eodemprojicifcuntur > ^ fimulnciitem huic 
facritm ornantyea>que ipfum tranjportant Μετη-» 
fhm ybifedes huic funt > ς^ commorationes fua* 
uesy tum curricula ypuluerdtioneS) exercitationes, 
U^ yaccarum formji prxHantU infimium ^des 
tanquam thalamhm auos mgreditur» cumfuperue- 
nire eam quam amat^ appetit y ttemque efl putem 
(^fons aqUit potabdis , nam eiufcemodi huicfem'» 
fer conducere miniftrt <ip^ fticerdotes ajjerufitynon 
item ex Nilipotione,ne propter dulcedmem in mo^ 
lem immenfdmpinguefcAtJam yero quaspGmpAs, 
qUi^facripcia ^egyptij conficianU cum noux λ//«- 
uionis adHcntum) tum deiexortucelebrantes^ quas 
etiam faltationes , quos conuentm habeant, tum 
quemadmodum omnes yrbes ^ytciimmortditer 
gaudeam longum ejjet expUcare, Is auteex cuim 
armento luc dtma bcftia €,xort(t fncrit » beatm 

hitbetur HISTORIA LIB. XI. 51^ 

hahetur ρ fummamque *Aepptiorum admiratio^ 
nem hahet^ is bos pr^fcnttone ζ^ pyjidiilione ya^ 
let, necfane yel puellas yel auiculas ad tripodem 
ie^itantes habet j nequefkcra fottofje mpletyfed 
pueri dmino ajflatu concitati extr^ ludentes^atque 
interfe adnumerum faltantes Qonfulentihus futu-" 
rapy^dicu»t,KA'pim ^A^effptij Oro i^poUini com-' 
parant^quem credunt annonji ahundantis (^ferti^ 
lis annifummum authoremy ac de yarijs colorihus 
bouis philofophantur^ymetcctem morum οοίείϊαη^, 
tes perfigna,Sermo quidam prophetam rtec omnU 
bus notm dicit sAepptiorum regem excogttaffe 
yt animdyiuumcolerent sAegyptij,^ ^^^g^if^ 
taurum : omnium animdium formofijUmuYn tau" 
rumeffeexi^imantem. 

De Mneuide boue Aegyptio. c Α P. x i. 

SEd age truifitoyyt ait prouerbium^non ad equu, 
neque in ipfo deccinundo orationem con^umu 
tOjfedMneuin bouem dicito , quem KAe^ptij fibi 
fuCYum e^e dtcunt : at yero κΑριη lurjjc dedicatum 
effe dicuntjpropriimque huice(fenotam, nimirum 
noH effefpurium >fedamicum deoprjidi^o ^fedde 
hoc dim dicit, Quem yerofermonem audiui kAc- 
^ptium qui pertinet ud prohandum tuurum hunc 
an fit fcminio pr^ilcintioYis an non > hunc uArrare 
yolo. Bocchoris KAegjptiorum rex ^^enptijs ne- 
gotium βχοβββνβ cupihis ytaumm ferum induxit 
adHcrfarmm in ΙπέΙα coNtrd Mneuin» Is igitur 

Mneuis 324 ^LIANI DE ANIMAL. 

Mneuts munt, itim<p externm taurfts contrk mu^ 
giensfuroreque eUtm incurrere cupiens cotra ϊλη•• 
rum deo charum errauityi^^ in perfe^ru arhorum 
ramos incidens cornihm retentm efliCtt Mneuis H- 
liHS latuo cdpite confodiens interfecit ipfum : quo 
faolo Bocchoris yeyecmdia confufm efti^ ipfum 
odermt ^epptij. 

De dclphinorura intelledu & prudcntia. 

C Α ρ V τ XII. 

aVkm yehemeti delphmi muficjc amore te* 
eantur^i^uimque iidmirahiU ddifocis can-• 
tumjiudio concitentur>fermone (^^ litertA multo^ 
rum loH^ lateque peruagdtum eji : qukm item ho* 
minum amiintesfmt^cum alij pleriquefcripferurjt» 
tum nos atite explicmimmmunc iam de inteUigen' 
diprudentid dicere non (dienum efl* Simulenim yt 
in retU dclphintio incidityflatim primo quideqme'•' 
te 0^ liherc mcLnctyneque omninofugere meminit: 
fed0^ epuUtur,!^ aLiosfecum captos depafciwr, 
ς^ Unqmm huic condi(\um e^etconuimum ^ ex 
ijs exfatHratur : deindc cumfe extrahi atque ad 
littm appyopmquare tnteWmt? dentihm Ucerato 
retheferuitute Liheratur. Idmjiquiindopifcatores 
poifeaquam captiui delphini nares hplofcgem iun• 
co traiecermt ? quodam ohfequio atque induhenua 
eumex poteftute idcirco dimittantjferuttuteq', lihe 
renhyt hacnotionis nou mufta ifi tterum capia^ 
tur,apeniora dct i?idida>fe alus cdptum i^ferua» 

tum HISTORIA LIB. ΧΙ. 315 

ium fiiiffe > is yelut indicm^ notam friilinji ca^ 
ptiuiutPi -veritm ^ non amplim ad faginam apprO'» 
fmquiUXum delphinns qutjfUm comprehenfns in 
fiJcatoriumfuitrdaHS efjet, alij tum permHlti na-^ 
utculam hdnccircumnatantes , tandmfe ihicrehris 
faltibm yerfitmnt , ζ^ tafjquam pifcatorihiis pro 
huimfalutefupplicantesppromluerunhdumpifca^ 
tores ad captiui mifericordiitm induili fiiijJenU 
fisqj itafHppliciter quafipetentihm cefiiffenh αίφ 
irntitum exyinculism lihertatem expediuiffent• 
Decanibus Daphnidis paftoris Syracufani. 

CAPVT XIII. 

Doiphnidis pAiiorls Syracufanianymphapit 
tientis tUa decantata ρ qmnq'^ cmes domefti^ 
cos nuricupatosSarjofiyPodargofJiLampada^ ΗαΙα- 
moni 0^ TheonU yidentes domini ajfedm caU" 
mitofos,mortem oppctijfje iiiunt)^ multHmprim 

De roemoria & iide elephantoru. c α p. χ 11 11• 

VsAriam ^ multipltcem Elephantorum ηα 
turam antt dtxi : nunc qukm memoriafint 
hona, qu^mque diligenter prjzceptum ojficij aduer 
Juo pr^ecipientes tenemt } qudmfimul eorumqut 
quippiam eis commtttunt pyel €χρ€ύ:ίίίίοη€ΐη yel 
fidem nonfaUitnt^explkcindumefl, Chm tAntigO" 
nus Megiirenfem yrbem ohfideret ρ mulier fimul 
cum ytio de elephctntto heUatoribHsyerfiib(itur:hxc 
enim iUim qui elcphiintHm alerctyxor? infmtcm 

puerum 5»<5 '^iELTANI DE ANIMAL. 

puerumpepererahquehuicelephmto 3 lingua ytes 
Jndica^qitam elephanti inteUizHnt^credidit. Vt ye-> 
ro isprimumfihicreditm e/i , iUum diligehat , ^J?• 
cuftodiehauex eoque proxime adiacenti ryictgnAm 
yolupratem captehatxu ploraret^ oculos tum auer" 
tehatytumyero ah eo dormiente mufcM ahigehaU 
^rundines et propcthulo obijaebantuy, qiM6> ^ 
omnemcihum>nifipuer adejfet reijdehat. Nutrix 
igitur nece^e hahehat poftea quam eum hile com 
pleuiffehelephantocuyatoyi appoitete > yel omnino 
elephiintm non parum iracutidia incitahatnr 3 dc 
nonnunqudm in yeyhera emmpebah mterdk etiam 
cS yagiret infdns^ cunds y hi iaceyet mouehdt: fcq; 
eidem ipftex hocmotu obleolameHta ζ^ /οίαΐία» 
ficut nHtrixydjferrefludebat. 

De odio elephanti in adulteros• c Α p. χ v• 

OBtre£l•(itionem ac riuditatem 'vehementem 
diuerforum ammalmmporphyriom 3 ca»i^> 
0^ ciconU dtximuo fups locP5:nuncmihicxponen^ 
dum yidetur elephanti odium in eos quicum alienis 
-pxoribmfiuprum facmnt. Ncimcum yxoremfui 
domitom i^ altoyis fiuprari manifefio deprehen- 
di[jet^ctmbos , ^ eum quifiuprum inferebat 3 0* 
eam qua cum idfaciebat cormbus transfigens 3 /»- 
terfecit.dc inflragulis conftuprAtis^i^' leolo aduU 
terato iacentes reliquit, VtyeroprimHm elephanti 
reoloyyef3iffet3 0' manifeiio nefaymm fctcinus, 
0* hmH6 yindicem cogmuit. hoc quidem faolum, 

ab Ind HISTORIA LIB. XI. 317 

ahlrjdi<t huc ad nos manauit, sAt ΆοτηχταΓίΗάβ-^ 
miie euemfjcauciio : prjeterquam quodadduKt, ibi 
eLephantum nonytrunque modo occidiffeifed^ 
Jtragula yefteeos tcxijje , q^ ijutyiuo aduenienti 
firaguiam reiecijje , ίζ^ retexifje^ 0* proxime 
inter fe idcentes ciemoQra^e j tu ille tum facile in" 
turmm iUatamJibiJ-uiJje intellexit) tum etiam ma" 
ximefocinm eiitqnebdt) ybicornu quo ipfos confi- 
xi^etiiruentum perjpexit. 

Dedraconis diuinatione. c α P. χ ν r, 

PR opria etiam dracofiibuo efi diumatio. In op* 
pidulo Lduinio } quode/i Ldtinx regiontA^f^ 
appellatum σβα Utini filULauiniasCu^m Ldtintis 
ynk cum KAenedpugiKtuttcontra RutuloS}^ T/- 
cit ipfos : xXeneiis %A}ichiJjifiiiws Troicinm 'vicit 
Lauinmmyrbem quam matrem primariam Rom^ 
dicerepo^umuo. Hincenimprofedm KAfcanius 
^ene^ i^ Creuf>£ Troiartje βΐίηό codidit xAlbam: 
xAlbanorum emmRoma coLonta οβ. InLaumto L• 
CHS mdgnns ^ denftn colitur y ^' habetyicirjum 
templum lunonps xArgolic^. In luco ββ antrum 
magnum ς^ profundum (^ φ drdconts cubde* 
Vimncs facrji certis diebue ctccedut ad lucurn ϋπΛ" 
nibm oflamferentes , ^ oculos hnteio velatos hd" 
bentes yfidducit ipfas refU yia ad cubde draconts 
(hiritwsdiummyfi^Jnie offenRoiie pedctentim a^ 
quiete procedunt)Ut?iqu(im non yeUtis ocuUs ytden 
tcs^quxfiyirgmesfunt driico capepit ctbos caftos ,8 i£LIANI DE ANIMAL. 

^ dnii/hali dtjs charo conuenientes :fin yirgines 
nonfunty ieiunm manetpY^fciens earum corrupte•* 
lam.Formicjc ojfcimyiygtntscorruptjc minutatim 
prmQ concidunty -vt ^ΜόβΉίΙαβιαΙβ/ογγεροβιηΐί 
deinde extnf locum efferunt^purgantes locum, Co^ 
^Hofcitur k ificints fci^um O^ accufantur yitia" 
i*e yirgmes ^ 0* ex lege fupplicijs (tjfeS:^ pH» 
niuntur. 

DedraconeMelitaeAegyptia:, cap. χντΓ. 

Dlcit Homermydijficulter dijyidentur mA" 
nifefto:quidd(tmfimile hnbet draco in fcin^ 
ίΙΐβί>ηί$ honorihm dminis <^ idipfum fcire non 
ytile. Quod dico talf efi.In Melite sAeg^ptiet dra^ 
co efi facer in tunreyC^ colitur^ i^ hahet mmi•* 
firos (^ menfam ζ^ crateram > m quam quotidie 
fkrindmfuhigunt ^ temperAnt melicrcito deinde 
difcedunt > i^ poihidie reuertentes yacu^m inue" 
niunt craterctm, Miniftrorum fenioy^ yehementi 
defideyio ajficiehatiir yt yideret draconemiitaque 
folm ingrejfwsytfecit confuetd^fuhftithidraco 
afcendens in menfam epuUhatur : at iUe cuviofm 
portiU aperiem de more claufoo firepitum edidit 
yehementemi draco indignatm difcejlit^ ille quem 
cupiebat yidens fno maTofaoluo efi demens ^(^ 
cum dixiffet qu£ yidi^et ζ^ ytfe impie egiffe 
confefjm ejjet,fa6lii6 σβ mutwi)^ non muliopojl• 
ceadit 0^ mortum efi^ 

Pecul HISTORIA LIB. XL 31^ 

Peculiaria quaEdam aliquoc animalibus 
vtilja. GAPVT XVIII, 

P)Ropria ^ h^c (tnimdium funt ^ pmo contra 
fafcinAtiones lirji radicem yelut amHletum 
quoddamnaturale inc^uirit y ^fuh alteraala οο-* 
cultatam circunfert. Εψίί yrmcifi impedikituryir^ 
go foluens :^onam qifamfert ^fi equum ::(Ofjayer'' 
beret m fronte , jlcitim dicitur yrinam ^ quidem 
multam meiere, <^ dolore liberari. Equam tn res 
yenereoo mfixnientem fedarefacile eft^yt κΑνίίΙΟ" 
teles tradit) fiquU ipfiws iubam totonderit, Vere^ 
cmdfttur e?jim <^ definit lafcmire, 

Qucmadmodum murcs ruinofam domum 
collapfuram prienofcunr. c α p. tc i x* 

QVodyidnA domum ad edefidoi ruin£is mu» 
res i^ muslelU prjcfentilitjidciyco eimcd' 
fum ^ collapj^ojiepr^uertajtes ex ipfi emigrant: 
qiiod quide ipfitm m Helice oppido yfu euenijje dt- 
citurXnm enim Helicenfes impwfctcinuo inje ad- 
uerfm lones (tdmifijfemy eos nimirum in altaribiu 
mcif}dnteS) tumfane htspropinqua ruma ex oiletis 
porteufuit.Nam qumq•^ dntc diebu^jqukm Heltce 
fimditm eucrteretur y quiin ca effent mures y mtt^ 
fielUyferpentes i^ fpondyli) cjsteraqi eiufmodifre 
quentiayyia qit^ efi in Coriam exierifiit^Quod qui' 
dem facinm Helicerjfibm td ipfum intuentibm 
fummAm quidem admirationem mouebat : yerum^ 
tamen qmnwbrem difcedcrent cdufam conijcerc 

y 2, 350 iELIANI DE ANIMAL. 

non quihmupoflecL yero qukm ex yrhe hnec aritma^ 
lia €xcej]ere) ex terrje motu tantj^ lahes domorum 
no^^ufail^^funhyt non modo ex hoc cafu defederit 
yrhsjf^ conciderit 3 fitque expermultje tempeila^ 
tk (tUuuione funditm deletafuerit > yerum etiam 
cum forte decem ndues X,acedxmoniorum in yrhis 
portu^diionique ^jfent ex marmorll ^fiuumtem' 
feftate periermt. Oiuina enim wftitiit fittellihm 
atque mmftrts befiijs ad ylcifcendos impios horni" 
nesytitur, Cuirei etiam teslmoriio^ Panteclas 
Lacedxmoniii^iqm ckmfahros Dwnyftanos iterfa 
cere dd Cytheram per Spart^m prohihmfjet:, pofl tn 
[εβΐοηβ Ephororum Λ cdnibas l(tcey(itus fuit ^y* 
diilracltii, 

De canibus Adrani oppidi SicuH. c Α P. χ x• 

INSicilm yAdranos yrbs efl > yt dicit Nympho- 
dorm^tn hac yrhe temphim tutelarts deieim lo^ 
νΐσία^ηι dicitefje, Verum qujz de deo ipfo dictt, 
qiio modopatet 0* expeditm efl (i^ propitim (ge- 
tihmppr^tereo, lam iUud dica. Canesfuntfacri^ 
cultores ipfim deip ^ pulchritudwe <^ magnitu* 
dine fuperctntes Mohffos cancs, Sunt non minm 
qmm mille » qui mterdiu aduUntur ζ^ blafidiu^^ 
tur in^redientihti6 templum ^ lucumfiue exter» 
ntsfiite indigents : male yero cbrios ^ iam α yia 
aberrantes , tanquam itinem duccs Itberdliter du» 
cuntprjceurites in domum fuam <^ debacchapites, 
^ cotumeliojos ex nmia ymipetuUtia, yfcifcun^ 

tur HISTORIA LIB. ΧΙ. ^p 

tur ^ dehitls poenis puniunt : nSin ipfos infiliunty 
'veftem Ucerant, ^ cit^iganh acfm-ariconantes 
acerhifiime lacemnt, 

Dccochleamarina. cap. xxr. 

COchlea marma qu^ inmariruhro nafdtur^ 
cummaxima mitgnitudme y tum formofijli^ 
tno d^edu ejL Nam integumento ruhro eflxlaui'^ 
culiU habet yariiU picitU jiorentes^c α natura de- 
fcriptas ^ Tf difiimiles nonfint fontextx ex florum 
ifdrietate (tliorum irt dlios implicatorum coron^y 
fiquidem colores yirides Utei purpurei fitu cilter* 
fjarjte^atqHe pariteri cequaliterque mteruall^ inter 
fe diilmtihm aj^ergUntur,(itqHe diftinguntur, 

Quemaclmodii delphinus femper mouetur. 

CAPVT XXII. 

DLlphinum perpetuo motu pr^ditum effefe-^ 
runtjnec quoadyiuitine dormiens qmdem k 
ntotione conquiejcit: cumenim necejje hahetdor•' 
mire^ex alto adfummaaquam elatmi yt totpfs 7^/- 
deatur^dormitmon enimjomnicxpersejlfcitque itx 
doYmiens y in profundum tandiu dcpellitury quoad 
tmam Jedem maris contingnt : adqHam po/hjuam 
fundnws delapfm eji , terrjipulfu ifomno cxdta^ 
tur:de'mde ex alto cmergity ac repetitofomnofimi'' 
lirer atqiteprim admarpsfimdum appidfmy exper•* 
gifcitur ,tum rurfm eminetextra aquam ^ ^y^ hoc 
ipfumfcpefacity eamque ob caufam inter quicte ac 
ACtionem agais, nuriquam omnmo k motu quiefdt, 

y 3 332 ^LIANI DE ANIMAL. 

Dc citharf do pifce maris rubri, c α p. χ χ 1 1 1. 

IN mAriruhro ^ifcis procreaturjcuim corpm ita 
figuratum ββ) yt j^eciem fmilitudinemque lin 
o-ux bubuU cim UtitHCLO gerere fcrittur :fquamx 
non magnam tangenti ajperitatem hethenty fuhau^ 
reo eji colore^ Unelsque kfummo capitis yertice ad 
extremam caudam Jic diflmguituri yt eas dthar^ 
fidicuL• contentM e/Je dicitSpyndeis citharQedm 
appellatur, Os ei pcjjum it> ^ fubfidety idemque 
nigerrimum efi , cinguloque croceo circunligatur, 
yertex yarietate diilinoruitur fulgore aureo ^ 
itigyii quibufdam linets ^ pmnoo aureoo habet: 
cauda efi ntgra prjiter extrema.Ea enim candidif' 
fimo coiore aβ)ergιmtur: alij itemp0i nafcidicun 
tur toto corfore purpureicertk interuallis aureo-» 
Ιλ6 Imeas poβidentes : eorum yero caput cingults 
yiolaceis 'tUuftratur , yno auod efi (trite oculos ad 
hranchiiis pertinente .'(iitcrofeaoidum oculos y/q> 
admedium caput excurrentCi alio autem tanquam 
monilificcoUum circumplicante, 

De pardali pifce &oxyryncho. c a. χ χ ι ι ι i. 

P%Ard£tlis pifck > yt u qui ipfHm yideriwt, di^ 
cunty m marirubro nafcitur ^ colore ^ mst^ 
culU orbicuUtis fimilps efi terren<x, pardali': 0x7- 
rynchm^ qucm mare rubrum profert : ore efiprjC" 
lo}jgO}Oculis adfmilitudmem aurifidgenuht4^$3p(tl'' 
pebrts dbis : eim dorfofigncL pallore mfignitd lunty 
finn^ priores eini^x exiilii/it, £js yero qujifunt 

in HISTORIA LIB. ΧΙ. 33| 

in dorfo alb*e y caudaproltxa ζ^ γταβηο colore quX 
mediamaureoU Imea mterfecat• 

Dc hinnuIointelligeteGrsecumfcrmonem. 

CApVT XXV. 

PTolom^m fecundm >quememm Philadel- 
fhum appeUant ^ cerui hinnuium munereac^ 
cepityqui iinguji Gtaca innutritm fic ad Grxcum 
fermonem ccjjuefactHe efi ^yt loquentes intellige^ 
ret:cum tamen ante himc ipfum creditum e/jier/o- 
litmlndornm litjguam ccruos percipere, 

Qucmadmodum fcemiriis mares prsftanr, 

C Α ρ V τ XXVI• 

INrationis exfertihm mdri prxroo-atiuiim ho* 
norem^atque prjcliarjttam quandam iiatura Ur^ 
gttaeji :ma4 enim jerpens criftAs habety o-aUm 
item formji exceUajtia iUuftratur y cerifmcorni* 
hu6 pr^ftcthmba leo anteceliit) cicitdarum mns yo^ 
ce anteit, 

Quaebeilia^bellicaufafucrint. cap. xxvii- 

GRjs cts O" Troiants hellt caif/am Hfiena aV- 
dih Darij -vxor quod ancHlas ^tticoo <^ 
lonm habere defideraret} Ferjts ad bellum Grxcis 
vjferendum argumentum dedtt ? CjT* tabelU contni 
Megayenfeps οαπβηι attulit Grj^cps longij^imi belli 
gerendi) MagncjiosittqueEphefws locitftAaabel" 
Lum excitaiHtjatqy wflammauih columba Charnos 
^ lUyricosin bellitm comiiit y Thebanim xAeoy^ 
pto de cane contrd Romanos pugimffe dicuntur, 

;y 4 ρ 334 iCLIANI DE ANIMAL. 

ParuiecaufiE racpemagnorum impetus rc- 
preiTcrunt. cap. xxvifi. 

Tthocharin %y€uleten cum ad tihiam mao-na 

contentione incitatos ς^ generofos numeros 

CAneretduporUm impetu reprcpifjeyferit. Mufca" 

mmultitHdoMegiirefesfeaibm Yepulit.Phafeiim 

yel^^fugarimt> fcotopendrjii exegeri t Rhoetiefes* 

Deouibusiinefcller cAp. xxix- 

Oyci ίηροηίοβησ felle effedicuntur > contm 
in Νλχο inJuU duplici felle pr^ditoo effe* 
^ri^otelis filim Nicomiichi44 in Budianorum i-e^ 
gtone (lit dhcim ouem nuUamnafci^fed nigrns om^ 
neii e^e. 

s De meropis pietatc aduerfus paretites fuos. 

CAPVT XXX. 

MTrops eo milior ciconm exiftimdndit efly 
quodmn infene^utem parentes alere dif^ 
fert :jed jicLtim yt per ^tatem yolare pote/hhoc 
ipfum exequitur^iuflitia enim ^pictate ommhus 
auibm pr^at. . 

Qupd etia rarionis expertia deus prrocurat. 

CAP. XXXII. 

PEculiare etiam ammalmmhochonum, Nam 
ipfci dij etiam procurant 3 nei^ue ea negligunt, 
€ΐβ rdtione carentinon tamenprudenrU ^Japien 
tt\€ m rebm ad fe pertinentihm funt expenia , c^uo 
modo dijs fint amicci dicam ex multts pauca, Vif* 
ecj^ues L in^us appelUtm cqm hahcheit ajpcBu for^ 

mofum HISTORIA LIB. ΧΙ. 335 

mofumjcurfu -νβΙοαβιηΐΗΐη^ rohore ammi fortifii^ 
mum ^ honum aU ludos equeftres , 0* genero•^ 
fum O* yalentem in bello mfequiybi opportuni» 
t(vs q^fecedere -vhinecefiitM efjet^ex his omnihm 
Yretioja ροβββιΌ equm eratieques yero iUuftris 
irtter equitcs yidebamr : accidityt is equus tafit4 
yirtute equeftri pr^dittis yidere nonfofjet dextro 
oculo oh pUgitm acceptam, Linjita yidens fuam 
(j)em omncm flu6iu(ire in morbo equt generofi fui, 
adSarapidts templum equum ducit ^ ^ ex anima 
deum tanquam profiittreaut piiorogatytmifem 
reaturfitpplic^ti4pro equo nihii mali operatOy mm 
homines nonnulli autores funt fuorum mahrumf 
yel cum faciunt diquid impium 3 yel cum dicunt 
malum tfed equiydicebat iUe}quodfacrilegium?qu>« 
cjsdes'^ quodmalediilum .^ Teftaturdeum ^ ipfe 
yt nullo malo ynquam quenquam ajfecifjeu quarc • 
commditonemfuum ^ amicu deprecatur yt mor* 
bo liberara, Oem mtur mifertm ^grotantis ζ^ 
fupplicantto pro ^igrotante non rjeglexit fanare ra- 
tionii ^ yocps expertem)^ prxcepit nooculum 
fouendum e^e cum mfufione^fedfomenttsficcis te- 
pefciciendum, medio (iie in templtportim qux. cum 
ejjentfud:(i fanatm ejl eqm ocuLi4ys,O^Lin^Hspro 
benepao accepto tanquam profua yita recepta dco 
facrificaHtt, iquuo exultabat circu templumy htJ" 
niebat ) fremebatyapparebat maior) i^ pulchrior 
0^ Utior ρ (^ circum altarc cHrrcns ^ arcum 

y 5 y,e i£LIANI DE ANIMAL. 

gradm fefe yerfkns , yiaehiitur deoferudtori gra 
tias hdbere. lam yero agricoU in yinea cumfAce^ 
retfcrohem vtfalmitem pUnUreti ligonefregttfi^ 
cram iijpidem t^ hommibn^ mmime hofiem ^ O* 
terram effodiens cum yidi^et cauditm harena m^ 
mlutcim Q^ mediam partem ex yentre in cotium 
ajjurgentem ((^ cidhucferpentem ^ cruoreper^ 
fufum j^o0ter ΙβΆϊοηβιη jiufefit y φ^ in manUm 
yehementij^imam cddit : interdiu midem ratiQnis 
mpote»s eratii^ ηοίΐπ demenf ex leolo exiliehat, 
C^ dicehat fc ajpideyrgeri c^ raf^quamyιίL•t^^ 
accepiffet horribiliter yociferahatur > tmplorabat 
focios,afpidp$ occific afe tpfo imdginem mindntem 
yidereje dicebaty ^ proptebatur aliquando/e ab 
illo Udt} & lUum doiore ajfici ex hts qu^facie^ 
hatcoiiiiabat. Eim propinqui po^auam diuxgyo- 
titjjet ^ ipfum ducunt fuppLicem adSarapidu tcm" 
plum & depYcccintur yt dem repellere ^ toUere 
yelit ajpidis prxditL•yifιonem, miferetHr igitnr 
dem homints 0* fxnAt. Vt impunha non mar^fit 
(ijpis> dioium abmde eJL Pauoncm Indtcum dono- 
accipiens rex A^eo-yptiorum maximum ^formo 
jifimum non exiilimatcum alijs gregdtbm den^ 
dum ejfe yel delitiarum caufa tn domoyvel abigyct 
tidifed dttnbuit yrbfs cufiodi Ioui6>mdicans himc 
dedicandum effe deo. luuents gnL• luxuique dedi- 
tm ζ^ permultum diuesyndiqueydrietdtemcibi 
0^ ciim periadoparatam C?^ plifrimi coriilantem 

lucrum HISTORIA LIB. ΧΙ. 357 

lucrum exiilm(i?is pyj^ter qukm quodmagnSmer 

cedem facrliegvj proponit cutdam > qui mwtilerdei 
eydt:pyi€terea poUicetur aliam mercedem>hic addt$ 
6lm pauonem capere (tggreditur yt dmiti ajferret: 
ctt hicpiiuonem non yidet yjed al^idem maximam 
reBam yidet infe cofjcitaram ? itaque priyno timuit 
ζ^ fecefiitifedprodigo iuuerie mitatite (^ impel* 
lentc minifler ad pauonem inquirenaum redyt.Pa'» 
uofe ipfum xlto.fublimem ejjercs nequc in ylUar•' 
bore ex his qujefacr^ ernnt ad tempLun^fcdit y neqy 
in yllo alio ioco exceifo fed in mtdio tcmplo detcon 
fiitit,^ in ipfos yeo}is ocults intuehatur yelHtfub" 
oftcndens fe iUorum infidijs fuperiorem ej]e ρ 0^ 
€^e in locoyride ncn cjjet iLUs fdo ipfum caperCy 
quapropter cum nihil fAc\umfm^\et ) ropmdigHS 
qui pecuniam dcdcrctt^tU^mrepetebdtnllenon red^ 
debaty dicensfequodin fe efjet owrjniofca^ e ^ 
nonpotuifje deorum pojjcl:^iGnemfurriperc , rixit 
igitur yt folet^^ yoaferatio exorta inter eos efi. 
SacerdQs fupcruenit his altercantihiis ^ percontit 
tur cdiifcim cur in tcmplo contcnderent > iUi tnterfe 
accujlxnt : ^ diues qmdem conuitijs q^ υπιπη af* 
fe6lm ybi difccl^ifjet}^ itLteriuo ΛΗΡί osdeuoraf» 
fetiCUinfummt^s doloribus yit^mfiniuitimmifirum 
fceleratum ytfacrilegum yrbti magiftratm puni'» 
uit '.pititonem yero neque yiitctem neque mortuum 
yiditujui qmdem pciito ybicentum (tnnosyixi^eh 
e corjJl)cClu hominum ablatHs eftXumfuperioribm 

ccnfcntit 538 i^LTANI DE ANIMAL. 

confentit Cijfm itaappellatm mmiiler Sayapidisf 
is primum yehementibm infidijs appetitHS α fua 
amafiUydemde ab yxore cum ouitfcrpentum come^ 
difjet (^ grauiter lahoraret , ^ ex eo moriturm 
ifidereturjrogat deum. lufiit dem yt emeret mure 
ndmyiuam i^ ponerct manum mymariu. Cijim 
paruit ^ demifit manumimurenA manum mordi^ 
<:mpY€mehcLt:(^uji abitra6iAyfimuimorhum ahftra 
xit Λ muene^C^ ka murenA mimiha curAtwnis dei 
nd yeilrAs aures peruenit. Chryfermum tempore 
Neronis fan^uine yomentem ^^ tabejcentem lam 
fangmnem tauri bibentem idem hic dem fanauit, 
Egohjicdico animaliayfque ehdetefjeamica ^yt 
0^ k dijs feruentur y ^ per iHcijeruent aiws > yt 
Bdthyltm Cretenfem tabe laboratjte hoc malo dem 
liberamt efu carnis φηΐη^ί» 

De equoru m lauatione. c Α ρ . χ χ χ ι !♦ 

Ε Χ usquiequin^ tratlatiotjis peritt funt> aU'' 
dtui equum deleolari Uuatione , yfiguentis. 
Simonides in iambis dicit Perfaspofl Cyri pugnam 
in Lydia camelosjimulcum cquisalere ^ equorum 
metuex camciis conutolu. conmtes expeliere^equa^ 
commodiores cfje (tdcurrm ducendos dicunt. 
Diuiiioanii-nalium. cap. xxxm. 

CHartilagmea yocantur qu^ fquamts carenU 
yt murena> cono-er, torpedoy pautmacA-^ tos, 
t?7ujtelli^ydelphmi^)balena:hxc enimJoU ae aqua^ 
tUibmJmt ymipara. MoUia appeliantifr ex ac^ uu^ 

tuib:44 HISTORIA LIB. XI. ^39 

tilibii^ o/^ium expertiayt polyfusyfepiay loligo/VYi^ 
tica>qujii etmmfanguine ζ^ 'vifcerihm carent: cru^ 
Jlis tenuihpio teola) a^aciyfquilU, cancrhpamrh 
hj^c fenedutem exuunt)fiUceis teftis conclufa οοη^ 
ch^pmuriceS)biiccmX)turhnies:,echmiJoai/i^.Iam 
dentibm/eyratis prjidita efje dicuntur, qu>e dentes 
tentes ^ acutos habcfityyt lupmy canis, leoypa»^ 
theraih£c eademfunt C£trniuora',ytrinque dentati, 
homO)equtiS}Afinm ^^fane adipem habent, Oenr 
tes contintios pof^idetbos, ouis : dentes exertos ha- 
bent, qux extra dentes eminentes oftendimtaper, 
nam elephantipotius qukm dentes cormict appellan 
dcifunhmfe^it yt yejp^y apes:hjec enim jj^iratione 
carere dicuntur : ambip-entia equus Rumdtdisy Iti^ 
triXiCaftoy^ crocoddus : corticibus teoujjtur Ucer» 
tusjfaUmandrajteftudo) crocoddus,Jerpens, Hjic 
quoque feneolutem exuunt prj^tercrocodilum 0f 
tefiudinem, Bifidca equm^ afnus, bos elephantus, 
capra>oui6,fus:multifidari^tho}no3canis:pUnipeait> 
cycnus3anjer:cuteis alts prjcditn ye(pertdio> yncU 
tjatts ynguibus funti quibus incuyuum efl rojirum 
yt acapitres^aqidU. 

Dechenolopece. cap. xxxiiir. 

PVllosfuos chenolopis yehcrnenter amat^eam" 
dcmqne operam quam perdix in eis tuendis 
ponity ncim ante fuos foctus fefe prouoliiens aucupi 
(j)emfu'i capiendiolicnditdn yero interct cum ye^ 
ncttor hlnditur clabu^/tuyp quibusfuga eUpfis isfefe 

aiis 34σ 2ELIANI DE ANIMAL. 

alis aJleudns difcedit, ac fcpe ytpuUifacilms ela^ 
l•antur capiendumfe yemtoyibus prjibet, 
Deaccipicre. cap. xxxv. 

I' Nterea. (iccipiter quoudymt^cumapud kAc^ 
gfptios egyegie charm deo effe exiittmatuys 
tum pofl excefj um e -vita futura ojlenderc ^ ah fo- 
dtmquefomniorumfignt^cationes profictfci atque 
apud eofclem populos tripoda accipitrps aliquando 
fatffeynde oracuU cofi/ulentibii^ dmino inftmoltf 
afjP^tafHnderentur, 

Dc aiiimalibus duplex merabrum habcnti- 
bus vt perdices jlepoues ,cerui & alia. 

CAPVT XXXVI. 

PErdices pciphUgones dupUcicorde Theophra^ 
fim confirmiitim Bifdtidduplex iecurlepo^ 
res Thcopompm ait habcre:^pion yero nifinugit» 
turyceruos locis quibufdnm quatuorrenes habere: 
idemque ajfert Oeneo in Memde regnante bkipi^ 
temgruem apparui^e ^ttimque yAe^ptum ferA" 
ccm extitifjeiAtque fub alio rege quddricipitem 
Auem yifamfutfje> ^ quantA anteaijunqua. Ni^ 
lum alluuione redundajjc ^frugumque ybertatem 
tnirificxmfuifJeiqHitdricornemcermimNicocreon 
Cjprim hitbuityquem Pjthio confecrcLuiuoues qua^ 
dricornes ^ tricornesfunt in templo loui^ cuilo' 
, dii yrbis, £go ceyafiotiim bouem qumq-y prjiiditiim 
pedibm yidi facrum (^ dedicatum deo qui colitur 
ad ^lexandream in iiico yhperfeje arboycs con^ HiSTORIA LIE. XII. 341 

//f^ perbulchra ymbra opdcant. Pedem is in armii 
appenfum habebat cum ad mgrediendum adiuHan^ 
temanm ahfolutefafium j O" hjccnon yidehantur 
omnmo naturx confentire y ego tamen qu>£ ad meos 
ccttlos ^ aiiresferueneruntydixu ^ELIAU^I LIBE% 

duodecimm hiiiorii^ απι- 
mdium. 

Peorphis facris pifcibusMyreniium. 

C Α ρ V τ Ι. 

Ν Alyrenfi Lyctje finu 
^poUinis temphim cji,dd 
cuipis facerdotem yiuiii^ 
)hi6 Ciirunculas diiirahen^ 
tem orphi adnatant) <^ 
tafjquam fane conuiujs ad 
epuliio muitati i cArnes CO" 
medu-Mt:^^ yero immo'» 
hntes €X eo magna yoluptate ajficnwtHr) quhdpt^ 
fces fuitfxcrificatione pafcantur: cjuod quide ipfum 
res fu£U hene ^^feliater fihi dtjuriis ejfe figntii^ 
careper/uadentjiddrcoq; propitium e^e fibi deum 
dicimt ) quod futo cibis pifces expleuntur. Quodfi 
Ciiudh carnes in tenam etjciAnt,UnquAm fordidas 
54Ζ JELIANI DE ANIMAL. 

afe deteilantesj indefihi iram deipyotedi arhitra»- 
tuy.itemque huiufcemodi pifcium genus ftcerdotis 
Docem ZT ^gnofcit» 0^ jindeos k quihm appeUa^' 
turidccefjeritificiHcredtbilem ipps Utitiam ajfertf 
atficontrkfecerit) magnum dolorem eifdemurit. 
De Hieropolitanis pifcibus. cap, ii. 

Α Ό B^rnhycem olimficaj^peUatdm^nuncye* 
ro Hierafolimk Seleneo nuncupatam pifces 
^jacrihabentur)0^confertis turmts natanty du" 
ces nemhahent ^ 0^ cibos quos eisiforandos ohu^ 
ciuntexedunt ζ^ cortficiwihmaximeque ex omni* 
huo pijcihm amicmam mterfe/eruant 3 perpetua^ 
» que pace deumchmturifiue quoddem Imnc animo" 
rum confenfum etsafflat yjiueettam quia oh'te^:is 
efct6 cum cihunde expleantur fiece^e non hahcnt 
aliorum attingere ejcas, 

De agno Aegyptio habente duas caudas & 
duo Gapitaodbque pcdes. c α p. 1 1 1. 

Dlcunt KAegyptij , qmhm non afjentwr) οόΐο 
pedthm ζ^ duab^ps cciudto prj^ditum tempo 
re Bocchoris regts agrjumfui^e}i^ "vocem m}fi[je> 
^ duo Citpita decatjtant hahuifje^^ quatuor cor 
nua, Homero igitur danti yotem Xcintho eqm 
ignofcerepareli.Poetaenimerat, 

De renafcencibus pennis accipitru. c a. ι ι ι i. 

ILlud eriam de accjpitribm fcio meaudnfijje^ 
antequam Ntlm Jfeo;ypto wnatet ^ accipi•» 
trespennoo mnfencfcGtes itymttere yelut pUntarii 

ramos HISTORIA LIB. XII. H5 

ramos ficcafolia c!^ renafci noucUMoUes^teneriif, 

jormofns yelutfloremexarborihHo. Genentacci' 

pkrumplura cjfe figni^careytdetur ^rtiiopha^ 

nes9 cHm aih Sed mijimm ter miVie accipitres ex 

equo fagtttasiaculantes, Omnegcnm accipitrum 

ynorues {tduncoshahet, Ex o-enere eorum iunttiri'• 

nunculm^hHteojgyYf-) cymmdiip aquila :feparatim 

confecratifunt multis dijsyperdicotheres 0* in acu 

tum deiinentes penmvs habrtjsyi^ celeriter -voUns, 

xA^poUmts miniiler effe dicitur-.ofiifragcim ^jT* har 

pam Minerux Attrihuunt : columhctrmm Mercurio 

facrum e^edicunt) lunonitanyfipterony hutconem 

Dianje^matndeoyum mermnotr.ita legitur in^c^ 

hanoii^ dibi muenimu4y morphnon genm aquiU, 

^ mermnon e^egenm Accipitrts > ttem alios alijs 

dijs cofi/ecratos effe. 

Demuftella,quamThcbaniinBoeothiaado 
lanc&demunbusrmynthiis. caP* v. 

AEgyptios quoddiucrfd {tnimalium genera in 
deos refcrant ρ ζ^ facra religione coUnty 
multiplex (^ yarim rifus confequitur, κΑί The^ 
hanhnatione quidem Grj^ci^rifu ohruendi, quimU" 
Jhllam religiofe yenerentur ^ dicanty cum Her-^ 
culem !u/flcme^uparturiret^ ^ parere nonpojjct, 
hctncaccurifjc^ i^ pArturiemiiymcuL• dij]oluijfe, 
eoque ejje ftx^lum y in lucem yt Hercules expedf^ 
ttws exiret, Mures hem adorant ij , qui TfO£idis 
<Aniaxitum ihcolHNt, ynde Z^poUmcm y quiapud 344 i€LIANI DE ANIMAL. 

eos mitgna religione efi Smynthium appeUafit^mU" 
remenhn Smynthimn *A'eoles^^ Troiani nomif 
ncintificut sAefchylm in Sifypho teulatur) cum a.it? 
Sed agreftts quts εβ Smynthiu^. tum yero apud 
Smynthios cicttres alunturmuresi eisqiieyiflmpu 
llicepr^ hetur^Atc^ue infni altdre y yhiclegant UtU 
hula hithent.sApud etlam tripodem sApoUinio mus 
manetyde ciiius religtone hanc accepifabeUam^per'^ 
midtamurium milia cum xAeolium 0^ TroiAno-^ 
Yumfegetes muajljjentpatque immaturoi Juccidif' 
fent } ^ βηιιρί€ΐ5 qui Citrum fementem fecijjent 
irifru6:mfi4 reddidtffenty ciimque Oelphicws deus 
de hiic re confultus effetirej^ondijfe:oporter€figni 
ficare Smynthio xApollini>eos qmhmddtumejjct 
oraculum refponfumfecutoSiah hoc murium impC'* 
tH ItherAtos fmjje y (^ frumentum e^ ad /oiitAS 
mejjes perueni^e. Huc etiam addunt Cretenfes 
in coloniam domo mijjos Pythium ^ogajje ρ quem" 
pidm fihi locum ad hahitandum appojitum ofteu* 
cferetyiUum oraculum edidiffcj ybitena ^eniti hel' 
lum €16 mferyerjtiihi confidendumy at^ yrber?7 ex^ 
atafidam efje:ita> eos profe^los in xAmcixyt\tm c^* 
pmpofuifjeyyt illicquwfcercnt : murtum yero tn^ 
credthilem multitudtn^m ε^ρΊβ^β ^ 0^ clypeorum 
lora deroffje) ^ arcHum rieruos deuora^ej ex 
quo conieoluram duxerunt iUo^ cfje terrigena^; 
proinde ad armoru inopiam redaflos , hunc locu in^_ 
cohiiJJe,atq', Smynum %yfpollmi templu exdtajje*, 

Defrfiol• HISTORIA LIE. XII. 34^ 

Defundos (m gcnerisdelphini repeliunr. 
c Α ρ V τ VI.. 

MOrtuorum ctictm memoriam delphini te- 
nent) O^ fuos vregcdes e9tmolos non pro* 
dmt : imo yero defunolos in imum dcLthentes» 
cum ex altitudme ad fummam aquam ciUeudnt» 
tum ad continentemyelut funere illos efferentesy 
hominihtis tpfos fepeliendos tradunt : phfi yero 
feqHttur magnd delphmorum multitudo > tan- 
quam funcri operam datitium ? atque in extm" 
£los honorem conferentium > fxntque eos ab im-' 
petu (tliarum beluariim ne deuorentur defenden» 
tium. Itaque homines ret muftcx intelligcntcsyre^ 
uerentici Jludij in delphinorum muftcam (idduolh 
humatione eos ajftciunt, Vos yero infcitU -ve^ 
nUm agreftibtio hominihm qiii k miifs auerft 
funt 3 delphini trihuite ^ quandoqufdem yel ίρβ 
AAtheutenfes Phocionem probmn nirum inhu" 
matum proieceriwt : tum Olympm , qu£ filium 
louii peperi[fet ,yt ipfagloriabatur y ^ illeprO' 
ftebatur > wfepulta iacuit, Pompeim mao^nus 
cum tot tcintxsque res prxclarao ζσβιββί y βικη" 
mii ytilorijs partis y de tripUci orbts parte trium-' 
phafjet y tntcrfcOiOrts fui patrem feritafjet y 0* 
in regnum reflituifjct , \y€egp^ptij non modo in^ 
terfecerunt yfed capite mul^littum proicO:um ad 
littm reliquerunt, 

5 K, ^ 34^ i£LTANI DE ANIMAL 

De leonibus Acgypti in deos relatis 5c ae 
fphynge. cap, v ι i. 

LZotiihm in κΑβ^ρίο religiofHS cultHS non mo 
do tnhmtH%fed etiam ex ijs yrhs nomen tra- 
xit:quQrum faniyim ac naturam exponere non 
alienumyidetur. TempL• hahent fihi confecrata^ 
^fedes ad commoyadHm amplits?^ adexercen- 
dumj^atia i^^curricuU laxa^ tum eis bubuUcar" 
nes quotidie prj^hentur , qUits diflrAOliU ρ atque ab 
ϋβΊΐ)ϋ6 nudiU cum intered exedunt ^ conpciunt 
ab xAe^ptijs incanuntur K/Cegj^ptia yoce. Cantio* 
nts argumentum huiufiemodi eji i ne ex aj^icien' 
tibm quenqudm fafcinent : ^ yidetur canttopro 
amuleto effe^Nequeyero eorum modopermultidi^ 
uinitcttem ζ^ reimonem apudipfos haber: yerum 
etiamfedes eisdedicaUi e reo-torje cofjtrarios auer^ 
fosque αβείΐπό habent, quarHmfeneftr>e tam qudi 
adJolU exortumpertineritp ϊλυπ etutm quji adocca^ 
fum Jpedufit) apcrf^ fuauiorem yiuendi ratiortem 
cisi c^ iucundias hcibitandi domicilium ejficiunt, 
tum ekstUm funt exercitationu Ioccl ad tuendam 
yaletudine) tumpropmqu^ paleilrjC) eos ideo VuU 
CAJio ^Aegyptij confecrarunt, quodfintnaturk ye^ 
hementer ionita) atqueadeo cxteriorem ignemob 
copiam ignvi interiom jigeYYiyn) intuenturyi?!^ fu- 
giunty tum leonem icctrco folts domicilium confti^ 
tuuntyquod ignem fit , fimul <^ folem cum efi 
jiftiuo nmpore calidifiimt^) accedcre ad leoncm 

coelefi HISTORIA LIB. ΧΙί. 547 

Cceleftem dicutit)^ ij quidem quimagnam He^ 
liopOLim incoLunt in tenjpli ye^tibulh eos dhiirj^ 
cmu^udm [ortis y yt ^Aepptij dicunt ρ participes 
ali*nt : nam ijs, quihm fropitim efl dem ^ fomnio- 
rum fmiificatiombHS fecundum quietem futura, 
non joLHm oilendmt ^ fed etiam α periurts quod 
iufmrandum non conjeruent > ^^ βdem yiolent 
non tongo mterudUo atqtte adeo eueftigio deo eis 
iu§ium tmpetum afflantepoenas illorum fraudi de» 
hitito rcpetunt, Empedocles mquit, Stpoji excef" 
fumeyita homode Jemetipfo mbeftiarum naw* 
ram dcmigrah multo prjcilMtifiimcim commutii* 
tionem ejje ) qux βί ex hommein leonem, Sin ho'' 
mines e natura Jua w pUntiU commuuntur , opti» 
mnm ejje conuerjwnem y ^ demiQ^ationem ex 
humano genere in Uurum» Quhd ji %Ae^ptio^ 
rumjcjut m notione naturjc yerfantHr ^rcttionem 
i,tftimatione dignandcim dHcimas , hxc etiam non 
leui momento ^flimare oportet, cum ^ttrihuunt 
igni huitis animalts anteriora ^ aqu^ yero poifc" 
riora. Sphingen xAezyptUp qui jcdptHrnm exer* 
tenty i^ Thcbaft^J-abhU dupLici natiira confor» 
marites χ biformem nobis comntur reprxfeiiiare» 
ipjt<m ex curporeyirgims 0^ leonis cum graui" 
tatcj ζ^ €οηιροβίΐοη€ archite^antes, Hoc Euri^ 
pides βρ•ίΐιβία^€ yidetur ρ cum ait} Caudam yer- 
terjs jeucbdt inbafi leonts pedes habenri. lamyero 
Ncmmm lconcm ex ImiA excidifje dtgunty idquod 

Κ 3 I4S ;£LIANI DE ANIMAL.' 

Epimenides defignare yicletur , cum aih Ego fum 
^enm lunji (jujc Leonem horrens excufiifeyamdeo-' 
nem in Nemji λ duces ipfnm proptcr yeneran^ 
dam lunonem. Sed hxc in fabelUo rcijcienda nos 
leonum "vim cum ante > tum nunc abmde expli" 

De pyraufta. cap. viit. 

EX ignio fulgore pyyauila , quod yehementi 
ctjficititr yoUiptate , idcirco cumflctmma yel 
maxtme yigct, ad lucerniLs aduoiat ^ atque non^ 
nihil apprehendere 'videtur, xAt enim deUpfuii 
"vmus comhimtur ) hmtps xAechylu^ tra^icmpoe'^ 
ta meminit ρ cum ait , Timui fiultam rnortem 
pyriiuftji. 

Decincloauc , qiiam raotacilJam appcllarc 
poilemiis. c α p. ix. 

Clrjclm aut^} quod pofteriore parte dehilis ptj 
idcoper fe dicunt hcitic mnpo^e fihi nidum 
conftruere , fedin alieno parere } eiLmquc ob rem 
pauperes in rufticorum prouerhio cincli appellari 
folent, Caudam mouet y ytapud xArchilocum Ce^ 
yyUw.^ri/iophanes etiam meminit cmcliin %Am^ 
phtaraOi dicens , lumhos ex fummo (Αιάκλισο^^ί id 
eflymoueto more Cincliyiri fcnioris, Celebrat au^ 
tem bonam incantcitionem in comQedtn wfiripta, 
Gerafents Obftipi κλιτΐίλιο]^οτα^^ι6μο^>η€ηι in 
comotdta Tympcinislis appellata 3 -vtpueUx yirgi^ 
nes lyrji'cimmtes leniter fduntes ^ comam mani^ 

bus HISTORIA LIB. XIL 549 

hm reuoca.ntes apud Dianam Ephe/iam pulcher» 
rime climes furfum deorfum motitates more Cinclu 

Quemadmodum fua ΓροπΓο mures cum mo- 
riuntur eorum parccs non gencratim,feci 
iigiliatim.excinguntur. cap. x» 

MVres quinon ex injidijs,fedfua jj)onte mO" 
riu?iturydefluentibiii memhris 3 e yitapau-' 
Utim excedunt:ynde profeHum id cjuod efi mpyo^ 
uerbio y luxta murt6 mteritum, Cmm Menander 
memimt in Thaide. flao-ratiti ciutem Itbidme di^ 
cunt mures efjcy teftmi(^ue Cratinum ajferunt, 
akentem in poemate injtripto ^ Fugjtiuts : ^Age 
nunc tihi ex ^ithere murimim Ujcmicim Dieno* 
phontis fuimme percutiam, ^tque foemmam 
quoque murem maiore Venerts rabie flao-rare di^ 
cunt, Et rurfm dpud Epicratem in potmxte auod 
tnfcribttur Chorus : Poftremo fubijt deteftabilk 
lej^na > deiercins per Oimcim ej]e yituUm, ej]e 
-yirginem 3 efje pullctm mdomitam : at ilia mHri-^ 
TKt eritt, 

De taiuO qnem vocant Aegyptij onuphin. 
c Α ρ V τ XI» 

CGluiit ^cpptij ntgrum bouem 0* yocant 
onuphinp ς^ loci nomen y bi nutritur > ^^e- 
^yptijferwouesyobts dicunt : maxmm htc bos efl 
ζ^ excedens chaotituquos Celerifiosyocant The" 
Jproti (^ Epirovxjfiirpis ejje boum G€ryo}m n^tr'•' 
rdfites: hic OJiupb^s depaJcitHr herbdm nicdicam» 

κ 4 550 i£LIANI DE ANIMAL. 

Omniu velocifsimi func delphini. c α P. χ 1 1, 

NOnmodo aqutttiUum beftiarum ,/ecietiam 
terrenixrum omnium deifhinm ycLoajii» 
mu6)^ ctdfitliendumprxftAntipimm ejly ncLuium 
eninhficut xAriiloteies ait, maios tr-anjilih^ cau 
fam conatur ajferre eiufmodi. QHemaamodu enim 
yrmatores animam continaityjic iUe primoj^iri^ 
tum comprlmity deinde corpm fiait JagirtAm ner^ 
uo expulfam iaculatur^na jpiritm intm compref' 
fuiiO^ '^^w O^ yrinatores impellit 0* idcuiaXur. 
De phyfapifcc. cap. xiii. 

P\Hy[<i sAepj^tm pifcis aamirahUi mtura 
prjcditm eji 3 nameum notioncm haheyefe^ 
runt^quando luna auzeatur ζ^ dimmuaturieiHsq; 
iecur cum luna pariter decrefcere ipAriteraue re* 
crefcerey corpons^ue hahitu modo e^e οριηιο^τηο• 
dogracili^ tenm. 

De glanide pifce. CAP. xiiii. 

GLanis pifcis irjcoL• Meadri ^ LycixAftd' 
norum fluminum y ^ Europei Strymonisy 
fpeciem filurifimilitudmemque gertt, Ex pifcihm 
fuorumfoetuum ctmantijlimm efl ^ηατη Jimulyt 
/(xminapeperit^cura qmdem illa departu fuo lihc» 
raturidc nimirHm cubitans fuorum tuitione cxjol^ 
uimr: at yero ajiiduum feprxfians mu cuftodem 
adconferuationem eorum qujiprocreaucrit,dduigi» 
UtjO^ eos ab omnibm mjidijs prohibet:itt(juejicut 
tAriftotdes wqHit,hiimum dcuorarepoteji. HISTORIA LIB. XII• 3^1 

Dc rana & dc hydro & crocodilo. c α p. χ v. 

QVod natricem colubrum ra»a male oderit, 
atque incredihiliter penimefcat ipfum ideo 
contrAJHmmci yom contcntlone exterrerc cona^ 
tur.K^fd comprehendeijdos homincs aiiasue hefti(is 
crocodilo hxc efl maiitia ^ ζ^^ yeteyatoria> yt qux 
noueriteos in flumcn defcendere)^>el(td aquatio^ 
nem/veL ad conjcenfionem in vaues, yiam ore quod 
quidem ipfum permi^lta compleucrit aqua^de no^le 
madefaciatypr^iscipircm ejficere jiudenS} qHofaci- 
liorem fibi captu prjcdam reddat : ij Jane quontam 
luhricum gradum fuftinere non queant^pr^dpitcs 
anintur}^ crocoddi impetu corripiunturi & ώ- 
lioreintHr. Inm tiimetfinonpmcitfint trochtlorum 
genera ζ^ nomina, quxjane qutdem quoniam du^ 
YAfunt^O^ abaure yelio-iofap^ tereti auerfa pr,£"> 
tereo : hmdquaquam cum ijs omnihtPS fadcre de^» 
uincmtr amictttAmque colit crocodilm > fed cum 
/olo ?mncupato cladoryncho focietatem atque nmi* 
citiamfaat 9 enimuero nuUa htc ojjenfione htrudi•^ 
nes ei Legere ροίββ, 

Vbicrcbiiusaborcusfianr. cap. xvi. 

IN iiiUhwvs yel regionibws yel tempcuUtibm 
pa>'tn6 magt'S rcUxari atquc adeo decidere De- 
mocritm aity qihxm Jeptentriombi4o y quod quidem 
tpfum cur βαΐ caufam ajfert:quia yoitrem feren* 
tibws corpora auilyo UxentHr^ (^ aiji>oiuanturj 
iccircQ Tcccptuulo ddarato C^ logc Uteq^ dijjujo) 352 /ELIANI DE ANIMAL. 

ei^ Wrf/e compaolo ραηΐί^ errarc yagdriy eofdem-* 
(fuc co/icaleftftos huc ^ lUuc diUhi ^ diffluere, 
ac iam loch difclufis 0^ Υ€ηιιβίό/Λ€ίΙίΗ6 excidere. 
Contra β tempeftiis fit frmdcL ς^ Jeptentriones 
'Ventifintlocorum (iftnaione fot:tu6 contrahi» ^ 
coprimi -vt de locis dimoueri ac depelli non queant^ 
necftne difjalutmje i^ Uxitdte ψίφ tempeiiate 
quatiypr^Jertim chm kperturbationecoqmefcantx 
O^ βηηιβΐηια fede diilrmgantur yt facile adpa^ 
riendi tempHS durctre ροβϊπΐ > infrigore confiftit in 
cAloYe excidit fjipe,nece^e entm dicit OemocYitm 
cdore redmidafitiycnni ^ articulos Uxctrt. 
Cnr ceruoru cornna renafcuncur. c α p.x ν i r^ 

CsAufiim cur cornua ceruts yena/canturDe* 
mocritm eam dicit yyentrem ψ οαΐίάβίηιίί 
e£e}(^ eorum yena^per yfjiuerfiim corpm perti" 
nentes e^e rarifiinhts y 0* os quod cerehrum Am* 
pleolitur memhrmji w/iar ΐαίΐίβϊηίΡ/ηι 0^ peyra* , 
rum ejfeyindcque adfummum capiHs yerticG cvAf^ 
ββΐΥΠΑί citaue opimcuyenAs exoriri} itaquecibum 
0^ huim nutrlmcntum minime concoCtum i nati^ 
uo calore in totum corpm emsque partets diftrahi, 
idemque ait ei^ pmgmtudinem extrinfecHi circun" 
fundiyfimul 0* abiyimper yenoo in caput retar* 
queriy 0" re^e^h ex eo cornua permulto humore 
irrtgata enafcixontmenter enim yicinte adcadcfi* 
dum fitccrefcentia 0" wflueniia fimimouent atq; 
cxpelliitjtprioMidcfane exortu^ humor extracGr^ 

piirS HiSTORIA LIB. XII. 355 

pm durefcit ah aere eum ipfum confoltdante}^ in 
corneam duritatem conjirmmt€) humor autem qui 
etiam nutjc mtra cutemfube/} moUts <^ tenerpar-' 
tim ab exteriore refrigeratione durefcit^parum ah 
interiore teporetencrum manet? quodyca recens 
cornu efjdfcens^ ^ intrinfecmfrewensi^prodi'* 
re cupierjs yettis tctnqucim dienujn expellit)^^ ft^ 
ne humor concrefcens ad depellcndum antiquum 
injirmm efl> at durefcenspriora extmdere potefi, 
quorum pleritque interno rohore cxtrahunturynon'» 
nuUci ctrborum rcimis circumplicatd i^feramad 
curjum mcitatam yiimpedientia(thrumuimtur)eo 
ραόίο yetera excidunt , recentid ad erumpendum 
paratit nittm\e munere profcruntur, 

De gencre bubulo caftrato & noii cailraro, 

C AP VT XVIII. 

BVhulopecori caflrato Democrituo ait tortuO'» 
)fa)gr(iciliaAon^a nafci cornuAjContrA teftihm 
frjidito endfci fecundu radtcem σταβα reola muL• 
toque minni prolix^heofdemque latioriqiam alte^ 
ros fronte cjje ynamhicthiciemcum myltjeyetijc 
fint ah ijs ojja ddatctntur ofirmd i^ cormmm επι•» 
ptio quoniam crdjbior exiiUtjfrontcm huic in Uti^ 
tudinem profcrt^ccislyato yero quod fedes cornuum 
^ inttium enAfcendtperpxyuum hciheut circulum 
mmJ^^dtUtaritur, 

De bobus corniiu cxpeicibus. c A. χ i x• Β Oum genm qiwddam iccirco cormhm mutt^ 

htm 354 itLIANI DE ANIMAL. 

lumefi i quodyniuerfum caludru os nulUs cow* 

mi^uras habeahmhilque humorum confluentium 

propter duritiem rejiftentem capiat > 0* ye»jc per 

hoc ip/um os pertinentes propterea grAciliores 0* 

dehiliores fint)(jui<x minm aUntHr^itemque eorun^ 

denh qut α cornihm nudi funt eopcciore ceruicem 

ac mmmfortem ejje nece£e efiyquod ipforumper^ 

tenues yenx finU yaccji ^rabicji propter aletmm 

humorum cofLuxum^quipermultum generof^ pro• 

pdZdtionis nutrimentum cornihHs prxitat ei^dem 

excellunt : qu£ yera cornibus carent xos humorem 

caperefolitum folidim habcNtx^^ haudquaquam 

hunc ipjum ctbi humorem recipere potejhquare yt 

breuiter dicam > incrementi caufa cornibm exiftit 

influentict > qudmfaneplurim^ ς^ εναβίβιτη^ί yc* 

fjjeplcijx humore qudtumfent pof[unt mfundunU 

Quemadmodum aquila puerum feruauir. 

CAPVT XX. 

AD AnimaLtum netturcL pertinetetiAm humd^ 
nitasi ^fermonem ajferum teftem eorum 
quxpropofuh B.tbylonijs regndte Scuochoro^ ChaL 
cijci dixermit filium qui nafceretur ex illitis βίία 
regnum ablaturum duOidum hoc timmhitaqj pueL 
lam diligentijiime cuftodicNdam curabat ijedfato 
quodrege BabyloniorumfApientim erat^ parttgra 
uidata cx qitodam yiro 'mcogmto. Hunc partum 
cuftodes regts proiecerujit ex arce ybjcujiodieba* 
tHrpu.elU.sAqHiU cum puericcifum aattij^imeyi^ 

dijjet HISTORIA LIB. XIL sfS 

^tjjetantequampuerallidereturfuhijtipfum , ^ 
tergumfufpofmty^ tulit in hortum quendam ^ 
deponit leniter. Hortiprocurator pulchrum pue" 
rum intuittps iffum nutrmti^ dppellauit GihU' 
mumxi^^regnaHit Peyps, {luodjihocfdhuiofum 
cuipum -pideatury addam aliud) i/Cchemxnc Per* 
famyk qmprojicifciturFerfarum nohilius, aquiU 
nUtritiumfiiifje, 

DecanibustepliDiatiieCrecenfis. ca. xxt. 

INQreU R occeas efijta cnim appellatur Ό iarjs 
templumifhi canesyehementem in rabiemca^ 
dunt,in hanc yhtccciderintpfeipfos cx alto prxcipt^ 
tesaguntin mare. 

De leonibus cicuribus in tcmplo Adonidis. 
c Α ρ V τ χ χ Ι Ι. 

INyA^elimjea regione teplum cji ^Adonidίs y yht 
leones tctntopere cicures fimtyyt eos,quiintr(t 
templum ingredmntury amplcxmtur , 0* adulen^ 
tur. atque etiamfiqiitsedens appellet , ij tdnquam 
muitatt conuiUje,accedurjt,i^ acceptis qu^ et^prcc 
bueritymoderate difcedunt. 

De maris rubri hygrophoenice pifce , dcla- 
certo & charace Sc fagittario. c A. χ χ 1 1 1. 

Plfcem in mari ruhro nnfci feruntiCuinomen 
hygyOph(x;nix : ii nigm Imefi quas cjsruleja in^ 
terfecant macuUjdiftinguitur, Liufdem mam U^ 
certm eJhcuiHS magnitndo et qui Jhifcitur apud 
»0S)£qualti efiy yirgcitiis l^e£i,ttHrMnch nimirum 

durcolts 55^ iELIANI DE ANIMAL. 

aureolU circundatur Λ brafjchijs adcaudam peHt^ 
nentihm > quas medut awntea dininguit, Ore efl 
hianthynuxiUa. mferior eminet mfHperioremyviri•' 
des oculos habety quos aureofukore palpebrji am" 
liufit.JEiiii item mdrisfoetura e(l• Charax nimcupa^ 
tm pifcis fpmioo hahet , ^ ytrinque ^ k tergo 
auri pmilitudinem fpeciemque gcrit. Inferiares 
partes purpureU cingults iUuίl•rΛtιιr3fίmilίter ciuf» 
dem cauda mri colorem gerit,Purpurem color oci^ 
lospukhre adumbrat, Sao-ittar-iuo meomaripro- 
creatury & quonUm henfiacei jpedem ^pmili•* 
tudineh^betyfirmU & bcne logis armatur dculeis. 
DehyftriceLibyca. cap. xxiiir* 

HT^rtces Libjc^feipfis tangentem accrbe 
pimgimt)(^ earum uculei acerbifiimum do-* 
lorem /aciimty (^ cicAtrices pun6litrji ex eariim 
aculeis apfarerc aiunt in mortuU. 

De Simia maris rubri. c α p. χ χ v. 

EStetiam in rnarirubro Simia y nonpifcis qui- 
dem Imc yfedbeftia cartilagwea} ^y* yelut 
fqtutmmarum expersjedque ipfa non mAgnAXolore 
efi terrcilrifmilis ? tum afpeolu (^eciemfmilitu* 
dmemque eiufdem terrenjz SimUgerit, non pifceo 
tcgmin.e reliqiium corpmj circumueilitur y fed cU" 
iujmodi tefludmis itjuolucrum efi, cddemfimiliter 
atqHererrcflrk refim^ eft y eim reliquu corpus tn^ 
fiar torpedints Lxtum efl ^yt dicivs auem ejje ala^ 
cxplic£i?ite, Cim mtatyokre yidetur, Cutcrreilri 

partim HISTORIA LIB. XII. 357 

p^rtim conuemupitrtim dijfert, maculis diftmgui' 

tnrypArs illa ijux. perthjetadcoUum (^ ad hran^ 

chiArulocurujfa eji) os non habet infummo roflro. 

Deauibiis cantiim mutantibus & de thoe. 

C Α Ρ V τ XXVI. 

LVahia colorem ς^ ifoeem per jiifatem in 
aliam (j)eciem immutat , nequcenimflc σαη- 
tum yariatydininguiti mfleolitjacuity quemadmo'^ 
dum yerno tempore meruU ^ftate quidem canit, 
atenim hyeme fiyepity & quafiyefttsmutatione 
f£t£la ex nigro cohre in rujfum conuertitur:>turdm 
'vere mjptdtur murino colore > ^alate yero ya/ie* 
tatecirca coUum colom diRinguitur : 0* yeropi* 
fces ex alio colore w alium mutahilesfunt,yt turdh 
meruU^hycidesjmenjs^item tho€sβcut ^riiiote* 
les/cnbityiieiliuo tempore kpiUs nudiyhyherno con^ 
trxhirtiejficiuntur» 

Deiilurispifcibus. capvt xxvii. 

IN Buba/iotAegyptia lacui efi ybi dcurespey- 
ηιμίύ fduri duntitr ^ exuluntes alij malios 
falmnt y^ obieoio nd fe nutriendos pane piifcufi^ 
tury ijdem etictm in fluminibm procreantur yt in 
Cydno CylicU fluuto: fed ij quidem iccirco mmuti 
pyOuefiitmt quodeim conflitcnsmttdtie ^frmdm 
fityquo non ψβ dclcdanttir , fedturbido potius ac 
pUfie limofo ΐζ^ gaudent ^ pw^ue/cmit ρ ^ Py» 
rAmm quid^m arque S/trf^s ciltces fltmij eos lono-e 
plcniQresfermt) tum Oroutcs SyrQrum fluuim eos 

progig 558 ^ELIANI DE ANIMAL. 

frogignityPtolernem itemfluuim ^ ^pamten" 
Jis iacHo mdximos generant ipermultts dentque lo" 
ci5 mnnfuej^Ri pifces ^ fe appellantibm.obtem- 
perantes aluntur yt in Epiroticie oiim nuncupatjt 
Stephanepoleos templopatque in Peloro Siculo oltm 
Sjrdcufiorum propugndculo y tum in templo louis 
Labradei fofjs nitidm manfuetos pifces habet mo-' 
niiibm & aureolis innuribm ornatos y quod qui" 
dem templum feptuagmta fladta ab yrbe Mylafa 
diflAti ^ €X huim louh fiatua <rladim nommc 
Carim iippenfm ideo yerjerationem habet> quod 
Cares primi ojficinns beRi inftitucrut ipecunia mi^ 
liurunti lorts cljpeos appenderunt yCrift(U galeis 
accommodarunt. Cares junt appcUnri kCdreloue 
Cretcrjfh lupiter Labradea^ nominatm quodper' 
multum pluijjet in Chio ad portHm nuncupAtum 
npivTOiy* Cicurum m^^nuo efipifcium numeru4y 
quos Chij adfolatiumfeneolutis exaola xtatc djfe•' 
tlis aluntyinter Eufratem c^ Tigritemfons tnter•' 
efjepr^diciitur cuim aqua yfque ad imam fedem 
perlucida cji ) (^ fluuium nomine Bura aquam 
alham emittit y ybi pifcium mcinfuetorum ^eges 
exultcintes erranty addmit indigenjz fermonem fa^ 
crumyfermo tdisejiyiunopoilquum cum louedor-> 
mijjety hic Uuabatur yyt dicunt etiam Syri 0* in 
hunc diem ΙααΐόΙηαιιβγη odorem f^irat , i^ atr in 
circu itu uli odore tempcrauir, 

De HISTORIA LIB. XII. 35^. 

DcIupO. C Α P• XXVIII. 

ANimdium 'vim ^ naturam ne dvj quidem 
afua cognitione fcientiiciue aj^ernantur. 
^iquidcm Euriftenem ^ ProcLem audio cum in 
matrimOnium focmin<i6 ducere conftitutum hahe» 
rent ) profetlos ad Delphicum oraculum ^> dcum 
confuLuiffcquo cum Grj^corum harbarorumue df^ 
finiute deuwoli , pulchre ^ prudenter nufftijs 
alligati yiderentur: ψ deum rejjjondifje y qua Te- 
nijjentm Laced^moaiam reuerterentur. Vhicun* 
que porro terrarum fumme ferum mimal ferens 
mitifiimum eii occurreret y inde ducendcis yxores 
ejje^fic enim feliciter ipfis i^profpereprocejfu* 
Yum e^cCui oraculo obtemperarjtes , cum in Cleo^' 
neorum regionemyemjjent ^ipfis occurrit lupm» 
agnum qitcm alicunde dmpueratportjns: ex eo illi 
conieceruntjyApoUmem de ijs nnimalthws oraculo 
figHificationem dediffe : proinde ipfos Thefandri 
Cleonymi probi yiri βϋοό yxores duxijfe. Ergo fi 
prohe dij tenent quQanam aftimal /it manfuetifli^ 
mum,quodque mmanitate ejferaciβtmumy non efi 
»ob^ horum icientia ne^rlizenda. 

De ferpentibus Indix. cap. xxix. 

I'Ndi<i multa ^ yaria/cyt> ζ^ eorum aliqux 
felicts ^ miyabilps copfje funttenimonia) ali- 
qua yero qujidigtjcirionfunt yt Uudenturjctut deft^ 
dcrenturynam mulroo (^ dtuerpis terra hidiafer* 
pefites profert , qux nou/olum hominibtis , yerum^ |(?.'6 ^LIANI DE ANIMAL. 

etiiim (tlijs animcintihm per/iiciofe mcommoditnt: 
eademquc herhao dcfendcntes k ^'enenutorum mor 
Juumffernicieygi^Hit: ad quarum yfum (O^fcienr 
tiam tantopcre periti funt mdigerijc , yt ouodiium 
medicamcntum cuic^tiefcrpettum itduerfetur) pro^ 
he tencAnt:fimul ^ ne acerrima yencniyio οβίον-* 
rimeper corpiio m(Xtiet>ntue kiipfum conficiatjprjz^ 
fensjibi mutuoferunt auxdiumy^uod tjecefjanum 
re^io ipfa iihunde fuhminiftrat, lamporrofirp^i" 
tem quj^ hominem interfecerit ^ Indt ytentes per- 
multis in hanc rem teilibm Lihycis ζ^ KAeo;yptijs 
Theharum wcoLps dictmhidcirco /ubtcryarjeay/i la^ 
tebram quia terra Juts ipfafeciibu^ eam noamplim 
reapiar^atque quafigremio fuo in exiimm eijciat 
2fβζredi nequir€?fedpofteci errarcyifdgari, ^plu" 
rlmis iacratam miferijs j^ftiuo a.chyherno Juh dio 
erumnofum omne j^tatts tempiM degere, neque am~ 
blim Λ contu^ihm ddiri) neq^ ab ψ quos cx Jepro^ 
creauerit parentem agnojci ^ ergo pOcHiis diuina 
prouidentia yindice cttam rdtiorjio cxpertifi ob Cte- 
des hommumfaclds dcpenduntjquod quidem ipfum 
α me commemorcituY yirprudcns 3 *vt cx eamfup^ 
plicio documejitum > fic ipfe hfmmam occifionem 
eJfictAt capcrepofiit, 

Dc anferibiis. c Α p. χ χ χ". 

Λ Nferes Acrim qukm canes ad cuilodm ad^ 
jt\^^gdare RomanipUne i& explorate perce-^ 
fermt, cum enim (tcerrimum hcM Galli epi mtu•' HISTORIA LIB. Χΐί. 3^1 

liifenUfimul ζ^ yiy atque imprcβwne intra yy- 
hem inupi^cnt, RomdmqHejfrjiter arcem capito^ 
Imam ^ad^uam di^icilis aJcenfHS eruT^ cepijjent, 
ciUdmetmm fidei/u^ peymijjam cuftodiehat M. 
ManLim Conjul, qiiifilinmjuum > etfirehm p'^c- 
ciars geftts 0^ pugna ftrenue pugfiata > umen 
quod miufjtt ImpcratorM puo^najjetymorte muU 
tiuuit.eamtum Galliyndiqucjihi maccefjamyi* 
dentes 0^not}em mtempesfcim ad innadendosex 
mndijs arciijiime dormientcs accommodatam ra^ 
th qu(t non aisiodiebiitur 3 ac filentium λ cuftodi- ' 
hno erat^non arbitrcintihiis mde Gallos inuajuros 
ejje a^yediunturi ac tum capra arxfurffct nifian" 
fcres interfuiffent: Hiim cancs obietlum cwtimfi» 
lcntio edebant, ^At enim anferes » climex eorum 
naturafit ad obiectacibaria cUmores toUerc ^ <^ 
minime nb ^repitu conqmefcerey edttis clangorU 
hws>M.M(inl'mm>^^ circunfiifa4 cuftoduu cjom'* 
no exatarunt. Ex qiwfoctum ejiy yt nunc ixm 
qiiotannis canesfujifydudpspainao Ilomitnts denty 
cnm ad memoriam yeterts eorum proditionls m•^ 
fer certts diebm in honore ββ apud Romunos » ιζ^ 
mao-napompa inforo mcedir. 

Quemadmodii diiierfis racioncs vario mo- 
rcbeiliisvtuntur. cap. xxx;I. 

H^ec etiiim non α cognitione fcientiique 
.vjimalium abhorycnt , Scyth^ ligniinopid 
ψ^ dijs immolmt cormdem Qβιbm βΗ€€€ηβ$ ^6ί ^LIANI DE ANIMAL• 

coquunt) apud Phrygesfi quii (tratorem bouem OC" 
ciderjhmone multtttur.Sagcirefes qmt^miofum'' 
ηΐΛ iiduerfm MineruAm obJeruantKi ei icelehrant 
camelontm certamen ) enimuero "velocijiimi apud 
€0s procreiititur, Sxrciconcifinpi ad ferenda pnera. 
nec ytimtur^neque tamen otiofosyfedbellatores ha* 
hent? O^ quemadmodum m equis Grxcifedentes> 
ficaftm hibellicapencuU exdptufit, quodfiquis 
eoYum eminenttore y ^ tumidiorefit dorfo , hunc 
Mdrtifacrificitnt, Clearch m peripctteticm folos de 
Peloponenjibido ^Arnuos dicit certis quibufdam 
diebtiSiquos iUi ^rneidas appcUantyferpentem non 
mterimere \fin canis inforum ingreditur} eum /»- 
terjiccre ^ in The^idia yet-o isqui yxorern du^iu" 
rpi6 efl pro nuptijs fiicrifcans i equum bellAtore in•». 
dudtfrenatih atque in omnibws armps inftru6lum> 
deinde facrificatione fiiBa equum yxorihdbenis 
ducendum tradit ? iam porro id quam rignificatio» 
nem habeatjTheJJalio explicandum reLinquo, 7>- 
nedij olim ρν^ίίΙαηΐΐβιηΐΛ gramdam yaccam alunt, 
ς^ ei cum peperit tanquam fane puerperx infer^ 
uiuntipHllum recentem natum coturnts indutiim* 
moUnt) quieumfecuripercujjerit Upidatione fa*. 
6la appetitur 3 atque ad expiandctm occifionem in 
niitrefugit, Erythrienfes DiatJjc in loco nppellato 
Myrinthofacrificunt mutila. 

PDe amore canis in dominil. c α P. χ χ χ 1 1. 
Rjiter ea eqmdem quxfupr^ dixip inteUexi 

JCanthip HISTORIA LIB. XII. ^6^ 

J<4nthippi canes domini perfiudiofos fuijfe eo te^ 
porcp cum ingenti bello Perfarum in Grj^ciam ex* 
ardefcente ^thenienfes ex oraculti ίηίίίηόΪΗ di-^ 
uino afflatuque editis^reliolapatriax m clajfem de» 
migrdrunt )tum Xanthippi canesytiA cum domi» 
no tranfeuntife ΐρβ ex ^nica ifi Salamwa tyaic^ 
ccmntJiJic dicunt ^riftoteles 0* Vhilochorm. 

De potione fluuij Crathis qiiopecora albe- 
fcunc&cleoiubus. c α p. xxxiii. 

COnfluentem candidi colorts ejficientem Cra* 
thi4RHuiw$ emittit » ndm ouiUum ^ huhu* 
lumpecm > 0^ omniogrex quadrupes ftcut Theo* 
phrciflm aityexeobibeNSydcrjtgro rujfme alhm 
fit,houes quoque in Euboeafere omnes albifjafcim- 
tunpoetjc Eifboeam boum principarum tenere tc* 
fianturii^^i^oloif appeUantes. 

De gallo qui vini miniftrum amauit , item- 
que de graculo & apibus. c A* χ χ χ 1 1 1 1. 

PHilo dicit eitm , qui Nicomedi BithynU re* 
gipocuU adminiitraret agaUiriaceoadama'^ 
tumjui^ejtum grAculoformofum puerum irt umo" 
refuijje > tum apes amatono Afl-cAu flagrare > ob 
eamquecaufam λ pungcndis hommibm plerifquc 
Aculeos fuftinere, 

De fphinge & alato fue. c Α P. χ χ χ v, 

SVhyrtgem aUtnm turn pingunt » tum fngimt 
omnes qui in ex arte qujc aolionem manuum 
habeh opeyam pomnt, Sphwgem ^Aeo■J>ρtij qui 3^4 i^LIANI DE ANIMAL• 

fcdlfturam exercent ,fu€m ddtu Cla:^omenis ex-; 
ortum fitijje auditum efi 3 qui CU^pmenios agros 
yaiiayet ? quod quidem ipfum in CU::^omeniorum 
jinihm ^rtemon confirmat accidifje3y.r}de illic 
loct4s decantatm fm aUtm nominatuv. id auodfi 
cuipiamfahuU yideatur? <^ ego hoc idem non igno 
remitiimen de iinimali di^umfacile pittior. ^gx^ 
tharcides ititfnes m ^Aethlopia cornuA haberc. 
De draconibus ophiogenum» c α p. χ χ χ ν i• 

ALiuti mulieri crraNti circum lucum Dia/i>e 
(erat hic lucpis in Phrygia) draco apparmt 
dimnno maximm αβ)€ίΙίΐ)ί^ cum ipfa concuhuit, 
ynde appellati Ophiogenes populi α primaorigine 
profeotifunt. 

