Skip to main content

Full text of "Aischinou ho kata Ktēsiphōntos, kai Dēmosthenous ho peri stephanou logos ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digiti^e public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcYcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht Goog^s "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| „t,i.a,Google ^ '7, 


\ „t,i.a,G00glt' ,i.a,G00glt' ,i.a,G00glt' ,i.a,Google ,Google AI2XIN0T 

O KATA KTHSI*nNTOS 

KAI 

AHMO20ENOT2 

O nEPI 2TE*AN0X ' 

Aoros. „t,i.a,Google „t,i.a,Google AI2XINOT 

O KATA KTHSI*QNTOS 

KAI 

AHM02eENOT2 

O nEPI 2TE*AN0r 

Aoros. 

CUH 

DELECTB ANNOTATIONUM, 

Prsecipue e Tayloso, Maeklando, Rbiskio. m USUM JUYENTUnS ACASEMtC^ OXONII, 

X TYPOGRAPHEO C1.AEEHP0NIAN0. 

ISOI. D„t,i.a,Google „t,i.a,Google 13aMUS tibl in manus,.le(ftor,.iftas cclcbcni* 
mas oTationes.£fcbinis in Cteiiphontem, et De- 
mofthenis pro Corona, qua potuimus fide, ty-^ 
pis impreiTas. Infenon paginx parU rubjunsi" 
mus, ex Yinorum eniditorum Annotationibus, eaa 
potiliimum, quas vif£ fuemnt utiles ad expli- 
cationem diiEciHum, ji qui £int, locorum. Tez- 
tus fere idem cft ac is, quem Foulkei et Preind 
in fua editione eshibuerunt. Non tamcn ea 
fuit in nobis religio, qU£e probibuerit, quo mi- 
nus emendationes ReillEii TEepius, femel atque < 
iterum Taylori, Marklandi, et Toupii, adhibere- 
mus: eas pnefertim, quas fancivitMSS. audori- 
tas. Nihil, prcetcr haec, cft, de quo te monitum 
Tolumus. Valeas igltur, et te pcriiiallim habeas, 
modo fi vel minimum adjumcnti, ei hoc opere, 
qua]ecunque Jit, ad uberiores in Literis Graecis 
profe4^, lls percepturus, votis noftris plene fa- 
tisTadum fore. 

EDITOR. 

Coit.. M». Nas. 
Nav. 3, 1801. ,gt,zecli>yGOOg[e ,i.a,Google „t,i.a,G6ogle ,Google PR-^FATIO. 

DE OPTIMO GENERE 6RAT0RUM, 
Ex Cicenma. VyRATORUM genera effe dicuntur, tanquam 
Poetarum. id fecus cft : nam alteram eft mul- 
tiplex. Poematis enim Tragici, Comici, Epici» 
Mclici etiam, ac Dithyrambici, quod magis cft 
trat^tum a L<atinis, fuum quodvis cft diverfum 
a reliquis. Itaque et in Tragoedia Comicum «- 
tiorum eft, et in Comoedia turpe Tragicum : et 
in casteris Tuus eft cujufque certus fonus, et 
qu<edam intelligendbus nota vox. 

Oratoram autem ft quis ita numer&t plura 
genera, ut alios grandes, aut gravcs, aut copio- 
fos ; alios tenues, aut fubtilcs, aut breves ; allos 
eis interjetSos, et tanquam medios,- putet : de 
hominibus dicet aliquid, de re parum. Tn re 
enim, quod optimum fit, qu£eritur ; in homine 
dicitur, quod eft. Itaque licet dicere et Enniuitit ,91,zecli>yGOOglf ii P R JE F A T I O. 

fummum Epicum poetam, fi cui ita videturj et 
Pacuvmm, Tragicum j ct CaciUum fortaffc, Co- 
micum. 

Oratorem genere non divido : perfe(ium enim 
qu3ero. Unum eft autem genus perfe6i, a quo 
qui abfunt, non genere differunt, ut ab Acda 
^erenttus ; fed in eodem non funt parcs. Op- 
timus eft enim orator, qui dicendo animos au- 
dientium et docet, et dclet^at, et permovet. 
Docere, debitum eft ; deleiSare, honorarium ; 
permovere, neceffarium. 

Haec ut alius mclius, quam alius, conceden- 
dum eft : veram id fit non 'genere, fed gradu. 
Optimum quidem unum eft ; et proximum, 
quod ei fimillimum : cx quo perrpicuum eft, 
quod optimo diiEmillimura fit, id effe detcrri- 
mum. Nam quoniam Eloqucntia conftat ex 
Verbis et SententHs, perficicndum cft, ut pure et 
emendate Ioquentes, quod eft Latine, ^erbcrutn 
praeterea et proprioram et tranAatomm clegan- 
ttam perfequamur: in propriis, ut aptiffima eli- 
gamus ; in tranllatis, ut fimilitudinem fecuti, 
yerecunde utamur aUcnis. 

Sententiarum autcm totidem genera ftint, 
quot dtximus effc laudum. Simt cnim docendi 
acutje ; dele<5landi, quafi arguta; ; commoven- 
tii, graves. Scd et verborum eft ftnnftura quaB- ,91,zecli>yGOOg[e PRiEPATIO. iil 

dam, duas res efficiĕns, numcmm et lcnitatcm ; 
et iententiae fuam compofitioncm habcnt, et 
ad probandam rem accoriimodatum ordinem. 
Sed earum omnium rcrum, ut adijiciorum^ Me- 
moria eft c^^Jundmientum, lumen Aftio. 

Ea igitur omnia in quo Tumma, erit orator 
peritiliimus : in quo media, mediocris : in quo 
minima, deterrimus. £t appellabuntur om- 
nes oratorcs, ut pidores appellantur etiam 
mali : ncc generibus inter fefe, fed /acultati- 
bus different. Itaque nemo eft orator, qui fe 
Dcmofthenis limilcm ciTe nolit : at Menander 
Homeri noluit. Genus enim erat aliud. Id non 
eft in oratoribus : aut fi eft, ut alius gravita- 
tem fequens, fubtiUtatem fugiat ; contra, alius 
acutiorem fe quam omatiorem veht : etiam 
C cft in gencrc tolerabili, non eft in optimo. 
Siquidem, quod omnes laudes habet, id eft op- 
timum. 

Hasc dixi brcvius equidem, quam res peto- 
bat ; fed ad id, quod agimus, non fuit dicen- 
dum pluribus. Unum enim cum ilt genus, id 
quale fit, qu£erimus. £ft autem tale, quale flo- 
ruit Athenis, ex quo Atticorum oratoram tpfa 
Tis ignota eft, nota gloria. Nam alterum multi 
liderunt, vitiofi nihil apud cos ; al^erum pauci, 
laudabilia eiTe multa. £ft enim vitiofum in 
/ententia, fi quid abfurdum, aut alienum, aut non 
a 4 ,91,zecli>yGOOg[e ^ PRiEPATIO. 

«cutum, aut fubinfulfum eft : in 'uerbis, fi irt* 
(^uinatum» H abje^lum, fi non aptum, II dunim» 
4 longe petitum. 

Hsec vitavcrunt fcre omnes, qui aut uittid 
numcrantur, aut dicunt Attice. Sed quatenus 
valuerunt, fani et iicci duntaxat habeantur ; fed 
jta, ut palieftrice fpatiari in xyfto iis liceat, non 
ab Olympiis coronam petant, Qui, cum care- 
ant omni vitio, non funt contenti quaft bona 
Yaletudinc, fed vircs, lacertos, fanguincm quK- 
runt, quandam etiam fuavitatem coloris. Eos 
imitemur, il poftlimus : iin minus, illos potius. 
qui incorrapta fanitate funt, quod eft proprium 
Jitticorum, quam eos, quonim vitiofa abundan- 
tia eft, quales Af.a multos tulit. 

Quod cum facicmu9 (fi modo id ipfum afre- 
quemur; eft enim permagnum) imitemur, fi 
potcrlmus, Lyfiam, et ejus quidem tcnuitatcm 
potiiTimum. Eft enim multis in locis grandior: 
fed quia ct privatas ille plcraique, et cas ipias 
aliis, ct parvarum rcrum caufulas icripiit, vi- 
detur ciTe jejunior, quoniam fc ipfe confulto 
ad minutanim genera caufarum Iimaverit. 
Quod qui ita faciet, ut, il cupiat uberior dTe, 
non poilit, habeatur fane orator, fed dc mino- 
ribus : magno autem oratori etiam illo modo 
£^e diceadum cft in tali genere (^t^Aim. ,gt,zecli>yGOOg[e PR^PATIO. » 

Ita £t, ut Demoflhenes certe poilit iumiiiii& 
dicere ; elat<: Lyfias forta(re non poilit. Sed £ 
eodem modo putant, exercitu in foro, et m 
omnibus templis, qu2e circum forum funt> col- 
locato, dici pro Milonc decuiAc, ut fi de rc 
privata ad unum judicem diceremus, vim 
eloquentL£e fua facultate, non rei natursi metl* 
untur. 

Quare quoniam nonnuUorum T^mo jam in- 
crebuit, partim feipibs Attice dicere, partim ne- 
mincm no^lrum dicere ; alteros negligamus : la- 
tis enim his res ipfa refpondet, cum aut non 
adhibeantur ad caufas, aut adhibiti deridcantur. 
Nam fi arrideantur, elTet id ipfum Atticorum, 
Sed qui dici a nobls Attico more nolunt, ipA 
autem fe non oratores elTe prolitentur, ii tere- 
tes aures habent, intel]igenfque judicium, tan- 
quam ad pi^uram probandam, adhibentur 
etiam infcii faciendi, cum aliqua Iblertia Ju- 
dicandi. 

Sin autem intelligentiam ponunt in audien- 
di fa{lidto, neque eos quicquam excelfum mag- 
n^cumque delet^at ; dicant Te. fubtile quiddam 
ct politum velie, grave ornatumque contcm- 
nere : id vero delinant dlcere, qui fubtiliter di- 
cunt, eos foloB Attice dicere, id ell, quali itcce. 
At integre, et ample, et omate, et copiole» 
cum ^dem integritate, Aiticeruin dL Quid ? 

83 ,91,zecli>yGOOg[e >i PR^FATIO. 

dubium eft, utrum orationem -noHram tolera- 
bilem tantum, an etiam admirabilem, efle cu- 
piamus ? Non enim jam qua;»-imus^ quid lit 
\Attice, lĕd quid iit optim, dicere. 

Ex quo intelligitur, quoniam Gracorum ora- 
torum prEeilantiHimi Aint ii, qui fuerunt Atbt' 
nis, eorum autem princeps facile Demoilhenes : 
hunc iiquis imitetur, eum et Aittce di<£turum, 
€t eptime : ut, quoniam Attici nobis propofiti 
funt ad imitandum, bene dicere, id iit Attice 
dicere. Scd cum in eo magnus crror effet, qualc 
eflet id diccndi genus : putavi mihi iufcipicn- 
■dum laborem, utilem quidem ftudiofis, mihi 
^uidem ipH non necdTarium. 

Converti enim ex Atticis, duorum eloquen- 
tiiTimorum nobiliffimas orationes inter ie contra- 
rias, ^fchlnis Demofthcnifquc : nec converti, 
ut interprcs, fcd ut orator, fententiis iifdem, et 
earum formis, tanquam iiguris, verbis ad noA 
tiam confuctudinem aptis : in quibus non ver- 
bum pro verbo necefle habui rcddere, fed genus 
-omniiim verborum vimque fervavi. Non enim 
ea me annumerare LeAori putavi oportere, fed 
tanquam appendere, 

Hic labor meus hoc aAĕ^uetur, ut noilri ho- 
mines, quid ab illis exigant, qui fe Atticos vo- 
'lunt^et ad quam eos qua(i formuIam dicendi c.„Googlf PR^KATIO. vil 

revocent, intelligant. Sed exorietur Thucjdides, 
g'us enim quidam eIoquentiani admirantur ; id 
quideni red^e : fed nihil ad eum oratorem, 
quem qu3erimus. Aliud efl: enim espHcare res 
geilas narrando, aliud argumentando criminarij 
crimenve dilToIyere: aliud narratione tenere Au- 
ditorem, aliud concitarc. 

At loqu!tur pulchre. Num melius, quam 
Plato ? NeceiTe tamen f ft oratori, quem qujBri- 
mus, cQntroverfias explicare foren/es dicendi 
genere apto ad docendum, ad deledandum, ad 
permovendum. Quare fiquis erit, qui Thucydi- 
dio generc caufas in foro di^urum fc efle pro- 
iiteatur, is abhorreat etiam a ftifpicione ejus, 
qua2 verfatur in re civili et forenli : qui Thu- 
cydidem' laudavlt, afcribat iuae noftram fcntcn- 
tiam. 

Quin ipfum Ifocratcm, quem divinus autor 
Plato fuum fere a2qualcm admirabiliter in Pha- 
dro laudari fecit a Socratc, quemquc omncs 
doi^i fummum oratorem e0e dixerunt : tamen 
hunc in numero non repono. Non cnim m acte 
verfatur ct ferro : quafi rudibm ejus cludit ora- 
tio. A me autem (ut cum masimis niinima 
confcram) gladiatorum par nobiliffimum indu- 
citur. ^fchines, tanquam i£fermnu3 (ut ait 
X>ucilius) 

»4 ,gt,zecli>yGOOg[ĕ rtii PR^PATIO. 

■■ " Non fpurau tomi, fed do£lus et aoer, 
Gm Pagidtana hic cmtpomtur, optina^ lange 
P«fi hominet natos. . ■ ' 

Nihil enim iUo oratore arbitror cogitari poiTe 
divinius. 

Huic labori nodro duo genera reprehenfo- 
rum opponuntur. Unum hoc, Verum melUu 
Graci : a quo quEBratur, ecquid polTmt ipfi 
melius Latine. Altenim, ^td ijiat potim le- 
gam, quam Gracas ? lidem Andriam, et Syne- 
phebos, nec minus Tcrentium, et Ca^ilium, 
quam Mcnandrum legunt. Nec Androma- 
cham, aut Antiopam, aut ^ppigonos Latlnos re- 
c^piant : fed tamen £muum, et Pacuvium, et 
Accium potius, quam Euripidemj et Sopho- 
clem, legunt. Quod igitur eil: eorum in ora- 
tionihus e Grsco converfi3 faftidium> nullum 
cum iit in verjibus ? 

Scd aggrcdiamur jam quod fufcepimus, fi 
prius expofuerimus, qu3e caufa in judicium dc- 
du<^a iit. Cum eilet Lex Athenis, n£qujs po- 
puli fcitum faceret, ut quitfquam corona donare- 
tur in Magiibatu, priufquam rationes retuIilTet : 
et altcra Lez, eos, qui a populo donarentur, in 
concione donari debere : qui a Senatu, in Senatu : 

* K^£i££rLucilio/f0yi(^/«n<&f«f— gIadiatorquifuit unnc. - 
jlSoqv tmm iia* [optimn*] ad .^Tchinem refertnia effH, nm ad 
Jiemo&hoKm, de ^ mriK lopdtur Ciccro. ,gt,zecli>yGOOg[e PR^FATIO. ix 

Demofthenes curator muris.reĔciendis fult, eof- 
que refecit pecunta fua. De hoc igitur Cteliphon 
icitum fecit, nullis ab ipfo rationibus relatis, ut 
corona aurca donaretur ; caque donatio ficret in 
Theatro, populo convocato ; qui locus non eft 
concionis legitimae : atque ita praedicarctur, eum 

DONARI YIKTUTIS ERGO B£N£VOLENTliE<JU£, 
OUAM EROA FOFULUM AtHENI£N8£M HABE- 
KET. 

Hunc igitur Cteiiphontem in judicium ad- 
duxit j9Efchines, quod contra Leges fcripfiflct ; 
ut et rationibus non relatis corona donaretur, 
, et ut in Theatro ; et quod de virtute ejus ct 
bencYolcntia falia ^cripCiTet ; quoniam Dcmof- 
tbenes ncc vir bonus eiTct, nec bene meritu» 
de civitate. Caufa ipfa abhorret iJla quidem 
a forraula confuetudinis no^ras : fed cfi: mag- 
na. Habet enim et l^um intcrpretationem fatis 
acutam in utramquc partem, ct meritorum in 
Rcmpublicam contentioncm fanc gravem. 

Itaque caufa fuit ^fchini, quoniam ipfe a 
Demofthene eflct capltis accuiatus, quod lega- 
tionem cmentitus effet, ut, ulcifcendi inimici 
caufa, nomine Ctef]phontis, judicium ficret de 
fadis &maque DemoAhenis. Non enim tam 
multa dixit de rationibus non relatis, quam de 
eo, quod civi5 improbus^ ut optimus, laudatus 
effet. ,gt,zecli>yGOOg[e 3^ PR^PATIO. 

Hanc muldam j$;fchmes a Ctciiphonte pe- 
tiit quadriennio antc Philippi Macedonis mor- 
tcm, ied judicium faiftum eft aliquot annis poft, 
Alesandro jam Aliam tcncnte : ad quod judi- 
dum concurius dicitur e tota Grascia iaiSus eflc, 
Quid enim aut tam vifendum, aut audiendum 
fuit, quam fiimmorum oratorum, in graTiflima 
caufa, accurata ct inimicttiis incenfa contentlo ? 

Quorum ego orationes fi, ut fpero, ita ex- 
prclTero, •airtutihus utens illorum omnibus, id eft, 
Jententiis, et earumy^am, et rerum nrdine, ver- 
b& perfequen5 eatenus, ut ea non abhorreant a 
more noftro: (quffi fi e Griecis omnia converla 
non erunt, tamen ut^m^rMejufdem fint, elabo- 
ranmus) crit regula, ad quam eorum dirigantur 
orationes, qui Attice volunt diccre. Sed de no- 
bis iatis. Aliquando enim jEfchinem ipfum La- 
tine dicentem audtamus. ,91,zecli>yGOOg[e PRiEPATIO TAYLORI. Qv cUOD Ciccro dbcit, cum has duas Orationes 
in Latinum iermoncm convertit, vere diiit; fe 
nempe gladiatorum par nobiltffimum pofl; homi- 
nimi memoriam inducere, .^lchinem fcil. et 
Dem6fthcnem, iUum, non tanquam ^femi- 
num Samnitem, Jpurcum hominem, ied doBum 
ct acerrimum, immo altcnup ferc Paddianum, 
cum Pacidiam, gladsdtorum optimo, compo^tum. 
(Ita enim Ciceronis Tcrba interpretor contra 
Manutium, cum aliorum, tum Jani ParrhaCi in 
Epift. 60. au<Soritate addudus.) Ut affirmare 
non dubitem, nihll habere Humaniorcs Literas 
vel Elegantia limatius, vel Pacundia difertiu3, 
vcl gravius Oratione: nihil aut vcrborum grna- 
tu cultius, aut fententiarum majcAate elatiu9> 
vel ab omni denique laudis genere feUcius. 

£t cum h«ec dicam» nihil profero, nifi quod ,91,zecli>yGOOg[e Xii PR^FATIO. 

comprobaric vetullas, atque omnium Gentium 
Popu]oramque conrenius, ad quos Humimitas, 
hoc eft, hujuCmOdi Literae pervenetint. Hic, 
qmtn prajiitijji diximus ceteris, tn illa pro Cteji- 
pbmie oratione longe optima, Jimmt^us a primo, 
demde, dum de kgihus dij^utat, prejjius, pofi fen- 
^m incedens, judices ut vidit ardentis, in reliqms 
exultavit audacius. Cic. Orat. §. 8. Si exemph 
Jequimur, ait Idem, ibid, §. 38. a Demo/ihene Ju- 
mamus, et quidem perpetua diSiionis, ex eo locop 
unde in Ctefipbontis judicio de Juis JaBis, confiliis, 
meriiis in Rempublicam oggreJfus eji dicere. Ea 
prefe£io oratio in eam Jormam, qua eji iri/ita in 
mentibus nojiris, includi Jic pateji, ut major EJo- 
guentia non reguiratur. Porro : Converti €X jU- 
tias duorum eloguentijimorum nohiiijimas orationes 
inter Ji contrarias, MJcbinis DemoJibenJque. Id. 
4e Optim, Gen. Orator. Nam, npn contentus elo- 
.quentia fiecuU fui, cum to^um iĕ ad laudes Graer 
coram comparavit, tum, ut imaginem iiimmas 
Eloquentix in mente atque animo pleiuflime c£- 
' £ngeret, oradones has CMitrarias L>atino fermone 
donavit Latini ScrmcMiis peritiiTimus artifez, H. 
TULL. ciCERO. £t qui omnis ad imitandum 
propofuit, bas potiiTimum duxit efle dignas quas 
fpdulo ia patriai^ linguam verteret. Iftiu$ opc- 
ris nihil ^KKlie reipanet praeter defiderium, ilexci- 
pias Anteloquium, quod infcribi folet de optimo 

GENERE ORATORUM. [Tullius] PrO/tf^Ord«» P/d- 

tonii, et Oecommicon Kempbmtis, eC iEichinis ,91,zecli>yGOOglf PRJsrATlO TAYLORI. iaH 

ac Demodhenis duas contra fe orationes puU 
eherrimas tranftulit. ^uanta m illis praterm*- 
Jirit, qumta addiderit, quanta mutaverit, ut pro* 
Prietates alterius lingua Juis proprietatibui eitpU- 
carett non eji bujus temporis dicere. St^cit mii» 
ipfim Tran/latoris auSforitas, qiii ita in Prolego ea^ 
rundtm orationum loguutus eji, '* Putaoi miii 
^fii/cipiendum^* &c. Hieron. ad PauUa. Epiji. 50. 
Rudus : Ni/i /orte putandus eji Tullius Oeconomi-' 
con Kenophontis, et Platonis Protagoram, et De* 
moilhenis pro Ctetiphonte orationem affiatus 
R^etorico jpirku tranjiul^e. Idem, Apolog, adv, 
'Rupn. i. ii. Qui iimilia fere habet in Proleg. 
ed Pentateucb. et in Epijiola ad Sunniam et Fre» 
telam. Scripiit item Sidonius Apollinaris ii. E^Ji» 
9. ^mnquam fic ejfet ad verbum Jententiamque 
iranjlatus, vt nec Apukius Phadonem fic Platmis, 
ncque TulUus Cteitphontem iic BemoAhenis in 
vfum regulamque Romani Sermonis exfcripferint, 
Venim ut jaitura ittius verfionis quodammodd 
Tefarciretur, quidam male feriati antiquas Cice- 
ronis Editiones beare roluerunt interpretatione 
hujus controverfiie, quam elaboravit Leonardus 
Brunus, Aretinus, verum neque co loco, quem 
occupat, ne<jue fama iftorum lcriptomm dig-- 
nam, quos convertcrc inftituebat. Ea utiqQd 
contentio duunm fummorum hominum, ad 
quam concurius ex tota Graecia h&m efle A- 
citur, (Nam et ^ichines ipfc commemorat 
^ag. 29, pluris tribunal circumftotiCe, ^uam ,91,zecli>yGOOglf xir PRjEFATIO TAYLORI. 

unquaai meminerit ad ullam caufam pubUcam 
conyeniiTe) cito venit in famam atque celd- 
britatem : et, dum ftetit Fortuna haram JL>i- 
teranim, nihil unquam aut ardenttus legebatur, 
aut maximorum hominum Hudia magis alli- 
ciebat. Illam Demofthenis prsecipuc (uti di- 
cebam ) ita femper admirati funt Vctcres, 
quemadmodum folcbant Phidiae Jovcm aut Do- 
ryphorum fufpicerc ; praeftantiffimi fcil. ^rtifi- 
cis pr2eftantiffima artiAcia, et quibu3 nihil in 
illo gencre pcrfedius eflc potuit. O» yvv xaK~ 
^^01 ruf ayifto<rtuv \oyuv u(riv, tv n; wtM voftov r« i; 
^(plirfteiTos eift<pia^iiretreu, hiyu St rov re wjji 5-1- 
^arou — Thco Progymn. pag. 5. Oip» y»f « ru» 
A^u,o<r^ivoug tl [*^ri «AAo, «X\a. rov yt VTref> r^s 
ayetp^^o^u^ h.oyovt rev voXvvfu>i}TBV «j riro^ dvsyvu~ 
Kiyai. Anllid. VEM rov wxeecip^tyfi. ScripAt ad 
moremAdagii Plinius, Epift. 1. vi. 33. Solentqui- 
dam ex eontuberjtalibus nojirts exijiimare hanc ora- 
tionem preecipmm, ut inter meas, u% ^Ttl^ KTjjtn^uK- 
roi effe. Hos omnes anteivit, ut astate, ita judi- 
cio, Dionyfius Halicamafienfis, qui ita fcribit in 
libro rre^i Xvv^tirtui. 'Ercp^u TrotKtt k^ofuu, rov va- 
nf tM^^yt^a^ou Secfftoviug eoKmreg, r» u-3rip Knjri^ur- 
TBS, ov iyu Kpa.rtffov et-!ro^aivoficu wetvrav Xeyuv, ' 
Rurftis, wipi SeivoT. §. 14. — irXfr$-« oe km koM^» 
iie T^( uir» K.rfirtfiivros dirohoytets, Ovreq yoip ^ 
(tet SeKUKetXXi^ kki fttr^turem} Ket}etrK«^ xi^ius 
Kl^^rdou e Xoyes. Deindc, £1 Si rti Epi7— on tk- 
ret irus lypee^i row Xeyov (fc. wi^t n ItTtpemou) reug ,91,zecli>yGOOg[e PR^FATIO TAYLORI. xr 

Apt^BT^Wg tVTtTVy^XUi TtXVCUSt TO» Xa»TJf0V d^jrMi- 

Tttc Xo^v, iroXXee v^( aUToy tiwM t^UD — xat tou- 
TW iwiou^tt» wsia^iiAai toh dyuiia vfo tu> 'Af(fo- 
TiXouf TtjQiZv imTiTi^ta-iunor, Id. ad AmmiBlim. 
Verum his lupericdco ; guoniam nemo cft, qui 
non laudavit, et nulls funt laudes, qu3; non 
lunt maximx : illud etiam in animo habens, 
quod» A quem nuUo modo capiat tanta £Io- 
quentia, neque ledione harum orationum de- 
liniri poterit, non ille ifliufmodi audoritatibus 
quidquam commovebitur. 

Caura, quse in judicium deducitur, erat hu- 
jurmodi. Poft praeUum Chseroneniĕ, quod ea 
infelicitate geftum erat, quam omnes lciimt, 
qui de Graciie fortunis aliquid inaudiverint, 
mcenibus urbis reficiendis prasponitur Demoft- 
hcnes, fivc illud Munus et Magijiratum, fivc Xij- 
ritpyi»v quandam et Adminijirathmem leviorcm, 
Tcl Ftm£iionem appellare fas iit. Prjeterea Qua;- 
fior erat Theatralis, iiri ra ^tu^tta conftitutus, 
quod officium in commodiori loco expono di- 
fertius. His muneribus cum prsclare fun<^hi3 
fit Demofthencs, priecipue vero, quod in illo, 
magnam partem privatis fumptibus confeciftet, 
idcoque bene de Republica mereri videretur, 
Cteiipho quidam, amicus et adjutor in Repub- 
hca adminiftranda, ad Senatum retuUt, uti De- 
moftheni gratias pubUcae l^aberentur ob fedulo 
navatam c^ram, cjufque perpetua in P. A. me- ,91,zecli>yGOOg[e *rf fR^PAtlO TAYLORL 

rita, utique ei Corona Aurea decemeretur ; 
quod erat Civitatis erga bonos civis Honoris et 

EC^a^rritti publicum et masimum argumen- 
tum. Ilti Rogationi obilitit ^fchines luculAi- 
ta ea oratione, quam hodie es ledurus. Lievi{- 
fima quidem cauia, qu£e eam> qnam dixi, ex- 
pe(flationem ciere, tantamque eloquentiam fup- 
peditare poterat. Verum totius contentionis 
fortuna non in corolla, aut Terto duabus 'uirgults 
eleaginis fa£io, poiita efle, fed ad Civitatcm ip- 
Jam totamquc Rempublicam fpcftarc, videba- 
tur. Nam pofl: fatale illud prasUum ad Chsero- 
neam, in quo Philippi fortuna DcmoAhenis 
confilia profligavit, cum civitas de ialute pene 
defperaret, Aagrabat Orator multorum inTidia, 
Expertus eft, ut ait ille, de Cor. §. 74. «tto- 
niBa SoTiclis, ffvx9<pec»Tiea' Philocratis, [tarictr Di- 
ondse et Melani, qui nihil intentatum relique- 
runt, vcrum •yaapccg, ev^vaif, tl<r»yyt\foig, totam 
deniquc Fori Attici armaturam capiti ejus mi- 
nitabantur. £^us rei tellis eft Plutarcbus iti iji* 
ta: Tori Ja t^{ «TU^/aj roTi "EAAij*'* yiiio^iM); 0« 

fUV aCTITToAlTIUO^O* pTITOptg, IVIftGctiVOVTIS tS Alf 

(teir^iw, HaTt<nteust^ov ludi^rte? jcau ypa^as nr eco- 
rev* o Ji S^iMS oJ ftovov toutmv dviXuiVt «XXa x«« 
ri[iav j/iTiAa, ko» wpoitaXKfavoe eu^is ilg np' voXi' 
Tucai. Alii, in quorum numero erat Ctciipho', 
DcmoiUienem rurius ad RempubUcam Toca- 
bant : atii contra, ut ^fchines, eos, qui de 
Philippo vi^ore meUus lenTerant. Ctefipho Te- ,91,zecli>yGOOg[e PR^PATIO TAYLORI. xvii 

ro oppoitunum id tempus fore ratus, ut populi 
quail pra^udicium de Demoilhenc iieret^ eam 
iententiam in Senatu diiit, in qua h^ec cauia 
tota continetur. Ibl jEfchine8, quem Demof- 
thencs obtrc(ftatorem naAus eft in Republica 
adibinillranda acerrimum, tum ut ne id iieret, 
neque iftius confiliis uteretur Refpublica, qui- 
bus nuperrime labefa(^ta elTe videbatur, tum 
Ut privatas inimicitias ulcifceretur, (ei enim 
nuper diem diierat Demofthenes ob Icgationem 
male obitam et contra Reipublicas iiilutem) 
huic, quam dixi, Ctefiphontia Rogationi intcr- 
cedit, hominemque ipliim libellis datis in judi- 
cium adduxit ; fpecie quidem, quod in ea quae- 
dam continebantur, qu£ legibus rogare non li- 
ceret, re autem vera ut Demofthenis, vitam, 
mores, confiUa, res geftas, totamque demum 
ReipubUcse adminiArands rationeni infe6lare- 
tur, eumque a civilibu3 muniis prorflis repelle- 
ret. Atque hiec eft caufa, non ea, quam addu- 
cunt Rhetorum filii, cur de ^i^Jliom et Coro- 
na, de Legihus et Argumento ipfo, tam pauca 
difputentur, dc Republica tam multa ; adco ut 
Tmi^ ipfa, fi eorum verbi3 uti liceat, pene a^- 
>Mir^cu videatur. Atque hac de contentionis 
ftatu et ori^ne dida funto; 

"iJLoA autem per totam Grseciam, et Athenis 
maiime, celebrabatur, ut ad ftudium animi- 
que benevoIentiam declarandam, civibus bene 
b ,gt,zecli>yGOOglf rnii. PR^FATIO TAYLORI. 

merentibus tcstilia quaedam lerta publice dc- 
cernerent, quibus lemnifci aurei interpone- 
bantur : atque ut irtius Decreti memoria et 
iccitatio aliquando fieret in masima urbis fre- 
quentia, in Comitiis ncmpc aut Ludorurti celc- 
britate, cujufmodi fuerunt Panathenjea aut Dio- 
nylia ; aut in Grascorum omnlum convcntu, 
qui in communi et publico loco agcbatur. OJ 
yup OXvftiru£ffiv, 17 AiA^o"; oivoav^BVTrei tov pe^arer, 
eCa' tle neaia^yeu» injvixjei.yv<ra. T»f E^Aijkai^, <J Aio- 
mirtei, xtx^(fjrtp oi tra^eu wort 'A^veuoi, xoXeM$vov' 
Tif— bAx' — ThemiA:. Orat. iii. init. Pcrvcnere 
ad noftram aetatem monumenta quaedam, (im- 
mo ejus generis adfervantur nonnulla in biblio- 
theca CoU. ^rinitads Cantahrigia, dono et libera- 
litate illuflriffimi D. Comitis Dc Sandvico) qu» 
■titulos praeferunt iftius beneYolentiae ; et ia 
quibus nude aliquando esarantur hasc vcrba : o 
^fioi TOv NiKO^^oi', aut KctXXnriS7jv puta aut £u- 
€itXi?iiv ; fubintelle<flo aut ^upprelTo Yocabulct fc- 
tprnoT: aliquando autem, 11 bene memini, floreo 
iĕrto redimita, aut circumtesta, co fcilicet ani- 
mo, ut intelligeretur ca civitas Nicopbemum il- 
lum aut Callipidem corma ex publico decreto 
dare omareque. Imo obtinuit, ut civita3 civi- 
tatem totam eo praeconio ornarct, gufque rei 
memoriam publice conlecraret ; id quod ex 
oratione Demofthenis in hac caufa difcimus, 

§. 37. 'X.t^09ii<riTuv oi x,aTOixfivTis Xri^ov — j»- 
^oaieuiri» 'A^iiveuu9 7^« fiv\^9 x(h tov S^i*ef ;i^wj! ,91,zecli>yGOOg[e t»R^FATIO TAYLORL ju^ 

eaoKauu^eii r» fiiptKiioii, S ru^i^tactTw o S^ios o 
'A^^euuy u^' ^f*tif, ovtiS tirtjtmTeu oi 'E.^ktpiii veet* 
Ti( 'A^ip>euoiv etptTay, xeu Tta Bu^eaiTtm xcu Tlipa- 

^M>v tvx«^ifti^- ^c qua canfuetudine erudite, 
ut remper, a^t Ccleb. D'Orvilliia ad Cbariton, 
i. 5. iseculi iiii damno, ot literarum infortuhio 
publico, non ita pridem denatus. Arrepta hac 
occaiione judiclum meum et rentenbam liben- 
ter interponerem de celebenima ea quxftIone» 
qu£ totics agitari foIet, quo pado nlmirum 
funt intelligenda ca Terba politiilimi fcriptoris, 
ComelH Nepotss, in vita PompmH Attici: fcilicet» 
^amdiu adjuit, m qua Jthi Jiatua poneretur, refii' 
tit, abjeni proBbere nm potuit. Ita^ue aHguot 
Ipli et Phidiae locis fan£iiffimis pojuerunt, Ubi 
Codd. MSS. cum hariolationibus criticorum» 
et numero ct varietatc, certant. AIii'enim, Ipji 
ut Pbidia : alii, Ipji et Pilia, qtue uxor fuit 
Atrici : alii, Ipji et JJiKori : tilii, Fi/ia, alii, Pii- 
iia, i. e. Amicitis ; alii, Pi/io : alii, Ip/i et jR«- 
publica : alii demum, Pnyce et Pacile, propter 
id, quod fequitur, iocis fan£iiffimis pofuerunt» 
duid hoc mali ! Quorfiun iAa, tantaque Yarie- 
tas ! Conitat jam cx more,. quem deHbavimus, 
Byzantios, praeter Cotonas, quibu3 P. Atheni- 
enfem ob egregla ejus mcrita donaverunt, ut 
iltius T^ tellatior memoria tieret, imagincs itre 
Hatuas publice etiam erexifle, fcil. litwiwy T^r<; 
iKiuci^fX(Ut^;^fi; VI tH Beo^^^epa, st^eaivfiii/ov Tat> H- 
bg ■ „t,i.a,Google M PRAPATIO TAYLORI. 

fiOyTuv ^A^mu» uVo tm Sd.[iu tuv Bu^a*Ttuv y.m 
Ylt^n^luy : et CherToneritanos itidem ob iliud 
beneiiciiini XaaiT6g 0a!fi.o» conrecralTe kki ^[mu 
*A^ilveuiav. Ego itaque in Nepole lubcns amplec- 
tor, qxK)d Lamhinut, et nonnulli fperare potius au- 
debant, quam commcndare, nempeut legeremus 
ibi, ipsi et FiDEi. Immo unde damnant hanc 
crifih, ineo magnura robur et adjumcntum 
efle video. Non potuit, aiunt, poft Fitim, aut 
PiHam, aut PHiam, &c. adjiccre hasc verba, fcil. 
HUNC enim in omni procuratione Reipublica oBo- 
Ttm auBoremqzu babebant. Sed egregie dccipi- 
untur : ideo cnim Attico et Pidei ftatuam pofu- 
erunt Athenienlĕs, quod fumma Pide et con- 
Aantia rempublicam procuraverat, eamque re 
et confilio adjuvcrat, quemadmodum hic Cher- 
fonciitani P. A. coronam decreverunt, aramque 
IFSl et GRATl^ pofuerunt, on trmrtm ^yi^o}i 
u.yo^uy w^etTTta aino; yiyoys XippovvriTeug, i^fXe- 
fayos ac th 0iXiTrvii, xau dvoovs T»f •araTptSeK, ris 
iio/ai;, xeu t^v iXtii^e^ieai. 

De hoc more civium remunerandorum latis. 
Ctefiphontis Rogatio, fivc ^^io^, occurrit «J- 
roXi^t), Oiat. dc Cor. §. a6. id)i ncen/Stis bre- 
vitcr Demo^bem in RempuhHcam meritit, ma- 
xinu auiem Uieralitate in curatiene, gua proxime 
/unBus efi, rogat, Placere S. P. ^ A. laudari 
Demo^beaem virtutit ergo bettevelentiteque, atque 
ut corona aurca doaaretur a pc^lo, et ^ius ret ,91,zecli>yGOOg[e PR^PATIO TAYLORI. xxi 

recitatio Jĕu prodamatio Jieret prQximis Diony/iis, 
in 'Theatro, Traga^dis Novis, feriante fc. populo, 
ct fpeftante Gracia, qu2e advenerat ludorum 
gratia. Qu£edam Tunt hic expedienda, ut lec- 
tor interea ad has orationes paratior accedat. 
Nam cum primum in fcenam produ^a eflet 
fabula, folebat ea res CommiJJionibus, ut vocant» 
ficri. In Diorr^is nempe, five Feriis Liieraii- 
hus, ut aliarum rerum, ita ingenii quoque fuit 
quaedam contentio. Certabant ibi fabulis iuis 
PoetK : ut ex Didafcaliis intelligere poffumus, 
muItiCjuc ex Neotericis, qui ad Drama Anti- 
quorum adnotaverunt. Tragoedia enim, qua; in 
Religione ortum ct fedem habebat, ludos tdeo 
facros comitabatur. Ita perinde eilĕt, quod 
fcripfit ^ichines, pag. 6. I. 12. aycpyoftwfu»es tv 
ToTs eiyuTa) ' et quod 30. 1. 6. iv r^ ^tar^i/ — 
Tpetyifiiav a.yuvi1^6fMmv Keumt. Ita i£lianus, V. H. 
1. ii. c. 13. 'O Ss DuKoarii; tnratie» fuv iirt<poiTet 
ToTs 9'iarpc)ff, inroTt Se Eupiir(oijf Tiji TBBiyuSiecf 
wei^rijj ^ya»i}^iTO xaiiioif rpayuSoT^, tots yt tt^aatT- 
re. Hinc lucem foenerabitur oratio multis in 
locis, fcil. ubi v0^ei> Aioinjriaxov memorat» cum 
nri' TK Aiown oWirr^ai', cum Tsg k^ita; tk; tu 
Aiovwiuv, et cum pcrftringit DemoHhenis arro- 
gantiam, quod populi plaufu in concione, qui 
locus erat legitimus recitationls habendas, non 
contentus, honorem hunc fibi impertiri voluit, 
iSt tilMi3v^utt,ovTUv 'P^ipictim, aWa TpayuSai» teyu- 
Vll^0fU9U9 KCUVUV, kS' lvaVTiO» TV Si[AVt OAA* tVtt9^ 

b3 „t,i.a,Google xxu PR^FATIO TAYLORI. 

t/ov tuh *£XX^i>uv, iV ^iiT» <rweuuirtv oiw «tnopa ri-. 
ftufuy. I. Meurjim, Vir Graece dodiffimus, cum 
plura Athenieniium monumenta feliciter il- 
lullravit, dolemus quod ejus Commentarius de 
Dionyiiis aut non dTet ad finem perdudus, aut 
eCet infelici quodam cafu interceptus. Multa 
de antiquo Dramate, et de hac forte confuetu- 
dine, in eo ezpediviflet. At tn ea ic operam 
fuam et indulbiam pofuerunt bene multi. £o- 
rum quofdam recenfui ad Midtanam Demojlbe- 
nls, pag. 170. Tom. iii. 

Interea ad hunc morem in Dionyfiis celebra- 
tum adludit, et ad imaginem verfe Rogationis 
lepidam et jocularem adumbravit, facetifllmu3 
lcriptor, Lucianuj, in Timone, quam hic rcpras- 
fento. 

EITEIAH TIMnW EXEKPATIAOT * 

KOAnTETS ANHP OT MONON KAAOS 

KAirAeOS AAAA KAI I0*0S Cll. OTK 

AAAOE EN THI EAAAAI HAPA DANTA 

XPONON AIATEAEI TA APirTA nPATTnN 

THI nOAEI NENIKHKE AE HTS KAI 

nAAHN KAl APOMON EN OATMHIAI 

MIA2 HMEPAi; KAI TEAEIill APMATI KAI 

STNilPIAI nnAIKHI KAI HPISTETSE AE 

TIIEP TH£ nOAEnS nEPTZI npos 

AKAPNEAl KAI KATEKO*E 

nEAOnONNHSIIlN iTO MOIPAE ETl AE 

KAI «HtlSMATA TPAiON KAI ,gt,zecli>yGOOglf PRjEFATIO TAYLORI. xxm 

ZTMBOTAETftN KAI ITPATHmN OT 

MiKPA xi*eahi:e THN nOAIN Eni 
Torroi£ AnAii aeaoktai thi boyahi 

KAI Tni AHMni KAI THI HAIAIAI 
KATA ♦TAA2 KAI TOIE AHMOIS lAlAI 
KAI KOINHI HAri KPTEOTN ANA2THNAI 
TON TIMHNA HAPA THN A9HNAN EN 

THI AKPOnOAEl KEPATNON EN THI 

A£H1AI EXONTA KAI AKTINAS Eni TW 

KE*AAHI KAI XTE*ANilIAI ATTON 

SPTEOIS STE*AN0I2 EIITA KAI 
ANAKHPTX©HNAI TOTS 2TE*AN0r2; 
OJHMEPON A10NTII0I2 TPAraiAOIS 

KAINOIS EinE THN rNilMHN 

AHMEAS PHTOP STTTENHS ATTOT 
AnCISTETS KAI MABHTHS liN. 

Porro. AgebantUT Dionyiia Magna, t» Ir 
«ra, ut Yocari iblent, (erant cnim alia) in qui- 
bus undique a, Gra^ia confluebant ludonun, 
&c. gratia, verc novo, menfc El^hcbolione, dic 
vero zvi. Vemo quidem tempore habcri, inter 
alios, coniirmant Maxim. Tyr. Difert, iii. ct vc- 
*"s T^CSTK* quem coniiilc ad h?ec verba JriJit^K 
Nu6. V. 310. 

Tuliffc autem dicitur Ctelipho aij feDatum, ut 
proximis Dionyfiis ille honos Demoitheni habe- 
jctur. Ta^a eft ca relatio Pyancpfioftis di« 
b4 ,91,zecli>yGOOg[e xxiv PR^FATIO TAYLORI. 

XXI. id erat paulo poft .^^juino^um Autum- 
nale. £t i{tius erat Senatus deinde deliberare, 
et, fi ita Tiium fuerat, fcifcere, v^oZvX.iuhv, an- 
tequam res ad populum itve publicum CLTitads 
conventum deduceretur : quo approbante, et 
conArmante, Lex Tel "^i^tT^ta demum efle coe- 
pit. Ecce autem, antequam Dionyfia agi coe- 
perint, et priufquam SCttmi illud a populo 
comprobaretur, ^fchincs, (ut ex ejus iibeUa 
conilat, quem habemus apud Demojibenem, §. 
17.) dic V. iftius menfis, Elaphebolionis, lego 
cum Ctefiphonte agit, queftus hanc Rogatio- 
ncm a Cteiiphonte contra jus efle fadam, 
Unde fit, ut ea Rogatio toties n^oCw^iu/w» dicc-i 
letur, id eft, uiu^oritas, ut ita dicam, Senatus, 
nondum, jubente populo, rata aut confirmata. 
■Ita dixit Demojibenes, §. 16. iW — Aw^iWs — 

cuctnr^ ii et (pi]fM, Keet TVT(tn> Tctv WAsClCicAiu^- 
vm, Kau ■woKku fiM^miuv in Twrm iuftuv SiKeuog 
tirai TU)^av«vi Ita §. ^^. aic yĕi^ euK ey^ilmTO 
Ttf ■wpoGuXi6iMTas, reuTOis a SueKH, «njKo^Bi»Tuv <p»- 
r^rxt. £t alibi, fcil. §. 5. £1 fii» S» inpt Sp 
ioiuKt fiovov KaTifyomi<rt» Al(rx'vi]S, K^yu VMi mri 
T» vfio<^iiXeiJfMijog eJ^; u.v «.'stKoyis^i.ipi. Ad quem 
locum Ulpianus cnt adjungendus. Vide etian^ 
Argumcntum Libanii, £10^17«« [Ctefipho] yvu~ 
fiypi ev Tj /3ouX^ TotoojT'^ — tnrayo^uw roirw kcu 
fip Toy o^fi.oii T» T0o£ifXau(Mero;, ipi^eiTeu KtiT^yopo^ ,91,zecli>yGOOg[e PR^PATIO TAYLORI. xxv 

Qu» autem in eo SCto, five ■w^SovXtvfia.Tt, 
ia&mare voluit ^rchinesi ad tria Kapita Aint 
redigenda. fc. [i.] Sedulo cavit Refp. ne cut 
ejufn]odi honorcs deceraerentur, qui magiilra- 
tum aut munus aIiquod publicum geflerat, pri- 
uiquam rationes iftius muneris, (qui mos in ea 
civitate invaluit) a viris ad. eam rem rite ezfe- 
quendam conititutis comprobarentur. Scil. ne 
prsecoDiis et coronls et laudationibus ratio- 
nes publics pneoccuparentur. Ctetipho autem 
tulit, donari Demoilhenem litTo^d «^opt», . in 
Ipib magiitratus officio. lUud primum : atque 
in eo faxo verfando occupatur MJchines a pag. 
5- 1, 18. — ad 19. X 8. Sequitur [2*^.] caufa, 
quod w«fa»o/4wf etiam in Decrcto rogaffet do- 
nari DcmoAhcnem virtutis ergo in ^beatro, 
Dionyfiis magnis, tota Grsecia fpc^lante, cum 
legibus cautum iit, coronas a Senatu decretas 
non extra locum Senatus i^abendi ; a popiilo, 
extra concionem, recitari publice celebrartque. 
Id CKfequitur a p. 19. 1. 8. — ad 26. 1. 14. To- 
ta quae fequitur, et erat [3*^.] et graviffima pars 
orationis, in Demoitiienis vita infedtanda, in 
meritis lhidiifque in Remp. e^pendendis, occu- 
patur, ic. ori ou lMTi\u \iyuv xeu ■wpa.Truy tk 
tt^i^ct ju iiftu. Nam ct id quoque, ut conten- 
dit ille, ix Tm ■wa^ve^v, et de quo lege agere 
Uceret, fi qui falfas rationes affignaverint, 

(MPiant tt in a£fa reftrri^ ,gt,zecli>yGOOg[e xry\ PR^ATIp TAYLORI. 

Haec totius caulae iumma efl:. £t idius 
diAributionis memor jam ledor meus ad ora- 
tionem priorem accedct. Scilicet in primo loco 
w£^i T«v tu^ov, de Rationiius, m recundo wt^ 
Tuv Kfi^uyfiMTU¥f dc loco Recitatioms, ^fchineni 
dicentem attente ct redulo audi^t, Nam ita ifti 
duo Loci, ut Yocant Khetores, omnino deicnbi 
et diftingui foIent. Vid. Argum. Orat^ Ih- 
tru^bertis de Coron. Ita MJcbines, pag. 103, 
It %. Tlfos TOV ruv uirt\^wuv vof*o» ir^uTO», xeu tov 
wipi Ki{fMyfjMTuv otuTipoy, Tpiro» it, To i^tytsot, Uf 
vSe a^ioi i^t 7^f iu^ta(. Et Demojibenes, §, 33., 
Hyouiiai Totyw Xotvov tiycu [ioi vtpi tk iuipvyftaTtS: 
itmty, juu Tuv luSui-iMy. Ita nos SCta iniigniora 
aliquando emphatice deTcribimus, v. g. ut cum 
dicamus» BiU of Citatiotts, Statute ef Limita- 
iions, &c. Q,uod ideo fedulo pnemonui, quo- 
niam, cum omnis de le^bus dilceptatio, pr£- 
fertim adeo vetuftis et state ipfa marc^enti- 
bus, iubtilior et confragollor cfle foIeaC, tum 
^fchincs, fiqua in ea re fit au^ritas Demoft- 
henis, adverfarii ejus, dum de iis diiputabat, 
obfcuritatem qiiandam majorem, mentemque 
difiiciliorem, malis artibus, ei argumento iniii- 
derit, ik -woiyMiur, ut ait ille, yj^u^ k«( (]nr^«rpe- 

TU/v vo>Xm MXi^aef, « /fVTl «rpa^m ^^ott^, ^k^T Si» 
i^ti r^/up«v '^nft»t, SitL^nyikm icat fLtTivtyKm ths- 
Xfovevs, KCM wpeparme wti Tafi' akii^m i|;iVHtJr fu- 
Tot^itt toTs wtTnayiityoie : DemoiUienes, §. 65. 
RuTfuique> §. 33. Tm pv Xa]w, eOg «Irrac ,91,zecli>yGOOg[e PR^PATIO TAYLORI. KnrU 

MW Kcu KUTU iicatiiKuv lAtyi wvpi Twf ^apayiypau,- 
lunur yoftav, o\>n fm nsi ^teus oipti vfMe /cwdt£-> 
pm, 6VT avTo( ■^iijvaftiiv aWMUi (vel ffvvii»at) ricc 
«o^^ti;. Unde minus mirari foleo, dolco tamen 
faepiC[ime, ihidioibs nonnullc», in ipro aditu 
caurs, ingrata et quali homdiore oratiDne, ut 
exiftimare iblent, deterritos at^uc eianimatos, 
ad iummam et maxiqiam, qu<e iinquam eni- 
tuit, eloquentiam nunquam penetrare aut per- 
Tenire potui0e. Verum ct hasc mea pr^emoni- 
ta, et qu£e dum ipfa pertradUntur argumenta, 
dit^iums erot eam omnem molediam, ii non 
prorfu5 toUere, at levare aliqua ez parte et re* 
creare poiTe ipero. 

Dcmofthenes, cum ad defeniionem accedat, 
meritis in Remp. fretus, et plurimis benero- 
lentiffi iignis, eam partem difputationi5, quae in 
Legibus condnetur, et in -gua infcrior eSh cre- 
ditur» ^paTirymus wam, (ut ait ille Rhetor In 
Argumento) atque ut Imperatorem exercitatum 
decebat, in mediam orationem conjecit. Et ta- 
men fsepius iAi honores Demoftheni defereban- 
tur verbi3 iifdem, atque iifdem conditionibus, 
quibus nunc CteTipho deferebat > i£fchine ipib 
neutiquam interpellante. Quod tamcn &Aum 
potius oportuit, quam nunc denuo litis perfequi, 
pofiquam ea ratio Ctellphontis, quam nunc 
con^ellere inilituerat, ct diuturnitate Tcmporis, 
ct repetirione Honoris, et prsiiunptione Juris, ,91,zecli>yGOOg[e xxviii PR^PATIO TAYLORL 

a1)quod audloritatis conrecuta efle videretur. 
'£am argumentationem latius pertrat^t De- 
imjibenes, §. 65. .Taora ra ij/iripitr/ucra, » «v- 
e^E; 'A^ir)>«i<7i* Tte; otrra; (rvAXa€af, xai Tec outi» 
ff^fcaTct 1%», uirto ^poTtPon ft£v 'Api^mices, i'U)' St Ktij- 
inipaiy ysypaipei' ouTori' xa> TaOT* Aia^tviis wr 
soia^Ev avTOi, irs t« ^etil^o^Eyi* tru^-iMeT-iTT^dijo-*, 
Exfl:at qujdem, ut ^t iUe, illud Decrctum Arif- 
tonici, iifdem pene vcrbis exaratum, §. 26. 
Exftant etiam, §. 34, Decreta pariter, quie 
Nauficli, qux Charidemo et Diotimo, quorum 
caufa a caufa Demofthenis non abhorrebat, cof- 
dem honores defcrebant, quos nunc rogat Ctcli- 
pho Demofthcni decerni. noAAojtij fiEv 'e^i(pea>u^ii, 
[DemoAhenes] 7rpoTtpev fit» uto AnjM^tOiMi, 'A- 
PVOviKv, 'TvtptSv, >vur&) s^ipatu, TiKtvTcuov ii vvi 
K.Tijiri<pavTog' xeu ypoUptvTos tou ^»i^iirfitaToi wa^tiiu^ 
ftuv TjTo AioSoTti, xa\ A'i(rxfvov, d7reXoyoijfUvei t»uai~' ' 
fftv, ugt To TrtfiTiTOv fitpei Tuv i^^m roi> ^awiVT% 
f£n fitTct>.»ZtTv. AuAoris, qui Plutarcbi nomen 
cmentitus, vitas X Oratorum confcribil]avit, 
haec funt verba. In quibus cum parum cft aut 
nihil, quod reprehcndo, attamen cum, fui quafi 
immemor, ad finem libelli iltius adjecit, U^utos 
iypcc^t ^«pa.vu^i\»cu aijTOv Wi'''^ ^^eaiu 'Api^omu; N<- 
Ko(p»vD\/s 'Avayupxfioi, v-7tu{toffaro ot AtuvSa!, in iis» 

inquam, multa funt, ubi Phttarchi diligentiam, 
prudentiam, et fidem dcAdero. Namque ex de- 
creto ipfo AiiAonici, quod ex{lat apud Demof- 
■ (ienem, ut diii, confl»t ewn fwfle domo .P-trr- ,gt,zecli>yGOOglf .PRjEFATIO TAYLORI. i3tuc 

errium, non Anagyra/ium, ut volui£ ille Plutarcbi 
-Simius. Deinde non id primus tulit ArillonicuSj 
liqua lit Demoitheni £des, aut fi Demoltbenis 
mentem ego rite intclligere poHim. Sic jHe, 
§. 26. l,rtip(t»uvamt»v rotrw u/»wv ifte Im tv- 
riut ra-n, Keu yfai\iavToi; 'Api^oyiiat T«f avTct( <rvX- 
kaGa(, iur^Trto VTO(rt KT%aritpuv vuv ytypwpt, xeu 
a^ain^irroi tv tu ^taT^td toZ sKpitw, kou SttiTim 
xwuy(iMTOi ^^ fMi ~ TitTT/ yiyvoftivfi, st eaiTttim 
Alir^i^riS wapuv, nrt rav dirovTa typd^iajo. Q.\i3S 
tamen rerba alitcr Wolfiu3 accepiffc videtur. 
Poilremo deniquc liquet ex §. 64, ct fcqq. 
non intercefliffe Diondam ilti Rogationi, quam 
tulit Ariftonicus, verum ifti, quaB prior lata fuit 
iive a Demomele, nec%i3ario Demollheniis, five 
ab Hyperide, £ve ab aliis quibunibet. Intercef- 
jit enim olim, quemadmodum i^^chines ■arctpa- 
»ofiuv pere^t hanc Rogationem, qu% in De- 
mofthcnis gratiam proponehatur, et, ut ;Efchi- 
nes pariter, caufa cecidit, et quintam partem 
fufftagionim non tulit. 

Reliquum eft, ut de Tempore, quo a<fta fue- 
rit haec caufa, atque habitse orationes, aliquid 
dicerem. Idque, ut letSorem meum demereri 
potmffem, verbis ipiliCmis difertiflimi Jcrip- 
, toris, qui me oratione fuperat, rcprsefentari cu- 
ravi. 

" Aliquid de t^pore, quo peroiata fuit hsc ,zecli>yGOO^[e tex t>it^FATl6 TAYLOftl. 

oratio, dlcendiun efi. Dmt^ichines [p. ii-^. 
]. II.] ^fMpuv fug o^lyur jueXX« ree Iludue T'!»»'^'^». 
Unde neceiTario coUigimus, hoc judicium ind- 
difle in tertium alicujus Olympiadis annum. 
Nam P^-thicus Agon iemper in tertium Olyin- 
piadis annuiri recurrcbat kuriiis Eut, [pag. 8i. 
1. I.] 'O It 'A>S^etv$pog i^es ctpKTtt kcu t^( «icir/*(- 

Vijf oKiyit StTy vMnif fa&«fniui* Loquitur autem, 
ut ait ibij vTrsg tuk nijyi iu^tfiptoTeir^ p. 80. 1. ll. 
id eft, de Jiatu rerum, ut tunc erat. Haec autem 
tam longinqua Alexandri elpeditio erenit anno 
polll pugnam in Arbelis pugnatam, quse incidit 
in annutn> qiio Ariftophanes erat Archon Athe- 
tiis, menlĕ Pjratieprione, ut nos docet ArrianuSi 
iib. iii. Poft AriAophanem vero AriHopho fult 
Archon. Ergo AriAophonte Archt^nte oratio" 
nem hanc oravit ^fchine3, et condordat is ait- 
nus cum tisi qu£e dixit dc P^thiis Imminentibus. 
Nam Atiftopho iiiit Archon anno tertio Olym- 
piadis cxii. Pythia autem Ma^aAerione menfd 
vel circiter celebrabantur, ut conjicitur ci De- 
inofthenis oratione de Corotia [§. 1 2.] et oratione 
^ vitiofa iegatkne, [p. 157. 1. ult. Edit. CatttaS.'] 
{imul collatis. Nam in oratione de Corma rect- 
tat decietum men&. Msmacterione iadum, 
dum Philippus Phocen^ evertebat: oratione 
vero de fdfa kgatime ait ob eas turbas non po-, 
tuilTe Athenien^ mittere Theoros ad Pythia. 
£x iiipra notatis igitur ncceilario concludltur, 
hanc orationem cmtra Ctejipbontetn pronunda- ,91,zecli>yGOOglf PR^KATIO tAYLORI. »j(i 

tam ^ifle Ariftophontc Archonte, anno tertio 
Olympiados csiii menre Pyanepfione Sniente, 
vcl M£ema(fterione incipiente. Hiec fcripferam, 
cum incidi in locum Plutarchi in Demojtbems 
•mta, ct maiime gavifus fum, cum cum vidi 
meam fcntentiam firmare. Ait cnim esprelTe, 
Ariftophontc Archonte hoc judicium fadum 
iuiiTc.'* Hiec Palmerius, homo eruditUE, in Ex* 
trcitat. ad Mfcbinem> 

Elx Adorc quidem Iiquet, inftitutam fuiile 
litem ante obitum PhiHppi, in judicium vcro 
addudam, Aleiandro jam rcrum potito, et in 
Perfiam profedo. Unde, ait ille, §. 78. innuere 
poimt Demcjihenes, me banc caufam Jufcepifjĕt ut 
Akxandri gratiam aucuparer, cum et-mpii-}^ ij 
•y^oK^n, Pbilippo adhuc vsvente, w^iv 'Axi^ecvipor slf 
T^» apx'i'' i"tTaf^vai ? Audi ctiam Ulpianum, ad 
init. Orat. de Fad. . Alexandr, 'O -TrspJ ZTifiiav 
X9yof ^iTayivtstfoi it' raunK T?f dij/i^yopiat. 'O 
fttv ya^ ti^rat ev dpj^ r^j Kard 'AXe^civSpev Kara- 
Satrtug' ot irtpt ^Tt^aw Koyog, A\i^avSpB oiitos 19 
'hSoig ij lv Tli^aig. A<Sa, inquit Dionyf. Hatic. 
ad Amrneeum, Ariftophonte Practore, iviavTov (i.t- ■ 
T<J r^ sv Xaipuvti«' /*a>^i', oktu Si pttru t^i» <&(- 
>i.tinrft TiXii}Tiv, Ka^' tv ^wov 'AX(£fl»Jpo5 t^» t» 
*AfCi(Xoiff mKct ^iaj^. Quem locum emendat U- 
luftriftimus Beniieius, de Pbalaride, pag'. 528. oy 
$0{f [mV iviavTu fitTa rriv iv Xaipuvfia M-et^^» (ktw 
il ^tiTBi T^ ^ihSirmt TtT^MTip, ,91,zecli>yGOOg[e xxwi pr-«:fatio taylori. 

Eccc enim Olymp. cx. 3. Res Chaeroifca!. 
cxi. I. Philippl interitus. 
cxii. 3. Agitur C. Ctcliphontcm, 
Vcruntamen idem olim iuboluit Meurfiot qui 
pariter etiam numcros iilos cmendat iv. de jir- 
cbont. 13. 

Kodem jure et judicio emaculat ille Mewjiw 
in 1. c. Plutarchi textum in vita Demojlbenii, 
Illius enim codd. etiam invatit mendum, dum 
in hoc argumcnto verfatur, nempe in sctate 
harum oratloniun. Nam certllGmum efl, Inter 
Praeturam ArIftophontis Olymp. cxii. 3. in qua 
h£EC cau^a agebatur» et res gellas Chsrones, 
Olymp. cx. 3. oSio annos folummodo numerari, 
non decem, ut fcribi folet in Plutarcbi viilgatis. 
Sed totum locum iftum cxfcribo, cum ob alia» 
tum quod multa contlneat ad hIftoriam atque 
ad laudcm hujus oratlonis pertinentia. Y.la^-)^ 
q vtpi Ttf liTKpaw ypaipit xaT» KT^iri^av}o{, •ypw 
^eTira fAtv tirt KatpuvOis Ap^oi^taC) fuKfiov tTrava tu» 
XaupuvMuVr Kp^Siira oi us^eoe» StKet (exTa) sTiari^ 
ct' 'AevopuvTeg. rivoiisvii Si uq vSsf4,!tii tuv itifco(riuv 
wspiSetiTOSt ^M rs t^v oo^eiv tuv XsyovTuv, kbu T^y 
tuv Stita^ovTav suywaay, oi Toig s\auvtta-i roi> A^iioer- 
^sviiv rori, vXtiffov Swa/ayois xai MaaisSovt^ii<riy, 06 
vpo^avTO T^v KaT aUTV ^^ev, aXX* iiTU ^aji^trpus 
avsXvo-av, i'fe to vift.vTev ^»f 05 tw» ^^uv ttiTX,iy^ 
ftii fUTa:xaGsTv. Scd onorcm hunc alii> pneter 
Meur^um, delcrerunt. yerum ex iis, qui bonas ,91,zecli>yGOOglf PR^PATIO TAYLORI. salii 

horas Plutarcbo impenclenint» nemo, fi Ca/au- 
bonwn tov ■wami excipias, vidit in his yerbis at- 
que in hoc calculo, denuo ab illo fcriptore efle 
erratum. Id ille adnotavit ad oram exeraplaris 
im, quod nunc in Bibliotheca Re^a Cantabri- 
^ae adlervatur. Nam initituta erat h^ caufa 
non Jitpra, id eft, anie, prjelium Ch8eronenfe, 
fed peji iihid infortunium, fcil. Aatim, et pri- 
n(quam annus fe vertebat. Qua: ii Yera funt, 
rede obfervaTit Vir ille magnus, aut kmtmte^m 
in Piutarcbo cfle relcribendiun, aut bonum 
au^rem fuam fefeUiire memoriam. 

Enim rero ut de his omnibus meam exponam 
fententiam, qu&dam fimt, qu£e propemodum 
fuadent neutro in loco foIlicitandum eiTe Plu- 
tarcbi textum. Quis enim non intelligit (li vera 
fmt hiec verba Ckeronis in Procem, fua5 verfionis, 
icil. Hanc muiSlam M/cbines a Cte/ipbonte petiit 
quadriennio ante Pbiiippi Macedonis mortem, fed 
jutUdum fa3um eji aliquot annis poji, Alotandrt 
jam A/iam tenente) Qub> inquam, non intelligit» 
et eandem iupputationem a Piutarcbo iieri, rec- 
teque poiTe icribi, et trta.vu ra» Xeuguvaim, et 
icf^sT^a Siza trie-ty uft^v ? Uti ex hac notationc 
liquebit, fcil. 

Ol^-mp. cx. I. Inilituta Cauia Cteiiphontis. 
3. Prffilium Chjeroncnfe. 
cxi. I. Philippi Interitus. 
cxii. 3. Habita Caufa. ,gt,zecli>yGOOg[e XXXIV pr;efatio taylori. 

Vcrum enim vero Ciceronis compatum non 
lubens admirerim. PrKlium illud iiifeHcit>cr ab 
Athenienfibus geftum> ut modo yidimus, huic 
contentioni an^am dedit atque occaltoncm. 
Tum autem porro libellus MJc&inis, five iftius 
adlonis, quam intentavit formula accuTatona» 
hodie bonis avibus exftat, Tc apud Dem^benm, 
§. ly. ubi diftTte dicitur. cauTara cam hiiAe in- 
ftitutam tiii Xott^tiiyiSz ap>;ovTo;» id Quod pcc&- 
cit atque concludit eam rem, quam volo. 

£t huc urque omnia latis diluddc, iatis prol^ 
pere et expedite. V"erum ignorantlam meam 
non dinimulabo ; neque quod mc male habet, 
habiturum certe femper, id celabo lei^lorcm 
meum. MJchinei, ut modo didum eft, aAionem 
rive litem intentavit Chau^onda^ Tiyc Chanoni- 
da, prstore, et quidero menCU Ela^ebolionii 
die rexto, qni meoiis crat anni numero nomu; 
Reftabaat fcil. antc fblftitium a;ftivum, quo 
tempore annus Atdcus indplcbat, men&s uli- 
que tres, MUffYCHio {Sui/Lu ttaque aut Suidm 
lilMrarii male menfem iftum itur^ Tocant, cum 
itTtaTm potius exarafl«it. Va^m in fcnptU 
codd. error numeralium eft intinitus. Peigo) 

THARGELIO, SCIRBHOPHORIO. QuaCUIiqUe YC- 

ro in anni parte menfe8 ifti Collocentur, Ucet de 
ea re nulla eft controvetiia, conftat eum efle 
ordinem et con(e<^miam, quam pofui ; qui in 
aliis diAentiunt^ in eo concwdant. Quidni ,91,zecli>yGOOg[e PBiEPATIO TAYLORI. xxxr 

enim non concordarent i Jam autem, fl JEC- 
chines dicm disit CteTiphonti, mcnre Rlapbeho- 
Uone, quem putailis FEBRUA.aiuu elTe, anni cx. 
3. fivc praeturas Chaerondae ; dixerit vero, quod 
decietum de DcmoAhene» qmnto abhinc menfe, 
PyanepJioTU, Septembri fcil. rogaverat ; jam au- 
tcm decretum illud Cteriphontis merita De- 
moAhcnis in rimris re^cienSs reccnfuerat ; undc 
poOit fieri, qua ma<^na aut indufl;ria, qua 
chrooologica peritia aut artificio illud mox ex- 
p{icabimus. quod thargetiane dcmum menie, 
qm inejuidem anru five praeturae apeilem dc- 
iinentem, vel edam maii initium incidit, iibt 
curatio muri^um rejiciendoram fieri cocpta fit ? 
^rcbines cnim in hac oratione, pag. ly. ver- 
bis apertis, 'Etti 'K.euAuinn apj(fi»Tog, OapyriXiuvos 

^tir^iM Aiijuwr^u^, d-yopai' troi^ai tuh (p\iXuy, Xitu- 
f9^piif»o( otUTt^a, l^K^ASW, lUu Tpn^ ^—ihtr^m tojjs 
nrtfuki^fitvvc Tuw tpyup sm toe TSi^ji;. Ecce no- 
dum non me Davo, fcd OedipoJe quopiam dig* 
niiUmum ! 

Interca tamea fcriptCM' eil perquam eruditus, 
ct chronolo^» Atticae pcritiffimus, qui ad ha» 
cetcnifque ejufmodi ^inas ex his oraUonibus 
evellendas fcdido fe accingit. Is cfi: optimus et 
cdeberrimus Edoardus Corfinitts in /aJHs Atticis. 
Cujus cum ingeniimi, judicium, diligentiamque 
tta laudem, ut mhil non pene ci detulerim, tum 
c 2, ,91,zecli>yGOOg[e X]txvi PR^PATIO TAYLORI. 

iniigncm ejus humanitatem ita quoque Tum ex* 
pertus, ut eum non Eegre laturum intelligam, 
11 ab ejus hypotheii, rationibus viAus, dircedam. 
Contendit vir dodilBmus inftitutam elTe ab 
MJchine hanc litcm c. Ctejipbontem ante pratu- 
ram Chserondx, adeoque antequam ad Chxro- 
neam eiTet pugnatum. Meminerit le^or, illius 
prieturam incidilTe in Olymp. cx. 3. ezorfam 
quidem a menle Hecatombaone, clademque iUam 
Ch£eronenrem conti^£e iflius ma^liratus men^e 
Metagitmone. Verum eft. Fateor. Magiilratum 
iniit, ut inire folebant Athenis, mediam circitcr 
seftatem, live menfe, qucm nos yunium voca- 
mus : dimicatum eft autem Ch^ronea:, prozi- 
mi menfi3, Metagitnionis fcil. die feptimo. Ita 
cnlm Plutarchus in Camillo, p. 305. tom. i. 'Akm- 
vei>Ktv yLiTa.yttTvtu»t e» Boiutoi n«i'lj»of xaXou- 
«Tii', ' EAAija";!' KJt eJ/»EHjc ytyoYt. Tstb yctf too ftiivog 
t^iOfi.-n Jta» Tijc lv Kftctmvi (im^ij^ ^TTiid(VTef ux* 'Av- 
rijraTpit tcAeu; aTruhetTe, kou WfiOTtpo» tv XeupuviM 
fi.tt.xo{i.tiioi irpDs ^l\f7r7rov ^Tvxij^av. Ideoque fcri- 
bit yir doc^iiTimus, ii dicam hanc icripfit JEC- 
chines mcniĕ ElapheboUone, Pehruario puta, 
ante praelium Ch£Eronenfe, cique Chsronds, 
fivc Cha^ronidas, nomen infcripiit, non potuit 
eiTe ille magiilratus annus, qui fufcepit munos 
fuum circa j^a/rMWK proxime fcqucntem. Proindc, 
Cteiiphontis dccretum, quocunque mcnic, qua- 
cunque Pnetura latum, prius iit necefle cft iibt 
adionc jEfchinis, qua impetitum cft, ct dica. ,91,zecli>yGOOg[e PRiEPATIO TAYLORI. xsxv\l 

quBe icribebatur. Deinde decrcto ifto Ctcliphon- 
tis cum prius etiam fuerit decrctum aliud Arifto- 
nici, dt Coren. §. z6. quod iimiliter ille 
in gratiam Demofthenis tulit {prjecciTiire au- 
tcm ipfe Demojlbenes non femel adHrmat, 
§. 26. et §. 6^.') plane conftat, Chasron- 
dam, iive Chjeronidam, in illo Arilionici dc- 
creto adicriptum, alium fuifle ct priorcm quo- 
que magiilratum, ac illum qui obtinebat prs- 
turam demum Olymp. cx. 3. Multo minus 
idem ma^Hratus potuit eflc, cujus in prsetura, 
ut ait MJcbines, p. 17. 1. 2. tulit Demoilhcnes, 
ut dc mtiris reiiciendis civitas provideret. Hoc 
cnim negotium, atquc iila curario statc antei- 
l»t omnia ea, qux modo medioravimus, et Cte- 
nphontis ccrtc, fi non Ariilonici, rogationi cau- 
fam dedit et originem. Vidc3, ml lcAor, om- 
nia hasc ea qua potui diHgenria recenfita. Quid 
ergo iiet de iilo Ch^eronda, qui toties, atque, ut 
dicitur, estra olcas, occurrit ? Norunt omnes, 
qui bonls audoribus bonas horas impendunt, 
multos fubinde apud antiquos dici eum niagif- 
tratum Athcnis geAiiTc, quorum nomina in ferie 
Archontum, atque in failis, quos vocant, pcr- 
petua ferle contextis, non repcriuntur. Horum 
catalogum concinnavit Meurjius vir eruditus et 
laborioius, in Commcntario de Anlicntihus Atbe' 
nienji&us, cap. ult. Et, ut id obiter notem, plu- 
res iitius fortis atque conditionis in hoc uno li- 
bio Demo/lbenis de Corona occumintj quam ab 
03 ,91,zecli>yGOOg[e X3cxviii PR^KATIO TAYLORI. 

alio quocunque vetufto fcriptore mtimorantur. 
Statuit ergo vir politiflim« literaturae, Corfinius, 
Charondam illum, qui magiilratum geflit O- 
lymp. cx. 3. verum fuifle, vel 6eri potuiAc, prae- 
torem, eum quem dicere Iblemus Eponymum, a 
quo fcil. annus cognominatur. Ait porro, lege 
et moribus obtinuiAe, ut, fi Eponymus qui fue- 
rit, concioni non intereflet, fcil. aut morbo im-' 
peditus, aut defim^hi8, aut abrogatm, tum pn&< 
fidere foleret ex cetcris viii. Archontibus unus, 
cujus adeo nomen Ffĕphifmatibus, et monu- 
mentis publtcis eodem jure et ritu prasponere-^ 
tur, quo illius pr£efcribebatur, qui primarius Ar- 
chon fuit, atquc 00 munere perpetuo fiingeba- 
tur. Proinde concluditi temporum habita ra- 
tione, (ea fcil. quam modo concinna^imus) 
Chaerondam illum, quo Arcbonte DemoAbenes 
muris reficiendis prasiiciebatur, {^Jc. p. 1 7. 1. 3.) 
ci qua re omnis hax profluxit contcntio, P/eu- 
donymmt fuifle Archontem, fc. ncm illum ve- 
rum et prindpem praetorcm, qui faftos conAg- 
navit> verum ei ix. Viris unum, qui Olymp. 
ci. I. abfente ^beopbr^Ot verQ et pcrpetuo 
iflius anni praetore, curis eo dte prartdebat, quo 
ex rcs gedaa funt. Paritcr Cheerondas illc, cu- 
jus homen infcriptum eft JEJcimis libcllo, quo 
Ctefiphontem impetivit, fexta Elapliebt^onis 
dic, §. 17. ejufdem fuit loci atque ordinis» lc. 
qui abfcnte Ly^macbide EpcHiymo Olymp. CX. 3. 
forte fortuaa preelldebat in ienatu, cum affio ,91,zecli>yGOOglf P*^FATIO TAYLORI. x«ix 

ent inAituta. Aono deinde pn)xiniQ, fc. Olymp. 
cx. 3. idom ille Ckarondas, TiYe fuerlt alius 
ejuTdem nomenclaturs. pr^eturam propiio 9t 
primario jure obtinutt. Hsec vir optimus atque 
ingenioriffirous, fujnme induilria, atque incredi- 
bili literarum iublldio, in i^^u uittkis, DiiTertt. 
ii. ct VIII. Quodcunque demum (latuatur de t<a9 
ifto grege praetorum pieudonymonim, interea 
tamen, cum omne id, quod ad Chjerondam 
noArum fpe&at, co unico nitatur fundamento>, 
quod Mpiimes iicam Ct^boati Jcripjerit ante 
cUdem Cbaromri^m, idque.auifloritate Piuterchit 
Ciceroais, atque adeo ipTtus MJcimis, evinci cre- 
dit ct ilabiUri poiTe : et contrs, cum me minus 
moveat Plutarcbi non magna ubique audoritas, 
noo ip6us dcni^ue* quanta cpianta iit, Cicerenis, 
a Mfcbinei contrarium diicerit^ agc, lege egattius, 
et conteiiata inter nos, ut dicitur, lite> J^cbi- 
nem ipiUm excitabo> quo tcfte a^o non viJebitur 
aSio iUa ab eo injiitutat <mteqmm Cbaronenjĕ bel' 
bm injiirgeret, ut dijertiffime t^rmabit, banc ab 
eojuijje injiitutam poji vuinu$ Ulud ab Atbenitnfi- 
brn acceptum. Adducitur MJcbines a vin> ipib 
eroditi^uiio, Di^ert. viii, §. 23. quaii his verbi3 
ufus, iol. Dudum, PbiSppo vivo, htjiituta efi bac 
a3io, verum bello ntgruenU, non Juit otium perje- 
yuendijus, cum de Jalute potius tota civitas cegi- 
taret, quam.ut pcenas repeteret ab uno cive contra 
fas et mres conik dtmatum. Honeiia &^e oiatio! ,91,zecli>yGOOg[e xl PR^FATIO TAYLORI. 

£t miram, ni caufa Ticeris ! Yeram ea oratio ez 
duobus direHis locis auAoris noftri confuitur. 
In priori, p. iii. I. 3. ait *Ainj><%3ii ij yjo^»' 
«n *(XiW» ^urre^. Conccdo. id femper Teruin 
ciie credidi. Quid vero eH id quod addit i U1m> 
nam eft illud quod reftat fentcnti% ? ic. p. 114. 
ubi nihil de bello a^ones legis dirimentc, 
fed contraria prorTus omnia. Dicit ibi orator 
planiiTumc : Demo^henes injhlenter ab acctt/atori' 
hus rogat, cur me nunc tandem in juScium vocatir 
ob remp. male gejiam, et, a me, ut perbibetis, pef-. 
Jundatam f Cur non eo tempore potius obJiitifiisy 
guandiu Jaha erat, ut proceliam ijiam, tneiioribut 
ufa coji^liii, rejp. devitare et decHna^e poterat. Hii 
di£fis re/Pondere pro iis po^t/m. Excitato beih tiio 
et tumultu, nobis non fuit otium panas a te repe- 
tendi, Jed de fdute omnium fuimus JblSciti. Et 
ego pra/ertim reip, caufii aberam ad exteras croi- 
tates iegatus mtjjits. Pqfl ea tempora, cum tu t/ia 
tmpumtate non contentus, pramta etiam et bonores 
tibi decemi po/iuiajii, et crmtatem, quam eHm per- 
didijii, nunc preeterea ridicuiam unvoerfa Graci^e 
redMdifi, ium denique otium naSius et opportwri* 
iatem, tum demum, inquam, obfiiu, atque a£cufa~ 
tionem hanc infiitm. Apponam Graeca, ut eradi- 
tus ledor ientiat me bona fide fecum ^ifle, 
'£svptfr»i) ^ Tff; tniifte^wrr^%9Tct^ (X r^; wo>jT^e^ 
nr' \\uauv tup xmpa9, ori aiii» ira^ur^m, Sm ri m- 
re» «ux iittixwea> i^a^ttt^TttKia' etTTOK^aearra Si** * ,91,zecli>yGOOglf PR^PATIO TAYLORI. xU 

To «■«rrw TeAeoToubi', ori T^fiax!>ii tvtytvCfU¥iK «« 
iir^okei^oft.tr wtpi tiiv mj» t^yeu TtfMii6tcu, aMJ uirsf> 
T^f a-MTifp(W T^; -woMui iv^Ctuofu»' 'fffttl^ H owc 
ttvijffii TOi eiKipi ftfi «ceMKiyeu, i<XXtt xat Saipseii al- 
TlT? , xaTetytXa^ov ty ToTg ' £Ui|d-j tiiv voXiv Treiuii, 
trTeaJ^' aii^ xen tijv ypa^iji' ii-^vfyKa. QuO (juid' 
liquidius, quid certius aut indubitatius eSe 
poiEt? 

Quod ad eventum hujus litis fpedat, fufii- 
cit dicere, eum, qui in foro. iemper dominaba- 
tur, hic dominari maxime ; j^cbinemque in 
ectilium celB^e. £am hi^oriam labus periĕ- 
quor in Vita, quam tezo, horum oratorum> ubi 
commodius receniere poiTim quicquid ab anti- 
quis de ea re memorise proditur. 

At priuiqtiam manum de tabula, Uccat pne- 
monerc, a retuilioribus leiicographis qu£edam 
es oratione ^fchmis c^tari, qu£e hodie in ea roi- 
nime leguntur. Vcluri, cum talem glolTam in 
Harpocratione reperiamus, Hc. Ua^a^aKoiTo, avT\ 
rv 'nafavtft,^aiTO, AiT^^yiti xara KTi}(ri<puvTei. 
Ouod exfcriplit Suidas. Nihil tamen reperlo per 
totam orationem, quod cum iiHs verbis vel mi- 
nimam habet iimiUtudinem. Suidas etiam et 
hunc qnoque articulum exhibet ; 0(Xufiyos. Sres 
eurujos uv l(pufc^ii iv 'A^iivaii ra Itpa ovXii(reif, xai 
To repynne» v(ptXe[*itei, ut 'lTexfanK >Syn, fiifj,vif ,gt,zecli>yGOOg[e Xlii PR^rATIO TAYLORI. 

T<w TWTK Atrx/inic « tS HetT» Kriiin^tiwT^r. Hodie 
Don occurrit. Novi tamen quid de ea re i^Uu- 
endum At : et ledorem benoTolum non pomi- 
tcbit coniiilere, qiue adnoto ad pag. 417. Edtt, 
Cantab. hujurce orationis. ^t^kr. ,91,zecli>yGOOglf rnoeESis 

TOT KATA KTHSI*nNTOS 

A o r o r. K " Ai\fioeQmi ^y\fioe^e»is XlaM.mcL ypoam <i^(t.iat ^s^j 
" rf<LyoiiStin, cm a^^nAw to (tf (^ As>«¥ )[j;j •JTjKtT- 

» i^ayieSwJ P. addendum ^awtS/ [Deei»t eoim ante U^^m] 
^drpaYwSaii xcuy<iii. In Au£hireeft[p. 30.1.6.^ TpafyfSmr dyw- 
rt^siiiyun nttiyiOT, et [p. 31. 1, 3, et »4. lin. uh.] TjiayyltTt h T^ 
dtirpw. mj^us. 

Ibid.] Utinam addidlAĕt TpuiywJciwr^Kaj^^. Nam, ut refte re« 
putat Vir do^tiffimus, jE/chints in libello contn Ctellphontem dato, 
in Pormula Ib. Adlionia, que occurrit apud Dmojibaum, %. t^. 
pofli]uam ftripfi(ret Jy TiU ^sdrpai, ^arwhts roTj ptysi^eir, t/jo- 
ytpJo"; xatyo7s, fut^ungit, paulo infra, h tuJ hid.T^ia, A;»»u*wif, 
r^aywiury r^ xcuv^. Vir Ille do£tiffimiis eft Cel. Perhsomtu ad 
.vfifiiin. V. H. I.ii.c.i3.quidehac oarAnsSaant,tft[iBitiIsitaumif, 
cru(Utiffime dirputat. li* conferenda Ibnt omdino, ifm habst i f«»> 
j*»; tlmfitiia§. «d Lueiaum in rtAmr, (• j i. 7'i9'<^* ,91,zecli>yGOOg[e tiiT r n o e E 2 1 £. 

" w TflM 3)ifmt rm A5)iv*ii»v." T^o td Nl^wytct 
eygjt^TD A^ms *o^w^», 3Cff ewaya w^a^a, 
>4»Dtst lew.* 'o (t^, Stj v^%ny ona. im Ayifioe8in¥ 

*' op^oy^ ^tptuat. * "ate* uc7idf. J^i/n^s» J^, on c^^ 

|«t, *' fM\hia. 9s^nn ct tbi ^ta-Tpai." *i^ -^iiTTWras, 

4ftpjo;u.a.Ti* CbTc 17) >^ itj^^D» 5(SH i^a^or tb» An- 

^Mfl5svWl, 05^ a^IOV TV 5E?)*»». ItJt^ 7VT0 EiS TO «W^- 

vo/uv avax7iovi rKuSit X3i mfuis 'if$iv e xaAww -nt •>!/£(/- 

' U7n)^eejtfi <ri ^;«Sivei y'. «racjs ^ to tDeyTW JW- 
«ras i^ms AmfioeQFHis, oti Cinc Iw o^;^», 6s^ '^ 
af\* » 1%r 711;^^ otKcSbfti\, oMa 2dsf-xoyiA ti$ ][^ * tnpi srtett] 7)« ejl*ntiafat natura ra. Alias Tslet itlcm, quo<l 
li iri; .^j&^ £t eft qusIiio Sutus ConjeaunlU. Sed bjc De., 
mo0iimearaj(Miiixr negatedĕ a^^*) quod rinitionis eSĕ dicas: 
ut et illud, cum ne^t fibi referendas tSk ntiones liberalita.tis Tuae, 
StxtuB JuTi<)ica1ii. yerte, r^iat tutturatu cau/te et ejintiam. De- 
nietriui Ducasi*T«afgi; \i.\v s-a^ttir[LW, liior^s ipiriiAr, nniinji ix' 
rdms wiitT, Ifi!/iui. 

* mtfl wiior^r] De ^uaTitaie. Cum Tbeatntm )ocua fit, vi- 
detuT potiui ■Bi^as n ma pertinere. Sed quia de Civibus et Holpi- 
tibut diftinAa lex eft, poteA huc reTerT!. Idem. 

* wr»^«paf] Ouaa Ulpianui dyriSiras, «.rrimTromi et drn- 
Nn|iMraTOC3it,fedd!l)iii6U«Madhibita. Idem, 

Ibid,] Btn^eut Hc Tcrtit : Et fmQeitfa irt oiieuiem. Ta/lor. ,91,zecli>yGOOg[e T n e £ X I £. xlv 

iSw, 3^ /MtJ^ u\i¥peim ' dx. 'nis 'ntt>^i wn Uu t/xw~ 
■Jmoj. i&a 'TmaTjms kfi/fKnt^ ijys ^ "Wto Akt- 

^M" « cft f»i ?ntp' eourS' «7ii<rmie», ^Vi.' er^« <»^ •nls 
/3bAjis «5 TVra J^Kst TO^lstym. '!&* wna«. /bt^js ^ 
■TD J^uoi^y jj^d^^m Tia^e^p^ ^•n(iiiiQ-mss iofiat 

^wwTrtj JS|[uts, A^yns ou ts^pi 'rw TnArraS» otirOT 
me^ ^wm, "S^^ i^ T ^tmt ^jepijKn. ' -s^ wW 

/OCJS A 7D ^IW WlMcc J^;* iWeJf. 0«Tcq ii To* 
AniM^O^im us ^ ][5Hpf $ JVp>f>^<=u "^ a';Ta>^>uu, Ta 

4>(Awiwoi' 'nfe< 'Afi^rm\eas ymfStM, S^nt^ Jb to? 
•nw eJpimK, tiSatct /b 70» t^ oroAi/tou iS iWnpoti, :^ 
1:^5 'Qft< ^aipamai' rrTns, 'nmpToii J^ im ■a^A^ymk 
j£j^9j»> -Tw ijĕ^ "TO .«C^S 'AA«5aiJ)pov •m\iny/LMi'iw». 
'£v |i^ (>cc(' i^ srpoT» oirnoy atnii <pm >«^vEva| t?$ 
«pWi c^^d*^ »<ni$ ^CT^ ^Jo^i n^ T» f(q /um x«ivau 
*ryS 'E?Aitya» pm^J^pw t^o/ ■wbAi» auTqv TnTraotcOtt^" e» 
Jj T^ JWitpai, ot: to» -TroAe/M» 75» ^iac^s ^JAi-TTJro» 
aww rapemcajjCT* c* Js i!^ tis>t«, wi t5 «pS iro- 
?nefai X!H ^ ^^ ^enute; mi/j^nai afnos hyi^en, ic^ 

* lx r${] Porte, lx rwv rqf , Licet Tnlgata defiendi fi>rte poffit 
fx pig. 85. 1. 1%. Markland. 

* wefl 8Viaf] F. vsf\ ■niorijnt, ut litpn. jy^ui. 

* KoSitMreil F. Jiutr», ijj «aS' Swrii'. Etfi cnbn cft nuni«- 
tonim mntatio. Ji&iR, D,?t,zecli>yGOOg[e T n o e E s I £. TO^aHsO*/* <^ A T^ TiAdtTa}*) £77 TOt. J^» To» *AA«5- 
«w^» wc e-saAiTaoK-m Mer» raum ^^ t5 ^ou aaj- 
tos tu Anfiai^eiovs iucTrr)Pf>«, 3Q^ J^ V4 KTTKnipSi- 
tb; £v oAqpi;* ev ais o^iu gwtoy Mirep eettOW t' Ktwi- 

c*0(5i «T» T(7V «5«»» Ai^oc8/nts. Mi;tipDyT*| /werTDi t». 
M5 Tiw Alij^im, orn mn. hher^-^» ir "bS «^kJu^ 
Sw.* i^ Tits 'TniAmia* JUtTBypei ra A)(t«a3-<'»ow5, itsl- 
A0f ireTnsAne/jt^Du -nt ahiyo;' ewTos cTs TV»«tmo», 
TowT^ /«tAi(B[. ^pi^eTai, Aej»» mw, ki 'J"' wri- 

TV7g (T' '^» ^ .t9C?9tt^£i i^' 3f» iwroy a^ia rs^oiw- 
•)«(• ^ iToTi <r« ojMja ■nrra MTptt^s». *B7r«Ji y^ ' mii«[f] S. t»f 'A&ijyala/. Wilfiitt. 

' fifr"Adigi«t«ti'] Lega>jMfcld];Cai(()V|Uitona&etns. iidkM». 

lUd.] Ita £(m. i]uoque. St^bdmu coinipte dedtt 'AAijYMwr, 
hciii erron, ut TKpe ^xi. Yide Not. ad Ltfthieant, tom. iii. pag. 
7 j. coL 3. Tajihr, 

* 6v6\oiiny ftip9i] £ft uTeAsiToc jx«i fiifi»f, pag. aS. JUiiri- 

* (T;(f fo^i< fuy«Xiri'] Non inutik erit conferTe hsec JHermtg»' 
nis cx tra^tulo, v. ^le^. fsv»r. pag. 423. E£t. Cr^pm, Hort 
^rmog ao^m j(£rirgTaf ir i'oatf!, ekx rore raj; mrBSa^tn; Si» 

Kfiiruimv ro xpar6iu*<>y s*S»^m r,. Tsuirj rj ri;^ X,"i^ AJir;^i«)f 
j» r^ Kjcrtc Ti^a^a, Noj fy rw lULrst Ib^ri^unTar— '£v r^ xcra 
Krjrjpiwro/ ij rw)' %afa.yi^tmi yftif^ d^shara^ Sio, rat n^ajif ,91,zecli>yGOOg[e 'iKS ta^Q/iJi^f£ut >^y)\tij u jai Jb^ciY curms e^TToiitsci ■}' 

«lffJWl tr£pl TV78 /UbAt^ ^ C4' 7v'Ta> 1!^ ^UtfU ^ X5t- 

JSiX0W7i T»; iSi^y/MrTnut; t^,<rvit a^ i^ c>!CM. o?or 
19 «fuficpi, it/^yo^^ot bis T^ĕi$ vo/uff' io Si Si:0fM «s 
•noiBc^^^ X54p>*^ '^ "> ^^ ''£ih^D>fltaf np^ATD <r?n) 

2ti chc. e^tt ^StiaWJi^ *TB ■o/>6(UfUQt, muS» ©Jiri 

i^ >5y «wv 3(5tTOtf«»^ •\ljwfp 7V m. ^ureM^ W iba r«ro sgorcpoy «ujoi (IrB, rm ci:to!eiKvuB-iv, T»* Kriy^EiJni. w^ 

KBTappovijcci ra irf!ayfiarof f*.^ ^ĕKui<rir dwav. Aurij ij alrja ra 
KC^ r^ oJr^ rd^a h dit.^oripaif toT; j3f?Xiai; [(c, in utraque 
Onticme tum .£lchimB, tum Demolthenb] ra «'ij'! Tiiir •ffo\i- 
Xft£* h^tKhilr. Tayhr. D,#zecli>yGOOg[e T n o e E 2 1 s. ^ ITgpl AwyB. "On »Jiflr^ vDwmt( i^ ^StiWjppKt» 
£u€»Ait avt<t}mtav.fj8t^ lutiob ^-nr Aii|UA:&-eKf$, n ii^ 
■Tiwwra) tJs Jttjtjas aya5?ysq, en 1V Ai^iMiSewj Ae- 
^v7Bf, «s eyveefAet xa| iV7S eyins AitjuotdEyDcoTs. aui- 

J(tf,'T»)S'fiaem 1« 4't?i(r/«.7W ' "ra Ktw7I^5v7D5, -re 
V7Tfp Tw Au^iaO^enis, Ms lir^yo/tou, ^ opira.y7Q$ to 
irprri/uiy} EAy ^q JV^ cw79 f0^voft«v> i^ rilii^ms, i^ Deerant enim in exemplaribua ante Wb^um. Q<ue liiiiiUtu ie« 
Vocavit MS. .<4/bi«. Taylor. « 

^ 22] F. lii, et, poft (isrpta, addendum, kw ra a-ui^^> ut la 
testu AnAoris. Marihnd. 

* Ad Snem ontionia dc Pa]f. L<^. io editione Aldioa «jiuedani 
occumint fatu digna de ^lchine et hominti fortunis, quK (ficuti 
«t monumcnta ejus vit£e quot tiiperilnt, qux Onitionlbus prxmi- 
fit Aldui) miror omltiHĕ In liia edidone Stephanum, Tayhr. (fic 
omnia.) Atqui tos ipii quoque illud idemj et pKue diieram ea- 
dem omifitiU, tu Taytore, et tu Wolfi. Ecqui3 jam te non miK- 
tur illud mirantem. Notas in alio, quod ipfe tute CommittU } Aed 
adfcripferat tamcn Tajrlor adverfania fuU ad £fchinem, unde re- 
feram Tarietatet le£Uonis ad hoc tragmentum ah eo cttotata» e codd. 
CoiUiniano, Meadiano, et Barocciano. B^/ke, 

* xara] jMra Mead. 

' rS Krij^i^ioynt} Haec duo Tocabula, qux defubt Aldioje, ■d- 
djdi e Ck»fliniuo, Sei/ie. ,gt,zecli>yGOOg[e TIIO0EXI2. 49 

Sir av7Bs «pwij ipwy« ' '^im./^ii, as :y Tani tyv<»/^ 
« T^ wrep T«j ?6^»ou. $w>** ^ '""' »aTe.(ik, Xj %- 
^imi.eaehjm /:s^e 'AAi^a.tJ^poi, fia.Jw» ■aspi •? cwtu 
ttAEt/ms, j^ T TO(.£st;ws iw» Tmv SlaJo^, m PoJ^ 
«rAeMJi, i^ 'VohLXoi S)S)t.<TM.>SAai auMtpm, TtatS^iucn 
Tt * aro TBf yeoos, j^ ■ms ^ ■nAeicrngsis a.)ij)«wff «4- 
ywttnun T»v 7^11, TDy g:^ Kmnipcems, 'c» ei^Tre )cj* 
tS Aytfia<&et<m' ^ ')tLVfict^ofjdfos Tjpojjwt TOp <unav 
i^ TUTiUj )^ i^crttafSpo6 TRtji afTO)V> w$ '0i ToiuTtii 
7<syef ve^vTw^, aTTO.piya.io, ^tt^/^KSTe, ■JTO? »t1h/<W» 
X5t9o wc wtaaa-TB u^s Ta ^njwou c>««*ow* 3np»ov >^ 
mmi h{s^u S\a. 10 Sitm r^ T?oirov >^ a.veAraftov. 
Ae>^Tai h,'vnyjx\ icts \^p8tJ<ts /leAs^s xa< ra 
•^KcwjwtT* "rw Ow^''™' «tims ■la^aTBs ^ o«6* sups» 
ci -T^ 515'^"''* "*-*^ '/w3>iTM eyvien, as f^ An- 
/uiTpjos ^a.\nf&js ^oi, Sax^TOff th ^iAccd^ou, 

' SoyaSleu] Addit Batocc. :; E&eX^iraj. 

' xa,rfiiixi;y] Sicdedi e Mead. Yulgata, feii Alilina, d3tfimplex 
iiK^y, qiiod nelcio an poffit defendi. Bti/h. 

* ^JI"''^?^*'''] ^''- Co'fl'"' ^^l'''*^^^ Aldina, quod wit, qBi 
ad ruyibi; referat. Kpij^-apEra; Barocc, Venim iitcuiique TerTes 
orattonem, eH et manet dura atque folcBca, niri fi qaid delit. Id^C' 
quentia, ufque ad proKimum ipuyuY, defunt Coill. Idem. 

* iiTia\ Ad literam, ut Yulgo dicimus. Eiat ludimagiDer, ra 
fignificatu vocabuti, quo id vulgo ufurpamu9. Bcoe habet iatc 
leAio. Male Coifl. srof. IJem. 

' n\ai>rtfiat(] Sic re^e Mead, Ald. ftXau>ripois. Idm. 
' iriu( atc.] liwi ar f,-rr^rra^ xii5' J. Coifl. 
> i»E*] Sic Mead. luin Ald. nU i«fert. Rnjie. 
D ,g*zecli>yGOOg[e ja TnOSESIT. 

.ibd'' u^e^ TI^i»VB$' as Si ' KoiBUkios ^ 'Sib/ieieus 
jy ^^Tira; i9iipavJiv, ouc )ix.dun Totmin' iw av/pw 

flCLBl\l7WS ^flV' ^ACi >V, «< «T ®^ltfcV Tef ^^«.jMUtTTi- 

£55 'ra IlA9^7C«vou« * ou^ei, »Te td axpibe$, x^ i^L^poii, 

' ttuTW « y** Tou >jyflt;, ^^ oLTg^vos ,1^ xaj WfMwr3- 
■m, X«ti tuvfidif '^ To T^J^o^S» cii^(jfas KcLi aiTpew; 
piTspi ^tty/iSpn, eywaa, Je tt tu^uest xyi luauyeyr, ^^ 
siov av yrioiro Ttw c>fl: ^uiTwt X(U fieXrTYis a^ttws. 

' Kai>JXi9jl KnuJ.. Coill. 

* s-ui^ci] 'O^a Barocc. Belle dicat iliquu degaDtiwm raiator. 
Probcm iple, nifi inrequeiRia ob&nt. B^. 

■ » <wV«] Aur^ Coill. ,gt,zecli>yGOOglf 

„t,i.a,Google ,Google AI2XINOr 

O KATA KTH2I;*nNTOS 

A o r O 2. ' Tot. ««f7i!9)i /*«■ Tiyy^O** eV t^ •OTAe*' e)« ^ ws-st^iw-' 

' wa^dWTMuiy— wajaTaJi»] Smiliter ^cre Lyliu in eionlio 
Orationist <£; baim Anjlophami ; r^i' ^ tty ara^^nuu^y, j^ ^poSu* 
pi^p 7"«* iyppwY iiare. Yehementior paulo jEfcbiiui, qni aeia» 
et Mre^mm in fonim pkne traniauxit.— Ea confiru3ia, rr,y ira- 
paawt^r ipirt, Snj yij^Engro), (de qua multadilTenii olim in Ly- 
£c indice, V. Accufativus) non habet, credo,'Atiicuni tajitiAnitiodo 
lepOce^.iei vim quandam et majeHatem huic exord!o conTsnien- 
tenir Imbelle enim eflet et languidum, li fcripferat, ipart o<n} 
-SMctnuu^ )^ ma^drA^iS ydi^r^ra^. Ceterum itlius locutjonis, pne- 
ter la, quK in ifto loco admonui, infinita fere exempU corradi po^ 
vidaitur. Tayl<ir. 

"^ •Mirtfmi.fi'] tp, iVsirx H rtU yinci;. MS. €itfl>. Taj-lor. 

iNdrj-^Iegintilis tita-fa.: Ita Xenophon, Aiiib. Tib. irdJ Cjrro' " ' 
B • ,91,zecli>yGOOg[e i AISXI NOl* 

^ u/ui, }ryaf^o$ a^fu(u ta^^^axaitv l^Qiut TnLf Vfut 

littU» 1%) KflUI ^ 1QPV St)Utim. 

'npunin' of>^$ J^ObUcd^i ''^ ''^ yajutf$] ^$ mfu%~ 
TTmy a S^A«v 'S^ TW 'TW pirrcpdn Eucor^eu» i^u^» 
(»«. c^, tSg^TW ^t^ T^ iirpefffewTK.T« TW» '^TO^nay, 
«oDEp « wfioi x(A«vuai, oEt^e^Mi; *0i Tc )^;UA mpeA.- 
9owi, oL»ffl 5op™a l^ '"*£?'/^f> '^ e^Teipist( ra /3eX- 
ij^ T^ -TiiAei ciif£it\ajw, himo^i ^' ^, x«i Twy 
rtMa» 'OTAn»» Teii $u>£fdpov, t^si^' )iAix«tv, ;^«> w 
tv /tcpu, 'O&i nti^irW yia/jlcu ^nTi^yecdn^' oc^ ><ip 
ai' jiui Jkui ^ Tt '^Aif Gtpi{a S)titniMQTtf, a^ -n xpi(m$ 
f^;^f^ >ivg«5H/. 'E/iC6Lh <fs TroyTa, to. .tjcjne^ 
i/iat^yii/jdtia, lutAa; ^etv, v(u<i xATa.AeAiiTaj, xaf 
yC^tMi 'nvfi$ pQ[iiv$ i0^va/«t$ ' yva^uts, 1(51) &'^<*' 
rn£5« 7ivM T* 4*1^«^^ '^4^i^iw:v, CiOt 0« toI 
JbutjoTiiw T£jfff» T^i^^oms to^^pajtti, ^S^ 0« to- 
^junm/^s )ULjt(ofS//u' a,v J^ tis twv aM»v 0»)\.^/mi ov- 
'"*f ^5^ XAllg^/^OS /0£jeJ*ptt*IV, l^ TttS tS/MTie^ 
"/«e^TOnai op^s iva/jjipe«», lyTW 01 t!«i ■jniArreiet» 
QfX rn Kcntu', ^M.* iSiM cwron' ^^A^oi e^, a-Titi- 
A^7V Mix,y}ViAuv, xit$tiWA):r,t^^ •nus l&vJ^, ^ iTu- 

iTiti^^MrA ?£ ^iAiiTT^raror &c. 

' -ptu^;] Trilji.ti idem &rc ac pnpo/Uum, »pwk: a meiiM, 
MfrefofitiM, ''Em^^llairn dt m Jugra^ mtitre, tcI, ut sm !»• ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHZI«nNTOS. S 

la/riutt taumi '^&A7iwiftif, ra.s iLfta^s, rits ftn ox 
itn fieT opyyts xfmm' amyiireLf jlS// io i^eMiiiW ig^ 

Aiv » /upu 701 aMjn 'A^^twa^ai" tHs Si •nit pim^aa 

. axo<rfua,s Onc rn t^rw SiMtra^ (^y « iofMty oud*' « 

n^uTWmSi pud' oT Hpoejyot, otiS' n tjg^^e^^nunaa. ^u- 

y . TouTOnr J^' E-bonaii ov»)$, i^ 7av JC^i^a* ai>7tiiv Tti 
•tbAej Tonnciy, Wiw; cwT\if ' vpius u-no^^juCeCwle «Md *<* 
CTnAenrs^ ^poe t ira\rniai, u 71 juf,ya TunebK» two^- 
xav, dcj T tQ^iefiui ypo^. £1* Ji x4 &i^ ^iSi^ 
Aun/e, « ToT; X5C&Aw<7» eim^i^-n, 'gc^Ar>w u/uv» 
Sn Awjm :(p (UiL^ Tw ■a'oAmia4 tjot ■©^^g^i- 
ntrn;. Eu ^ jfi, « 'A5!tM*ioi, oti 't^us tm WoAt- 
TH«( 'a^ Tmmt a»5/Kiirois, Tug^wls, i^ 'OAi>«p;j*t, 
xa{ Ad^uok^tio,' J^ot»VTaf J^' Gf!j fj^ Tc^wiJ^; x«f 
OAi>ap>u(| Toi$ T^tyaais Tort t<pe^lpt<rmy, «M A "inAeis 

«) AnUOT^TH^aj TO15 YO/MIS ToTs KMifdpOlS, MdJ^IJ 
o(U/ v^y 7Vt' a.yioiiTa, ^TAd. 9%^^; fX9^^5 eTl- 

* «■(Jj n lx rojy 4^^iWfM(rBw] A£tiones tnnuit, d« quibus nuU 
1« cnnt Itgea latie, ex quiruni pneAtripto reus in jndidaRi addu* 
ccretur; qnieque ideo ad teiwtnin, yd ad pc^ahim i^xtkmai»r, 
Uarum iBtignitBim fuit f ira^t ^Ja, «rrniAi ii^ nug^tOit. Stook. 
- * >)fuif] Aut ante Vfi^'is, mt ■nte yiroX«fiC«»WJ, vi6etur wil 
dadSĕ. r^m 4>rd >n< h^e raputlk^ Hmpora, itt mi, Igmstjl mak 
ie ea Jfereta, tmdum tamm fuu eonm ^atm Ji^mom mftqiia* 
mai. lUidie. 

B a . ,91,zecli>yGOOg{e 4 AI£XINOT 

^tu^, 'oTt, o^v wm Ui hnpin^m, y^tfjpXtu «o^yo^ 

<pifta inft Tii; «(u/iv yiaj^am*i- AuTrep ^ o No^^- 
T»s iVTo i3;«*Tw ?5tf^ w tS Twy i\Tis:fiay opuat " 'I^* 
<ptiift3^ jR^ Tns w(tiiSi c/Ksm y^ ev etj^, tm, o'^r 
S>l^^fl)u<m o( vD^i T>f ttdA^, oa^eTO) i^ H ^/mk^ 
tjeu *A Yp» J^jum^Kuoy^ UjUas, ^u<rEiv iv; m 

T^ TOOuTwy aSttJH/M.tm, ^?A,' eXjiL^v \ja^|U*>45sS) W 
TV3'' u^v TO ioyuoy ;«»«>* ' eety av3-pa7tav c^ai- 
feiaQttf, lam •ms 'ryi 9-£jtTTf)<iiy oruot^pia;, ci, '^ 
'jn?\m/ yiS*» ;^^iit * (jawpjowms iwi i^ pBTD)»», Au- 
^rUUvo<^i T^ ■nsAmutr, jium ms TOy ^non JW^s, 
as k.iii&Ca/^fj^M lats ix.(pwywm cm. im Jl3ut?wp(«», 
ta^j^wfui '7ni?\.muu '7n?JI^/MtJtn' ^H^a' acajff ar u^v 
fl[5t5W OMwJ^Siti ^ ^ Tot^iy A«r6iy, I«f h '"'^ cl t^ 

' «av} Hanc vo<:em inreniinius ex edit. Rtijhi. lU legendum 
olim hariolatus e& Marklandus, ic£teque, ait Taylor. 

* myt^ay^ti'] In civitate adminillranda Athcnienlium Por 
hoinhaim, Rhetor lcilicet et Imperator, quonim hic aii3>ritaU ct 
rebtu gtJHi, ille hiigua et ore praEcelluit, fibi invicem rautuaa lcm- 
per operas pnelbibant. 

'AM' i ^h iB (Mbtiny, i f iyx^> *»>^f IriKa. 
Huic rd abucde favet infigniffimus Pbuarebi lociUi dt fraUno 
amart, «{iiem cxfcnbg ; 01 fiS^ ar naSs iripAs iSi>uf ^alt^amct 

)^ Ttiptis, i^ yaAtr Ai^trff 9^ ElSnMs, 9^ 'T«^^f i^ Atw&injr, 

rfii1ayns. Taylor. 

' T*I» ri^i» ?a«7y] PerAriogit Dcmofthenem. MgrUani. ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHIIillNTOS. J 

J^. Kefx£m Si ^n J^un^V£uC4v, Sn vu2l ansv7if 

TTisJ^ ■? xpiTO»s, « ^ a.'XWtf 'bh '^ liuet t^yciif oSj 
ctjyt/vs/(Voi, 19 r op)u<v, oW «/utro.Ti, ^ujum/^oi, i^ ? 
vcjuav, eUv t\rf^t»yusi KTwn^ttwa, s^ ;mpayo/M, 7pa%|«tWei, 
xMf ^(/tJ^Jr, Kocf a.avfjjpo^ Tn '^nAu, AusTt, « ASm- 
va!|oi, 7%; 'Gr^V0|U«'$ yy»fta,5, jSeCo^m T? -^TDAei t 
S^iiKtyi^TaLr, koAshJ^ct» tVs '\^evarn»5 i^ vo/ta, )w(f 
T^ -^A^, )^ Tip auiA/pi^^m t^ u(itn^ nroAmM^^w;. 
Koc.v ^ut{m/ «^"^5 "^^ OiLg-ma*3 axj>vom tov /uA« 
A5»T»v pii9»JicQr9 ?jP5<»v, lu oTj'' o7i Jijjj^, xaL\ «uop- 
](5t, xa| n/^^^tgyr^ u^v cu/nus -^(pitK&s xct) nao^ r^ 
^Au. 

« . ITepi /j^ otw Tris oAttS iCjCTD^pict^, fieTficts jjlu 
eA-OT^» "O^oeipHcSw/. Ilgpi cTt ct^Tlinr iBy V0jU£lv, 01 x«v- 
retj WEpi ■wv '^^j&di^KHt TOp* B5 10 4*t^(o;ti4 tStd 
'ntl^^Mi ye^^cupas Kijmpay, slg- j6pa^^»v erreiy j3u- 
Tj)}^, Ey ^^ 1115 ^TrpooSEy YE^oiS *f^"^5 "nyes 
TOf fieyt^ (^ T? -TreAM ti^^i W 1"« W^jobJWs ■ r^v ra;ji>] Seip.JiaiuM. (Brodsiu) ReAe: non enim tblnni- 
modo TJ rA^So; , veruin etum ij tiy.ts, tua iontam adminiAnii- 
di imparil denotat, qua proprie Dtmocratia, ftut Peptdam StatUM, 
aut B^uhSea denique appelUtur. Tajrlor. 
»3 ,91,zecliyGOOg[e Ali: X[NOT THS d« TOU Ji^, •OTpp(l»9s¥ «yoJtStTlA*^»»* TOS t«- 

«f^vTw u; Tw |U£>i?»v /^ ^sbnpuw a/pauiug^ tojs 
^St-^ttry^St voAu (Tb pn ^M» tb; i)3c^fa$. IlaMoi 
^^ SRin; iav •\^^^^vfi», enatrro^up^ KjJ^ilaj 10« 
t)lftoaien ^p«/«LT«y omj (l^ĕ^gy^/iWoi, ife^uy>avOT 
oo: 'W JtiucTHpuin' Elx<>ra$. 'H,^uvovto ;@, oi/:{9f> 01 
JtaU^ctJ] ^ ^cuwniet\ (Uytoi av>tp ot t^ curn iroAti, 
ib^ ^ 'XSH ^ "^ . '(^^ onwi/J^t •op^Au/ p5fj 'Tnm 
eaa/jA^iibo^jSpis cf tbi$ a.>uaiv, 'nt ^^susTan a^emts 
tVEXjt :C3V h(y^Bout/iK '\jm TV J^jtui ,.;;^^ ^i^aiw' « 
<r^ (W7S$ a,v^p, fJMf(» tTrt^m, 'dj^taw c/k. 7V J^iuigypM, 

'duu -*J*Pdv ?)t'pw 01' J^3(j«a), ou t^ iw israej^TBs oJl- 

T' Ka.iTSyt Si ms ^utbc. vo/m9*t7K, -nSiwi »ii/w», 
juei {juil/si. ^t^cAas «;;:(<iynt, 'n» Ods-j^^^^ auia.y>peua^ 
TVs KjCt^^tas pi ^t^cwow'. Koq StyTtt o&ia? ' E» 
e&tyS-'^**^^'^ "^ vo^9nV, eup!«/1oq jc^elT^oyes ^ijpi 
']%r »lctav> «f » /Lui -ns u^v ifu, AJttfm (l^mTTi^y- 
Tis* twtow >Ay> Tiyes la» 1V5 '\ljlrtu5wwj sipanmt» 
<Cr^ TV5 ve^5, 01' (j&t' ^vH fteTQM UaW « <ftf "nj 
*(t5i (itT^os TOv Ttt KB^ilyii^M. ^oLiparren' 2*W.' ««» 
«£j€aMorr«n >« ti ^ejc^ ttis «Ijt^iJBis* trcjotj^cs^*»»! 

^ijp TI /Ot?S Ttt ^l^^iojKtOt, ^CWOW TW WIBl3t«»V, ,91,zecli>yGOOglf KATA KTH2I#ilNT0r. f 

To^ y^ ĕm^ms X^ 'tepci.iois «4 ^^&»tf. 'O J^ td 4^ 
^ioTtcL y^a/pm c^J^nrro] roTc sbLtnNm, err eyt^^a^ 
^ m^nfUL, auij(ytertai Si e^' tSs M/topTWU. Kiwi- 

^Oy e(k, » 'Pk^Uo»^, "L^Sl^OTmPHmj 791' y^U* TQ|i •<£( 

7011 i^^nci^Mwr Kcy^i', ;rcri i^i' t3£??iuni'> Zw ^ o^- 
7W$ 'OjMUTini ufui, aMX£Ĕf, Vf» ^^syn, Vfa til^t/Wi 
i)iuM((, >t>^ct9i fum^ An/juodiiUu l^^mTO, ^ipi,- 

t, . Ai^tn (Tb, 61 'ASwajw, j^ ' rnpw •ma. T^osw otww- 
Twr i^ afncds Ufn(i6«ji, os d.pa. wa 71$ «|pe79$ ^ 'Kfa.r~ 
TU ;tf ' ■^«^'^A'*» ^ GlOt «H TOUTO «fYM» 21^\.' ivtfU'-! 

' To lo-oy] Subaudi, iSiTTre^ «y t'i |*^ w^oirpyiypisWo. Reifke. 

' inpty} Tnnfit ad fecuiiclain mjo^airiy, feu excurati(Hiem, 
qua utuntur hi, qui vim legis wb^I run' lu^ycur eludere cf>iiantur> 
priinam enim refuta*it a verlHi, oM' ou)' w^a^dtt^itiu, b. e. «fa* 
^Mi^tyra^. Idem. 

* «Ix— af j|TJ, a'AX" i*ift«Xita rii) Periodna, Ks^en kc. ad «t^ 
Oi^uyria, pag.j). in fine, in boc verfatur : cum kx Tetet nugi&ntp 
tnm coronaii, diAuius eft DemoHbenes, fe noD dle ina^&nituni, fe4 
curationan quandam aut officium ge£flĕ juata decmtnm, tBpar^^a^ 
tttayviMfHaYiiiyriyxara.^-^fWfui. Hoc illndeit nempe; C<igeba.- 
tur n!iq\iando populai in coDcione univerfut, uIm legM lci&em, 
magiibatuB deferre, Scc. potuit. Cogebatur >]iqnando in ctmd»' 
Bibns tnbulibua, nbi ills fieri non confuevenint, HMiae potennt. 
Jam conilat ex paulo inira diAia totiut populi, Channda pm- 
tofe, habitam eilĕ concionem, in qua iatnm crat dtergtum, Seraof- 
thene ipib fuadente,.ut tribua lingulK, tribultbua fuii congM^ti^ 
nonnuUoa en ^)lbmm numera detignarcnt ad oartK afficia obeunda. 
i/k, in^nit Demi^enes, cum ad ca escitaTit tribui mea, qnB 
magi&atuia defene non potuit (hoc cnim popultu loUs) nini^ 
B4 ,91,zecli>yGOOg[e A I I XI Nor Xua. Ti; i^ ibtKAiia.' op^wc^ <^ <pviaiioii c/Kuya.i enei{, Sbi 

i(ji^ 'I-jrropj^ws, jyt} ms * f«m ■nri&iy <*p;^*f> •«<■ «J*' 
^vjpuu E>ii J^ *nr£^ iVf Acyaj tbs t»T(bv \o{tai 

^s^slai, " TOs v6(g5Ton(7tts, <pymv, <4p;(«.f > «saOTts ev< 
•l^^TaiCay ovCficim o YO^o^iTDS. )aq ■ar^o-6fSi*» ap%as 
(uraaos eiMt^, ^s o JSi|to5 YWgyroye*, i^ " t»« raija^, 
^noi, t3» ^/M(nav epjoiy," «i Js o Aiifton9;ms isip^a- 
^TOos , e-OTjoTTis tm it«>t?T* TOv ep)6>v, ^(j;^ " m,na.s, an» 
• Jla v«pJ(^aoi TT t "nis 7re/Ve»s -^eoy S Tfiitov3-' «^- 
p^S, X) «TDi ^fi^W7lv j]y^fiovta.s Jbt^TJrpia»*' oi (Tg t«v 
(pj^ hnstLra^ Tiants Ji><#oviif vpa¥T«j * J^gupw* rium qui<lein potutt. hac lege, fc, Jl; magijiraiibtts corantaidit non 
aoncludor. Non mihi detnltt populu* ap3;^v, fed tnous ĕTifM- 
Aciw. lla infra, OE/r' fXa%s ■tii^amiOi, »!■;■' E;^afaT»nj9:j i]*o «iT 
9T,^ii, fc. Tsu jr^as emphatice, a pofitth umverp, qniod ftd utmm- 
qne retcrendum eft, tam iKA-^r, guam ^^^aceroriji^i;, Sacus ac In- 
terpretum plurimi, £am Orationem Deviofibenii in hoc comnmte 
reiyiere inAltuit Mfibintt. Taylor. 

' ftn-a Wrwr] Collegai eonim, tametli gradu aliquantum inllB- 
riores, et imperio minoras. Efi^. 

