Skip to main content

Full text of "Aischylou Tragōidiai (romanized form) =: Aeschyli Tragoediae"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ^- ■ 
η 


^νν>^^^1 


^^^Η 
ι 
Ι 


ι 


ι 


/. ,Μ 


\ΐ^βΒΐ. 


Η 


^^^^^^^Η /. 


^ 


■-**ι 
^9. 


η 


Η 


^Η'^^ 


Ι 


Β 


Ι 


ύ 
Η 


^^Β 


^^^^^Η;-^^ 


■ 


9Ρ 

■ 


ι 


Λ 
Ι 


2 ΟΕΐν}ΕΡΑΙ_ 1_ΙΒΡΪΑ8Υ 
Ι υΝΙΥΕΡΪΞΙΤΥ ΟΓ ΜΐΟΗΙΟΑΝ. 

ΙΕ3ΕΝΤΕ0 Βν Ίβ, 1 


ϊ^ίνί-^. "'-*■,»■ <^ - • / 


ΒΙΒΙ.ΙΟΤΗΕ0Α 

8€ΚΙΡΤ0ΚυΜ ΟΚΑΕϋΟΚυΜ ΕΤ ΒΟΜΑΝΟΚΙΙΜ 

ΤΕϋΒΝΕΚΙΑΝΑ. ΑΕΒΟΙΙΥΙ.Ι 

ΤΚΑαθ3ϊ;Γ)ΤΑΕ. 

ΚΕΟΟΟΝΟνίΤ 

Ε τ ΡΚΑΕΓΑΤυβ Ε8Τ 

6υΐΙ.ΙΈΙΜυ8 ΟΙΝΟΟΚΓΐυδ. ΕΟΓΠΟ ςυΐΝΤΛ ΟΟΚΚΕϋΤΙΟΚ. 
,,ΕΗϋΟΐητΛ 


1 ■- ^ ι ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟ Α 
ίίΟΚΙΡΤΟΚϋΜ ΟΒΑΕΟΟΚϋΜΕΤΚΟΜΑΚΟΚϋΜ ΤΕϋΒΧΕΚΙΑΝ 

Κηϋ1ι1•ΐι«ο §ίηά 1ι1• ]•««Ι :ΜΑη 1878): 

Α. βΓΐβοΗΙβοΗβ ΑαίοΓβπ. ΑιΊΙιιηΙ ο;μ», Χ νοΠ. 

Α•Μΐΐίΐΐ1• ΟΓΑίΙΟΟΜ. 

ΑϋΐΰΙι/ΙΙ 1»|Τυβ(ϋΜ. 

- ^«(I•■ ΗΐιίοΙκ •ίιιχ•1α. 
Α««θ|ΐΙβΜ ίλΙιαίΜ. 

Α ΐιλύΠΌη. 

Αιΐ(1οοΙ41ι ΟΓΑΙΙΟΟΜ. 

ΑιιΙΙιοΙοβΙ» 1/Ηο». 

Α ιιΙΙρΗοΐιϋι οηϋοη••. 

Α|κι11οϋοΓα•. 

ΛροΠοιιΗ Κ}ιθ<1ϋ Ατβοη&ηΐ. 

Α|»|ι1αιι1 ΙιΙιΐ. ΗοαίΑη•, Χ τοίΐ. 

Α ΓΐιΙο|ιΙι»ηΙ• οοηοβίΙΐΜ, Χ τοΠ. 

- ^(Μ1<«■ Η(Οο1ε βίοΜίη. 
ΑγΙμΙμΙοΙο• (Ι• |)μτ|. «ιιΙηίΑΐ. 
ΑγγΙμιιϊ οζι)6(11(Ιο ΑΙοζ. 

• ιΟΓίρίΑ ηιΙηοΓ». 
ΑΐΙΐΜΐΐΗΐιυ•, 4 τοίΐ. 
ΚηΙΐΓΪΙ ί«Ι>α1ιιβ. 

1)οιιΐ4η(}ιβιι{• οΓΑίΙοηοι, 8 τοΠ. 

(Ανολ Ιιι β βίηχίΐηι•!! ΙΙβίΙβη.) 
ΠΙιίΑτοΙιΙ ΟΓΑϋοηοι. 
1)ίο ϋΜΐΙυ•, 5 τοίΐ. 
Ι>1ο (;ΐΐΓ/•ο•1οιηιι•, 8 τοίΐ. 
ΙΜοΑοΓαι Βίουΐυ•, 6 τοίΐ 
ΙΗοηχιΙυι ΙΙαΗο. 4 τοίΐ. 
1-'.ΓοϋοΙ ιοΓίρΙοκι, 2 τοίΐ. 
ΚυΗρίαο•, 8 τοΠ. 

- ΥοΙ III. ΓΓΑΚίηΜίΐΑ. 
ΚιιιοΜυ•. Υϋΐ. Ι— IV. 
1•Ί»1)ΐιΐΑβ Κοηι. ιι^ηοΰν ομιιιογ. ΥοΙ. Ι. 
ΠοΗοιΙοΓυι. 

11»ΓθΐΗ•ιιυ•. 

ΙΙντοάοϋ Η1•ΐ4)ΗΜ>, 8 τοΠ. 

ΙΙοιΙιμΙιιμ. 

ΙΠιΙοΗοί ΚΓΑΐ^ο* ηιίιι., ΥοΙ. Ι Α II. 

ΠοιίΜΐΗ 1ΙΐΜ, 8 τοίΐ. 

• — ιιιϋ Κΐιιΐνϋ. τ. 8•ιιββΙ)ΐικΙι. 

- ΟιΙ/κιο», 8 τοΙΙ. 

• — ιιιϋ Κίηΐνϋ. ▼. 8«ιιβοΙ>υ•ο1ι. 
Η/ηιιιΙ ΙΙοιιιγΗοΙ. 

ΙΙχίΗ'τΙιΙί• ΟΓλϋοηο•. Ι1Ι«(ϋι €&πηίη• ΧΥΙ, «4. ΚΟοΜχ. 
ΙοΜρΙιιι•, 1•ΊΑτίιι•, 6 τοΙΙ. 

Ι•Α•ΙΙ•. 

ΙιοατΑϋι ΟΓ&ϋοοΜ, 8 τοϋ. 
Ι^υοίλη! ορ«Γ•, 3 τοΙΙ. 
14700X011•. 
ϊ^γάη§ άβ οιΐΜΐϋ•. 

Ιι7•ίΜ ΟΓΑϋοηΜ. 

Μβ(Γθ1οβ1ο1 ιοτίρίοτβ•, 8 τοΠ. 
ΝΙβοοίΜΐια• ΟβτΜβηα•. 
Νοηηαι, 8 τοΙΙ. 
ϋηοΜίιΑοτ. 
ΡαοιαπΙμ, 8 τοΙΙ. 
ΡΙιϋΜίταϋ ορβη, 8 τοΠ. 
Ρΐηάλτί οΑπηίη». 
ΡΐΑΐοηί• άΐλίοβΐ, 6 τοΠ. 
Ρίοϋηαι, 2 τοΠ. 
ΡΙαίΑτοΜ τΙΐΜ, 5 τοΠ. 

(Ααοΐχ Ιη 14 βίηι. ΑΜΙιβΙΙβη.) 
ΡΙαίΑτοΜ ηοΓΑΐΐΑ. ΥοΙ Ι. 
Ροίβη&οη. 
ΡοΙ/αβηα•. 
ΡοΙ^Μα•, 4 του. 
ΡοτρΙιτΗο•. 
Ρτοοίαι. 

^α^η^1ι• βι&ττη&οτιι. 
Β1ιβ(0Γ«• Ογμοϊ, 3 τοΙΙ 
βΐιιίθοη βοΐΐι. 
βορΗοοΙΙι (τΑ^οβάίΜ. 

— ^β(^β• ΒΙϋοΙκ βΐηιβίη. 
8Ιο5α«{ βοΗΙΡβ^αιηι 3 τοΙΙ 

— βοΙο^ΑΡι 8 τοΙΙ. 
8ΐΓΑΐ>ο, 3 νοίΐ. 

Τΐιηηΐιϋί ραγαρΗγκιθι, 2 τοΙΙ 
ΤΙιβοάοΓοι ΓΓοιίΓϋΐηαι. 
Τΐιρορίλπινίιιβ Κτβιίαι, 3 τοΙΙ. 
Τΐιβορίιηιϋ ο1ι»γμ1οτ6ι. 
Τ1ιιΐ07(11(ΐ6ΐ, 2 τοΠ. 
Χΐηορίιοηΐίι βχρβάιϋο ΓχτΙ. 

— — ΙΐίΐΙΟηΑ {ΤΤΑβΟΑ. 

— — ΙηΚϋυϋο 0}η. 

— — οοιηιηβηίΑΓϋ. 

— — ιοηρι» ηίηοπ^ 

ί ΖΟΧΙΑΓΑΙ. ΥοΙ. Ι— IV. Β. 1&!6ΐηΙ$οΙιβ ΑαίΟΓβη. .\ηΙ*: '1θ)!Ϊ»1*(ίη•. Υοΐ.1 Γλ«ο Ι.ΑΙΙ. 
.νιΐ|!η•ηιηιι ιΐο οίνίι*ΐ« ΐνι. 2 τοΠ. 
1<ο•Ιιι ΙιΙιτϊ ι1«> ΐη«Ι. ηΐΑΐΗηη. •Ι (1« 
ιιι•( ιηιιιιολ. 

\1« οοη•οΙ]ΐΐίοη« ι^^τ^ V. 

ΐΆ«'•.ιτ'.« ον'ΊΐχηΗΜίΐΜϋ ί^. ινίιΊοΓ. 

- οοηιιη<>ηΙ. »\( ΙΜηίοΓ ΥοΙ Η ΑΙ. 

«1φ 1•ΐτΓ.οιΐ*11ιοο ν»1 γ.μ:•.ογ. 

νΙο 1•<'.1ο οι»»11 ΚΛ. ιηιαοΓ. 

ν'.ι:«νΛ ν•.ν•.;'.1» Γι.'ΐνΓ:••. οΛΤ'ν.ν.Ά 

ι'Λΐ-.'.ίν.» 

ι'•,»•<'το'.ν.» «ηνίΑ. Π το" 
< '•»•:•Γ.•:••* .•Γ4ί:»•:•:•ί «^Γοοί-Αλ» ί \ . ι; Οοηι«Ιίαι Νίρν*»•. 

Οαιϋυι Κιιίχιι. 

Ραγμ ΓΙίΓν^.'.:*, 

Ρ»(7• θΓοΐ«'&•ί« 1ί^. Υ Ι. 

Ρ^«^ο^(^^ οΑπηιηλ. 

ΚυίΓορΙα•. 

ΚΙοηι• «Ι Αιτ.ρ«1ίιιι. 

Ο «να•. 

ΐι<'.'.:αι. 2 τοΙΙ. 

Η*>««07:* Αρο".τ.•.• Γ*ί::$ Τττΐ 

Ηοτ»::ί ο^ιτττ.ι&Α. 

* «*9• • •• «** > - / ΑΙΣΧΤΛΟΤ ;■ ,/, _ 

ΤΡΑΓΩΙΔΙΑΙ. ΑΕ80ΗΥΙ.Ι 

ΤΕΑΟΟΕυΐΑΕ ΚΕΟΟαΝΟνίΤ ΕΤ ΡΚΑΕΡΔΤυβ Ε8Τ ΟϋΙΙΙΕΙΜϋδ ΏΙΝΏΟΚΕΙϋδ. ΕϋΙΤΙΟ ^υIΝΤΑ ΟΟΚΚΕΟΤΙΟΚ. 
Ι.1Ρ8ΙΑΕ 

ΙΝ ΑΕϋΙΒϋδ Β. α. ΤΕϋΒΝΕΚΙ. 

ΜϋΟΟΟΙ,ΧΧΠΙ. Ι«ΙΡ81ΑΕ. ΤΥΡΙ3 Β. Ο. ΤΕυβΚΚΚΙ» ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ 

ΒΒΙΤΙ0ΝΙ8 ^υIΝΤΔΒ. ΑββοΗγΗ ΐΓ3^06άίαΓαιη δβρίβιη ιιηιΐ8 βχδίαΐ οοάβχ ββοιιΐΐ 
υη(ΐ6θίιηί ίηβαηΐίβ, οΐίιη Μβάίοβαβ, ηπιιο ΕαυΓβηΙίβηυβ ρΐαΐβί 
XXXII, 9, ςπβιη αοοιίΓΑΐίαβ άββοηρδί ίη ΡΓα6ίαΙίοηί1)α3 βάίϋοηίβ 
Οχοηίβηβίδ νοίαιηίηίβ ρηοαί αβ Ιβτύί, Άάάϊίο 6ΐίαιη ββήρΙαΓαβ 
δρβοίιηίηβ 6χ €Ιΐ06ρ1ΐ0Π8 (373—416), (ΐυοά ΡβίΓΟ άβ Ραηβ, Γγλιι- 
01801 61ίο, νίΓο 6Γα(ϋΙί88ίΐΏο , αοοβρίιιπι ΓβίβΓΟ. Ρηπια 1ΐ1ΐίϋ8 
οο(1ίοί8 ηοΐίΐία ΑπώΓΟβίο Ολίηβΐάϋΐβιιβί ά6ΐ)6ΐιΐΓ, ςυί ίη 6ρί8ΐθ1& 
^^ΓΙοΓβηϋαβ βχ ηο$(Γθ 3ίοηα3ί6ηο Αηρβϊοηιιη νΠΙ ΚαΙβη* 
άαείηηϋ,^' ηοη βαΐίβ οοηβίβΐ ςιιο &ηηο,* αάΝίοοΙαιιιη Νίοοίυιη, οο- 
(ΙίουΐΏ ιηαΐίοπιιη ρο38638θΓ6ηι, (Ι&Ια Ιι&βο 8θπρ8ίΙ (XV, 1. ίη Εάηι 
ΜβΓίβηβ ϋοΙΙβοϋοηβ ΞοΗρίοηιιη, Ρβπδ. 1724. νο1.3. ρ. 488. βίνβ 
VIII, 8. νοί. 2. ρ. 368. βά. Μβΐιαδ, ςυββ ΡΙοΓβηΙίαβ ρροάίίΐ α. 1759.). 
^^Εβη νεερβη, ροείβαφΑατη €06ρ6ταιη 8€ηδ6Γ6 αά ί6, τβάάϋνιη 
68ΐ τηιΜ α ΡαηίάΙβοηβ νοίητηβη χΙΙηά βχίηιΐηιη αά ίβ βχΒ^ζαηϋο 
άβίαίηηι, Οηοά εαηε ηί νίάί, {αοιίβ α τηβ οΜιηηϋ ηΐ οπιίεβα 
οηνα ίη 86 αηίηιηηι ο€ΐιΙθ8^η6 οοηνβΓίβΓβτη. Ε8ΐ βηχηι βχίτπίαβ 
ρηΪ€Ληίηάίηί8 βί άίρηητη 8αη6 ςιηοά ίη ΒίΜϊοίΗβοαηι (ηαηι 
ίατηρτίάβτη ιηιτηίρΓαΓβί. Οοηϋηβί 86ρί€ΐη ίΓαροβάία8 ΞορΗθ€ΐί8, 
8€Χ Αβ3θΜηί8^^ Ατροπαπϋοα ΑροΙΙοηϋ χη ΙίδΓ08 ςηαίηοΓ άχ- 

■) ςηο &ηηο] ΑχηΙ>Γ08ί]ΐιη, οηίτιβ ίιη&^ηβπι αβΓΐ ίηοίβαπι Μβ- 
ΙιιΐΒ νίίβ,θ 61118 Λ\ί 86 βοΗρΙι&θ ρΓ&6£χί1; νοΙ. 1. ρ. ΟΧΙιΥ. , ηαίηιη 
6886 ηονίιηπβ ιη6η86 86ρ1;6ΐηΙ)η α. 1386, ιηοΓΐ;ιιιιιη ιη6η86 ΟοίοΙ)!! 
&. 1439, ρο8ΐ;Γ6ΐηο8 ν6Γ0 γίΐ&6 αηηοβ Βαβίΐβαβ &1η8φΐ6 ίη τβ^ίο- 
ηίΙ)α8 1;Γ&η86^886, 6χ ς[ηο οοΐΐί^ ροΐ68ΐ; 6ρί8ίο1απι Ιι&ηο ιηβάία 
£6Γ6 βίαβ &6ΐ;α1;6 βοήρίαπι 6886. 

^) 8βχ Αβ8θΗίηί8\ Αβ8θΜηί8 8ί 80Γίρ8Η, οαίαιηί 1&ρ8ΐι 8θήρ8ϋ. 
^τιοά &η1;6ΐη 8βχ άίοίΐ; Α686ΐΐ7ΐί 1;Γα&^θθάί&8, πιαηί£68ΐ;Α 68ί 6ΓΓοη3 
οή§^ο. Νλπι ^ητιιη ΑιηΙ)Γ08ίτΐ8 1ι&8 Πΐ6ηιβ, υί 6χ νβΛίΒ ^^ΗβΊΐ υβ- 
ίρβτί^^ ίηΐβία^ϊητ, ρααοΐΒ ρο8ΐ;^τι&ιη 6θά6χ ίη ιηαηη8 6ίη8 Υ6η6- 
τ&Ι 1ιοΗ8 86Ηΐί6Γ6ΐ;, ηοη &ηίιη&άγ6Γΐ;6Γ&1; ^η&1;6ηιίοη6ηι ιη ίοΐιαηι 
61; ^η&1;6ηιίοηί8 ί9•' ίοΐία 86χ ιη6άί& 6χο1(1ί886 : άβ ς[ΐιο ά6£66ΐτι 
τίά6ηά& (^αββ άίχί ίη ΡΓ&6£αίίοη6 6άίΐίοηί8 Οχοηί6η8ί3 86θπηά&θ 
ρ. ΠΙ. Γν. (α1)ί ρ»^. IV. Κη. 28 ρΓΟ "26. ίη1;6^8" Ι6^6ηάιιπι "26 
—81 ΐη^6£^8.") ^η&θ Ιαοαηα ς[πηιη Α^απίθπιηοηίβ ραΓΐ;6ηι πια* 

Λ* IV ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

εϋηοία, ίη τηβηώΓαηΐΒ, ΙϋβτίΒ^ηβ ρταϋεείηιίΒ βί ^ηαε ρνο αηΗ- 
ςηϋαίβ 8%ια, τηβο ςκίάβτη ίηάΐοίο^ αηίβ 86Χ06ηΙβ8ίτηηιη αηηχιτη ^ 
βχαΓαίαβ $ηηί, ΣαΙϋηάο νοΙηΐηίη%8 Ηηίηδϋβ ^οίη αβ^ηαΐ Ιαϋ- 
ίηάίηβηι , Ιοηρϋιιάίηβτη άηούηβ Ηοο άίρΐϋβ δηρβΓαί, ΗαΙβί ρβν 
ίοίητη ίηηιαΓρίηϋ)η8 ίη86Γία ηοίαΜια ρΙηΓίτηα βί ρβηιΗΙία οοτη- 
ρο$Ηί88ίηιί$ Ια6ή8 αΐ^ηβ βχ ηοΙήΗ88ίτηί8 αιΐ€(οηδιΐ8 8ηηιία, Ση- 
οΗΙο ΤαΓΓβη8€, ^ηαβ ΟνεΙαβ €ίνίΙα8, 8ορΗθ€ΐ6 αο ΤΗβοηβΑ 
XXXIX Ηη€ΐ8 ° ςηαβςιΐίβ ραρίηα 8ίρηαΙηΓ^ /ο/ια οτηηχα €€1<Χ VI 

ζίοΐΑΐη θΐ; Xο^ιψ6^α^ν ίηίίίαιη ΙιαιιββΓϋ, ββχ Ιιαηίτιιη £&1)α1&6 οβδβ 
νίά6ΐ)&ιι1;τΐΓ ^ηβ,Θ τβ νβΓα ββρίθΐη βιιηΐ;: (ΐπί θγγογ οοπιπιπηίβ Ααη- 
1>Γθ8ίο 68ί οηπι άηοΙΐηβ ρΓπηίβ Αθ8θ1ΐ7Η 6άί1;οηΙ>ιΐ8, ΑΙάο Μ&ηη1;ίο 
θΐ; Αάτί&ηο ΤηηΐθΙ)θ, ^αί Γθ06ηϋ1)Π8 η8ί αρο^αρίχίδ ραήΙβΓ άβ- 
ίθοϋβ ίρβί ς[τιο(][ΐΐ6 ββχ ΐαηΐίπηι βάβΓβ δΠ)! νίάθ1)&η1;πΓ ΐΓβ^οβάίαδ. 

^) αηίβ 8€Χ0βηΐ€8ίτηηΐίη αηπΗτη] 1ά βδΐ; οιγοα αηηπιη 820. Εχ- 
ΛξξβΤΛϊ Α]ηΙ)Γ08ία8, χηοΓΟ δποπιπι ίβιηροπιιη, αθίαίβπι οσάίοίδ, 
άτιοΙ)τΐ8 οιγοΗογ ββοηΐίβ &\> νβΓΟ 8,1)6ΓΓαη8, ίηάποΐαβ ίαπά άαΙ)ίθ 
ΙϋθΓαηιχη οαρϋαΐίαιη &ά8ρ60ΐ;α, ς[τιίΙ)ηβ βο^οΐία ίη οοάίβθ βχαΓαΐα 
8111)1^ 6ΐ αά ς[αα8 ροϋδβίιηιιιη ίίΐαά ^ιιο(][πθ ββΐ; ΓβίθΓβηοΙαιη ς[αο(1 
ΙίΐβΓ&β ρταΙί88ίηια8 άίχίΐ; ΑιηΙ)Γ08ία8 θΐ; ραηΐΐο ροδΙ; , π1)ί άβ βοΐιο- 
Ιϋδ άίδβιΐΐθ 1ος[ΐιί1;ιΐΓ, ΙίΙθΓαδ ΰοτηρθ8ίίί88ίτηα8. 

<*) ΙιχιοίΙΙο — 8ορΗοοΙβ αο ΤΗβοηβ] Ηαβο Εά δοΐιοΐία ίη Αροΐΐο- 
ηίαιη βρβοΐαηΐ;, ς[ηίΙ)η8 ίη οοιίίοβ ΒαΙ)80Γίρ1;τιηι ββϊ ^^παράτίειταί 
τά σχόλξ,α ί•^ των Λονκίλλου Ταρραίου χιχΐ Σοφοκλέους καΙ Θέ- 
ωνος. Τάρρα πόλίς Κρήτης, ως φησι Λογγινος ίν τοις φίλο- 
λόγοίς" Μαΐβ ίβ^ίίυΓ ΑπιΙίΓοβίυβ ριο Ταίτλαβο βοΗρβίΐ ΤατΓ6η8β, 
ςαοά ίη Τατ8βη8β οοΓΓαρίΙ; Μθΐιιιβ, άβ Τλγβο βο^ΐαηβ, ^ΠΛβ Οίΐί- 
οίαβ τΐΓΐ)8 θβί. 

®) XXXIX Ιίηβί8 ςηαβςηβ ραρχηο] Ηοβ ΑηιΙ)Γ08ίιΐ8 ρααοαηιπι 
Ιαηίπηι οοάίοίδ "Λβη' ϋβ^ρβη" αοοβρίίί ραήηαηιπι νβΓ8ίΙ)υ8 ηιι- 
πιβΓαίίβ άίχίΐ; : βί ρΐηήαηι ηηιηβΓ&ββθΙ; , νίαίβββΐ; νβΓβηηπι ηαιπθ- 
Γαπι ρΙθΓαακιαβ ρααΐΐο ιηαίοΓβπι ββδβ, νβΐηΐ; ίη Χοηφόρων ρα^ηα, 
ςτι&ηι ίη 1;&1)π1α 1ί1;1ιο^Γ&ρ1ιίο& άβΐίηβ&ΐι&πι βοΐιοΐίοηϋη βάίΐίοηί 
ιη£8,θ αάίηηχί, νοΓβηδ οοηϋηβηίβ ς[παάΓ&^η1& ^τιίη<][τΐ9. Νβι^πβ 
Ιιοο δαίίδ αοοιίΓαίβ άίχίΐ ΑπιΙ)Γ08ίαβ) οοάίοβιη ίοΐίίδ βοηβΙι&Γβ 266. 
η&πι 264. ίαηίαπι βιιηΐ;: ηίβί ΟΟΙιΧνί. θγγογ βδ* ί^ροίΐιβί&θ ρΓο 
ΟΟΙιΧίν. Οηιηίηο βηίπι β* ΡΛΓίβίηΛ θ* ΠοΓβηίίηα βάίίίο \&1άβ 
ηβ^Ιί^βηΙθΓ βηηΐ; βχοηβαβ ρ&Γϋπι βθΓίΙ)απιηι, ^ιιί Ιιαδ βρίβΐιοΐ&β βχ 
8.η1;ο£^Γ&ρ1ιίβ άβδΟΓίρββηιηΙ; > ραΓίιίηι βιΙίύοΓαπι βί; ί7Ρθ^^β^Αΐ*^ο^ 
οαΐρα. βίο βυρΓα Ιίη. 6. νοο&1)ΐι1υπι ίη8βηα βχοίάίΐ; ίη βά. ΡΙογ., 
βί £οο Ιοοο ίη Ρλγ. Ιβς^ϊαΓ ΣηοίΙίο ΤαΓτβη8β , ςιιαβ ΟτβΙαβ (ήν{ία8^ 
8ορΗοβΙβ ΑΐΗβηοαβ (βίο) — ςηοςηβ ραρίηα — ροβΗοπηι αΐί^ηίά /Όγ- 
ηιοβίιη — ηυαηςηαπι βτβ — α/Ι^ηβτ^ηί — ρβτίΛϊιΥ, ίη ΓΙογ. υθγο Ζμ- 
(ήΙΙο Τατ8βη8€, φιαβ (ήνίίαβ οβΗβ €8ύ 8ορΗθ€ΐ€θ, αο ΤΚβοηβ — ςηα- 
ςηβ ραρίηα — ροβΗοητη αΐίςηιοά νοίηιηβη /Όνηΐ08ίιΐ8 — ηνβςηαίη βνβ 
— οδ^ΐί€ΓΗη( — ρβΓδίβΗύ, ΡΚΑΒΡΑΤΙΟ. V 

ενηί, Λίςηβ ηί Ιοίηιη ΙίτβνϋβΓ βχρίίοβιη^ ηητη^Ηαηι ροβϋϋαηι 
αΐίςνίά (ΌίΊηο8ίΗ8 νίάϊ. ΟΓΟβοαηίΰαβ βΟΓάβε ηηηιςιιιατη ^ΰνβ 
ΙίΙ>Γ0 ίΙΗ οδ/^ΗβΓΗηί, ί€ά €οηιίη8 8αίί3 αο ηϋίάηί ρ^ΓΒίϋΗ. 
ΑηηΒρα^ ηοείβν ίη Ηοο ρτο^βοίο αιηίοίβίίηιί νίη ίηρίβνϋ 
ηιηηνί , φιοά ίαηία χΙΗ ονινα /Ί/ιΥ ηί υοίητηβη ίρενηι ίη 
ίηοΒ άβνβηίΓβί ιηαηηΒ. ΥεπέίΛ Ηαεο βαϋε άβ νοίηηιίηβ ηο- 
8ίΓ0.'^ Ιιιΐ6ΐ1ί£[ίΙιΐΓ 6Χ Ιιίβ ρΗπιαιη οοάίοίβ 6χ βΓαβοία ίη Ιΐα- 
Ιίαιη (Ιβίαΐί βΐ ίαιη Ιιιιη Γοΐϋβ ςυαΙΙαοΓάβοίιη (Ιβίβοΐί ροβββββΟΓβιη 
Νίοοί&ιιηι Νίοοίααι ίαίβδβ : ρηηιυβ νβΓΟ ςιιί βχοβΓρΙαβ Ιεοΐίοιιββ 
φΐΜά&ιη ρΓοΓβιτβΙ ΡΓαηοίβουβ Κο1)οη6ΐ1υ3 ίαίΐ, (^υί οοάΐοβηι βΐ) 
ΜαΗαηο δ&νβΠο, Ρ&ΙβνΙο βά ββ ιηίββιιιη, υίβη^υιη αοοβρβΓλΙ ηυο 
ΙβιηροΓβ βάίΐίοηβιη ΥβηβίΑΐη λ, 1552. ρΓ36ρ8Γ3ΐ)&(, ββά ςαυοι βά 
ΙΓ68 ρηηιββ ί&1)αΐ38 ίαιη αΐϋβ υβυβ ββββΐ εοάίοί1)ΐΐ8 Ιβιη 3(χυΓ&Ιο, 
ιιΙ ίρβί νί€ΐ6ΐ>β(ιΐΓ, βοηρίίβ *^ηί ηηΙΙα ίη 08 ίηΗαβεβηί ηιαούΐα^^^ 
83ΐί8 ΗβώαίΙ εοάίοβ &1) δβνβΐΐο βυρρβάίΐβίο ίη ςαβΙΙυοΓ ροβίΓβπιίβ 
υΐί Γ3ΐ)υ1ΐ3» ςηοά ίΐβ ΓοοίΙ υΐ ηοη βοΐυπι βάίΐΐοηΐβ ΑΙ^ίηαβ νίΐίβ 
ρΙυΓ3 6χ οοάίοβ ίΐΐο ΙαοίΙβ οοΓΠ^βΓβΙ» ββά 6ΐί30ΐ 8ρ66ίπιίη3 ςυββ* 
άβηι νίΙίοδΗηιπ) οο^ίοίβ ΙβοΙίοηυπι, ςυβρυπι 6ΐη6ηά3ΐ1οη68 βΐ) 
Μίο]ΐ36ΐ6 δορίιίβηο 3εο6ρ6Γ3ΐ, ίη Αρρβηάίοβ αά ΡΓββίβΙίοηβηι 
ρΓορουβΓβΙ ρ. XVII — XXIV. Νβο 8ε1ιο1ί3 ίη Γ3ΐ)υΐ38 86ρ(6πι ηβ- 
^ΙβχίΙ, δβά βοθβπι 3ηηο 1552. 86ρ3Γ3ΐο βάίάίΐ νοίυπιίηβ : (Ιβ ςαα 
βάίΐίοηβ θΐίο Ιοοο ρ1ηΓί1)ΐΐ8 (Ιίοβηάυπι ηιίΗί βηΐ. Ου ο ΙβπιροΓβ 
οοθβχ ίη 1)ί1)Ιίο11ΐ603ΐη Μ6(]ίθ63ΐη (ΓβηδίβηΙ ηβςτίβ β^ο οοπιρβΓίυπι 
1ΐ3ΐ)βο ηεο ΡΓ3ηοί8οα8 άβ Ρυηβ ίηνββϋ^βΓβ ροΙβΓβΙ, ςιιυηι πιυΐΐίβ 
3ΐ)}ιίη6 3ηηί8 ^6 Ιιβο ςυ368ΐίοη6 3ά βηηι 80πΙ)6Γ6Π). δί ίηΙβΓ 1ί- 
1)Γ08 ΓυίΙ βχ 1)ί1)ϋοΙΙΐ6θ3 Νίοοίί ίη Μβάίοοβπι ίΙΐ3ΐ08, τυΓβυβ βχ 

^^ 1>β Ιο&ηηβ Ααήβρα βίοιιΐο οοιηραΓ&ηάα ΑχηΙ)Γ08η αά βυχη 
θρί8ΐ;ο1& Υ, 84. ρ. 268. 269. ίη ^τια ΑιηΙ)Γ08ίπ8 /ι6γο« εαστοβ εχ Β\/' 
χαηϋο ίη δίΰίΗαιη αδ Αατίβρα (ναπδηήββοβ πιβιηοτ&Ι;. Μαίοηβ ιηο- 
ιηβηϋ Ατιιίβρ&β ίρβίηβ αά Απιΐ)Γ08ίτιιη βρίβΐοΐα ββΐ (XXIV, 53. ρ. 
1027.) ίη ^ηα ββήρίοηιιη ρΓοίαηοηιιη γοΙππιίηΑ βχ ΟΓ&ββία αΐΐαΐ;» 
Υθηβΐίηβ 86 1ιαΙ)6Γ6 86ήΙ)ί1; άιιοβηία βί άαο άβ ς[τι&.άΓ&^ηί& , βχ 
<1ιιίΙ)ΐΐ8 Βρθοίηιίηί8 οαηββα ίηίθΓ &Η&ηοηιίηΑίθΓρΗθίΑΓ^οηαιιϋοα, 
Ηοιηβιΐ ίΐίαάβηι οτυη ΑτίβίατϋΗο Βΐιρβν ΙΙίαάβ, ορηΒ φιοάάαηι βρα- 
Ηθ8Ηίη βί ρν€ΐίθ8{88ίίηητη, Ρΐαίοηβιη, Χβηορίιοηίθΐη , ϋίοηβιη Οαβ- 
βίαιη 6^ ^^ΝαπαταΗσί οηίηβάαηι ΑΐΗβηχβη8ί8 υοίητηβη (^ηοάάατη ηιαχί- 
ηιντη ηβο αέΙΗιιο βηϋητη άβ ϋοβηί»: ηχΜί ηβςηατη ('αοβίιιτη άίοίιιηι ββί, 
ςηίη ίδί ηοη ίην€ηία(ητ.'*'* ^ηο^αη1 1ίΙ)Γθπιιη ρ&τ8 &1ίς[η&. ίηΐθΓ 
608 6886 νίάβΙτίΓ ςτιί οηηβ ίη 1>ί1)1ίο1;1ΐ6θ& ΜΑΓοίαηα ββιταηίηΓ, 
Ιηβοπρίο "κτήμα Βηασαρίωνος." VI ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

6& οΒίΑΐυβ 6886 ροΐβδί, ςααπι 1)ίΙ)]ίοΙ}ΐ6(^ Μβάίοββ 3. 1496. «ϋη- 
ρβΓβΙιΐΓ : (Ιβ ςαα ο&ίαιηίΐαΐβ Βαηθίηίαβ άίχίΐ ιη ΡΓββίαΙίοηβ αά 
ΟαΙ&Ιο^υιη οοάίοιιιη ΕαατβηΙίαηοΓαιη βΓ&εεοηιιη νοί. Ι. ρ. XII. 
Ουί ραηοίβ ροβΐ Βο1)θΓΐ6ΐ1αιη αοοίβ οοάίοβ αβαβ 68( ΡβίΓαβ Υίο- 
Ιοηαβ ίη ΡΓ&βίβΙίοηβ^ αά βάίΐίοηβιη Αβδοΐιγίί βΐ) Η. δΙβρΗβηο 
3. 1557. 6χου39ΐη ίΐα άβ βο ΙοηυίΙαΓ ιιΐ 1)ί1)Ιίο11ΐ6θ3ΐΏ Μβθίοββπι 
ηβ ν6Γΐ)0 ςυίάβΐΏ ιηβηιοΓΟί, δβουδ αίςυβ ίη αΐπδίβείΐ ορ6Γϋ)υδ 
6Χ 60€ΐί6ί1)υ8 Ιιυίυδ 1)ί1)Ιίο11ΐ6θβς βάίΐίδ, νβΐυΐ ΡοΓρΙιγπί 1ϋ)Γί8 άβ 
3])8ΐίϋ6ηΙί& 3. 1548. 6ΐ €ΐ6ΐη6|ΐΐ6 Αΐ6Χ3ηθΓίηο 3. 1551. ουίυδ ίη 
βίΐίΐίοηίβ ΡΓ36ί3ΐίοη6 €θ8πιί ίη θί(3ηά3 ΜβοΙίοβΟΓυπι Ι)ί1)Πο(Ιΐ6θ3 
3ΐ3θπΐ3ΐ6πι ρΓ36(1ίε3(. Ρθ8ΐ ΥίοΙόΓίϋηι 3ΐϋ ηοη ρ3υεί εοάίεβπι νβΐ 
ίηδρβχβηιηΐ νβΐ ίηΐβ^ηιιη ευηι 6Χ6πιρΐ8η1)υ8 βάίΐίβ εοπιρ3Γ3Γυηΐ, 
6ΐ Ιιοίΐίε ςυοςαβ ηονί ςυοΐ3ΐιηί8 ΓβΓβ ρ6Γ6^πη3ΐθΓ68 ΡΙοΓβηΙίβπι 
εοάίείδ νίάβη^ί , Ιοη^βηοΐί , βχευΐίβηάί ε3Π883 βίίβυηΐ , ηοη γ3γο, 
υΐ ΓβΓΐ Ιιηίαδ ΠΒπ εοη(1ίΙίο , άβ ΗΐβΓαΙίδ βΐ ΙΗαπδ 3ΐϋδςπβ Γ6ΐ)υ8 
ηιίηυΐίδ ηοηηίΐιίΐ ίηΙΟΓ 8β θίδεΓβρΑηΙβδ, 8βά — ςυοά β^ο οριοςιιβ 
8ΐιιη βχρβΓίυδ ςυυπι εοθβχ αηΐβ Ιιοδ ςηίηάβείηι 3ηηο8 βΙ) Ρ. Οαβί)- 
ηβΓΟ πιβ08 ίη υδϋδ 3εευΓ3ΐΐ88ίηιβ εοπιρ3Γ3Γ6(υΓ — ηίΐιίΐ εΐίείβηΐβδ 
ηυοθ Ιαεβπι 3ίΓβΓ3ΐ Ιοείδ εοΓΓυρΙίοη1)Π8, ςυοΓυηι νί1ί3 ρΙβΓβςυτν 
36ΐ3ΐ6ΐη οοθίείδ Μβάίεβί ηιυΐϋδ δβεηΐίδ 8υρ6Γ3Γ6 οβΓίίδδίπιίδ (Ιο* 
ηιοηδίηιτί ίηθίεϋδ ροΐβδί. 

Εχ εοάίεβ Μβάίεβο ά6ην3(3 δυηΐ (ΐηο((ΐυοΙ 3ά Ηυηε υδςυο 
άΐβπ) ίηηοΙυβΓυηΙ 1ΐ3Γηηι ΐΓ3§06θί3Γυιη 3ρο^Γ3ρ}ΐ3 : (ΐυοάρπηιυδ 
οπιηίπίΏ, ηίδί ΓβΙΙογ» ΟβΟΓ^ίυδ Βυρ^βδίυδ άίχϊΐ ίη 3ηηοΐ3ΐίοηί1)υδ 
3ά δαρρίίεβδ ρ. 41. 3ηηο 1821. βΗίΙίδ, βίδί ηοη 3ΐίο, υ( νί(ΐ6ΐιΐΓ, 

β) Ρβ^.ΙΠ. ^Όποάρτίνε βντοΓβ ρηοάατη ηοη ρατυο εοη/Ίιεα Ιιαβο 
/'άδηία [Α^&ιηβιηηοη] βταΐ αίΜ ΟΗοερΗοτίΒ, οηρίηβηι ?ιηνΐ3 ίηοοτη- 
ηιοάΐ, ηίβί /'αΙΙοΓ, ίηάίεαδο. Εναηί ίη νβίΐί8ΐί88ίιηο ηοΜΗβείτηοςηβ νο- 
Ιητηίηβ , ^ηο οοηϋηβηίΐίτ οηιηβε 8ορΗοοΗ8 αίςηβ Αββο/ι^Ιί ίτα^οβάίαβ 
— ηβο ηοη ΑροΙΙοηη βΐίαηι ΑνροηαιιΙίοα (ίά αηίβτη αρηά ηθ8 β8ΐ) ατη- 
δα€ Τκιβ /αδκ/Λβ 8σήρΙαβ — Ιαρ8αβ αηΙβτη ίΙΙίηο 8ηηΙ ραρίηαβ ηοη- 
ηηΙΙαβ, 8ίυβ αδ ίηιρτο1)θ φιορίαηι €χοί8α€^ ίη ςηίδΐί8 νβΗςηα <ιο τηαρηα 
^ηίάβτη ίΙΙα [(ΙΗΛΘ ηιιηβ άβββΐ;] ρατδ Αραηιβτηηοηίβ οοηίίηβύαΐην βΐ 
ιηϋίητη ΟΗοβρΗοταηΐίη τηαηβδαί. Ρ&β". IV. Ηη. 9. "βα; Λοο ηθ8ΐνο 
βχβηιρίατί.'*^ ϋη. 21 ^^ηοβίΓνηι Ιίδηιηι,''^ ΤΆξ. VI. ϋη. 26. ^'β ηο8ίΓθ 
/ιοο εχβηιρίατί.^^ 1ίη.33. ^^ίηηο8ΐΓθ αηαςιιί88ίηιο εχετηρίατί.^"* ΡαΓϋοΓ- 
ςηβ Η. δίθρΙίΛηαβ ίη ίπΗίο αηηοίαίιίοηηιη ρ. 354. '^Οκατη — νιο- 
ίοΗη8 — βχβηιρίαΐ' ηιιΜ ά6άί88βί οιιτη Ηύνο ρηΐβΐιβττίηιο αο Ό6ίιΐ8ΐί8- 
βιηιο ριιοάατη 8ηο (οοηΙαίη8 ίρ8β 8Ηΐη (ββϋβ) 8ΐαηηια οηνα 8ηηΐ7ηο^η6 
8ίηάίο οοΙΙαίιαη — " ΡΕΑΕΡΑΤΙΟ. VII 

^ΐΓ^ιιηιβηΙο ιηοΐιιβ ςυ&ιη ςαοά εοάΐοββ οπιηββ ίη νίΐϋβ ρΐατίιηιβ 
«6 ρΐαηβ 8ΐη£[αΐ3π])υ8 οοηββηΙίΓβ νίάβΓβΙ. Οηο βΓ^^ηιηβηΙο δοΐο 
ςιιαιη ηοη ιηαΐίαιη βίϋοίαΙιΐΓ , β^ο 1ΐ8ηο ςααββϋοηβιη βεοαΓβΙίαδ 
ΐΓ&οΙαηάβηι ιηίΐιΐ 8αηΐ8ί εοηιιη6ηΙβΙίοη11)α8 Ιη1)α8 ίη Ε6ΐιΐ8ε)ιϋ 
ΡΙιΠοΙο^ο βάίΐίδ νοί. ΧνίΠ. (α. 1862.) ρ. 55-93. XX. (δ. 1803.) ρ. 
1—50. 385—411. XXI. (α. 1804.) ρ. 191—225. Ε8( Ι&ιηβη 8ρο- 
£[Γαρ]ΐ0Γυιη ίΐΐοηιιη ηοη βαάβπι οοιηίαηι γ&ΙΙο. Ρ&αοί88!ηι& βυρβρ- 
βυηΐ ςηαβ (ΓίΙθ£^3πι 0Γ68ΐ6βπι, οπιΐ88ΐ8 ρΙβΓυπιςιιβ €Ιΐ06ρ]ΐ0Γί8, 
€ΐ δυρρ1ίθ68 οοηΐίηβαπί, ρίαππια νβΓΟ (Ηιιηι ρηηι&ηιπι ΙτΛ^ο^άι- 
Άτηχη , ςαββ ουπι ΙοΙΙάβπι δορίιοοίίβ , ΕιιΗρί^ίβ βΐ ΛΓί8ΐορΙι&ηΐ8 
ίβύαϋβ ΓβΓβ βοΐαβ ίη 8θ]ιο1ί8 ΒγζαηϋηοΓαπι ΐΓαοΙ&η 86ΐιο1ϋ8ςιΐ6 
ΐίΓοηαηι ίη8ϋΐαΙίοηί 8οη'ρ(ί8 ί]Ια8ΐΓ&Γΐ 8θ]6ΐ)8ηΐ. Ροιτο βρο- 
^Γ9ρΙΐ3, ςαοηιπι ηοη γ3γο αΐίιιά βι αΠο ά63οη1)6Γ6ΐιΐΓ, 6ΐ8ί 
83βρί83ίιη6 νβΐ ίη εο€ΐίοί8 Μβθίοβί νίΐίοηιπι 6οιτ6ε(ίοηί1)α8 νβΐ 
ίη ΐ6οΐ6ΓβΓίί8 εοΓΓυρ(3Γΐιπι ίηοοΓπιρΙ&Γυπιςυβ ΙβοΙίοηιιηι πιυΐα- 
Ιίοηί1)υ8 ίηΐ6Γ 86 εοη86η11&ηΙ, Ιαπιβη ηοη ραυ6ίοη1)η8 ίη 1οεί8 

ίηΐ6Γ 86 άί886ηΙίΓ6 ΓβρβΠυηΙυΓ, 1ί1)Γ3Γί!8 9ΐίί8 αΙίΙβΓ ρ600&ηΙί1)ΙΙ8 

€0ΓΓ6εΐ0Γί1)α8ςτΐ6 8ΐίί8 οΐία Ι6η(9η1ί1)ΐΐ8 , ςαοΓυπι &υάαεί88ίπιυ8 
06ηΐ6ΐΓία8 Τηοΐίηίυβ ΓαίΙ, οαίυβ Γ6θ6η8ΐοη6πι 6χ1ιί1)6( αρο^Γβ- 
ρΐιυηι Ρ8ηΐ68ί&ηαπ), 1ρ8ίυ8 ΤΓίεΙίηϋ πιαηα 80ΓίρΙιιηι , ηυοά ηιιηο 
ίη Μα86ο Γ6^ίο Νββροΐίΐαηο 86Γν3(υΓ, άβ ςυο ρ1απ1)ΐΐ8 (Ηχί βεΗο— 
Ιίαςυβ ΤΗεΙίηΙί Ιη Α£[9Πΐ6ΐηηοη6Πΐ 6ΐ δβρίβηι βά Τ1ΐ6ΐ)38 6(1ίάί 
ίη εοη)Π]6ηΙ&Ιίοηί1)υ8 ίΟΐρΓα η]6πιοΓ&Ιί8 ΡΙιί1οΙθ£[ί νοί. XX. ρ. 8. 
^. 30—49. νοί. XXI. ρ. 193—225. 

ΑρραΓβΙ 6Χ ίιίδ Α68θ1ΐ7ΐυπ] ςαί 6ηΐ6η(]&Γ6 ν6ΐίηΙ ηΐΐιϋ α8- 
ςυΑΠί ρΓ&68ί(]ίί ρ&Γ3ΐυπι }ΐ3ΐ)6Γ6 ρΓαβΙβΓ οοάίοβηι Μ6άίθ6ηπι 
^ΓβπιηιαΙίεοΓυπκιυβ ν6ΐ6Γυηι — ίηΙβΓ ηαοβ υηη8 οηιηίυηι πιαχίπιβ 
βηιίηβΐ Η68γοΙιίϋ3 — ηοΙαΙίοη68 836ρ6 α1ί1ί88ίηΐ38, 8ί (ΐυί8 Γ6ε1β 
ίΐ8 ηΐί <1ΐ€ΐίθ6Π(. Νβπι ηυαβ οογγοοιογ68 βγζαηΐίηί 6Π)6ηά3ηιηΙ 
ίη Ι6νί88ίηιί8 εοάίοί8 νίΐίίβ ν6Γ83ηΙυΓ, ςυαίία Ηοάίβ ({υίνίβ ίρ8β 
Γαοίΐΐίπΐβ 00ΓΠ^3ΐ. Καςιιβ ηιβ^ηί τβΓβΓΐ 8εΓίρΙηΓα8 1ί1)Γί Μβάίοβί 
οπιη68 3οειΐΓ&Ιί88ίπΐ6 εο£[ηίΐΑ8 }ΐ3ΐ)6Γ6, ηί8ί ςυί8 ίβΐ8ί8 άβ οοάίεβ 
ορίηίοηί1)υ8 θαείιιβ 6γγογ68 βΓΓΟπΒυβ ουη)υ1&Γ6 ν6ΐί(. Ββ ςυο 
ςαϋπι ιηυΙίΑ αϊ) ηιβ άίεί ρο88ίηΙ> Ιιοο Ιοοο 8&1ί8 ]ι&1)6ΐ)0 ΒΓβνίΙβΓ 
6Χρ08υί886 Λά ψΙΒίβ ίηρππ)ί8 &1ΐ6η(1ί οροΓίβαΙ. 

Ι. €οά6χ Μ6(1ίθ6η8 6 1ϋ)Γο (]6Γίνα(υ8 68ΐ ςηί 1ίΐ6Γί8 ηηοία- 
1ί1)υ8 8οηρΙυ3 Γυίΐ. Οη&πιο1)Γ6πι ςηί 8εΓίρ(αΓ38 οοιτυρίαδ βηιβη- 
ά9Γβ οοηαΙιΐΓ ίηιβ^ίηβπι νοο&1)αΙθΓυηι 1ίΐ6Γί8 υηοί3ΐί])η8 8εΓίρΙοηιηι ΥΙΙΙ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

Αηίιηο ίηίοηΏ9ΐ*6 άβλβΐ, οανβΓβςιιβ ηβ οοΓΓυρΙβίΑΓυιη οΓΪ^ΐηβιη 
νβΐ βΐ) ίοπηίβ 1ίΐ6Γ8ηιιη νβΐ αϊ) $6η1)6ΐΐ(ϋ οοηιρβηάϋδ ΓβρβΙαΙ 
ςιιαβ ίη οο(1ίοί1)α8 άβιηπιη ιηαΐΐο ςυαιη οοάβχ Μβάίοβιΐδ βίιΐδςυβ 
αΓοΙιβΙγριιιη ΓβοβηΙίοπΒαβ ΓβρβΓίαηΙιΐΓ, 

II. ΤβχΙαβ 00^1615 αϊ) θηαύιιβ δοηρίαβ 63( ιη3ηί1)υ$, ηαβηιηι 
ρποΓ ρο8ΐ ββρίβηι, φΐαβ 6θά6ΐη νοίυιηίηβ οοηΙίηβηΙιΐΓ, δορ1ιοε1ί$ 
ΐΓ3^06(Ιία5 ΑβδοΗγϋ ΡβΓδαηιιη νβΓβυδ 1 — 705. βοηρβίΐ, βΙΙβΓβΓβ- 
Ιίςυαιη ΡβΓδβηιιη ίαϋαΐαβ ρ&Γΐβιη 6( 36χ εβίβραβ ΑββοΙιγΠ ίτΆζοβ- 
θίαβ Ηοο ΟΓ^ίηβ ιιΐ ρθ8ΐ ΡβΓδαβ Α^αιηβιηηοη βΐ ΟΙιοβρίΐοΓΟβ, Ιαοα 
ΡΓΟίηβΐΗβυβ, ΕαιηβηΜββ, δβρίβηι βΐ δυρρίίοββ ββςααηΙτίΓ. Ηαβ 
άιΐ98 ιηαηιΐδ β^ο οοιηιηιιηί ρηιη&β ηιαπαδ ηοιηίηβ αρρβΙΙ&Γβ δοΐβο. 
ΕΓΓ0Γ68 ίηΙβΓ 8θπ1)6η€ΐαιη &Ι) 86 60ΐηιηί8808 ηοη ραιιεοδ 1ί1)ΓβΓίυ$ 
ίρ86 οοΓΓ6χ!ΐ γβΓβιΐδςιιβ 00118808 ίηΐ6Γ(]αιη ίη ιηαΓ^ίηβ δΐιρρίβνίΐ. 
Ιάβιη 1ί])Γ8Πΐΐ8 ν6Γ8ί1)ΐΐ8 οιυΐΐίδ &(ΐ86Γίρ8ίΙ ^, ί. 6. ζψ€ί^ Ιιαυά 
<1υ1)ί6 βΓοΗβΙγρο ςυοά ά680Γί])6ΐ)3( ρΓαββιιηΙβ: ίρββ βηίιη ρβΓ 
ΙοΙιιιη Ιί1)Γϋΐιι Ιβίβιη 86 ρρ&βύυίΐ υΐ ηοη νίάβαΙιΐΓ πια^ηορβΓβ 
ςιι&68ίνί886 ςηίά 38ηαοι ςαίά οοΓΠίρΙιιπι 68861. ΑάδοπρΙα βυίβηι 
ίΠα ηοΐΔ ηοη δοΐαπι οοΓΓαρΙίδ ν6ΓδίΕυδ 6δΙ, δβιΐ ρ&δδίηι βΐίαπι ίη- 
οοιτυρίίδ, νβΐιιΐ ΕαιηβηΜ. 660. 661. 

τίκτει δ^ 6 ϋ•ρύ<ίκων^ η δ' οί;Τ£^ ξένφ ^ένη 

¥<5ωαεν ^ρνος^ οΐβι μη βλά'ψγ ϋ•εός, 
ςυί ν6Γ8υ8 ραηιιη (1%ηί ςηίάβηι Αβδοΐιγίο 8αηΙ, δβά ίη δοπρΙαΓ» 
ηΐΐιίΐ 681; ςυοά ηΙΙ&ιη 60Γηιρΐ6ΐ36 βυδρίοίοηβηι πιον6Γ6 ροδδίΐ. 
ΙηΙβΓάαπι γδπογ68 νο6&1)ΐιΙοηιπι Γοπηαβ, ηαββ οαρίυπι ΙίΙ^Γβπο* 
ΠΙΠΙ 6χε6ά6Γ6ηΙ, νίϋί δΐΐδρίοίοηβπι πιονίβδβ νίάβηΐυρ, νβΐυΐ πέ- 
τνειαϋΊ, Ί\)ίά. ν. 599. νεκροΓΰί νυν τνέτνειαϋΊ μητέρα κτανών^ 
α1)ί ρ&ηΐ6Γ βάδοπρίαπι ^^. Ροδί ρηιηβπι αΐία βίιΐδθ^πι ΓβΓβ 96- 
ΐΑΐίδ ιηαηυδ Ιβνία φΐ36άαπι νίΐία οοΓΓβχϋ. Εοη£[6 πιαίοηδ ηιο- 
ιηβηΐί ΐ6Γΐί& ηοη πιυΐΐο Γ6θ6ηΙίθΓ πιαηυδ 6δ( ^[Γ&ιηηιαΙίοί , ςυί 
δίορ&ωτον^ αΐ Ιβοΐιηίοο νοοαϋυΐο υΐ3Γ , οΓδοίο ΓυηοΙπδ 6δΙ. Ιδ 

ΐ6ΧΐυΠ1 νβΐ 6001 ΑΓΟίΐβΙγρΟ, 6Χ ςαο ΙίΙ)6Γ Μ6άίθ6υ3 βδΐ ά680Γίρ(υδ, 

νβΐ ουηι αΐίο 1ίΙ)Γ0 δίηιίΠΙηιο οοοιρβΓβνίΙ, ν6ΓδΙ1)υ8 φΐοδ ρΓίοΓ 
Ιί1)Γ9πυ8 Ιιίο ίΠίο οιοί86Γ&( ίο οΐ3Γ§ίο6 βυρρίβΐίβ νίΐίίδφίβ δΟΠ- 
Ββηθί ρΐυπαιίδ οοΓΓβοΙίδ. Ιηΐ6Γ ςυ&δ 6θΓΓ66ΐίοη68, ςυαβ ραΓίίηι 
δορΓΑ ν6Γ8α8 δοπρία6 ραΓίίοι ΗΐοΓβ ΓαοΐΑ Ι6χ1αί ίΙΐ3ΐ36 δυηΐ, 
ηοη ρβαεβδ 6δδ6 αϊ) ίρδο βχοο^ίΐβΐ&δ θ6Γΐίδ8ίηιο ίηάίοίο 6δ(ρΓ36- 
6x1101 ηοη γαγο νβΓΒυηι οϊμαι^ φΐο ^Γ3θ)ηΐ9(ίοί 60θί60ΐαΓ3δ δί^οί- 
ίΐ03Γ6 δθΐ6θΙ. Οαα ηοΐα δί διορ&ωτης οόθ8(αο(6Γ οδοβ βδδβΐ» ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. IX 

ϋίΐιίΐ ίαοίΐίυδ ίοΓβΙ ςυαιη οοηίβοΙυΓβδ βίιΐδ αϊ) 6ΐη6η€ΐ3ΐίοηϋ)ΐιβ 
φΐ&8 δηΐίςυίοήδ ΙίΒπ οοιηραΓαΙίοηί €ΐ6ΐ>6ΐιΙ άίδοβτιιβΓβ• ΥβΓυιη 
ιηυΚιιιη αύ68( ιιΙ Ιβηία ίΐΐίυβ Γβΐί^ίο ΓυβτίΙ. Ναιη βΙΪΗΐη ϊώΙ^τ 
οοΓΓβοϋοηβδ, ςυί1)ΐΐ8 οϊμαί ηοη 68ΐ ρΓαββοηρΙιιιη . ηοη ρααοββ 
βββςαβ ίηΐ6Γ(1αχη ραπυη ίβΐίοββ ΓβρβηυηΙϋΓ, ςυαδ βχ οοηίβοΙαΓΑ 
ρΓθί6θΐΗ$ 6536 06Γΐί8$ίιηαιη 1ια1)6π ρο88ίΙ. ΟβΙΰΓ&Γΐιιιι ρΙβΓββςαβ 
ίΐΑ 8ΐιηΙ εοπιρ3Γ3ΐΗ6 ιιΐ 111 πίθάίο Γβΐίικιυί οροΓίβαΙ ΙΐίΓΙΙΐη 6Χ 
111)Γ0 ςαβιη βυρΓα άΐοβύαιη βηΙίςυίοΓβ άιιχβηΐ αη ίρ838 ςαοςυβ 
8ϋορΙβ ίη^βηϊο ίηνβηβηΐ : ςιιαίβδ ουιτβοΙΟΓββ, ίηίβηοΓββ ςαίάβιη 
ν6ΐ6τί1)α8 6Πΐίοί8 Αΐβχαπίΐηηίδ , 86ά άοοΙίοΓββ Ιαπιβη βΐ ρΓαθβη- 
ΙίοΓ68 ςιιαιη 06ηΐ6ΐΓίιΐ8 Τήοϋπΐαβ βΐϋςυβ ροδΙβΗοηιιη Ιβιηροηιιη 
£[Γαχιιιηα(ίοί , 6ΐί&ιη ίη $ορ}ιοο1ί8 ΐΓ3^06(1ϋ8 60ΐτ!^6η(1ί8 ορβΓΑΐη 
ιηοάο Γβΐίοβιη ιηοιίο ίηΓβΙίοβιη ρο8αί886 αϋ Εΐαΐδίβίο οδίβηδαιη 
68ΐ ίη 3ηιιο(αΐ)οη6 αά Οβάίραιη €ο1. ν. 7. οοΐΐβοΐίδ 6χ ηηα ίΠα ίβ- 
1>α1α βχβιηρϋδ ρΐυβ ςυαιη οβηΐιιιη βΐ νί£[ίη1ί. ΑρραΓβΙ βχ Ηίδ 
οοιτβοΐιοηββ δίορϋΌτνον (βχΐυί οοΓΠ^^βηάο οπηίβ 6886 αθίιίύβη- 
άαδ άί1%6ΐιΐ6Γςα6 (ΙίδΙίη^ιιβηάαδ α άααηιιη ρήιη&πιχη ιηαηυαιη 
οοΓΓ66ΐίοηί1)αδ, ςυοά ίηΙβΓάαιη άίίϋοΠβ βδΐ, ρΓαβδβΓίίιη υ1)ί οογ- 
Γ66ΐίο ίη ηηα Ι^ηΙυηι 1ίΐ6Γ3 νβΐ βάθίΐα νβΐ πιπίβία νβΐ 6Γ&83 νβΓ- 
83ΐαΓ. ϋβ αΐϋβ ίΙαΗΒυδ νβΐ ρΐαήϋυδ ιη3πϊ1)ΐΐ8 δΟΓίύαΓυηι, ςυΐ ίηΐΓ» 
δ66υ1ί (6Γΐϋ ςυίηΐίςιιβ άβοίπιί ΙβηροΓα Ιιίο ίΠίο νβΐ οοηίβοΙυΓΟδ, 
ίηΐ6Γάυπι ρ6Γίη6ρΙαδ (υΐ (ΐη τνρος ρΓΟ ματρός ίη δ6ρΙ. 753.) νβΐ 
βεΐιοΐία 1)Γ6νία βΐ ^ΙοδδβιηαΐΗ αάδεηρββΓυηΙ» ηοη βδΐ ορ6Γ36 ρρβ- 
Ιίυπι ρ1ηη1)υ8 Ιιοο Ιοεο άϊά. 

III.• δοΐιοΐία ίη πιατ^ίηβ οοάίοίδ Μβάίοβί ροδίΐα αΙ) ιηαηα 
διορϋ'ωτον δοτίρία βιιηΐ : υηάε ΓαεΙυιη 68ΐ πΐ Ιίϊ)6Γ3 δίηΐ α ρυβ* 
Γίΐίύηδ 3εΓί1)6η(1ί τίΐίίδ, ςυβΙΪΗ 1ίΙ)ΓΗΓίιΐ8 ςυί (βχΐυιη δοηρδίΐ εβη- 
Ιβηα εοηαπιίδίΐ 6( ίη δεϊιοΐίίδ ςυοηυβ, δί δεη1)6η(]3 βί ίηίδδβηΐ» 
Ιιαηά άαϋίβ εοιηηιίδδυΓΰδ βτάΙ. ¥\ηί βηίπι βχ βο ^βηβρβ δεη1)3- 
ηιπι ςηί εοάίεβδ άβρίη^βΓβηΙ ηιβς^ίδ ςιιαιη ίυάίείο αάΐιίύίΐο θβ- 
8εΓί1)6ΐζ6η(. ^ίι,ορ&ωτης νβΓΟ ()αυπι δελοΐία δηπ ίρδβ πι&ηιι 
δεηρδβΓίΙ, Ηαυά άιιϋίβ βηιβηάαΐίοηββ , δί ςυίύυδ ορηδ βδδβ νί^β- 
ΓβΙπΓ, 8ΐ&(ίιη ίρδβ ΓβείΙ» υΐ ραιιεα ΙβηΙυηι ΓβΙίηςηβΓβηΙυΓ φΐαβ 
ρο8ΐιηο(1ο εοΓη£[βΓβΙ , νβΐυΐ ίη δείιοΐίο ΡβΓδαπιπι ν, 41., χαΐ ο 
Αυδοφοίτης δε μυροτνώλης την τρυφην ταύτην δηλοΐ^ υ1)ί ίη 
ιηαΓ^ίηβ οοηίβεΙυΓαπι 3(]δεηρ8ί( ραηιιη ρραάβηΙβΓ βχεο^ίΐαΐαηι^ 
οΙμαι τον τρυφητην. ΥβΓυιη ορβΓΑ βίαδ ηοη ίη εοΓΠ^βηάίδ 
(αηΐηπι 8εΙιο1ίί8, δβά βΐίπηιίη αυ^βηάίδ νβΓδαΙα βδΐ» €[υοά ηοη χ ΡΕΑΕΡΑΤΙΟ. 

ρβαοίβ ίίβςαβ ββΓίίββίιηίβ ίικίίοϋβ (ΙβιηοηβίΓβη ροΐββΐ, ίηρηιηί» 
ίοοοηιπι υΜ οοπίβοΐαταιη αϊ) 86 ίρβο νβΓΜβ ροβίαβ ΠΙαΙαιη βχ- 
ρΙίοοΓβ οοηαΙιΐΓ, νβίαΐ ίη ΡΓΟΠίβΐΐιβο ν. 156. άβ «ιιιο Ιοοο ΐπίρα 
άίοβΙαΓ. Οααιΐ]θ1)Γ6ΐη βοΗοΙϋβ ςυοςιιβ βο<ϋ6ί8 Μβάίοβί ίη ροδίβ- 
Γαιη αΐίςυαηΐο (^αΐίαβ ςααιη 3(11ιαο ΓαοΙαιη 68( αΐβικίαιη βπΐ, 
ηβ ν6(6Γ68 ίιι(βΓρΓ6(68 ΑΙβχαικΙΐΊΐιί , ςαοΓαιπ Ιβηυία Ι&ηΙαιη 
8θΙιοΗοηιιη βχοβΓρΙα Γβΐίοΐα 8αιι(, ααΐ 1β^ί886 ίη οοάίοίϋαβ δυίδ 
3α( 80Γΐρ8ί88β οΓβά&ηΙιΐΓ ςααβ 1ί1)Γ2ΐΓίί8 ^Γ&ηιηΐ3ΐίοί8£[α6 άβϋβ&ηΙαΓ 
ί[υί ηιαήίβ ρο8ΐ ίΐΐοβ ββοιιΐίβ νίχβήηΐ. 

Ηί8 ίη υηίν6Γ8ΐιηι 6χρθ8ίΙί8 ορβΓαβ ρΓβΙίαηι βιίΐ ϋϋΓβΓίοηιηι 
οοιτβοΙΟΓαπκιαβ νβίβηιπι ηβ^ΐί^βηΐίαηι βΐ (βηιβήΐβίβηι απιρϋοή- 
1)113 ςιιί1)α8(1αηι 8ρβοίηιίηί1)ΐΐ3 ίη οίατα Ιυοβ βοΐίοοαή : ({υο οοπδί- 
Ιίο 86ΐ60ΐ08 6χ ββρίβηι Γπϋυΐίβ 1οοο8 ρβΓίταοΐΑνί ίη 3ηηο(3(ίοη!1)υ8 
ίηίΓα ροδίΐίβ, βΐ ο&ΓΠΐίηα αΐίςυοΐ οΗοηοΑ ίΐα α( ίη οοάίοβ Μβάί- 
€60 8βΓίρ(& 8ηηΙ βχΐιίϋαί, βχ ςαίΒυδ ΙβοΙΟΓββ 8αί8 ίρδί οοηΐίβ 
νίά6ΐ)αηΙ ({υ&ηία ΓαβηΙ 1ί1)Γ2ίΓίί νβΐ ίρδίυβ νβΐ αΐίυβ οαία8 βχβιη• 
ρΙβΓ ά680Γίρ8ί( ίηιρβηΐία. ΡΚΟΜΕΤΗΕϋδ. 

Ιη ίρ8θ Γ&1)ΐι1αβ ίηίΐίο , ^ονος μίν ίς τηλουρον ηκομεν 
τίέδον^ Σκύ&ψ ές οΐμον^ αβατόν τ εΙς ίρημίαν^ ηοη δοΐυιη τε 
ρ&Γΐίοάΐα ρθ8( ίβατον αϊ) ]ϋ)Γαπο βδΐ αάάίΐΔ, φΐβπι Γυ£[!$δ6ΐ νβΓ- 
Ϊ>ί8 αβατον εΙς έρημίαν ρΓαβοβάβηδ Σκν9'ην ίς οϊμον αοοιίΓα- 
Ιίαδ άββηίΗ , ηοη βΐίυδ Ιοοί (ΙβδοιίρΙίοηβηι ίυΓβΓΠ, δβά βΐίαηι νβ- 
ΙθΓίδ ^1θ883ΐοη8 νοθ3])α1ιιηι αβατον βδΐ ί11&(ιιηι, ρρο ςαο 
ίχβροτον ΓβδΙίΙαί βχ δοΐιοΐ. Ηοηιβπ 11. 14, 78. Ευδίαΐΐιίο ρ. 968, 
44. 6ΐ 8θ1ιο1. Απδίορίι, Ββη. 826., βρυά ({υβηι ίρδυηι ςαοςιιβ 
Ι'ώτΐ ηοηηιιΐΐί αβατον^ 86(1 αβροτον αριιά δυΜαηι δ. ν. Ιριβρε- 
μέτας, ςιιΐ δοΐιοΐίοη Ιιοο βχδοΗρδΙΙ. Νβο άυΜίαηάαηι ({ΐιίη Ηαο 
δρβοΐβ^ ^1θ88α Ηβδγοίιϋ, οίβροτον ροΓ απάνϋ-ρωπον ίηΙβΓρΓβΙαΙί, 
ςιιβηιαάηιοάαπι ίάβπι ίη &1ίο Ιιιιίυδ ί2ΐ))αΐ36 Ιοοο , ν. 150. , ιώί ίη 
οοάίοβ Μβάίοβο βοΗρΙιιηι βδΐ νίοΐαίο ηιβίΓο Ζευς ά&έΰμως τίρα- 
τύνεί , νβΓαπι δοηρΐυταπι ά^ίτως δβΓνανίΙ, α^έτως: ά^εΰμως 
^ ου (ου 3ίάάϊάίί Ββηΐΐβίιΐδ ίη Ερίδίοΐα αά Μίΐΐίιιπι ρ. 77.) ΰυγ^ 
^(χτατε^εψένως, Αίοχύλος Προμηΰ^εί δεϋμώνγ. Κ»Ιίο αυίβηι ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. XI 

€ΙΙΓ Αββοΐιγίαβ υβίΐαίο άβατος ίρφία, βχίΐηΪΒΪύχα ρΓββίβΓΓβΙ 
αβροτος Ιρημ^ία ίη βο ροβίΐ» ββΐ ςυοά Ιιίβ άβ ΡΓοιηβΙΙιβο α^ίΙυΓ 
αϊ) Ιιοηαίηιιιη βοοίβίαΐβ ββοΐιιάβηάο; ςαα ταϋοηβ βΐίαιη τώδ^ 
απανϋ-ροίπω τίάγω άίχίΐ γ. 20.» ιιΐ ΓββΙβ ίη αρο^Γ&ρΙιίδ οογ- 
ΓβοΙυιη 6 Ιοοίβ 8ίιηϋί1)ΐΐ8 ν. 117. 130. 270. ρΓο τόηψ , ςυοά ββΐ 
ίη οοά. Μβ<1. Μίηιιβ ΓβοΙβ ηάγ(ϊν νο(»1)ΰ1υπ) &1) 6ογγ60(ογ6 ίΠαΙυηι 
681 ίη οοά. Μβά. δορίιοοίίβ Οβά. 6ο1. 19. ιώί 3ά ϋ^ίβτον ηέτρου 
ίη ΏϊΆΓζ. 3ηηο(9ΐιιηι ββΐ γρ, ηάγον, ΟβΙβπιηι ίη Ιοοο Αββοέγΐί 
ίη βοήρίατα ίηίβρροΐ&ΐα οοηββηΐίΐ 8θ1ιο1. αά ν. 15. δναχΒψίρφ : 
αν ω αβατον »αΙ υ'ψηλόκρημνον αντην είτΰεν , ηβε (ίοΓί&δββ 
πάάβηάιυη δί) ηροαανεηληρωαε τω δυαχειμίρφ: ΓβοΙα 80Γίρ(ιΐΓ& 
ΓθΓΐ&836 υ8ΰ8 68( 8θ1ιο1ί&8(α βηΙίςπίοΓ, ςΐίί 3ά V. 2. αηηοΐανίΐ, 
τοϋχο εΙς το άπαραμύ^ψον τοϋ δε^ΰομίι/ου. καϊ" Σοφούλης 
το αύτο ηερί ΦιΙοκτψου λέγεί. Οααβ 8ρ60(αη( βά ίηίΐίυηι Γ&- 
Βηίαβ δορίιοοίβαβ, υ1)ί ακτή Λήμνου (ϋοίΙυΓ βροτοΐς α<5τιπτος 
ονδ' οίχουμίνψ Οβ Ιοβο αυίβηι ίη ςιιο ΡΓ0Π)6ΐ1ΐ6υ8 βρηά 
ΑββοΙιγΙιιηι γίηοΙΰ8 δίΐ ΙβοΙη άί^ηα 68( Β6ηι1ΐ9π1ί Ρθ88ίί άίδββΓία 
(ίο Βοηηαβ βάϊΐΛ α. 1862. 

V. β. άδαμαντίνίον δεΰμών ίν άρρηκτους ηίδαις βχ 
8θ1ιοΙ. ΑΗδΙορΙι. Ββη. 826. Γ68(ί(η(αηι ρΓΟ άδαμαντίναις %έδψύιν 
έν αρρηχτοίς %ίραις^ φΐοά 6δ( ίη Μβά. » τΐέραις α οοιτβοΙΟΓβ ίη 
ηίτραις πιυΐαίο , 6( ιία ψιίάβπϊ ηί ΙίΙβΓαβ ε βΙ τ ρρορΙβΓ 8ρ9(ϋ 
9η£;α8(ί3ηι ίη ιιηαηι άιιοΐυπι οοΑίαβηηΙ. ΜβηιοΓπνί Ιιοο υΐ ίηβί^ηί 
βχβωρίο οδΙβηάβΓβΙαΓ ({υβδ (υΓΐ)&8 1ί1)Γαπί νβΙβΓβδ ίηΙβΓάιιπι ίη 
ν6Γΐ)ί8 ρΐ3ηί88ίηιί8 βχοίΐΑνβηηΙ. 

V. 36. εϊεν, τί μέλλεις καΐ κατοικτίξει μάτην"] Βθοίβ 
βάίΙΟΓββ κατοΜτίξγ, ψιοά βΒΐ ίη οοάίοβ, ηιυ(3Γυη1 ίη κατοίκτί- 
ξει. Ιη (!αο1)υ8 βρο^Γ&ρΙιίδ ββΐ κατοιητίξεις (δυρβΓβοηρΙο η) 
βοάβηι 6ΙΤ0Γ6 ςαο ίη Ευηιβη. 121. βΐίαηι Μβάίοβο ίη 1ί))Γ0 8οη- 
ρΐαηι άγαν υ%νώβαεις κου κατοικτίξεις ηά^ος , Γβΐίοΐο ίοΓηιαβ 
ΑΐΙίο&β, ςηαβ δ&βρβ δπΐ) (6ηηίη9(ίοηβ εις Ι&(6(, νββίί^ίο» χατοι- 
ίΐτίξει. Ναηι 8ί Αββοΐιγίηδ ίη ΡΓοηιβίΚΜ νβΓβιι μέλλεις — κατοΐ' 
στίξει δΟΓίρβίΙ, ηοη 6δ( νβπδίηιίΐβ βυηι αΙΙβΓΟ Ιοοο νπναίΰΰεις — 
%ατοι%τίζεις ρΓαβΙυΙίδββ. 

V. 52. οϋκουν έηεί^ει τωδε δεαμά ηεριβαλεινί Ιη ορο- 
(^πιρίιίβ ρΙηηΒαδ βδΐ δεαμά τωδε , ({ΐιοά ηοη βυρίιοπί&β οβπδδβ, 
ηβ βγΐΐβύαβ ^ε δε ίυχία 86 ροδίΐ&β βδδβηΐ (ιιΐ ίη Εαηιβη. 306. 
νμνον δ^ ακονβει τόνδε δέύμιον ΰέ&εν}^ δορίρΐηοι 6386 τίάθίατ. XII ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

86ά 038υ» ιιΐ &1ί9 ρΙαΓα ΗαίυβιηοίΗ. δίο ϊηίτΛ ν. 385. δοαείν φρο- 
νειν δΟτίρββΓαηΙ ρΓΟ φρονειν δοκειν^ Ίη ΡβΓβίβ γ. 299. φάος 
βλέτϋει ρΐΌ βλέπει, φάος^ ν. 6β4. π^λας τάφου ρΓΟ τάφου Λελας. 
ϋοηίΓΑ ίαΐΑΟΙα Γβΐίςΐίβπιηΐ ςυ&β ΐΓ&ηβροηβη^α ββββ νΜίδδβηΙ 
81 δΐιύΙίΙίοΓβιη Ιιιιίαδ Γβί δοίβηΐίαιη Ηα&ιιίβββηΐ. δίο ίιι ΡβΓβίδ ν. 
471. ηοη δοηρδίΐ Λβδοΐιγίαβ ηρος τγ πάροικε αυμφοράν πάρα 
ατένειν^ ({ΐιιιιη ρθ88βΙ Οτενειν πάρα, υΐ γ. 167. ούον αΟ-ενος 
τνάραάϊχϋ, ηοη ούον πάρα ΰ^ένος, βΐ γ. 511. ωςοτένειν πόλίν, 
ηοη πόλιν στένείν, Ιΐοϊά, γ. 782. φρονεί νία^ ηοη νέα φρονεί, 
διιρρί. γ. 764. ναυτικού ΰτολη ΰτρατοϋ^ ηοη ναυτικού ΰτρατοϋ 
ατολη^ 61 ίη ΙβΓίίο ρ6(1β ΐΗπιβίΓΐ ΡβΓβ. υ. 366. ηοη τάξαι νεών 
ατίφος μ^ν ίν στοίχοις τριβίν, 86(1 μεν ατιφος, ψιοά ίαοι Βηιηο- 
Ιίίαβ γίάίΐ. Ν6£[υ6 ίη δυρρί. υ. 616. Αβ8θ})γ1η8 80Γίρ86Γ3ΐ £[αο(1 
68ΐ ίη οοίΐίοβ Μβά. 

αναξ Πελαΰγών, ικεβίου 7/ψος %ότον — 

υΙ)ί ({ΐιί 9ρο^Γ3ρΗί 6ηβΙΓ6Γΐ)γ(3ηί 80Γίρ(ηΓ9Πΐ ^ιος ρτοΐΜίνηηί τβοΐβ 
ςαί(ΐ6ηι 86η86Γυη( ίη 86(ΐ6 ίηιρ&η 86η3ηοηιηι» ςιιυπι ηίϊιίΐ 
09η8396 811 ΟΠΓ 8ροηά6υ8 ρΓΑβΓοΓΑΐηΓ ίβηιϋο, ^ιος ροΐίηβ άίχίβδβ 
(Γ3^ίοο8 ςααηι Ζηνός, 8βά ηοη γίάβηιηΐ Αβδβΐιγίιπη 8οπρ8Ϊ$8ΰ 
αναξ Πελαΰγών^ Ζη^νός ΐχεαίου κότον, ηί γ. 346. (ΙίχβΓαΙ 
βαρύς γε μέντοι Ζηνος ίχεσίου κότος, βΐ Ζηνός ίη βΛάβτη 8βάβ 
ΐΓίπιβίΓί οοΠοοανίΙ Ργοπι. υ. 358. 372. 803. 938. Α^αη). 285. Ευιη. 
621. δυρρΙ. 478. ΒβοοηάίΙίυβ γίΐίηπι ΙβΙβΓβ γίάβΙιΐΓ ίη Ργοπι. υ. 
930. καΐ προΰδοχάν χρη δεΰπόοειν 2^ννς τινα^ υ1)ί αρο^πα- 
ρΐια πιηΐΐα ^ιός, ψιοά ρΓούαηίΙαηι ΓοΓβΙ, ηί8ΐ (1υ1)ίΐ3η ροδδβΐ βη 
Α68θ1ιγ1η8 8θπρ86Π( καΐ προΰδοκάν χρη ΖηνΙ δεΰπόαειν τινά^ 
ηβ Υ6Γ3118 βχ ΐΓΪΗιΐδ ρ3Γΐί1)η8 ββςηοΐίϋυδ οοηιροδίΐιΐδ βδδβΐ» ν6Γΐ)0 
δεύπόζειν βαπι (ΙαΙίγο οοηδίΓυοΙο, υΐ αρχειν ίηΙβΓάυηι οηηι άα- 
Ιίνο οοηβΙηιίΙηΓ βΐ 3ΐ) ΑββοΗγΙο ίρδο οοηβίραοΐιιηι βδΐ ίη ίι&ο ία- 
ΒιιΙα ν. 945. δαρον γαρ ουκ αρζει Θ'εοίς, ρατίΙβΓςηβ έπιδεαπό- 
ξειν Ρ6Γ8. 241. τις δί τίοΐμάνωρ ίτνεύτι καπιδεΰπόξει (>τ^ατω; 
υ])ί ηίΐιϋ βαηδβΑβ β8( οηγ άαΐίγυδ ατρατφ (ίη ορο^ΓβρΙιίδ πιυΐΐίδ 
ίη στρατού πιυΙ&Ιηδ) ρΓορΙβΓ Υβρ^υπι ρραβοβάβηδ Μπεατι ροδίΐιΐδ 
βδδβ ρηΙβΙηΓ. Ουηι αοουβαΐίγο οοηίηηχίΐ Εηπρίάβδ ΗβΓΟ. Γ. ν. 28. 
την υψίπυργον τήνδε δεΰπόξων πόλιν ^ ψιοά ίρδυηι ()ΐιθ(ΐιΐ6 
υηίοαπι βδΐ βχβπιρίυπ), βίδί ροβίαηι ηϊΗίΙ ίπιρβάΐβ^»! (^υοπιίηηδ 
80Γϋ)6Γ6( της υψιπύργου τήβδε δεΰπόξων πόλεως. ΡΚΑΕϊΆΤΙΟ. ΧΠΙ 

Υ. 59. δεινός γαρ ευρειν χα| αμήχανων πόρον"] βίο οο<]βχ. 
Νοη ΑρραΓβΙ οιιτ άβ ΡΓΟπιβίΗβο, νίΓΟ οιηηίιιαι πολυμηχανωτάτω^ 
δίιι^ηίΑΓί πόρον ηύ ιη^ιΐυβηΐ ^ιι&ιη ρΙαΓ&Η πόρους^ ψιβηι ΙιαύβΙ 
8€ΐιο1. ΑτίβΙ. £(}. 756. βΐ 16^1586 νίάβηΙιΐΓ 8οηρ(οΓ68 αΙ) ΡοΓδοηο 
ύκΐίολίί, ρ&Γΐίιη 3ηΙίφΐίθΓ68 δγηββίο , ςτιί ηόρον έν αμηχάνοίς 
ενρείν άαΐί £ρ(3(. 147. ρ. 288 Α. ΒβδΙίΙιιΙ ί^ΐΐαρ πόρους. 

V. 112. τοίώνόε ηοινάς αμπλαχημάτων τίνώ] 8ιο ΓβοΙβ 
οοΓΓβϋΙυιη 68ΐ ςοοά ίη οοάίοβ Ιβ^ίΙατ τοιά^δε , ρΓορΙβΓ ποινάς 
ροδίίαιη. Ναηι ΡτυιηβΙΙιβυβ ίη τ6Γ8ϋ)υ8 ρΓ&60β(ΐ6ηΙίΙ)ΐΐ8 ηοη 
φΐαΐβδ ροβηββ ρ^ΙβΓβΙυΓ βχροδυβΓ&ί, 86ά ({αβϋα ρβεο&Ια εοιη- 
ιηίδίδδβΐ. ΙηβρΙίΙ 8€ΐιο1ί33ΐ& ΒγζαηΙίηυβ , ςαί τοίώνδε ρβΓ βη&Ι- 
Ιβ^βη ρΓΟ τσιάδδε (ϋοίαιη 68$β ύηήΧ. ΤαηΙβι βηίιη Γυϋ Ηοπιιη 
Ιιοιηιηιιιη ίιηΙ)6θϋ1ίΐ98 α( ηβ ΙβνίδβιοΜί φιίάβιη &ιιΙί(]υίθΓαιη ΙιΒγο- 
Γΐιιη ηαβηάα οοηίβοΙιίΓλβ ορβ οοιτ^βΓβ γβΐ ρο886ηΙ νβΐ, 81 ρο8- 
86ηΙ, ΑυθβΓβηΙ. ΒββΙα ΟΓ&Ιίοηίβ Γοπηβ ίηΐ90(& ββΐ 86Γνα(α ν. 8. 
χοια^δε — αμαρτίας — δίκην, 620. ηοίων δΐ ηοινάς αμηλακη- 
ματων τίνείς; 913. τοιώνδε μόχ&οίν ίκτροτίην, \ώ\ ΑβδοΙιγΙιτβ 
τοκίνδε — ηοίας — τοιάνδε ΒονΆβτΒ ροΐιιίδδβΐ, 81 ίηβρίβ ςυαιη 
9ρ(6 Ιοςαί ιηαΐαίβββί. 

V. 113. νπαί&ρίοίς δεϋμύΐαν τΰαϋΟαλενμενοςΙ δίο Μβά, 
0181 ςιιοά οοΓΓβοΙΟΓ ββοβηΐυπι βΟΓΓβχίΙ ηαβΰαλενμίνος, Ηοο 
φΐυιη ρΓΟ ηετύαύοαλενμενος (ϋβί ηοη ρο886 ίηΐβίΐβχίδδβΐ οογ- 
ΓβοΙοΓ Βγζ3η(1ηιΐ8» ίη τίααααΧεντός πιαίανίΐ, ςαοά ίη »ρο^Γ3ρ}ιΐ8 
ρΙβΗβςιιβ Ιβ^ίΙϋΓ, Γηΐίΐί οοηίβοΙιίΓα, ςηα ηδΐΐ8 Τυπηβ^υδ ηασαα- 
λευτος ων δοτίρδίΐ. ΥβΓ&ηι ΙβοΙίοηβιη προΰηεπαρ μένος ^ ουίαδ 
δγ]1&]}ίδ (τίϋαδ ηΐΐίηιίβ βηρεΓδοηρΙαιη Γαι( ηαΰοαλευμενος 3ά 
8ΐ^ί£θ8α(1οιη ^1θ886Πΐ& τϋροαπεπααααλεν μένος ^ ΓβδΙίΙιιί ίη 6(11- 
Ιίοηβ Οχοηίβηδί δβοιιηάα. Οαο ν6Γΐ)ο ΑβδοΗγΙιιιη Ιιίο αδίιιη βδδβ 
ΙβηΙο οβΓίίιΐδ 1ι&1)6Γί ροΐβδί, ({υοά ν. 142. αάίβοΐίνο Ιιίηο άβηναίο 
υβαδ βδΐ προβηαρτός^ ψιοά ίρδίιιη ςιιοηαβ ϊηΐβΓροΙαΙΟΓβδ αΐ- 
ΐΓβοΙαηιηΙ. ^εσμοΐΰί ηροβτίεηαρμένος &η(6Πΐ (ίίχΚ οιηίδδο ({ΐιΐ 
δροηΐβ ίη(6ΐ1ί^ίΙαΓ άαΐίνο αΙΙβΓΟ ηέχρα^ αϊ ν. 142. οϊψ δεΰμώ 
προαηαρτος έγώ. 

V. 115. ««5 Ι τίς αχώ, τίς οδμα ηροβέητα μ' αφεγγης^ | 
^εόύντος^ η βροτειος^ η χεκραμένη; \ ΐκετο τερμόνιον ίηΐ 
ηάγον \ τϋόνων ίμών ϋ'εωρος^ η τι δη &έλων ;] Ιιβηβιη αβίΐιβ- 
Γίβ ηιοΙίΗη , φΐβιη οΐιοηΐδ Οοβ&ηίάαιη 6 1οη^ίη£[αο «άνβηίβηΐίιιιη 
βχοιίαΐ, β^Γβ^ίβ (ΙβδοπρδίΙ Αβδοΐιγίαδ ιηβίΓο 1)9θοΙιί3θο ηδηβ » δβά XIV ΡΕΔΕΡΑΤΙΟ. 

