Skip to main content

Full text of "Aereoplastes theo-sophicus, sive, Eicones mysticae : rarâ solertiâ, ac sagacitate singulari effictae, eaqu[ue] aere incisae ..."

See other formats


FOCKT 
4^ 
'iCilC irOi 7- f 'IH'^ '• ^ ^' ^ -V* l^ y 6. nf^ V%^fi> L B^^^^^M 
^ff^ 
F''""'" J^^ 


m^ 


9^ *' ■v:::rn' .^1 K^**'^! 


'^TA CHRISTI 1 


7^= 
^ 


fi 


^^B"i 


^ 


i 11 1 
ril 

1 il 

1 lii 
:i 
— -j^^j^^ 


' J j^redplaitesTlieo-Sophicas, 

EICONESMY- STIC^, 
Rara folertia , ac Ingacitate 

{ingulaneffidae,eaEq-, xriincifsE-.Integram 

veiz9^o(rvcplci^ Rationem miradexterita- 

te adumbrantes:Euolutione Latina exSa- 

crisScripturis,SandisPatribus,PhiIofo- 

phis,Oratoribus,Hiftoricis acPoetistam 

Graecis quam LatinisChriftianisiuxta 

atq-, Gcntibusnuncilluminatae, 

ac Bonorum bono edits 

AB 

'HENRICO 0R.£0 ASSNHMS. | 

WeDDER A VO, AD R.ADIC. 

MontisS.Ioann. 

Xleivm av[x<Puvcc tuT^ ^»(^»7^, 
— Acutiorcalumnia. TheHrid, 
S.Hicronym.Proocm.Lib.xiii.Commentar.m 
EzcchicL 

' ZC MulorummakdicfaprduemOiquinon quidiffipojjir.t^fedquide- 
'*-^go nonpojftnh confiderant, & cum noflra. dijtulicentyfua, iudican- 
da nonfrAhent.nunquam in agone pignantes,fed depugnantibm stie- 
foyimofu^erbo animo iudicantes. 

S. Auguftin.de Blafphem.in SS.Liter.F. 

INomnicopia Sanciarum Scripturarum pafcimur apertls, exercemur 
obfcurts: lllicfames pellttur,hicfaftidium. 

S.Hieronym.Epift.ad Nepotian. 

CAueneHominum rumufculos aucuperif,ne offenfamDeipopulo^ 
rum Uude commutes: Per bonam enhn ^ malam Vamam a dex- 
trU & afmiflris miles CHRISTIgradituryNEC LArVE EXTOLLI- 
rrHy N£C nrViEMTIONE FRANCim. PERILLFSTRl AC GENEROSISS. CO- 

mttiacDominOy 

DN.ALBERTO-OTTONI 

POSTHVMO, COMITI IN SOLMS, 
Domino in ®?un^m^erg/^i(Dcnfde/0omicnttJa(t)(/ 

Baruth & Poiich. Domino fuo clemenciffimo. 

T'^dMv«v&:Omnium Bonorum Corpodsatquc Animasfalubria 
lacrementa per fiagula momenta. 

,05 IILE COELESTIS,qumin.ahOrhisprimord}isAn- 
\V norum Mtllenario,XXV.fculo. A.M. i^^^.in E'^3^u ex y^gj- 
Tr ptocalittis deplutumlfraelitaexrepr^tfmti M&nnay quodDe- 
^ nmnfonatjicebant, diuerfurum rerumfuit Typicus, PERIL- 
LVSTRIS AC GENEROSISSIME COMES.DO- 
Ml NE Clementiftme^proptereaC^imuaMs Ahmonia ab A- 
pojlolo vocatus, quodfpirituaUm ac Mjflicam haheretfignifica- 
tionem. Namquod&quomodo D.N.J.C.pereumfiguratisifmit.hatidebfcurebre- 
uite}-veipfeexpon!tJoban.6.c.inquiens : Araen,Amen dico vobis:Non Mo- 
SES deditvobispanemdecGelojfedPatermeus datvobispanemdecoe- 
loverum. PanisenimDEieft,quide (;oslo defcendic&datMundovi- 
tam. EGofumPanisvica^^quideccelo defcendi. Patresvcftrimanduca- 
ueruncMannainDeferto,&mortuifunt. HiceftPanis de coslo defcen- 
denSjVt fi quisexipfo manducauerit,nonmoriatur. Ego fumPanis vi- 
uus qui de cos! o dcfcendi, fi quis manducauerit ex Hoc P ane, viuet in ae- 
ternum,&c. Similtterirterpretatur S . Marty r C h r t s t i Cyprianus Carcha- 
ginenfiumPr:EfuU,iE/>/;'?!;/. Si dies, /«</«»?, xqnrjirer nafcicur omnibvs/i 
Solfuperomnessqualiac pari luce difFundirur^quantomagisChriftus 
Sol &dies verus in Ecciefia fua lume vicae aecerni pari arquahcace largitur. 

j:( 1 Cuius 
MAUNU. lCor.IO.v.j. M.i.v^t, ibid.v.ii. 
ibid.v.fs, 

verf.^i. 

verf^t. 
verf.so.jt.st 

Cyprian.Epi- 

^olar.Ub.^, 

Epift.T. Epistoia 

eit.Evtr.dt Cuius^qualitatisSacramentum videmusin Exodo c^^.-^. cclebratum,cu 

Con^e.r.Di- (Je cceIo Mauna deflueret, & futucorum prarfigurarione alimcntumPa- 

-11!,,^.« " niscoeleftiscibumCHRiSTi venientisoftendcict. Illiccnim hne difcri- 

mme fcxus vel arcaris Gomora fingulis acqualiter coll g^batur-, Vnde ap- 

parebatjCHRisTiindulgentiam&ccelellcm gratiampoftraodum lccu- 

turam,^c]ualircromnibusdiuidirinerexusvarierate,rineannorumdi(eri- 

mine,line Acceptionc Perfon2,(uper omnem Dei populum ,fpiiitualis 

Kyimbrof.iib. nmncris graciam irvfundi. Et B. Ambiofius ^iidiclanenjis. Non ille Panis 

tap.^T^'""' cft,4if,qutvaditincGrpus,fedillcPANis VitacyEtern£,quianimacnoftrae 

HieroHjm. fabftantiam fulcit. Beattis etiam Hicrotiymus. NecM()yfcs,w<j«if, deditpa- 

HTtoHm^ "^^^^ veium,lcdDominiis Ies vs, ipic conuiua & conuiuium, Iple come- 

^u^ii.z. dens&quicomeditur. 

Deinde. ROS ille co^lfjlis jpaiatim Jignahat Corf>U6 Carnemve Domini SAL- 

ioh.6v.\9, y ATORlS r.ojlr!;E9tpfoaf[mtratttt: Patresveftri manducaueruntManna"in 

io,av.}t. dcfeito&rmortuifunr, Iiquis manducauerit exhocpane,viuet inaeter- 

ver^.is.& s6 "^1111. Et Paoi-S qucm EG o dabo caro mea eft,proMundi vita. Caro 

enim mea vcic - lt^ibus,& langaismeus veieeft potus. Quimanducat 

carnem meam,& bibit meum fanguinem , in mc manet,& ego in illo. It/t 

CyriU.^hx, B.Cyn//i«.Mannae(/m/«ir)alimentumnon3erernam vitam.fedbreiicfamis 

i,b.j,.tniah. rcnicdiumadferebatjnonergo erat veruscibus, hoceft, panis decoelo^ 

SandlnmvcroC HR is T I corpusadimmortahtatem & vitamaeternaiTi 

nutriens, cibuseft. VUira. huiufmodi apud eundem San^um Patrem Cyril- 

''^•'^["^'■•"vLVM ALExANDRiNVM/f(r««fttriti.f<<p.xxiK Si putatis carncm meam vi- 

Co>.f.^mbr»f. I • ir rr ^ c- xt • i 

i,bdei>t4<}'*t tam vobisadrerre non polle.c?'^. SiprjeterNaturam caro meain ccEluni 
imttar,t„r.e. adfcender,quid prohibct,ne practcr Natutam viuificct rNaiT. qui terrcftrc 
. hoccorpuscoelcfteefficit,isetiamviuificum reddit. Magnus^«0(j«f Ori- 
OrigeaeiCom- gencs Adamanttus:T\inCyinquit, in a^iigiTiate Mannaerat cibu.v, Nunc autc 
mct.tnNt* infneciecaro VerbiDei vereeft cibus. Sicut&ipfedixit-.Caromfeave- 
jdemtnPfai. ^^ ^^ cibus. Similtterin Pjahn.XXXVI.commentatur.Dabaturaatem Mannaad 
i6. manducandtm^non adferuandum, hoc enim mcdc csmputrrfcebatjoetebaty vermes 

f» w/^rf/* ^'^"^^**'- ^^^ ^'^^ corpus Dominicum in ctborio adftruari,fed a fideLbm manducari 
^nit.itb.i .f .1. dtbettVtfiat ipfis Panii vitJL iternt^&c. 

Vmim.qudinterP.mm iUam ccehfiem, M anna, & verhum Dei faluificumy 
coelitusr>iamfc(lattwi.,&in Sacro Prophetarum, Euangeltftarum atque .^pcfiolorum 
Codicecompnhenfim^ inflituitur Jllegoria, vere grauifima iuxta atque fuau fintn 

Ex»d.\6.v.i4 c^^&huic^Soflroinfiitutopropriecontieniens. Nam. ^ Mannafunmumerat Dei, 
tametfiexigutim mmisvideretur dontim ac beneficium, quoddenominatir.niplanum 

ffii7i.v.2if<*(t(^<*"f P'j)& Regfus Pfaltes in Pfalm.pr£dicat:Ma.nda.mi Nubibos defuper. Dedtcatoria. 

&ianua5coeliaperuit C/EH or>4H,^EtpluitillisManna ad mandiican- i(,,dvM:& 
.cium.Scpanemccelideditcis. Panern An2elorammandacauithomo,ci- ^s- 
baria nlidt eis m abundamia. Taltit & m ?jdm.\Oy&io6.uguntur. Ita ^^ 
VirbumDetcoramoctdiiMnndivileiitqaecontemptumappAret^&esl inllar grani Pfat.ios.v. 
Sinapis^ ConiioeidsSzak'> prxdicatiocl/, Stultitiafi?, Scandalam eU,fedre- ]^'^fth,M.v. 
ueratamen?oTENTiADEiA(lCa\\izem omni credenti. £rmalleocon- 31. 
terentelaxaacpetraspotencius,<tcqaouis acmacepenctrantms. 'j trat ,-^;^^jj 
rotundd ac'^ orbtcuUrufiyur£. Hiwn aiitemfigur^ resfactle in quamuispartm vol- Rom.i. v. 1 «. 
uuntur^vtperfe currafityVt cito currant,vtlmgifime currant. N;w/r«w,Verbum ]'f'f^^^^'^'*'^ 
DEicurrit velociter,adcoquead omnesfinesTerrae'. ^ Saporem •\hahebat 19. 
dukipmum, timilx inftar mclle mixtae: Takquid & deverbo diuino ^SaLTES "'^^l*'^^^l'^ 
pr&dicat: Defiderabilefliper Aurum verbumTuum: Etdulciusfupermcl 14, 
acfiiuum. SpiritualeManna,('i/i<7i/ifB.^«i6'/'f//j«)ell:plauiafpiritualisSa- p^/hs-^ij 
pienti£e,quaemgenioIi«:5cqu^rentibusdec(Elo mrundKur^ocirroratmc- ■^'^um.ii.v. 
-tespiorum.&obdukatfauceseorum. "^ MelledulciuseftManna,eftrer- *• , 
mo,quem ordmauit Deus,nacc alimonia alit animam iapientis,ociilami- ^mbrof.Efi- 
natatqueobdulcat,malcerquetanquam fauo quodam diuerfarura \ii:- poiarirb.7. 
tutum &C fermone Sapientis>c?'<''. 5 Summo mane qumndum erat^nam ab *^j'!ii^i^„. 
exorientefole colliquefiebar. Summo itidem mane qu£rendtisDi.Y s,qumn- "9»". i^-dai- 
dumDEiVEKBVM^quitrendim regnum &iuftitiaeius,rfMw inuenitur^dum 'sLLuuai 
dies e/?, dampropee^. Manc, ait Propheta, adftabo tibi. Qui enim clamantem mtiUsdutce- 
in plateis fapientiam mnaudit^^Ueipfe quandoqtie clamabtt, & non exaudtetur. 'I^^'""*""'^'' 
AduertendumigiturTempusgzzux. ^ Diuerfos Mannababebat effiRm vermes Exod.i6.v.zi 
aliii procreans aliii viclim priibensfJtitarem. ltaVerbumDiutnum.,aliis fcanda- -e^^-^J-^-*' 
lum,<</j« ftultitia esi.altos faluat, iudicat alioSy 4/1« eft odor vitae ad vitam, a- Maith.e.v.u 
liii odor morcisad mortem: lUad perfehocperaccidens, nempe^lncredulitateac Pf'*'-s-^A' 
CulpaHminum.Quaminrewpieadmodum&grauiter?>.Ongcncsfcribit:M2in- ^ii,' 
na.quia fecundumtempus illud,fiquisicafiimpfiftct,nutr'retuiexeo.Si ^f^iA-ov.g. 

■ ^ r rN • \, n. J ■ J z.Cor.t v.z. 

quisveiocontraprxccptum Uei,&:contra Itatutum diuimtusmodum, Exod.xe.v.io 
voluiftet aftumeie,non fmeretur eo, vt vitali ciba,fed vermes cbullirent «^«^» 
cxeo. Etitafiebat,vt vnaeademque fpeciesMannar aliis vermes & pu- ),;!,°^'^V.Is.^* 
tredinesgencraretjaliisverofalubremcibumconfv-rret.Igitur&noftrum & <.ii.v..*7 
MannaverbumDeieft,&apudnosergo fermo DEialiis efficitur ad fa- ^■•^'"■•*-'^-'^* 
lutcm.aliisadpcenam. Etpropterhoc arbitror,quodDoMiNVS, quieft ori^en.CBm- 
viuiim Dei Verbum,diccbat:Iniudicium ego veniinmandumiftum,vt ^",''^'^4,7». 
nonvidentes,videantj&videntes csci fiant. f Sexta dietantum cvHtgeba- ioh.9 v.vit, 
tur.,quantum btnts diebuifufficie['at,quod qHtdfigy,aric,meliu£ mnpcffumus det lara- o^^^^J^^J^* 
requam Ongenes.,isfcrtbit .'Sicut in deferco lcx diebus coliigcrban t Manna, $.« Tjai. }«. 
infextaautemdienon vnius dieiraodium,fed quantum fufficeret &:in 
: ):{ 5 crafti- E P I S T O L A 

craftinuFnjColligebantj&vnurquifqueedebatindicSabbatHquJecoll^-, 

geratindiefextadtaenamnuncveiutfexta qu2cdamdiesputandaefl:,D. 

N.LC. Aduentus,5c Tempus lioc Difpenfationis eius,quam Paffione fua 
iimiLUg.»- hocfeculoprocurauit. Et iccircodum in fexta die fumus, colliffamus 
brof.EftfloLr, Mannamdupliciter,vtfufficerenobisponir,dum adueneritveraSabba- 
iti.i.Eptj}.6t tbiobleruatiopopuliDEi. Si aucem non coUegerimus duplices cibos, 

quinobis&inpra^fenti &:inruturo feculofufficiant , in duobusfuturis 
Exodi^.v.u nonfaturabimur. f CeeleJlutUe m/c/K4/?4f«rinSandoSandoruminAu- 
Htbr.9.v.*,. rea vrnatHiJC vero Verbum Diaimmfematur in S^ncla Caibolica ati^ vera Apoft^" 
i.Tim.i.v.is ifca^EccldiCLyquxcil domus Dci viuentis 6c columna ac Firmamentum 
i.Ctr.n. v.i. Veritatis ia Aurea Sacrofantli Mmtlicrij vrna , vnde Mintflri Verbi illitu faluifici 

Myftcriorum Dci & Chrifti Difpenfatorcs vacanttir. f Ab ingrejfulfraeli" 
lofHMS.v.xz. tarummTerram Repromijhonii Canaanctffibat M.xnn.r. Itaixterna rerbiDituni 
ait.itb.s.c.i ^^'(idicatto.ypo^quum tntro7nifi ficrinuts in reakm calejiii Canaanpopftonem^cef' 
vCor.^i.v.9. falit^Non enim opus eru, v: douanttbi Mimjhi^ difcunt AHdt(orrs, ijtwjimtadmini- 

cida Hominismortalis de DEOiicrehus Diutna erud-.iHih, nec tnit!; ., cu.indo Chri- 
i.Cor.if.f-u ftustradetrepnumDeoPacriTcmplum vi(etur in c<r!cfti H;eiofolvma, 
£^/.y4.T/.i}./f«o^-i'ieserunt.i7^3(J;<i<:Kv.'Tw a mniimo vlq-ueadmaximum: NuwDevs e- 
itrtm.ix.v. ritomniainomnibus. f QAterumvtpenieniamtte demtim adid,ctims ^atia Ihtc 
\\c«r.is.v.ii collatio potifimum i»ftituta esl^ quo ifraelttis omnis na^ifa f.ifiidiu7>>jj tanti tam^ 

prettoficibi abfterg^retur^fiHguUriDei jithat Proutdentia ac Dtffiofittone^vt ctituf- 
iiHm.xuv.z. uiipalato acvoluptatieffet at}ttis,& \z omnc d:[cd:imcim\m inlehiberet, vt 
^ug»ftin.dt /a^«ir«r5i4PfEN.S,&:omnisfaporisfaauiratcm^ Nrf^^jfccundum propriam 
Ecdtjiaft.Do- voiuntatcminorecuiufque fapicbat, vtattB. J.':jj«/?mfi5Hipponenf aliis 

vmatibc.SS. ^ i l i- ^, ■ • T ^' '^i • it 

^mtr.ii.v. rrangentibusmoia,alnsterentibusmmortano,alnscoquencibusmoll?.^ 
«•»• . facientibusqueex eo rortulas, faporis, qua(i Panis oleati, mellejni.xti. Ai 
^it.itb.i.c'.]. eundetnplanemodtim VERBVM DEicuiufque appetitui ftitisfactt, &quifqtte,prout 
vtrbHm Dt- pult,ex eofibt conficere edulia poteif. Famelicis eH cibtis Capidi^imus , Siticulcfis eft 
mntrv^iii*' potuspretiojifimus: jEgris prjflat pra(lantif7na <p x^ucckoc, infirtnif rohur ac fani- 
^Hguftin.di tatem dat: Errantibus tsl via^obtentbratis eit Lux : Lan?jitntes confirmat^ccntritos 
'ficnfidanh. confolidat, rudesdocet,triftes exlnlarat: Tentatis efl foUjnen, Deprefsisdat releua- 
Strm.19. tnen\ Verho dicant: k' Tnx.^u-rsh.w^ v^tvov 'mueiov i^v dyx.B^cav ci^uyudruv.)*^ £- 
pnumprim. ^*'^^ ist^iTcpo^ov Kccm t/o) S^uiKeicui i^iv^mnffzc, vt D. Bajiltti^s pronunciat, 
Rom.ii.v.6. Ex hocToiueiuiTbtohgi concipimu Sermcncsfuos. S\ quis cnim habet pro- 
Pw»*r6.I.ii phetiam,hdeiiicana]ogaoportet: Etfiquisloquitur .loquaturolf Ao}^j'<» 
pro».»o.v.zi 0€3v. Ex Im lureionfidtt exc'\^imn Ltgum Cynofuram^qtuefi IV STniA.lxxHi' 
tia enim thronus Regis firmarur. luftum, inquit Do?ninus Saluator^ iudica- 
Syrlc^^iXU teiudicium. Exhjc Medici rcci^mnt-y Altiffimus creauit de terraMedici- 
i^id.v.z.j. nam, & vir prudens non abhorrcbi: eum. Difciphna Medici exaltabit 

capuc Dedicatof^ia. 
caputilliu.s,L>:aRegeaccipietdonarionem,incon{pcdaM«gn2tumcol- 
laudabitur. ADeoeftomnismedela,drf. Philofopbthincveram ^eain!^)»*^^.^.^^^^ 
fufcipiunt. NamqutcunqtteJinehumprAeunteface ffv<plccv fefe addifcerepojfejpe- 
rant^ nd tlli ahludunt longtfjne, &pro (rv<plcc ^iu^o<n><^loun n fxSifkov iMe^^xvypro 
7 hefauro,carbones,prvg^ ccrporefumos captant. Hol Verbum Det apprehcndcns, Proa-r.v.z. 
difcctfapientiam&ciirciplinamjadintelligenda verbaprudentJa%&y«- *"^* * 
fcipiendam eruditionemDud:nnx,iudicium,iu(lKiam, atqueiequitatem. ibfd.v.^. 
Vcdecurparuulis aftutia,&.adolercenti fcientia acintelledus. Audiens •*"'^^' 
fapiensrapientiorerit,&intclligensgubernacub polTidebit. Hocpenuariu ct^ef.uv.Ki. 
fuppeditat Hijloricfs folidam ccgnittonem dtfiri^ninationcwj^ Ti;hporum. Informat 
Mathematicos. Erudtt Cborograpbos. Inpnmis Fosta quoque , diuino quodani j}iritu 
4dflati,idtra^anty&exeoaptaparantfercula.TeJitsDimdV(a\mo2,'C3.ph\is.Te' 
j!«ParaemiaftcsSalomon. T«/?fcfi«N.T. Arator SubdiaconusEcclcfiae ^''*^'">f«' 
Koma.nx,quiA^us Apojiolicos carmine reddidtt. TeJlislvvEticys Presbyter K;«><:<rr<» 
Hifpanus, qui totam Euangelicam Hijioriam carminedefiripjit. Et tcjiis ante hos -^-^- +»*>• 
PRVDENTivsPoetaNobilisHifpano-CffrarAuguftanus,(7KJm/^;f//jiw;* K/Wrr>r<:4. 
fuiscarminibuipartim Docirinam Cbrtjiianam tng£nere,partim refntationesvaria- w^.cjso.. 
rum atcj^intrtcatarum Hi£ref(un,partim etiam Htfli.ria: Martyrum lihr. quem ■sj€i 
^<Pu.voivinprimiiinfcripfit,complexu6e!i. NoKwwiif4W</fSEDVLiocelebcr- 
rimo illo Scoto & Poetdfelicifimo; Non ^cFrancifco Bonnado AngertA Prefr 
hjtero:,Nonde Helio Eobano Hefloj Non de Lautcn:& Rofa: Pachiis,4/«>^, 
qui nojlrapatrum^ nojirorum memoria vixerunt^Neetericif. f Denique ex ccelejii 
boc Rore Tragemata conficiunt &'BeUaria exqutftttftma Eiconeplajia ^ojvcpot, Em- ^^<i^ 
blemata.,nimirum,piciai ac Hieroglyphicas Literai,q:iod ex Editiiltbrisboctncoante ^u^''^* . 
&fuperiortbuefeculifexemplispluribui compertum eii.Quodfane Jnjiitutuni,vt An- 
tiqutj^imumesijtac^ & vtiltftmum,& cum maxiwa fuauitate didcedine^ con- 
iun^um. OptumeClarifimusTheologusD.D /.f*i-ELCKAMiKys infuafocie- 
tatelESV&Rofeacrucis VERA pr<tludit: Etiam Nobis(/«^«i<-)in Sacrofanctis ^pff^fff"^^, 
noftrisBibliis haecfegeseft. Putabunt profani,in profanis tantiim fuis „,,4,, 
fcriptis extare Emblemata , Flofculos, Pid;as fenrentias, Hierogly phica. 
Corrigantdemummentem. Noftrumagrura ne vUius fac fisfterilirans 
arguas.TepotiusMundiq-, ofcitantiamcorripe,qui minusledionemBi- 
bliorum curatis,&c. Ha^enus Dn.D.D.Cra-r.er. Qiure nullo modo tmproban- 
dum eH eorum fiudium,qui exemplo Sanitortim Dei Hominumptr Eu.litmata., Hie- 
rogljphica^ Eiconesareas, Ticiuras, virtutem commendare^ vitia emendaref^tagunr. 
MaximeverOyCummulterumfaJitdtutn erga coelijiem ilUan roren: Mannitfaluifici, 
Verbi diuinijiue le^ijiue pradicati eo vf^,^^ctjf';rif,rt tattwi nonaperto ri^u naufea- 
fcK«rfic«wi//»ro«f/««mf«f:Faftidit AnimanoftraMAN:nihilcnimoboculos ^**'"' 
noftros tHymCiuA-ti.qtieniatantofaftidinfaltewfiuuiJjniula^a; vitli hoc i*'Ji'itu- 
to quodamodofuaurriturXmendat ijiudjiudif & opsris ma Poeta: O mne E P I S T O L A 

H4r4t.de^rt. Omnc ti)lit pundum,qui mifcuit vtile dulci, 

Peet.^t*pu- Le(5torem deledbando, pariteiq*, monendo,c^^. 

jhc.&cripttc. Neffitri dutem nonpoteil, hocftudtum muxmopere ddficere ac perceUere mtntesgrtt' 

raaximi ct- ues,& fingularem quandam oblecUnonem, vfumque muUtpUcem infefe conttnere^ 

gn»ia I . afi(if^-p( negArt qtit td Attfit,Sokm in Mcridte lucere tademfictUtate negaturmfjt. 

Huc igitur coUineat etiam Eiconoplastes ImrwfttrTiiEO-SopnicYSy 
quimedtanteanteomntafaluifici) Dii Verbopervirtutes ac viiia.,per omnesfere Sta- 
tusatque Ordtnes, Artes., DtfctpUnas. Studta^ Arttficia etiam Opificiaj^ Oibis Chri- 
Jlianidifcurrit^curfmt t»tk tx adavf^ confiderat^Videi, Dtle^ttonis, reliqtiarum^ 
V.irtutum nttorem pnfiinum njhtuere , & vitiorum maculas alfiergtre conatur, 
Vtfi 
iior4t4e.Art. Segnius inltentanimos demillaper Aures 

Nunc hxc fint oculis commifla fidelibus,drc. 

"bJonduVitamtisetiam^quin Plafiices^ProplafiiceSy&incifcriithufus Artis, cripticajf^y 

pr£cipuusiamindeafuisincunabulisvfusisfi[^que?\a([eshicnoficrThco-SoTphi- 

cus operetpfo mtitur exhtbere. Tefianttir tfiud veitfiipmt /Egyptij. Tefiatur Am- 

^mmUntu mianus MarccUinus Scriptor Romanus, ^Kw/tTitir.-Formarum innume- 

Marceii.Uh. fas Notas Hieroe^phicas appeilatas,quas vndique iucifas vidcmuss Ini- 

tiahsSapienti-^ vetusmligniuit Authontas. Tejtatur c^ Lucanusfrf- 

, nens: 

Phcenices primi, Famac fi credifur, aufi 
^a'ril'dJeU: Ma n fiira m ru di b us v o ce m fign a i e figu r is : 

€iHii.iib.\. Nunquam FlumineasMemphiscontexercBiblos 

^* *^* Nouerat,& faxis tancum volucresque , feraeque 

Sculptaqueferuabantmagicasanimalialinguas. 

Tefiantur deniqueplufcula hocincoante & fuperiortbus fectdis edita opufcuU Emhle' 
mattca & literoglyphtca^non a PoUticis tantum.fed & ab Eccleftafitcit viriSyquorum 
'hiomina hic tntimare nihil attinere arbitra?uur. 

T«tfFao,GenerofifiimeComes,Clementi(Iime Domine, Uluftrifn 
CelCitud.hancmeam Opellam & Euolutionem Hierogljpbicam vtdeuouerem.,&ad 
Illuftr.& Potentis Tui Patrocinij curam deponerem.,pU^res fane meperpukrtint 
cauftc. Princtpio enim gloriofos tllosGenewCifTnmDn. ParentisTui Beatifiima 
Recordationis Ctneres ha. Infcriptione dthit&gratttudinis ergo concdehrare voluty De- 
but fane. Is entm tot tantisc^ bentfuclis.,tn me tam grattofe t 'tn^ copiofe congeftts tta 
de me meruit^vt Ingratifitmus ipfe miht vidcrer.,(fedquantum.,quAmqjineluibile hoc 
effet cri}nen\)finon aUqtiodfaUemgrati animi-nicij.yi^ov ndpuluinaria T.Illuftr. 
Ce\Cni\d.deponerem.Pr£t(rqua?nautem.,qu9ddeMeil\iasCe\Cmid,Auguft^me- 
mori&tam benemeruit^Euitquo^ taU ac tanta ytrtuteHEROS,vi vereANTiQVA 

GEmAr Dedicatoria. 

CERMANICA VIRTVTE AC FIDE COMES merltifmo mt celehretur. Verum- fj,rcd,t.{H 
enimuerocumquatuorpracipue cardinalesVirtutes inPrtncips autMagnate requi- Thaiia. put» 

W»ftty:PlETASjVSTITIA,TEMPERANTlA,FoRTITVDO. Wfi^Regibb. J,";;^^"^^^^^ 

Perficis quatUormorumKe^oresadiungebanturx^^^Vn^imViS.li^^^Sxvcwxs.Tcm- &Phiioftrat. 
pcrantifrimus.FonifTimus. OmnesilU rir/«f«iwIpso,Heroe Germano, ^"f**'"*" 
ferj^icuerelucehant. Erat inlvso vera PietaSjd" Verhi Diuini,CKkps illius Man- Juntiji^mJ:' 
m^ardensacauidumftudium. Miniftros VerhiDiuinifingulari clenmtia ac hmi- y^ra SafUn. 
gnofauorefejnpercomple^ebatur, Sed 6 quanta & quam rara hodieallcuhi virtus l '"* '^^"""' 
Concionatori\^(.CdCn\id.Dn.M.Georgto lladungofempererat(fcio)intcgraai /i- 
herafacultas adl^^.CdiiiM^.accedendi^ qiiem non minus lihenter quam clementer 
audtebatfiquid.quod ml^LCdCmid.finum humiliterdeponeretjjaheret. Atque 
adeo erat inter £quales fuos laxquaficortifca&Decusfummum. Ivstiti^e prdt,' 
tereagermanus &yvyi<n:^ Alumnus,&,quodnon vltima lause^^ PaterPa- 
TKi/£,quoddefe altquando diaAuguftifTim^memoriaelMPER.AvGVSTVS c.Sueton. 
fummogaudio percepit,adeb,vtpr<ifummogat{dioetiamillacrjmaretiir. Etquodin J^X»^'* 
conuerfationel^C CQlCnud.prtJjJUm ac princeps^ftmmus erat iwlplo candor: v^«^«/?.c.;». 
Artes^acprdftigtdiHetrufciiliiusElorentim Rabtda (maledt^a&in omneauumda- 
mnata. memoria)longijstme ah Ipf.Celfuud. aherant,Piam hanc Ammam inefcarc 
autintoxicarenonpoterant. Temperantia taliserat,qtialisTalemacTantumHe- 
roa^tam(^ Generoftim Pecius non dedeceret,neqtie committerettquod Ipfius Celfir. 
polimodum puderet,pigeret,poeniteretHfobriam. D^Fortitudine iftim Gloriofif- 
fimi Herois,& Conftantifmni Athlet£ Chrifti quidatttnet dtcere ? quam ad extremu 
vfquejpirittm intreptde retinuit^dum in acte contra Hoftesfuos^imo CHRISTIypro 
CHRISTOftansfortiteroccubuityiliudW V.SVASIA-SI Imp. opereipfocomprobans: Suetan. ino. 
Imperatorem ftantem morioporrcre. Et laudatifimi Arragonum Regis ^'Ji"'f-"'P^^ 
Alphonsi Apophthegma reapfe complens: ProLege& pro Grege. Eqtd- Ref.^kb. Pa- 
dem,fifecundum Hofntnem loqtiifasejjet,aliofato eratdignifitmus.fedquispeffidum "J^"^'/^"^ ^^ 
obderet SORTl .?Sortes autem noftrs in manu Domini,c^c. inquit Regum imb Da^.^ch/trx] 
Mortaltum omnium Sapientiftmns. Verum non amifit ille hoc m.odo, fed ferua- J''^>- ^ "'• 
oit Vitam \ Salus4<: Vcritas hocdtcit. Perdidiffepoterat vttam,ntftperdidtpt;& uh^.ix.v.iu 
profundere,mfiprofudijfetpropter CHRISTVM. .Pcrire poterat^ nifiperiijfit: Sed o 
quam pretiofa mors talis in confpedu Dei. Multiac magni viriardemer cpta- •''/'•'•"«•■^•1« 
runtpropter CHRISTVM^proj^ eius Gloria ac Veritate fanguinem fundere, vitam 
ponere,quodtlli optarunt ,hoc dminoHcioi^VnicmiTaOydiuino muncreconcef- 
fum eU, vnde cttm qtiouis etiamgloriofifitmo CHRISTIA thleta ac Martjre compttra- 
ri iure pote^,quareebmaierinunCy {quisdubitaretr)gloriaacclaritatein cceUfti re- 
gnoCHRlSTl inomnem Aternitatem (plendefcit. 

Hacverb dimapud l\\u([r:.Cdinud.T.commemoro,nonrefrtco vtdnusfa- 
natum,fed Uudum mentarum memoriam conferuo,ne (qtiodper Dtumimmorta- 

y.{ ):( lem Epistola 

Um indi^mftmm ejfetl) non tamapud liludr.Cclfirud T. qi-ant apudomm Wo- 

nos vjlo vnquam tempore imercidAC aut tntermoriatur. Um:o autm \uc nieiiiorta 

aMiconferuatur,de quo Hirosille plane ditfinw tamhenigneac prolixemeritui e^. 

QuarevtSemdCordatus Ajfintationit {quam ame longtftme abtjfe nouit is^quem 

nihil latet^norunt & omnes.quihus noiipenittu fum<gnotus) labem adjpergere mt' 

hipoteff,dum laudes Tanti Herois delibo,&glortofos ac beatos manes hoc honore md- 

(io-yItanequeaptid[\\u(\.z.T . Cchnnd.ejm rne ^attattt initurum arhttror.quam 

txTrogoiu. ^^^,^ Alcxandram Magnum Macedona Clitv 3 patemarum (Philippt 

f,u.iw.ii.p. ^x^^(.^^Q^\^^ico)Uudumapudfilium Alexandrum pr^coretuht, qttinimo Gio- 

SyrAc/:i.v.n nam Parris, vf 54/>ienj wowff, inpropriam Gloriam dcputabis atqueconuer- 

tcs. Qimmtam tn tot tantarum^ Virtutu^i ac Laudum paiemarum dtnulationem 

Tuam GencrofiiTimam lndo\e\T) piUtctr.^ fatago,vt .juinominis ditionisj^, Se^ 

dis & JEdis Paterna Utrtstxtoi, eiufdem etiam Ptetattt ac Vtrtutum yvntn<^ hara 

clueas. Sedovtinanimuiurtfato ac longtm vua ! 

Devide mnf.igu me^qucd excelft men::s ac fuhlimia jngtnia Emblematis ac 
Kieroghfncis Uteru ftngulariter capiantur , mtrifice Meclentur., vtilitererudian' 
tur: Etww/fnwri/^T-fsVtcxcroplaac typimorum.&virtutum iis, qui ad 
gubernationem aliquando accepti fant, ob oculos ponantur,quibus ad 
Gmnisgenerisvirtutesincitentur:4JrM.LucasGeyej;berginOrat.quam 
fcripfitdevita&obitullluftris HeroisDn.PHiLiPPiSeniorisComitisin 
So\ms.^AbauiT.C,laudaufimi. Out igitur potuiahter,quamvtExcc\Ci(iimzm 
Indolem Tuam, de qua ctrtb teftanturij, qui Cclfitud.T,/»yo;>/«< nouerunt, hac 
fubnii(f'fimul ataue parrhefiafttcaappellatione ornarem tfouet^^ adeocerta meat^ 
indnbiut.t Spei,fore,vt Hteroglyphtcum tjihoc Ignitabulum Virtutif fauillas in Tc 
niagis inagisq^ fu refufuaturum. Hdbes quidim^ habes pr^^f^b, Generofiflime 
Co mes, Virtutum Domefticas tam lUuJlres tamj^ luculentas Maiorum Tuorum Ya- 
t«,i»/)m»»D.Parent:s, Magnii//w ALB£RTi-OTTONis,Pjwfi//wi^«o^ 
atqutgrautfimiAui'D.\oj^^iiiS'GY.oKGi\,CHiusmihiqu9quenota virtus^per- 
jpe^aqjCor.jiantiafuu., & cleu;enti4;n£c nonPnjaui Fridfrici mcMAGNi, 
AbauiTtitbellicofiftmtDn.Ki\-ii h a r di: InprimisautemATAVl&Antiqu^ 
VtrtHtelleroisTiVi.Viiiiivvi SENioRis,ComitisSolmenfis,&Comitatus 
Solmcnfis <\\\^C\ k^ Gvs-^i.^quem AugufiiftnuMemorii. IM.P.CAROLVS V. 
fummi Honorif ergb PATREM wca;efohtus tk,ei^ . cum iam Grandauus ad Imp.in 
G.ilhas exercttum ducentemincajiraveniretyprit multis Pnnctpihmprtmo dextram 
dedu: Cutus fapii^ntiam ac moderaticnem StrcntJf.Saxonid, Dux &Ek^or F R I DE- 
Rl C VS {indicioB.illiusAmmaV\:iiV\^ipi Mclanchthonisi»E/)i/?.4if Af.L«frf«f 
Gcyerhergium) toloco hahuu^vtSeminem ex ConftUariisplurisfectrit/tufquecon- 
fUiuifi m reemmum maxime arduA &ftnguUrifufecutm, &ed ^uid vetera hac Igo 

Udiorum D E D I C A TO R 1 A. 

Ualorum T .Celfitud.mw/^/rf ? quit nefcit Virtate& Gloriam Inclyti,ac Magnifi' 
(entifmtHmisNoJirihuiusjEui&AnmDn.¥R.iD2KiciiSo\mSyT,C^\Cit, 
Tatrui, in quo itafibi diuinitm congefta virtutes^ Pietas , Fides, Integritas, Sapi- 
cntiajFortitudojModcratiOjClementiajC^rf^r/rfWfjVrowKwyjnfiwIpf.Cel- 
fii.planeeximiaac rarayVtdealterii iUis T.CclfKud.Prffrw» Gentrofifimu acFor- 

///i/«»HfWi&«5Dn.HENRICO-GviLIELMO,C^Dn.IoHANNE-GE0RGIO 

nunc non amplius dicam-.HaSyinquamytam lUuftres tamjj longe ac Ute micantes Ma- 
iorumfuorumfrauias Faces hahet Celfitud.Tua, vt ad cumulum ac jplendorem il- 
tumabexterisparumadijcipojfe videaturyquidautem impedity quominus tanta& 
frfwGenerofaTuaindoles etiam aliundt illuftretury & virtutiperfecomitatA 
fubddtur calcar, 

infuperatas iUa Tua viridiftmaacflorentifimay GrammaticalihusgryphiSySjn^ 
tsilicit conftru^ionibuSy&fimilibns Scholafiicisftrophu non itaplane deteri debet,ad 
dltiora nunc atquegrauiora aUecianda atque adfutfacienda venit , ad qus. Theo fo- 
phicus hicnofter Plaftes haudparumforteprofuturus r/?. 

Denique in animo eff , oftendere hac Demttfima Nuncupatoria '3yt5(r<^^y»i<r«, 
quanti Laupacia lUa Tua a me fiatyquam ea mihtfemper in oculis fit, &, dumjpi- 
ritus hos reget artus, futura eft. Certe tantum me iUi obftrid:um ac dmin^ium ejft 
agnofcoyquantumvd Natalifolo Patria Assenhemi^. Haec envnvlutremthi 
diuina gratia ylWzbene-viuere dedit : in Hac natusfum, in Illa veio 'ragisma- 
gisjj renatus : Hsc Genetrix mihifuit , II la verb dulcis fuauif^^ Nutriada. Aufim 
dicereyatque adeovere dicere: Pluraacm4iorali\a.mihiquam Hxc pr^ftittt hene- 
fa^a: Dedit HxcaliquaNatura BonayFortunaatque Gratia l\\:iplura:Auxitquo~ 
queev^vyloc&multisoculifiimisNecefariiSyperpetuummihi cum obfmtandis tum 
amandiSy quorumydum non moriorynon morietur apud meiulcis Recordatio & con- 
ftans Amicitia. His igitur de caufu Delicium eft meum manetq^ L a v p a c v m : & 
Illuftr.Celfitud.T.v»^ <:«wllliiftriflima acPicntiflima PrincipeDomiHa 
Matre Celfitud.Tuae, Summum ac Ordmartum eius {imo Aflcnhcmij ratio- 
ne & meum adnatum) Magiftratum votis piis , ardentihus , & cotidie ad DErM 
pifis , feruttiisque , fi qua i me infima conditionU Homine vUo modo pro- 
ficifci poterunt , fideliftmii profequi in D O Ml N O nunquam intermit- 
tam. 

Accipe «j;<Vtfr,Generofi(Iime Comes,CIementiflime Domine, He- 
ROVM G^KMAsx soBoLESyAccipe,inquamaCliente Tuo muntu papjraceum 
ittud quidem ac leuidenfe , fed ab animo pio , HumiUmo , ac candidoy Tuaeq; 
Cc\Cmid.adomnia Pitt.itis Prcbitutiic^ offiiia vltrh aidiilffimo yprofc6ium ,nra- 
tiftma ac paratifwia mentis indubttatum Induiimiy iUudque vnanncumtii 

):{ ):( x Tuam Epistola Dfdicat. 

Tuam Tutelam,Protedionem &c Aflertionem vindexfufctpe^ Mc^ Tuo II- 
luftri Fauore nondedignare. DEVS Opt. Max. GenerofifT. Celfir.T. vna cum 
Illu{ui(rimaPrincipcDominaMatre,d^TotaIllii{liiDomo qukmdiuttf-' 
Jiwe imolumemferuet acfoJpitet,&omnis generis Benedt^ione Corporii & Antma 
abunde cumulet. AMEN. Prafejlinabam Nauhaimij inMf^ftolo poftrid.Eidibus 
Maijy {quo dte Deus ante Annos 3130. MAliNA primum de cceb depluit ifraehtk m 
deferto,&c.) Anno clo.lo. c. XX, 

llhiflr.ac Generoftff.Celfitud. T. 

Humili a.c deuoto adfe^u colcns 

HENRICVS ORi£VS. 
IN I N H A SCE 

EICONES MYSTICAS 

Programma» 

Vlrtutum ad viuum exfculptas fimul ac vitiomm 
Ecquiscs,EicoNAS,quinonmireris,amesque? 
Ingenij qui non laudcs folertis acumen ? 
Quis non fila manus dodx depraedicet ? Et quis 
Haec Hieroglyphica [& ceu viuida grammata Zeuxis 
Peniculo depida, ftylove incifa Tabellis 
Phidiaco] quis non diuinis laudibus ornet ? 
Afpedu inforraantjac prouidapedlora mulcent, 
Atque animis odium Vitij, 5c Virtutis Amorem 
Inftillant,mentique femel concredita feruant 
Fortirer,vna opera indofto & proftantia do6to. 

Certe peritis rerum id affercnt boni, 

Vt vel tuendo imaginum effigiem, illico 

Hiftoriam,vel quo digitum autor intulir, 

Reuocent fibi,& menti imprimant fideliter. 

Vt quando opus retexere illam calleant 

Pulcro ordine,ad ftuporem inaudientium. 

Sed & imperitum & implicitum in Artibus 

In Attica,aut LatinainEloquentia 

Docere pofTunt non minus veraciter, 

Quim fi vocafTet quicquid omnes Ethici 

Cumulo librorum edifleruere maxumo. 
Indo(5tos,fed enim,quia tantum Emblemata forfan 
Vcrmiculata,adytis imisque petita Sophorum 
Intuitu ifta iuuare queunt, [quantum autumo] quantum 
Vel lippum pidas tabulae,aut fomenta podagram: 
Dic,quemTEmemorem,TEH£NRicEOR--€E,loquentcs ' 

Eicones mutas qui facis arte graui ? 
Nuncque Ore Aufonio inducis,nunc Ore Pelafgo 

Arguteimmifcens vtile dulciloquo. 

)■■{)■{ 5 Vt Vt dubItes,do€to an magc demircrc rccifa 

yEraftylo.andoftafcriptanotatamaau. 
Dam faepe hiftorias remotiorcs 
DumqueEmblemata rara & crudita, 
Quae lculptor pcnitiflimis figuris 
Excuditjfcholiis rcfers difcrds? 
Quae fi tollere quis vcHt figuris 
Vix fenfum tibiDcHusnatator 
Vix neruum Oedipus explicabit. Ergo 

Madkiagiteingenio Imadlicalamoqueftyloquc 

Laus [crepet Inuidia !] attribuctur vtriqv^e Bonorum. 

Quodvobisvouet&fpondct meaMufa. Valete. An.TVs ViGELivs Heigeran.Nassov. 

Ecclefiac Pvhodheimenf P;ill:or:& Capi- 

tuliFridbergenf.HanoicusDEFiNiTOR. 

Amic.lc.Calind.Vllbr. Anm clo.lo.c.xx. IN IN ^REOPLASTEN THEO-SOPHICVM 

R. DN. HENRICI ORi£l 
Fr.ac vicini honorandi. 

E' n I r P A M M A. 

A Striptens quondam cupiens facraTe^iaparm, 
■^ ^ K^Edem qubftcram conderet rppfibi. 
Taltaper CMefen lecfisfihi iujfaferebat 

ifacidisyfummis collihus in Sinai: 
Vidu£im Nemo,fid[letfua cuiqm 'vobtntaSt 

Slmlihet arbitrio facrificet frofrio. 
Immolat hirtc aliui magnum Auri atque AEris acerumft. 

Taxorumpetlesimmolathinc alitu, 
Cafrarumg^ ptos aliti^ypetlesg^ ruhenteSi 

Coccum aliiis tinSfum, Viftima^ata Deo elK 
Temporejic noflroflat adhuc Diuina voluntasy 

Sluilihet vt Temptis immotetatque Scholis, 
Huiu6 nunc O r ^ e memor^venerande uJi^otKf, 

lampromisycudit qu£ TuaCMufa domi. 
Ligna Setimfint hac, Onychis tapideSy Hiacynthh 

SintByffu4yJint drtineaveflkEphod. 
Pergeita.miFratery Spartam.quam esnaiftiSiOdornth 

Etprafa officij munia digna Tui. 
fromefuhindey rogOyptures O B. ^ e UhtttoSy 

Sic Tepojleritas omnis in oreferet. KiHcbrand. ^cfFerus appofmr 
Cidend^aij. S y L L A- mm ^?42/ea - SYLLABVS AVCTORVM 

quiinhoc Opufculo allegantur. Adtius Sannazaiius. 

/£lianus. 

yEl.Lampridius. 

itfopus. 

A.Gellius. 

Alcoranus. 

Alexander Alexandri. 

AluarusScholaftic. 

AlardusFrancifcus. 

Amandus Polanus. 

S.Ambrofms. 

Ammianus Mareellin^. 

B.Anshelmus. 

Apuleius. 

Aratusvel Arator. 

Ariftoteles. 

B.Arnobius. 

ArrianusNicomedienf 

S.Athanafius. 

Athenaeus. 

S.Auguftinus. 

Aufonius. 

Balxus. 

S.Bafihus. 

BaptiftaFulgofius. 

B.Beda. 

B.Bernhardus. 

SS.Biblia. 

BibliothecaPatrum. 

Bodinus. 

BtunoSeidelius. 

Brufonius. Budovvecius. 

BuHingcrus. 

Cafparus Peucerus. 

Carus. 

B.Caefarius Arelatenfis. 

Claudianus. 

S.ClemensAlexandrin. 

Chriftoph.Bmder. 

ConradusCeltes. 

S.Cyprianus. 

S.Cynllus. 

Damhouderus. 

DiodorusSiculus. 

Diogenes Laeitius. 

DionCafliusNic. 

Diofcorides. 

Eobanus HeiTus. 

Euripides. 

S.Eufebius Casfariends. 

FLVopifcus. 

B.Fortunatus Venatius. 

Francifcus Hottoman. 

S.Fulgentius. 

Funccius. 

GeorgiusRemus. 

Georgius-Sabinus. 

S.Grcgorius Magnus. 

S.GregoriusNazianz. 

S.Gregorius Nyften. 

Henricus Buntingius. 

Herodotus. 

Hcfiodus. S.Hieronymus. 

S.HiKirius. 

Hiftoria Eccledaftica. 

Homerus. 

Horacius. 

loannes a Miinfter. 

loan.Baprifta Egnatius. 

S.Ioan. Chryfoftomus. 

loannesStobceus. 

lofephuN Hiftoricus. 

lofephusPafltis Rauen- 

nas. 
S Irenajus. 
Ifocrates. 

luliusCapitolinus. 
lusCanonicum. 
B.Iuftinus. 
luucnalis. 

B. Ladantius Firmian'. 
Lambcrtus Danaeus. 
Leonardus Aretinus. 
Leonclauvvius. 
Liuius. 
LolVms. 
Lucanus. 
LucasPollio. 
Lucretius. 
LudouicusViues. 
Lutherus. 
Macrobius. 
Martialis. 
M.TuUiusCiccro. 

Maxi- "MaximusTydus. 

Molinaeus. 

Nicephorus. 

Nicolaus Berfius. 

Nicolaus MachiauelR 

B.Origenes. 

Ofiander. 

OctoMelander, 

Ouidius. V 

Palladius. 

Panormicanus. 

Paulus Diaconus. 

Pauluslouius. 

Pcrfius. * 

Petrus Crinitus. 

Petrus Bembus. 

Pezelius. 

Philemon. 

Philipp. Melanchthon, 

Philoftratus, 

Platina. 

Plato. Plautus. 

PUnius. 

Plutarchus. 

Pindarus. 

PomponiusLaetus» 

Propertius. 

B.Prudentius. 

Quintilianus. 

QXurcius Hiftor. 

Regulae Societat.Icfiu 

RoterodamusErafinus» 

Ruftinus. 

Salomon Neugcbauer, 

Saluftius. 

Sclncccerus. 

Seneca PhilofiDphus. 

Seneca Poeca. 

Sext.Aurel.Vidor. 

Strabo. 

Socrates. 

Sozomenus. 

Suetonius. Suidas. 

B.Taulerus. 

Tacicus. 

B.Tcrcullianus. 

Tcrcntius. 

Thcognis. 

Thcologi Wittembet* 

genf. 
S.Theodorctus. 
B.Theophyladus. 
Thomas Aquinis. 
Thomas Stapletonus. 
Thucydides. 
Thyrtaeus. 
Tibullus. 
TrebelliusPollia. 
TrogusHiftoric 
Valerius Maximus. 
Varro. 
VirgiHus. 
Vita: Patrum, 
Xenophon. 
CV^CTA I. CVnCTA KEGIT SEKFAT^S DEVS 
quicunBacreamt, 
MunaiAuria n [uajJ^tciemaT^teina Ca.haUfirJ\vieluni^ cpmUefA.auaTeRus lcifus etJxpr ^^jtiua itsrwnTemvur wirr iupei . Ctfm^E: urrvaTUuro ""i-h^ uiloft^fitur.i -. .^^tAUif rfy y — ^ — - — ^~~. -j^ ^i j '■- 'ti\L — 

Drr it/pkFulirtnan,iii2fttJlrnk vferl, 3 e-j Itefem- '^K^ ^'^akvtm Jtnit, 
NachtVH^^aFnt/ei^apr^ LuMvniErl SamtSud, Ljfiyi/^Vni Ne)rtm tumh- 
L-rckcrtierleceMmlt^ c^tlelatwf atii cmdmt En cmvaamepnt hFeu,lAtr, l'Ea4^UTertT, 
Sef tkn:avym-.! flit ade^sjmjijPfUhTffvr' etlaNut^^ Aujsilej- auatre ventf,auijejantjfrte <fu.fr re . ttU cauft.efft' 

{fa.tifui. 

Cevef.i.* 

C«loJf.l.v.\3. 
Genef.i v.l. 
ibid.v.l. 
fal.ss. V 6. 

'*y:rgii iib.e. 

t/£neiJ, 
Spirittu intUi 
«lit. CReATIONEM, CoNSERVATIONEM,& GVBERNATIONEM renim 
omniumhacTabellaprqfigurariintelligimus.C4«/icj^c«nieftDEvs, 
quieftPATER,FiLivs,&SpiRiTVsSANCTVs. D«i<5 Prf/wprinclpium a- 
gendi. F;//t«caura^)5ju/«^y<3CJi. Spintm San^tii (omx &inftarGalhnaeex- 
cludens,adeoq-, cuiq-, crcaturarumformam&efrcdans. Sicutfcriptueft: 
Inprincipio cnauit Dm coUhw & tma.Eii^SpiritM DommftrthMtur [uper dquas. 

SCDIXXT &dixitDominv s:Tiat Lux,Scc. Verbo Domim cce!ifirnutifunt,&Jpiritu oru ^m^in- £- 
€m omnii exmitus eorum. Nt^, enim corporaHhui modu bquiiur dtmna nMura^nec lur.%ZZ 
quotiesdicitur:DlXlTytotie}.'s verLtforniuuit. VHume..m VERBVMgenuitcodter-'*'^ Or»fq.zi. 
num & confuhfuntialefihi^tn quo omuM imjfabditer &infrutahiUtsr dixit. Sic 
Augujiinus. 

Primum,Princeps ac praeftantiilimum Opcrum Dei & L vx,quam pri- Luxfr^jiaK^ 
mo dic creauit,cum dicicScriptura:Et DixiT DEVs:F/4rL«A:,c^/<i^<if/?/«A:. "^''"'''"" ''- 
Atqueitarecreuitlucematenebris,im6^fe»f&r«/«/rifj|^/c«^fyc^r^/«(:tw/,FLiitG^^^^ 
autem Lux illa primigenia, non Angelica natura, vt opmatus eft Auguflmus, ^-(■''"'■^■v.e. 
fed majfalucida,qu£fe mouitab OrtuadOccafum,&itadieperfecit,doncc quar-v^^^r^" '" 
tadieitioibemSolis omnis lucis maceria compingerctur,vnde reliqua^'"^"'-^'^''' 
aftra,t««4 &cStell£ lucem fuam mutuarentur.In hoc opere primo naturam ^t^fiuZs, 
(\jidi:c\iiza.\ikDe\is,c[m Lux esl, & tenebranon funt in ipfo,lucemi^adeo hahent (/«'/-c^f.i. 
inacccjfam^dc nosfilioslucis, lucU opcra vult fatere. Secuta funt diebus rubre-'^';^'^,^;^ j_ 
quentibusreliquaoperaDeiiQuatuorElcmenta:!^»^, ^^r,^^«rf,rfrr<«,vti.T/>w «r.^.itf 
hocnoftrum E^^^/SAjjjuotptimum demonttrat.Etiara Venti: Eurui,Aufler, ^epheriv^t^ 
Nothus,Aquilc^ Nam ex angulisfuU lacefit ventos Deus, &c. Aurigarur Tempus 9.10. &/i^<j. 
rfl/4fi/f,namDeuscuilibetcreatQrarumindidit iiiafemina, & cuciumiu- f^'''f--^'s 
umejUc^uTsi/jquem naturahter retinet, donecipuviaetur;rrftt«^«^«&«5r£i\fPKj>. 
terrdifemintii & nunfis, frigm &£jlus,tefiai &hyem$.,nox & dies nonrequitfint. '"^^'T^^P"* 
IpfeautemOpt.MaximusDcus,non dilccdir abopere fuo,quemadmo- ^^^r^ 
dum archite<ftus ab cxftrudla domo,rcd/^/w/)er operatur,6c verbo pDtenttd fu£ <j^«fP'</'S' 
omniagerit, mouec &:rctardat curfum, ^piomi^CmsSapientii^cuiusnon eH i'e„a-^'i,i,r.j. 
««m£>H4,videtur,(emper operans. Haicqaeadeoomniafacit,,'ei/t«rf«w be- <^'*/'-4*- 
neplacitumvoluniatisfu£,PROi'TERSEMETlPSVM,adUtidemg!oriof£grati£fudi, Hebl.uvl'. 
quod velEthnicum illum agnofcere &c celebrare oportuit, quando ita co>,f.ioh.c^.io. 

canit: l%'.ot.. 

Uiic cum depofiti cerneham foedera Mundi i ' • 

Tr^fcriptos^ ma^ufines,annij^ meatusy rf .t^ri, 

Ef Lucts No^is^ vic:s,tunc oymm rebar Luther.ub. d» 

Confiliofirmata Dei,q i Legemouirifjd'ra,Scc. HadVenus Claudianus/"''**'"'^"''' 
NecinfehciusXf«o/)/jo«in A^JTrjUfjj^ovgii^ucKiTj: T<w/tk az<^i tiv^^ ^y^fMii^yit 
H^cptKo^conTi^vyiixoceivoti [c.ol^». Atnoftra cognitio muUofirmior,tan- 
quamexveibt>Dcihaufta,quaetametfiP/<«fo«/,aHifquenihilproba-' 
re videtur,eft tamennobis credentibusdiuina 
Sapientia. 

A 1 IKGEN5 INGENS DIFITI^ DOV^FM, TAXATFK 

abuJUf^. 
'\UMIt' UcDd, 'uf eft^ueJntw'(iOtnilenita. rhedaUe^rumVju. 
urruffrausii Ramna-CL Junt. Omne Wolu uruteneticumj itipnr- Vifluvtattf LnttthcecL ijenur . S-t^ir ^eicnmumlf imd cjuttr vber^a.AS Ih' au/unjter t/orli'al> vpran^Z^dtt^ 

"^SiAtz^vni hcJchfcllirt ijtlt anlacir, (jiemjfrlJchctjftmniennacherJchleKkt. 

Trim.vene c^nJuitle Jur de VOvuletice, JEi Traudeyienjifrt ttrent ^Jure au cpjte drpii, 

lcdU ennmJkt OriMieijB^mnefcinr dememe Tlcujtr ctuimd. ctuaaucneJerctfMc^ner cc/an^ • ?riE^ f^^x L E N T i^ carnalis &Improba5 effigiem (ecnndum caufas,admn~ 
»;4*4r«4«, Vyi^ajefFefbj&c.heichabemusilluftriflimam.. Modusditefcendi/wr- 
Pfai.t7.v.i^,.pisfecul: fc«?w/««w pcr Equosrhedam carnalis OpultntU rr^/jirwrw prxfiguratus 
ilSwon^ cft.Nempe:R<i/>i«4 Scfraus.Qiii enim ditefcere cupiunt,Iuijhaf,fu.' ^dc^^ habent: 
,4,. ' Bonusoderlucriexrequalibet. DumlmviolandumeR.rtgnandigraita vtolandum 
ixPUut, 1^^ Videasditefeerecupientesnulloplanehumanitatis,nedumhonefta- 
^mett.v.So tisadfcdluduci. Hitalesfunt.quiapudPiophetamaiunt: Quando trar.fi^ 
iitmenfisj& venundabimusmercesy& Sabbatbtimy&operiemwfrummtum-yVt im- 

minuamusi mlnuamtie menfuram & augedmm ficlumy &fupponanmJtaterasdobfaSy vtpoft- 
deamminargentoegenos,&paupmspro calciamentis^&quifqmliasfrumenti ven- '^"'•^•*' 
damuf. Quialiquohoneftatisftudio capiuntur,perfraudes&cuniculos 
agunt,quodperalterumEquumFRAVDis nominefignificatumeft. Hi fravs. 
infidianrur proximi bonis fub titulo licitorum commerciorum.fed adul- ^"*" '"'^* 
terantur bona quae vendunr,aut plus mfto mtendunt pretia,aut vtuntur Dcut.zs.v.ii 
falfisftateris,vlnis,raetretis 6c fimilibus,dc quibus fxpeinSacris,quod "'f'!t''^'^' 

Ai/*i !• i^l • • Mich.6.v.lt, 

lim abommatto coram Deo.. AcceditF/ttr^, quae plane obarietat Chantati proK.io.v.i» 
Chriftiana2,quae w«fttM»i dareiuhctScmbilindejperare, &talibuspromitti- f^-^^^V*-^ 
tur manfio in montefan^itatis diuina. Scd de vfuris Luther.'*' Selnecc.BuUin- lhc^s.v.s.s 
geruSjDanaeus^Theolog.^Wittembcrg.late. Inprimis aute Francifc.Hot- Pf^i-^j-'^-^' 
tomannusfuifecuHIumen lib.de vfur.h^comnia&eruditift^&copiofifT. j.p^rJf"^'' 
cxplicauit. Cicero {a.ne pro^NuUum ejfe ojJiciutH,ipmQ.\:,tamfat}^um^taiH(^j fo- Traaat.fin- 
lemm^quodmnAuaritiaatque Vfuracomminuereacviolarefoleat. Auiigam Do- flrijiiJn."' 
lits agit: Dolofeenimagit improbus^Diues in omnibus <»^ji<«jf«/^. Stipant rhedam cenfti.pecit- 
pone retroque 5/</»criw.FortunaE enim huius feculi inflant bc cxtollunt o- ^"^/.,0.^.4. 
cuIoSjVtdiues -^ osincoelumponat.,6cDemnipfumnQncuret: Sacpetamenldo- -f Pjai.jt.v.» 
lum fiuira contingere non potis,qno v.e\*abortium pr£eftat:£c irrider Poe- ^^*'"'°^.^,'^' 
ta.:Siquifematcytbaras,cjtharascomportet,&i.c.-Libiddnonde{ici\:,'vtenin\0- r.6. 
pulentusalias tenax nimis fit nec fibi beneficus, in libidines tamen f^<^'*J^"J'^saTr 
fufilTimusefti,exemplaodiofa font. Hifce feiungjt Pra^/ri^feuverius^/^ t,b.2.satjr.%. 
/««Mrw;Diuiticnimpropteroftam vclfaerum nummumafl'entantur,tfa- '^\. 

t. ■ \- f • n • 1- !• I • I- Frodtgabta» 

liuamemslingvint,dictaeius pro oraculispraedicant.. Vanavoluptasm di- dttittt^mU- 
iuitiisvquemadmodum de D(jff«iriii«5referunt,quod inaurcis fuispiovo' ^J^»""^' 
luptateinambulare folitus.fit.. Deniquer4«<r/<i««<gyrurnclaudit.. Dio7>yf' 
Opulentus cnimfacriJicataurOyCorapponit..Spemponit in caduciS' V'^' Seinect.i 

diuitiii Dco vero detradam^ atqj adeo Auaritia Idololatria. LHcTouTb.' 

iit & radix omnium maUrum. . d* vha atem. 

Sjr.ii.v.y. 

Pfal.ei.V.lh 
JiTini.6.v.ir 

«efc§oS^» £pw.5 & "= 

Cgu l.Ttm.i.v.lo M. z, FORTV- 3- 

FORTFNIS TVIS NE INSOLESCAS, 
IHviitam tJ^-ni^joetund.itSiwei^y^ycurru-m. Oi4s Htfu. ri^* UJ iuft rurruf nan nuditJudirrui: 

Hic ■nutlt cpdmr vervlacet ii>fpfiU . 
wtU v<)rri. iranfipyfv-.ttcktnitmanilniiJit: HffcltfAhrtaeUert MiQHnjuAfit, V^' ,. ,^ .^^, 

Sie Uaft dicLeiitv^Wirljmtik: Balter <S ^ij^'!- 'Sd^alaiJd^cU . 
{UtveutftreOrau^Jleyf^damekeiAtEmm Lctl^Jfflfepance^WfnniJirete^, 
ACurt/HeMe(f>ru et M^^uerte: Ei UfpUeVanUnceinhijffuiireutU, SVPERBI^. 

Dimtiarum 

rstio. 

froH lo.v.zt 

yAt*ll*jiin. S- 

pifl.tdtiiU- 

rittm.%9 . 

Matth,%.v.\\ 

Matth.li.v. 

zz. 

Luc.i.v.l^. 

Matth.lQ. V, SVpERBiAMgignit opulentia,IllalNViDiAM,.©itf m^cfcf ?0?Uf5- Diui- 
tix quidem corporales per fe nec maiae funt necnoxia£,red honum Deido- 
«ttw.-Nam Bemdi^io Domtni diuitesficit.T mr\ quoque Sandti Dci homines, 
cum quibus vel nos in regno ccelorum difumhenm , cirra pietatis falurisq-, ia- 
duram magnas opesfaculratesque huius seui pofrederunt. SpinU lAmen. 
aflimilat Dominus 5<f/M<tfar,periculorum elTe eas tradtare innuens. Quare 
^«/&«rfit«m^4j^«<<«r,opuse(l'ctfumma cautione,vtita vtantur,vtneabu- 
tantur. Quid igitur in opulcnto improbo homine maxime taxatur?PRi- 
MV m: 5«pfr&w,quod hifcc fuis forcunis tanquam fuis fuperbit,gloriofe ef- 

fert, fert,fuperci!{a alta gerit , non penfi habens illud Apodolicam: Quiste 
pmulit? Secvndvm. inuidia, quod zliomm bonisinuidet,& vel dimi- ^■^"'■7-v.it' 
diumbonorumfuorum poneret, vt ne quidquain pioximo fuperefTet, UarlZ'^"*'' 
ideoque alterius r^bui marcefcit opimu,quotnait4s torrmntum repenn nonpo- ^'"'"''''''^■^- 
teft. Adde7*<c7^«fi4W,quodbonis fuistacitusfruin^n poteft,iaa;,irinfu- ^ixotXv.r. 
per&gloriatur,inftar felis os rodentis,quale erat iWud^^ahuchodjnoforU: T"»othMb. 
h'onneh<tcenBabjlo)j,citma6magnayquamegoddificaui mdomumrcgmtn robore %7.Ilt'ci. 
fortitudinismu,&inglorudicorismei:lr.i<iemRexjEgypti:MeuieUf,uum,&ego ^"''"'^' 
feci^dcc.qu^ndoexabundantucordif oshquitur MagmficA.^c. Quibus accc- "bT^'""' 
dit Curiofttas, quod opuientus acfLipcrbus omnia rimatur,nihil fe vukla- ^^''^•'^ £/■ 
tere,&incmniamconfi!iorumadyrainuolarevulr. Et Pem«rf«^,numo ltf,I'^„. 
lc omnia iura praeuertere poiTe praefumens,fecundum illud: Pecunu ebedi- i^^ci^niia'. 
untomnia, acpvoinde Deumnon timens,tjeccurans hominzs, qusmsidmodum ^•^""^^♦- 
de iWo tmquolidice Euangclica hiftoria teftaturj & tale quid fonant fuper- "^'^Z 
ba&impietatispleniffimaverbaP/w^owwRegis^gypti^dicentistj^.-^f/?'^^''»-^-!'.^/. 
Dominm,vt audiam vocem eius,& dimittam ifrael ? l^^efcio Dominum,& ifrael non ^X"^ '"■ 
dimittam. O blafphemum ac fuperbum furorem 1 lnobdimiAex\d.m comi- Phlrao 
tatur hunccuirum,nonenim bonis monitis auditDiucsacSuperbus.q? fj,',^!^ vj 
velexvnicoE;«'o«ffininfernoexiftentisrefponfoliquetiAientienimA- «Kv-s. '"' 
brahae: HabentMofen &Prophetas,audtanti[los; ipfe regerit: Non Pater Abra-'^^'""'-^'-'^' 
ham,fedftquis ex mortuis refurgens ipfos acctffmt,refipifcent&adfrugmredibut. %iaz.v.^ 
SedmoderatiixomniumacluumopulentiacfuperbiertCo«/^w/>r«facDf-''-'''-'*-J'-'''' 
rtfio : (P^tf? '\bm\ mmmt guf gfnt^j Omnes tranfuerfistuentur oculis, DL!tl'^'us 
necdignoshabeiitquicorrigias calceametorumfuorum foIuant,incor- «'"""*^''''''» 
de & ore verfantillud Ph^uf^icum-.Ne^etiamvtpublicanustfihtcl Ma. Lui. 6 V.Z9 gnum hoc crimcn cft: Qui enimfafltdit Pauperem,dehonefiat Mi.v.n. 

matoremipftm. ^^^'i. tr«ft,i?.v.f. 


s^rpiK' SFPERBFS SlBl T^ENE ESSE^ MALE 

vuUc£teris. 
._ ; fl^^B fai ■■ I '-l-^^ . ■ 1^^™ ^ a=g^c— ^^^^— 1 — nn i. ■■»■ . — j . ~, 

InvUur frolpsheliumAvU r^%M vuauiiini-i^nriluiAjJal^^ CcdumniO. fe^ift , 

MjQunfterrejttTri^tmlSlrnt: M'ft vtJerl^-ukJdfrkgMr^, DxUxJji vid Vf^preck^l<eU 
Ln fti reane VEnuie hiGuerre n. tft\ 3lU£rknt^B Jhdt mancherl^ . *-,« i^^reane VtnvleU^uerre fLjt^ulpui l{enuit^entMMfMtjlitVvn,Va,uireCabmnie, 
hupreceft itiAlveiUante les ckeuaaj: auiiufm. TrifuUementJans Reja/ auffm^aane VEnuie . 

de bell.cmil, 
Thtm. ^Aqui- 
HM infecund, 

Bernhard^ 

Serm.ilJn 

Pf*lm.\i. 

l.Cor.i;.* 

Cyprian,lili.ii$ 

liutr.&inuid. 

Jofeph A'- 

^JT^yicHi SVperbiaparitlQuidiam,h«cBellum. Du cnimfolaaliquidenejfolaregnareap- 
pttitynaa.\em(cne noa poteH.Vt nec Pompeimparem.tiec CAfar tru-remferreiniii- 
ncac.Quantuhoclfed heu ! quam comunecrimen! Oculaamittere velle>vtproxi. 
mus vtroq; priuetur.Hocfcelus Charitaccplancpellit &extrudit:II!aenim i?^7i>,c7. 
i /ii^rz^t^jirui Ctnc ^'^■'lysv^.if i^>lT»TKect/jT>iS. !i Xoyi^iToi f(ai($ii. ijffiion imTYixeiK,ict, 
&c.Inuidiaaucem propriumcoredit.ExcitatBELLA. Nam qn5admodum t<nmit©^ 
ftudium/r/Af^i- jj 7JT(ft, ita vbiinuidia regnat, quies & pax fuperelTe nonpoflunt. 
E^a^iimpellit L/FORjfidusInuidizadrainifter. Inuidusenim,quibuspenesfebc- 
neefle videt.hosfiammanti perfequiturodio, & felicitatiproximi, quoquo modo 
poteftjcontrauenit. Egregia eftlnuidias Profopographia apud 0«»</. qua mores & 
petuerfum iugeniam lauidorum abundc defcribuatui: ia huac modum : 

UBcr TaHor in orefedet, Macies in cerporetoto, 

fce 

f4i..s Nujquam re^a aciesyltucnt rubigine dentes, ^"'^ ''* Te^ornfiHe virent^lmgua fftfuffufa veneng, 

B.ifusa(fejiynifiquemvijimoueredoloref. 

IHecfruiturfomno vigilantibus exiitacurii^ 

Sed videt ingratos, itjtaoefdique videnio, 

Succejfm hominumiCarpitque & carpitur vna, 

Supplicium que fuum eft , &c. . 

Quis Inuidorum naturam . mores,ingenia, & adfedus magis gra- c^rj s^ihm 
phice defcribere ,aut quis Zeuxis, qais Apelles-, quis Parrlujiuf-y quifue Dure- o^f"" "* 
mpenitiusdcpingerepotuiiTctJ M;?/^//{>/o7r/4agitatEquos. Kemo enimal- Subiciun 
terius Virtuti inutdet , qui fuis confidit Detra^io Sc calumnui Equi praeferoces & ^"«'^••^ '": 
«;i;*A<ys;trahunt rhcdaml«//rif/tf. Vtenim alterius virtutem obfcuret in- ^^a\i.s'^i. 
uidus,^denigretuefamam,detra(5bione &: calumnia opUshabet.quibus Simii.Ad- 
tam.enf^p2idefficit,quod quimanu candclamcmungif, digicisenim ^*""*" ' 
emangentis prsuftis, candelaeoclariushicer, (kradiosinnoccntisEvir- 
tutifque eo longius latiufque exporrigit: Ipfi autem Inutdta eo magis ad- ^^- 
nafcitur p£rturbationis<Scinquietudinis.'Omnia cnim aha vitiaforis Sc 
extrafcnocent,folainuidia(ibiip(inoce[,&perpetuosTortores,pertur- 
bationcm5?iftquiecudincmfibicrear,vt ^t£ttkvi^\^\n:lnuidiiivtrfimi- Epi.iii. »i 
i(iesinuut,queiaclaturti:Ji :d:hu6JnaTis,tnpcr(urbationejimpsreJ},'nfanitinaiit- i''i<^>»- 
ier,mmi-eiiadetiKet'.ir .furore plenas , purticeps Dwmnruui tffi.ttur , c^c. 
qux omnia prxlens Tabclla accurate conremplantibus 
6c pendculatim conlidcrantibus abunde ccm- 
monlliabit. B Invidia EX INVID1<^ CONTENTIONSS. 

dtjfidta^ 7 ELLV ^t, 
CvyrumVPi\vtautirjLtarafurc>riJ- aawnt ; J\tjur,hlajjmenumf LtKOUAFamef^ ctyrtter,- 
Kri^ ^ manael haldatH Vrfiun: Jja,ih Cjmn.^Af aHer ^f"- vnX Ftuckm-^ 

^Wamxm. jtclijlnfial nanerJxoffi^ bamt Utmaer' imd XM.m^m^litjtuiten 

ha.Guerrefuif avrefrawrde fUiuf tMmdre, LaKmjM^ LafuTie cpnduitrrrdiiifiit., 
EtNnjedCruaute.Le^Blafp^me/tfnamdre, QutUtttan<;t-1ire auec Dejiructiffn ■ 3ELLVM 

Bindtr in 

Tbf/lh.de 

S:Uo. 

InremmetUi 

btli. 

Tcrent.inEfi- 

Sen.-'. 
Imprebi mo^ 
rrs huint TN viDi A parit BELLVMjBelliJmqne rNOPiAM. Bellam (aneres 
-*^bel!a non cil:. Nec eiiimerantbclla,cum omnia fidhucefientbella. 
Totmalaruntbt!lo,rutiloquotli*ierac«lo,q.-iarenammaris i le ctiam 
incommoda bel!i percenfcre poterir, Non (r m imus cum fanaticis fpiri- 
tibus.qni ad arma conclamareomninoimprobumaciiHcitumt flcfta'- 
tuunt : On.nta tamnfrUu Virhif ac fapienti eonflh tenraf danant^quatnad ar» 
mafroctirrtrcnir. Quemadmodum non adhbetur fe6tio, dum aliaadhuc 
ftiperfunt mediarltadum aliomitiori modor€Stranngipoterat,adar- 
manoneratproru€ndum,ne ment© obiiciatiu iliud; Suror arftia nunt- 

firof. jlfitt. O quam nullo omnino delibTataarma fafcipiuntur! & fL-atemus 
fanditurianguisiQ2,<nto redius fentiebat Imp \\\c'.MaUefe((i\cz-ns)v- %l^i^pl' 
tiuumttf>emftrU4re , quam miUti h ftes pernere. Laudabilitcr (kne dc gl oriofe ton. p:o. 
Duxillc Saxoniae,cui,cunivibem ErphLirdianamquidemPyigopoly af'/,,"'t b-^ 
nicespromi teret, fiquinque viros deponeret,rerpondit:Ner»;y;w^/j- meod. 
dem. ( v^^tBvtc Vci\xdx\miilXW\l&c. ) Charior nobis humanus imofrarer- ^'^j."^; ^^"^ 
•nusfanguisefTedebet^quam illis apud Agell.hb.^ c.y.eoquenontam L^Ahlr.To^K. 
temere ducendas.vtfandatur, vt&Dauidi Sam. ir. &.u'.c. Inprimis ^•'^■^"""J^ 
autemconftringendaeratpetulantiamilitum.perfinesamicorumtranf- M-.^iii'm c 
euntium ,exempio liraelitarum , tranfitum pe.' idumseos petentium. Re- »'«'»»» f"^- 
<5lc fane Aurelixnushnp, qui mditem ( hofpitas fuae vicium per vim offercn r/«^.'' *" 
tem ) duabus arboribus lUigauit, quje poftmodum folutae , mcdium dif '^^"'n.io. 
cerpferunt nebulonem.quaeque ipfius in feruanda militari difciplina p/-/^' ,„ 
sequa feucritas fuerit.ex oratione eius ad tribunum, quas apud Vopifcum cbron. ir, 
teperitur.viderceft.Et i/^vrfWi/. r;^/>. qui cum aniculamquandaminiuria ^Ei^l^m- 
adfedtamamilite audifret,exauthoratumeummilitia,leruumeidedit, prid.in.yiie- 
quodartifex carpentariuseflet,vteam pafcerct. Ca-iff^effiitenshd\i k\x- ^'^f^fl"'^^*'' 
rigaetitulonotatarF«w,paucaenimbeliideIiberatcinIlaurantur,ple enufi. 
rumquefitverum.-Furor armaminiftrat. Et tixa, obrsmfxpiffime le- ^'''"'■^••' <^ 
uiulculam. Lepus captuse(i: Cermu cufpme confojjui-.Ltmves latum vngueprdterut, ,„ mtHtecau- 
&qa2Efantfirailia. Huc accedirlibido dominandi quametiampoeta /*• 
reprehenditacdeplorat dc qua faspidime. Mo(i«5 agendorum bellcrum i^tlntra ' 
fajpeperuerfiflim^^eftj^incnnifi exeGrationibus,biafphemiisbc!ligera- Ftuji.c.-A^ 
tur,illif^pe pro Vereranis &:forciftimis habcntur ,quimultavulnerum t.l^TrV^! 
&facramentorum millia eru6lare perdidiceiunt,quod inprimis prae Slt^^hieex- 
fensnoftrum '/A«CA«,t{^ perftringit. Fihia fmeExitus,Euentusuegcftibelli ^ufnVj!"" 
tandemeft;Perdicio,Vaftitas,'nopia,Fames,&turpillHnamalorfmIer- E'>e»tusbd- 
m^vtvi^iui pat y&vtcior dokat. Abada armcnta. protrjtse fegctcs.truci- t^"^^',/7,i 
d iti coloni. exuftce viUa:. excifs vrbcs. ademptabona omnia. omnia ad- Erafm 
liucplenametu omnia faneuine tepent. omniaplenaconfternafonis, ^"^^f f[, 

t r, t I 1 ■ ■ • m , ctu.Detltb.\^ 

Iua:us,quaereiarum,lamentorum. conltuprar^ vugines.vimpafl^ho- cap.f. 
n.cft£ematron.ie.iiiuentusadferuiturcmabrepta. fa(5li orphaniacviduae. ^*^' '''I^' 
Nihil enim tam turpe, nihil tam crudele,nihil tam horren- Pez^eLiu Gi- 

dum aut immanc, quod non eftlenis miiitum «'/"• 

petulantia defignare aufit. 

B 2 Cunda 6 CVNCTA FOR^r BELLV^ VA- 
Jloque abfimithiatu^ 
Af/tnJueti htru^ hunuUj^ Ulera.ntex ata nwdrfu Jt ilejtnt tnres^ vcina, ejt [ine vervvv 
^eddtmur, ep altff vei-ttce Cnrifta. cadit^ A/Iajtu, tmam va.leas Jei-t-e,rttinau Uvfanael lehrt Jetn Jjefnu.iia feijn : 5 rin eiaen. vnuermaan hetraekt, 

f \Vo man nvcnt Wetf U/a aui nach etjn^ JKiu-Natn emltiaend u/trt j^emackl ""^ 
au ^ati ilept HOrl^ .. El L V Mparit Ik o p i a m ,1icEC humilitarem ; finirobcilo cmni.T 
funtfubrura &cxhaufl:a. Exhauftus eftfiCcus. ExhauftaEpriuarorum 
opcs.Subuerfje vibes &;cppida,fuccenfa granaria, protriisfegetes.Ec 
nii nifi yaftitas apparet & perditio. Vere er\\m -slitroi 

N V L.L A S A L V s B E L L o. Ec iterum : » 

VrafalmYiclU.nulUmlpeTarefdlutem. 
Tum habcnne porriguntur Tortori,cui Fragilitas famulatur, 
^iUn.iib. Et fubfequitur i£ g r i t v d o animi inprimis, vr quid, faciasue, aut 
occ3epres,ignorcs. Egregie mc hercule videmur hjecomniainFow/f^eit/, 

poft- K:rgil.libA \. 
Idtm^HI tiB. 7. v»rnr. 
iifttr. poftqnsm ar/J.C/£/ir?!npiTgnf,?haLralicav'^aseft Veniensenim Ain t ^ 
nasad Craiippum, n j.fputac cnmco : Quj fadtum iitj quod iQbonacauiKi ^ ^ 
rnccubuciit. QuidfaiciThmyquodmucronem Sauli in vifcera adcgitj -^^.f^^^i 
ccrtevna&: loiaffgdtudo animijindcque nata dcfpevario. £!oq«?re- 
tur Xi7xes , qui exercicu & copiis fuis erisra maria cxticcare pofle diccba- ^^ ^**-^' ■ ' 
n;r,cum am:lTa vniuerfaArmaturavixicaphaelabererur,&: curpi fuga (a- ^"rJJp^it 
iutem vircE qiiaererec , prajque animi anxietacc & cegrirudine demum P^^^^^rog. 
fentirer,vn!usDemocracis con(ilsumfu:fieoptimum acfidillimum. De £>: sieidp.n». 
VMTxifcoL Gailiarum, quanca animi zegricudine iaboraric poft amiC 
fimpugnamadTicinum,ncmoin hiftoriistAm hofpcsen: qui ignoret. itemexSieid. 
Alberiiu iWe Miirchte Brandenhr^tco Onoltrjbacer.fis , ramctfi femperinui6ti refmtn Ept. 

1 • T\ ■ r ■ o 1 1 i I r 1 r i • ttm Htjior. 

animiacrobonsrrmccpsmerit, ocdoloririaud racileIuccuDuerit,non s^-rUji. o- 
ignotum tr.mcneft,qnantaanimi ipfum <'Egritudo caepeiit , cum poft-/^'''"^- 
amiilam v!(5toriara inagro Lunxburgenfi apud adfinemDuiIaccnfem sifert skid. 
^larchioncmexularct. Pauciilimoslimilesreperiesgloriofiffimofupe- 
riorisfecuii Imp. C<iro/o F.quimqaalibet fortuna fibi femper fimiHs3<i 
conftans fuiffe prardicatur. TaUs etiam anim.orummagnitudo fuit ca- 
ptiuorumgloriofiilimiorum principumJ. Frid(ricie'eclcyi4 Saxon^a &cPhi' 
lippi ff. j?/ , quod in perpecuitaten) laudis , (i non fplendidiflimi Marty- Pro!*.^4.v. 
riiciori.mde ipiislatercnuilo mododfbet. Sobolesanimii£gritudi- J'^''»^'^' 
Viis cd B(l)!htas corporis : quemadmodumenim anmm b.Lirif iugecomimum 
^{\,ka.tt^ritudo anitniconjiiiijt medulUs , Sc £Egritudmem debiiitatcmque 
corporisaecerfic. Tum dcmum addifcitur VAtientta^ quae fi a capire belli 
adhibitafuiiret,& nonnihil conceflum Paci ac Tranquillicati,piurima p»'*»'*'^?* 
euirarj m.ala potuiilenr. Vcre enim (?L}^\Qnx.\({ vaxxs : PATisns rthu^o pdjiat. ^„,„fije 
Refjlrat etiam inde pretioiinTima H«w//ir<w,de quain fcquentibusplu- "'♦-^«'lir. 
ra. Sequiturfaepiufcule etiara turpisyfrw m,vt inexempiis atquehifto- ^^'^Zi.<j„*^^. 
riis videre eft. N^w qud ( alias ) tnte:fityquoda\'ii v:cl'ifnnt , mnino non videOi /«/'• ^f^i^- 
pr^ter tllum gloria immar Jsimtim faitu?n , in qvo percepemnt mercidem 
ftwn , <vK/ (lUi wger.ti c*^pidttate arferur.t. & tngcmia telU g(^i runt^ 
Cv.m homo ab honnvefuperatus itire-bell'- pcjfet omdty 
fcniatfu efl, vnde fcrnitps corpojalts ^ 
mancipia^. B 5 I K o P I Ar \jAvcii«^{sf>»(*i '1 '^ "V" >^ i^t**' v^ynf. 
, UlUPfdl i jhciutU trauaJia.lJellmn:it)jeA a-nj rai'0 faciunt tniuai \unaa.Metur nunc huc, minc afjvitituluc 
JVlajiifi. varuuin crilere Jeve ruvat . AcceluHt camtier bpe^Jxtrufi- ai^rEdes. 