* 9iKKri!f'i>>] Prarf<ftus operum habebat ■l^e[ttrixy, imperinm 
et potedatem illina Iblummodo dicatierii, In qno pne6deb«t de 
operibuB puUiciB judicante. £ft autem r,ycfiayia tacultaj rem ju- 
dicandi, de ea pronuntiandi, jubendi, vetandi, mulAam aut poEiiain 
llidandi, et mals par^ntcs puniendi. I^em. ,91,zecli>yGOOglf KATA KTH21»nNT02, 9 

^fiv<S4 C)fX aikgujiuiq«j oMa Anu(iacQsiasi^ ojiywit 

^ ToU Ao>i^, K5tV^P ^ '™4 etMa( ^i%^y ""^ 
>jtuu. 'On h ctAn3n P^^j tns wtiai aurw vpuv 
avayM«oiTMf \ , It. r I / \ 

y<LS oK/io^», OLiTOi iT^g.^aa^peuiKn 'iT^y/rUiTiia^, ]C3Cf 

OM|t^ov p»/Uccoi TWS K/uuf avet4p>i(7^v, oM' 09» a* 

^ons ofyKS Tiu^eraj. Xpfl ^^, « 'A^^Iewtioi, tb outb 
^^sT^Bcd™/ ''>' pi^cgjt, ^a^ 70» yoltu»* om» «Tk rtigji» ja 
iparUii a4>m k/ms, engjt» Ji pirRitp, i^ 1V »(yu8 
JWf« ^^ i^MNj ilu» -slwpo», » -n lY A^mv$ aveq(r-p * 3^ ro^ccE; ] Ibec dno Yciba yitkntnr delenda. BAagiSratn 
aum li qni decederent, hi kiyi' quideni hiypa^w, non autcoi cu> 
■durot;; rationem mtgiAntui b fe gefti literis contigaatam eshibe- 
bont fcrifai^ vel notario, et calculatorilnu : cuSurar autcm tSlStm', 
hoc eft, inrEj^ai', f&ciebant ib fui corporis &cultatem, comparebant 
in jndicii^ intsrinnt eiamtni ntionis ilUnt i fa nhibitK, ad lin- 
gula qwe(]ue capita dnbia intern^tl reTpondebant, quo poSgt illa 
ratio five probari et raU babcri, Ayc impiobari et njici. B^, ,91,zecli>yGOOg[e lo AIZXIMOT 

/ucdnK* A^;|M- j3«^0/<£M Tejciw. A^ ^^ tnw. 
«n^nuo; ^u. *Ofu>4>«. 'AM.' nnJ^ei^Ddi t^ 7")^« 

n^ ^^ ^uIt^u' 'dui 'Ofe<p<iim ouutaetis ^ \eytvra$ 
:[54 Jiy^a» xa( u/«v (n>/*<pĔyV5t. 'Ei >^ •nUm} t^ 

6^(^/5 '^v a.v[/7rEu5iu'0c -nn ko^ o';TiMrw.f ir^ m 
wwi ■afvn\y\>jSk-rm, AtJk^ «T' w/kcs taig^iw 'fti t 
©^j(J1b£«v" ojov, TtfS 'lepfcis,)^TOs'l^i6««) oTO^ww ^ 

:Q:> cKjM, tVs ^ 1SC >i£^ ^vov ^/ACa.vor7itf> x<q m; 
i*V*S -Orsp u^v wpos Tas ©itfs ar^o^Ks" x«(f m 
/wvov ilif, <xMa x.(4 Kcmi ^^itl >«nt, Eu^oAtiJW» 
ue^ Kiif(fiuf4f XMi rtfs aMxs ojRiTms. IlaAn Ttf$ 
-nj^Mg^p^s '^^jariu^lws fiTvai xiXtue( « w/«s, ou m 
tuiva. JWf«i(McroLv7uSi uJ'' '^^ Tav vfLenfeii 'O^Mnii^ 

' Ilpa; iJ X. r. X.] Contra primum Cafta Gtittrale, ut dicitnr, 
totn» tjiuBltioiua dnplici ntione militat DetBoAlMne*. Primim, 
hoc not) efle magidratuiii, itA curationem. Id jam abfolutuni efl. 
DmJidt conlendit Se de fuo largitum elTe, non acc^ilTe a repuUica, 
et abTurdiun efle raticHiei eipoici benevoLentice et liberalitatis. M 
>b hoc loao ad p. 14. Ua. 13. OBtor-ao&er di^tat, ^natiluai tn- 
lcsU. Tajlw. 

* 'i£(Ifyao-^M^ Hoc, ez m&iritste co^cis, i^ii^yarai pnetnli, 
ut ezq)ufitiiu, et Attkiiiao coavent«iitiui, per&Aum paiT, higM 
vei^ Jcnfu aaivo nfnq»ue anuati. B4fiu. 

* «c }vfis] Raditiu, «t TeAigaita, <t eiiioluina>t«, ^fia vi ia- 
cndDiii, quo fangebuitur* pnpria, «t irii<]nif omaOnit o«biu 
Bcgate. J^m* ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHSI*aMTOX. tl 

^* ofui\7yiifjSifeig m« ita.Tfaat i»ia« i4$ l{ui f3f^ 

JiMrt, '\jmi iLji' rar Stni^fun tp)^tu -^n, Tlf»- 
TM fStt y^ riri Bu^Iu* Tnr ^ 'Apeici Uarya eylg^ 

y>a( i^nu, ]uq TW Tar oscei nui5fani»* lu^ ran 
/u>(fsw «^mu ctyu ^l»» Tw ^ung^^,* -sjiii^oii, Om. ' tTiSiSoreait) imSiiiyeu yS^ finamtf, dtiSiSiyreii Si uiw tci 
Siurtpa. Markluid. 

Ibid.] 'E^iSiSatxi, inquit EuAatbiiu, wl Homer. Iliad. a'. p. 
ij8. £flfi(. F7(rr. eft, to (irncava Tiu» «lauttap^irranr SaStal n. 
ApuS Tlnlarclium in Phaciooe, 'A^yalun' a^niym» hnS6vm(, i^ 
riĕy aWtt* [*iSiSeyruiy, )tXij9ti( iBa?rJiiuf (Phocio) /*)! — iyw eur' 
^<iv»tfi.y)v ety, fl roircu' ^ij inSiSoos, ijuy ItiSaiijr, Sa^as KaXXi- 
xA(« roc JaMin'>'. DemoAhenea h&bet, el r«f ^tyakKas itiSirai 
^Sirrts. Taylor. 

* Hccyir; oJ^^ Malim «u cnm addito punAo interponl, quod 
011, refpoofionii loco fic ablblute politum, facile potuit a collilione 
earundpm utrioqiie litenium elidi. Oratorlic ratiocinatnr. Yetai 
cige ren&tum Areopa^tlcum coronari? Subandi, nifi ratioaem 
magiflratus reddiderit. Berpondet, ai, nnllo modo ego boc velo, 
Jĕd legei vetant. Patrium cnim, arito more ikncitnm, hoc apnd 
ipfoi, AtbenienrcB puta, non ell, ante redditam rationem, quem- 
qnsm coronari, Ad illud eJ fic nnde politum iubauditur a oom- 
muni e fnpcrioribua repetendum sri^eaioATj^trai -^ |SaX^'. Tnm 
peigit orator aliam ipfe fibi obmorere a fe canfidam ot^eAioaem, 
ant adverlkriea, Demofthenem atque Ctefiphontem, fie oocumen- 
te« isdncit Ergrae miUo dncuntur Atbuuenlci gloris ftiidio i ,91,zecli>yGOOg[e ' IS AIIXINOr 

JJa.w yt ' ^M, owc Aytcjmon, toui 'ns ^ntj) obToic ^h 
aSw/, "S^ 10.1 tis t^fuLjTx.m, xo7^Li^}K7a, Oi S^t i>- 
fjiam^ p)tT«fEf T^oKTi. TlaAir t»iv Qia><XuJt Twi 

oi/r«$ i%up^$ aiXt<iU Tois "^jat&JjbyoK, a^. tv%af a.f- 
^fSfjis * T y^uoi» Ap/u, ' " «p;^ wr£u^v, ^hjoi, /tn 
^i3BJV«v." fl 'HpcuiAeig^ uTre?.siboi <x.v TO, 071 «pI*, ^ Ei^ne degmeres {uat, minuti miimi, fordi(Ii, et oflici<irum atcjne 
omanieiUorum in fe collatonim imioemores i Rel*poiidet ; Xeatl- 
quam: ducuntur enimverD glori^ vel muime, coatenduDtque 
bene de ie meritos Hudiis demereri. Sed latis non habent io fno 
judido te innocenteiR deprebendi, plua Aagitant. Yolunt te ppe- 
clus yirtutis documenta edidilTe. Sin autem deliijueiis, feTeritatc 
animadverfionis ulcifciuitur. lUi/h, 
' oM'] haqtu, 

* ■tMv vijuiiy\ Perinde oi ro^i in plurali, atque e vap^ in Gxir 
gulari, de uno quod2m capite juris Attici ufurpabatuT ab oratori- 
bu3 Atticis, qiiia titulus ad unam rem lingulirem pcitinens, re- 
^>eAn quidem lcgum aliarum, t^use aliis in rcbus yerlantur, les 
una erat, ideoque va^a,' audit : quia tamen ejufinodi lex multis 
Conflat)at poGtionibus, et vclut articulig, aliquid jubentibus, alii» 
atiud vetantibus, quoruni linguTa quxque momenta pro lege 
peculiari haberi polTent, ideo eadera lei yopji appellantur. Eiem- 
plo rem juvat declarare e proximo petito. Titulu» quidam unlvcr- 
fali5 eiat in jure Attico nrE^l nuy t\i^avMy, aut, quod idem eH, 
•te^iTwvvVtv^vtwy. Hic titulus eltJiu^ re^oi. Sederantrurfmlegis 
hujnt multic particulsc, feu cautiones particulares, quarum fingu* 
lae qu»que pariter caj/.oi erant, ut t^v mTixy p.^ x«9ie^ouf, item 
KyaSijjm p.^ ixvariSiB«i, item (^iroiijroy fi^ ■/tvijizi, Turfus alia, 
/t^ a«»f i5|*f7v, et fic porro. Beyhe. 

* ((fX^v] SeddsSj ammm, a4vcibialitcr. EicmpU penc funt in> 
fiiuta. ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHSIiHNTOS. Aa»() ^ * 'OCJt^Sj <rpcw;it« y^nay;. IlaAw tlTTBj^ww 

owTk ttWut aTiMii. 'E*i JV Xpya, c^re^^s^^u tos ou- 

JSot -ni -TroAa. NoC)' !S^\.' t« tw li^^oTni, of ourr at- 
A>r^ 4iJ|y lay J^jUmuiy, out av)tAtHU, /t^p^tmA^i J« 

/o^s 7V$ A«>^$. Ka( ^; o>« /ihJo Ad^€ay, [jm^, 
aYAAacntg, '^^«kj^ A9^v t>i •sro^M i Ai^ uTnCaLMM 
^t^ hSiinut nfios, a. y^ ^^tpio' X£Aevu ■f> avm 
TVTO ej^gjt^w, %Tt owt' ei\?tov »cfw •nS tSs otAmk, 
«t' ctyiA»ffa, 'Ayf:S)vm Ji, i^jii ktjmrm, ^ ave^fr- 
■rn^y, 8Jiv '^ T^ cV T^ -otA^. ''On ^TS oAiiSili Ai}a, 
dWToy <uujffaTt T^ vc^uav. I. "Oto» Tomu/ fuiKv^ ^Q0imcr/ire^ AnjMo^ns» ■ "hot ys] InSlians particula, oi!;^, ve! od, qtiam Taylorus «t 
Beifkiu8 fuppleri volunt, factle fubaudin potell. 

* wfa££jf wfo?,ajApa«i>'] Negotia ordiri ardua, fump(nofa, dif- 
criminis ad faiiiamque falutemque publicam plena, iifdemque 
nondnm ad finem perdu^s urbe excedere. Beifiu. 

* s>Mro(i;T0f] Ammoniu», "ETiinlr^os, i JsSslj uirS tow ««TpJj 
»if uio&eriay scMai' S Xeymri EIffir)i^ror yiyoyey. SimiJiter Bu» 
dieui, 'EKSoiiirts eft j JaStle ii; uk^tirlay. i. e. a familia fua alie^ 
KituB, et in i<loptioneiQ alienK familiz datus, qiiafi tlwtt^at op> 

jKlStUt, ,gt,zecli>yGOOg[e AISX1K0T aa^Tm r Atryvitii XMft/xsf. iutffti^on td m7e>ioy ic^ mo- 
ftm x)ifuy/M -WTD, ** Tis ^As') xym^^" ; Eet(nt 
a/tfita€)iTwa| otpi 'nm ^>sf^<ii 'nS troAnar, as Ckx 

Ajtnu us raum ^gm tii« "m^^s uAjtipa;. MJl *p- 

21^\.' trjt^t WoAmoB' TearnL ^iy» opJoT iw Jtycok^- 
THv. ^n^ /m «u> m« x(va5 /aC9<ptt0^> ^ wm 
Qfef (U7»iTa), juc^ J^u£^ Uf»a3at ^m. ''On <fi Snas 
U» uTn^itins ^3t/itKQtnsi 'oSr^ lens «<rlu>fyx4 td '^m- 
ipiafia.t ltf)^ /St/ tluj *D^ Ttt» ^sopKO'!' af)^Iw, <if;^ 
i)i T^ Tay ruwmai, eiitn^ai Si -jm rai afv^ Di2eiunt mter fe bnSiimcu ct jucncridiycUj illud <fl, de liio largiri, 
nt donnin gntuitum, hoc, de acceptit ex alieno infumere ex olfi- 
cio. PoteR lj(fis etiam eo fenfu, quo fupiu, mccipi : quK habei pe- 
ne* tc^ et Rtinet pneter jui et fai, fraudulenter interverla. Per- 
inde igitnr eft, comma ptnm pone l^"!' ^ poi" t'Hii)Sap.lav omit- 
tat, aa eam lenret diflindiooem, qna hic ufi fnmui. Bej/h, 

* l* T^t m>Mes} B^l^, lccutni WoISi conjc£lunm, legit, 
ht tH* i^s ai^ieif. An boc, aa illnd mavii, quoad fenfum punm 

Rfcit 

* II^f X. r. X.] Hucufque rattonei Dtm^hems eiagitaTit, at- 
queinj^0TTer&tuieft. Qnod lequitur ad Tcrtn X^v an^^^wr- 
3a(, p. 17, Fa^ nduncm habat, In qao agitnr, ut ofieodftt id m»- 
ninis Seiw^thaiem reren o)nifiĕ, J^Ar. Djgt,zeaDyGOOg[e RATA KTHXI»AK-r02. riim >i^ vfAai H^ ««^w,;, ^tSt^iuui, tn.vr* liJHi 

/iMY^, T(g4 at tm ii/ufcf.y ^ ci aroioc. 'cML^wJtet, OS*** 
(>yJDnl3lt ^ntUeOirK Tm Ojryltc T)iv rnl TW ^d^Kai'* 
* on jcutnnrni Tijy ifytu* O^&^*' "'^tw 9^90,11». 'Ava* 

AIAAOnSMOS nMBPnM. 

Cridiovf n /Wiy rn mpafn|MV Tinv Si^cu\fu, Siu^s 
at oAiincorra KTnt7ifciiv* e^fH ^ av7w try ji nt/jntyH 
fuL 11 (^, oMa. To. JV^b«t ^f(£^t/ut&* 

ict'. n^^itg^y jcA<' TMw, « 'Adiu«!]foi, * *Ant)^ 
<ptvs lH yt^yrwirns r^ ttoAk, 05 yjt5' enstDjy TIpu- * n** fi. c c, 1. oii. r>f arAui'] Scholion margiDate, ait Maik* 
land. Credo tx{<a\Aan, addit Taylor. atque illtid iadic&t iri initkl^ 
i. e. Nempe, Seiliett, Nata hau, 

* 'Amyfttftis] Ib elt> ^' cWn^n^tAMt rerrat, i}«o eoniin, qui- 
bns adniniHtr adjimAtu eft, nTDics fTandefTe diritnantur. I>i» 
autem Erant apud AthoDienles, t rijt jSsA^; , qui coa6tMnim {rtSt 
mnSainĕ») oblĕmtor fait j is fc. dc quo hic loqnitur .^Tdiisea ) 
et j i^f Sunx^nws, cujiu erat munui, rattonibni qnsfioru primn* 
rii (rtif^) contra^criptnm ^crran. (Harpoc.) Ciifiadm vocV Ci- 
oero, de Lege Ag^. contra Rullum, miniArttin qiiendam, qtti ia 
«omitiia munere fimgelMtnr haud multnm huic abfimill- Stoek, 

* mflt £iICBXsti] Hunc depingit Plntardnu his Terl»*, (Mit 
rraecept. £&. Gr. BaJ. p. ^95.) 'BiRut^tw-i Si i, rJr 'Atw^Aiir 1« ,91,zecli>yGOOg[e i6 A I S X I H O T 

%eifO(M K^^ug^TOTM^oi ufyii fj^j sr^a n tm 'H.ytiiia- 
m iofiat >fvfcQ«f> T 'IV 'Ant}^(i/pias *p%^> "p;^*' « 
Tw Tai ^rBJWray >^ v«upu»v ' a.fylw, 3c^ (tx^o3]|x2u' 
uiu>Sifiai, HmY Si lun oAtiwoI, w ^gJby t«v oA!«/ A- 
ootwny ET/oi' Tyis '^Aeoi;. Kai u JUtTTr^ppce* auTcti, 
BiT' '^imjuay Ai)«, ^Im.' o«6ivo u^v ciJei^ii^Oa/ i8tf- 
^/W) 3^ it^ vo/to9mif, £av iif /«As «p^;^, tiis 
e^v49})f tnnJ)ons »> T(xrn)v Cirx eqb> nrpiy av T^ayHs 
n^ eu^o; <r^, ^i^iatw. 'O J^ KTTtoi^dly Ai^fioa&i'^, 
TW (TuMBbSiw iarwas Ta( 'ASUomii op^as «fyov- 
m, wc ax,vm ^^^■^ ^auaaoi. 

fo. 'i2s TWKut x^ ^ T«v 'iw^oTrwSy «p^wy wp^»» 
'i9'* 0V7w 10 -tl^^i^ita. pja^l*, )u« Ta 5iifjMna. yjf^- 
puLttk Sle^ttfiCe, JCSH *'^^oAflc« rTrttoMe, ■»^)v.'Ksf oi 
oMoi apvonK, <m J^nuc^spu» ifytfiQiia4 b^p^tue, Tg- 

\y[»iymv ĕffpa.^cv, oJJ' iirl rpartiyiai' rjK^iy, tix\' M ri ^^fi.«ra 
ri££af iauTo», ijujijrt Tif Kotycc; wpaninti j^ \i.e/ii\a ■riir vi>Sf 
u^i\riffsr. Ideo hic natarchum &dduxi, qaonMm noa mediocriUr 
iUuftrat hsec yerba J^ebims. Ta^lor. 

* aj^l"] F- delendum. Markland. 

Ibid.] DiAioni rjy rwt' ys»^iwy ''fX^>' ^py^'" 1**'^ '''^' '^'^^ hmd 
eqmdem inteUigo, 'kpy^ rwf nuiplwy potett, ni f>llor, honor eflĕ, 
quem qui genmt, hi naTalibua pr«funt. Cluodfi tamen omaino 
ftatuaa aliquid hic loci mutari debere, ruaTerim dfy(fMt. ^difica- 
lunt ipy(tny •rwy yBu^lwy, iĕnacnlnm nayalibns pTDprium, in ipte 
&natgre> rem mtTalem tuentes conTenirent, fuafqne ret agerent, et 
honenm armamcntarium. A^. 

* itiSa^is iiriSa,ff^'] Harpocratio, 'E*iCgX^, ^ ^fua. MuJSa^ 
ScholiaAcg, in Ariiloph. Vefp. tci. 76^, *Hi' ai ig^^^^t S^i**"''' 
ipl^wi rtis d\Seriy i£i]pafn]xiya( trcjl oppmis irirpinut, ^ tu^ 
SWott nri rmt nt dijjMna fn^ x%K^s tiotKtjritrwt, if Ttii$ Mii- ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHII$nNTOI. ^^^Oj(<W» Em -p Xa(jM*vJtu 'Ap"^vTDS, &ei/pyu\ia- 
m {dtuoi JWnpot ^^»ov7b;, oM-A^imoi botis, «^a-J* 

«T-p' 01' 8/iiA\£ T^ an)A»jt^aiv ^pyjy tamiAii-^BtOttJ. 
Kc4 iUM ^£>t TEt -<|«^i(r/UL^ 'THiMIMATA. Xf>citv, «5 HT «/^s^li^* TSi^^oTniws, »t' eyu^yn-n^ vm 
TV <fW;W«. Ke4 'cĕ.t TVTV AH^CWoStyW jO^ ([34 K77CT- 
pav TToAtiu -TroiiiiniyTa^ Affjpv* Si ' ^v3/.<Vo$, ^g/- 
^*#, X^ oBt^W, 3[?^ ■^y' AtJiay- ms 11(7»» TEy^o^, 

jt(54. 'En >^, a 'A5ltv(«(oi, TO» T^ mf ttpv«s ' iri TEc Tci;^] Verba haec qutt ichoUuni Aint, unUs induli. 

* arriJiawAnta] Extnfindo diett as rrpticabit. Brodsnu. 

* ^i-etuyo;] Id eti, iwit /1 Ugitima argumentatio : (]qo renfb 
DemoAbnies, infra, 4.30, royi7>o(i«vo*ri6£va)dijit. Cafaubonu8, 
qui {Aniraa(3v. in Athengcum, p. 753-) veram Hhju» toc!» rignifi- 
Oiionem perfen(it, lapfui eft !n nomine aujtoris, cum pro JESMat 
Deaiollbenein citavit. Stesi. ,91,zecli>yGOOglf A I 2 X I NOT 751) i(SH ^' ■>«£yTCV>rTBi ip>ovTl5* <}^t/n£SV A, arei "n 
aigr-^tipiTsiJi T^ 77if -^Aeas uTisp TiSMWyTa- yifie^s, 
yj\ o( 1^ ift(/x«nfflT «(!><»* '^ga-Toi* TpiTW J'' cV iip 
M/toi yi^<v^etf, " i^ e* ijyas oMot «I|(kt5i iryifJioiKti h- 
Xit5>fptt»v ^^Cttwaij j^ T^Tys a'p;;(«v JW(/«c«Se>'^," 'E- 
TeKJbiy «rJ tty='A»i tij .11)5 '^jm tv A^ x^y7BV>i^ 
v»«j iCSH lys xAitpfflTVS a.f)^^4:, )[5t^[Aei:nT(*|, 65 eti 
f)uAa(, JCT «u TT^^uES, jyi^ 01 J?/toi c<5 ectAmey a.iQ^Ji~ 
T(q la. S\ifi07ta, 'Vp>i/«tTO. lilgtYe^^e"» tvtVs »pnV5. 
ttp^^gtj l^ TtfTD A >tveTcq, omv, oOTEp vw, eTn- 
^^3-M Tj ^7s <pv\aui, S raL<p^s <x;,efycifyQT^, n 
TCWpsis vou/7ni>«cOw^' "On J^ «AiiSS A^, t^ ow- 'Av<i^v«oSyT( jV( 7Vs /irc^p)t,t^« %sy»js, oti p. vo/ao- 
9sTWf tVs «. T ^tiAav ip^ew x£Ae«a J^/tttaSsi^ ci 
i^ St/jt<pifiw. H e^ IIa.v^Hf ^vA)i kf^}^ Xf 111- 
;HOTH)iov «.■TnAi^a Aytfio:^ita/, os, ' 0« ^ hotKimas, ' «f 

' fx r^; JioiKijiTEaj;] AthenieDres, tefle SigoDio, pecuniani pub- 
licatn in tm partes diHribuebant, nempe ;^fijfj.ara r^ariwriKa, 
SiiopiKa, Ko} ra nj; Jioijcij«£U( : illas ad bellicos facrofquc urus, 
hxc ad civilea tantum deitinabatur. Ex hac igitur xrarii parte 
DemoIUienes decem talenta icceperat ad muros reficiendos. Ila 
Dinaichiu adv. DcmoHhenem, rutTttuaTditiyt; r^s ^JODtiJnw; mrw 
Ta>.avrft. Stoclt. 

* lir Tttura] Id eft, slf omoSo/Aia^ ruy ra%wc. Id qiiod Utet in 
voce rayj.Viiis. Reilke, ,91,zecli>yGCOg[e k;ata KTHsitnNTor. 19 

3./ut -IV5 »o/i»s, 3^ Ta 4*?''"'^"*'™'' W "^S a.m^vs, 
■smfe^fj5fios. Tlas oiw av tis 'sfe<ipa.V£5E^ '^J^e«v 
cty^^paTiOT >t4r^vojUa yt^^^djporm, ; ' 'f2s •roiyto' x$^ ilw 
avaLflp)wiv ly Tt^YB 'a?^vo/t<as i^ igtl -^(pitTiMKm y£- 
?\£uu >ivsc^, )yii ™5' u/ul; SlSh^a. O y^ yofios 
a^pp))<ri«' %eAeuei, eav /^ TOa ?a^avoT » BbAji, c* 
TijS ^\d,-TYl^'ia auaxt\fiv^ecQrXi, ea.i Si jSJ/tos, o* 1^ 
d^atKyKna., oMo^ <^e finStii.[i*i. Koi /ui Arj^e tov vsfLpr, Otms yoftoi, a 'A5lu/auoi, 1^4 ^ucAa. x^\ai; iyu. 
Ou y^, f"jt(W, «?ro Aiv vojtto9s"ni5 Toy p>;T3^ ai|tt- 
»uv3i9a) /G)£?f ivs e^a^Ey, ^3iVi.' a5«Tr«.v ci otT^ tw 
woA« 'nfLuif^oi '^jm iS J^/ta, xa.i (ik i^Tig-^^&n ev 
TW* 7iMftryfucmy. 'O f^ yo/wJtTTjs dutos* «Tt Kttwi- 
jhw iius ; Ata,yiia)<nce td N|^icr/ut. ' "Dfrw*uy] HocIncifum, quodderi[iU his verbis,uf J^Mj^yi- 
Ypa^as, p- 26, comple6\Ltur farum Jecundam qujeAioni8. Scili- 
cet, tra£tat dc l<ege, qua cavetur ft.-ijSk>a, s-i^Atĕy h tio ^a- 
rpot. Hic oAenilitur, legem, ^uam Demodbenes producet dc 
Coronit et PnccDoii* 'Hieatralibus, ad hanc caufkm non pertinere. ,91,zecli>yGOOg[e ta Ai ^ X I N or 

* H * I S M A. 

i3V/xa 9?(pctva«Vov, ctMo}] Jt fijnSit.fAS' KTyiOKpan J^ £v 
Td; ^siTpa, ou 7^5 K^us fiOKv \j3fGa.s, ^^^..d. 3(54 tw 
•ro7TCv |LteTiVcyHJi)v, ouiTt o^KAniTKtCoyTOW *A^tu/tuav, ^A* 
T^o.yiiJiia^ a^ij^ic^^Ojt^aw ;(stjvav, ou^ £ya.v7T0V •w J^^a, 
^.\ evc(.vT]ov Tav EWio-a^, iv )!/aiv muuS^a^m, 0!0V d.v- 

tĕ . OuTa Tnir^wj i^piiYa? ita^^\ofia, yv)^a.'pm?, 
.lj^.Tc(,v5f-S (W*Ta. A)i/40a3Evas, e-Wu^ •nvva; "Tw; vd- 
/.tOIS, aS ĕ>i» iVlA(»OtD, ^et) 'CI^pS U/WV, (Vflt /K» ?i5:3?m 

01 ts/ioi "ray 'C^ro iS «rH|Ua 9tyavB/.(Vov /tw jttip/Tlsi^ e^ca 
7115 c^kAhjio^, 0(/y e^aai Aeyui' wJwai Si ui "dtA/ 
^OT?i5>iav Tta AiGvuojax£¥ vo/iov, x, vpWo*Ta( TV vo- 
/Ltoy |wipei Twi, )tAf'ffloms T)jv ax£jcunv Vjuav, Xj srap- 
e^orran vsjU-ov oiJJs^ /niycm)wv5: tm/Ii tm ygjLp», )(?/ 
A=^a(Jiv, «s e*7i T^ -TroAe* Ji<o vo/iOi ku/.^oi -sĕ^ tS» 
)yip'jy(U*TOv, 64S f^j,"or vw 87<i) TntpE^OjUO), aig^ii-Ww 
am^pfc(jav7it "nwNlsrB T» J^n/ta.^iya^a^tAyo^ /tn Ki^ptrr- 

■ (V r^ ?i]>:;j S£c.] "E-/ riS Jr';isf J» r? TTnjKi eft, cum univerfm 
populiu in Pnyse convenit, ct ijuidem rr Ent^iitria concionis ergo, 
h. e. deUberandi de rebns ad ftatum reipuHid pertincntibu». Vel 
poteft rii' EKicAi^ria. rignilicare o^ conchnem, h. e. ad populuin con- 
grelTum. JUiJit. 

' AJpy^/T^iajcoy vcu.^r] Legem, quae, quia in Theatro, cum Dio* 
nyiia aguntur, qiiU coronari poflit, nil rctat. Brodaiu, ,91,zecli>yGOOglf KATA KTH2:i*GNT0T. «fitV7I0V T»TB, Ttiy i^gJiKOT* (l^BJlay ■OTieic&O/ TM» «tVitf'- 
f)l£Ji* iwi 'ji^va T^y6i(f«s ev Ti» %a.Tfai, *a.v ^[.«^itni- 
Ta( J5^s. KaT* JV TVTDv Tov »5/*oi' tpwBwn >«>fa- 
^aro) Tw KiWTj^ayTcu 

19- • 'E>» ds 'TOC^; Tas Ttnm ii-/**? »aps^o/M(f 
ovv>i^p£ptj; "reos va/.uf$ Tous u^tĕTtpHSj omp XlcLTeAa> 
aumaeL^ai o^ ■srai<m.v tw ■<stTffj.(ip*a,y. Ei>^ T^- 

Tm •OTAiTactMj 6>fg iaip»s va^s e» T015 Jcypwij iyct^t- 
>^ip^, i^ JVo 'uC^ /xia,s 'ii^^eai vKeia,iTiiSi ^Aii- 
?v5i5, -n iiv en ^i/tIiu Itrm iK eiv«f tm» 7roAlT£tiv, ĕv 
'A "^itTet. iTs^^a/Tln^m 01 ya^oi 'iiusn, X3^ fi» oroiay; 
'Am' C(JX e^^^ Toirt» tmas" (iiw5^' u[ms s-^ira eU Tna- 
cunLu cLTtL^m lay w/Mt t^jj^^imTe' mTt «^AnToct 
T^A T«v TwaTOy T^ yO([io9iTM, iis tw J^^ox^a,Ti«.v jyt- 
TWThowmi oMii iWfpaJ>)y /ay^TBtjtJsu iiirs ©w^o^e- 
^is, Jyi5' otstijDy ciiouTDy ha^Juut *e'y i^ J^i^ooiai TVf * iy rui iriiLirij/] Eruditiirunus Wolfiii3 vertit ^tW;«. ^go ex- 
iAImo intelligi ^iii/icum tahnltirium, rw tiiar, sv io '/1 5i;aiViii yic- 
ra( ĕnttm, ut lo<iuitur Ul|iianu8 atl hxc DcmoHhenig vcrba, in 
ea oratione qu£C eft wtc\ g-tpiwu, (§. 46.) oti ;^ ysaiiaar" /;(;a'i' Ji' 
ri; Ji;ftaffi'jj K^iasiia. Jn illa autem doniu convenieUant Thelino- 
theUe, a>rre6luri leges,. <{uia Ibi publice adrervabantur. Pitilui, 
LL. Att.l. ii. tit, I, 

Ibid.] In hac le^tione, yii. lv tZ ir,ii.w, plcrique codices conlcn- 
tiunt, ait Reilktus, idcoque vulgatje T-Jj ii;^«.0!rju/ prxferendam cen- 
.fct. In/oltnai uaivcrfi fopuii concione. Mojt, jric* /o^u.*. 

C3 „t,i.a,Google 33 A I 2 X I N r 

K/Ms, axfCas ^emawrms, ^ oju^f^sf, u 'ns a.ia.~ 
ye^-Meci wfus ciayTios mp» yojitai, « Sxu^ iy toTs 
x^ioif, ■» t4?r» e4(n ro^i -^ejh^ tias a.vct>t>fa.jUjtuvoi 

><?fft<poras ci flBt.»Knv, c^Jcn^ETW xiA«J« <t3iya9E» l^ 
'Emsiiiimy, TVs <fti Ilptmtteis -TroieJ» o«xAntJi(tv, * '^- 
^^«.^[«.Tms vo^5sras, Toy J"' 'E/Tn^arduu "rW IlejeJ^p»» 
Jw.^84£5p7D»/a,y JW^yo) ii^ J^jtW), 19 "rtJs A^ ivctip£i» 1^ 
vo/Mw, lys ii X5t™Ae47reiy, 'iros <iv Ss h yo^tos» Jtoi 
^B -TtKmus, l^ eX5t'?'I5 '©est^e««, KcU ^i Ai>« 
7VS WfiOVS. Ei Wytw/, I» 'A^IwaToi, aAnSns w o^ twtow Ae- 
^s, )^ «tray J^o x.ei/.^oi yo^oi irgpi ray x*puy|UaT»v, o^ 
avayxiis, oi/^3^> toi» (tA^ ©etrjtto^STW» t^eue5»7av, T»v li^ 
rrpyTays&iy ^^Jeyro» tbis »o^9*'™'5i avMp«T' a» 'en- 
^s rai wfiav, )i -791 Tv/ x^ma.y SiSiiacus avuTuy, n 

* iriycd^i/ayra.s y6ij.obiTcis] Alii aliter Yertunt: Jblus anlem 
Sigonius niihi viru3 efl, (]uid fibi vetlent hxc yerba, intellesilTe. 
Moris utique fuit (quemadniodum teftatur PoUm, lib. vili. 9J.) 
u(, antequam concio cogeretur, Prytanea libellum, feu iBp6Fpa.ti.fi.a, 
publice affigerent, quo omnibus in concionem venienlibus paterct^ 
qua de re elTent confuletidi. Ei libcllo adfcriben folebant titulum 
quendam, qui rem propofitani brcTiter indicaret : quod vcl et eo 
facile colligatur, quod disll Demorthenea, In oratione de ementita 
legationc, koJ rsuS' aretn j x^iuji y^ mjsirGsiai; v!p(>Ytypa{'.f>^y«y. 
Cum igitur concio de legibus emendandis indicenda eHet, Piyta- 
nea programmati fuo titulum NsjioSirar vcl Noy.s&eTaif infcrip- 
turo prxfeTebant. Stock. ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHSr*nNT03:. 23 

ttTO^pena». OjTirn Ji |t«)Jtv TaTT*'» ' ytym''), 'pa.te- 

Xj Tiank\ai a£iiWTa. yvtie^ 

01 lirepi Tw ev t^ ?sctTpi» M^uyticciai. Tmfdfjm ^iy» 
ray c* a/jti TgjtyaiS», airatHJwTloi' "nysj, ou •wtKo.ms 
•rey (Ti^oy, « ,1^, oti TE^a.youyrot^ ^lan» Tav ipuAeray, 
eTE£9i ii -Cotd Tan' i^l*°T«*> °^°' ^ ''"W '\l33MUI- 
jM/|a^o(, Toiis ttOTay oix£ms a.ipieaa.1 aTnAew^E^s, 
)Ua.|mj^f THs aTicAci&^pKt^ 7V$ ' EMlu/a^ TiDtn/jdtioi. 
O J"' »» '^ip%K»m7oyj tm^^moi Tiyes tt/pyif^oi iv 

Su5 ^® 'awAetn JlsTSe?-''''"^* ayet^petisC^, 3tj ^i^ayoT 
oiros i^r/Mi, u ina 'n^i, T«v 'Po«»y, n X«iy, 
U ](3H oMjis TTyos '7n>csai, 'tKH^ *|WT)if, i^ a.yJ^gji^a^'''*- 
Keti lawT» e^g^-iioy, ouYj iiKanp « ^Iotd T)IS BtrAns 
Tn; vfttnfas <tf^a.)iupS/j<n, n •\jatt T(m J^}||Uf}, VU(rcty- 
lEs v/iuc$i xai ,U£m >|.wpi0-/wrs$, * sroMlu' ;(«f'y XJt- 
^^s^o», ^>a' awTDi tacye?J>f/9fiot a.vdi Jey/taTW u/w- 
•n^. 'Ex, iIb tbtv yi^vmv ouu^o^b, ivs fi. ^etm$, 
i^ Ttf5 YoptJJ^s» ?^ TB5 «.>6iy(T'a.s eyoYA«o&tt/' rous ^ 
ayojLJipyTJo^ows « t^ 9s*Tpffl fiettaias 'nfuiidai rm 
v«o -ra <ri;!i» qt<pa,wf/&t/an. T0T5 /.^ >^ !t7riJsJli«.70 

' Yiyirr^rad Ila, pro ywijroj, ei MSS. dedit lUiJht, quem li- 
benter re^uimur. 

* iTrenr^ieairiy] Ita MS. Mead. Taylor, 

* v9AAiJv ;(^^iy xe[radJft«vai] Sententia d!£tioni3 cH, profe(Ii 
magnatn fe vobis g;ratiam et debere et habere, beneficiique a voIh« 

C4 „t,i.a,Google »4 AISXtNOT 

ttMo^ pJl)t.;x5 x.iipyTlftC^* £m' ii, aniypajoWB eyiOTnoy 
«jiaraBy l^ 'EMliway' xquU4»oi /^, f(]f^ ^'i^/wtTOSj 
«THJBtyTES I/^Sj BTBl (T' ot.V£U ■^^iojJ.a/nS. 'S.WiSii» Si 

T^ ii£^ T^ %l;ara tb (Ty^a ifB^a,vajt^«y y^u#, oim 
Ayjos c«£i*oyj ovh "p n o«)(^>.iWc(. ijw^huto, L\- 
?jt To 9sa7?ov, olm e»a.y7ioy iDts /tpe_3Ttg^y k£1/^voi$ ya- 
fiMS 1^15, oC >^ e^-^W, l^.\a. -o^i rw oiyeu -^Ai^Kr- 
^TBS vfirtifH ^ay»/^«y -^Ijbb t«» ipuAeT»y, i^ <^ 
f(OT«y, Jo^ orepi toiy tbs aajeias <v7n\^%^UYTat, t^ 
WEpi T«y SBy«.ay «1^«.^»»' X3^ OdSfP*'^^ a.-!ia.yifivii, 
fiym oojt-duJ a.7nXuI)i^i ii t^ ^«^'TpAi, fMm -Cjsb t 
(puAeTay » J^n^Tay a.ya^jppeuaeOoty 9-e.p«>yB/*eyo», /t»^ 
utT etMa, <pim, unS^iwi, Jt i-n/ioy i») 7m Jt^jnDjjt. 

«1 . ' Omy oiw "^b^Siti^ ToTs /^ wto t Bot/AJts r^- 
^aYOUyL^ois, eis To ^ocAdt/mpicy a.y(t.^>)i3nv«f, ms Si \rm 
Ta i^fj.w 9-e?ftyo'J/-^ois, us 'duj cy*:x.Awnxv, ms <f" 
'Cjbs t <fii/*0Tay ye(pfl.ycw/^ois <s^ ^AeTSw kirwjr)} 
ftij xn^!/T\e\^ TMs T^ctyaSus, 'iiit. jtttiiTtis, t^y'i:av 5-«- in fecollati memoriam fanfle (e elTe ("enraturos. Gratia apud noi 
iDitaed quafi acrhaquxdam (i-lci honclbtir^ue noHne in Tcddenda 
illa gratia, ^u^-e arrha velut in arca ad futuri temporis iirum repo- 
nitur, expromcnda tum, quum opportunitas vcnit gralia; pari 
gratia referen(!ne. KaTa7i.S;i-( %:;f iv is, qui benelicium conPcrt, et 
no» promerctur : y.a.ra.Ti^iii.thx nos, cuni paiimur nos omarl be- 
neiicio, quod funiu3 memori menie condituri, fuo tempore redden- 
dum. Ad Terbum,/ai«w oTTbata f(nei noi diponi, Keilke. ,91,zecli>yGOOglf KATA KTHJl^nNTOE. M-itu^ J« c« i^ K/ia, /jLnSi •\jix oMm (iuSiws 
OMitnpLrTk&rii, ' ciinans BouAii;, ^iy^ S)iftw, ^ ^>a- 
Tm, ^ SiiiMTai' 'oTa» Sn ms TabTo. ajpiKiiTOL\, m •n 
Xt/.T<L>,6tTnf^St»n '6^, ■Tthw « Seyccoi ?s^«.v« ; ' On J^s 
(tA*£fi A<>«, (ttyeL mn^ai t)fuy Ttn^ ^ tuiTat T »- 
^y ^OnSii^a. Au7Bv ^ TCT ^;^;pt«wv ii<p<i.nt, « *» ci 
Ti^ Jnti^a T^ ci (t^-ei ttKa^pw^M, «^v ITj -nis 'A3iivaf 
]uAEue4 iiafU)s, ^tps^/j^os iiy <rBpa.vajftsni. Km^tdi 
■ns i£v y^t«v ToAft«ff^ toooujtw ayAeu^spiky itst^&TW- 
yot^ IV hfiaj Tut 'A^Uuii^an ; Mi ^ otj stoAis, ^M.' 
UiT' (tv kWn)$ »<^ £1$ »Wf a.yimis >«vouo, a^e, 'av ou- 
T^s 'ihojt, ft^c(.vay ajuo. ayajLtipuTJEiy, :(^ o^otjpettC^, i^ 
JWt^ieejw'. 'Am', ot}43A, C^ To "aemii 1/) toy 5«^«^ 
voy, JUM » H3t^'p<»<ns y^yiWTen, "v<t ^juaSus "S^ot^Ui w- 
voiav ■oTgpi c^Aeioyos ■moii^s Tns mTe^s, ^"pow >*- 
yrroj i^ -'^'O'^* 'Am' QOt d«&ivoT 7bv i» tS o«- 
xA)tOTcc. aycc^^^^Y^ 9s^avov ^Sus Yj^^^' "^^ «^Mi 
jtecn'^, iv4 /£>f ^vav m/tos, ^^\a Kot 01 t!.^ d^u.m 
r^wres ty T>i ooio. 10 'COTBjtint^, (inS^eTnm 7(spcc] r 
•jw^Itw e*f TBy Jk/uov >*v<a*T«^. Ken Ol^ TttTo (is£5c's^ 
3inU» V0/ic9sT)1S, /ii ttlJHJT^St^ 7DV etA\CTl»i5V <^AWV * aff8«;f /3»^^f] Non eft, ahfi:nte TcD^tu, lĕd detraAo, eicluro, 
e nnmero esempto et remoto. Sic infra, (cirBOT;; o-u;ifiaj;i'a(, _^m 
_y^/. Ltx vetal quemquam ur^uam coronari ; nifi primo, a fe- 
natu in curia : feciindo, a plebe in concione : lertio, a tribulibut 
ct curialibus in theatro, Ctd vauuo a ludis et hiArionihus. £fi igi- 
tur drirr^s hic, tantundcm atque ^nelerguam a. Rct(ke. ,91,zecli>yGOOg[e AISXINOT ot T^ 9Ea,T»a, 'E<iv fat 4*?*jinrra) o J^/ms' V i 710- 
Xn V ^}^/;SfJin Taa, t£v Ti/ienjiay ?Eipt£vouv, iSfiaCus 
^nft.-^afftx,, Jt»^ Ttru JV/«o(;, '« JUiptmo/^os /U4G» 
, ;^«fnr «iiw Ttiu ^e(pa.mv Vfuy, 5 to7; s-ap(tywJiv, otj x)|- 
fu|a( hm^i-^Tu ''On <?« itAnS» \fy«, tot vojUav ccuTav ceAoucraTt. yi')^a.-BaA ii t^ w/ia, O^uiwi -jijiouoiuj, 'EaLi •^ntpimrra^ 
Sipus, '^7i9/£v>ijuovev«Tt myms '\ja'&<tXia, w\, ii yi 
tn 175 aM>t ttoAis qi<patoi' u Si J^^ua; 'AS^lcMt^, 

^oJgJ^DtTO^ (TBI TO3BS, 0Tf8 AT TV70 >tKcQa/* i-Treip»- 

T*( ^ijo (TBi «1« TTjs d«xA7ioW ftii Knfin\s^ Ti 
l^, ecMo^i ^ ixinSu.fas, ' 0, 71 'lĔ?:», oA))v niuj >ifit^i 
>Jy*, B ;^ ^TTN^i^s, «s mo/«t ^t^a^piis. 

i9-. 'E51 <ri 'Cjsni^oiTre^ juoi /«pos TOS r^itTWjppia?, 
e^' ■» /wA(fa aDDtATit^a»' ly-n} Ji '^y h /B^ejpatns, j^' 

W flU/7DV a|jo7 9E^ttftb8tt/. AfJ^ ;^ »TO5 ci l^ %f-)J- 

pi7jj.BUi, " Ko^ T wiptout ha.IofitjUa ci 7^ 5^*7?« /og^s 
TV5 ' EViItt/tts, OTt ^iipatoi al/TSi a ^ftos T 'A^mucn 
ttfeTfls 'eyayi igt) ayJloa^a^^a^, 3(54, 7» /«>t9)v, oti Jlo- 
•nAej A=>iiv ^ 'O^Tim ■m, apijTt t^ S^ii^ia" 'AtTAss 

■ J, Ti] Yidetur in vitio cubare. Sententiapo(h)Iat, ■royap AA- 
AOGl AE MHAAMOr s^s <rwy iri, aut ?ajf sv£rl», fc»l. ĕ» r^ 
rg/iutr, i/J!!] atUim /ormulat nufquam aulcm alibi, derucjalva efi, aut, 
«ijjwc i» Ugihui /iri^ta exfiat. Rei(ke. ,gt,zecli>yGOOg[e KATA 'KtH£I«nSTOi:. a? 

Sii tga^mnami o ^ 5tvTDt )ifuv >j)yis yiirrct{, i^ Wjtut 
axja<mm xfictf eu/ttt9»5' J^T 7^ iJV7n>t( tw fSfi •nyt- 
njpgjomt. ejUi '7Bt»3' v{ui '^JW.wvc(j, a$ ewn « ' JG^ 

CiA-n^a, oun yutl S\amXei Ts^-T^m -Ta. ci^t/pt^yna. 

^Iw etAiwnJec{ Kiwi^y' a,7twms yaf kitw^p^tunatt « 
»^i jttntlsm. ■j-ewj?! y^^^i o* ins JVft«nois 4'"?'''^- 
/titok T« <r' «t^^sopCit^i/^ TWarno» tVtv J^oltm» eV- 
iw. 'Tjttils J^' «/«y ww^s T^ Xe)«y jc^mu' eyet J"' 

X. 'E^(i( -75» '/^ jSToy -njy An^toa^eyws t^^era/w 
/W)t£9Tt£$t> A^w ep^p» wyS^ eTyfltf Ti j«p J^ ytu» 
^ioSt ^»^'') W T» i!fei T«» TV t^aujiMras y^a.iptu) ttJu- 
T^ ou^&GinulSt, oT''«y£^!rt|^7D £4$ 'Ap«oy nct^y Ajj- 
fio/itA>\ im IlaiAiitA, <tyg4'^>' ^*'™ ecun^, *, r t^s x£- 
<paAvK ^«■OTTBjttA»; w TO •cfe( T Kit^i(raJB7V <fpamryKti, 
X^ Tw 'rk} ysay at-s^m lo» elj 'E^^ijdiDoyTi)», ors ets 
«y Tw TC^Hgjtp^wty Avif£OeQins, i^ •ocAtj^iy tb» 9paT»- 
T*y 'i^b Tifs ye«s, i[W "iwJiTsy, i^ aut^m, Xf avcmi~ * xeM-a. AtifM)S!iroDs] H!c uTus raKaraiKiiiini noYUBmerito vi- 
deri poleft. Ita infrs, veXu( S' htamos r^v tiara, t^; ijitri^as tni- 
Aicuj, Et niriiii, ai' rsuj xa3'" saimo^ iwojyouj Asyuio^iy, ou f«f9- 
fuv. Ita DcmoAhencg de Cor.— rjiia «» ixf i«7 rj ^/m^? wam» av- 
Stpuretns ISa^ay iyx(ufiKc 0i)=a«i xa3-' upiu)' r« iui»jra. Taylor. 

• /tw] Huic refpondet JJ initio cap. fequent. A«j/l«. 

' imnjj.r,!/'] Cum ifjifibimet tntlnui ia capiie infixit. Brodaeua. ,gt,zecli>yGOOg[e AI £XlNOr 'ja.tam/ ^■'"Jyus >t>*d*ii w ^m y*i m t&A Ma- 
iW, a(^ w* wiiiT-Ms, its 'i}^Qev c* •ni o^^tpO' ;^«pn- 
ys <»r, 3OT »j «TrtJWo Ti»«uttt^ /i¥ffl» kjua. TiEw -n «s 
ourrm i>Cfn, 3(SH T»» Totl <IV^ iyi^;;^<i£57wi(M, iti ci 
Aurwnw %s.iv)f*^ynvm. Mecntt; Tcui^ ,t^ out/ ^ai 
itxZ ^ TBtM.a. TO Tyniis o^oi* lja?Gii<Ji^> ow •JTpo- 

<>9:eivo <p<^iipdiJOSt /ju\ fioi ■^ei/p iif^v eLmmaTi^ m 
JWuy //. iA«3ii As^y, ap>aL[eL Jli, i[34 Aiow Ojiio?.fl5py- 
/«Kt. Kotrrei, » KTHmipay, oTi» to /«><fix tS» ttiV- 
Vp«f oi/ras '^ "^npi, 1(54 7vapj|Ua. tbis ayxijtiffa, as tc» 
X5t'njy^i' fUi Jtatet» i|/iSt(rM hiyin, iA\a. waAoia, 3(y^ 
Am /cjg^|Uo?,5>mu»*, 'iTOTt^ at;?!!» Ai ypiiff« 5-=? a*'^ 
«■e^ix.v»3-^aj, ^ ■^y*/^^; Kct) ot -tc» ^wJ? j^ is^'- 
Tojua. -reAjttSyr» y^^sii, Tnmg^ ^ii lyi^ye^^Sy Ta» 
Jt(5tf»pjay, » JdcEw 1^ ttcA^i iys*ot(; 

jLO. . TJifi ifi Ta» ^■K/iw.m o^DUi/^tay tg^ii^^t.mn^ 
(ntipe«e>y «Tre*». Kai ;£ mn-^ttyo/^^ /«Mei» An/tocS/- 
«1», eTnii^» «woTs ?i^s :^Jt5>I, X5'-5^f*9-/iEJcO^ 
*iy£jS u^S, »5 a£jt Trf TreAei Tt-rlttpiS KiT» yiryiylu.'^ 
^tJLjyij cJ OIS «^TBS -TnTm^TWTail. ^n» 6V<t ^' l^ -TTp*- 

TW ajraTTO», «5 i>ii5/t axcw, jy-^^^OTOi o«eivo» 
10» ypm, ti a izs^s ^lhm'Xiii iWep 'AiipemMas 
tm^Bpm/StJ' T^TDy J*' a^opiOTd,i TBy Vf-wy th "j^yo- 
(t^ «pJtm, <3^ 0^(1(10.'^, ))» $jAw^ttJ5 'AyniOMs ,gt,zecli>yGOOglf KATA KTHII*flNT02. S? 

c/pst-h[«, i^ eums tnms /itr' aiteni, «$ ejca Sb^a. Au/- 
•n£5» « JWdS* ^WTI ^*»/"^, 'o» 'w)Pftei "/yroy Tw f4j»i- 

rag Tw ujntpYBiitt* MpJiww t» crtAn o awros oyrop 
pBTOp 'pyCS'^* """^ '"''oAe^. TpiTOT J^, *oy e-m?<ef/Sfj5p 
•y^ymy, jM*Ypi Tits ttTiOj*? Tns o Xaipavua.. Te^pTD? 
S«, im yiuj m^rm JtWW' Tot/i» Js ^ucntpiS^juttja- 
jt^$, «£ axu», /uA\fi ;u« X5LAetv, ][^ rnptiirTcty, o^'civ 
Taror T»» irHttp»» out» ^sup** 30CTTfjpp3, lytj -toii 
euiTci 0« TO. iiihi^A ^fu ip S^{m TrewoAmwO^* jtoL» 
jLt» ?iA« ^bnntpiwttC^j 2iv>.* tynnL^irTrlm/Mu, i^ ^TreJt- 

i^<7K», 0«H5tA.I>4-SIV jU6 ^IPI /0£J£HA5»», ;& Ol|8IT 

'^ 70 ^fm., :(^ ava,y)[5ur^y ^iRKpiya^C^ Iv' wu jmiO* 
«uTTK ia^jpK»Tai, «/«if re ' iT?CJ«JVn, «^ Te ^mpi- 
na^r <va.V7iov ooi T«v hn^ji^, An/ieodiiH, ^ r oA- 
A»v iroAiTdiy, 'omt iT^ ^u^i t^s^ĕimi X!ft i' 'KWj^- 
»av, «rois hn/X6\ti yvym '\^^«xoirei» Tw/e T)if Jtpi- 
OH»;, opa J^ Cirt oAi^( im^^o^, aA\' oodu; ei^i; 
7ra-3BTe ^e^niTcu /ocjs «7«»* hifieaw la^^ym/u- • (il«f] Addidlt Iteijkius, rt eleganter, ex fi<le MSS. 

* ■mpttelii^ril Dedi irseiii^rc, et comma polui poft aff SK^iKiUjiu^r 
qut conjuii6livu9, haud Ibtlicitandua, aptiu eH e proxima Xf% : 
naiD apodofis periodi incipit ab i/ayrlsi', cum quo cohaeret a»x^i- 
ra^eu \a indicativo, infTa. Tribus de caufis ait fe refpoDfun]m ; 
i.ne Demodhcnei nlmU f;rociat atque exfultet, irgumentomm 
fuonim robore iretni : a. ut auditorea praetnuniat adverfus calum- 
nias et caviIlationei adverfarii : 3. ut dedecore AJentii et fufptcione 
lĕ tiberet, nonuullii foi£tan infe(rura, ac fi, vi veritatiB vi£his, noD 
fit *ttfuf, aut noo potuiHct ulver£irii crimlnibus occurre». B/ifin. ,91,zecli>yGOOg[e ig A I £ X I N O T 

7r)pfa awt olf< ou Sia.tp;. Kcc,v ci ts 0£oi ^Awij :(3^ 
M J^fl(5CfcLf c^itTci; >t/<(^v aixnaim, x/t.'yi> S^uluimoi >^- 
imfLoiuJam, 3. ffB( (rtu/oiJk, tovo /sjg^irJi^^ ■^^^^1^«« 
Toif J^nuuoj;, T)if /^ (ramipias 1^ oroA^ ths ©eous 
timws yvyim/unvs, i^ tous ^i^yd-poTnj; <n /UTOas 
Tois T aroAass ijg^y/Maoi Vf)iffa./^ot;ff, Ttfv A ttiw- 
^[juLim kmnai Ai^aSim (umai ><>4v)v^ov. Keti 
ypy[nfJLaA t? to ^s^u m^ei Teu;T>i, )iv tbtov ?r^^- 
va/M4 •!«roi£MScu jCuMav. Ae^« J^ -tsgjsTo^ ':fe< tcS 
■wptaW jy^Ĕjju, Ty S^e^t wefi roZ Jturipou, x^ r^rin 
•arsfi Toi; (<p^s, ^ TeTct|iTov wspi Tfflv vuw jy^^ETjpccTcw 
'Oe^ty/utTor. 

Xi3 . Kaf J^ raava^ tfuumi '&a rtui UfvAtv, Ilu 
2« ![W $i?>«l^'nis e%iifa,'n. 'Tjtuv ^ &^g>iygTi> ay, 
a 'A^va7oi, rluj (rs^yn^i c/Kuitw Ufmtw 'minaa^ 
U^ xoivu mujiJ^a 7%^ 'EMlu/ay, &i 'TTOS u^s La.au,i 
' i^4fMiyArrai la.s 'O^eaCua^, ks tm eK^jrrm/M^parts 
XSf-r £x*ivov TBi y^^ue^y us 'ziw 'EMot^t, «o-^jt^?'?^!"'- 
TiS '^ ^iAWTray, ,t«^o^ii» EM)ivDta etiveJ^tov, X34> 
ra^ionts S^ ,,^»tf) ^rap' eyxrmr "^ 'EMltoow ^aB/\»- 
CSv iif iryyu^iot' ay^ tvw ttiiwpiiSirTe a/^t Aw/m- 
eSHv!«/, jo:^ 4>iApic^'ria', i^ -lEts TlfTav iiie^iTtotietSj is ' «*f)(^jvavTaf] Ita ]egimuiprov£jfipfTva:ifaf. Facillinic po- 
lnit claufula vocabuli iu concurAi cum aniculo ra; intercidcre. 
Alias pcadebit ^uru%civ. Illad antem, qnod Aiadeo, li iiii^McM, 
colueKbit cnm ^a^ly.- S't jui wi fi^Jfatt, txf^ando redimm ,91,zeai>yGOOg[e KATA KTH2I*flNT0i;. 3I 

Ei' <ft wn vfiay o^ttj^nis iyiouijaAm aTn^oTeys /!ii£?ff- 
3w7«Key TciwTBs T^jiyi, huiias tIm '^jjspT^scTnn 
'mmancOs ax^Sounv, ocanp o^y •lepi 3^/w.t»» ttvn- 
Adijt^^ aisi -TniM» J<<*** Xit5e(?»A*^ '^ iVs ?\fl- 
>Ki;utf5' (p^jt«5"- ■I^f3W -iPewtTeiis ouw^sy c*i'oTe je^a< 
sV*Te< JcetTtt l^ Tysryajjim' 2iW>.' 0^5 eWuAty « Ao- 
■>f(i]ui$ ffV7Xi9tt^io)5^> Stritig ' n/Miy Kn c&ra JWxo- 
^# tlai q>it<m, '(ms Cint aiisp^yrrtt) 'TV-9' ofM'hsyii\vtx.s, 
H^ '^tiL<nx.i aA>i^5 f7)» Oj T( av atTCs e ?iri>«p^5 
aip». OyT« i^ vuf 'liw' cbc£yttoiv ■jrwnma^E. Ei' "mes 
«^y oc T^ e/iTejciSs» ^£S»«* waiwn oSc*5s» 'roiadTm' 
(■jaiTes "riu- Stt^OM, as a^ A»/ua3£Viis s^iv 7raTo/e 
«pjiwy •>Cja'ef ^iAwrTTB, (n/sws /uTa 4*1X5x^1005* oy- 
715 Biw 5il3txiiT«i, jiMrn ^^royyaT» '/itiJsy, {Mm ^5^- 
myyaT»> -Trpiy «xowr»i" ou j«p iiXi£Jov. 'Am' ect» 
i/MV 2l0- ^^yeay axaC(nm \jao/MfMn'ncoms lais 
i^SUS^s, & To ■^«(pwywt. ■mpe-^t^n, ^utbc. ^'lAw^- 
TDUS Epfat^ A>i/wi3ev)is* Ettv 00705 Tns a^Ti^uen 
7\sr)*iJ]Ms iyny/mJ^pLOa.ti} iBy AyifiocQiytu/ 'T^^jtut fj^ 
yv)^it<pom, '\Mt<pia}i±ra. [a"toJ ^iAio^ctmis ■^l ■ras 
t^ «|iVH5 e4flt4-/is iytj avfifULyia4, 7^' 'C^e^oPdui Js 

Ugatmtm — ■partkipaTe conJeffum uiiiverfa Gracia, h. e. c conCliii 
Gnecanini oiyitatum fru£lum percipere. Beijla. 

' ^fwifv] Ita lege, pro ujLtwy, propter Tta^t^wiuici et i^^'/*'^*- 
Marklaml. 
' ' (^i)fiv] Matim, (t.i]Styis, lumnim lu^t al>folvat, lupu cenJtm- ,91,zecli>yGOOg[e S% A I S X 1 N ¥ 

Oj«<r€«fi CSK. awt^teiwt/Si, aumai Js ^w^pymt T^*i^/ia 
IV fJJa (tem. xow otLusJ^a t 'EMlcccuy '^DiwacOttj r 

firrfiat Sitmi/, '^hmi<m.Ti fw rjs^i ©eav, tdy tjgy^TB» 
■rxl TeT|d,pw xMfav (in "ki/^s auTw 'TreTroAiTtucO^* 

xtifwtys <?^ ■o^eaOus Trt^Ta» -Treyi «ipUwits )^ <ivfAfia^ 
>«i4. T»TB To ^«pwTAd. eyejt^M ffB^»0;tu#». Hx{nr 
ci T Xfmas ypsyw' xxtTHyp6( ^^ Awuios o ygjt^*" 

Ait/toe&nK' «.-TreptO^ ^iAsK^^-njj. Mei» iWAmt e-a^ 

Jb^St» a™»Trt n^ Aeyoi ^[34 'Oe5'floi $i?vBX£jtT«, f»f 
o»T3 ^TSi^E To ep^». Nocat ^ eT£y» %f/Hpi(j;ita 4>iXfl- 
jt^TBs, c* &> wAe^^ei gAes^itj Jtxa zr/4aCus, ot-mes ' oyr* Xaj(wv, ow'* iffiXaj;iuy] AVj;« dtkSiu JoTte, tKJUl fitf- 
/•■dui. Qui Senatores tSt cupiebant, ia fortem conjedti enatj 
deinde unicuique forte du6lo a.\ltra.Tn fabfortiibizntaT ; ut li prior, 
<}uem Ibrs tulerat, aut improtMtus elTet, aut mortuus, qiii in eju* 
locum fuiKceretur iion deeHTet. (Harpocrat.) Ssock. ,91,zecli>yGOOglf KATA KTHSliaNTOr. 33 

a.<pBuifSfm /oC^ ^iAnrTToy» i^iaiiTouan cuitoi SiSJ^ 

TTJS OT TTtS «pIwBS, ^54 T<1UTO TMS ttM«5 V0f4aCl<Jtt 

i-TnryjĕiAe, i^ ^ws t ^Mtnm Of*4^ amian<Qttf t^ 
xiip{flu i^ 19^ tY ^iAT-^W, Xd4 '^S 'afiie^«m, axo- 
T^soja. ygjt^ay $i?vEX£%tW /^M >* T^ c^wna* «- 

J)«t ftSC3'^')^ ''W »ouS. 'ETestrieTD >iiyi ou /OCJS 1V« 
oLMas irpRT&ts m -sbM* owm^cwtt^iI^ &»!€?'' c>* 
/CumCoAils ^jiae A)i/uc8h8S) ^>Ma 'aig^s ^i^^t^TW 
Xyj A7ifio<QriUv' wcowS) mis o/ut ^ irj>t«€eMn^, 

^ 'cfeiitai»)m TVs of*i»Ce«, oils im c/x.-^r7n/i/prnit 
<w^X^Ai£ms '03 ^iAMKroy, 7»* pi ,t«m t^ oMm 
'£lViieM»v, ^t\\' ^ia, miw»a3E t/u. EipqvEu<* J^etm^ 

e7) ■^(/>i^»iff9i /njejs ^^tAwTTo», '»* ei -Tiyas fn£jtrt-koiw §>' 
Ti^i^i S* u/trnp», «s TW eeyaT^ i/iinpi^ ^[juait 
op5ms u/wts a«TVs /tA" la^K^in©* '^ "n:* TreAe- 
/cuy, <^i •Ti yjn fuim a^tt^, "ShKa. ^ m/ma.-^^ l-^t' 
(pafi£vas 'Tiw^' TpiTsy Si, 'enaa K£pffoCA^7t?iis 0p^- 
luts 0cun>vaiS ^^ !is(tf ctojblos, pm /uTtso^ tiis (n/.u- 
/«.jwt, l(SM ttis «pt«I)is «w^' 7rap)jy>«MCTo JV e-ff' «/- 
isv mJVi <jpa.'niA* 

. •)c<r'. K«i Sw^"* jt^ ^»v»^os C«c. «ijjtet* •Tpa 
D ,91,zecli>yGOOg[e 34 A I E X I N t: 

^^ 7%r cfauii xy^ nai oiaQioiav a,ve/itainjn tto avt^ 

xomi*ose.ms m T)tf 'Tn^tcts i^i^C^i jU£)«^ik ofi>«$ Hoiti 
«t^»j. 'O >^ fuaa.Xi^a.vJ^s vmi ^Hunai ajva{, 9(54 
•nm fuaTi^i?\rJtnC(n Aiifioc8enSi iIlu ^enasi i(in -7rpo> 

rns "TPi^as v<patfgjufj^iK> d^iO^MTuty ntmi^ tu$ rij»- 
fttve4$ T^ 07^11 t^/^d/jn tQ 'ETLse^itoeAiayo; pn^o;, oii 
«V §r 'A<r£A«7n£ i ^ww., x^ ot m ■)rpoa>i*y, cJ t^ 
np^ rfufei.t "0 tjs^re^ sk^s fitnnran yewij^i, 
'lUa, ■arfo<pajm 'mmm/j^os ; ' Iia, pm, ex,i Jthi imf-. 
mm 01 IV ^iAiii-Tm isrpeaOus, ^AeucrMo^ J^os as 
in.M(Ei/ li^t T^ or^s ^iAnr-iro» rffiaQiai' * tos «ra 
TO^jwi wptaCim /a^j^t^t^^ycn iw oaatAiWKO'» 
^ '7Vf ^^''^^ ^^^ '\i:mritiwfd/nsy ^ to tr^y/io. 
JUt^taciukiy, i'v<x. ^H /mu t oMan' 'EMltcdn', (jtawA- 
%muv '7%r u/.ienpav •a^iaOam, ^^a juoyot 'TTOiMnKdi T 
apjjmy. Mem cTs TaSm, a 'A^nwiyoi^ ww» 01' w ^- 
ArTTTT» ■WfiaQm, 01 iTe b|UiTe^ a.?nJ^/utT, O^^iut- 
^£uvTef iV5 ' EMnKt^ '^ 'tthnCTtai. Ey^ulDa. 'cTtgjtr 
■^>t9i0;iut. vix^ A)t/iosd-ivnf , cV « y^^ets ' fi*\ puma 
'yi^e^ -ns afims, ^t^Aa 3^ avnfiA^^, vftAS jSkAm- 
oitednj, fin 'S&</utvavTa« 7V; iafiaQus Ttts vftrd^jfus, 
^hVi.' £u^$ /«£TO m cV o;» Aioyu9ia "ni cyiiif i^ c^ 

' o3 Qui>d, ut fcilicqt cancio iii iliem fcfhiin indiccretur, ntm 
etaefa3um.maninit, yfrejxi)'-^v. Jtei^e. 

' rni; eilino tngSs-i «.'} li antetn erai)t Ant^ter, Euiylochni« 
ct Parmeaio. Sicci. ■ ,91,zecli>yGOOglf KATA KTH2I*ilNT0S. 35 

*H«I S M ATA. 

AiOYUOletj iyiiOYTo Si cq oomAJWMt), ci J^ t? /aejTSpat 
T^ ooJtAwJwy a.yeyyao5>/ SvyiiA rii oySi^ W «J^not» 

c^; ^oyon ^Auian^^uy* to •Te ms av{zfm.^Aa.s cmfM, 
w^sCwtnty, Ont '^lAeAwTiCTOi, ^M.a jctcj Tiu/ «pW 
a.ya.yjyuoTt^y « i^jJAia '\l;iir'oA?/i&ttvoms 1?). ' Eira- 
^ a-TnrnTiasty oji^; ittao/^oi tji ^vi(jLvQivns ibg^Jo- 
)Ui/ut, x^ fa^3<!vy^-^i ci a" Svyfmm, c^£iva] ^ /3tf- 
Xb^b t^ 'EW.By»y oi iif>oi jttwri» eis 'duj alm)'! <n- 
Am» avtt>^^p^ ftet' 'A3)not(<»v, ^ fitmyui 'tm of~ 
%ai j^ ■rw i7Uii5)pc£i)>, Suo yjty^ (ts£siUtTct/vp:/ttavoii- 

TIS' 'Og^-TIB' (Bp I 'otOiJ TOT >€OWV 'ray TMS T£(jtttlVW 

Sos T^ 'EM«yfif¥ ^ffCe«((s iVsty« ypist^ *»^jt- 
(nt£utt^oms, wreim ta» t»» 'EMleoay £iIvoitt# t>i 7roA« 
/um xcit« oiw£^rtf )i,Tafdpoi, iV, u o^CttiyoiyTs c(f 
atwBn^M* /^ ^vo(, jiuiJ'' cuiB^;ioxeuDi '7mXsfxnav^fSfj' 
ĕi nuj u(ui latB&Li ouu^-n O^ ^mfio^eilu/. "On Sk 
a\>^ Aq<», c^ eur^ rai Sirytutrms eoiHau,me fM.~ 

AOrMA STMMASaN. ' oui'] Malim abellĕ, et uncb incluli. 
Da ,91,zecli>yGOOg[e jlS A I I X I N O T 

t'fK} A^ upZu')t, it^ Si axjpLfM.-)^ Qr% tf/t«yay eoi, 
* 0X3- 'dui T^ 'EmImjik» iO^)tXii£nv, ^KtumtcOtti' 
i^j^ J» jMira i«fiTO T^ 'EW.S»(av ajrav7B«v. No^ h fu- 
ca, )^ ■m^A[dv T« i^^gstiot «s tay o«)tA))i7i(ty. 'Ev- 
TBtSSa. J^ .t3£3tSt'™X?;"™ya» An^eS-mK 're ^n/Mt, ou- 
An l^ olM»» <ia^Aj7ray Xpjpy, s^t^ o^^e?^ 'i<pn r 
•^e ufnfj&jj(m B^ Xs7c«iv, eay ^uS'' « ^('jArT^jr» pi (rVjU- 
wsie^yiJOTTaj t^^eoCus, ©6ift >««int«» sptj Tiw «pSyiiy, 
aTTBOTts aviAfia.yttt4' ou ;^ ei^ J^Tv, t^ -p tti pH/ut ^/t- 
W/W «5 u-JTs, O^ T«y ait^» TV Ae^v7BS a/wt <«j 
Tw oyo/ta.T6i, '^ra^«^«j TI15 »plt«}is tbv {n/fifia.'yittT, 
o«<ft TK. 'tW 'EWiway clya^EA /tiM.)i;M.Ta, ^W.' }| 
^Af/i&[V c(.uT»f, n ilui eifrriUv i)n^ WDKicdiitj. Ket{ T£- 
Aev7wv, '^ 7B ^pui, 7{^L\hd4 'AyrontTpo», i^cmjiL Ti 

^Ji Jtj;^ T115 •TnMtes ^m)Cf iytte&n^* nj^ teAos Tavm 
«nise, T^ ^ Apyo ■a-ft^i<i.au.fS/mv t5 A)i^o&'ev8S, 3 

x^. 'O (Te Iw ^l^iro^jiiTJoy eunns, KipaBCApsStc 
:yi* Tny 'w 0(wtx*is "TBTnw tnJim'/ -Treijijty, jyi t5t' 
M>£5t^c(# otT»! ^5^*o'^05 » 'E;is;^)i£DAi«yo5 /itii»o5» Wpiy 
'lĔ^ tIo/ y^igjt» awHjpHy irpeaGeist», tw '^ Toos op^ ' fia r^i- Tw* 'E.] Scilicet, fcri ro (ttta^t'» «u "EAAij»m« «i ,91,zecli>yGOOglf KATA KTHSItilNTOS. 37 

ti/tĕt oStos piiojp Jw e«p€ffC(it<JW e» MctKeAyiet, t^or 

Eis J^i tIw o«xAit9-i'a,v, Trii T)} ot-rp Af)«iJ, 5C5^9i^»- 
fdf/6s, ^Adtris ay 0« «^jwjtijtns, «Jirpy KepjB- 
bA^n%w /«TO. #iA5X^TVs etojW. Aat^^w ^^ jtt 

*i^ofe^s» J*' "iĔi7>|«^wa5 A)i/A0c9gni5, 'ey a ^- 
^a.-^, ^asJlwyot) TBs opwt^s ToTs isr^eaCem ToTs «>^ 
^iAj^n^ ey T^hTli T>i Hjuepa Ttj$ mwitPfiii iav (^^^{,((4- 

' p.(r« ray aitjtiy ypoi^\ta.rw»] Perrem, fi legeretur, f/-er' ci>-' 
Kanypa.^. fine artlculo, ut rententi? e3ct, una cum aliia clauAi- 
lis, quaa Philocratea furtim, injuiTu populi, eoque infcio, prttter 
Saa, fecu> atque fcituin eCet, au£taritate mere fua, in furniu]am 
pacis imniifi£ret, veTa fallis mifcen9, ctiam hanc cUufulam fubje- 
dt: nam hoc eft ■aa.^tyl^iipm Jicus t^araTe atqat oporteret, inji- 
cere ia fcriptum ea, quse non liceat, in frau<lem qu«, cujus caa& 
id exaretur. Yerborum antein looo tsO; <r-JtiSfss ■ruy q^y.pa%(uv 
fubjecerat Philocrates bxc, multum ab illis ad fententiam diverfa, 
Tous ffvyiSftiayras. Illa prior di£tio (igniticat deputatoa Grteco- 
rum, rea civitatum Atbeuis procuranlcs, taiiielfi a^ Atbenis 
haud adfmt, fed rure agant, aliifve rebus operam ^cnt, Hsc au- 
tem poAerior, confiliarios GrKcorum afiu ipfo fungentea munere 
fuo, confidentes atque deliberantes. Ouapropter fufpicor £fchi- 
nem b. 1. non yjaij,y.iriiiy, fcd x.Xeiii/.iriuy dedillĕ, utia eum alih 
fuTlis, ant, prater aUaJJirta. Appellant Grgeci tiXefA,iia,ra., et pa- 
riter Latini,_^;ii, fraudei omne geuus, facinora clandcfiina, qui- 
bus circumveniare, pscunia emungare, juribua, honortbus, amolu- 
mentis multere, quxcunque obrepticia infcio et invito tibi iiant, 
abs te impetrentur et eitorqueantur, quaE tu non fis laturus, fi ftd- 
as, aut fatts attendas. Reijhe. 

' iTiv^fiirai] De vi hujus voci9 vide, fupra, §. a. 

^ h <L ycy^etrraj] Delenda opinor. Mariltmd. „t,i.a,Google AlSKINOr rgjt^as <fi ivs cuuiifytuov^ ofimgL\, im K»fen;C\t7r~ 

4'H«I2MA. HPOEi^POS. 

xii'. Ka?i», « 'A5Ia/<ijoi, xW*» " '^ «hi^wtn»» 

j[^ ■nroTn^s,' c/x- (twmtoAjIs cT' o^iSymslT) ,^:^''^«* 

.A)l^oc9-4'v)is ^>/> c^iotvrev ^\ts/<r3Ji, !SthfuaM "mTnm 
<pajt\ra\ 'a^eaCua.y us lu^^i^it it^tAer*^' ^M* Ttm 
^uwT, )[5Cf -isieaTOY, nT^ia^ts u$ •ar^^ej^t ns>*jm, tu^ 
* are^irtSipct?^!* eSwM, Jtst^ * (poiwx*iks •^OKTtiTwn, ^ 
a/tct T>i )t/MpB(, wyy-TO Tois •wpeoCsmy glj td %a.t^<Mt, 

XA) 'oTi 9.'X^&m,t iis Q»hcLS> 8|tfci3wffa.7D aurms TgM ' auVD^X4u(nv] ^ui nwu blt nuHi: i}&s pOTtlhiu a^uerent. £n>< 
dteni. 

» Brfo«uf aAaia] Vid, Polliicein, lib. »i, c, i. et not. ad locuin. 

Ibid.] Aritbphanes, in Pluto. 

■ — irr\ S* iftB(rxs^aXc[(« 

* f uuKiSa;] Puauios tapaas. Bmdsiu. ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHII*QNTOS. 59 -«' n « I 2 M A. )t9". 0u7Cf tonut/, a 'A5j|»ee(0i> itiAduniis td 
/ite>«5os !io^5^ wjwTBs a^ TOiv xst^(n:«n»ii, 'P^wa.- 
gjt XctpiJSt/<», -TnJ^o^jdt/os Tjn* ^(Ajtt*» 'nAdtiw, Toy 

ou O^ XotpiJV/t» 70 tst^yyji. ■s^nwa^mas, 2i\\,ct 
(»^ T« Aws> 5^ T^s 'AStws, »s jtM.^' >ifit^v e^iop- 

(£«ijr TPnAewTOtuia^, trpiv -sieySSIutti, ^(jtj ^m ny^o^ 
p8ifiA 7rwW(, 5l^ilv<Ma.f^iWS. W Aewtiai ia£^'^ ^~ 
Qm, fQH%r^, i^ mpmo^uij- ^Im fiottu/ iTu^jcios i^ 
i3fciTluj oumf Tiam^ BTpotr^atrety i-stAemtS. Ket^ 00 
70 (Tw^^j^iua. oveJi(^«, ^>Aet 7bv 7?«n)v ^era^a. 'O 
y^ (umitKios, Tt, 7ra.T7if iton^, chc olv -ott! yi~ ' ^^"/1 ^im] Harpocratio, 'OptKa ^royij, *"* twj' lyeaw, rariri 

* iaoTia] \A eft, lv itiw^, ve] «rpoj i, 9fud Jemtt, vel wpoj ri 
iswrcu av^k^(i\i, mjuum cmtme^M; aut deeil rtij:iCa>', m/mnmiii, 
gwd_fibi obvemJfet. Rcilke. 

' 'EfSop,)]y J' ^iijoai'] Filia jam in Jepiimuta diem •vila dffiin3a, 
fa. e. Cum jam lĕptiduuin pmeriiflet ab exceflu filia. Idem. 

* ra, »Ofu^(i'fMya] JuIU, quBB die ab eiitu nona lieri lege Iknd- 
tum erst : ijimn legem mtjjra&B Demolihenes ^oi^-^tii^. Idem. „t,i.a,Google A IS XINOT ^Td> 0UfULTa, (M 'itp)m, fii>Sv7ivn vfM.s i&< •^^uo- 
»f Tmin') T8S ^f^vTe/vs' ooJ^ ye « iHa -'raniejs, wt 
oui ■mrTB >«K«To S^fu<ncL ^l^^^ins' wj^' otis 'w» oi)«« 
tpeaihss, wSkimr Iw iy M^iU^yii^t, ;Q;^ lia' ■!rpsff€6w,y 
Xst?is 1ia.ya%s' ou ^ to» TifmTOV, ^Wi.a. tijy tbtiw ^ 
»» jt«TjiMaifg. 

a', Ilo^y »» '^ T [i^a&r)>dcu «A?! T ■JppAy^wt- 
TO¥, KTps yetj) '(Ĕ5fti JbuTee^s W£5S, )^ -n ffoT IS^ 
7D 6ti7iov, 071 ^'i^iw^TDS A^ "^^M T^ eu)Tfflv -miAnw- 
/wtTO» Ajt/«w3Ev^ ^u>a* *''^' eWy^^W YPyiWoj, 
A>vioc9-CT)is Ji ' eTt^JT T «tMa» Ks^n^WS» ?& ^9*" 
•n^' Ji|<ets eis Tots a.Tnyta^ o fua.^ a.vBf»Tns e^Gi- 
GAidu, ^T jy^ a^yeeynas tt^KV '^ «XD«raj. 'jTls 
^ Tai«tt. bWM rioAtty ^iAiiPTros TOpiiA^t, sut) T*s ^ 
h 4>ax^K7i ■woAeis «a^^jtJB^as 6tv«tfaiVs t-aBnpi, ©a- 
&t(8S Jt, a; n^ u/xii i3ixu, 7n^mf^ JO^^ ^ tdu 
u;*eTip» (ru^ip/£9VTos i%UfWS ■KSLTemitja.m, «/i«s «li o« 
TOi a>ffflv pofeii5EvTes eVxa«t>6J>«u;Ts, i» t«Js [leyi^is 
S' Mo.» otjTwis ot' ■Ofi<iCis, » '^ T«s lipBms wpea-- 
Guiaa»TEs, ^oAii J)i -la» ctMm» S\a.<f)i^nas ^l^cx^- 
iDS xai A)i/iOoS;nis, a^ td ^« /wvo» * wpEoGeMjaj, 
^* V 4"^'^*^ 70S*?'"«|' <««'<Sn J"' 6» ToTs 
ewToTs ^ovois iWpjp&i&5y -n 7w AnjtwcO-ew i^sei 4>(Aff- ' ivir^] Bepente ngbig fuperveDit, appaiuit, ut foniiidabilu 
aliquii cotneta. Bei/h. 

* fff!6(rC*!J««f] Ita, pro W|«fl-C«Mif, cx ienfu. MarUtmd, ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTnSKIlNTOS. 41 

KgJtTiw» «^«J^ ^ 'OlWp TWtOT, '^^joet^ »y JIW u^C 

liSsi m. ^ itLuTa, ifanX(ven, ^ JWJoi, Xf -ns ^tsc^s 

i)>»WDfraj « T^ ju/tTpeoCitoyTiw ^tjii w $iAr?p)ra ^StT- 
i^pg^ aYtt^a)), ■7BI' ^ ^i^ot^iiw yo^<rBA«5 
'^KTnAAedtt^, TWi Si oLMtt$ ffVfi/XfeeQus TUiitAsuna, au- 

yiie^, 7n?>f $r cThau» ^dLnnneOaj. Kd.ttSmis <r' cuWi» 
w' -nt? 'JiiAews /iBCJirOTAe^towTe? 'wv^, Sajimt TOps- 

XJC^W« *^ TD ^/M, IDy /UV0V aA.'g^X«TDV OVOjUa^0V- 

T£$ ^ 7>i 'TsA^. '0 JV mf Ki)V> af;;^ etu7nV cWlJW 
woAcjuti 3& ■meJ*^* OtrtBs '^, » 'A^nwLpt, trp«-. 
td; t^dlp^ Xtppiov ruj^s, Xf AopurxoVi ic^ 'Ef>i(W!v, 
]^ Mot;p>40Xin', i^ ra.va$, i^ Teul^, ^^t**> ^ ^^ '^ 
mio/«t& !i<rki^ •OCJTB^jy, xat « WTo * ^pd» 'ofe«.- ' atip rtirur'} Ouod pecuniaium a Pliilippo acc«ptaruin pa^ 
ticepg non elTet Dfmo(theDeB. BroJ^tu, 

* J/iiriirteii(n]j] Ita Gned loqui amant, non imiriBTBPTjj. Mit<J 
ante liiXi<ir fuftinet Ticent rtS tUy, vd ^oy. i. e, /eHiett. Vide 
Tayloram, et Reifke in locum. 

* rf woktt] Porte, Jr rj tno'Xa, MarUand. Non (y folum- 
modo, led p»ulo quid etiam plua i!ceffe videtur. e. c. Jt; «jj (iAiia«; 
tStwy T^ ns^Ei. Reijhe. 

* fifm wfijMi-)jir(] Haw: eft via loculioni», ut lignjficet Jtmm 
tanverfio!Kin : cum a1iquis operam prKditerit, ut negotia in ainira- 
r/iim farlm relabantur. Atqui hoc, inquiet aliquiB, debetur r^ vt- 
fiis^n. Age, Tu dijudica. Infr3, (. ^j. r^r it Nara y^i' -jytjM- 
y'Mv — aplyjy ^i^aiy iri^iKt Qy,tiiKi(. Ab Atl^enientibus ablatum 
imperinm Thebanis t cmttra detulit. Et (. 46. njoiTEp^E <fi^vi ,gt,zecli>yGOOg[e 4» A I S X TN T 

<ms ■srptutas» XSt^p£S''|>' *v7ot eip» •ro -aiiAeas* ei Ji 

emi^eTiw e^Am mKi toi' ' ktm j^ o/uio. BTepi 'rW ey- 
(LAw/wtTOi», OOt 1?) xfiT»y Itniy »/uy ©p», s^ ^HAMTira. 
'AAowwtw eJii^B, J"' i-mi^ppiSte ;«« Ap^*^*'"» « ^- 
^nW» ^)Ua /ai ^nsJMWi, iTĕpi (rtfMitb0f SJ-St^^B^- 
fS/KS, Keq ic lEXiJ^a!iov te^cLk»^ iVf u^ 'Api^iV 

ufUtms cmBmju «•m^parnuaiKmts, 'dcu (Att ejpmw iW- 
Awf, 'Hw Ji .<n^£ipeg^, i^ idv -OTAs/uy Tm^smuaiitai, 

Ao, . Nccf* ^t\^d. y(Au»$ ]c;l| ciJ^t^i^voif Tei%ciiVf 
ttf fums pm, t!w ^^v ii^^mi eT{i;>«n, th iav £v- 
Gos«r XS4 &iloenav m/ifiAyttf^ 'AM', « *A5inieuaij 
«gpi Ttt3^ TC^a * -nt ;tM>cfa »Jam9E, i^ (iclAi^ iyvw- 
X5tTE. S^reui^ J' e^-JTEty mpi tik fi^^s cu/ipbtLyuti 
'ns iuv 0)i&qin', W e^e^)?$ anns, o^ept ^rSl EubocM' 
nr^anm {m^niJts^. 'T^eTs ;S, » 'A3iiv«Joi, woMi 
^atj fu}ith^ iiSi>tMfjdfi!)i -Cai» M^Maitp^» tv XaAx*-. 

Jifflf, TOW KaMi» <^ Ta.U£^c3T:'«J5 TOTIJOS, ojJs OUTOS 
VUM, /ua3i:v ^Cuv, 'A5tivsE!fa$ It) ToA/idc. ^eLtpaHi ly^ 

w xiVfi;:'s>' ((iiiapa«£i.'uj t^ woAh. Iia, J. 35.K-aXix^xj ^ipiu.ttts 
f if r^v i«urou ^ u«r. Et, aS(Ki;Vixf *jXiinr)v, KanB^iy imSpei;, wrs- 
Ca>^ iaurDy f i^r Sr^^^lji,-. Locus mlignis proferatur ex Luciaoa 
in Hermotimo, ^,niyr.ur yap rju,w, olriyEj aXi;3ey8o-i» lv ^iAtty»- 
f ta, vi riSn m^ia^-edira; , ih:>i.a; ^kwy roij' 2ruiixo7f. Taylor. 

' irn i^ ifL;ia.'] 'Eiii n tirn y^ oasiai iiKtj, aqttali utrlnque amdt' 
lionejuris Jui obliaendi. Brodseiia. 

' rauiyirai] Addidi ra demeo. R^Jle, ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTH2l*nNT02. 45 

^oi, E^etcTw i^ltotKTay ei$ EuCoia,v @}f&(4oi, X5C&J'if- 
Awretcdtt/ 11X4 'mhjus XBtif(tfj9poi, ot mm iifUfi»fs 
fCo]i3notcTf aornj;, ^cji) wuoti ^ ^n^otM Swa^m, i^ it^i 
i^^OMirm, iifii^s ^\%v, int^amiitw Qt/oWft( «f>ff- 
^iy.Ti, ^iipwi iSs E*tow4 y*wfSpQi, iot tbm Te ' mAeis 
cu^TECj, :c5C4 m; TroAiTus^ a7nifVn, op^f f^ J))uq«$ ou- 
TD^ '«d^juCjt&^A^i, u^ >iyMf^M lixjLiov f?) t^ 

v^* vfiai Bu ■^f7m%ms 01 X(IAx4J1h«» ov las ojuwtc 
ti/iry <t7nibtft&v ^cifi@4. 

aC. *Am' ewejiw m^titL A^irn «s EwCow IIAb- 
TOf^« HoiOnawns, -nis 0p irjaious %£>»85 ' ^* 

us Ta.fAwia/i ■BTotpBA^o^, l[W "re Kom^jtjoy mfuL^ 
f^oi o^ v:a^«&tMa^, ormSia. KctMia« e XAAxt- 
J^f> ov A>i^uoci3Evn$, fiiedii ^'St-^w, IwiaHM^et, opSv £ 

^ wgAei; owrai] Capulanttir, lĕn opponuntur inter (e, ou iToAh; 
«urti), et eanim aotjreuu, rejdidiflh et i^/ai tirbet, et euju/gM emt/^- 
liMmtt aviUt, legefque, guihu gubemantur. PnBterea fic Tcrbs 
Dniani : a^^Kcin, )^, xitfwi r^f EuCoia; ysyii^i^ai» T^a^ n ibdX»s, 
Rnjh. 

* Vafcata.Ta^i[uy<it1 TlapaxtfrtiTl^a^y (in aiKTo) is, qiii pig- 
niis ^ud aliqueni deponit, TUtfaxoLTaTi^Taj autem (in medio) 
ille, qui pignos 1*ervandum et aUquando reddendimi accipit, et 
penes Te deponi patitur. likia. 

' »Mi' oJv] Concire (ic di^m pro integro et eiplicato boc ; 

ti (*«mi Jjio TBTo vvy yt, a?^a Tr/:o(reiroitfvTO ya»'. I4em, ,91,zecli>yGOOg[e AI£XINOT yMtaf^ai, ojiy jiup yutwrtwi fM.y^3 ClOt. wr a.ya,-)fffn~ 
m^, oim /So>v9"g*a4 eAmj, out 0« >«s, ovte om 9«- 
^oT>tf> (7UCA>«|^$ <^ kmms Tiis £C€wdf <^7irnt- 
^"j W '®^ 4wuV7ra Siiakfut 9fta}j^7nf£^fdtM>s, 

jtAwS, l^ ?V0lT>4\«y) TVS *p6nUXMS ^IYHS a/.fl(£lb±5Jt5, 

0g3» -ns wwJi 'TO ^TOJii^y, rire*9'' o(' ^TTaTe^ «' 
w/irne^, ][Stj 'rt^"» W "f^^S) ayJ^pis cLya%\ rytmrnh 
'^ <&^ 791' i-nWA^^ 7W ev Ta^Kqs, c« '0'^jt- 
Ta^sas ^tiLyy x^TWBcms, ■ttpjMOt.» '\^^0aOTvJWs 
iVs '7n>s(XMs, oxivSi/*^b<m av ^juarv w '^roAi; om^ 

X^v, ^W.' 0TOV Tjs /oC3* ay^>iivifas ava^5 icu*TV 
SldMiiSimjm ^fwTUV9, ^l^ocna/ e«eo$ «lyMt 'dut avfi- 
^og^y. 'AM. OjUfi»s iftas TSicWTct 7tT70v^a7U, nikAiv i^. 
Awnw3i /ocjs a.tlnvs. 

Ay. Tu;^v ii -m^ C/iai <pjyna/AMS KaMM( 
XstAxiJ^s, fMx^ i^AiTray ;j^ovov, woAjy tnte ^ee^- 
/.^as eis tIu/ eeuTV ^u?iv, EuCoikcy ^^ i^ A^y&i 4[uvc- 
jyioy 815 XaAxiJ^ aui/Ayei, ^^G^' ^ "^^ Eotoia» 
i<p' \1fiZ5 ifyea sra^jpyTjtdlct^ojy, t^o^^iTai i'' M)TI§ itjpay- 
vi'JW •c^-7muf^is> iut\ Taujvs cA-jnO»* inweLyam<tiu» 
^thiit^i» A>r46.-Ott/, a-jraA^jy eis MixiJivi"(tVj i^ iii^wu 
^MTEC ^iJ^jTTt^K», ^ 'TW sToUjJsiy Ĕis ttyOjt«tO?re* 0X1x1)3x5 
Ji ^^'AWTrc-, xco49sv S^t/)»*?' 'N^^ESctAsy ectori» ,91,zecli>yGOOglf KATA kTltSItANTOS. 4j 

t^ii7rof>&iJoe T^Kta.i TV Ewprr», sntp' 'm 6«,^, et; jC«<re» 
•^n-^ei ■? 15 0iiCa!j»v lyp^, i^ "? "I^ArTrjre; 'A-^pa» 
J'" o, II ^:^j^aw^ «tn^, x^ i:^Q^yu?^ofSp)K hr eurm 
tiS^ ^potTOo^, fiicu fXfnSk, y^ntlcu nsL^mSi miTHfia4t 
rv»fX£* ?^CuT •ni 'A^oi^tn Sifui, axjfifM.')fii mfia.c- 
9svTaj iSo>i3i|ff^v, ' et 71« eiT'' eevrov i», 'o cn^yS^y^i «y 
iavfdpoi, Et ^^ tJ^wIs itaAiijb^n. TooTot J^ ftavoit5e(tf 

A4^i)£5v 75» * ib\r\aJ\poiM)<m.yTa., (pi^i^ f^ i^ ^- 
Ha «A-TnJii; x<Hif, A)i,u«n3^v^ i^ a^yj^m ^ ijns mft 
airra, Tpwt ^ Vuu, %, aLfM'^cnaw' tBf aroi fSp, fal 
JV^a.Alc«e(f "ns rzs^S ifi2s <nififta.yvtjC i$e^v ^ itv 
•7B fumt, et ^incO^eis ■rw ■OjPOT^paiy ctJbui/m-iav o /h- 
fiee /aJi •;3^ffJl^«fre tmy evfLfia.'yjtu, i*^\.' uwipM» au- 

^m* 'n)A{wun'«f Jy«vajU«if pB"' eu/7sv ("Tre^petiwoy, M t* 
9>iAwr7f« n^ &t^euaf S^im^l .T', mtOY «' fit^t l^ 
>fa,-4<jt»7i -riw <TV(ifidi.-^(±i, timp IV /t» aWyjsItt» 'A- 
SsiwTi KttAitiJsas' ■re/tTB» «^, an fi>i *nA«y <n/fm^nu 
Kaf i^Ioy 'TKr Oi^da^pensy &thfuSis aTiPit^ KaA- 
Aio^. AM ^u«niTV^y»o; ^n^ioedins, as eums • li m W aurw ij] Si fKW «(« atvaderet ac iaccjperet. Demof- 

ririi RiitAu *sfl XrE^. Kaj (3oi)3^«ri £< tij iw' «JroiJj ij. 
Sndaui. 

* (e^ip^eSpep^rairii] Adl Pottcniin, Aichcolog. Gnec. lib. ii. 
c. >i. ,91,zecli>yGOOg[e 46 AI2XI NOT 

(V Tj uvyLfULyja., ^tt^wi iifMs X9JouSwn, pmut fio- 
HV ara)C$(mMsi^afuiiof, am 7V7ti)v tu^pn/iia^ 'sKHit. 
Vfoap^«i>^, XdAxjJ^ /SoD^Ty, E<iv •n; i'^ e^' 'A3inie({- 
V$* icbc /i awE(f)gicu, )^ m$ tnu/nc^ei;, ^ an i^^^v 
' TniAe^ jiiie^v, «fS^ awsJWo, ^(^Mi^wj mfiitinr 
«J^ijiM t»f^us ' y^^ttt, xa( Ti^ J^cyw iBiCJffwba(f|iiw 

V^$, -nt^ ^ ^OH^EMt^ «f ^ T^ 'nOAly •Qe^Tf£jV V0(- 

etcd^ "^^ ^ ^t^ois iuv '£Mfu/4)v, ms Jc avfifia,- 
yjoi vi^s •mtitOt^ fient, to$ ev£fi>«7U(<. ^'iwt <^ eu 
«cKiTe, Sn i\H95f Aq«, ^€e >ioi Tw KoMai 'yejt- 
p>iv, J^ ■}■ <npLiia.yi<Lt, ^ ttv*yvdi5> '" ^t^*"?**» 

A<^ . Ov7rU TOIKW TV7S %^ J^i^», « <3H^ ^- 
ISi^ylaj i^AwKTet, i^ wve/^, ^ <nu/m^s, ^S\>ut 
■OTAi T»TV JW»ffr6£J» W/UV ^^BOiTotl, 'J fU^ Aey^* 
eis ^^ TWTo BTeyM^Sji KttM*»^ ^^ XttAx4Avf l^fetis 
:f^ 'nheot^uK, AiifueQms J<> ov e^rst^ eT KTwi^y, j^ 
{)oib)u<«, im itts b^ 'npcou ffwm^Eff> xat Ta; t!^ ■ j tiroAefiOc] Ar ^ vo'Ajf ? Marlland. 

^ ypi^aiy\ An ^i/ja^ uiv \ Mariland. MftLiin, vnyfi^ioy, £§- 
loraiu,fwgens: non enim folet de fuco, qui oculii alilyeici deco* 
rit ergo Ulinitur, fimplex yfa^i», Ted altenim illud Ooin|>ofitum 
ufuTpari. Rtyke. 

ff«Maxi(. Wi^us. ,91,zecli>yG00g[e KATA KTHEI«ilNTOS. 47 

'EfCTei«i> Ta Jl^ TaJl»vQi, opWTaw, ^winu», ^- 
Tanai/, t?i^%v oftai tiipt>SfSfM>i, X94 "nis c/x. r -^Aasi* 
' ■nsTorr cmeJ^ snp' uf^ fJ^ a»i?)toiiv, tioA» Jj; ei; 
XitAxt^, 3C74 79 TjL^^sitpS/Jtii EuCoowir truncTpioY (nn». 
yarm' '« J^ tjwoty, )^ ft oiav :(5UtupyD|Ctciiw» Tetyr* 
)|JV| d^ui '^fv axaw>a|. A^uyEiTa^ ^^ V£^ UjUa; . iijc 

Tia' o«JL/.JKnai'» Aff)pus Xk|)Ia9» xs^TS(nuvcLafuiits uTri 

vEa?i (7tiV^y;ua. 9WTa^d<i ei^ ni^^iw ^d^v7»v nrpoj?- 
Ar, * *6^ ^KrJtW)t, ^ ht7\ffyi^sT0t oint om^ous t^u 
aiujTihm' 'Avxjws /^ aitii^s, tj Msjrtpaij «^o»6t 
ri^S-'^, T(ts J*' Er £vCo^ iffQ>JUS kmaa^ rrria^jL 
jwrSt* (>« <JS THTonr Tar '^[la.Twi iWp^^t ko^ yetun- 
)(icv )^ ve^ixZu' hna.fia' tmj{ h iroMas oMu; Tar 
'EWiluMn, ns jSuA^oda^ uivawiv Tns artrra^msi ^s vt» 
^^^tyj.taii oitTe cjpcLTarmu enC^ ^£!nfiix,v. Kcq Tdurcb ]ub 
Tcb p<tn^' E<pii ie iCH nrpA^; vg$caW m^s iV 
^iTB^irTiiii/, 19 Toi^av fivixf 7iva« /utprL^s Tan i^^pnpat' 
-TD^nwr* ^ reA^^Tiw ow/M,'n TrapEicjtAu A)i/uo^evIu/, i^ 
<ruvemtv l^ia. 'O Jt, m/Ayas Trayu WapeA^at, tw Ta 
KaMut/ "^l^iyepKrMya, 19 10 ■^^pp>irov •stfVJV7(m<io/vo 
tlSiiau^' -tJw J*e eis Ils7,D7rovyiiffT)v xp£o€a'a,v, Uo hc^c- 
W&dl, j^ T^a* e^ 'Ax5tfVct««4 eip" |S»Aeo&*y iW* «two.y- 
yeTAotj. H» (Tk cu7qS> xe^aA«(ov t»v >ij<»v, mtyTets ]& 

* nirwy] ItB, pio rsre^. farta£3, Markland. Id d«di. Af/2^. 

* itWiKittwl Ad htUum (nntra PhiUp^am gtrmdHm . Brodaeus, ,gt,zecli>yGOOg[e +8 A I S X 1 N T 

TUT^omaiws '\l;o'(ifr(«v, mrrtts J*' 'Ax5tp»a*a;, 
' ou(/rera.yfdpavs 'Oit "tiAnrjrOT utp eAuTs' g^ <^ ri 
owrdy/ud, •ymta.Tai (j&ii as tfS-Tvt ie^v T9.yiwBUJ- 
iV9»v ^ '^npa/MTa, 19 ei$ ire^»$ ^pctTKdTas fiuifsovs, 
X^ iWsTs ;n*\iws* -^l^irap^» «T* /oc^ Tarws ras 
' aroAnauK SuU.ims, c/k. Th^oTnmnu fjd)i T^h^maLS 
71 JWAiof$ o-sAiTcts, e$ 'A^stpKtyJks J^Ĕ fne5W( TooBo- 
TV5* JtrJocO«j J'* ^^ mtvTa» T»Tav T>iv )r}i^vieiv lna' 
tB^y^rmtOr^ S'* Tewra Clrt. iU fMLX^ii 2lw^' eis 
THy «CT^ '6ti iTAOt Toy 'Ai9s5»|»3vof ^tloios* e^:Sa&«/ 
;^ «V Tojs oroAE(nv utt' owtoIi i^ 7rapiry>6A.^, mvTd.s 
wceiy vtwed^f«uin>rrcLs ASlwit^e ets tw TOyusAlwoy. 
Koq y«p ToyTo a,v^fe^9s 3lov xot) ou xoivflv urota* ot 
/b^ ;£ oMoi a}iff^iws, eTcLi u '>j/et>ibvTaf, 04"?% KJ1 
affa.^ •wuparrti{ >Jyuv, ipcCiSfi8fmt to* 't>ijr/wr An- 
ftocQ-ms i"' oTa.y tt?vSc^ovtt(irroq, 'O^roi t&iJ fJL^ op- 
xou ■^euJWo^, E|aA«a.v ejntf(i(^os eunS, (Teure^ ^«, 
A eu oiSit olS^e^OTt ioTipSpcL, tdA^ Aeye», eLf^fiav 
eis o^oT 8(0^, i(5L) aiv ra oufta.T<t oiry la^yaut, TouTdty 
Ta. 0Kfia,Ta. heyu, xAeXrav rm aucs^ttaiy, Xj fU[iwfdfns 
nts ToAbSS Afjpy?af. A10 ^ fia.\Ka, o^ios '^ ^uwlT- 

' o'i'vrtrayjMv(rt] Ad pcaiims car^atndat orJine deferiftos. Bro- 
daeus. 

* «XijciujiMtra] iSkw^ tuMicdts tt propiignatoris ; rmiget et m&ts 
tla^ariiu. Demotth. c. Midiam, elra rx rkijpaiiuiTa ij graAij mfi- 
Xa, Ideni. 

' «)Xinx2$] Exfiiigttlisaviiatihus. Infra, §. 46. ^u-^t; fi\¥t^as 
rij* tthtrtit^Y iiya^y, ^^i^U ^' i>' 'A^irn Vf0f rou; £»8; lia- 
ywrlrt^tu, Maritand. ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHSI^aNTOr. 49 

•5«ft •TT ■&'avYi^s av, 19 m T /^^tiu* m/iaa, 2l^~ 

KKtti/Mms, i^ iyaLKfefiitm,s ^brv ';av i\-7n^, o«^ul^ 
J» ' ffuspfija5, yg^^a, x£Aewi»v iXeeQTX^ •ofiaCu( us 
EfeTQjMU, oiTwes J^ncn)»'') t 'Efeic^»v, jniro ^ ei^ 
/V«^wq euntiy, (iMum SwinLf iry mu/m^n vfui la. 
■Jtim m^scv^, "S^Ka, KaMicti )uc| snAiy mg^; ct)- 
peJeOtt/ eU 'flpeov [/3^?* '^* '^p«fej WpiaCew, (otwk 
<rb)KTvi7«f <9:f ecoTJn TCY cuTsy 'AS^tuisttoi; ^r^sn i(^ ry- 
Ss}* nfu^ia. "E^mra, aMUipaL\nJ\ 'afei au(amin-'0z $" 
. >pii^afUL'n * iz^$ ii^ *J\eftfta.'n >fa.-^et4, i^ ia ?nvTi 

' ntrft'|'it$} Similiter lcribit XeDDphoD, Anab. 1. i. circa 6- 
nem. O; [i.h 'E^tjmi <rvffa.^eims trajasTwuaj^oyToa a)f raaT^ 
7Bfoa-i6yrtf xet) ti^efit*tt. Demetrius Phaleretu, f. 8,*floYcf r« 
Sr^pia. inrfi<iiarra la.vra. ^iyt-rat, roi»6-ni rif st» eii) irurpo^i xa) 
>iiyaa, KoStuttp lwaffty.iyvj (vel rudTci^a^iuroLi) nr^ j; iwirt^rA. 
lllum moiem ferK Te colligentii id vim Tullentandam Tel iDfcren- 
dvn cgregie ddcribit Honierus, Iliad. ^. v. 41, 

"lij S" «-ay /» TE y.vrfiTa^ j^ dySpiiri ^■^ptur^ri 

KirptBs i;f ^iw fp»^irai, ir^iyii ^Kiii.faivuiy, 

Oi 2( r£ iFu^7i;J'a>' 0*^ cec; aurtis djruyayrts 

'Ayrioi I^orreu - 

Porro. Occurrnnt esempla apud nolUoi lcriptoru, JE/ciittm toIo 
et Dtmoftleiiem, nbt nrpi^tSScu dtcitur dtgleio ant agmMfa8o, ad 
majorem rim aut impetum. In hoc loco,^ lclum eelUpt,futnrnaK 
iM^nAan airare a^iruii Demolthenea, ut ait advcrfarius. Ttyilor. 
* agis tai xAf;tfiarO Hic loci pcculiaiil elt figtufic&tio pixpo- ,91,zecli>yGOOg[e S* A I S X I N O f 

TOA^ySt "Wj WjKoCaj a^uii -Ns 'fZf«^, jEMi ij/iT», 
"S^a, K«tMi<x, JU^yiK^. "'Ott iT' ctAn^ Af)<y, «^«X<yf 
Tnr iU/l-Tim, ^^ Ttts T^JUS, <^ *!{»; i^^OI^CU CA. V 

tS^wA^ tf (jml^ 3tj4 awios Ir^^enns, or <pm Ktwi- 
0S» j^ cJ tSA t^ Nl^KTjiutn a^TlAav A^jpmt iy;f 
'oe^^Tloym TO ctpifa i^ <Mf/*» T 'ASmwim* 

f H4I3MA. 

rla' TOwsAit^oy, i^ tvj ««/&'youf, ^pya moLmm' mj 
ii ot/cm^i i^ ovfifM,^, m. Jeyjc TK^n», epy&i 
aTruAiiTSLTi. 

Ae'. 'T-TToAwym cTs jttw '(5$f» e*'»i£i', oti ^Sai' 7i°At 
To^rm fxJxQtit im yra/dut ToJrAuu iy^ctf^e An- 
(tot&inSi Ta.7<ffYm "jl c/k. XaA)u<rbf, 1»^ KctMjou, 
Tct^yJo» <f£ <^ 'EpCTi2«i, '5^^ KAerrap^ t^ •iv- 
^nm, ToAe^m» it c^ '£2(>^. Aio ](^ KStm^oti^; e>«- 

litionis fffef- n^i; t'U' yX»^it.a.-fi ell ^rto di£tus, mpiaddlttm </'• 
,/!(/iu, ut liquet canf<!reiiti penjuani huic fimilem lententiam in 
ontione DemoHhcnica dc Fa1f. Leg. (p. J12. Wtjr.) cc>\' urii'; Ik-' 

Ta Tct ccAAcc dyehiay t^ ragiStiy ipx^Te. i. e. Ita femtia tftt q»ief- 
tui §t largitmd duHtui, He. Stock. 

' 'Ori S a^ijS^ fireviter fic diiit, pro plena IS>« H clf^ ^ 
a;^. A. B4fiK. 

* nS KXJf(fMtrof «I<^ai] I/hid mmirmk dtcrtti attmgt, uh eoif 
tinetur /raut et h^p/hira bmiinis, eaterii Mufii. AuticaUm (e, 
ex pfepbifmste excerpi, mn totum eiMtiniio recitari jnbet. T^bf. 
ai Ont. Dem. de Fslf. Ug. p. »9. t, irdA^b. ,91,zecli>yGOOglf KATA KTHlI*ilNT02. ^Annrot ?niAf/uai, Xf mm\»f "^^p»; Jtcuc,Ujc4|VM* 

€h;v«?fu<rams •sdti c* 'iipsS, JWB^oy cswtbw, td ^* 
Ta^v7i» a^ifHt{ T^ TtoAu, emLyieMa/jS/Hii ^ cUt^) 
vtAxiu> eouya gttdninig^n^ c* n^^, O J^ a?nxpi- 
ya-TO T« VicamSifia, vn ĕ?i5i;^*iw ^C''^^ stiti Ssom, 
■W Ji TaA«r7By iiigt tV KctMitt * licar^gu^i. *AvftJ- 
7lf/ofjSf^i Si 01 'X2p«Taf, i^ Cioc E^Togjum;, ^TH^mr 
«ffof TV mA»yTV T(is <hf|tuK7:a( /ocjtreJWs, jyit -iokot 
wey^St» AnfioSim iv ^ot^S^inuniiAiDS J^yjdu* tv 
pdiuos Tm faa,i, eas to x£^)ctAa|ay a7iiJ^9av. Kcu 
-raSr' iic^ypn u^ ■^■nipiayA-TDs iQ J^/tw. On J"^ 
eL\i&i A<>o, 7^C> ^i ag ■>^i<rfUL T 'n^unii. 

4' H « I z M A. 

TSt ki "re >{wpia'/ua, <» 'A9»va|oi, e^(j(W\ f^ t tto- 
Aeas, tAcy^s ^ ov fiOifog iai AnfueQ-tiHi ^oAmu- 
fia,Tan, tpcue^ h •tyrffy>^uL KTWTKparTrs. Tw ^i^ 
wras <M%p^$ J&i£$JWouvm QfX Kiv eLv^ yir)fiW>tn 
a.^%y* i. 7i7i)\/«ixiy outds ye?^*^ ci tS •.|^i0'- 

^71. 

* JijjiOK^rouf«rtur] Verte, «(« tandm pepulari refubSai regi 
C<Eperint, Jray ĔJT,fwxjaroi;*To. Taylcr. 

* tlrrpiiytir] Subauditur htaiTiv et a communi a^MCtyaro. 
8e ettgere (pnerens, pro {uturo, exa£birum eji) ad celerltatem in< 
dicandam fortaffis. Rti/h. 

£a ,91,zecli>yGOOglf «lJWv J^ i^ iS)i.fjU»s tirUti Tnv ts^e^ 0n&iiot/f mfifiit.' 
•yitLi v^s«4^ -Ap^o/;^ Ji ^Jjn 7ov «s lys 0w« ««- 
TV '7iKi^ift£Miia.-mi Xeyea. "E/n ^, « 'A9iff«}oi, td 
K^ppojo* «njua^^yoy TnSioy, xifi >^fdiu o tau ' 'E^>i- 
^ ^ 'Eno^Ts; aiOfM.aiJi.fwi, TcuMu/ ^vn Ttw ;^- 
g^v \5tTa%tiffav Ki^oi ^ 'Ak^^oM/J^o^, ywt Ksi^j/r- 
Jo^tu/^TBi, 01 eij 70 i'5£sv 70 ci Ae\(poTs, 59 t^ to. 
«.Yctdlt/utiu- wrtCow* f^fiafW.m Sk ^^ as iVS 'A/l- 
^WTOoya^. 'A-yx.t<txrivmmt J^' '^ toj ^wojt^ois, 
ju*A(?it (C5(i/, «s ^^^> 0' -Trtjjjn*» 01 )!/«7ieji> 6*«^ 
3^ 01 aMoi 'A/t^ocnioyes, jxavTEi(tv (/tuiv7KMnv7o ^&r^ 
t£ Oeu, im a(|)i 'nfiufta, ivs ay^pOTiws lyiys (Urt"- 
eA9jTv. Kaf auTws waipa ii Tlt/)ix, '7nMfUtv Ktppo^ois 
;(9)f Ax^>«MfJVis !nivT n/ta'^ ]r^ nont^ tuh^, t^ 
TW ^i^gj*'^ cLV7av c>fl:';nf)3non.i^> i^ avTVs ay^yKtTnj)- 
att,fjSi/wSt i.va!)itiai tj^ 'A-TaMowi ti^ Ht^ui, ](3tj T» 
AfnffuSl, i^ Airra, i^ A3nvcc Ilg^oiat, *^ nainr a£p- 
yitf, atw StWa/ T ;;^aejtv furr ojstns *pj«^*&«/» 
ft«T' a?Aov eav. Aoto/ns J^ tot ^w^ii» 01 'A/(ftpc- 
Tuor» E^l^n^iWyTo, SoA«vos intims 'A^imuou tZ(« * 'E£a)<irss] Hupocratio, 'E^yiros, atrl rgv AitU' lvarpfft *^ 
c^XM>f eB}^uf . SimilLtcr Suldai. E^mol. Mag. au£br, ^SeiyirBS , ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHSI«nNTOS. jj 

yyafMi, AiJ^ j^ topudtTWtti JWtw, i^ ti^ iTutmi 

' OKeySi, <j;^ Tw liarmu tm ©eoy* ^ swd-S^cjwBty- 

TaiumyTo Tou$ oi^paYou;! i^ct Tni$ Ai/^c({ (^^<m.y, 

ouTttii ]C5i.^pai0xv )£^^ T4v fia.rmivf icn *^ Tirn»; 
epw» ajuwa» ^t"£S»> pm auToi tKw i^t 7tiv gfi)«- 
iniQvHi'fjum aMu'^ktrfi^fi, ^V^ ;3on3iiff^Y 'i^ Oe^, 
i^ T^ T^ T>r iEpet> ' i^ Y^'> ^ VoJl, i^ ntrit ihia.(isu 
K«) CifX k-7tv^(pav iufm% rwnsi jjjmt tb» of»o» e^ 
oiq, ^''Att 3& * »oe^ffTpo7ni» ■^ «^» 'J^ucji'' y^Tep t»- 
im rjroriwetylo. rrygscriloi^ ;^ Sib»; c* t« ip^* sr ttj 
mJ^ ^»91] <D^jtCo((voi, ^ teaSHi % HiartK» ^ e^n^j 
c**>i)s, ^wn», riv TB 'A^jraWiaHos, ^ tIk 'Ajrn/uibSt 

' e>'a)'£7f] Haipocratio, v. 'Aya,yc7(, Aiir^i^T,/ x«Tct Knjsip J»- 
rof ffia j**/ rou a, rou/ avccj^ouc Jai' Ji Bvaj-*7f, rsat e/ ruJ aysi, 
r»uririy ^>' rai ^iao^uari. Suidat, iysTiJc] n*^ff'/x.ie]', '^ xa) jSiCt- 

A3f. 

' xal;^a|;i, Kalwon] Sic Gned lo(]ui rolebaat, cum quempiain 
ornnibiu ingeni! coTporifqLie viribus aliqui4 aggredi tigniScare 
Tolebant, Adjunsit autem jSrchines verba, Kot irx<rt Suyiii,B, ex- 
planare voleiu, quid pcrvulgata illa voce, et qiise prgy^rbii vim 
baberct, Amphy^ionea inlelleierint j eft enim hoc tanquam dc- 
ctaratio illius, quod diserant, fi onuum •aiei Juam, ae foUfiatem in 
ta re a>nfumptuTos. Ita Simo apud Terantium, improbitatem fervi 
ottendere yoleas, ^em ego crtdo mambut ft£bujqiu Qbmxi emma 
/aatmim. W&or. Var, Left. I. xi». c. 19. 

* wp»j-fw^»] nporpitcuty, ttyoi, (uaa^y^a, Sruf A'ii)(ln)f xal 
wf«rfn^ J4 X«7tfw I» yo5r ry «aTa KT^^n^ai^roj i» ffa:paXXi- 
Aeu ri^ri ni ttijtMra i prJTw^. Smdas. 

B3 „t,i.a,Google 54 A I £ X I N O T 

^ AmtSs, jfy 'ABnwis IIcj»«i<* >^ ' eTitr^eu eturoi 

yiyaww (oomt*) ^iM.a 1»^?''™» /^^" jSaateijWATa ^j:^ 

Jte«Vt i^ a/)Pftii, ^ g^<ii>Aas civai ^ EtuTttSj i^ duuos, i^ 
>«vo$ To c«etva)v, x«(4 /to^on, ^wiy, oAoic ^60afEv ii^ 
'A-JTaW^i, /inJ* T^i 'ApTe^aJi, /unT* T>f Airra, /tnJ'' 
'A3irv^ ng^Kittjt, ^iiiJ^g J"^4*yT» «tvT«V la- ^^ ' On 
J"( oAmSS Ai)*, aw/*aji Ttii Tw 0w /utymay, «x»- 
«■*« ^ «€?<<, ivajU.yio3vn t '^w*v, «;; o/a«v «' •jre^- 
voi fttm, T A/i^iKTJoim owatKicwi» MANTEIA. * Ou lypw TmrJ^e woAjws epM-«I.#n •st/p^ t^orns, 
1^/M 'ttotdlAui^)!, lu^iThni iEpe^c7iv rr' cul^$. O P K O 2. A F A. ' tiTiu^srai} Scilieet, i cis.vjuiv, vel ap»pfy6f. JUi/h. 
* 0[) wf)ly] Occuirit ctJam hoc oraculum apud Psuraniam, in 
Fhocicis, c. 37. qui mutta ibi complcAitut ad hanc HiHortam 
cognofcendam utilia. Vide autem, quo pa£to ai> illo fcriptore ci- 
tetur : 

OJ Wf w r^o-Je •aa>,rfi{ iialnrt trupyo» tAoWij, 
n^u' X, ijK^ rEfLevii xoaywviSi>{ 'Afxf irpn;;. 
Kujna vart>0.i^-f, ju^Miiuy sw'i otviVii vivr«y. Taybr. 
Pbid.} NoR ndetnr totum onculnm, fĕd iiiitipm «gus felam- 
modo, poruiH^, utpote natnm Gnecta tom temporii omnibBl, qm 
iacUe reliqiia e memoria loiiplere poOent. Bqfi^ ,91,zecli>yGOOglf KATA KTHSKANTOr. 55 

ywfjbtns> kia.yv)^fni(^tn m x«| vwt v Ao^i w 

peti', w «$ Iw An/MtO^ms. KEi^ynmi^i; ;3 u^' t/jU9* 

A^i^Hoj-aw, uwep tv (Ajnhfua.i ftm<Li «&* auT»v c* 
toij; 'AjU^ocnooi •^TOiwraa^a/* Ai0/ioX0}ii3n J^' «MiJ» i^ 
as TBy XflWB» ^ffiw '2>brefaA))ff5cO«/ 'A3»y<t^e tC wit 

.vwn JtT;^ ra.y5t t^inm. '0)fi en /«tMov » 'oe^Tiesy 

S^/ta/iK/, ^ 7n)Aau$ S^fin^rtif&tn*s, TitTWi ixj&iU/$ .«yuu 

Aj)'. ' 2xi4<t«^ ^ "^ Jiu^va 19 li"' 11/;^«, «; 
i^i8)4yaTO T^ T^ 'A|U^wa-g»v aaiCe««. 'Ein >^ 
©eo^^yt^ ' Apwnis , lepo^ni/tOTOs oyTBj Aioywn^ A»et- 
9Av5i8, Ili/Ast^e^i'* 0/M4J iiAeaJs, Mejior *ii o«$vov 
■rer 'Av«.>b^(ta»v> ov c&f>sCjuZtti <£v WA^ £vfKit <!^hv, i^ 
®{jtffMC>iit 76v AMtwv, i^ TewOT Si y^ nmti iiuu * i^ ^ Ba m£tmit. 

* Ix*J'«ft» *^ it. r. \.] Cm^itrait, iput^, ut meint Amphija- 
mruat imfietatm JiwMim wmm Hfmmta. 