Ιι&ηο ΐΗΐιάβιη ρβΓάίάίΙ 81 (αιη ιηβρίυβ ΓυίΙ ιιΐ 9ηΐ6 ΙπιηβίΓΟδ ίαιη- 
1)ίεο8, φΐί 86(ΐαυηΙυΓ, Ηιιηβ ϊηΙβΓροηβΓβΙ νβΓβίοιιΙυιη, ί'χετο τερμό' 
νιον ΙπΙ πάγον , φΐαβί ΙίΛβο Υ6Γΐ)α ηοναιη αο ιηο^υπι φΐίά αιι( 
Ιιοιτ6η(1απι αυ(ϋ1α βοηΙίιιβΓβηΙ: ςαοά αΓ^υιηβηΙιιηι οΗιη» ιιΐ δρβΓΟ» 
ιηΒΪΟΓβιη οοηίΓΑ βοηρΙυΓαιη νυΐ^βίαηι νίιη 1ΐ9ΐ)6Γ6 νίάβΜΐυΓ ψΐΛΠϊ 
ηαηο, υΜ άίνβΓ80Γυιη ιηβίΓοηιιη οοη8θοί3η(1υηιιη Ιβ^ββ (αιη 
ρβΓίιιη 6χρ1θΓ9(&6 8αη( υΐ Ηοο ίη ^βηβΓβ Ιί1)6Γα ουί(ΐιΐ6 ({υίάνίβ 
βη^βηάί 0Γ6ά6ΐιώ(ΐαβ ροΐ68(αβ 5ίΙ. ΜβηίίββΙαιη €8( νβτία ίΐΐα 
ηίΐπΐ βΐίαά 6886 ςυαπι (ΗιηβΙπ Γ6]ί(ΐαία8 » ((ΐυ6ΐχ)3(1ιχιοάυπι ίη 
Ειιιηβη. 567. (Ιβ 86χ ρ6άί1)υ3 ΙηπιβΙπ Ιΐδβο (&η1υιη βιιρβΓδίιηΙ, 
εΓτ' ονν διάτορος Τνραηνικη), ά&Βΐάβτ3ίήψι^ ρΓθηοιη6η τις 
30(6 Γκέτο , ςυοά ηοη ρο(6Γ&( 6χ ρΓαβοβάβηΙίϋιΐδ τις άχώ , τις 
οδμά οο^ΐίαιιάο Γ6ρ6(ί. Νοη αια^ίβ ΐκετο ρρο αρ* ΐκετο (ΙίοΙιιπι 
αοοίρί ροΐ68(, ηυη δοΐυιη £[αί& οιηίΙ(6ηάί αρα ΓβΙίο ηιιΐΐα βΓβΙ, 
86(1 βϋ&ΐΏ φΐία &1)8αΓάιιιη βδΐ ν6Γΐ)α ρΓοχίοοΑ ττόναη/ ίμών θε- 
ωρός Ύΐ τι δη ^έλων πά αχω βί-οδμά Γ6ί6Γη : ({αοά ηοη ροΐβδί 
(ΙβΓβηάί αάΐιίύίΐο ςυοά ^ΓίΐΐΏηΐ3ΐίοί υοοαβΙ 86]^6Π13(6 ηρος το 
ΰημαίνόμενον, Οα3ηιο])Γ6ηι βζο, βΐή ηοη 83(18 06γ(3 Ηιιίαβ 
Ιοοί 6Π]6ηά3(ίο 68ΐ, (3ΐη6η Ιιοο ιηίΗί 1ί66Γ6 ρΰ(3νί α( ίη Ιοοαηι 
61113 £[υο(1 βοτίρίαιη 3ΐ) Α686Ηγ1ο 6886 η6({ΐιί( ροη6Γ6Πΐ ςηοά 
86Γί])ί 3ΐ) 60 ροΐυίΐ» τις ΐκετ' αϊας τερμόνειον ίηΐ %άγον, Νβο 
πιίΓ3ηάιιιη τερμόνειος ρρο τερμόνιος άίείαιη, ςιιιιιη ίη (6πηί- 
η3(ίοηίΙ)(ΐ8 3άί66ΐίνθΓΐυιι ίη Τος βΐ ίϊος ηιιιΐΐιιιη 1ίΙ)6Γ(3(ί8 δί))ί 
8ΐιιη86ΓίηΙ ρθ6(36. Νοη ιηίηυδ ά6ίβ6(α8 ν6Γ8η8 68( Εαιη. 131. 
λάβε λάβε λάβε λάβε φράξου^ βίο ίθΓ(3886 ίη 0Γάίη6ΐη Γ6άί^6η- 
(1118, Α. λαβοϋ λαβον• Β, λαβον λαβον. Γ, φράξου^ λαβοϋ. 
V. 141. Ηί ν6Γ8η8 816 δΟΓΪρΙί 6ΐ άίνίδί δπηΐ ίη οοάίοβ Μ6ά• 

δέρχ^τ\ ίαίόεΰ^' οΐωι δε6μώι 

ηροβ πατροα τηβδε φάραγγοο 

ΰκοηέλοιΰ έν ακροι,α 

φρουραν ίίζηλον οχηβω, 
ν. 2. ηροσ πατροΰ \ Β6ο(3ηι 8οηρΙαΓ3Πΐ ηροΰτναρτός ίη 
γρ, 1ΐ3ΐ)6( 3ρο^Γ3ρ1ιιιηι Ιίρ8ί6η86. Ιη εο(1ί66 Μβά. 3 ιηβηιι δ6θυ1ί 
(ριίηΐί ά6θίιη! 3ηηο(3(ιιιη προΰηορπατόα ^ (^ηοά 68( ίη 3ρο^Γ3- 
ρΐιίδ ρΐ6Γί8φΐ6, 3ΐ) οοΓΓ66ΐθΓ6 βοίηπι, (|ΐιί ηοη 3ηίαΐ3άν6Γ(6Γ3( 
ρο8ΐ τνροΰπαρτός βχοίάίδδβ εγώ^ ψχοά Γ6δ1ί(υί ; ςυο 3ΐί3 (ΐυο(ΐυ6 
ίηΐ6Γροΐ3(ίο (κ)ην6ΐ1ίΙηΓ, φαβ 68( ίη 3ρο^Γ3ρ1ιί8 ρΐ6η8(ΐυ6, ίΰί' 
δεύ&έ μ* οΓω, ρρο ίσίδεα&' οΓω. Προύπαρτος 3υ(6ΐη α τνροΰ' ΡΒΑΕΓΔΤΙΟ• XV 

7Γ£/ρω ίοπηπίαιη ιιΙ ΰηαρτός α αηΒίρω^ Χ^ίί^ός 6( ίηίχαρτος & 
χαίρω, 

V. 145. εΐΰίδονΰοίν] Ιη Μβά. βοΐ&β 1ί(6Γ96 εκ! λ ρΓ. ιη&ηα 
8αη(, Γβΐίςααβ, ηυΐΐο Γβΐίοΐο ΙίΙβΓαβ α νββίί^ίο, ίη ΓββιίΓΑ βοη- 
ρΐββ 8αιι( α ηιαοιι ιηιιΐΐο τβοβηΙίοΓβ οιιιη αβοβιιία νίΐίοβο εΐΰί' 
δονβα. Ιη αρο^ΓβρΙιίδ βΐϋβ εΐΰίδοϋβι^ βΙϊϊβ εΐΰίδούΰτι 68( νβΐ 
εΙΰίδονΰΜ^ 'ι, β. είαιδούΰο^^ φχοά ΊητηβΪΛΧΒ ροβαίΐ. Ουββ 
8οηρΙιΐΓ&8 ιηβιηοΓ&Ι Τ1ιοιη&$ Μβ^ιβΙβΓ: καΐ το εΐΰιδονσι μίν 
ηρος τό δφϋ'αλμοις ^ το δ^ εΐύιδούΰ'ζ^ ηρος το βημαίνόμενον * 
το γαρ τνροΰηλΟ'ε τοΐς ίμοΐς οαοοις ον% Ιΰτιν !τερον η ίμοί, 
Υβηιιη φΐηιη ραΓίίοίριιιιη ρΓοϋαϋίΙίιιβ ^ά ρβΓδοηαιη ςα&ιη αά 
ίμοίΰίν οααοίς ΓβίβΓ&ΙΰΓ, άαΐίνυβ αυίοιη εΐοίδούΰα ιηϊηνίΒ αρίαβ 
βίΐ ρΓορΙβΓ (ΙαΙίνυαι ({υί ββςυίΙιΐΓ ηέτρα^ αοουβαΐίνιιιη ρΓαβΙυΙί 
εΐβιδονααν 6Χ οοηίβοΐιιτα Ηβπηαηηί, βαάβιη νερΒοπιπι βΙηιοΙιίΓα 
ςυ» Α68€ΐιγ1ιΐ3 ίη ΟΙιοβρΗ. ν. 410. άίχίΐ» ηέηαΧται δ^ αντί μοι 
φ£λον 9ίίαρ \ τόνδε τίλύουααν οίχτον: άβ ({πα άίχίΐ Β6ΓηΙΐ9Γάγυβ 
ίη ΡβΓ&Ιίροηι. δγηίΑχίβ 6γ96036 (Ηβΐ. 1862.) ρ. 22. 

V. 146. ηέτρα ηροΰαυαινόμενον τα($' αδαμαντοδέτοιβι 
λύμαίς"] τοίδ^ βχ βοπίβοίαρα Εΐαΐδίβϋ βοηρβί ρΓΟ ταΓσ^'. 

V. 156. 157. Ηαβο £[ΐιί 8ίο 8οηρΐ3 6886 ίη 6θάί66 Μβά. ρ6Γ• 
1ιί1)η6πιη(, ώα μηποτε ^εοα μήτε τιβ αλλοα \ τοίύδ^ ίπεγηϋ'εί^ 
ϊά ίρ8ΐιηι ρΓ2ί6ΐ6Γνίά6Πΐη( ({υοά 9(1 νβΓ&ηι Ιιαίυβ Ιοοί 80ΓίρΙαΓ9πι 
ίην68ΐί£^3η(ΐ3πι (ΙυοίΙ. Ναηι νο69ΐ)υ1ί άλλος 1ίΐ6Γ&6 λλ ίΐα 8υηΙ 
6Γ389β υ( (6ηηία ΙβηΙυηι Γβΐίοΐα 8ίηΙ νοο9ΐ)αΙί α ηιαηιι ρππια 
βοΓίρΙί αν, σ νββίί^ία, φΐ36 ίηΐ6ηΙ& οοηΙοΓυπι βοίβ αηΐβ Ηο& 
φΐίηάβάηι 9ηηο8 3^ηονί( 0η6ΐ)η6Γυ8 , ηοη ροΐυίΐ 3^πο806Γ6 άο- 
οΙυ8 Απι1οιΐ8 ({ΐιί οοάίοβηι ηιιρβΓπηιβ ίη8ρ6χίΙ. Ιιί(6Π8 3υΐ6η] αν, 
(5 8ί^ηί6βΑΐαΓ ανΟ'ροοηος^ ψίοδ νοοαΒηΙυηι ηβίΐΑίο οοπιρβη^ίο 
αν 00 6(ίβηι ίη 6θάίοί1)η8 ηιυΐΐο φΐ&ηι Μβ(1ί66ΐΐ8 3ηΙί(ΐυίθΓί1)α8 

6ΧρΓ68811Π1 ΓβρβΗΐυΓ. ΑρρβΓβΙ 6Χ Ηί5 , ({110(1 6ΐί3Π) 8ίη6 ν6(6Π8 

8θπρΙιΐΓα6 ίηάίοίο ίΠο 8&1ί8 πιαηίΓβδΙυπι ίοΓβΙ» άλλος οογγ6οΙοπ8 
ίην6ηΙιιπι 6886. Α68θ1ιγ1υ8 αυΐβιη Ιιαικί άα1)ί6 8θπρ86Γ&1 ως μήτε 
&εών μήτε τις ανδρών, ρΓοηοπιίηβ οηηι οΙΙβΓΟ ^6ηίΙίνο ρΓορΙβΓ 
πιβίΓί η60β88ί(3ΐ6πι οοπίπηοΐο, υ( δορΗοοΙββ ί6θίΙ Οβάίρ. Β. ν. 
817. ον μη ξένων Ιξεοτι μηδ αυτών τινί \ δόμοις δέχεύϋ'αι : 
ςυο ΓβοΙαιη 68( υΐ νβίοδ ίηΐ6ΓρΓ68 (1ιιρΐ6χ &ά86ηΙ)6Γ6( β1θ886ηΐ3» 
^Ιΐβπιηι τις ϋ'εός, αΙΙβΓυηι ανϋ'ρωηος: υη(1β ΤΙΟ ίη ΠΟ οογ- 
ΓΐιρΙο πιίπιπι ίΠυ^ μήποτε ΟΓΐυπι 6δΙ , £[ηο(1 ηηηο ρΓΟ μψε Ιβ^ί- / XVI ΓΚΑΕΡΑΤ10. 

ΙιΐΓ ίη οο(1ίθ6. ΙΙοο ({ααιη ιιοη 3ηίιιια(1ν6Γΐί886(ίη(6ΓροΙαΙθΓ, ανοά 
ία αλλοα ιηυΐανίΐ βαοί^υβ ίρββ ίηνβηΐο ρίαιιάβηβ Ηαηο βάβοΗρβίΙ 
αηηοΐαΐίοηβιη, (ΐαα βά ανΟ'ροοτίος αΙ) 86 ΓβΗοίΙβΓ, ιι( 3Γΐ)ίΐΓβ1)αΙυΓ, 
ΓβιηοΙαιη α11α(1ίΙ, τιαλώς ονκ ίτνηνεγκε μήτε τις ϋν^ρωηος • ον 
γαρ Ιηέχαίρον οντοι αυτω^ άλλα χαϊ βννέπααχον. ^[1οά οοπι- 
ιηβηΐιιιη Μοβοΐιοριιΐο αΐίςιιο ςααπι Αβδοΐινίο (Ιί^ηίαβ 68ΐ. Ναιη 
βΐίαιη 81 άλλος δΟΓίϋαιηαδ, (ΐαίβ Ιαπίΐβιη ρραβΙβΓ Ιιυιηίηβδ ίη- 
ΐ6ΐ1ί£[3ΐυΓ? ΡοΓΓο ηβ νβρα ςυίάβιη 6ίυ8 Γ^Ιίο ββΐ, ΓβοΙίββίιηβςαβ 
Α68θ1ιγΙα8 6ΐ (1608 61 Ιιοιηίη68 ηοιηίηανίΐ, (αίΕυοο.ΤΟ.ον — ^εών 
τις ονί* οίνϋ'ρίαήος ουδέ ^ήρ τνοτε) 6ΐ8ί ίη Ιοίί Γοπηιιία , ςαα 
ηίΐιίΐ αιηρ1ία8 8ί£^ηί6θ2(ΙιΐΓ ςαβαι ηβηιο οτηηΐηο^ νίχ ορβραβ 
ρΓ6ΐίαιη 68ΐ ν6Γΐ)& 8ίη^υΐ2ί Ηπιατί. Ν&ιη ΡΓοηίθΙΙιβο ηβο άϋ 
οιηη68 ιη9ΐ6 η6φΐ6 Ιιοιηίηβδ οιηη68 1)6η6 νοίαηΐ. Οβ (Ιϋβ δ&Ιίδ 
βΓίΙ ΐΏ6ΐη1ηί886 ςιια6 Υαιυαηαδ ίη ίηίΐίο Γ&1)υ1&6 ουοα Ιονίδ δαίβΐ- 
1ίΙί1)υ8 6θ11ο(ΐαίΙαΓ. Ηοιηίηββ νβΓΟ ςυί υ(ίΗΐαΐ6ΐΏ βααΐΏ ρί^^ΙπΙβ 
ΘΓ^Δ (1608 ροΙίοΓβιη 1ΐ3ΐ)6η(, (1οΐ6η1 ίαΐυιη ΡΓοιη6ΐ1ΐ6ί, £[ΐιί ΙοΙ 
ίη ίρ$08 οοηίαΐΐΐ 1)6η6β6ί& : οοηίΓα ςαί ρί6(3ΐ6ΐη οιηηί1)υ8 3ΐϋ$ 
ΓαΙίοηί1)α8 ροΙίθΓ6ΐη (ΙιιοιιηΙ» ίυΓβ ριιηίπ 0Γ6άαηΙ 6ίΓΓ6η2ΐΙαιη 
ΡΓ0ΐη6ΐ1ΐ6ΐ &(1ν6Γ8ΐΐ8 1ον6ηι » άβοΓαιπ ΗοπιΙηιιιηςαβ ραΐΓ6ΐη, ρβΓ- 
(ίηαάαιη. 

V. 157. €θ(1ίοί8 Μβ(1. δοηρΙιίΓαηι ίπεγηϋ'εί ίη ίγεγήϋ'ει 
πιαίβνίΐ Ε1ηΐ8ΐ6ίιΐ8, οοΠαΐΑ Ιΐ68ΥθΙιϋ ρ1θ883 Ιγεγ'ηϋ'ει: έχαιρε, 
Ουοά Γ6(^ρί, ϋ66ΐ ίη66Γΐα δίΐ οοΓΓ66ϋο. Νβηι (^υηοι επιχαίρειν 
βΐ ίπιδεΐν 8α6ρί88ίαΐ6 (ΙίοβηΙαΓ ({ΐιί πια1ί8 βΐίοηιηι ξΆχιάβηί, ραπ 
ΜίΓβ ίηέγη^εν οοιτί^ί ροΐ68ΐ. Οαα ρΓ&686ηΙί8 ίοΓΠία Αβδοΐινίτΐδ 
α8ΐΐ8 68ΐ 01ιθ6ρ1ι. 722. ανωχθ' όσον τάχιατα γνιΟΌνϋτι (οοάβχ 
γοί^ούΟΎΐ) φρενΐ, β1 8&6ρίαδ υδί δΐιηΐ ίηίβηοπιηι ΐ6Π)ροηιηι 
86Γίρ(0Γ68, ({αοπιπι 6Χ6η)ρ1& οοΐΐβ^ί ίη Τ1ΐ68&ιΐΓο νοί. 2. ρ. 603. 

V. 236. Κ60ΐ6 Μ6(1. ίίελνύάμ,ψ βροτούς, \ το μη διαρραί- 
β&έντας εΙς "Αιδον μολεΐν ^ £[110(1 0θΓΓ60ΐ0Γ6δ ΒγζαηΙίηί του 

μη 86Γίρ8βΠ}η(, ςΐΐί ίΓ6€[ΙΙβηΙί88ίηΐαΜ 60Γαΐη βΓΓΟΓ 68ΐ βΙίΒΠΙ ίη 

ρΓΟδαβ ΟΓδΙίοηίδ 80Γίρΐ0Γί1}α8, ν6ΐαΙ ΧβηορΙιοηΐ6, ά6 ί[αο (ΙίχίΙ 1. 
ϋίϋάοΓβαδ αά ΟγΓορπβά. ρ. 112. 6(1. Οχοη. 

V. 264, τον χακώς ηρά<5(5οντ δίαηΐβίυδ ΓβδΙίΙαίΙ ρΓΟ 
δοηρΙαΓΑ οοάίοίδ τους κακώς ηραΰϋοντας^ ηοη ιηίηαδ νίΐίοδα 
€[ηίΐπι τους•^ — προνίμοντας ρΓΟ τον — προνέμοντ' ίη ΗπβραββΙίδ 
Εαηΐ6η. 317. ΤβΓίίυπι, 86(1 ηοη(Ιαιη 9ηίιηα(1ν6Γδαιη , Ηιιίαδ §6- 
η6Γί8 νΚίυπι βδΐ ίη ν6Γΐ)ί8 οΙιΟΓί ΒδηβίιΙιιηι 8υρρ1. 204. πάτερ. * ■ ^• ΡΕΑΕΡΑΤΙΟ. XVII 

φρονούντως προς φρονοϋντας Ιννέπεις^ ςαοά ρβΙίβηΙβΓ Ιυΐβ- 
ΓυηΙ οηΐίοί» ιηβδοιιΐίηυιη βϋαιη (16 εΙιΟΓΟ ηιυίίβΓυηι (Ιίοί ροβββ 
ορίηαΐί , ςιΐ0(1 υοη εβίΙβΓβ !η Ηιιηο Ιοουιη ίδοΠβ ίηΐβΐΐί^βΐ <]ΐιί 
αοοιίΓαΙίαδ ςα&βΓβΓβ νοίβΐ. Οα3Π)ο})Γ6ΐη Αβδοΐιγίαδ, ({ααιη φρο- 
νούαας ρΓορΙβΓ ηοίαιη (Ιβ ηιιίηΐο ροΗβ ΙηιηβΙη Ιβ^βιη (ΙίοβΓβ 
ιιοΠβΙ, φρονοϋΰαν βοηρββΓαΙ, υΐ ίη ρΓα666(ΐ6ηΐ6 Οβηαί θΓ3ΐίοη6 
ρο8( (Ηα νοοαύιιία ηαιηβη ρΙιίΓαΙίβ (^δελτονμένας ^ ίχουβαι 6( 
λέγουσαί ν. 179. 103. 100.) ρΙαΓβ 86(ΐιιαηΙυΓ 3(1ί66ΐίν3 Γβιηίυίηα 
ηιιιηβΓί βίη^υίβηβ. 

V. 313. τον ννν οχλον παρόντα μ^χ^Όον"] Οοάβα χόλον, 
Ββοβρί ςιιοά ϋοβάβρΗηαβ ΓββΙίΙιιίΙ οχλον, Εθ(ΐ6ΐη δβηδίι ίηίΓ» ν. 
530. φρίαΰω δέ αε δερκομένα μνρίοις μόχ^Οίς δίακναίόαενον, 
Οβ οοΠυοαΙίοιιβ νβΛοΓϋΐη τον ννν οχλον παρόντα ρΓΟ τον νυν 
παρόντα οχλον άίχϊ ίη Ρΐββίίβίββιιί Αηη3ΐίΙ)ΐΐ8 3. 1863. νοί. 87. ρ. 
75. οοΙίΗΐίβ Ιοοίβ ΤΗυογίΙίίϋδ 1, 11. του νυν λόγου χατεαχηχότος 
ρΓΟ κατεβχηκότος λόγου^ 3, 54. των ίς ^Ιϋ'ώμην είλωτων άπο- 
ΰτάντων ρτο αποβτάντων ειλώτων ^ βΐ ΧβηορΗοηΙίβ Ιοοίβ ρΐιι- 
π1)ΐΐ8 , (ΐϋοπιιη ίη ιιηο (Αηβΐ) 5, 3, 4.) νείορυπι 1ί1)Γ0Γυιιι 8θπρ- 
ΙιΐΓ3 το απο των αΙχμαλώτων αργύριον γενόμενον ίη(6Γροΐ3ΐα 
ίη ΓβοβηΙίοΓίΒϋδ β8ΐ, ΐΓ3η8ρθ8ίΙί8 νβΓΐ)ί8 γενόμενον αργύριον. 

Ββ νβΓ8ί1)υ8 354. 378. 428. - 430. 543. 550. 568. 692. 603. 770. 
ςαί ρ3Γ(ίηι ^Ιθ88(!η)3ΐί8 ί1ΐ3ΐί8 ρ3Γΐίηι 3ΐίί8 πιοάίβ οοΓΓυρΜ' ίη οο- 
(Ιίοβ Μβίΐ. δυηΐ, ηοη ΓβρβΙβηι ςαββ ίη ΑηηοΙηΙίοηίύιΐδ Οχοηίί 
6(]ίΙί8 (Ιίχί : ίη ({ΐιίϋυδ ηϋιίΐ 6δΙ άβ ςιιο 86ηΐ6η1ί3η) ηιίίιί πιυΐ3η- 
(1301 βδδβ νί(ΐ63ηι, ηίδί φιοά άβ 8€πρΙυΓ3 οοάίοίδ Μβάίοβί ν. 568. 
ςα36 πιίηυδ 3θοιΐΓ3ΐ6 οΐίηα ΐΓ3(ϋΐ€ί δαηΐ ηαηε οογπ^ογθ ΙίοβΙ. 
ϊβ^ίΙαΓ ίη οοάίοβ αλευ α δά^ ΙίΙβΓίδ αλευ α ίη ]ίΙηΓ3 δοπρίίδ βΐ 
3εε6ηΙϋ)αδ οηιηίΙ)αδ αϊ) ΐΏ3ηιι δωρ^ωτοϋ 3(1άί(ί8. Ργο α β ρπαια 
ηΐ3ηιι δεηρίιιπι ΓαίΙ ω, £[υο(1 86Γν3ΐυπ) ίη 3ρο^Γ3ρ}ιί8 ρΐβπδςυβ, 
ίη (ΐυί1)υ8 αλευ^ ευπι 3ροδΐΓορΗο βΐ ω δα δεπρίαηι. Ηίδ διορ- 
θωτής δείιοΐίοη Η(1δεηρδίΙ εαίαδ ρ3Γ8 ρποΓ ίρδο ςυβηι νβΙβΓβ 
^Γαιηπΐ3(ίεο Α]6Χ3η(ΐΓίηο (Ιί^ηίοΓ βδΐ, γρ, (Ιιοε βδΐ γράφεται νβΐ 
γραπτέον^ αλευάδα πατρωννμικώς απο του αλεύας. η ον δει 
φνλάξαΰϋ'αι, τινίς ουτως^ αλευ ω δά' αΚευ^ αναχωρείς Ικ- 
γ,λινε' το δΐ α δα^ ω γη. οΐ γαρ /ίωριεις την γην δην καΐ 
δάν φαύιν %αι τον γνόφον δνόφον, Ηοηιπι ροδίΓβπια δίιηίΐία 
δΐιηΐ ϋδ ςυ3β Ιβ^ηηΙυΓ ίη Είνηι, Μ. ρ. 60, 8. αλευάδα εΐρηται 
ως τό φενδα (ϊά βδΐ φευ δα^. οι γαρ Δωριείς την γην δάν 
Αββοΐιγίαβ . Ι) XVIII ΡΚΑΒΡΑΤΙΟ. 

λέγουΰιν^ ως κα2 τον γνοφον δνόφον. φενδα ούν φευ γη, 
οΰτως ουν καΙ το (το οιη. οο(1. Υοδδ.) αλευάδα αλεον δά (^δή^ 
8υρ6Γ8€ηρΙο γή^ οοιίοχ Υοδδ. δηΐ γο<1. ΟογυΠΙ.) του δά αντί του 
γη κειμένου, ιιΙ)ί ίη ΙοιηπιαΙο άλευάδα 8θΙο ΙίίΓΛπί ογγογο βογϊ- 
ρΐιιιη βδΐ ρΓΟ αλευ δά^ νβΐ άλεύδα^ υΐ φεύδα ρπο φευ δά 8€π- 
ρίαιη, ροδίΓβιηα νβΓΟ, δυΐΐαΐα (ΙίΙΙο^ΓαρΙιία, δίο οοιτί^οικί», 
ουτωζ ουν κα2 ϋλευ δά (νοί αλεύδα)^ του δά αντί του γη κει- 
μένου, Νηιη οοιηιηοηΐιιιη (Ιο ΑΙοπαιΙα ρΓορπυιη οδΐ δίορϋ'ωτοϋ 
Αβδοΐιγίϋί αΐίβηυιη^αβ βΛ) §1θδδα Είγιηοΐο^ί, ουίυβ ίη νβΗήδ υίΐηΐ 
6δΙ ({αο(Ι α(1 ΑΙοιιαίΙαβ ηοιηοη δροείοΐ. ΑρραποΙ βχ Ιιίδ νοΙΟΓοηι 
3ρα(1 Αοδοΐινίυιη δοπρΙυΓαιη ΑΛΕΤ/ίΑ Γϋίδδο, επί ω αηΐο δά 
3ΐ) ίηΙΟΓρΓΟίβ αίΐιΐίΐυιη ΓαίΙ, ςυοίΐ δΟΓνανίΙ ρπηια οοίΐίοίδ ΜβίΙίοοί 
τηαηιΐδ, ιώοΙγο νίοΐαΐο. ΟααπιοΒΓΟίη βίοοίο ώ Γονοοανί αλευ δά^ 
βΐ^ί 1ΐ360 δίη^υίαπδ βδΐ αροοορο. Ναιη ςιΐ0(1 ΑπδΙορΙιαηβδ Ε([αίΙ. 
821. παυ ηαύε (ΙίχίΙ οΐ ΑοδοΙινΙιΐδ δίαι,ν δίαινε^ φιοΑ ΓΟδΙίΙυί 
ΡβΓδ. 1038., ιιΙ)ί οοίΐοχ δίαι,νε δίαινε. (ΗνοΓδΠίη οδΐ, υΐ ιηοηιΓι ίη 
ΑηηοΙ. Οχοη. αηηί 1841. α(1 νβΓδυπι ΡβΓδίΐΓϋΐη ρ. 318. Ηίδ νβΓ})ί8 
*^δροη(6 ϊηΙεΠί^ίΙυΓ αροοοροη Ιιαηο ίΜ ΙαηΙιιπι Ιοειιπι 1ΐ3ΐ)0Γ6 
ιι1)ί ίιίοπι νοΓύηπι ΓβροΙαΙυΓ. Ιΐβφΐβ ΑβδεΗγΙπδ εΐ ΑπδΙορΗαηεΒ 
τεείβ (ΙΙεεΓε ροΐιιεηιηΐ δίαιν δίαινε εΐ ηαύ παϋε^ ηοη ροίηίδ- 
δεηΐ δίηιρΠείΙεΓ δίαιν εΐ τναν.^' Νεε δί αλευ δά^ δίνε ρη'πιπδ 
δίνε 3ΐίο ρρβεεηηΐε, (ΙίχίΙ Αεδείινίαδ, δεφίίΙπΓ επηι αλευ εΐίαηι 
εχΐΓ3 ΓοΓΠΐυΙβπι ίΠβηι ιιηςα3ΐη (ΙίεΙιίΓαηι ίαίδδε. 0(ί δίηιίΐί ίηίίηί- 
Ιίνί ηυρίδΐί ίη ναΙ 3ροεορε ΐπίπα (ΙίεεΙΠΓ ίη 3ηηοΐ3ΐίοηε Οίΐ 
δυρρί. 790. 

V, 420. ^Αραβίας^ ειιί νοεα1)υ1ο ίη νεΓδπ δίΓορΙιίεο 415. 
εΓεΙίεαδ τεδροηΛεΙ, δί τεείε Ιε^ίΙπΓ, Αεδείινίϋδ ιηβίοΓειη ((παπι 
(ΐυ3ε εχευδΠΓί ροδδίΐ τεπιπι ^εο^ΓβρΙιίεηΓυπι ίηίΐρεΓίΙί3πι ρΓΟ- 
(1ί(1ί(, ηαο(1 ρ3Γυπι ρΓοΙ}3ΐ)ί1ε εδδε 3 πιηΐΐίδ εδί ίηΐεΐΐεείαπι , είδί 
(Ιε επιεηίΐαΐίοηε (ΙίδδεηΙίηηΙ : (1ε ςηο ν. Ροδδίί εοπιιηεηΐ3ΐίο δΐι- 
ρπα πιεη[ΐθΓ3ΐ3 ρ. 20 — 22. εΐ λΥίεδεΙεΓϋδ ίη δοΗείΙίδ επίίεΐδ ίη 
ΑεδεΚνΙί ΡΓΟΠίεΙΙιεηπι ΟοΙΙίη^βε είΐίΐίδ 3. 1860. ρ. 8. 8ε1ιο- 
1ί38ΐΛ νείυδ ί|υί(1 ΙερεπΙ ηοη εοη8ΐ3ΐ. Νβηι (|υ3ε ηυηε ίηΙεΓ 
δεΗοϋα Ιε^ίΙιΐΓ 3ηηοΐ3ΐίο. ηώς την ^Αραβίαν Καυκάΰω ΰυν- 
ωκιΰεν; η έπεί Στράβων φηβΐ Τρωγλοδύτας οίκειν μεταξύ 
Μαιωτιδος χαΐ Καΰπίας^ οι εΐΰιν" Αραβες^ 3ΐ) δεΗοΙίοηιπι 
νείεπιπι ίηΙερροΙβΙΟΓε δεπρίαηι βδβε ίηΐεΐΐεχίΐ Μείηείίίυδ ίη Υίη- 
ιΐίείίδ δΐΓ3ΐ)οηί3ηί3 ρ. IX., φΐί δΐΓ3ΐ)οηίδ Οεο^ΓβρΗυπιεηα ηοη ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. XIX 

ΙαικΙ&π ηίδί αϊ) ΓβεβηΙίοηβ βΐ ΓβΓβ ΒγζαιιΙίηαβ ιηβηιοπαβ δοηρίο- 
η1)α5 08ΐ6η(1ίΙ, οΒδβΓναΙίοιιβ β^Γβ^^ία» ςυα βΐίαιη α(1 ΗαΓροοΓα- 
Ιίοηίδ 1οβθ5 άυο αϊ) ίηΙβΓροΙαΙοπβ αίϊίϋίαιηβηΐίβ Ιί1)6Γαη(1θ3 
α8α3 68 (. 

V. 541. μ,υρίοις μοχθΌΐς διαχναιάμενον -±^-] Υοοα- 
ΙυΙυΐΏ αϊ) ]ί1)Γ9ηο οΐΏί88ΐιιη ίαίΐ ΓοΓίαβδβ γνιοφ^όροίς^ ψιοά Γιηζΐ 
3ΐ) Α68ε1ιγ1ο ροΐιιίΐ αά δίιηίΐίΐαάίηβιη βίΐίβοΐίνί γνωβόρος. ΟοΙβηιια 
ηοΐ3ΐΐ(1ιιιη 8γ1]9ΐ)&6 νοο3ΐ)υ1ί μόχ&Οίς ρηοπ ίη νβΓβυ βίΓορΙΑ^ο 
ΙίΓΟνοιη ΓβδροπίΙβΓβ βονφόνοις ηαρ' — , ςυοίΐ δί ςαίίΐ οίΓβηδίο- 
ηίδ 1ιαΙ)6Γ6ΐ ίη Ιιοο ιηβίΓί ^βηβΓβ, Γαοϋβ νίΙαΓβ ροΐαίβββΐ ρυοία 8ΐ 
ηονοις ρρο μ,όχ&οίς (1ίχί886(. Εβίΐβιη ίηαβςυαΗΐββ ν. 535. ιιΜ 
νβΓΐ)ί3 αλλά αοί τοί' ίμμένοί ίη αηΙίδίΓορΙϊα ν. 543. Ιιαοο Γβ- 
δροηάβηΐ, αυτόνφ γνώμα βέβει, Ναηι δΙο οοΓΓβχί ςαοιΐ ίη οο- 
άίοβ Ιβ^ίΙιΐΓ ίδια γνώμα^ ιΙΙηΙο ^ΙοδδβηιαΙο νοΙβΓΟ ηΐ ίη Ιοοίδ 
δαρρα α(1 ν. 2. ίηάίοαίίδ. δίιηίΐί (κΐίβοΐίνυ αυτόβουλος ιίδυδ βδ( 
Αβδοΐιγίιΐδ δβρί. ν. 1053. βΐ αυτόγνωτος οργά δορίι. ΑηΙ. 875. 
ςαοίΐ ρεΓ ίδιογνώμων βχρΙίοΒίυΓ ίη Είγηι. Μ. ρ. 173, 38.» ηΐ αύ- 
τωδης ρβΓ ιδίογνάμων βχρίίοιιίΐ Ηβδγοίιίαδ. 

V. 574. %Ύΐρόηλα<5τος — δόναξ\ ΕχδρβοΙββ ροΙίυ8 ΚΎΐρό- 
πακτος^ ψιοά οοηίβοίΐ ΜβίηβΙίίυδ ίη ΙβηΙδοίιίί Ρΐιίΐοΐο^ο νοί. 20. 

V. 576. ττοΓ μ αγουΰιν ^ - τηλίτνλανοι τνλάνοί] ΥοοαΒη- 
Ιυηι ({υοά βχείάίΐ ίυϋ ΓοΓίβδδβ ηάλίν. 

V. 620. ποίων δε τζοι,νας ημηλοί%Ύΐμάτων τΙνείς(\ ΙιΟβΟ- 
1)&ΙιΐΓ ποίνάς δε ποίων — , (ΐυοιΐ οοΓΓβχίΙ λΥοίΠοδ. 8ίο δΐιρΓα 
ν. 112. τοίώνδε ποινάς άμπλακημάτων τίνω^ υΙ)ί νίίίβ ςυαβ 
3ηηοΐ3νίηαυ8. 

V. 626. αλλ' ου μεγαίρω τούδε (5οι δωργ^ματος] €ο(Ιβχ 
τούδε του δ, ΟοΓΓβχίΙ ΤαΓηβ1)υδ , ςυί τβοΐβ δβηβίΐ ρΓοηοηιίηβ 
Ιιίο ηιβ^ίδ οριΐδ 6386 ({υβηι αΓίίουΙο. 

V. 657. τοιοΐοδε πάΰας ευφρόνας ονείραΰι | αυνειχομην 
όύΰτηνος^ ες τε δη πατρί \ ετλην γεγωνείν νυκτίφαντ^ ονεί" 
ρατα\ Ργο νυκτίφαντ ίη βρο^ΓΒρΙιίδ δοπρίαπι 6δΙ νυκτίψοιτ , 
([αοά ν6Γαηι νίίΙβΙιΐΓ. Ρογγο ηοη βδΐ νβπδίηιίΐβ ΑεδοΗνΙαηι ονεί- 
^ατα δοπρδίδδβ ({ααη) ηιοάο ρΓαθοβδδβήΙ ονείρασι. ΙΙεοΙβ ί^ίΙΠΓ, 
ιιΐ ορίηοΓ, Νααοίίϋδ (ίη ΒιιΙΙβΗη άβ νΑοαάέτηίβ άβ Ρέίενε- 
ΙίΟΗΓρ 8. 1860. ρ, 241.) νυκτίφοιτα δείματα ΓεδΙίΙιιίΙ, ςυοίίθρικί 
ΙγοορΗΓοηβη] Ιε^ίΙΠΓ ν. 225. ςιιί ίοΓίαδδε Ηαηε ίρδαπι ΑεδοΙι^ΙΙ XX ΡΒΛΕΡΑΤΙΟ. 

Ιοουιη 68ΐ ίιηΊΐ&Ιιι$. 'Έκ τ 6ν6ΐράτ€ον %(ά ννκτιπλάγχτων δεί^ 
μάτων τνεπαλμένη άίχίΐ Αβδβΐιγίυδ ΟΗοορΙι. 523. 

V. 762. ηρος αντος αυτοϋ κενοφρόνων βου λεν μάτων"] 
ΙΙαηο ρΓ96ρο8ίΙίοηί$ οοΙΙοο3ΐίοη6ΐιι ΙΤΆξ'ιοι ίηΙβΓάαιη 9(1ιηί56ΓυηΙ 
ρΓορΙβΓ ιηβίΓί ηβοβδδίΐΗΐβιη, υΐ Α68θ1ιγ1υ$ ιηΓγ» ν. 919. ίη αυτός 
αντώ. Ηοο υογο Ιοοο υδΐΐδ β3 βδΐ ρΓορΙβΓβα υΐ Ρροιηβΐΐΐθί νοΗ)» 
3Γ^αΙία8 ΓβδροηΗβΓβηΙ ρπαοεβίίβηΐί Ιοηίδ ίηΐβιτο^αΐίοηί, ηρος 
τον τυράννα αχηπτρα ΰνληϋ'ηΰεται ; Ουοά ηοη ρβΓδρβχίΙ ςαί 
αυτός ηρος αυτοϋ δοπρδίΐ, ςιιοιΐ 68ΐ ίη 9ρο^Γ3ρ1Π8 ρΐβπδςυβ. 

V. 803. οξνύτόμους γαρ Ζηνος ακλαγγείς κννας \ γρυ^ 
ηας φυλαξαί] ΒβδΙίΙυί ακλαγγεΓς , ςϋοά (^ααπι ίη 1ί1)Γίδ ίΐηΐί- 
φΐίοηϋυβ ακλαγεΐς βοπρίαιη βδδβΐ , υΐ νβΓΐ)ί οιλαγγάνω Γοπηαβ 
ρΙαΓθδ νοοα1)υΐ3ςιιβ 3ΐ) βο (Ι6πν3ΐ3 δ36ρ6 δίιηρϋοί γ δεηρΐ3 δυηΐ» 
ΐη αχραγεις βδΐ ηιαίβίαιιι 3ΐ3 1ί))Γ3ηίδ ηοη εο£:ίΐ3ηΙΐ1)ΐΐδ 03η6δ 
ηοη οίατηανβ^ §6(1 ΙαίΓανε (Ιίοί. Εοάβηι βΓΓΟΓβ %ύνες κεκ^α- 
γυΐαι^ βχ κεαλαγνιαι ΟΓΐυηι, ίη οοάίοίΐιΐδ ρΐβπδςιιβ Χβηορίιοη- 
Ιίδ Ογηβ^. 3, 9. 6ΐ 6, 27, δοπρίιιπι βδΐ ρΓο οιεπλαγγνΐαί , φιοά 
68ΐ 86Γν3ΐηηι ίη βΐίίδ. Ιη ^I106ρI]. 535. υ1}ί εοίΐβχ ζέκλαγεν , Η. 
Ιι. ΑΙΐΓβηβ %ί%Χαγγεν δοΗρδίΙ, Πο1)θΐ•Ιο11υδ χέκραγεν, ^Ακλαγγεΐς 
3ΐιΐ6ΐη χννας Λβδοΐιγίαβ άίχίΐ υΐ θ3ηοδ ηιβίβρίιοποβ (ΙίεΙοδ αϊ) 
03ηί1)αδ ηυί ρΓορηβ (ΙίουηΙαΓ θίδΙίη^ιιβΓβΙ: ςυ36 δαίίδ υδίΐαΐα 
ΐΓ3^ίοίδ Ιο(ΐυ6η^ί ΓθΓηΐ3 βδΐ. €υπι α ρπν3ΐίνο 3η Ιβ ιηυίαπι οιιπι 
Ιί£[υί(ΐ3 ρΓοάϋΟΐο 0ϋΠΐρ3Γ3η(Ιυηι ατρντον πόδα ίη ΙππιβΙΐΌ Αβ- 
δοΐιγίί Εϋΐη. 403. βΐ άτρωτος ίη ΙππιοΙγο £υΙ)ΐιΙί 3ρυ(1 Αΐΐιοη. 9. 
ρ. 449 Ρ. ^ν όνομα ηολλοΓς' τρωτός άτρωτος^ δαΰύς. Πιιιη 
εαηίΙ)ΐΐ8 βαίβηι βΓγροδ 6οηιρ3Γ3ηΙιΐΓ (|αία αηή δυηΐ ουδίοίΐβδ: 
(]υ6πΐ3(]ηΐ0(1απ) ηιαϊίβΓθηι, (ΐη36 άοηιυπι αΐδεηΐβ ηΐ3Πΐο οαδίυιΐΐΐ, 
γυναίκα πίΰτην — δωμάτων κύνα άΐχίΐ ΑοδοΗνΙιΐδ Α^βω. ν, 
607. Οβ 3(ΙίβθΙίνο ακραγης βχ άκρος οΐ άγος οοιηροδίΐο , δβίΐ 
ηιΐδ(ΐη3ηι ΙβοΙο ηίδί ίη ^Γ3ηιηΐ3ΐίοοΓυηι ^Ιοδδίδ ςιιί))ηδ(1αηι, (Ιίχί 
ίη δηρρίεηιοηΐίδ Τ1ιβδ3υΓί νοί. IX. 8. ν. ^Αχραγγης. 

V. 829. γάπεδα] Οοίΐοχ δάπεδα νίΐίαίο ηιοίΓΟ: ηηω δά- 
ηεδον 8γ1ΐ3ΐ)3 ρππια οοιτορία (ΙΙοίΙιΐΓ. Εοάειη βηοΓο ηρυίΐ £γ- 
οορΙΐΓ. 617. τον τειχοττοιον γαπέδων ^Αμοιβεως οοιίίοοδ ηοη 
ρ3ΐιοί δαηέδων, ΙΙοοΙβ ί^ίΙϋΓ γάπεδα Αβδοΐιγίο ΓββΙίΙιιίΙ Ροπδο- 
ηυδ 3ά Ειιπρίάίδ ϋΓβδΙ. ν. 324. ςυ3 ίοΓηιπ ΐΓ3^ίοί ίηΙοΓάιιηι ιΐδί 
δϋηΐ η1)ί δάπεδον ηιοίπαιη ηοη ίβιτβΐ, δΟΓναΙο Οοποο άλφα, 
υΐ ίη γάμορος γάϊος γαπόνος γάποτος δάΐος νάΐος 3ΐίίδςιΐ6 ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. XXI 

νοεα1)ΐι1ί8 ΙβοβηιηΙ, άβ (|αο (ΙίββΓίιιιη 68( δΙβρΙΐΗΐιί Βγζαηΐη (ββΐί- 
ηιοηίιιηι 8. ν. Γη: λέγεται. %αϊ γηηεδον (το ηρος τοις οί^κοις 
Ιν τΐόλει ^ψΰίον) οτΰερ οΐ τραγικοί δια του α φαβί δωρίξον- 
τες. υ1)ί ηυαβ (Ιβ δίς^ιιίβββίίσηβ νοοαίαΐί (ΙίοιΙ οανβηάαιη 68( ηβ 
ςυί$ αιΐ ΐΓ3^ίοθ8 ΓβΓβΓαΙ, ςαοβ ηοιι βδΐ νβΓίδΐιηϋβ ιιβηυαηι (Ιβ 
ΙιΟΓίυϋβ αηΐβ α6(ΐ68 βίΐίβ 6836 1θ6ΐι(θ8. ΟίχβΓυηΙ ίΐϋ ΙιβυίΙ (1α1)ίο 
γάηιδον ιιυηηυαιη αΙίΙβΓ (^ααιη αΐ γης πίδον 8ί^ηί6θ3Γ6(. ΑΐΙο• 
παβ βί^ηίβοαίίοηίβ βχβηαρία αη1ί(ΐαί88ίηια 3ρα(1 ΡΙβΙοηβιη βΐ ΑγΚ 
βίοΐοίβηι ΓθρβηαηΙιΐΓ, ({αοΐία ίη ιιΐ6η1β ΗαύυίΙ ΡΙίΓγηίοΙιυβ ηαυιη 
(Ιο ϋδυ νυ6α1)α1ί (ΙίεβΓβΙ ςααβ ίη Β6]ί1(6Γΐ Αηβοιί. ρ. 32, 1. Ιβ^αη- 
ΙαΓ, αϊ) 8ΐ6ρ1ιαηο ΒγζαηΙίο (ΐαο(|α6, 6ΐ8ί οΐΏί88θ ΡΙίΓγηίοΜ ηο- 
υιίιΐ6, αρροδίΐα ρο8ΐ ν6Γΐ)α βαρρα αϊ) ιηβ αΐΐαΐα. 61θ88α ΙΙβδγοΙιϋ 
Γάηεδα', άγροικικαΐ οΐκίαι βίδί βχ ρΓΟδαβ ΟΓβΙίοηίδ 8οηρΙθΓ6 
α1ί({ΐιο Οοπ€θ 8αιιι1α 6586 ροΐ68(, 1αηΐ6η ρροΙ^αΜΙίαδ νΜβΙαΓ βααι 
αιΐ (Γα^ί€08 8ρ66ΐαΓ6, α(ΐΓαηο(α ({ΐιαβ αϊ} ΐΓ3ς;ίοοΓαιη α8α αΐίβηα 68( 

Πΐΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐίθΠ6. 

ν. 849. ίνταϋ&α δη βε Ζευς τί^ηΰιν Ιμφρονα \ [Ιτίίΐ- 
φών άταρβεί χειρι ααΐ ϋΊγων μόνον] \ ίτνοίνυμον σΙ των 
^ιος γέννημα αφών \ τέ'ξεις κελαινον '^Επαφον — | §6θΙιι$ί 
ν6Γ8αυι δρυΓίιιι». Οιιαηι ιηαηίΓ68ΐαιη 68861 ρυ8ΐ ρπηιί ν6Γ8ΐΐ8 
ν6Γΐ)α ν6Γ8αιιι 6χοίι1ί886 ίπ (|αο των /ίιος αφών ιιΐ6ηΙίο ΓαοΙα 
68861, ίηΐ6Γρυ1αΐ0Γ ν6Γ8ίοα1ιιιη οοιιιρο8ΐιίΙ (|ΐΓι ηαηο ίη οο(1ί66 
Μ6(Γΐ06θ ΐ6§ίΙαΓ, επαφών αταρβει χειρΙ και %ιγων μόνον^ 
Ιοαηηο Τζ6ΐζα ((ΐιαηι Α68θΙιγ1ο (1ί^ιιίυΓ6ΐιι : (|ΐιυ(Ι ηοη Γα^ίΙ Ιϋΐιηδ- 
Ιδίυηι. Ναιη Λ65θΙιγΙϋ8 η60 νΰΐΐια ίηαφών και ϋΊγών («Ι απτε- 
β%αι και ^ιγγάνειν αΙίοαΙ)ί ιΐίχίΐ Ιϋρίρΐιαιπα^), (|ΐΓιΙ)α8 ίιι(6Γ- 
ρυΙαΙΟΓ ν6Γ8αιιι ϋχρΐ6Γ6 νοίαίΐ, Ιιίο 6ΓαΙ 6οηίαηο1υηΐ8 υϋί ηιυΐΐο 
3ρΙία8 (|αΚ1 ιΓιοί ροΐ6ΓαΙ, η6(|α6 αταρβει χειρί (1ί6ΐιΐΓΐΐ8, (|ΐΐ38ί 
03ν6ΐΐ(1ϋηι Γα6ηΙ ιΐ6 (|ΐιί8 Ιονΰΐπ, ιΐ6οηιπι οηιηίαηι ροΐ6ηΙί88ίηιιιιιι 
αιιιαΐ0Γϋΐυ(|α6 ί{ΐΐ08 ϋΓ3603 ρο68ί8 ΩηχίΙ αιιιΐ3θί58ίηιυιιι, Ιυηοηι, 
(|αΙα οοΓπαΙα 68(, ρ6Γΐίηιυί886 0Γ6(ΐ6Γ6ΐ, (|υ6ΐιιαιΙιιιοιΙυιη ριΐ6ΐί 6ΐ 
ρα6ΐΙα6 ρ6€α(ΐ68 6οηηιΙα8 ΐΓ6η)υΙα ηιαηα Ιβη^ΗΐηΙ: (]υοιΙ ηυιι 
ηιίηιΐ8 πιΐίουίαιπ 68ΐ (ΐααηι 8ί (|ΐΠ8 1ΐ6Γουΐ6ΐη, (^υί ΐ6οη6ηι Ν6ηΐ6- 
360111 οε€κΙίΙ. ΓεΙειιι αταρβει χειρι Ι6ΐ1[;ΐ88β ιΐίοαί. Α68€ΐινΙί 
ίςίΙυΓ 6ΐ8ΐ η68θίιηιΐ8 ({ΐιαβ νεπϋα ΓαεπηΙ, Ι3ΐη6η (]αα1ίΙ)α8 υΐί ρο• 
ΙαεηΙ ηοιι 68ΐ ιΙίΓΩαΙε ιΠεΙιι, νείυΐ, αΐ 6Χ6υφΙαη) ρυη3ηι, 
ενταύθα δη οε Ζευς τίϋ-ηΰιν εμφρονα 
χειρός κραταιάς ειοαφάΰμαΰιν μόνοις» XXII ΡΕΑΕΕΑΤ10. 

Ν&ΐΏ ({υυιη ίηδοηίβηΐί δβηαιη ιηβηΐβιη 5ο1ο πιαηυβ ΙαοΙα ΓββΙίΙίλβΓβ 
ηοη ουίιΐδνίδ, 86(1 ρ1υ8 ({υΒΐη Ιιυιηβηαβ ροίβηΐίαβ 8ί(, Ηοο ροΐίιιβ 
8ί^ηίβ(^π ά6ΐ)β])αΙ ςαβοι άαο \βτ\)'ά, ςιΐΒΐία ίηΙβρροΙ&ΙΟΓ ροδαίΐ, 
ίίΐβιη 8ί|^ηί6οαιι(ί3 ίηιιΙίϋΙβΓ ίηΓβΓΓί. δίο χειρί μάΚα μεγάλτ} άβ 
Ιονβ άϊχ'ιί Ηοιη6Πΐ8 11. 15, 694. 6ΐ ϋ^γών κραταιάς χείρος άβ 
ΕιίΓγδΙΙιβο ΗβΓουΙίδ ηιαιιιιιη Ιαη^βηΐο Ειιπρίάββ ΗβΓΟ. Γ. 967. 
ΥβΓΪιο αηΙί£[αο αφάσαω οΐ εΐΰαφάβσω Ιβη^βικίί βί^ηιΩοΑίίοηβ 
8α6ρία8 118118 68ΐ ΗιρροοΓ3ΐ68: 8α1)8ΐ&ηΐ!νιιαι εΐβαφάΰματα άβ 
α(Ιϋίΐ3 ίη ]6βιΐΓ ΡΓοηαβΙΙιοί ΐΓπιβηΙβ βΐ) Αβδοΐινίο άΐοΐυιη ίιι Ργο- 
ιηοΐΐιβο 8θ1υΙο αηηοΐβνίΐ Ιΐβδγοίιίαδ, ρβΓ είύητηματα βΐ ΰπα- 
ράγματα ίηΙβρρΓοΙαΙαδ» δοπδΐιηι Ιοά ηια^ίδ δρβοΐαοδ ςααιη δί^ηΐ- 
Γιεαίίοηβιη ρΓορπαιη νοοαίυΐί. Ηβθο άβ Ιιοο Ιοοο δοπρδί ίη 
ΙοιιΙδοΙιϋ Ρΐιϋοΐοβο νοί. 16. ρ. 216. Ιη νβΓδίι ρΓΟχίπιο β§Γβ- 
^ίϋπι Γβοορί βπιβη(ΐ3ΐίοηβηι \νίβδβ1βη γέννημα άφών ρρο γεν- 
νημάτων, 

V. 894. Τπυπι δγΐΐ&ύαηιηι (ΙβΓβοΙαπι βχρίβνί αάάίΐο πότ- 
νιαι^ ψιοά οοηίβοΐΐ Ρ. Ραΐβίαδ. 

V. 915. τνίΰτος^ τίνάΰΰων τ Ιν χεροίν πύρπνονν βέλος] 
δοηρΙιΐΓδ ηοη δα(ί$ ρΓθ1)α1}ίΗδ , ςααιη 9(]ί6οΐίνοΓυηι ίη πνοος βΐ 
ροος ΐ6πηίη3ΐθΓΐιηι ΓοΓηιαδ βοΐαΐαδ, ιι1)ί Γαοϋβ ββή ροδδίΐ, οοη- 
ΙταοΙίδ ρΓΗβίΟΓΓβ δοΐβαηΐ ΐΓα^ίοί, ςαοά Ιιίο ηοη άίίίιοίΐβ βΡίΐΙ, δί 
ροβία 80Γί1)βΓβΙ, ηιατος^ τινάοβων χειρί πυρπνόον βέλος^ ψιοά 
ρΓοροδυίΙ ΡοΓδοηιΐδ η(1 Ευηρίιΐίδ ΙΙβο. ν. 1117. 

V. 923. υπερβάλλοντα] νηερφίροντα ρΓθ]}α))ίΙίΐ6Γ οογ 
Γοχίΐ \νβί1ίυ8> 8ΐιΙ)1αΙο ^ΙοδδβιηαΙβ. δίο υπερφίρεις ρβΓ νπερ- 
βάλλεις βχρίίο&ΐ Ηβδγοίιίϋδ. 

V. 968. τίρείΰβον γαρ οΐμαι τ^δε λατρεύειν πέτρα \ η 
ηατρί φνναι ΖηνΙ πιΰτον άγγελον. όντως νβρίζειν τους 
νβρίξοντας χρεών] ΥοΛυπι οΐμαί οίδί ηοη γηγο ΐΓοηίοβ άίοίΙυΓ, 
Ιαηιβη ίαΙΙαηΙαΓ (ΐαί Ιιίο ςιιοςηβ ΐΓΟηίοο (ΙίοΙαηι αοοίρΐιιηΐ. Ναηι 
ΐΓοηία ηοη ίη Ιιοο ν6Γΐ)0 ροδίΐα βδΐ, δ6(1 ίη νβΓύίδ πατρί ΖηνΙ 
βΐ πιΰτον άγγελον^ ςυαο ΡΓοωβΙΙιβαδ ηοη βχ δΐια, δβά βχ ΜβΓ- 
Οϋΐ-ίί ρβΓδοηα ίΐίοίΐ, ςυο ηοη ΓβνβΓβηΙίΗ βΓ^α Ιονβπι, δβά οοη- 
ΙβιηΙυδ βχρππιίΙαΓ. δοηδίΐ Ιιοο, υΐ ορίηοΓ, νβΐηβ ηια^ίδΙΟΓ, ηιιί 
Ιαυύαηάί ρυϋΐαβ εαηδδα νορδίοαίαπι &1) δβ οοπιροδίΐαηι 3(1δ0Γίρδΐ( 
οίίτω^ νβρίξείν τους υβρίζοντας χρεών ^ ({ηβτη δί α(1ί6θίδδ6( 
ΑβδοΗνΙϋδ, ρΓαοοβάβηΙίϋπι νβΓΒοΓαηι νιοι ηια^ηορβΓβ ηιίηαίδδοΐ. 
Γ^βΙΟΓυηι Ιαυάαηίΐαδ πιίΐιί 6δΙ ΟΐΙο ΚίΙ)1)6θ]ίίιΐδ, ςυί ίη οοηιηιβηία- ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. XXIII 

(ίοηβ ΒβΓη&β 3. 1859. οίΐίΐα ρ. 11. ίρββ ςυοςυβ νίΐίαιη 1ιιιία$ Ιοοί 
86η8ίΙ, 6ΐ8ί Ιοη^ίιΐδ ςιιαιη (Ι6ΐ)6)3ίΐ1 ρΓ0§Γ6$δΐΐ8 ηοη Ιιυηο ΙαηΙυιη 
νβΓδυιη, 86ά βΙίαΐΏ ρΓα606(ΐ6ηΐ68 (Ιυο Ιοίΐί νοίαίΐ, ίη £[αί])ΐΐ8 ηϋιίΐ 
68ΐ ςιιοιΐ ΐηΙβΓροΙαΙίοηίβ 8α8ρίοίοη6ΐη ιηονβΓβ ρθ88ίΙ. 

V. 980. ΠΡ, ωμοι, \ ΕΡ, ωμοί; τόδε Ζευς τονπος ουχ 
Ιηίΰταται] ΑΙΙβΓαιη ωμοι; Λάάιάϋ ^\ο\ΐΆτά\ΐΒ δο1ιη6ί(]6Γα8 ίη 
Ου3θ8ΐίουί1)α3 ΧβηορΙιοηΙοίδ Βοηηαβ 6(1ίΐί8 α. 1860. ρ. 38. ρπ- 
01Τ ωμοι 6χΐΓ3 νβΓβυΐΏ ροδίΐο. Ουα οιηϋηιίαΐίοηο ρΓορίΟΓβα ορα8 
68ΐ, 116 ΙπιηβΙοΓ ϊηίατ άααβ ρβΓδυηαδ (ΙίνΙιΙαΙαΓεοηίΓα Ιβ^βηι Ιρα- 
^οοιίίαο αηΐίςυαβ, (ΙΠί^βηΙβΓ 86Γναΐ9ηι ίη δορίοιη Αβδοΐιγίί ΐΓβ- 
^οοάίίδ βΐ αϊ) δορίιοοίβ ίη ΑπΙί^οηα, ία1^ιI1α^αη1 ςααβ δαρβΓδαηΙ 
3ηΙί(]υίδδίιη9, δβά ί^ηοίαιη ίηΙβΓροΙαΙοπ νείβπ (|ϋί ΑβδοΙιγΗ 1ο- 
ουιη δβρί. αά ΤΙιβΙί. ν. 218. οοΓΓηρίΙ, ιΐβ ςιιο ίηίΓα (Ιίοβηΐϋδ. Οβ- 
ΙΟΓϋΐη βαάβηι οΓαΙίυηίδ ίοππια Ρροηιοΐΐιβυδ υΙιΙιΐΓ δυρΓα ν. 972. 
ιιΐί ΜβΓοαπο (ΙίοβηΙί, χλιόάν ^'οικας τοίς τζαροναι πράγμαΟί, 
ΐ'6δροη(ΐ6ΐ» χλίδώ; χλιόώντας ωδε τους Ιμονς ίγω \ ίχΰ^ρονς 
ϊδοίμι, 

V. 1008. τίγγει γαρ ουδέν ουδί μαλ&άοΰψ λιταίς | 
ίμαΐς] δίο Ιιαβο δοπρία βυηΐ ίη οο(1ίθ6. Ιη εάίΐίοηβ ΚοΙοΓίβΙΗ, 
βερναΐα βαίίβηι νβΓδπηπι (Ιίνίδίοηβ, βηΐβ λιταις ίηδβΓίιυη βδΐ τιέαρ, 
δυηιίαιη Ιιαικί άα1)ίβ βχ ν. 379. ίάν τις ίν καιρώ γε μαλϋ'άΰβτι 
τίέαρ. Οαοά δί αϊ) Μΐοΐιαβίβ δορίιίαηο 2ΐ(ΐ8οηρΙυηι δίΐ, οαίυδ οοη- 
ίθεΐυπδ υδΠδ βδΐ ΙΙο1)θΓΐ6]1αδ, ίοΓίαδδβ βηιβηάαΐίοηοηι ίηιΙίοαΓβ 
νοίυίΐ 06Γ(ίδ8ίιη9ηι » ςυαιη ροδ(ιηο(1ο ΡοΓδοηυδ ΓβοίΙ, τέγγει 
γαρ ουδίν ουδέ μαλ&άβΰει χέαρ | λιταις^ (Ιβίβίο έμαίς^ φιοά 
νβΐυδ οοΓΓβοΙΟΓ »(](Ιί(ΙίΙ ροδίςιιαηι κέαρ βχοίάβΓ^Ι, ηοη δβηΐίβηδ 
δίπιρίίοί λιταΐς ορυδ οδδβ, ηαιιηι ΡροηιοίΗβυδ ηοη δοΐυηι ΜβΓ- 
ειιπί, δβά ηβπιίυίδ οπιηίηο ρΓ6θί1)ΐΐδ ηιονβη (Ιίοεηάαδ δί(. δίιηΐΐ- 
Ιίηιαβ ίηΐ6Γροΐ9ΐίοηί8 βχβηιρίυηι βδΐ ίη Α^αιη. ν. 14. ιΐβ ςυο δυο 
Ιοεο (ΙίοβΙαΓ. 

V. 1057. Οοίΐεχ Μβά. η τοϋδ' ευτυχή^ ίη ςαο ΙδΙεΙ ηηοά 
ε^^ο ΓΟδΙίΙυί η τοϋδε τύχη, Μ^ηυδ τεοεηΙίοΓ ίη πι&Γβίηε οοάΐοίδ 
ει τάδ^ ευτυχή^ ςαοά εδί ίη αρο^ΓβρΙιίδ ρΐεπδςϋβ. 

V. 1087. ΰκιρτά ί' ανέμων \ πνεύματα πάντων εις αλ- 
λ7]λα Ι ΰτάβιν αντιηνουν αποδεικνύμενα^ ΡοΓΠία οοηίΓαοΙα 
αντίπνουν Ιιίο ηοη δοΐιιπι ρρορίερ δε ίρδα, υΐ πύρπνονν ν. 915. 
βυδρεοΐα εβί, 8ε(1 ιηαηίίεδίο νίΐίοδα ρρορΙεΓ δγ11α1)3ΐη ηιεάίαιη 
ιιηρεΓίΙε ρΓοάαοΙβηι. Οαθ(] δοηδίΐ Ε. 1. Κίεΐιΐίαδ ίη Αεδοίιγίείδ XXIV ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ• 

(Ιιΐι^ά. ΒαΙ. 1850] ρ. 70. (}ΐιί βίοοίο εΙς άλληλα 8θπΙ)ί νοίυιΐ 
άποδεικννμενα βτάαιν αντίηνοον. Αο ηιίΐιί (|υοςιΐ6 εχίρα (Ια- 
])ίΙαΙίοη6ΐη ροδίΐιιιη νίάβΙυΓ ΑβδβΗγΙιΐιιη ατάαι,ν άντίηνοον δεπρ- 
51886: 86(1 άτνοδεικννμενα ν6Γ60Γ η6 βΐ) ίηΙβρρΓβΙβ ΠΙ&Ιαιη βίΐ 
ρρο ν6Γΐ)0 &]ΐ(ΐυαηΙο ςΓανίθΓ6, ηίδί βκιρτά — ατάαιν άντίπνοον 
(ϋ66Γβ ρΐββαίΐ Α68β1ιγΙο, ηιιΐΐο 3(1(ϋ1υ ραΓίίοίρίο. 8ΕΡΤΕΜ Αϋ ΤΗΕΒΑ8. 

V. 12. οίραν τ ίχονϋ• ε^Μβτον ω <5τι Ουμηρεηες] Ηίο 
ν6Γ8υδ ίη οοάΐεβ Μ6(1ί(260 ΐ6£[ίΙιΐΓ βίο Γ6Γ6 δοπρίιΐδ & ρηιηα ιηαηυ, 
ίίραν τ ^'χωνϋ• εκαΰτοβ ωΰτιβ ΰνμπρεπές. ωραν βΙ) ιηαηα 
δίορ&αηον ίη οίραν ιηυΐαίαιη οιιιη δρίπΐιι Ιβιιί. ϋίεραιη ν ρΓΟ- 
χίιηαιη£[ΐιβ τ' ιη&ηυδ Γ6(^6ηΙίθΓ δοπρδίΐ, ΓοΓίβδδβ ΙίΙβΓαδ ρρορβ 
6ν3ηί(ΐ98 Γ6δΐΐ86ί1αηδ » 111 8&βρβ Γαοΐιιιη ίη οο^ίοίύυδ &η1ί(ΐαί8, 
(]αοΓϋΠΐ ίη(6Γ(1απι ρο^ίηαβ ίηΐ6^ΓΔ6 Ηοο ιηοάο ίηδΙαυραΐΑβ δυηΐ: 
ηίδί ΓοΓΐ3δδ6 ρηοιο δοήρΐιιηι ΓαίΙ ωραν ϊχων θ' εκαΰτος, ςυο4 
Ι3πΐ6η ηοη οοηνβηίΐ αοοαδ&Ιίνίβ (|αί ρΓ&666(ΙυηΙ. Εχ εχων%^ 
ίαοΐυπι βδΐ ϊχ(ίν^''^ ΙίΙβΓ» ω Γ&(ΐ6η(1ο ίη ο ουην6Γ8α. ^καατοβ α1> 
ΓβοεηΙίδδίηια άβηιιιπι πιαηιι ίη εκαβτον βδΐ πιαίαίιιηι. 06ηί([πβ 
νο63ΐ)ΐιΙί ωΰτια ΙίΙβΓα υ11ίπΐ9, ΟΓία βχ ΰυμηρεπες^ ψιοά δ6(]ΐιί- 
ΙιΐΓ, 6Γ3δα 6δΙ: ιιη(ΐ6 ως τι δΟΓναΙυηι ίη αρο£;Γ3ρΙ]ί3 ρίοήδςαβ, 
ίη αηο ίη ω<5τε ηιιιίαίιιηι, (ΐυυ(1 6(1ίΙθΓί])α8 ηοη ραυοίδ ΓγαικΗ 
ΓηίΙ, ηοη αηίηια(1ν6Γΐ6η(ί1)υδ 8η1ί(ΐυ&ηι δβήρΙυΓαηι ίΙΟΤΙ νβΐ 
ίΙΙΟΤΙ ίωρΓίκΙεηΙβΓ ρΓο ως τι 6886 αοοερίαπι, ςηιιπι ω^ΰτι 
8ί§ηί6θ3Γ6ΐ. ΤοΙυδ 3ΐιΐ6ηι νβΓδαδ ηοη ΑβδοΗγΗ βδΐ , δ6(1 ίηΙβΓ- 
ροΐαΐοηδ, (^ιιί ({αιιηι (ίιιαδ ΙαηΙιιηι οίνίαηι οΐβδδβδ ίη ρΓβεοειΙεη- 

Ιίύαδ ν6Γ8ΐ1)αδ ηΐ6ηΐΟΓ3Γί νί(ΐ6Γ6ΐ, &1ΐ6Γ&0) ({υ36 36(3(6ηΐ Πΐί1ίΙ»Γ6Π1 

ηοηάαηι αΙΙίςίΙ {τον έλλείποντ' ετι ήβης ακμαίας)^ αΙΙβΓαπι 
([αΛβ βχθ68δίΙ {τον ίξηβον χρόνω), ΙβΓίίαηι, (|υαβ ίηΙοΓ 1ΐ3δ 
πΐ6(Ιί3 6δΙ , δαρρίβνίΐ 3(1(ίίΙο ν6Γ8ϋ ίΐΐο, ίη ({αο ροδίΓβηια ν6Γΐ)3 
ω ^οτι ΰυμπρεπές ϊηβίή εχρίβηάί (ϊ3υδδα δθΓίρΐ3 δαηΐ. Νοη οο- 
^ίΐανϋ 3ηΐ6ηι ίηΐ6Γροΐ3ΐθΓ ηΐ6(1ί3ηι ίΐίβηι οίνίηηι οΐ3δδ6ηι, ({α36 
608 οηιηβδ οοηιρΐ6θΙίΙαΓ ςαοδ πιί1ίΐ3Π οροΓΐ6ΐ)3ΐ, ρΓορΐ6Γ6α ηοη 
6δδ6 ηΐ6ηΐ0Γαΐ3πι, (]ΐιί3 ί3πι 6χί6Γ3ηΙ οηιηβδ 3ά υΓΐ)6ηι 31) ΙιοδΙίαηι 
ίηιρ6ΐα (ΐ6Γ6η(ΐ6η(ΐ3η). Α(1ί60ΐίνί αυμπρεηης υηυηι ρΓ36ΐθΓ ίιοο 
Άρ\χά ΐΓο^ίοϋδ 6Χ6Πΐρ1υπι βδΐ Αοδοίιγϋ δυρρί. 458. τά'/ αν γυ•» ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. XXV 

ναικί τοίϋτα ΰνμηρεπή ηελοι^ υΜ οοηνβπίβηίβιη 8ί§ϋίβθ3ΐ. 
ν6Γΐ)0 βυμ,ηρέπείν ητο αηΐί^υίοΓβδ, δαβρβ ίηίβηοΓυιη Ιβιηροπιιη 
80ΓίρΙθΓ68 υδί 8αηΙ, αίΙνβΓΜοφίβ αυμπρεπόντως Ιυοίβ ηοη ραυ- 
018 δοηοΐαβ Ερίρΐιβηίαδ, νβΐιιΐ νοί. 1. ρ. 1024ο βΐ ΰνμπρέπον ρ. 
938 ο. 9391). 940 ο. 942 ε. 961(1. 970 ο. 978 α. 980 ο. 9831). 9843. 
9863. Α1ί3ΐη νί3ΐη ίη^688α3 68( §Γ3ΐηιη3(ίου3 ουίϋδ ά\) ιηαηα 
8θΗο1ί3 οοάίοί8 Μβάίοβ! 5οπρΐ3 δαηΐ : ςαί βχ ωραν ιιιυΐ3(ο 30- 
οεηία ωραν ίβοίΐ, Ηαο 3άάίΐ3 αηηοΐαΐίοηβ, ςαα αίΓβιηςαβ δοτί- 
ρΙιΖΓΗΐη βχρΠοαίΙ, ωραν φροντίδα (βάιΐβ η) ηλίκίαν^ Γν' ^ ο 
νους ούτως ^ ίχαΰτον νμών Εχοντα φροντίδα της ηόλεως' η 
ίκαύτον ηρος την ηλικίαν βοη^εΐν τγ τνόλει ώς πρέπον, ΥβΓϋηι 
βίδ! ίη 1)6ΐ1ί8 6ΐ νβΙβΓυιη βΐ ΓβοβηΙίοΓυιη ηοη γ3γο ΓαοΙιυη βδΐ ιιΐ 
ίηδίαηΐβ ρβποϋΐο οπιηβδ οπιηίαηι ΟΓάίηυπι οίνβδ αά ορβπι ΓβΓβη- 
ά3πι βνοο3Γ6η(ϋΓ, Ι3πΐ6η ηβπιιηβπι νίθί ςυί οοΙιοΓίαΙίοηβπι δααπι 
Ι3πι (ΙβΜΙί 3ΐηρ1ίβο3Γ6ΐ βρρβηάίοαία ςααίβηι ΑοδοΗνΙο αίβηχίΐ 
8θ1ιοΙί3δΐ3, οητατη ΊιαΙ)6ηΐ€τη ^ηβηι^ηβ ^ιιβιη άβοβΐ : ψιοά Αε- 
8θ1ιγ1ιΐ8, 81 ςιιί(1 Ηαίυδίηοίΐί αάιΙβΓβ νυΐαίδββΐ, ίη ςιιο ρβΓ δο ηίΐιίΐ 
ίοΓβΙ ςυοά ςυίδ τβρΓβΙιβηάβΓβΙ, Ιοη^β αϋΙβΓ (ΙίοΙυΓαδ 6Γ3ΐ. Ιΐαςιιβ 
ηοη άιώΐΐαηάυιη ςηίη ΙοΙαηι ίΐίαιΐ (Ιβ αιτα οοιηιηβηίαηι θγγοπ 
Α6ΐ)63ΐυΓ 8θΙιοϋ3δΐ36, ςυί ηυη ρβΓδρβχίδδβΙ ιηβηΐβιη ν6Γΐ)0Γυιη 
ΐηΐ6Γροΐ3ΐοπδ, ωραν τ Ιχονθ' εκαβτον^ ω στι συμπρεπες, 
8ΐιρΓ3 3ΐ) Π16 6χροδίΐ3Πΐ. ΚβπιοΙο ί^ίΙαΓΗοο 3άθί(3ΐη6η(ο ορίίηιο 
ρΓΟΟβάίΙ ΑβδοΗγϋ θΓ3ΐίο, καΐ τον ίλλείποντ ετι \ ήβης αχ^ 
μαίας %αϊ τον Ιξηβον * χρόνω^ | βλαΰτημον αλδαίνοντα αωμα- 
τος πολνν , | πόλεί τ αρηγειν βΙο. ηίδί ςυοά ναΐίΐβ βαδρβοΐυπι 
€8ΐ πολνν ^ ς[ηο(ΐ δί δοπρδίΐ Αοδοΐιγίαδ» Εΐβοοίβιη ρ3υ1Ιο ρΐυδ 
ροδΙυΐ3ηΐ6Πΐ ΓβοίΙ ςυβηι 3ΐ) 1%ηβοις χρόνω πυΐ ροδΙυΐΗπ' οιιΐ βχ- 
8ρ6θ(3Γί ρο(6Γ3(, £[υί άβπηο ΟοΓβΓβ, ί. 6. ΓβιπνβηβδοβΓβ , ροΐίυδ 
- ύοοηά! 6Γ3η( ςααπι τηαρηορβΓβ ΩοΓβΓβ. Οαοιΐ (}αυιη ΑβδοΙιγΙαιη 
τ!χ Γυ^βΓβ ροίηβηΐ, ηοη ρυΐο βυιη πολνν δοπρδίδδο, δβ(1 πάλιν ^ 

*) ^ζηβον'] Αά Ιιιιηο Ιοοηιη βρβοίίΐί; ΡΙίΓγηίοΙιί ηοίαϋο ίη Ββ^- 
Ιβιΐ Αηβοά. ρ. 37, 17. "Εξηβον: τοϋτο τιαινόν, τιαϋ'ωμιΧημένον 
το ^ξωρον. Κβοίβ Ιιοο (Ιίχίΐ; ΡΐίΓγηίβΙιτίδ : ηαχη έ^ηβον ητΐ8ς[ΐΐ8,χη 
αΗΜ ΙβήίιΐΓ. Ιη ξΙ.Ή.6ΒγοΙία*Ε^ηβος: ^ξω της ήβης. τριάκοντα 
νέντΒ ετών νβΓβοΓ ηβ νβΛα τριάκοντα πέντε ετών ηοη βίηΐ; 
βοτίρία α ρΓίπιο ^Ιοβδαβ αιιοΙοΓβ, ς[ΐτί Ιιαπά άιιΙ)ίθ ίρβθ <][ηο(][ΐΐθ 
Λ686ΐΐ7ΐί Ιοοηιη ίη ηιβηίβ 1ιαΙ)ΐιί1;. ΑΙία Κηίηβηιοάί οοπιροβίία οτιπι 
^£, αΙ) Ώβη οοπιπιηηί ηοη πιίηη3 αΐίβηα, δηηΐ; ίτιγενής, ^άτιμος β^ 
ίίόμιλος αρ«ά βορίιοοίβηι. XXVI ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

ςαο ΓΟβϋΙιιΙο Ηοιηΐηβδ ΓβΙανβηβδοβηΙββ ουιη ρΐαηΐίβ οοιηραΓαηΙυΓ 
παλιμβλαΰτέαί^ φιαΒ Τ1ΐ6ορ1ΐΓ&5(υ8 άίχίΐ ΗίδΙ. ΡΙαηΙ. 3, 19, 2. 
(υ1)ί βοάοιη ςαο αραά ΑββοΙιγΙιιιη ογγογο 1ί1)π , βχοβρίο ορίίιηο 
υΓΐ)ίη&ΐ6, οηαηββ πολυβλαατη) βΐ 4, 8, 5. Νοη πιβϋοήδ ηοΐββ 
ίΐΐυά 6586 πολύς νίίΙβΙαΓ ςαοά βραά Αβδοΐιγίηιη ρβαΐΐο αηΐ6 
ίηΐυΐίΐ ΐηΐ6Γρο]3ΐθΓ ν. 7. υ1)ί ίη ου(ϋθ6 βοπρίαιη 05ΐ Έτεοκλέης 
αν εϊς κατά τντόλίν \ νμνοΓϋ' υπ άατών φροιμίοίς πολυρρό- 
&οις, δοηρίο ίηΙβΓ εϊς βί κατά βαρΓα νβΓβυιη δίνο αϊ) 6&ά6ΐη βίνβ 
8ΐ) αΐία ιηαηα απίϊςυα ποΧύα^ νοοαϋαΐυιη ναΐάβ 8υρ6Γν&οαη6αιη, 
ςαυιη 86ςυΗΐαΓ πολυρρόΟΌΐς, ςυθ(1 ίη παλι^^6^οις ιηαΐΒΠ νυ- 
ΐ6ΐ)Ηΐ νΗΐο]ί6η&Γία8, 3ΐίΐ6Γ ίοΓί&δδβ !αάίθ3ΐυΓυ8, 81 δοπρΙαΓοιη 
οο(1ίεί8 οο^ηίΙαίΏ ]ιαΙ)ΐιί886ΐ, 6ΐ8ί Ιιαίο ίηιΐίοίο 8θΗ ηοη πιυΐίαιη 
ΐη1)αοη(1αιπ ίΌΓ6(,^ ηίδί ποΧνς ρ6Γ 86 ίρ$αιη 8υ5ρ66ΐαηι 68861. 
Νηπι Αβδοΐιγίϋδ Ιΐ3υά ίΙϋ1)ίβ 8θπρ86Γ3ΐ, ^Ετεο^λΙΐ]ς αν πάααν εΐς 
κατά πτόλιν^ — υβίΐβΐβ ίηΙβΓ εΐς βΐ πάς αηΙίΐΗβδί — ηΐ ίη 
Α^αιη. 1100. (ΙίχίΙ πάΰα γάρ πολις βοα^ 6ΐ ΠοραΙΐαδ αϊ) Ρ3ΐ6ΐο 
οοιηρ3Γ3ΐαδ δα(. 2, 1, 40. ΙΊβϋίί βί ίη%ίρηί8 ΙοΙα οαηίαΜΙηΓ 
ηΓΐ)6. Οή^ο 3αΐ6ΐη επΌήδ ίθΓΐ3δδ6 ίη(ΐ6 Γ6ρ6ΐ6η(ΐ3 ςαο(1 τναααν 
3υΙ ίη π)3Γ^Ιη6 δοηρίαπι βχοίάβΓαΙ αυΐ ροδΙ είς ροδίΐιιηι, ςααβ 
υδίΐ3ΐίθΓ ν6Γΐ)0Γυηι οοΠοεαΙίυ 68ΐ» ιηοίΓΐ 03ΐΐδδα οοΓΠ£[6ηάϋΐη 
νίιΐ6ΐ)3ΐαΓ. Ουίυδπιοθί ίηΐ6Γροΐ3ΐΐοη6 αίίβοΐαδ οδΐ νβΓδίΐδ 21. α1)ί 
ίη οοάίοβ ΙβςίΙυΓ, έϋ•ρέψατ^ οΐΜΰτηρας άΰπιδηφόρονς | τΡί- 
ατοίς^ όπως γένοια&ε προς χρέος τόδε , ςυοιΐ ρΓΟ όπως γένοΐ' 
σ&ε πιατοί προς χρέος τόδε άιοίχιπι 6δδβ ΟΓβιΓιΐΗΓ ροΓ αΙίΓαοΙίο- 
ηβη] ςυ3ηά3ηι, ουίυδ Α^υΓ36 ιΐδϋδ είδί ΙαΙβ ραΐβΐ. Ιαηιβη ηαΐίαιη 
βχβωρίυηι νί(ϋ ςυυά Ιιαίο Αβδοΐιγίβο υσ^η^ 6χ ρπΓΐβ δίηιίΐβ 6886(, 
ποο Γ3ΐίοη6ηι Γ6άάί(ΐ6ΓυηΙ ίηΙορρΓεΙοδ (]υ1(1 Αεδοΐιγίυπι πιον6Γ6 
ροΐυβπΐ υΐ νβΓδυηι Γ306γοΙ βχ 1π1)αδ ραΓΐί1)ϋ8 αο(|ηα1ί1)ϋ3 οοπι- 
ροδίΐυηι, ςυοά (Γβ^ίεί νίίαπε ροΐίαδ ψΐΆΠϊ άϋάιία ορεΓ3 ςιιαβ- 
ΓεΓ6 δοΐεηΐ, 

πίΰτονς^ όπως \ γένοι0&ε προς \ χρέος τόδε, 
ψιηιη ίη ρροηιρίυ: εδδοί 6( δβηΐεηΐία 3ρ1ί8δίπΐ3 6ΐ ηιιηιεπδ υρΐί- 

ηΐίδ 8εΓί1)6Γ6, 

όπως γένοια&ε προς χρέος πιΰτοί τόδε. 
Ηοε ί^ίΙαΓ Γ68ΐί1υί. πιβτοί ψιιιτη αυΐ ίη ΙβχΙιι οηιίδδαηι ίη πιαι> 

^) Ι5ίο νοοη,Ι)ΐι1<α Οιαβυ οιηίδδη, βιιρΓα γβΓβιιιη βοήρία 1ι&1}β1 
οοάοχ αρπίΐ 8ορ1ιοο1βιη μαατηρ Τιαοΐι, 733. "^Αιδον 1161. ατρα- 
κτος ΡΜΙ 290. μέν 1278. ΡΒΑΕΓΑΤΙΟ. XXVII 

£[1η6 ροβίίαιη 6886(, αιιΐ ιηβίΓΟ οοιτυρίο δίνβ ρο3ΐ γίνοιαϋ'Β 
βίνβ ρθ8ΐ τόόε οοΠοεαΙιιιη , οογγ6οΙογ «Ιίςαίδ ναΐ^αίαπι οί6ηχϋ 
ΒΰΗρΙυΓΟίη πίΰτονς, οηίος γίνοια^ε ηρος χρέος τόδε, ΟβΙεΓυιη 
8ίιηί1ίΐ6Γ ΙοςυίΙιΐΓ Αββοΐιγίυδ Εαιηβιι. 670. χαΐ τον^' ίπεμψα 
ϋην δόμων ίφίβτιον , | οτνως γένοιτο πΐΰτος ίς το πάν 
χρόνου, 

V. 78. Ρ&Γοάί νίΓ^ίηιιιιι Τ1ΐ6ΐ)&η3πιιη ρ3Γ8 ιηύοτ (ν. 78 — 
105.) ΙυΙ οιηηίβ ^[βηβΓίδ νί1ίί8, βίνβ 86ηΐ6η1ί38 βίνβ ν6Γΐ)& βΐη^υΐα 
βίνβ ιη6ΐΓ3 8ρ66ΐ3τηυδ , άβΓοηηαΙα 68ΐ ιι( άβ βοΓυιη βιηβηά&Ιίοηβ 
ρΓ0Γ8υ8 (ΙββρβΓ&ηάυιη ίοΓβΙ, ηίδί ρΓορίΙία ίοΓίυηα ίβοίαιη 6$86ΐ 
ιιΙ ίηΙβΓ 101109068 Π1)Γ3ήθΓααι νβΙοΓαηι 1ΐΗΐ1ιιοίη9ΐίοοθ8 ΙοΙ Ιααιβο 
Ιη οο(1ίοβ Μβάίοβο , ςαοοινίβ άβδοπρίο βχ 1ί1)Γ0 νί1ίο$ί$8ίιοο , Γβ- 

ϋθΐ3 βίοΙ νβΓ36 80ηρΙαΓ36 ΥβδΙί^ίβ υΐ ρΐ6Γ3ςυ6 001013 3υΙ 06Γΐ3 
301 ρΓθ1)3ΐ)ί1ί 00θί60ΐυΓ3 ίο ίοΐβ^πιοι ΓβδΙίΙΐΐί ρθδ86 νί(ΐ631ΐΙαΓ, 

81 ςυΐβ 3θοαΓ3ΐ3 ίιοϋαΐυδ 8ίΙ Αββοΐιγίβββ άίοΐίοοίδ οο^οίΐίοπβ» οβ- 
ςυβ 3υΙ αΐ) 6θΓΓθθΙοη1)ΐι$, ςυί οοιίίοβαι λίβιΐίοβυπι οοοΐ3θΐΐο3ΓυοΙ, 
«οΙ α Β7Ζ3θΙίοί8 ίΓ3υά6αι 8ϋ)ί 66Π ρ3ΐί3ΐαΓ, ςιιί 1ιυία8 ςιιοςαβ 
ίη οαπηϊοίβ αρο^ρτβρίιΐδ ρ3ΐΐ63 Ι3θ1ιιιο 6ΐ ]6νί3 δοβίοίβρυοΐ νΐ1ί3, 
ιηυΐΐο ρ1υΓ3 νβΓΟ οοΓΓορβΓυαΙ , ςυυρυοι 6^ο ηοοουΐΐβ ΐ3θΙαο) 

φ136 Ο0ΐ3Γί 0ρ6Γ36 ρΓβΙίοΙΟ 8ίΙ 3ΐΙΪ0§3Ο1 , Γ6ΐίςα3 ΐ6θ(θΠΐ)υ8 » 81 

φΐ! βίοι ςυί ίδϋοδοιοάί ςαίδςυίΐϋβ άβΙβοΙβοΙοΓ, βχ ίυΐίΐί ςυαηι 

βάίΙΟΓββ εθ0^6886ΓυθΙ άίν6Γ836 80ηρ(αΓ36 ί3ΓΓ3^!θ6 €0^008660(13 

Γβΐίοςαο. Ε8ΐ βοΐβιο ρ3Γθάί Ιιυίοδ ρ3Γδ ρποΓ (ν. 78 — 165.) οοο 
•ηΙίβίΓορΗίοβ, 8βά, ςιιοά 3ρΙΐ88Ϊοΐ6, βίδί εοοΐΓ3 ΐΓ3^ίοοΓυαι οοο- 

8υ6ΐυάίθ601 — ς030ΐα01 βχ ρ3116ί8 ςυ36 1θ(6^Γ36 3ά 008 ρβΓ- 
ΤβΟβΓΟΟΐ ΐΓ3^06(1ϋ8 111(1ίθ3Γί ροΐβδί — ίοδίΐΐυίΐ Αβδοΐιγίιΐδ , άίδ- 
ΐΓίΙ)αΙΐ8 ίοΙβΓ 8ίο^ιιΐ38 βΙιοΓΪ ρ6Γ8003δ δίο^οΗδ οαποίοΐδ ρ3ΓΐίΙΐυ8, 
ιιΙ ίρβίβ οιβίΓοηιιο ίοποίδ δοιοαιβιο βχρποιβΓβΙ, ψια νίρ^ΐοβδ 
ΤΙΐ6ΐ)3038 &^Ιΐ3Γί 6ο^Ι, ΐΓ6ρί(ΐ3ΐ1οο6ΐο οιβίοοιςυβ ίοιοιίοοηΙΙδ 3ΐ) 
Ιΐ08ΐί1Ι, ςαί ιΐΓΐ)ί 3ρρΓορίοςα3ΐ, ΑΓ^ίνοΓαιο βχβροίΐυ ροπουΐί. 
Ηαοο ΐ^ϋητ οαποίοΐδ ρ3Γΐοοι ρήοιο 3ρροΩ3θΐ αΐ 80Γίρΐ3 βδΐ ίο 
ϋ1)Γ0 Μβάίββο &1) 01300 ρηοΐ3 , δ6Γνα(3 νβΓδυαοι ςυ36 ίο βοάίοβ 
€8ΐ άίνίδίοοβ, άβ ς[υ3 Ιιίο οΐ οΜςυβ ΐ3εα6ηιοΙ φΐί 30ΐ6 οιβ Ιιοο 
ΙΙΒγο οδί βιιοί, ρ3ηιοι βο^ίΐ3θΙθδ 6ΐί30ΐ Ιιυίοδ Γβί οο^οίΐίοοοοι 

Μβρβ οοο ίουΙίίβΟΙ Οδδβ 3ά ίθ(ΐ3^30(ΐ3αΐ ίθν6(6Γ3ΐ0Γθαΐ βΙΤΟΓΟΟΙ 
ΟΓΐ^ίοβαΐ. ΝβΟ ρ3^ίθ3Π101 ΟΟίΙίβίδ ίθίΙί3 Ο0ΐ3ν0ΓΟθΙ , ς[υ36 ίρ83 

φίοςυβ οο£^ί(3 1ΐ3ΐ)βΓ6 ίοίβράυιο τβίβΓΐ, υΐ νβΓδοοοι Ιιυίυδ ί3Ϊ)υ- 
1ΐ6 194 — 196. βχβοιρίο !οΓγ3 08ΐ6ηά3θΐ. δίο ί^ίΙοΓ οοάβχ Μβάί- XXVIII ΡΕΑΕΡΑΤΙΟ. 

εβϋδ ίοϋο 6β^ ρο8( αηάβοίιη α φΐί1)ΐΐ3 Ηοο ίοΐίυιη ίηοίριι ιτίιηβ- 
ΙΓ08 (66—77.) : 

ο θ 

Χ, ηαρ, ϋ'ρέομαί φοβερά μεγάλ^ αχη. 

μεΟΈΐται ΰτρατού, ατρατόπεδον λίτΐων 

§εΐ, ηολνβ οδε λεώΰ τιρόδομοΰ επτνόταΰ, 

αΐ^ερίοί αόνιβ με ηεί^ει φανεί 
5 σ άναυδου ΰαφηΰ ?τνμο(ί αγγέλου, 

ελεδίμαα τνεδιοπλοκτύποΰ 

τίχρίμτίτεται βοάι 

ποτάταί, βρέμει 

δ αμαχέτου δίκαν ΐδατοβ οροτύτνου. 
10 Ιώ Ιώ Ιω ^εοΐ 

ϋ'εαί τ ορόμενον χακον αλεύαετε, 

βοάι νπερ τει,χίων 

ο λεύααβπιΰ ορνυται λαού ευ 

τρεηηα ΙτΛ πτόλιν δίωκων, 
15 τ ία αρα §ύαεταί, τίύ αρ' ίπαρκέαεί 

9εών η ^εάν. 

ποτέρα δήτ^ ίγω ηοτιηίύω βρέτη 

δαιμόνων, Ιω μάκαρεΰ ευεδροι 

αχμάξει. βρετεων εχεαΟ'αι τι 
20 μέλλομεν αγάβτονοι, 

άκούετ η ονκ άκουετ' άΰτνίδων χτύτνον 5. ετνμος] δίο οοάβχ βιιιη βρίΓϋιι αβρβΓΟ, ς[ΐιί ίτθ^ηβηβ ίη 
Ιιοο νοο&1)ΐι1ο 681; ΐη οοάίοίϋιιβ ρΓορίβΓ βίιηιΐϋπ^ηβιη οτιιη αάίβο- 
ϋνο έτοιμος. 

6. ^λεδέμαα] Αοοβηίιιβ βιιρβΓ ε θΓαβτιβ ία Μ. Ιη ελεδεμνάα 
ιητιΐ&ίαιη αϊ} ιηαηα βα ς[ηαθ 8θ1ιο1ία βοΗρβίΙ;. Ρογγο ηΐήί^αβ γβΓΕταβ 
ιηατ^^ίηί &ά8θήρίιιιη ξτ, 1. β. ξητει, φχ&β ίτβφιβηΒ &3ί ίη οοάίοίΙ>αβ 
οοπϋρίοιηηι Ιοβοηιπι ηούα, άβ ^ηα βηρια άίοθΙ)απι ρ. ΥΙΠ. 

7. τΐΐ Αοοβη^β βΓαβιιβ. 
βοάι] ι θΓαβηπι. 

11. ορόμενον] Βίο οητα 8ρίΓί1;η αβρβΓΟ λίβ βί γ. 36. 

α 

αλεναετε] άλεύσετε ΠΙβΓβ, α &ϊ) ηιαηη τβοβηίίοΓβ 8πρ6Γ80ΐ1 
ρΐα: ^ηο τΒοία, ίηάίοαίηΓ βοΗρΙιίΓα άλεναατε, 

14. τρεηήβ] Αηίβ τ ΙϋβΓα ηηα βτ&β&, ^ιιαβ Ιιαηά άηΜβ Λ 
αϋ. 
ΡΚΑΕΒΆΤ10. XXIX ηίηλων %αΙ ατεφέων λοτ' ε Ι μη ννν 
αμφίλιτοίν ^ξ,ομεν, 

κτύτζον δέδορίΐα. τζάταγοα ονχ ίνοο δορόύ, 
25 τι ^έξείΰ. ηροδωβειύ 
τίαλαίχ^ων ίίρηύ 

τάν τεάν, ω χαν<5οηηΚγι^ δαίμων 
ϊπιδ^ ίπίδε ηολιν, 

^ ^ η ^ 

αν ποτ ευφίληταν ί'^ον. θεοί 
30 πολίάοχοί χ&ονού 

τ 

Γθ Γτε πάντεα 

ϊδεΐε καρκίνων 

ίχέοιον λόχον δονλοΰνναβ ΰπερ, 

τίνμαγαρ ηεριητολιν 
35 δοχμολόφων ανδρών ηαχλάξεί πνοαϊβ Γ ' αρεοβ ορομενον. 