Uemuiiqkat yaltl Ff^teien Jatafjt : \va Ffiycki Jt andre "^ helrifaen, 

'wanTxla.utf tmdl^iee Ifcvlamen nafft^ jDas macnt Vertrdalicn vnd pJcJietden. 
MunMsihs aja.i^aks^ huai^ ne^mtauefiiui-^el^iie^t conmmie a. l^J^rit UDatuao'^ 
CrMttte cfniuitT^oucetir tEJveranxjMt vtOre, EtuTffyelt ouuranie par CftarUe le c^eur. fJVMlL r- 

■Gregoritu. " 
L*Hi Humf- 

Htnt Chilon. 
Lacedtm. 

* ^HguJiin. 
Epl.UI.Ad 
lutian.vtd. 
infign.loc, 
Efa.6. v.l. 
Lue.14, 
V/l 12. 
l^tt.i.V.i. IN o p I A parit Hvmilitatem. haecPaeem.Quos deficit «'«'«^de- 
ftituit&: v^s. Nam fuperbus animus fine facultatc vanus eft. Humilitas 
virrutum Reginaeft , & propria bonorum eledorumue nota,quemad- 
modum fuperbia propriiflima reproborum nota eft. Eft ha:c omnino 
DumuwAmuU virtus. Dm enim, vtutfA:(f//«» fit fuperomrjesDeosybumiU^ 
tamenrejpicit. Ipfi*^ /^f//huiusmaxiinevirtutisfuntftudiofi. Namquc 
vclut Superburehftit Deus.,eofquehunilut, ita HumilibusdAtgratiam,(o(ijHeeX' 
toUtt.Et columbis vtaccidit, quandopennarum fulgoremoftentant.ab 
accipitreininfidiiscapiuntar,quemie(3;ovolatufacilcpraeuertereeele- 
ritate fua ac fuperarepoterant.-ltaf perbiomnibus Satanaerentationi- 
bus exponuntur, atque adeo facile fuperantur 6c deiiciuntur, 

Dum Dum Deus Adcilfcsh'imiUs ext^Mphcnoreti 
Quifuacemm.nuantftitart^UHdaDeo. '* 

Vbi vera Humilitas habitat,ibi hofpitant aHs'pulc«?rr'm33"virriues " ^ 

el},cttm mmhiispaLm colunt. Sunttract..biks , & inttart f; hand fa ile pei i"d,xon.niii 
mittnntj/eW/f-gr^^tffw^vtcx Aunganoltto,qui Metvs clt, perlpicitur. i.Ptt.^.vu. 
Ancillatur.^/?^;, Anchorafiimfmia. ,S>c ad adtfiiendiim bend Bio^^nm on n<m ^<"^ u.fiy 
tjeic/arta.Khedimn^ihnmMaifueiUihyMaiifuetitnimpoftdebuntterra.^tMo- ^ff^ ''^' 
difi!a,qux docct ■), l-mf(p^<y^',(td.iXverathantai^fthiquosmspr^fern<> tytiic. •^'■««•zs. 
Sripat ^tdeles dvAcis gei^etrix & nutricula Humilitatis, C/;4m<2/<7«e :quie- 2-L',th^vT, 
nim totocordehumilcsluntjlefeqj demittunt,amantetiam.Dicamver Bont.n.v.i. 
bo:H'»;,7//^intcrVirturespaImamobtinet. Dicoautemdcverahumi Hum^Jital'. 
litatc , noniliahumilitatisLarua, quam mult; forinfecus pras feferunt, difi,nij. in 
int/infccusautemturpifnuium Superbia? & efF;ontis Faftusmonltrum ^"'X^.^ll-J 
alunt, Quae eoturpioriuperbiaeft quomagisiefubHumilitatisnomi- ,. inCant. 
ne veridita.e geftit. Concludam Hieronym. di<n:o illo iUuftriilimo ad ^,^^^ "^'^f" 
Celantiam ; N//;; jinquit,/;^/'^ hufntUtatepr^flant}tti,mhUam,ibtltu(. Hxc eii adceu?rt. 
mmpmipua ccnferuatrix , & quafi cpjlos qtudnm virttttum ommum: nihilque f/?, ^^^H" ^''' 
quod nosita & Hominibusgratcs & Deofaitat, quumfivttA merito magni.,humih- Sjr.j. v. 20, 
tat-; infmrfmwa Tnpter quodfcnptura dicit : Quanto maior es , humtlia te tn o- 
mhibus , ^ (oram Deo inuenicsgratram. Feruntamen humibtatemfequere,nen 
qvd ojltndtturatitfimulatur gefiu corpori*,autf}a£la voce verhorum , fedquapuro 
adftdu (07 di/. exprimitur. AUudentm eji virtutem babere, aliudvirttitiifmilttudi^ 
nem,alit{dejirerum vmbram/eijUi .altudef veiitatem. Mul:od<furmioreJl 
iUafitpcrbia ,qudfuh qmbufdam humtli{atisfgnislatet;Nefct9mm- 
quomodo turpiorafunt vitia quA rirtutumjpeci^ 
cilantur,- Humili- Lfl/MILITAS CO%0!?iA FI RTF- 

tum , genctnx 'of^emac 
J/ar vln caniunctas initr Je cerfufS^rargf^Jacr viaenie viamt M^tes^ Ajri,^ cAuniuf^ 
^urea- Sahtr-m. Jecla. redtjfp ■mUa. E.thsiuj Jrii.itut' aius-aUhpre Jw . 

"^^anFr-rtl recjtertjtjt allr voUattff, Dte^Warkett Jantt Gereckiiakeii 
TiteLieliJcJireitfrttnVpUetn.lAuff^, (jeneiji tjrrj- F7etr H^ETtfn^keit. 

TjnJifiFaix. VriiAmJe' rmire uitnt aia:ktmtain}/mte paimant, etrrjii et Cottcprie: 

QulfirAtktiurc^/urtittneprJentpdeJejmaiti/, Et^is Seduiite A [tJiiceJaccDrcU ■ j.i?f«:.4.*.'j 

ZacIj.i.v \0 
Pax eft 

Xfg^5 A'- 

Cancordia rts 
parttas crt- 
feerc, SaluJI, HV M I L I T A s parit P a c e m. Pax O i' v l e n t i a m. Hic daudi- 
tLireyrus.OidicndLimenimerataprimo. Paxparitopulcntiam.Et 
vere hoc quidem. Nihil enim Pace opulentius,quando ({mfciUG fubficu 
C^vi>iw/«rf,quemadmodum fpiritus Sand>Lisloquitur,fccure habitare 
poteft.lbiaranturSiconferuntui-agri. Exercentur artificia &opificia. 
Deus fecure colitur. Clamant Leges.Exercetur Iuftitia,& bona fua Deus 
diuite cfFundit cornu. Vnde re6te P^.v Aurea^P^^x opu'enttt,&c. denomina- 
tur.Eftqueadcop*«.«proifus/«<ey?;,%<j&//«tew.VtPoetaexclamat: 

fAX T4X Opttmd rerum «° « *'*«?*'- 

^oi homml nouijft dmm eji: Pax vm tmmphit ^*7«r' '" 

Innumerit melior ,pax cuflodirefdutem ^>rgii ^ae. 

Et ciues aquarepotetjs. Ec itcrum mtrjib^de 

Tacem te pofcimm Omnei. Trmit. 

NtVacis cmm mmenfuaueCit, qucmadmodum HiUrim alicubi lo- ^^^^^''^'^^*^^ 
quitur;Ibi««re4florenty9f«/4; Quando Mt/ericordia &Veritai obuiantfibi: Pfai.?,s v.n. 
lufticia & Pax ofculantur fefe : Vbi Veritoi de Terra oritur , & luftitia de coelo projpi- El'pf!njj, 
cit. lii Dommat dat henignitatem , & terra datfrufiumfuum , vt praltes loqui- v.viiim. 
tur. Quare Pdci, qud nihilhAkt inftdiarum ^femper confMendum eft. ait Phasnix ^Q^^^lf'^, 
eloquentiacLatiae.Etrcdead Cjrum Cro^fus ,Nemo iinq\ik,ita amctis ift.vt <jHe in Rep.. 
leilum quampacemprAoptet. . Nam inpacefilii Patres, in hellopatresfi'iosfepdiunt. fj^^^l^J'-^' 
Vtinamigitur omnesobferuarent illud gloriofiiT. Im^. MartianitDonec Llt.lnMar- 
licet Princti>iin Pace viuere , non decet eum arma fumere. Plane beluinum eft, ''"'*• 
beilumvelle.refpuercPacem. Opulentiaexcufla&prorcriptaaccerfere Except'm!^ 
Inopiam &:omniumrerumegeftatem. Tantum enimeft Pacisbomim,vtet- ^'^""' '""- 
iam in )e'm ttrrenis atque mortalibus nihilgratius foleat audiri, nihil defiderahdius 
concupifi, mbiipoftremo meliuspofit inueniri^wtAugu^ n. loquitur. Propter ^«^«/?^, 
quod vnumquodque tale eft , aiunt , illud magis eft tale. Bellum propter '^'« ^"''^- 
pacemfufcipitur. Paxigiturbelioprsftetoporcet. Paxopulentiam pa- ^^.J^Jl[ uy^ 
rit. Paxeft initarpluui^ aureas^feueiusquasperiridemdelabitur, &o- t9-dec,u.Dn 
mniumeftfruiluoiiflimaatqueoptima, quemadmodum autor eftPli- "^'"" 
iiius,Natur£Eintimusmyftes. EtOuid.in Metamorphof Paxparit^lwe- 
rem. Amorifamulatur V e r i t a s. Rhedam tZ2.\iLzConcordtayvbipfomit- ^['^f-^s.v, 
tit Dominus benedt^ionem,& vitam vfqueinfeculum. QuantaigiturPacis Vti- ^"^ '* 
litas? vt cum Pocta merito libeatexclamare .' 

Trondibus A^iacis comptos redimite capillos, ^"''^ ^'''•^* 

Pax adcs,& toto mitis in orhe mam\ plxniunf 

Dum defunt hoftes, deftt qtioque cauff^ triumphi , fhup,i,or. 

T« Ducihus htUogloria mator adis 1 
Nobis vero, qui Chriftiani cluemus , eo maior Pacis cura incumbit,quo 
alacrius fub Pacis Principc Domino Saluatore noftro lefu Chrifto me» ^A'J>-^-*' 
remus. Planeenim contraprofellionem noftramvenimus.quan- t.29.'*^' 
do non neceiTariis bellorum tumultibus , vt lofias , imphca- z-chronic.-i,s. 

mur. Vocum vlcimum noftrum eirc debec : Dapactm £/4»°3p.w. 

Domine in diehtts ncftris , qiiia non eft alius quiptt^net ■^'t' 

pro nobis,nifi tu Dius nofter. 

C Crea- yE%^ SUTIEKTIJE HTPO' typo/rs. 
Vfrhutn iradeDn : a<u bMramenUilroveUo : 
Afjtatuf vitrD vetterefmde prece/ : 

Lfitr GattesWirt,vnttetl mitjleif, 
Geb Sacr ammt n tuh Chrifti aheis: 

Admiftmre deDieu. au- peup^Upanne 
. LesSa^remenb aupi,vriet>ieu,rajlla,cie Aftujtf Servenr/Jif SimfliciUte QuuiutA; 

Graiwf et accevla late Minijter eris. 
DieScItlana mZ Dauh '^JamnuK w^ 

bo hljt eittrKnecnt Aes nerr n on n irua, 
jrm-pncejerventtne, coTomnne rondeur 
^ConiotfVjiptupeujc efirejideU Seruitetii^. Eptflol ad 

Ctlant.dtrt' 

ffa rationt 

vmend. 

Dijlina.SA- 

fitnt. 

Ifrtin,9. 

».14. Tfioltt Mi' 
kfim% RE6le B. Hieron. aM ejl Virtutm hdere,dliud Virtutisjitnilitudinem: a- 
liudeft rerum vnibr^mfequiy aliudveritAtem. De Sapientia diu mukumque 
amultisdirputacum,{cdpauciveramrapientisrubftantiamrunta.cirecu' 
ti. Stultitiam {imulare loco fapientia fum ma non eft; tametfi etiam Da- 
uidi profuerit. Artem arte deludere,vera fapientia non eft.n<)A<Tix>^,quam 
vfusgignitjVt Afranius vetuftillimus loquituri Sapientiafaluificanon 
eft.EtFe6tusver£Efapieatia2eft,Columbinafimplicitas.Serpentinapru- 
dentia» Et agnina manfiietudo atqae patientia, vt tabella monet ; Vera 
autcm ,S4/j;;i»/i«j?<rg>?u;D^/jdocenteidipfo DorainoDeo Opt:.Maximo 

apud apud Prophetam : J^egUmtof SapMstnfafttntUfuA, nfqtiegloriAtorpoUmm 
potentidfu'* , mqmghnatur dims in dimtus fliit : fed in hQCgkrtcttir quodgloriaturi SotDn'0 mt 
feintfU;g./e & tognofcnsmt.me ejfelehoium exercentem knignitatm, m&iu. fipimemi 
jittiam in terra , qtiia illit dde^of, diSttm lehouiZ : Moderate quidem Thales Mf- ,^0'* ** '^* 
/^«j,cuicum(iu{rLiApollinis) menfa aurea canquara (-^ortjs^T-^ra, jda- ii>,d.v.i%, 
retur , vefpuic ilie , & ipfi Apollini dari iubebat , fcd larua tantumfapien- '^^^■'"■*°' 
t\x^\\\o6iZiziioms'\\\^£\jLk.VYinctpmmfjpientiaeji retienriDominum. Pleni- 'ibid.1%' 
tUiiofapientUireuereri Dominam. CarondfapteniiAy reusreriDo >inmn,progermi- '^^'■''^o.v.ig, 
«4«/p?cem & incolumitatemfalutarem. RadixfuptentiaremreriDominunt, St rJol!il'.l' 
ciipisfapientiam , ohfertta m,tndatay & Doinini^ eamfuppedrt^hit tibi. Sipientfa e . '^'^^^otw &- 
nimac eruditioeftreuerentia Domtni. Improhttatk auttm fcientia nenejifptentia, ^Jia'uin..^u 
nequetJiprudentiayVbi confthumpeccatorumeji. Cognofcere Dominum abfolutaejt "^""^- 
fapv.ntia^&no^epotentiam etus.eft radix 'immortalitaiii. Ea ipfa mtcmfapientia, SyTfvfr'' 
datHraDeo,ci\iSLrcJi quis ea indiget, poftuletaDeo , qtn dat omntbtis afftuenter, & Pf-^iin.v. 
mnimproperat,&dabiturei. Regibus olim Perfauum adiungebatur pMce- ^V^"'^* 
ptor fap.ent^pmiu, vt inde fapien tiam difcerct , redbius autcm Regum fipi- pfcHirb. i.v, 
cntillimus & fapientiflimorum Rex54/i??«o«,a Deopetebatfapientiam ^^' 
adreile regendumpopulum Domtnt. Medtum adtptfcendAfapiefiii^eO: V e r b v m ibid.17.ti. 
DominijC]viofp!€ntiores efficimur ommbm aliis, vt Regius Pfaltes monet. Ill.t f,'!^ ^' '*' 
/kpientiaforls recant/it,{id eft , publice prxdicatur , eft (icut Lux in candelabro, i.cfrimhlu ' 
zcctuitas inmQnte,(omic\y inverbo acfacramentis.' auditur defuggeftu; ^.■5' 
ccrniturinbaptifmoacS.Euchariftia« Taliseft, qus neminem fugere ^u^nn.dc 
po^eftjftfpiritui veritatis veiitobfequi.-) /«/5/4f^w«rf/r vocetnfuam. In/iim- nb.ariiitr. 
mo tmbarum proclamat , adforesportarum, in ciuitate quoqusfermones/itos ehqui. v. T '*" 
tur: Acceditead me quicupitismey&fru^ibfismeiSyquosgigno,implemini. Nam ^^if^fl- ^e 
mtmoria mei dulcior eji meUe, & hiredtas mea ,fauo mellis. Qui comedent mf^ad j[farS"o, 
huc efuritnt , & qui bibunt me , adhuc n timfit^entes mei. Qui atfctdtiit m-hi,pudore ^' '*• 
non adficietur vnquam , & qui colunt me.,non aberrabunt. Itfus chriftus eft nobisfa- 
Htis a Dtofapientia. iWzt^fapientia ncftra coram omnibuspopuW. Quicquid {a- 
pientiaenomine extra hunc vcnditur, damnabilisfiultttiaeft. Qa.ire con- 
cludimus cum B. Augti^im : Non atiam ptitis ejfe fapismiam^nifi verttarem. [ Ec 
lefus Chriftus eft V £ r i T a s ] /« qua, tenetur & cemttur fummttm bont^m. 
NuUo locoabefi, nufquam deeft,forisadnienet, intfts docet, infe omnes in mtlius com~ 
mutat,a nullo in deterius commutatur : nullus d- kUiudnat.,npllusfine'tl!a beneiudi- 

frff.Hadcnus Augufiinus ;Ec optima fapicntiaeft; Prudentem efle 

■ licut ferperttem.fmiplicem iicut columbam,mitem 

ficutagnellum ac patien- 
tem. 

C % luftitia 10 JySTlTlA nST AV^IMA T>0L1TI 
ca conuerfationis^ 
J j J fvtes naMu muntium vepbLf hahenj : C rimittmispxnaj; tujtis cla-pmmia.JtuttTf 
ItMiiuCprudetu/J^au-ce cimcta, qeres : Munutjutil veretrincipJrJjtA htfnt. 

Nacff^ishdt iracUten: GerectS^nt Hnf hos JtrJ^Quts Pel 
Hanlluwen^ TUUh /i^neaenkeit Simtjenrttici onTurfUi pelfinnen aern^ Sois orne cifPruAence;uiIujiic€ mainiun N fiiwTie le vunir' aenr ie nuutuaife vie: 
fyeDfiumr temveree hui ceig! autJimtpietiiFileu MaM^^ rienfar muie. Ktmdn 
flHrib. DApoftolus,GentiumDo(aor,<!um&MagiftrumPnncipatumque 
,.^, .omnema Dcoc(refGribit,&: munialegitimaepoteftatisdefcribir, 

inter aliaficinfit, Prmcipesnonftinttimori bonioperisfdmali. Vuautm nonti- 
merepoteftatem ; Bonum fac , & habebii laudtm ab ea. Dei enim mintfter eft,tibiin 
MagiflrtitM bmumftautem malumfecerii time : No« enimfine cauftgladum gerit , Deienim 
ad^Hidin- njintftereft,vindexinirameiquimalttmagit. Nimirum duplicifiniciuilisfo- 
ptHiHsfit. ^^ cietatis feruit magiftratus: Pret€^ioni bonorum: luftaque animaduerftoni in 
" malos. Hunc fibipropofitumfcopum habeant,Dicundoquiiuri,exer- 
^^' cendsque iuftitixfuntpraefcdiiNameamobremetiam igfe Deusno- 

mea mencumipfisruumparticipat,vtD^(7/vocet. Tpfequeacleoinomnlbus 
tpforum confellibus primoscaptataceubitus,vbinonminuspiequam ,**ig,' " 
prudentcrfuosiudicesmonetrexI<y4;!^(trw.Quarequemadmodumbo- pf*Ltz.v.i, 
niomninocontra iniuftam vimtatandifunt,itamalisnullomodopar- /^*'**"'"^' 
cendum , BonU entmmcet,quifji4lisp4riit, vt minus rc6te. Vcrum cum duae i.Par^i.io, 
capitales iuftitiae: peftes CmztProjfopolepfia &c Dorophagia, ab vrraque ftu- J;^;^,^^^. 
diofe,pie ac follicite cauendum pio iudici. Profopolepfia feu acceptiopirfo pud ^getiiH. 
«4y«wfaepiflimein facrisprohibetur: tHonaffumes perfonof, oculusttmmn ^f'fj,f"^, 
farcet. Ab ara mea toiles , vt interficias. Malediitus (^uigUdium cohihet, ne cjfundat paaiei. 
fanguinem, Sicin^t Spiritus. Doroplugia etmn^ acc^ptio7}iumrtmc\im^ei ^'^^-^^' 
;4i^a tum'per exempla damnatur, vt inprimis infifw Samuelis videre. Exod.ii. 
^tt/autem quoquo modoaut quauis de cnixd^A infitficat impium (jrconde- ^Jj'j^ 
mnat iufiumy abominatio efi coram Dec. Aupc<p*yU eus^mnatura deteftandum ^, u,] 
vitium imo (eelus ac flagitium eft, vtvidere eft in exemplo Cambyfu ^-Sim-s.v, 
(monftri alioquin Hominis ) qui Lu^^^^lyc'-/ Sifamne>n excoriari, cutem in ^roulT.c.iT, 
tribunal expandi, & filium eiufdem Sifamnis Otanem in tribunali con- ■^•'*- 
ftituiiu{Iit,vtpellempatrisintuensre<5lciudicarer^ Curandum tamen ^,/^ 
piac poteftati,ne iuftitiadegeneretininiuftitiam.-pwquidc Sc^eritasmn £' ^'*'^r. 
efi crudelitas-.Cx^cz^mQnfummum iiiifummafit iniuria. QusLic cam Augufimo s.fl'.^." ' 
coricludimus: Ufiitia regis {quathrenuieius ftabilitur ) efi , nemtnemperpoten- M"- Sthte,. 
itimopprimere',fineaccpptio*2.eperfonaru?n inter virum &proximu}nfuum iudica- '^l^Jl^f 
're^aduenit &pupi^Iis & viduis defenforem ejfe ifurta cchibere : adHlterupunirf.tni- xii. abttf. 
quos non exaltare ilmpudicos & hinriones non nutnre : Impios de terrdperdere : par- ^^^'^*^'''"'*' 
ricidas&pe:erantes viuere nonjtnere : Ecdefas difndere: Pauperes ehemojyfiu ale- Prou.io. 
icJuftos fuper regni mgotia-confiituere : Senes &fapientes & fwrios confiliaiios ^f,]^r]tmvo- 
hjbere: mAgoruni& h^rtoloraifipfthonijfitrumquefuperfiitioriibus non inten- cAbuium mi- 
dirc. Iracundiam (tUwdfFare : patrim fortiter & iutle contra aduer- ^""T '^"''"! 

r ■ jx: j ■ - • tI rj i -c tpfosntdUt. 

Jarios defenaere,per, omnta Deo confiderey&cht -verbttm a- 

quaefequuntur.. wiant^rem»- 

•^ •* diri4nt.Lt*- thtr. in Pjal,. 
LXXXU. C 3; Magna tt OBEDIENTIA HOLOCAFTOMATE 
Nrtn^e Majiftratur Juhectuml^ eJse^Sp^Htr^manlatP itja.hmUi' muriertjmai; 

\ TraittU nente1)u.cum^^tMMjfiiJraitC: X.mitniuni Patria Cudjtuf ifta. latUf. 
iiisehtrrjdmen der OVv^ktitj Z.ur arlnt pnverdrfifjefi Jeijn ; 

? "TliunfWajSpe rechtf WM^ aevmt : Cj elfiiJtrt der pnierihanen. Q'mein, 
Jnu^JuUetril canuienten tpute reuerence V^rtant enValUKCe les ckaraes et trauauji, 

Faire aujcVrinces henneur auec OleiGanceTanalfauisfontaumande ualee le taus m^aujc (}pp»fitU»ie. X TAgnalauseftOBEDiENTi^ mfacriSj&turpiflimum Tn obe- 
dientu& IVId ienti^ vituperium, quod velex (ola oratione Samuelis ad 
TsImTs[\ Saulem videre eft, qu^ exftat i.Sam.15. An ddeaatur Uho-MuMJits & 
v.M.w. facrificik , vtcum aufcultatur voci Jehoud ? Ecceaufultare eji mel us fcrifi w\attm- 
fbfdwZTn dere.adipeatietum. Ouinjicutpeccatum diumatiQniseftrehellio.&ficutfumflmo 
c*cam(tr** ^ idola ejl repugnantta. Eft autem duplex obedientia.KationalU &c Cttca. Hxc 
^"^' quae nullo nititur fundamcnto pietatis aut iuris : lUa quae nititur funda- 
mento pictatis ex verbo Pei hauft» ^ euideatis iuds, «quitatifque. lUa 

" f Tnmtt T«?'fi^4efi:oJ^i/f«fw:aquanonmuItumabIudithodiernaTeraitaatm(ri'' ^ , , 
tdokdietitia. Sedhaecprorfus nullo nititur fundamentonequepietatis, /^yx.„^«. ' 
nequeiufis, nequehonefli, nequei£qui:TaHserat-Sc/^/o««M«?wrtf,de «vf«/: 
quo Pltttarch. Et iUius AJfafini Syru Prdfi^i^dc quo Fulgof.remm memora- J""/^7n». 
bil. lib.i.c.i. quorum vtcrque non tam verbis pracdicabant, (ed etiam o- uit.Pan.x. 
pereipfocomprobabantjfetantam apud fuos habere obedi€ntiam,vt ^pf^^^^jhg. 
euicunque fuorum iuberent feex alta turri prascipitem dare.idconfe- m^ stapu- 
ftim & abfque contradidione moraue facerent. I>idbum l fadum ! Et '"" '"'7^'* 
laudatStapleton.inPromptuar.Moral.prohximme, Ver4a.uzQmobedten- Domin. £- 
ri^nititur Verb o Dei.-Pictate: atque xey^ (eu prudcnti ratione. EzP¥'*"- 
Confiftit in Obferuatione Mandatorum Dei:"^ Non mm Auditore^ fid Fadores *uceb.. legisiuftificantur. Sertmautemfcitns voluntatemDomim, nequeprap^ransfe vtfi- ^''■'' 
tioniSi vt Miniller verbi S.Mm\potensfit 4dexhortandum,&ndarguendum con- ^'^ '• ''^•''- ciat^duplo vapnlahit. Inprimis autem requiritur obedientia in Openbits voca- luc.n.v.:^» 

TitA.V.9- 

Rom.u.v.St 

tradicentes. Vtquiadclauum admoti (mufolltciteguhtrnent. Agricolae, in 
colendojConferendoque agro , (int feduii, patientefque durorum labo- a 
rum. Ec quicquid denique cuiquam iniundum, vt ftudiofe in jd incum- obedientu 
bat &exfequatur. f Deinde requiritur etiam ohedtentiain cuce^wt ne ^,^''^'^ 
murmurerausnecrccalcitremus, fed C\\czm\\s ,CommeHdantesviasnofiras tionjicnt eg* 
Bowino , U^antesin ipfum curas noftras , vt tpfefaciat. Ilhus & huius obedi- '^"^"i 
cntiae illuftridimum exemplar habemus ipfum Dominum noftrum Ufum ^feqcj. 
Chriftum, qui non venit , vtfolueret kgem, non.,inqua.,venit vtflueret/ed impkret, Pf^^-^s- -^.n 
qui non arbitratus eft rdpmam,eftefe aqualefn Deo yfed femetipfum extnanifutforma ^, j^^.ig. ' 
feruiajfumpta , infimilttudinem hommumfadus , & hxhitu inuenttis vt homo , hu- Phti.i.vjs. 
miUaf*itfemetipfum,fad:usobediens Patri vfque admortem .^mortm autem crucU . '^',,^*^'.j', 
Proptcrquod & DeusexalrauitiUumi&donauitillinomen,qiwdefifipraomneno ibid.v.g- 
nien,vt innomine lefufle^atur omne genu,cdefttvm, terreftrium & tnfernomm. ^f.^^^.^v 
Angeli nobis in exempUim (um y faciemes mandsta Bei. Imo Sc creatur^e Eptft.adLtf, 
^^eyui. Eft autem pirffiendum in eo obedienriae curfu , ne iure nobis im- ^^''^^- ^V. 
properaripoffit, quod Prf«fM< fuis GalniisiG ^rrebatii bene^quis vos imped:Utt i/ m. 
veritati nonohedire?Namcmnesqutdem mfladioCHrrunt^fcdvnustantumTofio^- f*^^«"'**- 
jB»eyreportat , nec coronatury nift quifortiter & conilanter pugnauerit. Quare caU.v r. 
cumPiulo obliuifidmur ,quaretrofit^t , & ad ea quAprinafuntextendammad ' <^<"'-s' ^'•-+ 
defttnatumbrauium fupern* vocationtsDeiinDominolefuChrtfto^vz vnufquifqj pl,'i,p'f, 
noftrum ahquando cum eodem dicerc poftic : Bonum certamrn certam, ^- >?''v. 
curfum coffp mmaui,fidemfruaui. hi riltqtw repofita e^ mi bi cnrona riflitia, tilmtZ^^co- 
quam nddtt mihi Dominus in illadie, luftiis index: nonfolum autem ronatur. 

mihufed &iisqui d:iigtmt aduentutfi tTtm-t-"- r, 

eius, -o. 8. 

C H A R I- It CHA%ITAS MAXIMU VIKTVS. 
Ha.ciumaiufatnAara-diui^lumtn^flp^MMiJh^ cerio tu)fjed.ere tumnt, 

MvnerA-k ^anam uci vectarejidti.j apit ■■ Spe/ naj atoKXef ducit ad tutrA pali . 
"^an ie^ anit i^ reckur yaJitu Atr dait dieL.ie^ -i^nj ^ Qait Ifrinatf 

^ftd pe nukt.^ wa.f ikm walftetk akn : (jlauh^ Haffnu-fta tmj in Hima. trjckwinat. 
Qtumdvnchafcunjeffarie ieJtuureJiTjentierjl2Amaura^)ieu,naufiaint en ttmftlle aUianie^ 

La vtcakanJimM gjcercamt vatat^^j , EtftM/ menent atge- deujc laFay ettEfpera nce. l.^J'/'"* /^H A R I T A T I s heic habemus effif^iem. Eft autem ratione obiedi 
obitciHm. V-/muuiplex C/;4r//<*^, &diltin61:os habet gradus. Primum ac pnnceps 
fTio vi Cb4nf4r«obiedumeft D^w. Diligendus Deus eft Juper omma, AnteonmA.Et 
^Hguftin. proptereumipfum etiamreliqua. Diligendus quoq:^DeuseO:totocorde^ tota 
lib. i.iedo- ^fjiffj^ jgfa mente, (^ totu vnibus : adfeuerantc ipio Domino Seruatore ex Mo- 

HrtnaChrt- ' /~ t „ ■ n 

pana c.ii. k. Quum autcm dtctt: Totocorde,totaautma,totamente,nuUmvttanoJtr(tpartem 
Et Htertn.in riitnqmt ..quAvacare dehsAt ,& q. locum dart ,vtaliarefrui velitjedquiciiuida' 
Eathn. Uud d-ligendum occurrit, tUuc raptatiir,qtto totius dikcltonu tmpetus c«rr^/-,qucm- 
^Sor.ir.v. admodumB.i1«f«/?iw.in Hbr.de dodcinaChriftianaexponit.Etmerito 
• ^4»*. J.V.16 diligimus Deum , in qu9 vmmm ,fumw , moumur. * P^rrf w,qui deditfiltum: 

Filium "Fifium quifemettpfumfattHificautt pro nobis,atque adeo dilcxir.vt vitam ef- G4t.i.v.io. 
iam pro nobis ponerer.vc rede Bernhardtu: 5iu:,inquit, amantem dtligite.,A- '/lh.17. v. i». 
pioru vtcem reddite^in huncodorem ciirrtte^& vota votis reddite.Spiritumfan^um, Bemhard.in 
qui habitat in Hohis^&pro nohit interpellatgemitibm inenarrabihhus . Quare pie ^^^col 6V19 
iuxcaatque eleganter >l«g«/i««5; DeuSfmquk^^chantase^yqtiodexDeoproce- Rom.^.vi^. 
dityin Deum redundat: quod in Deum mn redundat, ex charitate nonprocedit. & ^^[T'"^' ^' 
quaefequiimr.ProximeDeumproAriOTwdiligenduseft. Pro.ximus tibiTu, ^poi.aduie. 
PreA;iwtt#,alij:Ccrte& T^odifTenon debes: ^emoenimpropriamfuamcar-^''"^^'"' ''''''" 
nem odit,vi * ludas:Achttophel:Herodes:i^ero:z\\^ . Vox^mo .,?roxmm aut Domefii- Proximu* 
cm eft aut Extranem.^Vtmn^c^MC dtligere debesficutteipfum Sauno tamcgradu f ^^„^ 
&c ordine^NX. fodicns roftro pedbus, elicitoque pullos fanguine refocillans v.s. 
Felecanmhelc oftendit. Domeflici &\itliber$iam,sMzferui. Liberi diligendi ^-^''"'•u-v. 
tzn<iaa.m propriacaro. Horrendum&inhumanum eft,Liberos,propriam lojifh.ub.ij, 
carnemodifle,perfequipofre,vt54tt/,vtHeyorf«:dequore6teyl«^tt/?««Iw- J^- 
per. MeliusejfeyHerodis ejjeporcum quamfiltum:m communi,DomefiicoSyquinon Nnon!'*' "* 
dtUgit.,curatve,Ethnico deterior eU^dem^ ahnegauit. Proximus extraneus autpro- -^^««.1 j».v. 
/«()rritfcft,autm«f«5.Illeccrtcomninodiligendus,fublcuandus,moncn-Lw^„i,jt. 
tc Ap9(lolo:P.ropdumtempmhahemuSyOperemur bonum adomnes, maxime autem ^ »5. 
cwotKeiQvgTn^itag. Nectamcndclcrcndus m«cw,qucmaamodumpa- ^,,j. 
tzholsiDominiSeruatoris dehomine in latrones incidente diuinitus hortatur. /«M/A.it. 
Hsecqueadeodilcdioitaconglutinataeft,vtDeum diligere non poflit^,,*^^;;*''^}^'" 
dici,nifi qui & proximum diligat, ficut feipfum. Nam cum Dei charitate Macrok.sa- 
{Chryfeftomus zit:)fimulintrat & dtleclioproximi. Vnaj^&eadem charttate{in- J^*^"'*'^'^'*' 
quit B.Augufiintu) Deum acproximum dtligimm. Ytdes^ per charitatem i.Tim.s.v.t. 
eJfcAXfiit&dtltgimusproximum,quieandemnobifcumJpem habet. 't/In"*'^"' 

. \ Quarcrhedamtrahunt. GaUt.t. v.im 

Sjr.it. v.z. 
>' Lmc.io.v.i$ 

'^O^ I./.*4.v.x#. 

5? ic.&c. 

V Chrjfofl.tU^ 

tHil.f^.adpa" 
fi*l..y1ntitsht 

i.deTrinit.tt 
^al4t.}.v,6. 
Efhef^. t,,j„ 15. 
SrVDlVM MEl ET TVl EXCVTIT 

concordiamychantatemi c^c^ 
Jietijfietaj, heu^-pri/alltdej^.Cmcondta., aias teQuu i^atuiuxAtnPK fia.J -t^Itnwr ilLe lEHOVJt! 
Ce^ere/cftas-te^l^^ceaet^e u)aibikunu> .* vanaCumaa.M£Cv(ma. Cutna.a Ivl , 

^^aiftEtn-lr-a.^txmllJj>e Ut»en7 Gek/eifvteaterde'^Z^lirm.Meirte7u, 
^^erliatFrielvnlGeUsfar^tverirtdfen.1 "VnJ. metn^BeaierZe^Xu^ AeTnljetnen..-^ 
Cimwrle, Ckarite^ liijc^ et leDiew la.Crainte, Cefimt leu^nuiuudts liammer,aulmfus tL^eni ' 

hiifvu^''fyc} autf.iett4tnr crif le (fim^lainteMWetlu^ibJa^eUent^^aru armtf aujin^- vfitm H«n tol- 
lit. 

^n»baptifi*. 'Dt^inctla 

idEl&TVl 

Iifit4% ABvsvs alicuiusrei per (ebonaf.randaejicltaevevfumtollcrc no» 
poflcjplane compcrmm habemus. Quarc cum pofleflio bonorum 
propriorum pcr fe rcs (it bona,fan6la,licita:Tolli ea propter abufum ncc 
poteft nccdebet. y!«4^4/>fi^rfcumvideatproprerpofllflioncmproprio-» 
rum bonorum,excitariiurgia,rixas,proccfljs,&fimilia incommoda, 
pofleflionempropriommbonorum omninodamnant,&omncsfacul- 
tatcsincommuneconferridebcrcvolunt. Verumfi noscdocucrimus, 
pofleflioncm piopriorum bonoruui cfle rcm bonam acpcrfclicitam. i criminatio ipforum per Cc intcrcidet. lexmoraluenperpetuanomdacreguk ^'*"<"'« 
VoluntatUdmitKf.Qux cum diftind:ioncm b©norum,atque adeo me vm & ^^ ' 
TV VM conftabiliat §.8. Confequenseft,diftin(5tionembonorum efle 
rem per fe bonam ac licitam.Diftindionem bonorum,atque adeo m e i ^^- 
& T VI Cbriftus atque Apofiolt necfujiulerunt, nec incommunef.uultatesconferri [^^- 
ifcj(fer««?.Verumenimucro plane extraordinarium ac fingulare fuit,quod °'''^'^"+'*'' 
inprimitiuaEcclcfiafadtumcft. Inquatamenipfadiftmdiobonorum ly. 
licitafuitjVtperfpicucapparetexverbis Petri ad Ananiam:N(?«»e ?K4«en>-^'^^'"''-'^4- 
tihi^manebat: &venundatumin tuaeratpotefiatei&c. Casterum&hoc con- ^- 
ftat,qui de fua 4j^Kf«rwaliosiuuarepolIunt, inter illos conceftlim eft "" vi\ 
MEVM ac TV VM. CoUatio facultatumin commune, ftatim primitiua in TajiaturaSiM 
Ecclefiadefiit. Sedliquidiorefthaecres,quam qua de multa veiba fieri oiJ/si!' 
debcant.Sed,i«^ttw,interimpropterpropriabona&:commodaconcuti- 
turconcordia.Exfulatcharitas:Patiturpax:ProfcribiturtimorDomini? 
Fateor, proh dolor ! fed noris id fieri non vitio propriic pofteffionis, fed /f' 
accidentis cl<pol3eiou; 5c impictatis. Non opus erat cum Cratete Thdano o- i. 
mnesfacultatesinvnamxrismaftam conflarc,&inmare demittere,fal- ^^J^"^^' 
tem abufus caueretur:nec propter gallinx pullum: fceni manipulum: E-afm.mU- 
terras vnam atque alteram glebam rumpendaautdifluenda inconfatilis j-'fjjf '^^/^^ 
ChriftiansBcharitatisatque concordiae tunica erat. Pax multo charior ub.t. 
nebiseftedebebat,quam vtpropter rcm nihili iliam turbaremus cum i^-'>'^H**f'- 
proximo. Qui Dommumvcre&cx anrnio timet,auriargentivemaiiae 
non facrificabtt., necinperniciofos laqueos intricari fe kcilefinet, verum SjrM.v.?. 
audiet Apoftolico monito : HocitaquedicOjfratres.,t4mpuslreuee^,retiquum ]^l1^f'J.t' 
efliVt qui habent vxons/mt tanquam non habentes: &quifltnt,tanquam nonfltn- iCtdv.io. 
tes:& quigaudent,tanquam nongaudentes:& qui emuntytanquam nonpofiientes. 
Et quivtuntur hoc mundo^Tanquam non vtantur^prdtent entmfignra&cupiditoi '^"^•*-J'' 
huu4$mmii. Confiderentdiuites huiusmundiilludProphetae: Vtpirdix j.y^^^^j^ 
colligitoua.,fednonexc'i/dtt:itacomparans diuttias^mtdiU diehusfuU rdtnqueteoi, f-'i- 
&tandemeritfiul{tu. Aiunt enim(inc^mtHie\:onym\is) naturalU hifiori£prin- ^.^^^^ ^^. 
cipeSyperdicU kancejfi naturam.vt oua alteriuifureturJiUt^^ incuhet.fouea'^,cum(jj ir.cgfj.ur. 
f£tus adokuirit,aw}Ure ab eo.Huiufmodi diuitesfunt.,qut aliena d'.rtpiunt.,& ahfque 
iogttatione iudtcij Detfjduntdiuttias non cum iudicio,qua6 in mcdto tempore relin- 
quunt/ubita mortifilfirutli. 'Sihil^infipientiuiquam nonproutdereno' 
u'ffimay& brtuiaputareptrpetua. Hadenus Hiero- 
nymus. 


D 1 AVRl^IS 14. it4V%ElS er tAKGENTElS HASTIS 
fugnarejlultum eH^ 
, Ljrarjtw cufnduf veniat hcuLtiuj ovorieblUe tmcLfirR Vdcst iJraiieniui' revietit iTium., 
Feu.iripUcer lac'ulps,ltUau>lc,'fera,r. Munc^J^fummijJaJnturflprtujtfiJirlalnf. 

,O^Juft ■tnJyecniAa.naerWt eih , .Afitim.Uer^cnArnt de^' ei^Jeu a.fuh, 
Mup aUenthaiy aefeclepU ft>un: Der anaf-mitGdtdefdriU-tniHGUult. 

^jui l^sirpces veutwiiire^ieii cpntemvlei' ceci^l^vn dueuj:jntI'Araenti>ienvlein ielatienee 
Trifi sjacj ilfatj: au tl aye^ inutant mttA-ii .- Sintlautre^ etruu le nersjntjarci d'Itrmtdence . REftiffime cquic!emTtoj/?<7f/«: Si duipht monJlumiuryU^dlttrAdi 
Orcutny attera ad Frocejfum^quem vocantjurit , fe iUm pra hac ele£lurum, 
Quod ipfum prazfens etiam Tabella noftra monere videtur. Oftendit e- 
nim,qiiaeadPmfj^wIttr«requirantur. Priwfipw turgens requiriturauro 
pttcffjuK argentoquea«wf«i<,vtfempcrargcnteapugneshafta: lus enimaurcum 
r-,/-„ .- g^ ^ ^yj.^ j caafidici. Deinde requiritur ingcns {mpudentia,\t abfq-, fron- 
teinftcs,vrgeas, iteEum,!terumque,vbinon procedit,nam dcinduftria 
prorogaturproccffus^vtcoplus erogetur cxtorqucaturque «ris,inftru- 

^fcunsi PROCES- 
SVS. JEra/m.in 
ChiJiad. £tum tefumma oportet QfCepatieHtta:vtpatidru&adhuc,Cccm^\imSz^i- f^^p^Z^' 
cmem,agaigratiiis.Demci\ic nihil aliud maiusve rccjuiritur,quam/;ef««w: j^'atiht/: ' 
abhacfaciendavtraquepagina:haecaufpicetur,ha2Ctrahat,ha£cfiniato- 
porter. Quarequiinutihbusjimo improbis fjmptibus parcere conten- 
ditjVtnontantumfehichonefte alat, fedetiam foboh potiusfeahquid 
reUnquat,bonamfamam,bonamqjtueatur confcientiam,eumautpro- 
celTusiuris omnino fugere,aut fumma pietate, prudentia , cautione per- 
fequi,quodferctampoffibile cft,quam ex arena funiculos ne6lere,aut 
Ponto Annales infcribere,aut deniq; i£thiopem. ad niuis alborem deal- 
bare. Qu.odipfumprobeintellexitille,dequoEr4/?«<«,cuius hiftoriam, ^,*' f '^;'^'^" 
cum huic rei propofitoqj vel maxime quadrct,integram adfcribam : Pa- Metaidenn 
fum conuentehatinter duos quofdam cognatosde re diuidcnda. Cum^ neuteralteri ^""f"'- 
rellet concedere,reseoJpedabat,vt iretur in lus,& ludicumfententiU controuerfiafi- ^ .^^^ ^^,^. 
metur.Adibanturaduocati,parabanturdic£,res erat cum lurifconfultu. Aditilu- bii.vndedi- 
iiies,contifiau lis^cdpit agi caujfa.hoceiiybellutnfufceptum eR. ibi alter mature refi- ■^'^ ^ p g 
pifcens,aduerfariumpriuatim accerfitum hisverbisaUoquitur. l. Frincipio parum ^ i ^ h n. 
decoriimen,vtquosnaturacopulauir,pecuniadtffociet. II. Deindeincertuee^ Ittii pie: 
tuentiu^haud minm qum beUt. Sufcipere mhis in manu e^,finire non esi. De centu 
aureis tota lis e^. Eiusfumma duplum in Notarios^in Promotores, in Aduocatos,in 
lureconfulios^in Iudices,in ludicum amicos expendetur,filegihb.experiamur.Hif erit 
inferuiendum,adulandum,dandum:interim taceo curas amhiendi,curfitAndtq^la- 
horts. 1 1 1. Denique vt maxime vincam,ptw tamen eH ineommodi quam comodi. 
Qumpotiwipfinobisfapimw,quamifiispr&doifiibm,&in hosmalecoUocandampe- 
(uniani,inter nospartimuriConcede dimidium deTVO, ego tantundem de MEO co- 
eedam.Ita &amicitiamalioquiperituram lucrifaciemm,&tantam moUftiam iffu- 
gtemus.Quodfirecufoi quippiamconcedere, ego vel vniuerfum negotium tuopermit- <^ord^ t£! 
tam iudicio. Modopenesamicumfit hacpecunia.quam penesinfatiabiles tUospriido- 
nes. Abunde magnumfecero lucrum,fi&fama pepercero, &amicumferujuero, & 
tantum effugero molefiiarum.Mouit aduerfarium tum rei veritas^tum cognati ffii^ 
uitas.RejHinterfetranfegerunt,iratisAduocatis&I:idicibm,quoscoruos deluferant lujiHm & 
hiantes. Quid,qua:fo,feftiuius,imo quid honcftius & xquius dici fierive '^^?'^'"" ' 
poterat ? 6 fandtum pedus ! 6 pmm caput ! Vtinam haec prudcntia mul- yj:^ 
torum hodie animos imbucrct,fic non tantum Deo conftaret ho- 
nos, fcd Sc con«of diac atquc charitatis flos huius in- 
tcmeratuspermaneret ! 

D ? LITI- HTICIOSFS JPSE SlBl SOMNIA 
fngit, 
. ^cceMntw eUnZum. lucrafiine^otUL'vU'T^ta,menU.^rrpr, velmentijOpinip vrluer 
QamtiuMunt^vncAiLisnavet unca-manuj : 3unt camtteriu dujc, ccece Cupitlif,Pratj-. 
MetnvnaDetnjanatB^ntjhanan an , J\ucln vundiBieci-ifrd^Mnftr-T^elu^menb: 
Da^Za rAin v^ ier eietne U>a]tn: \Ata-]<.c>mt Aei'- Jireit lanajaniTluencli. 
HalLroia^mametireufauichixma^crecltuesLjenmamentriemm^ fuiuanrlJ^eiitpn . 
I linutrckeJ lentvmentaurctanies tartues, AM^^le^nunJ deMlEN^TlEtf iejidtlOtnnicm. 9Tn^9, „ nrnia luru 
fngHnt. •» /^Aufe,quibus Lltigatotes ad conteftandamlitcm inducuntur, hoc 
'» ^^Emblematercitcvcrequeperftringuntur.Priw<teftoww(?,quatanqua opmo,q\ iqua fafcino ita dementantur litigiofi,vt quicquid fit fiatvc,iurc fcaltercaii 
arbitrentnr..Oab<n t»a<» DCedif mtf 5<n6fpb<n gtplfcJn/vt nos GermaniPro- 
^., ^ ^^^. uerbiodiciraus,fedfacpe fallunturmiferi,ita,vt,quibus ipfa luftitiaan- 
Tcahumerisinfidcrcputabatur,eos nonnifiiniuftamcaufamfouiflefac- pecompcrtumfit. Tallunt oculiperfipevidentem. Pro^ (tlio monpant Almd-^ dicit Poeta. Non Non dicam quomodo mfta caurarapptImatur,&fauoris vna vnckmul- 
raiurispondolancevincat. Idcoquequiduispotius ferendum,quamli- 
tigandumjauradafperos &: iniquos ludices deueniendum. Diuigitur ^ , 
deliberandum,voluendum,reuol«endum,dequo femelftatucndii eft. ^^ '''^/^•' 
DeindemultinituncurCorficii/^rf/^^w^ttfmiw^&mafTnaranevis efttali- _^ ^^ , 
bus in lurc Codiciilis: Verum aequitatene ea nirantur,nec ne,pie ac pru- ment.a. 
dencertecumconfidera. Noncnimfemeliniquateftamentarerci{ra,& vidtVnUr. 
bonaadlegitimumbasredem deuoluta funt. De mojficiojis tejlamentis In- '^^"^''^•^- 
rifconfultidifputant. ]?\\inmosdemcnz2itCdtcmamor&zCupidobabendi.>nd cVpido h^- 
pcn{ihabentcs,quantum contrafiterogandum,vrexpenf3e etiamipfam ^""^'' 
fortem,de quacontroucrtitur,longi{1imcfacpe fupercnf.quibusidem fa- 
necomingiz.,c[\iod CaniJEfopic9,quifltiuiumtrananSyri^iicarnemvebit. Sple- ^Efipw m 
dente antemfole vmhra carnii lucet in aquis^multo fane ampUor^quam ipfaportio e- '^*'"*'- 
rat^quam ridtugerehat. Quarevifam in aqua auide captans^ & aperto ri^u tam , . 

quoderat,quam quod videbatur^amittehat.^Tanti ccrtefpes,imo 8c pcenttere ^^opZh'! 
noneratemendum. Abfterrcrc merito dehchat, horridum procefftu (b:clrum. ^G^u.mnt- 

. •11- a • • • j • • 1 1 -^ A aih.bbi.c9i. 

Annc widesjuptnum na«w,qui,quicquid arripit>abglutit? Annc vncas,pro £/?^, o,^^,. 
manihmferreai^fubfcudes,<\\i\\>\is raptat,trahit,ducitquc,quicquid vfpiam fihtn.^eoph* 
valet arripere. Deniquc. lignipes eft , & crura fafciis circumuoluta gerit, '^'^'^ pi,,. 
quibus tardiflima eius tarditas notatur, vt,quam facilc fit conteftari li- "<"»• p^^''»- 
tcm,tam non facile fit finirc,noris. Occipcrc penes tc cft,ad vmbilicum, %g'„j}r„„ 
pcrduccrc,non itcra. Maxime vcro fi ludex iniquiratis no ignoret,quam 'Trocejpts&- 
non curta tibi domi tuac fupellcx. Quare facies,exclamabis,feruabis : "*' f'^"'^'"' 
Bfteprocul lites^&amarApralia hngua, ^ 

DuUibuseHverbismQUii alendusamor. oitid.iiy.i.dt 

Candidapaxhomineslisdecetar£laferas, sArt.amandi, 

IMccltoimmcmor: z<ney€ ru TmeovrDc 

. ?' , » . . ProHerb. 

TtanqmM vt vtdeas medmria tempora vttie,- Gr^c. 

Hreat hdcammo rezuL fixa tuo : lorofNarran. 

Viuetua femper contcntutforte., nec vltra 

Quamfortuna deditprogredtare locum. 
Si tihi funt nec opes^necjplendtdafercula Crceji^ . 

Exiguopoterii tefatiarecibo. 
Praclari tttu'os Jinonts adeptus honoris, 

Proderitintenuiddttuifftloio: 
tu foli.m Domini conmttas omnta cttra^ 

Buemus ca^tis boc Dutepf ojper erit. i6. INTER 1NST1T0%ES VERSATFR 
frans ac dolnj^ 
Qualtcethuman^e co-mmaia, ■maltAjerant-.jSi ec TUi-tuUruiActs cura nealecta, ma.nus , 
JD m ciej "^ 'Vjaper pmT^ii L cma- ^vanFaJpJint:, MiruaL tft^ckt k am iran^ 

jJretH man Oewarif^ alterhanJi, O "It ier nanieltUal iraacn eun . 
Comlnen itue leTrajjtaue ftmrlerre etvarMerFaupete^eileUpl^et llanorant NalMre, 
Ks^ nutHaiwJatt uitleJi r^tfauuent anner^ Mujteurs aui autremmtjerpyentdelfanmatre. coMMER- C I diftindio bonomm atquc adeo me i & t vi per fc res bona eft ac lici- 
ci^. l^cajConfequens cft etiam commcrcia per fe bona ac licita eflcjnon tan- 

Tot.T.nEp. tumterra,fedetiammari,vt exemplumSalomoniscdocet.i.Reg.^.c. Id 
»dEphef.c.4. verovelmaximeintereftcurarCjVt commercia noftra nitantur pictate, 
Bibiiothee,^ aequoque&bono.Nc malum probono,paleam protritico vendamus: 
mntiiiiT'* N^ dimidium pro toto mctiamur, ne fpecies mutemus, nc minuamus 
menfuras, ncque fummam dati & accepti perucrtamus X pro V fcriben- 
tes,quemadmodu imperitus hiccc faditat Notarius, & qusc funt fimilia: 

hoccnim hoc f nirn efl: mandatum Dominl: liJetmceto pfruer/ttatem In vUo munerejn teuA^.v.ii. 
dinienliom.inpondire^inmtnfura.Trutinx. iujU.,pondtra iuj}4.,yphaiujium,& Hin ""'^•^•*'^- 
iuftn^fji'v-htf. Eacicm tepetuntiir in Dcuteronom.Nff/?!? tibidojnitUitdi- Deutii.v.i^ 
mrfum lphi,f,}agnum &paruum: TS^etcJiottbt in loculottiodtucrfumpondufyma- '^''^■^•i?- 
gnum &puruu/n.Ponduitntegrum&iuJiumeJio (ibi:Fphaintigrum&itiJiumeJio 
ttbt,vt prclcn<^ent dies amtnea tena^quam lehouaDewtum dabittibt. Namabo- ibid.v js. 
winattomeH thou&Deotuo.,i\uip]uuf Citifia.,&c. Lancesdi/lofit,inquitSalon.on, Prou.j .v.m. 
ahomina^iotiifunt Lhoua:Periduf vero tnttgrum accfpiumeHi ei.Siapus & lancesiu- ^""'•'^■^•''' 

iicijhhoudijUT:t,opiutiusfuntomniapondeialoculi.Dimrf4pondira,diuerfdg^men-ii,id.e.2o. 
fur^aboininuttomfunt ieh.u*rtraque. 'Niminemqindtmpude/edthezdeaccu- -^(rfio. 

rattonetru<tn<i^iondmm^.,faminScfdfitasoramszht^zdzhtv.'Hcvcstmo syl^^x.v,^. 
obiiciatur,quodD<?w<»«*popuIo{iToperProphcumiuieobiicit. Mirca- HojAt.vs. . 
tor e^^in manu eiusfunt lances dobfe, opprimere amst. An purum habmm ego te, '^"*'*^-^-"* 
cum lanctbut improbiiatu, & indttis loculoponderibm dolcfis ? Neque eo proue- 
hamurimpiecatisatqueimpudenti3e,vtdicamus camiWis: Quando tranf'-^>»''t.i.v.s, 
ibit Noutluntum^vt vendamus commeatum : & SabbathumyVt apertamuifrumenti 
horrea.,minuendo B.pham,& niaiuifaciendopondm, ac peruertendo lancibm dulofis. 
Comparandopecuntatenues.&tgeniemparicalcorum^vtdenii^ue quifquilias fru- itid.v.s. 
menti vendamus^luratlehouapcrexcellmtiam lacobi.Neviuamfiobliuifcarinater' *^'<^-'^-7- 
«ttw i)/jerttwi//or«w.Etquidemconceduntaliqu^aif^«fe;/m4Wie,vtincon- ^.^'P'-'» *»l' 
trahcndo ad dimidium vfquc iufti pretij lefe contrahentes efjc^^Kcog :ir- gyut.^.^tnHit. 
cumuenirepoilint.Interimtamen^^fairiponderis erimepuniuiit,&pu-^'^""""'"** 
niriiubcnt.NosveroquiL^^«/'&.(iwwtfadft;ringimur,nontam quid poli-/«r,j 14. * 
tiuasLeges coNCEDANT,quamquidSacro(an6taLexDei,perpetua at- '^'*""' ''''^^'*''*' 
queimmutabiHsNormaobedientiae noftrae crga Deum vidcndum eft. bLxLorntt, 
lnterbonos,2iiunt.,be*teagieroportttyVtdequ<£fi:isteTtimh4beatgauderehms. In- '^' ^"'/^ 
primis Timor Do?nini iufticiam perfuadebit,vt qui intereft noftris com- praZch.t,im, 
inerciis,&:qua:in tabernis,portubus,officinis,cmptoriis,&c.geruntur, «^•'^J* 
attcndir.Fiaudes autem videt,odir,p-jnit. Conftringere ctiam &c inh.bc- L^*. *"'''* 
re debebatlexnaturaea Chriftorenouatae:j^/f(/fc7^ vuliii vc faciant cicinEp.ft. 
Vobis hmines, eadcm & voifa. taiis.Uts. Sed cor mercatoris eft >«'j"ir.Ub. 

clauusintcr hoftium & cardinem,& preirurae ex- r>. 

persdifficillimeeuadit. «'Vw« 

i tnaxsr.ia ett' 

ercctnr iniu.- 
fitra. 

t^ Lhe,6,v.}t, TROCES-^ 17. VKOCESSVS MONSTRFM IMMAUI 
yorat omman&.u, 
vvneOy fitnduf^ itaet^L tUs canjtimiiur ar^emvarit aeceitifU, et iecta. nealectdfaiifcm^', 
(jiiativtui' etSovolei ver~ntuafii miujtr;i^uj ii'a'dejA.nt.mam.,L-iUiat'(f(e,-tu(tmf 
Jxuchliam md' htfff afht' enlUch drtiffJjtp^^^fiMeicht hm ; lafl) a.ch'2^'1»- 
^^^iU iacn ier^'eii inckt hprenvff, jJer a-rmmj eeleit achtftu mcht . Ciinanae Urroces, IttrdksMdJm. O^P^nej; D wui^vere Oui verire jaille temvf^eLHinjm ; 
Eit ei^anU Twuueaujcli-cer^ enfanr Uendiant^tfurvhhaftim vendre lAtm^ cantre raijpn . jpww.jo.tc.ir "n Eftc cquidem &: vcrc ;^_^«rquatuor «•sjKjj^'* flatuit, (^icens: Trtaftini 
***• j\^infaturahilta,& quartum quod nunquam dtcit^fuffii it. Inf rnm^& es vulua, 

mjn &tma,quitnonfa iaturaqna.Ignii veronunqutmdtcit-.fvffiitt. Verum ofnpic- 
tilIimehominiim,{i mores earum noftri acni vidilles,qui dicimdo iuri 
r^TttitM prxfedbfunr,adiecifresquintum,netnpe: /retfj/^^w, qiiemnosvocamus 
Pre.,jru6f€u luris.Vereenimbarathjum eft,atquevoragO:hiatusve,qni impleripo- 
d,!'',,^^^'^ teftkVNQVAM.Principioenimabg'utir quicq:iid fupereftflaui candcn- 
»ini^ateni>. tisvestis. Dcinde fi quae lunt mf4,^AiX}&i qus dudum fuciunt in dchnis 

geinniSj, I gcmmae,moniliajinaurat«catenae,iapicIespretiofi {plendiJ^veftcSjbyG- 
finaryrmata,&quicquide[lhuiurmodi,id omne oppignorat,vendit,a- 
licnat improbus procefTus. Casreaim id vbi exhauftum omnejlequun- 
turbonaimmobilia,fcudi,agri,horti,vinea:,pomaria, &quicquidhu- , ^, , 
iurmodirupeicft,exqaoa;s conflari vllo modoporeftjid omneinpro- -^'^^ 
cef?umin(umitur.Sinecha:ctaha fufficiunt^vaenetdomus, conflatur aes 
alienum,&:eoprouehituv Litigator,vfquedumnon bona tantumom- 
nia^ied &c animam dtbeat ip(2.m. Vtiam nondicam,quomodoiis ex lite f/f["'J^^'"' 
feratur,&:proceflrusproceflrumgignat,vt proceiTum in infinitum,&:ta- LktxLnel 
lem extrahi Labyrinthum contin^at,cx quo,quomodo tc extriccs,quo- ^ e^' ^3^' 
modoveeuadas,nuliomod<3inuenias. Ibinontantumtempus,c«i»M-'*'^'J'^"' 
menpraioJiJ^imaiafttmt£^^kdcna.m ipfa anima atque confcientiapcrdi- TemporUiA. 
tur.O pandorsePixida! 6 malorum lernam 1 6 exitijipfiufmetcaputlo ^f^ra^ex Bir- 
homoDeifuge 1 quis non hic vfurpetiliudP/<<«ri»«f» ; vtproceflus iitigato- "^Tim.e.v.it 
ridicat: 

Sequen me mex Gnata,vi munus funQaris taum, PUut.in rri^ 

Litigator autem relpondeat : /«jp. 

Seijuor/edfinemfore quem dtcam^nefcto. 
Quifquisigitures,quifapis,aufcultafapienti:(^t;^;*^/»tf^?. Memcntovc- 
tumcSfeillud noftrum Germanicum: 

Itcrum alius Gr(£cns monei:: <^iy}i ^Ulu^:<pvyoJ\K€iv. Etpium cft,& honc- c^uf^procef. 
ftum,atqueinprimisvtile,prxfertim fi poflis falua confcienria &faiuo-^'**'/'*"^''' 
honore.Concede dc iure tuo partcm potius quam iitiges,maxime fl aga- 
turdelanacaprina,detnbuscapeliis,defriuolisnugis,depaucis numu- 
lis^vbifumptusipfam fovrcm longe erant fuperaturi. Turpe cftEpita- 
phium,quod vercponirurhuicvelilli: lshannes~'acohtuTriu*htm quinun- w»'»'''»''»' 
quam quieui.',nsc ahos qutecere permijit, hic tanaem qutefcit tpfe. Imurtapotius, \(,„/to^;«» 
iuxta pauhmonizmn,ft:jfL:renda,(]U2Lm 'srOTrtT&if luigandum. Deniq-, no- -MedioUni. 
tes velim finemliti5,quicftveiexpreffa vel tacita ialtcmignominiaeno- GwT?./t*i.^' 
tatio- QuiGunque igitur fortunis,quicunque famas, quicunque denique SpicHeg.,», 
confmnttA confulrum vult fu^, proceffus & lites , quantum potcft fugiet, ^"^' '^*'""'* 
hoc raodo ^c exercitiis pietatis,precibus, dico, auditui verbi & fi- <t 

milibuscomeliu5vacabit,(3^amicoslucrifaciet,5vhilarcm « NB. 

animumfecum circumgeftabit, «< 

E 1 1«. 
k'i^rnm'xLlTlGATORFM ALECTa. 
J^ih tnzj- tnjjfluitifs iemti'M-ia^ 
Lrvtumi unvlicitfij anvtx hmnuilurdtindnautetuaff vaaijcevifsimA c:>i'di/,Ahercet 
SfntnuffUTioctff.dte n^n da,tui' tiUa^autes. cura ca. ^atitt i \(rerjuh Tnit pim in/ liec^t eift leat , lJaJltkevn'R^iilt,Veynach.theydaa^ 
jTifn fdhft fiel tmaentach enecjt: Js^n [chlajf ihm. nie jwiihrenmajf: SiJs: ya'dr re tu veuf: irancfuti rra Ne veatj tii -poj a tjai ielprtt vas a au ti, natitet irecedejifrt etjemit en.niv.er etejte : Jume^etdr OtdOam^ cltajje JfiUcUudp ^*"'^' ■ \/f ^^^^ Huius «ul KAuguPmus tam graphice dcpmxit,acfi pr^fens co- 
i^J/J/./^-^-ArarnvidifTec. Vfqueadeodutminoleu'ttymquit,hocmalum,vttamquafiex iAugufti; 
■verhuDomin 

ftcHd. Matth,'^ ^ -*ram vidiiiec. Vjque aaeo autem moieutt^mqmt,hoc malumyVt tam quaji ex 
/<rm. 19^ confuetudine vendantur iegeSyCorrumpanturiura,fententta ipft venaltsjity& nuUa 
iam caufapcftt ejfe fihe caujja. Iraneceneeft aurcis piQ:cntur hamis quiius 
perfcquuntur: A'?iK.oi.:75^a;c/f KoiTttvxXcocmvTz? tk cpxMi^ rlxivd^riKuvivi'' 
Kot,£'iA^ilJ.iykiVGvyc£K»j3ovoiye «%ef clmKafioy. A ireuixreis permutant^wteO: 
in V toneibio y&c argenteis hajiiipugndnt.. VeraniquanLlodefccitaurum& 
argentum,c]uando cum mobiUa tumimmobilia omnia proccfrasvo- 
rauitjVt quod des non habeas ampliusjquid tum fic? Afpice hanc Emblc- 

inacicam< xAthenttu 
lib.6. 

VideErafm,. k matiVam tabelIam,eapenimstedoccbit.Vj2ilanturno(^es,anxie atque ^*'»*'^»*- 
lollicitacuraconquirunturrationes,quibuslitemmoueasac promoue* 
asrnecdulcideclinatluminaromno litigator^priufquaminueniat^vndc 
litem alere acfuftentarc poflit. O malorum caput ! Non eft bonum cor- 
porale,quodcurafuaui,tranquillo,bonoqueromnoin bonaconfcien- •^«"««j"'*" 
tia6cparatacompararipo(Iit: Namque 

^od caret alterna requie durabile non tSf, 
SenecanoJierinHerctd.Oeno A£l.i. 

Cejpes Tyrio moUwr ojiro 

Solet impauidosducerefomms. 
Vcrum heus tu,vbi manct pietasivbi precesj vbi charitasj Non fane pcr- 
mittitur ibi caufa cum caufa ccrtare,fcd atra bilis in aducrfam partc con- 
cipitur,liuor fouetur, odium^cxercetur,vt de illo traditur, qui in iudicio "Hijior.n$^ 
fuperatuserat,&inuentus reus, conuerfus enim adiuum aduerfarium, *^'^ '"'"'• 
inquit : In aquis cuperem te vtderegenutenus ftantem: Qmd^\n(\n\t \\\c.,mceretid 
niifn-,KcC^ondiza\ter.AtfubvndisJitcaput. Taliafuntcogitatatamcarna- 
liumlitigatorum.QuaretransfcrendumhuceratilludPoetae: 

Principiis objia ,ferb medicinaparatur pemitemu 

Ctm malapcr longasinualuere moras. . *'"" p^*"'^''" 

QBann tftiSaxn\m^ot\) flccf ^/t)nl) \\m mttt \)\r\Ux [xiXym^ m fii^ fan/fo ^"^^'■i'"''*'' 

ifl^ i>i<f 5U (rtng ^tXOaxUt.Qux tamcn omnia non huc trahi volumus,qua{i 
omnes in vniuerfum adioncs forenfes prohibitas cenfeamus, fed faltcm 
•zs^Ti^veidM/inhibemuSj&delibcrate agi fuademus^ne praecipitantiada- 
mnum & pcenitentiam nimisferam eignat. f Vosautem iudicesquiprdteftis, ^Kg^M'^' 
iujltjitme tudicateinihdintudicto tntujteagatu,nec munerajupertnnocentesacctpia- (~^,;^„, ^,„„ 
tiSinenadperfonam attendatis,nec resalienas rapaci fronte accipiatis ac dtripiatis: terf. 
quia de veflris quid velfupra no^em agatis.nefcitis.Pauperes vel aduenam nuUatenus 
iniudicioopprimatiSytimentesillud quodveritas dtcit: Quiain quoiudtctoiudicaue- L„c.6.v.%i, 
ritisM^cabimlni.&quamenfuramenJifueritis^metieturvobfs, Cauete ne de vobis 
Tropheta dicat: V& qui potentes ejiis in hoc mundo, quiiujiificatis impiumpro miine- ^f'^'- f-^-i"» - 
ribus,& iujiitiam iujii aufertis ab eo. Va qui dicitis bonum^ malum,&malum,boniii . 
labia vejira loquunturmendacia^manas vejirdplenafunt iniquitate,fa^a 
tR vobis veritoi in obliutonew^&injiitiafugit a vobis. 
UadenusB.AuguJiintts,. 

E I MVLTA 19. MVLTA FERAT CEKTVM EST, FRlVi, 
dc bona caHfi triumjhet^ 
Sihona. ca.upi h flmJrueretut^foi-ievaiTVi^Sfimiatnfepa' diu ferzeiVutPria.ralmttTn, 
EtwtiUtuTi-^dij- iranjaJiaendaJfi-ret: Lunv iMflejifnt fin.aularjuur efit: 
tJach aiLr thrJ ^fteimetifjinar , ^^i'd pfft aenAffen haUl^ reeni- Wa \ndkdtn mchi an ias I—^ofsGmind: Jxhcr nunklaai tnaHck arrnerkneclti. 
jDe»:ne C aufefmuent tfifre vai'miTerjn'cmef]_.eria.ufJefwinsnevenfentaujc ckofa a venir; 
T)eMauuaisiro cureurr, et cieli^eiliuaues, rai'tant \)vcUiire eft lafse ae la-Tahne temr. 7rittnfhm6' ^ 1 ^^^^^ ^*^^ ^*^f^ tTiumfiut. Scd multa prlus expcriri oportct,patiq*, 

Vi^»ri*ban* X. dam Dalmam ohrinpar_rpfprarvp hprham? A / 


diim palmam obtineat,rcfcratve \icvha.m: AfalfisteJiibustaProcuratori- 
bus neiitgentibus: Ab Aduocatis imperitit: &c a ludiee iniujlo. CaufTa eft, quod 
Efai.}.v.i3. pleriquercrpiciuntper{onas,&: captant muncra^quodprxfcnshaecno- 
itraTabella perftringit. Vide & aduertc, tranfcurrit bona caufa per tejles 
NB. veraceSyProcuratoresfideles^AduocatosperitoSyludices i«/?oy,horumquc omnium 
calamos,fed hos ccrnerc eft in veftibus detritis: pilcis vetuftate dctonfis, 
& in habitu protfus viii. Katio eft,Non captant munera,fed cotcn ti funt 

ttipendiis ftipendils rui's,lisqnenon excedentibiis mocIum,rc(l«quitati commen- 
furatis. Viciilim tranfcurrit per calamos Tefliumfalforum: Procuratorum ne- 
gltginmm-.AduocAterum Imperitorum.-Scludicumimujlorum, Verum bi cmi- 
nencinfplendicio habitu toto.Namque<tc«/>wwf jnunerafuper innocentes, Pf^i-fs i-t. 
&cpeyut;rtuntcai<JfxsiiiJiorum:VroiVMium\itcs,&c ftipendia squitati nullo Tr^rr*''*.. 
modocoi"nmenrurant,redduplum,triplum,&:c.extcrquent,vnderors i-v.tj. 
pforum opmia,&: in veftimencis luxurianturi ©f^en nt4 f t))f Drr @em<ln/ 
n)jc bi< an&fr» f«»en/@otff<%m/©(«c&f*»nb t>ffric&ft<^en.Qiia;non mini- 

ma cSe caufa dcbebat fugiendarum litiura ac proceiTuum: vrut cnim iu- 
{k\m zaeaxc cauiamjT^emo tameneH qHiaudiat.,&c ^io C3. pronunciet. Tum ,,s4m,^^.v.^? 
c^uoqne iminuojlatvictoriaydc in lubricopofita eft. Vclim autem curent f-?'f<"'^9'"- 
Iudices,Aduocati,&quicunqueadminiftrandaeiuftiti2epraefed5funt,vt ^Z^entV^^ 
muuiafuaintimorcDomini confiderent, &:hoc agant, quod agere vi- veretamen- 
dentur,hoceft,Ius&Iufticiam excrceant,nam Dominm ipfe cum ipfis e^in^J.'!"^'^'*' 
iudiciisyftultofe nonfubfiirnant^mcfufdpiantperfonampotentis: Vt enim concupi- %.chr(m.i9, - 
fcentia Eunnchi de vitiandapuella.,ita tftquifquisvi exercet iudicia. N^ igitur per- J^*^'^ ^ ^^ 
uertantiudictum^nec accipiantperfonam,neque !ufcipiant munus,quia munusex- Syr.io.v.z. 
matoculosfaptentum,&peruertitverbMtufiorum. iujfipmam autemiuJHtiamfe- ^^\l\l^'^''* 
£ientur,vt viuant,&h£reditario iure popdeant terram, quam lehoua tribuit. Me- pron.ie. v.t. 
liuseRparumcumiuftitiaiquamamplipmusprouentus cum iniuria. TeJlisfalfitd-^2"'/fJ„r' 
tumnoneritimpunis,&conjlator7nendaciorumpertbit. Redcconftitutum eft, TurpHmn. ' 
ytfalfusteftis iHatid^quodreus luere debtbat.,fifuijfit conuittus. Qui corruptus P^"dta.^r. 
prctio per fraudem male iudicat,infamatur ipfo iure. Concludemus au- ifocrat.adNU 
tem cum Auguftino:No» ideodibetiudexvendereiuftm tudtc!uni,4ut tiftis ve- "<^'^'"- 
tumteftimonium.quiavenditAduocatus iuftumpatroetmum^&iur-^entusverum 'j^'l'caUmn. 
etnfiUum.Vi enim inter vtramque partem ad examina adhtbenturfjlt ex vnapar- '• -• (-de poen. 
U confiftunt.Cum au^em tudtcia & ttftimonia,qu(t nec iufta nei vtra vendtn- '^"au^^^die. 
dafunt.,intqua &falf.<. venduntur.,mtiltofcelerdtius vttcjue pecunid ^ngnfim. e- 

ftimiturt qutafelerate etiam.quamuis a volentibus^da^ MaltJ^i . 

tur, Hudenus Auguftin» L 20. HORRENVVS LITIGATORIS eXlTVS 

MtnteritM, 
Jlcamd dereiaulp fuerttUbt lurernutwn^iiuhua. nan rejtrAm.furitarnafaenta fevuultn 
j\nciptiei tajus cum vei'aaraiuj en s : C^ffnuui menr -pratu. f>a.upertef4, tjrAutt. \vaj n-i^tf nuit Wan dulana aeZ^npkiiaJu mujl dach endluhjeun jcfta^ap : 

JJmJ\ichiei' vmv J ein arveti dancijil JArmuiHJafwtpn^teit dicn "Zu-Crah. 
Vtf^ndlrfiCejr^ t pauureltpm-me't\urarediuia.nmfLa.Jt)Js e iefevont mawu.cufe Cpnjcicnce^ 
lu tMun^aj-^etrton atneOaian.trpuuera.tnett: j\uec larauurete Urs aurasinfience. i,iiii*t»ru. yirgll.Hb. 

JuitevaLSA* 
tyr.ll 

LiiiHtnrH, EXlnextncabililitmmaclitigatomm Labyrintho nosfcrc 
mus,& ad Cataftrophcn procefTus incommoda dcduxii cxtricaui- 
jphcn proccfTus incommoda dcduximus, iacct 
nuncin letifero ftramine iitigator, iamiam infclicem &: litigiofam exha- 
lansinimam,quamfGedumproccfrasmonftrum,hoceft,ipfeSatanasra- 
pit>& fecundum Poetam : 

Vita, heic cum gmit:' fugtt indignatxfub vmhrof: 
InunCy&ventisdnimamcommitte. luuenal.Satyr.ii^ 
Atquc adeo nouiflima Litigatoris hic nobis defcribuntur, quae funt: 

Primym, pRiMVM. ^xtrettia pauperfiUyCimcnlm fierialitcr poterat.cum procei!iis 
^ttsA^j^Bi^monftrumoraniavoraueric.DixitfortaflelitigatorjCumrcscius 
adhucefTentintegrae^cum Lconisillius Ruffi Pragenf.vxore,D</tf vr?«4- ^''"'"f*^*- 

r ■ ^ ■ j " ,. „ i.Homil.Tt- 

xtme cmnesjuaiin me conufrtat vtres,*d pauperiem tamen redtgere mn potesi , at fen Hi^cr. 
nunceuentusaliuddocet. -^/ferwwnouiffimumlicigiforiseftwrf/i* confci- 
entia. Impoflibiieenineflintcrtot procellasliuidt &inquieti litigato- 
ris faluararetinericonfcientiampofTe. Sed Q\xd.\M\xm.honac9nfcienttaho- ^'""""f"' 
num ! quantum viciflim w4Wco«/t/mwmaluml Ccrte fi rama,hdes,ocu- mAUconf». 
lus,multominusconfcientialufum patitur. Exemplis compertumeft, """''/"/«'»*• 
quam atrocicer mala confciencia faeuiat expergefa<5ta,vt vel mille morti- 
bus deterior fit ac crudelToriNon de nihilo efl,quod Poeca canit: 

Qiios dtct confciafuTt luuenais*. 

Menshahet attonttos &furdo verberecddit t/r.n. 

Occultum quatiente animo tortorefiugellum ! 

fcenaautem vebemens & mtiltofmtor tUis 

l!Jocie die^jfuumgejiare inpe£loretefiem. 
Incundera fenfum re6le D.Luther. Confcienttavox^ veree^malorumlerna D.M.iuthtr. 
&ilias. EiiCacus, Cerberus, Vurta,ErpnU,& qutcquid e^iftiufmodi Poettcorum '"^*-'-^f***' 
tnonJirorum.QwiZcficut lumen candela vel lucernaponitur in domo,vtpateant & ^uur lihri 
difcernantur ea qua in domofunt-.Sic Deuspefuit confctenttam in medto cordiSyVela- p''^'>'i'» ec 
nimarationaliSytanquamlufnen,quovtdeat antma arque difcernat,quidf.icere vel 'J^' '^''**' 
tionfacere debeat. Confcienti£,iikint,milleteJies.Ouidigiturprodc^reconderefe,& Smtca phiu. 
oculos hominum auresj^ vitare^cum tutefcias ? o te mifet ii,ftcontimnis hunc tefiem ! ^"^^' ^^'^^ ** 
Fugitimpius nemineptrfeqtiente,quemperfequenteneminefugit ? Intus habetagen- ^*''"**'-^-** 
temconfctenti£4Ccufatorem,&hunc vhique circtmfat : &jicut feipfum non poteU \f^dpo^ui7' 
fiigirejic nec intrwfecusfe agitantem,fed quocun^j^ aheat^fitgellatur, & vulnus ha- -^nttocb. 
bettmmedicahilc. 6 heatutniUum quem conftientta propria non condtmnat! & qui 
non daidtc d Jpifua in Dominum.Bjna confcientia niillitts oculosfugit.lntratintre- wnotf^Epi^, 
fidtis,fecurus exit qui ralifuiiur. Hanc tueaturquicunque animam fuam di- "^' ^""'"^ /»- 
ligit,ac vitam. Vltimum nouiflimum efl infamis fepultura,malcdi6ta rc- C». """*' 
cotd2LUo,&cmors iiidm ma!edi^acoi:a.mDeo,5iinhonefia coram homini- ^'-''«•"•f-T. 
bus. Atquantum,bonafama,bonumliraovero quantus,2:rernus ^HgHjitn.d^ 

ignis,cruciatus, vt re(5te Augufiinus-.Qiiacunque tbi mitiora tormen- verb.^pofio/, 

tafuntypeiorafanefunt,quamquaformidasin Strm.Us 

ijiofeculo. :73.U,u «^-^SO» ^ F ADOLE' zi. ^DOLESCENTIA FERSATILIS ET 
hiv^erm SaianjZa pafim^a ienAit , y^ilh doluftater ammtr olyda\^ Tntlla 

Vt JallatJnTim rm 1>rrzmata iJirunL - Lnjtrnt , ut neftat -VituuU Lcata. ^^dt 

arw ; QMman£hcn.ejfn.Ttti}}olr li^isrd; 

ntarw : T>uri;h vJehh erjchr 'hekrofjcn wirt 

'^iL-tonhcure T)oluvteAAcuiu& henturpeAyrmmim.t 

fhnle (eure '■ l^ajftm femphye apcin/lrc hr iroeur ddi 
ZJ J - J J- y ■'- (lenimcnt 1 1>ecividt/i ^ 
T>cr arae Tewd < Mc altc S^nL 
Ireibtjem. hetrun , uHe iJon-A: 
Satan. non n^l^ent commcnMe 
'Ktentcr lcfhummns, ccA iloc a SimtL T)OLE- A DoLF.scENTiA & iuucntus quam facilein quamuis partemtrahi 
ENTi^. JTx po(Iit,haEC Emblematica Tabella pulcre edocet.Aiunt efle mentem, 
adolefcentis fimirem cerd, quae quomodocunquc vcliSjformarijfeu in 
quamlibetformamfli 6ti poflic. Similemitidem effev4CU£Tabella,inquz 
Horat.in Epi. quiduis impiimi & infci ibi poflic.Et fane a tenerisadfuefceremultum eH. Et: 
adLtUmm. ^^^y^,;;;/ gff imbutti Ttcens feruahtt odorem , tefia diu,&c. Vt rede monuerit 
p>-o(t.iz.v.6. SApkns-.Inftruepueru}?^ pro ratsonevitiipfius^etiam cum valdefemerit nonrece- 
Vfw. detabea. QupdconfidtrareGportebatomnes,quibus informandorum 

guerorum puerorum&adolefcentum cura diuinitus commifTa eft,nepueritia,a- 
QolefccntiajiuuentasindefefroSatanaeftudiofvchicvidereelt^corrum- 
patur. MeminitalicubiN4-?:.w««,g«»j,quamfenietiaiTiiibivoxauia£,pn-^'''<?'"'' '!['*• 
maChrirtianiEpietatisrudimentaprxlibantis,auribusinfufurret. Norif-^«/4/^'4. 
(imum eft illud Theniiftodfs, qui pofteaquam Mtlnades fadus Imperator ^'■'''^'ifiocat 
cfTetapud Marathonem,deuiciftctque Barbaros,iam nullus ofFenditil- sTJf™'.'*^/»- 
lumquicquam agentem praetcrdecorum,percontantibusque,refpon-/'^'''^'^'"-''*- 
diz:Miltiadistropi£anonpatitpfumdomirenecc(Jfare.H€rcules{Ci vcrafant,qu£E "^ * '' 
narrantur)incunisadhuc vaginus daos eliiitangues. RefcrrRemusin 
Spicileg.inProuerb.Salom.p.i4^.Gefner.itid.inOnomaft.§.Heicules. 
Etexftatap.Diodor. Certe vbitalemc^uffri/iamantcadvirtutempiope- 
dentemplusfatisinueni[|U«9->jcnf,nonpoteftnon eximium quid^^iin- Mx^(n?r« 
gulare inde enafci. De On^mcUne referunt,quod iam inde a prima pue- '^'^'"''T^^ 
ntia,& Ephcbi curfu dc rebus fummis cum patre Lconida contulerit.De ciaii 
Atbanajio itidcmrekTunt hiftoriae5quod,puer adhuc,inquadamfell:iui- ^i^fii^-c^/a- 
tate,dum puerilicer cum coa:caneis fuis luderet (infpetStante Alexandro A- H^hr.EccUf. 
/fArrfn^irwEpifcopoJadlirtusmarisinagminepuerorum^quaftEpifcopus '■'• 
eflet^quoldaiTi pueros baptifauit, quofdara Presbyteros, & ad ahaEc- cTj"* 
clefiafticaminifteriaordinauit. Hacadlione motus Akxandtr^i^ixdi^o- RoffinMb.i, 
rum puerorumpaientesper Deumobteftatuseft,vt hospueros itainfti- ^-^t-^^^^,./, 
tui curarentjVt aliquando ad ea minifteria adhiberentuti quod & fadu, orar.funebr. 
praeludenteinillisinpueritiaadhuc diuino Genio &Ingenio. Viciflim xhfgfot^^t iiy 
faepe etiam vfu venitillud Venufini: Etincejiosamoresdetemromeditaturvn- i c.is. 
^tti,vtimprobusamoraureis huic adolefcenti compedibus pedesinne-°^^"^^'^'|^^''- 
d:it,&infuamnairamtrahit.EtiftudTulli: Nunc autemfimul atque edttiin r.-j. 
lucem &fufeeptifummyinomnicontinu0pr4uitate &infumma omnium peruerji- ^''*^f''^'^"' 
tateverfamur^vtpenecum LHe nutricis errorem fuxiffe videamur, Satan huius „,b.v-ritma- 
adolclcentiscordiexemptoinfculpitquicquidvult. Quarefummacau- ""'''^'"- 
tioneopusparcntibus,nutiicibus,praeccptoribus,acpaftoiibu$Ti«A'^c/<js ^ua^.nb.j. 
Domini pal'cenc)bus,vt in inftitutionc pietatis ftntfeduli bonis verbis dc lohan.u.v.ii 
grauibmveibmhtis. Nam fecundumSapientilTimum:N^/«trr4fcrff <j &7bU.v.i^. 
puero C4jiigationem.,vumpercuJferis eum virga.non morietur.Tu 
virgapercfuies eum,& animam eius afepuUro 
tripies. "^'O^ 

T 1 ALtJORA ^ ti.' *ALT10RA TE NE ^y^SlE%lS, 
CoaraV0a12tatii.nL ^Um.c>s, numosa Coron^e jyscenjusjacihs ammoaT/i^nicYaraTituir 
yA,niaTinmTn,>tcncroJu7ic(jiY}dotrahii: 'ExL^citlaYjiLQd^arauwrcrMm.t ' 
^crnurjlrehct Tiadiaui i)njl {leli ; Jwn. haU, hoch vJerdcn.a7L aehra^hi : 
l^TuL vJie crarop icy uvder v/elt 1 Sctnfpllzf aher Tmuuher aar TuJit laait 

(updim, esihien.Tort 7 :}utu.ne Y£psaiLrre t^T^iderashwTitaJtrichc jonir^c.m^^ 
Fmr qu 'clof i leilcucr dYCui f^msfc maltairc ■■ (fl-r (^uY^m n hfjvihhrdChi n W£arY^lant. Virgil.Eclog.» 
Martia/.Epi- 
gram.ltbr.4r. 
Litc.%,v.i^. 