E4 ,91,zecli>yGOOg[e $6 A 1 E X I N O T 

«wra 1VTO auiWTn-siaJLM ^^ ii^ Mejlau O/ J*' aW.oi 
oiuwcstS'^*'^ 'Aitt^Dtitoyes. 'E^iry^tAAeTD J*' n^ 
lO^ i%r j3ttXfi|C^ffiv Euvoia« c^^JWyueOtc/ -nt '^Au> oti 
oi' 'A/i^iorĕi? 'YlOTWiT^ajwms TTm, ijw Ai^as ^se^iT^u- 
ems 7Vs 0)i€oC)»s, eWipeg^ Stiy[M. irt^ Tits «/imgjts 
•TTsAgas, winwtoi'^ mAfitv7Bi5 (^«ituaoa^ 71» jSi^oy "Tw 

'A3>IKq(il», OTT 7165 l^UOaS ttOTIiiks OLI^pdp ra^i 70» 

]C5[fvo» »e»», TTpi» c^d^stcO»^, i^ i7:^a.-\><Lfji.si to ' •Trpoo-- 
Sw» e7ny£5CjU.;[wt, " 'ASBrettoi ^ori Mii^ >^ 0)iCo(4«», 
tm Tmumi. tws * EAAwi» e/w.-ycno." MsTwin/^A- 

|t^|t/o; J< /^ 'l£g^V>^M» »^M «O-EA^iy Uf 70 OTWE- 
<^I0V, ];94 «tS» 71 /neSS 7V5 'A/t^DctUO»** 'Onrtp "WS 
•SDAaBS, * lai:/ etuTB» bto /rs^pA(j^ot. 'Ap^/^a « 
;;Mf Aej^», ' i^ TsCJi^t''^^ '^S e«iA)iAti5o7BS eis ^ 
euueJ^, T^ ttMo» rio^si^pa» /w^tyMwro», i»aCo«- 
004 7]f 7%! 'Afj,ipu>siay, oLyS^paTTBS aaiA>«fa70s, ]C5Cfi 
«S c/ui glpetpen, ^h(JU^i -TiajAiks /UTio^mas, l^«5 
Jt Ot) ShLt/ioiiti inos i^±fM,fvtim turmi ^a^ytryaijbiM, ' irf»0^xay] lUi ge/2.c ceiwimaa. Brodsui. 

* )^ awrir} Cum ipfe tame» hec facm Jtatmgiitt. Idem. 

^ i^ <]KdujU#rc^«y] Cliuere, aa ita diiUngtunduni) iJeytiy (luil 
irpt%y.6ni»y — /M3enjwra;v)iMiCorJirafx,r. A. MarUand. Rede 
Tidetnr c1aufulain dillinxil1ĕ Tir eniditu^ : j^ Xfidvii.artfir *ais 
urEAijAiiSora;— fLE9Er>}x^ran', i. e. P^uJlr Mt^tri ftu£o ittgri^kst 
ftod, eelUgis nuit ahjintihiu, MibifiS rapuiSeig cttuja eetttntiga trtU, 
£(M]ae ritu iaterpretatur TaurelUui. StMk. ,91,zecli>yGOOg[e KATA K:TH£I«ftNTO£. 57 

VI» u^. "A/ut J« i(iiiiwm "ns r ^etKjuii avfifMu- 
^(tAs, tco ' Kp«bu7j$ c/Kuns vY^y^ 39 otMa, -jioA- 
?lff X3J^ Si>^(m xstTO T)15 •7reA6«f j^le^, AcjaY, i. e>« 
<H/n tdt ctcapTEg^cw - oKwar, tm kw iMut; iufim- 
/{^ dC«7W. 'AxtfC9t$ /' £>» o&ia ^tt.fe^tw5Ut>, as u- 
Ji5n*7rDT' c* Ti^ «jitauTO j8i«. Koc^ Tiis fdp «Mhs >Jt- 
ytis *uB^in)/:oy* 'ETniA?* «^' 0"*' A"* *^* i^ 7**- 
/ilw, /t»ia3?iia( Tils la» 'Afi^iorim ex\ lUu yloi i* 
ttpav aot&wts* ](9L{ «u/re%v eqWMs iSioimar *»»; 'A/x~ 
^oi/ntKm, 'CasJTOiiTaj >^ to Kipptqov 7nJi6v n^ U^, 
%^ hti ttitjwyjcloi, 'O/eitt, ^m eyu, a a.ri*fts 'A/i- 
<pa,Tiioies, i^ei^iyaajum "nrn) tb ■jrwm '\jzm lat *A/t- 
«ptoTtm, n^ ^ x££^/<eta onjxaSifjJ\fjBiiCi Xj <im?<m' ojkiti 
•10T5 o(ff)cLXfMis T01 i!^a,yv^ xj iim^tw Ai/«v» Tfr{- 
yuifJLi'K»* ea TtnVf tn/ni, tj ^rhi mp«v JcuOe /ul|>- 
Tjl|iav, TtA)i 7re7rpa;;^o7TM, i^ ^^pi/«tTB(, ?>ff^Qa.wnBLS 
cU Ttf Kj» Xifd^os. ''Afut. Si a.w)iiOffKeH c«eAEMV banium, Photium, Suidam, j£lclunem c. Timarch. Hujui dicltui . 
tSe oratio de Haletu/o, qus Dcmoftbe&i attribuitur. Ta^hr. 

* hia,prifMiv'\ ivifiMty, •^Swciit.^y, ■^ysi^ofu:^y ituiaiy. Woffiiis. 

* yafafi.a~<L\ Yidcntur domui efle lateribui co^ coaftni£tK, 
ac^JK, quod dedi, audlore CbiylbccB, tuguria aSĕnbua contabula- 
tig et Hnmiiie conte^. Btiju. ,91,zecli>yGOOglf j8 AI£XTNOr 

«wm; T»» fui.yrm.i ■re 0af> 10» o|owv T»y <aejy>M», 
■^ a|Mt.v rr!v >tw^ee'w, Xj huft^fovi, ^ f)a ^ wnp "ni 

^ onud,; 11K E/iuwr», iSon^, ;^^ *»)* 0|»u)v, xaf ii^ 
®e«, xoq T^ y» TTt «p*, 3uq %af<, 1& 'wJi, j^ ^aw, «^ 

TOCTO, 0^5 iWt/y^, Kaf T»» Tn^D T HlMlt^l 19, "TT^ 

TBS €>e»f a<po9M». 'T^s h '^ljarep U(««» dcwav >f^ 
]8aAewiwta3B* ' ci>Ip)tl«t ^ 1». Kama,, mf^nxi J^ Toii 
'&afiMi iu ^^^iu, /uMrr« J^* ic^re» Ttf$ 0«u$ m- 
5«^ 55 *«m x«t 5i«.* ffX09ri4T8 JV, woiot. f «^ *oi^ 
■4«/^^ nroiois ofi/iAm, mt 7vA^tcu ktiwkjC^Woi, to^ 
tKjmoi -atoimi&c, twts/s jiapems «tTijttatpJiW^ «* 

* Ev^fMT'ixi ^£v TK Ketylt] Euripidei, Iplug. Aul. ver. 1471. 

Vuletur eite mos Jo^ueodi Atticiu, ct fig[uficaK, Saerj^cittn m^ 
aetwr ahqms,Jumtado in matins eanyhum. Eurip. EleA. Tcr. 1141, 

In hoc eam/ire lĕrvabantur res facrtficio maKime nece0ari«, j^ 
«ffiia, 1W« eaUellns, mala /al/a, et eorotue, Hoc eaai0Tc, et fiimil 
j^fpy(Ci, five afuali, in maDua fuinpto, currebat ali^uis circum 
■nm verru3 dextiam. Hoc ojiicium prsditit Achilles, Eurip. 
Iphig. Aut. V, Ij68, Vide luculentam ici detcriptionem apud 
AriDoph. Ei^y. v. 956. ubi Scholiatlej, ad t. 957, notat, rmn 
iipiĕnv iriie*, aatdai^kr£f rw ^fi.iy. Hoe primum /aaibatU, 
mtitdtuMs (vel dum nund^nt) areui. Unde c^plicatur, quuc 
^(^^^(«rSa/ dicitur. Idem, Avib. r. '8ji. n NoyMy aT|M&E, t^ t;* 
%i(Wi?ix. tJbt «ddit SGholiaAeB kwtim ck Deno&hene, qnem l(x 
cum, «t 'hoc obiter oUĕrrem, fMBi^ •« Harpocratione, r. -^ji^- 
yif»r, Ceteiwn qiMd t¥a.fj^SMu ww« bic, i^ei^«lr<u xaMt voc«- 
tur etiam ab Enripide, Iphig. Aul. v. 4^15. «le cojtrimoiU locidi<H 
nibus dixi ad rer. 394. ibidem. Marldand, ,91,zecli>yGOOglf KATA KTHSI*nNTOS. 59 

WV} x«j TfiA«ySu«v c^ -r^ Apoc. >«ypa-x]stf> M^d*' eams 
i^ 'Affn/uSt, fvTTi T? ArroT, jwiJi 'A9»vwt n^jMi^t, 

/Ulli Jt^ItfrO CtttYOW TEb Up(t. 

AS' . ToteKrnt ^ liiCJS TBwTois «rae^ «oMa Ae^eA- 
S»FT0S e/w, f!tuJW iroTe imjAAiyii», je^ fUTi»fW 0« 
Tbi ovnJyi», x/WO^ iroA^it i^ ^Dpttoo; »« T 'A^t^Tu»- 
wv, a^ >^y)ps HT Mt ni i£< 00111 acaaj^, £c ]i|U«f aw- 
9i^, ^iM,' »1^ -al&t Tils Taif 'A^ipiojim ^tfutfta.s. 
"^Jti <ri iroiipo» T^ >ifuf»f tme, /acy^^ o *Mf^ 
Anerre, AeA^, onc ' rVi ^tms i&ttm, ^ J^A»; |[^ 
«Aiil/^ie^u^ wuw «/«. T? Wp*. 9f©4 af«t« 3"4 
Jtei>^, «rp« TO ' Olrrwoy o«e* Jt^An/i^iw' ^ intAw 
« «u76f KMptt^ knejfiftuB, Tii; 'legjgKYnjuowts i^ IIw^dL^ 
^^ mMi as Tov ctv7Bv iv7m, Coii3mvi^ 7^ 0«« i^ 
T^ >^ t? I^* Wf J' o» ^ ■**('? '"'^'^^» **f€"'''H ™ 
ug<x/, >^ c^a,ytts tgaj, xyi "^ «^ '^^''^- ^^ ii u^ljMci^ 

' iic\ S«T£f] 'Etj Jjerlj iCjii', bUmuo Japtrouaji puUrtati. 
Taylor. 

Ibid.] Ephebi ceidebantur Athmia, qui ffftiikeiin wtoca nati 
enmt % per dnoi deinde annoi ycf nrG^ot nominabantur ; tum Tero 
tnipteto Ti^^inti annorum Jpatio, et M {iprJ^ ri!!iĕtres, in tabulas 
referebaatDr kiiarchicai, et jure Attico baeTeditatum (iiarum do- 
mmi fiehmt. (Pcdlu.) Suek. 

* dmiec] Hapi ro diiiu', qnali nMcellnm dlcas, ttot viAinia'> 
rium. Wol/Ut. ' ,91,zecli>yGOOg[e AI2XI NOT us TO Ki^ov irsSuVj xtn 7m AijKtrct Xff.^<fXA-^fTes, 
Kaj TAs ouuct; e^TpWm; «u^^/^. Tsurra. iTe 
M/t0* '0^'f]av7G«v, ei AoK^ ot 'A;u9ioJt4$, e^)ixoy^ 
(oJW. (tw^sy oausms ^X<pen, wuiy ir^ »/xa$ /oS' 
^n^A» ■HBoS^imt xen a (u^ J^^o/ia /wAje ^^v^fier as 
AsX^s, c/K-aS^uMumt&u <tv ^ijrsAesOtt/. iSi J^ '^- 
«t>(nf ii^pa Karlt/^ot, '0 ms yvafULS '^v^ic(ur> CJK- 
)t>i.Wiav e-JTOiii Tav ' A(iipoimaian' ootAnouty ^ ow>- 
/UU^tW», 'oTOJI fM. ftom T<K)S TiO^SyptLS XA| T8; Itpo- 
ju.VH^va.f njyKScAATUcnr, "S^a, 1U14 THi <n/^oifi^ x«r 
' ^^fteious T^ ©ea. 'EmuI5-' IkiSi -otMoj ^ i^ 
A/t^oj-M)v eynom ju^/nry^tcn, 'm\vs S" tmitos Uu 
^C^cnt ^ u/tfTsgsw woAgas* •n!>^DS Ji )ittV7os w Aoy», 
■^0p'i^rrt)n wte» tvs 'le^ftm/jtmai ust^ '"'5 *'i^cW5 
ITyAsicts c* 'pjn^ ^°^ **5 nij?5«, r^«i^ Jby/wt, 
^%Ti JiX5CS j^TOaiv 01 'A/x^ia3-«s, uTrep m us Tat 
Geoi, i(<f4 'duj ylw tIu/ te^i, \^ ivs 'A/t?lotTiJow*, 
t^)tfaLfrm. 'Oti Jb iA»9S Ao0> *v*yvMoi^ u^» e 
'}faififM.tws to •^M(purfieu 4'H«ISMA. ' ^ailJL[yOVS Tttr *0euJ] T«Uf TO ^^rnjlW iiftfU/Tu>vTtll' t iSp 

•s^Vfivm, Idem. 
* ^roil ;^'>'ar] £a fnit 0iIyxXi]ra; IIirAtua. Jlibii. ,91,zecli>yGOOglf KATA KTHSI*nHTOS. Ci 

•ms tsestSw i/ww ^sjreJ^oit^ Tilr J>i!/«, ](^ 'ns 

tS ^ iuar/miiams th ĕ^ 'A^t^iojits iwiAejpyTBj, j[j4 

ipdLie^ T)|V '^TsAiy eLvd-ps^$ QfX J)(rbvec,-ni (Ti^Ae^, «0-- 
eA3av «f /38A^Z/^fiiov> :(^ ^ /UTa9^ffa/x«vo$ Ttf5 i^^ 
@4. d«.<Piferc^ ^cJC?&fA^/(* u$ Tw o«xAwict», 
*/O^^Ast^* tIo' tou yptt^a^w a-Treipiar. To J*' 
(W7D TouTD i(j!^ » TTi oasLAaaia;. Jlerrpo^ctTo '6^-\|»i^(- 

e©?>«l) !& >«v/6^ •« <ftl/A8 75 -^(pia/Utj JJ^l iltWKL- 

^wmt T)t$ c>«xAw7i<i$, a-;nA)iAu%7i;f e/iS, » ^ ccv 
wim (TriTpe^-a, i^ tSy 7reMav A ajpufj^an' oo to x*- 
ipa.Keupi '^, 101 Js 'l££s/tvji/«va, ^)Kn, tSy 'A3Bvai'an', 
i^ TB! riw^^pas ths giTO« ■m^yi^^jrm.i -Trepewo-- 
^ ejs Ilti^s i^ «$ AeA^s ev ius "nmy^^ius ^po-- 
w(f '\l;a5 Tav /o£5yvav* euTpOTSs >< tsb ovo/ta.Ti, 
^^\a T^ (jrya ct^^$* koAuei ^^ «s 11^ <7tiMoy)y Tir» ' It- Tj iKKAijri^t] Lege, ei' t^ ^aXf, xal raAo' ir np iiiuo. 
Uam voces Jr n ixxXijo-ia ex margine irrep&ie, fi quid certi ha- 
beat Dira Critice. Taylar. 

* fMtfT)7ini|Mar«f] Ob pa3am illam et apud feqtujirm dtfofita»t 
mrtedem. Budttiu. 

* furas^va.iuvi>s -rii Uttoraj] ]i« fcilicet, (jni non erant ex iĕ. 
mtoribus, remotis : noffaate« diccrent, bawng ettartd tht H^i. 
l)etnaftbenes, de Fair. Leg. tl ya^ §e\»utr,2itf luri* ^r IStwnlr. 

StKk. 

* *f ee-AaCwK] Fort^ t(»>.a.Z<ar. Vide, mfra, }. 4J. Marhhnd. ,91,zecli>yGOOg[e 6a KttKlKor 

IV Tl6\ai/[t <i-!ravTotv, 'es i^ ktar/iUAS w^ th H5l3>}uv- 
Tos tfuWe •)(pM yiyetOtii. Kau mMi ev t^ Atmu 
•^/wpiafta.ri vo^u xfi m^gt^ xeu impm^ aby- 
•yfeiftfiA ypcK^, Tov 'h^^nfMia., 'pWl, T A3weU0r> 
104 Tif$ Ilt/Ajc^peSt^s Tvc ' ou •KuTwyii^irntLSt /ui ^ur- 
(V^v TN$ c/x.u a\j\Xir^tumsr {jlh A^v, /i>rn t^*t 
nim hr/(ia.iWt ^nTt ■'O^^ttis /MSifua.s. To Si fat 
lirreyitit ti '^ ; Thrcs^ mAn^; enr«, ?t to nilgw 
WCMtt) ; To aAn^t^ £pa* TD ^ au Tpas Tiit/ttu/ A^- 
^^V * OUT«ffI t!|V •JWAl» a^Ti5^x«* ClOC (^ ti8im~ 
tQ<*j T 'offUĔi» ot/; u/xav ci tf g$^f>viH a/Moav> e^ tik 
apas, »<Ie t^$ tv 0^ /Mtrrua^. 

f£it. 'H;uH$ jt^ mu', « 'A5inui0ii x^T(^vit^ 

a/sgt T«TO TQ -^l^m^t (H J"' ttAAOI 'A^I>tTIJ0VS5 

aweA^^a* eiV IIuAa^, ^»» jLusl; iraAfa$t tte £^ 
st' av Tino^u^ a-Trsi^, ^uitd* oj m^npo^au «^^-n^itaiai 
ytvoivTo et^w jumJW T^^y 'EAAiiran* kcu nAEAJn^s 
i4»ipi«tm '6^j^T«Jenr '^ wt 'A/A^nweas, x«f re?^ 
TWjw e^Aw^ K^u^ov T- ^&(tpcfaAiov, tot iini Ttw 
Yia(itts '^-^i^o^, chc 'Shi\ifMms o* Ma,XEJbvi!^ 
4Vinnrtf, ^' wiT' « t^ 'EMaJl m^ymst ^iw.' e» 
Stt^ttis BTO (m.xfa.i ^Smv7BS, 'i» ewroot /«tAst tbAjuiic^ 
Af)^ Anu«e6ivns, 0$ eya '^ TVf ' £Mltt/a$ hnrytyii^ 
^ mfe>^oms T>I -Ogj^T»! ' ^Teiot, i^ /«tAa ^t*Tei« 

* a(i] F(ir /j< ft'ffl« heirig, nt nos Angli loqai fo1eniiiC. Nec 
quidquani «ft peculiare in uAt r» os, quod vult Wol£us. 

' srwri] i^A^pA-mi, ictlicet. JBmLtiu, 

* rf ania] Ita Tult legi, pro Ff*T^ CI. M arkland. ut inJira. ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHSl*nNT02. 63 

(raytK x«4 Ta» 7t*7rfaJfiswt euinsi pbm^ncttrni, Tit 

m yjl^ijum i^tTitar i^ ©to, T»j t iva.yas •K^Tnya.- 
^», i^ Tyj iWiCSf ^st^nA?»!®^ a^ to* 'A^ot-nii- 
«ff l^<L?04n, terue »JV t Atmgstt '^ T»f 'PiiJL^KKyas 
y^TSta» i'jniW*S', -iniMai |;;(^£^ li^iey» imtn\%y- 
T6f ^HA^n^ 0« iw e^ TH5 2x^Ja« Tes^Tutui, la» 
jt^ 0ia)r 4^ Hyt^Yiw rris fi>oi/otitts iifui 'O^giJihau- 
TW, ns Si AnftM&iwt St^^^S^ai iitTmh,i yryi^tA- 

(j^. 'AM' h dStjuAejpy, 8 rT3^ysanftyfit» iifur » 

x}iKia.fj8iJ0i; OiiSi/MXi T« TTOTniTe F><ii>4 /«lM.« -jro- 
Ai» sag^ayi 'CaJo ^ t«» 0cay tjafyfj&f/iui, 'Cjm Si 
Tfflv fi?rn)pffl» htai "^^AAu/is^ititj. Oirv injtw* »» to to7< 
/tUTHprois p(tvs* rfJU;tSo» (pv7^^tt<^iti, " « tS» /tWT-S» 
TiAd^nii Ou -s^ TBT»» 'A/umiaJ^s yxi orpitAgye» 
tw^Ceic9ttf, 59 Tn^^y us At\(pns «7npn<n>/«»Hj tp» 
0»», 0, 71 Yp» •J^*'^^* Aiytea5s»)is ^ Ani\eyi, 
' $rA*Tp7ri(^ei» ta» Ily^Y pau7xm, aTiajJWss «», lutl 

* WfOffxl^(r(tfteyoi] II(MijKa|iMMi. Cod. Bi(m. Optimc. Taylor. 

' i( *6Jt jJMS^wy «A*UT^] Muf (u 01 ^uijSt;o-Oj1asvoi, ForUi?U ali- 
^tii es iftia liibito mortui fuiit, lfh^. 

» *i>jwijsiv] Cicero de Divin. I. ii, c, $J. Dma^bencs qa'i- 
Jm, pd atbhu tams fr^ tTcanios /ml, jam tum pMmri^tiy Py ,gt,zecli>yGOOg[e Ai:XINO T Moa e|twic«i Ow ri TeAeuraTo», * «5*'^*'' ?& oJUt^- 
Ai^JricH Ttii* upo* * ^nm, i^sTrmr^ nts T^ync^J^ 
rm T« fQ^h!>^ txt&\mi j Km^ yi i^pcĔnr «.«itbA- 

«juSy e^n -nii ^^t^h oti Clrtt w «wjp JtjtAst t* legjt. 
Tiro; ncic' ^nfiuti a^ios u nvyv», a tk 'EMaJn 
ttAiTTpis i Ei y^ {JSp t^Tan cix. hAJsi' us ilui 
Ta» x^TVpSf/m ^(«CJty, oti mt w <«i«j) <scAfli m tt^, 
ou J^' uJ^ cpoetJW ray /uWomH takdnt, Tp lu^- 
AupwGC(, Tu$ ^-gjcjTKmbs i^e7n/A^rtX4, icaTt^ •ytpaM- 
(Qty n Su im Sus tm ■aro^ues atu^^s, » •\l;o'8po- 

/ty . Toi)«pToi -71 'TO^ ayEA-inTBy ^ eLit^otrStaJmn 
i(p iifiai ou yiyiet j Ou ^ jSioip >t 3i/*eiff «.y^^pwTnnoi 

fi6y }i/juis e^/iSp. ' Ou^ /ui T He^aui ^eunAwj, /iiiMt tScebal, idfft, qtiafi cum Phili^po/acere. H(k mtm eo /piC' 
labat, ttt eam a Pbirtppo coTTuptam £etret. Brodaeus. 

' o^tay )^ oMcMiE^ruii'] 'A^crct appellat iif fi, ric ^t^ ■*,a>.i 
yiyii^icL, ficut dicitur aya>M; yifMs, ta.(p-^ iraupau (^oara et Ci- 
ccro iiijĕpultam /epKltwram d\xA) itaLf^iya{ d*a^^iviif, /Si»f dtliO' 
raf,et fimilia. Ka.Witp(1y e& htare, nnde lEpay axzMjEf^roi', hafiia, 
qiue lum htamt. Scril^t Pbuarcbiu, DemoAheiiem, Tretum copii« et 
alacriUtc militum, nec oraculia, ncc eitis quicquatii tiibuiAĕ, rc~f 
A.oyiVfM7f i*T\ y^cpM> ^Tjiraijj.sMy, Jdque exemplo Periclii et 
Epaminonds, qui ftiperftitioDes iUai yelamnita ign3vitc judica- 
rint. mifiut. 

* eyrtuy] Hoc Jitlĕruimus ez auAoritate MSS. «{uos sddusit 
- Taylor. 

*0v^ jj£] HKcdePeriaetlbclNUuiLaccdainoniil^ticKpetitt ,91,zecli>yGOOglf KATA KTHSItHKTOS, 6^ 

» Toi AJw J^fu^{t#, 70» 'EMiiauorm ^Ui^ct4, a >«» 

^$ ygsc^w» ^ iWn7n$^*^v d.7ra,rai>v cud^pcimay o^* 
irAiB a,vior79f /tryp' ilto^t^, vu2) du •&&< tv kujiios rn- 
P»v t?) a/j^^wil^^»)» ^^' *^ *%* T«j "W aa^ut^ns 
aamifitĔii Kacj 7Vc cu7V$ 0^0/;^ "^ "^ ^^s '^^ms 
JOT "^s '^ 7OT TUfaUu iiymmtui y^\af^lniSt 01 XS1 "^ 
c^ A£A^«$ ^v «A^5^p0(n(.vi ' ©iibsej A> @}i&cq, ':Td- 
Aif o^^^^ncnr, ^^ ^i/^^y {MOM g/k (jnns Tns 'EMa.~ 
hs wnifnmsBif, u i^ h(^s, '0^^ *rw oAfflv *aJ'' op^f 
^AEt/tnbjC^oi, ^IVt.ft tJu/ ^ 9tow,g:£euiv i^ t^u/ a^po- 

nempk tantum a.he&, ut ^lchinls caulam fubleveiit, ut depri- 
mant potiui, et adyerlarii Detiiollheitls cdulkm «mtinnent, qill e 
tot populomm taiitorninque esrcidiia, hoci quod coiifequeaa entt, 
collegit, patrix interitum dou Tibi dTe imputandum, ki adTeriie 
cuidam Ibrti publice, qu9r, univeria cum Greecis populifque, 
qnotquot cogniti tum dTcnt, pene omnlbua, Athenas qnoqtic 
obntiSet. .^lfchiues autem, philofopbu9 fubpiiiguior, ita oollige^ 
bat, cnSa, qua illi ent, Minerta ; Macedone* pn)fperii lituntur 
retnia ; ci;go diis cari runt, eigo Dobis iiifeAi, et nos etofi, qtu 
Macedonibu3 rq>ugnamui. Ergo religiones dcorum Tiolavimus. 

■ i9^?a( Je] Uemetriug Phalcreua, j- 2S0, Ta Si rr,{ Xijiwf 

' iif ap^(uf] ReiHiius dat eJjJy of^wi, et ita Tertit, nmM ^i- 
d^ iAi i<rii de medio Jailata ^, quippe qua nallwm taupiam n£fuM 
fetaaiupte em^rium dejanma rei Grtecte (h. e. tibcrtate publica) 0^ 
tafuent, ConHat enim, ait, Thebanos femper reliquorum Grsco- 
nim libertati infidiatos iiiinĕ, eique aut pcr feipfot, aut p» Per> 
&t opprimoid» fhKiuifle. 'AM<i timimlajiun. ,91,zecli>yGOOg[e 66 AISKINDT 

ctwtw (Mt, aySpAiTrtraj 'S^ai JUi/uvuv( K.Tnaa./Mtmi } 

ij^, itai ' opipEwroms, i^ t»s avfi^a^ '^S^u^n woiJi- 
<m/iaoi, ^Mttn* ac 'AAj^cwJ]»» tt»cfjre^7rfa9«/, wro 

■^ h Tn iQ y^Twms ^ tus^twi^^im /urcjamn 
kfi^m>rrx{ ; 'H J"" Ti/urn^ •jnAis, » wwti jycm^JuyH 
'^'EMtwm, <w^s iw kpwrsno «BOnej» o« 'ns 
'EwXJ^5 «i ?:5oaffCew| j(j;> ■nroAew, f]ot<jB( «ap' u/ioii 
T oumpia/ Ei/pw7?,b^oi, nw out rn -^^ r t 'EVui*av 

ihs/p^s ; K«b| ■m».^' »jU(v en^ĕeCwsr b^ffiV Aii{UOA^t-> 
*iis BT^ss T)jy TTD/UTeiiy 'offeAMAu9si'> Eu ;^ l^ 'rw 
iMOiIiay 'HiTKiJbs o ■wonrnjs ■5iOT^J<uyeT«q* AJyu >iy> 
■TTK, TOiJferjfflV Tct TiAitSB, J^ OTj^&fAa;(BV TOis ■SToAbti, 
T»;. -OTniS^S '^ SY.!JxLyir/ĕ'i /*« ^oejo-iT^^jiC^ Ai^a 
iJt JtCt^ Ttt. 6701" :i^ TSTB ;S wj:<«ii( »/i2s mlSiLs ?v- 
■ras TOs T^ OTBiray yiafta.s G«f«y9aye«, (V *yjyes 
cWis owTaTs ^a/tBa. 

^ noMoKi Jti ^yatwm, iToAis it5tKoi< ity</^ «'Tniuptt) 

' ifi.'^f>tunms} Hunc toaiin reTpaU Harpmam, t. 'Q^r,ati- 
tnrri;, et poft aum Suidas. Conrute qax adnotant T/lmJaats. 
Taylor. 

* iInX^Xu3fy] Malitn, tr^dn^^Aod»', atlic lo^neadimoa «ft. ,91,zecli>yGOOglf KATA KTUXI»nHTOS. Cj 

11 Tac >4 9^7» Eupw a-vuA«m, n oyt 7iiW> 

H vsEtf EV iravT&i K^^iiTds ^bminvTs(f bcotw. 

'Gav <rfi i£iE>j)rn$ TB Tnuimi td /jJtos»» 'tbls y«i/Jtc.s 

t^eni^wn, uftji C/ui S^ui ou •minjm.-m, 'HoioJW tQ, 

^tWa ^^^w^uiy u$ r A))|aoa3Ev»; ^oAiTud.T. Kcu )^ 

^vfli( 0« t5s TtnV -jraAiTUtts. 

«T oMcs «iiTtii wiSTTora t triAb^ womjw, towtb^ 
^^s 3UI4 yyts iyiieTo, 0$, u >^, i^ ©«oi, }(ff Siufia~ 
liS, ^ av5^f>dr7roi, omt ^Am^e a)UfEiv mAii3ir> 79AjUflC 

Qy&euDt Tqv ov/£^;^v Uju» r?roi^ra.rTc> b a^ TSir 
WO*» *^ -i/iS' Tsy paioov 7Bv tjS^jana ot*TBf, (sH» 
a/^ TW ifUTt^)l ^0.1, ^^V^ 2^ IKS AnjUw3EV0(;f 
JSi^t^pistf. KttiTDi woWas a"v Tara •ygyng^ ■jrpeo'- 
bG(af cVpc«€^0a.v E4f ©hCa; 01 /lutAi^ auce<«$ oiw- 
lS(t StAX£ifjSf/Oi' 'Cre5'70S jĔ, Oy7Df 5-£StTW)(!( 0pambtf- 
7k0; KoAAtn^S, av^p ey 0ji€«q; 7n<;stJ^iS, 0£ €^is 
eTigjs* toAw 0£jwtiiv e 'Ep^«t/s, ' we^ms m ©«tai'- 

' wfi^M('} Pioxenu3 ilimjus dyitatu di^hu el), qui horpitei 
jude ad fuam ciTitatem publice adrenientea eicepit, iirque horpi- 
tium, congreJTum popuii, et lĕdes iu Theatro procuravit. (Vide 
Polluccm, 1. iii. 59.) Supra, 5. 1 7. wpD^e¥ixf Ti»i; (u'p,/wvo( ix Ta'f 
i(br troAin. i. c. v/:o^fvsi omf rai; «Iw ri\cvi. Sioei. 
Fa ,91,zecli>yGOOg[e 6S A I S X I N O T 

«s* ern» AmSit,fia.s o 'A^fim, w^ «r/oy A)\u*>5i- 
ws Aeya» SVM.fSiJos, 2iVv.' i/toi >« a^ i«aw pnrap* Jtw 
5to5 'Ap)fihtfios rijiAii^, s^ ^uMLni ti-jrta, s^ •aroA- 
^^ WKjyJWntas ev T^ iroAiTewt, 2i^ ' ©nGijas' JV 
fM.yiiy>s 'Api5c^»v o 'A(^iews> -^wijo* ^o^o* i^ 
IV Boumoi^ur AjOD^iMit afneiv* pimup Tlu^yJ^pos o 
'Av«.!pAwiof, 'of e-n x^ rjui O). 'Am' o^f siJsi? 
•Trwmm auTVs e^ti^ <Tje5i?e^^|*&a/ "s t^ vfie7ifat 
(pt\icLii' -75 J'' otf7mv oUic ^Ji(/, X^<fv <r' s^v JtO/<Jf 
3I3:. ms irmyKu; eumn, AM , oijH^, i^euhi ^iAwr- 
Tre; cunay ajpo^i^as "^a^ytoM ©eTJoMs no^eJiu^cSi i^ 
•roy 7n?\£fMv, % *s(iyTi£pv o^B^jurey 0« ttjs ^^i^s 'tks 
T^ BoHSTay, Tfc7OT !iaA(y iw ewToy -TniAsjW» «';ni>«>t 
Sll^E. Tfl5 ^^anuAs ex' cwtos ms &>ka4, J(^, T5 "n- 
AtS^ituoy, 'E^tkw nstmAstbay «;^a£jOtawi, Jtj^ ^yu- 
pety et(n^a>«y, ci^j^^' iiJSt, eTTii to «T^ysy JrsleTO ec^Tay, 
/inv7nf.tr^m 'A3iiyaia«, lyi) ly^s «l^nA^pn, i^ «ff»- 
em «s ms 0)f€cc«, ci tos ff3Ao(5 SteaKUjdL<rfiiwt, 1(<h 
01 i^JCTTUs X^ 01 ^roi, irpiy 'i^ <JV(ifia.'Yia4 (jlmj fio- 
iUtf aij>^ahlu/ 7p*-v|ai A-nfuxQim. 'O «T' mouyei Uu 
vpZs e« ms ©«ta^ ng^^^s, ?«ti ^oCos, <y) %f*** ''^/'^ 
lULyjoi, !^' cu Am/wcOins. 

fie. 'Ef7Tu -^ >t ^iims ms 'ffl£5t|(« Tei* m 

yioyis, ut hoc vocabulum Jij^. refi:ratur ad Archedunum. ?■(« 
modo, ^rlar ^r,rwg, nt hoc vocabulum ^t-u^ redut ad Arift<ifJ)oo- 
tem, non ad J^Trhandrum ; placuit enim hoc nomen cura gemi- 
nato f eiarare, qaod Tulgo h, 1. cum Gmplid proibit esmtim. ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHZIfflHTOZ. fy 

mtmi» fuov;a, Ai\fuoQim w vfjZs tfyifia.ffmu' •K^a- 
im fdf/3 o7i> ^t?urxw t^ fiS// oioffUiTi 7n?\efcai£i/ns 

as cwm. m 'i3^yfU(^ JU^Amu. l^ *» J^ '^^eui 
A^y^i', muia fS/i m iwAotaSm 7» fir/Sos «?«- 
.x^^%|aio' fO^^eizn)i>)fftt,c^0f cTt fitMm 'dut mfifuirytA'» 
ymattOr^, ni a^ iws ][W£Suf, iiVwi ajjt m« oi^ 
•wpjCwas, tse^TD» (t^ (jia*7rtjffi tb» J^» pncin 
j8itA£UEc^E(y 'fi^ Titn J^T -TniiEiedTK^ "riu* tru/i.fux,yjtU} 2*V\.* 
a,j«fjraty /«»0» Et ^yeTo^* tStb cfi <t3CJA*C»i', ocJbTi» 
^ tiw BourndLY a?Runxv iTiwm ®ihMinit yfa.-^a4 
c* 19 ilwpiirjttaTi, e«.y 7« a^i^STot^ wbAis ^«w ©n- 
Cinon, ^i&ai ^Abmuous BoumMs tdT; ai €>n€oc($, 
tkj; mfuun yit^hilai ^94 /um^pAir m '0^yfub- 
m, tiKonp tKH^' 0$ 7^5 BoMrTVf> epyai iijuca; mur- 
^oi^i} 'Hlu' 1%^ ow^iw uiu^au TDi' A)^uoa3Eyous 
a.y<fXiimna.St ^t\^' ou fULMim ii^ oJs xsaiZs mTTCi^i- 
BtM i^ayeotTWDims* ' <ftvney» J^, t w tb» ■jreAejim 
aKtAA^THr m /^ J^ /Ufiii u/uv hi^imi, oie tiaa.i 
iatan^a a xtvJ\ujot, •n Si i^im ftt^s Ot/oOieis, Stt- 
(^hHMi t(p as^s THTOH, i) -m yryifunajt Tm fi8p ic^^ 
V^l9aRty hmm xwltv, to «T' c(.fd,Adi/Mb i3^v t/yum^at, 
T Si xst™ 7^»> « /*fl Jlir A)ij«4V, ctjiSii* ^pm ivf3wt« 
©it^s^oic» ^ ■(^^ "^ >ivo/,^ '^At/uv im *ufai 
yv4iQ<aLf ST^ttiwAia t?- u/wngjy ^^ynyt j8*(A«iTOff- 

* 3wrf^v] Hoc relpiclt ad illud t^uror f>\*, <^oi unmcdiate 
pnccedit miĕgatet rlr S^im^. S^/h. 

F J ,91,zecli>yGOOg[e AirxiNor ^<H ^fe* 'ns ■rW ^paTKBTBW dWTTtplO^. KotJ TEtWT 

^Ew^^M^! S^r 'rci^Ba!fut.'^ mJ^ axouea, ote ou ^au- 

f**^' & ^;^ t» >JCTa Tvi •otAbi lot^as *%"'• 

/t?-'. ^am^t J^ jgtj •sbAu lyTy jiteii^o» ajijuiiua 

tls 0)(C«.s eis Tiui KaL^//iica, •rlw Ycnanm r lae?^^- 
'efflv "Ttiis Bi)i»mfivius <mi'%p&/^a4' y^ TYiKtKawAu/ eui' 

ItS oiT^S StU/CL<JVCU Ti^ti^KU/ttaW, Ow'' »ft( TOfK»V 'b^ 

•70 jSi/eet, ^v«;€e«nE(T ^ t^it "imi «y «tww Ax>f, x<w 
^fl ij/(as oa^JW/tTnm* el Js *nf eew^ 'TĔJ <;pct7»o^v 
ttyTH':T6i, l&LiiiJhuT^/i/BiJOs 'iVs a.p^vms, <?^ (rate^w * ^tr/si'] Rcrcribe, ^u.^Jjy' timirum. Tnylor. 

' JiaSuMtoiu» — ypa^|'«i>'] yudicium/e diSiiticruwi mhiatiir, emitre- 
VtTjiamq>u pulpito cum pratorio conjiilulttntm, hoc cli, artem orato- 
riam cum imperatoria in certamcn addu^hinim. Buderus. 

Ibid. jiiz!ix<(riav] Plutarchus in libro, qui inrcribi foIet, it Glt- 
lia Atbcium^um, t, ii. p. 3J0. Eiiit. F. FuH. Oi it pinpss l^"" " 
wapaCa?Ao'fievO) li^poi thj r^ a:7.JJtlf ■ i^ cuv *i>tof, a'j Ai^iiTJJ «TW*'<i''' 

9^v fpo.ri^vu, ^oiirMLaM nomcD eft cauGe, qtue yiit£ettio did 
poteft: idud conteDtionii genua, ubi duo plareTye inter k liti- 
gant, uter utri fit id munere, locore, aut re cape&nda pnefimn< 
"dus. Dirputat ergo Demofthenu de gradu bonoric, qiiem ^ntgata 
MUitite deberi exiftiinat, pnc liudibus et nerids tmpentoriii. ,91,zecli>yGOOglf KATA ETHSI«nHTO£, ;z 

PiifuL7t /aO^ "^ TS^^nyiat' n^Jat j^ \nmA <f.>a- 
ba. v^ ieunv 't<py\ ^n ?V (^{iAiK Tnmd^Mi, iS vmt 

•i^ Seioca 'tlucw ^ff€^Si KS^ t^ ^pamam$. ^ii/M^ 

^mnij iBv xuJWcv cuaL^yaxtuef r^ '^sAu. T/ ;^ ^v 
<MeQi ^iMtTnn oi •ms iva vju^ys cc^ctcu^ ; Oy ;)»- 
f'f /*« 'Oe^S T^ *'TOA*mn» /'«fet/uv, ;|apif J"' o* 
'A^o}->r /iiic?f 7^f ^^ £^>yvi<nu3^ kjiifuis ^ 
■ns ''E?^skv(ti ?^^i Tti^otBW^s 'T^iryk yrymtjSifj»Si 

CSTC kya.^oL, u fu\ julu/ JuWty, ^^\', u fin i(sn 
y^au <i^i.io tiDpaieiOiiamu, a.yayeacru' ouJ*' .notwv 
'6^ «tu^ c/ctrnov ^uav xjipu7leo3«/i ^iV.'» « /m '^ 
'EMhott* CMtrnoY avapp)i3}|ffvnU} iVT* a.}awuLTSu ,Q^ 
mi$> 0$ toiiu, 'Jto-a^ ^rums» fiiyx.\its ^^)mai '^Th^Co- 
/dji/n, JV«na< Mnp^cu^erctj ai^f>ogft$. 

'£?t^Zeut>v, hJ*' ayvNfv7Cft ou }af Uu amimBSj on- f^* De ea qn2Aione, PlnUTchiii emdite ct el^anter, nt Iblet, lA loco, 
^uem proiiine comineinonyi, Adjungatur yi^lmiu. Var. LcA, 
1. Y. c. ult. Taylor. 

* xmijf X'^f<"f] NoArstes milites apptllaat e^cd HMiiiui, qul- 
tpt et pripcipw decipiTmtur, et oeatnrioius locupletintor. 0fjfbf, 

* nAiri»)» Mm^v] Yide, Aipra, p. 48. „t,i.a,Google 53 A I 2 X I N r 

ufmtu>, ic^ C!^a€eMt-$ "^iJt^jtMMr fU>^onK, xa| 'tSI 
k^yomw rW ci ©M&tis ^£iifj&iim -ro» '6ii«7» X4»- 
Jluioir «x<r7B(«* (ow ^ piiTap cujpOL-mms Jtol AtTTOir TW 
W^iy ewTws cisJsTWrtK, 2lv^' o ^anow^oM/ies, A- 
X9Uid; yryiyai, ctutmTit •miS^ieu «uitws f7iaU^jai) 

7VTOV ' J^ <YO"WV BT«S, «t»3»/4l'«5 AHjtWisSsniS, J^ 7i*S 
'BoiaTccf;i<ts '\l;3sirTlEXKnts ^Muv tlpwlw ^l^ -TToieliida^, 
vpwno¥ a«u ou^ o^ ^HAi^JTJTa ^gttowros, a.buirm 
»>waiC^S nva|, u inDS ^WiU^Swtreu J^iie^JWcis» 
■iyctTnJWtts ci TTi o«xA>Knet, owAws ttnS-panra» A^»- 
■los, ^y is <rS •»'oi«<^ 'jrpos ^^iAnrwoY «pinn», 35' is a 
JVr, 2t\\* «s 4*^) T^To 'XMpuyfia. 71 71»$ Boi»mfrutc$ 
r^a^yM^ireim, a,*tL<pffta tWTO) Tit juipH i^ \vifj.fjM.'Tm, 
■Siafmm tIw *A3)ryetv, ]jv, «s eoix£, ^tmcLs OK^y^g.- 
■Qmh ufyimvm ko^ cVnnopx£Tv AnfMeQtm, n faif u tis 
iftt, »s Yp>r /oe?S $(Xnr!ro» Eip)tv!w TroHioa*^, ajia^- 
wv ilf 7B <rtojt«T»tpv, '^7iStCofLms "W T?i;(«v, ^av 
fUfXbfxetiis Trif KAeo^yTBs ttoAituo/, *&s, '^ iv ^y^ 
AaxiSitiifiorais 'Ko?\xfin, as hiy^nu, rv 7roAiv a^nti- 
An{Vt 'ns J*' ou /i3t?^C^ *"? *'' *'f%s'^s o"' °* 
Tius @^ius, ^^\a i^ 7Vs •^Tio^ -Ty; vfumfas cae- 
■ g>t4«v i^eAiiAt^^s , iW j8«Aei(OTw9B li^l t9s Hp^> 
cVntt9«- aayTitsTaai» oc^pfflv cjaktd, )uq «wi^^ai' ot 

? }f] Tsuiwy i^ l^i^rm ims. Btrn. Oittt cnt nm ^oo^ 
divinatia. Tiiribr, ,91,zecli>yGOOglf KATA KTHZI4nNT0£, 73 

SdwjroT a.i>7iCA»^f, Ti^TRiy u^; ■Offo^s us 0if< 
€*«, arrwDiTds ©iiGswis noAi '^ ^iAKwro». 'Tti^ 
OKLtu/^tnK <ft 01' c/ 0^(11$ 0ifr^oms, ^n Jo^Mni »$ 
iAi^ws (?) /ocjJwEU «w 'El?ANw»y, "sJm jt^ •? eipBnis 

fai. "&/)«. j4 x*i «J^ ct>«5wy ayj^y a^m '(5?f» 
*(Ĕ57/iWi:^TW(, Kf Stbs , * tt9&T(W ^ axjtM(ep»T»y 3yT«y 
'PvS Kfafi, tKTniJi^s *^ 'roy /crgjJSiTj» xtrJWoy, rreA- 
juwi, Ttts «/yaTrerati? ■ff0(ri )t*i >ieXflnr«Ji tw to^w 
fli¥ctCa.5^ to» 7i^>0¥ Tay ■nTeAewTWWTiw, ryKW^tuct- 
^M Tw ntaiunr ctperliy. 12 /0^35 (i^ Ta /tej«?Lst i^ 
ODBwiV4it T^ST tsg^ci^ttetTHjy, ajntrriw in^^-mt a.ypw- 
ToTctTB, /og^ J^ Tw w •nSs ?iii^is TDA^y 9tti'iW*<n<i- 
Tctra, '6h;w(pw^y eJiAw^s cturotst /«Ase /SAnray Jis 
Tct •iVT»¥ /5r£^ffi(>ra Ai)w, &>$ Jb ut '^ Tetis 'Hjs 
iCa>iXOs avfi^o^is ^'poLwdOa^ j Eay i" *if70$ Aey», 
wjtttTs 'C^CJC/teyeTTe, JtAi (JKt^a.-jro^a.yeTTc^ TOs TeAii^Tw- 
(Rtaiv, as E0ix£, i^ ^ ufurn^ ftnfAM ; ^ rEyadE J^ fiat 
fXiKfov ^OToy iw Oilg-ioieu [xm ot n^ Sns.<n^a, SVv.' 
ci i^ 9jai?ffl, i^ wfu<j«,7i opot¥ /o^iev^ Tc» x*puJtst, 
)^ Tw o<c IV ^l^taiuctTB; ctyctppnaiy /xiA^iwa.¥ ^ryyeo^, 
]yj Xpji(ja«5s, TroTip' oJ«3e t^s oi'it(«5 "J^ TiA^tro- * oSiJTWi'] Vide, fupra, p. (J4, 

* ovnf] Ctetipho. A^^. 

* Tit^tl yinSrt — Tf itaytlji. Bern. • Tiyht, ,91,zecli>yGOOg[e 74 Al£XINOT 

jnlntĔt 'TtKuti ShL)ip/cL aj^w '^ tbus t^<Ly^i^cus i^ 
70$ iifmKas ■ Tnjioi i»s lUnct, itui& f7ntma0f )i '0k 
ru •v!ii 7niAR))$ a,yiUfjLoatui)} ; Tj$ ;^ GOi ai>' i^yn^a 
eii^fti7ns ''EMIw, » ]C9^ TiOLtiiu%)s e\^%ms, &y«^M»< 

Tir TWli T>I v/ispeC4 jWMoritt.y, «aoep wti, ^ST l^tty^ 
iS» >iwi)9a(. oT a)yO|U*WD jU*Mil)' « -Ji^Ai*, i[jl .j8eA- 

wif^oS TVf o'p^w$, ^f «' m-npE; noaT c^ T^ tb- 
>£[ia ivn\tvlmcms, weut<nins Taaoyif\.uf, YMooji^t^^ims, 
ntSjKrtla 7D 3tscMi9OT xJ\fv!fUL 9^ ^BejTee^luui^-ip» .o£J5 
a^aTDi* OTi TV(riV rvs ueuiaTuis, m a mrKfSs rn- 
Mtmtau.y ii t^ m^iiia, S.iJ^s a.y<t%i yvof.d/m, .fu- 
^ p^ 1^-ns ^(las rt^s, luui S% %if^v7^n£ 
T^ T» !Ktvo7iW^j et^iwm i.yaSti Tnyp TfCTi(OS w 
To. icu/i^i :(5e|| ]Cfi:A&i us ^ao^^^i '^ore f&ti Tcurr 

hJljtJTl&l, ^M' » TUI^' ^t^\<C IQ^lfimiLfjSfiOS TD* 1% 

Bp^v«« Tws mmy ojhm, ti •mir' ' aw ep&i, S ti ?»5iy- 
^^ii Km y^ i.1 ai/m, i^m t» £x, TV -\|«^idjMiTii$ * & l^a\ Miriiice tlegaiu eft h. 1. iirnifirt{, Ua verbis ai 
lata taoquani in rcena repne(i;ntatio oontcntionis inter p 
pleln&ituni Cteriphonteum redtantem, et Teritttem rerum illi oc- 
cnmstem atqne intu^lhuitem. llli Undea deprcdicaoti bme de- 
deceia obtbeptt. illi n»it riy aySpa, tisc tlomachabmida, $1 SH 
i^ vro; ir^p, iiibjicit. lllo pergente, rt^aytl i 9^fus r. 'A. a. ht- 
xa, oggannit hsc cum faltidio Uqiie indignatione ror Kwurw. 
lUe, nil eo turbatus convitio, contbuat eia-ipeJt^MsiyKta, led n- 
ritaa inultum id abire non fimt} occcntsm TBy (Utwipw wJ M A*i* ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHXr*ftilTOZ. 75 

mtarran, "^^^a. TecntrtHi a^« i^ ''^ iiMftMOf (pu^ 

x^tifi aV(/)Kt>a5ia$ mx5t, w eiieuJ^poi X9j A£>JWn»T(t i" 
m^(¥. M», ABC?* *"* ^*M> W "^ aM«y Os«v, ow- 
Tuw v/ieLS, a 'A5wcuoI) pt T^snu» iqvire k<^ ujuai 
eurP^ ey T^ tW Aioyuw op;j*^, /M(<r' (tiiM~Te •o^ji- 
yo[ix« hanwi 'rw '£Viwon 'nw J«jUfif wy 'A3itvcu<i«y, 
jUhJ'' *C.3n/u/£y7tTOeTe rw ayio.iat 19 aniKSTiw ^jc^* 
7V$ Td^niapus ®ilocuus, vs ^uy^s ^ilg- 1VTW, 
wiroJwte^^ T? ■sroAw, «y J^jt, i^ iw.Kt, ^ itttptts iiia- 
Aeon « AififtMQmis Sii^ySiouA, tf to liam>jawt y^wu». 
ftB-', *Am* cTTtk^i TDif tnifuuni » {rP?ytyw3Bi t^s 
^ ' 2Xff-yomf "iianC^ii^AT Oinat us ttts mjp^a^s, 
j^ io(uattre o^t k>jinuiijBpUu 'duj iroha, '™%*' W- 
TOMtt^o;, i/xfXf)ia{s oouay, a^^^at ^(uut$ i^ tou- 
Sics us hu>>Mat, •i^^a&ira.s eu^poTmis, 'optaCun^s 
ywM^ or-^ fx^(iaJ)9.iorrai rw (A^jt^sjiii», ji.Kcu- 
-o^s, mrsunrrai ^u/uis, ofyi^ofjdpss ou -tws 11/iacyu- 
t^ois, ^tV^:a iiH£ iVT«v a2riois, ^'^nurTron^ ^- 

■ dia»«i«if] Ddcriptionem, qattfe^itnr,laudat Tieo, Rheto- 
nun non uhlmus. Ouantum ex jl^ibhiit ^cnndia alii' profece- 
riut, doctbit MuTttOs, Var. Led. I. viii. c. 10, Ta^hr, 

* i)f*»f] Poft hanc vocem Tidetur fa.nAm AeiRB, JuppUearttet 
vtis, tit te/latum /adatU vet Juccmjm, nan iit, fi pii maleram bomm 
att^tt'vlejfawattr, (h. e, mibi .meique flinlllbut) fed us, qm lantat 
cladtt Jlhi cm^ekarint. ReiAce. 

' itinci^enrtg^il <^ prtoius, juafi morinttei, ^i^tant, man' ,91,zecli>yGOOg[e 7« A I S X I N T 

Avi li^^ im 'nis 'EVutJW aAmyigr ?if)AV«V, ^^^Nxb 

0Etv 'i^ ca^^arJtu <pii?\g^<ttQ<ii^. OuTe tsroAjs ;^, our' 

^wnSCTM aiif£yX£e '^im.fJS^s- 'Tlt&s ^\- a 'AS*- 
yoToij Cnc ttMJwecOs, «'^.^ iV$ ';n>p5/ua4 TV« £!£ 
3(t^/uva '7rbf^fituo'/^s wfi6V e^cde, <itv ^ auiw 
axaf ev i^ Top» -TtSmH wiii.t^i\>)f, iwrcf (U] c^euat 
jibAjv 'jnp^iia ywiaO^tit iW jiuii^i; dW^nAeJWot e\s "t^ 
a^ *EMl(*av oa^<i.'5t' 7dv cTe '7nv 'JEMaiit ,x«i| 'W 
YoAn oijiJW kiajTerr^a.^^, tsDtc» ccurrre 7nAiv et?ntf- 
^ve(v 'TO xtfiva; 

V. ''ha. i' ei-ira xa\ -aĕ^ iw -mGtpTu it9%^> ^ 
"TO vtu/j 5tgt5t5WWT«v 'a^yfiBLTtiv, eJtaya yjuas uwo- 
^vnm( $u>jif($^, 'vn £ixfeeSeas ou i^ ^^ ^ToTicJbu 
(imiyi ia^(v gA(?nv, ^!V\.a, Jtoy t ot T?s wa\fl»s, iCwiM 
4yi«;irAd^€«v u/xo)v, }caf teus ''£Mltt/a«' »|)}fts^^0>wi. 
Kanra.yceyuayis <^ cturor cis t^ -TTaAii' ths «Tg^^ 
x«TV o&mipic({, '-TTOs /^ "O^yr^s "ytS^S 'C.3WT?<^5 
Zw S.'Af»ms, i^ cH^iav H^tuS-^ns *^ (^ jSSjtM, Etjiiiyo^ 
A91UC ^/uts hu\4'^ auTOT ^^«i£ynneTv. *T/xeu J^ xaIcI iant^. Naip Tcrbi lsvra}«Tfii' ufua uclmut mmdaiU, et Iiaau< 
num monentiuro precibus accommodatus efl, Butiaa. 

' ajt^AAageJ Vide Yiaorium, Var. LtSt. 1. v. c. 11. Tayler. 

* Tfiuf pii'] Ulitatius credo, ras eiY vy v{wtvs yjioras x, r. A> 
Supra, p.35, •epmiv {iiv iv tm ;^/oy ro» r^j T^i/iajya. Simile 
etiam eft lftud, p. 43, fvt |*iv wpwrnj j(firifs «AA' 5y vftirtini£tSC ,91,zecli>yGOOglf KATA KTrt2I*nNT0S. 77 

l^ TtKH * 'OeylVS ypWS «<^' '^ T* \I*^W;UAT» 
CMlTs '7S An/ioaSEi»; eTrt^oiJpui owfia.y ^M.a Nouoi- 

a^joil 'Eire<#w J"' eTeAet/TWB 4>iArjrTo5, 'AA£^ai</^5 
J'* c(f 'ntv ap%w lutmgHi mAiy ciUTof Te^Teuo/^Wo;, 
^^c /.iV Ii/joiWtd nav(n9(,vi», ei$ amar ^ iuif/ĕ>Jm 
Jv<na4 Tw BtfAlu) Kj.-n^ijoiy, i^jmj^a» S' 'AAe^iy- 
^M^ Moc/pyiT^ en^To, a^n^roA/io. S^ \iryw, as u 
xm3)itrFra) a. MaxA^yia<, (t>«t-7rBCv ;^ &trrov tipn ev 
IL'Mm tSk>tm.'z£pna., i^ t* * ajr/^stJ^^st <pu>Jir}orr±, 
K«f ^T( A£>«<y e(p)i CV3c Enut^iijy, ^N\.* ax/^af ei^;, 
Sti oj/iaTos '^ i ipET)) «yia, aoToe ClOt. e;^ clT- 
/JA, ^on ^pay -rey *AAf^afc/)«y QOt ex. Tw 'AAe^- 
anj^ <piiami, ^M.' £k tk tMmu witu^pitn. 'HJV 
J'* i-^piafjB//av ©erlaAay em<ypXTtvw '^ Tiw u/m- 
•n^y iroAw, xaf toJ neuinu To tjg^TOT ■srPo^iw/^Ey- 
70S, sauiTas, rJnti'*! t^ 0n€a4 w to ^T^eJ^y, 
l>fetC^>iS u^' uAtay ;^«eyTBY)i5tV» ^snJjpas «• A«*tf S^ 
Ki5ctip»vo$ wut 'Oss^e^;, trr' <^ Eiplu'», out' of 

^ nfwTai ycayai] Hsec non redolent callitatem Icriptoris inter 
primaa lemper habitl, roi)f fiJky vpm-iii •/^yei—i^Lsn Sk KKr^jj,h 
ris Vfmwi ^^*'*"*- Non oportuit tam cito. Tt^hr, 

• rtXa,y/yaL ^uAaiTToyTa] Polybiua, Hift. 1. vii, Ma-ri Si nt 
t^HTjiir lx ruy TV^cvrair Upilmy rf<>txiyex,^cvriay mtm (Macedo- 
nnm regi) ruy n>.a.y^ytiiv, Sc^e^yti ti( rii x^~P^f> '"H ^^^* 
StaM,\iyaii, igctro tptTtlyuiy rdti vif1 rov 'Aparey, ri hxt7 rci leff7ti 
«Tj^aiyejc. Taylor, 

Hnd.] Exta inBimaTttn oh/enitmitm, mOiaiam. Subindicat 
Alexandrum ignaTum et Imbetlem, timidum, fpiritui aniaincia 
cflej pericula<)ue de&gere. B^. ,91,zecli>yGOOglf }S A I X X 1 N r 

dltTttt ct "^ i%r 'EM.iivair ouueS'^' (Hms J*' u/ta!f~ 

1A . '£1$ )ap ^cton U ^ Ilctg^ioi, ^ 01 •^aOiu- 
Bitms /ae?s 'AA/|a»i^if, ^[54 -ns ^a^ytuL gwaros 

'7n?EW7K4, E<71 71$ 'ApIfI«V riA^inMO?, ly 'A|)l?c£lfA)f 

T^ 4>ctp/xotx(ms,\» us;, ei 71; oE^ icsc^ ^^uni >i*i»«xu. 

W.t^OS, WtWi T0\(«/ ^yVO» C* TH A>t|tt«98VB« ODt*Jt., ' n2ffeXi}i] Qui, canrcenfa Pa»lo nave, navi^baat. PuUi- 
cum navigiuni erat Tia,pit>.ttf, et reip. caura IsEpius dedu^tum» 
nempc ad legatoa tranf*poTtan(k>3, ad racrtticia procuraDcU, et at^ 
gotia hujurcemodi. Hujus tTtiSalA( Harpoc. v. IlxsxX');, imperite, 
ni librariis ejus ea imperitia obje^nda tit potiu), Tlagikas, non 
Uapa^iat, ut oportuit, vocat. Quod animadvertit, et ex auflore 
noAro relUtuit vir excellenti ingenio atque doArina, H. fal^iu, 
TayloT. 

Ilnd.] Quocunquelcnfaaccipias,quidhuc 5icisut, etqui poffint 
hominea Atheni?, aut in agro Attico «erlantes, teHes rei apud A' 
lexandrum gelhe cflc, haud equ)dein video : ^uapropter legendum 
furpicor efle iaf<ri\i9t. PbarTalii, utpote Theirall, qiiibu) Philip- 
pua et AlcKander multum utercntur, poterant hoc certo fcire, 
PoH hac dudum fcripta reperi in fcbedis Taylori, eum quoqiie 
banc in fufpicionem yeniHĕ, qtiam neceiTe eft eum minus probaflĕ> 
qui ia annotatlonibua imprefiis baud (kjmmcmorarit. &i/ie. 

* Sui^ipuiy ytyiiuii9s] I^ge, et dilUngue, eripwy rr,y o^iity }i{(< 
^ipaiy, ■ntijurts, &c. Sic in Tiaurch. ly/ ovJ'if iripan ita^ipm. 
SemolUi. tf. TLeLpa^pnri. r^y liito' eripty ffs\r'nay. Markiand. 

Ibid.] Yidetur aUquid dee&c. Niun, jo'»^ ijto; aurft rvx <ilSx 
«tef, ytyi^ms. Be\fit. ,gt,zecli>yGOOg[e KATA KTH£l*nNTOr. 79 

ti^yiJUL »iSu.f*as tu^/m t/m >Jyw. 0?n$, «$ 
iyat oMiia, irynn/jStMis om ^7^ Tms '^tm '^ &£untast 

jyoi', oUWy TiyA a/fYrm.i yi^ a/!5Ma.5«s, ][5f •^tbMw 

J^y, TfHT5 tf«gf * ^j^ jutMjijw <o^>«)py«ww, «v ew* 
Avi ^dumou }ujQinfjSfiK. ET; /c4f « 'Oc^tk, W »s 
"duu a^n* a 7taA§u luc^t^wo; AAEi^«iJ]rt$, «jra^^ 
tnuMn cumf ^^ lAtn ortan, m liw 'Amau iW&i, w^ 
juoi^e J'' 'TW riEpaDy i3<t0tA£tff i^ MUKn, ^ ^n/oc^* 
ICJE) ?n^ ^Tiec,, o[0;usvo< J^' dy v/iSis el; t^ mi^ 
avftpuL^fVU (oc^m^^^ro Olg- Ws '^<pesSf^^s «""^ 
^nhaAis^ unas ttta. cnmfy)L T^i, Ay\fiBt^Ens, ^ 
^^sii|«$ Tt 4ii^«7Aai ^ B»Aet 01 ^ 3;^ <^ci€»9-Zum{> 
i^ ^^pWEtiOa^ T^ Kttnv T^nra; Kema pjrnjpodu* JW- 
Aiew hlfdaKs Hsuejs OOt kia.f^\. 'Am' rTraJ^ jnt- 

' rottnw] £a puta, quse fupra dixi Demotlhenein de Tno in Ma- 
cedonat odio, patriftque caritatct jaAare conruerilTe. Ipfe iElchi- 
net hiBC, brevhu et oblcurina iiSa., esponit iftb kc^ va><x^ii£i ti- 

* luu^)] Cbribns Tiitatem, siiiinmnque Abcedonibus infefturR, 
fngeiuiqne Itdertiam in eaa^tan^ ratio^ibua, quibui iilorum 
potentia minuatur, proferret. Idm. 

* B8Xd] Hic iugreditur rir Mnpw itcupi» iHoium trium ttm- 
porwn, qu» ptnlo Aip ra Gommcmonremt. lim. ,91,zecli>yGOOg[e Ilu arJtiO^tJ&i/os C4 KiAoutiti nancw at^n^, as i^ita~ 
^cL <Tb, etuTtKy. fM,7>ff. ^' >Ju«Mei>, as Uu h <Qr^ nu 
T^s, <PJ(jk-mTt^mQ«^ '\jm 'ns ns(WDuis iWa, ^ 
ii crw anJiet/ *i 7niXts Orx c;t^f>»> i^ las '^?o^9$t ^$ 
i^pn^Slos d« i^ JWtuAaiii isĕ^as» «nJtotyww 

IDS, ^ ' •ypumtji^ai 'i^imotASi', )[?< * KstTws^^ ^cw- 
xaiy, a 71 -BlatKTirt. (Tu/tCwn^ 'AA^ayJjoa, bJ' ^^m^ 
^gy^a$ 0^/) ^)V^' £if i»a \9U^ av^etMu XJtM'<>** 
'T-TTipCis TwW a.mV5t. Sujm, •Oye)> ^ ■TW wo/i lyiB. 
<<pfKOTav Ae|». AeLK^J^iii^yui A^ ^koj to £EV(X£y 

•n(i<5.i* 'HAwoi J"' oi^s ^ (n;jK.(i«rn&tMov7D i^ 'Avii« 
Ttwms, ■;iA.«v neMlu/ttla», x.«4 'Af0C5'i'* samt., 'sMw 
MgaAns 'mKtas, ai/n} Jb «toAiopjUTtp, xe({ lutS'' » ^uff(j'K(f(tv] ^tf ffl« iiiSimie injlir Jeaui-dta hcheiiHs ecnma 
^apidiem tnter/eihm in cenelamares. Orid. Metam. l.-x. vcr. i']i. 

el pandis induHce eormbus aarum 

Cancideranl iHa tuvea emiiee juveiiag. BnxbEQs. 
' xitrcr^fda(] Idquc etiam hotlls ritu. Juven. Sati liil. 
Yer. 6$. 

(^qui cormata !ufirari deheal agva, Idem. 

* rwy nn\ xa&«p)K«"w>'] Hoc tertium tempus eft. &yh. 

* xa{ rg] Pro no) ReilLius mavuh legi vf9s, quod nolumoi. 
Ifti priori xal, i:»», rerpondet proxime lĕqueiu lutl, t»M. 

' ffvj:(.j^cr£CKAAc^p] Simul cum Laced^bioniia deficidxat a 
partibuj Macedonum, Bajke. 

' oSri) ^J ^iroAto^uiro] M^alopolia puta a I 
eorum fodie, Idenh ,91,zecli>yGOOglf KATA KTHSr^nNTOT. 8i 

i^a 'nif ''ApuH X(tt •tk oDutt^^ns oAi^u Sbt ■mar.e 
SpaTOireAy, 1» «T' '*axif^,ci aj^jjw la.. 'EiTauS-' ^^7» 
a$, f^ 71 TOT »v (t gAf>(f, i^, «' ^Xu, >st^-^^ 

<rei TW ^lM-nS, «W tt» «(TDIS* (WiJSl cfi cr.yi^s, otj 

jEt Itan^, m/ynutdu/ 'iyt trci, a i\ tuv £A(>is^ t^ 
nry A«^«. 

/M.^, 0, •Kue isrtSi' iiiiisi a aiJVpcOi, &i):et<fT£peiTf 
axfea/j3foi ; "Ot (ipn mjWAdar, 'AjU-Trs^ntp^ELnn 71»« 
tUu m\iv, oLiwnitaais/^.Tnes itt, tJKti^ui.itt. 7cv Jv^j, 
'^^MiT/Mnai 7» * yeugjc ¥ cg^Ayiuaiw, ' ^offu^eu- 
fBf«9<t'fti TO ^iYtt, *7iv« og^^ a(srtf 7iC( &Afr- 

' 'A^rv] Ptm tMra . bte hnuJplMtnim, %U btK in/lrg it*f«, aea 
cm^kitur. BrodKiu. 

* yKptt] Eultathius, in Iltad. ^. p. 509. ££/. Sem. ro ii yt 
»i5pa restyjuiiw tinai ra j(j(r,ftara, otrri nX-^r, a/t^a xa( c|j- 
S-ex'^f*'^*- Iteniin, pag. 457. m ti rts, diukii^iiir YaAaiji XiV 
ra, ^(uM mf ayii,dTiav tft7ra j(f4,^ava, t^owimws i^paatr. Cicero 
^(U>qiie, Philip. v. C. 3. »n«i W/i picumeBi diclt, 

* fDfiie^a$iijMda] ttffi,o^l,s!ffir efi, Ttgtiu aat trajeiia aut- 
jatrt: Tcl M ugmm fionami* ionjiSsm mjuerr. tiffi.Off,afvufuia 

igitur Eif ra rfvK (igniRcare mihi vid«tur, lyntr; ariu rE>eX"'^''^~ 
^ui&a, lum^Mi fiafj:LW'i ririy i^patrijuru. Potelt cniir «li^uls 
in t^getc yel (torea inrui, ut ca1erc»t, vel Aidet. Vel diHinguen- 
dum pofl verbuni ^OfifMfpa^ii4^a, ut iu eiemplaiibut legttur. 
Ottod &utem fequilur, «A coriuptum. Budmu, 

* nris T/ttrror] For&D, Tivt{ 1,(101 rw «'^iMtrei'. Staii gid twltt 
fedki» Ua tngiamit, stj( qui^k aau. Pleboo nodo dicihu t* 

G ,9t,zea.yGOOg[e 89 A I E X 1 N O I 

i^ n^pojCou; o^t^rctj. Su ;S^ ^y tuiidu/ 'itminaaui ; 
2u >^ *v /^s^joiA^ois /M) 071 (rays "TreAw, ^J\\a Tpas 

» 'Og^t^eis* ea* eT' auTO|Ua.Tov Ti cnijuCn, yTygjOTCinw, 
Vj 0cwTov '^ Ta >«)-ani|i^o* hny^-^^a a.i- iT* ĕASji 
^^otf -ns, ^ink/yKttnr* £av Ji ^aL^mifj^, iiypeis (utji- 

yJ"^. Not(' ^iW\.«. J^|UOTIXCS '6§iV. 'EttV (C^ 7IMKW 

(piKTH Ko) liw aA»5E(af, QfX K^eLTtam^^iSs. 'Eita- 
■»»5 *<ri ^JH!?^Cm <r'i>' eunm roi >-ff)PY. '£>» fSfi 
fxe^^ ifiav X5>iou^, i Sii •>J^a.f^a( ci tm ^io^ tk 
J^i^MTnK» av<^ xa.f 0ai^>g^»i, itju mAiv av7i3>p9u, ■&r'04«' alicui podicem trajicere, qi]i contemptim eum habet, (ijbigil, op- 
primit, ^orcm ei rrlpit, dedecore aHictt, ct dolorem cieat. Unde, 
'qiis loci £t fentcntia, facile apparet. Sont, ait, qui rep. noHra 
'perinde abutantur, atque psdicones corporibua eorum, quos &a- 
pnnt. Opprimunt nos, et invitos tibidini Jubc fer»irB cogunt, jio- 
lant, derident, infamant, et cruciant. Acccdit propemodnm, quod 
noArates nrarpant. Sie machm tmem du Hojen enge, Rei(ke. 

' xWaiio(] Scholialtes in AriHopb. A^es, tct. 419. l£ifa.ittt 
k>it'i T6U irxro ff6viu.os. KiyaJoj ydp -^ dKwrrj^, Tqjflar. 
■ ' jy Vel i^. Et nroii 'Sffui ^y yie. Martiatd. ,gt,zecli>yGOOglf KATA KTHSI*nNT02. 8j 

•m*. W£s '^t «Ktf Tt» o\i>>^;^|ptoy cii^pcaTim 334 (ptw- 

Jlw U!rep^«f Tffl JVi/(07oui' t?g^TBv ^c^, (Asw^sg^y au7sv 

ilw -oĕ^ o 7*»o# aiirtja*, iii^rpLam tj toTs yo/ui^, o'i 

V»» un^yma.'* TO* (uroJ /n£?s 701- J?jWOV ^l^n^etin^i/y, j, 
•re y' a,ia.yx^'^'m, fMiSifaa.v tY^^i, (vct /*« )3o)t- 
5»v TOs 1^ /Qf£jj^yfflv a-nm/taiTi, y(tpuis '^^tryu^ii 
•Tnmi T ■JToAiy. Tpnw, m^ia. x^ (ii-T^t yyi th- 

^UX«V«) auTBV /S^S li") Jljt^' il(it^.V ilO(fIK.V, ffjm« 

/t« al^ T^ affi\yiat Tns ikmnts <S^iyJfeu) ^1«. 
TH Ajita. Tmt|m)V, uiyia/Aoya. n^ hwa.nt eiTrejy' 
XStAcv -p lio/ ju^ a^yom ' i^ij£?a|p6ic&«J ^™ /S/ATTjtt, 
•riu^ /fc ^il^iar liu» t» p)rTB£S5, jyij ity 7^i lirei^iy 
TtfS oxooov^' u JV (Wfl, Tnv y* iu-pafioJtwUv ati 
^TSgjTOJcnoy T» Ap^. rii/ji/Bay, a.y4*tov eJ TTiy ^o- 
'ytto, iW jiMi <cr^ Ttt JViva 3[5^ t»5 '7m?\£(ins eyX5i- 
&AJ''»>i ■?■ iI?jUov. Toy J' oAjj«pT4Jwv, to>^ Tayayii* 
Ttraw t^**** "n >^ *^i raAw Jfc^iiva) j 1 cr^occj^Ei^a^] Eleganter et fi<ierit«' Lambinua : Daiide, iit inl^ 
gritalm ac pTohitatem babrat eum £/oyufntia eaigunSam. PraelaTutn 
iji enim oralarem, cfnfi2io et raliene res i^timas /ufcifientent ac /e^uen- 
fem, eajdm, dodhiaa polaum, £een£qtiefatiihatt in^rn^m, audiuri* ,91,zecli>yGOOg[e «4 AISXINOT 

w ; 'O iTt 7sffyvijMt 'if!zt 'Cki moi ' i^otc. TtfT« m- 

Tu>\m Uu dx. Kcg5i|Ui«v, HT^s /tsc^i^s Tni; 'TnAc/uois 
Nii^<p«loy "ro cV 'UJS n«T», TBTi ■nJs 'johtas i^^^/iKnK 

W )a:.TOyvow5ir7Bf a.oTV, tw x^«ot owp^ '\jmtmmh 

<c»^9(' T0r Ti^rr«T Tuc im/MiofAtmf Kir7«v, ^ >a|U4 

■|t«Ym 'jn>M, "SiHjJ^i Si t^ ytws' V^ « >tmyT«q «mw 
'^i-^a^pw A/o> <tj o^vof JVu£9 jusm TnMm •ymjui- 
wr ^^n;»^, ncuuiun T4t ^i^ rtc^* oTttJSnnit, »11 hus ixflieari at pnhart pojji : ftd fi alteruiro eartttdum _fil, hond 
«mi antepeiunJa tlo^ueotiii efi. Id boc loco t^v JiXMiav— 4'aj!fk> 
— Adyor, aliter ac Wolfiui, accipia, «t polius catn Lambino rcDlio, 
lc. fubiDtelligetu «ocem xiira, vel vim Tocia iAiui, et pofl ^«/«r 
igitur comma vel punSum leriHimum coaliituo. T^l», 

' Six.»l«ts] Vir literi» optimii optime eccultna y. Ttup l^en- 
dumcenlet,A»yirfM{lrw— ^MWo;. Quodverumarbitror. Tametll 
commode veitant, Bradxus, omni cam ttqvitale; Wolfiu5, ratio/tit- 
duiatUT aqidjfimii etnditiimihut, Idem, 

' ^uy«f] — iyntn, j^ &«t-<(ra jKtrayyw&nrst atJrB, 1751' xfis"ti' 
6ix vn(u'iyett, i^iKtslraj ci; BddYo^y. Mttrkland. 

^t^o^Ur^r, Taykr. . ,91,zecli>yGOOglf KATA KTHX1«ANT0I. 9$ 

ittr ■ns ^ vo>MH yofaiSt AnAU^nw o nttioiNEb^* ^ 

ni£. OiiK»v ^ns |C^ TW m-Trmi iv i^s /MTfos, 'm- 
\ifmt it im n^ «^i/taj 5«'**'^ ^ <"^ t ' ^i^^Mrt 
Xsrny»<im, m /1 ^ire ■? ;ut7f«, S3u>^> iSapC*^, 
'EMwi^dw T^ ^M, o^ 3^ T Trwnpik» w ^^h-^afus lĔ5f. 
«!/. IL^ A t JOtS-' iifu^i Iwtmy, •ns '^ ; 'E* 
Tpntpdtp^w ^pjpypapo* ave^v)i, m i(a,T?q)!t :(stm>*. 
7iffi<%as lac^^i^i' a.'m'qtis ^ Xyi i^ 'nJuTn ^^tu tQ, 
:(<f1 T^s Acjn/s cA^ifm toTs avii«xciff, a»wnjJW' '0i 
7B ^nfiA' 'JtSi^^i J^* CK Tiis -7roA£«f eiX)t^as a.pyjfiou 
£?i^;^4^ ilĕ.ttTroiMda.m NuT ,wV™ tb * (SajiAow» 
•^(guTm ^'^tiuxXviU tw Jiuntvla' oi^" «i J*' 6iifl * wafi9-ir rit ■r^t WAwr mI^i] Ouibu* cautuiii erat, m ^ia 
peregriDtm multerem ia usorcm duoent. Brodaia. 

' irepiffy»s] YideturdeelTe oJrsj. Sc. IJSj liijiTi' o5r«j iw^isli^* 
yaf — MarkUnd. 

* v^o>iuv] MoR ontorum, ezaggenad«e rel cau(a, plutalem 
ttTiirpaTit, rei Teritale tjngularem numeruni porccule. Gylon eoini 
■Sciia deGgnatur. it/i/U. 

* ^an?Lixo» ^S"''^""^ -^ * 'W Pe^artm dalis peciima. Diodo- 
ns, 1. XVII. c. 4. £?» PuKiiuras (DemoAbeiiea) tw ^anXcT run) 
Tlep^iar S.fi.t^f%r emrw tia^uka.Tlar' «roA^et yaj} j(fr,ft.a,Ta •pam 
uiray li^ij^trai ^a^ ntjnw, i»a nAtTitiijTat xaTa MaK>a^')'w>'. 
Sredaut. 

' i«i)UxAiM4] MeUpIiora traAa cft ab ailu reciprocante. Noa 
hoc fere modo diseremui, Hu a^am were at a Ipw '^, tiH ^ ^dl 
^tU Ptr^an ExehtqMrjhuKd ia. Tiylor. 

Ibid-] ftcm cjoa ^niUarein. node rumptw fKieBdi Cuntj tai% 
G3 ,91,zecli>yGOOg[e 8(S A I S X I H ¥ 

TTapi <r' ei/>Trffl/no(JvyI«/ s^ ?vi»yH S"vva.fux, irais -m^mj^; 

Xeyiet, el ' twt» ■Tn-Ts^^.To^' nJ^ >^ -Tron eiiJ^y /«- 
0J)5(yTOf 1^5 To. T TT^wioy otto^^a Xi*y (nt^m At- 
^i^. ' E-TTei^, 'n trufjCctiiu TK ■7roA£i ; Oi' /^ ?jy>( 
}C5i?\5i, la •T'' epj« ipau?^. 

«t. npos J^ ayjyict» /Sptty^s ^oi Agi-yeToe) Acys. 
Ei fjSp -p «pv«7o /An J^iAss IT), « y/«i5 ^ cuitiSim 
oin^j Dl$-T^Qw 'Ksys «tv /toi Tiap&o^*»* eV£iJ)( is i^ 

€LU7tS 0fl0}\Syil C# ^S C^KKWiO^S, y^ Vfl0S CUVt^, 

T^i^Koi •\ljK5jU.v«n4 TVs * -a^i t8iwv xitfSfjns fofiuS' O 

•p Xo\Ot, TOO^SUOS yOjU/l^ETTtS, ci 77HS oumis 'GctTi- 
/iiois «STD /iiy cie^yti^Kj j^ Toy afp!tTEU75v, j^ t AĕAoi- 
•wo^^i Tw Ti^iy, li^ Toy efiiXcy ofioni>s' eiiri ^ i^ <Ai- 
Aicts 7-pa.(p«* y-o^-rri JctWjCttttn^E» ttv -ns UjUay, ^ ei acri 

lai^iter obandavit aurum arege Periknim « miRum, ut, qiumvi9 
jntemperanter prodigat, opefque ilias peregrinas omnl laiuriB 
genere dilapidet, confumere tamen et cKhauiire polTe haud videa-> 
tur. Rei/ie. 

' -r^Tai} Sc. Jiro rsru. Vide, infra, §. 90, et quae' nolantnr 
ibl. 

* wspi rirtav] Tu/y ieiXw* fc. Andaad. de Myfl. rarnj Sa^ av- 
res Kf rai Jk rarwy a,Tiimi il^oj, j^ ii^aaat KiitoitY rr,v rd^n, ■( 
irpareias, ^ ftjXi'af r^y i^Mitn, ^ dinciSa dmS<iy.<utv. Hoc etiam 
indicAt Lyfias, c. Aleibiad. Aan-oraCiH. Brtdaiu. 

' ti] £1, poH Sauaa^tu, pro oti, apud Graco» adeo frcqaens cl^ ' 
■t, nifi lyronuni gratia, notaiTc fere fuperTacaQeum Yidsatur, ,91,zecli>yGOOglf KATA KTH2r*fl-NT0r. 87 

pMTiws Jfit<peci' tiai' Trto? V'vflC5( ; ' lya ey^stTBS ?!^i', ms 
c<e Tui Kfiai Ot/aas (poCa/^os jUslWot $ TVs Wo- 
^fiais, afiSMii a.y<iivms ■"O^ep TTts raTC^s •Nl^arctp- 

yjl. O /^ TBrtUt/ yo^O^BTTJS, TW a^pa.TlWTOT, ^ 7DV 

■i^iXw, 19 To» Ai^wop^gt ri» iBt^w, e^» T»v •i^ppa.nw- 
piisH' Tns a^pis ■^'(VW, Jtsw OiTc ect giipawc^ut/, ©JJ'! 
Eiouyo^ Eis lu 'epst ta JSi/urtA^. ' Su Si rw a.'n<pa^ 
va)TQv c« n) yo(jtai n^KtiJus yifja.6 •iKpa.ttAui, j^c^ i^ 
ontnv ^l^t^JWjuaTi "7011 ou izii^<J«icoYTa, u<7x<t\i*s ci •tws 
^<tyuS^S «s T af-)^qpeu, us S le^ S^Aioywrot», t to i'^ 
fkt J^iAiety /la^i^JiiW^St ; * Iiwt <JV UA\ 2^»^a.»ffl C/ut$ 
:^ tJis '\jm'}i<ntis, o«At»o /utitK&i, o^y (pw J^i/w-n- 
!t^5 £;J, ^sajpMT afcTV )i«i To» ?\fNjpy, ^i^\a Tcy ^io», ^ 
«oTTim, jtt« Tis ^now tT), aMg^ tis '<ĕ?iy. 

n9'. Etw* ift 9B^a>a» a.rsfi.i»:Qiui x^ iiypeoty, eas 
fn (*ifm/^^, raO^h^ ^F*''> av</y^s 'A3»y«Joi, ei (jm 
X^Ta,Awmi 10.? a^^»8s '^''TOS Jbp^as, JOtj tV5 eitS 
hSb/,&f/iiS •jepaLyys, aS- 01 ■n/x.up&foi ;^piv u^t E«T?yTaf> 
87( la. Tw '7To\eas 'ra^y/M.'^ tTiwio^^^stmraj^ tVs 

jtS*/ ;S 'Tnn^s B ju» •mil? jSeA-nas TiODicreTe, "ni-s Jt 
Vpjiqtw «s T i^ilu/ a^/uct» sVt£aA«Ti. 'Oti J"' 
ttA>i!^ A^, iiei^O^ TKTiiv ojjo^ (rajKMA J^i^eiy w^y. 
£!ii >ap 71; u/ms epdtDjo^e, 'Tnm^ i>/Mv c^ib^oTi^ JW 
«T « "otAis e7) '^rb i^ nioi ^jtjpa», S '6^ T^ «ae?- 
jpyaiyj ''Arams ay o/«Ac>WHfTS, '6^ 7^ icicjyw*»' 

» 2« Si] Cteephontem allo^uitur. Sej^. 
G + ,91,zecli>yGOOg[e 88 AlSXIKOr 

^■ng^y Ton wa» ■^S.tasi, n *[tw ; Toti tJ^^iu/ ana,- 
VM. 'mc. iu^Ax srap ti/uvi i^ 'ra rnc a.fms oia/jut i*- 

^'. OuKccw) a.TOTm v-wn 0^}.$J\Srii^<vdtJots, m$ ju 
j^!ea,« yuT '^«A.b»; ^, m S\ xafi.y(ia,'m t^ vo?\tois 
, ivn jua!M«v m vw cji^^, luui "ns wiJ\pfti tuut fiStt yu-* 

- C$f! ^» '"''n J' a^iMias i '£>» A Tw5' w^s "i^i- 
Y^pwB StS^tntw. Otf«5v Tnm, » 'A5>ivai«, (9tA5jm 

5E/>a.w'i»v ijai-ai, na.7X£5[7iDv, v igu oMo 7i w jS»- 

- pyTEjMw a5Aav, u ^e^ro; iJiJWo ^ir i^ ii^ti^^» 

^ ri. Kx>.£\ P. a3Xa, pmnii, lc- r^f a^r^f. qiic i>dx aiTa* 
meniia elt tt Teciuentibits : criria. ri adXa [r^r ip^r^i] ^ re >*«• 
px T^f dierris TipAw. Nam ri xaXs )m) orngm t ntu nimis Bml)t> 
guum *ktetMr. Sic, f . 90. r^; ftfn^f £^X«i. MarkUnd. 

" xa[r<iiriirXorq ri vi>a.yfLa\ Nemo ck interpretibui metapbo- 
lam altigit. Ut ve|li9, <]us acu et arte piogitur, aimia lotione ni- 
t^rem fuum amittil, el elegutiam. adeoque &6la cft eb&lettcPr, 
iiiniliierde pncmiis publieii llaiaendum eft. Attigit feR CWaw/wi 
^1^7)01 in Miltiade verrus finem : Ul populi n^ri ttmom gtundam 
fn,-ninl rari tt Untui, ab tamjtu eoiJ»m glamfi, mau atium dlnfi at- 
que obfuleii,/i^ olm afud Aihemm/ti. Tay lcrr. 

Ihid ] Kes, de qua nunc agilur, hononim puta ct pTKmiorom 
ccillatio, iu profiiTtdiiur, velii[aqQ3efituhi, quaaquapavineDtiiq) 
Confpurcaium abluendum fit. Kara^AuyiTai non foIum rn ab- 
luenda, itA etiam id, quo ad abluendum utiauu. £ft itaque Kors- 
rHTAuroi, effuHdkuT, prodigitur. Rciike. ,91,zecli>yGOOg[e XAT& KTHZI*aNTOZ. «0 

yv;^ ^i^Mfjrafat.s 'y^jafafiuixmf, SL^yuiSomea. 'T- 
WB^&eTB iww» «jw«s a«TVS t?) a.yan^^^ 'm>u7vuis 
a^erns, K^uno cUc^djmiwSe, oti, ta* /^ m$ Jtiyeac 
i>jf)tiK, ^^ a^iois, T^ 1^^ 7V5 tcij^u;, i^ibrn, ^nM»; 

Q>iiu<^>0^t T^TtTyn^, or ci t^ i^ Sct^fu»t 
•miya.')^ TCT n/p7lu> c^ncstTt, S Ai^um^snKj « iits 
m^5 Anrav ; Mi\TiaJi« it, 5 litt. cJ Mfl(^5w« 
putrsAiM fiis ^^a^s youi^, $ amsi Em J^* u 
Scra ^\ns tptvyi^ toi J?^i JBt^ja^pynj; *Api5iC- 
J^$ J*'* ^ni^s 'QTt(SL\vf^os, -dw ctK^/iuoy r^ 
htwiuwi dkyifuaQ-S!iu i 'AM* <)^» /la-Wc Qas 
•ns *0?vjftmas, tf^* ^ lous atuTtus i/u^is o^ior 
iyB,;<5iy fuftKkQaf ij 5iip« WW, 3tn cMtwn '^ *»- 
V^v. 'Evii^Aici i»wu* Ait/tAe&m; c» i^ «tviv ^i* 
ya, Ei -!« >«7ejfnl«< TtiaL tVt»i t av</^ii 5i^»aoa|. 
*A;)«pi9( af tu/ 9 Jt*fio(i OuK, oMci fuy<t>\9Pfa>i, 
tt4xani yi ot fM mw Tnrpi/^Mw, •? woAeas tt^"»- Ou ,91,zecli>yGOOg[e 9» AirirNOT 

va{. Hoo.» iiyss ^* ths tots ^ayg^u?, oi ''JToMas To- 
Aui' ^lssOiUeiWms •yp^m ^ fiffyx.\us xiyS)jvns, '0T ii^ 
2T?t;,ao*i 'KoTU.im emai /ut-(0,i^i M)iJii[>s* oi/rei i^po 
a(pf>u./4('oi TB» J9,ao» WnoBt.» Jbpea», ^ eiJinuy outei; o 
JiiyiJis TVtas iJLPyh.3.s, as tot ĕiJix«, T?aV Al5i»ouf 
Ep/ia; ijTijaj 6» * TH 9xt T» T Ep^»' e^' fi Tl /tn 
%7n^XpiiV TX OV0^5t TO, («WTO», (70. (1)1 T ■JpO.TTJja», 
^M.a Ttf (Tii/iB Jezji s7) "re 'Ĕ^>faj«./Att. 'Oti <r oAjj- 
3n A:7<ii, c^ a(iT«» Ta» woiH|iw(.7a» aWiSs. 'Einj^- 
;j^a-sJa( ^ '& /^ t:^ T^yoTo* Tft!» 'Ep^Vi 

H» oLpa )(.outir»oi TwAst)t5<P^'> ol' -yoTe Mi^ 

IlaiTi» CT Hio»i, St()U^vo$ ifi(pt.'pQais, 
Ai/*o» T «j^»a x£^TS£5v t' eW^»TfiS ^£| ' 'r«>^a$ in\uy'\ Pro iroAur in Mead. efl va>X«(i qiMd aibitrattt 
tneo ilii alteri 3djunxi, ut haec eiiret rententia, ^tu nw/u </ auigiM 
cum Jiii laUra^eni di/crimiaa. Reilkc. 

* r^ rfl«W «ur 'Epu.:ov] ftiufsni39, Atlida, c. a. Srso} SEtiii^ 
airo ru»y nraJ.uiy fir rjy I^sooijMiko*, i^ fiK07£f «pi oeTiu)' ;^aA(iaj, )^ 
yipvafK:uy, ;g atSpuiy, SiToii -ri iiir^p^^t , i^ Jy Tij koyas l; Jojay » Jĕ 

^Mray. £t fa«c ipra «n, qu» a Mercurialibus illic Ibttoiig di^i) 
T(ov 'E/!/iwv, five Mcrcarionm. MeurAua, Athen. Attic. 1; i. c. a.. 

' 5iiir^aĔviai» eioov au,r;^a;vi);v] Inyenerunt ratiooein, qua boHcs 
ad conGlii inoptam et defi>eratioaem lalutis adigerent. Beijk. . ,91,zecli>yGOOg[e b:ATA ETHlI«ilNTOS. 91 

'Emt A T^ JVmp«, 

'AjUJpi Ito/oTji •a^a.yiJAiJi (loy^t £%«v. 

JEx. ';nm TiitrA -TnA^ioi a/t AT^giiTMOT MctwShus 

'Hyerro (ft3Ĕoy Tp«'D«)v ct/^TiEhor, 
Ov -ttdS' ' OjLtMg^ e^n A«tvttav 'TOiyt ;wA3tc;MTO«ffly 

Koo;u,))TO^ fia.'V^S e^oy>v a.v</]Mt /loAu^. 
OuTOS »J^v a£jxe$ *A5ny(qo(ai X5'^6*<^ 

Koafj.r\ja,s 'm\efai T o/i^i i^ nvop£));. 

*E« tr» ■m 'T^ tjpamryiii mafia.% ^ ^Sitn», "S^ai -n S^ 
JSi/ui. npoCTiA^n! ww -i^ aigtYOii^ i^ eiV li"' ■joa.» t 
HonuA^U'* ctTia.nai yb i(Mt T XjtAav t^t -ro. 'Osro- 
/tm^Tn. «V T? «.^pĕt eci^tSc^. Ti otui '^i, » Adn- 
Tccjoi, e>«> Ae)fflj 'Enttw^a ti e» Ma^Jmt * ju*;^« 

' bJ*!*»] Si cjuis Telit difcere, quia fuit ille dni, feu r|5*'"0'ij'i 
eujua nometi rapprelTerunt taaec epigraniTnata, fciaE fui<re Cimo- 
nem Miltiadia Alium, et adeat Plutarcbum in ejus vita. Palatr. 

* /Mtj^ yrypiwr?^] Vid. Paufan. AttU. MturJ. Albtn Ailic. 1. i, 
C. 5. aliofque, ijuibus hi]jufcemodi negotiiim datum e(l, Utile erit 
conCerre Nejwteni. Namqut buk Miltiadi, gui Atbtnas. teiiimque. 
Grtrciam riberawl, lalts bonoi trihutiu efi. iit portiai, qua Pmcile i-o- 
eatur, cum f«g«a dtpingtrclur Maratbenia, ut in dettm PTceit,T!.rr 
mmtre friina-gai iaaga penerttur, ifjiu berlariiur mUiia, ^aiiam 
gut eonmturet. Taylor. ,91,zecli>yGOOg[e .9» AizxiHor 

X9C^jVrn T»5 rpd-nsrtBts. 'Ev lOiMw l^ Mm^em tsr^ 
•m ^tiA^2<T}ipv, w tSim Sbfea.t "ms "^Sm ^>Mf <ptu^ 

•n -^wpiajAtt. yCJt^lrtS W vot*nt$ 'Ap;;^v« i i/x. KoiAiB, 
<JS T li^^g^^ir^YTai Tm J^u«v* eypeL^jit JV iS^rTm i^ 

tSt' «1» K^sctIo» 3 «KSt Jy«<-%rtW tJtT* oL»J^ eK5[?w* 
e7rE/5t 5«\ttiM ?j!panfcO*/ V^ 5E^a.v» etuTB» tjcst^w, 
2»Wl' ou Vpwr5. Tan /^ -p Uu o tS JoM» 'ii<peuos 
•nfms, vuM 4^0 ^pwrus KSc^&^^^^eJi^^t^ K«4 €^ 
TWTD euu! «iW^«| MAaJ^, ^' w(fi€4f T )3aA)i* «*- 
i|a/uvIuij o(nu auTar *^ 4>uAj)$ r:fBAjo^LM^ffxv, m 
A(tx<J'aivifl'ioi ^ o/ Tpicuuv^ sr^ocTG^a^ toT< hjc^ 
AjtCctm ^Mu'] ou^ otnit Tw m^» fXiinv h XflC{p»- ' htS Siix imYiypKwltu] Sic diHiBAum b«nc locan exbibent 
viilgatz. Ego <lc mao poac H tignum inteiTOgandi LnterpoTui, 
plura noo auTui. PoUft eaiin lococ integw eRe, UnMtfi l^lc de«& 
notinihil vidcri podit. Yeruni nihil decA. £11 rcpncTtntata vertni 
oratorii et neicio cujus alint rermocinaiiu. Orator intcrrogat. IH 
«BUM (feil. ia P«cile quis cft dui illiuc |HieUi?) Interpsllat chH 
qui et dcfe&uin orationis ciplerc Tolci^cni collooutw : Nmt» im' 
ptraiom i&i a4ferift»m non efi. Ontor; ^idiltr vdeMri/b4f 
ReiJke. ,91,zecli>yGOOglf KATA KTHIl*nHTOX. s$ 

Tttra T^ ■^^Ujta.tt c^ctAeT^e^» ij Tai )[3tlSt>«J»nw 
T« J?/MV StiijeA' ei' Twt' (Y<4 IU^AgWi caeTw «iio^jt^s* 
« o«eTy« )Q;^ a^'kv hi/M^nmt, tms ava|iof ay ^^o- 

IWTiU. 

|y . K«froi ^«^"''Oj^stl y aurt» ^«Meiv >Jyta, as 
tf Ji^l^ '?n)i«i <o^tbcLMiw avii^ «a 'rw o/w^tw* ip- 
>a. OutTe ^ 9i}J-ftoivi ' f>w^ t^ ■arut-r^ *OAvj(«- 
•nsioi ^i^ntdinw» wJtm.^ r^MuKoi tov naAoioe 
oaaww wincdu/, ^S^* tws 5ot5' «urr» a^on^a^. 
^las¥fi ii/ias aTtwyra;, ort TcTc fi irut-Tai; 'i^v o 
«>>» /ffliy« 2I^^)i^»(' ToTs J"' a^iam 'ntpa.ioi^, VfOS 
Wtito Tip a^w, nc ^ eyex^ 9ii^awvTai. Aei ^f 
T^ uyutjt (U}.tui)iu>i OTWt rtn ayappnoiy ev i^ ^aTp» ' IIaffi*if.)otn^} Jnbet ^lchiDes «M^m, emptrari, emlr*, 
rAjuxia, rtdiari decretutn Ctdiphontii, ut t^ «■«{ i>\T,\x bktu 
AatDmDtjudice9ikprKnuiiT-e';aVo*uA^;,etpneniiisDciiiofUie- 
»i, decretb. Ta<ilor. 

* ^^««] ReSe vaticiMtttr .^miimet. neani eA in bK argn* 
.scnt&tione DenicAbenee. Vide d« OorMt. f . 99. ISe PbtUmm», 
tcEte Snida, riierit cnt 'A^(t7«f, 9$ «wra »>' XP^"' '>^ ^f ,91,zecli>yGOOg[e 9+ AISSINOT 

tB-oiviT<ti ^Tpos r»s EMl««ttf. Mji VI »^v, fflff ITa.Tiu- 

a.ij^ityaijta.s tnu Tctf ;(<fcp(T£t# Tov ^jtWY.iTiajTei. "lva, 
Je ju» ^7rt3:\ttva u^$ ^oti t 'Caao^ow?, av«.yva><ni3 
.b^i» rf>Afi,fidL'itvs To e-Ttljajii/ta, 'o '^^ij^p^st-^i Tus EnirPAMMA. T8o-'r' apeT«i «yaw. ^^ayois e>6f>*ipe TaL>M\f^^t 
AM/ios 'A5)tva(av, oV ■jroTe tks oJdc^i; 

©ĕiTjWois ap^ay^^is -iSioiwToi mAEai; ^sc^^oueor 
Hp^av, )civJ^»ov ou^o-iy apa/^oi. 

"O-n T«s «^^ Ttf5 V0|ttas oplay^s KscitAtway, ai^ 
TouT «tvTouf ^«w WowT>F5 •njU.)i5l»ai' * tYOuAoy ;S 
)jv sTi ToTs TOW, oTi T«votatrra o S^tmt iui.Ti>Ji5n, 
i^ti^n laes Ta$ ^oLipcLS Tai irapavo/^v avEiXov. 

^tT. K«) }«p Toi as tya t5 TraTpos tow e/MvTou 
htm^Kidu/, 'os JTn j8itff miino'^ Xf WivTe «TeAeuTK- ' 
<rev, a.!iavTttv fi^(gLi^ai T -Troyaw T« ■o'oAe(, 'af TToMajtis 
*oe?« «A" 1^^«^ STTi ^Aw* 6^ ^, oTe apTMK 3(5t.Te- 
AiiAtk^Ei Sy\(i.os, ei 71$ eijitei ypa^» sriipavo^v eis 
Jb(^97tpioy, gT) * o/Miov To oro^ j^ to epjpy" ti j^ ' IrauAoy] ElegaRi locutio et ratis rara. £ft antem mctaphon 
lijmpta ab ii>, quibug poA tibiarnm Ibnum aurei adhuc perlbnant. 
Id eft, milum eft et incalcatum aaribui, ul tibiantm/inats. Pa.lmcr. 

* S(t.Mw re iyi>ft.a. li^ r» <pyav] Efl entigmatis inflar, qaofignifi' 
cat, nt opinor, &itim fui£e condemnatoa leoa ; quod aliqusd dioen ,91,zecli>yGOOglf KATA KTH2I*JiNT0r. 55 

<t¥«»a«fw «t»<re>s iO^yo/^a Aiyrros ^ ir£stT7o»T0(; 
K«( TW» axe^«ny, «$ d^iw a,-7rnyĕ^ei, i tov oc^tw 
Tg^^oy t^oi»v, aomp yto. >tveTcu, ^^^ nirtty •eroAu >a- 
A«raTij)oj 01 Jtot9«a( ToTs 7» ■arti^ntta. y^^^tat» ttuTa 
■7W lytTliyjpti, J^ Tari>MMi.is ' ayMTsJ^cy Toy yf(tftfut,- 
1M,, J^ ci«iA(Coy mtAiy aKt>iyaox^y Tas, y^uf$ j^ *to 
4*Hpi<r/Mt* j^ «AjintoyTo « <»^»o/ta y^rpdirse, mt ei' 
■mLiTcLi «a^TnJ^tretiw ,T»f w/«fs, 2i\\' a /t«tV /wwjy 
ffuMctCldu *G>^9tMa^ctiev. To ^ JWi >tvO(MVoy •!irp»7'/t* 
AJ3if)atSt>tA«-50V '^y. O /^ ^3 TfeLfifieLraJS 0.10.- 
yaoKncu to Bretp4vo/to** o*' A Jl)tswaf, «croip ĕKuHui v 

aut^ii^^ contra legea, Jeqiie viiidicandum cenrerent ac _/ai:w«. 
"Wollius. Senfus eft manifeftus( et exp1icati potuit e\ lioea lĕ- 
quente, Perinde efle wa^dyoiJM Afysv, et Trafa.va(J.x wpaTlai', L*- 
^^ Ugibiis cmUranam/me, a^iie tiuwilt fji atqui leges ipjai re ijw- 
lare. Taylor. 

Ibid.] Yidetur pone primum vocabulum deelle tphi p~ref, per- 
inde aJ odium fui0e et nomen et rm, b. e. utrumque xqu3litcr fu- 
iflc ignoTniniofuni et invifum, Cve qui9 ev6ti,ari tantura, five etiam 
Cjcyu' legibua advcrfa patrallĕt. Locus hic a(feftatabrevitateet con- 
cinnitale ofafcuratu9 efl, ut ^ententism conjeClando clicere Gt ardu- 
um. Yidetur autem oroy.a ^aiat6{i.Mr appellare fualionem legum 
vetuflis legibss atque ritui patrio obrogantium ; tgyor ■eapa-JOiJ.o^* 
autem patrationem fcelerum Aatum rcipub. cveTtentiuin. £rit 
igiiur fentcntia ba:c, ido admillb : perindc fuillĕ exofo3, li qui juri 
vetufto civ!li contraria rogarint, atque fi qui facinora alia, reipub. 
damnofa, commiferint. Jigj/ie. 

' itv£tfoA^o»] 'Arri r3,dfi>iii\Br,TWDeabant. ■WolSua. 

Ibid.] 'AreiroSi^oy Sh ror •/poio.fiAria, Ai^ir^c timr i p^W"?' ^l 
rii nri>t.ir drayiydmtit imisw i^ dia.'soii^oft.ty% ii 'Amfm vaS 
wd?.ty i^tra^oiura. Pollus, 1, ii. c. 4. Tayhr. 

> ri ■^rfii(rii.a'\ Novumputi, a reo rwf «'a^avi)jM«i' latum,quocl 
'Wrftcr paulo poft rs ta^dyo^o? appellat. Beijit. ,91,zecli>yGOOg[e fiS A I £ X I K O T 

Yiafitui ''^(MTi. 'HJSr i"' cJ« ^Pm ti^w i^A»- 

jumv)irex.mi ^ )r/Mi m 111$ mKsas Jn(su«t. 'O /uv 
^ HS^rir)?^ iiro^sySTaj, ii ^««ja» tw j^a^Jt 

Jlflt»^wyTo((, «» A owt, e«n jyse«f, 'i<fei TiTOT «.wty- 
:(5U^ovmi TDii •^/n^of <pi^i, Ar^ ik a <pwyi», dv oE^ 
•TreTS i-sjJiTetj TO) 'O^ytM-m, ar^ af wo^ y*}^ 
<pu, ^Vi,' « y^ •7roT( x«f /ir£jTa£5v alMjw TOtaumt 
^^'let.s a.'7ri^vyii' i<p <f 7iM[ vjifi ya-^ ipsy/i*i ax.oua 
KTTttn^Srm. 

^SS» o««»05 ^A^aiuus, Ar>ar, Su ygji^is /a%t.i>- 
fUii -Tn^dryii 'i&SbyjmBrTa, 1(3^ mm. 'AM' o'jvi b 
K€^it7kS$> « m?.0iw$ c«M«f, ^i^ A^oma^Tc; 
>*yiy£voc), oC^ inaf, 3m. '^ -reis ciamois i<pt7\0^- 
/juuTo, Ao*», 011 •^aja. wtwB» >«pf »^j -^iKipiuput}*! 
S^^io» TraTToT? >fii(p>iv Ttiipuryt tar^vofaJti' rjAaj, 
o^W, aipmbo/J^os' ĕjg*^o»To >^ "S^ii^ns .»^vj- 
fu«v ou ^wr 01 * :i>I^Tro\iT^o/.Spot, '^mJl ^ 01' ^)X« ' AmnAimepMi] CaTaubonu*, ad hRC ▼oba PidTHU, Stnt, 
1. i, c. 31. tttiirirpwi MsyiiKKii SimKinieTo, ait : fuit q(ium 
pnc&nem akeram lejliunem dmmKmim, Sed Dihil mntan- 
dum. Mam iiaT»A,iT«i)cda4, pro itmo\irmiifan, de ooatrariis ia 
eadem ci«itate fa&ionibus non raro potitam muninimua. Polj«- 
nus ilemm, l. ii. c. a6. rvij{ iiaTO^inM^Mrwr ro; af;^flm euTcinr 
'Af(r«iXfT tiaf3ctfaf. £t U.y.c. il. inti rwi' iuHnAnwMiurMr ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHS1*ONTOX. 97 

•nis ^iXgt>(, u ti iJ^^uL/prmnmi m t{w inKa. *£km- 

OjO^^TO <Q^VO/M)* @g$t(FoCl(>»V 7W SreipiMi y^ 
■«{«rm 71 <9^ tV$ wfioui, 9iip«.niv eyo. t mhs.'a\~ 
%V7cnr cugtjT ^>a:9 <^AjI$, )uq itA£, ve«7i yr/enubt/tn 
«iinjJ TW iwpyeoiS», ** ou^ ^l^O-eAtoi^oyro 0/ iatj^~ 
Taf* ir^^TO >^, aaire|) tdt£ euTU^ ^Uiopi^^ ^n 
t&u?uf$ ©cswu&^ )OtTiij«yn, &ib »«& ;i«vovTec« c^g- 
^Jv£w, «B»^ "IV 5 »4(af >^(po»TO Tl. 

^r* 'Am' ou fu*, S?^' 4»tt* Ttnornoi >**•')• ^' 

utpHtSpm o^ T^ npumvew, <!i^(UTocuTet) m; >fA^ft( 
<j%r «s^iOjUA», ^s Vfms oj^^i^^tpius ti) it)(juas a.v bTo- 
?j/iCivotTB. Ei >i)0 Tis e» JS^uw^iijt ririfAHf^af, 
ev TMA(iT>i 'TdAU, itv 01 0eoi i^ ot vo/ut «gm^wti, ToA/ul 
^o>i9uy ToTs «o^YO/t* Jji^wji, \stTaAtj« -liw -jroAi- 
TeKU, v9' Mf Trn/jiM^ Ti$ duc ' '^)nX£iWTa| Anios fiaffA)}dciV- MarcellinuB, in vita Thucjrdidia, «; xai nffixXfT^if 
«aAirturaro, boc e&, ayrtnKirti^KTt, ut apud Plutaichuni in «- 
dem re, ^y fjAi ydp dsuwJiSijr rwr KaAwc Kat iya^uy iyifan, 
Koi «AiiirB' «ymrsAiriuB-aro tw IIip ikAiT ;;^vo)'. Idem in Nicia 
eadem repetit. Giamm&tici tamen intcr Sia-Ki\mitaSa{ et ayli**»- 
Xirtuf&af Tnbtiliter more fuo diAinguunt. Verba Ammonii funt, 
quje afcripfimue, AiewgAirnStA^o; rtou dvritii<irmtSsa^ tiaflfii. 
&ia.inXmotSla^ |*!» yip KiyBiri r«f lic Tyj{ aur^s *o>.swf «i-rnro- 
AirEw(daf H ras «0 iripas Si' hripas amiiararirrai «AXTjXoif. 
e««ro/Mr4f Jl, Kal «lij i»' |*i« ffsXa fliX»nfi«fM><«f rpis «AA^JAn;, 
aWmAirtuiSraj ^. 

' «ffo!tJiwrO(] A^gnatui, attributiu, ptrmjiu, fraferiflvt 5*. 
Reiike. 

H ,91,zecli>yGOOg[e $8 AirilNOT ' * ScKaitp] Arme dy^p) iiKaiai, ia Sixa'iii} evyT}yii'ji} Tanta'Aji- 
#i°(iA»yi'« a Unto et tam accuiato Bu£tore eicideM 'non potuit. 
Sed teneo : itlud irSil iitlinuatum eft a iciclo, qui non intellciit, 
quid Graeci voIuerunt jier iiKocw iruyY/optiy. Niminnn SliUMi 
iUe «&, qui eam Tem rite ei<equitur, in qu3' occupahir. Ita Lu- 
cianua, i6 Hifi. eonfenbend. Xenophontem vocat iiriMw swyyisu- 
psx, i. e. iJmeam et bifiori^ cvnjeribeiuia: parem av(f»em. Ad ram 
tionnBm (criptum reperimu» apud Longinum, Cap. eitr. iraiJ,- 
jui^tis SifXtia( imalats. i. e. perfeiiix, et abfilula. Latini multa 
cum. liberalitate •n(xjufius ad eam rem utuntur, ut Vuluiun, Pra- 
HuM, EK/reitiu diauitat Ju^i, Ouic^uidrcil. fun^ionem rnam 
redpit j qnwqiud fuo muaeri rcfpondrt, et omnibus numeris efl 
abfolutuBi, id apud eos ^criptoreayu^mn dicitur. Ecce cnim auc- 
torilatem, ut hac ipfa phrafeologJa utar.ji^aOT: Prifcianug icribil, 
£dfSKX^f. ATavn. AiKaio^ yiysi'-, pro wv. Xtftri ^uoque Veniiii 
fT0 Juflo, it JuAum pn Veto/re^ueater pomtat. yirgilius, jEntii.'. 

1. xii. 

Quaeun^e efi Jbrtma, mea eji, me veriui wium 

Pro voh'is /asdus burs, ei deeentere feTTv. 
^erius £xit fro Jujiius. Htec ille, I. ii. col. ii8o. Yidetur Prif- 
cianm fefpexlfle ad iUud SepbocUum in Ajaee, ver. 547. 

E'm^ SiKolios if iiios TO. va.Tfa&fv. , 
Sed pa^ in Gracis. Dcmoftbetiei, de Cor. 4.5$. ^rpci' roiy» r» 
h%d» 9o>dn. i. e. hm aw, ei feUriei eTMMtiJimi. Non «gitnr de 
Jujitia wrali. £t nirius, J. 90. tSyai i^ Stntut; ««x|r);f, T^^. 

* jft^a] Qu> commentantur ad K. F. 1^1. t Cc^.c. iii. tct. 
13. et i]fUfaF ^T judicium exponunt, ex hoc looo pnScer* pof- 
junt.. JAm. 

\ trp»f»f SSug] Adi Potterum, I, i. c «i. ,91,zecli>yGOOg[e KATA K.Tntl4n1HT02. '99 

i'ntSU.1 Jj T? "Oe^TH -44^ * pi AuS? tJ ra^K^My, 
*IV tJ tc/toi uSi^' fy^«T«| T? T(/Ai!(H ?^ "^ jU«>i5«l 

T^u/ tliil^w oArm, ttw ofytw rw u^trrt^y >o^)U.Tei- 
Trt^" 'o5if ifft c* T^ 'Oej*rfl> ^oyo tIuJ ^pjpo» «JTa, 
0|»uH' ami, To/uv cqTa, S^k/jm^tku aiw, av otlTi eu- 
'niRir €^r 'oaioi $nf^i> ocIt* cuTTi^tmc £7^ J^nt^. 
KiA«/(7a'n w» ewTVf, wKretyirts v{ieii 'nt 'W^jrttw 
■J^ti rjproL TV( i9ftMS *ilvsy7iai, e7nvm ajrarT^* 
«5 -rin 'nfmnt. 

' *if aan ri ivfayfLa Ki/ari»'] QHi rm ^/im de qua etrUUUr, 
IraHttre vel*itt, aeque judicea, a propolito abdu£tos, de iu rebus 
fententiam rerre cogunt, qiiarain judicea non Aint, qnod'modo 
queaus eft Noller, %. 64. Stoi. 

' p-^ X[>d^ NififitTgetiiT. h. e, li mintu eTincattir> illnd decre- 
tum, quod dilcrepantiK cum legibui ai^uatnr, cum legibui 0|>Ume 
GODlentire. Be^. 

^ as^l Sii] Sententia eft, quifquis autem in prima Aii defen(ioi)e 
vo3 rogat veflrum futlcagium, is vos hsec rogat, ut voa <ibi Yelitis 
religionem veftri jurisjurandi condonare et prodere, et legum ve* 
niam facere, Iuamque in gratiam ritus patrios libertsitemque civi- 
lem tollere. 'OpKtt, et rcliqua, ttWiir, eft rogare judicem, ut fibi 
Ka,ra'^a.^i^/ra^ rly Spxi>v, jusjurandum a fe di£him de fervando 
jure xquo tuendifque legibus, violet in gratiam rogautis. 'II 
npieni ^,^t( eft luflTagium illud quod decerait, iitne reus fon<, an 
inlbns, abfolvendus, an condemnandua. Quo fi condemnaretur, 
tum itemm ibatur in ruiTragU, qu« erat ^ Ji'jT*f* 't?f W, 1 riiiij- 
ris, qna leu mul^ pecuniaria, feu poena corporis Gt amclendus. 
idem. 

* fi8»«y»i»7r] Aja in hac compolitione lignidcat ro «ir;ftVri, iit 
unufquifque Cgillatim fuum fuffraglum iu ciftubib injtceret. 
Uen. ,91,zecli>yGOOg[e IW A I £ X I H T 

■xw, 6K o^ V9^v S^ ■nBinoH 'fkx itut ^aJpcus putm 

^iw^pm* ou ^^ oopi^y lfi$l to iij[ji^6y, ^*i\ afitSfjjf 
m toV Wjtwis Tws u/iiTt£Sif. ''Hant^ ;S ci i^ to.%- 

)!|X»>-OntV oJW^ /iuXu//J)tt. TD Op^V )^ 70 //.q, ICy JIJL- 
1^71 70 VWl'l^S'i ^ ' 70 ^(«^lOjU^, XAj 01 •G^^yOJat/^- 

/i^oi vojt«i. T<ttfT* ffv/iiptfvouiT-(t il^\JiMf '^J^i^as 
XSt7BtGaivs* ][yj 71 AT (71 Ay\fjU>eQtitiM o^9(XStAavi 
"Oto» Ji va8^7ni<ftf(ja.f TW * ftjuu<M '^?^>iar, to- 
gStKSt^^s )yixouf5;>v 3.i^fa7m, X3^ tr^^i-dw ?^v, 
xXrn?u$ TD1' ax^iactOTv, /S^-tIu; tdi' ttd^u*, \jtgu\M4f 

^'. Tiif otU' '^v ^i?ra7?07ni i^J tdiootw ^ji^wi 

J^«Xd>| «o^s u/ut$ lyTS i)i 71) 0iU'7iTa,y^^av «ch^ 
*Ogjoi/i«T, vKe4r ciJWTcCy j^ ^m ^JBJ^s^woti, W7re- * rs it^fifirft4, xa) oi— vafioi] Haec Tcrba fuiit expofitio Toca- 
bult ri rariiiat'. Solebat eniin in fan), coram judicum confelIa, 
Ilgnea fulpendi tabnla, coi mrcripta elTent haecduo: primo, de- 
cretum, quod via.fa.v6[i.ia>i argueretuT : fccunda, lcgea, quae illi de* 
creto tdverfsn Tiderenlur, qux legea, quod ad lalui decieti lchbe- 
Kntnr, ideo dicuntur yp^si vaf a^cy^aj^^rsi, Bqfit, 

* iiKoiMl Porte, in pvili GpiSaitiooe, ac modo wpofniiin«. 
Et fiiiuliter panlo inTrt. Ts^hr. ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHXl#nNTOX. wi 

/og^cEDDnrrai vi^i axevui, fMtSi v/ms o<ceiw i^Am 
ittrtii'* ou >V ''^ ^tu^nm tos ow JWiiy ^bb^b* 
yvti ewiAMAiiJetTi axj)oa(n>^o(, *2t^\(t i»s l^ «^s- 
?tfw7iirt Jtot.!iJ(iii ^ijreAoyucOtt/. 'Ea» <ft, •CiO^TnJ^ints 
Tw Sbimcu ^7nXo>Moi, A)i^40«&ent» «B^jotaAw, /wtAijiL 
A^ jtt» /ai^jo-JeY&Se xctx»p^v arS^ptt^r, ois^oy p»f- 
/tttai 7DUS w/ABs tttaipw^i', /x*i<r' c* aper^ iv3' w^v 
/x**ftis xASt?^o>«^<o3«» of ay, «mtyB£jA^ • Ktwi^- 
7Bf, a' ^oAsroi Aiifio<&-env, ■Og^ros av*CoB(n(, TijLMt, 
t^Mi' ^Ch iraumi xaA«s, '^ t^s »o/*af xaAfiiis, '0it 
T An/woit^TTa» xaAuf. 

^S . A» J^ oest u/«y Jb^ uttiu», a^iaawn nv 
A)ifioS-mi ■? 0H)Tt» t^o» ^AffyMe9tt/, ' omp x4y» 

• wapayaytmietii Dc vi hujus voci» viite, fupr«, p. 93. 