αλλ' ω ζεϋ τνάτερ ηαντελεα πάντωβ 

ΡοΙίο 66^. 
αρηξον δαΐων αλωύίν 

22. ατεφέων πιάβηΑο ίαοίτιιη βχ ατεφάνων, ^ηοά ρήιηο βοη- 

23. άμφίλιταν] άμφΐ λιτάν ιη&ηιιβ Γβοβηβ. 

§ξ•ομεν Γΐιάβη^ο βχ ^ζωμεν ίαοίιιιη νίάβΙηΓ. Τιιιη ^ξ•μεν, θΐ 
λ ιη&ηα ΓβοβηϋοΓβ ίηΙίβΓ εέ βί ο ίηδβΓίια 111;θτ& ι. 

27. τάν τεόίν] Ιιίηβαβ ηΙΐΓί^τιβ α βπρβΓββΓίρίαβ ίηάίοαηΐ; α 
Ιοηι^ιιηι ββββ , ^.^οά βαβρβ Ιιοο ιηοάο ίη Ιιοο &1ϋ8(][τΐ6 αΠοπιχη ρο- 
Η&πιχη οοάίοίΙ)τΐ9 ηοΙί&ίπΓ, ιιΐ; ν. 29. 49 

δαίμων] Ιη δαΐμον ιηηίαίιιιη αΐ) ιη&ηιι, πί νίάθΙιΐΓ) βοΐιο- 
ΪΜίαβ. η 

29. ενφνίηταν] η &Ϊ3 βαάβιη ιηαηιι βιιρβΓθοΗρΙιτιιη, ηΐ; β&βρθ 
^ ίη ίοπηίβ ϋοήοίβ, νβΐιιί ν. 49. 64. Ιη Α^αιη. ν. 47. οοάβχ άρω- 

η 

Ι^Ψί φ^οά βχ άρωγαν ΟΓίπιιη, β* ίη Οΐιοβρίι. ν. 311. δί^ηα ριο 

^^«α. Ιη οοάίοβ Αίΐιβηαβί Μ&Γθΐ8,ηοαΒοήοο1ίΙ)Γ&ήη8 ριορβ οοη- 
■*•η*βΓ η ΒπρβΓβοηρβίΙ;. 
τ 
81. Γ^'] τ αΐ) βαάοιη ηιαηη. XXX ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. 

.γαρ. 

άργειοί όε πόλιΰμα καδμου 
40 αντίλούνταί, φόβοα (5' αρηΐων 07ΰΧω%^ 

διαδέτοι γενύων [ππείων 

τίΐνύρονταί φάνον χαλινοί. 

ίτπτά δ άγήνορεα πρέηοντεα ΰτρατον 

δορνΰΰόοί ΰαγάί πύλαίύ ίβδομαίύ 
45 ηροαίατανταί πάλωι λαχόντεα. 

ΰν τ ω δίογενεβ φιλόμαχον αράτοΰ 

ρναίτΐτολιΰ γενοϋ ηαλλαα ο θ ΐτντνιοβ 

%οντομίδων αναξ 

ιχ^υβόλωι μάχανάι πούειδαν 
.βον. 
50 ίπΙλχΗίίν φόνων ίπίλναιν δίδον, 
αύ τ' αρηα φεν φευ 
έηωννμον κάδμου 
πόλιν φνλαξον κηδεΰαί τ Ιναργώβ, 39. γάρ άιτΙ)Η<αή ροΐβδί τιίηιιη α ρήιηα ιηαητι αη, ς[Τΐοδ ρΓΟ- 

•ρον• 
1>&1)ί1ίη8, &}} 8θ1ιο1ία8ΐ&Θ ιηαηιι δΐιρβΓβοήρίιιχη βϋ, τιί ν. 60. φόνων 
ΙϋβΓ&β βου &\) βα βιιρβΓδοήρΙι&β βηηΐ. Οοιτβοίίοηββ ΙηΙβΓ άιιο 

•σ• 
ρΐΊΐΐϋίΑ δΐιροΓβοήρίαβ ΓβροήηηίτΐΓ ίη£Γα 333. άρτιτρόηοιβ, 810. 

•Ύΐλ. .0. •ε• •α• 

γ,ξία^ον, ΡοΓΒ. 78. ^χνροίσι. β18. πΙηΉ,τά, 774. πάτρηι, β1 &1ίΙ)ί| 
ιηαΐΐο ρΙιΐΓββ βίηθ ρηηοΐίδ. 

41. διαδέτοι] διάδετοι ίη ιηαΓ^ηβ λ ιη&ητι ΓβΟθηΙίβΒϊιηα. 

44. δορνααόοισ σαγαια] ΙιίΙβί'αβ ββρίίβιη α ααγαια ίη Ιϋατα 
ςηίηφίβ ΙϋοΓαηιιη δοήρϊαβ βηηΐ;. Α\ϊ&τχιταγοα&ϊ)χύί ααγαί^σ Βϊ^ροϊΛ 
81 Λ ρΐΊΐηα ιηαηη βΟΓίρΙιιιη 6Χ3ΐϋ;ί886ί, οηιη ΙΗθΓα π, ς[ηαθ ββ^αί- 
ΙιΐΓ, βχ τηοΓβ ρΓορβ οοηδίαηϋ Ηιιίτΐδ αΐίοπιιη^τιβ γβίτιβύοιτιπι ΙίΙ>το- 
Γοιη ηηο άιιοίτι 80ΐ*ίΙ)ί άο1)τιί88θ1; σα^ο^^ όοσύίαις^ ς[ηοά ηοη £αο1;τιιη 
68ί. Ναπι ΙϋθΓ&β π βα βδύ ίοηπα αϊ; ηοη οηπι αΐία ΙίΙβΓα οοηίτιη- 
οϊ&τα ίηίδδβ ρ8,1;6&1;. Αη1;ί(][ΐια ί^ίητ βοιίρΙτίΓα δορνααόοι ααγ&ι^ 
ίιύϊ^ οηίαδ ς[ΐιί πδηδ δϋ ίηίΓα οδΙιβηάβίηΓ. 

η η. 
49. μαχανά] V. Λά ν. 27 βϊ 2ί . 

•ρου• 
60. φόνων] V. αά ν. 39. ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. XXXI χαΐ κνπριό ατε γένουα προμόίτωρ 
55 αλεναον, αεϋ•εν ίξ αψατοΰ 

γεγοναμ,εν, λιταιΰ βε 

^εοχλύτοίβ άπύουβαί 

πελαξόμεΰϋ'α, χαί ΰν λνκεί ανα| 

λυχειος γενον ατρατώι δαΐωι 
θΟ βτόνων άϋταΰ, <>ν τ' ω 

λατογένεια κούρα τόξρν ητνκάξου 

αρτεμί φίλα, 

Ηϋ ^ ^ 

οτοβον αρμάτων ^μφιηόλιν χλνω, 
65 ω ηότνια ηρη, 

ίλακον αξόνων βρι&ομ^νων χνόαί. 

αρτεμι φίλα, 

ίΐίέ, 

δοριτίνακτος δ^ αΙϋ"ηρ Ιηιμαίνεται., 
70 τΐ ηόλίζ αμμί πάαχεί, τι γενηαεταί, 

ποί δ' ίτι τέλοβ Ιπάγει &εό(ί. 

άκροβόλων δ' ίπάλξεων λι&αΰ άρχεται, 
ω φίλ άτΐολλον, 
75 κόναβος Ιν τίνλαιϋ %αλ%οδέτων αακέων 
χαΐ δίό&εν 
πολεμόαραντον άγνον τέλοα εν μάχαιΰί 12 
54. ατε] V. αά ν. 29. 

57. ^εο%Χντοισ] ΙιϋβτΒ. ρβηηΙΙίιηαοοΓΓβοία. Γιιίίΐΐίΐιιά άυΜβ 

59. λνκείοα] α ιηαηιι αηϋ^πα βχ ΧνΆΐοα £αβ1ιιιη. 
61. τΛ,ονραλ ν,ονραΛ ιηάητι ραηΐΐο ΓβββηϋοΓβ. 
ητυ%άξον] ίντν%άξον β, ιηαηιι βοΙιοΗΛβίαθ, Πίθήβ ^ν ίη ΗΙιιγλ 
:6Γαο ιτ ροβίϋβ. 

64. αυ,φιηόλιν] άμφΐ πόλιν α ιηαιια Γβοβηίί. 

65. 77ρ?2] Αΐίβηιιη ?; ίη α ιηυί&ίυπι. 

66. χνοαί] 8ίο, ΛιιρΠοί αοοβηίυ. 

73. λί^άα] ΙίϋοτΒ. α βχ ρ, χιΐ νϋβίιτΓ, ίαοία. ΥίΛβΙτίΓ 1ίΙ)Γ&- 
αβ &(1 ΙΗβΓαιη ρ νβΓΐ)Ι ^'ρχεται 8,1)βΓΓα83β βΐ βΓΓΟτβ αηίιηαάνβΓβο 
ΐη σ ιηηίαββο. XXXII ΡΒΑΕΓΑΤίΟ. 

τε μάποίΐρ^ αναββ ογχα ηρο τνόλΒωΰ 

ίπτάηυλον εδοα Ιτιιρρνου' 

ΥθΓδααιη άίνίδίο βίβ! ιητιΐΐίβ ιηοάίδ ]Ηΐ)0ΓαΙ, Ιαιηειι βΐ) νοια 
ΓαΙίοηβ ρααΐΐο ρρορίυβ αΙ)68ΐ ςααιη ίη αρο^ΓβρΙιίβ ρΙβΓίβςαβ Βγ- 
ζαηΙίηοΓυπ) ιηΗηαβ βχρβΓίιβ: (Ιβ ςυο ρο8ΐ βα ςυαβ ρήιΐβιη νβΐ 
&1) 3ΐϋ8 νβΐ 3ΐ) ιης :ρ30 3ΐί1)ί άίοΐα 5υηΙ ραυοΑ ΙαηΙαιη αίΐάβηάα 
επαπί. Ταηΐο ρΐυρα (Ιβ νβΓδαυιη ρΙυηιηοΓαιη δοπρίαρα ΓβδΙβηΙ 
άίοβηίΐα. 1η ίρ80 οβΓπιίηίδ ΐηίΐίο Γ6θΡηΙίθΓί1)υ8 ίυάβ α Βίοιηίιβίάο 
6(ΙίΙοπΙ>α8 οιηηίΐ3ΐΐ8 6(, ςυοά ρυάβΐ άίοβρβ, ηιυΐΐυδ ρβΓ αηηοδ 
ιηίΐιί ίρδί Γραυδ ΓαοΙα 68ΐ αϊ) οοΓΓβοΙοΓβ ΒγζβηΙίηο, ςαί ιηβΐη 
(Ιϋοΐιιηίβοί ί^ηδρυδ νβΓΐ)α ϋ-ρέομαι φοβέρα μεγάλ αχη ίη νβΓδαηι 
ί3Π)1)ίουπι θίπιβίΓυπι τοθο^ίΐ 

ϋ'ρενμαί φοβέρα μεγάλα τ αχι/, 
ςυ&β 80ΓΐρΙυΓ3 ίΐα βδΐ ρβΓ αρο^ραρΗα ρπορα^αΐα υ( νίχ (Ιυο νβΐ 
Ιηβ ίηηοΙα6πηΙ ίη ςυίΐίαβ νοί ϋ^ρεομαί νβΐ μεγάλ άχη νβΐ αίΓυη- 
ςυβ δίπιυΐ δβΓναΙυπι δί(. Τεηίβραπαβ πιυΐαΐίοηίδ ρ3Γΐ6ηι 3ΐΐ6Γ3ΐη, 
μεγάλα τ αχη^ τερυάίαρπηΐ οάίΙυΓβδ, ςυυηι ηιβίΓυηι άοοίιηιία- 
οαπι 0886 νίίΐίδδβηΐ, ρΓθ1)3ΓυηΙ νβΓΟ ρήοΓβηι, ςυαβ ηίΚίΙο ίΐΐα 
ηιβΙίοΓ 6δΙ, ϋ'ρεϋμαί^ ραδίΠ^ηι ίίη^βηίοδ ςυαΙΙυοΓ νοοαϋαΙοΓαηι 
ρΓοοίΙυπ), (ΐααο βχ υηο δροηάβο υηοί^αβ (Ιοοίιηιίο οοηιρυδίΐα δίΐ : 
ςαο ιηβίΓΟ δί ιΐδςιΐ3ηι ιίδυδ βδδβΐ Αβδοΐιγίυδ , δβηδίδδβΐ οβπΐβ αρ- 
Ιίυδ ίιΐ βδδβ οΙιοΓΟ δβηυηι ^πανί δοάαΐοίΐυβ §Γ68$α οΓοΙιβδίΓβηι 
ίηίΓαηΙί ςυαηι οΙιογο νΪΓ^ίηαπι ΐΓβρίάαηΙίυπ]. Ηαδ α ρίβηίδ ίη- 
οΐρβΓβ οροΓΐ6ΐ)3ΐ (Ιοείιηιϋδ, ίίδςιιβ, δί ΓιοΗ ροΙβΓβΙ» αΓδβδ δοΐυΐπδ 
Ϊΐ3ΐ)6η1ί1)α8. Ουβίβηι νβΓδαπι ϋίο αϊ) Αβδοΐιγίο ίαοΐυπι βδδβ, ιιΙ 
ίρδίδ ρηιηίδ οΐιοπ νβΓΒίδ πιβηΐβδ αυίΐΐβηΐίυπι ρβΓοβΙΙοΓβηΙηΓ Ιο- 
Ιίαδ^αβ οβΓΠΐίηίδ δυιηηια ραιιβίδ ν6Γΐ)ίδ δί^ηίβοαρβΙυΓ, οίαηδδίιηο 
ίηιΐίοίο δαηΐ (Γβδ υΚίπιαβ (Ιοοίιηιίί δγ11αΙ)α6 Χρίομαι ^ δβΐΎαΙαβ ίη 
1ίΙ)Γ0 Μβάίββο , αηιίδδίδ ςηαΙΙαοΓ ρΓα606(ΐ6ηΙί1)αδ » ςιιαβ νβΐ οαδυ 
βχοίάβΓίιηΙ, αΐ αΐία ρίαρα ίη Ηοβ βαρπιίηβ, (Ιβ ςαίϋιΐδ ίηίρα άίββΙϋΓ,, 
νβΐ ρρορΙβΓ δίπιίΐίΐυάίηβηι βαπι ροδίΓβιηίβ ρρ&βοβίίβηΐίδ νοοαϋαΐΐ 

Θ 
ΠΑΡΘΕΝίΙΝ ΙίΐβΓίδ, νβΐ, δί ΠΑΡ βΐίαηι ίη αηΙί(ΐτιίθΓβ βχβω 78. ογτια] ΓυΗ ρήπιο ωγτία, 

προ] Αοοβηίαιη (προ) β,άάίάϋ ιηαηπδ Γβοβηβ. 

ν 

79. §πίρρύον] ^πιρόου τα.. ρΓ. , ^πιρου ΓβοβηϋοΓ. ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. XXXIII 

ρΐθπ' οοτηρβηάίο^ 86Γίρ(ιιιη ίηϋ, ]ίΙ)Γ3πο &1) ΙίΙβη'β θ α(1 ϋΐβΓαβ 
ΘΡ, α φΐί1)υ5 Χρίομαι ίηοίρίΐ, Ηΐ)6ΓΓ3η(6. Ναιη Αββοΐιγίυδ Ιιααά 

(ΙυΙ)ί6 (1ίΧ6Γ3ΐ, 

νεόΐίοτα ϋ'ρέομαι, φοβέρα μεγάλ" αχη, 
ευίαβπιοάί £[Γ3νίοΓ6 νοοΑΐ)υ1ο, ηοη (Ιβϋίΐί αΐίςιιο βίςαβ ίηυ(ίϋ 
βρίΐΐιβίο, ίη ίηίΐΐο οβηηίηίδ ορυβ θγ&Ι. Νεόκοτα αιιΐβιη ίίχη άί- 
οαηΙυΓ Γ9(ίοιΐ6 ΙιαΙ)ίΐ3 ρηοραιη ενβηΙΟΓαιη, ςυοβ ρΓαβοββδίβδβ βχ 
ρΓθ1θ£[θ Εΐβοοίίβ οο^ηονβΓΗπΙ 8ρ60ΐ9ΐϋΓ68. ΑάίβοΙίνο νεότίοτος 
οΙίΙϋΓ ίηΓΓΗ ν. 804. ίη νοΛίβ οΐιοη, τΐ δ^ ΙβτΙ πράγμα νεόκοτον 
ηόλει πάλιν , ^ βΐ ίη ΡβΓδίς ν. 256. υΒι γ,ακά νεότίοτα καΐ ^αία 
άίχίΐ. δίπαίΐβ ΒίΐΒϊη νέον αχός μέγα Αξαχη. 1101. ΥβΓίί ^ρέομαί 
Ιπ3 ρΓ30ΐβΓ Ιιοο 3ριΐ(1 Αβδοίιγίυπι 6Χ6ΐηρΐ3 βυηΐ, δυρρί. 111. 

τοίαντα ηά%εα μέλεα ^ρεομένα δ έγω 

λιγέα βαρέα δαοίρνοπετή — . 
Αβ. 1 165. μιννρα ^ρεομένας, βΐ Οΐιοορίι. 970. ^ρεομένοις, ηυ1ΐ3 
3ρυά δορίιοοίβπ), άυο αριιά Ευη'ρίιΐβιη, βΐίβηιιη ίη ΐΓίπιβίΓΟ Μβά. 
51. εβτηχας αντη ^ρεομένη ΰαυτ^^ κακά, 3](6Γαπι ίη νβΓβα άοοΗ- 
ιηί30θ Ηίρροΐ. 363. τυράννου πά^εα μέλεα ^ρεομένας^ 3(1 ςαο8 

ΙΟΟΟβ ΐΓβ8 &0€6(1υη( £[1θ8836 Ηβδ^Οΐΐϋ , Ιΐβαά άΐΐΜβ βχ ΐΓ3βίθί8 

8αιηΐ36, ϋ'ρέειν^ ^ρεομένη (Ιΐ360 ίθΓΐ3$86 βχ Ευπρίά. Μβθ. 51.) 
βΐ ^ρεόμενον, Νυ1ΐ3 ί^ίΙυΓ δΐιρβΓδυηΙ ίθΓΠΐ3β οοηΐΓ3βΐ3β βχβπι- 
ρ]3, 0181 ςυίβ ΕυΓίρίάίβ Ιοβο βΐΐβη ΓββΙίΙυί β3ΐΏ νβΐίΐ, τυράννου 
πά^ μέλεα ϋ'ρευμένας^ ψιο άοβίιπιίί 3εβυΓ3ΐ1α8 ΓββροηΗββηΙ 
3η(ί8ΐΓορΙιίοί8 ν. 670. τίνας νυν τέχνας ϊχομεν η λόγους^ ιιΐ 
ΓβΗςυί 0111068 Ιιυίυβ 03Γπιίηί8 άοοίιπιίί βχ3β({υ3ΐί 8υηΙ, αηυ βχ- 
οβρίο ν. 368. τίς βε παναμέριος οδε χρόνος μένει ; ιι1)ί ιι11ίπΐ3 
ρΗοπδ άοοίιηιϋ 8γΙΐ3ΐ)3 ίη 8ΐΓορ}ιίβο ΙβηΙαιη νβΡδα 8θ1υΐ8 β8(. 

V. 2. μεΰ'ειταί βτρατος"] ΡοδΙ νβΓΐ)3 νεόκοτα ^ρέομαι φο- 
βερά μεγάκ αχη ίηβρίβ ίηίβΓίτΐΓ με^εΐται, νβΓΐ)υπι 3η)1>ί^αυοι, 

^) Αραά δορίιοοίβιη ΤγεοΙι. 1219. παρ&•ένον οοιηρβηάίο ββ* 

θζρτβββαιη παρνον ίη βοάίοβ Μβάίοβο 

«) πόλει πάλιν] Ιηΐ^βά.πόλεί πλέον, ρΓΟ ^πο ίη αρο^αρΗίβ 
ιηηΐίίβ πόλει παρόν ροβίίτιπι ββί βχ οοηί&οίπΓα οοΓΓβοΙοηβ, ς[η1 
ρτορίηβ Λά Ιϋβτ&Β ίη οοάίοβ ΙίΓ&άίίαβ αοοοάβΓβ ροίηίβββΐ βί πέ- 
Χον βοήρβίβδβΐ; , ρ&Γίίοίρίο ηοη ηιίηαβ ^ηαηι παρόν ίηηϋΐί. Αβ- 
Βοΐιγίηβ ίαηά άιιΙ)ί6 πάλει πάλιν βοήρββΓαΙ:. δίπιιΐϋβτ δορίιοοίββ 
Οβά. Οοΐ. 1670. τι δ* έατϊν, ω παΐ Λαΐον, νέορτον αν\ 

Αβ8ο1ΐ7ΐη9. ο XXXIV ΡΒΑΕΓΑΤΙΟ. 

ςαοά βχβΓοίΙυιη άίιηίδδαιη (ΙοιηυΐΏςαβ βϋβυηΐβιη.ροΐίυβ βί^^ηίβ- 
ε3Γ6 νί(ΐ63ΐαΓ ςαοιυ βχβΓοίΙυιη υΓϋβιη α^^^Γβδδαρυιη. Τοϋβ βχβρ- 
εί(α5 ίΐα&εΐα&αί άίοβηάυβ ΟΓβΙ, υΐ ΗβΓοάοΙυβ (ΙίχίΙ 7, 138. η 
ότρατηλααΐη η βαβιλέος οννομα μίν εΐχε ως 1% ^Αϋ"ηνας ΙΚαν- 
νοι, τίατίετο ό^ ίς ηάβαν την Ελλάδα, βΐ Ρο1γΙ)ίιΐ5 3, 92, 7. εΙς 
δί το ηεδίον ου τια&ίεί την δνναμίν^ \ιί βΗπ βΐίοηιιη 6Χ6ΐηρ1& 
οιηίΙΐ8ΐη. ΡΓαβροδίΙίοηβδ αυΐβιη χατά βΐ μετά 836ρί88ίιη6 βΐ) 1ί- 
1)Γ8Γϋ5 6886 ρ6ΓΐηυΙα(88 ιΐ6ΐιιίηί Ι^ηοΙυιη 68ΐ. ΑΗυ^ ]ιαία8 βιτο- 
Γί8 6Χ6ΐηρ]υιη 68ΐ βρυά Α68ε1ιγ1υιη ίη ΟΗοερΗ. 661. ωρα δ^ ίμ• 
πόρους με^ιέναί | αγχυραν ίν δόμοιαι ττανδόκοις ξένων, 
*Άγίίυραν μεΟ^ίναι ςαί άίοεΓβΙ Ηοο δί^ηίβοβΓβΙ, 9η60Γ8ΐη ίη 
ηανΙ 8Ηί£[8ΐ3ΐιι 6ΐιιί11ί, 60 νί(ΐ6]ίε6( 6οιΐ8ί1ΐο αΐ Ιη 1ίΙοΓ6 6^8ΐυΓ. 
ΥεΓυιη Ιΐ36 60£[ί(8ηάί 8ΐηΙ)3£[68 ηοη ρ]8ου6Γυηΐ 6Γ86θί8, ςυί οΐ8Γ6 

1)Γ6νίΐ6Γςυ6 ίη(ΐ6 8ΐ) ΗβΓΟάοΙΟ 118(ΐυ6 8ά ίηβΐη86 86ΐ8ΐί8 80Πρΐ0Γ68 

αγαυραν κα&ίίναι άίχβΓαηΙ. Ηοο ί£[ί(υΓ Α68θ}ιγ1ο ςυοςυε γ6- 
δΐίΐυβηάαιη. Νεο 8εΗο1ί88ΐ8 ΕιΐΓίρίάί8 8ά 0γ681. ν. 54. την ηλά- 
την με^ίεΰ^αι εις την θάλασσαν άίχίΐ, ςιιοά 8(1Ηαε ΐ6£^6ΐ)8ΐαΓ, βεά 
καϋ•ίεα9αί, φιοάβ^ο βχ 8ηΙίςυο ορίίιηββ ηο(86 εοιίίεε Γ68ΐί1υί 
ίη βάίΐίοηβ 0x0016081. 

V. 6. Νοη8ΐΓθ8αιη νοε8ΐ)ΐι1αιη ί'λεδέμαύ ίη ελεδεμνάα ηαυ- 
ΐΗΐυΐΏ 6δ( 3ΐ) πΐ8ηα ςα36 8ε1ιοϋ8 βεπρδίΐ: ςυ88 ίη6ρ1ί88, ηυ1ΐ8 
ιηείΓί Γ8(ίοη6 ]ΐ8ΐ)ίΐ8, ίηΐ6ΓρΓ6(3π εοη8ΐυ8 68ΐ ςυί 86ευ1ο είρεΙΙεΓ 
άεείιηο (εΓΐίο ηΐ8Γ^ίηί εοά1εί8 1ΐ8εο 8ά8εΓίρ8ί(, ίλεδεμάς η το 
δέμας ημών τω φόβω λαμβάνουσα καΐ ταράττουβα^ η ίλε- 
δεμνάς η Ιλοϋαα άπο των δεμνίων, ςαβε εοιηηιεηΐ8 ρ1εηίοΓ8 
Ιε^ερβ ΙίεεΙ ίηΐερ 8ε1ιοΙί8 Βγζ3η1ίη8 ίη εάίΐίοηε π)68 ρ. 311, 11 
-29. Μ3η1Γε8ΐυπι ε8ΐ 8η(ί£[υ8ηι δεΓίρΙαΓ8Π) ίυίδδε ΕΑΕ^ΕΜΑΟ, 
(|υ36 ηίΜΙ 8ΐίυά 8ί^ηί6θ8Γε ροΐεδί ςυβιη ίλε δ^ ίμας , ςιιο ίηίΙΙ- 
είυ ηοη άίΓϋεϋε εΓ3( άαο ςυ86 εχείίίεραηΐ νοε3ΐ)υΐ3 βιιρρΙεΓε, 
?λε δ^ ίμας φρένας δέος, Ν8ηι ρο8ΐ ςυπΙΙυοΓ άε εχεΓείΙα υρϋεπι 
ρ 6(611 Ιε νεΓ8υ8 Γ8ΐίοηί οοηδεηίβηευηι 6Γ8ΐ υ( οΙιοΓυδ δΙΙςυαιη 
πιείυδ, ςυο ίρδε 8£[ί(8Γ6(υΓ, 8ΐ^ηί6ε8(ίοηειη ίΙεΓυηι ίηΙεΓροηεπεΙ, 
ηβ ηίιηίδ ευιηυίδία εναθεπεί εχεΓοίΙυδ Ηαίυδ άεδεηρίίο. 111υ(1 
ί^ίΙαΓ Γ68(11υ!, ?Αε ίη εϊλε ιηυΐ8(ο. Ν3ΐη ςιιυιη ρπιηα 8Γ8ί8 
άοοίιιηϋ δθ1α(8 68861, ηίΐιίΐ 0808886 6Γ8( οοΓ 1)Γ6νειη 8η30ΓΟδίη 
1οη^3ε, €[08 0(1 ίη ρροηιρίο εΓ8(, ρΓ8είεΓΓε( ροε(8. €οπι Ιοευ- 
(ίοηε 80(601 εϊλε δ^ εμάς φρένας δέος οοιορ3Γ3θ(ΐ8 δίπιίΐίβ ρ]θΓ8 
(1086 ΑεβοΙιγΙοδ (1ίχί(, νε1ο( ΡΓ0Π)ε(Ιι. 181. ϊμας δε φρένας ίρέ' ΡΧΙΑΕΓΑΤΙΟ. XXXV 

θκίε διάτορος φόβος, διιρρί. 379. αμηχανώ δε καΙ φόβος μ 
^Βί φρενας, βΐ άία βηΐβ ΑβδοΗγΙαω ΗυιηβΓαδ, ίμε δε (νβΐ τους 
δϊ) χλωρόν δέος ^ρει Π. 7, 479. 0(1. 11. 43. 633. 

Ιη ρΓΟχίιηίδ βγΐΐαύίβ %εδιοπλογ,τν%οβ τΐ χρίμπτεται ηοιι 
ιη3^η96 δβ^βοίΐβϋδ θγηΙ ιη9ΐιίί6δ(3, ςααβ αηΐβ Ιπ^ίηΙα βηηοβ Γβ- 
δΐϊΐτιί, α^ηοδοοΓβ νβτ\)Ά δβηδίιί Ηαίιΐδ Ιοοί ιηβίΓοςαβ αρίίδδίιηα 
ΟΠΑΟΚΤΤΠΟΟΠΟΤΙΧΡΙΜΠΤΕΤΑΙ, ίά βδΐ όηλων κτυ- 
τίος τΐοτίχρίμητεται^ ΙίΙβπδ ΠΕ^Ι^ Άά νβΓδοιη ρΓΟχίιηυιη Γβάίη- 
Ιβ^Γβηάιιιη 3ά1ιίΙ)ίΙίδ, υ1)ί νβΓϋα βοα ποτάται ηεο ιηβίΓυιη βχρίβηΐ 
ηβο δβηΙβηΙίΗΐη : βχδρβοΐβδ βυίιη τιΐ (ΗοαΙυΓ ιιΐί εΙβιηοΓ νοΠίβΙ. 
Ηοο ΑβδοΙι γΐιΐδ Ηβαά ΛυΒΙβ ΛίχβΓΗΐ δια πέδον βοά ποτάταί • βρ ε- 
μεί δ"* βΙο. βΓανίοπδ ν6Γΐ)υΓυιη οοΓΡαρΙβΙαβ ηιιΠαιη δΐΐδρίοΐοηβιη 
ΙΐΗΐ)ΐιίΙ δοηρΙΟΓ δοΗυΙΙί οοάίοίδ Μβάίοβί , τίαΐ τα της γης δε μου 
ηεδία χατακτυτΐονμενα τοΐς ηοοΐ των ΐητΐων και τοις όπλοίς 
ηοιεΐ μου τνροβηελάξειν τον ηχον τοις ωαίν^ ψΐΆα ηοη νβίβπδ 
^ΓαιηιηαΙίοί αηηοίΗΐίο βδΐ. δβά παΐ βίυδ ςαΐ δοΗοΗβ νβΙθΓα ίη οο- 
^ίοοιη Μβίΐίοβιιιη ΙραηδδοηρδίΙ δαίδ ίρδίαδ α(1(1ίΐ9ΐη6η1ίδ αυοίϋ, 
2ΐιΙ αΐίΰδ ^ΓβιηιηΗΐίοί, ςιι! ηβο (ΙοοΙίοΓ ίΐΐο ηβο ιηιιΐΐο απϋςαΐοΓ 
ΓαίΙ. Οαο(1 τοις ωαΐν (11x11 , Ιυοοιη αοοίρΚ βΐ) βηηοίΗΐΙυηοαΙα 
€[ΐΐ3ΐη ιηαηιΐδ ΓβοβηΙίοΓ (ββοαίί, υΐ νΐάβΐυρ, (Ιοοίιηί ΙορΙϋ) πΐ3Γ^ίηί 
(ΜιάίοΙδ. βΐΐβνίΐ («ίΐ τίχρίμπτεται) , τίνες ωοΐ χρίμπτεται βοά, 
Ουοά βοιηιηβηΐυηι ΒγζβηΙίηί ςαο€[υ6 ίηΙοΓρΓβΙβδ δβουΐί δτιηΐ. 
([αοηιιη αηηοΐαΐίοηβδ ίη 6(Ιί11οη6 ιηοα οοΠβοΙαβ ρ. 311. ςαοί 
οοηίπιβαηΐ 1ηθΓ6(111)ί1ίδ άοοιιιηβιιία δΐιιροπδ υδίβπίΐί ίη ΡΜΙοΙο^ο 
νοί. 16. ρ. 223. 224. 

V. 10. ιώ Ιώ Ιώ ΟεοΙ] ΤβΓίΙιιιη ίώ, ςιιο(1 (Ιοείιιηίΐ ηιβηδυ- 
Γ3ΐη βχοβάΚ, ΓβοΙβ οπιίδδαπι ίη ρβυοίδ (}υ11)υδθβπι αρο^ραρίιΐδ. 

V. 12. βοα ύπερ τειχεων ο λεύκααπις ορννταί λαός ευ- 
τρεηης (νβΐ ευηρεηίις') Ιιά ητόλιν διώκων"] Ι,βνβ νΚίυηι πτο- 

Ιΐν ρΓΟ Ίΐόλΐν Γ60(6 ΟΟΓΓβΟΐϋΠΙ ίπ 3ρθ^Γ»ρ]ΐ1δ , ςοαβ ίη ΟβΙθΓΪδ 

ν6Γΐ)ί8 ηΙΗΠ (ΙίΟβΓαηΐ αΐ) 111)γο Μ6(Ιίθ6ο, ίη ςυί1)ΐΐδ (}υθ(1 Ιβ^ίΙυΓ 
τείχέων (Ιυ3ΐ)αδ (1ε οαυδβίδ οϋδαΓίΙυπι €δ(. Ρηηιο βηίπι βχβΓοίΙυδ 
ΑΓ^ίνΟΓυπα, βίδί αρΜ αρρΓορίηςυβΙ, Ιαπιοη ραιιΠο Ιυη^ίυδ αοΙΗυο 
3ΐ)68ΐ ά\} βα ςη9Πΐ α( ΐ3ηι ηυηο πιυΓΟδ αΓΐ)1δ ΐΓαηδδίΙίΓβ ά\ύ 
ροδδίΐ. Οβίηίΐβ ςυί υπέρ τειχεων ορννταί ηοη ίπΐ πόλιν δι- 
ύκει^ 56(1 ΐ9ηι Ιρδα ίη υΓΐ>€ νβΓδβΙυΓ. Νοη 6η(1ί( Πηγοπι ίηβρΙΙα- 
Γηπι ειιίρα ίη Αβδοΐιγίυπι, ({ηί νίΓ^ίηβδ ΤΙιβΒαηβδ ΐΓ6ρί(ΐ3ηΐ6δ 
(^υίάβηι ίίηχίΐ, νβΓυηι ηοη (ΙθΙίΓαηΙβδ. Ουβηιο1)Γ6πι ΓβδΙίΙυί εί XXXVI ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

ςιιοά 5θπρ$6Γ3ΐ, ύπερ τάφρων. Ναιη ίθ8838 ΐΓβηδ^Γβάί οροΓίβ- 
1)3ΐ Λρ^ίνοδ αηΐβςυβιη ιιιιιγο3 αΓΐ)ί$ 3§^Γ6(ϋ ροβδβηΐ. Νβε Γθ3333 
άίοίΐ ιΐΓΐ)ί ΡΓ0ΧΪΠ138. 86(1 Γ6ΠΐοΙίθΓ68. ΑοουΓ&Ιβ Ηαβο (ΙίδΙίηχίΙ 
Ευπρί(ΐ68 ΡΙιοβη. 1098, 

τΐεργάμων δ^ άπ οργίων 
λενκαβηιν εΐΰορώμεν ^Αργείοίν ατρατον 
Τενμηΰόν εκλιπόντα • καΐ τάφρου πελας 
δρόμω ξυνηψεν ίίβτυ Καδμείας χιόνος, 
ηαίάν δε καΐ αάληιγγες ίκελάδσνν ομον 
ίκεΐϋ'εν Ικ τε τειχέων ημών τιάρα, 
ΑΗυ ιηοάο ίη ν6Γΐ)ί3 ρΓΟχΙιηίβ ρβοοβίαιη , (ΐαίΙ)α3 ιη3ηίΓ63ΐαιη ίΐ- 
Ιαΐυιη ^1θ336ΐηα ββΐ ο λενκαβτΐίς λαός εύτρεηηΰ δίώκων^ τβ- 
ΙίοΙο (αιηβη ίη εντρεπης νεί εύπρεηης νοραβ βοηρΙΟΓαβ νβδΙί^Ίο, 
ςιιαπι Γβ8ΐί1αί. λενκοηρεπης λεώς ορννται ίτζΐ τίόλιν, ΕχβΓοί- 
Ιαιη ΑΓ£[ίνυΓυπι λενκαοπιν αρρβίΐαηΐ εΗθΓα3 36ηιιπι ΤΗθϋβηοΓυια 
βρυ(1 δορίιοείεηι ΑηΙί^. 106. 6( ητιηείυδ, ({υί ρυ^η&β Τ1ιβ1)3ηοΓαιΐ) 
οΐ ΑΓ^ίνοΓϋΐη 168118 υουΐβίαβ ίη(6Γίυ6Γ3ΐ, βραά Ευπρί(]6ΐιι ίη 
ΡΗθ6ηί83ί8 Ιοοο δυρΓΑ βρροβίΐο ν. 1099; νίτ^^ίηεδ νερο ΤΗεϋπηΗε 
Αβδείιγίί, φΐ36 ίη τε ιηί1ίΐ3π πιίηα3 ςααιη νίη νεΓ88ΐ36 8υηΙ εΐ 
εχεΓείΙαηι ΑΓ^ίνοΓαπι ε Ιοη^ίηςυο ΙβηΙαπι οοηβρίείαηΐ, ΑρΙίββΙπιο 
3(ϋεεΙίνο λεν%οπρεπης ιιΙυηΙαΓ, ςυο 8ρΙεη(1θΓ, ςυεηι αΐϋα ηιίΐί- 
Ιυηι 8ετι1α άί£Γαη(1υηΙ, 83ΐί8 είβρε, είδί νοε3ΐ)αΙο ιηίηυδ (ΙεΠηί^ο 
€ΐ6δί^η3ΐυΓ» ςιιοά δίπιίΙίΙεΓ ίοΓπΐ3ΐυιη εδί βθίεεΙΙνο ομοιοηρεπής^ 
ψιο Ιρ30 ςυοςαε 3ϋ1α3 Αεβεΐιγίυβ ιιηο ίη Ιοοο υ3α3 εβί Α^βιη. 
793. χαΐ ξνγχαίρονΰιν ομοίοπρεπεΐς άγίλαατα ηρόοωπα βία- 
ξόμενοί, 

V. 17. πότερα δψ ίγω ποτίπέαω βρετη δαιμόνων"] Υο- 
03ΐ)υ]υπι δαιμόνων, ψιοά Ίη οοάίοε ίηνεΓ8ΐιπι ρΓΟχίηιαπι εδί ΐΓ3η8- 
]3(αηίΐ, ίηάίείο 68( ίη 3ηΙί(ΐυίοηΙ)υ3 εχεπιρΐ3ΓίΙ)υ3 ν6Γ8υ3 δίε ίιιίδδε 

(1ίνί303 

πότερα δητ^ Ιγώ ποτίπέαω βρετη 

δαιμόνων. 

Ιώ μάκαρες ενεδροι, 
ιιΐ 3ΐίί ΐΓΪηιεΙπ (ΙοεΗπιίβεΙ ηοη ρ3αεί ίη άαο νεΡδαβ, άίαιείΓυπι 
εΐ ηιοηοηιείΓυπι , ίη Ιιοε 3ΐίί8(}αε Αεδείιγίί εβρηιίηίϋιΐδ ίη εο<11εε 
(ίίνίδί δυηΐ. ΗοΓαιη νερβαυπι πιείΐίτΐδ, δαιμόνων , ςιιτιπι ηίαιίδ 
1)Γενί3 688εΙ, ευπι νεΓ^ίβ ρροχίηιίδ, Ιώ μάηαρες ενεδροι, ίη 
Γ|υί1)ΐΐ8 ίώ εχΐΓ3 ηαείΓαηι ροδίίαπι εβί, ίη ιιηαιη νεΓ8υηι ε3ΐ οοη- ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. XXXVII 

ίηηοΐυβ. Οιιοά ί[αΙ ρηιηιιβ ίβάί ΐΓββ αηΐβ δαιμόνων βγΐΐαϋαβ 
βχοίάίβββ ηοη ιαβ^ίβ 8ηίιη&άν6ΓΐίΙ (]α&ιη βάίΙοΓββ» ςιιί νβΓδαιη 
άίιηβΐηιιη άοείιιηίβοιιιη βηχβηιηΐ, ουίιιβ ίη ϋηβ ΟΓβΙίοιιβ 9(1- 
ΐβοΐαβ δίΐ, 

τιότερα δψ Ιγώ ηοηπέσω βρέτη δαιμόνων. 

Οα9ΙΙ1 ραΠΙΠΙ ρΓθ1)3ΐ)ίΐ6ΙΙ1 Γ3ϋθη6ΐη 6856 ία6ίΐ6 8611(161 ^υί Γ6ΐί- 

φΐ08 Ιιιιίαβ 63πηίηί8 (Ιοοίιιηίοδ εοη8ί(ΐ6Γ3Γ6 νοΐ6(. Ναιη ςυοά 
ν6Γ8α8 29. 6ΐ 79. ρΗοΓ 6Χ 6Γ6(ίοο 6( άοοίιιηίο, &](6Γ 6Χ ρ&6οη6 
ρηιηο 6( (Ιοοίιιηίο οοιηρο8ίΙυ8 6886 νυΐ^ο 0Γ6άί(υΓ, Γ3ΐ8αιιι 6886 
ίηίΓα 08ΐ€ηά6(ιΐΓ. Ιΐπςιιε ηοη άιι1)ί(&η(1υιη ςυίη 3η (6 δαιμόνων 
Ιο ι 6Χ6ί(ΐ6ΓΐηΙ 871131)36 ςποί 3(1 (Ιοοίιιηίιιιη 6χρΐ6η(1ιιπι Γ6£[ΐιίηιη- 

ΙηΤ, 636φ16 ΐ(& €0ΐηρ3Γ3(3β \ΐ( 6ΓΓ0Γ 1Ι1)Γ8ηί, ({αϊ ρΠΐηυ8 638 

οιηί8ί(, ΓΑοίΙβ βχρ1ί(ί3Γ! ρο88ΐΙ. Ν3ΐη Α68θ1ιγ1ιΐ8 , ηίδί ηΐ3^ηορ6Γ6 

Γ3ΐ1θΓ, 80ηρ86Γ3(, 

πάτερα δητ^ ίγώ ηοτιηέύω βρίτη τίμια δαιμόνων; 
Εα'βίβηι 8ΐηιυΐ36Γ3 ν. 211. 3ΐΙο, ςιιοά ηιοίΓΟ ίΐϋο 3ρ(αιη 6Γ3(, 6ρί- 
(1ΐ6(ο υ8ΰ8 άρχαια άηϊί Α68θ1ιγ1\ΐ8, 

άλλ' ίτά δαιμόνων πρόδρομος ηλ^ον αρχαία βρέτη. 
Νβο Γ3ΓΌ &ά!6θΐ!νο τίμιο^ ιΐ8α8 68(, νβίαΐ 1ιιιίυ8 ί3ΐ)ΐιΐ36 ν. 240. 
τάνδ^ ές άχρόπτολιν^ τέμιον ίδος, [κόμαν. 6ΐ Ευπι. 855. τι- 
μίαν Ι ϊδραν Ιχουύα προς δόμοις Ερεχ&έως, 

V. 22. πέπλων χοτΐ ατεφέων πότ\ εΐ μη ννν αμφι — ] 
Οοοίιπιίυπι ίιηρβηΐβ οοιηρο8ίΙηαι πότ^ εΐ μη ννν άμ — ορίίηιβ 

(Χ)ΙΤ6ΧίΙ €3Γθ1α8 ΡΓΐ6ηΐ18 Γ68ΐίΙΐΐΙθ 6Χ(ΐαί8ί(ίθΓ6 0Γ(1ίη6 ν6Γΐ)οηιπι 

εΐ μη νυν^ ίτότ' αμ — . Ν3ΐη ({υοά Ρίη(ΐ3Γΐΐ3 %αί ννν (6αιροπ8 
8!^ηίβ(»(!οη6 3Η(ΐαοΙΐ68 οοΓΓορΙο ννν ρΓΟ 'ααΐ ννν (ΙίχίΙ, ηίΐιίΐ 
ρβΓίίηβΙ 3(1 ΐΓ3^ί608 οηιηΐυπκιαο ηιιηίηΐ6 Ιοοιιιη 688β( 1ΐ3ΐ)ί(αΓαηι 
Ιη ίοπηυΐα πότε εΐ μη ννν, 66ΐ6Γαηι Ρ!η(ΐ3Γίοαπι ί11α(1 ηοη ίγ- 
%1ιτιηώς 68ΐ βοπΒοηάυπι καΐννν, 86ά παΐ ννν, υΐ Ερ!6ΐΐ3ηηο 
βραά Οίο^. Ι^. 3, 11. 

^.«αΐ το δη τίηγω χ&Ις άλλοι τίαΐ ννν άλλοι τελεϋ•ομες, 
ΓβεΙο ΓββίϋυΙαπι 68( ριο κάΙ ννν, ςηοά 63( ίη 1ί1)η8. 

V. 23. Οαοά ίη οο(1ίθ6 βοπρίπηι 68( άμφίλιταν 60ΓΓ6χίΙ 
δ6ίθΐ6ηΐ8 Γ68(ί(ιι(ο άμφΐ λιτάν\ φΐο βάίοοίίνο η8η8 68( Αββοΐιγ- 
Ια8 δυρρί. 809. αΒί ^νξε — μέλη λιτανά ^εοιΰι (ΙίχίΙ. Ηββγοίιίί 
£ΐθ883 ^Αμφιλίτην • την λιτανεντην, ή 3ά ν6Γ8αιη ΑβδοΗγΠ βδΐ 
Γ6ί6Γ6ηά3, δίο οοΓη£;6η€[3 6ΓίΙ 8η1)ΐ3ΐ3 1ί(6Γ3ηιιη την άί((θ£;Γ3- XXXVIII ΡΒΑΕΪΆΤΓΟ. 

ρΐιίβ, άμφιλίτάν' λιτανευτήνΑ Ναιη ςαοά αραά Αββοΐιγίιιιη 
ΐ6^6ΐ)&ΙιΐΓ ΑΜΦ1ΑΙΤΑΝ 3ΐ) ^ΓαιηιηαΙίεο ιηβΐπ ί^^ηαΓΟ ρΓο 
αμφίλιτάν αοοίρί ροΙβΓαΙ, ίΠαΙο βάΐβοϋνο λίτάν^ ({ΐιο Ρίηάαηΐδ 
υ8ΐΐ8 68(, 6( ςαοά Ηεβγοίιίυβ ίηΓΓ3 βιιηοΐανίΐ, λίΧΎΐ ρβΓ λιτανεντη 
ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐιι$ , ςιιαιη ^1θ3$3ΐη οιιιη ρηοΓΟ €0ΐηρ8Γ&νίΙ Α11)6Γ(υ8. 
ΆμφΙ λιτάν Ιεβίΐ δθ1ιο1ί98ΐ3 » ςυί ρβΓ χροιπΒΐύοίΐ ίπΐ λιτανείαν 
ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐυ8 68(. ΑΗα8 . ςυί άυϋίΙαΓβΙ υίΓυιη 8ΐι1)8ΐ9ΐι1ίνιιιη αη 
α(1ί60ΐίνυιη βδββΐ, βιΐδοηρδίΐ την πε^Ι ημών λιτανείαν * η ηοΧν- 
τναράκλητον , ηίδί Ιιοο η πολντΐαράκλητον ΓβοβηΙίοήδ ^Γβιηιηα- 
Ιίοί 3(1(]ίΙαΐΏ6ηΙαπι ββΐ. 

εξομεν] Ουββ άε δρηρΙαΓ^ι εοάίείδ δΐφΓ3 άίχί οδίεηάυηΐ 
αΐ) βηΙίςαίοΓε Η1)Γαπο , ^ιιί ρο8ΐ ηότε εοηίυηείίνυιη Γεςτιίη ρυ- 
(ΑΓεΙ , εξωμεν δοηρίυιη ίαίδδε, εχ ςιιο ροδίηιοάο έραβα ϋίεραε 
ω (ηαιη βίο Ιιαεο ίη νε1εη1)υ8 οο(]ίοί1)α8 8εη1)ίΙαΓ, ηοη 52) ρατΚε 
ρΓίοΓε εξ,ομεν ίαοΐιιιη εβί, ςυοά ίη εΓΓΟΡεπι ίηάυχίΐ οοΓΡεοΙο- 
Γειη ηιυΚο ΓεεεηΙίοΓειη , ςυΐ ιιηαιη ρο8ΐ ξ Πίεπαιη ο1)8ουΓαΙαια 
εδ8ε ταΐυβ εξιομεν δοπρβίΐ, ςυοίΐ ίξψεν 80Γί1)εη(1υιιι ίοΓεΙ, ηίδί 
ΓεοΙίδδίιηε άίοίαιη εδδεί πέπλων καϊ ΰτεφέων αμφΐ λιτανά ίξο- 
μεν^ αΐ άμφΐ ταντα ίχείν άϊτϋ Χεηορίιοη Ογρορ. 4, 5, 15. εΐ 
ςααε βυηΐ δίαιΠία αριι^ ευηάειη δΐΗοδςαε 8οηρΙθΓε8. Ουοά ίη- 
ΙεΙΙεχεΓυηΙ ίηΙερρΓεΙεβ ΒγζαηΙίηί , ςυορυπι αηιιοΐαΐίοηεδ οοΐΐε^ί 
ίη 8θ1ιο1ίθΓυηι εάίΐίοιιε Οχοηίεηδί ρ. 313. 314. 

V. 24, τί§έξεις: προδώ(ίεις, παλαίχϋ^ων'Άρ'ης^ ταν τεάν] 
Οαοά ρο8ΐ τεαν ίη οοάίεε εχοίάίΐ γάν τεοίε δυρρίεΐυηι εδί ίη 

^) ^αοά 8βς[ΐιϋϊΐΓ Ερχιά Ηβ876ΐιίιιιη Άμφιλιχή * περψάχητον, 
6χ άμφύΐ'ΐχ^, ίά ββΐ: άμφινείτιή , άβίοΗιιιιι βββθ αηίιηαάνβΓϋί Ιι. 
ΒίηαοΓβπΒ ίη ΤΙιββαπΓΟ β. γ. Άμφιλίτη , ρΓ&ββτιηΙβ ς[ΐιο^αιηιηοάο 
Ιβ. Υοββίο, <][ΐιί ρο8ΐ γ&ηαβ ^τιαβάαιη άβ Ιιαο ςΐοββα οοηίβοίτίΓ&δ 
ΓβοϋοΓβπιγΐ&ιηίης^ΓββΒίιβ &άΒαΔρΒ&ι&ϊ**Οοΐϊ{,αμφ£νεΐ'Κθς." ^υ&β 
αάίθοϋγί £οηη& Μυβτιιί ίηγβηίηιη ββΐ:, ς[ηί ς[ηοΑ ίη οοάίοβ ίηγβηβ- 
τΛί άμφίνητιες, περιμάχετοι ίη άμφίνεναος' περψάχητος, άθ- 
ρΓ&γ&γίΙ;, ηοη αηίηιαάνβΓίβηβ βίο Ιιαβο βοήρία &1) ΗββγοΜο ββββ, 
ΑμφίνεΐΉ,ης' περψάχητος ^ ίναντίονς ^χων λόγους. Σύφο%λης 
Τραχίνίαίζ. ψιί άμφινεί^ή /ίηϊάνειραν άίχίΐ γ. 104. (πΙ)ί βοΐιο- 
Ιί&βία ραη^βΓ ρβτ ηερίμάχητον βχρίίοαί)) υ( άμφι.νεΐ'Κ'η *Ελέναν 
άίχϋ ΑβΒοΙιγΙαβ Α^αηι. 686. αά ς[πβηι Ιοουηι £οΓ(α886 ΓβίβΓβηάα 
ρήοΓ ίΐΐα ς^ΙοΒβα Ηοβγοίιίί ρο8ΐ; άμφιλίτην ρο8ί1;&. Αΐίο ηιοάο ίη 
|ίί6ΐΐ8 λίχ αρηά ΗββγοΜπηι ρβοοαίπηι ββΐ 8. γ. Αίχας^ ψιοά ρβΓ 
απότομος βχρΙίοαίτΐΓ, οοιτυρύτιηι βχ λίααάς, ^η&6^1ο88α£ο^1&886 
ίρβα (}ΐιος[υβ βχ Αββοΐιγίο βηηιίαββΐ;, φΐί λιααάς αίγίλΐ'ψ πίτρα 
άίχϋ «υρρί. 794. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. XXXIX 

<ρθ£;Γ<ιρ]ιί8 ηοηηυΠίδ, ίυ 3ΐϋδ ταν τεαν γήν, νβΐ ταν αάν γάν^ 
νβΐ τ^ν ϋΎΐν γήν , νβΐ τάν γην τεάν , νβΐ γάν (δίνβ γην) τίαι/, 
0011880 τάν, βοηρίυπ). Οααβ (1ίν6Γ8ίΐ38 ίηάβ 68ΐ οχρ1ίθ3η(1<ί (}ϋθ(1, 
ςυυιη γαν ίιι ΑΓοΙιεΙγρο άθδίάβΓβΓβΙαΓ, νοο3ΐ)ΐι1υιη α ςυονίβ 
Γαοίΐβ 5ΐΐ[)ρΐ6η(]αηι αΐϋ αΐίο Ιοοο ίηδβΓΠβΓυυΙ, βΐϋ τάν βχ γάν 
οοΓτυρΙΰΐη 6886 ορίηαΐί 8υιιΙ: φιαβ ΟυοΙυαΙίο ί^ηοδοβικία Ιιοιηί- 
ηί1)α8 ιη6ΐΓ0Γυιη ίιηρβΓίΙίβ. ΟαβΗΒαδ α οπίίοίβ ιηυΐΐο ιηίηιΐδ 
6Χ8ρ6ε(3Π ροΙβΓβΙ ιι( 3]ία(1 Γ6θοη(ΙίΙία8 Ηιιίαδ ν6Γ8υ8 νίΐίυιη 
8ΐιίιιΐ3(1ν6Γΐ6Γ6ΐιΙ , ({αοίΐ (ΙαοΙ)υ8 ίη(ϋοϋ8 ρΓοάίΙαΓ. Ρπιηο βηίιη 
χηίΓαιη 68( νο63(ίναιη ηαλα£χΌ•ων'Άρης ηοη ρο8ΐ τΐ §έ^είς, 86(1 
ηιίηαβ ορίβ ρο8ΐ 3ΐ(6Γΐιιη ν6Γΐ)αιη προόώαεις ροδίΐιιιη 6886. 06- 

Ιηάβ 86Γν3ΐί8 ν6Γΐ)ί8 \ΐί ΠαίΙΟ 86Γίρΐ3 8001 0811313 νίυΐ3ΐυΓ 1)30- 
ΟΐΐβΟΓααΐ ρΓΟρΟΓίίο, ({Οί ρ3Π ροΐίϋδ ψΙΛΤη ΙΪΟρΆΤΪ ρ6(1υΐΙ1 ηΐ1ΙΏ6Γ0 
!θ66(ΐ6Γ6 8θΐ6θΙ. δίο, ΙΐΙ ΓΓ6ςΐ16ηΙί3 (1ίΰ16ΐΓ0ΓΙΙΐη 6Χ6ΐηρΐ3 001111301, 

νβΓβυ ΙβίΓΑΟΐβίΓΟ 3ρυ(1 Α68θ]ιγ1αοι Ργοοι. 115. 

τις άχω, τις οδμα προαέπτα μ άφεγγης ; 
ΟΗοβρΙι. 320. 367. 

τέκνων τ ίν κελεύϋΌΐς ίπιατρειντον αΐώ 

ηάρος δ ο£ κτανύντες νιν οντω δαμηναι, 
λβΆΐη. 1103. 1110. 

αφερτον φίλοιΰιν, δνΰίατον, αλκα δ^ — . 

τάχος γαρ τόδ ϊαται, ηροτείνεί δε χειρ ίκ — . 
οΜ ίη ϋηε άοοίίοιίυβ 3(](]ί1ιΐ8 68(, ίο 8(ΓορΙΐ3 εκας αηοβτατεΐ^ 
ίο 3θ(ί8(Γθρ1ΐ3 χερος ορύγματα, ιιΐ Εαιηβο. 789. 819. 

ΰτενάξω; τ/^£§ω; γελώμαι ηολίταις, δνοοιο^^ άηα^ον, 
Νβοι 816 ύοοίιοιίυοι , ^6ρΓ3ν3ΐυιη ίη οοάίοίδ δθπρΙυΓ3 δνΰθί<.'τα 
ηολίταίς επα&ον, ορίίαιβ ΓβδΙίΙυίΙ δο1ιθ6ΐη3ΐιηαδ. Οα3(ΙυοΓ 
Ι)3θο1ΐ6θ8 ουιη (ήϋοδ ^οοΗιηϋδ οοοίυοχίΐ Ευπρίάοδ Β306Η. 1181. 
1197. 6ΐ οαπι 3ΐίο οιείΓΟ Ιοο. 1446. Αρυθ δορΗοοΙειη ΡΗίΙοοΙ. 
395. 511. ρ3Ηΐ6Γ ίοΐ6Γ άοοΗοιίοδ, 

οτ' ίς τόνδ^ ^Ατρειδάν νβρις ηαα ίχωρει, 

ίγώ μίν το κείνων κακόν τώδε κέρδος, 
61 3ρα(Ι Αη8ΐορ1ΐ3θ6θΐ , υ1)ί 86ΠΏ006ΐη ΐΓ3^ί6ααι ίοιίΐ3(αΓ, Τ1ΐ68• 
ηιορΚ. 1143. 

φάνηϋ• , ω τνράννονς Οτνγονΰ ωΰτνερ εικός, 
Ροιτο ίο νβΓδίι ρο6(36 Ϊ£^οο1ί βροά Οίοογδίοιη Η3ΐ. (16 €οηιρθ8 
νβΓΐ). 0. 17. 

τ/ι/' ακτάν, τίν* νλαν δράμω ; ηοΐ ηορευ^ώ ; XI^ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

ΟοΙο Ι)90€ΐΐ608, ςαβιη ηαιηβΓαπι ηβηιο οβίβτοτιιιη ςαοβ ηονίπιαβ 
ρο6ΐ2Γαπι βΓΑβοοπυη νβ\ αβςιιανίΐ νβΐ ΐΓβηδ^Γβδβαβ 68ΐ, οοηΐί- 
ηυο8 ρο8ίΙθ8 ιηβιηοπιΐ ΗβρΙίΑββΙίο ε. 13. ρ. 82 : το Βακχειαχον 
αηάνιόν Ιΰτιν, ωύτε ιί γ,αΐ που τνοτί ίμπέΰοι^ ίηΐ β^^χν ευ- 
ρίακεα^ι, οϊον^ 

ο ταύρος ί' ίοίαεν κυρίξειν^ τιν^ ά^χαν, 
φϋ'άΰαντος δ Ιπ Ιργοίς προηηδηαεταΐ νιν, 

ΐώί £[Γ3ΐί36 1ΐ3ΐ)6η(]96 80111 8θ]ΐθ]ί38ΐβ6 €0(1ίθί8 8311)3011301 Βοά- 

161301, ςοί 3θοοΐ3νίΙ, Βαααάρων^ Αΐΰχνλον η χοψίς^ βχςαα 

Γ3ΐ)θ]3 ρΓ36ΐ6Γ 8603ΠΟΙΟ 3ΐ) 8θ1ΐθ1. Νίε30(!η Τ1ΐ6Γ. 288. 3ΐΐ3ΐυοι 

νοο3ΐ)θ1οο)(ΐθ6 είλλόμενον^ ςοοά Ηββγοίιίοβ 3θοοΐ3νίΙ, οίΗίΙ 
βάΐιυο οο^^οίίοιο 1ΐ3ΐ)ε1)3ΐοο8. Η360 ί^ίΙΟΓ οο)οί3 6ΐ8ί 000 ίαιρβ- 
άίυοΐ ςυοιοίοο8 ΙΤΒζϊοοΒ ίοΐβπίοιο 6ΐί3αι ΙπαιβΙπδ 1)3θθΙιΪ3€ί8, 
3ίοιϋ68 αιο1οδ8ία8 (ηιοβίηδ, ϋβ ςυί1)08 (Ιίχί ία ιοβίΓΟΓΟιο δοβοί- 

ΟΟΓΟΙΟ (ΙβδΟΓίρΙίοΟβ ρ. 96. ¥61 ρ60ΐ3Ι0€ΐΗ8 νβΐ 1ΐ6ρΐ3016ΐΠ3 0808 
6886 6Γ6(ΐ30ΐα8,βΓ ηϊΗίΙ 130160 ΙΐΟβ 3(1 3θΙίςθίθΓ6αΐ Α68θΗγ11 
ρθ63ίθ ρ6ΓΐΪ06(, ρΓ3686Γΐίθ1 ίο ΙΟΟΟ 611301 ρΓ0ρΐ6Γ 3ΐί301 , ς0301 
8υρΓ3 81^01^031)30), Γ3ΐίθ0601 808ρ66ΐθ. 0θ3Ο1θ1)Γ6ΙΟ 000 άοΜ- 
Ι3νί Α686ΐΐγ1θ ΐ6(Γ3016(Γ0αΐ Γ68ΐίΐ06Γ6, 

τί ^ίζεις^ τναλαίχϋ-ων "Αρης^ ταν ζεάν γαν; 

({011)08 ν6Γΐ)ί3 ρ06ΐ3 6ΐ6£[3θ11θ8 6ΐ 010(1681108 ίά601 Γ6Γ6 6ΧρΓ68- 
86Γ3( ςυθ(Ι 86Ϊΐθ1ί38ΐ3 ρΓ36ρ08ΐ6Γ6 ί1ΐ3(θ ίθΐ6ΓρΓ6ΐ3016θΙθ πρΟ- 
δοίβείς; ΟΐΙθ08 8θ1)ΐί1ίΐ6Γ 6ΐ ΟΐίΟΟΓβ €00) Γ6ν6Γ60ΐΐ3 ά6ΐ, 00103 
30X111001 Ιθ)ρ1θΓ3ΐθΓ, οΙΐΟΓΟΙΟ (11θ6θΐ601 Γ6θ11. 

ν6Γΐ)3 ρΓθχίθ)3 (γ. 27.) (Ο χρυΰοπήληξ δαψον, ίττίί ' ίπίδε 
ηόλιν ρΓΟ 130)1)100 ΙποιοΙγο ϊιΜίια 8θοΙ αϊ) 6άί(οη1)θ8: ({οβίεοι 
ΐΓΐα)6ΐΓθΐο 008^0301 Γ6θ1( Α68θ1ΐ7ΐθ8, ςυο(1 Γβοίΐο 86θΙΪ6ΐ ςυί 

•) πυρίξειν] νβΓίίβ ιηοάίβ οοΓΓπρΙαιη ίη 1ίΙ)Γί8 , τίυρίζειν, τιη- 
ρνξείν, Ηορίξείν^ ιιαρυξειν ρΓαβΙ>θηϋΙ>ιΐ8. Υβραιη ^Ιοβββπιιιϋβ 
βοήρίοταιη τιοζύ^είν ιιητιβ βΟΓγανϋ οοάβχ ΏοητίΙΙίαηηΒ. 

Ο Βασσάρων] Οοιτί|^βη^ιΐ8 αοοβηίοβ , <|ΐιί Βααααρών ββββ άβ- 
1)6ΐ>&ί. Ναιη Βασσαρίδες^ ς[ηο ηοιηίηβ Α68θ]ί7ΐ^'3 £ιιΙ)ΐιΐΑΐη ίηΒοήρ- 
ΒβΓ&Ι;, Α ρ1τΐΓίΙ)η8 ^&τητη&αοί3Βασαάραι αρροΐΐαΐαο βιιηϊ: άβ ςτιο 
^ίζί αά ΡΓΑ^ιηβηΙα Αθ8ο1ΐ7ΐί ρ. 251. βά. Οχοη. ββοιιηάαβ. 

Κ) 8ιο ίτβΒ 1)Αθο1ΐ6θ8 , 81 Υ6Γ8118 ίπΙβ^θΓ θβΐ; , φονενονΰοί λαι- 
μών δίαμπάξ, Απίβ Ιοϋάβιη άοο1ιπιίθ8 ροβοϋ Έηήρίάββ ΒδοοΙι. 
994. 8θρΐ6ΐη ίη οο11ος[πίο ^ποηιηι ημίχορίων ίη Κΐιοβο 706 — 708. 
ϊ=724 — 726. Ιη ΟΗοβρΙι. ν. 390. ίηΙ)η3 1)Αθο1ΐ6ί8 ηοη ββββ ηβηπι 
Αβ8θ1ΐ7ΐοπι ΑρρΑΤ6ΐ)ίΙ Ιοοο ίΠο ίη 8^Γορ1ΐΑ βΐ Αη1;ί8ίΓορ1ι& βπιβη- 
ά&ίο. ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. ΧΙ.1 

Γβΐίςυοδ οβΓίηίηυιη ιηβΠεοΓαιη Α68θ1ιγΗ βοιιαποβ ουιη Ιιοο οοιη- 
Ρ9Γ9Γ6 νοίβΐ, ίη ςυο & ρ1ιιπ)1)60 ίηίΐίο άαοΓυιη δροηιΙβΟΓυιη , ςαί 
ίη ρπιηο (βρίίοφίβ ρβίΐβ ρθ8ίΐί 5υηΙ, ΐτΑΐΐδίΙϋδ δΐ Αά νο1αΙ)ίΐ63 
ΙηύΓ3θ1ιθ8 άυο. Ουαβ ρβΓνβτδίΙδβ ΙοΠίΙυρ ω ίη ^ώ ιηυ(3ΐο βαΒ- 
1«(0(ΐαβ βαιμον^ ψιοά ηοη ΑβδεΗγΗ, $6(1 ίηΙβΓρΓβΙίβ ββΐ. Οαο 
ρ30ΐο ιιυπιβηιβ 1)9θο}ιίβου8 εοηϋηυ&ΙυΓ, α ςιιο 3ά (ΙοοΗιηίοβ 
ΐΓ3ΐ»ί(υΓ ιιΐ 111 10018 ρ 9(1 11ο βηΐβ α\) ιηβ ιη6ΐηοΓ3ΐ!5 υΜ άβ νβΓ- 
5ί1>ϋ8 ύαοοίιίβοΐδ Α^^βύβηι βΐ αΐίΐ)! ηοη γοτο. 

Ιω χρνβοηηληξ, επιό^ ί'πιδε ηόλιν. 
Οιιοά ηαπίΐυιη ρΓ968ΐ3ΐ &1ΐ6Π άβ ςυα β^ο ίρββ οΗηι οο^ίΐανί γα- 
Ιίοηί, υ( 8οηΙ)3ΐιΐΓ, 

Ιω χρνΰοπήληξ δαιμον^ ίηιβε πόλιν, 
ΒβοΙβ βηίιη (1β άυρΙίοΒίο ^πιδε ΙυάίεβΙ 8εΙιο1ΐ3$ΐ3, ηϋ-ίκον το 
δΙς αναφωνηύοίΐ• δειλίαν γαρ ίμφαίνονσι δια τούτου, ΟοηίΓΑ 
νοθ3ΐ)υ]ο δαψον (3η(ο ιιιίηυ8 ορυ8 €8ΐ ςυυιη ίρ8υιη ηοιηβιι άβ* 
ηαλαίχϋ'ων ^Αρης, ρΓαβοβάαΙ. ΑΙίςυδηΙο ίηδοϊβηΐΐαδ ν. 43. θί• 
εΐυιη 68( §ητα δ* άγάνορες, ίηΐβΐίβείο ηγεμόνων ηοιηίηβ: εαί 
οοιηραΓΑΓί ροΐββΐ ςυοθ Ρίηάαηΐδ άίήί Ιβΐΐιιη. 4, 108. χαλκοαράν 
οκτώ ^ανόντων^ μ\Α νίών Ιηΐθΐΐί^^βηάυιη βχ νβΓΒίβ δβςαβηϋΒυβ 
τονς Μέγαρα τέηε οί ΚρειοντΙς ν£ους^ ίη ςυί1)υ3 ν£ών $επ1)6Γβ 
ροΙυΐ886ΐ ΡΙηάβΓυδ, ηίδί 3ΐΐ6Γ& γαΙιο πιο^ίβ ροβίίεα νίβα 68861. 

V. 29. αν ποτ' ευφιληταν ίθον] Ηυηο ν6Γ8υπι ρεηΐβ Γβ- 
(Κηΐ6^Γ3νίΙ I^^ο11Π)3ηηυ3 ίη Η1)Γ0 άβ εΐιοπείδ 8γ8ΐ6Π)3ΐί8 ρ. 82. 
τεαν^ αν ποτ' — . ςυο ηοη 8θΙυηι εΓ6ΐίευ8 ίΠβ αν ττογ' εν — , 
Αΐίβηυβ αΙ) Ηοο εαρηιίηβ, υΐ βυρΓα (1ίε6ΐ)9ηι αά ν. 17, τβηιονεΙυΓ, 
ββά βΐίαπι υΚίπια 87ΐΐ3ΐ)Α ρΓ36ε6(ΐ6ηΙί8 ϋοείιηιϋ επιδ^ Ιηιδε πο- 
Χίν, ςιιαβ Ιοη^^α 6886 (ΐ6ΐ)6(, ρροιΙυείΙυΓ. Αρ(ΐ8$ίπ)6 αυΐεπι πάλιν 
τεαν, ηΐ ρϋυΐΐο βηΐβ τάν τεαν γάν, άίεΐιιηι: ςυοά ίηδίαηΐίιιβ 
ρΓβοβηΙίδ 681. 

V. 30. ϋ•εοΙ πολίάοχοι χϋ•ον6ς ϊτ ϊτε πάντες] ΙΙΙΙίηιο 
Ιιυ!υ8 ν6Γ8υ8 άοοίιπιίο υηα 3(1 ίη(6$πΐ3ΐ6ηι δγΙΙοΒα άεβδί, ({υπβ 
τίχ ροΐβδί 3ΐΙ«ι Γυίδδβ ({υβπι ω^', ςυο(1 Γ6δ1ί1υί ίη εάίΐίοηβ Οχο- 
ΒίβηβΙ. βρίίδδίηιυπι Ιιυίο Ιοοο, υ Ι 8ΐί])ί ηοη γ3Γ0 άϋ (Ιοαβνβ ηυ- 
πϋη6 δυο ρΓα686ηΐ6δ δεϋρο ίλΟ'εΐν^ δεϋρο αφικίαϋ•αι^ δεϋρο 
φανηναι άΙουηΙυΓ, νβΐυΐ αρυά Απδίορίι. £({. 581. οο πολίονχε 
Παλλάς — δενρ^ αφικον λαβοϋΰα — ξυνεργον Νίκην, — 
νυν ονν δενρο φάνηϋΊ. 11). 559. δεϋρ^ Ιλθ' §ς χορον, ω χρυ- 
^οτρίαινε. ΤΙιβδηι. 1136. Παλλάδα την φίλόχορον ίμοί δενρσ ΧΙ,ΙΙ ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. 

χαλδίν νόμος Ις χορόν, ΥβΓαηι ρΓίοΓβ ςαοςαβ ηοη 6886 ίηΐ6£[Τ« 
χηβίΓυηι, ςαοιΐ ηυΐίαιη 68ΐ, 08ΐ6ηάκ. Ν60 ν6η8ίιη1ΐ6 68ΐ Α686ΐΐ7- 
Ιαιη Ιιίο, υ1)ί αΠπ φΐβιη ςυπβ ρΓ&6ε6(]6ηΙί& 66€ίη6Γ&1 ρβΓβοηα 1ο- 
ςαί ίηαρίΐ , &ίοΙ ηυΐΐλ ρΓ96ΐηί889 ίηΐ6η66ΐιοη6 ρο8υί886 , 566α8 
Αΐςυ6 ίη αΐϋβ οιηηίΒαβ ΐϊαίαβ οβπηίηίβ ρ2υΓΐιΙ)υ8 ί66ίΙ. Τοίϋΐυρ 

Υ6Γ0 001018 6ΐ 1ίθ£[α96 6ΐ ΟΙβίΓΙ ρβΓν6Γ8ίΐ38 ΥβΓα Γ68ΐί1α1α 
86ΠρΙΐ1Γ3, 

Ιώ Ιω ^εοϊ ηολίοχοι χ&ονος^ ϊτ Ϊχβ πάντες ωί* — . 
υ ι ν. 10 (ΙίχίΙ Ιω ίώ ^εοΐ ^εαί τ — . ΰρενίδ ίο ίια6 366ΐιθ(ϋ 
άοοίιαιϋ βγΙΙ&Βα ίάοοεααι ίώ εχοΐααι&ΐίοοο εχουβαΐίοοοπι ΗαϋβΙ, 

60108 (16 νί ΙΟί αΐϋβ (Γβ^^ίΟΟΓΟΙΟ 10018 ΟΟΟβΙαΙ ο ι 83(18 1ΐ&1)6Α01 

οοοίΩ οοαιρ3Γ3886 βχεοιρίοοι 8ίαιί11ίαιοαι ΑββοΙιγΗ Εοοιεο. 149. 

ιώ ηαι ^ιος, Ιπίχλοπος τνέλεί^ 

Γβ8ρ0θάβΟ8 ν6Γ8θί 148. 

Ιού Ιού τνόπαξ. ίτνάϋΌμεν^ φίλαι, 

ΡΓΟρΙβΓ 630^601 Γ2ί(ίθ0601 80ρΓ& V. 19. Ηί^ΙΟΟΙ 3(1ΐθί8ί( ρ06ΐβ, 

Ιω μάκαρες ενεδροί^ ακμάζει βρετέων — . 
οΙ)ί ίοίβηβοΐίοοβαι ίώ 6χΙγη οιβίΓοαι αάβο αάίΙβΓβ οιαίοΐΐ ροβία 
ςοΑίη οοιίΙ(6Γ6. Οοοά αοΐβοι ίο οοάίοε Μβάίοεο βοπρίοοι 68ΐ 

ου 
πολίάοχοί ηϊήύ αΐίοά 63ΐ ςοαοι ηολίοχοι^ ςοο ηολίοχοι ρ6Γ ηο- 
λιονχοί^ ςο3αι ΓοΓΟίαοι 1ί1)Γ3πί ούίίΐοβ ρηοπ 8ο1)8ΐί(θ6Γ6 βοΐβοί, 
6χρ]ίοα(θΓ. Ι^ίΙβΓα υογο ον ψχοΑ ρΓο α αοοορία 68ΐ οοο οιίΓ3θ- 

άοαΐ Ιο ΗαΓΟΟΙ ΗΐβΓβΓΟΟΙ 8ίΐθί1ί(θάίθ6 , ({030 ΙΟίβΓάοΟΙ (30(3 68ΐ 
0( νίΧ άίδΟβΓΟί 3ΐΐ6Γ3 &1) 3ΐΐ6Γ3 ρ088ί(. 8ί6, 0( 6Χ60ΐρ1θ θΐ3Γ, 

ία Ρροοιβίΐιβί ν. 635• υηουργΎΐ/ϋαι ίο οοάίοβ Μβάίοεο ί(3 δΟΓΪρΙοαι 
68ΐ υΐ ρήιοο βάβροοίο υηαργήααί ρο1ίθ8 6886 νίιΐ63(υΓ ςο3θΐ 
νπουργηααι. ΗβΓΟίο γ6Γοοι οοιοίοιο οο1ΐ3 8υ8ρίοίο ΙεΙί^ίΙ οογ- 

Γ60(0Γ68 ΒγΖ3θΙίθ08, ςοί 63(1601 Ι6016ηΐ3(6 €[0301 ίΟ ρΠΙΟΟ ΙΐΟίΟβ 
031*101018 ν6Γ80 80ρΓ3 Οθ(3ΐ)3ΙΟ Ιΐίο ςθΟ(Ι06 13101)10010 (ϋοΙΟίΓΟΙΟ 
£θΧ6ΓΟθ( , 

ϋ-εοί πολίσΰοϋχοι, χϋ•ονός^ 
υΐ ίο 3ρο^Γ3ρ1ιί8 ρΐ6Π8ςυβ οαιοί1)θ8 8οηρ(οιο 68ΐ 6( 3ρα(ί Τγ1• 
οΐίοίοοι 3(1 δορ1ιοο1!8 ληίϊ^. 154. 

V. 34. κϋμα γαρ τνερί πτόλιν'] Ρ3Γΐ1οοΐ3ΐο γαρ άαΙβηάΆχη 

6886 ν1(1ίΙ Κί1δθίΐ6ΐίθ8. 

V. 35. δοχμολόφων ανδρών"] Οοοοι λευκολοφας 6ΐ 3ΐί3 
1ιυίθ8θΐο(1ί 3 ρο6(ί8 (1ίο(3 8101, 000 68ΐ νειίδίοιΙΙβ ΑεβοΙιγΙααι ΡΒΑΕΓΑΤΙΟ. ΧυΐΙ 

όοχμολοφων ανδρών \η νβΓβα (ίοο1ιιιιί3θο άΐοβρε ΐΏ&1υί$86 φίαιη 
δοχμολοφαν ανδρών. Ηοο ί^ίΙυΓ εαηι Βραηοΐίίυ Γ68ΐί1αί , οίδί 
δοχμολόφων ίοΓίαβββ βΙΐΗΐη ίιι 5αο οοάίοβ Ιβ^ίΙ Ηββγοίιίαβ, ςα! 
δοχμόλοφοί ίηΐ6ΓρΓ6ΐαΙα$ 65ΐ οι εκ ηλαγίου τους λόφους έχον- 
τες. Ραή 6γγογ6 ίη νβΓβυ άοοΙιιηίΗοο ΑηβΙορΙιαηίδ Αοΐιαπι. 570. 
τείχομάχος αν^ίρ νίοΐβίο ηιβίΓΟ βοηρίαιη 68ΐ ίη οοάί€ί1)α8 ρΓΟ 
τειχομμχας ανήρ, ςαοά Γ6$1ί1αι1 ΒοϋΓ«ΐ6υ$. 

κοχλάζει] £ι Ιιοο Ιοοο ΓθΓΐ3886 βαηιία 68ΐ £[1υ88& Ιΐ68γ- 
οΜί, καχλάζει : — τετάρακταί, γέγονε δΐ από τών κυμάτων, 
ίηαίρεταί , φλεγμαίνει. Οα36 ρ3Γΐίηι βίηιϋίδ βαηΐ 8θ1ιο]ί38ΐ2ί6 
ιηΙβΓρΓεΙ&Ιίοηΐ, 

V. 37. αλλ ω Ζεϋ πάτερ τζαντελίς ηάντως] Ηαο δΟΓίρ- 
ΙαΓ& ίυοηιηΐ σαι ίΐα υΙβΓβηΙαπ αΐ νβΓβυιη ΓβοβΓβηΙ άοοίιιηίαουιη 
ουιη ΟΓβΙίοο αλλ ω Ζεϋ τνατερ παντελές^ Ιιίο ηίΐιίΐο ρΓθ1)3ΐ)ί- 
ΙίοΓοηι ςααιη 8υρΓ& ν. Π., οΐ ί2ΐη1)ίοιιπ) οβίβίβοΐίοαιη πάντως 
αρηξον δαΐων άλωαιν^ ψιοίΙ\8 ιηΓΓα ςαοςαβ ν. 52. νοίοηδ ]ί1)Γ3- 
Γίί βΓΓΟΓβ ίυα1ϋ8 68ΐ. ΚεΙίςαα Ιιυίυβ οατιηίηίδ ιώοΙγα οοηβΐάβ- 
Γ&ηΙί ηοη άυύιαπι βηΐ ςυίη Υ6Γ])α άρηξον δαΐων αλωαιν νβΓβαβ 
δίϋΐ 3ηΙΪ8ρ38ΐίοα8, ηβο νβπδίιηίΐβ 68( Αββεΐιγίυιη παντελές πάν- 
τως 80Γίρ8ί8$6, ςυβδί ΙυάβΓβ ίη ΙιΟΓυιη νοοαΜΙοΓαιη δίιηίΐίΐαάίηβ 
νοίαβπΐ. ΟαΑΓβ ΓβοΙαπι, υΐ ορίηοΓ, ΑβδοΗγΙοςαβ (Ιί^ηίοΓβιη 
80ΓίρΙϋΓ&ιη Γ68ΐί1υί ί&ιη ίη βίΐίΐίοηε Οχοηίεηδί, 

αλλ ω Ζεϋ πάτερ, πάν τίλος ος νέμεις. 
8ίε ό πάντα νίμων Ζευς ε8ΐ ίη ΡΓοηιεΙΙιεο ν. 526. εΐ Ζευς νε- 
μίτωρ ίη δερί. ν. 485. δίηιίΙίΙεΓ /ίίκη άίείΙυΓ πάν ίπϊ τέρμα 
νωμάν Κ^λώι. ν. 781. 

V. 39. ^Αργεΐοι δϊ] ΚεεΙ» ΙεεΙίο γάρ 8υρεΓ8εηρΐ3 εβί ίη 
οοάίοε, ^€ άαο1)ΐΐ8 ρυηείίδ ηοΐαΐο. 

V. 40. φόβος δ' άρηΐων οπλών] ΜείΓυηι ρο8(υ1&1 αρεΐων^ 
ςυοά ίοΓΠΐ&ε ΐΓί8γ1ΐ3])Αε αρείων ρΓ&εΙαΙί , εαΐυδ απιΜ^υα δί^ηί• 
έεβϋο ίοΓεΙ, ςυυηι αρείων εΐίαηι χρείττων 8ί§ηί6ε&Γε ρο88ίΙ. 
αρειον ρεΓ άρηϊον εχρ1ίθ3ΐ βεΐιοΐ. ΡΓοηιεΙΙι. ν. 420. 

V. 41. διαδέτοι] βεείε εοΓΓεεΙΟΓ τεεεηΙίοΓ ίη πιατ^ίηε 
οοάίείβ διάδετοι βεπρδίΐ, είδί ηοη αηίηιαίΙνεΓίίΙ ηίΓΟ^υε εοη- 
ΙαηεΙο 80ΓίΙ)εηάαηι εδδε διάδετοι δέ τοι, 

γενύων ίππείων] Ηοο γενϋν ίππιάν δοηΐεηθυηι εΓ»1. 
δίπιίΙίΙεΓ Έρ^νΰν ρΓΟ ^Ερινυών 3 ΡίηοΙαΓΟ ΡγΐΗ. 4, 401 . εΐ 3ΐ1- 
ααοΐίεδ 3ΐ) Ευηρίάε άίεΐυηι εδί, άε ςιιο νίάεηά^ι αηηυΐαΐίο πΐ68 ΧΙ,ΐν ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

αά ΙρΗί^. ΤαυΓ. 931. 3(1ν6Γ82ίηϋ1)υ8, υΐ βχδρβεΐαη ροΙβΓαΚ, ]ί1)Γα- 
Γϋβ, ςιιί ^ινύων \χί αρυά Αβδοΐιγίυηι γεννών 5εηρ56ΓυηΙ. 

V. 42. χίνύρονται] Μ Ηυηο Ιοουιη Ιιαιιά (Ιυϊίβ ΓβίβΓβηάπ 
^Ιυδβα Ηθβγοίιϋ, μινύρονται: ηροφωνονΰι^ ηρολέγουαι^ αηάβ 
Α63θΗγ1ο μιννρονχίχί Γ68ΐί1υί( Ιι, ΌιηάοτίίηΒ \η ΤϊιββαυΓΟ. ΙΙΙίΙυΓ 
Ϊ100 νβΓΐ)0 ΑβδοΗγΙιιβ Α^3Πΐ. ν. 16. 

V. 43. αγηνο^ξς] Οίβίβοΐαδ Ηϋίιΐδ οαηηίηίδ Οοηοβιη ρο- 
δί αίαΐ ίοπηαιη αγάνορες. 

V. 44. Ουο(1 ίη οοοίίεβ α ρηηαα ηααηα δοη'ρίαιη βδΐ ^ο- 
ρυοοόοι ΰαγοίί 3ά νεΓαπι δοη'ρΙυΓβιη άαοίΐ δορν60ω ΰοιγα^ ψιού 
ηυηΐθΓΟ ρΙαΓ&Η δορνβόοίς ΰαγαίς ρΓββΙαΙίΙ ΑβδοΗγΙαβ ρ^ορ(6^ 
(]9ΐίνθ8 ςυί 56({αυηΙυΓ πύλαις {βδόμαίς ρβρίΙβΓ ίη Έϊς 6Χ6υηΐ65, 
ςυθίη ββΓυηάβιη βγΠβϋαηιιη οοοεαρδαπι ροβίββ νϋαρβ δοΐβηΐ υ1)ί 
οοΐΏΓΏοϋβ ββή ροΐβδί. Ου9ΐηο])Γ6ΐη Αβδείιγίυδ Εαπιβη. ν. 727. 
ηοη δοηρδίΐ ηυοιΐ ίη οοιίίοβ Μβϋίεεο εΐ βρυά δεΗοΙ. Ευηρ. ΑΙεεδΙ. 
ν. 12. ]6£[ίΙυΓ, αύ τοι παλαιάς διανομάς {δαίμονας εοίΐεχ Με(1.) 
καταφ^ίβας \ ο¥νω τναρηπάτηβας αρχαίας ^εάς, ςυίηααίεβ 
ίηίΓα άυο νεΓδϋδ ΓερεΙϋίο ας, βεά ηιιοά ε^ο ΓεδΙίΙυί, συ τοι 
πάλαιαν διανομην καταφ^ίαας — . Ουοίΐ δεΗοΙίαδΙα εοθίεΐδ 
Μεάίεεί ηαπιεπιπι ρΙυΓαΙεηι δορυαόοις ααγαις ίηίερρρείδίαδ εβί, 
ταις δια των δοράτοον ΰωξονΰαις πανοπλίαις εΐ πολεμικαΐς 
πανοπλίαις^ ηυΐΐίυβ πιοοιεηΐ! εβί, ηαυιη Ιιαεο» ιιΐ &1ία ηιυΐΐα, 
αϊ) τεεεηΙίοΓε βεΐιοΐίαδία δεπρίηραπι ίηΙεΓροΙαΙαπι ίπΙερρΓεΙ&ηΙε 
ρΓοΓεεΙα εδβε ροδδίηΐ. ΟεΙεΓυηι δορναόοις δίηιρίίεί Τ βεπρίυιη 
ίη ρΐυηϋυδ βρο^ΓαρΗίβ ε( αρυά ΤΐίοπίΑηι Μ. δ. ν. ίβδόμη. Ρα- 
ηΙεΓ Ιενε εοίΐίείδ νίΐίιιηι ^ναίπτολις ρΓο §υβίπολις ν. 47. τεείε 
εοΓΓεεΙπηι ίη βρο^αρίιίδ ηοηηυΐΐίδ. 

V. 50. Ουοά ίη εοίΐιεε εδί φόνων ίη φόβου ηιυ(&νί( εοΓ- 
ΓεεΙΟΓ, ρΓο ηιιο φόβων εδί ίη αρο£[Γ3ρΙιίδ ρΙεπδ({υε. Ρ1υΓ3ΐί 
φόβοι ^ είδί ρεΓ δε πιίηΐηιε ΓερΓε1ιεη(]εηάο , ηυβιιυαηι υδυβ εβί 
Αεδελγίυδ. όηυηι ρβπ ρΓοϋαϋίϊίΙαΙε πόνων εοΓΓί^ί ροβδΐΐ, Ιιοο 
ιιΐ αρίίδδίηιυπι ρΓβεΐΗΐί. 

V, 51. ΥεΓϋοΓυηι εοΠοεβΙίο, ςυαε εβί ίη ΙίϋΓο Μεάίοεο, 
βύ τ Άρης φευ φευ ίπωνυμον Κάδμου πόλιν^ ίη αρο^ΓαρΗίδ 
οηιηϋιυδ δίο εδ( πιυΐαΐα υΐ ίπωνυμον ΙηΙεΓ Κάδμου εΐ πόλιν 
ροηεΓεΙιΐΓ. Ιη ηυο αεηυίενεΓυηΙ εάίΙΟΓεβ, ςυί νερδυπι ίαπιϋίοααι 
ίεοεηιηΐ, 

πόλιν φύλαξον κηδεύαί τ' ίναργώς. ΡβΑΕΓΑΤΙΟ. ΧΙ,ν 

Κοβΐ υθγΙμι φνλαξον 9ΐηΟΒααΙ τ' Ιναργώς νβΓβαιη ρΓα6])69ηΙ 
«ηΐίδραβίίοαιη, ςαδίββ ΙοΙ &1ϋ ίη Ηοο οαπηίηβ ΓβρβπαηΙαΓ. Ρογγο 
&1) ηβαιίηβ ΓαΙίοηβπι ΓεάάίΙαιη 6886 νίά6ο ({υίά 8ί()ί νβΐίηΐ ίηΙβΓ- 
ίβοΐίοηβδ φευ φευ ρο8ΐ ΰύ χ 'Άρης ϋΐαΐαβ , ιιΙ)ί 8ίιηίΠΐ6Γ ρο- 
81196 80111 30 81 ({018 0Γ3(0Γ Ηοάίβ νοία Γ«16ί6η8 ρΓΟ 8&1αΐ6 υΓΐ)ί8 

3ΐ) 1ΐ08ΐί1)118 θΙ)868836 8ΐ6 ρ6Γ0Γ3Γ6 Υ6]ΐ6ΐ, ίης[αβ άβίΛΒ ΟΤΠΠίρΟ- 

ίβηβ, Ηβίΐ Ηβη , ντί^ετη ποείΓαιη ϊη ίηίβίαιη ίαατη τβοίρβ €ΐ /αο 
ηί βάΐνα αίςυβ %ηοοΙηιηί8 βχ ρΓΟβββηϋ βτηβΓραί ρβηοηΐο, Α6- 
βοΐιγίαβ φίοιηοάο Ιιαίαβιηοάί ίηΐ6Π6θΙίοη68 ίηΐ6Γροη6Γ6 8θΐ63ΐ 6χ 
βΐϋβ Ιοοίβ άί86ί ρο(63ΐ, νβίαΐ Οΐιοερλ. 393. χαΐ ηότ αν αμφι- 
θαλής Ζευς ίηΐ %εϊρα βάλοί, \ φευ φευ κάρανα δαΐξας ; δοΐιο- 
1ί38ΐ3 ςαίά ΐ6^6π( η636!ιηιΐ8 , ({υιιιη ηαΐΐα αά λαβο υ6γΒ3 απηοΐα- 
Ιίο βυρβΓβίΙ. ΟΓβάο Ιβιηβη 6ΐιιη, 8ί φευ φευ Ι^ζ^ήί, ηοη ιηας^ηορβΓβ 

ά6 60 ΐ3ΐ)0Γ3ΐϋΠ1[η, 86(1 ά& δ6η8υ (}1136Γ6ηΙΙ1)α8 1)Γ6νίΐ6Γ Γ68ροη- 

βαΓαηι Γυί886, το φευ φευ δίΜ μεΰου, σιΐ6η]3(1ιηο(1αιη ίη Εαιιΐ6η. 
γ. 358. υΙ)ί ηοη πιίηα8 ίηερίβ Ιπϊ τον ω όιόμεναι (οοΓηιρΙαπι 6Χ 
ΪΛίτόνως διόμεναι^ ςιιοά ΤιΐΓη6ΐ)ΐΐ8 Γ68ΐί1ιιίΐ) Ιβ^^ίΙαΓ, 1)Γ6νίΐ6Γ 
^ηοΙανΚ, δια μέόου το ω. Μίΐιί ί8ΐαά φευ 6χ 1ίΐ6η8 φερ οογ- 
ηιρίιαη 6886 νίάεΙαΓ, ςυο Γ36ΐο άυρίίοβίυπι 68(, ςιιί3 836ρί88ίηΐ6 
φευ φευ άίβίΐατ. ΙΙΙαά αυΐεπι φερ ηίΐιίΐ βΐίυά 68ΐ ςυβιη £[1θ88οηΐ3 
ρΗπιίβ 3άί66ΐίνι Ιπωνυμον^ ημοά ίη οοάίοο ρθ8ΐ φευ φευ Ι^^- 
Χατ, 1ΐΐ6Γί8 βηρβΓβΟΓίρΙιιπι, υ( ίηάίοβΓβΙυΓ φεροίνυμον, (]υο(1 86Γί- 
ρΐ0Γ68 Γ666η1ίθΓ68 ΓΓ6({α6η(ίυ8 (ϋχ6ηιη( ςα3ΐη Ιτνωνυμος, δαύ- 
ΐ3ΐο ί£^ΙαΓ φευ φευ βΙ 3άί66ΐίνο Ιηοίνυμον 8αυιη ίη Ιοοαηι γ6- 
ρο8ίΙο 8οηΙ)6ηάυηι βήΐ, 

ΰύ τ\'*Αρης^ Κάδμου πόλιν Ιηώνυμον 
φύλαξρν κήδεσαί χ ίναργώς. 
3111 εοΓΓ6ρΐ3 3ΐΐ6Γ3 Κάδμου ποπιίηί8 8γ1ΐ3ΐ)3, <5υ τ /Άρης, πό- 
λιν ΚαδμΟν Ιηωνυμον, 

V. 53. χαϊ Κύηρις ατε γένους τνρομάτωρ] υΐ1ίπΐ3η[ΐ 3η1ί- 
8ρ38ΐί 8γ1ΐ3ΐ)3ηι Ιοο^Αΐη 6886 οροΓΐ6ΐ}3ΐ, υ( ίη 3ΐϋ8 οιηηί1)υ8 λυ- 
1118 ^6η6ηδ ν6Γ8ί1)υ8 ρ6Γ ΙοΙυπι Ηοο 03πη6π. ΒβοΙβ ί^ίΙιΐΓ 861(1- 
Ι6ηΐ8 ηη3 (ΐυ36 6χοίά6Γ3( ρο8( ατε Πΐ6Γ3 Γ68ΐί1α(3 αχ εΐ 80Γίρ$ίΙ. 