Matth.\9. V. 

Seneca Epijl. 

S6. 

3> 71%) i» liw VIdcshommem,rummaindu{lrIaad dmttaiJjomreSy & f/4««Wgubcr- 
naculicnitentcm. 
O Coryion,corjdon.,qu£ te demmtd upit ! 
(^uodJis,ejfivelu,mhil(^malU, 
Dluitiittl^Co ipfiufmct Ttv looTyi^ov effiZo,Jp}nd runt,quas nifi quis cautifli- 
metra6tauerit,laEduntipr«E,nondeied:ant.Annonaudiuifl:i,T«if»(f/j^<:i/#, 
atque adeo dtfficilm tp wgredi dtmtem in coelorum regnum., atqui camelum per 
foramenacut} VeliUud Senec£aud\:MuUii ad Philofophiam {VietSLicm^Honc 
ftatcm,Salutcra,) objiiterediuitidtjpaupertas expeditft eRjfecura eH, Ad honorei 

adfpiras. ftcTfpiras , Sc eminere vis in hoc mundo •, An nefcis : n^lct* V- 

Ima tenmpaum,ptr{i*ntdtiSmavenu. ^''^^''^"'^j 

Gloria & honores huius lecuh lunt inltar Crocoath^vx. jugientemperfeqMn- « 
tiir^perfequememfu^iat.Quifeipfum exaltatjmmiliabitur.mcimi DominusSal- L,ic.\4..vu. 
uator. Piin.i^ttt- 

Seruatplactdos oofcura qutes, <,^p.,/ 

Vnhitfomnos cafa fcuros. Sim,i.adc»m- 

Audi moniro Sapientis : Fili^ opcra tua humiliter adfinem perduc, &ah homine J',',^^» i/^. 
accepto diUgerU.Quo maior es eo viagis teipfum ahijce^& coram Domino confequeris poiyt. 
gratiam. Multifuntexcelfi&gloriofifipra modum,fedmanfuetis reueUntur arca- jjfj^'^'^.'* 
na. ^am magna eHpotefixs Domimftd ah humilihus gloriam adipifcitur. Ambi- ii>id.v.zo. 
tiofi autem & arrogantcs tollunturinaltumjVtlapfu grauioreruantj ^uod &: '//^t^i*. 
H^r^fwmonet: 

Sapiusventisagitaturingens _ Horat.od^r. 

Tinus & celf£grauiore cafu ^^„, odm .- 

Decidunt turres,fertuntj^fumnJos »""' ^'i»'- 

Culminamontes. 'uganT'"'' 

Ego fane dicam cum Seneca : 

Stet quicunque volet pottns ^"'"'* '" 

AuUculmineluhrico » sln.x. 

Meduhisfaturetquics: 

Ohfcuropofitm loco 

Leniperfiuar otio. 
De rcgnandi cupiditatc rediflime Vruient.ti^ ^<^ocv. 

Qiiid ifia dignitatum culmina 

Cenfemus ejfe\nonne curfim tranfeunt 

Fafces,fecures,fella , pratexta, toga, « ^ ^^^^ 

Li^or,Trihunal,& trecenta infignia s.s.&e. 

Quibus tumetis , nox^ detumefcitis, ^ITts"*- 

Porrode^«tfr«<«c«/«audi Sapiecem :* Ne quarasfieriludex^necrequtrasprin- cufano. 
(ipatum,neque a regecathedramghriA.Dameclis hacc infania eft. Augtfimus.lloc ^"i"fi- ^P'- 
Vttiummalum,& vimm prtmum ejfe dicititiam primushomo domtnari voluit; jliian.'" 
quod redleintelligensrex^wf/j^owM*. cui cum diadema imponeretur.in- Sabferm.^? 
dueretur chlamys lmperatoria:OK0b»/fW(mquiebat) w<«^« quam fltiem i,i,,j.cap.u 
fannum,quem fi quis penttus cognefcat,qvam multis f)llicitudtmbus,&peri ults& obfecr.vid. 
nitf.riisfit nf rtiu,ne humt qutdem iacenttm toUere rellet. Sed dulce btllum hjhr.de nZ^ 
tnexpcnis,8^ cw^^eia, huius fcculi planc eft Gigant&a 6c Phae- "jf-^^- 

r/>i?«//M,ca£caque cupidjne fcruntur muUi. lilTq.I% 

finii; &• 15« Sl DIFITI^ AFFLFANT, tKPLl COR 
Scdcum '^m.tijcn/! S^i^ciis tihiticr^jcaior^ , rallu^ef %hjri caxib^Jiuic Memcms aAiiS''' 

Cum, lojri^^si/i/^af f menstwzqiacqxadamat fTcnitiwr tn,Tutido l^ves malc -tuta. hila - 

vJka nuTL Kisl v'nJ, l^.Q il7. ^efii llt ' r^cwahr dich -tJal ■ drr ifl ein, ^eck^ 

TJnd naft allc^ ■u/ardu nur iJili ' '^^crjij] i^erldpt iJJjaelhciCTirech 

jBor au. amafPc tu. as dc ricncjscs ijrandnoDre , Seisdmcjoyeu^z /6CvLmte (ur dmihhnr bn ^' 

JJLtic t cA dchcjomac crmndre axu:u.n.enccimlirc ■.JacoitaucSaianiaidc 'finelcpeipc tu. T^eoir. ' uitiit elJtipt- 
fia/ia a Dto, 
Efhefs-v.S. 
Coltfi-v.r. 
Mattb.e.v, 

lMe.\6.v.l^, 

Ieb.il. V. 24. 
*LHther.reife 
'Vertlt: ^U 

h*fi mcti» SPemponentesincorporalibusdiiiitiisheicprolixeperftringirnrar.Et 
quidemmulcaillifaciunt mala. Nam prinio apoftaranc aDco,quem 
abnegantj&exfortunisfuis «JwAoy facinnr,vnde Auantiaab Apoftolo 
per expreflum ei^uf^oAa^iieix appellatur.Et Dotmnus Saluator-.lmpofibiletjfe, 
Siiz, vt quii Deo ac M.ammon<eferui4t,quoniarit autvnumodio habeat.,9forteat\ & 
alterumdiligat:&autvnumfuftineaty&dlterum contemnat. Quod ipfumpie 
intelligcns Iob,6e femetipfo ait: Sipofuijpem f»eam in auro.autinfigniauro di- 
a;/ ^■^Jj^Wf www.Sapicnsitidcm Auaros auro famficar ez.iv\ioct{!i.'E\xm o- 

pibus pibuscuku cxhibere,quivnl foliatveroDeodcbeaturjquiefttfiiptfro- ^Jfr-ihv.?. 
mnia confidererfpem fixam in ipfo habcrc. Deindc ab Apoftolo dcfcri- 
bitur.fjf«ow«j«wwrf/on/wr<«(/jcew,ponerefpemindiuiriis,&;certead"mul-t,'.,o. 
tafceleradeteftanda irapellit,quod vcl ex. vno ludizlfchAnotis excmplo j^anh.z^. 
perfpicuum eft, qui hac pefte infe6las prodidit Magiftium ac Dominum ^ U's.& 
fuum:vt rcttc Augujltnus exchma.v.lnfaiiabtUs e^foUauarmadiu'imm,f:mper '^lg^fHnM 
rapitacnunquamfatiatur.,necDeumti?net,nec hominemremretur,mcpatri par- ferb.Domm, 
cit^nec hominem cognofcity necfratri obtemperaty nec amicofidemferuat. Viduam J^Xrit^^ef- 
9pprimit,pupiUimt inuaditMberosinftruitium reuocat:Tefiimoniuinfdfumprofert. M*^ 
Res mortui occupantur-.quare & quifaciunt, non moriuntur i Qudt. sfttUa animaru 
infania,amitterevitam,appetere mortem,acquirere aurum, &perder&cceUm^&c.. 
Iteruminfatiabilisplanecfteorumauri,argentique 6c fortunarum (icis, 
qui fpem in diuitiis ponuntj Nam auarus tam non habet id,quod habet,quam 
quod non habet ^iAem(\u.e planc euenit iUi,quod hydropico : PM.Mimitt» 

QuoplusfuntpotA^plusfitiunturaqud,. omd.iih.x. 

lHon emm modum habet Auaritia, nec capiendo expletur,fed incitaturjboc egentior, ^ilupn.dt ■ 
quoplura qu£fiuit,femper auarus eget. mterpeUatio. 

Crefcit amor nummi^quantum ipfapecunia crefcit. Tuueiai.sa. 

. Succrefcunt &opes &opumfuriofalibido '^*"'*: 

Et cumpofitdeantplurima, plurapetunt, ^^^pn^' 

Deniquecertiflimamfecumtrahit poEnam ciim temporalem,tumaeter- Ecdfff.v.xo.. 
nam. Annon magna eft poena^inftarignis omnia abfumere,& explcri ^^f*^^'*'*' 
nonpofle;AnnonmaximapaEna,vigiliap,&anxictatespcrpetu^finetra- Prouerb.jo. 
quinitatc& remiflione: VigiliAenim diuitiarum cauffa tabefaciunt carnes, & Syr.3\.v.i. 
mraearum amouet fomnum. SoUicitudo peruigilpofiulat dormittoneni,&tnfirmi- ibid.v.i. 
tatemgrauem eluitjomnm.Defmgaturdiuesincogendispecuniis,& nunquam im- ibid.v.i. 
fkturdelitiisfuis. Quiamat aurum^non tritiuftus,& qui perfequitur cerruptio- '^'«^-^^. 
nem,hkimplebiturea. Multi fuetuntvin^i propter aurum, &perditioeorumoc-'''''^''^'^' 
curriteis. yEternam etiam fecum pcenam uahiv.Efienimopuscarnis.dcldo- Gaiat.f.v.%o 
l«/4rr<e(intcrquos 2i\X2ix'\ ctn{€tm)nonhareditabunt regnum caelorum\ Vbilu- i.cor.e.v.s. 
crum,ibidamnum. Lucrum in arca,damnum in confcientia,&in anima. Quienijn ^^pier.^ ^ .^ 

dttefcere volunt in hocfeculo^incidunt in tentaticnes & laqueos , & defideria ^«^«^, Ser- 
multa inutilia & nociua,qua mergunt homines in tnteritum & ^J '^' "^' 

perditionem.Tu autem ohomo Deifuge^ i.T,m. 6. v-,9. u. ^o^ 

^ -sm- 14' 

STFLTE, HAC NOCTE REPeTENT 
ammamtuam. 
VUirr adcrdianlenL^iue rwllifamlliOTwri' ncrciihihthiferzfluprairaputaMiiil arTnis^ 
Qawr ciauior fbecoj- cwii iTiirg x^f nciLquam. hmc mJL; vonJcrc niunmus erit ! 

^an. enalich tier Todi I^mt Tiaher 1)?/. TmJ7da. i/on / ciii ander nirnt 

Soejut alies Gcltaaniz nicTitTnehr ■■ 'T^em^id t1)iLVi)ei[lnzchtubrs lehiiTn.t 

M/iis<fuec toTL t^on^tiuiujaourraspas liiure' L,ors quchiMcrt p^lrjche cn b)n cocurJourT^era.. 

^ ofjnra ItternelraJifoaauLie aeliurc' JiMucdestcs riehejscs Vn autrcjoutrn. Diuilti hHtlU 
fituU, 

Hid.v.6. 
aidy v.j. QVi aurum,argentum,opcsquehuiusseuicorradunt,materiam con- 
quirunt,vnde tScinfelicius & illibentius concedantnaturae,(ieuo- 
cencur.Vnumomniumloco exemplum Dauidisprecacio:Frffrff Ar/)m<ir 
Uhounhfinm meum,menfura dierummeo' iiquidfi''; exptriar quam durahilis fim-y 
Eccepalmares dijpnfuifii dies meos,& tempus meum vt mbil i sl coram te: Profecio o- 
mnino vanitas tH omnis homo coram te-.per imagtnem prdterit: in vanum perfirepit: 
Congregat,fednefcit quis recepturus fit ea. Hoc praEfens noftrum Emblema 
9> gbocuiosiiobisponcteratagit. Spemcnimponentiindiuitiis,mors ia- 

culo culo infidiatur lethifero:Nimirum! vcre i^pitSyraddes: Wquiditefcttat- ^JyMt.f.f. 
tentione &parJimomafu4:afque hdcportio 'ipfiiis e^emerceds ipfnu: Ouod eum dtcit 'ibfd^v^w, 
iUi-y inueni requiem^& i.im cotnedam indefinenter di bonis tneu: Ncfit tamen quak 
tem>uspr£teribitfpfi:i;:,vtgarelinquataltismcriens.Ex€mp[o rem Dominus Sal- 
t4ator(2Lcitma2^\s^eiC^icna.m:Eratiinquiz,homodmes,ci4ituagerhuberesf!'U^Hs Lue.iz.v.if, 
attulit. Et cogttahat intra fe dtcens: Quidfaciam, quia non babeo quo congregem '^"^■'■'" ' ^* 
frucius meos. Et dixit:Hocfac!am,DeJlrtiam horrea mea,&maiorafaciam,& illuc ibid.v.i%. 
congregaho 07nma, qu£ natafunt m\hi. Et dicatn aninu mu: Anima babes multa ''"^■'''•^o. 
bona pofita in annos plurimos , requiefce , comde , bibe , epulare. Dixit autem illi '^"^-^* ^®- 
Dsus : Stulte H-tc no^e repetent a;mnam tuam a te-.qUA autemparajli^cuius erunt ? 
Sic eB,quifibi thefaiiriz,(tt^& non esiin Deum dtues. Sane d.tiescum dcrmierityni- ^^f^^*"' 
hilfecum auferet.,4periet 0Ctilosfuos,& nihilinueniet. Atqueadeovere, 

Haud vUasportabis opes Acherontis ad vndas Pre^ertiM. 

Kudus ad infmas jiulte vehere rates. 
P'tperdix,a.it'Pi:o^hezayColltgitoua,fed non excluditftta comparans diuitiaSjfed rerem.i7.v.n 
iniuria,tnedtis diebus fuii dereltnqttet eas,& tandem eritjiultus. Qupd ipfumet- 
iam prophanus Martialis in Tibullum irridet hls verbis: 

lituUe moneo,viue,femper hocferum eU^&c. Hartiai.Epi. 

It maneftid^s vrbit, ofculis vdis^&c, irammat.ub. 

_ . / ^ . . li.p.-js.tdtt. 

Currts per om nes tertiasq^ qutntxsi^: FrojihoHtrfM- 

Rape,congerejaufer,poftde,rdinquendumeR, »*' 

Siiperba denfis arca palleat numis, 
Centttm explicenturpagind, Calendarum 
lurabithdres temhilreliquiffe. 
Et Seneca nofter plane probe atque eleganter,vt omnia:Ntf//i,inquit,Wff?'- Senet.PhUof, 
tuo terra tamgrauis efi^quam ijiis/upra qtios au4ritia vrgens terrarumpondtts inie- !S.E''//^. 
cit, quibus abjiultt coelum, quos tn imo,vbi iUud malum virus latitat^infdit. lUo de- s-e.if. 
fcendereauftfunt, vbi nouam rerum pefitionem, terrarum^ pendentittm halittu, 
ventosg^pcr cceluminane e.xperirentury&aquarum in iUif fluentium horrtdosfm- 

teSj&altamperpauamj^nociem. DeindecumiUafecertnt,inferosmetuunt. Matih.e.v. 
^arethefaurifate in coeloyvbilocusy vrbs,&patria nojiraefi. Vbi »»-«^'' "■ 

enim thefaurus vejier^ibi cor vejirtm. clTA^zlf 

Htb.ii.v.l^. 

G VARIVS ,• •■-- «I ij' VAKIVS DiyiTlA%yM VSVS ET 
Quijjuri^ eft hmile tet^'if t.oifanittei^e terms^Vle re au-cejiUs^ tom^arjif vtere reims, 
Ah-mifer, Kcu nninuint lonfolis arte tu-am.! Diuiha jra-iwef ne -tiH Mmna. Jefo.nt, 
EsiftpfW^Ju' iefSpcttenf wertti, 3r aiujtj/ie^f reckt an.wafGptthefchehrt, 
Dne rlri leavahen m ^e 'Erl, 'VffMf leikSeel ttickt ti^irZt lejcku^art, ^ 

Cfnlamner lefRichefref^ auifimt pnLnAeVitu., ^^t tejaut chaf/efj o tnauMeAuartce, 
li nef<mt;MaifdtcelLflMreken eni^utUeu-. (^iVArjent enpttiJ^etjtunawrirttnUvice. yiritlXth.x. 
%/t.ntid. Otndjilr.r. 
Mftamerph, 

ftbHl.i. Scinditurmertunififidia in contramvulgus. 

PArs etcrraereceflTibusmagna induftria, ftudioatquelabore COlKJui- 
runt thcfauroSjaururBjargentumquCjdc quibus Pocca, 

i Itum f /? in vifcera terra, 

Quasj^ recondideratfljgiiij^ recenderat vnthrk 
lamj^nocmsfcrrumjirro^ nocentim aurum 
Prodierat^cuiue dira^ cupidine tandem < 

Omnenephas,fugereprocul,verum^fides^: m qmrum fubtere locumfraudes^ doli^ 
Injidid^, & ptf-y&amorfcelerattts babendL 
Pars in terraabdita recoiidunt aurum, argentum, 5i quicquid thefauro- 
rumhabent. Vtraparsredius fentiat,agatvc,dubitesl Verumheus tu, 
quiDeum,Thefaurumqjtuuminterram abdis. AnnefugittciftudSal- 
uatoristui: Vbithefaurus vejleryibicor vejirum ? Nimirum recondisThefau- ■i'*"**^-»' 
rumtuum,recondisitidemcor&animam,&in temporetepraeparas ad Lj 
^efcenfuminterr£Eima,hoceft,inipfuminferniBarathrum.Sedquanta jj^^ ^^ 
tu,qua:fo mala. Itayr<««fl'<«*D^«wnecefrarionumo,quem ad cultum di- ncendentin 
uinumcontribuere debebas:No« enimvacuo tibi cmparere loram Diolicet. '*''*■'' '^</'*'*- 
Fraudas Magijlratum, cui m7i^4/ debemus atqj trtbutum. Fraudas domiJltccSy * Exodzi.v. 
c^nos bonejte curarettntii^. Fraudas/>(««/>er«,quibus manumaperireiube- *^* 
ris. Fr<i«^rf*denique teipfum neceflario fubiidio,Yt non tantum naturx, i.cor'.9. 
fcd5c honorifamaiqueconfulasatque fatisfacias. Na.n-) fplendido incibis, G4/<tt.6.ej-<?. 
benedicuntlabia,&teJiimomumJidelebenitatis illius: Atimproboproptercibum ob- i."^w.f.v.«. 
murmurat ciuttaSy& accuratttmesi tejiimcnium improbitatisillius. Adde,quod ^'«'♦'•u-f./- 
tcmetipfum fraudas/Jm/^/w legitime faciendis,& carum cxauditione. Jui^v.Z!^ ' 
Qui entm obthurat aurem fuam a clamore pauperis,etiam ipfeclamabit/ed non ex- Proutrb.zi. 
dudietur. Et quid quaefo in terrae rcceflu faciet thefaurus,qui ad nihil vti- *' '** 
leerittibi. Altr4//<«nore(S:ead(imilaris,feu admetalladamnato,quidum simittapf*^- 
cffodicndo auro operam das,nullum tamen indc emolumcntum perci- "/""'*'"• 
pis. Abortiuus fanetebngepr^Jlat. Etiam vanus ac profanus Pocta tcfua-'^'''*'^' *'***' 
uiterlargiterque deridet; 

Si quis emat cytbaras.cytharoi comportet in vnum H>r<tt.Strm. 

I^ecftudio cy. har£,nec Muft deditus vUi. w.i, jr^^.i. 

Sifcalpra &formas non intermautica veU 

Auerfusmercaturis delirus &amens, 
• Vndique dtcatur merito.,quiddifcrepat iflit 

Qui numos.atirumt^ RECONDIT, nefcius vti. 

Compofttis, metttemj^velutcontingerefacrum \ 

Si quis ad ingentemfrumenti femper aceruum 

Torre^us vigilet.ctim lorgofufte, net^ illinc 

Audeat efuriens Dominus contingeregranum 

Aipotiusfoliisparcw vefcatur amaris,&c 

G 2 hiiyse N/fkle vinUndiaenUT ejthtieniU^ttHeiixMptnus nlUfiJileJii Pdu^erir UrfrO ■ 
Mfihlu h invtrtM mmi vna, iurejerit : I^feri enifyuo^ef ^ ^ aUenter cnuf^' 
QrJultift ^ar einElel krimt, Sc^^t '^iUrJirmut pnapdult, 
"^^H aler nicUt allwe^ eAaut'. Spt/t verlArpn allerltuUt . 

Ceneji en Vauvrde ffue liVerUi Cff^ifte': Tar VelleVtAietice^infi a If Sauueur 
liatj VHomme uerbitujc a iaut maUrwr rtfifte Em^oHe U vicUiirf le tauufa dauleur. 


Patitntia vn- 
de haHriatur. 

tfal.ns.v, 

Patientia 

Ex La^ant. 
fere Infiitut, 
kb.f.caf.l]. PA T I E N T I A heic commendamr,cum in genere,tum In fpecle. Pr«- 
figurat id in finu Agnus Patientidtblerogljpton: quod vero cubitu libro 
Euangelijinnititur,co doccre vult,ex libroEuangelicoPatientiamad- 
difcendam&comparandam. EtfaneCodexEuangelicus oftenditfon- 
tcs confolationum , atquc adeo fundamenta paticntiae in quouis ma- 
lojfiuemorbi.fiuccalumniarum^fiuealius cuiufquemali,quodvelcor- 
pusvclanimam velvtrumque comprimit autpia?grauat. EftautemPrf- 
tientiavirtus , cum agnitione diuinae voluntatis , prouidentiae, fapien- 
tia£,bonitatis,iuftitiae,maieftatisquc Deo nos fubiicimus adplacidefe- 
rendam quamuis adflidionem crucemve , ab ipfo nobis impofitam. 

Primvm PRiMVMJgituracpnnccpsPatientia; fundamentum efl: voluntas dmM4, F>*>"i''f»'^f* 

i-nandatumqueadleniterferendum malum: Vrofunmogaiidio ducite, in- jnJ-.Z^^' 

quit ATpoi\.o\us,quotiesintentationesvariasmcideritu. Et Don-.iniu Saluator:In i^^cob.t.v.z. 

fatientia^m(]Vi\z,frfideteammasveflras. Inhac voluntatediuina nobisac- E^^J&iKOr^i- 

quiefcendumeft,maxime vero cum quotidie &femper, vcvt;/««f<^^D(»- tnuDomi- 

fninifiat,Dominami^C\im^i:eccmm',l<!einu(nianjurtanquamvolutitattdiui- "If^tth-a.v.i» 

mrepugnaturi. Deinde quemadmodum in veteri Lege habebant exem- luc.u.v.^. 

plum PatientiaE,Iot«»;,illuftre fanc fpeculum, in quod intueri debcbant: ^^«r.s.v.if 

Ita in Noua nos hahetnm authorem ac confummaiorem Patien tise atqu e falutis ^""^'^■'^- ^ '• 

DofninumnoJlrumIefu?nChriJiumi<]uinon tantum ad Patientiameuocat, j.Vy?*^.' * 

fedetiam Patientiae prolixam facit promilTionemjdicens: O' ^^vikwv, ^eocj.v.vU. 

iua-ca ix/jTuKoiB-lmf^fjtrir' ijxov ov tw B-fovw f/>Qv:cof Kxyca cvlKv^(nc,i{gi\ c/KaBiffx 

fxiTKrS 7nx.7%cg [xov iv ru B-^ovu at/rs/. * Caeterum nihil proficiemus relu- *vid.exLiob, 

(ftando fub cruce,quam quodiram Dei in nos eo acrius prouocamus at- '^urem.c.io. 

que laccflimus. Vicifllm autem Patictia magnum habet vfum.Et eft cer- &*- 

tiflimus modrn vtclcrid o&rm£«^(«,quemadmodum in verfu dicitur; 

i^cbilevincendigenus efl PatientiayVincit /^%,xs*. 

Otiipatitur,fivis vincere difcepati. 

Tatientiaparit e.xperientiam-jexperienttajpem-^jpes atitem non confundit: Quemad- Ro^^-s- ■^■4-s 

modumfornax aurum.,itacrux patientiam nofiramprobat. Fattensjvrtilongifime pZ'^'jl',y,ii 

prdfiat. Inprimis firmet noflram patientiam, caujfa pafiionis^quod nonpatt- i.f^f 4- ^•'»- 

murvtfuresattt hu'tufmodi,fedDeu7n citehramus. Verbodicam: Fat'tent'tame- ^'J'*"''^'*^" 

dium eftadipifcend£ hencdi^ionis.Vtexc^h ■^AbelftflofephiJobi^ Dauidis, pault, Heb.\o.v.%6. 

*l4«rm?y,&reliquorum;&c.oftendunt.Illamauteminprimisadhibere t'^^"^-^*-' 

dccet fub oncre paupcrtatis,maxime fi praster tuum meritum id feras. loii. i.&u 

Paupertatis illius verae dico,non \a.ru2i}:x,quapauperesfuntfine defeclu,vz D. '•'^'""•^*- «^ 

Bernharduiloquizuv, qui paupertatejn vilipaWiolo pr£fmint.,re'ipfa autem Crcefi zx!r.n.u. 

opthusimtibant/edquireuerapauperesfunt, & qui vndefefuosque neceftario '"^'f'"^^'"-, 

quoadvidlum & amKflum alere ac fuftentarepoflint,non habent, his '^emhar7' 

patientia opus,vt confidcrent, TiLosfefan^orum ((fe,& vttam iUam exjpecia- conf.adEug. 

re,quam Deui datt(rus eii bis,qu'ifid£mfuam nunqtiam mutant ah eo: Eoqueala- ^'""/,"^1 

crius cum Tobia dicant:No/; ttmere.fih mi,Pauperejn quidem vitam duci- cemment.m ' 

mus^fed multa boia hahehimus,fi ttniuerimus Deum, & ncifcrimusab ritch.adEit- 

omnipeccato, &fecer'imus bene. Non dicam,quod corpo- iTlap.t.in 

ralis paupertas thefaurtfare nos doceti» ^"'^- 

^ ' ,\., ^ Teb.i.v.14. 

ccelefltbus. ihdc.^^.v.zi 

MaTih.6.v. 

G Z ll^TRA- »7- JNTRATE PER tdNGVSTA, 
ter dtwffr cajiu cUjdrum P<ftit ara^ui. aulrmJrA.tmlcjeJi Uau> cruaeUs ikir euL wniras^ 
Virtuf et tanaetn Itiuais natwre heat .' Omm vindt vi)i tia.uM.a. p arte malum. Durctt arojbefcliLverd ^rhertlicftkei^^/tulitrinai'^ ^!^"' f^^ vttl fduitidt . 
lym co^^ajpy ^<r luMfind^ leEa^u% Jdaisie^uire cajteULaltew' IwnaraUe 
CeufirmuntauileJiment^detEifn^IjJvlujt^^ FeUctte' etGUife incanwarahU. TTOmmemCliriftianuminbiulo ftantem vi(3es,qucm ex altcrapaite 
^ ^i:<i>\\\ci\.z.x.Uhido&cVoluptas ad delicias atquc illecebrashuiussuiicx BmiHtnht' 

jhZ, "' ^ ^^(i>\\\Citzx.Lih'tdo&cVoluptas ad delicias atqi .^.^. w^.^.^u,,.^ 

vnd4 defittn. altcraPi^rrff ad Vircutes& Bona opera euucat.ftimulaturque. Deran.pta 

'"• efte TabellamarbitrorexhiftoriaHerculis, cut,vr Diodcrm Stidwauthor 

UtrcHiit y, cftjfecundum quietem obuerfarae funr diiar I )iua% nrrrt &c Voluptoi, qua- 

i»H$Hm. ,, rum haec pulcram ipfi planiciem ad ouinis generis hbjdines huius a:ui 

^»commonftrarir,&aditerhocitandumpcllexerir:Iilaverooftenfaaccli- 

»> ui&falebrofaviaadlabores&onera,adh^cincitans: lUius finis facvit i- 

»^gnomittia&^erditi9: mius, Virtu{is,dicQ,ca.\\is,fmUHonos5cGloria: fedillc 

poftha- pofthabkls voliiptatls il]ecebris,VirtutIs callem inlit acperfccutus efl, " 
quoHonorem,Gloiiam,&lmmortalcnomen eftconfequutus. Qupd " 
ipfiim DominiSalnacoris monitum cft: Contenditetntrare per angujlam pcr- ^^fitth.r.-». 
ta^Ji:quiala^4portaen,&JpJit'tofivia,ijUit ducit adperdttionem^&mtdti fuHt qni^ ' 
intrantpeream. Q^i/aw. angi{Jiapcrta,& arciavtaeR,qu<t ducit adrttam,& pau- ibid.v.i^. 
a fnyn^quiinuemunt eam ! Hancmuniitmandaro&exemploluo ipfe Do- 
minas5&/>ey<i»^«/rf'*'perrnpitad augufia: qui in culminenuijc redensrfrf^"^^'^'--''^"*^'^^' 
P<<ryAf^^ArfM»j/«mf//zi,euocatadfequclam cunftosperirenolentes. La- 19.20. 
Itantius Firmiitntuiti huncmodum videtur interpretari:D/f«»f fe«W4»(e vi- ^J^*^l^f^il*^, 
U curfum YltteraeJJiJimHem^quodvnufqutfquebomtnumyCumprimumadolefcen- diverocHititr- 
tii Itmen attigerit,& tn enm bcumvenerit^partes vbtfeviajinditin amhas^hmat '"B'^'- 
mtabunduSy4C nefciat. in quam fepartem potius incltnet. Si Ducem na^usfuerit, 
qui dirigAt admeiiora titubantemjjoneftdm ac copiofam vitam dijputantpera^u- 
rum. Si vsro Docloremfrugalitatis non inuenerit, in Jinijiram viam, qua melioris 
^eciem mentiatiir.yincedere.}r{2i^Qr\\is La^antius. Sed hic cuiuis pio fpedtan- c^vtel^. 
duseft vcxiufquetramitisfinis.Voluptatisenim tramesadinteritumdu- 
citjdicente Propheta: Auellunturiftivtouestrahenda adma^ationem,&pr&- •''^""•i*^?- 
paranturaddtemmadationis.EzitcxuTn d.\io:lnlubricis ponis eos,de^cis eosinva- f^^^io.'^^* 
fiitates. Abeunt in defolationem q.momentojefinunt & confumuntur inttrrcrihm. 
G/<?n<<autero viciilim &Honor &Paxomni operanti Bonum. Nam iufiusvt Ro^-^^-v.ji 
palmdgerminabit^vt Cedrus in Libano crefcet.Plantatiin domo lehoua^in atriis Dti jtiv.!*!' *' 
mftrioerminaprofundent. Quodipfum Romanisfuo modo vifum e(Ie,per ^itxand.^- 
Virtutem ad Honorem enitendumrper Templa Vtrtutts ocUonoru comi- ^^^ 
gua,dc quibus B.Augufitnus in hunc modum : Via virtrn eH^qua nitimurtan- Lib.s.decmi- 
quam adpoJfefitonisfinem.,id eU,ad Gl9rtam,Honorem,Imperium. Hoc infitum ha- *"* ^"''■"' 
huijfe Romanos,etiam Deorum apudipfos adesindicAnt,quas coniunciifiimasconfii'^ 
tuerunt Virtutis & Honeris.pro Diis habentes, qud danturaDeo. Gloriam ergo &■ 
Honorem &lmperium , qua fibi exoptabant , & quo bonis artibus peruenire nite- 
hantur boni,non debet fequivirtus/ed ipfavirtutem. ^e^enimvera VirtuseH^ntfi 
qu£ ad eumfinem tendtt,vhi eHbonum hominis,quo melius nte^. & quae fequun- 
tur. Quopertinet&illudPoetas: „ .,,., 

^^ ^ ,. . , _ Ouid.lt(r,Z. . 

IeltcesammA,qmbushaccognofcereprtmum-y f-i/?«r, 

In^ domosfuperasfcandere curafuit. 
Credibtle esi iUospariter vitiis^iocis^ 

Altiushumanisexferuijfecaput. 
IHonVenusautvinumfublimiapellorafrtgtt- 

Ojficium^fori militiaj^labor. 
JSec leuis ambttio^perfufa^gloriafuc» 
^ MAgnarumvefamesfoUicitmtopum 

Sicpetuurccelum^&c, 2?. 
' Muffawcla, auief, a^wAS/nnnuj^^nuir, ' j\t hene ienvpc^^yuj- aui vUtw^ple J(^i . 

Mit ti-inc\en^JckUfJen.fvnqevr, 'DermeijtehiiuJfveftiieil>tAu^^2M, 

Mit (vielen, hulen.Jffinaen^ ' "VC^* Ackt TirAU^ hiU^ier ijt ^jpj^e 
'Dntnandelipti " 
f^hvfiiftupof, 
eit. *"*" ^TI^^i^^^^i^ocfibivult h£ecTabella,quod5«i/>i^»n/iW«^Mortalium, 
"^' ,^ ^^dicensiCuiqueretfuae^tempejlas^ &tempui cuit^jVoltmtatifubcalutTem- emnia Tem- 

piu habent, 

Ecdef.i. V. ^ ... 

z.i.&fe^']' pu$pariendiymortendi,pUntandi,exfiirpitndf: cccidendi^curandi: rumpendi,£difi' 
candi:flendi,ridendi:planiendi/altandi^^c.Qnx Qmnia cum ccrta legc aDeo 
fancita5clifpofita,&ordiri^tf.fir\t,,Bpndecct homincmnexum hunc di- 
uinumrumpere, Ted hoc vnicc agere,vt quidlibct faeiat fuo tempore, 
quemadmodum Deum & naturapi quiduis fuo tempoie agcre vidct: 

€m.9.v.xlt. CurruntvicifIitudinesr^r«r,i€^<^r«,>l«r«w«;,H7«««,&fapientifilmePro- 
uerbio dicitur: TempusprQducit,non ager, Sol,luna,Ji€ll*, feruat fuas ftatas vi- 

ces:Ci«- ch:Ciconta m ccelo noultfuajlata tempora, & turtur,^mj[^ & hirundo ohferuant ^(rtmX v.j; 
tempus aduentusfui : Tempus efl omm nl Adjpice tpfam creaturampaulatim adfru- ^^^^^,; ^^ ^ 
Humpromoueri-.granum eiiprimo •, & degranofrutex oritur,& defrutice arbufai Und.vtrgiH, 
la eniiiturydeinderami &frondes inualefcunt^&totum arhoris nomtn expanditur^ 
tndegerminis tumor^&flos degermine feluituri& deflore fru^us aperitur. 

.Omniatmpm • cu.d^anj^, 

l^ailafuumpropcrant nafci. z.m Eutrof. 

Qusecumitafintj&nostempus obreruare,& vnumquodque fuotem- 
porcfaceredebebaraus. Ccrtc ohiQm^nwxsTempora putandivites^arhores: pi:„^i^^tK,:. 
obferuamus tempus metendi & inuehendi,&; quae funt fimilia. Ad cun- Hi^hr. iii,.\.f, 
dcm plane modum etiam reliqua nos facerc conueniebat,maxime in o- '"'^■^^* 
peribuspictatis. Abfurdum & improbum ceite effetjtempore fletus,cf- 
flatisbuccisriderc. Abfurdumteraporc meins,ararevelle,ik;quae funt 
huiufmodi: Nonminusabfurdum6cimpiumefl;,temporecxercedicul- 
tusdiuini,aliisrebusludicrisinfudare,autbouescurare,autculina:infer- 
uire:quoddeilliscoelcftisccen3e contemptoribus SapientiaPatris refert: ■^««■•h* n. 
Villamemi,necejfehaheoexire. lugaboum emiqtmque^eoprobareilla^Sccinxi^'- 
quuntur. Vide turbam heic prophanam,quam intempeftiuc cxcrceta- 
leam. impellit pilam. percutitlyram. aliis cpulantibus ac pergrascanti- 
jus.intcpeftiuasaliischorsis duccntibus, aliisvenatui fudantibus,ad- 
eoquc Tempus teftudine,alea, Venerc,ahis, fugantibus, fallentibusque 
plcrifquc quin conuertentes dicimus: l^egleximusLuciferum.^quaramustan'' 
dem Wjperum. Prctiofillima eft Temporis ia.^ur:a..Pudeat nos diemperdidijfe. Bemhard. 
Temporiuptaridecei\montino^c^SGntCdi. Et iterum: j^^^4W tempora eri- fj{^^^*'^'^ 
piuntur mhis^ qiudamfihducuntur, quadam ejfluunt. Turpipma tamen ia^lura '^imgebaur. 
quapernegHgentiamfi'. Scientesigiturtempus, quia horae^iam de fomno furgere: ^ceZ^^r^ii' 
ijoxpraceflitjies aduenit:Ahijciamus igitur in tempore opera tenebrarum^& indua- DawdSir- * 
mui luiii armayamhuUntei huncfte tanquamdedie^nonin comejfitionibtts^non in <^i^p^^<>g^t. 
cuhiltbus & iwpudicitiif^non in contentione aut £mulatione, fed tnduamus Domi- z scen +. 
nim nofmm Lfm cbrflum. Seramus in tempore, vtfus tempore etiam metam 'Js: •^"'"^- ^''''0^ 
feramw autemin fpiriiUyVt difpiritu metamusvitam. Tempus fementis tempus eH roL']]. v.u. 
pr£ftnSi& vtta quam currimm. In hac licet nobis.,quod volumuifiminare. Cum ifta '^"^-^- ". 
yitatranfierit,operandi tmpus aufertur.Vnde & Saluator ait: Operamini G4/J.6.I.7.8 
dum dies eU, veniet nox quando iam nullus poterit operari, Hiero»ymJn 

HaaenusHieronymus. 2^."'^'*^ H KES ^ ^eAuhtaf T7wn/?rai raiwnemJemper hahen ^ar^uir gj-^;<emkr>ei marJir et/iriU/iliinui 
'LeTnporif p7ockhi nepaiuimur iners, S^dulus o^cip dijce vkcare tua . hey cueferTwur daf betrachi / '^arideias beru^tn aememj}and. ^X^ii du cier z^iifolt haben, acni : Jsiehr dunturs arSeiicietner /jamC, 
lecctiledle au< numautf, wi/ ^u^u/Dd^encej, Xepren en ma hepi^ne ma deleclaiian: 
D em.phi/erhtenleurTimpf^enTuyaathli^iuence. "^/Ldancfat^Ie^rnhialyieenia i^pcatu>n. ^gz Tv^. /^ApVT &rummarahuiusEmblematis,mfafciculumcompingi'tA- 
Mem.-i2.v.6. V>/poftolus ad Romanos fcribens in hunc modnm-.Hdbentes MUtem Chd- tiid.v.j. 
ibid.v.t. 

hidit maxi- 
tnatHrba, nfmata/ecundumgratiam^qud data efl nobis differentta/iueprophetiamfecundum 
rationem aut analogiamfiderjiue minifierium^in minifirando-.jiue qui docet,in do' 
^rtna-.Qui exhortatur^in e.xhortando:qui tribuityinfimflicttAte:quiprae^ infolici' 
tudine-.quimiferetur^in httaritate: ciaod tritus nofter verficulus avlS^n^h^ 
cffert: 

Cuiquefit inprimii magmfua leilto cura, 
Vt domus offictifftet benere^dfuit. 

Vult Vult Deiis Opt.Max.vnumqiiemque HOCAGERE,ad quod ab ipfb Deo -*»"?. woc 

yocsitnst(k,ne{vtScnecz\oc[}iimT)effluattempus,quovdmJnl,vtlmale^vela-sencca. 
/KW4«<^4f««5.SitiguurSacei'dosfeLi nnniHeipotens adexlmtadum per dcclri- Tit.j.v.9. 
namfalutiii&ad redarguendum cotradicentes: Vei hum veritatis fciat o^^infXHv, \ j-)^.'^'^;'/ 
Azque^LdQotralletopusfidel^Euartgelici P««/?<?rJf.Magiftratusiudicec iufte m- 
terfratrematque^^fratrem. Videant^ ludicesquidftntfa^uri,nonenimpro homi- y"/'""*'^: 
netudicaturifunt,fedprolehoua,quicuntipfni^inludicio.QuarepAuor[ihdu&tn' t.p.,raiip.i9. 
fitipfis,ohfcruent&faciant,nonenime^apud lehouam Deum intqmtas.,autacct- '^■f:^' 
ptioperfon£,autfumptio muneris. In Oeconomia Uhoremanuumfuarumfri:a- pfai.iis.v.u 
iUY^vt heneftt ipfis: infudore vultus vefcanturpanefuo.Faher & architeilas ncdem ^ 3 • 
vt dicm tranfigAt,& vigtUdt eius in opere confummando.Vaber dranus afidcat incu- sjrf^v'.^.^. ' 
di,& addtfcat inoperiluiferrt,&c. Figulus aftdeat operi fuo,& conuertat pedibus tbid.v.f. 
fuisrotam. Brachtofuofigitretlutum^Scc. Colonus tmeat <iTatrum,& glorietur de\l^f^'.Jl^^ 
hafiilifitmuliybouesagat & nutriatur inter opera eorum: iJauita de ventisje taurit &o. 
narretarator. Magna laus olim erat yo czriBonumciuem & bonum coienum. ^^'T//'^* 
^tiam mulier (Irenua longe fuperat carbuncidos. Quartt lanam aut lina,confi'.it^<.i 
provoluntatemanuumfuarum. EHfimtlts nauibm negotiatoriis elotiginquo adue- Prou.ii.v.i<^ 
bit cihiimfmm. Manusfuas i>h mittit ad verriculum, & manus etus tenentfufum. J^ ■j'^^'/^* 
Cadurcaparat/ibijXjltmmi &purpureum vefitmenrum ip(ius,(jndottem conficttac ibiu.v.19. 
vendit^&cinguium tradit uegcctatort. Speculaturrationesfamtliafu£,cihum^pi- '^^j"^"*^* 
grititt non comed^f. Etia. ferut & 4«f ;//(£ norin t faciantque munia fua: Ohedtant ibid.v.n. 
Dominisfuiscarnahhus cum timon &tremore,Uiftmplicttate cordis fui ficut Chri- ^^^^^^'^'^ 
fio.l^onadoculumferuimteSyquafihominthuspUcentes:fedvtferuiChrtfli,facientes u.z^.* 
voluntatem Dd exanimo. Cum hona voluntateferuientesficut Domino,& non ho- ^" » ^•»- 
mintbus. Scientes quoniam vntifquifque^quodcun^ fecerit honumjm rmpiat a Do- i.pei.'^ y.if. 
minofiueferuus.ln alienum ofKciumnemoinuolet,flt;*^oT?<oe7no7co7r(^.Sed 
maneat quifqueineavocatlone^tnquavocattu e^. Seruiat vnufqmfque aiter alteri \^]'f'^:^l\ 
mmuofiiut accepit gratiam fntithoniu difpenfator multtformis grati£:Etfit 10, 

fidilis,in Dijpsnfatore enim non requtritur, nift vtfidelisfit, i.corA-*.i. quemadmodum Apofiolus monec. 10, 

l.Coi 
Z.i.&c. H 1 HANVS $0, mAOiys indfstkia ditabu tur. 
Qpia. m£ujrui iuum cnwii: i^irinqiue laius ■Tenipprir o}]/erual mulu^nonare caret 
Vifr £f7ru)if/7a&f0ff~iS/ei^ Srd^ 'T^errTier^ckjuez^ii^TidJe^Jichfuri 

Oc&R^n Zuu^eraerLoaul o^enrt / SonJi-mul? erjlenen T^ordermur, 
^pres UriiilwetuxJeTiltdtFeueite^ Qourotmesjeverronty^ auec afjeurance 
JueTem£Sjoa.ciiercourottne. Cetpc ^utiotti •.Itaplenttude auroni elesajrnesAhoudan QynM^CityVtinfudorevuUusvefceremurpmenopoJ^em Opt.& Fldeliffi- 
mus,isidem etiamgrariofe peimiCitJaborem noftrum nonforeirritum^ 
fed diiiite copia: cornufe benedidioncm erogatuiu,iuxta promifHonc, 
omnibus piis fa6tam,qui in VGcatione fua fidcliter ambulanf.Poftquam 
eniminPialmodixcrat: BeutmqHt!~quewnenslehou£,qui amhuUtinviU eius; 
continuoadditur: Laboreinanuumtuarumfrueriiyheatus eru & bene tihierit. 
VndenatumiftudGentilium efle arbitror: Deosbcna fuavenderelaboribM, 
friH.u,v.ii Et Senecz-.GetterofoSymqukianimoslabornutrit» M^nusfedulorum ,inqmt Sa- 

picntiffi- (Senef.i,VA9. 

I.Corinth. 1/, 
in.vlt. ffal.%%.v.l.l 

ibtd.v.i, 

Epifi.v. pcnti fCimusJominahltur. QuiconfifusDeOjbenedlcentelabonbusin- 
uocantiumre, hilari animo vultuqueaggrediturmunus fibiclemanda- fl*'"''"'*^ 
tum,isanimogaudentedeuorat &exantlat quafuis moleftias vocatio- 773'?1««a;*- 
nis,recumsdecu{lodia&£t;'A3y/:%Dei Opt. Maxim. incuhismamhtisfortes e^^sJS^fj-^jO'- 
fua^epnomt:&ineimpoteJiategreJfnsfuos:adeoque exittim vuvitifj^&Jpiritimi, !"'y'\ , 
ommzqac: animafedtdoriwjefficteturpinguif-.akizeram Salomon.Ez viciiTim: pyo^-H.v.s/. 
Vidijlivirumfortem,diligemem in operefuo,ame reges confifiet,non conffietante urtm.io.v.ii. 
ehfcuros.Sa.ne induftria&dexteritas commendantquemuis: p{!t^ii,^^^i. 

NeclatetobfcurusquemtoUitinatheravirtus. " prou.iz.v.i^ 

Deus,Qmhominem adlaborem tanquajnvolucrem adrolandum frC4«if,labores ^■^'^^ ■^'^'^ 
etiam compenlat,vt ne m vanum laboremus,hoc laltcm requintur,vt tn ^^^.j.^,.^. 
verho C/7ri/?i/4A:m;«5mf.Oremus&Laboremus,necparuampircium mul- &iS^^^%i 
titudinemconcludemus. HincnatumilludFir^i/^'; iYfvi%vH 

O fortunatesnimium bena (ifua norint (picy^. 

Jgrtcolas, Et alterius: ^j^^ ^ ^ . 

'Beatm iUe quiprocul negotiis »«: ©£» ;«? 

. VaternarurabohusexercetCuis. Ml»T»i, 

Viuebidinti^amans & cultiviRicushorti: inc[m.tSatyrtcus. * , ' '^"'** 

Verbodicam: LahoreU Cornucopid. Inprimis apud agrorum cultorcs et- ctZ^ic.vir. 
iamjquihocnomine&fcliciflimi&prxmercatoribusjvfurariis&fimi-^iv/i-.i. 
libusruntinnocentillimi,quodfrugibus e terra enatis,Deimunere,vi- ^'«'^^jo.'v.j] 
tamfuftinentjdediti laboribus,&amaIeficiis longealieni. Rufiicavita, varrodere 
farfimom<t,dHigen'.ii,iufi'tii. magifira efi. Ea vita maxime difiun^a eH a cupidita- ^cktroUbA. 
te,&cumofficio coniuncla.'Ev TmvTifxi^^xvun ivs^ 'ss^a-avv.vbilabor^ibicopia. offic ibi-.om' 
£l' vYird7rivot(nv a^Tmvm. HiC(?^67'/«m6(7«W;&:melior,quamille Vefpafia- ""*"* rerumy 
ni.Noniamdicam,quodlabores & cxercitia corporisconfcruent valc- ;«r* nihu 
tw^inzm.^ictmz Syracide: Audime,fili,acne (ontemnasme,&tandm compe- Z'^',^' 

• ,. ■'■1 -t ■ n j u • r ' I • TuUim pr» 

rtes fermones: I» omntbus opertbm tuts efiopromptus,& vUa infirmttas non obuemet sext. Rofe. 
ttbi. Denique etiam fomitem exftinsuit vitiorum.ficut eft in verfu : ^merin. 

Res age tutus eris. y, ,>, vejpa- 

NulIusenimotijfruduSjimo magisdifpcndium. Otiofitslfau amifit pri- /"tn-re^^f- 
matus bentdi^iQnem^qtda maluit cibum accipere quam qumre,dcc, ^"Ji°"" "*"' 

Syr.iX.v.lr. 

^ /J mJ OHtd de Rt- 

'^O^ med.^mor. 

C ^ugtijiin. ad 

Verfelltnf. 

H 5 PRODI- 51- n?%pDlGl TEMPORIS, %EKVM ^£. 
gtigentesjuarum. 
}^iry^ n^ccurai/ictn^aui^c c^kij- . InJi^enx ,jDalr^ qiuihu:un^ lu^eni 
^t^nizcre^ ru/^iauf^nv hcih : rr^ijenu:hinach;thrjchn^'dc roF ' 
Oh^^nJar,bcJ?r^nd^^^ , JK^rni Aurrh Mu/itnfhandM[loii 

LaimrcffcteJ.ixad^fmtraa^nnee '^endant^uehTkmift^cteJtlep.teslZre^^^ 
j-ejar; ^rrmrntcj^^nsli^ra^^e maimee tatnijene^Jude.ouftlexf rent^erj: n,r»»ign^. H^^°^""sacdefiai^dcditusmericock)acavitiorumdicetur.Nam 
oT«;^Z'.P ;^/P"^;"°^P5«a/cperfria:afrontc occurfacmandaco Dominico,de w 
^^-^^/«^^^«^''«^^^^«^'^-«f^uo.EcmonicoApo^^ 

n A?' ° '^i°""°^''- ^-^^ contrauen.r etiam exemplo Dei 

* • -H. dc cciam nome ^Hrov.^Kciiv 7,n.^^ru>v obtineanc. Amplius eciam in co- 

tam tam remm naturam occurmnt,quid^ enim eft in rerum natura,quod no 
curfum fuum g]w4>yirf obtineat, quoad Deo Yidctm:Sol^LunayStell(t,nubes, ^f*^-^^*- 
Venti,Terra,ammantia,graniitia,arboresJierba,ptantayMare€nam 8c eius inco- 
\x,OmniaUuUntDeum &c faciuntvoluntatem Domini,in eo curfu,qui Prauery.s.v. 
ipnsoranibusacfinealiseftconcreatus:quibus defides atque incrtes e *-7fp. 
diametro obarietant,necaDsreelt,quodSapientilnmus ptgrum adformt- m»rph.ub.7. 
cam abire,& eius mores contemplari iubet. Contrarij ctiam funt fando- ^"^''^'f- "** 
mm hominum exemplis: Chrijluscorpore&anima laborauit. Laborauit Apo- 1'^"*' 
ftglus P4«/«5.Laborauerunt fandi Dci homines. Vnde Apoftokis,Gentiu ^f^' ♦'*'»• 
Dodlorexclamat:H^W4K('«w«<« imhtferniuerunt. Imoip(oftercore,fimo, Marc,i'l. ' 
lutoquedeterioresfunc.Nam Sc hocfacit.quodporeft, ncmpcfterco ^■*'^--^ 
TU,6c tellurem fernlem reddit.Ec vt dc Gentilibnseciam ahquid adiicia, Sia"r.lo,v, 
certeinRebufpubl.bene conftitutis, inertes ac dcfides pubhce fligris ?->• 
caedebantur^fi corrigebantur,manebant:fin minusjautprofcribebantur, *|j 
autinterficiebanrur. DionyliuscerteiuniorRexinterrogatus^anefteto- ^s"^*^'" f'*' 
tioCusiNunquam hoc mihi, aiebat,f«f»i<tf , vt refert plutarch. Apud Perfas ex- yir^>i. /.4. 
trcmeignominioCam ei2iV.Ignautorennmlieredici&eJfe.fiid hocapudRomji- ^'^''1'j- 
nos C«K/^minftitati,vt non tantumomnes,fed etiam fingulos obferua- ^iunra. 
rent,anetiamhoneite fe(uftentarent,quod ipfum & hodiein quibuf-*'""'^'/^'"'- 
damRebufpubl.obfcruatur:Non;«ifrgrf, Argentorati,Fbrentiay&c Aihi. Pi- iiu'xand..A- 
fijlratus cum ad regnum cftet cuedus,acccrfi ad fe iuffic,qui in '*' foro de- i^cn^ir.itb.s. 
prehcndebanturambulare, otiumquc tcrerc,quos caufamcum rogaf- /^^^y^^ ,„ 
letjadiecit: 5i tibiboues aratores mortuifunt,demeorurfus altcsaccipe, atque ai ^y^gjpooUm 
Uboresteconfir^&fiegenus esfeminumydemeodenturttbi. Rex quidam itgypti LJIdlbiiiuri 
peculiaremMagiftratum conftituit,qui animaduertercntinregno,quo Rtfirt^^u- 
quifquegenere arcificij vitam toleraret,nc quis otiofus eflet,nc tolerare- ^jv^hjJ^^"" 
tur,fedtollereturemedio,iubercturque folum vertere. Adeoahcnum *iitmpora> 
cflcabhominecenfaeruntGentiles.otiumagerc. Grauiter,Smcrf, 'T'"^"j"r^'t 

O ' Jtrosvta'JJet: 

Getterofos,in<imtyanimoslabornutrit.Etitct\im:'Noni:slvtrit'tme'- piatoitb.j. 

refudorem. Hec eH virfortisftrenuusvejqui U- '^ '"-f*"''' 

•«O^O^ Ep'fi iJ. 

fo ldtmEpifi.lt, S-1. JGNAVA ^ANVS DEPAVPE- rat. 
Qiur ]ciattrTem£uf^uonAam n^L^it, ^efiasrCurbaSoialihj , ■Omdicia.lem.poris auck 

rteuqiumi^if vremihir/Ovc-TT^mndeirmkfSQuanT^aras 
^Wet^J^il^ in^^ arteii^neuTjt , rDir Z^H iibia.n ifjmjhre rach^ 

'Dje armtdjolclenfein. erph/iicnt: 'VnJ.fiMt 'ihm. z u Viel vnaemach . 

MaiSaprcf la^rejfelaVoureteJiirtaent , M^aiecextbutponrneant.T^atendfaret ' 
QiufauanyTx commajniesjs^u^ mMdjotniestieai;Siiu.t^e^evikv'iourele ^'Mifere. thTurfitH- T TTpefnmi plgromm ac dcfidum mores, verbaque,ficmulta incora- 
'■L .L.i:^. V moda&:turpiffi'T]aEturpirudines.O;M<i4«f pm<<.Ofi«w;w«/f4»M/4</o- ThcofhyUm, "^ modaecturpilli.naEturpi 

mdTntjfJ^.}. utimc^iiSjriicides. Necabludit 0«i^ij«; 

S»M? \^p»nt Cerriis vt 'tgnautm corrumpant otta corptts i 

u.uEUi.i.' Vtcapiant vitfim.mmotmntUT a^tu, 

Etidemiterum: 
J^ "J''* oti<tfitollcsperterc ctiptdinis arcns, 

Cwtemptsq^iamty&fineliicefacet, ^am ^umpUunw rmgaudet^quam poputus vnda rim^hjUm 

Etquamlimcfacannapalupiihumo: omZlZ^L 

Tam Venus otia amat,finem qui qudris amori tw» docuit 

Cedtt amor nhus, res age tutus eris. M">ftM. 

Qupdalibicomprobatexemplo ^gyfthi,quandocanit: OHid.iib.x.dt 

Qudritur A!.gyjihu$quarefitf.icimadultery refned.am»r. 

Inpromptu caufa eii defidiofus erat. 
Quid quoddeiidiofus non tanrum adpaupertatem jfcd &:adfurtaatq; JfrJ.llf'' 
per confequens ad reflu-n properatj Vere enim Sapientillimus: luxiaagru Proi^.c.i^.v. 
virifigritranfiui^&iuxtavineamhominitdementis. Ecceautem ajfurrexerantin *°^'' 
eo toto chanuiecms^tegehatur fuperficiiS eius vrttciiy&maceriaeiUiUpideadtfiru- ^cap.e.v.g. 
^aer.it. Paticultsfomnu^iauculisdormirattombus^pauculacowplicationemanuum 
cubando:Interea aduenityV! viator expeditus paupertas tua^ & egefias tua tanquam ^ ^ iter. C.24, »J4- fircljfpealus. Necimmerito:Nfl«enira cuiquamper ventosaffacoltimbavenit. M<,«>;<n5. 

DatDeusomnebotium/ed nonper corntiataurum. 

Fertilisadfidtto (i nonrinouettirauatro, feriani, 

N«/ ntfi cuinjptnu gramen habebit ager. ■yni.yjti. Iv- 

Vtmaximcceiretlexciuiiisui talesncbulones-, Non tamence(Iatmalc-»«7z«f. 
didiodiuina. Quare Afcrsusexhortatur: Virg,i.Lab»r 

, 9 >"' ^ ' /9*. v^ \ > improbHtoiH- 

E^yo!.(^nj,Yii^cYt d.ov y^vf&^^ocp^ tnKifxo^ niavindt. 

A<^ 5('}j,,Si>;T5-^ Jl'e T\liju Tnix-isKyjin Koii^slw *0 ''."*?• 

To) (/[,£ 3-to» viu.iT'2(n v^tj dvk^ig, ocmiv oii^y^og. 

Plautusicidemdeceili^turhocfurum genus,quandoait: NB. 

Nimishomo punt.mRu- 

Nihlli e^yquipigsr eU^ ntmisq^idgenus maleodi. '^LtZ"' 

Fr lUrs decet hominem^qui vultfua tempori conficereofficia. ^a. ^.Scen. 

tijtnqu^dormiuntlibenterfinelucri&cumdamnequiefcunt. v,Titobrt. 

QuarcfciteOuid.Hb.i.dcart. cr*. 

Dum vtreSyanimij^finunt,toleratelaboreSf 

lam veniettacito ctiruafene^apede. 
Aut nure ruuigiU^aut vomerefcinditemram, 
Mtfera belligerasaddnein arm^ manns. 
Iwerini tarpf D edcre, bibcrc, & panctatice viusre vclunt pigrinebuIones,quider- 
go confequj aliud poteft,quain furta,rapina; ac dtmuin ipfa reftis,vt no incongius 
cccinetit iile: Siquis deparuuvulipluraabftimererebw, K%Xv,fei 

^luirere qnatn 'vigtlifedHbtateCVPlT, prtbe! 

Is tnenatcAitdp 'viciumpetet ofliapulfans, TabuUte. 

Auiffre! hutc tnjlem crux Uqueu/ q^neeem' ^J^' 

Scd Magiftrarusintfrerar^eiu mod', iniuilia rerrs poudera coescere, &iQordinem f^ 
rcdigere,& f\ corrigi uollent,q mulcoril tft p£ruicacia,ciuitatibus,t6muniiatibusq; 
acpagispelleie,autadopeiasc6munesdamnare. I VIR- F1%TFTEM noOKOS, MANET SOCOR^ 
diam ignominia. VrirmiA vwiuiumfplei-j- IfJuJti-iu ii^nat -^ -Ailejesjla^rir et ^a.-^erUite mAlijna^ 
l.areiihir lacitp acLulta. inultajinu. : Arjtdtur tenta cmntine tijrHue , 

'^irtn.jnnTtraf iretdick Artnt, Tyim-JaAji-^^JJhert^mijfsaenaeJiftl 
DefKWert wH ilieUlttttrnitler^Xnt: Arfn^utHjtra.tch^J^t^^jrdltetJtnd. __ 

AvaillantelnJiJ^/UIemPfBieftsetHennetir^LeRuk etVatiureWMtBirJjeti^ ifportg, 

Afffirte ek g^ffnilatue^ dfnt lcue leSetfanm"- Ciji- ceU cnU c.9miietit m^ lunnmes dtjaj^te. xidic.Pn- pRouerbiofeminA^^tgara/ySgAuj^jj.EtcompctitmcoSjqut^acilcInue» 
t7*/' /•/.• r ^ niunrcaufrashocvelilluddetredandi, Eratcnimille AceflacusNau- 
afingnnt. ta)& Lunam rrequentcr tanqnam nauigationi mmuscommodam cau- m»Mi fabarur.Idem fit pigris,n;im & illi facile fingunt fibi ipfis jUo^jLtoAtJx«<!e: a- 
prtHeri.zi. j^j^j- Qnun-.Leoforti esl.hi pedioplmarum occideret. Et itcrum: Immdnis Leo e^ 
t>r»u.z6.v.u itt via\ Lto eii intcr plateas. Vt ianua ctrcumagitur in cardinefuo,it4figer in le^o 
ih,d t/.i4. fuo.Abditam habetpi^er wanam fuam in fua manicaJffetifcitur reducendo eam ad 
thd.v.\6. osjuum.Saptenttor vtdetur^iger tn ocultsfuujquam feptem reuocantes ad rattonem 

ipfum. tirepra:fert;quamcuiiofiratcmredbeX«fkmvocari rolcbatGermanico 
Vocabulo 5^lUlB>i^:quod enim opere nolunt,id confiliojfcd nimis teme- ^ant^i^. 
re atque futiliter,pr£cftare conantur. Inculcandum illis erat illud Bern- 
hztdi '.Honio adUborem tjamt^,Ji labotem nfugit .,non facit ad quodi^nattUj Bey>,hari.iH 
dd quodvenitin mundmn. Quidrejpandebit ei,qut mijiteum,qui inJiituityVtlabo- " '**"'**' 
raret-y ConucrtantoculosinhancTabellam,vt videantfinemvtriufquc tc 
&folertisinduftrix: &inertisdcfidiae. Certc induftiiae decernuntur &C «< 
oS^emmm fceptrum^cerona & Codex luris: Incrti autem defidiae flagra^vir- <c 
_gae,fuftes, baculus, imo ipfa mala crux & extremo-turpiftimum flagitiu. « 
Laborioficerre&mduftrijdignilunt,quipr2ficianturaliis,&:fnacloler- 
tixpriEmia laudemqueferant m? tft7?A«fltc,dignitates & Encomia publi- Vt Thimiji,^ 
ca,quorumexemplisalii,quiadhucaltBm dormiunt,excitentur. Fauere '["'^'J^i** 
itaque asquum elt omnes mdultrus ac iolertibus,& relicia cuncra preca- 
ri,dignitatibus&op-busaugerc,laboregaudentes,pareft. Verum pigcr 
&ignauo orio deditU3,quouis contcmptu,fupplicio,infamiadignuscft, 
Nam 

'Son venit e moUi lecia corona iugOo *« 

Nucleura elTe qui vult, nucem frangat oportet , adagio fertur. Etideo 
Bernhardm : Quid mihi cum vicioria/t nec inprdliofui : impudentiftme mihi arro- 
fOyVelgloriatn ahfque vi^orta,vel vidoriam abf^pugna. Sed non venit fola pi- 
gritia,verum comirantur ipfam Futilitoi & Detra^io^c^2.concordesin mutud 
odia armantur,quod crime deteftatur ctiam Salomon Prouerb . c.6. v.ip. frmA. ».jj» 
Inprimis indiuiduus q.comeseihaEret/«rr«OT Scrapina, quarura exitus 
cumfit»M/<<cr«Ar,apparet,quam turpis radix fitpigritia,ex quatamtur- 
piagermina ftolclcant, vnde GermanicoProuerbi©,plusfatistrito,fer- 
tur: 

!Dann fdn ^fin^ tm(ot<t »(()<wjrm/ 
^it muf ju Utif. mtxtbtni 

0^imM<l^tsaxm^(ilS<t\ft<tUti' 

I » ^AXrKM 34- I Tmmis eaufiS Vueri/ tntuij pjimdit et pjfr^^ ^Uf nunim.:lut alhum.,SuaM momirice, caj^cit; | 

} AUmit dimarumfel^atw^Jiln^ piu,prjirjtu^'s vraiinw iihrimmur. 

\Den Itmortt Knaim Vriiyt luTat . t)er nwU das Schwartz^fur ias wns: 

, ~Z m^ ^^lj i<^ «5^ nntslejcnrril / -Kin ieler iJHjpm ei^en. jUis . 
I -A a.eiu;aaruns Saiurneiriaiji Jieuai^Vfuhtfi^aVertn veutleUanc^mats-le ncirveutHakie; \ 
■ A.ie beau.frefentfaii^vn fi yianc Voittre imr: Hvn le nffurjuitamfivertu^ lautre U vice . TRiarcquiriaiuTJtadpcrfcdbe CGnftitucndum hominera virtuofum:. 
piHr^viit ^v<nv.fji,ci^(nv.A!'ff7<it(nv- Ndturam.lnJlitutmem.Exercitatiomm (eu Vfunt 

apudVaiir. ^tc\uQ Confuetudtntm,ci\iam alt(ramNatura}nvoca.m. <^C<nv praedominati 
Max.Ltb.3. jffg^if hxcTabella^uxra ilUid: Naturafequitur [eminaqutfcjjua. 

Namdaobuspuenscoaeraneis,fimuleducariSj&r difciphnacxercita» 
tioneqjfimih.duoofFeinnrurEqaidiucificoloresri^/ijwaherjakerNi^W, 
quorumhichanc,illcilkmieligir,prout cuique naturae femen di(5kabat. 
Scintillae naiurac tempeftiue admodu promicant in pueris,quare in tem- 

porc eap.l. porc vcl confirmandi crant,fi naturae dotes bonaB crant,vcl abftrahcndi 
luntjfimalae.Siccxpcrimentum captaturus ingcniorum&dotumnatu- ^'^*''-''*'*'* 
raein Filiisrexquifpiamjtres volucres iplis propinauit,vtquam quifquc Sid! Faiiitur 
raperet.naturseinde dotescolligeret. Aquilammamnzux capiebat.vnde ""i""" IP" 
rerocitatem ac luperbam mdolem conuciebat patcr: Acctpttrem medius^^- ^^^ ^^^ ^_ 
pud quem rapacis inde geni j atque ingcnij femina efTe colligebat. T«r- UgabaiHi.*- 
dumnatu minimus fumcns, patri mitioris ac moderati ingenij arguraen- '"*'""/'"- 
tumpraebebat: Et,^ 

Huic regate dtdit rex diademafuum, 
Huiccommittebatfafccs. Nammoderata diu durant. Adeo vcrumeft, 
quod Venufinus canic Vates: 

Naturam txpeUaffurca, tamtn vfque recurrit. Horat.in Epi- 

To ^ilX(^vk?,OVX ficl.adfupa 

,'rv ' ' V j 5 xArtfiiitm, 

c&iiriav ocAccTryi^yOur •" 

S^i^oi^dvn^B-^.- Pindarus c:in\z. EtkciuHoratim: 

tolUpericlum 

lam vaga projilies franis natura remotU. 
Ad naturam autem non parum refertindolcsparetum, ototya-^ o^vi?,roToV' Q^^^ny ^^ 
lawovjaiunt-Etminimcaveroabludit^quoditerumHoratius; oi.4. 

tortescreanturfortihui&honk ., r j ■ 

ri. ■ . r, • VidtLttdoutc. 

m tn tuuencis.eff m equupatrum k;«. de edi*- 

VirtuSynec imhellem feroces catio.vngintt 

■ , , I Chrifiian.ab 

Brrgentrant aqutUcoiumbam. witio.vbih^e 

Hucetiam perrinct,quali quis nutcice alatur j Nam faBpiflirae compertii utif.deducit. 
eft,infantes mores ex nutricibus fugere:quemadmodum de Caligula,Ne- ^;./'^,"^»^ p,. 
ro«^,C^^.tradunt,quodtrLiculentos ac faeuos monftrofosquemoresvnapw>.^ff<^. 
cum lade nutricum imbiberit:Quare follicite videndum eft illis genitri- l^^l^l^^^jjt 
cibus,qui(UosfoEtus('qaodfapientiflimorum,& minime hallucmantiu injiitut.fa- 
iudiciofancfierinullo mododcbebat) aliisalendosrradunt,quibusillae ^J^^.^^gg."*" 
imbutasfintmonbus,ne chariftimi liberi ladeNutricum peiuercantur dig»tfim. Uc 
acpeftumeant. ^ Inftiiutioautematq-,difciplinaquantumadcorrige- ^'^^;^ 
dosmores, naturae peruerfos motus.conferat I^a/r^idiiocaneSjiifdem p/jrh>-gr^.iib. 
f>arentibuspro2enini,feddinerfadorai faae difciplinaeducati &edodi, ';W,'''T 

r 1- in-i 1 r rc /1 • r r ■ \- Val Jllax.l.l 

inrorumdeniqiproaucti,abundeconnrmarepoiiunt.E/renimdJ/n/)/mrf, e.6. 
vt Cyprianus 2iiz,cullosJpci,retinaculmnfdei^Dux ittnerisfalutartf.fomesdc nu- Jr''^/';''*'^'' 
trtmentumhonaindclii,magij}ra virtutum. Haiicfe^urifalubree^^auerfanautem hahitM.i» 
acnegligerejethale. Confuetudo autem&cxercitatio,cumai:cram /"• princ. eamvocantnaturam, (ladbonamindolem ac difciplinam oft^izr.*- 

acceuerit,perncitatqiConfummat. vidtEr^fm.- 

I 3 prigyj'. ,>,<:^,/.w. 55- 

FIKTFTES CONCATHENAT^, 
^rtutejftahlifuntcymnpsjpierp nr/ca, rechre conjicinh tunUis oAvincuUdejitns- 
MierAAolteriuf dilmt /fjficium . Mutuii frej iftunt, et ma lera.tA m unk. 

JGitiluaml ijtnicht %(iU alleiiu, 'Z^ejffen etnanderjeyn h era.it ^ 
Ste welUv aern leijetnanier feijn : liaitert hach op ler Majfi^kcft-t . 

Onc Ttf ectacl^ vluf hffOM. ne tna. mmcemffnd^e ce^^ruutantbelles.-Eltejpnt ictveovr^ - 

Que idm. auemveois enVifsemUee rcmde Cpimnentlvmdeliudre aimeifienle aeMtr'. OSandum Concilium 1 6 racrum Senamm! 6 confeflum veneraticlil- KExys 

virtHtHm. V_/fimuml Vidcn*quamfacro acindiflolubili nexnfibimutuocohae- 
lib.^^.^y^a. reantvirtutes,vtquimvnoduioiuat,Ueus omnium m^QuArenonvmftr- 
^4ttic.c.x. fmi ffpgjr^ danda efifedficut fcriptum f/?.- ibunt ds virtute in virtutmje alia trans- 
^HgufliiiM eundu?n est adaham,qutahiirentjm,& itatnter (e nexAjunt^vt qunn vnacorrue- 
giu^fion.ub. rit,omnibus careat.Hieron.manf.^S. Primum feflum occupauit Temperantta^ 
Vdtm^ii.lldi ^^ 3.memTemperantia rationisinlibidinem atquealissimprobosappetvusanimi, 
t.b.trbitr.t.ii fima ac modtrata dominatio. Seu:E/? affedio cohcrcens at^ t ohibens appetitum ah 
^tkStj^it ^^^ ^^^^ 1^^ turpitfr appetuntur. Ynde Pliilofoplius i^ucp^offzwUu q. cu ^atmf de 
'f. 

9- 
6. 

6. (tfiovi^aivdici aibitratur: Si qucma^modam A ji/aan^ g?» '©^ i^u^af^Ta- ?'«<'««*• 

^ ,^ (.f ~ s,>2 . / T V * • •• Symbof.lib-J. 

rii(,A (p^cdi<nx,yiv(nv}iju^o<P^y^<nv »^^ctinx: ha.e comtA Temperantta ns o- c.,, 
mnibtis modeintm, exaitvetcrem bo}nmem,in^De9remt(at,contemn'ttomnes ^i*g>*!i'j>. de 
corporeaiilleccbraijaudetfij^poptdaremytotumi^jamerefn ad inmfibilia & diuina "^^H^u" 
confert. Proximamponehanc fedem [czKfan^afides^Qvixcii dulcisee- CnUt.s.-v. 
netrixatque nutnculavirtutum omnmm;>£r^tt<e efficax est5: operatur,cx ^^„^nfli„_de 
/inequaimpophiUe^Deoplacere, qux omniaad Deum refert,& fmequaet- ciuu.DdM. 
iam reliquae viitutes,n6 tam in limulacra virtutum, quam in peccata de- ]^/f^J.-^, 
generant. Siniftramftipat Httw//r <sw,quam Coronam&Reginamvirtu- ■fMattJi.u. 
tumappellareroleo^cumpropriiftimaElecfVorum nota frr-, Etin-f"D.N. p;j^L' j, ^t, j. 
I.C.liiceattanquam Carbunculus,in reliquisveroS?.n6lis('ArgelisEle- &c. 
6kis &c) hominibus maius prasrer fidcm per Charitatccfticacem x^V-^y-'*' ^^f^^i' 
inuenirenon detur:Eadicitvcro ac nonfucaroanimo: oliTtoi.iVh-vn^ ui, j.cor..^.v.7. 
fA»^y5<n fxe. Nam omnia vni,foli,vero Deo acceptarefert,rccognofces: ^"^^'^VJ^' 
QVID HABES,qi(odnon acccptjli,jiautem accepifti ,qnid glortaris .^qiiafincn accepe- aul^LtHti. 15 
ris\ Sequitur I««oaK.'r£ ftudi'um,&: Bonsconfcietitta.,quxi^men magis con- '^"P.-^^- 
fiftit m aftc ctu quam emcctu: Coram Deo enim nemc tnnoccns.ttjpiS,j/icra ^,/,.(5 yjc,, 
amhora.qudtnoncorfwdit. InJpeviU't hofnofiitusrefurn^itjtiis.lnfpem viuit,qua- Eom.$.v.4- 
diuhicperegrinaturciuttasDei. Fi]\GINIT^,Sin(igneornamentumChriftia-j, "" ' 
Tix^ktmsiniisy* qttibus dutumen caperehoc: Aliasenim,quibusnon datu i.cor.7.v.9. 
ci\.,melius e§l nuben quam vri. Amicitia,qux confiftit in 'tdem velle & idem nol- ^"^.f '^|*£^,^. 
fe,quafine vnitas confiftere non poteftjEftcnim v'tnculumpe}f:ifionis,^i:o- ad Deme- 
pter haerentcm laterichariratem , cum quafinoneadem , tamen quam '^'/flffjfli^it, 
proximeconiundaeft. Tortttudo wera,ciux a.h Augtifiino definitur cfte 4- coicf.^.v.i^ 
nimtt adfed:to,qua omnia inccmmoda & dauma rerum, in ncfira poteftate non con- fj^lff^l",^' 
fiitutartmcontemnimm: ku.(^confideratA pericuhrum fufieptio,& laborumper- ub.i.cn. 
pf^/o.quemadmodum idem ex C/fero»e & P/rffo«ffereinNicia,definit. Id i^Slt.*!^-^'^' 
autemmtcreftinterFortitudmem Gentihum,quaB iarua venusrcrtuu- jd.de vtrain- 
dinisquam vera A'vcA!«atdicendaeft,quod illam mundanagloriae cupi- «".f-ic^ 

,.7 • I ■ I /r r n i-i rt • « • • EtinSpifi.ad 

ditas,hancDe/generatC/;4nr<t^,^//<f dfiufaestmcordtbus ncjtris per §:tntum uuron.zg. 
fan(lii,qt{i d.itus e^nobif ^non ^ei wo\umatisathitnum,S>: c.Nec ten:ere atdet, Rom.$.v.u 
necinconfiderathimet. vtidcm ahbi. lufiitia S^viixiTiycyijdmm cuiquc tn- '^JfJ[^/'' 
buens,nititur Chrifti monito: vt,quodfibivelitfitrt,al:erifuciat. ViudmtiaHmsn. 
]«/?«/<< fubferuit. Eftquequaebonaamalis di(cernit,vtin iHisapp^tcn- ^"Jg'^jj'* 
dis iftisque vitandisnulluserrorobrepat.Frf(//^pm/?,fl«/?wrfm»:- rir- Dau^u^in 

^ ' ^ I . . - Ert„c.lib-i.g. tutum difcretiotiem forritus eR,inqu\t B^rtihardm. Chudn Cafi Z fd.lS.h. 

tas^c^ux puritatem mentis atque corporis fedla- .ANgujLdtei- 

turfecundum Apoftolum.. u.tateT^etUb. 

Sermon.z^.in 
«9^'OS^» 'Citnlic. 

Bsr '-'''■''"'" EST mODVS IN 1{EBFS. 
]\evuj itt htmains cit-ra. veccaiur- «r uhrd , E^ao-meaumm-ius adaeYrius mehre oufidauae. 

J-fincdlmcttieaiatuUuJtre vta. . Fi^ciumr ^mritis 'olma.^ietiereModmn, 

"^uWettia crdei- auch ^ tnel rtah Maas iti aueti litxaerL detn.^ 

^pfhethitpek vttd ver^aerivt dasJvlel-.Oo tltrt airs Wol ij etmcj eri j ejn , 
Ilfaut ett tnttes chcJesui^Mejure iemi', Qat ilejt imt certaxnqut tout iKOP^akcLmaaf 
Qui a Pcm Iteur i^ire ielneti tpjtparueniriya. ianc Vers h}iJUtU,jitu veut. tjtre faae . e.t6. 

yita hnmanA (h*ritatit & 
Fidei, 

Epifi.^Qmd 
fiteronym. 
PlautJib.r. 
fyH>fof,i4p.f. Vltam noftram haud incogruc Jslaui^io adfimilac J^.Gregoriut-^ nam ma- 
gna circumfpcdione multos fcopulos praereruehcre oporret peri- 
tum Nauclerum,neimprudens impingat,aut naufr.igium patiatur. Sco- 
puli,aquibusnobisinvita:humanaenauigiocauenduineft, (untvjtia,in 
eaquiimpingit,h^rctque,autnaufragium tacirjCuiiKrecundatabulajre- 
fipifccntia€-ft,automnimodamanim;ri<idiuampatitur. Phiraamcmvi- 
tia acfcopulifunT,qi:am VtrtuieSy\t Aupfinius moner. Imempefantia merito 
primum locum obtinet, quae eft dK^aia 'z?£< i^u^oig, 7iiTii^,A.'<:p^oSl<nXy 
yivmvn^ o<p^Yi<nvti<pi'x^oi,(n<x>. ImmodtratHs voluptatu^n corporii cum adfunt^vtl 
mn habertpoJfuntiVjw & appttitm:\d nimim,CHm ahfunt^tii^ mimmefruamur, 

dolor dolordC triflttia Aii lamhert. Ddnm Ithk.ChriftUn.Vi-oximeh^nc pono In- ot«*|« Eth. 
tempcrandam Guk: eftenimplane Bi^gizmmriovdnum^quo anmampro ^'JJ,l'T^\\ 
yi/^habetj&tramitemvirtutisjfalutisac virxanguftamnccrepcnre,nec 
peneirarepoteft. ProximehancponoL//A;/^m;MjA'i^^o^/oi«4aclibidines, ^^'"'''•''•^•'•' 
poUutionesquecarnisjCrimen planee;ci^(nsi/,dehberacum,eoqueomniu 
fereturpiiTimum,quodvbi animum penitus obredcric,dicerenon hor- 
ret: Scertari adokfcmtm turpe non ejfe: M4/e,inqu!t i\\c;^ilphio,vie mdier PUut.inPa- 
iJiaamet^qtiamDij. EtwziWead Lutherum dixk: Sejfijibiperpeiutis Vhiufciiiwt^ "s^Je^T^Ne t- 
Venerisvfmconcederetiir,partimfuamc(xlilihentif',medepcfininim. OimpiiiTi- in. 
mamfpurcitiem! Fomentumlibidinisefl:I;«;«o//f:''<if<« vtfimentorum ciil- "'^''^r'^^^^ 
r«j,vtinhifl:oriaBi;w&J videre,quifcortillum,adpelliciendosinruiamo- o.Luthiri.' 
rem adolcicenteSjfumptuoflflTime comprum,& exornatum,acerbiflrmie ^'^rf"'^ „''• 
fleuicreputans fecum.quod in amorem & honorem Chriflii fponfi fui fe pr.Ecdef. 
nunquamitaexornafl[ecindumctisPietatis;quod&:5<i/oj«o»inProueib. ''^•+>"^'*« 
notat,cumor«4f«wwemn«Mwperftrineit: b 

Sedfugitaredicetjimnlacray&pabttlaamorif Lucnt.iib.^. 

Abflerrerefihiatqiiealioconuerterementem,&c. ^deLu'm^'^' 

NamvitareplagasinAmorisneiaciainur Uer. 

ISon ita dif[icile esl^quam captum retihus ip(is ^x^T^^T 

Exire^&VdlidosVenerisperrumperenodos. gog. hb.Ycz. 

VHncn^L^dzm Superbia propria reproborum^ota. SCyAuaritia in hoc ordine Greginuii» 
minime prastermittenda eftjquae vel vna Omnium malorum radix a Gentiu "^!!'''"'* 

l l/T- /i n l.Ttm.6.v.l9 

DoCtorcnuncupacur. /?'^:quaediftmguiturinf«/rrfw&i»wy?4w,aitenim 
fcientia:rr4/fw«JH/ & nolitepeccare.l^cneHquti.rendum,vtrum quis trafcaturjed pfai.^.v.s. 
quare irafcatur\ nec vtruntfit triiiisled quare ; Nfc vtrim timeat, fed quid timeat \ £p'"ff--^--^ 
Irajct emmpeccatt vt cornpiatur.,contrtjtAripro adfltclo, vt Imretur^timereperich- 14, dtciuit. 
tanti^nepereat^nullMfarie reprehendat. Cauenda autem ex iniufta ira exfur- •^"' 
^cns Acidia^vz AngtiflinMmonez: Lites aut nuUashabeatis^autquam celerrime j^^^„i ^^^^^^ 
fimatis^ne ira crefcat in odiu?n,& trabemfaciat defejluca,& animamfjciat hornt- fqLide-v nou 
cidam: vnde orcum trahit deniq^ hiutdia, quam qui habec,ipfiirimas Dia- ^^^,21' iluf.. 
bolifordeshabctjquarc ftwHfibn. 