QuiEnam animalia apud quofdamvcneras 
tioncmhabeantur. cap. xxxvii. 

Lypnm Oelphi colunt , Sdmij ouem yeneran^ 
tur 3 lc^nftm ^mpraaotje adorant. Caufoi 
autem cuv humfcemodi bciiiAS diuini cultm hO" 
nore profequanturjnon dicnum ejl explicare.Del' 
phis aurumfacnmifurto leclum^direptumque, 0^ 
in Pdrnafo defofjumjficut diat ΡοΙοηοη, inueili'^ 
gmit luptio^ Sicmus item aururn furto fithUtum, 
OUI6 inuenit^ qitarc Mundrokulus SamUis lunonl 
ouem confecrmit. KAmphrciciotJi lcjznAm quhdtj!'• 
rannu fuum Ucerafjet)^ di^raxifjet iccircoyt 
fu^ IthertAtisymdice furmnd relmone coluntjMiU 
tiades treis cqHiuOiympu occifiiofepHltHrx hmorc 

in HISTORIA LIB. XIL 3^^ 

in Seramico affecit,Eua^oya4,Zaco}hidem^ olym-^ 
pionices equos adfepultur^mavnificetifiime deditm 
De cctaceo gcnere Gangis. c ap.' χ χ χ v ι ι ic 

GsAn^s Indi^fluuim initium ducens kfonti-> 
btioyCHm perjefluityi^ nondum adahos ad" 
mi/i ik> elt^aitimdme eji -viginti pajjmmhUtitudi'^ 
neyero oUimginta. Jiadiorum y cum autem alij m 
eum mfluxerimt aitm frofMit JcxAgenospajjti^y 
diiaratur ς^ uijfunditur in qitddragintgt' iiadia. 
InfuLti Lesho > Cyrnoue efficit maiqres. Cetepro-- 
creat i qHorum adipe/armx coficiuntur, In eo etH 
tcftudines ndJcunturiquarHm tcfia non mmorirn^^ 
gnitudinejitqukm doLium capax yigmti amphora^ 
rum:frenerat duo crocodiloru ^enerx : horum alte-^ 
ri nihiinocent>alteri wexorahili atque immifericor 
dt yoragine yoriiafiimi junt cuiujuis carnto: in eo-* 
rumfummo ro^ro quiddam tanquAm cornu emi•^ 
nety ijs ipfis admmi^ins ad 'vlajccndos mdepcos 
titrpijbimis indicus comif.ioslndi ytUrurmam eof- 
dem rcrum capiultum damndtos crocodilii obij'- 
ciimt)neque adpercutiendos cosjecuriidut adffatf 
^cndam o-uLwi eorum cartjifice eo^ent. 

Qua elca capiucur noniilli pirces. c a. χ χ χ 1 χ, 

I^^^ritos rei marinx ejcam ohijcere Leonides 
dkh coriamum ς^ caron) quibm herbtsfaci-* 
le capnurfcAruoi narn ade^ xdtuitat 0^ eari^fna" 
uiute tanquamprjiftinjs cA^itur : beta capitmul^ 
iumAclea}iitur cnim hoc olcrc, 

.A 4 l6G itLIANl DE ANIMAL. 

Pifcandivariseartes. cap. xi. 

Plfcdtionts genera dicunteffe quatuor yhet/a» 
contos^najlooyhamos^ Retto ars diues efi^ 
βγπΐΐ'ίό caftrametationi epif^ pifces eo caftifimi'» 
les captiuts : egetyario inftrumento JpartOi lino 
alho ^' mgro3cypero>/uberibiiSyplumbo^mhloroM 
lapide>yelo>corHihnaue ^fex remorum rabuUyfcy" 
tiilideytjmpanOiferro>livntS3 pice, Rcte capit yaria 
pifcium genera> ζ^ gregesyarios ^ mnltosXonti 
yero ars omnium robiiHijiima eget pifcatorefor^ 
ίιβίτηοχ cuiadejje oportet hailam reolam > oleunjy 
chordaax exjj)(irto corjfealiis yfocempice^ arborih 
f:Aph(iyr€migibi4^ forubm ^* bona brachia hciben"' 
tibm.Nct^jipifcatio infdiofifiimd efl y^ minime 
conuenit ingenms yirps>eget iuncoxyiminexfaxo, 
ramisy lapidcj alga marwa> €Ηργ€βί€οηια >Jitberi' 
hiPSyefcaynauicuU. Hamorum ratio Japienti^ima 
e/h^homimbm liberis dignifiimay egetequinis 
jetis albisymgrisyrujfisy <^ medijs cuiufdam cmi^ 
cieicjuibm intcrtexunt alboo aut purpurecu : alU 
omnes nobonjifunty ytuntur ettAmfetisfuiUis ς^ 
terminto plantayquji eflfimilis lino y ίζ^ ^re pluri* 
mo i^^plumbo 0^ f^arto i^ pennis prxcipue albis 
aut nigrisi^ yarijs:ytuntur etiam ptfcAtores ru^ 
hris ζ^ purpureis (^fuberibus ζ^ hgnis (^far^ 
τθ)ζ^ alijs egentyinter qiijQ efi caUmmferuL• O* 
yirga cornea c^ caprja cornua O^ peUts 0* dim 
aliomftrHmentocapittirpifcis, 

Oc . HISTORIA LIB. XII. 3^7 

De Indiaselephatis & equis Libycis.c a.x l r. 

INdm O" Lihyem genere diuerfi in hunc [eir• 
monem conuenmuty dicit Indm de regionefua» 
itemLihycus qtt£ nouit qu^e yterque decantatcom 
moda ad hunc fermonem h^ecftifit : Sinpud Indos 
elephantws rohore >^tatis conprmattio capiatur 9 ex 
fenrate j^gri tradHcitur ad m(tnfuetucimem > ^ 
quod defiderio libertatts tenecitury ideo cxdesfacih 
α€βνίησΗΐΐ6 deuinciatur O^ conilrmgdtHr, mcigts 
incitatur animo>neque yllam /eruitutem perfett•^ 
tur.yAt enim Indt yarijs ^ multiplicihm cihariO'» 
rum illecebns eumdelinireJiHdentyille tamen mhtl 
de acer-bitatefua remittenSinihilque ab us blandi" 
tus mttefcens ijspyxclaye contemptk pergit eifdem 
infejim effe. Q^id igitur u commifcuntur ^ ma^ 
chinitntur^ nempe tnilrumcto quodam mu/ico quod 
Ifidi fcindapfon yocant ^yerncicuUm cantiuficU'^ 
lam ei canunti is animum attendih auremq; ad au* 
diendum erigit^i^ fuauitate illim demuLcetur:ctni 
mi incitdtio coprimitur) tumpaulatim in obiedum 
cibum rej^icit) ς^ tametft ommbmyinculu ex- 
Joluituritamen cAntu deuindm non amplim ctdpri 
fiinos mores λ mctnfuetudine deficit, TibU qutdem 
cantu yfque eo capiuntur Libycjc equjeyt hmus 
hlandime?itis ad homines marjfuejcant (^ fjzuire 
CjT* mlulure definant, qmcunque eao cmtiuncuU^ 
rum blanditiiS inuhauermt^eo ρφοτ€ηι cotifequutj'^ 
tHriCum ii mfiftit ) iUjz etjam aprogrediendofefe 368 JELIANI DE ANIMAL. 

/ηίΐιησηί,ψιοάβ cantum contentius exciutum ai 
tibiam candhex eo tanta yoluptate ajfiduntur) ift 
Ιαν^^/ίηΛί teneremn queant.Eamm paitares rho- 
dodaphn.e arhorts ramos exaauantes pairontiam 
jiilidam νοηβοηηιΐ, cuimfQnoro inflatHarmentum 
mttcgredientes idipfum demuLcent : ^ Euripides 

Jmdcm aitypailores adfislulam cantitare quofciam 
jymenjios , qiii huwfcemodi funt yt ad Venerem 
equAsincjtent>eqiios yero dd 'meundMfQeminas in^ 
cendant 3(ic nimirum (tdhHnc modum eauwx ;/«-» 
ptu initimtur ^ ^ yero nhptide carmen fftuU 
prjicmere yidetun 

Deamore ecmuiicx iladio delphinorum^ 

CAPVT XLII. 

DJilphinorum rjationem ejje muRcjz fludio-' 
famjteilio cimplus KArion MethymnxiPS? ex 
Jiatiidpofitain oppido TjcnarO)!^ KArionts infcri* 
ptiuiie deorum immortaimm triumphifufit^yArio•' 
7iem Cicleifilium ex Siculapelamjiruauit hoc ye- 
hkuium, xArionto hymnίl•s gratioo ^git Neptunoy 
1(2* tHlimonium ajfeyt^qudm jiudiaji ftnt delphini 
mufic^y(2^ yelutprxmium redemptionl•^ folmtex 
' hac infc riptione > 5 ujc talts eji : κΑίίιβΐηια deorum 
Neptune aui trkientem auream hahes > ^ terram 
contines^circum tefaltantfcr^ naHigantes>0^ ye-m 
loces delphmi Jiudiofi_ mujic^ 3 maris alumnh <(7* 
Nereidum pueilarum quoo aea KAmphitrita geriuit 
quimc in Pcioponefnm ad Tjcnari littiis triucciftis HISTORIA LIB. XII. ^6^ 

yeilris curuts dorfis inuum fecantcs yiam > homi^ 
nes mnrim mc ex nnue in fiu£{m purpureos prom 
iecermt. 

Qucmadmodum apri &ceruimuiica ca- 
piuntur. cap. xliii. 

TTrrhenorum fermone peruagatum efl apros 
^ cerms apud ecs cum rettbm ^ canthm 
yt yenandiftne yfu^ferrefolet, tum multo w<tx/- 
me muficx adiumera-o capi : quod qUidem iffum 
quemddmodumf.atiidm porro dicam . Circunieolis 
retibu^ ^ c.a terts iniirumentis (tccommodatis ad 
factendits heiius infidiiis coRociitts homo ad tibiam 
cAncdiheneperitiio quo (tdeiu6ficripote[ii omnem 
cantm cotentiQnem remittit ((^ reUxat) 0^ qmd" 
lihet ad canendumfuitHepr^cLtreyfurpAtsO^fen 
fim pedetentimque progrediens in montiumyerti* 
ceSi ^ conuaUes^utque yt hreui explice} in omniit 
lujhitferarum ς^ culiha tihUcAntu influit>cic ni-^ 
mirum primo in eorumaures influensts foni info' 
lentm ipfos exterret: demde cum iwpotentiyolupta, 
te aures tenentur^tum nuUo fieo-otio comprehendun 
tur : cantusque fuauitatc permulfi (^ delmiti in 
eorum qu£ procreaucrint i^ domefticarum fe* 
dium ohliuionem yenhmtietiamfjcrx beftU tton a^ 
locis yhi yerjari affueuerunt aberrare folent, Sic 
i(ntt4r Tyrrhctjjz bej}i\cpaitlatim rafjquafiiad^ ilie* 
ccbrA ducuturji^ qmfi ccLtu pr^ejiriCtje in laqueos 
fcfc injcrunt quibm iilaqueat^ comprchenduntur. 

quid 370 i€LTANI DE ANIMAL 

Quid capci anthiae pifccs faciar* c a. χ l ι i ι ΰ 

Plfces anthUcumfunt capti miferabile prjc^ 
hent^^e^}ciculum : mortem fuamluger€> (^* 
^uodam moda fitpplicare yidentur : ac tjimirum 
quemadmodum homines qui inUtrones immiferi•» 
cordes ^ a^dis auidos incurrerunt > aufugere co^ 
ttAntur y fic pini mthiiZ retihm infultantes inpdias 
tranfilire conantur : qui hoc genm tnortis euctdunt 
interrdmpifcium hoflemexiliuntyatquehtc ibU 
dem mortem ohiremalimt,qmm gUdio perire. decimusternus hiHorm 
animalium. 

De aquila qnas Gordio regnum pra^ilgniiica 
uir, &deJupoquiGelone Syracuianum 
fcruaiiir. caPvT i. 

^ AquiUfignijicationefi^ 
liumfuu nomine Midam 
Gordim regemforeconie• 
at} cum fupra Gordijca* 
putarantts prmQyolauif^ 
fetydeinde totum diemtn 
iuorp fephare noprtm de^ 
^JiitifJehqukm isadyejjjc^ 
ram 
HISTORIA LIB. XIII. 57« 

ram arationedtmiffjet. Lupus item maxima ma^ 
gmtudine cum in iudum 'muafi^ety ^ de mitmbm 
Gelonis Symcufinipueri tabellas rapuijfet ^ Gelon 
defellafHrrexit» i^ fane quidcynferam non timo^ 
reperterrens, fedtamen acerrimi tabeliarumfua-' 
rum retinem eum mfequebatur :poilea autequkm 
hic extrdtitbernarn ludt iiteyarij /uij]et,hjec j«/- 
dem ipfd Ubemfecit 0^ repcntma ntma concideHS 
pueros ynkcumpr^eceprore confecity ζ^ oprejiit: 
folm Gelondiuin>£ prouidentU munere fodalibm 
fuis fHperfuiuquod ipfum non cum λ lupo occifumi 
fed potita feruatumfuifle magnam profeclo admi* 
YAtionem habet, Non igitur rationts expertia deuo 
neoimtumo yero chara habet,cum diuino ιηΩηιόΙίΦ 
parttmexhisregnum prjifgnificarit ypartim ex 
impendente periculo feruauerit : ergo beftiarum 
etiam hxc efi "vts in amorC} Ύΐβηΐ diuino numini. 

De fargorum pifcatu. cap. ii. 

SKArgps hoc modo Cares capiiit : Cum enim moU 
les ^ remi[jd6 aur(vs aufter afflar , ^ ad ha^ 
renas moderate ς^ leniter jiu(\m refonantptum dd 
pifcdtum arundme pijcator nihileget:fed 'virgA iu* 
niperi bene robuila egetycx qudjumma lineam ap" 
pendit) atque ad hamum accommodat pifcem con-• 
ditumydeinde in pifcatorij nauigij puppefedens infi 
dias tenditymfidiasc^ue in mare uemijjao leniter mo 
uetfimul& eipuerprobe tenes ytjcrififjpedeten^ 
timque nitnis impellendafit) adtcnam yerfm re- 


J71 ^LIANI DE ANIMAL. 

migat:tum fargi permulti exuluntes ^geilwtes 
efcam a[je(^uifeJ€ exfuis Utthulis hicitah ^ pro^ 
filiunt)iitque efcjz illecehra alle£ldth tn hamum corp 
gyegantnr^cumqHcptOpim α tcrrafuntfCibi (tmai- 
tate cAptifadle compre hendimtu r. 

Qiiemadmodum pifces dmerfas fedes &ci- 
boshabent. c α P. iii. 

P£rmuLtxsfede5 commorantiumpifces huhenh 
alij enim in faxis yerfdntur ^ alij itd harenas 
adhjzrejcunt) nonnuliicid herhiis commorcitur. nam 
permult^ herbjd marm^ 0* yarU hdhentur : ea^ 
rum qumam mufch^ud^ algjc appelia^tur ^ qifiC* 
dam ampeliijUtiu funt ctiam qux yocentur ρ efi 
qujcdam nomme braj^ica , tionNuUx -vocaijtur tri^ 
chespquammalu alijspAilm miniftrmtinecpi^ 
fcium quifquam aliam atqite eam quam ajjueucrit 
depafd attmgit. 

De callionymo pifce. c α p. 1 1 r r. 

DE rei pi/catQrix hene perith fiudire potes ex 
pifcib^s quendam efjc nomme c^Uionymumf 
huic ^riitoteles ait in iecore mAgrjHm fel fitum 
ei]c}iecur autem addcxterum Utu^jltum ejje : cui 
quidem rei teftimonio eji Meiiander in Mefema> 
Fctcio ) inquitp te habcrefel callionymo copiofim• 
%An(ixippi^ ite in }ip!dica:^oj?jenOy?ji/i mouc^ts ζ^*^ 
fic yt CdUonymiferiiere ejficm omnefeL 

NDe marina lana. caP. v* 

On ammantos partm cdit pfed fmiliter yt 

aucs HISTORIA LIB. XIII. 37^ 

(^es exfefe rand marina ouium faritxulufijuidem 
f(£tm>yelkf(irm recentesjcapiteprj&dttijunt^tum 
mdo-no tum afpero > eamque oh rem cum quippiam 
meruunt} tpfitwtrafe recipere non qiut? nam illam 
ctiam rurftiifiiheuntes , exulcerant non modo cum 
w a(pe£lu luctmque proferiitur in exeundu Udiint» 
Non ergo faciles partt46 habety nec fotthm hofja 
perfugia prjiftitt, Hmm ouum non naturjc ouatx 
(peciem fimilitudmemque proprie garh) cum fit 
fquamofum 3 Λ^€ΥΗτη > ζ^ a,d taBttm rcjlftetis, 
^ durum. 

Quemadmodum polypi fiunt maximi &ex- 
pugiiatu difficilcs. cap. vi* 

TEmporti ioijgmquitate polypi adco magfji eua 
dunt)yt cLdccti miignitudinem Acccdcint 3 ce^ 
tdceique generts numerum ohtiijearit.Putcolis oppi 
do Italix auditum efi^polypum cum mufiULt adcor 
porismolem fucUprogrepione itdmaximam ma^ 
gttitudmempcruemjjctjegrcgiej^reto ^ ΐΐοζίοόΐο 
marmim yi^u m continGntem ργο£6βι^^€3& ter" 
re/ja pleraque yaftafje i^^perfubterranecimjpe•' 
cum Putcoiande fordcs in mare tranfmittcntem in 
maritimcim domum afcendijfcivhi mercatorum res 
falfamcntaque in magms yajis ejjent^ hrachiorum 
arcumplcxione primo yafa iincle comprimentem 
corrupifje > deinde [alftmenu depopuUtumfuifje. 
Mercatores yero i?jgrefjos ybidolia difrupta inffe 
xijjent 3 ζ^ permngniim earum rerum > qu(vs nciui 

aduexijf 174 itLIANI DE ANIMAL. 

aduexiffent numerii exhauilum deprehendifjentr 
flupuijjcy ac mmirum cu ab mjtdijs fores integyiiSy 
teiidnbOmni irruptione inta^lajparietes non pey^^ 
fojfos intuerentur: ψ4ΐβί£ΐγη popuUtor futjjetnuUit 
coniedura £i^e<juipotutjfe, K/CtenimcHreliqum 
conattorum pifaum animaduerterent 5 eos confti^ 
tuifje ex domeilicu audndfitmum armatum intm 
in infidus ponendum efje y polypum yero no6iu ad 
cbulas a^uetAs Adrepitcmreueytijfe^i^ tafiquam 
athletam aduerfarium Jiri^lijlime correptum fuf* 
focdt^Sicflageliis yafa circumplicante perfregi^e: 
eumporro qitiirjfiaias moliretur^etiamfi Ιαίΐ^/Ηΐ-- 
goredomws illujirareturyommiiqi confpicu^ ejfentt 
non Umen quici folua e[jet beiiU metu perterri^ 
tum hanc £io;gyejJunifutjfe)fed mcine mercatorihm 
totam rem explicajje, Quod quide ipfum ijaudien'^ 
tes eifidem enarratarum rerum non habeba^t, de^ 
indc ob uwtum acceptum detrimeritum periculi 
memoria depofita cQnfenfeYuntfimulingredi^i^ 
congredicum hoftc. Tum alij irtufitati (^incre-^ 
dibiits ^ettitculifiudiofucL^onte >fefe auxiHatO" 
res ynk in domum tlldm concluferunt :pofteci yero 
quhn fub yef^eram in folita dolia fur inuci^i^ety 
exeis pnrtim cloacam obftruebant^partimitrmis 
ίσίΐιιη hoflem irruentes gUdijs eius brachiaab' 
fcindcbant} cumqueytfrondatores arborum robu" 
fiipimos r£tmosJecant)fic tj ipfim membrd circun•^ 
ridifjentiUndem yixnon pmcieum ipfiim confe-- 

cerunt HISTORIA LIB. XIII. 375 
ceyunt^atque oppreffemnt^&^ quodcjuidem admt» 
rMionem mhetiinteyrapifcem mercatoresfuerunt 
expifcatiy huiufque belu*e pfopriam yeteratorkm 
nobps oilenderunt. 

Quemadmodum clephantorum vulnera In* 
difanant. cAp. viu 

EOrum quos ceperintlndi elephantorum yuU 
neribt^ adhuncmodum medicinX ajferunU 
KAqua primum tepida hj^calluunt ^ deinde fi h^c 
jpfa luculenter fint alu> butyro yngunh poftea m^ 
flammationem lenmntyfuiUdm carnem recentipin 
guinemadentem ^ cdidam ddmouentes. Oculo" 
rum morbos ad hanc riitionemfanant ^ yt bubulum 
lac tepefaUum wfundarjt , quo hiremedio oculos 
aperiunt^<i^ mdgno cum yoluptcttiifenfuficut ho* 
mines{vim medicinjz agnofcuntxxterts Quibtis ten" 
tantur morbis) yinumnigrummedetur.quodfihiic 
medicind ex morbo non Iweriintur^inpinabiles fmt» 

■ DiiFerentiacibielcphantoriimgreganorum 
&certamini dertinatorum, CA. viii. 

ELephantm quide gregcirim αβ^ΐίσ/α(ΪΜ^ aqu^ 
ytitur potione) eiyero quiad belliim certat» 
non ex yitibi4^ confefii ^fcdex ory:^afaolitij yini 
yft46mdulzetur3fmul& calami ^^flores eis ώ/? 
tur» atque inpntta ud legendos floreSiquiafimuita" 
tem odorum amplexentur aguntur 3 tpfo cnim odo• 
Ydtuflores internofcentes coUigimti atq-, etiam hos 
k^los mcd(tthHm inferunt ? qucm eorum re£icr 

Β |7<ί ^ΧϊΑΝί DE ANIMAL• 

fuftinetpfoft^UAm hunc jlorihm compleuermttan 
quam ymdemiafada Uuiitione fmiliter atque ho'^ 
rnincs lauti delecldntur: yt 'vero ca yfi eo reuerte'^ 
rint yhi quafdlum floribm plenum reltquerwt, ex^* 
petunt» qmdfire^or ajferre mrdmerit hayyhum 
edunh nequepriuo cihumfumut qukm eiquifpicim 
quos coUegerint flores attulerit) eos allatos de qua" 
JiUo tollentes fmprjifepio labra orncinh hatic timi" 
rf^mcihQ fmuiutem ex hii hene olentihm compa^ 
rmtes ^Jiahulumybi diuerfantur florihus permul^ 
tis flernunt. Indici elephantinouem cuhitorualti" 
tHdtneyl^tudine yero quinque hdhenturymstximi 
iUic quiprafij (ippeUdntur yfecundiyero ah his ex/- 
fimanturtaxiU nuncupati, Militam elephuntm 
(iorfo fuQ yel nudo tres beUatores fert , alterum 
4extriiiitlterHmfiniilrapugniint€m 3 tertium retro 
Iferfm beUdntem y acfimuL quartum mambas mo» 
deramina tenentem^fcque iUis ammal dirigentem 
titnquam nauem chuo tfmicuUrmm rei naiitic»^ 
1)οη€ peritum* 

EquilndiciaddomandudiiFiciics. cap. ix* 

INdicum equum exultantem c2^ 'immoderdUm 
excurrentem continere 3 0* coercere^ haberios 
^dduceye^iel remitterei non eji cuiufuisifed homi' 
num qma primis temporibm ^etatis adrerit eque^ 
firium fcientiam inilitutifmt, Hifreno ipfosfuili 
nere d[fueHevunt , fmul ciT^ refraoiayium atqm 
effvdiije Qs lupAtis refringere , quos quidem equin^ 

trail• HISTORIA ^LIB. XIL 577 

imfiattonts hene periti ex mdomita ejfremUone m 
exigunmpYum compeUtmt> yerunumen ad hunc 
vyYum agendum citque conficiendum orhem ηια^- 
nuum rohorc opm efl,(^fummA reiequefiirufcieti 
tia:qui huim difciplm^ funt βχρονίβηίϊβίηιί ^ 
C(dlidiβimiΛgitΛtores ycurrum 'verfare in orhem 
noruntiquadrigctricimfacile -verfdrc certamcn non 
efl contemnendumipyjifertim cum duos rnilitcsm' 
mAntesferre queat, 

QueadmodupardalesvenaturMaun. cA. x• 

PxArdules cum Mmri yenantur^tales infidias 
coUocstnt) yt intrd jcdificatiunculam Upidihm 
quamprimofiruxerint,putyefcentt6 iam carnufrti 
Pum €X longiorefumculo appendantjdemde ex yi^ 
mmihm (^ AYUndinihm ιλπηλ υλυλ firuAurd im^ 
ponant ,ift peY dYundines fa^tidx ccirnts odoY ema^ 
net) 0* longt lateque yagetuY) hunc inceijfum foe'* 
toYemferji beftUfenthmt. Nam qtwdammodo te^ 
tYis odoYibHo deledaritUY : hunc odoye proponit ye^ 
natoYyel tn agYeftihm mofjtihm ^ yel in yallibus, 
itctque huiws cihi (tppetitione huc illuc circunfeYim 
tuYfO^ tdnquam quadam amatoYia tUecehYci attya 
Λλ (& incidunt in laqueos (^ infelici efca con^ 
/ίγϊόΐ^ε tenentur , (^ "^^υο iUaqucatx poenn^ dant 
ligUYitionis ζ^ helliuitlonis impOYtunjz, 
Queadmodu a vulpibus Icpores captatur. c.x r. 

LEpOYCs intcYdukyulpihws no/j tantum cnrfih 
}fcdeti(im r.icigio arte copYchenduntUY captiofe 

£ ζ 5^8 JELIANI ΌΕ ANIMAL. 

efjm circmemreiinducere yulpes pyohe nouit,Cum 
enim ηοίΪΗ in lepomyefti^iuinaderit,^^fenfum 
ex eopercepenh animam cotinens^jpiritumii^ com 
Mmensyfenfm (^pedetetim yfqne eo leporis T^e- 
lligtjs infiftit) quoadm φ/ο cuhUieum deprehen" 
deiisytanquam de infidijsfecHrum m'imi<^ in^e'^ 
rantem capere itggreditur. Kyftenim non hic dijjo" 
luto ^ ignauiterremiffo (tnimo , fed fujjienfo 0* 
folicitofomnum capit^/imul acprimum 'VHlfem ad'» 
tientctntemfenfu comprehenderit , de cubili exiliti 
properans fugam capere y i^ curfum (tdfummam 
ceieritdtem fncit :yulpes item yeftigus eum infe^ 
Quens mgyeditur cHrrere» VerUm longam yiam yhi 
hic confecerit y yt qui iam longinquo ahfcejfu con^ 
tra yHlpemfupcriorfaoluo/t yfuh dumetai aliiue 
JrHteta denfioYA fuhiensiex longo curfu^ liheti nni- 
mo (^ prolixo fe qimti dat : at yulpes eueftigio 
infequenSieinon concedit exfugd yt confiitat 3 &^ 
laboris requietem haheat 3 fed ad alterum curfum 
ex quiete eiiexciut) ^ (tgitat. Poileayero qukm 
incitnto curfu is permultum yU procedens y itinera 
non mmora quampriui fugerit ^ rurfm yehemeri'•^ 
ter quietem cupitcapere : lUa yerofrutetum quofe 
is coniecerityrget > ac yddicitm excutiensj ab αβί•' 
duo curfu non fnitconquiefcere : mque is kerum 
excurrity illd quoque non fe ad infequendum tay^ 
dansycurrere infiiltt y cum autem continenter eo^ 
alio alm cur/{4 hunc yigHijs dm fnultumque fati^ 

gdmm HISTORIA LIB. XIII. 37^ 

giitHm exceperit, currendo fejfuo > i^ UhoribHs 
fuccumbtti cjT- longiuo procedere defiilit : ψ/α ye^ 
ro confecutajeum ipjum nonfane cuvfu>[ed Longin'» 
quiute tempom> & caprio/a mueiligcttionc com•* 
prebendit.lam porrofoetmfiios quum inplurels h 
cos lepu6 dij^ergity ΙοοοραόΙο arbitras α rapints f«-. 
tiores f/?o turnjummQ tn eos amoreflagrat, neque 
α yenaticis modo itj^dijs defe timety yerum ettam 
yulpiii incurfiones perhorrefcit ^ nec minm auium 
impetm extimefcitjfed^ cormrumii^ aquilam 
yocem multo maxime metmty aUjue horret: ζ^ 
fxne quidem cum his auihus nuUapace coiungitHr^ 
iedfefe ahfirudit in dumeta? in dmiefrutetdp aut 
c^JpiteS) aut cum necefsiute yrgeturp in quoduis 
Jiud Utib ulum fe abdens contegttmu 

Quemadraodum mas lepiis parit. ca. χ ι γ• 

DE yiro reiyenatori^ bene peritopi^ d^tera 
quam bo?j03^^k mendacijs alienOiauditione 
acceph mares lepores yno eodemque tempore tum 
alios implere y tum ex fefe parere , tum 7mtrirei 
nempe qui fint ytriujquefexws participesJdemqy 
teftabittur aliqHando duos ^ aliquando tresparere: 
hiic etiftm addebat ^ marem femimortuum cAptum 
fuiffe i ipfum autem prjignantem fuifje , atque in 
dijjeiliyterotrets lepufculos adyiduam repertos 
ftfiffe eosprimum extraolos mmobilesfuij]e » de* 
inde ^fole mtepefcenteSireuixifje , ζ^ eoruquen" 
dam poitea rel^cxijfe ^ cehritcrque ^ linguiim 38ο i^LIANI DE ANIMAL. 

porrexijje , ζ^ cihi dejlderio os apermjje : itaciue 

lac eicidmotumfufffe ^ ^^paulatim alitumfmjje. 

Tempora & venros lepus cognofck. c a. χ ι ι t, 

R^Ationem tum yentommjtum temporum le^ 
pa^ planefcit. hyeme apricis locii cuhilia /ίί* 
circo wformatjatqiie imprimiti quod apricationem 
yehementer appetit:fngHe hoflilem inmodumde'» 
clmat)jeifate yero^al/iom fedU fiudto captm ad 
aquilonecuhitat: temporum commutationes ndres 
eiindicant. Non oculos cUudit cum fomnum capth 
im6 yero cum reliqm membra fomnum accipimt, 
interea Umen ocuLiyident. mpAfthnibm tumno^ 
£lurnts tumlonginquis pithulum inqmrityfiueetiA 
quantum equidem mtelligoj ytfe exerceaty ζ^ pe-* 
dum cderitatem firmet, yiam retrouerfm pertt» 
nentem cupide amplexatur, cofuetam fedcm omni^ 
hmlocts antefert) eoque non parum f^pe capitur> 
quod ajjuetum cubile relinquere ηοηροβίΐ, 

De leporum vclocitate motanorum & cara- 
peftrium. cap. xiiir. 

L^pm qiiem canes 0* ecpininf€(}AtuyfiC(im-^ 
peilrii iit) celeriove (^ concitatiore curfH 
quam montanius yiaconficit proptev corports exU 
guiutem (^ tcnuiuxtem : cifm enim o^racili habim 
fit> ipjum celcrttate prjiftare yero proximum e^3 
primum igiturext^rra exiliens faltufertur^o^ 
fer dumeta aliaue dt/iora yir^uka expedittio per" 
labitUK-tilyerofcubi herbxjint alu^ i^frequen^ 

tes HISTORIA LIB. ΧΠΓ. 5^5 
tes$€X eKfdcilefeJe explicat, atq; clabitur^ acque^ 
admodum leonibm catici^ ad excitanda^ Viresma^ 
gno adiumento e^e dicuntHr ^fw huic aures rohorps 
numina) ^ yexiUa > ^ cHrfus mcitamenta exi^ 
jiunt* Fugiens aures ad tergum retorc^uet )ficque 
ipfis tanqHamJiimulis torporem ^^ imdumm ne α 
currenao fe^nitiii retardetur concitat, lammrro 
curfum nec ynum> nec re£ium tenet yjed ^ huc 
illucfe yerfat)^^ yero de re£lo curfu defleclit^ yt 
exterreat canes^i^ circunucniat) ad id auideyer'» 
ticulum quo yuit iter conuertere^de aurthm alter'^ 
ytram intorquetidtqiie ϊτφβΆιΐ,εΛ^ηβ quafmode'* 
ratrice curjum dirigit : neque yero improuide yno 
eodimque tempore omneisjuarum yinum neyuu•* 
los contendit ^fed ^^ impetum infequentis obfer^ 
uat) ^ fi (tcl infequendum tarduo i^fegnisfitynS 
omnem fuam ceicritatem profmdit pfed dimtaxat 
canes (tntegredi mawriisfefe integYum feruax > ^ 
yirihmfms moderatur>tie omneJHam currendifci'^ 
cuhatem yr^rens ex mcitato curfu yirihm depcia'^ 
tur : penitiio enim cognofcit fe ad curfum longe 
multumque (tuteccUere > i^ yidct impenfiPis laho^ 
rare non ejje nece^e, Quodfi pedum ceLeritate ca^ 
ms ad conficiendifm iter poliet ) tiim omnthus re^^ 
uocaris yirihm lept46 quanto mfixtmo potefi curfw 
fertur cum autem longe muLtumque canes ante* 
uerterity ^ /ο//ξο jnne interimllo yencttores atq; 
eqtws reiiQHerit ;, titm ccrtc in dliquem tumnhfm 

i5 4 μζ iELIANI DE ANIMAL. 

afcenditi ^ mpoileriores pedesfefe erigens tan'» 
quam ex αΐψία (^ecula > (^ infeoiantmm certa^ 
menprojpicih O^ qmntum equidem εχΐβιηιο eos 
yt dehtUores ridct:poJi ex eo loco tntuens fe οτηηΐΛ 
fuperiorit habereiisnimirum quietem ζ^ tranqmU 
litatem adeptm ex ΙαβηΗ4ιη6 grate ^ libenter 
dormit.Moijtwm incoU non Um yeloces qukm qui 
inplamtie yerfitntur^nifi quando fub montemfuh'* 
ieaos habent traclm inplanitiem expltcatos quo 
ex montibm deciiYrmtivndc ^t yt tametfimontes 
incoUnti tumen in campis exerceantur^ yndefxpe 
campmihomines eosexciwit ? citque infequuntur. 
Cum autem proximifunt yt capiantur^ campeftris 
ytje bremtatem declimtes in altiores locos ^ mon 
tofosfe conuertuntyinfuiU nimirumfedesfeilinan'» 
teS}iccirc6que euadmty^^ wjperAtiimfcilutem af• 
feqnufjturyquod cambiis ζ^ equii montmm itirtera 
infefiayatque inimica pedes obterut, ^ debilitant^ 
fedeo acerbiiio canesyexanturs quod cdrneospe-» 
deSi (^ minime ad peypetiendafaxa refiilentes 
quemadmodum equi ynguliU habent > cofjtra lepm 
conueilitos pilis pedes habet^ ^ duritatio O^ a(pe 
ritatispatietes, lam ex leporibm quimcrebrisfrif-' 
ticetoriti^ dumetorufrequentia locis comorantur 
hboris inertiafegnes non ad curfum yelodtate ya^ 
lent^pedum tarditate (tdfugiendum Uborantes^nam 
hmufiemodi opimo habitu (^ cefjatione torpentes 
CHrrendi mfHetifunt^^;p^ adprofiafcedum longtjli- 

mc HISTORIA LIB. XIIL 3S5 

meex dumofi^ locis perimhedlles ^ ipfomratio^e" 
nandorum talis efliPrimum perfruticesperparuU'* 
los ς^ minime continentt crebritate denfos per" 
meant^denfiores yero qui trSfiri nopojfunt tranfi'* 
lwiit:yerunt£tm€n yhiffuticetnm aliud ex alio nc- 
xum Utijhme continuatur ihi hoc ipfumfAccre co- 
acli cum fint corfOYts grauitate ud faltum paru m 
ycilentesyfnne qukm ctto lorant^^fuctumbuntfca 
nes yero ab ets ipfsprimHm aberrat^hquod non eos 
propter minuurum (trbufcuUrum frequetiam 7'/- 
dent)<^ yero perfruttces fiiliunty odortsfenfu iUe-» 
alhdemde tandem aliqHando yifosinfequuntur> de 
contentionc currendi fiihil remittentes , illi autem 
ipfi ex contmudtione faUiendt ad capiefidam fu" 
gitm longiorem remollefcunt » i&yiribm defeali 
comprehenduntur ) atque etiam yt facile furfum 
yerfmfeYuntur» qHodpofterioya membra iongiorn 
h^bent^cfane deorfumyerfm <iegre ideo decurrut» 
quia anteriord cumfint bremora eos affliolefjt. 
Decuniculis. cAPvT xv. 

ALiudetiam efigenm leporum > naturaper'* 
p^rHnm^nec ume augetur ynquamyeicuni* 
cultio nomen e/i:qiiod quidem ipfum nouatum k mc 
non cft 3 at etiam in coKfcrtbenda hiiloria Gy^ci 
quidamyfifimtsquod kprincipio Hijj^ani impO" 
JuiJje?it:coior hificprxter c^teros lepores ntgerefl, 
caudam item cjcterts breuiorem habet ^ d^etera reii^ 
ψίίί leporibm €οβτηίΙρ$ ejhpr-jctcr aukm quodmd^ 384 ^LIANI DE ANIMAL. 

rnitudo cafitis quippiamdijfeytyquia exilim fiu 
i^ minimcL came prxditnm ρ eius ymuerfum CQr* 
pm candidiuo qttam reUqmrum leporHm. 

Quemadmodum thunnorum pifcationem 
Itali&Siculinuncupant. cap. xvr. 
i^T^HHnnorumpifcationem Itali^ Siculi CetiS 
X appellarefoieiitp tii loca quo hi ahdifolitifunt 
tum mdgna retia : cjitemmque inftrumentum quo 
captari ajfueucrunt, cetotheria ideo nomimhquod 
magnos thunnos in numerum reliquorum cetaceo• 
rum referreyelint. Celtcts audio 3 ^ Mafiilienfesy 
atque omnem yAphric^m maximts ς^βνπιίβιτηΐ^ 
hamisexferro confe6iis thunnos comprehendere 
■ folercde thimnisprjiiter ea qu£ ante diximm > i^m 
hoc dixifjeftm (it. 

De pifce aulopio, c Α ρ^ χ ν ι ϊ. 

QVicircum wfuUi Tyrrhenicas iiuncuptttits 
in maritimis rehm yerjantur 3 cetaceum 
quempiapi/cem aulopwrj appellmt 3 cuit4o yim <0* 
naturam explicare non alienum e[i, Magnitudinc 
maximum aulopion maximi thmini fuperahat ro-' 
horeaulopws cum iUis coUatuo primits /ert:quaHis 
thynnorum natiofortij^imct e/? , ζ]^• aduerfarij aU" 
lopij prompu repuoTnintto primum impetum yifiLn-^^ 
gumts cofjfiftentisfuftinet 3 qm celeriter dif^ulfo, 
yincitur.xAulopios yeroperdmpugnam toleyat3ac 
nimirum contrA pifc(itoresdecertat3 ^ fjipij^tme 
yiiiariam repQrt(tt3feJe yrgensj. O^ caput mpyo- 

fundum HISTORIA LIB. XIII. 3S5 

fundum deprimes.fua enm tmturci ore ac tanqttam 
ceruice efl iOhuiia. CUm efi captius eximia forma 
R)c£laturiOculis efl ^atulu3rotundu>mdgni6iCuiufm 
modt Homerm huhulos ccinitidorfo efi c^rulcO)^ 
yentre candidou capite ad caudam pertmens aufea 
atijedam linea in orbedefnit. Ιχτη qukm irtfidiofs 
capttonihis comprehendatHr mihi fcut anditione 
accepiexponendum efi.Homines ad pifcatum prU'* 
dcntes loca yhi domesliatojedes ^ commoratio'» 
nes arhitrantHr anlopios tenerepJj/ecuUuone prxci 
pimjt ^ prjefumuntfdemde pojiquam permcignum 
pifcium coracinorum numerum ceperunt ^ ζ^ηα^ 
uemfuam anchor,irijs tnhihitiomhu4 in flationem 
compulerunt yflrepirum quendam moreyej^drum 
fciciunty0* coKicinos dd illidendos eos prxtendunt^ 
yhiyero ij βνβρΐίιιηι eXiXudierunt \^ efculentdm 
lUecehrAm dnimaduerteruT) alu aliimde eoireper- 
gunt) ζ^ ^regatim circum pifcatoriam errantjatq; 
eatcnmpUufu ^ ciho adpifcatores mctnfuefcunt, 
fiue rneo iudtdo cfcjz cupiditate capti^fiue quemad" 
modnm pifcittores int^uiuntfm permulto rohore »/- 
tetjtes/vtnon ah hommiim conraolu reftigiantinon" 
nuUt cx e^ cicnresfimtjqiiosfuiiptfcdiores yt hc-» 
7ieficos ab alijs interrtofcuntjfoedenque cum ψ de» 
tiiric iimtur) pacemque feructnt 9 eos tatiquam duces 
feotafiruKaltjfcnanlopijjquos ytpifcatol^s (^ r^- 
piunt ^ occidnntyita λ captHra mcijuetiorum qui 
fmilcsfimt columba domeificfs AUicientihmferos 

ad 1%^ i£LiANI DE ANIMAL. 

ad retia fe ahftinenty y qu^foedus quoddam cum 
ijsfancitum habentes.Necyero pifcator heneperi" 
ttis quantalihet mopia prematur, manfuetum aulo-» 
pionprudens (^ fciens comprehendit : qummo β 
eum ipfum imprudens ceperit , non mediocri dolore 
afficitur.capitur aut hamo transfxtis, aut mortifc 
ro yulnere ioliis. 

De pfittacis indicis Sc reliquis auibus. 

CAPVT XVIII. 

IIV regijs c^dihm IndU yhi regum maximm 
illicregnit tenctium ccUtem degihcum aliaper•^ 
multa) ^ magnccm hominum admirationem > & 
nuUam compdrationem hahent^quihufcum fane nec 
Memnonid Sufa^rjeque tota eorum reip.adminijira 
tio efi confeyenda,neque Ecbatanorum magnijiccn 
tia cum hts in copAratione coniungenda efi : ctenim 
illa Perfici fajim yiinitasficum ijs comparentur, 
yideri poj^int ) reliqua /criptione percurrere non 
huim efl inftitutipfed in horttspauones (^p^faficini 
manfueti alunturyi^ planUe quidemfummd regio^ 
rumprocuratorum cura elahoraufunt : enimuero 
ymhrofcifunt nemora,i^^ pa^iones arhorihm con-» 
fitji) ζ^ rAmifapienti quadum fiOnddtorum σοΚί" 
gcttione conferti ^ contexti: alij enim exaHjsne" 
xifunt^alij in alios implicdti arhoresfcmper yiren'» 
teSimtUa^neiiutefoLia amittunUex eisque partim 
funt indigenji , partim cx αΐψ locis IndU magno 
pudio imporuU) qux 0* regionem ormt»Olmam 

tena HISTORIA LIB. XIII. 5S7 
tena India nongignit , neque alimde importatam 
fert, Simtitem alU aues ab nexu liberjc y nuUkque 
femituti6 coditione aihioijc, qujefucc fponte eo yen 
titantes nidos finount , 0^ conflruuntyyhi etiam 
pfitraci (iluntur>^ furfHm deorfum)-vltro citroq; 
circum regem yerfantur. Neque pfittiicum idctrco 
Indorum qmfquAmiii^ fi eoru fit magtjA illic muU 
titHdoieditsquodeosfacrosputent, ^ Brachman^ 
auidemex auihus plurimi hunc exiiliment> quod 
quidem ipfum noabs refefdcereprofiterttur > quod 
foltiis pftttacm humannm Derhorum appdlanoNem 
explamta orii exprefiiorie) ^ yocps conformdtio- 
ne imitando confequatur, ^tque etiam in his hor-* 
tispeybella fiiignafimt mmufada-yybimaxmci ma 
gnitudine pifcesficures Auumdgitmt^nec eos quif^ 
quctm alimpifcatur^qHam regps liberhqui nondum 
expuem exce^ere^ ipfienim in ciquA traquilla t^ 
non,periculofa ludentes q^ captant pifces^ 0^ Tc- 
rorjatare difcunt. 

De capitonibus maris lonij. c α p. χ i >r• 

IN mayt lonio adZeucadiUy^^ sA^ium J^piro* 
tica loca capttones yelut cofertts tiirmisfrequeft' 
tesndtant, ipforumcaptura qu£ adhancrationem 
ftsmirifica eJi,pifc(itores bini objemato noclis tem 
porc cum lima Jilet^itAuem coettciticonfcendut ^ ciT* 
k terrafoluenteS) modo mare k tempeQAte coquie^ 
fcAtyfilentio cjT* moderat^ rcmigant )fimul ζ^ eo- 
rum alteruterfcnfm ac Imtey rerno nAnem impeU 
" ' lit ^SS ^ilANI DE ANIMAL. 

liU (tker recubansfitam nduUfdrtem yfque eo </e- 
primit) qHOddeim lahrum proxime ad aquam ac* 
cefferit) capitones ^ horumque l^eciem flmilitudi'' 
ncmque gerentes mugiles ) fiiie quodex noole Utt•• 
tiam^i^^ yoluptatem percipiunt ^fiue etiam quia i 
trimqutUiute mam deleolantur cauernoi ζ^ late-» 
hroo relmquentes yflc adfummamaquiim effertm* 
turivtex aquafummo roilroemtnemt) i^ Hittare 
yfqueeo pergdnt doiiec ad littmpropim acce^e" 
rinty quodquidem ipfum pifcatores pofiquam per^ 
(pexeruntifedittd remigatione » 0* pedetentim (tC" 
ceffu adpifcesfctiio mmganti-vhiyero expifcato* 
rix motione flu6lus cieriac agitari ceptt [Ηηΐ>Λ 
terrii^atimpifces refugmjt» <^ jrequentes inpav 
tem nmps mclmafitem ^ prj^cipitantemfine reti•' 
hm innatif^nt ^ 0^ ycro fub poteilatem pifcantium 
cadunt, 

De maximis cetis,qu2e & rotie appellaiitur, 

C Ap VT XX. 

CEte immenfx corpom mole exaggeraU m 
(tltitudine marls yerfantur ^ 0* yerofufct^ 
nisfermntur : mter humfcemodi heliiiU numeriitur 
αμχ rotxAppeUantur.h^ccgregatim natanhprjrfer" 
tim i» dcxtera sAthoni^ Thracij kfnu Sigeo naui" 
^mtesiin ha^s beluiU incidunt fecundum cotrariam 
continentem ad ^rtacei mtncupatumfepukhrum, 
0* sAchanthxum f}'etum>yhi Xerxis feclio qua. 
diffecuit vAthGiiemiCete hjcc qim appcUantffr rot^^ 

non HISTORIA LIE. XIII. 33^ 

mnfortes e[fefermt>eiirum yertices apparentilon 
gUfHnthirfutx j^mis > yt h^ extra mareemmeSt 
cum remigntionK flrepitum perceferunt , tum α^-» 
cunueyfantur$&^ conuoluuntur/vt qukm altifiime 
mprofundumfefe detrudanhrurfusq:, ex imogur^ 
gite adjummum fefe efferentes renerfiones in or- 
vemf^ciuntivnde nomen traxerunt, 

Pe triton i bus* c Α p. χ χ r.. 

ETfinon itdmodum explicatam rationem ad 
demonjir^dam tritonum formam pifcatores 
ajferre pojje dicuntur^ma^a tamenfama efi infer 
mone hominumfane multorum cete quxdcim 4 ca* 
pite ad medium corpom hum(tnam jj^eclemfimili^ 
tudm.i:mque gercntU in mari nafci, Dcmoftratm 
inlihrps quos depifccitu confcripfit) conditum tritO" 
neminoppido Tiincigra j^e6latum fuifje ^ cjetera 
qutdemfcutidem aitpoiu ^ ρ'ιάί^βτηίίβηΐ) eim 
yero caput quodyetuilnte obfcuratum effet y ζ^ 
euanuifjet nonfacile intcUigentid compr€h€ndh&' 
percipipotutfje pfedadfoUm Demoifratitaotio^ie 
Jqiiamas illim af^eriis ^ dur^s dilapfu fai[jc» 
idemque ^ffert quempiam ex magiilrcitihm Grje^ 
cU qui fortitioncfaHA annuum mcigiitvatU gerunU 
cum eim mtturSexquirere expcririqueyelletppaU'•• 
lum quiddam de corio detraxtjjc} c(tque in fuccen" 
fum ignem mieciffejidque aynbuftum in circunilan 
tium Hitres teterrimum odorem immifi^e : ?ieque 
yero i quemiidmodum imiHit^terrcnumne nnmAri^ 

num 55^ iELIANl DE ANIMAL. 

num effet ammahcomeBura affeqmpotuimmtfed 
experieHtia non hotmm mercedem ei reddidiu Is 
enim paucis pofi diehm mortum efl > cum tranfiret 
βΜπηιβεΐΗηι & hreue.Demoifratiis dicit Γίί- 
na^xos lUum propter ea mortuum qu^ impiegef* 
fijjet in tritorjemiidcjue Tanagyjeos coUcgiffcsex eo 
qtiodex mayi mortupto reUtHsfaniem emitteretfi'' 
milem odorem redolentem ei, quempeUis tritonk 
abjpfo comhufta retulijfet^fedynde aberraffeti 
U^quo modo iUucexpulftisfmjJettriton) Ταπα^ 
gr^i dicant O^ OemoniirAtm pofl qms reuereor 
deum dtgnu cui credaturJs efl κΑροΙΙο) qutomnia 
conijcerepotcfi, Hic dicit tritonem ejje alumnum 
marK monilrumy qucLYe fidem omntctfdens trito-^ 
nes effe dicihnos de tritonihm duhitare nooportet, 
De aftantibus elephantis Indorum rcgi. 

CAPVT XXII. 

ELephantm Indorum regeadforum euntem, 
primHS adorat, huicprjeefirc£ior> quiiUum 
huim inftituti commonefacit 3 ippque memoriam 
difciplinji inftrumenti quo ilium moderamr pnl/u» 
atque yoce Indorumpropria renomty cuius natum 
quadAm itdmiyabili yecondita elephanti intelligen* 
tes funt ytum etiam motm quofdam bellicos ediU 
yelut oftendens) quodhanc etiam difdplwam/ey» 
uat. Viginti quatuor elephAntihuic regipermanent 
cuftodes dlternis yigilijsidij alijs in pation^mfuc'» 
cedentcs tanquA cjitcri cuulodes hommes.Sapieutiit HISTORIA LIB. XIII. 35?! 

itemquadam Indica adyigiliarum difcifimam eyu> 
diuntur)ne mter cuilodiiU fomnum capicint.Hi igi- 
tur adyigiliAS nz^ndfU pr^dantifiimi excubitores, 
ζ^ a/omno mm£iiRimi,i^ fecundum hominesfi•' 
difiimiillicfmt, 

De fcolopcndra. c α p. χ χ 1 1 1. 

SColopendr^ 'vim ^ naturam qua/ito eqtttdem 
maximopotmfiudio cum multum ρ ac aiuper^ 
fcrutatmefjem ,ficmihi perfuafiquoddfim etUm 
nKtxtmu cetum marinum fcolopedram ef]e ) quctm 
de mari tempeftatihus in littm expidfam nemo ββ 
Tam mdeftnm ^ audax > quin afpk^re horreat. 
I] quires maritimAs percallent , eoo wqumnt j^e- 
ilariflutiisjeminenusque c υπλυι, (^ rjdriumpUos 
magna excelfitate apparerey^ eii46caud£tfimili'' 
ter atque locuilx lata per(j)idmr, yeliqHumq; cor* 
pu^ cofjferri potefl cum triremt iufl^ mAgnitudU 
nis,noM intra aquam ahdttum y fed per fummum 
marc mnataiisperj^icuum efh dtque permidtis pe* 
dihusytrinque ordme Unqudm ex fcalmis appen- 
fis natatiquibm remig^s ^ηΆη6 ciet leniterfonttes^ 
Vciintducendicancs. cap. xxiiir. 

XErjophon de canibm hjc c ait : Per motes eos 
agitari oportere, Sic enim minm lihidine 
incendiitur: limites trmfuerfoscultorum locorum, 
ς^ in lirM digeitorum eis ncgotium exhibercype- 
dumque ojferjjioncs inferre. midto cnim idcmpr^- 
fiitre ait, Per ajpera cartes agitare : robnftiorwHS 

C 5ΐ>ι ^LTANI DE ANIMAL. 

enim fieri pedibtis > ^ ad curfum prxQantiores, 
c^rpora exerventes: tum yero ad meridie hos ^c^i- 
uo tempore agitandos ejje.Hyeme per totum diem^ 
OMtumnopofi meridiemyyere autem ad yelperam? 
itsmque Leporvsyeiligid multumhyemts tempore^ 
frocedercipropter longiores no^es ypArnm mtem 
^ateyquiajint tum nooles contraB:iores^ 

Quam ftudiose curat Perfaru rex pabulum 
equorum & clephantom. c α p. χ χ v. 

EQuos &* elephantos ammalia ad hellum yti" 
lia Indi ^iilimiint y^fani fAfciculosyqms, 
fyjifcpihm porUnt ,prtm regi monftrdnt efje re^ 
cjentes ^^/Alutares , qiti jiulesfimt , laudar rex:, 
Gn minm acerbe punit elcphantorum ^ ej«o-» 
rMin fMratores y neque prjctcrca reliqua payua ani^ 
tnalia contemntt:imo yero illa lihenter exdpity/ibi 
donodata, Nam Indi nuUum contenmunt animal 
jlue manfuetum fiue ferum : itaque fubditi dono 
d.antets ^ (juos honorutos hcdyentytgrues, uitferes^ 
giiUma^y AnateS) turtures ^ uttitgenAS yperdicesyji'' 
ceduL•) 0^ appeUaUis cenchrid^s , alii explicatis 
ipfis dcmonilrant 3 yt qiam fint pmgues oifen- 
dant rneque mofJto in auibm pin^yuitudinemmon^ 
firantyfed eticim in ϋίβρίιαηίΐό ^ bubalis dorcadi- 
hu4 ^ oryorihm & φηΐ6 ynum cornu habentir 
hi4^y quOrum fup}\tmentionemfeci i (^ prjcterci^ 
pifciHmyfirifigerferadoniint* HISTORIA LfB. ΧΙΙΠ. j^j 

De.mariniscicadis, cap. xxvi, 

EStetictm cicadcirum genm mArmumyquarHm 
maxima paru^ locuifji fimilitudinem ^e- 
ciemque gerit : yeruntamen cormd non fimiliter 
atque illc magm>nec aculeos hahet : aU ipfnio ext^ 
ma fuh ochUs exiftunt fimiles alts terreftrium» 
flominum plerique λ ctcadar/jarim iccircofeah^ 
pment s quodftcram exiftiment, Seriphij in retia 
-velfortuito delapfam non fanc retifiein jfed mari 
reddunhatquc etiam mortuam flentesji^ fordid^^ 
tihumatione itjficiurit^quodcam dicantPcyfeoIo-m 
uisfilio? quem ipfi fumma relfo^iojje colmt, confc-' 
craUm ejje^ 

Dc hyena>trachuro jthunno torpedine & 
pulmonepifclbus. cap. xxvii. 

Slhycnxpijcts marini} qui hjeri^ terreilrt gen* 
tilis eft xpimjam dextram ad homincm fomno 
corifopitum udmoueiu ^ fane qtum eumipfiimpcY'. 
tUYhAhhiietenimfQrmidolofdfecunduquietem^e^ ^ 
(\γΛ yidehit acerkiqj mfomnUperpetieturJtemfi 
pofleaquii trdchuri cmd^ ahfcideri6,ipfitmqy m ma 
ri liherii remifem, eam cqu<iii yentreferenti appe» 
diiiinon multo certc ροβ abortu panet» lnm yero β 
quti quinoduexce^jerit ex extrcYndpueritia^thun 
nifdnguine illiniiturinon puhefcet, hoc idetorpcdo) 
ς^ mcirinm piilmo cjficiunt , nam ϊη dcetoputYC- 
fd6l>iseoritc,xrnes ^ mcnto ajjferf^ fHgdm piloru 
f4ccrc difiitur, (^id ad hj^c Tantmi O^ Tynhcfn 

C ζ 3^4 i^LIANl DE ANIMAL. 

fophiftji malorum mue^igatoi^es > conAtes piloruin 
euulfione ex yir-a mulieresfctcere, 

Deaurata pifce. CA p. χ χ ν 1 1 1. 

AVrata omfinl ffifcium timidm ejl : mm fub 
arfiuritempm cum mayis acccjjm ζ^ rf- 
cejjtis waximefiiwh&* eo (tltiws exaz^erata are-^ 
naadltttm reiwquituri ytnauesjxpeex omnihu^ 
aquis nudjc in terra idceant, tum pifcatores poji^ 
quam alnorum yamosfiorjdibHs conueftitos paxiL• 
iorum modo in mucronem acutos in arenam defi- 
xeycy difcedunt :pofi autem rurfm accedens mare 
Jecum imheUem auratarum multitudme attrahit, 
quxybi χΩίΐ5 reciprocamt ρ 0* recejlitinexigua 
aquit concmis locis rererjta reiinquuntnr > ς^ yero 
ramorum metu qutefcunU adeo nimtruramos yen^ 
to ao-itatos exhorrent>yt ne loco quidemfe commo" 
uere audeant, quamohrem primo cuique magnum 
meticuloforum pifcium niimerucapere , ^^ferire 
licetjneq-j modo ahyfu ζ^ doolrinapijcandi 
inQruah fed etkm totim pifcdtionts 
yudesjdtque adeopueri 0* 
fominji cdpere 
pojjunt. i9i decimiisquartHS hiftorU 
animalmm. 

De fcombris pifcibns. c α p. i. 

Ν mari lonioprope Έρί- 
damnnm ybi Taularij pro^ 
pe habita^t y mfula eji qujs^ 
^themu uppeUatur ^ eam 
ptfcatores tncoluntxi^ Ια- 
ctis efi yhi fcomhroruqui 
ad confuetudmcm pifcatO' 
rum afjueueruhtyi^ man 
[Η€β6ϊί Juntjgreges duntur ψ fane cihurm eden- 
da pifcatores iccirco obijcwnhquodcum ijfdemfo 
dH4 quoddam fanolum habetit ^ atqHC adco firma 
pace deuirjciuntur.nam hoc pifcium genm ab omni 
captura tum liberum eft ^ atque ad errandum fitie 
ylla exceptione folntum : tum yerceataut6 *€tate 
proccdit, yt yiudt ibidem adfuwmamfefjeolutem, 
ncc tamen j^tatto tempm io-nmiter tradHcit , neque 
infuosaltores ingtatum eJL ^At cnim depifcatort^ 
ht^pajiitm cum υπλδ acceperit ^pifcationcm capef- 
fit , ytjenutric£t?itibii5 prxmiiimpro tmtrimento 
perfoluat) quare cxporrujoluentes (tdferos fcom^ 
bros gentiles fuos mtare contendtt : iic fimuLytad i 


β 


m j^6 i^LIANl DE ANIMAL. 

eos pi?ruehir>cum ipfs ita contlnuo tmquain cUin 
ali(]naphakfjgefuor[impopuUrmm errat, 0^ nU 
mirumcum eiufdem genertsfint) non inter fe fu^ 
giunufedfimul natant : pofl dutem (lcures circum 
feros concurfantes in orhem οοίφίΐαηί,ζ^ fHorum 
corforum obilruclionc eosfugari ^ exttuque inter^ 
clndentesfuorumnutritiorum ytpro ijs qmhta ex- 
flcticihts fuerint iUos rcmunerentur, JCduentum 
dcerrimi randm expeclanty dum pifcatores eopro" 
fciticaptorum permultiii cxdes ejfecerint,demde 
cicures properantes ttd portum rcmdhmtur) atque 
ihidem wtra cauertiiU abditi kpifcatorihmcihariit 
expe£{ant, qtuquidem ipfa ei^s qmtidie laygmtury 
fitpfos ad pifcAtum adiutores 3 atque amicos fidos 
habere yelintyquod β homimbm ex iecore laboran-' 
nbus atqite ex arcuato morbo xnOUntibm fcom" 
brumedendum dederlspij quemadmodum reipifca 
torU bene periti docentyddfanitatem redibimt. 

Quemadmodum in ilnibus vadolis piTces 
capiuntur. c ap. ii. 

Slne nafii6ih^^mis > euerricuUs hoc ραίίο pffccs 
compreheriduntitr 'vthomines inpilcatorw ar^ 
tificio caUidi ad mctrii finws yadojos φ* minimt 
waccefjoseo temporecum ή aprocellis 0* tempe^ 
fldtibmconquiefcunt :mult05 mortales addncant, 
eoscjue iubent arenam eate;ms protercre ? <(^ con^ 
culcareyquoad exyehcmcnti pedum imprejlione 
hcne alta ycftigtafuaaiit ?fcd itd yt ne ipfa yefti^ 

gut HISTORIA LIB. XIIIL 3^7 
ηΛ co ncideni arena confimd(tt,mue yentorumper-m 
turbatione aqua concitetur, non iongo interucilLo cq 
inorrejwn yeihgijs imprej^is ampios pt/ces confor* 
pitos pafjereS) rhombosy torpedines , ^ plerojque 
alios eiujmodi tapiunt, . 

Quibus rebus commodiis iit echirius mari- 
nus & cerreftiis. c α p. 1 1 1. 

ADjiomacbHm hehetitntem non parum profi 
citechinm mdrinm.etenim eumifj^l omniii 
ciborumfaslidio Uborantem in priilinJi ycdetudi* 
nisflatum reftimiharque yeficam>quemeidmodum 
hariimrerum benepertti ajfirmant,yavu(imfa- 
at^etjicorpi^fcabie infeclum co perungntur) adja 
nitatem redit , yulnerum fordes cum teilts cremx^ 
tws extergit, Cmis terreni heyi/iacei crcmati adpi•' 
fcernadmiftu^fi^ iocio λ pilonudts tUitmpnum 
ytftc dicam k Juif fedihmfu o-itimtn reducit y m 
yiniAutem potione fttmptm remedium ad dolores 
renum adhibcnrryau aquam mter cutem datm me- 
aicinam ejjidt^ex eiufdem iecore ad αβίίτη folem 
exjlccato elephantiajis morlijAnAtio ejjiatur. 
\^tramarisan fcsminiE cornuaia gcnere 
elephantoiuprctioiioraiinc. c a. ι ii i. 

EX elephantino genere cornuafocminji matm 
frctiii qukm mario hiiberejomujcemodi rerU 
Jaaitia miirniii i^ prxdicant , ς^ /U^ nos docet: 
nimiru in Mauntaiiia qucadmodhm quotannis cer 
uisjjic dccimoqiwcp anno cormm clcphitis excidcrc 

C 4 3?a ^LIANI DE ANIMAL 

folere: itaqiic hi in cornua mcumhentes yfque adeo 
ea tmfellunt c^ defigunt in terram cxpofium m 
pUniciem 3 (juoad illa ipfa occukciuerint : ndm prjs 
cjdteru camforum pntentium jsquora (^ faluiirm 
amitntideinde locum in qiiem abilruferurjt}^ re^ 
pofuenmt eiufmodi thefaurum pedihm ex^qudnt 
C^ compUnant: terra autem quod Jlt feracij^ima> 
pofipauium herham proferens abditorum cornuum 
ajpeotiim 'viatorthm adumbMt.Eorumperueftiga* 
toresiquifane ad illorum mfidmi^* ^^u^pruden" 
tesfunt) in cum iocum in quecornua defoffafujfi^ 
canturivtribm aquam deportant^&yerum alium 
alio ex ytribm dtf^ertimh O* di^onmt, atq-, ibi 
commorantur^dim quidem dormiensxalimpotansx 
αΙίί4ό cantiuncuUm atnens fuam amicam medita^ 
turiquodfifit iuuems puerjocim huim muefttga" 
ΐιοπΡί formofHoine mirere yjiqHts eim pudicitiam 
interen tentet.Sunt enim MaurifijfGrmofi 0* ma^ 
gni^^yirili aj^etlu , c^ yenationi dant operam) 
O^ puerorum amore fldgrant, (^odficornua fint 
dlicubi prope defo^ax quadam mirabili illeccbra 
ex ytribm fic aquam eLiciunt y yt ^' yafa exfic-- 
cent 0* exinmimty ij (tutem quicornuit exqui- 
runt,fl(ttimfine canibm ftgdcijiime prxdam odo^ 
rathlocum illum perfodiimt) ς^ optdtum.confe^ 
quuntur:fiyero ytres permarjferint plem? eos wde 
transfcnntes aliofe CGnferunt. 

Zleph HISTORIA LIB. XIIIL 3pi^ 

Elephantus duplex cor habere dicitur• c A. v. 

DVpltcitum corde tum fcnfu a7umielephan• 
CHs e^c diaturi^ altero quidem ira incett'^ 
dhiLitero mttigdri y ^ lentri ΜΛίΦνοτηηι fermoni» 
hni peruagAtum ejhijdemque celebrant lynces^ ζ^ 
ψ/οί dtcmit mAgts efje fimas qukm pardittim , ^ 
jummcLs (tHres habere hirfutns 0* filtu maxime 
'VALere^f^^ qujc coprehendermtfortijhmecottnerc* 
De magna ft rut hionc. c Α ρ . ν ι. 

ΙΝ firuthionts ifentre cum is α fordibm expra• 
tur} lapides inuenmnturi quos htec poileaquam 
deuorauit in omAfo py*ope reticulum diu ajjeruatos 
<:oncoquit,l]faneadejficiendam oadorum medici" 
fiamjalutares/urjhatque illiii^ adeps ^ neruiaU" 
xiiium 0^fcilutem nerHts homtnum ajftrunt : ea^ 
demqiie in curfu dejiciens Ufiitudtne comprehe»'» 
dimrah equitibHi, htenim in orbem currenti ei ου» 
bem prjicidentes equites currendo defejjam ipfam 
ajJeqHuntur, ^dhHnc etiammodum capitur^pe^ 
dihti6 fane fitbulum architeolarjs mfolo humiiem 
nidum fngit ((^ con(lrmt> culm medium concA* 
uum cjjicit y labra nidnm ambictit/a ake exaggC'^ 
ratpac ta^jqiiam nmro arcUmwfjitjyt mumtio emi" 
• nens pimttam in nidum influere j ^ pullos etiam 
nuttctcneros alluere prohibeat > ampiim oaloQ-hjta 
oua cx Jeje paritynon tamen yno eoatmque ttmpo- 
re ex ou^pulios excludit >fed ex hu partimutm in 
IncemproJerunturjpArtim intra. oua tnjormiXntuYy 

c 5 400 /£1ΙΑΝί d£ ANIMAL. 

^ cogkfttmntur^partim etinmfouentur.cumau'» 
tcm ipjamjic incuhantem 7 yireimyendtionts bcne . 
feritm animaduerterit ρ peracutos exferro cujyi^ 
desy (piculorum more re^las eircum nicium de^iu 
CjT* alicnbi prope in occulto latens exinfidijs rei 
euentum acerrime expe^lat : firuthio yero quoniX 
amore quem ergafattfofuos acerrimum habehfla^ 
grans yfitienter cum ew yerpiri cupUt ex inqmjl^ 
tioHepitftii4 reuertitury acfiimiriimprmJqHamm 
nidum introcatihuc iUucyerfans oculos circunf^e^ 
(}(ttiquodmetHat ne tjUPs jefe ^eculetUYydeinde ar* 
deyitipimo puUorumJludio yiolajetfiferrum fple» 
defctt>it(itamen altspajiis tanquamyelis contento 
fime explicatk wtra nidum miferabiliter in^edt^ 
mrjtictm cujpidato ferro transpxa acerba morte 
ajjicituri yenator yero repentinm eo accedit > (^^ 
Jimfdcum matrepuU.oscapir, 

Qucmadmodurn influmine ErcrienoVicen- 
tinornmanjjuiHaD caDiuntuu. cap. v ι i. 

OPpidum eji Patauhtm pertinens adhca Ita•* 
lijc adoccafnm yer^cntiaixA/itcnons Troia.* 
ni opiis ejje dicimt><jtiod condidit cx intcritupatriJi 
fcrudtm 3 cum Ilio capto ^/jtenorts perkittantis 
Grxci rationem habnijjenty ζ^ mcolumcn dtmt* 
fifjent : quod MeneUum cum Vt)ij]e Heleijx 
caufa legationem obcuntes cotnra sAiitim^cht con" 
fdium rp/os nccandos ducentiiferudfjet, Huw igi" 
tur oppido yicwa cfl Vicetia qH(tm dlitit Ertt£nm 

fitmim msfokiA iiB. xuii 401 

fluuim > &* decnrfo non fdruo terrjijj^atio infiuit 
in'Erid<inum. In ilio VicentinorumEretJinomaxi-' 
micanguiU^ nafcuntur > pmguiorcs alijs qu^ahbi 
funt)^ capmfitur adhancr(itiQnem>Ho7nopifcarl• 
darum artmiUarumyfu peritws adfmuofum locum 
yhi Ιαίίίίό cQnfluens dilatattir mfuxis ex aqna emi 
nentihm>yelin cirhoreradicitmyentorum turbifii* 
bm extirpdta ij^ iam putrefcenti , fedens perpm" 
nm wtcftmi cxagno recenter ocdfo tria autqua" 
tifor cuhiui mtentii alterum capta />; aquam de^^ 
cit:>qf4od aqtfjc yort!cibi4^ agitdtiiyolutatur 3 idew'•' 
ijue iliim aitet'um extremu mnnibm tencty in quod 
qmdem ipfum cirundints frushimfermde longum 
dtquegiadij capulum infcrtum eft : neque yerb dm 
a?igutUits efcd Lxtet) aum contmuo earum {^rima 
mfjequefa}7iejh'midata? hiantiore atque mminen^ 
Tihamatos acyncinutos dentes fttos in idipfumin^ 
teftinum defio-it, dtque hoc iciem crebrci wfuttatiom 
fje detrcthere co/utur: atenim pifcator anguillam 
intelltoTns ad fluoluAns tnteiimum inhjdrefcerCf 
umndmem ad quitm ^UigatumeJi: inteftimtm yori 
fuo admouet i^ qtwctd potefl inteftinumtnflat, 
quod quidcm ipfiimdeflucnti hominio afjyiratiotje 
ζ^ impletur 3 {^ pcnitHo intumefctt} ^ yefttm 
in cingudUm dlapfiis ipfmsfctuces oppletpatque rf«- 
helitum earenm ob^n-iit} yt cj, non queat refpira" 
rCi ncque infixos doites retrahcrey qaare fu^foca" 
tHr 0^ aipiiuafeStyahin/>\ 

Dc 40Ζ iELIANI DE ANIMAL. 

Dcleonemarino. cap. viir. 

LEo mArmHS fimilts efilocuftjc >fcd tenuiori 
efl hahitu : eitis partes fjomuU^ extm cru» 
/iam emincntes cxruleocolorediulmguntur-.forci^ 
pes eim muxim>£funt>i^ cancrorum jpeciemfimi 
litudmemque gerunt, ^ pifcAtoribm hene peritis 
njembrands quafdam habere dicitur appefj/as ex 
cmilti ^ coUigdUxSifuh c^UitsfubieiijzfuntmQlles 
caruncuU y ^ tenerjztqujcleonis adeps appelian- 
tur.Is adhoc ipfum homines admHat»yt/qHalidain, 
atque horridamfaciem ad nitorem adducat , rofa^ 
ceodeltbutuo 0* inyfinientum conformAtm for^ 
m<£ pulchritudmem conciliat) ζ^ candorem enitc^ 
refacit, id etiam auditione accepi ^terrenum leone 
furnme timere mdrini AJ^eO^um inufitAtum^neque 
eiufdem odoremferre: itemaue leonem terreilrtm 
dicunt mitrini lconis extnurum cruftarum pulue-^ 
rcm in aquam infufnm bibentem α yentm morbo/ 
liberatum iri. 

De afinis Μ auricaniie. c α P. i x. 

MKAuriftj afini primum Dt fe in yiam dede^ 
runt} mcredibiliter ificttata celeritate tter 
conficmntyyt euoUre nonexcurrere yidcanturtde^ 
inde eos diofefjos deyia ^pedes ζ^ jj^iritti^ de- 
ficiimt) i^ pedum tarditate adcurrendum co^ri" 
ίΐί infiilmu^ acerrimas profundunt lachrymoo, 
non tantopere {meo miicio) obfuturani mortem» 
qmm obpedHm mβrmit(ίtemyQU(lreytcaρtim<id 

equos HISTORIA LIB. XIIII. 405 

i^quosaUigdtitjrahmtur. 

De Libycis bobus.. c α p. x. 

Llhycorum houm tanta efi innum€rabilitas> 
Unu item celeritas , yt ynum infequentes 
yenatQres interdum faUantur , quod nimirum in 
aHosfiros wcidaty ^ ille interimfuh dumeta^l" 
tusue fuhiensfe fuhduc(tt:alij autefimdes exormn^ 
tur^^ yenatorum oculos faUant > quorum quem^ 
piamjiquis inff^ediatur tnfequh ne equo quideyfed 
fe(]um longinquititte tempons comprehendet : con^ 
jiciuntur umen y quotannts multi i^ moriuntur, 
fed eorumfoholes permulta reftat.Pyomifcue eryat 
cum yitulis tnuriy 0* yaccx tamgrauid^e > quam 
fion grauidx, (^odfiquts yitulum adhuc tenerum 
ceperit,^ nonfiatim ocddertt, ex eo duplicicom" 
modo ajficietur'' nam pr^terquam quod^ ipfe 
commoditntem (tfferty mcitrem fucim in captiuita^ 
tem induat: poftea cnim qukm yenator yitulum 
fune aUtgituit , ah eo fecedit, iUci filij defiderio /)/- 
flammataitanqnam afilojiimulatafertuy^cupiens 
dijjoiuta re/ie eum ddducere , ac nimirum cornu^ 
compinvjtyytyinculuUxety i^ diilrdhnt: atenim 
cornihiio in funts complicationem infertts ym cum 
yitulo cofjpriola tenetur,cu'tm iecur 0* yhera ad^ 
huc oh copiam laolis extcnfi cum yenator exci» 
dity ς^> peUem detraxit , cdrties relinquit auihti4 
^ ferti y yitulum domum porut : eji enim fua^ 
uis cibL 

De 404 i£ Ll Α Nl D Ε Α Ν I Μ Α L.t 

Dedracone marino. cap. xr^ 

DRaco marinm αΐψ pifcihm %liqiw corpore 
afiimilh cfl-Mfimilisefl drdconitcrreno c<i- 
pite ς^ oculorum magnitudme. Mngni enim funt 
Φ* ρμΙΛτί. MaxtlU etiam lUiii^faymam fimiT 
km quandam habent cum terr^ftribH^. liabet 
Jqmmmdsfed duriU : adeo ytpalfanti fjonyidean•* 
Tur longeahefje i pelle dritconU terreni ^fmul ^ 
aculeii armatfis ejlgmuihiis & yemndtis ^ tan 
gentihm uerniciafis. 

Qnx bellaria edit rex Indorum. c ap. χ ι ι. 

yT Grjc ctpro helUrijs comedimtpalm^shH^ 
milesfita. rexlijdorum yltima menfapran- 
dij Ιοςο heUariorum editrerme quendam inpUntft 
nAturrfdemter tonHm,fu(iui[^imum yt Lidi dicunU 
0* magnam yoluptatem regi ajferre aiunt. Jam 
yerhquodadduntregem hidormn ed^re etmm oua 
pmthiocamelomm ^ anferum no improhoi quod 
^utem oua edit cycnorum ^poUmi JerHietjtmmi 
ς^ amtii yiilentium ytfamii ejimon amplim mihi 
funt amici Indi infiduntescycnorum foholi > dum 
iUorumouiiperdunt, 

De dorcadibus Si ccmadibus. c α p. χ 1 1 1* 

DE Lihycps dorcadibm O^ ccmadibu^ afji" 
mt44 φ nnhi nunc diccre.JDorcades quan" 
quam yeloci^atc fmjp miyabili ^ tamen inferiores 
funt in currendo cquts LibycPSjCtiipipmtur etiam re^ 
tibm : eaniw iiluns ijio-rts yttm diilmzuitiir , re//V 

qut HISTORIA LIE. XIMI. 405 
cui corporis color rubet , ξ^ pedes quidem ei^ Ιοη- 
^ifunticornihtps cAputornaUir^ ocuiifuijt nigri^on 
ήβίγηΛ aures hakentur. Ccmoo k Pottts mmcupatd 
turbmis wftar celerrimefertur,flntmpilp$jpe^it^ 
tur : cauda e^ tftmf?ilpfifima » tum exiilbcnsj etHs 
oculi cydneo poloretm^iiyiderituriauresperaltis 
pilis refertx 3 ncque modo in term pedum celerita-- 
tem oilendit , fed etiam cum in fluuij conflhentem 
incideritivngulίspedHrnr€mig(tnsflHΛpl•sperrum* 
pit)^^ yero in ΐΛΟΗΐΗβηαίΛνβ guudet^yndefihi ρΛ'^ 
(ium coparat>ymdes iuricos^^ cyperH depiifdtnr* 

D^ myrpne pifce. c α P. χ 1 1 1 1. 

Plfcem ejje (tccepinomine myronem:ynde no^ 
men dux.ent hmd eqmdeYnfcio^dicptnt ipjum 
€^em£trmumferpentem:acfiillnio yteycufiq; ocu^ 
Im ^rutm pro amuleto geiietnr ^ liberat hommem 
aficca ophthalmia , ac alterum oculum hutcrena* 
fci loco eyutiamitf fedoportet yiuum dmittere, 
yelfrufird iHim oaduwgem armletiim» 

De fcr;s capris. e α p. χ y . 

C^Aprjiferji adfiimmos Lihycormn monttum 
yertkes commorAinur 3 ad boum magnitudi^ 
ncm acccdunumttum ipfxrum) armi ^ cryra lu^ 
xuriofispdi4 difflHunt ^ redHndant^ihijs paruisy 
frontibm rotUfidi6> oculh ram^^ conciiui^ , non 
ydde proiealts funt ,cornibm ροβ priniu exortnm 
ytrijque ab dteri^ longc (tuerfsy <^ cd^erYmtibn^i 
0*inQHrui6 : mn emmfmilitcr (itqtic aliarumca* 

prarnm 4ο(ί iELIANI DE ANIMAL. 

frarumreaa exiilunt^fedeittenm retorquenturt 
yt ad armos pertwgant, Ex capris longe mAxima 
adfdiendum hahiliute funt : nam ex cacumine in 
almdlonge diftans cacumcn tranfdiunty ς^ tam" 
etfifcpe earum qujcpiam dum eji inyno yerticeiin 
alterum falure contendity oh nimUm wteyuaUo" 
rum diftantiamyperprjcruptafaxapr^ceps agitur, 
nihil tamen /*ci//>«y.y7r efl ciduerfmjdxorum duri' 
tiem mcmhrorum refiftetjti prmitate y^t nec cor" 
nuafrangdhnec caput dimmuatjufummif monu^ 
hm plurimksfoierttA quadam captandicaprarijgp•' 
ncrpf nimirum yeliacuLiS) yelretibtii , yellaqueif 
α do£lrmaarusifencitiCi£ infirutticomprehendunt. 
lam in patentium camporum jequorihti^ quilihet 
"peltardm pedthHe ea6 > quod ihidem non yalentad 
fugiendumicapere queat, Eammpelles ^ cornua 
aliquot commoditates habent : nam infrigidU tem" 
peilntihm adyim frigorum 3 atque hyemem exci» 
piendam paftorihm ^^ fuhris materiarijs pelles 
mirifice profuiit:cornu4 adhauriendam deprjctCK•' 
fluentium riuorum cofiflueiitibHi , aut i fontihtis 
potionemaddepellendamfitim non minoriyfm ha^ 
hentury quam yel calices ipfr.tanta enim capaata'^ 
tefunt>ytm hihendo rejpirare βί necejje:(th homi' 
ne expoliendt hcnc peritopurganda intm funtcor^ 
nua>quorum alterum treis menfHrcL6 caperepotefi, 

TDc montana teftudine. c α p. χ y u 
Eiludines Lihycorum motttiumcoL• teftam 

hahetit HISTORIA LIB. XIIII. 407 
hahent adconfidendos harhitos commodam. 