V. 54. ΡοδΙ ϋίθεν 6X01(111 ίη οο(11οβ γαρ , (ΐιΐ0(1 ΓβοΙο βυρ- 
υΐβΐιυη ίη 3ρο£[Γ3ρ1ιΐ8 ρΐ6Π8(ΐιΐ6. 

V. 55. λιταις] Μ6ΐηιπι ροδΙυΐ3ΐ λιταΐσι^ ψιοά ροδαίΐ 
$6ί(1ΐ6ηΐ8. Οιΐ3η({υ3ΐη 6ΐί3ΐη λιταις τοι βοτΜ λΙ> Αβδοΐιγίο 
ροΐαίΐ. ΧΙ^νΐ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

V. 56. απνονΰαι βίβί ρΓ0(1αεΐ3 δγ1ΐ3ΐ)3 56θυηθ3 άίά ρο- 
ΙυίΙ, φΐΒ ιηβηδυΓα υβαβ 6$1 Μο$εΙιυ8 2, 120. 6ΐ ίη οοιηροδΙΙα 
ίίνηπνοντος \\), 98, Ιβηαβη ρΓθΙ)3ΐ)Πία8 νίάβΙυΓ ςιΐ0(] δβίΗΙβηΐδ 
ρΓοροβιιίΐ αντουΰαι. 

V. 59 — 79. Οβ 1118 νβΓ8ϋ)υ8. ίη ςυϋ)υ8 ρίαπηοα οοΓΓυρΙβ 
βΐ ρ6Γν6Γ83, ποηποΐΐα βΐίαιη ρροΓβαβ 3ΐ)8υΓθ3 βυηΐ, ίΐα (Ιίοβιη υ( 
ρηιηο γΙΙί3 δοηρίυραβ βχροηβιη, Ιυιη ςαοπιβάο βιηβηάαπ ρο85β 
νίάββηΙυΓ 05ΐ€ηά9ΐΏ, 

V. 59, χαΐ ΰυ, Αναη αναξ, Αν%Βΐος γ ενόν ΰτρατώ 
δαΐω άτονων α'ντας] 1)β Αροΐΐίηίδ ΑυκεΙου ηοιηίηΐδ οη^ίηβ 
3ΐϋ 3]|& ίαύοΐβΐ! 8υηΙ. Ρίβηςυβ 3ΐ) Ιυρίβ, ςυο8 Αροΐΐο οοοΜβ- 
ήί, άβπνβΓυηΙ: ςοαιη Γαιηβιη ββοπίυβ €8( 8ορλοο1θ8, ςαί ίη 
Εΐ60ΐΓ3 ν. 7. αγοραν Ανκειον ΑΓ^ΐνοΓυιη πΐ6ηΐ0Γ3ΐ, ίη ςιΐ3 βίβίαβ 
του λνΜκτόνου ^εοϋ ροβίΐα βΙΙ. Υβρυπι λοβ ηίΗίΙ ί3θίΙ 3(1 
Ηΐίθ8 δορΗοοΙίβ οβΙβΓοηιπιςυβ Ιτβ^ίοοΓυπ) 1υοο8, ίη ({υίΐιυβ 
ΑροΠο Ανχειος^ ΐϊΜάβοηηψίΒ ηοηιβη (ΙυοΙυηι ίυβπΐ, ηοη ιιΐ Ηβ- 
Ιοη 3€θ υΐ ανβΓΓίιηουδ ηιβΙοΓυηι ίηνοο3(υΓ. Οαίαβ άβί βίβί (Ιυρίβχ 
η3ΐυΓ3 ΓυίΙ, 3116Γ3 υΐ πιβίβ 3ν6Γ(6Γ6( 3ΐ) ίί$ φΐί1)υ8 ΓβνβΓβΙ, ςυο 
36η8υ 6ΐί3Πΐ αποτρόπαιος βοβρίβδίηιβ βρρβΠβΙυβ 68ΐ, βΙΙβΓβ ιιΐ 
ϋ8 ςυοδ ρ6Γ(]6Γ6 νβΐΐβΐ ΧΆΟΤίΊΐβτα (βίβ ηαίΙΙβΡβΙ, ΐ3Πΐεη ηβαΐΓβ 
ν6Γΐ)ί8 ΑβδοΗγΙί υ( ηυηο 8οηρ(3 8υηΙ βοηνβηίΐ. Νβηι 81 3ν6Γ- 
Γυηουπι ΙηΙβΙΙί^βπιυβ , 3ΐ)8υΓ(ΐ€ νϊΓ^^ίηθβ ΤΗβϋαηββ νο(3 ίαείβηΐ 
ρΓΟ 83ΐυΐ6 6Χ6ΓθίΙυ8 Ιιοβίίΐίδ : 81 πιοΓίίΓβΓαπι , ηοη πιίηυβ ίηβρίβ 
(ΙίοΙυηι βηΐ Αύκειος γενον ΰτρατώ δαΐω^ ρΓΟ ηαο ολεϋ•ρίθς γε- 
νου νβΐ 8ίηιίΐ6 ({ΐιίθ (Ιίοί (ΐ6])6])3ΐ. Εχ Ιιίβ δβςυίΙαΓ νβΓϋβ ΰτρα- 
τώ δαΐω αΥιφύά νίΐϋ οοηΐΓβχίβδο: ςυβηι δυβρίοίοηειη εσηβΓΠ)3ΐ 
ρΓΟχίηιιιηι νοοβΒυΙυπι ύτόνων, Ν3Π) ςυυπι €Χ6ΓθίΙυ8 ΤΗβϋβηο* 
πιηι 6ΐ ΑΓ£[ίνοπιιη ρυ^ηβο 3ΐβ3πι ηοηάυηι δυΒίβπηΙ ηβοάυιη 
3ΐ(6Γ αϊ) 3ΐΐ6Γ0 νίοΐαδ 8ίΙ , 86ά ]36(3ηι ιιΐΓίςυβ 3ΐ3ηΙ δρβπι νίο- 
Ιοη36, πόνων ά\^ϊ ρο(6Γ3(, ηοη ατόνων^ οιηηίηοςυβ ^βηαίΐυδ 
ηοη οοηνβηίυηΐ ηΐΐί βχβΓοίΙιιί , ηίδί ΓοΓίβ ΙΟΓρ! ίυηββίβςυβ οΪΒάβ 
Γυ80, ςυβίβηι ίη ΡβΓβίδ άβδεηρδίΐ Αβδελγίαδ : ορίίηιβ νβρο οοη- 
νβηίιιηΐ ΐΓ6ρί(ΐ3ηΙί, ({παβ ίη υΓΐ)6 ίηο1υδ3 βδΐ, ίιηΙ)βεί]Ιί ΙυρΒββ 
ροριιΗ, ουίυδ ^^βπιίΐιΐδ, οΙβηιοΓβδ 6( Ιβεπιηβδ ςυυπι βΐίίδ Ιιυίυβ 
ί3ΐ)αΐ36 Ιοοίδ Ιυηι ίη ίρβο βίυδ ίηίΐΐο ε3δ1ί^3ΐ Εΐβοείβδ ν. 5-9. εί 
δ^ αυϋ•\ ο μη γένοιτο^ ΰυμφορα τύχοί, \ ^Ετεοκλέης αν πάΰαν 
εις κατά ητόλίν \ υμνοΓ^^ υπ' αυτών φροιμίοις πολυρρό' 
&οΐζ Ι οΐμάγμααΐν θ' , ων Ζευς αΧεί,ψΥίρι,ος \ Ιπώνυμος γύ- ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. ΧΙ^νΐΙ 

νοιτο Καδμείων ηόλει^ χώΊ Ιονίβ ΑνβΓΠΐηοί ααχίΐίιιηι οσηΐΓ& 
£[6ΐηίΙυ8 ίΐΐοβ ρΐαηβ βαιίβιη ΓδΙίοηβ ίηνοοαΙαΓ φΐα ίη βο (Ιο ηυο 
39ίιιΐΰ8 Ιοοο Αροΐϋηίβ Αυκείου. ΚβοΙβ ί£[ΗιΐΓ ΗβύβΙ στόνων, 
ΗυΓβυβ ν6Γ0 οοιτυρίυιη 68ΐ ςαοά ββςιιίΙαΓ άϋτας^ ΙίοβΙ ιιιΊιίΙ 
ιη&ΐί δυβρίοβίυβ βίΐ βοΗοΙίαβΙα, φΐί 3γΙι8 81196 ίιιΙΟΓρΓβΙβηθί Ιιοο 
8ρ6θ!ιη6η άαάϊί, Ανκειος γενον : ηοΧίμιος, οΐον ωΰπερ λύκος 
αντοις Ιφόρμηΰον ανθ•* ων ημείς ννν ^ρηνονμεν. οντω τιν^ς 
το Αν%ειος' η ίπφλαβης τοΐς τίολεμίοις ΙιζΙ της αντης των 
ύτάνων γενον ^ οΐον ίπΐ τον ποίεμον, ^\10 δβηβυ ΑροΙΙίηοιη 
Ανκειον γίγνεα^αί τι,νι φΐι άίχβηΐ ηβιηο (Ιιιιη βΐ) ίηΐ6ΓρΓ6ΐίΙ)ϋ8 
68ΐ ρΓθάΰθΙυ8 , ηβο ΤΥοΙοΙιβΓυβ ρΓοάυχίΙ , φΐί άο ΑροΗίηο Αν* 
ηείω άίχίΐ ΜγΐΗοΙο^^ΐΑβ 6γ86036 νοί. 1. ρ. 476 — 482., Ιιοο ηυο* 
φΐβ Α68θ1ιγΙ]' Ιοοο υβυβ ρ. 479. 

V. 60. ΰντ ω ΑατογένείΜ κονρα τόξον ητνκάξον'] ^\1\xπι 
Γ6]ίφΐ9ηιιη ολοΓΪ νίΓ^^ίηαιη ν6Γ8υ8 ςυίϋυβ άβοηιιη (Ιββηιτηνβ 
οροιη ίιηρΙοΓβηΙ, βΐ) νβΓΒίβ ΰν τε νβΐ ιιαΐ αν 6χογ836, οιηη68 
θοο)ιιηί3(^ 8ίηΙ, ραρίπη ουιη 3ηΙί8ρ98ΐΙοί8, οο^ηβίο ιηβΐη ^οηοπο, 
οοηΐυηείί, «ϋΓΰοΠβ άίοΐυ 68ΐ ςπίά Ιιυίο πηί νίΓ^ίηί ίη ιηβηΐβπι 
νβηβιίΐ ιιΐ αά £[6ηυ8 άβοΙγΠοο-ίΓΟοΗβΐουχη βΙ)6ΓΓ3Γ6ΐ: ^ιιοά ίβιη 
δβίάΙβΓΟ 8ΐΐ8ρ66ΐιιιιι ΓιιίΙ ίη ]ίΙ)Γ0 άβ ν6Γ5. άοολίΏ. ρ. 196. Μ»ηΙ- 
Γβ8ΐιιιη 681 1ΐ3βο ςυοςυβ ν6Γΐ)3 ηίΐιίΐ αΐίαά 6886 ςιιαιη θαοΓυιιι νοΓ- 
βυυιη Γ6ΐίςυί38, ({υοΓΟίη ρηοΓ (1θ6Ηιηί36υ8 ίυίΐ, αΙΙβΓ 3η1ΐ8ρ&8ΐί- 
0118, ν6Γΐ)0 εντνκάξον (ηαιη Ιιαββ νβρα 8οηρΙαΓ& 68 1) ΙοηηίηβΙυδ. 
ΑοοβάαηΙ αά ]ΐ966 β1ί3 9Γ£[υπΐ6ηΐ3 άυο, €[υΙΙ)υ8 νβΓϋβ ηοιι ίηΐβ- 
ξη 0886 ρΓθ1)6ΐαΓ. Ρηιηο βηίιη ρ3ηιιη ν6Π8ίιηίΐ6 65 1 Οίαηβηι, 
άββιη 3 νίΓ£^ίη11)ΐΐ5 ρΓ36 06ΐ6Π8 6θΐ6ηά3ΐη, ηοη 6886 ραιιΐΐυ 
8ρΐ6η<1ί(]ίθΓ6 ΟΓβΙίοηβ 3ΐ) οΙιΟΓΟ ίηνοοΒίαιη ηαβιη ν6Γΐ)ί8 ΰν τ\ ω 
Αατογένεια κούρα ^ τόξον εντνκάξον, ϋβϊηάο ρο8ΐ εντνκά- 
ξον ρ6Γίη6ρ(6 8θΗΐ3Γΐα ίηί6ΓΐυΓ (Ιίροάία ίβιηϋίοα Αρτεμι φίλα : 
ςααιη ςπί ί(α Γ6Πΐον6Γ6 8ΐιΐ(1α6ηιηΙ ιιΐ 358υηι1ί8 ςυαβ ίη οοάίοβ 
86ρ9Γ3ΐίηι 8θτίρΐ36 86φΐπηΙυΓ ίηΐ6Π60ΐίοηΙ])υδ αα (Ιοοίιηιίαηι 
^ΏββτβΏΐ/Άρτεμι φίλα, ϋ, ιηβΐυηι ηυη πιίηυβΓυηΙ, 86(1 3ΐιχ6•• 
ηιηΐ. Νβπι φΐυπι ίη(6Π6εΙίοη68 ί1ΐ36 ηοη βά ίηνοο3ΐίοηβηι (1636 
ρ6Γ(ίη63ηΙ, 86ά θ1ίυ8 8ίηΙ ρ6Γ8θη36, (ΐα36 638 ν6Γΐ)ί8 8υί8 οτο^ 
βον αρμάτων αμφΐ πόλιν κλύω ρΓ36ηιίΙΙί( Ιίηΐ0Γί8 8ί§ηίΩο3η(1ί 
6311883 9 ηοη ρο88υηΙ ουηι ρΓ3606(ΐ6η(11)υ8 &1ίυ8 ρ6Γ8οη36 νβΓϋίβ 
ίη υηυηι άοοΗπιΙυιη οοβ^ιηβηΐβπ. ΒβοΙβ ί^ίΙυΓ ίη οοάίοβ ν6Γΐ)3 
αρτεμΤφίλα 6ΐ ίηΐ6Π60ΐίοη68 ίΙΐ36 ίη (Ιυο ν6Γ8υ8 (11νί(1υηΙυΓ, ΧΙ,νΐΙΙ ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. 

6ΐ8ΐ ίη 60 ρβοοΑίαιη &1) 1ί1)Γ3ηο ββΐ, ηυοιΐ ΒΆάαπι ρο8ΐ ν. 66. Γβ- 
ρβΙίνΚ, ααΐ η6^1ί£[6η1ί& βαΐ 6γγογ6 Ιηάβ 6χρ1ίθ3η(]ο ςαοά ίη οβαγ- 
^ίηβ 3ηΙί(]υίΌΠ8 βχβηαρΙαΓίδ Ιιαοο ϊία βοηρία ΓαοΓβηΙ πΐ άυΒίΙαΗ 
ρθ336( ςυο Ιοοο ίοδβΓβηάα ββδβηΐ. 

V. 65. ω τνότνια ηρη (νβΐ ί'(>α)] Ηηοο νβΛβ 6(1ίΙθΓ68 
111 (ΙαοΙγΠΰϋΐη θίιηοίΓαπι Γβίΐβ^βπυηΐ βΐίβα ΙΐΙβρα α, ω ηοτνι 
Ηρα^ άα ψιο (αηΐο ιηίηαβ (1υ1)ίΙαΓαηΙ ςιιθ(1 ίίΐβπι ιηοίπαιη ?6Γ- 
805 74. 6886 νί(1β1)3ΐαΓ ω φίλ* "Αηολλον, Υβηιιη η66 ιηβΐη Η&βε 
Γοπηα βάιηοάυιη ρΓοΙ)&])ί]ί8 ίη Ιιοο οβΓηιίιιβ β8ΐ, 6ΐ ρβπηίηιιη 
Ιιιιιοηβιη, Ιονίβ οοηΐυ^βπι, ίιοο ιιιιο 6Ηπηίηί8 Ιοοο αρροΠδΙαιη» 
ηοη ρ1ιΐΓΠ)α8 ςιιατη 1π])α8 ν6Γΐ)ί8 ω πότνι "Ηρα ίηνοοβη, 61 
ίΐα ςυΐίΐβιη υ Ι 6ίυ8 ηοηιίηί ηοη ηιβ^ίβ ςιιαηι ΑροΠίηίβ ίη ν6Γ8υ 
3]16Γ0 α1ίΓ[υοΐ ν6Γΐ)3 9(]ΐϋη^3ηΙυΓ, (ΐυίΙ)α8 υ1ηυ8ςη6 ηυηαίηΐβ 
ΑυχίΗυιη ίπιρΙθΓ6ΐυΓ, υΐ ρ6Γ ΙοΙυηι Ιιοο 03Γηΐ6η οοη8ΐ9ηΐ6Γ ίαο- 
Ιυπι 68ΐ 6Χ66ρΙί8 (1υο1)υ8 λί8 ν6Γ8ί€υ1ί8, ({ΐιΟΓυπι 3ΐΐ6ηιηι ηοη 
ίηΙο^Γυηι 6886 βϋα ςιιθ(|ΐΐ6 ΓβΙίοηβ ίηΓΓα ρΓο))3ΐ)θ. Αρρ3Γ6ΐ 6χ 
1118 ν3ΐά6 ίη66Γΐυιη 6886 ςυοά 6(1ίΙοΓ68 86πρ86ΓυηΙ ω πότνι 
"Ηροί^ ςιιυπι 1ίΐ6ΐ'96 ΑΗΡΗ νβΐ ΑΗΡΑ βΐίβπι 6χ(γ6Π136 ν6Γ8υ8 
ρ3Γΐί8 Γβΐίφπβο 6886 ρο88ΐηΙ ΑΡ^ δυρβΓβοτίρΙο οΗπι ΗΡΗ\ο[ ΗΡΑ, 

V. 70. δοριτίναΗΧος δΐ αΐ^ρ ίτνίμαίνεταί] δΐ βϊ 86ΓίρΙαπι 
811 3ΐ) Α686Ηγ1ο, ηοη 6ο ςιιο οοάβχ !ΐ3ΐ)6ΐ Ιοοο, 86(1 ρο5ΐ αΙϋ•ηρ 
ροηβηύυιη 6886 ρπ(ΐ6ηι λΪ) 3ΐϋ8 ηιοηίΐυηι 68ΐ, ηί8ί 6ϋ66Γ6 ρΓ36- 

8ΐ6ΐ υηΙυ8 3ρθ£[Γ3ρΙΐί 6Χ6Πΐρ1θ. 

ν. 71. τνοί ο ίτί τέλος ίπάγει ^εός] ΟοοΗηιίοδ 3ΐϋ βΠ- 
16Γ Γ68ΐίΙυ6Γ6 6οη3(ί 8υηΙ: ^%ο Ι3η1υηι Γ60ΐ6 οΗπι νί(]ί, ίηάγίΐ 
6Χ ίτνάξεί 6886 οοΓΓορΙυηι, 6ΐ8ί 016 Γυ^6Γ3ΐ 6χοί(1ί886 ρ3Γϋείρίαηι 
ειιπι ηοΐ οοιΐ8ΐΓϋ6ηάυηι. 

V. 73. ακροβόλων δ^ επάλξεων λι^ας Ιρχεταί] Οαυπι 
Ηυίο νοΓ8υί, 3 ςυο 3Π3 οΐιοη ρ6Γ8οη3 Ιοςυί ίηοΐρΐΐ, ίη(6η66ΐίο- 
ηο8 ίη ίη ρΓ36ΐηί8836 βίηΐ, Ιοουοι ηοη 1ΐ3ΐ)6ΐ δέ ρ3Γ(ίοαΐ3 ρθ8ΐ 
ακροβόλων 3ΐ> Ι11)Γ3Γίο ί1ΐ3ΐ3, ΓθΓΐ3886 ςυοά ν. 69. ρ3πΐ6Γ 8θπρ- 
Ιυπι νιά6ΓβΙ δορίτίνακτος δ αΐ^ρ — . 

V. 75. κόναβος ίν πύλαις χαλκόδετων ΰακέων] Αά Ιιυηο 
ν6Γ8ΐιπι ηίΐιίΐ 3ηηοΐ3ΐυιη ίη 8θ}ιο1ίί8 Μ6άίθ6ί8 : Γ6θ6η(ίθΓ68 ίηΐ6Γ• 
ρΓ6ΐ68 3ά κόναβος ίηΐ6ΐϋ^υηΙ Ιατί, ψιοά 6ΐ8ί η6Πΐο ί^ηοΓ3ΐ 

836ρί88ίηΐ6 ΟΠίίΙΙί, ΐ3Π)6η ςΐΐί ρΓ36€6ά6ηΐ68 ν6Γ8υ8 8ίπΐίΐ68 0001- 

ρ3Γ3ν6πΙ, ςυοπιρ.ι οηυβςυίδηυβ 8ί3ηίβο3η(1υ8 βΐίςυοοΐ νβΓίυηι 
3(1(ϋΙυηι 1ΐ3ΐ)6ΐ, νίχ ν6Γί8ίοιίΐ6 6886 ίυ(1ίθ3ΐ)ίΙ ηαΐΐαηι ^Γ3νία8 ΡΚΑΕΪΆΤΙΟ. XI^IX 

ΑβθοΙιγΙο Ιιίο ίη ρτοτηρίη ίυίβδβ ν6Γΐ)υηι ςυβίΏ άβΒίΙβ ίΐΐαά εστ/, 
ί(](ΐα6 αβ βχρΓ6$8απι ςυίίΐβιη , ββά οο^ίΟΙίοηβ βυρρίβηθυιη. Υβ- 
Π1Π1 Ιιίο ςαοςυβ ΑββοΗγΙιιβ ηοη βαα , 86(1 ΙίϋΓβηοΓυιη ουίρα $ιιί 
(1ί$8ίιηϋί8 ίαοΐυβ 68(. υΙίηίΓα οδίβηάαιη. Νβςαβ Ιιοο 8Α(ί8 οβπ- 
Ιιιιη 63ΐ, ΑβδοΗγΙυιΐι βυρΓα ν. 40. φόβος δ^ άρεΐοίν οπλών ϋί- 
11886 ίηΐβΐΐβοΐο ^ύτι, Νβιη ϋβή ροΐβδί ιιΐ ίΙΗο (ΐυοφΐ6 βΐίίΐαοί 
Τ6?1)9 6Χ6ί(ΐ6ηη( 6ΐ βϋτιά ({ΐιίοΐ ({τιβίΏ φόβος 8οηρ86ΓίΙ ΑβδοΗγ- 
Ιιΐ8, ({ΐιβίβ ^αΙιβδβΜί δΟδρίοΐο 68ΐ (αά Ι,ιιοτβί. 2, 48.) ψόφος εοη- 
ϋοίβιιΐίδ. 

V. 76. Ύ&ή)Λ χαΐ διόϋ•Βν υηαιη ίη οο(1ίε6 νβΓδίουΙυηι Γ»- 
άιιηΐ, <ιιΐ6ΐη άβΓβοΙυιη 6886 6( ιιΐ6(Γυιη 6ΐ ρρυχίαΐΑ νβΓΐ)^ αΓ^α- 
υηΐ, ιιΐ ί3ΐη αϊ) βΐϋβ &ηίηΐ3(1ν6Γ8υιη βδΐ. Αοοίίΐίΐ ί^ίΙαΓ Ιιιιίο νβΓ- 
8υι ί(ΐ6ΐη ςυοά ν6Γ8ίΙ)ΐΐ8 65. βΐ 74. » (16 (ΐυίΙ)υ8 δαρρα (1ίο6ΐ)βιιι, 
Ιιααά (Ιιώίβ αοΐίςαίοηδ οοάίοίδ νίϋο, ίη ηυο νβΓδίιβ Ηπίυδ οογ- 
ηιίηίδ <1ιι&1)υδ ίυχία δ6 ροδίΐίδ οοΐυπιηίδ, φΐ36 (ΙίουηΙυΓ, δοΗρΙί 
Γυί88β νί(ΐ6η(υΓ, ςναηιηι αΐΐβήιΐδ ροΐίδδίπιυπι δΟΓίρΙαΓβ δίΐα βΐ 
ν6ΐιΐδΐ3(6 Ιοοίδ ρ1υη1)ΐΐδ α&βοΐα ίαίΐ, ί(]({ϋ6 ίη Αηβ νβΓδίιυιη 
ΓΓ6({ΐΐ6ηΙίυδ ςυ^πι ίη ίηίΐίο : ιιη(ΐ6 Ηαβο ςαοςυβ νβρΒα ααΐ δίό^ 
^εν 6χ ίηίΐίο ν6Γ8ΐΐ8 ροΐίυδ (}υ&πι 6χ πΐ6(]ίο νβΡδυ Γ6Πΐ9ηδίδδ6 
νίάβηΐυτ. Οαρά δί ίΐα 68ΐ, ηοη ροδβαηΐ οιιπι τίόναβος έν πύλαις 
χαλκόδετων ααχέατν β\) ΑβδοΗγίο οοηίυηοΐα βδδβ, 86(1 τβΓδυί 
Αάίυη^ί ά6ΐ)α6ΓυηΙ ίη ({υο βΐίυδ ηυβηι Ιονίδ (Ιβί αυχίΐίυπι ρ6ΐ6- 
ΓβΙυΓ. Ιδ ν6Γ8ΐΐδ Η&υά άα1)ί6 ίΐΐβ ίρ86 68ΐ Ηβ φιο ηυηο Ιπα Ιαη- 
Ιυπι 8αρ6ΓδΐιηΙ ν6Γΐ)3 ώ φίλ* "Απολλον, Ουο(1 ρεπδρβχίΐ, βίδί 
ηίΗίΙ αΐίυά Ιβ^ίΙ ςιιβπι ςηοά ίη οοάίοβ Μ6θί660 βΐίαηιηυηι Ιβ^ίΙυΓ, 
αυοΙΟΓ δοΗοΙίί, ω φίϊ! "Αηολλον: ω φίλεΆπολλον γ,αϊ ^Α^νά 
χα2 Αιόϋ•εν πολεμόκραντον υ1)ί ν6Γΐ)£ΐ ααΐ ΑΟ^νά δρβοΐαηΐ 
34 *Όγ9ΐας ηυπιβη ν. 78. : ηοη ρ6Γδρ6χίΙ ΗοΙ)θΓΐ6ΐ1α8, ουίαδ ίη 6άί* 
Ιίοηβ Ιχ διόϋ'εν ίηΐ6Γρο]3(υπι βδΐ» ίθΓΐ3δ86 Μίο1ΐ36]ί8 δορΗί3ηί 
οοηδίΐίο, 6111 οοηί66ΐυΓ3δ ηοη ρ3η63δ δ6 (ΐ6ΐ)6Γ6 ίη ΡΓ36Γ3ΐίοη6 
(ΙίχίΙ Κο1)θΓΐ6]1υδ. 

V. 77. 1,6νβ οοίΐίοίδ νίΐίαπι ίν μάχαιαί τε, Γβΐί^ίοδβ ρΓθρ3- 
£[3ΐυηι ρ6Γ 6υηοΐ3 ΒγζβηΙίηοηιπι 3ρο^Γ3ρΗ3, οοπΓβχίΙ Ηβπηιβηηιΐδ 
ΓβδΙίΙηΙο Ιν μάχα, Ου τε — . 

V. 78. μάχαιρ ανασσ' ώγκα (Γβοΐ6 οοΓΓβοΙυπι ογκα) 

ηρο τνόλεως ϊπτάπυλον !δος ίπιρρυου] Οβ ΜιηβΓν3 Οηο3 ηοη 

ίηάοεία 6δΙ 3ηηοΐ3ΐίο 3ηΙί(ΐυίθΓίδ ^Γ3ηιηΐ3ΐί6ί ίη 6θί1ίθ6 Μ6άίο6θ» 

ίη φΐ3 Ηοο υηυηο πιίρβΜΙβ 6( Γογ(3886 βχοβΓρΙοη ίπιρυΐβηάυπι 

Α68ο1ΐ7ΐαβ. 4 Τλ ρβαεγατιο. 

ςυοά ^Ογκαία ^Αϋ•ψά (ΙίοίΙυΓ τιμάα^αι παρά Θηβαίοις^ "Ογχα 
δε ηαρά τοίς Φοίνφ , ςα<ΐ8ί ΤΙΐ6ΐ)Ηηί Όγκαίαν άίχβτ'ληί φΐ»ιη 
*Όγκαν Ρΐιοοηίοββ, ηυοά ηοη βοίηιη χ1υο[)α8 Αβδοΐιγίί (ΐαΓρα ν. 
487.501.), $6ά εΐίαιη βΙίοΓαιη βοπρίοηιιη Ιοοίβ οοηνβΐΐίΐητ, ίη 
(ΐυί1)α3 'Όγτια ΠαΙλάς ΤΗβΒαηοηιιη ηοΐΏΐηβΙαΓ, 3 ςιια πύλοΐί 
ΌγΥΜΐοίί Τ1ΐ6ΐ)»Γαηι ηοπιοη 3006ρβηιιΙ: υΐ ΓθΓΐ38δβ ηβ δεΗοΙίβ- 
δΐΗβ ςαίίΐβιη δορΗοοΗβ Οβάίρ. Κ. ν. 29 ^Ογχαίας Άϋ•ηνάς ηοιηβη 
ΓβΠηηιιεηθιιιη δίΐ, δβιΐ ίρδί ςαοςιιβ "Ογχας ΓβδΙίΙυβηάυιη , ιιΐ 
είπίδίβίυδ ιηοηυίί. /^^ νβΓΐ)ίδ προ τζόλεως 3ΐ) δοΗοΗβδΙα νβΙβΓβ 
ηίΐιίΐ 3ηιιοΐ3ΐυιη 1ΐ3ΐ)6ΐηαδ. Τβηΐο 1οςα3θίθΓ6δ δυηΐ πιβ^ίδΐπ 
Βγζ3ΐιΙίηί, ςυοΓυιη οοιηιηβιιΐ3 Ιο^βΓβ ΙίοβΤ ίη βίΐίΐίοηβ ιη63 ρ. 
320. δίΐΏί1ί3 ΓβοβηΙίοΓϋΐη ίηΙβρρΓβΙαιη ορίηίοηί1)ΐΐ8 , ςυοΓαιη 3ΐϋ 
Μΐη6Γν3ΐη 3ηΐ6 ιΐΓϋβιη οο11θ63ΐ3ΐη ίηΐβΐϋ^ί νοΙαβΓαηΙ, ψΐΆΒ προ 
πόλεως ατα&είαα νβΐ δίπιίΠ βΐίηιιο ιηο(1ο (ϋοβηθβ ίαίδδβΐ, αΐϋ 
υΓΐ)6ΐιι ρΓΟ ιΐΓΐβ^ ί. 6. ρρο δ3ΐυ1β ιίΓΜδ, δ6Γν3Π νοίαβπιηΐ, ςυβδί 
03ν6η(1αιη ίαβηΐ ηβ ςυΐδ ιΐΓΒβιη ρΓο βΙίοΓυιη ιιβδοίο φΐοηιιη 

ρΓ36ΐ6Γ Τ1ΐ6])3ηθδ ΗοΐΏίηΐΙΠΙ 83ΐαΐ6 3ΐ) Μίη6Γν3 δ6Γν3Γί ροδδβ 00- 
^Ι(3Γ6ΐ. 

ΕχροδίΙίδ ςυββ ίη Ιιίδ νί^ίηΐί (1αο])ΐΐδ νβΓδίύιΐδ (58 — 79) 
νβΐ ιιΐ3ηίΓβδΙο νίΙίοδ3 νβΐ νίΐΐί δαδρβεΐβ δίηΐ, ΓεΠφΐυιη βδΐ υΐ 
ρΓθ1)3])Πβιη βΟΓαιη δοηρΙυΓβιη ρΓυροη3Πΐ, δυρρίβΐίδ 6ΐί3ΐη ψιαβ 
βχοίθβΓαηΙ, 6(δί ία Ιιίδ ηοη δίη$υΐ3 ςαββςαβ ν6Γΐ)3 ρΓ36δΐ3Γ{ 
ροδδυηΐ. ΑβδοΗγΙιΐδ ί£;ίΙιΐΓ 1ΐ360 δίο ΓβΓβ δοπρδίδδβ νίιΙβΙυΓ, 

ΚαΙ σι), Αύχει αναξ^ Ανχειος γενοϋ 
βτοατώ δαμίω ύτόνων αλλύτας. 
σν τ , ω ψίλτατα Αατογενες χόρα 
Αιος^ οον τόξον ευτνηάξου, 
5 ίη έη, 

οτοβον αρμάτων αμφί πόλιν χλνω * 
ω πότνί ϊΟί Αιος παραγενοϋ δάμαρ, 

^λαχον αξόνων βρι&ομίνοον χνόαι, 
10 δοριτίναχτος αΐ^ηρ έηιμαίνεταί. 
τΐ πόλις αμμι πάσχει ; τι γενηαεται ; 
ποί δί τέλος πρόβας Ιπάξει ϋ^εός; 

άχροβόλων ίπάλξεων λι^άς ίρχεται^, ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 1.1 

15 κάναβος έν πνλοίΐς δείνα προμνχϋΊζβί χαλχοδένων 

[οακίων, 
ω φίλ^ Άπολλον^ ΙΆΟ•* αρωγός πυίει^ 
ηαΐ ^ίόϋΈν γένοίϋ^' άμετέρω αρτατω 
τνολεμόχραντον αγνον τέλος Ιν μάχα, 
αύ τ£, μάχαιρ αναβα^ 'Όγκα, προφρόνως 
20 επτάπνλον ηόλεως εδος επιρρνον. 
V. 2. ατρατψ δαμίω ηοη άβ βχβΓοίΙα ίηίοΐΐί^ϋΐκΐϋΐη , $6(1 
(1β ρορυΐο Τ1ΐ6ΐ)αηυ. Ρορυΐαιη- στρατον (ΙίχίΙ Αβδείιγίαβ Εαηοεη. 
569. νπίρχονον γήρυμα φαινέτω βνρατώ. 889. οχίταν δικαίως 
τγ^δ* ίπιρρίποις πόλει \ μήνίν τίν' η κότον τιν η βλάβην 
ΰτρατω, βΐ δυρίιοοίβ» ΕΙοοΙγ. 749. στρατός ό' όπως ορα νιν 
^αηεπτωγ,οτα, ΝοδίΓΟ Ιοοο, ηο ατρατος (Ιβ οχοΓοίΙιι <|υί ρΓΟ- 
ρπβ (ΙίοίΙιΐΓ 3θθίρίβιιθιιηίϊ νίίΙβΓΟίιΐΓ, δημίω — (|υο βϋίοοίίνο 
δορίιοοίοί; 6ΐ Ειιπρί(ΐ68 ηαδςυαιη, Αβ8εΙιγΙα$ νβπο δαβρβ αβιΐδ 
68ΐ -^ ικΚΙβικΙυηι οπαΐ, ίιίςυβ Γοηιια Οοπεα δαμίω , ({μ-λβ 86γ- 
ν3ΐ9 ίη οοάίοβ 68ΐ €Ιιυ6ρΙι. 55. δί^ ωτων φρενός τε δαμίας 
ηεραΐνων^ δυϋΐαΐβ νβΓΟ 8ϋρρ1. 370. αν τοι πολις^ αύ δετό 
δ7]μιον, οΐ 609. το δήμιον, το πτόλιν χρατύνει, \ώΊ Αοδοΐιγίαιη 
δάμιον 8οηρ8ίδδ6 6χ βΐϋδ ίΠοηιηι οαηηίηιιιη Γυπηίδ Βοποίδ ουί- 
Ιί^^ί ροΐ68ΐ. 1η Εαιηβη. νοΓΟ 845. 879. τιμαν δαμίαν^ ςιιοίΐ 
δοΐιοϋβδίη ρβΓ δημοαίαν βχρϋοαΐ» νοί τιμαν δαμιάν^ ηιβίβ ΐΐΐα- 
Ιυιη οδΐ ρΓΟ τψών δαμαίων^ ςιιοίΐ βδΐ ίη οοιίίοο Μβιΐίοοο, οογ- 
ΓυρΙιιπι οχ τψάν δαναιαν^ ψίοά ΓβδΙίΙυίΙ Ι.. ΟίηίΙοΓΓιαδ ίη ΤΗβ- 
8311Γ0 νοί. 2. ρ. 585., ΰΐ ίη πΗίδ ίΐΐίαδ ίαϋαΐαβ ΙοοΙδ, ηΐί (Ιβ αηΐί- 
ςυίδ ΡϋΓΐβΓϋπι ίηπίυδ οΐ ΙιοηοηΒυδ 3§ίΙαΓ, τιαλαίον γέρας^ πα- 
λαιοί νόμοι ^ παλαιά διανομή, παλαιόφρων άίεΐα δηηΐ. Αΐίυ 
ιηο(1ο βΓΓθΙυηι ίΒίίΙ. ν. 160. πάρεοτι μαατίκτορος δαΐου δαμίον, 
ηΜ Ιο1ΐ6η()υπι δαΐου, ψιαβ ΟδΙ (ΙίΚο^ηιρΗία βΐίοπαδ ?'ί»βοΙίνί, 
βΐ ίη αηϋδίΓορΗα ν. 166. αιμάτων^ ρίοδδοιηα νβΓΐ)0Γυπι ρροχί- 
ηιΟΓυο). Ουο ραοΐο νβΡδυδ βχ (1ίρο(ϋα ίηηιΜοα άυοϋυδςιιβ ΟΓβ- 

Ιίοίδ 68ΐ ΟΟΠίρΟδίΙΐΙδ, υ8ίΐ3ΐί88ίΠ1& ΠΙβΙΠ ίθΓηΐ3. 

στο ι ων άλλντας (ρΓο άτονων αντας^ , υΐ ΗοπιβΓυδ ανα- 
λύεακε ίη άλλυ^σκε οοηίΓΔΧϊΙ, οοτήξατ& ιηαΐυί ςυαπι (]πθ(1 ίρ5;υηι 
({υοηυβ ιηβίΓΟ οοπιπιοάυηι οδΐ, άτονων άναλντας, Νοη ίηίΓβ- 
({υθηδ βρυά ΐΓθ^ίοοδ 1ΐ860 ρραβροδίΐΐοηίδ ανά αροεορβ οΐίαηι ίη 
αΐίίδ οοηιροδίΐίδ , βίδί αϊ) 1ίϊ)Γ3ηίδ ρΙβΓυηιςυβ υέδουΓΗΐ». δΙο ίη 
Ρτοοιβϋίθο ν. 817. Ιπαναδίπλαξε %αΙ οαγώς ίαμάνϋανε 8θτ\γ 

(1* Ι,ΙΙ ΡΕΑΕΕΑΤίΟ. 

ββηιηΐ, φΐοίΐ ΑοβοΙινΙπδ επ(χνδ[πΧαζε δΟπρδβΓδΙ, αΐ ίηαντείλα' 
ααν βΐ ανδαίοντες^ ^α36 ϋ1)Γαηί ίιιΐβοΐα ΓβΙίςαβΓαηΙ, ίη ΙπιηβΙήδ 
(ΙίχίΙ Α^3πι. 27. 61 305. βΐ ψιαβ δΐιηΐ βΐία Ιιαίαβιηοίΐί πιαίΐα , ίη 
ςαίΐυβ ΙβηΙα βδΐ ίηοοηδίαηΐία 1ίΙ)Γ0Γααι υ( αυοίοπίβίβιη βΟΓυηι 
Ιιοο ίη ^βηβΓβ ηαΐίαιη βδδβ αρραρβαΐ. δυ1)$ΐ3η11νί αναλυτής ύ- 
ΙβΓίΐ ίοΓίηα βδΐ αναλυτηρ, ψΐΒ ιιΙίΙϋΓ €Ηθ6ρΗ. 158. ^Αλλντας 
&υΐ6Πΐ ίη αντάς ραπΙβΓ ουΓΓυρΙηιη δυρρί. 806. 

V. 3. αν τ\ ω φιλτάτα Αατογενίς χόρα ^ίος] 1,3αι- 
η^ηι θχρίβνί αάιΐίΐο φίλτάτα. ΡυΙβΓαπι βΐίβπι κάλλιστα: 80(1 
ρΓΗβΙυΙί φιλτάτα ηοπ δοΐυπι ρρορΙβΓ ίΐΐυά (Ιβ ςαο δαρπα (ΙίοβΙϋΐη, 
'Άρτεμί φίλα , ςαοά ίη οοάίοβ ροδΙ εντνκάξον Ιβ^ίΙυρ , ίη (]ΐΐϋ 
δυρ6Γΐ3ΐίνί φίλτάτα \β8ΐ\ξ\ηιη δαρβΓββΙ, δβθ βΐίβπι ρπορΙβΓ αΐίαηι 
Γ3ΐίοηβπι. Ραίοπίυϋίηβπι Οίαηαβ δρίβηιΐίιΐίδ ν6Γΐ)ίδ οβΙβίΓπηΙ 
Ηίρροίγίαβ βίαβςαβ οοιηίΐβδ ίη οο^ηοπιίηο Γα1)αΙ(ΐ ΕυΓίρί(1ίδ ν. 
61—72. 

Θεράποντες. 

ηοτνία ηότνια ΰεμνοτάτα^ 

Ζανος γένεϋ•λον^ 

χαίρε χαιρέ μοι^ ω κάρα 

Αατονς Λρτεαι καϊ Αίος^ 

καλλίΰτα πολν παρ&έν<ον. 

α μεγαν κατ ονρανον 

ναίεις ενηατέρεναν ανλαν^ 

Ζανος πολνχρυαον οίκον, 
Ιππόλυτος, 

χαίρε μοι^ ω καλλίΰτα, 

καλλίΰτα των κατ "Ολνμπον 

παρ&ίνων, "Αρτεμι, 
βΐ ςααβ δυηΐ αΐίβ δίηιίϋα αΙίοΓαπι ροβΙαΓαηι (ΙίοΙα, (ΐαί1)αδ Αβ- 
δοΗνΙί Ιοουιη ίη ΟΓβΙίοηβ Οβίοΐιαηΐίδ Α^βηι. 140. αϋάβηάυπι Οδδβ 
ίηΓρβ οδίβηθααι. ΥίΓ^ίηίύαδ νβρο Αβδοΐιγίβίδ φιλτάτα ροΐίιΐδ 
άίεβηοΐα βΓαΙ Οίαηα ςυαηι καλλίβτα, (]α6ηΐ3άηΐ0(1αηι ΙιοιΙίθ ηυο- 
ςυβ ίθΓηιθδ9Γυπι νίτ^ίηαιη ρυΐοηίαιίίηβηι πιυΐΐο ίρβςιιβηΐίυδ αϊ) 
ίυνβηίϋυδ βΐ νίπδ ({ααπΊ αΙ) νίΓ^ίηΙΒαδ οβΙβϋΓβΓί νίϋβιηυδ. Νοη 
ηιίηαδ βρίο βρίΐΐιβίο αγνά Βίαιια «ϋοίΙιΐΓ βΐ) οΙιογο νίΓ^^ίηυηι 
δηρρί. 145. 0•έλον6α ^' αυ ^έλονΰαν αγνά μ ίπιδίτω /άίος κόρα, 
ΥοοαΙίνιιιη Αατογενες^ οαίυδ ΙβΓΠΐίπαΙΙο ηοηιίηί ηβαΐή 
φίαπι Γβηιίηίηο βίηιϋίοΓ ββΐ, ρβΓ Αατογένεια^ ςαοά Ιβ^ίΙιΐΓ ίη ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ΜΙΙ 

€0<]ΐ06, ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐϋδ 6δΙ Ιί1)Γ3Γίυ$. Ιάβπι ςυο^ κονρα 3θηρ- 
5ίΙ, ηυΐΐίυβ ιηοιηβηΐί 68(. Νβιη φΐοθ ΑβδοΚγΙαβ βΰπρδβΡβΙ 
ΚΟΡΑ 6ΐ κόρα 6( κούρα δίξηώατβ ρο(6Γ3ΐ. χονρη ίη $6χΙο 
ρβάβ Ιπιηβΐη δοπρίαοι 6$1 Ειιιηβη. ν. 415. ΙίΙβΓα ν βΓαβα. 

V. 4. Οοάίείβ δοηρΙυΓαιη πτνχάξον ίη έντνκάξον ιηυΐανίΐ 
οοΓΓβοΐοΓ, ιυιβ 1ίΐ6Γ3 3ΐ) νβΓΟ 9ΐ)6ΓΓ3η8. Νβοι Αβδοΐιγίυδ ευτυ- 
χάξον 56ηρδ6Γ3(, (^υοά Ι. Οιηοίορβαδ ΓβδΙίΙαίΙ βχ ^1θ8δ3 Ηβδγ- 
οΐιη εΙ) 8β οοΓΓβοΐ3 , εντνκάζον (οο(ΐ6χ εντνχαξον) : εντυκτον 
ίχε, ίτοίμον. ιώϊ εντνκον ^ ςυο βάίβοΐίνο 3ΐΐ(ΐιιοΙί68 υδυδ ββΐ 
ΑβδοΗγΙυδ , οοηνβηίβηΙβΓ Γογπι36 νβρί)! εντνκάξον ροΐίοδ (}α3ΐη 
εντνχτον δοηρδίδδβ νίάβΙαΓ ^Γ3ΐιιιη3ΐίου8. δίιηίΙίΙβΓ οΗοπυδ 3ρ. 
δορίιοοίβιη Οβά. Β. 203. 3ΐ) ΑροΠίηβ Αυκείω^ χύΔονχχτη 3νβΓΓαηεο. 
ρβΐίΐ υΐ ΗΓειιηι βουΐρβ ρβδίβαι, ({1136 ιιγΙ)6πι ρβΓ^ίΙ, ίηίβηάβΐ, 
Αύ%ει ανοί^^ τά χε αα χρυαοβτρόφων ατι άγχνλάν | βέλη θί- 
λοι.μ' αν αόάματ^ ίνδατεΐύ^αί \ αρωγά προαταχ&έντα, 

V. 5. Ουοά ίη οο^ίοβ Ιιΐο βΐ 3ΐίΜ βοηρίαπι βδΐ ϋϋ, ίη ίη 
80ΓίΙ)6η(ίυηι 6Γ3(. Νβηι (Ιβ ίαηι1)ί63 ίηΐβπβοΐίοηίβ Γοπηβ ρ1υηΙ)υ8 
«χβηιρίίδ ({ΐιυηι βΙίοΓυπι Ιυηι ίρδίιΐδ ΑβδοΗγΙί οοηβίβΐ, νβίαΐ ίη !ΐ30 
Γ3ΐ)ΐι1α ν. 327. ίη^ νέας τε και παλαιάς, βΐ ίη 3υΙίδΐΓορ}ια ν. 339. 

ίή, δνβτνχη τε ηράΰΰει. 
ψιοά τύβίτηνα 6χ ύβοοίιβυ βΐ ρβηΙίιβηαίπιβΓβ ΐ3πιΙ)ίοο οοπιροδίίυηι 
68ΐ, άβ ψϊο (Ιίχί ίη οΐβδοπρίίοηβ πιβίΓΟΓυηι ρ. 16. νοεΗΐ)ΐι1ο νέας 
ίη αηβηι 8γ1ΐ3])3ηι οϋηΐΓ3Γΐο, υΐ νη βΐ νης ρΓο νέα βΐ νέης 
άίοΐυηι 6Χ Σαμίων ωροις 6ΐ Αβοίοδίεοηβ ΑπδΙορίιβηίβ πιβηιΟΓβΙ 
Η6Γ0(ίί3ηυ8 ίη 1ί])Γο ηερί μονήρους λέξεως ρ. 61, 0.- 

V. 7. ω ποτνι* ΪΟί ^ιός παραγενοϋ δάμαρ^ Ε'άάβϊη'^Ηρα 
τελεία, Ζηνος ευναία δάμαρ δχύίαν 3ΐ) Αβδοίιγίο Ργ3^πι. 329. 
Ι^ι ηαραγενον άίοΐυηι ιιΐ ϊτ ϊτε — ϊδετε (Ιβ (Ιϋδ 8ΐιρΓ3 ν. 110, 
ϊλ^ετ^ αρηίατε (ίβ Ρυηίδ ΗρυΛ δορΗοοΙβπι ΕΙβοίΓ. ν. 115. 

ΰεμναί τε ϋ'εών παίδες ^Ερινύες \ Ι'λθετ' αρηξατε, 
βΐ ςϋ3β δυηΐ «Ιίβ Ηιιίυδπιοάί ρΐηππιβ. ΥθγΜ παραγϊγνεαϋ'αι^ 
({ηοά ΓβδΙίΙυί , €3δυ 3θοί()ίΙ υ( ιιηυπι ΙβηΙυηι ίη (Γ3^ίοοΓυπι ί3ΐ)υ- 
Ιίδ φΐΆΒ 1ΐ0(]ί6 δυρβΓδυηΙ βχβηιρίυηι ΓβρβτίβΙυΓ, ίά(]η6 ίρδίιΐδ 
Αβδοΐιγίί Ευηιβη. 319. μάρτυρες ορϋ•αΙ τοΐΰί ^ανοϋαιν πάρα- 
γιγνόμεναι, 

V. 8. Ιηΐ6Γί6οΙίοη6δ ίη Ιη, ίεεέ ίη οοθίοβ δθΓίρΐ38, Ιιαο 
(Γ3ηδροδΐιί. Ιη οοάΐοβ ροδΙ Ηυηο νβΓδυηι Ιβ^υηΙυΓ, ίηΙβΓροδίΙο 
νβΓδίευΙο αρτεμι φίλα β Ιοοο δΐιρβποΓβ ΓβρβΙίΙο. Ν3Πΐ 3η1β Ι,ΐν ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ• 

ελοίτίον, α ηαο ν6Γ))0 αΙίιι$ ρβΓβοηαβ $6Γΐηο ίηοίρίΐ, ροηβη^αβ 
6Γ3Ι11, ηοη 3η1β δορηίνατιτος α/θι)ρ έπιμαίνεται, υ})ί ν6Γΐ)υιη 
επψαίνεταί βίυδάβπι ρβΓδυηαβ δβπηοηβιη οοηΙίηααΓί οβίβικϋΐ. 
δε ρο8ΐ όοριτίναχτος ΓβεΙο οπιί33αιη ίη βρο^ΓβρΙιο υηο. 

V. 12. ποι δε τέλος πρόβας έττάξει &εός^ δαρρίβνί ςυοθ 
6Χθί(1βΓ3ΐ νβΓΐ)υιη προβά^, ιιΐ ότνοί προβαίνων (ΗχίΙ Αθ8θΙιγ1ϋ8 
Α^αηι. ν. 1511. οΐ επάξεί ΓββΙίΙυί ρΓΟ επάγει, υΐ ποΐ τόδε χυμ* 
απάγει ββΐ ίη δυρρί. ν. 127. Ρογγο ςαοά ίη οοίΐίοβ Ιβ^ίΙυΓ ποί 
ό' Ι'τί τέλος βττον Π1)Γ3Γίί βδΐ, ({αί ρπηιο βάδρβοΐυ ]ίΐ6Γ3$ ^ΕΤ 
ρΓΟ δ Ι'τ' 3οοβρβΓ3ΐ οΓΓΟΓβηιςαο οοΓπ^βΓβ ηο^ΐβχίΐ. 

V. 13. Ηίο €[υϋ(}ϋβ εη εη ΓββΙίΙϋί ρΓΟ ϋεέ ραΓίίουΙβοιηυβ 
δε ροδΙ ακροβόλων π)3ΐ6 ί1ΐ3ΐαπι θβίβνί , ιΐβ ςυο 8υρΓ3 άίοβϋβπι. 

V. Ιδ. τίόναβοξ έν πνλαίς δείνα προμ,υχΟΊξει χαλκόδετων 
σακεων] ΤπιηοΙβΓ (ίοοίΐΐηίαοηδ ίηΐβπ (ΙΙαιβίΓΟδ ροδίΐαδ, ςυβπι- 
&(1ο)0(]ιιπι ίη ρπηΐ3 Ιιυίυβ €3Γηΐίηίδ ρβΓίβ ΐΓΐιηοΙτί βΐ (ΙίπιβίΓί 
η]ίχΙί δυηΐ. ΡοδΙ εν πνλαις (]υ36 οχοίάβΓυηΙ δγ1ΐ3)}36, ςααβ βίδί 
ίβοΠβ δίο ροδδυηΐ δυρρίβή υΐ Ιν πνλαιαι δε 8θπΐ33ΐυΓ, Ιβπιβη 
ρΓθ1)3ΐ)ί1ίυ8 βδΐ νυ63))α1απι ϋΐίφίοά (1ίδγΙΐ3ΐ)αιη 6χά(]ίδδ6, νβίαΐ 
({ϋοθ βχοπιρίί 03υδδ3 ίηδβΓυί ίίίνα. ν6Γ\)\ιπίπρομνχΟ•ίξεί3[}]^ρ\βνι 
βχ §1θδδ3 Ηβδγοίιϋ δίο δ0Γίρΐ3 ίη οοίΐίοβ, προμνχ^ίξει χαλχο- 
δεΰμ,ών οπλών αντί τον προαχωρίον. Ουβο δίο δυηΐ ίη 0Γ(Ιί- 
110Π1 ΓΟίΙί^βηΗα, προμνχ&ίξεί χαλκόδετων ΰαχέων: αντί του 
προΰω χωρεί χαλχοδέΰμ,ων οπλών. Βπονίϋδ ΡΙιοΙίαδ ρ. 455, 25. 
προμν^ίξεί : πρόβω χορεΐ^ υ1)1 προμν^ίξει ρΓο προμυχΟΊξει 
νβΐ ]ίΐ3Γ3Γίί 6ΓΓ0Γ6 δοπρίοπι βδΐ γβΐ ίρδίαδ ΡΗοΙίί , ηυυπ) §1θδδ3 
αηΐβ προμνλαία ροδίΐ3 δίΐ, οίδί Ηυίο 3Γ^ηιηοηΙο ηοη πιυΐΐαηι 
ΙπΙ)ΐιβη(]υα[) βδΐ, ςιιυπι ΟΓάο 83βρ6 ηο^ΐβοΐαδ 3ΐ) ΡΙιοΙίο δίΐ. ΑΙίο 
Ιιαίυδ νβΓΐ)ί οοπιροδίΐο αναμυχΌ-ίξεΰϋ^αί ΑβδοΗγΙιΐδ υβαδ βδΐ ίη 
ΡΓΟΠίβΙϊιβϋ ν. 743. 

V. 16. ω φ/λ' "Απολλον^ ςυββ ίη οο(]ίθ6 νβΓδυί ρΓ3βοβ- 
(ΙεηΙί ηΐ3ΐ6 ρΓ36ρ03ί(3 6886 8υρΓ3 υδΙοη(1ί, Ηαο Ιπβηδροδυί νεπΙ^α- 
ςαβ 3(1 δβηδίιπι η6068δ3Γί3 Ιλϋ•^ αροογος πόλει Άάάιάι , βΙδί ίΐ6Π 
ροίοδί υΐ Αβδοΐιγίαδ ίάβπι 3ΐίυ πιοιίο (ΙίχβπΙ. Νοη πιίηιΐδ ρΓθ1)3- 
1)ί1ίΐ6Γ ροδΙ χαΐ ^ίόϋ•εν δυρρίβνίδδε ηιίΐιί νίιΙβΟΓ γένονϋ-^ αμε- 
τίρω ΰτρατώ, 

V. 19. Οαο(1 ίη οο(ϋθ6 δοηρίυηι ββΐ 'Όγχα προ πόλεως 
Ιπτάπυλον ?δος έηιρρνον οιΐΓ ΓβΓή ηβ^αβ3ΐ δυρΓβ βχροδίιί* Ιη 
3ηΙίςυίθΓ6 1ί1)Γ0 Ηβχιά άυΒίβ δοηρίαπι ΓυίΙ ΟΓΚΑΠΡΟ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. Ι.ν 

ΕΠΤΑηΤΑΟΝηθΑΕΩ.€Ε^Ο0, βνθηίίΐίδ βΐίςϋυΐ ροβΙίΤΡΟ 
ΙίΙβηβ, υηάβ πόλεως ΐΓΒηδροδίΙυιη 65(, υΐ ρΓββροβίΙίο 7Τ(ΐ(), ςυα 
ροβία ιίδυβ 6856 νΐάβΒαΙαρ, 1ΐ3ΐ)6Γ6( €[υοουπι οοηδίΓυί ρο$86ΐ. 
ΟϋϋίΙ β§ο ΓβδΙϋϋί Ό^κα η^οφ^όνως βΐΐβπ ςυθίη ςιιί8 ίοΓίβδδβ 
ίαοίβΐ 6οηί66(αΓ36, ^Ογκαία πρόφ^ων^ ρΓαβΙυΙί, €[ϋυιη ^Ογχαίας 
Α&ηνάς ηοιηβη ραηιιη ΙβδΙαΙυιη δίΐ, υΐ βυρΓβ οδίβικϋ, 'Όγκας 
^Α^άνας νβΓΟ Αβδοΐινίαδ ίρδβ (ΙίχβπΙ ίιιΓΓα ν. 487. Προφρό^ 
νως ΒΜΐβχη ηοη δοΐυιη 3(1 δβιίδυιη 6δΙ θρίίδδίιηυιη , $6(1 6ΐί9ηι 
θβ ιηοΓβ Αβδοΐιγίί άίοίαιη, ςαί ιη δβρίβιη ςαββ δυρβπδαηΐ Γ3ΐ)ΐιΗ8 
Ιιοο ίΐ(ίν6Γΐ)ίο φΐίηςυί6δ, βίϋβοΐίνο πρόφρων ςυβΙβΓ, 61 πίΓοςαβ 
ρΐ6Γυιιιςιΐ6 (Ιβ (Ιϋδ ί2ΐν6ηΙίΙ)η$ , υ$υδ βδΐ. ΟοπΙπα 8ορ]ιοοΐ6δ βΐ 
£ιιηρί(ΐ68 ίη ί8ΐ)α1ί8 8υρ6Γδ(ίΙίΙ)ΐΐ8 δ6ΐη6ΐ (πηίαιη υΐ6Γ€[υ6 βάΐβο- 
Ιίνο, ηυ8€[ϋαιη 9(1ν6Γΐ)ίο υδί βαηΐ, ευίυβ 6Χ6πιρΐ3 9ΐί({αοΙ βϋαιη 
3ρυά Ρίη(ΐ3πιπι Γ6ρ6παηΙυΓ, ρποίΐαοΐίΐ 8γ11α1)3 ρηιηβ. ΡΓαβίνίΙ 
9ΐι(6ΐη οιηηίΒαδ Ηοιη6Γα8, (ΐυί ηοη γηγο προφρονέως άίχή, (|υ3ΐΏ 
ΓοΓιηαιη ιη6(ηιπι ΙιβΓΟίειιιη ρο8(ιι1η1)3ΐ. 

ΡίηίΙα οαπηίηίδ ραρίβ ηοη βηΙίδίΓορΙιίοβ , ς[ΐΐ3 $ίη§ηΙθΓϋηι 
άβΟΓαηι ά63Γΐιηιν6 αιιχϋίυπι ίπιρΙθΓ3ΐαΓ, οΙιΟΓϋδ βηίπιο ρ»υ1Ιο 
86(Ιΰ(ίθΓ6 8(1 δίΓορΙιαηι 6ΐ αηΙίδίΓορΙιαηι , (}υί1)υδ ρ3Γ0(Ιιΐδ βηΚηπ, 
ΐΓβηδίΙ ν6Γ8ί1)ΐΐ8 166 — 173. = 174 — 181. (ϊαοδ ίηΐ30(08 ΓβΙί(ΐϋ6- 
ΓΐιηΙ 1ί1)Γ3Γϋ , ηί8ί (|υο(1 ν6Γ8υυιη 170. 6ΐ 178. Γβδρυηδίοηβπι Π- 

ΙβΙΟ 3ΐΐ6ΠΐΐΓί νβΓδϋί §1θ886Π13ΐ6 ΙαΛβΓΠηΙ. ΝαΠΙ ν6Γΐ)ί8 ίη 

8ΐΓορ)ΐ3 ροδίΐίδ ίτεροφώνω βτρατφ Ίη 3ηΙί8ΐΓθρ}ΐ3 ορρθ8ίΐ3 δΐιηΐ 
μελό(ΐενοί δ' άρηξατε: ηπίΐβ Η6ΓΠΐ3ηηα8 ίη δίΓορΙίΑ ίτεροβάγ- 
μονι ρΓοροδίιίΙ, βΐίί ίη βηΙίδίΓορΙι» έλθετε ρρο άρήξατε Βοτώι 
νο1ιΐ6ΓυηΙ. 

1π Εΐβοοίίδ (|ϋί 86€[ΐιίΙυΓ δβΓΠίοηβ ν. 181—202. ίηΐβρ νβΓ- 
δυπι 194. αυτοί ί' νφ' αυτοδν ^νδο&εν ηορ&ονμεϋ'Οί^ φΐο βηί- 
ΙπΓ €0(1ίείδ Με.(Ιίοβί ίοΗυπι 66^, βΐ 196. κεΙ μη τις α^χ^ς χηζ 
ίμής αχούαεται^ 3 (}αο ίηοίρίΐ ίοΗαπι 67* , ν6Γ8υπι 1ίΙ)Γ3Γϋ ουί- 
ρα οηιίδδυπι ίηΐ6Γροΐ3ΐθΓ 3ΐί€[υί8 Βγζ3η(ίηαδ δυο ίηνβηΐο, βχ 
νβΓδίΒιΐδ 187. 188. οοηΩοΙο, Γ6(1ίηΐ6§Γ3Γ6 βυδαβ βδΐ, ςαο(1 ρ6Γ 
3ρο§Γ3ρΙΐ3 οηιηίβ 6$1 ρΓθρ3^3ΐιιπι , τοιαντά τ αν γυναιξί βυν- 
ναίων ίχοις^ ουίυβ 3ί)8ΐΐΓ(ϋΐ3ΐβπι ίη ΡΓ36ί3ΐίοη6 6(1ίΙίοηί8 Οχο- 
ηίβηβίδ 866ΐιη(ΐ36 ρ. XIV. άβπιοηδίΓβνί. Α6δθ1ιγϊϋ8 άα1)ίΐ3Γί ηοη 
ροΐβδί φΐίη Ι3ΐ6 (ϊαίίΐ 80Γίρ86ΓίΙ, τοιγαρ τνροφωνώ ηάαιν Ίι^ύχως 
Ιχ«ν, Ι κεΙ μη τις αρχής βίο. 

V. 207. πυριβρεμετάν^ 1.6^β1)3ΐιΐΓ τιυριγενεταν, ΗββΙίΙαί Ι,νΐ ΡΚΑΒΡΑΤΙΟ. 

ηυρίβρεμεταν, ψιοά Ιαίβί ίη Τίιη&οΗίάαβ Βΐιοάίί £[1θ8$& αϊ) Η6- 
•γοΐιίο βχοβΓρΙα, Πνριβρεμίτας: 6 χαλινός. Τίμαχίόας δέ' 
ήτοι 6 ηνρΐ βρέμων^ η δίοί πυρός βρέμοντος γεγονοός. ιώί 
ηΜ\ οαιίδβαβ 68ΐ οηγ ρο$1 χαλινός αΐίςιιοί νβΓ^α ίηΐ6ΓρΓ6(βη(ϋ 
ο^υβδβ βάάίΐα 6χο1(ϋ886 ραΙβηΙιΐΓ. 

ΑΠςυβηΙο ιη&ηϊΓβδΙίοΓ ίηΙβΓροΙβΙοπδ νβίβπδ ίρααδ 68ΐ ίιι 
ν6Γ$ί1)αδ 216 — 218. ιιΙ}ί Εΐβοοίβδ βΐ οΗοΓϋβ βίο οοΠοςαιιηΙιΐΓ 
ΕΤ. ηύργον ύτέγειν ευχεα&ε ηολέμιον δόρυ. 
ΧΟ. οΰπονν τάδ'* Ιΰται πρόςϋ•εών ,^ΕΤ,άλλ ουν&εονς 
τους της άλούοης ηόλεος ί%ΧεΙ%ειν λόγος, 
Ουαβ νβΐ ρΓθρ(6Γ6β νίΙίθ83 8υηΙ )ΐ3ΐ)6η(1α ςυοά ΙηιηβίΓί άίνβΓΜ- 
ΟΓυιη ηιΐδςϋδίη ίηΙβΓ άιιβδ ρβΓ8θηβ8 άί8ΐηΙ)υιιηΙαΓ αϊ) Αβδοΐιγίο: 
Αβ ςαο δυρρα άίχί αά ΡΓοηιβΙΙι. ν. 980. Ρογγο ιηίΓα βδΐ 
ίηΐ6ΓΓθ^βΙίο οΐιοη ουκουν τά6* ϊοται προς ϋ'εών; ίηβρίίςτιβ 
δΐιηΐ αΓίίοιιΗ τους της, ψιί ΓβοΙβ Ιβ^ιιηΙαΓ ία Ιοοο δίιηίΐί Α^αιη. 
ν. 389. ει δ ευ αέβουβι τους ττολιαοούχους ϋ•εούς | τους της 
άλούαης γης ^εών θ' ιδρύματα, ΙΐΆψιβ ηοη (]α1)ί(βη(1αΐΏ ςυίη 
νβΓΐ)3 (ΙβΓβοΙα ηΙοιιη€[α6 ΓββΙίΙιιβηΙ ίηΙβΓροΙαΙΟΓ, ΑβδοΗγΙιΐδ αυΙβίΏ 
αΐίαά φΐ!(1 δοήρδβήΐ, νβίαΐ 

ΕΤ, πύργον ύτέγειν εϋχεα&ε ηολίμων δόρυ ' 

ΐίάί γαρ τάδ^ Εβταί προς &εών^ ίπεί &εους 
^δρας αλούύης πόλεος έκλείπειν λόγος. 
Θεών ίδρας Ιοοίβ ρΙιιπΒαδ ^ίχίΐ Αββοΐιγίιΐδ. ΟβΙβραιη 9(1 άβίβη- 
άβηάαιη νυΐ^βίαιη Ηαιυδ Ιοοί δοτίρΙιίΓαιη ηίΗίΙ οοηΓβΓΐ €[αοά ίηίΓα 
ν. 961. ΑηΙί^οιιαβ ΑίοβιιΙί παιαϋ'είς ^ηαιαας ΙδίΏβηα οοηΐίηιιαίο 
ιηβίΓΟ ΓβδροηόβΙ ύύ δ ίϋ'ανες κατακτανών, Ναιη ΙοΙιιιη ίΐίικί 
ο&πηβη Ίί•Λ βδΐ οοΐΏροδίΙυιη τιΐ ΑηΙί^οηα βΐ Ιβαιβη» ραΓίίιη ρίβηίδ 
ρ3Γΐίιιι (ΙίιηίίΙίαΙίδ νβΓδίΒιΐδ νβΐ ί&ιηΙ)ί6ί8 νβΐ άβοίγϋοίδ δίΐί ίηνίοβιη 
ΓβδροηάβαηΙ. 

V. 239. Ουάβχ Μβά. ποταΐνιον γ,λύουβα πάταγον αμμιγα^ 
(1ϋθ(1 οοΓΓβοΙΟΓΪδ ίηνβηίαιη βδΐ ςαί ΙηιηβίΓαιη ΓβοβΡβ νοίαίΐ, ηίΙιΠ 
οϋΓαπδ νεΓδαιη δίΓορΜοιιιη 233. » ςιιί άοεΗιηίαοιίδ άίιηβΙβΓ 6δΙ, 
δια ^εών ηόλιν νεμόμεϋ• αδάματον^ ηίδί Ιιυηο ςιΐ0€[ϋ6 ρΓΟ 
δβηβΐΊο 1ιβ1)ΐιίΙ. Υβραιη δοηρΙαΓβιη ηοτίφατον %λνουσα πάτα- 
γον αναμίξω ΓβδΙίΙαίΙ Ηβίπίδοβίΐιίϋδ, άβ ςιια ρΙαΓίΒιΐδ (Ιίχί ίη ΡΗί- 
Ιοίο^ο νοί. 21. ρ. 201. 202, 

V. 273. ίγώ δΐ χώρας τοις πολιααούχοις &εοις | πεδίο* 
νόμοις τι καγοράς ίπιαπόποις^ \ /ίίρκης τε πηγαΐς^ υδατά τ ΡΕΑΕΡΑΤΙΟ. Ι,νΐΙ 

^Ιΰμηνον λέγω — ] Ιι6§6ΐ)βΙϋΓ ονό απ Ιΰμηνον λέγω , ρπο 
ςιιο 1ι. ΒίπίΙοΓβυδ ΰδαΰί τ ^Ιαμηνον λέγω οοΓΓβχβΓβΙ, οαί β^ο 
3οειΐ83ΐίνιιιη ρραβΙτιΗ ύδατα, ψύ ηοη δοΐυιη ρΓθρίιΐ8 ββεβάίΐ 3(1 
1ί(6Γ98 ίη εοάίοβ ΐΓ3(1ίΙα8 , 86(1 βίίβιη βίβοίΐ ηβ λέγω ϊηυΙίΙίΙβΓ 
3(1(1ίΙϋΐιι β88β νί(Ιβ3ΐιΐΓ. Ιπ νβΓδίι ρΓ3€0β(ΙβηΙβ ϋ^εοί πεδίονόμ,Οί 
βυηΐ (]η ηυί β^ΓΟδ ΙιιβηΙαρ. Υοεβϊιιΐί βΐίιιηίΐβ ηοη οο^ηίΐί βχβπι- 
ρΐυιη 68ΐ ίη ίηδοηρίίοηβ δρβπίαηβ 3ΐ) ΥίδοΙιερο 6(]ί(3 ίη οοηιπιβη• 
ΙαΙίοηβ άϋ Ιη8θηρΙίοηί1)α8 δρ3Γ(3ηί8 οοΐο (Β3δίΐ636 3. 1853.) ρ. 
11. ΕΠΙ ΠΡΑΤΟΝΙΚΟΤ ΠΕ^ΙΑΝΟΜΟΙ, ιι1)1 ηεδιανόμοι, 
(οοαιραΓαηάαιη εηπ) ηολιανόμοί ρρο πολίονόμοί όϊοίο) ηυηιβη 
68ΐ πΐ3^ί5ΐΓ3ΐιΐ8 , ςυί αγρονόμων βί υλωρών ηοπιίηβ 3ρρ6ΐΐ3ΐαΓ 
3ΐ) Αηβίοΐβΐβ ΡοΙίΙ. 6 , 5 , 3. βΐ 4. Ιη ν6Γ8ΐΙ)ΐΐ8 ρποχίηιΐδ , δίο 
δάπρίίδ ίη εο(1ίεε, 

εν ξυντυχόντων ν,αΐ ηόλεως αεΰωβμένης 
μηλοίύιν αίμάαβοντας ίΰτίας ϋ•εών, 
τανροίίτονονντας &εοί0ίν, ωδ έτνενχομαι 

τα 
^ηΰειν τρόηαια πολεμίων ί' Ιΰ^ημαΟί 
λάφυρα δαΐων δονρίπληχ^ αγνοΐς δομοις 

τ 
ΰτέ'ψω προ ναών πολεμίων δ^ Ιβ^ηματα, 

9ΐι( ηίΐιίΐ βυΐ ρβυεβ (3η1υηι νβΓύβ 3ΐ) Αβδείιγίο δεηρίβ δυηΐ, 
ρΓ36ΐ6Γ νβΓδυηι ηηυηι ςυί οπιηί εχ ρβΓίε Αβδείιγίυ (Ιί^ηαδ βδΐ, 
λάφυρα δάων δουρίπηχΟ^ (η3Πΐ δίε εοΓΓβχί ίη Αηηο(3ΐίοηίΙ)υ8 
Οχοηίί 3. 1842. β(ϋ1ίδ νοί. 2. ρ. 158.) αγνοΐς δόμοίς, Γβΐίίΐυπ, ςιιυά 
ρΕΓίίιη ί3Πΐ ΛΪ) 3ΐϋδ 3ηίηΐ3(1ν6Γδΐιπι, ΗεεηΙβΓ δπηΐ ίηΐ6Γροΐ3ΐ3, νβρ- 
βηιιπι, ιιΐ νίάβίυΓ, ςυί 6χε1(ΙεΓ3ηΙ νβΐ ιη3^η3 βχ ρ3Γ(6 οΜίΙβΓβΙί 
6Γ3ηΙ, ΓβδΙίΙυβηΑοπιηι ε3αδδ3. Ιη ν6Γδί1)αδ 3πιίδδίδ 1ΐ3υ(1 (1α1)ίβ 
ΙβεΙαηι ίιιίΐ ν6Γΐ)ααι εύχομαι, αά ψιοά ΓβίβΓίαΓ εοπιροδίΐυηι έπεν- 
χον ίη νβΓδίι ρροχίπιο, τοιαϋτ έπενχου μη φίλοΰτόνως ^εοΐς, 
Υιϋ^&ΐΕβ Ηοπιηι νβΓδαυηι δεπρΙιΐΓ3β ρ6Γν6Γδίΐ3δ ηοη ίιι^ίΐ Η1(• 
δοΐιβίίαοι ίη εοηιηιβηίαΐίοηβ (}ΐΐ3πι Ιη(1ίεί δεΙιοΐ3ηιηι Βοηηβηδίυηι 
ϊβδίίνβπιηι 3. 1857. ρΓ36£χί(. 

V. 315, πύργων άνδρολέτείραν \ νόΰον, ^ίψοπλον αταν"] 
ΗβδΙίΙιι! νο^ον ρΓο καΐ τάν, ψιοά εοΓΓβεΙοπδ βδΐ ίηνβηίαηι 
^ιΐ3δ ςιιαβ βχοίάβΓβηΙ 8γ1ΐ3ΐ)3δ δΐιρρίβηΐίδ. ΙΙΙ λίε άνδρολέτείραν 
νόαον, δίο γης ηνάκτείραν νοαον άίχίΐ Αεβεΐιγίιΐδ Ργοπι. 924. Ι,νΐΙΙ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

V. 319. χαΐ πόλεως §ντορες ίλϋ-ετ ενεδροί τε ΰτάϋ7}τ^'] 
Ηίο €[υο(ΐιΐ6 (Ιαββ δγΐΐαύαβ 6χοί(ΐ6Γ&ηΙ, ςιιαβ ΓβδΙίΙυί α(1(1ΙΙο ^λθττ'. 
06 νβρΒο έλ^εΐν εοιηραΓ3η(ΐ3 ηυββ δυρπβ άίχί ρ. ΧΙιΙ. ϋηβ βγΐ- 
ΐ3ΐ)3 βχοίίΙβΓίΐΙ ν. 347. ηρος ανδρός ί' άνηρ δορϊ καίνεται,^ ιι1)ί 
ατάς ροδΙ άνηρ Άάάιάϊ, Νβςυβ αηΙίδίΓορΙιίου» ΙηΙβ^βΓ 68ΐ 359. 
Λίκρόν δ^ 6(ΐμα ^αλαμηπόλοον^ υ1)ί ρο$1 όμμα 8γ1ΐ3ΐ)36 (1ιΐ36 
Ιοιι^αβ (Ι68ΐιη1 νβΐ, βί ομμ* δοπρίυπι ίυίΐ, ΐΓβδ ^ _ -, νβίαΐ 
^ρημον. 

V. 374. σττονίή δεχαΐ τοϋδ ουκ απαρτίζει πόδα"] ΥβΛ» 
ιηβηίΓβδΙο οοΓΓϋρΙβ, ρρο ςιιιΒυδ καΐ του αυγκαταρτίξει πόδα 
οοηίβα 111 Ρΐιίΐοΐο^ο νοί. 16. ρ. 226. 

V. 375. 376. λέγοψ αν είδώς ευ τά των ίναντίων , | ω^ 
τ ίν πύλαις ^καατος εΐληχεν πάλον^ Ηί (Ιυο νβΓβυβ (βηςυαιη 
ρΓΟΟβιηίαιη βαηΐ δβρίβιη ηυί δβίΐυυηΙυΓ ηυηοϋ δβηηοηυιη (Ιβ 
δβρίβιη ΑΓ^ίνοΓυιη (ΙαοϊΒιΐδ, ςιιϊΒυδ δβρΙβιη ΓβδροηάβηΙ άβ (ο(ί- 
(ΙβΐΏ Τ1ΐ6ΐ)3ηοΓυιη (1αοίΙ)αδ δοηηοηβδ Εΐβοοίίδ , ρβπ 3ΐ3 τιΐραςυβ 
ραΓίβ νβΓδυυιη ηυπιΟΓο, ιιΐ δίΓορΙιΙδ 3η(ίδ(Γορ1ι&6 ΓβδροηάβΓβ δο- 
ΙβηΙ: ςαοά ρπιηαδ βηίπΐΗίΙνβΓίίΙ ΡπίΙβΓίουδ Κίΐδοΐιβίίυδ ίη ΡΙβοΙί- 
οίδοηί ΑηηβΙΛυδ α. 1860. νοί. 77. ρ. 761 — 801., οιιίιΐδ Ηουπιίηβ 
Ιιοο βδΐ βΠβοΙυιη υΐ νβΙβΓυιη ίηΙβΓροΙβΙΟΓαπι βΐ οοΓΓβοΙοΓυιη 
ίΓΟίκίβδ ηοη ρβιιοαο, ρβΓίίιη ίαιη ίη Αηηοΐ3ΐίοηί1)ΐΐδ 0χοηί6ηδί1)ΐΐδ 

ρΓΟρΙΟΓ 3Η3δ 0308838 βΐ) ΠΙΟ ηθΐ3ΐ3β, ΟβΓίίδδίπΐίδ 003Γ^υί ΓβΙίοπί- 

1)υδ ροδδίηΐ, (Ιβ ς[αίΙ)υδ 6χρΗθ3ΐίυδ (Ιίχί ίη Ρΐιίΐοΐο^ο νοί. 16. ρ. 208 
— 233. δαηΐ 3υ1βπι 1ΐ3βο δβΓΠίοηυηι ρ3Γί3 ίΐ3 οοπιροδίΐ3 υΐ ρη- 
ιηυπι (Λβ Τνίίβο βΐ Μ6ΐ3ηίρρο) νβΓδίΒαβ οοηδίβΐ νί^ίηΐί, δβοιιη- 
(Ιϋπι ((Ιβ 03ρ3ηβο βΐ Ροίγρίιοηΐο) ςιιίοίΐβοίιη, ΙβΓίίυπι (ίΐβ Εΐβοοίο 
βΐ Μβ^3Γβο) ςαίηίΐοοίπι , ςιΐ3Γΐϋπι (Ηβ Ηίρροπιβίΐοηΐο βΐ ΗγρβΓ- 
1)ίο) (ϊυ3ΐΙυοΓ(ϊβοίπι, ςυίηΐιιπι (Λβ Ρ3ΓΐΗ6ηορ36θ βΐ ΑοΙοΓβ) νί^ίηΐί 
6ΐ υηο, δβχΐιιπι {άβ ΑιηρΙιί3Γ30 βΐ £3δΙΙΐ6η6) νί^ίηΐί δβχ, ββρίί- 
πιιιιιι [άβ Ροίγηίεβ 6( Εΐβοοίβ) νί^ίηΐί β( υηο. δίη^υΐίδ 3ΐιΐ6ΐΏ 

δβΓΠΙΟηυΐη ρ3ΓίΙ}υδ δΐΓ0ρ}ΐ36 οΗοη , Π)3Χίηΐ3ΙΏ ρ3Γΐ6Π1 6Χ νβΓδί- 

1)ΐΐδ οοηιρο8ίΐ36 (Ιοοίιιηίββίδ, ίη(6Γρο8ί(36 δυη(, υηάβ δβχ ρΓ0(ΐ6- 
ιιηΐ δΐΓορΗ36 ΙοΜίΙβπίφΐβ 3η(ίδΐΓορΗ36. β3(ίοη6δ 6ΐη6η(ΐ3ΐίοηυτη 

ίη Ιΐ30 ρ3Γΐ6 ί3ΐ)1ΐ]?6 νβΐ 3ΐ) βΐίίδ ΥβΙ 3ΐ) ιηβ ίρδο Γ36ΐ3ηιιη, φΐβδ 

ίη βάίηοηβιη 1ΐ3ηο Ε[ϋίηΐ3ηι Γβοβρί, ςυτιη) ίη ΡΗΠοΙο^ο δίηΐ 6Χ- 
ρθ8ίΐ3β, Ιιίο ηοη τβρβίαπι. 

V. 402. καΐ νύκτα ταύτην ην λέγεις Ιπ άΰπίδος | αΰτροιΟί 
μαρμαίρουΰαν ουρανού κυρειν^ | ταχ' αν γένοιτο μάντις ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. ΜΧ 

η ανοία τινί,"] ΥβΓ^α ροδίΓβΐΏΒ ι? ανοία (βίνβ δίο βίνβ ανοΐα 
βοηρίαιη) τινϊ ίηβρίτιιη 6$86 βυρρίβιηβηΐιιιη νβΡδυβ, υ Ι νίάβΙτίΓ» 
ία 1ίΙ)Γ0 αηΙίςυίοΓβ άοίβοΐί, οδίβικίί ίη ΡΗϋοΙο^ο νοί. 16. ρ. 227. 
β(, \ώ\ Τηοϋηϋ άβ Ιιοο Ιοοο εοιηιη6ηΙ& ρΓΟίυΙί , νοΙ. 21. ρ. 206. 
Αββοΐιγίί ςααβ ν6Γ])& ίιιβηηΐ ιηεβΓίιιιη 68(: βρίίδβίιηυπι ίοΓΟί 
τάχ αν γένοιτο μάντις οΐα τνεΐαεταί, δυΒίβοΙυιυ νβΓΐ)ί γένοιτο 
βδΐ η ννξ αυτη^ ρρο (ϊυο την νύκτα ταύτην ρβΓ βΙίΓαοΙίυηβιη 
(ΗοΙυιτ) βδΐ. Ιη νβΓ8ΐι ρΓοχίΐΏΟ ει γα^ ϋ•ανόντι νν^ έτν οφ&αλ- 
μ,οΐς πέσοι 3ρυ(1 δβΗοϊί&δΙ&ιη ίπ ομμ,ααιν δοηρίυηι 68ΐ, €[ΐιθ(1 
ρΓαβΓβΓβηάιιιη νίιΐβπ ρο886( ηίδί ίη Ετιηιβη. 34. Ιβ^βΓβΙιΐΓ η 
δεινά λέξαι, δεινά ό' οφ^αλμ,οΓς δραχειν, 

ΡίηίΙίδ ηιιηβϋ οΐ Εΐβοοίίδ 86ΓΠ)οη)Ι)η8 Ηΐίυ(1 ββςυίΙιΐΓ εοΐ- 
Ιοςυίαπι, £[υοά ίρδυηι £[υο£[υ6 ίΐ3 68ΐ οοη)ρο8ίΙαηι ιι( βγωπιβίΓία 
ςπ&βάαπι ρ&ΓΐίϋΠ) δίΐ δβΓναΙα. Ναπι ροδΙ οΐιοπ εξάατιχον (677 
— 682.) ςαΐηςυβ δβςαηηΙυΓ Εΐβοοίίδ τρίατιχα^ ίηΙβΓροδίΙίδ ροδΙ 
ςυαΙΙιιΟΓ ρηπια (Ιυ&ϋυβ δίΓορΗίδ ΙοΙΐάεπιςαβ βηΙίδίΓορΗίδ οΐιοπ 
άοοίιαιΐαοίδ ουηι οίαοδυΐα 0ΐϊυπ3ηιΙ)ί63. 06ηί£[α6 ροδί ηΐΐίπιηπι 
Εΐβοεϋδ τρ£ατιχον βΐίοΐιοηιγίΐιία οΗογι βΐ ΕΐβοοΠδ δβςυίΐυρ ρβΓ 
θ€ΐο ΙηιηβίΓΟδ εοηΐίηηαΐα. ΙηίβΓροίΗίΟΓυηι αάίΙίΐΗπιβηΙα ίη Ιιαο 
ρβΓίβ ΓηΒυΙββ ηυΐΐα δΐιηΐ ρΓβεΙβΓ νβΡδυηι ιιηυπ) Ιαουηαβ βχρίβη- 
ά&β οΑυδδ» εοηβοΐυπι. Νβπι (ΐιιιιπι ίη εοϋίεβ βηΙίφΐίυΓβ (Ιαο Ιαη- 
Ιυιη δυρβΓβδδβηΙ νβΓδίΐδ (683. 685.) Εΐβοείίδ, 

εΓττ^ρ κακόν φέροι τις αΐβχύνης άτερ 
κακών δ^ καΰχρών οντιν^ εύκλείαν έρεις^ 
ιηαηίίβδίυηιςιιβ βδδβΐ ρΗοηδ νβΓδίΐδ αροάοδίη βχείάίδδβ, ΐηΙεΓ- 
ροΙ^ΐΟΓ 6χ ιηΓβΓίοηΒαδ νεΓ))ίδ Εΐεοείίδ (ν. 694.) κέρδος ηρότερον 
νϋτέρον μόρου νερδίιπι εοπιροδυίΐ; ςυί ηυηε ίη εοάίεβ Μβάίεεο 
ίηΙβΓρυβίΙυδ βδ(, Ιίϊτω* (Ηοε βά δίηιίΐίίικίίηεηι ίπιρερβίίνί ϊτω 
βεΐαπ) , ςαο Εΐβοείβδ υΙίΙϋΓ ν. 690.) μόνον γάρ κέρδος έν τε- 
^νηκόαι^ ψιβνα δεΗοΙίαδΙββ, αΐ βχδρβεΐαη ροΙερ&Ι, ίηΙβΓρΓβΙβΙί 
8ΐιη(, ΙίεβΙ δίνε δίε δίνε ραυίΐο αΙίΙεΓ δεπρίυδ Ιαηι Ηΐίεηυδ βΐ) 
Ιιιιίϋδ Ιοεί βεηΐεηΐία δίΐ ηΐ ραι-ί Γέρε ίαρε δεη1)ί ροΐιιίδδεί. Ι'στω* 
μόνον γάρ ληκύ^ιον άηωλεαεν, δεηΐεηΐίαπι υρροδίΐβπι εοη- 
•ΙάβΓαηΙί, κακών δε καΰχρών ουτιν^ ενκλείαν ερεις^ ηοη άα- 
Μυιη νίάεΜίιΐΓ ςαίη ε^ο δί ηοη ίρ89 Αεβεΐιγίί νεΓΐ)3 , εερίε δεη- 
8Ι1Π] νεΓΐ)0Γυηι δίπι βδδεειιΐπδ ίηδερίο νεΓδίι , δεινον μέν έατιν^ 
αλΧ' όμως έχει κλέος, Οτιο ί§[ίΙιΐΓ ηιαίοηιηι ^εηερα ροηίΐ Εΐε• 
οοΐββ, ηΙΙθγιιπ) κακών άνευ αίαχύνης, αΐΐεπαιη κακόον μττ' Ι,χ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

ΐίΐΰχννης, Ρπογ ΕΐβοοΗδ, αΙΙβΓΗ Ροΐρίοίδ οδΐ εοηιΐίΐίο. Γγο• 
ΑίΜβ 3ΐ) νβΓΟ 3ΐ»ΓΐΗΐ ΒΙοπιΠβΙϋϋδ , ςιιί ροδΙ τεϋ^νηηόΰί υηίαβ 
νβΓδϋδ (ΙβΓβοΙϋΐη ίηίΐίοανίΐ, ΙιαοιΙ (Ια1)ίο ίηΙβΓροΙβΙοπδ ίΓΒϋάβιη 
3ηίιηα(1ν6Γ8υΓυδ, ηίδί βιιιη ία^ίδδβΐ ΐΓίδΙίοΙιο Ιιίο οραδ βδδβ, ηοη 

(6ΐΓ3δΐίθΗθ. 