Medium tenuere heati: ^" "'"'''"' 

E^ }nodus in rebusfunt certi deniquefinfs 
. QMsvltracitra^ nequitconfiflereredum. 

K $ P 0'N H- 'T^kmenJMuU (armerft^cjUtePermU»U^jacel>iD\faUi^D£Oma^ niuUmaJvet^ttu.idta^ tar^et, 
£LjCimiastultw uerfCuUfe tiuim.? Hjir^ai^eae tenebrix vniderLJia, idmur. 

LittHarz^JUn. leih t^er^fiu. mil neis, JJieSeei die Ueiht -ncukerd vnJ. Uas^ 
lier iJdi ^en Wurmett Wlrdl zjfrf^ns: Wird endliJi leUefi. evn kaylenJtos. ^ 

Le VPtd {infenfe, mi i ffmerfhjloye \^i iti Uen.fitjamireAme, canTenl eUefejlatnt, 

Sa.Chair,amt«Jijet'il de vertmke Uprpje. EJiantJtrtuilvfiueJes Uurreaujc elfe craint. Uome Cdrn»- 
hi. 

Rom.2-V.6.7 
l.Cor.is.v.jo 

GaUt.i. v.%. 
Caiat.s.v. zo 
21. 

Vfftet cui rei 
ftruiant!' 

ClHff.^.V. 

tilt. 

Simit.accom' 

mod. MAgnumiiifacroCodice cArnis &camalis homlnis vimppnum 
&: ccrta dainnatio. Nam To t^? ffx^Ko? c^^oVj^^a ^x^^'^ ^^ ^^"^ ^ 
^vxrQ^. CARO &fanguU ngmm Dei nonpcj^tdebmit. Qui in carnemfcmtnant., 
decarne metentcxitmn.&ftidmomm. Opera CARKiSfiCienteiregnur,; Deinon 
pojitdtburit.&cc^uxinmiimiliz.Quzie carnis cur.'!<diftin6li'.?liquotEm- 
blematisheitprrP.';ngitur. EthacquidemTabcllataxaturnimiacarnis 
curainveftitu. Etprobel runienim veftesfi^na pcccan at^adeoifjldiraDii 
aduerfui noft' apcccata^ V. di enimpeccatuminbintronilctmmudumNVDi 
abfqucpudorevnaccnaiucrcporeramus. Quarequiin veftimentisim- 
moderatcieeiti;ruat,idemmihifaceie vidcntur,quodcatenaminfamis 

crucis. crucis meritns,& ad hoc damnatus,vt cathenam circa collum ad dies vi- 
taegcftetjillevcroinauraii ilh.iii cathenr.m curaret; 6cmaximi honoris 
locoprobrum fimmcircacollumgeftaret.GrauiteridprohibetSapiens: 
Deann^u vjiimen^orum negler'mu,bi.c. IXt Deus non remelposnam mina- ;S>r.ii.v.4. 
turimmoderateleiein vcftitu cftcrcabus.Erifrfwrmj^mquit Zephanias) ztphM.i.v.t. 
die ma^attonif HhcU£,vt ariimaduertatn in i-pfos ?rinctpes,& injjlios R(gtSy& in o- 
tnnes qui induumur indumento altentgSfWim. Sane duni vimmus,& frigoru & 
calorii gr.itiapudort^^VfJhbus egemus^^,k ChvyiQ(k.Hom.2 4.An c.io .iohsin. 
Ideoquehoneftusatqjadeoetiam lumptuorus veftitus pro rationevo- 
cationisnon eft prohibitus,vt in exemplis SahmvniSyEftiRris &a!iorusn Matt.s.vi^. 
perfpicitur, fed exceftiis damnatur,Yt ?a exemplo diuiiU Epidonis videre /^^^7/^^v'l 
ci{:lc,zinlfra'ehtis z^\.\d.EC^i2.m csl^.^. Pr&tcrea^itit lebotiii: Quddaltxfunt JiU£ j>ho,Ma>da- 
Tz.jonU.o' Ambiilantextento gutttire (vides quid dan'.netDominas,jc^«M- ^*"',"''**^ 
tantesoculis^tndefinenter mintitispafibui inudtii:t.ypedibUiq^fuii compeditas agunt: Efai.i.-v.ii. 
Iccirco fcabie adficiet Dominus verttccm Jiliarum izyonis., cjrpuderidumearumnu- 't"^-^-^T" 
dabtt^&c.KtQiQiuim Solon Crxjiimy qm cum iem lamptuolimmo habicu iikz. az. 
ilHoftentaret,& nunquidtam gloriofum fpedaculum vidiftet,qu2re- f ''.""'.. 
rctyVcC^pondiv. doriofiorcm fe qmttdie vtdere,intuentem volucres diuerficolores, piuunh''^' 
quodipfemaximisfumptibuscomparapt^hocipfasnatura pojiidere. Moderatius ^'"^fi-Laer- 
AU7elianMslmp.2iCi\ioc\im vxor petercr,vtpaUio blatteo ferico vteretur, iTvit.phiia.' 
icC^ondit:.4bfitvtattrofilapenfe;ittir. TaHs eft oratio C^fonMapudLiuium./»^''- 
De i4«g«/?{>refertSuetoniiis,quodvf/?c«5»r/M4_/jf aliaquam domefitca^abv- in^^^uf^n. 
xore&forore &filiamptibusg^confe^a. x\i.C<«foPrie?orM.Scauricae:cerorum- Sueton. in 
quereorura,iudicianuUainducustunica,fed tantummodopraetexta a- ^'*ill''ytrr 
midus egit. Ex Plutarch.ref Valer.Max.Ub.^.c^. Herodes contrain fum- fcnuU. 
mo fuo fplendore mifere occum.bit. A6lor.iz.Et lofeph.Antiq. Quis au- 
tem dccentiflimus noftcr amidus fit, oftendit TertuUianus,cum ait: Ve- ^*^'t"*'*' 
fiite vosfericoprobitatiSybyjUnofaniiitatiSi&ptirpurapudscitiit.Et quidem in foe- Fide ^ugufl. 
minis aUquoufque hsecieuitas &curioUtasferri poUetjNam dummoliun- ^^ff^'"^^"^'^ 
tur iUt &promiimur annuseH : ^mbrof.ub. 

Atifenmur cultu,gemmis auro^ teguntur Y'Pd^'h<i- 

Omnta^parsmimma tsitpfapueUafui: feftiue admodum canit ht.v.rgin. 
OuidM.i.derewed.(f7?ior. Masnaautemturpitudovirisinveftitu tamelle ^'^fB-P''*^^. 

rr 11 • .r^ -i-^ T^ .. • 1 • • 1 adHiPPoljt^ 

ericemmatos ac deuCatos,vt etiam Gentnis Poetaid irrioeat; 

Smtprccul a vobis iiiuenes rtfcemina comptit Ltb.t. degrte 

tinecelimodicojfirmdvirilisamat, am^nd, 

Etiterum: 
M.und\tiAplace4nt.fufc:ntur corpora campo^ 
Sit bene conueniens &fine labe toga, 
Ni f vagHs in laxapes ti brpclk natet. 

K 2 IDA' 38. 

EDAMFS ET BJBAMrS, CRAS EO^IM 

morimur. 
Oplma de-prrmirvrahefrbirJerciUa, carnj.ArentesAmtrutT (lua. feei ■fauce fAiiaai 
vi'naM{es;feaes,et cienuf tmme cLaves: JntalerandajU^ et rrud^ju-aJ^a, fa.m-ef . 
Kemmuh,keinke>l€ertyC^trt ^eftfat-t , jJteSeelJuf ai^pfe *' ^ etn. huntjr t/erdirht, ■ jJaJ^tuw demjletfch \K'alll'ri^Ji attVart-fVncijur t^iraalumn, Itwfi effivrbt. 
LtfEManj decemfituU leur Uiair ■ncm-rijsent m.en£,t cepenaantdnmaue la.pawreAtne endure 
Jje Aiutcaes inanaef, etny rjparanrnt r^iett: J^jtvullajaifnncty ant au'vTi os vtnir ncmrrmtre. GVL^jf. TJ Eprehenditurin Hominecarnali,G«/<eftudium,&lautiti2m cibo> 

^"'^'T' A -*^potuque,quod vitium plane porcinum eft.quod animampro fale 

e.i6.'&'ts!' habeat,&ab Apuftoloprohibctur; NonincomfJfatiombus&copotanoKihus, 

'■^- EtcommodeauocatabhocvitiobeftiahAnibrof. At turejpicecorporu tui 

ttn.ii.v.ij. j:gjr}natn,&Jpectem telji vigorU ajftune: fi fola animalia pronapafcantur^cur te in t- 

dendojierntiipfequem natura nonftrautT? cur eo deleciaris^in quo natura iniuria 

eU. Vidc locum Ambrofin }iexiicmcr.Lh.6.c.i.Bihliothec.part.^.co\\im.^^.z. 

SAp.%, V, 9.7. Hominum in carne plane fufFocatorum h^c verba ihniiA^ttefrumurpra- 

fmibu$' ftniihwUnU: Vm pnt'ief9 & vnguentis impUmur, acnepYAtereAtmihcunius'^^*^'^}' 
aer. Coronemur rofarum ulit ulif^^ntequam marcefcant: l^emo nojlrum expersjit r^^t^HlL^s- 
noftrA 'iafiiiiu.vbujue rilinqUa.r.usfymboUUtitii: Nam hac eflportitrnoft:ra &fors i><,i.in:f. 
hutufmodi : * Hdarisuf, bibamns,pr<efentiht4$ expleamus deliciis aniwttm,iras ernm *£A' iz.^. 
tnorimur^&posi niortem nuUavolnptas; Sedreihingere illam gui?l:bidinem ^* 
debebanc feqiientia : "Nsn expiabituriniquitMifta domc moriamini. Certc ibid.v 14. 
inagnafairftugalitasveterum,qui antediluuiiimtantumterrse nafccn- <'«'/^»-'^-^»- 
tibusve{ctbaacur,&;viuebantdiuti{Iime: Poftdiluuium aucemmode- ^rcA^.v.x,- 
ratevefcebanturcarnibas,la(5ticiniisautem&butyrofrcquentifIime,vc 
exempla ofrcnduntiEciam inter Ethnicos talis fuit fiagalitas, 

Ttmqii»que cum folem nondumprohibebat&imbrem ^"'^- f','*r" 

, ^ , ni^if amam. ttb.la 

TeguU, \id querctu tecla ctbum^dabat. 
Sylua donnisfiierat,ctbus herba,cubUtafrondes. 
De Cyro referunr,quodab hofpite interrogatus,quidincoenamappara- ^*''^-.*^- 
re debevcz.reC^ondQnt: Sa/umpanem-yjperare enitn fe iuxta limpidum fontem u.rc.rtftrt 
coenaturuni ! o probam fruealitatem ! Talis erat fruealitas AUQuliilwp. Fuit £»■'•>• -^P*- 
lila limpiiciras antiquorum m cibo capiendo. N4»; maxtmis vtru prandere g.^.698. 
& coenare inprpjittilo,verecundi(iinonerat i2^ecfane vUa^tpulas habebant,quaspo- v-attr. Mait. 
fiilt ocuhfubyccre erubefcerent.. Erant adeo cimtinenti£attenti,vtfrequentior aptid utenj.s^' 
eospultiivftif quampanisejfet. HAcad humavamentis dtftusleniendoscum aliqua tyri. 
vfus rattoneexc'g'tatayC<iterumfalubritatemfuaminduJiri£ certif.mo acjidelij^t- ^"^Je^rtt» 
momuntmento tuebantur. Bonaj^ valetudinis eorum q. mater erat frugalitas.,ini- c«nattit*- 
tntcaluxuriofisepulis.&aliena nimiarini abundanti£,&ab immoderato Vcneris "pZ^i^eiach- 
vfuauerfa.Hzd:snmValeritisMuximus.. InhancremHi/««ria«illere<5le: Ego th^n.XOxf 
afellefaciam vtmncalcitres,nec te hvrdett aUmfedpakif,famete conf.ciam acftti, fr(fmt)nl>^ 
grautonerabopon iere^perdftus indagabo &frtgora,vtcibumpotiuscogttes quam U- l^^wtt^ 
feiuiam. Bcne tamen quidcm niUrio^nzm & haec exercitia faepe ad '^cft'^"" ^vranct/ 
guendum luxunas incendium parum valent,vtlaudiimtuarum praeco onbm&i< 
JIieronym.de fcmecipfo fatetur: lUe ego qui obgehenna mttumtdimtcarcerei' j?€H« 
ffedamnxue^am .fcorpionum tantumfonus &ferarum,ftpe chordtis intereramptid- j^/'?!)/!^"''' 
Ufum. PaU 'bant ara immis,& mcns defidertis dftttabat infrigtdo corpore,&ante tiiuno. ' 
hominemfuumixmcarnepramortuafoUlibidinum incendiAbuUiebantyC^^x.e o- ^'"ff''^ 
]gtimuminftiru=^um ,*«, 

^Sffawjisarenfvixq^eftviavocisiniUiSt ' n^eronym.i» 

n I • ■ r, • • - /• f Epift.ad En- 

Ha ■iftiu aquA m ,hi nectar ertt,vttamg^fateb9r pach. 

ACiepiiTeJimul vitam dederitis in vndis, ^'^•"' ^P'^- ^* 

— t. JJ '* f/itandcontit- 

bern.fuipecf. 

^0^o5€r ^"^ '">" ^- 

^ teJ^dulciM 

9' ftfjpicantur. 39- CAR!KIS Cy^^^ ^^ FECeRlTlS, FT 

lafciuiat. 
'Dum wifem ■piailiua. Caro f0la.mmti Vitte Verbtre eruaelivAuitlam.mitle-cPnhia.mentm. 

Qutgrit ei eicclit>reis cinulia. rmlle cimt r[erz,et el t)cculto (uloa Aolore fremil. 
^Ji) emjlelfcli '^Llieh t-in lina aejclftcht,liie amte Seel vami^Bfen. CtU/tlen. 
Ta.naiscmelon plCaJirtAjne ti itmferveiU j^^eiidreMamiBi/eCtmJnetueftuti^ taurment, 
Sftnsvenfir^i^Wisfnsdjaidraconlerendre-EnlaJffurttantl^ cruetlement. Ex Sttidti: rt- 
fert Erttfnu 
^thinttu* in 
Dynofophifl, 
lib.iz. 

SHtntilAik.j, 
Maxim.Ty- 
riits in dijfert. 
i.dtvoluptttt. 
VbiqHt decan- 
tattt efi hnf DVm hanc EmblematicamTabcllamintucor,nioneor ftuItitisESy- 
baritarum,quiequosfuosad fonitum tibiarum faltare edocebant, 
quod in conuiuiis maxime ipfos dele6tauit. Fadum e ft autem,vt talis ti- 
bicen a Sybaritis certa de caufa ad Crotonio tas Sybarirarum hoftcs tras- 
fugeretj&paulopoftSybaritscontra Ctotoniatas expeditioncm belli 
fufciperent:Ibi Tibicen ille,{e ip{is(Crotoniatis j vi(5toriam,air,in manus 
traditurum,{i immunitatemlibertatemque ipfi poUiccrenturjquodfa- 
ftum; Ibi cibicen confiisiam cantilcnara,qua equi Sybaritarum ad falta- 

tionem tionem incirarenfnr,tibja canit,Sr ronfeftim equi Sybarltaruin chotaeas St?nil.<^uid 
conueitnnrar/elToiesexcuduCj&Crotoniatis cei:tam vidotiam inma-",^.i,c.ii* 
nustradnnr. 

A:'d:tum admifi rifum teneatU amict. f,luc^' "^^ 

Nos Germani dicerc lolemus:<3BvUm ^m (^f<I JllW0li/?/fO5«^Ut iJffe^^Up 

Luxuriat t animirebm plerunquefecunda, ouid.w^- 

l^ecfactheHdquacommodamentepati. • 

Saltat&Tcalcitratafinusanteretioquc. Quemadmodum igitur afcllus EccUfi.v.x^ 
auenacxpletus calcirrat^faltat, recalcitrat, cumque hycme concreuere '^''"'/""■^*^^* 
flumina,glaciempetic,accriisfra6Vur'raltat: Itahomo carnalis quif- „,.T«/7;pore 
que rebus fecundis inflatus, intumefcic, luxuriat;& in omni.s generis vi "'"''"» ""*'* 
tiaaclibidinesfefc ingurgitat,in aeteinum animae exitiura & confcien- Denun.v.ij 
tiae,quod velex vno diuitis Epulonis exemplo perfpicuum fieri poterat. P^f»i»-< ifraei 
Sed grauis eft Confcientii laefio^grauiflima Animd. ac falutis iadura. "" ^ecau,- trat. Confciamensrtcuiquefuaesf^itacomipitiHtra n«»7w ^e- 

Fe^ora^promeritifjpew^metum^fuis. '^^'^" «s^- 

Confcientia Codex e^^in quo peccatanojira quotidiana confcrihuntur. Quareino-^^'^^ ,6 * i5>. 
mniopmnoflro (quod B.Grf^m^fideliflimumeftmonitumj taciterecurrere vteftmTa- 
debimus admentem & intermem ttftemyConfcientiam. Ec quemadmodum confci- ''^"*^ ^.^ ^ 
tntiabenea^AVUA^multorum^benefa^lorum recordatio iucundi/imumefl, affir- F.7p'r. 
m2.mtT\i\\io:Sic nuUapcenagrauior e^ .quaminteriorisvulnus confcienti<!i.^4a' '^''j'*!''"- "* 
vemaximidfiimarequemque confcientiam mentisfud decet^quamaDiisimmorta- crfgor.Hom. 
libus accepimm,qu£anobisdiuidinon potefi. Concludemus igitur cum Am- ^■'" ^\S'^ 
brofio : ISec enim mihi dixeris illum menfa fumptuofafrui, veflibus circumian J,., 
fericis{\x. hadenus dc Carnali nojlro homine audiuimus) mancipiorumgreges ^rnbref.m 
circiimfrre,aUosfubni0uereinforo:fedexplica mihiifiim confctentiam.,&videbis cic!lolr9 
intuigrauem peccatorum tumultum^ iugeni metum, tempefiatem^turhatiofiem ^vi- ctt*e"t. 
dthisvelutin curta mentem ad thronum confcienfu confcmdijfe regalem^& tan-^^^^l/^^ll 
quarviudicemqtiewpiamfedentem. & cogitationes loco carntfiium adhibintem^in xar. 
equuleofijpendentemjatiraa^confcimtiit radentem vngulis,procomnnfiis velieme- ^^'^^"•■^•"' 
ter inclatnantem^quum nemofciat^ifiquodfolm Demh^cvidere ncuetit. Vcluptas 
quidem temporaria eff^at dolorperpetum, timor vndique ac tremor, fpfiicw., anxie- 
tas.argulos inetutt, vmlrasfjrmidat^ amarum accufitnrem cinumferens ccnjnen- 
tiamffuo iudicio damnatus.&c c\ux feq. Taiis confcietia mala prae^udit mor- 
ti iinimx^mcrti pfccatortitn pifiiniii.NAm nifi fanentur talia conlcienri^ vul- 
nera vulneribus D. N. I. Chrifti, fit veftibulum infeini, & a:rcrno- 

rumcruciatuum, Quare confcienria ance omnia rranquil- 

landaeftjeiquecogiratione,verbo,opercpar.- 

cendum. 

OPBRA 40. OPERA CARNIS FACIENTES %EGKVM 
Deinon confequsntur. 
ra^^istftta, uira. mct ciendi 1 Sif^f'1' P^Menli; jeniijaU jvcuda. marhi^S edAmnuz r<tras rcx*rip\ 

J\t.curnt Tnedicusjerze v-itrattis pve-m,: Ta.tu3tt;eU inaenui jaUt. -tunemLi-iimettt 
[vvann.derlen> nur em.yjetu.a krencKt, (jar feUen. ■m.a.n- ein. fii 

\ \ 1. 1 .11 /- -. .^. /_.X^r):l. r-.L j-. ^y. < '.. finaen k 


i neJii JKls hald tnan an aie cur aecientkt: J-J er flch d.er ttuiM en 3 eel nehman, 
^ffi teftint iwfe dtriuuje, aue lernoiws CJtamdsNe veu.lentpamtpenjerauis au ''a.vmfer leutAjne 
SHrldfth ielmr vie, at^ ttv-rmens etemir O anaJan^^ aJiUan. en vraye vienl leurAme . TlfillShmi' 

nucarnalii. 

Pftl.iS.v,]. 

«.7. 

rfal.$0,v.ll 

JJ 

//^/.I», V.6. VEnio dcniquead cataftrophen hominis carnalis,quam vnumquc- 
quc prudentcr confiderarc oportetjfecundum monitum Pfalmo- 
graphi.Eaautemcftmirera,liorrenda,tragica-,Nam 

Felix mminlhus mmofutt diu. 
Dixerat forte fecum: No« dimouetur in £termim:fed nunc plane contrarium 
ipfo fado experitur. Nam nuntius mortis,/«;&<i/tV mortftf pulfa: fores cor- 
porisatquearimi:quidheicremedij ?QuaerunturMedici: totacbibun- 
tur Pharmacopoha. 6 fadum ftultclDeus primum & ante omniain vota 

acccrfen- acccrrenduseratjrefipifcendum e^t, 8i (erioadDeumconuertendum; 
hocpij ac fapientis erat! Prima enim &vnafapientia e^i inpoemtuihnepecu- BsrrMrd.i» 
torumprdteritorum: m coiiiemptuprs.fcntimn connicd-nmi: in difidmofuturontm ^^„^'""^ 
pramiorum. inuemftiplane fapimtiarK (anima; (a.nita.tem)ftprtorisvit£ptccuta 
dtfleas,(i huiusfectih d^iderahilta piiitiipenda.s^fi£ternam beatitudtmm tote difide- 
rio concupifcas-y vtpie B.Eernha/d. quGdipfumSapiens monet: ¥ili,intuain- Syr.ssv.9. 
ualetudine ne dejpiciai^fed ora DjrHmim,& tpf le curahit. Ahfifte d dtWo, &abo- flfjX\u 
mnipeccato cormunda. Vlnguem ojfer orattsnm. Deinde Medu da locum. Et ora- ibid.v.it. 
tiofideiaUeuabit. SedpIaaehicagiturpi-sepoftere:a\mt2mcn nuUa visfic ^*^"^-^-'^'-^^' 
inMedicina.nifiDeusgvatioie ad.lat^Nou iamjfete dixiflcmdcMedi- ^^ 
corumextremai£Eperudicate,quiba3felicius vitulos quamiiominescu- 
rare conueniret. Nam muiti eius farina: funt cumillo, de quo nofter 
Poeta : 

^groti Medicus cupiens cognofcere morhum, ^'"^"f"'- '^^- 

Injpeclat lotiumfoU micante diu: £,^,„ £^/. 

CurrminoppofitofceniftatfortekcatuSt grimm. 

In vitro cuius bjtret tmagohreuis. 

OUAm Medicus cernens.habet htc,exclamat,in aluo 
Cum curru claufos quattuor &ger equos. 
O Cerjdonl Corydonl qtu tedemmtia Cdipttl Refert Magnificus vir Otto Me- onoMeUn. 
lander.Quoda.d Mcdicum quendamrecensintcrfedivitulivrinaperlata '{"'^'"^fi''* 

/-1 1 • • -/7 I • r j n Centur.z. 

lit,quam diu comem^lzns:Ntt,inquiZigrautptmehiC homo £grotat,& est per- 
dita omnino valitudtnis^ad reftim res reiiit,grauifimas enim Itenis obftructionespa- 
titur,quodfifaltemnudtusquartus opemnofiram imploraffet., poteramusiUum pri- 
fiinavaletudinireftituere. Etcalibus concedenda eftnoftravitalquisnon 
orarctj A Medico indocto^a itbobis co^o.,ab amiciiia reconciliata, & a mala mulie- 
re.,libera nos bone Domine. Dion Cafius aperte ait: Tttrham medicorum interfe- ^'^" ^"P'** 
cijfeJmp. Adrianum. Etgraui hoc ^jf/iludaeRegi vitio datur,quod Medi- ^w^'" 
cosnonDominuminmfirmit:itefuaqu«ficric. Quarcetiamexitusple- iParatii>.i6. 
rumqueelltaliSjqualemheicvidcSjncmpefoluta acorporcanimaadas- ^nPiaur. 
moneportaturininfernum: Hicfiniseftiiominis carnalis. C4m«igitur E^i/t. 
itahabendaiUcuYi,vtmferocut. St-kuaredocumentumeftAuguftin. Sm- J^^''"^* 
feratquefmp:rcuru noflra ['.'hidta fit anima, &ficut ancillafamuletur Domina ^uguiHn.de 
ft{£.Nep/tbe.inr.:.:vircsillicitascerforinoftro,necommittatbellumaduerfm ^tf.T^":?." 
jpirttutnncftru.nyfdfmpsrfitfubie^a curo,vtobtemperetiuftis (pi- 
ritus fiii. N^^ incr..ff.irt pmnittumus anci^am^ne con- 
teninat doininamfuam. 

L . NE AX. ^E IKEB%\AMJNI f^lC^O^lK ^FO EST eicwntt. 
Infidm/ Tieciit VM.iinLf lucfa^ iohjd ^ierej^el madice aenerajiinuinere Bacchi; 
AUtiit irenufLie cohia, L iauf hump. l^e menf cum fitdAnVrij' prtecxfitatA rtiat - 'vrtefivitaia- rttat ■ Ew.T<.tt^erl<dmpjfer ijt dey Lpdn^ Trtnckfo viei ab Mr ift aefwnd^ 
^trjfi tw-,^ i)nl nimt iw h^ ^/rfi eijit / Sifitft-Jiurtjui, ite Seei in oJffar-unA. 
C^a.'inft aiieB accmis etttps. 'L' ^a viuaire Htrdtuy d^nnet^tnaarieifay U mujo]>rem0nt: 
JJeflumef^juitauftaurf uerffntaii-lir^ dehaiti^Tu.iamnerajtan-a.me ettan corvf atHremxnt . A '''^^""^ «^epianm heic vIcTcs illud Chremetis Terentianf, AUifm- 
Tere.t..n eZ ^^111,^^^^ hmk vcrba mWnfunt: Vidt vinum.quod btbi: Ac dum Mcnbabam, 
n^cho ^cM. qnam vtdebar mihi rjfepulcrefobrim: Po^quamfurrexi^m^^pes neg^ nnns fatUfuU 
offi.mmfaciunt. Non autem Chremetis tantum hic crror/eu potius cri- 
men eft/ed eti.im multorum ac magnorura virorura. Mirum fane: 
laurm h^bet ceruipotandi tmpore Legesy 

S:c equm^(ir Uquidw qucm vehitaer auis. 
Sei nos diuina qui (um ratione vigttnus^ 
Cur Venus & Bacchtu m^e dte^ tenent. 

Saplen^ Sccn.s, Conrad. Ctliti 
Ptcia Ger- Sapienter TbUemon: Quidiuuat,inquhMnc nuere^qut vitam nefcitfuam? Au- 
diendusOuid. 

Ccrta ttbt k nobisdabittir menfitra bibendiy 
Offiiium pr&ftent fncmg^pedesg^fuum. 
SednecnouumChremeris»nec infrcquens huius,quem heicvidemus, ExI.ttbXu. 
crimeneft,fcmpeii:aeruncrn!es7reAv?7BTWf. Maximimislm^.Cx^e vno dic Tnnr^t. 
tocam amphoram vini bibiflc mcmoratur. Benofus Imp. tantum minge- j^^'Jf^'."^'"' 
bat,quancum bibebar; qui cum laqueo gulam (ibi fregi{let,pendcreLq j : imp. 
Nonhominem,fed/4wp/;or4.'«/?e?,'^a^diccbant.Fifc//««lmp.adperdenda ^^■^"Pjf'-''* 

II 1 • 1 III • • .1 ^onvf.lmp. 

vmanatusdicebatur. Mtio Crotomx.es kx^s choas bibebat vini. JEgon pugil Sucton.invi- 
Crotonistes ^Theocritusindicavj oy^coKovm^ixovi:^ Kcx.Ti^ct.lfficn y.(i(T^xe;. f^^^'" ^'"p"'. 
Fhago ad menlam Aurd.hnp. Omain viui bibebat. De Dtotimo Infundibulo cenf. 
didto Athenienfi non dicemus. Mula* Regis Spurius Lityerfas metretam ^'""fittaiu 
vinibib£bat.D;o«^y7«tfI;^?iio/SicihaeTyrannus nonaginta diescontinuos Bru?!o Sejde^ 
biberc poterat. ?roi)iai.htu apud Alexandrum Magnum bibcndo talen ■ ii>*^t'b.i.de 
tun^meieDat. Antomus Triumvtrzd vomitum vlque mconlpectuQuiri- depetip»f. 
tum bibebat. Vnde Caluius Biberius Mero appeliatus: Sext. Aurel. Vi£lor. /««• 
imtbsrto. Tii^r.f^c/^tM^.Imp. vciciuni biberent, &potusvinicibosante- „,. ,., 
cedcrctjiegemcuhc. Nouellm Torquatiis Mediolanenl.vno mipecu cres wfior.i^X 
congiGscpocabac. C/«rofiUasduoscongios. Thraces,q\iod ^K^TZTroTZijf *"• 
male hoc nomine audiebanc. De Cimone ^ Alabiade, Polemone, Luuo Pifne 
& Cojfo.6cc. Mjthrtdate Pontico Sc ahis non dicam. Rcs noui acpeflimi ex- ^iex.ab^ie. 
empUfuic^quod Wc»i«/I-<-^/w^. vini tam auidus fuit.vt tamerfiBohe-*"'"'^'''^-'*- 

■ Ti • 1 r 1 ■ I I 1 \ rrr t— c.io.par }6.b 

miae,Hungariac, adeoque Icahjevma haberet planegenerohlinna,fuN Wencelui** 
ftenbcrgenfis tamen vini Rhenani aUquot Cados a celebri ciuicacc Ger- ^'"P- 
raaniaeeffljgifarit,quimetiam a fideScIuramento propterea,quo fibi 
deuin6taerat,abfohiir. TalembibukimincelebcrrimisComitiis Augu- phUipp.Me- 
ftanis Anno clo lo xxx. gloriofilT.Imp.Carolo V.adfuiftetradutjquoi ^'""^/'^'•'■'- 
de d-.e vix ampuus Oma latistaciebat. Monftra haec potius hominum '"'^'"* 
quam hoinine<: dicas. Hos nunc tota Germania, magni,pa£ui,mcdioxi- 
miimicantur,vceftin Verfu veceris Poecse: 

Ehria Germano vitio fujfitfa laboras, Conraim c,i. 

Namtitiibantgufiltnguapedesjfjtuo. ' tj^H^ 

Ouid iutiat infanopedtis lymphare veneno-y deEi>riet<tt. 

Et male compofito gutture vfi ba loqui ? &c. 
Sedproucfemper fuerant qui turpillimum iftud crimen dcteftarentut 
actaxarentjiranecnuncdcficiunttales. Nonhoc agimus,vtfitiensad- 
huehomoadnaturae fatisfaciendum ,qus paucis contentaeft,definat, ^ ^ 
vtapudXenophontem Cyrus,fedfal:cexje{rumprohibemus,nimiru 'cj,o. 
'&«>K-)Qi fAii^Qv u^<psv,ofA,y} 7nh.v,fA.ti cf^' iK^y^i^pv ^'"" ^P'- 42. CFM CE%E%E ET BACCHO ^STVAT 

Venus^ 
Accivit emukfifahiU ItrUt mwi>' L^nmajmt^ln^ vuMr biyenUr moa^ - 

YcmJ 1mtn(i tm d PUnde vnzuckt. ^o dunuht luiiteft mOrf uno^ "Z^ , 
%^ '^dru^^mtneje Efcfui^t 

D Tdicimus quondam pucri ex tht^gmit^ quodfaccrc nunc conucnie- 
bat: 

^«»<^. Tiruv J\J olv Ts y.iotv 5TD34)>;OTjW«f,»^ejUg7rt»rt/?j 

OvTiTJ lAri '■/meiv^TiKiluifxi^eiv. 
!jf~^^^;J'''Sedvbifumnoue?4uisirtudobreruat?Paiilin 
n«' W». gis magisquc vcium cfle experimur,quodi» vtnoftt da-uTist. Qupd opcrc Cprohdoloi'!)coraprobantipro tot deicratlonesacblafphemiaeperm- 
gurgitationem commilTicidemque planc Opt. Deo a nobis,quod Icaro 
contingebat,quicumpaftorum turbam inebria(ret,ab ipfis occifuseft, 
atqneadeoiitvt Mumnhmj^fuisie.daturvtlcam,tnquem ... 

Imulit armatas ebria turba manus. buUM,Pro. 

Ex hoc eodem fonte fcaturiunt, conuitia, maledi6ba & probra in proxi- ^"'"'' •^'«*« 
mum:£xitusadlaprobatjQu.ire Sa.picns:Acerbamammamfacitvinum mul- ^ j, ^ ,^ 
tumpotumjrritatione & aduirjo cufu.Augetanimam ebrietasimprudentu ad ojfen- ?9.4o. . 
fimem,minuitrohur &acqumtvulnera. in conuiuio vinofo neredarguas proxi- ii>id.v.^i. 
mum,mftcias eum nthdi in ktitli : Sermonemprobrofum m dixeris ei/neque angas 
ww o^/w/rf««w//R Hinc Ouid.prudentiilime lib.i.de art.amand. 

lurgtapr&cipue vmo fiimulata caueto, 

Et nimium f.iciles adfera bella. manus.. 
InteraliamaIa,qu2exvino immoderate (umptaproficifcuntur,eft et- 
iamI«A;ttrw,Venus,ftupra,adulteria,inceftus,&:omnis geneds A'<:|)^o5't- Veniu Tcx,- 
citftrNamBrffcfotfcrmrm^iww/^fttr^quodhjEcnGftraTabellaEmbiema- ^e/-Hs^f/i<*(: 
tica inprimis perftringere conatur. ti?enim in vino luxtma. Vnde Sapien- ",^tur'Zl 
tiflimus: N« rejpicito vinum,cumrubefcit,cumexhibetinpoculo coloremfuum:Ta' cerire&- 
dem velutferpensmordebit,& vt h^morrhouiputjget. Ocult tui njpicient alienas,& y^"J^° ^"'^** 
animtss tuus eloqueturperuerfitatem,8cc.Iam vero, ait Plinius, qua vafa adulterijs Prctt.zi.v.it 
calata^ttanquamper fe parum doceatlibidtnestemutentia. Itavinaexhbtdtnehaii-^^-^'-^^ 
rtuntur,Scc.Nimirum tunc auidi matronam oculHicentur, pergit Vlmins^raues Htflor.i1b.14s 
frodunt marito^&c.quvdyabsqtte Baccho immodcrato ti cflet, vtique vitati "/'•^''* 
poflctjVt vere Poeca^ 

Sum fa'is illecehras contra munitus Amorir, nieronym.ia 

Ne Jomjoltm mcfuperare queat. pi /,_si ^nid 

Necformtdo Deum^qi^amuis m^>rtalis,at ille '>«?«' '» "" 

St Bacch: a.itungat munera magnafibt 5 ^/„^ /experr» 

Kon hofies contragewinos contenderepojftm, (redttur,hoc 

Etjpclia ix vno e^ nongrauefirre duos.. C^ho7Ibu. 

Emphatics prane veiba funtjqua? c^e Holopherneebrio aduerfus Tanftam Tuditbam fi°*''^^lpo"f'* 

d. .^ /• r A ' , t 1 ■ , j Chrtftivtnum 

^ natm. Ita exiMrgerts orn^uit le vefle,Qf tototnunclomuitehri fuojijMumque acceaens ^^^^j ^ 

iincillite^wflrtiuijfft ei coram Molophirne humieni pelits,8cc. Tum ohftupefctnte corde j,e„eno. 

3iohphs'nu 4sn-,&nOSdMOTO ANlMO EiVS fuit CVPlENTlSSlMVS,8cc. Ica Lth.lHdith 

Titium oc'jIos,oculuSflfitci«)inc!tat,vtiam f jEnoabieftoregnetcupiditaSj&adlibi^ cap.n.v.is. 

dinis explcrtion-m rapi-crjtral^atjarder.adeoqueplancadinfania pofcat, prour& '^'^•'"■''■^' 

Tyth ignrai ehriezitem Tni tt.cu/ieti fnXvduj vocttar,& furioforum r!anemoiecbiius fe Py^h^garai 

ingnrgitetinfl.igitia & fcelera.quemadmodum nosGermani hijio-iam YMtmns de f'"*i^"-ff' 

auodam aui intl^ritum Satani. fe inebrjauerat,& fTmul Adulrer;um,HomicidiurrG; . ^'■■^'•■^■'+* 

patrarat.Quart veiiri corda crapula ri0ngrauett4r;MemiaQv:m\.s,^y,p eirt,/ist^(rJi' ^wuftin.E'- 

^it.VAlUtturpsenyVtquemnoni/incit t?omo,'vmcat libido, ^ ohti^at-.i* vi- e ,tjuinin p-.ft.^o. . 

fincitHrferr0.6^emadmodum,ebrteta4 decepit.,quiS9domHnondtctpit. htfian.rriirrt!- Jd.f-iperGtH. 

htruvrttHr,^HemfulphwtaJlitmmanonvTebnt. L j CAHL- ««'■^" ^'^-J' 43' CAVil^iA eBRlETAS. 
InnftaV^nujSaukf nilnm culpahlpfuadentQtun uuk Cor^lejvnM. ledipSn-pi^tui.naaHfi 
Cttmftuvtda mmUm Cifrvare Zdecora^nt. l^ifc pU mmyrajaient f\>ruiAmdUjalui. 

Wutynl verjunt, ali laU ttujjUicch; t^ei^ein kah kert^ utjeotei- kM2t, 
^i^m PnJi Vmur luft mhreuctu: ^m trun4:en H^nfck Vejt atk initjctia.nh. 

Car3aiJtuf eiMenu/ nhnifaitclipje auivaiU^ats tuWen teSaiire majenrieioutjfiyeupi 

Ce-fft4irelolhfa^erdtJaitCfieurenleurlatMlkAinllJera lebiahU ietoyjifiejaii mia^}c. Vtmim 

Eltriofiritm. Plin. 7{atur. 

Hijlcr.Ub.i:^. 

eap.vlt. 

^luisneftrorii 

fnoret meliwi 

de.rriberc f«- 

T^.Jet.' 

Per^it Pli- 
niM. A LiudimmodcratiBacchipcrftdngiturvitium,quo Apollinesquidc 
-^fiunt,^nb^n<jen/ba§ D((9]o«n (faluohonorejaiif tiit s^rbm f:lUi\' 

Noniam dicam quaturpehocfitnobis Ciiriftianisjctiam Ethnici id cii- 
minisvelmaximedeteftatifiant:Legefis,qua:fo,P/<rj.'»M;l4'>;mo(inquif) 
alios le^um exjpe£tare mnpcjfejmo vero mc turt av:Kudci tbiprotimu anhelns in- 
^entiavafacorripereyvdut ad ojlentationem rtnuii2,aLp!asi.thf.indere,vtJia(ime- 
uomantirurfus^^ hxuriant,idj^ iterum terti ■' mc^^,tanquim adpi-rdcnda vinageniti: 
& tanquam lUa ejfundinon p6pnt,tiiji per humannm corptts. Uucpertinentptregri' 
nAexercitanonts ,& VOIVTATIO in COENO^acpcnorofa cerutcis repandd ofien- 
/<«/w.Quantatuipitudofueritinvita6cmoribus-4«fc«.yTrwww/,femper 

inter interaleatoresjfcorta^ebriosq; verfantis, quiq-, inHippiaenuptiisccena- ^»t»mM 
tustantam vinipervniuerlamijo6'tehauiit,vtpoftndiein concionevo- J/^j^^t,^ 
cato,neccirefueiicv0mcre,quodaexamicistogrimrubiiciente,viuisco- ""f'- 
lorib^depindtCiccrOjCiim aduerrusinLiexclamat:Ttt//?wf4««l»w,i/?»/<<- ,_ „,. 
temns,ijtag;aautoirta tcttiis corpmspnmtate tatum vinim HippH nupttts exhau- orat. in ^»- 
fv^aiyVtttbin^fejfifueminP.R.cunjpiciuvonierepojiridie. Oremnonmodovifufce- '""'« tv»«»»- 
dam,fcdet'tahiaudit-ulftinttrcoenamintiiiiimtnambu6tllis poculishoctthiacciiif- '^"'*^' 
fet^qufs mn ttirpt ducmt ? In cxtu verbpopuli mgo:uipuhlicugerens^M.igifltr Eqtii- 
,tiim,cuirult.ife turpe ijfetjs votnensfrujlis efcuUmis,vinum redoUntibiis,gremium 
fuum & totmntribunaliwpkuit^dcc. fiiudin qn^mz^zotm^kudineCicQi^o 
repuretvomeie^quidnosdiceinusfldemfane reprehcnderevoluifteO- 
uidmm CtiCisfabula, homiaes m porcos luajLt£>tr« conuertentis,qais eit /^^«/,j. 
fanus.qui vll^modopolIitambigerePNondicamiaKnquomodoebrio- Gtorg.Sabin. 

r ■ ^ . j- • ^ ' j-A® 1^^ j Ctmm.inltk. 

lusincurraruiduiinummterdictumacpaenammondicamdetempojra- Meum.ibu 
\i^c£n^.,Pai!l>2r:atenhm\um,n!imquitemuler}tiam ii^ fji,i^(riv amat,nonditi- pioh.ii.v.w 
tifcit. EclepideSabin.inPoemat.dedeco6l. 

Citmfui decoHor fuheuntem liminaftirem 

Qji^.mrejpiratasmclevidiretopes: 
Isocfe quidtn noflrit circumjptcis jtdim^inquit, 
Hic ego ml fnedia ccrneretuce queo. 
Et IgMo;;»w/4,quam vinofus homo contrahit, q omnia pulcre contrahit 
Poeta nofter,quiad imitationem Famae Virgilianxdercriptse de Ebrieta- 
teitacanit: 

Ebrieicuccmmw^emalHmyerimeKJjiuuentti " L 

Ebrierasziitium,(hd(s^iltr7i»f«»eci£i 

El>rtei(KX)iu^f-rcx,aKtrr,f^Tyra'.n^j 

Tf*rpernAlHm,quciicnaltu<idamnofiui vUumi 

DebtittAteTriaret.-ViresjijtxJitrpateundo. 

taruametu :rtmo,mox lefe attoUttinartu^, 

lngreailMreijCapii!,levfur^obnttbHntemnes. 

Jiar.cpeper-.t mate',Luxufci;re,yiarida volupias, 

ExiremamiUt pei hthent ,Venerii Moyph-q^fororem) 

ItfirmampeJtbu.: plurKbum^ imttantibM aiit. 

Monjlrum horrendumytngensy (ui quotfttnt cerportplumA 

Tct putres papult,jubter,mirabilt d eiu. 

T ot fomn: ffecits,tot fum fine nomine mend^ 

Ko£iffurtr,ficcpq^diem nunquam orefalutati 

Z.ucefe-it rixiu ^ magna^ comr.-^ouet 'vrbes 

Tam lurit nSitijj tenax,quam nehia veri. 

Ebnetas cormy.une malum,rrimerejj luuente.. 

Optimumigirur^J^^^yrsA^aiOiorcoridis audiamus,non vmum prohi- ^vu7!f"gH. 
bentis,vtMuru!mannus,necvc fci Draconis,calumniantis,vt tMap.es, y^^"'^''^*^^ 

fed -ra ^>) t^ix^Ii^^r^i^Tv/xiTilai^fB-o^^ld^ai t/u) Tiocplw: ^kjyi H ttkcv. »Jj^ ^«- ^^Zmlrt 
A<jc4^£;zu;g;:^y)f cRn/3Act/S>jV.Hadtenu;.Diofcotid. Xh^^A- £/W .irt 44- VBHATVSy TlSCATVS.tAVCVPU.CVPe- 
df^fpemicies ingenuorum^ 
VfiufUrtsrnaiJr. 

Sj^ern^m^aiemamuiumidreiiA t^ieTyJjeTui, canej- , pi^:i^i^olu£ref, Gipteuaparcuf 
Qjue eer/am Tk/jqam.m' TtuierTia ereiini . Qiutrn mullir tmplictire TWfdu. ■ 

J^er uhlluji T^ttz i^n2TIei^/)esaarn. ~Bphn , t^Meln, T^e iMdJcTif^iinfchenf j 

Fleiieh, u^ili nicii tmj- t^erJerbenfaJjm t j/atm^mcnm ^clahrijctn hauJPi^ndialchek < 

QhcmeUeiJclupiefwjt^ljuilteyi^sihU:LAcha//ej^^ 

Siiunc t^ew^ hmberenjireisianlmiftli^J.^iifteurscnifrJrferdr^^^ VEN^TVS. \ / Vltafuntjqusehac Tabella & pcrftringuntur & corriguntur. Primu 

-•-'^^eftftudium venandi,quo multitam infanum in modum tencntur, 

vtetiamneceJGTaria vocatioriis opera propterca intermittant. Del^eroy.e^ 

SMtten.inNe. certcrcferunt,quod uon tantum pifcatui,venationibus &aucupiisde- 

r0ne^M^/f. ditiftlmusfueritjfedquodctiamaureis adidretibusfueritvfus. Venandi 

D»»" C4jr.Ni- Jiudio ^incimz de Adrian.lwp. Dion Cajf. Niuus, ad infaniam &periculum tenC' 

'drZn.imf. batUTynam inter venandum dijfra^o humero, & crtis pene ccnfregit, & inftdu ip(i 

ftmtjlru^a. Intempeftiuum etiam venandi ftudium taxat Hiftoriogra- 

phus phus in Vere Imfjeratore: C«w,inquit, interfe^o legato, C£/is Legkmhus Sjrm 
defe^ionemcogttantlhus^oriem vajiaretur,ILLE IN APFLlAvenabatur,& apud J^J^-^^/w'''' 
Corinthm & Atbenas interfymphonias & Cantica nauigahat. Ipfe Paulus louiiis 
Pontificumalias Adulator haudobfcurus, de LeoneX. inhunc modum 
libere fcribit: Venationibus etiam,Auci4piis^adeoperditefludeba(,vtJpurcifimas ilf-^"^'^^'' 
fzpetempeffatesjnfalubresj^ventos^&fnqumtia manfionum ac itinsrum inccm- x.Pont.Max. 
modaobJlinatecontemneret.S^Adithoc^xidiio in Viridariov\o{k.'co H.eroglyphi' 
wphiradiximus. Nos Germaninonrainus eleganter quam veie dicere rl^atu.m Tre. 

{blemus : ^ifcl) fnf^en/ @c{)liiicf«n fcfclagen/^ogcl |TclIin/ ix^Dfttr manctcn Mi^poiuo.m 

^i\i^iX\.' Qupd quidam metrice haud infehcius reddidit: TytMn. 

StqHismalortimgaHdeatcotnmerciOy a%a». 

Rogare qualis ipfefit, nil opus eH : 

^am quifque fimilis eHfodalitijfui : 

Vadens adaucupia cum vifco & illice. 
De lenis haud pauciora dicenda erat, fed,Gratia Deo,qui hoc malii pu- ^[ffl^l^^ 
bhce apud nos exoleuifTe voluit.Vtinam autem & clam,inprimis in ma- 
gnis Rebufptibhcis aequc defiiflfet: Male fane,fi non peflime cum Roma, 
agebatur,cura vrbis Prsefedlura^atq-, adeo q. furaraa Rei tam infiraae for- 
.tis habita eft,vt Hehogabalus etiara Lcnones ad Prxfe6lurara vrbis pro- uUx.ab^ie. 
uchere non dubitaret. Inquisj atper pubhca proftibulalenasque,3Edes '[fl\^^'^' 
acthorireliquieofecuriusinpuritatera vindicantur? Nondicaraiara, j6.t. 
quamincerturahocfif, fed faltem Apoftolicum illud confideraretalcs 
\^\TCi\^one^ifaciendamaU.ytemniantbonA.\m.zx\m.z^ix.\xva\ Occafionem '""*•*• 
facercfures^Scefietaliaproftibula perniciem iuuentutis, ca^. rSy»^ et<ns- 
pxv,yiviTUJiroipxv. Curaalias Jj7«o«««//«i/if Cttp/i/(?.Non dicam deiisqui TuxatVaUr. 

■ • ■ jCLT o r f 1 J • • 1 U- rr Max.Ub.9. 

matrimonioiunchiuntj&per occaliones racile decipiaclabipohant. ^^^_,_ 
Notaeft/7//?m<«^f S.N/cc/rf<?,quodparenspauper,occafionetalium loco- ExL%.p.s%i. 
rurainhoneftorumadturpcra quaeftum duas fuas filiasproftituere vo- ^^'_f^' ' **' 
luerir,quod munificentia tanti viii eft non tam liberaliter quara pie in centur.Mag' 
teruerfam. Nondicam,quod plane etiam contraciuilemhoncftatem ffrfps^." 
militet,6cnosGennbustotosaequiparer. Habeant parentes denubih- Herman.Gi- 
busfuisliberisin confpe(5tu illudS. Ignatij: ToTg vsuTi^oi? cRniism yay^eiv ^f^^^^lf"' 
^intelligc,quidonu caftitatisnonhabent) tt^Iv 2^(pjK-^c!!(nv eiginxl^i. jgnat.dicf. 
Umvscauit ms Deus ad tmmundiciem . Im o •< J ^mm ^ecie mala ms ahfitnc 
rcoportet.De Cupedia non dicamjnifi:C«r<«,*«fcrpor» 

hahgteyfedita vt mUfcmat. R^^- 1 j- ^ I Tliejp.^ V.7. 
&C.S.V. i. vlt. ^^^ M SERA 4!^ 
SERA IN VVNDO PA%SIM0NU. 
'. '.tntffMfrtales-R^tiutPecuntaMuiuU Jnirfiwvretui.m.^tMtcmfus kencrem etamius: 
ierumi,frt>prr0 vre^it arbire^ra.iii:CurriteJelfaluff iramiie lufiiiur . \ 

Laii^^Ui^iUr tm,i<ula.nffentQelt Wer Geh hAt, lerj.t^ oVm a.n: | 

^R^iert ieti^n/ler in def ^^^^. '^dient ierr ntit reckt ttal>en Ua.n. 1 

Lcttres vnuure.rHutnaim.vfftUDaMereame, A^eth^aevojireiantl^arlffnnefffiti: 1 

Qtdfm va ef/hap^ei-' le vffs main.sjans axuwte L elvfteje ^ntente l W auair aubefain . « Pi }todig.ilitai tU nimU & InmJideraU pectinU profufioy quA fantfium homrttm 
-,...»......- fugrumexitumtAndemf4citacfuriofumy2ikD3.nx\is.A'mi^oituhtxv)(ju{t^»^ 

fiianM.j.c.r yxixnxv vocam,quado nimirum quis nimio luxu faculcatcs fuas profun- 

^mpiitr „ dit,velnullavelleui decaufa feipfumita exhaurit,vt nonhabeat,vndc 

dtcUratio. „ deinceps velipfe cum fuis honcftc viuat,vel etiamdcbitamLiberalitatc 

" erga alios exercere poflit.Turpe & exitiale hoc crimcn eft,non rcputans 

" dona Dci,nec eo loco habens,qiio merito haberi ea conueniebatj vel a- 

"liasnon necefTariosfumptusfacitjqui meliuscollocaripoterantacdc- 

bQhaiity^itdci^loditiiteEpuhneEuangeUcols^imt^Evi^h^vffK^viiiv^^pv^aiVif^ lue. doc/w/)rffr4vnionembismiilcaurcisa£ftimatarcmelpoculoinjjcir,&v-^''^'''''*^''*"' 
noimpetecxhaurit.Prociigalitasfuit,quodC.Caligula,ilIe<diuinosho-^w«.c^4/u 
noresadfedanslmp. impiusvno anno fexcentas Sifexagintaquinque'"'''^ ''""'""'• 

l-iriv T1- n ° ■^ ^ perftriuxunt 

tonnas auiiprodegit.Verbodicam prodigahtaseft frodigain- 

CumquifdepariiuvuU^raAlfiinnrerebus, , ^^'^'J-, ^ 

Qudrerequamvigilifedulitatepoteif. ^^xt^^a 

Qim\:e VUtonis o^onko^mod'.rate prandendum ,vt eo mertM C£ner}ius. Recor- ^(^/ 
dandum temporeabundantiittempusf.imis^ ^aupertatematquelndigentiam^quan- Piiuni, di- 
doerisdiues. HaudincongrueimproperabatPlato Agrigcntinis,^«ff^:erfi- J^^^^ig.vir. 
ficarent^quafifrriper vicluri^ &comederent quafifemper monturi. Moderatius a«- 
Pbocion Athenienfium PrincfpSjoblatam ei a quodam pecuniam remit- '^'"^"-''^- 
rens,rogatus cur ialtem faho mmendam non rehnqucrer,refpondit: 5J)?- 
limvitammoresi^compofHerif^vitietpaterna hmditate lontentus.fi prodigus fue- ^'/"■* ^''«- 
rit,nec hocfuffiaet. tinp^iu(di(^mCrates Philofophus Theban us fe cifle le- vid.Ji.Gc^' 
gitur,tametfiab aliisaliter percenfeatur: Magnam pecunia vimapudnumu-''''^^'^-^'^. 
lariosdepormsmandauitiVififlijeomertuofrugalemacfoMamvitamagerentyeis^^Y,^^^^^ 
totacederet,fmprodige^nihtlaiciperent. tNosmulto magis,fip/<^«m &ami-tiHsUb.i.i>i 
£iumhabemm,fufficiat nobu:Tp'VQ^t£r *offiimneipim adulemur(vt in viri- 1",;^/,^^*^^^^ 
idario noftroHieroglyphico prolixe diximns.^Rapinam^Fraudem atque A- ^■s-&fi^'j. 
uaritiam tocopedorefugiamus^qiiemadmodum in fupcrioribus fcpifll- p^^l'fT 
me monuimus. il/^^exercitium recreationis cauia nec malum nec vitu- L»ert. 
perandumeft,idfaltemcaucndum,nc intcrapeftiueeo vtare,nec quae- ■^**^^*'** 
ftumcxeaquasras. OptimusqusftuSjVedtigalqueopuIcntiflimum^rfr/- jj^^^./^^^ 
monia eft: Maxime fi accedat debitus Labor^ dc exercitatio operum voca- ■^"^'^«' p^r- 
tionis, quibusProdigalitas nontam pie quam honefte reftringitur,vt *"** 
hajc omnia funt in Tabella noftra Emblematica. Sera infundoparfimonia^ ex Senec* 
ait Seneca noftcr:In tempoie parcendum eft rebus neceilariis.neque imi- ^r"/^;"* 

, r r 1 • j • ... ^ rt Chiit.id. 

tandum proralorum vulgus,qui tum denique incipiunt parccre,poftea- 
quam viderint minimum fupercfle. Sapicntiflime certe Afcrm: 

Ncclibereprodigendum, Donecdeceptus&txpers -vt Lue.is.fi- 

Nequicqumfundofujpiret nummns in im9, iin^pr»ditui 

in fund» r^- 
pif» 
■^O^ 


M 2 A HALtS 4^' tA MALIS ^4BSTm ET, ^VIS ^yiS GLO^ 
yHmuma.nuUitum dmmA virp: EtVmerefn.Jujiai iamna^ certAAuU. 

'lE.uiifler mt^lfeijjnntm^lelfen. VocJtanetJfflckr kememaehuJi: iiiuJi /4 fAt^pt^/ vni ekrenjtrei,eiv: Der Jick thii^ck ^^^jJ^^ji^ ^ 
TiineJcMu-ois aiteinXre UOurt>nneJH*iifurKJujef iaur et mtid ^^rejse e^mrmmdtfe 
Quefarte uftejmme,lpitmaueJelen coeur Kedofmdnt tmun lieuahrh -KiUardife 'amnaa certa ai. 
'■rett; 

'etjunren. 
'OUr JltQ/l (^tXC' 

Ntuimitf h*e 

difingui.fed 
lamen con- 
turruHt. 
Sluidfit} 
w4 modejlia 
^uid diffirat. 
Vide ^rijl. 
ait.Ethit.t^, DE Magnificentla feu Magnanlmltate agit hoc e)u/3A»}jU«,qu2 Graicis 

ddeo eximia virtus,quit honores debitosoblatos non temere recufat^autfinon ojferan- 
tur,conuenientimodoflagitat,adDeigloriam,& htimani Generis commodum: In- 
debitosautemnecappetitnecexigit. yeihodic!im,regitnosmexpetendisjugien' 
dii^ honoribus. Et hacc diffcrt a Modeftia^ non genercfed gradu,quod hdc in 
magnis&eminentibus honoribus cxpetendis verfatur, i//4 veroinme- 
diocribus tatum. Haec magna appetit dona,honores(juc,& adeptos col- 

latosq> latosq; pro dignitate tuetur.nihil vel externe vel interne asens/cntiens- ■D'«»./-?.'-2. 
que,pracclaraillaconditionemdignum.ExpcteQamautemeUeglonam, ,^^^ /,t_,(5, 
quae e re<fle & forticer faiflis manat, adglon.im Dei &commodi proxmi, cer- '^■'^^- 
tiflimum eft.Cum &:ipre ATpo(ko\[ismbeAZ,qu£iunt^funtvera,qu£CuncjyVe- ,Zl..fecT*' 
neranday qudcunqueiujiay qu&cunque pura^ quacunque amabUta, qu&cunque bom ?»</? usj 
nominis,fe^ari:Jiqua virtus,&fe qua lam £fl,ea reputare. Quiim 5c ipfe Deus ^^'^''* "* 
fuis promiferitjinprimis Abrab£,q\iod &c prasllititj Nam tanti nominis & Ph,up.^.v.t, 
gloriaeetiamapud Exoticosilleeuafit,vtetiarainterregesfuifeculicon- ^"af^^li^yj 
numerarus (it. Dijponit Deusfuisnomen &laudem inpopulis terr£.J?nponit dia- tyr exPompeU 
dema iUii,quibusfetpe vd minime erat cogitatum. Erigit depuluerepauperemy& ex- ^["^^ ^'^*''"' 
altatfoUuinipfiusiuxtaRegesac Principes,imo iuxta Reges ac principespopulifui. zephan.j.v. 
EtdeS«t/iJ»JOK«ipfcDominusaif.DflfitJ diuttias &gloriamyadeovt nonfitpar ^'^•^^ ^ ^ 
tibivUusinterRegesomntbus diebustuis. Addeexemplaalia: AgathoclisKeo^xs pfai.uyv.s. 
Siciliae. ^iUegifi ^rcfcit/^.Moguntins. Blifabetlu Anglu Regina: &c alias fex- ^-^-^ *• 
centa,quae cx puluere exque carcere ad diadema exaltata funt. Et certe 

jQK<e venit ex meritogloria digna venit. 
Maxime fi radios gloriae,qui ambiunt capitapiorum,ipfiinDeum Opt. videi.Reg.i. 
Max.datorematq-,exaltaroremrefledunt,eique foliacceptum omnem ^''^" 
honorem hmv\i^S>cingloriamipfim,populi(^fuicommodum geruntj Dicetes: i.cor.xs.v.io 
Gratia DeifumMquodfum.Yndeadco exemplapiorum promicant:I(?/^/>/ji Genef.^uv, 
inprimis,quem ad gubernacula regij Nominis ac Numinis admouitex- 
altauitque. M<3;/?jitidcm, quo deSpiritus Cd.n£i\is:Quodmagnusvaldefuerit Ex»d.ii.v.i, 
in terra /Egypti, ante oculos feruorumPharaonis &totius populi itgy- ^1'^^.^'^^ 
ptiaci: Tempus me dcficeret,fi de t loho:{idc Dauide:(\d&^ DanieU infti- 2 Sa.m.i.& 
tuerem. Neque fuperbiae nomine hacc pulcerrima virtus traduciautde- -('^^^,-^^ ^ j^ 
nigrari debet:Cum iUafit iniprobus amor propri^exceUentia^dc a.h hac virtute i.^.s.e.&d 
tantum difter,quantum fupremum coelum ab infima rerra,& de hacram,^'^W'«^J;*' 
praedicari poflIr,quam:C<i«^i/f4 de nigris,&decand(ntibm 4rr<«.E.tcum iMcin adUTer.c.i\. 
corporeficfplendor,&faxrelu'cens,decorqueoptimus: I//4 autem (fu- ^"'htimjin 

1.1./- . o • o /• /• I f I r i.cup.adKo- 

perbiadicojlit tumorincorpore&carcinoma,&c./if/ttW//ew<</«w,/rf«- ^w^». ^ 
tum virus,pefiis occultajoli artifex, mater hjpocrifis, liuorts parens^ vitioru7n origo, chryfofiem. in. 
criminumfomesMrtutumarugo^tima fan^itatisyexcdcatrtxcordium^ex remediis UZardiu 
ntorbos creans.venerans ex medicina lanmorem. Vetum ^'rm. e. in 

■^ • > i; 1 .L Pfal.li.ghti 

Uon vemt e fnoUtpulcra corona thoro. hUtut. 

EtmonsdecIiuisadGloriastcmplum, quare etiam fummainduftria ad NoLinjfioas. 
idenitcndumeft. DU£autemfuntaU,quibm adideuolatur: Litvra & ^»'W<« , ^J*J2],^1* . 
quare his mediistnfifiendum^ ftcfiesglmofm. nuoi. Bnfu* 

JC.de pail.fdt- 
mU.iilitfir, ^oht^ u 5 mscn NESCIT CEDERE VIKTVS FORTFN^, 
Si tanhurLCffn^aiLT tn.h;uiiaieJuA e/l ■ 'Bra^raiam. i)ichyK trijjedevrepat 'huny . ■ 

lyas^Uu^K^volL^^nbe^andwk^ii f 'Wer niirKj)nle ^eauU^ Jeyn . 

WUlmanchen ntchii^ffjjeine fei^i : 'Wurdmleft^oeriiJindkJeiin. — y 

"hiiienac ^ufeatjemhieejtrelurnioniee ^Ttoj^iiocre^l^aii^nce ,en^u^ant amf^ament, 
'iyc'F!rHvTv::,iim^a»J:fet^ffd.eJ?re7mmice : "^arterrelaJariun^jeiie^nalcment . camm. Tp^EFflr/ttwrf commentatur\is,ego homo tam variap,meo arbitrio,for- 
-■--'tun3e,quam quifquam, vnde exordium fumam, vix milii confto: 

ExcUm. ,. Nimirum: MirtficasfanilvsoptimeCHRlSTEtuos. 

ff4i,9i.v.ii, Itatamen,vtoneri minime fuccumbanr,quinim6 vtp4//»<ci»j?4r,contra 
onus fempcr infurgant. Grauitcr Semca : 

fortunafoms metuitJgnauQSp^emit. 
Idem vuk dicere,quod Prouerbium: Audentes Vortuna iuudt. Videmus hic 
aPatientiaproltiarampedeprefrariacconculcarijFoRTVNAM. Nimi- 
luniPaiiemiacuiufcunqiFouunaeviclcixeft/icutdiciturinverru: 

Nobilt Stcn.U / 

Mite vincendi Genus efi Vatientidytncit 
Quipatitur^fivisvtnceredifce^Ml. 
ExempIisresfietcIanonQuaEfotejdumlofephus a fratribus venJftur, fi^tGtmf.i? 
& in alienis oris.sedibusq; feruus fua munia fideliter exrequitar: Interim ^■(,, 
tamen tam multaacerba 6c afpcraindignus fane patitur,confl:ans tamen 
efl:manetqjinpietate5caflitate,6c;reliquisvirtutibus,nunquid vidorefl: 
Fortunae-, hc calcaneoprcfTat^Sane iNam ad regium fafl:igiam nolens 
volens Fortunaipfum admittere cogis',6 impotentem Fortunam ! Tortu- 
naenitn ad tempus opes auferre non animumpoteftyzit Seneca Medea.scen.^ .A^.i. 
Iterumlotwjdumomniaamittir, praetervnam acfolam viram,inqusci- lob.i.&i^e». 
nerefedensfefricatjinterim vero audenti atqueconflantianimoexcla-^"' ' 
mat: Siveloccideretme Dominus Jpsrako tameninillum^fioqmdredefi.ptormeus lob.i^. v.n. 
viuit,dcc.& in nouifimo die de terrarefurre^uruifumy&c.Deum vifurm. Nun- ^'^•'^•'•'•^'•^^ 
quidvidtoremFortunaeipfumtum extitifTejadeoque calcibus preffafle 
dubitabis; Exitus certe ^bauit, cum benedixit lobo magis quam a prin- 
cipio,*&c. De Dauidu decennali exfulio ySc quim fortiteranimofcqj hu- ^/oM^- 
iuscontriuit vires,caputquel Audi, quam de deuida Fortuna tantum |;f!"^" "" " 
non triumphetille Afiuonaeorum cliensl T« quidem [celefieexhaeprdfente i^sam.\.& 
vitanosexiniis.,verumrexmundi pro fuU legibb.nosjnortuosfufcitabit afferturus in^^^^^^^^y . 
Aternam refurnilionem ri/te,&c.Etiam infitnus natu yAudi quam alacriter huic v.9. 
intempenei inGihev.2>Iospropter7naximapeccatapatimur,fedtuoimpie &om- ibid.v.n. 
nium.bominumflagiuofiftme^nefrujlraextollariifremens.&incertuexjpt^ationi- '^"'•'^•^'*- 
bmfretus in coeiflespuerosattoUens manum; tHondum enim omnipotentis injpeiioris ib,d. v.sr. 
Deiiudicium effHoiJlt. Ignatius cum iam damnatus elTetadbcftias^ardorc £«A^.''^-3.'' 
pariendi(^vineendiqOcumrugientcs audirctIeones,ait:Fr«»««f«w Chri- \^„cc.cbron, 
fiifuniy&dentibus beftiarum molar,vt munduspanis Chriftoinueniar.b nobilem fo' os- 
vidoriam 1 De S.-\Laurentio^c]uomodo Fortunafuam calcarit,&: euaferit ^['J.iZfr.'' 
vi6toretiaminipfacraticulapofitus,ofl:endunt ac teftantur cius verba, -^ ExH,ftor,. 
quas \)^el ad pecium Imp.i^Cum vel ad Prdft^um eius impium iWunLOltbrium ^oS^dLit 
dixit,& metricerefeiuntur a. Pra^m/io; E.de/iaft. 

Conuertepartemcorpcris ' Satiscrematamiugiter PrHdentim- Etfacpericlfm,qutdtuus Vidcanusardensegmt. 
DeGentiHbusaliusericdicendilocus.Hicertcornnesnoncalcaruntta- 4rLaurt»t.- 
tum,fedetiamplaneconculcaruntFortunam,&vi6I:oreseua(eiunc no^n 
tamgloriofi quam beati. 

48, 

:^F0 ME FATA T%AHFNT, 
I Qium/tii JrlcfftiJnllaKforhiTM rc^eruiaji^jiAypciiS-ahuiuts-^ivwini, tuI ctr^Jjirarhe l Yel rapitnuuhini^MihiisujaJms-, Se^JacrAanpanr cum.-pteia{0 ftdes- 

'^anJAr^luckZtTB^terenaTt/au^i, ^a ll^il^ k^ma^hi^T^^mJ^hu^r^-^chpiik 
'Den allerj^aj-ckflenj^e Ge^irz^i: '^er be^aimiu^jlat^ t^nd/i^amk^UaJli, 
Quandluirbinei^ttrlinrdncffmmence/lecvndjiireyLehimJierG^lealair^^n^ -./eulemeat 

^iipar £:rretJUPar •rer ,^^u'elleltm^eulmtirei Cf/rtnle Sitienee JM.ne ftulaaetnent, tadiSi. A Vdiuimus,quamfomterquamqj gloriofe fan6ViDeihominesFor- 
'.Erafm. x^tunas Vi6toreseuaferint,quaetiam pcdibus coculcarint. Nimirum, tAtit 

cw"'"''"* *** ■"'tunse ViCtoreseualermt,quaetiamp 

Ex iithanaf. Tradunturfipenumero iujii infcekratorumpotejlateniymn vt ifti homrem hinc con- 

refertsttb. jcquMtur,ftdvtHliprohentur\ Deridenturinprttfens^quamdiu Deihomtaspermit- 

^Hreuitttris tit.^occultantur magna& fecretapenetralutearumrerum , quavtrifque funtrefer- 

fcrtbendaftn- fiat£ in iUud tempus^cum & cr.itio & aclio & cogitatio Aquis lamhutpendctur^&c. 

Nunc aliud proponitur,non minus occuka fapicntia plenum. Nam ar- 

rcptum fortuna virum nolentem volctem fecum trahit, impcllit,raptat, 

&infccnamproducitfuam. NimirumcRiNiBvs quisfsepeimpetuq.a 

Fortunaprotrahitur,quitamenin cordc cumPoetaloquitur: 

Credt h Credemthl hene /ptl yultMft^^ti^tfy&Mira §m'dM.^M 

tortunm debet quif^ mAnerefuam, "^ ' ' '^'^ 

Ifiirijicdttmm Demenam Sanitos fuos. 0\x\mzi\\3i exempla,qtiae in fuperio- pfti.^. v.^. 
riEmblematcaddiixi.haudincongruehucfeduci poirunt pauculaadii- 
ciemus^. Antc omnesautemEcclefi^eillum ocriLVM il THAl^ASlVMy ^"J^^^^l 
quam variae iUe Fortunje.ac quifquam alius, Homo>quomodo ab inc6-/«. r«/ir«»# 
ftantiFortanatrad:us,raptus,raptatus,rotatus,&in quid noncffidus ^^''J'^^' 
cft? Legelis eius hiftori^,ftupebis.Vereiile expcitus eft,quod Senecazk: & ofaU-r 
Volat ambmw mobilis alis, ^'"' + ^^' '* 

HorayttecvUnpraJtatvelox tUiu. 

Fortunafidem, Sentc.Hip^t- 

Nimirum VolubiUtattm fuam alis iRdicat.r«C(JK^<««fww,<quod vni ac foli a^ i«„.,' "** 
cuminimrift't.& F«/ff.nempe, vt dicitur: Fortuna vttrta eii,ium jplendet, ^nnufmh, 
fransitur. Vnde Sapienter Po€ca canit : 

' Vt hlt IH Tie 

Lige modoQj <arens niultu Fortunafurenter ^^n^ 

In-paat^ac dubiiaflu^ibus x6ta ruit, 
Fromouct miujtoSy odtt virtutif amantesy 
Ofimtansregnimunerac&cafut, 
Haudabfimileexemplum inconftantis Fortunaeeil ctiam •(Sr/'^mM5 N<<- ^*^^/f '"^^ 
^?4«^^««fobprofundameruditionem,&eruditamPietatemTf;eo/o^igj& ratfunebr.in. 
Af.i^n«5di6tus,CRiNiBVs,quodaiunt,adEpircopatumConftantinopo- ^^^"^"'. 
litanuraeueduseft, fcd qnantotempore manfit? hidem ^ Cbrjffojlomtts. deb'trgenfts&- 
Nonpigetmcmorare exemplum nouitium,{edmemorabile (upedoris ^^f^^^'l\^ , 
{cc\ji\\,D.Ca^arum Peucerum, virum opt. & do<Sti(T! quem fibi Fortuna pe- fofom.videm 
culiariterexagitandum.ftmiferat :Eogiatia?apudPrincipemEle(£loiem^"""'* 
Auguftum proccfleratjVt Princeps etiam in sdibus ipfius conuiuaretur, 
ipf umquc exoraret,qui ad baptifmum pro filio Principis fponderet, fed 
poftmodumduodccennali carcere nihiltalemeritus aPrincipemulta- 
tusatqi madatuseft. VideHiftor.Carcerum.Tiguri impreCvbiproHx. 
De C^r(7,vt eriam exEthnicis nonnulla Itbemus. Thcmiftocle, Arifti- 
de 6c aliis quid dicemuSjNimirum experti ftint^quod Poetaipforum ca* 
nit: 

UJi€ Dea nonfiabiliyfjuamjit teuis or^efatetur, -omd iiy. ^ it 

Qur.fummumdubiofHbpedefmpcrhabefo f"'f-ti'ih 

i< -^QuodlihereilfoUo^^ quauis in.ertiorojira.^ 
Pariliiieuitasimprohefadattiat^. 
Omniafunt heminum tenutpindt:ntiaJilo, 

Etfubitoeafuquapaiumrmwti 
LuditinhumanisdiuinapotentiarebaSf 

Et certamprafens vix babct iiorafidim, 

N NESCIS w NESCIS ^yiD SBK^S FESPER FERAT. 
T^hiiiirmi£mrcru'carniiFoHMna.hffaitttt ViGip/ii^r/miarcrvant-^c^chUitm.aliiun, 
lariuiuic dfii^r nar rrurrmtrr liahe : ScpciJiroStfecurTi quos ruibira.iraltit > 

Haitduhd^j-^luckzu.'B^Jj{hu7nbbracht'lp nofier cs a.icn naM aefetzt 
$o hab t^Ji-incfcfia niz u^hracht lc nonerijl derfhU zjx Lctz t 

^cDraiic normncarecmtlaivrneaalvndajuz^i^uuj/^^ 
J^cRrhjnecinri^oitdiceUelvuonAance > TaTUpIiishauteller//eue^£hishasfkircIepiui, 7»riu*A ff9- 
ttidtntia Dei 
nebii iti. 

mMareiUin, 
hifior.lib.lf. 
Jtrem.io.v.li 

Senee.Htrcttl. 
Oeiai^ii.Z. FAtetur alicubi Augujiinus\ faale fe habere , quod vocabuHs Vorium at- 
queC4/i«vfusfuerit,rcdquidfaccremus,quibus eo vocabuli nunc 
ex profefTo vtendum cft,fcd veniam dabit pius atquc dodus Ledtor. Na 
ft loquimurcum Marcellino, & dicimus; Fortun4 moderatrix humamrum 
cafuum ; (entimus cum Propheta, qui ait: Nflttt Uhoua^mn fjfepeneshominem 
vitam ipftui'. non ejfepenes virum ambulantm veldirigentemgre^m. Loquimui: 
cumSencea: 

Uale penfantur niagna ruinm 

Jelix alius magtiut^ voUt 

Me nuUa voeet turbapotentem . & feq» Tranfit Tranfit tutos JcortUftaJinm fU».iib. fj; 

Uedioq^ rates qudritm alto %l\„^^^ ^^. 

Quarumfmuntfu^fdrAnuhes. nantu Fartu- 

Sentimus ciim Sapiendirimo : Conutrtens me animaiuertebatn ettamftib fole, }*„'t",'"*'""'^ 
nonejfileuiutn curfum^ne^robufiarumfrdium^necetiam fapientum abumyneque £ituf.9,v,u 
ttiamprudtntum dtuitm^m^j^ etiamfcitorum gratiam\ftd Tewptts & Cafum acci- 
dere omnibm hit, Videlicet fateri cum Sulome 8>c Gtltmero VAndaloTum a Belli- yanitM v^mi. 
farioin Triumpho du6bo oporcet: MAmioTyii ^^-ntii-^iiriAn i^c^Tt^vTK^»- tatHm&om^ 
TO/sW* Omnia incerta,praEter vnam ae folam mortem. Elcuat Fortuna '^Ecder.iib^pn 
cultoremfuum, fed vidc&aducrte obfecro,in quam lubrico,incerto,r»?«'». 
plenoqucpericulorum loco ponitiplum i Ipfa autem ferra prasfcindere ^if^^lfl^**"^' 
non folium tantum, fcd & poniem ipfum conatur. O incertitudinem <5c " £W«r. 
inftabilitatem l Neglorierif igitur de crapno,quianefcii quidpariturus fit dies.O- '« p7w»Tr 
mniareferuanturintncertum. Eoqueincertiora,quoctiamccrti{Hmqmor- "*.i. 
tisincertifllmas circum{lanti2E,quando nimirum.vbi & quomodo fcu^"'"^''*'^ 
quo genere mortis Iutius mcricuri. Quare m ommbus operibus memorare no- »mnUincer' 
i^ima tHa,& in aternum nonpeccihis. Beatus quifemperpaueU ti/ima. 

Sempedat&quodcun^libetFortunarapit^ fJ^u.u\.i^. 

Irtu & ih fubito qui modo Creefas erat. ^"''^- ^ '^"'' 

„■ , j r I / • pUib.l. 

Stngulaquidnfirammlmnmortaletmemus, Eit^,?. 

Peclorii exceptis tngenijj^ dolis. 
Tu quoquejfac ttmeas, cr qua ttbi Uta videntur A'^'Air. 

Dum legisfieri tnpapoffeputes. 
HumanACLmemor fortii.,Quatollit eofdem Ouidjib.i.de 

BtpremUyincertastpfevtrerevtces, Sic ^ „ . 

l^unquam Stjgiasfirrn ad vmbrof oet*i ^as. r . 

tiecLechdosfauaperamnes ^cn.^. 

Tef4tatrahent,fed cumfummas 
Extgechorasconfumpta dies 
Iter adfuperos gloriapandet. 
Hsc qui attcndit, cum vere fapientem ac fortcm virum iudieamuSjVt li- *»»'««'" »» 

cc t .S<?fr4ffj ridens cicutam bibat. H«rftt/w multa fortiiT facinora edat. Mi- ijVsXrjrVw/. 
/eCr<?f9«MWibouemliumctisferat,M.C«rri«^inhiatupraefcntianimQde-''f"^«'^'*''* 
fcendat. M.Su«o/4dextramnihilimmutata fronte amburat. M.AttUius Xut.Ma». 
Rejfuluszd omniatormentatotus obi\.\ipc(czt.Su;iniusdentatm i2o>praeliis -<-Gftf. ^t. 

^ LLL- LU- tic.'Uoci,ity. 

pugnct,nouemquetriumpnostriumpnct,nictamcnomnibu$nis j,,.ii. 

& fapicntior & fortior ccnferi haberique & pof- ^*''»- '5<f**r. 

^ fitacdebeat. ^ ''^''''^''* 

n 1 CAVE $9, CAFE SIS, !K^M jf^ T%SC1P1T:0 
yitaque hQnorque e^. 
iprhma.nxcer/itffi^ueiranfmuiairh^norcj^/^iu) m/weUanair} fquf/?m/McCi>6et anucani^ 
liMehhi,ntat£alysd?ehe7zuTraJoIet : ^rofierlJaJidiiiafeflTncizieTi^ Tna^ix . 
'aaijun aoj-QlLck.ZudzT^euJajidt^ '^ ' '~ ^ 

iht^. at£ri ^eoracniuiPanTL /?ana.^ 
Unen. _y 7 '^fiutJ^nliei^raefen ein.Jlop'. 
xreffeyTaffuzrhiiywfifner nttrittu ttri 
fmtftrtHn* 
fitiitihtt. 

Tortuna 
(arffituit 

fcff ()t&m. 

Mcdefs.v.lZ QWquis vere fipit ,vcnuftateffl & peflctrabilcm %iificatione!n hts* 
ius ingcniofi Emblematismecum attcntc eoniiderabit. Vidcs quicJ 
hominehuncflorc&brauiofeucorollafuagaudcncem/uftineatiEqm- 
dem vigct pulcre t corollapulcre oftentat ruam:geftit,auctque benc,fed 
momentum,quo pede leuat Fortuna fuu.excidit ftorc fuo,& momento 
in imum demcrgitur. Nimiru:Nf/c« homo tmpusfuum^ftdficut nefcium pifces 
qHicdpiunturrethnalOy&auesquA cafmntur laqueo,ficirretiunturfil^ hominum 
tcmpore mtthiCm irruit in m re^6me,Q^nio dicentjf <*a; & Stcufm^tunc rt- 

^niimf ptntlm eiffuptmnUt inferUufJcut cv^vmmttfitrtmfirittrhnttm,& mtM^ 
deut^ Sed^iuis melius hoc ex fui Genij homiaibus tLoQxQSmMi 

^kquidmaltum itntt.jtt»^ 

Tertuna tulit^ruiturahuat: ww.«.^.a, 

ModicUrehm lengiiu&uume^^ **"***' 

Fdtxmediaqutfjuisturba 

Fdcequietusauraftringit 

Littora tuta/tmidus^ mari 

Cr(dere eym bam^rmto terroi 

Tropiorelegit. 
^idiui cxemplis iftud declarat quam optumercroquamr^ 

Dtmtii audittt eli cui non cptdenti* Croefi l 9uiiM ?Mf» 

Nsmpe tamen vitam captitt ah hofie tuUt, ^ 1fb,^>Eic^S. 

lUg Syracufia modoformidntut in fjrht> 

Vfx humili duram reppuUt artefamem. 
^htidfuerat magno maiut ? tamtn ipfe rognHiti 

Summiffafugiens 'uoceclitntisepem' 
Cui^ viro totui terrarum paruit orbi* 

Indigm affeHm omnihut ipfe magk, 
li« lugurthine clarutyCymbrc^ triumfho 

§lito viHrix telies Confule Romafuit^ 
h% CMO Ma^ittt iacuit,canna^palufiri, 

tertulit c$» tante multa fudesda virt, 

Quare leuatum te fentis,recordare in tempore,quambrcuiretrahcxc(vi5 
lam Fortuna pedcm poffit>vt co grauius ruas.El 

Mquum mtmento rebm in arduis KoM.Oidfl 

Seruarementemynonfectuinbonist kb.i.Odai^^ 

Ab infolenti temperatam 
Litieia.c^c. 

Memento Rt^ffinum hmiam CaBfarcam Chlamydcm Indaturufn^ccapi- 
tatam » & mendieatu mifTam. Mcmora Bihulum Bonum: Rcminifccre Itl- 
Ufarij-.Ncc obliuifcerc fugientis -4/af'i4(f»;&fexcentoru fimilium»dc quo- 
rum ad parte ante &poft cxepHs. Optimu igitureft jujj J^-iAocp^av&iv,/*»)^* f.S.i.Iiy 

flravTWftV iaxvXcujTtv. Tuu^ihSvTi ;(5t(Ty TKTntvSvTiipepofHitenimpotentesde pr<ti.7s.v.^ 
ftd€i&tx4ltauit humiUskgmtet impUre bonis ififutuiti&diuius iimtfu inmi.^ii '•^*'** 

§^«m dies vidtt veniensfuptrhum, ttnee. in Thj. 

Hunc dits viditfugieniiacentem. *f- ^^- 3» 

Kemo eonfitiat nimiumfecundit, #«».»» 

iJemodefferetmelioralapfm. 