De hippomane. c α p. χ ν i r. 

C\^ru?ic,uUm ynk cumpuUo enatam alij in 
φοηΐβ infitam ejje^alij adlnmhosidij ado^e-' 
nitalta adh^re/cere.aiiffit , eam fane fiuncupatam 
hippomanes frmum yt exfefe equit peperhyconti" 
nm deuoritt)(^ deibenignitixte mifericordi in equi 
nam (iirpem occHlutjne fiyt ferunt, idipfum yjq-y 
ad extremumyitji diem puUus femper wfitum in 
fe peyfeueraret habere^ad ejfrenationem impoten^ 
tis yeneris tam υπμ ouam fotminct riterct. nA^t β 
hoc hippij Neptuni (^ Mmeriu hippU donum 
equis datum^yt eqHwum ^enm perm^neat , <^ ne 
lihidwio rahiefundituspereat y quodquidem /pfiim 
penitm comitum puftGres hahentjdcpqumdoM 
moUcndcLs alicui amatovm mfidiao egcAt, yt ipfum 
adcupidinemyeneris mfl(imment)diligenter obfer'- 
uantquando equa yentremferensparicit, atq;/ia^ 
tim cLpartupulum kpullo cihfcmdunt,!^ in equjz 
ynguUm muciuntmam in hAncdhditum , ^ codi- 
tum optime ferudtur ,βγπιιΐ (^ puUum quoniam 
ipfiim poHea »0 lafldrer mater tUci infgm ^ pro•' 
prict heneuolentU mU care?item exorientt foli im- 
τηοΐΛπΐ^πΛΥη ideopuilum yehcmenter amctre higre^ 
dituriquodi\lamdeuoY£iritcarmcuUm, lam qui» 
cunqueper infidias canjcm iUam guilauerit^eff^re* 
nau ^ prjedpite amatoria libidincco^ri^Hite' 
netur^mt,^ perbaccbatur^O^ yodfeyatur^aiq•, 

D 4ο8 /£LIANI DE ANIMAL. 

€Jfrenati4s ad omnem muliehris fexus ^tatemcu^ 
piditatis adtjcit oculos , ac morhum teflans obuijs 
ornnihws quemadmodum conflavret amoris flam•• 
Wd expomtitum ex eo iUius corpm dijfluity^ cx- 
uhefcityquod-venem infAnU nnimws exagitetun 
£quam olympU ex jzre excitatam ejfe accepi^ dd 
cuim conjjjeM equi (tniatores adhmmant,cic dmQ" 
rufurore wcitati cum ed geHUnt ycnereo com" 
fflexu impUcAri,quodahftrufA quadam arttficii υπλ 
chinatione hippomanes reconditum mtra *iercam 
fiatudmequos (tUiciaty neque enim efi tam diligens 
jfabrica yt cx ea equi eatentds fallantur > ξ^ mdu* 
canTur, yt tantopere ddilliuo €οηβ)€Οΐίίίη tn yerte^ 
remflimuUrideheant. 

De pifcibus qui viuunt ia feniente aqua. 

CA Ρ VT XVIII. 

IN KAphricd feruentU aqiu Ucm effe diciturf 
in quopifces ^yiuercy ^ ftatare dicuntHr^ 
^ ad ohie£lum cihum adfilire : ac fi quis inf^igU 
dam eos inieceritjciuditione accepi ipfos mterire. 
Dc hippocampo. c α p. χ i x. 

REipifccttorUhene perttt hommes dicuthip^ 
pocampiyentre m yino deco6{um cjT^ lique^ 
faolum ft qiiis dederitcuipiiimhibere:, eumprimh 
ex eapotiojie acerrimofngultu ajftcijdeinde tufii^ 
re> ^ficcd quidem ti^tyehemcfjter torqueri : at 
enim nihil excreare yfcd & fuperiorem ei refj^ 
^cm intumefcere 9 O* cdidiU fluxioncs infHmmS HISTORIA LIB. XIIII. 409 

caput ejferrt) ^ yero per nares mmttatim deflue 

re)(tc pifculentum odorem reddere pfimul ζ^ ocu" 

los €1144 fanguine fujfufos igneicolorio flagrantitc 

lahorare y ^ eorundem oculorum genas inflarh 

ς^ yomendt quidem cufiditate ardere femnt: 

yerum mhilemittere: auodfi naturct eutceritjhunc 

tctmen periclitatii prim morte in ohlmiofiem ^ 

dementiam incuyrere : fin inycntrem mferiorem 

dclapfum fiiertt 3 ipfum omnihui iam memhrps cd" 

ptum i yita excedere > ex morte yero quieuddmity 

mente capti aqiicim fummo βηάίο perfcquuntur, 

Hanc enim ipjhm iccirco expetunt afpicere j tum 

fiiUmtem <ip^ fciiturientem aiidiye , auod fanc eis 

^gritudints leuationem afferdt , 0* fomnmn con• 

ciliet, Itaque ad peremesfluuios, aut ad littorAycmt 

iu^cs fontes , Aut Ucm commorariones ets o-yatde 

funty^ iucundj^icum tamen mn magnopere i/e//- 

derent bihereyfed (^ ipfum tjatayC) ^ pedes aqua 

alluere €Pi plurimnm iucmiditdtis affcrt* Siwtijui 

non h^c malci dicanthuiui beftix yentrem crearcy 

fed hippocdmpum algam qtiarjda ίΐ€€τΙ}ίβΐηΐΛ ex 

cuit ita afficUtur dcpafci: yeruntdmen folerttA^ ye 

terariipifcatorii) (^ adyes maritimiU henepruden 

tps pilutciris etidm repertm efi hippocampm: is ^^ 

Cretetjfs erar, ^plios ndmodu ndolefcentes pifat 

tores etiam hAbebat.^cadtt igituryt hicpifcator 

hippocampos fimulcum (ilijsptfctbtis caperct , ς^ 

adolefcemes λ rabida camcuU mordercntury cum 

Ό ζ ή.Ίο .^LTANI ΌΕ ANIMAL 

eorum in Methyna Cretenfiadltttm iacentium W- 
cem dolentes jj)c^latQrcs mterficiendam canicu^ 
hm cenferent }^ iUit4s iecur medicamentum ad 
rabiem edendum iuuenihm dandum efje : alij cofj- 
fulerent α Dnwa JRocc.eafalutem peterjdam:fenex 
pifcator eos de εοηβΐψ quj^ ajferrent laudatosdi^ 
mifih & hippocampomm exenteratoru ^lws affos 
€16 comedendos dedit^dios w acetum ^ mel cofi" 
triuit/ijsque ptorfm ylcera ohli^auit , atque homi^ 
num aaolefcentium rahiem yicit) eosquc admcolu' 
mitatem tandemreilitutt, 

De caniculis fluuiatilibus. c α p. χ x. 

MVlu itnte de cunihm marinps diximtie.FL• 
tmtiles canicuL• teyreftrium cnnum paruit 
lorum (peciem fimilitudtncyyique ovrunt , hir^ita 
funt cauda , edrum fdnmU aqux ^ aceto miftus 
intumefcentes hQminum neruos knire exiiiimci^ 
turjcttque cx pelle ipforum calcei conficiuntur} qui 
neruls faliaares ejje dicuntur, 

De thymalo pifce. c α p. χ χ r. 

Plfcem thymdlumfic nuncupatum Ticmusflii> 
uimltaliJi procreat. Is ad cuhiti magnitudi^ 
7tem accedit, (;^ lupi ^ mugilis communem 0* 
mediam fpeciem fimibtudinemque gerityeim capti 
odor non mdignam admirationem habet: non enim 
ytcjiteri pifces pifculeiitum quendam mittitodo- 
rem : irno yerb extftimes te etm gentilem herham 
nupertx terra leOlam manibtis tenere: tanta odoris 

fuduitdte HIST^ORIA LIB. XIIIL 4u 
fuAuitate flagrat, ^t ψή eum ipfum non -videt (rra-^ 
ttjiimam apibm herbamynde nomeri duxit intm 
ββ-β putet.Metifacile capipotefi} yt efca ^ ΙίΛηιο 
nonfitcile ipfum capiesynonfmllo adipeynon chamay 
nan alterim ptfcps mteilm^s , rjonfiromhts jfedfolo 
culice besJia nooles ^ dies homini infcfta ^ auod 
hacfoU deleoletur comprehenfilnLts e/L 

De xiphia & aliis pifcibus Daniibij. c A. χ χ i i. 

INitium Europeorum flummum maximi Όλπη•^ 
bij (id feptentrionesyentos [Hb alpiitm radices 
fubietium contrafoLls exortum α non mctgnofon^ 
tc nafcttur-.deiride finml permulti tanqUixmJiipan" 
tes mdtgendrum fLuminum regem exoriuntur , ^ 
eorum cuHfLuens cotinuatm 3 <^ perennis efij^uo^ 
rum ηοϊΗίπΛ qui eiujmodt flHUios iiccolimt ^pUne 
fciutJt.I] j^uifquam in Danubtum hifluxerHnt pri* 
migento nomme appeliari definentcs y EuropJi flii- 
uiorum regi defuo ?iomme decedunt :, atqueex eo 
nommatijimid in Eitxinum deflnMit, In hocflumi 
?jepijcmm diuerfa funt gener aicoracmii myaihan' 
tac\d}Cyprini nigrhhi cpmiem , ^ porci, & hefy^ 
chiajpeclu aihhpercxj ^ xtphix , qui conuenien'' 
tijiimumnomQ habentycum enim omnicorporete" 
Tterifunt, <^ t,tc\ufuAues ^<^ ^atiy tum omnmo 
necobliqutdcntes, neqiie iwma?ies Jpectafitur, nec 
fchorrctjj)mcti?i dorjo qnemadmodum delphino^ 
nimjncc tncnudai fed qiiodmagthtm yel αιιώαι•' 
tiitm yel legaitinm admiratmem moueat,fub tmfo 

V 3 412 i£LIANl DE ANIMAL. 

ex qm rejpiratj ^fluclm ipfidijflmt in brachtat 
in mucronem roiirum frocedit , ^ reaumporri^ 
gitur 3 fenfim<^ue ζ^ Lemter in longitudmem 0^ 
crajsnudmem augetur > ^ cum aU eetaceam ma^ 
^nitudinem peruenit , iUii4>s mucro triremisroftyo 
jimili6 efl: neque modo cum cihtinopia yrgetur>mH 
cronAtiroftri incurjupifces ifiterficirj atque exefi 
^ cofificit )fed etiam maxima cete propeUit > ^ 
'vlcifciturinon quidem arm^ exfcrro confe^ts^fei 
natura comparaW) yt ij quimcigmtudincprocefje'» 
runt)Contrii fjauem mucronem in eam defigetes ye-* 
nire audeant. Quiddmgloriiintur fe fjyeitctuijfend 
uem Bithynu in littws expulfam atque eieaam 
yetuiiate autyacuitate oneris^utque in edmgUdij 
c(tput,inpxum injpexijjefcuim cum innauem mu* 
cronem fuum defixifjeti^^ nuUu yiribws tpfum 
retrahere quiutjjet , corpus coUineruio rctentum 
fuit) & roftnim injixum yt aprmdplo wdderat 
reman^it, Capitur in mari ζ^ Oanuhio > quod ^ 
fdlfiso^ dulaaqua delecl•etur•. 

Decaniculapifce. cap. xxiir. 

SVmma xslate cctnicuU ζ> cxter^ mcirto he^ 
ψίχ quibtis imiutd audacia efl? adprjerupta ma 
rts littora accedunt, ς^ in anguftos ζ^ profun^ 
dosfinm &fretcL inncitant , z^ peUgm fedes 0* 
commorationes fiKriunt y^ pelagUm pdndatio-' 
nem contemnunty infaxis in iwam miiriofcdem in* 
h^refccfjtibuo phycos nafcitHry cuim magnitudo HISTORIA LIB. XlIH. 415 

i^flar mirtcji ^β ^ fimilemfertpapaueri/yuolum: 
alio Atmi tempore concluJu4 meinet, hicfru^lHS 
^ duYHs ejl teilji modo> pofl tdmen folftitium 
ΛίΙ'ίΗΗΠί panditur}yt in roftrijs calices ^ ΛΥη^^ 
hiens tnuolucrum teftaceum id quodcHilodit in^ 
tm ruherrmum efl >at cim timiculacjiruleap^ 
laxa > yt inflata. yefica , ex hoc inHolucro perni'» 
ciojum pharrnacHm manans y no^lu igneum fpleri" 
dorem ^ fcmtilliis quafdam KtcuUtur y fub Cit- 
nicuU exortum huim pbarmaci mditU m<tgis 
rmtvisaue ingrauefcit) adeim florii ^mcw flam•* 
meam marinji canicuL• noolu incurrcntes parum 
huiHs phar-maco epoto > partim alluenti) parttm 
in branchio^ influenti moriuntur » ac qukm mox 
in fummaaqua fluitant. Qui bene periti fnnt in 
hoc mueiligando pharmaco , ex ijs cetucets aliud 
€X reliquis membris ? aiiud ex orc pifcis coUi* 
gunt y ^ id qiiidem permctofum 3 huic frutici 
cynoj])afton nomen terreftris agUophotidts ιγη-" 
pofucrimt. 

Quemadmodum Iftrianus filurus capitun 
CAPVT xxim* 

MY(inon ij qui Telepht Pergamum incolunu 
fed inferiores quiadpontuprope Scythium 
accedunt yquique mimiti^ r,arura Locts Scytharum 
incurfiones ρτορπίβηί ) propc HerAclecif^ Tonm 

I? 4 4ι4 i^LIANI DE ANIMAL• 

intelligo yhiMedjcam mdigenje. celebfafit^illudfa- 
cirim sA^pJyrtum fyatmm fceleratts manihmaH^ 
famfuijje.Myfimtur talem pifcandi ratiofjem te^ 
nent^ yt lilrianmpi/cator ad ijiri rtpam boumpar 
mpellah nonadarandum : nam yt infermonem ho 
mmil yemt > nuUa houi comunitas cum delphim in* 
tercediufic pifcatom manihm ynde amidtia cum 
aratro? fedadpifcandum potii4o> iugatos boHes aut 
equos in ea locaprimum tmpellit^ybi commodam 
pifcatione arbitratur:, atquc ad ripam iumentts pd•^ 
bulu (tpponit^ ynde interea hac complentur^pojiex 
funis bene robufii altem caput dd medium iugum 
alligat, ex altero capite hcimu appendity quem αβσ 
tauri pulmone inftrue:Hm ad illiciendum jilu^ 
rum deijatiex iinea adqHam hdmm alligatm efi> 
quan tumjcttis efiplHm bt ad m oderandum traolitm 
appendit) ybijuurm bubuU efcx fettfum percepir^ 
^iatim imminenti ore efccLm appetens hamum in^ 
caute deHorat:quo trumjixpto ex eo euadere cupies, 
omnibmyiribii6fHnem exagitah & ajfligif.quod 
quidem ipfum aNimadueytenspifcator^cumfummo 
gAudioqHkm mox kfcfiione €xfur(rit, yt hiiirio in 
comoedtdiita ille ayatoris depofitd perfond/e tranf^ 
fertddpifcdndimunm) ^ boues eqmsue admotis 
fiimults nicitahac tumentis cum cetaceo benerobn 
fio luolatio ej}:nam hw Ishi alurmnf'S ommyirmm 
contcnttonc in dtitudinem deprimiti illa contrk re- 
trahunt^fcdpijch yincitur ex amborii traolu , atq-y 

in HISTORIA LIB. XIIIL 41$ 

in ripam boum iugo expetlitur. Homeri fludiofm 
dtceret rohorts truncum trahere mulos quofdamivt 
in Patrocli fepidtura canit HomcYm* hjic fme di-^ 
cuhidecantiita, 

Quemadmoduex Iftro conglaciante pifccs 
capiuntur <5c de natura antaceoru, c a. χ χ v. 

EStetiiL Iftrofinuoadeoprofundm c^ Utiti, 
ytmare ejje yideatur, in (jue onerarU iiaues 
mare tranjmittentes itdyfum accolctium wfinuat» 
tun atque ap^elluntnr : ttaque tempeflatibm cum 
U quatitHr,quemadmodHm mare inhorrefcit» Sunt 
etiam in eo infuU i^ recejjm qmdam in quos refw 
gere licet 3 Z!^ crepdines riparum bene eminentes 
auibus cum χίϊια reciprocatur pflucliis refrinmri' 
turiAtque eodem Veiufm αη^ΗίΙϊαό compulji in ηΐΛ' 
re retunduntur : hoc ipjurn incimtc hyemefieri fo" 
iet) tum enim hunt (tugefcetem boreoo impellit ζ^ 
concitah hic adeo duram gUcie dcferhyt h^iecye'^ 
{lurao omncts fuitineat : contra acerrimm boreas 
fUns huk rejiftn 3 i^ fic in dtitudinem deprimit 
ytbene pemtm congiaciet) ^ eiii6 confluens yijs 
occultis infra deUbatur , gUcies car/ipi patentis 
xquor effe yideaturjac niminim homwes yclequif 
wiidienteS)yei ΐΗο-ΛΐΛ tumerita ao-etes iterfdchmt. 
QuA ratione expcrnur 0^ deprehendit gUciem 
Thracij Sryyr/20?us/celeraia beutiit ^ yulpes^ante 
dixi. Glacies lilririauem oncrartam in confluente 
ycrjcintem tarttopere circulio-at , yt fjecpajja yela» 

ο 5 4ιό i£LIANI ΌΕ ANIMAL. 

necguhernatores ορΗ^βηί, quodeaglacieiyincuh 

conulriUci tenentur , necfane tiAuts ejjeyidetur: 

non enim AmYliii6fiuB:ihm yerberatur pfedm ma* 

gnApUmae tumulhautcuiufdam fj^ecuU fimiUtt^ 

dinem Jpeciemque gerit. Vbifiaut^ exfilhmt infiU" 

mine excuYrentes^fUuiiYisque onera tranfuehunt» 

tumgUciem in orbem perfodientes puteum exca^ 

uanty ytyelputeiyyel maximidolij os ejje yidea^ 

tur:permulti pifces Iucm defiderio ex gUcie tan^ 

quam ex teolo effugeye cupientes in apertum os in» 

natAntyeodimqueJ-Yequentes congregunturp ytm^ 

terfe trudiityyhiyt inflriilofcrobe cumpermulti 

aiij pifcesfacile capiunturytum plurimi cyprini^^^ 

coracmi) ^^percji 0* xiphi^y qui necdumconfir" 

mata ^tate^nec mucronato rojiro exiifunt^ ^ an» 

taceii^ ij quidem teneri : nam quixtateprocefje'» 

runt admaxmi thunni magnitudinem accedHnt^ij 

jcme pingm^imo abdomine funt , yt eim yenirem 

UClctntis fcrof.zfuosf(£tm ybera dicivs. Pellem L•" 

betajper^i i^ hacpoliunthitilAsfdbri hailarum. 

xAb tUim capitis yertice ad caudam moUis.^c^ ftri 

έΐα membrdHApertinet 3 quam ad aj]um folem rx- 

ficc(Lt(tmfUgellum adconciranda iumenta efficer^ 

pofiis, Cum i7? iiijia ma^nitudmcyfub gUciem fub" 

iens tiunquitm ad caueam peruenit>fed autfubfitXit 

fubijcitur > aut in imam harenam adyita»dum fn•• 

gus abditur : nam td temporto cum ^elidum ejiflu" 

mcih O* pcrfrigidd tempeftiii nu Ihs nec herhtS) nec 

pifcib^ HISTORIA LIB. Xlllr. 417 

pifcihm yefci necejje hahet) taritum inertm Uboris 
gaudet,^^ iclitur ex pingHifuofucco, Et^ucmad^ 
modum polypi cum prteda deilimuntur ^ brachi^ 
fua circunrodunt ) jic ts fuam pinguitudmem exe» 
dens ymit^ Ineuntcycreiam iiherc fluente lilro 
odit igiiAHLwh itdquefefe ex Idtihulis ad/ummam 
aquam inciwiS) aqiu fpuma exfletur , qu^ multa 
eljefolet ybifiuxt^o O^ magno murmure rapidus 
fertur, κΑ pijcittorihm ad hunc modum infidtAs ei 
molientihuo f\icile ihidem capitur > yt hamm cum 
linea injpumam demiffm fub alhorem occultetury 
cy^ ferri jplendor minime perjpicuu6 fit^ ii tum ore 
htante atque immmente liguriens inficiiofnm efccim 
deuoratiex eoque perit yndepriws alebaur• 

Quomodo canisoperaextrahunt herba ap- 
pellaram cynoipaihim & agkophocida• 

CAPVT XXVI. 

NOmen pUnu Γ^Ίίοβ}αβθ5 cfl > eadem etiam 
agkophotio appcliamr , -voio cxponere y eius 
yim recordatti^ eam ejje hjtc ftamra pr^ditam: itt* 
terdiu enim inter aticio herbas Utet>omn'm6que notl• 
efi confpicua, no'^u appnrct ς^ enitejcit ytficdU: 
flammeo enim colorefimilis eji igniy cuiuo radici- 
busfignum aUcjuod ybi def.xenoitjdifcedmit.Colo* 
rem de die non yidentinequc eiiiojpeciem : atpofl'» 
ψίΛϊη noxabtjtj adlocum (tccediint ybifigrUtm reli 
quermit, quod conjpicati ζ^ dgnofcctcs ici cfje quo 
eg^tincim (liioqui mhil differt de dic ab alijs hcrbis: 

tiC?t 4ΐ8 i£LIANI DE ANIMAL. 

non extrahmt ipfihafjcplatje»equee^ocliUfjt:nam 
diunt eum qui priwus propter iwperitram ψ /am 
attigifjety qukm mox mortuum/idffe. Itaque ca-- 
ncm lUuc ducutit aliquot dies nullo cibo pailum ^ 
'paldecfurientem,eumque/imul ^ agUophotidis 
fcapum longo fune aUtoant ) (^ canicarnes multas 
affcis olentes apponunt> canisfameflAgrans e^ w/- 
<iore carms impulfus ad propofitcis carnes radicttm 
fUntdmfuhtrahit: acfircidices etm fol a(pexertty 
fiittim canis moritur^ ipfumquefepeltunt in ipjo lo^ 
coy ζ^ arcanis facris ^4ihufdamfd(}is cadauer ca^ 
mS)-vt qm pro ipfis mortumfuerithonordnt , dem^ 
de tangere pUntiim audent prxdi^iAm > (^domum 
apporta/Jh^ yt aiuntcumddmulta -vtiliterytun 
tiir^tumlunAticos fanare tllamamfjt, ^ oculo» 
rum mQrbum'c^Hi humore redundanteyifum ocu» 
lis eripit. 

Denerirecohleamarina. cap. xxvii• 

COchlca marwa magnitudme exiguAyformJi 
pulchritudme eximia jj)e6l•aΐur,to wurisybi 
fordwm -vacuitds ββ,ι^ tya^iquillitao ytget^ ζ^ in 
Jaxts ad imamfedem maris auhxre/cetibm nafci^ 
tur^hjcc nerites appcUatur.De ea dtiplexeflfermo> 
C^ yterque mihi cognitPl•s efliCXigUit QUJidAmJa^ 
bulofii narrAre in longA hiftorid 3 rjihti aiiud e/h 
quAm recreare Auditorem. Nereum marinu qum^ 
ijiiAgintiipLmfuJiutifjeexOoride OceamfiLux ca- 
nit HcJiociPio} ymmi^fnnt inter ίοίβίΐΑ$ hdmiffe 

NcritcH' HISTORIA LIB. Xlrii 419 

Neritenappellatum 3 deorum hominumqueformO'^ 
fifiimumiVencrem (iutem in mAri CimuLyiuentem 
deleoiatam/uijje hocNeritC} amicumq; habuiffe, 
cum tcmpnifato de£mtum yenijjet) quo oportutt 
inter Oiymplos infcrihi , hanc deam au4iopatre ac^ 
cerfente afcendijje in olympum> ^ amafum ^ 
coUufofem fuu Venerem ip olu ίββ ducere ^ nt hunc 
non paruifje Veneri infermonem hominum yenity 
Olympo anteponentem cumfororthm (^parenti^ 
bm commoYiitionem recufatis alis , moa ei Vcnm 
dare yolebat : itaque dea trara illum in cochleam 
conuertit: ipfa yero elcgit mini^rum pro iUo Cupi" 
dinem}^ imienem <^ pulchrum>ei uloo illim t/c- 
dit. xAltmfermo exclamat Neriten amauifHijje 
aNeptunO) ^ redamittumfuijJeNeptunum. Re^ 
ditmantis hinc initium extitijje ,fimul yerfxtum 
aliiufuijje am^tum cum Amante dudw^tum Neptip 
nocurrumper βπίΪΜό n^cnte delfhinos ^mro- 
ηΛ6 expenetrdthm maris exfduijje ^faltajje cir 
ca currum-.qmdHomerm in lliadc dicitnobis^om^ 
nisque cejit[je celeriuti ecnwrum folum Neriten 
prope fecutum fui^e Neftunum y ynddsq; eiyiam 
firamjje, & ^φ'ΐβ(^ reuerentU Neptuni) yoluiffe 
dei amafium cUrum haheriy ζ^' hahitu excellere, 
^t Solem mutdijfe celeritati puerifabuU dictt, 
ζ^ mutn^e cQYpm incochle^m.Sedynde Solhanc 
muidiamfumpjent dicere rjefcio, nequefubuL• di^ 
cit:nifi conieClarc quiddam oportet dcrebm qux 410 /ELTANI DE ANIMAL. 

nuUanota deprehendipoffunt. Oicunturfuijfeyt^ 
uales Neptumis (^ SoLi^ fortaffe Solem indigna 
tumfuiffe,^^ nolutfje eum inter cetacea numera* 
ri)fedmter oihTA-.fedfahultsfitpniS} <^ dijpropi^ 
tijfiiithis (^u^ dixi yfin Audiicim quiddam fahulis 
illorunicrimcn attrihiiatur. 

CJu^eraadmodum in Eridano & Tenaro ρί- 
fcescapuintur• cap. xxviii. 

VB i infgnls B'id(t}iU''> ^ ignohilu Temrtfs 
coitiofjcm fadmtjhi hocptfcandi genti^} 
quod Accepi ex yerfihm yiri Mitylenxi, accoU 
exercent^ythiherno quidem tempore arationihm 
^ fementthm faciendls operam dent : deinde ίπ* 
eunte yere nonditm coijfluente frigorihm cotigL•* 
ciare depnetejqui antea agricoU ejjent> nuncpifca 
toresfuoiipnuojmn locumdeligunt ,i^uem peracu^ 
ihsficurihm circuncidantj^^ quiddam lacuifimile 
efficiant , non tamen ^lciciern prope ripam fecant, 
fed infuo(iiitu confiilere finuntyatque locumkgL• 
cie nudatum circmdant awplo yerriculoiquod QUt* 
dem ipfum pifcatores in ripa conftflentes trahmjt? 
acnimiyum permulti etiaw pifcatoru drtisimpe^ 
rithpifciumcaptionem (tninji caufa β)€ί1αηΐ : cum 
autem ij qutadducuntprope yipam yenerunt > tum 
ptf:£ttores extr'mfecws gUciem ripx continenttm 
frmgimt, atqne mpyxdam mcumhentes in retept" 
fces extrmfcim rctrudimt : quofaB-o retepifcihm 
plenum circimcifam ^Uciem impellit ^fupra quafn 

pifiat HISTORIA LIB• XV. 4η 

pifcAtores confiilentesyidentur ferri fupra infu^ 
Um natmlem, Quodgenus pifaindi illicproprium 
alibi inuftatum, Exquofityt duplicem fyu6lum 
pcrcipientes, alterum ex terra > dterum ex^umU 
»oe27* ηΛΗΧΛί0* agrtcoL• cenfendifmt. ^ELIAH^l LIBE% 

decimHsquintHs hiitorU 
^nimalmm. 

■Qu^em^adπκ)dtJm in Macedonianonadrpo- 
dum vfitare pifces capiuntur cap. i, 

Viufcemodi MacedonicX 
pifcandi rationem duditio^ 
ne comprehenfam haheo in 
[fluuio nommcsAftr^Oy(j^ui 
hiter Beroeam 0* The^A 
lonicem mcdim fluiudiftin 
cli yarijs coloribuspifcesgi 
'gnuturjqut Macedoiies ap^ 
pcUantitr y ^ indhents mufcui in fluuio yolitanti^ 
hm pailum fibi compantnt. Ε λ necfimile de (pecic 
ψφίοψίϋίη aiJar-um mufcctrum h>ihcnt) qu.e ybiaue 
fimtjncc iid cipum fimiUtudinem accedunt) vecye^ 
Jpafum (j^eciem o^eruntiharum tamen aliquam cH'» 
iujijuc propn^m p^rticuUm rcferunt^tum in auda^ 

m 
4ii iELIANI DE ANIMAL. 

cu quiddam fimile cj^terarum mufcarum hahent^ 
tum magnitudine (if}ihas fimdesjunty tum yefparii 
colorem reddunt ) (^fimiliter quidem atque apes 
homhiutione Jirepunt: eoo hippuros appcUafit mdi•' 
gefjjc. Et adfummam aquumyerfantes ffijcium nci* 
tionem nonUtent : riiim yt ex hts quijfiam earum 
altquamper fumnia appdrentem confpexit >flen^ 
tio Jitb aquoo fubiem } ne pyjidam aqujc αζΰαίιοη€ 
loco moueat yproxime ad iUmsymbram accedit, 
^ quemctdmodum yeldegrege oucm lupus> yel 
anferem excohorte aquila rapitificis ore hiantt 
atque tmmmentieam deuorut : quodquidem ipfum 
etji ptfcatores haudquctquam ignomnt ,ηοη ijs ta^ 
men mufcU ad inefcandos pifccs ytufttur, Simul 
enim ac hominis manu continguntm , <^ tiatmum 
colorem perdunty^^ pennj^ euartefcunt x<^ inepti 
4td efcitm fifctum omnino reddunturjqttj^ caufaeff> 
€ttr earum odio incenfiipfds α fe deteilentur, ye^ 
nmtamerj qui pifcdndi fdentum cogmtiommque 
prxcUre tenent> captiofa quadam macjjmatiqne^ 
atquefolertiaycmfmodipifces drc^nue^iufjr. ]?ur* 
purafcente enim ίαηα hami{mcircuriueftiunt>(^ 
adeandcm Ιαηατη ffitUmacei pennas duoi fubbarbx 
appendiculio natcu cereicolorts Ifectempmirttudi* 
mmquegerentes ctccommodant 3 d^ corjglutinantj 

. qua,ternum cubitorum ejl drundo ^ adquam all/ga-' 
tum eji ferrum^totidem efi Iwea^aique hoo abifrU'• 
fas infidm influmen deijchmt,FiJces colore illeoli 

cuptdc HISTORIA LIB. XV. 4t| 

rupideperguntcontrkyenirei acnimirum Uutum 
cihumfe hahituros ex pulchro αβ}ϋίΙιι arhitrantes 
hamatis efcis configunturyijfdemc^ue acerhts captt^ 
uifruuntur. 

Dernarinisarietibus. cAp. ii, 

MsAriniarietes y quorum quidern nomeapud 
multos peruagatum efljfednQn tamen hiilo 
rU omnino explicata y nificx eaparte > quatenm λ 
piaorihmy^^ fi6lorihu6 oflenditurjayca Corficum 
CiT* Sardoum fretum loiherndnt , atque ex fumma 
aqua eminent€sβ)e6l•antlir>fimul^ maximidcL 
phini circum eos natant, M<t6 ^ries frontemitlha, 
'pitta redimitam habehyt yclhanc LyfimAchijyel 
yAntigonijyel alterim cuiuj^tam regum Macedo^ 
nUdiademd dicas:aries yero famind quemadmO" 
dum harh^appendlculdo o-dlindceiquufdam ροβι^ 
dentjpc ipfd clrros ex imo coUo pendentcs habet: 
neque modb eorum yterque mortua yfed & yiud 
corpora exeft & conficit) m ncitAndo magnosflu» 
aiusfack tempeftate quam ex fua a^itatione ciet: 
Yiaues fiindittis euertit y aceos quifecundum mare 
-verfanturyrcipit. Lxmporro qui Corficam incolunt, 
dicunt yiriim ex tempeilate qtii rjaufragmm fe- 
cifjetjnatandihene peritum , yhipermultum marls 
tjitUtndo tranfmifijfet , drcdCorfiCitm crepidmcm 
quafjdam afjecutttm .ifcendijje , thlque cofjftitijje 
tanquitm tutum ah omni periado :ροβ yero qukm 
arics cum oculii comprehendijfct > poilerwre fui 

Ε 414 i£LIANI DE ANIMAL. 

farte plurimum mxre concitaffe ^ deinde ab intU" 
mejcente Jiilu eUtum inftdr procellx ^^ turhwts 
hommcm corripuijje , huncCorpcum raptum > ^ 
ifenationem arietto eAtenm quiad Occeanum hitbi 
tafitfabulose ex^^eranti yt dicant ^A'tlafjtidi^ re- 
ges ex Nepmnifcmine ferre in capite arietum τηΛ" 
fculorum tj^ni46 3 mdicia pymcipatt^ > illorumque 
yxores crinesferre ^fcemincLYumpifcium anetum 
vidtces prmcipattpsp itemque tanto ncirhim robore 
fyjidita efl huiufcemodi belua ^jpiritum yt "pehe^ 
metjtem ^ permultum anhelet) 0* immenfum 
aera vcjj)iratione adfe attrahat, eique af^iratione 
marinos yititlos ad hanc rationem comprehendat, 
cumenim arietem noueruntyicinumejfe admo^ 
liendiufibt tpfis infidm > tn terram celerrime ena^ 
tantes i/i fubterranea faxa condurttur, Iscognitit 
fuga infequitur^^ contra antrumflanss ex corpo^ 
yps odore prjcdam intm effe percipit , ς^ n<iriiim 
iUecebra quadam acri aerd interfeii^ yitulos w^ 
termedium (ittrahlt > h't tanquam yel fimttam ycl 
jytculiim y ficfane illim appuifum dcclmant y φ* 
refugiimt ^tandem uxmen yiotentijiimo anhelitm 
du6lu inuitii ζ!Τ tanquam lom quibufddm 3 attt 
funibm conilriAi ex Utebrdextrahuntur 3 ζ^ ab 
arlete deuorantur : ex arietis ^ianbHS enatos pU 
los harum rerum periti mAgms yfws affcrre te^ HISTORIA LIB. XV. 415 

DethynnisBiibonicis. c α p. ι ι γ. 

ΑΌ promontorhtm Buhomcu innumcrxthyn 
norumgentes yerfantur , eorum mciximifi^ 
militer ytfues,foU (^ feparatim fjatantyahj wore 
luporum hini projidfcuntur , alij ^fegatim eunU 
quemadmodiim capyjcj qux in latis paftioriibt^^ pa* 
Jctmtur^ exoriete canicuU & ingrauefceate ic/?/- 
UQ calore in Euxmuni natare contcndunt , ^ wrf- 
rinii flu6lihu6 abfemide rudiato folc calefcentibm 
interfe yelut conferti contextique confertts turmis 
natcint ) (^ coyporum conmnB;ione ad perfrueii" 
dam opacitatemcoUigantitr. 

Depifceniinciipaco luna. cap. iiir. 

DEmoftr^tm yir λ pifcamli fcientia eatcnm 
w{lru£im>yt prohi rem pijcxtormm mter» 
pretetuyypifcemforwjcpulchntiidme eximhtm di- 
cit appellari lum^exigua njagmtudmejatafigura, 
idemque (tjfert cyaneicolorts (pectem fimiinudi'- 
ncmq] gerere^in dorfofintiAs hitherC) non dur^i^ne" 
que aj^erasyfedmoUes O" lcnesy edfdemque in nn^ 
tiindo explicare,^ adfimilitudinem Ιηπλ femicir 
culum ejficereiidtmque OemonrAtustradit Cy^ 
prios pifcatores dicerc , pifcem hunc lima plena 
ipjum impkrij <^ implere itrhores yfiex hts Hlum 
appenderts, ^At decrcfccnte lundyfiiUum adplaN" 
tiU (idmoneris) eas marcejcere, ό* eHanefcerCifi 
immpknii Ιηηλ m id^u^ qnod in ραφβΐί putcif 

Ε ζ 4ι(^ i^LTANI DE ANIMAL. 

reperitur quk huncfi^cem wiecerihaquam m^em 
ς^ perennem fore :fin extremct luna aquam exa^ 
refcere.-qHodjl hunc eundem infontem fcaturierj" 
temconiecerjo, quomododixi deputco, ts adratiO" 
nem lunjc modo euanefcetjmodo implehitur. 
Dethynnis, cap. v. 

QVemddmodum in frofonudem thynniin^ 
ncitdnt ^ endtmt^fufmfcriffh iamporyo 
qui HeracliamyTion} KAmafiamponticAs yrhesm' 
colunt^pUne fciunt quo ΛΠίή tempore eiufmodipi^ 
fces eo accedantyquare permultit corjtrn eos infb-u^ 
mentacomparant, nauesjretiap fpeculam in exceU 
fum excitatam quiim in ΐΊηοτκ eminenti loco ^ 
circun^eikum fitcilemhcihenti defimnticmm con 
pciendt rAtionem moleftum mihinon erit expltca* 
r^ iTignd hind abieo/jaalta eriguntur wterceptaj 
ζ^ iun^la inter fe trahihm Utis ^ ^ crebrls /w- 
wifiiS) 0^fAcilem (ifcerjfum j^ecuUtori ρν^βίΐαη" 
tibrn yfinguL• naues ytrinque fex iuuenes expedi^ 
tiremigAntes hahent, retiabene lon^itfunt. Itaqtie 
yey/jojble illucente ;>ye»t^ placide ^ tranquiUe 
flantibi44iCoelo UtO)^ quafi ridenthconquiefceri' 
te k tempeildtibm mciri^frequcntes thynnorumpi' 
fcium greges in pontum mnatant , quod qiiidem 
ipfumijimul yt ex R)ecula prudetcr ζ^ acutejpe•' 
cuUtor proR)exit }pifcatortbi44 'vnde yemant de^ 
nuntidti hiad yocls rignificiiUonem retia tendunt^ 
dc fiintm retm ingrediantur ,ficut dux exerchm 

hoc HISTORIA LIB. XV. δ,%ι 

hoc ipfumfigno dato edocet: ctim thynnorum cohor 
tcs in dltufefe mcitauermt^Ps qui exJpecuU acerri 
maoculorum acie horumailiones obferuut pcon" 
tentci yoce excUwat^reola ad altum remiz^tionem 
contendendAmMiicaueinfcaiiendos efje : hiporrh 
aUigdto ud alterutrum tionum QUod\^ecuL•mfuί\i 
net perlongo retimn fune naues ordine remis pro» 
peUurit.Poflquam €nimfmguL•s nitmhmretedilien 
tum efiiprima tJituis yhifuam retk partemeiecit» 
dlfcedit) hoc idem ficit demceps fecmday <(^ tcY" 
ΐΐΛ}^ qHarUyqui quinUm remis impelluntjudhuc 
iccirco contanturyquod hi nunquam Uxare debentf 
deinde altj alio remizfint) (^ profe quifqueretis 
partem trahih poftea quiefcunt-.fegnesthynmnuU 
lumfacmm audax tentare audentesi quiefeunt^re* 
migesytyrhe capta cdpiunt ptjcium» ytpoeta quU 
dam diceret}(rentem. 

ο 

Ciirvotanuncupanc Neptuno thynnorum . 
piicatores. cap. v i. 

CVm thynni circunretitt tenentur 3 Neptuno 
mdorum depulford pifcutoresyotci fuciimU 
ne gUdim pifciioyncue delphintis in cciptiuoYum nu» 
merofit : namfxpegladiws qui iitmfit jctate οοηβτ^ 
mata> Uceyato reti thynnorum gregi irretito ai 
fe exueridur/i ex laquets facultatem dedit idephi^ 
nm etiam ad molicndxi retihm mfidiiis acerrimHi 
ijs pcrniciem itffcrt. 

£ 3 4iS i^LIANI DE ANIMAL. 

Quemadmodum apud Indos lacdukefsic. 

CA ρ V τ VII. 

INlndiA ) ^ maxime in Prxfiorum regione //- 
quido melleplmfi ψιοά in bcrbas ac palHilrium 
arundimi comAS deciaens mirificas pafiiotjes outU 
loiC^' huhulo pecori prxfiat i quod quidem ipfum ^ 
pAftorthuo eo yhi dulcts plus rorio de coelo deU-» 
ffum efl agitur > &fic iUio fdiliQnihm tanqudm 
epuUs iucunde itccipituy^ p^ilonsque yicif^im pro^ 
lixo epulo comperifat 3 ηλυπ ex pecore fuamfiimum 
lac exprimimt} nequeficut Gr^ci fiicmnt melmi" 
fccrei^ temperare habe?2t necejje» 

De Indica inargarita. c Α p. v ι ι i. 

INdica yrhs eji nomine Perimuday aiieo tepore 
ciiin Biiilrio Eucratidcs regriiiret, Soras exge•' 
neri^ regijjiirpe ρ^'ο/οίΐΗ^ > impeyanit. Hanc quU 
dem ipjam Ichihyophagi incoUtcs mAyg(tritAs reti 
hiio comprehendunt:marorArit'!ferje conch^ mao^no^ 
rum turhwum fimilituciinem z^^^^^^^ ^reiAtim 
natarjc : 0^ quemcidmoduyn apum examma duces> 
fic €Λ yeges hahenty tumfurmx pulchritudme^tum 
njagmtudineprjiftAfncs, SummcL AutemcontentiO" 
ne yrmatores ideo certmt adcapiendum gy^g^^ dis 
cem^ (juod eo capto ctaiilum gregcm rcoioye orhd" 
tum rton loco je mouentem ajjequuntur* } quandii^ 
rex fugtendo elabi potefi yfapienter cas reo;it 0* 
conferuaty iam captas in pdruulis dolus fdie con- 
diunt i cum erofacAroJnerit} ^ difflitxerityi^ HISTORIA LIB. XV. 419 

ηό relinquitur opttmm IncUcuo) 0* ϊη maririibrg 
trocreatm exiitimatury itemque in ocddiio occea^ 
no> ybi exiilit BriunU nafcituy > yidetny (juodam 
modo aurofimilis ? O* fitlgorem hahet hehetto-^ 
rem O* obfcuriorem > ^uam Indicm aut Hery-^ 
trienfis. luhas in Βοβ)οη fretONafd tradit mar-» 
garitam^fed BritannicA inferwrem. Jndiciiotey-> 
rentps dicitur naturam habere non proprUm > [ed 
faturam ejje cryftctUi non geluconcrefcentps ^fed 
fojutij, 
. ■ De niarina grue• c Α p. i x. 

D£ iruibm auibm ante Jcripfij^je mc plane 
fcW) zruem pifcem marmum audio dum^ 
nu ejje Cormthiaci peUgijquodyergit ad Hijihmi 
peUgas ^thenasjpeaians: is ad qumdecim pedum 
iujiii menfuYA dimetitoru m.ignituainem procedit» 
cra^itudme ββ (ingmiljz non maximje y ems os ^ 
caput fpeciem fimiiitudtnemque alitu ^ruts gc- 
runtyfquAmmjcgentilts dttpspmnts fimilcs ejje τ/- 
dentur, natarc mgreditur non flcxuofe-vt pifces 
gregatim tKtt.intcs yfedtanto roborefaliendieji , yt 
tanqudm cmifjum cl contento tieruo tclum fcra^ 
tur, hi fermonem Epidaurorum yenit hoc αηΐ" 
γηα,Ι cx nuUo pifcc generitri : fed cum yolucres 
grues Thrachtm frigmfiigientes , tum focmmji, ad 
coitum exardefcentes y tum mares yenerts li^ 
bidine confiAvrantes inter fe complexu yene- 
reo ningi cupercnt 7 foeminds fufpenl'nm coitiim 

Ε 4 430 JEllANl DE ANIMAL. 

fuftmere non fo^eyiccircocjiiefemtemittere^c^ubi 
yOticompotes peri non ροβΐηί', itcfifupraterram 
yolentiidip^im itdmhtlumlrecidere:fmfupra ma^ 
reeodeUpJum tanquam thefaunimpermunuotrA 
ditum fic cimari hunc foctum ) d^eruariy iimman^ 
temqucejfichneque "velut duumflerilem illapfum 
feyire.OemoftraHi/SyCutm a?ite mentionemfech 
himcjinquitypifcem yidtji^ magnopere admirattis 
Jumjcumij^ue yt alijs oRcndere pofjemfale condire 
yellem , co^uis ipjumfecantihm ζ^ yifcera. intue^ 
rer) tum ex ytroaue iateyejj)inao coeuntes 0* ea•* 
rum fines inclmantes inter fe i^fimditer ati^ue 
tahHldi legum tridngHlcts ejje> tum eim iecur in lon 
gitudmem procedere afpexiy tum iecorifuhie^lum 
felhahere longumfoUem tarjquamfcorteumiytfd* 
ha recens yideretHr :yhi yero primum iecur 0* 
epay exemptafuijjent amho fiatim intumuijfe , yt 
iecur inflcir epatis maxmipifcio yidereturifel ye^ 
ro Upidem fuper quem forte pojltum fuerat y con^ 
fumpfffe. 

De capturapelamidum. cap. x. 

RKAtioncm pifcadi peUmides haudfaneper^ 
uulgatdm non k jerm confideratione alienu 
eji explkare, Decem luuenes nd fummum xtath 
yigoremflorefcentes expcditam nauem y ^ cele-^ 
rem vonfcendmit) i^^ fmml atc^uefe ciho expleue^ 
rintparitcr Jiqualittn^ue in ytrnnque nciuis Litm 
diftrihuti remig^re contcndunt , atqne huc illitc 

cnant HISTORIA LIB. XV. 43i 

erranr : eorum ynm aliquis ad puppim fedens ^r- 

maUis ^τηΐί lineao ad ytranqtie nuuts partem c/e- 

mittitycumad Jlrjgulos bamosefcaex purpurapi^ 

fcecorjfetlAjirittirelmtti tum Uri mAriniX, mts 

pennarn ad hamtim queque alHgat^yt ab occurren" 

te dqudfenfimy 0* Leniter a^itemr ipelamides aU" 

tem efcje (ic mihuot^ illecebra delmitjc , m hamos 

innatanticum aiitem ex us aliqua ligurttione appri 

me JiimuUtA osmcfcam impegertt ^tum reliqu^ 

confeqiientes hamio configunntr^yt hamtob multi* 

tudinem yno eodtmque tempore trans^xorumpt" 

fcium 'vexenturnuuenes yero remig^re defiilentes 

de tranilnsfurgunt ad fuhtr(thenU£U liueoo multi" 

titdwe pifcium onuiids-.quos pofteaquam tnnauem 

fubduxenmt 3 fiximdij^ima pi/catio ex permagno 

pifcium numero apern oncnditur* 

Demuftelaierreftri&marina. CAp. xi. 
f^Y^ Errejirem muftel(im ita appellatam mcanta^ 

JL tricemy ^ yeneficamMbidmofxmjf^^ yene 
rls lUegitimji eonciliatricem audio couerjam in hoc 
animaLfmfje ira HecaU : at Hecate propitia re- 
linquo aiusfabiilam, (Miod iiutemfitjerci wfidio* 
fijumUii(2* q^^od muadat homines mortuos^^^ niji 
aneatur eornm ocuics diripiat) i^ exforbeatima* 
nifeitum e/L Ferimt autcm muiieU tefticulos per 
iniuiLts £tllig.tios muiieri pdrtimcuti rctinere par" 
tum : item yijcerci mufteU certo modo prxparata 
quem i20uenmt harum rerum perith & in yinum 

£ 5 45i i£LIANI DE ANIMAL. 

ex infidijs conicil^ amicitiam diuidere, & coniuti 

£iam anteA heneuolentium diiirahere, Efi etiam 

niufteL• pifcis tUi ntmcupatu^parupioiqm nulUm 

communitatem habet cum gdeMy id eji muitelK: 

na.rn hi quidem cartiUgmet fHnt ^ p^i^dj > & 

mxgni >^ caniculto fimiles y ΛΧ muileUm dkeves 

e^chepdtumdViA enimptfcis cfl brems^ oculoscori'* 

nhientes h^hetipupilli^ efl cyaneisi mentum hepato 

maiuo habetpi^ chyemete mwui^efi etiamfaxati- 

lisyalgiio depafcitur) atquefimditer yt terrena om•^ 

nium cadauerum in qujc incurrit , oculos exefl 0* 

tonftcit, VtunturpijcatoresaquatilimuileL• adea 

yenejicKi ad qux ytuntur terreih-i hammes in con-^ 

tinentii^iuentes, C^temm cum pifcium genn^jit 

carnittorum ypifc^tores dtijlimoo yrinationes obi-' 

titrinigrore inficiuntplant£i6pedHm}^ yoliU wa- 

nuum occulwe conantes illorum candorem : ftam 

hjspartes ex wemby^s humams jTjaxime maauA 

Jplc/jdefit,i^ allicnmt pifcium genus. 

Dechamis. cap. xii. 

C^Hamjz marmx 0^ y^rU O* midtiplices 
[unty nam alU ajper^ , alix yalde lenes : (^ 
hji quidem digttorum compre^u confringuntuvy 
ill^ yero yel jigerrime faxo conteruntur : quxdam 
ipfarum nigerrimji funt> nonnuUx argcntci coloris 
jimditHdmem (rerereyidentur 3 alU temperatione 
cmnium prjcdittorum coloru ornnt^^funtiac quem- 
admodum eamm eji y^riitm ^ muitiplcx ^enmi HISTORIA LIB. XV. 4jj 

ficmult,is 0* diuerfao fedcs hahent, (^j^dXcmm 
in littOYihuo dij^erf^ iacent in arena ^riomiuli^e/ub 
αΙ^Λτη fHhijcmntur,du in limo commorantHri αίΐΛ 
wfaxis ζ^ (iahulamur 0^ prjcfulchi»tun acpr^'* 
mutiiitntur,^fttuo tempore cu^t mejlis in liiri" 
€0 m^n o-rez^tim natant: Euri^ κΑπέΙτι iccirco 
fugkntes junt y quod eos ycntosferre non ροβίηΐζ 
€ontrkex trafujtiilio mari mirifica lOlupute ajft• 
ciuntHr> O^ F.tUGJiij mollthiio aurts afflart gaudet, 
e^mque ub rem in iatebyAS abditx cum λ tempefia^ 
tib^s mdrefentiuntconauiejcere} 0* FauofiiU fla" 
re,tumrelii}is Jedihus ad fummam maris aquam 
ftdtunt,^ explicatis tesfispctanquam yel j])on'* 
fx prodeuntpycd rcf^ ndSoLis radios exporreotjc ex 
tnuolucrts erumpuut, alteram concham fubilcrnen 
tes)^ltcram er:genteS}Jhmd <^ alterttpro yeloy aU 
terapro naui ad nciuigandum ytuntur/vt β cm prO'» 
culytdciis clajjem tiauium extftimcs:qHod βηα- 
ucmadfe accederejentiunt^dutbduji impetunj, 
autydentioris pifcis ncit^tionem^metH perculfc 
twjtyaolis teftis fiequentes delctbuntur} 0* occul•- 
tantur, 

Dehxmorrhoogencrcvipcnru. CA. xiir. 

H^ernorrhom e genereytpey^rum infAXO• 
riim cauernis domeiiicAm fedcm habctfpe" 
dern ynum tum longtus efi^tum k iato capite adcctts 
danj in tenuitaton eiuicorporis habitiis procedit: 
colorc φρΛπίηι flammeo^panim mgfo:eius caput 

tanquctm 434 i€LIANI DE ANIMAL. 

tanqucim cornihws quibufdam inhorrefcit ^ferjfm 
0^ pigre/crpit > yentrisfquamis terram premens 
tortuoja non reola yiapro^editHr3.gr(idiendo ienU 
terfHbfirepii> ynde eim jc^iicies oftenditur. Pri^ 
mum yt momordit yfiatim pun6im cyanei coloris 
exoritur^percuffmftomAchi dolorihm affltgitury 
yenter celcriter exhauritur >caUgine ofl^unditur, 
Jdnguis pernares 0^ aures cu hitiofo yeneno miu 
tituYy yeficdpinnimeam yrinam reddit, dcatrices 
fiqiiJifint m ρ€ηΗβί corporC) etumficofenuerinty 
tdmen recrudcfcunt.Hjemorrhoi famirt^ quodam 
tmpulju yenenum exfummis tunicis detium emit^ 
tunt) quod ad cxtrem.ts gingiudo accedit, O^ftn^ 
gms ejfundhur multm>^ingiuciYum dentes elidun•^ 
tur, In hanc/eyamddijje in ^egyptoferuMt Me^' 
Nelai guhernittorem Campum Thonide regnantf:^ 
Heleiiiimqueferpentis yim mtelligentem eiiii Ipi" 
nam fregijje >pharmacunique extraxijje , /ed m 
qms yfm Helena feutmarit , hunc thefaurHm ca^ 
pere nefcio, 

De iimiis. c Α p. χ ι ι r i. 

Tlgres domitoS)c}curesparjtheyao,oyyo-es qua* 
dricornes <(^ houes duoYumgenerum curfo" 
res ^ agrejies^columbns pdlidiUsquiio negantman 
fuefien pojjcad fuum rege Indiajferunty c^ aues 
qudo cercuronos folent appeUare:tum generofos C4- 
nes ) de quibmjuprk fcrtpfi > tumfimias nonnuUas 
ϋΙο(ί^)ΛίΐΜ ni^cu: nam rujfas ideoin yrbes non ad^ 

ducHnt HISTORIA LIB. XV. 4^5 

iducunh quod Venerts lihidinemflammdtje in mu^ 
liehremfexumfHrentespntiacfquandodeprehen^ 
dunt eas tanquam adulteros odto perfementes /»- 
terficiunt, 

De cornigeris apud mdos certantibus be- 
ftiiSjvbidetauris. c α p, xv. 

Mxyfgnm Indoril rex quotannis diem 'vtium 
proporjithominUm curβbιl•s ^ pugiUatio' 
fiihmitum ΐΗίΙαίιοηιΙίίό heftiArum > cjujifane inter 
fe cornihm appetentes mirabilinixtura quadam ea^ 
tenmfirenue decertant^quoAd iiduerfariumfmtdi^ 
tm yicermt yficque ornni tjeruorum contentione 
qiiemadmodum athletxyytaut }?iaxmo ajficiufj- 
turprjemio > autgloriam oipmt cerummis , nitun' 
turirationes quidem expertes fmitferi taiiri > arie•' 
tes mdnfueti , dfiniyno armnti cornuy hyetj^quas 
quidem damis mmores e[je aiiwtyfed ceyuis aiida" 
dores.Poilremi m ccrumen yeniunt elephnntii hi 
inter feyulnerant, & nlter fepe alterum yinati 
atque adeo interimit^f^pe etictm yterqueyidneri^ 
hm confeciu^fimtd decumbit, 

Quid Theophraftus fentitdepartuvipe- 
rarum. capvt xvi. 

Vlperji catulos Theophrajfii^ fcribitparentls 
yterum non exedcre iXtque conficere, neqite 
funeytquiddam ludens dkamforihm effraoiis oh^ 
Jiruolum exltum parumpere yfedfoeminam yteri 
angitftijs copulftm non parercjfiddifrumpi. Cuim 

fentcn '^^G i^LIANI DE ANIMAL. 

fententiaita rem hahere mihiadyeritatem pUn^ 
perfuAdetyfiqmdem mai^mie acuoyijuia tenues βηίψ 
^ haudquaqua fnuofam ζ^' capacem aluum ha-r 
heitnt) icarco fimtliter Λ fuio /αΐιΐίϋ iifficiutituv^ 
etfi iam antefahulosl ififerarum partMo defcripfi, 
ta>neiitje mihi Herodotus fiiccenleat ycudes ipfe 
tonfcripfit» 

Dc naturali affinitate leonis cum delphino. 

CAPVT XVII. 

INmedU »<iti4ra quxdam communitiu retrti/a 
leomefi , i^ ajfmitiu cum delphino :non ex ea 
fartefolum quodyterque impcmt j iUe quidete)^• 
rents beftijs > htc yero aquatdibuo :fcd quod fene" 
ilute atnho tahefcunt , ^ cumfunt in Jigritudine> 
illi teneilns fimia medetur ihuic quoque marifiif 
βπίίΛ remedio eji.Nam yt in terraificetutm in ma 
rialiquod eji jimiarum gent^Sy quQdfimiiiter huio 
yt illhmedicmam iUa ipja morhi ajfert. 

De fepedone ferpente. c α p. χ ν 1 1 r. 

INefl in fepedone ferpente immanis inpniuque 
perntcies, Eodem colore ^ figura quihm efl 
hjiinorrhom fepedonem efjc trddit Nicander^fed 
celerim graditur} ς^ gyros ζ^ flexiones perfe^ 
quens,non refl•kpyogredϊtur : qmdquidem ipfum 
caufa eJiyquAmohrem infjje^lantes ncfcUnt de cim 
mcignitudme iudicare, Vulnmquod infert acerbi•^ 
tatis plurimum habet^ ς^ benepenitips intrcit) i(2* 
putrefacit) qim ex yinomai trAxiuincxpidnli ce^ 

Imrate HISTORIA LIB. Xv. 457 
ierttate ipfim yenenu in yniuerfum corpus tranp" 
tionemfacit, capiUns yulncratt putrefdty (^^fiin^^ 
aitm mterit, tumfuperciliornmy^palpebrarum 
pili deflumu oculi ojfufi tenebri^ ohfcurmturi 0* 
mcir£efcunt. 

De Jibidine teiludinis terreftcis. e Α P. χ i χ. 

E^ rerrenis tejiudimhws mas adyenerem /«- 
'fl(tmmatifiimii4 e[i ,β^χηίπΛτη humi ad coi^ 
tum firdum Demodrcitas aitfufinam iacere de^ 
inde expleto coitupropter tefijs^ magnttudme cum 
feconuertere non queat, efcamparatam α marito 
relinquicum αΐψ ammdthns, titm aquiUiytjde fit 
yt mares ea^ ad coitum ideo tUtcere non ροβΰιί, 
quod f(£m'm£magna, mQderatione hbidmcs conti- 
neanti^ ftlutem yoluptati antepotmnt. ^At enim 
Ynares mirahili quadam natnrit ilkcchram etmato^ 
rUm)& omnts metm obliuionem afferentem foe^ 
mmts inijciant 3ncque tamen huiufcemodi iliece- 
-hrj^funtcantiHncHU qiiales Theocritm paftovitU 
lufionts compofitor nugatur :fed occulta herbayCU" 
jmneaue ille nomenfe fcire dicit , ncque aliud co^ 
jornofcere coniitetur: itiique mar^seam ore continen 
J:es ad Ubidmem fixmmao alliciunt ? (^ qux antea 
fugiebant > nunc exardefaint ad coitum > ^ nuUo 
de fe timore ajficiuntur, 

De galiis niAitis. cap. χ x. 

TI-icjj(ilonicji Mcicedontcji iocm yicinpps efl 
mkupcitm Nibas^ybi g(illi g£illhj(ic€ifHi caii^ 43» itLIANl DE ANIMAL. 

tHS naturalk expertesfunt, 0* filent omninoiciieQ 
n>t'Vul^ocircunfeYdtUY pyouerbmm in rehiiofaBt^ 
dijficiUimu^quod tale efi y tunc illud haberi poterit 
cum Nibas z^Um cautabit, 

Dedraconequemin Indiainuenit Alcxan. 
derMaccdo. cap. χ χ i. 

ALexander cum dUplerdque an/malia apud 
Indos wuenit^tum draconem quemjcjuiaf^* 
crum in antro quodam Indi exiftimarcnt} ^fum" 
ma religfone colerenty idcirco precibus ^yClexati" 
drum obfecrarunt, ne in iUu ipfum mmderetiauod 
f^uidem ipfum ille anmit, xAt enim draco ciiexer^ 
citmfirepitumfenfit){quodfit animdtum audien 
dhtum yidendi (tcerrimo > atqt/e acuttf^imo fenfu 
pr>£ditum)maximofbiUo3ii!^ fummo afflatu edito 
omnes exteyruih(^peymrbauit,fcptuagmta^ cubi" 
talongus ejje exiftimahcitur : neque emmeU totus 
apparuit) feddlim folum caputex antro eminutu 
W«i oculiadmagni clypei MAcedonici magnitudi^ 
nemaccej^ifjedicuntur. 

De contentione aqujlie & cornicis. c a.x χ r u 

ETfiaquilu confli6latiurjculus cornices elude- 
refludent) has tamcn tlU prjscUre contem' 
nunt) ^ deorfumferrifinunti ipfjz yero furfum 
/ubuoUntes £thereum locumfecant: quodqutdem 
ipfumnon-comicum timore ctgunt . Οπίό nam hoc 
dicat ) qui plane fciat aquilarum yim >fed pottm 
proprm quadam animi magnitudine carum infra 

fcyol HISTORIA LIB. XV. 455? 

fe yoktjtium lapfuifacile patiuntur, 

De pompylis pifcibus. cap. xxiir. 

P)Ompylum pifcemdicmtnonmoao Neptunop 
fedctium wcolti SamothracU dijsftcrum ejT• 
charum ejjcjob eimi^uecaufam pt/catorem homine 
(Jicut didtur)EpOpeum^ex Icaro infuUprofeBum 
4jstate tam iijfealum, quodaliqu^do cum nihil aliud 
fifcium prxter pompylos ccepijfet 3 protinm huic 
pifci meritiis pioenAS perfoluifje. Etenim cetefodo 
tn eius pifcatorum impem ipfum deuorauit, Pom" 
pylum hoftiliodio delphini perfequuntur : neqj hoc 
ipfum tamen impunefadunt : cum enim guUaue" 
runty inejfiatces jiuptdique continuo redduntury 
d^ quodfuroreinflctmmaticonfiftere nonqiieunty 
iccirco in littora expellmjtur i atquefluolu eieilt 
α marinis cormcibiiSygauijs , cxteri/que maritimU 
duibiii exeduntur) 0^ conjichmtur, KApoRonim 
Rhoditiofue Naucratites dicit hunc (diquando ho^ 
minemfmjfeportitoremy qui ciim pKeUje sjfpoUo 
amore teneretur y qua cum ctiam complexu yene^ 
reo iungiconiiretury hjzcautem effugiens Miletum 
yenijjeti <^ Pompyhm precihm ohfecrajfet ytfe 
traijceret, ps qutdemparutt : at yero χΛροΙΙο fefe 
oilendensyhanc qitidem rapuihrjauem autcm in /<t- 
pidemyPompylum yero inpifcem corjuertit, 

De certamit\e Indicorum boum qui curfii 

Ivalent. cap. χχϊιιι. 

Ν huhulopccore qmdmcitnto curfu yaUt , cu• 
" F 440 iELIANI DE ANIMAL. 

rcim ϊηάΊγοηηηΐ^ ^Jimulde eoru yelocitate rex, 
^ permultiprincwes decert^ntjneq'^ turpe ducunt 
pro humjcemodi Ammdlium genere auro, argentoue 
R)orionefacere3CHrr€dimera> bobm Jjjsc co^iwimr 
yt inrer fe nexiy i/T imcLti trmntiL flcidia currant 
nemales i^pares boues equto currutmeq-^yeLocttate 
hoiiesab equts mternofcds : Acfiqmndo rex defuis 
hohmcum qtwptam (ponfione fecerit y in tantum 
cojitef2tio»is fiudium procedity ytis ipfe in currH 
iequatur 3 atque (tdeo aurigdm incttet is quifane 
qiiidem equos fiimults cruentat : k buhm yero mci* 
nm ahfHnetifiquidem boues ηπΙΟό ddmotisfiimuHs 
incitAtifiimo curfuferutur. xAc nimirum Hm am^ 
bitiofa efl bibuli certammis contentio y yt non diuU 
tesmodo ^ dominiifedetiam ciurig£yfedmferio* 
vis fidtM homines eiufcemodi cocertationibuo per^ 
multu coraendant } yt idomenji^us ζ^ xAiax apud 
Homerum, Suntitem apud Indos αΐή boues quimiC 
ximos hircos mdpntudme nonfuperare yidetur, ij 
coniugdti yelocijiime currunt , nec minmflrenm 
quiLm Geticiequi curfumconficiunt. 

Quemadtnoclueqiii rabieincicaiitur bibenres 
ex Cofsinico flumine,& fonte Potina?.c a.x χ v. 

EC^uos effcrari ^ rdbie mfldniitriferut bibc 
tes ex έοβιηϊίο flumine ThracU^ quidcflmt 
in agrum ^A^bdentanu , ζ^ denique confumitur in 
Bifronicii flagni%ybiOiomedis Thracts quiimma^ 
nesequos kdbi^batpqfios HercHles cxpHgndUitjrcgiii 

oiim HlSTORlA LIB. XV. 441 

olimfmt, Exeodemmorho Uboraredtcimt equos 
> htbe^ites de fof2te.Poti/ice,qiii no iorjp-e ab yrbe The 
bts abefiyiwnciue Hcrot£i,s ζ^ Gedrufws fcimd efl 
tanquamfonum pifces equts edcndos obijcere : CeU 
ΧΟΛ euam uudio boues ^^ equos ptfcibtus alere : ζ^ 
nonnulii quoque tciiantur Macedones , ^^ Lydos 
fifcibmequosfuospafcere,ac nimirumoues Ly^ 
dn^ ^ Macedofiicx ex eifdem pin^uefcere dicun- 
turiapud Myfos ciim equmurn genm coityquidiim 
yelitt hymenjzum qucndam nuptijs pr^cinunt , ^j^• 
cantu^s fuauitatc permulfe equ^ celcriter grautdjc 
fiimt ) ^foym^ pulchritudme eximiospuUos ex 
fefe pdrhmt, lam yero equos iCtate a^eolos atunt 
fuUos cum cxterts m rebm debdes,tumpedibt46 in" 
prmos procrctre folerc^ KA^rifrotelcs tradit equos 
ad triginta qumque annos procedere , ^ qmdam 
equHmfeptuaginU yixijje, 

Defcorpiisqui nafcunturinter Mediam&: 
Sufidem. c α p. xx ν i. 

IN itinere fecundi diei eorum qui k Perficls Sufs 
in Mediam proficifcun tuy,quod permagna fcoY" 
piorum mtdtitudo nafci dicitiir ^ idcirco Perfi' 
rum rexquum eofufcipit iter ^ triduo ante omni^ 
hm imperat, yteos ycnentur ^ ζ^ ci qui pluri" 
mos confecerit i doimt munera, Nifi hoc βαί^Ιο" 
cm tranfiri non poteft : nam fubter omnem Lxpi* 
dema^ C€jj)item abditti^ fcorpiiioManet. Oicunt 
Jlhy>fi€rifes populos expulfos fmjje α multitndme 

F ^ 44» JEUANl DE ANIMAL 

fcoloj)endr^rum> tn Cyrene aiuerft tum colore^tum 
forma murium genera nnfci ferunt:a,c quoldam 
ipforum ijuemaimodum muftelas ita lata facte 
eJTejalws yipcr^c (peciemfimiUtudmemquegeren* 
tes (tcut£U j^inas haben*} quos indigeriJi Echenatas 
'vocantym\^egypto audio bipedes mures effema- 
ximos ρ ^ priQrihHS pedihm tanquam mAnibtiS 
ytiy yicini iUis Lihyci mures funt y qui recli grd" 
diuntur duobiio pedtbiii tjttertfesy cum ab irjfequen'» 
tibm -prgenturfalliHntyhxc Theophra^ui. 

Quemadmodu libertatcm in volando amac 
atcagenesaues. capvt xxvii. 

ATtdgenas aues ferunt ex Lydiain ^egy* 
ptum .deportatas > eiP^ in fyluam dimtffas 
primo coturnicisyocemmifffe ypofl cum fluminis 
alluuione coelumpeflHensfaolum ejfet , quo muiti 
ραβιτη mortdes perierunt y eiufmodi aues non in* 
termifi^e maiorioYis exprefiione , quim quemuis 
€χρΙαηαΐίβίηΐ£ Ungu>c puerum loqui) ^t* dicere, 
rfk τοϊδκΛκοΤς tcc κΛκ^)ΐά efi y Ter mala wa* 
L•, Itemque aiunt eas captas neque manfuefcere, 
neque iccirco itmpliHS priiiinoo yoces edere > quod 
feruitute conticefcunt y0* obmutefcunt. Quod/t 
expoteftate in libertatem yoUndi dimittanturii^ 
in fuiU fedes peruenianty rurfum loauiypariterque 
€um libeytate yocem recipere. 

Scopcs, quos Theodorus vertit afipnes, fal- 
tatione capiuntur• c α p. χ χ ν 1 1 1. 

Scope^ HISTORIA LIB. XV. 441 

SCopes aueS) quarum Homerm in Oiy^JiA men 
tinmm fctcity cnm eas circum Ciilypfia etntrum 
yerfarifcribih yirifaltandi beneperiti dicunt cum 
Jitltatione comprehendi^ tum gentis quoddam fal•» 
tationts effe : (jUjc β adhibenda ψ fides y7r> fcops 
appelletur : ijam quod ijs auihiPS iucundipimum fit 
qmfdam ridicule imitnri) ex eoprofeUum ββ yer 
humvKim70i> qHodβgmfic(^t effingerei O^ noab'* 
errarcAbeU imitand^y quosiu.Jcra a/iimulatio" 
neimitantur, Oiciturfcopshicminorfemper efje 
aukm no6ϊua>plumbei colori^ Jpeciem fimnittiai* 
nemque eim penrjje ^erunt , (^ albis mdcidis di'» 
pinguntur , α,βπρβη ilijs fecundumytraque rew- 
fora dujc plumx cxiftunt. Culiymcichiio duugene* 
ra ponit , fcop((o (^ αΐβορΛ5, td ef{ ί fempcr ajw* 
nes) quorum alteriim -vocde βί , alfemm mutum* 
^texander Mjndm diat apud Homerum y nof$ 
fiopas perβmnΛyfcdcopίl6 legi oportere, xAifcopes 
omnibno anni tefr/poribii6 p.itent : ej^ βηχ ejcu» 
lentx non Junt proptcr cdmisyhiumy fcopes ali'^ 
quando apparent y ncque tamerj yno aut altero 
ρίίί^ί die tommoranttty > qujt efui £iccommodAtx 
funt i O^ yalde prohitntnr , ^ dijferunt i ptrert" 
ntbtis tUl•! yelocitatCy^ turturibm O* p^iumbts 
fimilesfimt, 

DePigmxispopuIis. cap. xxix. 

P) Igmxorumgetitem audiofolitam habere reges 
jux nΛtionl•5?0^deβcι€nubm regtbm regttiAm 

F 5 444' ^LIANI DE ANIMAL; 

nomine GcranonMefi) grue iU.is imperaffe) quam 

deainfacientes Pigm.dp ^ (implioribm ho}iorihti4 

eam ajficientes quhn deccYethomincmiin eumar" 

ro^antem wfoLentiam Adduxerunt )yt dciis con^ 

temrieret :fed maxirne lunoncm , ^ Mineruamy 

^ Diarhtm) ^jT* Vetierem y adeo yt dtceret Cupi^ 

dinem dherr^re abfiopOi qui fuam pulchritudinem 

non iUi^s (inteponcret : ynde luno irata tn auem i/e- 

forme GeyanoH couertit, ^ efi nunc Gera" 

nospugnans contra Pigmieos , auod ab 

iUts demente diutnls honori^ 

btis dedu6ldej]et(;^ 

penlita. 441 
^ELIA^I LI££% 

decimHsfextus hiftori^ 
ammalium. 

De purpufa. c Α ρ ν τ ι. 

Vrpuyetrim wfetl•or)βpoβ 
quam purpuram non in bo•' 
minum cibum ^fed ad tin^ 
gendoo Unds comprchende 
rit 3 ineXauiJum yclitfieri 
colorem ) ^ perfetle tin^ 
£lum?ynofxxt iclupurpu^ 
ram interimit : quodji /e- 
uiorplaga inferatur 7 & etiam η^ί€β^ΐναη5 rclin^ 
quatHr>atque iterum Upidc percutiaturiCtdtm^lu^ 
ramfit inutilps :num ex eo dolore ttniluram arriit-' 
tit^Quod quidem ipfumprxclare Homerum inteU 
lext^e dicunt: icctrcoque yno iolu celeriter moricn 
tcspuypurje morte αβ^ια aity peruulgAtumfuio yer 
fihm illHd cmenS) Coepit hunc purpured morS) (^ 
fortts parca» 

De pfittacis&pauonibusLiuiis. cap. ii. 

APud Indos intelligopfitt.icos nafch quorunp 
etiam anti mcntion^ feci : qu^ nondum di^ 
xi 7 h^c mihi mmc dicenda yidentur. Ex trtbm 
- -F 4 446 i£LIANI. DE ANIMAL: 

IndU p/ittacorum generibus ^icmcidmodumpue^ 
ri erudhmturyfic ij omncs hamami yochs yfum ad^ 
difcunt, Infyluts mcoditam yocem cuiufmodiaues 
wdod^e ederefolent)mittmit) nonaute expre^um 
os (^ exfUnxtum habent, nafcuntur pauo»es in 
Indta omnium pauonum quiyhique funt multo ms(, 
ximi. In IndictLmU coiumh^yirides pennas ha* 
henti yt is primo aj^eiiu qui fit rudts in fcientict, 
auium pfitucum non columbamdicat ^eartim U^ 
hra 0* crura colore perdicibm GrJicU funt βγηι-^ 
ΙΐΛ,Ιη Indiagcillinacei nafcuntur maximi i non ru-> 
hram habent criilam ytnoftri>fed itayariam c^ 
floridam ^uemadmodiim coromm exfloribus co»* 
textum 3 pennas poileriores nonmflcxiU habenU 
tjecjue in orbem reuoluUs ^fcdUtas > quds cum non 
evivimt) ytpauofies trahunt , eorupennj^ fmAragdi 
coiorem zenmt^ 

De aue quam Indi vocant cercione, cam La- 
tini mocacilla appeliare poiienc. c a. 1 1 1. 

IN Indi(C auis ad iiurni magnitiidinem accedens 
yarijs coloribm piola nAicitur , qu^jz & hiima" 
nam yocem ejfingir3<^ pfittacis yocalwr}^ ma• 
iore efidocilitate» 0* mgenio^notamen humanum 
yiolum ^qtio ammofuilmet ^fed libertatts defide" 
rio inediam potiufquam feruitutem cibis refertam 
α)ηρΐ€Οΐά^^ t /p/um Macedonum coloniqui habi" 
tatit in yrbe Bucephalvs C^ Cyyopoli, ^ altjs yr^ 
hibm quAs xAkxmdcr in Indta excitmit ) ideo 

ccrcio HISTORIA LIB. XVI. 447 

cercionem (t^ffellant » ψtodβmiliter caudamatqtfe 
cincluomouet. 

De auc quam Indi celam vocant. c Α p. i r n. 

AVem in India nnfci accepi magnitudme tri'» 
plo mdiorem otide^ore permcigno 3 ^ lon^ 
crurihm ahfonum (^uiddamfoncire^eittsquefumrius 
al^ pallidiii:cxteras yeropemjas cmeritias e^e. 
De vpupa Indica. cap• V. 

INdicctm ypupam duplo maiorem mftra ^for 
mofiorem Indorum rex (tmores ^ delitiiujuas 
circumgcildty^ eim yenuil(iiem>fummA ddmirit, 
tionefrequenter 'mmens mci^iA Utitiam yoluptd'^ 
temque capit. Hmc aui fHccinunt fahulam Bra^' 
chmanes, J^abula hxc efh Indorum regt jiiimfmt: 
isfratres habHihcjui yiyifdoliiniHUiJSimii^ au-^ 
ddcijiimi euaferurihtUumque ytpuerum contepfe•* 
runu^ patrem irrifcrunh O^ matre^fe^ieolutem 
ipjorum jj)erneracs > ζ^ recufarunt cum iUk habi• 
tare^ itaquepuer ^ parentes fenesfugerHnt ^ ^ 
longo O^ iahoriofo itinerefejii cinimumcjue dejpo» 
deutes mortuifunt:filiuo eos non neglextt > imo Te- 
ro intrafc ipfosfepeliuit gladio dt^ecans caputiCU" 
iu^pietatem mciximS, Aiunt intmntem folem illum 
m auem mutcijje aj^e^lu pulcherrimcini) ^^ longa 
yiprjd ditam, ex emstjue yertice apicem excitajje 
yelut mouumentum rerum ^eilarum infuga, Τα^ 
l/a c^iiJiuam etiam ^therticnfes de alauda/abulofc 
fiArrant) quosfecutiiofuijje mihiyidetur ^AriftQ* 

F 5 448 ^LtANl DE ANlMAL 

phanes comicm poeta in auihm dicens ^ Indo£lm 
fum non curiofmyneque yAefopum contrmiyqut di^ 
citydaudam omniumf^rimam ditetn nnteim ejjey^ 
quidem priorem terra ipja> cuimpater cum morbo 
^groufjet, mortuta efi y<^ cum iaw qumtum dia 
iaceret inhumatii^ ,filiaprjerei dtjficultate duhia 
patremfuum mcapitefepelmt>yidetuyfabula ejT* 
pde alia aue ab Indti mmd^e ad Grxcos: m Bra" 
chmixnes longo tcmpom mtern(dlo ante regts Indo- 
rumfilium dicuNhm ypiipam mutatil fitijfeyqiam 
iU(tm in alaudam. 

De phattage Indica. c Α p. ^ U 

IN Indu nafcitur beftia (ju^ crocodiU (^eciem 
fimditudimmque gerit : magnitudme eji Meli^ 
terifis caijls.-eiPiopeilt^ adeo a^^eris fquamts quibuf•* 
damfqttater^ytmorefenje ins dijjecet , i^^ferrum 
exedah^ cofifdaheam Indi phattagen yocant. 

De fyroperclice Phfygio. c α p. v ι r* 

STroperdix in ^nUochia PifidU Upides exefi 
ζ^ conficit ppcrdice mimr efi , iiiger item efi 
excepto roftro y quod rujfum β)€6ΪΛίΗ^ »non man" 
fue^ciufedfemperperfeuerdtferid^ effe 3 eim car^ 
nes ^denjioresfimtqmm cc^terorum 3 ^^ [ηλ^ 
uiorem vibiyfum pr.cftant, 

Dc marinis hydris & ferpentibns Indicis. 