V. 750 — 757. Ηί νβΓδαβ δίο δοπρίί δαηΐ ίη οοιίίοβ 

κρατήσεις ό^ ίκ φίλων αβουλίαν 

νείνατο μεν μόοον αντώ 

ηατροκτονον οι^όιηοοαν^ οοτε ματρος αγναν 

ύπείρας αρουραν^ Γν' ίτράφη^ 

ρίξαν αίματόεαΰαν, 

Ι Γ λα. ηαράνοία ΰυναγε 

νυμφίους φρενωλεις, 
V. 1. ό\ ψιοά ίη υηο 9ρο^Γ3ρΙιο 3 ιη3ηα ΓβοβηΙίοΓΟ δοτίρίτιιη 
68ΐ, ΓβοΙβ ^βίβνϋ ΡοΓδοηαβ. Νβιη ρεικίβηΐ Ιιββο νβρί)» βΐ) εντε^ 
ψιοά ρΓ3606(1ίΙ ν. 745. Τυιη αβονλίαν^ ίΐαο(1 Μβ(1. 3 ιη. ρηιηβ 
]ΐ3ΐ)6ΐ, ηοη ίη αβουλία 3υΙ αβονλίαις πιυΐ3η(]υπι 6Γ3(, ςιιββ βρο- 
^Γ3ρ}ιοπιηι εοΓΓβοΙίο βδΐ, δ6(1 άβουλι,άν δθπ1)6η(1ϋηι , ςηυά 
8θ1ιο1ί38ΐ3 ΙβρίΙ, ΓβοΙβ ίηΙβΓρΓβΐ3ΐυδ υπο των αντώ φίλων 7]δο- 
νών, V. 2. γείνατο ΓβοΙβ ίη εγείνατο ιηιιΐ3ΐυπι ίη 3ρθ9Γ3ρΙιί8. 
V. 3. ματρος 3 ηΐ3ηυ Γ606η1ίδδίπΐ3 ίη ^9^ ηρος πΐϋΐ3ΐυπι ΟδΙ ίο 
π)3Γ§ίη6 εοάίοίδ Μβάίοβί, ηΐ ίη 3ρο^Γ3ρ1ιίδ ρΐ6η8£[η6 οπιηί1)η8 
Ιθ^ίΙυΓ, δΟΓΥβΙαπι ίη βάίΐίοηίΐυδ Α](1ί αί ΒοΒοΓίβΙΙί, δ6(1 ηΐΓβυβ 
ίη μητρός Π)υΐ3(απι 3ΐ) ΤυΓη6ΐ)0, δίνβ βχ 3ρο^Γ3ρΙιο βΐίςυο δίνβ 
βχ οοηί6θΙαΓ3. Ουί τεοίβ δβηδίΐ 3])δυΓ(Ιηιη 6886 μη τνρος αγναν^ 
φχοά 6ΐ8ί ρρο προς μη αγναν (Ιίοί ροΐυίΐ, Ι3πΐ6η ηβο ηρος 
)ΐ3ΐ)6ΐ ςιιοοϋηι 3ρΐ6 εοη8ΐΓα3ΐαΓ βΐ ίΐ3 (ΙίοΙιιπι βδΐ α( ηοη δοΐυιη 
Οβάίρί ρΓο^βηίβδ, 86(1 6(ί3ΐη Οβάίρτίδ ίρ86 ίηοβδίο εοηηυΜο 
ηβίαδ 6δδ6 νί(ΐ63ΐυΓ, Οβιΐίρυδ, ίη(ΐυ3Πΐ, (ΐηί Ιε^ίΙίηιο δί ςαίδ 
3ΐίαδ οοηηαύίο ηβΐυδ 6Γ3ΐ, 1ι3ϋ βΐ Ιοο3δΐ36. ΒεβΙίδδίηιβ νβΓο 
(ΙίοΙιυη βδΐ ματρος αγναν αρονραν^ ϊν ίτράφη^ Ββά άβδίίΙβΓβΙαΓ 
νβΓύυπ) φΐο ματρος αγνά αρουρα ηβίβΓίο ιηοάυ 3ΐ) βΐίο νίοΐ3ΐ3 
6886 (]ίε3ΐαΓ, (]αο(1 νίχ ροΐαίΐ 6886 Ιτλα, ςηοιΐ ηυηο 1β(|[ίΙυΓ ν. 
0. Ν3ηι Ιιοο ν6Γΐ)ο δί υδϋδ 68861 ρο6ΐ3 , (ΐαηπι ηοη δαεϋηβηάί, 
86ά αηάβηάί 8ί§ηίίιθ3ΐίοη6 Ιιίο (ϊίοεηιΐϋηι ίυίδδβΐ, οιιιη ίιι£ηί(ίνο 
ροΐίαδ ({ΐΐάπι 011Π1 ραΓίίείρίο οοηδίΓαοΙυηΐδ βΓβΙ. Ου3ΐΏθΙ)Γ6Πΐ 
ηοη ϊτλα δΟΓίρδίΙ, 86(1 '^φλα^ φΐθ(1 εχ §1θδδ3 Ηεδγοίιίί Γ68ΐί1υί. 
{φλα', ίμάλαοαεν^ βννεμίΰγετο, αννήν, Ρππΐ3 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐίο ΡΕΑΕΡΑΤΙΟ. Ι^ΧΙ 

άΚαβΰΒν, ^άάϊίο ί&λα, ψιο ν6Γΐ)0 ^Γαοαπιαϋοί φκαν βχρΙίοβΓβ 
ΙβηΙ, βΐίβηι θρικί ΡΙιοΙίαιη βχ βοφίβ αραίΐ 8υί(ΐ3ΐη ΓβρβηΙυΓ, 
ΓΪηιιβ ροΐ69( ιιΐ Η6$γοΙιία8 ΙΏ0Γ6 $ϋθ (1α38 άβ 60(ΐ6ϋΐ νβΓύο 
)53&8 ίη ιιηαιη ουηιαηχβΓίΙ. δβά αΙΙβΓα ίηΙβρρΓεΙαϋο αυνίμί^ 
ετο 5 ύνντίν Ιιβυο! (1ι1^^β αά Ιοουιη ΑβδοΙιγΗ δρβοΐδί. Ναιη ςαοά 
ί)βΓΐυ5 9(1 ΑΗβΙορΗ. Νυΐ). 1376. ΓβΙΙαΙίΙ» υΙ)1 Ρΐιΐώρρίάββ δίΓβρ- 
ιάβιη ραΐΓβΐΏ ίη οοηνίνίο νβΓύβΓβδδβ ιι3γγ9(ιιγ, χαπειτ ^φλα 
κααπόόεί γ,οίηνιγε καπέ^λφεν, ρβΓβ^βαηΙβ βχοο^ίΐΗΐυιη ββΐ, 
αΐΏ δΐΓ6ρ8ί9(ΐ68 ποπ ίθΓΐηθ811$ ρα6Γ δίΐ, .^(1 δβπβχ άβΟΓβρίΙαδ. 
ίδΐίΐϋΐο ί^ίΙιΐΓ ν6Γΐ)0 ^φλα<, φιο βϋβιη Ρίη(1απΑ5 υβυβ ββΐ νιιίαβ- 
ιιάί δί^ηίίιοβίίοηβ Νβιη. 10, 128., ξΓάΎΪ βρίίδδίιηοφίβ νοοαΒιιΙο 
ίάίρί ίαοίιιιΐδ 8ί^υίΓΐ03ΐιΐΓ, οιιί βΐίαιη ρΓΟχίιηα \Βή)Ά Λαράνοια 
νάγε ννμ,φίους φρενώλε^ς ορίίιηβ εοανβηίαηΐ: Π3ΐη ν6Γΐ)ο 
νάγε 3ΐΙ\ιάΊΐ\ΐΓ 3(1 ανμμίξίν νβΐ αννονϋίαν. ΟοηβΙηιοΙίο «α- 
αι νβΓύοΓυιη 8ίο 68ΐ ίη8ΐί1ιΐ6η(ΐ3 , οατε ματρος αγναν απείρας 
)θνραν ϊφΧα^ ίηΐ6Γρο8ίΙίδ βχίΓα ουηβίΓυοΙίοηβιη , β^ΓβοΙιιβ 8ί- 
ιίϋεαικίί €3υ883, 3ε6αδ3(ίνί8 ^ίζοίν αίματόεαααν , ςαί ίΓβςιιβηδ 
ι ΙίύβΓίοΓ 3θοαδ3ΐίνί υδΐΐδ, νβίαΐ Α^αιη. 225. ί'τλα δ^ ουν 
'ηηρ γενίύ^αι ^νγατρος , γυναικοτΐοίνων πολέμων αρωγαν 
ϊί προτείείοί ναών, Νηιώ (ΐαο(1 8θ)ιο1ί38ΐ36 ρΐ30ΐιί(, ρΗΓϋοί- 
11Π1 βηείροίζ ρβΓ 1ιγρ6Γ])3ΐοη βηΐβ αρουραν οοΠοοβΙυιη βδδβ 
ιιιιη αηΐβ ζίζαν αίματόεασαν ροηί (ΙβΒυβηΙ» βίδί ββη ροδδβ 
ιη ηβ^βιη, φΐιιηι ΑβδοΗγΙαδ, Ρίπάπηίδ βΐϋςιιβ ροβίαβ ν6Γΐ)<ι 
βρβ ιηίηδ 1110(118 ΐΓ3ί606ηη(, (αιηβη 3ΐΐ6Γ3 τβΐΐο ρρπβδΙβΓβ νί- 
Ιατ, ΙΙοβΙ δά νοΓΐ)3 ρίξαν αΐματόεαααν νβΓϋαιη αηείρας οο^ί- 

ηάΟ ΚρΙβ Γ6ρ6(3ΐΐ1Γ. 

V. 807. φρονονβα νυν ακονΰον, ΟΙδίηον τό^ος] δίο 

(ΙβΧ, δβΐΐ δΙίρβΓδΟΠρΙΟ 3ΐ) ΟΟΓΓβΟΐΟΓβ γίνος^ ψ1\ 3ηίΐΙ13(1νβΓ(6Γ3ΐ 

108 Οεάίρί βΐίοδ ηοη ροδδβ ηιιιηβΓΟ δίη^υΐβπ τόκος άβδί^ηαπ» 
ά ηοη νΜ6Γ3ΐ ΑβδοΗγϊιιιη τόκω δοηρδίδδβ» 3(1 ({ΐιοά ΓβίβΓυηΙαρ 
υχίηια ηυηοϋ νβΓΐ)3 ουδ^ αμφιλέκτως μην κάτεΰποδημένοι^ 
(τβ δίοδίνβ αατεαποδημένω 80Γψ8α ΑβδοΗγΙαδ, ροδΙ ίηΙβΓροδίΐ3 
:γ1)3 οΗοπ οΤ 'γώ τάλοιινα, μάντις είμϊ των κακών ^ ψιϊ 
ιάίΐο 06(1ίρί δΙίοΓοπι ηοηιίηβ ηίΐιίΐ Βοηί δΐΐ8ρίθ3(υ3 ηαηοϋ ογ3- 
ΐηεηι ίηΙβΓΓϋοαρίΙ. Ιη νειΒίδ ρροχίπιίδ ν. 810. ίκεΐ^ι, κηλ^ον 
Ιβΐίοί άβΙ^βΙιΐΓ 6ίαδ(ΐ6ηι οοΓΓβοΙοηδ οοηΙβοΙιΐΓββ. Ν3Πΐ ίη οο(ϋθ6 
ιηαηυ ρήηια ίκει^ί, κεΐο^ον δοηρίαοα, δυρβΓδοπρΙο 3 οοΓΓβο^ Ι,ΧΙΙ ΡΚΑΕΚΑΤΙΟ. 

.ηλ. 
ΙΟΓβ ηλ^ 810, κείβϋ•ον, ςαί ραυίΐο Ιο1βΓίΐΙ)ίΗυ5 έκΒία ίκνείύ^ον 
$οπ1)6Γ6 ροΐαΐδδβΐ. Α(1 0Γ38ίη ςυο(1 αΙΙίηβΙ αϊ) οοΓΓβοΙΟΓβ ίΠα- 
(απ), 81 δίιηοηίάβδ ΑιηοΓ^ίηυδ 3ρυ(1 ('ΙοηιεηΙ. Αΐβχ. Ραβά. 2. ρ. 
207. βΐ Αΐ1ιβη3βιιιη 15. ρ. (590 ο. δοπρδίΐ κηλειφόμην , ηοη δβ- 
€[ΐιίΙαΓ ροβίβιη ΑΙΙίοαιη κηλ&ον άίοΙιίΓυιη ίαίδδβ. ρ ρ: κ 8 Α Ε. 

ν. 345.-349. Ρϋ8ΐ ηαηοϋ (Ιβ οΐ&άβ ΡβΓδΒΓίιιη ιΐΗΓΓαΐίοηβιη» 
€[ηβ6 £ηίΙυΓ ν6Γΐ)ί8 

(χλλ' α)^£ δαίμων τις κατίφϋ'ειρε ΰτρατον^ 

τάλαντα βρίοας ουκ Ιΰορρόπω τύχτ}, 
ΙΓ68 ίη οοάίοβ δβςιιυηΙυΓ ΥθΓδυδ, ρραβΓιχίδ ςιιαβ ρβΓδοηαηιιη 
νίθ68 ίικίίοαηΐ Ιίηβοΐίδ, 

— &εοΙ πόλιν ύωξουαι Παλλάδος ϋ'εάς, 

— ίτ' αρ' Ι^θηνών Ι'στ' απόρθητος πόλίς; 

— ανδρών γαρ όντων ερχος ίβτίν άαφαλές, 

φιϊ ςυοιηο(1ο ίηΙβΓ ΑΙοδβαιη βΐ ηυηοίαιη (Ιίδίηύαβικίί δίηΐ (Ιίδ- 
οβρίβηΐ 6(1ίΙθΓ6δ. ΑρβΓίυιη οδΐ ροδΙ ηυηοϋ (ΐυαβ δαρΓα αρρο- 
δαί νβΓΐ)3 Α(038&ιη ςυββΓβΓβ (!β1)βΓβ, Ιτ' αρ' ^Αϋ'ηνών ϊατ 
απόρθητος πόλις , ΓβοΙβςυβ ίη εοιίίοβ ροδΙ πόλις δί^ηαιη ροδί- 
(τιιη 6886 ίηΐ6ΓΓ0^3η(1ί, ηηηοίιιιη νβρο ΑΙοδδββ ΓβδροικΙβΓβ, ^εοϊ 
πόλιν ύωζονΰί Παλλάδος ^εάς' \ ανδρών γαρ όντων ίρκος 
έατίν άαφαλές, ίηΙβΓ φΐοδ (Ιιιο νβΓδίιβ ηοη δ&Ιίδ εβιΐδδαβ βδΐ υΐ 
αηυηι Α(08886 νβΓδίιιη βχοίάίδδβ ριιΐβπιυδ , οιιι ηιιηοίαδ Γβδροη- 
άβήί νβΛίδ ανδρών γαρ όντων ί'ρκος έΰτϊν αΰφαλές, ΑρΙίδ- 
81016 νβΓΟ 6ΐ οοηνβηίβηΙβΓ Γβ^ίηββ (Π^ηίΙαΙί Ιιοο ίηδϋΐαίΐ Αβ- 
δοΐιγίϋδ υΐ Αίοδδβ ρβιιείδ ΙαηΙαπι νβΓΐ)ίδ ςυδβΓΗΐ, Ιτ' αρ' ^Αϋ^- 
νών ^6τ ά%όρ%^τος η6λις\ Ιβαάβδ νοΓΟ Αΐΐιβηβπυιη ηαηείο 
Γ6ΐίη(|ΐΐ3η(ιΐΓ , ςυβιηβάηιοάυηι ίη οοΠοςυίο Αίοδδαβ 6ΐ οΗοπ 231 
— 245. — ιι1)ί Αίοδβαιη γ6γιιπι ΑΐΙίοβΓϋπι αάβο ίρηηΓαπι ίιηχίΐ 
αΐ βχ οΙιΟΓΟ ςιιαβΓβΙ %ου τάς ^Α^νας φαΰϊν ίδρύα&αι χ^ονός ; 
— οπιηίδ ΑΐΙϊβηβΓυηι Ιβιΐδ οΙιογο ΓεΙίηςιιίΙιΐΓ. ΟβΙβΓαηη ΓβδΙίΙαΙο, 
ιιΐ ίβεί ίη 6(1ίΙίοη6 ΙβΓίίβ α. 1857., ρβείο νβΓδυαπι ΟΓίΙίηβ Ιιοο 
ϋ[υοςιΐ6 ΙιιεΓαπιιΐΓ ιι( Αΐΐιβηβπιηι υΓύδ ρπηααπι ηοηιίηο δαο, ^βίηάβ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. Ι.Χ1ΙΙ 

ηόλις Παλλάδος ^εάς ΗρρβΙΙβΙιΐΓ, (^αυιΐ ΓβΙίοηί ιΐδαίςαο Ιοςαβικίί 
ηΐϋξίδ οοηνβηίΐ ςιι&ιη οοηΐΓ&ηαηι. 

V. 532 -τ 583. 633 -- 680. Η3βο οβΓίηίηα βχ1ιί1)αί υ Ι βωβη- 
(Ιαηάα 6886 ο^ΙβηιΙβΓαιη ίη ΙιβαΙδοΗϋ ΡΜΙοΙο^ο α. 1859. νοί. 13. 
ρ. 458 — 495. ιι1)ί ({αάβ άϊχϊ βαιηιιιαίίιη Ηοο Ιοοο ΓβρβΙαηι. Ρπα$ 
οαπηβη α ςυαΙΙαοΓ ίηοίρίΐ δγβίβιηαΐίδ βηβραβδϋοίβ, ({αοηιιη ρπιηο 
ςιι&βηΙαΓ ({αΐά Ιυνβιη ιηονβήΐ αΐ Ρ6Γ83Γυιη βχβΓοίΙαιη Ιαιη 
ΓυηβδΙα οΐβάβ ρβτάβΓβί, ΒΒοηηάο ΙβΓίίοςυβ πιοθγογ άββοήΜίαΓ 
ίη ςαβίΏ ιηβίρββ εΐ αχοΓβδ ΡβΓδαπιιη. ι]υί νβΐ ίη 16γγ3 νοί ίη 
πιατί ρ6Γί6ΓίηΙ, οοηίβοΐαβ 8ίηΙ, ςη&Γΐο οΐιρπ ίρ8ίιΐ8 (ΙοΙογ βχρή- 
πιίΙυΓ. ΗοΓαηι 8γ8ΐ6ηΐ3ΐηηι ίρ8υηι ΓβΓβ ίηίΐίυπι 68ΐ οοΓΓυρΙαηι 
ίη οοίϋοβ Μβάίοβο, ώ Ζεϋ βαΰίλεν, νυν Περαών | — οτρατίάν 
ολέαας \ άύτν το Σούαων — τιεν^ει δνοφερω ϋατέκρυψας^ 
νβΓδα ρήηιο (ΙβίβοΙο, ςιιβηι Τϋπΐ6ΐ)α8 ίη8θί(6 βχρίβνίΐ» αλλ' ω 
Ζεϋ βαΰίλεϋ νυν Περαών^ αΐϋ μ,εν ρο8ΐ νυν ίηδβή νοίαβηιηΐ, 
ηοη 86η(ί6ηΐ68 αίΓοηιςυο ρπΓΐίοαΙβιη ίηυΐϋβπι ββδβ. ΚβδΙίΙιιί 
ω Ζεϋ βαύίλεϋ^ τίπτε ΰυ Περαών — , (Ιβ ςαο νίιΐοηάα ({ααβ 
άίχί ίπ Ρίιίΐϋΐο^ο ρ. 467. 

V. 537. άμαλαΓς χερβι] Οοιίβχ απαλαΓς^ φιοά αΐϋ απα- 
λαις νβΐ άταλαίς δοηρδβηιηΐ, ςαοΓαπι πβαΐΓϋπι οοηνβηίΐ ρρο- 
νβεΐα 36ΐαΐ6 ηιιι1ί6Γί1)α8 , (^υαΐβδ εο^ίίβηάαβ 8υηΙ ηιαίρβδ οαβδο- 
ηηη. ΗβοίΗΠΐ δεπρΙΠΓ&πι άμαλοίΐς ρββίίΐυίΐ €. Ρπβηυδ ίη Μαδβο 
Ηίιβηαηο 3. 1850. νοί. 7. ρ. 224. δΙο Ειιτίρίάβδ ΗβΓβοΙ. 70. ίδετε 
τον γέροντ' αμαλον έπΙ τΰέδφ χύμενον. 

Υ. 543. λέκτρίον] Ιη 3ρο^Γ3ρΙιί8 ρΙαρίΒαδ τ' βάάίΐιιη], ςιιο 
ηοη οριΐδ, ςαυηι άιιο ρ3Γ(ίοίρί3 6ΐί3ηι δίηβ οορηία ροηί ροΐα• 
οήηΐ, ϋΐ ίηΓΓΗ ν. 600. ποδός ευμαριν αείρων, | βαύίλείου τι^ 
άρας φάλαρον πιφαύβκων. 

V. 545. γόοι^ άχορέΰτρις'] Οοάβχ γόοις ακορεΰτοτάτοίς. 
ϋοΓΓβχίΙ Ρηβηαδ. ΙηΙβρ Υ6Γ8αηι ρΓΟχίηιυπι καγω δε μόρον των 
οίχομίνων βΧ δ6€[η6ηΐ6Πΐ αίρω δοχίμως ηολυτζεν^η ίηάίεβνί 
αηίαβ νβΓδαδ (ΙβίβοΙυηι ρρορίβρ Γ3ΐίοη68 ίη Ρΐιίΐοΐ. ρ. 469. 470. 
βχροδίΐαβ. ν6Γΐ)3 ςιΐ36 βχοίίίβηιηΐ Ιΐ360 ίβΓβ ίυίδββ νίάβηίιΐΓ, 

φρενός ίχ φιλίας Κρηνών τιαιαν*^ 
αΐ Ιη Α£[3πι. ν. 1491. αίχίΐ φρενός Ιχ φίλιας τί ηοτ εϊηω\ 

ΡγΟΧΙΠΙΑ 8ΐΓ0ρ1ΐ3 οίΐΟΓΙ V. 548 557. 810 80ηρΐ3 68 1 ίη 00^00 

Ηβάίεβο ^^ΣΓί ΡΒΑΒΓΔΤΙΟ. 

νυν γαρ δη τΐρότζαβα μϊν ΰτίνΗ 

γάι άαίοίΟ ίκκενουμένα. 

ξέρξηΰ μεν γαρ ηγαγεν ποποΐ^ 

ξέρξηα δ* ατΐώλεαεν τοτοΓ, 
5 ξέρξη<ί δϊ Ίίάντ ε%ύ6πε δνβφρόνηο 

βαρίδεΰ τε ηοντίαί, 

τΐ ποτέ δαρεΐοα μ^ν ου 

τω τοτ αβλαβηα ί%ην 

το^αρχοο τΰολήταια 
ο 
10 αουΰίδεβ φίλοό ακτωρ. 
<ιη(ί8ΐΓ0ρ1ι& ν. 558 — 567. 

ηεζούα τε γαρ καΐ ^αλαααίουβ 

αΐ δ^ ομότντεροι χυανοίπιδεβ 

ναεα μίν αγαγον ποτιοΐ, 

νάεβ δ άτνοίλεβαν τοτοΓ, 
15 ναεΰ τνανωλί^ροίΰίν ίμβολαΐΰ, 

δια δ Ιαόνων χεραα 

τντθά ί' ίχφνγεΓν ανακτ 

αύτον ώβ άκούομεν 

^ρηικηβ αμπεδιηρείΟ 
20 δυΰχεφίρουα τε κείεύ&ουα. 
δίΓορήα ββοαηάα ν. 508 — 575. 

τοί δ* αρα ηρωτόμοροι φευ 

λείφϋ-έντεα ηροα άνάγκαν ηϊ 

ακταβ αμφι%υχρείαθ, 6ά, 

ατενε και δακνάξου^ 
25 βαρύ ί' αμβάαΰον ου 

ρανί αχη. οα, 

τείνε δΐ δυΰβάϋκτον 

βοάτιν τάλαιναν αυδάν, 
8ΐ δηΙίδίΓορΙια ν. 576 — 583. 

γναητόμενοί δ^ αλί δείνα φευ 
30 ΰκύλονταί πρού άναυδων ηΐ 

παίδων τάΰ αμιάντου• οά. 

πενθεί ό' άνδρα δόμοστερτ^α'ϋ^ 

τοκψα ί' απαιδεύ Ιραδαι ιιονιαχη οα Ι ΡΕΑΕϊΆΤΙΟ. Ι,χν 

35 δνρόμενοί γέροι/τεα 

το ηοίν δη κλνουαιν αλγοα, 

V. 1. ννν γαρ δη πρόπαΰοί] ΟοΓΓβχί ιιΐ ηιβίΓαιη βΐ δβηίβη- 
113 ρθ8ΐιιΐ3ΐ)9ΐ η γαρ πρόπααα, Μίηιΐ8 ρΓθΙ)3ΐ)ίΙο ννν γαρ 
πρότνααα, 

V. 2. ααίας] ΑοοοηΙυβ οοΓΓβοΙαβ ίιι 3ροβ^Γ3ρ1π8. ^Ααιάς. 

V. 3. ηγαγεν"] Ρογπιειιι Οοποηπι αγαγεν^ Ίπϊγά ν. 13. βΐίαιη 
ίη οοάίοβ 86Γναΐ3ΐη , ΓβδΙίΙυίΙ Β1οιηΓΐ6ΐ(Ιυ8. ΡΓαβεβάβηδ γαρ άο 
Ιβνί ουιη ΡοΓδοηο βΐ ποποι Ιύο βΐ ν. 13. ίη τοτοι ιηοΐανί. 

V. 5. ξίρξης δΐ %άντ ίπέβπε δυΰφρόνως] Εωβηιίανι το 
πάν χ ίπίατνε δυαφόρως. βιιϋΐαίο ^ερ^ς: άβ φιο ρΙαΓί5υ8 (Ιίχί 
ίη ΡΙιίΙοΙο^ο ρ. 471. 472. 

V. 6, βαρίδες τε ποντίαι] Υογ» 80ΓίρΙυΓ3 βαρίδεαΰι πον- 
τίαις^ ίη 9ρο^Γ3ρΗί8 ςτιίύαδάΗη) τβδίίΐυΐα, 68ΐ ίη 6(1. Αΐάίηβ οΐ 
8θ1ιοΙίί8 ΒγζΔηΙίηί8. 

V. 7. τΐ τΓοτί] τίπτε ΓβοΙβ ίη αρο^ΓβρΙιο υηο. 

Δαρείος] Ηαίο ηοπιίηί ίη αηΙίδίΓορΙια ν. 17. Γββροηιΐοΐ 
έ%ψυγεΐν^ βχ φΐο οοΐΐί^ί ροΐβδί Αβδοΐιγίαηι βΙΙβΓΑ υδΐιιη 6886 
ίορηια /ίαρι,άν^ £[υ3ηι ΓβδΙίΙαί : (Ιβ £[ΐΐ3 ίηΓΓβ άίεβΙυΓ ρ. ΙιΧνίΙΙ. 

ο 

V. 10. βοναίδες] ΰοναίδες ηοη ίη ϋουΰίδος βδΐ πιιιίβηίίαπι, 
ςαοά οοΓΓβοΙΟΓ δαρβΓδΟΓίρΙο ο ίη(Ιίθ3νί( , 86(1 ίη Σουαίδαις^ φιοά 
Γ60ΐ6 ΐ6(^ίΙαΓ ίη 3ρο^Γ3ρΙιί8 (ΐυί1)ΐΐ8(ΐ3η3. ΡοδΙ αχτωρ, φιο δίΓο- 
ρ1ΐ3 £ηίΙυΓ, €οη]η)3 ροηβηίίαηι, ΟΓβΙίυηβ ίη 3ηΙί8ΐΓορΙΐ3 οοηΐίηα- 
3(3, ςυοά 1ηΐ6Γ(1ιιπι 8ί1)ί ρβΓπιίδίΙ Αβδοΐιγίιΐδ, νβΐυΐ ίη δαρρί. 
ν. 581., ιιΒί δΐΓθρΙΐ3 βηίΐαπ γβΛίδ γείνατο ηαΐδ^ άμεμφτ}^ νβπΜδ 
Γ6ΐί(}ΐιί8 ίη 3ηΙί8ΐΓορΙΐ36 ίηίΐίο 86^ιΐ6η1ί])υδ δί αΙώνος κρέων 
ατίανοτον, 

V. 11 — 16. ηοη δοΐιιηι 3ΐ) 1ϋ)Γ3πί8 οοΓΓαρΙί, 86(1 βΐίβπι 3ΐ) 
00ΐΤ60(0ΓίΙ)ΐΐ8 3ΐ)8αΓ(ΐ6 ίη(6Γροΐ3(ί Ιβ^ϋηΙαΓ ίη οο(1ίοβ. V. 11. 
ηεξονς τε γαρ κάί ^αλαΰαίονς ρ3Γΐίευΐ3Πΐ γαρ , €[υ36 3ΐ)6δΙ 3ΐ) 
3ρο^Γ3ρ}ιο ΥβηβΙο 6ΐ 6(1ίΙίοη6 Α](ϋηα, Γ6εΐ6 (Ιβίενίΐ εοΓΓ60(θΓ 

Π)6(Γί ίη(Ιίείθ, 86(1 ηοη 3ηίπΙ3(1ν6Γ(ί( (ΙπΙίνΟδ 6886 Γ68ΐίΙΐ16η(1θ5 

πεξοΐς τε καΙ ^αλαΰαίοις^ ψΐΛβ γβρύα ευπι ρΓ36ε6(ΐ6ηΙίΙ)ΐΐ8 εο- 
η36Γ6η( Σουαίδαις φίλος ακτωρ : (16 ({αο (Ιίχί ίη ΡΗίΙοΙ. ρ. 474. 
V. 12. αί ί ' οοιταρίτιπι βδΐ 6Χ νυν δ\ ψχοά ορροδίΐυπι 68ΐ βυ- 
ρβποπ (ν. 7.) μίν — τότε. Ταπί ομότντεροί^ ψιο πιείΓαπι νίοΐ3- 
ΙιΐΓ, Ιοεο βΐίεηο ίΐΐαΐυπι 68δ6 ρ3ΐ6ΐ. Εο Ιιίηε ΓΟίηοΙο ν6Γΐ)3 γ6- 

Αθ8θ1ΐ}τ1ν8 β Ι,Χνί ΡΕΑΕΕΑΤΙΟ. 

ηαβηβηΐ νυν δί ίΐυανοίηίδες ^ νβΓδϋ (ΙίηιβίΓΟ άα&1)α8 δ7ΐ1&1)ί8 
(ΙβΓβοΙο, φΐ98 δΐιρρίβνί &(1(1ί(ο &οαί, υΐ Απδίορίιβηβδ Ες. 554. 
(ΙίχίΙ 

καί κνανέμβολίΗ ϋΌαΙ μιΰϋΌφόροι τριήρεις. 
ΥβΓδίΐδ 15. νάες τνανωλέϋ'ροι,βίν (πανολέ^ροίΰιν ρτ, Μθά.) ίμ- 
βολαίς ΒΪ) 00ΓΓ6010Γ6 ίηίβρρυΐαΐαδ ββΐ, ηοη αηίιηβάνβΓίβηΙη Ιιιιο 
ΓβίβΓοηάιιιη 6886 βίϋβαίνυιη ομόητεροι^ άβ ψιο ιηοάο άί66ΐ)9ΐΏ, 
80Γί1)6η(1υιη(ΐα6 ομοπτέροίύιν ίμβολαΐς , 8ΐιΙ)ΙβΙο νάες, ομοητέ- 
ροιαιν ϊάβτη 68( ςυοά ομοχρόνοις^ ψΐΆΐη βί^ηίβοβίίοηβιη ίηΙβΓ 
αΙίβ8 οηηυΐβνίΐ Η68γο)ιίυ8, ομόητεροί : ομοωι, ομότριχοι , θ|ΐιο- 
χρονοί^ αδελφοί^ ηλικες^ ομον ηυξημένοι.. (3ϋ36 ίηΙβΓρΓ6ΐαΙίο- 
η68 ρβιΐίιη αά Ιιαηο Α6δ6ΐιγ1ί Ιοουιη βρβοΙβΓβ νίίίβηΐυτ , ρΑΓίίιη 
βά άαο αΐίοδ, Οΐιοβρίι. ν. 175. χαΐ μην οδ^ (ο βόΰτρνχος) έατί 
κάρτ* Ιδεΐν ομόπτερος^ βΐ δαρρί. ν. 224. ίν άγνφ ί' ΐΰμος ως 
ηελειάδων | ίξεα&ε κίρκων των ομοτντέρων φόβω, 

V. 1β. δια δ^ ϊαόνων χέρας! ΟρΙίιηβ οοΓΓβχίΙ Εη^6ηΐ8 
αϊ τ ^Ιαόνων χέρες , ηίβί ςιιοίΐ ηδ 'ΐαόνων χέρες 8θτίΐ36Γ6 4β- 
1)6ΐ)3ΐ , ιι( 08ΐ6η(1ί ίη ΡΙιΠοΙ. ρ. 476. 

V. 17. τυτ^ά δ^ Ικφνγεΐν ανακτ αντον ως ακούομεν"] 
Ργο αντον ως οοιτβχί αντόπονν^ άβ φιο άϊχϊ ίη Ρ1ιί1ο1ο§[θ ρ. 
476. 477. Μβιη αΐίίδ νβΓΒίδ ϊηΐτΆ άιάίχιτ ν. 734. μονάδα δε Βέρ- 
ξην ίρημόν φααιν ον ηολλών μέτα \ αΰμενον μολεΐν γέφυραν 
γαΐν δυοΐν ξευκτηρίαν. ναΙ^αΐ96 80ΓίρΙυΓ86 νίΐίυιη αηίιηαά 
ν6Γΐ6Γ3( Ραιιννίυδ , ςιιί αύτον εΐβακονομεν εοηίβοίΐ ηοη ββηΐίβηβ 
εΐβακούομεν Ιιυίο Ιοοο π)ίηιΐ8 αρίαπι 6886 (|υαηι ν6Γΐ)υπι βίπι- 
ρΐ6ΐ άκούομει . 

V. 20. δνβχίμονς ρΓΟ άυσχειμέρονς Γ68ΐί1ιιί( Αρηαΐάαδ. 

V. 21 — 35, ν6Γ36 (ϊυ3Π1 Ηίδ ν6Γ8ίΐ)α8 Γ68ΐί1υί 80ΠρΙΐ1Γ36 

Γ&Ιίοη68 Γ6(1(]ίάί ίη ΡΙιίΙοΙο^ο ρ. 477 — 481. Ιηρηηιΐ8 πΐ6ΐηθΓ3- 
1)ί1ί8 νβΓδυβ 33. 60ΓΓυρ(6ΐ9 68(, υΒί 1ί(6Γ36 έρα, ψΐΆβ ίη οο(ϋ6θ 
3ηΐ6 δαιμόνι αχη Ιβ^υηΙαΓ, αϊ) 60γγ66(ογ6 βΐίςυο ΒγζαηΙίηο α1)- 
8υΓά6 ίη ^ρρανται η)ΐιΐ3(36, ηΐΐιϋ βΠυά βυηί ςυ3Π] βάβεΗρΙιιηι 
οΐίηι ίη ηΐ8Γ^ίη6 ν6Γΐ)τιηι ίρροναι^ ψιοά ν. 24., ιιΙ)ί (Γ68 αηΐβ 
ΰτενε 8γΙ1α1)86 (ΙβδίάβΓαηίυΓ , ίη86Γ6η(1υη) 6Γ3(. ΡΓθχίπΐ6 αϊ) ν6Γ0 
&])Γιιί( Β1οπ)6β1(1υ8 ςυυπι ^ρροντες 6ογπ^6Γ6( ίά£[α6 ίρ86 ςιιοςιιβ 
3ηΐ6 ΰτένε ίη86Γ6Γ6ΐ. 

Νοη πιίηυβ ηιαίε Ιΐ3ΐ)ί1υπ) 68( ρροχίπιαπι οβΓΠίβη οΐιοή ν» 
632—680. ήα δΟΓίρΙυπι ίη οοάϊοβ Μβάίοβο ΡΚΑΕΒΆΤΙΟ. I^XVII 9/ ^ αΪ6ί μοι μακαρίταα 

Ιβοδα£μ(ον βαΟίΧεύβ 

βάρβαρα ΰαφηνη 

Ιέντοβ τα ηαναίολ* αΐ 
5 ανη δύα^ροα βάγματα, 

%αντάλαν αχη όιαβοάΰω 

νερϋ'Βν. αρα κλνεί μου; 

αλΙα ΰν μοι γα τε καΐ αλλοί 

χϋΌνίων αγεμόνεύ 
10 δαίμονα μεγαλαυχή 

Ιόντ^ αΐνέϋατ^ ίκ δόμων 

ηερύάν ύονΰίγενη &εόν, 
ε 

ηίμτΰεται δ^ ανω οΐον ουηω 

ηεοαίύ αΤ ίκάλνψεν, 
15 ι) φΙλοΰ ανηρ, η φίλου οχΟοΰ, 

φίλα γαρ κέαευ&εν η^, 

^Αΐδωνεύΰ ό' αναπομη'όα 

τΐοα ανείη. αϊδωνεύΰ 

δαρεΐον^ οίον ανακτά δαρείαν ηέ^ 
20 οντε γαρ ανδραΰ τΰοτ αηόλλυ 

ηολεμοφ&όροιΰίν αταιβ, 

^εομηατωρ δ ίχίκλη 

ΰαετο ηερ(5αΐ(5^ ϋ-εομ^ατωρ 

δ^ Ιΰκεν^ ίπεί οττ^ιατόν ύτίοδωηει. ηί 
25 βαλλην άρχαίΟβ βαλλην 

ΪΟί, Γκου 

ϊλΟ•^ Ιη ατιρον κόρνμ 

βον οχϋΌυ^ κροκόβαπτον 

ποδοΰ ενμαρίν άείρων 
30 βααίλείον τιηραα 

φάλαρον ηιφανακων, 

βάύκε ηάτερ άκακε δαριάν οΙ, 

άπωΰ καινά τε κλύψύ 

νέα τ αχη, 
35 δέαποτα δεαπότου 

φάνη&ι, ΰτύγια γαρ 

τίύ Ιη αχλνσ ηεηόταται. 6 » Ι.ΧνίΙΙ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

ε 
νεολαία γαρ ηδη 
χατά τνάΰ ολωλεν. 
40 βάακε πάτερ άκακε δαρειαν οΐ, 
αϊ αϊ αΐ αΐ' 

ω πολνκλαυτε φιλοΐΟί ^ανοον, 
τι τάδε δννάτα δννάτα 
τιερί τάι οάι δίδυμα διαγόεν αμαρτία 
45 πάβαν γάν τάνδε 
οι 
εξεφνντ αϊ τρίύκαλμοί 
νάεο ά'ναίίΓ αναεα. 
Ηαοο ςαο(ΐιΐ6 ηιιηε 6ΐη6η(ΐ2ΐΐ2ΐ 6χΜ1)αί τιΐ βηιβικίβηίΐα ββββ 
οδΙβηάβΓαηι ίη ΡΗίΙοΙο^ο νοί. 13. ρ. 481 — 493. Οί^ηα ηοΐαίιι ββΐ 
(Ιϋδίη 1πΐ3ΐΐ8 νβΓδίϋαδ (19. 32. 40. δίνβ 650. 664. 671.) ΓβδΙίΙϋί 
Οαπί ηοιηίηίδ Γοηηα /ίαριάν^ ίη οοάίεβ δαρειάν δοηρία, ηίδί ({αοά 
ν. 32. ΓβοΙβ ρηπιο δοπρίαιη δαριάν^ δβίΐ αϊ) οοτΓβοΙΟΓβ πιβίβ ίη δα- 
ρειάν βδΐ ιηαΐβΐυιη. Εβηάβιη δυρρα ν. 554. ρΓΟ /ίαρεΐος ΓΟδΙίΙαί, 
υΜ δγ1ΐ3ΐ)& ιηβάία ύΓβνίδ ΓβςυίπΙιΐΓ, ({ααο «Ιΐβπυδ Γοππαο ^α- 
ριάν ΐΏβηδαΓα βδΐ, υ1 ^άαριαΐος^ 63(ΐ6ΐη ίβΡβ οοηδίπηίία ίη ^άα- 
ρειαΐος οοΓπιρίιιπι, βΐ ^αριήκης δγ11α1)& δβοαηίΐα οοΓΓβρΙα άΐοβ- 
1)3ηΙυΓ, άο ςαο βχροδίιί ίη ΡΗίΙοΙο^ο ρ. 484. 485. ΗβδρίοίΙ αά 
Ηοο ο&Γπιβη ΑΓίδΙορϋαηβδ ίη Ηβηίδ ν. 1026. ιι1)ί Αβδείιγίο άίοβηΐί 
εϊτα διδάξας Περΰας μετά τουτ^ ίπιϋνμειν ίξεδίδαξα 
νικάν αεί τους άντιτίάλους^ κοΰμηΰας ί'ργον αριΰτον, 
ΓβδροηάβΙ Οίοηγβαδ 

ίχάρην γονν ηνίκ ηκονΰα περί Δαρείου τε^νεώτος^ 
ο χορός δ εν&νς τώ χειρ ώδΐ αυγκροναας εΐπεν ίανοϊ, 
\χ\λ ηκουΰα νβΐ, ςιιοίΐ ίη υηο οοάίοβ ΓβοβηΙί 1ο§ίΙαΓ, απηγγέλΰ•η 
ίηβρία δαηΐ ίηνοηία οοΓΓβοΙΟΓαηι βγΙΙβΒαδ (^υαβ βχείάβραηΐ; δυρ- 
ρίβηΐίυπι. ΝίΙιίΙ άβ Όαήο ηηηάαΐητ» ηβο, δί (ΐαί(Ι ηυηοίβίπηι βδδβΐ, 
βιιΐΟβπυδ ίρδβ 3ΐί€[αί(1 άίχίδββΐ, 6Γ3ΐ ουΓ οο ^αυάβρβί Οίοηγδυδ. 
ΑπδΙορΙΐΗηβπι νίχ βΐίαιΐ ςαίά δθπ1)6Γ6 ροΐυίδδβ ςυαπι 

ίχάρην γονν ηνίκα φάΰμ έφάνη Δαρείου τον τε&νεώτος, 
φιοά δοΐυπι οοηνβηίΐ ροΓδοηββ Οίοηγδί , οδίοηιΐί ίη Ρΐιίΐοΐο^ο ρ. 
493 — 495. α1)1 βΙίΗπι άβ ίηίβηβοΐίοηβ οοηιίοα (Ιίχί Ιανοί ^ ηυαπι 
ΐΓΕ^ίοΕβ , φΐΑ Αβδοΐιγίπδ «δαβ 6δδθ νίίΙβΙϋΓ , ιωά, ΑπδΙορΗβηβδ 
5ηΙ)δΙί(αίΙ Γίδϋδ εχείίβηάί οαιίδδα. ΡΚΑΕΓΑΤ10. Ι^ΧΙΧ 

V. 791. εΙ μ,η βτρατενοίΰϋ' ίς τον Ελλήνων χοηον^ \ 
μηδ^ ει ύτράτενμα πλεΐον ύ^ το Μ'ηδίΐΛόν'] εΐ ρθΓΐίοιιΙβιη δη 
ΐΓ3§ίοί ϊηΙβΓάυιη ουιη οοιιίαηοΐίνο εοηδίΓαχβπηΙ εΐ, $ί εοηδίΓα- 
Χ6πη1» ςυα Ιβ^β ί(1 ΓεεβπηΙ, νίχ ορβΓαβ ρΓβΙίυηι 6$1 ρ1υη1)ΐι$ 
ν6Γΐ)ί8 Ιιοο Ιοοο (ΙίδΟβρΙαη , ςαί εΐίαιη ρΓορΙβΓ ηλεΐον ν^Μβ δα- 
δρβοΐυδ βδΐ. Ιίβιη νβΙβΓβδ ΑΐΙίοί, ϋοβΐ τνλείων πλείονος πλείονα 
πλείω βΐ Γβΐίςαα άίχβπηΐ, ΐΗΐηβη πλέον ροΐίαδ £[ΐΐ3ΐη πλειον (1ί- 
χβηιηΐ» υΐ ίηοΓβάίΒίΙβ δίΐ Αεβοΐινίιιιη Ιιοο υηο Ιοοο πλέων ]) 
(Ιίχίδδβ, ςαυιη οτράτενμ^ ειη πλέον δοπ1)εΓβ ροδδβΐ. ΥεΓϋπι ηβ 
Ηυο ςιιίάειη ΑβδοΗγΙαδ νΜβΙιΐΓ δοπρδίδδβ, δεά μηδ^ εΐ ατράτευμα 
πλη^νοί το Μηδίκόν, οαί βάδοηρίυπι ΓιιίΙ ^Ιοδδεηια πλέον είη, 
ροδΙίΏοάο ίη πλεΐον τ} ιηαΐαίιιιη: ({αεπιαίΐιηοάϋπι ραδδίνιιιη 
πληϋ-ύνεβ&αί , οαίϋδ εδίίειη ςυββ ίηίΓαηδίΙίνί πληϋ"νειν δί§ηίβ- 
€3ΐιο βδΐ, ίπ δυρρί. 604. δήμου κρατονΰα χείρ οποί πλη^ύνεται^ 
βΥ) 8θ1ιο1ίαδΙα εχρΠεαΙϋΓ πότερον πλείονς οί ΰνμμαχονντες ημιν^ 
η ολίγοι. Αραίΐ ΑπδΙορΙιβηβιη πλεΐον δειηεΐ Ιε^ίΙυρ ΕοοΙ. 1132. 
όντων πολιτών πλεΐον η τρίΟμυρίων ^ ςυοά πλειόνων τριΰμν- 
ρίων άίοβΓβ ροΙβΓαΙ» δί πλεΐν τι η τριβμνρίων δεπΙ)εΓ6 ηοΐΐβΐ. 
Ιη Νυ1)ϋ)υδ 1295. ξητεΐς ποιηδαι τάργύριον πλεΐον το σόν, 
δοήϋβπίίαιη πλέον ^ ψιοά ΜΙοτΆνη ίη πλεΐον οοΓΓαρβΓαηΙ ρρορίερ 
ρΓαβεβάβηιία πλείων εΐ πλείονα^ ςαοπιπι ταΐίοηειη αΐίαπι εδδβ ί§- 
ηθΓβΙ)9η(. Οοπ)ρ3ΓΗη(ΐ3 οαιη Ιιίδ ςυβε Νααεί^ίαδ (ίίχίΐ δΐυίΐ. Ευπρ. 
2. ρ. 27. 

8υΡΡΙ.Ι0Ε8. 

ν. 134 — 143.=144 — 153. Ηαεο δίΓορΙΐίΐ ουιη αηΙίδίΓορΗα 
810 δοπρία εδί ίη οοάίοε Μειίίοεο . 

πλάτα μίν ονν λινορραφηΰ τε 
δόμου αλ<χ βτέγων δοροΰ 
αχίματόν μ έπεμπε ΰυμπνοιαΐύ. 
ονδε μέμφομαι, τε 
5 λευταδ σ έν χρόνωι 
πατήρ ο παντόπταΰ 
πρενμενεΐα κτίΰειεν. ^έλονΰα ί' αν Ο'έλονΰαν αγνά 
μ έπιδέτω δ ιού κόρα Ι,ΧΧ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

Ιχονΰα αε^ν Ινύηι αΰφαλέύ, 

ηαντί δΐ ΰ^ένβαί διωγμοίΰί 

δ^ ίίΰφοίλίας 

αδμηταβ άδμητίχ 

^νΰιοα γενεΰ^ω, 
Ηαβο ηιιηο βιηβηιΙαΙΗ 6ΐ1)ί])αί ιιΐ ρΓοροβιιβΓ&ιη ίη Ρ1ιίΙοΙο§[θ 
νοί. 13. ρ. 465. 3ά(ϋ1ί3 3ηιιοΐ2(ίοιιϋ)α5 ρ. 495 — 498. 

V. 198. ΙίΒβΙίχϊτ ίη οοάίοβ Μεά. το ^ι^ μάτοίίον εκ μετώηω 
ΰωφρονών \ ϊχω ηροΰοίπων όμματος τταρ ηαύχον^ ιιΒί μετώηω 
ηίΜΙ βΐίυά 68ΐ ςυ^ιη μετώηων^ ΜΕΤΩ<ΠΩ> οΐίιη δοπρίαιη οαΗΐ 
Ιίηβοΐα , ςαα ΙϋβΤΆ Ν ίη Ιίύήδ αηΐίφΐίβ δί^ηίβοαίιιτ. Οαο ηοη 
3ηίπΐ3άν6Γ30 ΡθΓ8οηυ8 ίηάί^ηαηι 8ΐιο ηοηιΐηβ οοηίβοΙιίΓΗΠι ΓβοίΙ 
ίκ μετωποαοοφρόνξον ϊτω τνροβώπων , αάΐβοΐίνο ύοίο μέτωπο^ 
ΰωφραη/^ ςυοά ΙαηΙο ίηβρίίαβ βδΐ φΐυηι 860[αΑΐιΐΓ ττροιτωτταη/. 
Νοη οοπιπιίδίΐ Ιιοβ ΑββοΗγΙιιβ , ς[ΐιί δοηρββΓαΙ ^υοά β^ο ΓββϋΙιιί, 
ΓβιηοΙο ^1ο$86ηΐ3ΐ6 μετώηων αωφρόνων^ 

το μη μάται,ον δ ίκ ΰεΰωφρονιΰμένων 

ϊτω ηροΰωποαν όμματος παρ ηΰύχον^ 
βρίίδδίηιο νοοβίιαίο υ8υ8, ςυαηι Οαηααδ ίη ρΓββοβάβηΙίΒαβ νβΓ- 
8!1)υ3 £1ί&1)υ8 Άξβηάϊ άίοβηάΐςαβ ρραβοβρία άβάβήΐ. Ου&β βπιβη- 
<1αϋο ηοη ηιβ^ηο 13])0Γ6 ηιίΐιί οοηδίίΐίΐ , ς[υιιηι & ροβία Ιρβο 
άυο1)υ8 βΠίδ ΙιυίυΝ ΓαΒαΙαβ Ιοοίδ ς[αα8ί άί^ίΐο πιοηβίΓαΙα 8ίΙ, ιιΜ 
3ίά ρΓΗβοβρΙα ρΗαδ αϊ) 86 (ΙαΙα ΓββρίοίΙ Οβηαυδ, ν. 724. 

αλλ ηαύχως χρη και ΰεΰωφρονιαμένως 

προς ηράγμ δρώαας τώνδε μαμελειν ϋ'εών, 
βΐ ν. 992. 

καΐ ταϋτα μεν γράψεΰϋ'ε προς γεγραμμενοις 

πολλοίΰιν αλλοί,ς αωφρονίΰμαΰίν πατρός, 
V, 254. καΐ παϋαν αϊαν^ ης δί αγνός ίρχεται | Στρνμων] 
€οάβχ αΐδνης (βχ ΛΙΑΝΗΣ^ ί. β. αίαν ης οοΓΓαρΙιιηι , αΐ ρή- 
άβηι α1) 3ΐϋ8 68( αηίπι&άνβΓδαηι) διάλγος, Ηβοβρί 6βΓ6£[ί&η), ςυ&ηι 
βΑΐδίοΓάαδ πιβοαπι οοηιηιαηίοανίΐ, ^ΥοΓάδνν^οΓίΗί βηιβηάαΐίοηβηι 
^5 δί αγνός — , αΐ άίχθΓβηι ίη ΡΓδβίδΙ. 6(]ίΙίοηίδ Οχοηίβηδίδ 
ββοαηάάβ (ε. 1851.) ρ. XXVIII., οοΐΐδίο ΡβΓβ. ν. 497. §ίε&ρον 
άγνοΰ Στρυμόνος. 

V. 266. κνωδάλοαν — τα δη παλαιών αίμάτων μιάβμαΰι \ 
χρανϋ'εια άνηκε /«ία μηνιαΐ^ αχη"] 81ο βπιβηϋβνί οοίΐίοίδ δοή- 
ρΙτίΓαηι μηνειται ακη, Βοΐυαδ άίοίΐ δίη^αΐίδ αιβηδίΐ^υδ εαιίδδαδ ^ 
ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. Ι^ΧΧΙ 

αίοίβοβηάοηυη δοβίβηιιη οαα88α. Αϋα Ιιαίαδίηοάί πιοηβίΓα ο[ΐιοΙ- 
ιηηίδ &ΡΡ3Γ6Γ6 0Γ6(ΐ6ΐ)αηΙιΐΓ, νβίαΐ το κψος ο τους τε πα^α- 
τνγχάνοντας ανϋ'ρωηους και τους γιγνομένους καρηονς 
διέφ^ειρεν, Ιβηάβιη ρροιβοΐα θί Ηβδίοηα ρΐαοαίιιιη, ιιΐ ηαΡΓβηΙ 
βοΐιοΐ. Ηοιηβπ II. 20, 145. αΐϋςιιβ δοηρΙοΓββ αΐ) Ηβγηίο ίικίίοβίί 
3(1 ΑροΗοά. νοί. 2. ρ. 158. 'Άχη, ψχοά β5ί ίη οοίΐίοβ , 1ί1)Γ3Πΐΐ5 
ν€ΐ 03511 ίηίαΐίΐ νβΐ εχ νβΓίιίβ ρΓοχίιηίδ ν. 268. τούτων οίκη το- 
μαιά χαί Χυτήρια Ι πράξας, "Αχη (ΙίοΙαιη αΐ ΟΙιοβρΙι. 586., 
ιώί ρβηΙβΓ άβ ϋνωοάλοις 3§ί(ιΐΓ, Λολλά μεν γα τρέφει δεινά 
βειμάταν αχη — . 

V. 507. χειρι %αΙ λόγοις ύε^εν"] χειρία λόγοις ΰέϋ-εν 
\ύο1ίβη3ίή\ΐΒ ίη δοΐιβάίδ ίηβάίΐίδ. Ιίδάβιη ίη βεΐιβϋΐδ ίάβπι ίη δερί. 
ν. 480., 111)1 φτύνει οοηίΓα ιι$υαι Ιοςαβηάΐ ουηι ραΓίίοίρίο 
οοηδίηιοΐαηι 68ΐ, κόμπαξ^ ίπ άλλω^ μηδέ μοι φ^όνει λέγων, 
ΓβοΙβ οοΓΓβχίΙ λόγων. 

V. 616. αναξ Πελαύγών, Ζτινος ίκεΰΐου κότον] ^6^61)3- 
ΙυΓ ίηεΰίου 7/ηνός, ΤΓ3η3ρο$υί ρΓορΙβρ ραΐίοηβηι 8υρΓ3 βχρο- 
8ΐΐ3ΐη ρ. XII. υ1)ί 6Χ6ηιρΙί8 νοθ3ΐ)υ1θΓαπι 3ΐ) 1ί1)Γαπί8 οπβυ ροΐίυβ 
ςααηι οοηβίΐίο ΐΓ3η8ρο8ίΙθΓαηι ηοη ρ3αο3 6Χ δορίιοοίβ βΐ Εαπ- 
ρίάβ 3(1άί ρο83αηΙ. δίο 3ραά δορίιοοίβπι ΟβιΙ. Κ. 976. ΓβοΙαηι 
Γ68ΐίΙιι1 ν6Γΐ)οηιηι οΓίΙίηβηι %αΙ πώς το μητρός ουκ οκνεΐν λέχος 
με δει; ρΓΟ λίχος ούχ οχνειν, \ώί διορϋ•ωτης οοάίοίδ Μβίΐίοβί 
ηοη 3ηίιη3(1ν6Γ80 1ί1)Γ3ηί ίβρβιι λέχος ίη λέχτρον ηιυΐανίΐ. Νοη 
ηιίηαβ οβΓίαηι 68( δορίιοοίβπι ΑηΙί^. 1115. πολυώνυμε Καδμείας 
νύμφας άγαλμα , ]}Γβη ({036 ίη 3ηΙί8ΐΓθρΙΐ3 68ΐ 8γ1ΐ3ΐ)36, <5ε δ^ 
υπέρ διλόφοιο πέτρας ατέροψ οπωπε^ ηοη 8ίη6 αΙΐ3 ηβοβδβίΐαΐβ 
Ιοηββηι ορρο8ΐιί886, 86(1 80Γίρ8ί886 ςυο(1 Νααε1(ία8 ηαρβΓππιβ τβ- 
βΐίΐαίΐ άγαλμα νύμφας. 

V. 749. Αβ^γρίίοΓηηι 83ΐ6ΐ1ίΐ68 , ςαί 03η3ίά65 3ΐ) ΑΓ^ίνίδ 
8ίηΙ ΓβρβΙίΙαη, Ιιίβ ν6Γ])ί8 θύ οΙιογο άββοηύιιηΙαΓ ίη 8ΐΓορ1ΐ3, 

δουλόφρονες δε χαι δολιομψιδες δυβάγνοις φρεΰΐν — 

€1 ίη 3ηΙΐ8(ΓθρΙΐ3 ν. 757. 

περίφρονες ί' άγαν ανιέρω μένει μεμαργωμένοι — 

Μ&ηίΓ68ΐαηι νβΓβαδ 8(ΓορΙιίοί νίΐΐυηι δβϋδ ΙβνίΙβΓ εοΓΓβχβηιηΙ 
βάίΙΟΓββ δολόφρονες βοπύβηΐβδ, (^ιιο ΐ3αΙο1ο^ί3 ίηίβΓίατ Ευηρίιϋ 
ςιι&ηι Αββοίιγίο δίηιίΙίοΓ. ν6Γ3Π) δοηρΙαΓαιη ουλόφρονες, τβδροη- 
άβηΐβπι Ηοβηβηοο ολοόφρων, ΓβδΙίΐιιίΐ Υαΐεΐ^βη^ηυδ ίη δε1ΐ6(1ί& Ι,ΧΧΙΙ ΡΚΑΕΡΔΤΙΟ. 

ίηβάίΐίβ. €ΐη6η(]3ΐίοη6 β^^Γβ^ίβ, ςυαιη βΐίβιη Ιοη^β βγΐΐιΐ)» ίη ίηίΐιο 
νθΓβυβ αηΙίδίΓορΙιίοί αύ Αβδοΐιγίο ρο8ίΐΗ εοιηιηεικίβΐ, βίδί Ιιοο 3ΐ) 
Υαΐοΐ^βοαπο 8θίπ ηοη ροΙΟΓαΙ. Νβπι ςιΐ0(1 ηαηο ιΒί Ιβ^ίΙαρ ηΒ^Ι- 
φρονες ίηΙβΓρΓβΙίδ 68(, ηοη Αβδοΐιγίί» ςυί Ηίο ςαοςαβ ίοΓίίοΓβ 
ιΐ8ΐϋ^ νοο3ΐ)α1ο φυαίφρονες δθπρ86Γ£ΐΙ, 0[υο(1 δβηανίΐ ςαί ΙοΙ αΙίΑ 
βχ δαρρ1ίοίΙ)ΐΐ3 ΐη β1θ8δ3πυπι βααω ΓβΙΙαΙίΙ ΠβδγοΗίαβ , φναί- 
φρονες : πεφυΰημένοί τας φρένας, μάταιΟί, Ναω 8ίο ΓβοΙβ οογ- 
ΓβοΙα 68ΐ εοάίοίδ δοηρΙιίΓα φυαήφρονες πεφνΰψενοι. Εχ Υίοο, 
φνΰίφρονες &ίΐ86ΓίρΙοο[ΐιβ βί πεφυαημένοι ίθΓΐ3886 οοπιροδίΐυιη 
β8( ςαοά ηηηο Ιβ^ίΙυΓ περίφρονες, 

V. 77β — 783. = 784 — 791. 792 — 790. == 800 — 807. Ηαβ 
δίΓορΙιαε βΐ βηΙίδίΓορΗαβ βίο δοπρίΗβ Ιβ^υηΙαΓ ίη οοά. Μ6(1. ηοη 
>(ίη6 ηιυΐΐίδ δΟΓίρΙΰΓαβ νίΐϋδ 3006η1ί1)υ8(}α6 ρβδδίπ) οπιίδδίδ, 

^ώ γα βοννιτι ενδικον αέβαβ 

τι πεί<50μεαϋ•α. ηοΐ φυγωμεν άπίαΰ 

χΟΌνοϋ %ελοίΐνον εϊτί κεϋϋ'όα έΰτί που, 

μελαα γενοίμαν καπνοβ 
5 νεφεΰι γειτόνων όίόΰ, 

το παν 6* αφαντοα άμπετηϋαια δόύοοΰ 

τιόνια ατερ&εν πτερύγων ολοίμαν. αφνχτον ί' ουκέτ^ αν πελοί οίεαρ. 
μελανόχρωα όί πάλλεταΙ μου καρδία. 
10 πατροΰκοπαι δε μειλον. οΐ'χομαι φόβωί. 
^έλοψί δ αν μορΰΐμου βρόχου τυχεϊν 
ίν ΰαργάναιΰ 

πρΙν ανδρ άπευκτον τώί' ίχριμφϋ"ην χροιν^ 
πρόπαρ ^ανούααΰ δάϊδαΰ ανάοαοι. 15 πό&εν δέ μοι γίνοιτ αν αΐ&εροβ θρόνου 

προα όν νέφη δ^ υδρηλά γείνεται χιών 

η λιΰααΰ αίγίλιψ άπρόύ 

δειοίτοΰ οΐόφρων κρέμας 

γυπίαα πέτρα βαϋ'ν 
20 πτώμα μαρτυροϋαά μοι 

πρΙν δαϊ)ίτοροΰ βίαι 

καρδίας γάμου αυρηααι 


ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. Ι.ΧΧΙΙΙ 

κνβειν δέπείϋ' ελωρα χάπιχωρίοία 
ορνιύιν δείπναν ονκ αναίνομαι πελειν. 
25 το γαρ Ο'ανεΐν ελεύθερον 
ταί φιλαίοίτίτών κατίών, 

Ιλ^έτω μ,όροΰ προτιοί 
ταΰ γαμήλιου τυχών, 
30 τ/ν' &μφ' αυτάΰ ϊτι πορον 
τέμνω γάμου χα2 λυττιρια, 
Ηαβο ςιιοςαβ ηυηβ 1ί})Γ8ποηιιη 6Γγοπ1)ιι3 ΙίΒβΓΗΐ» 6χ1ιίΙ)υί» 
αΐ ΓβοβΓ3πι ίη ΡΜΙοΙο^ο νυΙ. 12. ρ. 581 — 585. 

V. 1. /ώ γα βουνΐτι Μίηον ΰεβας] δοπρΙιίΓα οοΓΓυρΙα» 
αΙ ιηβΙπιιη (ΙοοβΙ βΐ νίΐιοδα Γοηηβ νοοΒΒυΠ βοννίτι^ ςαοά βοϋνι 
50Γί1)6η(1υΐΏ 65δ6 (Ιίχί ίη ΑηποΙ. Οχοη. ρ. 625. ρραβουπίβ Ρ3α\νίο, 
ςιιί βοϋνις οοηΙβεβΓαΙ. ΡβΓΓβοΐΙ βηιβηάαΐίοϋβπι Ραΐβίιΐδ, ςαί ΙίΙβ- 
Γαβ τι ίνδικον βχ πάνδιαον οοΓΓορΙβίδ βδδβ νίοΐίΐ. 

V. 4. ΑοοβηΙυδ νίΐίυιη γειτόνων ρρο γειτόνων βΐ Γβΐίςαα 
νβΓδυυΐΏ δβςιιβηΐίαιη νίϋα οΓΐΙιο^ΓβρΙιίεα ρηάβιη αΐ) θΐϋδ δυηΐ 

0ΟΓΓ6Ο13. 

V. 6. 7. 111 υηυπι νθΓδϋΐη οοηίυη^βηύί ΟΓαηΙ βχ 1π1)υδ ρ3Γ- 
10)08 εοιηροδίΐυιη , !3ΐηΙ)ίοο (ΙίιηείΓΟ οεβίβίβοΐο» ΐΓοεΙιαίεο (ϋ- 
ιηβίΓΟ οαΐβίεείίεο βΐ ιΐδίΐ3ΐί8δίΐΏ3 (ρβ^ίεΐδ εΐ3ΐΐδυΐ3 ε1ιοη3ΐη1)ίε3 

V. 6. άμπετηβαις δόΰως] Ηββο ιηοηδΐΓ3 νοε3ΐ)α1θΓΐιπι , υΐ 
3ΐί3 ηοη ρ3αε3 ίη βχΐΓβπ)3 Ηυίιΐδ Γ3ΐ)υΐ3β ρ3Γΐβ οη^ίηεπι δα3ηι 
άε1)6ηΙ 3ηΙί(]υίοπ εοάίοί , ίη ςυυ ΙίΙβΓ36 3ΐί3β νίχ Ιε§ί ροΐ6Γ3ηΙ» 
3ΐί36 ρΓΟΓδυδ βν3ηυεΓ3η(. ΒβδΙίΙυί ήαοά δβηδΠδ ροδ(υΐ3ΐ αμ 
πνοαΐς δί'ψάς ως, αμ ρΓΟ άμα (ΙίεΙυιη (Γβρβ υΐ αμ ρρο ανά άί- 
οίΙϋΓ) 68ΐ ίη ^1θδ83 Ηεδγείιίί, βίδί Ιιαίο ηοη ηιυΐίπηι ΙπΒυβηάυηι. 
αμα ηνοαις ΗΐεΙαπι υΐ 3ρ. ΗοιηβΓίιιη II. 15, 149. άμα πνοΐ'^ύι 
ηετέύϋ^, βΐ 3(]άίΙ() άνεμοιο 0(1. 2, 148. επέτοντο μετά πνοιτίς 
ανέμοίο, ^ίψάς κόνις εοη)ρ3Γ3ηίΙυιη ευηι διφία κόνις^ ςυοά 
άίχβηιηΐ Αβδείινίηδ Α^βηι. 495, β Ι δορίιοείβδ Αη1ί§. 246. 429. 

Ι1)ίιΙ. άφαντος — ολοΐμαν^ άφαντος οληται άίχίΐ Ηοπιβρη» 
II. 20, 303. ςυοά βρίαπι ίΠί Ιοεο ββΐ, ίηερίυηι νερο ΰΐ ίη ΑβδεΗγ- 
Ιεο 3ά(1ί1ί8 νβΓΐ)ί8 άτερϋ'ε ητερύγων, Νβιη ϋ3η3ίοΙβδ Γαπιί νβΐ 
ρυΐνβρίδ ίηδΐ3Γ ίη 3βΓβιη δυΙ)ΐ3ΐ3β ηοη ρβρίρβ, δβιΐ ενηηβδεερβ (1ί- 
€εη(ΐ3β εΡ3ηΙ. Οϋ3ΐηο1)Ρβηι ρεδίίΐυί οροίμαν. ι Ι^ΧΧΐν ΡΚΑΕΓΔΤ10. 

V. 8. Α1)8ΐιηΐ6 5€πρ1ιιηι 6$1 ϋφυκτον \ώϊ ββηδαβ φνχτον 
ροβίυΐαΐ. £ΐΏ6η(]&νί α^ίκτον. ^\1ο βάίβοΐίνο 2ί1ί1)ί ςαοςαβ Αβ- 
5θΙ)γ]υ5 α5ΐΐ3 63ΐ ραπίορςυβ ιη Α^3ΐη. 432. (ΙίχίΙ πολλά γονν 
%ιγγάνΗ ηρος ήπαρ, 

V. 9. μελανόχρως βι χελαινόχρως οοΓΓυρΙιιηι β88β αΰίιηαιί- 
νθΓΐίΙ ΙιΑθΙιιιΐ3ηηιΐ8 άβ οΙιογ. βγβίβιη. ρ. 48. 86(1 ίηίαοΐυιη Γβΐίςυΐΐ 
μου καρδία, \ώι ιηαηίΓ68ΐα 68ΐ ίηΙβΓροΙαΙυηβ Ιαουηαιη οχρίβηϋβ 
ίΓααβ, ςααιη ιιοη δοΐιιιη χα^^/α ίηιιΙίϋΙβΓ ρο8ΐ κέαρ ϋΐαίαπι, 86ά 
6ΐί3ΐη 8γ]1β1)3 Ιοη^α μου αΓ^αίΙ, ρΓΟ ςαα Ι^Γβνίδ ΓβςυίΗΐυρ. Αβ- 
δοΗγΙυβ ηοη νίάβΐιιτ άιώίΙαΓΪ ρο8$6 ({υίη 80Γίρ86Πΐ, κελαίνόχρω 
δε πάλλεται αλνδωνίφ ^ ςααιη βιηβικίΑΐίοηβιη ίρ80 βαρρβάίΐΗΐ 
ΟΙιοβρΙι. 183. τιαμοί προοέατη καρδία κλυδώνων \ χολής. 

V. 12. ίν ΰαργάναίζ] Ηοο ι-60ΐ6 βιηβηίΐ&ΐιιαι ίιι ίαδοατίβ 
^ρο{^Γ3ρ1ιο Ραπδίηο έν άρταναις, Ηαίο νοοιιΙ)υ1ο ηυιιιη οΒ §1θ8- 
βαΙΟΓβ βρόχοίς νβΐ βρόχου α(ΐ8οηρΙιιιιι Γαί8δ6ΐ, βρόχου ν6Γ8αί 
ρΓ3606(ΐ6ηΙί μοροίμου βρόχου τυχενν 68ΐ ϋΐαΐυηι, ({αοά 8ΐ 80Γίρ- 
818861 Α686ΐιγ1α8, ΗαΙ οιηηϋ)α8 1ιοιηίηϋ)υ8 αυΐ οβΓίβ (]αίη(ΐα3§ίη1α 
Οαηβί 01ία1)ΐΐ8 ίαίο ρΓ&686ηρΙιιιη 6886 8ί^ηίβ63886( υΐ νίίαιη 808- 
ρ6ΐΐ(ϋο βηίΓ6ηΙ. Οαυ(1 ςιΐϋΐη 3])8αΓάαιη 8ίΙ, 6^ο δυΜαΙο βρό- 
χου Γ68ΐί1υί ςαοά ιη6ΐΓαιη ν6Γ8α8 αηΙίδίΓυρΗίοί ροδίαΐβϋαΐ προ- 
πρό , οαία8 Ηάν6Γΐ)ϋ 6Χ6ΐηρ1& 8υηΙ 3ρα(1 ΑροΙΙοηίαπι Κΐιοιίίαιη. 
Μορύίμου πυΙβίΏ ρΓΟ του μοροίμου (ιιΐ ττε/σο/ϋα^ το μόρΟιμον 
«8ΐ ίιι δβρί. 263. 6( β1ί1)ί 8α6ρία8) (ΙίχίΙ Α68θ1ιγ1α8 οιηί88θ, ({αβιη 
ιη6ΐΓυιη ηοη ί6Γ6ΐ)3ΐ, ατίίοαίο, ιιΙ 8ορΙιοοΐ68 Ρΐιίΐ. 83. εις άναυδες 
δός μοί αεαυτόν πΐ6(π οαοδδα ρρο εις ταναιδές άίχίΐ , ααοά 68ΐ 
3ριΐ(1£ιιηρί(ΐ6ηι ΙρΗί^. Αυΐ.379. βλέφαρα προς ταναιδες αγαγων, 

V. 13. τώδ ίχρψφϋ'ήν χροΐν] ^\ϊ\ηη ιιΐΐίιηα ρΓ3βε6άβηΙί8 
νοοα1)υΙί απευκτόν 8γ11α1)3 1)Γ6νί8 6886 ^6ΐ)63ΐ, τώδε 6χ ωδε 60γ- 
ηιρίαηι 6886 Ιϊ({\ίβΙ. Ιη 3ρο^Γ3ρΙιο Ρβπδίηο 68ΐ τώδε χρψφ&ψ 
ναι νθ63ΐ)ΐι1ί8 ςαί(ΐ6ηι Γ6616 (Ιίνίδίδ, δ6(] ϋ1)1ίΐ6Γ3(& 3ρυοορ6 ίη- 
ϋηίΐίνί χριμφ^ν^ άβ ςαα (Ιίχί 3ά δορίιοοίίδ Τγ3ο1ι. 1000. υ6ηΐ- 
({06 χροΐν Γ66ΐ6 χροΐ βοηρίιιηι ίη 3ρο@Γ3ρ1ΐϋ δεοι-ίαΐ6ηδί. 

V. 16. νέφη δ'"] Εηΐ6η(ΐ3νί κύφελΓ , (ΐαο(1 ρ6Γ νέφη 6Χ- 
ρΗθ3ηΙ £^Γ3πιηΐ3ΐί6ί. Ηυίυδ νο63ΐ)υ1ί άαο ηονίαιυδ βιβυαρίΛ, α1ΐ6- 
ταπ) €3ΐϋηΐ3θΙιί (ίΓ3£;πι. 300.) , αΙΐ6Γαπι ΙιΥΟορΙίΓοηίδ ν. 1426. 6Χ 
(}ΐιο ηοη δ6ς[υίΙαΓ αϊ) Αΐ6Χ3ηάΓίηίδ (ΐ6ηιιιηι ρο6ΐίδ Γοπη3ΐυπι 6δ86, 
({1108 83ΐίδ οοηδΐ3ΐ νοοαΒαΙίδ ηοη ρααοίδ υδΟδ 6δ86 οχ τβηιοΐα αη- 
11<|αίΐ3ΐ6 ρβΐίΐίδ. .• -. ... -. -χ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ΙιΧΧν 

V. 22. ααρδίας] δοπΒβηάαιη κάρξας, ίοπηβ 6ΐίαιη άαο1)α!ΐ 
ιΐϋβ ίη Ιοοίβ Αββοΐιγίι (βυρΓα ν. 71. 6ΐ δβρί. 388.) αϊ) 1ί1)Γαηί& 
ο1)ϋΐ6Γ&ΐ2ΐ, ςα6ΐη3(1ΐΏ0(!αηι ϋάβιη ξαπρέπον^ (}αοά ΑβδοΗγΙυβ 
Ρ6η. ν. 1006. άίχθραΐ, ίη όιατνρίπον ιηυΙαΓαηΙ: άβ φιο ρ1αη1)υδ 
ιϋχί ίη ΤΙιββααΓΟ νοί 2. ρ. 1106 Ό, 

Υ. 24. Ορνίαί] Ηΐΐ1ΐ18 ν6Γ8ϋ8 8γ1ΐ3ΐ)3 ρπίΠία ])Γ6νΐ8 6886 άβ' 

1)β1)α(. Οα&ηιοΙ)Γ6Πΐ Γ68ΐί1αί ηετήΰι^ ψιο νοοα1)αΙο ρΓΟ υδίΐϋΐο 
ηετεινός νβΐ , ςααβ αηΙίςαΙοΓ 8θπρΙαΓ2ΐ 63ΐ, πετηνός , Ηβδ1υ(1αιη 
υβαιη 6336 &ηηοΙβΓυπ( ^Γ3ηιπΐ3ΐίο1, άβ ςαο ηοη 6Γ3ΐ ουρ (1α1)ί1α- 
Γ6ΐ Ιιθ1)66ΐάα3 ΡαΓαΙίρ. ρ. 159. Εΐίαπι ίοΓΟίαπ) ηιοηο8γ1ΐ3ΐ)3ηι πτην 
ίΐΑ ιη6ηΐ0Γ&η( ^[Γαηιπιαίίοί αΐ ηοη νίάββΙιΐΓ 66ΐ3 3ΐ) ίρβίβ 6886 
ρΓορΙβΓ 6θπιρο8ίΙαπι ατντψ/, Ν60 ηιίΓ3η(1αηι 8ί τνετήν βΐ ητήν 
^οίαπι 68ΐ, ιιΐ τνετηνός βΐ τηηνός. ΡηοΓβιη ίοπηαηι, (16 ςυ3 ίη- 
βοήρΐίοηίβ Α(1ί636 ν6ΐ6Γί3 ααοΙοηΐ3ΐ6 οοηβίβΐ, Α68θΙιγ1ο δβρΙ. 
1020. ιώί 6Χ βρο^ΓβρΙιίβ πετεινών ί1ΐ3ΐυηι 6Γ3ΐ, 6^ο Γ68ΐί1αί 6χ 
οοάίοβ Μ6(1ί660, τνετηνών — οιωνών ^ ηβο Γ3Γ3 6ίυ8 ίη 3ΐίθΓαπι 
8θηρ(οηιηι οοάίοίΒυβ 6Χ6ηιρΐ3 βυηΐ» ά6 ({αο άίχί ίη ΤΗβδαυΓο 
τοί. 6. ρ. 1013. α1>ί 6ΐί3ηι (ίβ ίοΓηια βρίοα πετεηνός βξί, ςυ36 
ίρβα ςιιοςϋ6 βΐ) Ιί1)Γ3Γίί8 ίηΙβΓάααι ίη πετεεινός 68ΐ ηιυΐαΐα. 

V. 25. το γαρ ϋ'ανείν έλενβ•ερονταί] ΟίΓβηάίΙ 8γΙΐ3ΐ)3 ρΓίη)3 
1>Γ6νί8, ςυ36 1οη£[3 68( ίη 8ΐΓορΗ3, 6ΐ ίλενϋ'εροντοιι εοηΐΓ3 υ8απι 
1θφΐ6ηάί ρΓΟ Ιλεν^εροΙ (Ιίοΐυπι. δη1)ΐ3ΐο αΐΓ0(ΐα6 νίΐίυ Γ68ΐί1αί 
Α696ΐιγ1ο ({υοά 8θπρ86ΓΑ( τφ γαρ ^ανεΐν ίλευ&εροϋμαί. Μίηη8 
€6Γΐ& ρΓΟχίπιί νοοβΒαΙί 6η]6η(ΐ3ΐίο 68( φιλαίακτών ^ ο\ι\\ΐ9 8γ1ΐ3- 

ΙΐΗΐη ρ6ηα1(ίΠ13Π1 1)Γ6ν60[1 6886 0ρ0Γ(6ΐ)3ΐ. Οη3πιοΙ>Γ6ηι φιΐο' 

ΰτόνατν ΓββΙίΙαί, 6ϋία8 3(!ν6Γΐ)ίο φιΧοατόνως αδαβ 68ΐ Α686ΐιγ1α8 
δβρΙ. 279. 0ιΐ6ΐ)η6Γ0 Α686ΐιγ1α8 ηονο βοΐο νοοαύυΐο φιλαιανών 

80Τίρ8ΐ886 νίά6ΐ)3ΐΐ1Τ. 

ν. 28. τυχών, τίν αμφ αυτας ετι τνορον τέμνω γάμου 
%αΙ λντηρια"] Ιίαβο β\ο 6ηΐ6ηά3νί, τυχών αλλύτας, τίν 3ν ττό- 
ρον Ι τίμνοίν γάμου λυτηρα ; άλλύτας ίη ΑΤΤΑΟ οοΓΓυρΙαπι 
βΙΪΑΐη ίη δβρΙ. 146. 8αρΓ& ηοΐ3νί ρ. 1.1. Ταηι ρΓΟ τέμνω 60ΓΓ6χί 
τέμνοιν^ φΐ&πι ορίαΐίνί ίοπη^π) νίχ α8ς[α3ηι ίηΙ<ΐ6ΐ3Πΐ Γ6ΐί(ΐυί886 
1ί1)Γ3Γΐθ8 ηονίηιαβ. Αυτηρα ρΓο καΙ Χυτήρια δοίιαβίζίί 6ηΐ6η- 
<ΐ3ΐίο 6δΙ. *Άχη τομαΐα καΐ λυτηρια^ιϋ Αβ8θ1ιγ1υ8 8υρΓ3 ν. 268. 

Α666(1ίιιιιΐ8 3ά Ιπίο^ίβηι 0Γ68ΐ63η), οαί ηιυΐΐίδ πιοϋίδ 3ί1ν6Γ8α 
ΓαίΙ ΓθΓΐυη3. Α23πΐ6πιηοηί8 ίη οοιίίοβ Μ6(1ίε60 ΓΓ3^η)6ηΐ3 Ι3ηΐυπι \ Ν, Ι,ΧΧνί ΡΚΑΕΪΆΤΙΟ. 

8ΐιρβΓ8υηί, ν. 1 — 310 1067 — 1159, α1)ΐ3ΐίδ Γυΐϋδ ({ααΗαοΓάβΰίηι» 
(Ιβ ςιιο δυρρα άίχί ρ. ΠΙ. βΐ ΐη ΡΓββίβΙίοηβ οιΐίΐΐοηίδ Οχοηιειίδίβ 
8βουη(ΐ3β ρ. IV. Ρβπ πΐΒΐϋΓβιη ίρίΙυΓ Γ3ΐ)ΐι1()6 ρ3Γΐ6ΐη (ν. 311 — 
ΙΟββ. 1160 — 1673.) δοΐβ ιιΙίιηυΓ αρο^Γ3ρ1ιθΓυιη ρβαοοΓυπι 6(ΐ6 
ίηΙβΓ ςυαβ ηβ υηιιηα ςαΜβιη 68 1 (ΐυυ(ΐ οχ ίρ80 1ί1)Γ0 Νβάΐοεο (Ιβ- 
δοπρίυιη ΙιαΙβΗ ρο88ίΙ. Ναιη ιιΐ ίη ςυαΙΙυοΓ Γοΐίςυίβ ί3ΐ)υΙί8, 
1(9 ίη Ιπίο^ία (}αοο[ΐΐ6 ΟΓβδΙβα οιηηία βχ ρποη1)υ8 ςαίΙ)ΐΐ8ϋ3ηι 
3ρο^Γ3ρΗί8, ηυηο ρβπάίΐίβ, Γΐ6πν3(α βυηΐ, ςυ3ΐί1)αδ βΐίβιη ΤποΠ- 
ηίαδ ϋδΠδ 6δΙ, Γ[ΐΐ6ΐη εοίΐίοειη Μ6(1ίθ6υιη ηαηςυβιη νί(1ΐ8δ6 οβΓίίδ- 
δίιηυιη 1ΐ3ΐ)6π ροΐβδί. Ιη 3ρο^Γ3ρΙιίδ 3υ1βπ) (^υβηία ΗοβηΙίΗ νβίαβ 
δΟπρίΗΓΗ ίυΐ6Γροΐ3ΐα ΓιιβπΙ ςυυηι ρ3Γΐίιιπι εοϋίοίδ Μβάίεβί δυρβΓ- 
δΐίΐυπι οοπιρ3Γ3ΐίο (!υο63ΐ» ηοη (ΙαΙ)ίΐ3ηάαπι ςαίη ίη λξΒτηβωηο- 
ηίδ ςυοφίβ νβΓδίΙαδ ςιιί ηυηο ίη οοάίεβ άβδίίΙβΡβηΙυΓ 1ίΙ)Γ3Γϋ βΐ 

ΟΟΓΓβΟΐΟΓβδ ηυΠ16Γ083 ΟΟάίοίδ νίΐί3 ηονίδ 3υΧ6ΓίηΙ 6ΓΓ0ΓίΙ)ϋ5, €[αί 

ηιιηε Γραπίίβηι ίβοίυηΐ οπίίείδ, ίη Ιιαο ρΓαβδβΓίίπι ί3ΐ)ΐιΐ3 €[υ36 
ΐ3ηι άία 3η1β οοίΐίοίδ Μεάίεβί ββίαίβηι οπιηίδ ςβηβηβ οοΓΓυρΙβΙίβ 
3ΐΓ60ΐ3 ίαίΐ, ςααρυπι ρ3Γΐ6πι 3ΐί(ΐα3ηι οπίίεοηιπι 83η3νί( 8θ11βΓΐί3, 
ηΐ3ΐθΓ ^Γανίορςυβ (οΐίβηάβ Γ68ΐ3ΐ βΐίβπι ροδΙ ίηηαπΐ6Γ3ΐ)ίΐ68 πιυΐ- 
ΙΟΓυπι οοηί6θΙυΓ3δ, ςυβπιηι ηον3 ςυοίαηηίδ 56^68 δυοοΓβδοίΙ, 
ςυυηι γ3γο 3ΐΐ6Γ 3ΐΐ6Π 83(ίδί3θί3( 6ΐ 8η3 εαίςαβ η)3χ1η)6 ρΙβεβΓβ 

8θΐ63η(. 