* a^Xet raf rwv] iDterpoIni Tftf de meo. iln/b, 

' o^wej X. T. A.] Antiquion exemplaTia habent, emf itjtyw 
«pJe raij %a!rr,yi^jxa„ hec m^ iiwojtrje-w ilpij, lu A/d. cum HS. 
Jl/W. Unde nobis procudit oiitimus Siefbanus belliiGmam fane. 
le^onem, quam ejua auAoritate repneleotayi, tsv «Sror rpmw 
amAoyEi&oj, oV*(p xaycu «aniyopiiMC eyw £1 Kuif «lanjyd^Ka j 
£xcidit enim incuria librarii tox illa tam cito recaireas xaT^7efiT,> 
xa. Solet hoc fieri. Quod cum mibi concefleri«, ceten piODo al- 
veo Auunt. Interea Cl. Markkatdiu, punAo tantum interroga- 
tionii tranltato, fcitam iflam leAionem lcitiorem etiamnatn facit: 
lyiu S% vwf Tta-rtiyopriTta {tra xa) iraji-rT^Tia ujj^a; j) Verte igitur t 
fc/bi!att, vt Dmefihmu eodem wda fe defaidat, fw> tge aeaifavi, 
£go autm {ut id vobii in nuiHoriam reimem) gao faib aut ratdo 
aaufavi f PoRremo Cod. Btm. ita, htUf *.ay<« inaTr^i^r^a, w\ 

H3 „t,i.a,Google A I S X I N O T V tl I tl I, ,' »-..1 

ip» lijs» /Sior -n ^■n/J^tSiWs /oe^Tsg^» Su^>^ai, outi 
';^ JV;^o!7l<B» aSUJititlttei (sb^»os *^3£?Tig^» ifA.nc£itv, 

eilu/ ^jrBpaTaTos, ^t^\a. 'Og^TB» /i^ lous »o^£ a.m- 
J^ci, asta/yptuo^^j^ fut ^t<fidi,yotiu tks '\^jistu^ut/eus' 
trKii^ TTJ» pSTBest. l^i\Xey^(t y^-^rm, AnfKxQitUu 
r\^jOtUi^iiuoi orta. 5?ya»oui', s^if iTg^^(Osf^oi, H^ 
/0£jqF>^-v|otvT*, «TreiJk» «T^ ms eu^ticc^. ^V^<t 
' mt»7iAaf xoci UjuSi' ^SH '^ ic(i^i xa.Ta-7rĔ^gy»)i)WTa.' 
xo(j ms imi^a^ /snys •nwJTo. /^jej^cw^s si^To», is 
o^io 19 u/^as ChLg-fivmovtuifi. AenTt^» J'' u/x4v lle^- 
hAJc» TmJi 'a&* T^ RHpuy/ieLTO» »e/tBS, eK o«r a^ppi- 

S^ «.■TetpMTOCI -ra» '\l3ro TB J^/U* <tl(pa»SfJ^1 fDI Xll- 

pb^ik^a/ e^« ^ c>o.Awici$' c Si p^Tap, o ^et;}^» tm» 
^a,^tfi, ou Tas Ko/uis it«»o» THt^betnwi', ^J^Aa a^ "tb» 
xeti£9» T)t$ diva^wrEa)s, km tc» ig^av, x£AEtwv CiPc. c^ 
T>f o«>!A)jaia, ^iM.' ci 19 ^saT^a T)iV cLyctppiKTi» yin<r- 
^, ©yie o«xA»K7ia(^o»TO» 'A^aiay, ^i /mMo»t«» 
T?4'y«^ eKFiEVB(). TcaiTtt J' «710», /«X£jt /^ -^.i 
-J^ lJiffl» Erwo», 1«, S^i ■Trhei'^ 'C&i l^ * iV^Offjffl», ' yayri^iii;] Jutta monituin Cl. MarUaiuii, ditlingueaduin eft 
poH iltud vocabulum, nempe aShy irpiiCeiXi[uyoy, uii •*piivsy!pi'^' 
arra verba i&i, ^rsiir (^ r<i; t-j^uyai, ctAXa xa.yn>^s, »4 
v^(iJ>' KOj ruiy v«^u>v Kccran^i^iik^Mrit. £t ¥erte, wro)» ah/obOt, 
fi»e claujula, aut ucetpium, ideogiu vts it kgtt d^ptMjit. Taytor. 

* iyiu.iir[my, ccJ^iK^^u^rwy Xiyw} CLaic^uid hic iiurit olim da* ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHII^ilNTOr. loj 

To» *«fl T iiUfuy/M.Tm JV/rge>», * Tg^w " To, ^- 
>*5Bi' A^, as ®hflf «^1« '^ Tils Stt^eAs. 'Ea.» J'* 

y*/, XATe7rayie^fSpos as '^ th TeAsuT^ ttis aWo- 
Xc>i«* Auenj S o^ro^y, ^n oi/y^^apeiTs, /ukT' ayyo- 
Etd^j 071 'mAs^wjua TbiT' (71 JijuiTiipitb Ou ^ eitn^ 

bii, id interpoDendu comiiiate fuftuli, tanqnam duo pc^rema to- 
cabula in parcntheri poAta llnt de publtcii (injuriu iitguam.) Nam 
cum 9i;^Tiiuv <Uxiiret, potcnt alicui ar^^iyparuw lel vgXmu^- 
rM/ liiccnmre. Orator autem hoc dcfugiens, careafque, ne quit 
in TuppleDda iĕntentia erret, addit, aJiKig^rcuy >Jyiv, Tcluti dili- 
genter declamia mentem Aiam, certifque finibn9 ambitum eju* 
circujnfcribeiu, de figniticatioiic, qua voc^nlum Srifuviuni b. 1, 
acccptum Tclit. Bei/le, 

' rpiTor Si ri, ii.iyiroy] Ita . interpungimiis, et, ni fall!mur, 
re^. Qm» enim, mediocriter etiam in GneciB literis Teriatus, 
ncrcit, articulum neutram ri hiud raro propofitioni integra pne- 
poni? 

* ra.hsua-j.o^'] Valet altutam rationem vincendi ad*erfarium, qua 
utebantur pugiles in certaminibus : rxpe tamen hoc Terbum apud 
optimos auflores ad alias res tranHatum inTcnitur, lignificatque 
(alliduBi a}iquod am/ilium ac mafrum. .£fchineB in boc loco ma- 
nifeflo ita cepit. Xenophon quoquc, Mcmorab. 1. ii. inducena 
Socratem imdentem llultam ratioocm Arittippi, qui dixerat, ut 
liber elTet mali», quK Ispe Texant incolas certorum locomm, n»- 
luiiTe uiiquam aTcribi fe in civicatem ullam, fed ubique perepi- 
num eSe, codem pa^ illo ufus elt. Yerba politi fuavifque ^crip- 
toiis hxc funt : xaj '0 lliUKpd.TiK S^i), r5-n ^iyroi ijS^ Aiyii; liww 
vi\eua-iui- revf yap ^iyas, i£ aS 0, rt 'Llyms, xa) i £K(ifDvv> xiif i 
npMwriji a.iti^iuiw, iijiif tri dSiiuT. Mera autem illa eA ironia; 
niultif enim iojuriis lunc qnoque eipolitos c^e hofpitci intcUige- 
bat. Vi&OTm, Var. LcA. 1. ii. c. 10. 
H4 ,91,zecli>yGOOg[e 164 A I £ K I N O Y 

9t( WTs /SbAhtoj /©£35 ro Tntfa.niiov (iwiXflysfcQtt|, 
^kU. €t^v ^*''* JWoiOY ETTiTy, iTipay VapE|t€i)AH 
n^y/nlTiti, els AJi51w ^jUa; fi^?Jleij Tns KaiwyopM^ 
e/tCctAnv. "^^asEp olu' cV ToT^ y/^i«uiT$ «.^air o^re 
TBs -jrMtTai arepl t9s ?bwm« .rae?s ^ii?jiwf a^)«- 
jn^o/i^wK, owT» Jtrt) y/uls eAlw ^ i/*^» '>^€f tis 
woAess, xa{ irBpi ■? -ra^j <(wtjf tS Xff)w fm.-vecdt, 
:ff (oi ia,T8 ttUToy ^a toiJ *o^yo/«i W^s •afe*»fa<r- 
"Jaj, ^A^. £*)ot9t3j)|(^o( i^ c^Ejy>euovTt$ c* t» ax^9^> 
U(reAccby£7C «.uTny sU •mii V •■o^yiMnti ' Apjws, km{ 

oa . Am' h. S*a ov/(€W/a{ u/uv, eav /tn 7Viw to* 
t?*7tbv t a)Lj>oMiv 'TnmOe, ^5' u/«i ijkJ^ ji\su« ci/u 
/ugjeraray. 'Btthito^ ^ tw ^jmt, i^ iSa^ynoro- 

/Wf, i^ a/^t/nT/WKOTO TBY TTOAlTettCy. OUTBS JLAttiw 

' >o'7*f] IHitarem whj, termiact, ex fenfu, et ut Titetur iDgiats 
repetitio ejufdem vocabuli, Orat. c. Timarch. p. 75. lin, r^: 
Et£t. Tayhr. eij ro» rS ■ecdi^iMtos atiTh Sco'ftsv iio"eXau»«T*. Vide 
tamen Demolthencra, ile Pair. Legat. p. i^p. MarlUaid. 

Ibid,] Benc habel : i rtu •ngtc/u^aTts ^.eyoi idem eft atqu; 6 
■reifi rtu *fayu,arof Aoye?, quafi dixiiret ro i.iytir ro irpĕiyita «t!» 
79, In alio quidem auAore V£f) utique ampleSerer. Rafie. 

' ixTfnviis] 'Exrf(iTal vocabanlor a Gneci», nifi falIor, diveT' 
ticula, id efl, loca qu(cdam in Tiit, nbl errare, rcAocjue itineic dt> 
gredi facile poHĕnt TiBtorej, Hoc in loco ntitur .^Uchinea ^era- 
f e/:i)uuf , dum admoilet diligenter judicx» ne palerentnr DemoAbe- 
nem in defenlione a. canfa dilcedere, atqne Rliqnid eitn rem af- 
fi:rre, fed eiitui clauderent, ipliqne diveTticnla omnU lĕrvaretiL 
Loquitur enim tanqnam de fer3, qnK in ^altn aliqna % Tcnatorilitu 
indura, retibufque nn<tiqne cinAa, conetnr aliqua occnh* vit 
enmipeTc. HSoriiu, Var. LeA. 1. xw. e, 5. ,91,zecli>yGOOglf KATA KTHXI*aNTO£. i«j 

CaMafdfns •ms t^a t^M^toUKn ^oiJ^itai^, ^amm 
ns fj^ o\ty^fi^^ouss 'Oo'^ ojinns tts oANd^tutt ' j^ 

J^^miis /ocj* TO 'IV (pfiJ)p»S^f. ■'Orct» J^ toot* 
Afyv, /ziej£ A^ IV; fit(nafDut« >uyvst camw taa^ 

ttv TrsTs » JV/ux^iut xe(.T»9N' Kul A oewyai /ur, /t*. 
^«lAw x<u^ av(JMirren, eaucwi ¥ '^nAn, td njMmr 
&K 'naiJkuK pS/ta ^%y^AfSt>9t, Mii junKnuULar, Sa) 
J^ eAxinroiev, i^ imMm ooi /uA£4 t euQKfu^ ^aJcnt 
t tHs auTnfUH ^ '7oAe«s. 

ete. "Ora* J' '0JOfau)s a*, us Tii* O^ i^ iSpMrt 
^9w ^A&^i^yy*»?. weayo ^Sm/tm/io^aWTe (CwaT, oti 
T^ 'nA^xi$ jt^ 'ĕ^opcam, aa <ft «tdc^s TVf aujTout 
fu^* epurt a^itnm ■:nfMi£eSa{, AioT» JttTey» 'O^ap^a^ 
J^, «V iSK«Tey» '^ An/iocBna -sljirap^, S •nW 
€>iou$ KcUvol;, V Tst>5 axfad.TElf fi.ii Tns <ivTViif, ITepi 

* Strifibii.ri[imB('} Dt.\e&ot, ezc«ptoi> dUlm&oi, et in fnu 
^aof()uo claAea ^&ibuto*, atque lcorĔm ftare juOmi tu, quL cum 
optimatibui lacii, bac ito, tu, qiu popularii ta, iUac : nt pafior 
peciu dimim«nt, alhia a nigris Jepamu. S^fiu. 

* ntStlui^ H. 1. efl, koneSa, ingraua, libenlis dilciplina, pu- 
«Kca, decmic, nputatii, hnmanitatiB, et &ptenti» i^enm TiTendi 
ntk>, iema amjMte, cnjtw in pnecepti» negat .£lchinea alind eSĕ 
pneftantiu> boc, ^^ ^r^nwu», &cilitate puta peocatii alionim 
igoolcendi. Idem. ,91,zecli>yGO.OgIe t96 AISXINOX 

m ^ ci« 1*» '3P\mia«, Cyx ew 07™ ant^wB/^j^* 
ai^&mMMm (Wia), J» ^(lai a *A3)iycu«y •?£« i(5^ 

'\ljafif IV J^i^ m^mAiT^oaj i ct ^t^ >^ '^jafff 
oicU)7V *0d&fAcunxf, a.mv7i$ opa^' o«ArxUv ^ 'T9> 

c9t TiK TaP^Mts, iipoSict. Si leejto^mi TJf mtrra gMu- 

oy . 0A«5 A 71 7» Jkjc^; TiV » xg5ao« ; Tiii- 
TOTos iTis ^aiws ; Ow^ jt^ TW >fa^>iv ^aJj^Mi IS^ 
KTitmipay; 'O cT^ kyon Onc *a.Tf(um>si Su J^' ou7« 

' s'fa'aAAdjLi£faj'] De iis ururpatur, qui cautda quadam, tan- 
qnain lcuto, Km quari vatlant. E& itaque lententia, qua tu cau- 
tiooe, quo \>txGdio, tn republica gereiula, lateni ejus commuDi- 

vifti ? juyit. 

* ^eCoj^iuiroo] An «'f oWf ^ijrai f Marila/id. Re£te, credo, ut 
continuetur allulio, quam attigit H. Valcfiua, ad HaTpocr. p. ilSo, 
Pronum efi, inquam, et facile, rl Xf"iZa.X>,iji.sv!ts uii\f rw Sij[ui^ 
uvip naonS <rfoCcCAi^(t(. Taylor. 

* i^apfiMf] Uiba qnafi portu* . qui(Iam ADgitur, extn quein. 
quiciuyti ad anchoroM Ibt, tll» i^iMTy dlcitur. Staa ad ai^ 
cbonun, quafi ntTii quadam ejttra portnm, ad fiigam parata. 
Jtii/b, . 

* ariiufxai] Canfk tua itOB eit ex eo gcneic «lauianim, qaib<M. 
q«od poca DuHa a kgibus di&a et deSoiU cft, aceuTatori isTO» 
ntjudicibiu in^ammatia liceat immueiii poeaam pro art^ntu 
fuo irrogare. JJ(m. ,91,zecljGOOglf KATA KTHSI^HNTOr. ETmijUuit a^K^^. 'AMa '^i Tms '^ *mf v aan' 
Sii i TIeft ^ww 9v^a.vav xa^ Mp(;y/M.iav cV i^ ^- 

oJUcp^ttt cCouAm 9i^dtvcvv, <ti/nv mpeA3'ay& Uf T^y 
c^MLAnoKiy «iruy, a,V^f A3iivaioi, tsv /.^ ^i^d.vn 

yv/venu' w -^ ^ti itp ois h -jtoAis em*3jwt i^ ' 0««- 
gjtT», rn TWTD15 «([ie gi^aiBo9«y. 'AM,', oti^^t '^iJm, 
fS/* OM eheot «.»»p enas ^^ienu^i inS opeiTis* k St vu Ibid.] Prf]ux, l.»iii. c. 6. 'Ar/^ijJ^j Jikt;, i;v on ig-iy inali^Tj^M' 
&m, «AAa ncrtirB irtTtrlj^ijj^ai, Srw itiyiypa.tri^. Kintliter 
Ulpianus, in Midiana : '\T'i^r/ri>v K«AaiViv, i,v niy^ j JiJtas^j «- 
pa, a^A* iyyey^a.vr(u r«7{ yi^utii. WAeG» Potterum, Archteolog. 
Gr«ec. 1. i. c. ai. 

' txfif «ro] lu Lylias, in Epitaph. 'AJioy ^i- i») r^J* tiS rajiiu 
*oVe xJi'fa&a( rj 'Ex\a.Si, «oi Wei-Sjca) Toij EvSaJ£ wijiirouj. 
HomeniB, OdylT. y. ver. 198. 

Tbto vu :^ yt^aj oiai' oi^uf'jTi jS^srdw, 
Ko^ia&i;^ T£ xo';iiiVj ^aXHi> t' a«o Janju iroeeiujy. 
Alia, eiempla corrafit TouTiWait, ct inulti pneterea, qui de anti^uo 
more lugendi li:riplĕrunt. Tayler, 

• ^i)Aon>*w»] Arbitror opponi bic verem ttJimuiaUm Tirta- 
t«in, diHingui inter hominem Strias ^t^tui^ora (1.17 dpcT^, et 
moDAnim ^ktTurouy dpsr^Y. Aliter tunen Lesicogntpki, et in 
diTcrra pTorrui abeunt, dnm hnnc tutuHi cituit, Harpaeratio, 
Pbotius, Siadai, (]uoi tmba intCTpretmn fequituT. ^igAoriWcT» cer- 
te^ ratione f(ue Gompofitionia, eft, Zthm Jive amulatiMm ^ngtrtt 
Atque ts feiifiu buic loco optime concordat, JJm, ,gt,zecli>yGOOglf AISXINOr oi". Oo y^ i^, {JM. Tm 'He50iA«i, •rwto y^ 

yecl^^-^t/^s, Jui TO. Tsre\efAj)i^ a/^^epa*, 'Ssbiyn/;^ t 
Api9Eiav, ODUtJb eTRtwA^i' eav7sv ' 3^^>iffiiT«{, o$ 

TOWTW )«t^>4Aflt TTIS /aC?S V{MiS ^t>^fmii, &Jf 

rtio /m^i tn^tt?^ tcwtIu/ ■if •^^jettu^m, w emos 
«O^jt 7iwfQ4 7Rff yo(Mf >^?fa9e 'jt^xiaatq, fju>fvuus 
^aStiSTjiMnu, %«i TBTW ^ueSas el\»p9, ^' t^clu^m.tk 
OK /cr£5K>K« >fa^as ^<t<pefdfjas, ^ »<iTaU£««vil*Ai4ttf, 
o?! ctvTov oi/<5{ TO i»v xov<I^A«* ivni T MuJ^M 'Y^ 
m <P(Ue^ 'O T^ a»3-f6wfos oo «^aAjjv, ^i\^* 
*.tS£5iTOJbv xex,Ti)^ 

OE . Ilepi i^ K.Tym^ams ly y^y^ms tw yn»- 
ftUt/ &^')^<x, &Ao/<g^ e4TTB¥* to /S •TroMi ijS^iwD- 
jC<J4, iW ^ -^n^Y u^v ^t», u SiiVeu)Qe TVs <rtpafyeu ' oj*j;f);!n;ra(] Ajacis «emplo Achillis armls fpoliati. Bn- 

* rfxiii.ar3s tu atss^oiaj] DelibtTttto con/iTia 'tnJHSl. PolIuz, 
I. viii. c. 6. Tfa,ptil Si, fiyau, mu rpaii^a.Ti>i lx v^yoia(, &c. 

' «'/)oVoJoy] Ita ad me (cripfit vir doitiia, J. Toup. Jceasjrigi- 
dui atqve injiaius, 7ieque j£fcb'nieiit Japient. Ege vim algue aeu- 
Itum dabo. Scribe, o /k^ Bub^anras oi x£ifaLKT\y, d.KKa )u^aXaior 
luwn^. {Nam ilhtd ^pĕmhy €x ghja natum t/l.) Quie La&it 
•Berten mm po^s. Haid aiiur lujil Htmadts in DetnojihetietR aptii 
PoUue. 1. vii, c. 34. Ai]ixaJi|{ OiaJtitraiy ^tiy/iaSini, od inrvsy^ 
A^ywra ii^^p&af, dplhfxiyx? *•■ ^*" ft"ie7idum. Vidg. d.ffB^- 
^crSw Jf. Plmtareb. m Demo^bent, ol Ji (u^uiir ;^X«j«^oyT*j, «J^ 

i^v tiiftayioYm', (^uare ita fine Jubio rejiituenJtu Polluat loeiu, 
Taylor, ,91,zeaDyG00J^lf KATA KTH£I«aHTO£. 109 

■^W^j; \^m$. 'O /iV "p K-mnpai a tb ](5i9'' ieu- 

ittju 7V Ai^uM^ty»;; ^ 7>i -jToAJTetot J^bgyAKuu ^nol 
pc€eiiedo/> 3^ i^ i/jtTr^Kr^lAi >^ (TuAiiur. 'O Jt An- 

Si V KTnajitiams Tnnpiky i^ -Tm^yt^oniAi K!^vp2t$ JiJlfMt(. 
Ttf$ <h) ng.Ttywiul^ ^i^\^Attv aitmr, (ui^fius vfai( 

or'* IIspi Ji i^ us iftau7m AmJ^iS* iSe^^^ ^- 
>^fW tac^ttma. Ilcu^yo^ ^ Ai|eiv Aitiucds^t 
oi » "miAis '^lw' o*7V /)fili/ oi(piKrnr<n •toWa, '\lja'' 

Ae^aA^v, ][5Lf ms ^fm iViav cdrno^ knm\v trr ifu. 
Ovta >^ '<^v, «; toocE, J^enos ^fAitify>s T^i^r, &n 
CfX ^Kn^H «»0, u 71 '7n7n>Jnuf0f jcap* v^f r>«, 
iS ei 'maf <IVjiur)Ppw< upiKst; ■ntcu nstnyr^pjta, ^>Aa ^ 
'rfw iiav^ar auTiv ij ^ fwiSaA\^, i^ t^s owkti?* 
/tu ](5c^7inppe«, iW /uiJW aviu vs-^ kavxe(pd.mms 
' «0^f(Asf7niI«t> ^ 'i^ ^ ''^^ ^'^yaoiMS ^ im ntrA- 

Kfmcis, ti^s af)^fSfns ly A^t», ^pet TiNt cu[ntth Ar* 
>«» «; iya ilw y^^luu ovy v7np ^ 'mKuK rypo^^ 

* wapaKtht^iul lu Rdlkitu, pro wapatSn^eu, ct n&t. ,91,zecli>yGOOg[e It» AISltlMOt 

ouJ^ eygjiupoidui, ^b^\(t JloAiTnw, ^ 'SiC?^ '^^ 'TtoAi- 

Amtji, oiIt' 'w &J5 efiUu/TV ti^^unfia.i, ctm lVf «pn- 

^Tt m almL ^ rtiTiSi) J^/^i^p»^ iS^A/iUu ^i C^. 
Th J^ i/dut oiOTdu/, a Att/Mcdms, ^ iv j3u (mtJ^ 
•ns TOpETKctKUJiy* kfxu yeu^ (Mt (xa^ ^ (a^iat 
tuf}(fOS ma.'£y}vfiai' «91 i^ mr/a i^ A^ *^Adttfa- 
^^*, SiW^' oux, cacLy7^!f^6pSt/os 'Casi •? « tm ^do^ 
J^mtm;. ^ J^*, 01/MU, ?iaiCav fj8fi tmAyn/jiS, ctvaAa- 
<rat$ Ji x«)i^>«s, Apyws <^ ir;^; oTrim» <ret Jtetti, oW '' l>J'Eixyu,u^a;'] OJlattans mi ct operam Alexandta •traiditoBt fref- 
ur ojitatt, juo i^ Demofibenem projiguuur. BrodKiii. 

* ccuroi'] LegD, i«Jra>', fnfjum. iif^ ■tiya, atriay (DemodhaiH) 
^j/W, <u,- Eyoj rri* ypnfr,v — iyjja-J/aji^jy — ha, r^* W|Sif aiJrw 1;^- 
$j3av. AlitereiTaiad AleiandrnmpcitiiMret. dtud ^t abfnT- 
dum, Tayjor. _ 

' raru'] Ita fcribenduin, non rariuy. Sic Demodhenes, de Cor. 
(. i8. r^y jS aur^i-riJJtu «roujs-ajwtoj ¥ yttpa.ii,fihan ri^ty. Hsc vi[ 
de Gnecie ftudiiA optime meritunis, liteiis ad me datii ^. Ta^. 
lu etiam prxter Wolfiim emendavit Brodseus, et impreffit quoque 
Jh Siepbanus, et legit Btm. Idem. 

* ^aXtvvi^yfii\ Forte, ^o\ifuy»[. Vide p. leq. lin. i6, tj. 
JHarkitntd. ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHSi*nNT02, ttt 

Ui 'A\f^<i.hfftrt ciA(|«»s jtte ^J a.f[tKymr, en -$i- 

x<r7))f, (Sk« /ra£?s T 'A3»VOT )|3tj 1^ ''Hgjiy -ywTiap 
iteAsyjM^w- n»s ay ooyg^» '/o^jeyeJWywjuIw *AAe^- 
aye(y>fe, « >i jtui Tavn> o^mhiwt eye kmj Ati,tiotiSiyns 

0^'. 'ETrwi/iots Jb ^(, * « jK-Tr ctwe^is, 2!?A.«. 

* a^/awt» rmtTlw oat T^^mr ^juets (imopi^i owt ci« 
J\(|tw)t^Tids, l^' i^ rrie?? ■aroAirela?. 'Ey jt^ ^ 
^Ts o'AivV;(ia.is oiry o liov\Qfj^as, ^M.' o ito«i5W«v 
jyLTW^Ppet' ' fiy rt gtTs i^Ato^^iiais o ^orM/jStns, j^ 
OTi»v ui/ia ^hj' Kai^ TD jt^ alj' YSJ""' ^^{'> *™- 
^SoY '^y ^^' 'rw i[3Cfpapy njj ■re miiA/pi^m^ ojiJ^ 
'7io\iivjofj^9ij' to h fLnS^fAa.t «s^Ai-Tm» Mjtiepar, Sj»- 

' wf»ff$«wiiu^ijv] Scilicet, v^rau >w^Hf aDUqusin Akxaii^ 
renim potiretur, Reykt. 

■ * Ei ^15] ĔI, pro Jri, ut fieri lolet; fKpius Butem poft 5auiid^x, 
«t tlia id guiu -yerba. 

• Jia^tlcuw^ P*^ interva}/a interprrtator Taylor, ut rt Tupra, 

* i^lutnr] VarieTertunt,«it« «(WBJM— «^iiriDBttji— i«^ftf(H»» 
—{etueiuuin. Yide H. St^h. Tb^. L. Gtae. T. i. p. 483. Koa 
diceT«]iti>(~a maxm, * fnnafU. Ta/hMr. ,gt,zecli>yGOOg[e A1£XIN0T EuCoictt Jbe^J^nui^irm, ^wr fy>«>4ni^dir, ' fv oT; 
t/ir* c/MU ^Kpas o^KAeyyou, ktu; eA-tii^n; toi' si^m 
k^rt^-mf m J4 irepl ms Tiyipeis i^ Tiit Teoiej^ 
^s o.|)my/«.m, 7if «ty ^feiB(.p<>4<w ^t^^os JbyaiT' it, 
07V to^^iiUK^ mpi ic#v Tejcuuoidn vs«v, ;c3i;( crettntnr 
crd^a^ 'A5^mjou$ '^(oiTTn' -nt^e» 1"» m^tiilh» ^^ 
Aey^SiK vt' i^Si i^ttoyldi. i^ wtm »««» m^wu/W- 
«»* i^tng^cp^oi/j u^pi^a^wt, TiAaoy r 'TroAe»; ^uit a- 
^An^w t(umun, t on 'Adwcuoi tw ii- No^a hcu/w* 
Md.t AetXEikjjUOVi'c)t;$ i^ IIoMa evauioo(,v> 

trct'. Ocna Ji ^s e^naus in<PfeL^<Ls las i£^^ mvn 
•n/zafia4, »ji "i^ xtV(^ot 17) /ui trw 'r^ a^DuKTarn} ^Va 
lots i-Jn^imtn, ■en>jib /^ 7cv 'A?J^<tfJ^i n^ ^iArK' 
^ov fv ^s ^QahaiiS pefcn, eu(m/J^iMs ii triAS ii*fjn- 
JlCw iVf r 'JtaMus Xff1f*iS, Ast^o 7ntfcn >>iJitasiQfSfnSt 
To Si /££Mov lUL^nmt-j^A^i^o;» ou ro TEA^^nuot m- 
a.y>*Ms<^ lju>9\ai vjr f/wf> ■i^ 'Ava§ivow <n-MihJ*t Tw 
*Xlj)6rTV ^ic.iK^K^wicob;} t5 m a/^p^^ajia/m 'OAcju- 
'jnoJ^ ei^jg$c/ovTO$> i^ TOv auTov ctv</^ J^i^)fCAA»a5> 
t? «urre ^Eipi yg^t^"*'^ o^ot ^KtT» fmuaaaf :(y^ 
<a^ff. T^ Avt^ f'v 'npe^ Kstwyow» ^h "5^ "ns a.vns 

* »(*(&€.] DuTJi^ni^timijtiiJhodetmiiSid. Ta^lor. ,91,zecli>yGOOg[e kAtA KTHSI«aKTO& ii; 

t^aian^ns t^BLya n^ rtnts X9^ iamu«.s, 3^ Tm' A^v 
«.■TmLJwatj xy4 -m^ •nemt h 'iemaa 'ASmctow U^ 
n&t/ttb iifwwE#i ^^' ctTTOipnWj ' t^' « anCoipti J^ 

infiitai-^-ns, 19 /SaoEbiB; rff' afTMCf; d,>inrniKi «« c/ur 
^tna Tnw Cf T>i -ti^Au v«iim|M^ur ^^/j8^* 'E/Ttt^ 
mparĕc,* jiu» «« ijo ■muJ^wjj^, fiM»M, tis ^v eor 
ttMws ULt^, vits i^ noTHu^ ^um^ ^ aaSlwwn 

' ip' <i] Sciltdet, Mitiiji. 

' Srmra.'] Pollui, lib. riil. c. I4. llgD^iircis , 'Ex^ofa), Tfir«j 
'Ei-i-arec, &e. De Yocetycara enulite agunt Tiri 4ofti ad locim 
luMbtuni Polbuis, Adde MeniCum de PnDere, c. ap. Stmu, in- 
dicaDte TourtUm, id illa f^rf . .tEneid. 1. v. Ter. (S4. 
Praterta, fi nona Jinn narialums almum 
Jottont tMuhni ■ ■ * 

liKc tiRbet : v^f»w^ majcTu, iiiicaaque <pasfitigH a>Hil3ui, ad denam 
S*<'M T^erebatur t tmJe efi Ulud tn iri. 

SeJibtis hutu: irefer ante fuis, ei eonie /epuUhn. 
E( «flie feptem erat £eb}u ; o£ta*o inceniebattiri nono /e^e^'. 
i-aur. ijnde Hcratitts, 

NewuiSaUt i^0pan fuieereti , 

t^ e6am hi£, gto in teneret» mrtuantM eetebraieaiiMr, No* 
Tendialci Seunttr, Hiiic ct iUiid liipiebit, cjuud Mwbc GODt(% 
I ,91,zecli>yGOOg[e Xi4i AISSIKOT 

S>!i[xAyar^s iwns, 'cms 101 (j^ ^fim V?iuntf ^wtur 
rt, rwe ^ G^tc^D^t ^ ins m mt,&Qrtj -tiiM trit^iTt 

a.nxMfims "ngi^ais 'acfea\(wr, o^iot ^E^twdM^or «t df<- 
■n,. 0,3«^ (tAf TtwjtmMiS fM]Sh, TOLnDa J» T^ jyutS» 

'Slg- -n ctuTDi' oux. o«aAuTav c^d^uiX{>7Ecvuy* t^snaipmw ' 
A * Tff mtvTCff TBAeim^oY, '«j tw ^;^«s 'iii>«o;t4'iB 
out f4«^^o/£ev 't^^ i^ irtu' 1/) Tt/uiiiittYt "SnC imf 
TK mm^nA rrte Tnhisis cirpaoCum/csK. 'Em^ (Fi Ht 

:{5tin.>4^9)v a im ' £^AiKn T mhti ■sroia», mm)3' 
|ve?frv, i^ 'du/ ^eUpw aunnrsy^S^, 

•Ky . xj, v)i ■nis &S1S T8f 'Ohu/L^Tmis, «v eja TrM^nto- 

KOIIB* fM,?\JlpX' ai^fMm 7^ ^ T^ i^Ui» 1tUf Su* 
pW> «$ «iflu* \^^ int Q/K.uien u XM>SitQT^ <pm TVf DemoAhtaem diiit .^lchines, fupra,p. 39, iCSijiyi* i' r,iuetMt rff 
Stiyar^ odrp rmX(UTijxukr, w^li- «yd^roj, 3^ ri v<p^o^« 
^oi^nt/i Ftft)i>iiiira.ji.iyiis. T^hr, 

* btr^t mkiTtlaf^ Aiij r^v «oMnta*', We^ui, NdciOt ni 
enKnduu, «n illu^rans. Tajhr, 

*" -A^iirTin^ nkiurtun'] BBnc >ppant aonmilla cMidifl&. AiJI 
«iMi)i-fmhii^uft'ttrpoi4iHo«fpu«t.- Martimii ,91,zecli>yGOOglf kAtA iSTHsi#ii*Tor. 'iis 

*no itfitfuiiaT /iBOKm' xjh JHi i^ Tut r efitn ?<ff}ai tpL- 

K«4™ iw A^jpy TiTTW oA«5 (tfliu 'eyjteyt s^n-Z!f>hitf 
if)pvf0i t^* e^ X«\4i' T ^^ ' MfTTa4 t^i^i^i •m aq- 
•na(j&iK» 'S^ •n 'i^i fut t-ytti '0^:Jii^aj[' n J^' ot ayd/- 

ie aJut/a.TV, Jgt^ t t^w «ynAK&y aisr- iVtd «AiAfflx,fr- 
•res fucw,' SwoiwoiAy ieur^ juSp etiii ai lla-itijrpttKT 
h/iditAi/t» <^iT<ti, ■? A 3t<t])r)flpov opot SiUJOL(imi i^ to. jm^ 
«WpeJju»»* o^' iatm jiapi^a^a^ 71« «ckoooiy, «$ haxM- 
tSh OiBCy J'* ^ ovo^Tav ovyx£if,Bfm$ d.tB^^oTns, ^ 
•nJro* '3nx/w» j^ ^sĕ^p^», r«wr* *^ "^ k^Ti^M^ i^ 
m ip)« Joem^et/Ti*, tis iv awteyonB; ou T yAasknCT. 
«otTEp T BwAay, i±f tij i^sAJi, S Aw-sw * 8ifiv '6§f. 

iry. &aufut/cĔ <r' ?)«»>* yjuay, » 'A3tfv«ioi, x^ 
Cvm -jn^tt^, •JTpos Tt ttv "^^n^Khnms "^sn^pnipianteOt 
Tpftt^v. n^ngs» »5 TO -^^wjutt (91» tvyo^v; 'AM. 
€tfsfjitA 7re«ron j*»/xfl T*p«vo;i«im^ >*>*"3' ' '^Mi ' '(^'a;*— EjSyof] Crimiaatienu •ueritalem : erhmmna qiut ehjectnl 
Juitdamenta in/aiHs foJUa ejf§. Stock. 

• iUv ifi\ NuSliui pTeiiiefi. "kyj^roy dixit ChTyfoftDmu>, qui 
eadem comparatioae urua eit, Homil. 4.5. fub &n. Koj roi yc bU' 
XS Ttii yi.a)TTtSai i* iipiKtjs, £xf^^^* Aaiffov xiraf ro ^tcra <^ 
a^' d^ Hru; i auAi; j ryn^ianKa;, , Idetii. 

* 'AM'] InterTOgRtioni {iepe iniĕrvit,^ commode per atu reddi 
potcft. lu Xenoph(»t, Anab. lib. r. *Op,ie( Si )^ >^i^v ix rltat 
ttkifyilS. Xiirtptf fr»f n wi, j^, i«B iik ififwf, srwti' ; 'A>^' enr^- 
Ywi 'A?i^ii iVfl «uSiKwr fMXff-tfasi 'And fi,^W¥ «o^wtiga-*] 

I a ,91,zecli>yGOOg[e xti AI£XINO¥ 

H(); Oux, o^ U(7i mji' u/^v ebdcu>af jSw, et 'ni-m 
i/pvmt. *E)eZn i' » Awwhok, « 'ne?'*i£?» A^ o#*' 
Tr^iTJ^-rt >i op;^!^ ^^yuo-tt» it^ym, 015 JSt^ «51- 
^ctiWTo '\I2TO T^ 'EMiww, a/# "ra ^swJwT* 'iWpet.mg 
^tUu ^uni^ii^ tin ii/ji^H' d/x. S\ '^ Ait/«<i5E- 

■T?ii.>oifflv Tiwatw o^ ' ^ ^'iSt * i^iiiwjpmnt thwi- 
«^ev c# T^dYiiiJi^ t* ©epni^u' '\1;ot i^T '£M^«v ?i- 
tpa.vnfj8f/ii, wA); (£v u/toiy '\l:zn)tuM4n>, Sn ^WW' ' Ojuih 
^ a,vd^]»T izvTsv e7) )^ tnMoipa.inLu' cumt J^ Smv 
•niv Tsitrrw av5pa7rov re^<u^7i, Ooc sr«OE cv ^; 1% 
'£?aIwo>v Jc§a|$ mpr^ec^ ; Oi' ^ >^ m.Ti^is ufttif 
7» evj^^et i^ 7^^fi/o^ T ■a^AyiM.TUl ttysn^Mw.» t^ J^* 
^, -m Ji mii^eiy^ xfl K^&^^^W^ ^ "^s f htsjicis tu« 
<pan>ois 'iTpeTtm' KTwnipui J"' ^^iai; owTcu <FWv «^•> 

SimUiter D. MatthaEiu, c. zi. 8, 9, et i]iiideni cam inteiTDga' 
tioM, 

* luri rtuket] Per ifts intelligit ^iWMt, mac, Ic. hdie, non dS- 
^andt. MarkUnd. 

' inirayomiw] Sc. ni J^i/iai-a. tHlfiui. 
■ * %et>Mt tMoĕms\ Et mtrito. \tk Gneci deganter loqQi to* 
knt, cum nentum «licujus rei comprobetit, At^ bonis bene ceOc' 
fit, Are malii male. Sic Demolthenea, f . 67, u/ut; mAu'; *tii*ltt 
ffi( ■ulp«'f x(xapa'r. 

AriAopbaiKa, in Piato ver. 80i. et deiMep*. 
Ai> '£/» ^(ir ri >irfSyiM Yinkim ttiuS. ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHSItnNTOr. 117 

](tHt 10 Jiantn a.TVMim.(oy, c/ 'Tas ax/ms itnsuth- 
piois, TVs p&if i»5 T^ i^Jpan' ygji^as aAjWMjt^Bt 
aiV,(^, ov J^' eiUTsi fxvQw •jn^irma/j^tm omtji, 91- 
^(tva(mt; Ko) 1^« ^ xfim« 7Vs ok AiowoidW] £<ty 
/M J^ioi^; 1V$ ' xx«Awf ^^oejtip xfmiN7i, ^Hjiuyn' oont 
A w xu(Ai«v ^^«pa* XfiTatf ^CT^^c^moii;, 2t^\a vo/aini 
XS^ '^oKmMt eLfens, 104 S^puLs, aii ntf.m lys iofcaSf 
«u<r' ttA^is )^ TOf rt^tois, SlWi.* T^ a/^west^ajt^w 
JWriii 'ETTur' e^unii cyK i? htgetHjia twoutos 
Xpm)f j KUrtBy /4^ tto3i«i HKTODJUilS, t^u^ Ji TOV pi- 

«i^ 'AyStp ;^ tltertTis ci tibAk iiiftcix^tfWniv/, wfjuf 
^ -4*^ j3aoi\eu(4* nny «T' mpa ^una. 'O^jc^a* 
)UtQtXcAuxe* ouTss tw cu7V ([l^<t9-H<tv. "En%(3' ^ 
%^s, *av ofiuitttiuiS iiKSf-C'*' ovfLKa.^tfxe\ii^ mm$ Au- 
cTu* /1' auTsy ^^, oi^mi, ^^ye 17 ciftet.fmifM,' n i% 

trr> AoxM(>S/j (T' (/£9[>t, « *A3)iKqoi, *ilfKpht^y 

TIfOffif>^era^ yap fis itattus rpa/rrm ir^p' 
'Boau f tlrc^ tS rtni^S ttipjiaros, 
Kap. N^ Aia, koAcu; ral)'uv «iwi' ctreMimij. 
Vide BnilKUin, p. 303. 

* xuitXlas x^f^f ] V>i^ Indicem Tocuni difficiI!onun. 

* ap^onfa— « ria^parSrTts'] ht utn^ pmdtittitm vtfiram pa* 
riitr Je^Jm. t^nod fattat it fimma rerutt dtetiiaAs, Jaadaadan 
fertemif/l: qiied ui ifia n^Sgttitia /tgts oratt>nm mahrtm nbtiri» 

Ij ,91,zecli>yGOOg[e ZI^ A I 2 X I N O T 

crcdipgjinime * ott ^<V ;^ '^ "rW Ki? xaif«» 0( -^bMjh 

(•n^dwS* 07t J"' ou >«>tvMT«u ^ciyi. hslS-' V*f pi^l'*'» 
Wow/w» o^ua. ity4 "raA/tJipwy, ttnu^/^. Tl^yn^ /tei 

' ^■nAJWO.y TPy J^/mv* « V4pa >V xc?,^iiiuofwios' ei^r' 
fu/i9v, oijv oils spoCfci78j ^livc ot< «ttr7Dv cieye*f«ce* 
sutiiAi/TO.». 'Ehoi Js xaf «i75i i^ Tfiiizci'St' e>«vor7o, 
a[<(i ^j^etas » >*^5 S ^TSriaJcco-jBs ■rw -^Anay itpi- 
7Vf (t^KcTiEitcty, ogpiy m$ «(Tiet^ oit^ya^, f<p a\s e/uMax 
^mJyBiTJceiy, <h oui'' '0i tos m^is -^ dxpo^ i^ 
7iAii^niTO.vTOv eiav tvs ea^aymrTCLi 4>^>«fcQiy, 
QuV v^' u^v ix»73is f^£it ivs sro Aimwjiuyous ; O14 
^T^iticwmi ^7e^i/i%['«/i: 7V$ vw e^TT^^iiiws i Ou /u/^r 

1!*j3", 071 6^IS -SIMroTS ^ae^Ttpoy e^JS^ETB T? T8 <JV7 
^ \StSLAuo^, taf\t av /u/« 1^ i^oowtpiiw f^cni i 

ir^ . 'HJuj; J*' dy e>£i(>fj 'A5!uja!|oi, cLv4As>l7 
oa);ttIu/ cictyTioy y/i«y -rae^s tot y^^tA^YTBt 79 ^'lywT 
^> ^^ ■arotoi Uiefytirtaf a^iu Ai|/4oct^vEw T^ptnaST^. 
Ei' j^ ^ Afj.<is, o^Ey TMy *p^wv 7V ■^'pttjpta.ios eTTow- 
pu, 071 ms ^p^f ini tsteA Ts^ TĔi>4( «.oAas iTIt- «Id »011 pnmernl, wn ilhd pnidenti*: ve/lra, /id fortunx aeerptim 
r^trmdiPit tfi, Omnino ittud i vwifip6rSrre; cum ittrt>quc Antentiic 
nembni, taia *aT»fi^Mr quua ■rxgaauyS\itiift», non cu« poltett- 
ori t«ntnni,Goiijiuigeiuium etTeliUnbiiw a^ĕiUior. Smti ,gt,zecli>yGOOglf KAT* KTH2I*nNT02. 119 

•n y«ytm^iii tvtd» «cfno», ^«61^« KttTW^pia» r;^* » -^ 
a£^;^<c.pAX0nu>m -;^pH 13, tu^», kJ^ Ta$ T(Lf ^ wii 
Tot; JV^iri«( ^c^a; ' aTeAcyU, 1%^ o^we 7ai3ra}\.raufuiw 
SiifKt.s ti^Tur, ilV^' «>«9cu TOo* otfmov >e)4n(ftffo» m •»- 
M. Ei «Ti «5"* '^ "^ S^^m^ fX£fos TV 4«P*'^(**T8*» 
0# a T£7t)^\^c7iKd.f- y^y^ta, as env dc.nip o,^^, j^ J^Kt- 
TeAw Af)<»» >^ V^T\iit ra. aLpijn. i^ ^V^ ^ 'ASk- 
twtG^i o^iAw T Ex;v0^o)ua.v i^ im 7Ufi.'Xvi im -.^Mpir-' 
IM.iti, aCn|/ai T ep>w, Enrnra^oy »fu» '0, m hsyus' T*S 
^^ y> -3^* T8S 'Aft(piorea4 ^y tbs EuCWai i^i^^JWw^ 
«^^Aui"»" ifmv (Ti itIj •ot?* ©wdiBS (n(|«futMa( 
■I5W «|m« aritiiS^s A}ifioeQsyBi, tV5 /^ cLyiw^j^ 

2w eyvtm » mjtiiML^^t oiei ^i^y^ it/M;! to t •70- 

■OD). 'HAitO» <r' 'iS^ 70 cO:&.tli*d'(iUL WTO, «5« 
'Kti^y.tn}4Sf fiey«.\a avfuia S)S)t^, *0 ;^ i^ Ilap- 
OTrt ^aai?itus, ou "woMim /aore^» /H"'"?' '^f ''''* 
'AA£|*|'<'1«« a^Gacias els li"' 'Aoiot, nstiwi^^-a 

Alw, ci H 7» Tt J^ etMa Jtyj ^a' kua^Silnas 

* iftKirTa\ Qm ptilua /epul^bra Jintenl. Adi aatem omniDO 
TBjIomm, qtu vim atque aculmn hujnfce loct optiroe perTpu- 
erit. 

■ rirtm] Honim, Athenieiifiiim puta, in judicio a£dEntiiun 
Stque circumSuLtiuni. Rej/ke. „t,i.a,Google A1ZXIN0T ^A^, ' *E>#i pimit u/ut * ypumor ou Jbcru, /tn /u 
cqTtmi ou ^ A>>f<ed8£. Ciims [urm o aims eynjpm- 
An^^is 'C;zn ']%r vuai ■m^ymn amS uyJWdn, Qr% 

^mt li^ JSi^, ^ oii»9^vav Cmc eSi^aL-nt. 'O ^ ko^ 
fuQn tw 70 ^wffio» 3£y(eki s^ 9^05, s^ ^^ flvw**- 

5«V' 75 J^' OUTD 7V70 l[3tt T ©)(&sqiHV anpLliAyuLt iJfyif- 

yi^m. ^ Ji 70 /*«■ T^ 0»iGBt(c»v oyo/^t, «^a^ to "nij 
Jli5vv«fa/n)s <njiifM.'^^ cio^Awt ott A^<iiv* tol J"' 
SoibfJixoiTa. 7»^vTO '\^o{nanrSw, «. /er^j^giC»» 1V 
^(JiXixa ,;j;^« i:ilfEpwa$. Ow ^' e'yJWv jt^ ^^^ 
(M.TWt eve]ut '^hte ^tAayraw, oi ^'voi '7«$ 0)i€afotf 
THy eLX/af u mfbJW,vi Aicb cmci h •m^i^ afyu- 
pttf, 5ravTW * 'ApiyJ^ c^eAiiAuViw, J^ ''^ ir^*fu>ien 
emt/iai arm ^%i, m 'O^^is ou >«)4viiTeq j Sii Jl 
'Tt^jiTbii, ^ ^Ts «JbwSs 5h5 to«tv |;^opirywf * i^, 70 Jte^ 
9eiAaiovi o ju. /3a.(nAixcv >^mtiov /0'^ TttTOi, oi Jf 
X(yJ^« aaf' t>fut. ■ p^onsy] Vide BnkUeum, Mifc. 1, 1. c. 36. Taytan. 

' 'Apiidiior} FiifiuB haec tradit Din&rchns in Orat. c. DenM^Uie. 
.nen). Cum Aliatico bello dinineretur Alesandcj-, Anradei, rebu* 
noyis Ihidentes, eipeditionem cx Peloponneia moliebantnr, llie- 
lMiiilqiie, qni iniffi9 legatis fu[^tices petebant, ut fe Macedonnni 
jugo liberarent, auiiUum refc latunw umuebant, fi decem libi ta- 
lenta da^tur. Hxc iptur Tbebani a DemolUune «zpo&ebant, 
qaem utiqu« noTtrant tricena talenta abs D^rio accepiSe, quibai 
hotlei Mcitaret Macedoni. Renuente autem illo ac tergiver^tq, 
Antipater deccm talentnni dono Anadas petpi)li|; ut b domi €«• 
Suei. ,gt,zecli>yGOOg[e KATA'ICTRZr*nNTOS. 2S| 

vS- . *A^m «r* '^ i(yi iZu/ aOTCfJWo-jcv tunm 

lO^Jt^^Aui' \e^oV5t il« iJa"W» outds cT' «uia.&ts «WTof 

afM. >«veTstf. ' Onm ^ T»$ ^ orjas cuJJki; a,>a9ou$, 
o^ iroMc^ lOi;^ :uc^ ouuiajia tjiyct, «tv ToW iliid'* 
iaufPw 'neajinis hrytian, u ^i^tSi/' Wv J^ S.vSfeh- 
'Jtas, a»(UMi THS rTcAs»; yv^ias, tat/Toi * ey7uu(iia^ 

^, 715 CLr Td 10(0(1^ X9^TEp}K7l|EV cU(.OtHIIVi 'A-^TS ft£t 

ouu Tiis avBC)5^tJvTV 'Oiyty/utT«a(, e(tv ow9esv«tf, ^kto- 
WTt' •arowaj A, <» Kiiwj^ay, a^- «raumt t ^ot>*- 
>icif. Ou ^ S^inr^ THTo >4 9X.ii4^, «$ u JUctTo; « 
A^^* i^ Tap <^v ^Tom» CQi (n>/t&qvoii u 'O^Uu (JSi» 
•KoSr wntuacn ojw^GamK ' is KAawaTpcu, t ^t~ 
>dWVii 'juym^, ^«tsrToywcOtt/, oiiua,'^^ieQimfjdpof 
'^ 'ra TO MoXst13v ^aaOdus 'A^iiiJ^ TeA«rw, 
Kwi A w f)i(;^$ J^va<5it/ Ar).^v. 'E^ie^ ywccf](5L /.^ ' lyKUY^ia^^] F(^ hwc Toccm videtiir o7a-efUf, Tcl aM^d^Mda 
decflĕ, mm/eremiu f cum interrogatioiK indignantii et iitfitianti( : 
aliu coallniAio labat. Tnm incipit noTs fententi>t a^ku ^m tM' 
rihui aqms acd^at T Rdlke, 

* m\ Pro vffi;, quad Attids penjnam iamiliare efl, Kc fu- 
pn, p. 66, AaidJ^ai/iMniit— ^Mnirii' aif 'Axi0av!^v arcMripnS^aj. 
£t iteruni, p. 79, «tf»^i di)|Mfrt)i)f WT 'AAi |avJf4i'. Siem; 1& 
paJ&m funt obria. ,91,zecli>yGOOg[e Ut AISXINOr 

ft» yaaniS*^ "sl^ r^ eu ot* o^Iotw, a.i fu\ •n* m 

«Wi HJI^ m •mt i^f«Af ocib^; t^(W, X91 '^'''i Wota.9 

Cfiot ^, :il^ T^ 'ofe* Nat|ov WUJfM.'^U.f, 'I^ot^- 
T» Ji» 9n ' M^v Acuu<^(q,uoiun' atckc-wu, Ti^^ 

* eX5ir^ WoM* jy:^ iCjt?wt J^^ Tw ■JTOAe/to» ep>a: «»- 

Tp^JLJECt* A)Vtf!^3^ ^'i Ĕ<LV TK ^p6>T^ ai^ "n W ^IK 

«m j ' Oti i^t^^^iuoi, 071 /'bT^ji, 011 T^v m^T £\ix|. 
Kc({ traiKS* ''V™ T^MPSTe, » v/wt5 otoTB^ i.TUiaam% 
ta^ Ti* 'CjCF-fp u^» c* "ra /"*%!( TSAitTJWayStr, w« 
toy-iCi^' *fi<p ysv\ia^6^^, u tn» ;cf «y«S)r:nT(ti ; 
Koc| yaLf d* eat S^titca, a 'ASnyoiw, ti tn. /41" ^ ^u^^ 
;£y^ 7ks Ai9cutf, i^ -0)/ «-iJys», TO «pawt ^ <tyiNi/Mitt, 

* Moyaw] Vide Indicem Voc. difficQ, 

' niEir^j Sc.u^'cxzru- SicTh«cydideSiI.iL«.jo».{M(Sitairfip 
«Sei' ir/^omro wi' IrcKa erHaki. Ubi SchoTiaRes, uV ourotT. Dt- 
moHbenu, infra, §. a. /t^ Xtyw Ta irt7rpa-/fw»« e^uu/rai — iw f Jf* 
a ^ ««oiijKa, ;^ wejciihlTsiiiiAi, ^aii^ai. Sic quoque D. Lueu, 
cap. xxiii. vcr. 15. itJĔy ^^m &<EraT-(t Ij-] -retpeeyi/.iw eainy. Ubi 
iBfetidternoflntes,sxaiijii, VideCl. Blacwall. Sac. ClaC ml.ii. 
p. 16S, &&. 17JI. 

^ fjXa] Paufaniu, 1. vi. c. 11. Kai ei GecriM wennrsn^n njr 

fuif yfai(wr ^■"wi^, unp^pin K) r^ a^;^», f'7'i Jfi«j«'w n j£ 
Ch/ilii, p. 116. ,gt,!ecli>yGOOg[e KATA KTHII»CI*TO£. I2j 

^^s -ri ffftfta.iof %-£o/xei' ^■ntuaOirn ^, Z 'A^imq«, 

^ 7V£ ^^'nwnL^, iV7t)v itfMti imiprre ; Ouuk(v ulojut- 
i^orrcu i^ « Tt^^Uni<iajrres, a.%fjL0T(O^ «^ w ^3nrref 

^a.. to Si fuyv^t itu ht^a-ma^ vnXs « leara^ 
fu> ^ao^ trouti igi^Sity/iiL ■Yf'f auTvs •m jSjor iro(- 
tiiO^t Tt ^natpEMSt I ^ ^ i?%i «71 ou^ oq. m- 
/VaiipAii tfA m JtiSbunui\ua,, ouJ^' » ^uwDui jU6vov mf- 
^^ W wfm#Bf , ^* ^oPu/ /MiMoy T* <ft)f«<nct * ?wi- * j^ejar] lu qu3 ^Ais ell ac deletus a Pbilippo AtbeniHiCuin 
f t Tbebanoniin esercitui, Brodaus. 

• xj;pijyftarii] Haec «w pmoul dubio depnrata «ft. E«empla 
enim, quK fequuntur, huic non conveniunt. Forte, rx !i;»ant( 
ti^ccSAyncem, Sic nAima ta^aSirf^Mit<i, Orqt. adv. Tlimr^. 
p. j(). 1. 1 1- ££(. ydTjkr. Hoc veruni aibitror, (vidB qu« pnecc- 
diint, rpis ralw rapaiayjM &c.) et erraccm lcribs el& conjtci- 
«ntis «cttlo* iR «ocam fublĕquwt«m, Ki}fwWnuf. Demodtienei, V. 
HaparptaS. p. I93. K£^ri(-<-Wr« t&Mri 'ra^iiJa^^idi, f tKot «r <u- 
ror vapa%ci* ^diA^giTB ; Harkland. 

Ibid.] ' Vox Kijpuy^ra cur Marklando dirpliceat, nil eqwdeni 
ctub Tideo. Negat eumpla fubjeAa hnic vocabulo con^enin. 
EgD ven) aio bene omnia cDiiveniic. quoad iatelligo : nam in om- 
nibua judiciii rententia judicum, qu<ecnnque eilct, prEcconis voce 
protnnlgabatur. Quod etfi lecns eOet, nihilo tamen minus di^Ua 
t)ene haberet. Damnatio rei abfolutiove, qTiia loco publico et no* 
mliK populi fit, reAi Tidetur nJjpoyiiM hjii^nn apjietltri ; quic- 
quid oma) ad ooum» iimmat, omnUnu iUMtelcitj jd iA icr,piryiLX, ,91,zecli>yGOOg[e 134 A I X X I N O T 

Yr/iiDjnL. Knpurlrrttj ik ci "^ 9i*Tp», «i CT^aiwrcci 

, /ut* w Tffl ^, i^ liSV\u^s j 'O Jb >* ye^Te^s ■nwr' 

CiKnco;, <iantf Ktwi^o»} Oi' J^ >< aM.oi -naiuJlu*- 
rcu. Tan&mi 'n^ 4'i9i(7«./^5 i%f i^cAaT i^ (T^iic^, 
' «TOWAjBrt- <XHS/Ji WeuJ^ T- UWy; 'O J| >t WtOTW » 
«wJiTcu* 21V,A To w%rBif otrai^ citr^Aay *h( .Tt- 
Ks^iiS ttnnaJ^^tm Cls ouju {Ait (jmt» x^yoyTef, "St^ 
X3i ^tt^tJbiKt, wict ri(i -^A^y <pefere, els ^?iB7^>«r- 
/iet iws Kw /jdf/ ou Ttttfeu<n lati ^oAnay, ejeepttant^as 
Si V(ta4t rt iS^aistrte, Eu yop Ket a 'AI^Ttn^oi, ' ni 
TOWUT» J^ q vaAi5 «vcu> oTe^s Tts a.v if o XMftr^o- 
pbiiiiS' E91 J^ yyK/os, ;«( TOs ns^y^ms vfia.Si 21^* 
T>i TH An/ieeO-eius a.ta,i^fUf. /oe^rtooui^y*!. 

^. rias ouu a.1 7K Tjjy TciauTitw a.i^mtlw o«- 
9u)Mj 'E<xy Tw$ /o^^iutO^/t&Lni^ Ta Ksiya jgi} 
^i^*5f«CTa T^ «ojUATuy, i^Tn^DOS o/&-S 'n»f »&wij 
^^Sc^wOt. H >ap euyoKt., i^ To' 'Pt; JtyMic/KtTM^ on- 
^ xaT<ti ftef cU fu<ra' .<^nm S'' he airm ■Ka.m^ 
<ptuyyrrss i^ ^^oy&i, us 'C^ ro ■aro\v, oi Ti|rs mpif 
^^<ini aLwr^rrts. "O^y (luu TLglCirra ^rn^ ^twLCU 
7e^a.icn ^ tMfvy/M.rav c^ las EVww 'fih9t//MwTa, ' nrwcAdwr] Ante haiic Tocem ndetor «n^M; iiet&,ta,tfaai 
t ju4>cio ^onmm ndiitj CM>ite minUtiu, iBAnu* wtatnib jias fcd 
&equattandl mulftztiu. Ai^. ,91,zecli>yGOOg[e KATA KTHXI«nnTO£. tSj 

Ceua9({f iw txfffiM.Tm o v^^ xeAeuEi irweTida^, ci^ 
j8kw «^^^p«W) W Tjwwa» ff»^g5wt* ot« «Ti Ttwm ^ 

ir J^wi i/^y (Itoi« nnu, £i£ j^iStiAumipd» i^ o Sifios m^ 
opelTcu, ai i' iiJri^oKiU Xf <u ^parOuu oipiKwr^ «j) 
i^UĔTTHifJS oBUceti ou <»^ r 'nr^w a.iKdp(uvuv» a^\<b 
«^ TM' 'O^yTBJorrm ci tm 'Airia., 19 c# 17 Ewp»*»r( 

ia> 71»$ Cm K^cL^mtwTcti taoy^ta, ^^\* e/u^^ywn 

01, xy\ lO^^juccAcuarrat u^v 01' /.^, 0A^y u$ m nw« 
■nrr /og^mnra, «« ^AoKis TTi; JSi/ujt^iHi;, rnc^ J^ 
<4^<n Jbpea;, «^ aarni^ss ^ '«oMt»i omi' o Jl ^(iAi ' rwy Ao^^urJ Snpple ex requentibus raf 0tSatufa(. Ora- 
ttcKs lfiius fof$iiaris eoajSmaiio, qiumadmodim et in ^tgeomt fui' 
£ds oblhutuSt Jliri ^tt, petatur tx moii/hata vita mammgut iate» 
griiaU. Stock, 

Ibid.] Reilkiiis tninc locnm it» legit, atque interpTetatnr ; nSf 
hiyw» tis 0tieuiivni, lis wcpl t*»' Kii^c/^rier i rojuts xf Wa 
•mtia-da^. Jubete eum ^erbgram qtuique /uarum eoiSitmtt Ttferre ad 
vitam Hla wrbontm magni^tentia Sgnam, ut Jt ^raeomit ^eri imlt 
iex. b. e. ImpiEAite ci, ut demonSiet TiUm a fe aAam Tefponder« 
gravitati et fpIendoTi oratiooia fueei vel ja^huiti» potitu^ veraque 
iUaoiuiiiaefle,qucdereprKdicet t qneinadmodDni, £ quii Amiin 
ant doronm, vil)aiii, aliudTS quid, per vocein pneconia vendal, ]«x 
(i ii^uD^t, ut.eRtptori veiitatem eonim omniumi qux pneco veii' 
ditorit loeo atque Aomine pmdicaTcrit atque fp^)ondcrit, i>mftit 
ktqa« cTiAuB dti} £a nuBu«f nnpti» leiUndatur. ,91,zecli>yGOOg[e fcfxmi% <a>^^voMf £tt>J»itLts, euno fetKi ivvo^ -ni^ 

Kl^pmcAt; 'E/ltSlT a,7nf)i*c&E CM T e^pc/JKiKhr su 

mtMpStnu "'Cht J^' «u Atip^, G^«a^ir la^ >ji)^ 9um 

^V *jS>4»TB -BS, ee^;^ Ji *oMetx« /U^T^Mj 
tac« a.ivyiai 1^5 -TTBMeK, cWttd'* ai9f .^TluTW, i^ 

wtl^S, <w3)F/U£9ir tnr? ^ i^ 'ApuH Ho/jjb ^Aw ^' 
«c^T» <^ii/ua3«^ *"ĔTe£jf J*' iSientie otcn^Anwo^ «0 

* «'{i^syr)'i;pecxa'f] Prtg/tmo ai dJirtUM pm di e ^mtl a m Jel^ 
fus. Jlapa, in ejufniodi corapoCitione dtfceiruin a natura et a nEta 
Sgni&cat. napayijpairKa» eft ita fenercere, vcl eo ufquc feneffai- 
tem extrahere, donec a Itatu naturse humanK de(cifcis, qnje natan 
les quafque, quas eitert, veias, rtSUa, decoraa, praelards, falutaru, 
llniqlie fuo confentanea» eRirt. r^^a; a1iqooci eft dedoram, Teouf- 
tum, amabile, germti ipfi haud gnre, neque aliis moletTuai, prortnt 
homine digtinm ; hoc agere cft yijpctintac; fed *ap<:yi;f (mtmjc eft 
lenelcere fecus, quam decebat, aut eipediebat. Id quod huju loc) 
ttatentiB poihiUt. Ka^OyigpowiNM aatem eft, rcaiaAstem degtn, 
k. e, »g;ere, obire, et [ab/ihire, quod a loci Joatcnti* eft dieBum! 

' *£iiij»f ^' !fu(ri^f] Ii «nt LeDcratei quidanH qtiMB (ontiaM 
qiiB ad OM nfqae pemnit)- UBfiB nujeRatit poMahKt LTcar^ 
Rhetm', quod, ewn poft cladem Ch«ronenfem decKto iotRdisit- 
ieat Athaneale*, ne^nu n nrbe mi^anit, t^ Au» inde UUOweRl, 
luc tamc» patria' et ciribus rslidit Khodum- oaBcefl*rat, faoiS- 
«UPp«riifie Athenu et itttai ct rBanntnu ; qnod adto actriNUl 
AtliaieBSbw ftchiu»^toit efl^ at cub qnfaitiw poft annee p* 
triiB nnuin aaAw Ai^ Lioiwt*^ iw jadUaai MattM^ « ,3t,zecli>yGOOglf t.ktk KTHSI«nHTOt. lii;: 

Pafbi, on ivr <pSom a.MLvJ'fW$ Ztt«yx<« lag^tw 'jnTi 

Ai 30 nul Tos^n. *Aynp pnmp> eaamm 'Pw X9uuw 
*^iiioc> lAnci >^ i^ ^^' ^iBntJb» 7«^, a.-!^J^ 

91P ^STijgjty^iiw, rr inttATis» a^ -nis -mMTMaB 
«I i^ ^l^i^ 9^MTE* ^/upor p8fi oA^ /uMn m IIu- 

/swndW wArr^t/iATa) '^u t^i «>«' xaiesbs* J^ol»- 
Tc iV, Ea,v /Af TYit» <ji^iaKnxs, ofLryiafime ^ iw 
«^jL&cpi»!. Tm xsnlw n^qvZu/' u* iTe TcCwtnioii it^ 

fJ^. Mir otw «( '\l;aiip ^V.e7e^» ^Vh* is vxif t&ndem eratit | 3^ Tre^ e^ ^r^i aurw h/ham 1 ubi aitm pare* 
mmnoB miwtiabaatur luSnponiiB calculi, qtti ab£rivarent, qui- 
qBe damnarent, reuf ablalrebatur. Seauidum faanc pugnam et is, 
qiiein dicit .^rchinea in Samum fĕ Fecepil&, deprehenrus et a Se> 
mtn AseopagitioD capitit Auil» dnmatut TiikUir : ij ^yoLp ii/ 
'Aptl^ tayi) ^K^^ (inqnit LTCurgus in Leoc,) rs^ ftuyavTas rr,p 
iiKfflia }^ Moi-oAmim 1^1« (hoc Ipla terapoie) i^; t»x$^$ fjif 
i.Sra, EtTDtrsM, &0f{. 
' £^t>f] Foft haos Tocem videtur deeSĕ of . lUj^*' 
* niiMg^ttSltl Ov* ^ttod «««rc^^^WS prKCedit, iunien4un]. ,91,zecli>yGOOg[e ns A t s X I N 1 

c(v7V«> jSEiAEiwtudaj 'nve$ ujUtfi' siaa « j3a?iSir(roiT<£ An- 
/wn^OT^* '^e^ « fluyx«Mt>4T<u, iS «' <tv)/tofLingo^ 
autC', ot' mv c^ imAaja; 'AMa, :^ 'nn Am to* 'O* 

•nt to^toi '^fif>jifj8fjii» •TiaTanAaur, 2*^^' hobnm 
it^Ktj '^ 1^$ m; iriat tMKttitSpwi heLyrymreu, 

ii, *Am' sU f a^st^omuiy' 2>bnC\fsfam«, 'imv 
^ Bu^i^mtr jt^ otc 'i^ yipM> V|ie0€eura$ iJ^?JeQttf 
ly ^Arinr», ^Sm^inii Js 'Ant(.pkiKts, dw^^ti^M Jb 
0)l&(|ti5 hifA*r)p^iaa4^ (oleTeu ;^ i^ua; ev Tomtnwc»»*, 
Vc« ^iJ^ >tB^£C)M«VGU, »tC i^ iKonc a)tt,?nKd9aKu& 

^KOTEp Ilet)» 7^9«^, ^t^h.' ou mMopMTtut S»^fcnm 
at Tf troAu) omv J^' '^ TeA<)&7W >i'<I')| 7V A^ nant' 
y^S 1^5 x«m»)«f TDnr i^ci^ySiiMiidLTtn tun^ >cr^fU(5> 
A«, -CaBB^St/t&L^eTs opSt» 'Cm t5 Qaifjuvnst «/ vu2J e?»- 
xa$ f>« Ar)ai, kYwaLQf.T^yfUMi naO* "^ thtm 
a(7tA^<tv Ttf$ 'm ToAoK (Mp>«m«* ^$eA«va. ^, w 
](jcMi^i£ vo)[uis xo(r/twitrm T^ui i^t^uK^aLTm, <cvJ^ 
^iAoirt>^Vi icstj yojUe^T^cu a}«t^, 0»9g>v(iif * oKHTtp tooa». 

' SnfUtffi, iMiXi^mns} Halinij aju.ficciriy »' J^iaC^pJiamr, ob 
inrequeiH, aM' ei; r^y d^a^tytiar, non per tos iplba lolummoaliii 
cinmm&rentea oculoc, fed etiam &c. — non anribus modo, fed ocuUo 
<]uoque in confilIum 'adbibitiB delibcistej iieque Yofmet fohininu>' 
do intueminit £ed etiani J>einofthenu inlblentiain. Sej^ ,91,zecli>yGOOglf KATA KTHSI»IlNTO£. laj 

ma luira, S^fJ^tm vftay fM^it Tgyir« TVf AnfiocQi~ 
ws Xay>vs t^ Ttheims 'maiatt<Qa^ tow of«av X3i '^ 
wfiut' 'Ap(ftiSiu/ Je> Ttet TH$ <pOftlS TBt^Cty^ 'TuTs ' EA- 
Aiwiy, ow •reAewTHTO.iTos itt.s ^*^'"^?'^ t^e'^lw«v o JV- 
j[«f, ettrAja/o»^ '0i 1!^ TTis hi^Mimms f:^^nn0^3.~ 
yuafiJa, i^ hce^OTtiim., ei Ont c^ouuEcd^] 81' 01 fMV m^- 
lipes Vfisn A^fmi tdv Z£A£(i{u;, xo^oa.v^ ei$ t^ 
BWjiJ^ 're CA. M)j(Ji»v ypwjo», cmJ^j[itioa.y& «S tmv 
cniAn', -t3£?^e»ov o^gt t8 SVfin ir^'A&Iaioif»v, Jiap' 8- 
JVv fJbiJ «a9o» >iiW(.Te7v(q, ^Bx^fiu^ttv J"' h. Tns 'JToAwis, 
9^ b^ a.-!rams, x$ 'ABmduoi (ip%ocxnv, v/ui$ Je Anjuoed^^- 

»!«', OU X.O/MOW.V^ ^«S T«V 'E?AttJV. TB 0« MflJ^«V 

P^irioy, 21^\» J'»poA)ui(ra.vS(-, 3CW iVi >^ vui' mx.tji- 
/t«vov, vptwfif «^AV0 /t£MeTE fe^av(x)v* 0E/U9%Aeei Je, 
)^ Ttf$ c« Miipa.)avi ■nAsuT)Kn(.vm$, ^ Toii$ c^ IlAs:- 
TetleUS, >^ ««TUS TBS TWpKS rP^ tO^^yai OWt etv 0«e9'» 
ayetn^st^cu, 61 uj^ "rW ^ttjCa^m 'ofio?\syai tdis ' EA- 
Awm a.mWfS^ou s^apetYa^BOlTeuj 

<r. 'E>B i£ ouo, * a I^, j^ ''HAie, 3^ 'Apem, ^ 
"S^ems, Kf ITaiJW, m hnLyaamia^ui ra. yM^a-, ^ in 
a^ct> ^ j3£Coq3w($c, i^ Eipinuc Keii ei ^v ](5cAas i^ • fi; T^y *£>.?.«}«] Hsec habet MS. Mead. Taylor. Nm, prae- 
eunte Reilkio, inferuimus. 

' lu r^ Hac deridet Demofthene3, his verbis, t!ffT£f 1* r^a.yiu- 
i'M )3o Jrra, lu r^, y^ 'HA(f, )^ 'A(er^, j^ ra roinura. Brodarus, 
5/lik. l.vi. P. 10. 

' ^fC9ii5)p(a] Dinarchua, adverfiis DemoAhenem, 'Eyw jnĕ» Sy, ,91,zecli>yGOOg[e A I2XIN0T pi(xtyat ><ffym, t^ ht, t TaifaMi!7p>fteien, <xvitu t<l Si^ 
Xs/ML xj To. avfi<pe^rTix. wwep ^ woMets ■'^iatLcd-e, coatra 'Hma.rchun) ; *Ev ri Ttuv i£iq(lfwr ■iyT}vafirjy elvaf, pj |S«t* 
S^joj Tj T£ mXa tarn, j^ roTj y6fi,9is, i^ I^swt^- Broiieus, ,91,zecli>yGOOg[e AHMO20ENOTS O HEPI STE*ANOr „t,i.a,Google ,i.a,Google PRiEPATIO TAYLORI bRATIONEM tJEMOStriĔNlS CORONA. NON multa funt, quak rellant hiiic oiationi 
prseJanda, quofi]anl de hiHoria lAIus coh- 
th>verfiae fatis liberaUter egi ad initium harum 
annotationum. Pletie ibi inter cstera egimus 
de tempore^ quo m/lituta fuerit hasc cauia, quo 
dutem aBa. lis cuni nihil habeam ijuod addi 
velim, nihil quod rcfecari, iilud diligetitiie mea; 
Cscmpluni leAotis b&iievoIentix commendo, 
committo, et relinquo. 

Utrum ha:c Demdfihĕnis defenfio tnĔP KTH- 

ri*aNTOr, an HEPI STE^ANOT, an utrum- 

que, refte irifcribi debeat, ambigi video. A non- 

nuUis enim, {c, Diot^o Haltc. TJlpiano, Harpo-' 

^ 3 ,91,zecli>yGOOg[e iv PR^FATIO TAYLORI. 

cratione, Suiaa, etc. omnibus fere his modis ci- 
ta(uf , «t eitari poteft." Tltulus tamen pro Cte- 
Jipbonte uritatior eft, et accommodatior fere, quo 
pafto laudant Cicerp, ^intilianus, Plinius, alii- 
que. 

Multa habet optimus ille fcriptor, Dionyjttti 
Halicarnapnjs, quae le(Sor utiliter conferet, in 
hac oratio^ie lcgcnda. Multus utique eft ille ip 
'Eptjiola, qua ad Ammaum fcribitur, ut probet, 
Demo/ibenem non ab Arijiotek, verum viciflim 
hunc ab illo, prsecepta ct artificia rhetorica 
mutuo iumptine. Vide. potiHimum iftum trac- 
tatulum cxcuntcm, ubi legitima quaii nomcn- 
clatura appellatur haec oratio, H £IPO£ AI£XI- 
NHN THEP KTHrifl»nNTOS : et odcnditur 
etiam, eam ab Ari^otele in Rbstor^ii l«v)dari> 
CiujB cum ultima fere fucrit ct Demofihemcis^ 
iktis fanc conilat, parum Demo^benm ex arte 
AriftotiJis proĔcere potuiiTc. 

Ninurum lcriptod: iUe felix, iagax» eru4ijtus> 
atque cunofus, {Dtonyjium volo) oon iblwn Dt' 
mq0bem multum affcxt lucis atque adjumenti* 
Tcrum caetcris etiam oratoribuj Grascis, a qui- 
bus funiliter Ariftoteles (ut ip^e ait in loco 
proxime a me laudato) artem fuam et praecqp- 
tiones derivavit, quorumque ex imagine futu- 
ros quofcunque oratores ad laudem. e;fiinzit, at- 
que cxprellit ad ciceUendum. Verum fortaffc ,91,zecli>yGOOg[e PR^PATIO TAYLORI, . v 

Hemjibems paiilo illc ftudiofior, eique addic- 
tior, quam par erat, inclementdr cum Mjchine 
i^t; q«em vttba ffifttiofa et ridicula Demojlheni 
«x[)robrantdni rcprehtndit, ^utmiam ea verba 
iedulo et cutn cura, in reli^liiis Demojibems, ab 
co quat!fita, reperiri non potuiilĕnt. Qtiaii ne- 
t:efle luilT^t, ut aut onlnia, qu£E magmis ille 
Otator in coiicionibus dixerit, literis configna- 
«ntur, aut omnia, quat coniignabantur, ad leta- 
tem HhnyJH pcrvenirent. Exfcribo tamen, quae 
de hac te rcliquit Diot^Jius, cum ob alia, tum 
qma a4 hanc caufam, atqne ad hanc MJchi' 
nis accufationem*, pertiheant. Ita il!e ad £- 

nem we^t T^f AeKTiKW Ai]fia(r^iVfsg SaiiorriTos. Scil,- 
To Se feioicav <po»rtKoTg xai dijSis-i roTi avafictrt9 
avTev (Dcmofthenem) «e^p^^ai, vo^ev £7i^X&g» 
KUTif J^tyttr, trrc^ ■aratvra tyuyt TE^a.v[iaxx' oCae» 
yato lUMfXde rnTtor wxpa Ayifioir^(Vif xti[i6vov, u» 
^pijiiimi tpiprti/ cajtor AKT^iyrii- oTor, ert " km t^; 
^A/«f direff^^ai nji' avftfi.tx.xiav' (Vid. j^fchin. 
iiipra, pag. 36. lin. 14.) kcu " on «jteirE^sp- 
" ySiri rmg rii» wo^ty" x»i " UTortTitijrcei ra 
" KCUpoi T« Srif4.is," Kca " fofif4,offat^o6f£t^ce," iccu 
" MT* T(i stw TicJs a^rtrtp Toj fBtXovas Sitlpouira'* 
«K aiireg tmri^V^ aiaKUfiaSu», " raara St tt iciva~ 
*' Sog ng (0 f^j»«T06 ij ^aufux^d ;" (jEfch. p. 81.) 
a*i yt eiXXa Ttvit (poprMce kcei «i;a^ ovefiara tv ouoert 
ru¥ Ai)fuxl^vovg Xoyav fupe7v StSvvr!fiai' Koi raura 
7nvTt $ €^ fiupidootg ^i^^ tKtivv tv dvSpog KotretKe- 

^owireg. Interea tamen, an verba illa MJcbtnts ,gt,zecli>yGOOg[e vi PB^PATIO TAYLORI. 

a1iquod Uluitrationis ceperint ex hoc loto Dio* 
nyjiu ^ecum contemplabitur iliudiorus ledor. 
Certum eft, hujus textum ab iUius efie corri- 
gendiim non uno in ioco ; et falfum eHe animi 
editorem, doiSum licet virum, qui ad Dtmojihe" 
nem ledorem remittit pag. 563. hujus editioms> 
{Edit. Cantab^ ad teiLtum fcil. quem Dioj^fius 
in animo habere non potuit. Verum.quidni hac 
aut fimi[i phrafeologia aUquando dele<flaretui; 
Demojibenes? Quidni, ut Sylbwgius rede ob- 
lervavit, diceret, V7roTiTfifiTeu ra vEupa r» «ijjW, 
qui in Olyntbiaca XII'" dixit, i/jutj^ St S^itog ek- 
yiv$vpio-f£svoif ncu •aBpi-nf^{Aivoi j(p7if»MTet "i 

. Multis iane modis, multiique nommibus prae- 
dicanda cit ha:c infigniflima oratio, totius elo- 
quenti£e iitius populi (apud quem et nata eil, 
ct ad juftam magnitudinem excrevit ratio di- 
cendi) Aos ipfe et meduUa : opus nunquam e 
manibus deponendum, non folum propter civile9 
rationes, quibus abundat, atque pptimum exem- 
plum reipubUcas admininirandae: (nam, ut inquit 
icriptor non negligendus, x.ixi<Ki^oi ^ig^nr/iw \oyur 
(Demoilhenis) ilcriy, & cT; wt^) vifui n ^ i|/if^«r- 
(iccTos afifia-SiiTtTT<iu, >^tyii> ei tov Ti wtft T^Tt^ewu, 
Kcti Tov Kctja, ' AiidMTiutogi K»f Tift9XfetTfli, iceu *Api- 
^oK^aTitg ) non propter iiimmam eIoquentiam, 
cum in hac caufa magnus ille dicendi artifex 
major feipfo pene conAttutus eft : verum po- 
tiiiimum ob hanc rationem a Panatio et PltH ,91,zeai>yG00glf PttiEPATIO TAYtORl. vil 

t^ctm allatam, dtgnam iane, qu£ a tam gravi- 
bus fcnptoribus commemoretur ; et quam adeo 
Pltttarchi Yerbis profcrre liceat, qui iapientiffi- 
mum iftud monitum conrervavit. UaivatTiaf S" « 
^Asro^pps xai ruv >>.oyuit <^ira «urtr vtu ytyMiip^u 
ras vXiif«?i as fi6vii TX i(«c^« ii ttVTo du^ir» ovr«p, 
TON nEPI TOT £TE*ANOT, tw kkt» 'Af<f»- 
Xff»rHi — IV oif vwra ou wyoc td nJ'foi'» ^ f*ĕfov, ij 
AurtriAls-arw «y« Tvg •Broyirw;» a>Aa iroAAaj;» r^ 
iiir^tt>Maat »a» t^v a-aiT^piear mtreu osiv iv j^iirrw» ra^n 
rs KaX« vmir(r9^«(f, x«i rou wpiTrerroc- Haec illc 
praeftantiffimus auftor in viea Dmojibems. 

Verum in exceUentiffima hac oratione nihil 
excelleatius, nihil, quod primores critices magis 
adripuit, quam EXHMA iftud OMOTIKON, ut 
Yocatur, quod occurrit infra, §. 60. ^t nemini 
ignotum eSe poteft, qui de Demo/i&ene inaudi- 
■\crit. OoK ifii', mt eg-tv, oTrats ^{MpriTi, euii^tt 'a9ij- 
vaToi, Tov wij rw a^dpTiny sXio&e«af Koi CaTyi^tcti 
X(V^uvov apoi.fiiyoi' ou ftai rvg v> MupK^uyi wpoKtyiwiu~ 
trcuiTO!, ct qu£e fequuntur. Irtius artificii v!m et 
iclicitatem optime expreffit Longinus, cap. \6. 

'Awo&a^a Aiiftotr^tvfis uwi^ tuv vtvoXiTtvftivuy ejV- 
^fH. T»? J' ?v ^ KaTa ^Wtv J(^<rti ohJt^? ; Ovj^ 
^ft«pTiTt, u ayS^sg 'A^yitauoi, tov uV(p r^f tuv 'EA- 
X^vur iXa^tpiacf xui trur^piog «,ivovvov dpufitvoi' fx,t- 
Ti it oiKtM TiiTK vape^siyfiaTa' oiiSi yeta ol tv Mde- 
^a^mi iii4.ap}ov, «T el iv XotXetft.7vi, «i" ol iv nXarai- 
0US, 'AM' ivii^t Ka^amp ifV)rttvff-^iis i^atpyiK vvi ,91,zecli>yGOOg[e «u PRiEPATIO TAYLORI. 

^tE, nau Mdyei <pB£oyiptTeg yito/ute^, tn »dlii tu» «^ 
pirwi-nc^EAAa^ajOPKONili^wMltncOTKErTIN 
OnnS MMAPTETE, OT MA TOT2 EN MAPA- 
eaNI nPOKINATNETEANTAi;, tpitmTai St' Iw^ 
rv ofUT«ev irxifuercSf ewi^ it^ah um^f>of^ vyii 
ica^i^, T^c ^r vfoyiviss i*«vdsa(rav, ori n? Tt{: (iiT»f 
tiwe^ayoimas as ^ioui ifiMMu weuigtauw, ToTs aa Xft' 
mTt, ro Tm a,»i moKt»evitma»TO¥ ciridn; ^i^ani^ui, 
nfr it ty; aiToSti^ĔUi ^uira {M^i^iis bI^ WFtfCaXXt0 
w\fac, XM va^oc «ou 1»*», Kfti vve^cir '«fMav ti^io- 
vi^ias, itm af£a vauivstov tiv«, Kcet aX.€^i<paffiaitai 
ilg Tos ^x^ ^^" '^^ooToo' Ko^tsii \oyov, us kk^- 
^oftevvs oVo Tuy syjuiifiiuv, fti}Siv tKenrro» t^ /*«;C7 ry 
^m; OiXnnroi', ^ itti Torc »<Tie MiK/ladAi^Ai xcu Tm- 
ke^ara waaiTTmoii vetotffaer^iBi ppon7r' ' ois Vafft Ttttf 
die^oaTac Sta tS a^(;^aTHrfuu ov*«ftVMrai !fX"*' 
KoiToj vafa t^ EijwoXtSt t£ optut ro tr^jnp^ta (pafu 
w^a-^at, 

Ou yog ft.» rn» lAet^a^ati T4* if»qi> (KKpgWj 

Cs^tera ibidem conrulenda. Nant plnriRiiim 
conferent ad auiloris nollri SsiveT^a esplican- 
dam. Neque unquam bonus et m^nus rcrip- 
tor tam Sdelem et accuratum naAus eft inter- 
pretem, fuyaXiiyopoc ft»yaXtiyopo9, jirifluies, ihe- 
tor itidem, et ingenio critico praeditus, itimnia 
arte trntinat Terba luec ardentia. Ylapa^iy^taTOi 
oata *$-« v6iifta «vro tu^' outo, <k t^; imoia;, <ri^- ,91,zecli>yGOOg[e PRM.TAT10 TAYLOHr. ix 

toTijTO? f*i^iry(;^ef oti ftx ■m.g Ji' MoMsduw — tHTcej- 
&a TO iia ■^ysTiS{Aivo9 ■J?— ro it xcu ojiorat og xkt» 
^iuft TMi ir^oyormt tSto tx,oi T^t yiripCo^^t T^i <rtf/i- 
MTijTop.' De didione civiU §. 8. AdjungBm et 
alios. Ef Lhm^befKs Jitranda per mnrJtSlos in 
MaratkoHe et Salamine, id agit, ttf tninore hwiJitt 
ehdis apud Chteroneam' acctpta lahoret. Quinti- 
Kan. I. ii. c. 9. Nec meretur ^dem, qui ^ntentiolte 
gratiajurai, ni^^fateft lam bene, quam Demo^Be- 
nes. Id. ibid. 'Taks ^mt iHes incHnatioms vocis, 
quas invicem X>m^henes dtque MJbhines e^pro- 
brantt non ideo hnprobanda : cum emm uter^ae a!- 
teri obpciat, palam efi utrumque fec^e. Nam neque 
iiie per Maratboms, et Piataarum, et Saiaminis 
prĕpugnatorei reBo Jono jwavit, tuc ilk ^%ebat 

Jermone '^fievit. Id. K xi. c. 3. Siuiddenique De- 
mo^henei f ■ Non eun&os^ Hios tenues et circum- 

^^as, vi, Juhiimitate, impetu, cu&u, compojitume 

foperavit f Non inptrpt locis ? Nonjiptris gm- 
det? Non tranfiatiombus ttitet? Non oratione 

Ji^a dat carentibus ^oeem? Non Hlud jusjuran-' 
ium per cttjbs ht Maratbone ac Salamine propug- 
natores treipublicx Jatis matr^ejh docet pracepto- 
rem e^ Piatottem fuifft ? Id. 1. sii^c. 10. ha 
Gemimts Antbolog. Gr. Eb. iv. ,91,zecli>yGOOg[e X PR^PATIO TAYLORt 

Nonnulla {unilitcr &X' -^poll&t. Rbodi 1. li. Ter^ 
2^9. 'E^tc^tp iMf yirsTM op»oq, oto» tj; xar« r^ 
ijiitc; «jtwitii avfttpopBis — Jteti AijiAoa-^sit^e, fM Tue i» 
Uiaoa^uyi wooKiySwi^e^mTet;, iteu T»f sii Tl^aretitCs 
vetoetTM^a[iiviii. ABjungatur Phiiarcius do glo-' 
ria Athcnienrium : — rey AiiiMtr^6yit( ■wifi rou £ri- 
(pmu vapaGaXufiSV ir a tSto >MfĔ7rpoTaT9v kou M- 
ymTaTOv p^Tuo wsirotiptty, 0[M<retg t»$ iv MtWB^ttwi 
•]rpoKivSuvtue-eaiTeis ruv Wfoyovav. Item Mermogmet, 
p. 260, Edif. Cri/pin. Mi^oSit >Mffjr^s, haI ro t» 
\vSo^a ivSo^oripus xiyttv, umrip aurvos ro, tc fta tk; 
■V Meua^oivi iFpoKivSuvsu<rBuiras tuv v»oyovuv, kcu 
ra s^^S' Tsro yag veipeiSe^yft,a fiUv ttSo^o»' o7oi m- 
^us Sv i£isXsva-a u-n-Gp {Atudid/a; tuv '£AAqv»v )uii- 
fluvEUAv, itTu yafi i^TToiw 3cai 01 iv Mcwa3'U)'i wptatai- 
etivsviras/Tss' Ss tis rov 'og*ov ecuTo eiva[ayuv, woo^o- 
rs^ov aUTo tTroiiiirs, *ai \etfi«^ov ou';i; iiftapTOV tout» 
tnif/L^\i\iua-ets, K fta ths sv Metpi^un ■m-poKivSuitv<ra)i' 
TeiSr ta] rei fi£^f . Idem itenun, wsoi ftt^oS. SsaoT. 
p. 424. cap. wsoi oat*, Scil. WgHros Si oatov ^di- 
1101' OfAWos u[to<rBV, tira il\aiTuv tfi,tftne'aTOf stret 
Ai]ftoe^sviis tiiKi^povGftiiiri wanru» — ■ Aiiptetr^tyijs M 
1(^1X01' wo?iirntov it jtuc rifs sv l.ec}<Btftm wetpara^a- 
fUiiitSt xa\ rss iv M.etpa^uvi wpOKaSuytUTemTetSt Aj- 
dc Pau/an. in ^tttc. c. 33. Hartung. liecttr. \u> 
cap. 3. et 9. apud Gruter. F. A. tom. iii pagg^ 
677, 697. Per deridiculum tracSat Atbenaust ,91,zecli>yGOOglf PR^PATIO TAYLORI. ^ 

1. IX. A*OftMvu» Sn iifiM» iteu Aj^-a^wruy JsKywtu t^w 

KaSuytua-earrtts, luu •orporiTt ry; ■r ZeAaii~*i few^«- 
xirtm-af. £t Lucianus etiam in Eni:»»» jiuct» 
filiem : "Ayt A» rsror, «^, wp«ff 'MTl-saT^oy, Aij- 
/uw^tMpr J( inc a^«Cf «u /uc rit — Xfcpci ^iy efi<u- 
vi}o w^^YO-tu', rtff ii' M«^a&uvi wu^uicoTas. Hsec, 

le&DT, yolebam nefclus ne ciTcs. Tay^. ,91,zecli>yGOOglf ,i.a,Google rnooESis 

TOY HEPI XTK#ANOT 
A O r O T. i EIX02 fJ&P 'P)wp 'Nlaysp 'A5la'oeJfl»i' irpaGct- 

^syas SitwTt(^, ui <ums iifmii, Oii Aitois x(q ■»'An^ 

^uLi woMh Twi avfii//t^Mi, T^ /j&iJtCA. yis, T»f Js, c* 

GoAcy 8 jU0C£5t TM •sToAe* aitu£oL\m. YlaTnimmi ■p 
stj^ •!ntfA(i |Ucp]i 15 ru^s Tns 'ASnwws, (•7rwlV 
aJb^ey ajop^cui' avn), »p&5i|cTO» *Qa •n 'efy>i iydyes cfft(it * (iyvpuiva'] DenK^henem quaii lequeiiteiB fingit, oratiaoen- 
qac ejiu adducit; w$ auris ftgr,tity. Locum, ad quem adludit, vide 
5.93. Taylor. 

• eif »( Ub r^r ivi{ii>,ew ptpaiiysSia^ rS /j/b] Pro J/ wy. Et ,91,zecli>yGOOg[e xiT r n o e E s I r, 

^oj IV (pyB* "n» ^f cvKi.\a/Aa, S)ifiB<nov. Ei; •mKu/ 
TiJTO» xj<l 'PJiTaj) yviiofj^os, oi/^ ofmm tbTs iJWiois 

{^ epyiy cifUfi-Bm a-TimAeai, to A ^HptTO. ecTa- 
x«» oS«5iv TH TJDAa*. 'ETT^iyaJlT »!^ liw euyoicty '5«'- 

•dui it )3b\», x^ tjw * /aC^fM%M.f h^ui-^iD ri^cuu 
VpuffS' ĕtbi^ ^ 'A3)i»(U« /cje?f las ^^'^s 'rW eu 
'3w«rrav, KiiKTKpwy Jta I«* 5 •rit*' yictidtu U7rm, as 
S^ ^spcuKtaaj liy Am^ai^Ut/, cJ ^t^ 'Wjp^j '''"* ^'*- 
wai«5* e'y h TOTeu, t« W AionJre %trfca' er A ^Kt- 
Tous, Toun -TBw ''E?Awny, oij ^ 5ray»^pi5 TOW()«>t* i^ 
wray e'ya.rno» kntTrKt tui x»pwist, 'otj r^^ayoi A»i- 
{unO-etUu ^miigSenis 11*1«.»«* * n wo^s, ape-njs st^^ 
aaon? 'eyntst t^ ewow^ th5 <?aejs aunhu. H» (Hu; ra»- 
Se-^o?^» i 1V*^ ^*^!"*»"! ^ KW ^ ^^'"'OS 0W771S )hJA7D, >^ (ic fortaflĕ legendutn. Sed Piticiiim editio (et MSS. nonnuUi) awi; 
ffOf tui' ^a:fi(ixa'i' habet, af (fine eij) «*« tt^» iiriuJkaxy *IAHN 
nAPEXE£©AI ra spya. WoSib/. 

Ibid.] Ei; y; ISa x.r. k. habent nonnulla eseinplaria, fcil. 
AldJna, PariJUnJia, Undeabrogii. Ke&c quadaiit«Qui. Qiiod for- 
tafle mireris. Sed vide, ut Aammam ex ifto iilice eicutiara. Ait 
Libanius huic operi curando dari dmot viroi t ^ngtdis trihtlmt. 
Itane i Vix crediderim. Non emtems civibus ea rcB erat pcrtici* 
enda. Non tantl erat. Verum unaqui«que tribus/uunt tribntem ad 
id munerts enitfit. Lcfe crgD, co[re£tione minq\iam ptenitenda, 
quam fubjecitora e^empiaris Bodldani, ip^,a-itv liri ro efyov «>- 
iffS Sĕna, <fiu\^s £x*r>]S EIS- S{ eJa x. T. X. r^&r. 

* traau.^dsa*] Id ell, &p6vaiav, (em poteH : fed melius eft or^ 
ftjpiiiv. ' »oif(w. lU, a^. (3. y. ^. T^&r. 

* ^ woAij] Porte, T wBAij «uu.tarra., a^i-nii lv£xa &c. JUkri- 
hnd. ,91,zecli>yGOOg[e Y&OiaESlt. IV 

Xtv no/MT naprvo^d^c;, 79v K&\u<ovm, eav juV 'n>'si o 
J^^s 'Ad»MUi)v 9ff>«urtiT, c^ th &4CxAiKna. tov ^e^ct- 
»ov dvttQj)pewc5w^' ett» Js » )38A)t, ci ti^ ^\dmi^' 

*^S '^ T^ A)i|U0o3tvtt -^iUiS^i' (u\ y^ wtTroAiTtiJo&ct/ 
JUcAo; Toy pirn^, ^i\^«. ic^ Jiii£$JW«* e«vi)((, jcju iToA- 
aSv X50t** «rno» T^ TioAw. Kcq in^ y* ^ laJm^s -nts 
J^tTn^ppuL; AijAits xiyp)iT«i, "OgyTBlp «7rav 'cĕ-i ttt 
•P^ '\^JB(vJ)iwt »o]m», j^ Jblriejy i3fei Tij Tav jwtpi/y- 
/UL-w, )^ Te/m i&< Tis 7ioAm«.s. H|i«cn Js jcj^ 
TW A)VUfl3ivZa' TW <wTtiv Tn^w ':7vi))aets5n/. O Si pn- 
iuf 3^ "^an Tns TreAmitt? TJt» t-^yj^ tTnmm/n, y(^ 
waAi» «s TDMJTicu TBv A?)pv X5t.T»^ie4*, T("^voias "iniia»* 
J^ Y> ajr)^fyaj t» ^im t^ io^ueTnpw, ot< Awy^» «« 
Tcuim* ^ ^oa Ji Tid'^ m 'S^ 1%' vo)u(»y. Ktt.i t^ 

* ra i)^fld^»f- ^'«^n;^^:;] Hmc liitefpiin£tionem ReilVio 
4«bemiu. 

* (Mra] Similiter, in argumento, quod Jĕqi]itut : Ts; pJv yti^ 
Wo »tf^fi ToV « ru» iJwu&uyiu», 3^ rw re )(j)fvyfwirof, eif ri f«- 

nc n \irfaii 0Mif^c^f, s^^arrjyiKcSi r^; kkkh; jf ^uny iXa,<raf. 
Oaintilianiu, 1. Tii. c. I. Demojibenis aique ^^cUnts — in jadieio 
CU^bmtu inerjam JieuH ar£nem, eitm aeevfaior a jure, qtio tiide' ,91,zecli>yGOOg[e »i T n o e £ £ I s. 

'S& -rSr MfuyfM.Tm, w(ui 'en^, n "m vofai fUfOf, as 
^mi cuiTos, or o auYtu^pirTan i^ «> -ti^ JtoLti^ HM- 

^tur fotai^or, eaeperit : palrmus ormua, vc! paa omma, anu jiu fo- 
Jucril, quibusjudkm quicftlem legum praparaTit. K<^ yij) ly riS vo- 
At^uuj, inqi]it Xetupbon, Meniorab. lib. iii. in principio, rai r» 
vifMrss dflfus ist TarrBy, i^ ru; rs>i^arouas, h Si jUiTai -ns ;^s* 
pira; cstera. Tajlor. 

' a.iririStriin iwtiixt] Hoc eft, & Icripto recedeiU} Toloatate le* 
gijlatoris nititur. Wo^ui. ,gt,zecli>yGOOg[e E T E P A 

T n o e E 2 I 2. x\0HNAIOI ](yf ©n&LTot^ '7n\eft2ms na^s ^- 

©!fc(ts c^^^oAe, )^ eVf 'Cjwo ;^«^ .THAewwa.». 'EA- 
■SMartij ««; TD «wra mJ^w 'A^wiwoi, j^ «tbt wiWai 

tAji%7a.»* ' TBJaiJk i^ « IIe(.iiJl«is t^ itu/tris «Arro 

«■1» a<n)s, <B)£j<rJtai9(i5 ^ ypiM/tat ' fJUtvxS^fJdtim 
'Csn T>i$ '7DAe»f, priap 0« 1^ liwi eiTitmmn, i^ 
Cnt eXD)i0tt79 euna, th 'TrnAu, ^tVi.ot xc(.i eytp/nKm ' rsK'v}« )^ ^*] (Editi et MSS.) Forte, •niy;tpSv i^ ^. £t mox 
"i!fi*s, Ita B^. a. C»teri oiniMS, i»,iTe^tSsfuv<uy. Tiyltr. 

h 3 ,9t,zed.yGOOg[e Tn09 ES II. Teurduj i.<f>tftJ.w o Ki7Wl^5v, «5 '^ '7nKmucf3pai, 
S^<L/diWt omeyTje yfa>(ilw ci t« i&A» t^ Oim 
■nmrdui' hntS^ a^ii^M A)i,uw35nis o Anu«Oiws> 
mf o?iJv -re» /Sio», Ewoia» «5 tJy ■woAi» '^Jtociv^of, 
Jtyi YuT .Tb te^|07two5 m, :tW 'OC3'^Wiis ^^/«tiw, 
oIJw^ tyotp^, j^L) «^(»00.70* /«. TVre JWo^^/o» tm 

ci Ti^ SiaTpa, ' TpctywJtoy a.yfS^cn ](jffiay, laus on 
TiAi^n ffiwTfe^i '^k^iMna. :(^a. J^iul^wi, ^Aemir. 
'Euntr^/j&Jja TKnw ^ «5 tct JS^y tV f:gQ^\tiifitb- 
1BS, s^iptToci IV K77»l?»3ir7Bf XStT»y>f05 A^»llfo » 
■nls woAjtwi^ '>^ja'a.f^ '^^OSt 'Oi^»o/*ot sw) 
<pa.<ixm ftsOf Tpeis »op(s to 4*"?"/**' ^** i^^' ""^ 

X<Aajail^ 'TBY '\^JOfiU^UMl lAU TE^HAOtC/) VpJV O» ^if 

ms £i)^va$* trrdt <f)i Taums, pwuj Aiyutdsni; (A- 
SiM^t 19 Ta ^pnc^c Jioixav, i^ TE{^^«7inav* i^ (^Tu a»aju»' 
v»j i^ ^d^v 70 y/pas, 'ias ^» o^^il iCdC^cie^ ^^enur- 
diic. Aa^o» iri ava>iW0oxa( »c^v, •»» x£Afvena 'of 
IIkou ^^K^&a/i c^ T^ eucAitaioL, :U^£aAAAiv TM 
■:7oAim$ ivs S^et/jSii9f h ra 5eaTp» ava^peu^nu{ n 
AHjtt0o3'«»s •?■ 5iftW«. 'O <ft IT»'^ "«^s "s ^ «^ * Tpayii/SiiSr a,yi>y^vm iuuim'\ la ^fchiDe legitur, rpeeyaiit 
aymtloidym )uuraJy,etrpa.ya>Stiis. Utrum autem eo tempore no- 
Vi Tragict Athenb entlterint, an tantum de noyia HiArioDilw 
fiat lenno, nultra parum intereft. Wi^ta, 

* b HruKi] Vi(le ^lchinem, c. CtoCpb. p. 90, et uinotatio9e< 
•dtocam. ,91,zecli>yGOOg[e T n a E 1 1 £. xii' 

ofSL tS 0in j^ ? nioKttiKbt o^iaas^ xe^euei -p /uiibmt 
4^^ y£^/u(.m H$ TB Mrt^oi Mscyur, (f^*(£^v o?^ 
nu ^i^ioauL ypsijUfta^. 'E^^o/OECn)^» (pwn, tunuti ^yj^ 

Xc» ^ •aoAe^uos ajpKWrrct» Til wtt-ieUl. Tiiw t^ »*- 

^ tms iyKuc^s, » p»wf nsnwttAst»! -^rt» «.mA*«,- 
/d9c<ra JWwm-n ]Qt4 «09«mT>r i^i * i^ 7? ^ocTt*^ 

&y0Hatted"'/ ''bi' '^roAtjUioy. Tvf /Jbp ^^ oMtii ^W 

l^(, tOT 7t '^ '\1jO*4'9iSm(¥> ][W ■3W TV 7UllfiryfULtBS, 

M« 7« jtU0w TV Tiyu EL-;T^(4f» <;p9Brrrytnas t^smms tts 
)unv h^aaj^ T& S^ t^(yfOTBiret ^&<m ax^ tnicynu- 
•^^pnra^, 10 tnS^ ¥ aMw o^ inscT^^a pams- £oix£ Jl 
l^ hottMa •tj^ TB eoft^)i^ ^ 7\oyrr, i^ tt 9^0^ ^ eLi~ 

' rcpi ■ra xan;ysf-a'i (Ita enim omdes.) Porte, «aTa. Et (lin. 
11.) eptertiYouot MKit; nra^, t«1 rBf %axit. Et (lin. 1 j.) «m&^? 
{Vo (tvaifuJf . £t (pag. ieq, lin. 4.) rsg; av j /iJTw^ <ivanptyi(ttytit 

* *if Tti axfa] Vnte, ct tttraque acU. Taylor. 

' a.yaiSaii\ Hoc dixiiiZ;, qTi6d prsecipitayJt Walftti, optime ft 
habet. jtrtifiaum /unmUBi adhihit Dtmo/bemi, nan tamen to tttitw 
«'siJi^, fine pudore et uioderatione. J}iquamk emm orationem /uam, 
"M arle, fid ttiiliiate, mpos ra injaj^j ^y, meiittir : uti in ea inilan- 
tia, quin Hatim adhibel (criptCr hujns argumenti. Nem*pe cum 
Tio »i[i.lfiLat jCfchlnis to vo/ii/*oy, non ri r(;^nxiv, aut arlificiorum, 
opponere debuit, efiecit iane,.ut ratto ejua adminilirandx Reipub- 
UcK uliliier in locum illius rS rau-iiJ^ Aiccederet. AA cum Iccum 
coniugit, non arie, aut ce^iditatn ali^ua, (ed raliene et neeejjitate. 
Idem. 

1-3 ,91,zecli>yGOOg[e T n 9 E 2 I 2. 7«; \jz^Qct/;iia 70 niMfm, mpa t^oTra i^ nfu- 
fict tTBO^neymran' xcc| >^ vo/uv kteyiti Ah4»i5 'nn 

/^$> €vps IC9%^ ^$ ^mi A^a^^Ty 1% eEeurO' '^Arnu- 
/uiTO}.»;' n(itfio /M,^f^os. _ Kou ti fSff i^totTums IV 
T^yit •JDUU/nu Ke^etAajo» <^ ^^(^O''» "^ A<V -^^^*?' ^ 
vfnfmt T^ h pHTspi, 79 Ji^SUB'' Kotiw (Tk ^n iv 
itm 7t> (Tu/i^&^Vi CV% 'e-|«v pwie^i t c^irton. 'H 
SiBnns, eyy^tpos '^JOy^TTJOi' 'ufe* fnfTV ;^ 70 4"* 
^wf«t. * Tms Jk yptt^JiIs fn ^t^Jhcin (aims '^kam- 
%m5,*Ch 'AAe|a*floB 2t}^fJ^cLt^ov tw ap-^^ a }>s- 
y>S '^ JCW 1 Kpwif. 'iis ;fc a.m^ve ^iAi-TWos, .j^ T» 

9£JUgJtV w' ©nCcclOJ Tl^pOWMTlS iS^H^, ^ 'AA^- 

*yJ)Ms «f icsiSt^SJWi?*'?) 7ECS 0«€ets ^^Twnwt^**' ^ 
jtteTOTTWs '^ T^ TrergjtyiC^a, o^fiy«p)|ffi -0!? EMa- 
Jks (^j^ttw/^os, iuL{ i(p 'rki jSopbapay e^»7Hwn. 
Oi' Si *A^auai icj^^ ^^ &ii9fuewt Jtpitrj io^|jtihfwi( 
•IV5 oC3«™f 1V5 T^ 'EA\aJit. ifDt.H(ret*'5ts* i^ 8T« 
«««c^mSii 70 ,It:utif)fpiov, Owtav to wp«7Dv /ia^fm 
(wtTDMy '^, \sL7a. fLefUjpLoi uany^, i^ «o^tro^iltL^» 
•rfwy arfoiftv, «5 lUaAi^ c* liB TOyv7i S^ft^, '0)*ii- 
pi)tffl A etpnTot^ (^MAa> 

VaK>imi fijj, TOiTis Ti 0(«, TOs-rti Tt &uuyeu. 

' Tr,s il ye^f*,S — (Cirolj^siin;;] Portc, ai'sJs5£i!njj, fc. r*'.\*- 
^iyTi, ^ Tn's &eira.«^itais. (Male hoc. Vide Ulpan. ad hsec Ttrb» 
DemoAh. §. ^5. ĔirEJ^unt», i^ crtuy5fun. Taytor.) Et (pag. le^' !i'^ ,91,zecli>yGOOg[e T n a E 2 1 2. xxi 

oAotr e7[f)(5tAcm i%r 08»* To yws, u fi.fi uTi» luicem, 
hi^ Si, 071 ma^tan th eJToio., i^ ' cui eu;TD$ /teAero^ tum ed mrolentiut. Wol^. Confluiti£Sine exMBri vidto fi4- 
XW(«. Tiylor. 1* ,91,zecli>yGOOg[e ,i.a,Google s : 

m •! "!H";: rili „t,i.a,Google ,i.a,G00glt' AHMOSGENPTS, 
6 n EPI STE* ANOT 
Aoro:g. ^ i; . ■"«*■> ( / ,1 '■' .n - H » 1 ■. ■ . «« 

* n^>ivi'M'] Laudatur hcc eiordimn a multis antiqiib Scriptori- 
but^ «t s Ddnnnnia iltuAntur qa6quĕ. 'MJI ti ilb ^H^kunda «rvf^ 
mnmpA^mu, quo iptatMrfrimi le^im iit /untjmtm eetiadilmt S^ 
tUr MPK- pnealat- m, imt ftSoM,f)rtiiryadrioi nmUt, et danApnma 
MepemltihM fni^4-^ajeMur. Hae nud» t(gpijfe Dem/lbaiem erttb ht 
illffnCU/^S<Metiwtiif»Jitmmjfo^ frvt£7pie. Ouintil. 1. %\. c. j: 
JXsvf&V» *0fo Haticnr. totitirt 'knc cdebrHtiffitmim prMEmiiitn ><> 
BkytbiKHmtt^eAttAiiitA. De Ci^pep. Verhmim,%:'it. Tiiylor. 

Ibtd.] In hoc Mordio quatuor ria potEAHnuin conficit t!imoftW 
B^ I .'AudieMiaRi polhiUt ciAn comnMDdatione liiar erga Rem- 
piUilicam benerolentia;. i. Pre^dicio antea^lsb vit!e fax accil&-' 
tiancm'' refatat. 3. Accuiatori Adsm abrogat. 4. Viam ftertiJt 
Iwdibus tiuc- dtn «uditotum offinfani- commenMratidil, eiytra^-' 
bSf icurnn iirtUr£y f)iX4rt/uipfv«f. Quft^ tt Plutarchi-libellu* 
eatat. Sumaaa et caido Uujiis ^itatliHiis In tu tnnitnc TerCatnr :' 
St,^iH gerttidd rtpublita tSgnitslem f^i»t et prrpetuant /•'^tatm 
atin^-penttdii. .paxitiidam, ^u«m pttipiu otiim, rue hi leirgitiiSnem dii^ 
TtUunin, et tum turpituiSiie em^mtilam, fii Jicutus, e0cio boni cmit ,91,zecli>yGOOg[e AHMO20ENOTI T» 11 TnAa x^ TRWiy " tp/uy, ToawjTW t/jrAJ^a^ (miea^ 
Vftav eij Wot( ■70» a.yai<f tmi^', 'imp '^ (M,\teQ' 
trtrep u^* i^ ttJs U;tMT«£ji5 u>a£uai i? i^ «|iis, "reTO 
* «O^jt^iny T»s ^His Vfuv, fi)i tov eLntSixcv auf£,atihs* 

Aio» y^ a.1 m "nro ytj oMa t»s v^e«, jj^ tov a^ 
iui, c^ o, •^si^s anooi tms ctMois j^i^uai;, i^ Tmno 

ytYpAX^cC{, TO OM01ft2 AM40IN AKPOASeAl. 19tq 

J^' '^v, ou jU9Vov T^ iin /oc^7E7yi»uvaf ^iuiJW} eHs 
To -l^ Hirai(tv Kni* «^t^impOJS ^£nA!ijvoq, ^Vv.a j^ to t« 
TCC^ei, KOj TH ^9>«><^, 04 ^feHA}tTet( i^ 'aC9»fi)motf 
T^ etyent^Q/jdf/cii nCji^josj.BTiss ecwoj ■^nane&aj. 

C. rioMi ^ ««/ ^nay' «^gt-iKr/Mn j(T;\ toutwI t 
a,>«va Amvotf> S\iO S" , a cuS^es A3iivcubi, i^ fiiyeO^' ^/wi^umf,.m£finuiutm ^i pTa^aadaai ^e. PrlTatam autem 
vitam lu^ cum .^lchinis recriminationt defendit : ac legibus ab 
illo citatis paitim alias legu, putim eiempla opponit, ^i]rofi)Ui^- 
ri^or; (iiwrw, t^i,yi i<ixfa, ^ oAigdEripw^. Ratio etiam illa de 
dignitate et imitatione majorum ab .£lchiiie> ct in oTatione vtpi 
"HagawpirCelas, et ultima Epilkla ejulilem labefa£tatur : quad 
Athenienfe>, nec iililem auimis neque nribui iilHem pnediti, qui- 
bua oUm, res confirniIe3 gerere non potuerint. Wol/Sui. 

* wa^arijrrat] Dirputatur, quid id eflĕt, quod precatnr Dom/' 
theta Tus 3«»f ntapar^irM : utrom, fcil. rSb' Snp ^v uirip r^s 'A- 
^yaliay taf(Silas,aa illud demum, ji^ ro» drriStMY oii^CaAU' •tu^ 
raStaf. Jn bac fententia etl iaterprei, adeoque yerba, hep iF\— 
io^ijl, in quadam quafi parentbeH coacludit. £go tamea aliter 
fentio. Nam ^. 4. in fine, ubi banc precationem inlWrat, te^- 
mu>, 5,rt fiA\\ii irjyiiriiy )^ wfOf toSt^iay xun, Kf vpii tiir^rtw 
htctr^, TOTTO mapttrr,veu t^i Sieuj Kaau ojMr. £t tnecnm cft 
ittterpres Iia!us, Taylor. ,91,zecli>yGOOglf {lEPI ZTE»ANOT. .$ 

et /4p> «^ « '"'■P' 'W'' 2mV a.ymi(on3^ (t* >^ 'iĔ5ft' i&w 

iXgi¥ T»v ^a/pltv' oM' e/ioi /<V) oi liii>^fi^ cT* Jttr- 
•yuiBS snrai iSiTlb'j a.f^f^as tS ?vP70o* htm «T' *o« 
'B^iouo-iks jU.ou ^JJ.Tltyp") e^p"» J') o ipwr^ »»711' av- 
5f»mts um^ryii, TOv |{^ ^pii^opiay j^ iwy yjtTW^piay 
«««6« riS^tai, ToTs *7raj*S(7i ■ J'' auTw k.'^j^ieQvtj. Tb- 
T«v rwmii 'o ^v '^ iiaC?* niWw, tbtw S^i^orojC % 

Si IRlITiy, «5 rTTOS aWB», cVoV^I, ^SI-TTW ^W. * KqlV 

^ev dl?i^Mif^os tStd, ft>) Asy» «t ^ wwpiyjtteva 
tftaun4* *** ^^" ^»!nAytfK^ T» yjtT»jjipii;(«Kt J^, 
uJ'' ffl' O^ O^W I^J^aoStC), Aix.vu&2r clv-J^ i<f^ £ XM ' EK nspisTMs] Ex ahatdantia. Nos fortG dlceretiTua : Tie edds 
mrtoAtit^di of .^Jelmsi, Or, the diffeTence Bf.tbt,ateeuta. CenttB- 
it» iiutr mt inEqualitcr admodum efi cemparata. V>de Harpocr. Sm- 
dam, v.fx wtfina-ia,i, et Demetr. Phaler. §. 165. Tigihr. 

]lnd.] Vhn illiug lx irEsiuc-ia; multa mclius aHecutum 'fuifl* 
crediderim eum, qui Anglice verteret, out o/ •vj'atitomcJs. Aliocjui 
cnim in jcjunam []uandam et frigidam itertuiotum delaberetur De- 
molUienei: Lenge (in^uit) nuSare quam ego cimSitime _e/l aiveifa' 
riai. ^ipfe mm pari periculo ego et jEJcbiiui injiuiicium •uenimuSt 
Quare ? Guoniam niiii quidem — dejama ct fortunis ommbus tjl pc 
rieStandum : (ita enim eiplenda eft pukhra i&a apo/iapejit) iUe au- 
tem inayuaiiter admodum memm contentionem cemparmdt; h, e, Umgt 
meliore quam ego iititur cojiditicne. Stock. 

' Kiii' ^iy rJ^.cL^sjj.eyiisi Cieero, five guia alius tn SalluHium, 
^uo me vertam, P. C. ? Uiide imiium fumam ? Majus eiiim mibi di- 
(endi anus imponilur, quo mtior ejl uler^ue nojirum. (^uad Ji aut dt 
vitaj atque de rehus nojhis bmc coavi,-iatori rr/pondiho, imn£a g!o- 
riam Confequitur : autftiijtisfa£fa,-vtorn,onin,-mectatem midaiier», 
itt idem tiilium ineidam {Tocacitatis, qiiad buic objiHo. WolGus, 

• «iwpay/Mt' a iaauyw] Ytde^rch. p. 121, n, 3. ,91,zecli>yGOOg[e 4 AHMOISENOTS 

5y as ^Tis/aStTO tSto woial'' '3, ti J' ^» to •a^y^ia. 
<u)to *vflyy)tsi^«i, tbW ^ ami!' ^ Stos '^ ^ilBijOS ?^ms 
7Sttt7Qv a^M. cV?lt<nt/^a;. 0^^ i' ^ti*h ^ etv- 
J^pcs Auue{a(} xat^ av o/xaXO}^ini{> luiyoy «k^ TV7oti 
■7» a.>2vet, e^r tt it^ 'KjT>iavf>^m, iQCf £;nFlEv eT^-iions 

«MgJ* '^ ^ ;j«^«rB», ' «M*S Tt, 3C^ W*' ^)(pfi Tfi» 

^AsMi&pdnTia^, M'^ 1$ )^ -Tn iv^h' Timw /u><9oir '£^ 

y. ITept TViB«| / oyroj "WTMTy a>«w>s,i^ ^ 
Jio/<^ mnay ofiatai liuii, lutwsg ^ 'oc^ 1^ ^(^ltm- 
^^'py^an' ^911X07»/^«/ StnM^s, acaxf ei n^ zA\eMf- 
otv, oĔs 11^1$ c^apr^s !£oA«v, aiv»s (w ij]tui«i i^ i^ 
/uTDo*, ou juovov tbS ?fa4«t xvfi<ius, upto <ftiv eTj» «A^ 
lA^ii-i^ ik$ {li(5&^ov^ u^f ^|Cta/ux<fet|* Cnc «mtr- 
TOV y^v, asyi fizt (paLtieT<m, ^^* opa», «i tw ĕ^tit 

xsM '"w 2l}^Co?^s, <q( (i« 7v * i^^eys A«7«» 9 ^^ 

«av te^, CV3t m T^ <piuy>m * w^^A^sw, u pi 9^ * aros Ist Soteuts *X'*'l ^^ ptfi>i apird Atticos, pra wtitatiDro 
^bnnula, S'ixatiy In «wm' t^"*- *- ^- ■^9"""' (fir "*• ^- 

* aXXtirf n] Hkc videtur elTe tSins locutionis vis: Cum c^ 
oliiu eaupu, btm pn^trUM. 

* «'pmaii;] MSS. quiduoi tpottpar^ Scd non habeo necelle. 
Infra, §■ 64. Su raavT»y omfnfit( ^^5 i^ roX/Ait Taj a>Xa;, (uor» 
iraira irfi»7v aiWj; T^y^^r- 

* Vci,MXdf7y] Suid. in T. et Ulpiu, ad Ont. de Beiai Cht^iiu- ,91,zecli>yGOOg[e itK9^ifnH 'hs^ iifiai, ¥ iOC'^ "^^ ^ tuaiSetiu JW- 
^u^^tIuii X?4 m t» Ac^prnw ' uTEg^ J(<3C}ct. (tnotKos 
«og;^J<^TBtf, ]^> 'Cr^^ay ceu/Tm unn ^ KCtw <(fbfio* 

mvT«i. 

y. 'Hih^JBi Jle Tu Ti i^ jBtw Tomi;,, «$ conuj 
yiyn h^Ht{ T^jcug^r, i^ t xetm 7nnn?\ire/fjSpa/f, ^m- 

ni<tv E^ (^ J^itAa rn tz -sroAei ^ sooiy vfui, tm-- . 
ftvnfT UR(|:^eq /m la^ vfan hs iVn)Ti ti» kyuin^ 

/oc?f iwi&utY et^a, w» «^«woj tjJs ^b»? a»- 

A^nwi x4>v tr^ <tvTv -Tiiu ta^^>jtufis.iti su^s cii 
««■>^/*I«/* rKoiit J' o«t «^tIoi ^Pjpr^ TaM* ft- 

A9lIvo(Joi, «■epl TUTon» 'Og^eTw «TTa», ' 7v<t ju*i<fitf 

fiiamt! UIh ait, «-«^ASiTy ui hic ontione fiimi Ryrl n •'ik^itiu. 
Add. Valef. ad Harpoc. in r. rar&T. 