C Α ρ V τ VIII* 

INdicummare hydros marinos paritUtds cau^ 
doo hahentes^ uem/iagmpariunt maximos hy^ 

dros HISTORIA LIB. XVI. 44^ 

dros^ferpentcs mArinji 'videntur dcfjtibus fcrratii, 
grmim yulnm wferre^nimirum yenenittum. 

De rufBs mulis \naix, c α p. 1 x. 

IN indid equnrum i^ afnorumgregesfunt)^^ 
afwos ecjU^facillime admittunt , ^ mulos rU" 
hros pariuntad currcndu>n pr^iiftiintifitmos 3 Quos 
cornpedihus captos ad Prafiorum regem ddducunt, 
ex ijs qui hiennium (tgcntcs comprehenduntur ^do'' 
maripofjunt, contrA ycttdiab immanifiimis > (^ 
carntuortsferis mhii dijferunt. 

DeiimiisPraiiorumlndiae. cap. x• 

INPraftjs Indijs jimiarum gaim efjeferunt hu-* 
mxnio jenfihm s C^ magnitudifie Hlrcanorum 
CAnurnitum cnYumcomnm etf naturalem)Artificio 
tamen yeriutti mperito elaboratam yideri> tum 
barktm φ /ayum jj)€cicm fixTyrkjcfimilitudimmq^ 
gey-erc^caudamque leonm^fimilem (peolari) reW'» 
quo corpore (tlbn^^cipitc & cxtrcmn atudaflauas 
€pj}:}ieque yero quodyiuendi rcitione ) ^ genere 
ipfojyiuenresfmt : monunts emm rebm ^ agre^ 
Jhbti^s pa/citrjtifr ^proptereafera^s efjcy imo namya 
cicures 3 ad fuburbium Latagex yrbts ftequentes. 
proficijcunrnr 3 qiiibuo ccolam orj^^am rex come" 
dendam obijcit 3 ac quGtidie cibaria eio proijauH-' 
tii)'3 cxpletx m dome^Jicdi fedes fyluejires cum υπλ 
gna moderatione redirc 3 iicquc obumm qiiicquam 
Uderciikuntur, 

Ve 450 iELIANI DE ANIMAL. 

De pocphagis animalibus Indix pulcherrl• 
mamcaudamhabencibus. cap. xi. 

INdicum animal poepha^t^ duplo qukm equm 
maiorijftfiifiima cuuda ^ nigerrimaprxditHS 
ejiihumdnt pili jHhtiltUtcm etu^Jctj^ ymcuntiper" 
rnitgm edi idcirco IndU mulkres j^ftimnnt icjuod 
ets ipfi^ crirjcsfuos pHlcherrime mplicent > ^^ de-* 
uincictntiad hina cubitafinou U ipfiuo fetje: LQrmtu* 
dinepyocedunt. Exyna radicetnginta^mfftexo••^ 
riuntur, Omnium dnimdium timiuipimno ejhnam 
fi Λ quopiam fe wjpeilumfentiti eueftmo quanta 
njaximapoteflceieritcitejefeproperat conijvere in 
fugdrn : in quam wa^is jludiofe quam celerher fc 
impeUit, acficum injequentihmciinihmi ς^ eqm 
adcurrendum promptijiimii yrgeturyinteili^a,t fe 
appropinquAYe yt comprehendAtur ypriu^ oteultct" 
ta cauda contrk flans -venatores mtuetur , fimul 
Ci^ ex magno timore coUmt fe , ^ quadam fdu^ 
cia nititur : neque enim iam cauda abditd yllius 
fretij putatfe amplim yifum iri: quod prxcUre 
fcit in caufa caudam ejje quamohrem tantopere 
appetatur, Veruntamen intered qui^mmpY^fidn'» 
titelo iUumferit y 0* ab occifo caydam prxmmm 
pr^d^ ahfcindit , C^ pelle > qux ytilts efi , ex toto 
corpore detrafla cadauer ahijcit y quod eiufmodi 
carnium -vfum nuUum Indihahent. 

De Indicis cetis & Iupis,& amiis, &auratis. 

C Α ρ V τ XII. 

1$ HISTORIA LIB. XVI. 4$i 

IN mdrilndico cete quincuplo maximis elephan 
tts maioraniifcuntur» yt ζ^ cetacea Uteris co* 
βα in yicena cuhita lonojtudine procedat > ζ^ tc^ 
fiudinis tegmentum qumdecim cuhita longttm , ^ 
Jeptem Utumftt) a^ huccin^ ^y^purpuyx eo yfq; 
aucreantuyyvtfacile capUnthcminam. Echwoyum 
tefU tantundem capere poffunt, sAuditione item 
accept ihidem wufitdta magnitudine lupos , amias, 
auyatas eo maxime tempore cum fluuu imhrihus 
auoli rapidiferuntur^a^ terras inundanti in agros 
expelli , (^ in tenuiaqua errare : atque poRquam 
aquaplimia de^iterit ,fluuios redundanter exple^ 
re^udimque adfuos alueos reuertermt in ^equorihpis 
camporum yhi breuis confiftit aqua agricolas pt-m 
fces dehili fiataiiofiepb receffum flummumyten^ 
teSiComprehendere folere. 

Deraia&fqiiillalndicis. CAp. χιιτ. 

NOn mctiores ^rgolico clypeo raU gignuntur 
in Indiciy itimq\fqm]lji,locuilismAiores In» 
dicjnfunt : qux autemex mariyeniuntin Gangem 
forcipes mctximosy ^ Ungentihm ajpeyos habent» 
qujzyeroexmdriruhro in Indum excidunty lenes 
audio hahere fpiriasyfedlongis ζ^ pilofis diftin£las 
ejfeyhelicihusi^foycipihmcar^rc^ 

De lndica& fluuiatili &:rerrcnateiludme. 
CAPVT xiiii. 

TEfhidmii Indic^y^ fluuUtilis te^a non mi* 
nor e[l,qukmfc(tphd itiilx mdgnitudms.decc 

enim 452 ;ELIANI DE ANIMAt, 

enim leguminum modlos capit : ac illtc quoque ter^ 

ren<ii tefiudmesgignuntur mdgnitudine mitximaru 

gleharum , quj^ m altt^ at^ationibHS terrji tjon dijfi^ 

cilts excitantur ) hene penitm intrante aratro 3 0* 

fulcumfacillime profcmdente > f^ gleb^s in exceU 

fum excititiite 9 eiufmodi tefiudmum geniis aiunt 

tefias exuerei^cfane eafdem ab agricolisfic Ιίζοηϊ-* 

lus abihahhquemadmodum yermels ex yermino* 

fts locis y e^demque non amar^ yt marmjzfunt >fed 

^^fuaues ζ^ pingues hdbentur earum carnes• 

De formica. c α ?♦ χ ν. 

SVdjjfonte prudenttd non alie^a mftitutiorje ya 
lent etiam apud nos a/jimalia ) non totidem u» 
men qttot junt in India 3 lUic enim eiufmodi funt 
€leph(tntm>(>fitt(tcips>ffhynges ς^ nuncupatifatj^ 
ri.Nonrates formicji cauernas qutdcm»^ latibn^ 
la qujedam eflodiuntyfub terra habitantesy atjndi- 
cxpnntUrifapientiaprxditJi domunculits commo^ 
doo in excelfis locis condruuntp non in deuexis ^ 
platfls 3 qui/aaie inundctri quednt3 in eis ambitm 
φ^ yt ita dicam3fojf(V5 KAe^yptii(43^ Cretkos ώ- 
byrintho5 magnd ftpientm ejfodientes domefticas 
fedes co»ilitumity non reolics quidem ^ peruias^ 
autin qu£U quippiam influere pofiitifedfnmfsfo•* 
rammibi4o obliquao3 in quarumfupcrfiae foramen 
ynum relmquunts per quod quide ipjum ingredian 
tur ipfiC3 (^^femma qu^ coUigunt infuos thefauros 
wferant^in excelfis qmdem locii latibftU mach'^ 

nmt HISTORIA LIB. Xvl. 45^ 
ftmtur 9 iftfluminum allumones ejfugiant , ac fua, 
fapicntia ajjequtmtur rt tanquam in j^eculis ψη^ 
hufdam aut in mfulis hdbitent: nam citm circafor'> 
micayiam domum aqua refldgnut^ adeo tamen έ'χ- 
aZYerdtct efl iUarumdomuoytrtonaUuaturyneque 
eueUcttur y tmo yerofiabiliaturprmo λ rore matu-» 
tino^ynde tunicAm qud^dam tenuemfedtamenfor 
tem induity ζ^ inima, fuaparte itUtgatur cortice 
algofct limifluuiatdis» Seddeformicis Indickpofi^ 
€Λ dicSmuncfntisfuerit id quodde eis locutmfum* 

De animalibus qiiie in Plutonis hiatum deii- 
ciuntur. cap. xvi. 

APudsArkms Indos hiatws Plutonts efl y in 
cuim fYofiindo occulu cauernjiy ^ recef^ 
fi46 immenfi <^ hominihivs incogmti : quenjadmo' 
dum autemfit in tantxm cdtitudmem depre^u^jrje* 
que Indi explicant^ neque idcognofcere admodum 
laboro.i^mpliiii trm mdia diuerforum ammalmm 
ouiumjcaprammy houm eo agurit Indh ac nimtrum 
fecundum qukttm quicunque pernictofz reimetti 
peyculfmfuerit, maliue Auf^icij auem tnfpexerit, 
pro facultutilms fuis fe redimens dcucienda cnrat 
animdia, qt/je quidetn ipft necconflriola ywctilli, 
fedfuaj^orite yiam conficiimty Unquam iUecehm 
quibufdam αΐΐβίΐα ipofiea yero qukm ad barathri 
fauces accefjeruntjnon inuitA dcJiliHnt ^neqitefane 
poflquam in hicttum immenjum>(^ c^cum incide- 
runt amplins hommibm compdrent) houm tamcn 


4S4 ^LIANI DE ANIMAL. 
rnugttm> ouium hahtm) caprarum yox> equorum 
hmnitm exaudiuntur ^ acfquis aures iUimfauci•' 
hfis admoue/ihdiutij^ime eiu/cemodt audiehneque 
enim ftnl• yroynifcumforjU6 cejjat refonare y auod 
€0 quotidie pyjeciprtes heilU aguntur : an ne -vero 
foU recentes deieatje exaudiantur) λπ etiam expri 
mts qujzdum>h^udequidemfcio. 

De teiludinibus maris magni. c Α p. χ ν i r• 

INmncupato mcirimagno infuUm efjc longam 
ύ^ excelftm nomine Taprobanem pemagatum 
ejh longitudinefeptem miL fiadiorii) latitudme yC'» 
ro qumque miL yrhes autem non haberefed auin* 
quaginta ζ^ feptingentos yicos , ίεόΐα ex //ξ//ο^- 
έϊα non ejjcifedex integumentts maximiirum te•* 
fiudmumyquje. in eo mariprocreatur. Vnmfcuiufq; 
fuperficies mtegmmrechmpyjefiayepotefi : nam 
finguUteJL• ad qumdecim cuhitorum magnimdi'^ 
nem procedunt} ytfuh eis nopaucihahitiirequeAh 
ac nimmim yehementifiimos folii ardoves defen" 
dunty ^ prolixam ymbram efficiunt ^ficque ad 
perfercdos imbresrefiftmit) ytmeliufquam omnes 
teguL• pluuiAriim yim rcpellcint : neque enim fic 
eaf habitatores quemadmodum tegulasjrd^ldsfar 
circy habent neccjfe , nam totum teotum ex foiid(C 
tefia conilat y ζ^ f^jfofo β^ο ^ cauernofo) ^ 
natiuumtedum ejficienti fimilise^eyidetur, In 
Gmge IndUflmio teftudines nafcuntur > quarum HISTORIA LIB. XVL 45? 

teHa non minori ma^itudme efl>qu^m dolium ca^ 
pax ytginti amphorarum. 

De elephantis Taprobanae infulae Sc cetis & 
monftroiispifcibus. c α p. xviii. 

INmagnimitns infuU Taprobafje palmeta in or 
dinemfic mirifice pUnt&ur) quemadmodum in 
elaboratis hortis opacafjtes arhores fenltuy) itemq; 
permultorum & ifdde grandium elephantorum 
puiltones in ea Ίη[ηΙίΐ'νί^€ηΐ)Λ€ nimirum vj wfuUni 
elephanti animi rohore ς^* ytrtutis indoley ζ^ coT" 
poris magmtudine eis quiin contlneti deguntprx^ 
flantiores exiRimdnturjeosmitgnismanwm incon 
tinentem trafjjportantes Cdlingarum regiyendimt, 
Eim quidem irjfuU mediterrarjei mure inco^nitu 
hahent} marhimiyero elephdntorumyenationem 
ηίβ auditione)(^fama haudquaquam acceperuriT) 
omne fiudiumycttqne operam adpffcatiofiem cotife•' 
runty tdmare magnum eam mfuUm (tmhicns ί?φ^ 
nitospifces procreare fcrunt > habentes capita leo^ 
nnmypantherdrunji (^ arietum , alioriimque απί- 
mdium y (^ quod magndm admirationem hahet, 
fatyrorum jpeciem fimilitudinemque pifces no»- 
nuUos gererci ac cete exiftere muliebrifiaey elsq; 
pro crinibmjpmivs effe. Pr.^tertect dicunt id mctre 
almformasprocrearc monilrofivs > quuyum generit 
ne defcribedi quide periti cxafie explicare qtfeunt^ 
ac in eodem mart beluivs cai4dam lonz^m habentcs, 
C^pedcs crurum flcxuintortos (^ yngului prx^ 

G 45<ί i^LIANI DE ANIMAL. 

dkoSf w ytraqucfede yiuentes audio, ^ ηο6ΐΗ[ε* 

getesy ^jT- herh(LS depafci, quodque palmarum fiu-* 

ίΐίΐ iam mctturefc€ntigAudc(tntJccircoei(4 arbores 

amplexufuo concutercp^^ excujfosyiolento im^ 

fetu exedere)^^ conficereieafdemque cum iam /»- 

cipit diliice/cere) in mare ahdh tum etiam permul" 

too hdenoo delphim infidiantes ihidem efje aiunti 

tum duo delphmorum geijera iUic nafci s dterum 

ferum^ 0* mexpiabilummamatepffcatoribus w- 

feftum 9 alterum natura njanfuetum circum homii» 

nes natare , &* more cmum hlandm ^ ^ fecottf 

treolari /uslmere > atqHc obieolum cibhrn Itbentey* 

fumercp 

De marino Icpore magni maris. c α p. χ ι x* 

M^Agnimuris lept4o(nam alterum quiin alio 
mari najcitur ante dixi) ex omniparte ad 
terrent fimilitudme acceditypr>)cter pdos , nam ter* 
reilrispdii^moUesfHnt) ^ adtaolHm haudqua 
qunm refiftentes : contrk lUim f^inofi ^ ereolh 
eumqui contigerit Uduntpeum quidem ipfumin 
fummd ΛψίΛ mctnsnaure nonin dtitudinemde^ 
tnergt diciwt > celeriautem & co;idtata nautione 
ifti) ex (immaltbm eo dijfictUimum ad capiendum 
efje^quod neoj in rete mcidih neque ad Ihide efcam 
accedit: cum ^egntudwe ajficitur naUre non quit, 
fimul&fimditm cxpeUitur) atq^ cijcimr 3 quif^ 
quli tum mcinum ad eum admouety nifi medicini^ 
adhibetur perits^c fi hmc bacillo terigeritjhoc idem 

peric HISTORIA LIB. XyL• 457 
pertculum eiprocreatur quodbaflifiOohitculo ta" 
ilfis affert. Radicem ad idemare nctfctferut^ haud 
quaauam in yulgiio ignotam > que animi defe6l•tom'^ 
buo iUipio quijic ajfeolm fuerit^medicaturyeci enim 
animo d^jicientinaribm admota facttyt ts reumt'' 
fcaUii^ recrcetur,fin neghgitur) tamfnne rohuftd 
fernicie hicpr^ditm eflyyt admortem yfque ho- 
mini morhus procedat. 

De monocerote ab Indis nucupato carrazona 

C Α ρ VT XX. 

MOntes ejje dicuntur in intimk regionihws 
IndU)(tdquos difficulter ecttur^ yhi quji 
apudnos beifU domeftic^ funtferoo aiunt ejjcy yt 
oueSiCaprASihoues ^ per fe ^ fuaj^onte errarcy 
^ canes feros ah omni curcL ραβοηύα exfolutos 
ejjeyearu quidernferarum innumerabilitate infinU 
tateqj ^ hifioricoru i^ Indorii fermonesteflAn•' 
tur, inter quos Br^chmanes numer^di, qui hoc ide 
fentiuhin ijs monocerote quem yocatcarta:^onorh 
numerAt, eumq] mdgnitudine adconfirmatx. jctatls 
equfi accedere dicunty mbaq; ^^pilisfidiiueffe, pe 
dubomtate ^ totimcorpom celeritatc exceUcrcy 
atq-)fmditerytelephMspediidior'itU indiuifts efjc 
apri CAud^haberejinter fupercdia coniuyno eodcq; 
ni^ro non leui quidcifed yerfuras quafd^ fjaturalcs 
habefite,atq) m acutifiimiimucrone definete ormi^ 
tum exiftereyomnmwq; mctxime ^nimdium abfo^ 
nam yoccO^ contGtdm mittcre^ <ζ^ ad nlm qmdc 

G 2 45^ i^LIANI DE ANIMAL 

heflm adfeaccedentes manfuefcerescumyerogye' 
galihmfuts pugnare) neque modo cum mdrihm ηα- 
turali quadam cotentione dijiidercfed contra etiS 
foeminAs cerUrejpugncimque "vfque ad mortem />/- 
grauefcere, mm (^ maxiwo rohore prceditfi^, 0* 
inexpitgnahilicornu armatm efi , defertifiimas re^ 
giones perjequitur y ftmul (^folitariws erraty coi^ 
tm tempore ad fosmwam mafifitete affuefcity 0* 
gre^lufitj cuhoctenjpm tranferit^ ^ yentrem 
focmina fene cceperit) rurfm ejferatur , ^folus 
yagdtur ) Praporum regt iUim puUosetiam nunc 
ieneros aiunt deportart ) eofdimquefeilis diehus 
adpugnam committi, adrohuyoflefidefidumyfjam 
integrji ^ctatis ^ perfeolje nuUum ynquam qmf- 
qudm memmit cAptumfHijJe. 

De Indicisanimalibus faryrorum fimilibus* 

CAPVT XXI. 

Flnitimos IndUmontes trctnfmittenti ad irttU 
mum Utws denf^imcu conuallcs yideri aiufjt, 
ζ^ Corudamlocumnommari} yhi beftt^ fatyroru 
fimilitudmem forni(imque gerentcs , i^ totocor^ 
pore hiffutjz yerfcinturiatqueequindcaudapr^di" 
t^ dicuntur ^ eji cum non λ yQndtorihm dzitmtur, 
in opitcis ^ [Ρίβί5β1ιι'ί6β)ΐ€ητ yiuerC)Cum itutem 
yenantiumflrepitumfenthmt) &* canum Utrattis 
exaudiunt in montiumyerticesmcredihili celerU 
tate rccurrtintinam per montes iter copcere affue•' 
tjtfunt > contYd eos quife wfequutttur pugnant > de 

/ummif HISTORIA LIB. XVI. AS9 

fummis montihue/axd deuoluentes: ex tjs nonnuU 
Ufed Jiverrime tandemaut j^grotantes , aut graut* 
d^ comprehendutur, HIj: qutdem propter morhHm^ 
h^yero ob o-yauiditatem. 

De icrpentibus Scyratarum gentium Indiae. 

CAPVT XXII. 

APud ScyrcttiLs IndUpopulosqui narihm Ji* 
mii funti inufitcitii magmtudtne ferpentesr 
nafcunturyquji armenta rapiunh^^ d€Uorant}f(in* 
guinemque exforbent^ 

Dc equorumf docilitatc. c Α ρ. χ χ 1 1 r. 

ESfe equum docilem yeliUitd argttmento flu 
Sybarnoo Iralije papulos audio delitijs fupr^ 
modum fluderejcxterarumq; rerumomifjacura to 
tam yitam confumere in luxuinertUplcno:fednitr 
rarepertartes eorum fngulcirem inertidYndongunf 
ejfetfiUudteitdtur immeniao delitiiisequos doce^ 
haut/aitare (tdtihiitm tempore conuiuijiqHod inteU 
ligentes Crotoniatx heUum Syharit^ i?ituierurtt,tii- 
ham quidem cartentem heUkum rjonfumpferutyfed 
tihiiU ^ tibic'mes,qui commijfo iumprjcLio cecine-^ 
runt cantiletiamfxltatoriam, quam audientes Sybct 
ritariiequt memores domefticjt^ difcipiinjc excuf' 
ferunt equites > ζ^ exultantes ζ^ fxttatites ordmc 
perturLxrunt)!^ yicioriam hoSlibus dcderunt. 
Delycofpadibiisequis. c α p. xxriii. 

EQui lycojpades nuncupdti^Grjzcorum homi^ 
num cumfiudiofi e^e dicutur^ tum de Imiuf- 4^0 .^LIANI DE ANIMAL. 

cemodi hominum genere wihficam notionem hahe^ 
rcp yt natiirali quodamfenju ad eos amandos ajfi" 
ciantur: neq-^ cmmpulpantibHsfe ojfenduntur:neq} 
repliunt:fedt(tnquam conftrioii tenerentur} totum 
diem cum ijs traducunt} atque fomnumfrope cof* 
dem capiunt:fn ad ipfos barbarm acceditjquemad-^ 
modum ex yeiligijs fagcidter odorantes tcines fe^ 
rAspercipmnhfic eos equi cogmfcunt i ^ cliimorc 
toUunt» ^ tanquamfkneferam beiliam cxtime-* 
fcentes dantfe infugdm. lampono ijs) adquos af- 
fueuermhf^^ pdhHinm ohijcientthm mirifice dele- 
έΐαηΐητ} maxime aurigisformofisyiderifiudent, 
quodquidem ipfum cu fjatatit ofienduntitum enlm 
in ctquAm henepenitm procedunt yt 0* nitidum os 
ejficia.nt)0* nefordidum quippium exprx/tpiaut 
de yia illitum deformet Ipeciofiim ?jitorem3 ac ado'» 
rAtiyHguenti fuamtatem in amore i^ delitijs ha-» 
bere exiftimantur, Homertps teilatur eos ynolio^ 
nibHi dcleolarhcum ait, aurig^ qui equtsfepe liqui 
dum oleitm iubto infundebat , ^ aquA rtitida laua^ 
bat,item Simonides ex ommbmferis dicerjs^miiUe•* 
res compo/ttasy/cribit exs mundi ^ ynguentiflu'* 
diofis ej]e more equom, (^UJi dkit h^c fimhHiinc 
eqmis mbdtm gcnHtt>fermiici opera ipfam infitmre 
coguNtmunquAm moUm attingere yulh ncque cri^ 
brum yerfare fludet,neque lierctio ex domo expor 
tayet} neque eqHumforcitdu curaret, necc^itas yim 
rumfacit(tmicum:fedUHittur ipfa quotidie bisiaut 

ter MISTORIA LiB. XVL 4^1 

ter cJ^• ynguentps yngitur >femperfert corrjam >«•* 
guentis delihuum ^pHlchr-um mtur jj/eolaculum 
mulier alijs ^dhahenti malum [petUcuium ejh 
quo nuVim neque tyrmnm » neque princeps me»'» 
temfuam oblectare pojfet. 

Quemadmodri Perfae equos mdacts & bel- 
licofosefFiciunt. cap. xxv. 

N£ armomm ftemitum , & gUdiorii ad cly^ 
peos refottantium crepiw equ i extime/cants 
eos adjirepitum ^ fonitum a^uefcere cogmth Aif 
mcitAijue cadiLuerum [ιτηηΙϋντΛ fuh ipfum foenum 
fubijdunt, yt cafomcorjlpedum in helloferre con 
fu€jcant,nererum terrihiimm mctu ajfediadrem 
militarem inutiles flnt:qmd quidem ipfum Home-* 
rti6 hdudfdm ignormiu cipm Diomedem in llia.dc 
fcripfit Thraces iuguUre > Vlyjjem autem pedtbus 
wterfe^losfubtrahere 3 ne in cadauera incurrentes 
Thraces equi formidine perterrerentur > atque ad 
h^c ipfa mfuetiivt performidolofit qujidam inne'* 
dientes pr^cipkes eftrendtione ejferretur ^ u etiam 
ad difcendum dociiesfuntyneque rerum memori\im 
qu(U perceperHntylU obliuio delct, 

In gclidis locis oiics feilis expertes funCe 

CAPVT XXV u 

INregionibti6 perfrigidio 3 cum niue <^ hyeme 
yehementi Λπηι tepm infeflum efljfellts cxpers 
eji ouillumpecHe 3 intra enim OHilid copulfum nouo 
^Abulo non ytimr : dcinde mcmte yere cum ad 

G 4 46ι i£LIANI DE ANIMAL. 

paftiones pro^a[citur ^ felle impletur» quod ipfum 
Scythicis omhm yfu maxime cH^nire Joiere aiutit, 
DePfyllisAfricis&deceraftis. ca. xxvir. 

AGatharcides dicit in xAfriccL• Pjyllorumgen 
tem ejje^ (^ nihiiquidem adymendi ratiO'^ 
nem k reliquti hominibm diJferretyeriitameniCum 
alijs natiomhm pereorinum eorum corpmcompara 
tum admirationem habere : non enim yenetjatiis ek 
Βσίϊ-ιοό quicquam nocerepo^e y neqi phalangiorum 
mortiferio yttlnerihtioyt ciUeros homines αί^ία)η€^ 
quefcorpionum acide^ Udifolere. Cum enim ye* 
nenatum quiddam (tdeosaccejjeriti ^yeleorum 
corptis attigerit^ yelaUquem odorem exhauferit, 
yeluti foportferam bihijjet potionem fopitur , 0^ 
tiindiu dehilitatHr quo ah eo Pfyllm recefjerit, Vt 
yerofilios ftios examinent an legttimi ftnt m iHc" 
gitimh eos inferpentummultitudinem coucientes» 
O^ prohantes yt aurum drtipces^nnte dixi* 

Quomodaprylli auxiliantur qis qui ferpen- 
tibusiinci^ti. cap. xxviii. 

C^yiliias libro decimo hiftoru quam confcri• 
pfit de SjracufanQ xAgathocle ycerdft^oin* 
quitipeftifem morjum mfli^ere folere ) etenim ^ 
beftUi ratione carentes ^ ^ homines interficercs 
nifiLibjtuo yir natione PfyUm (tdcur^dum accef' 
ferirJncJane fiue eiiocntm^uefQYtmtQ aduenerits 
O^ plagam adhuc tolcrabiLiter dolentem yiderit^ 
JolafaliHd dolorem mnigat^i^ pr^lirmgit:fin per^ 

cufjum HISTORlA LIB. XVI. 46J 

cuffum ojfenderit ^gerrime dolentem > intra dcn" 
tes permukitm aqimm haurit^c^ os fuum primo 
exea coUuit 3 poji yero eamm pocuium eieciam 
yulnerato exforbendiim trcidit > imod^veneniacer" 
hitoi acriiis inudlefcit ^hic jegrotanti nudo nudm 
accumhit) <^propriofuo corpore morbiyimfran" 
gitp 0* mdo hominem liberat, tAd c^uod prohafi•» 
dum amplm tefttsefl Nicander Colophonim ^ aui 
teftatiir ΡβΙΙονΗΐη gentem qnam Syrtiopdfcit^non 
modo non Udi idihm ferpentum ) fed etiam dlijs 
mortdihm i6lis (iHXiliart, 

De animalibus habentibus dupliciamebra. 
CA ρ VT XX !>:. 

EMpedodes phyficm cum loquitur de anima* 
liHm yiqujidamfimulgcnitA diuerfa coniun^ 
£lioneconiU(ri, Qjfxdicit h^cfimh Muitaquidem 
dupitcem facic ζ^ duplexpeiitio hahere^ qit^^dam 
ex bouegenita yultum humanum habere, quxdam 
ex bomine gemtdpaj^eiium boimgcrereydid mU' 
liebri)0^ ymliforma adumbrata ejje. 

Decapris Lyciae. cap. xxx. 

CKAlliithenes OlynthimcaprM fcribit inLy* 
οΐΛύβηββιπιο ^ proltxijiimo hirfutas e^je * 
pitO;>yt muliebres crincs ejje yideafjtur^ C27^ ραβιτη 
Tmquam oucs ronderhcx eifdtmqne nctuiumfabros 
rndentes contexere. 

]") De bobus PhcEnicix & Lyci^. c a. χ χ χ i. 
Hixniaim libri tcftmUir inuigenM yaccoi ex 

G S 4^4 i€LIANI DE ANIMAi; 
e^e mdgmtudinenft yelpyoceyifiimipa^oresxcS 
nmlgejjt fiare , atqueadeo infcabellum afcendere 
habeant necefjeivbera ytpoJiintpertmgereJn Lh 
hya Indis fimtimitretrouerfws pdfcetium boum ejje 
armcnu audiuone accepi. Caufacur fic Yofcantur 
ejhquod ante oculos cornuA habenti ^ qux ante 
f^desfunt^yidere non queantxex quofit yt ingref^ 
fionem cidcmdnm retorquentcs herbam depafcan^' 
tHr. *>fyiJioteles ait Leutricorii boum cornua atqy 
aures ex vnajiirpe comiAtiiy^fimulcotextA efje: 
idemdicit Libycorucapras expe^oreappenfahit'^ 
lere' ^riftutelps ρΐίπό Nicomachus ait in regione 
Budianorum albam ouem nuUctm nafci> fed τύ- 

De canibus Cynamolgom Indiae populoru. 

CAPVT XXXII. 

INhts librto^quos Cnidim Ctefas derebtio Indick 
confcripfito Qyncimolgovum ghemy attcan^sper'' 
multosy magnitudwe Hircanto canibHspares alere 
folere. (^iamobrem fit h^cc natio um canumjiu^ 
diofay caufam idem ajfert) cum ab^ftitio folftitio 
ad mediam hyememxUnquum apum examwayqUiC 
' ad dueosfreqHentes yerfanturjfic {trmenta nume* 
ro ampliora boumferorum eos cornibm yehemen* 
ter incitata appetdnt ^ nocennt) hinon aliter h*ec 
retimdere ydentesf canesqms mdgnacura aluC" 
runtyin ipfos immittunty qutfacileboues debellafjt, 
C^ interimunu Oeinde anticommemorati homi'» 

ncs HISTORIA LIB. XVI. 4^f 

nesyquiis efculento/s carnes exiilimAt^fihiAufeYunty 
reliquas cmthm imperttunt , libenterque commU'» 
nicant. Reliquoannitempore cumnon amflimeQ 
hoiies accedunt, adyenandcis dmferds fecum du* 
cunt. Iccircoque Cynamologi appellantur ) quod Λ 
canihm lac exprimuijt mul6lra>tumyero ficid^ 
ipfum quemctdmodum nos yel ouiUum yel caprU 
num hihunt, 

DeouibusCiorum. cap. xxxiii. 

AEfchylides m lihris de re ntilica In agris Cio 
rum dicitpaucas oues e[J€ ynicuique ruili^ 
corum^propterea quod Ciorum terra fitpermAcra» 
^ qmdpdiiion^s non habeat^fed oHihns ohijdunt 
cyr/fum <^ fidfoliay(^folta olitije yt^ leguminH 
fcapos yarioS}^ Jpinasjquibtis ραίηιΐΜ nutritje Uc 
procreafjt:ex quo cafem optimm βί appeUattis cyn 
thin^yqm carif^ime yenditHrsagniq:^ iUis procrem^ 
titrpidcherrimi > quinon eopretio quo cjitertyen* 
dmjtur:imo yero longe carim. 

DccaprisSardinia;. cap. xxxiiii. 

S^Ardmictm pecudum optimam e[fe parentem 
Nymphodortps fcrihit j caprisque procreare» 
qudrum pellihm pro yeitimetti mdigerjx ytAntur: 
tumqut τηϊηβεΛ yi ej]e>yt hybcrno tempore calfa^ 
cinntyjzftiuo refrigerent y fimHlque ψ ipfis peUthuo 
ciihiti magfiitudtne pilos mnafciycitque et qui ijs />/- 
dittmfueritificQmmodum yideatuyycum elif^igt^ 
da tcmpe^iiSyptlos adcorpui conuertitiyt ab ψ ca". 

ie/cat 46(5 JELIANI DE ANIMAL. 

lefcaty cum autem efi ^ilcts^inuertitx ne calore 
'Vexetur, 

De capris pagi nuncupati Coythe. c a. χ χ χ v* 

NOn βίέίίο pr^tertbo Orthagoramiis in libm 
quos cofjfcripjit de rebm Indicis mauihin 
Coytha yicofic nuncupctto y ab indigenU piices ca^ 
pris comedendos obijcL 

De elephantorum cum fuibusdifsidio. 

CAPVT XXXVI. 

ELephantum kfuiUofecoye timere ante dtxi: 
nunc explicarepUcet quodad Megaram ^ic• 
ctdit: ciim ab ^ntipatfo Megarcnfes arcunfede'^ 
rentur^ (tcerrimtque Mctcedones incumberenhpri^-^ 
mo infues pice oblitos incendium Me^arei excita^ 
nmt ) dcinde fic mcerjfos in hoiies immiferunt. /j 
ituquefurore wflammat/, cum in elephantoru dmii 
na mcurrerunt}tum cUmantesjnempe igmflagran'^ 
tesy quafi quibufdam furijs clephantos incttitrunti 
^ gntuiTer perturburunt. Hienim nuUum rjcque 
ordmem tcnebanhnei^ue amplim> quamm kprima 
t€tatii tempore domnij-m^cnt ^manfuefaBi erant: 
fiue quodfud quadam recondua natum α fudlope» 
core iongi abhorredritigramque in id odioftitifiue 
etiam quia^ horum cibjonum 'vocis acumen perhor'^ 
rcantXitimreiiion iznarieduciitores o^enerts cle^ 
phantmt y ynk cum JutbmpuUosiilunt > ex confuC'^ 
tt^dmeeosytminm horreatiL• Sic Romanos {quo* 
niam non cornuix modo arietp$>fed ctiam/uiUipeco* 

m HISTORIA LIB• XVI. 4(^7 

ri ^rufiftitum oderunt) Pyrrhi Epirotarum re^ts 
elephantos tnfuva.m yertifje homines dicunty yioto 
ricimque amplam ex eo bello retulijfe. 

De Indicorum Pfylloru equis,ouibus;5r reli 
quis belliis quantiila magnitudine linr, 
&vt fuillumpecusnonnafciturin India. 

CAPVT XXXVII. 

APud Indos PJyllos {n^ funt etU dteri KAfn- 
ci)arietibu6no mctiores equi gigmmturioues 
non magmtudine agnos noftrosfuperdntidpmpar" 
uulifunty 0* iimiliter mulh houes > ^ quod tUic 
cumque heftiarum perparuulum efi y apud Indos 
nullum fuem nequeferum neq; cicurem nufci Cte^ 
fias Cnidim ait, a^fuilligeneris yfum Indos k fe 
deteiiarh^ tantopere ab eo yefcendo qukm ab hu 
mants carnibui abhorrere^m MacedQniafues muti 
ej]e dicuntur, 

Oc metropoleos Epheiise cancris hoftibus 
rerpcntium. cap. xxxviii. 

AjD paludem quA 'mxta iphefiam metropO' 
lim exiilit ) (tiunt cAUernam efje mdximcL 
Ynagnitudine ferpentiumplenam , qux ytmdgnum 
aceybitatis yirm hdbent in morderido ^ ita tametfi 
ex cducrttaprodeimtcs yfque ad circutjieolampa^ 
ludemferpunt y tcimen nature cotKtntes adprimam 
aquam confiftimt icancrorunj qui cas extenfis for^ 
cipibm comfrehenfds intcrficiunt mctu deterritjc, 
ititq', coquiefcunh dtq; k triinfmittendofefuninet, 

cancr 4<$8 i^LlANI DE ANIMAL. 

cancroyum cuftodtdsformidantesi (^y^paamrume" 
tum exhorrefcentes , Ac nifimirahiLi naturx aono 
fdudu fauces cancri incolerent, ^ titta tllic om^ 
nia pyxifayeiit , dudum feiitferisfer^entium mor'* 
fihui mcoUperi^eNt. 

Dediuerrorum locorum draconibns&aipi- 
dibus. capvT XXXI X. 

ONeficritm KAftyj^cilem duos in Indkfcrihit 
dr(tconesfuijje:(iltcrumfex 1^2* (luadra^n^ 
ta:alterum oologmta cuhitorum ^ eofdemque xAle* 
xandru nrdenteryidere expetimfJe^Regnante Phi* 
ladelphopduos iteex ^AetniopiΛ dracones in sAle-» 
xandriam deportatos fui^e > apud ,yfepiptios per^^ 
Udgittum efiy dterum magmtudine cjuatuordecim> 
altemm tredecim cubitorum,Euero-etis reo-is tem" 
porihm tres etiamfuifje : ynum nouem » diterum 
feptemcuhitorum) tertium magrjacura in xAefcU' 
lapij templo nutritumfmfje » atque etinm a(^ides 
quatuor cubitorum xAemtij apparuijje ajferimt, 
Jam qut de Chiorum yebns hiftoyiam conjcytpfe^ 
rtmtyadquandam Pelljcimontts 'vallempyQceyts Ay 
hovihiAo frcQuentem > citque opacamy maxma ma^ 
gnitudme dyaconem inquiunt pyocyeatum fuiffe^ 
cuim fibillum Chij yehementey peyhoyyefccrenty 
cuiHs magnimdmem nuUi> neque agyicoU^neqj pa- 
fioyes accedendo pyopius confideyaye (tudeyenty fed 
exfolofibilo ingentem qua^idam) ^^foymidolo/am 
feyam beftmn ejjefu^icayentuy 9 em tamen md^ 

Znitud 
ο HISTORIA LIE. XVI. 4^31 

fnitudinem tandemmirabiltquAdam machmatio^ 
92€3 atque folertia cognitamfuijfe ^ yento nimirum 
"Vehementifiimo yall^ arboyes concuffits > i^ 'vio-' 
lenter coUtfos rAmoi ignem ρβρ€νιβ€ ^ ζ^ fimul iri'' 
de ingens incendium exciutum locum omnem com- 
preheitdiffes&*ferdm circundedifje ■> atque inter* 
ceptamcum eUht nonpoffetjdrdore flAmmji cof?fla 
gyajfcy itaque nudato loco Omnm conβJictίafaόl(t 
fuijje^i^ yeroChiosmetu liberatospcum^efta'' 
tum yeniffent inufiuta mdgnitudinesofjd, 0* /w- 
mcm^ caput offendi^ei yt ex ijs qHdntmymm 
iUefmjJet conijci pofjet^ 

Qua vi& natiira fit prieditus fcps ferpcns. 

CAPVT X L. 

SJEps e ^enere ferpentum ex eo mAgnam admira 
tionem excitatjquod colorem m eorum qu^e con 
tingit βmilitudinem immutat 3 eim imos qitutuor 
dentes tunicuU qu£dam occuItant:ex ψ yenenum 
emutensjceleriter O^ putrefitcip^ interimit. 

De Aegypti fcorpionibiisalaiisj&cluplici acu- 
leopr^ditisjocdeferpetibus* cap. xli. 

P\KAmmenes in eo opere quod de yenenatls con 
fcripft) alatos tradit fcorpmies in xJCepipto 
nnfci duplici aculeo arm^^tos y <^ idquidem ipfum 
aitfe non auditiohe accepiffe^Jed exfcfe hanc hifio 
rifim profiteri y hicipites ferpentes hhm pedihm ad 
caudam prxdit,u e^e influmme ijomine xArgadey 
quod ad Perjlcam Pfittacem efliOcJUs wquitifer^ 

pentes^ 470 i£LlANI DE ANIMAL. 

pefites Citpite alhas > reliquo corpore nignis quatuoy 
cuhitovum νηαηίΐίηάΊηβηι hAhcre j> (& qms per-? 
cufferint interimere y wteraiu C£i/i hatfdquaqimm 
nntarefolere ^fed noflu 'velaquiintihi44> yellmtea 
Uuantibm perniciem wferre. 

Dealatis fcorpionibiislndiae, &rerpetibus 
& lacertis. cap. xiit. 

ME^aifheijes in Indiafcorpiones dicitmaxi" 
mos procreari) (^fmiliter aculets atque 
europeos pungere, %AUta6 in Jndia ferpentes ηοέΐπ 
froficifci ait Megafthenes non interdiu > tum eam 
'vrmam reddereyqudi idflatim corpws in quod deflu 
xerit putrefacit, Polioletuo maximos ait lacertos 
in Irtdia tam -valde yario colorenafci, ytpeUisflo^ 
ridis quibufdam pi^urts maxime diilinola, 
^ adtei^um moUis ^ teneraft, In 
^rabia lacertiyficut inquit^^ 
riilotelesy ad duorum cu- 
hitorum maznitU' 
dinem acce^ 
dunt» 471 qAELIA^^I libe% 

decimHsfeptimus hiHoru 
animalium. 

De ierpentibus ab Alexandro fpedatis. 
c Α ρ V τ Ι. 

Ν nduigiitione maris i?i/- 
hri sAlexander dicit fefer 
fentes yidi^e longitudme 
quadragmta cubitorup 0* 
crdfiitudine ^Yo rata longi» 
tudhiis portione , i^ Can» 
crorumgenm quorum cru» 
βα quoquo "verfum pedem 
haheret 0* mAximt forcipes eipf>enfiefjent : atque 
iccirco eis non infiiias quenquam molirh quodNe" 
ftunofacriejjedicerentur. 

De ferpentibus Indicis. c Α p. i r. 

CLitarchus inquit in India ferpentemfexde'• 
cim cuhitorumgigni, atque etiam aliudfer^ 
pentium genm non fpeciemfmilitudinemque alio^ 
rum gererejfedmagnitudine multo inferiores ejje> 
tdnquimque pivmentts diflinU;os ficverficolores 
jpeaitri. Vittas enim α capite ad caudam pertincn 
tes hahere alias i^ereas alias argentcas , nommUas 
rHbraSidias aureas^eafdcmque peftifcro morfu ce- 

H 
471 ^ELIANI DE ANIMAL. 

lerrime intcrimerepojjeM 

Dcviperis. c Α p« iii. 

NTmphes librorum quos confcriffit de Ptolo" 
γμβίί ttono iViperAS dicit in Troglodityde β 
icum alijs confermtuY ingenti nafci magnitudme: 
decem enim ^feptem cuhitorum exinere.TeifU'^ 
dinmn tegmentd ea ejfe magnitudtneyt fexmo• 
diOSKAtncospnguUcapknt. 

De preftere ferpente. c α ρ 1 1 r ι. 

PEimum yt morfum prefler e genere ferpen* 
tium ejfecityfiatimfluporem infert ^ immo 
hdem reddit :pofi menti ohliuto & tenebr^ QJfun" 
duntur^ytneque notionem habeatp neque refpirArc» 
neque mewre queatyfimul 0* percu^um^L pdis 
nudum Um morfufΛcl•ιifujfocΛtiofeϋuitHr cu con 
uulfioniht4o}& morte acerrimis dolorihm rcfcrta• 

Quemadmodu Afpides ab Acgyptiis man•^ 
fuefiunc cAPVT v. 

PHiL•rchuό libro duodeamo in yylgm edidit 
^(pides ab ^Aegyptijs yehementer coiiyeaf^ 
demque ex eo cultu manfuefcere ,cib6que cicures 
jierh neque pmulcum pueris infxntibm 'viuentes 
eii quippiam nocere > ^ 'vero appelUta^ ex caueis 
prodirciitquc ad appeUantem accedere : digitomm 
dutem crepitu ifocantur, xAeg^ptij in ^lpidum 
nationem 1)θΐρίίαΙΐβι)ηί pnmtim -νίργαηββίηίβα-^ 
tim ίβηιρβΥΛΐαό ymo ^ melle βχήηαό in τηβηβατη 
m qu<t ργϋηβι Ιμηΐ exponunt ypouiea ρΙαΗβιι data HISTORIA LIB. XVIL 475 

eas tanqux conuiuas ndprandium yocant, iU^ yero 
ifelut ad condtolam cGenam imntatje , alU aliunde 
erumpentes (tccedunt } ^ menfam ciycun^untyac 
reliqua omni jfira in folo terrj^ reliola caput alle-^ 
uantes circunUmhunt ^fenfmque atque moderate 
eocplentur : cum autem ^ev^pttj de no£le habent 
neceffe furgere ne ίρβ^ί in tenehrii conculccnt ite* 
rumpercujiione dtgitorum ytuntur) elsyt dcyU 
decedcint fivnum dantes : illji fane fonitm difcyi» 
men inteUigentes confeiiim tn UtihuL• ahilrudun• 
tuy^itaq-y « quide leolofurgityponea in rjuUoo ipfa^ 
rum incumt, 

De crocodilis & de cctorum magnitudine. 

CAPVT VI. 

INtam yalde mxgndm fcpe m^gnitudhiem eX" 
crefcit crocodilm yt Pfamnitici xAer^btiorum 
regts tempore Philarchiio yigmtiqumque cuhitO" 
rum dicit ylfum fmffe. Regnante xAma/idefex 
e^ yiginti cuhkii βχοββί^β. KAmonetm in quct" 
dam Lihycn yrhe dicit facerdotes ex lacu quodam 
canttonum illecehrps prj^ilri^os crocodilos decem 
(^ feptcm cuhitorum educere. In LdcedjimQnU 
co mdri accepi wgcntia cete gigni 3 eamque ob 
cauf(tm quidam Critict Homerum dicunt Ldce- 
dxmonem cetofam appellaffe, Circa Citheram /»- 
fuUm cete pyjidicant maiori gyunditate vencrd* 
ri) eorumque nerHos accommodatos effe ad confi" 
ckndits non folhn pfdumrum ^^ muficoYnm 

Η ζ 474 i£LIANI DE ANIMAL. 

aliorum orgctnorum fidiculcu , fed adhellica etiam 
inftrumentaycttc^ue ex us confe^l•»^ arcuum chordjz 
cenfentur, Optime Theoclcs lihro quarto ad Syr* 
tim (iitcetefYocreaYitYiYemih^smdoYesXircd Ge 
dYoficim Indi^ Yegionem non ignohilio OnepcYitm 
atque OYthagOYasfcYipfeYUfit ) cete longitudine di" 
tnidiati fiadij > 0* Utinidwe pYo rata longitudinis 
poYtione nctfci ) ta^toaueYoboYefeptaeffey ytf*epe 
cum nmhm YejpiYdYwt > tantopcYe in Jublime ma" 
ηηο5ΑΗί{ί44 iaiient) yt h^c imperitis maximjz ma 
ris tempeifates effe yideantUY. In maYiYuhYo funt 
fcorptj pifces <^ cobij duoYum ? ac mrinuUi tYium 
cubitoYum. 

De paftu & potioneelephatiti. c Α p. ν 1 1. 

ELeph(tnti nouem OYdei modios Macedomcos 
exedunt) ^ metYctiU LdcedjimonicAs qua" 
tuoYdecim hiheYe pojjunt, <^ γμγβίό ad eiufdediei 
ifefpeYam ο6ίο > ducentos autem atque eoYum non^ 
^ nuUi tYccentos annos yiuunt, CUyjs aqujcpotio ele^ 
phanto inimicijiimci ejl•^ tUYhulenUm i^foYdidam 
fuauifiime hihiti acjiad flumen aut ad lacum ac" 
ce^eYit) nonpYiHfquam c(xnumpedihm peYtUYba* 
rit} i^ pulchritudmem aqujs defoYmaYit ad hau" 
riendjiaQuam mcumbit.Sine potione οίΐο diesfeYt, 

De animali Cepo nuncupato. c α p. ν 1 1 r. 

TEYYenum quoddam animal PythagoYOo fcYi* 
bitfccundum muYe YubYum pYOCYectYi i^ Ce- 
pum hocefi hoYtH appofite icciYCO nomimYti quod HISTORIA LIB. XVII. 47$ 

tanquam hortm yarijs colorihm diilmgamy, Cum 
exiftitconfirmdtit jetatejpari magnitudine efi cum 
Herythrienfibm canihtis. Jam porro eim colo- 
rum yarietatem ficut ille fcrihit} animus nobis efl 
explicare, Ε'ιρίό caput e^ pofticx partes ad caudii 
yfque prorfws 'vdde ignco colore funt , tum aurei 
quidampilidijjemifjati [ρβόίαηίίΐη tumalbum ro^ 
firum^mde ad colium aurej^yitt^pertinent )CoUi 
inferiores partes ad peiim > (^ anteriores pedes 
omnino albi, mcimmji duji manum implentes cjerU" 
leo colore yifuntur 3 yenter candtdiio > Yedespofte•^ 
rwres fii^i funt ,τοΩή form^ cymcephdo re£le 
compararipotefi, 

De onocenrauro. cap. ix. 

ONocentaHrum quifquis yidit non wcredibU 
Le ducit^quodfamci perucigdtum efiicentau" 
rosfuijje ,neque fi^lores atque piaiores in eorum 
dejcriptione errajje : yerum /me reuerctfHcrinhJi- 
ue omni ceraflextbilior ς^' dd pngendnm habilior 
illos pnxeritfprjitereo. De onocentauro quidcm 
miht nunc efi animm explicare ^qux auditionei 
^ fcLmd iiccepi y eum ipfum homwiorc cy^pro- 
mtjjd barba jimtlem ejje > fimul ^, coUum i^ 
peoliio humafiam jpeciem (imilitudmewqHe gere^ 
remcimmcvs dtfiantes expe^iore pendere) hume^ 
ros ) brachia humarmm fguram habere , dor/uW} 
yentrem ) pofterwres peaes ajino perjimiles effe, 
O^ quemadmodHm afinum >iic cinereo coiore ejje, 

» 3 476^ i£LlANI DE ANIMAL. 

tmum yentrem leuiter exdhefcereidupliccm "rfum 
& manm pr^ftareynam celermte ybift opHs^ejd 
manH6 pr^j^cmrunt ante pofteriores pedesyex quo 
fityt non c^ieterorum auadrupedum curjufupere" 
thr.ac ybirurfti^ habet?iecej]ey yei cihum capere, 
yel aliud quiddAm toUere ρ qm antea pedes efjent, 
TriMm eijiciuntuY) tumaiie non^^aditHryfeamfef' 
fione^iefcit. KAnimdefi graui aninn acerbitate: 
narn Jiatpiatur , non fercns fermtutem iibertntis 
defiderio ab omni cibo itbhorretyi^ famefibi τηογ- 
tem confcifcit. H^c de Omcentciuro Pythagoram 
narrare teilatur Crates ex Myfio Pergnmo prO'» 
fe£lm* 

Qu^animaliaquibuslocisnoniinc. CAP. x» 

BOeotU terrx folum talpls C£tret:ijfdem Leha- 
dia mnfoditury ac fi importentur aliunde mo 
riuntHr^adeiH^ ytcimm O^chomenem permultjs 
procreantur y t^ Arua fubruunt , in xAfrtca nuUi 
(unty necjue apri, neque ceruh in Ponto neque moU 
Itaneque teilacednifiraro <^ perpAUCA gjgnun'» 
tur. Difjon ynicornes aues iriauit in xAethiopid 
c^Cyi^ fues qucidricornes , itemqiieouillum pecHS 
Or Ufja qHidcm mops , yerunUmen pdis QtmeLorum 
hirfutum exiftere. 

De Phalangiis Zacynthi. c α p. χ i. 

IN ^Acyfitho phdartgiorum morju percupis 
bme pcritidicunt ^non ea modo Accedercqujc 

alibi HISTORIA LIB. ΧνίΙ. α1% 

alibi iitis yju euenire folent yfed eadem ipfct etkm 
oinnit acerhiora iieri , pnmum enim yt morfm 
fity totum corpifo obtorpefcere > 0^ debiUtariypofi 
tremore afftci » ^ βΐ^ιάιβ'ιγηιιγη effe, ^ yo^ 
tnitHm tum conuulfione JHhfequi. L•mporro quod 
audientihm terrorem inijcit , ζ^ yidentihus *ii/-* 
mirationem mouct > e^pohcim , cum ab eorum 
morfii qmdam inregri , atque ίηίαόΐί balncivs» 
ijucirum lauatione PhdUngio yulncrati fuiffent 
yfi y fubij^ent , ^ pedes ahlmffcnt , omnibus 
doloribm qnibws torqHentHr morfii ργββι exnr-^ 
ferunt. 

De riibeta ranai. cAp. xii. 

ESt rubetarHm genm i cutm faild non modb 
peynkio/a > /eu lUitdo αβ/είΐι^ aj^icientibm 
infe^tijiimm exiftit : ncLfn /7 qim ex ijs qut ma^ 
Ιάά artes wgcnioje faclititre Jciunt , eam primo 
contrmerit > dcmde eim fanguinem fiiie ad yi- 
num fiue ad aliam potionem admtftum cuipUm 
per mfidiiie bihcndHm dederit , is fane fine mo" 
rapent.Eimdj^eclm hmc improbitatem habet, 
yt earn adifcyjamfi qupi acriter intueatur -> (^ 
ϊΙΙλ cofit>\i improbo obtutu Jitorejpiciat Λ€ fudm 
relpiratioijem humano colori hostiiem iinheUue" 
rit, hominem eo palloye ajjicit , yt xgrotanti fimi^ 
Its ejje yideutHr > acpaUorper diquot dies manctp 
demcic cuanejcit* 

Η 4 47S iELIANI DE ANIMAL. 

De charadrio iiue galgiilo. cAp* xiii. 

ClHarctdrim auis eximio naturje beneficio (tf* 
^feRcLefl >nAmfiQUis i(\ericm meamacer" 
rime mtueatHr^illa contrkfine ni^atione ex animo 
ν€β^ιααί ^fcajfeiium hominem fuo ohmtu αά/α^» 
nitatemrediictt, 

Deperdicibus&rubetis. cap. xiiir• 

ARifiotdes dicit^Jiperdicesfamifue aduetfe 
mayibuo [iiterint>yentusque inde affletjybi 
mares fiant ) corjcipere natura quAdam mirabilL 
Prxterea perdix feptem diebm nidum contexir, 
feptem parit > totidem puUos nutricatHr. TimciHS 
ς^ Herdcles (^ Meocles medicuo dicunt rnbetits 
rariAS duo habere iecinora > 0^ dteruquidem occi^ 
do^e^alteriimalteyifonti-ayiumaffeyrefalutem• 

Deraonedulis cap. xv. 

THeopompm Venetos irjqmt ^Adriam acco-^ 
lentes^cumfementesfaciuntmonedHlisfan^ 
noA oleo temperdtiis muneri iccirco mittere > yt eos 
permulceant» (^ cumipfis ίΛπψαγη fodm fdn^ 
cimty ne fementes refodictrjt ^(^ grana Jparfa /e- 
gant.Lycpps cum hjsc yera efjefotetur^tum eojdem 
additloros rubros ets proponerei, ^ monedularum 
g^eges extra fines manere > ac nimirum ditoS) dut 
tres ex yrbibm tafjquam legatos ad eos mitti folc'* 
Ye> exploraturos hojpitum multitiidmem > qui yt 
eam perjj)exeruHt ^ inmtant , (^ reuertuntur :ex 
autem inuiutjz gregcttim pro^cifcuntur: Aciioffa6 

obieol• HISTORIA LIB. XVIL 47? 

clieolits comederint ) fe pacem ^ /οεάπί habcrc 
Veneti mteUigt{nt:fm cofjtempferifjh^^ tafiquam 
yiliarjon dignttur comederejmdigenjifihiperfua^ 
fum hdhent iUorum conternptHmfamem oftetjdere» 
^ tanquam mtmerihm incorruftii nec ex obieoHs 
efct6 quippiam o-uftantes in cirationes inuoUnt) ^ 
cum ηίΛχιηΐΛ mimi Acerhiute inHesHgantesfemi* 
fiit prjidcintur, 

Qjiemadmodum paftinaca faltatione muii- 
cacapicur. capvt xvi. 

CVm pdftmaciimfHhniitAntem pifcator mtui-' 
tHiflieyit^ridiculum quiddam w pi/catoriit 
faitat, ((^ adtihium quam tanqucim illecehrA fert, 
canere mdpity hjcc ex ea re mapiAUtimm yoluptit 
tcmque capit, Etaiim pficut feruntp aures habcr» 
tum muficx, tumfaltcitionts oculos intelligeteS) atq; 
h^c pcrmulfione illeola Jenfm adfummam aquam 
effertur^ intereacum u^ quicantH) ^ fdtatione 
iUecehriti cgyegie machhmturMter quijj^iampifcii 
torio captu tmprudentcmfubducit. 

De bobus & equis & muribus terr^ Cafpise. 
: . cAP vT XVII. 

AMyntM in mctnfionibm 3 quas fic 'infcripfiU 
in €αβ)!α innumerabiles boum ζ^ equorum 
greges ejje* Pr.itere<tadditinC(tj^i^ montesmU' 
rium muititHdinem accedere > eojatmque mperen* 
nibiisfluHus rapide pr^cipitantibtio wtrepidi mna^ 
titre > ς^ caudAs mtcrfc mordiCHS tenentes firma" 

n 5 4δο yELIANI DE ANIMAL 

tncntum hdhercieoi^ue jirmoyinculo fluuios tranf^ 
mittere, Cum autem m arationes tranfierintjfege'^ 
les fucciciunt ) (^ in Arhores afceniiehtes JruSm 
eduntp 0* rAmosfrdn&unt xQUibm Cajpij ybt refi* 
fiere non queunt hocmodo mfeQin eoru mcttrjh' 
nes molhmturylcifci, V^cinatos yngues amhus hd 
hentihm Yurcunty qux quidem ipf*€ tiintiojanegre•' 
gthtis yt nuhes ejje yidedntur eb aduolantes mures^ 
Jedthm pellunt > (^^ fuo proprio quodam n^sfrj^ 
munerek Ctjpijsfamem depellunt, Vulpium Cit- 
fptarum tanta e(l• midtitudo > yt non modo acc&^ 
dant (tdJiahuL• agreUidyfed etiam in yrhcsmgre" 
dianturyi^ domos introearjh nonferJL rapaces yfed 
yeiut domefticjc & (tdulantes Caj'pijsivt apudnos 
canes. Verum mures adCal^ios agros yenientcs eA 
magmtudine funt , qua Jfe^yptij Ichneumones, 
agreliesfHnt i^ accrbi non aliter diffecdre acdt'^ 
uorare pojjunt qnam muresferrum m Teredonc 
BahylonUx qttorum peUes moUes k mercatorihns ad 
Ferjci6 portaritur y quibm yefles fiunt, 0^covpm 
optimefoHent, 

DeparnopibiisGalatarum. cap. xviif. 

EVdoxm ait GdatAs qui ad orie»tem foiem 
pertmenty eiufmodt fitcere > qu^ f cui credt^ 
liltityidenmr jfidem ctdhibeatifmminm> reijciat, 
Cum maximi Parnopum greges , ytnubes ejje yi•* 
deantur in Galatu ap-os muoUntcs fruztbus /«-• 
commodanUtHm Gaiatjc quihufddmprecdtiombm HISTORIA LIB. XVII. 481 

C^ ohfecrdtiomhm ytunturjfmul ^f4cr<iconfi'^ 
cmnhquibt^ aues implorafihejc autem iUorHmprem 
cihpio obfequent^s frequentes yeniunt) ^ ParttO" 
fespcrdunt : acfi qins e Gdatts eas ipfts compre'^ 
hendertt ^hcc fupplicmm in eumex legihm illim 
gentts connitHtum efl ^ yt morte muliktur : ac fi 
huic qui €06 coeperity tgnotum fiierit , ciucs tantO'» 
pere ojfciidimtur > yt iterum inuocaU fropter im-^ 
pmitatetUim non ipforii precationibm obttperenU 
Dehirundinealba. cap. χ ι x• 

ARiftoteles in Sar/;o a:talbam nafci Hirundi 
nem 5 cuim oculosfi cjuts pupHgerit) (iatim 
quidem excjscatHry ροβ yero ytfum redpit) ^ 
(icutiUe dicit >fic (tcHte quemcidmodum α prmct'^ 
pio yidct, 

De Cinamomo aue. cap. xx. 

Clnamomum Auem auditione accepi ex pLt»" 
tj£ gentuts fttJifiircnlps 0* luto nidos con^ 
firuere) iLcnimiruqni eiufmodt ramtdos ambhmty 
UcuU grduia robu^o C^ contentijumo neruo eX' 
ptilft nmgno impetu contra rdmos qutbm nititur 
mdiio mtttere > itaqne rumpuntur > 0^ JeuiHC^ 
decfdmt. 

Dchorioneauelndica. c α P. xxi• 

CLttarchiis in India Jcribityolucrem amato» 
rio ajfedu fldorantem nomine horiGhcna,fcl> 
magnitudwe Herodio fimiiem 3 rubra CYuribm, 
ocults cerulets^fic 4 mufica inQruClam , ytnaturi^ 

munere J^U ^LIANI DE ANIMAL. 

munere tam fmmtercancitiytdecdntcitumdeum 
HjmetiJ^unh^ ψβ^ Sirenit^ Ucefcerepofiit. 
De catreo aue. c α p. χ χ 1 1^ 

CxAtreum mem ita nurjcupatam eximiafor•* 
ηΐΛ cumpulchritudme Clitarchus ait , tum 
pituonts magnitHdme effeitum pennarum eim ex^ 
tremitates Smarazdt /imilitudmem o-erere : ac β 
aLios intueturieius oculi nefcias quo coLorefint:Jm 
te ajpiciat^urpureos dices) cjuod tn aliorum ocults 
alhumiin Hlimpallidum efl, ^Acri atque acuto τ^/- 
dendifenfuprj^ditct ejl) capitisplumjs partim can^ 
didulis ac ocellis partimguttps quthujdam alijs in 
dm mplicdtis diftinoij^funt ipedes eim Sandara^ 
cini> ^ yox canora. , ^ quemadmodum lufcmU 
(tcuta ζ^ concifx) eam in delitijs maxiwe omnium 
aumm Indi habent) yt afpeau illim explerinon 
poftnti ex ocults fAcuL• fplendet > lucidijiimji yt 
flamm^^fmiitsfit yUntoque opere gregatim volant 
Ύΐ mihes ejje yideantur^ cantandiJuduitM ^ om 
exprej^io tantd eji, comparamnem yt nuUam ha^ 
heati 'Vt^cra[jumfih Sirenas ^mfdam aUtas eas 
dicerc. 

De cycnis. c α p. χ χ 1 1 r. 

CTcfiisJedes 0* commorationes funt in UcU'* 
bm>p(iludthm3flagni6 ^O^ perenmhtis fltf" 
nijs^quorum confluens mociercite)(^ Jedate fertur, 
fuapte fiatura pacutiJHntyadJenettHterrKjueperue'' 
nmnt non fibi grauem } robori ^Homdgno prji,diti 

Jmt HISTORIA LIB. XVIL 4S5 

funtconfidentiores : non tamen yt iniqm in cjeteyas 
aues dominentur yfedyt Ucefiiti imurias pro^uU 
fenhfacde aqudas prouocati yincmt. 

Dc iimiis Indicis. cap. xyiiir. 

IN India ClitArchtis tradit fmiarum genus ya^• 
rium ^ multiplex oriri ) tantimque earum in 
montihi4omultitudinem ejje> ytyel ^Alexandrum 
magnps copijsfepmm SimU jrecjuentes perterre'' 
fecerinu ^iod arbitraretur fefihi inpdmtem exer•* 
citum yideYeinAmcumxAlexMdrofe oftenderunt 
cafu) cxcelfo ^ re^o corpore erant, non CApmn^ 
tuY Yetihus , neoue f^^cicium canum yenAHdifuler" 
tia prxditorumyfedciimfitmimalfaltationts aui" 
dumyfiluire cupit ^fi itcm quempiam yideritcdU 
ceos induentem tmitatur ? &fi quem yiderit ocu-* 
los pwgentem aut lctuantem hoc idem facere //«- 
detutaque pro Jm ex plumho fxiios graues calceos 
propofiunt}^ Uqueos fubuciunt^yt pes quidem /«- 
gYedi ροβίί , 0* interim firmo yinculo retineri: 
mmque yifco decipmnturincim illts yidentibiiiyln'' 
dm pelues aquaplenos inedrum conj^eoiu ponity 
ex eaque oculos ohlinit , ac moxyifcum pro aquti 
repomtiill^afpicientes y ytfunt ad omma imitanda 
aptjc y conttnuo defcendunt y oculosque ^ ora ipfi 
fimditer yifco ohlinunt) at ypfglutinis oculos claU" 
dit:itaque non yidentes (^fugere fion y^lentesfa^ 
cillime capiuntur.sAlm dioUfunt de Simijs Indicls 
ς^ rdiquis• 

Ve 484 ^LIANI DE ANIMAL. . 

De leonibus Indix^ c α p ν τ χ χ ν. 

L£o?ies in htdia ncifcimaximos , ne tenuifiima 
quidem dubitatio efl: terya enim India mater 
optimadliorum animdmm tncaufaefl, Hiimmd'' 
nifimidkmitur > eorumpelles αβ)€έΙΐί nigrx futtt, 
CiT* horridjc <^ formidolofe, Si capmntur , mnn'^ 
fuefcunt qmdem 3 modo ne m<iximi fint : tum yer^ 
adeo ajjuefiut laroi ytfacilefimilitcr atq; c<tncs ad 
ifenandos ceruos^apros^uurosy^^ afmos fylueflres 
dftci quecit: fagacij^ime enim^ficut audioyodorKtHr^ 
DegentequadamLibya!. CAp^xxvi. 

IN LihycoYum regionegens ejhquam dicuntap* 
pellan JVom^amfelicem) quo ad tandem delet^ 
efi ah leonihw) qui magmtudmemaxtmh τηηΙύΐΗ" 
dine frequentesyyiyibiis inexpugnahdesx iUdmgcn-^ 
tem inuAferunti i^p^funditw perdiderunt, 

DeferisanimalibusSamiis. cap. xxvir* 

EVphorion in futs commentAYus fcriftum yC'^ 
liquit Sdmum cum olim defertijiimamfui^e^ 
titm in €£i heilm feroo mcixima mao-nitudine nomi^ 
ne NeAdesfui^e 3 quammfola yoce terra difcede^ 
rety indeque ργοβάίητη efje id prouerbium quod 
yulgo Samij dicuntimaimyi Neadum. idemque 
ajferty earum οβα maxrma yelfua ^etate extittffe* 
De elephantorii fortitudinc. c α P* χ χ ν 1 1 r. 

INdorum reo-em hoftthm hellum inferentem» 
heUatorum tr'mnt£i milict elcphantons Antece-f 
dunt : tum yero m(iximoYum 0^ fQYtijlimaYutYi^ 

mil HISTORIA LIB. XVII. 48; 

milhfuhfequmtur , ad hoililes muros ipfo incurfu 
euertendos inihtutorum. Cum enim rex iuhetieuer 
tunt.l-quefe mdiuijje Ctefino fcrihitiidemque Ba^ 
hylone Jei^idiije dicit > palmasah htsad rnodera-' 
toris fui iujfum yiolentiliimo impetu extirpatOA. 

r>e pifciKus paludis Pieonidis c α p. χ χ i x# 

ZEnotheniofcrihit in P(£onidep(ilude qt4ofdii 
ptfcesprocrearh quosfi buhulo pecori edeti" 
dos ohijcla^yeu adhuc palpitarjtibiio expletur lihen^ 
tim qukm cjiteinhoues focno > contra ah eorundem 
mortuorum yfuyiicutidemeiitstUntopere abhorret. ytnonattinznt. De pifcibus Armeniie. c α p. χ χ x. 

IN AArmenin excelfumptxum auditione accepi 
permultitm aquam emittere y fuh enim fiixtsm 
fuhijci fontem quadrangulura ,tres paffm altum, 
finguliciue eitio latera ftadij dimidium occupare, 
^fmulcum aqua pi/cesfiequeijtes excidere^cu-» 
l•itimΛpJitudme} tum maiores itum non multo mir- 
nores , ς^ ex ijs partim quidem delabi iemimor» 
tuosppartim ndhuc pdpitantes ad mortem pr^jedpi^ 
tare,^ peruagatum efl eos colore ejje nigerrU 
mosyi^ non αβ)€έΙΐ{ wfuaues : yeruntamenfi quid 
eorum "vclhomo yelfera beftici o;uifauerit ^flatim 
mori: propterea KArmenios y quod ferayum multi'* 
tudwe redurtdentyprimum eos coUcolos ad folts ra-» 
dios exficcare, demde ne hauftaptfcnim gtfptrauo'^ 
ne ^rmi i^ pciiilciiti percAut » ore O^ naribus 

obtur 4U i£LIANI DE ANIMAL. 

ohturatis hoc pifcium genm dijjecare> quodqui-' 
dem ipfum in fitrincLs redigunty ^ adflctis udmi" 
fiivs in ea loca aujz maxime ahundant fem di^e» 
tnmant ybeftU frimumyt eas attigerunt φαηιη 
moriuntur> atque eafiaude apri yfcrji capr*)e 3 cer" 
uh^rfh afinifylueiires necantur» n<im eiufmodi 
antmalia exiQunt (^fcuum ζ^ fartnarum aui» 
dtfitma. ΐΛΥη yero alio modo toUu^t leones , parda" 
lesdupoSinam m domeilicarum oumm ^ ^ capra" 
rum difcijfum latii^ fltrmito ex ijs pifcihm tempe" 
ratas ahdunt:pofl yero hafjccfcam ad eos aliden-' 
dos ohijcmnt y accum emfmodi quippiam pardalis> 
leo>lupmguftdrint contmuo intermmtur. 

DeoxyrynchisCafpiis. cap. xxxi. 

INmAximo CdfpU Ucu oxyrynchidb acumine 
roilri nuncupati mitgnitudine οόΐο cuhitofum 
procredntur, eos €αβ)ί) captos diftriihunt > <^ mu^ 
ria conditos y atque exficcatos camelts Ecbatana 
yehufit y fimul ^ adtpe detraflo farinas ex ψ 
conficiunt, ^ humfmodifalfamenta quidem yen 
dunty ex his pifctht46 βιίΐο oleo pmgui^imo ^ 
fuaueolentiynnintur y atque cticim exempta ex ijs 
yifcera excoquunty ynde dd permultos yfm acr 
commodatum ft gltitinum af^e£iu β)lendίdum. 
Νλυπ non modo ad quxcuuque applicatum fuerit 
adh^ refcit yfed 0* firrnifiime retinet , yt 0* Λ*- 
cem diehm madefctHum nunquam po^ea difjolua* 
tury 0* ^o adelephantos comprehendendos yena-^ 

tores HISTORIA LIB. XVIL 487 
iores iftantury^ pulchya facmora cdatit. 
De Cafpia volucre. c α r. χ χ χ 1 1. 

F\A'ma qUxdam "vemt in fermonern hominunt^ 
apudCajpiosauepyocreari magnitudine υπΛ" 
ximi gaUinacei yerficolore yanerate florentem: 
atque audittone accepi eam fupinam 'volarei^ 
fuhcoUumextenfis crurihtis ipfum eifdem fuhle" 
uaye,tum catelli yocem mittefe^ neque in ftihlime> 
fed circum terram icdrco yoUre, quod in altum 
non ^ueatfefe attoUer-e. 

De aue Cafpia vel potius Indica• 

c Α P. X X X 1 1 !♦ 

AVts Ci(pia yelpotius Indica^ tjam in India 
etiam nafcitur anferis magnitudines &* U^ 
to (j^uidcm,fedtenm capiteiCruribuoparuis prj^dttd 
efhyariocolore difiinguitury nam eiu6 dorfumpur 
fureum efly yentcr maxime cQccinei46» caput ^ 
cutis cxdihefcunhyocem cAprinam mittit. 

DcCafpiiscapris. cap. xxxiiii. 

CsA^U cdpYA 0* ΛΐίιβίηΐΛ funti O* cor* 
ttihiM MUtdjc y &* ad maximorum equo^ 
rum magnitμdmem (tccedunty earum yilli adeo 
moUes, cum mdefiis lanii yt moUitudine compa^ 
raripopintyexnfque Sacerdotesy (^ Cafpiorudi' 
fi^/>«/>r/?eJ vtconficiafit. 

t 48§ i^LlANI DE ANIMAL• 

De aiiibus qiise nafcuntur in infulis Cafpi) 
maris. c ap. χχ χ v. 

INr^aris Cajpij tnfulis cum alias aues ηφίβ-Λ 
runtytum maxime ι^ηατη e<t yh^ natura affeii 
{iamivt magnimdinem quidem yel egregium an-f 
feremfuperetipedes (tutem habeatgruiper/iwilef^i 
aorfofit 'vehementer rubyoiverjtre 'Viridi-fCollo! al• 
ho>^ diffemifjatis macHlis croceis dijitnUoy noH 
pimusqHkm duo cuhita longo>cApite item tenui 0^ 
lonvo^rofho nigroiifocem rmisflmilem mftiit, 
De prafianis iimiii. 

CAP. XXXVI• 

INPrdfiAiU Indorum regione M^g^^^tf^^ /?* 
mias/crtbtt maximis camhus non wferiores ef* 
femcgnttudinc quinaue cubitorujncaudanj habe^ 
rCitumex eArum β'οηΐο cornds propenderef eitf" 
dimque bxrbam pronjittereytumfacie alba efje,^ 
yerocorpHs nigrum fpeSlctriy nequemalitia cj^te^ 
tis fiw'it6 ingenttcLyfedmiinfuetudinc 0* huwaf^i-^ 
tateimbutasejfe, 

Pe culicibus & fcorpiis & phalangiis ηπη- 
cupatis Tetragnathis. c α p. χ χ χ ν i r. 

APudlndos mncupatos Ε hifophagos ad flun 
utum Eflabaram cuUcum multitudittes tan* 
tieyytnubesejfeyideaijtur hombiles in dcrcy ap^i 
pa^ntes exortu canicuU multa UdutJtyfidprxci-• 
fHmdpalffd^m mncHpatam iAoratiam? qu*e non HISTORIA LIB. XVII. 4S9 

longe efi afupradicio fiumine > cuhces redundant: 
regtonem yicincimmde feψrit fuperiorihm tem'» 
foribm ah hominibHs habttatamfuijje. %At fcor^ 
pioruw multttudmem inexpttgnabiiem emerfijfep 
(£^ PhaUfjgiorum qujeappellafjt Tetrdgnathd ijt'• 
ua/i(Jey0^ h*ec mala nata ex permcte hymhrmm, 
primum homines illic mifere toleraui^e > dein^ 
de cHmfetiierineauirentregionem reltquerunu 

Q^animalia fedibus homines expulerinu 

C Α P. XXXVIII. 

D2 pdtYtis fedihw quofdam ItalU populos 
incurfio murium avreilium expuliti atque 
infitgdmcompulit : qujzlane ficfegetesy 0* pUn-^ 
tas tanqudmfumnja ficcitiUy aut teterrimum fi-i'» 
gWyAiiiue mdittempefiiu yafiubatyradicesfttc^ 
cidens Medicam yegioncm etiam homines habi" 
tantcs expulit murium multitudo fementes cof'» 
rumpens, KXutormtes Indirdnis inchoatis ^^im^ 
perfe£lis de calo lapfs in alium locum demigrare 
codiU funty^ quandam nationem Libycam Λ^ο* 
madumcuinalijs rebusfelicem,tum laole abuH" 
dantemmciximorumleonummagnA multitudo de 
fui6 lom deputit, 

Dc Cariae & Lyciac Pardalibus. cap. xxxix. 

LTcU 0* CarU parddis nec animofa efly ne* 
que yalde ydetftltujmficum eliyulnerat(L> 490 itllANI DE ANIMAL. 

tumjpicuL• rejiflit neaueferrofacile cedit. 

De rhinocerote & qucmadmodum pugnat 
contraelephantura. c α p. χ i. 

RHinocerotis pguram mmU yaldefirmdum 
ejjet defcribere, cum permulti ex GrxciSi 
^ Rornariis quiiUum yidemnt) eiHsformdfn pla-' 
nefciant: atenim yim 0^ iUius mWram aclio" 
num non dienum eft exponere ; quod in fummA 
nnYe cornu geriu cuifis mucro acutm exiftiuex 
€0 nomen traxtt^ nequ^ ipfumiUudde rohore νοη-» 
ceditferrO) quod quidemipfum cum efi contra ele^ 
phantum pupiaturus 3 faxii exacuit 0* Umat: 
cj^tera non eifitria cum elephanto :ndm hic ^ 
proceri^imHs efi ^ forti^imm. Cornu igitur cu* 
Jpidato elephanti crura fuhiens duum difcerfit 
φ" UceYAti tfque ejfufo fangmne decumhtt, Ρλ- 
gna eorum eji de pitiliomhw} pro iifque tuendU 
multi mori dkuntur> acfialuum non pyjeoccupa- 
rit rhtnocerQSyfed in diam elephantipartem rffe<r>•- 
rarit : elephantmii dentihw difirahitur^ac tainet* 
fieitii pellis ea exiflatfirmitate yt Jigre iaculope" 
netntri queat^tamen tam yiokntm ^efi elephantf 
mpetu^^yteamtyaijdat» 

De tauris Aethiopicis 8c qucmadmodum 
venantur. cap, xli• 

FEriuuri KAethiopicificum Gr<iccorum hohtis 
conferanturiduplam hahent magnitudmemt 
dcyelocitatc corporisfumml• exceUunt^tumrufm 

fspil HISTORIA LIB, XVII. 4η 
fis pilis yeilmntur^ tum €ύψι$ oculif ornantur,^ 
alias quemddmodum aures fic comua mobiliahii'' 
bent. KAteniin infuyiAectita, ammiferuore con* 
tendisnt 0^ ertgunhpu^ayt nuUafleoli queant, 
£iu4 iergord tanto robore funti yt nuUis neque 
Jpiculisj nequeteliipenetrari pofiinty in equorum 
^ hoUm armenta ^^fcYM omnes inucidunt. Ita-* 
quepaftores adtuettdumfuum pecm occultd^fo' 
ueas m magnam altimdifjem depre^sts machinan" 
tes moliuntur eis infidiiU > hi cum deciderunt a^ 
cerbefermt y ^ atrocts animi excandefcentU 
fujfocantur. xApud Troglodjitas iuilts de cttufis 
eiufmodi beftijepy*efiantij^imx exinimdntur: nctm 
habefjt leonis yires, equiceleritatem, tauri robur» 
0*femduritiemfuperant. 

De gallinaceis & gallinis. 

C Α P. X L I u 

ΜΙ^αβοό dicir ejje templum louis HerculU 
^ huim fonmgis quam canunt poeU /»- 
nonisfiltamy ^ addtt in templi clauiiris cicures 
aues permultas nutriri : nimtrum ^allos ς^ oytUi" 
nao^pajcuntur entm ^ congregantur mterje ma-^ 
rescum maribH5>foemmj^ cHmf(£mint6>'yi^iifque 
eif expubltco pr^bctur> ^facr^ aucs habentur, 
gallm^ qmdem in feptts liinonii pafcuntur: gdUi 
yero in Herculis. Euriptfsperennis O^purjn aqux^ 
flultmediwiifosminj^ nuUjs ingrediuntur iafeptnm 
HercHlii : mares cum umpus ejl cocundhprxnr-^ 

l 5 '4^ iELIANI DE ANIMAL. 
uolant Euripum eoituri cum gaUinii> demde re^ 
deuntinfeptumfuum perpurgatx (tqua< dtrimen* 
ti<renera aummiex eorum coitu oua nafcuturi ^ui" 
hm incuhant matrcs, a^piiUos exclufos β mares 
/untgalliadfua ciibilia ducunty ^ nutriunt. Si 
yerofixmm^ extitennt,gaUin^cii6 nutriunu 

Leo comedic carnes cameli. 