Ρβαΐΐο πιβΙίοΓ Χοηφόρων βΐ Εαηΐ6ηί(1αιη οοηάίΐίο 6δΙ. 
υΐΓ3ςυβ ΐΓ3$06άί3 ίηΐ6^3 δΰρθΓβδΙ ίη οοάίεβ Μεάίοεο , εχοερίίδ 
ρβυοίδ 3ΐ) ίηίΐίο ρΓοΙυ^ί Χοηφόρων νοΓδί1)υ8 , ςυί ίη πΐ3^η3Πΐ 
ί1ΐ3πι (Ιε ((03 ηιοϋο (]ίεε])3πι Ι3ευη3ηι ίηείιΙοΓυηΙ ηεςιιε ίη άαοΒαβ 
(]υ36 8θΐ3 3(11ιιιε ίηηοΐυεραηΐ Χοηφόρων αρο^Γ3ρΙιί8 δυρρίεΐί 
8υη(. βχ 1ί1)Γ0 Μείΐίεεο, ςυαηι ί3ηι (ΙβΓεεΙυδ εδδοί, άβπνβΐίδ. Οογ- 
ΓυρΙεΙβΓυηι ηυπιεΓυδ είδί ηοη ΙβηΙαδ εδί ςαβηΐυδ ίη Α^3Πΐ6ηιηο- 
ηε, Ι3πιεη ε1ί3ΐηηυηι Ιοεί ηοη ρααεί Γε8(3ηΙ 3ΐ) ηεπιίηε άιιηι 
6πΐ6η(]3ΐί, εΙδί Ηίδ ({αοςιιε ίη Γαύυΐίδ επίΐίεί 

πολλά ϋναντα ταχταντα πάραντά τε δόχμίά τ ηλϋ^ον. 
Οοηαηιυηβ νβΓΟ ΙπΙ^υδ Ιιίδ ΐΓ3^οε(]ίί8» δεά ίβείΐβ τβπιονεηάυηι 
πΐ3ΐυπι εδΙ ςυοιΐ νοίυδ βΐίςιιίδ ίηΙερροΙαΙΟΓ Ιοεοδ ηοηηυΐΐοδ δυίδ 
3πιρ1ί6ε3νί( άεεΐ3ηΐ3ΐίοηί1)υ8 , ηιθ(Ιο ύΓενίοηΒαβ πιοίΐο Ιοη^ίοή- 
Βυδ, 8ε(ί Ι3πι (ΙίδδίηιίΗΗυδ ΑεδεΗγΙο υΐ ίβείΐε 3ΐ) ^εηυίηίδ ροε(3ε 
νβΓδίύυδ (Ιίδεβρηί ροδδίηΐ, άε ςυο ίηΓΓ3 άίεεηιυδ , ηΜ άβ Ιοοίδ 
δίη^υΐίδ β^εΐυρ, ίηΐερ ςυοδ ρΓ3ε εείεπδ ηιεπιοΓβΒΠβδ δυηΐ νοΓδαδ 
Χοηφόροις ϋΐβΐί 987 — 1006. ίη ςαίΐυδ ίηΙβΓροΙβΙϋΓ ίηβρίε εοη- 
ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. Ι^ΧΧνίΙ 

ίιιβίβ δο1ί8 6( ΛροΠίηίδ ηαιηίυιΒαδ αΐϋδςαβ ίπίΐίεϋδ Ιαιη ηιαηί- 
ίβδίο 5656 ρΓ0(1ίάίΙ πΙ; ςααδί έπ αυτοφώρω ά6ρΓ6ΐΐ6η(]2ΐΙυΓ. ϋβ 
αβίαΐβ ίαΐβατϋ — ηαιη ίηΙβΓροΙαΙίοηββ ίΐΐαβ οηιηοδ ίΐα δίΜ βυηΙ; 
5ίιηίΐ68 α( ηηί ρΓού&ϋίΙίυδ ςυαπι ρ1ϋπΙ)ΐΐ8 ΐΓίϋυί νίίΙεαηΙαΓ — 
6ΐ5ί 66Γΐί ({αίά άίοί ηοςαίΐ, Ιαηιβη νβΠδίιηΠβ 6886 ίυάίοο 1ΐ38 ίηΙβΓ- 
ρο1&Ιίοη68 6ΐ &1ί38 8ΐπιίΐ68 ΐΏΐι1ΐ33 ίπ δορίιοοίίδ 6ΐ ηυιη6Γ0 ιηυΐΐο 
ιηβίοΓβ ίη Εαηρίάίδ ΐΓβ^οεάϋδ ηοπ Αΐβχβηάπαβ (Ιβιηυπι , Γαιηυδα 
ίΓααάίδ 1ί(6ΓΗη36 86^6, 86(1 ΐηίρδα Οραβοία ρροχίιηίδ ρο8ΐ ρηηοίρυιη 
ΐΓ3£^οοηιιη Ιηιιιη 36ΐαΐ6ΐη δβουΐίδ 6886 8υ806ρΐ38. ΟίΠιοϋίυδ (Ιβ 
36(αΙβ δίη^αΐοηιιη νβΓδίιαιη δραηοΓυιη , Ιιίο ίΐΐίο ίΙΐ3ΐθΓυιη , ίυάί- 
οίαιη 68ΐ, ςυί ηβψιβ 3ΐ) αηο οηιη68> ίιιΐ6Γροΐ3ΐθΓ6 ιιβςιιε 63(ΐ6ΐη 
οιηηβδ 36ΐ3ΐβ ίΐ6(ί , 86(1 Ιβιηβη ίρδί ({αοςυβ 83(18 3η(ίςιιί 6^86 νί 
<ΐ6ηΙαΓ 6( ρ3Γΐίιη 1ιΪ8(ηοηί1)ΐΐ8 (]6ΐ)6π, άβ ςυί1)α8 (Ιίχί ίη'ΡΙιίΙοΙο^ο 
νο1.21.ρ. 149. Ιη 3ρο§^Γ3ρ1ιί8 οοάίοίδ Μβύίοβί Βγζ3η1ίηί8 αηυδ Ι3η- 
Ιαπι 1ιιιίιΐ8ΐΏ0(]ί ν6Γ8ΐΐ8 6ΐη6Γ^ί( ροδΙ δ6ρΙ. V. 194. , νβΓδυδ ςυί ίη 
εοάίοβ Μβάίοβο ίη βηβ ρ3^ίη36 6χεΜ6Γ3ΐ δυρρίεικίί ε3ΐΐ883 εοη- 
6ε(α8 6ΐ ρ6Γ αρο^Γ3ρ1ΐ3 ({α36 ηονίιηυδ οπιηια ρΓορα^αΙυδ , τοι- 
αυτά ταν γυναιξί ΰυνναίίύν ^'χοις^ άβ €[ΐιο δυρΓβ ύΐχί ρ. Ι.ν. ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ. V. 14. ευτ αν δε νυκτίηλαγγ,τον ενδροΰόν τ εχω \ ευ- 
ντ^ν ονείροις ου% ίηιβκοτιουμενην \ ίμην * φόβος γαρ άν&* 
νηνου ηαραβτατεΐ, \ το μη βεβαίως βλέφαρα ΰυμβαλειν ΰηνω."] 
δίε εοάβχ Μεάίεβυδ. Ρ6Γ3ΐ)8αΓά6 δεηρδίδδβΐ ΑβδεΗγΙαδ, δί ίηυΐίΐβ 
ίΙ1α(1 Ιμην^ ίάςιιε ίη ίηίΐίο βάεο νβΓδυδ ροδίΐυπι, 3(1(]ίάίδδ6ΐ, οπιί- 
818561 ν6Γ0 βροάοδίη ν6Γΐ}0Γυπι ευτ αν — «χω, (ίυοά βχευδβηΐ 
ίη(6ΓρΓ6(68 , ο1)8ευηοη])ΐΐ8 Με υΐ 3ΐί1)ί ηοη γ3γο υδί Γ3ΐίοηϋ)αδ, 
<ΐυ38 ηεηιο 5ρ6ε(3(0Γυπι Αΐΐιβηίεηδίυπι άίνΐηβΐυραδ 6Γ3ΐ. Ε( 
(3ΐη6η Με <ιυοςυβ ηοη 6Γ3ΐ (ϋΓΒείΙε 3ΐ) Αβδείινίο τνημ άηο- 
ΰτρεφαί νόαου , υΐ ίρδίυδ νεΛίδ ηΐ3Γ ν. 850. , πιίηυδ βχςυίδίΐβ 
ΙοεαΙί ςυβηι 1ίΙ)Γ3πυδ (}αί πηματος τρέ'ψαι νόβον ροδυίΐ. δεηρ- 
8βΓ3ΐ ρο6ΐ3 ηοη ίμψ , (ΐυο ίηΙβΓροΐ3ΐθΓ άυαΓϋπι 8γ1ΐ3ΐ)3Γυπι άβ- 
ίεείΐίπι (ηοη ηιίηυδ ίηδείΐβ ςυ3πι ΡροηιεΙΙιεΙ ν. 1008. ^μαίς βδΐ 
ϋΐ3ΐυοι , άβ φιο δυρΓ3 (ϋεβ1)3πι ρ. ΧΧΙΙΪ.) βχρίβνίΐ , δεά λυξω^ 
ςιιο ν6Γΐ)0 ΗίρροεΓ3ΐβ8, ΑπδΙορΙΐ3η6δ ΑεΗ. 690. 3ΐϋ(ΐϋ6 ν6ΐ6Γ68 
ϋδί δυηΐ, Ν3Π1, ιιΐ Απδίοΐείβδ ο1)8βΓν3νίΙ ΡροΒΙβπι. 33, 13. οί Ι,ΧΧνίΙΙ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

φοβούμενοι κα2 ο£ ^ιγοϋντες λνξονΰίν. ψιοτηχη ιιίΓαηαςιιβ ίη 
Ιιυηο βχουΒίΙΟΓβιη οβάίΐ, φΐί βΐ ίη^οπ ηοοίυρηο βχροβίΐαβ 68ΐ βΐ 
οοηΐίηυο ιηβΐυ 56 ΒΏξ'ι ίρββ παγγηΙ, νίάβΙιΐΓςιιβ ΑΗδΙοΙβϋδ οΒ- 
δβΓναΙίο 6Χ Ιιοο ίρ50 ΑββεΙιγΗ Ιοοο δυιηία 638β , φΐυιη λνξειν ίη 
βΐίίδ οιηιιίΙ)ΐΐ3 ςυοβ ηονίιηυδ 8οηρΙθΓυιη Ιοοίδ βίιηρίίοοιη $ίη£^1- 
Ιίβικίί 8ί$ηί6ο&ΐίοη6ΐη ΙιαΙβαΙ, 8ίη6 ίή^οτίΒ υοΐίοηβ, ςααβ ρΓορπ3 
68ΐ Ιοοο Αβδεϊιγίβο. ΒββΙίΙυΙο 3υΐ6ΐη λνξω, φιοά ιηΑΓίίοιιΙβΙυιη 
δίη^υΐΐϋΐη 8ί^ηίίΐ€3(, 3ρΐ6 ρβΓ^ίΙ 0ϋδΙθ8, όταν ό^ αείδειν η μίτ 
ννρεαϋ•αι όοκώ βΙε. δοηρΙυΓβιη νυΐ^αΐβιη }ΐ8ΐ)υίΙ δοΗοΙίββΙβ, 
ςυί 3(1 νβΓΐ)3 φόβος γαρ βυηοΐβνίΐ, -ι; ηεριΰΰος 6 γάρ^ η λείπα 
το αλνω^ ςαί ρΓΟχίιηβ 3ΐ)ΓαίΙ αϊ) νβΓα δοηρΙοΓΑ λνξω. ΑΙΙβΓυοα 
ΟΓαΙίοηίδ ρβΓνβΓδβ οοηΓοΓίΏΒίαβ εχβιηρίυπι, ς[υοά Ιιυίε οαδίοάί 
ν6ΐ6Πδ 1ί1)Γ9ηί ουίρα ίυ ίρδο ίαΐίυΐαβ ίηίΐίο αΓίιοΙυαι βραΐ, ρβΗΐβ 
δυδίυίβρυηΐ δΐ&ηΐβίυδ βΐ Υβίοΐίβηβπυδ 3(1 Η6Γϋ(1οΙ. 4, 151. νβΡΗ 
Γ6δΙίΙαΐ3 δοηρΙαΓ3, &εους μεν αΙτώ τώνδ^ ατναλλαγην ηονων^ \ 
φρουράς ίτείας μ'τίχος^ ην κοιμωμενος — | αατραον κύτοίδα 
ννκτίρην ομηγυριν^ \ώ\ νβΛβ φρουράς ίτείας μηχος ραΓ3- 
ρΙΐΓ33ί8 8υηΙ ρΓ3666(ΐ6ηΙίυιη τώνδ' άπαλλαγην πόνων, φιαβ 

81116 ίδΐΐαδίηοάί 6Χρ1ί(^Ιίθη6 ρθδίΐ3 ίΐΐΐβΐΐί^ί βΐ) 8ρ60ΐ3ΐ0Πΐ)118 

ηοη ροΙβΓβηΙ. €οά6Χ, ρυηοΐο ροδΙ έτείας ροδίΐο, μήκος δ^ 
ην κοίμώμενος , α1)ί δοΗοΗοΓυπι ίηΐ6Γροΐ3(θΓ ( ιη ιηατ^ίηε 
ά6χΐΓθ) 3ά80ΓίρδίΙ, τών κατά το μήκος της ίτείας φρουράς^ βΐ, 
(]ΐιθ(1 3ΐ)8υΓ(ϋαδ 6ΐί3ΐη βδΐ, (ίη δίηίδίΓο) 7ΐν ίηΐ μήκος κοιμώμε- 
νος, μήκος ρΓΟ μήχος δοπρίαιη αΙ μυκον ρρο μυχον ίη Εαπιβη. 
ν. 170. Ν3Π1 810 ΙΒί οοάβχ Μβά., ηοη μυχόν, υΐ ίπίβο άίοΐυηι ββΐ. 
νί({6δ ί^ίΐαρ (ΐυ3η(3 ΓαβηΙ 3υ(ΐ3θί3 δΐ3ηΐ6ϋ μήκος ίη μήχος 
ηιαΐ3ηΙί8 6ΐ ςυ3ηΐ3 ιη63 ίρδίυδ (}υυηι ακη ίη δυρρί. ν. 206. ίη 
αχη ιηαΐ3Γ6πι δυρΓ3 ρ. Ι.ΧΧΙ. 

V. 40. ΙηοίρίΙ ρ3Γ0(1αδ, ουίιΐδ ρ3Γ8 ρηοΓ ίΐβ βδΐ οοηιροβίΐβ ηΐ 

ρ08ΐ ρ]υΓ3 8γδΐ6ηΐ3ΐ& 3η3ρ36δ(ίθ3 8ΐΓ0ρΙΐ3 6ΐ 3ηΙί8ΐΓ0ρ}ΐ3 86(Ι11&- 

ΙυΓ ουιη 6ροάο, φΐββ πιυΐΐο (κ)ΐταρΙίθΓ βδΐ ({χιανα 3η3ρ36δ1ί 6( 

8ΐΓ0ρΙΐ36, (16 (}υίΙ)118 ρΟδΙ 63 (]1136 Υβΐ 3ΐ) 3ΐϋδ Υβΐ 3ΐ) Πΐβ ίρδΟ θΙίΜ 

δΐιηΐ 3ηίιη3(]ν6Γδ3 ηοη ιηα1ΐ3 (1ίθ6η(]3 Γ68ΐ3ηΙ. Ρηηιί νΰΓδυβ οΐιοπ 
1ιί δυηΐ, 

^έκατον μίν ίτος τόδ^ ΙπεΙ Πριάμου 

μέγας αντίδικος^ 

Μενέλαος αναξ ήδ* Αγαμέμνων 

δι&ρόνου ^ιόϋ•εν καΐ διβκήκτρου ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. Ι^ΧΧΙΧ 5 τιμής οχνρον ξεϋγος ^Ατρειδάν^ 

ατόλον Αογείων ηλιονανταν 
τηαό αηο χωράς 
ήραν ΰτρατίώτιν αροαγατιγ, 
\β. 8. Ουαιη ΙίΙβΓ» η Οοποο α 8υρ6Γ$0ΓίΙ)ί ίυ οοάίοβ δοΐβαΐ^ 
υΐ ΙιΙο ςυοςυβ ν. β. ίη 3(ΙίβοΙίνο χιλιονανταν ίποίαιη βδΐ, ηοη 

η 
ίυχίΑ ροηί, αρ<ΰγαην, ρρο αραογαν ροβίΐυιη 6856 ραΐβΐ, αΙ ίη 

€1ΐ06ρΙι. 311. ^/κι^α ρΓο δίτια 68ΐ ίη εο(1ίθ6, α Ιίηβοΐα ΐΓαηδδχο 
βΐ) Ιί^Γαπο , υΐ βυρΓα (Ιί€6ΐ)3Πΐ ρ. XXIX. ΙΒ. 403. ίη ατην ΙίΙβΓαπι 
η άηοΒιιβ ρυηοΐίδ ηοΙανΚ όίορϋ-ωτης^ 8ϋρ6Γ8οηρΙο α, Βοηια- 
ηβηΐ ΓοΓΠΐΗβ Οοποαβ ^Ατρειδάν^ βΐ χιλιοναντοίν ^ ςιΐΒίβδ η60[ϋ6 
ίη ρΓ9666(ΐ6ηΙί1)υ8 ν6Γ8ίί)α8 ηβςτιβ ίη Γβΐίςυίδ Ηίβ βηαρΗβδΙΟΓυπι 
8^8ΐ6ΐη3ΐίδ ΓβρβηυηΙυΓ. €ιιίυ8 βΓΓΟΠδ οη^ο ίπίΐβ ΓβρβΙοηάα νί(ΐ6- 
ΙιΐΓ, φΐοΛ ΑβδοΙιγΙιΐδ ηαπιβρο άυβίί υβυδ θγβΙ ξενγος ^Ατρείδαιν^ 
ηιβιηοΓ ΓοΓίαδδβ Ηοηιβηοί ^ΑτρεΙδα δε μάλιστα δύω, κοΰμψ 
τορε λαών, Ηοο ς[αυπι Γβοϋί βιτοΓβ ρΓΟ ΑΤΡΕ1ΑΑΝ αοοβρίαηι 
6δ86ΐ, 1ί1)Γ&τίιΐδ ηοη δοΐαπι Ιιίο '^Ατρειδάν δοτίρδίΐ, 86(1 βΐίβαι 
ρΐΌχΙπιυηι ιιλιοναύτψ Οοποα ίοπη» ίηάυίΐ, ηιοχ Ιβπιβη α1> 
ίηοβρίο (ΙβδΙίΙίΙ, Γβΐίοΐίδ ίοΓΠΐΙδ ΑΐΙίοίδ, ηίδί ^υοά ν. 94. φαρ- 
μαββομένα ρηπιο δοπρίαηι ίυίΐ, δβά α νβΐ βαάβηι νβΐ αΙίΑ πιαηιι 
ίη 9} ιηυ(3ΐο. ΑηΙίςιιίδδίπιυηι ίΙΠαδ βΓΓΟΠδ βχβηιρίυπι 6δΙ &ρ. Ηο- 
ιηβΓοπιΙΙ. 19,310. ιιΜ ραΓδ οοάίοαηι, ίηΙβΓ βοδςυβ ΥβηβΙαδΑ.^οίώ 
ί' Ατρεΐδαι μενέτην γ,αΐ δΐος Οδναβενς^ 8β(1 ροβία δοηρδβραΐ 
φΐοά 681 ίη αΐϋδ ^ΑτρεΙδα , τιΐ ρο8(υΐ3η( ηυηιεπ (Ια^Ιβδ δοιω 6ΐ 
μενένιγν^ 86Γν3ΐυπΐ(]α6 6δΙ 8ΐϋ8 ίη Ιοοίδ, νείιιΐ II. 1, 16. 385» 
^Ατρείδα δε μάλιβτα δνω^ χούμήτορε λοτών, βχ ((ΐιο ηοη δβφΐί- 
ΙιΐΓ φΐοά Ηβγηίο νίάε&βΐυη ί1)ίάοηι ν. 17. ^Ατρεΐδαι τε καΙ αλΧοι 

■) Μίηηβ ιηίΓαιη θ8( €[τιοΑ ίη &ηαρ&θ8ϋ8 ν. 1569., ιι1)ί &Η& ιηθ- 
ίΓΛ 0ΠΠ1 ίοπηίβ ΒοΗοίβ ρΓΛβοβάπηί, πΧειαΟ'Βνιδάν βοήρίπιιη ββί, 
81 ηοη ίη βοάίοβ ΜθΑϊοθο , βζ ς[υο ραΓβ ίΠα £αΙ)ηΙαθ αΐ^ΐαΐα 68^, 
- οθΓΐβ ίη αρο^ΓαρΜδ. ^υοά ίη Έαηιβη. γ. 23. ανάστροφα ίη Βηβ 
γβΓβηβ 8βήρ1ηηΐ68ΐ; ίηΜβά., ΙίΙ)ΓαΓίί βιτοΓ 681; οοαίίβ &ά πέτρα &1)- 
θΓΓ£ΐηϋΙ)α8,ς[υογ.22.βηί1;τΐΓ. Κ6ο1;θ ανάστροφη αραά δοΐιοΐίαβίίαπι. 
Ββ ίοπηίβ ΰοΐΊβίβ 1ίΙ)Γ&Γίοηιπι οηίρα ίΐΐαΐίβ άίζί αά δορίι. Αηίί^ρ. 
110. ίη βάίΐ. Οζοηίβηβί ΐΒτϋΛ ^. 22. άίχίΐ^ηβ 1)Γθγίί6Γ, 8θΑ ρτα- 
άβηΙβΓ Ο. "ννοΙΜηδ ίη Μηββο ΚΙιβηαηο γοΐ. 18. ρ. 606. 607 ι 

ι Ι,ΧΧΧ ΡΚΑΕΡΔΤΙΟ. 

ίϋκνήμιδες Αχαιοί ^ αυΐ 8, 261. τον δε μετ Ατρεΐδαι^ ^Αγα- 
μέμ,νων χαΐ Μενέλαος , | τοίΟί δ ίπ Αϊαντες βΙο. , ^Ατρείδα 
8οηΙ)6η(1υιη 68$6. Νθιώ ςιιυπ) ηοιηεη (Ιυαίβ βΐίαά ηοη αάάϋαιη 8ίΙ, 
ρΐυραΐίδ ηοη ηιίηυ$ τβοΐβ 1ια1)6ΐ αααπιΟ. 341. η μοϋνοι φίλεονΰ 
άλόχους μεράπων άν&ρωτιων \ Ατρειδαι^ άμΙ Αϊαντες ίη Ιοεο 
ηιθ(Ιο ιη6ΠΐθΓ&Ιο, ΙίοβΙ 8ϋ1)ί Αία ντε δύω (ΙίχβήΙ. 

V. 51. νπατοί λεχέων ατροφοδινοϋνταί] Οαυπι Ηοηΐ6Γυ8 
ατρεφεδίνεΐΰ^αι άίχβηΐ, Αβ8θΙιγ1ιιπι €[υοςυο ρΓθ1)Ηΐ)ί1ία8 β8ΐ 
Ιιοε ρΓ36ΐα1ίδδ6 αΙΙβΓί: ϋβ ςυο πιοηυίΐ Ι.. Οίηάορβαδ ίη ΤΙιε- 
βαυΓΟ νοί. 7. ρ. 861. 

V. 72. άτίται ααρκΐ] Ραρϋπι δοοϋΓδΙδ δΐιηΐ ςυαβ άβ 8οη- 
ρΙαΓ3 &θ(]ίοί8 ΐΓ3(ϋΙα νίάβο. Ιη βο α ρππια πι&ηυ δοπρίιιηι ΓαίΙ 
άτίτας αρηκ\ 1ΐΙβΓ& κ οαηι οοπιρβηΛίο, ςυοά Ιγρίδ βχρππιί ηοη 
ροΐ6δΙ, οοηίυηοΐα, ιιΐ καΐ δί^ηίδοβί. £χ Μδ Ηΐβπδ Γ9ά6Π(1ο ίαο- 
Ιυπι βδΐ ατίται ΰαρκι . . ΊίΆ υΐ ΙίΙβΓα ςαββ ρπηιο η ΓυβΓαΙ ηιιηο 
κ δίΐ, κ 3ΐιΐ6πι ί^ άβίβΐίδ ΓβΗςαίδ ρπηιββ ηιβηαδ άυοϋ1)υ8, Νοη 

α ου 
πϊΒξΐΒ αηηοΐαίιιπι βδΐ ν. 83. ίη οοάίοβ δΟΓίρΙυπι βδδβ Τυνδάρέω, 
1ίΐ6Γ3 ω Ιβνί οαίαπιί άαοΐη βχ αο ίαοΐβ 6ΐ αοοβηΐυ , ςιιί βδΐ δυρβΓ 
€, Ιΐηβοΐδ ΐΓβπδβχο : ςυίΒιΐδ Ιπρίβχ δί^ηίβοΗΐυΓ δοηρΙϋΓα, Τνν- 
δαρέα^ Τυνδάρεω, Τννδαρέου ^ ςυαΓυπι ροδίΓβπια Τννδαρεον^ 
ςυαβ βΐίβηι ίη Ευπρί(1ίδ 3ΐίοπιηιο[ΐΐ6 οοίΙΙοίΒηδ ραδδίηι ΓβρβήΙυΓ, 
ηπηίπιαηι βάβηι ]ΐ3ΐ)6ΐ. ΚβοΙυπι βδΐ Τννδάρεω: ηίδΐ Αβδοΐιγίαδ 
δοπρδίΐ , ςυο(1 ηοη ΟΓβίΙο , Τυνδαρέα , υΐ Ειιπρίάβδ Ιρίι. Τ. 5. 
ΛίχίΙ της Τννδαρείας &υγατρός^ βΐ Απδίορίι. ΤΗβδΠΐ. 919. της 
Τννδαρείας ηαίδός. ΡοΓΠΐΗδ αάίβοΙίνοΓυπι ίη εος ρρο ειος^ 
ςααΓυπι ηοηηυΐΐαδ ΗηηοΙανίΙ ΑΓοαοϋαδ ρ. 39, 6. ΙίύΓΗπί δαβρβ οΐ)- 
ΙίΙβΓΗΡαηΙ, δΐιΒδΙίΙυΙα ιιίεΓυπιςυβ (εΓπιίηαΙίοηε Τος\ υΐ ίηοεΓίυηι 
δίΐ υΐΓϋΠίΑεδοΙιγΙαδΑ^. 1499. ^Αγαμεμνονίαν αλοχον, ^\,{Άίθ^^\ι. 
861. ^Αγαμεμνονίων οΙ!χων δΟΓίρδεπΙ 3η Αγαμεμνονεαν εΐ 
^Αγαμεμνονέων, φΐΒ Γογπι3 δοΐπ ϋδΟδ εδί Ηοπιεηίδ. 

Νοη ΗεουΓαΙίϋδ οοίΐεχ ν. 87. Ονοακίνεΐα 1ΐ3ΐ)εΓ6 (ΙίοίΙιΐΓ, 
ςυαε οοΓΓεοΙοπδ δοπρΙιίΓα εδΙ. Νβπι ρηηιο δοηρίυηι ίυίΐ ^υο- 
ϋκνεΐα , ψιοά πιεηιΟΓβΜίε εδΙ ρρορΙεΓ §1οδδ9Π) ΗεδγοΗίί, &€0^ 
ΰκνει: &εους τψα, αϊ) ΜαδαΓΟ Ιεηιερε ίη ^εούκννει πιυΐβίαηι. 
νεΓ3 Ιαωεη αραά Αεβοΐιγίυπι δοπρΙυΓβ ίοΓίδδδβ ^νοΰκείς βδΐ, 
ςα^πι ΤϋΓηεΙαδ τεδίίΐιιίΐ, οοηιραΓαηάα οιιηι αΐία Ηεδγοίιίί ^ΙοδδΑ 
&νοααείν. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ• Ι.ΧΧΧ1 

V. 101. αγανη προφανεια^'] ϋθ(1βχ άγανα φαίνεις, Οογ- 
ΓβχιΙ \νοίϋυ8. 

V. 103. Οοάβχ την ϋ•νμοφ^6ρον λντζης φρένα, δοπρΙϋΓΟ 
9ΐ)8υΓ(ΐ6 ίηΙβΓροΙαΙβ. Τοίβρανί (|υο(1 ΗβπΏαηηιΐδ οΗιη οοηίεεβΓοΙ 
της ^νμοβόρον φρένα λνπης^ βίδί ηοη (ΙυΜαπι β8ΐ (ΐυίη Αβ- 
βεΐιγίιΐδ βΠυά ςυίά δοηρβοήΐ: (Ιβ (]υϋ άίχί ίη ΡΜΙοΙο^ο νοί. 18. 
ρ. 65. 66. 1η βρο^αρΗο ΡΙοΓβηΙίηο 68ΐ την ^υμοβόρον λύπης 
φρένα^ βάίβοΐίνο ^νμοβόρον 6Χ 86ΐιοΙί38ΐ36 αηηοΐαΐίοηβ δαιηΐο, 
ήτις ΙβτΙ ϋ'νμοβόρος λνπη της φρενός, ϋαίυβ ΙηνοηΙί 3ΐ}8υΓ- 
(ϊίΐαΐβιη ιηαΗυπι 8υρβΓ3νίΙ Τήοΐίηίαβ (ΐυυιη 8θπ1)6ΓβΙ την ^υμο- 
βόρον λυτνοφρένα, 

Υ. 105. δοπρίαραιη οΐίπι ναΐ^αίαιη καταηνέει ίη κατα- 
ηνείεί ίαπι ίη ρΓίοπΒιΐδ 6άίΙίοηίΙ)υδ πιβίδ πιυΐ9νί. δβά Αβδοΐινίυβ 
βΐίβηι ΐΛοταπνεΐ μου δΟπΒβΡβ ροΐυίΐ. Καταπνεΐ μοι ίη ίηΙβΓ- 
ρΓβίΑΐίοηβ δυα ροδυίΐ 8εΙιο1ί3δΐ9. Ιη εοιΠεβ ηαηο β8ΐ %αταπνέ,ει,^ 
ηηα αηΐβ ει ΙίΙβΓα 6Γ38&, (}ΐΐ36 Ιβπιβη ηοη ι ίυίΐ, 86(1 ν\ υη(1β ίη 
βρο^ρΜδ (]υ1Ι)υ8(ΐ3ηι ^αταπνενει Ιβ^ίΙυρ. 

V. 106. Ουοά ευπι ΒοΙΙιίο ΓβδΙίΙυί μοληαν αλκα ρΓΟ νυΐ- 
ς&Ιο μοληαν αλααν^ εοηΩρηιαΙ ρβΓίίπι Μ6(1. , ίη ςυο 68ΐ μολπάν 
3 ρΓίπΐ3 πιαηη. ΜολπαΙ ^ράαος ανξειν άίευηΐυρ β\) £υηρί(ΐ6 
ίη ίΓ3^ηΐ6υΙο Ρ1ΐ36ΐΙιοηΙί8 6ΐ3Γοηιοηΐ3ηο , ρ. 474, 42. 6(1. ΝβυεΙ^. 

V. 110 — 112. ξνμφρονα — αϊαν"] Ηί ΐΓ6δ νεΓδυδ, ίϊυοδ 1ί- 
Ι)Γ3πιΐ8 ρΓίπιο οηιί86Γ3ΐ» Γ6ΐίεΙο ί'άϊύβη δρηίίο, ροδ(63 ίηδβΓίί δαηΐ 
βΐίυ 3ΐΓ3Πΐ6ηΙο, βΙδί 3ΐ) εαάβηι, ιιΙνίίΙβΙαΓ» ηΐ3ηα. Οϋθ(1 ίη εο- 
(Ιίοβ Ιβ^ίΙυπ ξνμφρονα τάν γάν πιβηίΓβδΙβ εοΓΓυρΙυπι βχ ^υμ- 
φρονα ταγάν^ ιιΐ ίη βρο^ΓβρΙιίδ ςυί1)υ8(ΐ3πι οοΓΓβεΙηπι. ΥεΓυπι 
ηοο ηοη βιιΓβείΙ, (ριυηι ταγή ηοη δροη(1εί, δ6(1 ίβηιΜ πιεηδυ- 
Γ3ηι Ιΐ3ΐ)63ΐ. Ου3ηιο1>Γ6Πΐ ΓβδΙίΙυί ηαπιβρυπι (Ιυβίβπι ΐΕ,νμφρονε 
ταγώ^ υΐ ίη Ιοεο ΙΙοηιβΓί II. 1, 16. ρ3υΙΙο 3ηΐ6 ηΐ6ηιθΓ3(ο βδΐ 
^Ατρείδα δε μάλιΰτα δνω^ τιοΰμητορε λαών: φιβπι ηυηιβπιηι 
ρΓ36<^(ΐ6ηΙί3 ν6Γΐ)3 ηοη ηιίηΰδ εοηιηιεηάβηΐ ςυβηι (}υ36 ίηΓΓ3 (Ιβ 
ηιιηΐ6Γο 1)ίη3Π0 εΐ Αΐπάβπιηι εΐ 3ςυίΐ3ηιηι άίευηίαρ. Ουβίεδ 
&υ(6Πΐ ΓοΓπΐ38 1ί1)Γ3πί8 836ρίδδίπΐ6 οίΓβηδίοηί Γυίδδε ηβηιυ ί^ηοΓ3ΐ. 

βΓβνίπδ εοΓΓυρΙϋδ εδί νβΓδίΐδ ρήοΓ (Ιε άιιο1)υ8 ρροχίπιίδ, 
ηέμπει ύνν δορί δναας πράκτορι 
ϋΌυριος όρνις Τευκρίδ^ έπ αΐαν. 
υΙ)ί $1θ88επΐ3 ^/κο^^ (Ιαο εχρυΐίΐ ν6Γΐ)3 ρο6ΐ36, ({υββ βεπτβνίΐ 
ΑπδΙορΗβηβδ Β3η. 1288. πέμπει ονν δορΙ καΙ χέρι πράχτορι^ 
Αθδοΐιγίπβ. £ ΕΧΧΧΙΙ ΡΚΑΕΡΑΤ10. 

ςυαηςυαιύ Ιιβοε ςυοςυο δοπρίορα Ιβνΐ νίΐίο 1<ιΙ)0ΓαΙ. Νβηι ςιιιι 
ν6Γ8υ8 βηΙίδίΓορΙιΙευδ (ΙαοΙγΗουβ 8ίΙ ΙβίΓβτηβΙοΓ οβίβίβεΐίουδ 
(ϋ5γ1Ια1)υιη ίιίθοηυβ βροηάεο ΙβηηίηβΙυΓ, ιιοη ροΐβδί πράκτο^ 
ίη δίΓορΙια βΙ) Αεδοΐιγίο ρο$ίΙυιη 6886, ςυί δεηρ86Γ9ΐ πραχτω^ 
φΐυ(1 δί ροδΙ (ΙαΙίνοδ αυν δορί χαΐ χερί ίηίβεΐυιη Γοΐίςυίδδβ 
]ί})Γ3Γϋ , ιηυΐΐο ηιβ^ΐδ ηιίΓαικΙυιη ίοΓβΙ ηυοιη ςυοιΐ ίη πραίχτο, 
ηιηΙαΓυηΙ. ΒβοΙβ βυΐβιη βςιιίΐα , ουίυδ ροΓίβηΙί 8υοΙοπΐ3 
Αΐπ(1&6 αίΙνβΓδϋδ ΤΓοίαιη ιιιίδδί βΓίΐηΙ νΐηιΐίεΐαβ δΐιιηβικίαο οαυδδ 
τίράατωρ (ΠείΙυΓ, (^υί πέμπει ύνν δορΙ καΐ χερί^ ί. β. ααη ατη 
νίΓίεφίβ. \ατ\)Λ ίη βηΙίδίΓορΙια ροδίΐα ν. 120., (Ιβ (ΐαίΙ)υ8 ν 
€Γ6(Ια8 ςυοπιςυαηι (Ιυ1)ίΙαΓ6 ροΐυίδδβ, οπιηί βχ ραΓίβ δβηίδδίιι 
δΐιηΐ, κτήνη πρόα^ε τα δημΊοπλ^ιϋ'η (ί. ο. τα πρόαϋΈ όημα 
πλη\>ή) Μοίρα λαπάξει προς τα βίαιον, Ναπι ςυοΛ ΡαΓοα ορι 
ονβΓίοΓβ (Ιίεί νί(1εΙυΓ ((ΐιαε ίαπι βνβΓδβε δίηΐ, ηιοΓβ ΟΓαβεοηι 
(ΙίεΙιηη βδΐ , ςηί δββρε αιϋεοΐίνίδ υΐηηΐυρ είΤβεΙαηι νβΓΜ Η(]ίυη( 
δίρηίίίεηηΐίΐιΐδ. 8ίε Αβδείιγίυδ ΡβΓδ. 208. ίίνανδρον τάξιν ηρι 
μου θανών. ί. ε. τάξιν ηρημον ώστε ανανδρον γίγνεα^ύ 
Α^αιη. 1247. ενφημον, ω τάλαίνα, κοίμηαον στόμα, 1. β. κο 
μηαον στόμα ώστε ενφημον γίγνεσθαι, δαρρί. 830. νβρίζοιη 
σ^ άποτρέψειεν αϊατον ίίβριν , ί. β. αποτρέψειεν ώστε αΐατι 
γίγνεΰϋ'αί. 

V. 115. Ουο(1 ίη εο(1ίεε δειίρΐυηι βδΐ νοεΑΐ)ΐι1υπι αϊ) ηειηίι 
υβπΓραΙυηι αργίας^ Ηΐεπα γ, ηυαο ρηπιο οπιίδδΑ ίπβΓΟί, ρο8ΐ( 
ίηδθΓία αϊ) εαιίεηι, ιιΐ νίιΐοΐυρ, πιαηυ, ΓβεΙβ εοιτβχίΐ Βίοπιββίιΐι 
ΓβδΙίΙηΙ.Ί ΓοΓηια (Ιί8γ1ΐ3ΐ}3 άργάς, ηί τανρον αργάντα ρρο α{ 
γάεντα (ΠχίΙ ΡίΐΗίππίδ Οΐγπιρ. 13, 00, βΐ ςυοβ δπηΐ αΐία ΗυΙα 
πΐ0(1ί εοηΐΓβεΙίοηίδ βχεπιρίβ, ΓΓεηυεηΙία ίη ε38ί])υ8 οΜίςαίβ, γ&ι 
ίη ηοπιίηαϋνο. 06ΐ)6ΐ)3ΐ Ιβπιεη ΒΙοπιΩεΙίΙυδ ηοη αργάς 80π1>6γ 
86(1 άργας ευηι ίοΐα δυΐ^δοπρίο, (1ε <]υο πιοηυίΐ ΤΗίεΡδεΙιΙυβ : 
ΟοπιπιειιΙαΙίοηίΒυδ Αεα(ΐ6πιί36 Βαναπεαε νοί. 7. ρ. 357.; αηι 
ΓοΓίηδδε 6χρ1ίεαη(1α εοιίίείδ δεπρΙηΓ» ΑΡΓΙΛΟ^ ψιοά ρρο ΑΙ 
ΓΑΙΟ ροδίΐυπι 6886 ροΐβδί βΐ) 1ί1)Γ3Πο. 

V. 110. €ο(1ίοί8 8επρΙιΐΓ8Πΐ ίρίτίυματα — γένναν άοϋ 
εϋΓΓεχίΙ δείίΠεΓϋδ, ^ρ^1^νμάδα — γένναν^ εοΐΐαΐα ^Ιο88Α Ηβ8] 
εΐιϋ, ηυί κνμάδας ρβΓ εγκύους εδί ίηΙεΓρΓεΙαΙιΐδ. δίηίΠίηηιι 
Ιπιίε αιΠεείίνυπι 68ΐ παιδολυμάς^ άδος^ η^ ςυο Αεδοΐιγίυδ υβι 
68ΐ Οΐιοερϊι. 605. α παιδολυμας τάλαινα θεβτιάς^ \ιΙ)! β^ο οοι ΡΕΔΕΡΑΤΙΟ. ΕΧΧΧΙΙΙ 

Γβχι νίΙ1θ8ΐιιη &006η1αιη οοάίοίβ τίαιδολύμας^ ^ααο πκ^δουΐίηί §6- 
η6Π9. ηοη ίβιηίιιίηί. ΙβηηίηαΙίο ίοΓβΙ. 

V. 122. ίδών δυο λημαΰί διααονς ^Ατρεΐδας] ΙηβρΙαιη β88β 
δίβαονς ίαιη ΑαΓβΙαβ ρβΓβρβοΙιιιη 1ΐ9ΐ)ΐιί(, 6ΐ8ί ηοη ηιβ^ίβ ςα^ηι 
βΐϋ νί(1ίΙ Α68θ1ιγΙαπι λημααιν ϊΰονς 80Γφ$ί886 , ρρο ({αο νβίβπ 
1ίΙ>Γαηο λημαύί διααονς ίη οβίαιηυηι νβηίΐ ςαοηίαπι ιηοάο 
5θΗρ86Γ3ΐ δνο. ΤΓ3^ίοί 9η Ιύος ρΓθ(Ιαοΐ3 δγΐΐαΐ)» ρποΓβ ςααηι 
ίη α(ϋ6θϋνο δίπιρίίεί Ιιιαι ίη οοηιροβίΐίδ ίηΙβΡίΙϋπι (ΙίχβηηΙ ϋία 
€3ΐ ηιηΐίαπκιιιβ (1ί$06ρ(α1αηι, ({ααηι (^υαοδίίοηοηι νίχ ορ6Γ36 
ρΓβΙίαηι 68ΐ Ιιοβ Ιοοο τββαηιβΓβ , (]ηαπι ίη (ΙαεΙγΙίοο €«Γΐ6 
ΙιβχβιηβΙτο ίΰους ρΓοάαοΙο ΐ άίοΐιιηι ηίΐιΐΐ (1υ1)ίΙαΙίοηί8 Ιΐ3ΐ)6Γ6 

ρ088ίΙ. 

V. 124. €θ(ΐ6χ πομπούς (Ιιοο αοοβηΐυ, ηοη πομπούς) 
τ αρχάς ^ ρΓΟ ςιιο Λαο Βρο^ΓορΗα ΓβοΙβ αρχονς, ΡβΓίβοίΙ 
βηβηάβΐίοηβηι δίηαο ΚαΓδΙβηίυδ ΓββΙίΙυΙο πομπάς άρχους^ (Ιβ- 

ΙβΙο τ'. 

V. 125. τεράτων] δοη1)€ΐ)3ΐαΓ τεράξων, ί^βψιβ βηίηι 
8ηίηι&(1ν6Γ8υηι θγαΙ ίη Μβίΐ. ίη (βχΐιι 6( ίη ΙβοαπιαΙβ 8θ1ιο1ίί χεράι- 
ζην δΰΓίρΙαηι 6836, υΐ αραά ΡίιοΙίυηι 1.6ΐ. ρ. 577, 16. τεραϊξεια 
68ΐ ίη οο(ϋθ6. Ναω τεράξω ί'χει το τ προαγεγραμμένον ^ ιιΐ 
ηιοηβηΐ Εΐγπι. Μ. ρ. 737, 21. βΐ ^Γ3πιηΐ3ΐίου8 0γ3πι6π Αηβοά. 
Οζοη. νοί. 1. ρ. 226. Εαάβπι αΐίοηιηι Ιιιιίηδ ^βηβπβ νβρϋοηιηι 
8θπρ(ηΓ3 6δΙ, νβΐυΐ ματκξω 6( αφαδάξω^ ς[ΐΐ36 ηιαίβ οηιί88θ 
90ΓίΙ)6ΐ)ΑηΙυΓ βρυά Αββοΐιγίαπι Α^αηι. 995. ΡβΓδ. 194. δορίι. Οβά. 
Κ. 891. ΑοουΓαΙβ άβ 1λ\& οπιηί1)α8 ρΓ3606ρίΙ ΗβΓοάίαηηβ ίη 1ίί)Γ0 
π€ρΙ μονήρους λέξεως ρ. 23, 7. Μαΐβ ν6Γ0 γνμνάιξεταί οοΛβα 
Ιΐ6(1. ΡΓΟίηβΙΙι. 592. 

δβςηίΙιΐΓ 6ρο(1α8 ν. 140 —159. δίο δοηρία α ρΗπια ηιηηα 6ΐ 
ίη νβΓβυβ άίνί83 ίη ϋΙ)Γ0 Μ6(1ί660 ίοΐίο 14^. 

τόαααιν περ ευφρων τίαλά 

δροΰοιΰιν ϋλπτοια μαλερών όντων 

πάντων τ αγρονόμων φιλόμαχουΟ 

^ηρών οβρι^ίάλονϋί τερπνά 

V. 2. μαίερών] Αηίβ ρ ΙϋβΓ» 6β1 βτ&ΒΛ φίΛβ τβΐ η νβΐ κ ίηϋ. 

Υ. 8. ψ'Λόματονσ ίη φίλομάστονσ 68ΐ ιηηΐ&^τιπι, αοοβηίη οογ- 
Τ6θίο Ιϊί6Γί8€[α6 ατ ιιηο άαοΐτι βχρΓβββίβ: ον υ6γο, €[αο<1 ρΓΟ οι 
βοΗρ^ηπι ββί, ίηίαβϊηιη Γβϋ^αϋ ΙίύΓ&ήτΐΒ, ς[αί ον, φΐοά ίη οοάτοβ 
ηοη πιιιΗαιη άίύΤβΗ &1) ο», βαβρβ ρΓο οι βοήρβϋ: ς[αο ίαο^ιιιη ιι^ Ι,ΧΧΧΐν ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ• 

« 

ίοΐίο 1δ*. 

5 τούτων αιτεί ξνμβολα κράνοίί 

όεξία μεν χατάμομφα 

δε φάΰματα οτρονθ'ών, 

ίήΐον δε ααλεω παιάνα 

μη τιναβ αντιηνόονβ 
10 δαναοϊα χρονίαΰ ίχενηΐδαΰ 

απλοΐαα τενξη 

απευδομένα '9υαίαν 

ετέραν άνομο ν τιν αδαιτον 

νεικέων τέκτονα ϋνμ 
15 φυτον ου δειβήνορα, μίμνει 

γαρ φοβερά παλίνορτοΰ 

οικονόμου δολία 

μνάμων μηνιΰ τεχνοποινού. 

τοιάδε κάλχαα ξνν 
20 μεγάλοιΰ αγαϋΌΐΰ άπέκλαιξεν 

μόρΰιμ απ ορνίθων 

οδίων οϊκοια βαΰιλείοιΰ 

τοΐο δ ομόφωνον 

αιλινον αΓλινον είπε τόδ εν νικατω, 
V. 1. τόσαων^ ψιοά πιβηίΓβδΙο οοΓΓυρΙιιιη βδΐ, ίη τόΰοι 
ΐΏυΙαΙαηι ίη ()αο1)υδ βρο^ΓθρΙιίδ, ίιι ({υο αεςυίβνβηιηΐ βάίΙοΓββ 
ρΙβΓίςιιβ, ηίΐιϋ οίΓοηδί περ ραΓίίευΙα. Ιη ϋδάβπι 9ρο^Γ3ρΙιίδ 3η(6 
καλά βάάίΐαδ 6δΙ αΓίίοαΙυδ α , ςιιί ίρδβ ςυοο[υ6 δ&Ιί8ί6θίΙ βίΐίΐο- 
Γί1)υδ , πιίΓ3πι (ΙίοβηίΗ })Γονίΐ3ΐ6ΐη , ηιΐ3 Οίαηα ρβΓ δίπιρίβχ ίΐΐυιΐ 
α καλά δί^ηίδοαίηρ. οο (ΐ6Γβη({6ηΙίΙ)υδ ςυοά Οίααα της καλλίΰτης 
ηοιηίηβ ουίΐα ίυεηΐ βΙ) Αΐΐιβηίβηδίύιΐδ βΐ ΑροβάΊΒυδ, ςυοά Ρβυδα- 
ηίαδ η3ΓΓ3νίΙ 1, 29, 2. 8, 35, 8. βχ 0[υο ηοη δβςυίΙυΓ βΐίβηι η χαλη 
ρΓΟ 7} "Αρτεμις άίοΐιιιη βδδβ. 

V. 2. Ργο άελπτοις δθ1ιοΗ3δΐ3 βυΐ Ιβ^ίΙ βυΐ Ιοξϊ νοίαίΐ 
άίπτοις, Ν3Πΐ 3(1 δρόΰοισιν ίη Μο(1. 3ηηοΐ3ΐαπι βδΐ , τοις νεο- 
γνοΐς ^ χωρίς ί' αυτ^ ερΰαι* (ΙΙουι. 0(1. 9, 222.) άελπτοις (βίο 

οηϋοί ίηίβΓάηιη μον ρΓθΙ)αΓ6η1; ηΙ)ί Αθ8θ1ΐ7ΐα8 μοι 8θήρ8βΓ&ί. Έο- 
άβπι ΘΓΓΟΓΟ ν. 4. οβοικάΧουβι^ ββά ιηιιίαίιιιη ίη οβρικάΧοιαι^ βοΗ- 
ρίυιη 634 οΐ ^εοκλντονβ ρΓΟ %'εοκλΰτοιβ 8βρΙ. 143. 

V. 10. Ρθ3ΐ; χρονί^ίβ βΓαβηιη ββί 7*• 

V. 23. ομόφωνον] Γιιίί ρήιηο ωμόφωνον. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. Ι^ΧΧΧν 

άβχ οοηίΓα ιηβηΙβίΏ 5θΙιο1ίΗ8ΐ36) ^1 τοις εηεο^αί τοις γονεναι 
] όνναμένοις. ΡήοΓ Ιιιιίιΐδ αηηυΐαΐίοιιίδ ρ3Γ8 αϊ) νβΙβΓβ ^Γαιη- 
ιΐίεο 8εηρ1α 65ΐ» υΐ βχ Είγιη. Μ. ρ. 377, 37. ίηΙβΙΙί^ΗαΓ, υΒί 
όσων ηοιηβη ραπΙβΓ εαιη ΗοιηβΓίοο ερΰοιι οοιηραΓϋΙαΓ , Ι'ρΰη 
\ρ ίΰτιν η δρόύος, %αΙ Αίύχύλος ίν ^Αγαμέμνονί τους 
,νμνονς των λεόντων δρόαους χέκληχε μεταφράξων τοϋτο. 
16Γ3 νβΓΟ δείΐθΐϋ ρ3Γ8, (^ΟΑ οίέτΐτοις βζρΗοαΙυΓ, ΓβοβηΙίοηβ 
3ΐηιη3ΐί6ί ίηνβηΐιιιη 68ΐ, ςαί ηοη αιιίιηαάνβΓίεΓαΙ νοο3ΐ)α]αιη 
>ο — (ΐαοά ΓιιβΓίιηΙ ςυί ίη λεπτοίς ιηιιίαη νβΐίβηΐ — ΙβιηβΓβ 

110 νβΓβΙΐί 6886 }]ΐ3ΐυΐη, (ΐα36 86η(6ηΐί3 6ΐί3ΐη 60 60ηίΐΓΙΏ3(υΓ 

ιοά ίη οοάίεβ δροαοιΰιν 80ΓίρΙαιη 68ΐ, ηοη δρόΰοις, ψιοά Τπ- 
[ηίιΐ5 ροβυίΐ» υ( ν6Γ8υ8 ίηίΐίυπι ί3ηι1)ί6ηπι 68861. Νεο 63ΐυ1θΓυιη 
αηίβ Ι3ηΐ3 68( ΙεηβηΙαδ ςαβηΐπ 3νίοιι]3Γυιη νίχ ονο 6χε1υ83Γαηι, 

Α686ΐιγ1ο ορβΓ3β ρΓ6ΐίιιιη νίάεή ροΐαεπί δρόαων ηοηιΐηί, ουί 
δί ίαπι Ι6ηβη(3ϋ8 ηοΐίο ίηεδί, ίδΐίαδίηυάί 3ΐί(]υοά ερίΐΐιείοη 
1ηη^βτ6. ΡΓΟΓδϋδ Γΐάίουΐυδ ν6Γ0 68( ΒγζαηΙίηυδ 8εΙιοΗ3δΐ3, . 
ιί άέπτοις ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐυδ 68ΐ τοις μη δυνάμενους τΐτηνχχι^ ςα38ί 
οηβδ, (^αί Ιιοάίβ ςυαΙΙυοΓ ρεάίΒιΐδ ίηεεάβρε δοΐεηΐ, Αεδείιγίί 
(3(6 νοΐ3ν6ΓΗΐ(: ηίδί ίθΓ(6 Ιιοπιο ίη^εηίοδϋδ β§υΓ3(6 ίΐΐυά 
ε(υπι 6δδ6 νο1υί(, ({α6ΐη3(1ιηο(1υιη δορίιοείεδ Οεάίρ. Β. 17. ίη- 
0(63 ουδεπω πτεΰϋ•αί αϋ'ένοντας (ΙίχίΙ, εοιηρβΓΗΐίοηε ηΙ) 
ούΰΟίς άυο(3, φΐο ηοιηίηε ίηΓαηίεδ 836ρ6 3 ροο(ίδ δΐιηΐ 3ρρ6ΐ]3(ί. 
ιηίίεδίαπι 6δ( αέτΐτοίς \8ί\ιά βχ ν6(6Γ6 εοΓΓυρΙαηι βδδβ ^Ιοδδβ- 
3(6 άετοίς, ςυοά 3(1δεπρ(υιη οϋηι Γαί( νβΓΒίδ ν. 136. πτανοιΰΐν 
)ΰΙ τνατρός: άβ ςυο ρΐυπϋιΐδ άίχί ίη Ρΐεοΐίείδεηί Αηη3ΐίΗυ3 

1863. νοί. 87. ρ. 75—79. 

Ιη ν6Γΐ)!δ ρΓΟχίπιίδ ςηοά δοηρίυηι βδΐ ίη εοιίίοβ μαλερών 

ηων 6άί(0Γ68 6Χ §1θ883 Ε(γΐηθ]θ§ί δυρΓ3 3ΐ) 016 Ηρρθδί(3 ί(3 

(1ίη(6^Γ3Πΐη( αΐ μαλερών λεοντών δοηΙ)6Γ6η(. ΫεΓαιη ηοη 
136 (3η1ηηι 1Ι(6Γ36 λε^ 86(1 ςυ3ΐ(αοΓ 6χοί(ΐ6Γυη(, ηΐ ίηΓρα 
ι(6η(ΐ3Πΐ. Οηοά 6χ 3η(ίςηίοηδ εο(1ίεί8 Ιαίιβ 6χρΙίθ3Π(Ιϋΐη , ςηαε 
)η δοΐαπι (ΐη3((υοΓ Ηιιίηδ νεΓδίΐδ Ι1ΐ6Γ3δ, δεά εΐίαπι 6χ(Γ6ΐηα 
*36ε6ά6ηΙί8 ν6Γ$υδ ν6Γΐ)3 αϋδηηίδΚ. 

V. 5, ν6Γΐ)3 τοντων αΐτεΐ, δίνβ δίο δίνε, ςαοίΐ ςαίίΐαηι οοη- 
εβπιηί, τούτων αΙτώ δοπρία, ηοη ΑεδοΗγΙί, δβίΐ ίηΙεΓρρείίδ 
$86 νεί ιηβίΓυηι άοεεΓε ροΙβΓαΙ, (1β ςαο ίηίΓβ άίοβηι. Α(1(1ί(α 
Κβιη 8αη( ρΓορ(6Γ %ράναί, ςιιοίΐ ίηΙερρΓβδ ρΓο ίηβηίίίνο 1ΐ3- 
ιιί( ((^αί ρρορε εοηδ(3ηΙεΓ, η( οιμάναι ε( αΐία Ηαίυδπιοίΐί, ίη ΙΛΧΧνί ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

€θάίείΙ)υ5 Ιιοο αοοβηία 8οηΜ(υΓ), ΑββοΗγΙυβ νβΓο ορίβΐίνο ιηυιΐο 
άίχί(. Νοη αηίιιΐ3άν6ΓΐίΙ βΓΓΟΓβιη δοηρΙΟΓ βοΐιοΐϋ οοάίάβ Μβά. 
τα ανμβολα αΙτεΓ με φάναί (β\ο οοάβχ, ΙιαικΙ άα1)!6 1ί1)Γ&ήί 
βΓΓΟΓβ ρΓΟ κράνα ί') δεξιά δια την νίκην , -ίπίμομφα δΐ 
δια τον χόλον ^Αρτέμιδος. ιιΜ ίοΓίαβββ ίΐΐα Ι&ηΙιιιη νβΓΒα 
δεξιά — ^Αρτέμιδος αηΙίςιιίοΓίβ 8αηΙ ίηΙβΓρΓβΙίβ αά ν. β. αη- 
ηο(3ΐ3 , ρΓίΟΓα νβΓΟ τα ανμβολα αΐτεΐ με &1) ΓβοβηΙίοΓβ &(1(ϋΙ&. 
Ναιη ίη αΙΙβΓα ρΑτΙβ βοΐιοΐϋ ηϋιϋ ββΐ ςιιοά νβίβρβ ίηΙβρρΓβΙβ 
ίιιάί^ηυιη βίΐ. 

Υ. 6. δεξ^ά μίν^ χατάμομφα δε φάρματα ΰτρουϋ'ών] 
Ηαίιΐδ ςυοςαβ νβΓβιιβ ιηαηίΓ68ΐ2ΐ ίηΙβΓροΙ&Ιίο ββΐ. Ν&ιη η60 φάΰ- 
ματα αηΐβ στρονθων ροβίίαιη (ΙαοΙγϊί ιηβηδίιτ&ιη 1ι&])6Γβ ροΐββΐ 
6( ρα886ΓβαΗ ίΠί βχ ΗοιηβΓΟ II. 2, 311. 86(ΐ(ΐ. Ιιηο ίηνοΐ&ηιηΐ ηυη 
ιηίυοΓβ οαιη ββηίβηΐί&β φιαιη βιθΙγΙ άβΐήιηβηΐο : αηάβ ί&ιη Ρογ- 
8οηυ8 Ιιίηο 3ΐ)ί^6ηάθ8 6886 06η8υί(. Ν&ιη βα^ιιήυιη ίΠικΙ Ηοιηβ- 
ΓΪουΐΏ ΡΓ0Γ8118 «ιϋβουΐΏ &]) Αββοΐιγίί η&ιταΐίοηβ 68(, (^αί άβ αςιιί- 
ΙαΓυιη ^α&Γυιη ροΓίβηΙο ίη Ιιοο 6απηίη6 β^ιΐ. Οαοά δ6η8ίΙ 8εΙιο- 
ΙίββίΒ» ςαί ατρον&ών ίηΙβΓρΓβΙαΙιιβ 68( των αετών ^ βοάβιη 
ί6Γ6 ίυΓ6 ς[ΐιο €[1118 β^αΠοδ 1α86ίηί98 αιιΐ Ιιΐδοίηίαδ αφίϋαβ 
βρρβΠθΙ. 

V. 7. Ιηίον δΐ καΧίω Παιάνοί] ΜίΓ3ΐ}ϋ6 1ιιιίιΐ8 ν6Γ8υ8 
ιηβΐηιιη, 8ί ιη6ΐΓυιη Ιιοο άίθ6Γ6 Ιίεβί, νίχ υΐΐί βάίΐοηιιη 8α- 
δρβοΐυιη ΓυίΙ. Ιίάβιη ηαοχ ν. 9. 10. ί%εν7ΐΐδας ίη ίχεν^δας εοιι- 
ΐΓ36ΐο 1ιυ8 ά&ε(γ1θ8 ΓβεβηιηΙ, μη τινας άντιπνόους Ααναοΐς 
χρονιάς ίχεν^δας απλοίας τενξη, ηβςιιβ αντιπνόοις άπλοίαις 
οββηδί ηβο ΙοίΑ Ιιβο ΙοεαΙΙοηβ αντιπνόους έχεν^δας άπλοίας^ 
ψΐΛ δί ϋδαδ 8ΐΙ ροβίβ, 

τρΙς ταυτον ημιν είπεν 6 αοφος ΑΙαχύλος, 
η6 ςυίά ά6 ςαπΓΐο ίΐΐο (ΙΙεαιη χρονιάς^ φιο ίρβο (^αοςυβ 
απλοια ίπιρίίόίΐβ δί^ηΙΟοαΙϋΓ. 

06ΐ6π 6ρο(1ί ν6Γ8ΐΐ8 ίηοοΓΠίρΙί δΐιπί, πίβί ςιιοά ν6Γ8αί 13. 
(1ιι&6 ία βαβ δγ11α1)&6 άβδααΐ 6ΐ ν. 19. άηίκλαιξεν βΟΓίρΙαηι 63ΐ 
ρρυ απέκλαγξεν ^ φιοά εοΓΓβοΙαπι ίη άαοΙ)α8 1η])α8ν6 βρο- 
^Γβρίιίδ. ΤοΙα Ι^ίΙαΓ βρυάαδ δίο ΓβδΙίΙαβηάα νίίΙβΙαΓ, 

'Όββων παρ^ ενφράνων χαλά Αιος κόρα 

δροβοιΟιν μαλερών τε λεόντων 

ηάντων τ αγρονόμων φιλομάΰτοις 

ϋ'ηρών οβρικάλοιΰι ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ΙιΧΧΧνίΙ 

6 ΧΒρηνα ξν(ΐβολα κράναί, 

Ιήϊόν δ ίΐϋανακαλώ Παιαν*^ Ιη^ 

μη τινας αντιηνοονς ^άαναοΓς χρονιάς ίχενηΐδας ανρας 
ΤΈυξη, βπευδομίνα &ναίαν ίτέραν ανομόν τιν* αδαιτον^ 
νείκεωρ χέκτονα βυμφντον αΐνών^ 

10 συ δΒίϋτινοροί ' μίμνει γαρ φοβέρα ηαλίνορτος 
οίκονόμος δολΙα μνάμων μήνις τεανόηοινος, 
τοιάδε Κάλχας ξνν μεγάλοις άγαϋΌΐς άηίκλαγξεν 
μόρβψ άη ορνίϋ•ων οδίων οΓκοις βαδιλείοις^ 
δεξία μίν^ κατάμομφα δΐ φάύματα φαΐνων, 

15 τοις δ* ομοφωνον 

αϊλινον αϊλινον είτνε^ το δ^ εν νιζάτω. 

V. 1. Υίχ €ΐα])ί(&Γί ρο(68ΐ (ΐαίη ^ώς κόρα 6χοί(ΐ6π(, ςυοίΐ 
βυρρίβνί, οοιηρ&Γαηάυιη οποί ϋδ ςαββ (ϋβ Οίαποε ορίΐΗβΙίδ βυρΓβ 
^ίχί ρ. ίΛΙ, ΥβΓδίΐδ ί^ίΙυΓ ίυίΐ ίβιηΐίοαβ Ιηηι6ΐ6Γ, ςαβΗ ίΙβηιΐΏ 
ν. β. ίη αΐίυβ ρβΓίίβ ίηίϋο Αββοΐιγίυιη υβαιη ββδβ ρβϋςαΐαβ νβΓβαδ, 
ί[αί ίρ86 (1110(1116 άβίβοΐϋδ βδΐ, 83ΐί8 οΐ3Γ6 οδίβικίυπί. οαβων 
παρ' ευφρόνων (ΙίοΙαιη υΐ δύρρί. 210. ϊδοιτο δητα πρενμενούς 
€ΐ7ί* όμματος, 6ΐ 199. όμματος τΰαρ ηΰνχον. αί ({υαβ βαηΐ αΐία 
Ηυίυδηιοάί. 

V. 2. ΕίβοΙο , άβ ςυυ βυρρα άίχί , ϋλητοις α(1(1ί(1ί ({υββ ίη 
«οάίοβ ρθ8ΐ μαλερών βχαάβΓυηΙ ΙίΙβΓβδ τε λε, Ββ οο11ο(;3ΐίοη6 
τε ρ&ΓΐίουΙββ δρόβοίΰιν μαλερών τί λεόντων^ ρρο δρόΰοιοίν τε 
^λερών λεόντων, (]ίχί ίο Γΐβοΐίβίδβηί ΑηιιβΠϋυδ 1. ο. ρ. 74. 
ΥβΓβαβ βυΐβιη βδΐ (πιηβΙβΓ €ΐ30(γ1ίευ$ οαιη Ι)38ί, ίη ςαα ηοη δο- 
Ιαιη 8ροη(ΐ6υιη , 86(1 οΐίβιη ΐΓΟοΙιαβαηι βΐ , ςυο Ιιίο βΐ 3ΐί1)ί υδΐΐδ 
«8ΐ ρυβίβ, ί8ΐη1)υιη Ιοοαιη ΙιβύβΓβ αΗοΓυπι ΑβδεΙινΗ ΙοοοΓυιη οοιη- 
ρ3Γ3ΐ1ο άοϋβί, Ιάβιη ρΓοχίιηί νβΓδΟδ ιηβίΓυπι βδΐ, ςυί »1) δροηιίβο 
ϊηοίρίΐ. δοΐβΐ βιιίηι Αβδοΐιγίαδ, ίη Ιιοε ρΓαβδβΓίίπι ^βηβΓβ ιηβίΓί, 
^υο, ΐηΐβπΐυπι βΐίβπι ρΙϋΓβδ, βίυδάβηι ιηβΐπ νβΓδυδ (ϋβίηεβρδ ρο- 
ηβΓβ, ςυοά ίη Ιιαο (^υοςαβ βροάο ίΙβΓυηι ΚβΓυηςιιβ ίβοίΐ. Ναηι 
γ. 4. 5. δΐιηΐ ύαεΙγΗοί άίπιβίη οαπι ϋβδί δροη(1ί3θβ, ν. 7. 8. ΙιβρΙα- 
ιηβίΓί άαοΐνΐίοί, ν. 10. 11. ηοη ΙιβχβηιβίΓί, δ6(1 υΙΟΓί^υβ βχ (1αο1)αδ 
οοπιροδίΐαδ Ιηπιείπδ οαΐαΐβοΐίοίδ , υηίΐβ ΙβΓίίυδ ρβδ υΐΓθΐ3ίςυ6 
8ροη(ΐ6υ8 68ΐ, ν. 12. 13. Ιιεχαπιβίρί. ΥβΓδυδ 14. ρβηΙαπιβΙβΓ βδΐ, 
([υο &1ί1)ί ηυοςαο Αεβεΐιγίυδ υδυβ βδΐ , νείυΐ ίη Ευπΐ6ηί(ϋ1)α8 ν. 
347=360. ΙιΧΧΧνίϊΙ ΓΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

γιγνοαέναίΰι λάχη τάδ εφ* αμίν Ιχράν^, 
απευόομένα δ αφελειν τίνα τάαδε μέριμνας, 

V. 5. Βείβνί ^1υ856ηΐ2ΐ τοντων αιτεί ροδΙ τερπνά ίΠαΙαιη» 
ψΐ3ίβ οοΓΓΟΟΙίο βΐίαιη ιηβίποίδ, ςα38 ιηοιίο βχροδαί» Γαΐίοηίΐ^α^ 
οοιηιηβικΙαΙυΓ. Οβ ορίϋΐΐίνο κράι^αι, $υρΓα (Ιίχί. 

V. β. ΜαηίίοδΙίδ ςιΐ36 ίη εοάίύο τβΐίϋΐαβ $αη( ΙπιηβΙη ίθΐη- 
1)ίοί Γβΐίςυϋδ ίΐ3 5υιη αβυδ α( καλέω Ίη έπανακαλώ ιηυΙαΓβιη βΐ 
ίή, ρΓΟ €[υο 6113111 εγώ οοιιίίοί ροΐββΐ, α(1(ΙβΓ6ΐη ρο3ΐ Παιάνα, 
ΚβοΙβ (ΠοίΙ επαναηαλώ^ ιηβηρβΓ ίηνοοο. Ν^ιη Ραεαηβπι ίηνοεαΐ 
ροδίςυαηι Πίαηαιη ϊηνοοανίΐ. 

V. 7. ΑιΙ έχενηΐδας αϋρας νβΐυδ ϊηΙβΓρΓβδ αίΙδοη'ρδβΓΗΐ 
απλθίαν\ ςϋθ(1 ρίοδδβηια ςιιαιη Αοδοΐιγίί ςαοά τεδϋΐαί νοο3- 
Βαΐυιη, ανρας, βχρυϋδδβΐ, ίη απλοίας βδΐ ηιαίαΐυυι» υΐ βρίιιιη 
βδδβΐ ΗίΙίβοΙίνίδ [)1αΓ3ΗΙ)υ8 άντιιινόονς χρονιάς εχενηΐδας, 

V. Ο, δυρρίβνί Γ[αθ(1 βχείάβραΐ νείχεων ερίΐΐιείοη αΙνών, 
^\1οά αίΐίεείίνυιη ευαι νειχος βΐίο ιηοίΐο εοηίυηχίΐ Α65εΙιγ1υ$ 
δερί. 904. δί" ων αινομόροις , δι' ων νείκος 'εβα, 

V. 14. ΠεδΙίΙυί φαίνων , είεείο ρίοδδειηαΐβ βτρον&ών, 
ςαοά δΐηΐίςιιπδ ιηΙεΓρΓβδ — ίοπίβδδε ίίίειη ςυί ν. 136. νερίίίδ 
ητανοΐαιν ν,νοί πατρός 3(1$επρδίΙ αετοις^ άβ φιο δϋρΓα (1ίε6ΐ)3ΐη 
ρ. Ι^ΧΧΧν. — 3(1(1ί(1ί1 ιη3ΐο ίηΐεΐΐεείο ςαο(1 ρΓ3βεβ(1ίΙ ορνίθων 
ηοιηίηβ, ςιιο ηοη ρ3δδεΓ6!$ , δε(1 βςυίΙβΓυΐΏ ρ3Γ δί^ηίΠεβπ δυρρ» 
οδίεηιΐί. Ηίδ ααίειη νβΓΐ3ί8 βρίε 3(1ίυη^υηΙαΓ δεςαβηΐία, τοις δ^ 
ομοφωνον αϊλινον αϊλινον είτιΐ^ το δ^ εν νικάτω. Νβπι αίλί- 
νον 8ρ6εΐ3( 3(1 κατάμομφα^ το ευ νερο 3(1 δεξιά φάΰματα, 
^\10 ιηίηαδ (Ια1)ϋ3η(1αιη ςαίη νεΓΐ)3 ^δεξιά μεν^ κατάμομφα δΐ 
φάΰματα φαίνων^ ςυηε ίη οο(1ίθ6 ροίϊΐ νοΓδυπι ςυίηΐυηι Ιε^αη- 
ΙυΓ, τεείε Ηυε ΐΓ3ηδροδυ6πηι. ΚυίΙ Ιιίε νεΓδϋδ ίη 3ηΙί(ΐυίθΓ6 
βχεηιρίβπ ίη ηιβΓ^ίηε δεπρίϋδ: υηοίε Γ3ε1αη) ηΐ Ιοεο 3ΐί6η(> 
ΙηδερεΓεΙυΓ. φαίνειν 3υ1εηι ηοη (Ιβ (Ιίίδ Ι3η1υιη άίείΙυΓ δί§η3 
0δΐ6ηά6ηΙίΙ)υδ, ςυο(1 υ8ί(3ΐίδδ1ηιυπι εδί, δ6(1 ε1ί3πι (Ιε 1)οηιίηΐΙ)Π8» 
υΐ 3ρυ(1 δορίιοείεηι ΕΙ. 24. ως μοί βαφή | αημεΓα φαίνεις εβ- 
9λος εις ημάς γεγως, 

V. 248. τεχναι δε Κάλχαντος ουκ ακραντοί] Νοη ίηίΐ» 
ίθΓ6 εΙιΟΓϋδ (ΙΙείΙ ϋ3]ε1ΐ3η1ίδ ν3ΐίείηί3. (|ϋαε δηρΓ3 εχροδαεπιΐ: 
Ιυηι ρεπ^ίΐ 

^ίκα δε τοις μεν τζα^ονΰι μα^ειν 
ίπιρρεπεί ΡΚΑΕΪΆΤΙΟ. Ι.ΧΧΧΙΧ. 

το μέλλον το όε τνροκλνειν 

ίηίγίνοιτ αν κλνοις προχαίρέτω^ 
Ιΰον δε τω τίροΰτένειν. 
ιιΐ Ιιαοο 8βηρ(3 8υη( ίη οο(]. Μεά. νβΓϋίδ το δε τΐροκλύειν ί» 
βηβ ν6Γ8ΐΐ8 ρο$1 Ι}Γ6νο ίηΐ6Γν3]1αιη εοΙοΓΟ νίπιΙίοΓβ 6(, α( νίάβ- 
ΙιΐΓ, βΐ) βϋα ιηαηιι δοτίρΐίδ. Ργο αν κλνοις \η β(1. ΑΜ. άνηλνοις 
6χοα8ΐιιη πιαηίίβδίο $ί ςαο 3ΐίο 6ΓΓ0Γβ» ςαο (ΙοοβρΙαδ ΤιΐΓη6ΐ)υ8 
αν η λνΟις^ Αητ9ί\ΐ8 νβΓΟ, ςαυά ιηίΓβΠδ ίη νίΓΟ Ι3ΐη ρΓυϋβηΙί, 
ώ/ ηλνοις ρΓΟΟϋίΙβΓοηΙ. Ργο ίτζιγενοιτ ίη αρο^ΓβρΙιίδ ΓβοΙβ 
εοΓΓβοΙιιιη ετιεϊ γενοιτ . ΑρβΓίυπι 68( Ιιαεο ΙαΓρίΙβΓ ίηΐ6Γρο]3ΐ» 
6886 νβΓύοΓίιπι (^ΟΑβ βχοίίΙοΓβηΙ 8υρρΐ6η(ΙθΓυηι 03υ88α Αβδοΐιγίί- 
ςαβ ΙΐΔβο ΐΑηΙαιη νβΓύα 5υρ6Γ6886 

^/χα ίί τοις μεν πα^ουβιν μα^ειν επίρρέτζει το μέλλον 

ν^ Λ ^^ -, 2. Ν> _ τίροχαιρέτω ' 

ϊβον δε τω προύτένειν, 
ςαοηοη αηίηιοιΙνεΓδΟ §Ιθ883ΐθΓ 3ρο§Γ9ρΙιί ΡΙοΓβηΙίηι, εαΐαβ^ 
ΐΑηΙα ίαϋ 1ΐ6ΐ)6(υ(1ο υΐ ηε ίΐΐα ςηίύεηι το δϊ προκλύειν^ ςυίΙ}υ8 
ίη νβΓδίι 8(Γορ1ιίεο 230. ηίΐιίΐ τεβροηιίεΐ, ίηδίΐίΐία 6886 νί(1εΓ6ΐ, 
αάδοτίρδίΐ το προχαιρέτω εις το προτίλνείν^ Τπε1ίηία8 νεΓΟ, φΐί 
νβΓΐ)3 το ίέ προνΛνείν πιείη ίπάΐείο οπιίδίΐ, το μέλλον^ ψιοά 
β1) ν6Γΐ)0 μα^είν τε^ΐΐαΓ, οά δεςαεηΐία τείΐυΐίΐ, 3ΐ)8αΓ(ΐ6 ίηΙεΓ- 
ρΓεΐ3ΐυ8 φ^αργιτω το μέλλον. Μί88ί8 Ιιίδ βΐϋδςυε Γ606ηΙίθΓυη> 
ίηΐ6ΓρΓ6ΐιιπι ίηνεηΐίδ δαίίδ επΙ ιηοηυίδδε, ^ίκην άίοϊ τοΓς μεν 
λα^οϋαιν (ηβηι δίο τεοΐβ εοΓΓεχίΙ Αυ^. ΜβΙΙΙιίαε) μα^εΐν ίτζιρ- 
ρίπείν το μέλλον , ί. β. ροβηατη (ΉίχίΓαηι , ίη νεΛίδ αηΐβιη δε- 
ςιΐ6ηΙί1)υ8 νεΓΐ)απι τιροχαιρίτω ορροδίΐιιιη εδδε τω Λροοτένειν^ 
αΐ 3ρα(1 Ρΐ3ΐοηεπι Ρΐιίΐεΐ). ρ. 39. 1). το προχαίρειν τε %αΙ ττρο- 
λνηειβ^αι, Εχ (ΐυο δεςυίΙυΓ αηΐε προχαιρέτω εχείίΐίδδε νερ))» 
ςιι1Ι)α8 ρβΓδοηα δί§ηίβε3ΐ3 ερβί (ΐϋ36 τνροχαίρειν άίείΙαΓ, δίο Γογ- 

13886 8υρρΐ6ηά3, 

ο ^ έχφνγεΐν οι δοκών προχαιρέτω^ 
νβΐ, ςυοά πιίηιΐδ ρΓθΙ)3ΐ)ίΐ6 εδδε (Ιαοο, ο δ Ιξαλνξειν δοκών 
ηροχαιρέτω, Ουοουπι οοπιρ3Γ3Γί ροδδαηΐ 03883η(ΐΓ36 νεΓΐ)3 ν. 
1299. ουκ Μΰτ αλνξις^ οί, ξένοΓ — ηκει τόδ' ημαρ' ΰμικρα 
κερδανώ φνγ^. υ1)ί ηκει τοδ γιμαρ άίοΐιιπι υ Ι το μέλλον τιξ,ει 
ν. 1240, ^ίκην βΐίοδ οίΐίυδ βΐίοδ ΐΛΓίΙίαδ 35δεςιιί ηεπιίηίςα6 
οοηΓιη^6Γ6 υΐ εηπι εΠυ§ί3ΐ, ΙπΙβ εβί δεηΐεηΐία, η ροείίδ δ3ερ6 
εχοΓηηΐ3, νείαΐ 31) ΑεδοΗνΙο ίρδο ΟΙιοερΙι. 01. ροπή δ^ Ιπίβκο- ΧΟ ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. 

ηεΐ /άίκας \ ταχεία τους μεν ίν φάει , | τα ^' ίν μεταιχμίψ 
ύκότον Ι μένει χρονίζοντας (ηαιη βίο ρΓΟ χρονίζοντ βιηϋηάανί 
ίη ΤΙιοδδϋΓΟ νοί. 8. ρ. 1690.) άχτι , τους ί* άκρατος Ιχει ννξ, 

V. 255. πελοιτο δ^ ονν τάπι τοντοιΰιν ενηραΐ^ις^ ως \ 
■&έλει τοί' αγχιατον ^Ατιίας | γαίας μονόφρονρον ίρχος'\ Υβη» 
βιιηΐ ίιι(6ΓρΓ6ΐυιη άα νοοβ1)υ1ο αγχιΰτον οοιηιηβηία, ιηβήΐο γ6- 
ρΓβΙιβυδα αϊ) ΜβίηβΙ^ίο ίη Ρ1ιί1οΙθ£[θ νοΙ. 20. ρ. 71. ςαί αρχηγον 
οοηίβοίΐ, οοΐΏρ3ΓαΙί$ ςιιαβ βίαΐίιη ββςυιιηΙιΐΓ οοΓγρΙιαβί ν6Γΐ)ί8, 
^ω αεβίζων σον, Κλυταιμνήστρα^ κράτος* \ δίκη γάρ ίατι 
φαηος αρχηγού τίειν | γυναικ έρημωϋ•έντος αραενος ϋ•ράνου, 
ψίΆβ Ιβηςααιη ραΓβρΙίΓαδίδ 8υηΙ ν6Γΐ)0Γαιη αηΙοοβάβηΙίιιΐΒ. Αο 
Γ60ΐ6, ιιΐ ορίηοΓ, (Ιβ 5βη8υ νοοβ])ΐι1ί αύ Αβδοΐιγίο δοηρίί ίαάίοβνίΐ 
Μβίηβΐίίαδ. ΥβΓυιη ςυυιη ραΓαιη ρΓθ])3ΐ)ίΐ6 δίΐ νοε^ώιιίαιη 83ΐί8 
ηοΐαω άρχηγόν ίη αγχιατον 08$6 οοΓΠίρΙυιη, αρχιατον ρο(ία8 
8εΓί1)6ηάαιη νίάβΙιΐΓ. ςαοά ηβιηο πιίΓαΜίυΓ ίη αγχιΰτον β886 πια- 
Ι3ΐυπι. Εο Γ68ΐί1υ(ϋ βρίίβδίηιβ ρΓοάίΙ ββηίβηΐί», ςυα βηρΓβτηΐίΐη 
ίτηρβηητη ηυηο ρβηββ ΟΙγΙαβιηηββίΓαπι βδδβ άίείΙαΓ. *'Αρχιατος 
;ιυΐ6ΐη αϊ) άρχος ίοΓΠίβΙηηι ιιΐ βαβιλεύτατος &1) βαβιλεύς^ βΐ αϋ& 
Ιΐϋίυδπιοάί, (Ιβ ςυίΐίυβ άίοΐαηι ίη ΤΙΐ689αΓ0 νοί. 2. ρ. 168. Μιγα- 
1)ί1ία8 68ΐ άρχέβτατος (ρρο αρχαιότατος^ αΐ νίιΙβΙιΐΓ, &]} ^Γοιηαια- 
Ιίεί8 αοοβρίηηι) ςαοίί βχ Αββο^γΐί Ροηβίορα ιηβπιοΓαΙ Ρΐιίίοχβηαβ 
ίη Είγυα. Μ. ρ. 31, 5. 

V. 301. φρουρά ττροΰαιϋ'ρίζουΰα πόμπιμο ν φλόγα"] Ι,β^β- 
1)α(υΓ φρουρά πλέον καίουαα των είρημίνων^ α^ο^ άβ1)ίΐ6 68ΐ 
ίπώβοίΐϋ ΙηΙβΓροΙαΙΟΓίδ οοιηπιβηΐυηι γβΓβαπι ίη 1ϋ)Γ0 αηΙίςαίοΓΟ 
ηιαχίαιαπι ραΓίβηι οΜίΙβΓαΙυιη ηίοιιηςαβ Γββαροίβηΐίβ. Οί^ηα Αβ- 
δείινίο νβΓΐ)3 ΓβΙίοίΙεΓ ββΓνανίΙ ΗββγεΜαβ, Προδαιϋ'ρίξουΰα ηόμ- 
πιμον φλόγα : προς τον αΙ^έρα τίοιοϋαα , ωΰτε άνω ηίμηε- 
<5^αι την φλόγα. Ββ ςηο (Ιΐχί ίη ΡΓββίαΙ. αά εάίΐίοηβηι Οχοηί- 
«ηββηι 86θυηά3πι ρ. VII. εοΐΐαΐίβ άαοΒυβ δίηιί1ί1)υ8 ςηορηπι ηοΐί- 
Ιίαηι Ηβδγείιίο (Ι6ΐ)6πιιΐ8 Αβδοΐιγίί νβρίίίδ ούρανίζειν βΐ προα- 
αυρίξειν, Έίάβηι ά6ΐ)6ΐαΓ ςηοά ν. 677. Τουρίοδ (Επιβηά. νοί. 3. ρ. 
557.) ρΓο %α\ ξώντα χαϊ βλέποντα ΓβδΙίΙυίΙ χλωράν τε καΐ βλέ- 
ποντα^ βχ ^]θ8δ3 ίΐΐίιΐδ, χλωρόν τε καΐ βλέποντα : αντί τον ξώντα, 

V. 304. ωτρυνε ^εομόν μη ραχίξεΰ&αι πυρός"] 8ίε εοΓ- 
Γβχί Ιβνβ εοίΐίείδ Μβ(1. νίΐίαηι χαρίξιβϋ^αι, (Ιβ ςυο νίάβηάα ςϋΗβ 
<1ίχί ίη Ρίβεΐίοίδβηί Αηη3ΐί1)υδ 3. 1863. νοί. 87. ρ. 83. 84. ΥβΛηπι 
ραχίξειν £^Γ3η)πΐ3ΐίεί βχρίίεαηΐ ρβΓ διακόπτειν^ <|ϋθά ίρδυηι ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. ΧΟί 

φΐοφαβ ιιοη γαγο άβ οραϋοηβ. ίηΙβΓΓυρΙα άίοίΙΟΓ, (Ιβ ςαο ίη ΤΙ)6• 
ηιίΓΟ άΐχί νοί. 2. ρ. 1188. υ1)ί ΆάάΙ ροΐββΐ ίί^ακόπτειν το συν- 
ΒχΙς τον λόγου , ψιοά άίχίΐ ΟΙβηιβηβ Αΐβχ. ρ. 829. εβΙβΓυηι 81- 
ιηϋί ιηβ(Αρ]ιοΓ& ρΗιηαβ ςυαηΐυηι ηονίηιαβ βΐ 8υ1α$ Α6$ε1ιγ]υ$ 
υβαβ ιοΓγα άιχίΐ ν. 505. ττολΑών (αγειβών ίλπίδων, 

V. 412. 413. τνάρεατι — αφημ,ίνων ίδει^ρ] Ια 3ίροζΓ3ί\Α\\$ 
— ηβιη ΙιοΓαιη Ι&ηΙιιιη 6άβ αΙϊιηυΓ, ηυιυη Ιιαβε ραΓ$ Γ3ΐ)αΐ36 εχ 
ΰοάίοβ Βΐ6(Ιίθ6θ αΐίςαοί βϋΐιίηο ββευΐίδ Μ&Ιλ $ίΐ — νοΓΐ)α 5ίο 
ΒοήρΐΛ 9\ιηί, πάρεύτι βίγάς ατψος αλοίδορος αδίοτος αφεμί' 
νων Ιδεΐν^ υη(ΐ6, βυΜαΙα υηβ νοεαϋαΐί αδιβτος ΗΐβΓα θ, 3ηΓιςιια 
ϊηδΙβυΓβΗ ροΙβ8ΐ βεΗρΙυΓΛ ΑβδεΙιγΠ, ΠΑΡΕ0ΤΙ01ΓΑ0ΑΤ1- 
ΜΟΟΑΑΟυΟΡΟΟΑΙΟΤΟΟΑΦΕΜΕΝΟΝυΕΙ^ , φναα 
ΓβοβηΙίοΓβ 3ά1ιί1)ί(8 ΟΓΐΙιο^ΓαρΙιίβ δίε εδί βχρίίεηικία , 

ηάρεβτί ύίγας ατί(ΐως αλοιδόρως 
^βτους αφημενοον Ιδεΐν. 

ΓβιηοΙο ν6Γΐ)0 αφίεα^αι^ (^υοά ροΓυιιι ηρΐυιη Ιιυίε Ιοοο 0δ(. 
Ν&ΐΒ ΜβιιβΙ&Οδ ηοη ά%ιηί88Η8 αϊ) Ηείβηα ο.*;1 , δεϋ ά€8€Γίη8 α1> 
6α άοιηΐ Ιη^ΙοΗυδ (ϋβδίάεί, (]ΐΐ0(1 υογΙο ίφΐιΰ^ι δί^ηίΠεαΙυΓ. 
ΡαΓίβιη νβη νΜίΙ δίιηο Κ&ΓδΙβηίαδ , (^υί εοιιίοοίΐ πάρεατι αίγας 
άτιμους άλοίδόρους αίΟτους Ιφημένων ιδεΐν, Α(1ν€Γΐ)ίίδ οιγ 
ατίμως οοηίυηείίδ υβυδ βδΐ Αββεΐιγίαδ ί^ΐιοβρίι. 96. Νοη αηίιηαιί- 
ν^ΓΐΗ νίΙίυΐΏ δοΙιοΙίοδΙαΒγζαηΙιηυδ, Ιιοωο άπορα τΐόρψος^ φι\ Ιο- 
Ιυιη ϋΐαά ύιγας αδιατος αφεμενων ςαΐίδ νοΓύοδβ εχρϋεαΐ ίη 
βοΙιοΙίοΓυιη 6άίΙίοηβ ιηβα ρ. 506, 7 -> 12. ΑίΙΐεεΙίνΙ αιοτος βΐ 
^βΓΐ)1 αιατουν ίοηηίδ (Γα^Ιεί υδί $ηηΙ εΙ ΐΓίδγΙΙαΙίδ αϊοτος αϊ- 
&τονν 6ΐ (1ΐ8γ1]α1)ίδ ^ΰτος αβτοϋν^ υΐ αΐΰαειν εΐ άοΰειν άίείΙαΓ. 
λάίβοΐίνυπ) (ΙΙδγΙΙαΒιιιη βδΐ αρυϋ ΑεδεΙιγΙαίΏ Ευυιεη. 565. ίολετ 
ατίλαυτος €^βτος^ νεπΙαίΏ αριιιΐ δορίιοοίειη ΑΙ. 516. πατρίδ^ 
^ατοοΰας δορί. βΐ οοπδΙαηΐβΓ αρυϋ ΙνεορΙίΓοηβιη, 214. 281. 339. 
1282. 1341., ςαί οΐίαιη αΰτωτηρίον ιΐίχίΐ ν. 71. Ιη δορΗοεΙ. 
ΤρβεΙι. 881. ΑΙΗΙΟΤ^ΟΕ ίηεεΓίαιη εβί ιιίΓυω διηΐστωαε δΐΐ 
«η δίΤβατοοαε, ςυυπι νει Ιο ρΓοχίηια ηοη ίηΙε^Γα δίηΐ. 

V. 520. «Γ που πάλαι ^ φαιδροΐαι και νυν ομμαοι \ δε- 
ξασθε χόαμω βαΰιλία πολλώ χρόνω] ει που ΑχίΓαΙί εααεηιίαΐίο 
68( ρΓΟ ηπου, Τυηι 1ε$6ΐ)3ΐιΐΓ φαιδροΐαι τοιαίδ^ ομμαΰι, αΐ 
ΤΗεϋηΙο ίη τοΐαιν ομμααι ιηυΐηίαιη. ΕδΙ Ιιοε ίηερίυηι δυρρίε- 
ιηεηΐυηι εοΓΓεοΙοήδ, ςαί δ! υδίΐαΐίδδίιιιαβ τεεοΓίΙαίϋδ οδδεί Γογ• ΧΟΙΙ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

ιηυΐαο εϋπερ ποτέ» χαΐ νυν, Ιιίο ςαοςαο καΙ νυν ΓΟδΙίΙυοηιΙυιι. 

6886 νί(1ί886ΐ. 

ν. 589. χα/ρω • τε&ναναι β' ονκέτ^ άντερώ ϋ'εοΐς] τ£- 
&νάναι ρΓθ(Ιιιοΐ9 8γ1Ιίΐ]}& ιηβάία ρΓΟ τε^νάνοα ηβπιο άίχίΐ ηοςιχβ 
ΑβδοΙιγΙιιιη (1ίχί88β ν6η8ίιηίΐ6 ββΐ. δοπ1)6η(1αιη νίίΙβΙιΐΓ χαίρω τΐ' 
τε&νάναι, — 9(1 ςυαβ ο1ιοπΓ8, ρβΓ8ρβοΙο ςαίά ϋΐυιΐ τι βίΐ, Γβ- 
8ροη(ΐ6( , έρως πατρώας τήΰδε γης α' εγνμναΰεν. Χαίρω τι 
(ΙίχίΙ ΒίρΗίΙυβ αρικί ΑΐΗβη. 6. ρ. 236. 0. γέγη^α καϊ χαίρω τι 
κα* πτερνττομαι, 

V. 895 — 902. 86ε1α8ί νβΓ8ΐΐ8 οοΐο 3ΐ) ί9ΐ89ηο ίΐΐαΐοδ, νυν 
ταϋτα πάντα τλάΰ^ απεν&ήτω φρενΐ \ λίγοψ αν άνδρα τόνδε 
των Οτα^μών %ννα^ \ αωτήρα ναός προτονον^ υψηλής ατεγης | 
ατνλον ποδηρη^ μονογενίς τέκνον πατρί , | και γήν φανείααν 
ναντίλοίς παρ* ελπίδα, \ χάλλιβτον ημαρ εΐβιδεΐν εκ χείματος^ | 
οδοίπάρω δίψώντι πηγαϊον ^έος. | τερπνόν δε ταναγκαΐον Ικ- 
φυγεΐν άπαν, ίη ς[υί1)α8 (1ίν6Γ8ί88ίιη30 οοιηρ3Γ9ΐίοη68 ίΐα 8ΐιηΙ 
ουπιαίαΐαβ, υΐ ηοη ΑβδοΙιγΙαιη, δβά ΤΙιεοάοηιιη ΡροθΓΟίηιιηι 81- 
ιηίΐβδςυβ ρο6ΐα8 3α(ΙίΓ6 νί(ΐ63ΐΏυΓ, ςαί ίιι Ιιοο 6Χ3£^£^6Γ9(9ηιιιι άβ- 
8οπρ1ίοηαιιι ^βηβΓβ οοαίΐαπ) 8ΐυ(1ϋ ροδυβρυηΐ. 

V. 1041. καΐ παΐδα γαρ τοι φαβίν Αλκμήνης ποτέ | πρα- 
^εντα τλήναι δουλίας μάξης βία] 8βη8ίΙ Ιιαίιΐδ Ιοοί νίϋυιη Τπ- 
οΗηίαδ, ςϋί (6Πΐ6Γ3η'3 ιΐ8υ8 οοηί6θΙαΓ3 δοηρδίΐ πραϋ-εντα τλήναι 
καΐ ζνγών ϋΊγειν βία^ ηοη 3ηίηΐ3(1νβΓΐβη8 Α68θ1ινΙαπι βοηρδίδδβ 
ςαυίΐ δοΐιιπι 3ρ1υηι Ιιυίο Ιοοο νβπδδίπΐβ ΓβδΙίΙυίΙ Εη^βρυβ , ίον- 
λίας μάξης τυχεΐν^ ουί 3(]δθΓίρ(ιιιη ίαίΐ βία^ \\ί ίη(1ίε3Γ6ΐαΓ ηοη 

ίΟΓίαηββ €38» , 8β(1 νί ί1ΐ3ΐ3 ί30ΐαΠ1 6386 υ Ι ΙΙοΓουΙί δβΓνίΠδ 

οοηάίΐίυ 8αΙ)6υη(]α ΓαβπΙ: ηίδί ΐ3οαη36 βχρίοηιΐββ 63αδ$3 3(1- 
(ΙίΙυπι 08ΐ , ςαυηι 6χοΜίδ86ΐ τνχεΐν, Ρό81 Ιιαηο ίηβηίΐίναηι 
τνχειν βρίβ 86€[ϋυηΙιΐΓ υ6γ1)3, ει δ^ ουν ανάγκη τήΰδ^ ίπιρρέ- 
ποι τύχης, 

V. 1283. ομωμοται γαρ όρκος ίκ &εών μεγας^ \ αξειν νιν 
νπτίαβμα κειμένου πατρός,'] ΡποΓ6ηι νβΓδϋπι ^Γ3Πΐπΐ3ΐίου8 ίη 
€Γ3ηΐ6π ΑηβΟίΙ. Οχοη. νοί. 1. ρ. 88, 8. οΐ ίη οο(1. Υοδδ. Εΐγπι. Μ. 
ρ. 134, 35., υ1)ί (16 υογΙιο άρηρέναι 3§ίΙυΓ, βίο δΟΓίρΙιιπι βίΓβΓΐ, 
οπιίδδυ ρο6ΐ3β ηοηιίηε, άραρε γαρ όρκος ίκ Ό'εών μέγας : ηηάβ, 
Γ6πιοΙο ^Ιθ8δ6η)3ΐβ ομώμοται ^ Ιιοβο δίο οογγοχϊ, αραρε γάρ τις 
όρκος ίκ ^εών μέγας, \ ήξειν τιν ύπτίαβμα κείμενου πατρός^ 
ψιαβ άβ 0Γ6δΐ6 άίεΐ3 δυηΐ, ιιΐ ίη Οΐιοορίι. 119. ίλ^ειν τιν^ αύτοις ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. ΧΟΙΙΙ 

δαίμ,ον* η βροτών τινά, Εΐ ηξειν ην 80ΓίΙ)βη(Ιυηι βδδο νίίΐίΐ 
δίΐΏΟ ΚλΓβΙβηίας. ΟΗΟΕΡΗΟΚΟΕ. 

V. 269 — 273. ουτοί τνροδώΰεί Λοβίου μεγαβ^ενης | χρη- 

αμος κελενων τόνδε κίνδυνον περάν ^ \ καξορϋΊ,άξων πολλά 

χα* δυβχείμερους \ ίίτας νφ ήπαρ ϋ-ερμόν έξαυδώμενος , | ει 

μη μέτεψί τον πατρός τους αίτιους."] Ιη Ιιίδ νβΓδίΙιΐδ ΟΓβδΙίβ 

ίηΐ6Γροΐ3ΐθΓ ςαοά Α68ε1ιγ1ιΐ8 $οηρ86Γ3ΐ εΐ μη μέτειμι του φόνου 

τους αΙτΙους^ (αΙ ν. 117. βδΐ τοίς αΐτίοις του φόνου), \ώ του 

τνατρος τους αίτιους ΐϋΐιίανίΐ, βχςυίδίΐα , ιιΐ νί(ΐ6ΐ)9ΐιΐΓ , ΙίΓβνίΙβΙβ 

ίΐίεΐυιη ρΓΟ του φόνου του πατρός ^ αΐ νί^ίηΐί ΐΓβδ (274 — 296.) 