Mifcet htkc iSit prohtbet^ Cloth» 

Starefortarxam, rotat omntfatut», 

ilemo tam Diuos habuit fauentei 

Crafimum vt poffitfihi pellicerit 

"Res Dtta nofi i jtsceleri citatM 

iKrbtntverfattii.c B f FOR^ 5i' FORTVNAS COMMITTE DEO, TF DVL^ 

aa carfefomma„ 
'I^iychie.Mhaiarum.dumdidecmmna.ucqutdcm. Qe£iknnudi^ai-^ciLreii iradutii vrtcj- ■ 
\ Lojierajecurus auid dehai hcraj eaptt ; 2£iuif an. ^cn^h iu ^iu>^ falir erv ■ 
'Der lewt i^nd^t^Lnt infemenTlsQicnen. / j^aj-QmckDria^ijnm di^^ieit im^an 
T>ek^imcr Jiconu£t t^mcjem. ^ioJ^en., ^rdigrair drumb aucn v^iderjanrn, . 
Au.CaTpiiainc arecfur le hord dumu^ire 'j^aiija.relspriereyrs X^hLvauyuaisiaciurmlir ' 
A.fon aifc dprmani) ccsicLortuae aUi^re MairTeriiuie ne tfrtlUfpa/ veurl&r derviajir ^arn,: 

r Thtmifltcin 
ftrtHn* m*- 

lim »Hther 

Thucydidn . 
Vi T:ru»thens 
qnidnm ve- 
nator, cmm 
rttiafemfer 
tircHtHtt F»r- 
f«S4. J^ THemiflodeSfDax Graecus AtUenienlis tantaeinbello felicitatis fuiflfc 
traditur,vt ctiam dormienti in naui,Fortuna captas rcti vrbes in ma- 
nustradidiflefingatur.DequoThucydides:Er4f,inquit,T/;«Hi/?«»c/fi;>r<e«- 
pue d:gnus admirathaeprit aiiii^quia acie mentis fuA non prxwomtus^nec diu confi- 
deram in rebusfubitis optima confiha habebat,& defuturis quii euenturum ejfit,re' 
it>ft.'*iei(mfjciebat.btqus inpi afentta manihus habebat^explicare poterat,&qUdt no 
n(iuerat.,nm dtjVr^t wqutrere. In obfcuritautem rebus qmdmelius aut deterim effei, 
omnMmmaxtmtperJpKtebatf&vtmfumm^dicm: Hatttravirtbus & celerrim* 

ieliherA' delihnanontoptme eytgehat,qtiodmaximeprofaturum erat.Qux poterat homi- J-*""}?''»* 
niiausniaiortiibui? Significari autemhacEmblematica pidhiracredcj ^. " 
Ipgenium,pruclcntia confilia, atque acieo rucceflum &vi€toriama{o- '"^'"''' lo Deo dari, nam alias vcte Setieca: m nebAid, 

Sctn.i, LuetomnetecumGracurohurtrahas, ^jha' Licet arma lovge mihs at late explicet, 

lortuna bellifewper ancipiti loeo e!i, 
ionathan id fafliis,cum caftra Philiftaeorum adoriretur,diccns ad armigc- » ■''"«•'•^*' 
n\m:y£queftruarelehottamprjfi ptrpaucosacpertnultos, Idemf.iflus,imoco- /J/.zj.t/.io. 
demipfofeieconfolatus^jjijiifdemquefereverbis hoftcs oppngnat & i.P^iraU.j^' 
expugnatfuos. Adeundemmodum ctiam ^iusKex lofaphat, leheua^m- ^ibid.c.i9. 
qu\ryrjeuimaioTumn9jirorum,nGnnetuesDeHiincalii,& tu dominaris inmnia ^•«•e^'^' 
regnagentium^ita vt m manu tuafit vis &potentiay&nemo tibipopt obftflere,&c» 
Jn Deo nojirofacimus virtutesyVt hiftoriae Mojfiscontra Amakk}tas;lofua:Samue- pfaut. v.jo 
li«: & omnium piorum omnibus tcrnporibus liquido oftendunt. f legio- 4°- 
ni Ki^uvo^o\u) pariebat vi<^oriam. Covjlantmo ofiendebatinclara lucecmi- ///,0'.*^* 
/«.)mfwr«<^/tf?i<«,mfignoS.Crucis,inquofcnptuexftabat:'EN TOTTil 1.6^^^.7.11, 
K 1' K A. De Imp.Thcodofio prardicabat fui fecuU Poeca felicifiiraus; ^j^phii.in 

OnimiumdiUcieDeOyCuifunditahantris chrcnic 

yEclui amatas acies, cui niilitat athery ^T''^'^T' 

Er coniurati veniunt adprdia venti^ dofi^ imf. 

Hifccvelin fomno oblata partacuevi<5toria,ficut fcribitur inPfalmo:'^'''""^'''";'"' 
Cum dedent dilectisjuujomnum,&cc. Qucmadrrodum enimm lomnGele- pjaiM^.v.i. 
ftisfuisDeusmultabonafacit,itae»iam de vidloriis & tropaeis ipforum 
decernit,imo decreuit, maxime vbiinverotimoreDomini,inque vera 
inuocatione iftud ab ipfo fide exfpedarint, vt inprnriis deTheodoJiolmper. ^^l,]^he!"* 
hijioridtradunt. InterimtamenPrudentiaDucisImpcvatorisvcmilitaris, dofimunur. 
& Fortitudo militum minime excluditurjnam fciuat quidem Deus & 
datvi£toi.iam,fedpcr media. 

Du£ior^ placehit ex cu„di*n. 

^uinonpracipitirapitt fimul omnia cafu: fm.etnin. 

[NonenimomnesfuntfimilesThemiftoclis.] 

Sedqui maturo vel Uta velajpera rerum 

Confilto moment4regens,niC tnfiihus ijrpar, 

I>!ecpro fuccejfu tumidtts, Ipaciumi^morandi 
Vincendij^ modum mutatii nofcei hubenis. 
Decet^fortes &Jirenuos centraVy/tunam snfijferf Jpei.zkTaeitm. Sedctlam de Tacimt:. 
hisin Viridario noftro Hieroglyph.nonnuila liixiraus.. p- FIDE XS SALTaNS C^yS FRANGAS, 
IL/iaenbJ^ iniiaem^trduTumomen : /ziTlli ^HToriuna.jiivat^nilethnica^iaTwcehuTit 
^m'^roiimaJav£t,SvoTiJa,ptttt£Cfrianet . ^edfiuniTixLtzi, cuTu:la,re{jeTti:e^ SJ 

Her fifitijutfUniien deTn. eUs ^lucX^ ^luck^r nameTii^ Txur etnjjeelicht > 
Varp^elt t)TiZhevi/eiptjfJTnketTiiu,c\i -v^as^oit-M^illhabeTt -clas^ephUm* 

'^urteja^re eLiTi/er, cesiForitLra jouiSj O ChreJ?i'eTinetjij7eiiAtoriuTzen'eAr^eri^ 

'^ifoila-doncheuretpclNaueile^/ur/ii ^trtlheubnej^erance mcif^tciuferas hien . THm fitcctJPn 
m*kfmitm 
fericulHm, 
A"2. 
txetKpit. 
hamax.Efth. 
iit.per ter m 
frinc.cap 7. 

CrceiMApnd 
Herod.i^ r. 
FltiUrch.i% 
%//i lititfh HMc Tabella ad eos fpe(^at,qaibus plcnis Formna Zcphyns carbaui 
impclIi^&quirerumfucccfTa plane cbrij func,vttoti ad fonitum 
fidiuinFortunsexfultent.Sedhinorinr,quobenignioremfei!IisFortu- 
naprsbeatjhocmagisfibicauendumeire-, Nam quomagis illablandi- 
tur,hocmagisnoccre molitur,& cum fulgidiffimc fplendetjOcyflime 
frangirurilncautosmatqueniltalecogitantesopprimit.Nunquam vidi 
placidumcuentumhominisFortunaebrij.F/<rmrf«infummorerumfuc- 
ceirjpcndet.^Crffj^jtfcumfemaximc beatum praEdicaret,captus,pyram 
confccndeie & ardere iubetur» CintQn in optimis meritis carceri manci- 

patur* .^a.t\xr.ThemiJlo(Us,de quo nuperrime,cxrul hO:\is fumpto taurino fangui- ^^"«''' ^'« 
neexrpirat.Iaftusylr//?t^«vrbcingrataexcederciubetar. Miltiades qmn- iTil^^it^ne- 
quagincatalentorum damnatusia carcereexftinguiriir. Polycrates^iodi- r>:i('..Arifti- 
giofsEfclicitatisRexfuipcndiofinitvitam. Quidj qaodmuitis iradtum, y^i^^ Max. 
etiamtibiconcingerepoire,qaifquis es,inconftantis Fortunse elatecli- uh.s.cs. 
ens,prudenter credito. Fuit ante pauculos annos in Galiiis Marchio qui- ^^7r!l«t '** 
damD'i4«fre,exemplumnuperum,fedilluftriiTinTum,is propitiaForcu- d ^mre. 
na,ad fummum disnitatis giadum peruenerat , fed qualis cius fueiit exi- 

. ^, 11- o • ■ J • r r Omnes eratet 

tus,quoniam omnibusadliucm ore <xrecencimemoiia,dicercIuperle- txerKpiorHm 
deo. Abufus Fortunjc nutibus ComesSomerfed, dignum faclis fupplicium •ib^^^ndifH^^e- 
retulit.Poftremumexemplumadhucinmanibushabcmus.quiex Pifto- clw"''^,^. 
risfilioCardinalisfaftigiumconfcendir, &cum rcgibusreputatus,quis '«f'-/«'- 
exitusillummaneat, proximus diesdocebit: <juis hicnoncxciamaret^'"**- 
curaPoeca: 

; , Viuefineinuidia.moUiSij^ingkriusannoi onid.ay.i.de 

Exige^^c. Veluerum: Tnfui.Eieg.^ 

Tonunm reuerenter hal^e^quicun^ repente ^i^rTmmat'. 

Diues ab exiliprogndiere loco. 
himpAiiftrtdS Kumili teClo conteita latet: Senec.oa^u. 
Qtiatiunt altasjdtpeproceuxs 
Autenertit Fertunadomos. 

Et iterum: Res Detu noflrasideri cttatas ^^ tV/?- 

■^ _ , . r ..AH.i.Scen. 

Turbine verjat. „. 

Vortunam qui auide vorarepergit .AaituSan- 

Edttdcm wale concoquat neceffe eft, senee.w Her- 

Te£lora pauperfecuragerit cui.oet. ^a. 

Tenet e patulapoculafugo 
Sed non trsp^da tenet tpfa mtinu. 
Carpitf.tcilds vUag^cibos 
Sed nonftnilos u^icit enfes, 
Ec ne noftraprjetereamus: Anteionfractimm attollit feanimusviri.EUtio ocu- ^«« i«-*»i 

I J I I J n II ' -f rv \ lbti.(.l\.V.^ 

lorum^&amplittidOy&c.peccatum est,5c omma exceilentia Deus mutuaf.Vic ergo 
IBernhardus :Bonti(funduiHumilkas^in quo omne A.Uficiam fpiritualeconflrtt^um ExHercdoto. 
inftitmumplumDii. Vitem maiortnmaioribusularior incUrioribtu.Quoenim i-^b^-^i^""- 
celJijresCdierMjohumiira^evfppareilluJiriorteipfo.AbfquehumilttatentilU 'Vont. "^ 
virtui t/? virtus.Uitmtlitasferuat accep:as vtrtutes^ferttatas au- 
tem confummat.HddLcnns Bernhardus. 

O VICTRIX 55- yiCTKlX FOKTf^N^, V1%TVS, 
l^Jfaiili virtiir TMuntFjfht vfjijtit , i-ic^n y,r,^, ,...^,.^ .^^ , HincTpmfuijiU^,J^M'jts^efnrlundit cajdll/, 

Ts ..f. i.'! 1 A .^ J:2,h M^^r AniiAt ■ nev eintfn menjcttm wofwt^ macht^ 

^ckrai vnljjiverackt . 
\riun^auaniie'^AJ iu ! l^arrMUnce, lAmaurJJuce, et Ef^erance. 
'.nepauf^aye, celerfautaVertutH^o^riment auecToyfeura^e, etTem^erance. VlKTVSVtr. 
tuHA VtUrix, 

X.Uh.i.v.tf 

Malth.zUv. 

2I.22.Z}. 

Jfh.i.^.v.li. 

fhiiip.^^.V.Zf 

Hitrinym,iH 

€.x.Epifi.ad 

Ephef. 

^aUt.f.v.C AD vidtoriam adueifus Fortunam obtinendam virtute opus eft.Nam 
VirtutijimmSortunacedit. Primaacprinceps virtus Fortunae viftrix 
F/i«eft,^«^(/2»o^r<irj<fJf(7r/4,nontantumSatan«,mundi,carnis,fecictiam 
cuiufcunqucFortuniEjVtS. Apoftolus & dilcdusChriliilcfuD.N.di- 
fcipulus,quiexlaterceiusfuxit,aiti.Ioh.5. Infide Domim nojirilefuchrtjii 
facwm virtutes.0mniap9ffiinm,quinosconfortat lESV CHRISTO.in quem cre- 
Smas.Samprejfurd apudincreduhspandfuntyapudfidelts GLORlA,atque VI' 
CTORIA.quia vicijfe.,en aduerfartis inangufiiis noncepjfe^ SiizD. Hteronym. Tidet 
perthmtAtemtfficaxtSiy quarepars vi(Stori« etiam charitas eft. Quod 

ipfum ipfum optimc perfpcxit D. Augujlift.qviare alicubi fic CcnWn-.HM inAdnerJl-^''^*»?'"*- 
tAttbut tel. rat^^inproJpaitatibM tefnperat^m du^ is papombiu FORTlSytn boms opt- Temb^* ' 
ubuihiUrii ^u^tmtamne tutpmdyin hcJpUiUiidte latr^imajntcrvcrosfratresU- 
tifimAyirtirfJfasfatrespaieutpwa. In Abelis Sacrtfiito g atajnl^i heptrdi- 
luuium rcurj,tyi Abrahaperegrinatiombusmanfuetifiima. InirthuspUirisiuffulan- P'-'""--'*'» 
dts igr.es frttter exjpi ctatyin M iccabau JAUoi ignesfortiter toUrat. Caftj m Sufanna ^,»^«/;m, 
trga virum-y n Annapoii virum\tn Manaprater v.rum. Liera in ?.iulo adargucn- 
dum: Humilis in Pd ro ad oUdiendum: Humana tn Chrifiianis ad confiundum:^ Di- 
utna in chrtfioadtgnofcendum.H^dienns AuguJiin.Sed quam pie 1 qu im fci- 
teIqnamneruo(eI Sequitur5PE5,quac cum lohoaw.FttjmJioni-irittf^e^'^'^^'^'^'' 
Don.tnus.tamii^ fperubo tn eum. Quam gloriola haecFortunae vi«5toriacftl 
Nonquiciem viciemus,quociiperamus, Ntf«««/wj[^tft/ifp;y?6«/i«w. Sid^um Xom.t.v.i^, 
credtnm .fp.s e^ tn t(k fuulo.,ct4m vidcvtmusieseritiniUofec^do. Spesautew ndjlra *^' .. 
tamcertaefi,q antftrisiainperficiafityin^uit Auguftinus.Ftrfirtt^ccum Pial- p,Afut.iH 
tnogv2i^ho zk : Quis ejfet mihi tn ctxlis prjtter te ? Et pnter te nuUj nttortnterra. ^M'»^- 
Defictemecirnemea &ammomeo,RVPES antmimet & pcrtiomeaDetuiH mft- tb^dVti' 
(ulum, reminiicens illivis Augujitni. Notjprjtfumeredebes d: vmbiu tuis.fedme ^"g-fi'»-'» 
twtocaindtetnbitla tonUyfrium re & gUrificabisme. Adho( emmpermifidtemtri- ^^' 
btila lonis. Qw.tmtrtbhljiujt u^casm:: Quum tnuocas mc,eximam te: quumcxi- 
fnamti<,glorificahism!:^vtiamnon dtfcedasame. En vi(5toriam! lufiitiaidsi' 
iloriam multum contcrt,reruatenim bonam cor.fcicntiam. B;»«4autem 
Con^cientiatH MVRfS AHESfVS,ntiUtcenfore rubcfttt. AQCcdizPrudemia-. ^j'^*^''^' 
fanequi/)r«i.V«feft,vt/ej/>««/,&: //?«/> ^vvr(o/«wo.<,isracilevi6l:ormunclum it»HminjHtH' 
iranfire poterit. Nam Prudinttafpirituf &pax. ait Auguftin^Cquin ergo & ''^" ^^'"'*' 
vidoria cuufciinque ^oaunx}) cumprafemiaordinet^prateritorum recorde- ^ugufti-h. 
tur ('.turaprr.ddiat. TEMPERAisTlA claudit,cohibet,cohercctquc Si5*/'-9 ^J- 
appctitumarcDusomnibusquacturpitcrappetuntur,aclco- »,itSnr>,de 

que quemuis Fortunaimpetum ruftinet,quem ^^'*'^*"dri. 

temperat,atquevincit, *rbifr.in.u' ^^^ 

¥ taf.lt. O 2 TFRPl- 54« TF%PlTeR VT n>E%EAT SARDANA- 
palus amat» 
'OitCeret'iua.ccko^nuilus\etteri^vetulue , Hac locet e^cetfwla ](e;fS a-rdanat>aluf al^unJj 
L,-upis ■mer/ omnifjcfnf et oria/j malieft: ■ Qf^tje cum reano yerliict attLSaaj. 

KfjenTt^cken vridVenur Jp,'el SardanMolti/ Ua-rp iur hhrn, 

Stkcchw» vtan/hraucht ffhnmaAfvn^l^- T>er ihfnfdck/ nickt woltlapmwmm, 

StlAtLremvanceJtus au, rnonaer etauhnre^jLai.rfCtunei^aa4.onne:f a mejure iemr, 

St auieu,i^enurkimauriir ciranJaUiiv.-SjtriMnatfalefnmJireia outu daif vemr>. r cjrandai S*riMa/4' 15 Epracfentatur nohh ltiftori4Sardan4part,v\t\mi AflyriorumRegis,&' 
im. J\.pcr{tringunturmuliebresafFe6tiis,iniis,quiadclauumReipi.b.ad- 

motifunr.Hiftoriamipfam.quoniameamhicrecenrericouenir^cgoncc 
meliusnecbreuius recitare pofrum,atqui ficut eam recenfetexTrogo 
t)»JHnmUb. i. ltifimu(\ PoJlrernm^nc[uiuapudeos{Affynos) rrgnautt Sardanapjlui^vir muhe- 
re i or) upttor. Ad hum Videndum,(quod nnmm ante ipfumpermtJjHmfitrat) Prcife' 
iiui ipJius^Medif Priipg/itui.,ncmne ArbailuSy cum admuti magna amlitio-e agn 
tkmmjfet-^muehtteum interfcortorum gregesjpurpuram colo nemem,& multebri 

babitu^ halitUyCum moUitUcorporis^&Ufmid ocuUrum^omms foemmai a»teiret,penft 
intervirginespartiencm.Qjubiu vifuindignMm tdifoemmn untumvtrorumfub^ 
iedum^tra^anti^Unam ferrum & arnta portantes ,parere , proarejftti adfocm^ 
qttidvidcrtt rifert:N gatfe»iparerepop,qitifefoiminam maltt ejfe qiiam vtrtim. 
Fitigttur contura'.io,be'du.m SArdanapAloinfertur,quoille audtto^mnvt vtrregnum 
dcfenfurus,fd vt metu mortis mulieresfolent,primo Utebrascircumjpicit.mox dein' 
de cumpaiicis & incompgjitis^in bellum progreditur. Vi^tu in regtam fe recipit,& 
exftru^aincenja^ pyra &fe&diuitiasfuasinincendiummittit:hoc folo imitatus 
vtrum. Haecrecenrere,explicareq.eft. Quidenim hochominispropu- 
dioacftcrquihniorurpiusatqiraaleolentius? Imitatus efthuncinlmp. 
Roman.&finon fuperauit, certe omninoaequauit muHeroritatc Helio- Defcripjit h»~ 
gabalw, cumshiftoiia maioris eft turpitudinis, quam vt referri honefte [^7l1^ n'- 
po(Iit.MagnainImp.pQenaeftdiuinitusinfli6la,quandotahaproftibu- dttu eA bi>er. 
la impcrant. Extremje ignominiae erat apud*Perfas, aliquem Muliere ^'*"^f*'*'pf' 

} 11 1 T^ egil.Oraticn, 

;^«rf«wmwmeritorepiehendi,qnanto id magism impcrio;QuareDeus adiedt tittf- 
Opr.Max.apud Prophetamexrrcmxmultaeloco minaiur: Daturui autem \\ ^<^"'^y'* 
fum(mi:^iut)ptteros prtncipcseorum^&facinorefi dominabuntur ineos. Itaoppri- " ^retirini. metinpopulo alter altcriinj,quif(^proximum fuumyfuperhietpuerin fenmy&vilis obferu. ^- 
inhano^atum. Etiterum: r(«rtrr<ec«i«iRVxp«^y.. Turpiirimumfanemulie- Efai.i.v.i.u 
rcseuadercinviroSjVt 'Ex\.laelisMdtth, Semiramif,TomyrifyAma^onumj&c \&'nfr.^- 
aliarumoftenduntjvirosautemdegenerareinmulicies» ibid.v.ii. 

BuUrumeminere eHinter lUpftres viros,. Ecdef.io, v. 

Confulerepatriayparcere ajfli^is^fera \udic.s. 

Cadeah(linere,rewpwat^.tradare', iHdith.i^ii, 

Orbiquietim/eculopacejnfuo^ ^ "Zc^otau. 

ffacfutnma virtue,petitur haccalum via. ^^f-i Sctn.i 

Haec autem munia- Magiftratus rirttwnonmuliercm pwt4«f,vtinpro-^''''/"»"'<^*«- 
uerbiodicitut. Et Hi?r4/f«5 haudincongrue: Epji.ub.u 

Ture£feviuii,ficuraiijfe quodaudis.. 
Hinc eft illud r/>^i//jf,quodhiic optime quadrarearbitramun ^'1'^'^" 

Excudentalij [pirantiamollm arma,. 

Credo equidem viuosducent de marmore vulttts, 

Orabunt caufas melias, cali^ meatus 

Vefribent radto,& furgenttafydera dicent, 

Tu regere imperio populos Romane memento, 

H&fibi erunt artes,pacii^imponere morem^ 

Tarcerefuperbis aedekllarefuperbos. 

O 5 ADVL- 55- ADVLTEKANS VXOKEM DEMENSEST, 
ferdtturMfeiffurfj^ 
DcDiai^iardla^uZfuz, ce/ljaipoimdT^IuJarjjuimufJ^ Ov.dIetteJehvuve,imlyejl^ch., J^Lu£fecefirfini.d/iiwwraJiAaIarnu:^ ircstT!^ Lii. 
Lucretu nimiiu a Sexto Tarqui- 
vitiats, cuius fumma verbis Va- 
j Maximi xccen\co\mi\%.uux,\r)c\mx^Bom4r!apudic'ttULucrena,eum viri' 
lis animm miligno errm VjrturiA muluhn corpus fartitm e^. A sexto Tarquini» 
*r,dii,Tur. fupefb9,Re^isfuperhifiliopervimJIuprum pitti cediiA.cum^mt^imis verhis iniu- 
C^rrC!'.^" rijKvfuam m corfiHo nujf.ytorum dc'ploraJfet,fmofe,quod vejle te£lum attulemt^ 
i>^.p*r,a m« infer^v^it. Cauf^m^ tam anvinofo inteii:u ^ iniptrium confularepro regiopermuta- 
tareaeir*nt. ^^^^,.^^^^ Ronianoprduit. Vctbu cius ad vcnientcm virum talia fuifle pcr- 

hibentur. hibenrur. Ciim CoUatinus (Lucrctiap maritus) cum paucisfamiliaribus ^r^f^^-^f*- 
ad Lucrctiam vcniflTctjqucErenti viro ex more-, SAtin omntafalu* ? Af i/iiwe, ^.^.'f^. 
ii\c[vM,^Lucret'ta,quideni77ifilHi /nulnrtyanxjfu Pudicttta r Vtji gta a'iemvirii \>^»"*vtr. 
C:'Uaiine,in l:d'j tuofunt. Sed corptis tantumvi l.iiume^,aniMtti infonstfl: nters c'otZl%n- 
teftficzit. Hisdi6tisculrrumquera abd^curu habebat,in corpore infixir, ftarummu- 
& moribunda collapfa eft.Non ignorarr.us diueriaeiTe de hocfadfco Lu- i?/"?"?" 
cretiaciudicia,prorortitudmeauis,vtlupra'^<^ VaUrm Maxmtss^fzo Pru- fed volutas. 
<ii?«fMaliis,aliis aliter interpretancibus. Augufttnus ce> te non probat,fed Q!"^"i^'^' 
difputatpotiuspudicitiamintegram, etiam praeteraffenfum voluntatis Genef. 
conftupratocorpore. Et vere quidemiNam.vt nihilprodertpudicitia '^^""'^-'^'*' 

■ n - rr"- 1 *■ rorvtrgtr.um 

eorporis animo conltuprato,licnon orfacitcorporis violario animo in- jnutfiarum. 
tcgro ac conftanter pudico. Hiironym.Comment.tnUrm.c.i. Sed perfona ^^- ^'^- ''*• 
Ethnicaeft,ideoquedeillaiudicandumfccundumfidem. Aliaratioeft cvtEtlnUu* 
Br4^i/<e,dequaHiftoriaEcclefiaftica, quodvitam quam pudiciriam,etia^*'','- 
roedianteegrcgio commento,amitterc maluerit.Etde Vtrgmthm\\\\sAn- trofMh.i de 
tiochenis aliud iudicium efto, de quibus Eufebius Cafanenf. alia Exempla no ^"'s"'^^- 
addam.Saltem hoc monet,quancus Thefaurus fit Ptt^iari4,etiam ab ho- '^irllfTulr- 
mine Gcncili fummopere commendata,^tto^yir virorumpariteracfcennnaru '}>'■ 
pr£cipuum firmamtntum. Adeo autem Pudicitiafcruandacft,vtetiam fo- dZ'.yL.iil't. 
mentaimpudicitiae omnium vitandafint: CerteP.Maenius inlibertum,? »-o. 
fiiiaeofculum dantem grauiftimeanimaduertit,filiaEpraecipicns,w«a«yo- Ell^afi!'^' 
lum Pudtcitiam ac Vtrgtnitatem illtbatam,fed etiam ofcula fyncera ad virum per- vtd.iodn 
ferret.Hic filcntionon eft prxtereundum, pium iuxta atq; cordatum re- ^^r^/XV 
{^onium .,Engddrad<t^BtlliCifRauennatts viriNobiliffimi filiae. Haeccumin «%. 
templo , Patrem ab OrfoM^ !?»/>. interrogatum , Quanam effetpueUailld ^qua f«f Jr^* 
fibi valdt placeret \ refpondentem audifletiFi/MW effe fuam,eam(^talem.,qua ctnrhftph. 
Maieftortem ipfiuspro lu ttu & expatris iiffj exofiulatura ept; Ula rubore fn ffu- ^"^'^/'jT 
{iL^nrgQnsinqMii-.NiCuiptrmtttasidpater.quodinpoteftatetuanoeft.Antequa.n. MurtLi.f.fi 
quifquam,eo tamen excepto,qui mefihi matrimonio iun^urus esJ, metetigerit^eiego Tadt.iib/^. 
hoc Lultropediisperpdiam. Placuithoclmperarori,viiginemq;defpondit, Agrippinam 
do^-eillidcfuonumcrataampliffima. Id vero maritatas confiderareac '^^«.i/f,",/^ 
facercvelmaxiraedecet, propter aidliffimam copurationem 5c ftipula- ''^''"'"'^ 
tioncmfandliffimam,quamaritisdeuinc{:3?fant.Quodvtcofidcliusex- •^^tdiattn- 
fcquantur,opus eft,vt i.ardenterorent. i.MmtosfiagrantiamoHCompkctan- '^h^u^!^ ^* 
f«r,acdenique/?r««ft^5. /4l?orfn?, 4.e.v/f^ttf»f«oj^f/<<domcftic£vo- Jdmundat 
cationis,/iK«W4c/«i«d>»fr4<??rf»jm,nentes,&c.quemadmop wltZ^in 

dumdegenerofamuliereSalomon pracdicat, 5i Ep-ftTcm. 

cxempl.LK£;r£r;rf,Pfw«/<j;)«,aliarumqiie '^"'■'" 

oftendunt^ 5^. 
^WIL yiOLENTFM DIVTVKNVM, 
Verum Tru/lejua, vir fruailenia. Tuti . Outi^iameljnsitinifiuviuruiaies . 
t^uiJ/^r k^iL hrr;,!'^^^^ mofi he/?e^n. Win ti)ei/? -u^lu^iesJferomj/ieiu; , 

VC^o^ertiJjiwli^ii ihuii^TiJer^ffkn, - J^er manenerhy hanael anptruj ■ 
SoJtrpisij-ce&urir 7i£ peuiaucun.empire ~Enam>TTJrr^ Irs^^efnpi^yCesi^^eJierjm. crtdi 
KotLVar fnejtncr Jurer-demaudj-iyranrle ^tjuraut enflnismiehuim£perpeiueL 'i^KO. '^TERO rwp.reueramonftrum acprodigium veriushominis quam ho- 
-^^modicenduseft.MatieenimAf :j|74/j«<«wipfam,duasconiuges,Oc7<i- 

SHrt,n.&aiii uum8cPopp£am,meca?TXCcptoxeA\ios optimosApoftulos PetruacPaw 
/HW^KrcrfWMFoeca&multosomnmo prttftannii.vjrosmtcrfecit: Vrbem 
JR(7;«4»i,cuminahquib.plareis anguftiorcatq-, obrcuiioievideret,quam 
velletjfimulqjexempludelet^Troiacconrpicariconcupifceret.diftindis 
inIocisincendiiufl[it,qrexdiesrcptcmq;no(5tesipro fpedlante acridete 
flagrauit,&noxainChriftianos transiata horribile in Chriftianosper- 
fecutionc mouitjfaeuitiam excrcuit,lanienam inftaurauitipuerii fporum 

folemni folcnni nuptiarum ri'tu,Sodomita,vxorcduxit,pofl:modumDorypho- 
rolibcrtoruodenup(it:tanquainiuftiti?exemplumhicproponitur,cau- 
faeft,nonquodtantamannosquinq-,primosc6dnuos ^pbitatis ac prac- 
claraeindoHsfpeciem p fe ruht,vtetiamTrrfW««5,quiO/)m««j diduseft, 
pdicarc foUtus fit, Opttmos qusfque Principeiapnmo Neronis quinquennio longe 
abejfe.Sed quod a femetipfo deniq-, tam turpiter degenerauit,& tam abo- 
minanda fcelera fine fronte defignauit. Deplorandum,muhos bcne ab 
initiocurrerCjfedinmediocurfu probitatis atqjiuftitise turpitcrdcficc- 
re.MagnacprobitatisS4tt/RexIfraelitarum,magna:q-, moderationis cc- Sani. 
lebratur,fed in medio curfu defecit,& in A^^otiiozTnaKomv Tyrannumqi ^-^'"»- «o.ir. 
degenerauit. Nec O»:ttiii,5,</ow<?«i^gc6ftanter manferunt,tametfifub Nc- Dauid. 
ronis cenfum non fint referendi. Etiam Ioas^c[uod monitore loiada fum- ^•Sam.ii. & 
moPontificevfuscftjiuftumacmoderatumPrincipemegit. Norintau- saiom«n. 
tcm Tyranni,queadn:iodum moderata diu durant^ ita crudelitatem ac Tyran- ^■Rtg- 1°. "• 
nidemfemptr tragicos habuijf: exitus. Qmn etiam in hoc feculo animaduertit t^Zxai.v.t. 
Deusin Tyrannos mala cofcientia &: perpetuo metu,vt fit timor vndiq-, ^mbrof.H». 
actremor,dolorperpetuus,fufpicio&anxiecas,angulosomncsmetuat, u't^&La'ar 
vmbrasipfasformident,&c.quorum^J7rc4)5gy/^(»eft*Ncronicum:0</e- *feucHmc** 
rintdum metuant. Exl.inftar omnium eft Dionyfii Syracufani Tyranni confci- '*s^'<"='*^ 

■ ■ r ■ T ■ r ^ -r r ^ ' r\- "/"""■ ^>*'- 

cntia,quiamotisamicis,rerocillimisie commiIir,tonloruiTiqimetuhii- toniutmvitA 
asdocuittondere.Adulrarummanibusferrumnoneftaufuscredere,fed^^'*f'^"^*-, 
candcntiumiuglandiumputaminibus capillufibi & barbam aduri iuf- ub.zo. 
fit.Vxorumnifiexcuflarum complexumnopetiit. Cubicularcmlcdlum C'"''- ^^^ «'. 
q.caftrajfofia lata cinxit,in quem fe ligneo ponterecipiebat,&c.6 carni id.ojjic.ukt. 
ficinaml ficfemperinter ftri6toscnfesambulant,quemadmodiiD4m(?c/i v^t^ Max.ui,. 
ipft Dionyfm oftendit. Non vacat diccre de cxitu,qui femper tragicus eftj pi^tarch.iit 
NamNeronistaIisfuir:Cognito aduentuSergijHifpanorura Praefcdti, ■^'t-Dionyp 
ex vrbe fugit.Qua in fuga ingens ccrrae motus fadus cft. Et terra dehifce- chrHurtccnr. 
re ipfi eft vifa,& occurrerunt fpedra corum ab ipfo interfedorum.Cum- 
quc audirec prope efie equites a Senatu mifibs ad ipfum intcrficiendum, 
gladioipfefctransfixic. Nonenimfallirillud: 

AdG^nerum Cetepsfine ade ac fanrutHe nuUi luuenal.Sa- 

Dejrtnduntrfges autJtccamorteTyriinnt, 
lAoxxcViA\intt\inicxnni,z\\oinmtt\zm:*Herodi4,SyIlt,tAay!),Saulit,MerodUitUeritii itrtph,i.n 
luliari. ScCim)\iunn:^omodo eatm quu peccatiita itidem puniturii\ixt(i Szpieatem. Et ^ntiq.e.ii. 
nilrtBefnctt Tyrannm^qmm cum moritur. In tyranno etiam cejftt relatio biagifiratuf. it.S. 
Isenimp*tnrtpii nomenac dignttatem amittityijut aratione dtfcedenstdiuina ac humana 'Sap.u.v.i^, 
iuraconuell '.VtrehocBodin.l.yieRepub c 4. quicquidctiaimpius MachiautUttiCOn , a]^"*^' 
ViznitAxn. Ib aeprincif.PeryUti^iinnmxp^wi^opyxiimhmuPhaUridisiuiia. Qijirele- 
nitati ac iuftit.a^ ftudendum. luHitiit thranm regu €onjfabilitur,noa Tiokntia. prou.to v zt 

ittXicc-MAgnumznim Ttmorif remedium clementi^. SenecinO- 

t^sto.Ferrnrrituetur princifem. Scaecn.Melitt! Fidts. fiai*..^ain. 

"Neio. DeeettirKertCifarem Statc Ac tliu dtlgi. Sctn.j. 

Quifc[uisesah^clegis,re(jaixcScacc.inO(flau.A(5l.i.Scen.7 P lOK- S7' FORTeS TOKTf^NA ^VVAT, 
l^ejpwilhofitles infriuh^pecivre iurma/, Si^uiJcrj£UJoce7d;iloJ0^rnuJrmmA.LJiih 
'^D^nrnu) i^iiHuj- rnbcre n/>7Tu:n haJjenj; l{a£7iammi praprwjurhmtcn/eca^ut 
HcrizfjaJIui fjerllLiTi&/}^^eti^ iTohferntsJaj-JtiAtp^iVeib 

'Bur feinacj' nivaujtcnnuhi i)a/?/chewl; licfi 'K^fFainieo i^npmeTi lew ^ 
l^tculetd Cfl77fi/?reJ^ce^ touinajlre jupport^ludii 77ieFeaan7iaerJaniU77ineur c30»»^, 
Ccuyatae/iJuiM/iiTu: cretanenipciTiiiaTW/rtEuirauncc^ T/iapuIin canme^eihuUe. S^MSON. 
Iudic.\6 v.i, 
Buntin^.in 
Itinerarie. 
l.Sam 17. T/. 

Pl-n l.-j.c to 
L « Decad.2 
Mtmtr.Lm, COrporalisFom/ttff/wwExemplacum in Sacrls tum inprophanisoH- 
uiamultafunr. Aliquadelibabimus. Portcntoiae Fortitadmistnit, 
quifurgensinmedio nodtisGjzaearripuitforesports^vnacumduabiis 
poftibusearum,&imponcnshumeris deporrauiimverriceramons.qui 
eftinconrpeduHebronisperintegfaquinqj milliariaGermanica.Non 
iam dicam de inufitatae magnitudmis & roboris Gdiatho. Non de Htr9i' 
btti Dauidts.Mtlo Crotoniatcs^ugno occiGim & humcaj. portatu raurum^v- 
noeodcmque ipfo die vorauir. herculU forntudo magis decanraraeft, 
quamqu^pluribusmcmoraridcbeat.JiyrrfriutfCpf/^hntegtumexricitura 

fuitrneic liiftinere potult. ^otruV. aducrfus Acrnncm Ceninenfi-im B.egem forti- ^^«'«'•f*. 
€ufio nota ed. Non dicam de T. Manlto Torqu.ato. Non Je VAk-tQ Cmdno, '"'^'"' ' ' 
Non de jEmdiAfio Sdpi^^ne. Non M. Ctefw Sc&ua-y Non de C.Atnlio. Non de 
^tm/rf.Non C«rfw.N on Rfgw/o.Non C.Simpronto Atratino. Non F<«iw M<«- f^"^' f^-^"-- 
A-iwo RuUtanf^. chiita. Porfw.Zewffl^/^t.Thaleftri.Ifi^B.Aurelianenri. Leonidas fi^,^j'^^,t* 
SpAnanui tc Epa?mno7idas.Cimon.Alcibtade$.Tbcmijhdes.M'tht,fdts Athenienf. L<b.i.c.2.f. 
HanmbAl dc H4/?4V«t<?./.fepchantur obliuione.Cclebrat ?Un:Yriimm7i gla- p^//i,-f^'' 
diztotem.A.lulium Vahntm. HerculemRuJlicellum.TKfuni Sahnnn} . Ath,i7i.i- Lil-.T.Natur. 
tum.Sc ah'osalibi: T .C£ciliumTeucrum. L.Stcdum Dematum. M.CapltoUnum. ^^'^fi^^^J^' 
SeddefinoExl.H!3(ilubetadijceH<?/o/»fofmw,rottantarun~''qiiegiorium 7.< 6.2>/.is. 
acgentiam viclorem : fed indignuseil,qui ad hunc ordinem referatur, '-^' 
ab mibclli muhcrcula inrerfcctus. Comprobarum autem fecit nobis iuo 
exem^lOiquodfortittidaadpr^lium parum confaat^ntfiDc.u manuiprAuridd- Excitf.g.v.n 
doceat^&c qnodgtortHri non dciurforttynifi in vm acfoloDeo ad faluum cognito: ^/'''•'^•■^sj. 
Sapicnter admodum Mim.us Maxin:ino l;«/>.ai;cinuit : lert/n.o.^v.tf 
1+. 

Ekph.i6m4g.'us{si&occidttur. iuUufCap:». 

Leofortu csl & occtditur. . ximinu. 

Tigris fortU esi & ccciditur. ^^ *-"• p^'- 

Caut nmltosfifingulos non times. ''^^' '" ^"^'"^ 

Meltor tsl hngammis robujioy& qtiidominatur tn animum fuum ^quamqui capit proit.i6.v.it. 
(iuitates. Fortiorell:D4«ii,hofti,cuminterimerebispofletparcensquam ^■^'^^'M-^-s 
Samfonleoncm inftar hseduhdifcerpentis, autmillePalacftinos maxilla v.io. 
afinae occidens: F,7?r jsr bibens cicutam 5otr<tm,quam nouem triumphos tri- J'*dic.\4:& 
umphans Detatus.^H^m vt ioquitur Democritus-A'vJ^eiog ctrK 6 rwv TnXifxio) v Demacruus. 
ic^fuvydlfi^ol 6 rav ^^0.^00. • K^fios-cuv.^Evioi yeTrsKiCiiv jjt^ ^i(T7ii^iia^,yi^ovaui ^1 
^ii\iuii<n. roxciascerte /?<V.v.i77(iaMrfg«»>,cumD4r^'filiasvxoremque for- ■^'»/""« '•?f. 
mainfigniomnesperdiras illibatasferuaret,dicens: Ai^^ov &ivcti c^sv a,v- QCMrtiiid. 
^</A >'<K.5^<7wvTW5'iJ^;>'i/vauxwi')7T?*.>9zt},quamcum vrbescapit. Fortior5ci- &^Ani»n. 
pio Africanui Lucio iliibritain rpeciofifiimam fponfam reftituens,quami- ;fJX«« „«- 
pfam capiensvrbem Canhaginem. T«//iwmaiorispr3£dicabatvi6i:oriam tinent.exPi,*-. 
lul.Caef dcf? qaamillasdihoftibus. Dcniqneeademumenverafortitudo, 'f"*'^'^^- 
quadolorem corpoiu aiijie AntiHt velpropter malum t^nptndens^adeoquemertemt- MarceU. 
pfnm.xiuAC^mumfr/i midabiUam maxirhe e^formidabilis^vdproptiraliquam vo- ^""* ^^»"'»"*" 
Uiptatis altcui'u cuiufcunque tacttiram.,aquo antmo toUerat^nequelpeprami/^ "^*'*' 
ne^ poen£ metu^mt^jignor^itimepericuli imtninentis^neque aliquafi- 
dmapirtcuUeuitandi^nequealicutu6vanAglomfiudi9^ 
fed qutapracepto Deiparet.. 

P t AV.iRl- 5». 
C4FAR1T1A EST %AD1X OMKIVM 
malomm* 
Sp^snoTniTU ioelcj-lepoaumanJiffrJaa^af uradiiprha^ uidas avjrcta. aclperauti 'DranJunein Ifen^n rechi hatrn thtit: ^nt DOum/ein /eoenjchawmcn licfs . 
ll€fppirarana.aeaM: Tytru.e/tunet/ertuhrlle/S^ui^r^i^^uinarElieran^e a/retirer, 
KazrJicUe pertiiivulperHauec elle. Cinimiiercetrai/ireiitauf i ' ^'^ %4ttMriti4, 
t.Tim.<>v.lj 

ibitLv.g. 
9ttd.v.io, itHv.lt, PRoHxus eft textus apud Apoftolum de Auaritia, & fpe m diuitns po» 
fita,vitanda,quam propter luculentum I«rf<ecxemplu totum huc tras- 
tcribere placet:Di«i«i«5 huitisfecuUpmife,mnfublmefapereyneci^(perare'm w- 
certo diuitiarum/ed in Deo viuo,quiprAfi4t nohit omnia abunde adfrutndum.l^am 
qui volunt diuitesfieriyincidunt in tentationem & laqueum, & dejideria multa in- 
utilia & mciua^quA mergunt homines in interitum &perditionem. Radix tnim o- 
tnnium malorum e^ cupUitas diuitiarum,quam quidam appetentts errauerunt kfi- 
d(,& inftrumntfe doUrihm multis.Tu autem o homo Dei hacfuge, Sedare vero iu- 

fittam» ftltiam ipUtatem,fidem , charitatetn,patkmiam,mafuetudkem.Sc quasfequun- 
tur.DocetdeotwTofpeijquodimprobi quidam faciuntA"^>i/^ji' 8>c isf^.S- ^^'"^'^''^'^' 
•nsi' A^^jjAai^jfedmagnacum impietate,atque adeo ctiam cum idoltcultUy 
vtScripturaloquitur.Verumautemobiedumait effe Qiov 'nv^uvrKtov 
mc^i^ovriii yjuTv i^iiaco^ rnxvT» ^g^acmAoujciv. Quaefo egojnunquidinfani- '5'"»»/-'»<'/"vf- 
re putares cum,qui limpidiflima fcaturigine aquis fuper- fuperabiidanti 
reli6t;a,turbidumaliquem &'aridumriuulumfe(5tareturiAthocfaciunt, 
quidefertoDeo55TOi"n5VT5a;K«3-»fl«7iwdereli6lo, excauant fibi cifternas 
Fortunarum corporalium, quas deficiunt tamen Scui dieir&mniuuant} ^#'«*-^' 
Audi Deum ipfum: Duo malafacit populus fneus^me derelquerunt fcaturi^tnem i'ertm,i.v.is, 
aqtiarumperennium, vt ejfoderentjibi cijiernas,cijiernai faclas,qu£ non capmnta- 
quas. Ddnde extremum periculum ruv^ioviaruv exaggerat Apoftolus,q> 
laqueisinuoluantur,quibuspcrtrahanturina:ternamperditionem. Sa- 
ne ! n3.m AU4rus,qme^ ldololatra,nonpofidehitregnumc(xlorum. Deniqueo- ^fH-^-'^-^' 
ftendit modum verum vtendi diuitiis in Domino,nimiru,<fiw'K«v ^ikxio- 
(nJi^/tvjgJffT/SHtftv^j^TnftVja^T/a/jviTTTiuai^/u/jTrfasTTjTKn.e.verampietatej&c. 
cJc^wA/jUov-uiroVTTwviWj vtfuperiori cap.^.dixcrat, i-Xj^ffK.v 'tTrtcyU^^lou/ ^uys ^Tim.Ai.v.x. 
'ryig vwj n^ T^f^a^scJiif. Verum haec omnia non melius cxaggerarc pof- ^' 
fum,quam vcrbis AttguJliniadlulianumcomitem,qmCicinfiz : Annuncia,pra- ^ugujnn.ad 
cipe,impera,ft{adetuii,vtcaueant acupid\tate(argenti) quaeH radixomniumma- ^"'''""^^"""l' 
lorum.cupidmenim viranimam venalem hahet.Siinuenerittempus,vtconcupifcat Tmt ctnufim, 
alicuius aurum,aut argentum,aut vejies pulcras, veletiam cuiuslihet mulierem pul- ■^">'»' 
cramfacie,pro nthileperpetrat homictdium. Etvtquiseffunditaquam interram,ita d 
eijicejfunderefanguinempreximifui. Plurimaanimain mrtispericulum inctdertit 
propter cupiditatem,& multi Domino inbente lapidatifunt.Saul enim alienus a Deo 
tffe^us e^propter auaritiam,& adextremum de culmine regaliexptilfus,ab inimi- 
(isfuispertwptus f /?. Et de multis ttbi multa dicere potuijfem, fedfapientipaucafuf- ^ '^"^'^^^' 
fiiiunt. Dominus vero & Saluator nojier voluit decordtbuspecuniarum amorem ex- 
cluderefed quia erant cupidijiimi,falutaria Domini vtrha dertdehant. l<!am & il- 
lumdiuitem.quemDominus adregnacoelortmprouocauit ,amor pecuniarum eum ^^"^■'^^- '^* 
intrarenonpermiJit.Sed & hida peilus auaritid Jlamma exarfit.vtDominum cun- MatiLi6.& 
Siorumbonorumlarntoreminmanustraderetimptorum. Attarus enimvir inferno t^- 
esifimilis.lnfernusenim quantosmortuosdeuorauerit, nunquam dicit: Satise^: Sic 
etjiomnesthefauri circumfuxerint in auarum ,nunquam fatiahitur. ldeo,Trattr 

v4rb,Domim.- mijOmnibus qui in domo tuafuntpr&cipe.,ab hoc vitio cauere. Quum entm auaritia '''"" "''*' '^' alicuidominatur/ubie^usmalisomnibusdemonj{ratur:qutadeauaritiaom- 

ma mala oriuntm,&peccatorum omnium (pin&producuntur: quaeH 

Mtem iila infania^amittert vitam,appetere mortem,acqui' 

rereaurumiamitterecoelum ? 

P 3. OS 59' OS LO^FENS BLASPHEMUS. Datj^j.yX 
TarvM^ tiii£Tiienl a.rrmi minasaarg^ai : CpnirmJp ciwampra arp^ePrnffiir hahet' 
Oojchon ^lursk^nJ anhJjr-j/l '^rchtJorhder^^/auSnichti/jrrMuht, 

Wi£' tTTrj^i /rcrdjtch da£^rr ruf? , T>anChrj/^irfur^JeinrmiJachir, 
quet(a}vmet i^jn^e,7eMmJ^ncI^jthchrj^,naniyapeUTpydru^ 
i lj'^rcaniJafuriej7irlch'ffu^ea3tJe ChrJ? MairJe^eTnemiJemeiireJeChri/inumhh M^HOME- 
TES. 
MnltQrnm 
Xhrenuornm 
hMC futiria 
tSl, DcUnn» 
■fapittt traaf- 
JUmpta ex 
IllufttiBu- 
dowecio, 
j«/ &ipfea- 
iiijuandtu in 
Tnrci»,f!r 
vitiit^aitdi- 
Uttt iriit,^e, P X paruif initiismaU ntaxima. Tefkzmi: Mihomettss, eiufc];, fe^la &c rcgnu. 
■■— Orcuseftin Arajjiaexinfiiriserornsparentibus.SeruuscRmcrcaroris 
fa6tus,cuJuspoftobicuvxorcmduxit,vnde ditioreuadens criftasatrol- 
lcrecaEpitjS^^nouaorfuseftfedam religionis: Exludaica &Chriftiana, 
inprimisaiJteHacrcticaNeftorianaconPiara,vfusoperaIudaei,&Nefto' 
riani cuiufda Monachi Scrgij,de induftria cofiatiriam ^felTus religionc, 
vccxquibufuisfe6tisco ma>oie cocurfum nancifcei.eturmecfpesipfuni 
fefeliit,& quoniam cmota faspiufcule mente eflet,&HcrcaIco laboraret 
morbo,colloquiaprocidens cu Deo comentuscft. Tantaauteminere- 
mentafumpfit&fe^la&regnu eius,vt dcniq-, adprodigiofumhoccul- msa; nien,qualenunceft,emcrrerjt.FundamentuImpictatisinv4/wr<r«ff,qncm '''«'* V*- 
&.j//;or<>'iEi«wappeilitant,politueft,gj miquitatis myltenuinpnmisaXo-ir;..;?,^^^^/. 
btHp')io LoncUuio & 5rfrrfcfni;<« fiue Mahov.etuaxx Bibliotheca FaUtma e- ^''""> ''s'/- 
ciita,dete(flumcft.Huiusimpietas cum hicveraefideieDiametrooppo- ^|,'^^l.j' ' 
natur,reperendaeftaIiquantoakiiis. De-4/.or4«9,quirummamfuarpie- ^uhometk,^ 
tatis contineat,difputare non Ucere docet. Ncc ex Arabica in Turcicam ^"•'' ^' 
linguamtransfunderelicere. Exipfo Deiore AlcoranumfehaufilTeco-^^aar.ss. 
ftanteradferit.EirptantaeefficiciaSjVtetiam diaboli p ipfumpoflint fal-^^C"""-*** 
uari : Cxterum nefcire, inquit,homine vtrum am,ore an odio dignus fit, ^z^oar.it. 
&nifiinpugnacontra Chriftianosoccubuerit occumbatve,ceitudcfa- ^io*r.6. 
lutecfrenopolI'c.DeoAnthropomorphitaminmorem,corporaiiaidio--^{f'"'-io. 
mata tnbuit.Sc fine dolore ex vtero matris progenitum affirmat.Chriftu ^^.^o^r.i. 
fateturex VirgincMaria natum,&exSpirituS.conceptum: CuiDcus 
partem animae &: virtutis fuae impertitus fit j& qui omnium ahorum Pro- 
phetarum clariilimus fuerit,excepto folo Mahomete. Chrijii natiuitatem ^i.car.4^. 
Angelum MariA praenuntialTe.Chriftum in (tiapueritia exlimo terrze vo- ^*'"'"'-''' 
latilesconfecifleaues: furdos,cxcos,8comnis genens morbosfanafTc, 
mortuos cxcita{re,non fua fed virtute Dei:quiaDeus non fucrit,eo quod 
Deus focium non patiatur. Quare conqueritur de Iudaeis,quod Chnfto -^^&w.u, 
reftiterint^Chriftumquippefaiftedumtax itLcgatumDei^nec potuiffc 
efte Deum,cum cibo & potu vfus [n.chrifium itaq-, nonefte adorandum, ^^ar.n. - 
nec M.^hometi maledicendum, fub posna Gehennse. Chnftum natum, 
fubito matrem fuam Virginem Manam allocutum,&illam confolatura -^{f"''-'»' 
eire,quinetiam praEmonu'ire,quod Propheta tanium fit, non fiUus Dei. 
Virgini Marta peculiarem locum in ccelo praeparatum,& clle feptem cae- ^^ar.ii. 
los,inquibas.fiChriftusDcus£iret,forevtibiexorirenturbella.Falfum '' ^■•^»^- 
itaqueefle, Deumfiliumautfociumhabere. ChriftupracdixiUe Aduen- Matth.^i.. 
tumMahmeiis. EtanteMrf/jowerfwnequeludasosnequeChciftianosve- ^^''"'.' 
ramDcicognitionemhabuilTe. Docci Purgatormm.EtdeVitaaternaCca "'^' 
Pijr4rf//tf,quodineofuturaefintomnis generis voluptates ,comedendo, ^7.,t*r.i.i). 
compotando,&inprimiscoeundo cumpulcernmis foeminis.Akorano ^♦■^*' 
fidelesituros in pukerrimos hortos,ami<5los pulcerrim.o veftitu,vbi Iinc 
fcaturientesaqu2E,vbipulcerrimaEpuell?,oculisclaris,altis,&nigtefcen- 
tibus:& omnis geKcris duIciffiiTii frudlus , potaturosquc ibi dulcia vina. ^itnr.62.67 
Ibidemquein medioParad'fi fururam aluflimam turrim,in cuius me-*'^'"'' 
(diofideles Alcorano finth..bituri,Infidclesincludendi.Seddefino. 
Namhaef^portenta &nbotr.in tiones recenfui(Tc,nobisre- 
futaffc tft. Ha;c de Mahomcto & Akorano, . 

CARNEM Z9,r do. CA%NEM SVAM NSMO ODIT, SED 
nutrbacfom. 
Ovidiun Tnnnemifi^r: i)cn£raoih4^Ttffrtr f I>im. nrad jmantsrQannur ^ed^lc tyranTLi 
'ELuiJa. ^^pe, in urir nenjet^i^cre Jm. . KuHw in liert>Jirvecl:ore reanal^/inu>r 
QLJeit nwi Jeiner liehhehheil HerfJes haisaaniz. i^bermaeht 

Wiiaie/ ntei^erAen tJeii tMdhraiL, ^lr erJu hleincnk^iui rintSraehl. 

pelle ihariie i^nTurm cA liimeraile , . Qjumtlh: tyranlferffde aecd en unefffir 

^nire hmrlej' ChrcJiierinJueiller aire awraiTliiJieurreTmnflanrnffnie^enJma>ettriuTti Bfhtf.s.v.i» f^Vfftftemoodtobaheat CAYtim fum^quinmo dlligdt ac curet:&t veroliberi 

^^fint caro &c fanguis parenmm,plane contra naturam faciur,qui libe- 

rosnondiligunt,adco vtextremopotiusodio perfequ.intur. Ivlaxime 

nifltrsGM. cum amordifcendatmagif,quamafcend^t^v: Hijlorta GandatiimJisoiiedk.Co' 

slh"f'p4da- fulaturnatura,q eftferociflimarum &;infeftillimarubeftiarum,quaefoe- 

gog.inprs- tum fuum non ametrQuje y4<jtti/4?Quis i^a/p/r^r^Quxveimmanis auisa- 

"^'•♦' lia,quacpullumfuumnon cuier,practervnumac fo\nn\ x^^yjv^coruum^i 

>4/?nw,qui omniu Iriucoium fcre cenfctui* tardi0imus, tanto erga fobolc 

impctu imnetu rapi <!iciruj.',vt huius grada nec FeiTu nee igncs reformldet. Qua- 
r-jreafumconinianemtrxuerunt, 5^omncm nontanmmhoneftate,red 
etiam humanicacemdepofuerunc, c^prolem faam non amaar,neccon- 
dignecuranr.InceralioshuiufmodiNon-homineSjledMonftra-naturac 
etiam Herodei MagtmyAfcalomudidinscikyqui non vnum liberorum fuoru fv</« ufept,. « 
(uiiulizdn^iimisinlnfanticidhBethlehemitico^inqno^q^ 

minaiuftulerat,interticiiuflit,vt^ft^f/^i/w/j,iocolocumdederit:P/t«/?4re Macrab.Sa- 
fjfeHerodiiporcum qtiamfiltum. Huiusfarin^e fuit etiam Saul primus Rex ^"'■'""'•'''*-»- 
l{raeiitarum,qaiproprium fihum,parrs rum vi(5toriasauthoreir. jpxurje i Stm.t^.v, 
Deum,interimi voluif.acpofthaftamvibransmacrnoniru interhcerecu +*; 
ipie&emediotoiiereconatuselc^F^/miwAl^xwWjquonorribiliusexe- jj. 
plurn me iegilTe non mennni, Tnam quod ^^^//«,0^0^ MedeaMiiod ahj ^'f "*''', *^ 
rortclimiicsrecerunr,id raietiCeSjOC mentis non compotes,raccitarunt, „^. 
at,quodnuncrecicam.usex r<«/£wa bene mentiscompotepatratiieft,] ^"ler.MAx,; 
de quoin hunc modum fcribit VaUrim: Iterum Ptolormus phyfcon emirgn, /5,',. '' '^' 
fsulo anu iihidmofd aty.enuA teterr'winm ex£mpltm:idm ettam tnter pr£cipi{a i ru- ExLmti S9. 
dclitatis'ittdiciareferendiis. Qutdenimhoifa6iotriuuleniius\¥iltumfuum nonme ^'jjf '^""' 
Memphitemyquetn tx CUopatra sademforore & vxore fufiulerat, Itheralis fornu 0- i'*fi>"- u- /»^. 
fitma^Jpeipuerum in conjpeclufuo occidi iufiit:protinus^ caput eius acpedespraci- '^ '"' 
. foSy& riianui in afia chlamydeopertospre munere ir.atri mifit. Sub hunc cenfum 
-caduiitetiamnoftriaeui quidam nebulones,qui,perpetuisac3acchan- No^r, tui 
tiummorecontinuans perpotanonibus atquc comeliationibus rotam "^ 
{ubftantiamexhauriunr,non refiduumfacienreshberiSjdequofruftum 
atripanis,nedum parcalceoru comparare poftint: Ebriofi aute redeun- 
tes domum tam furenter ac proceruc in vxores defsuiunt plagi3,vt neci 
demuvixtantumnontradanctumftquid fortunarii vel mobiiium vel 
immobilium fupereft,abglutientes,folum vertunt,relictisparuis iiberis 
complurculis,hocvelillon6dumbimatuna£to,&hubereraatcrno^gre 
carente.IntalesnebulonesMagiftratus ^exemplodecernere,6cvelex- 
trcmofuppnciotan^libericidas animaduertere dcbebat:maximevero 
cumexemplatrahaiicann confequentiaj&in vnacomunitate diftinda t-T:»>.s.v.t. 
huiufmodi Ispe exempia oftendi poITint.Eft aliud genus huiufmodiNe- ^lp^^l^^^Z- 
bulonuTn,quilaboremanuumvidii cumpro fe tum proparuis hberis meiiicQshift. 
qujsrerc nolunt,& ncc admoniti ad frugem redeunt, cur tales nebulo- 'ZerL^ln, * 
nes>terrsgrauiapondera,<^t6munitatum carcinomatatolerantur,cur ^-.fidemab- 
tionliagriiCS-dunturvvtolimmbene-GonititutisRcbufpubiic.faclLim: **"*"■ 
imo (i in ordinem redigi fe nolunr, cur non toUuntur.aut folum vertere 
iubentuTradquid proiunt tales carniiices,quam vrfruges inutilicei c6- 
furoant.&inftarlolijcriticooptip.vamfuccumpraefugant. Grauibusheic 
CentbribusvtoUmB.cmte,5ca]ibi,opuserat. otemporal 6 mores! 

q^' P.iTltN- "PATIENTIA TKirMPHATRlX. 
^ 7drrtumSpJ/k uifatit ira.kuni^.' Kifbffre/ auit^Jl pir vifUtfe , cUfce Ynti . 

enllitl nlb vherwutit , UAfau'M,ff»nt Qlii.ckimtjeiner iuck - [L,n (fwtm ■maamncff ven 

Quem-tielideriuntSperti tnaafa. tra,kunt.. 
GeAult endluh itUj vber^ , ^ -^ .,-■■ ^ ^ 

Moffen vttd Ha.ri'n liie ^jfferjtfinc^: riied.ur cli ^tje trieyen tUirdt Tic ri4.ik. ' 
le^efir tifettt-d^e^FttUence \F0rtun* qxrr dVTiefit Tt,Te \fa\yetUiJejtr ttrent-ii.eJ^cittence irortum aArrenee najeLeuer lej leujs 
Triatnvliante U cJiar vldn.de nuiat^cen£e\ La^Veuj:tuvaintre}fet^e;iutWtri>uutrasmiru;i. lia dt Firtu- 
»4 trtHmph. 

flin. t^fur. 
hifl.lib.i.c.7. EmolHt.Em' TNE I^<?rr««</,vrmulta commentatl funtGentiIe$,itain vnumquafifa- 
-L-^fciculiim compingit Plinius,qui in Naturalis fuae hiftoriae principio 
fic 2iiv.Imemttamen inter has vtrai^fentemias mediumfibiipJimortalttaiiJumett, 
Toto quippe mundo,& locis omnibus , omnibus^ horis omnium vocihus VortunafoU 
inuocafuryvnanominatur^vnaaccufatur^vnaagiturrea.vnaeogitatur/elalaudM' 
turfola Arguitur,& cum conuitiU colttur^volubilis.apleris^ vero & eaca e^ exifti- 
mata,vaga,inconftans,ificerta^vaTia,indfgnorumfautrtx.Uuicomniaexpenfa,9m' 
nijferunturaccepta-.&intota rattone mortaliumfolavtramquepaginamfa£it.6c 
quaefequuntur. Vtut autem magnae fingatur potentiae haec Dea commc- 

titia. titiajtamen vna acfolaPatientiaita eam vincit,profl:emicatqueconcuI- 

catjVt ctiam triumphum de ipfa agat. Modvs autem vi(5toriserepi;ae(en- 
tatur per ecs qui currum Pacicntix* trahunt, Dejiderium nimirum 8c Speniy Matach,^; 
j^rxuio filelujlitid Dcmino nojfro lefti Chrijio, qui cum per varios Fortunae Luiz^.v.^t 
aduerfae cafus luiusque gralTuus fit ad gioriam , indubitatam fpcm facit, 
fore vt omnes in timore Domini ac fide Patientcs eodem modo graila- 
turi fincad feHc:tarem ac vitam,dicunt enim cum Apoftolo : Cupiodi(fol- trahit^mm. 
ilL& ejfe cum Chrifto. Aiuntqueiterum cumeodem: Ao^^o^«/;j^^,o7i»)6 PhiUp.i.-u.i^ 
u^iu nxr7nx,%f^»Tcc rS vtw y.cu^^ ''Srf}g r!uj ^ifkacTtcv ^o^lu/ S^Koc?\.i><p6lu/af «V ^ """' '"•''*• 
^f^Sig: Kui cwrti rlu/ dTm^yJuj rvvTCVivf^ccr^^ i^ovng ^vx^o/mvj, i^oSvaixv, 
"hCTrv^e-^Jl./^oi rlto i^yrdAvi^uxnv rS <ToofA,ol>r@^ vifxm. H^jwwv yi^ tb mKivtvf/,» cm Phi/ip.i.vtrf, 
Te^voTg\scrx^'Xj^,i^ii y^^o-wiyi^ a>7n.K^i'XjQfJi.i'^Yiv^ov'\i]a'Hv'^^'^v. 0'f 
fjttiTDcay^yjfxccrKrei ro trb}fA,oc rng 'itc7n.iVM(nodgvifA,wv,eLg i» yevicQvjj odm^ avfA.fiofi<pov 
r£ (TWf^otTi Tijg ^o^^g aujri/, Kocroi rluij ivk^yeicw rS ^vvoicBwj oujisv i(^ viwmt- 
^cciiouir'^ mcTTzivrx. Sic intcr Fratris ficarij manus parricidialcs trium- ^'"•♦•'^•''•'» 
phum de vidoria egit Habel,a/iMtf etiam fanguii ds terra damntiitincoelum. Heb.n.v.^. 
l^lscminus lf<Kac,filius prom':J?tonif, quodeinfequentiEmblematedicen- ^""f-n-V' 
turplurai&{^for,&M(?/fj contra populumfuum, cuifemperinprocliui ^^«»,,11.^.4. 
eratvirnmmanfjeruraacfan6tumiapidare. SicpiaS^^r** deForcunatri- •e*»<'-i7.w.4.. 
umphauir,cumadaeifumprol^ra improbas feruoIceprecibus,patientia, ' '*'*'* 
&reliqua7r«*(j'33^/(»fpiritualid-iniicans,vid:nxfandemeuafitgloriofifli- 
ma,nececiamnum (atislaudaca. Dicamverbo:Itadevi6toriatriumpha- 
ucrunt San^i omnes,c\p\ Itidtbria ac verberaexpeni,infiifer & vinculaatquecar- ^tff"'l'^j 
(eres.Lapidatifunt,fe^ifunt.,tentatifunt, in occifione gladij, mortuifunt , (ircuie- &fi^q. 
TUnt cv d^yeiots ^k^fioc(ny,iv fji,iKcorou(^,egentes.,angiifiiati,adfii£ii:quibus dignus 
mneratmunduSyinjfoUtudmihmerranteSyin montibus ac lpeluncii,& incauernit 
ttrrd.Hi omnes dc Fortuna vidores triumpharunt,v;«r««f ae triumpha- Rem.t, v.is. 
mmperfanguinemagniyfctentes^quodpotius dijfolutionem terrejirit dojnusyddifi- J^- 
cationem hditurifint ex Deo,dmum non manufadam in coelis. SPE enimfaluifa- ^.c7rT.v.u 
^ifunt,&c defiderio fideque iam tum confederunt cum Chrijio in fuper- &fi<}<!. 
coclcftibus. Et vitam cum Chrifto abfconditam patienterrmUn» S/,*.v.tft* 

iam ex^e^arunt injpe ad reuelationtm Domini »0- c«/»^j,v,s. 

ftnlefuChriJli, &c. 


Q 1 SIC SIC VEKO ISAACE TKIVMPHAS. 
f^lfcienti ''a.a U/ yfabeijun. teejOr (jLmsluf.jtjiiiur' a.iatr-ejiclfa.ac mactanduj atiarain.^ , 
1 EA-aerit ■intvaltiufK vpndus anuja jipt^: \icit Uer dufum. cum. itetate lUies . 
fn OrJ Ka*fielthier wan. es aefciji, UerJram.lTaAC iufchs \iliterf. ^chwert 

i Trafts mit c] ed.uU ein. fufu/pi^e n lafi: yvtLfteriett^uielchs lUi' E-n a^i U/ekrt . 
iKw camphu.re af^m^ifireje CauateiefnameauLfaAcleven eruant Pt>eit dfon. Pere, 
Et rectntjanf mot du^ejur^jan ias iejarieau.:\ Eniatitrue mi>rat de faidtrtr ■mprt amtre . is^uci °pATXENT?/E tnumphumaUQinimusmgenere. Sequuntur evempk 

Tf.Hmihiu. X {pccialia. Fer pacitn!:iam, obedientiam, ac fidem triumph^uic etiam 

IsAAcvs. Libetbeicreferre,inrignePatienti^exerapluminSacrificiis, 

VAitr.^MAx. a pueroprcsflitumjquod Valerius M^.ximf^rccenferin huncmodum:F««- 

iit.-!.ccf.i. Jlo ]^iaeedomd Rigt AhxAtidro nobiliftwipu:ripr.-iJib irantfitcrtfiC^nu. Equihusv 

tm tburibuk mtfxo ante ipfum adjhtit, in cuitts brachiD carbc ardeni deUpfusefh 

quo (tfita vnbatur,vf adujli corporis eiu$ odor ad circumjiantmn mres perueniret, 

tamtn &dQlmmf}kntwpr(fic^ &brachium immohile tenuity nefacrtficium AU- 

xAndrtautmcuJfothunhukim^diret^aut tditogemitu regtas auns ad^trgeret. 

Rtx: RexqU9^p4tUntidpuerimagis dehci4tu(,hoc cmtmpcyfeuermU exptnmenfum 
fumen voluit,confulto emmfacrificauit dtutim^nec bac recu.tpropo/ito rcpulH,t<.c» 
Eft fancaliquid & quidem magnum quod VaUrm refert, fed qnod Spi- 
ritus fandusrefercde lfiaco,&c hxcEmbleittatka TabdU nobis rcpr^lentar, 
mulcomaximumeft. Nonenim manum aut brachiumtantumadiuere f'j^'f "■"''*' 
autamburercjfedfe totum louae inSacrificium holocautomatis combii- 
rercpararuseftl/44C/<5;Etiam voluntatie ad iui madationera profedus, 
&lignajfaper quibus ma<5tandus,immolandus,comburendus erat,ad 
locum occifionis & holocaufti faciendi ipfe uortans. Nirniium iic pras i''* ** "^ 
lufit Dcus omnifctus & fdpienttfimui ad vnigeniti (ui madtationQKn,6c holo- chn^i. 
CiuHmninod.remfragratubondt fibiohmabipfomecimmolandum. Imi- ^P'"^-^-'"'^'- 
tanda autcm praefiguratur 0^«iK«ri*?,quod etiam f4>«f/«f fubinnuerc vi- p^.. 
detuti Exceptum enim onus conftanterille fert,ramet(i grande,ita obc- 
dienter Ifaacus fuum onus.Tarde proccdit Cameltts: Ita di. Ifaacus,^pter 
sctatemadhucimmaturam , vix enim annorumxiii. trium dierum iter 
cmetiri cogicur.Prefla figit veftigia Cart-.elus.liz & ifaacm. ObediemU nulli 
virtutum cedit ,inprimisDeo AltilTim.oprsftita. /.dtpeentm&helocauto- ^'^'*^'^' 
matispr^JiareaSamudedkkuv. Sednecparentibus debita hicobedientia 
cxcludicur. ErtenimeaviaadgloriamacceliiftimoshonoreSjlongacui- 
tatem.que, certeDeus in primafccundaeduarum Tabularum Legeex- ^7Jf^°-*^i'/ 
preflelongttudinemacfelicitatcm in his terrispromiflchbcrismorige- j.i'am.9.& 
ris.^4M/moremgeritparri,aiinas qusefltum domoproficifcitur,fedinter 'f*j"^^*^ , 
cundum ad culmen im peri) Ifraeiitici emergit. lofephus patris iuflu fratres ^ji^^.capp.' 
inuifit, fed per ambages ad ^-Egyptiaci Pro-Regis fplcndorem enititur. i'^-»»»- >'•<&■ 
DeD^//;i^ouesadpareiKis nutum. pafcenre,&: adgubernacula regia e- ' 
uocaro nunc no dicam. Hoc qcnmriiQuiglortamirihtipatri.tongiCUUs erit. s^rach.i.* 
Opere & fermone honora patrem tuumymatte:'ti^^.,vtfuperuettiat tibi benedi^io. ''«'"•J^-^* 
MiferUordi* ergapairem nin traieturohituioni.bi qus: icqvinnzm\Rebahitarum phiHpp.i.v,. 
obedientiaerea patris monitafummoDcrs placuir Dommo, teftis eft. {•*• 
Propheta.Commendatur eadem oDedienria Donnui nojirt le(u CbnjU tam «^, 
ergapatrcm,perquam triumphauit,vc fuo locc audiemus,quam erga 
parentes corporares.Apoftolus & Gentium Dotflor, oraccepturo de obc- 
dientia crgaparentcs emlque recompcniatione peninusconiiderans, ' ■' '» 
Fil^y\nquityobiditeparemibui,eR^enim hoc primum traceptitm prorntftomm ha- Cfnef.3rv.1s 
hem dehng£uit.ite: quod in ifaaco opere ipfe complerum.Denique vt Fatte- «.cor.io.t. ij 
/wetiamhiccommendatur.itadoccmur in rebusardu|$ adeoquepqri- 
culofis,&vbinos Ik/Bainf perfpicere nonpoflumiLs,nondefpcrare,fcd 
i\\iidi\imz^romAGnni.,<\uxctimnaturaexit.,ipfaingreiitury(QC\xnA\x^^ 
ier«w: quod noftrum etiam fymbolumeft ,inrebus faspe intricatiflimis--DOAf/A'r^ 
fclubricer&perceptum. &adhibitum;DoMiNVs PRoviDEBiT. ^u/ 

Q 5 C^5TI- t?3. CASTITJTIS IN JOSePHO TKIFMPHFS, 
Inuidut Itu Tratrum lurtat 'vrmajiuUi lojevm. : 

llUcituj^Zeww^Mh^thenf luituj Anwi" : 
\-^tflP u^ArJxeiijch an- Seel vndLew, 

(xaurc ket TMnt rot ip narf tUeilf. 
\L,eJjrerej aelajeuh le Pendent P^ ettuie, 
1 La.padlara.eluiveiiifairevet'drplavie-'\ LerernetenJranfktfehiiacnneaLu-e etlnenf OedJjeuj Imnc^rtuutjiijwiferuaiut tn um '■ , 
vtraimtaj- Cafa vm r bpu e m^ tfLacet , 
d etnijrudem er nicni »oJs veraadt: 
^fidfi in Jnew r unij /pfn vattSr alt . 
eianeurdu mande- auiavittedefji^' loSEPHi T T IcIosEPHi Trnwiphns merito vnu mquera que fapienccm vehemen- 

Trhtmfhiu. -i^ tcr adficereatque commouerc dcbeciNam fi poft vafias pugnaSjVC- 

hementesdimicatioFieSjeraucsconcuflioncSjmaximaqueexantktapc- 

Honts drbttitr ... . ". , • ■ rr ■ i 

virtHt,. nculavitaemerito tnumphatur, Iosephvs meritiilimo lure triumphat, 

Principioenimgrauemludam fuftinaitaduerfusinuidoSjglifcenti fuc- 

Cen.i7.v.^.r crcfcentiqueeius gloriae detraduros frarres,a quibusdeniquein exfu- 

C^ ptr toti<.tn 1 O 1 X 

cAp, hum acerbiflimum atque afperrimam leruitutem diuenditus,dcui(5tus 

vifiiseft. Poftmodumcumpoftcuidcntemjpropteripfiusfidslifllmum 

^^ reruidum benedidtionem diuinam benignehaberetur,grauius ipfiatqj 

pericu- pcriculofiusnarcimrpraclium cura improba atquc impudiciinmahera, Cimf.is.e*' 
inquoparuraabcrat,quinaceruicibus caput ipfirefedum concideret. '"* 
Sedq.omninoderpfo aftumeflet in fquattidumactenebcofam carce- 
remcompingitur,vbihers, herique dementati opirrione, ad dies vitaE 
adeoqucperpetuo detinendus eraB.-*Isquoqueper quem diuinagratia * P'»<^trf,a. 
€mergerepotcrat,acdenique etiam (cuocamequiomniadifcutitjeho- ' '"'J-'^^-'"'*' 
uah)emernt,longum iempusipfuijD obHuifcitur ;t5tf ^Koudx<^^?iv^ei, piniarjtit. 
vtPindarusinquit.quiconflidus hauddubie lethahslofephovifuseft, g?''.4o.v.z# 
maximecumhociplum vnicehbcraHdumorarer. SedconJtUum Det ftat, Efai.^e.v.io 
facitj^iUeomn€mvoluntatemfuam,q\ia.ie poft tot cruenta prajlia,^ cuidcn- 
tiapericulavitaeeaehitur tandem diuinitus adTriumphum gloriofifli- 
mum,cumadgubernaculatotiuSi£gypti fumma cum laudepromoue- ^"fl^l'^^'^*' 
retur. Viden',qui contcaProuide itia^Diuinae decreta«^sTK/3A>jTBfni- 
tantar, contrafiimulos tantum calcitrare, & non nih (eipfos ^aedere^aHis au- 
temadrriumphumviamtantum munireatq-, flerncreaditum: Eoenim 
ipfo,quoxifratres lofephi fati nexum deelinare ftudenr^magis magisque :.^np(p.o{f 
prouehunt. Fieri no poteft,vt,qucm diuina Pronoea fubuedum m hoc r^a ao,ni?^wi. 
aeuovulr, vllahumana vel aftutia,velviolentia,vel res aHavlla, depri- "^^w^^^cc* 
mere poffit. Miramur fiue fatuitatem, fiuc infaniam , fiue crudelitatem " {n;cfcn. 
AfiyagiiPerfarum,conira.£a.uin nepotem ftatutam,multomagisdemirari ^I^T^l]', 
polTumns cruentam ftultitiamfratrfim lofephi'in propriam carnem. Habi- cenf. phHif. 
dfi fimillimum exempium plane portenrofjm eft-. Lege apud lufiin. ftu- ^''"""^^f- "» 
^tbi^.Captatis euzm atque P««c<?/<«rarjHimaeiuxtaatqueadn-iu-aculum ex Tragoiu. 
pertinacis,omnibusadolefcentibus,puellisatqj virginibusftudiotepie- ?">-''i>-^4. 
queimitandumproponitur. CuiufmodietiamGentiliumhiftoriaeno- ' ' ' 
bisproponuncinH/^/io/jro^quem cum propudiofa nouercaPhcedraetia simii.vtdi-*- 
iuramento,vtpetitionifuajlocum daret^adftrinxifret.&vtfladdofeper^'*'^.^''^''"". 
inceftumcum ipfocommifceretur, flagitaret, lin^w*?, inquitille,f{/?'.fWf, iv. 
mentem 'tniHraram teneo,o decns &c g]otiam\ Deniqueetiam ficprslufum ^^'-f-^" 
eftPa{IioniDomiiiicaf,Nampaulomaior!sD{?wi«5&;w'?^rrZe',rrttCforfy?i^ar- 
quilofephus diuenditus. Venditus hic autem afrarnbus:& Do.v.t ;«.< Sal- 
UMor a t Cp//i'^«<,frarre &c difcipulo. Reprobatus Jofephm in caputavguh do- t Sjtfintt 
fw«*p4fer«<£fa6luseft,ica& Chriftus. Venditusin exfjliumloiephu-^eft, p^^^"6.v.ijl. 
"Exulerat Chrifiiu^con.itesnos exulii hum. Ex carcere rriennaH loft phu' ex- ^'■■'i^"^ fl" 
tra<5kusgrairatus eft ad gloriam, Pharaoni aequalem. Per&r poft paffio- 'J[!^^j^a^. 
nem,fepulchrumque triduanum excitatm e^ Cb/tfimpitrghriarf? P^- Pj^ki.iii-f.ii 
iri^,cui d'\^am,fede i de.vtru mtis: donnnare^&c. 6 giorionffimiji 'r^XV.v.I^' 

igiturryumphum Iqui omneshoftcsinftartauri a«/i c t,.i. 

proculcar,co.nteric,deIetl. 2.5 «?'-.. 

Amuvs rrntt. 

entc ^4» 
ANIMFS lEOmNVS IN %E DVhA. 
t.Sam.lf.iit' 
tir.ffns.v, IJ. 
j.Sam.tJ.v. 
J4. 
ibid.V.jO. 

76. 

Z.Sam. l6,v. 

10.&C. 

l.Sam.i.C' 
f.fertot.. 
KAdlimittit. 
lul.Ciiyitclin. 
in Gtrditn. DAVID JeSSIDPS PALi£STIKVS,REX,VlCTOR,TRlVMPHATOR, 
Sanctus,Sereni(rimus,MeritilTimus: Difcidit Virum: difccrplu Leone. 
Goliathum deuicit, & fuo ipfum gladio interemit: Saulcmcapitalem 
hoftempatientcrtclerauir,IudicioDiainorereruauit. SiMEimaledida 
manfuetudinefuperauir. V i ct o r pELrirscHTH.coRVM: Victor 
Syrorvm. Victor AmmonitaFvVm. Victor Idvm^orvm. 
VicTOR Moabitarvm. Victor probrorvm ac sannarvm: 
fed non vi6tor hbidinis ac propriae carnis. Fortiier dimicauir, feHciter 
ruperauitjgloriofe tiiump hat: T>L VS forta Acmxit ipfum robori, T.!;pes ipftus 

Dini. 2 5 . aptii l^- mus. TerDmmiranfcumtturif}af,perTieumftium infifilijtmurm. T>eusdocuU tStmMy.i- 
wanusipfmprdifm,vtfraausfttarcus ihaljbemhrachiisfuu: Dedtt enimipft dj- Sm.""'^' 
feumfalutisfu£^dixtera^fuafuflentauit ipfum. Perfqumus e^ inimicosfuos,ne^ ibid.v.iQ.6- 
reuerfme^Joneceosconfumpftt. MeritoinlwwJ&wtriuniphat.iTiagna enini -//rf^.j^. 
animofitate,nccminonFortitudinc adueirus inimicoshoftesquefuos; 'Wiv.js. 
rregittosvtncnpottferintrefurgere: Cecideruntfubpedtbusfuis. Roborefefaccinxtt pjai.u.v.it. 
adfkUm^roftramtinfurgetitesaduerfmf^oforesfuosexfcidtt. ^ Antoniusapud fi;^°l,,ii, 
Ronianostriumphauit Leonibus trahentibus currum. Bene triumphat F-m- 
fcrgo & Dauid in leonibusjnam magnahumanirate ac manfuetudine to- ^1%'f^' 
4?rauitSauIem>?ic cumproflratamperquiecem e mediotoUere poffet, 
^peperciteijtieitipe: 

farcfrepraflratisfcitnohilisiraXeonU. " Ex^^pit- 

BervetriuraptfaatinLeone,nam Lcotantse efthumanitatis.vtlaEfus vltro ''^^///Jlf!"' 
opcmqujeratapudhominem.&gratiamproprxftitaopeauxiHoqvcQn- GcU.itb.s.r, 
•dignara referat, vt ex hiftoria il«ir(7^/ perlpicuum eft, (lege Phn. A. Gell. j,J^^-^^^^^^ 
alios,ftupebis,)It2i Dauii in anguftia &: cgeftate conftitutus media homi- hijLHb.i.c.is 
•numqu2efiuit,opemimplorauit,fubleuarirepetiit,red&.acceptibenefi- " ' " " 
'cij haudfuic immemor,'neque,vt volgas improborum folet^ingratus, /J/. 
fedlargfter recompenrauic, vt exemplum Ba.fiUaiGileaditts eiufque fiUj t-s^»'-^''^^'* 
ratqueaiiorum teftatur. Palcerrimaenim virtusHMW«««/f^cft,necmrnus c,itv-if' 
Gratitudo.,s\ Ftri*«fc& I/.;/?<rt4 conflata.qaam uaoiBlwVs.nhis.clvTi^oinv^ VtdeThom.i, 
ahj HS^ ci,vT}7nKoi^yHxv,aa quam tpjx natura{l^conis exemplum conhrmat j ^^^j^ 
nss obltqat. Inwratttudo autem ho(li$arati& eft, 2c in^ratus tam turpis homo fi7, inrifconfnin' 
vtturptoremjol non adjpexerit. Eit autem mgratus^qut bempmm djitmulat:ln- 5,^„;„^^«, 
gratior quinon reidit ■dy.oijSxic^r. In^atifimus qui plane obliuifcitur. Quare a Serm.de fpti 
deterrimoingnitituclinis winoyexficcantefontem mifericordta^&cmalum ado- J,£^7ri ?. 
monon 4fc^^<?«rt,ftudiofilHme •caucamus. Denique bcne in leone trium- deBenef.a, 
phar,nam Hcet ab initio cantum G;«//ihorreat,"candem tamenitaconcem- ^""^^'"ffff 
nit,vtproculcct. Scilicet: Reg.um ef? mak audire cttm bemfeceris^vi Akxand. Prsu'.i7.v.ii. 
inqutt. Spermnda enim hominum iudicia,fancluspater monet^vt nec laudib.eorum '^f"^' '"^' 
extoUamur, nec vitupmis maximoperecontrij}emur,md.yi'nve vbi confcientia Erafm.in^. 
bona e{^.Quidemmproderit,fto77inesUudent,&confcientia accufet ? autpoterit ^ff^jjlf^' in. 
obejfe,li omni< dercgsnt^& fola confientia defendat. Hsret huic tamen trium- Lament.fe- 
phoaliquidluti-.namtottantorumquepopulorum vidorlibidini rem.c^p.i. 

* z' I • A V ^ 1 T^ 1-1 • !• • • J B.Gre%ir.t>t 

iuccubuit. otactummale! Tanta certelibidmisturpituao Ez.ech.Hmi* 

cft,vcquiduiseciamfplendidiflimumconcami- '"*5. 