Ibid.] Similiter, irri rS yiK^w lumitur, apnd .£fchinein, 1b> 
jaai p, 6». lin. wlt. *a.ff>Airrtf rr, rgiir^ rf^*'f- Suti. 

' uWf8] lU, pro wTiin*, legitsu), ez Edit. Aj^. conliendenti- 
btt* fimul MSS. bene multis. 

* ii|] Vakt uspu, nt isepe apud XenoptiMteni, et o^imoo auc- 
torei, 

> &(i |Ki]Mf lcc.] Hic, ut yidetur, efiTeibMUin9rd»,.r>'«Hf«V ,91,zecli>yGOOg[e 6 * AHMOieENOTI 

'^^jart^ THis ^^t^s hi^J^i cacm ftw, Ilepi pS/t i^ 
•j%r iSwn con. 7^iSa^(j^os &£i7so^iJimji irep) (^j 
deaaoM^E «f «-^bl ^ S^etypi. >Jr)a. Ta.1 fjbii m (** 
marm, mt mrn>s ^tiato, w >^ oMo^ 'Tou ^d&tuuc 
J aap' y/iTy, /*hJV ^ylw caa.a-^^uOt, /Mt^' u Wtttm to. 
x«tva. i^:ripa« TTKniAmu/tjt), ^^\' <XKt^m$, icst&^"^' 
tretcSs *f>(. Ei Si TToMai jSeA.™ TinV, <W * cJ« iSeA- 
•navw, xa| futhios iw fiiTCM»i> t»t jUii<fbv haLy^i 
A^, MJ^y* w e^ )a^ Tws e/^as uTTeiAji^it ^ >i- 
vanfilt, TKT» jC^ * J^ jMiJ'' UTT^ 7»» oMay ■mTEucn* 

<r>t?vW ^, «£ Vo«"S ctTBlTT' hlhaU^8T0' e/Ml J', lui 

lO^S^ na^ isv Y^roy ^YBicu c^Jy^iYd^e '^ ^oMar 
a>tiiw iav 'aC?'^P^i' >4>ini/Aenrr, i;j^ yw/i <o^^4ei95:i. 
Kcuut»^; J"' w, A^vn, 'reTo mmAa$ ^ etw^es on- 
dnr, Ttt$ nrt^t •:» iirettfttJfuim i(in ^re^T^AiT^^uwwr 
?ifiyou$ wpena, (it, ^isC^s itibs T.si/opias ms «^^ rw 
7?e4**=Q*/* ^ '''^ '^'W» TSrro, w^ BT« * Tero^- 

i{ u,u.uv, Tiiic i^tu^iY ^syois ^/jU«vor, aKtiiii i>i.XvtBuen{i6v (wtt.fa.) 
fl.}v Tioy i/vip (de) tt^s yfKf^s SlKctnu^. 

* lx CiArioycuy] PoTRiula. Lyliaj, xara 6fO/»^riij p- iSi. £d!it. 
Tiiylor. 'AKK' ett ^tkriiar, i^ Ik ^tk-nitan o ^^u/i' t^j (O^i* 
titUr/amily) Markland. 

' ^^*] Addid!t ReiAcitis ex MS. et eleganter. 

* EwjS-»f] 'AkTi rsM, rw^Swf . Wa}fius. 

* rrru^uaai] Noftcr, Philipp. iii. A* ii Ai;,0E~r >§ fenipaiStof 
tmui. £t de Fair. Leg. p. 189. E£t. Taykr. 'Eyai Si ^a:ii<«/M(f i^ 
TtrufwfMCf ruc xa.-fT,y«pmi aura. Coatra Ariilocntein, p.305, ab- 
IbluU ufuTpat et adrerblaliter, ditKais t^ KO/ui^ renfaijU*<iis., Vo- 
lybine, 1. iii. p. ^6p. E£t. Sebwagh. aywtl i^ r»i]^an-af. V^jiut, 
in Harpoc. quem ct Tide, jubente Tayloro. ,91,zecli>yGOOglf IIEPI 2TE4AN0T, J 

)iM( "Sm^ vjnf fLa •mn •JK^mMrsjiuwit k i^t/iTe-^eui^tu 

/uivoi$ ^ Tovr«£ axoiW> tma&ianttdn, 

f'. * T* j«« «w Jtywjppt/^wt» -TroMa, XW '^"»» * «|i**it«f] Ulpian. *Tf^«wf, AoiJooittj, Aei to i» Ta7f oro;«ra7r 
xcujMv$f7)' )^ kiitipiir dWrj^i>i/(, Infra (cripfit noAer, }. 37. inline, 
r»5ra r^rw citiei AI^(«;f, aSiv f,rhy liAoa, wo^iwtiSti» «yrJ rs «an;- 
^join' tr^iro. Vide Hennogenem, if. pi&. JEjyor. ftatim ab initio," 
M^rpocr. ▼. II«pirciaf, Suid. quoque v. r[t)jjsilai et IIojMreia;, Ma- 
gift. et Ammoniuni, t. IIo/Mr^, Schol. Ariftoph. Plut. tct. loij.' 
Tayler. 

* T£ iHy Hv KAi-iT^^ij^ira] Per totam eam, in qna rti{unut, 
entionem, non occurrit locus tam obrcurua, tamque multis molef- 
tiis implicatua, quim uniTeritu hic, queni Tocat Tajlorus, infaur- 
tiffimiu Paragraphnt, ufque ad (. 7. ineuntem. Caligin! tamen 
ifti, quam Tidit qnidem, fed pellere non potnit Ulpianus, foIer- 
tiffimo coitimento ita facem admorit C1. Taylonu, ut iftiufmodi 
adjutore facillimum fit quantafcuQque tenebtai permeare. Daai 
niininan ab idtima iKtuJiats pn£ife Dtmjihem e£lmus : guanan 
utum appcUat XJtfiamu d/s^aiay, fivi antiquiorem, SijjtoiJ);, ^w 
popularem, ^A-^B). (Annot. in Orat. Midianam) PUriautempO' 
tidjji, tU hm^ ijite eSitBius, qaibat JruehantUT antigui, ali^atrdafer 
inaiTiam dejeribeatium, aut quavis aHa de eauja, GonHairntur, ad 
hane mjham, qua fola bodie ohtinet, cmtimutndam, " Ita conftabit 
" (inqnit vir doitilT,) quart plttrimx identidem lententisc Terbb aii- 
■' qaantnlnm diTn£i ab au£tore noftro iterentur .■ (cujus quidem 
*' r«i, praeter innumeia qusB extant in Orat. Demoft. de Falf. Leg. 
*' unum etiam infigniffimum reperies eiemplam in f . ao. hujus) 
" licct Photius arbitretur mag^a, eaa quaft abortivafl eicidiilĕ ex 
" ftriniis D«noftheni«, priufquam ultimam manum anAoris ex- 
" pertc fuiftent, aut fecum ilie ftatui11et, utri parti oratlonls ese 
" «legantiot conTenirent. — Ouod fi iftud impetraTero, repeti hic 
" nonnuUa, atque inconAderate interferi ex divcrfi> exemplaribu5, 
f atqDs Haacl cttptum dle juxta bunc locum perturbari; nerao ,91,zecli>yGOOg[e AHMOS3'GNOf £ 


" cstera mitti Invideb(l, (i;il. pnmifc«iri potuiOĕ, fttqiie es r«o M' 
" dine mi>vcrf,'coinnia unum atque alterum, quibua tioi poAUmi- 
" niuni doliiihis." £xterminat ergo illc claurulam eam, rcOY fMy> 
tii KOiyyaptwt, x. r. X. qux cum prorTu: importuna lit, iieqae nl- 
h> artificio auI dedita openi conjnngi poAt cum laqueqtc ukUo, i 
yig i^euptl&t^ hi — its porro ne^ue diud qnodlibet io ft indndit« 
qnod oon inlcrceptnm erat in priori, tx jii* w* ttanjytp^pintt 
X. < X. atque ad hunc modutn textum adoniarijubot Tayloini: 

Ti fii* iv tialiiIofT,iuyei, v.i}\i, li, iara, j^ ■tip) wy iviuitf it^yiktl 
iL -rii l^(fl.fai o! *i[i.ai tirlairi ri/t.upia(' 

i^/a, Kj uZpiri K, ■y.inSapleui, j^ vspwi^\aMv^Y i^, ^ ttimt ti 
ruaSrai. 

[^'0] tSn jti rai ^iif e/sdui^ i^'*' "^* mMrinaY, Srt juuu^ 
Ss^iy, w itipts 'A&i;rftMi. 

Ou yiif (tf oipiT&cci !eT ro «^n^^Ei^ rw ij^, i^ Aa/h nt^c")'» 
•ui' ii' lai)^cl«f nt^s i^ f 3s'i'ti Ttrn nDwiK' 

'A>X' i^' ai; iiimtDi (u iii^A r^r wJ^iCi J<ri y« njAiM^i;,^- 
x<t rti* irpK/i^Su k, }u^a,ra7f ix ruw ra^um' ri^j»(cif( nap ain 
ti aIix^/Mira ;^^&af 

EI (itY affa.yfi}<iiis a^M «girhyrd fu iiipa, cI^(tyriM*n% i^ 
rinv riv rpwrsy «i; xflriv xadi$-avrix ■np' if^v, ti l\ ypu^att» 
vapivi)fLa., ■ea.^a.Yh^MY yfa^fl'|iw>oy 

Ko) fx:jy, eT ri Twy oM^y, wy yuvI f if CsMc )^ ^K^itB, (rdl. 9fit' 
nyM^e saipx) f i^ttM' triai' iSiwyta. jtt o^i bipa., tlai reititm- 
fi ■rirrwy, ^ ri^iwpioj, i^ iyiiSret, s^ x^ja-«i~]^ r««if i£i» Aran 

Deinde comma iAud erraticum, (Ou yo^ Si^ K-ngrif linltt H.T.K.) 
<pxod inter pofierioiei duas clauTulai incammode latia iaterTcait, 
lĕdem mutare jubet, et in lpfo fe&ioni* fiae auAor t& vt fifiatar : 
lciticet, MJrai rpis Mauny, iJ inSpts 'kSt^Yolti, riis itfMs imifUff 
eiic £y tinar rit oAp kr^ri^wyro; ^ai, i^ Tit' liMtyt ioKtiK, ^mAk 
iWrw; eb y^av, fn r^; ^pn-(f«f ty^pat ■^(Uct if' 'ifMy auri» 
tam» ir re» i^^traie^y ir*ifidHft «il rj (aIc. *^f «>MJA«t «jnwt- ,91,zecli>yGOOglf JTIEPI STK#AKOr. 9 

?^aiSbf*cu, n^ /iTC^^niTlstMoju^ »(£, >^ mrm. ttL Ttauj^ 
iwy> «nnp »tntv oAn^e, 06% eVi t^ •m>M miuf a^icU 

JC^ ^^cnr i^ iKm, tm /luJ 1^$ €>■»; op^$ £;^v, ^ 

c^* »$ aStKMm. fi6 ia^ •duu •^nAlT, own >4 tti^M^- 
'rau> ^Anyt. vtui rr^7fi.'(FW ^y ^^^i ^s &« -lay «o- 
^v 'n/AUpoc^ ^ mf auvi, tk aStiu\fi»^ ^P^iO^^T '^ <^^ yii{ iiniieis rSri yt. Oj ya|» Sifn Knjn^mt /tiv JOT-atiiai !mJ- 
uav it ijti, IiiA S* snnp i^e^jyJC^* iriiu^E», airir mx et*' tYpi^a- 
ro. A[:cuffttit>tiis bujui, iaqlitt orator, propoStnm iplinn et prims 
41M& Haet indicia pne fe fat holUIii malidae et ludibrii. Eteniiii 
puip neislni ckiMgBnda fit ad populum accedendi copia^ quemqua 
libet io jw Tocandi, neque tainen qni illuc fecerit Texaiidi gratia 
et esplendc inTtdiie, aet re&um fccerit, aut ciTile, ant }uftnm, 
Atheniui&s. Qtied iufi hae taentt a£eiifaoT txtit'ijfet, tmtii insia fla< 
^tita, cum etiam tum eSent recentia, pcenu legibus cDnfiituta9 
pppoaen illum Oportuit, tcI \t&c majeitatis, tcI legnm TtoUtamtn 
poduluitem I Xctf rirty rJr rpinin fi; K^jirir na^trayr» vatp i^iiy. 
{Mt, Mjoan, aijiU hac riAjrlidtart dAuit; nenti^uam enim Ct^' 
l^ontem potalt eanfodeTB per mea literaj neque enimTero, fi ms 
obrui polTe ccm&leret, iUum uiKjuam petiTiHĕt.) Ouinetiam fi quod 
■liud eorum, que modo calumniofe percenfebat, me patrantem ob> 
feTMflet, llitit lega de MAnibns, funt judicia, funt a&iones, flcc. 
SUek. 

'■ •ttp'" (HJrtl ri' (WiK^ttora] Reem^his ASiBs. Eo orc «nnn 
An ittilt^tea. ]tn fcribit Jofepbul, Antiq. Jndaic. pjg. 41$. 
*If« yya-S) «T-i rjeSaiyariy vii> Pt KaKo), (iij ■Bt«f a^A T«liKiii*«r<* 
M ,91,zecli>yGOOg[e 10 AHMOrSENOTS 

ii<m.^Aitii a^ut tt^^oml f*i 'ca^i udayT^entc^ 
J^ y^^tn^ ^^^nfULi o^^w/un p^a^^c^y. Ou 

im lojiM V«fii TrtLndY, 19 7T^pia|> ^ a^*»;, ^^ xft- 
" <!^w *wqf oLTiam -^eOt^ Jutr' f^. Ka4 «Tnmut. xoXat&eyTVf , fcil. pemam ex eon&uiat a^eSant Jeettn, vi ifiMrciSsaf 
rai moAm Sn rfyura.tv> ■Ki\^mv, nt rerUt uUr 'HiucydidU, 1. iiL 
c. 38. Sed et a)iam habet et majorem emphaiin, tiempe pcenam 
juKta Jimaam ermhas, ut dici poteH, fubeundam. Verbi gntia, Jl 
fiira,yy£>i'MS &^ix. eommi/ĕnt, ut eat pttaai dartt, ^iut kge iJH eulf^ 
a0guiUtir : fi waf aya^iMc y'rf^a.^t, toi, qiue eompttthajU icaipiy«ii.et 
y^ii^tyrt, daĕyue (continuatur enim argnraeutnm v. 6. fine im« 
portunilTimo.iito commate, quod v, 3,4, 5, inTeteravit)f»ru^wi;<u 
demum erimm argmrtlur, eratU hgti, erant Jitffi]aa, iptix m unutm- 
^utmgiit faanarofiim peeiiKariterJiatuiJlil majantm liiSgtnlia. /utit 
prudentia enim Attica accurate dillinitt, (juo animo, quo grwlu 
maleticii, et quanto cum damno reipublicse committeretur nnum- 
quodque facinus : et eadem piriter fide et diligentia trotinaTit 
fupplicia quoqne. Qui Gnecoe lcriptores eTolvit line eo monito et 
deleAu, multa frigide leget, quB illi exa£tiffinie fcripieiunt. 
Taiilor. 
. ' c^i-^wroi'] drr) rS iitaorw Si, Attica tmeli, et interpofitii 
al!quot Tocibus. li^ut. Perperam : nihil certiui, quam ut lul 
ad i^tKĕy^ar jnre fit refercndum, airoy ad ^y^aijtaro. TayUr. 

* l^,y aan^ Sxan ^i^^ >^^' %°''l ^^ i» pleriT^ua et mcUiH 
nbus. Jdein. ,gt,zecli>yGOOg[e HEPl STE*ANOr. ti 

epjws eurni' m J*' o«?Bts -5 opSs j^ htaieti o^v, lu^ 

'7Di$ {JjBg;!)' ^(^if eernos ^ ffx»fi/ieSai, x$A >^Jbf*<is 

Xfim Jk 1VTW(, ig TV |C^ a^vof o?^ '}' <tK^ ifie 9Ss 
tj^S^gst» «|ftit^T(ti, Hilk/tS /■' *^ reunlut ammrtKas 
ifMt, T mp» ^nw * *^^;«a.» a^As<QB( ^iineTeu,' 
KorRN '?r^$ anaaiv> <» atJ^t ^ABnieum, to; oMsi; 
^ JBituaif, ei( <£v enr^v 71$ v7nf KTDavf)ams rvot» i^ 
iVt'' t/ui^ J^osuT JCJEj juo^ EDUiTi»; i.1 Aryur, ^ Tii; 
Jt/UTV^$ r)(B-fai iifMi tf' itjuaw euw nty^i lut TW 
c^e@w;u«v ' ^«0(0^, H 1« /^ ir^ oMitT^ o^diC ' wr«X|SiVirof] HiDrionein agit, <jui qiuEftus ei olim ramiliam 
erat ; h. e. allenain peritwam induit, noii bona fide, ied mal& fraude 
tj^t. CteHphantem acculat, qaem heden nullo modo vult{ fe4 
per latua ejus nie pctit, qtianquam Ylderi Tult nullas Amultatei 
adTcdus me exenxre. Citat hunc locum Hennogenei, p. 384* 

* imriiuaj' KfsKiSfaf] 1. e. inpM^a^, h^amla notart ; qua p(»> 
na aiKceretar Ctefiphon, fi caura Ti£hii mulAam quinqua^nta ta- 
lentflm folTere non potniAĕt. Vide Potter. 1. i. c. 35. 'Ea^in/uct 
^Jlaius ami, pd ifi iategia emStierat et fMit. Stock. 
' ' ^ncoioii] Tei JiKCuarumuntnrutTa Jtxafw^Kra,ninuniraPig& 
tulcttknes. Ctmat «r Prttaut. 5ic Tupra, p. ti. rwv iirig riJ! ypa^ 
f^; JDutiW dxiji /Mi. rdjr/»-. ad Orat. Dem.dc Falf^ ^^•ff- ^66^ 
iin.lj. Edil. Ctuuai. ,91,zecli>yGOOg[e (^eTJ^tc^ ii t^u^u^' 001$, ^p 'n^ si/iini; ko^ r '^pw- 

^iTkpjti^iy^ «.yctT^is «/uul '£n i"' ha.yxniOY, u tii- 
4^ ^^^wxw, )ut4 Vfoijriti» unti, efs T{ff.i^ oKonas THi 

jh wraf>>fwi* ^iek «tw» ?M^w7?. ' T^ ■^ $««Mx5 

sM of4y7|£* 0}iCsuoi$ ^' nigur ^y t^na^nu Ta^ssjgUt 

aJw^wiaa» ci AtwtTCJis» » /uto»? ciKr^pim* y- 
^raS-' D * HO^^Tnmms hjtwm. iwmm, w «*^' ™ 

' ou5' 01 ezsC^^i ^ cMUtm ap^^ms xijpioi "Pw •so- 
Xs«v »0a.v* ^t^A.* «( «V ^opcpnw ^c^ 4^^ T)tms, ' ToiJ ya/1 ^xmkc,!j k. t. X.] CerUtim hoc comma « Rbetoridi 
kudatur, «Ouintiliano, 1. t. c. b. ^ne, ab UMmogene, pagc- sSi, 
9.66, 987, J07. £i£t. f7rj^. a. pemetno Pb>lcr. (. ^a», ^23. 
AqiriU Somano, p. ifi, 7^Zn-. 

' nE;.ftTWin;«-a$] Vide J^oo^nni, (. 24. JiiinL 

' iy oi tport^y iL. r. A.] Signifi»t, ■»•«:( S(K(i^^f;i^r <i|« q»I* 
bui v)de Ifocntia Baneg^^cum et Rufl*tlvftnin>yi) RiagiAiMltn) 
fiiille i^rqgatum. Wai^, 

♦ cUpiTts} Vide Harpocr. In T. et Suid. qnt per «Wxf n» «• ,91,zecli>yGOOglf nSP» STE«AROT. tj 

;y(i Totrro. J"* cp» s #L\nnrfis> w ;^ w ^«*5,- 
ins Tatf i]^<^is /O^^iois ^^^^njcat^ aydUJbwnr^ kcin- 

/id/at 'i^ fAx4 "^ m?^ifiHt 0* t^ /^ 0<tfas, ycu/ -S: 
dt/ru^s ©ttCo^eij <pa.K^ nwny nttWi a.ia.Yi3uQ^fU^ 
m n^m^iuyiii kp vfiA4, o ^b^jeTrrns, 1iA p^ 1VW 
>f AiTs, puiA atwiA%m «uf . 'fl^Acif, ifu* ^ dpWiny 
6^eums S^ ^oidwu e?nr)^/t^. Ti otw (TiwiijtinU 
oarm amS ^a^s 'n T^Oet i\ly^ Siit iifiuie ixb(^' 

]CjDua#, £it' tvyitim, aii iuu kti^m^ TGcur' ^orm, 
^ 'jnXe(M 0108^)1 :cjLj fMXf^ •m^fioLnm iifatt,' 
9(9^. Tym bmf i^ X0ii^ mot in^ttp^yitin', us tpyt^' 
(^tut^ y^9t, otfTt ^^yau^i ot/n' «a^u^ati,- ou^ 
Si dM0 i?h(^vi 1%^ vavTav auK^/£Cct,vov vfuy' oi$ i^ 

V. 'H /^ W&' wn owyjjiiSi^ada. «pitMi,^ a^' 
TttS^, ow JV £/«, «£ oirres (TiiCaMCT, MJg^t^Siil Ta poauntl Adde H. Steph. TiieC. Gtxc. tingi t, it. col. 430. qui de 
viet ulii iltiusTOcabulidUputat. EKponere liceat, Conuniionm Id' 
titam et tAduikim, quie mmjupt in aperium hellitm tntptt. Ta}Ior. 

* »J «dpa TOii aA. air, *EMi;nv] Ita rrfcril»e, ait Taylor. juKta 
probatiffima exemplaria. Antea, ij roT; aMeif KSxnr ĕpis ». r. A, ,91,zecli>yGOOg[e 14 .AHMOSeEHOTS 

w(tta. cvp)ff{. K«4 TEUni' ird.i'^' u?nf 1»$ ^Ai^Eid^ <(x/^ 
Ct9^ytff(^j lCJu i^te^if)^f1Si' " vV ^)^ "^^ «TbKoni m 

^ULPUpt C# 7V7IMC oJ^DUI^&i * ®huv '<£^ I^Tm JWu 

•ns npluni; 'Apn^kTiteus «y* 'C^snKpm);' « J"' c«-> 

'6ki TBUmti ^iAmpctTTts 'Aymam, <ns, A^^ni, xa* 
vwoS* C^ e^i ou<r At ffii ^:t/5fpa7^f ^[/EuJbjU«n$. Oi 
ii <nivi-7iifms,.'on J^TWW «veiut» (w 7^ ivto >* df 
l^ Tmiym} EuCitTtK, ^ Kn^icrc^d»' e>y <r' 6i^T 8* 
Jk/wt. 'Am' 0^5, tvtpi' mtrtiiiy oyT«», <?:( he tu- 
TW 111$ oAH^itw ttTA) <rbqc,R//^d»v, e^ Ttcd' »tcv a.vetf- 
Jlaas, ei«i ' ToAjK^ Ao*v> »s ajw, eyi, «C^ i^ ^ 
ttplutns «qTto$ ^i^tnc&^) ^ i^ xix#AuKc*'s cun i^- 
9»An ^un^ xotw ou^Mti i^T *£Mww» «urriw •jnu^ ' sttSin tn raTani} lU <z MSS. quos clEavit Taylor. Anlci 
dwrat ranuy. 

' ^ipr^; Ei^vi]f] Oranes fere MSS. uno ore orE^i r^f. Adn». 
tavi alilM hai toccs ^)iffiiBe inter lĕ mirceri et coniiiiidi. Ndler, 
f«pn, p. ^ ait, ra^*f^«n m^i» ij/.ni VEp) ravrr,ir) r^s yf*f^£ 
yrwij. Kurius, p, 6, eb^orpniircpM rwY vitia r^{ YF*^^f itiuuier 
dnw} yM. Senrius, ad Ylrg;, Ma. t. it. Tcr. 353. Suferjiia laude. 
!. e. Pm/ua lauJr, tt Graeum ejijchtma. ^ tiuM Demfihaitt, Ctia 
Tou XrEf a^tt. i. e. pro Conaa. ^a)>lor, 

• rgAf<^] MSS. raXfi^v, et Irik^a, Neutrum credo neceilk- 
riam. ^Jchines, Inpra, pag. ibp. lin, 18. !iTaiyif irtSuvif-vra 
«K in^^/n X. r, \. Notler, infn, p. aa, lin. 9, Srna i^ fyi ^'Xm> ,91,zecli>y-GOOglf nEPI STB*ANOT. ij 

ti TB x«>winit| iw ■rW 'EMW»» xoranUv nrra^ROT 
£>« ^iAirrTr^, mi. -n) /m oi>waf 7vf m» Hy, ^l^^et. 0oav, 
x«t S^puiijrttpit^, xen JS(A^v iimioL Ov -TDrKW 
eWwa$ »Ifc4wf tvt5, ooJ** wcMn oa Teturijy ■'TW '^anw 
®Bjflw' *«i)«TOf* OUTg ^ >n» -O^ii^tiiL (tDt?s <EW»ct 

Wwi' t^eAflAryjt^oi, oi»5' rPids i>«f i^ iVT«v eip«- 
X£v siJljl'. X«fiis <ffi tVt<»t, 5 sle^CoMw liu' ttoAi» 
.7» /WTica 0« ois 4^U(rCJeq* ei ^ u/^jh;; 'i.(ia> ti^ ^ 
ctMns E^XZ(Mt( «s "^ASjuay wpnULAelre, ownn Jl 
'Ofos ^iArTrTCw -Btei i^nntS •ar^a^us JTis/iOTTa,'- Eypu- 
€0.1« sr^^tia., w troAeais (p^, ©Wi %P^^ ■**" 
5^pc«tw, J^ieTrgs^-ijMS!. 'Am.' cj?x-mt TO«m,wt «l 
T/ ^ 19 jSbAcjC^oi fimmft7n^' c^» cwt8s c^ rt^ru i^ 
J3t(i$ ) *fih T Hpwlo'; ^m' 'C^anlp;;^» »mavi'. '^-'A?a' 
'^ 'niy zraSjifJini ; i»M otnoi ar^pi «piiYw e&t^E^a^i.' » 'Tjs^y] Vii^,*et^a^it, AppaTaatjn. Taylor. - ' 

' eiKcrw;] HuK «icem ex MSS. luldidit Reilkius ;'' «t; ita 1c- 
gendum in AiinoUt. admoDct Wdtiiu. Probat THyW, " ' 

» 'AX?i'] Yide Bd.^rch.p. iij.not.3. ■ . 

* -e^t *E*?X^f *'P^n*] Ulpitnu», ad oiatioK«n tioltri ^^i^torii 
d« Falf. Lc^. hcc Terba ita iUuAmt t luiAu^ «'^^'.'^i ^ 'iS<^/'X?fi 
M4 ,91,zecli>yG'00g[e ^ AHMOZ9£N-0¥Z 

3-'. '&Wi 70(wv «TOBOTtTo -ni* elfmtu> « 'VoAi<, 

wi ^«^ fyfj\m>9 SliTOTS^so liyi Si;yW ■nls wpeir- 
Gw-*^ Tps T^BW*» c* «e e£< St» -J *i\(**oit imfyt~ 

WyTKI, l^ TV$ 'i^WX$ ^I1lj^jt4&ll««*^ OUTH A «A> ypo- 

i^ms titMt '^uho' '^nuoy ^^tAnmi'. *}^ A 'nhr' a^I»- 
V(t7o, « ^K/ycs 'Ad]iVGt|iais '£>:i S^Jii^a^ ^OiiK^a ^ 
«K dwju^^e^y, as -aAM^oy •? /x«5i|w ,1^^ >tvftQ«^ i^ 

QfX 09' H$ i^/wrctTe jUow MjCU£$l$, ^i^* a^ »5 

il^}(,(^M(^« mf -^u -^idA^* ^ ' -mra cyx mw- 
TDji rt^ %€^ /«itAi$a c^gjty/AitTMeTS, vB/u^«r> 9- 
Wift ^"-(tA)^, * «7» iJis iiraNM»* /ae?'^"^ •"Wi "W 
^/^pkttJi.^iWtnMd -ir(£vm TOtmt j3^^e4»;«^s aJi- 
w ;^ V «tpmw Aucnjv TUToai noc^ '^A o^ 'OCTOp*' 

iira?^ ysf iji^jlir^ iritpi^rro ^iM&ims Ai^ii^;, tio^^^igi' mal 

i£ro:f, ccyaf»fifur nr) 'Af»;TC^);jH«r i^ K»«T0A*^.(lvn(K 

' T8rs] Id, de quo disenl* p^nki antCj tis, u; ii4^7f»r riy /«■ ,91,zecli>yGOOg[e nEPI XTI«AN9T. if 

fUL Ttrra ^^^tpa, f3^sm '^ t^ T^mK* <^ w ^ ^ 

fU IW^'} '- ^ W UTD$ J^IOT^I» •!* ScppW, l^ 10 N^ 
TOT, K, T^ 'E|i>*«.Ji», »T» >ty»i»y 01 opjwi, i^ ^« 

Xui (Te ^pA^aenai antoft0ti43,_ C^ THTay p^ciuu Tw 
Jkttftas 'Qr)4mfoa trg^/cgunr. £^k. •nm p&/f i^ 
^Jyi Ta ■<p»'pv}}uL, Kii' a.yaLyviann' ti Ja ^\ium ĕyu 
iac^alyi» trs i3^f)««€itf ^fjm J&, tvi9 /»f a^CatV 
>£i. 'AM» 71 e^^v ^ •aroiArj juii iz3^3m.yta y^^^^^ 
•nig '^ T^5* wconiu, u* u/uii U^^^^J^^^oMjt j « ^df 
/M ^^cw^^ttt T» Af^fmK.rmtL tuarois mAws^ j ^i^\' 
*c^ toTt A«Tv oCo^gTy ^taey» aii, ti (tri Tvr' eyg^c^. 

m J^ W) (ScEOEp uroi, -TKK^aakw ^iArTTTriii ; Ou 
JV«B, liiyi rmut» fui rar->\M9tafUL ntn 3e£fH\ '« nt'* 
^»; BTOf tt!b>s irap^n. A^^t. * 

« H « 1 3 M A. 

' *Em op^^cyroj Mwi?ijX«i '£x^ro/t£«i«vo$ eiy j^ 

^ <! rui' wros iiira^tj Tide £fcbineiii, fupra, p. 41. 

* iy raiy iunly eC(Aoiv] itri f5, SutTy oCoAaTc, pro genitiro pre» 
tii, ut i A-ij(ieSliy^s ifsWt rw^atTwy «y^raj Aiytro^. Jfalfiiu. 

' 'E)rf afix*''''l Mn]«f iX»] Mneliphilut Prsetor In PaJKt Jtti- 
»J non occurrit. £t memini me alibi monuiile, pluris iltiua farinse 
in lucc unica oiatioDe occurrere, (fcillcrt in decictii, quc icciuur ,91,zecli>yGOOg[e f8 .-AHMOXeXNOTZ 

tur a ■ rcriba, aliir^ye monumentu |rablicts) quai^ in quovL9 ano 
tibro, (lui a retitAate deibenderit. Nercimus> iii^uam, c^uis iuerit 
ill« J^emonictist <^ui m«m<)t^ri'f.'i4.' Suth)vleif ^.3^. Hero^ 
thug/J.jj. Mnojthides, S.\5i. ,51auficle«,5.5j. 'Neocle», 5,»5. 
Niciaa, J. 4J, Polycles, 5-30. NicocW, \. 2j. QuasomnM, iu- 
quain, nefcKt CbiTmologia Attica, liihititer atque Imnc- Mneftpht' 
lumi qui nirTui occumt. in^^^4-,fO-.^^^^^'^'^ ^^ moniH 
menta infimulare, aut eorum derogare fidei. Totam fcre jui^rpm* 
dentiam 'Atticam, qiue hodie remanet, ea res qualT radicitus ĕvel- 
leict. Sunt ttmenei hiaadii^aliB^^iKiiirpeOiora. Sufi>e&onni 
tamen numero ideo accenferi non.debet decretum boc, in quo- iuen' 
mns. Nam irt rulg?!» Icrie Pr^tonim Athenicnlium Epar^ymoruin, 
quam hodie taahemuB, et quK mwh«s'ai(nos compleAihir, fieri vix 
poluit, ut ne unus fuum babcreti vel yitarhini, veT ^uoris mod« 
Sub^tutum. Cluali quidem artiApio, fcu malit, .ian^a arationt, 
huic difiicuttati ArchoiUuni P/nidmr/moram jamdiu eft'refponfum. 
Atqtie ci quf(Aioni eruditil&roua, lo(ige Cor^mus Dtirertatipnem 
oAaTam Fafiomtm Attuorum Bffignavit, In quH oinnium illiiifmodi 
JtrctctUim /eties' at^iit atai demoTi^ratttr. Ageautem: majus opus 
tno*etar. Res enim gtttto dft LcgaAm obita, de daJ^ Pboanjmm 
kfi. nnp et contbiitt tenore narr^t oT^toies nolbi: (aeque cnim 
unquam v^ leviirime dilHdcnt) vcnim'cuni ^^iis ipGe rebiu^/iSi 
fuhlua perfpiciami», quK bie et §-. 'I3. recenlĕntur, .in alia annl 
parte, incrcdibili dircrepantii^ eai res gellaa et CDnclufas eilĕ depre- 
hendimua, (Tum pergit doAiHimus Vir eam feriem temporii de« 
fcribere, qua ab .£fchine et DemoHbene tiaduntur eAe tranfa^tz, 
et dcinde fubdit) Ergo decretuni de maturanda lcgatione ad »!• 
gendum a Philippo juajuiandum, qu()d narrant 3cript<vw Utnm 
e^e teitio Muiryebionii, i. e. Aprilb, ((ive iuerit decictum de cunHi- 
tuendis legatis, quod latum elle vidimu9 R)enfe priore eiennte, fc. 
die xxii*° EJapbeMinms, i,e, Maitii, ve4«tiam itt"») jam non eo 
menfc aut die, rerum, fi iidcs habeuda tit decieti verbi( dilertis, 
qnEe producuntur hic, Hecatomhaonit, i. e. Julii, £e poftTcmo, &t^ 
xiz°° latum erat. Porro autem Decretnm a CatliilheiM ile exca- 
biis latum, in fumma trepidatione civium ob deletam urbem Pbo- 
c;iifium, ponunt Uli contigidĕ Sdrrbopborionis, i. e, Juniij dii^ ,91,zecli>yGOOg[e IIXPI STE^ANOT. T9 

»¥11'»': Hte .Tero MimuSeriom, i. e, O&Cb^s, die xxi"', 
Oiiid de hii torbU ChroaologicU fiet ?— Non temere, non cafu, 
■nt eKCn^Haritim Titio, lĕd fiiinino conitlio fa£tnm etTe d«prehendi- 
oini, ut fimile pene iateiriJIum tempom intercbdeiet Lnter lUere- 
tum Jt euifiUtunJis Legaiit, et dtentuM Jt vifi/uf habinSt, qiu]e 
jnxts hitldriun intercedere necdlĕ fuit, queiniKinque demum 
cpmputom j(uyert9} id efi, fiTe'.id'fiat jnxta.^f]Mn(>j(nt calcnlwn, 
<)uem ex oratornm Yeibiaelicimna, five juita j^/brMmn, qucm 
decreti' Tcibtt reprsleiituit, — In' fupeiiori oamputo eicitiatur le- 
gili sd proficil£eaduQ>, MuB^ohioii* die tertio. Praticiicnntur. 
Spatium ultra blmelhc feniqt, Rerertnntur. £t paulo poH redi- 
tiun, ia\. SciTrhophorionis die urii'"^, narntur Athenii cladn 
Ru>ceniiUB. dnodiaterratlnm eft dienun circiter i.xxxrii, Jam 
autem, H-justi hiau bonipiitum. numeies, lcil. ab Hecatomb«opi» 
die ultimo, ad MKma£terionis diem xxi™, dlei itenimiunt Lm. 
leriSma, Tel potius nulla, diilerentia. Utriaque ergo conveniunt 
igtioneB, atque accuratius quidem, qiiMn in tall rc fai erat ;^)ec- 
tare,'— £t prafe^, fi Kalendarii Attici latio una tuilTet et perpctua, 
neqae Stjrlo icnoTata, iieque interdum ad Sollj Lniueque vias, atque 
ad accuntioiem amuBim diligeuter refonnata, crediderim illud tuiSc 
i&expugnabile, Verum folebat id alIquoties fieri.— Eaiationccon- 
tigiflĕ potnit, nt, immutata paulatlni facie compnti civilii, fi«e, 
^uod Tcrnm eflĕ aiiiitror, id'au£loritate publica firanl fa£tum fue- 
lit, pratcr ipx'^'' iUai»> ^ TctuAam honim oratorum exSiiiiiv, 
qiue justa eorum Ktatem detcril» poteiat, prodiret tUa, qnam i'ig> 
f»eu('f UlpwDua Tomt, (de quibila fupn Tciba habuimui) ad Tulga- 
Tem fcil. a^um concinnata, atque ad eam Fallorum ntionem >c- 
«immodata, qnK tum inci«befcebat, et afn qaotidiano perralgaba- 
tm. Ubdc non Alia ct diTerfa annt parte lue re* geri delciibuntur, 
in alroqne calculo, ĕtc kalendario, £:, dt pr^eSum L^aUnim, et 
de txa£i> Phoca^m; neqaealttcr&ribuiitoratoieB,aIiterloquuntur 
motnnncnta publica. Sed iit«n|ae computiu Tsnu cflĕ potuit, fi 
Biam in uno cafa anti^iatrtm, io altero mJgartm infpiciai, £x- 
cmplo populari iUuftnbo: ego, qni hnnc commeatarium lcribo, 
Jprilu £t Jieundo puta, aoni Anglicani mdccltii. fi antc quin> 
aaeanjnm boc fcripliflem, non uti^ue de^0m co men& atqae di^ ,91,zecli>yGOOg[e y^tBpa^ 7ir?nifj|Taf am^nns-i) ' J^%')'M i^ jS«^ *[SH 

y^, 'H^e^iii. ^'^au,iv J^u^iri^ ^AKb^^U^SiWy Aur- 
^mK Ko^Mtil^;, Kniptre^' 'ttt/itĕmsy ^rtpu/K/iT^s- 
$Aueus, KAasty KeJaBU^s. , ',! , qiiff jsm tttbP, «mwi Martii diĕ «ii*; Tta tulit utilitaa publica» 
etKidttidkrii ndftri «dintegratio, ' Tayhr. 

' rpii 'A5i}vai((f3 Haec wla «nittiuDit pleri^iie MSS- «t poft 
0^vd^if«j adduat wpai. toy '.&&^fafwf^ SyMr. Adi Ta.flonim ct 
ftei/k. , ,j , .. 

» Wifx9«f] HiB MS. iiPW'.8*Wjj9fti- t)abet.'-v^mqve [«&« 
pKd^adTepatETit. Cnm ui^ttw^okuisOIeM^daji/aMNc^-Ulls-elt 
«»fln!iAii)v qaa!em Tideoi i&'K^afbW'inftrlu pn^mQa,^:%3i nM' 
£/inj6^. qute i^<;gilfa(m»ri- locsnt in 'iiofito jun, itB' canripttur ; 
hnfiĕh-^^nn'rHf Tlportiyni itj ■■rif'^fwn;yis-' ISatA etiam ad- 
dere licexf : ubtcinKjae legitnr ^Sw)itftn (nam et boc legtti^ qo6' 
^ue.ut in'cdebeaimoiflaijqffbafM«&ema(UteDit, itifimr^ J5. et 
pariterapnd iiidtuotm in Timme, ^ 51.) ibi laoe kviffimB otSl- 
ciilima emcndadone, repoBBRm Stioj(^cu. Nunmrtiit, ut tSoKtt 
pncatimt, ncm Mt^orias, snt aUBuiJthis, rojgationei conoipi fo* 
lenti ut eamm iĕit natura. Tayir,- ,91,zecli>yGOOg[e To ^ KTOW cj» t^ «(HeoG^ -»6^7»» )lAw«t A^ 
TV<» «%* wiWlSs^StS *)^ fi^ %|j«^(0?<*TI, W«Al¥ •KMTOI 

'pb t4$ ^TH«< m '^ iv$ $«xi« ur^e^ 'n'oiHoit{* 
tbT «. iKHi JVues *'a:47i«^»T»i' cw7av, fe ^ jWMa, ]c<4 *■ t» T0U (lAi^ct'] Ita MSS. ct iu ciut HemiogEnM, jn aj}^. 

£&. (?n>ia. Taylor. 
*■ IJ^hl PhaTorinus, IJiy, er^i^ay, hii- )§ Jr« alMa iSireptt /**- 

tx^t( direurti. 

' jUt^^a, D^ wapamwi^tTeu'] dito miv», ^eMb wD^niii^a/, ri 
o:Bfiu«Ta(, j^inaiamudScraj inpii ri aopticSiaf._ Hoc noto, ne 
<}uf3 To ^iiMa, ut I. Philippicat irr) ri ([MiCi»mifii, XF^yl^v ao 
cjplat.- mi^us. ,91,zecli>yGOOg[e iLfteiatXfTB tm ^ Uo^^nait ^^* <kfi oMttm TKtrnc a,-3r- 
a))e>\aniinr v/Zfv i^iw» xeuU4W)$ cVnv eoi ITcfASv> i^ 
piJty ^:t«3'' vju«T$ -Tiw^diu 0&v» ^' Iw l ^Tsjnnni er 
^oS», )^ -TTiMKr a>ainec, f£^, ^ 'hujtA 4tiC3^i>Mpcms cu- 

«wc^ /Sondw (urTasi i^ ok^u^i m 'O^y^TU ou- 
•nnt a^ troAiy /uo3nirai Tor ^^m^JtW* 'n/7ovi> ew 
irt xoivM itsm, 'rSiJ aMav ^peo&wy, 2i^\.' i^ ][^' au- 
'n», TOkttfn& Vfos v(iAi afjeeei, xtq (UTaTYuAeUi Xl' wv 
«mvT* «.'TuAeTD. 

iC. 'A^ia <[«, tf ontjye; 'ASwwJih, i^ ^o^, tvt9 

ptntyn; A^vu ptJiv 'i^u iw 7^»Jpns, euS'' o* ry^ 
7^9^ iiJiya. ^w^y er«^* aTaiTeUj i^' c^ntut x«4 
&<sfa^fUMs «.fix. nm x<^^jiuw, aitiyKii x^^ul 
irfos not?a i^ Jtsti^p^^it^Anr fux^ ^awt^rtesOn/. 
TjyE; «u/ wnty « >s^ toutv >#)pi tots pn^irTe;, x4 
Jl' * o!y$ S.mtvT' «'nuAeTD; HS ov (T)» ^pt^Uedo/ t$ 
imf6?M^j/%iBu ^iAi^riray uou IIuAoiy* cU^ >^ Gimii5*, 
Snt 0uKeiQ' iimst ta.i e)^ vmr)/m' ^ axwB(3f S^ 
W» t\ 1^^0/1 ^/U^y, 01$ ^ f^e9S WA* ^''^ av7» ^ 
>fni^rov> «7$ Si <pt?^s, Touyaynoy ainw iy^^' m ;p 

* IIo^IimO Cre<la iateUigl angti/iua illud ikiv<, vu1go, tii 
Slreigiis, <{nod EubiEaiii a tem contiBCDti diridit. Erat taineit ft* 
tiam civitai ro nomitie, lĕu pRHnontorium, ilttu* inful«. Tiffbr, 

* Sf} w*. tiipra, eodem fenru, lin. 11. MarihnJ. ,91,zecli>yGOOglf ItBPI 2TE«ANa¥. 4>iAnr3r«, 3^ ^iMWJi, t^ b^v ofMiae tumm, T)t$ «.¥• 
oAjwioi i^ T^ -^puTms' a,mM<LynYeu rns iSn ©ij- 
€«!((». Tcium <J^' oojucKWs ••nw« >KJnv ettrrw, 2l£F' t^' 
TO^' •\lSJ«oa)' oLTtir^uu la^ tb« 0«£b4»s. Ti otw 
«weSn 'ft«nt. Qumt} ev^$i ClfX «f fmx^i, tk$ ^ 

Ttts -TnAu; ctuTOC' b^tct$ i''^ yiw^iaa a.y/^, ko) 'nj- 
Tfii 'MieOt^K, /xocfoi v<!tQyii m^yiryui c/k. r «^v, 
T»TW J4 ^wwv AstSw* xa) rn wpit wto?, liio jt^ii 
a.?n^^si<tv, T^u) ^^ TVf 0))CKf»$ i^ 0e-iUAt^i i^ 

/^w, ^iAnrTTa,. On J"' tno» Tturr' r^ei, A.f>4 /ui 
70, 1% TW K(tA\icd«nt$ 4*f>K^tub, xcu tw ^&n<?^dui ^ 
Tou ^iAwTTr», E^ (»» i/Kportpai ii/Hi am/St ^iwT* e$aj 

'4'H«IXMA. 

'Eni MntJi^iAs cLf^^ms, avyiLKir:v cML^omat 
'■Cjsn *pa.THyafi yviofjSf/7K, i^ npvmv8(iiv x<t{ j3ouAh£ 

' f.ifrix raura; fvdb;] Ita interpungimiu, auAore Marklando. 
Ollio, ^/.era raura iv&i( ; 

"* rjarii/w»] Vide Ubbon. Hmniium de Repub.AthenienAnm, 
et Spsiihein. ad Julian. p. l6. Habebatur hic fcnatus irJyKAijra;, 
five estra ordioem, permiiTu magiHratuum ehilhint, Ju^Tu autem 
miraariuni, qnoTum erat de cxcubitj, atque de pnc^dio urt>i3 provi- 
detBi Ta^kr. 

Ibid.] Videfii PotUrr, ArchsBolog. I. i. c. 17. ,91,zecli>yGOOg[e ikHM0X9ENOTS '£W^eoii»» $aA,nfiEu; cKn* /tttJiRL 'AdwawT futJV'<^ 
mifd/fiffi o# T^ ;)«pot. MrraTn Ttywadat/i ^V.' d« Sj^ 
^ lV|)aia, itm /tii ^ tm; ^t^piM; uo-iy ^iiiBT^7/u> 
iM* ' Tvn»> /" flue^$t ttu sBf^0£oT m^y. iiamifea, 
HHTe aapnfUfsu<imLe, fiim ^bnKoirotflrr<t(. '^* J^ ^t 
k-xiQna^ i^ ^|«piV*Ti T8Ta>- tmyoi 'ijtt rStt t>$ 
iOIBtJW^ *^fnfuoiit ta.1 im tt «ibwTw '<^Jteiw 

^^tififLeLTmiS tHis BwPiiis- Ka,^fxeftitav Ji x«t| m 
&K ^Pwtlypm Va.rtaL T)|v ^v^r)f*' tk ^ cVn>« (ci^ 

•71K (Biiuiy otaTOT eoeow» ets *R\ewTut> ^ $u\w'> xa) 

#aA«j«uf. 

^Ap' *^ &^Tai$ ^s i\-7nim hmei^i 'dn tipjj- 
lUu, S ^tur' * e7nryyeM69'' u/u» owtos /ikOtnisi * Eririui' ottAui' r^T^yo;] ReSe a doAUStnis Ttiis a<I /'<JZr- 
eem eft anitnsdvnfHin, r^ni^ai' iir) rcn &\tvi', Iitc nSr irAirin', 
cum cllĕ imperatorenij <^\fed0ribus copiU pnefueriti ut dilcenie* 
reCur ab ep, qui iquffinbvs erat prspoGtus. Uterque occurrit, infei, 
f-54) i'> ui° decreto, o lir) riiry ^Xiraw (paulo iiipra ifta veda 
jcriprit, rav ln'1 nii' £rXw>') et j M rw» iWiun'. Neque eft, qiiod 
quemvi3 la^lat ea tocutio i iii\ Tutn vi(>jm. Nam apud Tbucjdi' 
detn et Senophonteiii ali<juotiet d^irehen^ ra fcXa dici j>ro rds 
trAiraj. Taj/iiir. 

* sTr,yyi?J.£Si''] Itaplurimi tinoconrenfu. (Tlir&r^HocprMilt 
f^ tTC^Yyai^', ^watetnyut ideui modo pnseSt JI^^. ,91,zecli>yGOOg[e nBPt XTE«AKOT. 2$ 

tlilSTOAH •lAinnOT. 

&A2lA£rS M.cvaS{fim $tAi-7r7ro$i *A3ifKqar 'n 

eww IIuAdiy, i^ m, 3(^^ r ^atuSu, Cp' 'tmma TrtTreni- 
fdi«£'s' Xj 09«, fJ&p ocot/eneis /laejrej^m ^w woAm^a**. 
™*< ^ĔJue?-* UiJttytio^^^iAS '.els ««Tii* tk. Js ju« wnt- 
Ktuorm., ■H3L'^it^tbi ^Gortis i^ i^iJ^-?io^tntfSiJoii 
* XSrt*7X(£^|«^. 'Amlow Ji jcseJ u/iĕis «^jtw^Iii- 
^&©aj j8i»i9iTv ttuWit, y*^<pa, vfuy, M. fui ''^ 
■^«OT c«^Ai|(Q^ -aĕi ■nrtnw' tos f^ ;$ o?^oif, ooJiir 

0^10$ aywm^e^a.yims, * ly ^utk, iipfe oti/t^a^^Att/t- 
^o» i^ iwuai or itus xaiK^s ii/Mti <mt^)(^f 071 
ea» ^i i(tfisrm •ms a/iot^sryntdpois, ow^ *t3iypwn» 

ty . *Axown, «; int^S« ((VA«T i^ Siofi^ereti\, cV Tri 
<oC9s vfixs '^StjoAm, /ocjs "Ws «wtv <jvfLfta.^s, «1 
mum r>0 'mTioiiccjt, iiumit 'A^irit^ati ^ ?ijj'7mfJM' 

* MS suf£\ HdK reri» addit, et n&e addit, editio Peliemm, cum 
MSS. quli]que. T^oyAr, 

* jMnr^a^ajuyl NonnuUi conjiciunt, xata,!rx.i'iia,tTAf_. Idetn. 

* iwl iB\iiiv] It» pluies. (Taylor.) Plus, quam par ifi, iitl ex- 
fe£t. Ntun idem elt atque & dixillct, jri vActby, ^ w^to^iut, tcI 

* ■ij ra.ur*} Sonant, pr/rJiTtm, idpu, nt &pe alibl. 

N ,91,zecli>yGOOg[e KcO^i ^t^K.' eaJO) mtrra 7% vrfa.y/M}a dtdim ^ ii^ 

^Aaf]ra^l €>iiCa!iot x£YpI«^(M> O <r)t Tew^TW 'n; 
^Tui; «Mi^H nwep^; x^ out/ai.yii/ims» )^ e «^* ctnwy- 
>«iAd:5 lEt. ■yj.^jU^, ^ (pmauoBu i(fuist W7S4 '^t m 

%oa ot E^^dwes, cutaaim tums tm <lfms. dSi^ '^f, 
071 aii fjSp cLhyus *^ "nk mfLC£m>arii A^n^ U4 
'nrs €)itbeuu; i\eus, xr^UL^ 'hO^ ^ "^ Bowim^» ^ 

•Caw Tw StwT** -Trpi^etm?. 

li^. 'AM^ ;^ c^TTV7il«ut ev 7<£)PtV> W tttrnui 

^uuot, «rw KW( tra^snm ^a^y/MTi» yvym a^ 
^Kt. 'EjhbJ») ji^ ^^jWttTHcSe /jSfj ufms 'Caw tw l«r t»ie~TV if' iaor<f. £t, (. 15. Ims Btrlat^cai Cwi <iXtn^ 
iniigrai'. Et, \. 33, liiniliter. Oe qua canftni£ti0nB agit tf. rSiUr 
fba3m, TbcT. Ling. Grab tmn. iii. col. 438. Ta^br. D,gt,zecli>yGOOg[e nEf>I 2TE#AI^0f, tf 

otlrTen icu/nts, >^ ouJe» «AmJw iifm aw«7&Vgi»TOi(> 

'7ii>jui aiir^, •n iryitm ;■ Oi' ^' ■K^ia/Bii^ 0rf|st?jl, 
^ a»«i«3v™ 0)fcaioi, ^iAw, euepj/^-iw, cwT^g^ roy 
*iAMnroi iryiem' 'Ka.rr oxams Uu atrTKS, x«j ouis 
(poiUo mwiioy, ci TC oMo -n ^'hsno Aey^i. T/i£(; Ji 
v(popafj^i TO •Trtrpa.y/^a,, j^ Stj<>fieyitt)mtt ^re ^l' 
eipZu/Zec o^$* cu ;^ Iu> o, ti av hroieiTs fiowu Ko^ 
a (&A01 (Tt ''EMtu/eSt o(Xjms Ipui -Tr^etaiMepdKi, xa} 
Ihl^pTWMTls a» «^■BTOiiy, w^» liu/ e\^luilLU aejieioit 
i(tf4 avm TyTTB» w* (ia: 77aW,oo ■aro\efuiCp$tJou "Otb 
;^ 'cfeua» 5 ^rAwMiw, 'iMupiws, i^ Tpi€ctMas, "Tmi^ 
Jt i^ T 'EmIww» x^Teqpi^e7s, j(^ StuxLfms '^oMa; i^ 
^(e>aA9i$ rn^ierrs t^' eaum^ 3(S^ """i "^ ^ "^ ^^ 
A.Hnr '£%< t^ 1715 tiflunis c^tKn^ ^dJi^oyTE; o^iiot Jt- 
t<p%tQym, av ais wns w* ' Tore <hi, ibts Brd.»T«, e^ 
^ Tau'^ 'a'aj)e7Xij{'a{>ro oKĔiyos, e^^oAs/^wyto. £t 
Ji /i)j ^«&"ai'oi'To, ersys ?iiy>f ouTos, ou ^poj tfu» 
£7« ^ ^ TpiiAe^, i^ hefiAfmj^ftUt/t xen ^ap* 
v/iiv etei, i^ 1$mi iTa/^^^i^* eu J| TnAei; oraetnu/, ' ? 

* tirs 9^ rift wdmf] Ton 9^ inlerui, ut fortiu9 et elegantius, 
fx Hemogcne. Sej/h. 

* raiy fi.if £» rai ira^iTiieSlaj] Hk Tocei tw» jiwi' iy tm woAi- 
miedta^ ;^ wgirlay, et rurt' ^J I^iomin' i^ mM^ inter fe opponun- 
tur. Jlli« derigDRnluT ii, qui nmpu^m admi^JiTaa/ : hx indi- 
cant eo«, ex <]uibus eon^lcuta crat Rerpub. Athenientis, Sic paulo 
inrra,' sni^KSijKE rtiis jily wAijSsn»— r»& Si wpOEr^iMri x. T. A. 
Vide oranino Tajrlomni, ad Otat. Dem, de Pali*, Leg, pag, ao5. 
lin. 4. £i£/. CaTUali, 

N » ,91,zecli>yGOOg[e b8 AHMOSeENOTS 

^ ci T^ TToAiTAeeOwy '"M ^e^-^HeiT ib2,?Jiatota/Taii, j^ 
Oi^p%^fJ^ai '^ ^i^(7i' T^ (Tt l^ionai i^ oroA- 
Aai', •Itt (J^ oo /jg^cfaf^m, m Ji Ta ^jt^" D^t^^ir 
p?.fw'» ?& ^A» AA£d^o^vav" 19 TDiouTB» Tt ■araSbs 7re- 
•roY^oT»» a'^av7ajv, •^Alto Cyx e^' (<UTVf 6tt>fuiat 
tr^^i 10 iTSiyoy S^«v, ^^\.a. ili t eT?pav uiSiitai 1» 
ecuna» euT^xA3^ J^W* o7re?.st|U,Ga.ioyT«y, 0Ta.v /StiAiin^. 
EiT, oi,'.yf, (Hffj.C^rtx£, •toTs jtt '3?i.>i?ttnv, a.vTT ttis •jtoA- 
Aws >^ «xafptf ptt%/jxci4, THv lAdt^^piecy ^JcraAaAeretti' 
tr; iTt TTpoe^TtKATi )uu TccMa, •^Mw ii3U<Taufj oujuaois 
iroAi(v, i3e5>TVi «(«TVs ■!t*Jrf«tx«r(v io^eQtH' av7i ^ 
if iA<Bv Xi3q ^giw, a Tore Byo/w/orro, wnot (iii^jJtew, 
rtw M?^xi5, i^ ^ioTs e^3poi, x«) ToMa, i *oiy(j»W(, 
•7ravT4 oJtowjoiT. 

ib', Oo/iis yap, o oy^iJS 'ASirwJJoi, td -w •argyiri- 
iJbvTos auiupe^ i^ir^, ^WjUar' ayoAimi' «J'' ere*- 
jkv, uv av irpinTai, jwpio; ^nrrsu, i^ te^^-n mfjt- 
^ouAa is^ ■mt T^smai tn i^iiTai* ouite -p tw a,i iu- 

^ljU«V£?fp0V 'i3^j/l)TV. A?A OUK. 891 TooTa, wc. «t* 

wB5iv j ■ffl'o>Aa ^ ^ J^. 'Am' «•Jrei^ 'r^ ts^yf*a.' 
rm eyt^TYii ^irrai' *p%^» KStTar?» x<q T Tcuhra 
3^31)<f^jiuv0v itoTOTHS '^' Tqv i^ 'Trompiay «ib(, ToTt 
Jm, tots iut\ fuffu, xat a-Tnrt*. xa( *Bre?7ni^xI^M. 
2xtf7raTfi J^" i^ ^, ei rapeA»A«?tv i^ irfa.yfia.Tai 
Xn^f, 7V >f eytMJ Ta Toicurra xeu^ au lea^m 
toTs euppoyouiTi. M^^^ TiflV Aeta9^( ^1X05 «o/wt- 
^m ^iAnr^s"», «« ^Oii^iJiotw ''OAiti/^n' /^^^ TrW ,91,zecli>yGOOglf nEPI STE*ANOr. 19 

TifioAtm, 'eus (tTTOAsJl ©iScts" |U£%pi Tt(TV EuJ^otcj 
^ "S^lMi, w Aotpiojttjoi, eas ©sT^aAiay '\1ot6 ^iAi-TrTTat 
«ronwBt». Ejt' ĔAowojtiensY ^ i^f>i^D/xt*ai, Xf ri Kjt- 
Z£v D^ TOewYTai», Tatret ji oixw^v>i jUe^it >«^pw Tpo- 
hrcai. Ti' «T' 'Api^Tos ci Si^uSyi; K(q -n IlepiAs^os 
0* M8>«poif j Owc a.'!r^ififuiot ; 'E^ m Ko^ <ret- 
<pvpx/T <Li 115 i3kij oTi /ucAifa ^^ala» tjit ieajTtm 
intreASii, xa\ Ttha^pt a.ni?iSia» To^ois, outo* vfui, 
Amnt, ToTs -TrpOiTiJ^ytTi, <34 fuiQ-a.^wm, 75 eyw e9 
oTat Stjo^S^mumte '^^'Kom' x<u a^ Tws tto^wjs 
* t«Jtou«, lyij Tws «Y^ija/iews toTs y^teTĔpoij iSaAti- 
}uuaii, v}ieig STE otdoi, xai «^^uaSoi* e^ti aly >< w^as 
ouTous, 'TaAAi a.v ^^AaA£(Te. 

*y . Kai "jrepl nii r^ roTs i?£s'v9^'^** 9** «ti 
oroM* A^^i', w mwm vyS/<3J ■^iAeU T^ncstTaip el- 
Ms^ct/. Amos Jli otms, oaoEp * ta^srt^ouu •im, fiiM 

' «irtif5 Hbc M fid< MSS. ra! rsTiw pnetuH. . Per, vel propter 
bot, qugi per contemptum rBj mcM^s, phbem, appeltitatts, falvi 
dlU, per plebem Atticam, et per nos, oratorea, yeltris machina- 
tlonibuB oUbntet. Rajke. 

* imXn^tr\ar\ Id numcro rwv oiuba,txy y^ n\^rifjihi Siayir,' 
, ixa.mr lecenlet Htmogaies, p. 409. Edit. Cn/pin. Yocera illam 
elucidat rcholiaHes noAer ad locum. T^oy/ur. 

Ibid.] Etymolog, Mag. au£lor, £3»* \v n7i yhis Ja.TTdiri r^ 
nampsiMiri, xa!axt~* riiir (luAit* 5flvrv*y ris i"'!'-^!' ^pi( roiaJ- 
nj» vmKav r£Tf(ipfi.iv9i. "Eyw fs jni?.X«» yoitl^ui «rot^S^o) ro 
oyo/wt uOT ra pjro^sj' ciro ruji' iai^u/y, S. iriy if)(<iia: Srt ■spayii.^- 
r« ap;^aic[ ruyw^raj KaniyojEt i Aijtinjj, 'H swAiK^iairia, ij 
^i^&Bs-inj fwSi).— Ka} aW.[uf ■^yiKn nyĕmyt,v a?X^Aoij ira^a 'AS^- 
M^y oi «01, W inarii' y-^ari^ iiivH iriSiro* i^ ti rij Hadciij^rie-t, 
N3 ,91,zecli>yGOOg[e AHMO^eENOYS ^S, tn, Tujj^ Q^iv £;U« C7rav vnem, uSims "du/ 7V7V 
Ttm /utQeLfyiaf. Kcum (pi?\.iau ys, xa| ^eim m/nu/ 
hima^n' xai nw sTot ira Ae>6)», o «iw 'AX^ajfJ^ 
' ^eylcLY QVE4ii(ja)f ejtioi', 'E^ <n)i ^oyia,» 'AX^aiiJ)(«i ■TO- 
% ;^s£»VTI, ^ TTUS o^is^w^i Oi^T* 4>(XnrToo ^ww, 
out' 'AAi$^»J)»a ^b^ ^■nDi^L c£» £>« «e^ h^ ouTa 
/^iro^* ei ^« x«ti TWt S-Ĕpijow, j^ lys iM.o -n /u<r- 
9cii wpa,*Tloii@4, <pi\ws ;tst( ^ewj AT ^jtAd» i»» /tiaSa»- 
oa./^ai. 'Aja' ohc Mt &vt*, * owt in' '3tt3'i»i woX- 
^o* V* »<q ^, 'AMa. fiiedvnv eya ai ^iAnwrou 
/dC?t«£s», i^ Kw 'AAe^»*^^ ^jtAtt, xftf wnf ipwrTts' 
«1 «T' iwwTjj, e^anrmi aurii. M4W.0» <r' €y« rot»^* 
'\^e|) ffou •TOJwtt, n^TEg^ ujiu», M <u^]hv A3wa»i, 
^JUc&ame A^»iif, 5 $£Vos Ij 'AAe^«vJJi>ou JtateTi 
'Ax.oue(;> a Ai)pwn j BouAfl^ ihW iii^t ») ^ĕ^ ^ 
p^aipBS ttuTiJs ^A9>jSort<0«/i »*( fle^eA5aV W- wf- 
^fa.yf&iJ(X. ifieu/^' Ita., xahref siS^ Am«v)k> ^ 
futs cULW^ /1' a. 9ivu, ^xai touthi» tST w^j££<iu- ' ££vi2v] MSS. fiXlar. Et codes nnuj eUam in re^tKntibsi, 

* «K eri] Addidit Rcilklua ex MSS. 

* ^TaTw» tic.'] Conttiucnda funt Tocabula fic>«c fi lv>F.^iod» ,91,zecli>yGOOglf IIEPI XTB*ANOT. 


«!;. *£III Xaipaviru Sif^^inDs, '£^9t^nCaAHnw« ot- 
Tii »ffe[^«/> A^n» 'Ai^iyurn/ Ko^tMuiW a-sr^KyK* 

"ra Asaedsit^i 'Ayo^AuTiou, ort ^o^e ^^^yp^ioi' •^n^ 
piirfiaL, at etpa J^ '^^etwttrcu Ati/Aoediilut Ai\fUcQtWi 
IleuuuM, ^;^pura fifaM«, x«i «ira^p|)£M-au m> 't^ 5«a- 
Tp£«, Aionxnoi$ ToTtf Me>aAoif, Tpaya/oi; ' ]OtjVor$, ^ 
$Vpa*» SH/iis AnitMoOsita Ai^uonSiw; IIitMRW 
^o^^ fi^iw, opm; eK}(^, ^oi^ £^voMf> »f ^;^ 2^,31^- 
■nXc4> n$ 1% 7V$ EVk£bM(( omi^, ^ iw «T»^ i^T 
*A3in«]on'> X5U AiJ^yttJiebi* i^ J^ J^TiAn ^jBa'i]i»* 
^ AQ«ir m jSeATi^ i^ J^/ui> xo(i ^gc^^/u« *i£^ ■noir 
•1' 0, 11 <£» J^imwj i>«9oi', Wmi Tottna. 4"^''^ ?^- 
■<}a.$ )^ >:&^vo/:ui., "^ vo/u<)v OTJc eatn»v 'Og^y A<V 
^'^IJW >$A?M M$ la i)ifuint y^yt,fAfat.TBt. ngi^rOa.K' * xduvajf] Subaudi, i\s r^y <?n}>^ ilnSmi. idtm. 

N4 ,91,zecli>yGOOg[e $i AHMOSGENOTS 

^i aya^puteni -tcv <^(pa.m d t^ 5stirpa», Aiotuoiojj-» 

KXm>w« Ko^cWV$. 

«'. ''A (tAw Jl»xa W ■^m^iojituns, a Sy<fyif 'ABn- 
i^ot, tmjT '^r. 'Ew <?■' * *t' «wtw t^'-!»», 'OC^ ' Miyf] SciRcet, «I<roSaf- W)J/f«i. 

* Tiu^i]ft.«} Hinc ^lchinei iKgavit ti^mttaS;, at a^Miet, Wi> 
Kri;nfwvra iymo. a.ys)y'i§£daf anyjjMi', (pag. io5. lin, ult.) cui 
propotitum fuit, et Ctetipbontem, qut tantam mul^Um folveie ncHi 
yollet, notare ignomiiua, et DemotlbeiKin in idem dijcrimeR ad- 
duce^. Si^rato enim CteSphonte, ha^ dubie prsjudicio iUo 
ufns, operam daturiu AiiHct ^fchines, ut et DemoHhenem \t\ ig- 
nominia notaretj ve1 ejiceret civitate, a£tione lse& majeOatis et 
perduellionis in eum inlUtuta, Idaa. 

' KXriTOf$f} Sunt nt plurimum «t amicia «cculatoris, q^oi re? 
dennndant, et dicm dtcunt, Tel l&ltem pn«(io fiint riatoribua, et 
«cen&», vcl ij# niinilV<% ^uoniip erat id CK^ujui. K^rtrtjnt, Mt 
Ulptanu* ad hunc locum, oi jjAprrjisrris Toir xn\s>rir eif Jiktc. 
KnriuB, ad Midiaium, p. 1 18. lin. 6, E£l. Cantat. '0 £iSuf TT,y 
ypi^* i!fiaiypn^tr, vn rLo.n^Ydpw r5te, i^ ir^aiutAH^iuu (rel r^r- 
)uiX5tiaf potius) roJrsy Sia tou Ss?!'»/ ci; ro ^aX«ur^jjc. 7>p;i^, 

Ibid,] Vi4e Potterum, Archaolog. L i. c, ai , 

* «V* airiĕr raru»'] Ad bunc locum Ita Ulpianui, dignns fane, 
qui fui( ipfius Ycrbis Ioqnatur ; St wv !m{un rw eivriSiu^, f^AaV 
«Ifu rii" aA^^Kv dya.viioy. Tlptrnria^ H an^itius roTt ^(yopiroi^, 
6« ft^ ii-ttwiiiSjMirt tfe^mkira>}uy «i yapiy rJ irfoiiJjU.iy ii/%csalvtt!* 
*fi), f<.ij rov «yn'?!^»» «)'ii6(iA9y «iJjs-st&o:) «efl r», wwj Jti ax8fiy 
*uy Ji l**rflu rj yoi^ (rrro yap twyyitt^wran) *a>( m e(y U^mtw 
«ursj 4sr^ «/iir(^BVi 'I*-Mv 3» dt t Ai%lrTif, ^v'uia ig *VXlf ^'5* 
xixra nii Kn^if (mtoj mgiT^* yi*fV' ^' i^fX^^V ^ ^** *$ ,91,zecli>yGOOglC DEPI 2TE»AN0T. 33 

Tsryin/^ ttw -p aJutLu tura 'Trmtm./^os i^^e- 

X^ ettti etui iS^Qf:-Kei-^ei. Tw f3tf aw •/^■^^t 

'nAe»i i^ ta^^^t/^ioi ttm 'Troun o> 71 0.1 Ilu/afiM i.yct~ 
9c»> "«* Wd™» 'Ĕ^ THTBi?, C* TWS '!K7n?\ndi(m(its ^ 

twj>e9»fl»Teti, em aA>iS ^:^ ifiu yi^y^s KTTWi^a» 
•nwrtH. Ktti ■jrssawcOTTet, «Ti xa( •^'^^^ To Js pti 
/c^oycW*"*» pJceJk» ms' £«5t'>w« /■?> TEpa*»!",. 
ka) aKnruv or 'ns ^iaTpu uAaoo) 11)* 'jt^pAny, xoira- 
vEtv ^Ac »7'ot;/tcu xai Toura Toi; 7rf^AiT^/uvoi$} em 
tt|rttf «/ii TW «ptt^a, x*i TTIS ttVtt^)|ffKW -1^5 * ci Ta- 
•re*tf, «18 S[34 /t* *Eti jU<v7w )t*( Toos »OjUBS J^ocno» 
^w4 /<ii <JWi, 5t5£5' rfJ( TtttiTa yQf.pm ^S^w Tolira» 
C^mm iiti, m ItJ^ 'AdmaKKj J&C5ua$ xai a-n^^ ^ 
•sJwJyiyi» fyvanyc woioi&a^. BoJtou^Mu J' tsr owTa, •tr,i ■itiXile.iCL( rS i.rjfi.tSScyn! ■rpaT»^sr ^l jMyht rav kiyay rr,f KaTfT 
yaflets i^!i}i.riini, Jn;Ma£f ra, xf^«Xaia, itfhs ri Stni* aarwj(fif' 
frifuv, fi,^raAiis ri^K J^toiKijinr. 'Q roirw ^wf )ta,ra, ^y ■ri,v yp<tn 
frf/ JijAai' it!ayyi»*r<^- Aue-irs^i! ya^ airij/ *'pw«faf rr)r «eXi^ 
raay infiiyct Sl r^y iTrir«ij9«7«ir Jr rai Ao/ai fMdafcv, w( ^Aasi> 
n^ew auTW. *nr* «'^ii' ivavritY oiya^can^atra^. 

* fui] MSS. bic addunt. 'Bv roT; i jw) tf»r9>arH'^)'«(f cicdidM 
iaa, ut Taylor. Vide puilo itifn. 

^ jrrtirai;] ^MTiKw/, apud£ucir«. fHl/!as, ,91,zecli>yGOOg[e 34 AHMOIBBNOri 

yir KM ©"pctTiuy t* af(fa. fu, x<u yty^^iwios Tou- 
T* is owt «Au^, oyTOS 'iĕ^ « tbwS 'oĕ^ «,T4rr«» rw" 
i^ •jn7to>JT<&j(J^en yuu TS^^yyBpm T^yus oautous, 

Ao» /zsGy<nfmcif how •? •otA(TW«» t -5%* i»s'' 'EA^ 
AlecAUt; ■ar^us &^fiUu t-y»' .»n ^ .itw ^iD<^i^($ 

5*f*iv e/M, ^Ese^^Ge 3tW li^TW ^iAtTTjrDs, iewa* bJ^ 
^ «youjwa^ TiTO* eTv«j ^a-js e/U* a iT', eup m )t|U<£^ 

7VT«v w^«^« Xpjpv, TwoyTO» ^ljaywnw. IIA^iathiiUa, 
a e£vciyes *A5Z««({gi, jue>ft «Oirnp^ ^i^^jne^a' its^jb 
^i^ Tws ''EMiwn, w TWir, iSVat «ao» o/ioiis, ^eejc» 
«taC^J^TW, i^ j^ii£$c[mav, xai ^ou: iyp^ion av5ffiKRir 

^y juc/mtToti yf^i*w»y oSs iruat>0vifns, xa4 ouu^iyuc ktnoiJMra «t *« 'EM.i;va[a. Sc. A- « Toif «ra tiji' «A» «^jnu- 
fLMY )^ b Tatr 'EM^mc«tf. MariTand. 

Ibid.] Hanc periodHiB, tik. ilra )^ nWun' Scc. iU rertitlleidttas : 
nt&« guum e^htt tna atfU4 nUmtts ei fequaiJ^, fi jaii Jtetwfit 
tftram/Mam ra^ gtriHj^ addietrt, ftrUM um mii delegi, quii •oer- 
fitur ia geremdlt nhiu ui, qtttt «^g i^. am a&S Grtmt ftfiSt ,91,zecli>yGOOglf HEPI Srt^iKSOT. 3S 

Kt( (~|^i^ 'i^s iau/nsr MH ^ajau.nuiit 'in ^eJig^ 

TiyyaCS» -'£>' TttiauTW h Xfii/it(-<sx^y HMjhi *yv«i)t Tw 

X . TLoT^oi ewTW «%jW, A^m, w ^eynijU* apai- 

ttf^flv, )«ti ™. TOy rrg^^ym jyJW: xAi Jio^ «wi|pav i 
£ TW~Tp A^ /t]( •auur ; («Tbwr ;$ »$ aA)^$) a J"* fa- 

«; <i)ouvi CMc TnA^, &u<Ta i£«if)w' >ryi4i^fM(i ' AM« 

iiSius ^ li}^dti>, "ns Wa^ (i^i^ y^io^: ^ ^itA» 
i^hjr^ av* vim^ TU (Wm^^ i^ (rf/iCeCnxoT«i * i «.>«»«;] Addunt MSS. Taylor. Km, eum Reilkio, iole- 
luimus. 

* iirdrraiyj StnCiii videtur deeHe, Twy a>^r dtrdyranr, ut p. 36, 
lin. 6. nuy a/^a* 'EMfrui>'. N&m rciv tiffivra!v 'EM^rEur iaclu* 
dit Athenienres, contn fuam ipriui hypotheSa. Sic iofra, \,^J, 
pi) juray i)uuvj oM^ )^ nsvrwv ruii' af)^¥ 'GM^)Wfi Vide ta* 
tutn, fupra, pag. 34. lin, (6. et hu p. lin. 1. M$rklai4. ,gt,zecli>yGOOg[e 06 AHMO:«ENOT£ ' 

/ttTO raio» WTTW •ns' $ iTij- 'oĔ^aesutwa^ mum >jy=. 
13^« '01 TB •n?( ilm* 'T^Ktwi^taii ih-TnSl, «j a» 'Ap- 
X^ots, ^ Maomyw?, kp^ 'Ap>««f ^sm/Ac > *AM* x«ct 

to^&i «.'ina», Jteti jU£Tft &iJr w>«» wir^«e», /mts t^ 
«ut5 en//v*<*'^> /'^ T^ aMa)» 'E^ilwarr /Mtltyet 
/twJs» Att^TTWa^, 0^5 ^ et» -ns^ J(p 'rW ClOt M- 
Mva%rw •« «rgjtTle» cMum, ;U«/t-4« W 'WnK 
^jwct. Et A ofioias a.7BLiTaf 10 a.^MfM„ "jio/ iryi" 
fMva,v, T i\tu%fiti.i ■efe«*ACTD, /ictMo» « )t«tf Tas 
* sroAmw, 'oam nSi/nLTo, int ouv ajra,vr«»' c/A^o^ 
Tol* tt^s ibBAewriMSE, e/toi we4oSs»T?; i 'Aa\' c««^ 

Xst' T(' 'rftu "otAi», Amni, /o^^^tati •mm, ap- 

mua^ofdfm ^&iAj-snro» ; H li TB» avftCti>sn ftfta Aij^ 

Stljt^/pei) '05 oma^Ai» jt^, 0« mi»7B5 Ta V©i* ("•yf 
^s iifuf<ts <yxemK, wp' %t tums^Skt -n ^fm> wi^ta», 
i« -0^* 'Og3»Tl(ffl», i^ ■njUiis, ^ Je^s, «.>ii»i^Oji^^)i» Tw 
m7C<<^, Ksti '^^jw aufta5a., xj >£»jcat/a a»a.Adixuaf 
tcnp ^i^cn^os, i^ la» amji 791$ E?A)Kn evfiJp^yf- 
T«»> $ l%r oMa» * 'E^Judi» '^CjOtif mnm cmLX»- 

' yoAin/a;] Qnid hoc fi2nificat, vl<leas-ad ^rcb. I>.4^. n. i. 
' 'E?A^/a.T] FoftliancToCMii deltTlmiu 8* ra, auitore RdlLro, ,gt,zecli>yGOOglf HEPI £TK4AN0T. 37 

X9uny fi(5L^> 'Eapay (T* au7cv tdh ^i^nrjeott /a^s % 

^r Q/xx£iefifi(nyj ilcu tJ^i -nscnAytTo., r ^v<i^ 70 

Tou (m/wtTBs napeAteOi*/, -nrra pccJio); hsh rro^Mtts ■^T^poie- 
/4^0«, o^ ^ia Tji-Tri /«70. •nip.w ^ «Tt^j ^t. Kii* 

/MV> 6^ 7VTO >« S^4f t£v UTSy TSA^W^, (u; i^ 
^^ c* Ut?^ Tgjt^W, ;^jpia «Jb^» 7BT1 y\ Sm, luu 
fux.fi, 'rvxiJ/r/n fuiyci)^&^v)Mi.t ^a^ynoja r/ltni^-y^u, 
UT^ "ns T^ 'EM.i»(!rt afp^5 'fti9*'/'*^» i Tnr. . 
■? »cw» eiiC(l?JtQaf' v(ui Ji cwn» 'A&MwiiiMS, j^ xa3^' 

ragnp»dtv af6T))( '\^^o/u)uua^' 0p(»^ isacc.i/tiu/ :ub- 
XMv 'Oi9'a/^B(f> ^re Tits T '£^\Jiv0y ixA^t\^ tumJt- 
«t7>iATV5 (3-ĔXfl»TOs ' lO^japwJai ^iAwrTra, «0/' 
av Eis rimra. ipniaye. AoiTnui iiuiw Jw xAi ctyet^iuuM ct qiix, teHe Ta)-loro, in plnrinm et prgihntioribui MSS. de- 
<\mi. 

' rw ipba.Xfuiv ««jtou.u.Ecs»] Peicnirai eft Philippns oculnm 
apud Mettaonam; cUviculam, apud lUyrioti manum ac tibiam 
«pud S(7thM. (ScholiaD.) Stock. 

* rw ^w«^^] ■■ e. w¥ np A. aut jntTi rn> kM-eoS rtiiumt, tn 
coTpore, quod tt]iquum SH eOet ab illorum membiiorum ja£hm. 

* ^a.fa.yv3^,n^ ^iyjit^'^ Ulpiaaui, « oiKiTsr xr5/*« ^ Ais'? 
e^fta}va- amSiJari ^ur /a^ nr ro i»aTpnf, vaqa.x<apa ii rvw 
ISiay -Kj tm ttKiWiji Si fM7(e jSspiingra; tlpttn^. TiVi yo^, 1 1« ftei, 
TEifc[^uf B{ } 0fMfuX^i £Tifyiii r^* Ti)x^v. Aaxt {'w^ioir } 0(ix 
B?t[ufuu. 'Eay $i ai>ar^«?f fu)i MmuSw» Str*iT^V oi fifM T^w 
nji^iny, a»fov/uif rw in ni>k]f ^/uror. ,91,zecli>yGOOg[e si AdMoseKNOr* 

cifta, ttaavi, oi; CJKgnit cT^^itn aiW>v Uf/etf, oni» 
iK\^ ^tyyas. Tour s-rt-oiB-n ^ t^*p5^ iWs» «- 
xir»s jwtl /cf£jotowrr»s. E>fi?^ « x«u ««i&ow* 

risttra. TCp oM* i^Bls, 'Afi(prrt?\sr, n^trM,r, IlMi* 
>^iiVi 'A>«ni(nit> »^5 - rarat fafmf(^ S^m* Ji> 
Xcu Aof*n.in, X3i rli^ n»Mpi%u 'Tti^bYtni, xsi "^^ 

•}rif%os, lay t^ Turoi' 4ii^ia;iC£^TW orrtn, CVX iftii^ 
a ?<0air ^^p^s ^^ ■" <"' jSaAn^j. Ourt Ka/ 'a£< tw* 
T«¥ e|J* *AWi.' ¥ ESGsi*» (iiicwos cnpmpi^opdtns, ^ 
lyi-KtTOosci^in 'i7hT8i;[«^ '^ •tioJ 'Ariiidd, i(<f!f Ms* 
>a£^ e-m^poirj i^ xst&^iu€aMH' 'llpeoy, ;g xsS»Jna.'je-* 
rm Xtof^fur, J, xsi5igiX4 <M fi8p *Opa$ $iAkiJW iw 

iw t^ ew^ '7mou(.Stfo»3 i^ Bu^anuy •miXiopx«n> ](^ 
woAeis *EWJ«/i3U«, ■mis /^ *v«(p5f, »f Twa? Jt tv# 
9t;>aJk; vj.Ta.yii, Tirn^ reuj^ TturrA 'Tnm, iSwh • cJJ' t! 7^'y)v«v eBa] Ob «■ASimie?^ tlSin^, ccft:gju, {nXar* 

' iif J^^Eai»'] Phillppi, puta, qubd nomeA aegre videtnr pofl8 
•mitti. TdTsri, ieKTiKHs, civee Atheiiien(es.- Aji&, • ,91,zecli>yGOOglf HEPt £TE*AHar. j9 

^mwj Tira- 'T^ *£mW ^ T(tt^ i(0Ai;0wreL 'm^ 

*Mwmy Aela» lyt^owjt^wii' iw !E»MtJSi ,oS«(.y *^il- 

'Bfe* Twy iwot/iB*» wB"»»* Ajĕ^^pjosaj J"' j( aroAis it 
oWoSairet ifm' e^jw Jii «Jbui^a. rayTec ^(wra., i 7«- 
9pctx,Taq, .1^ ct/M|mv^tt E/tcu Ei ^ «Tti Tbiay iml 
liuhtniiu p<t.vtiu(tir 'raeL «tMoy, ^ Tey 'A5)ivs4off J^/w' 

x.y. .Tour* ToiyEU' m*oAmi«jUtiV 'Tpt e^*, jyij 
•p5y 5UtTaJifA»(HVoy *5t>^ «*?pcmfE "o«Mrav, wttyrw- 
/oiy» ^ '0£?Aej<i»y, :b;^ JiJitrCWJT, /t» taejwtCS ^raujrd, 
^t>ijr7tTfa *JlCTt\By. Kccl /«y, t»v Uflu^w y <ymii( 

* Mucrwy XBay] PTorertmm in eot, ^nl iaipone « <{uilMffibeC 
iKduntur ac diripinntur. Ortum a Myfis, Hcllefpoirti accolii, in- 
fami ignayia : unde iAairuiy J^aa,, et Muirtuy /^aro; fcommata 
funt yeterum Termone trita ec celebrata, Teltuitur Stnbo, Geog^. 
Ijb. la. et Cic. pro Placco. Narrant rasoipoy^tt^ai ab eo tem- 
pore ijivaluiflĕ proverbium, quo tempore Myfi, alifente Telepbo 
rege, qui Grsecis enuntibus vjam in Trojam mon(iravit, finiti- 
moram iitcui&tioiiibua inale Texati InnL Vide £Fafiit) CUtiad. 
Sact. 

* Smn] KCalit MarklaiPJRs^t^^moy; Taytomt, o/Km^arp, ReAa 
Wtem fe habet. Reifkiusvim»oeiaaflĕcntu«eft: Tdmitfi mn JHom 
bt imiis aiBue /Bferfirti jMtniti^M, fid t^am adbur ii fi)a,'^ fitm. 
No8, In tdi re, dicereimu, fBffiffins tbi tnie-iom^^kit vfEi^1iJlmeiL 

"* «tura] Sc. rd -r^srt^a ^jjMfx, k, JiJtwa, ^ jWB^iip**''^ 
hiec noftra bona, copias, pofleflKmeSj jura, decora. U\! Demodhe»- 
.ne», Y.roura. cnnftaj opes^.toiam Tcm[ftibt!cam, nBiTeTfBm imp^ 
nam Atbenienlinin-, ita TtiUins' qiioque vocabulo ^irc rem omiKni 
Itonnoam compIeAitur. Sej/h. 

* Jicri;.)»'] Ita MSS. optlmi. Taybr. AddiiU. £^,> ,91,zecli>yGOOg[e AHM0S9BI^0TZ 


^TH^i ci T>i oiDt>0(ffi^, «s iyt A«*IU^rret, T« 
vauap>ov, ^ m /trr ai/iv ^^TB^oAEyrdt, mut^n aaunm 
'Cti ^ T? «T» <Bf^'!ro;tTwr * us 'EMiwoiwnnr, ©^ 
$iAnrw sjWTT^jpj 'A/tu*S4 X5^tt>wi;:(a eis MeuuJb- 
na.1t >^ c^ pi><MM r/Ei, '^/uXii^vai 1«$ ITpurAyeis, 
9^ TV; ^fa.'Trr/vs, 9ff»s *ii iShA)) ouia^^wi, tw a^ ied cum 7^v nu rin tafaxtit.ir^». lUiJie. 

* ^ ^u^^j nwa^^^'] II^ iliquid. Leg. ncmpe Hc Tidetor* 
{«to; ig 0"^^ )^ i^e; njtty^a^i. Piytanei in curiun cogebuit 
&natorea, lintegi autem plebem in Pnjcem, aut in tbeatiumi ia 
cwcioneni. Cur aliai Drategi hic loci commcmoran&tar, et « 
quo {egendi erant legati ? a tenatn, an a pkbe? a plebe utique; erg» 
plebt quoque concienda erat. v. p, 43. Hn. i. rpuiii/ui ^ rpcH^y'^ 
l^T,fiAnrM' {iSta iu conciooe, quibus ipli interiuiSĕnt, ad Ceaa.- 
bim, qui in curia remaofiffit, retnlenwt,) ri lx r^; IwiK^sitit 
i¥tfr/}wms, fri lii^i rf itjii^ (populo, aon ienatui) r^iaCtis 
cX«da| WfO{ ttMmny, viium luillĕ populo, ut legati ad Philip* 
pum mittendl deligerentKr (a lenatu puta, au£Uiitate ipfi a p^ 
pulo delegata.) tJem, ,91,zecli>yGOOglf ItEPI STE«AHOT. 41 

« JC^; 6^;^ «M^ * u Ji 'n ^iw*'^^^ <»^ m 

^uinciai ]c^t rr2u) -nK eAocpu^ 'o^uty* « h im^ti^ 
rimn 'S^, ^' iSfuf. ayw^unmy» ^ « « ^K;niftiXt«, 1} 

jt^wc JV/uf i0»A(«<nrreej 7t <f)u 'iraiur. 

- larTO ^ Twiw Ts -^i^pwiLa, 'E^^yos tyO-"^''» 
Cwt £>«• ^ J*' i^s^;, ^ 'Ap«B^v' «&' 'H>wraMro5*. 
atr' 'Af¥^in mAn* uTo. <I>iXk^7D£* mta Kn^m- 

Af}4 T? 4ii^ia;u«t. £ni * NixoxAai5 afjffms, BaJ^/iuiws %fif :on * ci Ji ri wA:;fi]Uj^8yra] Sc. rJy ¥Siaa.pxfir Atwi^tarra XaCe>i> 
{ 'ApJt^aj. We{ftui. 

* ^o (trorii^t] Sire Fhili[^)us> live Amjntai. /dEmt. 

* 'Apirtifiĕy—*lr 'Apirifuiy w«Xii'] Sciliect, alter eral Aza* 
iuaifit, Blter ColyttenGs. V. pig. 43. lin. 8. AjA«. 

* N(XM^itt;] ArclKQ crat et> nomiiic citx. 3 . fc. polt &ti De* 
moHhenii. Yemm hic NimtAis; liiie dnbio e(l rdlituenduin. Ita 
fiae litnra f!r&i«iau.— EAcm lane pTastone, eodem menre, hKc dno 
aAa habentur; tivo fiat MKKiis utrnmijnei fin itlnd tmdenit, 
hoc Tcro /auOta, Vnfe&a in hoc nonnulla «Nitisentur, qwe id 
Aailer* |wffunt ; veram noa no*} tta oonraeTiA 6eTi Athenii, ut 
popdni fcnatiri pntaM et pr«iGribeRt. Bt y*dem rn/w Uc 

O ,91,zeai>yGOOg[e 4S AHUa2dSN.OTS 

twii m oK Tyii dmcAwnAt iaewpuiiraSi 'vn * £f^ n^ 
i^ftef 'afu(oM*s i^£eQt)Lf /ai^s 4i\tnm vSe* rU tmt 

'A^yj^yaw, Xlo\LaLftm 'Amonlnii Kajuui^ IlfU^ 

''Ooocp Tsmu/ f>4t Tt(4riu i^MJua m 4it^a]tuLT«> 

pMo tfWf 1^1 w «roAcjiuL *A^' cix e£f r^ ei ^ 
N^t <sH)ni <^ «uml rscfrsfn K/yt nKfi^ji^ Kcu ^uW 
Kii"' ^^iAnrrro; ei^T (trtuTcu fu '\1)9'^ ^ 'mf*i' 
yMi% rne^s r}outA»T. Ar}4 ^ ai/rlw •Aj* *£jb<(eXtcv 

£ni2TOAH «lAinnoT. 
BA^IAETS Majw^a* *iXnrT5S, 'A^moiai Tk 
B*i>Si i^ T^ (Tijua, ■^ai^. 'n,a.^yviofd§m /zscps *!** »' 

IIoAuxff70$, iW^e^o i^ ns i^T -^i^uwr a))»»^ , 
«r OKmi^^i Asaiilfuts. Ka^Ku iJ^ Sio epury* ^aL ,91,zecli>yGOOglf nEPI £TE»ANOT. 43 

Hedt Of ^U}4A>I CM^Kit m^ * bT «Eedc ^ AjCt^- 

/iSif 'm?<wfatafSiJtts» o& <r»iitS^\y^LfJ^tis Ji n» Tav 

fuit *ni "n* nw '^^jVAfx<)iKm ttBC^s «fii ?iAj»s, iw 
•m\ifiei* «KtTlsdbMT, ^raM^ lui^m <pi>>arnpMjfJ^m Ttmt 

'C^am^ci.juCiirtuw et«T«r< ti TMtrm fGiC^tftJbv &«^ 

tVW'i «^* ^>(«C Avirep 7ij •» rt(& i^c&^^^mb '7&S*. ' iT/ eTi<4«] Porte, iT/bmo-^. 9S^. Onid fi ilir' •twd* 
Amannitt pn iT n «Iirdi? N<»i dcfn&t, m hJiit meniotu, ez- 
cnpli. f 

* UiwrJi' /iJv »f oiTWy} Sx hoc nuaMcoruUl «etat (iiiC* ft 
DeinofthB>eia. ffiifiiu. • > .. 

* 4 «^l I. a. i( W f*& £fX. |9*i}9f«-«i> fnUudi, }Mn<l^, tttt 

0« ,91,zecli>yGOOg[e 44 AHM0£e£NOTX 

AiTietr s^^^ai lULT ffu. Ti 'Tnr' otw iSs aMow 
f>75tA£v T^ (/ui ■7meftiiYfuvm ctr^i /M;umrctj ; ' Ow 
"^^ST flUUtvwt.T»v ft» ifjufinm T^ ceurre, a" « w^ v*<o 
yi^^^dupe' THTi»v v^ ^t^^f^ iyo, X3» Toums mtn»^ 

^<(4«, "Sn tagyTOT (jcenros e« ILAoroniOT» * irctpe- 
J^ueTD* eiTa Titii ei; £t«Coict.v, mout Ebiboie(.$ vxlm' sTot- 
T«v £^' 'i^»ov 'e^aJ^, Onirn tai^Ea€«icLv, xaj tvi w 
.£f«Tpuu>, PTTuJ')) ivpaLwouf olum; C« TeUtTOJj Tcu$ 
tfo\eai ^i^Ti^wn. Mncb Tobrro. is rtf( * ^n9D\evs 
omrrd.; a?n?viAd., X5c5' ^; X£^mtffQ$ fou^)i, mu Bu- 
^Gbrnoy, xxtj Vd,v7i$ «' <jv/i/ui^* c£ «v u^ ^ to. 
lU^Mi^a, iWfvoi, J^<q» Tiituii, 9C^cuoi, ;t«f>rnf * 'O^ t 
i» ff»;n«%iB* r>iyvom* 0%) J'' aStMujBiwi, 1^$ /^C 
u/ur 7ST> ^eudntny n avm^a. 'S&M>4veT0* tmj; J^* 
i\ryoa^iitnujit Ts -;ii)Ma.X4«, ttv u^s 'OC^wtt-n, /iifim- 
<Qu/, i^ fo^^eiv bi/M$ /M jUMw eirttff M-ms, ^h^\A ^ 
^f^5vvuf$ av5pa^$ ];5^ /luutik tT). Ilcwm ^ &«^ 
biDUv, a. ^se?ei7iaTt d»TiTf. 

' «o^ASiro] An wo^nJum, i. e. tKtt^, damtt afitat. Ylde 
ViA»r.' Var. 1«A. I, iv. c. 93. Ad SmileBi locnm timUiter olim 
Sdmoauit Cl, Matilaadiu. T^rlor. 

* a«BrdA«f] Ulpn» Scbol. mI PUl^. i. 'AwpoA^,. ol M rff 
l)nnf*«qf nw rf)iiif)M' air»lifa7fiJni' ciWroMi n al n»' rm> Ik- ,91,zecli>yGOOglf nEPI STEiANOT. 4J 

5w9'' ^l^iraii^i» «ip' ti/i*f ««9, ![34 -B^* t5» oMot 
t^em^ta ■m.'^')^, siiiis a.ynu, 3cw 7fa.Titft Siuja 

2u. Ol' ^ O^ IV KMt7>if^ XW ''^ ^lAW^IbO TBTI 

fflfe<rCe4; JtSp' ajfix.vufSfJoi, 1©^ enii xst.TiAwov, A^'yji, 

X^ tm Sv(^, tm a\jix/pi^na, Aejpi^&s, aTniAetst* (jbi 
J' MBM piJjii, ' Ou -reiW e-tpest^^S» Ti^TO» ^riiii m 

Oat, {ioa ^' a.vaXceaVi.i' ^^' ou mi y^, ^^a ;3ooU ^ 
^;;)^, ^i») Jt H<r£-7Rm, (av jum oe V7m nrauatiaiY, am- 

XJr . STI^StYWUltMBiiy TBntO' b/WW i/it ''^ TOUTWS 

''™> W *>'^-'|«.vTiis 'Api-jmiDca ms «wTits flvM.a.ta5, 
Aamf ovivn K.Timipm ym yi^^tope, ][^ a.fctffiSit7K 

/wi TtnV ypYniJbp^, wt krmmt A^ms Traponr, oJIt» ' 0» ttim itfix^ ri^vev ii\v] Ulpianui hunc locum iu il- 
iufint ; Os roimr iu^aifi^v wro p^igju.arun' ^ytu' Tra axo^H>&i(ts 

rarii, »f ^MDn /tli' l^m'*;»^)^ nrAyaiyi^iyla^ T^ ti!imerr rSn ^ 
miu Ai^^it^;' mu^Di'») {'i tiM vnn ot>Jjits, t! jim} th x>^<^. 

» «a*i5] Va. ^lchin. S. 77. 

* It] rwnit] Quod cgo aitarchi et Philiftid« fmidei clu£& 
iem, iniUi f«dflĕm. Bei/lt. 

o. „t,i.a,Google 4< AHMOZ0ENOTS TH4ISMA. £111 Xet]p(mJ^ 'H>^^n$ oip^^om; , rct/x«AMir#s fx- 

9%r 'Adlwstjdn', ^ ■ncMoTs 1%^ tfu/tfM';^j 04 lac?^ 

fut.iG**> ^ i»A$ ^^ C^* TM EuCoa;^ ^Acw iiA^^I' 
pnU) ](^ Sil^Ti^M et/nis an i^ J^jii^ i^ *A5ItM(^, 
W ^^'W» S 'iS^rlu %, 11 tty JNJ»rr<q a>aV '^^jctij 
■n a^'i%r 'A3in«i«y, ^ i»y oMdnr '£?Anv(ni' JWc^^^ 
i^ j&iA^ ^ i^ JSi/uf lay 'A^ltMnm, e^ec{Vfn( An/uo--. 
£'«&£' <^ivtoc8nv$ IIctia/iM, icM 9c9«(ancj ,,^0^ ;s- 
9a.y^> ^ a,ya^pR«Kj m ^c^oy oV i:^ ^iaTpa, Amu- 
otu5> r^yefi^f i(S{iBiSt rw A i.ievjpf(uaws rv ^ 
f av8 iin/ju^ndttu/n 'Au i7'pt^vautt0tc.f (pv>Jw j^ tov 
Aj^w^ii^. E^TTey *Afi9oyix«f ^peo^o;. 

Ew «w Ki; u^y «Ja •ma et^j^tn^ «t/CMAt* 
Ti iiibAu 2i^ tVic iQ ■■^wsUia, D ^\afeto;4«Vj ^ y^ 

fium Kmj /uu', omy m V£a |^ yiafi/ia. nRoi lEt leg^- 
fM/m, mi r% it^as t^, ^'■fv TuyyjLm* «ttd'* 
«$ ETEpa;, ii/iaftaLi. ^enwfun tmw rja v<tfiT« Tnti* 
;^«cas iQ7f, i^ ou /u/i/\[«v$j 6^ tt/iu^ai. ,91,zecli>yGOOglf nEPI 2TE*AW07. 47 

*f»ftt 'T3i(^'T\eei Tii -otAw, -r^ H)t$.y, 3t' «totJAwee^^e» 

W ?cfaw( i^ Auicn Tn voA«, juii iiM, xaf niuni 
»^v ^«Mid^' ''^ '^'ubi rms ^aus tuu '«ae^JWc.- 
as tLyc^wt tigtin cRi»v, ltjUa; Tn^wkdo/. ETniJ^ tu- 
iw EL •ns Eb£out( « ^t/Anr-n^ tJ^^a^*, re^ ^ 
'i^w$f vip' iifM»i, ■n St •nAm^&i ijyt roT; •>J4i^M]UdMi, 
x^ a^,3t^7»« •niet "»18«, ■\^' »/««, pw^ igp t^ 
•vo>utas *^Gknw^fm tCjrru. 'Ojm J*' sri ffrr« jniiK 

' trporoJn;} Stifflieatmut ; ita «nim h»c Ibnat vox,utet alibi, 
AriHophanes, Nub. ver. 306. K«l mpoirahi jj^m(u)y ispuiraTaj^ 
Ubi SchoHaHw, O^ijmtKii vip] ns ^w^Mt n^iraitt rtnt diM; i^ 
•tpĕnhtwas. Siwiliter.de Pa«, rer. 395. «aJ « ^7la)«-i>' itpaHnr 
Vfo<riStis rc jj^akanri, Viile Spauhm. Obfcrvat. in Callim. p. j- 

' hitiTtix'r<i.h] Dodiir Hemjki^. sd Lada». Nigrin. f. »4. 
hase btbet csreriptu &ie dign^ 'Erirci^^i^y et i«riijQir[M, niS 
quod « compoCtiooa potcRai iDtcndatnr, nonnnngnam idem 
atqne ra^^By et ttl^ejui, nt «{nando pUlol()plHam Aldda- 
Biac Yocarit httn^^or^ t»v rofUBr, t^ AriRotele, Kbetoric. 
1, iii. poeticam Sext. Empir. adT. Gram. 1. i. ^. 198. hnrd^i^JM 
iiySpuftirtuv wa^My, fn)f«gtuifuIttM ae nttaamntum, gttod etmmi hu- 
tnmn <Mui ttMMr et etnfrmt. At longe aliud e&, fi mntaU 
Aro^ra dicant, ^tirti^a^ r»7s ivdpanrlroi( Wdcn, tcI aara rw 
dybf)ifKlya>v ■KtMiy, quarDm inud apud reteiet, boc reCentieribus 
cft uCiatiat, mutimtntmm md- loereti^ aiaia aif*8ui tt domoHdu 
eamfaramm. Hanc Ttm in irirs^g/^si' poAKnuit ; frequena eltJY)- 
TB^i^' 'ASiji-ar;, Td ■kCs 'A3i]yai«f AnciAsar et netnm e Thu- 
cjdide, I. VI. c. 93. I. ni, c. 18. Hinc htmij(iV(M, e^dlvm vtl 
ntinmentttm frop/ aiiam arhtm e^intSam, ut eam iiuhifan A^iUm, 
^ndn^iu t^nt qatii£ams eremr^oiaiut defofailerit. Ouaia Tirtu- 
tem (atU eKplanaisnt Scboliaft. Thuc^d. 1, i. c. isa. ^mw^i^pt^ 

04 „t,i.a,Google 48 AHMOSeENOTS 

«^iw ffvn.'mX£fiMt "m asO^ ^f^^ in^je/Mi' us i' 
Cnc id^^t i^' '^ TiTTOi; i^aaiu iJw ffu/f/xa,;^v m- 
^nmC^ Ai)9V7i$ aA)£6l> ' ^^o^^uuii/w ^a>^f&ins is^g^ 

ir' (|)«T^u* JSm» >«p 'iĔ?fr iraOTi'. 'AM* -ns tu/ a 
iBe)i3»9i£$ THi; Bv^am«f, >^ 0EMnK.$ «urys } Tii; 9 ko- 
AuBos iw 'Ewinmnw * aTOMoTewtSrw) luir' 0««- 
)Wf •n/s •ypws ; 'T/i»i«, « SsiJ^ 'Adtwcwi. T« «T' 
v;ui$ 'oTOT ewr«, t{u' iroAiv Xf>a. T/j /' th w>- 

TOT f4f Ta orgjty/utJa o^mJSs Jiosi 'E>«, *AMii 

/utju», ^iVi,' (pya mwug^mSi, 'O ^ iDra 0*50« «^ 
Aij^W, cuiu 7V ^utAlcD Jlb^af {^eyun, c^ iian th; !(};* 
TO |S»v i^^cyarreyij j;jt| iwwn^s ' ft»j«>« v/o(4 4f x<^;^ ot e. 14«. Maipocr. d Suid. !n r. Ul[»u. ad DemDOb. 
Phil. i. p. 48. 

' y(ap^Miiui] Ita potint, nti habent MSS. qnain j^aptnmi^utT», 
Atqiie id etiani Aiadent Studmt et Harpeeraiie': quoe coaTnlB, iUam 
in V. y(it.fmKmfi.K, knnc ia ^^aptuuc. T^l^r, 

^ ciiraMjtTfittA^vaQ Sc. rTJs if*rifa.i t» i^ i^; rw)' S>.>m» '£Xt 
Aipw* nrd^jTiia; i^ iMiKWria; . Pnetnli hanc ledioMm MSS. Tol* 

* it^Yaytn^ Sic]f(K;Tatn,NioiKlei r«f Wa«; Ai^r ji' l^>^ 
i^ r»; ii'un aixa{. W^ut, ,gt,zecli>yGOOg[e nEPI £TE«AHOT. 49 

^tf^ (oi (trmoMet tti, vfMS, <m 1» ^tK-n^a, j6t(7^0/^ii 
t^s ')ws (irrem, /MiJ^ jU<m<f))Kv u/uv, «* owdi i?'^»- 
f)ir^. Aryt ^' <un»s ^ "ns Bui^Amm <ft<pa,ws> ^ 1V$ 
H^t^ianr, om: (?i^w ^ oc 'nmm r -iToAh. 

YH«I2UA BTZANTIfiN. 

£ni 'l«gAUva/uvo$ Boou^r;^», Aa/u,>mf ^cir t$ 
*AAb3i eXc^> ec -RC; A»^f 7^Qcn '^rfeLi. 'E/ieaSii 
liLpus 'AB^lweuat ti ic Toi$ ngc^yviof>8f/ots X91Z^ <v- 
yoaw ^ilg.TtMi Bt/ajrnois, *} rots eviifM.^s, ^ avy>*> 

* r^f ray £ifi]'>^f } Hac five Pni», &nJirvitiitiiJfKU, quaiii Atli^ 
aienles lubait ab Aleundro conce0ain. TiiyJiT. 

Ihul.] Ulpimui, riif ii^ 'k>J^ivlf». ^rl yap ax cn jub/M 
iuf^y^, oMa, Sti?M' Inttiraro yop xe^ aura; «|Hf aurif tuwr^ 

wtri! daAar7fiy. 

* ij)'3 Ulpianiu, :;vririi s\pi{n^* •n^puin ^i) ny^tepSms 'AX«^ 
Cfj^ mcXt(t.^r<^ Sid ras |M»jfo-a; Jayi^k;- iA«t^wt )^ JraMX- 
SoVt(i r«y 'AjJ^ayJ^Oc ix rtw UsBiruiy, p,tyaXct «0«7f ;^«fi^ir&il( 
(Jf vipoiiraii. 

* ix rifrE(v] Ob luec tngentia veftn de ipGs merita. A{)Jl». 

* ty T* 'AAi«] Ita lege, pro 'Eyrtahia, cuin Cod. Gudfb. ct 
JhempJ. Sa. in «»lu, ia cenaone. '£xxXijriay dicerent AtluniwilMt 
^ni fuani taabebant eoitaonem fofuJaTaii a &im1u diTeriani, et 90»- 
daiumodo igierlorem : cujiu erat conlitia priua agitata ab ilto fe- 
satu (w^ sCuAeu^ra) excipcic et rata facerc : Hmiliter ut hic B^- 
santii Demagetui viftfulum tolit, tt r£s £itiXaf AaCioy ^,rpay. 
Tayler. 

Jbid.] 'AAik a Tcibo oAt^io-du, «Mr« Int tmgr^ari dedneitnr j 
iinde^uo(]ueaAi(f et<lMfi,/9v;»W«(,cef!firA'. Yan Oaliiu, DiHĕr* 
tat, IX. C.3. ,91,zecli>yGOOg[e jo AHM0X8£.N0TZ 

(CbTij Bc/onuM' :c^ Xltfti/^, x^ tov ;^i^^ Jkuv7K> 

01, xcq cnra, juq )3^\»i, i^ 0^(TUt$, il^KAtsD o/^u 
c« 'ir^ ju«>4Aav )Ui<^v<Hr, ][<^ ^sTmum^Etoi iGur m. 
71^40* •OTAmtoj', ]Q!:f i»s vi}/,uiif> i^ Tm TWpas' ^e- 

eis i«it^ ' '©^jtua*, ' 'mKmtat, ' ey)t.'5ioiv y^, ^ 
aK,ieLv, /t?c?&fyw c« 'Tot; cuyem, '7n%Sbi 'Titm mv jS^ 
7itv 19 70v <r*^v, isejt-TOw jtwTo. m ^jt, et^ tdTs 50tT- 
eixiiu' e^tXA;oi mir voA», aAerTVp>imi$ m/^ ^'saiRbtr * Jtrryapj'»} Ifecvox/kr tnarnnwru «» illb ipfinmqae con- 
c1vibiu, a gnibtu id concedebitnr, fignificxt, As DatKt, HiSa- 

tlt. IX. & j. 

* mM-nlaTj Hic loci denotit ^j tnagi/hatas tiattitM aipiiliS. 
Idem. 

^ J7xraa-ir y*; k. t. X^] Olim kgelHitur, Kfeinv /etf, )^ abuieu 
vg«tlfptliiY cy rois aycSn, mr) ■roai diKav, wsrt riir BceXJv j^ rir 
^Ec^r «tEfa raif vis^ ta. Upi. Huoc tocain tam multis modii cor- 
raptum et ilepr>vatom feliciter ita reflituit fali^tts, nt nos edidi' 
mot, ct qui {Manibo* aliia pmripiiit laudem haram emendatior 
nnm. DoAilSmns ille vir ita vertit; jiu a>mfaraii£ agns tt do~ 
MU M hae T^mu. Prmat fida i» eertajiumhtu Jaerit. PaeuilattM 
tHeguem^ /tM^tnM ac foftthim asitt etanis alm, ftra^ fur\fitm. 
Vide Valefinn^ Emend. I. ir. c. 9. 

* irarsr nr^gr eurar Asnt/ryiar] Ita legit ReilVins, pro vii1gari 
viSaa.r sfii rmr >Mtii(y^r, partim ex MSS, partim ex conje^ra. 
EraendatioiMm fnam ntticBiboa Sabilit. Non invidi(di]m foIum- 
modo, inquit, ip(tt Athenienltbui, iieque iociviIe fa£bim finatn9 ,91,zecli>yGOOg[e «n ii^ it(UĔfi, oms 'O^i^iarren oi ' EMct«« mms 'A- 
dlu>euiw afmbv> Kiu mv Bc^ttRUwr i^ Iltpn^iin uvc- 

«H*IXUA SBtPONaSITIlH. 

XEPPONHSrrr2N « «erotSm* Wy. *EA<w. 
jSaAlu' xct) im J?^v ^utroi ?i^w>> ^n 'nJigt^nw Jl^UJitmi crga clvea ioos, led etiKiD pbne noiium, et illtdtuini 
«nuiiqua pa^ ncgatuin, Athenienlĕs, ut B7«>ntinin habitMnin 
commigrcnt, bac amditione prDpolita ilUceiie, ut liberi fint ab om- 
ni contribntiooe, quo ab onere Teliquoiuin Byiantinorum nuUui 
eAet oemptua. KecclTe ergo eft, noToi Byianiii dia, ..tbents 
«riundo», non ab oinni genen oontributionuro civilium> ted ab 
nno certo quodain fo]ummodo relevatos AiiHej nempe a liturgiii, 
&u fiu£tiaDibui, vel pneltationibui imperatLs. b. e. non ordina- 
tiis, cngrcliii, ritu vetutto etpatrio dudum Tancitis, qus nulli non 
dudunt efl<nt notn, fed extraoidinariis, ^nanim 13 necdltiaies in- 
ciderent, per qucftorem acixnrumTe cuique de eo fignificanduiii 
identidero eSet. Erant ergo >.uTafry'iat gemina : alix Taxr(^, Tatz, 
ftats, quanim veniam legei civium nulli, quocunque paAu, h- 
cerent ; ali« ir/Mrwn^, aut agircamt, quK extia ordinein pro re 
t»tt indimentnr. ,91,zecli>yGOOg[e ji AHMOX0EHOT2 

f^)ixdi^* i^ Xet^To; ^o^ hfyuamq x«u JS({U(t 'Adt> 
TOMnr, ' orr 7iE(v1drr fw^tfOV a.yct^ m^aims yvyite X^ 

?7oi:<y 0, 7) ^T ifbv))T«f 0}«^. Tdmob tipiipiawm ^ 

Ouiun, w nom -n lC^^mmt 19 Bu^rao* «»- 

ynt^ut itm, @iit "TDTi/wtc^.iicw -iraAi» ok Wiw, » 

BOan iy^pawws £1^. tIuj ii 'nts ■BToKms tsP-ms-yt- 
^y, Kdj i2u} $iAiWw X9UU<tr. 'O /Ai/ >« <^>^ luu 

* «-j ««mu)- {uytr»' dya^u* n^w/imi y*yovi] Carr»! dc mcp 
{eaia, Sn wiyrun {teyir^ iyoAny oia^ci^ie; ycyw, (quanqu>m 
suUiuc nG&M foTet, Sn rS nivru>r cum articulo) quoil Chenhone- 
litu bonom, bononim omniam rummiini, confhiv!flet, libenatem 
puta. E leflione quonindam MSS. n^irlar a'rns yeyoycr, eShci 
Baft^riof yrfavc-¥. Hiec efl fonnuIa titularii, feu in ejufmodi At' 
cretii utitata. Np longe eamus, inf{Mce modo infcnptionem Ajri- 
gentinam, e Gnteri corpore a T^lori Appanitns Critici TolumiiK 
primo, p. 13^. iteratam, ubi hiec leguntur : Ai}f£^^iov voMxf itf 
[i.syiik(is xf^t v»piX^af r<u ajMu (i. e. ^^rii>a!) SdiJi,ai, j^ fu/a- 
Xiui' iya&<uv «■aipOfriOf yiyontr (i. e. yiyoyii-ai :) item aliam e Gm- 
teri p, cccc. repetitam, ivap^uiy ro!s rt Sr^iMrhis -yiMr rpaTjtan X| 
ir) inir^i T'un' 9'oXiru'i' •ra^rios dyadS vo»Jiia yfrftrr{(in. B^/ke. 

• ait i^^EiJ/o iu;tafir»v] Sc, j J^Jpo^ Tiu» Ki^njiriTiu». Wolfini. 
Nego: rtdeunt ad f^|UOv ruJy 'A9T;»a)cuv, idcmque eft, ac (i fic dix- 
iAet, et certa quoque £ducia freti funt incol» Cherrhoncll, fbre, ut 
popului impolierum quoque mentem hanc erga fe fervet, memor 
honoTii fibi oblati, neque fiaem nnquam ĔU^at, quoad poHit, de 
Cbeniioaelitii bene merendi. R^^ie, ,91,zecli>yGOOg[e HEPI STK«ANOT. •NL^si :aira»t, (w 11 >ivorr' ctr oai», n jUM/poTi^;^ 

■osoums EM)TOf» i^ «r j|ymi/.urnr]uffttv «$ u/m!; cV 
Taif %u/caC9idEv %e^$) (» fimrM (oimisowjms, vSi 

n^t, c^ w M^a.Vi n«wktf, ' rifm, ta^ jmrnM d«C' 
•mtQ-i, Kcu /tZu> Srt -naJ^s f£ti t^t-tarngir iiS^\ Taw 

Jt* ^> u^* £v «$ «^oir r;|a. 

x)i . "iKt Toiiw X5U m$ j3!^9U7^^a.f> ^ ](t;^ ral* 

Ev€o«KV 5(5" ''^ Bwi^«VTO» f7fwWT0, U 77 ^l^J^pis 

«uToTs (TiKrgjutTo /ocjs y/«ts 'C;ni*o/«^)W«i', omw- 
^>a«w^ i<m.s 'QnS^f», pui fum t^ •<^vSus (^ -wto 
/r^ >^ '\isira.frfai i[M4 uSvms 7r^f0f, "^/^ xau 
i^ u Tu. faL\tT' WKi eLkrOus, iras, as iya xc^^|»f- 
j^ rois ■arfa.yfuun, aujuipjp^y •yaiitnii^Qait n i| Sm 
^y-SpLa;^ ran tgSt ufuis m!OfAyfSfJM Tts^^* T^ -jro- 
Ae< i^EA^Ty, Mi TKur df ^€30^' ^ vV ^'<^ 
£n^ XA4 'srsAiY XMv^, rc^i tob Ttjt^^J^ r 'y^jcta^' 
^fitrm ijL S£ rvi T^nta. mn^^^J^ trpc^i^. 'TfJtjas 
ruim, « aH/Jsec A^ItMuiu, AjtMkSiufumctt yus Kctt ^ 
^T?)i( Aji^m, wtl ^ xw(^ 1« 'AtWw XStTl- T^ler, ,91,zecli>yGOOg[e 54 ABH0ZaBNOTZ 

^vT«w ' af/[u^«. <s4 ^e^t^W) EuCour, T4m>^, 
i{w Boumu Anweu, M^o^ji, ^yvnut %>MitaLt, 

rfUfcL{6 uTiejiy, ur Kcpo^y* tm Tra 'Adm^Bt «"dMt^ 

rnwi* TVTB, Hi^* ryy^ Ka^nt ''^ T«m. d^c^i^ 
£$i, A^iH, aaSt V7ifp «u^p^iTan nnniT» vn ioMhujt, 

Ttt; iip teurt^i, ^' b^ wJb^ ](^ ti^; £9t^0v 
TM$ Aiv«i; (a/TV( JmHt{i ofi^f ^ ly^Aai (U>Jl^ 
fiStieL ^ Ui^ fSf >V Sunum as5j)t»:m^ '<fi^ t« j8w 

* ipius^s} Hupocntio, *Af(Mj-(^ d «tJ AoKiJ^^ruir dit 

' AnEAEJKir «aXfpev] Anno bdli PeloponneSoei sis". Lac^ 
dKilKMui Dteeltit, pkgi Attici, callellum magoo cutn Atheiucii&nB 
dunoot audon Alcibiade, contn Atheoaa communienint : nnde 
benunit qiiod deincepa in amKM novcm dunTit, iniitata Domine 
OsceHdim aj^rilatam eft. GUq finito, et ddidlitia tnidetB Atl» 
nienfinic, LaetdKmonionim rim fimul et liiperbia in taatim 
accntenm^ ut paucii poft ailDia bellum ii« communi confilio in- 
takre Bttati> GoriRtiill, Afgivi, ij^M Atbeaicnfcs, qaM m p^ 
tlni imperii ra wp t r a n di tpeiB «Mictst llinljbiihu. Yiof» RUt- 
trtKM, BcBod» oj^wlam, ad manna nntnra eft, qao pnilio Ljriim- 
der, d^iAmns Sparttnonmi hnpctator, occiAoit. Moi {i ttMjGt 
ijfu^{ Sr»/*») cu» Ag«fila9>qvei]i dads ift» ptitnrrili TiWtJ» 
moDii ab Afia reToea<rtrant, focii NemKam inter et Corinthna 
male dimicamnt. QtuB omnia fulĕ periwinitnr Xenaphoa> L iii> 
et iv. Heflcnic. Awt. 

' BiptiiihyiiiĔtWr} UadH t M w r aliM iatpBSmtm ItiBC ,91,zecli>yGOOg[e HBPI »TB>ANOT. $$ 

vfitU i^tfulfmtt rirm ■P .iffUo us taMa r^* ^ 

kd^/ Ko^ we,'^ 71^ ^um &w •j^iRiiTl, ^)>A« 6atentiuii, tjama pbilDlbt^bo ^gnatD, Plutarcbn* ad iaem litieUi 
^ Portont AlauBdri L Ninnnuii aoBn IDkKneW^M, nt &f>« 
obtenratnm iiiit a plurimii. Diiit enim ille Magider: oMa j^ 

■.>>riwnifi] Harpoantio^ fauiA*r tt •! 'Atlaul rl n^l' ^juor Af 

• «yoC«»*fi«T«r t\*^} Timpimm c^rpmu ^r^tnubiim. 
Stech. 