ςαί δβςαιιηΙϋΓ νβΓδαβ δαοδ (τρόπον τον αντον — παμφϋ•άρτω 

μορω) 3ηη6ε(6Γ6 ροδββί, ίη (]ΐιίΐ3υδ ρΌβηββ ηυαβ τβΐ ΟΓεδΙβηι 

χηαηββηΐ ηοη οΒβάίβηΙβιη ΟΓαουϊο (\\ιο ραίπδ εαβίΐβιη υΐοίδεί ίυ1)6- 

])3ΐυΓ νβΐ βΐίοδ ςυοδνίδ δίιηίΐίδ ουίρββ Γβοδ — ηαιη Ιιαεο άυο 

ϊηΙβΓροΙ^ΙοΓ ίηερίο β( εοηΐΓβ ροβίβε ιηβηΐβιη ρβηηίδεβΐ, ςυειη- 

αάιηοάυιη ν. 279. νβρΒίδ τας δε νων νόΰους υδϋβ ΕίβείΓββ πιβη- 

Ιίοηβιη αϊ) Ηοε Ιοευ ρΐαηβ αΐίβηαιη ίηΐυΐίΐ — ΗοΓΓβηάυιη ίη ιηο- 

(Ιυιη άβδεπΒαηΙϋΓ δίΓβρίΙυςαβ νβΛοΓυιη ςυί ΑβδεΗγΙουηι ςυίά 

βοηαΓε νίίΙβαΙυΓ εΐ Γαείΐε ΙβεΙοΓβδ οεοαβεατε ροδδΐΐ ηυί ηοη εοη- 

δυβνβπηΐ ίη Ιιυίυδπιοάί ίηΐβΓροΙβΙΟΓυηι αάίΗΐβπιβηΙίδ δίη^αΐα 

ςαββί^υβ νερϋα» βΟΓυαι εοηδίΓυεΙίοηβπι, ϋ^υΓβδ άίεβηοΐί, οΓάίηεπ) 

6ΐ ηβζιιπι δβηΙβηΙίαΓϋπι ηυβδί χαλχηλάτω πλάατιγγι ροηάβΓβΓβ, 

αΐ ίρδίυδ Ιιυίαβ ροβίαβ ΙοευΙίοηβ υΐ3Γ βχ ν. 290., είδί αΐίβηυπι 

ία δβπδαπι βΐ) εο άεΙΟΓία , ςυβιη εχ Αεδείιγίο Ε(γηιο1. Μ. ρ. 674, 

20. βηαοΐανίΐ, πλάατιγξ η μάβτι,ξ^ άπο του πληΰβειν παρ Αΐ- 

αχύλψ^ βΐ ίθΓΐ38δβ ΗβδγεΙιίαδ ςυοςηε, ςυί γ^τΜ^τ πλάϋτιγ^ 

ρεΓ μάΰτιξ ιηΙεΓρΓεΙαΙυΓ, ςαο ίρδο Αεδείιγίαδ, βί Ιιαεε δεηρ- 

δίδδβΐ, Η&υά άαέίε ΠδαΓϋδ ερβί» υΐ ΐΗΒαδ βΐίίδ ίη ΙππιεΙπδ 

(Ργοπι. 682. δερί. 608. Α^. 642.) μάατιγί ^εία^ ϋ'εοϋ μάατιγι 

παγχοίνω εΐ διπλοί μάατιγι ("Αρεως) άίχίΐ. Νεςυε θΗΐεΓ 

ΙγεορΙίΓΟ , ςαί άγηλάτω μάατιγι άίχίΐ ν. 436. ΟεΙερυπι ηβ 

ίηίςαε ευιη ίηΙεΓροΙαΙοΓε Β^ει-ε νίίΙεαΓ, ηοη ΙαεεΙ^ο , εδδε ίη 

είυδ ίηνβηΐο ςηο(1 αοΙπιίΓαΙίοηε ηοδίΓα ^Ιί^ηαπι δί(. Ναηι νί^ίηΐί ΧΟΐν ΡΚΑΒΡΑΤίΟ. 

Ιηϋαδ (|υο3 ΟΓββΙί πΓίιηχίΙ ν6Γ3ί1)υ8 ΟΓβΙίοηο ρΓαββΙίΙίΙ ςαο(1 0Γβ 
§168 νβΐ αϊ) 86 νβΐ αϊ) αΐίο ηυοςααιη ρΓα68ΐαη ΓαοΙο ρο886 ηβ^αΐ 
ν. 1029. καΙ φίλτρα τόλμης τηαδε τνλείΰτηρίζομαί \ τον τενθο* 
μχαντινΆοξίαν χρηααντ έμοί \ ηράξαντι μίν ταντ ίχτος αΐ^ 
νιας καχης \ είναί^ ηαρέντα ί' — ουκ ^ρώ την ξημίαν | 
τόξω γαρ οντίς πημάτων προαίξεται. διι1)1α1α ί^ίΙυΓ Ιηΐ6ΓροΙα<• 
ΙθΓΐ8 (Ιβεΐααιαίίοηβ ΟΓβδΙββ ρο8ΐ νβΛα εΐ μη μέτειμί του φόνου 
τους αιτίους αρίΐδδίηιβ ρεΓ^ΙΙ, τοίοΐάδε χρη(ίμοΓς αρα χρη ττε- 
ποί^έναι, | κεΙ μη πέτίοι^α^ τοϋργον ϊΰτ εργαΰτέον. Ι πολλοί 
γαρ εΙς ^ν (5νμ%ίτνουΰιν νμεροί^ | ^εον τ έφετμαΐ καί πατρός 
πένθος μίγα^ \ καΙ προς πιέξεί χρημάτων αχηνία βΙο. οχ (^αί- 
1)08 ν6Γ8ί1)ΐΐ8 οΐ Ευπιβη. 464 — 467. ϊχτεινα την τεκοϋΰαν^ ουκ 
αρνηΰομαι^ \ αντιχτόνοις ποιναΐΰί φιλτάτου πατρός, \ χαϊ 
τώνδε αοιν^ Λογίας ίπαίτως, | άλγη προφωνών αντίκεντρα 
καρδία, | εΐ'μη τι τώνδ' ¥ρξαιμί τους Ιτιαιτίους^ ίηΙβΓροΙαΙοΓ 
δυηαβΚ ςααβ ν. 274. 275. (ΙίχίΙ, τρόπον τον αυτόν άνταποκτεΐ' 
ναι λίγων, | άποχρημάτοίΰί ξημίαις ταυρούμενον, ιηίΓαΙ)ί11 
ιιβιΐδ ΙϋεαΙίοηβ, αποχρημάτοιΰί ξημίαις τανροϋΰϋ'αι, 

V. 361. βαύιΧενς γαρ ην^ δφρ' εξη^ μόριμον λάχος πε- 
ραίνων \ χεροίν πείΰιβρότω τε βάκτρω.^ Πο(ΐ6χ πιμπλάντων 
χεροΐν πιύίμβροτόν {πειαίβροτον Ρααννίυδ) τε βάκτρον, Ρο- 
βίΓβιηα οοΓΓβχίΙ δοΐιαβίζίιΐδ » ΓββΙίΙιιΙίδ φΐ08 δβηίβηΐία ροβίυΐαΐ 
^αϋνίδ πειαιβρότω τε βάκτρω. ΝαΐΏ α1)8υΓάυιη βδΐ Α^αιηβιηηο- 
ηβιη άίο! ιηαηίΙ)α9 ίπιρ1ονί8δβ πειΰίβροτον βάκτρον , πιμπλάν- 
των ααΐβπ), ςαυπι ρηιηα δγ1]α1)α Ιιρβνΐ ορυδ δίΐ, 1η πιπλάντων 
ιηυΙα])αΙ Ηβαΐΐιίαβ, ίηαοίΐΐΐα ΐΏβηδαρα οΐ ίηαυ(ΙίΙα ν6(βπ1)υ8 Αΐΐΐοΐβ 
— ςαί πψπλάναι ραπίβρςυβ ίμπιμπλάναι βΐ ςααβ βαηΐ ΓβΗςιια 
οοηαροδΚα, ηοη πιπλάναι άΐχβηιηΐ — Γοπηα, ηβηυβ ίηΐβΐΐί^βηβ 
ίιιβρίυιη 6886 ^βιπΜνυιη ραΓίΙοΙρϋ ρΙαΓαΠδ ροδίίαιη αΙ)ί ηοιηίηα- 
Ιίνυβ δίη^υίαπδ Γ6(ΐυΐΓβ1)α(υΓ. Εχ (}αυ 86ςυ11αΓ πιμπλάντων 
1Ι1)ΓαΓΐ! 6ΓΓ0Γ6 Ιβ^ί ρΓο πψπλάνων ^ ψιοά 6δΙ νβΐυδ ^Ιοβδβιηα 
νβΓΐ)ϊ αϊ) Αβδοΐιγίο ροδίΐί, φΐοά ΙιαυοΙ άυΜβ περαίνων ίυίΐ. Ηοο 
Ι^ίΙυΓ ΓβδΙίΙυΙ : άβ ήιιυ νίάβηιία φΐαβ (Ιίχί 1η Ρΐβοΐιβίδβηί Αηηαΐί- 
1)υ8 α. 1863. νοί. 87. ρ. 79. 80. 

V. 373 — 416. Ηαηο 111)Γί Μβίϋοβί ρα^ίηαπι (ΓοΙ 30 α) ίη Ια- 
Ιαΐα Η(1ΐ0£[Γαρ}ιΐ6α (Ιβΐΐηβαίαπι βοΙιοΙΙοΓαηι οώ'Ιίοηί Οχοηΐ6η8ΐ αά- 
ίβοί, αΐ ΙβοΙοηύαδ ηηαηίΐθπι ςυαδί Ιηια^Ιηβηι οοάίοίδ 6χ1ι11)6Γ6Π1, 
βίδΐ ηοη οπιηΐ βχ ραΓίβ ρβΓΓοοΙαπι. Νβπι ηβο ΗΐοΓαΓαπι αρίοβδ. ΡΚΑΕΚΑΤΙΟ. ΧΟν 

ρβΓ οοιΙκ.εΐΏ ΙοΙυηι ββορβ ρα1Η(1ίθΓ68 , ιώίςαβ οχρΓίηιί ηοο (ΗνβΓ- 
93Π1ΙΙ1 ιηβηυυιη οοΓΓβοΙίοηββ ]ίΐ6Γ36(ΐαο 5αΙ) ΙίΙυπδ ΙαΙβηΙοβ Γβ 
ρΓϋβββηΙβΗ οπιη63 αο (ΗβεβΓηΐ ροδβυηΐ, ςααραιη ηαιιΐΐαβ ςυί(ΐ6ΐη 
8Βΐί8 ρ6Γ8ρίου36 8υη( » αΐίαβ νβΓΟ βΓυί ηοη ρο55υιιΙ ηίδί ςαπικίο 
λαμτζρον ηλίου φάος ίιι «ιβΙΙιοΓβ ιηίοβΐ, νΐχ αο ηβ νίχ ςυίιίοιη 
(ΐυαηίΐο Ζευς ξυννεφεΓ. Αά \ϊΛ8 ΊξχΙαν ιηίηαΐίαδ, ςυβο ΓορΓαβ- 
8βηΙαη ίη ΙβρίίΙο ηβςαβιιηΐ» ρ6Γηο8ε6η(1α8 οοΐΏπιβηΙαπο ορα8 ο$1 
φΐαίθΐη 6^0 0α6ΐ)η6ΓΊ απιίοίΐίαβ (Ι6ΐ)60. ΙβϋοΓβ ςυαιη ίπιε(α ιτιαίοΓΟ 
βαδοβρίαιη. Ναιη 8υΙ) ΙίΙιΐΓΪβ ρίβηιιηφίβ ηίΐήΐ βΗικΙ ΙβΙοΙ ςιιβιη 
νιιΙ^3πα ΗΒΓαποΓυιη ρποΓϋΐΏ ρβοεΑία, Γ3γο νβποΓ δεηρΙιίΓΗ. 
ι^ΟΏζβ ιηβίοΓβ ϋυιη υϋϊίΐΗΐο 8ίιηίΐ68 βΐίοηιιη ςιΐ0Γυη(1»ιη βεπρίο- 
Γΐιιη ιη6ΐηΙ)Γ3η36 ν6ΐ6Γ68 βχουδδαβ 5;υηΙ, νβίαΐ ΧβηορΗοηΙίδ ΑηαΗα- 
818 οοιίβχ Ραπ3ίηυ8 1640. ουίυ8 $υ& Πΐυπβ ηιυΐΐαβ Ι3(6η1 $£ΓίρΙα- 
Γ3β ¥61*18810130, ςυππιπι ρ3Γ8 ποπ οχί^α3 ίπ 3ΐϋ8 οο(Ιίοί1)υ8 οπιηίΗαβ 

ίη(6Γρθ]3ΐθΓυΐΏ 063811 ΟϋΙΠΠΙβηΙίδ. 

ν. 490. ω Περΰέφαααα^ ό6ς δ^ επ ενμορφον κράτος] 
Οθ(ΐ6Χ δος δε τ ενμορφον κράτος, ΟοΓΓβχί αΐ οοΓΓί^οικΙιπη 
6886 (Ηχ6Γ3Γη ίπ ΡΗίΙοΙο^ο γοΐ. 16. ρ. 229.» 81 Γ60ΐ6 ΐ6^3ΐυΓ ευ- 
μορφον: φΐο(1 81* 6Χ ύνμμορφον οοΓΓαρΙυπι 8ί(, δος δΐ ΰνμ- 
μορφον κράτος οοηϋοί ροΐ63(. ΡαυΙΙο ρο8( ν. 492. Εΐ60(Γα6 (1ί- 
οβηϋ, μίμνηοο δ^ άμφίβληατρον ω α ϊκαίνυΰαν^ 0Γ68ΐ63 Γ6 
8ροιΐ(ΐ6ΐ, υΐ ίη οθ(Ιίθ6 Ιβ£[ίΙιΐΓ, τΐέδαις δ άχαλκεντοις ί^ηρεν- 
^ς^ πάτερ ^ €[00(1 ηυυηι 8θπ1)6Γ6ΐ ίηΙβΓροΙαΙοΓ ΓΓ3ΐΐ(ΐ6ΐη ίηδοίαβ 
ρΓΟ^ίίΙίΙ υ6γ1)0 ί&ηρεν^ς^ φιοΛ Αβ8θΙιγ1ϋ8, 81 νοηαικΗ ν6Γΐ)0 
υΐί νο]υί386(, ίϋ^ρά&ης 80Γίρ8ί886ΐ. Ν3ΐη 6ΐ8ί ίη ΥβΓΐ)0 ϋ•ηρεν- 
ειν ροΓ 86 ηίΗίΙ 68ΐ φΐθ({ Γ6ρΓ6ΐ]6Π(1ί ρο88ίΙ, Ιβοιοη Α68θ]ιγ1υ, 
δορίιοοίί 6ΐ Ευηρί(1ί 3ΐ(6Γ3 οοηβΙαηΙΟΓ ιιΐί ρΐβουίΐ ΓθΓηΐ3 '&ηράν 
6ίυ8ς[υ6 (ΐ6Γίν3ΐί8, νβΐιιΐ &ηρατέος^ ί^ηράβίμος^ ^ρατι^ρίος^ εύ- 
κρατος ^ ΏΪ8Ί ιιΜ ιηβίΓυπι ^]ρενείν ρθ8ΐηΐ3Γ6ΐ, οαίιΐ3 Γοηηαβ 
ραυοΑ ΓοροΓίαηΙιΐΓ Ιιυίυ8πιο(Ιί 6Χ6ΐηρ]3 βραιΐ Ευηρί€ΐ6Πΐ, ηυΐίαιη 
αρικί δορίιοοίβπι, ιιηυιη, 86(1 ΙβνίΙεΓ οοΓΠίρΙυιη, 3ρυ(1 Αβδοΐινίυηι 
Ργοπι. 858. ηξουύί ,&ηρεναοντες ου ^ραΰίμους \ γάμους^ ςιιοΛ 
Α68θ1ιγ1υδ, 8ί (Ιυρ]ίθ3(ο ΓυΙαρο ηΐί νοΙυί886ΐ, ^ηράαοντες 80Γίρ- 
ΙυΓυδ 6Γ3ΐ: 86<] ρΓ36ΐυ1ί( 1ΐ3α(Ι (ΙυΙ)ί6 ρΓ3686η8 β^ιρενοντες^ 
ςηοά ίη υηο ροδίΐϋΐη 68( 3ρο^Γ3ρ1ιο, οαδη ροΐίυδ, ηΐ νίίΐοΐυρ, 
φίαπι οοηδϋίο. Ηίδ ίηάίοϋδ πδυδ νβΓαπι Γ6δ1ί1αί δθπρ(υΓ3Πΐ πέ- 
όαις αχαλκεύτοίς οθ' τιρέ&ης^ πάτερ ^ ςιιί1)ΐΐδ νβΓίίδ 0Γ6δΐ68 
Εΐ6οΐΓ36 86ΓΠ]οη6πι οοηΙίηη3ΐ, (Ιΐΐ6ΐη3(1ηΐ0(1υπι Εΐ60(Γ3 ΟροδΙίδ ΧΟΥΙ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

ββΓίηοηβιη εοηΐίηααΐ ν6Γ})ί$ ρΓοχίιηίδ , αίαχρώς τε βουλεντοΐοιν 
ίν καλύμμαύίν, ^έ ααΙβίΏ ρβΓίίουΙα, ςααιη ίπδβΓαίΙ ίηΙβΓροΙαΙΟΓ, 
ηοη ΐΏίηυβ αΐίβη» αϊ) \ϊο^ Ιοου ββΐ ςιΐ3ΐη δΐιρΓα ν. 87. ίπεί Λαρ- 
εύτε τηΰδε ηροβτροπης ίμ,οΐ | ηομποί ^ γένεα&ε τώνδε αύμ- 
βονλοί ηίρΐ' \ τύμβω δΐ χέονΰα τάΰδε κηδείονς χοας | ηώς 
ενφρον εϊπω^ ηώς τκχτενξωμαι πατρί; υ1)ί βΡΓΟΓβιη βϋΐιηαά- 
νβτΐίΐ ΤιΐΓπβΒαδ ρβΓίίοιιΙαιηςαβ άβίβνίΐ. Νβηαβ βηίιη χεουβα άα- 
(ΐ])α8 βγΐΐαύίδ ρΓοουηοίαπ ροΐββΐ, ςαοά ηοη πιίηυβ ίηαυάίίαπι 
€δ( ({υβπι ^έουοα ίη §οϋ(5α ουηΐΓίίοΙυη) , ηβο άβΓβηίΙίΙιΐΓ τνλεων 
υηα δγϋ3ΐ)3 ρΓοηυηοίαΙο βραά ΗοπιβΓυπ), ΙαηΙοςαβ βΒδαράίυδ ίο- 
ΓβΙ ςυία ρβΓίίουΙαβ 3(]ά6η(ΐ96 ηοη βοίαπι ηαΙΐ3 ρίβηβ ηβοββδίΐΑδ 
6Γ3(, 86(1 εΐίβπι ςυίβ 3(1(1ίΐ2ΐ βίίιοίΐ υΐ ν6Γΐ)ίδ τύμβω δε χεουαα 
θΐο. ηοη βχρίίοαή ρΓ3606(ΐ6ηδ τώνδε , δβά ηονα ίηίβΓΠ νί(1β3ΐαΓ 
8βηΐ6ηΙί9. Εοίίβηι πιθ(1ο αΐίΐ)! ίηΙβΓάυπι 68( ρβοοαίαπ), νβΐιιΐ δβρί. 
ν. 440. Καπανευς δ απειλεί δροίν τκχρεαχευαΰμένος , \ &εους 
ϋίτ^ξων. 8ίο οοοίβχ. ΡοδΙ β3 ςυαβ ηυηοίυδ άβ Οβρβηβί ρΓΟΙβΓνί- 
Ι3ΐ6 (1ίχ6Γ3ΐ ηοη δ3ΐίδ βπαΐ εαηι δράν παρεακευαΰμένον άίεί, 
({110(1 δβχ Γβΐίςαίδ ςυο(|α6 (1υ6ί1)ΐΐδ ραπΙβΓ οοηνβηίΐ, 86(1 Ιιοο ρο- 
(ΐιΐδ (Ηοβη(1υηι 6Γ3ΐ, ριιίάνίε 6ΐιηι αυδαπιηι 6δδ6. Οϋ3Πΐο1)Γ6Πΐ 
ΓβδΙιΙυί τνάν παρεακεναα μένος \ δραν^ ^εονς άτίζων, ίί(6Γ36 
ΠΑΝ ςααπι 3η1β ϋ/ίΡεχοίίΙίδδβηΙ, οοΓΓβοΙοΓ δράν Ιιαο ΐΓ3η8- 
ροδυίΐ 6Χ νβΓδΟδ ρΓΟλίιηί ίηίΐίο, υΙ)ί 3ΐ)6δδ6 ροΓ ηιβίΓυηι ροΐ6Γ3ΐ 
6ΐ ίθΓΐ3δ36 3ΐ)υη(ΐ3Γ6 0(160 νί(ΐ6ΐ)3ΐαΓ ηοη αΐίβηίΐοηΐί 3(1 Ό-εονς 
ηοιηίηίδ 8γηίζ6δίη , ηβο δβηΐίβηΐί νβώά ]ΐ360 ρΓ3606(1βηΙίΙ)α8 η 
γλώΰΰ^ άληΟ^ής γίγνεχαι ν,οίτΎίγορος δίηο ρ3Γΐίου1« δε 3(ϋϋη^ί 
(Ι6ΐ)αίδδ6. 

V. 534. οντοι μάχαιον αν τόδ οψανον ηέλοί] Ιι6^6ΐ}3ΐαΓ 
3ΐ)δαΓ()6 ανδρός οψανον πέλει. Ορϋηιο βηΐθηίΐ3νίΙ ¥γ. Μ3Γΐίηα8. 

V. 565. χαΐ δη ϋ•υρωρών (ίηςαίΐ ΟΓβδΙβδ 3ά 3β(ΐ68 Γ6£^ί38 
ουπ) Ργΐ3(ΐ6 306688υπΐ8) οντις αν φαίδρα φρενΐ \ δέξαιτ\ επει- 
δή δαίμονα δόμος κακοις. | μενονμιν ούτως ωστ' ίπεικάξειν 
τινά Ι δόμους παραατείχοντα καΐ τάδ έννεπειν \ * τί δΙ] πύ- 
λαιβι τον ίκέτην άπείργετε (οο(1βχ απείργεται^ ηΐ ίη ν6Γ8α 
ΡβΓ83Πΐηι 8υρΓ3 3ρρο8ίΙο ρ. ίΧΥΠΙ., 13. πέμπεται ρΓο πέμπετε)^ 
Ι Αιγιακός ειπερ οίδεν ϊνδημος παρών^^ ϋΙΙίπΐΒ ν6Γί)3 ίηΙβΓ- 
ρΓβΙΟδ ι'ίίβηι δί^ηίίΐ03Γθ ρυΐ3ΓϋϋΙ ςαο(1 ίν δόμοις παρών: ςαοά 
δί νοίαίδδβΐ ΑβδοΗγΙαδ, Ηοο ίρδυηι βΓ3ΐ άίοΙαΓαΝ, υΐ δορίιοοίββ 
ιΐίχίΐ Οβ(1. Β. 757. η καν δόμοιΰι τυγχάνει τανυν παρών; Αβ- ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ΧΟνίΙ 

|[ί8ΐ1ιιΐ5 υίΓαηι (Ιοαιί βη βχίΓα (Ιοηιαηι νβΓδβΙυρ ίηοβΓίιιιη Γβΐίηςυίΐ 
0Γ68ΐ68 111 51118 ϊρβίιΐδ γβΓύίδ £[096 ββί^υυπΙΟΓ, Εί δ' ουν αμείψω 
3αλον ίρκείοον τννλών | κάκεΓνον §ν ϋ'ρόνοιΰίν ευρ7}ΰω ηατρος^ 
η καΐ μ,ολων εηειτά μοί βΙο. ΥβΓυιη Αβ^ίδΙΙηιΐΏ ηοη ίη 36(ϋ- 
!)τΐ8 ν6Γ83Π, 86(1 ρβΓβ^Γβ α1)688β , 6Χ 113 ςααβ ίηΓΓ9 3§αηΙυΓ βΐ 
θίοαηΙυΓ αβςαβ βά ν. 838., ιιΒί Ιαηάβιη βίΐνεηίΐ α}) νορΒίβ 6χοΓ8α8 
ηκω ιάν ονκ ακλτιτος^ αλλ' νηάγγελος^ οίαπδδίιηβ βρρβΓβΙ: ίη 
ςυο Α65θ1ιγ1ο ρΓ0Γ$ιι$ εοηνβηίΐ βυιη δορίιοείβ βΐ ΕυρίρκΙβ ίη Γα- 
ύυΙΙβ £ΐ60ΐΓ36 ηοιηίηβ ίηβοηρίίδ, ίη ςαίύαδ ίιΐβπι ςιιυ(1 ίη Οίιοβ- 
ρΙιΟΓίβ 3Γ£^υη]6πΙιιπι (ΓαοΙαΙοΓ. Ναπα βραά δορίιοοίβπι οΙιογο 
φΐββΓβηΙί ν. 310. φέρ^ εΐηε^ πότερον οντος Αίγία&ου τνέλας \ 
λέγεις τάδ^ νΗ'^'^9 V β^βόοτος ίκ δόμων; ΕΙβοίΓβ ΓββροηάβΙ, 
η κάρτα, μη δόχει μ αν, εΓττε^ τ/ι/ πέλας^ θνραΓον οίχνεΐν. 
νυν δ αγροΐΰί τνγχάνεί. ψιο οοηιρβΓίο ο ιογιι8 ν. 386. όταν 
ηερ^ ίηςυίΐ» οΓκοτ^' ΑιγιαΟΌς μόλτ}^ βΐ Αβ^ίδΐΐιαδ ίρββ οίΓοα βηβπι 
ϋβηιαιη ί&])υΐ36 (ν. 1442.) βζ α^Γο ίη υΓΒβπι ΓβνβΓβαβ ηίΐιίΐ (Ιαπι άα 
1ΐ08ρίΙί])υ8 ίρδί ί^ηοΐίδ (0γ68(6 βΐ Ρν]»(ΐ6), ςυί οΒδβηΙβ βο, ρΐαηβ 
ιιΙ αρυά ΑββοΗγΙαιη , αάνβηβΓβηΙ , οοιηρβΓίιιπι [ΐ3ΐ)6η8 ίηΙβΓπο^αΙ, 
τίς οίδεν υμών ηου ττοθ' οί Φωκής ξένοι ; βοάβαιςυβ ιηοάυ 
8ρυά ΕαηρίΗβιη, ιι1)Ι ν. 643. Αβ^ίδΐΐιυβ νβΓδ^η (ΙίοίΙυΓ αγρών 
πάλας τώνδ\ ίπιζοφορβίων ¥πι, ηγπιρίιίβ 8αοΓα ΓβοΙνίΓΐΐδ, ιιΐ 
3ρρ3Γ6( 6Χ ν. 625. Ιΐ3ςιΐ6 ηοηρο(68( (Ιυοίΐ3π ςαίη νί3ΐ0Γ, ςυβπι 
0Γ68ΐ68 ΑβδοΗγΙβιιβ ΙοςαβηΙβπι ίηΐΓ0(1αείΙ, Ιιοο άίοβρβ (ΐ6ΐ)ϋ6Γί(, 
ΟϋΓ $ηρρΙί€βηι αϋ άοτηο αΓΟβΙΐΒ, εί ΑοφεΐΗο^ ςηατηΐΐβ αΒεβηϋ^ 
ηοίηε β8ΐ? Ηίβ άβ 03α8δί3 6ΐη6η(ΐ3νί Ι'ηδημόςπερ ων. 

V. 980. Ρ6Γρ6ΐΓ3(3 Π13(Π8 036(16 0Γ68(β8 ΟΓ3(ίθηβΐη 8υ3ΐη 

ίιί8 βηίΐ νβΓΐ)ΐ8, Μεβ&ε δ^ αυτέ, τώνδ^ ίπηκοοι κακών ^ \ το 
μηχάνημα^^ δεομον α^λίω ττατρί, Ι ηέδας τε χειροΐν και τΰΟ' 
δοΐν ξυνωρίδα, | ίκτείνατ αντο καΐ κύκλω παραΰταδον | ΰτε- 
γαϋτρον αν^^ο^ 5ε/|αθ•' , ώ^ ϊδη τνατηρ^ \ ουχ ουμός , αλλ* ο 
παντ' εποπτεύων τάδε \"Ηλίθς, αναγνα μητρός ίργα της εμης^ 

«) το μηχάνημα, δεβμον ά&λίω πατρί\ Ηιιίο νβΓβτιί βίιηίΐΐίιηα 
βαηί γβΓΐ)& 8,1) 8ο1ιο1ία8ΐα Έπήρ. Ογ68ϊ. 25. νοί. 2. ρ. 42, 6. ρΓοΙαία, 
^ιΐΛβ νίχ άηΙίίίαΓΐ ροίββί (ΐαιη &ά ΟΙγίαβιηηββίΓαβ ίαοίηπβ δίηί τβ- 
ίθτβηάα, Αίβχνλος δέ φησιν '^άμη^^ανον τενχτιμα κάί δνσέκλν- 
τον," χχ\)ΐ νοο£ΐΙ)ΐι1ιιιη ίηαηάϋιιιη τευχημα βχ τέχνημα οοΓΓυρίαιη 
νίάβίαΓ Νααοΐάο ίη Υτ&ζΐη. Ττ&ζ. ρ. 87. (ηί δόΐια τεχνήματα άί- 
χϋ Έητίρ. ΙρΜξ. Τλπγ. 1355.) ηβο δνβέκλντον βαηιιιη ββί, 8β4 
Ιι&ηά άιιΰίβ θχ ονσεκδυτον οοΓταρίιιιη. 

Αββοΐιγίιιβ. ξ ΧΟνίΙΙ ΡΠΑΕΡΑΤΙΟ. 

ςααβ ηυΐίαιη ρΓΟίΙαηΙ νβΙιβιηβιιΙίοΓοπι αηίηιί ηιυΐυιη, δβιΐ δοΐαιη 
Γ€οΙβ οοηνβηίοηΙοΓςαβ ΟΓβοαΙο ΓβοΙί οοηδοίβηΐίαιη , ςυοίΐ υΐ οιη- 
ηίΐαβ ραΙβΠβΙ, δοΐειη — υΐ βαβρο ίιΐ ίη ΐΓ3§οβ(Ιί3 — ίηνοοαΐ, 
βΐ) εοηνίοϋδ νβΓΟ ίη ιηαΐΓθΐη ίβοίβικϋβ ρΓ0Γ8ΐΐ8 βΒβΙίηβΙ. Νβιη 
0γ6$168, ΗοβΙ αριιά Αβδοΐιγίυιη ρβπΙβΓ αίςυβ δορίιοοίβιη βΐ Ευπ- 
ρίάθΐη ΐΏιΊΐΠ8 Γβοίηυδ ανβΓδβΙυΓ,Ηαιηοη οηιη οα οΐ νίν& βΐ ρο8ΐ 
036(ΐ6ΐη, ςυαιη δοΐο ΑροΙΙίηίδ ίυδδυ οΙ) δβ ίηνίΐο βΐ ΙιαβδίΙοηΙβ- 
ρ9ΐΓ3Π ίάβηΐίίίβηι (ΙίείΙ, δβϋδ ηιοιΙθΓΗΐβ ρΓο εππιίηίδ αϊ) 63 οοιη- 
πιίδδί ^ΓβνίΙαΙβ 3§ίΙ, ιιΐ ν«1 βχ νΡΓδί1)ΐΐδ Ηυίιΐδ ία1}ϋΐ30 892 — 930. 
νΜβΓΟ Πθ6ΐ. Οιιο ρθ6(36 εοηδίΐίο ηυη ρβΓδρβοΙο ίηΐ6Γροΐ3(θΓ 
ν6Γ8ί}3Π3 δυρΓ3 3ρροδίΙί3 νοΓδαδ 3(1ίυηχίΙ νί^ίηΐί , ίη ςιιίΒυδ 0γ6- 
8ΐ08 οπιηο οοηνίοίοπιιη ^βηυβ ίη πΐ3ΐΓ0ΐη οοοίδαιη εοη^επί, νο- 
ε3ΐ)α1ί8 1οεαΙίοηί1)ΐΐδ({υ6 υδαδ ςυ36 ηιίπυΐΏ (]α3η1ιιηι ιώ νβΙβΓυπι 
ΑΙΙίεοΓαηι ^^εηερβ (Ιίεεηιΐί (ΙίδίΒΠΐ, 

ώ^ αν τΐαρ^ι αοί μάρτυς έν δίχτ^ ηοτε 
ως τονδ^ ίγω μετήλ^ον ένδίχως μόρον 
τον μητρός ' ΑίγίΰϋΌυ γαρ ον λέγω μόρον • 
εχεί γαρ αΐΰχνντήρος^ ως νόμος^ δίκην ' 990 

ητι>ς δ^ εη ανδρΐ τοϋτ ίμηβατο ϋτυγος^ 
ίξ ον τέτΐίβων ηνεγχ^ νπο ξώνην βάρος ^ 
φίλον τέως, ννν σ έχϋ•ρ6ν^ ως φαίνει^ κακόν, 
τι ύΟί δοκεϊ\ μνραινά γ εϊτ ϊχιδν^ εφν 
αητΐειν ϋΊγοϋα' αν άλλον ου δεδηγμένον 995 

τόλμης ίκατί κακδίκου φρονήματος, 
τι νιν ηροΰείπω και τύχω μάκ ευύτομών ; 
αγρευμα ^ηρός^ η νεκρού ποδένδυτον • 

δροίτης καταΰκηνωμα \ δίκτυον μίν ουν, 
αρκυν δ^ αν ε^ποις καΐ ττοδιΰτηρας πέπλους. 1000 

τοιούτον αν κτηβαιτο φηλητης άνηρ, 
ξένων άπαιόλημα καργυροΰτερη 
βίον νομίζων, τωδέ τ αν δολώματι 
πολλούς αναιρών πολλά ^ερμαίνοι φρενί. 
τοιάδ^ έμοί ξύνοικος έν δόμοιβι μη 1005 

γένοιτ ' ολοίμην πρό(ίϋ•εν έκ ϋ'εών απαις, 
'^ηαβ ςυβαι ρβπιηι ΑβδεΗγΙβα βίηΐ ορίίπιβ ίηΙβΙΠ^ί ροΐβδί εοιη- 
ρ&Γ3(ίοη6 Γ3ε1α ουπι ν6Γ8ί1)υ8 ΟβδδαοίίΓαβ (Ιβ ΟΙνΙαειηηβδίΓβ ίη 
^3ΐη. 1231. — βχ ςυίΒιΐδ ηοηηυΐΐβ δαοβ Ιη ιίδυδ ηοηηίΜΙ πια- 
Ι3ΐ3 οοηνβΓίίΙ ίηΙβΓροΙβΙΟΓ ΟΗοβρΙιΟΓΟΓυπι — ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. ΧΟΙΧ τοιαντα τολμά ' ϋ^λνς ας^ενος φονενς 
ί'ΰτιν, τι νιν καλονβα δνΰφιλες δάκος 
τύχθ£(ΐ αν; αμφίββαιναν η Σκνλλαν τίνα 
οιχονΰαν έν τνέτραιαί^ ναυτίλων βλαβην^ 
&νονύαν '^Άιδον μητέρ αΰτιονδόν τ "Αρη 
φίλοις τννεονΰαν ; 

ϋΐη ίρδίαδ νβΓδίΙίΠδ ΟΓββΙίδ ΟΗοβρΙι. 246. 

Ζεϋ Ζεν^ θ'εωρος τώνδε πραγμ,άτων γενον ' 
Ιδοϋ δε γενναν ευνι,ν αετοϋ ηατρος 
θανόντος ίν ηλεκταισι, καΐ ΰπειρά^ιαΰί 
δείνης ίχίδνης^ 

6 ίχίδναι/ 5αιη$ί856 νίάοΙιΐΓ ίηΙβΓροΙαΙΟΓ, αιΐοΐίΐα ιηαΓαβηα οαιη 
)9Γΐίουΐ9, ΙιίαΙυβ νίίΒηάί οβιΐδδβ, μυραινά γ εϊτ εχιδν εφν* 
ηίδί μνραιν^ αρ* εϊτ ίχιδν' εφυ δοηρδΚ — ςυο ΓοΓίαδββ 
)ίοίΙ Ηβδγοίιίυδ, μύραίνα : έτζΐ τον κακόν έλίγετο ως ¥χιδνα^ 

Ηοο ϊηββΓίιιΐΏ 68(, ςιιυΐΏ 6(ί»ιη 3ΐπ ροβίββ δίο ΙοουΙί 8ίη(, 
ιΙ Απδίορίι. Κβη. 476. 478. ιιΙ}ί $οΙιοΙί3δΐ3 3ηηυΙανίΙ» αντί δε 

ειπείν εχιδναν μνραιναν εϊτζε. ΜβηίίβδΙίδδΐιηυιιι αυΐεπι 
ΓροΙαΙιοηίδ ίηάίοϊιιιη, ςιΐ0(1 βΐίαιη αΙ) ΐ60(0ΓίΙ)υ5 Ιιοο ίη ^βπβΓβ 
08 6Χ6Γθίΐ3ΐίδ ΪΆ€ΪΙβ ο1)δ6Γν3π ροΐβδί, ίπ Ιοοίδ ρ3υΙ1ο Ιοη^ί- 
ιαβ ίη 60 ροδίίαιη 6δ(, ςαυ(1 ίηΐΓ3 νβΓδυιιπι ηυιηβΓίιιη ηοη 
^ηαπ) Ιο( νβΐ ηον3 νβΐ ίηυδίΐ3(3 6( δ36ρ6 ΐΏίΓ3ΐ)ί1ί3 νοθ3ΐ)αΐ3 
3ΐίρ3ΐ3 δυηΐ ςυοΐ ίηΐΓ3 ρβρβιη νβΓδαυιη ηαιηοηιιη ηοί^αβ αϋΐ)! 
νβδοΐινίϋ, ϋοβΐ νοο3ΐ)ϋ1θΓαιη ρΙαπιηοΓϋΐη ίηνβηΙοΓβ, οιηηίυιη- 

ΐΏΐυίιηβ ίη δβηβπίδ (ΙίνβΓΒίοΓυπ) , ηβςυβ 3ΐ) ιιΐΐο 3Η0 ρο6(3 
Βοο νβΙβΓβ, 3ΐιΙ ίη ΐΓ3§οβ(1ί3 3υΙ ίη 3ΐίίδ 03Γπιίηαπι §οηβΓίΙ)υ3, 
α3πι οοη8Ηρ3^3 ΓβρβηυηΙυΓ. Οαοά 03δπ ίβοίαπι βδδβ υΐ Αο- 
ίτΐιΐδ ραηοίδ ίη Ιοείδ ΐΓί1ο^ί36 0γ681636, ϋδςιιβ 6ΐί3πι ρΓορΙβΓ 
3 Γ3ΐίοη6δ δΰδρβεΐΐδ, οοηιπιίΙ(6Γ6( , 0Γ6(ΐ3ΐ ςυί ροΐβδί. Ν3ηι 
(1 ΡΙιΙΙοχβηυδ Ογΐΐιβηαδ ίη ^είιζνω , ςυβπι ονόμαοιν ίδίοίΰι 
χαίνοΓΰι χρηα&αί πανταχον ίΐίχίΐ Αη1ίρ1ΐ3ηβδ 3ρυ(1 ΑΐΗοη. 
ρ. 653., οοπιίοί ίηΐβπίαηι , βΐ ίγοορΙίΓΟ ΑΙβχβηιΙπηυδ ρβΓ Ιο- 
ί ΟΑΓηιβη 8υυηι , ηον3 νοοβΒυΙβ ολφ τω ϋ'υλάκφ οίΓαίΙβραηΙ, 
ί ςαί δΐιηΐ δίπιίΐβδ 3ΐίθΓηηι ίπ ροβδί 30 ρΓ0δ3 Ιαδηδ, νοί τίδηδ 
.ΆΏάΊ νβΐ €ΐοεΙπΐ36 0δΐ6ηΐ3η(ΐ36 €3ηδδ3 ί3ε1ί, 63 οηιηίβ ^6η6' 
6δδ6 Ιοη^β 3ΐίν:3 η6Π)ο Ι3η) ίηιρεπίυδ 6Γί(ςιιίηιι1ΐΓοί3ΐ63ΐπΓ. 
βάίΐ 3(1 1ΐ360 ίι Ιοοο (1β ςυο ηυηο 3§ίπιυδ 3ΐίυ(1 ςηο ί3ΐδ3Γίϋδ 8β ρΓύιΙίάίΙ ίηϋίϋίιιηι ίιι νοΓ5ίΙ>ιιι είυκ ρηπιίβ ροΐίΐυιπ , ώς 
ηα^^ (ΙΟΙ μάρτνς ίν δίχ'^ ηοτϊ \ ως τόνό' Ιγώ μιτηΙ,9ον 
ϋχοις μορον Ι τον μψιιος, ψιΛιΐΒ ηιβηϊΓβίΙα ΓΕβρίεΙΙ 3(1 Α] 
Ιίιιοπι ίη Ειιιιιαιιί^ίΐιυβ 3 ρΒΐΐΙΙιΐΐί ΟΓββΙίβ βίβιιίειη εοΓαιη Αι 
ραςο. ΟοηΓυϋϊΙ ί^ΐΙαΓ δοΐίΐ οΐ ΑροΙϋιιίβ ηυαιίαι , ςιιοιΙ ι 
πιίηιΐίΐ ρΕΓνβΓβυιη 05[ ςιιιιιιι ϊί ^υίί ΑωεΙι^Ιυπι ρρο "ΗΙιος α 
γνα μψϋος ΐργα τ^ς ίμης οΐίαηι ανκγν^ 'ΑηόλΙων μητ 
Ιρ)"» της ίμ-ης βοπΙΡΓβ. ιυΐ ίο ΕαιηβηΗίΙιιιβ "Βλιον Ογο 
03ΐιβ3ϋηι αοτΛίΟ Ατορ^ζο ίΐββαίοπι ίηΐΓ0<!ιιε«Γ6 ροΙυΐΜβ ατα 
({ΐιβιηαιίηιοϋαιη ΙίΙίΝΓϋ ίη οιηηϊ βαπρίοηιιη ^βηεΓ6 Ήίίον 
'Απόλλωνος ηοηήιιιιηι αΙΐβΓυηι ρΓο αΙΐβΓο κίθρίβίίηιβ ροίΐιβη 
ΐ]ΐιί3 ιιΐΓίϋΐηυβ ιΐβί ηοπιοη ϋοιίβιιι ίη ΙιΙΐΓίΐ ϋηΐίηυίοΓίΙ)υ3 πια 
{{ΓΐιηηιαΙε εχρί'ϋββιιπι ογ3(, ςιιοιΐ ποηιηΐ ηυί εοάΐΜί ΙγβοΙογιι 
V. 1046. αα, , δμααϊ γνναΐκίς, αΐδι Γο/^άνων ί/κ)]> 
νΰΓΐ)Ϊ3 δμιοαΐ γνναΐχίς οΙιοΓυπι αρίβ εοιηρείΐβΐ ΕΙβοΙτα, υΐιί Ι 
ρΓίπιιιιη ίη βοβηβπι ρΓυιΙίΙ, τ. 84, \Αα υβγο ηοη βοΐυοι ΙηυΙϊΙίβ 
εβί ΕοοιρβΙΙαΙϊο , 3ε<1 βΐίβιη ΙιιβρΙα 6ΐ ν6Γΐ)ίι ίΐα εοΐΐϋοΐίι 
γυναίκες ειιοι αϊδί, ηιιο ΡϋΗαβ βΙ^ηΙΰοβηΙιΐΓ, εοιιΐιιιικβικίιιιη ι 
νίιΙεβίιΐΓ. ΑββαΙιγ1ιΐ3 αιιΐ αί, γνναϊχις αΐδΐ — , ααΐ, φΐοΑ ηι 
ρΓθΙ)3ΐιίΙίιΐ3 . ίηΐεπβεΐϊϋΐιβ βιΐη νΟΓβυηι ροβίΐβ, βοτίρϊβΓβΙ ά 
ηίΐας /υναϊχ$ς αΐδ( — . Ναιπ νίΗβΓβ ιίΐιί νί<ΐΕ(αΓ ΡιιΓίαι < 
^Ιβ8, ιιί ϋίοίΐ ν. 1000. ΕϋΜΕΝΙΒΕβ. 

ν. 352. Μίπιπι ίη ηιοάυηι ς1ﻣΐη3[8 ευπιυΐΒία βυηΐ ίη 
1111116 ν. 352. — 300. ςιιί νορβιιβ βίο βοτίρΐί βιιηΐ ίη αοάϊοβ ( 
ΐ]υοιΙ δομάτων £ΐ πί&αΟΟς ΙιαΙιεΙ ρΓΟ δωμάτων βΐ η^αός) 

ηανλιύχων δί ηέτνλων 
αμοιροα αχληροΰ ίτΰχ^ν. 
δωμάτων γαρ ΐΐλάμαν 
αΐΊχτροπαα, ό'ιαί' αρηα 
5 τι9ααΰα ων φΙλοΰ ίΐψ. 
ίπί ιόν α δίάμΐναι 
χρατΒρον ον9•' όμοίασ 
μανρονμίν νψ' αΐματοα νίον. ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. ΟΙ 

βΐ ίη (ΐηΙίδΙτορΙίΑ 

ξδνϋ γαρ αίματοαταγίΰ ά 
10 ξίόμίΰον Ι&νοα τόδε λίαχαα 

α(5 οΛηξκύΰατο βΙο. 
ΡήΟΜίπι ΐη ίιίβ 9ΐθ386ΐη& ββΐ ν. 2. ακληρος αά άμοιρος 3(1- 
8θΗρ(ιιιη• ςαο βτιΜαΙο ίη 6(1ίΙίοη6 Οχοηίβηβϊ βοουηιία ΓββΙίΙυί, 
ςηο ιηυΐΐο ιη8£[ί3 Ηίβ ορυβ βρβί, αιΐίβοΐίνυιη μοννα^ αμοίρος 
μοννα ίτνχ&ην. Ναιη άβ αίΓο ρβρΙοΓαιη οοΙοΓβ ρβΓ δβ δρβοΐαίο 
Ραήίβ Αββοΐιγίβΐβ ηοη οιβ^ίδ υΐΐα βδδβ ροίβρβί οααδδα (ΐαβΓβικϋ 
ςαβαι λοάίβ άοοΙοηΙ)υ8 βΐ δ€ΐιοΐ3πΙ)α8 ΑεαίΙοΐΏίαΓαιη (^υαηιικίΒΐϊΐ, 
φΐί ίρδί φΐοίΐυβ βΐπδ ίη(1α(ί ραΐΐϋδ ίηοοίΐαηΐ, ηβιηίηβ υηςυαπι, 
(|αθ(1 βςαΜβιη δοί&ιη, βο άβ εο1θΓ6 οοηςυβδίο. Ουοϋ ηοη 
ό\€0 υΐ μοννα αϊ) Αβδοΐιγίο οηιίΙΙί ρυΐυίδδβ ηο^οηι, δβά υΐ δαί)- 
β1)8απ1αιη ββδβ οδΙβΗάαιη δί ςυίδ ΟΓβϋαΙ Λοδοΐινίιιηι μοννα ^ ίη 
^αο τίβ ββηίβηΐΐαβ νβΓδ&ΙυΓ, οηιίδίδδβ, ιιΐ Ιοοαηι ίαοερβί ρΓΟΓδυδ 
βυρβΓναοβηβο ροδΙ άμοιρος νοοαίυΐο ααλγιρος^ ςυο ΗβδγοΗίυδ 
βΐϋςαβ ^ιηπΐ3ΐί€ί &άί60ΐίνυιη άμοιρος βχρίίοαηΐ. Υογα αυίοπι 
ΓββϋΙαΙα βοηρΙαΓα πιθΙγΙ (Ιβοΐνΐίοί ΓοΓοια ρροιίίΐ Αβδοΐινίο υδί- 

13(18811113, 

τναλλενκων δΐ ηέπλων άμοιρος μοννα ίτνχΘ•ην 

«[036 βΐίαηι ΒΠΐίδίΓορΙιίεο νβΓδυί ίαοίΐβ ροΐβδί τβδίίΐυί αΙ)ί (|υο(1 
οαηβ ΐ6£^ί(αΓ αίματοαταγές Ιοουηι ηοη ΙιαΙ^εΙ ίη ηιοίΓΟ άαείγΐίεο, 
βζ ({τιο δβςυίΙΠΓ Αββοΐιγίϋΐη 3ΐίο βίαδπιοάί εοηιροδίΐο βδδβ υδΐιηι» 
8ίν6 Μ αίματόφνρτον δίνβ αιμοφόρνκτον δίνβ αΐίαιΐ ΓυίΙ : αη(ΐ6, 
ΒάϋΚο, ςυθ(1 ίη Ηυίιΐδηιοίίί 1οουΙίοηί))η8 υδϋαΐίδδίηιυπι βδΐ, τταν, 

Ζενς γαρ α[ματόφνρτον ηάν ε&νος τόδε λέαχας — . 
Νβιη ςυοίΐ ίη οοάίοβ αάίβοίαπι βδΐ άξιόμιΰον^ ίρδυηι ({αοςυβ 
ΙοΙβΓρΓβϋ άβϋβΙιΐΓ, ηηί 3(1 απηξκάαατο α(1δθπρδβΓαΙ άξιόμιαον 
ηγψίατο νβΐ δίπιίΐβ ηυί(1. Α(1ί60(ίνη οιιπι άξιος οοηαροδίΐα ιΐδί- 
Ι3ΐί88ίιηα 511111 δοηρ(θΓί1)αδ Γ6€6ηΙίθΓί1)ΐΐδ : ίη (Γβ^ίοοΓΟΠι ({υββ 
δαρβΓβαηΙ ί3ΐ)ΐι1ί8 ηιιΐΐα 1ιιιίαδΠ[ΐυ(1ί οοηαροδίΐα ΓβροπιιηΙυΓ ρπαβ- 
(6Γ άξίόϋ'ρτινος , άξιοπεν^ς βΐ αξιόχρεως αρα(1 ΕιΐΓίρί(Ιεπι 
Αίο. 907. Ηίρρ. 1465. ΟΓβδΙ. 596. Νοςαβ Αβδοΐιγίϋδ, δί αάίβοΐίνο 
ίίΚο 11(1 νο1υ!886(, αξιόμιβον επαΐ δοτίρίαηΐδ, δβ(1 αξιομιαές^ \ιί 
παντομιίίη %νωδαΧα^ ηυη παντόμιβα άϊχιί Ευπιοη. ν. 644: (Ιβ 
ςυί1)υ8 ΓοΓΠΐίδ άΐχϊ ίη δορρίβηιβηΐίδ Τΐιβδβυπ νοί. 9. β. ν• Άξιο- ΟΙΙ ΡΚΑΕΕΆΤΙΟ. 

μιαος. V. 5. 6. ψίλοα βΐ ίπί τον α Γβοΐ6 ίΓ φΙΙον οΐ ι 
τόκωί ηΐϋΐανίΐ ΤιΐΓπ<?1)ΐΐ3. V. Τ. Εΐ ββηΐαβ ιΛ ί.ηΐΪΕίΓορ 
νε[-9ΐΐ5 ιηειιβυΓ» ροβΕυΙαί ([ΐιοά ρϋΓΐίηι Πεηηαηηυΐ ρβπίπι 
ιιβΜιΐϊ ΓΡϊΙϊΙυβΓίιηΐ κρατε(>ον οντά πϊρ ο/κος. V. 8. V» 
ΐΓφ' αΓματοα νέον βϊ βΙοβββιηβΜ; ί\1ιίβ β35β ηοη ΙιχξΊΙ β(1ίΐο 
Ε,^ο ΐΈβΐίΙιιί νιόαψον, ειιί ίΐΐυιΐ 3(Ιϊ€ΓΪρΐιιηι Γιιίΐ οοάΰΐιι Ι 
ιηοίΐα αιιο ίπ ΡβΓβίβ ν. 275. αϋ ηολνβαφη ίη οοίΐ. ϋΐά. Βά^ετίρι 
651 νπο ιοΟ αίματος. Νιόαιμον αιιΐβπι Ριιΐ'ίβε ιΐίειιηΐ ( 
εΓΪιηϊηΐ εεΙβηΐΒΓ ιιΙΰίβευπΙυΓ. 

V, 429. ΟοΛβι άίΚ' ορχον ον ί/|θ[ίτ' αν, ον δούναι 
Ια. €θΓΓ6χί ΐΐ όονναί 9ίΙοιν, οιιί αρίυιη εβί ηυηιΐ τεβροι 
ΜίαοΓνα, κίνΗν δίααιος μαίλον η ηραξαί &έλιις. Οε Γοι 
ορίαΐίνϊ ία όϊν ρΐΌ οϊμϊ άίιϊ κυρρα ρ. ίΧΧΙΙΙ. 

V. 683 — 700, νβΓ$υ3 Ιγβϊ αϊ) νβΓΐ)ί5 χερδών αϋ^χταν \ιβ 
3ΐ1 φρονςημα γης χα&Ιαταμαι^ ηιιί ίπ Οΐχΐίαβ ροβΐ Ώίλοηοί 
τόηοις (ν. ΐ03.) Ιβ^ςιιηΙιΐΓ. Κβπηαππυβ ροβΐ ν. 682. ΐΓαηβροβ 
Οιιίαΐ νΒΓί3ΐίιηί3 Γ3ίίοιιί1)ΐΐ5 ({ΐιί οΜοειιΙϊ βααΐ, ηοιι πια^β ςι 
ίρ56 9θίιΐ]3ΐ]νθΓΐβΓυιιΙ νβΓ.'ίυβ 683 — 6^. αΐι νΰΓΐιΙβ ί'αται δ\ 
ιό λοιπόν ιΐ8<ιιΐ6 »ι\ Ινδιχος βροτών ηοη ΑββεΙι^ϋ , ββιΐ ίυ 
ρυΙβΙΟΓίβ 6316, *]ϋί1)υ5 βυΜβΙίβ ορίίιηβ ρΓοεβιΙίΙ ΑβΐοΗ^Ιί ογβ 
ψΐΛ Αίλεοίβηββΐ νβΓΒίΐ ίρβα βιιβ 3ίιηρ1ί<ήί8[€ ^ανίι^ΐιοΐί 
ηιουεαίιΐΓ αβ ΑΓ6ορ3(;ί βυαοηίαίβηι ιιηι^υαιη ΙβΙιβΓβαΙιΐΓί ρβΐί 
ΙϋΓ, *]ΐιο(1 αηπο ΓβΓβ βηΐβ <]ϋ3ΐη ΐΓίΙοςία ΟΓβκΙββ 3(;6Γ61ιιγ αΙΙ 
ΐ3νβΓ3( ΕρΙιίαΙίΕϊ. 

χλνοιτ' αν ηβη ^ιϋμον, Αττικός Χιας, 
πρώτας δίχας κρίνοντες αΓ/ιβιο; χντον. 
χιρδών α&ίχτον τοντο βονλενχηριον , 
αίΰοίον, οξύ&νμον, ιίιδόνχαιν νπιρ 
5 ίγρηγο^ος ψρονρημα γτ/ζ χα&Ιαταμαι. 
τοιάνδι το* ταρβούντες ίνόίχιας αίβας 
ίρνμά τε χιόρας χαΐ πόίεαις αατήριον 
ΐχοιτ' αν οίον οντις αν&ρώπων ίχεί, 
οΰτ' ίν £χν9αισιν οντε ΠίΙοηος Ιν τόκοις. 
!0 ταντ-ην μ\ν ί^έτειν ίμοίς παραίνεσιν 
άατοΐαιν ίς το λοιπόν ■ 6ρ9ονα9αι ίί χρή 
χαΐ ^φον αΐριιν χαΐ όιαγνώναι ίίχην 
αίδονμϊνονς τον ο^χοι-, ιΐρψαι λόγοι. ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 0111 

ΥβΓβαβ χοιονδε τον ταρβοϋντες ενδίκως ΰέβας , ςιιί αρΙίδδίΐΏβ 
δβςαίΙυΓ ροδΙ νβΓΐ)3 ςυίΐ^υδ ΜίηβΓνα ίηβχρυ§ηαΙ)ίΐ6ΐη Αιοορα^ί 
6ΐ ίυδΙίΙΐΒΐη βΐ δβνβηίαίβηι (ΙβδοηρδίΙ, ηιιηο ευιη ρΓοχίηπδ 8υυ 
Ιοεο οαοΐυδ Ιβ^ίΙυΓ, ίΐΐβΐίβ ρθ8ΐ δβειιικίυιιι ΜίηβΓναβ νοΓδίιηι δβρ- 
ΙβιηάβοίΐΏ ίηΐ6Γρο1α(θΓί8 Ιοςααβίδδίιηί ν6Γ8ί1)α$ Ιιίδ, 
εΰται δε καΐ το λοιηον Αιγέως ατρατω 
άεΐ δικαατών τοντο βουλεντηριον^. 
πάγον ί' "Αρειον τ6νδ\ ^Αμαζόνων ξδραν, 
(ίκηνάς ^% οτ' ηλ^ον Θηΰεως κατά φΟ^όνον 
5 ατρατηλατοϋΰαι, καΐ τίόλιν νεότντολιν 
τηνδ^ ύψίπυργον αντεπύργωοοίν τότε' 
'Άρεί δ^ Ι'θυον, εν^εν Ματ επώνυμος 
πέτρα, τίάγος τ '^Αρειος • εν δε τω βεβας 
αστών φόβος τε ΰυγγενης το μαδικεΐν 
10 ΰχηβεΐ' τό τ ημαρ και κατ' ενφρόνην ομώς. 
αυτών πολιτών μη πικραινόντων νόμους 
κακαις ΙπιρροαΓύι ' βορβόρω «θ-' ύδωρ 
λαμπρον μιαίνων ουποϋ•^ ευρηαεις ποτό ν, 
το μήτ αναρχον μήτε δεΰποτούμενον 

•) ^τιο^ί υογΙ)» τοϋτο βονλεντηρίον,(ΐνί&& ^πΛΓίο 8,1)1ιίηονβΓ8α 
πι υογΜθ Α68β1ΐ7^ ρΐΆβοθβββΓ&ηί, Ιιίο ΓβρβίιιηίπΓ, α φΐίΙ)ΐΐ8άίΐιη 
6β1 ΓβρΓβΙιβηβιιιη, ββά ί&οίΐθ άοίβηάί ροΐϊββί. Ναιη βΐιηϋβ (}πίά 
Α63β]ΐ7ΐο ίρβί ία αάίβοϋνο τά ηρόοφορα αοοίάϋ ίη Οΐιοβρίι. 710 
— 715., η1}ί 0ΐ7ία6ΐηη68ΐ}Γ8,, &1)86ηί6 Αβ^βίΐιο, ίαιηπίαιη ίυ1)βί πΐ; 
0Γ68ΐβιη βϊ Ρτΐ&άβπι, <ιιιί ίιοδρίΐββ αάνβηθΓαηΙ;, ία άοιηπιη άβάιι- 
€λ4, άλλ' ?σ& 6 καιρός ημερεύοντας ξένους Ι μακράς κείεν&ον 
τνγχάνειν τά πρόαφορα. | αινώ δΐ πράσσειν ώς έπ' εν&ννωτάδε. 
ήα&β ς[ηιιιη 8αΙ)ο1)8θΐΐΓ6 άίοία ββββηί, Ιήΐΐπδ &1ϋ8 ορυβ βδββνίβαιη 
Θ8ΐ γβΓ8ίΙ>τΐ8 , ς[ΐΐ08 ροβΐ; τά πρόαφορα ίηδβτβηάοί ιηΛΓ£^ο οοάίοίδ 
Μβάίββί δθΓνανίΙ;, αγ* αυτόν εις άνδρώνας ενξένους δόμων, \ 
όπισ^όπονς δΐ τοναδε καϊ ξννεμπόρους, \ κάκει κνρονντων δώ- 
μοίσ&ΐ' τά πρόσφορα, δϊιρβΓδΟΓίρίίβ ίη οοάίοβ &ϊ) ββ-άβια ιη&ηιι νβΓ- 
1)18 προς παρόντα γάρ, Λρροδίώςΐιΐθ ιηοχίη νίοίηΐα νβΓβυιιπι 718. 
βί 719. ηοίΛ ξ^ {ί. θ. ξητει), Ηοβΐ; ηίΐιη ίΙΚο βίί ίη ς[ηο ςπίδ Ιιαβ- 
ΓβΛί. Οβίθπιηι τά πρόαφορα Ηοο Ιοοο 1)Γβνί1;βΓ άίοίΐ; 0ΐ7ΐ;3.θπιηβ- 
βίΓΛ, <ιαοηίΑηι ρ1ιΐΓίΙ)α8 βχρίίοιιί* ν. 668. 

^ένοι, λέγοιτ' αν εΐ τι δεί' πάρεύτι '^άρ 

οποΐαπερ δόμοιαι τοΓαδ* έπεικότα, 

καϊ Ο'ερμά λουτρά καϊ πόνων Ο'ελκτήρια. 
•χΛι ηβ ς[αΛ άβ βοηδίι νβΛοηιπι πόνων ϋ'ελκτηρια άιιΙ)ίί;βϋο Γβΐίτν 
φΐαίαΓ, &άάϋ ΒίτααηΙητη ίηΒίοηιτηοηβ οαιίοηιηι παρουσίαν εΓνα^, 

ϋτρωμνη, ^^κα^ων τ' ομμάτων παρουσία. €ΐν ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

15 άβτοις τζερκίτελλουύί βονλενω βέβειν^ 
καϊ μη το δηνον πάν πόλεως ε%ω βαλεΓν, 
τις γαρ δεδοίκώς μηδίν ενδίκος βροτών ; 
Ρ3ΐ)6ΐ1αβ (Ιβ Αο)3ζοηί1)ΐΐ5 Τΐιβδβο ίηνίάβηϋΰηε β Ι πάλιν νεόπτο- 
λί,ν ύψίπυργον άντιηνργωβάααι,ς , ηυαηι ρραβοίαπιβ Ηίο ροβία 
3υΙ ίρδβ βηχίΐ αυΐ »Ι) αϋο ΓβοοηάίΙβΓυιη ΙιίβΙοπβΓυιη δΟπαΙαΙοΓβ 
αοοβρίΐ, 6(ΐ6ΐη 1ΐ3ΐ)α6ΓυηΙ ςυί ^ά Ιιυβ νβΓβαβ ΓββρίοίυηΙ ^^ραιηπια- 
Ιίοαβ ίη Είγαι. Μ. ρ. 139, 8. βΐ Εα8ΐ3ΐΙιίϋ$ αιΐ Οίοηγδ. Ρ. ν. 653., 
(|ΐιο(1 ηβιηο ιηίΓ3ΐ)ΗυΓ: ηίΐιϋ (16 βα οοπιρβΓίιιιη }ΐ9ΐ)α6ΓαηΙ Ραα 
δ3ηία8, Απ$1ίά68 αϋίςαβ, Ιοη^β αΐίαδ ηαυίίοςαβ ^ρβνίοΓβδ άβ οη- 
^'ίηβ ηοιηίηίδ ΑΓβορα^ί ηαΓΓαΙίοηββ 8ββιι1ί, ηυί1)α8 Αββοΐιγίαβ, 81 
ςιιίίΐ 63 (]6 Γβ άίοβΓΟ νο1υΐδ86ΐ, ιηαΐΐο πιαΐοΓΟ ουιη νί βά οβίβη- 
(Ι6ΐΐ(ΐ3ΐη ΑΓ6ορ3£^ί βΐ ααοΐυήΐαΐβιη 8απιιχΐ3ΐη βΐ νβΙαβίΗΐβιη ιιΐί 
ροΙυίδ86ΐ ({αααι βο ςαοιΐ ηαηο Ιβ^ίπιαδ οοιηιηεηΐο , ςαο(1 ρραβ- 
06ά6ΐιΙίΙ)α8 (Ιο ΙβιιιροΓβ ΓυΙιίΓΟ νβΓϋίβ ηβ αρίβ ςαίάβπι 68ΐ αη- 
ηβχαιη. Νβο ΡΙυΙΠΓοΙιιΐδ ιιΐΐαηι ΓαΙ)6ΐΐ3β ίβΐίαδ ιηβηΐίοηβιη ίβοίΐ, 
ΙίεβΙ 1)β11υιιι ΗβΓουΙίδ οβαδβπ ευιη Αιη3ζυηίΙ)α8 — ςααηιιη ιιηβιη, 
ΙΙίρρο1γΐ3πι, ίη πιαίηαιοηίυιη (ΙαχίΙ Τΐιβββυδ — §68ΐιιηι οορίοββ 
οηαΓΓανεπί ίη νίΐ3 Τΐιβδβί α 26. 27. α1ΐ3ΐί8 ηιαίΐίδ ΙιίδΙοποοΓϋπι 
νοΙβΓυηι ΙβδΙίαιοηϋδ, ίηΐβρ αυο8 Βίοη €8ΐ, ςαί ηβΓΓΗνβΓ&Ι φύοει 
ονβας τας Αμ,αζόνας φιλανδρονς ούτε φυγείν τον Θηΰέα 
προββσλλοντα ττ) χάρα^ αλλά %αΙ ξένια πίμ,πείν ^ ςυαβ ηοη 
ιηνίάχαβ, βοά Γβνοπδ 8υηΙ άοουηιβπίβ. δοβίί^βπ ορίηίοηβπι, ςαί 
Εηηίυπι ίη Εαπΐ6ηί(1ίΙ)ΐΐ8 3(1 ν. 7. 8. ρβδρεχίδδβ ρηΐ3ΐ)3(, 83(18 βήΐ 
νβΓΐ)ο ηϋΐ388β. ΝίΙίΙϋΓ βηίπι ίπΓβΙίοί (Ιβ νοΛίδ Εηηϋ βρυά ΥβΓΓΟ- 
ηβπι 06 1ίπ§υ3 Ι,άί. 7, 19. οοΓΓπρΙίδ 6οηί6θΙϋΓ3, ηυοΓαηι βίδί 
δθ.ΓίρΙαΓ3 ίηοοΓΐ3 βδΐ, ΓβοΙο Ι3πιβη 03 Λ(1 νοΓδαπι Αβδοΐιγίί 753. 
ΓβΚηΙίβδβ νί(ΐ6(υΓ ΟΐΙο ΗίΙ>1)βοΙ(ία8 ρ. 270. V. 11. ςυοΛ ίη οοίΐίεβ 
βδΐ μ,Ύΐ πίκαινόντων νόμους 1)βηβ οοΓΓβχίΙ ν3ΐ€ΐί6η3πυδ Ιη βοΗβ- 
(Ιίδ Π188. ΓβδΙίΙαΙο πικραινόντων ^ φιο νβΛο Αβδοΐιγίυδ νίχ 6Γ3ΐ 
δίο υδαΓυβ, 86(1 ({ΐιοίΐ (Ιί^ηυαι βδΐ ΙιΟΓυηι νβΓδϋυοι δΟΓΪρΙοΓβ. 
ΡΓθχίπΐ3 ν6Γΐ)3 βορβορω ύδωρ λαμπρον μιαίνων οϋποϋ" ενρψ 
αεις ποτόν 3ΐ) Ζβηοϋίο 2, 76. 3ΐίί8ς«β ροδΙ βιιηι ρ3Γθ6Πΐίο^Γ3ρ1ιί8 
πιΙβΓ ρΓον6Γ])ί3 δυηΐ Γ6ΐ3ΐ3 . βΙδί 8θΓίρΙοΓ6 ποπ ηοπιίηαίο , ίπΐ 
των τα χάλλίΰνα μιγνύντων τοις αίαχίατοις. $6(]υ6ηΐ68 νβΓδαδ 
(|υ3ΐΙυοΓ 6χ Ο3η1ίοο Ειιη]6ηί(1υπι ν. 516 — 528. ηοη 3ρ(6 δαπί 
λ(Ιαπι1)Γ3ΐί — ίη ηυο ηίΗίΙ ΓοΓβΙ ςαο(1 ΓβρρβΙιβηιΙί ρϋ88βΙ — 8β(1 
ίηβρίβ οοηΠοΙΙ, ιιΙ)ί (]πο(1 Αβδοΐιγίιΐδ άίχβΓ3ΐ δτθ' οπον το δεινον 
ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. Ον 

αν καΐ φρενωι ίπίΰχοπον δεΙ μένείν κα^ημενον^ ίηΙβρροΙηΙΟΓ 
ίη Ιβρί^ιιπ) οοηνβΓίίΙ οοηδίΗαιη, μη το δείνον πάν πόλεως ε%ω 
βαλειν^ ςαοά ηβ ηάίοαΙυΐΏ νίοΙβΓβΙυρ, αάίβοΐο νβΓ^α ΟΑνβΓβ νο- 
ΙαΐΙ, τΙς γαρ δεδοίκως μηδέν ένδικος βροτών; ΙΙΙα γβνο, το 
μι^τ' αναρχον μήτε δεΰποτονμενον άΰτοίς περιΰτελλουβί βον- 
Ιενω σίβειν^ δαίίβ αοουΓαΙβ τβδροηάβηΐ Αβδοΐιγίβίβ ν. 526. μητ^ 
αναρτίχον βίον μήτε δεβποτούμενον αΐνέατις^ Μ ιηοίΓυιη νοΓ- 
803 9ΐιΙί8ΐΓορ1ιία ροβίιιΐβΐ, ςυοά ΤΥίββοΙβΓαδ άοαία ΓβδΙίΙυίζ 
ανάρχεχον^ ιιΙ οιπενχετος βΐ απενκτός^ αμάχετος βΐ άμαχος 
λΜΚι άϊιϊΐ λΒΒάιγ[Μ8 , άγάμετος βΐ άγαμος δορΗοοΙβδ, ηβο άυΐ)!- 
Ιαοάιυιι φΐίη ίά ίρδυιη ίη οοάίοβ βυο Ι6^6ΐ:ί1 ίπΙορροΙαΙοΓ, ηοη 
αναρχτον, ψιοά Ηαυά (!ιι1)ί6 οοάίοαιη ιώιιΙΙο ςυαιη ίΐΐβ ΓεοβηΙί- 
ΟΓΟιη νίΐίιιιη 68(. Ναιη αναρχτον ύ Ιβ^ίδδβΙ, ηίΗίΙ οααδ836 βΤΆί 
οιιρ αναρχον ροΙία8 ηιιβιη ϋΐαά 80ΓίΙ)βΓβΙ: άνάρχετον νβΓΟ 
φΐαηι ΐΏβίΓΟ ηοη βρίυπι 68861, 6ΐβ§ί( ςαοά ρΓοχίηιυπι εί βτάΙ, 
αναρχον, 

Νοη π)6ΐίοπ8 ηοΐαβ βυηΐ ν6Γ8ϋ8 οοΐο 767 — 774. ςυοΓαπι 
ίηβρίί&β, 1)Γ6νίΐ6Γ 3ΐ) Π16 ηοΐ3ΐα8 ίη ΑηηοΙαΙίοηίύυδ ΟχοηίβηδίΙυδ 
νοί. 2. ρ. 565., 6ΐίαηι ίίηνιτουίΠυβ ρεΓβροχίΙ, 

αυτοί γαρ ημείς 'όντες έν τάφοις τότε 
τοις τάμα παρβαΐνονα νυν ορκώματα 
άμηχάνοιΰί πράξομεν δυΰπραξίαις 
οδούς άμμους ν,αΐ παρόρνιϋ'ας πόρους 
τι^εντες^ ως αυτοΓΰί μεταμελτ} πόνος ' 
ορ&ουμίνων δε καΐ πόλιν την Παλλάδος 
τιμώΰίν αεΙ τηνδε συμμαχώ δορί 
ανχοΐβίν ημείς ίΰμεν ευμενέστεροι, 
Ηΐ8 ίηΐ6Γροΐ3ΐθΓυηι 3(1(Η(απ)6ηΙί8, ρπϋοηι αύ ιώ6 ηοΐαΐίβ, 
ηυηο βιΐάβηάί 8υηΙ ν6Γ8υ8 86ρ(6Πΐ 667 — 673. 

ίγω δΐ^ Παλλάς, ταλλα Ό* ω^ επίύταμαι^ 
το ΰον πόλίΰμα καΐ στρατό ν τενξω μέγαν, 
καΐ τόνδ ίπεμψα σών δόμων Ιφεστιον^ 
όπως γένοιτο πιστός ες το πάν χρόνου 
%αΙ τόνδ^ Ιπικτησαιο σύμμαχον, Ό^εοτ, 
καΐ τονς έπειτα, καϊ τάδ^ αίανώς μένοι 
στέργειν τα πιστά τώνδε τους ίηισπόρους. 
Οα3θΐ άβοίαπιαίίιιηοιιίαπι , Αρο11ίηί8 οΓαΙίοηί ν. 657 — 666;, ςυα 
οιηηία ευηΙίηβηΙιΐΓ ηυ^ε άίοί Ιιίο ({6]36ΐ)αιι(, »)) Γαΐδαπο αρρεηδαπι. Ονΐ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

ΙοΠβηάαιη 6886 βα^αοίΙβΓ ρβΓδρβχΗ \νβί1ία8. Ιιοοαίίοηββ ςαϋιαβ 
υ8ΐΐ8 68ΐ ίηΙβΓροΙοΙοΓ ραΓίίιη Αβδοΐιγίβββ βυηΐ. /ίομων Ιφέστίος 
ίμών άίχβΓαΙ ΑροΙΙο βυρΓβ ν. 577. Υερβϋδ ςυβΓ(υ8 388ΐιηίΐ3ΐυδ 
β8ΐ νβΓβυί δβρί. 20. οηως γίνοια&ε προς χρέος ηιβτοϊ τόδε^ άβ 
({αο βαρρα €ΐί66ΐ)αιη ρ. XVI. ΧΥΙί. Εχ({υί8ί1υηι αάνβΓΒϋ αίανώς 
ρΓο αεί ροβίΐί υ8υΐΏ ρΓ&βίνβΓαΙ Α68θ]ινΙα8 δυρρα ν. 527. Ις τον 
αίανη χρόνον^ οαίιΐδ ΙοοιιΙίυηίδ αΙΙβΓυπι βχβιηρίυιη βδΐ ίη ίηδΟΓ. 
€θΓ6γτ363 96ΐα1ίδ πιυΐΐο ίηΓ6Π0Γί8 αύ ΜυδΙοχγάβ βά'ιίΆ (ΌεΙΙε 
€086 ΟοτοίτβΒί , νοί. 1. ΟοΓογΓαβ 3. 1848. ρ. 834.), ΓβρβΙίΙα ίη 
Μαββο ΒΗβηαηο α. 1863. νοΙ. 18. ρ. 554. πΐί 1ΐ3βο Ιβ^ιιηΙυΓ 8β- 
ηβΓίοηιιη ΓΓβ^ιηβηΙβ 

ν^ _ ν^ _ ν^ _ γυναιξί χαΐ τέκνοις 

^ - ^^ ^ ^ είς τον αίανή χρόνον 

ν^ _ ν^ _ ^ _ Ν^ είληφώς κλέος 

ν^ _ ν^ _. »^ _ ν^ καί τέκνοίς βίον. 
\οα\)\ι\ί νβΓΟ έηιαπόρους ν. 7. Λβ ροδίβήδ ΛίοΙί υηίοαιη Ιιοο βδΐ 
«χβιηρΙυΐΏ. 

V. 778 — 891. Ηπβο ςαο(ΐα6 ρβΓδ ίαΐαΐαβ ραΓίίιη νβίβηβ 
6ΓΓ0Γ6 1ί1)Γ3Γϋ» ^υί άαοδ Μίηβρνβο δβπιιοηβδ ηΐδΐβ Ιρβοδροδαίΐ, 
ρ3Γΐίιη ϊηΙβΓροΙϋΙοΓίδ οαίρα, ςιιί νβΓβιΐδ (Ιαο(ΐ6θίιη βΐ) ββ οοιηρο- 
δίΐοδ ίηδβηιϋ, ναΐάβ βδΐ ρβΓίαΓύαΙα. Οιιαο δίο ίη οΓίΙίηβιη Γβάί^βη- 
(Ιη Οδδο νίάβηΙοΓ: 

ΧΟΡΟΣ 

1 1(ύ Ο'εοϊ νεώτεροι^ παλαωνς νόμους 778 

ιΐδ(|ΐΐ6 αά ν6Γΐ)3 

13 Ννκτος άτψοπεν&είς, 793 

Α Θ Α Ν Α 

έμοϊ ηίϋ^εΰϋ'ε μη βαρυΰτόνως φέρειν, 
15 ου γαρ νενίτίηβ^^ αλλ* Ιαόψηφος δίκη 795 

ίξήλ&'* αλη^ώς^ ουκ ατιμία ΰέ&εν, 
αλλ ίκ Αιος -γαρ λαμπρά μαρτύρια τναρην 797 

ως ταυτ' Ορέβτην δρώντα μη βλάβας ίχειν, 799 
νμεις δΐ τ^ γη τηδε μη βαρυν κότον 800 

20 ΰχηψητε^ μη ^υμουα^ε^ μηδ ακαρηιαν 
τειίξι/τ', ίφεΐβαι δαιμόνων βταλάγματα^ 
βρωτηρας αίχμάς ΰπερμάτων ανήμερους, 
εγω γαρ υμΐν τνανδίκως υπίΰχομαι ι• ■ ΡΚΑΕΡΔΤ10. 

ΐδ^ας τΐ χαϊ χαι&μώνας ίνβΐχ,ον ι&ονΟζ 
2ί λαί<ί^ο9(/όνοιβιν ■ημίνας ίπ ΐαχάραις 
!^αν νη αΰτων τάνδε τιμαλφονμέναί. 

ΧΟΡΟΣ 

27 ίω &ιοΙ νιάτΐ(/οι, παλαιονξ νόμους 
υβιΐυβ 3^ τβΓίΐϊ 

89 Ννχτος ατψΟίίεν&εΐς, 

Αθ Α ^ Α 

40 Ονχ Ιίτι' άτιμοι, μηδ νηίρΟνμΐύί άγαν 
9ιαΙ β(/οτύν βτήαηχι ίνΰχηλον χ9όνα, 
χαγοι ηίτίοι&α ΖηνΙ, χαΐ τΐ ίΐϊ λίγαν; 
χαϊ κ^^δας οΐόα δώματοζ μόνη &ιών, 
ίν φ «ίρβννο'ϊ Ιαζιν ίαφ^αγιΰμίνΟί ■ 

46 αίΐ ονβιν αντον δΐΐ' βν δ' ίνπί9ΐ]ς ίμοί 
γΐύαβ'ης ματαίας μΐ) χβάΙ•^ς ίπΐ χ9άνα 
καρτίόν φίροντα πάντα μη πράβοείν καλώς. 
κοίμα χεϋαινοϋ κύματος πιχρον μίνος 
ώς ΰιμνότιμος «αϊ ξννοιχήτιαρ ίμοί- 

50 ηοΧΧης δ\ χά^αζ τηοδ ίτ αχρο&ίνια 
&υη ηι/ο ηαΐδΰηι χαΐ γαμηλίον τίίονς 
ίχουα ίς αιΐ τάνδ ίηαινέαας λόγον. 

ΧΟΡΟΣ 
03 ίμϊ πα9ίΐν τάδε, φιν 

βΐ δνακάλαμοι Λορ' ονδΐν ήραν δόλοι. 
Α θ Α Ν Α 

62 οντοι χαμονμαί αο[ Ιίγοναα ταγα&α, 
ας μψΐοτ εΐπτις προς νεο>τ(ρας Ιμον 
9(θς παλαώ χαΐ ποίιααοΰχίαν βροτ£ν 

65 αϊίμος ίρρειν τονδ' άπόξενος πίδον. 
αλΙ ιΐ μεν αγνόν ίατί αοι ΙΙει&ονς οίβας, 
γΙ(όαΰ•ης ίμης μΐίλιγμα χαΐ 9ιλχτήρίθν, 
αν δ' ο^ν μίνοις 5ν• (Ι δε μη 9έλεις μίνειν, 
ονταν διχαίω; τηδ^ ΙπιρρΙηοις πόΐει 

70 μηνίν ην' η χότον τιν' η βλάβηί Οτρατφ. } ΟνΐΙΙ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

Ιξεση γαρ αοί τήΰδε γαμόρω χϋΌνος 890 

είναι δίκαίως ίς το παν τψωμ^ντι, 891 

ΧΟΡΟΣ 

73 έμ,ε ηα^ειν τάδε^ φευ 837 

υ8(]ΐΐ6 αά νβΓύα 

81 δνσηάλαμΟί ηαρ* ονδίν ήραν δόλοί, 846 

Α Θ Α Ν Α 

οργάς ξυνοώω βΟί' γεραίτερα γαρ εΐ, 847 

χαΐ τω μεν εΐ αν χάρτ' ίμον ΰοφωτέρα^ 
φρονείν δΐ καμοί Ζευς ΜδωΐΛεν ου χακω^. 850 

85 νμεΐς <5' ίς αλλόφυλον ίλ%•οϋ<5αί ι%όνα 
γης τη<ίδ* ίρααϋ'ηαεβϋ'ε' προυννέτνω τάδε. 
ουτζίρρίων γαρ τψιώτερος χρόνος 
ίΰται ηολίταις τοΐβδε, τιαΐ αν τιμίαν 
ΐδραν εχουΰα προς δόμοίς ^Ερεχ^έως 855 

τίν^ει παρ* ανδρών χαΐ γυναικείων ΰτολων^ 
οΰην παρ^ άλλων ονποτ* αν βχί&οις βροτόον, 

ΧΟΡΟ Σ 

93 αναββ^ ^Αϋ'άνα^ τίνα με φ^ις εξειν εδραν ; 892 V. 14 — 26. ΤΓβάβοίιη 1ιί3 δοηβπίδ ΜίηβΓνββ ροδΙ δίΓορΙιαιη 
ροβίΐίβ (οΙί(ΐ6ΐη ΓββροηάβηΙ βίαβίίβηι 5«ηαΓϋ ρθ5ΐ αιιΙίδίΓορΙιαιη 
ροβίΐί 40—52. αααιιι Γεδροηβίοηβηι ΙαΓΐ)2ΐνίΙ ίηΙβΓροΙδΙυΓ ίηδβΓίο 
ρο8ΐ ν. 17. αλλ Ικ Αιος γαρ λαμπρά μαρτυρία παρην βυο 
ίρβίυδ νβΓδίουΙο αυτός δ* ο χρ'ήΰας αυτός ην ο μαρτύρων^ 
€Γ6(1ο , ςυοά ΑροΙΙίηίβ ιηβηΐΐοηβιη ά68ί(ΐ6Γ3ΐ)3ΐ, οιιίαβ άβ οΓβουΙο 
0Γ65ΐί Βάίίο ίη Ιο ι βΐϋβ β( Ηυίαβ Γαΐυΐαβ βΐ Χοηφόρων Ιοοίδ 
3£^ίΙυΓ. Οϋο ΗΓ^υιηβηΙυ ηίΐιίΐ ρΓοϋβΙιΐΓ, ςυαιη ΜίηβΓνβ οιηηία 3(1 
Ιονβηι ρ9ΐΓ6ΐη βΐίαιη ν. 826. 973. ΓβίβΓβΙ, ΟΓβουΙί αΐ) ΑροΙΠηβ (ΙαΙί 
αυοΙΟΓβιη, αΐ ΑροΙΙο ίρββ οοηβΙβΙιΐΓ ν. 616 — 618.713. Μΐίψιβ 
ρο$1 ν6Γΐ)& Ικ ^ί'ός, ςυίΒυβ Ιονίβ ίρβίυδ δβηίβηϋα εΐ νοίυηίαδ ρβν 
ΑροΙΙίηβιη ραΙβΓβοΙβ βί^ηίίιοαΙυΓ, ηοη ορυδ θγ&Ι νβΓδα ίΐΐο αυτός 
δ ο χρηαας αυτός ην ο μαρτύρων^ ψιβιη ([Μΐ δΟΓίρΙϋΠΐ 3ΐ> ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ, ΟΙΧ 

ΑββοΗγΙο 6886ριιΐ3ηΙ υηυιη βχ βΙΙβΓΟ ΜίηβΓναβ ββΓΟίοηβ (ν. 40 — 
52.) νβΓδίιιη 6χοίάί$86 ΟΓβάβΓβ (Ι6ΐ)β1)υη1, (ΐυ96\ν6ί1ϋ ορίηίυ 6$1, 
ςυί 1&€ΐιιΐ3ΐη ρο8ΐ ν. 41. ίικίίοανίΐ. 

V. 73 — 92. Ηί ν6Γ5ΐΐ8 αηα ουιη (Ιαοάβοίαι ίηΙβρροΙ&ΙΟΓίδ 
ν6Γ8ί1)υδ (858 — 860.), άβ £[ΐιί1)υ8 δίβΐίπι άΐοβίαρ, ίη οοίΐίοβ Ιβ^αη- 
ΙιΐΓ 3η1β νβΓδυ8 53 — 72. ηϋβπι βΓΓΟΓΟιη** ρραβείαρβ άβίβχιΐ ^βί- 
1ία8, 6ΐ8ί §ΓβνΪ88ίιηιΐ[η δβηίβηΐίββ δαββ αΓ^ααβηΙαιη νοί ρΓββΙβΓ- 
νίάίΐ νβΐ ΐΗουίΙ. Νβιη νβΑα οΐιοπ ν. 03. ανασσ' ^Αϋ-άνα , τίνα 
με φγις Ι^Βΐν^ ίδραν; α €[υίΙ)υ8 δΐίοΐιοιηγίΐιία ίηΙβΓ ίρδίιιη βΐ 
ΜίηβΓναιη ίηοίρίΐ , ιηβηίίββίο ΓβΓβΓυηΙατ αά ρο8ΐΓ6ΐΏ3 νβΛα Μί- 
ηβΓνββ ν. 89. καΐ ΰν τψίαν | εδραν ί'χονοα — βροτών^ α ηιιίΙ)υ8 
ίη οοάίοβ 8αηΙ δβίαηοΐα ίηβρίβ ίηΙβΓροδίΙίδ νίςίιιΐί ραΓίίιη οΐιοπ 
ίρβίυβ ραΓίίιη Μίηβρν^β ν6Γδί1)α8 53 — 72. ίΐΐαΐίβςυβ ροβΐ βροχών 

(ν. 92.) άαοάβΟίπΙ νβΙβΓΪδ ίαΐ83Γϋ Υ6Γ8ί1)118 Ιΐίδ, 

(5ν δ ίν τότΰΟίύι τοις ίμοΓαι μη βάλγις 

μ'ήϋ•^ αΐμοίτηρας ϋ^γάνας^ (ίηλάγχναον βλάβας 

νέων^ άοίνοις ίμμανης ϋ-υμοίμαΰιν, 860 

μήτ ίτίζίονα^ ω^ καρδία ν άλεκτόρων 

Ιν τοις ίμοΓς αβτοιΰιν ίδρναγς "Αρη 

ίμφνλιόν τε ν,αΐ προς αλληλονς ^ραβυν. 

&νραΐος ίβτω πόλεμος^ ον μόλις ηαρών^ 

εν ω τις εβται δεινός εντέλειας ζρως" 865 

ένοικίον δ^ όρνιθος ον λέγω (ΐάχην. 

τοιαυ^* ίλέαϋ-αι 0οι ηάρεύτιν ίξ Ιμοϋ^ 

εν δρώΰαν, εν ηάΰχονααν^ εν τιμωμενην 

χωράς μεταϋχεΐν τήαδε ^εοφιλεΰτάτης. 

^) £β1 Μβ 6ΓΓ0Γ, ιιΐ; γοοΙθ αηιιηαάγβΓϋΙ; 'νν'θίΐίυδ , Ιιιιαά άτιΙ)ί6 
ίηάβ βχρΗβαηάαβ ς[αοά υίήαβςίαβ ραΓϋβ ίάβιη &βί ίηίϋιιιη, έμΐ πα- 
'&'Βΐν θ^^. αηάβ £αοίιιιη ηί αηϋ^αίοΓ 1ίΙ)ΓαΓία8 α ρήοΓθ ραΓίιβ αά 
&Η6Γ&Π1 αΙ)θΓΓ&Γ6ΐ; 6χτοΓ6ς[Π6 αηίιη&θ.ν6Γ80 ρήοΓβιη ίη πιαΓ^ηβ 
βαρρΙθΓβί, ροβίβα Ιοβο ηοη βαο ίβχίαί ίηββΓίίαιη. δίιηίΐί 6γγογθ ν. 
794 — 823. θχοίάθπιηΐ ίη αρο^αρίιιβ ΠοΓβηϋηο β* ΤΓίοΙίηί&ηο, 
1ίΙ)Γαήο & ρτίοΓθ Ν^ηιτος άτιμοπεν^Βΐς αά αϋθηιπι &1)6ΓΓαη1}6. 