' * ^ n- l.Sam.lUv.± 

narepolhc. 


SAT SAT CITO, Sl SAT BENE: 
S^fttalet et (umfjts PnitMms wfe mifef i Lajus-tam' VM^iffJ diJncUs/ti ^liiie ■ 
1)af wtih^Iie pvuftl^dej SaiJmJ Ite*^" UpI^ treaet tUUs mltaedidt / 
^jn.fre mmen lfht^fvla^en. felw: , ^^ nacJt,u> t e pai-, ittj ket^ettltulJe . 

'ulejtant ^^f ^ ytttin-,defa^Jemme, Apref'ja.Patiente i^ej ma-t^ il ahUent 
'Defes fraprej amir^ le Tiieu ies cieu^ reclMmfL.a. xmtavre vavFayiCm neur lUiMe reutent V LEgibus Romanis cautum erat,ne quis tri'umpliaret,nl{i qui quinqutf 
millia hoftium ceddfTetjadeoq; infignem inter hoftes ftrage edidi{^ 
fet5additqiEpitomatorhiftoricuscauram:No>mw««w«rff,/^^^/arMm«w- 
phorum exceljius vrhis nof}r<t decus mdiores noftrifore exiftimabant. Merir one er- 
go tu,6 lobe PatientiaE Deus i(efi Koc^Tiiov A«^7rf «TOTiJi^jtriumphaflrejfin- 
geriSjpingerisiCerte.N.impiwttwadorfiisteeftciuentoranepraelioipfc 
Efhef.6.v.M, Satanas,AerispoteJiates.,PrtncepSyimoDeus huitss mundi, qui fiias contra te 
copias eduxit latruncu ■ os Arabas\ deinde etiam Cfo^WrfWjPoftmodum atl- 
i.col^^XX'' '^'^^f^^^^^ O^if^opfff <*t^i*^ fxmitibus ventif & igne vfusfan6tumruum corop- 

pugnauit. TriHmfhm 
lOBl. 

VaUr.Mdx. 

lib.z.c.i.f. 

M-i. 

lob.\.v.\l. pugnauitXedhflsImprefflpncs omncstatnfomteratq-, ammofejtantaq; J*^'^;*''^^; 
Conaantiaruftinuifti,vtrui eumipfum q.pudere^tametfiimpiidentiflTi- 
mus fit omnium, oporcuerit. Sed is ipfe cum per * calumniam ab opti- * i,b.i.v.^.r 
vcio Deo id venix precario impetraflet,- denuo recolledis viribus te&: ^,^^ ^^ 
fandam tuum coipus adorfus,tantoqi in te incurrit imperc,vt fere titu- 
bare ac labafcere incipercs,ruinae (ane eras quam proximus: fed recolle- M.r.i.^.i. 
gifti te,ftetifti,&operec6probafti,quod K^n^^pivyc^vTokhiv^Ax^^n-n^. "^'^- 
Deindeconferere temanusoportuit cumpiopriatuaconiuge,quaepcf-/,t.i..t, ,_^ 
fimaquidem tuiconfolatrtx, fed Dtabolt ftrenuaac q.iurata erat acUutrix. lo. 
Nonleuishicconcurfuserat,fedmBltarum inftar velturmarum velve- ^^J/ ' 
xilloru,quis enim grauior impems tibi obtingere potuuTet, quam 4 wm J^f ^'^-^* 
tua.&cezqu£inco?nplexuwoerat,^ vndc proxime Deum maxim.u haurire '' '•7'*''- 
4to««wdebebas,fedetiamhos idas vnohalitu/i#<«/#. Amicorum /,^.^.^.,8. 
etiamtotaexpeditiointeirruit,f£dDeietiam iudicio contraipfos ste-^-^4V.^. 
TisTi Etiam cum Deo conflixifti,fed Patientiacerrepttonts digito compe-^,,^/^,.,^^,>. 
tenslabellumcuafifti. Quis igicurdubicabit,TE q.alterumljr^^/fmme- ^*--»-^'^- 
ntotriumphare? ofanaum pattentia ocelluml onobilemtrmmphato- ucob.s.v.ix, 
rem ' Sed ^xcmipetrajit bentdtmonmi l & quemadmodum triumphum cum ^^^;^-;;*»- 
nullopartirihabes,iragloriofioreuafifti.jQ«trfer^»«o«w»r«y/wr^«/f^;>^*y?^-£^^^^^^ 
turhomnthuaDeo:aquomamtrthi.Utiohm^.jictumiii?l^animpro^^^^^ 
(^confoUntU • Kisamem adturfa donum eil DEl aiimnmtu. Sed nimirum cur 
inkfmciiamphaiefingens?pingeris? Nimirum clypeo inftarteftudmis cbpeHsdim. 
tedusesDiviN^pi-ouidenci^eatqueconfolationisXinequaftare,vmce--j^-^^ 
retriumphareimpombilefm(fet,fubhocautemtutusPERSTiTiSTi.Vt 
S^nosic\^Qn^ni^ki^mm.o,yxoiitota-\vttahominUfupertmamtentatioe^.y,b.i.v^^^ 
mcquafiprofbtratnthgmda^mcfoU aduerfadeuttanda,fedvtraque cauenda, tUa J;^^jjp^^^ 
necorrmpat,tft4nefanga',vtvntcm^hominum,inquocunqueftarurerumegerttf,,..nPfsi.7^ 
invita^nonfitrefugtum ntfiDEVS.necvHumgaudtum.mfmpromtfitseius^ Vtta ^^^ .^^^^^ 
tnim hAC quultbet redundansfehcitate mtiltosfaUit.Deus autem nemtnem. Demde ^, „^,„ ^„ 
teftudo feubufopotius tardo procedit gradu,admonens,quam gt^^ui «w.;^«..^^ 
in tc irruerint mala pondere.cSc quam magnis incrementis morbus inua- ^^^-,^^ 
luerit fedminimisdecefliftedecrementis,nempeetiamnummorbimui-tp„^enmtt 
tisingrauefcuntponderibus,fcd minimis paulac^m acfenfim dccedunt V^i^ 
vnciis vtingemifcerei^pe cumD4tt/rf«oporteat:^ VsciyEQVO ? Deniq-, ,-^^^^^^ ^j,,^ 
fingularis ConftanttA in Fide inter aerumnas praebes exemplum,dam ais : 

SClO.quodredemptormem viuit.tcc. Et iterum:E^4«/? ocaderit mt Do- ^^;;,^,^,*:* 
minnSitmen^eraboineum. obeatuTriumphum l FaxitDcus, 
vt nunquaminfeliciori euentu confligamus i (?(?. SIS USWFS: J^FEMCFN^yE ASINFM 

^ " forsaj^erafecit. 
Qitanta-fintffierttTaiUnha.,lummr capt^Aemia^rntnte^veluinwerandeejPi^UsAjeUu/ 
Jfffimnrjulnpln.tg vMutaJacra rdert •■ Taciufttnj, rerunv luath-tuitui tuM ,i 

Tobuij war ettijrammer Man., jElrJuJti' atTck vteLlamer. v ndd chtnertz^ ^ [ | 

"W?r vnJ ciie nnlia Scltrifft '^^t an ■ \^dckj- alis veMrjuiijemj^MJMci heriA \ 

jj>VielijtieU,aumdteucLime aenl Afaire aeuweelejPy:aVaJne mijeraUe \\ 
^i^efa crayi vefantevp^itt^JartiflMentllr^etnolef etj'atiena apm I)ieuvit0taffle\\ Trmmphut, 

Matth.ll,v.7 

LMC.i9.V-iO. 

&c, 

ludie.r.v.to. 

»,l0.v.^.c.n 

iJHmtr.ll^v, NOn tepigeatpudeatve,&flWToW<i,in afinotr!amphate,cu Scdomintt 
acfoteranoftrum,Dtt«W(j/flrwrif<«^Authore,afinafe(rorem,ouato- 
remq-, in vrbcm Hierofolymageftauerit. Pri««^«I«<f<enon tantum in afi- 
nisbelHgerarunr,fedetiam pclaras gc{rcrutresafinisinficientes,adeoqv 
in iifde q.triumpharunt. Maximii eft, ^ afina,cui Bileam infidebat feflor, 
Domino os aperiente loqui otfaeft:quo ipfo demonftratucft ad magnas 
res a Deo afinam adhibitaefle. Tot?»<eautc triumpho optime cogruif.natn 
tarde admpdum pcoceciicaiinus:Tarde admodum pcocedic Triumphus T"obia2,nam miilta,imo pliinma iprum m.alaexp^rlri, ©ppugnare,expii- ToiUujf.r;^ 
gnareanteTriumphuoporcuit/olijm videlicctvertere,ia£turambono- *' 
i-umruorumperpetiomniam,erJa'eceptasiterumaraittere:etiam vifum 
perdet-c,& cascuate q.enccari. Vides quantae conrra ipfum produdtae (int 
copix,quas,quamquegraues ruftinuericimprtfliones,& quamacerbos OuiiMVont^' 
ittusexceperitante vidoriam actriumphum. Idem planeipficontigit, j^]\'fjh'^i^' 
quodP.F^«fj^i(?BJjf<7,quitriumphatustriumphauit,q)PAVcissiMisc6- £/*^4- 
tigit.Vidc A.GcU.m i^octih.ltb.[yca^.^.& Diodor.S'tcul.lib.^^. Vea.?atercul.& '^^Jl^^lpj^ 
Vul.Max.lib.6.c.^. Praeclareergo nos docef.Cum Deinosauxilio deftitutoiho- DxdaUbi. 
jiis inuAferit,duxeritj^ captiuos,nod (peremw falutem,fed iteram armemur adpr£- fjff*" "" 
lium.?oteJifierivtvincamus,vbivi^tfuerimus,&eodemloc0triumpbemus^vbifui- z.csr.s.v.x,- 
musantecaptiui.Hieronym.fcribitin^^.man(ion. f Magnumexiuhjmalum, *"^'* 
quo enim patriaifolum ^«/««5, quoq-, maiori cunilos a^cit dulcedine.^ eo acer- 
bius eft exfuhum.Omnes quidem exfules fumus m hac terra,6<ip^«^n«4- 
mur a DomtHOykd Natale folum plus ahis loqis adficit: 

Chratnemovagos, & Uaere. nemo veretur,. Thyrt*u 

NonexfMVcurAdiiriturf(feDEO\ 

EfttamenexrulfohumdeTrifoh6,quod in confpedufuoDeushaber, 
cbferuatjCurat.Vttampiequam fciicapud nosGermanos dicatur: 
Cpm6 XX>ittt><n/2C4t>ff n/ton^ 5rcm&b(JRa/ f Sebo^ ^o f«)nt> |j< Da» t^iithUV 

SlTeseitife&raifmfilij^bm^// | S)<J6 ©ott aUjeitttot 5(ugeii^af. ^^.^^.^^^ 

0e Afino,qj/ftfecrfy^4f,fcribimr,purcreTbbiae hoc conuenit,vt reliqua, '"jj/ 
ita etia paupertatis malulenitervt feramus 6c abfque fclle,jp exeplo eft; 

Sfi Afintti quemcunt^ Afit utnjors afperafeciti- 
§luiflaridefortemferTeftit,tliefapit.- 
Qiji'svero-verepiuspaupemtisonusn6iequaaimiterferat,cumacIfalutisviampa- 
rum referar.diuesnequisairpaupcrfrjjmopaupcresadcfflumditioribusmultofint %.Tim,€.v.9l 
expeditiores,nam diuitiaj/«^t<«funt,quibusiirctitimultiinperditioncmdecidunt. Diogenesin, 
Etiam Gentiles fapientiotes fpretis facultatJbus tcrrenis pa:upertate elegcru nt : Cr<«- vtt.Thtlofim 
titii ThebamyBiantiiiLufijt^^aler^y^^tntij Ctncinnaii.Fakrttij,dt(\\x\h\i% jiugufltn.de K^^^J^^pi^. 
tiu.Detliff j.ris: irraliorumqueexemplafforafuntiEftqi SfWtffifapicntiflT.diftnm: jj^ 
L:bera te metupauftTtatif.visjrirequam nihitm iUa w)alifit,(ompara interfepauperum j^atth.s.v.il 
Mc dtuitum vultm Stpiw pauptr (^ftltcitufideliu^^ rtdet.Si quaincidit fura,velut nu- lactb.z.v.s» 
ies tranfit.Horum qutfeltctsvocanturrhdArittuficia eii,graui(ef?,fuppurata *i?,&c. vi- 
dcquxfolocum.Eoa.corporalispaupertas felicior,fij!J«»««<»/«iilaacccflcrit,&o/>»- Canu Peeta 
iiatiafidei. §luodfiquit veTa^vitamrationegubernef' Prudent'^*^' 

DiuitidgranJes hominifunt,viuereparc^- chriltian. 

JEquoammo.Nfq^ entm eflvnquamptnuria parui. poet. in Pjj' 

Surf.ma qwes\n'lvtlle,fuper quampofiulex vftts, ebom. 

Debtfm,vtfimplex alimonia,vefiis ^ vna ^f"^- i^.v.if. 

Infirmss te£at,aericreetmeatocriterartft^,(§>c. _"" suv. %. 

Sonum elf,p^arum cui^ iti/lo,pli4*quam copia improborS multif .Deniqi noniat THdminti* p/^a/.j^.i/.z»- 
i»£terriumfiuii!4atione,CedfKjSxm»&glorfofamviciori£.Mu,'tttrilutatteKesii^fiorum, Cafar.^rt- 
ftdexommbt*! liberat etsDominm.Non eleuUtur (emper pattr filtum,fed altquando rafti- lat.Hom.t. 
gat;§luando autecafl^gatur qut dtligttur,tiie eirca eS ptettu txerceiur, quontam v Borta sAmbrof.ut;. 

ie^vi(foriaft/itHr,i^Umiheaer,glmA^mantt*terM, R } QQiL,i.-^***'*fH-i'*'9 COELSSTIA TFLCRA. 
yUfjofluisJu etSiephanoJ verja^a.ver ka/ter, ^a rahicU- tufba y«^^ 
Teratt euaa/ttmmc-.jtfe Jua- damfut lt\^at: j (^atnmenaanf na, 
verea, erecanha duit, 

W mMta. DEO . 

in tadey n^iti 

^'oit. id nominii 
trtbuitiit 
iik.zt decim, 
*.8. 

Pttriu Bemb, 
Vide Ntcefh. 
tib.t.e.6. 
Bedain y.c. 

Cregor Nyjp. 
de Stephan. 
Plin.Natur. 
hiftar. Lib.T. DE conftantia & alaeritace StephAni "^Mdrtyru CHRISTI Prtmuerif^ atq^ 
adco de mcritiflimo triumpho canit Chriftianus nofter Poeta; 
Ibat euans ammu.,&Jpefud damna Uu/ibat, 
Qu.oautemmaiorfuitalacritas5cogloriollor efttriumphus,eodignius 
nonalioinanimaliquaminELEPHANTEtriamphat. Traduiit hiftoriae, 
hancgloriam deferrifibi pctiilfe Pompttum MagfUm., vr rhedam fuam tri- 
uniphalemtraberentE/f/>/M»»,{eddencgatumcumipfif:uit,cumpropter 
alia.tum^anguftiaportaetriumphalisnoncaperet. Qupd Pompeio con" 
ce(rumnoncft,idobtinuitprimus&:rariftimoexemploeoqjcummaio- 
ic honorc LMmUm, Pontifex^bit Cffiful, Di^ator, MagiprBquiiumy^inde- 

($mvir «wvJr<^^mirf»^».Splcndidiflim'igitartnumphustuuse{lj6s«/>&4«cm- 
ui6tilIime,quareetiamiro&;omn}hHmanoingenioincomprehenfibili, 
inenarrabilijimperfcrutabili modo datura tibi eft priuilcgio lingulariin- ^je^.^.t,.^» 
mOjVtinterraftansvifus acie plus quam humana Chrijlum addextram 
D«i/4n«w,[h.e.proEcclefiaruadepugnantc]videres!de5«p/w»ff i^Mfi*.'': ^raun^ia. 
VeraloquensfubiitC01<JSTANTIptiioremorte7Hy m^?I»i.'"* 

/Expreftt^fuidogmatdveraDEI. v.i 

AliusitidePoecaChriftianusmagisaccommode innoftrafentetiamlo- ^'"!'''"'*"^o. 
quitur: FundatusVtrtuteDEl demortetrmmphat, ■aa.menfi, 

ExcepitlapidescuipetraCHRlsrvSerat. ^; carm.v^rior. 

Quifqu^i$!giturfplendidede hoftibus fuis triumphare cupitialacntc^^a- ^iacriterpa- 
gaticonf^nciaaclastitiaipfimart^rio addetpiurimum. Diantm depatre u:mit'-nt. 
fuo&deniatrefuanonrejpicioeum^quifratresfuos nonagmfcit.,&filios fms fton ■C'*«fJ3.v.5>. 
recognofcit^quiobferuantfermonem tuum^& fcedus tuumcujiodttwtulli docebunt ^^,,^,^,.,0. 
iudicia Dei lacobum , & Legem fuam ifraelem, illi apponunt fuffitum antefciem 
Deiy&c, Odiohabeniusgenitor^prdtponendm creator. Licet jparfo crine &fcifis luc.ix.v.i6. 
vefi^uSyhttberaquibustenutrierat.,materoJienda{, licet inlirtmepattr iace,at,per ^^^^^ ^^ .^ 
caleatumpergepatrem,Jiccisoculisad vexiUum cruciseuola. SolumpietatUgenm eU EpijLad hc 
in hacparte ejfe crudetem-Qui antmamfaam ipfiusyitam^propriam.,venalemnhn '"'■^'"'- 
habetpropter Chrifium^aut qutdquam pr£ter chriftum amatyautrtjpicit^ad ^unc luc.g.v.lz. 
/m/«pft«wii^nKi«/?,rainime,minime:Omnia,omniafordeant,praeChri- 
i\.o.Crux,mors,inferi,vita Chrifiianojumfunt, fpe nimirum,relurred:ionis,& ^'J^^^^^j^ t'J"' 
recuperandae melioris vit.^. Quemadmodum Polj/carpus Ep.Smirrg^ciim sPESHefur- 
fenexoftogenarius&ampliusin mediisflammisftaret,canototuscapi- ''f''^"'""- 
te & panfis ad fydera palmis:Dow/«f,inquit,/f^ chrffie,gratiasagotiht.,quBd f;„fcbiiutib, 
me hac die & hora dtgnatus es,vtpartem acctpiam in numero Martyrum, inpoi ulo ^.cis. 
CHRf5Tl,4/f ri/ttmi^iowew vit£aterna',^cc.Laudote,benedico Te,glonjicoTe,&c. f^7/w/.j>£). 
ObfecroTE.facmefoctumrefurncitQnishonorum. Sedpraecedere hunc debe- 
batl^w*«<j«*,quieadem alacritate non fubiittantumfuumTriumphurii, SxEufehi» 
fed€tiaexfpe(5tauit,fedetiamdefiderauit,imoimplorauit:ficcnimillcin Qrin«s.iib.$ 
E^i^.s^dKom^nos.Vtinam fruar beftiis qu£mihifuntpraparaTa,quas & ore mi' srfert[Wera. 
hi vetoces ej[e ad interitum, & allici adcomtdmdum me. Qu^.djivmire noluerint, X'^„I.X'^' 
EGO VIM FAClAM^vtdeuoret.l^uncincipio Ch ifii effe difcipulm ^nihil dt bisqutc 'gnat. & 
videntur defiderans., vt Chrifium inutmam. ]gnii, crux, befit<t, confraiito ofitum, Ifr/^^^f' 
membrorum dtiiifio,&totiu6 corporiscontritio, & tota tormenta Dtaboli in me ve- 
niantJantum vt Chrillofruar'. 6 vereElephantinum pe(5lus ! De Babya^Vin- ch.arit^s 

• r, \ ■ ■ ■ r r \ T^- t- \ • • St.pham in- 

«»«c,&:a!us innumeris luperiedeo.Dignus eras,STEPH anf. de cums tri- ,,;. ntmhosia- 
umphodelapidatorib.peculiari,rRoQViBVsetiaorabas,pluravtdice- ?"'«'»• 
rentur,{edmultadeficiunt.Re6tiftimeidnorauit^."^.'y?««i«.>4^ei?,inquit, -^»^«*/'»- 
inSttphanomn tantulpiritusFortiiudtnisfcdetiadile^isnk.,i(ilii£t^ommainCha- han.' 
riUtefieri debebant,^ Stephanmobferuat in mort€,ms ne tn vtta, TJRi- i.c*r.i<j.v.i+ '6i. 
TKIVMTHAT A LICNO DEFS, 
, AddtramJemftPr-aPuii v/kCrufgm: HtwD^mmis rerttm r^aimarte Pali. 
nre (jolte/ jfnn. "H ^^rA Inm ahorJiinrZ^ Creui^s lolt-^ \ ^Verltes fetru viuterx freudm.rr^Tlfrffn, 
» anarjam. . 
vnf d-ainit aufA-ller notk. TRtVM' 
fhtuD.N, 
l.C. 

Cotojf.t,v.li. 

CircMmfian- 
»/■« trinmfh»- 
tum vtterH. 
Vattr.Max. 
§.de letr, Tri- 
Hmphi, 
Cbrifttu ca- 
fut contriHit. 
Gtntfl.y^li^ TEsvsChristvs, DevsHomo, Gigas vtrivsqv^e svbstan- 
Ati^, Victor,Trivmphator,Sospitator, Sotf.r, Victor 
Mundi & Inferoru , A^TTSK^^yjw^u^^^ TK? A'^p^i3i<; ;(^ TWf 'E^yffT(t?5£^«y/x«- 
'n(nvovIloc'^QYia\oi,Q^o(,}Ji.(i'dmg ouu:rirsivc(jjTC^. TriumpbauitaLigno. Triuni' 
p/M«if ci/ £tv<X5Wcr«:Tn«>«/>fc4/«f :^ A'vfi4/3<:*crEwf eif «^vai-jCuius^triuiriphu 
(iadcircumftantias veteris Triumphi examinabis,quadrabunt omnia. 
I.VidormeruifIeoportebatTriumphum-,mcruitcerteD.N.I.C.cruen- 
ta ftrage edita in Diabolum, Mundum, &: totura Inferorum exercitum, 
quosnonfuditaut profligauitjfedprorfus advnum omnes adinterne- 
cionem cascidit, II, Aloco commifliepugnsnonftatimrecede.bat Vi- 

ctor, cTOR^fedper trlduum exfpe^lan^ fl rccolle(9:is vlribus ab hofterurfus Pi'>''T^'*''<»r'' chi4i,Va.lcT. inuaderetur: Chriftusavidborijeloco obtentiEnondifccdeus, pfrJw^^rw ^aer.uv.i. 
XL.dtescumdifciptdispoJirefurreciionetn mhis tsrris conuerfatnseiXi colloquens 
eiscu deresnoDei. III.ASenatudecerniTriumphuopcrtebat.EtC/jn- P^>"Lm. Plutarch. fii decretus eft iam inde a temponbus fecuiaribus, ficut prsedi^tum , ficut iraier.veh. 
praefigirratuni. TantumhicC/;/^«/?i/f/«Triumphuseo certior,quominus Ftnfjieii.aiii, - Pjalz.V. IJ.V. Deciei.uSicro(andl-aeTriados,autinteruerti aut impediri,autdeniq-, etia J^^/ 
mutaripoteit. I V.^Obuiara piocedens e facrario GapitolinoSenatus'??- 
uiumphancem verbis,quaE concipi poterant, oritatillimis excipiebant: pr^'^//^^^'' 
ctiamSS.Triniras triumphantem,inprimisPATER principium agendi Sucwn.tn 
cxcipit ve^bis concepris per Dauidem, dictans per Sptrtttmfan^um., 6 7niv~ ^^|^fp„„,^ 
'm l^ivvoii-i^TK, ^d^rS &iS:.Sede a dextris meis,don c pcnam tnimtcostuosfa- i.cor.z z^.io. 
beiium pedum iuoru7tKDoiniihtr£ in medto inimcorttm t.iorifni y6cc. V.Praecede- •p."^-!'®'^'»» 
bant currumtriumphalt;m hoftes deuidii,triumphati,catenis coUa cir- 
cum oncrati micantib is fpohis,p[ae*atisq; prdturi^ resgeftas contrnenti />w.i/f/^fr.d- 
bus:Peccatum,mors,Saihanas,Tartaraad eundenimodumtrahuntur a """ '^*"' 
Chrifto. Sed hiccumprimis notandum,! -^ rfbdTJ^Arcum anteaparerna lu^gurth.Rix 
fronte"fameil€tfovmjdabjlis,vt.iuftineri nonpofler,triumphati tam.en 'K^"'''^- 
itaeuiiUitmaieltaSjVtetiaroapuetis pueiiiS'T, luto pereretur: Nmiirum i^i^t^unh. 
SatanaeanteChriftiDaflionem^oainibusqactormidabilis aux^oritas^per 
paffionem.^defcenfum &refurre(5tionemChriftiitaeiaiknt,vtabomnib^ 
iiAQ\\\>\isn\xvic\rr\\^et2Li\xx:VhiefluLUle;iitmu^omorilvbivi^oriatUA,6 infrne^i EvHor.c.ii. 
V l.Stiparunc^ ci^Kj'»/* canr.inres^&c. Hi. Angelty currm Det intllia mtlle, ixtr.is.v.r^ 
nempe Anoelonim.qmrnjn x^Taey^otiilaKuu^lccja.xz Ttrtull. VII.OfFereban- *J'^-Cic in^r. 
turviaim2,gtatiaeagfbanrur:Chnftus^t^rp^/>ri«;«/4«^«m!:W»«^'rf//<'«,:£rfr- py«/.68.t,.ij 
mmredemptioneminttemt. VIII. Sedebanc fimul in eadem rheda hberi, TennUan. 
virtutispaternaenonfpedatorestantum^led&aEmuh^EtnosfF/^f./Mlvici z,^.'^'^'^'"* 
mus,refurrexinms,atcendimus cum Christo, cvyv^ivuivol ^oxxx, wu- Ephef.i.v.r. 
nam & virtutisadine.Vicit ^orer «o/?^perp;riTioriem & gloriam,iic &:nos ^*^'"-^^-^-'* 
difcipuh Domini cluemuspatienria,&pailionibus.^4y^«o/«(vccumAu- Deiitdona. 
^\x{i\n.conc\v\'\'s.mxiis)nGUmir.iri.,fraterji.,posiquam chnfitanus fjfe^us es.wil- 7t'j«,«-3^>- 
lete vndique trtbulattones vexant: Ouontam Chn^tu nofir& religtonis captiten,noSJ^ ^s%herL 
eius membrafumiu. Vttaenim Chrtjit rtfperfa efi angvjiiis plurimig., fummapauper- s..^»gi*^in. i>! Serm.ad tatecircumdata: Vndeconte^uraeii.,quum te Deus tmmenfisperfecutionthusorrifit, "[f'\'f^^^ JE tn Ehclorum fuorum numero ordinitffc. Namjine huiufmodt tribuUiicmbtts ad E>,>f^at!ce<Sf 
Deum neqt4aquamperuenirepc(fumus,ficut dtcit Domtnui: Oui vtceTtt.,(t ego ^«'=?«''/«- 
dabofedereV}ecumintbr0nomeo(v.iumx)h2.hundG)fii.ut^eQo Cl 

ytct&confidtcum?atreintbrono€iu$> J^^ 

*o^o^ I SC7N- SCINDITE CO%DA ySSTRA. 
leSr^er^BerUauoiti^^rU&ierm^rCpetu-fenirp^^nfyiner^l^^^ .; Mtfipifttntu. "px Erumptum efTe hoc "^^^MfJt^^tyiS^cti voluminis loelis prophetia,v- 
*»/» v.ia.ij '*^hiDominus: Conuertmim,in(\mtyMdmetxtoto antmoveftro.Lacerdtem- 
da vt(ira,& non vejitmenta veftra., & remrtimim ad lehouam Deum veftrum^ quf4 
itinjenda- t^^^^^^ft*^ & ^ntfertcors eftJonganimU & am^lus btnigmtatt,8>cc, Cuiuis diuina 
ttntertnJs nonnihil fapientijperfpicuum eft. Commendat in genere Refipifcentia, 
lofiendumob ^"^ quanectemporalis necaeterna gratia Dei cum gratia obtineripoteft: 
peceata.ferf», Idem ergo dicit,q.uando diav.Conuertimintext9toanimo:ScJcittdittcord4Vl' 
*"''*'"*'• flra.Ad Dominum enim (erio conucrtiiubct; quodipfum ncm cantum in 
Mii«}.z«(«.i V.Inftrumenti Codice(vt heic)Deus (xpe e\<imm:Conmtimini4dmt; Ced ipfavcritas, «(nftJ^^jfilla BiS A'\yi^i» Cnns coticioncs hoc modo orditur: ^*tth.t.6' 

AGlTSPOEmTENTlAM. Necaimdfibivolunr Apoftoli verba:SA?«frtp«-^'^J'^tit 
Urem hominetn^mmm induenns-Mortifiuti membra qu£ itt territfum: Nolitepr^- *j.*+- 
beremembraveftra organainiuftitt£at^pecsatif,{sdm(\:ui£:5c quaeiuntfimi- J^iS'^'//,. 
lia. Vtilis aurem e(t reiipifcentia falutaris,cum ad atterrttncanda malayZam & c^.f.ii.v. 
aibonaacqulrendaiYttzc^y duplicisfuntgeneris,velttw;>er4/j<i yc\&terna. Ds !|;"^'4/r. 
malisprimo loco. Auerruncantur falutaris refipifcencis antidoto mala/^/^wf^*. 

corporalia,nam,Rf/?p«mfjTmi///<,inquitDominus,pa?««fc6if<:irm?ry!fcrftict-^"r'*'^^'^*^ 
lamhypocriticapGenirenria inhibebat ad tempus irx duimas extecutio- vu. 
nem.M</4<£ffr«4falutarirefipifcentia euitantur. NonemmDcusqusnquam ^5'!lf"^;''' 
perirc r«/f,/?^pfcom/m«<f«rC^PW4f:Etvelinterpofitoidiuramentoconfir-i'pff.ji^p„ 
mat: Viuo ego nolo monm peccatorii ettAm MORiENTISyfed veconmrtatur & vt- -^»W-«'»i'- 
uat. quod quam verum fit Hift. Pauliconuerfi declarac,confirmatq-, exem- f^ifapeeni- 
©lum & HJ/?(3n4 C<irp/, &: omnium qui refipifcentia eehcnnse fuppiicium "ntm.vUt 
eftugerunt. D«oo«w. Corporaltacene acquuuntur reupifcentia,vt54«i vi- d-f. 
fumrecuperatrefipifcens. :M<e?J^jfi5liberarionem ecarcere & reftitutione >- ■''''•i'-* 
in regnum-, ait eiiim Dom'mus:refipifcam&ego,&cc. Sed obferuandum ta- ^^'^'^'^e^, 
fnenhiceft,iemi{Iacuipa,donataycnia,corporaliatamenbonafsepenon'«'^'2)<w<./.A.7. 

confequijVtin Dauide videre,quoniam Deusmeiiora,cceleftianimimm ^,fjr»u^^^ 
dare decreuit. Veram autem ac ieriam rcfipifcentiam aeterna bona certo virf.it.ii. 
|:onfequuntur:Nam Dominus conuertitur adrefipifcentes: miferetur refipifcen- ['j^\*'^^ 
mmjeponit 'tniquitatei^reifcitpotiusfeynon recordaiur eorumyabtjcit in profundum,fea^. 
miferetur mtfertcordia dtterna. Quare ne dejperando augeamus peccata,propofitus e- f/'!l*'' ^ ^° 
nme^poenitentiaportut: Nec^crandoaugeamuSydatuse^ enimdiesmortisincer- 19. 
msAnamt.^ Attguninus. Oportetautem refipifcentiamefteveram, feriam, C{f<^^ «■? ^'•»« 

11 r^- -if^ ■ ^ rr • i-r' £/a».S 4.1/.*. 

cordiaiem,vt Dominus air : * £A;4mwo. OportcteflertWWjqua: non dih:e- -|-^.f«^«/?,>,. 
raturdiucNam quottdiepeccamttSyquotidterefipifcendumeSi. Opoitete{Ieittr<«- Tr-^a.H.in 
bilemynon momcntaneam,quaEperdurat femper: Nam fof<« hominu vita de- *url„t i^.v. 
het(^epoenitentia.0^onti{\jinA2.n:\.'mpuraputagratta'Dti0^i. i.inmerito im4 
Dommi noftri lefufide faluifica. 3 . ElargienteJpiritufuOyVt otcmus:Conuerte me ^ccniZaLik 
Domtne & conuertar. 4. in veraciyftabili^ promifiioney vt peccator refipifccns 'pdtbeat? 
vercj&exanimo fideli dicere poffit : Pro/>o«Jf tibi cor meum verbum ^««w. ^y^fj^';*,^' 
Denique non oportet cfle NimitferarHy n^mpoenitentia ntmii ferasaro 

di vera.quienm intempere vocantiDeonon audit.,Eum Deusnecvo- std^.Bernar- 

cantem iuftsjuo ttidid^ audit.oditDeusprocrafttnationem m vq- '*.-<«x«/ . 

cemuina,dtiigitveramconuerfationem'ingemi- 
tucolitmbino. 

S a VtHh 70, FBRITAS IH tAVKlCOy EX INSIDUS 
. Huiits Aimiores ij^e iuetur, amAt. Oderunt:Lujfkcec <mme ifeuelat avur. 
^ri/^^i^J^^^^" ^^ WM^keit, T^em^fieUeU-iwoVSfr aejckiitt,^ \ 
.^'i^Wwwf/ kelhn LirlttrUarlteit Hajstmm cUe w arhatfckeuclit iaslie^ ' 
' riurjttt^ detej ^ cnehrtx,Achah iyr/tn cfuel, Steji ceaue i^maij-iuneUiifcawvifitmre; 
V^Pfchej tu. laJUfcke. untre THeu Eternel f jl aimeyente^ el tevetU Vien. j.efiruire . ' VEritas duplex eft : «<nw(J>}? j^^t) yivo^J^ti ^ A'^€7>}. Illa Dotntnus nofferUfte^ 
ChrtJluSii^[oidziffeaera.me\Eg'yfumvt4iVewas&vita. HAcenafftilttsper 
>' SS.excttatttsinc9rdibtupmum. IIlarede&vereA'A^$«<»,h2CveriusaA))55«^ 
." cts dicicur.Hif f cum & Do^rina (it & vttA^tedc dc(\nnm,quodfit conjlans ani' 
rtnta» qnt ^ . ^^^^^^^ (jrjludiunt per quodyqualesfimus^tum in di^is tmn infaltis ommbus,& 
nosipfos& quainnohis & qua circanosfunt^ ingenue &(andide adDetgloriam^. 
eonfcienttt^fynceritatem conferuandam,&vtta &oratione patefacimus ac mani- 
^^**^^^' fejimiu, Dc f<«(^«wveritatclaicpraBcipue agimus.Dodiin» veritas omni- ao.re£landaacretinendaefl:,cum^rii/afw«?tam4»i/V«;adquodrequin- 
xntExamendo^nnarum ac (mmtUrum .vi ill^ probencur ad necefluuium^ ^ . 
atqi infallibilem Canonm Sacrt CodicU.AdLegm&TejiimoniumiSi^Tw,?^»- lU.yv.i^, 
4)<»?jvcpraximanclemusillud Apofl$licum\ 7ruvTrx,^<iyjiAix,^i'n,'U} Kot,Klv Kotii- i-Thejf.is.-Ji. 
;:^STs:Ecifl:ud Dommciim'E^ivvoin. vbi Cjnofuraacij/dmUpueslvfrbum Deiy^Xs.v.i^. 
Hmcmandamm: Loquimtniveritatem-y tzI Koyloe, GsS: '33^94*>;t«ijw dvuKoyov Zncb.i.v.is. 
rp-vn^ei. Adhocigitarnonfunrexfpei^tandic^^-j^ji^^criUoJ, fedpracconium ^-vo^lxz.v.sl 
\cibiaudiendam, &cantjnusncjlerverahumilitate muniendus eR,vt noneruhe- cjrtU.inuh. 
fcat^quodignoratyaddifcere, A quocunque enim percipi poteH veritas , ampitctenda ^»''^-^''** 
tsl. Verumcummagnus vericatis(itho{b's,fOM/?<fr«(fo 5c ccmmemitia vetu- extr.DijiinCfc 
^►w,ma2noftudiocau€ndum,neearumfafcinodemcntatiaveroveritatis "•?•*'■''/'• 

''."■,... . 1-1 • omniatalta, 

tramitenosabduci patiimur,qaarc etiam pauio pridem monuimuscy- ;,,;;,§.,/;« 
nofaram(verbum) feqaendam:5o//«C/jri^a«rf«^m dsbetyinqnitcyprianusy'*'**"^- 
fater enim de coeb centeftaturdicens : H c efljiUus meus dtle^us, cv uiv^oKtjffzi, EpifiTadCe- 
I?SVM AVDITE, Quare,fifolus Chrtjiusaudtenduse^nondebemusattendere.quid "[■ 
dliquis antenos fjiciertdumputauerit, ftd q-iidprior Chrijius,aui anteofJin(seff,fe-EMft!^dPom~ 
cerit. tJeque entm hominis confuetudinemfquioportet,fed DiiTERlTATEM. Ser- peiuyncontra. 
UUi Legise^dodor: Smius igiturLfgis efl etiam audttor. Quibuicunque igitur^JvJJ^'^"^, 
hoc modo cordi atque curaeefl: veritatem KccTi-x/iv^eosveritasltberahit.^^zm neventate 
inquacunquedomoEuangeliuineii,(id eft:,legitur,obferuatur,vfuimandatur) ll'^^^ ^*^"^ 
illic Diabolusing^edinonaudet (nonha.hctwm\necfotciizte) animamaifiduis chryf.inepeu 
leHionihus veritatisfamiliarem,ne<^dAmGt* mquepeccatumattinget, Attendendi 'j^P''"^""''' 
zntcm &cfalfiprophetJi, falfi operarif ScPfeudo-ApoJioli ex tenebris atque infi- loh.i.v.ii. 
diisiaculafua vibranres,ne nos attingant, nam magnum periculum cft a /•*.^^^^J'"'^'" 
talibus,vt/;<e(;T4&^//*prudentcrcondocefacit. Transfignratfe Sathan inAn- Matth.r.v.ts. 
gelumlucis, &miniftrosfubornatfuosvelutmintfirosiufiitia^ aff<rentes «"^^^P''* t'^^''',"*!^ 
die,tnteritumprofalute,de[perationem fub ohtentujpei,perfidtamfubpratextufideiy cypr'ian.tr'a^, 
Anti-cbrifti fu b vocabulo Chrifti : vt dumveriftmilta mentiuntur.veritatemfu-btili- ' • <i' ["^P^'''" 

r ■'n ' • V j ■',.... ,. ■^ tatepralatt' 

mefrufirentur. Hoc^ eo tnagisfit, dum ad veritatu ortginem non redttur^nec f„„[ 
MAftftri cceleftis doiirina feruatur.Qustfiquisconfideret & examinety, ^"^ TertuU, 

tra^u longo attj^ argummu opus non esf, probatto tii 4» <virgtnib^ &f^ 

fidmfMtliSyiompendiovertutit, Haecple- 
raqjexPatribus. s: f, riK' 7^- FE^l zADO%ATOKES. 
'Prcbffrjmcerf nouU tvnare Tairetti -. C(mhntia.jaade>t/ auampree vajcit ^ent . 
J}er waJw anietier, ien i«» ^ri^ Der dtrt derc vaJt£&^, ri^ ^n am.^ 

InQpitesLie^ recki underwaft, ^a./ er ifeaehH W ^ er ^Ai^van . 
' . LesvrAiyKicfateurs aXormtJans crttinteLr^e^iteur ^annawe Ur? les ejcauura 
\ LeSnaneaf, en Ejf^t ii\/eniie lunjeinte : Hejenjtmct iayemads., et tnitJnen leurjera,. r»tf>nt. p\E diumo faerorum volumlnum thefauro,& quidcra ex fcrmone Dj- 

^-^mm Saluatoru ^d Samaritidcm defumptum effc hoc EV^A»|U»,cuiq; 

perito perfpicuum eft. Ibi enim Dominus Saluator inter cstera, vos adoratu^ 

i^(l^it,quodnefcitu:nosadoramM,quodfciftm:qmafalMexIudaifen.^ 

ra & nunc eSl,quando veri adoratoresadorabunt Patrem infpiritu ac veritate. Nam 

& Pater tales quarit.Spiritus enim Detu eH.&eos.qui adoranteum.infpiritu ac veri- 

tateoportetadorare. Intclhgcmusigitur,fi quid in SPIRlTV,ISa. VERlT/iTE 

•rand. Dtnm ^^^"^^^ elliNam orattofint deuotione mu^ttus boum efi, Vera qidppe adoratio^nott 
ad fr,b4n. (ff Pt vtrbif orufed in cogitationihus cordis, Valmora nam^ voces apudfecrettftmM ith j^.v.lZ, 

ibii.v.tj, 

ibid.v.z^. 
Huidfit, In 
SpirilHada- 
r*rt? Hurti mlres Dei mnfacknt VErba nrjlnt, fed defideria. Adeo vt etia quan doq; adfe- Gre^gy.M^- 
<Slusfpirituspiaeterverbafiifticiar:quemadmodumnon tantum exemplaj^''^^^^-^''^-^^^ . 
M(y//;,If<i»in(e,aliorumqjoftendunc,red & Augujimfis de fracribus in Ercmo i.sam.i.v.n 
i£gypti zecenCtt.cUmnnt ajfeciw r«i,inquit Ambroftas:V\:o[\im affedliisS^de- ^^- ^^^^ 
fideria (ine vocibus,fed non ^pfunt voccs (ine adfedibus ac defideriis.^ttii de orand. oe. 
emmproikjfet motto labioruficortmm mutum eiif.^Deinde in fpiritu adorare cft "'**•*' ^".^' 
««)j£i«D.N.r.C.adorare,nihilhae(itare,nihildubitarc,fed vero fpiritusad- cain&H^- 
fedu gratia & opem Dei non tam exfpedarc,^ fidc ac fpiritu ad fe raperc: *''-f-8- . 
vndc Ambrofiiis,eUmetjideSyinc[\ik'. di.IacobusA^o{\.o\ns: OretautemVide.,&c. pj^f^j'"'"* 
Certefinonaliudquidpiamuito minuspreccsplaceueDeopofllmt^pter id.traff.xot. 
fide,quinimotahsadoratiofincfidec6uertiturinpeccacu.H7C»Jo.'i(??50«ff- 'u:ob.\'v.fy. 
ris,fedjpiritus at^cordis auditor Dern efiyinqmtB.Fulgentius. Nicicuraurcfides Heb.u.v.s. 
noftra gratia ac benignitate diamx.lpfe pater attMt vos.,:iit Chciftus. Deinde ^/^^^^^'^,Jf 
veraciciuspromiflionctam jphxe m Yerbo fuo effufa:F'^r£'«?« fM«;«,Dauid vtt. 
infitjCor meuproponittibi. Inptimis nomineacmerito Chrifti,q)noftcueft: f^J^^^^J^'" 
Merituenm Chnfti meritu nejlrtim e^.meriti nonfumusinopesyquoad Chrifiiis tne- m^nd. 
rito eRdiues.Qujiic Gregorim tndignueum diuina henedicliBnej^nunciat^qui dubio prJl'^^^f/ 
eamqu£ratadfeftu.ltciuinC}^imua.dor:iii€ci\iJptritucontrit0.,adco(\yiny€ia. ^ugu^.ioz. 
fpiritushumihtate orare,quid.n.impetraret,qfuperbomotu Deum ora- '//J^^t,'^^/ 
tam veniret ? tam ^ excelfum:,'^ cinis-y" faccusfiercorum:, '^ftruuspec(ati\''filiusir&\ ^^^ jj. 
fvenundatmfubpeccatu;<:Xi^iccitueym(\\i\t D. Ambrof «« teextoUasin oratione. f)^^^fff^\ ^ 
Oratioentmhumtlit.ztispenetratnubes.SiteextulerfS},cadesfitebumilt4tieris,ipfeap- bo^.ijrJ.j? 
propinqtiabit.Augufi.Tra^.x.tnloh. B;.4«_g«^m«f,infpiricuorare,interpretatur cSyr.io.^.<j. 
i»/>4<;cEalf/?<«,h.e.verachaiitate,ilhbataqj diledionecx intimofpuit^ad- dRom. 6.1.17 
fedUjpfcdaorare.S^.P^M/MiApoft. etiaaiiaminterpretationeadfert,nem- eEphefiv.s, 
fcCip^m^iov^reyeSeidci^ciaodlifiguaperegrina&orantiignotaorare^f^phne ^°^l\]f^de 
aTBOTveftfacerc 6cpr«terratione. Neceftq>dicasmihi:T4WCf//^^o »««?«- utn&Ha- 
teUigam^Demtamenintelligit} Imovero:quid,in2ego,tuextah precatione .^p^f^^J, 
«dificaris? An neCdsiii\idSalvatorii:Scitpaterveftercalefiis^^hisomnibusindi- pyw.iio. 
^f4f«.Ergoprecibusomninoopusnonerat; Sedabfurdiusho : fir,qua vt ^J,''^'^'^' 
mcrito jphxeculpctur.Sicfuin«J^zrir«: Addit Dominus:lnveritate. Nempe Rejp.u 
excludiiDn,sabadorationeomnia/4//4oii«(^<<: idoU nimiru,quaccunqjea j^^^J'^^ ^, 
autfingiautpingipoflunt,iccircofignificanteradmodum(Jicit:PJrREM. inverirate. 
Deindeexcludit&omnc fimulatione,fcy/!ocn/«,fucu,&quicquidinteme- ^"^^'^/j'; ^ ^^ 
ratacveritati eft contrariu-,aitenimSapiens:C4««7i5,w«re/ij^/ff r«<t7zf/tfww<««f v.i^. 
hypocritica: Magnaturpitudoiuxtaatq-, poBnaeriT,cii ahquandodetra<flo ^J'^^'''^* 
hico hypocrifin ipfam nudabit,atq;in aperta luce ponet Dens.l^cnopm efi Uatth.6'.-u-.r. 
vnftita, bucema:Dem cUufum cordis tuicubicuMintrofiiicit.Abfi^ ame^n.qmdfacere . M",?^'»/?. 
Deurogammortbmac voctbmnoftris.,(ufxcerenegmuiCordsb.fhJtru. "J Talucmni- /^„^.,..^.T.<t. 
«0 oratto iuHiefllei^Ci&cUuisioeli. Afcenditprecatio^&^efcendtfDti cmiferaifo. ^Hgvjf.ferm. 
limaltafi nu(liefHa/C^&cUuis£oeli. Afcenditprecatio^&^efcendttBei cmiferauo.^Hg 
tfittma,aliuccelu,audittmeDemhemini{ltngt'aJfpr.rahahca'Ccfcie:ia. ^^ " "'^'''''' n- MVnVE IMMVNDE VALE, SEHVAT 
meCHBiiSTvs Jesys. 
LkrMusAlm.^m amiiir fre^()ttU.smmdmLimMii.Si>pUMm.fiiaefis^0w^ 
^^r^yi^Jll^l^f''^^^'^- ^"s iecevit letivieUL AC. 
Ijmfff leud 'DlumMck warheufiyl. Kauffs tmHfj- aelttt, ifu. lirjfft leinaeh '■ 

lejuj Lhnjtiuius cpmmiinde d tuhetter Vrnte.Hffmme, deUnArqent;Parjui^U mafaueM^fnM 
A vil jrijcilV^joJse^ itAjant wcefjite, Latjse^VA aitSynpw^^^urh^Jhiliefffitle. . I Stpderaiilta 

hHtU) ttHl, 

"q.d.Deft- 

ramne tgo te^ 
litlHfiM mtl- 
litijiima ! 
"^vt^pofiolfu 
Jtem.j.v.ZZ, 
£^d fint 
Partnttti QVanropere</ey;i«r4&i/wliuiusmunclihominemClinftianumaveraaQ 
rolidapiecate,adeoq;eriamdvitaBeara-aeternarctrahant,liqLudoo- 
ft:endichichomo,qui quidcaCHRisTo,VERiTATE trahitur adpulcri- 
tudinemcoeleftiu^ipreverofemper^^j^-^^f^iwww/^VT.f^aMKf/ttwjl^irifj^w 
quide4,ele6l;aturcGeleftibns,corporistamen femperrelpicitoculis. Sunt 
aute defiderabilia mundi multa.Inter prima {\imyParetes,fratres,forores,dO' 
mefticiy&c cognat'to\ IdveroofteditDominu^j.cumtammultistamq-jexqui- 
fitis verbis Abrahamo iubec,vt * m4f,&c.Quando itidc Pfalces aic: A VDl Tili4 A riDE, & inclina aurem tumy obliuifcere^ popuU tui & domtu tu£paterna. ^ ^Ji> t. 
Nec abs re, per Qorporales.n.noftros parentes, quacum ad carnale profe- dIkuIi^v.I, 
minationcm,obnoxij rumus,irae,roaledi6tioni,peccaco deniq;acmorti. lo. 
Quarc Dominus Saluator, od^vo haberepatre?n ac matrem ittkr.-adeoqi indigml l^^l.[[\^^'^lg 
SE,eum dicit,g. amoreftbtpatrem,matrem,&c.^i:x^f:rat.Sed hac de re nos fupra «.«. De,am<,rt 
aliquiddixille memoramijs. Defiderabiliummundireruetiam patria '^^i^Mt""" 
eft,&/ff/« «4f4/e,quod qpauci propter Chriftii ^quanimiter vcrtant,expe- Manh.io. v. 
rientiadocet.IbimultirefpedlantcumrArmI{if/j/,dicuntq;ciivanoatque ^p^j.^^^ 

prophanoPoifca: ^lutdfnctrem'' bUndo patri&retmtbar amore; GtnA9,v.t6. 

yijpicerem Patrmdulcerepente fclum ! Ouidlib.Tri- 

§luantum erat 6 magniferituTAparcere Diui 1 fiiH.i. EUg.i, 

Vtfaltetnpatria contumularer humo 1 t^iM.i. 
Sedfacilerolaiihocdefiderium poteramus,reminifcentes,quodexfuleshicfimuso- f/f},jj^ 

maeSj&coardiusdefiderarepaniacoclum, longumj^peroji EUg,\. 

ExfiUum, taciitjj loci coe'tJli( amore^ Pfal.i9-v.xj. 

Cnrcerenunc clauji tetrcuJpernamM ^ vndtu Hebr.ij.v.i.f. 

Mtpremufo, tbi,vbi coelum patet. Et icerum ; '^''•^""^' 

'Eeltcetanimt,qutbuihtccegno\cereprimum-i um.ftiAuU%. 

Inq, domos JHperMfandere curafutt. j^fj^ y„ /,-^_j^ 

Deflderabiliumprimum coniugatis co»i«xeft:fed nec hicamoriChrifti-F'»/?*^ 
pracponendusjfed poftponcndus,vt Chnftus Matth.io .r.^8.quod fuper te- 
porc feculi elapfi fecic gloriofus Chrifti cofeftbrjPrinceps Italus Marchio 
de Vico Gdeatiui Caracciolus^ cuius hiftoriam nemo cordatus fme ftupore 
fineqjpiislacrymisleget. InterdefiderabiHa huius seuireferuncureciam Demadeso- 
o/^M^cdjtttfwfecularcSjquibusmultiicacapiiicur^vtcoclu propterea amit- ^y',^^^'^^" 
tanc,dicencescumDwi4(i^; Itacuranda ejfe caleftiayVt non amittamw terrena. piHtarch.ref. 
Hi nec digni Chrifto func,nec paraci apcive ad regnum coslorum. De his ^^£^'1^' 
conquerituretia Cyprian. Dipmulandaverttasnone^. Multos decepitpatrimonij Luc^.v.vit. 
fui cacrn amor. ^ec ad recedendtl parati ant expediti effepotuerunt,quos facultatesfiu 2^'r'*"i^l'"^* 
velutcompedesltgauerunty&cc.Demasamatmundum. Sed non minus ftulte qua i.Ttm.^-v.i» 
impie hi faciunt,cum pro thefauro, eligunc carbones-, pro aurojutum j^p ]' ProdigotUi 
iimilagmeis,quilquiliasvpro ChriftojSatanam-, deniq-,pro2tcrnaglona ..,r. 
atq; fe!icitace,aECernii exicium acq; damnatione.Nautarum faltem prudc- " simiud- 

. V- 1 • \r 1 1 • 1 »• J • " CQmmed. 

tiahitalescorrigerencur,qcumvellubmergendaenauis,velaliud,pericu- 
lii impendere videnc,etia preciofiflimas pocius merces eiiciunc,vc releue- 
turnauis,q fevnacumnauimergifuftineanc: Pauluscalepericuluimmi- t.Tim.e.v.f* 
nere omnibus aic,quiinhianc opibus huius feculi.Vcinaigicur in tempore 
refipifcerem^,&: miffis cerrenis ad cceleftiaadfpiraremus 1 Sunc & alia hu- 
iusmundidefiderabi!ia,q aEcerniihomine pefiumirecoguntjqualiafunt vide .Augufi. 
voluptat€scarnii,comeptiones,cdpotationes,libtdtnesjuxuria,giila, &c fimilia.Sed '^^^^n^^^' " 
f(3rtiterhisrenunciandu,imo)ii'tip/?,vt vERiTAsinquit,nefuffocencnos l^c.'9.v.i3. 
2dxzcrr\id^mnmone,runc.n.t>iCfpimmChrifttejfedifcipuliy(unthilydehis,qu£^g'>^t-^^^^ 
vidmr,defideramHSyVtUfumCbrtftutnumamw, T PO- """^'^' 75« 

T>0T10K ESr f^eRlTJS, 
N^Momtdt^tuc erit varicrMTtmnna,vplut,rubu. etAietiieia. caelejiis itonare C/>ron(e 
SeMociam-niur anos cAof vnicrna})et. ^yeclaj- decoi-^ct t ayctvulJsaJups. 

\(/ieaUick i/n^autc^jic%j^prn.jrfelt, Soikut iie Warkeii aiuk Zilet^ 
^mi-i&jjarb^jcvnxtn Jtalt ; Inr Diener jie- "^ rArm \ei\ Cemmeen ce Twme dn vnit.ciuenaiuretrejforte I^rnUement couronne ceiiji U^ VeyHe, 
Cof^pint cantmuHem^itt les uttifer Vvnejorte: Qui\ertte tnainiienen.t a PeiyeiuUe . HOmini Chriftiano operanti veritatcra,duohcic trlbuuntur,qurDtil 
renuncieCjimo qujEodio habeat,inre6tetur,confodiat:iHf»rf4fm,rci« 
hcet,&: rfworcrff «5. Mf«^<t«ttw quam probrofum,&infameeftinciuilicoii» 
ucrfanonejtam pernieiofum & exitiale eftin ncgotiisreligionis. Euripi* 
ae<; ait : AVaAajri' ia/i y^uasm, oua/l^luf vomy, 

otrm.o^. ^f"<^''cesmeiicoexori&:infamesfunt,quoniaperhosfiftarct,totaRcf' 
£>an*MLi. pubhca & commurvtaspefrurairet. Verum cnimraendaciumeft^^Kfliwl 

jttpHb. qucd apcrre damnat hoc Emblema: lUud f/?,de quo Plato:Tc jm^V^ okt» yUf leha», 

SttbAUPI, 

£tTm.6t>, rl^tv^iS^ )i fjkivov tsBsi BicSvidi^olfis^ysa'' dv^^ttir^f fAtviiTtiJi, vhimnpudornec Syr.^.v.iu 
(ura iuru,(anctttM^pietiU,fideSytbi infiabtle rtgnum fi?.HaEC autem omnia exclu- 
dit mendacium. Furtqutdem imiitlabortofa turpttudo\fedmendacicondminatio ^*'* '•^"•^♦^^ 
pepma.Turpitudo magnaesl in homitte.,mendacium,& inrudium oreapdueverfa- ibid.v.n. 
tur.Tokrabilior enfur,quam mendax adjiduu! '^vtriqueveroperditionu hareditatem 
ionfequentur. Mereshominit mendacisfunt tgnomintofi,& pudor em comitaturi- *i>'d.v.vf. 
pfum adfidue. Mcnd^ces in foro luuntpoenam rei,qua hic latuius crat con- j^^^^^- 
\iid:\is. TalesoptimusiUelmp.reddebatinfamcSjfiprobafrent aliquate- (arw^ »«/«ro. 
nusnon probantcs,autmembris mutilabat,autcaEdebat.^€/./,4»;/>n^.i» A- "^^f^^^' . 
Uxand.Seuer. Os porci elt mendax,quod femper in ftercore hajret:& (icut diat.SaiHt. 
caniseftinmacelio,quifemperhabetoscruentum. Cseteiumturpitudo ^'!/'*'?' 
mcndacij eo magis clucefcit,^ praetcr Sathanam vnum ac folum,non ha- i»h.t.i.v.^^ 
becauthorem,aU^ueranteip{oD(7ri;i»o54/M^f«:faltemmonetstimilec6- 
j(idcretur,vna.monetabona,millc falfis praBualec,quidni igiturvnus ho- '^"^''- 
mo veraxjcemum ^iv^oKots d>c mendacibus, ^«i«i4W,^ verum dicunt^men- j'^. ,.^ ,j, 
/w»/Kr.Non dicam,q> osmentiens occidit animam:EiDeas iuftus vindex per- pn,^,y,j, 
dit omnes qui loquuncur mendaciu. Quare fummatim comprehendens 
Augufiin. ait : Hendaciorugenera muUafunt^qua quidem omnia vniuerfaliter odi^e ^»g»it. dt 
debemut. NuUii enim mendacium rf?,^ nonfit contrarium veritati. HJamficut iux & *^^.*^„ , 
Unebra ptetas & impietasjufiitia & intquitas,peccatum & reSiefa(lum,fanitaf & a" a./5f.» 
imbecillitas,vita & mors-.lta tnterfefunt veritas mendactum^ contraria. Vnde quato -^^t^^ «- 
amamm ifiam^tante tlludodtjfe debemus. A do^rinaautem religionis omniapenitus ^^" ®'? 
acpnmittu mendacia remouendafunt.VraSa enim vel leuiter diminuta veritatis Au- Jj^^ wlwi. 
thorttateyomniadubiaremanebunt. Quanifiveracredantur^certa effenon pojfunt. cap.to. 
Mendaciumomnis homints cordati at^ chrtfiiani lingua ignoretjantusquein vno- x"Zu%7fi, 
quo^ venfitamor,vt quicquiddixerat,iuratumputet. Solon rediffime vt eft apud aic^Unt.dt 
Diogen.Laett.K<»AoK<»y»3iflM' o^k» •m<50Ti^vi^i:sx. quicquid dicas,facias- ][,*'X'"*" 
ve,amendacio(it quam longiftime alienum. Epaenetus ^srix^dfeyjUaTi©- Dt,g.Lairt. 
tiTru.HendaceSydiccbM^omnium fcelerum&iniuriarum authores tjfe: quodin pJJ*;^jf'J 
negotio religionis ancc omnia verum cft. Apud Perfas & Indos mendacium «y « Er^jm. 
tanti criminis erat,vc mendaces nuUo honore auc Magiftratu dieni habe- '"JP^f' 
rencur.Eciamnum huiufmodi Carcmomacaapud bene-confticutas com- ,4»«! i$i.f. 
munitates vitantur.De Caco ^WflWfupra aUquoties diximus,vt hic adum Jf^^;^^ 
agere fit,plurima adijcere: Fertur hic amor,aut in Fortunas ac opes huius 
sui > fed quanta ftultitia in cam vanis ac caducis fundari? Amori Dei amoc 
opiimnon eracpracponendus.Fcrcurinlibidines,acdamnofus eftanims, HieyM.mit. 
vt Pecrus aic,in £cernum,Sc hic cruciac, nam viresinlilidinedeficiunt,fednon *ip*!,t.v.iu 
gmorcdcus, Fercurin gulamXcd calis homo fe longiffime infra bruta & bc- vtHuronin. 
{lias^abiicic-,Dicam verbo:Quicquid fic:HomineChriftiano & pio & ml- ^***"**' 
dacium U amor cscus^omma omfiino indigniffima func. FERITAS 74- 
LIBERABIT NOS. 
Sinaler es capUis vncaio^dimuine^ni0i*te^tlainhtdal(ukficmte tnncuU ne^a.jecAbtt, 
Si tanauamlaaua ieCa rp vraua tenet, loriiTJnemnajh-ansMciCtifiravete. 

33^ i/^w/^^Ai^^r^TJ^^^att/fei, Lm^vnXvetjua ^xk ^ur Warkett^ 

Jjleicltfafn- ifefaiujen tmdjehuftien., ^ 'Die Mck venphhemStn^ ■mack aueit. 

'^anst^laas iePeclie, VaVenverfVerUe auiierendrit ^etm 

ri . ^ , 1 . 1 r. . r ^^^_ \Xm 1 v:i« '^AVLV^ Gentium Do<^or de improbis ait:D/4&(?/i UqueifidSCdpthmUttm 
A adproprtamfuam voluntatem. Qupd de imi^iohis perttnacia^hoc de omnw 
bus omnino hominibus verum ednatura. Imo etiam in eledis haere*t retia 
SatanaCjquib.incurfufideiacpietatis retrahuntur,vtarc61:o calleraepiui- 
cule.irietiti ac retradijdefledant. Eft.n.lethalis ille nnator^qm vbiq; retia 
ruaponit,vtdeducitalicubi Augujiinus: Inimicusvt occidat fempervigiUt Jine 
fotnno.Eccetetenditantepedestuos Uqueos infinitos,& omnesvias nojirasrartifim- 
pleutt dfcipulii.,ad capiendas animas noftras. Laqueospofuit in diuitiisjaqueospofutt 
inp.iUpertate.Laquees tetenditin cibo.,inpotu^in voluptate^infomno,&tnvigtlta,U' 

Lut.ii.v.if, queospofuitinverbo &opere,&inomMVtanoftr4.Domintu SaUAtor hMC.ii.indc 

oftcndir» Pfalp^.v.i 

Jn Soltloq.t 
16. oftendit.vt Sc Salomonjadobrni homines PtUqutu.Vsinis aute ac diuerfis Sedf.g.v.xx 
hominesinneduturlaqueorunodis, huncenimirretitiitenct^«/<i-,illum sZlnlT** 
4«rfmw;alteru/^&/^i«^-,aliumi«ai//w;&quisomnianodorumgenerafando 
percenferepoflitJEftq^adeo/Ai^^/oTE^^v^-j&adindole cuiufuis attentus, 
vt que non capiat luxuria,illum nretiat auarina: quem non auaritia.hunc " 
ira&odioinnecflaf.qiiemnon F'«c;f,huncB<«Cf/jadementet. Quemnon ^'"["'^•^'*' 

r i r - \ ■ n !•• ^ — ' v t gufitn.ltb.». 

reSjplperasopprimantjhuncresiecniasinnentacdeijciant.Queraadex- defymb.ai 
trisnonpoflir,arinift:risvincat:& viciflim.No/jrfWfi^ricrrf^eillaqueauit. Lo- Ctttechum.c.i 
thumdecepizluxurta^vt8)CS4mfomnhAhanauarmaexipugnzmz.Dauidtes^i' ibid.c'\,.v.\\, 
citaduerfasjintegrisruccubiiit. A dextrisfuperauitjquoiafiniftrisnocerc f-3+-3^ 
non potuit. IpfeeHadueruriuigeneris humani.tnuentor monis.,rad'tx malitU/ce- i^fi,'"'"*' 
lerum caput,princeps ommii vitioru^perfuafor etiam turpiiivoluptatu. Ita captiuos lofc.T.v.^. 
nos tenent,Satanas. Capnuospeccatu. Captiuos mors. Interim captiuos id^iiugufi.de 
MVNDVS,cumfuisexemplis,irritamentisatq*jillecebris. Veritasvenit,vt faintaub. do. 
nosliberaret,&ampatatislaqueis,Iorisq-,in g Agu5? £/<*«' filiorum Deivin- '^'"''""•'■''P'* 
dicaret,ficutdicitur:5i w^//«5/i/»^r4«mr, veriliberierittf. LiberauitaSata- M.s.^-.ji.n 
nayContrito capiteveterisferpentfs.,&cdi!jiru^is operibus Sathan<t^ prtncipe mundi ^"'-j '^'i' 
iudicatOyexutis ac trtumphatis potefiatibus Inferorum., adeoque/«& pedes noftros uh.i^.v.iQ. 
SATA'!<IA.Libevmit^^ecc2.zoyip{epeccatumfa^usprdnobis,vtnos'mfiitidmDei c^kf-^- ^•''s- 
faceret coram Deo. EH enim ^4^««« Dei,quitoUitpeccata mundt^cuius fanguis nosli- ^^^r.s^l.ii. 
berat ab ommpeccato. Liberauit nos itidem a morte,mortis pro nobis clau- ^»^^-i- •^•*9. 
ftrumfubiens,6<: vitamincormptibilitatemqueinlucem producens. De- 2^:^im'g',v\o 
niqueliberauitetiamamundo, eumque vicir. Omnibusigiturhoftibus loh.iG.v.vit. 
vidis ac triumphafiSjOmnibus laqueis prxfcifiisjomnibus locis difruptis, ^"J^'*' ^*'^' 
pofuit nos in priftinam libertatem filioiu Dei ,hic incoandam,ifthic per- loh.s. v.-ii.a 
fic'endam,abfoluendam,confiimmandam. Intcrim tamen duopruden- 
ter obfcruanda funt. Primutn^vi ne putcmus ita difruptaefte vinculajqua- OOTriW*/- 
finihillaqueorum metuendumamplius fit; quafittadepugnatum,ac fi iit*m. 
pugnaplane ce{Iauerit,& cantatum receptui. Minimc omnium.DcJwiwM»- ^"//",7"^'' 
nofier lifus Chrtfius cm(u nobis lampada tradidicabiens adpatrera,&ina- 4.1. 
cie conftituitjVt ficubi calcaneum morfurus fit ferpens,vt ne dormiamus, 
fed vigtlemus.,oremm,pugnemus totis viribus, de vidoria nihil vnquam follici- p^'/,^ 2^.1, 
ti,(ed cerri {!imi,f «w timore tamen ac tremorefalutem operari.zc veiitatem ftu- 
diovnicehabcntes. Secundum vt hanc libertatem memineris non «V ^\f""*^^' 
»(n\yHccv ^ccepme, ieaadltbertatemvtrtutum^boncrumq^ operum,vtintuam- Ttt.i.v.%. 
hulemm. Reftituto claudo Chriftus iubet,caueret fibi deinceps pie ac ftu- ^i^^^f-^--^^^^- 
UiofeapeccatOjVtnequiddeteriusipfi acciderct. Certequifemellibera- jicnd,ua ipr» 
tus a peccato & laqueis Satanae,videat ne recidat in eofdem,nam o- """'^° f'"'/'"* 

*■ . .,.■' .. I 1 ■ \ r r pertchloftor, 

mnisrecidiuapriorimorbomultcipericuloliorjhnon 
planelethaliseft. 

T 5 A-BVn- 75- UBVHDaBIT JNIVSTITIA, %EFR1GE- 
yAimsslyvci crtjpffs d^Uu ctinaitautiihrannls (lempiffe^JtnejuSfPoi^iiJ atJiaffe MaJtfirn) 
strverfp reqvttvert ^tmnautl xn.Oroe ie-neni! JanttML Lwm\Mut(f a.tfrtmtA-nwrertaes. ^lyUTdJcinsptr^inicnJi^euchrlejj Verk ehrt iie tUeltUie^it lekrts Jrey) 

^amt_iier verjlucktm Ty rAnne y dfijcnhlfft ateLi.eh ratntuLativ vndlreiu- 

D 'M cajfiiriinme iCeni IsMonoe a reppurs,L/A.£Py ACnanle dorment tnalaleiir aife, 
'OeVautre Hippcrifte ejtvreftea.fnfeecurj: Lelempjnaurjait veoir cjtefaifiin- mauuaife. M: Axima runtdiledionis ornarnenta,cncomia, 8c vtiUtatcs,&: raagna. 
apud Chriftianos contraciorum vitioru, liuoris,inuidiae,irae,accdi«. 
& (imilium infamia. Diledioeacftvirtus,q[ innouolnftrumentorcno- 
uauit Diis Saluator ,&. illufti iftimc rcduxit ex veteri:Nott» W4wi4r«,inquir; 
ia vobu.vtDlLlGATlS vosimice: InScholaMagiftriedodus Apoftolu^^jNi- 
i«k.i§,v.if^ hilfSiit.mutMvobisdebeatu,^ vtvosimtcmdiligAtU. Eaeft vircus,quaDi/tfi;>«tt 
ChriSititgnofcunturim\^uAiox\tonh\is.,sit:L^it^tS9ttrtlndtcegm[ctntDfr 

fcifulfsvttmfos eJft,fiindiU&i9mmnfmtiff R.atio cft;Fidcs apprehcdii Chri- 


Aum,0«Bw efi:, qui Chriflu inmetur:M<f«ttJ efl, q ChriftLim apprehenc^ir, ffi" <?«•*- 
MtdiUy<\ao Chrifto vnico pofTumus potiri: Erfautcpw DHeffionemeiiejficay. *^'J ' ' **" 
ImocriamJwpfefw/^^«Chrifti: Etvinculu, qno mmuo colUgimm^PERVF- GaUt.s.v.6. 
CTI0mS,&falubrevmult7ment,u. Eft,velceite efte dshet Moderatrix omniu f„"^',';J.V^. 
MHtium nojirorunt, qux penes Fidem dulcis nutricula virtatum eft,& cofer- t.cor.i^.v.i^ 
uariobonaeconfcicntiaE:quam,li quishabet,habeteriamcaetera$.Cj<i»o« 
VdCdtomnesftcrM Scrtpturas eueluere^omma Scripturarumfecreta pertetrare^omnia ^Ji^fiHp/: ' 
ftrmonuinuolucra euoluereydtleciionefaltem teneat^tbipendtt omnia^tbi tembit qtta dtLa»dibiu 
didicit,tenebit & qus, non dtdicit: quemadmodum SandiPatres de diledione ^**'"""*'*' 
fepeatq;prohxerhetoricantur.j^i<i//f^w«l'/?4&«,aitOri^f««,pr«if<'<^<>i»r«l- OriieHetTra- 
Itgitomnem Legem &Propbetas,partem aliqua ejje ex omnifaptentia &fcientiaDeii ^'•*(' *" 
inteUigtt omnem Legem & omnes ?rophetat pendere & adharere aprincipio dile^iO' 
nit Domini Dei & ChriJii.Hoc qui puaricatur, reus e^totius Legis. Et eheu ! Sol laeoh.i.v.io. 
vergtt adoccafum^dtes inclinautt^iongtoresfaiiafuntvmbra: Decrefcctevmbra, sima.adfojit. 
decrefcic calor,c!eferbet aeftus, minuitur ardor. Vinit omnium rerum appetit, 
&venitvefpera TSfT»T5 aiwy(^,incidimusin eatempora,dequibus 50- ' 
7ERwzt\c\mmsc^'.AbundabittniquttaSy&refrigefcetmultorumcharitaSy'm<\u.t Matth.i^.v. 
eorumlocum{uccendunturaccrriroaefuriac,irae,Huoris,inuidiae,tyTanni-'** 
<lis&fimihu,vtn6rudipenicillo adumbrafle temporaBoftra.Apoftolus 
videatur <liccns:F«wmfcoi«i»«A'^»f. ^tXeujrnf. <^tKet^^yu^>ig. ecKoc-^ovoK.ol- 
^ctgJti^iiS.dvoniif.ei^^yiSf.da-TiBv^vf.Z^l^QoKiif.^srO^^^Ti^s-^PfM^oviiffA,»^ 
^*A(j5s»f>&c.Viden'inuidiafuosquatereferpentes?&aUenismalisinful- smiut.Em- 
tatem,bonisdetrahente,inuidentemq5 ? Viden'dextrasfibimutuocolli- *'""**' 
gatas.amputatas efle,exfangues efTclcnfus expertcs efte ?Nulla fides heic. 
Viden*praecipitc iram cORcruentotranfadegifl[eferro,vtregnetnuncil- 
ludjfi vn^ahas:L««rrf benejicia,pracipites ira.Qmn exclamo cum fandilf.Pa- 
zrtiQuidoro teyinmde, deleiiattonis prajlat tnutdia-y quemfecretis quibufda confcie- ^^*?»/?'»-»- 
iutvngulisliuor tpfe decerpfity & altena felicitatem tormentumfuumfecit?Quidvero DemVr,ad. 
dlter ab odto mercedu acctpit.,niji horribiles antma tenebra^^&confuft mentu horro- 
re.qut vultu femper anitnocf^ moerentey voto quo alteri vult nocere,fetpfum excructat? 
Qutd autem tracundefuror jum confertyquem letnftmis exagitatumjitmulis confcte- 
tujtra, ab emnt conjilio ac mente deturbat,vt dum irafcttur^infanirt credatur ? 

[Itijittiam Domini nonfacit ira viri.'] 
Quarenon Giaecu Alphabetii,fed orationem Dominicam iratusdlcerer, p.iiiLD'Uc»n. 
antequa in iram -Bri'mperet,necimmemorelTetiniusDomini:F«4ftw<t»- "» /^f"^^- 
fuu^yquoniamharedttartopojiidebuntterra. ^ Oigrt?q;(i\empe;- nrdet.&nunqua 
ixtinguerisloamor^quifempervrisy&nunquam tepefcis ! c tn€endtum,quodfemper 
jlagras^& nung dtjicis Ifac vt ex te concipiamfautUas,&ardeam tffe: ardtam &. mn, 
extinguatur ardor penitus ! vrar & non tepefcam ! ne ex ore tuo cxfp /ar. Flagrem & 
non dtjiciam infinemJu enim Aas^vt amerisjamaris vt poftiuriSypoftdem vt Uttfi- 
tts&tettearif. VITA FITA ET J^^IORS. 
dA\u^tca.nUJiieC\mjUj oA ajtra. h-akit: Luj^tlAenU ^ul^Dcemcn U A^a r^vU. Gtftt yi^^tjem. a.uftrtVeJJ4m a^ t^urui rruqiuK WPU-uit lier U 

Durckf^ iVirt vndgUaltnrBtmmgb Saa.1 : Hafi & WeliUin^ m iie ({'lill ^JihbfnSaxiu^ ay<mtlefjwts kManie Lenat^t^canircM^amaru ler'.„t0^ 
EJeu^ksiireaJyjarByjidlem-cffettrmcmM.tiant^^il^^evth^/Jt^^ Pfsl.l^.v.t, 

Rom.i.v.9' 

10. 

EccUf.j.v.Xi 

lnitenal.SA- 

tyr.ii. 

Prau.ZO.v^Q 

jjoh.i.v.9. 

Cypri.in.lib.dt 

Ojrer. & Eltt- 

mofyn. 

Gregor. Na- 

*Rom.(,\.t.j. OMnesdemerfiiacemusin altifllmopEccATigurgite exx(\\xo,&ne- 
mo e^^quifaciat bomm &nonpeccet. Omnesdeclinaueruntjtmul inutilesfa- 
Slifuntynone^quifaciatbonum,nevnusquidem. 

Rari quippe boni,numero nonfunt totidem,quot 
Thebarumporta veldiuititoftia JfJili. 
Quis dicerepoffet^purificaui animum meum, mundusfum a peccato meo. Si diximus 
nospeccatunon habere/educimus nos^& veritas none^ in nobis. Et quifquisfetntul- 
patudixerit,autfuperbus autftultus eU : iJec hoc agit vt peccatum non haheatjed vt 
eius veniam ac remi/ionem noconfequatur.^^Omncs in eodem nos haerere iuto, 
profundoq-, OceanopiaefensTabellaaccuratcdemolttat.Scdquoraodo 

emcrga- 'emergamus,autemcrgereomnesatq-,fingulinitamur,hocopusKiclabor 
cft. f Pietatisopusquidem nonnuUi ftrenuefacinnt, Chriltum vefpici- 
untjfidehunc intuentur,ineoq-, &pereumcupiuntreniti:reHquisautin "up.Zuto'' 
ruapcrditionepertinaciterpermanentibus,autperinicitamediaeniti cu- '«".^/«f':/'''" 
pientibus.Inprimisautem triahominumgeneranonad Chiiftum/edad ^ioiM^fiZZ 
malumangelumextenduntmanus^porrigcntemiplispiovitiohsfuisad- ij-^^p. 
fedtibuSjpabulacupiditatis (ux,nem^c: Libidmo(i,gulo/i^&c atiari: quorum 
prioraduogenerafui adfc(5tus titillant,vtetiam qu<£,nonlicmt,dukmfvjpi- tZrieZ). 
(f«f«r.Pofteriusetiam anxium reddat. De prioribu^ vt diircram,m.ehus id taUfujpea. 
non pofTumjquam verbis Augujiini:Duofunt ex omnibus vitia,qu£ maximeho- '^lllp Epifi, 
mmes decipiunt fui voluptate,Gi\hfcilicetac Lihido.OufdeponeretodJJicilitii e(f, i^;- adot- 
& tamen b£C vitia tam mohfta^tamq^ dtk&atione fuipmculofa^ita a muh ii cakari """'""^- 
vidimus^vttotam Atatemvirginei pcrinanferint infumma abjiinentia,&cc. Hifce 
turpiflimis vitiis optimi tamen nunc ae fandilHmi viri fuccubuerunt, 
tlor&,D<<«ii,5rftoOTo»,4/^';acderiretfwImper.mirumnoneft,quoddixerit: t^""5. 
lucundiores ejfe coitus qui cumpericulo habeantur. De Dauide miru myVirofecudu7n j . /;?/,o' 
cor Dei: Mirum Salomoni accidere potuiftejVt/wniw^ biberetaq^as^C^d gra- PhiiojhatJn 
uiter/?anirc«ipoftmodumdehortatuseft,cumait: Furtiua aqUizfuauesqui- l'l'fl^Jp,ll'. 
demfunt,&cibm latehrarum amxnut: fedignorat iUe expertesviti&dlicejfi^inpro- \.Sam.i6v. 
fundtfimo{yth.eic)fepukro,&cc. Poftremumhomhmm genus exitium fuum ^^;^^^ ^ ,^ ^,^ 
quasrit cum magnis laboribus,pericuhs,follicitudinib^i anxietatibus, 8tc. Hieronym.m 
Namanxiecorradunt,&inaceruum coUigunt,laboremfibi qu^erendo p^'j^'^^"!' 
creantes,necvtendo tamen laborem ifthunc folantes,fedeodemmodo ib,d.v.\i. 
ple6t:untur,quo Tantalus ille,canente Cornel.Gallo: comei.Gaii, 

.Poena efipartis incumhere rebus. (^uascumpofideasjefi violarenefas ! 
l^onaliterJitiensv'tc'ma4Tantalasvndas, Tanuiiuty- 

Captat,&oppofttisabftinetoractbis. - r»«». 

Sed omnium horum qui fpreto Chrifto,per qucm ad portu vitjeac falutis 
extraherentur,vanitatem illecebrarum {ed"tantur,& hnnc fumum morda- ^ 
c#wcaptant,hniseftexitiumhic & aeterna damnatio,& illo ccllante aut daxq^u? 
remittente ifta tamen certo manet, (icut dicit Apoftolus: Scortatores,Adul- 
teros, Irtceftuofos, A^^o-svaH^/Totc, auaros,nuUos huiufmodi regnum DEI pojfeffuros. ]'q "''' '^''' 
Deledtuspifciumextradtoiuminlittore eft,deled:umhominum tuDo- 
mineIesv Salvator habebisinlittoreiudicij^ui. Maith.ij.v. 

EjajveniDomine,Fiat,Fiat. ^^' ■iO^o^O»- SAPlEtJ- SdPlBNTlA 77- 

CHKiSTl 
Mundh STFLTITIA 
JrrztjKenuUjAlu Ik^tda. lUa^. InGelijPatrut ^t.^r^mU ren^ujlUn. 

VtrManift WnJ vnd WpUeUlrt tkinMimmel ifis reckV^,' J^AnX : 

' Tlerfp^QedancUn^Zuinn^mi Iiekrt: VenNarzn verfulrt Ifr tv ei-let ftanl . 
^ Wi»w ^iJ-r^i""-, ^fl^fffi^t' USajefe, MaijfHie ouunirMre JilLnne a vatdte 

tUe fnortfire JeVieu Uv^amte a laleunefse : Ilune mene a.Ruine, lautre a. Feluite. ' DIftin£l:as aliquot dcinceps habebimasOppofitione$,in quibus virtu-^ 
les & vitia,lux & tenebrae,calum q.& inferi oppon5tur. Et hoc qui- DiftinSio Sa- 

jokr.v.M. dem in Eniblemateopponutur5rf^«wrMatq;5f«/mw.Nihilhicdiftingui- 
Sjr.iQ.v.i^. mus.N I hil enim hic nobis eft cum mnndana^cdrmli, qux & didbolicd, Sapi- 
lartbi x,.,j.enti.<,qua?,wa)^/<!6veriuseftcoramDeodamnabilis,feddcfapicntiaWr4ac 
urem.9.v.i^ cceUfli Nou aatemyttt/?<««fM/nlla,fed cnatd. Caputeiusfapicntixeftil^w- 
*^" tio Dtt & '^hrifii,\n qua confiftit vita.2tcrna, ficut dieitur ab ipfa Verit Ar- 

M.ij.v.i. TE;Hr«v t;i^;'*frftf«rw4,(5cfalusanimarum) rt a^ofctmt tefilumvfrum Deum^ 

&qu(m &quem mifijlllefum Chrifium.UdcfapieHtiae^radixviUatj^glork. Coparatur «-Vir»?* 
autera ex Itbro Naturit &c Gratu.ltber Natur£e&: totum hoc vniuerdi m,opus i?5"i'"' '-?L 
ecrte diuina fapientia dignum,ex quo inutfibilta Dei elucefcunt. Liber Gratiit t'""'"- 
cftS.Scriptura,atque adco etiam comparatur haec fapientia cumpdmis 
Verbo Dei^qaare etiam ffxS)Ky,ixx noftrum: Yonsfaoienti£An.(\mx.,verbim Dei; 
q> pie confidcrandum proponit populo fuoDeus in Deuceron.his vcrbis: Deur.^.v.u 
Hi«c(nempc gratiofa &:gloriofa manifeftatio Dei in illo populo per verbu ^- ^H"''*'' 
ac miracula) erttfapientta &prudemia vejlra ante oculospopuloruni: qia audientes '''^' 
0?««wy?4f«f4i^<t,&:c.ProximumfapienriaecaputeftperagnitionemDeiriC 
Mediatoris Dmw«o,/?ril£5r CHR/Sr/,per verbum Deum timcre, dilige- 
re,rcuereri,3tqi omni in ipfum tiducia reciiberc. Nam Timor Domtm imtiu Sjraeh.-ap.t. 
at^caputfaptsntia.inqmzSaptem. RadixfapientidteHreuereriDomtnwin^&ramt 
eiusfunt longAmtatif.H&c qui audit^&.factt,d.it SoT7.K,comparo eum fapientt vtro^ hunh.-j.v. 
qui adificauit domu/nfuam fuprapetram.&cc. Saloraon etiam pro fumma Sa- ^+- 
picntia repucat Panemiam. Sap\enSyQ^\.\\ fuaforte eft contcntus.camque fcit ^'''*"'-"' 
leniterferre,&;fide atq^ patientiatemperarc. S^^/x^wf/rfcftconfiderarepo-/*»-*»! 9.».i+ 
tentiam Dei,q. demonftrauit in creatione rcru omniu ex nihilo: q ex fapi- '".?''•*•*»• 
cntinLlmagubein.uione, dilcuffione & adminiftrationeeariiadhueper- Xf,«phtn 
fpicimusiquadeniq;, demonftrabitinnouillimo dicin Rcnouationc reru agnouttm 
omniii,&inprimismrefufcicationecorporu cumcledVorutumreprobo- '^>"-'^- 
rum,vtrorumqv^ptercertascaufas. Hincnullonegotioeratcoliigere,q 
{ituco^lctdamnahlis.Sc ftukitiahic&ifthiccxitialis.Nempe, Deum nonrectc py^.^^.v.i. 
rfj^wo/ir^rr^cumcxoperib^creacionis&fuftentationehuiusvniueifi^tumex c-^ji'.n.^'.i 
librisScripturXjqjChnftusreprcheditinEmahuntinis^O^i^/ridrTrfr^uor-,,,.' 
de adcredendum,SLc. Deinde fecundu verbum pcognitum vel ledu velau- LHct^.y.zs 
dicu Deu m non rede inuocare.no re tle colcrc, no reuereri,non dilisere, ,, , 
n6totainipliimnduciarecubere.AitenimDominusSaluator:5f4yi"//H»/4-i6. 
retakmviro tnfipiemi.,ci,£dificet ftiper arenam^&firuduratn fuamfaciliruin£ ixpo- ^^^ i*^^'^* 
nere-.qui reijcit etiam correpttonem & infinutionem^fiultui est.Stultitia deditus en,g pro»,.io.v'tt 
correptionem de manuDcmtni nograto antmo agnofctt.,& Deum ceUbrat. Detrahens P'"»*-^- *• j»* 
proxtmojiultus eii. Intcr ftultos refertur etiam adulter, qui cum alcerius vxo- ^'*'" ** ^"'' 
re illicitam habet confuetudinem , quoniam vitam fuam in difcrimen E-^chj^ ie~ 
adducit. Nam ommum gentium iure adulteri damnan^^ur vita;: Omnium ^'»'f'*9'i9' 
Gentiumiurcadulteriumgrauius pcccatumfurto cenfecur, grauiasque s^ifquUin- 
ctiapledicur. Denique "^tultus etiam eft,qui non asnofcit Dei potcntiam, o^s peccat^mi- 

\ . -11- r r ■ ■ ^ ' 1 1 noreflreui. 

inpnmiscxeicedamoumin reiulcicationemotcuorura,quemadmodum/,p^^i^4i, 

PauluSait:'|'A''c^^0l',(7K QOJret^etg S ^WOTniiiTW^ioiv Utj 'icTZ^V/!,S)CC. Vid.loc. deverb.Ji^nif. 