C Α Γ. XL II I. 

Cl^melicarrjcsk leofjibus comedi folere f<?- 
^fiimonio efi Herodotas, cum in Xerxis Γ4- 
jneLos^quicomcatumportdrentfdicit leones ifiua" 
ββ^^ ex aiiis a?jimaiibHs nuUa neque iumentd, 
nemehommesattigt^e. 

De apibus chalcoeidibus nuncupatis• 

CAP. XLIIII. 

ANtenor in trctBatione Creticarum reriim m 
Rocciorumifrbem ait diuino qmdam im^ 
fulfu apum qtf^ yoca.rentur cndcoeidcs examen 
αο€€βϊ[ΐ€3 (^^ defixis aculei4 molefitam ck exhU 
huifjenllos earum impetum non fuilinentes folum 

Qu^madmodum aquila ab homineauxilium 
aflecuta ftacira iibi benefada rerdbuerir. 

CAP• XLV. 

DEcem 0^fcx yirifi-umentum in arca bacu^ 
IH €Χ(:Ηίίαί^ί^αβίβίηιύβοΐί$ ardonhtis<u 

ard HISTORIA LIB* XVlIi. 495 
^rdentifiime fitirait ^ ynum exfuisyyt (iqHAm de 
froximo hauriretfonteimiferHnuis ηιββοηαϊη/αΐ^ 
cem in manihws hahehahO* in humeris Γιπιίαηι gc 
jlahat,yht -vero adfontem yenit^aqmUm ojfendit 
aferpentecircumpticittam iam mm proximam yt 
fifanniliiretHr» in ecitny ytf^fefolet^ hntolauerat : 
yeriintumen non fuarum fraudum compos in ea 
ψβ expugfjanda ei(a/erat,neijue iUud Homericum 
YuliisfHis efcam attulcrauat enim (piris illiUs cir'•' 
cumucntityicinn entt ad peyeimdum.-agyicolay yel 
quodnonigHordrety yelquod mditione itccepiffet 
aquiUm louii nunciafni&* miniutrame^e.i ^ 
item quodegregie teneretferAm hefliam ejjejfal^ 
veferpentemao aqutU ahfcidiu 0* yihcults eam 
ynde effugere non poterati exfoluit. Cimque his 
ebitergesJisreuenijjehatquehaufia aqua yiniim 
tcmperiitiim omnihuo mimfir^xfjetyij quidem aui" 
dijiime hibere mgWAuntur : isitutem qui aquam 
hmjiffet^ i4mpo/i illos btbiturKo erat}?2am ΐητη/Λ-^ 
miilusnon eompotor erat^ad labrapocnlum cu ud* 
inoittjjet^ferudU aquila circumlocum 'tllum etiam 
nimcyerfansyfic mpoculum ΐηηοίΛΗ'ηί vtpotioefi 
fundereturiiUe quodgraintcr fitiretihidigndtiisait^ 
hanc he grarieim cum fis illa(nam auem recognO" 
Jrebat) tuo conjeruatori rcfers ? JtMe loucm gru'^ 
tidrum mfpe^orem ^ pKefeolum ycrens. Curn 
hxc elocutHi β ad alios conu€rtifjet> yidet ex ye* 
uenatapomricpalpitantes cxtrcmif β>Ι>ΊίίΙ ^jfi^ru 

■ i -4 4Ρ4 iELIANI DE ANIMAL. 

Serpens, -pt coniicere Itcebat, fuo yeneriofintem 
mbuerdt^itdqueredemptionts prjimium ei> qui fc 
conJeruajJetaquilacHm panfaiute compenjauit. 
hxcdicit Crates PergamenHof^ Stejichorus,in 
quodxpoemAte grauh^ antiqtio in yulgus hitud^ 
^uaquamperHulgdto. 

Autoris peroratio• c α P• χ l ν i• 

QV^fiudtum meum ς^ cnra 0* labor /»• 
ue»ire potuerunt de ammalibusy ^ ψ4Λ 
inuenerunt probcttiyiri ^ philofiphi ammaiiunt 
yires periclitatii quantumpotuidi[jerui»non prje^ 
teriettsqujinQUi>nequecont€mpft animalia ratio" 
nis 0* yocis experUAyimo ingenitm amorjapie»'^ 
f/tC me mflammauit ad eorum yires uer/equendai^ 
nec i^oro quofUm qut acriter per/eqmmtur βπ^ 
dium pecunU 0* honorum mcam induftriam 
damnaturos^quiim non contenderim fimiltter ad 
ambitionisJiHdium, Cum ego etiam potuinem fu- 
ρβ^ύα attollere ^ inter auUcos ceferi ^pyoce- 
4cr€ admagnas dntitm» at mem Ubor cfl de yuU 
pibt46il<tcertu5>fcAra.bjii6,ferpentibus3(^leonihmp 
C2^ qnidfacitpitrddt6, ^ yt CiconicLJn pArentes 
piayyt Itifcmictyocalisivt elephmttpi phibfophusM 
Φ* genera pifdum^p-uttmperegrmanonesyferpen 
tum naturni, ^ c^ tera qujs hjec hifforia labortO'^ 
fe colleila habet obferuare pergO) tjeque de/tderQ 
inter dmtesnumerari^cenferi. SedfipoetJiifn'» 
fientes^ yirimtHr^/ccrct4 ytderc 0^ confi^ 

dem HISTORIA LIB• XVIL 49% 

Jerareyalentes ^ hiiiofia experientta longifii• 
mAfroue{\imim<dium htfioriam fe ipfis digmim 
exi§limarunt} ego inter eos quoqitomodo me ynum 
numerancoHor,^^ malo άοίΐηηα quadam exceU 
lere,quAm affe^ii decantatAs ditifiimorum diui^ 
tioi.Sedde hts nuncfatis^Nec i^oro illHd>quofdam 
non prohaturos quod pnndorum animalium rntio» 
nemnonyno loco Jeparatim traiiiiuerimf fed ίπ'' 
termifcuerim yatie. Ego primum mei mdicij non 
aliemfum/eyuus,demdcyarietate leitionis ieilo•' 
rcm allicerefiudensy^ exfimdibHsfitfiidiumfu• 
giens yelutpratum aut coronctm pulchram ex mul 
tis colorihHS exifiimauioportere texere hi/ioriam. 
lam yerofiyenittorihMS yelynumanimaLmueni' 
re yidetur prof^erum quiddam:at tot arjimalium 
yeftigia deprehendere^ ego dico generofum quid^ 
da.m30* quas natura animalibas dtrdit yires /»«e- 
fiigare,(^idadhxcCephali ^ Hippolyti^ β 
quis (tliui in montihm exercitdtus fuit ad captcn* 
diuferASiHtnon item ad captedos pifies yt yel Mc- 
trodorui By:^Antiu6iyelLeomdes huius fiUmivel 
Ocmofirarui^yelalij plerhue periti pifcandorum 
ptfcium (^ pi6loreSi quos magno jpiritH ajfecit» 
yelequm pulcherm/ie piolw» yt ^glitophontem, 
yel htnnuitis yt sApellenjy yel buccuU βόΐα yt 
Myronemyyel dliud quippiam, (^odfiynm tot 4- 
nimalmm moresφguram,fapienΐίΛmimgen vjmju'^ 
Pi'tiam)mocictatioricmfamonm mparentes ^ β• 

i 5 496 JELIA.OE ΑΝΙ. HIS. LIB.XVII. 

liospieutcm inuefligauit^^ iUufirauit ^cur non 

hic admiriindiv/.lcimyero iHud non demonflraho, 

qiiod fi animalium rattoms expertittm pietatem 

decanutmusyhominum impietatem argHtmusyQuod 

in prineipio dixl^repeUm. Si dixi qnjiomnes) yel 

pbirimhnon acaffandw fum-.ammAlia ipfe dlia βη 

gere fjon potui:cjux yero noui permuitademonjiret* 

ui\ κ /fddequod nomjuUa qux tikllHs alius expe'^ 

neniia edocim dixi.Mihi amica yeritASy cum aliis 

inrehns^tum maximi in his. Vt yero hjac 

fcyipf> & qiicLnto cum laboycj 0* 

qukm iilujiri nominum 0*ΐ>€Υ-^ 

hQYurn ccmpofitione^nifiy^ 

titrmctlis mdiahmy 

lecloyei co- 


Fi Ni s: 4ί>7 ELEPH Α ΝΤΙ 

NOVA DESCRIPTIO, 

AD REVERENDISSIMVM 

GEORGIVM CARDINA- 
L£M ARMAIGNACVM, 

UVTHOTiE ΨΕΤΚΟ qtL- 

LIO AL-SIENSE. 45^8 iJi^cfunt qu^hoc lihello 

Prarfatio,vbi materiam ftatim aggrcditur. 
DeElephantorUmoculis. cap.i 

De Elephanci dentibusextra osprominen- 

ribus. cap.2r 

De eiusinterioribusdentibus. cap.j 

Depedeillius* cap.4 

De Magnitudine. cap.5 

De Elephantis Conilantinopolis. cap.^ 
Dc marino Elephanto. cap.7 

DcHippopotamo, cap.8 

DeChamelopardali. cap.p 

Dccaudabouislndici. cap.io 

De Ichneumone & de muribus Arabicis,& 

Aegypciacis. cap.ii 
ELEPHANTI Ν Ο V Α 

deicripdo,mifla adiReuerendiisimum 
Cardinalem Armaignacumjex 
vrbc Bcrrhoea Syriaca, 

AVTHORE ΓΕΤΚΟ GILIIO. 

Β illUUteris^quihti6proxime funmam 
totiusnoihi itineris ab yrhe Bi:^ant'io 
yfquead TephricemMedU yrhem» /λ- 
^deyfquead Berrhoeam Syriacam tibi 
hyeuiter depgmtui ^ nthil notabiltus ohferuauh 
quam heri interitum elephantheiufque feiUoncmi 
quxjquofiiamrotpey fecula inaudita inuptatique 
habemrycam tibiwfornMbo^fuh ajpeilumque tuU 
fuhijckmelephStumiquemex Perfia ad Rege do'" 
minHS xAriimotiuSiBegts legatus^peruenirecupte 
lat^iimqy logo i^ difficHi RiedUy Mefopotamix» 
xjfri^i^nij^ ipnerc cofeiloyTignque atq-y Euphrate 
traieciiSpincolHmern^mulcum yeiiore Indo tn Sy^ 
riampme^ntc hyeme3perduxerat:qua exaila» quo' 
niAmfrigore Udit^ryad Begem properaturus erat: 
fed ittterea mteriitiquam obcaufamypofiea affera, 
qukmofienderoq^idexeoyiuo perceperim, cum 
ipfi mihi ^c^otanti apidtt^ in itinerc jj^eiliicuU 

fr^herct» φ Ε L Ε ρ Η Α Ν τ Ι 

brAferetyVelpromufcidis yarijs ^ multipUcihui 
gefiibm>yel(idmijiione eorum>qui m eius dorfofef 
fitare gioriayenmrjyel coUudere cupcrent^Namfi'- 
ueohexqmfium marnfHetudinem, fuie oh netatem 
(nondum enim quctdritnniumfuferciffe diccbatur) 
fempevadludicriis lu£\:4tton€s pa^-ams erata no-^ 
flrisfihi ofoeif^i i qnibuS} etictm imhediliorihus, 
intcrdumyinci fe pmehatur : Λϋβ quis nofitum» 
infertis in coUumilUus hyachiisicum eo luitayeWr» 
ipfunjquefuppUntareUtn terrAmque ahijccyet,eX'- 
hiUrefcerc 0* quafi ridere yidebatur.Hilarit(^ir 
enimi^fadle pdtiebiitur λ fuis cottcerUtoribHS 
corriphnuncpromufcidemynunc dentesy nunceoU 
lum>mc crur(t,quibusfinmlisycum eosfacile reu^^ 
cerepotui[fet:titme»fereijCiiin latus mpellhfup'» 
planrarhprofieyui kafadle patiebatnr^yt etUmfi 
folo dorfoadterram ddnitetis, quntuor pedibus in 
coelum ere£l•ίS3fupmus coniUtucretuv :: tamen nul- 
itti^ aHxtiiofe/acile inuerttbatyatque crtgebdti.a" 
Ucyiterque pugmns ludicfAS redmtegrdb;tt. Quis 
ex his StrabonerripCJiterofqHenon ridereH fcriben" 
tcsielephiintorum yenatores noUre arboresyquibus 
elephanti accumbere/olefit^atque ex altcra payte 
tmncum refcindere^ cui beJiU mhjifeyit) cimque 
pariter cum arbore ruere : cumque refttr?ere ne-f 
queatipyoptcyea quodcyura contimmm ^ ifjfle'• 
xum os habeant^ex arboribui defilkntes tllam ob^ 
tmncare, ζ^ηοά commentitium deprehcndh»o m^'^ 

do€K DESCRIPTIO. 501 

^Q ex Λπή di£lis>fed.eMm ex cii^gre^th quo cum 
itcrfeci amndecim dieruwxatque adeh cx eiufdem 
extmoV/eoliO/ieyid quod p.auLo ΐ?φα o/temia,qiiam 
^dfcripfero cxinid qiutdxm> qu<^ jigtOtAns obfer^ 
uarepotui in eim itmere)quoapaJju^y(idayio rm^ 
tum confic'it,qumtum feilinmtes equi. MoUtter 
incedit/vffeljorimmohili^ effe yideaturp?wn/olum 
reoloyem ^/cendere tent;ihtem crure flexo mcur-^ 
uatoque in ^rndum excipih/ed alios qmque ajiide^ 
re yoleptes d fergo ri^cioyis, Primum AJccndentem 
icrure priore ereth excipit^rehquos crurcpofierw^ 
refmilitey eyeohoJta enim crtps mclinat^yt ipfiim 
fleόl•at)tιbιamqί4e ingrddum difpof^umy etidm diti 
fufpenfxm teneatyfi qut6 cim^Atur in afccfiju : ηβ" 
que modofireHor iufjeyit^latere mclmatO) i^ge^ 
nuflexo excipit ajJcn(for,em3fed etiam totum latHs 
btclmat ^ Jimul 4d ίοΎί^ϊη abijcit cmfdcm late^ 
rls tibiam priorcm ^ pofieriorempytfaciliu^yquc 
yeolor ι*ο^€ΐτΙί)βι[€ίρΐΛί. In itinere promufcidem 
gerit porre^lam adt^nam yfque, fi^ nifi pdulnlii 
eam wcuruaret^reptantem humi traheretp aut ρβ** 
dihu^cnlciiycty ipfam htic illuc circmferti fempey 
inquir^ns Miquidiquod edat)nunquam otiofam ha^ 
hetyfiuncfoliaflrmgit^ mnc herku decerpit^ qua^ 
"VtfruticofM ej]e percipit^ earum cacuminapyobo» 
fcide cQyyipit,pcde autem yadidtm eueilityco pedis 
impetH ytens) quo agricoL• Itgonis extiypatfyuti" 
f:€s;nunc λ yicinis qitippi<tm expofcih (ζ^ cum h^c 

dcfunt 50* ELEPHANTl 

defnntpetriuyoluiMUtterramproijcit.Promufci'* 
dem ita flexibilem habetyytea yururfupinaipro'» 
fsayobliqua>ytmo(toinfrayentrem,modo in later^ 
infleiidt (tbigcns mufau, modo refleolat furfum 
yer/iii>yt etiamfupra caput erigdtypetens, aut ac" 
cipiens k re£iore cibum>modo promufcide puluere 
coUigau eumque Jpergitt in locum>qu€mufc^ yr^ 
gentXapiftro non regitur^nequefrenoyfedcUuafer 
rea, Guberrtator enimfedens m eius dorfoy clauam 
yncindtamprji fe gerkycmtis mncYonejrontem /e- 
uiterferiucuinsmetu etiam leuifiime tangentis, 
omnM reiloris iuffa obirefolet : neque femper ye- 
dor clauam manu tenere neceffe hahetyfed dunta^ 
xat ex elephAntiftonte appendereJs cum ad diuer 
foru yenir,iimque yidef reolOrem defcendiffe, cU 
Uitm exfiOnte pendentemypromufcide corripit> in 
terrimque leuiter abijcit:td quod in itinerey etiam 
fireaordefcendcity0*fecednt ahijcere nonfoleU 
Promufade bibit ^(piratyfine ea nuUum cibum 
capere potefiyquem yt exten/apromufcide ceperit, 
eam in os refleSlity eiufdemque extremam partem 
piibulum tenentem intra os tmmittityyt folent ho" 
mines cochlear,xAquam ttA haurit, yt promufcide 
impleatydeinde ipfam refleibtjintraque os promuf 
cidii extremdmpartem dabitybene pemtus^ tum e•* 
tiam ex promufcide aquam infauces ν€β)ίγαη5 au 
trahit.^y^ pyomufddemyyt mamiUamyfugit. Pro* 
mufcide Q)irat ^ rejpirat magnofonitUi 0* lon^ 

gOiCHtn D Ε S C R Ι ρ τ Ι ο. 50f 

gOiCiim dormit.Nam cius j^irditio undmperma^ 
net,yt trigintct 'vocubuUproferrepofitSy totidem^ 
que kfine αβ)ΐ}'αίίοαίί ad mitmrcjpifatio/ii^ re^ 
petereyxleas.In rejpirAtione t(intit.m tcmpompo 
nir,qui;intum in fpir<ttiQne:f4>£ ytr^que ciimfitfo 
niinsyveiutpfluU quxdam > tamen fpirAtio eflfi^ 
nepcrcujiione foni: 4t rejpir^tio h^bct qi^afdam 
f>ercuβιones > yelutjifiuU ad tadtimforaminum. 
Ι η Itice yo-fart gaudet, tuque candeU eiappom-^ 
turdenocic . Quodautem murem capitaliter o- 
dit, ideo quiftyxfunt elephxntis >fcles habeye ye-, 
le/it mfiabiilis. Qjfkm tuflnmftt animah chm ex. 
altjsilliiis a^tis dcpfjehendhtumexeojquodno» 
/cmelyidii ckmecjmyicmi ducn^m ζ^ fQsnum 
ediffetjpofled exfacco > quemforte in angulo fidr 
buli muenir, promufcide auenxm iterum ciT^yi•^. 
pins deporUuitycquoque obiecit edendctm :fimili' 
tey foeniim fibidatiim, promufcide compyxhcn•' 
densjeqi^o ohtulit/enfim g)'AdienSi ne eqnum ter* 
reret) eqiiiquefoenum ohUtum comedentis luprd 
doffumpromufcidem pofuih ei bUndieni. Poileci 
ycro qnkm in Berrhoea SyrUca> quam nunc Ca* 
lep nominxnhhycm.i^eti iiimmmquedd Regem 
itcr ingreffurHs cjJetMcidit in Jigritudine,qHiim 
alfj dkebxntcontrxil:tmnezliZ€nti(t yeclofis,, dlii 
ammi aMgore^quoi reChrts mgltgrnttam xgye/e 
renstipfim Utm Lcfijjetcorntbns, txeo tempore. 
ytfus moeilior , O^ cibiparum appetcns : idquod 

Κ 504 Ε L Ε Ρ Η Α Ν Τ Ι 

yidefis ipfcprxdrxJ reBori) id animdeffe ex iUo' 
genereyquodex ojjenjionc reciorum ftioru >icgritu 
dmem contraherefQleret > indequefj^pc mortefe^ 
qui:iJ}Oinde eum>cui rninns mto^tanemt, eiq-y yer 
bis liimiiii Indias irAtwfnenity t/r Um tridnitm 
non yideyatiljatfis adh-et ae confoUretur» McAm 
admonitioncm reCtQr^ yt homohumaniio eratyhu- 
maniter dcciptensielephantum extra yrbem exhi 
iamdicaufk duxitjfedfeyo, um enimmoYhm can 
cepttis vwa!^cyat 9 dtque m β^^^ίι^η^ adψeβ)e' 
rawypofiquam redn^tipsfiafjet > frmimjioryotare 
ewjyity pauloqtfc phfi canocie mdgno JirepitutO" 
tniredditm terram^iammm moriiurus. Per ho^ 
tamprQfirfttmiacuiti rniigms gemitihws dolorem 
teila/iS) ac quctm ■moXyeditisJuj^irus mortifcrisi 
extmolmejt, κ /fitjeiimyenem inte.rijfje Jujjn^ 
cdbmtiiK Scdmillafignityeneni neque mcordcy 
neqtie m cjcteris yifcerihus depyehei/dere potui, 
Ponridie cum iUiiH intentm nuntiattis ej]etmi^ 
hh tampridcm Ungueriti) 0-' tumyaide fcfjo ex 
itione ^ rcdttione aforo > ybicuuos emerofn ad 
profeilionem Hierofolymitananh txrde ad eil ac^ 
cejihnon tam labore rctArdutws^ qukm dolore rion 
fnodo meOiquem priuittum ceperam ex tam htima 
no comite peyegyinutiottis miJiyiS^ifed ctiam magis 
i^X \^r4monti] leg^ti yehe>//e»tia^gor c>qm ajfi 
aehittm-y cum cups mteritu 3 tu mdxime R-gis ex 

imnt ^^p^^U^^^ff^^^f^f^idoU^^ DESCRIPTIO. f05 

tulijje^quje in caufafaemfiti^uamobrem ea ohfer 
uare non potuenm, quxohfeructndaerant tn fe-^ 
ilione tam inufitAti animal^, sAccerfiti SyriiCA^ 
melorum equorum^ue cxcorUndorum periti, Prt 
mlim kgemtdihHsadoris Uhrum wferius gUdio 
feUem /ecuemnt^ deindeyfque addorfum peU 
lemfuhtrttxeiHwt, crurumpellem ab imo adjttm'• 
mumfec£trjtcs:medUm diripuerunti iun£lum m" 
firioi^ihmfupriipedem AllmttHigUdio diuifis, yt 
pUntitm pedis cum pcUe reUnquerent ^ fed etiam 
flures tunciurM reiiquerunt ynk ctirn^p^lle fu'* 
prApedem :. itaqtiefate eum ftudarunt , ytpellei 
omnium memhrorum conthmA 3 0^ integra ex- 
trdtin fitXiim dico omnium , intelligQ etmmpro-m 
mufddemjcaudam ifcorteum genitnlm ynk cum 
duohno dentihiis extrk piOmmentibtis mpelle re» 
ΙιέΙΐ6 , quos execxre α capitif ofiibasx mifitis itti^^ 
htiofecur/io opMofuit, Pelle expulfayyentrem iU 
Umfecueyut.Primlim extraxcnit inteftimt tnYer 
ti£i>& candidi^imaj^ plane colom ehumei) ittt 
fituofni yt duos h.tberc qu^tuor yid^retHrydeinc^, 
de yifcera nuduruHt, Splen loiiorm erdt qua^ 
tuor pedes j, Urgm dodrantem. iecurfeUe carcns 
exmedh centro quoquoyerfm habeb4t pedany 
atque €0 plm > ybtfunt anguU obtufitcri^^um 
eMtfeptem digitosXor amplum pedemynumite''. 
fies tntus corttinet aialuum aUigfttos.Lhio-iMeiui 
Uunxm ^yfiequepUiht )/cdycrg€Hs injurmeim 

Κ 1 ^o^ ELEPHANTl 

teyetemidc/iHeHS in mucroncm^vrotanti amrndii 
portione>perpufillityhene ahdiu, ytineoytuente 
yix 'viderepotuerim.Oeirtde cruva k corpore ab» 
fctjfafunty eorumque οβα extrfioL• σαηαίάίβι' 
Wdy ^^plane ehumea omnia, Tum aperte yidi 
qukm menduces iUi fnty qm tr^dunt ekphanto^ 
rum cruvA carer*e drticuiis e^ iufJί^μns , cum 
finguL• duas ίΗη6}ην45 haheant , ymm (upra pe* 
demy qudpes adneilitur ojii tihixyititer quam^ 
pedfm mukiplex iun^ura mukis οβώπί com^ 
ρίηζηΗΥ^ Utis alijsfuperftlidflrudis, Poft hanc 
iun{luytiiJiru(iHyam fcquebittur os tibU:demde 
fecundd mnolura genuum ^ poplitum > fuprn 
quam osfemoris idenique omm^e^woffa ehuy^ 
neay^ tam candidcCy quAm ipfius dentesyqu^epe^ 
riti dicehant e/Je commoda ad ca > qux, ehore iUu^ 
firarifolent. 

Declephantorumoculis. c α p. i, 

OCuli elephanto minoresy quAm pro corpori$ 
portione: fmilitudtnem οομΙοϊΉτη huma}jo 
rutngerunt nonrnodo pgHra: fei ctiam ajfedH 
ipfo, Humani enim ^^aues m^ moderati) yt 
fapiefitiamy mifitiam, moder^ttonemy ycliquaf- 
que animi dotes fecunda4 ahhQmirjeprx Je ge^ 
ranuTantaenimgrauitiU in oculis ejhytyelip/b 
nutu regem fe ammalium , atqueadeo humAtiis 
fenfihui yitmumyproximurhprofiteatur. Ignotos 
hQWties adfe accedcfjtes leuesfwfilentehpetulm 

tes D ES CRlPTiO. (07 

tcs oculis intermfcere pr^e fefert α modcratis ^;^ 
gmuihusiquos lihentim intueri yidemr^ 

Dcelephanti dentibus promincn- 
tibusextraos. cap. ii. 

DEntes fromtnentes extr^ 9 non ex eodem 
oijejneuHe ex eo Loco nafcuntun quo wfe- 
nores :Jed iUorum radices aiiquo ifitemallo di" 
βαητ α radicihus interiorum ? atqHeexoritmtur 
ab oj^ibtfs antenorihUifronti^yAtmteriores ex ca 
pittf Uterihuo.Enant igitur qmfcribunt eos den- 
tes ex ore^arqHc ex maxilla/upenore [frodircEx 
or-ii enim nonprodeuntyfed expellc emmentefu* 
prd os,qHa circundantur adfuM radices^ Vidi co" 
rumpdrtem excifam yeliUam mtra capitis os ca'^ 
uam exorientem afrantepauloitifia radicespro- 
mufddis : nt mnxtUji aiiquo (pdtioabeo iocodi^ 
fiant,it^ucpotuiscornuafunhqukm dentesXr* 
rantenim , quidicunt hosdentes 'vergeread ter» 
riim. Non enimfurfum ncque deorfum feruntur, 
fedretli in anteriorem pdrtem [enjim in jinein' 
curuati (tirfHm yerfni, yt linea k media cientpsrn 
dtce ad Jummmn mucronem noncxcederet ex^ 
trd direUionem plu^ amto xjed in mucrone re» 
fctjii eranty itaque mmao cHruiy ^ brcuiores 
crantdonort jefquipedem, quotum fingidorHm pC" 
rimeter in meaio habebat pedcm. jqS elephanti 

De eius dentibus interioribus. c α p. ι ι ι. 

DVoswteriores hahetdentes in ftnYulkmaf^i 
xtUti,qHorum maior e(i perpemum os, mul 
ttifigurK ώέΙΊη&^Ηηΐ} cuimjuper^cies (idlibeU 
lampla/ja ejh longa fcptem digitos, UtAtres dm" 
tos exajperata m decem yelut gi-adiHjfiu ρύίκί- 
noSiCanaliiulis d/fl-milos, feyratos^^^exajpera" 
tos ytrinque defitihm ρ yelut yncinisferruUyum^ 
Simuli autem canaliculi trdnfuerfi huim fupcr- 
fictem fecantes mnmodh k UteribtK > jed etmm 
ab ytrifque capitibMocUudtmturpulumis.sA^ter 
dens iijttmm efl> cuim fuperficies efiplanay /ow- 
^a tres dio-itos y UtAytotidem ctiam exizuis Citn^^ 
Ikttlis exafperiitaiin Uteribm ytriujque dentii 
finvftlarum mcixtUdnim apparentpuiwni » yelut 
dentesref^ondentes puhiinps poftis tn fupei-ficiey 
di^inotijhijs > yelutrjaturaynum dcntem in de» 
cemfoYmnYe condifcehte. Oentes igitur maxilla' 
, res habet οόΐο contra Plimunj> qui dimtaxat f /<r- 
phanto intm quatuor dentes attribuit, id quod 
ipfepUnim perf^tcies ex duobm dentibwsynim 
maxtlU > quos harum literarum tabellario ad 
tc dcdi. 

Dcciuspcde. cap. irii. 

PZamaprdu priorU rotunaa> quoqHOuerfm 
habeiis diamctrum ptdti ynius :atpofierio- 
rispedis longa pedem ^ digitum> Urgarynde'• 
am digjtos.mfmgulispedibuiantmorwm habet 

quwq DESCRIPT ία 5o^ 

euinaue yngtdasJntcrfe lcu'ter difcYetiUifcdnon 
eminentes extra rotufidam pedis formam ; ζ^. 
in bArte interiaricallm efi lovoyrjgttU qumtx^ 
PUtita ommumpcdum xtjitciUs ejiyHguUs , idlo-^. 
fanonperpetuocMj > ftudiifi/jpjJHris. Tcneni 
cfh C^ β>Ίηί^ ocnerrdbilia. Vnniuirum βη^αΐΛ'* 
Yum infcvA pays putnci j^qualiiqiie efi piAnitiei 
plantjc, Uygit tres digitos, Lung^ c^uinque dtgitoU 
'pnguUaltfitres dignos. ynguU ei/uijtdaupar* 
timcontra ajpcntm irer : Uitm cumplanta fit te-» 
ijcra,pes adnititU' ad terrAmyngukuUs \ p,%rttnt 
adyadicesexiirpandas. 

DeeiusmagiiiCLidinc. CAp. v. 

QVoniam ymum> ne mortuum quidem me-^. 
tiri recordatm fum^ poilea ckm ΐηοαίΐβ* 
jcm in eiHi pellcrn > extcnfitm qmdemrfid iam 
exiccatitm ^^ cotyaolam iii/olario hojpitis meh 
atquein eim olfaibidem Ucenttay οηιηΐΛ men-> 
jm fum 5 ex quihus deprehcnditur eim πια^ι-*• 
tudo. PcUio (iur!J^imA>fuJca ρ accede/js aU cO'* 
lorem boum , qui 'VuUo bi/fitli appellari Jb^ 
lcnt } cyafja medium atntnmy Uia nottem pC'^ 
des ^ decem diiitos : lungA yero ί radice cdii* 
dji £td β'οηίοϊη tantundern i m qua dimcntio^ 
ne complcKdor coUi pellem, Urg.im qumque pe^ 
des . Collnm breuins eji qu.tm Ιαίαα , os y^ 
cwum peolori y quod oris pQrcini jimiiitudifhm. 
aliqifam gcrit , Srngitdorum cmuim pAla.in 

κ 4 510 Ε L £ Ρ Η Α Ν Τ Ι 

tnediocruce largaduos pedes, PromufddKpeU 
lis Urgapedcm ynum> 0* fex digitos k radi" 
ce dcntium exteriorum ad nares ionga quatuof 
pedesy^fixdigifos : /;/ extremitate > 'pbinarcs 
exitum hahentycraffa digitHm ynum, Etdijfert 
tmrs infertor AiupertQre, ΝλϊΗ wferior extremi^ 
taS}fad^a yelut Uhram» craffa efU Urga quinque 
digitosycritjjci dmtum:at parsfuferwr in mucro» 
nem definity^ tres digitos longior €xiilit,uukm 
inferiorpars. Senfim definit in mucroncm > imtia 
Utum tres dmtosyin cxtremo mimmum dmtum. 
Hacjuperiore pArte apertre ^ tc^re nares β)-^ 
lety ^jT* eam mcuruAre , ytnos digitos folemH^» 
dtmaliquid capereyolumuo. Oscruris anterio^ 
ris mfemore lorigum duospcdcs icuius medium 
hahet pcrimetrtim dodrantalem Eiufdem pars at- 
tin^ens geriUihahet diametrum pedis , ^ quin" 
decim digitorum, Emfdem cruris os tihU eji lon- 
gumpfdem?^ dodrantemxi^HS pars, qu^adne'- 
ilitur iunihrjc>Adquam alligaturpesyhahetpe' 
rimetrum pedis ^ quatuordecim digitorum: 
eiHS medium habet amhitilquindecim digitorum» 
Os cruris pofterioris femorale longum duospe- 
des 0* decem digitos, eim medium habct peri^ 
nietrum dodrantalem : huiw o^tspars mingens 
ίπη^πΥΛΥΠ» qua, alligcttur adtibiam 9 efl perime- 
trtpedalis 0* qkatuordecim digitorum . TihU 
Qs cfi dupiex ρ yclpotiw ynum > partim ita con^ DESCRIPTIO. 5ίΐ 

itwdum yt infuts duohm capittlmfit idem : rfe- 
inde diuifum abyfjo cafire ad caput alterHm in 
diio ojfa mter fe diiUntU duosdigitos» quorum 
^vnum mdgmtm y dterum paruum. Magni qut» 
dem perimeter in medto ejl dodrarttalis : dc parui 
Jefquidigitalis, Caudx craj^itudo mxta radicem 
dodrantalts m medio feptem dtgitorum : extremx 
caud^cra^ct quntuor digitos hahetifctns long<u 
tres digitos, sAHris eius longA pedem ynum > Ια,ΐΛ 
pcdem ^ decem digitos > cjuu tegit fontmen Λμ- 
riumftcyyt fiyeittjtie yentus quidem?neque ani* 
maiia ingredi queant, ^ures tmuet ytyentiU- 
hya.mferioy ahricula wferior non eft digito :fora^ 
mendHris implct poUex. xAuris totius crafiitudo 
non φ craj^ioyreliquapelle, inteUigo k radtce nd 
medium : nam k medio ad extremum ραηηο Uneo 
crafiior non efl, Circa aurempilos htthet longos di 
gitos tres, £ius caro rubra ejl i yt hufalQYum ς^ 
teneray quam aliquiin India yficarne elephafjti" 
nciytijfirmAbant huhula meliorem, Plunt obferua^ 
re jiudentem non permijlt ferocttM tmportutui 
yArabum eorum^qui fUtim yt execueruntyextrit 
yrbem membratim dislraolum exporUrmit , cit• 
nibus Ucerandum, 

DeeJephantis Conftantinopol is. cAP. vi. 

DVo elephantiyiiunturhodie ConftantinO' 
poli,qHorum waiorem tta menfus jumi r/i- 
ius perimcter tranfiens per medtum yentrem 

κ 5 5!2 ELEPHANTI 

^ dorfunj^efiqmndccimpedum 0*femtpedis. 
i.im aLtaucio ejt decem pedum 0* dodrantiodon 
gitttdi.ah ocuio ad extrcmumtcrgum yndecimpe 
dum ζ^ dodranminim : ab oculo ad extyemam 
fromufcidcm οέΐο pedes, ab oculo ad fummam 
frontem duo pedes ζ^ femipes : frons lata tres 
pedes^^prohofcti ab ore ad extremum Ιοηζαβχρβ-• 
dcS} ^ tres digitos ,Summa promufcis habetpe•' 
rjm.etrum quatuor pt:dum c^fimipedi^. ^um 
lon^a dHOSpedes a^Jemtpedem : tdntundem lata 
ejr, Ciiio prQcerumqmnque ppdes} dtwsdtgitos. 
Cruris fumyni perimctcr eji quifiquepedum > ζ^. 
femipcdis:medij crum ambitm trmm pcdum (^ 
decem digitorum. Imi crum Jupra pedem penme 
ter triumpcdum 0^trium digitorum.Pcs ejl ro* 
tmdui) cuius perimeter eft qmnque pcdum, Pes 
hixbetquinqueyngues^ lcmter dijcretos, quomm 
quatuor amplhjitiguli decem dt^itosx alttfiptem 
digitos, Crurj4 pojterions fummi perimeter qmn^ 
quepedumyleptcm digitorum : imitrtum pcdum 
^^femipedis, CMida altd qumquc pedes, cuius 
fsmm^ pei^imeter aibitalis > mcdU pedalu ;/w^ 
camU ambitus /emJYcdalii. Collt perimetcryn-' 
decim pedum ^ quatHor dto-itorum efl: ipfttm col• 
lum longum dms pedes ^ dodrantem,Tibix afi" 
teriores diildnt h posferioribus quatuor pedes, 
Oentis perimeterynius pcdis i^ qumque digito^ 
uum. EicphcitusgUbcrejl^cxcijio :auciam extre^ 

mam DESCK Ii> ΤΙΟ. ψ^ 

t^eji dura^ru9oj4. aifcuyfusrugArum eficAW 
cAUtus i^ydut i^eticul(ttus,(titior ej} nonmodQ. 
crwribHs Anteriorihust f^d payte dorfi mteriorU 
quafn pofieriori, Tihm hahet teretesyfed afjrerro" 
res teretiores ^rotudtores ^fcre jcquali crdf' 
fitudincpedisque rotundos haheh^ piaijtapedis 
pUn<tw:promufcidemfurfum)deOrfum,cint€>pOfi 
obliquefleolit 0* porrigiTpincityuat > cotrahit:mo 
do impiicatm cornua,^^ intorquetyiirijs (piris: 
nunc cam porriojt recln m > nHfic obliquam retor'^ 
uuehmodo wfra aluum inter tihiiu iaetflatur > te- 
nentcm herharunianipulum addhigendcvs mufe^$ 
modafibiilHm aitt puhteycYn collmt ^ deinde pro^ 
mufcide erc6ix (par^it /iipra dorfum ad njufcas 
ahigcHdoi. Depafcitur herboo promufcide curua-» 
tayCOi decerpeijs{fice}jmpromufcidem extetidit, 
0* cotjtrahih yt homo njamim) neaue emfoltim 
excerpit herhm ifedetiam excerptoo inmAnipU'^ 
lum contrahiti ytfaciiius eas inos 'mucerepopiu 
Fofienimqukm h^rbas coUegit , promufdde ati 
hifc illuc yerfatjqHOAd hcrboo lofigm contraxit m 
mafiipulum. Cum aute herboo non mulrtim long^s 
decerppt,e^£U in os promufcide fubducit) dfincie of 
nionet ,yt dtnttbus interioribus ntandat, CoUufn 
Hon mcuruatadpafcenduwyfedexteiitocoUoi ^ 
tdmcmincntiyCjukmdQrfum emincr:pafiHm c<i- 
l>itpyomfffddey^ua etiam btbihita yt mtra ^drcs 

dtqUfCm 514 ELEPHANTI 

aquanifugedo af-rahat: deinde intra osahditpro- 
mufcidis pleij,e partem longiorem duohus pedihus 
qito minus aqu^ decidat.Pa{l•orelef>hantorumβ^ 
uefQenumsfuefrumentum detivtrunque contra-' 
httinmanifulosrotuhdos^ Frumentum quidem 
inuolutt in manipulum fixni rotundum > bngum 
circiterdodrantemy latumfere untundem:eosfi• 
tte mampulosijiuepotmsgiohosfiumenti circum" 
plicatos f(£no proijcitpaflor tn ferram (tnte ele* 
phantumjquos elephantusi projnufade coprehen • 
densiin os conijcit. *j€duerti idyquod ^riftoteles 
ante me Aduerterat, crurapoileriordfleflere^ mo 
mhomifiis, inantermem partem y contra qmm 
eqHUSy^ hos fleilentes in pofienorem. Bene 
yale ex yrbe Berrhoea , emporio maximo totius 
ditionis Turcicx. 

De elephanto marino. c α p. υ ι i» 

CVm ex monie Sinjto irj pemn/ula» quam ef. 
ficiutjt duo recejjus ^JCrabici finuSfynus 
appellatus ^AeUniticus ab xAeUrtd yrbe , fiuc 
iAiUtkus ab sAiU "vicopofito in eius intimapar 
te yfque ad hanc diem nQmeti retmete apud ^τλ 
bcsJinc diphthofigo ipfHmpronuntmntes, sAlter 
primonommatus Hereopoliticus : deinde ^rfu 
noicus, fiue Cleopatricms , nunc yulgo Sues nun - 
cupAtm» cum inquam exmonte Situeo defcendif- 
fcm ad maris jRubri portum y kGrjzcis yocatum 
Riiithon» ab ^rabiltis Eltorpibiquefcn menfcm 

expcol• DE $C R IPTIO. 515 

cxt>e£{arem ittneris comites, quihus cum tuth re- 
di^em in cadrum BahylonU C^^egyptU^qHodyifl 
gus i(tm appellat Cairum ^ multa (^ yaN4 pifciux 
d pifcibui interim mciris ionge dinerfa notitui : e 
quihiis ynum duntaxat nunc dfferaLm > quem 4. 
mnnullii xyfrabibus audiui appeliitn elepiyantiim 
k dentibi4s extfA os promtnentibHSy (ttque X ter^ 
gorc eLephantinOi cumfmodi muLt4 tergorayidiy 
qujzmercatores Rhciitmiyendere folent agrefil• 
hus ^rahibifs, ^ morjAchts montis Smjsi adfo- 
leii4 calceorum y(tLidipim4. > O^ perdiu duyubiHa^ 
fiiUisyunturadfcatlocii. N^mm^defa^a cl• 
UusconfUmuntuy: e qHibm ynumper^exi e^ ma 
gmtndmCiqiM tey^fi^ exiWtbubulum>cr^imdi' 
ne dizjtdhcolorefufco.Emiems detes pedftlis lon 
gitminis^ngulosarnbitt^ compleilentesfex drgi 
tosyytper te coUtges ex hff^quos ad te mttt&i *- '^ 
DcHippopotamo. ca p. viri. '. 

HIppopotiimum,cmu4 corium ad te dedhVp 
uum non yidhfedBy:^anfij longe anfhai^ 
teruin yiderAm>cmm circdmedtum tranfuerfiini 
yentfemperimeter οέΐο dodrante^ compieίl•ebΛ'^ 
tur. Colliyero ambitH^ quittque dodrantes exce^i 
debat.Eius longitudo k cauda (tdfrontemjixdd* 
drantum erat ^ femifiis^ons patebat inUtitUm 
dinem dodrantalem, tcintundem f^atij intercede' 
hdtmter aiircs. Oculi difixbartp interfe femipe^ 
4em:narcs exiftcbantfnprct rdihum/ttpinum in* 

ter ρ6 ELEPH ΑΝΤΙ 

ter fe dtfldntes pAlmummlmremrvhiroflritm dU 
latarur in Utkudtnem decem digitorum λ roiim 
fummOiynde emwebat osivfque ad fi-ontemjon^ 
gitudo ey^t fefqu^eddus, ^fiires longJi erant 
fix dmtos> Cauda producehatur in iorigitudinem 
quidem pauh plno dodrantem-jn Utitudmem 've* 
rotrium dmtorum, Eiw eXtyema par-s Utior, 
^ratqnkm cKifiior ^ altquot pUis hirfutn, lUim 
pes quatuor digkos hahebitt ynguihus pyjiditos 
longitudiic trium di^korum, <^ui fimilitudincnk 
gerehdnt teihdinis, Tibia anterior in imn, ptirte 
pauCo /ιφ^^α pedem habebat perimetrum pcda^ 
lem:tiintundcm long^eyat, Veruntiimen yentrk. 
tma 4 territ altio^ non e^at femipedc. Oris riilus 
hiamfquc parebat i/j dmplitudinem duorum pcr 
dum.Eorfum nigrum erat^ytyenter fubalbidHs 
tnnciilii diilinniebatMr. Corio tegebntur durijU" 
tno ex/tfperatoque, ad modum elephantt> tdque 
cum efi ficcum : »Am aqua perfiifHm ejfkitur 
Hwlle^ lubykum^ Prope Aures ^ in yentre 
peUiilofige moUior. u/Cnimaduerti ex eius corio^ 
humoris Wf45 exire ^yelutytdemus €x cortice 
cer^fomm emanAreftKfum Ucyjmofum. Oculis^ 
f^atrotufidis 9 yt aihilrot^ndius vidcrim y ma* 
gnkiidme non exredentfbus oculos parui yitcUh 
f^:^cfptapArtcAmhtcnte>qH^ yaldc alba erat, Si4' 
percdld pilis carefpant, quprum eminentia erat 
filujr^s (bgaQs^in yqih^ al/ijiHOt fdos habebatf 
S5 ' ^ fiJ D ESC RI ΡΤΙΟ. s^, 

fed(rraciles, In ^Arte oris anteriore atquc tnji^ 
riore duo mapiidentes ex 'Vtrjque rosiri angulo 
prominchdtJt 3 etiam ex ore cLitafo > quos mter- 
exiilektnt ijuatuor de/tticuli exignt. Item. m, 
pdvtefuperx ^ αηΐΐψΐίΐ duo nugm dentes crnnt^ 
wter qiios inteycedebaiit lo7ige minores qKamor, 
dentcs.SmvuU m.ixillx ctrmdbantur feptcm den^ 
tibus:ron'furn h aukdrum redtgehatur* Νλμ fe^ 
re ah im ο (idfummmn eitdem erat Utitudinc y ψ4(^- 
fr^ns^ (ju^: patebat in tiouem digitos, Ri^us ψΛ<ί^ 
dratimt fitit mter ditos dentes (tngHltres y ψ{ϋ$. 
dixipyomlnere cxtKt os , intererat fp^tmmfemi^^ 
pedale. xXb .Ambibus eUiS cumtoribtis percim^ 
fl.^,tusfttmyquam yocem ederefoleret? Vntts re* 
fponditlEquiimmjdltaryMuhmm, Vemm nationi 
yafr^i niWd credens , ilhits Aures ρΛπΓο gydumi. 
'Vellere coppi.Sed mdUm ■voceelicerepotm* ^Arii^ 
hcsque femel ^ itcrufr?) mercede pyopofita,fru •* 
(})\t folicitctui yyt iUiim co<ycre'/it yocem aliqffam 
emktere, HocvnumduntiiXAtddnotiiuiy eodem 
anhelitdifonitu ref^rarei quo bosfolet^EdebatJce 
m^ cjcteraquje boues 0^ equiedeyc folci,EiMs 
CAput fimilituainem ffcrebat bubuli capitii.Tardi 
gyadi'ebat'fi-y ytfuspeypino^uis yqucyefeyehat in^ 
cubandogAudebcit yeyfayrinloco humido* Mttify 
fimumeyat^feaue p<ilp.iy! patiebatuy y\6fqueJm^ 
pune apfyiri Λ yolentibits fncbat. In NiL• ,c<t• 
ptnm ejje McbAnt* lUc ycro > caiiis coyitfmAdte 

mtto StZ ELEPHANTI 

mittOyCA^tu^fuerat in Damiata yrhc, quAm StC' 
phmus T^miatin pey literam Txf> fcribityarbU 
tror quaftolim Tammthhynde hoftium TAmiati" 
cum>fiue TamiticumJuqi^e longe errcMtyqui pi^ 
tantDamiatam e[fe Pelufum, lUud enim fitum 
erat m yltimo Nitihoftio > qmlyidiproi>inquit46 
Orienti effcquctmOdmratamyybt multa antiqui» 
tatif yeiligii in hunc yfque diem extant, lam ye 
ro huiufmodt animd α mc informatumifttne /?//?- 
fopotamufian chtxrop ^tAmm > an hoo^oummym" 
quirendum efl, VtAutem hiffp foumw fit ycx 
{letihm^ tergore dUro yidetuyH^rodoUh^ri 
PotethOiodoroyPaufcinUyPlinio trddentthn4 /?//?- 
fopotamum dentes hab^e exeHos , yta^yosy co- 
H6qt4e ejje adeo duro , yf ex copiU ητιβώα, ^ 
hafhfiant, ^At ijfdem mtoribtii hlppopotxmus 
efje *jon yidetur> qui addunt hippopotamii iubam 
habereytequum,atque bifidospedes,dtque yngn 
Im biibulds. κΧί iUudk nobisiuprx defcviptum ii4> 
ha carehynguldsquddrifidiU hdbetynihiljimilm» 
dinU «^erentesyngularum bubtilayu, Qutnjohrem 
fitot Mtores rede fcripferunt, aliui eft in JVilo 
hippopotdmus ab hocdiuerfu4.Hequeenim k ye- 
ro (tlmum ejfe yidetur, Nilum Um foecutjdum 
ferrehippopQtamosy^ cho^ropotamos, ^ boopo 
timosyytlndidfertymn WQdo elephantos ^Utu 
rosyfifdetkm chcerelephitntos , &* UureUphos. 
ΝΛΠί ex homittibusymihi m multis rebt^ probdt^ 

fidei DESCRIPTIO. ^i^ 

pdei cognitts > mtellexi in I»dia C^ sAethiopid 
i/iueniri taunlaphos y qiuhus Indiyeduya^faoti'' 
Urejoicntpiperis, aliarumque rerU} atq^ ex ipfis 
iac muivcrey^ hutyrum ex eofncere , carnibi(s • 
que ifjorum Imlos yejci^ tauyelaphofque Indicos 
nunJHefcerei xAethiopkos cicuYArinon po^e.li^ 
dem testahdntur fe yidijjc,^^ comedijje choere^ 
lephafjtos. Cojmiio IMopLeutes cadem Jentiti quL 
tctnporthtis luiiim Impeyatoris erudite de Itjdia 
O^ ^ethiopU fcripjit itefiatur fehippopotAmi 
Niltitcideutern yiaijjepouderantem tredecim li^ 
br^.QuodfifortafJe tot e^ Untik mecomemo* 
ratifiriptores errAruntpmaLc defcrihentes hippo- 
potdmum.nitrnfAcnius in animati pcrraro errafe 
pQtuerunt^qithn ^Ariftoteles in Oelphino> omm* 
bus maribusyfnatOfdum tpfum tradttnon infum^ 
rno roftro>fed inparte roitriprona habere os* NX 
βϊηΝίίο e^ent fues ζ^ boues fluuiattles amphi^ 
bia afiimalui ^ miror knuUofcrtptore extante illa, 
cQmmemorAtcL fuifje:feddut,tXiit hippopotAmum 
ς^ crocoddum, cjui non modb fcfiptorum monU" 
wentiiyfedetium antiqua /tumifmaiibus , ζ^σο* 
Ιοβίό Ndei6 celebrAntur:yt yidere Itcet innumif- 
mAtibus plcrijque> etiam nunc extAntibiis , atque 
in Ndo Colojjco in hunc diem extafjte in VAtica- 
nihorti xdibus uuncupAtis^Pulchri alpcilusyybi 
l^dus Colojjeus iftjuabu/iaffabi-e fcaiptos habet 
feptcm hippopotamos tales , qudes habebat.-dueh^ 

L jio ELEPKANTi 

attume dixiyidijje By:^dntij Cmc ίΐιΐΛ,βηο.'η-' 
gulis hifidio : &* tAmen -vertjimdim 'vidctur 7>e*• 
rum hippopotamum Romji in fpeolactdi^ fre• 

?Henter infcuiptum fuijje yaukm Aut fuem itut 
ouemyfi huiufmodi ynquAm fluuiatiles fuerunt^ 
%/CleXAndri(t proficijcens By^antium , prxtcr 
tergora elephanti mArini c^hippopotami dedi ad 
te mercatoribiis M*t/sdiefjjibiti pellem Chamelo-' 
pardaleos yaraW) ^ reve dignam , O* caudam 
bouis Indici: quorum aj^cdu) yt plenim ftuare» 
fubiungdm > qudles funt yiu^ ChanH lopardales, 
etUmQUisyfuo cd'4djiiItdidhoui6*lrcm ijfdcm 
dedimcdHeis mclttfos lchncumonern 3 muresque 
%A^rabicos 0* KAepptioSiquosyyt cUrifis perjjyt* 
Cidiidddam qux in ipfis adnotauh 

Deehamelopardali, c Α p. ix, 

GlraphdSsquM Gmc•/ i^^ Latiniyocant Chit 
melopardalesyyidi in yrbe Cdira treS) cma^ 
vumynam ita menfw fum y Ouocornicuid ex 
Jronte emincbdnt virciter fex digjtos y in fronte 
medU tub^rculum exiftebaty ydut tertiura cor' 
nUialtum circiter duos digitos. Ocults erat ma•' 
gtiiiyfiigyiifLetis, ^ures cxcedunt lorigitud'nem 
dodrdntalem* CoUum lofigum feptem pedes : chm 
caput cxtoUit y fexdeam pedes α terra ejfcrt, 
lUins longitudo 4 cauda ad capitis yerticem efi 
dHodeyiginti pedum, Tibue um alt^ poilermcs^ 
^um pmres ; dtffmord antemra longe ahiQ" 

r4 D Ε S C R Ι ρ τ Ι ο. 5^1 

ra poslerioribiio. Nimirum dorfum i cauJa ad 
fummum capitu yerticcmy yelutfcaUi yelitque 
teohm carmatum attoUitur: totum corfm gran• 
dibffs macuih diiiingtiitur) colorts ceruini ob* 
quxdr^tts : fedin coUo m^giiquAm in corpore^ 
cmoqitoiferjus UtPi circiter dodrcintem : nt cUh^ 
JfuU macuUrum alba digito Utior, Itaque totum 
corpw retk uUtum eji^ rieque tamen > yt pardtl•' 
Ih macuias habet roturidiU ^fedaut obquadyatas, 
aut oblongiu» Infragenud m(tculofit non efl , fci 
tota tibia aiba. Pes btjidu6> yt bubultis . Labyum 
Juperum longi emmetftfpra inferum, Cauda te• 
nuts 0* exigua , in cAcumine ρίΐαβί. Rumt* 
mtyt bos : editfoenuM 3 0^ deter-a 3 qu^ boHcs. 
ede/efolent. lubam lubct ^yt enum λ dorfo ad 
capiti4 yeytkem . In gradiendo cUMdicarc yi* 
detnr nunc dextrts > nunc pnifirts non modh 
crunbwsyfedetuim UteicibHS. Cumex terrad* 
bum autpQtum capere hab^t neceffe y crura /<<- 
ti^Umc diilendit prior(i.non entm^nifiUte didu^ 
otif,lofjg€ijuc diuaricatis ribijs cibmn e^ tcna c*i• 
perepotejL 

Dc c.iuda bouis Indici. 

C Α ρ VT X. 

INdicm bos ferns caudje comam habet aU 
tifumAm > Jubtiliβίmis piiis capillatam , ex 
qita Turci ^ Perfn yelut mufc^ria faciunt, 
^u*)C erefia ex fummo ciipitis ycrtice > Te/«r 

L t ^ia ELE PH ΑΝΤΙ 

tnblicem pauones criflam ίαόΐαηΐ,αιιί ex eotn 
collo appenfam, totam caud^ comam ^cftant,' 
Deichneumone &demuribns AfabiGis& 
Aegyptiacis, * cap. xi. 

QVitntd Quidem cuw Fonticoru-^ tuyndlia^ 
rum narioiiHm fit yanetoo muriu)exmep$ 
literisiquiUi^iid tc annofuperiorefcripfi} animdd'^ 
Uertere ρΌΐιΐίΩΐ'.ψΐίίηΐΛ yero ^rabiconim^KAe' 
^pTioriimqueynunc non explicabo : dmitaxat eo- 
rumyquos ad te mitto, Attingum yaricimformcimy 
inter quxs primta efl Ichneumoniquem murem 
PhitrAontSy alij xy€eo;ypti<tcum 'vulgo nomincinty 
aimidio mciwr ejhqukm 7ηοί^5)1^άίοη^ιογ, (^pt' 
Its dhterfuSilongiSy duriSiColorem habe?jtibpi4 pto^ 
prtum ^muitis a?iimalibuo Europets communemy 
quem decUrare nonpoffum. Caudct teres ζ^ lon- 
m eP:rofirumfuiUum. Oculiacerrimi ^ yiua,- 
cifiimL• yj4^ures Jemper σ^βόΐ^ί: . Hic lUc ejl no bi - 
lislchneHmon^quicrocodilummterficity cUm ta^ 
men ηιαηβίοβχϋο mhilmittminihil iudicriii^.-af- 
pduis collufionibno gAudetyfemper ad luciicrapd' 
ratHijfieqiieiytc^terx huiufmodiferji , fjimc tri- 
pts^nunc hilaris. Cum frigm noBurnum fentie^ 
bAtiWxtii pc6:m meum dormiebatjquem dum re» 
cipere f2oleham>ibat ad pafitheroo^qu^ eadem na^ 
uiexyrbeCaira ^A'lexandriam y^hcbaritury in^ 
terque patherarum femoYciyno&urnifi^gOYtsfu"^ 
gitndi caufcty fe ubdehtt, ac ligatm eo cum pene^ 

tyare D Ε S C R Ι ρ τ Ι ο. 5^5 

trareneqmhdtffe yt hermaceni mfilam contor^ 
tjitcbatycaptteabdiio intrafudgenitaliit, qu^ma^ 
gno ctfflatu anhekndi incdfaciebat, Oumcihum 
capiti4fiidueftemit)r'wgity nihtl eo yolucriusyni^ 
hil animofm} yt maxima animdiitmuttdere au" 
deativt equos>cameios3elephantosyfcrfrcntes ma- 
ximos : ytnihilmirumfiti fi i/jnadit croeQduidm. 
dormiaitem cjT* ofatitntem y y^rum qmt corporis 
figur-ajpleniuo co'rrjofc€s ex eoy qmcfifc4ll>tU5 m 
bafe colofii Niliuci) extarjtis in Viiticano hortoy 
caucia ere^a ^ <^ capite elato iti/idia»s crocodiL• 
doymicriti. Iamyp'0 mnres ^rubicos capros in 
monte Sinjio quinque attuli xAlexandfHctiTii^qui- 
bm ynum tta meiifiisfum > infcdibus fofteriori^ 
biis hiibentem tres digitos longosy^oUicem) cdretpr 
tes yno-iiibus y cxcipio ynum digitum : m pedihi-s 
anterioribus quutuor habetdigitos. Pes poslenor 
lortgiis quatuor digitoi ) laro-us digirum y?ium: 
cums plafjtaplafia^ytfen hommisjnigra pcile te-^ 
ίΐα carente ptLis^anterior longus tresaigiiosjatu^ 
poUicetrhftrniltpelle teflifs, Fronte UtaduGS digt 
tosialta qUiituor di^itos, Flexun: dimUxat hii-. 
bens iuxtapcdem: a/ummatdna nd talur^? nul-f 
Lxm ftexionem habet : at inxtatalum I^abetye* 
lutciibttt nodum > quo pesyfi-titfip ad/o/^qiie ΐη^:, 
tibi£i3yt nos folemus cuhitbm flcclere 'mpitrtcm^ 
intertorem, Colore ejl fiibrujjo, ^plaficyacci^ 
no.^Lijfunt coiore badio. Omnes kjidtura cxtida 5*4 ELEPHANTI 

prmAtifmitiVt iUi, qmsimlgtps appellittp CitnicH' 
los Indicos ,gerentes potiuo murium fimiUTudl* 
nemy aukrn cunkulorum , licet magps ecientu4m 
grumtum nefrendium porculorum , qukm mu• 
rium, Vocemmurinam omncs fupradioiimurts 
KArahici emtttunt, Maiores fiwt , qtikm magni 
feles. De his ^riiloteles cxiliter loquituy, In 
^'rAbiaiinqHit>murcsforidht46 auHioresj quibm 
crura priora 3 yelpalmi menfura : ροβρπονα ad 
primum dmti nodum haherttur.^ltud gvntto τ/- 
diin ^Armema 0* ^egypto, Isj qucm dcfcribo, 
lofjgtps eflfex digitoS) crurd pripra pcUu aris lon^ 
gitudimstDno-ukuUs prxdiu acutis quinque,qui^ 
bm cihum capit>yelut manihm-M ctura pofteno- 
ra lorjga/eptem digttoS}pmilidcyunhuo cerumts, 
xAures autem erigehantur in poUicitrem rf/r/r«- 
dwem-,fm'iles leporims, Pilo tegehcttur fupcrne 
fubrujfo/wfernefuhcilho, Cauda Longctfex digiros 
extremA pilofa, Ocntes acntos habet , e^ m ro- 
firo pilos longos, yt mures 0* feles habQt myfia^ 
ais k murtbm appellarits potius qukm yt yulgHi 
Grdmmaticomm cenfetino τω^ ^vxfwjWf;. Vidi 
longe maioresi nempc longitudme palmi maioris, 
Irjueniuntur pedalis longitudinis,^ eo pluSiCre^ 
^hythomines gradumpedibm ponerioribm fo^ 
lis nnentesyfaltantes, Cumgradumfiilunt, etiam 
prioribus pedibus nttuntur} celeriterque cttrrunt. 
^ruaksfunhinfcrobtbHs degunt. Jfdtungerem 

huc D Ε S C R Ι ρ τ Ι ο. iif 

huc yaria ^enera ammdiuin ? non modo teyye" 

/irium, c(x:ieftium > yerUm etum Aqmtilmm onj'» 

nium:niJihoc effctnimmm [pij]iirn opm atque 

imperfeClttmjpriu/ijuam expedttis tot meis pere* 

orriiKitioriibus yaide impedtTis nmcifcdr yaruum 

tempus i^iiherum in ahqii'. nidofene6:utis me^s, 

yhicolUtts ommbus mets ohfcruatiombus adnota* 

tis iam peryigintiquinque annos in Luropa ^ 

^βα^ροβϋη aliquid noui ajjerre pofi infimtii 

muitonirn commentA ηαΐΛ in cuhkulis crf- 

lidisy 0* in altapluma> ^ /or-ispU 

fcatorijs ^ iihrts pifcmanjs 

cor/jpiiara. Βοπξ yale• 

J.X ^cgypttAca 

sAlexaii'' 

drid, 

FINIS. ί^?* DEM ΕΤ R II 

CONSTANTINO^ 

POLI Τ ANI D Ε 

Cura & mcdicina 
acdpirrum, 

Ψ Ε Τ2ί g 1 LLIO 

INTERPRETE. 

κyC(ίreuerencliβimum>^ lUuflryiinjum 
D. Georiium C^rdinalem 
DEMETKII CON- 

flantinopolitamy de cura 

t^ medicina acci- 

ptrum> 

L I Β Ε R ρ RI MV S. 

PETRO GILLIO ΙΝΤΕΛΡΛΙΤΕ. 

r VO I ο tuo ytfAtisfiidam,Po^ 
ίσηίίβί/κβ RcXi qmyehemcnties 
ddeducandos accipitres, curandof* 
cjue illos: 0* dudum tibicupisnori'• 
nuUade curandi ratione conjcribh 
pey (jU4m ροβ'ί$ facrarum auhim fdluti artem 
quandam parare : ad hanc confcriptionem accc^ 
]i> <i^jingult6 morhisfuam medicinctm adhihiih 
JuhminiQrante natura, quji homim generi mnU 
tapeperit heneficia » partim ex herbis multis ^ 
yayijs: parttm ex Upidibn^yfalutftrem yimpoj^i* 
denttbHi,nonpauciyetcres f<tpientiβimiyiri> do- 
njcslicaruM aumm cutdtiones/cripJerunheaf(juc 
confccerunt:aliits dmma nuadam wHentioneinon^ 
nuUds humauaprudentiaialijfiudio du^tiychti^ 
litariiiycldelcolationis» yel ytriufaHei diiigentc/ 

tradid 
530 DE A,CCIP. CVRA 

trdiidenmt de cWiXtione equ3rumi hoump carrums 
mulorunhitutumfuaititer canentiumyfojam acci^i 
pityum educaTionem medicwdmque ^ nefcio quo 
faclopprxterierunt :prjsfertim cum hominibui no 
farum i>tiutatis άείείίαίιοηίβιιιβ accipttres affe- 
rant. reri^tcimm emrn efl rem ejfe nuUam, quje 
reohe peragt ροβύ^ηιβ ar/iore comhe, hoc jiudium 
quod dommi hahent infua animulia) excitctur cid 
. tUa curandaJam 'vero ex his) qujifum ipfe confe^ 
cutHS partim diuino ϊηίΐίηίΐΐί) pitrtim iffu longOi 
conatm fum ad commoditatem facrcirum duium 
(diquidpoileriutltYixdere, Quayepriuo bquutm 
decura3ctucupiO}educAtione)Cicuration€)(iudcidAi 
fortitudine^in^enio Accipitrum^ddrem inftitutam 
pergctmi atquefmguUsfuam accommodabo cura" 
tionis wfcriptiortem. 

Qua racione Sc quo tempore capicndi 
funtaccipicies. 

CVm .tfiatcm initdrc fenthmt ψ quicape- 
rejfudent accipitreSfreliolis domeilicisfe^ 
dibm myertices montmm profe8:i yomnem Ι^Ι- 
ΗΛϊη peyjcrutantur ^ ^ficla quadam iirtc yoces 
patrum imitafjtes y fiatnram ementtri coijantur, 
Voxyero yenatonimjqHJ^fimilio yociauium yi" 
detur^mfraudem aues inciiicit hocp.x(}-03 Corti^ 
cem de cerafo arhore detrach/m ifcite in tefmem 
membramdam cum extemiamnt > & tAnquum 
tenuem tumcam ejfccerunt? atquc in dUm injcf 

Yuerunt L Ι Β Ε R L 531 

ΥΗ€η4ηί€ΛΐΛηΐΗηι ad nHmerostemperati4m,accu- 
ratit Itngud illitd ihn-rumeijtum tanguntjper quod 
diiCio ^ redudo j^intu yehementiori y fimilcm 
Accifttrinji yoci 'videntur mitterc yocem ) pa^• 
tnmqueart^dose/oi^ium imitark'pMyerO) qui 
per xtAtem 'ίζηοναηΐ homimim inftam , cLtque ιηβ 
duxYum euitAtione } inslrumentiyoce allethyper 
ramos itrhorum exiliuntac geftiunt, pcttrumque 
yocibm ab aucupe ejficl•ίs, dum flebiie quiddcim 
relpondeye connnturyfcipfos yel ex longinquoj^£i 
tia aucupibmprodimt.Niim yenatores iilorum yo 
cedu^ll• propc dccedimty atque in exigiio quodam 
Uco arboribtis yacuo aelefio}ytfme impedimen^ 
to obieBam efcwn pulltyidere ροβιηί) tugurium 
dejigunt) quodfatis fit adyirum ynum tegedmny 
in eoque muitisfolijs circummunito > ne ciuesinfl" 
άΪΛ6 'videanhdeliteJcuntij^ecuUtoriam tamenfe' 
neJtclUm relinquunty leuiter teolam, yt tempore 
opportuno t)rxcictm > fine impedimento yidcrepof- 
rintutdtimirium allio^atam o-allmamcokort(ilemy 
ant columbam ydcirc ac reuoia.re in tugurlumfe^ 
ciuntyita yt auis yideatur non arte iUuc effe adr 
du^ajfed habitare in eo locoypuUi effiola (tHcupis 
yocey^y^ captiHjc auis cUmore prouocati) repentc 
ex £vliKtprodcunty ac opinantes auem moltrifu^ 
gamjexeo locoyybi taieturyin ipfam inuolanty^^ 
eumprcedafucile ynoruibi44 correpta infyliKtm re^ 
uoUre con^intcsi occuito capu auis yinculo reti- ^μ D Ε Α C C 1 Ρ. C V R Α 

nentur, Cui mterea dum νείΗέΙαηίΗν > 4uccj^sper 
(pecsdamjporyeola manu^ipfos pedibi^ fubtyahity 
ac mox capihqiiQs quibufdamjfkfcijf 0^ pAtmicu 
Us.pofiquam totos^ excepto naturdi exitu excre" 
mentorui?hfic imiolmhyt mfantcs pueros Jolent 
matreSi humi dcpontt , tridunmquc , (tut quatrl^ 
duumeos ita ll^dtos finit ,polt fajcijs exolutosy 
docet primt^m pertic^ injiftere, Quod β forte 
h<ecratio infidiAndi nihilprofueriti aiteram ntit^ 
chinatmicm moliuntur ad cos capiendos, Pri• 
mUm curfm , per quos puUts pdtres efcam fe* 
rufjt^ objeruitnty ac diligenter obfident , ytpatn^ 
bmpuUos priuent) pAtnsque captos ^ ItgatQs 
toto diefame (tffligunt : poftridie fub dio r eos ad 
tugurium alligant) ζ^ fohta mSlrumenti yoce 
appellant. Tum puUi/ame prefii , ^ fiHa, yoce 
delinith celeriyoUtu ex altera nrbore in alteram 
CQmmeant:Accump{tti'es yinolosyideiJt abunda* 
r€CΛrmbm,ψίUpermult{U illU yenatorcs prxbe^ 
re folentjrepente in eas mttolant,^ fimulcdpitm 
tur-.patres yero dimittitnt, Eorum enim coguntur 
wifererihommes propter futur4>mprolem. Noui 
nommUos aucupesp quifupmos in terrSabijciunty 
^ wollifoeno totumcorpus fuum occultant , ex- 
ceptif oculisyyt yenientem yideant acdpitre^tum 
fmiflra mmu^iO* eafimiliter teda, columba,aut 
alterSauetenenti quamfenfimjtc mouent j ytea 
fimilis yoUtur^e ejje yideatufi tum infirumentt 

eiufmo L Ι Β Ε R Ι. ^51 

eiufmodi^qude ante dixifono ytetes, mfidiiU mo 
iiUturiTu teiixm^rxtercadextrShcibetpAraum . 
ad capienduyenientc acdpitfem^qHe captihpy^di 
thfaicus inuolutUyiH tu^ifnurepom/t.^lij item 
auchuw! ii^atiet logilumo tenuicp.funicuio tra- 
(lxpedibii^Je>i/Jm mouetes tpfdm yoUrepcrmit^ 
tiltiytrgM etiii per circultH expltiiit, yijci plena4y 
qiiihuo capiutur £tccipitres,poji oieo caitdo yijcum 
adhj^refiente eximut,Hxc CApiedi ratio Udtt ac^ 
eipitYc^Nxciiejfugcre cotenditidiUcerdtur impe 
tufuo.ltaq; fkpe /ritclii dis ad yenatione inutHts 
rcdditnr, ^jCiu xdfummM arhores retia appediir, 
coluhxQ] in mediOjXut gdlltnx £ίρροΊΐ:ί,αία•^ 'm hffc 
modu accipitrcs capiut. E[i hoc aucupdcit vcnm pe 
riculQSi4.Sjepe enhn ipftAccipitres cadut C^ cofif^^ 
rmtuy.Sunt qui logM Arborihm fcaL• applica, et 
itd exnidopuUos caputynofinepe/tcuh. Mapyo^ 
pter tcneru(oypi44,accipitresfcidie UdiiturMitU 
(ffiwftUr einfmjdiauiupMlirAtiOjpyjitferum cum 
etntmolefiu ftfcifucire paruulu xccipitreyftebilU 
tey dics notles^ yociferantt ,Hxfunt cHtyx acci^ 
pitre hmentdi mAchiru,t}U(U fufftcere (trbitmr, 
Decligendoaccipitre. - 

QVibonum eligere acctpttrecupity iuuene 
primum quxrat oportet) deincie Ophioce" 
phalumappellatu. Suitenim nonnuUi caphe par^ 
U0)ferpentini capitn fimilttudmem (ferente. hoc 
efi xquabiltter in extremiU partes t>o>'ref\o ^ 
lato, Sunt etiamaltj longiifedmeUoycs yotundi 554 Ι^Ε ACCIP. C VRA 

0^ quadrath quorum ndrcsni^i-jiycaput pdruum» 
Jiimmm capitts yertex,ytaquiUrum,plant^h lift, 
gud oynnino mg^^aymcAuda tredecim aur quatuor^ 
decim peiifjx,fc^ uam^ in digitis ^fimilcs fquamis 
Cyprini ptfcis : ddradices calcanunotje au^dam• 
Citrwus colorin accipitreneftyalde candidus: 
isitm ofiendit accipittem non longxuumfore. Qui 
li/jcrua funtpaytim albdy partim nigyd > fecundiU 
hcnitatis ferunt. Qui alhat omrjino y improhmdi 
JuntiUeyero 3 qui cclf^ophoros appeliamrj colqyc 
oleaceoye/t hreuis yitji. 

Dc difcrimineaccipitrum. 

MVltctfunt gcfieraaccipitmm , alijcelcres 
ad yemndum, columhis O" p^htmhis in - 
friiiJumi,Hiatiesmmores capiunt, ^Αία ad i^o- 
iandfl• pizcyrimi y ^ adeo tardhyt "velint ab altjs 
putrirt Jiranis mfidiantur* NonnuUiifenimdi fo* 
eietatem cum hommihm coeunt , ^ alawiis ^ 
h'irundwiht46 hoflfS funty cjuos dliquis cognatos 
Terei dicerepofiit. Maxime }ί€ΐ?€ί€5'θ€μίο5 ha- 
hetitifedfe ctirArenoruntfucco U£^ucJ>Λgre(liSit 

• Sivcliscmereaccipitrem,quibus fignis 
cognofqatur,vtrum fanus fic, 
an iegrotus. 

C\Oiumhum yino odOrato ^yeteri afper^ 
Jkm cumlafereprxhetg accipitriedendanji 
tummoxcognpfcesyfAnmfity necne. Sifitenim 
aigrotmr ilUmnoniittingetiyeleundem humide^ 

ponito L Ι Β Ε R Ι. «f 

ponitOinofj procul λ pedibus tuii^extolHto manum 
tuam alte quantum potes yeumque carmhnsdp^ 
PcUato. Si confeitim yenerit in mAnum ifcitoja^ 
num effe:fm mirtuSiJigroUre, Ne igitur hunc etne 
ris. VeLfumito exfabri officina ferri rametitum^ 
idOHehene tritum ex cat-nc detur acufitricden" 
dum,fiipfum diUorauitifnnHS efiifin mmM^Ji^o 
tat, Sed ficum fAngume iUudexpuit , ftgnum efi 
eitis ifijcera male affeita effe.KAcft acddent,vbi 
ferrifcobem fumpjeritiifteiuo offa^ articuli 
fonenti fignum iUud tibi fit debilia e^e eiu6 intt^ 
riora, Veifumito ouillum pulmonem cdidumiAC" 
cipitrique pr>€beto^i €οη/νΩί)η ttuUamfenth mo 
leiliam,fitn<t eius mtemra exiiltmdto :fin ώέο- 
raty^ concodione affligiturifcito Ji^otum ejje, 
poftridieque grauiti6 hahtturum» ttaque emendui 
non ejL (^hdfituus efi,t!lum accommodato rr• 
medio ctirabii, 

De aucupiojcducationc, &cicura- 
tione accipitrum. 