■ Aaiu^aj^aM^l Coluetct cum ivi»Jtv, et eontlmAio h»c eft, 

IataceffifH> Tbebanii Ainditsi citenniiian LacedBmonioi conan- 
tibnil Rei/h. ,91,zecli>yGOOg[e 56 <&HMOSeE^NOY£ 

m\(T * arpernfi^a/jStjm 0iiCai|ev Tm EuCouu» oo <a£4u* 
JVn, ov/' 0f 'C^sn @0/tiotfvof, i^y^ ©eoJlHg^u «£i '£2- 

tast •rcw (V^"5i> Tpnig^p;^^» iwn ■OgyTW ^cwjL^iWMr 
T^ woAw> «( 8* w o«. 'Am' «ra «fe< ■rtmirt. Katj- 
iw X5^ A^ mitJKRtTt }(n .■» ««BX! tZw wrar troA- 

o»/AtTw> 1(34 i%r iiroA«Pv, ^tbnAwK^ > «euItk lt^f^ 

* » 01$ 'Ch^jwOim» •>tsai}>ffnaa.fj3pQi, Mupto. -rsnut m. 
^ »'TRv i^> Oi^ji-Aeiira, •Kfu(M.yjaji, i^his We^<if, 
'^'nuL;, Xf mAtff >4]|pi>qd4, '^(^ luc t^ n^^uM' (UTdiri 

i?iMf%fMt- xs^ aamt^ «e^amrte). ^T f}« n^Mip)»- 
xc«$ c^ iwifisv 3cn •aK-ms ■ v^. VeAiv UTnp rm Tng 
aMois <FfitJpi^m- E^Atfaiiv cLyeni^^^ irtt^ tuvis r^ 
•JCoi 'ma. T>f$ ^ (iv/t€»^^$ ov0Wi ii ^utMoi uAetw^y, « 
n <7u//Q(Aewin' ewr» TreiHir; ^/lytKTCuuuTy n|i Aut 
/oe?* '"'« &i&^ws ad^<kdaf, x^ tae^piait ^irreos 

' 9fmpi^tfthuir'} Hoc reiliiiiii tb Atttcis el«gsnter diAiuB d* 
iu, 9» aJifadJiHfTVMtm amg^m, mI i^^art.inteadMt, Spin- 
hein. od Juliui. p. 95. Yide.et Bndmn, p>34j> 
• * t» t{s inr wSitn] lUuo tenpot^ «ut qnuidiu in poteAric 
veftn erant oppida coipoTaqiK EtttMBenfimn, fidei tntelmiue vsfini 
orediu. A^. 

* ovfi?iiA,^f] Ipfin« mpublicB notUB lalu Id deliberatioaM 
cum Ycairet. Id^ni. 

* {urrjmaLHsir—^pis *Vf ^aX9^inĔS ff(i^iSiaf] Sc hac pfciafi 
cfinfule H. &^. Tbrfavr. tom. u. col. 958. St^ierius panlo dixit 
noAcr, p. 54. lin. 6. itniniuot^n^ Kipty^itis J^ B^iaitis. Tayhr, ,91,zecli>yGOOg[e HBPI £TE»ANOT. 57 

oroAn JotAo* >iyii» |«CTev 1f^reLif>(yven i'3ei'XUfViatiL; heu 
luyi 'tffy» aux, av iTimrKm.Ti v/ieis, axfMis oiSk eyu' 

'OorJtpyoi' 01 mur eg^uciTts «tw ; 

A . Btf?ji^ TORrt f»Bi»8A9(iv «<p' * lyron' e^; «-ot- 
?sxr4Uidu/. K<q «coirgiTa <» ikTwj toAiv ew, -n td 
T« irsAii ^\tv^ w i 'Opsw >iy>, « iw/Joes 'A^nKtJoi, 
TO wumKO^ ufat)i T(jt.'mMi9p5fi6y, :(^ Tbs fiey 'T^tsmms 
aTEAii; '2>iA« funfav a.iAXafia.rm •yin/jSttii, ms Si 
(ikl^Jitt. S lUWgJC x«(.7«^^W T^ ■OToAiTa» 1» orTO 
^toAAu^^, rn J'" u^tp/^Boa.^ 0« tht«» t^* woAw 

T«V ll^^l, ^mCSt VO^V, HStS-' "0¥ TWf jt^ TO Jl)(3t|* 

womt mdyitstTO.» TBS «^jw4«s, T»fi <fi Trin^ Bratuim. 
aStxxf,Sfvt' Tn liroAet J^' !^ep »v Ypii^^'"'''!'^*» c^ 'C?^P^ 
Tt^^Msdtt/ m( «^juntdl^jr tWoniTa.. Ko) ^^a^^eis ' eli 
■J a.yava, tbtov o^vo/u;dv, «'s v{m.s elo}iA%'i, X) a.^Trkpu- 
yrt, ^3^ 7D ■x^'7f}ov fAi^s T -^Mpm ^m* m, &#Ce. 
Kojroi, ■Ero<ra. ^^{io^A. tv5 ir/ifioya4 rai 'crvftfjui' 

' tlsl Addidi : reus fi£hi8j 10 boc certunitie, aa,oavijj.uiv, feu 
UUb legis vetu(tia legibtu npugnantit. Cbio «aim rciretur, cujas 
generis eHĕt obje£lum crimen, liipar quo judicanduiu eget, Brcribt 
ad forniulain accuruiMiii ncctfle «rat, quo titulo reus citsretur, 
niHn fivH, >a dnitia,;, m «'a^oro^ud', £cc. A^tor in hac caufa fuit 
Patroclea. V.p. 59. ajfe. 

* niifLtf>nin' l Mnlta ineft io iie, qimde trierarcbits Atbenien- 
liuin TnemoriK prodita funt, oblcmitBi j pn^terea quod raiio tri- 
rrarcbiarum jMnde mutabatur, eb imptitpt magmfu£)iat. (Ulp. ad ,91,zeaDyG00g[t; j8 AHMOSeENOTI 

fitt,Xv^ (jjti /Mt %m{ (u TBi lo/m nrroy, a Si faif 

J^s 'A^mliot, oaa, OKmti^ ar rat^s vfMS tifKuv. 
Kc4 toSt' euWTWs <£y esr^TJoy <yKuni. Hi >^ a«- 
•ms, c/x. (jdp TOV <oe3T«p4'v yojuay, auvaL0^^a3L A«TVp- 
^y, cw7n$ ,1^ ^ux^, xcq ouJln' a.vccA«nufcn, tV£ $ 
^i3ro£Sf s T 'm?\jmi '^TC^iSiww* o« «Ti tv e/*a ycSiutti 
* td yrYWf/diJoi n^ra. 'du/ tMniti atjl^w T^yotj' <w ^ 

Orat. c. Midiaih.) Clua! autem partlm teAimanils InsitiiDtui te- 
terum, partim conje^ndo aHĕ^ui ticeat, ita fere fe habent. Ad 
tnicmes inftnieadas dele£ti limt ex unaquaque tribn cxx homiiwt 
ditilCmi, qui (cum tribus decem riTent) mille et ducentos conGde- 
bant, Hi primo in viginti ru^fx,if la;, live cle^es, tributi funt, fei- 
agenorum hominum CngnlaB: et unaqu«que rurTus fymnioria in 
quinque \i^fni duodecim homiiium qua(i fubfc^ eft. Si centnm 
duntaiat navibus opus erat ciTitati, IJDgulum prjoj unam trire- 
mem inftruebat ; f) ducentis, duas ; fi ccc, tres. Porro ex omni 
numena fymmoritarum edu£ki fnnt ccc opnlentiiGmi, qui pcDprie 
rprj^a^P^oi et ^yejMv«r rwv ffUfi,jj/ipiiav yocabantur : bi enim, ur- 
gente aliqna neccAitate, pecunias pro reliquis fymmoritis et antc 
eo* numerabant, quas poftea ab iifdem per otium eiigebant. Ita 
in Sngulis ^u-ej stric tres erant ^yffio'vef, quibu8 adjunAi novcm mi- 
nus opulenti, si Ssirepiit, rpirti, ruy nji^piiay Scc. (Demolth. np) 
«Tifift)pi(5»', et Ulp. ad Olynth. ii.) iDltitutl funt ad hunc fere mo- 
dum trierarcbi, antequam perferretur lex i(la DemoSheois : ve- 
lum omnibus tum fjrmmoritis idem pUne cenfuB, nullo fbituna- 
nim habito dilcrimine, fuit indi£lns. Stoei. 

' iav h/ i-»io\LK\tfi\ Harpocratio, 'Tmopcirice, ro Mtpri^tSsa^ Si- 
Kijy, «f c^ctirci ^^p^MyorcLrcJi^/ua;, ^ vo'ra,^riyi riĕtmpcar\ryuar, 
fUSi' cpKH, nrtes f\iyirf i^ ri V0it7r rSn, iKoitmSjai. 

» r» yiyf#fMvoy] Budsus, ytYvĕiMvoy, eiponit, ro itpctywy r^ 
ro dpjLogay. Lex pnedpit ttDumqucmque pro ratioae ĔKmltktuca 
contribuere. ,91,zecli>yGOOglf HEPI ZTE*ANOr. Jy 

tit (ipiini Tis^Jiestp^^es, o 'nis fueU otTrs :oy Jntstres ai' 
/oiyTigjy oromAns. OuJ^ 5«p r^/t^^^s timw/M^ai 

pi m Jimtft •OTiwir ttv*yxsLa^»«<, Qrx eoS' o, ti Clf)c. 
sJwWt», Koci juoi Af>t tJeyTOT |i^ TB -^^^ioyt*, Jt^' 
e«niA.9c» 77)» ^AipHy, mto lys ^(^'^i^^ytt;, to» t' o* 
IV /oCJTipa V3|tt«, i^ -nj» ^jtl* -Tt» i^oY. Af}4. 

Em apY6*TW noAwcAws, pr»oS Bo)k/]i>Ojtua»of otI(i 
oSEnis An/UKtS^YUs na{avieti5 Eto-^Eyu vo^v E4$ T9 
aoBt» T Tp(ii£j(p;^av* i^ ht^^^ti^ymran tt jSbAji, j^ o J^- 

IlaTtOK/oiS i^At^US* !£?) 15 ^£5S T^ 4*'^** ** ^^ 

&i», (i-TrtTKJt ms 'TKnoMoala.s S^yjLa.S' 
4>/p6 Jm Jyil 70» 3(StABV HjtmAp^. 

KATAAOrOS. 

TOT2 Tpoipap^as XStA«:§w; '^ T 7]£iMpii (njva- 
^ia^JtolSt o« 1»» c# •TOs A^ois (TiumAeiai', ibra eljwoi 
tS4 treiTTS eror eis TeHctpaKONct, '6h kto» t^ Yopwjt^t 

<Nfe J^ <Q^ T^Tn 70» c«c 7V e^ »Oitu> ^SCntAo^r. * Tf:M;fa^;^i)uv] Quod fuiflĕt in lingua noitra leniacnla, T^ii 
Admraltj. Taylor. 

P a ,gt,zeaDyG00^[t; 6o AHMOSeEMOTS 

KATAAOrOS. 
TOTS Tpfflpttp^»5 OHP"'^"^ ' '^ "^^ TpiHpJJ ^ 

■TihtioYtei r\ oinria. «impnpijt^ >i •^r\/M,iuy, ^StTa. 75» 
«.»«.X(>>*(T/Aoi', ems Tpiav Ti^otcst x$^ WTOipeTnMw »i A6nVp- 
>iii. e^o* ;cj:^ T^ cWT«» J^ «.»et^£i>i<tv e^j <h <"* 
e^^gcTliii» wOTct. '^ -TW» ^ML TaJ[ff.naY, els wuJtiAMa.» 
ctwa/ynems ets to Jat* m^st»m, 

A* . ^Api >« jiMX,pa. ^«Swj iwif -jrWBOW u/mw /o- 
Ku, )r juucpa. a.»ct.A(AJCL| d», 7V fui iec Jl<^ TnNU», ot 
^ownoi; Ou TBiKO» /«»0» i^ /x« xd.^eT»fl(j toJJt* 
aifi.wiof(34, ^h T^ Jffitye*f s!brBipu>«r», ^i\^a. ^54 tm 
cvfi<pe^na, $uk^ to» vo^», Jtetj ra * •arn^i epya Jt- 
i^io^. rictySt >V '"'' "^Ae^m» t^ ^i?i»Au» "jiy- 

' ^irl r^v Tpiri^nj] SentcDtia haec eft. Triremi cuique inAruendie 
atque ruilentand^ tn unam eeftivam «peditionem maritimam dc- 
cem talenta imputantur. Cui ergo decem talenta in bonis fuD:, 
fic ceafo in tabulia publicis, illi fua nsvi» inftTucnda et ftiftentandi 
ft)li eft. Yiginti Kklenta & cui funt, ei par triremium curanducn 
cft. Triginta fi cui funt, ei obtingunt trea tTtremej, SeA ultra trei 
non proceditur, tametS quia quinquaginta centurave talenta polB- 
deat. Ergo aio, inquit au£lor tegis, trierarchos ad bunc modora de< 
li^. Venim eft alius minus locuples, hic cum alio, aliirve, copu- 
letur, ut contribuant, ad eum modum, ut primi et fecnncU, ant 
primi cum fecundo tertioque bona fnmm3m decem talentorum 
conficiant. Hi bini temive Angulaa triremes habento fibi curandu. 
Ad aiptlsbiu, utt ad xaiAcid'£tf, fub3udttur Stl, tbI kcMiw. Btijii, 
■ Tirpai'] Periculum, documentum, ^ubaudi, ^int, hujus ra, 
quod cgo nempe legem hanc e re veftra publlca tu1iftĕm. 'E^Tai 
idem eft atque l* iffa, l\% rm iByui-i. Iliitra idem eft atque 
«faf « irxyTx, Idcm. ,91,zecli>yGOOg[e nEPI 2TE*AN0T. vofAeim xa.Tct roi icfioi tc» <fw*, ow^ «tWDpw.v g!9int5 

?oA«OT biTb^b, » icipJK out' i^ai ^.sLTttAjipS^eTaa, a-sa- 
Actd t» -scAw, out' itirn «.iTnAaipS», ou S^itfun 
ajfa,yfcQai, Ka^m xcLTa. tv$ ro^^n^s lo/ms ccm.vTtf. 
^cDra iyryim' ri J'' a}™' c^ 'W •o^'iww ?v, i!^ A«- 
Typ>«» ^q (TbYctiC^ IIoMcb J^ m aJ^yain. avt^ajpsv'' 
0« J^' c« T^ '^im^m tU rus tvxoftis {Junirt^yM. tn^ 
T(>i)i£sEf;^* TOyT* oui/ m cIso»5t ejiyieTB. Kecf /i»T nyj 
xa.T awTo TaTD a^ws eijcu eTOiw tu^y, oti ra»T* m 
TDicuiTEL /Qi^itp»^/Iw QroAmu//a,Ta., a^' av a/ut J^^ac(, 
^ *n^, j^ S\jWL/MiS crwi&qvov T^ •JroAtt* j3a<7)Ktvo» <ri, 
j^ -Tnit^j*, ^ jtowji^Es bJb» «I iToAmw/c* ^», ou/s 
^'?re(voy, aSi 'ns vroX£as ayo^io». 

Ab . TcctTD Toivw ^s F^ai» e» Ts tos xaT«. t^cu 
•nroAi» ■GroXiTWfuLai, Xj ev T0T5 'EMltcDcoTs ipa.m<n[^' 
ouTe ;^ ^ TH liroAei m.$ ts^f- tw ■n^tn»» ^apiras 
fix?^i, S m.Tttv voMaiy Juuct^ eiMfdw' wr e» ToTs 
'EMmvix.o~s, m ^(AiWou JSgst ko^ Tflv ^e^ia» ii)<f7ni~ 
mt,, oLrn rW )t«»» Ttsun ToTf "EMwn oi//t^eejyTtBy. 
H7V,t(jif Toi»u» Aorro» eivot| /coi ^epi Tou tM^^tATos ' MnytP^i'?] Ulpianw, MByi^m, tirti rtp) rw TlapeuK, etbst 
irW hfiy Mtiiiuj^iaj 'Aori/ii Jof, wiKEr tipsuyoy otTiris -rwy rpe^pet/' 
ywv ■^iiKSm, ij va?ni(, ij riyf f riuy t^ira^opi/wy £»" IIspaieT. 

* aTToj-eAiiu»] 'Kttraktis, inquit Scholiafte« nofte^ 01 iffiriM'«i 
Tiuv TrX{ii«-£cuy, 'Oyopa dp^TJs 'Ka.pa. rai} 'A9i]vaioff, /^o/oy J;^8ffT;( ro 
ppoyri^ay r^j yoorw^j iuyd}icaif, tut) ri ra^cais's^tKdtiy, T^Sjicr- „t,i.a,Google 6» AHMO20ENOTS 

jLU^». K«(TOi -ra. fiiyiqa. yi 'r^ -Tnrm^rwj/dijai yi 

TW /^, tips^s lys 'afe< auTV ■TV 'B^^iSft» Xfiy8s 
■^^J^oil /« <iVrv' eiTa, x^v jtuiiisi' «Tra •afel •rw X5i- 
TiSr •miAnHJjUa.Ttin', o/uia$ aap' (J/:ut)V ek^tk; tb (Tin^bi 
imt^ryiti fiot. 

Xy, T»y /^ mu Ap>4iv, bs oStos o£vffl xyA ^ym 

otlrs fLat. 7Vs 5ey? oi/<sL) y^s /«tv5avMV, otiT cutb; 
7iS)ji<Lfiluj ' aiuiieyon iVs -phiMbs ainriiy. A-^as Js T 
ap9Bv oiiv -^£,1 T^ h^m a/wAs|o/<g:^. To«nV ^ 
Sia Kkyui, as tot tijiu '\^j&iv')vvos, Koi ouros ■SBMa- 
x*s J^aW.e, :(s(^ iTtopii^eTD, »!:&"' asat^ "tot ^» uirm- 
9t-vos g?) ofio7-sr)S, ai a O^l^tisr^ttptneiL, § m7roAmw;^jf 
TOp' w/uv. f2v /«nr(>* &« "ras iSiai utno^ ' saayyti- 

' v((f ff}<v/^«,u.f^^vuiv] Yide fupra Not. ad .^cli. p. 100. 

' coyihoj] lu legimus, pro oTrtTca^, cum ReiOuo; roox cntn 
■odem auTwv addidimus, HuicemendatioTii faTettt MS$. 

^ JrayyaAdcpiyo;] 'ETa-j^iAis de eo dicitur, ^ aS^iadmjt 
friej{aitduwi fufcepil, guijponu agii,«oa aaSiu, mu mmbis. Ita in- 
in^ J.4^1- 'AyTi^wra, ti iTa,yfaXiii.evos ♦lAiinrua rei rtiipiai f(t- 
Vf:^Vav.' Sic NoAer, n^ii, Leplin. t. iii. p. 31. liu. 10. E£t. Cauai. 
ipio* — nrayl^syrsc riv Sr,ji.ty ^(j>r,u.d.Tiev, Ti>\ayny tSunuy aires 
teayya>.du.ives, i.e. ultro, Jpentt fua. Sigiiilicat quoque, Polliien, 
^dem dare, etje objirin^cre ad aU^d prajlandum. Porro eft ulri ▼■• 
let, Ptterc five Rogare. Qui plgra ve!it, adeat Taylorum, adOral. 
Dun. de Falf. Leg. p. 1 14. lin, 12. cnjns fuiit tuec omDU. ,gt,zecli>yGOOg[e nBPI XTB*ANOr. «wt! ^nfU, {axvas, A^ni;) utT' olMw ĕSiia, oucT' ^ 
T^ ciwKt 'Afjgmn tis «» '"'%>»• Ti'( >^ 'iS$i w^« 
n0ttvn)$ ai'Duc(<; icjcj ,tuottii5p<!r7Utf /<e<^, tfn 7sv Jen- 
m 71 lair ^u)V] i(^ 'n'oi)ioavm tsoy/ub <piAav5pCii7 

7tr$ 9&xo^)^ aT^y, ^(ju 7ViV; '£^ las £»^KC$} av 
Aj^MM», £^i5aveej i OuSi us JWb* « Js (pmi wns, 
JW^gctuj )t4>* ''J^®» ^ tnBt7nni4^. *AM.' Ont «?:», 

9ia)f>oc«! tJti «y ctiwmcs^ m ^n^^, hrniem au- 
73v, ^wnv> ^ j6»A» t^eu^t/m onK, ou i^ TWrcty >f 
€^V0f, 0v bmu^yos w, "S^ l(p 01$ (Tnj^ii^, a cru- 

X«^VTO(.. 

AJ*'. 'PiXKa. j[3^ Ta;^OTroiof Mc8a, ^itoi' }£((( Jl' cw- 
70 >< 7V7c o0xes em^midw, 'cm 7» amAdt/^ct t'7tfSii>~ 
7^, ]Q0| wt i>^syi(ofm. *0 ^ T^ 7\ifyiafies tv%yat 

)[5t( eTraJw* Stf^<i '^ nyy^awi' Jiowep T«ttT eye?^4** 
oJ> ■orepi i/iou. ''On ^ wta TaSia. [^'«^w, WJ w 
^vov ci 7Di$ Yo/Mis, ^^o, ly^ c^ Toi$ vififm^s ' )9tcriv 
»pi{etf, s>^ p^iius iroMcL;^9iy Jii^tii. npoTw /1/^ ^^ 
N«cuoiK^.)i< ^pacTH^y, i^' 015 ^^ 7uv ^W fOC?''^i 
CoMoMS t?E^ccv(rrctf u^' u^v* »3' ni tks oceoi^^ * «;^B, 1^] Defunt in quamp1urimis. Tir/lor. 

* ^i^y] Malim, iisny: quod, praEter Marcelliaum et Sopa- 
tratn, res ipta jubet. IUifi*. 

P4 „t,i.a,G00glt' AHMOZ9INOT£ armri Neor^oAt;^;, aroA\«v (p>o:)V *^;wnif ay« c^' «r 

;:l^ 'duj ctf)^ ftM tM,mj\) ^ T«T &^mn, a.rn iv 
7U>fXim.^Qvti ^<tf IV, eu^etc ' o^t^u. ' Oti Toiw* §««■' 
ctAnSn Ae>a>, A«>t m -4*i^)<(?^'™ fui lo. * lVin$ >4- 

APXAN Ad/mwkos ^AfEu;, Btnt/^/iAWK oLTj 

fi£r eoyL<ftt, yn^ujp jSiiAils ^CW ^/*''» K<(M(«S *patp- 
fios eiWg». ' On cftt)te7 TM j8aA« XW ''^ «^/i*^ ^pArSraj 
NwcrwAest, Toy '^l T»y o-s?i.«y, oti, 'ASwctiry o;g^- 
T»y ft^Ajay onai o* ''l/i^p», W ^«%wi»y tbTs 9t9tT- 
oix.ouo» A3^itvajo0v i{w ytitroy, ou A<wt/4»tr 4^MtAtf>e£i 
7V *'^ T«( J^ioutMJttis x*^e4gyTwnvte»», aigt ths V«- 

iSicti owriaj * ^iwM, jtjij cnt sira^^a to» jSifM«, lyi 
' «**)p|w«t) 7OT ?5ip«.vo» AwkktjW , Tfa.y^ibie wis' 

' iJ^iga] IW, pro u*iJov. MiirUaJid. Viri feg«cifiimi divii»- 
tioiKm feliciter corroborant MSS. Ti^br. 

* rinis] Nautidi, Charidemo, Diotimo: nam daretnn, in 
lionorem Neoptolemi conlcriptum, hic non comparet. Bti/h, 

» ct) rrji JwiKijirsujj] Duo erant f-fart;7Dl Athenil, i 1*1 Tiw 
«r^iToJy, Strategus cadrenli», cuju» paulo ante fafla f|iit mentioi 
et ^ i*i r^f !ioixii«cuf, prsetor OKonoiDicui, feu Bnrii. JUh^ 

* iiu;xE] Scil, rw i>.tSs6v : qwd »oc^lum telet in t. p&olp- 
r^<raf. Idem. 

' dyayoptv,rai'] Pendet hio iiifinitivu» a t. JeMr. lin. ii. Mm. ,91,zecli>yGOOglf nEPI STE*ANOr. ¥H»IZM A. ' EUtK KdcMja; ^peo^io;, Tl/um.Tiem ^ij^rrm 

0lf^ yKiptM' Mrei^ Xa(flJS\UOf, '^ TM» OW^TO») 

^^:nft(A£i$ ei; S)a-^/uva,> x^ Akoi/^osj o '^ tw ne~ 
'moi UTTD T Tnhe^um axu\^%na*, hc r 34h* a.yct- 

JSi^y, i^ Ais7T/uv, "ypwcii TE^y^, ic^ a.y(i^p€uaaj na.v- 

Twioi?, Tgjtyi^J^ois :(fjyois* ths J^ eDiBLy^iumas '01;««- 
AnSSy^ ©Hiji"^'!?^» npumytt?, 'Ajiaiyo^TO?, 

A£. Taroy otst';»?» A^nt, 771? ^t^ i^P^^' "? "P" 
^, ir7nt>^vos Iw, (^ ois J* «T^peutm ot!>Y V7[^%ks' 
tiMciw bJ'' e^, TKura. ^^ Jii^j^ct '^ jtuii i^ t3i 
aurai 'ms oMois JWa. "E/jn^iin^ ; Eiiairu/t^ aief. 
Tttum, Cint ay> 0y {Tnibj^, uTmj^yos* np>oy i i^ Jt- 
j&niSt yi eu^yet( cMMtn, ouv <»y i^^eSiias- N^ Aict ' el«'f} Callias au£lor &£his eH r«]tentix, fjretus au^ritate 
ri^Unuin, ipli contimantiuai, fcnatus hanc <& TDluntatem. 

* tu worc^iS] PluTius Ralaminai oppidam Cjpri, pnetei£uetu, 
]iic delignatur. Conf. Diodorum Sic. t. ii. 1. xti. c^. Pugn^ hac 
diTerra eti ab atia pugna, eodem nomine a Nodro appellata, hac 
ip& in oratione pro corotw, |.63.di)igenteTC|uefuntuQtuedilcer- 
nond« : bic dida in Crpro Kcidit, ibi, in Bceotia, circs Cephil^ 
fum. Um. ,91,zecli>yGOOg[e AHM0S3EN0TS 


vh«i:ma* £ni a.f^fims 'Et^vKh£ns, nu<u«4^i>$ cM,r9 a,ir- 
lonos, (puA^s Tlfi/lsuidia<nis Omi^os, KTWUpai Aeae&h- 
ws 'Ay<tyAwiof ewre** «rtJSi A)vwo3Enis .A)vtot3s»w 

0X£u>l$> >^ .^3g7(7avaA<i»a4 ele m ep>« ^^Tn Tli; JAc^ 
owrictf Tc^ m?^t^, ^iSwuc itmm. i^ Sifi6i, X91 
'^ TV ^iapDta ]yna^9si5> iiriSbK* * tbTs ex inwtt* 'Pm 
<pu>Zi ^ajpDwTs notTc» ;t*ctf us %9ia4' JW^oj^^ t» 
^Ah, ](gif i^ J^n/ita Tav 'Ad^tu^tuy, cm({vsncj An/iw- 
9(nii' Aiij[wa36vi}s_^ n«jAneet, apew ootst HW t<xXffltot>«t- 
^ioj, »s pv«v a^TcA&l c# mni xctip^ us td* J^ifuv ' oi Xeyifio)] Vide Potter, Arducolog. 1. 1, c. ii. 

* Act ri] Defideratur in MSS. quibufdain, optimii fane, et fi^ 
dignis. Sed eft pene oecdlarium, et agnofcit Hennogaiea. Tay/ar. 

' raT9ii'\ Subaudi, i^fXc!x'l*'"'^S' quasenini partes proconfulti, 
hoc efl, auAoritatis fenatui, non accnfafti, per eas ipfM oonAabit, 
te in re1iquis partibus, quas vellicafti et carpfifti, Sycophantam, 
quadrupIatorem cgiire, Bei/ie. 

* r«7{ — biaijHMii] Sententia Iikc efl : ad nRiTerrain pecnnic 
fcenicx fninmani, ex univer£is tribubut reda£tam, adjocit centun 
minas giatuitad. Idea. ,gt,zecli>yGOOglC hEPI ST£«ANOT. 6j 

JiTs Jwu^oTs* Trts Js a^styjpiwTOs '^jiteA»&?tv«) Tflv 

otJ >t^<t4«f ^ <f« PW» n jSbA^ J^Tv am TV7Bv >♦- 
yadn/ ^i, ^un** (£&' Si SlMjas. To K9l€uv ocw -nt JV 
itfBiJtL ofjji><sr/aet 'imputt thi 'n Viptv iV7iinr ^^nJWoj 
i0^yofiai ^fa^; 'O (Ti mfi/7e»i^f a.iBfttjn)s, xeSt 
^mTs e%3y? ^ j6(i«*»5 3vTO5, 'Tnus iw ity mi Wpss 
Biaii tH/y Q 'Toiot/Tos; Kcc^ {dui 'sei "^ y ot i^ 
9setTf« )UlpUTfej9a/, 10 ^ fWfm.xii fWfiiSi nauipuy^t 
«5»^jtAel'!ra, KW To -jiuMctKis a«n»s e9B?>*v«39ty /o^- 
isgyy* ^Ma /crCJS 5e«v, 8TO ffx«ios ei, x«< av«f)3y- 
mis, Awffl, ar' w JbTtteOtt/ \o>t<jac&«/, on t^ ^ 
^ansfj^a im tunw r)(U i^O^i o si^ows, Wh <iv 
ava^it9>t* TV Jj T^ s-e9a»W7By eyota mtnpt^yns w 
i^ ^Tpdi 7iyv8Ta{ T^ ya^fjuL j Oi' ;^ axo^aavTi$ 
S.TTarns us to ^oieiv «u liu; ■woAiy (BjCJT^WoyToi^, j^ 
T^s ^MTSJ^Joyms T^ Y'^'" A^AMoy eTmiyouji iv 9-e- 
9auKf&t)v' J^TTRp ^? vo/uv iviDy » -^Ais >t;>fa^ Ar}4 020Y2 TtiptuStri mss 'TW JSt^y, tos av*^ 
ocutnjs iav 7-£^vi»v wwtikd^ ^ aviws fX5t^s THS 
X)is SifMis, itii ttn 'jtttti JSI/Ms Tav '4^)i*ai0v, n ,91,zecli>yGOOg[e «$ AHM0Z8EN0T£ 

jrcwW ara^pCUSiiSrn/. 

TVf ^ ' aveL^^ibera, Tr mcc, « -lttXcq?iz^> (tuco^cit- 
.th; ; Ti 7«0»f$ iii?^'9c<^ i; Ti «cwny ClfX cMe&ipi'- 
5mc !^ T^rowj *A^' ^yJ"' «iijcw? ^ibiw rtcio' «oa- 
}6)v> out. ai^ttiiiuvne si^v^, i^ )4^$) T^s t"^ /uTitr 

>tv<wnu^tcf 'nx; >4 oyMiuaum t<f.tau ths io/ms ^d^ 

cTva( i^ JV/<oTO(a, aaiaf i.r^ia.mt, c^/^Si^Kos n^m 
.flvyJ^stipw, etT' Ont '(■^■^i,^ 'raCJ<raMf q« tjIs ffvy- 
^^, 7U)fu^/j5/jiiS' n ^ Xpy$i ths S^ifi07txws, "S^ ou 
'nH; iB^yjuiin xa) Toi; ^oAtTiujUaoi >ivdiinco^ous* 
xdCj jSojts, piriK ,xa( o^)]?» oyo/rUL^iw, atnn^ c^ aLftit^, 
a, am ]un T^ (r^ ytiu rac^^Ki*, Qnc i{ioi. Kctf7n xa| 
^ TUTO, a OLiJ^s A^tuicuoi, ryce 7^Si^ofa.v ■ngi.Ttry/uiii 

WfMT e^, m Cf -TcT; iVjUOtf wa «^ Ti^piot* tJc» 
Jg .7^faf)ifKai' ^},sfatf^fju9i, o; )(ft7cc. t{u/ ouni* ^uni 
TOs e^^gjw orepi ^>i^»v (r^f(&c{vu A^w. OuuiJ^ 

I awyo^sijtriu] Subaudi, ij j9bA^, ant j J^pa^ , Ai^. 

* Aiyaj, i h7 tii(9trc!va.i] Vide .^fchinem, ^. ^^J. 

' Aeyu;] Subaudi, f,i<i'ru; : aut ^oaS fo1ia rtibii, non tutem fac4 
tii) norciteotuT vin ciyilu. Suat b. I. accuTatlyi a.blbluti. &ifie. 

* MTo] Aut poft hanc yoccm, aut paft 'A^va.m, d<eft rKoriirt, 
aut fimilc quid. Xdem. ,91,zecli>yGOOg[e HEPI STEtANOT. ^ 

An^a, ow^ «-» mMs^ams tifMs as mwm, ^bii ral» 
iiny :(sexirt *m ^OTp^*5t >J}afjSfj XVi.»^ws* ^i^' n* 

Am. TauT* TOK«/ i^s A^nts, siT^» »T%» «|ttw, 
* ■sroi^Trpje» am T» its^iwjppei» &?\.stv. 

A» . Ow ^ ii'' e^auj)a. s^^-ilo» ej;|av Jttaj& '6?fr 

•niF epamjsics. riOTtgyi' tre tis, Ar^w^ -nis-aroAaiPs lY- 
3-£y»j ii ^o» eTycef ^w; ejiwr JV4.0v^, ETto, 'oo ji^ 

M» WO^* SJM« nXM1 KP ras yoflQUS * W7rsp TUTaT ^££nv 

e?!rep «Jix.oa», .^eAnrw, ci tcus e^wt^s, ^^ tsus ypa- 
^oijs, ci TaTj aM«($ jcpwwi»* ou <?■' tj* ^ iS-Sos 
araOT, ToTs »Oj[Mts, Ti^ %£9™> ''^ tzg^%opuif., i^ 

* rtc aW^^^gra] BudaRus, dvi^^fW, ^Si^rai ava£iov. Ilocnitu, 
K£crec Ao%irB. 0?nu {'i -^yijanrra (Atbenienles) Seiviy ilyau ra 
TiJWBi' aAArjJkSC, [Jy* «t^l T^c )cax.ijyop'ias yo/iW i&ta^ay, 3f x*« 
XBua Wf Afye«-aj ri rwv dm^-ijrojy tecrreoairiat SpaxiJ.d[ »pW- 
AGif, gui jubtl lei, qm eamneiaiide aJi^tud ob^ecmt, gtud palam fim 
nec agmm nee bonejium fit, dvobm mUlihui /t^ertium nmlSari. 

' iBOfi/irevay] De ti hujua Tocis, yide, Tupra, p. 7. 

' 0! pE» ^y] 'E^' u rMTiu i^y, fijX6vori ^y t» X*yir£iu'- Jt^l/lus. 

* Mrif ravrEuv] Pro hi« AthenienĔblis hoc judlciiun circnmAm- 
tibus, quo jn» eorum fal*a tuereru. Aq^. 

* i» raij ypo^ a7f] Adi Potteniin, 1. i. c. »3. 

* rp;^dyw] ToUeadum videtur, Ut tcholiutn vocabuli r^ orpa- 
9e5-^«. Senteati» htec eft. Vesas tne ejufmodi cauCam fomifem 
mihi ciens, cujus omnt ex parte Ibtn inrons; verum exifiimado, 
dignitaa, fama reip. ab ea in di&rimen venit, i]iiia qu«titur, n&e- 
ne faftum is eo fit, quod ci^itu me julTerit coronandum : qua 
qu£eflione dilcaflB, fi patefcit indigBum eo honoR mc iiiille, una ,gt,zecli>yGOOg[e yo AHMOSeENOr: 

Ak J^' )t '^^oy » i^SL^rloy aTa.yxti Toiy >« ^fiovicf. ve-i 
it^a.yiJ^m /xemm t«s Jb^s» cirou^ o.mnTWULSi 

f 0£ 471001 J^JWx,Taj, i^ Sm fxe, m eouu, l^t^T^ ou 
^O^TjiSii^ 0«^ ^^> ^b^ in« 'ylsTo TtfTou ^AdJ- 
pH(Md.s t^a^t^ASt km -sroMtty IC^ ■4«t;j&> otuTec Tcb 
i.ta.yrLOM^itb untm 'S&t ec£iV, i^ J^eu> tis afy> )ut( 
Tiiw, pqJuw$ oura; <ifVU Tov TLtuuis Xeyi*a % * 7j- 
ycus Tna.s ii^aiipa, otyTTS eipjot-ips, <t -nj wc. av «tnwi 
Tay fUT^i ayB-ftiTizit f%y^<)nQtii i "Ei ■p Aiaxos, 5 
'PiiJ^jUAvdu$> » Mfv<i)f> »1 i^uit^pay, ecMcc, ^n ' <zzjFp- (JTitu ipfa quoque in pudorem datnr, et coaiKuitur judidum prr- 
cipitallĕ, et indignos pre^erre. Eft ergo hnc caufa ejufmodi, ut m& 
prorius non tan^t, civitas sutem effiigerc nec^ueat, quomiiiu3 ex- 
ilUmationem de me tcI fuper me a£lorum, utramyin in partem 
plui minufve participet, apud alioa benignius, et niriiu apud alios 
iniquius judicanteB. Ergoinimicuses ciTitatiBj magisquam meui. 
Bajie. 

' 'EKeiS^rmoy K.t.\.] Yidentur bic Judicea fuam crga De- 
me^baum benevoIcntiam, et adTerfus M^eiaitm, indignationem, 
li*e Tultu, fiTe acclamatione, declanfle. Unde fc abtblutum iri noa 
dubitarit Demollhenes. ' W<Hfixttk 

^ X0yitf] Sc. cfui>{. t^fiie. 

* rB-<f(*»».*y«0 Ulpianus, qui hujua vocis tenia* ioterpreta- 
tionei adtnlit, Tidetur ballucinaK in omnibua. Neque fe expedit 
Harpocratio. Alia tcs eft, cum fcribit Plutarchui, nrE^ i £udupaf, 
hoc paAo : rtS» ^t^m^ kripti! 64 irifu>v tgccptmia^t rfjy -rpc^^r ,91,zecli>yGOOg[e nEPl STE*ANOr. yt 

cUL Ai aumii c3/<g^ •rete»T' snreT», wi^' a» oyrais nr- 

» yn, i^ nAie, tu^ apeTWi i^ TO TCiauTct, xa{ '9'«,- 
A« cwYRn» SOT rXtuSiia.i '^JhjtstAa^o», >( Tct rj^Aa 
^^ m «4?*:;p* S^Ttyi^incereu. Taunt >V •^'"''«'9«» 
worer' oiTw Af)pmif. !Sei J^ appiw, « )(jt^p/«,, ^ 
•n»S ^JBis, Tis ^irrowcMC; )j JtjtAai', » ^» ToioyT»», T« 
QlBf-yiemsi irojs» T^^m, $ tths a^ia^EjTi; 11» J^ 
nroiJW; <nii ^^$ [im^Ai ; Hf Talv ^ as aMjas 
irt^^owTa» otiJ'' a» ets ei7foi 'oIb* ttUTtr * tokiwto* w- 
Ji», S?i\«. xoc.li ETkpotr A*)P»TOS efw3"pKwn^e* t«s J'' ^bn-' 
A«(p3iiin ^, oKirop 7v, /oe^auDia/^ois J^ -n;^* *v- 
atad>rmei4, 70 TVS eOtB0»StS oA^tT» OTIW, ^otst» A4<a- 
<m, oy 70 ^u» * 7BMT0IS e7) Wepiesi». 

^ . Oij%. 2sbnp0v J* 0, 71 >f n iTEpi fffcf i^ T oQv ei- 

•»•£*», ^^TIBp» TW ■Df»lV ^»)wSa'« IIoTtp as mTTip 
«, Ty/MlS, «(^«Aew TOp' 'EA-SMt T^ /OC^S T« 0))OI(« 

T,nv: alia, cam Dtmoflhaia, et D. iduar, in AAu ApofiolIcU pra 
Hiiteraiare utuntur. VU1. Inteipretes, ad Ait. Apolt. c, zTit. 
y. 18. !r<i»ifa-. 

* ■atpirpiniJM a,ytfa.s\ Ita Tocat.^ltchinem, quali contritum, i^ 
x«r»rfrfi|*f«*o» f» rj «y^j a : hoc efl, «youo^uwo» <ryxe^«yT:]i', 
Budaui, p. 808. 

' ToiS-n* »?«*] Qualia nempe .£lchines de fe pnedtcayit ipfe 
ore fuo. Sei^t. 

' SrtiY \iyxiri»] Sc. iavres toHcuidTOS ^ TjytTas tiycu. Uem, 

* roiirwt tlrai] Sc. «liif ia,vns tJyany. Idtm. ,gf,zecli>yGOOg[e ■ji AHM029EN0TS 

' AMo. jnwTEs (ffitai TttyTot, Jta» iya /*>( AeyAi 
* 'AM ar$ TejitpcuiAn; $op/uav, o Ai0ni$ T» ^pett^ptou 
^hT^s, aw;»cnv turdui ^m %vTn$ -ns X5tAiif <]>)«- 

^. *AMcl V)9 tdv Aicl km^ Tu$ ^u$> roLMtj /U( 

i(iM/t^ Je^tu tsi^pHodttj Ad^c^. TcLum jun ocu' eO' 
cai* ttV etoroy J^, «* auTus /SE&tinuy, ip^o^c^^. * Ot^Ji * £uX9v] Collare tigneum, in medio peHbralum, in quod fem 
iuquam puniendi cerrices immittebant, ut ne manua oti admove- 
rent. KpnjrbM (u^f>.e^iy<ii; yijMis efl de dit in Jbrrdet frofiare. 
Rei(ke. 

* KMo-iip] npas^ui, lupanari. Ita interpretatur Ulpkiim noftet 
in fcholio. Porticus crat vel tabema ju^ita facelliim heroU cujuf- 
dam Calamitse, ubi proftabanl publicae libidinia yi^Uma;. Tayhr, 

* 'AXAa iBMTii — kpyai\ Ita eicudJt Morellius, approbanic 
Tayloro ; ita quoque Reilkius. 

* 'Aaa'] Vide ^fch, fupr3, p, 1 15. n. 3, 

* OuW yaf, tu» ^xiy, v] Id ed, bk^I' tli ri; ruw ™;(;cWicw. 
Noi» enim eft ,^chines de homlnum g«nere Yulgari, feil nnus il- 
lonim iaventu rarorum hominum, quo9 populus per prsconem 
pnblice devovet, b. e, parricida et proditor patrire, eoque dignni, 
cujus in mores et curfum nniverfK vitje inquiratur. Rtijke. 

* .o<J'l] \jxaAo Ulpianum ; AeT ^.a^sTy ro ^%i wgairw viii, eem» 
Sii[/ajt.i)ia, To Si Siirtpw, w; mr' ii-Jirijtriy. Tay!ffr. ,91,zecli>yGOOglf nfePI 2TE*AN0t. 73 

y<tf inm, »4* ^^^i X^^ f^ ^ ^ og*»!», a/M, 

Ti)» fteip Tom^, am Typrresj eTroiiwt* 'ATpflu«7oyi 

*'EiiirH<nx,i a,Tta.ms itwn ■KSL>M^df>iv, CM Ta ■ara.rtA 
trotm 99 tr«^¥ Sv?^ffiam, T«t^s •«» exmjpuai •hm 
•;^ouo«.»i n^y ^ aMA%ii 'A»C %(xas o&r»5 aW* 
^i-jW w 3t«| troniej* po9^, <iis6 (A£tl9s€^s 0« JouA», i^ 

^a.pjy ouToTs pWis, ^Wwc ^ /*ta3»«tf oawro» a^:* TW- 

/^'. Ki4 'C^ 2* jt^ '<Ĕ^ -ns a/l9ia€ir7)fffif] «« 
S^ '■^^jaftf "ras woAg»; «(»(«», e<i<»* ^l J'' '\l;5r«p T 

Tis yi vftai Oni. oTil^ Tm ^ '^!:n-pmjiudtnoi> 'Annpai- 

' 'EpiTBa'»'] Scboltades, ul ArlHoph. Ran. t. 39J. ^rrarjue. 
Scu;i.oyiuih; i.VJ 'Ejia-njj {WWEdTro^ny, j^ 9ajvs'(Mvo» roTf ^uruj;»- 
inv' S ^«Kir woMxf [Mpfas aMarireir. Adi iniupcr Etymol. t/lag. 
Karpocrat, Mcurf. Altic. Leii. 1. iii. c. 17. Taylor. 

* ei^ V!t:us^ Ho: yoCiiIsb lEcpilTime rigiiificant, non moih nm, ac- 
gatione reqiientciD poHeriore mcmbro orationiB. HA gbi idem Va' 
lent, nulla licct eas Te^uatur negatio, ut hiti. Kon moda niillam th 
gratiam habci, Jed itiam wtTsede cormptai rcmjiub. horum in fcrni- 
ciemgerii. Similiter Thucyd. 1. iii. c, 43. ai^ vk31( ^iuBy, dw» 
fj.ijS' <iTijj.ci^iiy. i. e, ncji Ji>!rim nulla fx«a, fid lu uHa gtadim, 8cc. 
tJbi vidc Cl. Duker. Adi Yigerum, c.vii. (. 10. 

* aTTOiJ^^i&i^ra] Vox ea generaliter, et ^uaA proprie, lumpta, 
abjblutionis vim obtinetj vcrum in caura pcrcgrinitatii, ubi qux> 
ritur, an civis fit, necne, emJemnandi, vel ejiciendi: ideo vero, 
quoDiam, cum cirium Recenfio fieret, qux $taij/^^ia-if vocatur, qut 
cx eo cenfu dejic«retur, «•rr.^^imr.^^i-ai refle dici potuit. Ulpianu* ,91,zecli>yGOOg[e 74 AHMOSeENOTE 

^, %s iim.yitt7j./jdfJos ^iAptjTw m ve«piet e/tTpw^i m 

^Spai c* n»^iE4> Jtoi ngL^^atLrm «s iw cJ«xA)i- 

t€p^»¥, )t<4 ^t' ooclcM j3rtJi^6iv * aLVeu ^ti^w^iwtTW a^fi- 
Si««t( hntim; Ke^ « /*« » )SaAfl i t^ 'Ap«8 mtys, 
•ra is^yiM, 0LfQr>f^vi, <ft liw l^tim^t a.ywm w» 
ou Ji)VTi <iv/*&€»ul« ISwoBLt ht^rmn •tot Sit^pet' 
•3OT, xfl4 ciMa^WB, e»awj«t>«y ' i»j w/«t«, ^itpmr 
ttv imTK, Tu^ 70 JW <r5vec) 3>}^^S, tJ^emti-Tar 
tt/ 'Cai tS «vtvo?.*yB TVTVi* Kw J' u/i«5 5p£Aa- 
(JK.vH5 owTW, aTmT«V5tTe, «4 g/ki >e )[w tV7Bv. Toi- 
><tf«v «J^ leurnt ii i6tfAn ^ ^ *Ap^ TRiTti m to< 

75 iVTfii ■Ji*taZ3i^y/^tL, Ye^?7Dntffa.TO)v a*Toy «ft«v ad hunc locum : Oira; i '\yTifuJy 'A5r,v(irof IS6-<b tlyoj ti apirt* 
fay, yi^YiiiiiAYan Ss ■ruiy 'KKKisji.kyuiy Sia.'^,^irean, o ir^y i^irdvtwr, 
lv tdTj Ji;|U.Oif, tt'f Koj-, £1 af(Jt pijflxi 'ASt;;'»';; 5Vx cuk si^iyja^J/tT 
iaurJi', EX ff«a?^j rtyu^y, e]{ ras artif 8ifffiJ/^^i9-5rj Si ^ a7rEfsxi» 
jio&i;, (u( BK <^v af-of, J^ ^mCeCA';™)' ^ami^sis J' w^"'* "'f^ '^' 
iihiTiToy, j^ Jjrig^sro aurai, kdbpa rr,s 'AtIm^s **(C«f, ijwf^«^» 
T^f *Ar7(K^f ri ystapia, Tayhr. 

' iv£U iJn;^io-(j,[»TOf] DDbito de ratione pungendi : utnim fcUi« 
cet referamiu duas has voculas ad dfc5Tjraj, an ad priarem fĕiiten- 
tiam, lir' oima^ j3aSifu;v. la illa mente t& Wel^us: ia hac Edi- 
tores Paririenfes. Item £trufcus interpres ; andanda aUe lor eajk 
f(raa Ikenaa Jtl Senato. Mecum dubitaie Tidctui Scholi»flq. 
Idem. 

* (uf] Attice idem ralet ac ri vpi[, atqiK alibi &pe. Vida JES- 
chin. p, 131. ,91,zeaDyG00g[t^ tlEPl £T£«ANO¥. Jj, 

«ra.Ti, T«mv /^ eu&us aTrwsww ae /o^tmr^ 'T- 
wep/iT» Jli A^ytn loejtnm^e, 5jj£( mvTa ^;io Toy |3(ii- 
JK» ^/pttoot. T))V -4^0» Mrg^> i^ @i^;m ■>|^^o; ^v- 
r;^3n TB /uapoi tbto. Kcif wi ^t «AiiSSi A^ydi, 

MAPTTPOYSI AiycM^W ^»^ «mnw «^» 
KctMj<x« Stmai;, Znv0V ^Ackus, KAeuv ^oLAjtpw;, An- ' iru»ftxl*] Su)'?»»! atMid Athctlleilfes vatii erant: fignificattir 
autem hoclooo advoeattts, qiii adjuraclvitatis apud exteros defen- 
denda nominatiu efl. Certaverant ipud Ampbi^tjronas Athenien- 
fes et Delii dc cuHodia et principatu t?inpli Deliaci ; quod iunuit 
Apolloniui, Enanat. in ^lch. iM^u^u yi^ trors curar r3 ir,fi.it\t 
rvv4iX8v 1,'irio rn ty ATjhui 'iepov, «rfOf r^» y«»o^iT])| «fif A^aiikj 
JiaSiKjto^iar. — ^tationis cujurdam meminerunt Plutarchus' et A- 
poUonius, hBjus rei caufa fcript8E, quam .£fchini yuigus falfo trl- 
buebat. Sioci. 

' Kaif'tXMr^t} Jufltixt decreto re&m delegitlb huncfenatum, 
eit|ue rem veftrD nomine deputallis. Qvafi diiilTet, e"^tT5e airi,f 
arpa u|M(ir eLurm, fidem fapientiamqne ejug vellromet jodicio pne* 
tuliHis. n^oaif)Hir9oJ riv« w/ioj ri*a, ell deligere, creare, nuncu- 
pare,, delegare ad honorem, aut fun£tionem quandain, EA eigo 
h. 1. depatallis eam huic negolio cum pleaa poteAate. Rfifiie, 

* iJirij antiyranl Sc. rsuy i7:\m a.f)(i:r-jit ci «5 Aptia wiya. 
Ex luiTcrib fenatu Areopagitico dele6ti bi qualuor ]>ro lĕj pro 
fuifi]ue Gol^gis reliqui) otnnibui, haec teftatt funt. Jdem. ,91,zecli>yGOOg[e £HM0S8BN0T£ Tds 'AnpotfWoieK, ctwiJ^aams rfms d^intpBp *T- 

7V79 -niuTo 'm>S'KUfJUL 7V iiea.vuu liny» o/utoy >t (ou 

•^^ riu^ya. ^iAiir^o; rni^i^S) iw Bu^amoi', 1(5^ 
ic^ i^ av7V miifM.^i kuninaii mwemtL^ ■&fi<r- 
Qusj tts c^ <'5t^'^ '^mitjuy itto -TnAjy, :Qcf J^«v o^ 

-ttoMS p«m nst^' u/Mii, Cyx. «^o, ou<r' •^^ja^e^^iiaim, 
S^A,* iyctjcw ttmi'3OT' <st) itt Tiij TroAMts JHtg^a. iJ;jj 
laj^^uJtMuii ^h^^' oi^KOUwtb ^'Anrroy <^A8y|A ^att* 

/.^»5 ' o^uA\o>«r. C^td; ie ouxfl^'i^^, 1(5^ 'Tit c#- 
«rna efULfTi^fU t» na.r^jt$l, jjsm §tvia. 4^W?. Kaf 
owt tt7rr]^)i ^iJro, ^\^a j^ toAw /ti^^ujy SsbCS» 
'Ava^ita i^ ^jt&oKo^u cuoim us 'Aju 0g^unm$ ot- 
X4w eA^ip3ii. KotTn 091$ i^ '\I;bv i^T voA£F^ai 
^c/x^9ii^ /uvo$ ftafa cw^ X) c/iumT^rySTtt, wns au- 

TDS UM/^ TV ^t'^'/ )15(.TOOX01TO(, ^[yj O^oAc^S T^ iOI- 

T^i^ K»| ot: tcwt ttAnS Af><B, K^Mt juw tbw 

TBS fM.fTV^S' ,91,zecli>yGOOglf nEP( STE#AHQT. MAPTTPE3. MEAEAHMOS KAwhos, 'T-rrepkl^s KttMotJj^^e^, 
Noeo^^os AKi^inv, /tttjmneswoi Arifioe&stu, 19 eTn^ 
fMnuTo 'im lai ^pa/nryaii «JW^ Amylw» 'Arej/uiiy 

lQEi )WI¥0?vSy»/^0» *AM|ir«, OJ C>«f>3» *(?) JtStTIWJtO- 

«0$ o^ ^iAnr«V. AuTeq «'«'ecr^diiosc.r a^ juaf7vpMCf 
'^ NiX*B, 'EKSniVxC«)»yo$ TeiT>p (50/^. 

juJ'^. Mupub 'nHnw rrep efn^iv r^ ^'spi eu^, mi- 
^Aa'n'w* i^ ^ bia ^s c>u* voMa d.| e^tt vcw nt 
' TarO» ^OIjW AT^«|, »» BTOS xstT «myoc/s thj •^o- 
iWfi 7wV ^» lY^e^Ts wni(i^wy> eAWi J*' hn^ea^art tu- 
fe^' ^Vt.* ou ii?sT^ -RU/TA nap' u^y ei; <txp(€» ^t^- 
fun, ou<F'* Zw (ac?<nuy opylu'* ^t^^a JkJ^»(5C7i, c^i 
•nii f>euAa, i?'oMlu' i^ou(na.v tu Hu^B/^dpa •ni >Jr^i~ 
•ro u T^ u/u» <rvfupezyiTuv '\jatwm>S^i, XS1 fft«o- 
^arrw, Tns 'cTtl ^s AwJ^piot^s HJbw xa) ^«ipiros ^J 
Tiis woAmjs ffufi<p^^i * tt»Try^T6tM<fflo/;i\uoi. Aio^sp 
pow* '^, 3tw ciaipA?\4<itsy *** "^s 'X^£SW t>7nifrn(ySfc 
/u^O-ct^iw», S T^ -^l^ep il/iai' «AoaAco» m§iv woA(- 
TIUScGot;. 

^'. EJq to ^ JSf, /o^ Ttf nroA?,t^iy ^cuipas. * rdrioy] Nonne deell adje£tiTum ;iI!quod, Sayorigti, nl tale 
qiiiilpUin ! Mariiaiid. 

MSS. a^/h. 

03 ,91,zecli>yGOOg[e j8 AHM02:QEN0rE 

(TWAjayi^ecO*/ 4»iAf7r7r«, Sbwt ^, (« 711, 13« 9ioi) 

«W!;i' tStd, 'Am' e-TreJ^ ^ctyHpa; wJ^ to -^07«, in~ 
cv\vTD, X^OTWBff ewop5eT7i), '^T T)iv AtJdJw KTopewET 
a.i5fa^os, wtrrt ci a^KpuMmmtia m '0£?-7/ia5t 
!(*, ^sM,* lii^m^ •^TBAe^tes* 0, Ti ^ to^jTOT* «rpet^ 
u^p u^v Qiiffy.a.ios 8Tom ' ia/tGe«^^f, ow» etv 
«>« AT^ot^, ou<r' '6?iv ouT» /tai^oY, otrr' ^"Aw 4"- 
^it^ (£5^ev Amm -^^ T^ <rufi^ez$nai r^ iroM. 
Ei Ji ^iwi, VM* Sii^irra * ci i^ e^ uJtcn* ^M. owt 
eViv s^y. Ko[!|7Di ' Jl/oTv {tt7Dv «.vet7Xii ^ii^, « jwi- 
Jiv TOS 'Gr£st'Tio/avoif ^Iot*' e^a tbt e^v7a. t7XSt- 
Aeiv, fUi >fa^eiV «S^ ^luS-' eTt^st* i 71) ■rKr «^■^p«v 
cv[i.(p'i^ (^Ji7wvm, /*)i 9£fe<v e*5 ^jt)v 7» T^Tniy a- 
^y». *^Ap' om s«fe eAe>«v, aaojp otiis 'e}^ipei, wu ' Iiiafao^ayof] Ita fcribe, certiHima enaendatione, pro iauCaii- 
Ypcipos. PaTum con(Ut eum lambos icnpfiflĕ ; recitaiTe Tero in 
Scena, ore rotondo, liquet ; et multum ad eum ^uselhini p*ffiin 
DemoltheiMm adlutillĕ. — AdjuTat Etym. Mag. v. 'iKjACcpayo;, 
Xoiiofflf" «raSi *IafiCaf l|iijiASTpof tri ^aiJ^^icc o ipayur 3y h rw 
f-ifi»fi, i fp£<iJv r»; ia/*?8f, ranriy j ^0» jjtt roparaf r^r fiXt' 
XoiSoplc(y. MiiJ,njraf A^^t^irr,; iy ruj mfl -rS rtfiy^, r^a^cc xaf 
ta^avai^wv e); to» Al^lyTiy, Srt rd laii.ScM r^f rfv/aiSlai e^ty^, 
uffOxfin;j iay, Taylor, 

' h rt?] Ita, proJ»), pluret ct melioRs. {Ttglori) "Erpnetuli. 

' iDUv gcjrii' ita.y%ii 5<crf^f} Sul»ndi> «omd'. JiJOB. 
"^^Aj?' auy K.r.A.' Foret utiqae di£tia planior, fi fic <Kxi<&t : l^ 
wy,tiiTXsp uSkt ^pa^iy, ^yiW lpya.rtLa^ n vfi.is ft» kKAo* >§ ,91,zecli>yGOOg[e HEPI STE^ANOr. 75, 

it&i mps». 

pbi . Kce| m (i^ oMa, ^^ ^ifHt iiJ^tt-n), ots tot- 

yWt •m 'na 'Anpwrim l^ AoKpcn Sle^iai Siyfia,^j 

•?n)M« >« i^ (Tltr' ouStnnnr c/x.rt^ au -nuui Tnrpay- 
f/S/>a. mu/n^' oiry mna ■sro>\a, epei;. KoAii» ^ c^cur 
7Tov t^ioi, et a.vJ^s AStwe^oi, ly; 'hous cLTiea^j,, X!H 
701004, omi •dui Jf*^i <^^ "^ 'A-tIocIco, X3i Tev 
'Am^uB ■niy nu^ov, '05 *ora'i?«« 165^ t» •otA^, jyt^ yao^dM^da} i*! Kaxor k, affi}i.fi^w u(/m(. Nnm, qiieinadmodnin fen- 
tcntie nullius fcriplfe m&oi fa£tiu eH, tumj cum honellam rem at- 
que lalutarem elletis fufcepturi; ita Turfiu quoque tacuit, cum 
agitarentur turpia et damno^a ? Et hscc Aiit utiqne lcntentia oia- 
toria, Tenim nimium ejm ihtdium brevitat)S atque concinnitatis 
impticuit et in contiarium plane invertit orationem. Heiie. 

' 9jf*E»av] IlIurtratH. Steph. Ttt/. Ung. Grac. t. ii. col. 1531. 
Taybr. 

* itarpiStis] De ApoIUne Patroo, et de hoc loco, plura H. Slepb. 
Thelaur. Ling. Grsc. t, iii, col. 94. et TcuntUhu, praeter eos, qui 
de Diis gentilium agunt. Idm. 

Ibid.] Apollinem quidem iriir|a^iiy Athenis cultun, nonautem 
Javem, tradit Plato in Eutbydemo ; Eim -rsit a;<\eif {'fi) 'A^ 

ftMt 'lia*oiy iStri, t,ai' oni lx T^cJe t^j iraAEajc dituiKtritiyoi emr' 
iSi 'iii.h' ttM' 'Avo?*Jiiv Wrppei, Sii rrir rS 'imes yire^iy. Zitii 
f ^u.iy •tar^iuai tu KaAiirsu, 'Ep!u7»; £< )^ 4t(crfiaf, S/aahtm. ia 
Aiifi<^h. Nub. Yer. 1470, 

<»< „t,i.a,G00glt' 8o AHMOSOENOTS 

i7n^f(9i TOOi T^Tws, « /ilp aA.)j2lB .oe?5 ^^**? «^»»- 
jtt^ 19 eTTTOT tdt' w%s eU t^ J^/mi» on 'Og^Tw «4^» 
TV7W( '711» fjua^ -i^Ty W 'O^yjwa.-res iiilojt^i', 
£yv(By jbt ti^m eYiiei, OJTinuu fui Sbu<Ki{, i^ avn~ 
ftau' u Si ^zs^s '^yp^^' " ^^^'SKOuaJi iJia$ Evnc$Ct 0(4- 
•n« pra,><ii 1^X6» ^'«SWS, wa.nen r kyajai a.iamot fi£ 
inmJin. T» 0!«/ ^tur' {'jrn^ns^, ^ ^)envta.fdLu ourowi 
o^a^yw*^ i ' Oti ic^ ^^a^i^uLr' t;^ c^ ii^ hi/MVta mir 
iJbpit, o^ 0V 'nwT 'S^S^a <m.^us, \^ ufia.i uS)i>s ttu 
•areorpa-y/^o. fxr4ftoiĕiio}l^, o«&ivo ^oCa;^, fM rw 
iifyeiafiewtv «Mcf HSOUm* •0'jTQi £?iff.-Tia\i '\l37CAwfl5H' 

fjiQ. ' To» ;^ ci 'A/i^ior» WQ>i£fi£i, Si 'w eis 
'E?.5tTWtr «A?» ^^iArjr^TTos, 39 ^' « »pe9n -w 'A^npoc- 
mw»» ])>«;utty, * aTOMW. «.«rpe4'« 1». "i^ 'Ewi- 

Taii l7£5b-)/^TO> 0C/79S '^V aV)0(^7Kincd&cU7X{, <;^ 
mnai «s a»)ip t?w jUe>i?»* afms ns^m yryvinfjSffts. 
|C<4 "raT ti!)ttf 6^ a/^jU*pTVe$/^ <?) &«VTe5, 
(V TH nxA)|ffi(^, xra>\£fm us ^ 'AtImIw elmyiii, 
A^ni, TreABjtuiy 'A;u(pa'n»yot«v, oT f«^ 0« <o^jutAi- 

' Toi' y«fi X, r. X.] Hexuixtruin hunc Torium non iiwb&m' 
tutn pn£terlenint Antiqttiore«. Vide %. ad iUfbaJi, p. 7$. ct 
l>jnginum. (In fragment. $. 4.) Taylor.. 

» 0] Ita Ptlkianus. Id qaod necelle eft : et jam »5^w refb 
'vertit, ait Taylor. Mo:( ex MSS. quo3 citaTit dodiC ille Tir, poft 
'£>X)jvcur addidimuB rpdyitMTa, et po(l xxitii)v, ycyfn}pmvf. Oo' 
tnde, cuni Kei(kig» pistuUmui wa.yef ly S,yas. ,91,zecli>yGOOg[e HEPI £TS«ANOT. »«01, 7*)pyg T^Ta» *:?» '»e^y/w.TOv, xai •n»f eyaut 
TcuTcL (nn«i7X£txt,a39, xai ']n»f r7C^v5D, ku/ cuu^^ntii, 
rTtuhi itm c^Abdim* ka) ^ eu •af>a,y/ttt otum%i 
o^sq3e> i^ /u>a^ i»<peAWi3i 'OC?f i^ay ■l^ x«iw> 

^ , OuL Iw TV 'O^; t/^$ •7n>SiM ■Jit^s euJ'' 
tf.'tfaMa>« $iAnrxd#, u fai Ortoeu^is ^ 0FT}aX9i>$ rv- 
d^pHS Tnnmie T» '^Au* aMet. <;f7f£p cLd^Pya; :c^ :ue,- 
x«$ T ttptTir^ar T u/<mp«v 'OTXs^touviav ctwoS, ojuaf 
f\l;a>'' ou^ Ts? troAj^B sc^ij i»y Amtw ^pia <^R(^ 
^Ot^st. Otm ^ o^wj^rn» To» c/K "nis ;t»ejtf yr/to(^a* 
B<riv, otlr' el(m>t7p, «y ei&o, ' euir^. ^H» <fi oiPn « t^ 
JaAst-r!)! xpe*fli»» tbt» u/mw, «m «; litw 'AtIdJw eA- 
d^giy J^iwdTDs, ft)rn ©pndAaiy axoAB^vTdiv, ^urn €>v- 
Ca{tfv Ili'evT0v. Stu^^oHjiiE Ji (twiy, ^:^ V6?J(iu x^- 
i^yn Tatf o'n«ouo'JWs3^' u/uis c^p;rE/ATm ^^'n}}»'^, 
(ea >^ TouTD yij a.irri} r» ^im Tw tdwou, i^ iS» 
oTOp^yTtin' ai^Tsg;if , ji^om^i, £1 /.^ otw Tnf IStoi 
tiexjfr '«^^1 3 ■njs OerlaAcws, S Twf ©«Gaioys 

' oJrw] Ab E^ErT», mteTJ«£^o commate, dirpcTcui, quia prono. 
men non cum Tcrbo hoc, fed cum i^ir^ym et f itnjyETe caheeret : quia 
ipfi ncque cxportabatur, neque importabatur quicquam, h. e. tx 
ejits empcriis nihil exportiUntar eorum, qas in finibus ejus pro- 
«epiSent, neqne rurAu ad ejus cmporia «dTehebatur eomm qnic* 
Quam, qnibu3 i|>fe c^i habcret, Bmfii. ,91,zecli>yGOOg[e 8a AHM0S8ZN0TX 

-evfi.ie^i ^ttii^m tip (t/MLs, ow<ftv' cii tr/tm 'oejm^* 

■%g.Qm, T/moti «1^63», potoy ii^-Tni^e m (J^ «s^jutpou- 
ne^nii in, Jk 7rE40i{v. T/ «w j '^^iv^f)ei, btojotLeOi ms 
•V, •m^pLm mmoi •lus 'A/i^itooi, i^ -oĕi t ITu- 
^ot|cu' Tct^vl^* ^s ^ mtrr' eu^; ouths ucn^iu&t^ 
m eu^ i^miQvif, Ei ^v Tomu/ ' tkto* v lon' VcLp' 
feunv 7refL7to^m 'lEgj^n^ctoym, )t t c/xum/ tmpLiii^ 

t»$ 0n€o(i»$, ]^ Ttt$ ©etldAtt^] xy4 isra.1^ pjj^^ec- 
yt{' <ty Ji 'A5l««eJotf jf, xa4 Tiap' u^», to» uTrewtm- 
av, 'nrro troiai, tuTn^as Ado^»* ^mp <rurfei|. 

/t5'. n«f oSr 5tvT' wrooCTi jiuo^cuTotj TWTo»b 
OWtoos JV '^s^uHros, ew^Mt^, to ■afwyfuL, euh ^u- 
}i3.'^orros, acajtf au^a la, roauTcL Wttp' vfw y.yn.ii- 
■^1» ' tZ:^fi\r&iiS YhjT&y»^ 5to;, j^ T^jm- S wftt- 
P** YM£9To»)ww.vr«» ajtmn, eui^y&^, '€ls A to rits 
'>n\eats ct^utfM. T^iCw a^ur» us tu$ 'Ajtt4)ix.T(>ova(, 
o^ai^ toM a^u; i^ mpi^, ('ng^tm» e^ oi$ i/tw- 
^iih^* i^ 7vt^PM etirsrC^cnmt;, i^ fjJ^cus, odi» n Kip* 
f°M^ ^^«^ X5t^<pa.^, TOcdiW i^ j^E^^j ai^p»- 
TW5 tt-jreiesos ^p)«v, ;(yf ib /uMof ou ir^pwjt^owj. ' riroii] Sc.TOy 'Ai*f*xTTjivn<ev WAijw». Rei/ke, 

itwc VfiaZtun', cyta fiiy iffctCXi)d;» «"o NawixAMr(, Ai);M&fn|f 5i 
- vn tS iiX9Kj>aiVs. i.e. Naiifid«i cenTuit me inter decem legtB> 
dum, et timliiavit inter decem legKti», uti vertit Budsw. ,91,zecli>yGOOglf nEPI STStANOT »3 

■)ff^f, lu> « fj^ ^Afi/piojtis, atpai airmi witu, yta^ 

y&t tpCtStu' 0V7Bf Si 'T^S U^y4 ^^^S HTtATO ^Md 

ethfMaĕ Sodto t Aox^v ha/ynrc» iifuy, ouiT* a w» 
«'g,99d.<ri<rr(Xr| oure;, AOtfv oux. oAnS?» IWtiOe J'* 
d<teld^£v. Oux, om», cLmj rou ^ Trpoo^s^c^cic&ci/ JWtik, 
T«f Aaie^$ iutw X9C'ia' "ns '7n\eas cvrn?JazuQtif, 
lis oitt/ daAjmwCT v[m.s ; * "m Wa^ ttfi;yis ; s«w ^ 

TrtuT») lat-Ts^pa i^ ■v[/«JJ'«. 

» . nepiiioirr(Uv Tomw licw •)(aQf.i lai ^Ah^octjo~ 
«w, JCp^ i^ wp>i>MffiT tIuj wtv, /isc^omnms oi Ao- 
Xfa), /^«^ ^ ttmu^ lUCTWnKTCt.ir, 7Wa.$ <(« ^ 
«owpTO.™» T^ 'h^nnfJ)vm, 'ns J"' asra^ o« tv- 
TO» eyjiAi/tttSt. l[si^ 7roAfi/w5 ^tjcjs TVf 'A/t^i(xraj 
^r^yP^t iD ^ tjgy-Tw, o KoTiv^ aimi r 'Ajit- 
(ptx.TKsy»v «>«>« ^Tit»* a; (Tb 01 jt^ ClOt JtPi^o», oi 
J^' iA%v7if ©siTKy E-^TOAnr, u; rh 'Chwnu Tlo?>ffMU *^ 
70V ^iAi^nroy ev^$ »>vuva. v^ oi' ^ScnoK^EKt^Tiiroi, * ir^>e«xaA^«'(te'^] MSS. qiiidaBi, iepaxa}Jnv^M- S«d perpe- 
nm. n^o»Xijrif eft layHj wctUu), litii detmntiatie, aAionis princi- 
pium et iundanientuin. n^S]iXi;snf efi quaedatn quafi ewuauio, 
a^us estnjudicialijt^rmKiUu) quadani, Gve hnntatio t vduU rolct 

- fieri, ubi qniB adveTlarium lunu) ad arbttn» potiiu inyitat, quam 
apnd judicein ljftit, CWem ad tefiimoniuin dioendum, aut fervum 
aliennm ad quaeltioDem polhiUt. Tayhr. ad Orat, c. Theoc. t. ili. 
p.jio. 1.8. E£t. CoMtdi. 

* hA ■niui tipx^s] Ouo anJwnte. i, e, (]ao aimo, Sti^t. ,91,zecli>yGOOg[e 84 AHMOSeENOTS 

7Vs fM] ^ura 'motw^' w c/xuny e^poo^. T/ ^ 
TO. tibM* Aeyety; »fpe'3« ^ &« Wioy 7fytfiuy' XS4 

jBtpeA^» a$ '^ T KiffaLfiM, ĕppaeOtt/ ^gs*^ wbMo. 

wiet, £( /^ Hi jufl /jirKYtmwi uijbs, as TVr uSkt, 
01 @)iCaf)i, ]^ ^ud^' u^v e>4yom, oMinp * inaneios ir 
W6tfMfpovs «ty S,mr tStb td isr^y^uL us tI«« woAiy 
ewinwi* KM^ <ft 7011 y* <z,ii^ns hn^ «utb» c>Kawi, 
^Ai;a ^^, avc(^$ 'A3)fysitoi> ^«y 7»»; cuiome. 
/OC^s y/£*s* «m f;^iJ7tt, i^ ooty JCstS'' «y«. c&iJJKt, i^ 
S\ €fu, Aa$ J^ ^i 'nt. Sir//MiBL '^ii/m,, ^ tv5 ;);^ 
m, CT o^ «Jtst^o. unwrp».^, V uS^, iAotst irpiy/ut- 
m 3T jLUBL^ ks^Ah @tcs^&ffot. ewm, jiw CYJc c3^ 
XI. Ae}.4 fiBt m, SvYfia}A. 

19.. AOTMA AH«IKTTONaN. 

EIH tifias KAeiyct^pc^, eopinis IIoAjuct;, ^lli^e ' i tlhnmi] Ila iateTpofnit Reidiius ex MSS. et pari modo, 
verfu 9, addidit »f rstr' eiJec. 

' irxi]«T9f :)'| Ita hunc locum retlitui vtilt Teu^ut, ex AriAidc, 
t.ii. p.44j. Edit.Jebb. Vide eum ad Lopgin. \. la. Aiitn dee- 
rant ittic Toces. ,91,zecli>yGOOglf HEPI STB*ANOr. Jl^ 

Q<u{«iOtt ^&n .Tnt is^i ^e?(-v, ^ GOirpeoi, xa) /Socnoj* ETEPOlr AorMA. Em lEpeas KAf«a,5P£Sf» eapinls riuAecjcW, eJb^ 
TOf Ilu^j^pgjtis, xai ToTf Sov6jyoif rcn ' AiKpocnoKirt 
*i tS xtfi*fl TWy 'A/tpotiKoyOT* i-jraJ^ oi t^ 'AjnpuKnts 

^ K/MMI, Kct^ 7Ui\tJofjdpoi •nrm 'Treuly, c^i -tcis o-^oi; 
«D^^yeiio/^^oi» TO xciyov r '£ViZcw»v (ru^eciyioy x£xaAi>- 

X^ ^ /3«((, IIKtS A a^ TET^jUATnUUTI, l^ T ^a7)l^f 

T« Mpn/t^oy i^ 'A/i^ocroowy, K«?u^v, iw 'ApnsLik, 
crpeoCeJiinti /Zi;£9S ^iAnrjror, tw MaxcJna, ^ o^iw*, 
iveb jGo)i3i)0ii T^ 11 A^JTcMnAyi, 39 'Rus 'AjU^octuo?», 
«nw pi •B^oJ'^ 'CairB 'Pw affi£av 'A^ior6fl#v t6v 
9(ov -^i^^i/teAHjC^oY* 19 * J^ cWTOY ^pamry» cuTotpse.-. 
Ti^ o^ptnTaj oi £Votves 01' /len^ms Tov m/*£^fitiu 
•J^ 'A/t^ocnwww. * )^ Tip xoit^ Tary 'Aj*^ixruwiuy] Ifec Tetba addidi. (ex MSS.) 
Etant ergo tres ordines ; ol iruAayo^ai, magiAratus qiuuli j c! rtSrc- 
/^i, adĕSines, <]uafi conliHarii lyiagoraruin, aut lenatora), nuUo 
munere fungentes ; denique ro x9iroy, plebi. Nentri Ibli per k liae 
alteris quicquaiD Takbant, neque optimatea fine plebe, neque pleb* 
fine iUu. IUifit, 

' Sim'} dnrl To^ fri i quod ct !n JfieratMf ^tiJam BOtaTt. ,gt,zecli>yGOOg[e AtlMOS0Et4OT£ 


APXC2N Mmdti^st (ilu^s 'Av%^itfiayts 'kn 

©)ltcqo(, Weii^Tti iBjgJs TBS e» ngXff7TBmio'« <rw/a^^0M 
4>iAt^r#os* »' e4JVTi ^ ox mwms mupast vn iw A^ 
etAjiS» /aCJ?'*''" ^ tJC^ty^Tpiy, To, ibwJt' *^ TW 
'EMcUkj i^ T»s 0)foM|tfSi 3011 v/Mis O^a^ikir, aniE- 
Kfu^en* xenx Js 3yi^ ins ' A{Ji<pixm)<m H^cirm. 7roi«» 
^oCjtTEOTiMTD. O Ji m j i.foffja,s Tfl(u§4 j^ ms /oe?- 
f)eunis <o^jtibts (UT^i tnts !«'. Arj^t 

EniSTOAH «lAinnor. 

BA2IAET2 MctMiwai» $iAnr?ros. ITg^STmrwjOT 
tkJ ci TH <njfifiar^ •ms * A)t_u«f pyMs , i^ 'rws 2we- 
J^ois, ^ tdTs eiMois au/A^uu^ts SBOI, >il|p«». *Bwuft| 
AoxfOj, o(' )atAtf/^oi '0^oAflq, yjiiootarms o* 'A^ 
^iosit, 7^it/i/is\idinv ets 1? lEg^ IV A-^DMdnos "n Cf 
AiA^aw, :y ■¥ «gsty ;^)^» if^f3iMt /te^" on^w Aoj- 
^TV(7i* ^}^j4Si '^ ^ /^' ^/<av ^mi^i, ^ «^tu- 
Vd<daf tVs «a^st&iiyorms 'n •rw cf and^p^Trai^ eun- 
Cm. "il?! ouuarram /Aem, 'tm 07if\a¥ us li* $«- 

biu apud alias civitatea alia et uomina AieruDt. Wol/tia. ,91,zecli>yGOOglf HEPI £TE4AH0T. 8; 

^£179$ (iUoos Atat, as iifMi a.-y/jd//' as ^ 'ASlTKCjot, 
BoK/yio^uwyos* 05 Si Ko|)tv^, ITan/^». ' Tot; ii /£« 
ovva#7waoi> navj)||ue( p^wn/c^, Tni; ik nPjuCi^AC 

i€'. 'OgstS"' 071 pe«7« /A* ms iSvi4 faC3^aa{ft 
atf <^ mi 'A^oltuoiukas Ju^m^Mu^ti ; T/s ow « 
mtmc in>jUnitg9t0Xd&eL^ (ttsot j T/r o m; ioc^^^« 

Ai(».acrno£; »^ «D; j Mq mKu/ KeyWi, ct SitJ^ 
'A3irwqoi> ^uom^i »$ u^' em$ •nuu/ttt vn7nrd^ i 
'EWia» i»5p»M* ow^ Mp' (»s, Sw^.' ^ljsn TreMar* j^ 
'Tnnpan i^ aap' acst?ws, « }5 )[3ii 9ioi, aiy /^ wtcs 
*(65t»* '«. tt /twJ^ €uA9i&i9smt TttA]f^5 •«■«» ^w, CVX 
av 0Kv>int(Ui otf>« xfinov oAiTHjMe» 1%! /tettL itum 
'^AnA(»Xfniw ontmw tnnu, wS-jMraw» rtejcuitt ira\un. 
'O >^ 7D am^puL TOL^yij^ait wmt lu> tkT ^utJTtMi X5t- 
xttv ctf7ios* ov 07^95 -^BTi iot. cu^5 bloms a^i^^imi 
')aufuU^ct' tr^Jit •Tni^ -n marDSi i»c ewx<v, '^ mp' 
bjUiV 'oc? "ns aAij^uas» ^/tC^nu mKU' /wi tmi 
X5im 'nis mTpiil^s 7VTd» 'jnne^yiAtim kf\>tLf8tiet, ui 
a. 7Vn)is otttnufj^as wmt nKToAiTSij^^, o^n/^at* 
& iroMSv {jBp (VE\5t, wunas cuuwm /ua, fiaix^ S' * Teif ii fir:; ad l«^fMWf] Locntn hunc proriu» defperatiiint 
^oem iHure cmn ocai podĕm, teli^ni, qualem itiTeni, ait KulLiiu. 
8i qui vero ignorare ii<^t> quid tcnlarint ioSti Tiri, adnat Iwj-. 

iDTUm, ,91,zecli>yGOOg[e 8S AHIUOSdSMOYt 

on eu^^i '^f, « ayJ^s 'A^twaJioi, et eya fSfi m ^fi}tc 

7syvi mmn aw^eo^E* opcn y>>f k/a 0ii€ot^> ^[C^v 

j^e^fjc^av TOj>' nC5Lif€^> 'o jt^ lec aju^ orsg^s ^ 
Geeyv, i^ ^tiAsaws WoMjis S^i^pw, td tot ^i^rtt^at 
sotw aii^a.ie(Qai aae?p£mts, la'* ®^ tSt?*»' ^^^TltM 
pStmiSi els '^yp^^t <^ ^ To /o^^pouety !^)i>^ eru- 
/tas s^^Oit 'ifXas TWTO jxh >ivwnToet, t&^ff/ni^ S)e~ 
'nAm* oux. ^»bio td; i/icumi YKt(ins /xovsv teurm, mit- 
<pffuv •\l;cnA9iA('Csuav, ^^\' uJb$ 'Api?o^wra.> lut) m- 
Aiv EiIC»>Ji', WitySt 7Bv p^g^ ^Si^^^s w^it^cii 
'touitIw "duj ^iAiay, xaf 'sfe< t^ aM«v iroM,«x4< 
a.v7iAi^prm$ «wrois, ' £if t».^ o^t«yv»/iUv»vTa$ ou* 
0&f (!!> ^cinas P&/J, a XivaiW> x^>^X£w)n ?ntfiDCoAu^ifr 
•n5ye«TOv J' owt. fmM^f ■KSi^Tjrypm, ^A •j^ -o^* 0»- 
€ttuiv '^^mpoLS sfie], c/iatwv ^oPui fMM.(», n ttiou, 
X3-T>r)p^ii, Tjc) /zs£37B£SY, n f>», Tturdui lito «u^tjua- 
vav ^Xi,ua.aa,v7rav. 'AM' c/ictm hca.itifu, 'o^ tm oi 
Afi(ptff<ni '7n^(/.oi T»T8 fi&// ^omaaMTaSt mj^ejn^OM^ 
f^m Si tui aMav iav trut/sff}ai am» ^ tw fZ3^s Tu; ' rairr^y rf,v ^iXlav] Athenienlilim cum Thebania. Bafie. 

'^ Ei;] Addidlt Rei(kiusex MSS. 
. ^ T^y] Malim, iid, 1^,^. Neicio quoqvie, ao r,*trssxf addendura 
lit, ul fit ha T^» ■^•uTipa.* ■tr^i; ras SijCaiHj i^pav. nain aliu 
pendĕnt hi accurativi,. ^uoniam ao^ipayot^ym ad viKtix.in re- 
fcrtur. Bei/ht. ,91,zecli>yGOOg[e nEPI ZTE*ANOT. 89 

tntep tie)Uf. mj "Tit^us ouToi (Tuyntpao»* »ecf « /t» -iTpo- 

e'v7D> (Usypi TTOppa iwCJJO^^ oyroi td ijg^y/ut. ^y ot$ 
«fi ^ >kiV TO ise^s 2lN\SAas, ivmn i^ \ffl^w;ttaToy 
axtfirn.y7i$ i^ i^T ^nBX.parR»v, uokiSe. Kst^ ^i ?Jyt 

« H * I S H 4. 

Eni ap^^ms 'Heym3w, ^yos 'E?L9:^o\i3*os 
oc.T« pjmmst <pu?Sti 'Tt^jTa.iAAiaiiis 'EpeySniJks, ^- 
A,«5 i^ ^pa/nr^atr •yv»^* aTT^i^ ^&iAi^tttTos Tnets /^ 
JaCTIiAit^s ttoA^s "irW i^i/y^TByay, iwas A -^Ja, xe~ 
<peL\aj/xi JV, '^ liu' 'A-rJoJo' ©^swjteuitlyrocj /»^jt- 
>tyvftOttfj "<*?' 65^» yryH(j&im tos Tffie7i^ otySTnycs, 
]^Lf 7Vs o|)Ktis AiJety '^€ccM£Tot{, i^ liu» uftnlu/, mt- 
£^oijVfflv tns TUims •mtiis' tWW*^ tm jSbAm ^jy li^ 
Jiii/Aw Tn/i-Treiy /sr£?5 ot«7Bv 'o^iaCeis, omm amS 3^- 
At^otToC], i^ (5r^KSt^'in)i>aiv o^tw, ^Aigtc. ,1^ lia' 
*srC?* "j"** o/io*oi(C.v OJs-Tyi^eiy, j^ tos owtSmtses* et Js 
^t'j '0£?* "^ ^\tufftuQuj Sbwen ^£>vov Tn 7n)Au> 3^ 
TWS oyoyts •3tin«tc&a{, jU^yi" "^ 0ttp>«Aia»os jCt*ivos* 
Hj«3»(iret.» 0« Tns jShAms Si^s 'Aya^tigswnos, Eo^cJ^- 
/MS ^Auao»;, By^^^p^s 'AAa!m«V> 

ETEPON «H4I2MA. 

EHI ttpj^orros He^%w, julwos Miw^*os e*j i^ 
& ,91,zecli>yGOOg[e 90 AirMOZ9ENOTZ 

TM^&nteuAgaj^ Si X} ■m.rr i^ <^TtufM,'n /jsc?f Tus 
ey><ja tik 'A-rlotits tJ^jtyiwB&a) 'WirBs, 3rBja€o(f«iinr 
TOS «oiys «^ wiBp^Bnw avT^ ffu*3irJ0ts* «iW^- 
^ T>i )Sa\H i^ T^S JV/Mi, 'Tn^'^ 't7C?£ ewTw xJiftni5t. i^ 
i^aCusi omvE$ a^iamm, it, o^K^A/trw'» outo* •^ouk 

tniTCH' XCC^ >^ HCW ' OU K^tKS ^9"V C» S^llWl «^^ 

fjun^/m, 'H,f«9^ffttv 0« t^s j8»A)K NMp^os Sowi* 
f^, noAuKpccT»; E>:n^^of, i^ KHpLi^ Euw/u; 'A*»- 
f Av9Uf 0« TV iV/£8. Af>4 J^ i^ TEtS ^inx^C. 

AnOKPI21Z AeHNAIOI2. 

BAStAEYS M*x£<ft»y(i»» ^iAi-JMro?, 'A^watM» t^ 
;3ifA^ i^ T^ S)f(ia, y»^' Hi' ^^ a.m^s er^ 'Tpa; 
U^S «{psonr tfx, izyvo(*} i^ Tirtt ascuJ^v irouK^, •7>C^- 

i^ BDi6nv$; B^TUv ib twioi' ^gjwncrtr> 19 fui jSnAp* 

' B iUKpita ^arj^tiy iy Biiv) rwr fuYfiun] Ad itrbnm Comi, 
P. A. decrevit non ruccUnere, in re id quidein nulU de tolenbilt' 
bus. B^^e7r ell DemolUieni, CBpiM aSyua mitUrt bo/U objbtttm. 
Ell ergo fcntentU, decreriiTe P. A. adhuc quidein, quicquid agat 
in(iituatque Phllippui, quod quidem tolenbile fit, in eo non ad- 
Yerikri, neque id, miffit copiii, diihirbare. Vel poteH quoqn« 
fic ■ccipi, decreTi& P. A. nutlum capere conlilium, quo Aut 
Aluti tuteUeque finium fuorum proTideat, dummodo tolcnUlei 
fint, quu Phitippui f«rat, conditiooes. Bt^. ,91,zecli>yGOOg[e HEPI XTE*ANOr. 91 

Tis iiims ng^s (jtM wpsoCas w XMfV)is., nu^yo^ (jith- 
^ysum, W Tas a.iv^<ts wfniedi> JtstT 6^» (i^' 

^^ irot^c^ TO^ a.v<r^af, av ?nfi 7Vf ux, op^s m//*- 
&A€vov7ttf u^y «©^jwn^^ams, iTis ^ise^owtaoTis 

ASOKPi:ei2 9HBAIOI2. 

BA2IAETS MatxsSiwn ^iAne^os, QiiaJjm r» 
iSa^kJr )[ji| Ti^ JV^, yaji^^t, ''EjM(uaa,fi!Uu tiw sap' 
t;jt<0V '^;s\Iu', St »$ ^i l{c«/ ofi.mi<ti i^ tIu; UflUlUa 
a.ia.nifcQ^. Tluv%.nfi^ fj&fJ7ti, hm raoay ^,04^ 'A3n- 
*aio' TK^^tO^^H ^i7^^fMiu, SmT^^^u vfm.? <n/>outT- 
afvau$ >tvie6tt< 7cif 'Onr alma tif^jutaAou^oif. 

n£ynesv (HV OtM' W/iav X,aTe>tyV«(7X0», 'b^ l!^ fU?^U1 

wa^^o&t*/ Tois o«avav «A^OTTi, )t«q e7nMo\ou^ut awroy 
T» 'OCjajpet'^* wjv <r' 'Ĕ^ryyas y/xtts T)iv '0£Sf «w*5 
e^DTTOams e^«v ejp))v)tv fiaMoi, h mTs «iptiw eTOSw- 
Aew5siv yya^iAis, yie&hv* ^ iia^oi tifiAs 6-mfia ^Cp 

«CTpaAsgse^, i^ 1«. /wc3f «jw*s fj<iv ci 61)^0(0,. "OTisp 
ou (jLtK^i C/iJV oiff6iv «ATi^a poTrlo', sa»^ 'b^ TaiJ- 
Tiis /.^irn T~fis «C7ej5««»5' 'Eppi»c3"e. 

fy'. OSra) MgtS^sls ^iAi-TtTros ms 'iiDAeiS ^DC^? 
eMil^s Ul^ TVTar> i^ lyms «rapdeis 7»; ■^^iajiaai ^ ,gt,zecli>yGOOg[e 9» AHMOSe&NOTS 

mi$ ^atKrpinaiy, >nui' 'i^ t ^ya./xiy> JCS" ^ EA^TiutT 

tjita» i^ T«y 0iiCot«»y. 'AMa /ilw Tty Tore ow/tCa.»^ 
M TH 'TioAei ^ojsteoy J^? f«y «.TOyrw* /iotpa. «T' axtf- 
tm/n 'ofias, cuna. to a.y(f>T(y{OTK.^ * 'Ecost^ fjLv$ yctp 
Ua, mjt cT' a7>tM«y -ns «s T»s IIpyTOyas, «5 'EA*- 
•niet itArti\yf7crajC x<«( nemrcS^ ol f(«, t«9*'S ^* 
ttva.favT5s fitTcL^ ^nrmms, T«f t' o« -^W mtwa», 
Ta» j^\ T«y ayp*», c^eTpjp», Jtjcj m ^ >*fp* ciewyt- 
ir^aa»' oi /i ths ^octTTryas /«TKn/twoyTo, x<C| icy 
ffaA'3t7X.T))v n(5cA»v, j^ %puCou 'TtKyipns tw ti ■otAij. Tw 
iJ"' i^pcHot, et/«t T>r »(i«p^, «' jtiey IIpumvE4S tb» ^Ai» 
oi5tAtfy els To ^SowAwTBp»»' b;itof J"' us T)(y o«xA»- ' oCS' £v, £1 ri y£vMTV] Nunqiiam> nullo pa^, qiiicquid Umen 
novuin eC inrperatuni tncideret, fDre, ut voa nirrui cum TbetMnij 
conl~piretb, «t cauram communem faciati9. Certus ergo iidei The- 
bjnorum ei^a fe fecunis ibat ad BlatEam occupandum, bene gna- 
Tus, nullum fore calum ^ortunae, nuliam fupcrbiam <t injnmm 
crga Thcbanos ruam, quamvii duritcr ct ferviliter eos tradarct. 
quK poUet eorum animos a fe abalienare) atquc ad Atheaienlĕs 
reAeaere. Reyie. 

' 'Rmri^a, y.iy yaa f,v] Admiiabilis narratio, ad quam digitum 
intendit fummus Criticus, Longinus,^ , lo. Vide Athensnm, 1. t- 
init. Citat hunc locum Hertnogenes frequenter, (c. pag. 384, 309. 
312. Edu.Cii/p. Addc Diodor. Sic. 1. XVI. c. S4. Dionyf. Halicar. 
t. ii. p. 198. Edit. Hud/m. Taylor. 

' yi^p^l Tabemas erant in foro litct, in quibus ledentcs opifices 
felluhrii fcmta et fupelle£tilem domeHicam a lĕ domi fabricatain 
vendet>aati he «^igto^ appellabantur, die Budeiti conAniAs Ime 
crant, feu trjbus e lateribus, et defuper te6te cratibus Tiniineis, 
(]ua! yiyoa, appellantnr. Ononiam tgitur ilUe tabernce cnm fais ,gt,zecli>yGOOg[e riEPI 2TE*AN0r, 9J 

oia.v hn^&jsiO^t' xxn irpir cMuitw •ymuLTiat^ i^ 'TTpa- 
&)uAEtj(reC), mt£ o >{Si|(U5 ' 3.ict ita^im' ^ (i^TBLura. as 
«<nJA-&£v B j8ouA>r> )$ a.-7r}ryfii?^v oi XIfvrilfUf to. -Trpoo-- 
«yJĕAjttiwt ecu/Tw, 3^ Tav Syujym Brapw^oi^», x4xmvoe 
a^CT, «pcrtw- ^ xJtpo|, Ti; a^peueiy i8»AeToq; -TPap- 
iiE( J" o^tTEjs. ITtiMajus <ffe Ttf juipwws epwTajTcs, ou- 
<rsv jtiAMov «.yJjBLTO bJ^s, tt-jrayTay ^ T«y ^jkltyt^^ 
Ttd^anait, a/^tanai S^ t pnTBpay, xetA»air£ cTe ' t^ koivm 

qu»qDe craticulis tam cito auferri non poterat, necefle tamen erat, 
ut protinus populus in fon> conveniret, utpote illa no^c ibi'in ar- 
mis ezcubaturus, inipcrarunt prjrtanes, ut tabernis ignes injiceren- 
tuc, qui tabernas moniento citiua abrumerent, ct laburem crates au> 
ferendi bajulia compendifacerent. ReiJkt. 

■ ava) xaMro] 'Ev r^ sKK?.i;cIa; svnxa,^ĕ^ira, ut refte Whl- 
fius: fed cur ita intelligenda illa verba (int, aut non vidit, aut ce- 
layit. Feliciter ^ane nodum eum eKpcdinĕ videtur interprea qui- 
dam Anglus, Postal. Populus in cancioac caaffus sufka /aUre di~ 
eilur, guia Pny.r, ulii conaimes habm /olilie funl, lecus irat ediais, 
(te^e PoUuce, 1 . v 1 1 1 .) juxla jleropolim. Et ingiaitem eo tempore rte- 
tum Atbeni^nm ariimos in-oaj^e, lel ea res indicahit. Nam populus, 
oui alias vix aut mercede aut piuISis propojitii in eonattnem eogi potuit, 
quigiie fTiufquam de re aligua apudje Te/erretur, fenatus pracon/ultum 
epperiri folelial,jam fpante, et won expe3Mo f-:natu, in atriafua Cfmfe- 
derai. Hcec ille. Atenim Diodorus Sictdus, eandem rem enarrans, 
quam hic defcribit nolier, populum ait in Baccbi tbeatrum, qui al- 
ter erat concioni habendsB fo!ennis locus, hoc tempore concurriire ; 
S\ Sr^y.')! arcts »,"•' "^y^l? <r-jyiopa^v i'is to .?i«TfOy. (lib. xvi. 
c. 84.) Quod fi in illius aKjiCiia urquc adco conquiefcamu3 opor- 
tet, eadem t2men explicatio va]ebit. Theatrum enim Dionytiacum, 
quamvis fubter arcem Hetit, eidem tamen impolitum clivD, urbem 
fupeTeminuit ; quod coUigcre licel ex Paufanix el rccentionni, qui 
Athenas invifeninl, naTrationibiu. Stoci. 

* TJ Miyf.—^aiyf} Ita legit Reilliius,-pro xsiy^f ^*»'^?, «>= MSS. 
duobus. ,91,zecli>yGOOg[e 94 ^HMOieENOTS*' 

x^^ i£^^ T»$ v^/uu; ^wlw aupimt toutIu/ xofliZu> 
7^5 m7ci<fes Jw(3[pv '6^» «ytkO"*/' Kdrra, «i /Lten touj 

■n; ttv t/juiiV, ]fy^ u oMoi 'A^otoi, a^c^am; '&a T» 
0llifia, iCttSi^trt' fra,ms ■p, £ oil'', 'cm o»&I»<u eto- 
•duj ĕSouAeoSe' a i^ TBf 9I?vow7i»T(t7Vs, oT 7e«t»o- 
oioi* M <fi Tt(f eLiHpam^ &Irra, xtt^ sinws T* tro\H 
yi -^wns;, 01 rf(f ibwJSl"] tos (xgyh^ "^jaSiaKi 
*^<!^v7i5* 3«H ^ euroiot X3^ Tih^Ta louT hnmatLK 
A^\ , «s eoix£v, c/Ktmi o nyjg^, *} H ^i^tt^ dKttm, ou 
/uToy eww ^^ij •^^hatnoi ayt/y* cJ^aAei, ^^\a ;^ TOpit- 
5MAa5)PM&. tdTs -we^tyjuttcmp (;^a.p;yif, i^ <nA\£Aff>w- 
^^ov op^s, Tiyos aynyE. -TTuiT' rTTg^e» o ^AWWos, 

ra«&s 'nBppffl^v 'c^/«A«s, otJr' u tu»Bs w, wr' u •jtA»- 
OTos, ea^y fioLM(iv b/«Mjv o, -n ^b TrtiSy «ff!(0«/» 
»J'' u/uv e^v (TL/t&»AtWfl'. 

ycT. 'E^ylK; •remo' outds df c««y»( t? «iuipot. fj«* 
■^ snipeA^» «7n)v ^s u/i«s, * ^ou AoT» (vet' «tao-etTi 
/Dejoi^Homs i5v wy* gvos f^, V u^im, %ti fJMcs iW 
Aeyiv7»y )t3tf T^^mwii^m eyo "dw ths euyoiet^ m^iv ' nraptk^iiti Sc. fl( t3 jt.irm wpoi ri slnT*. Ii^fiu. 

• htSiiras^i OWd/wnwTjD/mi/ariit, qu», ut inquitlJ]pianui,dif- 
ficilibu3 reip. temporibus in fenatu 6ebant, bonis civibus certatim 
itit ultro reip. otTcrentibus, ac modo pecuniam, modo trireniein, 
modo alia, ut tcb videbatur potcere, pollicentibut. Sigoiimt, dc 
Bep. Athen. ). iv. c. 4. \a fine. ,91,zecli>yGOOglf nEFI STE4AK0T. 9j 

i^rmi^^diu m. iUna, •y^ja'ff vftut cV outhj; tks ^»- 

A« TBe^; 'xa Xft»a 'n; ■«aa%i •noAiTUo; £7ia3s f/t- 
iragTng^i. ^'Tm TKnw, 'rn ns fiSp, as '^jsfafy6i- 
Tonr &>/^t^m ^iArmr» <pi\en, Auu %ft^fS^s i.ywSa 
TtL m^mt, 'a^^'fia,'ia> yryi^. Eu ^ oi^*, %n, u 
■ny «ncK eny^gutr t^i, ouc. <£t avTinr itMLiof^ ot 
'£^11^ ' «w oV^ ^ilhA.' *^ 7oTf iff(m£9i$ opioi;. ' Oti 
f^m», u' entfiUL rmmmrrtin ia * c« &ihaL{s, mti, o«t- 

/ut;. 'Ejaaos 'wms t naott) ^:^^i/^afl &tCee^, $ ^<i- 
xaiWBtf c^Icu, '<L}ta.^/, ym^trmGaf tv$ i^ i.iaif^s av- 
^?)pci^ ou^, xAf vcw <^arad[jdfnii, i$biftas irSaiJn 
htoa.raii. Ti mui ^AsTo), ](<rj tnKo; erE^jt tLu 'EJ^~ 
ttua 7tyTti?iXpe ; -n^oKnev i^ra.fitt i^a4, tw 19^)^ 
9»3tt5 TO (rti^ct, TVff ^ iatnQ ^&^s rJrSi^ju, ^ 
5g9U7ir$ ■jimm^, rns <r' cUarrtatjdiMS KjLm.-Tt^^an, V % 
my^i^naam ^cCrOtms, et ku^ wk, ^\mti, S iSicuOa'- 
nv. £i /i<v tfT /o^^wD;U^ iifuis, 'iqitv, ci n^ mf- 
ov7Tj u n S\/nui%sv mTrg^Toc) 0)i&a^oif •■s^s »/u^f} 
•WtV /u^y^tOai, 1($J{ k^jn^t Oirms, »5 ci t« tS^ «^- 
A{cn iKjai fu^, 'O^yiw fu/, i. «^ ui^(]ifni ^'Xt9r7rafi 
■7iw)KTO/iey* eiT» ipc^i^, (m, ra^i^a^im i^ v«» 

* rar] lU MSS. et Ua Reilkiui. Antea deent. 

» » ©liCaij] Pnetuli rw I» ©i,fai<i(;, e^ MSS. iM'- 

R4 ,91,zecli>yGOOg[e jptf AHMOieENOTX 

«.y5*5WWTOv tun^, x«^ fju^ yiaft)} lacna» $(X«r5nflav- 
TOri ^i TJt» 'A^tImIw tK^mt kft<pcm^ Av fumi 

xa», ife* «» i» Ao«, ^tme&e, CM^ jy:^ to. JtoV5t Ai- 
y/» il)^, i^ 10» (^e^jjJcoSt. T« ttdAw wyJ^io» a^\d- 
oEiv. Ti octt' 9n/Ji Siii i Oig^TOy /u» tsv jra^^r^ nray- 
eiHi) ^^ov e^ Au^^Ec^tt/ ](^ ^obekd^ nav^ uTnp 
©tiMCfa)v, (-otAu ^ TOv J^vav «aw eynmpa, i^ (roey"" 
€?« cumJTs X4vJWos ' '^v )ifuif)- ^etgt. c^eA?ci©4 
'EAdtwctJt 1^5 c* iiAjJuoc. XW '0»'« wr7rw<, Sb^(tf 
mni vfia,s axn^s ci tws oiiAow SI^s, (»«. "reis c# 
0fl&«|S ^v5(n m o,t«Tt£st l^in'j y^niTaf to Tra^Mi- 
oict(ee5«( t^ 'ryu hxMfiyt, eiJboi», oti, aam^ las 
•jmP^Sai "^iArtT-Tra tw wa,TC^Sit. siapscS' « j8oii3B(ro«- 
cJBt, ^tab/MS Of 'EAstTeict, otnoi ToTj '\ja/tf 'nfs eAiil'- 
^spioi Ayci/t^&iO^ij ^}^fi£nii •^^jai^)^' tiftas 'iToifut, 
:i£Stj )3oii3wm, * o[.v T15 «TT duTas m. M^tout* •y4- 
poToyWe^ MAeuo* JsKSt l»f>iaCus, i^ ■aroiwot) "nrrys )ta- 
piows /^Tt "rw (^«nt)»», j^ 7V, whi AT cJweBTE ' j8x- ' iriv ^'p(vv] Haec duo vocabuIa addldi. E^fle. 

' av rif fir' auTas i>i] De hsc phnli Tidcj fupn, ad i£fchui. 
P*g-45' 

' ^<ifi^(iv] Cluando Legatog Ulucoporteat pTolidfci. A^^. 

* i^iiu] Dt tempOTC modoqueeipeditii)nb,quando, et quanU> 
numero coptos eriie oporteat in caAra yerrua Tliebai. Alolcbopu- 
lus eliam reddidit exs'pa,TeiXS' IJem. ,91,zecli>yGOOglf HEPI 2TE*AN0T. ^7 

* TttTci Ttam fut .o£jffp;^en tcv »oov. Ma JlikO'» ©«- 
Cttiay jiutJ^, oti%£W ^ XS'*£S*> -^' eTOy>eM6o3-8 
|3aii3naCtf, ea.v x£AEuaon', a; o^ivav ,1^ omn cn T015 
waTois x*i^vois, «juav Jt (Limnt ^ c/mm td ^«Mo» 
fa^ofaifieiav' "n ii,i fui Si^urrcu tcwto., a^ TratOa;- 

/Og^i^Tos «^ia *T»s «roAews Ttt.u.TA ■tt^c/i^a^jSp' 
ieii J' opa fui <n;/iCS TisL^TU^ii, c/Ksitot f«v mu»to~s 
ey](5!AatJiv, olv ti vu21 ^cLfULfTaai)i' »/t~v Je /a«Jĕ» 
Buryp^, jLMWs T6f7r8oov, >i TriTrpety^^o^. 

K . TaZ'^ xj -m to^^Tr^Jtaia. TaTois EiTmi KstT6b>iv* 
cnu«7ittfVEff[i,(Taiv Je TOirrftiv, j^ bAvos 6|VoVTD5 gva.VTiov 
i^, ^ Bx. eT7niv ft. TotoTct, owt eyp«,-*|*» J^* ouJ"' ry^^ ' ■x^i<ro.f^a\\ Ita correii pro ^(^^«'c&Ui 1 <]UOmodo traAaie 
rejotiom prKcipio. Beijke. 

* Titra; offHj (Aii K. r. A.] Non redundatjwl, nequefo]ummo(Io, 
«t alir» laepe, velim, guisjb, lignificat, lĕd hoc, rarui rip f>.epa rou 
ijiS X6ys, huic parti mese dirputationis attendite. IdtiH. 

' aK eliroy x. r. A.] Schema notabile, et a multis certatim laa- 
datum. CUmai, gued Grad inKaTit, adfcei^s nominttur a twiis. 
Mnla enint ad/ca^um, quam Jcalim, aut GradieuUs, vt quidam, dieere. 
E/i autemjigura perguam deeara, et a Demolthene commcndaia : irt 
^afaftTemum qvod^ufoeThuminfTiwe uiembro aut parte aligiia Ek' 
aOionis po^tum in ii^eriorem Turjks ajjumptum injicilur : aique ita 
^lut gradibus ^uibu/dam anmeSitur oratio, ad huac mci/uiu : (j>o- 
nam eidm if/um DemoHhenicum verjiim) et non di:ci hxc qni- 
dem, non autcm fciipfi : nec lcripli quidem, non profc£lus fum au< 
tem ad legalionem": nec profei£tug quidem, non perfuafi autcm 
Thebaois. Hie ammad^ertis, quanio elatius diSaJint, quaiu Jt Jimfli' 
titer enuncijjfit .• et dixi haec, el Jcripli, et m legationem profe^tui ,91,zecli>yGOOg[e 98 AHMOXeENOTS 

tui, WK, htpeaCt^m i^i' outT* tirfi<^tvCB(. fai, oux> emt* 

a-^i ris ■nhdrrits J^i^)I\%v, i^ eJift' tiitu/m v/uf 
a.-Tihas ds iV$ liĕiiTMu^ Tw va\u UT<ruvau$. Kaf 
^( ^'jie To 4*rpH;ut.] To 79Tt y*iS/A/oi' x«C]T«, tikc jS»- 
A« 01» A^mi, i^ Tiwt (^Momi» cmb^Aiu tJh iifu^i e^ 
5a; BuAu ifiavTm /uv, ov <£,* ov ><siiifUfSiJae i^ aj^cp- 
oupdn ]utAcVaj$, Ba^c^ ; n J^ /mI« i^MNt t iu^^^ 
^!^\a tiJt»» Twi T ^ra 1115 mdiUH Kfeatponliv, i 
KjMoi^, n 'ov « KaAtnl^ ':fDn Oik/ulci ■hscxZs V3roxf(M- 
jt^s Mrff7i°i->^# i Tffn Towua xsit' d«aw» tw xj^r 
IIa{a.vut>$ e^ ' BetiaAo; Ono/u» 'n Kod^on^Jbo tm 
•ythiuns hJ^uts av i<p<vHw t^ ird.Ti^^. 2u .fuv "ji dv* 
<r^ wSit,f^ "^^jnioiiMs wdaLt e)a Si tr«cvm> off« «por- 
m« Tav a.yet%i wo^srUot MTjwtTJM. Aq4 Tti -^JH- 

VH*t3MA AHM0SeENOT2. 

Eni (tf-^ms NaMroLKats, <pu?^ npwmymiMW 
AuLmSbs, Xxt^oftaws «.T>i *^ J^, C^t^toe^nis 
Anfii)cdiws IlAteaieiis tiTn^ rTTBihi *iXrr?rof o Mctr 

fuili, et perinali Theban». AqniliRoiiiainu, p. 31. ConferQuJn* 
tilianum, ). ix. c. 3. DenKtnuin Phalereuin, (. 384. Hennog. 
p. 397. SionjC HalicamalT. t. it. p. 14. E£t. Hudfo7i. In qntbua 
omnibns hoc comma DerooHbenii ant mrtitKr, aut HhiJlratiiT. Ad- 
de Cicer. ad Hercn. I. iv. c, a j. Tir/lnr. 

' BaroAe;] Effcenwiaiui,fiiLtdiu. jCrch. de Fair. Leg. JrVwel 
fi.e>' yaf im' cxA^, Si' ei^ou/T^iar rira, ^ xiraiSiar, Bin^ts. 
Sletk. ,91,zecli>yGOOg[e n&PI XTE4AN0T. $9 

ĕttjiwi' <p<uiera.i tols ytyiWUiAi m/h^ etn^inuu tacys 
•nt 'A^ituaMn ^%[iat i&i ris ufUvTns, ^%ii^ tous 
ejMSj :C94 ^ 'S^^^ cretoi T«$ SMwn witii!^fixia. nvai 
jkdta> >^ iraMf ' «r^perrai e^i' ta)r^ ir^omKamLh 
mais Sit i^ 'A5tweiui«v tuo^, hfwi\tnws -Tnrmiaaa, b< 

Jiir WeS«J*Mt5si5 -Cotd t3 ^/£9 Tp 'A^HWliiJ»* ei Tt 
•j^ tsra^ym ^&tJ^?M iff^sa.yti, T>i Ts ^^, ][^ rn iv^w- 
•Tm* X9t >V '£^AZui'^$ iroAs;, d!; ^v ifi/pfiifut 
^caU, XM m# iroAiTEMf ^U^TctAuEi, Tiva$ cTe 3C9'f <^- 
euS"fa.'7it^ofj^s TIS.'Tftni-'Jrl»t ■<$ ina^^ ''^ <94 ^*T' 
'E^Abmw ^^a,fOve v™'"^ei, '^ 1» Kgjt. i^ Totf 
•mtptnjs i-Tra.yni, owTi» ^W.ffTCw» ■aroiav in tiis «ttrw 
wa.TcJlWj otm t5 TgyTou, 3gEf t« vtui «u^ •jrajiuir/ 
TU%9 Rd.Ta)U>p»5 ^pa^Mws, 'Ch?\s\yefieios teum, 3ti 
C« jmx.fi« l3tf TV Tup(OvTof >*j*»ev iygAm^ /iiytii' ^ 
(»; ^ tro>MS ia^ itir^^fJ^tw etvnv jSopGctpouj 
x*i * ^f, '\l;ir6y\st/£fo«.w» ' t^utTjo» ej (S^toy 
'Adttcaia» td bU ciuto» n^n^^AiicdAj* nui Je op«» 
'KMtwiJ^S 'Wo?\eis, lau /J» i^fi^ofuya,s, m« Jl ttv<t- 

' ircc^Ki^eTraj} Ita nodei c. ^rcbio. de Pair. Leg. p. loS. lin. 
10. Etiit, Cantab. yay S' {<i} xal t^v iXEu3tfi'ai' ■areifMftiTat. 
Taylor. 

* iiiix;] Idm atqae a»n*6fi.as,/ui jurii, miSo faJem jurt am 
GnecU /anaias. lU fentit Tourreirm. Idem. 

Ibid.] Scheds Scrimgeri, gux i$ia{, i, e. neque propriu Athe- 
nienlium, in jure atque poteAate eorum fit, £e mebt ibre Unler- 
thawa/md. Reilke. 

' «Aarjo»] Subaudi, ri iyxx\tty )^ n^iM^tliriat. Idm. ,91,zecli>yGOOg[e AHMO2eEN0TX 'ASiwiw, a^a/^Ks :uij %ik^s ibTs Jsms, 3[^ J^M»t 
"mt TiST-Tiy^^n iUv ■ttoAj», >^ •du> y^i^t i^ 'A^waJ- 
«», xif4 or^fij^wn ■? '^ /oe^y»*»» «feT)i5, i^ •cfei 
TiAeioyo; eTniym iIlu t E^^^ltuai e\^%ficui lili^TDpEi», 
» •nj* i!ftco' jiaTp/iik, a/s9aco(7ia« v<vJs •nsd'^» £'( Tiw 
JaJwt^iIay, ■ x*( "TO» ycwapw «»ct^«» cV7D5 UuAai', >^ 
tm tjpitTYry^, X3^ 75» wr^jrap^», ms ?re^<is ^OT ras rr- 
TtYits JVvsi^(s 'EAeuaivatA c<^>^v' W/i^l^ <^ i^ Tper- 
C«S ^a^S T^S «M»S ' &A^as, tDg^-TDY <fs wetno» 
/Zjiys ©nCa^BS, O^ "ni STlt/intTa e?) td» ^iAmro» ■$ 
o«eivffl» ;:g>i£sts* (Cf^\stA6i» Si eumti, ^iJ« ^stStirA*- 
yimti iw ^JAwn^o», a»T^j*QBy ^ ectuTO» <jh 1115 'Pw 
aA\a»y 'E?A»)»»» l>Aibe^' ^ 'oti 'A3ii»(ti«» J^/tos, 
eiJ^i' immntpi^t, il -n og^Tte^» >*y)»E» ^i\\oTc«» Sui 
■^Aetn •^j^s ^M.n^ffSj j3o)i3iira, igc} ' i'uoa.fwn, m 
■^yifm.iji, X) /SEAeoi, |^ o^ois, «^iw, [oti jaaj ctwTWs 
A^ ■oe?s ^!*V^tTA»5 S-l^^i-^PiaCmw ■afei TTis i>^/t«»(a(, 
own» EMhci, lyiAW '\1otb <f^ 21Vi,opoAB «Li^^ar^ta 
^fX=^> "CW ■? w>e;u»ia« «iTiwipMcC^ «»ct^iov 1?) 3(^ 
'Tns 'rw 'EA\iiv«j» <l^|«s, i^ •nis t»» tts^^^tan dpms, 
En •Ji, ©i^ ^\\,oTpio» «>«Teq gn 'ASwait»» J^;tos 

70» 0]lG*l«V JV/A0», oi/TB "I^ OU^lSt^t, OyTl TiM O/tO^- i*oojiraj') A(S(!;^S(W arbitror. Vide annotata, ad pg. ao. ,91,zecli>yGOOglf nBPI XTE*ANOT. taun^ m TBS &yGaJav sr^yynss tusp^wiaj* 3(3;^ ^^ 
■n/5 'HejtKAeHS TioJAts, ^7r!9S£jy,i^f '\jaro IlgAoTro»- 
vwav THS 7ta.rfaa4 a,pv''5> itSti^^ajoy, 70T5 o^Ti^oi; 
)t£9('77)(ja.m5 Tirs amCeumy vreifafdJ/ovs rots 'Hpx- 
■ xAeovs ey^vo(5' <S4 '""' O^jttow, i^ lys jurr' c>«eIvou 
c«wwT)vm5, '\l;ofeJ^d/t^, i^ riE^ BroM* «/t» iwr- 

ffA vu& ^ni?VTCTcU 'A^ttueuai S^fiJ>s rav ®iCauon 
rt ;t5H *A\ois ''EMwi TOjU^eejnoi»* out^i^ ^ '^O* 
«*T«s J^ cv(ifut^yf ^ imyatuety ■arotwnL^^ 3^ e^- 
x.ous Jt»vai i^ AttbBi'. npeo^Eis, An^toiSEnis Ah/uoSe- 
voiis Ilttw.Yiais» 'Ti&<JVs KAaiyJ^pow S^htJios, Mvw7t- 
5ehJS)s *Arn^etvat«s ^tt^s, An/UK^TTts Xa<pbiMt 
^AuEus, KoMcu^^s Ai(m;tou Ko^tinUihis. 

V5- . AyTD 'TKi 'ote< . 0)?bas e>«**^ 'Ue^tyjua.itirt 
eip;^, j^ Xititt?aais 'Oe3=-77)' to /srC? i^toy, as iiY- 
5^v, xit( /uffB5, i^ «•aiTW.y i^ 'scAEav '\^jcfvyt^m 
^lare 7V7&iv. ' T^rTB To %|4i^i(rjiut 70» im tm wdA« 
'Bte{{av^ xiyJVvov ^opeA^Ty hronatt, aam^ ye<pos. Hv • Terro To il^^irpt] De numero oratorio hujus commatis, et 
Rhythmo Da^lylico, agit Longinus fatb liberaliter, §, 38. LauJat 
Hermogenes, pp. 259, 299. 373. Demetriua Phaler. 4. 287. Con- 
fer Clarkium, ad Homer. lliad. jS*. Yer.^j?. Tajylor. 