Stultietinm (uncqui magna moiiuntur in hocfeculo colligunc, Sc noda- i,l'ii^,,^. 
tur illis ftuendi tacultas. Miycchix ^"fJiKeivfem '^aii; oi{fiit<ll ^hv n batvni/j t^ '^'"■•'•- ""• 

ti^TKTtK^OVTXii^ioeiViUCCVij.iy/iUVol^i liOTni. /r'!f 12 v,ZO 

V z Dt.:o-' ' ' 78. 

DEPOSFIT SFPERBOS, EXALT4VIT 

humtles. 
•bciUcet invtfas damnpfiijuverinx metttfJ LtiusHumdi- fefi/a cfin-tmaitap (ftkerij aUo 
'TTnifu.J' inafnnpVEOreddidUataVtrt^: viM alienAUua/^B.efaapJ^Aanuf erij 
T^ienojfAvilt talt ler Menfcn vnXCftt , Dem Demuf^enjtmt G(fti.pey, 

Stuftz^ ertdHJt. tn die pitperft ttfitk: \^nd'lf!wemj da/ n* tnr JchittnTtefJey'- 
L-.g vlte detfftahU dOratieU Mmai/t a tiiev., HHwmUt^^ver^ entre autref lien huahfe 
Aiiffi fait ilauje hifmmes a ratfan affitnanruaiJaft^aiu: Jufmer^ au^aDiai ^ tmijuiurr aaareaUe ^uguftinM T^ Au^ujlinus.n turpitudmem SupttVu^Zc Uumilitaik faniSiam pulcrlta- 

pfAim.ii. J^.dinemoftcnderet,pulcravticuralicubioppofitioneinhuncmodu: 

Suferbu vi- ^^^pter hoc vitium,propter hoc magnumfuperbiapeccatutn^Deus humilU venit. HiC 

mm vitioru.caufa,hocpeccatummagnum,ijieingenimorbus animarum omnipotentemmtdicum 

decoelo deduxit^vf^adfirmamferui humiliauit^contumeliis egit, lignofujpendit, vt 

perfalutem tantd medicind curetur hic tumor. lam tandem erubefcat bomofierijk" 

perhus^propter quem humilisfa£lus efi Dm.Piam fanc ac prude tem orationem ! 

Illuftrioriexemplohumilitatemc6mendaren6poterat,c[uamD.N.I.C. 

Nec NecturpifTimamturpitucIinempeccatl fupcrbiae, qu^m quo<lciusgfatia 
de coelo deuocatus efl: DeuSjVndeinfeut^Era&f/f^jf.Haec qui in vero timore 
Dominiconfiderauerit, nonpotuitnonodifleodiopeitedtiflimo Supr- 
btam^lk Humtlttatem yimmim covona.m toto animo diligere. SuperbUyVt mnniitatet^ 
turpitudineHieiusverbisaeques,nullomodoinueniesjPulcerrimamaute ronavirtHW. 
H«»»/^r<«f»pulcritudinem fandoafiTequi nonpoteris. Propterfuperbiam i,cfif"t.& 
deiedus t Angelus [acis.Efatos oculos ffUio hahet Deits.Elatisrefiftit, humiltat [u- fien^ue patr. 
perbos:Mutilatexcellentia. Enam narura,fupeibus, odiofus^ft. Probriloeo f.X.T.t'-'/.' 
S,Tarquirtio Superbi nomen additum.',Patet ex Euripide: vaier.Max. 

^i »'^ .^ " 1 /f^ ' ' lib.9.cap.S, 

O rUrVifftmjSfSgv^y&^y.^uiViXA/Tivci E(*ripidtt. 

Quantum vitium fiz fuperbia^Bernh.Tpvx ceteris diftindis locis perfequitur. '^'rnhard.m^ 
Inbonisnihilmetuendrieft,fupcibiaminbonisfaQ:ismetuioportet.E/ef-y-^^,^Crt„,,v*^ 
mefynoipejfuttdat. Hocveiipfe Setieca\idlt:NihiUjUe,2in,inbetteficiodandovi- Ltb.i.deBe- 
tandumyquamfuperbtaydcc. ofuperbiamagnafortun£;vtatenthilacctpertiuuat \6 ^"^/J^i 
fiultifimummalum i vtomne beneficium in iniuriam comisrtiti Vtteomniadede- ^ngufi.in 
(entlquoq^altius teelfi^afiiJjocdepreftores\Uc. Obfecro te quidpoteratma-^^^^J^',^,';,^' 
iusdiciaprofanoKoloineGentili? Addit alioinioco:5/)irirttfw<r^w(?i/«^e. «« boniffajiis 
Outditisi^[e quantopere fuperbiam cum detcftetur tum irndeat tiiobesc^L- 1-'-^^'"*' • 
emplo probat in lib.Metamorph. Etalibiitid, 3*scZ.3. 

Cultavettit,nimiuma,cupity8cc. Et: Lib.e.Meta- 

Fermulcet^comas,chlamydem^jVtpendeatapte &iib,%. 

CoUocat,vtlymbuSytotujnji^/idpareataurum. 
EtfapientermonetM, Valerius Marttal.Ku^nnmi 

TaJitdiretamennoliRuffineminores, Martiaiipi' 

PlusbabuitDidytnusplusThilomelushabet. gram.t . 

Superbiaspunitae veftigiafuntin Diabolis, in ArchiteBisTurrii Babjlontca. In Exi.punita 
IJebucadnezireAn Herode,in PaufattiaAn XerxeAn Akxandro MaQno.in Aiace,in f>*F"''"* ^" 
}ianntbal,inCaroloVUl.GA\OiS>cciuis omnia? Non arbitrordcHmwrffg 
vt addam,opus efle^quoniam quo probrofior eft fuperbia, eo fplendidior 
eft humilitas;quo Deus iiominesque fuperbia infeftiores , hoc humilitatih' (f»^fi^f»*- 

*^ ^ •> t ^ I •»■ diumexer- 

uentiores,quo magis deprimitur/«/?«r&/4,eo magis exaltatur humuttas, ta.n- cer.d^e rxper-X 
tum cum f«rwj?r<« Medium fit excrcendi huius vitij,&:graueolentiaeeius *''«»«^<^- 
(pargendae,nonminusatqueipfafuperbia fagiendaeft,monenteS.Patrc 

Augufiin. Compefcatfe humana temerttas,&id quod non eH^nen qu(trat,ne il- uankh xr 
lud quod f /? «0« inueniat.Tria hac vttia,voUiptai carnis,fuper- 
bi4j&(urtofitas omnia vitia cmtludunt. Comment.in 
Pfal.i. V 3 vm 7J- FNl ADH^ReNS ALTEKVM %EL1K' 

quee. 
3enaj- trudde/ j>r!'petuM\ lu.mt . ^ QauiiA Gelejiifetnvef tn arce poUnt . 
infenfejue h er^cpntcnte ipy IWMaifre, Crtfy MSaintlEuai^'^Ji^jfauve\fefaT,. 
CarJiJeruiriuveuj:a.ieujc^{uferafPaifreSwn vafei- autkaUe,eiIaihmie vet-rax. OPponuntur./^ttfwinbenignirarc acpatcrnaProuiclctiAD«i,&:^4'(;rj 
inM<«wwo«4iniuftb.Grauiflimum cnmeneft,CQr,quodDeusfibiin* 
iV4/.<».*.ii tegrumreferuari vult,tam prodigiofo Mammonaemonftroappon^re.Fi- 
v«4». deliflimeidPialte vcrat-NecabsrerNam 6 -r^jhST^ KxyJxt; fui:^ov ^ kuXo' 

irocrat Ordt Jt*^^^ ^-^>7^^'7>/f ^si' Nou dicam jam dc peflima rcmunerarioncM^w- 
*d Nieocitm. »ia«<ie,quibus fidelibus fuis cultoribus rependit gi^anair): Quifacrificamipjty 
Syr.u.v.7. iifcfiltgnum ojfenJisniiyVt impingant & cadantyDeoq:, rcnunciare in totum co- 
LA^rtmm'! S'^* Quatc fi Cratts^vi Philofophiae co expeditius fudaret,Patrimoniurii 

fuum fuumcontempncquinponusnosvt vcra: ac fo'idcE pietati,fideiacfidu- 
ciae?Siirnpiii5iilel«/a»«5 d<cere poterat: Militimfittmjarum nonaunm^^^^^^jlll' 
habere-.c^ixin potiusmiles Chnfti aurum contemnere,&: hdem coelumque nb.is, 
eligeredebebar,W.«P/'ie«<£j/4fimu!acrumfapicntiae (eciimgeftabat,exfla- 'Bioi apud 
grante exiens vrbe,& gloriaii poterat: Omma mea mecumporto j Tu rem fa- ^^"^"|, ^IJI^* 
pienti£ecollige,veramacraluihcamfidem,tum fi flagret vel/ 4^«»' illaba- BUnt. 
tur orbis, impanidum tamm .eferient ruina. Magno oncre te leuafti ,fi flne ma- ^/'''*^° j^ 
gnis es diuitiis,iicenimeoexpeditiuseuocantemex hoc ergaftulo Chri- 
ftum fequere. Si totumlucraueris 7nundut)}, diceie tamen tandem neceflc ha- Matth.is.v. 
biturus eflesiriai^TO i-^vofji,lLu-,i{^ shv Sjuo* Aixn-nAeif. No dicam: Si iaiiuram ^n^am- 
aninupajfurus efes : Pauci{Iimisenimhicdatureftediuitibus,&ifthic:hic ^rtd.in^ie' 
cminerec^ifthic:hicabundare &ifthic,quodNf/>o«<«»Mwfuum monetB. *"" ''*^'"^"'* 
liieronjmui.^\nc^mens-AgnomintJi tH chrijiianorum^propriisjluderedtuitiis. Et ad Epifl!^r^- 
HdtodorummdQm fcribit; Ddicatus es,Frater,Jivis &hicgaudere cumfeculo,& p*nan.&H*- 
foflea regnare ctm Chriflo. Cui qtiisftruit/tusferuus f f?, ab eo etiam mercedem acce- ^''^^'[g^^. ,«. 
ptamferendamexpeciat.chriftoferuis\ab eomercedem exjpe^a:Noneni}ncondign£ Rom.i.v.it. 
funtpapones huiusfecali,glorta eltm in mhis reutlanda. At ! Mammonas feruis-, 
ab eoexfpedamercedem , ncmpeTem««f4 maiora,quam quahic poffunt ah ;;^*f^J,°y?'/,- 
humanamente fcrmidari. Siverononnihil facultatum collegifti,confer j« Serm.tt. 
thefaurum Ei(;/r^<£,h.e.Erogain Paupercs,nam quicquid huiusin pauperes ^'f/^'",. 
erogatur,inChriftumipfumerogarinofti. SicLaurent.apudDecium. Hojpi- Martjr. 
talttatit^neJisimmemor,per bancenim quidam Angelos hofpitio exceperunt. Tu ■*^'««*-*f-^- 
vero de bonis tuis viue pie,honelle,parce. Quamuif fupirbits diues.,quiindue- .Ambref.offi- 
haturfurpura & bjfjfo,& epulabatur quotidiefplendide,mortuus apud inferos torque- '""■• ^'*-*''* 
retur,tamenji patiperis hulcerojiqui ante ianuam etus contemptus iacebat,mifertw Hebr.u.v.i. 
fMt(fet,mereretur&ipfetnirericordiam.Benefaciantdtuites/wtdiuitesinop(- •^'^- ^. ^ 

•II /"11 • I r • ri • r 1 ^urufttn.E- 

ribus bonis,factle trwuant,communicent,thefauriz.entjmfundamen- piji.io.adHi- 

tum bonum in futurum, faciant fihi amicos de Mvnmuna urium. 

. . n ■' f I ■ Luc.l6.v.t9 

mujtOjVt appreheniant vitam itteinAtn. \.Ttm.6.v.-i% 

, Luc.\6. v.Q. 

^^^ ^.T.m6v.xx 

i^riDiA \ 8o. 

inVlDlA FORTFNJS, FlDEl CHARITAS 

comes. zNViDi^. TNviDVM,pcrDeum immortalem! cfthocfeculamj&plasnque alcer 

•AalteriinuidentfoiTanas,honorem,opes,famam exlaboribus. Eftlane 

dc hoc non vitium^feci crimen,& quod inter nos minime omnium grafTa- 

iidebcbat,verumcum etiam DifcipulosDomini Domtm adhuc cohabi- 

SentcAiibJe tantc inuaferit,noftroslabores eo fuauiusfolamur. DefiniturciTe dolorob 

TrantjHiU.^-i- altertus fcUcitatem,mxta.pemu]ga.mm iftud : Inutdia ForttWdcomes; fed quam 

mm.c^f^. ^ jj^^xime adfiniseft &c Shx^^iy-oiiclocyCiux eilUtitia ob altmtuirifortunium. 

tig,xi». Martialis quid fit,{atis fubinnuit,quando canit : 

Liuet Iket Camas^runtpiturJarltjpUrat: 

Et qu&rit altos vnde pendeatyramos, ^rlmiutii'' 

Dudumquodorbecantor&legortoto. 

Et vmbilicis quod decorm & Cedro y 

Spargorperomnes^quas Roma tenetgentes. 
InuidiaeexemplaScripcurahabec plarima. Inuidec Cain /4Wigracia Dci. |^";*'!! »** 
InuidentFrrffmJo/f/>fojfracrimicanceshonores. \n\nAer\x. AarondcMiriam Nnmer.ii.* 
pvgaiogztiuxMojfis:ScCorah,Dathany&C Abiron gloris priuilegioq; Aaronit. '^^^^!^^ 
£/i4&inuidetglircentrhonorib4«id«.S4«/itidem.P/;rfyip/hononatqjglo- 28. 
risECki/?^Po;«/?«winuidetC£efariialiiahis. Auguftinusfuperhtafiliamege att,^^^"-^-^ '• 
&verifimiUtcr5nambolum,queminuidusalteriobtingcre videc,aucho- touEuiIM- 
norem^inuidei.Eomodoinuidiafequiturfuptrbiam^nonpracedit.Nonenimcatifai^^^-^ 
fuperbiendi e^ inuidia,fed caufa inuidedi eHfuperbia. Augufl.de Genefad Liter.ltb.i . ^/y. 
Quare non minus tetra eft quam ipfa fuperbia. Verum heus tu: Suffoca ma- ^' ^"^^- -o»- 
trem,& non tntfilta. Is iple Auguftm.vi turpitudmem huius crimmis ampii- MatthLm. 
us declarer,ait: Inuidta vitiuDtabolicum,quofelo Diabolus elirem,&inexpiabili- •?« Lib. dedc. 
ter reus. Non enim Diabolo dicitur: Adulterium commtfifttjurtum fuifti,villam ra- ""' ^ "^* 
fuifti:CcdiHominifalutem inuidtfti. ^ Non obie6l:o,red rubiedo nocere aiuc, 
adcoque optatur inuidia prae mifericordia Teu commiferatione: At Cato in catJijfich» 
moraubusait: 

Inuidiam nimio cultu vitare mementOy 

Qiufinon Udit tamen hancfufferre moleftum e^. 
Sed aliud UarttalU fibi velle videtur,quando ad Zoilum: 

mnquamdiuitiasDeosrogaui MM^Epi- 

Contentusmodtcismeo^ktm ^dztiUm. 

Vaupertasveniamdahisrecede 

CauJfaeRtatnfuUtinouij^voti 

FendentemvohZoilum videre. 
Sed pacealionn-n dixerim,ego,fi vUum aliquod crimen nocec obiedo, ^*'»»»''/'*?. 
certe hoc puto nocere, adfine nimirum odio,iraE,acediae,&c. Furiae enim, 
qusc huic vitio infunt plutimae,inuidum huc ftimuUntur,trahunt,raptac, 
vt non ccftet priufquara damnum dederit: 

Btfinonaltquanocuijfesmortumeffes. virgti.Ecicg.i 

Et itcrum: Dabunt malum MetelliNauio ?oeta. ^^ ^^ .^ ^^^^ 

Loquuntur pro me exl. Habelis,Iofephi,Dauidis, quibus tametfi vi(5toriade- gat.fufra. 
mura obtigir, vel in hac vel in illa vita, taraen aliquantifper eam fuftulif- 
femoleftum fuit 5c nocuit. Vtinam vcro,quihuic furias expofiti fumus 
confidenteriili charitate infultare, contemnere eam &c praefcnti animo 
ww/«w^o«flPi««rfpo{Iimus,&dicerc: ' S^TSw»"' 

E.umpatiir quiftiuis rumpiturinuidia. citait. 

X Esro . ^r. tSTO CONSTANS VS^FE AD MORTEM, 
O* dabo tibi coronm yita. 
hdmteJ' vrtftapiler^riuianiif arunMtns initiir^M.(i£nA.volut)taiir vix eft,vir nutanii, (L/loris: 

Quonpei Uuc uiucjlamine ventus tf,^.- M.enfu>t^a DEO tvutia- f eiHcta. Ufttet.^ 
l^urckwTli^ oaerjorckt ierJclt^Ct ^^erfein.yPrtraUmvffQotttfeJtTteU, 
'S^eften. vul vonQptt a])cietvana.i-: ^^ Der wirt AUreh kenu vnaluck aejrlk. 
luiJhiejtaUe etConjtantnha veur l*aMcwt 'Qhrmimiau n^retuUvtufuJtmeuHaM cr^^ 
MiustnmiOjtlT.ncatdtantAVerauj(>ncaitraJjelii^ craint aucotttraire i'vnc fertimelava^ , CVm in pium Chnftianum cakmicatn m atqiie aErumiianitn, 
^^ .„- VnaEurwNotfmcfjJimulcreber^ procellu 

f ri*"'*T/ II ^^^'c^s incumbantjisque rit,clc qua Eiaias: Spreta, adfll^a^proceUU agtUtMf 

&ornnibusmiferiarumventitat^turbmbusexpofita^ir\^gna,(2inei\\icon^zi\tiz 

Matth.v.v.7 opuseft,vtneinftar/^««4r««rf/nwinfidc,fiducia atq-, confeffione veritatis 

ffaUif.v.i. deficiat,nequeredimouerivllomodopatiatur,red tnftarrupU &raxo-fir- 

marae columnac perftat,& incurfiis hoftium fimul,perfequutorum,atque 

yl^i\^hJ\^x<n<.<)(,Kuv excipiat fortit€r,fuftineat , vincat, ^ haec nobis Tabella 

pulcri pulcreob oculospomt. Ouareiuftus&4/w*infacriscomparatur.&ft4/w<« Pff^-fi. f.U 
ramum hic manu geltat conjtantta^yx. quemadmodum palma contra impajt' bum.j. 
fWWfOWWwmMyc^ft^w/ftrgif.ita&pijconftantercotraomnespedecutiones PHnM.is. 
confiftantjVtdeniqj triumphent,nihil hKfitante mcnte,niiiilimmutato '^^xieWH?^ 
\uhu,yt de Socr4te i:efcmnx.,quod{undmfcfnpervulru & domo extulmt ^do- ^ttuM.i. 
mum rmlmt.Qmxt Dominus Salu4torQZ\a.m a luis requirit,vt domumFidei '^^^t^ _ 
ddifcentfuperpetramjVtfidefcendAtpluma,& veniantflumina^& fiaueruntv^nti, pi^!he^m.hi>.t 
& irruantin domumynon cadatiVtfuprapetrafundata. Et Pauli verba noratu di- ^j^f^J^ 
gnifllma fiint: Sicut Chrijlumy ziXiaccepiJlis, ita ambulate in eo., radtcatt &fupir- z^.tr&c. ' 
tdficatiin ipfo,& confirmatiinfide,c^ ipfum etiam alibi repetit,quandoChr'- ^'^.'^{jf'''^'^' 
ftumincoidibusnoftrishabitare ait,perfidem,vtquiincharitatct radi- 
cati &fundati,vtroq-, fimili cum a pahna tum a domo defiimpto. Ad £/3k- 
/wfi;ribit: Nefimusparuuliflu^uanteSyne cireumferamur omni vento do^irinAtn «/^«A.f.ir 
nequitia bominum^afiutiaadcircumuentionemerrorisiVeritatemautemfacientes ' ' '^'*** 
incharitate,crefcamm iniUoperomnia qui t^ caput Chnfim^&cc. Proveritatepu- Sjr.^.v.n^ 
gnandum vft^ ad womw,monet Sapiens, Minimc ergo in Chriftianae pietatis 
ConfefrorescompetitilludSopbc/»: „ , , 

Keiva' $1 ^S\(^,K»v ehiv^^Q^ |WoA»j. pfal.izs.v.u 

^i confidum lehoua/imilesfunt monti r<,yonis,qui non dimouetur; vt trespueri in ^jJ^j/;Ji'^ *; 
fornaceBabjlonica, qniTyranno in faciem dicunt: Notumftt tibi Rex,Deostuos PaUad.invi. 
nos non e(fe culturos,& imaginem auream quam trexifti nvefie culturos nos. Vt Mac- j^Jlllf^], 
cabai;vz D.Ambrofius, qui Arianis tcmplum: & Eufebius Samofatenfis, ciui Imp. jior.Ecdef 
Confiantio fymbolum tradere renuebat conftantiffime: Et Beneuolus luftina J,*}*''"!*, 
Iw;/>^r<tm«contraOrthodoxos lcgem fcribererecufabat. NecL^<e«4illa, eap.io'.' 
qui Ariftogitonem 8>c Harmodium Tyrannicidas prodere nolebat,mulieri E- p/'»-/.?^*?. 
deffendt ad martyrium propcranti nihil praeripiet. Martyrum noftri feculi, hlu/.difcipi, 
de quo Martyrologium , nec tacenda nec vetcribus vUo modo poftpo- tib.9.c.t. 
nenda.Cant.Sed Arundo e^ calamrn vacumy& nuUatn debet virtutem:& ideo quo- ^^p]'^^ 
cunqueflantevento,hucillucimpellitur: sichomocarnalUyinquo nuUa eiffidei me- ckrjfijiom.h 
du\la,nec virtus nritatis, qualifcun^ tentatio fubierit, infleilitur. Quafis cft ille f,a'3Z'irj 
Modinenfis ciuis.qui in gratiam Antiochi^ Epimanis in conjpedu bonorum ma- Homti.zr. 
gno cum fcandalopcn^c^J/if, & alij: Ad quorum perditam aciem etiam ,>f2*J",* ;. 
Petrus Apoftolus properare videbatur,qui ad leuis muHerculse vocemDo- i.Maccab.t, 
minumacMagtftrum,&ter,&non fine anathematifatione fuinegabat, ]^^t]fjj^g^ 
&commentitius huius fucce(rori*Ai4y«//i«widohsy*f(;Mfaciens.Sedpiis Marc.u. 
atquccordatisgrauiterinfufurratillud Dominicum:E/?<?)5i«/«fcon- fj'^''*/."^^''* 
&3.ns)vfqueadmortem,&dabo tibictronamvtt£.Ehtn\ CApiJfe ^ExPiatms 

mHlterumelfyadculmenptruemppaucorum. ieffrTJiiar^ 

U -«O^O^C»- dehiftit.RiHn. 8i. ETIAMSI 0CC1DE%IT ME DOMIKVS, 
tmen ^embo. 
Sed Sves coei ^ves toeinUf conefiia. munera. d-i>neu\ 
jE-t meltuj mCferu erAf fare femppi' Mt. -Anxtrtrf/ anitniii meiuT jinir-e dolar-ej 

Tnrjentrf qladio Jn>e vel enfe iulei ; x,t meuuj tnuevu et^ns jare jempei 
D ekitminernUs/, anajt und vei^driej w^ nilki dtt htmltfck fft^ffnuna woft , 

Ojjt tnanchen tn verx^nvlunq fiief, Vn^Cjaitef Uulffliomt vnd erloft.. 

Jfn^tnfje etDefefvoir efi tsufvrejt a.fe YendreyettUnt U visni^^aarde qifilnefejAce mat: 

Ou.Jffy tnefmc eJapraer.-MAtjEjPerance renjrellrtjyieu.aancauef efpere,iu.1e verrax tayal trdifft 
Sftf quid rid»& Spti /^V i^onuntm SpesScDeJfierdtie. Spesyvy^aixVtdei foboles eft,quod enitni 
'^d!ffnmuL ^*' illa tanquam veriflimum atqj certiflimum apprehendit & credit,h^c 
patienter,dumappareat,&pr2eftetur,exrpe6tat.Eftautem5/>«g«<i&f»(/ffW 
cumcorporiftumanimt&^cumdandorum bonorum^tum malorum auertendorum le- 
niterex(pi^anitis,indubitate nixigratia Dei ,veracibtts eimpromiftonihus^ meritu 
Chrtftiy& efficaci diflamine confoUtionis Spiritus S.perfidem apprehenJis.E^ virtus 
pulcerrima&DeogratifIima,quod inipfovno foloDeo finniterfunda- 
tur,tnbuit cnim Deo laudem bonitatis, veracitatis, conftantiar, & in lau- 

demDei (lemDeiTerMax.Opt.rccfVavergltjEtrnaximashabetvtUiratesiOa/f»/;» 
Jperantin Dmino,jnutabtmt fortitHdtnem^ajfumempen^iai ficut aqutUyCurrent & f^''^°'^i^ 
nonlaborabnnt,ambulabuntc^nddeficient.Spesfuturorumbonorum(nitAu^uJitn.) uoh.i.v.io. 
prtfentem fortunam knit. Spes conftanter Axdv.Domimis lux & falm mea e^,no -^«^«/"'« 

■ 1 r^ c^ \ r ■ 1-1- • . II- • 1 n- 1 Serm.sS.dt 

f/jwfWj&c.SedlpeipulcritiidmemturpitudomcredulitatiSjdimdentiaeac Tem^Qtt. 
defperationisinprimisfi non fuperat^certcsequat: CumD^ttwplanewfW- 
rfrf«;K,quantum ad [e^faciat. Satanasquoq-, defperationisartifex &:archi- 
teduseftMue/*37t%,!'@-,& quoquomodo potefthomineaddefperatione 
impeUit,laqueosquibus fe fufpendat,ferrum,quo feperimat,obiiciens. 
Grauiter & pie Augufiin. Kogo vos,fratres charifimi^vtfifortealiquis ex vobii.,vtfe 
habet humanafragilttai calliditate dtabolifuperatus.templuDei infe violando dejiru- 
xerit,demifericordia Dei non dejperet,fed cito de malo imquitatis fuaconfurgat. Nj» 
enim ^peccauerit,(ed^inpeccatisperfetieraueritiabo}ninabilis eii Deo.Nam vt de in- 
dulgentia diuina nemo dtJfidat^Dominus nosf Prophetam tanq^piiftmtts pater confo- 
latur dicens-.^Nolo mortepeccatorif,fed vt conuertatur & viuat. Sed ijia tanta mtfert- 
cordiatuncnobiijpdefi,(inontardammconuertiadDominu,neccrtmtnacriminibus 
fuperaddimus. Ha.£iQn^ Auguji. locusdignifTquitotuslegaturiw Sermentb.de i>f/}eratitnit 
Tempore. SuntautemukascaufaE&cocaufaedefperationis: Peccatum ^nmu '""*^'*^ 
lociiobtinet5quandocuC<<i»oblafphematuT:M4iorrfy««f/>W4f4»3e4,^'^tt<c Cenff.^.v.jz. 
foftnt mihi remitti. Hic Augufiin.cit.loc.ziv. Nemo hic necpo^ centupeccata necpo- ^f^^l^,'^' 
tius mille crimina de mifericordia diuina dejperet,jic tamen non dejperet,vtfine mora 
Diufibi repropitiarifefiinet.,nefif«rte confuetudinem peccandifecerit,etiamfivdit,de 
diabolilaqueisliberarinonpcfiit.vid.loc. Deindedefperationemnonparum ^.^ '^ .. 
acdit contemptus, deie€t\o de priori ftatu, fortuna, eminentia,&c. Vbienim famn,ar. 
mnfisquifueris,nonesicurvelisvium.SicSaul^T02VLo^zdiomQnv[\hix.,t^(Q. ^■^*"*-^^'-^-^ 
confodit. Sicvbiconfiliumfuumoptimum&regni inuaforimaximeji)- 
ficuum pofthaberi videt, inftrato afino domum fe confert,& fad:o tefta- 
mento,femetipfumfufpendit AHiTorHEL.Inprimismagnaad defpera- iii- 
tionemconcaufacftMtt«^tt5,&:ij,cumquibus &quibus confciishocvel 
illud flagitium fcclusve patratum cft: Nam ab initio Satanas per fua orga- 
naadpeccata incitat, trudit,p?nit, vbiverohominemin fuampellexit 
na(lam,mcdiumillidigitumoftendit5&ad defperationemadigit. Sic cii 
IttrfrfproditoreDominicgeruntPharifsi.namcumipfuminprimodefpe- 
rationis liminc viderent, fatentem , poEnirentem,ringentem; Ouidad nos, Mav.h.n.v. 
inquiunr,f«rirfcm. Hocquidaliuderat,quamobijcerelaqueum,quogu- ■*' 
lam frangeret.De furiofo Atace^dQ furiofa laconica iam non dicemus. De- 
fgerandum nobis minime eftjquiChrifti profitcmurhdem,quod 
cfTet 'DQWXXimendacij arguere,viS.loannes ?at.,imo indomofdei- 
fidem negare^ vt loquitur ^4«^«/«««*. 

X y INOBE- «5. 

lNOBEDlENTly€ ET OBEDIENTIJB 
Anttthefs^ 
I^uua^aluJiLrai nuUa. ejt leaaUlfuT umhnj L alilnij fiinifsif, amvletttre cardejiam. 

Nullafahi/ tfta.titi/ mvenienda.S/>fhum'' Qu^ai-^/difofferldraHa.^t^aiaDei,^ 
\^n d-ufck^nlniffeftfei^m vnXwnt, Ms nwhe^ X%r^t<>:jaiU Jetn.^atk, 

FtndftdpckketnJtUyl npckSerUaknt \eAa.s^h^a^-ifjf OoitesanA^^. 
Jl ejt tffui imvffJfiUe atajatwej nous foy ans-Yffrtans fahmtnenl et en OVapince, 
Poflahy &rltyft:MaijJi enChrA cfOSpns^a. croijs^nmSfytUndranr lejalut iffijjsante. f)htii(nlia in 
gtnerecjnidt 
VtdtLamber. 
Dantc.inElh. 
Chrift. 

Ohedientia in 
fpecietjuid'' 
OMNIBVS 
e-SlNGV- 
LlS fnandatii 
Det obftringi- 
9tur. OEditmiA[\scso(,v3^)'ingtnere eHjiddis &pmnpta iujfm & maridati afuptrio- 
ri vdparifacliexfecutio^&prdjlatig. Ohedientia autcm erg4 Deum esi man- 
datorum diuinorwn hujmlif Gbfertiantta &prompta exfecutio per Spiritum S.actenfa 
in Deigloiiatn & fioJl/tfalutem.Hanc Candnm obedientiam Deo debcmus p 
omnia,tanquam ("uprem^ omnium poteftati,qii2e omnibus iufTa di£tat ac 
leges figit^praefertim cum omnes aliae creaturae iplius iufTa prompte capef- 
fantj&finecontradidioneexrequantur.Adikingimurigiturconrcientias 
ratione,6c fub interminationc «terns damnationis omnibus mandatis 

Dei,8c DeIj&Domini h q stkiIesv CuKisr jy^vtdumcyichmsLf. Agltepaniten' ^■'**^-*-^ 
tMm&crediteEnangeltOyEgofumlux mundt,quifequtiurme,mnambuUt intene- ^Marc.uv.tf. 
bru/edhabebitlH?nenvit($. Vmtteadmeomnes,quiUboratU &oneratiefiiiy&ego loh.n.v.iz. 
vosreficiam.Difcite ame^qiioniammitis fum &hu}inUs corde. ToUiteiugUinmeum ^"^" ""'' 
fupervos^&inuenietisrequkmanimabm vefiris,quoniam iugammeumfuaue,&o- -^.^9. 
MU meum leue.Luceat lux vefira coram hominibm^vt videat vefiira bona opera,&glo- ^l^V.Mt-.is 
rificeturpatervefierc<slefiis. Hocefimandatummeum^vtdiligatii vosinutcem-.vnde loh.ir.v.M. 
dignofcemint difcipuli mei,fidtligatis vos, Etiam inimicos vefiros diltgite: Benefacite ^f^f^^^^^'l] 
quioderuntvos: & oratepropetfequentibus & calumniantibus vos\vtfitisfiUjpatrii 44. 
vefiriquiefiinccelis. Sienimdiligitiseos quivos dHigunt^quammercedem habetis? -^**'*-*?** 
nonne &publicani &peccatoris hacfaciunt. Si benefaitoribus vefiris benefacitis^quid Mauh.i.6- 
fingtdarefacitis-j nonne & publicani & peccatores faciunt idemlSic. Efiote igitur L»c.6.ioc.ai- 
ferfedijicut &pater vefier,qui eH in coelis^perfe^tu e^. Qui concupiuerit mulierem ^/^[^ ^.^i^, 
f^icienseamyiamadulteriumcemmifit cum ea incordefuo. Nolitethefaimz.ire in MAtth.j.v.tt 
terrisyvbi arugo & tinea demolttur,& vbifures effodtum &furantur. Thefaurizate J^ "^ j^!^' 
dutem in cce{o,vbi neq^&rugo ne^ tinea demelitur, & vhifures non cffsditmt necfu- 
rantur. Vhi entm thefaurus vefier eff, ibi efi cor vefirim. Attendite autem ne corda 
vefiragrattenturcrapuU&ekietate,&curis huitu vitd.&fuperueniatinvosrepen-'^"^''^^^' 
tinadtestlla,&Cc. Haecfuntmandatapiaecipuejin quibuspleraquealiaco- ^'''•^'•^•^* 
prehenduntur,&haeceftran6tailla obedientia,qua Deotenemur,&qui ^•mBrptUicU 
vere Deum dili2unt,id totis viribus mx^^nx.,chrtR9 Domino aflerente:j3«i idobeditniia, 
dtltgttmejermonem meum jertiabtty[AyDiii amatore Dei crga mandata eius 
audientem aurem gererc 1) &?ater meus diliget eum , & ad eum veniemus,& 
manfionemapudeumfaciemus. Ad hoc adftringit nosetiam jJ<i« $cfalutaris Ftdes&f*,'u- 
eius cognitio : Si enim dictmus,diligere noseum,& nonferuamus mandataeius,me- J^f^ ''^'""* 
tmur. In hoc enim cognofcimus , quod nouimus ipfum , fi mandata eius feruamus. i.m.i.x/.3. 
Haecfan(5laobedientia,vt mandatum habet,ita&:promiflionem,8cme- * 
returpraemiaraagnifica. Intalienm manet & habitat chrifius. Que77tadmo- uoh.z-.v.r. 
dumigiturpafiorifuo oues obtemperant,zkBafil.inConfiitutionib.C\ciuideme'ms nafii.inR*- 
(\im)&viamquamcunque illevult mgrediuntur , fic quiex DEOpietatis cultores i"^- 
funt.,6cc.biomnemhabebHntfufficientiam.SedS>comnispr£uartcatio&tnebedien- 
iiafemperaccepitiufiam retributionismercedem, quare nec imbedientesiffugtetit.fi Hdr.i.v.z: 
tantamfalutemneglexerint. Infonet igitur remper auribus nofti is.qus 
Pater coeleftis de throno fuo imonaf.Hicesifiliusmetu dileftiu^ 
in quo compUcitum mihi fi?, h v n c -j; a v - 

DITE. 
^'^^ 

ARBOW ■ Mairh.x?. .yMiirt.fj.-^.l, 
jLhc n^V.iS'- ^KBOK VITM CHRISTFS, 
LTL C nuicjus^^n^ /lir^s p^r^n^ JpJarerAroJaLdir hir^/ i^itee foTjfihaiwi^t imL:] 

'Wer h^rubti/r infciTi herhcn ^ieeramfQreutzesJhiiTtmJs/tunA' 
jL>erdencK anx tGri^n enri/tt/cn7TW^;^rwarh T^ms i^er^euhumT der ftmA 
\LovteJpiI, Cnr^ttm-,bnSauj^etirp2^^'^^^^^"'^^"-^"^ meirpfmr/pourtofuti^uffi^ 
A.iovh-ei£/ou4X772e7ti.Jelui'poinineteiilmbe-^nemarttrepruclle/i^lc^ CHRISTVS T^Roi^ommz nebisDominmnojlerlESVS CHRlSTVSSalHsacSotermfler, 
nt^rnm co^u X yt »» tffo omnem abunditntiam & omnifijficietiam corpris, &pr£fertim anima 
ZZT.v.xr. hibezmus-.Lexenimper Mofendataefi,GRAriAautemperlESVM CHRISTVM, 
ibid.v.M. vtex PLEI^lTVDi:NEeit4s omnesaccipiamm Gratiampre Gratia.lnipfoenimhabi' 
c»iof.i.v.i9. tat omnis PLENITV DO ^&cc. In eo reconditi funt o?ww«THE5^FJRr;propter- 
&caf.i. v.i. Qg^^i^iacuit PatriyVt in ipfo PLEISHTVDO habitaret. Oppenuntur Mff/^i & Chri- 
Jlui-yMons Sina &c Mom Sion,?ELLICANVS &cLex&i.Euangelium,<in22. tametfi 
Xtm.i.v.i, vere oppofica non fint.rubalterna tame funt feu diCparata, Scquodimpop- 
^ae^or. j^fig g^^f Le^ijiqiiidmper carnem infirmAbatur,idfe(it Dm wiJfofilt9. Mofes reda 

repro- iewmiifiomsnoninzve^h^T^y^^^efnkmtmumtplidafurT^dere-.lof^^ 
non tatum ingreduur,{ed. etiam totumpopuium Ilraeiincum mtroducit. oifojhm, 
Non per Lcgem Moyfis.fed perEuangelium Chrifii datur omnirufficien- 
tia,vita,falus.Quicquidigitur nobis deht,id ex inexhaufto bonorum om- ^^^J^- '"•^' 
niumthefauropetere&expedarcfide polTamus. Principio liofanosy^tx. G^/^f.j.x/.i^. 
Legemaccurat,&reosperagif,AbiblutionchabemusnosinChrifto&cx ^^^"^'^•'"- 
plcnitudine CHRisTijquiaccufationem & maledi<5lum Legis in fe rece- E^/ieft^v.s, 
pit,vtperpa{lionem & mortem eius in confpectuPatrisablolueremuri 
Ipfeenim eiiinquo Patricomplacmei^^c^mDik^uscii&msfumusdileilsindi- JcTr.*i7p.7o, 
h<D:0:,vtg\ou2Lnnuncfo[iimus:^uiimtmtabit,&c.(idutrfusele^osDeifSidc- 
(itnobisiuftitia^couincentenosMi/^y^peccati^&indereiultantisiuftseiras"^»^'!'^-^»» 
diuinas^fumere nobis iuftiiiam licetex plenitudine Ch.n^i,^^gniDeitcBen-^ ^^^^ ^ ^ 
tu^eccatamundt,cuimfanguineperpurgamurah omnipeccatv^quifacius nobiseffa i.Gr.M-.so, 
Deo Patre iuftitia. Omnes enim PfcpheU teftimonium perhibent , quod in nomine ^^'^■^^•'^^ 
eiui habemui remiftonem peccatorum credentes. Iple redimit Ifrael ex omnibus ini- pfaHj». v. 
quitatibiueiui. *Ad quod allufum eft a Mofe lu deferto per exaltatum fer- ^('; 
^cnicm xnc\im;vu^iQ SoT^K e^^iiczv. Stcut Uoles exaltamt jerpentem tn de- v.t.9. 
ferto : Itafilium hominu exJtxri opomt , vt omnU qui credtt in eum,non pereatjed /«'"««•J-v.if.' , 

t t ■ r> • ■ \ r ■ ■ T 1 ■- Oppofmo. 

habeat vttam&ternam. Siv;f<«nosdericit,mortisper Legemnoscondemna- Dt^ter.zr.v, 
te Mo/f,habemus in ipfius plenitudine vitam: Ipfe esl emm refurre^w & vita: */'• 
Et quemadmodum iffiPater dedit vtiam habere infetpfo^lta ipf omntb'^ tn ipfum fgh^^^^r!^ 
credenttbtts vitamimpertitur. Et quemadmodum PiUicanus roftro pedus a- PeUicamu» 
perit,&elicito fanguine mortuos puUos in vitam reuocat,(ic per vulnera 
Chri-fti vitanobis quoque partaeft. Sicarbones Infernales accendit& 
fufflat Uofes^h bemusinfanguine Chrifti {alutem,nam pcrtrombosgruwos- '* ' * ^' 
ve G.rgttinis Chriftiomnes fulphureac cataradtoe infernalesitaexftinftae 
funt,vt VieciosDei necaccendere necamburere poflini: ^ihilenimcondem' Rom.t.v.u 
nathnif in his qui in Chrifto Itfu funt: 'iHitm ipfcs condemaahit , Chrt[tus e^ , qui ^ ^ "*' 
tnorttcv eft^imo qui & refurrexit. Si conftamia deeft,i« Chrifto habemus.per quem phinpp.^.v, 
ommapojfumm dumipfe conf,rtatttr-.,^e\:ipCamhzbemuSyVtnihitnos a ddidiorie «J-- 
Deifcpararepoftit:DeniciuQi^Cee^Medtatornofter,Captitndft:-um,A'irv^vTi;aTyj? i.r/w/.i.Vfl 
«:j?«r, Aduocatus nofter,Dtix v/;*,& aufcr confummatorg^ £tern£fahitis,vt &l Am- Ephefr.v.ij. 
brcfitts: OMNIA nobis Chrftus eHfivoltmus. CUrari difideras, Medictis eff: fe:'.ribi'j ^fiel.t.J.il'. 
eftuas^fonseH: Grauaris intquitate^Itftitia efi: indigi;sauxi!ioytrtu£ eii: mortem ti- & c.iz.v.z, 
nieSfVitaeft: Iredefidefas,via eff: tenebrasfugisjuxe^: ctbum appais, ahmentum i^Xpi^^Jiy. 
. t^t&Cc. Id tantum nunc agamus, vt ne infidelitate hos tantos thc- 

faurcs amoliamur,fed vcra fide Chdftum cUm omnibus ^/«^ <^f*' 

fuisbentficiisampledamur. wigjcsjx. 

^ ^ Y PER «5. 
1>ER FNFM HOMINEM MORS, T>ER 

ynumyita. 
Lpihifrrum ftnmtdat morfus al arlorgvom Quipeiil)u: idcetS atAnan^ cjtu soicula intir^j 
Milnuf,AJamifAtum.atu)aem/ omnevsnt. I^inaat,Chnftuj ntuic rgiiutuus,aieft . 
JDer erftBij uptnsBautnej Frucht ChrijUif durch Jdn-e 3 cltfttach vnitfidt^ 

Tfacntiaj unrMettfckenJemlverfluckt: Sund^Deufel.npU vhercuunilen hai. 
A lam npyeifjantaDteuverditJaarace Cnf^tauf^medsStUanfuleXaauilion oelaMpri; 
Ki^itrita lamort fturjpj etvourja, ract ■ Rjjufcitant tllfriJeJempJirantU^lujJprt . A /fOnetalicubiilfi^^tf^/Wfty.-NontamqBaeredumefrejqaomodoinptfc-^ 

irf/w"j?r- caturnacmorteincideiimus,quani quomodoexiirdemlibercmur: 

v»r. QuienimpriiTium(;u2rant,pcrindefacereatque,quidelapruminputeu 

eumpnfentipericuiovitie, diu interrogct. quomodoinciderit, qumid 

potiusagendum erat,vfquamprimuextraheretur&liberaretur.Haudin- 

commodcirnrerim,vbiextra(ft'erat,quasripoterat,quomodoiticidi(Iet> 

»pposmo vt de caerero a tali lapfu folicite fibi caueret,&c. Perindc enim nos in hor- 

"ehtijil! ^ ^endam i:oucampcccati,raortis,&xterna£damnationisincidimusj quxri 

igitur igitur no tam quoraodo inciclerimtis,c[quomodo liberati fimus,par ef at^ 
vcrumqj tamcn fcitu necefTariUjVt a lapfu & peccato ^e cserero eo ftudio- 
fiusnobiscaueamus; Quarenobisvtrumq-jhacTabellaEmblemancao- 
ftcnditur,eftq-, adeo fumma dodrinae AipQ{io\icx:Stcu$per vnmddi^um in Rom.s.v.it. 
cntneshominesin condemnationemjic&pcr vnius lujittiam in omnes homimsin iu- »<"'^t' tj>. 
fiificationemvitd. Stcutenimperinobedientum peccatores cor^jlitw.i funtmulti-.Ita. 
&fervnttuohedientiam iufiiconfittnenturmulti. Alio in loco vrriufq^ authore 
nominat,& rir<£ & w^rrw.dicens: Stcutin Adam omnesmoriutur.ita&in Chri- i.r<.r.i;.v.ir. 
)?oow««r/«i/Jc4»rttr,&c.velviuificabunrur.Videsduasrp.diccs,vnammr- ^-- 
r»,alteram rir^jgerminatriccm: Iliam dici Adamum,hiinc Chrifium:vi enim ^hirilcul 
illa radix ririo/4,!ta h£eci«rf^r4,vtilla wimi^f4,ita hxcbeatifica:vi illa. fuccum 
i»yawtransfundit, eosque peccata facit &c originale & a<5lualiaplurima 
Cgemmaru locojprotrudcre: Ita haecquoq; transfunditfuccum,&jptru- 
ditgemmas,innocenti3e,vircutis,iuftitise,vitae.Idq>latiusdeducitSpiritus 
S. in S. Scriptura: Pertnulieremintroittpeccatum in mundtm,& propteripfim de- Sjr.it.v.ii. 
iic?«jtw(deceiptum ab arbore pomum vetitum,comeftum,6c viro imperti- 
tum,qui $c ipfe comedit)ow«« morttfumus obnoxij. Per hominempeaatum in- ^^g'^'^^' 
trauitm mundum,& pir psccatum morSy& ita omnes hominesmorsperuafit^ i<^' w 
«am? ^iUflfr^iBv. Stipendium enim peccatimors. HinclethifcrumiaculumaSa- Euoiut.Em^ 
thanaaftuteacpotentervibratum adhucinipiius hsretcordc&medul- ""* 
lis,& virus in pofterosjtranfmittit,generatq;y^Wfwy«i^wi/m,«««^rtt»ji« cenef.s.v.u 
imquitat^usy& nattim inpeccatisSeruum peccatifilium ira, carbonem inferna- ■^^'•ri-* 7- 
iem:led per Cnriitum vitajquam pcperit paliione, & mortc, ernciiq-, vir- 
tutc rcfurredionis,afccnfionis,&c. £/?^adeo refurre^tio &vita,conteritfub Ephef.i.v.t. 
pedibus Sathanamytncit mundumy dbolet mortem,adferensiufiitiam ^vitam yim- ^fr"^^A*^' 
mortalitate}n^\t verbum diuinumprolixeteftatur. Quare Apoftolus:5r;- liim.s.v.vlft 
pendtumpeccati mors: Donum autem vita mrnaper Dominum noftrum lefum Cfcri- 
ftum. Concludit haec omnia in fafciculum ita acutc, ita neruofe, ita pie, 
BAsiLivs,vtdignilIiraafintvcrba,quaeintegra(conuerfa)hucponantur: 
Cenitus rf?Cinquit j/scr mulieremyVtgenitos regeneraret-y Crucifixus eH volensyVtin- Bafii. Epif. 
mte irucifixoi detraheret. Mortuus eli volens, vt inuoluntarie mortuos exfufcitaret: T^*" '** 
fufcepityquam nonfufcipiehat mortem, vt eos, qui fub mortefuntyVtuificaret. Deuo- 
rauit ipfum mors ignoranSyVbi deuorajfety cognouity quem non deuorauit -y Deuorauit 
vitamydeuoratae^ avita. Deuorauitvnum cumomnibuSyperdidttvnumpropter o- 
mnes.Rapuitvtleo.confra^ifuMtdemes ipfiuSyquapropteretiam velut debilifconte- 
mnitur. Non entm ampltus velut leonem timemusyfed velutpellem conculcamus. Yti' ^ 
nam demum nos pro his tantis donis Chrifti gratos exhiberemus,ne 
ctiam fuper noftra queratur ingratitudinei Doloremfuum tanto 

4cerbtoremepyqu0nosingratioresrtperiatyC[iiQmzdmod\xm ^ ^^ ^ 

B«r»fe<irrfi alicubi verba fonant. 

Y 1 uvrvA te. 
MVTFA IVStiriJE AC PACIS OSCVLA. 
Quand^ lufhturraj: tfivla, Wittua. uumt Oauis L ^JiimuUr miGro rim,vectcra ieretf 
Clfnuivuoremm c^via. itmior niat: Q^ recreat Chrijtijcmauine veranies. 

WanTrielderQpreJtiial^t aill Kus, Wkr (jjetz^ttiitjtfm Iqt nilerlrucVt^ 
IftAller itnam vherjlus: Ver WdltfQlauhJal^j' wider erautdt- 

(^anHufktp etlaPa^JaUrelaijetiinimein^JLaL<yjoni^ na^^rte auejt^ajeur; 

lijavluf aelfienf au, tnande ettnatnrdeptainieMais- leSainctEtianaile tunic rejtauii leCoeu r. j> •>?«W fttl T TTeomeliushancTabellaintcnigatttns^confolendus i5^:_^ucenM 
t«bijt4iM. V cft is ipfe locus Sacri Codicis,ex quo fluit, & de quo defumptam e^ 
inpropatuloefl;: Gratmexipfofontebihunturaqute. 
Sic aute fonant vtihz\Audia,q,dl9quaturT>eus tUe^fjrtislehoUAh^Sic. Vtt^prO' 
pinqua efl timentibus eitfalusjjabitatura e^gloria in terra noflra.Bentgnttoi &fides 
occurrent interfe, Vax & luftttia ofculabuntur fe.Fideseterragerminabit,&it4ftitia 
P(.a?/»,d''f.requirelocu.DefcribiroptimuReipub.ftatu.Oftenditmultipli- 
cem efle vfum &fia6lii & modufrucn^U talibus bonisDcidonis. Cardi- 
' nalesvirtutesquibusRjerpub.nixavigetfloretqjrunt:Prima,Itt/?i«<i.5Mif- 
f u$ aheneus Regni,Re§ionis,Vj:bis,Reipubl.5cc. eft luftitiajluftitiam cx Hid.v.i I . 

tardinaief 
%-irtHtesfa' 

ftntuRtiiHb «quo acJmlniftrarcfutrtn cuiq*, trlbuef^jperfonas no a{tumer6,ni!c v©fare *• 

fe,qumte myheate oppnffum^m dicitepHpillo,fufcipite caufampidiuijiacqttiejlatis 'Jg^ftratitm. 
&audtatU,hiino huius terra fruemif n.lu ftitias fuccedit elememia^benigmtas^man- Efai.i,v.i7. 
/«««rfo.hscconrammatfeliciEatcReipub.Nondicodeihdulgeiianimia, "' 
. fed hoc volorOporrere Kem^uh.regiBonisverbif.&^^mbtuFoenv.Yin^^Cd- GraHif.di' 
re,qriiKReipub.Abeneimur!j qlataefofTaijelfiL-ma^pugnaculajquagro-^f"^^^^^ 
buftsemunitionesjquaevahdatormentaiquae deniq; rummavisacroburr i.Reg.iz.,^ 
fummuj3udi,dicamiPrudens clementia eft, \notaquiddic4m.'] Quosrigor '*•* 
^oboami ad defeQ:ionem permouit,clementia feruare potuillet. Aiphnjum Te^.Pantr- 
B.emn Neapslitanam nil magis confirmauit,g clemctia & benignitas. Quid rniur.usde 

n. ■ Qr ■ C ■ ■ ■ 1 j • /r r J j- r ^^n. d,a.&f*^ 

aulteritas&:rigorraciar,nouuio exempio doceripoilet,teao<iiolumeit. ,,^yi/. - 
AcGcditP4A: &publicaTranqiuU'itas,hxc regnorum,nationum,vrbiuiii,ac 
Rerumpublic.i}«iw4eft,quatotum corpus viuificatur & vegetacur,qua 
percmpta emoricoipus oportet neceflario. Difira6iioneelanguefcit bonum ^'"'^[['^i^^^t 
propnii ctuit:iti$^at^a7rcTarein6'pii & (oufe/tifiiT^^iz Varro. Notum cft de me- man. 
briscorporis humani £mile*Mf>«W5f /4^ri/)/?<e.Eto&^illud paruae ftaturae ^'^p^^t^' 
B;'f^o»«ridiculumgeftum. Qupdeftincorporehumano (pKiyixov^ihoc „os. 
cl4inRepub.diftradio,diirRiia,Scfimil.L«i4». Exemploprobac - EraOn.in^^ 

*• . 'r,*'*- pophthefm. 

Coryipuit^quamoj^grAdHmorsfAMffcucuTrit. dtbeU.citdL 

Nobilitaf rumpltbe terif.lateqjVctgatuf $"^-1^* 
E->^fi,^anuUereuocatumef}pi^oreferruf»,8cc.y\dc\oc. 
F'<isf magniim eciam bomjrn eftjvbi omnia candidc ac fincereaguotur. Namvbia- • 

Himidifti.adifunr,corporanullonegotio<iiftrahipofrunea<;diftiaiiuetiii'. ^enfca. 

Intrnntfraudes, caufi^ doli, Hercul.Oe- 

Fe^rutfi^latensjVixvnafdes. uui^if.3. 
Tenet auratum limenZrinnys. cen.j^. 

Vbl aute talis eft Reipub.ftatus,& h^cgul^ernaciila tenet virtuteSjibibo- 
n^ip]mimsLiDeoOfi.Max.ohtih^um^Uhouadat(^boniie(i,vtterraiJiaedat '" 
prouentufi-il &c. ^ Ad regnuChriftiaplaerisqjferetransfcrtur:Nimirum • 
ii in Ecclefia hseimperircnt virtutes,ibi no minus atq; in ciuili politiai cre- 
icumhpnz.,inzmzin^i(m^iuvincutumperfin:ionis,dCjpmittitDominusbenedi' fjf^^^ll^^^ 
aione&c vita. Si Chrifto cum Moyfe ita conueniaryVt exillo miferiam per pfai.ijs.vtrf. 
- huncliberationecdoceare & adipifcare , &exillo viciflim graritudinem *''• . 
tuamdifeasexcrcere, implebituritide iftiid dequoinhocPfalmo. Afno- 
feiMiqintotofuoPfalterio^fiquide vereipfiuseft,q)ego^no crediderim) ^mnUniiu* 
ad myfticu fenfum aUudir,transfert ad tepus aduentus & Natiuitatis Do- «««'"f "** »■*• 

• • r T • ■ i^ 1- fr 9 I- -• r ■ rr \ o i- \ ttombw. 

tnini,in quo iplum hic quideaudire poliim ,rcliqua aute laepiiiime & ral'- indumm de 
lir & fallitur. Obferuemus autc nos in genere iuftitiae(vr fuu cuiq; tribua- ^-^rnob, 
*nus)benignitati ac iTjafuetudini(ne omnia dclidta nimis ai^riter fubduca- 
snus)§cpacifquid,n.hacnatura meIius,pretiofius,vtilius)haEEere,teneri, . 
mb«nedt&ioD9mtniJiifuperri9bi«,&grHti4eim(AlitHtinno$(iefiu(it. r 5 «7- D^VK^LD MILITIA EST VITA HOMU 
Quid mijcr tJiapmm^vil qiiainra hrMht^tcnJamnMam, Car^ hLimliiur^tl^rs terrcbf^tnAw 
yi nccjpjJoUicihvm. t^rjcrai i^trtn^ metiLT . 1u i^iiam. a^ajidem , tuJahirarmA ^EVS 

lcn elenj/cr bctrulter Man. ^cn Tier ^oil i^ericuJj dwmirCfnad 

yiiic Jffilich meiTL Je^dt fan^en. an . fVa/? feinjjcs iil? tin/^MaJjl mchtphai 

He^esnuivTm/ernhleaiLeflce^ue jeferaiy,' IccvnBmptcliiNFrt,etlaChair>etlelipnJe, 
Je trcmhJehrii d^ cf&inte .efchap^f ngjyourra^ ■MnJieitnepermrtrppmtLiueJatfin. ^^ ^krtfw in /^OdiciHum Tefiamenti a Chrifto in crucc padi Amhrojius in hanc formam 

;i,rm. dt Paf- y^^ tcdigii: AutOT Ptetatis in crucependens tejlamentunt condiditJingulisfietatis9- 

'^*** pera diftrtbuens. ludAis (legauic) corpus.^ Patrtjpiritum,virgint Paranj/mphum, LA' 

troniParadtfum,pe(catort{kr:ehpi[cei\n)infernum,Apofiolisperficutionem,omni- 

i»*.#.7.v.i. i^uspiis chrifiianis crucem.Snnc mtlitia eli vtta hominisfuper terram, & pcrpetuo 

„ in acie ftat. Hunquam bellapiis, nunquam certamina defunty 

„ £f quocum ctrtet menspiafemper habet. 

fin*f.i.v.i6. Initniciti4indiP4e(iin?&i:sidi^o,8c c^M&s cum capitahbus nejdrishoflibus 

pepige- pepigenmasinducias,ex verbis Chrifti coWlgeveha.hcmmiQuiCUn^dtfct" M^f^-^-^H 
fului mm ejfe vultjenumietfihiipji^tollut crucmfuam &fe(juatur me. Qui aute j^. „,^„- 
capitalesiliilioftesnoftrifint, hajcpidiira Emblematicanobisoboculos s^th^- 
ponerenititur.Pnncepshoftjseft5«<f4»<«,c[_nosacloriturpalam;Cxinfidi- ^^'^' 
is,adextris,a liniftris,rebus integris & adfiid;is:Nec eft contemnendus,vr 
kuis miles armaturd, fed eft f Prtnceps,e{kDeus,e^potefiaitenebrarum ipfa,eft peh.u^.v.j» 
fortis armatm,&c Leo & Draco, magnumtorrentem Armaturxproducensrli ^^^lj-^^^^^^j, 
petit vt cribret:circttit le» rugiens^(juarens quem deuoret. Paulusnoninuenitver- Lfic.u.v.iu 
ba,quibus ipfius poteftatem (ufHcienterdefi:ribaf, fic fi:ribit: No« e^nobis \''p^f^\ . 
coUu^atio aduerfus carnem &fangHinem,fed aduerfus PRJNCIPE5 & ?0 TI.S7A- J^ptc.n.v. u 
TES^adtierfus mundi re£tores tenebrarum, contra Jptritualia ntquitiit in caleftibus. 
Huic cx infidiis fi.iccenturiatur c aro j Nam caro concupifcit aduerfusjpirittt, fljfo^ '*' 
eftqihoftisomninopericulofus^vt quem nos cotidie nobifi:um circum- 
ferimusjncc poffibileeftipfiim efFugerepolTe. Mercenarius diaboli milese^ G*iat.i.v.\t 
Mundm, inquo prejfuramhabemus ^nocci:e i\k(k\.\detMendaciif zc Sophiftica: j^f^^^^^i^^ 
Oportet eaim femper harefes effe: Nocere x.y'iznmde-y?erfequenturvos, inquit i.c«r.ii,v.i> 
CHRisTVs:noceredeniq;w<</o«jff»;p/o; iJamfafcit^atioimprobitatisobfcurat 

, r j ■ ■ ■r ■ • I loh.Xf.v.io. 

qU(tbonaJunt,& ctrcumagitatto concuptjcentta, transverttt mentem carentem mali- MaiHmEx- 
rM,&c.Scd,quid quaelo copiarum ij hoftes tam potcntes producam?quo- «'»/''«'"• 
modovidtoriamobtinebo? ProducanteomniaF;^fw,nam vi^orianpflra p"/^^^^^ ' 
FIDE5^/?i Vincimusin Chrifto,vincimuscum Chrifto,vincim^per Chri- christi^- 
ftum.Produc Cfe^n-'<«f?,nametiaIwim;fiifi//^e«rfiy«»f.ProducJ^^w,eftenim uljgh.i v.4 
firma ea vt Anchora.Vioducpreces.,n2in\preces & lacrymafuntarma Ecclefta.Vio- "Majth.s.v. 
dacPatientiam,Scf:<neftameidsdiftiplagam:inq\xitChryfoftomus. Sic armat A- ^^'^..t,^/,. 
poftoluSjhac induit panoplia hominem Chriftianum,quando monet: Hebr.&.v.ig. 
Accipttearmaturam Dti,vtpcftitisrefifttreindiemalo. State fuccin^ilumlfosreftros £^2?«'v u' 
verit4te,induti loricam iuftitti^ calceatipedes inpraparattonem Euangelijpacic In 0- verf.n. 
mniitttfumentesfctttumfidei^quopofiitu omniatela igr.eanequifmiexfitv^uere^lt '^"f-}'^- galeamfalutisa(fumite,&g'adiumfpiritus.,vtrbtm Det-.peroraitonem &obfecratio- verr.ii 
«#;w,Vigilantes,& ov2imes,nevincamini tentattone.Adhunc modim tjmetfitri- •^"^/^'7. 
bulationibus &prefftiris mundiprdmami4r,tamen prer Dcum In nuUo altjfduua ba- jT.mI 
bemus.,ex(pe^antesSaluatorem,credentes ineum,oculos^ad eumfempird rigttnes., JperamusnQsexaudiendos,quotiestnuocamus. Denic^ue.cuvn ncn corcHetur^nifi a ^^•'"^ ^-^- 
//pj/fiwf rfyMm,attcndendum,nefiiccumbamus,titubare & idum excipe- f^»^«jf.«. 
rcomninonecefle eft,qnimirumnoftrainfiimitaseftlNamacerbosi6tus '^'"""''p^-<^ 
ctiam fan6tifi[imi & exceperunt,&grauirer funt hallucinari,fed fuccum- choM.Ho. 
bereintotu &infinem ele6loriinon eik,dum enirwf Peirum conf fitoin ere '^''•i'"'^*'- 
</e/Jfmr(iurante,deuouetem fe, Anathematifanre fe) non tawe diftatfjes in Theljhjlaa'. 
Mr(if;Nihilominusetia folarilabores certaminis poteris-syif^jUa^i^^w^^^An- '^"ii/-»*- 
gelorumlu(5ta,inuifibiIjillaquidemfedroTENTi,verumhacpropugna- .,^„^,'JJ'^'* 
liQne ncn ignauiore,fed excitatiorem fieri oporteti .bi 029 ^«nrj. 8?. P^ON POTEST tARBOR BONA MALOS -^ic-t^rtph^iwTL^Verdav^rohrt VfMc^oxutJ^raef^cht^]^r 

SafaTLa7/aritaurrwnIcTi-oubl£I(c^TL 'I^zcjLlapcrmtrra/m^ueTTTMnl^A^^ 
Uii£jcTL£ctUen/uwre^nm. Onjufipn CeipcdcTr^taferr/nirlej- tn/uichcreti^ ^rbirReii- A RBOREMvidcsPiETATis acRELTGiONis. Religlonis curanatura J| 
gtontftnie- M\'\n\\i2LC^S^^ naturac lumine re<5l:e ac falubriter agnofci & exerceri no 1 
poteft.Magnae pie«atis atqj induftri^ eft,vbi puracolitur,mediante verbo 
veritatis fincere.prjEdicatOjVt a pl^risq-, aeque deuote atq^ re6ke fufcipia- 
tur.DuoeiusfLintFundamcnta,duaerad:ces. Pw«4eftfi^^;,qgenerat(fe-"' 
cundu)Amore,(iueDilc6kione,eamqiquaDei,quaproximi.i4^m|<»,«rr« 
^Hgufi. tn- tropriuwij^ Ftdei Catholicdfundamentuijl CHRlSTVS.Tundamemuemm nemopO' 
tnu^ti^r "^^^ md^Qttn.^qmd^ofmm (fi,^ (^ im'S CH^SXFSS^cJidff mtiJfariA eR, vf heatltudinem confeqmmuromnihus hufnandnatuu honU^td efi^Antmi & Corpo- 
rii. Er ei? in CHRISTO dtfimta.tqui in carne refurrexit a mortuis^ non moriturus vl- ^^"^/'^ "^ 
rmw,necnifiperillumquenquamIiberanadiabolidominaru,perrernir-.J^"i'^.' "'*' 
fionem.Smeb4(;alias(vera,CHRisTiANA,raluificajfide, Impofibile e^Deo i.tot-.M/.Ji. 
placereylmpo/ibikiramDeieffugereJmpofibilefduari.Ex hacautem fide gigni- jJh!i'.v.'}6'. 
tur Amor & Dile(Stio,per quam, Apoftolus dicit,fidem ivi^y^^lai «va^, Marc.is.v, 
&fegloriofeexercere,vtqui verusFideifitcultor,huncoraninocomite- ^^'^ut.^r.v.s. 
turamor. Subfcribitnon itapridemallegatus;l«^J(/?/».I«/?«f ^/«t/^^inquir, ^oco aiUg.fHk 
txfide viuit,fedper dtU&ionem operaturyita vt virtutes quo(^ ;/>/<e, quibm prudmer, fin.<:<if. 
fortiterJemperanter^iuftiqj viuitur.omnesad eandem refiranturfidtm^&cc. Hxc 
autem ipla Religio ac hdes multirariam corrumpuntur. ht quidcm m ge- ruJ^iturid*' 
T\cicldoloUtriayquac9liturtd,quodcolinon dehebat,& cultus putatur ejfe^quodre- i»- 
uera non c^.Nam quicqtiidextra verum Detm diitino honorecolitur,ldololatrta eH: E'^^^«^*- 
I» ^m««^pm^rDett?« j|^f;«/)flw^,l^(?/o/4fmadeoq-,nonreligio,fedrehgio^ ^"^ 
nistantummereturdiciLARVA ? Et fidcsquse nonniciturDN.NOSTRo 
Iesv Christo ^owf d^^^^t/M^t/ff^^nofideseftjfedfideifimulacrum.velne 
fimulacrumquidemjEf</tt/(:«w^f«/f«5nonrefcrturadvniusacfoHusvERi 
Deigloriammfohdumj falfus cultus eft,quantumuis magna fepietatis 
fpecie externa veditct.vc apud Turcas, quiimmane quantum externade- 
uotionisimagine promiccnt:tradunt Lw«c/4«i«i,B«(/ovmi»«,alij.Corrum- Leondauiui. 
puntreligionem E<iclcfiaftici,/;<erf/i5cyi»;o»M,vtraqueexitialiReligionis slrlac^l/ 
pefte,&:cordiura duplici veneno capitalijNam vnaeHveritas quafaluamur. Heiddbergmp. 
Siraoniacumfaluteanimarum ftare non poteftj Nam&quifpiritualia, 
remifllonem pcccatorum &;falutem animarii,emunt,&:e.quiq-, vendunt, rideExtr.de 
vtriqueacrernaedamnationi fubiacent. Seculares corrumpuntviolentia, ■simonia.in 
abftrahentes a cultu diuino, adigentes ad Idololatriam,non aduerrentes /jJcTlL. 
illud ; ¥idesfu4derip9teil^cogi nonpotesi. In communi perditur religio "^ Dam^ ^uguftin.co- 
nata Auaritta,(\m\x). Idololatriam cfte & radicem omnium malorum Sacra &Ec- ^ZJmz.cHI 
clefiafticaproclamant. Hypocrifis C3.ip'\za.\e religionisvenenumeft,nam vt TerthUian.ad 
maximehypocrirse (e extcrne ac forinfecus tolerabiles, imo laudabiles *Eph^"i',f. 
praebeantjtameintrinfecusfuntplenifoetorisacabominationumjDicam CoUjt.j.xj.s. 
verbo:i4ffc«.Magnificefefaepee{ferunt,fed monftra alunt,&efttantum ]^J'^2l'*'^' 
vana ia^antia. Hsec monftra omnia verae Religioni infefta,damnantur v- fHntJithei. 
no D.N.I.C. effato: Omnisplanta,quam non plantauitpater metis coelefiis,eradi- ^/^"^f/j/^f 
cabitur. Quaretanquam fpiriruales AquiU reda&irretorto oculoinSo- t^.a. 
lcmIuftitiaEimueamur,eum,Ducem,luccmquefcquamurvitaEpraEiiiam,^^'*"/'-'^-'^' 
necficutT4//><«adaccenfum lucidiflimum Euangelijiubarvolentes dryfofi.Ho. 
acpetulantcrcaecutiamusjficlucebitnobis ad fidem,pieta- TiftlTclr. 

tcm.amoremjacvitamdenique i£TER- 

N AM. 

Z si Fr- ^9* 

Sl FILIFS VOS LIBERAFERIT, VERE 

libeneritis^ 
En Tiu^rum. 'Jiur a}n&-uhim/:arfere twriis^il^e^wj- Jaia: na£i ^ua^ luinine Chrilmm. 

Vtncula, ^n/?rie& nJ.ra. Tnanujv hrnrni7B<^vi^£r isjaliiei S^es iuailiher erir, 
T^er arme l\Irn^_^J<^ie7Ta^hc%^ ^Uui ,liebvndhff^wi^^ 

^e^l^el j^nJertn^wrren^o^h ■ Chn/^Jieh rerhiJre/Tnachen-iJirl:. 
c*ftimtu fi /^Onfpicis vimm,manica$ firaul atquc pedicas patientem .Qui vir firt; 
€A4m«i«.'* ^^f X circumftantibus fociis facile coniedarepotes/untillac, tt&ti^ Sf€S, 
CbaritM: vnde facile colligitur,Fi<i«, bunc, Spei, atque Cbdritatis cultorem 
cfle,qui tam iniqua & indigna patiatur, atque adeo fignificari, illas ipfas 
virtutcshodiernodiecaptiuas detineri,nonexcrceri,exercentcsqaenon 
permitti.AdftringentibusS4f4»4,Mttw;/c,C«im,perfideliafuaorgana,&c 
DeF;<ffindubiumeft, namiam inde abinitioverefidcles propter fuam 
€tntf.j^* fidem maic habitifunt,quod velfolumH<ii</Kexemplumcomprobatum 

facexe facercpoteft.PoftminiftcriumChnftinihilomitfushabitiruntveie-fidc-^'^''''^';. 
leSjCcrte Petco, lohanni, lacobo, carceri mancipatis, manics pedica;que 
iniedkae, PauloacSil2(feuSiluano) inprimis,de quibusfcriptumeft: sf^ ^ci.i^.v.t* 
cw Tn^oA aujrcoy i^o-cpxXiiTKit «V tb |uAov. Idem eucnit poftmodum conftan- 
tibusChriftifidelibus.Vtiamnondicamdecarceribuspioiumhuiusno- ^ ,., ,, 

\ • r - 1 > 1 /- ConjMl.Mar- 

Itritemporis, & mtegri fuperioriskcuIi,&quam multiin iphs vincuns tyrohg.mam 
aVTBl^Aovfideliter&feliciterexfpirauerint,^ animas fuasinmanusSal- «^ "»""«• 
uatoris fui depofuerint. Verum hoc maxime folatur,vtut fideles vinciun- 
t\ir,¥idestamen^fidaverbumyfiddjfjprd(oniumvincm nonpotesiyikdcurrit, dc z.Tim.t.v.9. 
quidem,fecundum Pfalmiftam,K/oc/fir. Incommunivitaquam««//<t^t/« pKh/.v. 
tiiin di6tis,£\d!S,j?^c?«,vtiure cum Hteronym. conqueriliceat: KAra nuncfi- 
des e^yCum altud m Ubiit.yaliud in corde verfaiur: Vent nu animiJitngUA melle tcgiint, 
Hieronym.inj .cap.Mtcba. Btf««jJ^«6i/w/««vinciuntur,vinciunturequidem 
fr9pt$rjpem bona,qu£ in ipfise^,^. ipfis creptam volunt carnifices,vt etiam ci- ^•'«•Jv.if. 
neresipforuminprsterfluentesdifperlilcgantur. ScdJpesnonconfundit.Et ca^.i! 
itacumfperantibusemontur,vtfimulcumipfisreuiuifcat,imovtfperatis *"»•'♦*'•'• 
plenepotiantur. DeniqiC/?4m<«itidemvincitur «nrljyAofjfinonpIane 
exulare iubetur. Qu.od eo melius experiemur, fi oculos circumcirca con- 
uertamus I. In Templa&Scholas. Ejfet quidem charitatit effictum,pafcereDomi- Gr*g»rJnP<t- 
«icttW^rf^ew,fedSacerdotesnonfincere amantaccurantfuosAuditorcs,^*^'^*^^*^ 
pafcuntfeipfostCzci:^ pafcuainficiunt lechiferis herbis,q>cft captiuarcchari- Re^ijir. 
tatcm,imo occiderc. Audicorcs odio habent fuos Paftores,praEfertim fi^ 
dignitate/jrf«/o afperiui ^ibiMis ohim^cmnv.Odithabenteumquifanadocet & '^'^"•f-^'^* 
/^/«frfm.Propheca inquit. Adeo autem Charitas apud hos tales exfulat,vt 
etiam fidisfuis animarum curatoribus proptereadetrahant,eosinfcftct, 
acquoquo modo perfcquantur:EA;/>«mcrti«ifo&^ffl/6charitatem ! Per- 
gamus in Aulas^m.Dicafieria^in C«rw;«,&c.vbi Profopolepfia ? vbi acccpti© 
munerumfuperinnocentem?vbivisacviolentia?nifiibis.<£PE:faepe,in- 
quam, &i»firr«;/7/>4fir«ri«/?«5,quiiamnaturiabfoluituriniuftus. 6 Oi^ri- 
tatemlExpilationes,grauamina,ahanonattingam. oCharitatemcapti- 
uam ! Progredicmuri»0«w»owi^. Opifices,artifices,compendiaquaBrut, 
cum damno acdetrimento proximi. VbihicCharitas? Omnes fuaquac- 
runt.Proximus quifq-, fibi.6 Charitate! Apudmercatores,propolas,my- 
j:opolas,fimiles,lanccs dolofse, falfse menfurs, diminutio vlnae; palea pro 
tritico: omniacomunia ! 6 captiuaCharitate ! Regnatira,inuidia,acedia 
feurancor,conuicia, probra,obtre(5lationes clandeftinae, calumnias,fal{a 
teftimoniajvbihicChaiitas? fi non vin<Staeft«VTt |i;Aov, vagaccrtceft, 
profcriptaeft,exfalat. Quidpoilumusdeniquc aliud,nifi ingemifcere: 
OpieCHRISTE^ bonc lESV^ coeltfiis clauiger^ Veni & noli tardare^' captimm ^'J^^^ 
tumi mifericorditer Ukra ptrfangiunm tuum \ Fiat ! 

Z 2. NOK ^Oi !^C.OR FIDENTES, yiDEBFNT, ET Fl 
imG^,amafi ryh/aruit ^rtnrtyj'. 

^^. ► ^^jj^. j^~, ._-,^ *^ — ^ 'cnigfJuAfio vhTjA mcaj: ■ 

T>as htUc fi£chi auy ^oUes n^prt '^ffcharlm-mJ^ri^eltjMtzMm zu , 
Jjl aTujtzut-uii au manJ^eti 0ri . ^tecki i^d feirj^ , ^^hiJ, ^uruh. 
D uu^.-zgxi-Ialurnirreau nunJeJa clarilehe^nJe ccmen^Uit auateli^i^Jippffle 
^ n^g^rili- rjaufomele Salut menie. . OTIanJe malheurei^iunejcai^auhtcnele. MMthtuo Em T I B E R coekjlis Veritdtu cxplicatus eft, non tantum prxdicatttr verbum.^ 

Htmatica. -L-Deivbiquepropalam,redmicat etiamfpledidiflimaeiusfaxinomni- 

"buslinguislongi{Iime,latifl[ime,vtquipiofelutisfuaede(iderio,bonoquc 

^ " &:feeundumfcicntiamzclo flagrat,ialutis fuse nonpoflHt cfleancepsauc 

'* dubias. Sedquisefthichomo,quiadtam rofeumiubar,adtamfplendi- 

c^vSt^. dumfulgorem,inio qui ad meridianam lucem nefcio quam obfcuram; 

tnr muiti a quam malc-olidam^ quam dcceptricem lucernam accendit; 6 Tencbrio- 

uutxoSu ^^^ • ^^^ caecutire quam in ^lara refulgente lucc vcritatem apene contueri 

malunto malunt. Sed;qui(3 quafrocauraeed^quod'!! tantaclaritate ventatistam' 
multirunt,quieiiioaadlcntiuntur?Exmi]ldsh3e: l^aturalisDeiadftlutem i.c*r.i.v.x4,- 
ignorantU. Niimy^SaturaUi bmo mn percipit ea quafuntSpiritm DEl. Studtum t-^'*"*-»»' 
indefejfum -fSatante, qui ladios veritatis tdm potenter iuftoDei iudicio pro- Ludt.v.ii. 
hibettVt credant mendacio. F«/^wAi««rfi,quodPrimates:Impcrator,Archi-*-^''"-^-*''^''* 
Duces,Duces,Principesiimo&cognati:Parer,Matcr,Frater,Soror,fimi-'»£A:P/l/.5«. 
les veritati forte non adrentiantur.N«r/4 veritai efi. In aprico e!i. Proeulcan- ',' ^""- '" 
turSacraBibliapropalam,quarecumOw«» fcmflw?e»i<«A;-, verbumautem "TuL.i.v.Ji, 
infaUibilefitj^^If^^C^^^Tf^twawiww^nonhomineSjeratattendendum. Efti.i.v.io. 
Homreshuitisdui-^ 6 quam multorum oculos hic fulgor praeftringitjVt agni- .^f,ZiTb^e- 
tsEveritatirecalcitrcnt. Sed opprobriura Chrifti,gIoriacccli.GloriaMu- "nettaiiiUimi 
di,opprobriumChrifti,&aeternadamnatio. Ic«jf4^Wtt//or«w,quivolunt 'l^^a[&c. ^* 
decipi. AtagiturGloriaDei & falus Animarum.M^' 'TsKxvoicSn^, Sihg oC Heb.u.v.i6. 
fxvK-njej^imi^. FoecunditasErrorum& Se^arum. SedomniacriLntprobandai&c ^^tljfs^vli 
quod6o»«w eratym«g«i;/Wj maxiraein tanra luceEuangelij. Pharifaicus '^ucHmodH 
furor^odtum,liuor^&inuidia.,<\m inprimisEcclefiafticorumcordaoccupat. ^^^"/,'"'*^ 
Atilliconfiderare exempladebebant. ^SanelinChriftianis olimaliud Honmvir 
damnabaturnihiLnifi vnum ac folumnomen,nullaratione. Optm£pr£- ^^"'"' ^"^ 

^ ' ' _,'' tantttm ma- 

benda,S>i e contra metus paupertatis. At (t totum mundum lucrere^&antmA lu^^^uiachri- 
ia^urampatiare, ad quidproderit tibi ? Ofcitantiainperquirenda veritate: Pleri- /^'^"^- y^''" 
queenimputant,Ecclefiafticorum tantum cfle, capitibus religionisin- Mauh.xi.v. 
tendereco2:nofcendispenitiis,fuume(reforenfia, opificia.Oeconomi- ^^««^ 

o o * 1- • • /> /r- ii- 11.^ • er 'Marc.X.v.iS 

ca,ccc.tractare. AtreJrgionis curani noile uli debebantprjEcipuamelle, croesvs& 
ti. falutarem agnitionem Dci omnibus adfalutem neceftariam. Qu&ren- i^^^ "■«»* 
<f««7^ adeo;>riw«;« d^4»f«ff?««M w^»«w D«, in quod Gonditi, redempti,e- o^"J^^^^^ 
ledi,fan6tificati,&c. Vdn4perfuafio.Sic\xt.QnhnSeneca2Liv.MultK obftare^quo rydon,<jMantA 
tnintu adfhdam fapientiacognitionem perueniant', quoniam fe peruenijfe putent: ^*'^/^'»'"* 
Ita& hicin caufafidei. Sedfides noftira nonvanaperfuafione, fed indu- mcfertinet 
bicata veritatis coznitionc niti dicitur. Hiic pertinet etiam praiudicium, '^ '^'f*f 
tcprdconcepta optmones^qux quantopere noceant m negotns religionis pr ^- ^^^ ^. ' 
conceptaopinio difcipulornm Chrifti dc corporali regno abunde edo- Matth.c.v.a 
cereporcrat. tCrf/ttwnwiduibusvcritasincellitur. Atfempcridfadum.f^""*'^^' 
Uetuscontempttu&odij. Atpraeualere debebatgloriaDei,propriala- ^^ 
lus.QuasramusigituroranteSj&orcmusinueftigantcsfince- Heb.ii.v.j. 

ro cordc,& veritas nobis obfcura efre,aut nos pla- liuHzu^if. ■ 

ne Iatere,non poterit. 


l.©-r. 

•^.AtvelNer» 
dicet:Si aec»- 
ftrefitfficitt 
nemainnoctnt 
r-r - .^ A 1** erit.&e. 9^' DOMlNyS %ESFICIT COK. 
Uui^f nuaaJDi>Tmnuru>ti£i>raeledi>i'evrv^in : '^auperhu^adChnJatin.bip^dirardcjp-eca 
JiMleLctr^rralrnettr t/aaa Ji>wtuiraa/il . '^auperhuaudtiur tdtuimtJer tlle verit 
Ver^^h manhet Zwa.rmUJera^uind, Herarimi^enM: Ieinaanl2.herizzti,^& 


^ihylber nichi ^on herhem.arund : Vjidi^mJ: 2tiaT2adjener Zttf^ait . 
^i.arand prJnc fiipttraiilatrefiainde E/crihir^TDmiBjehreniiJe Uurerpricl>ieu..iru caeur 
. _/ ^ ' ^/ L. u^ynatrSn. 