AVcupandt acapitres paruulosi^» nondum 
ex nido prodeuntes i tempuo mcipitpridie 
CdJunij: defmit infine iunij, Vefum aucupandi 
eos qui cum ^ntribas iamyendntur ytempue efi 
yfquc dd ^ugu^uM.Captos in obfcuram domum 
inciudi conuenit ,ybi in pertica quieti ιηβΩαηΐ, 
acpaucis ροβ diebiis lenitermanugeflandiiijifiii* 
te quidcmQriente^O* Occidente filejiorisque 

Μ j;^ DE ACCIP. CV R Α 

altionhus, Nam βϊη ccelo calido mukhmgefien'^ 
tur^tum ex calorefolis , tftm ex yenatoris τηαηπί 
YuLmoiiis mflammatiofieflanaijtesycelentey νοη^' 
fumuntur : ium item in feruore foiis ancupAn» 
turi νιΐοάφβϊ pereunr, Loro liganaifunt) quod 
Gumdedm Longitudme dtoitorum fit^Q^ coLore ni 
groy non ruhro > ne aquiits rapimQ cnufam det co^ 
loris rubjyMam (tcapitres cum ruhroloro yolan 
teSfCeleriter ab aquilis cdpiuntur^ lorum ruhrum 
frocul ififum exiilimAntihus e^rnes ejje, Nec 
item iUud ignorandum rr in fummo pumo fini- 
jirji matius ge^andi fint 3 1^ fion in exirema 
martU j aut magno dtgito infiiicre permittenf 
di» m cUm m pradum emittunturi dehiltus ex 
matiu expulft ferftntur. lam yero fuAut τπλ^ 
nuum contreolatione 3 & yerhorum bUnditijs 
tnultum manfueicere foUnt , cumfnt αηίιτίαη-* 
tesi qujs Jenjfihus ^rattone quadam yigearjt, 
peque ntemorU βηΐ expertes, Moremy quo fe^ 
tnel imhutifunti ad mortemyfque fempcr fer^ 
tfitnt. Et quoniam fumo ojfenduntur , prope 
ignem aut Lucemam yerftri non dehent» In te^ 
nebtis lux illis repyjsfentatct , animos eorum 
4gy€ilcs mdnfiiefitcere folet. Lignum > in am 
infifiunti neydde crafJHm fit ineue nimk te- 
puci autirijzquale :Jed tanrum qumtum pedi- 
ifUi ccmplc(l•a)ltur >yt poperiores ροβίηί yngues 
acfompfodare adflexHm mferiorum* VmciUum} auo L Ι Β Ε R Ι. ^^γ 

qito adperticam lig(tntur> Ιίίχΐίϋβ^ yt 0* yoU^ 
rey0* reuoUre inferticampo^mt.Ndm nimium 
flriotum yinculum ex acdpitrum yolatibui in• 
uerfum y dum iUorum yoUtum inhibet> adperti' 
carn {iliiduntHi' 0* diilrAhunmr, Supponendunt 
perticii yelum e^ijne circa perticam volare niten> 
tes^muertanmr ^ diftorqtiea^itur, Inter yincu* 
Uyf^uihm adpenicam alligantur ρβί intercapedo 
yigtHtiquw^te digitorum. Quod β pr^eter hanc 
menfurAm propim inter fe coUocentur iyngui'^ 
bas inter fe contendcntes 3 dteri alteros interfi-* 
ciunt. Vbifemel adyenandum ctjjuefdili funt^ 
prxdam(^ue guflitrunt^ efurUnt ) nefuo qmdcm 
generi parcunt. Cibas horM matutints 9 iique f-e- 
cens ddndnsyfed quotidie mutandm, idemcon•' 
tinuatus fa>ilidium affert : at mutatus ^ Λ- 
uerfm appetitum cxdut» Quod enim iucunde 
fiimitur y βιαίβ etitm concoquitur. Tribw aut 
quatuor diebiis latfnndi aqua > velfontium yel 
percnnium fluuiorum j α jordibm yt purgetttui^ 
aU i yt cclerius etiam yolent : ac paucii mtey* 
pofitis diebiiSj de folito cibo aliquid mirjuen* 
dum. Kyfjfuefceudi yocantibmparere. Ex τηΛ* 
nu αΙί€ίίϊί^ρ^ορ€βαηίίίρηίη^)η docendi fdtare 
m alterim yocantis manum 3 in qtta cdrnes fmt• 
Cum hocfatfs didicerunt yfhniculo pertenuiyU 
gintiqumque pedes longo > m quo alligatH^ fit 
circulus ferrem > acapiter livAndtis : deinde 

Μ ζ ' υ Ε Α C C 1 ρ. C ν R Α 

alterumfunicultcaputyttii cum accipitre emit-f^ 
tendurjh tumfmiftra, manu pcUihtio munitft alte-^ 
rum caputfumcuii'. i(^ fimulc^rotenenda^tum 
accipitri ahtio oftendendtio ^ tum yoaferariofje 
fibilio y exhortntionihus euocandiio ; tta enim dili^ 
getjter edoituiptanquam extenfo quodamfunl• 
culo 9 ad aucupem dtfcet re£tum yoUtum fitce^ 
re : neaueyfi ad priiimam Uhertatem rcdireyo-•' 
letpfoterit) retenttis funiculo yfer quem circu' 
liii collabe»s ynk cum acctpitrioyoUtUy yelno' 
lentern reducitin ducupis manum , ad quem cum 
accefiiu 0* carne fefeexplerecupiti permittii• 
tur (j^Hidem guftare buyciut ter^yt iterum cihirc- 
cordetur : deinde ex etus ynguihm caro fcite 
fuhtrahatur» nepedes , aut ynguesfuos , yelye- 
mtorts mctnum Udat, dum cihum detrahere ro- 
natur, Sed hoc aucupandigerjuo peynitiofum:»am 
fimiculum trahens cum celeri yoUtu ad (IHcu- 
pem defertur ^yel lapidihi4s terra eminentihHiy 
yelherhjs retineturi0^ detrahitur ex curjui 0^ 
ddfoluaUiditur c^cofumiturJam cum Ιοηζα co" 
fuetudineyocStiparere αβα€ίί^ φ^0* mturdu 
lihertiitis penitw$ ohlitmitiiyinculQ libcrajjuefii'' 
ciendusyocariti piircrc 0* celeriteryemre. ifi 
ctmoptmu,yt quiipfum yeNaridofentyprjmum 
inparitits Aues immittatp ytgr-aculosyyt comices, 
yt ijs fimiles.Expiiruis enim colleold audacia,con 
tritmmres eiudaciHi profidjcetur» 

Ouomo L Ι Β Ε R Ι. 535^ 

Quomodo dirigcndi & docendi venari, &ί 

qua ratione accipitribus venanti- 

bus auxiliari oporter.• 

ANtequknt adye/iatiofiem exea^» duosfiri 
dies dcctpiterfcmfergefi^dm* Primodie 
pamm pa/ce/idiii:altero yfropterpituiUm > quitm 
habet intrafe coUe£litm> exiguo ciho nucis ponti- 
cx non excedente rnagmtudmem alendips : no(le 
infcquente fomnm mmime perturbitt^ accipitn 
capiendui:po(lridie ante exortumfoHfitmplornto 
priu^ diuino auxilio ,prompto animo projicifcere 
adbeUumauium , ^pai^lkm pyogreffpi^ extnt 
port(im,pofiqudm lorumpquo ctccipiter hgatus te-* 
neturi in ynum coegemi atq; occulmterts 3 tegu^ 
mento fmiilrji tnanuo quoqHouerfpis (j^ecuUre 
auium iapfiis > arque ybi ad mfidios dptum locum 
inuenerts ί dexrram mmum iin qua irtfidet dcci^ 
p'tter,prjctenf(tfurddbiio &* dolojis oculii ddigen 
tertntuens) 0^βηηιΙαη5 tealioj^e^iiCi^e ^jenfim 
& caute ad itucs pergitO}ad quds (tppropinquanSf 
curfufaUOi eas excttato > ζ^ yehemcnticonten" 
tioncex matm itmiffum accipitrem y ma^ndyoce 
ad inuddendiis confidenterhoftiles aues horutor. 
H^cybifecerisy tum tu quoaue perceleriter fub- 
fequitor > ^ propim f^ttm y prtufquam quid* 
qucLm gTAue patiatiirs acdpitr'i dHxiLiHm prasi 
lllum entmfolum , 0* tuo auxilio nuclumjt aues 
yidcdnh quxjufjt dufdcm gcneris } cuim efi illdp 

Μ } _ 540 DE ACCI Ρ. C VR Α 

au^ ab accipitre tenetur>ofprimunt. Grmgrues, 
anfcri anferes aHxiliafitur» Hxccnim duo gene- 
ra maxime wterfe congregari folent.Neq-Joium 
yicinje contraaccif>ttremfropc'tfciitur ijcdetiam 
malto interudUo difiantlbus magnojludh auxi•' 
liari profcrant, accipityem circundantes difi er- 
punt-, eiufqne ala4 obterunt > roftrorumque per* 
cujfu eripwnt (tuem ca{?tiuam,aur ciim ipfAjimul 
accipitreperdufit: yenatorfenfim frog-ejjusfro'• 
pe acdpitrem? dij^ergit gregem aimm > captam^ 
que ah accipitrc compr^hc^jdit) atque humi fe^ 
densyfcnjim altero pcde pwnns caud^ acapitrii 
alleuat, ne aaes ipfxrum frAngcLtur^ quoo tjamra 
dedih yt titnquAm guhermiciilts hio ytatur ^dac" 
reos curfm eo dirigendos, qm yoUre intenditide" 
inde diitri^hgladio) quem dd ftiiilrum latus ap- 
penfum haheh ad cxdem amum : auis capu gU" 
Ummcidit , λο profluentem fanorumem cdidum 
accipitri prxhet hibendum > ede/idamque carncm 
ex coUoitum ex cerebrO)Corde,hepntC3ventre:de' 
inde dcdpitricarnemfubtrahito> ^ /iibtyaohm 
fcite occultato ρ ne fraudem fentmt accipiter , /7- 
lumque ita adalterius pr^cdje impetum compara" 
tOiiftne exaturaws alteram pr^dam tieo-lio-at, ad 
quam mmtabimr»^ mcmor ejjicieturjji eiuspe-' 
des yejpergaturjangume auis captje. Valet memo 
rta ^ comodl•fcir DUoccmrenubus.CorjtumeliS 
ab (tdulattohe mternofcit pybiter autijuatey ad 
yemnd^ emiffusfih ne amplms emittamr» eiiSfi L Ι Β Ε R L 541 

mapio Rudio euoUre cupiitt>nen'tmiiidef(ttigiitus 
ynms cliciUhore> in muLtos dies mutUis reduatur* 
Hccjuiete quide reficitur>at improbo C^ nimiu af* 
fiduo lahorc in morbu incidit. lam interdu euenit 
yt kprj^da (iberretypropter muita » quji occurrerc 
fol€nt,ytJuntereci,du aue infequitur, repete aqui 
lam yidifah & metHpotetioraiiimmcmor pyj^cijs^ 
feipfumjeruare, quam prxda capere mniit»<tytfjs 
pcfme arte e manu emifjusy iUius renibus repente 
Ufisprj^d^non ajjeijUdturnnterdu etiam iori ym 
culo impiicatus abeyrat λ prj(^d(t,Prxtereo permul , 
ta aliafortuifo acdiietia,quje iUufjipe impeamnt, 
quomi/jus pr^daco/ecjtidti^r» qux breui tepore /?» 
(iiofos experietia doccbiUCiim tgitur mtra dieynU 
Λΐη alterureceperis accipitre>peotori tuo admotn: 
yerborii bUnditijs demuketo^^ tanquctadgene•» 
rofam due^in pugnaq^ prtmiU obtinente, cHmaii* 
yerbafacitOjtii ιϋα quodmdi cuiufdadxmon^ no 
infidijs nofit adeptusi/ioloriii.Uudeenim etyitupe 
rxtioue intelligity hominuq•^ yolutates ex geiitbus 
percipityvt ^Libi demdjirabititr» cuphyjica ratio* 
nibus acdpitrii rationes exponcmus. Quhdjine'* 
cejiitdte mugio qiam yoluntate ad yoiandum fe^ 
gnior yideatuy > propter fujceptos prius Uboresy 
Jcttiandus efi ^ qutctt traUendus,^ domum re- 
Utus, ea ratione citrandits 3 qnam phfi expliabo• 
Jam β in arboyibus defideat , inuignatus obprjC'* 
diAmiJjam>Juprk dicta artc rehocddus eji,j€cfi 

Μ ^ 54t t)E ACCIP. CVRA 

fort} ddaudiendum Urdiorfit, yelpropternatu- 
ram acerbam ^ contumncem ad obediendum> 
yelproj^ter prxdam umi^am , yel contumeliam 
ab aucupe acceptam. Hvi cnim tufxpe indignd- 
turyvt ad multAm diem in arhore re/sdear > aucu^ 
pcm quidem tntuens gejlantem carnes , ncauc 
tAmcn adipfum reuerte/ts, tum Alligatupyitto car 
ne ad dterum caput tenuUfunicuii , '^ ad eiuf* 
demfuniculialterucaputialliYAto/dxo aut l'tgno> 
quod accipiter trahens carnem excutere non pof* 
ItUoportet yenatoremfeccderc, ita enimjict, yt 
cum yemttorem non adcjje yidebihmuolet in car 
nes ^ recipiatur. Si hanc ftattirx malitumite• 
rum retmeAti relcgandui efl ad fjGuam fobjlem 
procreandam. Prxjiat citis fobolem cxpeitarc» 
qukm ipfo malo yti adyemtionem» moleilij^y non 
deleitanOnii caufam prxbe^ti. Multa dixi de au - 
cupio (tccipitrum,rcilat km exponam curandi rx 
tionesivndefingulimorbt>quibHs accipitres labo- 
rantigignaHtHri^ quaratione curentur• 

Ad accipitrem>qm fit difficultcr 
reuocatus. 

Mljodulon herbamfiue Arida,m^ueficc(imi 
bene tujkm cribro cctnito > ^ Cummt, 
tAntundemftmilitertritum ^ cribratum > melle 
optimo temperata per biduum dato accipitri : aut 
fumito a^iofiAphidos alb^grarja quindedm-aloe, 
uferk fmgukr HtrciffdiijHM : gixomem granuU 

dccem L Ι Β Ε R Ι. f 45 

decem : oui alhum li^uorem;yifthquain optimi^ 
quod fttts fit:Jpum(im nitrialbh mediam partem, 
welli< exigu<im>omnia re^le contrita iiqmdif j^er" 
mifcetOihtsque accipitrem Imito. 

Siaccipiccr magna alarum diilradionc 
« cuolare contcndit. 

ACcipitrcm aUrttm 0* membyorum conten 
tione euoUre cuptentem^ tegumerttoyela^ 
tum ducito ηρα^ΗΥη balneum, i^ nmquamfu'- 
giet:ac riferas e[leperf€uereti iUum teohm du* 
cito in fahri ojftamm ferrarij , fujperifumque 
mafifuefierifimtoabfirepitu/abrilL 
Concraeiulatum. 

Elulantem ^fibilis Jirepcntem anth qukm 
fedem capiaty trito allio 9 quodfumptumfit 
exjulcoi iiUines, dicens illius ciulatui > Te allino: 
autfu>nes yefpertiUonem > eimque prim depA'* 
fiam pedicuUrU herbx triagrana edendam ac* 
cipitri prxbeto:poii ilUm alligato adperticam, Si 
celertter »0 coficoquit^eittlabit qmdem duos dies, 
fcd amplim non eiuUbit. 

Adaccipitrem incirandum ad aucupium» 
qui aucupandi ftudio non tenetur• 

GsAUinam yerJiAcukmoccidito, fanguwem 
quouU folio exceptum 0* con^actatum 
dato acctpitri edendum > CHmesexiturao adyc" 
tiandum > ζ^ ita cupidw O* promptm fiet ad 
yctta^.diim• 

V ^ j 544 ^^ ACCIP, CVRA 

Quomodo poft vcnationem accipitres re- 

cipiendi,nurriendi,<5c in quas ca- 

ueas includendi. 

Pofiquam auesjquje pere^mationihus ytun^ 
turjnon itppArent}yt funt anferes, ytanates, 
ytgrues y yt alU:tum yenaror ^eflnm accipitrey 
quotidteexeatitdaucupium coruorum} cornicum> 
aliayunjq; auium perep-mdtionem ignorahtiunj. 
HocitHcupioohiter ytitor α Cdcndts Μαψ yfcp 
dttm accipiter climdenduspt, tum indudito in cet 
ueam ampUmyqu^ adfolis ortum habeatfeficfiel- 
1(ΐτη,ηο^Η€ yitroijedyirgis circunfepiaturiyt ^ 
luminis haheatyqmd fatis fit, ^^ tuto accipitrem 
cufiodUt.Nam yitmdto rumpir, circurjuolitdns, 
ludemjimpetumfaciensytanqHctm homo nocens in 
carcercm codituS)ex ymculis erumpit:fic accipi* 
ter euaditiaut yitrifragmentOiquafigiadio Ufus, 
corriiwpituy, In media caueajir iignum tranfucr 
fumivhifedeAt acdpttey^neq•^ ynqucim Itgneoya' 
Je defit aqHciiquotiaie mutata, rjeq\ yoojitprofun 
dum>?ieqHe omnino patulunitjed latih ^ mcdiO'* 
criter concauum,ne dccipitrui lauatjdis peolus U* 
ddt,nme dijiorquedt pmriM natAS-.quales enim di- 
rigtmtur y tales perpetno njafient. Oirn ecaiidam . 
aut pridie ocafam incaueaedat: interdiu caro 
fuilla prjibeatur : daitur etiam interdum colum* 
bieiAutmureSiaut catiilhquos aliqui exponerefo" 
lent i pellcmque fcrpcntii minutatim νοηςι/αιη, 

Cftrmh L Ι β £ i^ Ι. 54) 

cartj ihus imminam : ea enim admutandas ρίηηο/ί 
mitxmi prodejl : yel tefiudwem ex ficch locts 
captamy tejia mdam ^Jupmam accipitri pr^beto• 
Huiuo cArrjtofucctii minfice facit ad celere wit" 
tdtionem pinrKirum rotiti^s corporKy yt qHidam' 
imperitifacmtt. Pimiarum yulfura Affligettdta: 
fcdpotim tKtturuliter curmdm moUi (^ delica-' 
tA raTtone ρ ouj^ fine dolore pitwns mutet :fol(ts 
cdudji y qu^ effraίl•Jefn?Jtpfef/βm yelltto > ζ^ ens 
quidem necepiutc adduoluo ρ e^ yide ne cum 
cruoreyeUiU. Namficruentj^ euclluntur ypofl'' 
ea di^orU i^ cruenu renafcuntur. lllum fem^ 
per miti rationc hahetOi ne muito lahorepojl exU 
tum ex cauea egeat ad cicuratiofiemcyfio > aut aU 
tero die de manu rua cibiim capiat, alijs diebuo in 
bertica camem livatopyt illinc cihum capiat , riQ» 
ex terr^y nefordibni Udatur^ta habitns ρεητία* 
nebit manfuctti^. Pofi exitum ex^ cauea : egct 
multo Ubore^yt dirigatur, Nam e cauea rec^^ 
ptiis eo modo> (^uo kprindpio captni , eyudiendns 
0* mAnfuejnciendm dmtjlii pinnis, Cauda ηια•^ 
g»a renafcitur primo anno» tenuior fec undo : alijs 
deirjceps annis eandem caud^ retinebit formam» 
non auolamjneque diminutcim^ 

Qup remedio pinnx celcrircr 
mutantur. 

S/ mclufpt^s (tccipiter non celeriter piKn<u mu* 
tatfytere cmfmodi yiuendiratiorje» Prirntim 

edat 54^ DE ACeiP. CVRA 

edAhquA diximHS > demdeper diesfeptem ex yi* 
tmmfcirmentocmerem pHrumi hocefi^ exrjuUa 
αΐύ materia fa*^um,cum aqua commiftum yacci 
fitri apponito.Sunt accipnrum ciiratores nonnMU 
Ihquimari^am aquam accipitrihm inclups appo- 
ttunt:aut^m£trinxfacultiU non efiyfctlem in aqua 
aduciunt : tta quouu modo (yt diiium efi) cinerc 
appofitoivelexpottoneiveiex lauationc) laxatttr 
corpt46 itccipitris y yt pinmu celeriter mutet, Bi^ 
hens hanc cineream acjuamy ntmquam calculis U" 
bordbit. Pofiquampmrjas mutauerit , aquampu- 
ramiytprim^reponito.Sunt nonnulli> qitt(tgniC(t* 
Jiifemen contritumyaqita dulciddutum ^percoU- 
tum columh^ hihendum prjeheant) ipfimque pcr•^ 
noClarepminty pojiero die accipitri ededdm dent, 
K/£lij yero lacertam yiridem m nouam oUam ρ tn 
qua/etneat aquaiaddutJtj ddnde mortario contu^ 
Jltm icum fu.\deco£lione } adieila etiam altera 
aqua tepida miJjciunt in peluinji in quam demcr" 
fm c^ iotm accipiter pyelocitcr pmnoo abijcit* 
Vei opohalfamHm cum carne cidem ededHmpyjC' 
beiityciutpuUos hirundinum• 
AHua. 

L^AcerUm minutatimconcifim yneyngui- 
bm acdpiter capiat,fed ore : mtmfi lacertjs 
caioin accipitrem >yelut Uc quoddAm emifeyir, 
damnum adfert^ t^pedem inpartem inttnorcm 
conjiringit : itaque minutatim occidito 9 ne ipjam yiiZU> L Ι Β Ε R h 547 

ynguihH6fofiitcafere, 

De moderacione & menfura cibi. 

EOat accipiter ex trutimt ouilU carnls de- 
xtantem^caprin^ dodrante, hircin^dextan 
tem>ceruin^ hejjemi leporm^ qumcuncemyJuilU 
JeHhraminefi-endufexUmcem^Cittelli hcjjem? bu» 
huU felibram: (iuium yero> ytgruum, ytanferi:: 
yt turdorumppAJJerHm carnihi4ofatiandmineque 
remouendui } prmjquam ynk cum carnibm oJ]a, 
pilos) plumAscomederit. Cuifiquis alium cibum 
apponit^riufquam tlla deuorarityyalde iUum U^ 
dit, Vires enim eim debilitAt^appetiUfm toilitXaro 
yna cum οβώπί ^pilps comeila yatdeytiUs, 
Namfiom4cht pituitamcxficcat ^ concoquit, 
0^ ctccipitrem contrAgYAues morbos tuetur. 
Quptahora pafccndus. 

HOra quarta poft gefiAtionem pdfcendws: 
deinde ad fohtam perticnm tandiu ligatm 
tenendti^fdum concoxerit : irifrAperticAm yclum 
appendendum.Penica autemft tiliacea,>€qualti, 
non yalde crajjkyneque rurfm yalde tenupi, Si no 
concoquitjmaluam domeilicam^teneyctmcum car 
ne commiftam edat , adiuuahtur :fed multo mA- 
gts is,quifHa6 pimas conodit, Hiberno temporc 
briufqucim dcced^s ud aucupandum , ipfidabufi" 
ien>appellatum geoponomum y 0* aloen pro ma* 
gnitudine accipitris»Simdgnus eflyprjeheto adma 
gmtudmemfab£:Ji non m(ignuSidundum,quodfit 

cicerh 548 DE ACCIP. CVRA 

cicens magnitudme.Efi item purganduSiaut mu* 
rejaut bono oleoyciut melle, 

Α quibus cibis abftincre debcc, & 
quamobcaufam. 

NVUim ammalis male olentem carnem dcci 
pitridederis. Peililentemenim morbucon 
cipiti^^ calculos gigm^mteriora putyefaat , 0* 
ciioperdit cicciphrem : nequc item caro cum pile 
danda* Salenim mfiomacho ItqHiittiSiextinguit 
f^mtum £iccipitru:rurfum ahjque carne datnop 
yifceraconfumit. xAdeps cuiufuis ammalis alie" 
nm α cibo accipitmm. Vim enim conco6lionPS dif» 
foluhi ζ^ ndturamflomachicormmpit, Olcum 
datum cum fde inimicum accipitri. 

Qui cibus comodus, & quocempoie dandus• 

NOn omnis caro ommtcmpore confert, SuiU 
iatum dandaycum extenuattii efi:nam illa 
peypinguem ejficit. Dandaautem hyeme^cum 
jrigore eftfaUa tenerior:fed bubuU yaro* hxc ad 
furgandum auxilio cfi. Oetur autem bts aut tcr 
m menfe capnm : ouilla omnitemporc conuenit• 
Έ[ϋ6 caltdorum femper cfi commodtis, PuUi co^• 
lumbim tum hyemcytum xfiate accipitrum yi£iui 
accommodati :fed caro coruorum 3 ciut cornicum 
nunqttam prodeji , pottuo nocet : at caro anferi* 
moptima. 

Amifsis vetcribus plumis. vt nouaf 
celcriter nafcantur» 

Pim L Ι Β Ε R Ι. 545> 

PlnnAYum colkulos-vrfnaaxungia inunnto> 
ζ^ celerlterpimhiinafcentuy. 
Vr celcrircr crefcanr. 

Rybiradiabipscum yino contufis fouetofo^ 
r(tmma)yndepinnj2. ifeteres cecidemnh^^ 
celeri mcremento auo-ebufjtnr. 

ο 

Quse purgatio daiida viginti diebiis , antc 
quarn includatur accipicer. 

Vlgwti diehusydntequkm accipiteVintra ca 
ueam claudatur > oui yitcUumi meUt^ cxt* 
guum^rofkcei tantundein ι^ίηπηι cQWi/fa^adieoHs 
tribui partibus recentis cdrnU comededa 'accipitri 
quotidie prjibeto.Tum tribus aut quatuor dtebus, 
faulo antequkm mcludatur, ouHiUceyebru^ quod 
calidu adhuc fitj quotidie accipitri edendu dato . • 
Ad exc^cacionem pinnarum. 

POflquam dcicuUJedc c^c^ pinnx aperuem 
jpargito oiei 0" butyri £ audes portiones^ 
Qui cibi idonei aceipitribus, 

CKArnes recetes comedat accipitres:fed pcit 
biinopiA cog^tur edere minusrecetes, duo^ 
hus diebus edahtertio ab/iifieatXalculos enimpro 
cre^t,^ cuiufq^ morhi peililetis c^uftni afferHt. 
Sityioius accipitrucaro (tgnonhOWumihircorHm, 
hotim3porcoru:pityUoruquide ^ tencrorUfemper 
cupilis;fedm((gnorufmepUts,Cu laborc extenuati 
fuenntaccipitresiyno aut altero die carnibus yc" 
fc^tur:€(iruplurtbus cotinutsdiebusyfus acapitru. 

animos 550 D Ε Α C C Ι Ρ. C V R Α 

ammos e^erat : prieterquam quod multis dtehus 
continuatus y calculos gigmt.Swzi*lorum prxdt^ 
ilorum mimdium yfinguUs diebus yfus mutan^ 
dus.BuhuUrnultos dies contmuatd ycruditatcm 
adfert. Caprwa in yentre iaptllos qutdem egregie 
dii]oluit:Jed flomachum aqua impieti nppetitiim» 
quetoUit. OuiU<tafiidualapidesgenerat, SMgui• 
nem hirci oportetfi.ttim k iuguiatione excipere^ 
0* concrctum dnre.hic calctUos maximefi^iinge^ 
refoletyAtqueythiilotrU monumentis traditum 
e^yub hoc adamoo Upisfranoitur.Leporum omnis 
caro cumfangume data fmepilis ^ meduUis efi 
commodijiimii:[edo[ja exefa in auis yentregene^ 
rare dicuntur ycrmfSik ijmhtis conficintur^QCCul" 
tam caufam ignorante aucupe. C€rm)ia>quanquli 
dijficilis efi adcoticoquendumiadfatietatem dan- 
danon eji, ac fiopus fifvrfmx cdidji exiguum 
dandummAm eim fdtietiu ^τΛηιβϊηΐΛ eji, CateUo"• 
rum ftnguis calidus totus edatur cum carnihus, 
is enimivt hircinuh adyentris dtjjoluendos Upi• 
des commodus e/l.Munna ytilis illa quidem etii 
quoudic , aut alternis dicbus ^fed dmtaxat cum 
pilis ddta , ommbus wteilimsauxiliaturypurgAt 
pituitamy bilem deducity reprimn yupores , eTicit 
deiHllationeSiCoryoboyatdiJjOlutumfiomachum: 
Bycuiteracctpitrum^enenmaximefalutamefi. 
Sed ex auibtis columba mkijicentifiime prodeft 
exefa yni cum concifis mmutatim pedthus 0* 

dlis L Ι Β Ε R Ι. 511 

αΙίί:ζ^ β rjomuUam fitim ajfert.Coruorumcor, 

ccrebrumy iecur peilufcuL• acc^iter modich ca• 

perepotefi^modb omnino ne hihat illorumfxngui' 

nem. Nam i^falfus, ^ yt omnia cUfale mifla» 

dccipitri perniciofus efl : itemque cornicum caro 

yitetur, neqj ojiiumy dutmteilmorum quidquam 

capiat, Vim enim incendendi hahenti intolerahi' 

Umquefitlm excitdnt.sAnAtis omnes carnes ma* 

ximi profunu^ fanguts, Tumgruinjd ^ ctnfc'» 

yinje ytiles quidem^fedfine multo fanguine. £x- 

fletus enim accipiter anferinopinguine^cQrdegrx 

uatur, yt homines ebru fit£ii > mentem ^ ratio• 

nem obnmbfafityimmoderatequeferuNtuy : ita ille 

dd yenationem ineptusfertur^ quoadconcoxerir. 

xArdeoUiquAm yeteres Gr^ciherodiamyocantj 

cerebrumjimul cum corde ς^ iecinore comedat, 

necefje efi: nc moleftU ajfeCluS) minus promptus 

reddatur ad yenandum, nam xgre fertyfe exfuA 

yc/iatione folius cercbri pdrttctpemfaolum » relu 

quisyero partibm e^e priuatum. Ldri cor cum 

jarjguine > ^^ pauc^f petlorto carmbm ^ comedat» 

Ipjim enim rcliqux fartesgraueSif^ male olen" 

tes:fedmergijatietur carne ^ qu.€ ζ^ /ηα^βιηΐΛ 

€Jly(^ fltcUts adconcoquendHm .OtkiPi etum ^ 

turdi optima. Paaiba^met-uU jgallinx yerndcuUy 

tepore data comodtjiinm chcucilis pcdibtis alisq-y 

nefentktaucefje domcftkdyfjieiipjagrcilih hs 

Η€ο•1^1»,αη 4 ^nUin^rum tezctuiilas obcrret. φζ DE ACCIP. CVRA 

Qjuomodo capitis dolor cognofcatin: 

OL• fanetur. 

Cs^pitis doior grauuer injejtat hocauium 
geniii. Ow: ae hat^Mn cupitts dolore indefi^ 
nttl• confcripjerunr ρ magnum incommodum pro 
remcdio his ammAntihus attulcrunt, Non enim 
capite dolent ynampfid piures oh cau/ks > quarum 
finntlis medicina cji itdhiberida, Etenim caput 
doiet accipitrh Qui id dc more non ertgit »fed alis 
fyeqnenteroccuiTat ^βο'^ΐ dormireyidearur. Is 
dolor acctdit k multo noxio humore y c% dienis 
cihis coUeoloi in caputqhc contya6loi atque vx 
cbfimolione memtium yaporum acrium in ca- 
put mcumhentium. Fit ctiam ah immoderato fi-i" 
goyeyco^jtraih ex aucupio y ita yt ex dendUtiQ^ 
fiC iaboret:mtefdum k/eruore cejliicjue foUsmon- 
pufiquam kfumo : aliqUitndo ab odoreyini^ quod 
ferniciofuin efl, Nam ntfi auceps intelUgit acci^ 
fitrem abodore remouertdum ejjeipertt acctph 
terinamralibiis infti-umentis Uftis^ Curcituriji 
ferri fcorhm j mortmo dihgenter tritdm > cirido 
itllim palato wfricueris 3 dtqite in id 'm\^irmey is 
yetU6 vinump^^ ^yt nm ejhtpfum curciueris, 
De capitis dolGre ob venarum obftrii^fcione• 

CsApite agirmatuoy aj^ctiu njucilHiipaipe' 
brasocuLorUm dijfkulter traheiis yjigfiifi" 
cat fuoyiim temporum yena^ ohfiru^l^ti ejje ^ ex 
fOGii^ caput torQitm* Hunc hof modo curahis, 

VctHS L Ι Β Ε R Ι. s^i 

Vetm 'vinum ore fumptum in ίΐΐίαό caputyocU' 
los.minsqiic trjfpiratO) LjuQtidieque lauatop 0* ad 
fanitatem pcrciuces, 

Deilillacionis cognitio &cura. 

CO?itrahitur hxc a^vritudo fi-equerjter diei 
peftilcnti4 hicQiifimtiajAutJoriiidarHm car 
nium -vju, Cognofcitur , cum fupra oculos capitU 
cana locaplena cxi^urit : autcum carnem carpit» 
gittu quxdxm £tqii£ dcddiitjt : aut cum (Kulomm 
pifptlixjyeiut nehuL• aquof^ implaitur. Cum ym 
ex hii jigrji6 appuret ) hocficco remediacurabif• 
Coiihfoiij Indiciyfwgulorum fcrupidos quinquc: 
baccayum lauri anciarum > drachmam :pulicarU 
fcniptdurn: omnut cofjtitfit ζ^ tenm aribro tyanf- 
ytiijj^ atida JeruatO} hisquC) curn opm erit ^ illim 
pdittiim confricAtoij^uces melle jilmito> tum ex 
\ xitrldo prmittq in ncircs m^dtojdemde honiymm 
adfolem ipfum exponiro 0* curahkur, 

Ad deftillationctn capiiis remcdium. 

Sl Citpitio fluxionilt4^ Uhorat , permultumlU 
quorio perfjares emittit) curahio hoc remedioy 
.GLy<jrrh>:^cim cotuftm ζ^ cr/bi-atam cum cay" 
ne comedend^im prdwto : atfidcftiUam perma^ 
nct , imrdi guttiis treto in nares ipftws wftiUatOy 
ipsiiwqtie adfolem hortu du^u , t itm ccelum tran- 
quillum ejtyexponito.QuodJicriampofiero dicf- 
mhiter ajjeclHofiU caientem columbam y eodem 
puluere Iparfamicdiit oportct ^'faf/abirur* j;^^ ΡΕ Α C C Ι Ρ. C V R Α 

Jta etiam fanare pofsis. 

Plperu: dhi Giiryophyllipanapondeya tfttap 
parttt caUmifi/iula naribm wfundatur/St^ 
vnum ύζζηΐΗάϊηΐό ojtenditur ex eo>quod aqua, de^ 
fluitexHdrihuo, ^num ore fumptum tnjpirahis 
fimiltter in nm rKCres-Jpsumque mfGleJtatues. 

Medicamentum trypherum vtilc ad 
grauedinem capiris. 

B^cc(U laurt fept€)pedicuUrU grariA quin" 
qucxallij cxi^uum^cuwini quodfdtis efiyopo 
laiiamt iextantem) m^Uu U^uUm : hjccmorrarto 
fontufa) <^ crihro excreta ^ liqutdis permifteto» 
ddigenterque accipitru paUtum Imito. 
Aridum medicamentum, 

PEdicuiarL• griinum ynumy piperis granafe" 
ptemiCoftifoLiorum^jficj^nardiyfngulorum 
fuiquiu dHiif) Cajioreijlliquam contunditO) crihra 
foMsqueficciopciUmm tlliiis iU.inito, 
Remediumad deftillationem. 

VRticji gvctnd qumdecim henecontrita^dato 
cum carne edenda in trets parteto dimfa.Si 
femints yrticx nonfitfacultivs^rheoponticum trU 
tum cucitrnefimiliter accipitt-i edenduprjiheto. 
Vc pituitacapitisfubiiftar. 

S^lem Cafpadocum, oleum omphacinum> oui 
album H^uorem jiquio ponderibuiy iC^ nieUpSy 
quQdfatiojit^m yoo aciijciiii^ (^ cum carne aca-' 
iitnede^dapr^b^as. L Ι β Ε R Ι. 55$ 

Medicamentum, quodomni rempore tnetur 
contra omnem morbum accipitres , & quod 
omnem liquorem ex capite detrahit:purgac 
ctiam defluxum in oculos , cuius compofuio 

Plperts [βτη^βοηι^Ιφ^ oholum, :^in:^iherisi 
rutji arid^ ImgulosfextantesycaryopjUhca'' 
fioretjlngulorum aumcuncem^ediculari^e grAmi 
qiuituorconverito, O^ qmm minHttjStme per. cri- 
brifm ceyiutoyin mortmum mi/cctn^adieolo melle 
acapno > ζ^ ymo yetcrf> ytroque quod fatis βί: 
hisque aUimto paUtuni) onquc acdpitrts com•^ 
pyejjo ffuge eiujdem nares , yt me^wAmentum 
trarifmtttaturiqiiod y hifererts^tUum infoie coUo^ 
cabif, Hoc hycme finguiis menjlhmfdcitO) ΛίΙα,'^ 
temmquam, 

Ad grauedinem capitis•. 

PIper)pedicul(iriampg€ponomum>folium fpi-i 
attumiHUrdum^cciryophyllumiCuminHmsfa^ 
gci0enHm> balciuftium^JemirKiruUymarathri:, CO'* 
rianiypetrofelini) ^qms potideribHs ίηϊΩα contun- 
dno ^ crtbrato > ^jT* cum opm erityinterdu cum 
melle oblineiinterdum etiam arido ytere. 

Medicamenrum aridum purgans caput 
accipitri$& puuitam. 

FL oris^quemfctcitfchosnosicoili >fingulorum 
tnentcmjfoiijfcrupulos tres 3:^m\!heris)pe' 
(iicuUriS)Jhguiorum quadrantcm;> baijamhrhu> 

Ν 3 55(ί D Ε Α C C Ι Ρ. C V R Α 

quo coriartj ytuntur, JιnnιL•rumfcrupt^lum ynu, 
tragagathx elotxppipertoy ji>ctrofel}rii fihguliis fex^ 
tuiiUymelliS)quodjati^Jiryarid(t contunde j ζ^ It^ 
auidis permiicey hisqueytcre , yr ante dioiijm 
efi. hoc iUttnm x^ diXtum cnm carne yalde 
auxilmtur, 

McdicamentuiTjomni temporepurgans 
capiitaccipitris. 

PEdiciilarijs grana mundata quatiwr, arfctii\ 
ctjcijydts» ipwdjanffit : diugcnter Jimulex 
yino Aujtero tere^atqne ex eogurtAS duai narthtii 
ίηίΐίΐΐα} yel ροίί'ίΦί i^ijpira , quofacHiuo in pala^ 
tnm tranfmittcitur. hoc dijcittit omnem ααβα/η 
fitmtam. Scd ante hanc pmgAtionem ytile yri 
hac yiucndirationC) Nitrum aibum diligenter tri 
tum in nayes immitte^ yintimque yetti^ ore fum^ 
ptttm in nares inj^iira ^ autpwnctm yino madefci^ 
ίία?η m os ^^fauces^taquamjpofjgiam cxprime, 

Ad accipitrem > qui plu mas mucauir, tucn- 
dum concraomnem moibiim. 

COflhcafiorei,euphorhij)UferiS}friguIorum 
fcrupi4Lum:pe(iicuUrix ζταηα treuecimxon 
tunae^crthro mcernei ohltnc accipitrem, tuchere 
ah omniA^o-rttudme. 

ο 

Αά conrtruandos pnllos accipkrum. 
Olijfcilif: um ipipert^y cdYpohnifami fngU" 
lorumfiriipuinm : Ujcrisjejquijcrupuium, 

mta F L 1 Β Ε R L 517 

tyita crlhrau commi/ce cum melle, ^uodfttisft, 
hisqueallwc. 

Rcmcdiumad morbum comitialem* 

Slcomitiali morbo coriHellitur acctpitey,ei CO'* 
clam ye(pertilionem comedendxm prxhej ^ 
Ja/iUofiena^t hoedi ccrehnmi quodper nniiulHm 
aHreum rradifilvm fit) prx, hc manducandum. 

Si conuuliionibus Gorripicur* 

CTpcrifmufci 3 herbx ^unciipat^^ dyimytat^s 

humar/i ^quaiiupoi/dera ^ aridd trititi u^ndis mi* 

Quibusriibiticvertiginesobuerrantur. 

Slmfpcctttcjiem Accipiter huius morbi daU 
Nxrn fuhitii yertigme conij^itHr , r:equefa'' 
re pote/L Sumito fcdicuUrU grnnci quinql•^ei 
tpjique tyiu (ζ^ cribrata , /» medUm cArnem 
permijia cormnanduoirida prjebeto accipitrL Si 
cibum dHerfttur 3 in giobuium camem cotjforma-• 
tam3/cith(iperto ore illiH^,ccge ipfum capere» Vi- 
debispoji horam ynum>cLut aUer^mi reieclis m^' • 
lis hi4moribtis,mQrbo bberatum ejjefpoHcn cibum 
slii calentem recentemq ue dabis, 

Remedia ad ociilos. 

NO;; pducis morbis Uhorant nccipitrutn o« 
culi : ihim in qttos morbos incidunt CX" 
tera animaiU > ij/dem ctjjiciuutur accipitres : qui 
de his indodi fcrtpferuntpplur^ prxterierunt, e^o 

Ν 4 553 DE ACCIP. C VRA 

iUorum minus perl^icuayquoadpotcro decUrahol 
De albugine oculorum. 

EKA^yqux oculos impediUhquommu6 yideXr, 
alij aibugifiesyalij nehulao appellant:his me- 
derein hunc modum> MelxAtticum Acapnonj id 
cfi>non infeolum fumo^ crocodili albt ftercu6> ex 
xquo miftaimortctrio dtligertter tandiu teraoyQUo^ 
adlentefcat) deinde pmna iUis imbutct iUine ocu^ 
ios, Sedfialiquaojfenfioneoculidolent, (^L•^ 
chrymantur > ftlem Cappadocum reole moiiturn. 
oculo injj>ira :yelfalem tpfum cxaqua di^oiuey 
eoque ahiue oculum> nequid fordium adhjerefcar, 
fojiek orefume cx Abiutioney ^ oculo infptra• 
κΑΐί] ex aquct βίίαιη liqitant , eoqueper pmrmm 
illinunt oculHm > idquejxpe diefaciunt, ^At me'» 
Um efi falem ore fum'otum oculo infpiraire > fro^ 
pterea quod /xpe accipiter renititHr aut hominu 
afpe^tum^ctutmetnHm reformidat. 

Si inalbefcit oculus, velab idu, 
vel a fanguine.• 

SEpL• tefiam > ipfiusque dccipitris fimumygfil^ 
banum, mel Λοα-ρηοη^ρατΐ menfurii monano 
reole contcriTo:demde pmna oculum ImitoJtapiti* 
cis diebm ipfum pyiilm>e yuletudini reilitucs. 
KAutfume atripliciffemefj, diligenter tritum, tc^ 
nuicribro excretumy eoque alline oculum. kA^uC 
thuiyfepU teflam exvequo tyita , tenuiter cribra• 
UiOculo wJpir<i.*AHtfmuL hederxfuccHm oculo L'I Β Ε R Ι. 5^^ 

inihird. ^Aut fimulhederjc ^ ruufHccum^p^" 
ri portione mifiumy oculo ifjfurtde, sAutfcihis ni- 
Zris exuilis pari po/jdere^ melle immiitisy yterc, 
^ut arnntoniacum muliebr-i laole cofijperfum 
minute mortario tere» ocuiosque pifina, perunge. 
^ut melleeicapno limto oculum, ^utyitisagre 
(lis cinerem cum pelle anguirM tritiim ^pitri men- 
furdperpinncim demitte teniter his die in oculum, 
Hoc ejficaciHofadesj/ipyiti^ caput accipitris pur 
^aueris pr>ieJcripto medtcArncnto : excapite omnc 
iiquorempernares deililUntcm detyahit.^utfU 
meferpentispellcm arefaeram ^ conafamy cribra» 
titm>(tridampfivuato mclufim^ne exhalatiotje efi4 
nefcat^^^ cum eritnecejje^oculo mjpirahis.^ut 
ipfixm meUimifcehisppinniqHe ocifluiUines. ^Ant 
panem exuftum cum fde ammoniaco > conteres, 
adijcies aloen in ieeinoris β)iβiΐudincmconcretJζ: 
ytere i^purgahis. ^utJepU teflam y foeniculi 
Juccum^crocumimyrrhamycx Jiquo mifce cuweU 
le,teye, ytere^Almdjfelcanim ^ melin ynum 
coola^iUita alhugines aholentJteniiturturis £mtts 
cum melle iUittioialbuginihusfuccurrit. 

Remcdium ad quemuis idum ocu• 
lorumaccipitris• 

SxAlem ammottiacum tritum oculo ifi(pirA^ 
his •, deinde exigno mellc 9 quod/umo mfeilii 
nonfHcritiOculum imes. 

Ν ^ 1^0 DE ACGIP. C VR Α 

Ad inflammationemoculorum. 

OPobalfamo oculum madefacito > ^ ψβπί 
palatum illinito, κΑΉί oleaPri folioru fuc" 
cm viflammatwnemreprimit i^ mitigat illitm• 
%Aut anemone cum dulci yino coola oculo Hlira^ 
inflammatiottcs yeprimit, 

Ad repcntinam inflammationem 
ocuiornm. 

AD portuUcj^ fuccum exprejjum ) udmifce 
cpium <(^ crocum> ytriique quodfitis ft» 
fucxSque oculos lUine.^Aut β)0}mam acetO) muL 
fo tepido imbutitmfuper oculum tmpone. 

Ad iluxiones oculorum aduftionc 
reprimendas. 

SVhuU ^nea candente a^eolje partis pellem, 
qiijcfuper oculum efliddure ^ ^ah oculo ay* 
cebisfluxionem, 

Aducrfusoculorumdebilitatioiiem. 

SOlait hehefcere pipe accipitrum oculi yelni 
miofumo y yelacrimoma > yelmolli pituira, 
cum defiiixior^ultac^ yehemens oculosyexat: 
curabisy/i JTJclle acapno illos inunxeris, cyoco^ro-^ 
tuiidi mnci florc, ouiliquore , marathri fuccO} in^ 
terdum in ynum miftismohunqinim etUmperJe, 

Ad oculos qui cx ofFenfione exrerna, 
ianguineruifuiiiinc. 

PVllo columbmo mulras phm^^s eueUito^ eaf^ 
c^uc dioitis exprimito > atqite ex ipfis dedde" 

tcm L Ι Β Ε R Ι. 5^1 

tcmfanvumcm m accipifris oculum mftiU(tto:p^(l• 
duos duttresdies conttirbatum oculumi frcc^ucn^ 
tcrciuito roreyouodQlerihm hifiderefoiet* 
h d iuffu iioncm ociiloium. 

SVjfHfo appellatuy , cum iUxfiocHl•' itpparentj 
^ t^imen non yidefjt pyjedamwenjpe in quo^ 
rHm partes interiores , materia crafjd dccidertty 
impediens ynjum, S'i ig.tur fujfufoi ochIos haheU 
^ frequentif^ fimiih dormienti idpatitur : ^ 
tAwetji apertos qchIos Juhct, tamen non i^idct» 
Mci ζ^ rofarn exfontis nqtixjatls coquito:demde 
hoc decofl^ per pmnaoculum dlinlto. κΑηί mellig 
acixpniy^fellts yulturini jcquales partes/umitoj 
hisque pmna imhutA cAUti oculum inun^ito w^- 
«Γζ^ yefperCi^iytpritiSiAcuteytdebit. 
Ad vifum debilitatum fumo. 

DVm gcfiaturi conniuet > ^ difficulter yi- 
det, UchrymfU prcfimdit , in nAres mieclo 
opobalfamojad/anitatemperucnict, 

Mcdicamentum ad purgandam vifus 
dcbilitacioncm. 

Plperisi co^hfolij baccarum Uuri) fin^Ao^ 
rumfcrupuUhmatnaydijpicAtXieuphjrhij^ 
:^in\tbe)'t6 pediaUitrixilitferio) fwguioru fcfqui•* 
fcrHpulUicaryophyllifcmpulU.yniV nmfa hxc om* 
nia,^ crihrotenuipimo tranfmijJityConijciAntiir 
in cAUmUiCtut xnei pJiuLxirie exhaUu euanefcat. 
Cum accfpiter ilimcndtii erit , pnMpaUtnw ein^ 

ycteri Ι6ζ ρ Ε Α C C 1 Ρ. C V R Α 

-veteri yino erit madefacienduyin eiufdemqueos 
y^hementer mjpirandum^yt medkamcntum pur 
gatorium mbibatur, In >tra/Qiie nares tantum 
inuciendum y quantum Ciipiunt. Hocybiterja- 
£ii4mfucrit)ia quodfumitur ex medicamentovur 
gutorio,Jicco meilc ^Attico alpergetury e6(jue ac- 
cipttrt$ pcitcitum (^ nittuY aefricahitur ^ ^ yt 
imhthatur per pinnam procurmdum: deinde info 
le coilocandm) ytomncis humores} out capiti ζ^ 
yentricHLo wfederunt^dijjolnanturyatque expur- 
gerttur. Ροβ horas quinque d^tur ipji columba: 
Tiora fjona adaquafidui ^ yt ^htbat ίζ^ Uuet. 
Nam ex medicamentofiti flagrantem > yaldcpo^ 
tio recreahit, Pofiero die dd perdicum aucupmm 
emitttcndm ) ytpleniHS lUorum efu confirmetur. 
Ad vermcs oculorum. 

OCulis cicciphrumyermes mgeneriiri folent, 
ex longo ^ copiofo yfu carnium fordtdit- 
rurn ζ^ male olentium : ex hts putrida mdterid in 
capite coUmtur efca: oculiLborAt defiuxtonibtis» 
qujik c€rebro putrid^i^mariarjtes gignunt yermes. 
Hos fequitur oculorum pnirigo > (^Jiernutatio 
pequeiis yfanguio per nares entmptr ,Hoc morbo 
djfeSium^ ita curari conueriit. ^Accipitrem trade 
alteri fcite mdmbm tencndiim > tu vero tlims /f- 
ntter pulpebm refemw ^ nielle ^ttico imbutd 
moUijpongm^ Utentes yermes depellito : Sic emm 
cxcHUuntur ad mcUh craJSituamemadhxyefcen^ 

tes L Ι Β Ε R Ι. 5<55 

tes : multiettam aucupes acu pertenui & acuta 
β^ιίίαήχη ymquefiq; yermedetriihunt c^ famxt, 

Adoculorum pituiramrpumofain 
&glutinofam* 

ACcipitrip cmtpscx ocult6 (pumea qujeddm 
pimita erumpit fubrumum catulum conci^ 
/um^adhifccalentemper hidutinj) <tut triduu eden 
dumfrxheto-.citfiglutmofci Uchryma dbuginem 
oculo offundihpelleferpe/itls €ΧΗίΙαρθ€ηίίΐ5 ejt /7- 
lmenoi46jtumfale ammotiiaco m Jputo Ιίψίαία ιη^» 
ungendH6:deinde accipitrt corntx danda, 
Vt accipicri fangms mittendus fit. 

Slyis accipitri Jangumem detrabere, m ca^ 
ueam includito y ^ cum ytriufquepedis ye- 
//^ .eminent, ex cyiiribui plumao euellito > itaque 
fartguinem detrahito : Sin minm yen^ apparefit, 
prtmiaigitiyenamferiiU.Hocfiitito cum mxijs 
humoriom redmjdau^ m morhum cecidit. 
Αά accipitrem difficulcer andientera. 

P)Iperi6 λΙ^ί- c^. longi xqualcs pottnwesnwt 
foA ^ crihrdtds cUcdrmo da accwim eden 
ddoper mduum,&^ tibfaudietyociiTM^. 
Ad eum^qui ex fumo argrotat. 

EX fumo ^grotdre iHCipieiitem co^tiofceSy 
cum yidebis triskm i^ ^rMer cowuerudi-* 
nem pbihpuyvy gy-Aue caput defeyentem > ΛΙΛόρβ'» 
quentiypcindrntem,pnlpebram infeno. vm hitrno^ 
rupleMmhiiUtcmyJcjeaffricafnempei ticx, aut 

homini 5^4 D Η Α C C Ι Ρ. C V R Α 

hoynim ^cjimttwut yH^uihwfu;u nxres 'veUican'- 
tem ^pyomptum rcmeamm prrmnn/ efi , Si ipinm 
αΙψηίΙθ46 α cAuJ,x Uaey{U) Himirumfuyiw : dande 
"peteri 'vino fi^cquentius ei'ioo HLOsfoueoi : Sln 
dliiturno fumo lam itffliCiii^efi , aiiij exioruum 
cum neteri vino contuJi4m > pcr ptnncimeius na^ 
ribmmfiindes»Hocidemfac!t opobal/amm n^ri^ 
hm i?jit:ilati^i y^ garumyijuxm Qptimum > cum 
ifino (^ roptceo ex xijuo comrniftum^per pinnAm 
illitumiJiaribHS <^ palaro. QhoU ybtfecertSjinfo^ 
leper horam ipfum colioca^arq-y eunuem pafce atr 
ne neruofnyO* priilini& ydetmini reibiuem. 
Remedium jad cundem. 

EJC/amo cifput ^ ocuii tntumefcuntinares 
obJlruuntur.Remedio/utitpipcrii Longig^ λ 
fta feXsCofti fcrupuL• tria^ cayyopbyili) caHorU) 
anemoneSiCrociprtguliJcrupuUex hmco odoraro 
floyii opobalfamh trag^canth^ifcmpuiibini^edi" 
culari£granAf€pt€m:piperts comunts grana ^μα- 
tuordettm.H^carida cofitufa, 0* tenuifimo in^ 
cerukulo creta , yino mjiero excipuntiir} oculo^ 
que iUinantor. (^odfiyideas eum acerbe jeren^ 
tem^mdle alho tnunge paUtum dccipityis, yt mi- 
tefcatieundemc^iie^ne moleiha AJficiatur^cx aqux 
ajpeygito.Sunt qtitaUmmydilig^nter trttUmiactU 
pitrijimul cum came ^ laale aiprwQ prxbeanty 
ac confeftm melin eins nares inijt iant femel ant 
. ba dic 9 yinoquc stuSlero eiufaem ocuLos Jvueant. L Ι Β Ε R Ι. ^^f 

Summa eiih jzgritHdmis cautio eft, rie acapiterfi^ 
mo appropmquet: quoriiam eo Uditur) dtftiUatiQ^ 
nes exciuimnri^inuA exarcfcunt, 

Qua rationedcilillatio &graiiedo gene- 
rantur,cognoicuntura curantur. 

DEfiiUatioms O^ gyauedi»^ piurage;jeya λ 
'VΛrijscAuβs oriiintur:mterdum kputridis 
carnibm 3 interduw h dmtumtsJumiS} aiiquafi.do 
ci pituiut yentriadhaitc^Uiindo k defluxione ι api- 
tPs deiliUante 'mfaucesjnomiurniuam Afcime ifjZ'» 
pe α nimj(t edacitate > tum ab itm lUcito ρίαο•^. ac" 
cipitris : item ab cxhulationc gr^uior^ cali, 4urX 
yapor-ibuo generatM k Upideyentris. Cognojdtiir 
ex ocidorum tumore Jicrnuuttione y Imgua, cum 
excrementim ni^rum wfr.d lino-uam coUe^lHm 
ejt-.iiut cum (tccipiter caput fricat , aut hifr.i aias 
demntir, aut -vrmubm naresfuiii yeUicat , autfom 
litum cibum}jon capit.OefiuUmnis fcxfunt j^em 
cies^cjuarufjorniNa 0^ curiitiortesjuis locis redt 
demuo.Prima eJlficcA i^ arida, 

Ad aridam pituitam. 

Slccd e(ipitu'ita> cumflernutAns accipiter^ «/- 
hilper nares emittit. Remedio eji pix mundd 
fifbafla cuaccto dcerrimo^qtia mifjnnjsime eoufq; 
contufai dum lirigmcti bahicaru cyiij^kudmc fia^ 
heatjeafy pinna imbutct in illimnares dcmittitofe 
meldteyfimiiiterqy altero die curcttG^fi yidespro^ 
fui(J€:^umtiAt€rtiodicJmilicumiQn€ytitorj^ 

yides ^66 DE ACCIP. CVRA 

ytdes accipitrem melim habere, quoties cuyabii» 
toties pojiynaiionps di^eiftofjem melle eit^ βα^" 
ces pcrunges , yt ab aceto fla^antem recrees, Sed 
commodnii e^et mediciftam cum exivuisfi-uflu^ 
Its carnis commisiam dare^ yt ncerhitas medicm^ 
hi( dcglutireturinjeliwsy qmrn fpiritu accipitm. 
Si hoc remedhim profiieritigarum prim^ noufi- 
milher narihm immitte femel dte, Qu odf fimi^ 
liter permanet , nequeyllo prxdiolo remedio dif^ 
cu^\dfiti cohmba detur edend^. Si non habes co - 
lumbitm,fuilla> caro calida cum oleo.&*adfa»it(t- 
temperduces.Equidem ipfe ex longo yfu memi" 
mrecremcntaferrh minutatim trita ^ cribrAtx 
cum came datctper tyiduum.hunc ajfeolumfafta-' 
re.Sedadomnemmorbumoptimefdcitnooiua irt 
cibum dctta, 

Vngucntumhybernumadomncmdeftil- 
ktionem,quocl recipic 

Plperk ρ cdfloyij >(ingulorum fcrupuU binay 
::i;jn\tberis^ coίl•iynardifpicdtX} euphorbijj 
aiarichfcrupulos bmos,Pyrethri,pedicuL•rL•fιn'' 
vulds^filiQitas.Hxc omnid contufa ς^ tenuifiime 
cribrata excipiuntur melle optimo»^ yeteriyi" 
no, H's inunz^tuy' palatum accipitris : deinde in 
folepofl horam detur columba:tum afarhpiperiSi 
meUis O* yinhfingulorum quantumfttis efiyna* 
ribu6 irjfundAtur :pofl mfufionemptr duM horas 

in folefiatHdtur* 

sAliud L Ι Β Ε R ΐ; $6^ 

Aliud remedium ad iiccatn picuitam. 

EJC deftiiUtiombt4^s Lboranti acapitrhtfi f//- 
mefcunt ocidiijternuHmentd crcbyafiunt, 
ccLeri cgetauxtiio :Jed in primis fupradifto yn^ 
guentO)(^uoad perfeole curcttmft, ^Authoc yte^ 
re yngucnto. sAiiijfuccum mtjceto cum yino au^ 
jieroy eoque paUtum ipfiwsperline : yiolui calida 
pyxbcy ne aqudm guftare ipfumpermitte sji fuc* 
cum allij biberit,^LiHdremedmm> quodcorttmet 
opij}Coilhfolujeuphorbufi)2guiosJ:rupulos : pipe» 
ris grana quadragifita : cAitoru binos fcrupuLos, 
Hjicommd tiimie atqueytere. vAutgarhyinh 
olei rofacei jzqudi portiones juba£i(U > fiaribni in^ 
fimde ad moUiendam deftuUtioncm : deinde ipfi 
ad folcm expofuoy neruopim cArnem carpendam 
pr^be^vtfiquidhumorts rcfiahper nares ex capi- 
te detrahatur, Eidemedetur Ujeryfiue liquidum» 
fiue (tridum in mires demiβum, 

Aliud vnguentum. 

PVluisfiilUtttix mynhjzcum aqudconljcia• 
iur in ycu y quodin imaparte pcrtufnm fit, 
permhtittun cffluere : demde illo percoUtOypctU* 
tum illim perj-nceturyyidebis liquorcm per nares 
deferriy qtfje jpongioL• ex aqua calidct expreffa 
ab^ter^itur.^ihx compofitio,quj^ habet pedicuU^ 
rUi Ujeris fwgulorumfcrupuU htmipiperis,pire- 
thrifmgulos trientes , cofti ynciam, H^c omnia 
i» phluerem redΛcl•<ί}ζ^ teniiifiimo incernicuh 

Ο 5^8 D Ε Λ C C 1 Ρ. C V R Α 

excreta^ciridctferueniurifed itaj ytne exhalatiO' 
ne exolcfcAnt Xum yfm ncccjyitoo pcjhiUUt) ac- 
cjpitrisdpertum os pino yeteri i^mcro aiithitiiy: 
demde acap^w mellefiuces iHwantor} conjTrwgft- 
tuYiUiiio QstexuganturnAres , doaec altqihtntitm 
m^Uts ad os tuum feruenUt, Vhi βψνααϊόϊοπίτη 
fHLuere dccipitcr tHitm fuerit} injole collocetur, 

Medicamemum.qnodinnoxiumiueturab 
omni dcililiatione. 

PEdicuUrU grana tna, tunfai cnbrata, tn- 
has carnls adiedis partibm ciccipnn den^ 
tur per qiicidragmta dies: itafet ytnunqnctm de- 
fliUaticne Iahoret)ficque gejiatus ^jjeqjjijcluipi^. 

Commm^ remeciium , ne vlia deilillatio- 
ncaccipicerfacilclcTdacUL•. 

ALlioprim£ fiou diligentcr contufo, caput 
inungatur accipitns jpautittimque eidem 
edenfium detur. Ip/i ttern commime oieum da^ 
tum 3 fimiliter (^ meU eadem e^icimit : itcm 
hutyyiim fimiliter. Omnia euim noxi\t ad am 
yentrcm adh^rentht cxpurgantur : fcd mitxi- 
tnh hyherno tempore 3 proptercci quod tliHm yi^ 
r^s incalefcmt iiaturAU ejfwack. lilum etiam 
mirifice muat efc4 calida , pK^iparata exanim^^ 
hht0:> qU4 af2te fcripfimm > {cdmaximl murmA 
cciroy mturdem quandam commoditiitem (tjfert 
hHicmimitntiHmgcneri• 

• Medic L Ι Β Ε R ί. 5<^9 

Medicamencumad iiccampituicam 
accipicris. 

BxAiftmi^ hiityrUqualihHi pOytionihus lo 
uiu accipitrem ynge aUij i^ hyo/ctami 

jtiLLJ p.tri m€nfurdmifce> t^ vmum dujierumi 
aiixrum arps ejh dliHSpalatnm ΐΙΙίηηο>ροβ ipjum 

YMito infoLe. 

Depicuitacontinun• 
TT v/iVr efpia,'pt omnino ocuihtanaudm fj^t^ 
Xx to cunjpcrfi videiitiirycp^ yelut^i^ua made 

pwa. yi6 huiH5 afjcCtn4 ab i.culis prmtkm /co- 

jtemiit : huic mc^^en vonuenlt hoc meaicamine, 
qnoa ihi,bet juiey-hemiyinumyenps ^ borjumM 
meilii^qimntum fdtn efi. SirnulQmnm cQfjtUfida/i'• 
turj Uonec [irigmcnti bal^earum crajittmmcm 
Κίΰβχϋί : deliuie co Afpcrge fniliam > murem du-» 
runhcjiti (jiiamnis iUtiis contatlu cot rumpatur: 
txmenji dede^h dccipitri edendumx ranxbit accU 
pitrem, Tantam habet yirn fiaturaiem y ut fico^ 
^Hittur cumf!Wgts venc^atis, idquodmetsyene" 
HMn ορ^ίοΙΙχΐ>ρίηοο [uuc cfcuicmos reddcit, 
Depicuitahumida. 

NOriiu appelUtur cx eo> auod humorem ha-> 
• ■ch C^ Ijjurncum (juidciaex ocniis mittit: 
6cuiititma:p.^r• n.tres nihiL dcfluit-.cxy mfiprxcA,- 
ucrtSyperiCith' ajjert,^ propemodu eji utJiXHabU 
Its.Deprehendnur} curn otuLoyum anguios ytdeas 
ytrinque yjjHri7Xcx'fgUi4m habere. Oty.ihiSiji pe* 

Ο L 57Ρ D Ε Α C C 1 Ρ. C V R Α 

dίcuL•rUy^iρeris3fmgulorιimgr(tn(ίfeptem , τ//^ 
diligenter trita cum ymo inpfomptu hab^^i ; </<•«- 
iijde exigUiio caytJis fortmiiulivs meliitas dcs ac» 
dpitri cQmedendiU qHmque^(iutfcx:pofl hjicewm 
infinu tuo teneofyfed commodi) tie Udafitur iliias 
remicrespinnjz. Vrimum Imgmipfiue leniterexe^ 
raS) 0* yideas. Siquidtitnquam ImguU ^ qnodej} 
morhifundiinjentHm> infra ipfim decumhihidyn 
gue leuiter mcid(i4^donec expitrgatm loci4opt:de- 
ifide yino yeterifduces ^paUtum duiVSi^ di" 
ligcnter digitis defrices ^tumemfdem nnres λη- 
ceps ore fuo exugat 9 pulueremquefumat ex lw> 
qUicdiximii6}reda£lum}e6qiie tUim paktim con- 
fricetifingulis curAtionibm ytercy pondere dua'•' 
rum fabarumiin fole p(iuU[pei^ locato ) yfqueeo 
dufitdxat quoad mcalefdBi^^ fit : deinde tfjfum i 
fole yemoney (^ ligntum tene m ymhrd) & tan^ 
diu obferua y qiwad per nares ^ os eijcit mqrbih 
exigua p'ufiula carnis) qu^ ante pimrmaci cura^ 
tiorjem acccperat^yidebis foeculentatn pituitam 
emittere accipitrcm cx cjficaci phann4to. Cum 
ammaducytes ipfnm expurgatu? neque quicquam 
amplit4S emittere y melle illine fmces (^palati/j 
yt ante diximm > ytmitigetur accipucr ex acer- 
httate pharmaditHm eidetur columba cdertdajaut 
ouilla caro calidayaut altentii animalio bonifuccu 
(^odfmorbiyu ddhuc permanetytum adhibea- 
tur hoc remedium> quodrecipitagyeilk mili^?* 

hioic L Ι Β Ε R L 57ί 

hiofcyami^qualesportionescomnir^Ias cum oleo, 
qmdfumo infettum fit , ex htf ojfje a^^lomeren* 
tur, eademque opera opobalfamo iUincintur : yino 
prtmfoueatur os acclpitris : deindc detur ipfioffiL 
yns pondere 'vnim fcrupuli. Potes etiam hoc re- 
i?2edio yti > qtfod co;jtinet piperis yhcmm » UJeris 
drachmam^coiltfolijfingHlorum fcrupulos qmn- 
que, pedicularu granA yndecim, Contundantur 
fimulomniA}^ ΐαππίβιγηο tncerniculo crihren" 
tur.Seriietur eorumfmluii^eoqi^cum exi(rit yfwi^ 
palatum ^faucesillius defncentur* 

De niolli & humidadcilillationc. 

MoUts dcjlillationis hjccfunt figriA.Primum 
exiuirihm aqua^defluit : deindefierfjuta^ 
menta>jputa>muci crafiiex nnrihm crumpunt» 
oculi humore redunddnt ^ tumefcunt, Hanc 
ijfdem pharmucK eodem modoyquo hmnkUm cU'- 
rithps,Sunt quiUfer in aquam ccijdarjtjdqitc m<u- 
defieri ^ macerAritandiu fmantAum aqua dif- 
folutum fit > eoque conjjjerjum pullum coiumhi•' 
ηηγΠ) adhuccale/itcm deritaccipitri, Cum accipi^ 
tcr ajstdue liquorem per os ς^ ncres emitth, (^ 
palpebrje tHmelctmtMc non eget auxilio yngHen 
torumy qitje ipfum nthiliuuant> fed magts humo* 
rem dtiulidtionts augent. f^tcre duntaxat hoc re- 
medioi quodrecipitpiperis tntii^^ cnhntti puluc 
refn :i6 n<trihm wjptrarnofanum facit accipitre» 
Cum caput arque oculi tument ^ ficrtit ς^ fi•- 57» D Ε Α C C Ι Ρ. C V R Α 

biiiielidit accipiter ,hoc cttrdhmtr remedw} qmd 
continet piperps η'αηα quadra^mra, co^ijexru- 
lamyopij fcrupuutm^foiij pjinrhyi^ cuphorbij>jiH7. 
ouioruw ItrupuU bmaypeaicuiAru grana y g^ath 
opobalfa>ni igul^i trch » artcia corttHndainnr , li» 
(jutdisnuftcmtuy » opium yt ίο coyil^crvutur ^ 
iic^Mdis cidacicitur i coi^ucvtcre y tum erit ορ^ΐό. 
Jiumidcim ^ ηιοΙΙηη pimitam aperte indicAt 
dcfluxio ex Odiiis ^ naribus. P-mmm reme" 
Gtum efi perungeye pdlatiim femiJexftiUfupradt" 
ίΐί yno-uehti. Q^hdji pei'wanet morbHo > Uuri?ii 
oleigtittM bin^tslhmiiis Hdribm inftiUa. Sine hoc 
quidem adiuuAtur a/jimans^^iHS ccipiti ferrum 
candens fc admoueto » qu^miridmodiimfaulopoft 
^!€6ίΗί'.21ΐίΤ^ρΗίίίΐβ:ΐί^ί^<, diligentertrttmy iUim 
' n£ίribιl•ymjpiretur3 lalidis carnibti^ auhtm yefcx^ 
tUYy ncijue omuino in foL• manere permittatur: 
exigua aqua "vtatur ad comrnodim accipienda 
atixiiia.jhiumitia pituita deprchcHditur} cum c/r- 
c<t oculorum a^to^ulos c^ ti>npora humorj^umcus 
fertur-.cumfreqHeritcrliernunieuellanturpiumJi 
ex eim temponbuA^ yv-nxcue fricAtioneexciteri^ 
iHr^Dt cx temporibm emincant: demdcexiguofer 
ro can^'C/itilt, ite adur£tn:ur , ^ qukm moxyino 
incro co^iij.ergUiitur, 

ha huiiiida: pituira? orienriatubera. 

SKAcpe in ?ianbwi acapitriim onmmr tuhera 
cx hurmU deuhUationc. Ramdio Junt tres 

gut L Ι Β Ε R Ι. 5^-1 

guttjc (farioptimr quotidie narihm m^iUatjc, 
Ad iaflammationem narium, 

N'iy€rium inflctmm^tw cognofcituricum cir 
^umocuios (^ os gltitirjofm humor exun•* 
dat,S£t}jetturhoc>ncdicamento> cjHodhahet agre'* 
(iis Dlmi feminci νοηςίβ & mnft cum oleo in of^ 
f^ (t^^J-onicviitii :> pciUtooue AcciYltris infric^td^ 
tum eim narihno ϊηΩϊΙίαίΗόβίαΉ^ yofkceH^x ow- 
poacmo oleo temperatm.Da etiacokmbam ^c* 
ψίύί dicentur bifrix in cap.de Thoracis pitmu^ 

Ad deftilIarionem,qna: per nares 
miieum rcddic. 

Plpcris grana decem ^feptem morUrio co^ 
tritdynk cumfdpone ^^/iillatitia myrrha, 
tenuiter criUMtayi^^ eaquidem ad proportionem 
pipcris wieola ^ misla (tccipeMliique ροβ^παιη 
accipiter cihum fumpferit, eim nares iUmiintiir 
ζ^ adfdnirdtemperucniet, 

Cum exnaribus liquor redditur. 

Slexnarihm uqua defeytur> rapha?ji femmi' 
bm contHfisycrihratis eius narcs iilmito• Po- 
tcs etixm ytidparin^femine contritOy t^ teiiuif* 
p.me cYihr.itO}eoque jcite ρΛίΛΐηηι Accipitris defri 
cato i^ fcLcUQ co^rjofccs mucos exhaitilos ejje, 
K^nonnuUis melic puro paUtumy ^ qu^cjeqmm 
tnr mfrk tn cAp.de Tborads pitifita, 

Auxiliumaduerrus pcotoris Sc cho-. 
racispituitam. 

Ο 4 J74 D Ε Α C C 1 Ρ. C V R Α 

SsAnddrach^ yndam »butyri ^ mcduL• cer- 
ΗίΠΛ fngulorum fextantesy duorum ouorum 
aihorum iiquidorUi olei laurifjh mellis qukm opti^ 
mi) fingiUorumfemunciam mifceto ymt ^ζ^ in 
globutos paruulos redaoU , acdpitn deuoranda 

Deoccultapimira• 

H\Ac Uhoratdccipiter^cum diu infumo yer 
fatur.hanc ipfam cognofces , cum eimpaU 
pehrjc imidjzfunt, ex naribm aut^m deJitUat lip^ 
pitudo j^umea^yehementerque fiertit : depellitur 
hoc remediOi Hiofcyami feminio ^pipemjcrupuli 
finguli) Ufem fcrupuli hmi:fmul ter^tnwr^elli 
acapno mtfccantur>tUisi^ue tUmatur paUtumiyi'» 
άl•ίficaίida detur. kAHj hanc pituitam toUunt hoc 
medicamento , quod componitur ex coiii ipiperis 
longiihiofcyamifeminuppariportione : Ujeris^pi' 
perts fcnipuUs fiimilis^ omnihns fimul contujis, 
0* crihrntis melle conj^erfis eimpitUtii tllmunt^ 
De thoracis piruira. 

EKAgrauis (^uidem α^ϋόΐίο , nififiatim fuc• 
curratur:efficitur ex redimdantia humoris. 
Signum hnim ejh cum grauiter jpirat , ytfit» ab 
exercitationeiad pecino accipitrt^ humor multm 
exagveratur^qujifiertcresrecwereiobfireperefd'' 
ciunt accipitrcm, Succurrendum hac rationci Eo 
dieyiohi columbdppomi aqua mulfei dandaefi 
4ht rofacea > qu£(4 bibat accipiter, donec omnino 

rejic Ι Ι β Ε R Ι. 575 

repdatuv.Calidam curationem nihil mUarc expe 
rientia amm^duerfum efiyacfotit46 adiuuarefngi 
dam>^ cruda comedere, tribHifmiiulis acidituf 
piantagmisy in mediam carnem immij^is, sAliud 
remeammfcum ajiiduefirepitjfbilum elidih/iey 
tit^ lingHam exerit, hac medicma/anuofiet ^ qux 
reciptt butyrumcum rofk cotufum^ ^ txiguum 
folij Indicl, contufi ^ crihrati. H^c omnu β* 
mulfHbaotaim peUem/oyicis coniice : deinde fcU 
ύ accipitri pellem , itaprxpararam da deuorxn•* 
dam:da etiam columbamy yt ante dioium eji,(y* 
in "Ptrafque riares Uurinum oleum inilillarfacjub 
dio m(tfieat)0^ refiituetur.KA nonnuUis melle pu^^ 
ropaUtum (^fduces inj^iYantur , a,ut mfrican" 
turalliomulto i^* benepurgato y tum latt cumini 
^ pcdkuUru paria pondera ddigenter contriu 
hutyro excipknturycoque caro illita, edenda acci- 
pitriprxbeatur. Itemquecum accipiter inadit tn 
thoracis pituitamiOJtendtt ex eo>quod circum ηα- 
res wflammatioties exoriuntur eiufmodi. Pituita 
ajficitur accipiteffaut nimium madefaott^yaut in 
multofiimo^verfiUusy hQcremedio fnnxbisy Snme 
φηιηηγη dilium ypilo tunde, lintco tenui Jitccum 
exprime tn illim fiares. sAlij yrttc^ gY^na fe^ 
ptem autnouem trita> cum tribus carnis partibus 
dant. Sunt qui hircifangumem > wedia ex cjede, 
aut non muttopoft ejfHjumfanguinem poculo,aut 
altero yafe exceotHmJinHnt concrefcere'^ poficAQ^ r/e D Ε Α C C Ι Ρ. C V R Α 

claNt accipitri cQmedendum* 

Deniorbisoris. 

ORimnafciturmorhm hermius nucupAtmi 
mxta Uhriim^nuofus eji (^^ 0ulofi4S iu 
qucm njflifit humorjnon perjicitur,fed per partes 
inflatur}wfluc}itihm imomitis , appclUtts hitmo- 
rihusiin yiceris for(Cmmci,Os i^itur accmtrts ape 
riendumyittque imprimisfifiuU/quammam pm-• 
napurgciriconuenit: deindepirma» melle imhutit, 
iUini oportetyyt omnisfanies expmovtur.ln osfi^ 
[iuUi non autem intrdforAmen ipfm > caldthis 
contritii mijcienddejl, ytidquod efi putrefattUi 
exhAuridt.exeji enim omnU ylceris tubercuU. 

De vlccribiis raanantibus quas Οϊχάο.φ^ς 

vocantjtum de paulo durioribiis vl- 

ceribns fubiJbidisjquas Gr^- 

ci '^υ<^^€ίΗ^Λζ vocant. 

COgnofcitur accipiter huittfrernodi ylceri^ 
bus Uhorare y clim eiuspulatu totum exaU 
huity <^ qiidfimilij gritnapAruci difperla in ore 
yide}itur:hmc medwabere ad hctnc ratione* Tuum 
digitum mdicem muolues Imteopcoq; melle rofato 
af^erfoictuis paUTu <^ iinndfiicabts: Si/.icultas 
mellis rofciti notj fit)ymo mulfoyrere, Calid-iyi" 
fbiipr^be : yelfoucto os accipitnsy ymo aujleyoy 
adieolo melle rofttoyciut ipfa rofafoU) aut rofaceo 
oleGiquodcofjfeCvu fit exornph,xcio» Vel omphaci 
mm ahnulfo cotcrmineoij^ illitutiir cin^p^latii L Ι Β Ε R Ι. 577 

^lingua, VeipiiUtii et Uugudprimlim aceto (^^ 
maieyJQ. eo perfricttii'ry aum expuror(tiafmt:(ie^ 
tndemelic ct-ehro illtnatur.Ricimfcminit coreraH- 
tify,ex,aaua cocmtitur, <^ percoUmvreomdeco^ 
όΐο : αάτηΐβναίίΐν tantundari mefjM^^c riirfns co- 
qimriT , donec (ilmellis νναβίΐΐιϋηϋ pcmcncrinT: 
demde hxc οοροβίϊοησ acdpitris iUwAtur os totu, 
^lHodfi in capite auf^ uphtkto fc nunctipata yice 
ta hiihent cognofc€S)fl ex mmu yioleter deuolah 
C^ c^m Admamreuerfm eflyfiyidehps enm cum 
yioletia rejpirareyfcito ejje in eim ieciuore ylciis 
infartahdcSm infolo capite hic Λ^βΛίίόΎβΥ'βίίίΐν^ 
prtmu illinito opohalfamO:demde altero dieyngue 
to hahcnte Qpobdlfitmu: itlte/o quoqy die aUmamr 
melle rofato^adie&o mdicorioet eu{?horhio. Q^iod 
β ylcera wflamationibus nagyut, om alhm li^or 
cum eiufdem yiteUo row//cr^f«>'ieojj illmatur» 
Ad puftuias accipitris. 

S/ in ore, aut alia corporis pitrte , pufniL• fmU 
trade alteri accipitrem βιη tenendumitH ye- 
ro a>^icuU ριιβηΐίίί aperito j eei^^que βηύο euapO'• 
rArhdeinde mellc rofato illmito, 

Ad recinenrem & Oerrenrem accifirrcm. 

S/ fieytitppoilii eliditjavgcmr ^'^ ccacbpi cor?7e 
dit/cito in eimfiiucihmpituit<iefje,Rf'medio 
ejrfirriramentlitc/iue cucdrhe dUida dctti >:tut 
:^m:^iberi^yfulphuni puri, igne uondi^ experti par 
mocim » c^ oieo ro/aceo tcpcrams at car/ie ytciHi 

datips 578 DE ACCIP, CVRA 

datHsJtent folum yofaceum ex cdrtje clatum difcu 
tit pituitiU ad thoracem adhxrefcentes, Suntqui 
:^m::^ihem partem ynam tritam , hutyyrpartem> 
alteram ro/dcei/ufficientesparres fimul cum car 
ntbiis accipim dent comedendns, 

Qupmodo morbi pulmQniscognofcantur, 
gignanEur,curentur* 

S/ yelin quiete y yel in motit accipiter dijficuL• 
ter (pirnt ^ yt cum fono ζ^ itnhcLtione pro- 
cul audiatur)fcito redundante calore mctteru in^ 
cumhaitis inpartem affedam ypulmones hiflam• 
mittos e[je,ldAccidit cum imperitia gefiantU pro 
ie£im efi ex manu. Nam ab aere fiijceptuo calor 
^ imperitta gefiarttis auUns pulmoncs diflra- 
huntiddftluteperdiicetur hoc medicamine, ψιοά 
habet lerjttculam cruda, tu»/am> wellefubaflafny 
coNjper/am exiguA fcobeferricumcarne cden^ 
dam acdpitriprxbitam. ^Accipitres pulmonartos 
fcttoejje mfanabiles fprxtetqitam cumxgrOtaye 
incipiunt.Scinmimus hosfiepcpotui dantes frigi'* 
dam ad/atieratem > aut rofaceum melrefirtgerd•' 
tum. ^Accipiter cum grauiter (^ crebro Jpirat, 
aqiiimqueydde expetky tum pulmonibpi6 malc 
ajfeolis efjefolet. Sctnabitur^fi primum melie pu^ 
rojnondum tcmpeyatOieiH^ palatum illifiatur: de-. 
wdcouiyitellum cumyino commiiium a^tri- 
tum accipitri infund^u. L Ι Β Ε R L 579 

Adanguftias pedoris. 

GVm anguslU laboratm εΐΐοϋαρίεηάο^ς^ 
dijficuitiitem ahi tranfmittendi ajfert gut•' 
turts ii^ammatiopfinabUifipartem ynam ramen 
tiferrhO^ carniicalidx alteramfartem> ouicjue 
-Vitellum yhi mtfcucris,accij^itri dederis. 
Adanginam. 

OLehyifiipmelh Jiqudis menfuracumcar* 
ne detur edenda, 

Ad obfeflas fauces. 

L^Afcrinymo teratur phisque perfufa caro 
dcapitri detur, Solet fjipe (tccipitrihtis ex 
nimici edacnate , yelex njxio humore intm infm 
pedtio ^ cor c^ mcixiUAs quiddam humortsple 
num ηφΊ fimiie pujlultAyAut finimisi cmnificiio 
fuccurratur conjtimit auemynecita muito pofi 
tnm cogmfces ajjeCium yfiyides ipfum frecpuen" 
ter expetere acjuam.cum enim aquam afj^iat}UUt 
puteumyaut fiagnum,(trdc}it€r iUuc cupit ire> ^ 
crebfo euoUre contendihmfl<immato humore ex-^ 
dnicfcensjiunc itaianumfadeS)Oi*illam carnem 
frigiditm , melleR^apfam yno dic tdntum cthatui 
dato:alte/o die Hifpanicum oleum cum cdrne yU 
(luiprxheto, Sinihil horum iuuatfuiU^sfetiUsd* 
jpertu minuttm concif^i^cum carnihu6 miifasyac" 
cipitrifdendiudAto, OeUpfaetiimfuhtilm feta^ 
runjfragmenta,atque incidentU inpuiiuliifyexul 
cerafit tpfu ^ difrumpunt : itaque ^jftifa humO" 

re 5^0 D Ε Α C C ι ρ. C V R Α 

re animans lihcrarur.Hoc yhif.fteri6>pofiridie ad 
eim eurationem melleyterc i0"prorjm ipjum 
morho iibeyaueri^, 

• Remcdium aduerfus ficim. 

ACcipiter crcbro btbens 3 {^ feipfumfepe 
proijciens ex maijuge/hifitto j cuy/j aquam 
yidet^olienutt lirca, ant mtiur^ctut iNo-luuicuhciut 
axtUA4 jirumM inti4o ejjey qif^e ipfi Jitim prxbent. 
Pericihxmri 'nftprQrrtptum remcditim ajfcrtur, 
Sanips cfjicitur,ji ipfi car/ies tjunc mtfUe^ mc oleo 
rofaceo illihto iiederi^:>ciquc aquAm qfMrcnti^cro^ 
cumcumyinoamweo m puLuerem yefolutk ^rjz•* 
buerio. i^Liqui itawedentuyp PrifKltm ipfi ymam 
columbam mterfitieridaiTipr^betityqHkm cum CO" 
meciere mripitjtum iliiuofutmnne <ζ^ carii"p(f' 
fricantfoLiit αίΐύ ^ Uiri dnig^nter in υπουιλπο li 
gneo contuJapiiO ligneO) eaque ipfipyMt edcda• 
Remcdium contra aDrceiius. 