Ibid.] De hoc loco, et dc re Rhythmica in univerfum, vide Re- 
Ycrendum admodum Virum erudite atque £blerter dKTerentem ia 
tra£btu, qui inTcribitur, Dt Biytbmo Gracmtm Libtr Singiilaris, 
Oxon. 1789. ,91,zecli>yGOOg[e fj^ imm 7V * X)<94tf 7n>jTV ivn ^b^an juum, u n 
D^ray er^i itftuiw, /J^ kw 'Gkn^i^t. 'O -p avfiQi>^ 
1(1^ avKOpa.rnKt c« ^siHin iW oiMttT eBiFkv coduik, 
c* TVTa '^u;dv "S^^nhai diLg-^e^eim' o |i^ ^ /z>Cy 
iav i?^y/wn«v Yiiefilw '^^nc^wTct^, x<q Ju^wm cu»- 

i^ lia?JtfjSpa' ^i trtyttya^ woi- 'i^ heyta, a.i •n 
S^unuT^sr avf^t iV7b '^ l^aaite^m. Hv fSti m, o7nf 
a-mi, d«wos J&^, iv y* (p^^mtonoi avJ\/os tiJj 

•Tnv, § oPuK it 11 aM.ti oAiio, -Trhlui otf hyn ro£9«X»> 
pSw, «iWw Ojt«>ffy3w El >^ fed-* 0, "n ms yuu «^ 
£^xcv, oi/iUaeyTtet i.y ivn Qfa.v^r> iWT e^ ^/^ 
4^11» e^ (tn ActS-nir' a J^ jtcrr '^, ftim tw, fUfr a.i 
wew 'i-^t (jiMSiis fM\Siva x<ti tM|U£^, it tov aift^ou- 
>jv e;;^plal -TOieT»; eo l^ <pw;io(J^tn ig^ oiontw TO 
x^7i^ EAEedo^j l^rro TDiKa' htiiwm., TV Kiytow 
ep»TOV735, A^ni, TTs ayjpwa» jSooAero) ; eu, Tts lu- 
ikLaOoi flfei 1» »apeAiiAo9DTOv; SBits, 'nf eyyww-- 

' fi]Kti8 mXi7v] Snpra ad .^lcbiiicm, pag. 98. Adde lin. ta. 
hujulce pag. Tajilor, 

' ^anuu^Ei] Suidaa in t. Harpocr. Magitier, Amiiioniut, quo- 
rum plerique ad hunc locum relpiciunt. Scd Suldas corrigendu* 
eft ex Mtigifire: Bttnaiyia nu ps'vev avTi t3 ^boyJJ, hi( wpis ttn- 
xi]v awraastreu, oMa )^ arrl rs ^i^ajLo^ i^ Sia?iKXiii m»fd 
To"; waAaioTjr lE^njTttJ, )^ inj/TcimTai mpis amaTixT,». Vide, qiiaii- 
tum htec pneAant iii, qu« 5hu^ babct, coiifalto priu hoc De- 
noahcnii loco. Ttt^ler. oyGoogle nEPI XTE«ANOY. io$ 

^ (Ae^. 'E^ruj^ Ji ou lim, ^t\^a yu2^ i^i^ov, um' 
■ns $ ' Asjps, orma. tymt eupgiy, » ]($c^$ oL/j^>^0y> 
•\^' ^ 7Bif6Ae4^9» T« ToAw; -ns Jb ffO/ifUt%«t, 

rT. 'AMa jwiy, -ro /^ jrapeAjiAt^ oet (O^ 3ia- 
«IV af eiTst), i^ stiiiS '&&< 7Vtv (O^^nd'»?» ouTlt^uuj 

ttL^a a:mmu Tcti lun/y Tot ^ ffu^h as eiix£it 
T J^(v3v, itt «T' »4Si trapltb' ci 0« ■i^ la^jcupeoi^ /ut 
0]t^n%4 Tits '^AiTuet^, fM m,* av/jhavTA avxopa.vTu. 
To ju ^ wi^, as etv SkjfUii j&tAndyi, 7RtrT«v ^iyMS- 
Ttff* i) A (ac^^jseou eUT» ^ 7V irvf£^?Jl Sl^wm.i 
iil^^M. Mm SM lC-rt a; oiuui^ C^V 5»$, U )l£^TWBC( 
DUWbtl ^Af7rjr6l T jUaYW* oV ;3 l^ 5^ "^ ''VTV 1*- 

7^S m, Chc 00 ifm. AA\ as ovy a.mrm., 'oaa, om 
X9iT a.t^fa7nm Aff>i(r/wv, a^fmt ^ X)](5ua$ &vn» 
T^ '^f«A»s «rpo^et, w (piT^itus vKif SuieLfLn, » «f 
eu xsP^ i 'ns ■aQ>\£us o^ul. v^IfM.'ta, hemtti^jun, ^ 
iyctyj^*, toSto fui S^ai, ' 5^4 tdt' ^ xs-tv}p(tt 

' >^0 Ratio, via, aiadni agendi, iiifiitiitain, teri <t Dibtili 
mcditatioae escDgitatnm, IUjfit. 

* mjxCavr«] Ita potini, ut MSS. quidMn bibent, tpiam njb* 

* No) TdV ^Si} KtiTr^igu ^ev] £t tnm demnm m« aocnli. pottea* 
qu4ni ioL ca demonflnTeri*, qniB al» tc miht poAiilo ikmwifiiiii. 
iUi/b. ,91,zecli>yGOOg[5 104 ArfMO£0ENOrS 

IMV. Ei' S' svfJoa,s <niMVioi, H "jja^iai, fin f4otoi o- 
ficei, 2^* x^ Tiarrm Tm ttMjOr EMlwar^ /ist^ar 
yr}pre, ti ^» woieT^i «oDrp ^n & tis KcaoiA.)!^» m(rr' 
'^ otitTTipiot, wgjt^aym, 3[yj mwi X£f-Tztax,tua.i7aym, 70 
■^oToT, a?>' aj» ■\^jG!'e>^tiQa,K aaOim^Aj, eiT» yei^utu 
•Yp>\mf^Qi, x^ TnmwayT»» awt^ toi» (W^il/a», ji ^S^t 
m;»7C^C«T»v oA»5, ttIs vittj<tyia4 (unarm. 'Am' otJr 
o%t£ep»ai» T^ »(uu/, ^HiTEie» o.»* (iaz7fp ouJ^' i'ipa.'Tvryw 
eja, oim tjis 'n'%is «iJpio? Iw, ^lw. c>«ayii Ta» Tau- 
Tffl». 'Am' d«eiyo Xp>j^a, xcti ogst, a /lero ©nCetiw 
i/u» aj6)»A/^0l5 ' 0!jTfflS 6ifiOLfT0 isf^dLt, 71 ^^^ay 
irpoo-Jtouat.», ei fMSi 7VTVs 'fi^,t^ avfificL\ous, ^W^a, 
$(?U7r-?rfti orparE?*!'^» "Nl^S^ep ot/ ToT <yx.&ns tojbw 
a^jtjce tpawisi K*t « »«2/ tcw»» w/wpay-eik» "^ ttis 
*ATJoc)ts "m jua;^ii5 y«ymfims, toitutos luyhjiiH -X94 
<p^os 'Jiĕie?)) TTj» BToAi», 71 ^», si wa T«« ;ia^ji5 tow- 
70 7V7D toS^os tnA^yi, ir'pOffJifcWEtj V|^J * Ap' oi- * BT^it; Eliiaijro Wia£a(] Scholiailes, S'js-uyj,trsu. Nonniin^uatn 
utuntur Oraeci, !n dcTignanda calamitate, veibo «^a£af fimplicH 
ter poTilo, mali omini» voce kolkJj; omifla. Sic Herodotus, 1. iv. 
c. 77- poll:i]uain trille fatum nairatret Anachariidis, Inquit, ^ro( 
fur c-jrui £^ cxcr,^c. De Syraculanis navaii priclio lupcratts Ttm- 
cydidea, 1, rii. c. a.4. luira, r^v- yat>^;^i» auTuii e-csngdysrBi», 
Fakken. ad Herod. 1. iii. c. 2j. 

' 'Ap' OiEirSĔ Jri yuv jLtsi' r^i^Oj] CoHMi de mco, if oiir^i Sn 
vtv av r^^oj, quaD<]uam nunc mallem irur^^A a me pradatun 
.fuille. Sed tum nondum noram, Marceliinum hujiu lcAionis auc.- 
. torem eHe- Puiat'ifnt adbac /uturum, aut Ikitum vt! datum iKhU a 
tiiis tjĕt ui anis heii eoit^atis, quomo^ Ttuiu a^ut/aeiht. KeUke. ,91,zecli>yGOOg[e nB#I StE#ANOr. "305 

tc8( rn ntu ii '^Hkh, atwA9nv, eLna/Trmtrem IToMi^ 
fUA Ti^u^ J^ J"^ j^ TpeTs eJlwa» ra» ers mnvfta.v r^ 

ir«^v fW£ ^y Tno; et/','OM., :y 79 irpo€aA&^ Tm> 
■JTeAiy ralitu/ ¥ w[^fjM.'^i, »5 ov ^sTrrp^i. 

¥11. E« « Tairn JBivT«. jtMi, TO WaAJwt, W^s 
ilM,s, tt>fpEf J^\5«a(, i^ Tws •z^4S'PfXJ^ ^ffl9s», ^^ij 
ctxf(Mi^cif^ tT« iz!^i yt ivjw owtov> 75» x5tTa.T0y- 
5W, j8esit.;^s )& (ra.^Jis tl^Mp^w * /*0( P^pjps, Ei' /lir y^ 
w CBi »ae?<r^ TO.jtuMorne, A»«n?, f«va T«t ctA\fflv, 
3t etouAeoCTC )t ttdAk "^^ tVto», tot fefti ' (H -JTpo- 
A«y^»* u Ji ftn lirpoHAi;, tjis outh; iyroio^ uweujo- 
vas «1 70?; aA\oi$* (»?i 71 /ucMo» EjuS (7t> Tct^mt lUCT^ 
myput, n rya cw; iMinr» ^^ a^mt rya trou -m* 
Ai77lf >«^a. u; ecum Tctim» a Ae>u, i^ ouTra 'u^ 
Tai» oMa» 2iJ^->^iyfittt, 'imi eya /m 'iSUKS. itia.vni 
US 7% Q'ctfl JWf»m <njii^ifeii, ttSiia. JUtS\jm ux,nt(ra.s 

* Ter»] Cum ApoGopc^, hoc iDodo : yvv ty^rf^iraf».v.^.-rinSi 
— oM' toK tt^ur (krEii' k. r. A. Scilket rSr, m boe eafu, rori, in ijto. 
HSr, at Tti etadtrmt, rm, ut poiuiJaU. Ita p. 107. Markland. 

Ibid.] Interrogatio di minbundi el TurpenS : tanc antent— rcil. 
dic (nihi, qnid Aitnium fui(Iĕt, quid evenilliit. £11 apoTiopetia. Ipre 
ontor fe comprimit, diceni, aJi^ iix a^w, yerum piget pudetque 
«i commeintnaie, quomm ne gullu quidem no9 imbuit numinis 
benerolentia. Nam, pro £ yt jt^ii ■miTpar, dedi, « yi fi.i,S' lis ati' 
p*', ne pericnli vet eiperimcnlt quidem crgn. Poteli quaque cutn 
jhig. qiuirto legi, iSt y» nr^H mT/mr. Aej/ie. 

' fwl] Addunt MSS. tre». Taylor. 

* 9i] Addunt Pari^. lept. ct Bavar. {edlahoc crat Teffui lii- 
peiicriptum. lUj^. 

a „t,i.a,G00glt' &HMOieBKOTS 'Jiiim, B ;^ tty ' tvtos iypam^ avn tis 5«to 'ytVJtfU9 

^mt^T^s aLY5pa?rof 'iroDic^a th ■arohsi, t^to 9^7001x0; 
'^ TwiE tPJijCtLim l^inaaon, j^ a/w. 'ApjrpetTBs » No^ai, 
3(5[j 'Afi9D?5^5 ci ©it<ra* « ^StJajna^ *%-^GS' *"* *'■'*' 
X£a$i TU^ *A5Iwsuaiv Kfiwu(n (p'0\.im, x>au 'ABw^iru 
AW4V)1S AilfieeQlWS )tSt7??)Pp6l. Kar™ ffTfi» TO. w 'E\- 

fMf^Of HTDs. '^ JtyijoS) )i it?''™^?**'' eTi^jw* xa{ or^ 
ow«niv^;^v 01 turm Klf4SS^, xaq tdTs ItIs ^Aavs f^- 
^^s, wc. e» 7V7oir £um eim^ r^ m.rfS^ AtO^ Si ^ 
b^ oy C?;> xaf mtas, x^ "TnKiram, ^J^ mAw ou 'no- 
Amuir. n^ji^iiETaL) 71 Tav u/«iy JWuncn fftijU^)^vi 
Aponos A^ms. 'ArTOtpwJi ti i^ >*jpwy, 010» wt bTW j 
ITttpEW AtwTK. ' Qamf m pir/^Ta., x«t m conur- 
/Ul^Sti OTat 71 l(5tXCV 70 (7»^ ^b», 7971 xtvaTBq. 

»5 . '^hmSM Ji ttdAus tbTs (Jv^bto)0«ow ryx*(T«i, 
^Ap^ Ti x«H <o^tJ^B» e«r«T' x<q /«, /aC?f '^uJs 
^ 5iav, (iltS^s rUu vm^o7dui ^u/uLoyj, "St^a. /itT 
lvvuks, AO0, ^tdtjntace/nii. £1 ^ lu. ojraoi <sc9JM^ 
m jta^Aorw >ivw7«(©«i, i[?) /oc??''^'' '*»"»«, ^ oC 
/Z9e^Ae>«5> A^n, x^ SufiaLffnfU, jSoan ko) xm^^s, 

Tflw Iw, a^^ $ JĔf)K, ii ra^im, ^ 7V fih>jifni 04- 

* ijjrnr ] Id e^ ni7r ifuuf ni/t,7»Aiajf. S^/kt. ,gt,zecli>yGOOg[e HEPI £TE*ANOT. 107 

'^^yiia.rttt, o »»71 y^ni* '^t kn^^&imi, (Sroy t^ 

'olĕ^ d» uJiTa xtvJ^ov *ontt uv E/^n^efvct,v u <1ji^- 
yni, ' TS b;^ ^StiK^wjn av <w, ^i ^^ T>15 ■a-o- 
Ae»5 >«j /wtJ^' ^^ta; Tm ^' i^A^Ts, /scji Aw5> 

« T* /^ '■o^yfM.m us «np *vta/i 'c^.tepi, iryyMt^ 
Jli ]ytf juJpioj wpeSir ^^iAKTTros ouairTctY, 'ni i"' wnp tJ 
^ >«v6:fta; TDWTst aeyaidi. 'tit^i ;(op(s >tjt«iiv wott» 7mm~ 
v/jdt>ai )^ ■^itlmj piJiWwsim tas ■uro^ttts ci tbTs «)«- 
/BiC?'»^!' >€o»'f aOtpa^ttai aJ^or ;ulMov, 5 Tov tmp 
T^ l(StAav w»^oy ifnfjSj!rns. Tts ^ Clf)c ^v 'EA- ' OKOMrl] Vox eft palaftrlcij et metaphor» dufta a luAatoribiu, 
qui fine pulveris inl}>«£cine viiicebant, nullo antagonifta in me- 
dium procedere auTo, Palmer. 

* Syriti^l Pnetuli rw oyTiySy, e.x MSS. Nulluni eft difcrimeil, 
quod majoTca nou libenter rubUTent. Rei/ie. 

^ riV i^ 7tafeimvty ay ra] ITa^' i-Ttiynay diAum cft. Eft enim 
fignnta locutio, cum aliud dicitur quam audiens eipeAabat. Sic 
noAer verbum acerbum, quod re£ta ferebatur in Athenienret, tn 
■dverfkrium detorSt, ^ti (inquit) twn deffuiffH ut eaput laum f 
Abfit aam lU idvel m amtatm, vel in me omiiuri mibi centi^at, 
Budmu, p. 9IJ. 

* m)] Non eft ttmpms, fed tigniiicat, in hcc ti^, bae Jiippo^iioiu, 
i. t._fi rmfuMieaM Jhu eontentietu vlltt tt pugna fryeciffemui. Plane 
Jiu^, t\{ lttf ym^mpieriiny cf . & rei « Ti3a£teefmffeid, tjuo, in 
hoc <ata,fiiifeatTfdaifa. Vide p. 105. Marliaad. ,gt,zecli>yGOOg[e »8 AHMOSeENOTS 

pJtuttt 'ks Ji Bet/f£aLfm, rn ]qej «^ 0)i&e|«v^ ^ 

AaxiStiLifiovi(n, ^^ -m^ twn iv ncfa»v SojaO^KteH» 
/um woA^jJs ^i^^s tvt' i» iayJme *««9» "np 
V0AUi (fi Ti )3uAETaq 7Lfi(,&iqt> ](^ la. ea(/7iif i^**^* ^ 
MAew/^o» -OTiK», s^ <st» rngj» "rw 'EmI«i«» 'tBC^ecw- 
»Bt( ; 'Am.* QfX «» "^iiJTit, «f «nu, las 'A3ir«qo« 

■wrti -liai iroAi* ou-Tbs o« tottbs tv ^ovou iTHa-aa, tbTj 
ij^tKTi ^i ^ j^)uuft <^ it^Timn, Q|^oc&v/uvH» ojnpctAci^ 
SiijKtutrt' ^tV^' a>c<)v»^o^^ irepi 'Cig^euDr» i^ oy'*^» 
Ko^ Je^$, XAf K(y^veutfaiLj •troLna, 10» euaveL a^Tm- 
Aexi> Ktt| ^tud*' tiT« 0^»a i^ iirgjoncon» •ms qu*- 
•n^K >^t(nv v/u(f '^ija'o?^Cat.im Sttu, 071 1^ t ir^ 
^»«» 7V; ^WTDC. 'se^E.^At^ fiei\ifr hmti&rn, touras. 
Tis Y(tf> CVX (£v a><x<rMfra g^ ayiTpa» c>xfi<Kin iw 
apmif] o'( )ut{ ilw ya^i *ai liw aroAi» o«Anrei» 
V7eefUt)itu, eis ta.s icwpws ifitoArns, "NLjWep T«J /*i ri 
]uA^/;^o» •^ni<ra(* -ra» /uv mv7eb cnijuCtiAEMBLinK 
0e/u;cxAia ^TTr^» e^s/jVoi> ti» «T' wtaxMa to^ 
'i^JhTaTJo/^^oi; ^!n^vaf^v Ktfp(7iA«v }UCTO^?<iMKrn$, * yr^^onj^uywr] Pi:Ktulimiis, cutn Reldiioj ru> yEV4;uM»r: et 
Buix, wo^' (utrH rs II. 

* iSc^ r^ nraAs] Reilkiui hunc locum ita inlclligit : Gtntat 
Jl wluijfit imperala Jactri, aBi^ prmapalum Graeug pm^ttn, B- 
£m0l (f, Jatmupu tt emutjfum Jv\Sit, ut hok mado fiia fqfiM ims 
Jii!va Tt&titret, Jti it^ptr etiam iwa, guMiaijiu Modt vilbl, ad Jt- 
ltffiim fiau», a^^etr^. ,91,zecli>yGOOglf n£PI ZTS*ANOT. J09 

>Maipyt «yroj Ou yaji e^TVT w' tth 'A9iff«ioi an 

t5I f(«T;l (tWOT >«>(vv<C^> 2tVi.a t^ T>I TOTpiill. Ai«.<p«pec 
«(i -n } en ^ 'Tm; ^v«x71 /uvot >ty(m:d«y i6fufy*t 

^tCTK* J» j^ T^i TOTpi^, u^p tQ /Air Toumn '^Jhi 

nT(q m$ i!Cp«$ a^ in$ i.Tt/utti, tis cV J^Asuow^ T^ 
aroAa ^gpe« i»a7X«, * W StLtiin. 

^. Ei /A TOiiw» •nr eTT^p» \fyttt, is ryo ■rpoJt- 
>ai^ i^s *^i* T VQy^icei ip^yiw, CW. hi», «is 

ClOC (iv t4)MTtfS 'OlTT^lllTW ^l. iJuu (T' l>« jtU» tJjU*- 

Ti^s ms 7DiauTa.s o^occjpccj^s ^n^w* xat JWw/u, * aurBf] F. B fu)Mv avr£i'J^7fi aXXa. Mariland, 

Ibid.] Sententia poAulat, nt it pn^oy avT^ (lc. u^mT;) ouror l^a- 
tur. Non voi ^_fifolum tum,ftd ttiam mulitra iit^ra uxorem ^ui /«• 
pi£hu obrutaM confeeerwa. Reiile. 

* rar r^; lijiutpjiun);] Malim, rov an T^f tiiiMp[Uy^(. MoTtem 
ciiiqne e fatali quadain necdlitate, ut yulnere, morbo, et quEecun- 
que alia fatalia funt, abveDicntem : i^ rw turojMLTor, et mortem 
cam,,qnae rpontc liia, necefliuio tandem aUquando fenio eiinani- 
tia Tcnit, per legea naturae, tametfi neque morbns, neque nlla alik 
Tia extema Bccedat. IJtm. 

* «m^^lctb] Lege, wspf<i**tT- Markland. 

* r«u dai^rs] Hag vocei expreire et dilerte addunt MSS. &x, 
orai AlttMff. et £dit. PeHeiaMi. (Taylor.) Ita legendum ieliciter 
ku^ntns t& G. Mdrklandiu, „t,i.a,Google 119 i^HMOXeEIfOX£ 

071 x*i ibO «/«u tbt' e^ -75 ^gym^ » *oAif. Tw 
fimw a^j>3Mv«<j tSs e^' tJUtgws Ta» ■m^f<tyneim, 
xai incun^ fi£r&ieu fiiifU. Ovn>s Si Ttn %\m X5tT- 
M^pav, Ko.! x(Aewuv ^/ut; CjUai ■^rupcis ^f>i> ^ <pMn 
KOi X4»Jl-ywv toTia t>I orft\a ygytntietOt tvs /iti ' ae 
n Tta^t Ttiats ifit ^wi»fipi«c| yArj^jraj, la. J' «s 
cc-nat^ "niy ^«'^y ^ow iyKu/jua, vfiai ttiptn/tntt^, 
Ei ;^, ^ » m ^e\Tt^ ifM ■aroXtTwnLfdtiw, litn X9^ 
TO-v|*pi6i«9e, ' «/ittpTWteyoe^ Jb^m, oi tm tik itj^yi* 
«tywBjtuoio/? Tol <fv/ttoan» to^u». 'AM,' QfX «n, 
OOt «J», ffTO( iifM,frnm, ktJ^ces 'ASuiwJoi, tp» ^l^a^p 
T»; Anancn eh^j^e^ieti xa| ffUTVfici.s tu^SUoii ^c^$(f(cvoi* 
^w (la. T^s ci M(tj>tt^H <oc?x*»<JVva(ijiti^ t^ /OC^ 
yv»v, xtt4 Tt? ci nTjLrot^aTs <cr^swtt|aji«»ow, *« 
7Vs or %t7^fL»i ieuffiAy-aa,\'Qi, jff4 tVs «r' 'Apifii~ 
mc^, i^ itoMbs rng^s i^s oV tos ^tjumois fmfutai 
^e^juaious a>a%vs av</]»as, «/s a.?Rt»^$ ofiouts H m\i$ 
Tiis HMTns a^iaiOTMTO. iijBiis, ^"4«», A^nt, w^ i}/s 
Hym^^aoj^s tumn, ^i» tvs K^TWnti^s fx/ffous* 
iti(3:j»St O fm y^ Uu cLiiJ^i kyi^ ep^, ajom 
'7nv^yx.Ta( T«i 'n'^? J^ !u< e ^futr a-ncw^ sum-- 

* Eif ro wti^i'] OmiAt Wai^a, quod emphatin habet egTegUm. 
Otiando meliug ille, qvi ita— ^is priefenti mi a men io mt eu^ e»- 

Jpeliare, it a mhis (empitemam laudem aujim f Tajlor. 

* ijjU.a^Kt*ai Jo^jre] Yidetur deeRe W yvaip.f, TolTintat^ ia- 
tellijeatia, prudentia, iDdecemendo etdeligeado. B^/i*., 

' «y jia Tiif K.r, X,J De boc iT^^iLari £fMr(Kj0 vtil« P 
Tajlori ad hanc orationem, p. ;. et attdores ibi citAtos. ,91,zecli>yGOOg[e HEPI STEtANOT. ' }^cififM.'naw<ptr', ao fuv ■ns its^ tincni 'n/i^s 
ly ^(?^i^fa7nas tfts ^^7Hi<^pi»Eq jSocX£/uvo$, ' Tg^sajA 

A(7B w^^a» (»7tfii ouTWj ; 'Ef« Ji, tf -ns-na^aYipi, 

TO •nws p^$nfM. 7^Qorret i.v<t.Qaumi 'Cm to jSnyjL i- 
Jb j 70 TaTtw iv(i§ii t^.Tosi hxMas jwit ot» iiri- 
^nr. ^ Etei^ ouJ'* u^$, a.i^s 'ASlu-euoi, <^ tii; 
flUT>f$ lta,vout4 cf)i7, m$ Te ^o,; J^$, ^ m; SM^ioaubi 
jtpjwn* ^Wi-a * TO fi£v -^ ^at^' «(West» j3« cv^feoAct«t, 
'*^ 'rar i3l«v vo/£av xyi f?y^ mtoTmrl^i, m$ ^ xoi- ' yptcjijtaTtKi^ojr'] Optiine nponit Etymolog. Mag. P^y.fi;t> 
rOK^w», arrl t3 ypaitf.eKeis, !ri ti yfa^|McriT( vptnsxi)^&rff 
ygai^H^iy { li' tiy9f£ ypay.i^.ariisi ^'^*' ^< ayo^aToi tut xu^it»i fMi- 
riysn^ai. ^a raro S' aurir fl« kcu v£pirii^^ ayopdi mapi 
&ifftOf^iya. Adde Suid. v. Tpaf),fLaTma^m, ct T^a/i.frof. Vq- 
cem hanc inTolentioTetn eipendit et il]uftrat H. Sliph. ThtJ. ting, 
Orae. tom. i. col. 8(53. Tayler. 

* rjwai*} Vid= ./Efchinem, §. tii. 

' 'Eysra] Forte, lvti. (Markland.) Malim aut, cum Mark- 
lando, 'rtt\ ouff' u/i«f, aut J«i yt bS' iJ(xaf. &h mm Jeeehat Temf, 
gtrenltM ahjeHe di ea /entire; nam rwwi piidem fari eum amnui eaur 
fas prroatai at^ut ftiblieas dijudiiatis; illas gtiidem chiiHter, has aft- 
tm eian Jenja nebilis el excelfi ammi, quemfama tnigejiafqiit wiajeruia 
haud Jiigial. Reilke. 

* ra iLty — s^^Co^aia] Negotia vitie eiiilUs qTicti£aB^ ffeSalis ad 
mrmam frivaiijuru wjlri croilis, et ex rattoite etxflorum, morum, ae- 
Imis eiijiifyve; »1 aiatii negetifvefailam ali^uod cumjuTt vcJ!t0 (ri-i/i 
eonfea^e, atit a^otem dtfenfiiretm;e iiideri mmm bomim et heuejliim ejft, 
Idem. ' 

* wA\ Aa «ra? Kifi ddit aliqu!d poft its\. Scd vi4e, iiifra, 

S4 ,91,zecli>yGOOg[e AHHOZQEN0TS 

ehrtf tt^Kc cJ««vffl» ■ot^tIui ol&^&e ;;(^iy«j. 

^ct'. *AM(t ;^ o«OTmif eis -i» ireTpaJJiara. •™s 

T»» BTg^y^rroj»' e7r*v8A9'«ir «0/, o5e» eis iwi» o^e- 
Clttt, )3«;Xp/<sL|. 'ils :£ ifot^fii)a tis TcfcS ©iSa*, ^T- 
sAa/tC«w/M» 4>iAnrffB, )«u ©erlaAa», xai t^ oMwr 
ov{^Lai.;^t WOL^^ WpsffCe«, xa) ras /o» iiiienosos (. 68. Vel forte, U Twr. ut apud Ly&ni, Orat xt. p. 147. 1. 39. 
jj. Markland, 

■ 0xxrj;pia — inii!.ta>.ai] Decem erant Athenls fora JDdidalia, 
quK deeem diveriis literis (ignata funt, totidemque coloribus in 
TeAibulo diflin€ta. Literia hifce in umam conjeAis, prout qaifqus 
hanc aut illam literam fortitus efl, ita huic aut ilU foro judei tra- 
ditur. Profeflo ei ad tribunal fuum pra^eo IUius fori virgani dabat, 
^CRiTtjpMy, eodcm quo forum colore, eademque litera Ggpatam ; et 
fimu1 tabellam, <ru[i,Co}^ov, in qua nomen ipSus, itemque fon, in- 
fcriptum erat : hanc autem difcefrurus taiiquam telTeram afieade- 
bat. <ine qua mercedem Cn^ulis judicibus aBgnatam, temos fcili- 
cet obolos, pofcere non licuit. Schol. AriAoph. Hut. t. 2^9, jjj. 
Petit. 1. lY. c. i. Sigon. lib. iii. SliKk. 

* iii] Hanc vocem adduut quinque MSS. et Abemff. (T^ylor.) 
lo^erui. Bei/ke. 

. * lrif a] 'Eriy m Talet eli^uu, per omnes ferc cafu*, numeioi, 
et genera. Plura exempla corradere longum foret : fatis ello unura 
et altenim e Thucydide affiirre. Sic ille, I. i. c. I3. ni^uaruy 9a\- 
Abj imurar (Athenienfes) — r^t " ct'.Xijf 'E},xdSa( tr» i X*H** 
Ubi SchoIiaDes, inr) ri ivia., Similiter, I. lii. c. ^a. vXJi' 'hirm. ,91,zecli>yGOOglf nSPI £TS*ANOT. iij 

ffM ilw ^(pt>duiy y nvr hei(i-^tme* ii/^s « v^- 
€uf. KeuToi ToaituT» yi '\^jsifQo?^ <pj]uxpa.rnai a/ns 
iteYmrm, «s- e\ fiii ti t ^siitn trre^ypyty 75» XAI- 
^, QOc ĕ/i£, ?««» {UTioi ><>*»ii60tt/* T <r' as ir^at 
cvftQ<Lyjw kira.Hm i(u x*i liw (/iJi» tw^Io/ «.nrKt» 
t^. Koj, 0f £oau», al[£»Ms^ 7t/Li pnTdip e^n TOtT 
/uv o« ^oy» }uu Tw ' ^qu^\j9(L^<u ir^yPenan 
^Hiyoi <wn^ tnwAtTios th i^)La' t»» J*' q/ Toif ^A<ms 
1[^ X5tTa ilu/ ^pa/rrryw ojnyi^iirai fums OiTas a* 
Ku. Ila; (IV afieTifos awcipAnyis yimT a», )f lutm- 

^TOTBpae TtfTH ! Ae>4 T^» '^^An». 
EHIISTOAH. 

I^'. 'EffeiJS( Tww* i^oiiurtLrro ^ o(OtA)i(r'a», Trpoo-- 
mpv cMeiws VfOTtfovs> J^» Ti tZu/ t oufiiiAyon 
W^i» * oteiiws '%«"'* *■*< WajieA^o/Tw ihfiuiiryif»i, 
«roMa jUiV ^iAi^JTJro^ eYmftM.(amSi oroMct «T' u/uiy 
JO^ntJPpwTS» S.wa»^', cja to*oT8 c*a»TKt «rp«|4T8 
€>)iCtioifj avajUi^vnoxov7i$. To <r' oTw xe4)aAau»>' ■ ^\m<xa.v^(u'\ Pnetali rw fia^tiiSraf. (ex MSS.) AjiS*. 

* lx£lvs;] Tbebani primos addncebant ad concionem, cum ea- 
que agCDdi Teniam primii dabant^ Philippi ksatii, lbcionimque. 
Mm. ,91,zecli>yGOOg[e 114 AHM0£6EN0T£ 

' cLuTw "^inmitK/Mi' «V J** u^* vfitiv iSwtTeUt JW 
ji2uf >\aCw, o-mrre^as ^\mT<ti, t ' SiierTits aurMs 
ip* vfaLs, » mi^ttiCa^^sr^^ as 'du' 'Aj{txlu>, Keci 
eStounj<m.i, as aom, ca. fm en w/m <TUH&n>\Smti la, 
c/K 'ns 'A-ilms ^wntiituLm,- y^ a.vJ^-7nSit, x^ toA- 
Acta,>«9«> W T^ Bonwnety ^omt* ci« J^ «* iifMS 
ppuy e^sunt»* 7» c« t^ Bauirno!, 2lsf-fnra.<:Q}mpSfjai, tnm 
IV 'jn?\£/in' ^ oMit woMo. /oc^s t^tbis, «j ^tum 
J» iffxntL cui/Twomt, eAe^py. '^A J"' »^5 'oejs S"*- 
79- Amtrmi^, m jt^ i^id' 'aitfjpi eyct pSp a,rn Ttat' 
its i,i 7ipicn^uZuf tenw tQ-0ia' vfMs A iihiKSH, foit 
jwpeAnAu^oiwi' i^ ^yit^*} oltnrep <t» u Tyc^ixA[«ytit >l- 
>*«i60«/ ■rW 'ts^yiM.TOt ir/iif^oi, fia,Te^n ^Y^ 
TVf "a^i TVTWy >j;yuff wjtWOTm. 'A J*' out/ het«mfdf/ 
yifms, X9i ^ ^/^v a.'?n}Lftiam, axo6<m.'iu Aiy* TVTt 

AnOKFI3lZ eHBAiaK. 

|y . 'M^aum iwnuj exs^?^ tifiaist xsi fieivjnfi' 
■OTKTo* t^mit, eGoTi^HTi. "* ra ci ^<j-« «e^Au^ 
TO, tnas oauuis vfM,s iStysm, »?-', ' g^« tot i^^ 

' turis) Ita potius, qnam aon7s, cum MSS. duobnt, et Edi- 
tione prteliantilliTna PeHeiani. Taplor. 

* SutrTOs aons"} Iproe, Macedonas puta, TheOalos, cxten>f- 
^iie Pbilippi ratelUtes. R^/te. 

* S^io riSr ivXirii}r x. r. A.] Sententia hBw efl, nt Thebani lo« 
cum vobis racerent, borpitioque liberali tos eicipennt, ablegabant 
copias Tuas cun^tas, pedeHrer^ue atque equefireg, extra tncenia, in 
caihs, uU ipfi* Aib dio metandum «at, cum ti» interim in te^ ,91,zecli>yGOOglf HEPI XTE#ANOr. iij 

iwr xaf loi htntim ^ran, e\s itus oDU«e« T^ 18 ^ 

n* w.^f»7rDif (Ai|af iyxufuai On&tJM ' jul^* u;;av m 
YjtMi^* n ^^, cLiiJjpm* rne^ J^> i^^j^onun;* Tprm 
Ji, 0ti>9t£$C7iw)i$. K«| ;jS T» a><ve(. /lud'' t/fiui /utA* 
>ini. n ' tacys tit-uis i^^Spu rratnmtOtti, i^u a/mms 
^» W ^^lHP^n^ O^KMl U/Ut$ CLplV<tV ' ^A^Tmi* ][^ 
?H ]Rip* <t^«f, 3(94 TU <a^ »0(71 cF|, 0« -Jl^^il^ 

pi^TM, TiaiS^ iffi ToyoiiuLSi (V ii/Jlt 'moKntms, ou- 
4>g$(n;»i$ '^nm' i£< u/uw c;;^5m$ ibrki^a,y. '£* oi$ £Ur&< 
CITi CU^$ 'A5l|Kt}«, ' JUCTn >« v^f , op^; (^cLmo^T 
iywMns' tm )^, m tIu' 'n/Uv iwiA^cyT?^ tw ^peL- 

la p»^va« Tta^i^a^a uf*aU tums' Ji$ "n cvfimf- 
{ffm^aLfdpoi, 71*5 '©ej^ M^> ' "rt" *^ W 'Jra- requiercereti8, in commoditate et otio> laotia et hilaria agoitu. 
Thehani tos fub ciTibnt pnehabebant. il^A'' 

* xetSi' ufMav] Idem eft nCu* pnepofitionif apnd ApoS, i Cor. 
cap. ZT. ver. t j. ^i Ijuipn^^eraiiut narci ^iau, de Deo, Vide 
JEicbin. p. 27. not. i. 

* *iXM<rs] Hoc pnetnli ■nS ^ il\fgitoy, ex MSS. JUi^. 

* T^e M r»! wora^M] Pugna ad Potamnm, (nam fic ell redden- 
dum, quia nnmen tTaAus eft proprium, non ad flnvium) acctdit 
apnd Cephidiim : nnde ettam totns ille tiaAna cipca Elateam et 
Charoneam appellata fuit ^ «aficenrafi.la, teHe StiaboDC, p. 649, 
cujut hcc Tnnt reiha expofittoni dc Elatea protinui fulje&a ; n»« 
fax»TaiMM Si (in itanuua. ns M Kij^ra^ IJ^^un), w>.ijffu» ttf 
*mvfi, K, yj^pwytHn, )^ 'E^onio. Vid. iln annot. Holflen, Aiten 
pugna, cnr h/berna, Tcl pioceUola potiaa appellata iiterit, tanti non ,91,zecli>yGOOg[e «WTViF» "^i^^it ^ ')aufta,<iotjf U^^ti, i^ Kc0;ua^ Tais 
o%w3««qs, T^ ^a^J)tifuA. . 'E?' o«r «^ ^ 'r^ 
ttMan u/uV'e>iywrR> fitafiĕi, <c}^^ Jl u/upv 9f<nAf ocf 

*lt«, oTi SuJt' i-aea-ileTi, xw. (^''^' W ;tft€?*» ^ 
intu^en «i r 'jnAis fUfpii .^oT^ay cinie^M 3(91' ^**^ 
i^^iieio TeTs iroMatk, >i \vtraifS/»s, ^ Ttwiri juu 
JW^Muv»y '0} -Ttts JtwwT? a.yt^s, wcot iwtSTO } -Bt 

«u S^itt. lem, ■ /uiMdy ^* ouJ^' om, u, a» m( afiim 
Zrttm aJms tV« .^«w; g^ociird.-n) (iik^rw^s, Xf«St* <vf 

^ tv$ 9<f$i Ei J^ jttn tta^t, ms ouc ^lbnA«Aiwu 

m>fjMS '^ JUC9^0$> H> (f)* 0« P^pOV M c£^\W, ^WTEC 

i\tneZm cfati j A^ J^ jim ^L^Tct Ta> ■>j.ti^i<r/u,-lEt 
VH*I2UATA «T3iaN. eft qiiXiieK. Ctnod rdri iKqaH> ^ «o ne qtutrenduin qiud«B tA. 
MntU funt iB TetuliU au&oribu oUcufB, qn« nnlU vu tDgeoit, 
aulU intcfi!g>ndi iBdullria, nnllua caioa, nulU dici niiqttain ape> 
riet. In his iiigenioque tuo quie&eii(lo, lsdoriii(ue p»tieoti» U> 
cendo re^ feceris otium. £l cnr tandem c longin^no wmSaaoM 
ia pedibus pofita i Quid natur» rerum conTenientina, qnKin png* 
nam cam ^iijitpnrijr, pn>cell(rfun> tenip*lluo(ain appdlan, qwB s 
procelU eiret iBterpellata et diTempta. Ai^ 
* 9i)Cfuh i' j)' vifi n^u^ar, nffi&af (Latine ia»rif addeodnm} ,gt,zecli>yGOOg[e HEPI STEtANOT. 117 

9ns ^atOtM^ SivneQttf Siiuum, ajp «n inr^tt/rlm auTWt 
M7BW (iaQwi rnpwf, ^ ai iTCtkOy» juw. 'AM* (JMr, 
iioji 707« H^» ^va.£ 'i/i^irrcKos, ^ &t out\s »' iiL- 

iC^ QtAs(fXVpwqj ^ m tf D>^ ■^^K^iuuet, £ Ku> otrns 
fliavf$, ti a.'jnifyaivem. ICdJTsi -TnMoi ir<Xj]' iifitt, a(i>- 
4iyE5 *A%Hlwi, 7^]>a« |nrit>p£$ fvi^i i^ (leyeOM 
(QI^ f^, KoM/^tos ociTyos, 'Apiqo^av> Ki^pa^ss, 
€>p(U^&f^0;i rnpoi ^u^n' oM* o/«vf ooJ^i; 7)^» 
W>Teti 3i^iira.mf thMa hunm tts olSii t» ^^A£(. 
*Am' ^ ygjt^Y CSX ii e7efeaQ^Latt, Si ■sr^ec- 
Qfv«n ouL i» ^«.^l*** '\^^eAej?rv7D ^f auiat 'ensL-itiii 
ieun^ AfM. /uv ' ptJt^ylw, a^ J^', »71 yiyyom, ^ ava- 
^(^v. T( oiaii etmi •ns iv, cu 'navnv 'Oa*ep«|K(« 
po^ i^ 79A/i>r 7V$ oM»;, »^ wcLma. ■arai&i cunisi tiry trpetTlw wnt, ic. ol wpcScTtu' ri rl ; cwr»i; 0o;jd£7y eTipus' 
htaii aurol ^s^&we-iy trifoif, &. rt7f &;CaJoK. JPol^ui. 

* w>jIm)] Di/eia/us, O)ttemfatio. Eruditc ff, S(^6. Tbef. Ling. 
Orac t. iii. ocd. 339. rq)'fo-. 

* j)j(rt£n;i>] SaidBlt ^ffiayn, ayimams, Tif<Jrtf , i^i^i;, f inMAicit 
fftAvftla, ^SwaAiut, ^aarir^s, ipyta.. 

* ara^o^ir] Hupocratlo, 'Aiw^«^, rj dra^i^ar rf,Y tdrlar 
«Hir df»a|(r)rd^MMi j«' ilw«f. Vide aatem Sndaenni, p. 401, q\ii 
vin Yocii ilUui diligmter excu£t. ,91,zecli>yGOOg[e itS AHMOieEHorS 

Jewt^* ^l^\' a.yccJnm» 17), ei /ahJ^ (O^^cAenrin tkj Sl 

fidiJ oMtjjc&rrai, o/iui (T' tTitT^^jjlw, /mre ^i^nn 
Xi iftS 5^*4*1 ^^Atio» /MtJi»*, faixe *pa,Tiomt 71 *f*5* 
Ai, /«iTs -[rpeo^eiJoySt lirpwjGairai ' «oiy^/wTepoi', ft«Tl 
St(yj^a^i. AtA ^wTct ^ %/KAtm ^tAtrm it^-^m 
Aeyt i^ m$ '^<iti?iglf $iAnnv. 

, EIII2T0AAI. 

<unk TeurdiM ilui <f>mhi c/Kims eupmu Si t/ii, '^tbA. 

vof ^pyBs" * Aiy m tti(<f^s S9iipa.v»j«lw ^Iot tV71»»j, 
j[ji) 01» !TOjx»v owt av7iAe>45, J^ J^a-^a^t^S Abw- 
£its, 70 ■^[ivior fii^ iav 4it^ oub Ĕl^^Ce. Koj rtwa « wpa^Oj ■apo&UfMrci>iy, ^rirt mpirttiirTa wptaHiue^ Jk> 
*afoTtpo¥. Jam oRinia pariter procedunt. £t multa rnnt, quc hanc 
corre&ionem Aiadent. Taylar, 

* i^taipoiityts] Ulpianus per liteUpan nponit. Viile HaTpocr. 
et Soid, de hoc loco DemolUieDis, MeurT. Attic, LeA. t.iii. c 18. 
Idim. 

^ a*y ar] ^uedrea, qutmobrem. Hac plirafi «titur HerodotM, 
1. ii!. c. 140. de Dario loqueiu 'S.tiMrmtra tctmuKnuite, itSl it 
TOi J(f urii' lij tipyvpty atKtr» iiim^t. ,91,zecli>yGOOglf nEPl STE4AK0T. 119 

*H»I3MATA. 

^e. Tdum m 4*)^(<rfiAm, « av<^$ 'ASnyuoi, m£ 

«UTo.; ovMetCaf i^ T« (tuTa lt\ft&^ eV^, a'n'ep ■cre^ 

TisCjiy ji^ 'Api^»n«)5) nw JV KTMOiipay ^«^«jpa' ootwjj. 

Kai iw/r Amn; otrr' eJio^n twns, wn i^ ')fa.^^a^ 

&vTct. yest^o/St) <w Tm 'ytSsAilu», erjrep iAnlK /«w 
wS jytTWjppS, ftai>^ev ^v eatcros, ^ 75»^*' «JW(. Ai- 
«171} 071 "j^ p, tr aTEv?yxfiv nT eK»v»;, ^ m$ 7av 
itK^<Plf*M yiamst i^ 70, 7V70V aurgy ocwoy jUK TipTH- 
•^ppmwn TMrTa pjjtt^a*»»», «t^Jrtp oStbj vt«/i, 1(3:^ 7b, 
■nJs lotms fimu7i h^v •o&* *rw uTa ■n-fa.y%mii Jts^T- 
iiyijiMv, jjjj ciB^\a «Te^ ToTe eT' «^tb 70 ■srfa.y/MX, 
^ (iy ncpiwTB etp' ea«TV, wpi» ti lirtw * ■trg^^.stĕer». 

§r> 'Am' owt wv, oi/:y^, tdtĕ, a nrti ira^, &« 
ir<(n\a{t»v ^ovay 3(^ ■<^<piaj/.a.rm isrQ»\j3ei «tA^^arra, 
ct ;tnTs 'srpaHJ^i (Anhis, [iW av «»d^ i^^poy p>t3nva(, 
al5'€aME«* xa{ ymttr/w^ 1V$ ^^>v»f, i;^ vpo- 

ReSe: atque id eo libentliu adnoto, q\ioniaiii inox v. 8. lequitnc 
y^opeyra ^i. t{n)f)(<r^7a in Tenru paulo alieniore. Tiylor; 
' T^(^y] i.e. Cteliphonti. raji/w. 

* (b' i](^Vm l^' Ism] Ita correii, pro aycK^i^n-a afi' jsu». 
Aa/fe. 

* vfoXaCfTi'] Idem eft Btqne f diray, eTcnire, quod deinc(|pt,Iii 
fiaudein toam interpietetnr slter. J<&in, ,91,zecli>yGOOg[e 139 AHH02eEN0T2 

le^cLy/jdpois, JbKin oi Ae>«r. Out vr tots Twreti ^kVt* 
* inr eurns tyis akSiuLi, iy^ im efi>^, nt ttBitm- 
fSfieĔi vfuih xcxf /wny oux. c^ rtus ^Apdir e)(5C$a f^- 
Tdrt, Wdtms fyvyyarr eĔ» U >*y«. At67fif TVS * Jrtt/ 
ceuTA TgI isrf(LyfM.^ e^ryyws tpuyai, na/ uitf«it iku, 
prrojwy ^>«Yct fo/«i^av, its y* ^i JWe4, 9ect| aryt 'nS 

bAwrJ, }ca{ ^^>»f xftimt ow ly T? -TroAii «/^c^ipom;» 

^. EiTeb m^K|^«Ta(, }ut| ^wn Vfomun, Zs put 
mo% Strr' e^rres Si^ns 'ofe< ));it3» a/teJ\Sja(* ' acajtf 
Si, oTctv, i)io/j&fjot i^MttiA ^ii/titTa Ttt, 7^^m8(> 
*av ts^f<u 0(nv du -^w^ot, X(ti luihi •aĕ^, my^^ 
fSr^ o&r» Koi tw TiNjr. 0«: tv '^'jryu ipitAn/jbpiAS 
VfOcQi<Qv^. G>sa.aa<S6 inmtt ^s nt^^y, is inair, 
'£^ <pCe4 ira.T 0, -n ctv /tn J^&c^c ?r ireTpay/^oi* ct 
^^ avTV Tou <ni^ Tit7V ia^QfL^^fM.'ns, ifU)>Ji)nut 
TMi Vfuis '^i^ttp^i ^iymatJ^St ^tt ftei >Jyw tnr^ 

' iJ airyis r^; i\iiiiMi ad i>/Muy] Hanc leAionem collegil 
Kdlkiiii, ex <]ivet£s M5S. pro Tulgtri, iif our^; etXi;3tiaf i/yOf »• 
^f , Tu')' i^m tTi fu^vijfuyo)y ijLohi. Deinde reddit, ir aa-ri^s iTJg 
it^i^dswc; coraih reritate ipla, iryii Ywy Spym, piope eveoU, frt 
fUfMr^lMyufr i^^ (rcil. aMtuy) vc>bli ea adhuc reccati incmori* 
CMitincntibui, 

* 'aap OLata. ri v.] Eadem eft'vii rw wol^», rapn, p. 9. 

* iairvtp\ .£fchin. %. aa. 

* ^y] Pnetuli ty xir. A^. 

■ JTrwr/uriit] Raiior itlitu paSTi nTn», pro i/twx«ni;, Btl ,91,zecli>yG0qg[e HEPJ ITE»ANOT. pii^Tm^a u/id$ e^:rrE4i /t^ Tmi/Tns tiajis 't^s ' UTiti)- 
^ans •C?ireA>fNf«<»s * ^:^ atjtTEptt. Kcq /*«» Sti >e a 
iu[jE^ A^, (lem^aOnLi ^vilw iKf Je^av o^iay t)fULf, 
e-it» hSk^a pccJuKj ou ii)us -^piKptiSt w y^ '^v o iav 
' 'Ogjt-y/taTW , <mz>s >^sr}0f*i<, 2a\.* hiLfJUfm<nun 
*ens^ ci ^^•wn, 7^ayvajfi ei/ut, xsi fiaLfrm ins axM- 
nm ufui ^af^s. 'H >iy» 1^« •otAjtm*, nt owtw 
^^TTT^^p», arn ^ 7V, €>)t£c4ov$ f^rra ^iAriTT» ow- 
^bdAeiy E4$ T)|y ^£?(V) o JRims aoWD EUbdK/, *jite^' 
b^v m^L^A^^^a^ns <yxum ilu\ijui emimi' km 
JV ly, cj T« 'Aa^otH Toy TroA^^y t7), r^axc<7ia px- 
^ ■^ro liis woAeas, '0i toTs Bokbtov opiois >«y£cQttj* 
«yn Jl •», lyj AJtpits «/ws (pt^ea j^ aj^y ot r EoCoi'- probe animadreitit H. StephamiB, Thef. t. i. col. iSjo. Ecce, ut 
lcnipuluni tollat Cod. Reg. ^'. Prsefert enim iynamjrai;. duod 
commendo. Taylor, 

' iSira^HJijj] Subaudi, i;u.iV. aut ma^ ujun. Sei/he. 
■ ' Ktp) biarepa] Sc. ^'wwy. /lilm. 

* vpxyfij.run''\ WolSus ma.vult ^ij^rwy, cul accedunt Mark' 
land. et Taylor. Tlpvyi/.iTuiy tuebori (verba lunt Reiiliii) rmuii 
gtfiamm rationet ha /tihdtui tmfoIetU. OvT6s A*ynrf*of, hic modus 
cilcalandi, qui &t per dirpoStionem calculorum, de quo nunc 
agibir. 

* litSi' ift^v inftXaifara.^a^fvai\ Ita coiTexi, (ex MSS.) pro 
fu^ ijfU(» cra^ara^tipKe;. In caura fuit, ut Tbebani, vobifcnin 
io acie Aantes, eum prohiberetis, id nempe facere, quod eum &c- 
turum nemo non opiii^batur, ut lc. in fine9 Yellro* irrumperet. 

T ,91,zecli>yGOOg[e AHMOSeENOTI 75» Bro\f^»' ttV7i Ji ■IV, 70» 'KWwidcttw ry«» ^i- 
Awr-Tror, ^sttomc Bw^anM», a^ii^Kohj^mi 7Vf B«^*v- 
■ras jttt3'' i/iai» raO^ &«effO». A^ «roi ^j^yois o^ioj 
o -T^ «p)6)» Xff>w;tw5 ^e4»sT«| ; S <flir» ^ a.y5t»eAw» S^J- 
7».; ^*\\, ouv.07ro5 7B» a.7RC)^ ^™* ^'''"ilMyii^at- 
T«( (7X5N|.rt£Qtt/ ; Kotl OWMTT .taC?fl3»/W, «I 115 A^ 

iifMmms, >j», * ci oif * icst?»-'''*^ ""^^ X!jpios JU!.7t9Ji $1- 
9(^v.9-pfimEt4, «V, m "hSYTck T^ ■apa.yijA^mri c/xZmi ' if tlpriYTil Verba lic ordina : t^'c 'ArJiJC^» «i^-aJ i>tSii^aV"r,-;/ 
ii^iJiT) wsfvr« rjy UQ\ty-tt. Weljius. 
' srxvra] Subaudi, rao^a. 

* <xvrayiX£T>'] Proprie locum in caleulis habet, cutn »t'ione> ac- 
cepti et eipenfi inter it coDthnt. Tum ufurpatur, cum damnaet 
dadca qiiKftibui et vifloriia, dcli^ benefa3is compeTirantur. £ft 
itaque fentcntia. ExiJHmafaf ris bas pTaclare a m gfji-u ex him- 
ftiim ntemoriu tolS dtbere, pnpter ingntei cladei, qiias paj/i /utiuis, mea 
nemfe, id quod tu ait, eulpa, quia dicQra,Ji qua Critci^e opera rua 
partajant, claSbus coiiipenJaUvT et ohruanlur, mferitia et ntftSabiU 
mia contraHii. ReiHce. 

* ly 0?;] Idem eft atque /v3a, vel im, iiij. Quam ibi cenieR 
efl:, tihi quonindam potltus eft Ptulippui. Jdem. 

* xadairE[0] Oaaum. Supni,p>g. io6. lin. 6, lA yu^ira^ ix' 
J&fiol Tf j wiKiwi. Yideatur T. Magifter. Taylor. 

' rc X«iva r. ■g. nrc^iCa^/cEyg;] Reliqua, feu Thnciae, Jĕti 
OrcciK, nondum a fĕ fubaAa, conant ad Te nperc, fil»qne TClut 
Kmiculum riicumjicere. Iiafie. 

V rMhwi mtmrii^ De hac phnli, ride £fchin. luptt, pag. 
n6. ,gt,zecli>yGOOg[e HEPI STEtANOT. 1J3 

5» , 'AM ea IgMTa.' XS4 fiw aSi T8T enrw hcr- 
■ntaa, on o iqv \im^ ^^SjiSpOi h(^s <^TtL^tvi, X3^ 
fM\ mMo^aurTEiij QOc ct.v> oia. av kw 'f?^.e^, TDUu/tn. 
HS^wyi^, Ki/^t/LSiiyitei,^ •TtKa.rlat, -^ }i\iM.rt, ^ i^- 
tuL^ fU(m/j9fms' nram ^ ' «o^jt Tvn (a^ OjKts ;) 
yvyna m TW 'EmIww o/w-yjuo,^, bi ti^ti td pl^^ut, 

put JWpl wapitosynjt* oM' * pt' cwtmi» t^ sp)** *v 
imctneu, mat aw ijpoftta,s n 'JToAiSi xsu 'nyct; J^va- 
tuts, 'cnr uf Tet ^pay/ut^ ^ eio-)reiv, }uq ■nva< (tu^- 
ya/y^ a.W!) (OTa, Stwr' 'ĕ^jtts e>«, jy^ ■BMff ernj ta 
n^ wamw. EJt', ei' /^ iJ^-rins emmun. Tas ^a- 
jUMji Watp' f^l ra^oMlL tt» * iJ^WCT ov* si' J^ TloM^ * tro^ rare] Ilttpa inter ali> <jgni€cata, qiiorum nonnulta 
funt exqiulition, et vulguem aciem et!ligiunt, illum in hoc loco 
habet uTum, ut ita fere eiponere poiTinius : TbifaU if Greece did 
tKtd^tadupmmy i^g tbu txfTtffionor tbat. Oi vtipa, rSro yiyoye 
ri Tiim 'EM^ytui' w^y^tara. Adludit ad hunc locum Cicero, 
Olat. 5. 8, Itagiu/e J>urgam jocaiur Dtme/ibemi, negaC, ineopoji- 
tai tffi /ortunat Grada, in boe eum, bue, art Uhe, maaum perrt^tnt. 
Taylor. 

Ibid.} Confule Toufium, in Longinum, ^. 43, qui, multis ex~ 
emplis hujurce urus rS axpd allalis, deinde Tubdit ; hinc illul'- 
tnndu3 D. Paulus, in prima ad Corinth. c. xii. ver. ij. 'Ecci' flVi) 
i wouf, ari ovk eI^) x^^P' ^^'^ ^'t'-^ *" ^ ruijiaroe aC IIAPA TOT- 
TO oux iriJ' ^K v5 iruiparo; ; Si dixmt f>a, qtiomam iwnjim mamu, 
tunfum de eorfore; mtm propteria twn e/l dt earporef 

' ht~i Forte, e^. Vide notata ad p. iii. n, 5. Marilatid, 

* (iniay] Ita correii (ex MSS.) pio t'iria. Cum mgrederer in 
Ttt. b.e. cum ad rempublicam tra^landam accederem. ReiJ/ie. 

* iii'iwvtr—irvM^ii.rra\ Ita correii (ex MSS.) pro iltwru; et 

T a ,gt,zecli>yGOOg[e 134 AHM0S8ENOTS 

fXM^S, ac. a.t itnMo^ttimt, 'E^reJ^ is tni thto m^tu^ 
ytii, i-ya 'mmatt' ]Q4 ^Jto-Ka-n, d ^tiumcts ^wni/ut( la 

|d . ^uleLfuv f^ twiut/ ^v ^ ■aro>iiS, Tu$ ntiTki- 
^, ou^ et,-7fA'i^, "St^aL nJs «e8evs?ttTVs* 0V7l ^ 
X/o$, oirn 'PoJW* otni Ke{>x<tf£^ jtud'' u/cSr My* ,,^;^)ifuc- 

■;i^»f i%r oDteUy, au<r£vt£. 'VD S^ tttLmn x^ ^eCep»-' 
^TW, XW /wtAiiS' V7rep T e^3-p3», OWTK Tetp6«aKtx«- 
oa.» TBj t^-^pis ■sra.yroi, e)(P(^ ^ ?HAi*tts fy7in4- 
pu, Me7<xpE($, 0>iGcC:ju;, Ei€oeix<. Tx /jiV "T^? ■^tdA»»; 
Stos '\jOf^fi)(t'' 'v)^i^, J(^ o-ji^s a» (^ t&^ tmiT 
8j7niv iMo coJev. Ta. A tv $iAi7r?rB, ije^; oi «w 
i^^n tt>a», <nu-\oieQi •ms. npcm» ;t^ »p;^j 'P^S 
axe7\0ij%'MJTav alms * g1v ouiTTSK^Ta^, "^ i^ e); tw 
•TniAe/Mi fifyt?>v 'fyv ajaLnat' u^ tn/ntt to, oTtha. ei~ 
^ ot mTs ')^'* «■«' hnrm. •ymim.icn uhiiju, X5* 
pOOT^e», tt Ji^eie» ((«9, ou <oe^A^» ci tos ••J^^Kr- 
/utoi», oui*' c^ i^ ^ar£p^ ^Ad&o/^os, oui'* 'Om ? 

f «iiX9^avraf : Redit eium ad ^«KijiMtts Igira^Bc ror ^inpa, p. 
133. Ter. 3. if«i/S(. 

' D^wtlsAcy/tirA] A wpic}ikiyav : jamdudnm ante csuAa et 
colle^, anteqtiam bellum cum ^bilippo fufcipereRiiu, tLut ega ad 
rempublicam accederem. tdtm. 

* c^r] MSS. placere video, et Lambino, aJiquid lAiulraadi: ^fx.* 
vujv dM\BhBtT'jiy, a-JTOS a6n)xpirwg iSy raw 11; t^ wi?iifi-ar ! (*♦• 
yiror is-iv ti-sdt-raiY. Tayhr. ,91,zecli>yGOOglf HEPI ZTE*ANOT. 135 

avxo<pamunan x^Mf^os, ouJi ^ojpaLs ^u/}Ch «o^jc- 

Sicamirs, irytfiav, xiifws Jta.rtm. 'E)« «T' asc^ W- 
•7OT a.nmm.yfj&tfos, l[W 5^ ™^' t^CTtWBJ ^»(31(0», 71- 
vo$ xup»f lui; bJ^t^;. Avt^ ^^ 7D Jyui^pEty ■pe^ 
7Bv> w fMieu fUTZ'^i iyt, tJ^fmu ca^uTi^tn ufms las 
jntp o^nt fiiiQ-a^mat ^t) (/uj'* i^ W. ocmi t^ceyt- 
nem if£, (■otWi* J"' E>iyw7D -TwatiTO, Jl;' Itt» nist^ 

Q^?i<^fdfiou 'Am' o/«k <>« TOaTW «>» ij^f.^fiii- 
TOw, <mfi,fiCL^s fBii xi(ui iTtwmt, EACoeo*, 'Av*jBf, 
Kopiv^f, 0ii€a)»f, Me>a(ifct<, Aev](jC^f, KspK^paj»;* 
o^' 0T ^pioi ^^ T(^ 7ttf^MM>>.m ^mi, JWAioi S)t 
ht^us '<iidi T^ -iraAjTMa» SxuM,fmi ottm^^^imi' 
■ ^^ixa/an S\, oaan yiSi/n^Uu i^, Tc^^wjin outrthMcu 
i^oiviatu 

. ' Ei' Je Art^s b tbc /srcjs 0ii&e)Bf «04», AiV- 

''oĕi TW iotiiy vm»l a^,£fAeyH, 'OepTDy jt^ ay»06i(, 
071 i£9^ 'OCJTig^ TWy '^^jO'ef TOy EMlwtuy cAeiya* 
a>6)W«l^ffl» 7i£^pe«v, TTS/ietWKTOy owmy 7«» iwwiiiy, 
ms 3t}.g.xama4 « -TniAis inif(^io, X3i QOc eJlstTG- 
«O^ ro^t^UOEC, <^St KpiWoo, 7Vs '^j-m a\JtJ&w\fu~ 
(rtti^, ouJ^ a,)«y*x.'7V(ni '0i TVTO(f la^ij), (cuj^gj» 

■ Eiilx>yci;] £fchiiies, $.3j,et4j. 

* tKpt rm 'tru*] viifA tk* v^«'wv. Marg, Bav. et ita legit ReiT- 
kiBi. Utra le£tio fit potior, dijudicct lcdor eiuditnt. 

T3 „t,i.a,Google iii6 AHMOXeENO¥£ 

•ritw ftTOvTfl« <7tt77lpi<tv wa)>e«wm Ĕan. ' xiitt« ;j*f^? 
vtpi^t4 7V7siai, omu^anoy i/jm. Ti ^^ via' A^£ 
01«. iydw tao-ikw, 2i^\' h tbt * av m -rt Trt^u* ' i^ 
■mfav, Twr t)^ajpss> a^p <^vSi)^ «o^ 1V5 TOf- 

]C5Lf tcl;^ 7Vf mip' >ifuii aL-7nl?^gnM0/jijs /m^S^o/woi, 

oa. . 'Am' « ruS '^ iws wio/uy/^ws ^^tmjp- 
pic« r^, -n a» wteSE, u tot', e/«t -nĕ^ 7VT»» «tpiCo- 
%syxji^\i, et-TniA^D» o({ TroAei?, jjy^ ^DC^^?*"' ^iAi*- 
•Xa, Jtjtj a.;U«, EtCoias, jyij ©nCoy, lya Bu^a»TW xupio« 
JtstTW» i T/ 910164» (tv, fl li oiĕrSe Arj^» 7VS tto^Ss 
tt»5p<»7ra5 7V7Vi7i i a^, »$ iJ^Si^awi ; ou^, «s a-mt- 
As=3»ff«», jSaAi^Oi /t8&' «^v ^ ; ĔTt». 7V /^ 'EA- 

' wia,{ ^^P^i"? ^*^'^*!] Kiyo} yipms funt officia, lindia ti- 
ns, in calTuiii iiavata, fivc lllo, cui nayantur, haud deCdennte, ct 
vel afpernante etiam, )ive quod fero Tcniunt, five quod lem malini 
et corruptam haud coiri^nt. Reijke, 

* t^v ^y r^ t*d'Xa] Agens, babeoa in urbe, non peregrinani. 

* j^ flrafxw] Sc. «7f yiyre/UKOi; , prslens icbo» illu, cnm gett- 
reatur, in iis mediis verr>ni. Mm. 

* oir<z £ esAo^Stt] Prstuli (eK MSS.) ri|? vu]gari era ^r ^«X»> 
fudx. Prseteiea verba i^t aipeTa-deu, aut iiiBilia, addenda Tiden- 
tnr. Non ea licebat Aptare, qiue vellenini, fed ca necdlĕ cnt ac- 
ceptare, qu« ra et tempora darent, Idea. oyGoogle nEPI STEtANOT- A)iaiJDrtV iS^ huijtrim eyk^Tiis XS^%7irit£, T(^ "^S 

Xafios J' o^pos ^ /3«j»s «s •ria/,'A'flotw a/^^ &i^cu~ 

£u€o(<24 offiafuim Air?ui' >J^pKr. Oux. <cv ^uH'* (A»' 
yi'j W woMo. ^ 'ore^ TitTOs pngstj Iloni^j « 
rt.vi/ji»ĔS 'ASucaJoi, ^mesy o awo<pa.ms du, x^ Jiantt- 
^^t ^ajnLa.ni t^ (piJ^hwy. I^td Ji ^ f)M^ x«vaJbc 
an^jMwnoy '^y, iJJt» ^*fC^f ^s TnTnmpuis, «jiT' e^eu- 
y^s^* ' <tirrorfa.ytxas mdiKos» ' «pttpeHO^ OiVo/mos» 
' O^jWJI^tjJS p)lTffl|). T/ >^ » OT) J^wiws us onKni 
wu* T? tTetTi^iii j NimI i/uy Aeysis '\La»*«p i^ mtp- 
£AnAu%Tai'; * ooiTEp d,y u tis (ciTpos ooSEnlin |C^ 
T«s 7(stfAnfan ■umai pr Ae)fi, /t(i<ri JV«,yuoi* 5i «v ^^ 
^e«^o»T«j Tittt Ywrey, rjreJ^ « TiAdtTW^* tis <toT«y, i^ 
T» nfu^of^eL <^fl^ipeepiTo, mmAs^ 'fti iD ^»)i/«c, /tiyai', (iiirwEo o! «iSiKOi, t^ayaiS\a.s vmx:tnStaf. Wal/. OiKo&sy j^ 

• apapctai OIyojADiOf] Aict ro ĕy a.yfili onoKpiYeSlaj (Aie^iiT;>) rw 
OivOfx^i', I^^ Oenomaua, rei Elidii, qu> (ninili ccrtamine vic- 
tua a Pelope, rcgnum amilit. Hujus peribnam cum m Coljtto, 
pago Attico, ijuondam fuftineret .^Elchinea, turpiter in fceaa deci* 
difle fertur. Steei. 

' ««f amijAOj ^ijTtuj] Ta ro«;^ Koj^jAaTO; un'. fVoJfius. 
Hnd.] Citatur et cxplicatur ab Harfocratiotu et S»ui!ii v, Ila^ 
n;p«f. Tayhr. 

* Stntp ar f) rij Ktr/iaj] ^kbla. (. 8a. 

T4 „t,i.a,Google »8 AHMOSSENOrS 

J^ioi, ei 7D 1(3^ To iTmimr a.i^f»7n$ ovToff(, wc a» a.*- 
^vev ; 'Eju.£yv7Trnj «m nal .Xe)*s ; 

o€'. Oy romu/ aSi ^ wT!a.Y * ctuTw, 6( Tairt^ ><w- 
f ifltf , eV' 5 55wiy crj, a ^S^Tapa-n, -irpooTnaY, w aA#i 1" 
* -TTetp' e^4«J "mpyway eupWn Tt} flfoAe(. OuT»ffi Jb ?j>- 
■>i^aa9s, OuAt^u TiaTnm, ' Srroi zr^a€^l/TK e^eTn/*- 
^3ti¥ up' u^v «7«, wtIbJiis et7raA,9c¥ t2v «>^ $(- 
A(V5nr Of4aQeov, owc &« ©eTlttAicts, owc t^ 'A^ttpsU 
x«t() Cmc (!^ 'lMupiav, oy *©^ t ©pi^tKay ^ittn\at*t 
vx. <yx By^ctTTis, ClfX oMoJsy 8SH.fit%i, oy Tet -nAea- 
Tctw. ■nrpalu/ ejc ©)iCav* ^V^' c* oTsr )[£jtTJ^«w o(' 
typ^oCeis owt5 t^ ATyiB, Taura. ToTs o7tAo(s «Viffly ^ju- 
eip!<peTo, TotuT* ot«/ aiiojTOS Tnip' e/«*, i^ ClOt eq- 
5(^10-» Toy ewToy eJs ts /AiAsaocty axaT&cm, j^ *niis ^ ' 
AriWa htoa^uai «^ia», evcc 3ym, )tpaiTl« >«fij3«/ j >i 
TtMJrct ToTs Xc^is* Tiyos ;fc ctMa x^pios wv e^ i ou ;S 
T)is ys e){jt^u 4v^ifs. ouJe -^ 'n';^«s t rt&^TO^*^**»*^, 
wiTk TMS ^jMb7T)>iei$, ns e/u ctns^nTs Eu^*ets. Ovr# 
nuqos eu 

oy. AMcc /tHV, av y a.1 pMT»p t/Ta/^os gim, 
^racTAy <I^£mOTy ?Jif£a.n' v KS^<iunn3^t Tna. mw '^ 

' aui^k'] Ad^idi. (ex MS.) Non fupervacanemn eft hoc Tocab, 
Wdtiinn i^m. Vult dicere, dcli6tii imperatorum ct roilituni, qus 
dadem hatic conrciverunt, in rctnel TpeAata et a meb politiciA in* 
ftitutis fccreta, mihi par non eft impuuri. R/J^ie. 

* ■aap iii.S] Hoc pTEcluli, es MSS. nS re^' I/mi, JJm. 

* OTni ] Praetuli, tx MSS, Tf Stu, ct {tro Itii/^^» fiiD|^, l£f- 
ri/tpjhjy. Idm. ,91,zecli>yGOOglf nEPI STE^AHOT. 129 

^* ^yj pn 7»5 nt5t?a^ jSgstcJl/TWSw» «tws, tt7>0K(«, 
9iXcveflua<, ' £ '^oAiinut Taf£ 'TnAeoi f7ac^ffi?tv am- 
m{$ ^ ava7^a (t/zxpTr/M&> TBuid'* 05 u$ cAs:;^!^ 
(rt^Aac{* i^ 7Vva#Tiav u$ Ofiaiotai, Xf ^iAtcu, i^ ly 7» 
iTiotTec 'Tnmi e^^tU" isCTi^^ai. Kccj reuJm, fm mi~ 
ta 7n7rwiTeq, i^ «Jbs /«i7nm av3powrav «8yi, -ra n^r 
i/it, H<riv eMK^9i». E( iwiM' -ns oyTnOT ^yrre, ■rot m 
^^iTs;» ^iAwrjreS) av :ytTE^p<*4^' JWjito.ib, mvti$ 
av u^Tmei, i^ i^iBTnS^u, 3^ 'n^ I^yo^, i^ 24^f%if*f 
TV? *^ T^ •afayyjL'an, Oux^ t^ /^ S^oL/i^y 

im KUplOS, Ot3' ^>^U#V lu' £>»* »7C «cTli A0V( 1%^ 

^tj;^ &vra. ■o/>«,v9tno» /oc?f ^. Koj julw, TijS 5« pi 
ai^^5«p^«i Vj>»/"Wi) aat^-nntst 4>iArtr7ni. "Oaot^ 
3^ m(iu/jdiJof YCTiwnte -niy ^tona, <av wpm^' «i- 
TOf ^ ^C»», piA a/jt^<tfe*f j »eva«u 1»» »»0- 
fSfn. ilji oWttbs J) '7n\is T» xstT e^'. 

oJ''^. A fdij 'mnu/ eya Trafso^fiiw ^s ^n Sii(^$ 
"TOttUTit >f*ip«v TV7w -a^ e/tS, /^£3« ■aiMoTs rngjis, 
miJm i^ (t»^-3Xjioitt. wims '6§]v* * a iT' 01' lirams * a m>.ttttut] ReHkim babet, (2 <nir^Xiue. Qiue vitia dTitati- 
bw omnibns cagnats fiu)t, aim iptit nata, danmtque, doneo ipf3e 
pennanent. 

* a j' ol itaont nyM{ Tr*] 'A j' ujMhi' aima')^;, rel 01 ma^n- 
ns, fcrri potefi. Scd ^nid ^, tt Si va.tTtf iiu~s 'ft ? ffclfiut. ,91,zecli>yGOOglf AHMOSSENOTS KU^Wtt] '71 ^u^^y ifv Ti/s iraMȣ Tpe$ e/u> TpaTW p., 
'C^ ds-mpti; '^ ■;7«AGa$ ^Xeuofiim, "ms i{M,s yiafULS 
iY6iQjm»{' Xf ar«tv3' , 'oaa, tjjs ^v7iS30\f e^tKS^ wrpa.T- 

™iC /i^W''^*» 3/* '^^ ^*^' •^^'^!"*™''' <>t»eTO. 
'ETraSt- c^fa/j$ija4 (maiiilw, cm. tra.nui s/m (^gigsToni- 
<m Sifij>s, ^ (Ju^Ta^^ (ji4a.rTQiv> oif tu *^/uAe; 
i(jcx,af l[u 'm^t, Xf ypajpcis, &u^vaj, u<ntyie^\i(Lit mUla. 
^sajia. imy>vTm fjt£i, v Si iaumn ts y\ "^nismn, ^il^^j^ 
a m /ubA<(n. if7rs?^/j,QeuaY a.yYO»^(ni\^, \tie >^ ^ 
'7fti )^ /te;tm5s, 07T iVs zirf>anvs ^oinit \SI^' 0CStsv 

oim a^/twpa.ma. $iXm^7V$, oi/ti Aiayd^ :i(^ Me- 
^»8 /«tvik, bt' a[Mfl aJ6v aXti^fjm «i TirTO? 3UtT 
e/iS) c^ -Twui/ -lyTTKS Wewi) /«tAifB jt^ alat- TVf Jic 
BS, JWiB£tiv Si ii' i//«ts, i^ T85 oMus ctTOy^s 'ASn- 
ycsj»s, iaXi^Qfjlio^ h(3J^s' Twre 5^ >^ <iA)i?ss '6^, t(^ 
r\^jis-ef TO» afiafjaccrm, XS1 7VsyT«v t*. e*/0fiX5t JW 
3(5tirov. Owtav * c# ^ 0« ' uatrylt^otjliJ/, orn a.7tt- ' J^Ct?i!x;vf} Dubium cft, ijuo reierahir, num ad $i)ft>f, an ad 
syio. Iareqtientia tamen fic ratis certo defiDiunt, atque reibingniit 
ad Srjiits- Mirum non raiHĕt, fi populus, utpote in ipToa ingidGu 
deterrimoa tnrbarum bellicarum horrores, iifque reptna ct poeM 
dementatua, inclementius aliquid in me AatniCet. 

* h it-tY oT;] Sc. ^woiS' TmfoT'u cnim tigniiicationem habet ,91,zecli>yGOOglf nEPI 2TE*AN0Y. Jlaxtfa» ou /ienjtjtm, tst i-^M(pi^eSe ra. api^ /u 
tjg^t-ila»* c* 015 Ji T«.s * ^itJpaLs KTniptjyii, tno/ia. ^ 
^^a/pu* i^ A^y a.'TrsSiocilfjliu' c# ois (Tk ' Tas c^^rcu 
hee(nif^K{Q-e, Jtotstias s^ aJ^>£sA)urraif waira wa- 

K. T»T»» mu wTOi i-^^mj •k /oC?oi«xi, S ti 

Kiimpa/^ ^iofM. i ' ouY, *o ■? <J?;t«» eagjc t^^o» ; 
etl^, *o TBs ofiafiMt^z, SHsi^i ; owy, 'o liw «A))9iiaf 
o^ iTGun j&£a^9av ; N<tf, ^itoiy* ^i^^cc to t» Ks- 
^oAb jyt^i», To ^JV/u*v ygpjpUo ^vyw' * jyj v» AT 
«Jjk^uiy >«. *AM«c. 11 /«Mov, 9 -TioMcoas /^ ?«0«*» 
/MiJWwTnm J"' (J^t^jry^^ii kSUm, c* iyK^iifuim yty^ 
HiT (IV :2l£^ tV79 Jlic5t((»s; K»fm •af>Ss y* iCtiw, ccr- ri ji' 0'; hic, uti allbi &pe. Vide, lupra, §. 29, et infra, (. 78. 

StMk. 

' tiori^t?^»)*)]»'— r« ^fii ft( tsfirlav1 Ergo ij £ira//fAiic 
xara rw» t* woJjriJws 0« xaXEtrf w^wrloiTapy. lHlfiut. 

' yptt^ds — £vvopa] Ergo i^ Tfa.ifau Tunt iwtra rtut' rtc sajaM- 
pct AgyeiTun', ^ y^rL^oirin^. litm. 

* r«f «liSuKiij— Jiw^^^d ^^g" EuSui-au fant wtrii rurc ir ^au^cks. 
j^ aJwjoJe^ijruij Wn"» wpa,TJĕvrti:y. Jdem. 

* oil;^ S ro» S^oi-] Non eft utiqiie tetnere fa£hiin ab oratore, 
quod ad tifceyfsXt»v,Tiv S^^or, ad ypet^di, riv JtHarrji^tad (udtwas 
deniqiie njy eiA^ddar adcomiDodaret. Tyilor, 

* 19 r^ Aj'] Nod id modo concedo, qnad tu poAulu, prccUtnun 
tSJe, fed infuper hoc ^uoque largior, beatotn elle. S^^. ,91,zecli>yGOOg[e tS* &HMO£eENOTX 

05-- no?Aa;^CT /^ TwW ay "ns i3bi ^ kyiapi/^ 
■ctuiUu flWT? 3(w itu/ QxuTxaMa,i' oy^ wcija cT' ip' «y 
•Tife< T>i5 Tf;^S he>\i-\^. 'Ey» <r' oA»( jt^, 0915, 
wi^^oTas '(i»> ay^ptwTTA) ivylut 'Of^^, trecWiAa; 
■«.TOiiTW trynj^. "Hy ^ TOjSiATisTt «s^T]«y yo^t^ai, 
:(jct apJ9Tiv r>iiv oto/<^$> Cvx oiJW, 61 juV^ TDWUrnt /u- 

■^pl TTJS ĔOTYgJtJ, 7fWe ^pH T^ TOUTTJS A^y, « •»& 

omSiQa enpa ; 'EttmJ^ /'' ouTBs, <?j£35 •so^Aws aMoii> 
J^ 1^ tVtov ^n^ipayo) x«vp»Tot( T!JS ^sy^, n(e^|aq3>i 
a av<JV£S 'Ad^mwijai, xiH ^pWte, oo-oi mc^ aAn^^ie^y 
3UH ayS-pamyarte^ eya -oĕ^ ttis td^hs tViv algi- 
Ae^SntTOii^. *Eya Tiu/ /^ t«s 'TmKwas Tuyw a.ya.~ 
SUo Jr/B/^, ^ Too9'' opffl ^y^ TBT Aia Tjy AaJWJ&y 
t;/ti» Xf Tcv A^^TDMa TDy riu^ioy (JArjtuo/idiJOi' tJw fdp~ 
im 16)11 sanai ay^ponwy, Jj yw2 eVfya, ■yaAsTriw' i^ 
Aiy))v. T15 ;£) 'EA\Iway, « 715 Baptoapa», ou •JToMay 
yjw&y ' ^ fu>4A«y ci t^ Tta.fom ■&mu^rix{ xs^fii 

' o[;Sifiiavx.r.A.] Videntur tiB diue diAtooes, u$tlf {yj^iij^ara 
fu JTMiirM-E, et iSiii iiiui^E 7f a^iVj nil inter fe diffcrTe, fed idem 
ijgniticare, difFei-unt tamcn, Dcferebant multi alios criminum, 
fed litem ctEptani haud prore^ucbantur. DemoRhenes hic ab JEX- 
chine dicam<]ue Cbi lcriptam negat unquam AiilTe, iieque fĕme) in 
'fonim delatam ab eodem tSe. condanter pera£Um. Nunquam tne 
accufavit .^fcfaiiie9, ait, nuiiquain litera indiAam perlecutus efl. 
Biijki. 

• x«) -^r/ikuiYl AddJdi. (ex MSS.) Btiju. ,91,zecli>yGOOglf nEPl STE*ANOT. ijj 

To (Ati 'TWKw <i3^eAeo&a/ m JO^i^a, ]ue( tb, 'w' 

3d^^, o^y o«M*aJV ai|U«ivoi' ■DjOtt-rlen', 17!? a.yx^s 

^' ■orsty.^-' «s >Mi7^fts&' Ji/ui <mftCiiwq, t5« t^ olA- 
M» iyS|n»jro> TiJ;y"5 10 '^CtMoy sV "A""-* {_* i"*£?ij 
ium4A)i^rva| yo^ii^i» i^ -TnKn. Tw J^ ijicu tt/I** t 
ifutti J^ "duj ms iiftcir fl(5C9w, cV ■»»•; lUioi; t^ei%Ctti 
iicwo» e7) m^u^a, 'Ey» jt^ «tt/ ownwi 1^ tjJs t«- 
;^f e^tm^ea «^i», op^s, i^ Jbwj»?, »? ffieun^ cTtota* 
Vo^(^» <f^ i^ ^iT* (7i«Aftot6iy. 'O (Te tw 3kh' twi* Tti» 
ejtiw TiJs Mims -J TraAans wjpiAmgjt» gTyotl ^wn, 7W /u- 
Xfa» i^ ^uAm 771$ a.y<!i3ns ^ fKy<i^.vs. Ktt^ Tri^; m 
tStb >«&3Qa/j 

o^ . Kaf j«ffy, ei' >< Tiiv ifiin Tilyw «rinois ĕ^sT»- 
- ■^ta, Ah^iHi ■wc$»f^, we^ Tn» OTtwre nomi' xo!.» al- 
pii^ TW EjU^ ^Ktic» Tv\s trns, nrojjat^ }<9i^bf^fSfios «u- 

Kuci ^'ean, fMihfua.i •^my^ynrm. •K^f.ym /MiJtas. 'Eya 
j«p «/t' « 7if TTOw wpoTni^#x«^«, »ow f^¥ *iyvJftS1, 
ouT a 71$ ^ a9%»ois T^a.ipus '^ Toi/na c^ytwrrot* 
2iW\. 'tlOT TTtS 7VIVl tS ;^«.Af7IV )S^<7^l?^a^ ^W 
OMMyetyTiai ei$ Toiot;TVs ?tf7»s tfi.'7n'But iyct7K?^o/-(W» 

' « B] Forte, T^ 4i. Tautiri, Jwi 41 W. fFi>(fius. 

• fM/iof] Deeft Giulph. J^tndab. In fequentibus tamen, 5. 8j, 
p. 143. ei ji^ ro Jaoc, j*ep5f y imCa»» r^f p?M<r^-i)!i.Mf £vatri. 
An re£le abeUĕ poHit, dirputat, ut eradttum bomincm decet, H. 
Sie^b. Thef. t. ii. col. 576. Ti^Iot. ,91,zecli>yGOOg[e 154 ^HMO£e£N0TS 

oTs c^ 'T^ oKiirm as a.i S^^an^ iitrfurta,ttL ^^ffh 

0171, iporrety tls ru. /BnyoJOWrn* SlSii.ffxaMia., }y t^M, 
%(nt, ^)| 7Dv /«iJliy tu^^ 'OTiHiroym S\ eiS^tm' e^- 
Jwn <fti Q/x. im^Sim, Tojta^K^ tbToij rajPaTiw, y- 
p)r>«y, 7e>oig$cf|;^Vi CAT^^pw, finS'ey.M.s (pi?^fuit(, (um 
iSiOi yutm S)ifiotria4, '^bnA£i';r&^> '^^a, iM\ T^ cn>- 
Xi Ko^ T«f pi^pis ^^pwn^y eTvetf 'ETrehTlH J^ WfOf m 
xoiya ttsC?criK%i, eSb^e fiu toicu^ TroAmujua^ e- 

aMtw 'Ef^en "Tn^tJtMt t<,vpa.«i^&aj, )uq (ju\Si ' 'ra; 
'%^€^ u/uc$) a; ou KjtA? >t «y ^ 'O^ei^/iiw, '^- 
Vsipeff Ar)«y. 'Eyc* ^ J^ TOM^ ol^^imue tv- 
v>i' xs() ira?A' liy ^{*y rtip* WJta» i^ «iriis, wa- 
(jtMem, ^uAa-rJa^^K to Ainnaai Tmt» *m ok o^ 

0$', Sm S' i <nfiws a.nif, ^ a^^I^MW -n}; c&AlV> 
«^JTM W£Jf ^3JJTm rKwj. Tai xi^^pwo^ ''''C^* ^* '•*» 

' rBf lxAp»f 0fiaf] Te, JEtMiKm, cnm tnie Ibdalibus, qfit 
omnes mei eftis inimtci. Siifpicatus tinien a]iquando fun], ontio- 
nem non ad globum £fchinis, led ad judicea coronamque dtcum-* 
flantem eAĕ direAam. Quod 6 eft, leg. erit, rsf ix^i^f ^P^i u|*«f. 
neque hoHes veffaoa, o civea, unquBm Tobis obje&aDe^ !&ftitnta roc« 
turpia fuitrc. Ra^, 

■ hoXi\ Vide, fupra, p. 130. n. 1, 

* insai^l Dedi, pro «toin, ex MSg. B^Jie^ ,91,zecli>yGOOg[e HEPI 2TE*AN0T. Jjj 

^TO|b^of } T^ jU.)iTpi TtAtjcr^ -Tst; 0foAitf avE>iYV&tfxe$* i^ 
To^cL mueVKSKifv, t£u< ^^ ytn.TBC y^piCay, icjci K^^- 

"3^ -TTTiA^ xa^ Tui; '^nTug^i;, xcq *avi^$ ^^ TV X5C- 
Jap^, »aj x£Ae(!«y Ai>*y, * E4>rrON KAKON, 
EYPON AMEINON, 'Oi ii^ ji«v^v<t waTrcre -njAt. 
stttTOT oA5Au|otj <nfinwop&i/os' (*xrtj r)<»)^ vd/a*^ii», jUih ' am|iM^TKiv] 8c. Tia; ftX()jMV8S'. Dettrgati htitialoi argiHa. Loti 
fricibantur creta, ochra, argilla, et furfuribtu, qufe funt res abfler- 
gendis fardibuB, <ett fqH«ni3 cutU, penjnam accommodatK. Sapo- 
iiem illi *et«Ka ignorabaDt, aat larius co utebantur. Btj^t. 

* oMrtt;] Ita coTreii, pro diia,ra.s, ez MSS. Perfeda liiflra'* 
tione, jubebu luAratos furgere humo fellave. Qux modo enu- 
merayit orator, omnia Tnnt msuaipTJiualct £fchini cum matre com- 
munia, ia qiiibua eam atljuyit : ut ro yttpi^u*, quod eft, isit i a i i det 
felk auuukja bitamli induere. Nam deponends iplis erant fuK vef^ 
tcs, quo nndi ba[^zBrentur. Tĕ Kfarr,pl^Bv fuit aut immerjio initi- 
Muli iit lahruM DfU4 plauim, aut eJfufio hbiiji^ eaput giu _ftantit, 
aul m geimhui JidaUii. Idem, 

' epvy<sv iucKoy,ĔSfov ^«yoy] Scdennis hicce verficu1ufi, a Myf- 
tie pridcrRidus, eiimiam eam ti^us mutationem innnebat, et in- 
numera qutc in yitam mortalium commoda iaTesit Ceres, fni- 
mento reperto, cum antea glaade velceienturj et inttltutis JV^^ 
riis illii, (Teibafunt Ciceronis de Ltg. 1. ii. c. 34.) juibui ex agrefi,i 
mmamgKtvitaaKuItiadl>ii7iiaiiitafemttmitigali/imus. Stock. 

* )^ eymyM y»[d^w] NuUua dubito leg. effe, Stitt^i, wf l^wys 
vO[u^ia, et id rcAe quidem, ut ego equidem opinor, ficit, li; jac- 
tans lcilicet hoc inprimis, quod tam clarum, acutum, et fononim 
ihthi^ar, noa ululare, lĕd Jubilare potini, rsleat. Beifie. ,91,zecli>yGOOg[e OU^ WTipj^S^t^^pOy) ci is TBUS 7ifa^i TVS X5tAHS 

*/ttt€Si5pw» itw T« AaoJi, '7Vf olpas Ws n<ipei(t« 
d?^m, Jtso 'Oortp "nis ^e^paAAS «^apoy, :(^ /SoS», 
EaoT, SaCoT, lytj nrop^^^ws ^Tni ''A-Aiis, *'A'fli» * ©jar«f] CiwM Baeehanthim ; troAo liomme ((■ro rS 9<o3* )§ 
^ttp avraf Taj ^eu; ol AoLKan/ts £iHf pccn. Athetueos, 1. TlJt. C 
16. ad quen) locum vide CaTaub, 

* ftafa9fu;] Herba ell, quam F«nw/vocamii8. Tiiyijr. 

^ TUf Spns ivs napiUs'] Serpaita, quat Pariu nactat, eBJm. 
Ha^Eia; a^if) ferpeiitca cum iRgentibus maiitlis, ac onde iis iw- 
Inen tradunt Harpocration et Hcfychiiu, qui>nint ille dua DemoT- 
thenis et Hyperidii adducit ioca ; et a quiboi lerpentibn* Tipent 
ipras devorari additur. DemoOhenis de iii lociu exflat hic ^Om- 
hemms, in Aridoph, Plut, ver. 689. 

**Ti3f*AT7i;f] VocabuIum'lf)jf Bacchlefleepilhattimdocet8«i- 
ias et Au£lor Etymologlci, quibns confentit fcfaoliaftes Anti, et 
EuAath. in U, tr'. p. 1 15 j. Etiit. Bom. denique Theon in Antaim, 
cx quibU9 corrigendus elt Heiychins, apud quem legitiir utvf ra- 
ti^iis, cum legcndum fit, *i;f , ut au^tores, quo« Uadavi, teilaDtar. 
Sed difficulta3 efl quis fit arJ^f. Harpocration quidem exiftinis«it 
Attin illum in Phrygta ccleberrimum raatri« Idan miniArum.a 
Demodhene intelli^, quod mihi certe abrurdum videtur. Loquitiir 
enim Demodhenes de Or^iis Bacchi, leu Thialii, quo» Jdchioa 
deducebat. Atttdi vero nihil commune cum Baccho, cujua Attidii 
ne nomen qu!tlem cognitum fuillĕ arbitror Atbenieolibua Deinof- 
thenis aetate. Proinde non dubito,quin corniptiCut DemoHhenit 
coditxs, et quin pro ar7);f, fcribendum fit'Anj(, quod epithettun 
fu!t Bacchi, ex eo quod a Titanibus dilcerptiu fuiflĕ dicitur. Do- 
cet td auAor Etymologici ; 'A-njs i ^eru^as hti&iuiiaii ira -njs yt' 
V'iii.ivT,{ hn Tw>' Tireccun' cif airir a-rijs 19 ^^tpas. Idem qttoque 
cnor elucudus .cft ex Clemcntis Protrepticoj p. 6. h' ^w dtdau eux ,gt,zecli>yGOOglf HEPI £T£«AHOT. 13} 

S^WTriK f , )t«( * yen^Ta* i<p ms tis Cirx *v itt aXi^^i 
Oi/m iuS)L^umo^i, ^ tlui euhv lyyiwj 'Etwi- 
A) J'' * «f TV5 JSi/WTEts oieypwp»; o7r*<TJV*0Ti. e» ^ 
THTo, emt^ y' c^eygjt^n;, t^Jsas td jyr^".» ^?f* 

if)Wois' as «T* aTiw^^c^^w 'jnn ^^ nny, na*^'', ^ 
•an aMm intmr^pjeis, tums •mih^, a ^Si-T^^^y^ /^ 

(JmKMW^ rov AjoVuco>' Tivif 'Ar7i» v^wayiiftitSSm SisXenf tiSaiwr 
^VifiJfMrav. Lego, 'Anjy. VaUJi)u, Emcnd. 1. iv. c. 6. 

' S^ytS xl Xi»aad'pi] PriKaiur, et anUiimitUii, U e^^onu, 
tt vanufer. De hoc loco vide Spanhemii Ob(ervat. in Call. Hf mn. 
in Cerer. ver. 1 27. nbi mulu iiivenies icitu omnino digna. 

* lrifinfla, i^ ri>mvf, ^ yniAccra] Placcntuum Tunt fpecie8, 
qnas habet etiun Atbeiueui, Deipnoropb. I. xiv. et hunc locum ci- 
Ut. Paliur. 

Ibid. tr^jv*Ttt\ Harpoc. in r. meminit htqn> loci Dtm^bmei. 
Erudite de bii agit Cl. Vaiejius ad eam glotTam HitrfceraUomi. Er- 
&pw7c(] (IrtB^tol ^o-a», fl?*a( ^tSpryfilm,Hs im'u>* ilj TicaArir S^THt 
%a5fj^*ms, T^ fax,ijy i*iinuSirarrti. Ulptan. Tcjhr, 

' r,<M«?ĕf ] Tl\x*mrias il£df, Haipoc. qui «citst banc vocem ex 
hoe loco Demotlhenis. Atlde AthensEum, L Xiv. c. ij. qui locum 
hunc reJjpictt, et Siad. v. ^Tpsrris. Idtm. 

* re^X&rct] Nf^Xara. Aiift6Slinif urip Kr))«4(ovro/ lutr' «A-* 
Aa^Jiir, an'1 rf vr^\xrtt £x^tTei, ri Kuirl aXi}X«7pIi(u((, » ^^ ^Ain 
ei*etii6wnf, ttfa<piSas n l^ %X(c^f IpttirSsi iiejjXaKirTts, TiTg 
f(i Upd nXiim hty.M, hi±Xor f) «in-«, «! fil^ d[iXi>9riav, »i Sk 
pLOKti^m'. Harpocr. in v. Tajibr. 

' >>f Tss ^uerR; ivcYftif^s] Vigiati annoi natus. Supra Not. 
ad MtiA. ^. 39. Stwi. 

V ,91,zecli>yGOOg[e 13« AHMOZ0EN6ry 

7\9. /14o3w33ti (TOOTOT TB« jSoC^U^OKJlS *^feyi>JWAAwtf *- 

cCys-t Kdtj &crt^Si K«i ' c;t^ci5 ai^tyan, ctcanf ^ vm- 

^^ linan' i^ettr^St» » t «,>*<*», * dis »;»«£ "ae* t 
"4*^« i>aw<^«OH. ^Hy ;$ aawiSbs ^ couijJWtTM Ojtu» 
taC?s TUs ^stitw -Tro^s^s, u^' «» -mi^A* i^ao^T 
^AH^a;, tourmi tu$ o-TCu^yus ^w Tuartn miJ^W, 
«£ iWMs, 0xo^eif. 'AMo. ^ TOfu$ ^ UT 4^ ?nHctf 
afn(toafr' «.» "ns, /oc^s auro lO' tb t^owbw <n«* )3«t- 
J^^ XS'^'nr^H/«t.m. Toktur^w yaf uAu 'TToAniw, 
eTrtijH -OTT» xyi twt* e-TniA^ ffDi •swiliiniii, S^ Ui, fimf- 

t^ifiai, Ktm au '7:hyfy»<ntQaj ^a^Stauut, (V otf mu- 
i^ muAjhts iftxaJm' ci o*s «T' wrowa.» * w' otMoi, 

' ^t(iMXw ^ Y.oni^atu] MaoCacus, «} HarpscraL plura et di< 
fertiora ad hunc locum Au&oria mei commentatuTi Addc erudi' 
tillimum, et de Giacit literis opUme meritum, Albtrt. id Heljr- 
cbium, V. BeifVFi*ai, Taylor. 

' l\ias'] Dedi, pro vulgari i\euas, ex MS. Nam l\aa eft> 
fni£tus olex, ol!va ; k>.a.la. vero e& olea, arbor {ru^tum ferens. Ad 
oviucu>yf,{ addidi iKEice;, ille, proreibio, aut e fabu1a fcenica Tulga 
notus. Hei^. 

K vgxi!avT,f\ 'Otiof«Vii>.-^s- TSb' tl ayttpajw i.eyavt, oi JJ w 
raiDEupStpoi, iviopc6*^s, (^S ^ Ai;fji9&ii^{. PliTjntchui. Ti^iM". 

* as uj*.ii; «£^1 r^; 'J'uj^^f ij/uri^i&t] LuciaouB, (lAitT. O! od- 
Ao3iTa) \Mfir/5v tiaiSairij', ^c ti( [«raitpir^j 'Ad^ra», ^ nerciJawa; 

> ci £?^i] Prater ii^lchinem i«llqiu omnet citm AtbenienfE% 
!idemque funt, ^ui verfu proumo. irwirti *fi^\xa\at. Bij/kt. ,91,zecli>yGOOg[e HEPI STE»ANOT. IJ9 

A/iay ^TB^iwTw e^ppnaij 7: outd$ mi9iiv ^lriso ittv 
^mrrin Sv(ifjis '6^ ; UoMa •niiuu 'hif wtw r^ '&^ 

&ra. ^utJ^ir c()o^^ '^ erTHy (^ 

t/ . 'E|nBt(n)¥ Torm/ «s^Mn^si to itoi »ta) 6/«( 
$MeifSti(t, li^t^Mi, l^ ^ -511)1(1«$, '^^^"'* ^''^' <p®TW- 
OD» tviVji, tLu o-OTTBg^ Tuylw i» eXB*3'' «tst^js au- 
iw. ' '£JiJWx8$ yQtfifta.^ iya ^' t^orran' ht?iMs, 

fMtWSt ey« J*' c>«xA))(7i*^ov* eTe«Btywi?iis, ey» «T'*, 
i^iciigjw' c^^ott/hs, eyi «T' itJKprtlo»' 'OtTep t ey- 
3-pa» WOTAmwai mT&, ey« /"' wrep tti# mrs^S^os, 
'Em toM*. 'AMit nort TT^Uies» eyot /^> U7np tv 

fM>Syt^' ffO( cTs (jwwpamr jt^ e?) (Tojtiiy incl^' 
wiJWww A, erre J^eJ ffi en wre woieT», * eiT* Wii 711- 

*A>ci5» y« (ouv op^i) tv^ mj(jQ^iimiii -ras ejtMis 

' 'ESiSantĔs x.r.X.] Landant DemetTiiu PhalereuBi §. aCa. 
Hermog. cap. tn^l 'Amdirii, pag. 420. i^>. Cri/pm. et Harp»- 
erat. t. 'A)^t&««f . Ti^br, 

* «ir ^ii) trEWduda^J Sc. rS mw^arrtw. Muldatn {'uiAĕ 500 
dnchmarum, (etfi alibi 1000 fere icribunttir) cum diminutione ca-> 
pitis, apparet, fi acculalor quintam rufiragiorum partem non tnUr- 
(ti, Unde et Cictrg jE/iiiiMBt propter ignominiani judicii cellillĕ 
Athenis tradit. Nira cum te quinque talentis praedium Rbodi 
emitTe Tcribat, tantilUm pecuniam liKile IblTilTet, tyel^tu. 
Ua ,gt,zecli>yGOOg[e 14» AHM0:9BN0TS 

us ipaM>Mi ^StTWjPpeiis. $e(« Sm x«( tos Ta» Awricp- 
^idw {M.fTVfKLs, m AeXnTap>fflUii u^* a.iwyv0 masJ, 

x«^ * jyoMy xsi'«^ff « ficL\v;a, /jdfi « Jioij tJTeiTit Js oy- 
TBi nams ^noAeo^ew, 'tB*oy»i£^ orrec ■nr^oArriw, i^ *oCJ- 

MAPTTPIAI. 

•irtt . 'Ev fi. •nntw ■ms iw^s T -TroAi», Tottnos O"' 
cV ifi ™5 iSiois, t* ft« Tntms i?F) ffn xcivof i^ pt^»- 
5p07Rif , i^ ^ nooi 7n£ Aoi^^oK exapxuy, <7UTra* i(ff ot>- 

fuar fiafTijf«u, ut' ei 'nva( cx "mt TnM/uen <Acffic- * *H)ui; x.r.x.] Id princi^o HecubB Earip. 

'Hxa> NBKPnN luwiiMa»» i^ munt moKas 
hyxa>y. 
Senariiia, qui fequitar, Tragici eft cujulilia), aJB* locn* mihi 
feftinand non oocurrit. Tojilor. 

* )taxli» xaxu!j'] Initium eft Tci^na ex a1iqu& Tn^aMli&, ({aun 
ATcbiiKB agere rolebat. Sed eum abrunipit Dan^lbaiu, et Bro^* 

' witrSntiar in exrecr»tiDnefn ipliu« ^Jibimi trana&ct et cooTertit. 
Marklaiui. Ita apud Aritlophaaein (Plut. i8o.) nno diccnte, i Ti- 
li/>^B !i mpyt! — ntter intemunpeni ait, JprEm yi <roi, U^ffm, 

* 0«n] Addidi ex Hermogene, p. 411. E£t. Vri^. itero ibv 
(sn pag. Giii. TcrTu i. B^/!x. ,91,zecli>yGOOg[e HEPI 2TE*AN0r. 14I 

idw, VT et im %yeimQf.f i.tct^ai mue^eSiaist^ outj 

m/M^a Tw-i^ fv ■Jitdomt, J^y fiefin(Qv4 itn 7ta.rm, 
^om, ' -7D» tT' a; -iTWWit^St e«5^s tumt '^AeAjto^a/,- 
et J^i Toi fjSi) .^^itpu» ■T»» A /*« juoy*^*'^» 'sw&i» iif- 
yiy «.y^pttTre* to Si tiIs iSW «uefi>wia< '\l23i),u<fu'iff-- 
x«y J^ Aey^», /io^ /ti» * o^tom '6$J ti^ o»8(Jj<^ai'. Ou 
Jv 7iw>iffa TwwToy <siilV», etii to^yi.^^^mt}*^' 21wi. 

OTOJ •Jl»9' •\|_3J'giAJV*^ '^i 7Vto», ' af«i* (iM* 

•TrC . B»Ao/<3i thi "J^ ^»»» etjraMa^tij, rn (WK^ 
«rayr ti/«!f eiTra» •nfe( to» xoi»5». Ei' /A^ ^ ^ff> 
A^v)i, i'^/ -Cotb TV7o»i 7w «Aw» wff«» a.»3-fK«rav, 
«J5 *i9-Sos t5; 4^Af7r-7ra <isC?Tte^», <iH Kw Tfl5 'A- 
Ae^«»jytf <fb»<t5w« >iy!»5y, t tb» 'E^AIu/w», S to» Bop- 
CetjKB», e^B* avy^fa mt, ilu/ tidw, sti Twyduit «T» 

' ra> ^* fJ iru^irarra fohv{ airir iTiXsX^irdai] Ita e:L MSS. 
quos cilal Taylor. pro v«!gari, roy wotr^a-ai'?» eJSilj iiriXjA^aa(. 
Quanto nieliuietelegantiua, 

* ojiiio» i,-« riĕ (iVa5(^nv] QuifquHmn« eft, c«i non Hatim \n 
mentem fubit iimile effetum Terenliatnim ? Vide Viflor. Var. LeS. 
1. ii. c. S. Tayltr. E»tat in Andria, A61. i. Sc. 1. ya. 16. 
— ■-... JJkec comnttntoratio 
<i'iaji ajirohriJtit ifi inmeinorii ben^di. 

' aeioTuai] Sc. ^ ift^ inroXipJ'if. Statuat quUqua hoc de meo 
lenlu prout vull: probet eum damnctyieper me licet. Sinatmodo 
me fcnru meo rnii. Suiiicit mihi me &p fentire, cujua me non pot- 
nitet, iieque ptEnitcbit, S^tis e:^ ec; fni£t\ium ad tranquiltitatem et 
oblc^tionem animi mei percepi. tttyie. 

*'aSi^f T^( *iXiTnr8— Surariioj] "Awi tb, jt^ ^>.a.tui ut\ 
Tourijr. iyolfius. 

Vs „t,i.a,Google 143 &BMOZeENOTZ 

S\j<iv^^ onaficLi^ea 0tiMt, ' 7ta.rmi o^UAy yvyim^Tt^. 
£( Si i^ Toiy [ntSiTra^mT tSirmi eput juncTte (pmlbu ax»h 
xooTm efxu, ToMoi 'nnMct X!f4 S^ttioL iTeTTwi^tLOi, /ut jtu- 
w» jtstT ayJ^, 2iv>.a Jtjij TraAas oAstj 3(^ t^, •ynca 
^ti&pncy W iAn9ef(£s», Ti«* iTan"**, «s eont£», «.»- 
d^pcraw Tii-ylu/ Kontw, XS4 (po^v Tna. -raejty^TWt 
^\e7cUu, Xj w^ oitw «■TSi, TkTaiip «^*» »>«T(^t(/; ^ 
Tiiiyta/ ^i/m aip£($> e/u Tn isr^ 'nmm * it^oAi- 
'nuiitm MjTtot, >^ muT> tiliiiis, 071, Qu M jitit TD oAci', 
fU£SS y '^^iCetMei •niff jSAtw^^as aTOoi, ^yi fM- 
AifBC' 9DI. Ei f^ )^ (^ X5tT e/uWToy at/wx^Taf 
^ mpi Tory n^yffiA-tw '<&w>Ajofdtu, Uo air lo^ 
oMois pwTBpoiy u/u* «jwe «^ncto^tt/' et Js trajwil ji^ ^ 
mTf o«)iAi|oicq$ auTraatns oa, d# iloik» Ji td avfi^tfot 
» "otAis (OC^ut^i moTtw, ■artin Si twjt eiioLU ivn 
aLfv^ eiKq, ^?^ itwtAi?» (rei, fo'j yap mt' ewoist y 
e^i mtpr^peK eA-Ti^, ^j^ Oi^, >^ Tt^iciy, S. irctvm 
»CO0W Tws -nrti tj^tIo/^COW 'O''' e^, ^M* '155 
aA)i^K(4 ir^afj&fJos iii?\sm;, XfH i^ ptJVv ejMt wtm ' wacKu/] Sc. THruj» T«iv KWcujy. ili^. 

* wfVoXirfu/u>av] Ita, pro nro>.ireuau4vty, ex MSS. 4mAVm 
Mimni aiaiem in UaSmoBe nipub. ptraBam, ^pud hos, htter hos, eo- 
ram bii, jit^juain aSbi, feregmm. Dedgnat, pio mon, judkes ciTel^ 
que Athenientei, Idtm. 

^ rf; iiy.-T,S!t\its] SubaudlemU eft prstpoGtio iVb. Hujulce Jx- 
i.tt-^fii.*f apud Sciiptores haud rara tunt eiempla. Sic D. Lnoi^ 
t. Tiii, ver. ao. fupplenda illa locutio. Ka) i«Tj)7iAij avr^, Ae- 
ygyraiy. Le, iJto KtyoyTani, vel potius uro nrwy MyoWwr. ,91,zecli>yGOOg[e HEPI 2:TE»AN0T. 143 

jScAtioi) miig OPL eiitxZs xctf J^iysL TDiel;» i^m; vtw 
ryjytAow, «v -tdt Cirx erws Ai>«» j8a\Ti«; 

<wm. 'Aft)t« TO RW» ; 'Ofi>)i KO) Tijttaput KStT oi*^» 
'E^/WfTS Tw oucttv i %/yna[iM km ttis 'nfiafi<i.i tv- 
T». Otm oiW» "ns, ibr i^a^pmv»v, els t» irctoi 
i^anSmi, wfi<ps^i ecttm)» J'»?, b ^cjtTup^&wi ;iii3-' i- 
9ri&vT«v ; Ovx. o'yeiJicEii', eH^ ?v£j^peto&oc/ i^ TDitrru 
JDQuov, ^iW^a (reu.uv5sc6^« 4*avWrotf 7Divt« mu^ 
tray^ oi>T»$, ou ^yof cV Toif wfioti, ^Ma i^ )f ^- 
n$ ccx)td tks ' ayc^n^oi; nfiifiois ^ tois an^^amwis 
S)s<n i^pt)uv. A^THs Toiytff •namw '^ja's^^\'miiu 
a/irw^j^ avdpa-nix/$ a/i^nrn i^ oi'Ko<pa.v7T^, »?i i^ «v 
urros a$ a'n>%«/u(.T(in ifufinm, ^ Tglut ejUOu ^jtTTh ~~^ 

■n^iT. Ke(f Tpo$ 7ei£ oMois, oorop auto; a-^oi; )^ /t£f 
tumoi m.va.s upwcjus 7V$ ^fiJ»f, (pt/T^^Tlta ifii i^ inpEiy 
hd?\SXKi, oTttis /£» '<&^9txpii(m)j:<3^, ^J^' i^aanUwu, ^ Ai- 

' ayfi<fi)is ytiiif.tis] Eodem etiam nomine /«^» naiuraJts, non 
rcriptas eaa quidem, fed conlibus hominum Inrculpta», appellavit 
Sophoclea, nobililfima ca, quam Antigons ruae tribuit, fcntentia, 
•"■459- 

Ou ii Slĕytiy nffSnv ^ofn;>' rd ra 
Ki;fvy|U.a3', ilr' a,yfxviei iula^^cO,^ Sew» 
U6ii,iitii Su>a&ai .Sy^roy ayy uVepSfa,(i,eiy. Slo^, 

* wafa3i.jiiraj(Uij] Vide ^fch, {. 70. 

* faxav, 19 ymjrtt] Exdufa conjon^ione, K- 5^i. Tber. t, i. 
ool, 839. legere maTult f(i/»» /ei^rK. Jdque confirmat ex Plato- 

1^4 ,91,zecli>yGOOg[e 144 AHUOSe£NOTS 

»Sy, x<q ^PHTo, luu ' ot^is^y, )wq to 'rwauTa owfia^ 

•j^ ■mf) aAX«», *ai <ftf T««5'' ouras r;^^0TT(t, ««( 
Chlhi rng OMIOITai «e4«j6^(, 1« "^TOT etuTDS '^ 
TauTec Xe)<ef, 'E^* «Ti oT<r' ni ycywnntsm tStot <t- 
aams, ^ aroAu "ntTiM ;u;aW.o», w e^wi, vo/u^m t<uIt» 
«o^jtmKtj. KoH o«ft!yD (T' tu oTJ'', on tIw efdtu Jtiw- 
•ni/ct, (pTW j<ip, x«f70i f)<ii>* opa -nis 'rW Xey>rren Jt;- 
netjiiMW TBj iuioi^ 10 Tt^^Ot fU^ KUpOiS o*5ft, if 
^ a» w/M« ^^JoJi^w^i, JUM wys «tsc^» ^y^' e«¥wW, 
ouT»f Af>i>y e.To^e ^oywa' it «T' cEt/ '^ icw siap' 
ejMW •np ifi7mft<t -TwttuTn,) tout^ ^u^ iupJwm Wm$ 
csi ims »)ivoTi! tl^gTO/o/^io' '^l^ep ii/Mi om, X3f1 «- 
Ayttr X5cS-' UjU^r, oucT'' i5lqt" tIw ii TiriV, TVir(tr7»», 
* ou fienv TJ^ Xeyiii "^^^ep "no ly^^ai, "S^^a. t^^ u 
•ns t\v7nm m tVtov, S /ajc^c7ix^>t«rt -Trou, ^s^to T^icn'. 
Ou ;£> * auTrt Sii(34ees, ouJ' »$' a. airft<pifU tS 'soAei, 
^^^iiT«(, Oili? ^ t!u< o'pyIw, trre Tiui t^^^CJ''', «wti 
ttMo S^y 'rw 'n«ouT«y, 'Tty xjt>vfy a^jajsy CoAi-riu/ 
•Tlir Tes wnp iHy x«K0i» e«rtA«Au?^.i Jnyt^ o^iaor 

nii Sympofio, ubi fcribitur, imiiyir,!, £/ ^afii,a,yuvf, ttd^ ovpif~f,s. 

Ibid.] Vid. -<Erch. t. 7«, 44, 7 1. 
' (ro;isT)vl Vid. ^ch.§ 8. 

* tl jun-or] Sc. eiJj^ciTi £jsr«^OfAevijv, Rajie. 

* ti ric iAuTijo^c] Seotentia eft, in privatis cau0B, £ lcTui a 
quopiam fuit, aut mutda iftui, iracundiam fuam et malerolen- 
tiani in hos, cives, coronam ciicumltantem, eSumiit. Idm. 

* aiirj] Sc. T^ iavirTpri, v«l r^ w AJyoi' l^MmpU^ Idtm, ,91,zecli>yGOOg[e nSPI ST£*ANOT. t4j 

tuaif B^a^it m^ ' '\^jaftf 'niTdn «4$ p/ms mumf 

«e. *Ev Ticny ow o^paJ^ anot) tot inAmue^diiMy 
^ TB» pwTne?!- J^i 'Ev ov i^ oAiW -n x*»Jt«wT«( tj 

^* c* TVTO*. TaSro >i^ '6$/ ywKuti ^c^ a.j«9i:v ■»»- 
Air^. MncTtw A iSttM/iitTK TroTitm S^npLoaw» nss^-' 
3>ioa A ^(T' hlw, SuUu o^iainLYm A^Cey jrap f/uf« 
fUi3-' yaip . Tw •7n?isast /4)j5' uwep ttviv, ^s^iw )(g^ 
ITntjw r^Ti/ry^m luJu %im atweinLdiajTjjiiioi, rsy^ 'tsw- 

x/u^}4j;^ '^ mifJMoi, ^itms ^wjaj. Ta A Jn 4^ 
1Vs ■wC?? 8/44 ttUToy a7«ya( «waim, *u? '^ twJ'' 
£ttiv, ircuro(.T (^u :(5Uiiar. 

VT • Ktt( e/««>« iWIt &« ■rjiTan', Amni> i^J" >ij>- 

' uVif) nirwy] Hujua rei caura, quo ipfe id conIeqaatur, h, e. 
ut ipfim ambitioni, cuiiiditBti, HmnttRli, libidini latisAit, ut judi- 
CC3 priTatia luia erga iDimicoa odiit axi'«queDdi> infanriant. Seyk§. 

* TRur'] H08 animi morboa. Idtin. 

* ci J' «^ imyy.ii\ L. f! J' af(c a^ i";^, Marhhmd. 

* AaK^i^uta] Ita quaniplunin!. {TayloT.) Sin autcm tamen 
prorrus necelTe Tit, ut tu tfla Titia in tua iudole bsbeaa, convenit 
tamen, ut habeas lenta, TemiOa, placlda, medtocria, non imroania, 
Bon atrocia. Srijke. 

* iy ols x,T.A.] ConHruAIo, opinor, eft: Kj Ir elf irl ri vrpif 
rB( ivarn'iif TUr J^,iuu. Cwn^Me a}iqaid babn aAotrjus irttmiMjtattu 
fojiu!arh. Hujulmodi wy^ini! iu Dmi>fibsnt faepe occurrunt. 
Morklaad, ,91,zecli>yGOOg[e AHMOZ®ENOT£ 5<w, '£hhi^ lOtL ipem.aTua4 /SbJji/A^os "THUwTOcOtt^, 

?lj[Cuv ti/M^icu. E/n ^' mr^ o >sry>s IV f>rn)^> 
A»jw, 'n/juos, o«<r' e twos ■? ^aw, ^M.* -ra mwTO 
*oe^peii§tt/ Tini Tra^Aws, i^ 70 TlJs <toT«s j(^ /ujb'v 
i^ ^Aen», uoDE^ ei» ^ jutTe/s- 'O ^ wrus e^ iw 

^is /oejog^Toti TWB. x*vJtrto» «cuTw, T^rt^i ^^imtitt 
' Mc "^b Tlis ttuTTis opM» TW5 iiroMor?. Ouury e^ -J 
iffipa\e(04 T^y ouT^ ev« *i}C?9''^''«'* 'AMr' (opotS;)' 
ajat, mwT» ^ (7iijU^g£jim elAdpi» "i^Towi, ^ cHi» «§- 
«^prroy, eo(r' i5iov TnWn/^j^. Ap' (wy ouh SJ j <j;( 
^R»$; 'o$ eu^; juem' T]iv /^^n) irpeiTCamt; enpeutr 
ir£^ ^iAi^TTTo», 'os lut 'TW o* o«e(»oi5 T0T5 ■^^ms 
ot^op«v otfnof -nf TOToli, i^ ^w^r', apwjt^j ■w*i'5t 
TW <^*-iae^n3;y 'ye^oii Teordui ■rnt Ype«.y, «; irarnj; Kntoi. ^C- Ka(TO( Tif Tny woAiv d^iLxa.Tm ; owv a 
pi Ae34iv, i ^£5»«; T» .T' xjfpu^ HStSi^stTaj *xst3:* 
(9U[fifv -<>so(A)Kriav S^auu^s ; ou T^ Tourra ; Ti Sk 
fU4^oi i^t Tis av ti-sray aJBt«/xa K5^T ayjyos *pflTo£j5, * «X lffi r?f au'r^f i;;/Mi] De hoc prDverbio coarulc JpoJ«t. xt. 
28. qui hunc locum citst. Similiter Harpocratio et Suidtu, t, bl'x 
ifft T^j X. T.A. SutHntelligitur, aiunt, «E/KiijMc; . 7ii)>&r. 

' xa3^' ntari;* i)txAi]a-ift>'] Haec tria Tocabnla addit PtUaamu. 
Ita Ahm^. quoque. IiUm. 

^ ^r^rii^ts, ^ f!j Intcrporui ^, quod addnnt Ait'. jtirg. jaart. ,91,zecli>yGOOg[e nEPI STEiANOr. £tt(ia9»Sj aret oit ^9*>J?> W ^^t^» «5 "»» ' WiWi 
ff5IS « ; i TWTWTB» «917« w ^iS"* S.TOll^ e^, «5-' 

V fteftmiQaf -ns ^syui, iis fi^fur)pftts ot .i^ S^(iat 
^%f^f^s xyi SvniiCfdpos fMiSii Uitai m :(^ ^\i't- 
T» 'ts^y^uL, ^A\.' ifu ilw wfTVU ffoi ^xrduj tm^ 
yew, -^ tJios evflot e^^^s, wi Boit» aAnSSi; 'X2s J' 
a7nry>iA3n TO.>t(:0" ?) /w.V)i, ouSti "Wiat ^>^yrn9ti4t 
tujbs a^to^iSyns, Ty tTSC^or^^ ipiAKV >^ ^evia,v emtf mt 
it^C?^ oum» T^r fu<&eLfticf, 'numt, fu^i^jC^$ m 
eTOjU*Ttt' o« 7™«« >^ «ws » h(ff^a4 /oe^swTHDs, 

7v0S> fl yiUjH/us fu< J^iKnrTros; '£7^ ^ ou^ o/a* 
^sV^' ifUtdoiQiie 'O^ i& 1» 7Vnsni cviKfK^'^ S^S- 
f>^ipe«. AM o^s wt» <patefas * eumis tO\MfiLfjSfjoi 

>«)pva$, ir^i XnJVfM, >^ o'w(J^i4$ Tdwrst* w jrarras 

wTt . ^ rioMtt )^ JCStAst, )§ i"*)*^, « otA«, Au. A!d. Sed in ^&/. ti decA, qno(l emendator Leffing. adlcripfit, et 
annotator Tayl. A^. 

* ■nrrwrH AaKYtKw;, ut liepius per totam hano orationem ; Ca, 
ios, qai adTunt, qui de hac cau& funt judicatnri, ras Aiucra;. 
Tajhr. 