I^e^^l/herfontjaui^/r^^eirTwhpmirmcturp £11 atlleurj- Jeae^B/uvrelea^r imA au : fXEC^^TiO. 

Ex CjpriafiJn 
EpiH.dtOrat. 
Damtn.tir £- 
fif.de Laff. 
RtfertFAl 
^eat.tib.l.aU 
Thrafim.Re- 
£tm, 

iertm.l7.v.U 
EHalut.Em- OPponuntur P/^f^ritf m<i & Precatiofalft. DiflTerentia autem prjccipuc, 
quinimovniccinmotibus&acifcdtibuscordisconiiftit. Nam oratio 
res esi C9rdis magis quxm vocU: quia Detu non vocii,ftd cordis prxctpue Auditor tii^nec 
admonendus e^cUworibu6,qutcogitatt9nesvtdet,& mentisconceptus,intraipfa6 ad' 
hucclauftpe^eris latebras intuetur\ quidicit apudUremiam: ^goDOMllHVSfcru- 
tanscor. Quare,quiheicpropius adaram confifticproximus eciam Deo 
cft cordc.nam ex agnitione peccati fui, & iuftae irse Deiadtterfus peccata, 
contritus eft torus corde, & adflidus fpiritu, fatetui noxam,deprecatur, 
vcniam implorat,adco<ji totoJfiritH4cfidefmurin yulnera DomininoftriiESV 

CHU' C.dfRIsTr.nprq^^sipfipropltiuseft: reddltus Dsv5,ic1eoqiie vereimplet, 
quod Chrillus mon\iit:DiuniJpiritum tjfe,eequeinjpirttua(veritate(jjead^an- ^**-**-*^ 
rfttnw.-redde hocluperiusabunQedixinms,vt deconuncampliusrupecie- vidfefu.i^. 
dendum ccnfeamus.CjEcerum qui & eminus genicularur,toto etiam cor- •«'.i>- 
delong'(IimeabeftaDeo,tamet(i videatur corporeadDeumappropin- 
quare.Quaefo autem te,pie,quot in locis diuerfiflimis diuagantur cogita- 
tionesmentisjcordisve eius. Eftapudi.fementerafacientemferuum.Eft vidt^»tgufl, 
apudi.praeteruehentemcurrum. Vagartiretiam in j.aequoreScapudfua 'l^ieiinym.m 
ij..mercimonia,adeoanguftaipfi terra eft fa6ta,vt etiam inter faeuas pro- Epifi.adSai. 
cellas maris ia<5tetur. In 5. cifta pecuniaria regnat. In recens 6. exftrudlis at- l^^^i^liZn. 
dibus babitat. lam 7. vxorem amplexatur,fuauiatur,&c. 6 cor diuifum 1 6 
ftolidumcaputl quantum tu faetoreminfandum Deiconfpcdumpro- * 
du.cislNefcm tu^quam grauejit oratione contraherepeccatum,vbt jperas remediu. ^mhrof.de 
AudiyobCccio tcChryfojiomum^nzm illum obiurgantem te,quam mele- ^^'"f''^'"'' 
niusfcres,ftcillc:l4&M tuamouentur folummodo, mem autem fmefruciu eH, & chryfoa.Ht^ 
aureseiusfurdafunt. Tunon audit orationemtuam, (ir Dominumvis audtreprecem 2t]!,r^L. 
tuam .^Tlexi(inciu\s)genua}Curuajitqttidemgenua/edment tuaforisvagatitr.Os „an*. 
quidemloquebatur,fedmens vfuras cegitabat, poffcftonem reddtttu fupputabat^de- Ti^i>.rtA^n. 
fcriftimes domorum videbat^amicorum verba voluebat^negligentiasintuebaturfa- '^IU'"",^ 
mukrum^parafitorum vrbanitates ridebat^mulierumjpeciem confiderabat. Ha de- erand^m. 
nus Chryfoftomm. Quonwdo DeumyVttibiattenderet,orarepoteras,quitibiipfi non ^^^^^ 
attendis ? inquit Cj/prianus. Sola anima^nihtlcarHiSyfarnalium^ cogitationum in D»mir,. 
orationeattrahensloquitur Domino. Augufiin.in Pfal.uu Non quidem omnes 
eogitationcsinterorandum vitari poflunt,fedhoc fugere poflumus,nc ^""f"*"*- 
pr«ualeant,& deuotionem fupprimant,vt/w J/.4& auibus fumpro Pater ille ^utifrohi. 
occlarabat. Vidcdumctiamne co2itationcs(int/«<ficr(«,quemadmodum bennidtfica- 
quiequumdepolucrat,hne cogitationibus ieoraturumftipulans,mmc- Patr.nonpr*- 
dio autem orationis curfu de fraeno quacritabat. Leuitatem ! Cogitare de- urHoUmet. 
bemus,maius quidpiam facerc nos non poflc,quam cum fumma potcfta- J^Jrauhifi^. 
tecolloqui,quareetiam&verbaeo humilius formari,& habitumeode- it^.de/impiid 
ccntius componere debebamus: DeniqueiMjJ^irirudJ^vmf^readorare^vt '^'*""^'"' • 
fupra. Claufum cordis cubtculum intrantes,quo non membra clauduntur/ed ^"/.^j^'"*''' 
mlnduntur cogitationes^verfantur^ fenfm^cuituarhitcr nuUm ^mbrofde 

,!lmf,f,lmDm. ^Z^^t 

SORTES p2, SOKTES NOSTKM IN MANV DOMlNh 
Trcrnumcr^aractruit^olt^untSttmcmre . V/fflvitChihv coUimlachejiyiietii/iiro^ occat^ 
( Scrt^ia, ToetarwnJlmeriiercfidcm,) Siaijua, ciLUL^ief''movsJiuiiinerui Tnaxict. 
l^mn^eih Tjclthie dert^i>cienfia.b / cD^abcrii^irUJaJurJi hecleut : 
'Das anAerJ^iatfdar driitjchneidt ab; Ilam udcnjey 'bejhntt pm. 2eit . 
IrptsRtmaes ■d/a^idex Tiumams- la i^ie QJaiho iwnilajnieTwmUe^laJje/jstefuJeaii,^ 
Conaiu/erd Ji%^fay dii UvncienueToeJie :yiir0-£0xjpia/enicoupe dueu. btii auphis ~he4iu. M» }Ufi04t. 

Exdia.Cle- 

anth. Dutant 

iieltaum /<*• 

ta.niltntem 

trahttnt. 

tytpmlei.lnttr- 

frel0t. PA^CAR r Mapud Gcntiles Fabula non eft. Commentl funt de his,q? 
finc tres puellaeforores,De2e,quod vitam hominis 5c eius fata,ortuque 
ac finem in manu habeant,& omnia difcutianr, Nomina earum funt: Ch- 
thoyLachejiSyAtrspos. Ad vnura colum funt omnes. Clotho ftans colum tenet: 
L^cfo^;, quaefilumducir, fedct:fedetq-, quae occat, & amputat Atropos. 
Ait^/>«/«<«;TresP<irwtriafatafunt numero cum rationefacientia,{ipo- 
teftatemearumadeiufdcmfimihtudinemTemporisreferas. Nam quod 
infufoperfeftumeft, praeteritihabetfpcciemj &q)torquetur indigitis, 
momentipracfentisindicatfpatia,&quodnondum ex colo tradumeft, 
ruba<5lumqiCuradigitorum,futuri &c confequentis feculi pofterioravi- 

dciur dctur oftendere. Sic vides etiam vetuftos {aniores fub hanim Eibularu in- " NB. 
uolucrisaliuddixifle,aliudmtellexifIc:quod<ScL4i;?<i?2fiwviciic.alicubiira ^"/?"'^'««'«- 
icnbcns: Omniacumtribm temporibM contineri nectf[eeil,pr£t€r!to,pr<£fentt,& 
futuro. Pr<tteritie^ origo^prafentts jubjlanita^futuri djfAiitio^quAomnia infingulis 
hominibus apparent. Inctpimui enim cuni ncfciniur,fumitscunj viuimui ^definmim 
cutn interimus. Vnde etiam Parcas tres voluerunteffe Poetd. i . Vnam iju£ ritam ho- <^^'''">- 
minuordinet. i. Alteram^qu£Contexat. !,.Tertiamqu£rumpat&fintar,&qtuin J,V,^^' 
hoc verjiculo continentur: 

ClothocolumbaiuUt,Lachelisnet^& Atreposoccat. 
Non rciicio hanc interpcetationem, lcd potius confirmo-, opinor autem, ^deundem 
q.pervcntuminnotuiireGentilitiaEvetuilati,detribusPerionisDiuinita- lij Ethnid. 
tis,qU2Efint vnus illcverusDeus,qui cempora ordinet,trahat,ac fiaiat, PiatoinTi- 
eumqi vnicuiqj difpofuifle dies vit£e,«Si dierum vitae. Fata,ita vt ortus no- rrtjmigiftM. 
fter atq; occafus fit iv y^vccn 0gy,& folus Deus proftituat tempus quodq; ^r.ftoieUt. 

\ ■ r • c • r C ■ ' Xenophttnl' 

Ycnturum,quoaipium vtopmor racit numerus perlonarum.racitq-, ex- /„ jj^^, 
plicatio fabuljcquam ad partem audiuimus,facit denique ipfum verbum 
IDzi.lohdiiv.Uomonatusdemuliere^breuistitate&faturcoyninotione. Vtfiosfimulac iob.i^.v.u 
egrcjfusen.&fugitvdutvmbrayne^confifitt. Quandoquidem pncifi funt dteseius, ''"'^'^' 
numerus menfium etuspenes te eft, determtnationes eiusfscifii^quas non pr&tergredia- 
tur. EtproprioexemploD4M/rf; Celebrote(lchoiiAh)eoquodfujptciendisoperi- pfaim.M9.v. 
butifiis in aJmiraticnem adduccr, celtbro fnirabiliaoperatua,quammaximenouit ^*^ ^^ 
animus meus^&cc. M.ifiammeAm vtdentocuU luuinltbro tuohdbcomniafcriptafunt^ tLid v..6 
tx qttibus ditbmformab-antur.^quum nuUtim vfc^ quam adhuc exfiaret. De Salomo- ^'^^^^' ^^^ 
«fcffententia peruulgatumeft,H^&^f/MKfl?/o vnumquodque fuiim tempus^&cc. cantior. vt <^ . 
Tempus riafcendi,tempus moriendi. Hinc adeo fa^tnm eftc auguror,quod di- ^^j^J*/,'^' ^ , 
&.x(\xnnParcA dvnc^^gtKwgynonenim parcunt. Poteftatinonminimoviri- &fe<jq. 
busmon opuK nio:non pauperi,&c.N VLLi,quod confirmat Poeta: 

Si miht lamfic£ dncuntnonpulla ferores Martiai. £f «- 

StamiKaynecSmdosvoiihabettfiaDeoi. Etitcrum: 

Lanifii as nuUt tres exoraripuellas, 

Contigtt.,ohferuant quemfiatuere diem. 
NosfabulamiiVafenfumretinemusinonpropterfabulam/cdpropterin- 
,faUi^.ile,facem hispra;ferens,verbum Deij&quoniam terminus Dei no- 
tus,nc)bisincQgnituseft,loca,horas,tempora,omniafufpe<5ta habemus, 
n;^e;norances: 

Quetn dies vtdit veniens fuperltm ^'""'- '^''y^- 

H.uncdtesviditfugtenstacentefn^&cc. u.&id. 

Mifceth£CiUisprJlu'jet(]^Clo!hii. So-.ec.Hercui. 

^ ' -. '^ "-■ ■ 'f^ f ^ . Ft^ren..Acl.l. 

.Starepntinam,rjt~ttomnefatum,dcc. scen.6 7. 

..,.%SiDeusmji,as ce,kricitatM 

Titrbine verfat. A a AMO- 95- 
uiMOKl CEDyNT OMNIA. 
Diwtmns etjundis temnhntf Jficula. cemu. EMuft rajmnt te,viin.e Cupido^ iuaales. 

M^i^is etQaktefina. vrofiina cplif - ri'/^^ vu.elLt iiyi ejtjunt tihi PiyM viru. 

T>ieLiel>Jc^^t aus thr Jck atyff vfeil , 'Ziu\^enusKirckJtahvJJ'd.em iferA, 

Ikrfreche vferd treihjie in e^Jl Dajeiyjtjejlkeken.jiiltza.m, tv erck ■ 
CuvilfiTHeul^tvur axdtesviaiianiesflejc^esj^eskames etjemes tanivires Mtmalieurs 
(hyanttesleuj: ka.n.les)lefckpckes,et Mrechesjejpnt taut im.,etrire etvlturerJais^UJieun. Jipexifn h T)Otentiam Cupidmis[hoccft]Libidini's )(^A'<P^o^na)v pingit nor- 
f(fixu> -Tmy -*■ bis h^cTabella-.Infernalis enim cupido ex alto,cuiufvis ordinis homi- TvyfTn^- nesiaculoferit,&fubpoteftatemfuamiugurrq;mittit.Primumproxime 
^'*- Cupidinem locum fibi fuinpfit impudicus ille Sodomita, Inceftuofus, 

Adulter,Leno:& nihil non huiufmodi,Iupiter. ocscamGentilitatcm! 
Uomertu Rc(5tius vidit Ho}„erui.qni fcribit: 

:vt 
nofter CdyJJ.i. fjvf^ ^iTAtci i^yot.y^oi ixocxM^i?' cp»Ag»(n,ocC. 

Etex Euripide Plutarclm citat.E* S^ol ri J]3c^tsy ou^^ovyGSTceiiA ^ol Omnia i 
t$plda'foJ!' ^^^^ diccndafum ^ottus^quatn DiU mAluni faure, vei S-^ov tSkockS ou-ncv hvch:^ nofter clemem Alexandrin.incimt. Quid enim liomines facient,fi Dij talta " NB. 
aufint? chxreaTerentianm talmrahhi^hemzmmhhiihmm vlnm giaphi- 
ce depingit,quando ait: 

Sujpe^ans tahulam quandampi^am^vb! iner4tpidura hdc^ Uuem ^^^^^^ .^ 

QuQpa^o Danaa mifffe aiunt qtigndam tngremium tmbrem aureum r,uch.^ihi, 

Egomet quoqueidjpe^arec£pi.,&cc. "^""■^- 

At qtiem Deum ? qui templa ccelt fummafonitu concutit ! 
Ego Homuncio hocnonfacerem ? 6lc. 6 barbaram libidinem ! 
Sed o indrcumfpedam & futilem Genlitatem ! quam hoc comento vira Ettoiuti» Em- 
atq-, potentiamlibidinisiubindicaie voluilTe.mihi perfuadeo^qcerten^ iiema.it<a. 
in Prtamo ac Thysbe^non in Eurialo atq; altera Lucretta^ non in Ch<zrea & {lio 
fcortillojfcfeexeruit.fedin multo maionbusatqueenjinentiorbus hifce: 
Infortiflimo nimirum Hertw/^ . lnpugnac:jlimo Manello. In bJltccfifuno AlC' 
xandro. In Ouidio.TihuUo^Sc a\ns. Etnenoftiaobnuttamusin Lotho^Samfa-' 
neyDauide, Salomone^ & aliis tam paruis &c m.edioxirois , quam magnis , vt 
maximahbidinoforumponeCupidmisrhedam hic(equcnsconteftatur 
tmha.Sed CzT^iemer a.cfidehitt: monetStnccz-.I tbidtnis tmtiacmtinebityquia ^?*'*J*^' 
exitamcogitat,noncapiit.,fed(auda eius Jpti^Attdaerat. Sanefirnvlliiahquod 
vitiugrauiter Dcus animaducrtit,in hoc hbidinis fcelus certe grauiflime. 
GrauiflimuhbidinisvitiuhaefitDauidiin afFc;6baferea2tate,fedtotum id ^--J'»»»-!!-* 
tempus,q>commiflumilludcrimen,fecutumeft,plenumfuitperfecuti0- ^^^^^ - 
nu,aErumnaru,turbaru: Sorordfratre vimpatitur.Fraterfratreperhorre- 
dum parricidm trucidariiubet. Ipfc Dauid regio peUitur foho,& in acer- ^■'^'^"'■isas, 
biflimuexfuhuexcutitur. Ho/o^fe^y««inmediohbidinisincendioperimi- 
tur &c capite truncatur.Libidinofi Neronis (SM/ar^^^w^^-^Hehogabah in clo- Sueton.in^i^t^ 
aca inteife6i:i:Ipfe ohdiflima fcelerQ cloaca,&:c. Tragicos exit' quis igno- ^T^"*^^*. 
rat?Tuipiflimusadulter Fifffl/ainunquidturpiterperiit? ItidemfKCf/?Mo/l inHeiiog^b. ' 
CaracalU,8cc. Popil.^^Macrin. iuftiflime ftatuit,vt duo milites,qui hofpitam f/^"*"*"' ^'" 
fuam per vimcompreflerant,duobus bouibus includerentur exertis ca- Exiuixafi' 
pitibus,vtcolloquipoflentdonecexftinguerentur. Hiftoriam fttfy/iTrow '^"''^ 
propterraptum Partdis cantant. OEdipus etiam inceftuofus, tametfi per i- i,-/>p'^ 
gnorantiam,pefllmoexemploperiit. Impuriflimiiftiushominufterqui-^''''»'^^'^»'"''"' 
linij,quem non puduit Natae finum permingere,vt Sanna^arius canit, Ale- SamaT^rius, 
xandr.Vl.Pontif.K9m4n.^yi\.non\^not2im\\s. Offolw/>.furtiuamfuam cum uUJ^Urdia 
Crefcentij Rom.confiietudinemDeuspcrillud ipfumpropudium morte <""""• 
Cief.pnulquaminGerraaniam veniret.grauitervltuseft.Noniamdicam E^r.atXot'- 
dc Dtluuiofde Excidio Sodoma & Gomorrha^de Samri & Baal-Peor^deBeniami- thon-i. 
tis., de tnfti occafu .y4w/fl«if,Gigan tis & pij ac fortifllmi.P.TurijfMiw^' Superbi, 
Appii nece,de Adraftia Nemefi in Laconas ^xoiptei fcelus in Scedaci filias c6- 
miflum. Seddefino:Nunquam quifquam multomtulitfacinushbidinis 
admiflura. Aa i PKJDI- P4- "PFDICITIJE TKIVM?HVS, 
laleVidiciiie lecuj eft, hec 0re ii4um^hiu^ 'Templa.veUt, caftP/ an/ vtvimai: limarej : 
Tiijt-ji-adffs arai.f, ccece Qi^L^iMs; Vtctrices valmas aUita Un-l^a. aerit. 

S^'KffmtIiekei^%hett ^jh^"^^, ^»i njtlt alj l^aU ^^mnTemfef Tjt., 
^^aitjie'Zerh''i>th.n lei'jLi.ele hciaett 'Dasjie ^felUt ikr (^pff^r iJut., 

Veli aitji aueiriamvhe UhtUCltajtet/, Autemvle etlefen.va.^i>Piir affrif facrijii 

Avresaaair ler li^fihes auBieuaamoui- pftr.ti euant elle etapres vcintles vauiaueurs miui etavr '''auuju vice. Eneomium 
*Tudiciti* 
RhctQricHm, Difliuliiiin- 
ttr Pudtcitia. 
^CaJfita/em. 
%A.GeU lili.lt> 
taf.is. PVDiciTiA,quantomhonorcprifcis tctnporibus habitafuerit,idvir- 
ginumcxveftahuexcmplo rclucet: F^/mwMrfxiww oratoriequidenfi 
fed giauiter: Vnde te virorumpariter acfoeminarumpractpuumfirmameium inuo' 
cem.Tu enimprifca reh^ioneconfecratos Vejl£forosincolii.TuCapitolin£ lunonispul- 
uinaribus incuhas\Tu Talatij columen auguftospenatesfan^i^imumi^ luli(t,gentis ^e- 
nialem thorum apduajiattone celehras. Tuo prafidtopuerilisatatis wfignta munits 
funt. Tui numinu rej^eclufincerHs iuuentd fiospermanet. Te cujiode Matronalisftol4 
cenfetur. Id aute intereft inter Tudtcitiam & Caflttdtem,<p illa in atFe£lu,haec 
inefFe^uconfiftit.TantsEautcm dignitatiSjpccflitPvDiciTiAapudpri- 
koSjVi&Conful RQmanWjimo tom Smatus viiginibus veftahbu5,jpptcr fcr- 

uatam. uatam Pudtcitinm de via dccrderer.Vnde tanto atrocius in ipfns animad- ■t«^««. Vi>tt* 
iiCiiumcft,|o{i^ compcrtuellJmpuJjcitiaeluemJpfasiniiafiire.Vii-gini^y-^J^^^rtrr' 
certeRom.tirmeciiplcbeij generis, Parricijtamen ac nobiliirimi{pintus/^'«"-''^-»' 
homOjCum fi'ia;vitiu ipd innotefcerer,maIuitpudicannteremptae,qMam ^ 

corruptJEpacerefTe.Nondifputo^rcittequamverccusfadlum.Pudicitias ug, 
ralteremperfuiiTelaudemmultomaximfiprobareintendo. IdcmP.Aitfi- 
dianu£-^idem P. Atulm Phiitfctts yvzrc^c concludat Val. Quamfand;.on igitur '*'*''• 
pudicmamfuijfcex^fimaredcbemwldcc. Grutia,\n(]nkS3i^ienSyffpremaefl pu- syrsch.n.v. 
dica &fiielis multer:Ne^ e^pretiitm vllum &quependendHm ac temperar.s anima tl- ^^- 
lius:Vt Sol Domini criens tn altfimisjta ^ Pulcritudo bont, mulierk esiin ornamett' * PudUtti*. 
to ipjiiu.Vt columnd auru impofitd bafilicis argenteis: l 't lucerna ducensin lychnucha ii>"i.v.zz. 
fdnLfo-.Ita.Scc.FaUaxgratia & vanaeUpulcritudo mulier times Dominum,ipfa lau- ;>„,^,j,.,,.je 
<frfiif«r.Hocaurenonhuctrahivelim,q. Pudicitia focmineitantumiexus 
(itjCuinvirorurapariteracmulierumpretiofiffimusfitThefauruSj&iUu- 
ftiiflimum ornamentu.Tam enimlaudabdis eft in lofepho pudicitia,quam qentfAodr 
turpisinDiwrfimpudicitia.Etimpotensin .^wwmimpudicitiatragicriror- j^*^^,j» 
titaeftexitumjmagnamlaudefortitusXenocrates-, magnamabinitio A- 
lexander-,magnaScipio,&c.maximaIofephus,&c.j^<e//r«>«efl:,vtrumex- Ss^A 
pugnatocorpore,pudicitiafitctiaexpugnata,fedrcrpondcmusexH.'£r(j«. ^f'^^ ^ 
Corpusfan8a)umtilierunon vismaculatyfed voluntas. ThamarDauidis fi.ia,virgi- G^^jini- 
nitatis florem amiferar,pudicitia non amiferat. Stulte Lucretia fe interimit brah.inGt>*i' 
quae inexpugnatu ac pudicum animum gerebat.in oppreflb corpore.Fcli- '"' 
cius &c redius Comathia Orthiagontis vxor , q tribunum , a quo pafta vim e- 
rat,capite p infidias pledi iubet,idq', ad pedes admirantis mariti abiicies, 
dixiz-.Prxclaruputo.vnum duntaxat.a mecum concubuerunt^viuere. Quare rede ^»''»/"'"- ''" ^- 

•-11 1 r 1 11 rr ^~~ J- • " pophthegmat, 

ctia iilapaupercuia,rogata,ccqua ipontedotemallatura eilef, puatcittam i^id. & 
rejpandit. b opulentam dotelHaec.n.omnibus thefauris,gemmis,vnioni- vaitr.Max. 
bus,&totiusdiuitiismundi incoparabiliterprctiofior. Antiochus tertius cu ' ' ' ' ' 

1 r i->- r \ ■ \ rr r i- i ■ C Erapn.tbid. 

Bphejt moraretur,atq-, Dianac lacerdotem vidiflet lupra modu eJeganti tor- 
ma,continuofoluit,ne quid fe indecens tentaretl Pudice! Improbeille ExTrogoPhi- 
alter,qui ne a Stratonica nouerca fibi temperabat.Maiori honoii ac gloriae ^^/^.^ ^j^^. 
cft^y^/^wwLucio fponfamillibatadedifleg^Carthagincmexpugnairc.r"/^- i,o. pi»t<inh. 
p/«magnagloriainImpcrio,maiorpudicitiae. De\ispi\d\dnx Sar£&cSu- ^^'^^^^l 
/4»«<«vmdexprobauitquantoperepudicitiafibiprobarcrur.Pameratpu- c,e!ief.ii.& 
dicamctJ«^K/;tt,nificapitalepudicitiaEhoftemetiafuftuIifret,vtC0W4r/j;rf, ^' 
fed mehori fortuna Zenobia no nifi tentandarum conccpcionu gratia cv m Tr^iuii. poUio 
ptatcconcipiebat! Quarequicunqi P««//i»mliattcnusitrenueaegnauiter hiierut ^pi 
cum lofepho. &c.incoparabilem tliefaurumfefecuftodiifTecertofciacfin vero eius viu. Lib.de 
naufragiufunrpafri,colliganttabulas,cum ThemiJlorle,4lcibtadeiPokmone:Humii- ^."^J^'^'""'* 
num efi trnire,at in errort ptrfeHtr47t,prorf$ti dUboltcum I ^ « 3 95- SIC TKVC/LENTA METiT SMVA MORS 

omniafalcc. 
'^ent(i,[ruU/ajA)c,iauriJ inuecUjrtteruu OhuU aua^jiKjroJteruUi^Arcere tuejdt 
Omnia.M(ji's vnctjaice um.etiia. ntfUt: Pfijlitiljus tiwenum.ffijUtiluJiiefenuin^ 

Dfr ara.ufamTplt vjf Jnkem- ^d^ra Hauu/t mit ier Set^nL aUej vrnl>, 

tiuen Ockfen will Juh^t ^n ^larck, ^-^Jfjj. hck^nUerJckleckt aler krumh. 

6^Mort,crueUe Mart cjui viuJ le V erjennf lEtaiif;autrefmmuaiJe:^arioy rnanientai^cifuji: 

}>lefcais ■iamaisaufiu^etifuiau^ ms Psyanne^Lesms^les Mdresvantvartay auyivlusyaAieu;:. 4mtit/ (^ fim~ 
^hU htmines 
mfTtiobntxij, 

JDr Thtmilla- 
tU:& dt Peri- 
tle rtfert E- 
rafmm. 
Sentc.in Her- 
tmt.FHrfnt. MOrtisfpiculisomncs&fingulos in hoc acuoexpoficoselTe, probat 
haecpid:ura: 

Eneommunemorifinorsnulliparcithonori: 
Morsfmut hgem,toUitcump4uptreregem: 
Debtlis & fortis veniunt adliminamortis. 
Hoc etiar» Erhnici Poetsc, Oratores, Hiftorici, Philofophi, plenis buccis 
efflarunt. iHifcttur nihil,^ nonjit moriturum.Scitbam me mortakmgenuijfe.Mors 
omnes & omnia dtquat. Dur^tperagunt pevfafororeSjnecfua retrofiU retioluunt,nul- 
lituftoiejfmlm^dcc, Fallidd Pallida mnaque pulfat pedepaupemn tahrnae 

Regum^turres,&:c. fiToJ.t''' 

Vitdfumtna breuUjpem nos vetatincoarelongam. 
lam teprcmetrtoxfabuU^ manes. 
lA^tih\cz)^iez^\XiodmriQxc\zmsLttcmxiAuguflim:Circumfpicequifim'.lihui Lib.de^i^- 
fiuxerefpUndonhus ? vbifunt quiambiebant curfumpotefiatis ? vhi infuperahiks Im- ^stntcEf^f.' 
peratores ? vbifunt qui cenuentus dijpombant } & fijia ? & equormnjpUrididtnutri- ^4- 
tores ? vbi nunc veftes&ornamentaperegrina ? vhiferucrum turba r vbt iocm & Utt- ^^"IZnZ^ 
tiafvhilxercituumduces} vbiSatrapit&Tyrannil Nonneormta puluis & fauil- diem,ckn^»r. 
la ? Nonneinpaucii verfthuseorum vit£ patet msmcrut ? Rtfpicc (Grtwifepulcbra,& "if^fZ"'^^ 
rideqm feruus , qtiisdominw, quis diucs, quis pauper : Difcernejipotes , vincltim a ^quat om- 
Rege, fjrtemadebilt,pulcrum adeformi. Quandoquidem igicur mors ceita, ""^'""jr^" 
horamcerta,omniumidemexitus,6i JEquaomniumfoitunajvidendum mur.&faut 
eft,quomodo,quipijrumus,mortcmita oppetamus,vt & beate&hone- '»•"'"«''• 
ftcj&gloriofeeam oppetamus. Q^ui mortefua tefiimonium perhihetveritati morsglo. 
faluificac^/ono/c morituriEt huic mors aUa ^equari non potelbTales enim '"'*''"''■ 
ntortefuaglorificantDominum: &c ziAiMm mors prettofa tH inconfpe£tuDet. Qui pfauZ.v.zs 
propatriaypro aris,focisj^,pro muris & Ugibb. {omzer: decensinzes occumbunt, *• 
honeftam mortem oppecunt •, nam propatria moripulcrum atque gloriofum esi. „tjia. 
QminDominomoriuntur,heatemoriuntur. Quiin fide deceduntChrifti iu- videHorat.o. 
Gii,Eorum anims. in manu Deifunt,& non tanget illos tormentum mortis. Qui ab- xfoc.iHjirif. 
ripiuntur^wWOTiJi^oAe^e/tiJt^jbeatijbeatifuntjrf^ttifj^WMfiwprf^mcwtifw/w/ttw. ?• 
Quidifcedunt rebus omntbus reile di^ofitis, condizis proba & illaefaconfci- ^^rJ. 
cntiaf«^dW«»f*f,tranquilloanimo emoriuntur. Mors^quam bona vitaprd- ^pecm.v.ii 
£efiit,mala morsputanda non e^ : No« enim male mori poteH , qui vitam bene tranf- '^^faf^vj 
tgit. Quiltherosfuos -X CBncordes,fiorentes,vigentescermt ,^zqzio is animo ob--f/4/ js.t/.i. 
dormifcerepoteft. Qmmenteacdefiderioizchxxs omnibuscaducisaceua- r*""?"^; "^"^* 
nidis abftractOjtoto animo ad cceleftia contendit, alpirat, anheiat, beate Ce^ef.ir. ■ 
moritur. Qui*rftfti<«roirrf,odio,rancore corde emoritur.fehciter emori- '^"^«'■•<^''^» 

U ^^J ■ r JL t • effapudE- 

tur. Hoc modoquicunqueleadbeatam exhacvitaemigrationem prae- rafr„.Tiut. 
paratjillenonvincitur a morte, fedipfc vincit mortem: quare etiam eo ''^'''/'•'••^•'O 
patientmsexlpedtatur,acaequanimitertoIeratur.Sane vmcit cathena,qu£ verfvit. 
nosalltgatos rf»«, Aroor vitae:^«« vt non enahijciendusjta minuendtis eshvtfiqiia- ^,-*""^ '""'■'" 
do res extgat.,nihil ncs detineat, nec tmpediat,quo minusparatifiv:us.,anod quandot^ 'se'ne'!a Eplft. 
facendum efi,ftxttm facere. Monitum fecutus cft, nam fahenres venas ri- J°i- 
densintuitus eft,6c aperientimagnoanimobrachiaporrexit:Ifaiuguhim rhltllei. 
feriendum morti animofe pt^berc poteft,quicunque vitam ita exe- Erafi». 
git fuam,fidemque coluit,vt per fidcm in Chnftuni aecer- * oZle^fr^pw 

na animasmors ipli non metucnda fit. cudics^nen 

■^^^^ fir». 

IKGRl- INGKUDlTVKqs SOLO, ET CAPVTlNTeR 

nubtUcQndit. 
Stna tuha fffniiu.^htelfica. difnta, cpnwlet HcufacrtVateffkiicinclyta. vectifra. hellp 
J^yrfore aua-m imanc lelltui maamlrahii) viuuntr/u-lutentLtiufJua. certa manet- 
"Der Fama VtleiTteth Pven, an, Inrjchalt ivirl weit vnl hrait aehart : 

T^tehen Zwe^jiarker TTtier dran , Sie ^eijt krietjsleui^vnd WffU elehrt - 
LJpruitaeJeftrptnpeUefPartPutJaitretenttr ]£UeJaitviure ceux,aMnen atiilrjayententerrt, 
reruffnee aut 'aje et vri^ dire et tneniir OntgievertuetiK au en pah:, cru enauerre. HB ' /^Loriam,NominispcrennitatcmaGbonamFarpam qnaPiere,nonar- 
>. vJf bitror quifqua condemnabit vanitatis aut ftultitiae: No« enira W4/« 9r 
froH ii.v.u p^^^^f*^fifdaturum credimM^quem a?nor bonsfamdimitt.Spirutii quoq-, Sanfim in 
Scripturabonamfamam.nomenq-, 6cgloriametiaW4A;i/;;«fkyrf«m,C^/>r^- 
StMt.Epift. tiojipmif in hoc aeuo rebus prsefert.Non intclligo nomen aut gloriam q /» 
Cat.mMora/. '*ppl*i*fti tantum ftolidi vulgi conriftit,q> facile in iudicio fallitur,&vana eft 
Str*b»iii>.t^. eagloria,ftultosquoq', invannmvexat,titillatve,neq-, qprouenitexma- 
frM.t4.9.' ^^ fa(ais,qualis erat H^ro/?r4fi,nobili(Iimi Epheliorum Dianje tcmpli euer- 

roris> foris,fcdquamgignuntpie,prsBclare aclaudabilitergeftajVtquandoDa- 
uidoccifoGo!iatho,rcruatapatria,dcfenfis arisglonofe celcbratiir^can- ^^''^•^^.v 
tatur^quado Afnion^i (qui &M4a4t<fijlibeitatisvindicespopuliDciLegis i.Maccab. 
praeconio 6c arniis gloriam fepeiiunt: quado Tbennjioclsm Mtltiadii tropsa '^*^'J/'^'* 
luauiter & m vtramuis auiem dormire non finunt. Haec laus^hxc gloria, [r,t.Thtmi. 
hichonos,nullomodo improbari potcftjCum bonumDeifitdonum: A^"^'- 
piisacfaciisplerifqiquajfita,qriemadmodum Syracides diftindis aliquot/^a^. 
capitibusdeduxitacprubauif, &probenefad:ismeritodecur. Virtvti ^""^^-^^^^ir- 

t _A^'t .^j ... CKl.Oet ^ff. 

DEBETVRHQNos.Etvicillimvbivirtutipraemianoaantur,necvicusme-4,j,,„;. 
ritaiirogacur fiipplicia,ibi virtutem languefi:erc,vitiaq-, indies magis ma- ^ 
gisqiaccre(cercoportet:quisergo vecabit quominusexclamem, i rm<rw otemporaH 
rWM5fe/(;?o/)tt/«5gloiia£ftudioaccendatur,ardear,deflagret!&bonaftudeat ^"/^^^;^^^^^ 
haberefamam 1 Vtinamomnespietatcfideqi virtute acbonisfadisaeter- toUnur ign». 
nitatife venderecurentl Etiamficnim non cuiuisdaturadireCorinthu, 'It^^f"'"*' 

11/7 yl.P.R.re- 

& Catonis, Platonii., AUxandri Magni, Hannibalif, Pjfrrhi, mKv^Tv^rn Vlj/pis no- Hif.MuitHnt 
mcn,famamqi indipifci poftit, nec tn primii poftt,pHlcrum tamen e^tnfecun- '"^'J'^^ ^* 
diijtertiisg^conjiJiLre. OptimcfanePoeca: vimuinci- 

Sct»iierttHr"jcjUi,gi.mmifrAngeritur,(^aHrt4my j 

§)uamtrtt'Uit PtetasFamaperennU erit. "*' " •'* 

- ^- r n , ^mor.Elez, 

ramam^rietfACTi,^ /Itavdamtnecurrunt, ^^ * 

Bt memorem Famam qrd bene^fjjit hahtt. tdcmlib.t, 

Hieron. fichabet: Afuridifti tn excefum: admtratui ts virtutumt.heros, timuf/liruinam, Faftor. 
nbegtjlt triJidtatores:duU is te protinu4 laborisfrucim irifequitur:Etin mortm Itterarum ra- ^" ManfiaK, 
Utcum amaritudtnem pcmorum fuauttas rompenfabit f ' ^' '^'*"J-f* 

Ar pulcrum efl digito monfirart ac dicier: Hic efl. PerJiwSatyr.l 

Diuino E««^ ingcnio debetur,vt effigics cius in Corneliasgentis colloce- ^ll^^^' 
tur. Dignuseft Alexander, cuius Curttus praeclare gefta ad feros pofteros 
tranfmittat.DignusD;«/«^,euius»i!7rw^e';dccantentur.Dignifummi,quo-»'?«"»-i8.T/.7 

rum fe Spaddts laudum praeconem praeftet. Heus igitur vos, o Politarchji, Martiat ira^ 
HaberevultisLumina,virtutemeuehite. Virtutem protrahite ex itnz- fdtantumft' 
bris. Date praemia virtuti ! Spondeo.Habebitis, mia^E'!*} 

*Sint Meci.nates;nondetruntJlzcceMArorKi lib.it. 

Et tihi Virgiltum vel tua rt*ra dabunt. I^n bellefa- 

Sed o tempora ! o mores ! Virtm calcmryprmitur, (fcd flamma facpc fit) vc tvujeii»Ha% 
melius tibi eonfultum non noris, quam ilio Ouidiano: * Uarxtai. e- 

Creie mihi btne cjut latutt, bene vixit. pigram.lib.sf, 

T.l4&/f«/«cumfortimiliti5«/JW dona darc nollet,ipfelargituseft,neho-^J'^"'^^'^^^; 
nos violarctur,deferueretq; virtutis ftudium.Sed modoi at quid agimus ? /,^4. 
cumdeflerinoftrimorespoffintjCorriginonpoflint. delefh!!^' 

Quaecunq-, contra hanc laudis &C glorijc diflertatione £yxwp<?ifj}t/«) adfe- H^Mwin 
runtur,certum cft,non nifi de vana gloria mundi,& inutili applaufus Kkv *'''''• 
'Tfwloqui. Bb SIC P1' SIC CVKKIT TEMPFS, TRAtJ^SlTq-, 
yolaulisoitas* 
Dtuiiur <l cerms:effutt nora. rotAS- Qurrusjunt cpmiies- vra vice auifcifua.. 
t)ie^Znt latimjcnncijnirnt cdlef mtt, VmhWthtpr,Herpjt Sammer Yriiuncj^ 

DieHirjclt vndStttftdJa-UmenJtckmt: Ijt es ein Wunler JaUz^m dina, 
Letmps canjtime tatU^eteft irrejaraHe.Adesi^uadrans pPiu-rauiisTeVrintrmpseilEfte, 
^jn ckariireder cetjs(ckje ifien remaratiaJdl^LAi imne^ tntiier vacjefjantdeJciMatJie Ttmporu fiA' 
benda ratie. 

SmiottinTito 

VtJ^aJian. 
TemfHi velo- 
*iJSimum:tri- 
umphatcu)» 
xAitreliano in 
teritU tempiu. 
Outd.lib.i. E- 
lei.Eteg.i. SI rcm penitus confideramus , monet hoc noftrum Emblema,Tempo^ 
ris aptam,probam,accuratamq; fubdacendam rationem,ne quod prq- 
tereat,de quo oporteat dicere: Amtct diemperdidimm-j fed vt fempcr memo- 
resrimusillius:N«//4<f;«y/»f/ww:taliaautem agamus,vndenobislaus& 
vtilitas nafcatur. Temporis certe & cita &c pretiofa ia6luraeft,vt qui iftud 
re(5tecollocarevelit,magnaattentione opushabeat. Vndefa<5tumeft,vt 
Teroporis rheda a ceruis velociflimis trahatur. 
Idhitur occultefallifg^ reUtilif £taSy 

lit cikr admij^ff Ubitur annm ((luif, tm^ut Temftttt^iix rerumttuqjinuldiofavetujias idtmlib.ii. 

Omma dejlrui; U ^vii lai ^ j^ lienctbtis tm Metamorph. 

Taula.ttm Untnconjunnrt^ omniatn^^^fCJ. 

D«wigitur l'tmpui habemus, bentfuciamus. Inprimis cum tempus Sc volatile <^'»/'"-«'» lo 
fic &iireuocabile,^ mors tacttif ftna ventat pf^jt«5, difFerenda poenitentia didi^itt/p,^: 
fea refipircenrianoneft,nenoshora noihacum aeterno animaeacfaiutis ^^<"^" ^»^'»'* 
_-. noltrae non periculo tantum.led 5: certiilirao dan\no reperiat. Nam mctu ^rm autemfi. 
corrigendorum nulltu alius quamtn hac vitalocmen:. EtpoHhancvttamquifgjha- «""«f^"-' 
bebit.quodinhacfibtconqutfierit. itacji^c>mpelltmuranim£noftr&cbarttate.,inuentre „". 
ferea^netfiamvitanifictranfigat^perculpam.,vteafimtanonpifitfinireftippltdum:^'*Z'*fl'»-*'» 
aic Augufiin.in Epift, & Hteron. Quia didiafit,^ ornma mortefiniantur^& in infer- J^j,'^" 
m nonfit po:niren!iu,nec aliquis ad vtrtutesnctirfucdtim in ifiofeculo es,ffiina,con- id.mEi>ifi.Ai 
tendeagirepmiteniiam^dum HABEJi TEMPVS.,LaboraJtbenterenimfufctpttDem ^'"''"'^'"' 
poenttentem. Et B.Martyr Clirifti Cjprtan. Q^ando tfihucexceffumfueritynuUus cyprian. Tr*. 
iam IscuspcenttentiA t^^nuUus (atisfu6tionii efft^tusjjk vitx aut Amittitur^ aut tene- <»'«'• i •<■"«"■'» 
turj}k faluti aterna cultu Det &fruttufideipr8uidetiir.,nec qutfquam autpeccatisn- 
tardeturaiit annU^quo minus Viniat adconfequendamfalutem. In iflo mundopceni- 
tentid nuUafera (Htpatet ad indulgentiam aditus.,qu£renttbHsfacilis eH acctffus. Dc- 
indeetiamhocnbminetemporiseftfcrutanda ratio,quoniam omniaat- 
terit & confamit: Ec dum hoc atterit,illud excicatjdum hoc confumit, re- 
nouatiUud:Nam vciwcmiwfapienterdicit; 

Cedit entmrtrumnouttute extruiavettifla* Lucret, 

Sempei ^ cx ttlios aliUii reparnre necifiitm. 

EtOuid* Inlhecies transUtanouivs,fi: omniavtrti ', , , ' 

-'^ . , . /r- , morPh.lib.iT. 

Cerntmu4,/tt^ altti -yjumere fonaeragentes: 

NuJc humilifveteres tantummoclo TroiaruinM 

Etpro dtuitiistumulcs ofiendit aaorum. 

Clzraf>iitSparta.,magn».v'gu're ^yc*ni,Scc. 

Nempe,oftendit nobisnoftrura occafum,& rcnafcentiamnouiorbis q. ^y«^« 
Quare in Ten>pore (epoficis huius xni Guris,curemus coeleftia q fanguine 
Chrifti nobis parta funt,quorfum vcrbo Dei euocamur. Denii^ , quoniam 
tempus tempori &:iterum fuccedit,& omniafuo fiunt tcmpore. Ver fua 
producit,tanquamanni&tempori3initium:fuccedicVeri ^ftas,/Eftati, 
AutumnusiAutumno,Hyems,8cvnumquodq-, tempus fuaproducit,v- 
nuraquodquefaofitTEMPOR.E: ItacertOGredamus,forectiam,quando 
promifla coeleftia bona reuelentur,& nos in plenariam eorundem poflef- 
fionem intromittamur: Sanc abfc5ditum hyeme lacet femcn,latent gem- 
mae,latent virentia folia,vere producuntur.rcuelantur,mamfcftantur:Ec- 
iam vita nnfira abfondita e^ cum Chrifio, necjpem mfiram videmas modo.fcmus cohjp.j.v.x. 
autem quando Chrtfius vita noftra reuefabitur aperte ingkrta.ttinc ettam nos cum i- f_p]^^'l^^'' 
pfo appartturos tngldria,& meffurosfiiei nofir£,Ch.iritatisg^pr£mium,vitam mmi- Uc^ j. 
r«»i<effr»4/«.Exfpe6temusigicui:YCpatientesacprudentesagricolae. 

Bb 1 OMNES OMNES SlStEMVR TKIBVNALI DEl 
Omma vrcetereTint tatHe uhenbh^ annif CumJmej: lUffHsfoliiuj imjinnfte^ ^eiemtor 
Duratin ceternutn S ermo viaeta upl. E^treitui ianimijine tnurvmus eri^. 

AUluuj verXenrtJick mit ler Ijlt^ QfiriftCrriumtfkjick erji erZaiai 
(sjjter tvtfrt yleiU in Pwtaheit' W^anaUs fmn enafckajft Itat erraimt . 
%tit.\. v.\s. T)Etrvs grauis Chrifti Iclii Apoftolus, mn/ecutm Aniles fahutofjedfimu 

^*' A habemfermonemi^ropheticum^ de extremi temporis homimhus^atidnzivit 

i.ptt.j.v.i. ^^ hunc modum: Scitote^quodveuientin muifitmii diehus in deceptionm illufores 

tiid.v.^, iuxtaproprioi concupifcenMs mhulantes j Dkentes: vbi e^promifto aut Aducntui 

!• ««i,&c.MJrum videri cuiqua pofret » quomodo ram deprauati fint futuri 

*• mores Ecciefiae qnorundam ciuium ante nouiflimum diem nifi Sathanas 

3« antehacinpopuloDei & nominatimSadducaeis huiufmodi praelufiflet, 

& Petrus fadtis fore tam improbos teftetur:& incredulitatem fuam^quaB- 

ftione fliione fintprodiruri, Tamctfi autem mdenoTideUicgaturifintquUamfidim, 
recompenfattamenDcushuncdefc(5tiimex parteinEthnicisifaneO«/(i. 
aperte de extrcmo ludicio loqui videtur,cum ait : 

E(fe quo^ tnf.itis remimlcitur,ajfore Tempm onid. uy.i, 

Quo mare quo tdlus correpta^ f egio tocli Metamorph, 

Ardeat^&mundirfiolesoperofalaboret. 
Sed&Senccahaudobfcurefidemfuam confufamprodit.fChriftianum 
cnim eum fuifre,&: d Paulo conuerfo firmioribus argumentis ^pbari opor- 
teict)qud.Ddo(czihk: Morsqumpsrtimefcimusac recttfutnus^intermtttitvitam^ £/"j?-3«. 
nonertpit. Ventetiterum,qmnosinluce7n reponat dies,quemmulti recufaret ntjjob' 
litosre.luceret. Scd noscertioribus nitimurdemonftrationibus,infa!libiU 
nimirum verbo D.N.l.c.Soteros nojiri^reducis ex mortuis,Dncif vit(e^SponftreditU' ^- 
ri, R«^«i«i^wfttri,quitotumhabendiIudicij fuiproccfliim nobis ance o-^j.j^^j.'*" 
culos pingitjfubdiiq-, : Coelum ac terram tranfmraprius quam verborum fuorum *• 
vnumvelmimmumtranfeat,\\oct^s tihmxwmmomvn, MlHl TLICTETVR ^ '\^'^^' 
9mne genu,xequinz id lupti.i Dei immutabiliSjVf/i^^^w adTribtwalChrifii, Matth.is.pn 
recepturiprout qmf^meruit in vtta,vitam att^glonamfemptternayn^fiammasvtn- ^^"'^'.t,,^,. 
dicesinfideles & inobedientes Euangelio.Sic Apojioli docuerutjSic credimus nos. 4- i l.Cer.s.v.lO. S. Ethaecvltimajfummafpcsatqiconfolatio cftomnibus inChriftumveie 
cvedentihvis.O fan^eDomine,bonelESV,quam terrihHiseritdiestllaomnibus qui z.ThefA.v. 
in te non verecrediderunt, nec morem gtfferunt Euangelio tuo, plangent omnes fines 7-«' ^ 
terra.&iratum ludicem expauefcentiUinc eruntpeccata accufantia,indeterrenslu- loh.i.v.^j. 
fittia. Subtuspatens horrendum chaos inferm, defuperiratus ludex, intus confcientia * '^^'^'^ '" 
vrens,forismundusardensytxiuftnsfaluabitur.Latereimpoj^tbtle,(oparereintoUra-:fo. 
bile.V£omntuhomirutuJlitia,quantumuis laudabilt.firemota mifiricordia excutia- -^'"^'''"- 
tur i Videbuntemm in quem pupugerunt , videbunt & horrifonum eiukbunt: Mon- ^iZdc."" '^ 
tes , caditefuper nos •, ccUes abfconditems afaciefedentisfuper thronu,& ab tra Agnt, ^h'*?- '^'^* 
nam venitdiesiramagnus^&quispoterttftare. At omifertccrdtf^me Donnne, lESV ,h!d.lap^' 
eptime.quamUtaeritlnxilla!quamrofeumiubar\ quamgra usJplendorOMl^l- v.6.17. 
BVS IIS, qut in tehtc vere credtderunt, verafHe te hicfuntamplixt, & opera CHA- ^M^uhztv. 
HIT ATISfideliter at^confianter exercuerunt. Ventt dtes,quo vtndtcabis finguinm u- 
ipforum,Vfnit dtes quoperfecutiones acfugaipforum ceff.int\Venit dtesquoahfierntin- ^^p^ *'** 
turomneslacrymdipforumaboculis. Venit diesquidemptoomnimetu, eiutatu, bor- Efai.z<.v. •. 
rore veramreponetUtitiam, gaudium quodnunquamfintetur,gaudtum nunquam ^£7*o ij^** 
toUeturabipfis. 9beatosferuos,quos tum paratos Dominidies inueniet !dfelices,quos hh.M v ir.' 
tum mensmaleconfcia nonfiimulatur ! beatos, qui hicdepfccatisfuis adapoeniten- ^*'^"* ^*'^* 
tiafincera ac vigtlt,Chrtfium tuni non ludicem,fed Aduocatum experienturl Beatas uoh.i.v.». 
vtr gtnesprudentes quaa fomno obrepenti confefiim euigtlata, recoUe^a^^lampades ^""''■^s.v. 
ardentes c»mprehentes,in occtirfurn ^onfitbum ! Beatos omnes quHumfPonja Sipoci^.vtr- 
vere & ex animo dtcunt: Veni Dojyiine lefu: Tiat ! Tiut ! /f • *^'' 

■to^o^ Bb 5 ELEN- ELENCHVS BREVIVS- 

CVLVS CONTENTORVM IN 

HOC OPVSCVLO. 

Numerus defignat ordinem Emblematum ac Tabellarum, 
nonpaginaium. 3^ 
33 

21 

44 
85 
2. 

3^ A. 

ABelfortun£vicior. Emblcm.(?i 
Acceptioperfonarum. Embl.io. 

rii/g Profopolepf. 
Acedia. 

Aceffm quorum exemplar, 
Adoratio. vide Oratio. 
Adolefcentia esi mflar moUis cer£. 
Adrtan.lmp.venariones. 
Adamus &c Chriflfis epponuntur. 
Adulatio. 
Adulter fa£lus ,'Egyflhusptr otium. 

adde & Dauid. 
Adulteriumfumma enfiuUitia & certa 

pma. 7y 

Adidtertumgrauiuspeccatumfurto.ibtd. 
Adaocatiperttt & tmseriti. 1 9 . 

j€^^ritudo animi pcji amijfam ptignam.6 
Affltctiomspef^inuinterorandiim. 
Agnitto Deilapiemiafumma eR. 
Agnus ctitus ret hierogtypton. 
Agruulturaquam laudabilis. 
AlacHtas omnia commendat. 
AlagAhuUts. vide Heiiogahalus. 
Aluliidut. 91 

77 

^9 
4; AlUrtuiMmhioBraddhurgico-Omltsu' 

bacenjis. 6 

Alexand.lmp.Seuer.in difcip.militar. 5 
Alexandri Magnifortitudo animi. 57. 

prdji.it fortitudine corporis. ihid. 

contemntt protra&fannas. 66. 

idem exmplum impudtcttid. 9 j . 
k'yi\oi^ioi7ncrK07ris(/;crtmen, ip 

Amhnfiui Iptf.MedioUnenf ConfianttA 

exrmpltim. 81 

Ami6iusvirtlis.i,j. &ingenere. ihid. 
Amorillicitus. 44 

Amorvit<£.c)y idem^cacus. jy 

Atiabaptifia nfutantttr. 15, 

A ndrodt Serui hiforia. 6^ 

Angeliexemplum humilitatis. 7. 

eorumLiturgi.tyPfalmodta. (>8 

Antonius Trtum-virvomitureddens. 45 
Aqutlafpirituales. 88 

ArborRdigioriis. 88. 

Argenrinenfti Reipuhlic .mos latidahilis de 

todendtffucis &ignauis. 31 

A'^vlc6 Domini qimnodopafcenda. 21 
Armattira hominis Chrijitani. vtdePa- 

noplta. 

Apfini E L E N 
Jjffjtni cuiufdm faniuinana ohdm- 

tta. II 

Afimucuiutrnty^us. 66 

Atbanaf. u. ExempluvamfoYtum.^% 
A tmcris adfuefcere. 1 1 

AfmonaK vide Maccah/t. 
Atropos Parcarum vna. 9 3 

Auaritia. i.i^.&^6. videfiduc.indi- 

uit. Confiditindiuitiis. 45. eius 

turpitudo & infatiabilit.^%. vide & 

SS.&76.&$S.&c. 
Aucupiorumftudium quale. 4 4 

KvToi^KHX. 4^.vide&i^.&j^ 

AureamUperntutare. ij.\%.&c, 
Aurelian.lmp.moderatio in vejiitu. 37 

eiufd.feueritas in difciplin.militar. $ 
Augufl.lmper.moderatio in vtfiitu, 5 7» 

eiufdemfrugalitas in vi^u, 3 %, 
Auk culmtn lubricum, 1 1 

BAhylonica infornacepueri, 81 
Bajfus triumphatus &triuphans. 6S 
Belliconfideratio fecundum caufas,tfe- 
Ha^&c, j 

IBtntdi^ioperChrifium, 85: 

Btneuolus QuAftor Imperatr. lupimytX' 
emplum Confiantia. 8i^ 

Biantis Prienai di^um infigne,. 66.79, 
Biuium homink Cbriftiani. 27 

Boniacmalidies. 6^ 

BrafiUa Dyrracbina, j j 

Bufocuius rtitypus. ^4 

C. 

CAin defperans. 2z 

Cacum odium Catj, 9 

Cdcusamorfilij. ihtd. 

Calumniaexinuidia. 4. impedimtntit 
veritatis. po 

Calumniatorftultut eU, 7 7 C H V S. 

C.lfd.Citfar.f/rtitud. ^j 

Carol. V. Imp.exm:;.lu'm Covftantia. 6 
Carpi hfiorta ex Dunyf. 69 

Carnalii homo/nif(^fiudiafinis^. 37. 

38.39.40. 
Cafiitas. 5 5 . exemplum lofephi. 6^ 
Cedrus cuius rei hieroglyph . 2 7 

Ceres&Bacchusfociat Vtneremfibi. 41 
CertaminahominisChrifiiani.VtdeMi' 

litia. 
Cbaritas. 7. eius caufe.adiun^.difiin£f. 

obie^.&ii.&^^. exemplum Ste- 

phan. 6j. eiuspraconium & vfus.^^ 

inoratione nectffaria.ji. etuspulcri- 

tudo.j^.%6.%%. eademcaptiua.S^ 
Ciconiacuiusreihieroglyph. 28. 

Circesfabulaquidfignificet} 43 

ClementiafortifiimumReipuh.munime' 

tum.S6.Videetiam §.NERO. 
ClothoParcarumvna. pj 

Columha cuius rei bieroglypton, 9 . 
Commerciorum confideratio, 1 6 

Cogitationes in oratione. 9 1 

Comathtaexemplum pudicA &prudent, 

prtituL 94 

Concordia &pax colenda cum omnib. 7 
Coniunx propter Chri(ium quomododt' 

ferendus. 74 

Confcientia hona & maU, 2.3 '35 «3 9 

Tyrannismala.^ 59 

Confiantiainrehus integris & adfii£lis, 

l^.6j.inExllobiy&c. &^i 

Confiantin.Magn.lmp. 51 

Confuetudoalteranatura, 35 

Contra veritatem non veniat. 71 

Cor reRepraparandtm in oratione. 5) i 
Contemptus Dei & proximi.i). caufade- 

jperationit, 82, impedimentumve- 

rttatis, po 

Cratetff E L E N 

CrAtetit Ththdrti vdufitam paupertoi. 

i}.45.6(J.79 
CrMtiOy em C4ufa,finif. i . 

Crocodalus cum ret hierogljfpton. 12, 
CrafidePacedictum.S. eiufdemitnmo- 

deratusluxus in vejiitu. 57. c^ 5 1. 

exemplumebrijfortuna. 51 

Crudelitas. 56. vtde Sduitia. Tpannis. 
Curfuscutufcj^nii^(Pvx(^. i. 

Curi^fttas. ^•&7^ 

Cyrimoderatio in vejiitu. 3 -. frugdttas 

in vt^u. 5 8 . exempUm variafortu- 

D. 

DAuidtriumph^tdeiortuaa. 66 
Daractto ex InuidU. 45 

Decocioris iocus. 45 

Demadis vefania in corporalihm qiuren- 

dis. 7% 

Demaratifidumconfiitum. 5. 

Demasjpreto ccelo amat mundum. 7 1 
Demofihenis Apophthegma fuptr nocie 

Latdtsmeretncis. 15 

Deftderium trahit currum Pattentia. 61 
Deftderabtlta mundi mijfafacienda. 7 1 
Deftdia turpifimum vittum . 2p . 3 0.5 1. 

32.35. 
Dejperatio & eius caufc. 8 a 

Deus Lux esi. i. 

Dileitio Det & Proximi latifime. i z. vi- 

de Churttas. Esicaufa obedtentiifan- 

aa. ' 25 

Dtuinjt.^, & earumratio.il. vtdeet- 
iam 1 5 . fiimtper acctdenscaufa om- 
nitvnnh-.iorum.^^ (inU.zj^. ruon- 
dentes diut'.ias,d>-f'nitentei^. 15. vfus. 

19' 
Diaboltpeccatumprimum Inuiiix acSu- 
ptrbta. % o C H V S 

Dionyftus sjracufanus tjirAnnm, 5 6* 

exl.omnium Tyrann. 
Difcipltna Eccleftafiica. SchoUftka. OE- 

conomica.u. ingenert. 34 

DogmataMahometis. 59. 

Dolus. i.%6 

Domitiani vdna voluptas in diuitiis. 1. 
Dorophagia. lo.&i^ 

E. 

EBrietas^eiufquecontraria. 58.^^41. 
eiusfuga.^i.&effe^a. ibid.&^^ 
Ebrijfortundbfuccefibus. 51 

Eitphai xn quo Stephanus triumphat. 6y 
EccUftafifci corrumpuntpurttatem verbi, 
&cuUus. 88. 

EUemofjnxfupirbiaperduntur. 78 
Efigeldradx Rauennatis pudicitta. 55. 
Epha iufium requiritur. 1 6 

E'm^ou^iKXKlci. 80. 

Errorutn midtipltcitas impedimetum ve- 
ritatit. ^o. 

Efauimprobadefidiitexemplar. 30 
Euangeitum & Ux opponuntur. 8 4 
Euftbij Samofatenf confiantia. 81 
ExemplarPudtcoriim.c)^. kvTU^KenKj;. 
79. Impudicorum.^i. eortmquepu- 
nitorum. tbid. dejperantitim. 82, 
punitAfuperbid.-j^.Paupmatis Uni- 
tcr'lat£.66. Bibonum.^\.&:nhvm- 
TuJv. varidfortunit.j^S.^^.)0. pu- 
nit£ Veneris tmmtmd. 9 j . viroriim 
firtium.^j. Imndoruin.^o. Sup&r- 
borum.-j%.CQnfiantt£tn Confefione. 
81. 
Exe7nphm Chrifii imitandum tn ohedi- 
entia. 11 

E.xiliumgrauifiimum.6%. qiiomodofo- 
landum. ibid.&j;^. 

txenitatio ad natura nmitum cofert.i 4 

Vaifi EMBLEMAtVM. F. 

FAlfiDd.fugiendi. 72 

Falfi mmtmonia.i. ibidewjjfalfa 

ponderay&c. 
Tama.Vide Gloria. 

Fatdviaminueniuntvirtuti. ;o 

Tidelium triumpbm olim in rheda nubis, 

fubuehente triumphatore Chriflo.y o . 
Ttdescommunisi^^itwwbHniftiditi^i 

(dt) 8 6. Optimum Reipublic£ fulci- 

mentum. ibid. 

Vides.y.&^^^.&^l. Oculus.Manus.Me- 

dium^&c.Ele^orum.y^. inoratione 

neceffaria. 73. Vtdei&SpeicoUatio. 

8^.8(^.88. Capttua. 89 

Viduciavana.i. Inprtmisindiuitiit. 15 

79- 
Tlorentinorum laudabilis mos in toUen- 

disfucis. 3 r 

Vortitudo.^. eiufdemdiftin£iio.ibid. & 

57- 
Vortuna.j^^.^o.^i.&c.etusnominequtd 

nobisveniat. ^^. fuperans^omnibus 

fortior.ibid. prmpitiumfortuna. fo. 

vincitpitientiafortunam.^j. lufus 

etusvtoUntus,^%. eius fuccepbus e- 

brij. 5 1 

Vrancifci 1. GaUiarum Regis exejnplu. 5 

Vratts. 1.& 45. in mercimoniis & con- 

traHibus. & in Republic. 8 6 

Vrugalitatis laus & effi£la. 38. &exl. 

ibid. 

Tumus mordax^tUeceWd huius vtta. 7 6 

I undamenta imperij. 8 6 

Turorarma minijlrat. 5. eius caufa e^ 

ebrietas. 41. 

G. 

GAleatij CaraccioU lUuflrif. Mar- 
chionis de Viio exmplum longe il- lufirifimum. 7^ 

Germanorum Germanum vitium ebrie- 

tas. 41 

Gloria vera acfolida appeteda. S)6.&^o 
Gloriacupidorum exmplaprobnta. ibtd. 
Gregor^ Naz,ianzenidtctu)n. 11. exem- 

pluminconflantiifortuna. 48 

Grus cuius rei hiero^ljph. z 8 . 

GuUvitium.^S. eimfinu.^^. taxatur. 

& jS. 

H. 

HAbilis exemplum. 6^ 

Hamanis interitus. 5 1 

Heliogabalus imp. 54 

Heluones.vtdeBibones. 60 

Hercuks.ij .& ^^.& fapealias. eiusin- 
doles& genitwi^ (ATsKuv Qvvx^v.ii 
Herodesfuacarnisofor. ii.&^o 

Hteronymimortificatiocarnis. 38 

Hilarion quomodo carnem edomuerit. 3 8 
Htjioriade regefiliorum indolem proba- 
turo. 34 

Hifioriadevitandoprocejfu. 14 

Hippolytus. 6^ 

Hirundo cuius rei hieroglyph . 1 8 

Honores huius aui. 11. eorumq^ confide- 
ratio & ratio. 1 1 . impedimentumfu- 
fcipienda veritatis. 9 o .lidem quomo- 
do appetendi. 9 6. exl.& rationes. ib. 
Holophernes. 57 -9$ 

Hofpitalitas commendatur. 79 

Hofles hominis Cbrifliani. 87. 

Humanitatis virtus. 6^ 

Humilitas Chrifliana. ^.y.ii.inprim. 
eius confideratio & commendatio. ib. 
&l^.&<^i. inorationemprtmisne- 
ce(faria.-jo. &quare.ibid. oppofita, 
fupgjrb. 78- 

Cc Hjps- E L E N 

Hjp^rrl^s 1« onmnt tnfrmisvitand •. 
■j^.eUAthtifmm. 88 

I. 

IA^ttntUconfideratic. 3.^^88 

lefuChriJii Dommt &Saluatorifno~ 
ftri Triumphns,& vjus eiuf/em. ^o 
ipfeveritas,td;nQ^folusaudiendus.7o 
lihtr.it nosxlaqutis Satand. j6. esl 
ommfufficitnnn nojlra. 84. tn ipfo 
hibemui iujiiti ■;>: , vttam^falutem^ 
omnia. 84. oppnwitur Adamo ra- 
iix radiii.% k. df Chrijio lejti Turca- 
rumfd?s. <; ,>. cum Mofe oppontttir. 
"ij^.ciijn .idiimaoppomtur. 85 

idoloLttri-t qud. 8 6 

Ignatij p- omptitudo adpatiendtm jnar- 
tjrium. 67 

Ignorantta naiurjtlti impedimentum ve- 
ritatis. ^o 

Ignaui in communitatibtu nebulones non 
tolerandtjfed toUendt. 19.50.51.31 

55- 
Impudentia litigatori bus opus. 1 4 

Impudicitia.c)^.etm exempl. ibid. eadm 

piintta. ibi.&fep. 

Imperatormilitarisqualkejfe debeat. jr 
IndolisEncomium. 34 

Ingenium puerorum cui reifimtk. 1 1 
Innocentia qua. 35 

Ingratitudo. 6$ 

Imbedientia.-^. exinuid.nafcitur. ibid. 

videObedientia. 
Inopidbelltjinif. 5 

Injiituti'^ pueriti£. it.&i,^ 

Intempcruntia qujt. Eiufque ejfe^a, &c. 

55. 
inuidia ratio & conjtderatio. ^.& j^.& 

7^6. ifid.^o^&y^ 
IttuidiaFertiinA Comts.So. ettam obie- C H V S 

ihnocetproptereftd. ibid. 

loan^es ChrjfoJio?nus exemplum tndi- 

gnitfortund. 48 

loannis Indertci Dticis SaxonidEledoris 

captiuitas & conjiantia. 5 

lobiTrtumphus. 6j.vide& 16 

lefeph exemplum obedienti(t.6i.& cajii- 

tatts. tbid. Idem eH exemplum Cajii- 

tatfs.Pttdtciti£.?rotiide(t(£diuina.6^ 

efi(^ tjptis Chrtfit. tbtd. 

loannes-Iacobtu Tnuultius exemplar ho- 

minum littgatorum. 1 7 

lofua introducit in terram repromipo- 

nis. 85 

Iouis,primi deorum apudEthnicoslaudes. 

pj. &quodeiusimixvBiov. ibtd. 
Ira & eius diJiinciio.,&c. ^6 

ludas exeniplum auaritia. dejperantis. 
ifaacus exemplum obedtentta. 61. patie- 

tid.ibid. proutdentia. ibid. 

ludicesiufii & iniufii.i^. mummoni- 

tio. 18. 

ludicij extremiconfideratio. 98 

ludicttmdeB.Arnobij Pfalterio. 8(> 
lugunha Rex tiumidarutn tjpmSatana. 

68 
lulianilmperator.di^.egrcg. 79 

lujiitiaZii^vfpt.iTiKi. 35-5^* 

lujittia c hnp imputatiud. S4 . funda- 

mentumReiptib.validifimum, %6 
K. 
KnfXYtKioo deuoratprocelfus. 1 7 

KivT^Qv vani applaufus. 9 6 

L. 

LAboresquomodofieridebunt, ip 
quomodo benedicantur. 5 o . necef- 
farij. 5i.5i'J3 

Lachefis Parcarum vna. p5 

Lances dolo^a. 16.89.cW. 

laquei HMBLE 
laquei Satandyqmbui imurt unut bu- 

mAnumgenus. •yS 

Launntm cxempium patientid, x6 
Le&naiyranniiid.utACti. Si 

Leo X.i oncijcx liom.venaiionum fiUdio 

mmwjhdeaiiui. 4^ 

leonumnatura &conftderatio. 6y m 

exirfipio Dautdu mittata. tbid. 

Lex & Enangtiium. S 4 

Leuuoi impidimemum agnofcend£ ven- 

tatti. po 

Ltberaluaiii Encomium. 24 

uberorum habendacura.Co. &pieedu- 

candt. 2.1 

Libido.-j6.&f«p(f. Vide Pudicitia. Im- 

pudtcitia. Cafiiias. 
Ltttgator. ctUi reqmfua. Adiunctj. Tfe- 

Ua.Vmu. 14.i5.16.1p.iO 

Uuor trahtt currum lniudt£. 4 

Lothtexemplumfitptf. 73. 7(^. eiufdem 

vxor. 74 

Lucretta Romana. eiufdem^ interitus, 

Luxpr^ftantfftmum operum Dei.i. quid 

fuirit luxpnmig^ma. tbtd. etuscon- 

fidcr.ortge. tbid. 

Luxurtincrmen. 56.7^ 

Ltixus tmmoderatm vi^us. 5 6. &ami- 

ctus. 57 

M. 

MAchometes. 59 

MaccabAorum vidoria. 47 

Magtftratus & eius munta. lo.^^.&c. 
non amandus tttulus tantum^fed & 
resfectanda. 10 

Magmficentta. vide ?hilotimia. 
Malacruxquibus parata. ^i.^^i.^.&c. 
Manmonanonferutendum. 7^. vtdeA- 
uaritta. MATVM. 
Manajfesexemplum falutaris conuerfto- 

nis. 6p 

MarceUus impudic.exenipluni. pj 

Mufi hionis D' Ancre exempl m. ^i 
Miinus exl.autl.difi ij & dijlrucl. 8 6 
Mantan.Imp.diihim depace. 8. 

Marital.exl. erudttorum tnuidi&ohnoxi- 

orum. 80 

MurctUtnus Pontif.Rom.inconflant. ex>- 

emplum. 81 

Meuict indodi taxantur. 40 

Medium tenuere beatt. ^6 

MEl&lvi diflin£tio.,licita. ij 

Mendacijflagitiofaturpitudo. 73 

MEVM&TVyM. i^.i^.i^.&C. 

Mercatores. 89 

Metatlanus cutusrei typus.i^, obltui- 

fcunturcharitatis. ibid. 

Mtlttumvirtutes&difciplina, 5 

Milttia hominit chriftiani. 87. contr4 

quos hofles. ibid. quacj^ Panoplia, 

ibid. 
M odinenfls ciuis efi adeundo. S i 

Montium Stnai & Sion oppofitio. 8 4 
Modusferuandttsinomnibus. 3^ 

Uorbo confe^i. 40. eorumofftcium, 

ibid, 
Morsfecuritdiuitibus inpdiatur.i^. e^ 

certd.j{^.circumflanii(t incettd.ibid. 

triumphata. 70. abeaChriftusnos 

liberdt.76. ftipendiumpeccati. 85. 

omnibus &fempertmminet, p^. gU- 

riofa. honefta. beata. ibid. 

Mu^xdamnabilit, 77 

Mofes & Chrtftus opponuntun 8 4 
Mulierisfortis virtutes, 1 9 

Mulierofiias in Magiflratu. 54. 

Murus aheneus bona confcientia. 53. 

Reipublicd,iuftitia. S6 

C c z Mundi E L E N 

M«»i^i iU?cchr£ caiifa dfpirationis. 8 1 
munjpbattu. 70. atufulgorimpedi- 
memum veritatis. 50 

N. 

^jAtalefolum dulce.6S.propter Cbri- 
^ pwi deferendum. 74 

Islatiuitaibomtnis. gz 

]^.fturd honn.ii.genij ivdel.ingenij &in- 
doUsvfy.ncurrit. 53 

l^atura rerum nunquam otiofajemper 
negodofa.ii. Mnijira. 60 

JsautdL docent nosfptntudemfapientta. 

'!S£bulonesnoflri£ui,qut. 60 

^tronisvenatiomi &pifcatus.A^^. eius 

co\loquiumcumSenicapr£ceptore.<^6 

Tyra?mis&ctudelitas. ihid. 

Uicolatis Epifcopus Mirorum heneficus. 

tioclis & Diei conftttutio. i 

j<;iobesfuperliA. 78 

"iHorimhergenfium mosUtidatifimus. 31 
Hotarij negligentes & imperili.i^.X.pro 

V.fcrihent. 16 

^uditasnolira 46 vttr^adfarcophagum 

confid. 24 

"iHutricis qui. eligendd. 3 4 

O. 

OBedientia/iufquedipn^ia & con- 
fideratio. 11. exemplum tHufire 
iHlfaaco.6i. inprim.%^. impulfiua 
4dobedientiam. ibid. 

OceUusChrifiumintuens^ttdes. 75 
Odium,nafciturex litigandi hbidine.x^. 
& vttiumefiturpifimum.^6. impe- 
dimentumveritdtis.^o. ¥afiu>fubie- 
iio nocens. vide Jnuidia. 
Opertbus communibus qui addictndi. 3 1 
Opinio multosfaUtt, 15 C H V S 

OmnifufficienttfL nofira in Chrifio. 8 4 
Opulentia confide/atio.i. eff>.ciaperacii- 

dens.tbii. gignitfuperbtam. 3, 

Opprobrium Chrtftigloria cceli. 9 ^ . 
Oratioquid. 75. quomodofierideheut? 

ibid. tn Sptritu & Veritate orare quid 

fit? ibid. cordis magit e/?, quam vo- 

cif.^i. ccgttattoncs interorandum. 

ibid. 
Origenis latides & indoles, 1 1 

Ofcitantia in requirenda verttatt. «jo 
Otij & defidi£ turpitudo.^t. vtd. Ignau. 

defid.quodgjfuo loco. itidem 55 
Ottonis Imp. dtcttim &fa£tum laudabi- 

le. SS 

P. 
T^Acisbonum.^. origo.j.&2. opti- ] mumfundamentum Keipub^ 8 6 
Fambihifiortaattingitur^ 3^ 

Palmatypusfidelium. Si 

?anopliafpirttualis.%-j. eadem ipfa vid. 

etiam 27. 

Parcarumfabula.eiuf^ interpretatio.^ i 

?arentu amori Chrtfiuspraponendus.j ^ 

indolesinprolemprofeminatur. ^4. 

Tarfimonia bonum.. 45 

Faxoptima.S. triumphispotior. ibid,. 

Fatientiaprdconium &confider.i6. Li- 

ttgatoribus maxtmeneceffuria. 14. 

vincitfortunam. j^.j. J^eccjfariain- 

primisfu b onertpaupertatis. 1 6. tri- 

umphatdeFortuna. 6i.6j,.6j . exe- 

plumlob.&cibid, SapUniumagna 

en.. 77. 

Fatriaulcis. videlHdtalefolum. 

Faupmas.io . ratiofsrenda. 6S.&l6 

Peccatum omnium malorim , inprimie 

dtfperattonis caufa.^ii. aD.N.I.C. 

deletum. f^piff.&^j^.generatmor- 

«W.85 FecunU, EMBLEMATVM. fecunia littgatoribMs mdximemcejfma. 

fcRicanm cuim rei tjpus. 8 4 

fertllusartifexiupfmietneSius. ^6 
Perdix cuius rei bieroglyphon. i| 

Ferfeuerantiacoronatur. u 

Pcrfafticos nonferunt.Utiiahilitcr l 
Petrus ApGJlolus inconflamia exemplu.% i 
PhalariiTjrannus. 56 

rharifnt coadtutores Satana. S z 

phthppt Hajuacigloriofa Conjiuntta. 5 
Phihtimia. 4^. Exl. ibid. 

^Kiyfjcovvicuimreitjpus. %6 

^vytiiKiiv honeJlumyVtile, neceffarium. 
ij.eorecitaturhifioria. 14 

i^vngii^lA^od^vi^ngquidfaciant. il. 
photion Dux Athemenjis cwm^x.Yn.. 45 
pietas,veraac folidafapientia. 77 

Pifcatus/tufqueconjideratio. 44 

Pifcium dele^us in littore^ 7 6 

Piftjiratus (piKoTtovQ^. 31 

pluuiaper iridem decidens. S.fiuiluofif- 
Jima. iifid.. 

Poenitentid.Vide Reftpifcentia. 
Tolitarcha virtutipramiadebent. 96 
nonfunt mulieroji. 54 

Poljcarpi alacritas & conjtantia. 6 7 
Poljcrates ehriusfortun/fuaeffu. 5 z 
Pompe^ cum Cratippo dijputatio. 5.. Ei- 
dem non licet in Uenibb.triumfare. 69 
Tonderainiujia. 16 

Pofepo propriorum bonorum licita. 1 5 
Precatio.videAduocatio.& 71 

Pr&hmdaopima impedimentum verita- 
tis. 9^ 

Traiudicia,&praconcepta opiniones im- 
pedim.veritatif. ihid. 

Trocejfus luris. Eiuf^fuga.i^ .15.1 6.&C. 
&oiTshnilx.i'j. eiufdemhorridifi-^ mum nmjirtm.iy & caufe. i^.k» 

17- 
Pratudicitm impedimentu veritatis. po 

Pracepta Chrijit generalia & jpecialia. 

Procuratoresdiligentes & mgltgentes.19 
Prodigalit.u.adtun^a.tfiicJa. 45. 

Profcpolepfta. 10. 19. &fap. 

Proutdentia Dei. i« 

Propbtila & Lenocinia. 44 

Prudentia. lS-5h&f'' 

Ptolomaus Phjfcon rex jEgjptinequtp- 

mus. 60 

Puhltcatranquillttas. ^S 

Pudiciti£,eiufqueExl. ^^.& 6^.&9^ 

animi.c)^. videinpnmunotab.loc. 
purgatoriumTurcarum. 59 

Puer Alexandri Magni facrijicantis. 6z 
Tugns, homtnis ChrtJiiani.Sy . videMi' 

litia. 

Q. 

QVatuorinfatiabilia. 17 

R. 
RAdixfalutiSySapientia. 9 .C^ 7 7 
duplex, 85 

Rapina. 1-&45 

Regnandilibido. 2,* 

Regnipetaquamjintjiulti. thid. 

Tieip/abl.flatus optimus. 8 6 

Religionis cura natura injita.2^ • quomo- 
dotorrumpatur. ibid.&cjo 

Rtftpifcentia falutaris necejfaria. (j 9. 
qualis effe deheat. ihid. eH vtiliftma. 
ihii. nondifferenda. 9^ 

■Refufcitatiomortuorum. yy.&^d* 
Retia Satana. vide Laquei. 
S. 

SMuitia. vide rjrannis. 
Salomoniiincontinentia. 7 5 

Cc 3 San- E L E N 
S/tnUcmm vi^^-ra aduetfutfortunam. 

6i 
Saptentia rera &falfa.^. itidem^ Dia- 

boltca.y/.eiitnapricumpojita. 9 

ibtd. faluifica. ibid. 

Supitniia &fiultitia opponuntur. 77 
SarafortunA viifrix, ^i 

Sardttnapalns &um interittu. 54 

Satanas mumphattts.-o. eitis retia.<j6 
Saidiiextius. 5 56. fu£carnishoJlu.tb. 

&60. exeniplumdejp^rmtu. 8i 

txmplum ohedientidi. trg^ parentrs. 

6z.boniprinctJituh tniiio.vidc Ncro. 
Scipionis Afrtcarn fortitud». 5 - , &f 
Serpenscuiusretlreroo^j^ n. 9 

Seruitm cor^orulu vndi ^ 6 

Sepultii^alttigatoniminfamis. zi 

Simonia^ mAxima reltgtonis corruptela, 

88. 
Solvergit adoccafum. 75 

Solon deridet & corrtgtt Grcefum. j 7 
Sonmi^ fiianis magnubonum.1%. mente 

feruatatranijuilla. ibid. 

Spes & eins confideratio. 7.35.52. psfita 

indiuitiisfitldololatria. 25, trahit 

currumpatienti£.6i.jpei &fideicol- 

latio.2^. captiua. 89 

Spirituorarequtd. 75. perpartcsexpli- 

catnr. iiid. 

Stepham ' rotfr.artjris triif^ phus. 69 
Stip^ndium peccati ;)iors. .« < 

Studiwn bmorum perum. 
Htultirtu ijUit) & m ■'tftpl.-x. 
Subiiniupericdisplen fi:?^a. 1 2, 

Superhi£ ca.!f.i,.Jfdius,turp!tudo. 5 .3 d. 

51.78. caufu ipfii csl mu td;<t. 8 o 
Sybaritarum damncfiftmafiultitta. 59 

T. 
nT/l 'pacuim rei bitop 'ypb. S 8 5 

77 
ihfd. C H V S 

Tantalut auarortim typiu. >j ^ 

Taurus in triumpho lofephi. 65 

Temperantidlaus. 35'C^55 

Tempcrum omnium dijpofitto. 9 z 

Tempus auriga stui.i. iaciurapretioftft- 

ma.i-j. ijuare ettts ratio accurate jfb- 

ducenia.1%. temporequx^fuofau- 

enda.ibid. &€)■/. omntaconfumtt. 

ibid. ventet &c. ibtd. 

TefiAmsntortim (odtcilli. j? 

Tifiu verax &f.lfus, j ^ 

Tbon tfioi les.xi. eitifque di^um depro- 

c jf:i Ittris.i 5 . exmplum tndignafnr- 

tundt. 48. fauentiffortundtnbiUo. 

5'- 
Th o.^ofibnp.feltcfos. ihid. 

Th^fuurosret jndere tn terr.m 25. qum- 

tummaltiw. ijjtd, 

TimorDommtverafapientia. -jj 

conftderatfata nofira. 9 z 

Tobiastnu7nphans. 68 

Trifolium Dei chanfimum. 66 

TrtnttatismjfiirtumapudvetuPos. 92. ., 
Trtmnphiproctfus & applicatto adchri- 

ftum. jo 

Turctfmus & eius dogmata impijfiirna. . 

59.88 ^ 

Tyrmnis. ^^,& 

Tyrannorum moresatqueexitus. tbid. 

V. 
\T Avaiuclantta.vide la^lantia. 
^ Va^^afiduci.i vtdfFiducia. 
Vanaperfiiafto tmpedimmtumvmtatit^ ^ 

90 
Van.tfuperhia in diuitiis. 5 

Vcnattones & earton confideratio. 44 
Venerisrettavitanda.:^6. etufqttefomen- 

ta.tbid. tx Cerere & Baccho. 41 > 
Ventt, j. 

Verbum E M B L E 
Verhum Dci quid & quale. i . 

Verilmp.vtnationei. 44 

Veritas , eiufque definit. dijlm^. vtilitas. 

72. 

Veritate orare quid.j^, pulcritudo veri- 

tatit. ibid. tantum vna e^.ZS. clara 

& explicata eH, 90. impedimenta, 

quo minus agnofcatur. ihid. 

Veftitus. vide Ami^lm. 

Vetujiaiis vanm pratextus. 70 

Vudud adglortam & honcrem. ^6 

Viiloria datur a Deo. ^i.in lubricopofita 

«/?. 19 

Vmcula lideiy Spei, Charitatis. Z 9 

Virgmes Anttochen&pi&. 55. Milejidim- 

pia. thtd: 

Virtutis trames. ij. eifortunacedit.^j 

eidibentur pramia. ^G. alias exjpi- 

rat. ibtd. 

Virtus improblfime & fiagitiofe premi- 

tur, ibid. 55? 
^4 MATVM. 
ViteU. Imp. 

Vita &ternA donum Dei. 
Vita nojlra nauigtofimilis, 
Vita Aterna Uabometijiarum. 
Vmbo diuintprouidenttA. 
VoUiptas.i.&ij. fummumhonumlU' 
cratur. 5 9 . ingenerefugienda. ibid. 
Vomere per ntmiam ingurgiratwiem,e- 
brtetatem^, 45 

Vfura. 1. 

VxorLothi. 74 

X. 
'\rErxis dgritudo animipotius amijf. J^ pugn. Y. "yj^Litera quid myfiice figntficet. 17 

Z. 

ZEnolia exemplum Vcrtitudinis & 
pudicitia. 94 

Zoilminuidus, %o F I N I S. /1 /y^ S-i^^idfL^Md^ u^ B0ffffi ^ r~ 7X07/ UBhm i-Cc '