Slcibfccfjus haheat accipircr, ccleriterfubfiUu 
^bfcejjuum cuq junt getwr^jaitoum upido 
fHmiMtcrumjdngumeuniJtajanabtSi *Λα iantum 
ddtertt^s coquiiJipcy iQiat:jyeique adijcro exignU 
cai(isyiu^}\^ melll•ίiquodja(^$ e(r:y/tkfuhigit09 
iii paftilltim conformato ^ quo ficquentcr dando, 
dbjierorjrs omnes ahftejjuhm [oracs:tum cxhdc 
compD/inone toto dteynk ι um portlombn^ canits 
etii. cibatut dahhpy/n. um dtsa^ partes:po^i exit 
gmm diem du4i ant tres ^iauales : m fumma ca» 

pUt L Ι Β Ε R Ι. 58ι 

phit qmnc^He , ciutfcx. Nefwito iilo die y quo illcvs 
comederit) accip-tr.m aliud qukqu^edcre, Nam 
cx ht6 cognofces Aifcejjus j (ingumetimnejiiH lapi^ 
dojum quidpiam habeAt, 

Quibus iignis cognofcatur interior accipi- 
cns aigritadoavndeoiiatui^oc quo- 
modocLiraridebcar. . 

S/ (liit.mitratt dutferticx injlites accipiter >?iul 
uim qmefcit , (^ dtfcedens tarde reucrtitury 
^pitrum admodum edit :fi ζ^ mccfni^s efh O' 
Jierc^s nigmm craphivq^ eminihpyjejenim cum 
Citrnem reccntc-m ac mundam fumpfit pfcito hjec 
cjfefgiia jc^ritudinis generdtj^ ex crapis humo- 
ribuspnondum concGdis in yentnctdo,tum ex car 
riihus fcctidis > hrAnsque , quoa fepe humi fc-- 
dais carpit ^ comedit.ltii curatOjSume portnU' 
campauitim co}JtuJam> demde cutn butyro commi 
fUmprjiihcto accipitri ederidam cum carne oiiilla 
calida,autrut^ w pnhieremredaclje 3 exyeteri 
yino diiigenter auottdieyper dliqnot dies ddto tres 
liguUs^C^' adfaijitatcm perduces. 

Ad occultum morbum accipitris. 

ACcipitrts demonfiratttr occuitm njorbiii, 
clim in DencLtione comedere noyultjtufcito 
eii ex aUquc 'miefiinQ UborarcDctur ei car-o mel* 
le ^ bntyro colperfaiet curabitur^ Optiml fctyfi 
eiuscibatui cdtdusdeturpuUus columbinws.Nci 
omnhm rcmediorumfere optimucji calida cfca. 58* DE ACCIP. CVRA 

Ad moleftias ocanxietates tollendas. 

SxAnddrachjiterttam ) hutyri recentts partem 
ynam mifceto^ ^ cum c^rnibm recentihm 
edendam dato, Cum mcerore i^ angore ajfeoium 
effecognofceSiCum eim α[ρ€ΟΐΗ6 horridno efl ς^ 
triftis^reYnedium efi columha in cihum data, qujc 
pridie pofcam biherit. 

Ad morbos latenres, & plagas inrcilinas. 

STyritas optimi/efquifiyupulum,receNtis hu' 
tyriy meduUi^ ceruinxynciAs βnguL•)mellts 
honi ζ^ olei Ηίβ)αηϊ€Ί Jujficientes partes , yn^ 
mifcetOiigne lento adefncitOi yfque dum bene co^ 
njifmeris:'vbirefrigeraueris > ddto comedere yel 
carnibw mmiilao) yelin muriaam pellcm conie'* 
ίίαί:^ /tquo inteftino affeflu• Uboratjf^mibitur. 
Σ β etiam remedio, yelouiUum cerebrum ipji da- 
tum cum reopontico contufo ^ cribrato, Vei CO" 
lumba) qu£ fa*fam bibeyit.-po^ridie » fiaccipims 
yiOlui yiua detur, ^liqui in yoo cocauum indunt 
mellisay* oUi Hilpamd UguldsfinguL•) ς^ out 
album:qUiieybi fubegerufjtjadijcmt triti fdtis Cap^ 
padocis (^ (pumjcmtriduosfcrupulos) hlsqj exi- 
gUds Citmis particuliU (j^arfu obijciunt accipitri. 
Ad tabcfccntcm. 

COlumbjc acetum potui detur y eim os lige - 
turyne rcijdat acetum > appenfa iubeatur, 
•vfque dum ipfim caro dijjolutd fuerit : deindc 
dccipitripr^beatur. L Ι Β Ε R . Ι. 5^j 

Aduerfas oniQein morbum accipirris. 

Sl^japis ^ coaguli UicT:is piiqnam cum carni• 
nis ddto (tccipitridsqiie in nmLt^s hor^s mxta 
aqfido m,i}jeAt3jinito: yugito eius n<treSiyt uerna," 
res atti-alut yim medicinx. 

Quomodopingucmaccipitrem &venan- 

di negiigentem exreniiari, & cupi- 

dum aucupandi eiFicere 

conueniat. 

ISjqui nimio cibo Q^p^elitijsfuprd modumpm'' 
gtiifjcity obiaque aucupAri negiigit)itii exte^ 
nuandus ^ adyenandiftuciium reitttHendus efi» 
Tcjiudo aquatUis iUius abatui femeldie > aut bis 
diwda^yfque dum eius carnes luxuriantes ad me^ 
aioctitarem redkrint» Cibietiam inopiaj qu^ple- 
7ht funt , exhiitniri ipja mcdicmx ars pr^cipit, 
Sunt qui dent pulegq ^ allij ^quales partesyna 
contuj\u citm came bubuU, itaque ciio reddtmt 
gracdcs, 

Adextenuatuniexobrcuracaura. 

SViiUm ca^nerh cum qIco cummuni dcs^ citoq; 
pinguis reddetury yeletiX reilituetur ^dpri* 
fiin(impifiguedmem:>ft eius potuifymphyco dcco'• 
olum) cibatuiyerO JudUm c^rnecum butyro ς^ 
mcUc dederis. 

Adicilusaccipirris. 

AQripnribus per jttji.xtcm yenantibus, Solii 
ardorc JiJhantibHS , bile flagrantibus ou 

Ρ $84 DH ACCI Ρ. C V R Α 

alhus liqmr ex yofxceo dadm> duceMUm ad4qifa, 
in loto aurti exuofito coUocitridm. 
Aduerrus bilcrn. 

RMjifilis ^yugwsi nondum co£lji,olei Htjpai' 
nichT^wi-vcter^ parem menfuram yas m- 
aitOi (^fimul yhi mifcuerisycarnihm iUiudato, 
Ad refngeratum. 

MVlti accipitrem ad thermiU (tdducunt ^ 
citlefciciwit ^ nihd tamen admueyuh po 
tius ettam Ufermit: at tu ίφτη firagula yejle fe- 
irum^repotie i» commodo ioco> eiquey >f caiefcat, 
butyrum cu-vrtic^ femine prvcbeto <^ refccerhs. 
Remediumaduerfus biiem. 

INeunte dutiino ζ^ princtpio ckmcaptus e/l^ 
tutdiu immoratur perticjcsdutjous ardore in 
cen/wyautprxliatHs hui laboratjCHtiPiJigna/u:/tj 
Totws triflps cfl, oculiftcci ς^ compreju-yiden-' 
tursmultoaijUjzdejideriotenetHy} ^T ψμ^^^ muU 
tam hihititremit rotm > dijperUis atque m^cjua- 
les hahet piumAs , easque interdmn explicat^ in^ 
terdum etiam contrahit : pedcs nigyos) ^ abyn^ 
guihm yfqite adgenuafrmdos habct > hoc reme" 
aio curdbiS) sAiiucim rofaceixm hifundcs,cibuprji 
hebisex rofaeeo C^ omplucim oleo cmn caprwd 
camceum in teri-afrKridafederefines totum die, 
nodefubdio habebU> itaqtiefanabitur. Ctburn c<t^ 
lidu omnino ncdederii>fedneque -vfq-.diimper^ 
^fle cunttHo ft) ipftimgeftaucm. Β ibut yej^e•* rc L Ι Β Ε R Ι. 58s 

rc iicmAm}'vt hilis cdor tcpereturfrigorepoUonis» 
Defarigati reroedium. 

EX aifcupio ZT iongo-volatu fatig^tumycibi" 
quefasiidio ajjecium , rcilnues in ρηίΐι'ηΰ 
ctln appetitumyfi fuiUdm carnem aceto acerrimo 
perjujam in trespartes diuifam dederi6 j aut w«- 
yem iargiter edendum prjihuevis > recrciihitur ac• 
cipiter^i^ ipjereilituetuy appetitus. 
^^ i^dinflationem. 

INflatur fxpe acdpttey>ci} aut ab (tltero nccipi- 
tre yulneratiinaut infpinofum locU mgrefjui^ 
jjjinui fAUCKthitur.Lim corpm totum ac^Hci egeiida 
perfundaturipeUii inflata (tcicula ita Leuiteir com^ 
pi/gaturAt ne caro attmgattir^^^ perniciofo traf 
mij]o humore^rumor rcmittetfir, ^luodfi inflatto 
permanet)ther'iAc,t iiquidit mAgnitudme jdb^yi- 
no yeteri refoLueiperfunde acdprtrcetjanus fiet» 
Siyelinguen,yei axilU ab i£lu tumedhaqua ro" 
facea 0* cera igfie lento liqnentHriddtjciiituyfym 
phytum wmutatim €οηβ iium ifimui omnidfubi' 
ganturypiagjd imponantur. Secijl guU mtumefcih 
acicula rejcceturi ymoque oleo ηπβο calido made 
fat et bcne babebit, Jrafe ajfeaiu ofiendit, cum ei 
fubiu ycrtgines oboniitur^ yt cojljhre nequcAU 
ei exbibeda efi parportw glycyrybi\*e et maluji . 
Stomacho maleaftcdo remediuni, 

SIJiomAchuo male ΛββίΙϋ^βί ex noxio humo- 
fe, roJAceum ycttM cucamc 3 dccipitrts yiohi 

Ρ ζ ^26 DE ACCIP. C VRA 

exhibeatu*-, Itct Ajfeclum cognofces , cum toto die 
yidehioeum ofcitxntem. Cutctidm remedtum erit 
Ιλ(€υ CyrenAicummagnitudinc graHt pipem cum 
carnedatum, 

Stomachus , quando non eft cibi tenax , & 

debilitatusjfaftidit cibuiTi:vnde co- 

gnofcatur5&: qupmodo 

curccur. 

(l^^^Cepe nimio labore defatigatl•l•Sy antmalege^ 

jj^/iatm^aut contra auemfortiterprxiiatiiopaM t 

pjjenfws in diauA coyports parte dchniori^ aut yifp 

cuLu inuerfo ciliifm ad perticam 3 difjoLuir ^ioma^ 

chum in crudiuumaue incidit. CognojcitUY nj^e- 

olHspyimum) cumprofuAconfuetmmenon edit, 

aut cihum omnino mn capit, aut lefjto capitC) aut 

etiam tentim yolatjautfedeh aut cmifj ui adexi-» 

gmm yenationewsomnmo yoUre nequihautchm 

ante pedes aucupis cibumfemkrudum reijdt.ma 

nifcfium remedtum ejhsi ouialbum liauorem ac- 

cur^te k yiteUofeparatum in mortartHm fimul 

€um melle yfqUe ad dimidiam ligidam impornu: 

olei Ηίβ)αΗΐοίτθ€}ιί€ΛΥ ynumyymia.m'mei tdrun- 

dem>pipemgya>ja tyia yfeorfum conterM > donec 

corpm ynumfiti eojue conj^erjkm carnem Acti* 

ptyindhibeii/i, Quodfifumere recufet,ilhm conti 

tieto ad/inum tiium) ^ camem dijjedam in exi 

gU£(4 particuliufmilitercorjj^erjiu ipfi datopon- 

clete yncU. Siyides cx fiercore illum ;, yt ijatma cxiitt L Ι β Ε R Ι. 5^7 

exigit3Concox'tPje, adde ciho prxdiihtm njedicd^ 
mcfjtum:quajemel dai ο ^fi ipfum curaueris, hene 
cji:fin minm > fimilem medicindtriduo adhib&Oo» 
ζ^βπϋ duhitatioae illum liberabii : itemque ra^ 
fhafjifemmibtii mpuluerem redaBts ^cuhiyinQ 
abjyntite noridum codo corniniftio ihjperfa^ car^ 
fies dccipitri prjtbe. Si nolitedere ? ipjictd finum 
tuum €0ΥηγΥ€^ο ciburH dabis , i^ fanahts : Oum 
recenter inguUtJC caput calidunt ipfi prxbetoco» 
medere><^ adfitmtAtem penluces, 

Qu.omodocognorcarur cruJiras,& quibus 
remediis curetur. 

CRuditatem aucepsfacile cognofcit exrelU 
quijs refid€ntibt44 etmmnnm pofi^ro die m 
ingiuuieJdyfu euenitipropter yelfiomachi debi" 
liutenj) yeijujceptum labore > yel immoderatam 
carntsfibi dntx multitudine^yelquod nonfe exer" 
cueritjiiut quia malegeflattis, aut imperite coUe" 
tlHsfuerit, Hiinc dijcuties hocremedio > Staoleftr 
quercinam aquadilutami ^ percolaram iubeto 
aucifpem^qihtm ore capere potcji} forberc <^ /)/- 
funderefciHcibiui (icctpitrioiretentiper te , ytAntc 
di(\um eflyUnecimqu cfcLJcmm C4 lidam mgluuiei 
ac concoquendam crucinatem tmponore, ^ paii- 
lopojijqiiam coficoxerit} tcnuemcibttm ipji ciato, 
Vtitor oui remedio ante dejc ripto, Scdccrno iiits 
fecerisyfi cum carne rcmedmm calidum adhthue* 
rts, i^erUmfinulla figtiAfitperiorii apparucrinti 

ρ 3 588 D Ε Α C C 1 Ρ. C V R Α 

^ tamen cibum re^uit ynihilomimis ytereprjc^ 
diflo remedwy aliiique auxiiijs ad reficiediU ehiS 
yires accommodatii. 

Ad cum, qui concoquit quideni , fed 
caines leiicit. 

S/ eiyinuyetU6 detur cucarnc^O^ recnpcrabit 
appetim-MemdefoJiridie quhjqj grctna gepono 
mi tnta eideobijcmntHrjCumparncifla carnis* 

Ad cumjqui non concoquir. 

SI non comoquit i^ctbum cuomit>itacur(t* 
hhy Cofti ^ jolij drachmM fwguliio y Ixferis 
/emidrathmam ? meUi quhn optimo permifcean^ 
turi ^ dentur cLccipitri > atcjHc aliquanto pofi ci 
cihus pr^beatur columbjs, kAHj hoc remedio ytun 
tur.Ouireccntts ifitellhntelliSf oleijfuffkietes pnr 
tes pernjifias i^ [πΙαίΐΛό'ψβ prjtbent edend(i6 
cum carne : quidam etiam yimtm (idmifccnty yt 
efficdciuo femediumJitSunUqui dent tribnipar^ 
ttculKcarnts reoponticHmaaaitum, NonnuUifo' 
liajpicx nardh C^ gepo/iomi xquo pondere trita> 
yino (tmmeoconfperlk infmidut, autgeponomum 
Uut(ratum carni irnmiltum accipitri ejurieuap" 
ponunhm' odoremfenmt» 

Ad nauicancem. 

LsAfer (^^fudUm camem aqua conljiergito» 
eiH$ cibawi tejjellatim datG^O^quatidiu ci^ 
humfaftiditftmdmjimiliaqu^ carnem mjpergit» L Ι Β Ε R Ι. ^Z^ 

Ad eum, qui euomic cibum. 

EVomuijfecibu cognofcitur accipiter ex eo> 
qmd triftis efi. Curatur ita foiij parteym» 
O* coflitantundeypiperisgyana duo in ymtm-^ 
βί)^ cum meilejuhsiQrd eaendaprxbeto• 

Αά cruditatcm & naufeam alia 
remedia. 

Sldhipermamtttinflomachocyudh eosq; non 
cuomuerit) "vfque ad decimam diei horami 
ηΐί11ρί4 ahus efi eidandmfed tantum aqua tepens 
cum oleo ύ^βιΐο in iHim os infundenda (β : aut 
aqua marina tepefitilai ^ itapojl horam duum 
deijcity ^ iidiuuAhitur> deinde eidem pafjercuU 
duo,troglQdytji appcUati ,yit4i Ghijctendi. Sedfi 
ante cihum emmuerity mbildatidum, nijifoU te^ 
pens aqua miftct CHoleoipojiero diegallmacd puUi 
ymopotatiy ctkatui y ΐ^ potHt fanguii dandm* 
κΛΐ fi comedere non yaleat > folum fan^incm 
hibdt, Quodfi nihil horum profuit y murcm aut 
yefpertiUotjem ei dariconuenietyi^ reficietur» 
Adhucdcvomicu• 

BVtyruntywelyJpumam nhriy nigr>c columhjd 
^muoy lumhrtciy qui (tdjilum tandiupepen^ 
derintjdumfint (trefdciidotiu hum^nuy yinipAU^ 
lum : omnia mifceantur y Insque caro col^crft de^ 
tur accipitri, Sunt qui ycjpcrtiliones quinque irt'^ 
t€rficiantyipioriimq]f(tng:4mem yttrcoyAjc exce» 
jptum arefcercfinanty C^ mhiute tritum feorfum 

-P 4 55)ο DE ACClP. CVRA 

feruenhyfque ditm yfus neccfiitas rpquirct.tum^ 
que tres aLiASi>ejj)ertdionesuinoycteri odorato 
madefitolaf) ^ γγ>&άί^\ο fuluere conf^erfcvs dent 
accipitri comcdcfidds, 

Ad tnaIeiifFe(5lnm iecur. 

EX iecinore iahorans accipnep-^aut α c<tnihi4/$ 
laceyatti^)Cogno/citiir ex eoyquad trifris yi^ 
detur,(^ pedes Imiaos habet, Remedio eft cruum 
ΙύίΗΐζ/ΐίΗηΐίίΐοβώαίΙιηη cum mclle in^^jtttpajlil' 
liformam rcda&m cihatifidatuni : yeUxiw(ria 
recentioroccififafiAniiyelmcntA tunjncum car^ 
iit accipitri ο bieola. 

De tineis fiue lumbricis. 

Hlsfignts cognofces ^ un riijcoo habeat 'acci^ 
ρίίίΎ infiitens perticx , chw yoUrt cupit, 
aldo fuas impeditiif habet , ^ tanquAmfi difror- 
tos neruos haberet3iremit)pedur/i modh hunCimo^ 
db iUumporrigityjiue inpertica mmeciTy jeu πίΛ" 
nu αιιαίρρί gejietur, ^ pinncufuao yellicetjfiunc 
eoi quiiifunt ίηρβΆονβ,^ην iUas , quj^funt in /e- 
moribws.lnfummajtiequem manu aucupii, ricaue 
in pertica h}fiftitJtacurabt6 > Carpobaiftmi gra^ 
na tria pcerumdin meduUam , yrticxpauca femi' 
ηα,ζ^ nigelU tariiundem)yn(Lfmiui omnia Uui» 
gata> contuKdito cum hclxme pnm arefaold y ς^ 
rnifia da accipityi cum ca.rrie neniici6:aitt β hyipi^ 
nonjit/acult.tfycumcayne o-ailhiJiyeynacuU} cjT* 
ita yelper osiveLperfedem tineoo educcs ixAcci- 

pitef L τ Β Ε R ί. 55^1 

piter tmeis afjlitl•^. y fi-equenti yolatu ytituvy 
wfumrcfeceru ^ficumpaftiUo ρψβί^ψβ dederis 
ederidum, idem prjijiahit cerut meduUa ^ ^ ge^ 
ponomum in fuiuerem rednB α cum came aara, 
Nec mtnm ejftcax eflfeftmi ^^f>apaueris j^quu 
pondwim puiuerem redailum, Sthis injperjeris 
βαόΐβη quercmam,0^ carni mij( ueris,0^' dede* 
risaccipitnedcre y aut f aiotpura ^ mmid^ /x- 
uigiXta, dntmantem perfuderis pofcd. Sunt ijUiallij 
fuccurn expreffum citm omphacifjo oleo^art mej;^ 
furci mijium infunddnt. 

Remedium ad inteftinuni. ' 

EXinteilmo Ubor^re fe oQendit accipiter, 
cum pedibus fjipefirmgit mcinumg^Antisy 
φ' pedihus c^edit perricam , cut mfifiit. (^idam 
cetifent fandarcti ham cum atme caiida (^ buty- 
ro dandam.sAlij yero,jiom?iia,yifcerafimulcum 
mteftinis doleanh yini umineh O' ^^t^ ^f^i^^ βη^ & ulorum Ihulam dandctm βΧίΩιηιαηί. ώ Quomodo. calculofi cognorcantur,& qiia 
ex caufa calculionantur. 

GENerari lapis in yifcerihmfilet ^ cnm acct^ 
pitercarri%Hs yefctturpifiguibiiSy ctut ma* 
ie oientibiio > autmultis explctur. ^rdeoUrum 
cciro calctilos gignit, Laborare calcitlis primHm 
cogmJcitttriCHm dijficulter ycntrem detjcit: de» 
wde deorxhenditur cx ficrcore eieolojqrwdemif' 
/i<m ddh^ret pauimcrttOiJcd intc^riim utcet , rncp ^9t D Ε Α C C Ι Ρ. C V R Α 

yirgts fimilem extenfionem habet, ytfanoyuhd" 
beyefoletJdaccidit^ijuomam yi eteolum ejippro- 
fter Ujyide tmpedientem exitum excrementoru li 
ij^uidorU}fedtame kfolo fiercore) qtwdfiepe yariit 
refoletpcognofci hoc yttiu nopoteji: cognofces dio 
modo,Nacum yel aucupts manutrxut perticj^ infi 
fiensfi-equeter agitatur,fcito ipfum cAlcuiuyexa 
tuhoc fAcereiitAcurahisjRApu dc terra leoiu ex^ 
cauatOj/alefiondii tritUiquantu dmhm dtgitis ca- 
perepotesym illudcxaiuatu indito > /ajj uemae in 
oUam nou^ impottito: et pofiqmjuccenjis tgnihwy 
fcdin rapu inditH^diquatm fueritjitdmito J uiUam 
carne recent€\cih{ttm priiibeto>(tc pmio pofi ipfum 
ad (tqm uUigittoyiilicq] totiifert diemanear (inito» 
aquciq-^fe ohieolantei ohJaLjosfumptos abos, per» 
mittito bibere^quantupoteft.-ita enm laptdemmu^ 
tatim eijciet. Pores etia hocytiremedio> Nigell.^ 
fimen tritucum melle c^ oleo ter die dabis.-po/in 
die rnomentufAlis in car/jcrecenteabdito,cariiem 
edenda prj^beto: tertio diepiruumpuUucolumbi' 
numy nondu multisplumU yeiiitu^ dato concifum 
cuofiibui comedendu.Potefi eti\talia rattone famt 
rh cuminmanu wfiflcnte ytdesaluum deijcere 
comntemifjeq: umcn yalentadextra maHt^ me* 
dicos duos dtgitosfedis anulo fabijcitoj coprimito 
ldpide,qm ejiprope anulu : dcmde exprefj ο Upide 
^ exemptoilocU ynde exemptmfit, foueto oleo 
rofnceo : hircini Jangitmis gLxciati ynm Upidem 

rejoiuit L Ι Β Ε R Ι. 55^1 

refoluit:quQdfiplm qukm yncia deturi ipfum U" 
ώί,ΜΜπηα etiam caro ejui data» etjlletiiis ^uam 
hirdtttps fangiiisitamcn Upillosjrangit, NonnuUi 
etiam dixerut hutyrum prodefje» sAlij trddht ac^ 
cipitres calculis laborarefolere^ exeo (^Hodcome'* 
derunt cdrnes fordidM i 0* diUniatm m terram 
QuitmobrenonnHlliquidcLilljiofulpenfu ligant ad 
caueawy nepuluerejordidao edant. Solent etHm 
hunc mYhii inddere ex eo, i^uodetf in cauciL aquj^ 
fcitts non fuhminijir^tit futrit: defrchenditur hoc 
morho ajflighCHm difficulter excrementit excer* 
niti^ ea qutdem dura ύ^ di[^erfaJpfum etiam 
yideof cOnniucntemi ^grauato capite dotmitatM 
temi0* cum excremeta reddih anulutn yellentS 
^ firingentciiu curabtifRoJacei ex oleo ompha" 
cino coJetH duiU Ugula4i t^ ouialbum liquorei» 
yoo indito y/q; dum ynum corpHsfiAnt.per os ac• 
cipitris infHndito. Pr^tcrea ab alijs traditum efl> 
illum comedere non pojjc exeo quod fcdem lapis 
ob/idet ζ^ claufam tenet» hoc remedium ctdhU 
benty ^Auripaulum , aut/cijjum arfenicum bene 
cotritum ex melle dttht accipitrt > tum te^udmem 
flmiittilem efcam apponunt. 

Aliudoptimum remcdium. 

COccum gnidiumioalbanu, cochlea^fapajbu-^ 
tyrum irtflar grMuloyiitriu optime /apide 
frangunt,^ccit>itri caUuips laborantt ocuii mtU'* 
mejcmtf^ ncmU ojfimdHmHr» nares wflaraur. 

Ocnli 594 Ι> ε Α C C ι Ρ. C V R Α 

Oculifouendt hetonica yi^ pluutatili ΛψΐΛ, litm 
adaluum deijciaUm ei abm da-iduopcatuluofub' 
rttmmyiidhuc cjicH6}pe, tres aut qnatuoy' dies:pofi 
ek aloe elota magnitudine yntmfdiqUi.Y, prjcben^ 
da.Quod /i permunet lapillu^ y {^ nijnfrAngitury 
yitts farmento adurito partem capitto fuhterme^ 
diam intcr duos oCtilos , yfq^ du yidciiipalpehyiis 
oculorum horrentesideinde paruum dtgnum meU 
le imhutum fubijcko in animantU (tiiuium ^ fcite 
difjoluetis lapidem)^ curabnur. 
Αά lumbaginem. 

C^ Vm lumbi dolent ex maUgcfiatwtiey illum 
j/iijpe^ifum teneto pukhri Jupra yinum m 
ollam wditnm (^ infetuef^flum:i^ ytyini ya- 
porin illimfemora ζ^ iumbosexhaleturyollam 
yfque (ΐζΐΐΛίο 3 donec refrixent : deimie ymum 
jpongia exprimito inpartes auts fuperiores , e/- 
iiemqnc moUefotiiUmJu bjlernito, 

Ad lumbaginem &pinnarumre- 
iaxarionem. 

ALtheam exaqua coquito y decoolam aquS 
tciuti[per deferuefcerefmito, dum tuntum 
modotepefcdt^eique lunibosfoucto^pojiea ad pa^ 
umentum ligato. κ /Cccipitri cubile jubjiernito 
moUif(KnO)yelipfHm adhalncao diiftum , teneto 
fupra, caldam yfed itciy ne aqud re^JtrgAtur : aqt/a 
dunHxat dghetuV) yt λ yapore accipitcr wcaie-' 
fcat:mterim damU operaffie dccidatex manu 0* 

pericl L Ι JB Ε R Ι. ^pf 

fcriclitctur, £x bdneocdudm) puuli^erfedectt, 
fuctto 3 O^ tegito:poJi tresdies per mfcrna Jan^ 
guinem deijciet, 

Aliudremedium. 

S,Tmphyti trcs partci ex; Ciirne dentur y qu^fi 
nihdprofuermt) cUphoboJcon ς^^ fymphyjon 
tn ynurn miftetQ 3 dato trcs partes 0^ ad Ja/iita" 
temperduces, 

Ad fcabiem*, 

SCAhiei pruriga Accipitrem cocritcoritrafe> tan 
qnamcotra hofiem 3 inguibm O^ rojiro yti: 
jca tu Locum fcahiofum exprimitos domcjmnits 
elicUturideinde iiconiti Jucco per triduum ίΐίιηι^^ 
toyturn (tceto qnkm ai errimo eluit03 (&* thm ma^ 
fcutum aceto co}jJpe>-/iim tento , eocjue fcabijfts 
partes linit03itctipitnmque twitijper tenetOidum 
pArteS)quii6 leuerio3dejuccit£fuermt. Veljaponts 
^umjCjfdtyi inquoi partcs acerrimo aceto mijce'' 
t03 nsque Accipitrem linit0 3modo priuo in balneo 
ipfum c(tlcfecen$3^ po^ridie calda potabdielui, 
t03 1^ qukm muxjariabitur. xAut argentum yU 
uum cumfitliua ιο/ίγο 3 eoaue accipitrcm vngito» 
^ut bitumcn exyctertyino ^ oleo ad fecun" 
dtto decoquit03c6q^ calido animantem mmmto, 
Adlighenas. 

ΝΙ^^ϊΗ ^lexandrmHm qukm mmutipimi 
terit03idque moleum (tterrimum mijceto: 
locur/, lichenibns mfcjlum lcnito• 

o€duei' j5?5• D Ε Α C C Ι Ρ. C V R Α 

Aduerfus pediculos remcdia. 

PEdmculi mftuntur k noxio humore cdrnm 
^ ex crudiidte cum auceps mcoiifuierate 
accipttri crudo alium cthum appomi , anteqakin 
alterum cibMm concoxerit : id cjifod coornojcitiir• 
Nam peduncult circum oculoscurfant φ^ exun- 
dant in ipfumgeiiantcm, Remedium efi Jandara• 
cha>Ji butyro autcarne aut oleo mhuta ipjiprx^ 
bcatiir edenda*%Aut faponem in ttpenti at^ua dif-> 
foluitoseoQ ue auem linko coslo ferenoy ^ fmum 
facieSiipluwaHc tunica inuolutuminjolem cdlidA 
expomto, St pediculos procreauerit accipiter , non 
yaldc ex eo Uditur,poUm iilitnr,0* adyenattO" 
nem mpellitur.Pediculos aute concipit, cum ma-i 
net prope gailimria atque duiaria. Fumo nun" 
quam appropwqueh nam ^ Uditur ^^pcdnu* 
ioS)^ pttuitam^^ dcftillationem contrahit ^ 
tmnjntorrefiunt^Se pedmnculps laborare ofiendih 
cumphmoo yellcnS)frcquenter peduncuios wqui- 
rit.Remedium <tjfereS)jilupinorum decoClo ippm 
lauertotjed tUi ytcaueno» ne capitiadmoue^s Jer 
ttentem decoclionem y lotumue in fole per horam 
pontto : ^ illincybiipfum tolles,du!ctaqi4ala' 
uato,ne peUts yaitetur:tum yino auilero pin- 
n£ mjpirentur. Vel fayrnenth autfici > aut oliux 
cmerem qukm niinutijsime per cnbmm cerna^> 
4ccipityemque dlmiis^eund^mqiielmteo teg^s^ ^ 
pediculimimteumdeadeiit. 

Μ L Ι Β Ε R Ι. ^57 

Adhorrorem, 

HOrrore perceUitur i cum cxpediculpsy tum 
alijs ex cnufis ; eijuhuenit nefrGndn cc^ro: 
(tuhim caro cumjit cALicia, permultum^ ipfum ex-* 
ficcah & "vnk cumaae pediatlos fvocreat. Facit 
idem ouilla caro : at cornicinji 0* coruinji carnes 
omnino danddi non [ηην.πΛ i^ [dfjz funti^ haU 
deperniaofeaccipimpedicuiti iaberantu 
ItemadhoriOrem. 

CVm horret accipiteri tum corpore concidit, 
trtjHqy (^ ji^QtQ eji ajpeaiu, CorreptPio 
hocaije6ht} excremeta reddtt corruptii maleole'» 
tiamfji morho occurfum fitycofumitur dnm. Hoc 
remediofubuenitur} quodrecipit (ymphytifurcu^ 
los cum radicibna ^ reoponticumijimuimifcfkn 
turycx aquct ad tertido decoquantur 3 tn quarum 
Wfpartcm aecoihonts reopoticum addatur^ accipiter 
perfundatitm^JqHC dHmp€rf(inatusfit,po(i inju^m^ 
fiQnem cicihm dctur columba, 

Addefluxioncm pinnarum. 

VTUipima res efl accipttrtpimarum ornct'^ 
tmi^ ad ι11ιΐ4ό yirtutis officiUprxlhndH 
aptifimA^Si pinn^i ipfim defluant,c^ tpfe j^oUe*" 
tur fiaturdifuo orHCLmctOiSumatur ted^ pwguiiy 
C^ rubi radtcum ^ pUtanhfingulorum manipu 
Im 'Vni4a> m oUam inijdatur , ad tertm decoqtia" 
tur ex dcenimo aceto , eique decoolione cottjper' 
gittur acapitey,^ pifwx fluere defmcnt. 

Quomo 598 DE ACCIP. CVRA 

QupiTioclo & corrodantur piiin^acs 
cipirrum 6c curentur. 

EXedufiturfxpc pum*e noxio quodam humo- 
re:ita curari coriucnit , Nitrum Gallic^m 
ς^ cmices^QUt nondum exieotO decideruntycon- 
teras in acerrimo accto : cmpUflrifaciitoi aperm 
pinnoipi^bi ifiJebiwtur cor, ofjiy ϊιηιΐο ς^ fcinAht6• 
Si pinftie inilationibus ciirgcant. 

I^fLAtiones rejcindeUi<^finna6 fdend^perforesy 
a^ yino yeterilocum eluits,^ yittofarmenU 
comhufla, cum bubulofelle inpuluerem redjgits^ 
eum ifjjundao mpknaopinnds. 

Adeum,qui fuas pinnas rodit. 

Sl (lccipiterfuitocorrodit pinniU > ^ cmnpe^ 
[unculos nonhabcat) t^men pcdimculos in^ 
OHmt,/crut(ire collculos pinnarum caifdx&^pltf 
mitoi^nueniesquiddammgrum mtya radkes pm^ 1 
nayumytddcu compungitO) inf^irAto Vinum yetm 
mcilipunicicortice trito yn^ito. 

Ad refradas pinnas. 
Y^^S VikmturareBiisnohahetpima^pfedre' 

dAfyeauenter rem tzespinnA$foucbts• 

Decidentium pinnarum rcmedium. 

L^AuriyeltiUcU oleo forAmm(t> yndepmn^ 
decidunt,yngito>aut cx tuo orc in loca>yrtde 
excidcrUntihiflatQ caprinum lac. L Ι Β Ε R Ι. ^99 

Addefluxionem piiinaruin• 

PVlegij,fandaritchxyfcrupuli tres^croci fcru^ 
puliis.ex aceti fujficientthm partihmfmul 
coquantur,rcfri(rerentuy : demcle jpogU oculiiUi" - 
nantur bii in die. Qwodfi remiges pintuc decidunU , 
Jandarackc e^ thurts tantundem : contemntur, 
fuhigxnturiinungmturpinnx, 

Ad filuxionibus iaborantem, & ob fluxio- 
ncs pinnasamittcntcm. 

S/ defluxionihw aUrum flexws , qui efl tan^ ; , 
qimcubitt4oy iaboyafi amntit remio-es pmriiis: . 
itit curabisy Scmtator^emHiio aahtccntes iiLiSi ex 
ipjis mtttito fangumem : ζ^ poflqucLYn fdngumis 
fxululum defluxeyir, dceto frmdo. aliisfotieto, Tt 
iocm ohturetur, luque fiet,yt pofiek ncque acci" 
piter fluxiGmhm Uboretineque jlHcint pmnx, 
Ad fiaobas pinnas remedium. 

CVm (tccipitcr pugndt cum prxddy fxpe.icci» ' 
dit yt pinnivs f>\xrig£it , mminim ad terrum 
detraflu^: ititerect dum prxddm retinere conatur:' 
abqutxndo etiam alliditur adpenicam > i/«w euo" 
hre contendtt. Solet enim naturdi prudentia te» 
o^ere caput , quodobtioxium habet ietalibiio ioli- - 
bin.idcoquc aiuumjaterailunjbos percufiwni ex" 
pouit.id quod β itccideritjooc remedio et fuccur* 
res iqiio mwt4oimped'uitur ad contmuandarK an^ 
cupationcm ^Ηλ beto aa ipitrii m ortui pinn46, 0* 
cum ahquafr-agetur') repontto ex mcrtuis dcxtr^ 6oQ D Ε Α C C 1 Ρ. C V R Α 

quidcm dcxtrji.finiflramfwijlrjc parti, caudam 
caudx accommodans : nimirum β-αΆαηι pmnam 
iton yalde protpe cdrncm fcindito ad 'mfereiutam 
loco illim alteram^quam de mortuo fetuatam ha-^ 
l•esmtmerose tejnperatam^linO ni^ro lio-es ytran•• 
que mterfecommijfam* 

Ad fradas pinnas remediimi. 

VLmt corticem 0* mdluie agreilis radiccm 
ex yino yeteri coipfiu^ ^ decodopimoi 
fQU€ii6p^^fAiiaueris:feu myyrham mpila tunditOi 
ς^ fimulcum ouiyitello fiupfrje illmito ettam 
cumfolijs fuperimji>omtO)fctte ligatOiCtuem ohfer-» 
ηατορίζ^ fdnitbitur, 

Qupmodo inferendae fint pinniE remi 
ges nuncupat^. 

EXpinnis qux yolatttimaxime (luxilknturp 
^funt remives pyoprerea mwcupatje ^ quod 
tanquam remi ^ aerium peUgm fecant. (^thdfi 
forte earum altqua fraHafuerit y etm wfitmcm 
ars machmau eflyahdoricolis hancforti mutud- 
tA}qiiifurculum dienumfun trunco inferunt-Be» 
niigemigiturpmrKim^qudm infiturm cs^Jcmde ex 
ympctrte xyt ροβΰ includi inalteram ) eique tn 
aqu(t rcmoUefcat , /7;;/>o ; demdefcinde accipitrps 
frdddmpwnami^^ ybiexaol•^ dimenfm fucri^i 
^ exjiquduerti alijspmfiis remigihuS} itaytrie- 
quemaiorptyneqiie mmof} rncdtAmperforato te* 
timfHhyU ) ^ inferito accifitm mortm^nnam 

m L Ι Β Ε R Ι. (^or 

inforamefifyafU yiux >fiio ytmquc Irgato > O* 
fojied non imfeaktuYy quo minm yoUre i^mat. 
Ad lacerationemaccipicris. 

NVViuin iiuiumgenm ineyme naturaprodu'- 
Xifyfecl ζ^ 'vngtihim rohore30^ roftnijn'^ 
petu (td ycnAmum, ^^ adfe defendendum urma* 
uit.Simtur dliqudyel magnitudme ^yel rohore 
prxfUrjTiCLcapitrem percujjerit > ^ yoluptatcm 
cibi in moleilicim conucrterit )fuillam (txungUm 
cum fnYmentoYU cin erefu baclam in pUgdm prtHS 
turgitt,im imponito-.deinde (tcicuU tcnnifcke con 
JuitO) neQuid Joydmm in plagam incidat ^ tta 
perdu^cetur Λα JaniUtem, kAHj hrafiicjc caulem 
comburuntM^ jlm/iitcy ch^Ham, ex htsque cine 
rem collctbimi cum aumm adipe fubaolitm ιηρία 
gdm inijcmnt , Qj^hd β λ gruepercujjtis fit in 
pc6lore> aut in car-fiojispantbtfs ,fymphyToprius 
oblinito dffe^hm locmn i eumquecofjfuito trUn^ 
gult6 aciculis Uneum iilum ducentibm extcriusi 
futuram Jymphyto njjpeygito : Si filum dtfrum-' 
pdtury ^ confui non popit hoc faaiiQriytitor at^ 
xiiio 3 quodcontinet charum fcriptam yftue non 
jcrifttctm dihgoitey combuilam:eim cinerem cum 
oteo mifcetodoamqi , y btplaga cfi^ytigit o, Quod 
fifmgitts explaga deflutt > cluicitideprius plagx 
confpergito,^ adiuUiibitur.Quodfipercuj^j ttijit 
in oj]etS} aut neruofis iQcisyjumito thm niajcu' 
lumy eoque contrito mjpcrgitoj aut cephaltcon Goo DE ACGIP. C V^A 

appellutum,(jHo ad curandos homines ytuntury in 
locum ajfdium imfonitO) ^ cito/a^jabii.Cepha' 
lici compo/itio hjscrecipitydulcis olci tricntem: 
hitumintoycerjiypkis aridjCifwgulorum felibraw/ 
β)Ηηΐ£ argenti fcrupulos binosycerufjnfcrupidos' 
ψιαίι^ο^ ^^fem^) thum, doe, myrrhjC} fwgnlo- 
rumJextHUm:op^,mandragorx,pomorumJucc'ii 
finguliisfextuLvS) alummioJciJiiiiS) atramcntifu' 
torψchΛlcttidtί,crodJfίnnιlorumfextHL•m y acer 
th(juodfktii ϋβ'.ψυβ liquaripo^imt , liquatO} ^ 
ttijpergito arid^j coiitif/is ^ cnbratis : qujzybi 

fuhegem)repomto:(^ cum yfm ηβοββΐίΛό requi' • 
ret^exrofaceodifjolutumpUgJz indito, 
Ad dilacerationem. 

Slaccipitm yentrem grm ynmibiii laceraue^ 
rit)^ peUcm iUit4)s diruperit:it(C curabisyCon 
fe^im ipfum recipito> cofmto plagam acicula te- 
nuifilumducente} (^^^ difiradumpellcmconiun' 
2ito:deinde corticis quercini cwerem ex oleo difl" 
cififbaolum infper^ito : Columbinitm fimum oieo 
^ ymopermijiumympailtlliformam redaclum, 
fttper plagam imponitu, iwn abcnubis ab optima 
curatiorje, 

Aliudremedium. 

COnfuito idqmddifcifiu eft:demde Jymphy 
ton cum fArcocoUa miilum Imponito, &* 
pauctidtebm memfatiamfacies .'fcufarcocollam 
bcne moUitam) tunfam cum fciyio-ume ^dlin^ nU" 

per L Ι Β Ε R L ^oi 

fer occifxitmponitOi^^ citofciniiuem. 

Ad plagam aut rupturam accipitris. 

Slacdderit acdpitrem confrinny cumfertur 
in cornicern aut perdicem:ita curato:Beo£on' 
ticum tritum ex yino -veteri ip/t ddhis. 
Α d detradam pellem. 

S' I accipitri pellis detrdddft ab aue, quam /ή* 
^feolcLtur? ii quieuemjfit,fuper ipfum lotmm 
fcLci(it)& confeilim leuabitur pla^jc dolor, Quod 
fik o-rue autalia quapiam aue percu^jm fueritf 
wijce mtrdflfjuramfuiUum αάψοϊΠ) cJ^• iu con^ 
fuito & infpeygito refinam artdam ^ferredm 
fcohem)QUJidcciditinofficindfahrili, 

Si accipicer vidns fucriCjdum con- 
tenditcumauibus. 

GLctbrHm/kcito locHmy ybi iclm fhdomeftr 
c£ 'vitts J (trmentd coburito , 0^ pofiqukm 
locum affedum^yinofouerls, cinerem injpergitoy 
yelalocri} ^ columbjefimum j^quis partibm con' 
tento^cnbrato, excipko adipe ariferinoy iolui im" ' 
ponito. Vel thuris ζ^ cerufji par pondtio cumfym 
phytojquantiimfatis efi^mpiU contunditoy O" ^^ 
tie fubdilum fuper lolum impofjito. 

Ad laceratum a cane, auc ab aquila. 

COmplicatm teneatur accipitcrylocus lacera 
tm yino i(^ olcoin\^iretuYMincLturpului^ 
fculoycuiws compofitio hxc cflyRohons corteX:>jar 
menti Witundcm: corjtcrantitr? mifcedntnr fym-> 

^ 3 ^04 D Ε Α C C Ι Ρ. C V R Α 

fhytOithurh (triilolochU) refin<ie>fmocolumhaA'' 
creiitsifmmlorum xqujzfortioneSi terantun te- 
nmHimo cnbro inceriiantur ^cammque puluere 
ajfe^lm locm cofijpergatur, 

Ad plagainaccipitris. 

CVcurhitam oleo wueteratam comhuritOi 
eitis dnercm cnm lotio humano mi[ceto> 
yulneri imponito. kAuV β huiufmodi cucnrhiu 
non eflf(icult((o,(iliiim artdam comburito^ eim ci" 
ncrem cum olco commifceto^imponito yulnerL 

Quaex caufa frangaturjaut luxetur acci- 
piter3& quomodo cu- 
randus fir. 

INancupio cum fortwrihu^ ammantihm ^ yt 
^yue^anfercyleporepugfjajjs, interdum. iUorum 
yngmhHi cxditur ^^/rdngitur) wterdS altsper' 
cutituridiquando adperttcam aUidttur: acddunt 
fr^eterea aine mulucauf^ojfhjfionpsj quasyfro* 
fter mHltitudmem>prjitereo,Si tibiafiaola fitica" 
Iftmm poUaturieoque circunligctur pes accipitrisi 
ytfierijolet hommumi qmtale qmppiam patiim- 
tur, Zocum affeoltfm gUbrumfadtuy maximefi 
axiUooiautfemurffegerit. Qnodfi os axiU^ ex^ 
ddit in exteriorem p(irtem>mfanAhile eji. ddnde 
fitmatur "plmi radixy ex multo yino coquaturi 
yfquedum fuccofi ^ pinguis ejfe^afit : eafcpe 
die locm ajfe£lm foueatur, ^quidem £tfiidui> 
donec ad [mitntcm perducatun %Alij herbam L Ι Β Ε R Ι. (5Ό5 

βηΜοη appellatitm ex aqtfd coqiiunt>emsque de^ 
€οόΙο locum ajfe^lumpcr /eptem diesfouent ^ 
fcindnt . Sedper plures diesfacere idem negrdue^ 
risidonec curaueris, 

Ccratumad fradumpedem. 

Nltmm,,Alexandrin(tm myrrhiimproham» 
ptcemithM minutijiime teranutr } ouiqtie 
aibo iiquore excepta mponantur ^fafcU lanea li^ 
gentiir:accipiter demittatitr in caueam, Signum 
eji eum httne habcre} cum inuenies duxnmm U^• 
xiim cf]e,ttim ytere malagmate Phoenrc^ > cuins 
compojttio recipit ammoniact thymUmcitis hde^ 
lijihHtyrhpngislQrum ynciam :fiyrac'i6 y caflorij, 
galham.feui taurini) adipis anfermi > firigulorum 
Jemimckmiolei yetervsficyont, cerjeyfingulorum 
feltbram ^ yifci quercinh terebinthi iefcmdam, 
omnta liquato O* ftibigito , poftek ytere. ^ut 
cofhleam montanam> myrrhiimp ouiyiteUumy /e- 
uigAto atque imponito : poji dimttte dccipitrem 
ΐη celUm obfiuram, eique cubile fubfteme moU 
Ιϊ/λπο, 

Alia co.mpofido Phcenicse. 
/"^ Vam minutipimi ybi contriuerU j^umjz 
V^ .^rgenti trepondojchaicitidts trientcidxun* 
gUyetens ItquatJi duapodo primum exiguooleo 
fubiores cluldtidc.-deinde ciijpuma argttimijcebis 
totU oleii mfimdes , axuugid liquata in ipfum oieu 
inijdes in ahcm nitidihlcnto igne coqucsiagiubrs 

'<L4 604 ^^ Α C C Ι Ρ. C V R Α 

rudiciiU ί dcinde ex igne detraO:ci fubiges, ζ^, 

cum yfui necejlitn^ exigetivtitor. 

, .' Aliudceratumiiueallinamennim. 

AMmonhtchthymiamatiSjpf-opolis^maflicx, 
refm>.i:,gummiJ?accarumiimiperi,jmgHlo• 
rum Jiqucilem menfuramtin piLt contitndito^dem^ 
de his contufts addito yernaci4U gallif/x fier(m> 
0^ allmamefjtis exripitOf ItgatOxUt /oie^r medi-' 
CLEfl aliudquod hahet miLrmoris^ tc^Jix myrrh^, 
yityi^dtghjisjiquidje pids, ^ηαίίκ^^,βη^ΐίίοτηιη 
partem ynam: masHc^,piperiSy refinx;, icvk'mentii 
yitis ni^rx ^ fmndoYum comhufictm 0^ aridam 
partemy^iam, H^icomnia contundito > crihrato: 
addito gitllwj^ l}ercm> (^ acetuniy quodfaiis ftt 
adilla excipiedax^iVt proximl diximmjigiuo^ 
Maiagina» 

MTrrhaprohx notjzy aloe> ynx mifcea?7tuy 
C^ terainnr: ouiyiteUm adijaatur ad ea 
cxdpicridajfcitl imponantur ^ ligentur : iclque 
titndiufiiaturidonec k loco ajfeflo refoluatur. 
λά rradfcum pedem* 

MYyrrha & thm terantury ouidlha Ιίψ/ο- 
re exctpiantur, iana alha aUigentur adpe 
dempdimitutur m caueam (^ reftimetur, 

QucE fra^Va Oinari pofsint,& quie 
infanabilia iinr. 

Μνί^β-αόΙ^ί partcsjanafitur, Inguemfrx^ 
tliim wfanabile e/i :fimiliter etiam armL• . Ι Ι β Ε ρ. Ι. 6ο5 

Qu4: (td fanhatemperuemre poffunt, Λά/βηύϋίη 
aut calamum dligandaJunt.^Accipner uccommo 
date allig^tu^dn cellam mollifoeno/uhjtrcitamyHe 
'vexetur:,atmittenatis efiXarnes concifji objcten- 
djeper duodecim dies: deinde ex cella educenclipsy 
Crfrridd €χβ(ίίίο loco exoluenda: emplash-urr/y 
habens yim moUiendh tmponendum 3 ad laxamws 
ς^ molliendos neruos. EmpUftri compojitio rc^ 
cipirjpiimje argettti^ituYninis ludaicopmnex re- 
/lA arefiio}^> cerx alhx. > fmgulorum iihrcu iitfAS. 
picis,thitrrS)(tldQ3myrrhjCp ammomaa thymlAmd^ 
tisihdeiijy colophonU? chdcitiUis^fmgiUoyumfef^ 
qunihrami adipis tAHrtni>fuca xttheji:» lini femi'^ 
hisyfinmlorumfelihYcimy oleum charn^melmum» 
qtsdntHmfAtisft. Qujs liquari pojjurtt cx adipe 
taurinoi ItquentHr, opttma argentt <Cr ji^cci ex 
oleo coquantur^adijciantuy liquidis^ rursulquefi' 
multeperata omnia concoquantuY:qmhm ex igne 
remotisi conj^er^atur hirumen : ^ chm ttuufu 
rudkitU agicemri^i^fquedum refinxeirmty^ moi^ 
litafnt^itque itaprxparatis , cumrjecehitas rC" 
qmretivtitor» 

Ad iuxatum pcdcm. 

VOlucYumgenm dis qmdem ^ pmnis πα- 
tura ditauihquibks aerem/(^care/olet:Jcd 
nec minorem dedit ip/is vtuitare ζ^ eJprAciarfj> 
citm e^s pedihus ornauity per quos yenaritury ho^ 
fics fuos jupernnt icihum capejjtiitt, quietem ct• tfo8 DE ACCIP. CVRA 

tfmnt.SedrjatHrjedotcsqmd imnc necefjeefi nu- 
meremUtaquCihis omi^iSide remedio luxcttorurH 
dicam.Cum accipitnpes excideritydut digitus lu^ 
xatHift/ttit curandifA efl y Recremento jcrts con^ 
tundito>0* diligenter ex aceto terito, lomm ajfe^ 
aum illinito, Facit idcm paruarum cochleftrum 
ynguentum, 

Mala^ma. 

QVodrecipit cdftorehraflis j^niginis^fQluy 
β^ι /mjc argentiy fingulorum femtmcia>n> 
myrrh^i cerj^i hituminisjfwgulorum fexuntem. 
Cafiorium^fpumu argentijfoLiumi coterantur» ^ 
tenui crihro incernantur:qujiliquarifojfuntdi' 
quentur i^ fublganturMsque ajfeBm iocHS illl• 
natur,modo pripps aqua calidafoueatHr. 
Dc tumore feu fpongia. 

Glgmtur Λ teporis acerbitate > ah acerhis tii- 
Hibus hicmorhus,Remedmm?Pedum tuher 
cula huentiaflylo acutifiimo corrigantur tdeinde 
thus^j^umcim Argentt , ykrum ^lexandrimmi 
outAlhum liquorem, cochlex faliuam Umofom^te' 
riUhhisque pedem linitOy deligato : neque foluito> 
donec fimtatem receperitppo/i yino caiidofQuetOi 
X^ perfanahhur, 

Ad tumentem pedert. 

CErjz trientemyddipis ga Uiniiceifextctntem* 
opohJfamifufficientes parteS} mijcctOi cc" 
rotumfacitoMqucpediimponito* 

Si L Ι Β Ε R Ι. 6ο9 

Si talus luxatusaut inflammatus fit. 

SVmatur thm mafculum ^ yitrum , marmoy, 
xqua pondera fngulorum^terantur ^ leui* 
^entuK-adijdatur/el birdnum & out album im^ 
ponantur in tdum acdpitriip^ fcite hgentnr• 
Αά inflammationem. 

RIcittorHm^myrrhxiAcctcu ytpar modm te* 
rctturypilps mpuluerem redigntury inftiRe» 
tur acetum,eoqHey cumfirigmenti cral^itudinem 
hcibebitipcsilim4tur, sAlufumunt cochleoi par•» 
ΗΛ5> cisque ynk cum teftts tritcvsp linteo aUigatiVf» 
pedi mponent, Suntcj^ui πίλτρίοπ^ )tefijs,ppfi 
am momad, propoleosyflercorts gallin^ffalio gan" 
griciy refinji parta ponderx fimHl contrita. 0*^ 
juhii(\(i tmponant, 

Ad vulneraros neruos. 

EX concertatione interdum Udit neruos ac-» 
dpitcr i eiusque pes Ufm contr^hititr, ItA 
affeatifitepenu oieofouendus eflypofifQmenTum 
kxans emplafirum imj}onendum ^j^p^mfomQn' 
tum applicandum, 

Ad formicationem. 

SOlentformic^tione laborare acdp:tres, Emt\ 
net ex corpore caliofum qutdu^m orhicu- 
ktumiUtamfedem hctbens^ctiiu^ compiwolio fen* 
titur fimilis morfui formtcx. Ira curayi comte- 
ntty Capyifia radix recens contKndemU j eiiisque 
fuccm tn formicationcm exprimendm > (ζ^/α^- 

tAtcrtt <5ο8 DE ACCIP. CYRA 

tatem recipiet. Velcedrint46cum acerrimo aceto 
mtfceatur & iViindtUY. kAI\j yerrucarU herbxy 
(T^ YUtJi. yiridto fingulos manipulos mpiU contun 
duntfhlsque ajjeCtum locum ohlimmt, 
Adclaucs. 

T^EflHdintsfanguis cum acenimo aceto ml• 
JiHS cUtm iUwatur, 

Ad dolorem pedum, 

VT homo^ita accipiter pedihtis laborarefo•^ 
let^defiillatiofjeqUadam ex loco fuperiore 
in hcum irjferioreni dekhente. Morbicaufa pro^ 
ficifcttur ex noxijs humorihm» Hoc medicamen- 
to curandm efl , quod habet acacu ,/ia8.e bmas 
fextulASiitmmoniciCithymiAmatisfcrupulosduosy 
aloe IndicxybulbifcyU(tcei}glntmufabrili$i thu-> 
ris nKcfculheUeboriCretenJisyjingulorum [crupU'* 
lum> olei itcerrimiy quantufati^Jit, amnjQniacum 
0*thm aceto diluajitur y reliquacontunduniur 
C^ ιΙΙίό adijciafjtur,Ilurfii^ termtur y inglobulos 
conformetituryadyfHmferuentur , ζ^ tum accto 
dijjoluantur. lamyeroporos yqui inpedibm //Λ• 
fcuntur yfemper fambimHi > fi eos aqu(i frigidti 
foucrimHS, 

Ad fluxionemjquiedecidit 
in pedes, 

Plcem liquidamyaridam lappam in oUam in^ 
ditoy0^ coquitOiinf^ergito ceuUurium con 
tufumivbifubegerisspedes accipitm linito: L Ι Β Ε R Ι. σορ 

Αά vngues remedium. 

Sx^pe cuenit yt accipitey pugrjuns cum aui- 
bmi ynguem kliquem amittat 3 &* maxime 
cum ynguesjqttoddejixit in hoftilem ituemiyelje" 
menti yijk pug/ia recedere condtur y non remittit 
ipfcy ita ϋΗίοΙίίό confumitiir potins j ^ yngttem 
Amittityyirihm nonydens illum extyahere} hoc 
modo a/rab^, Excifum yngucm ohltnes ferrire^ 
cremento qukm ηώη^ήβηηί; contrito ^ cuimpul- 
uerem yeriAtor femper habeat ^ oportet. JExctfUs 
yiio-ipis mducendtiSi commode liz(tndus pulchre 
conglutm^hitur , nec tra multo ροβ yi pharmaci 
perfeptem dies iigatm dili^enter habedito, Qmd 
β ififlammatio oriatur ex dolore » ierito tefiam 
arkinam nuncHpatam > yngito excifumyfjguem^ 
commodin^s feceris y β etictm totum pedem ynxe* 
ris)i^ ita excifum ynguem reduces, 
Aliudremediiim. 

S/ accipiter extra rddicem fregerit yngues, 
Aut liix.iuerit}prjcfertim maioresy tuminceU 
iam includesy cibumque copwfumei obijdes , y»m 
gnemqftc recentraxuiigia fnilla aut agnthaytt'» 
Zes, Si ynzHts exumsfit) is iUinendas efi (hum^ 
iirgenth(^ myrrhajimul contritis. 

Ad flcdendum jreiStum vnguem. 

ACcipitrisfacilefleotes yngucs ,ft mdagm^ 
yctermarium impofueris ,fomento priui 
^βίό. Malagmatis yetermhrij ςοηιροβΰο conti- 

nvt 6ίζ D Ε Α C C 1 Ρ. C V R Α 

net pingmumpcorum > ymrumftnencmii , nttri 
afihjeminio cardamomhjeui taurmh/eui/uulijadi 
p!6 dtiferinisfingulQrum yncicimy ammoniaci thy" 
ntiamati6}^ici5}pyopoleuS)Oalbam3 cerjiy opopana- 
cis^yifciquercinhfin^ulorum quctdrantem, dridci 
conUmdes ^ cYibnibiii ψίΛ lic^uaripo^unt^ λυΊ- 
dU conjj^erges ^ 0* fimui omnm fuhigeSi hisque, 
cum opi46 eritMcre, 

Quomodo accipiteremitten.di|s inperdices: 
qtii cibus , & quomedo dandus , & (juomodo 
in mauu palcendus,& vt venaticus canis iimul 
cum accipitre educandus ίιϋ , vt confuccudinc 
interfe cognofcant vt perdices iniidiisexpo- 
ncndi & captandi fint : vc cx malis accipitri- 
bus, boni iianc:vc in phafianos δί anates accis 
piter fit cmittendus. 

POjiquctm accipiter ajfuetm e /? ohedire ati^ 
cupioifochyocemq', eimexufje cognofciti 
O^ folo editofihiloyfiiitimcid mammctduoUt} a- 
humque mofiyatum σαρ€βΐΐ , ^ iam aptus eji ad 
aucupiu:pridje qukm exeatur adyenatioticy dan- 
da opera efiiytrectucarne caprma,aiit ouill(t)(iut 
fuilla} muda ^ minimc neruofa, neq^ pmgmpa^ 
fcatur;fedit(i yt ne adplemfaUetatcmyfed duntci 
xataddimidixpafcatur. Sihmufmodi carfiiire- 
C€ti$ fxcultAA nofit , cibt46 eiparandiis exfrtgida 
cameifedhjec tta accomodanda > yt recens ejje yi^ 
deatur, Cum tcmpuofrigiduefiicaroi quadaturtps 
cs kfordibwpurgiindit}^ m aqua tepidcm ϊτηρο- 

nendit L Ι Β Ε R Ι. (ίΐ| 

nenda>yfqy dum ilUtcpcfcah dewdc extyahatur 
^ accipitri ohijciatur.Siaqua tepens noinucnu 
iur^igni calefaaeda eji digitis ipfdfubigenda, 0^ 
tandiU' yerfanda> dum mcalcfaoU fit 0* exicca- 
tdy 0* ita dbatui eim ohijcicitur. : foll• fi faculuis 
mnfit nei^ue tepentis dqujsyneque ignisimimdQ 
linteo aut pamo cihus tegendus 0* tuis axillis 
imponendus : fed cauendum ne efciii tegmentttm 
carjjcm tuam attmgat ^Jedyefli^ interpofita βί> 
ne humanum odorem rccipiensype} datftiam yim 
0* animantem Udat:ita mcalefaol•^ edendaprj^* 
beatUY, Cum hoc modo ipfumpauem > m locofo- 
lito collocandusi yhimiineittyfque ad horam no* 
nctwy autdecimatn : turft fniftra manu capien^ 
dusifurfum dcorsumque drcunfcyendmylenirna'' 
mtum coKtyfolatio^e30' yerhorum hldnditijs de^ 
mulcendus, ccnfiteU infede λ yejpere ad dilucu^ 
lum matutirjum reboneyidus : yhifurrexenS) rur' 
fus mam! geflandus ^ cttque admoucfidus luciyf'^ 
ueea fitex cnndeL• , (iue ex lucerm ifiue ex jfa'^ 
ccjmodo ne ad ipfumfumus af^ireh idimque fud^^ 
uimanuum contre^Uuone pnlpandus , ytex cotim 
(uetudine ddte mAnfuefcatj^' te diUgat. Man^ 
fuetus enim redditur, wanuge^atusy 0* blandi^ 
tijs attre^atus, Vtile ctUm eflyyt ipfcanis ir- 
naticus adfitjfiue cumpafcitur y fiue chm huc /7- 
luc geilatur^ytytcrque ad altcrum affuefcat, 
yp temporc opportunq canem fuum adiutorem 

ytdeat <5U DE Α CCIP. C VR Α 

ifideatiJieque iUunhVt Ιιοβεηΐ) γφι^ΐΛί, i^hiillu^' 
cerc c(£periti ad aucupiiim excatur 3 capmtnr ia^ 
cmnon οιηηίηορίΛηια ^jcd riuum quemiam ha^ 
bear^ ((2* perfugU non continua jjed fufl icicHti 
mterudio tnter Je di^Iantiai ncque itfcefijmy c!T 
rurfm defcenfwi hitbeat, c^ui aUeris riuis .^quani^ 
tur, ]Sfam taauxilium ς^ effugiumpr^auraui' 
hmiQUds acciptter inpauitur. sAccipitri djicu- 
panti furlumyerfHsad colles yoiatm cor/tmuX" 
tm ad wferio» α loca)moleftijc Uhorem auo^r-t^ c^ 
metum affert iipfumuue fegnem redUu ad per^ 
feijuendamprxdatrdircnatoremque m^ncm decU^ 
rar.Locus capiendits 3 'vhi auceps in terrd fedeat, 
neyid^atuy kperdLibus: dlorifm attenaaidw can 
tHs,SoLenT mane caricre corit.'nta voce, quctm je- 
qUittur oportet,^ quoacifieri pctaut 3 prop} ac" 
cedat cancns /uauiteyeafeajea. H^zccnimyox 
perdices perfuAdere poreji, yr ^ capita dcmit^ 
tant ^ quiefcitut, ^• mirlto ma>iis ^fi fuauiter 
canenTemyideant. lllcyeroiu^uner canens (tu- 
ceps^cHrm proxime ad ip/os acce[jcnr, αβι luts hts 
yocibus fuAuitcr ytatuf c(i)ea,eii:dcTque oeram> 
ytcubileperdkuni pr^terciit) nc?JCgotium inue•' 
niendi perdices pr.a^catycncitoribits, Itaque cum.. 
isiquiperdicumcubdia/cruutur, iuPidfecity^' . 
auceps fiYnulcnm ^kero, yendticos canes Ugcttot 
tenet 3 ζ^ intcllextt yt perdices tton fecommo- 
uentytum circtwjfidatytrmqHclocum aprhtn 

ad L Ι Β Ε R Ι. 6ι$ 

a:ltc<rendumfubfidiimh illicque yen^ndi auxilia' 
tores coilocet ^Q* iubeAtJenjim uucupem incede- 
rcy^ ytl aiiiz^nteryocihus confHetiS) 0^jibiliSj 
(T^ yiyo-is yenAtricihus pulfni-e obuios ramos tey^ 
ramJierb4/S)<i^ fi quid aliud inuetum fit ohuium» 
^ qith yirg^ ηυη αηή/ζύ, iacere Upides, aut ce» 
fpitesjyt aJSiduo firepituperdices moueantur, Tu 
yeroQuifers accipitrem yproculin loco eminctiti 
JianS) expechh ytperdices excitcfjtur, cttque ybi 
audiucrts yenantium hanc yocem,JpecuUre tunji 
β accipiter ctd perdicuyoUtum properare cupiat, 
nc ipfum foiuivsy ^edpdulmn auerjus , tanquamfi 
penlices non videres illum fufthietOy donec perdi- 
ces (ifjte accipityem pf^terca/ity quos cum ipfibc' 
ne demonftt'(iucriS}extenla manu ipfmnfcin emit 
titOyxduUns exhortunsjytfortiammojit)^ tart^ 
tum yocc contendensyquixtHm accipiterdtfiaTy ^ 
fimul in[cqmjciiin(i:itxjietyyt acctpitri audacia 
addatu^} ^Jiudium ad infequendumiyt auribus 
perapicfis ycccmxonfuetnm ζ^ co^utcLmy confir 
meturyVt non horrcat aquiUrum impctum. Quod 
fperdices non projpexcrit y ζ^ tamen (tdyocem 
yefjatorumemijjus /ucnt kyenctttone aberranh 
affligetur 0* J^^^^ reddctur in reliqitum tcm^ 
pus, ^ hjzc quidem de rittiom emittendi ctccipi- 
tris, Ltmycroybi dctipiterpyjiddm ceperityfu* 
β}enfopcde cum bUndttijs nd ipfum accedcy ytere 
yoce confueta oiyoiyoi) ^y^ fuiUtiter pxlpAus dtcr^ 

R <?ί4 D Ε Α GCIP. C VK Α 

tnanu cdf>tum teneto > alteya caiiclam mitnHs per•? 
muificne (td^qrfcitOi^ finito ipfumex αηαψίο[(ί 
tiArhqmm pujt cthum leniteryconfucta in fede col 
locattmh ne nevjexerk :fed per diem C^ ?wilem 
quinquies ipjum agitahn ^ cames caperefneSn 
JIoc enim paclo cibum concoques in inHuuie φ* 
fAmis eritiSm ipfum nefrlexerts , ^ non iffum. 
^iincjuks motiuuertsy iif ditlUeJi, cihws relίέl•l•l6 
in higtumeiAcefcet) ^ non multo ροβ Udet αηΐτ 
wctntemx^ qiiod cihHm non cocoxerit, ζ^^ποά 
fjort VQiicocifi.ifot:tiddfdfi:ii iiceyhefirtitccipiterSi 
igitHrcrudf46jltyfuynito ipfum hcne manhgefiato 
manuy circunferto yfque dd fecund^m horojn. 
n^nimadfierte yhi excrcmcntum reddtdit:deinde 
ipfum adcihum inuiuto:fcd Untum gufiarefi»/^ 
to,Pofiero dte ad aucupatjdum chm tpfo profidfce 
rcyfaciens qu£ tihi demonfirMi.VenatoyihHs απ- - 
tem rurfu/i inHeftigamihm yf pcrdices exciten•' 
tur} opoytet te ex lorjojfwho interudlo poflpcrdt- ' 
fcm emittere acctpitrem : tta emm emf^u^ non 
difpeyvet pcrdiccs , fed con^re^utos mynum lor 
citm ohfidehit:tu yeyo eos yro-ebMi & ΐ'/ψίώίί cla 
fpoye 0* fihdpsy ac Uptdihm cHm yfm pAtletur, 
Vv^ente igituy necefiitate comwget ytiumydut 
uliqiiothoyumeuoUyeexperfugio, Itaqueexhk 
fitis aucuptj accipttyifuppeteye, ^ ylterimpro• ' 
cederemjn opoHet. Sed peydices ab accipitye c<i-. 
fi^e guUm ^cdput dijjecare conuemr, tim β- 
■' " ■■ nes L Ι β Ε R L 6ί^ 

nes accipitirem ynguihm ιζ^ ore fortiter perdi-• 
cem carperer/fcque ipfum caputy ybi accifntef /«- 
uxferitiuhmum oUendc) quofonttii prxctam im^ . 
peterep βιΤ. incumhit eutm fortiter tn perdicem 
ynguibm , ipsuwqttenonfdctLe dimittit : tu yera 
dextram Uxatoyjedyjque eo dufitaxah ne caput 
comedut pcrdici^ i nifi ipfum (olm corripmt ytt' 
guihl•tί, Intered dum ilie in capite lcimando otcu^ 
pittur i perdicem άΛη(:ηίΐίΥη}ΗΥΛίογ , eundemque 
tn peram abciito. Scddnnaa operay ytcum capi* 
ti6 carnem & cerehrum comederiti fi tte ex //- 
liu4>yrigHthm ojjd detyahantur y acpofiea aop-e 
derefecundam ycnAtioiJcm ^ qux Uhoriofior erit% 
fi yoiantespe' dicesaucuperc) qua.mfiinJeU^atiO'* 
neprejii pcr-dices , Utihulumjuheant : tum entm 
accipiterfuperuoutt , aut prnpe fedetj tUw te opor 
tctyenAticum canem appellare, ζ^ folitii bUndi'^ 
tijs exhortctri: qucm ft mteUexertofeilmare fre- 
quetiterci^ higcmijceye, & catfdam mouereyfct 
to tUicefje qujijkitm prjidam, Itaqueyidequiin-* 
do perdrx exatabitur y <^ fimul yt cxcitcttm 
erit) yociferatori oult la iei Uptry, Hxenim yo* 
ces acdpitrem promptum O^ fornm fictunt, 
Quodji loi m, ybi acc ipiter feder^ non cji aptu^, 
reuocabis acf tpitrem 3 ^ rectpies finiilrA nunu: 
tUm eum> qui canent pcdifjequum habct , oportct 
pcruciligare : ^ cum yiatbio ex horum fignis 
perdkum cxcitationcm> yodprayey yocem iUam 

R ζ di6 DE ACC Ι Ρ. C V R Α 

attende.xAccipiter autem mdiens lunc ^rcquen' 
tcm yocem,yoUtum attendit perdtcis , (^from- 
ftm efi ad ipfum m/coUtidum, Qjiod ji accipiter 
proipexerit pyjedam } (^ ad ip/am cjuidem wje- 
quendam ρ)Ό)77ρίΗ6 fuerit ^fedgeltdtorem fuum 
non inueneriryigiUiitem:EtftJemel,(iut bts yola^ 
re yetetur immemor ^Jegnior in reliqiuu yen^- 
ΐφ /ies ejficitur. Quodji diUgenter emittitHr^per^ 
dicem capit ynum^ aut alterum^ autpluresj-aciic, 
ac ybi /abor multiis noneji , -v/qucadjextum aut 
oCiauum pcrdicem mittipotcfl, Quodfdijficul- 
tiualiqud mciderit) duosaut Trcis capiet trilms 
ejpijiiunibifiy(^ idi^uidemulto cum Ubore, Prx^ 
terck omnmo emittenduo non cji, nam ς^ mole' 
βϊΛ afficitu*' ^ yalde efurit:^ fiprompto qtti' 
deanimo c manu abieriti non tame yctjabitur:fedy 
yttimidtio mileS)arboricuipixinfidebit ^feipfum 
occultAns^neQue in munumyadcibum yocatu^y t^e 
fjire yoletjcaptu6 obHuiohe 0* yerjatoris ^^ye^ 
mttonu^Sihoc yfu yeneriti yel propter dijficul^ 
tatem loch yelpropter longumjpanum , yelquia 
acctpit^r non efuyiahfifbirc oportet locum ybi de- 
litefcuni peydiceS) & yendticum ca/iemappetla- 
to^yt mos €^:0^fitibi eft perdix occultw^aut yi 
umiAUtmonuu63obijce eum accipitri. Si huiHS no 
fitfacultiUi^xllinjipullum > yelcolumbam Uttter 
obucito accipitri) ^ yociferare folitam yocem 
ίΙΐΛομ U U la ία. iAccipitnreuerfum benepafcey 

noli L ι Β Ε κ Ι. 6x7 

jjolifeilifsdrey ne alio tempore inanisredcas α Ve^ 
ηΛΐίοη6)ΐ^6θ magioiqttodfifipe hoc (iccipitri ac» 
cideritjornnino oblimjcetur yenationif.-itaq; quan 
tumfeflindS} tantumtu (^ acdpittr operxper^ 
di$:namfic inutilis ejficitury nifirurfm iUitm ku 
tione correxeris, NonnuUi aucupij iwperitidicih, 
^ccipitri animum proynptiim reifitutitm />ό/7 
cibo abfti/ied^, Habethoc/ortaiJerationcm:/ed 
chmpinguis efl nccipitery^ non uptmad yefian" 
dumjAiit qui idoncHi efi adyenitndum^ ^ quino 
refugit k ye^andof/ed um refoYmidctt ingrcdi in 
ΙαίώΐίίΗτΠί qiio minu6 capint illincperdicem quem 
infequitur , cum proijcics fatis longo fpatio alte"^ 
rumperdicemivt yidcMur is e[fe , quem ίη/ϋέΐα- 
tur : accipies autem hunc > tanquam iam yemttus 
fit)0* yitenm e^e iuhehisideinde yenantem cd" 
nem in locMmyqtto perdkes ahditifunt,immittitOf 
ipsumqne indicare prxd^ iuheroi yocibusquecele- 
ribus ytitor, & QHtbwi adexaolam inueflio-atio' 
fjem Citnes exaWititn qnodpercUx )p)Opter me» 
tum,myirgultuyn ^ aumetum fugerityprim JA- 
fianos aucupentur accipitres, deinde perdiccs , yt 
ex his gttfiantes acapitres finem bahea'2t Liboris. 
f^ocifeyatiofiibido ytennum tfi m perneiligxndis 
fAfiitniSi lircphm ^ fibilinon parui βα^ΐ. j^4m 
yoces Audiensfafurttps exilesy(^ (juietafffuispC' 
dihus eUbitur ζ^ non capitur , ntfi cants ipfum 
comprxhendat: atJirepitHo ^y^Jibili cditicirc um 

/? 3 ^iS DE ACCIP. CVRA 

ytrgulu , y hi dditcfcih memm iUi affferunty yt 
euoletexUtibulo, Itaque β prope cnm accipitre 
HHcepsfit) non multo Ubore 'vtetur : emittct yero 
accipitrcmynk cum νοίαίη/αβαηί ?ityel ipfon 
qukm mox capiat yel non procul effugUt. Sit tihi 
jpropoftit fpecuU aducdpirrem adiuMdum. mon 
oportet ipfum emittiex editionhtis locis, ΜΛζηη 
enim momentum acfertad aucupandum exaitis 
locis ^eculatio, Η λ c enim acciplttts ^enerofi o- 
flefjdet probitatem, ^ minwigencrojum ηοηρα^ 
rHmfortem dccUrabit, Dicam etkm yt aucupan 
d>^fittt anatesy cum cooiiofces accipitrem debiiio'^ 
remfaduyyi, ^ non (tmplimfttis yirium haha-e 
(id infequendos perdiceSi tum demttm ipfum exerr 
ce ad anates in huncmodum. Feres ipfum Ιηβηΐ'* 
firaivtmos eflp appcndes adfemurdcxtru ^reum 
cymbalum quodpercuties cum efit opuA : pimes 
an^tem cwurem ρ quji fimilitey cUngit yt ferJi 
anares^ones iUam m loco decliuiyferesprope ac» 
cipitrem»^ β^ηο dato expercuβo cymbaloypor* 
rigaxur in altum anM ab eo,qui ipfam teneutu Te- 
roaccipkrem eminesy ^fnclie ipfnm capiehea'' 
quc fatiabitifr, Eadem tatioferuamL• 'manattbus 
Jcrisy qujc cum defident in locis dqprejiis ^ ne* 
mQro^iHiaemntendm accipher e/i adterram yfqs 
neyfcicatur ab anatihus 3 Jemimqueprope accr^ 
denaunhdentquc repentfnojirephu edito excym• 
ΙαΙο^ζ^/οΙίίί^ yoce^ danda operat yt amtes excf^ 

tefitut L Ι Β Ε R ϊ. <fi5) 

tentuy: eayum yfja ca!?u ab dccipitre dcguflitttdct 

^fl,yt m reliquas efficUtur aYtior, Εβ ettam al/a 

aucupand<trtfm dTiatitm ratioj cum non m UcUfe-^^ 

dettt}fedin aquatilt loco non protulfedcfites acci- 

piter yiderityfidtim cffpit ip/ao wfeolari : is^ qni 

eum tenet^i yltcriti4proced(it)ne accipltrem and-^ 

tes yidcvit ^yertantur mfif^am:^ cUm ipfisy 

quoad fiert poterit) nppropmquduerit) accipitvem 

ipiis demQnflret ^ (irepitii.que cymhaH ippi^ 

excttehm easque dccipitrem immitm 

tnt : acciptter pro^cifcens 

tn anates) eritfne 

tintindfulo» 

R 4 6ιο 
DEMETRII CON- 

fiantinopolitamp de ctira 

tf medicina acci- 

-pitrumy 

LIBER SECVNBVSy 

PETRO GILLIO iNTlRFRF.xe. 

Αά difficulratcm fpirandi. 

OLll> coili>myYYhji mafcuU)(pi 
cx IndicjCyce^heos^theriacjs, caryo 
phiUiyfandarachjCypirethri^olehgal 
ban'i)maslkhj^>fmgulorum ^ncia: 
yitio yeterimadefcan foflcontufa) 
(ietur accipitrh:^ /anabirur. sAut fuUorum non 
fitfnciiltA6i lentis triu drachmarKy mellis IthrAm, 
oleiHijpanki ligulds i^umqueyyim yeterisi quod 
fatisft,apij radtcem) Coyianum irjjiar liguUrum 
quihqueipr^iradicis pl'iqu£U bin^s, haccaruUu^ 
ri fiiiquaA quirjqiie : ynk contunditOi ac quotidie 
ojfas quifique py^beto ex carnibi4^» 

Αά diiFicn Jratem fpirandi oprimu remcdium. 

Cl^m Accipiter ab φ/ο peolorejiertih ^/o- 
uum elidit: ita ipfum curabispPolytrichum, 

qux 
L Ι Β Ε R II. <ίιι 

^u ndfcimr adfontes^mt aquΛduίl•uό> elotamftt 
mito wjidr bwitrum fdiquarum , 0^ Ια(1ί5 afim- 
ni,medullji ceruin>Cifingniorum Itguloo treisphuty 
rt ImtUm: yiniyeteris ^ honiligulcu treis , olei 
Hijpitniciliguliis dua4)Ouiliquoris aihty auantum 
futts Jif.ynk mtfceto omnia ^ conterito cum car 
ne caprm^ inf<^ruefa^a:prim t^mcn aukm medi^ 
cdmentumhocdederisiiiccipitrem in bdneumgC' 
jintOiCum eiwfediusfirefit, 

Ad diiFicuIratem fpirandi & fpongiam. 

CVm yidebis (tccipitrem non fine yiredden" 
tem excremenTd >fcito illum yel (pongiam 
habcre>yeldifficultatem (^irandt>hocfanahis re- 
mcdiO)quod continet gdhanii fpicx alb^e ^fric^, 
corUndri rctdicisyfngitlos obolos^pediculayu^jcrii 
ginis rafe^cypheosyjideritis.pngulorumfliquiu bi 
HAs.Hxc omnmfimulmifceantur: ex his qumque 
ojfxdentur accipitri. 