* aoris'] Ita lege, pro »vrti(, ex MSS. Hh», 

* IlaAAa] Hic yidetur oratio hiare: trauGtui nimis abrupttit 
eftj rinculuiD Iaxiua; quaie TCTeor, ne quid deCt. S^e. ,gt,zecli>yGOOg[e 14^ AHMOSeENOTS 

fimm^ CKpmi «Ts* yu^omi >^ o iS^j tw i^rr 

'Qa ToTs TETEA^^/DKtiOl, iTeLp' cWtKi -nt «Uj^tCayTA, ou 

ff? tytt^^TWKi /o^i^AJi^srnt, ' oo oi luaapa^ wpmta 
ov&.i ot)J^ ^■A(itL^, apn ?[C?n»Du^ Tin' tfluiiti, ov^ 
'Hy^/Miia,, ttJ'' eLMoy u^> ouJeyct, "Sm^' c/^* i^ TRtpeA.- 
^rro; aw, xa( Ilt/^CRAett;, a^$ i^ oKcjjlb;, « Z«j x«f 
^i, x,eq :(5L7ir)9g5urrfliv £^ Tewro., a xaj m nwit ^ 
?^iSbf»fdf/<sy, rn *a.fifaoi r^ag^rowiw e/i£. To /' oit- 
•noy UK. cLywus fdp, o/om Si p^^joa ojn Xj eyt. 'A^ 
(p<m^ ithuan ouToi, tIw t e/.t!u> eMouiv i^ fQiC^)t' 
jtuaw, ^teS'' «5 TO- 'Xs^yfm.'t 'wrpa-ijo», i^ Tlto w/ten- 
e5tv iJk«/' ^ ;£ Ett9ivouyT«v t^ •ae<i.yfijLrm iifnSoQt 
hofin>fSfioi, tomt', c^ oif »naf7Ev » vroXis, itfio7^sry»- 
on.m Ths 0£«j, 'fi^ Tois x<7iyotf iTvy»A"*'''''> *•" *90- 
wuo ' Astbai^ aSiiiLY, r)(P^Ji f^ toAo((, ^v6£sw( 
Ji -n)^' »>)i(jayTO auTws ^«yeyna^w/. ETTa i^ .nc?'''***'' 
f\^jnr$7\ffftha.ny 7Dv spBvT« tot' '^i ToTs im\euTJixctn, 
X, T«¥ o«sjKHV apfr»v )coo;cti<nivJa, ^iS' ofza^m, fLiff 
eftocccaStif * >«>4nv^oy ej Tws Tpos OMiWt ©^Tct^- * B tri] Duo luec Yocabula, m quibus magna vis ineH, uldi- 
A\. (MS. ^n/. ^arJ. babet, ■apit^ri^irra i ii, vel a ri, non <nim 
poterat aoibigua rcripttira fatii dilcemi, iwijire^ (''Piwcy.) B^Jit. 

* S^tBYiiy'] Lumleatius, dudioliui, certius. Id^m. 

* >^aSivrxs aiaxv] 'A^accwi' ^f JvfTri{, efifacuItasintemosaDi- 
mi lcnrua Ilbere et fine metu Terbis faflifye aperiendi. IJm. 

* Yiytvrjy.iv')y ihau] Karior dictio. ExiftimabaDt oratomn o- 
poitere elTe, non eum, qni {a£tut atitiuando cffet; h. e. qui ali- ,91,zecli>yGOOglf nEPl ITEiANOT. jcpim/^» T (yjuyen Tti^, !ii^^i t? 4*CC^ iTttwtAy^». 
is'3'. iWo J*' ia^ert wxf' iautrus X) jntp' e/toi, 
«O^ijb J*' tt/UY «• aigi. Tiu/r' «jW eYa£s™'>iffBt*» Jmh 
w-y 1/1104. Koc^ oir/ o /^ Sv/Mi wreĕ^, oi ii t t*- 
•n^SjTmtrren in.-n^ti ^ aSi\ipm, •\jm tv JStjUS tdti 
tfJp^vTE$ *^ "ms TaJpa.s, oMas "jnas' "^i^^, Sit» 
'Tnttn tt.vTue o ':^^et'!twi, as wop' ouuiomT^i t im- 
^smiMrm, aam^ laM' a»9i >ry>e<:Oaf, tSt' rTimi^ 
ea,i 7atf i/ul' eaccreK' yvtei /^ ^ n(jC9Df €^et 
fiaL>^6f couias yi* Efut, Koim ie trttcn» ou^Tsi; ry>vi^* 
u ;S 7D ecsiws 0a3»w({ i^ i^cTaji^uciai (M.\iqa, tiiipe^a, 
ot/Tos i^ m^DtT»», ft pi3r^vt a^7\S*, t '^ja^e^ aTa.»- 
Ta» AuTrac ^3X850» ftaT6rv<. Aeye /"' «ewijrTBii to STn- 
'yfttu.fM, *o i^v<ooi^ 7poei\sTo n -^Ai^ aoToT; tTn- 
yg^o^ nr' «r<rH$> Amn)i }ut) of <U79 T»T0> mimt 
9.YK»{xm<t -^ aviuipa.rrlto orrti., i^ fiict^i. AeyB, 

BnirPAMMA. 

Oti^e ■sra,Tfai omsn cnpmpoi, els J^p» e^no 

qnando'fHiflet cam I»ftibiu deAuAonim fah rodein UAo nrratiU} 
sequc eum, qvii cum iifdem lioliibus aliquando ex cadem paten 
libaOet. Reifiu. 

* ixAi*Ta-^j^Mpiviiii.tv9y'] Ita MSS. qiio9 citttiit Taylorus iiof' 
ter, et ReiHiiiu, pro Tulgari i>^oyr!tf et vmxfiti>jjiitv{, omittb lu^ 
Snter n/M8U| ct rtijj), et ita dirinaTit Lamlnnut. Bedeuot ad „t,i.a,Google lj« AHMOSeEHOYS 

' 0^\a, Ttf armtct.^ai uCpiy aLTimuSiLOiBLrt 
' Mct(»uL/^iM( ^ a^)e7>i£ i^ A))/4a.Toc, »c tmanut 

Sh^^, SW^' «uJ^iai xoi»ov e^iiTO ' jSgjtOw, 
Ouysx£v ''E^^dwai, as fu}y fuyi *^*' 9«vtk 

Ats>Mtumi, ^myt^t a^t/piS tO&^ 'uCpn. 

3i»/uit'> nret ^TKTWi 6>k Au$ itJ^a xf<oi;. 
' M)iJir ctjuapri» 'iS^ 3-eav i^ ■ara.rra, ■n^-ro^wi 
Ev ^iorn* /Mtg^v J* 0U7I ^uyeiy raspET. 

i'. 'AxMi$, A^ni) ri^ ^ cuAij^T^rraiJ «$ To /uiAv 
a/utpiiTy 'Git 3'«tfv, x«cf vavTa. xsf-Tof^y i Ou '^ <Tvf»^ 
&f Afii 4^ "nt ]ucTaj)^v Tuc i.ymi(a(J^ni a.iQiDU J^y<t/uvi 

^M.* T«« 9<M5' Tt 0(«/, tt JCStTO^TI, f/«l «Ti^ TH- 

Tw ^oiJbpM, xflH Ar)iV$) £ on) xa| ti^; 091$ 01 ^ot Tpe- 
■^nay us 7UiptOdiv ; IleMa Tomw, 01 cuc'^; 'A3*«c(foi, 
Mtj oMa Tts^inyptpuitos ctuT» xet| iij^itNltuoTuy»» h ' Mapy(t/wvfli J' «^«^r "^ 5«i;A»ri>j] EniditifliRMis loDge 'Vali> 
kenaeriua, ad Aniinonium Aiitmadrerf. 1. ii. c. 15. lept, 
■ >^ >.ii/*wni( (Sntnuili, JyiKa). TayJor. 

^ M-^itrK.r.^.] Ita hunc locam diliingue, et Iege« 
MijJir afMifriiy Iri 3eco>'j 5^ ma^ra xars^8i'" 
'£r Ciorji ^Mr^wr S' « « ^iiytt* ttopi», Sc. Ol d^M. 
yide l«]uent)a. MarUaiid. 

Ibid.] Reilkius, pro lno^ty vel hnpov, marnlt fnp9T, et, illa 
au£bHe, conHruAio hnc eS : hk cri, i. e. sx I^tri, m Miy(mf, 
Don licet, datum non eH, (quorfuni i&a iteratio, quod millica tw- 
tatlc iii promptu *& ?) Irtf «» n ^u/iu' ri* ^lpea, ut aliud <]aid 
efiug^at fata]em necelBtatem. Utruni maTi>,IeAor, acci|tt. ,91,zecli>yGOOg[e nePI £TE*AHOT. 151 

jttoAK''. ^wu/iaim knctuTm, vn •mt evfJo£moTm 
'rm T^ waAsi ' /tnwSBS» »^» is ai e«ws, x*(< ' ft- 
)C3Cfo$ iToApnK» &^ tIu> ymfdu, UtT'' li^ut^wn, ou<r' 
eRt9iv ouJii' TowTo» Tw ^*'^^ ^*^' *^^^S tb» fltanw, 

fSt i^i^0vni> iay/M. St il^<pefe nst^' iomr, ott '^ 
70K yifym/iSii<Ai »10^7$ etiti o/jmcis ^ t»s oMoi;. 
K«fn» TOT T^ wfiai X!f* ttJs WoAmut! ysMntoyiw, 

^£5VTlCUI', OKBITp e(/n$ KWI, ^(Jl^ U /tltJ^ eLM.0, TtfTO y* 

r^ <nir, 7D Tsum Atnre^dtt^ X9^ 'WLum >«qpuv T«e 
•7nWioTf, jy^ ^ tn .oc?*tf**^ *''^'' xw«», c* T^ T^ 
oramai fitf(i imt'^^^, % av wm "TnrTnmas u ^ave- 
£>$, (M< mv7Dir ctn»v, xsfi ^ ff*^ M i3^yfM,r<L ^a.<i- 
iun IpL-jnaw 'dw ■m>jit, w. "^an 'nis ffMs ■aro^emoi, 
^it /igcyeiffiauts, k^<xf^puif i/iai ins ''EVoKn )So>t9uv> * i\Mfi{] V\A. ^fch. p.98. 

* >A^vyyi^Eur] Meminit ln n voce hujus loci Harpocratio. 
Coiifer Suidam, qut eadem paritor habet, et T. Magi^Twn, t^m huc 
ctiun fpe£Ut. AriDopb. Equit. Tec. $SJ. 

Aetpuyytu rus pr,-nfat, t^ Hnua» rt^d^ai. 
Adde etiam %. nodnlm, et Plm. 1. it. ep. 7. Tayler. 

Ibid.] SeholiiAet, in locum AriHophanii, quem addniit Taylor. 
nonuihil forte confetet, ad hujiu Tocia eiplicationcm : eJus Terba 
iiuil i K«rae(iij«/Mif, ^iiiir), Tiiv aW** pT^rigwtt, ij r^» f«/!uyyaiK- 
rtj/M, rarii'' yAlAnya.iru ras {'■^■rapas' riJ.Tfit'ifr,s ya^ r^j ^dsuy- 

* rm MMmv\ Oucre, an poai debeant potl ruir ri/Aw»'* fupra» 
I.S. Martland. ,91,zecli>yGOOg[e iji AHMOXeEtTOT£ 

ifii viM.i isietnmQ«4 t^ lytm lOH S/tJUotn af^ 

aMots Sihamm, 'Am' «rr* c£v 0« rwim ^m^/u, 

pwttjT»* oStb; t', w Six^ i^mtt, «m. iy, «nwt ^ ^oCT* 

^ (Ti^etMe*. 

^o,'. *AM(£ it -r£ut' ^^^lnyiul> ^roM» «MTAjang^ 

owt i» eiVo( i K»(i7Bi, »fl TD» 'HgjoAi» J04 Wi^ tCj 
%aii, H y IT* aA)t^icc4 Siat rKV7tSt^r*i, "^ ^j^Tc^^ 
J^eQa; ^ h' ^5est» 71 A^y«» «.»(?ii^ c« jUWT», ^ 
*s« «$ aX)i^f ewi», oTs «£» ehuTeH w ^"«^»6 "duj •ryS 
yvywifi^ai ct^TTa» *07 t^w KJ^aAn» a.yst3'ei£r cLJtams, 
•nJs «/«»* Twrai jrap' acst?1^ rP^-mKsm Ass* ""( «■*> 
8>i Tt); e^u. 0'i, cT Z(« OA^tni m $iAr;nru na^y- 
fia.Ta., i^ xofiiay {M^, GraMaX4S lO^Ae^TTW M|^'^* 
i^ cr^)U^>^^Vi 3C74 ^tihunterrm m &iX'jv;a., 'Tri 
lllets «»»(,* e^oyawpcTejd.s, i» )t«TH uv(i(pe^jrrA TfO*6nB, 
Tt^s tntaf^^i>^ 'tnsn^i wa?\ira4 il^iumteimi, i^ a^ijt- 
95eig$m$, Mf i^uAos e^oTwit»* 0ei}aAtf$, Aoo^, ' reraiVct] Deeft in tnnltiB. Redequidem et pulchre; '/m</* 
Ilnd.] Poft rontura Tidctnr ^ deeflĕ, M tfXKu. Reifte. ,gt,zecli>yGOOglf HEPI 2TE*AN0V. rj^ 

EyjytAWlts' 'Ap>ii8;, MtlpTis, T£?J.Sh^fLos, Myaaso^' 
HAartty, E()|t9-«>s, K>^rn{jjis, 'Apijwjy/ws' M«ari|wW, 
01 ^iAioJW IV ■9'eoi5 iypfn TrojJ^ss, Ne«yj i^ 0^ffu- 
?i*;(«5* 2«««ByiHs, 'Aftiqpa.Ti>s, ''E/Tnya.^Yi' Kopiy^w?, 
Aayctp;^, A»/*a.pa.T05" Me>cpeas, IlToio^Siypos^^EAilos, 
IlepA^S* ©H&c^ot/s, T»fw?^aos, 0etr/eirciiY, 'Are^oi^^^* 
Ec^Occts, ' I-R^rap^? , KAsirop-ws, SdKn-jpajos* '^AĕkJ.^ 
jue AeyiyT* » «/«cjt m t /cr^jJbToy mp.a.Tt. (Surot 
mnfs eu7iv, auij^^s A^UtJa^ot, 'ray obTOy iSaAap^ttaTay, 
c# Tai|s ctuiay jntTi^Kny, ayTTep »7oi !inp Cjtuy, ' ay5p«- 
TTi» /ixet£9i, 19 xa?^TUe, X) «^■JBpgJ, WtpilTDpUttr/Wyoi TOS 
tcwmr r^it'!?! ra7e,hJks, iw e^AJ^t/teu /cOTrain«jTis, 
-Tjej-n^jy |t^ ^jAJWo, ytt^ Js 'AAe^styt/^, tm ja^pi 
fiifT^rns X34 tdTs stk^ijois T^ aaSh.\iJUina.y, -du^ cT' 
(\Sj)tfi<u, 7UH 70 fi*tSiia. ^iy Sicojoilw tananj «, ^ms ' ay^ptomi u.iapa), *.r. A.] Oratio maniiĕAo TitioTa eft, et pa- 
rum cuT3ta. Scribendunt proculdubio, £ybpmvot ^ttptii, jij dt^eiri' 
ffif, j^ Kahatu;, r,-xfuirrffiaa-ft,cyi)i ris iaurujy «t«r4i ma.rfi,ixi, ff^o- 
rteitioMret jBpmBny jj,ly iiK'nnt^, »iivi Si 'AKe^ayS^a,'. Homiites im» 
f)un, m/arii, et adnTiUBres, qnifuam qu^que patTiamfrzdf laccrartinl, 
propiaatam oSm Philippo, Jiunc vfra Ahxandro. Ta( -ratpii&s rtpi' 
iteTrtmiort;. ^i patriam fuam pndiderunt. Plntarchus in Arato. 
^ily (Lh a<iftF-/ax^riyfTjii.a.ra.rofravra.ti!ii:iva^Tt,ls'Kii\'f^\S,i!!-uv 
o-f<.iKfov [Lepii aKhoi rpaT^yol, ^ lr,]i.ayjr/i)i, ?.ay.Sa.viirrtf wapii 
^ati^iojy, r,Si-KBv, y^ MaTf SaAsyro, K/ jspoeKiyay aiJroTf ras atarpiSas. 
Accedit Photiu», in Les. inedito, atque ei eo Suidas, v. IT^mca. 
Ai^u^&EHK Si rus ttrjoJowaj rds marpiSa; r<ii; iy^^pHs, Vf^ytiy 
«fi) rtits ĕ^^ptiis. Qni locus inprimis notandos. Taup. in Longin. 
i-3'. 

X „t,i.a,Google 154 AHM0Z9EN0TS 

(OC^^ISgJlS ' EVU|OT» oyi ^^ kyi^t MDW W tS^^U 

^. Tcu/nis TOKta 'nli btos '«(^(g^ is i^B«owt« 
oii^Eioias ]c<(4 \5uuct4, ^M^y J'', tu a.v^f A3nvo^oi> 

fia4, V li '^Ai; tor^ laiau eLyS^pctTnis avd)7ia5 >^yn 

ctt A^, 07J ■rW loAmooii^ajy 1:^^ ■njis' EWjct Jlct- 
^^ttps^TW» omnar, ap^a/^di» ^n? trw, ^a^T^'*^ f^ 
'\jxm ^^(AwrwB, w* J"' ^tt' 'AAe|(ty(/yB, ejUj oute itS'*^*» 
tm ^iAsiv5jw;rub A^v, trr' tiaf/i>\Mi {urye^os, kt 
(Attk, aT« ipckioi, 8Te Wms, trr* aMo «iTey rTrHpjy, »Jfc 
^SjBonjayeTc, av Exfiva. J^ou^ay i^ guju^^epoymy t» mt- 
TpiiTi, 8iVy Ci^oJ'»"*!- ^^^ ^*"* <iv/jC£u\^b7(jt. imrjnm 
T^tJtt, «/Mias vfllv, «am^m a* i^irmm, 'phuit ^Ch to 
?\.y\fj.fi<L (n/A.Q£v\wnsL, "S^ i^r' of^^, i^ «Tn^^ia^j i^ 
oJ^ut^^ptt T -4v>^f> iB^yTa. fiu Tn^pcuuMj' xa| /u)tfSfl' 
J^ ■Of>a,yfM.Tai r yjtT ifiourrm iy5(x»7rav •afvpts, ray- 

' MnTirpopm;] MSS, quatu(w, quQt cltat Reilkiiu, aranrja- 
^ius. Ouomodo (Tcrba fuDt Toupii) ^{chtnes cont. Timuch, 
p. So. E£t, Tajhr. TlXfWui i' ir siip»iT lx ruir meiratv a.y^p»' 
•nuiy Tg6>.af iya,rerpa,pBra.{, Idcm cont. Ctefiph. ^. 49. p. 71S. oiuif 
(i, i5 'AdijroSu, vx i^uyeSlt, c\ inl pay TUf mip^iiiat ris 9i £aXa- 
^.Tra tira^d^tuoyra; fa^u«v ^didE, eeu' ri{ turajy ccxuiy 1» roJ w<i^ 
vXB!ay a,yArff'iiz, firif) pj cjiiyoj waXiy wOjSpsi yiyt&g ) ri»' 
(c rfjy woAi» if Jfli' iyarcr^aipoTti, rSrty x. T. A. Cum Dem^- 
thene facit Andocides de MjAeriii, p. 238. Ilam; 'n on vapa 
Tctir woiJajiwj Tei; fii)(^r(iroif j^ wTj yuccdoij «AjSwi' i» anrj 
7f «oAo x(trf^£>', Jn 'lvsiyms w Tf «iwfp «Mr^ot' rf«fa,2f «- ,91,zecli>yGOOg[e IlEPI 2TE*AN0T. I5J 

m retwnt vymsj ^ J^a^^ai, * x^ k-n^s '7nxt>jrm- 

•i{w TWppuau, oi!|i4 |t^ ^ttpiTos )^ fff«twu 3tpi»flC ■jras 
^ ou j IToppa /.^rei ■*** 1»» tiMt/T^ 7mcoXmuijblen 
ttjij^' w "p Ai/ws eTuyum, TH» TroAnr, ouJi -^Xrt- 
9wf f>», w <?■' W 1^701« jui>i5By T^ efieu/jQ <pfom' oM* 
ea» TB» ifiav ru^^wjMi jSbAh hity^s tncoTitiy, ui^itans 
ottKa, i^ -jreAas , i^ ivms, ^ Ai^aj, i^ valis, i^ "JPoA- 
Abs nrTras, i^ 1^5 wrsp TVTWy kfwia(^iMs. Talmt 
•Ofc^<0^ftU(/ eya ^agj Tws 'At^oms, «ret Itu iy- 
d^pdram^) A^^i?/^ JWjstTsy, xa( toutok Ijuyum. mi 

rS t^» rpaire^a» iya,rpeira- fi£fi>TjfiB raihi, la tliiSpts. Tlws oo>i ^ 

oMTtu rpiipdr, aMr^piay obt^ irfE^cy, 3f dyArerpifey tita>oo rai" 
wXHrev, T^>| a-aipptavyi)y, TO» (TMoti jS|o» aratre. Vidc Tmip. m 
Longin. ^.33. 

' ^ it«-Xwf ] Hn: duo vocabula addiai. (« MSS.) &£/(«. 

* 00 yaj AiSsis x. 1'. X.] Plin. i. 11. ep. alS, Potto Plutarchui, 
in libro, ic£f>l rĕ ^uror iToiKTi' ayE^^i^-Soy. ut olim moDni, hujus 
orationis utilis commentator ellĕ poteA; uti cum Ccribat, TlpOf Si 
re; (tirpias oite arMro» iri ^^Srai j^ rais l^aytpSiiiirtiri rtu» ijra^- 
voiy 1' ri( lis Aoyio», ^ nrX(f rio», ^ Suyarir ivaiyo'nj, xt?.tai)yra ji/ii 
rmroi wpi auru AEyar, «Ma fi,5.7t^y, t\ ;^r^f > 9^ a?AxC:;;, >m) 
wfikip.i>s- Gu y*^ «ir^^a rc» STtairoy i rSro woiiu», K>iXa [urarl- 
^,fty ouii X°'i^'"' ^^'"'^ ''^•i iyxii3fi,ix^ii^iv ouroy, «Ma pa>Xa», A"» 
f(.^ ir^r^Korrui^i ^.i}^' l^' 0'; JeT, iu%tp<uyBy Xj OLTtiKcimluy ra fiaif- 
\o'nf a roT; ^t ^rioo-i», bk prai^Ei^a) ^u>.ip,tvt)S, aM.' «TOjy^T» ui; ;^ 
JtSaoTKu». To yoLp, ou aISoij ir^^^^ra r^» ieĕxiy, ouJi orXi»3oif iyti, 
aW.' Ĕa» TW «fto» rB;(io"fw» ^bA*i oTtiysi», tup^^as £, St\a, Jtj r^r- 
«8f, »9 ru^^iA^j^as, rotera rivis iaauy a,miSSaf. Adde HtmogeMm, 
^. 338. £t£t. Cr^in. Ta/lor. 

X 9 ,91,zecli>yGOOg[e 156 AHMO20ENOT2 

;^*^v, b;vi ' 11» xwt,Aov fiom ly Ileigjuw s» oCJt IV 

aroM.» >« i^ JiT, oyJ^ ^Ts im^mt^scis' ^tV^.' w 'tW 
ffy/tjita^v t^pa.Trryi, Xj cq Jl/yst^ys, tm t^Y)!. Tjvg5 cq 

^iT . "Si-ACTctm (Ti. T/ Vf«v tbv eivBv iJi*oArii«/ -jtoi- 
«Ty, Ti T /iETO TiadMS /otsyojcti, )9 /^s^Jtj/MAs, it) .Tdcwo- 
tryms V7rtp ■nis wa.TpiJbs ■arn^iTdioi^a'» j Owt 0« A^ 
JoA^Tlns T E[^o((tv /cotstAee^ <cie? T»s 'AtIuchs, d« 
«fi T«s i^umr/aeti, T BoiwTia.^, c« JV t^ /wCJS Ile^p- 
TrenWD^ TDTTW», TVs o(xop8s ^Tij j Ou TOT onwro/tTre- 
<w, oTTOs ' 'Sr^ iiaOTtv piAiav a,Ypi tv Ilejpcc^as xc- 
fMcOi7<nTan, lsrf6iSieQrt^, Xf -m, fj^ aaaa^ ■mi uvaLf^- 
TOV, Q/x.'7nfi.'X6i'ta. ^OH^ticts, >^ Ae^mt )^ ygjt^om» 
"TBicti/ra., T^ Il£sxcvrtWT)v, liu/ Xeppov)Krov, T TmiTby, 
la. S' ffTOs out£ict 3^ aumi9/v wiap|«, iji^^ch, to 
Bt»^etvTiov, TW ''A^uSbi, pT Ei!€oiav,"] j^ iSv ^ ToTs 
iypOSiS wTtaLpyiimy Shva.fifa)i ms /tF>ifUS a^eA«v, «» 
<r' cWArTis TH -TiBAei, TaWTa (Oic?«SsTv(t| ; 

^s . Tctt/Ta Toiw^ u/iTv S.7ntvla 7re7rpaxToq TcTs 
c/tcTs -^wpiiTutoi, 19 THs e^s iiroAjTa^jucuny, a i^ ^;6e- 
QiVXd/f^Ai a a.y<fy=s A3)iva{0i, eav ava^ 9^vou tis 0»~ 

' ToyKyjtAoy] F. r^i' x}xXw,vt pag. 53. lin, ult. MarlAnid. 

* ^%l.x .teiitroiy ^iAiai'] Scil. y^K, pcr /odakm agratn. Stepb. 
Thef. Ling. Gnec. t. i-v. col. 156. 

^ T^v ES?diay] Latet nomen toci alicujus Tnb EuCaia:v, ut nnbi 
«idetur. Nam d« Euboea ante diserat. Senliii optinie conTeniret 
Hipiy^r, fed non Scripturae. Marlland. 

* ^eCeXcvfuyix.} CohKretcum ojsSty; in yeriii proxiino. Jtti/it. ,91,zecli>yGOOg[e nEPI £TE«ANOr. 1S7 

^JHTon (nwrai, o^Jtig tufri<m, lutt istnepa.y^^a. jniinr 

li^Ei^Sc^ vSi /o£jJ^5iv7if ■Alaa"' «^» W o™ ^5 av- 
J]w$ ru; S\jixfui x<fji T^sryapust mt£i, d*hi eMci^^y. Ei 
<?■' )f '<r«4|£«vo5 Tiyoi, S '"'^tJis ^S» * <ipiLTvr)ai(potuM- 

'B ■ AHjU«q3Eni; ixi^9te<; £i cT, 010« Zuf r)^ nra^ vfin 
3(^ ilw iyuurn m^rt, eTs ci e3(5tff>i T 'EMla'i'<iW tio- 
Ae«y av]tp e>«»e7B, iAai>^vi J*', « ew /wor etyJjKt 0ĕT- 
StAwt, nji ewt a»4>* 'Apcst^* ^:«ra ^£jv8»m ^w» 
ifui, snT^i; Gtm t e^« TTi/Aav 'K^Aletiow, oute idv «^ 
cu, -nts aa^oi X5(X0<f cJar/jW olV ^Ma Tntms li» 
oirns sAtti^tg^, i(5[^ «U7ovo/ui, uj^ iPttans aJ>uaA aiTl^et- 
Aas, c» ai<fb.i^vtoc„ itts iavmv osun TtaTpi^;, t th-' 
<rtfTav )Cjcf TOKnar cLycd^wr vfui i(^ las oMhs A3iiva{- 
015 e>cm$ v<ipiv ^' £^. 

4T' .' Ii** ^' «i^, 011 'otMu '7111; X!>TP(5 «^at^Aooi 

^JJ^^ TOy ep)<W, iu?is£v/iSpos iov ^5°w, A?)4 /toi 
^tm, ]ot) a.nyiaji Ay&iv tw «j»?^ t iSai^i»» ;ty* 

A?ieiiI05 BOHBEinN. 
. Tolilia 1Q^ 706 7010*17» 'O^cy^i, Amm, 7ov X5i- 

' ialjwoi riyoO Ad haTce toccs addeodum videtur ^dV>{ aut 

* Toij oX9({] Ti fXoy, cA omnino : efl et Mam carpus, Hunc hj»' 
cum perperam fdlicitavit Cl. l^ylonu. Toup. In Longin. 4. 10. ,gt,zecli>yGOOg[e ctdAi*, /MiJ^ Tqv ^g^^ccipEaiii airiiSi ^^a TW 'n^il 
lUuu^w, Tw ouTiii ta tB^yiia^ KjiitajLij w ^ 
A(* «X. ^a>fBC-5'5(' ™* tn^M^eiynm T» •otAw, fiuQ»- 

7l$M(uSt «vTi T ^ mT[*Jbf, 5^W«v* ih T i» irgpty- 
JUA^ ai|ia. -^ Vo>\tai v^vpx'/^ >\iyitt i^ pfflL^v> |^ 
/UKW *^ 7VTdii', * irpoeAo^oy jSAnojWi', (ar Si iv 
ij^ '71 AwTT^inr» tCto fitfmcQai ^ TDpuv, hcT' wii;^ 
ci>en oiWoy xcc{ *v7ruXsi>, e>f iiv •mMS TnMcuus. 

^^ . 'E71 ;*, erw JKTO^ttt J^OT* S m/t^e^yuaa, Tii 
woAet, }|Y 01 '^nMoi i»r ToAnar v[xms olt^^ ayATe* 
'AA\' ou TctiTltw ov7os (tytt Ti» ]iofu;^v, woWwu 71 
1C5L) «Hb, ^iM.' '^damia^, 'olski taat^ Ji^, taj Tra\rn««, 

mue^S \iry>ms, ti (sr^ 'ns Tii^is -n <xvfiC^^mia 
dwTMfia., ^ oMo 71 JWoAo» yiyw, (-^nMA J^ m 
«ud^pOr^Kl) «T *^ TbTAI i^ 3(7^ ^«f cJ^iBii/pm d^ 

^ im^Us, itam^ isrmfMt *ajiepa.m, x^ 'jn^emtiae- 

* ws hipmt Si nntimn} L. lih iripMs ft n^tirTaa. 
f. Tmf. 

* wpai^e^u^ir] Ita melkm. {T^lgr.) Addidi. Xq^. 

* i)ptT;] InJeniit Ru{kiui ex MSS, 

* aM^vi;] Ita MSS. quatiier (non fsv^). T^JlWi 

Ibid.] Ita conaci. Taa^ quq<]ue Spieailtt. «4 Sni^Ui^ t( iU, 
p. lOj, £<£t. laad.ic cwiigib J^S^t ,91,zecli>yGOOg[e tlEP.I StE»ANOT. 1J9 

to$, XS4 <nuAi?i£^s i»^fM.^ )[5U ?v9yuf, ffuvapw ■nnV5 

*>«?hJ xTiCTy is^vo5, uvpL<pa^i S\ i^ TtrwiTr tmy 

i(3[<e« eycYieji, itjiy to itIs TiaTpilJb; <nifi!pf^^/^ iwO^~ 
p>VMVti5, T»s KJtpTous e-rti yevKt)»ff x^ JtstAas, j^ toow 
•^eAJ/tasl^, au[ilia.yiAs wo\eav, wo£5Uff '^/MLTm, 
e/cTOjN» }^^t9Xd&Zu', vo/u<v ffiijw^E£5mi)v 9ii7^;, •rais 
"UTnSii-y^iijn (Y^^SSis cVanK.i^^* TVrav ;S oTnirmn 
Uo ci tbTs a.v« 'yi^yois c^emaii' ](yj er!>yxev o ara.peA- 
'Jwv ^ovo5 woMas ^^nJ^i^ets ayjyl X5tA5 •» Jtj^ a>«- 
B^a, * ci ois ou^juu atj ipaun^rn yvy>\oi{, ou -t^igj^TDS, a 
iWn^ss, ou Tpmis, ou iiTOpTos, ou -jn/t^os, ooy e^t- 
•res, ot<v o^iTojwrtO'' "tnccw «ri yi ois ji snTpis «t/- 
5a.vrtD. T/s >^ «rwjit/wt^ja oS ts^^ams ywy^K tm 
•:7oA«i 'tis J^ )So)^ia, 3 jctSow euyoio^, u Jo^s» tij ' Ir oTf] Sc. a.vSfa.(rt xaXcus HayaSoIir. Itl quod c pitninio «£j- 
1^1 jui>.uj rt Karya^M tacite escipienilum. &\/kc. 

* wuiv i*E( ys -K, rj wa.rfis ijuJayEro] Correxi {ex MSS.) wcouy 
iirj y« o'i ij waTfl( Tji^iyen. Saltim non iliis in rebua, ubi laliu 
et decus patris aniplkficabatur : quanquam ubi res agebantur, 
nndc potentia hoftium patria crerceret, ibi primus lemper et in 
primii vifu9 es negotiorus et clamofus. Citat hunc locum Thomas 
MagiA. V. calar. Idem, 

* rls U AcijSEia] Citans liunc locum Alesancler Rhetor p. 78, 
16. leftionem hanc, non malam profei3o, dat, et quam quod prius 
non compererim, et in textum receperim, me nunc piget ISEdetque : 
v\i Ji jSa^Soa ix rij; o^; siv»\as ^ 5o'£lf, ecgua to^ Joaorwm ei- 

X4 ,91,zeaDyG00^[e leo AHM02©EN0TZ 

^ yiyyi ; Ti' 7^ onteiay, 3 i^ 'EMlo/uu.iy :(^ ^j- 
xav> 0*? tTnipis, (Trla/apJwTO) alep. <jt; TniTaj TCJHpew; 
Wa ;S='a«; ctdToi VĔffl<roiMi; -ns '^tOitil')) 111;;^^ ; •?r«« 
i-TrTtauiy ; 71 -l^ a7nimiv <ru ^miti^ws e* ; * -ns « toV 
eo-Trcg^i;, » tdTs 'S^gsis, WoAimti jyij x«iv)) )3o)t^ia. 
VpfljUaTOV iTD^ (TOu ; S^ituet. 'AM,' « mv, » /«»- 
<riv Wt«v, euyDKi >« j(s4 izsO%t^*'' "^ > ''^^ * '°^^* 
a jravTiiiv a.S^iKjOTam, outT cm aaams, 'om to*w 
iip^ey^<i.v7v '01 T^ jSit/wtTBs, eis (Twmpiii^ * «'nnJiJWay, 
j[3tf 7B TEAewToioy A^piqDvutos 13 aiwu?\gy/.&iJoi apyjfav 
' eis TD^ '^'n/ii!tv, aj^s im HTe TOfi)A-9'es, ar hetSlit- 
y^Sts aJ^e^* mc '^npfflv" ttus >^ ; W >« )tixA)te^^«0(5tj 
j[4f; T ^'/Acii^os tc twi^^ •yppuLrm 'Tih.tKnm 5 wt?7S 
TttPisi^Taw* hvx.7>3-fTVi S"' BT^js ^vov iiiysav «o^ •rW 

•vitatifucairT^nl,duit-x tua_five grailaijiw gloria. Idem t!n. i, ir> 
io^ipa, ct r) rwf 'EXA)jvix:i!f, ^ ttoi' siK*lcuv, d,ifX.wf i*i^yiif^orrcu 
iii vt. lin. 4. T-a^^wy, ^ irot»y iTririKo», ^ ra!» a,ifdyliuy n ;^fl-ijU.iv, ^ 
■rsJj a,Vopiif iBaAiriKij ^oij.5a(I, ^ p^ji^jLiarun' tamcia.. Bajke. 

' TiV ro7f ajro'fi!;*j] Ita lege impolterumes Alciandro, puilettiue 
mc nunc, non jamduduni fenfiire, yerba ro"f «uVdfoif if meram cflĕ 
yitiolam fcriptionem yene le£tiani3 roT; ampoij. £xtermina ergo 
impoiterum illa importuna. IJm. 

• iirEjjJss-ay] Videfupra ad ^fch. p. 11. Tayhr. 

* Eif T)jv £Triri,iAiaf] Apparet cum {u\ffe In crarib, coa^mque 
pecunlam ad dignitatem recuperandam callidc civitati donalTe : ut 
nou foIvere debitum, fed in nsmpubticam Hberalis eititillc videre- 
tuT. Conlĕntaneum enim eftei mul£tam a populo fuil&, polt hoc 
faflum, remilTam, iyolfius. 

Ibid.] De Tocc ir irij*i» vide, fupra,p. 11, n. a. ,91,zecli>yG0t>g[e nEPI £TE*ANOr. iSl 

Jj^UOToy T aviJtfittfiafy t<p m * th»i2.-nia> r r^rn^y^^cm 
M/M». AM ly* jUB Aoyov ot. Aa^u AeyiW, iC Tra^yTBS 
ificumi (yx3Lfeaij), ■0^^«%^» touItw.* !^' oti w;^* (Ti' 
wJiiay wt tOTJlkitsis, c>* i^Tai» J^^ey, ^A\a. ipu^T^dw <S 
jut)<fiv PKtntoi yati'^ nopa ra 7Vw;, 01$ 'a.7ta.vltt ^roAueiM. 
^n. 'E» Titm Siii 1711 vatw'(t(, ^ iDlwo-jt ^{i^e^^i 
'Hnjt' 0,» «•jraV Ti ;ct;\ iVT«y Jsor, ci 7^1015 A^itwrpo- 
^vnxTo;, f£nfu*inc/m/^, 'COT^pmis ttpi^c;, T^^i- 
Jtcs ' 0soxfmiff. £iT» TWv (0£;#TEyy yeyeyjijt^a» «.y- 
J^pay o.>a^» ^^vn(ia(, jju ^jtA^ •Troi&is. Oy (C^Toi 
«Oi^ 'Ĕ^y, « «Lvjye$ 'A^Iuw^u, r .iBgjs TV* iCTSAtt^- 
TWccTOS eiv8(*v y»apYf»W'» '/oC5^Got&. Trap' u/tay, 
ro^f c«6ivtff ^eTDiCtn 3[34 i©^CaM«y e^, tct m- 
(^«vT* jiteS' VjU£tfv. Tjs >^ OOt oJV Twp intyTay, on 
Toti pdp i^im. ■nramt vTcm "n; % 'n^mtt % tjJ.Tian <p%-. 
M(, ws J^ TE5v««ras ooJe -loy ^^■^■p** o^is ?ri jUi- 
<i*ij OuTCt; (W ewnay ■nrrew tm ^uni, «ou* "^* '^P' 
Sft<urn iuZ iyu *x.^mn0i, ^ 5s»p3/<s[/j (un^imi' 

. ' l^u^t^W] Aliquidlegiilli Deinollhenii(fupn ^.30.) liibdole 
interieruit aut adjecit JESdiiaea, quo vi3 ipliua imminuta et elulk 
fiiit. Sloeh. 

* @toxpiyns\ Hunc ct Ttagoediamin a£brem et calumniatoreia 
ruilTe tradit Eri^mus. £xftat et Dmofibenis na&ii aAio in Theo- 
crinem Sycophantam. Wol^iit. 

Ibid.] Omnino Harpocratw et ^utj^i in v. @MXfi'in!(. A^Jiel. 
Eix. 49. BroiLeus, Mifcdl. 1. v. c. aj. rayiw, 

' cr^^a^orra] Ita, pro Kpo^Ka^iyra, Meerm. et (ic conjedt 
quoque Markland. ahufum callide m rm /uam, vefin quoiam lalut 
prtgudkk. Keilke. 

* xfiVwj*«f, iij Siiu.JW/taj] PnetuU (ei Bavar.) «y tij>i»ijj.af t^ ,91,zecli>yGOOg[e <e» AHMOSdBHOTS 

iJrn •^>f «J[3tfov, kt' «to» "^», A^m,) «Ma, /zK^ 
9i, XM aMof, £< TneL 0ouA£4, teh' Tdwm o-gi toc^ 
i^lJ^ut, X34 (anar. Kjpuun 0x971«, 7rvn^ ]{5tA< 
Atov ictM Afjttmi T»l '^Ah, 2^ m« iw taCTTijKw 

ii\CK3Ls, Ttw *^ TOT TO^jwm ^o» ytrynfj&f>di us a.^ 

cuvoia< T^^iiiKn, -n; «9^ ■nicn i^u; igc^ ^AgtK^pdc 

•m^Tua. XS4 'Cr£3fiVp*<"53 **•" '''S op^s «toTrJT, tdus tot 
7zm hiOfnif^ci» avdyav ofieix, ^ TDuijeL ^ti^Pjb^ 
^ttniJiTcH* » <ft <m, 10« 'p^ rus 'nan^a tbti oww- 
^airrV"isw. AH>.flv ^, oti Jtji^ \stT c««¥Bs iiaav tt- 
KS •WS YyWS) "' ^ffy£SV (L^ TVS OITDW 'raTE, T^S J^ 
<aC^Ti^v >ff>«niji^»$ |7rfvtn, ^mutm v^yfia, ^y^ 
•num 'onSms aoL E?m Ar/as, «s @e^ %fMas ufu 
c>xei»(s e>i i <n> <r' o/imos» An^n; J*' o^^os d 
ois i oMos (fs -ns Tuy Kw piricptw j rya ^ y^ ou- 
Siya, (pi\fu. 'AMa /c^s lys ^yTO.s, fii ^pwTSj "* 
/uiiW eiMo etTra, ity f cmtt li^eTEtO!, X^ ns XS^' 
(unoy, ' aam^ laM* iraym, tV5 Tronniits, TV5 >*• 
ejRis, TVs a.5«vifaj. ^ 'O $iAsK;t/«Bv, oC^ Stt * rAcu- 

htwoS^. lih Jsllu meb hefehauen,fn^m iaj}enf £gDae commit* 
ttm, nt eseplertr, nt fpe£ter^ ibi/t«. 
' lrlv] Addidi ex MS3. Mm. 

* woXf(3 Ta>^ wayrii] Sc. ttia^it^i i^tra,^a¥. IJem. 
» 'O *iAiiftfiujy] jEfchin. 5. 63. 

* DimtuĔ ra Kctpvf'm] De boc ride &adaM, WoUus* ,91,zecld^GOOglf DEPl STE4AN0r. itf| 

w n KafV9uf X9i ^"cn rnptw /siCTTiejiy y^srmiitM 

«'T^ ^t^^.* ^ TO" wiA%nc» Qfa£ etw&r a|U(Sk ^^ut- 
^v<7D, t^oMTOt x^ lauM wnypeueio, Ken mi 73f>os Ttsg 
*m "d^ jv fim^St tfp^ muToi, /js^t arma, &iiMt 
T cLipAncti, oLSin ^i^fuuf oi, oti ^is* 'ni ttdAu m 
dtM^ EAA^sty itafUu, ipA/juMu T»; ciV t£w m- 
Tfi4^ E^yOMK (^ xoiv^ iTeun 7i£*fuyni, rya Kg^-n^a Ai- 
yai f^a^iofdiM, i^ toi; ^is ->|«^fO'/^ai, )uq w/ui;, ^M 
trfea€e4tt((, ((.TOvm Jvuu(ts* u/uw cTti sthis Im ouShi^ 
fat T^dlii U ' TVTM$ e^peeuaj 71 Jtob 'BTTuJSt J>( 
£ yJeemT «^sAe, ciu^n, 1(54 ouc rn (njfiCn?\m, oM» 
T«r TDK 'ĕ^T7nArD|CUvojf '\l;aoipC7wv7ov, j(3ij ,Ttfv •gsf.'ta> 
Tiic jnTpiJW fu^afmv 'troiyiirt, xa) Tav x«Aax£ueA 
tTBg^us ^7\PfUMf o^imoK lu'* tIwduu!^ «ti> JUt\ TU- 
T»v IK?.<W 0* To^, J^ /tt>«5» OT ^A^Wpos emroTfi' 
ipoi' ey» i'* oOeiw, o/u>,P)^, oM.* umtt; /wM» 

p'. Am iT'* » wrJ^iei *Adi|v«4oi, iBumt Tav ^^ou 
furfm voArrZu( i^sn J^> (cwto >ccp ^ i^ i/iiuiTM 
h£ymi wierjnp^trm.Ttei uitmj ot fiut lous ^etwuc^i 
Tiv *TV yemna» XS4 tIw tw -oe^PTiw T»i woAsi irpo- 
<4>^ ^ Ai^t^Ao.T^n'» M aora /fe icjitpu ]cn Vj>a^«> * nrni;] Huiepepuh. Mirkland. 

• rS ytyma^ Id eft, r^i ywotjnp^ot . Ai^. 

^ diafiu^£crlEiv] Malim, tii Sia(puKiTlar. Nam (i !£ omittatur. 
koc «H, fi imteatui jr jAh' Ta|( l|wJaff cum pneiiiiffis (p^Eii' tii igt^EedoyGOOgle i64 AHMOSGENOrS 

tlu/ ttffoistv. TaTV ^ ii ^uois Jtt^, tS ilieuQvtf « 
^ 10^1*, * 'en^ Tbuttw Totn/y stij> c/ici fisfdt»fiUMa 

'Ajw^DtTtwyoots in(5ts tTtaiyirreii ^oi,'' owt «TmAtryTaw, 
owt ' i7tayy£>M/4£mt ov^i T*ts )W!.'&C3t'iVs TVfiV5, a<r- 

rya t»v us vf*cis umnti. To ^ ^'"'P^^ ^J^ of^ 
X^- StKo^tu T ohi ■? wo\trtta4 iihotiUi/, ms iv**ft 
ict; ^otTEiW, -nt$ iuSi^iAs, Tws rns intTiMiJ^s, d^^ 
Treuei», mwTas ctti^ew, ^tĕTii TtfT«v IT). OiA '^ /t» 
ToTj mpojy *«Tt>*^o: ^ojj^pos ry» x^ yeyti^s rt» 
T«T i^pgjt» 'z^^pv/ta(, litu J^ia» .o£3T«Mfy, xaf w- 
a,yJs?u^o/jdpos TaToij, is ai c«atrf * am.yyt?Ja/ ow- 
^, T Si -ns troAws a>«^v •Jtt^^ctoe tfx»»> luer 
9tvav, xcu kWW £1$ Tjn* 7>iv, ocBTEp oi' iijoj^e^ w- 
To(, w Tw nei i!ro\a a^aiipicra, aant^ oir^ ayTHj 
ai^,5(:^7^es*Te;, oSt¥ touto •jTOiawiy, e^» Jk i^A^oiwi, 
x*i o# ois, a'TOV"™i™i' T £l^\>)vav, «/ruj^ow «Ti£jf, 
t«*t' «rmjKiuai, )ta(, ff7f«s 'm JtTO*1a. ^^oy 2ds-f*^» 

pat. M^ (TnT*, » ■era.tris ^aw, f**i^i reajy vfiSn eopuletur, neque ab lv f;.\v nora feiiteiitia inchoetur, fnpemcuM- 
um quoque erit atque tollenduin ha,f\iKaLrlay, cum l*^tif liiAicere 
poliit. Rajk. 

' irtpct\ Praetuli, in neutro plurali, ex MS. r^ irtjtK. Majunt, 
quie foiaiiuan et vim tribtiani. Taorijy redit ad trpaaiptrn. Idem. 

* £iray/i?Xo^aivwv] Ale ad Jupfliduwt J^fofetntibtu. Idem. 

^ airayrE^Erv] Ita,pro aiita.y!i\}ia*. MarkJand. Pnetuli. Btyit, ,gt,zecli>yGOOg[e nEPI 2TE*ANOT. HS^ 

vfluy »tti ^ps>as ciS^einTe. Ei J" otg^ ryy^ny olraj 
ttVlctT«s, TBTVf ^» «irBS )tet5' taumis <^a)X£ls Kdi 
flj£jaAsis c* 7« x.al ^^^st.T']» BToiMitjTa* «/*« h toT? 
>^BWoi"s TW Ta^J9W «,7iaMa.y>rv t rTnij/rjijUeyay ipobay 
J^Te, xeu ffW7Wpiotv iii7ipa,/Ji. '■ 

' De exitu hujnlce celebemmi judicii meininerunt, inter alioB 
plurimos, M. Tullitt», lib. tertio de Oratore, et Valeriu3 Max. lib, 
Tiii.c. 10. Ouorum ille; Sed hac ipfa omnia ferinJiJunt,ui aguMuT. 
A£Uo, inguam, in diceitdo ttna domnatuT:Jim baefammus orator ejft in 
tumun) imUt polrji ; mcdiocm, bac injirtt^s, Jammos fapi Jttperare. 
Huie primai dedijfe Demo/ibenei dicitur, eum rogarelur quld in diecndo 
effet primum^ huic feeundas ; biiic tertias. ^omibimelius etiam illud 
ab ^fcbiae aidhtm •uidcri foUt, qui eum ptxfter igneiainiam judicii 
cefftffet Atbems, et fe Rhedum contuIifet, regatus a BhodUs, IegijfefeT- 
tuT oraiionem i!lam egrcgiam, quam in Ctefiphoniem contra Gimojlhe- 
tum dixerat ; qua perleita, petitum ejl ab » pojiridie, ut hgeret iliant 
ttiam, qjue erat contra a Demcjlbene pro Cieffb<mie edita : quar» eutit 
Jiiavijfima tt maxima tMice lrg'iffct, admirantihus omnihus, Qua7M, in- 
^ttit, magis admiraremini,Jl audi^ĕtis iffum f (Ti l\ i\ avra rS Sr^pa 
aitjjjciiart; quomodo eundem fenrum Teddit Plinlus, Ep. lib. ii, ep. 
3.) Ex que fatis figmjicavit, quamiim e/fĕt in aSione, qui oraluuum 
eandem aliam ejfe putaret, a£iore mutato, Yalerius deinde Maxtmiis, 
cum iifdem pene verbis id fa£lum expofuiffet, hxc fubjungil : 
Tantus orator (.£fchines] et modo tam infejius adverfuTiui, fie ini' 
mici •uim cadortmqui diceiidi Jiiffexit, ut fe fcriflorum ejus parum iJo- 
neum leSorem eji dicertt: exfertus aeerrimum ocularum tiigarem, ler- 
ribiU •mdtui f<mdus, aicommodatunt Jmguiis iicrhisfonum vocis, t^ca- 
eijjimas eorforis metus. Ergo etfi oferi illias adfia mhil foteft, tanutt 
ia Demofihene magna fars Deme/lbemi aheji, quod h^itur fatius guam 
miditur. Slock. ,91,zecli>yGOOg[e j,Google 8«g=t^CTB83geg! M lllllllll 

I N D E X, 

SIVE 

VOCUM DIPPICILIORUM, 

Earvm pr/e/ertim ^iub ad res AtticaS pertiTunt, 

EXPLICATIO. alE. jBfi:iiiam, D. Demojibtnm, Numtrus Capta Je^eat. ArNOTSIOS. M.. 41. D. 8. Jgnujut. Agmu pagos Atti- 
cns in tritni Demetriade, a Stephano, in Acamantide, a Suida, 
numeratus. 

'Aywi^oStTa), M. 60. D. »6. Lu4mm praJeBi, fceiiieorum pro- 
prie. He^cbiui. Erant autem deni, ex fiDgulis tribubui ele£U : 
per quadrienaium pnetuerunt. Sigmus, de Republ. Athen. 

. lib. !V. cap. 7, 

'A^wei5f, M. 44, 65. Azemenfii. jiauaa ell pagus Atticua in tribij 
Mippothoontide. Slepb. Byx. wtpi Tli>.iuiv. 

AI<Kvri;, D. 55. jEaiuii tribus. Vide *yAa), 

AJ^srol 'A^^aj, M- 13. Magijhalus eUHione ereati; diyerli a Xb. 
^oiT,rorf } hi enim totiua populi fuffragii8 creati, illi a parte 
{K^iullcitraordinem pn>ditifiuit. £^m, lib. iv. cap. i. igtizecli>yGoOg[e I N D E X. 

'k'f.viiriti.''i, Ahpece. PagtisAtticusin liibu Antiochide. Sufi,Bjix, 
Socratis patria. Dii^. Laert. iu SocraU, 'AAuJirex^d*v, D. j2, 
Alopecmjis. 

'^Ay-nga, D. 37. u,'( I5 <i[ui^r,!. lanqium at pUuJin) \ot\a\, Pnwer- 
bium a poetis duAum, qut dnm Lndis Dionjliatna in planllro 
veherentur, quolcun<]ue vellent conviciis et contumeliis profi:in- 
debant. 

'A/i^jKruwf{, (/J^m) Ampbiliyatu! : Concilium, ab Atnphij^one 
Deucalionistil. inSitutum: primum eic reptetn, poibnodum ex 
pluribiis Graedx ciyitatibus conllabat. £frii5v, lib. Viii. Bii ia 
anno, vere et autumno ineunte, coibat in Pylas, feu Thermo- 
pylas, JuKta Delphosi und£ dicitur ITuAttia, (i.C.) Convtntui in 
Pylis haiitas; et lcgati, qui atingulis civitatibus duo vel tresad 
Concilium boc conAituendum mittuntur, appellantur PylagO' 
rte. Sirsh, lib. ix. Poitus ad.Suidam penacuendum mavult, 
'A[j.^ixn6ves, 

'Ayayjppdiriis, {pajitn) Anagyrrbajius ; vel potius cum timplict 
[f>], Anagyrus enim eft pagus Atticus in tribu £re£tbeL Slt^, 

'A^a^ AvViSf, {faJlim) Anaphlyjtius. Anaph^Jtits pagus Atticns in 
tribu Antiochide : ab Anaphlydo Trt£zenis fil. ita diA. Sttfh, 
Byz. 

'AjSerijiiwy, jE, 3+. D, 51. Anlhe^erion, menfis Atticus, ab An- 
thciicriis, fellis in honorem Kacchi hoc menre celebratis, ita 
difl. EiympJcgk. Magn. Vide 'Mriiies, 

'AvTi7:a?;!}f, jE. 11. Cu^s, ut appellatur a Cicerone ; Logirti» 
adminiAer ; in jiopulo tabulaa pro Senatu confecit, defcrip(itque 
reditus et pecunias, qua3 in ufum populi collegenint coaiSlores. 
Erant autem duo. Suidiis, ■ 

'AvtiiKTaft .£• ibid. MagiJlratus, ^ul in Senatu, Hcnt in poputo 
'Ayriy^aipds, tabulas confecerunt ; ve£ligalia et tiibuta recipie- 
liant, et in publico» codices referebant. Har^ocrat. Erant au- 
tem deni, a Clidhene inilituti. Sigon. lib. iv. cap. 3. 

'Arirs?-9i, D. 14, et ji, dicuntur ipfe navium emijjunesi qtu 
vero ad hanc emiHioncm delignati funt, yocantur 'A«ro^*rf. 
D. 34- 
'Afaif lliyil, M. 9, et 93. D. 42. Areopagus. Locus Atheriis, in 
quo fcdebat Scnatus ille, dift. ATeopagitieiis, a Cecrope inllitu- 
tus : qut tx iisj qui iiovem Archontum imperium gederant, ,91,zecli>yGOOg[e I N D E X. 

conllabat} de capitaHbut rcbtu judicabat. Vnic*AftK{ Tli- 
yot fit diAiu, ditcrepuit Authorea: fed de eo muUa pallim le- 

Aj:[/.iirai, D. 28. Guhernaiom, Pratores. Sic autem appellabatitur 
Magidiahu, qui a Lacedacmoniia in urbes iproram imperio Tub- 
ditas mittebantur. Suid. 

'Ap^id(, J&. 44. Achitnjis. Archla (vcl Ercbla, rEAim, ut Tult 
Pinedo, ad Steph. Byz.) pagus Atticus in tribu^geide: ubt 
natu« eA Kenophon. 

*A/i;^wv, (fa0rii) Arcbm; MagiAratus apud Atticoi funimus, (imi- 
lis Femtcram Dud. Poft mortem Coddj imminuta eft poteAas 
Rgia, et placuit populo creare Arcbonlat, primo Perpetwt, Af 
inde Decennahi, potbemo Annues, Ferfetui erant 13, infU« 
tuti Ana. 394. (ut computat Eulcb. in Chronicis) bnte Otym- 
piadaa, quorum uttimua AlcmKon obiit Olymp. vti. DeeennaJes 
7. Deinde^^nnui Olymp. Xxit. Anit. j. creati funt, norem uns 
imperantei: primus proprie Archon dlcitur, a quo anni Rtque 
tempora noounabantur, ut apud Romanos a Con/uU; rccundua 
lUxi tertiui Pclemarchui ; fex reliqai Tbe/mathetie. Sigait. 1. i. 
C.5. . . . 

'Afv, D, la. &c. Uris, Athenae xar' lfo%r)i' ita di£bc. A/u La- 
tinediiitTerentius, £uii. j. 6. 17. AthenK in duu parteserant 
~ diyirie, jljtu et Piraeum ; in hoc plebeii, in illo nobiles habita- 
bant. Stefb. £»'z. 

'Arifx.ijro(*yiut', ^. 73. Judicium, in i^uo ez legum prsercripta 
nullacertasftiniatii>feu mulda conAituta etl: fed ipltjudices 
slUmabant qulbu3 poenis, aut qua mul£ia pecunlaria afficiendi 
eflĕnt, qui erant damnati. Alias ayiuy dicitur TiiiTp-os. Harpa- 'AtJij;, D. 79, Apud Phryge» maKime colitur, ut Matris Denm 
famulus. Suid. Vide plura apud Natal. Omitem, lib. i. et ix. 

AJroKjaropej Upic^cis, M. 15. Legati qui liberam tt plejiam bab*' 
bant fattfiaiem, qui fuo arbitrio pro pace agebant, et cum do- 
mum reTerterentur, nullis rationibus eiant obnosii. Suid. 
Angl. Plenifottntiarles, Sic trpcirriyi; dicitur Ain^piraip, 

D.5.. 

'Afiiya, D. 13. Aphidna, pagus Atticus in tribu Leontide. Stefb, „t,i.a,Google 1 N D E X. 

'A^a^euj, X.. 44. AcharMnp. Aebarna, pagiu AtUcui in tribi* 
Oeiieide. Suph. Bji». BsWTTj^ia, ^.6i.vtrga, quain tenebant judicu. Vlde iiKsr^* 

Sdraktis, D. j j. Batalui. Cognomen DemoHhenla, quQd, cum 
adoleTceDa elTet, mulieribus lĕ addiierit. Puit aulem Balatai ti- 
biccn mollis et ef1xniinatus. Phtarcb. in Demofiheiufab iaitio. Ad 
boc nomen videtur rerpcKilTe ^fchinei, cnm ait, cap. 61. *A> 

pirtlirjs 8' i Aiiwjof £5r(xaAa^vof, 4 r^y iyo^onr tj^/m' itairu- 

Bir,Sfoiuuiy, i^ajlm in D.) Bcedromioit, menlis Atticus ita dl£t. a 
feftis Boedramns, in honorem Therei, (]ui hoc menfe Athenien- 
Jibus contra Amasonas opcm tulit, iTiMtntis. Ptuiarcb. m T^jb»- 
_^e Jah jSw. B^Spt[ifiv enim eft idcm oc ^oi;3'f7>'. rSu;V. Vid« 

BmK^, {peijjim) Senatus: di^lei vera Athenis erat, alter Arii^- 
gi, altcr ^uingtntorum, Argum. Orat. Demo^b. iu Aitdr^onm. 
Ubi tamen vox [BuX^] per fe nuda occurrit, ibi Senatus Quin- 
gentnrum lemper intelUgendiu eft. Vide IUyTaxiffni. r. raaijAituTi D. 36, &c. GamtSon, menlu Attlcua, JunonL lacer. 
Hejfcb. ita di£luB a nuptiia, qiuB iii eoerant celebrate. Ei^aih, 
im lliad. S. Vide Miflc;. 

Titi^, JE,. 9. Pamilia, feu Geatti, erant numerc triginta, tinguls 
BX triginta viris conHabant i ex quibiu Sacerdotia, ad fingub« 
farailias pertinentia, forte legebantur. Suid. Eos autem Ttvn- 
ta.i diierunt, non qui genere ac (anguine inter fe conjunSi ef- 
fent, lĕd qui ex familiis ellĕnt iii, qiUE in Tpirluas eraat conjcc- 
tae, Ibcietatem inter lĕ quandam lege et inftituto odeDtca, Sigm- 
Ub. i. c. 3, 

Ti^. D. 5J. pn^rie qnidem GuU licubi Pcdiai t nwbipligr. vm ,91,zecli>yGOOg[e I N D £ X, 

qiiodvu int^tnentnm, liTe ex pelltbua 1ive alis materia confec- 
tam, ab Atticii yocabator Ti^w. Suid. 

rfaftfSMnif, {paffim) Seriha, Erant autem tra, duo a Senatu, 
.nniu a Populo ele£lu8 ; primua tabulai et decreta (ĕrrabat, Te- 
cundus leges, tertiiu Senatui Popu1oque pnele^bat. Siad. Pt' 
tkus, in Leges Atticas, lib. iii. tit. 3, 

ry«^, {pajjim) De publicii criminihus accu/alh, AfHo ; crimina au- 
tem, de quibua fcribi poterat rpip^", tTierunt plurima. TpaaTi 
napciyoiian, (pro quo nude ponitnr Tpa^^, D. 74.) ^iolalaruM 
Ugum a&io, in eum fertur, qui decretum fcrip<it ita, ut leges, 
que de decretii terendia enuit, tran^gTelTus elTet. Suid. AcM^oco; wa^tius, D. 28. Dtselat, ell pagus Atticus, cujul 
caltellum, initiodedmi n«ii anni Betli Peloponneliaci, ai3verfiia 
Athenieniĕt muDiebant Laccdsmonii, es quo multaa clodes ac- 
cepernnt Athenienfea. Tbueyd. lib. vii. Adeo celcbre fuit hoc 
catUIInm, ut ab eo Bellum PeloponneTiacum (qui>d inter Lace- 
daemonios et Albenienfea geltum erat) ab ultima iptius parte 
diceretur Decelicum, Suid. Accidebat Yero, Olymp. xci. Ann, 
4. {Sigim. in Tmpmbus Atbmien^um ) ct durabat aonos novem. 
Simjim. in Cbramco. 

A^asi, JEi. 13. D. 36. Pap. Qu{edam vil1te funt in Attica a ci- 
vibus in deliciis habitse et frequent3tEE : olim NauxXa:^i'af vel 
NauKa^taj dicebantur, poAea a Clifthene in Aigjiu;; converfsB, 
Arifiopb. Scbei, in Nnbibus, \er. 37. Lcge igitur provifum 
erat, ut unurquifque Giv]8 nomini proprio et Pairis fubjungeret 
nomen Pagi; ut Aio^injc 'ATjo^DJrB Ka^uiKiSr,;, Ai;jw&(»i)j 
^■)lft,oSri*i>\>s Uatayiiis. Petitus, in Leges Atticas,lib. Vii. tit. S. 
A^fiOf Tero fignificat unrvfrfum Atiemenjium populum, 

A)jfH»(faEria, {pa0m) Pepuli priticipatus. CompleAitur totum illud 
tempus, quod cft ab Ann. 3. Olymp. sxiv. (Archontibus enim 
decennalibus abrogatis erat inilituta) ufque ad Ann. 2. Olymp. 
cxviti. quQd ell fpatium annorum 33J. Non tamen inTiolata 
pCTmanlit; fed PitiArati, Triginta Tyrannorum, alioruinque do< 
minatu intcrmpta t&. &gon. lib, i. c. 5. 

Ya ,91,zeai>yGOOg[e I N D £ X. 

Aft&xae-ia, proprie dicitur cmUntio, qu& ^uidam certant cnm il> 
<^ui funt Aituri Cho[^,pn>pter illoB orta, quas vcdunt de6gnari, 
ut fcianC quinam fint, et qnando oporteat «os publicum mnnua 
obire. Said. Sed £aepiRime latius liimititr pro quavit raajori at- 
titnt aut judicio, ut jEfcb. cap. 46. 
^ai^ttft,nyia., JE. 16. SitffTag'uinm, qiut a faf>uh finaitur, £}a£- 
aOio et q«<^ div'i/ia. Said. i^Soya^ Sia,^tiftTiirlAv rw Aij^, fu' 
mitur pro eo quod e& Togationem vel rem,dc qua confulitur, Po- 
puli fuffi^g!is permittere, ut «am aut lci&eret aut antiquaret. 
Ca»fiMiiaus, in tJM Aia^nparBrw. 
^xixp!^tt, ipajim) Fora yudiciaUa, Athenb a StJone inSituta; 
ia quibu3 poputus, non ma^Aratus judicabant. duillbet ez 
3equo C!vis poterat eile ju^es, fine uUo cenfufi dilcrimine, mo- 
do eilĕt famge integne. Emnt autem decera, inlciipta ^ngula 
iina harum dtcem litenirum, A, B. r. A. E. Z. H. e. I. K. li 
igitur, qui veUent judiciis prseSdere, nomina fua dabant ta- 
beUa iulicriptK ; totidem etiim tabellte erant, quanim allc 
aliis harum literanim notabantur, pro numera judicnm : at- 
qtie ila fiebat, nt prout quifque hanc vel itlam litetam Ibrtire- 
tur, ita huic vd ilti faro judei traderetur. His jodiciis qni 
pi3efidebant, habuenint.authoritatts inlignia l\.it(auim x«^ Bax- 
^fia*, Taieilam a Virgam, in qua fcriptum eiat nomen Aixa- 
^,u«. jiri^fh. SebcTta^. tn Plute, ver. ijj, Series autem ^- 
%ar^flm erat hxc, 

To h Ila>?MStiii, T(iyiuvw. 

Ta h A<Af ii-iai. najaCiir OK. 

Ti h npiirarila/. To Mt) Aijkob, 

To ly ipBKtlu. MrjTi^a A»carjfiOi'. 

iJAit^n. To Ktuyir. 

Vide Paa/an. lib. i. 
Aiiyanct, (paj}im) Baa;baxaSa. Fefta Athenii m honorem Baccbi 
celebrata, alia %a urbe Tub initium verti, nempc 16 El^htbt- 
Uonit, quae Mejiiia -, alia in agris autumni tempore, j Po/Utaas, 
qu)e Minera et Lttuta appeilantur. Ari^opb. Stbot. m Nul>ihiu, 
ver. II. Tltopbra^. in GarntU. Hi fefU dies communi iwmine 
■tOGtataT, jiaibefiena. S^on. lib. i. c.4. His iĕriis agcbantur 
Ludi Soenlci, Tpa,yifiSiii Niti, in Theatro, quod Baccbo ent la> 
cnun. Vide Peattim, in L^ Attlcas, Ub. i. Hioc ,91,zecli>yGOOglf I N D S X. 

Aisranaiul K^ire^ ret K^tro) Jx ^wurim, JE. 8j. Liubnm Di»- 
mji/laconaii Ju£fu. Decem eK Aiigulu Iribubos ele^. De tiii 
qu) in TngtBdiii ct Conmdiis certabant, quiqne cbona c^kos 
sgebant, rententiam tuknint, uter vi£\oi eTaTerit, pnBmiuia<)ac 
inenierit. Pttaus, in Leges Attica», lib, i. 

&ioni<riiixis NiifUf, JE. i6. Im DiB^y/aca, ita di£L qM>d lata fit 
de prsconiis, qusB in Thcatro Baccbi babenda eranL 

AeM%a£fft^iira;, £.53. Proprie didtar i/Ii joi DaSeham atnit. 
BoHebia antem ell lon^ curTua genna, in vett. Indis exe)rceri 
jblitw : cmtinebat autem i ft^ia, fecunib>in SiMtam 34. AoAj- 
^^o^c^ijra; ven> hic accipitur pn» eo, ^' cu^ /oA». 

^fitiXM' ^aclma. V1de TaAMTO)'. ^Tcli. cap. 3$. Mt, On^j 
atttiHJJi Demefibem aJuTam IpcejO!.^* r5 i/.tiyis (wist wiam hi mi- 
ma A-aehmam, vet fr» ama _fij^iia Jtagulu metifibus ira^iitam 
fad£biBit. UAtatidiinua f(cncrandi modna crat bsec etnit^ma 
nliira (minaenimcontinet laadra^mea) quserm9f is\ iptt^y 
dicitnr. Petitui, in Leges Atticu, lih. tr. tit, 4. 'Eyx\ii>iet, JE. "j^. D, 7 j. (Jrimen, Sea potius Rbtllui eaeu/almut, 
Aa^. IndiBment, In eo autcm Icribebantur a£tionia caulk ac 
capita, injaria accepta, damnonunque zflimatio. Recitabatur 
a prscone coram judicibus, quainpriiiinm in judicii loco coaTe- 
diOĕnt. Rejfimu, in Arch. Att.lib. iii. c. 10. Sumitur pro ^uoris 

Eineyyt^iR, ^. 30. D. 6. propric dicitur aSio ic] eaii/a dc puUi> 
cis et gTaviorifaus injuriis, a Senatu judicuida. Nulla icripta 
coptinebat crimina, iĕd accufatoTi3 viva voce pmnunciabatur. 
Rogaui, in Arch. Att. lib. iii. c. 4. Siquidcin de ea nulla legea 
ernot lata, ex quarum prxrcripto in judicium adduceietur. Qui 
hujufmodi idtioncm intendit, nifi quintam fuffragiorum partem 
acceperit, 1000 dracbmii roul£tabatur. Siad, Vid. Petitum, in 
I^g. Attic. lib. vit. tit. 13. 

'EKaTtftXafjiv, D. 9. Scc. Hecatcmbaieii, menlii Atticut primu^ 
diA. ab Heeatombis, qii)e tunc immolabantur. Suid. Olini sp- 
pellatus erat Kpori»^ (i. e.) Satumilit. Phtareb.iit Tbejea. Vide 
lA^vti. 

13 „t,i.a,G00glt' I N D E X. 

'£xxXi)a-iii, (fa^m) Ci>nac; populi conyentus legitiine adyocatiu 
rei alicujiu pnUioe caur» fufingio roo jubeDd« aut Tetand«: 
bujus aibitrio uniTerium populare imperium a Soloiie erat per- 
inilTum. A Prytanibus, Proedris, 3tque EpiHata gnbeinabatar. 
Convocabatur in diveriis locij, vit, Foro, Pnyce, et Theatro. 
Conciones erant aut Ku^, lĕu oniinarite, queB Aatis i.topit cer- 
tis diebua unoquoque raenre, quxquede rebuscertiihabebantuT} 
«ut Xu7xAT,rai, feu eitraonlinariae, quEe propter aliqnod urgena 
negotium et de rebus incertii yocabantur. Lege plura apud Si* 
gomum, de Republ. Athen. lib. it. 

'EXa.'priZii\iii>y, M. 34. D. ij, &c. EIafbtM'wii menfiB AtUaUi 
di£t. a fefiis ElapbeMiit, in quibua «ria Diaiut immoUbantnr. 
Xyhnder, in Append. ad Plntarch. Vide M^cij. 

'EAsuo-ls, ipajim in D.) Eleujis, pague Atticus in tribu Hippotho- 
ontide. &«/£. £^11. Nomen adepU ab Heroecogooniine. PaH- 
fan. lib. i. 

'En-ara, jE. 81. Ji^mer, NovenA',itla fena, a numero dierum fic 
di£lx. Nam mos erat apud antlquos ut cadaveT domi dies fep- 
tem fervaretur, o£lavo die combureretur, nono denique fepelire- 
tur: dcinde Parentalibus eo die perfo]utiE et impofita inrcriptio- 
ne humatui dicebatur moriuus. Seroius, ad Virg. ^neid. v. ver. 
64, Unde apud Horatium Epod. 17. 
Nirvin£alti pu}verei. 

'EinriiTJis TlcoiSgm, M. \6. PrceJiAum Prafefhit. Erant antem 
'Emrarat duo, alter Prytanum prsBfe£tus, aller ProediDTum. 
Itle Senatui, hic Conctoni prec^uit : ille in di«ni magiAntum 
obtinuit, htc in eas tantuin per qius concio fuit habita. In eum 
ufum creari videtur '&itiriTrjf I^oedrorum, ut cum Piytanes 
concionem coegiAent, Proedri retuliiTent, tpfe populo fuSngiinn 
daret. Sigon. lib. ii. c. 4. Vide Tl^ieip^A. 

'ZtcoYviJ.!ii, JE. ibid. ^aymi, lUcem Hereet. Ita diA. qaad ab iis 
tribus Atticae fuerunt nomhiata. Eoium ftatute pMiebantur in 
foTD juKtaCuriam. Pin^on. tib.i. His Hatuis ailiia enmt legum 
Togandarum aut abrogandarum exemp)aria, ut quitibet ciTi* rem 
tra£landam videret. Bi>Jficus, tib. iii, c. 2. 

"e.ff)(h^i, D. 5», &c. Ercabĕis Trihus. Vide *vkiu. 

'£pfU({, JE.. 63. Hemne.- Statua qutidraUe, Paufaii. lib. it. kmk, 
niBrmoreK, aut lapideae, Mercurium refereRtei, undc noaieai ,91,zecli>yGOOglf I N D K X. 

habebant bares elogiii daTDrum Tirorum intcriptas. Erant in 
GjrinDado a porticu P<Bcile (ait Suidas) ur^ue ad Regiam, ili£l. 
ab JErchine Xroa 'E^^uik, ibid. Nam et qu»dam in fani3 et Tiis 
publicis ponebantur. 

^•Jjj.o\riSts, M. 9- Eunwlpidij : Pamilia Atheuis, Sacerdotes Ce- 
reris, ab illo Thrace Eumolpo, qui Cereris myAcria in EleaTme 
primus intlituit, (Paujan. lib. i.) genus ducenteS) conun^ue Ik- 
cromm cutlodes. Slgon. lib. i. c. 4, 

Euoi, D. 79. Efwibe. Vox BaecbanAint, Bacchua di£his erat Ennta 
et Eman: inde Ei>»fn* fign. Satebari. Siiid. 

EupiCaTos, M. ^. Eurybatus : Ephetins quidam, qui, cum 3.Cta- 
ib pecunias accepiAĕt ut eiercitum colligeiet, ad bdlum contrs 
Perlas gerendum, proditor fait, et CriBti pecunias Cyro tradidit : 
intignb latro. Hinc ProT. ^pvta.rtiiSsm, i«figmttr imtrobitm 
ejfi, Siud. Et EJ^uC^Et^ •a^S.y^, D. S,Jvrtuta injignt. Bapy^Kiiiy, JE. 13. D. ja. TbargeJim, menlis Atticus, Apollini 
Tacer, quod hoc meDfe Wjo ripi y^y (i. c.) ea2efaciat urrtm 1 
itaque fefta erant di6l. 3a^y^Xia. Suid. Vide M^vf{. 

&iaxpiy^s, D. pS. Tbeoeriaet: primum Tragtediarum A£tor fuit, 
dcinde Calumniator et Sycophanta. Harpeerat. Unde Demof- 
thenes vocat j^chinem, Tpa.yniM &[iniipln,v, 

Qe<riM^eraj, JE. 7, et 16. D. 34. ~ Thejmotbela, numcro fĕx, ex no- 
vem Archoniilus; Legum curam habebant, quas fiagulis annia 
recenfebant, in multis cautts judicabant, Poteilatem habebant 
convocandi popu]um,f t de rebns publicis decemendi. Harfaera- 
tion. 

&cwpixwy, M. II. D. 35. Oj 1«) rcov Qtw(ixwt. Theatraji peeunia 
praje3i: circa Dionylia urbana ete£U. Peiittu, in I^ges Atticas, 
lib. iii. Sumptus curabant, qui in tudos et fpe£tacula impende- 
bantul : a Pericle primum induAi. Has vero pecunias non lice- 
bat interyertcre, atqne in alios uCua trans^erre. Siquidem plus 
impenfarum in hofce ludos quam in Patriae libertatia vindicias 
fecenint. Sigm. lib. it, cj. 

©5j«7»y, M. 7. D. 40, Templum Tiijd. Duplex autem erat (ft- „t,i.a,Google I N D E X. 

tilui, in Legn Atticw, lib. 1.) unum «tra urbem ; iltenim in»r« 

urbem, Gymnafio proiimum. Pau/an. lib. i. Pofterioribu> enim 

temporibus Templura Thefeo Hruebant Athenienles, et feftadp- 

dicabant. Plutarcbai in Thejeo fab Jine. 
©larsj, D. 79- Thuijai ; chorua in honorem Bacchi inlUtutui. 

Suid.- 
®oKts, D. 37. 7li>/iu. LocM» Athenis jusla Curiun, in quo Pty- 

tanes «enabant et Ubabant Paufan. lib. i. Ita dia. q«od «diii- 

catuB eiret rotmdiu. Suid, 'hp6ji*iji.oyB!, ipajim) Hieromrumones ; legatl Pylagoris adjuuAii 
ad Concilium Amphi6lyDnum miiTi ; qu! Sacrorum Scribanim 
tnutius expIentM, res iu Concilio a£ta£ in publicas tabulat retu- 
lenint. Sigon. lib. iv. c. 7. yidentut quafi quidam Pylagora- 
rum Praefeai. Yide 'A/A^iKnJei-Ej. 
*Ijfira.px'>', JE. J- E^riittim Magi^ri-- erant autem Atheni» diio, 
qui uuiverfo tribuiim equitatui prEBfuerunt : ita tamen rem e- 
queftrcm gubemabant, ut Srjaniywy mandatis atque authori- 

. tat! parerent. Sigon. lib. iv. c. 5. 

I&/iia, D. 17. IJibmia, Ludi ita dia. ab IJlhmii Pihp<miufi, cuju» in 
faucibu3 ad Neptuni Templum celcbrabantur, inllituta a The- 
feo in honorem Neptuni, ut Phiarcb. in Tbe/eo .- Paleemonis, nt 
Arebias Poeta in jinibologia. Vide Natal. Comitem, lib. ». c. ^. E- 
rantautemjut Nemea.Trietericaj renovata erant 01ymp.xi.ix, 
Ann. 3. Kai^iOL, M. 45. Cadmea. Arx Tbebana, a Cadmo conditore fia 
&\&. Priua ciyitas ipfa dicebatur Cadmta, {Pau/an. lib. 11. fut 
iniiiii) qus cum au£ta cETet, conttgit Cadnuam arcem Theba- 
rum eflĕ. Ouod frequcns ett, ita eaim Atbenia et Carthagiiiq 
aecidit. 

^a>a, JE. 38. CemJlronmfcJia, MinervB facra : qiiod in U( tIt» ,91,zecli>yGOOglf I N D £ X. 

gines du» {Pau/an. lib. i.) Canj^ra &d Deam ferrent, In qw- 
bns indnra dTenl, t^\tx ad faci-iGciuiii pertinerent; nnde di^bc 
funt Ka.vr,tpif!Oi. ^gm. lib. i. c, 4. 

Kari}ydfia, (fa0m) A^ ; proprie qus de publicis rebus intendi- 
tur, ficut illa de priratis dicltur Aixi). I/ocrat. m Bigisjuh initie. 
Inter baa antem illud interfujt, quDd in publicii aAio cuiWs 
civi concetTa eft, io privatii ei tantum, qui fe laeliim eflĕ ailĕreret. 
S^on. lib. iii. c.i. 

KefK,uif, vel Ktpeifu7c, JE,. j6. Cerami, pag^ni Atticus in triba 
Acamantide} nomen habuit ab arieJigUna, qu3e tllic cKcrceba- 
tur: 'O ix KipajMEuy, Ceranutijit. Stcfh. Bya. 

K^ini, JE. ibid. C!^t, urbs ad Borphonim Cimmerium in infula 
CoTocondama. Har^ecrat, Ita di£t, fbrtaJle ab Hortis, quibus 
abundabat, 

K:jfwwj, M. 9, Praeenes, non ii qul rulgo fic vocantur, fed Fami- 
lla Athenia, facerdotesCereris,Si]g'(nt. lib. i. c.4. TiAjmas ma£ta- 
bant, filentiumque inter facrificandum indiienmt. Ita di£i. ■ 
CeiTce Mercurii fil, Bofrus, lib. ii. c. 8. 

Kt^jKcrci, M. 36. D. 50. Cirrhim ; Acragallidis iinitimi ; qui cum 
Apollinis numen lacGlTcnt, bello petiti funt, ClillbcRe Sicyonio- 
rum tyranno duce. Pai^an, lib. x. Incols urbis Cirrba, qu» 
ad radicem PamaAi fita cfl ad mare, 80 Hadia a Delphis ditlans. 
Strabo, lib. ix. Yidetur .£fchiRes campum illum> qui hnic nrbi 
adjacebat, vocare Kip^Ti>v Hsliay. Harpocrat. Beltum autem 
boc adverfus CirrhKoa gellum eft, Archonte Solone, Oljmp. 
XLvi. Ann. 3. Simjbn. iit Cbnm. 

Kst^andSrii.^pa^inD.) Coihoeidei. &tii)ciF, pagua Atticos ; qua 
Tcro fnb tribu nnraeiandus fit, lilent Scriptores. 

KeiXi), M, 6$. Caie, pagus Atticu» in tribu Hippothoontide. 
Htffinattn.i» L*x UiuoaJ. 'O lx K«iX);f, Caltus, Caslei incola. 

KaAAmiit, JE. 44. D. 23. Collyten^.- (Mjjitus, feu Cei^taa, pagus 
Atticus in tnbn ^gdde. Har^Mrathn. Asan^f, D. aS. Z«m<u trihu. Vide ^Aoi. 

AP/ir(4> (^^») fyiwaiwnm m/i«its; decem numero, l*rte de- ,91,zecli>yGOOg[t; I N D E 3C 

leAt, apud quoa ratlooes gelti fui m^lbatuj referebant sl h 
'Af;^, intnjoa magiHratu abdicatodiu. ptiittu, inLcguAt- 
tlcas, lib. iii. Pecuniam, quajn ex srario magi^tus fnmcbant, 
curabiint et ^ubducebant. Suid. Ab Eatbynii, qui Tocantur, pa* 
rum diverfi. Sigim.\ih,iv.c. 3, 
AwBf, D. 51. Loiis, menris Macedonum, Boedromioni Attico r^ 
rponden* (ut D. cap.ji.)eum tamen cum^MoAMtiicaiw confert 
PhuoTcbut in Aluandro, et Galemis. Hie loeut Demo/lbtm (ait 
.Firt0vnu,Do£irin.Te[np. lib. i. c. jo.) nifi eorruptut ^,at fn Loi 
vti BoedTomiom mtafit allus /uirogandut fit, ggtrmdum fft aUtriai 
Cych baiaris aepo^^ians anm •oiiio amtigi^ lU /t£bift Jiiit awd 
Ko/et aJitnat inJiaWats iteaadtrcai. MaiffMCXT^f»iuy, D. 12. Mama^trien, menfis Atticui, ita did. s 
Jove Maema£te. Cum enim byems incipiat boc menfe, aĕr Ivt~ 
batUT. MaffU(xrijf, turbulealtts. Suid. Vide Mii^Er. 

iiapab<iy,JE.6i,6i,^^. D. 60. MaratboB.boi. Mara^mt; Pa- 
gus Atticua in tribu Leontide, pari fpatio ab Atbenis diltani 
et Caryilii Enbcete opp. Miltiadia gloria, qni Ofymp. lxxii, 
Ann. 3. ingentero Darii uercitum proAigaTit, ioSgnii. Paa- 
/an. lib. i. 

Mitp/ti-qf, JE. ^o. Margitts: (i. e.) fiitfidsu, faaiut len tmns, 
H-irpocrat. Cognomen Aleiandro a Demoithene impotitum. 
Piutareb. iss Dtnu^iau. 

M^rss, Mer^ts. De raeoSbu* Atticis, quo oi^ne ponendi fint, ant 
quateau> noHris refpondeant, magna inter doAoa contioye^. 
Eonun autem Oirdo a Petavio Dodri*. TtBif. lib.i. c^, 11. fic 'ExaLri)is.Cafuiy, 


, yuUut. 


Ta^y^Ktair, 


yatisimut. 


MrrayaT-HM)', 


, Mgujlus. 


'Av&enipiuv, 


Pebruariut. 
September. 


'EAxf;jCdXiui> 


; Martius. 


Ma;i,u.a,x7i;fi[uy 


, Oaoher. 


M8H'X«">'> 


ApriBt. 


Tlatt.rt^iuiy, 


November. 


0«.yiX.«y, 


Maiut. 


HoirtiStwy, 


Dtcemitr. 


S.u^f9f.»y, 


3funius. MenCs ia tre« dteedas divifua eft ; ^uamm prima 'iS.r,yis Waiti- ,gt,zecl.yGOOg[e I N D E X. 

W, recanda {/.seims »el M Sixa, tertta f3tyovrof. PrlnnM 
dies dicitur N8^i;vJcc'. recundus deinde JEuri/is i^^apira, et lic 
, deincep ufque ad dEcimum diem: po(l quem dicebant, Kpior>i 
hr\ Sitca. ("eu }tee-aiT»f, et fic uC^ue ad vigefimuni. Deinde or- 
dlne retrcgndo utebantur, yocautes zi"™ dlem ^fxxri;r ^j'vov- 
«j, 3»"°* hra.1%* f^'M\ni,et fic ulciue ad trigelimum, qiij di- 
atur Itii i^ ri± feu Tfi*)ucf . 
ttnrtpi^iY, &. 6a. JIAmnn, Templum apud Athenienles, inrigni 
magnitudine, Dorico opere, magns Ceonim Matri lacrum^ 
{Pau/an, lib. 1.) ia qu(»]eg«s eonrcriptas reporuerunt,. Suui. 

Mra, JE. 3S. Miita. Vide T^ka.yrty. 

Maija*, jEL 90. iliis Mopa, Mora; ut reddit Comel. Nepoi in 
Ipbieratt, cap. s. Celebri» eiat apud Lacedsmonios cohora mi- 
litaris, in qua totiiu eierdtus robur ) ficut apud Macedonas 
Pbalans. Contiiiebat autem joo, ut alii 700, ut alii 900 mtli- 
te>. Vide HoJHiuimuiii, ia Lex. Unhuer/. Moram I^acedsemonio* 
nim interfecit Iphicrates apud Carinthum, Otymp. xcrf. 
Ann. 4. 

M«ru;^i«, D.31. Mur^cbia, Portus AtUcue, a quo munis 40 Aa- 
diorum proteDditur, Atbenarum urbem cum PirEceo conne£lens. 
Tbuc^d. lib. ii, In co autem erat Dianae Templum et Aiylum, 
quo confagiebant ii, qui ia Pirseo habitabant, item trier^cbi et 
nantc Ut^an.adieeumbatie Dentofibenis, cap. 31. 

iisviixiiiiy, D. 5%. Miatj/chim, menGs Atticus, &: diA. quod in eo 
lacriticip fic(nit JDiarur Mu^chia. Suid. Diana autem Tem- 
plum habult in Mut^ebia, quje portus erat Athenarum. PaU' 
fm. lib. i, Vidc M^»«f . 

'Mas^puL, M. 4a. M^ijima; quc et Imtia et Tbt/mepicria Tocan- 
tur. ^tn. lib. i. c. 4. A rege Ere£theo in honorem Cereris et 
Proleipiiue inllituta ; in Eleuline celebrabantur, diA. Magm et 
Atmo, tasc Pm&rpinK, illa Cereri iacra. Pelilus, in Leges At- 
ticas. 

Munur ^ao, D. m, My^mm pr/eda. Pnmrbium In eos, qui male 
dtripiuntur. Eiiiitimi enim populi eo tempore, quo TelephuS 
rez aberat, Hjlbt pnedabantur. Suid, ,91,zecli>yGOOglf 1 N D E X- N. Tliiita, D. 9^. Ntmta, Ludi m Naua (fy]n quailam inter FUi. 
nntem et Cleoaas Achais ei*itatej) in booorem Archemori, mt. 
nt alit, HeicutU celebrati. £rantverotrietertca; oetebnri co^tta 
fnnt Olymp. 1.111. Ann. 3. Smpm, n &miito. Vide NaUi, 
Ctmitm, lib. V.c. 3. 

Kijj.^aioy, JE. 56. Nympb,*am, \n Ponto fitum (cadellnm Tocat 
Poitus ad Suidam in voce To\wy) Athenienljbua talentum pm 
annuo tributo pendere rolitum. Atii dimnt Nyt^Mm eflĕ vi- 
bem Tanrics Cherlimel! maritimun, ad Pontnm. <>■ 

Olnjif, D. 3j. Oenmtribus. Vide*uAc4' 

'O^tyaipylai, M. 3. Paaeontm PrinapatKi. Chutnor Tero craBt 
apud Attienienfes Oligarchite; prima ^iuMxgtKtonm, Alci- 
biadis tempore, Olymp. xci[. Ann. i. SecniHla Tri^MUi Tyran- 
larum, OlTmp. zciv. Ann. i. Tertia, impofita ab Anlipatro, 
Olymp. cxiT. An. 3. Ouarta, a CaJTandro, Olymp. cxv. An. 3. 
Sigon. de Athenienfium Tcmporibiu, 

'OXufMna, lE.. $3. D. 37. O^rnpia; Ludi in honorem JoTis iitfti- 
tuti A. M. 3174. P«riiviu], DoAr.Temp. lib.xiii. Ouinto^no- 
que anno celebrata justa Ol/mpiam EU» civitatam, magno to- 
tiu9 Gnecie conventu. Dc authore non connenit} lad eoram 
iaHitotio celebria eft apud Chronolt^ias Epodu. Vide Natat. 
Cemiem, lib. t. c. 3. 

'Op^ri^eet, JE,. 30,58, Orthijlra: ParsTheatri inter &enam et cn- 
neos, in qua Senatoies fedebant falnilas fpe£bturij niHie fnmt- 
tur pio ipfis Senatoribua. Jmitnal. Sat. iii. ver. 178. 
_ ^ialmqiu vitiebtt. 
Orehe^ram et fofiiltim. • • ,91,zecli>yGOOglf I M ]> £ X. tlKyitfJirm, M, 60. PaneraAm, cerUminu gama tx pngilata et 
In&i coii]pofitutn. Jrifi»Ul. BietoT. lib. 1. c 5. /ub fint. In eo 
<)nt eiercebanttir, adTcrianoB et pugnu Eerire, et cwnprimeie, ct 
«Mitioere, et dcjicen {todebaot: caldbut, genibus, denttb)i>( 
toto 4leaiqae corpoie utebantur. Ftbtr. Jgomfiie, lib. i. c 9, 10. 
PanmOii Specimes vide in pMpai, lib. viii. 

Bafatttvs, {fajlm) PaaiMitJis. PttatM Stcferier tt Ittfmcr, pa{^ 
Attici ia tribu Paadionia. Ex horum uno erat Demottbene*. 
Sufi.B)m, 

nataW^ar, D. 88. Paaita eantrt : (i. e.) Hymnos in Apollinii lan- 
dem. Latiori Tero ieniii lign, eammM ob laiitiam tkeaMian, tt 
tkerum lauJet eelebrare. Suidai. 

noTO^ra^a, J^ (So. D. 34. Paiiathenaa, Latine diA. ^Btii^- 
Iria, MineTvte (tRa, Athenii ab EriAhonio primun inltituta 
et vocata'A9i)*aJ(i, poltmodum inliaunta a Theiĕo. Paii/ait. lib. 
VIII. Erant autcm dnplicii, ^an^utniiaha ijur et Magna, 
SBflate celebrata, Amua qQB et Partia dicebantur, vere a^t^ 
Petitiu, in IicgeB Atticas. Hi« fettis Athletae undiquc ad certan- 
dum convenerunt. Suid, 

Ufuiwy)s,JE.i3.T).p. Tribm PoMdioma, Vidc ♦uAc^. 
Vii*H).iiS, D. ^i. Paxtmiu mcnfis Corinthiorum, Boedromlani 
Attica refpondeni, uti et Bceotorum mettfis Panemus, Macc- 
donum autem Panemus cum Scinophorione confertur. Pttamui, 
Doilrin. Temp. lib. i. c. 30. 
Uapeikiai, M. ji. ParaRi: populi qni marilimam Ataca regionem 
incolebant: Attici enim in Pedinos, five Campetlres, Diacrios, 
five Montinot, et Paralies olim diyiTi erant. Sitidas. 
lilaptlets, D. 79. Pareas dicitur iĕrpcns quidam, qni habet taag- 
nas et inflatas gmas. Heffcb. Fertur is Tel non mordcre, tcI fi 
mordeat, morfu non enecare, fed demorTam partem Iblum in- 
Aammare, nonnunqnam et nihit aiTerrt doloris. .£lias, Mtd. 
Tttrabibl. it. fenn. i. cap. 31. 
nttpojtdsi JE,. 73. D. la, 43. Pireeeus; Partus AtHenarum, priui 
Cnria, i>ii^ff. lib. i. AdoftiaCepbiIifluv. 40onaviumc8pax: ,91,zecli>yGOOg[e I K D S X. 

<li(iabat ab AthenU 3 j IHdia : muro a Themiibcle tabi am- 
junAus. Titttyd. lib. i. Hodie Parlim. 

IlEvraKi}ViM, M. a, 9, Scc. Smatus ^iitgentonan, inaxiiiie autbo- 
ritatis Conctliuini rimile noAro Pariiamento. Quinqtiaginta ex 
tina^MCiue triba Ibrte deledi, 30 annoa et fupn nati: iniUt^tt 
iiint ut impeiitiB Concionu cdD^U gubenunnt: mUKt&in 
fere ReipuU. Bdminilhstipnam obibaat : eiwit antein anDull 
Sigoii. lib. ii. c^. SettatuB habebatur quotidie, oiti dUi cflĕt 
a^erof , quale3 iet^ fuerunt, .cnni tota civitai Ceriaretur. Pmttts, 
in LcgM Atticas, lib. iii. Unde objicit '£fcbiDes DemoAheni, 
<|nod iu Senatu confultwiduih JTibeiet feIlo die £rcula[Hi, c. 04. 
Vide nfurar(tf . 

Tltpfffavrljpnv, JE. j8. q. d. Cireumff>er/bnum, yiu Aipta hfiT^t 
plenum, in forihus Templi a Ca&ubono, in Adyto ab aUii poG- 
tum elTe dicitiir. I{offievs,VA>. il.c:;. Hac aqua Sacerdobtt atque 
nditui eo3, qui intrabant, perlpergebaol. Suld. Quem morem 
hisTerlibue in^^unere Mileni eiprimit Virg. jStiaii. «1. vtr. 
339. 

Ident.ttr Jeaas pura ptaantttRt uadii, 
Sfargau ren levi it ram /tliai WriW) 
Lafiramtqm virot, 

n^^ijg, M. 44. Pelex. Ptleees, pagua Atticua ia tribu LewUde. 
Stepb. Bys. 

nAarafaj,.£.95. D.60. i*/i»<A«, Ufb« BsotUe : intignii illopTK- 
lio, in quo Paufania8 Spartanus et Aritiidei AthenienGa Mardo- 
nium Xerxi8 ducem viceruat, Olymp. Lisr, Aa> a, S^m. in 
Temp. Athen. 

II>i}£, JE. 14. D. 17. Priyxi locuB concionis apud Athenienlĕs, 
fnper rupem (undatus, ad mare l(>e£UiM : ita diSt. a confulto- 
rum aut fubfclliorum den^iatt, qusB IIuxvi>r>)(<licitur. Siudat. 

Xl<iixi>.i], JEt. 6^. Peeeile, I^tine yaria. Porticut Atheniaclara 
fic dii£t. a Pi£lararum et Imaginum tiarietau. Suidas, De- 
pi£ta erat ia ea non tantum pugna Manthonia, fed et exci- 
dium Trojae, et multa alia pHBlia, qn«e'AthcnienJĕs cum Per- 
fi3 et Lacedsemoniis conimiferant yidorca. Paujan. lib. i. la 
hac porticu docuit Zeno Stoicui. Lturtiut in Ze>vme fub haiia. 

Jl(iXi(>.a,g^6S, D. ja. Pelemartbus : unua ex novem ArcbontibW: 
Belli procurationem pcTBgre «Aiibat: Sigm. Ub. i. c. j. decem ,91,zecli>yGOOg[e r N P £ X. 

Impentoribtis pnecnt. Ibid. lib, n. c. 5. Vide Sr^TTyoI. 

Domi vero inter civeB et peregnDoa jui diiit. Suidas. 
TlS^i, JE. 60. i>a7&, SpartanK claAis pTzfeCtui, inter Namm 

et ^ion a Chabria Athenicnli vi Aus, Olymp. c. Ann. 4. Sgm. 

in Temp. Athenioir. 
no/MTj/a, D. 5. Coiivifium. Tranjlatio duSa eft a Poetis, qiii in 

DionyliacTi pomjiis ^laoAris Tcdi, quofininq)ie Teilent, conviciii 

inre^bantur. SKdas, 
Jlpoaywr, JE. 34. Prah£uM iecrtti, ernn qnid eoTrfultabatnr aa- 

tequam popnlus id lcifceret. Idem fere ac 
n^aCtJAspjMt, JE,. 40. Senattt/etmjtiltwm feu praeon/uttum. Senatin 

enini de '^bus deceraendii (ex St^onia iftflitnto) confultatKit, pri< 

iifqtnm kd popalnm perTemntnTi^ut vltia atque errores,fiqui in- 

elTent, ne forte in fraudem indnceretur populus, deprehenderet. 

Cluod fi populns hoc contnltum non oomprobarit, in annnra 

tantum valebat. Sigtnt. I)b. ii. c. 3. 
"apotipdisira. tu?,^, JS.. a, TWSwt qua: fTiefiithat. Sortc deleda 

er« Tribus, qnsc in condone praefideTet : q«ieque opem legibui 

ct popnlari itattn adverfus ^mprobos Oratores i(!ĕrret, ^m. 

lib. ii. c. 4. et MJshket in Tlmareb. Non eademcAac TlpuTa¥iO' 

n^ OESf lee, JE, 36, 48. Prima Jeies. lis antem, qui honorem hanc 
adepti funt, licebat et in Curia, et in Condone, et in quovi» alio 
conventn illo», qni ledes occupatTent, dimovere, atque ibi affi- 
dere. Sigon. lib. H. c. 4. Hoc jus Orphanis eorum, qui pro pa- 
tria erant interft£ti, induhnm erat. 

H^oESpoi, {pajirn) Ctiria Priefiies\ deccm erant. Ut enim Ilpa- 
Ta.yela in 5 Hebdomadas, fic Prytancs in 5 decurias, qun ^acilitu 
CKpedirentur confi1ia, divifi eriint, Prima decuria imperabat in 
i™ Hebdomadem, f9cunda in fecnndam, 8cc. Dicebanturque 
illt deceiD, (jui in fua Hebdomade praeerant, npotSpai. Hi Tero 
intcr {k fortiebantar imperia'fcpt£m illomm Hcbdomadis Die- 
rum, qulbu8 prseerant: quo fiebat ut e decem lingularum Heb- 
domadum Proedris tres fupereffent, qui in fiiom non impera- 
rent diem. De his difcrepant AuChoresi fed hanc lĕntenliam 
fequitur Author Argumenti ht Androtionem Demcfib. et Ulf'ianus 
ad Mtt&am, pag. a. Vidc Sigon. lib. ii. C, 3. Puerunt et alii 
pTttdrit Dumcro norem ex fiDguIa tntm, pneter Ti^vT*¥ti9sa.t, ,91,zecli>yGOOg[e 1 N D E X. 

delcA), ut Concioni pTselideTent. Harpocrat. Petitta, in htget 
Auicas, lib. 111. 

n^aroitt, JE.36, 38. Piwida, MinenB! Epitheloo; wapet li rgt' 
roiiSjoj ah Hen^a, lib.yiti. cap. 37. did. Tlgwoi^. Alii diftun 
- Yolunt, Itd. ro v^(i r» yaS MpiSsa^, qiiod anU tn^Um eoUocarttuT, 
qnaJi pTotim^aris. Suidas. 

ITfi>Tav£is, X>, II. Imfgrium Piytmiaim, ^uod AD^aTnbns >!• 
tematJm eiercebat : duiabat autem dies %^, feii 5 Hebdomadaa.' 
TIfurafci'« antem quatitor prioram tribuuni esptebat dies 36. 
SuidiU. 

H/wraHtai', ^. 66. PryiaiuuM; tocns Athenu, in qiio Jndices et 
Magiftratus canfultabant : in eo etiam alebantur publice Or- 
ptaani ct bene meriti de Kepubl, qui htmos habebatur maiimus. 
SuiJasM 

tlfiird¥as, {faffim) Pjytana, JUi^Mbliea Pm^ei et ReSomi De- 
cima pars Scnatus Cluingentonimt qni BempuUi adminillra- 
bant. Quia enim multitndo joo aegre poterat cangrc^ii, id- 
ciicn in decem dafies pro ratione tribuum diindebatur Senatus) 
qus, aliae aliis fuccedentes, 3 j dies imperabuit. Sortes autcm 
ducebantur, qugenam Tribns in prima Tl^trreaitla,, quxDam de- 
inde in fecanda, &rc. imperaret. Tribufque, quie impcrium ck- 
ercebat, dicebatur llfvra.¥tmifet. Suid. Sigon. lib. ii. c. 3. AttBor 
.Jrgumatti in Jndniionan Dmeftbem. 

tl-jays^iw, D. 3 j. PfaMeffiM, menCs Atticni, di£t. a fe(lis py 
OTUp/iis ay honorem Apollinis hoc menfe celebratii. Pabas enltn, 
quK ITu»va dicuntur, elixant hoc iĕtto. Suid. Vide M^h{. 

n>Tisi, J£.. 93. D. 17. Pytbia, Ludi quinto quo(pia aiao, m hono- 
rem Apollinis, in PytUo Macedonie toco celebrati, quod Pytbe- 
nem ferpentem interfecerat. Prima quinquennalis Pytbiai cele- 
brabatur, OI7mp.ZLTt11.An. 3. Sit^on. in Cbromeo. His pne- 
eiant Am^la^yonej, De authore aon conrenit inter Scriptoret, 
Vide Naiai. Comitm, lib. iv. c. 10. et lib. ▼. c. 1. 

Ilu^ayi)^, £. 37, 38, &c. Pylt^ra. Vide 'Au^ixruayi;. 

IIi>A(^, .^.39,40. D. jo, ji, Cemieiitui Pylaus, V!de'A;ji^tx- ,91,zecli>yGOOg[e t N D E Xi 'Pn^yintS, D. g, ij. Rhammfiui. Rbammt, pa^ Atticus in tri- 
blt .£>ntide t Sitfh. By%. a Huathone flad. 60. OropDtii Tcr- 
•flu. Paufan. lib. i. Ita diSt. a Khamnia ibi nalbeatibiu. Eu- 
^ath. ad I^ertffa Tlipti^^i^inr v«r. 4j6. 
ri(fiift(, (pajjim) Oratorts : Decem apnd Atbenienres leAi erant, 
nt in Concioae et Senatn pnblicam caufani, re polcente, de&n- 
deicnt, a Sdone inSituti. Yocabantur *t Xurif/Ofitt, Adwead. 
Sigm. lib. iv. c. 6. £aCai, D, 79. Vox Baecbaatium. Sabi Tocabantur 3 Thracibna ii 
qui Saiaaio initiabantur. Sabasius autem Cecundum notinullos 
idem t& ac Bacchut. Suid. Corruptnm ridetnr m £ua7. Hm. 
SUfbax. m Tbe/aur. 

Xake^f, JE. 61. D.60. Saiams, Infula linus Saronicij prelio 
celebrit, in quo TbemiHocles AthcnienGs et Eurjrtnadea Sparta- 
nus Xeixia ct^iu fudenint, Olymp. i.ixv. An. i. Sigon. in 
Temf. Atben. 

Xa*lSw, JE. 67. idem videtur ac 'Ey\KrifM : TabelJa, in qua aec»' 
Jaaoms eafita dtjcripta eranl. Vide'£yxXigf:ia. 

XM((0^a^iwi', feu Sxi^^0j9iwy, ^, 13. D, 55. Seimfbgrieit ; roen- 
fia AthenicnHum ultimnai diA. a Seiris MinerTse fefli! hoc 
menlĕ celebiatis, in quibus InTpii (i. e. Umbramla et Seea^) ad 
^bnlandum liebant. Suidai. Vidc M^i^s^, 

Smmm, D. la. Susmm, bod. Cafo deile Colonne,- Pagus Atticui in 
tribu Leontide, fnpra Marathonem. Stefb. Byi. Huic adjacet 
promoRtorium ejuldem nominis. Paujan. lib. i. 

Srjar^ooi', IS,. 46. Prtttariam : Tabemacolum ImpeRtomm 
in medio caArorum potitum. Siadas. In hoc loco de lebu* mi- 
' litaribus confultabant. 

Srpari^yo), {fa0m) Exereitui Jmperatores: qui deni fuere ex fingn- 
]i* tribubus linguli, a populo in dicbus Comltiaiibus, qiu anni ,91,zecli>yGOOg[e I N D E X. 

wrtentia ultimi erant, {HofJiumn. » Lai. nwwf/:) delefl!. 
Prius omnes aqiiali erant imperio, ita ut linguli diem fuum per 
vice» imperarent : ii« autem adjunAus enit Polemarehu» uode- 
cimu9, ut fi iont illi parihus inter fe fententiiB de belli ntione 
coAtendennt, ipfe in alteram partem iaclinans omnem dubit»- 
ti(Hiem eiimeret. *Poftea autem unu« tantum aut duo aut tres 
pro temporia neceffitate miffi lunt ; quos dixenint Srpor^ysr 
cfft rm &?rAuiy '. ceeteri domi oiiiciis ad militiam fpe£lantibus 
Yacibant. Sigon. lib. iv. c. $. 
liyj(A)^»(, D. la, &c. Yide "EKKA^irI«. 
2iifiCoA*y, D, (So. Sigmatt, qnod Judices Dicaferium iogndientei 

capiti impolitum gerebant. Ulpiiin. ad hcvm, 
Zvii[upiai, D. 30. Cla^ ieu Curig, qu« Athenis erant yiginti. 
In has vero clalTes foli divites, et qui pecnniaa conferre poterant 
adReipubl.urua, conjeiU erant. Centum vLginti exuiiaquaquB 
tribu ele£ti erant, ita ut lingula ClaAla continEret homines 60. 
RuHus hi mille et ducenti in duas partes divi6 erant, rescento- 
rum bominum utramquĕ : ut altera para ex ditioribus, alten ex 
minus divitibus conHaret : ea»^ue niifus in duas, nt dlĕnt qua- 
tuor, unaquseque treccotorum virarum ; ita qui ab alteiutn 
parte enat, his primis trioenis ditioribus adhaererent. Ul^m. ad 
Olytiibidcdm JecunUam, fab Jine. PoAea legem tuUt DemoAbenes, 
ut ticccnti locupletilSmi cives tritemes fuis fumptibui inAnie- 
rent. 'WiAe Budirumde Ap,\[\>.v. 
l.-jyhius, D. 42. ^MiKoi apud Atticos dicebanlur ii, qui ReipnU. 
patrocinantur ; qui aut ad leges fnadendaa, aut ad Rempubl. 
apud exterai civitate3 defendendam funt ele£ti. Stgm, Ub. ir. 
c. 6. Fofi eia£tos Tyrannos inJiituti erant. HarfBeral. 
X!iviSpti&v, jS/ci. cap. 38. ait Calliam perfecifle n^^wtSpiiw 
'A^yriTi X3[;,)£iJsaf, w Cbaleidatjii in ammuni Comlk Atbam 
_ cerniocati) aieffeitt, Su])erbe fe gerentibus Lacedeemoniis, IbciJ 
detecerunt, Athenienfes, Chii, Khodii, Bysantii, Milrlensi, 
Olymp. C. Ann. 4. Simjan. in Cbronuo. Hi igitnr kiuv'm 
XiireSpliv infiituerunt, in quo de1e£ti eK iinaquaque ciiitate COH- 
Tultarent. Conveiierat autem inter ipfo3, ut conrelTus ille Atbe- 
nis hatieretur. Diodor. Sicul. lib. sv. ProgteHii temporia verifi- 
mile cft aUos AtbenienAum ftcderatos in hoc Condlium a>- 
optatos, qnales EnboEi et Ceiibbleptes ; ut indicat .£fchinei. ,91,zecli>yGOOg[e I H n K X. 

IgitHT cap.33. et 34- pro [Gr^eonan CmeiSi jui] n 

efl [Soaenm Cond&jtu • id enim hic iTign. ^a¥iSpiaf, 
'SSrtipot, Coi^Jiir, aot CanJSarhu, Mfch. ca.p. 37, Tidetsr acxipi 

pro ea qiii ab alio ddegatiu dt, ut Tket illius io coiiftffii, ad 

<]iKin mittitur, gerat. 
Zvi^XiT;, D. 50, Contnhatores. Trierarchi, qni {^nrei timtd umitit 

narii iirftniendz curam gerebant, '^vrrf'Kiii TocabBntnr. Iplk 

Tera res, XurrcXaa (i. e.) tributi, feu peainiiw, eellatio. Suidai. 
S^^ItO*) D- 55- SpbettiBs. Sphtttas, pague Atticns in tribu Ac^ 

mantia : diO. a Spbetu TKcaenii £1. &9&. Bji*. T. 

TitAayror. (pa^) De monetia Talde £ferepaiit Anthoret : (td 
Talentum Atticura a plerifque dtcitur valere apud iioa libraj 
i^j. CoDflat leiaginta minia : juxta illud Farinij 
CeerofiuMfiiferefi fofi hoe doeu}ffe taientum, 
Sexaginta nnnai,Jeu wfex millia dracbtnai, 
^aedjiuumum do^ pondus pertibetur Aiheids. 
Mina autem continet 100 drachmat, noAra moneta lib. tviii. 
den, 4. Dracbma va!et 7 denar. 

T^iaxevra, M. 63. Triginta Tjraniu. Cum LyTander Spartanua 
Athenienlĕs vic!flĕt, diAbluta Democratia, Triginta ylros eligi 
juiGt, ijuibiu Rerpublica gubcmaretur, Otymp, aciv. Ann. i. 
Xenapb. Grtec. HiH, lib. ii. Hi abuli imperio, alios eipulerunt, 
alioa interrecerunt. ATbialj^bulojannore^uente, fublati. Jujiin. 
lib. V. cap. 9, 10. 

Tei:JMt,o^si, ^. 9, 80. D. 30, 31. Tlirtmum Pn^e^: Arma- 
menta triiemis el vi£h)m remigibus ex fuis fumptibus dabant i 
linguli ttngolia fuis triremibus earundemquc remigibus impera- 
baot, Sigott. lib. iv. c. 5. Cui muncri obeundo ditillimi qiiique 
eilignabantur. Aliquando autem erant duo, q[ii navem una in- 
i)ruerent,'aliquando tres aut plures. Suid. V ide Peiiium, in 
Leges Atticas, lib. iii. et Budteum de AJi, lib. iv, Tempus 
Trierarebia legitimum amius fait, Vide Sufiu9?iaf. 

Tiirns.JE.. 13. Trientka Curia; taiia part tribui. Singula au- 
lem Tf>iTrOs in 30 TiiTj divifa erat. Harpoeral. Yide iv>j^. ,91,zecli>yGOOg[e O S Hi *itS0p «paiTtti £. 66. In Judiciii erat Clepf]rdra, Vu lantam, ia 
qaod Ujuan tnloBdebiuit, cainque &aan ^nebant nT^Da «d (!»• 
Tamen; quK cnm effluxiflĕt, nihil ampliiu dicere licebat. Unde 
CemolUi. cap. 45. h rifi tjj^ SS»rt XaAf w. Ous m ic ne ia.va 
elTet adhibitB, ailĕdit quidam miniAer, di£t. 'E^^u;; , <pi atpm 
«qualitatem accalatori et reo ioJBndebat. Sigon. lib. iH. c. 4. 

^Tijs, D. 79. Hyes. Bacchi Epitheton : quod ci facrificatur, M»< 
forefluvie. Suidaa. 

'Tva/i^o<r'ia, D. 30. Tocabatur dilatio judicii, ciim qui3 aut peie- 
grinationecn, aut morbnni, aut aliquid hujurmodi caufaTetttr, jn-* 
rejurando JnterpoTito f« poHea ad judicium acceOuium. £t boc 
laceK dicebatur 'TYduniSra). Smdai. takiipeisi D. 12. Phalerenfis. Phaltrum, pagus Atticua in tribii 
Antiochide, Suid. et navale. Paujan. lib. t. Ek hoc natns efi 
I>enietrius ille PhalereuB, Theophralli difcipulu3. 

♦Ai;£j(, (paj^m m D.) Phlymp. Phlyia, pagus Atticul in tribn 
Cecropide. Sicjib. Byx. Euripidia Poctac patria. Suidas. 

t{edpfi^, {pajita ia D.) PhrMrrhiui. Phriarrhi, pagua Alticu» 
in tribu Leontide, ab Heroe Phrearrho di£t. Steph. Byx. Ex 
hoc ortua ell Neoclea, Themitioclis pater. Piut. in Thcmijlock. 

♦jumJyJay, JE, 44. Pbryiumdas : Hofpes Athenicnfia belli Pelo- 
ponneliaci tempore, inlignis impoltor. Ab eo improbi vocaa- 
tur Phrynonda. Suidas, 

♦uAo), (pajjim) Trihus. A Cecrope Indituts erant quatnorj de- 
inde a CliHhene, Olymp. lsyi. An. i, pulfu Piliilratidis, de< 
cem funl fa^ novifque nominibus vocata. Quo fit, ut nn- 
tnerus pleronimque IMagitlratuum fit denus. Sigon. lib. iv. c^ 
I. £fe autem a decem Heroibus, qui pol^ 'Et^m^si. funt 
di£Uj appellantor. Tribui T«n> bas funt. ,91,zecli>yGOOg[e I N D E X 

KMfevJi, a Cecrope, T 

•Ef.x3l>!. «b &<«»". l AtlKokaCum R.gitaji 

IIay$iovi$', 3 PanSone, j 

Afy))Jj, ab jEg^, j 

'Axafi.xrrls, ab Aaimante, Thefei filio. 

Aestrlj, a ironw AthenUnti. 

'Invodoaiyr)f, ab Hippoiboonti ^^eptuni £1, 

'A»Ti(i%ij, ab Antiocbo HerculisSl. 
. Aiarrl;, ab Ajace Telamonia fil. 

Oi»-7^f, ab Oeneo Pandionis fil. 
5W. Poihtx, lib. Tjii. c. p. 
His addibe fuitt duee alterx, 'Amyayl^, qua podea 'Ay?aXlf, et 
AijjtijTpictc quie poitea nrDAE^aij Tocabatur. Pluiareb. iti Dt^ 
autria jith imtio. Singula Tribu» in tres Curias, ^uaa Tfir7i)«f 
Toeant, ecat diTilk. 
9oXyi, M. 6i, 63, 6^. Pbyle. I^^ Atticus in tribu Oeneide, 
Tuiagnc fimtimnsi Strabo, lib. ix. ab Athenis c ftad. dif- 
tabat j in ea cattellum erat Ta]dc munitum, ijuod Thraiybulus 
contra lyranno* occupaTit. Stefb. Byx. 
iwMM{ Ui>ait&; JE. 47. D, 7. Phocenre Bellum, quod et Sa- 
crum Tocatur; Fhocenfes enim cum Templum Delphicum 
fpol!alIĕiit, et campum CirrhEeum ctcoluiiTcnt, in Amphictyo- 
num Concilio damnati funt, et a Locris et BiEotis Anitimis po- 
pulis bello petiti Olymp. cti. An. z. Tandem, cum Taria for- 
tuna per decennium dimicalTent, a Phitippo Macedone vi£ii 
funt. Diodor. Siail. Hi^.Yib.^yi. JiaspwytutiJE. 31,62. Cbeermea, Celebris illa apud Chseroneam 
pugna, in qna Phillppus Thcbanos et Athenienfe3 fudit, com- 
milTa erat, OlTmp. cx. An. 3. Simjan. ia Cbronieo. 

Xupartiraii, JE. J. D. 9. Su^ragiis creare. Xiif>>rwa, Manaum 
/OTW^, fuffragium, nimimm ut in quemplure3 manum ruftu- 
lilTent, queinque ejufmodi Toluntatig indicio proballent, is ma.- 
^Hratum adeptus dicprctur. Ad lcges etiam j.ubendas et de- 
creta de Republ. fi:ifcenda adhibcbatur. Sigon, lib. iv. c, i. ,gt,zecli>yGOOg[e I N I> E X; 

Xofi;7if, ^. ao. Ladi frafeaiu feu ti&tor, qiu Disi]yfii9 et Pint-* 
thenKis charos curabat et ducebal : vi£tum etiun Ahantibtts 
fuppeditabat, Deliguitbat autem Xofyjyif lingula Tribtii fuM. 
Masinius hujus officii et honor et prEcniinm. Sigon. lib. it. 
c. 4. Pro chororum yarietate eranC quoque diveifi. Aiii eaim 
prEefucrunt. 

Xo^a7i KUxAix»7r, /E. 85. Cborit Cycliat, leu orbictiJanbas t <luot 
ct DionyfiacoB appeilant Athenicn&s. Solus Dithyrambicns 
chorus erat Cjrclicus, cseteri cuim fere TeTpiyiMci. Aliqnando 
foIutis, aliquando conrertia manibua faltabant. Hejkamou in 
Lex. UQiverf. Yariis flcxibus in nbnerura fe morebint, quoB 
naminabant T^pojias, 'AyTirfipBi, et 'E.TraiSas. Lyrici enim 
Poeta cum tibiia et choria verfuB fuoa ctukebuit, qiio( ideo ap- 
pellat Ari^ophanu, in Nub. vcr. 3ja. 

Kvx.?:'iaiv •xj)piiiv aT(j,aroK«fi*r«j, 

Xf:i;,uari^Eiv> D. jj. de rebus ad Ikiitpublicam/peilaMibttt mjiibart, 
deiibemre. Unde Xcr,ii.a.ra dicuatur tpdy^t», ra, tugatia. ^Tipt-jitt, (Jiajim) Deeraum, plihipnlum, tempori ac neceffitatibus 
populi accoinmodatuin, nullis rcceptis legibus adveTfari debet, 
Petiius, in Leges Atticaa. Erant etiam Senatus *iifiVpar» 
(di6t. ctiam T\c',tii'kiifLa.Ta,) Cne confeofu populi fcripta} qux 
fi in Concione populi non promulgarentur, ejufque fuffragii« 
coii&rmarentur, non erant plufquam aniiua : lin populi accede' 
ret calculuB, diutius valebant. Scribebant non taDtuto Prytanes, 
fed et alii Senatores. Sigon. lib, ii. c. 3, HujuH autem lcri- 
bendt ratio ea tiiit, ut Oratoris aut Senatoria, qui (circeret, et 
TribuB Piytaneatum gventia nomen ci affigcretut, Ut eft ia 
DmeJIh. cap. 9. Archonte Miufipbilo, Hecatombaiorns die ullimo, 
Pandionia tribu PrytaTucam potcJiaUm tsercente, Demo^beHK Di- 
Ko/litnii F. Pteatttenjis retulit, &c. Sigan, Ub. ti. c. 4. ,91,zecli>yGOOg[e ,i.a,Google ,i.a,Google ,i.a,Google „t,i.a,Google I t,zea yGoOgle „t,i.a,Google