Ad difficultatem fpirandi remcdiura. 

QVodrectpitjpicjc ^rcadic\e, cocch €οβί> 
(picx Itidicj^ ρ aygalid yiridtS) croci, cy•^ 
pheos fwgulomynciam. Hjscomnia, in(perg^tur 
^ macerentur yino yeterr.autyfi hxc omnia non 
habes, idemfadcs^filentem ζ^ ruta,m in puhie^ 
rem redegeris,^ mtjcueris cum olco Hij^anico, 
ipfique dederiy coynedenda, 

MAliud rcmcdium• 
^AftichΛ)abβrJthψeuρhJrL•ιj3n2ellisJ(tfem 

R J eiz DE Α CCIP. CVR Α 

rispfingulomm yncia, bctojucjnfemufjdaj oletro* 

faceilihrd} cumini yncU bitjje^owma mijceantur 

COiitmdaturybisij; caro coijjferfa. dctur accipitri- 

Adomne genus difriculcatis fpirandi. 

RtAdicis argnLic^ y hictyri , jinmlif^ 'vnciiis» 
aloe exiguumjCutHndiio, Uuioato? prveheto 
primo die tres offoo > fccundo die auinane ytertio 
feptem:qmrto abm deturfuiUacaroyne exedt ex 
cauea pjed illic ctaufm tcfieatur fexdeeim dies, 
tU?yt cum lUinc exibitynejit pmguis. 

Aliudremcdiuin, quodGregorius 
οοΐΏροΓαίε* 

QVodcontinet enphorbijyplpcrisythuris md- 
fculhcofthjpkiX, Indicjsy croch caryopkyl' 
IhnnrdtjpicnUy radicis tmch aloe informam /e- 
coris concreUy pedicuUrU) betonicxyfngulorum 
yndamy^nedi^U^ cemm^y butyripontich bal/amh 
meUusy cummiyolei Hifpanici ^ngHlQriifelibram. 

Aiiud. 

SVccHS poml CydoHijiCtut citrij almetleyeterh 
mifiy^p)*^beatifyaccfpitri exjuilla carne Itxa, 
AddiffjcultateiTLfpirandi pimitQiam. 

Dlffuultatcmjpirddiy^iJ^proficifdtur ex 
βηπίΐΛ^ amiojces accipi^re iaborareyCHm 
ofatatur ^ yomituu curahioy Ltcjuidam picem 
munditm in trets glohiUos redaciam ex melle ώ- 
bisdeiwrarjdamj ad /oiemt^He iplum U^tU habe" 
to,yfc^ue dnm meitmmuetih dcmde ma}iUgc(L•- 

bis L τ Β Ε R IL ^ΐ| 

bisy columhino pullo elixo , AHt mure ^ontico ΡΛ* 
fcesjidque per triduumfacics, 
Aliud. 

CTnoxefiiim ex oleo> aut vmo hono cotundi-> 
to? prxbetoexipfo quotidie globulos quin* 
auc in mcdiam carnem abditos. Hocfxcito per 
tridunmiinterea columbin^ ccirne ipfurn alito ^ 
faruibititr, aut /ρβ dabn ojf^u trenprimo die :fe* 
cundo quhjquctertio fepU: ^ per hoc triduum 
Jubrumi catuti cjici carncs elixcis dahts y aut trH'* 
gxcanthx yncidm:j^ic£ Indicje femunciAmy aut 
cinitmQmi yncumydmQnij femuncUm : τηβΙΙα cie- 
jpumatiqu^utum iatiijitcynk commifceb» ς^^ 
j u biges,ex carne da bh per triduum, 

Αά diiFiculratem fpirandiexcaJ 
pice manancem. 

S/ dijficultjn j^irandi excapite proficifcitui' 
ft4 coonofces, ^Acapitm oculi tumentyexpe^ 
{iore rejpirat. Hoc reincdio cnrabis, qmd conti•* 
netfemen οΛρΗβνι,τηβίΙΐί pindiim , yinmn yetus, 
mifceantiiKyfiwulcofituiid.intiiry nAribus infun- 
diinturper tnduum : deindc dabisedcndum catU'* 
lum fubiTHmiim^ 

Aliud. 

Ls^c Λβη^3 oleuroficeuy modo ft plus hclis 
qiiifn olei rofdcchin ahcmnoitu indito» cale 
ftan y itc ex his tepentibm confe^iUi ojj^ treisj 
^i^otidic dahh^crmdnii c^ddjAnitAte perduccs. 614 DE ACCIP. CVRA 

Addifficukatem fpirandi manantemex 
interioribiis partibus. 

CVm -videhk accipitrefn frequenter ref^ira 
re osque hifcereitta curabis^^rfeijic ι/άβΐ 
li6JcrupULos duoS) aloes in formctm iocinom con- 
creT.<!y myrrke , fafidayachjs , pulueris ahfynthij 
tcqfiUies/criipulos.-calcis ymx drachmoo tret^icon' 
ternocalcem yiuam^ m cacahtfm nouum reftin^ 
guend^m tradito,ex htsqiie commiilio ^ contii" 
fs glQhulosfeptemfiicitO)quorumfmgiilifmtpon 
dere "vnim jUiaucz ^ amttdie dabti acdpttri rreis 
pilul(i6pcr triduuntp acpojl trevi horcU} qukrfipi' 
luld4 dedcrispyfque iilum o-eilahisy doncc ipfAs pi^ 
luliti reiecerit^Potes item aliudfacere expuluere, 
ceramdrm^, qui redpihfex dii6lylos,prhifquxm 
yoces accipitrem) ipJumtevjtQ > ipsumque pulue^ 
rem €οηβ)€τβίΐη^€ί€νίνίηο eiui fdui ibm inje^ 
resiiumque carnihmfuillis ρ ymo yetcri diiutk» 
eum nutries, Sunt qui cummum montanum ^ 
argalicum mijceant cum ylrio , ς^ dent ex abo 
quotidic^.obulos treis pertriduuni)^ ita excre- 
thentAreddatpi^ perfanetur. 

Ad eum qui ex pedore ftrepit. 

THur^ mdfcidiffidphum parem modumycti 
}7ieUts & yini ^qudimenfHrAimifcetOi^ 
cofireritopcumfudla Citrne^ditto acdpitricomede•' 
rc ^fafmbnur, 

Advulneratineolarura. • L Ι Β Ε R II. 6ζ^ 

CVm yidehis accipitris yentrem ^ coUum 
gUbrefcerCifcito tUum tmeoloo Imbere^ rp/I 
ciahii butjri lio-itLtymeduUx ce)ru'm*:zfilwua6 trciSi 
rrjyri'hxjUiuuamimctquantumfati6fit:H*£C mi- 
Jcebiijjtthiges ^ dahto quottdie giohubs feptem cx 
hircma can/Cydabis fer qumqHC dies: adyltimum 
globulum dabisfclcitm lAcyyma cenima cJn bitu 
mine ludaico, quuntum capittui gUdtj mucroy 
idquein canwm juiUam elixam injeres > itutex 
fynopide treί$gLol•uίos dahioi at4tfel boutsj (^fcl 
ceriii) <^ bitumen luuAtciim ^ nnfta cum cdr/Wi 
edendii pr£bebi6 acapitri. 

Adchcleram. 

Slcholera wfeJieturjfgUii hxc funt, Liquore 
viridem eij om it, ita pmgubio^B cton ic^jexm 
Umjaphtnji yadicisjiliquam^mellii UguUm>atra' 
mentijcpU liguiamiifiniprobi quantum fatiofn: 
ynk contundcs) (^ cum yidebis ipfum bilem euo^ 
mentemitum hac copofttione β^αφό offnsfeptem 
primo die dabu^fecundo qitmquctertio treis. 
Ad exiccandam pituitam. 

COccum gnidium purgatum contundito ζ^ 
fubigito ) yfque dum m butyri ientorem rc- 
d£i6lumfit,ex quo giobulos quinque coficies, quos 
mcUc Jparfos dabis ex carnc quaLibctiquos ybt ac^ 
npitcrfumpferiu adfolem exponatur ,fiatimque 
reddet omtiem bilem ^pituitam : dcindefeptcm 
*?ιΙηΙλ6 cocagnidij^ ^granunipiperisfimulcon' 

twidcs 6x6 DE ACCIP. CVRA 

tmdesy;^ in ojfns conformabk acacdffityidahls, 
Ad ilertentem & recinentem ex pedore. 

S/ ctccipirer ex peahte iiifefietHiO't yoces eli- 
/m m ntdt) 'ta cognojcrs, l^idcb^ caput aggrd*' 
Uftturrhoculos conmentes, hoc remediu adhibcbis, 
quod coHtinet cerumji meduUcc mΛζnιtudineaHel 
iafiJi')pifidaya<\e filfcUimh bacats Unrihindi, olei 
Hijhanu iliguliis duusy mellis bomligulci, otii τ/- 
teilum^yint yeteris imtLtyn: Stmhdmifcebis wpo- 
culum> ex auo bibcre /olet, tnmpcrquhjquc dics 
iii carneSiquAS eciit accipiter,injeres, 
Aliud. 

SEmQn raphafji f pipey cum ab'jnthio trita in 
eim ciburn mdito» Velgarum ζ^ η2€ΐϊί2ΐΩίί> 
^ in fubumt catuli carnes infta ipfi dabis» 
^uod/icibt: attingere fjoiityet/d huiito cidabis^do 
nec recipiarfamtAteXkm rarnps ^cdpiter cu Ubo 
re cuomtufcito tUu ex pefiore iabordre : Hoc rc' 
medio cnrabisyquod yecipir yitellu ouiMei H'ffu 
nkhquitumfatis fitiyim vetcns tAfitiidcm' Hjzc 
cmnta teritO)ex carneprjibeto accipkri ccmciicd^ 
ojfiiS(j'^ hocmedtcamctoco^crfiio ipsii capcre noie 
tecogitoiinfuperferriramentum ciirnes tnjcritoi 
Aliudremedium. 

MEduUxm cum cayne puUigallifiacei dahis 
edendam , aut axungiamfiiillam vifeme» 
βΛθΐΛΥη : ipfum in menfayei ingrdbAtocoUoiAhis, 
'vb'tftfilentium0*qui€s. L Ι Β Ε R II. 6χγ 

Aliud. 

EVphorhijyCO^iyfpicx indicjz ^deritif^croch 
ricmi} mafttcx , pyrethvi > UJeris, myrrhx» 
aygoUci}thuris mAfcidiyp^erisyvuji tammU gra^ 
riorumieptem^fandiiraciiepbutyrhoui liquoyisaibh 
gari 0* mcUis{vini honi>oleirofacehferri ramen 
tt paria pondeyaimifceaJirnr» terantur dtligcntcr: 
βαηί ojf£ cx carnefuiL•) w tjuam mcdiam ubdes 
r/!edicam€7jtur/3 9 ittqueita teiltimidahis dcciaU 
trideuorandum. 

Alinci remediiim. 

CVm accΊpiteypeίl•oyewfeβaturpCpmprJC^ 
henciito hircum y eim auriatUm fcindtto, 
fdnguinemque defluentem extipitO) eumque infer. 
uef(t£himytn accwitrisfxuces wftmdito, Vel eru'- 
cdm^terrjcpuiuercm^mclftmul contntascum ciho 
mijL• accipitri ohijnto, Velradtcem fynapis 0* \ 
rapX} xQudi pondere mijia> ^ trita ex ciho : aut 
cum laclejaut cum oleo Hijpdnico mifia dahis. 
Velrjajhytium mifium cummelle ^yino 0* 
cayne/ifiUa^acdpitytdabiscomed^nda» 
Adfpongiam. 

Siaccipiteyjpofigiahaheatplta cognofcesy Cum 
yidehis , pyxter confuetudinem y iUum hiheye^ 
0* cyehyafehrc (tjflig!> Ϋntiltumfeβitaye 3 non di» 
fcedeyeex m(inu,neque ex pcrtic a^tta ipfum ddfa 
tiitAtempeyducfS3Feyyiyar)iehtuni:>quantumgl(t- 
dijcujfis cipitf t4fJtum mo^njcofjijderrdewde 
- ■•, fcm 61% DE ACCIP. CVRA 

JetiU fuiUits quinque dip-ftis concifao defiges in 
carnem^fubiaes cum rAmentoferrti^ itajeptem 
ojfiU dabis ex carne quulihctiidque fdcies per tri^ 
duum, Ctim yidebis accipttris ftercm croceo colo 
re,Jcito fpongiam eimfcijjum efjc y quam ira cu^ 
rabis, Dabis tpfirkini puLuerem > ojjapalmctrum 
combureSiin puluerem rediges , meL quAiitnm fu 
tis^Cit : hxc omniit mtfcebisy ς^ dabis accipitri ex 
carne puUi columbini ) nut gaUinAcet quotidie of- 
fiis quinqueym qnArum Jwguliis prj^diohm puluc-t 
rem imynifcebts , qudntum tui gladij capit cuβ)is 
idfaciesper quwque dies i^Junabttur. 
Acl claiios. 

CVm dcctpiterfitrpe ) autfurculis cortfixHS 
efiyitit cognofces , In pedtbui papuU acuU 
€minent, Rcmediofuntmyrrhji yncia r?iAitichj£> 
pyrethri,fcdmotiU nmicup^U, vctUiVidis^fmgu-' 
lorumfemurtcia:fem'inis anethijlliqu^ tres 3 bac- 
carum Uuri ftliqtt^ quinquey ynk tontundantur} 
cribrentuf > addantur refiriJi alb^ libra: olei rofa 
ceifeltbrayfmlljz axufiiiJcyncUtyeSyceyje citririjc 
femuncict :fimulhj£c mifcciintur, mijcUntur in 
dhenunouum yfuccenfis tgnibus ferueant y yfque 
dummedicamefita difjqlutafint : deinde ab igne 
yemouecinturyVtremAnednt teptday^y^ itapurgct' 
bis acci^ityeyCtim flaole exfirmentisfaolay quam 
calefactes,quantum ma»Hstuacalidam pat/ctury 
fffxm hitufi^m fu^er clauQs impones y yt ipftm 

pcdcs L ί β Ε R Ι Τ. 6ι$ 

fedes cakfiant.CarmhHS elixis ψβηι nutrtes, do' 
»ec expurgattio Jit. 

Ad febrem. 

FEhrkuU lahorare aci ipiter depy^hendituy^ 
ckm pujruins habef m ore jimiLes fib^mn 
ita i^jumfcinumjitciesy Mc\it6 iigulami crocum» 
auantum duo digtticapiunt , ymiantiqui} oleirO' 
Jacei^fmnflorum coi hleare^fnum > mijtehts> (27* 
ac cipitri ua his ex hircma carne » in quam injeres 
hanc compoftiofiewjpupuliU tamenpritio actcuU 
compungcs.Suntjqui os acciphrisper triduum con 
fru ent aigitoy^ itafknumfitciAt. Vel beronicam 
tunfam ^j/• melli miitiim accipttri dent.Betonica 
quadraginta r/jorhos curat, xAlij florem maltcoto 
neicum mellennQum ex c af»e ferue/aola dent 
ac cip'tri.NormulU euphorhij^c oilijfmguiorumfi' 
Itquasduiio} CaryophyUl grana quinqueycroci fe" 
mun idnhJLQrix ferri jiUqunmi oleirofaceii yini 
boni) melli^ fingulQrum liguia^ btfnU} pipeyisgra^ 
na/eprem,yfia contundunr & mijcentihis ex car 
ne quaiibet datt6 alunt accipitrem qumque dieS' 
i^eL rQJam cum oleo Hi(^anico> ζ^ niellei ^ T/- 
no bono comrfiifiam contunduntiCX eoque pajcunt 
(tccipitrem, 

Remediuni. 

CVm yidebis accipitrem carncs mtnutdtim 
dtlanUnteet olcitanteipa^eres dome^icos 
ytU(intes,Ja^os,mellc cofjjperfos edcndos dabii, 

S φ DE ACCIP. CVRA 

Advlcus. 

Slaccipiter habetylctii}ita ipfiim curahis^VH 
nifextixrio 0* aquApouhiiic(ikf(t6:is>foue- 
bts acctpkrem^^tc^ue hoc emfL•βru(ίdhihc£ί62quod 
redpit niaflichjii)AliimmisfcifitliS3yefnjz alhjsyfH 
gulorum yncUm > mel quod fatUfit ad iUa exci^ 
fienditi ynk mifceto^ ex hisque cmfUfim fdcito» 
ylcera tandiu inungeSidonec expurgcttafitit. Car^' 
nes edat qίίaslίhetferuefaέl•£ί^}dufltaxat α huhulo 
ahftmeat^ramentumferriexctdens ex 'mciidet^^ 
ritOiCribrntO}^ ex ccirnefuiUa dato acchitri. 
Ad tumorem nuncupatum ccriem. 

TVmorc nuncuffitto ccele laboratitem accipU 
trcmyka curahli} Herh^ dppclUu gaUaU^ 
CorUnni radicisfitjgulayumfiliquiio tyeuypipem 
granafepten/^radicum αρψΟ^ prafii fngulorum 
filiqudmi oleum rofctceum > ^ mel honum pari 
menfuYiX : dahk accipitriy ζ^ ddfaniutem per- 
uemet. 

Remedium accipitris lente comedentis. 

Slaccipitrem "vide^s lente ed€ntem> &' cibum 
infducihm rejiiti.ntcnufcito ipfum iiffliohm 
fjje ex Ikbore laterum : tta ipfum fdtmbis 3 Semi- 
fju αρψ crocii nafiurtij) euphorbij>fwgulorunifi-! 
liquamiCoiliimeduU.^ ceruirii^^yifitbont corian• 
nifCumini fiiiquiis bitKUiyna conteritoy ex eo" 
que ntedtcamentum facito ) acdpitrique pnibetQ 
eo^^^ynetptAlibet. 

\Ad L Ι Β Ε R IL C}t 

Adcineas feu lumbricoSf 

ACcipityem tineis 'vexctfi cognofces e^ eo» 
quodcciudam frcquenter motitet, LiqHi" 
damptcem mmdamyoleurnHiJpanicumimeimi* . 
fcehU ynk per triduum : dabh accipitriex carne: 
quodjiiimplimfeccris mazK adiuuaba. *j€lij ru-m 
tam ex oleo Hifpmico coquunt ^ eoque accipitm 
cihum conjj)ergunt i^ curAntiyel cQrUnnS> cum 
oleo contundunt^ eoque carnemJpArfam dantac" 
ctpitri.sAut efcam accipitris refpergiit. VelaUiu» 
pulegium^erucam ynk contundunt^hisque ipfas ti 
necti comhuficu excarnefuilla pertricluum dant 
accipitriictut ceruinam medtiUamfimulcum car^ 
ne wferuefci^lci tribm diebi^ dant, ^fanitatem 
reilituunr. 

Ad fauciiim puftuks crebris tumo- 
ribusexafperatas. 

NVcis oleo yeteri i}^ butyro fimul miilis> 
accipitrispdUtumfrtCAbif , aut ijfdeiUius 
cibum conjperges-.dut heUradtce, ^finapicon'^ 
tundes ζ^ fubiges ζ^ ijs nares ς^ paUtum illl•» . 
nesiitaque omnem capitis dolorem dijcuties. 
Ad fuppreiTumaluum. 

CRebyo aiiulunj perticx admouet y excremen 
ta reddtt nigra : hoc remedto curahis 3 quod 
cotmet(tlo£ in moduiecmomcccreu/extuiaJea 
phis afiaiufiliqHA)mdquXtufittisfit)h<ecmifc€to 

S i ^^ζ DE ACCIP, CVRA 

datoaccipitri ex carnehuhula (juotidie fepte of- 
fm^n quas tantum ex medicamento hoc mjper-^ 
gespquatffm capit cufjmgUdij. Cum yociferAtuy» 
mterea dum excrementa reddtt? ipfim autem ocu 
Uiiwrymanturi itadluw curithtf, Per triduii pul- 
los gaUinaceos wferuefitBos ijyfidahisy ^ aiuum 
deiiciettyel mures poriticos yiuos cum filis ψβ 
dalis:yelmclle deβ)u^?:aro coniperjam camemi 
yelmujcdtam in aqua η/μίία co^iteres , cannque 
irifperges , yelaloem h. modum iecinorts cofjcre" 
tffmdabis, Sunt (jui cerui meduUdmy hutyrunt, 
ckum nouum > hctj^ radicem coqucinti eoriimc^ue 
decoilo (iddit argalifcumy hyopyamim^olythrh* 
cumoleum rofaceumy eique in ojfa^ yedatJa dant 
accipitri,Velr(tdic€f fnapts ς^ Caryophylli cum 
omllo lade^ aut oko hyβ>amco> niiftAo 0^ tunfas 
ex carnefuilUdejit^aHtfuccum iynofcheti \ polH^ 
nempiperisiapijfemen;melle conjperfa excdrnc 

/mllapr^hca»t, 

Adcalcuios&diiFicuIcaremvrinandi, 

ACcipJtrem calculisy^ dijficulute yrman 
ditorc^ueriita cognofces) non excrementa 
r^ddit) nifiexigua ^T* cumgemitit » ς^ iiipfum 
^iodredditAurtim eJlficmUph, Rdphmum ra- 
HitOi^ co}j(pergito fale^mAhenumnoHHm wtjci 
tOfknto igne dijjolui fnito eius decoBo fudlam 
tdrnem conβ)ergito ^ ροβ mpduim aau^ plenam 
ίφγπ indito^ iUfc^ife totum diemmaneat>facito. 
" """ ~ Et L Ι Β Ε R Π. 6^ 

Etquoniam fehriteneturi quantum bihere yelth 
finitoiQUO efiimplw bihit^eo mdgisjdncihitur* Vel 
lenTcm conterito cum oleo rofaceo^i^ m^Ue mijcc 
toMsQue carnem afperftm dato dcdpitrL Vel 
olerum radkesi ^ finapisfolmcontunditocum 
refina terebintina, in aquam mifcetOi (^ -vhitri^ 
ueris cum decooto raphauhyt dt£lum eji) eo carm 
conjj)erf(.m dato Acctpitri: Vel herhum clyfterUm 
cumout alho liquorC) (^tvelle ^ extguo fale 
commiftam illiUo fkucibu4 hifimdes. VeLtreis allij 
partes coautto cum femine heyb>)C nurtcupatx, we^ 
pcaUiteritOjcalefdCitOidatoaccipitriipdcdrHem 
bubuUm meliejpayfdm ip/i dabis. 

Adalbugines idusqueoculorum. 

Slaccipiter in oculo (tlbuginem habeat^fiequefi 
ti aquafrigidit Qculumfoueto : deinde aUiUjn 
Cappadocum:/abam cumf(tlefubmto> htsque ocii 
lumlimto, Hoc ieiunmfdcitOi donec expurgattis 
y7f. Velfdem Cappadocum j O^ ojfa fepUfubigU 
toiillimto oculumXunttur etiam hocmodo> Ebu'* 
lum contundttop eitisquefuccum pinna in oculitm 
witillatojper triduum z!T perfanabitur, ^Alif^x 
corylo corticem detrahunt^pHrgAnt ^ in yino co»^ 
tunduntyin oculum exprimunt per triduum (^β$ 
nant, Suntqui lac multebre in octdum ίηΩιΊΙαη^ 
^ purgant, kAIu fcorpios inf^ilem tefiam rjo-» 
uam €οηί€Άο5 yfque torrefaciurjt > dum redaoll 
ftnt inpuluerem 3 quem in ocHlum mijctut (i^ ex• 

^ 5 ^14 D Ε Α C C Ι Ρ. C V R Α 

furg4nt.Hocfaciunufiefidlbugu:fin oculm iclm 
fity crehyam aquamfrigidam wftillant^beto^ 
mc£ contufefifccum in ocHlum exprimunt ς^ cu 
ranUsAlij fdem Capfxtdocum eiT* Pontkum co»' 
teruntioculo infpirant: yelfale commumy inpul- 
uerem reda(lo»tUinmt, Quidam ΛΊ^ροη,οΗΛτη yo 
cant amayanthon^tritum mjpergimt. 
Α d catarradas ociiiorum. 

ACciphri catdrrailam haheti medeberehoc 
remedio) quod habetmelm» wfeihimfu'» 
moyfelyulturiSi tentntur^fmna illinantur oculh 
^ ftnifient, Quod fi oculorum dolor α capite 
froficifcitur yco^nofces. Ocult connluent y nares 
liquore redundant, Hoc medicdmento ftn^bis, 
Gdbam pulufrem 0* Ucafinjc miila cumcibo 
dabis: ytmm yetuSiUfersContufum mi/cebisMs" 
€ue naresfricahis ^ oculos ex yino > ^ oui aU 
holitjuore commiilis tnunges: fed qnoitd fanutn 
fititandm nc tpfumfornsperfenu . 
Ad morbum accipitris. 

Stmorho tenctur acctpiter 3 cognofcesy Lentc 
crmt ftitriili a^edu efi , affliolu^ fedet. 
i-iuttchoc remedio fambts ySemen raphanhob' 
Jynthtum Ponticum conteres : eomm puluC'» 
rem pinna acctpitris narihm infundes 0* fanct'* 
bis. Vel hetje radtcem agrefiem \ attt hortenfem 
purgatam ex aceto contundesyfuccum) Imteo f x- 
frejfitmmnhi^ wijdes» 

Μ L Ι Β Ε R IL (^5$ 

Ad dolorem capicis. 

RKAdicts agrefth^ mahfje mctturje > contun-' 
dantur^ in acetum acerrimum <tdijcidntur: 
ulternis diebus in ncires ^ pdatum inijctantuyi 
^ nunquam ex cdpite kborabit» yelrutHmfiL• 
ueflrem cum oleo Hi(j)cinico infdrut^inetoquiio: 
donec rubefcat : tumexigne remoueto , 0* cuYn 
refrixerityin yitreumpocuUm mdito^eoque car^ 
ncm illitamj dabts accipitri edendam. 
-sv.^\ HVi..-i.--Acl flu3cionem capitis. 

ACcipitr^tm fluxionibm laboKitemi iidcur^^ 
bisyx^loen in iecinoris modum concretam, 
norimulmm contundesjin ca?nem ahdes,atq»e ira 
pcy feptem dies ales , ^ ad fanitutem perduces. 
Vel•bdfum1%picemίCcdrιu:f€mmΛerUcJt^nttJζi 
dtttSfimulcoteresyhisqj caput accip^itris oblines* 
\^^^W. Vn Ad occviltum morbam\ > xvv^r, ^y : . 

ACciphris interiord jigroUre ex HiifHio βΊ-^ 
gore coznofc€S}Cum excremeta redd^ta^o^ 
cea nut cruetttp aL• AmehabetremifJAs ^kxas» 
capitis horrentes ρΐΗϊηΛ6:ίΐΛ curabioiSuillam car'- 
nem butyro obliiam dccipitri dabisicaprinafdcar'^^ 
nemfalpiyn (^ pane bene νοίϊπϊη , mfriatHtfi• lac 
(tddeS}(tccipirncj; dabis.Hoc ta^dliffaatO^dM/rer 
cfio pum reddctt , ^* corp m cott firmatu y ideoi} λ 
frigore abilmedt. Veifticcumcydoiiij yautcitrij' 
pomi mijcebts cum yino yeterij c.ut melle, eoquc 
cdrnem oblitam accipitri dabis, 

S 4 6^£ D£ AC CIP• C VR Α 

AdpicuitAm ficcam. 

ACcipitre pttuitit ariiU Ubordre cognofces, 
cUm yidebis o/atafjtem y liquoremque per 
nares non emittcntem. Hoc remedium ei auxi^ 
liahituri Vuji uminU) piperis gr£in(tfcpt€m>folij» 
quantum duD digtri capere poffunt. Caryophyllt 
g^Ana quiiique^nArdi Ipkaufiliquam : diligenter 
ynk contmdhoy ^^ pofiqiiamyinoyeteyi iUim 
faUtum elueris, ex hoc medkameto capito quan- 
tum duo digiticaperepojjunti eoque paUtii ipfius 
frtcato : deiude wfole illum coUocato : ad hordm 
oilauam efia eiprjAeittur hirctna caro ζ^/αηα* 
hitui'. Velmel^tticum>femen hyo/cyamhbuty'» 
rumfuhi^ito , hisque palatum fric(tto> i2* pinn^ 
nans illius mungito.xj/Clij ipfHm itd curitt ^Um 
cum yino yeteri contufum n^ribus wfundunt• 
^lijcuprefiigranitfeptcm:f€menc£iprifichbraf' 
ficam conterunt ^n\ > 0* naxibtis infundunt pcr 
tridutim^acfiipepiper adudmt, 

Ad pituitam moIIeip,qu2E liquida pcr 
naresclefertur. 

CVm accipttrem ofcititntem ytdebtsj ^ n<t- 
ribus liqmrem eijdentem ^fckoeum moUi 
pituita iabafare : tta curabis , Ltquidam picem /» 
tiusos infundes : quam cum deuorarit» acetum 
acernmumpet* nares muaes^ a.utg<trum bonum: 
palathm meHe fi-icabis , atquc iUum infolecoUom 
cabts, (^odfidiHpermatieat h*€C ^gyithdo^Janda- 

rach L Ι Β Ε R II. 637 

racham rum aceto acri conteres , eoque palatum 
iUines.^lij iu iUum curahPiperisy atm^leonw, 
fwgulorumfcrupuium.coilifefqmfeftuUmiCom'' 
mifcent, terunh hisque palatuw confricant , ^^ 
nanbt^ infHndHnt, 

Ad graiicclinem. 

ACcipitrem ^rauedine Uborare cogttofces 
cum yidehis ipfum per mtres liquorem^^ 
peroculos jpumitm emittere, HuncnacurabUp 
Piperi6?peiUcuUrU^ fingulorum grana quwque, 
fpicamy^Utum ymm> licpiidam picem, mundam» 
qttatttam yno digito capere potesxontwtdito ynA» 
fumito quantum gUdij cufptf capir : oleo ^ haU 
ftmo paUtum accipitris άφΐαι ρ tUumque in fnle 
Ci,llocato ad fepttmamhoram , ipfumque pafcito 
carne quaiiber. 

Ad picuiram Gccultam. 

CVm caput mtumefat , i^ frequenter ofcU 
tiXtury^ lenti reddit excrementn y fcito 
iUumpttmtd Utenti Uborctye.itA curabis, Scrninis 
dgreiltiyruufcrupulumipipertsypyrctht^i > Γιη^ιι-^ 
lorum fcrupulum?pedicuUrU grMii yiginti foiij» 
co^h/ingtilos/crupulos.-ynicontufidiroipalatiin^ 
ipfiUofricAto. 

Ad pituitam rpiritum elidcntcm. 

ACcipitrem, pitunafauces prmgentem , /<<- 
horare cognQfcesyCum gutrur accipitris /;;- 
tumefcitex humortbm coadh > oculi IpunJmit^ 

^ S 6^S DE ACCIP. CVRA 

tmti caput tumidum e(l•, nares nihil reddtint : rta 
fandbisyHeyhamnancupaUm phyarmm contH- 
fam mifcehiscum -vino Tcfer/,^^ mjperfim CiiV'* 
tiemfuillamferu^iaam dabis acdpityi, Qjfidam 
fuccum hctx cumellemribm mfofjdimt.Jfltj Ikc 
muUebre cumfucco ruu naribm itnmittunt, 

Adpicuitam proficifGentemex 
dolorecapitis. 

CVm accipiter curum manet , ^ Yep^tYAre.^ 
nequh : cum oculu efi hebetibm ^ jptmi 
emittertttbti^ : cum caput ipjitii doiore afflmturr^ 
fcitoeum Uborare ρηη'ηΛ, metnante excapitis do^^i 
lore. Hunc ita curabtsy Piperh ynciam > lafem^ , 
cocctypngulorum tresfcrupuloS) pedicuUrijzgra^s 
naifndecimytuditOiCribro wcemitojpwfia nariljiii^- 
infpiratoyhtsqi palatueiufdeitjfriciito: acetuacer 
rimii mribiii wfundito» yigintidiebmfolutm > in 
tegeticulam claufm» cibum ex tabnU capiotr \ 
i-• , V Adpedisdoiorcm. ' ' - 

1''^ Vmyidebis accipitrefe ^fums aUi firik 
\;i;j gentem» ς^ tanquam in nido iacentenhfcl•^ 
to cumpcdum dolore torqueri.Hoc remediofani^ 
bis^V^im bonitreis fextariQSy^tantundem aqn^> 
mifia yfque cdefacitOi dum manm tuafonefo^• 
Teflyhisque 'iUumfiuetOi^^ Imato-Jeinde-xnjplct* 
Jit^HmfacitO) quod corjtmeat myyrhjcfcrupuliihr'* 
fenicifexunte\m(iftich^ -vncLinjyolei yojaceflfgu... 
l(U duafp/imulmifcetQitemplaJirufacitOjidf, cofh* 

illitum L Ι Β Ε R II. ^5> 

tUitumfupeypede impQnito>pofi tres dics refohi^ 
tOiCcirnemque calid^m ipfidato. Νορ,πηΙΙΊ axun» 
gUm bubulam^m ahenum additam incdefcLciunu 
eiksque pedes inungunt : alij yino pedes eluunt» 
atque m Utapertica coUocant ^ ne digitipedis /*e- 
dantnr.C^idam acetiitepidumpedtbm inj^ernit• 

Aduerfus pediculos, 

Slpediculos habet accipiter^fiindaracham rr/- 
t.imw aquamfrgidam addito > qua ipfum la* 
uahisy e^ adfolem expones , ^ pediculos ex- 
cuties, uflij oleum rofaceum > & cor bubulun?, 
axungianT} oleum, sAlij traphin trium in aquam 
contjcmnt, ^ iu iUum lauant, Sunt ψή Itipmis 
m dqua maceratii acdpitrem Uuant) (pondylio 
combufio ipfnm fumigAnU 0* confiilim pedictdi 
decidunt, quidam oleo Uurino caput accipitrk 
oblmunt,^iiqHifanddr<tchdm>butyrmn ex carne 
dantaccipitri, 

Ad luxatum. 

S/ in yenando accipiter Ittxatmftt : tU ipfum 
reilituesy Vlmi radicis f^rupulos qHwque in 
ahemim additos yfquead Hrtm decoquito leiifs 
deco6io affeClulocitmfoHeto 7 €ΐηρΐΛβ>'Ηΐη/αάΐν> 
quodrecipit maiiicjCithuris mafculiifLorts periplo 
cAdpiyfolij jijigulorum ynckm pfjccis Vmi optimi 
treit liguUsyrutji cochlearia bim, m ynum cotun 
dito empkflrumfacitopfuper locuajfealum impO" 
nitoiquintodicmHtnbh : tarn^ caliddm ipfdahU.' 

Ud 640 DE ACCIP. CVRA 

Adfradm-n. 

Λ Cciplt.'^m firaBum rurabis , yt ante dixi^ 

:.j^in^:s effe curandum iuxatuWi ac yhi tpfum 

locum A^jechmi rdadt^fomenttsrecreamyfumito 

Unamfucaditmpeamque rofaceo oleo confperfanjt 

fuper iocumaffeolum imponitOilmteoque ohii(rct• 

hisjin locum obfcurum accipitrem ahdes quotidie, 

caiidum cihum dabts, Sunt qui wferuefdQnm 

axunxiam adβ'aίl•um locum alligctJt, altj hirci» 

num fierctiSyalij faponem impotjunt, 

Adfradum crus. 

SsAf>orjemy huibos, cochlecu in ynum corjtrita, 
linteo illitayfuperfrctflum crtto impomto> ^ 
fknumfaaes, tAlij pedesfouent> ^fuiL• axun" 
giamunguntyinloco obfcuro coUocant. NonnuUi 
argalicumycum abjy/tthio yetertcontufum > ajfe-* 
ύ>€ pitrti imponunt.^lij ceram albam, marmo^y 
cochlcasjcilbum Itquorem ouiyna commifcent ^ 
iontundunty in lociimquefi'a(lum imponunt > c^ 
ddftnitatemperducunU 

Ad accipitrem auciipari nolentem. 

LKAferts jiliquiU treis> in aquam additojigu•» 
loi duas dato cum cartje ededaspey triduum. 
Quidam mafjdyagor^ radlcemfumigdnt, t^ coft 
fefttmpromptum ad aucupdndum reddunt» sAlij 
ar^monuifumi^t:fedii2* carrjesyquas comedit, 
Jttjfitu Ittftrant. 

Ad euulfionem vnguium. L Ι Β Ε R 11. 641 

CVm accipiti « yn^uii excujfHS eflyjlexcuf 
fum inueneris > ΟΙπτη reportito : fin mintusy 
attum ynnnm moUcm accipitri^ furnito ipjiHs 
dighii qualifcunque efi>Jiiie medij , fiue caUaris: 
itaJanahh^Sarigitmem puUi coihmbifih aut yamen 
tum tauyina coll^c > quantum triht4/i digitU capere 
poj^ts,comhurito,donecmpuluer€m redaflpi^ fiU 
deinde mafticjc Jumito g^ ana triaimyrrhamjthu^Si 
arfenkunhtriujupfr -vnguem imfonito cumfan-* 
guine columbxf ruenti6>(^ reple ipfum-vnguemx 
ac ίηβζβ in locum ynde cxtidit faciro : ex dura 
pcUe LOcuUmentum pvo wagnitudwe di^iti , ^ 
iigdto puich) €3 0* in ijuutmr dies ipjum liberum 
dimitttto m tegeticulam) nutriens ipfum ciLrnihm 
feYuefA^iSypojickcjMeAdyenAtiQnem educito. St 
ynguisradicituoji excu^ui,corjfcs}im wieolajft" 
ceiocum comburitO) ^^ fanguufiitetur :ΊfeίJu^ 
mito ex lucerriaea>(jUJi deiiiUantfubtcr eim coU 
lujTi} hisquc locum ajje6lum limto. Sedcito rena^ 
fcetuy, /lita curubh^ xAhfynthtum Jyluefir^ cum 
axunxiajuilld contundito > faculun/auc ex aluta 
faflum } pri^Jcriptio maL•gmaΐilίis imvlebto^ eum 
induces in vnumqucnque divitum, ynde 'vnguis 
euulfuifity ^ ligabhy ^ tertio quoque die rriu» 
tabis ζ^ fanabititr, Vciofjdpalmarum cumyua 
tamwa ^rhelle contrita Ainteoque iUita affe" 
olum loc um obligcihi^ 3 0* ato yngups exorjetur: 
Veithti^ mafculum aqita ^igida uiiuitOi eoquc C^z D Ε Α C CIP. C V R Α 

locumfouetO)^ fandhitur. Vel hutyrurn cu)n ya^ 
mento corij cUhorato mucitoin digituynaeifU' 
^ts exci(iiti0* ctd ΪΗβα perducetur, 
Adtremorcmaccipitns. 

TjRcmore exhorrejcere accipitre cognofces^ 
cum habetpimasi yt [huthioc^melm , ύ/* 
yolare nequit, iffum ita curd>is, Myryh^> thurU 
ni<tfculhfand<trAch£3Ariftolochu rotiidji > argali^ 
fhaloe in hepatiifoymam concrctx ρβαοχ Inaicji» 
nardi f^icaU)fingulomm treis filii^U(U ^ mdilic^ 
granci tna,folij3pediculayu, cumini sAlexandri'' 
fihftfjgulorum jtliquiis quinq^ycoitifiltquiu h'miU> 
m€Uisynckm>crocifiliquam)piperiiJemundam> 
iftni bonifcxtiirios duos '.fmulomnU mifta €θφ 
/α contundito ^ atq, iHa ex carne hircitidpey rff- 
cedies abami accipkyis ohudes : demdepey alios 
decem dies dabif yeyueciriM caynes : tum alijs de- 
ccm diehuopyjihehisexpuUiicolumhimSi ^gitU 
lin<x>ceU:fempey cihos fupeyioye comp.G/itiofie lUi^ 
nes:tum pofi tyi^intA dies ipfum lauato aqua^ m 
qua pyiH6 decooU/ueywtyadiculayum fchosnili^ 
hy^ quinque , firtiipis yncU tyes , ^j«*e teytia^aut 
quayta pars addita fueyit : qua ih peluim wfufny 
&* yfquc tepenti,quoadwafj(ii tuctfeyye potejh 
accipityem fouehis i ς^ lauabisj iUumlotum m 
folecoUocam^idqueftmiltteypey triduumfacies: 
fideficituyi yinum a^cyHm ifijpeygcs pipfumque 
COnfeilim pafces : yeyuntamen fuillm caynem L Ι Β Ε R II. ^45 

ipfme dedcrioydonec confirmatHsfiu 
ha vulnus accipitris. 

jtx pitris prius vUbrum fa6ium : pujiulam 
poflquam expfejjerii > immgito. Sunt quif^ces 
olet coquiifttihisqife rrfiigeratis> eiHi capHtlinuU 
Ad murandas pinnas. 

PRlufjuam m cellam 3 mutcmdcirum pmnci^ 
rum caufa> incluferispdquct lupwaria illum 
eluito,^ qmm mox in celiulam includttOitn eam 
/(thulitm f^argitO) addito tahuUm rotundam :per 
decem dSes dabis columhinumpuUum.Quodfitar 
dmfit ad mutandum > conterito pellem ferpentis^ 
eatjue cdrnem conf^erfam dato> yelUepotuipr^- 
heto : menfe xAugufio quQtidie aquam apponito 
decem diehii63antequam ipfum educeu ex ceUula: 
accede prope ipfum i neque confeilim ipfum ex 
celluUproferiUi nequepedihiufirepitHm edoi» 

Adaccipitrem mutandum 
varie. 

Vlrides Ucertos -viuos/velmures , yelcico• 
nUm» yelturturemper triduum dahis. Si 
recufet laccrtos yirides yiuos^infole ipfos arefa^ 
cito>L•u{gΛtO)eoy{^mque puluere confperfi6 fmllns 
carnes dato acdpitn comedendcu^St accipher rnu^ 
Huerit) aquam njcirinam calfAcito , eaque pinniU 
eimfouetoper triduumiyclcHm nceto acemmo 
cale/adto* 

si <^44 ^^ ACCIP. CVRA 

Si vulncratus iir a gruc. 

S/ accipiter kgruey aut ab alia aue -vuhicrattu 
jit:ita tpJumcurAhk > Ojiiumpalmx quhiqtie 
ynviiUyrAmntiferyiexcidentis ex wcude yncm 
treH:m ynum mifceto,mpulueyem redigito > co«- 
fuito locum ifuineratum y ^ ex iUorum puluere 
inf^Cf^ito.Sed prim locum yino calido cluitOy^ 
eiu^ cihatui ohijcito. ^lij axungmm JutlUmi^ 
fiaclettfarmcntorum mifcent yhtsque perungunt 
pUgAm acuuU confutam Verum attendc, ne aci" 
cuia mteriorcm carnem peftringas . 
Ad interioranipta. 

Sf interiora difirufja hahety ita medehefe,Sta* 
Iren cx palmitibuo 'vitts dahii ei hihendam» 
^y* fanumfacies : ^ cdrttemferuefaf}am , 0* 
njel cum butjro commiftum prjebebis edendum 
ex rnfnibm. Vclfaridaracha ex carne dabisy c^ 
fanitatem recipiet, 

Addolores lumborum. 

CVmyrdebn acdpitreniyyelmanugeflatitmy ^ 
yeladpr^e dam emi^um y capite aggrauato 
^ dormitanti deferriy O* caudam frequenter 
fl^^Jentemyf ito ipfum lumbagiftey^ torminibm 
Uborare.hoc medkamentofanabtiyln aquam con-- 
ijcito radicum afparagiynciitmypociinJYA rerram 
generdti fextantem y hcrb^ -vefic^rU quadran* 
tewy ifj cucuma rejiarea decoquito ad tertm y de- 
codo cius lumbosfiu€toperJeptcdi€S.^duerfm 

torm L Ι Β Ε R Μ. 44f 

tormma hoc remedium adhibebis, Lumbricos ter- 
renos coques, eorum fumes filiquam : UjerUJili^ 
quam alteram , alhum lujuorem ouhtn ynUmifce^ 
hisieiiqueexcarnedahts accipitriiper iffosdies 
iffum cumfupertori decofiiortefouehii, 

Aliudremeilium. 

T^ lltam^alimi femeu,oleum Uurinu&* lenti" 
fcinu exaqua coques^hisq; accipitrem/oue' 
hli>olea quidefeparatim coques,^^ deindemifce 
bii, ί^ίηο cale/aoloy0^ per Ipongtaexpreffofacct'* 
pitrem fouebis y ζ^ adiujtaperduces, Velpkem 
aridam contritam eim potutanbps^O^ lumbos re•* 
Jltmespriilinji yaletudini. 

Adcuberapedum. 

CVm accipiter habet tubercuU in pedibusy 
tintinahulum paruum facito injiar ruber- 
CHli^yehementercalcfacitO) tdque ignitum fuper 
tuherc^^^^^ imponito :fcdcaute ^ne aiiam carnc 
perpri^giii } & tamen ad radicem tubefculum 
combur^^> rfr qukm moxfaponem G(iUicum> lau^ 
rrnum ol^umiJiercHS columb^ irt oUam muam con 
ίβίΐα diltgenter calfacito > (S^frcquenter eiu^spe^ 
des ^ perticam,cui mjiner^foletdiriito ^ c^ /i- 
nabitur. ^^l ipfum tuberculum fauciato , carbc- 
nimque tritum ck olco Hijpamcoplagjc imponito. 
Adtubera&rimaspedum. 

SVillumfiercm infurno deJiccAbis, aq uji, dul• 
ci mifcebis ρ edqux alutx lUita ? ^jiiC ijeparti 

Τ ^4^ DE ACCIP. CVRA 

impon^Sy^ cQnfeiiim difcutientur,cmod etutho'» 
tninibm ifmili morho Uhoritntihm y auxilUtur. 
Sunt qui fapone GaRictt^ymum teaphmmeyugi" 
ne rafili contunduntjdccipitri alligctnt. 
Adpiiftulas. 

PVfiull$ Uhorantem Ita cufabii 3 oleumyo» 
/(tceumjmel calce yiuam culente mifcehii: 
calfac/es^ex carne dahis accipityi edendd, 
Adaccipkrem defugientemaucupia. 

ACchitrem aucupmm defugietjtem ita rcili 
tueS)Olei Hijp£imd3melli63 hutyriy-vm ho- 
niyfmgulOrum /crupulu cum luteo oui comilcetoy 
€X carneferuefii8:a pr<£heto:(^cum hoc cocoxe^ 
rit>^!^ per excremeta reddiderit) carnefuilU^yel 
galiinaceapa/dto.Vel hutyrumailic^ inpuluere 
redad^ifanguinccolumhjiimifceto ynk) hlsqj car 
nemhircinAjfpdrfamper triduum prjihcto accipl• 
trh^!;^fitnHsfi€t, Veljiercmpafferii^yelcim cctr 
fiemiyino yel melle cojperfamicdendaeide dahts, 
Velapij femcny :^m:^iber pari pondere contriu 
ςηγη tncVie aut ytno dabti ^fanumfacies, 
Ad iitimaccipitris. 

ACcipitri frpe fttienti efcAmfrigidam cum 
meUe dabh pyimo die : altero & tertio 

A4 iiebilitationem&langorem accipitris• 
Α Ccipim debilitato ^ Unguenti auxilk" 
jf^^\tuyhocmedicmentum )(]^mdhd^^ 

*"' ' rofdr L Ι Β Ε R IL <5'47 

rofarnm aridarkmiftngttlorHfemunciAm cxfan^ 
guine leporinoferuente: conterito illud> acdpitri 
pyjSeto ex carnefuillct fri^idd y & adftnitatent 
perdiices, Velcrocifcrupuium y yinum yettps> in 
ynum conttmditoipotanda prxheto accipitrhetuf• 
que cibatui hircindm curnem dato ^ conudn 
iefcet. 

Ad neruos IxCos, 

ACcipitrem ex neruU laborare cogiiofcefp 
cum ad aucupandum emiffta, aucupari re• 
cufdti O^ ajpeilum aUertitab tpjaprxda, hocft 
ycL cum arbori implicdtmfait 3 yel adfaxum ge• 
nuA ojfendit) yelnrmos Ujit. Huic fuccurrit hoc 
remedtum^ quod recipit axungiie bubuUiCeruittJC 
meduUxycerxy fingidorumfemunciiim : in oUam 
noucim hxc mdtto:Cochledrum) olei ^fyictfefcutp 
νίΛΥπ adijcito, atcjue omrjin cum (pongia O* '^^^^ 
contundttoigenua (^ calcanea inungitoy^y* JanU 
tatem recipiet. sAliqui axungiam fuiUam ^tum 
pudli columbini udipem ijuccum malu^ie ς^ bet^ 
in olUm adijciunti contundunt y genua,cd( ancit 
per j^oiigiam dlinunt» NorinuUi axtwgiam gctU 
linx 3 oleum rofaceum > cerum , mafticcm pari 
pondere in oUam tjouam conijciunt> co(^uui2t>lo'* 
tum ajjeaum pemfjgtmt, (^ prliliiHm yaletU'» 
difjcm renituunt, 

Ad vitreaginem ocutf 
lorum. 

r ζ 64β Ι^Ε ACCIP. CVRA 

ACcipitrii yitrecigine lahorare oculos figfia 
funt tuhercuL• adoculos ^ mres , yelut 
paruuU duellanuL• )€Xorta. Remedium hocad* 
hihetOy Lignumcuprefiinum acuito » idaue imitu 
ter ineiUe mres inferitO) yhiyitrea^incm yideiUy 
locum exprjmitoy ζ^- meUis extguum ιηβ)€^^ήο^ 
Ad accipitris frigus. 

SI (iccipiter frigore rigecit : ita ipfum curahisy 
PiperisypediculArU^tjgulorumgy^inistrihHs 
in ynum contritts illiHs palatHm illinito, adfolem 
exponitQ acdpitre: deinde ipfum pafcito ς^ pev" 
uenietadfanttatem, Velfumnofuccum cynofche' 
fihpiperisy poUmem^ apij femeri) mellls mediam 
partem;hisque fimulcommiftisi carnem conf^er- 
fam accipitri prA>etO)i^ interiora omnid expuv' 

fabit. Velalliumfimulcumpipere dahis lUim cU 
atui) ζ^ rtgor difcutietur, Vel Jemen r((pha»h 
rutamfyluejiyemypipericuminum) mifta contun' 
ditOjcihatm obijdto ^ yel columhamfcindito » eim 
inteftmaferuentiaddto accipitri edenda. 
Ad tardamaliium deiiciendam* 

ACcipitrem tarddntem eijcere excrementay 
fcito cruditate iaborare : ita illifuccurres: 
StaHen tx yitis palmitibHs βίόία)η ex orc tuo in 
os illiii^ mfpir^bisyquStam capere poterit, Etcum 
excrementa reddidertt) oui yjteUum ynk cum 
mellefumito , hisque carnem oblitam accipitri 
pr^beto. 

sAd L Ι Β Ε R II. 649 

Ad tubera pedum. 

S/ dccipiter tu bera ha bet in pedihm > ita iffum 
lan.this: Saiem cum cocblea tenesJyi conteri-» 
rojpedes tUim defriciito. Veljuper tuhercuLum 
hirummes paulijper imponito: tum poffquam hi^ 
ruiiaines Yemomrisfifino 'veteri incalfatlodocum 
foutto, Velhircinum JlercH6 terito y eoaui^iUius 
pedcs oblmito, 

Ad vermiculos pinnarum. 

ACcipttyem^ciiiHo pmrue yermkulti infeflcin 
tur^fic curahis ) Scindito calamum O^ te^ 
Um (iraneiyQuam poteris intHi inuenire > ex aceto 
accrrimo terito>in locum>ynde cadunt pmrjjC) tm'» 
ponito. Velfumitojanguinem leporis , ζ^ vinum 
yeta^pan fneufiiradocum ajfetl•um conf^ergito^ 
^ melle iUinito > adjolem pofl accipitrem expO" 
nito>adfanitatem perduces, 

Ad dolorem maxilla?* 

ACctpitremex waxiUis Uhorure> yelalijs 
mteriorihm partihm circunuicinis cogno^ 
fc es ex manugeftiitis, Se enim ahijcityneque per^ 
ticji infi^ere yuttifed etiam pinnjicauda ranores 
fimit, ζv^. mimnmiur. Saliuam cruentam expuit, 
(C^ yolitat.Sic tpfum curabis^Vmum yetm dabis 
ieiunoy ^ catelloparuulo yyelnejrendepcr treis 
dies tpjum nutriesicieinde butyrum duhis , <^[(t' 
nabisiyei radicem argoliciijiue hyojcyamt contri-^ 
tam cum carne dabis. 

τ 3 Cfo DE ACCIP. CVRA 

Addebiiitationem. 

MJEduUam yeruechmm feruefailam prx- 
behis edendamy^ repdes. 
Adlippicudinem. 

CLauo cuprefsino teiiHi > igrtitoy nttres ipfius 
aperito , yelUc caprinci n/fra Iwguam in^ 
fitnditQ, 

Ad laeiionem axilJarum. 

F^JRcijitenteraxillAm aquafrigidit fouebis O* 

Ad accipicrcm, qui progrcdirur ad prx- 
dam,& ilmul pedem referr. 

ITaipfum reititues y Pipcris granatricty yinum 
yetU6imel,cummum) dhum liquorem oui. Hoc 
J^meldie dahis 0* ad iufia perduces, 

Ad eum qui vifco oblicus iit. 

OLeo locum> yhi yifcm adh^fit, eluito^ ^ 
Imteo^tiinquamfpongiaiexprimitO) ^ la- 
ile caprino abliiito,^^ mirifice ahfierges. 
Ad eum qui apgrotat ex aucupio. 

AC^iim inferuefitilam , quantum tua ma- 
tJHs ferre potefi ^ fuper eiHi dorfum in» 
Ipergito. 

Ad eum, quem velis educcre cx ccllula 
pinnarum mutaioria. 

^ Α Nte lucem cum ipfo amhulabts » ζ^ priuf- 
JLjL^quamfol exoriatur , ad perticam reduces, 
yejj>er€ yerb iffccrnam huc iUHcmoHebiifgeflans 

ipfum L ί Β Ε R IL 6ji 

tpfumjquoaddiesfit. 

Ad ofcitantem. 

Si accipiter hifcit, ofciutur yfcito eim mterio" 
raylcerata ej]e, lU ipfum curabii , Butyri, 
rnellioi olei rofacei ^βηηίΙονΗΐη liguUmfmedulL• 
ceruinx quadruntem ^fandarachx ynciam, 'vinh 
liguLu ditii4>m ifnum mifceto > edquecibatui prx* 
heto ex carne hircmaper tres dies^aut qHdtuuri 

Ad vJcera crebris tiimoribus 
exafperata. 

HOc remedio auxilUhere > Piberis ymnti 
duo grana,foltj Indich nardi jj^icau,jolio* 
rHm petrofclim Macedomci fnzulorum fcrupU" 
los dttoS} euphorhij) coftiyfingHlorHmfcrupull•im: 
omnict terkoi mifceto cum melle^ hisque paUtitm 
accipiim fiicuto adfolem ? ^ ad horam prafi' 
dtj fumito hutyri trets partes , mellK pctrtem 
yjiam , baljami partem alteram* Simul terito» 
cy^ cum pKediftorum puluere comntifceto } ea" 
que commifla ex ciho calido pr^heto y ζ^ famta* 
tcm adfere^. 

Αά eum qui decidit in aquara 
ciim anfere. 

OSfapalmarum aqua conf^eygantur per dii 
ynum-.die wfequcnti terantur : aducjantut* 
piper Album,^^ nip-um.pedicularia, nardi^Jp4'^ 
Citta,liidical^ica : omnia xquaportionc terAntHr. 

Τ Α ^51 DE ACCIP. C VRA 

Sumaturetiam hutyrumyaxungiaitnatu ^fuilla 
fmpondere cofjtufa in offuloi agglomerata ac- 
cipitridenturif^ nihilfngoris femiet. Vel offds 
iUi dato rofaceo oleo conjperfaSi 0* fYotinm fri* 
gi^illipelles, 

Si nolit comcdcre. 

POUirtem tiitjs ^i^femims lini adijcito car- 
nihircinji^ nuper occifc , cogito acapitrem 
capere ^ ad iufla peyduces. 

Si a lepore malc afFedus eft. 

F^c quiefcat/eptem dies, dentur eicihiinfir 
uefaoli) yel colHmhm^iyel hircitix carnes, 

Adobftrepentem 5c vocc clifa 
recinentem. 

Μ £///>, Ια£\:ΐ5 caprirn > fmgulorum ligul(tm> 
^ Untundem olei rojacei mifcetO) dato 
fx carttecolumhina, 

. Ad difenteriam. 

SEmmisfeyuU ^rana ytgjntifex ^ tritit yino 
alpeyfaipotui dabis acdpitri. Vcl rhodacynon 
intempeiimumfdnditOiCumfde coquno) ex ciho 
datoaccipnrL 

Adextenuariim. 

GVm accipiter extenuittur > hutyrum cum 
carnc ipfidato comedendu, Veloleo HiJ^a• 
nico efcam conjperfamtdato tpji edcndam. 

Si L Ι Β Ε R Π. <Γ5| 

Si aegritudine diminurus cft. 

CVrahis^fi meduUam arietis ) miper occifi^ 
ipfim cihcttui dederts : deinde puUiyelcO" 
lumbtniy yelgaUinaceioccifi fanguinem cdidHm 
pr^bebu hihendum, 

Si venannolic. 

QVmdecim dies in locum ohfcurum inclu'- 
ditoy yhi lucem non yideat , nifi ad come^ 
dendum, Cibi termmpartem illiderrahitoypojiei 
ad yenationem emittito. 

Ad fluxiones capitis. 

SI accipiter capttis fluxionibm laboraL-ltaco-- 
^/wfcesyOculi ipfim lacrymantur Hoc medi•» 
carhento auxiliabeye» Piperis albi trigintd grarja> 
co^umifolium ^fpicam Itidicamp pedicuiariam, 
crocum paripondercomnia qmdem infldr trigin» 
ta granorum pepem ponderantta contunditO) hls^ 
que illimpdUtum defricato cum yino bono :poii^ 
ed mclfumo non mfe6lumfumito> eoqueperpm- 
nam palatum linito, Ex fuperiort compoftione 
rurfm wfpergito , (^ quam mox eim nares tuo 
ore fugito j vt medicamentum furfum peruC' 
niat, Hjic yhi feceru , infok ipfum duciA hor^s 
collocatOy ^ cum excrementiireddiderit ^ illum 
exfole tollitOi \^ yini bofiipaulum cx ore tuo in 
os tUtHS infimdito, Pofi dtt^ ho}\ti ipfum yocato: 
dato ι'ρβ '^^ei columbmum puUurny yeimuremy^ 
fdnmjiet. Si ineim oculiiyeiut lenttcuU j//^- 

-r 5 dS4 D Ε Α C G Ι Ρ. C V R Α. 

dam appareafjty^ ipfe oculls hallucin.vitihmfe" 
deat:ita ipftem ymdicahtsy Lac mulieriS} nutnen^ 
tis mafculum,m eim oculos inftdUto, ^ mox/k 
nmfiet. VelcoJium,folium3 thni ma/citlum^ υπΛ" 
fiicenjUfer lud^icumypiper) nardum (picam > ca* 
ryofihyllumiCrociimpJanditrachamppediculayiarf7> 
payibpi^ poruon'ihn6 contundito> cribrato> hisoue 
eiHS paUtum coNfricato^^T* faNiratem redpiet. 
Si fuas pi nnas rodit* 

SPumam nitrimferuefaCtSiXp^ cimices qmn* 
qnc tritiis ex carne dahis accipitris cibdtm 
per triduum, 

Sivelis experiri, an infirmus 
accipiter viuet. 

QVotidie ipfidahis butyyumiolcum Hijpa- 
nicum >yelroficeum cum corde bnbulop 
C^ β excrcmentd reddiderit) yiuet :fm reijfiet> 
puUitm colHmbinumper trets dtes ipjidabis:jiex^ 
crementa, reddet fanabitur, 
Adinteilina. 
Vtyrum cum melle νηϊβηιη,ιη carnes wjper Β Junjjfiequenter ipfi d(^biS)^ζ^ fandbitHr, FINIS. <^f5 DEM ETRII 

CONSTANTINO- 

POLITANI DE 

Cura & mcdiciiia 
canum. 

9 ETR gi LLIO 

INTERPRETE. 

^d reuerendifiimum^ ^ lUuiirtfiimum 
D* Georo-inr^ Citrdinalem 6^6 GILLIVS NETOS 

Ledori S. 
V R Gilliuspacruushuc 
Je curatione canum iioii 
ranilulerit, qui eiufdcm 
luthons crac , & quaii ab 
.ikero dependcbaCjintel- 
igerenon potLii. Veiiiin 
ego,mco mai te,qualicunque 111 hoc clabo - 
raiii:n5 tamen quod me airequurum fuiflc 
veriim ι<Αιωμχ grarcum iii transfercndo ,di- 
ci pofsit:fed vc alicui 3c dodbon oceafio- 
nem primariam vertendi pr^bercm .• cum 
maxime>in graciam eptAoKiwHyay.m his oc 
CLipatLis animus deceriora non cogicabac. 
Bene vale. 

"ΏΕΜΕΤΚΠ CON- 

pantmopolitani de cura ^ 
medicinacanum 

L I Β Ε R> 

TlLl TsA TEM non mU 
)norem adfert canis ψάνη ασ- 
' c ipitefjitayt nonmmquam ho- 
*m inihws cuflodUidutyenatio^ 
γιΐ6 gy<itiayfuhferui<it. idfatis 
Y:omprohatur exfidelitate ^ 
heneuoientux cjuam l?abet erga domifiumy xjuem 
etkm fjcpe ad tnortem 'vfque pro ipfo pugnurc 
yidemm. Igiturnequecdnts ficnegligeridm efiy 
ytcurji nohis ηοηΓιΐ quomodofe habcat : qttafido" 
qitidem Acapitru y^mfine ipjo mutilis , imo iuflci 
de caufa his medicinam itliqudm adferre oportet: 
ad quorum cogyiitioncm peruenturi prim degene 
rattotje ζ^ prohutione ipforum diQemm, 
Quo tempore fubmittere oportcar. 

IsAnuArio ^ Fehruario nlere oportet fuh CU'• 
fiodia & in otio detmere yt depderent iniri 
α canihm excellcntioribtpi ad concipierjdam pro" <?58 DE CVRA CANVM 

lem generofcim^fed ineurjtem trium anrjorum ejfe 
cporteh necminom JitcLttsifoiminam yero duorS, 
Cum autcm fuhmij^ionem aopetit, alicubt mch^ 
diiturynk cum maresnec fcrmittM omnino ali' 
mem a(picere ipfos. alioqum inutiles erunt ad 
-veuattonem huiufniodi canes. Id nanc^ue expe« 
rienm 'venatorum docuit. vhiyevo conceperihin 
fattiio caue deducaSi neforte de^dcrio curfm op- 
primatcdtulos ^ feipfam lahore feffam : quam 
fcito dies fexdgintA ytcrum gcrere, Intcren τηο,- 
rem reficere oportet ctbo delicato 0* pinguiper 
tri^intit diesy dcinde cum yfm expoJiuUrit edu^ 
cendtis Adyencitionem. 

Qupmodo probandi & co- 
gnofcendi. 

G^ sXnes firenuos tthift cowparare yolueris 
jic probato > conficiens circulum ex foeno 
quantumfe hahet magnitudo rot^ curriculhCdtH 
los iu mediucirculimitte. CanicuU yero feorfum 
aiios hdheAtpfuccettdaturfGenu iUud: di[jolue ca* 
fiiculamii^fiatim yidebis quomodohitudmuku 
r^rmidcins ignemiwfiliet in medium,catulorum 
amore tenu. Oifcernet autefiaturali qtwddm ίη-» 
fiinaumeliores , ^extrahet. Reliquosyero β 
yedereydutdondreyells altefjjcciinifubijcias /uos 
habef/tiytalat:qmd hocmodofaciesyfiab humf- 
cemamillti aliquantulum Uolii exprefjufn>manu 
excepem » O* immixto jjputa inunxerts carubm 

JcAptilit4 L Ι Β Ε R. 6^9 

fcApuliW.quos fu^ponns cuedereyolueyit, cJn yi^ 
debii οΗΛ liheter excipiet. KAlitermeiioresfiituri 
cAtulifjcexperieniur^hos priuo in /iatera pofide^ 
rato:^ auem yoluerii pinguiorem eligitOiinde^ 
matre bropria nec alterd enHtriatur , αιιαπίηι iac 
^alitfio certe lo/jge magtA iftiltsfit c^uidLtarump 
Qui iinteiigendi. 

EX canihus qui diligehtur fint leopardts > lu^ 
pis corifimiles: aures habeat longcis ^ moU 
lesyita yt ex mdgmtudine ζ^ moliitie propefi* 
deant ifiDeYQfuerint ΛΥΥβΆ^ι 3 necparux y haud 
omninofunt dej^tctendi : i diuerfo fe habent qui 
piirucis i^ durcu.CoUofmt pctruoyp^ore ^ <<>•- 
misUtis) fion anouiVusyied ahiriuicem diftanti^ 
Im, Caudam trahctnt longam <^ acutam. Crura 
ttem pofteriora anteriorihm grdcilioray curfitant 
nanque leuiusper ardua ^ montofa loca ifiye^ 
rofuerint ργιογαροίΐ^ογΐΐίΐό ieaualia ^ inpUm" 
cie optimecurrent, 

Quo tempore ad venationem educendif 

COntinue funt dgitcmdt 3 neqi m tempu^ ali* 
cjuod dijferendumy ψιο minns fegnes 0^ 
l^nmidieuiiddnt. 

Α iTuefacicndi vt eodem cubiculo vtaii- 
tiir cum hominibus. 

C^nes cu hominihm habitarc noimprQhan- 
dum eji:cx hoc mn^ mSfuetioYes ^ hot» 
minum amantiores rcddHntuY tufadliHsyocatur. 

-— - - ^j 66ο DE CVRA CANVM 

Adfebrem. 

C^nemfehre correptu ita copjofces , o/f/^- 
ribm erit demij^iijcontrahetfaciem, neque 
quiefcere poterit:tunc ab auribpti fanguinem ex- 
trahito ^ aujs, olei rofacei yncU cum yino co^ 
'qucinturitridmperfundaturiyelroftceo hifta ouct 
addantur, 

Si labore fciTus exaeftuet. 

C^nem exjtjiuAntc fic curabis:Lapathum 
^ oua bina terito ) quibm mifccbis buty^ 
rum 0^ yini Sidiici fexurium cum yulgato pipe 
rCi dabis eiadbibendum : quodfirediens α yenuy 
tioneivehementiori jcftu aJfiigitturifiifca»pul€gio 
immixtOi ίρβίίί os irrorato. Fufca dutem compo^ 
mtur ex aceto > tepida aq^a binis ouis ζ^ oleo 
rofaceo. 

Ad cognofcendum canem 
rabieaffeclum. 

CxAnem rabie correptum ita iudicabis :pri' 
rnum quidem jlat tanqudm ftupidm ς^ 
fibipUcetcum hominem muadity dijficulter au- 
dit)ficnunqucimfiat 3ytdominumnon agnofcAt: 
quodcum agnouerisi takm coficito potionem-.Ro* 
Jkjyluejirisrcidicesterantur& inpuluerem re- 
digitnturi immifcebis parum α,ψΛ fontm^^i^ 
linteolo exprimens dabis^adbibendumcani. hoc 
fkolo reiyeritatemmtelligesp<tut alio modo:nam 
inferiorpars lingudi ipfim ligAmmihHS quibufd£ 
^' * -* detinctHr L i Β Ε R, 6St 

detmetur^quj^ yermkuli ejftgiem habenti ς^ ner 
uo aiboperJimiliA:priws mtur qukm accreuent 
jnalum, ^^ guUm inuafcrit) abjciridito α liHguh 
ficquecHratumhahehn* i- 

PraeferiiatiuuJii nc rabi^ 
corripiatur. 

ACd[>ito caprificum et axungidmyeteyem, 
ynk contufarn des ei ad comedendum 3 aut 
heUera coqitatur ydoncc ad tertiam partem -ve- 
ηβτίίίψίΛτη Tt edat dtluculo pyjchebti > yel gctUmx 
jimum cum yinofragyitnth aut chelidoniam cum 
axungia (^ paue dato, 

Adlachrymofos & inflamrna- 
ros oculos. 

P\Rimum oculos ipfim aqua tepida ζ^ yino 
fouebis, cum quihm decooljs fntrof^ja^nafjy 
the ς^ myrthifoltAy demde oleum ^ ouiliquore 
alhum "vnk mixtum octdts fupcrimpomtOi quodft 
ne Uchrymd reiiringct ζ^ inflinimoffe auerteU 
Adalbugineiti octilorumiri- \ 

ireterafam. 

at^odf ocidm iUiws aihuertt , huC remitdi(^ 
eurabi^ qUodrecipiatfeUto taurifi/fcyupi^ 
ΙοΡ/€Χ,](£ηί€ΐάφ€€Ητη,τί7€ίΙί6 vncm muemycyo* 
ci tres:qii^fmjni oj?.fjia U uigabt^ (^^canetUincs, 
Adociilorumdolprcm. . 

SI quid in oculis pAtUturygallhtccflercmcuffi^ 
Acetofuperimponn^* 

V 6^% DE C VR Α e ΑΝ VM 

Ad tuberculaquai j\ti palato 
gcnerancur.. 

QVodfiitafit> (ijjunuv^ arnmoniaci cuodfa* 
tis erihvdUj^illuliii tfcs.^^aceti fcrupnlumi 
chatum adujtawponjfjia mixucontundanturiin- 

Si quid inhasreric giii^ ipiius. 

C^nio β quid guU injixum f?abucy!t, tnftm 
datutQleum &* eh;bat ^ quod β dimouere^ 
non poteru apcrto iliins oretcfidam (ipmmgut• 
tiitim hiitiUah^» 

Si bibendo hirudines hauferir, 

EX cimicihtps 'ipJumpijfumigatG,'^^Jtatim 
<fanm euadet, yel ptijafjj: ^'oleipuri lihr^ 
coquatur^quibii^ adiimges mellispuri fcrupulum, 
€X hi6 cafjii perfrndatur aut ex decodo trag^can 
thje^ptifan^y oleif meUiSy 0* ouiyitello omnihm 
mixtU• 

Adcanemcibum refpuentem. 

C^Anis β fctiltdierit cibos , humcinum (ler^ 
CH5 ad edendum d^bis , ^ pulegio ^fujca 
udditai nAresyfticahis ^ tiim iUUis ciho cHminum 
appones pYim decofiogaro ycuim odore mctximi 
(tttrahitur ;fed (idcomedendum dahls in omni ci• 
bo donecipfuipfittmcris. 

Ad inflammacionem Sc tumorcm 

Sventris. 
/ modicuacetidedcrisipiitim dolorem fcdahlf* c ι t Β Ε Κ. ^6f 

Ad canem ianguinem mingentem. 
^AtJi$ faugnwcmfimmxerity lenticuU h fbfOi tres ant heminam cum U6le concoqui* 
to quihpn coriannifuccum >piperisgrana yiginti 
quwque>oleiyulg4ti fexurium AUtynci(U duas 
uddcs ^ ex his illmdtur, 

Ad rt:rangnriam,auc vrinarc{iiiicultatem« 

Ρκ /Cnem Ude caprino CQnj^erfum bis in die 
facito yt edAt. 

Advensrupturara. 

S/ yenn ca/jii ':xciftfit,iiraneu^gn{!tphdm 
cnm duohm murihuo comhuiium ^ infulue* 
rem red(iίl•ίtm cani/uperimponitOi rurfmgjapha 
lij adufti cmereyerjji applicabis:tum der^um fey- 
ro candenti locum attmgcs)^ coUigabis eapartc 
quajarjguii em-itnitt>ficaite reprimes» 

Si iunctuis dolorem patiantur. 

PVmicem exujium infiilili concoquhop ^ 
yrinci hominU eoo abluito > pojiea ytnum 
addiis cuiaceturn immixtumfiti (^gftllirije^er'* 
cmaccipiens^fufcamillidatQ* 
Silaboret Jadylo. 

CsAnem β daclylm coryipueyitimpvimii co-* 
operiedpio ejl) deindc bina allij fegmwix oleo 
imrnixto Um^<indafunt ) ζ^ applicanda. Talem 
'eti\im comporjito tnfufioncm youji reciplat piperif 
gyafja yigmthtres lauri bacc.uMfynfiritpHlumf 
JhjgnU mifceanturjd^ Millentur, 

V 1 US4 ^^ CVRA GANVM 

, 7 ' Canemfivelisfaginare. 

PBimiLdiepitnem cum Utie d^his donec Λ- 
dicerit comedercjfcquentihus yero aufereas 
partempanii tmtmdem ΙαίΟί ctdtjciesifed tUpfi^ 
fex diebmin cQena^p^nim offeres. Rurfmfi TO- 
liieri4 ipfum λ iatle auerterCiquiintum ex hoc de^ 
meri6:,Uintum pam appofiito : tieque his diehm λ 
yinculo dijjoiuendta erit quihm laole nutrietur, 
fedpaulatim-diflyahednsabipfo ^fwgulis die- 
bu5 ad exercitmm educcndpK) yelauenam exfic-^ 
catu?&* cum yohfcns hnncfumere dhum^tnahe- 
mtm aquam immittito :i^uam ybiferuentem yi" 
derisyaddes etinm ex hac auetta farmjifujj-icien' 
tem fartem tjuafaturari popitimifcehis etram 
ynx adipem: atcum refi^ixerit permitte ytedat» 
idquefitciens qumque at4t βχ dierum f^atio co^ 
mofcesquomodofx^nandiisjit. 

Canem β a famc faturare volueris. ^ 

OL^i fextarium c^fah^flores coquantur 
y»4i quibus adiunges portionem ^qualem 
4XungU>prlni Hmen facito yr canistriduo ieiu^ 
netpdeinde hora confueta ad edendum dato. 
Adcanemparuulumenutrienduril• 

CsAnes paruulos alere β dcfydereSiCuw tihi 
defit Ucihrtuhpulmonem crematum inpul- 
uercm redip-ito, ipfiids ahm exhoc conf^ergAtur. 

Canis iipatiarur inflammationcm 
tocius corporis. 

Si L Ι Β Ε R. 66$ 

Sl UhoretitjflfimmatiQfje oculorum aut pedum 
ne credas tuhercnlum efje:fe d hoc modo cura - 
Ιΐ5βρΛΗ€ηι cerje, 0* olei yulgarisi mellis attici 
du<t6)in ynum comixtiis decoxeris, (^ canem /;/- 
unxerίsβ)iίtio dierum o6to : cut etiam dabts ojfas 
faporihoptimi. 

Canis β ab altero morfus fucrit. 

HVfic ad fanitatem perduces , confefto ita 
cerdtoyquodhahet cerui οβα comhuftd ^ 
contrtta>oieoimmixto» 
''' Si percuiiusfir. 

S^perimpojita yulneri caropcum jiYU(Tinefer' 
/7 remedio ertt, 

Si ab altero rabic corrcptp mor- 
fusfuerir. 

Foliii rutx fuperirnpojita Iqco ajfeilo, -ρηλ 
cuf»pice & dcetofnnumfAcient. 
Afylus aiu tabanus ii canem 
momorderir. 

COmhup afylueliri ruca , locHm fuffumigii* 
bis^^^cetQillmes. 

Ad curandam cicacriccm, 

AJRgentij^umA exulja rerattir, adijcUi mel 
(^ acetumidcinde toticsdcdmtem inun^ 
gito doncc curatteris eam. 

Si percuiTus iir,ncc percipias qua 
partedolear. 

AOfolem ipfum exponito atq: yhi dolor ad^ 
critiiUic mufcji coti^cgahunxHyihunc ah* :^6 DE CVRA CANVM 
tem locum αηπΛ tef^ida/ouebii» inde hordeum rrf- 
lefa£lHm hubulum fiercm , ^ fufc(imih<£C in 
ynum mixtA dolori applicabis. 
Ad fcabiem. 

CErufii.repna^houis adeps i f^ hutyyum cum 
lentifco msfi:eantHr>coquat2tur, canisinim' 
gatunyelcanis pwgHedinem , aut echini accipitoj 
quam in oUam nouam repoaes > ζ^ refolues : cum 
autemfiruentemifideris i ahigne rctmhits 0^ 
inijcito refinam pptime tritam , neforte ebuUiens 
pinguedinem ejfunddt :t4ntumifero refruz infit 
quAntumadipPs, ^ut (tccipe herbam Ktwo^stuf 
yirentem,cuiws flos adhuc fit purpur€U6 , ψαΜ 
txaole conteres 0*fua:um in oUam inijciei ^ ex 
quotUinaturcanis. 

Ad puftulas vel exulcerationcs. 

HOrdeum cum aceto Uuigabis^ (^ inungcs 
canem:pofiea elmto: commodim tumefieh 
fioleo iUeueris. 

Vngulie ίϊ decidant contercs- 

CVmimiore maiticabii ^ in yn^ues ipfm 
expueS) quoddecem diebHS failurm CS) yt 
rcuiuifciitynguis, 

Si attrira fuerit pedis concauitas. 

EX hordcifarlna (jua ytimur in conficiendo 
pancyyerbafcO) C^ oleo addito >purs illa. /«- 
ungaturi yelcorianm gra»a recipcy yiteUum oui> 

Zfill L Ι Β Ε R. (ί^7 

^Umji pinguedmem qu^ fujficUt > conterantur, 
ζ^ itacum lanafitpenmponantuy, 
Vt canis villos renouer. 

Vluam calcem (^ argenti jpumnm yni 
mixtctm ad fimtlttHdinem mellii redigcux 
deindeper menfem obli)iatur&* yiUos imouabit. 
Vt cito crefcant. 

HErham yivHlly diSlam comhuritOiCum qu4 
iixungu quodfAtisfiti mifceciturflocum 
po/iea inimgiU, 

Canem album,il nigrum redderc vclis. C^pr^pirjguedo, (^ afni flercm > ynk CO'» 
auatjtur^ex qttibiiocan^ ille alhm decem 
dierum jj^atio ditigcnteyperungaturrO^ iuhu" 
tHS rc i yeritatem hct be bis, 

Cancm ii vclis per horam non 
currcre. 

OLcum manu exdpieSi/capHlas tpfim /»«//- 
geS)0* ita omrtino etiam eo dienon curreU 
idfactto cum mercariyel emereyolucm canem 
abalwuo* 

Si vt abortum pariat vo• 
lueris. 

Collyrmm ex cwere /aato quod pudendo 
ipfim trrjporiAtur » deinde aquam , mujium 
^ terram in ynum mixta Uuig^toyex hoc canis 
perfundAtur. 

V 4 658 D Ε C V R Α C ΑΝ V Μ. 

Caiits, vt cito concipiat. 

F^rwjc partem teiuK^ a<i edetidum frxhe-^ 
to^aut falis ^}aHa c orituja in fudendh ipfus 

Canem fi velis a calore deriilcrc, 

Cvbiconceperic. 
.Alcisexiguum ieiun^ dato 3 etiam nolentir 

CancmaEgrotum Γι velis 
rcficcre. 

IVntperi grdna, YUt^foUci ,pipeyis uumdedm 
accipitO)^ parumpercrociiquj^ Uitigabis ^ 
contundcSi yini modkunj wfunuens 0^ aqu4 tcr 
pi(i^:})4icadcdendumddbis. ρ 

FINIS, 'Γ"'• ''/ 1 SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES 
3 9088 01348 7731