^) ^^ειν Γβοίβ οοΓΓθχίί ΕΙπιβΙοίτιβ ίη Μαβθο Οαηί&1)Γί^. νοί. 
2. ρ. 303. Ναηι οΙιΟΓαβ ββάβδ ηοηάπηι 1ΐ8,1)θ1;, 36ά 1ι&1)ί1;πηΐ8 ββΐ;: 
ηηάβ ΜίηβΓΥα ς[υοαη6 βτιρΓα ν. 26. ^^ρας — ^ξείν^ ηοη ^χειν 
άίοϋ. Κβοίθ νθΓΟ ίχονοα άίοϋ ΜίηβΓγα ν. 52. 89. α1)ί Ιιοο ρ&Γ- 
ϋοίρίιιηι &άίτιηο1;αηι ββί ίαίπήβ έπαινέαεις &% τενξεί , η* ίη Ργο- 
πίθϋίθο ν. 858. ηξουαι Χηρεύοντες βοπρβίΐ; Αβ8θ1ΐ7ΐα8, ηοηηξουαι 
Χηρεύοοντες: άβ ^υο βιιρΓΛ άίοθΙ)3,πι ρ. ΧΟΥ. οχ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

Ρ1αΓ3 ίη }ιΐ8 8ϋη( (]ΐΐ36, δί ηαίδ δία^υΐα αοευρβίίυβ οχαιηίηβΐ, 
ΓβρΓελβΟίΙβηιΙα ββδο ίυίοΙΗ^οΙ βΐ ραΓίίηι 6ίϋ8άβιη 6886 ςβηβπδ 
ςυο(1 8υρΓ3 ηοΙα1)αιχι (]ΐιαιη άα Χοηφόρων ίη(6ΓροΙαΙίοηί1}ϋ8 3^6- 
Γβιη: ςυαβ ηιιηο ηοη ρ6Γ86(]ΐιαΓ. δοηΐ6ηΙία6 βαίβηι ςυαβ Ιιί$ υογ- 
5ϋ)α8 οοηΙίηβηΙϋΓ αάαηώΓαΙαβ 8αηΙ 6χ νοίίβ ςυ36 βίΓορΙιίβ οΗογι 
οοηΙίηειιΙυΓ, ηα36 ίπΓΓ3 δβςυυηΙιΐΓ ν. 916 — 1020. ςιιαβ νοΐ3 Μί- 
ηβΓν3 Ιιίο ρΓαβίνί38β νίί1ο1)3ΐαΓ λΥοΠίο ρ. 99. , ηοη 3ηίπΐ3(1νβΓδ3 
Γ3ΐ83ηί ΓΓ3η(1β, ειιίυβ ν6Γ8ί1)α8 άιΐ0(ΐ6είπι ςαί υηάι?οίηι δΙίεΗοιην- 
11ιί3β ν6Γ8υ8 892 — 902. βΐ, η6 (Ιαοάεείπιαβ ιΐ6β38βΙ, ρππιαπι Ιοη- 
βίοπ8 ΜίηβΓΥββ 86Γηιοηί8 νβΓδυαι 903. Γ68ροη(]6Γ6 ορίηηΐί δηηΐ, 
6ΐοο^ίΐ3ΓϋηΙ ςαοά ίη3υ(]ί1υηι ίη ΐΓ3^06(1ί3 68ΐ ηιιΠοςαε 6οηΓΐΓηΐ3π 
ροΐ68ΐ δίηιίΠ ειβηιρίυ. Ιΐβςιιβ δί ςυΐβ νβΓδϋδ ίΐΐοδ άβΓβηίΙοηάοδ 
δα86ίρ6Γ6 νβΠΐ, 3ΐίϋ(1 Γ[αί(1 οοπ)πιίηί8θί (]6ΐ)6ΐ)ίΙ υΐ ΑβδολγΙαδ ίιΐο- 
η63 Γ3ϋοη6 ιΐδηδ Μίη6Γν36 δβΓΠίοηβο) αΙΐΓ3 πιοίΐυπι βχίβηάίδβε 6ΐ 
8γιηο)6ΐΠ36 Ιβ^βηι ίη Γβΐί^υ'β 3€6υΓ3ΐ6 86Γν3ΐ3Πΐ Ηοο ηηο Ιοοο νί- 

υΐ3886 νί(ΐ63ΐαΓ 3άί60ΐί8 ν6Γ8ΐΙ)υ8 (ίαθ(]6θ1ιΙ1, ςυΙ, 81 ΟΠίίδδΙ 688«ηΙ, 

3ΐ) ηβπιίηε (ΙββίάεΓΗΓβηΙϋΓ 6ΐ ηοηηίΐιίΐ άίββρυηΐ ά\) ηιο(ΐ6Γ3ΐο ^6- 
η6Γ6 Ιοςαεηίϋ, ηυο !η οβίβπδ 8βΓΠΐοηί1>υ8 οιηηίΙ)υ8 ΡυπβΓηπι αηί- 
ηιυηι γβΗβηιβηΙεΓ οοπιπιοίαπι 86ά3Γ6 8ΐυ(ΐ6ΐΜίη6Γν3. Ν3Πΐ Ι6η11)υ8 
\ιΐ6η8 ν6Γΐ)ί8 ΡιιΗαδ ίυ1)6ΐ (ν. 832.) κοιμάν χελαίνον κνμ,ατος τα- 
άρον μένος ^ ουί οοηδίΐίο, ίη 8βςυ6η1ίΐ3υ8 36Γηιοηί1)α3 Μεηΐίάβηι 

3ΐίί8 ν6Γΐ)ί3 8ί^ηί6θ3ΐθ , Ρϋπίαβ ΐ3η(1βΠ1 05ΐ6Πΐρ6Γ3ηΙβ8 ίη ΐΓί1>118 

ςα36 δβςαυηΙοΓ 8ΐΓορΗί3 ΙοΙΙάεηκιυβ &ηΙί8ΐΓορΙιί8 (ν. 910 — 1020.) 
^'6η6Γ6 υΙυηΙυΓ (Ιίεεηίΐΐ ςυοοΐ ηπΓαηι ςυ3η1αηι άίδίβΐ 3 ρΗοΓυηι 
ίη Ιϊαο ίτΰζοαάια 63ηΙίοοΓυπι 6( δορηιοηαπι ίΓβοαηοΙίβ. €6ΐ6Γϋπι 
ηε ίηίςαηδ ίη ν6(6Γ6ηι ί3ΐδ3πυπι 6886 γί(ΐ63Γ, 1α!}6ηΐ6Γ ί3ΐ60Γ ίη 
Ιπ1)ΐΐ8 ροδίΓβαιίδ 6ία8 νβΓδί1)α3 (τοίαύθ' — ϋ•εοφιλεατοίτης), ςυί 
6ΐ8ί ρβΓϋπι 3ρΐ6 8υρ6Π0Γί1)ϋ3 3ηη6ΐί — ςυο(1 3ηίΠ13(ίν6ΓΐίΙ 
ΤΙιίβΓδοΗίϋδ ίη 6οο)ηΐ6ηΐ3ΐίοηίΙ)αδ Αθ3ά6θ)ί36 Β3ν3Γίε36 νοί. 5. 
ρ3Γΐ. 2. ρ. 69. 70. — Ι3ηιβη ηΐ6ΐίοΓ68 βαηΐ ςα3Πΐ νεΓδϋδ ΐΓβδ 
3ηΐ606(ί6ηΐ68, ηίΗίΙ 6886 ςαοά Αβδοΐιγίο ίηάί^ηυπι δίΐ: 1(1 φιοά ίη 
3ΐίί'ί ςιιος[α6 Ιοοίβ ίηΐ6Γροΐ3ΐί8 ρβδδίπι οΙ)86Γν3Γ6 ΙίοβΙ. Ν3Πΐ ίηΙβΓ- 
ροΐ3ΐθΓ68 ν6^.6Γ68 βίδί Αβδοΐιγίο, δορίιοοίβ οΐ ΕαΓίρίίίβ πιυΐΐο Γιι- 
6ΓυηΙ ίηΓ6ΓίοΓ68, Ι3πΐ6η 83ΐί8 ίηιΙ)υΙί ν6ΐ6Γηηι ΐΓ3^ίοοΓυπι ΙεοΙίοηβ 
6Γ3ηΙ ιιΐ αηαπι 3ΐΐ6Γυηΐ(ΐυ6 νερδυιη Γ306Γ6 ροδδβηΐ ηυΙΙί ο1)ηοχίυιη 
Γβρροΐιεηδίοηί : (|υ3ΐ6δ ηοΜβ ςαυςαβ (]υί Ιΐ0(1ί6 νίνίιηαδ ηοη 68ΐ 
(ΓιΓΓιοίΙε οοπιροη6Γ6 εΐ ε^ο ίρδε ίηΐεπίυηι εοπιροδηί, αΐ νεΓδυυπι 
]ίΙ)Γ3Π0Γυπι ουΙρ3 ρεΓίϋΙΟΓοηι 8εηΐ6η1ί3πι άεο]3Γ3Γεπι , νείυΐ ίη ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ΟΧΙ 

δβρίβπι 3(1 Τ1ιβ1)38 ρο8ΐ V. 194. χοίγαρ προφωνώ πάβιν ηβνχως 
Βχείν^ ρθ3ΐ ν. 526. ΠαρΟ'ενοτΐαίον '^ρκάδ' , ^Αταλάντης γόνον^ 
ροδΙ ν. 648. καί δη λέλεαται, ηάντα ταντεταλμενα ^ ςαοΒ ηοϋ 
ραίο (ΙβΙβηοΓβδ 68$6 ΙπΙ)α8 ίΐΐίβ (Ιβ ςυίϋυδ ιηο(Ιο (Ιίθ6ΐ)απι. 

V. 89. Ρθ8ΐ Ιιιιηο νβΓδυιη ίηίΐίοβνί δβηαπί υηίιΐδ (ΙβίβοΙυιη, 
(ΐαβιη ηοη βοΐυιη ηϋπιοηΐδ νβΓ8ΐιυη», ςαί Ιιίβ ΓβδροικΙβηΙ, β2 — 72., 
ρΓοάίΙ, 8θ(1 οΐίαιη όσην ν. 92. φΐοίΐ ΓβΓβΓίυΓ «ά δΐιΒδΙαηΙίνυιη ίη 
νερδα βΐΏΪδδο ΙβοΙιιιη. νθΓΐιιη Ηαβο ηιιηο δυίίιοίαηΐ. δαίίδ βιιίιη 0δΐ6η(Πδδ6 νί(ΙοοΓ, 
βΐίϋΐη ροδΙ οοηίβεΙυΓΒηιπι ρΐυβ ψιανα Ιπ^ίηία ιπίΠΐ» — ηαπι Ιο( 
ΓβΓβ (Ιβ οοΐο 6ΐ ςαοά οχοαπηΐ ιΐΗΐΙί1)αδ νβΓδΠΐιιη Αοδοΐιγίί Γαοΐίδ 
6δδ6 (ΙόοΙυδ αηιίοαδ ΓαΙίοηί})υδ ςπαίβηιΐδ ββπ ροΐυίΐ δΐιΐκίαοΐίδ 
οοιηρυΐβνίΐ — ηοη ραιιο» ίη Ιιίδ ΐΜ^οοίΙϋδ δΐιρβΓβδδβ (Ιο ςιιίΙ)α8 
3ε€ΐΐΓ3ΐίυ8 (|ΐΐ3ΐη 3(Ι1ιυο ίβοΐιιιη δίΐ ςαββπ οροΓΐ63ΐ, εοίΐϊοίδςιιβ 
Μείΐίοβί 00ΓΓϋρΐ6]3δ 6ΐ ίηΐ6Γρυΐ3ΐίοη6δ <Λϊο βδδε πιοίΐυΐο πιείίβη- 
ά38 ςα3ηι οοάίουιη 3ΐ) ^Γ3νίοη))α8 δθΓίΙ)3Γυπι βΐ ίηΐ6Γρο]3ΐθΓυηι 
6ΓΓθπΙ)υ8 ίηηηιιιηίυπι. Ν3ΐυ ΙίεβΙ ηιαίοΓ οοΓπιρΙοΙβΓυηι ρ3Γ8 βχ 
νη!§3π δίΐ ^βηοΓβ βΓΓΟΓυπι, ηποδ ΙίϋΓβΓϋ ίη οηιηίΒυδ Γθγο δοπρίο- 
π1)υ8 οοηαπιίδΟΓυηΙ» Ιβηιοη ηοη ρ3υ6ίδ ίη Ιοοίδ Γ{ΐιαο ηυηβ Ιβ^υη- 
Ιυπ (3Π1 άί88ίπιί1ί3 δυηΐ ^βηυίηίδ ρο6ΐ36 ν6Γΐ)ίδ αΐ οπίίοοηιπι οοη- 
ί60(υΓ36 ςιιο δίηΐ ΙίΙβπδ ίη οο(Ιίθ6 (Γ3(1ί1ί5 δίπιίΙίοΓβδ, ΐ3ηΙο Ιυη- 
^ίτΐ8 λ\) νβΓΟ 8ΐ)6η'6η(. Ουο(1 ςαιιιη ροΓ δβ δβΐίδ αιβηίίβδίυπι δί^ 
Ιηιη £^Γ3ΐηηΐ3ΐίεοΓαπι ΐ68ΐίιηοηί3 (ΙοεβηΙ, ςυί νοΓδυυπι οοπιρία- 
Γίυιη νβΓ3Πΐ δβΓνβρυηΙ δοπρΙυΓ3ΐΏ, οιιίπδ ηβ νβδίί^ί» (ΐαίίίοπι γοΗ- 
οΐ3 δαηΐ ίη οθ(1ίθ6 Μβάίοεο. Παίυδπιοοίί Ιυοί ηοηηαΐΐί ίηΐβρ βοδ 
δΐιηΐ φΐ03 8υρΓ3 ΐΓ30(3νί: 3ΐία ρ1ηπιτΐ3 ηηηο ίηΐ30ΐ3 Γβΐίςηί, δ6Γ- 
¥3118 νίΐίοβίδ 30 πιοηδίΓΟδίδ 3(ΐ60 δεπρίυπδ εοάίοίδ ΜβΗίοβί, ουίαβ 
ίΐνοίδαλα πτερονντα και τνεδοατίβή , βεβώτ αν αεΙ την πλα- 
νοατφή χϋ'όνα^ \ιί ουπι ρβΓδοη3ΐο ΑβδοΗγΙο 1θίΐϋ3Γ, ςυί (Ιοηιαρβ 
3§^Γβ(Ιί3ηΙαΓ 03νε3ηΙ δίϋί ηο οοηίοοίυπδ ίηάηΐ^οβηΐ ςιΐ3β νβΐ 
3Γΐί6οίθδί8 Ο]. 113 }ΐ3ΐ)63ηΙ (ΙοπιοηδίΓαΙίοηίΜΐδ, νβΐ ηΙ) ΐ60(θΓί[)α8 
ίοΙβΠί^ί δίηβ ίηΙβρρΓβΙίδ ορβ νίχ ροδδίηΐ. Ν3ΐη πιβπιίηίδδβ οροΓίβΙ 
νβΙβΓβδ Αΐΐιβηίβηδβδ, ςαίΒυδ Γ3ΐιυΐ38 δΐΐ33 δΐΐΗΐηιυδ ροβΐ3 δοπ- 
ρδίΐ, ηιιΐΐοδ άαηι ΙιβΒιιίδδβ ρΗϋο1ο§θ8, ςυί νβΐ δρβοΐ3ηΙίί3υ8 ίη 
ΐΗββίΓΟ ρΓ3&^Ιο βδδβηΐ, νβΐ ρβΓ βρΗοπιβΓίΛβδ βΐ ΟΟΠ1Π1θηΐ3Γίθ3 
ίηβχρΙίεβΜΙία 33(!6πι ηη3 βχρίίοβϋίΐία Γ3οί1ίΐ3ΐ6 ίηΙθΓρΓ6ΐ3Γ6η(ιΐΓ. ΟΧΙΙ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. 

Ββΐίηυαιη οδΐ υΐ ΐΏοηβαΐηυβ ΙβοΙΟΓβδ ιηα^ηαιη Ιιαίυβ Ργαθ- 
Γαΐΐοηίδ ραΓίβιη ί3ΐη ΙβΓίίββ ςυαΓίαβςιιβ βάίΐίοηί (α. 1857. 1860.) 
α(1ίιιηοΙαιη Γυί886» 86(1 ηυηο αοεβββίοηίϋυδ ηοη ρβυοΐβ 3ΐΐ€(3ΐιι 
ρΓοΗΐΓβ. 

δ6Γί])6ΐ)3Π1 Ιιίρδίαβ ΐη61186 0606η)1>Π, 1804. ν-.• • Ι. ΑΙ2ΧΥΑ0Υ Π Ρ Ο Μ Η θ Ε Υ2 

Α ε 2 Μ Ω τ Η 2. Αββοΐιγίι». ΤΑ τον ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣίΙΠΑ 

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ. 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ. 

ΧΟΡΟΣ Ω,ΚΕΑΝΙ^ίΙΝ ΝΤΜΦΛΝ. 

ίΙΚΕΑΝα^, 

ία Η ΙΝΑΧΟΤ. 

ΕΨΜΗΣ. ΤΠΟΘΕΣΙΣ. 

Προμ,η&έως ϊν ΣκνϋΊ^ δεδεμ,ίνου δια το τίεκίοφίια^ η 
ηυρ ^ΰυνϋ'άνεται Ιώ ηλανωμένη οτι κατ ΑϊγνΛτον γενο- 
μένη ία της ^ίαφηΰεως του ^ώς τέξεταί τον "Εηαφον, 
^Ερμης δΐ παράγεται ατνείΐών αντφ κεραυνωϋ^(ίε(ίϋ•αι^ ίαν 
ΜΙ είτκ^ι τα μέλλοντα Ιΰεΰϋ'αι τω Αιί. . Λροέλεγε γαρ 6 
ΣΪρομΛίΙ^ευζ ως Ιξαχίϋ'ηΰεται ο Ζενς της ααχης υηό τίνος 
οίχείου νίου. τέλος δΐ βροντής γενομένης αφανής 6 Προ- 
μηθεύς γίνεται, ' 

Κείται δΐ η μνθοτνοιία έν ηαρεκβάαει ηαρα Σοφοκλεΐ 
έν Κολχίΰι^ ηαρα δΐ Ευριπίδ^ι όλως ου κείται, η μεν <$κη- 
νη του δράματος υπόκειται έν ΣκυϋΊΰ^ έτΛ το Καυκάΰιοτ 
ορος' ο δί χορός <5υνέ($τηκεν έξ ίΐκεανίδων νυμφών, το 
δε κεφάλαιον αυτού έΰτι Προμηΰ'έως δέΰις, 

*Ι<ίτέον δΐ οτι ου %αχα τον κοινον λόγον έν Καυκάόω 
φηΰΐ δεδέόθαι τον Προμηθέα^ άλλα Λρος τοις Ενρωτΰαί- 
οις μέρεόι του Ω,κεανοϋ^ ως ατίο των Λρος την Ιώ λεγο- 
αένων Ιξε<ίτι <ίυμβαλεΐν. Α Λ Α ίΐ Σ. 

ΙΙρομη/θέως έχ Αιος κεκλοφότος το ηϋρ καΐ δεδωκονος 
αν&ρώΛοις^ δι ου τέχνας ηάΰας αν&ρωποι ευροντο^ οργι- 
ΰθείς ο Ζευς τναραδίδαχίιν αυτόν Κρατεί και Βία^ τοις 
αυτού υτνηρέταις^ καΐ ^Ηφαίατω^ ως αν αγαγόντες τίρος το 
Καυκάόιον ορός δε<ίμοΐς ΰιδηροΐς αυτόν έκεΐ τνροΰηλωΰαιενρ 
ου γενομένου παραγίνονται ηαύαι αί Ω,κεαναΐαι, νυμφαι 
τίρος Λαραμυΰ-ίαν αυτοϋ καΐ αύτος ο ίΐκεανος^ ός δη καΐ 

1* 4 ΤΠΟΘΕΣΙΣ. 

Χίγβί τφ Προμηϋ'δΐ^ ίνα (χΛελ^ων προς τον ^ία δεηΰε<ίι 
χαΐ λ(ταΓς τνεΐύτι αυτόν ίχίνΰαι τον όεΰμοϋ Προμηθέα, 
καΐ Προμη^^ς ονχ Ια, το του ^ιος είδως ακαμπτον χαί 
^ραΰν. ΐΜχΙ άναχωρηύαντος του Ω,κεοη/οϋ τίαραγίνεχαί 'ΐώ 
Λλανωμένη^ η του ^Ινάχου^ καΐ μαν^άνει ηαρ αυτού α τε 
τνέτοον^ε γ,αΐ α τΰείαεται, καΐ οτι τΙς των αυτγ^ς ατΰογόνων 
λύΰε^ αντόΐ', ος ην ο ^ιος Ηραηλης, χαΐ οτι ία της Ιττα- 
φηΰεως του ^ιος τέ'ξει τον 'Έαιαφον, ^ραύυβτομουντι δϊ 
Προιιηϋ'ει κατά ^ίδς ως ΙκΛεύεΐται της αρχής υφ* ου 
τέ^εζαι ιναιδος %αΙ άλλα βλάΰφημα λίγοντι %αραγΙνεται 
*Ερμής, ^ιος Λέμψαντος^ απειλών αυτφ κεοοιυνον, εΐ μ^ι 
τα μέλλοντα ΰυμβηΰεβ&αι τω ^ά εΐπτ^' καί μη βουλόμε- 
νον βροντή καταρραγεϊβα αυτόν αφανίζει. 

α μεν σκηνή του δράματος υπόκειται ίν ΣκυϋΊε^ Ιτά 
το Κοίυκάΰιον ορος^ η δ^ ^^ρ/ραφί} τούτου ΠΡ0ΜΗΘΕΤ2 
^ΕΣΜΛΤΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ^ΕΣΜΩΤαΣ ΚΡΑΤΟΣ, 
2[,^ον6ς μίν ές τηλονρον ηχομεν ηέδον, 
Σκν^ν ίς οΐμον^ αβροτον εΙς ίρημίαν. 
'Ήφαιότε^ όοΐ δΐ χρη μίλενν έπίότολάς 
α§ όοί πατήρ έφεϊτο^ τόνδε ηρος ηετραις 
νψηλοχρημνονς τον ^ξ^^ργον οχμάόαι. ^ 

άδαμαντΙνων δεΰμώνεν άρρήχτοις πέδαι,ζ, 
το αον γαρ ανϋ•ος^ παντέχνον πνρος 6έλας^ 
%•ν7ΐτοΐ6ν κλέψας ωηαύεν • τοίάόδέ τοι 
αμαρτίας ύφϊ δεϊ %•εοΐς δονναι δίκην^ 
ως αν δι^δαχϋ^τ} την \άώζ τυραννίδα ίο 

6τέργειν^ φίλανϋ•ρωΛον δ^ Λανεΰϋ'αι τρόπον. 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ. 
Κράτος Βία τε^ ΰφφν μϊν εντολή ^ώς 
Ιχει τέλος δη κονδ'^ν έμηοδών Ιτΐ' 
έγώ ί' άτολμος εΙμι, όνγγενη %•ε6ν 
δήόαί βία ψάίΐίχ^^^ προς δνβχεψέρφ, 15 

πάντως δ' ανάγκη τώνδέ μοι^ τόλμαν 0χε^εϊν 
ενωριάζειν γαρ πατρός λόγους βαρύ, 
της όρ%•οβονλον Θέμιδος αί πνμ,'ητα παΐ^ 
ακοντά ^ άκων δναλντοις χαλκεύμαΟί 
προ0πα$0αλ£ύ0ω τωδ^ άπαν^ρώπω πάγφ^ 20 
ΐν οντε φωνην οντε τον μορφήν βροτών 
δφει^ ταϋ•εν τ6ς ί' ήλίον φοίβτι φλογΐ 
χροίας αμείψεις αν%Ός • αύμένφ δέ 0οι β Α1ΣΧΤΑ0Τ 

η ψύΐΗίλείμων νύξ αΛοκρυψεί φάος^ 
^χνην'^ϋ^φαν ηλίΟξ ύκεδά Λαλιν 35 

άεϊ^^^χοϋ Λαρόντος άχΰ^Ιδών καχον 
τρνόει <ί' 6 λω^ϋων γαρΊίν Λέφνκέ πω. 
τοίαντ έΛην^οίΤ^ΰν φιλανϋ'ρωΛον τρόηον. 
^Βος ϋ'δων γαρ ούχ νΛθΛτη60(ον χόλον 
βροτοϋόι τιμάς ώπαόας πέρα δίχης, 30 

άνϋ^ ων άτερπή τήνδθ φρουρτ/^οείζ πέτραν 
ορϋΌότάδην αϋηνος^ ου χάμτντων γόνυ * 
ηολλούς δ' οδνρμούζ χαΐ γόους ανωφελείς 
φ^έγξεί' ^ώς γαρ δυαπαραίτηζοί φρένες- 
άπας δ^ τραχύς ούχις αν νέον χρατ^. 35 

£Ρ. εΐεν^ τΐ μΐΧΧεις χαΐ χαχοιχτίζεν μάτην; 
τί τον ϋ'εοίς ΙχΟΊ,ότον ου ότυγεΐς 0•ε6ν, 
οότις το βον ^νητοϊάν ηρουδωχεν γέρας; 

ΗΦ, το συγγενές τοί δεννον η θ' ο^^Λ/α. 

ΚΡ. αύμφημ' άνηχουότείν δΐ των πατρός λόγων 40 
οϊόν τε πώς; ου τοϋτο δεψαίνεις πλέον; 

ΗΦ. αεί γε δη νηλης όύ καΐ 0•ρά6ους πλέως, 

ΚΡ. αχός γάρ οϊ55>Ιΐ/ τόρδε %^ρηνεϊ6%'αΐ' όυ δε 
τοΓμήδΙν ώφελουντα μη πόνει μάτην. 

ΗΦ, ω πολλά μιύη^εΐϋα χειρωναξία. 46 

ΚΡ. τΐ νιν ΰτυγεΐς; πόνων γαρ ως απλω λόγω 
των νυν παρόντων ούδ^ αΙτία τέχνη. 

ΗΦ. ΙμπαοτΙς αύτην άλλος ωφελεν λαχεΐν. 

ΚΡ. απαντ έπράχΌ•η πλην ^εοΐΰί χοιραν εΐν. 

έλεύ%•ερος γάρ οϋτις έύτΐ πλην ^ιος. 50 

ΗΦ,Ιγνωχα τοΐοδε χούδΐν άντευπεϊν Ιχω. 

ΚΡ. οϋχουν έπείξει τωδε δεύμά περίβαλεξν^ 
ως μη <^' έλη^υθ3ΰΡ€ί προύδεξχ^ πατήρ ; 

ΗΦ. κάί δη ποοχειρα 'φελιαδέρχε0%•αν πάρα. 

ΚΡ. βαλαν νιν αμφΤχεραΙν έγκρατεΐ 09'ένει 55 ηΡΟΜΗΘΕΤΣ ^ΕΣΜΩ,ΤΗΣ. 7 

ζαίΟτ^ρί ^εΐνε^ ηαϋβάλευε Λροξ Λίτραις. 
ΗΦ, τΐξ οαίνεται δη κού ματα τοΰργ ον τάδε. 
ΚΡ. αραύύε μ&λλον^ ^Ψ^Υ^'ί μηδαμή τάλα. 

δεινός γαρ ενρεϊν καξ αμήχανων πόρους, 
ΗΦ. αραρεν ηδε γ ώλένη δνΰεχλντως, 60 

ΚΡ, καΐ τήνδε νυν πόρΛαβονΙχόφάλώς^ ίνα 

μάϋ•τί 0οφι0της ων ]^ΐος '^^^^^^^ξος, 
ΗΦ.πλην τονδ* αν ουδείς ένδίκως μίμψαίτό μοι. 
ΚΡ. αδαμάντινου νυν φηνό ς αυθάδη γνά%Όν 

ότέρνων δβ^ψ,ττσζ παύοάλευ έρρωμενως. 65 

ΗΦ.αΙαΐίΠρομη^εϋ^ ΰών υΛερΰτένω πόνων. 
ΚΡ, 0ύ ί* αυ κατοκνεϊς των ^άιός τ έχθρων υπέρ 

βτένεις; όπως μη ααυτον οίκτνείς ποτε'. 
ΗΦ. ορ^ς &έαμα δυβ^έατον ομμαβι,ν. 
ΚΡ ορώ κυροϋντα τόνδε των επαΐων. 70 

άλϋ άμφΐ πλευραΐς μαβ^^ίλίατηρας βάλε. 
ΗΦ.δράν ταΰτ ανάγκη^ μηδενΤγοίέλευ άγαν, 
ΚΡ. η μην κελεύύω κάπίϋ;ωυξω γε προς, 

χώρεο κάτω^ 6κέΧη δ\ κίρ^μίιύο^ βία. 
ΗΦ. καΐ δη πέπρακταί τοτ;ρ;Όΐ/ ου μακρφ πόνω. 75 
ΚΡ. έρρωμένως νυν ϋ'εΐνε διατό ρους πέδας - 

ώς ούπιτιμητης γε των §ργων βαρύς. 
ΗΦ. όμοια μορφτ^ γλώαβά σον γηρύεται, 
ΚΡ. όύ μαλ&ακ£ζου^ την δ' έμην αυ^άδίαν 

οργής τε τραχύτητα μη 'πίπληΰύε μοι. 80 

ΗΦ.βτείχωμεν ώς κώλοιοι ν άμφίβληατρ έχει. 
ΚΡ. ενταύθα νυν ύβριζε και ^εών γέρα 

ύυλών έφημέροιΰι προ6τί&η, τί αοι 

ϋίοί "ύε ^ι^τόΐ τώνδ' άπαντλήβαι πόνων ^ 

φευδωνύμως όε δαίμονεςΤίρόρη^έα 85 

καλοϋαιν αυτόν γάρ <5ε δει προμηΟ'έως^ 

οτφ τρόπω τηαδ^ έχκυλιβ^βει τύχης. ι 

ι 8 ΑΙΣΧΤ/10Τ 

« 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ. 
ω δΐος αίΰ'ηρ χάΐ ταχνπτεροί τίνοάΐ^ 
ποταμών τε ηηγαΐ Λονχίων τε κυμάτων 
άνηρίϋ'μονγέλαόμα, Λαμμήτόρ τ ε γ% 90 

χαΐ τον πανοΛτην κνκλον ηλίου καλώ' 
Ι8εύ%έ μ οία ηρος &εών Λάβχω ^εός. 
δέρχ^^' οΐαις αΐκέαιβι,ν 
δίακναι,ό}ΐενο$ τον μυριετη 
χρονον άΰ'λευαη. 95 

τοιόνδ^ 6 νέοζ ταγός μακάρων 
έξηϋρ έπ έμοί ίεύ^Ιον άενκψ 
φευ φευ, το παρόν το τ έηερχόμενον 
πήμα ότενάχω^ πή ποτέ μόχ^ωι^ 
χρίΐ τέρματα τώνδ^ έπιτείλαι, 100 

καίτοι τί φημι; πάντα προυξεπί^ταμαι, 
ύκε&ρώς τα μέλλοντ\ ουδέ μοι ποταίνιον 
πημ ούδ^ν ηξει. την πεπρωμένην δΐ χρη 
αίααν φέρείν ώς φα^τα^ γιγνώβκον^ οτν 
το^ς ανάγκης Ιύτ άδήριχ ον <ίϋ•ένος. 105 

άλλ' οϋτε βιγάν ούτε μη οιγάν τυχας 
οΙόν τέ μοι τασί' έύτΐ, %'νητοΐζ γαρ γέρα 
πορών άναγκαις ταΐβ^ ένέζευγμαι τάλας' 
ναρΟ'ηκοπΧήρωτον δ^ %^ρώμαι πυρός 
πηγην κλοΐΚαίαν^ η διδαύκαλος τέχνης 110 

πάύης βροτοΐς πέφηνε καΐ μέγας πόρος, 
τοϊώνδε ποινάς άμπλακημάτων τινω 
ύπαιϋ'ρίοις δεαμυΐ^βι προ<ίπεπαρ μένος, 
α α, 

τις α^τία, τ(ς οδμάπροΰέπτα μ άφεγγης^ 116 

"^ ' ^εόβυτος^ η βροτειος^ η κεκραμένη; 
τίς ΐκετ αϊα$ τερμόνειον έπΙ πάγον 
πόνων έμών ϋ'εωρος^ η τί δη %^έλων\ 


-1-" ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ /ΙΕΣΜ^ΤΗΣ, 9 

ο^άχΒ δ€0μώτην με δνβηοτμον ϋ'εον^ 

τον ^ιός έχϋ'ρόν^ τον ηαοι,• ^εοϊς 120 

δι άπεχϋ'είας έλϋ'όν^ οπόύοί 

χ^ν ^ιος ανλήν εΐΰοίχνεναιν^ 

διΛ την λίαν φίλοτίίΤντφροτών. 

φεν φεϋ^ τ£ %οτ αυ κινάϋ'ίβμα κλνω 

ηέλαζ οΙωνών; αΙϋ•ηρ δ' έλαφραις 125 

πτερύγων ζιπαΐς νπο^υρίζει. 

ηάν μοί φοβερον το προοέρπον. 

ΧΟΡΟΣ. 

μηδίν φοβηϋ^ς ' φιλία γαρ ηδε τάξΐζ πτερύγων 
ϋ•οα1!ς αμίλλαις προΰεβα 

τόνδδ ηάγον^ πατρφας 130 

μόγις παρειπονϋα φρένας, 

κραιπν οΐ^ ροι δε μ έπεμψαν ανραι * , 

χτύπου γαρ αχώ χ άλυβ ος δίτ^ξεν άντρων μυχον^ 
ίχ δ' Ιπληξε μου^ ^ "" 

Χβν ϋ'ε μερωπ ιν αΐδώ' 

όύ^Ί/ δ' άπεδιλος οχω πτ ερωτώ. 135 

ϋΡ. αΤαΓαίαΐ^ 

της πολυτέκνου Τηΰ'ύος Ικγονα^ 

του περί πάύάν θ' είλίύβομένου 

χ^ον άκοιμητφ φεύματν παίδες 

πατρός'ΏαίίΡΐ^^ 140 

9έρχ%'ητ\ έΰίδεοϋ'' οΐω δεΰμώ 

προόπαρτος ίγώ 

τηόδε φάραγγος ϋ κοπέλοι ς έν ακροις 

φρουράν αξηλον 6χη0ω. 
ΧΟ.λεύαβω^ Προμη^εϋ' φοβερά ά' έμοΐαιν οβΰοις 
ο μίχλη ποοβΐίί,ε πλήρης δακρύων 144 

00 ν δέμας εΐΰίδοΰΰαν 

128— 135. = 144— 151. 10 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

Λέτρα τίροβαυαινόμενον 

τμδ' άδ<χμαντοδ6Ϊχη9ί λνμΰίΐς ' 

νέοι γαρ οίακονόμοί κρατονό* 'Ολύμπον* νεο- 
χμοΙΙς δ^'δη νόμοίς 

Ζευς ά%'έτωξ κρατύνει^ 150 

χα χρίν δΐ χελω ρια νυν ά ί'6τοί^ 
ΠΡ, ει γάρ μ νπο γήν νέρΰ'εν & "Αίδου 

του νεκροδέγμονος εΙς απέραντου 

Τάρταρον ηκεν^ 

δεβμοϊζ άλυτους άγρίως ηελάαας, 155 

ως μήτε ΰ'εών μήτε τις ανδρών 

τοϊβδ^ έγεγή^ει. 

νυν ί' αΐ^έρΐόν κινυγμ' ό τάλας 

έχΰ'ροίς έπιχαρτα πέπον^α. 
ΧΟ. τίς ώδε τ^^ίε^άρδως 

%'εών^ οτφ ταί' έπίχαρή; 160 

τίς ον ξυναΰχαλεΐ κακοίς 

τεοϊΰι^ δέχα γ ε ^ιός; 6 ί' έπηζοτως άεΐ 

%'έμενος αγναπτον νόον 

δάμναταν ουρανίαν 

γένναν^ ούδ^ λήξεις πρΙν αν ή κορέο}] κέαρ^ η 
παλάιια^τινί *^ '■ 165 

τάν δνΰαΧωτον ελχι τις άρχάν. 
ΠΡ. ή μην ετΤμον^ καίπερ κρατεραΐς 

έν γ υιοπέδα ις αίκιζομένου^ 

χρείαν ε^ει μακάρων πρύταννς^ 

δεΐζαι το νέον βούλευμ νφ ότου 170 

0κήπτρον τιμάς τ άποουλάται. 

και μ ουτ^ μελιγλώ<ί0οις πει^οϋς 

έτΐαοιδαΐίίιν 

^έλ^ει^ ΰτερεάς τ ουτίοτ άτίειλας 
159 — 166. = 178 — 186. ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ /ίΕΣΜΩ,ΤΗΣ. 11 

^Ί ^αι^ τό ^ έγά Χξ ^αμην ναω^ 175 

ΛρΙν αν έξ άγριων δεύμών χαλάαι^ 

ηοίνάξ τε τίνειν 

τήόβ* αίχίας έΰ'εληΟΐ]. 
ΧΟ. 9ν μ\ν ϋ'ραύύς τε καΐ Λίχραΐς 

δναίβνν ούδϊν εΛίχαλ^ς, 

αγανΤΓ έλενϋ'εροατομεΐξ. 180 

εμάς δ^ φρένας έ(^^μ^Β διάτο/^ζ φόβος* 

δέδία δ' άμφΐ ύαΐς τύχαις^ 

ηα Λοχε τώνδε πόνων 

%^ 6ε τέρμα χέλααντ έύΐδείν άκίχητα γαρ ηϋ'εα 
καΐ κέαρ'^ •*'**^ 

άπαράμυ^ον έχεο Κρόνου παυς. 185 

ΠΡ, οίί' οτί τραχύς καΐ παρ έαυτφ 

το δίκαιον Ιχων Ζενς' άλΧ ίμπας 

μαλακογνώμων 

§6ται Λο^\ όταν τανττι ^αίόθτΐ' 

την ί' άτέραμνον βτορέοας άργην 190 

εΙς άο&μόν £|ΐιοΙ κάΙ φίλότητα 

6Λεύδών ' ϋΗεύδοντί ποϋ'' ηξεν, 
ΧΟ. πάντ έκκάλυψον καΐ γέγων ήμίν λόγον^ 

ηοόφ λαβών ύε Ζευς έπ αίτιάματι^ 

οΰτως άτιμως καΐ πικρώς αίκίζεταΐ' 195 

δίδα^ον ημάς, εϊ τι μη βλάπτει, λόγφ, 
ΠΡ, αλγεινά μεν μο6 κάί λέγειν έότίν τάδε^ 

άλγος δ% ύιγάν, πανταχή δΐ δύΰποτμα. 

έπεί τάχιύτ ηρξαντο δαίμονες χόλου 

(ίτάβις τ έν ^ΑΛΐ7'Λο&(Τ^ι/ ώρο^^ύνετο^ ΙΧΜ) 

οΐ μϊν Ο^έλοντες έκβαλείν ί'δρας Κρόνον, 

ώς Ζευς άνάοοοι δή^εν, οΐ δε τοϋμπαλιν 

ύπεύδοντες^ ώς Ζευς μηποτ αρξειεν %•εών^ 

ένταϋϋ^ έγώ τα λωατα βουλεύων πι^είν 19 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

Τιτάνας^ Ονρανον ζβ καΐ ΧϋΌνος τέηνα^ 205 

ουκ νιδννηΟ^ν αίμνλαζ δ^ μηχανάς 

άτίμάύαντες χαρχεροΐς φρονημαΰίν 

φοντ άμοχ%Ί Λρος βίαν τε δεοηοϋειν 

έμοί δε μήτηρ ούχ αηά^ }!ύνον Θέμις^ 

χαΐ Γαΐα^ ΛολλώίΓονομάτων μορφή μία^ 210 

το μέλλον ^ κρανοίτο προντεΟ'εΟΛίκει, 

ώς ον χατ Ιύχνν ούδϊ τίρός το χαρτερόν 

χρείη^ δήλω δ^ τονς ύηερβχόνταζ χρατεΐν, 

χοιαντ εμοϋ λόγοιΟίν έξηγονμένον 

ούχ ήξίωόαν ονδ^ Λροοβλέψαι το Λαν. 215 

χρατίΰτα δη μοί των παρεΰτώτων τότε 

έφαύνετ είναι προ6λαβόντα μητέρα 

εχόν^ έχόντν ΖηνΙ ανμηαραβτατεΐν. 

έμαΐς δΐ βονλαΐς Ταρτάρου μελαμβα^ς 

χενϋ^μων^ χαλντίτει, τον ηαλαιγενη Κρόνον 226 

αντοΐαι ύυμμάχοιαι. τοιάδ^ έξ έμον 

Ό των %•εών τύραννος ώφελημένοζ 

χαχαΐβι ΊίοιναΙζ ταϊβδέ μ άντημείψατο 

Ινεβτι γάρ πως τοντο τη τυραννίδα 

νόβημα^ τοις φίλοια μη τίετιοι^έναι. 225 

ο δ' ονν έρωτάτ\ αίτιαν χαϋ^ ηντινα 

αίχίξεταί με^ τοντο δη οαψηνιώ, 

όπως τάχιύτα τον πατρωον ές Κρόνον 

καΰ^έξετ*^ ενΰ'νς δαίμούιν νέμει γέρα 

αλλοιύνν αλλα^ χα\ διεύτοιχνζετο 230 

άρχην^ βροτών δ\ των ταλαίπωρων λόγον 

ούχ ίύχεν ουδέν ^ άλλ' άϊβτώ<5ας γένος 

Γο πάν ίχργίζεν ϋλλο φιτν^αι νέον. 

χαΐ τοίύίδ' ουδείς αντέβαινε πλην έμον. 

έγώ ί' έτό-λμη^*- έξελυαάμην βροτούς 236 

το μη δίαρραίό^έντας εΙς"Αιδον μολεΐν. ί. ηΡΟΜΗΘΕΤΣ ^ΕΣΜίΙΤΗΣ. 13 

τφ %οι χοιαϊβδε Λϊΐμοναΐ6ν κάμπτομαι^ 
ηάαχείν μίν άλγειναΐ^ίν^ οίκτραΐόιν δ' ΙδεΙν 
θνητούς δ* έν οΓκτω προ^έμενος, τούτον τυχεϊν 
ουκ ηξι^ώ^ν αντός^ άλλα νηλεως 240 

ωδ* έρρνϋ'μίύμαι^ Ζ^ινΙ δνϋκλεΎΐζ &έα, 

ΧΟ. 6ιδηρόφρ(ον τε χάκ πέτρας είργαϋμένος 
ο<ττ^, Προμη^εν^ βοΐόιν ον αυναΰχαλφ 
μόχ^οι^' ίγώ γαρ ουτ αν εΐϋιδεΐν τάδε 
Ιχρίΐζον είαιδονοά τ ηλγννϋ'ην κέαρ. 245 

ΠΡ. κάΙ μην φέλοις έλει,νός εΐύοράν έγώ, 

ΧΟ. μη Λον τι προνβης τώνδε καΐ περαιτέρω ; 

ΤΖΡ. ϋιηιτούς ξτίαυΰα μη τΐροδέρκεόϋ'αι μόρον, 

ΧΟ.το Λοΐον εύρων τήαδε φάρμακον νόόον; 

ΠΡ. τνφλάς έν αντοξς έλΛίδας κατφκιϋα. 250 

ΧΘ. μίγ ωφέλημα τοϋτ έδωρηβω βροτοΐς. 

ΠΡ, ηρος τοΐαδε μέντοι πϋρ έγώ αφιν ωτιαΟα. 

ΧΟ. καΐ νυν φλογωαον ανρ έχου<ί έφημεροί ; 

ΏΡ. άφ ου γε παλλάς έκμαϋ'ήίίονται τέχνας. 

ΧΟ. τοιοϊοδε δη ύε Ζευς έτι αΐτιάμαβιν 255 

αΐκίζεταί τε κούδαμή χαλφ κακών^ 
ούί έατιν α^Λον τέρμα ϋοι προκείμενον; 

ΠΡ. ουκ άλλο γ ούδΐν^ πλην όταν κείνφ δοκη, 

ΧΟ. δόξει δΐ πώς; τίς έλπίς;, ούχ οράς οτι 

ημαρτες^ ώς ί' ημαρτες ουτ έμοί λέγειν 260 
χαθ' ηδονην ϋοί τ άλγος, αλλά ταύτα μίν 
μεϋ'ώμεν^ £'&Λοι; δ' έκλυβιν ζητεί τινά, 

ΠΡ. έλαφρόν οότις πημάτων έξω πόδα 

Ιχει παραινεϊν νου^'εχείν τε τον κακώς 
πρά00οντ. έγώ δί ταϋ^ άπαντ ήπιοτάμην. 265 
ίχών εκών ημαρτον^ ουκ άρνηΰομαι- 
^Ηημοΐς αο;^^ωναυχ6ς ηυρόμην πόνους, 
ον μην τι ποιναΐς γ ωόμην τοίαιύί με 14 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

κα ηβχνανεΐό^α ι προς τίέτραΐξ χεδαραίοίς^ 

τυχόντ έρημου τονί* αγείτονοζ πάγον, 270 

χαί μοί τα μίν παρόντα μη δνρεβ^ αχη^ 

πέδου δ% βάΰαι τάξ προΰερπονΰας τνχας 

άκον0αϋ^% ώ^ μά&ητε δίά τέλους το πάν, 

πί^εοΟ'έ μοι^ πίϋ-εό&ε^ βυμπονηόατε 

τφ νυν μογοϋντι. ταύτα τον πλανωμένη 27δ 

προς αλλοτ άλλον πημονη προΰιζάνει. 
ΧΟ, ουκ άκούΰαις έπεϋ'ώϋζας 

τοϋτο^ Προμη%•εϋ. 

καΐ νυν έλαφρω ποδΙ κραιπνόόυτον 

ϋ'άκον προλιποϋα^ 280 

αΐϋ'έρα -θ•* αγνον πόρον οΙωνών^ 

όκΩίθά9^'χϋ'ονΙ τΐ}δε πελώ • 

τους ΰους δ^ πόνους 

χρ^ίζίο δια παντός άκοϋόαι. 

αΧΕΑΝΟΣ, 

ηκω δολίως τέρμα κελεύ^^ου 

δίαμείψάμενος προς σ^, Προμη%•εϋ^ 285 

τον πτερυγωκη τόνδ^ οίωνον 

γνωμ'ζΐ βτομίων ατερ εύΟννων 

ταΐς 6αΐς δα τύχαις, ϋαϋΊ^ όυναλγώ. 

τό τε γαρ με^ δοκώ, αυγγεν^ς οΰτως 

έόαναγκάξει^ 290 

χωρίς τε γένους ουκ ί^τιν οτω 

μείζονα μοΤραν νείμαιμ η 6ο£. 

γνώΰεν δΐ τάδ* ώς Ιτυμ^ ούδ^ μάτην 

χαριτογλωΰϋεΖν Ινι /χοι* φέρε γαρ 

βημαιν ο τν χρη 60} 6υμπρά6ϋειν ' 295 

ου γαρ ποτ έρεΐς ώς ίΐκεανον 

φίλος έότΐ βεβαιότερος <5οι. 
ΠΡ. ία, τ£ χρήμα λεύΰόω ; καΐ όύ δη πόνων $μων ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ ^ΕΣΜΩ,ΤΗΣ. 15 

ηκείς έποΛτηζ; τίώζ έτόλμηϋίας^ λνηων 

έτίώννμόν ΧΒ φεϋμα καΐ ΛΒτρηρεφή 300 

αν§^χητ αντρα^ την ΰιδηρομ'ήτορα 

έλϋ'δΡί^ Βς άίαν^ η ϋ'εωρηαοίν τνχας 

^μ^ς άφϋΙ^αι χαΐ συναβχαλών κκκοίς; 

δέρκον ^έϋίμα^ τόνίε τον /ίιοζ φίλον^ 

τον αυγκατίχατήΰαντα την τυραννίδα^ 305 

οΐαίς νπ αντον ηημοναϊαι κάμπτομαι. 

ΆΚ. ορω, Προμηϋ'δϋ^ καΐ ηαραινέ^αι γέ 6οι 
ϋ'έλω τα λφΰτα^ καίτίερ οιητ^ ηονκίλφ, 
γίγνωακΒ όαντον καΐ με^άρμοβαι τροΛονς 
νέους ' νέος γαρ καΐ τύραννος έν ^Βοΐς. 310 

εΙ ί' ωδε τραχείς καΐ τετηγμένους λόγους 
^ίφεις^ τά% &ν ΰου καΐ μακράν ανωτέρω 
ϋ'ακών κλύοι Ζεύς^ ωΰτε όοι τον νυν δχλον 
παρόντα μόχθων πανδιάν είναι δοκεϊν, 
άλ£^ ω ταλαίπωρη ας Ιχεις οργάς αφες^ 315 

ζήτει δΐ τώνδε πηαάτων αΛαλλαγάς, 
αρχαί ϊ^ως ί5οι φαίνομαι λέγειν τάδε' 
τοιαύτα μέντοι της άγαν ύψηγόρου 
γλώόύης, Προμη%'εϋ^ ταΛίχειρα γίγνεται. 
ύύ δ^ ούδέηω ταπεινός ούδ' είκεις κακοϊς^ 320 
%ρος τοϊς παροϋόι δ' άλλα πρού λαβείν θέλεις, 
οϋκουν Ιμοιγε χρώμενος διδαΰκάλω 
ηρος κέντρα κώλον έκτενεϊς^ ορών δτι 
τραχύς^μίναρχος ουδ* ύηεύ&υνος κρατεί, 
καΐ νυν έγώ μϊν εΙμι καΐ πειράΰομαι 825 

έάν δύνωμαι τώνδέ <τ* έκλϋΰαι πόνων * 
όύ ί' ηόύχαξε μηδ' άγαν λαβξο&νόμει, 
η ουκ οΐβ^^ ακριβώς ων περιββοφρων 8τι 
γλώ€6ΐ[ΐ ματαία ζημία προ6τρίβεται\ 

ΠΡ, ζηλώ (Τ' ο%ούνεκ έκτος αιτίας κυρεΐς^ ^0 16 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

πάντων μεναΰχών καΐ τετολμηχώζ έμοί. 
κάΙ νυν Ιαόον μηδέ 00ί μελ^ηαάτω. 
ηάντωξ γαρ ον λβιΟβι^ ν^ν'^Ττ^γάρ εύπί^ής» 
πάτι^^νΒ ί' αύτος μη τι πημανϋ'ης οδω, 

ίΙΚ. Λολλω γ άμείνων τους πέλας φρενονν Ιφυς 3^ 
η βαντόν ίργφ χού λόγω τεκμαίρομαι, 
ορμώμενον δε μηδαμώξ μ άντΐΙίΛαύης, 
ανχώ γαρ αύχώ τηνδε δωρεάν έμοΙ 
δωΰειν ζ/^, ωύτε τωνδέ σ* έκλνΰαι πόνων. 

ΠΡ. τά μέν ίί επαινώ χοι;^αμή[ λη^ω ποτέ' 340 

προϋ^μίας γάρ ούδ^ν ελλείπεις, άτάρ 
μηδ^ν πόνεΐ' μάτην γάρ ονδίν ώφελών 
έμοΙ πονήΰεις^ εί τι καΐ πονεΐν %'έλεις. 
άλΧ ησύχαζε εαυτόν εκποδών Ιχων 
έγώιγάρ ουκ εΐ δνοτνχώ, τονδ^ οννεκα 346 

%•έλοιμ αν ως πλεΐύτοιοι πημονάς τυχείν. 
ου δήτ\ έπεί με χαΐ καύιγνητου τύχαι 
τεί^ρυί^ ^Ατλαντος^ ος προς εοπέρους τόπους 
εοτηκε κίον ουρανού τε καΐ χιόνος 
ωμοιν έρείδςι^ν^ αχ&ος ουκ ευάγ^^^αλον. 350 

τον γηγενή τε Κιλικίων οίκητορα 
αντρώίΤΰίών ωκτειρα^ δαέον τε^ι^ς 
έκατογκάρανον προς βίαν χειρούμενον 
Τυφώνα ϋΌνρον, πά6ΐν ος ανέστη ^εοίς, 
^μερδναΐ^ι γα^ιφχιλαΐύι ύυρίζων φονον 355 

έξ ομμάτων δ^ ηβτραπτε γοργωπον ύελας^ 
ως την Α ιός τυραννίδί' ίκπέρΰων βίο^* 
άλλ' ηλ^εν αύτω Ζηνος αγρυπνον βέλος^ 
καταιβάτης κεραυνός έκπνέων φλόγα^ 
ος αυτόν έί^έπληξε τών ύψηγόρων 3βΟ 

κομπαΰμάτων. φρένας γάρ εΙς αύτάς τυπεϊς 
ίφβψαλώϋΐ] κάξεβροντήϋτι αϋ•ένος. ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ ^ΕΣΜίΙΤΗΣ. Π 

καΐ νυν άχρεΐον καΐ παράορον δε'μας 
ΧΒίχαι ύχΒνωΛον ί^ληΰίον &αλ<χύ6ίον 
ίπούμενος φίζαί6ίν ΑΙτναίαι,ζ νπο * 365 

χορνφαΐς δ* έν αχραις ημενος μυδροχτυπει 
"Ηφαιβτος^ Ινϋ'εν έκραγηαονταί ποτέ" 
ποταμοί πυρός δάπτο;^3ΐ^ άγρίαις γνά%Όΐς 
της καλλίκάρπου Σικελίας λενρονς γύας' 
τοιόνδε Τνφώς έξαναζέόεί χολοιΓ^^ 370 

^ερμοΐς άπλάτον βέλβϋι πνρπνόου ξάλης^ 
χαίπερ κεραννω Ζηνός '}ιν %'(^αχωιι^ 6ξΤ'^ 
όύ ί' ουκ άπειρος^ ονί' έμον διδαβκάλον 
χρχίζΒίς' α εαυτόν 0ώζ δπως έπίβταοαί' 
εγώ δΐ την παρονϋαν άντλήΰω τύχην^ 37δ 

Ις τ αν ^ιος φρόνημα λωψήοη χόλου. 

βιΚ. οίκονν, Προμηϋ'εϋ^ τοί>το γίγνώόκεις, οτυ 
οργής ξεούΰης εΐαΐν Ιατροί λόγοί; 

ΠΡ, ίάν τις έν καιρώ γε μαλ^άόόΐ] κέαρ 

καΐ μη 0φυδώντα ^υμόν Ιοχναίντβ βία:. 380 

ΛΚ.έν τω προμηΰ^έϊά9αι δί καΐ τολμαν τίνα 
ορ^ς ένοϋοαν ζημίαν; δίδασκε με, 

ΠΡ. μόχ%Όν περιούον κουφόνουν τ εύη%Ίαν. 

ΛΚ,Ιαμε τ^δε τ^ νόαφ νο6εΙν^ έπεί 

χέρδιοτον ευ φρονοϋντα μη φρονεΐν δοχεΐν. 385 

ΠΡ. έμον δοχήαει τάμπλάκημ είναι τόδε 

ΛΚ.όαφώς μ ές οίκον 66ς λόγος οτέλλει πάλιν. 

ΠΡ. μη γαρ ύε %•ρήνος ούμός εΙς ίχ&ραν βάλ]]. 

ΛΚ,η τω νέον ^ακοϋντι παγκρατεΐς έδρας; 

ΠΡ. τούτου, φυλάααου μη ποτ άχ%'εαΰ^ί κέαρ. 39€ 

ΛΚ.η ύη^ Προμη^εϋ, βυμφορα διδάύκαλος. 

ΠΡ. βτέλλου^ κομίξου^ ύώξε τον παρόντα νουν. 

ΛΚ.ορμωμένω μοι τόνδ' έϋ-ώϋξας λόγον. 

λευρόν γαρ οΐμον αιθέρος ψαίρει πτεροΐς 
Λββοΐιγίυβ. "*■— ^ — '— ~ 2 18 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

τετραόχελής οίωνός' αβμενος δέ χαν 305 

βτα^μοΐς έν οίχείοίβι κάμψει,εν γάνν. 
Κ0> οτένω α ε τάς ονλομίνας τνχας, Προμη^εν ' 
δακρνβίβζαχτον άπ οββων φαδινών δ' εΐβομένα 

^εος ηαρειαν * 400 

νοχίοΐζ Ιτεγζα ηαγαΐς' άμέγαρχα γαρ τάδε Ζευς 
Ιδίοις νόμοίς χρατννων ΰΧερήφανον ϋ'εοΐς τοΙς 

ΰτάρος ένδείχνυβιν αίχμάν. 405 

η^^ηαόα ί' ηδη ατονόεν λέλαχε χ(όρα^ 
μεγαλοβχήμονά τ αρχαιοπρεπή -^^- αχένουΰι 

χαν αάν 
βννομαιμόνων χε χιμάν^ οηόβοι τ' Ιηοιχον α- 

γνάς 410 

* Αβιας ίδος νέμονχαι, μεγαλοόχόνοιόι όοίς ηη- 

μαόι ονγχάμνουόι %ναχοί. 
Κολχίδος τε γάς ίνοιχοι 41δ 

παρθένοι ^ μάχας αχρεβχον, 
χαΐ Σχνϋ'ης όμιλος^ οΓγάς 
Ιόχαχον χόπον άμφΐ Μαιώχιν (χονόι λίμναν^ 
^Αραβίας τ' αρε^ν αν^ος^ 420 

νψίχρημνον οΐ αόλιόμα 
Κανχάόον ηέλας νέμονχαι^ 
δάϊος βχραχος^ οξνπρφροιόι βρέμων έν αίχμαΐς. 
μόνον δη ηρόό^εν άλλον έν πόνοις 425 

δαμέντ* αδαμανχοδέχοις Τιχανα λύμαις 
εΐβιδόμαν ^εον'Άχλαν ^ 
ος αΙΙν νηέροχον β^ένος χραχαιον 
γάς ούράνιόν χε ηόλον νοίχοις όχών όχενάζει, 430 
βο^ ^ί πόνχιος χΧυδων 
βυμηίχνων^ όχένει βνϋ'ος, 
χελαινος "Αϊδος ί' νηοβρέμει μνχος γάς^ 
397— 405. = 406—414." "' 
415—419. = 420—424. ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ ^ΕΣΜίΙΤΗΣ. 19 

ηαγϋίί θ' άγνορντων ποταμών ΰζένοναιν δλγος 

οίκτρόν. •135 

ΠΡ. μη τοι χλίδ'η 9οχΒΪχε μηδ^ ανϋ'αδία 

αιγαν μέ' βϊΡΡνοία δ^ δάτηο^αι, χέαρ^ 

ορών ίμαντον ώδε προνόελουμΒνον. 

καίτοι ^εοΙΙβί τοις νέοις τούτοις γέρα 

τις άλλος η ^γώ παντελώς διωριοεν; 440 

ίχΑΛ' αντά όιγώ. χαΐ γαρ είδυίαιβιν αν 

ϋμϊν Λ^)/ο&μ&' τάν /)ροτοΓ^ δΐ πηματα 

άτίούοα^^ ως όφας νηπίους οντάς το πρΙν 

ξννους ί%ΐίΐκα καΐ φρενών έπηβόλους. 

λέξω δ^^ μίμψιν οντιν άν%'ρώποις ίχων^ 445 

άλΧ ων δίίωκ εννοιαν ίΐ^γούμενος' 

οι πρώτα μίν βλέποντες Ιβλεπον μάτην, 

κλνοντες ουκ ηκονον^ άλΧ ονειράτων 

άλίγκιοι μορφαΐόι τον μακρόν βίον 

Ιφυρον εΙκη πάντα^ κοϋτε πλί'^^ι/^ψείς 450 

δόμους προόείλονς τ^όαν^ ου ζνλονργίαν 

κατωρυχες ΊΓ ίναιον ωβτ (ίΐ7(Τί;ρο^ 

μύρμηκες άντρων έν μυχοΐς^ανηλιοις. 

ηϊΠΓουδ%ν αντοίς οντε χείματος τέκμαρ 

οντ άν^εμώδονς ηρος οντε καρπίμον 455 

βέρους βέβαιον^ άλΧ ατερ γνώμης το παν 

Ιπραβαον, Ις τε δη ΰφιν άντολάς έγώ 

αβτρων §δειξα τάς τε δυόκρίτονς δνβεις. 

καΐ μην άρι^μον^ Ιξοχον ΰοφιβμάτων^ 

έξηνρον αύτοΐς, γραμμάτων τε αυνϋ'έβεις^ 460 

μνήμης απάντων μουόομητορ έργάνην. 

καζεν%α πρώτος έν ζνγοίοι κι^ίίύαλα 

ζεύγλαιβι δονλενοντα βώμαβίν θ', όπως 

^νητοΐς μεγίβτων διάδοχοι μοχΰτ^μάτων 

^^νοΛν-θ-', νφ άρμα τ ηγαγον φιληνέους 465 

2* ον 20 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

ΐΛΛονς^ άγαλμα της ύπερπλοντον χλιδής, 
ϋ'αλαόόόπλαγχτα δ^ οΰτις άλλος άντ έμον 
λινοΛχερ ηνρε ναυτίλων οχήματα, 
τοιαύτα μηχανηματ έξενρών τάλας 
βροτοΐβιν αυτός ουκ Ιχω όόφιαμ οτ^ο 470 

της νυν ηαρουβης πημονης άηαλλαγώ. 

ΧΟ. πεπονϋ'ας αίχες πήμ ' άποαφαλείς φρενών 
πλαν^^ τοαχος ί' ιατρός ως τις ές νόοον 
ηεβών ά%νμεϊς χάΐ βεαυτόν ούχ Ιχεις 
ενρεϊν οποίοις φαρμάχοις ίάβιμος. 475 

ΠΡ. τα λοιπά μου χλύουύα ΰΌυμάβει πλέον^ 
οίας τέχνας τε χαΐ πόρους έμί^ΰάμην. > * 
•το μίν /ιι^^ΜΤτοι/, ε£ τις ές νόβον 9Τ^<Το^, 
ούχ ην άλ4ξημ ούδ^ν^ ούτε βρω^ιμον^ 
ου χρι^όν, ούτε 3Τ&<Ττ6ι/, άλλα φαρμάχων 480 
χρεέα χατεόχέλλοντο^ πριν γ έγώ ύφιβιν 
Ιδειξα χράόεις ηπίων άχεβμάτων^ 
αίς τάς άπάβας Ιξαμύνονται νόβους. 
τρόηους τε πολλούς μαντικής έύτοίχιβα^ 
κακρινα πρώτος έζ όνειράτων α χρή 485 

υπαρ γενέύΟ'αι^ κλήδονας τε δυβχρίτους 
ίγνωρι^ αύτοΐς ' ένοδΐους τε ΰυμβόλους 
γαυ,ψωνύχων τε πτήβιν οΙωνων ύχε^ρώς 
διωριύ^^ ΰίτϋ/^^ τε δεξιοί φύύιν 
ευωνύμους τε^ καΐ δίαιταν ήντινα 490 

Βχουο εχαύτοι^ καΐ προς αλλήλους τίνες 
ίχ^ραι τε καϊ ύτέργη^ρα καΙ ύυνεδρίαΐ' 
σπλάγχνων τε λειότητα^ καϊ ;|τρο&α;ι/ τίνα 
Ιχοντ αν εΐη δαίμοάϊν προς ήδονην^ 
χολής λοβού τε ^το^κ^Λ)}!/ εύμορφίαν' 495 

κνί(ίτι τε κώλα βυγκαλυπτά καΐ μακράν 
οσ^νν πυρώβας δυβτέκμαρτον ές τέχνην ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ ^ΣΣΜΩ,ΤΗΣ. 21 

&9ω0α ϋ'νητονς^ καΐ φλογωπά βήματα 
έξωμμάτωΰα^ πρόβϋ'εν οντ έ τζάί^γ εοΜ, 
τοιαύτα μίν δη ταϋτ' Ινερϋ'είΓΤ^νος 500 
κεκρυμμίν άν^ρώποίΰιν ωφελήματα^ 
χαλκον^ αίδηρον^ αργυρον^ χρυβόν τε τ^ 
φηύειεν αν αάροι&εν έξευρεΙ^ν έμοϋ; 
ούδ^εις^ βάφ οίδα^ μη μάτην φλύϋαι ϋ'έλων. 
βραχεί δ^ μν^φ ηάντα όνλληβδην μά^ε^ 506 
ηαύαι τέχναι βροτοΐβιν έκ Προμη^ίως. 
ΧΟ. μη νυν βροτούς μίν ώφέλει καιρόν ηέρα^ 
ύαντοΰ ί' άκηδεν δυατνχονντος' ώς έγώ 
ενεληίς είμι τώνδέ ^ έκ δεόμών ίνι 
λν^έντα μηδϊν μεϊον Ιόχνόειν ^ιός. 510 

ΠΡ. σν ταντα ταντ'η Μοΐρά Λω τελεσφόρος 
κραναν ηέπρωται^ μνρίαις δ\ ηημοναΐς 
δναις τε καμφθείς ωδε δεόμά φνγγάνω ' 
τέχνη δ* ανάγκης άΰ^ενεότερα μακρώ, 
ΧΟ, τίς ονν ανάγκης έότίν οίακοατρόφος; 515 

ΠΡ. Μοϊραι τρίμορφοι μ/νημονές τ ^Ερινύες, 
ΧΟ. τούτων αρα Ζευς έύτιν άό^ενέότερος. 
ΠΡ. οϋκονν αν έκφνγοι γε την ηεηρωμένην. 
ΧΟ, τΐ γαρ ηέΐίρωται ΖηνΙ Λλήν άεΐ κρατεΙν\ 
ΠΡ. τοϋτ ονκίτ αν Λύ%Όΐο μηδϊ λιπμρ^ι. 520 

ΧΟ. η Λού τι ύεμνόν έότιν ο ζνναμΛέχεις. 
ΠΡ, άλλου λόγου μίμνηύΰ'ε^ τόνδε ί' ουδαμώς 
καιρός γεγωνείν^ αλλά αυγκαλυπτέος 
Ο0ον μάλιύτα * τόνδε γαρ όώζων έγώ 
δεσμούς άειχεΐς καΐ δύας έκφυγγάνω, 535 

ΧΟ. μηδάμ 6 ηάντα νέμων 

ϋ'εΐτ έμα γνώμα κράτος άντίπαλον Ζεύς^ 

526 — 535. — 536 — 544. 22 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

μηδ^ έλινύοκιμι ϋ'εονς οΰέαις ^οίναι,ς Λοτινια^ο-' 

μένα 530 

βονφόνοίξ ηαρ 'ίΐχδανον ηατρος αββεΰτον ηό- 

μη{ί άλίί^οιμ^ λόγοις' 

αλλά μοι το^' έμμένοί καΐ μηχοτ έχταχείη ' 535 

άδν η ^αρόαλέαίς 

τον μαχρόν τείνειν βίον έλτΰίβι^ φαναΐζ 

ϋ^μον άλδαίνονβαν έν εύφροανναι^, φρίΰβω δε 

ΰε δερκομένα 540 

μυρίοΐζ μόχ^οις διαχναιόμενον --»*-. 
Ζτίνα γαρ ον τρομέων 

αντόνφ γνώμα βεβει ϋ'νατονς αγαν^ Προμη^'εν, 
φερ' οχως άχαρις χάρις ^ ώ φίλος ^ είπΐ ηοϋ χίς 

άλχά ; 545 

χίς έφαμε^ίων α^τιξίς; ονί' έδέρχϋ'ης 
ολιγοδρανίαν αχι,χνν^ 
Ιόόνειρον'^ ^ το φωχών 

άλαον γένος έμπεχοδίΟμένον ; ονποχε %^αχών 550 
χαν ^ώς αρμονίαν ανδρών ηαρε^ίαβι βονλαί. 
£μα%Όν χάδε ΰάς ηρο^ιδονβ' ολοας χνχας^ Προ- 

μη^εν. 
χ6 διμμφίδιον δε μοι μέλος ηρούέηχα 555 

τοί' ?&"Ώ5>ο*'^' δ τ άμφΐ λονχρά 
χαΐ λέχος ΰον ύμεναόουν 

Ιόχαχί γάμων^ δχε χαν δμοαάχριον εδνοις 559 
αγαγες Ήύιόναν Λί&ών δάμαρχα χοινόλεχχρον, 

ΙΆ. 
χίς γη; χί γένος; χίνα φώ λεναβενν 
τόνδε χαλινοΐς έν Λεχρίνοι6νν > 

545 — 552. — 553 — 560. . ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ ζίΕΣΜΩ,ΤΗΣ. 23 

χείμαξόμενον; 

τίνοξ άμπλακίαξ ποίνη σ' ο λβχΒΐι^ 

ύήμηνον οΛΟί 

γης η μογερά πεχλάνημαί, 56!» 

«Ε α, 

^^ίΒίΤίς αν με τάν χάλαιναν οΐΰνρος^ 

είδωλόν *Άργου γηγενούς^ ί {λεν δά^ 

τσν μνρίωπον εΐαορώύα βούταν. 

6 δΐ πορεύεται δόλων ομμ Ιχων^ 570 

ον ονδΐ κατ^άνόντα γαία κενϋ'ει, 

αλλ* έμΐ τάν τάλαιναν 

^ξ ένέρων περών κυναγετεί^ 

πλάνα χε ν^ιΙ^ν ανά τάν παραλίαν ψάμμαν. 

νπο δε χΊ^ρόπλαατος οτοβεΐ δόνα% 

αΎβτα^νπνοδοταν νά^ίο%τίώ Ιώ ηόποι^ 575 

ποί μ* αγονΰιν υ- τηλέπλανοί πλάναι; 

τί ηοτέ μ^ ω Κρόνιε 

παΐ^ τί ποτέ ταϊ6δ* ένεξευξας εύρων αμαρτον^ 

ύαν έν πημοβύναΐξ^ έή^ 
οίοτρηλάτω δΐ δείματι δειλαίαν 580 

πα ράκοπ ον ωδε τείρεις; 
πνρί με φλέγον ^ η χ^ονί κάλυψον^ η ποντΙοι^ 

δάκεα δος βοράν^ 
μηδέ μοί φ^ονηΰτις 
^ύ^ μάτω ν. αναξ. 

ασην με πολύπλανοι πλάναι 5β5 

γεγυμνάκαΰίν^ ονί' £χω μαϋ'εΐν οπα 
πημονάς άλνξω, 

κλνεις φϋ'έγμα τάς βονκερω παρθένου; 
ΠΡ πώς δ^ ου κλνω της οίατροδινήτον κόρης^ 

574 — 588. = 593 — 608. 24 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

τ^ίς Ίναχείας ; η ^ώς %'άλπΒΐ χεαρ 590 

Ιρωτν^ χαΐ νυν τους νπερμηχείς δρόμον$ 

Ί^ροί ύχνγψοζ προς βίαν γυμνάζεται. 
ΙΛ. πόϋ'εν έμοϋ βύ πατρός ονομ άπύεις; 

είπε μοι τα μογερα τΙς ων^ τις αρα μ\ ώ τάλας^ 

τάν ταλαίπωρον ωδ' ^'^ν^ προαΰ•ροεΐς • δ9δ 

ϋ'εόΰντόν τε νόβον 

ωι/όμαβας^ α μαραίνει με χριουΰα κεντροις ^^ - 
φοιταλέοίς^ ίη. 

βχ ιρτημ άτων^ δ^ νηβτιΰιν αΐχίαις 60Ο 

λαβροβυτος ηλϋΌν^ "Ηρας 

έπΤχότοαίι μήδε(ίι δαμεΐβα, δυύδαιμόνων δε τί- 
νες (ϋ^η^ 

οΓ έγώ μογοϋόιν^ 

αλλά μοι τορώς 

τ^χμηρον ο τι (ί έπαμμενει 605 

πα^είν^ τΐ μήχαρ^ η τι φάρμακον νόβου^ 

δεΐξον^ εϊπερ οΙύ9α' 

^ρόει^ φράξε τα δυβπλάνφ παρ^ενω. 
ΠΡ. λέξω τορώς βοι παν όπερ χρτβζεις μα%'εΙν^ 

ούχ έμπλέχων αίνίγματ\ αλΧ απλω λόγφ^ 610 

ωύπερ δίκαιον προς φίλους οΐγπν ατόμα. 

πυρός βροτοϊς δοτηρ* οράς Προμηϋ'έα, 
ΙίΙ. ω χοινον ωφέλημα ϋ'νητοΐβιν φανείς^ 

τλήμον ΙΙρομηϋ'εϋ^ του δίκην πάβχεις τάδε} 
ΠΡ, αρμοί! πέπαυμαι τους ίμούς ϋ'ρηνών πόνους, 615 
ΤίΙ, ουκουν ποροις αν τηνδε δωρεάν έμοί\ 
ΠΡ, λέγ ί^νχιν αΐτεΐ' πάν γαρ αν πύ^οιό μου. 
Ιίί. ύημηνον δΰτις έν φάραγγί σ' ώχμαβε. 
ΠΡ, βούλευμα μ^ν το ^ΐον^ Ηφαίότου δ% χειρ. 
Ιίί, ποίων δ% ποινάς άμπλαχημάτων τίνεις; 620 

ΠΡ τοβουτον αρκώ ΰοι ΰαφηνίαας μόνον. ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ ^ΕΣΜίΙΤΗΣ. 25 

ΙΛ. κάΙ Λρόξ γε τοντοίς τέρμα της έμής πλάνης 
δείξον τίζ Ι6ταν ττ} ταλαιπωρώ χρόνος, 

ΠΡ. το μη μαϋ•εΐν ύον χρεΐβΰον η μα%'εΐν τάδε. 

ΙΛ. μητοί με κρνψης τονϋ'' όπερ μέλλω πα%'εΐν. 625 

ΠΡ. άλΧ ου μεγαίρω τονδέ οον δωρήματος. 

ΙΩ,. τΐ δητα μΤΧΧεΙς μη ον γεγωνίύκειν το πάν; 

ΠΡ. φϋ•όνος μίν ουδείς, ύας δ' οχνώ ^ράξ,αι φρένας. 

ΙΩι. μη μου προχήδου μάΰύον ων έμοί γλυκύ. 

ΠΡ. ίπεί προ0νμε1, χρη λέγειν * αχουε δη. 630 

Χ0> μηπω γε' μοίραν $' ηδονής κάμοί πόρε. 
την τηβδε πρώτον [βτορήοωμεν νόβον, 
αυτής λεγούόης τάς πολυφϋ'όρους τύχας' 
τα λοιπά ί' α%'λων ΰοϋ διδαχ^ήτω πάρα. 

ΠΡ. βον Ιργον, ϊοί, ταΐβδ^ ύπουργήύαι χάριν, 63δ 
άλλως τε πάντως χαΐ χαβιγνηταις πατρός, 
ώς τάποχλαϋβαι χαποδύραβ^αι τύχας 
ένταϋ^\ οπη μέλλοι τις οϋβεα^αι δάκρυ 
προς των κλυόντων, αξίαν τριβην Ηχεί. 

ΙΩι. ουκ οίδ^ όπως ύμΐν άπιβτήύαί με χρη, 640 

βαφεί δ\ μύ^ω παν όπερ προβχρ'ηξετε 
πεύόεό%•ε * καίτοι καΐ λέγουα^ αΐβχύνομαι 
ϋ'εόόύυτον χειμώνα καΐ διαφϋΌράν 
μορφής, οϋ'εν μο^ ΰχετλία προβέπτατο. 
άεΐ γαρ όψεις Ιννυχοι πωλεύμεναι 645 

ίς παρϋ'ενώνας τους έμούς παρηγορούν 
λείοιβι μύϋΌΐς '^ώ μέγ εϋδαιμον κόρη, 
τέ παρϋ'ενεύει δαρον, εξόν βοι γάμου 
τυχεϊν μεγίΰτου; Ζευς γαρ [μύρου βέλει 
προς βοϋ τέ&αλπται καΐ βυναίρεβ^αι Κύπρινβζ^ 
ϋ'έλεΐ' βύ δ\ ω παΐ, μάπολα»τζΰτις λέχος 
το Ζηνός, άλΧ Ιζελϋ'ε προς Αέρνης βα^ύν 
λειμώνα, ποίμνας βουΰτάύεις τε προς πατρός, 26 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ώς αν το ^ΐον όμμα λωφηβτι π6%'ον\ 
τοιοΐοδε πάΰας ενφρόνας όνείραΰι 656 

αυνείχόμην δνοτηνος^ £ς τε δη πατρί 
Ιτλην γεγωνείν ννητίφαντ ονείρατα. 
6 ί' Ιζ τε Πνϋ'ώ κάπΐ ^ύωδώνης πνχνονς 
ϋ'εοπροΛονξ Ι^αλλεν^ ως μά%Όΐ τι χρη 
δρώντ η λέγοντα δαίμοοιν πράοβειν φίλα. 660 
ηχον ί' άναγγέλλοντες αίολοατόμονς 
χρηΰμονς άαήμονς δυΰχρίίως τ είρημένονς, 
τέλος δ' εναργής βάξις ηλ^εν ^Ινάχφ 
Οαφώς έπιοχήπτουβα καΐ μυϋΌυμένη 
^ξω δόμων τε καΐ ηάτρας ώ^είν ίμ%^ 665 

αφετον άλάο^αι γης έπ έΰχάτοις οροις ' 
κεΤμή %έλοι^ πυρωπον έχ ^υος μολεΐν 
κεραννον^ ος πάν έΐ^αϊβτώύοι γένος, 
τοιοΐαδε πείΟ&εϊς Αοξίον μαντευμαοιν 
έξήλαΰέν με κάπέκλχιβε δωμάτων 670 

άκουσαν άκων άλλ' έηηνάγκάζέ νιν 
^ώς χαλινός προς βίαν πράβοειν τάδε. 
εν^νς δΐ μορφή καΐ φρένες διάβτροφοι 
ηΟαν^ κεραβτίς δ\ ως 6ράτ\ οξνατόμω 
μνωπι χριβ^είσ^ έμμανεΐ ύκίρτήματν 675 

χίοβον προς ενποτόν τε Κερχνείας φέος 
Λέρνης τε κρηνην * βονκόλος δε γνχενης 
άκρατος όργήν *Άργος ωμάρτει^ ^ίίκνοίς 
δΰοοις δεδορκώς τους έμους κατά βτίβους. 
άπροαδόκητος δ^ αυτόν αφνίδιος μόρος 680 

του ζην άπεύτέρηΰεν. οίοτροπλήξ ί' έγω 
μάατιγι ^εία γην προ γης έλαύνομαι. 
κλύεις τα πραχ&έντ' εΐ ί' Ιχεις ειπείν ο τι 
λοιπόν πόνων^ οημαινε' μηδέ^ μ οίκτίοας 
βύν^αλπε ^ιίθο^ς ψευδέοιν νόοημα γαρ 685 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ ^ΕΣΜΆΤΗΣ. 27 

αΐαχιΛχον εΙναί φημι σνν9•^τονς ίάγουί. 

ΧΟ. ία Ια, άπεχε, φευ• 

ο&εοτ' οίποΓ ηνχονν ξένους 

μοΧεΐβ&αι λόγους εις άχοάν ίμάν, 

ονδ' ωδί δνβ&έα,τα χώ. δύαοιβτα 690 

χήματα, Λύματα, δείματ έμάν 

άμφάκεί ιιέντρφ ψήξειν φνχάν. 

Ιώ ίώ μοίρα μοΕρα, 

π^φριχ ίΐΰι,δοναα αράξιν 'ΐοϋς. 695 

ΠΡ. πραί γι αζενάζεις χνά φόβου πλέα τΐζ εΐ' 
ίπίαχες ίζ τ" αν χαΐ τα Κοιίίά αροαμά^δ- 

ΧΟ. λέγ, ίχδίδααχε• τοις νοβοΰαί τοι γΐυχύ 
το Λουτον αί,γος Λί^οΰξεπίαταΟ^αί το^ώΒ. 

ΠΡ. την πρίν γε χ^είαν ηνύ(Ιαα9' ίμον αάρα 700 
χονφνας- μα&είν γαρ τήβδε πρώζ' ίχρ'^ζΐτε 
τον αμφ έαντΐίς α^ίον ίξηγουμένης ' 
τά λοιπά νϋν άχοναα&\ οΙα χρ^ πά^ιι 
τλ^ναι προ$"Η(}αξ τήνδε την νεανίδα, 
αν τ\ Ίνάχειον σιτερμα, τους έμονς λόγους 705 
%υμφ βάΐ', ώς αν τέρματ έχμά^τις όδον. 
πρώτον μΐν ίν9•ένδ' ηλίου «ράς άντολάξ 
ατρεψασα ναυτην Οτεΐχ άνηρότους γνας• 
Σχύ&ας δ' άφίξΐί νομάδας, οι «λεχτάς βτέγας 
πεδάρβιοι ναίουα' ίπ εύχνχλοις οχοις, 710 

&ηιβόλοΊ.ς τό%0ΐαιν έξηρτυμένοι• 
οΐς μη πελάζειν, άλλ' άλιστόνοΐζ χόδας 
χρίμπτουΟα φαχίαιαιν ίχπεράν χ&όνα. 
λαΜ^ δι χειρός οζ αιδηροτεχτονες 
οίχοϋαί ΙΖαλνβες, ονς φνλάξαα9αέ βε χρή. 71Α 
ανήμεροι γαρ ονδί πρόαπλατοι ξινοί;. 
ηξείζ δ' ΰβρι0την ποταμόν ου ιΐιευδάννμον, 
ον μη περάατις, αν γαρ ΐΰβατος πέραν. 28 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

πρΙν αν Λρος αύτον Κανκαύον μ^λτ^ς^ ορών 
νψιύτον^ ίν&'α ΰίοταμος έχφχπία μένος 720 

κροτάφων ατί αυτών, άύτρογείχονας δ^ χρη 
κόρυφάς ύπερβάλλονΰαν ές μ$βημβρινην 
βηναί κέλβν^ον^ Α/θ' ^Αμαζόνίον ύχραχον 
η%Βΐ,ζ ύτνγάνορ^ αϊ Θεμίόκυράν ηοτβ 
κατοικιον0ΐν άμφΐ Θερμώδονύ^^ ίνα 725 

τραχεία πόντου Σαλμυδηαύία γνάθος 
έχΟ'ρόζενος ναύταιύι^ μητρυίά νεών* 
αυταν σ' 6δηγη(ίουΰι καΐ μάλ* άαμένως. 
Ιο^μον δ* έπ αύταΐς ατενοπόροις λίμνης ηύλαις 
Κψμερικον ηζεις^ ον ^ραβυβπλάγχνως ύε χρη 730 
ΧΐΊ€θϋ0αν αυλών έκηεραν Μαιαηικόν ' 
Μύταν δϊ %'νητοϊς εΐβαεϊ λόγος μέγας 
της 0ης πορείας^ Βόΰπορος δ* επώνυμος 
κεκληβεταί. λιηοϋβα ά' Ευρώπης πέδον 
ηπειρον η%εις ^ΑβΐΜδ\ α ρ ύμΖν δοκεΖ 735 

6 των %εών τύραννος ές τα πάν^ ομώς 
βίαιος είναν, τ'ηδε γαρ ^νητ'^ ^εος 
χρηζων μυγηναι τάόδ^ ίπέρρνφεν πλάνας, 
πικρού ί' Ικυρ^ας^ ω κόρη^ των ΰών γάμων 
μνηύτήρος. ους γαρ νυν άκηκοας λόγους^ 740 
είναι δόκει αοΐ μηδέπω V προοιμίοις, 
ΙίΙ, Ιώ μοί /[^ο^. 

ΠΡ. ΰύ ί' αύ κεκραγας κάναμυχ^ίζεΐ' τι που 
δράΰεις^ όταν τα Λο^ατα; πυν^άντι κακά; 
ΧΟ. η γάρ τι Λο^^όι/ ττ^δε πημάτων έρεΐς\ 746 

ΠΡ, δυΰχείμερόν γε πέλαγος άτηράς δύης, 
ΙΩι, τι δήτ έμοί ζην κέρδος^ αλί ουκ έν τά%£^ 
ίρριιΐ/ ίμαυτην τήύδ^ από ότύφλου πέτρας^ 
όπως ;Γ£^ο^ ακη^φαβα των πάντων πόνων 
άπηλλάγην; κρείύβον γαρ εΐαάπαξ Θ'ανεΐν 750 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ ^ΕΣΜ^ΤΗΣ, 29 

11 τάς αηάβαζ ημέρας πάΰχειν κακώς. 

ΠΡ. η δυϋηετώς αν χους έμονς αϋΊονς φέροις^ 
οτω ^ανεΐν μεν έατνν ου πεπρωμένον * 
αϋτη γαρ ην αν ηημάτων απαλλαγή ' 
νυν δ' ουδέν έαχν τέρμα μοι ηροκείμενον 765 
μόχθων, ηρίν αν Ζευς έκτΰέύχι χυραννίδος. 

ΙΩι, η γαρ Λοτ Ιΰχιν έκηεΰείν άρχης ^ία; 

ΠΡ. ηδοί αν, οΐμαι, τ*/ι/ί' Ιδοϋύα ύυμφοράν. 

ΙίΙ. πώς δ' ουκ αν^ ήτις έκ ^ώς πάβχω κακώς} 

ΠΡ. ως χοίνυν ονχων χώνδέ 0οι μα^εΐν πάρα. 760 

Ι£1, προς του χύραννα ύκήπχρα ουλη^ύεχαι; 

ΠΡ. προς αυτός αυχοϋ κενοφρόνων βουλευμάτων. 

Ι£1. ποίω τρόπφι βήμηνον^ εΐ μη χίς βλάβη. 

ΠΡ. γαμεΐ γάμον χοίοϋτον ω ποχ άϋχαλεϊ, 

Ι£1. ϋ'έορτον^ η βρότειον; εΐ ρηχον, φράβον. 765 

ΠΡ. χΐ ί' ονχίν; ου γαρ φηχόν αύδάύ^αι τόδε. 

Ι£1. η προς δάμαρτος έξανίβταχαί ϋ•ρόν€^ν; 

ΠΡ. η χέξεταί γε παΐδα φέρτερον πατρός. 

ΙίΙ. ούί' §βχνν αύτω χήαδ* άπούτροφη χύχης; 

ΠΡ. ου δήχα^ πλην έάν έγώ 'κ δεΰμών λυϋ^ώ. 770 

ίβ. τίς ούν ο λύαων σ' έΰχΐν άκοντος Λιός\ 

ΠΡ. των ΰών τιν αυτόν έκγόνων είναι χρεών. 

ΙΛ. πώς εΐπας^ η 'μός παις σ' απαλλάξει κακών; 

ΠΡ. τρίτος γε γένναν προς δέκ αλλαιαυν γοναΐς. 

ΙίΙ. ηδ^ ούκέτ εύξύμβλητος ή χρηΰμωδία. 775 

ΠΡ. και μη τι ΰαυτης έκμαΟ'εϊν ζήτει πόνους. 

ΙΛ. μη μοι προτείνων κέρδος είτ άποβτέρει. 

ΠΡ. δυοΐν λόγοιν ΰε ^άτέρω δωρηΰομαι. 

ΐίΐ. ποίοιν πρόδειξον αΐρεαίν τ έμοί δίδου. 

ΠΡ. δίδωμ' έλοϋ γαρ, η πόνων τα λοιπά ΰοι 780 
φράαω βαφηνώς, η τον έκλύβοντ έμέ. 

ΧΟ. τούτων ΰύ την μεν τ'^δε, την δ' έμοΙ χάριν ^,^ 30 ΑίΣΧΤΑΟΤ 

^έο^^αι ϋ'εληβον^ μηδ^ άημάότις λόγου ' 
χάΐ ϋ'ηΰε μ^ν γέγωνε την λοιπην πλάνην^ 
εμοί δΐ τον λνύοντα' τοντο γάρ τίο^ώ. 785 

ΠΡ. έτίεΐ προ^μεΐβϋ•^ ονχ έναντιοάαομαι 

το μη ου γεγωνεΐν πάν δσον τνροόχργίξετε, 

βοΐ Λρώτον^ Ίοζ πολνδονον ηλάνην φράΰω^ 

ην έγγραφου βύ μνημοαν δάλτοίς φρενών. 

όταν περάόγ^ς φείϋ'ρον ηΛείρων οροί/, 790 

αρος άντολάς φλογώπας ήλίοΰτιβεΐς 

♦ * '*' πόντου περώόα φλοΐββον^ ίζ τ αν έ^ίκτι 

προς Γοργόνεια πεδία ΚίΟΰ^νης^ ίνα 

αΐ Φορχίδες ναίουΰι δηναιαΐ χόραν 

τρεις χυχνόμορφοί, χουνον 'βμμ έχτημέναι^ 79ο 

μονόδοντες^ ας ονθ-' ήλιος προαδέρχεται 

άχτΐΰιν οΰϋ^ η νύχτερος μήνη ποτέ. 

πέλας δ* άδελφαΐ τώνδε τρεϋς χατάπτεροι^ 

δραχονιρόμαλλοι Γοργόνες βροτοότυγείς^ 

ας θνητός ουδείς εΐΰιδών ί^ει πνοάς- 800 

τοιούτο μεν αοι τοϋτο φρούριον λέγω. 

αλλην δ* αχουύον δυΰχερη ϋ'εωρίαν* 

οξυότόμους γάρ Ζηνός αχλαγγεϊς χύνας 

γρύπας φύλαξαι^ τόν τε μουνώπα ύτρατόν 

Αριμααπον [πποβάμον\ οι χρυόόρρντον 805 

οίχοϋόιν άμφΐ νάμα Πλούτωνος πόρου ' 

τούτοις αύ μη πέλαζε. τηλουρον δ^ γην 

η%εις χελαινόν φϋλον^ όΐ προς ηλίου 

ναίουαι πηγαΐς^ Ινϋ'α ποταμός ΑΙ&ίοφ. 

τούτου παρ* οχϋ'ας ίρφ\ εως αν έξίχΐ] 810 

χαταβαόμόνζ^ν^α Βυβλίνων ορών απο 

ΐηύι ύεπτόν Νείλος εϋποτον φέος. 

ουτός σ' όδώβει την τρίγωνον ές %%όνα 

Νειλώτιν^ ου δη την μαχράν άποιχίαν^ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ ^ΕΣΜΩ.ΤΗΣ. 31 

!ΓοΓ, Λίχρωταν βοί τε χαΐ τέκνοις κτίβαι. 815 

των ί' ε^ τί βοι ψελλόν τ ε κάΙ δνβενρετον^ 
έΛανδίΛλαξε καΐ βαφώς έκμάν^ανε- 
βχολίι δ% πλείων η ϋ'έλω πάρεβτί μοί. 

ΧΟ. εΐ μεν η ττ^δε λοιηον η παρειμένον 

Ιχεις γεγωνεΐν της Λολυφϋ'όρον πλάνης^ 820 
λεγ' εΐ δ\ ηάντ εϋρηκας^ ημίν αν χάριν 
δος ηντιν αΐτονμεύ^α^ μέμνηόαι δέ ηον, 

ΠΡ. το ηάν χορείας ηδε τέρμ άκηκοεν. 

οΛως δ' αν είδ'η μη μάτην κλύουόά μον^ 

α ηρίν μολεΐν δενρ έκμεμόχϋΊ^κεν φράΰω^ 825 

τεκμηριον τοντ αυτό δούς μύϋ'ων έμών, 

οχλον μ^ν ουν τον ηλεΐβτον εκλείψω λόγων^ 

ηρός αυτό δ' εΐμι τέρμα ύών ηλανημάτων. 

έηεΐ γαρ ηλ^ες Λρος Μολούβά γάπεδα^ 

την αίΛννωτόν τ άμφΐ ^ί^ωδώνην^ ίνα 830 

μαντεία %ακ6ς τ έΰτΐ Θεύηρωτον ^ιός^ 

τέρας τ αηι-ατον, αΐ ηρούηγοροι δρνε§^ 

νφ ων ού λαΐΛπρώς κονδ%ν αΐνικτηρίως 

ηροβηγορεύ^ης η ^ιός κλεινή δάμαρ 

[μέλλουΰ' ί6εύ%\ εΐ τώνδε ηροβΰαίνει αέ τι]. 835 

έντεν^εν οΐύτρηοαόα την ηαρακτίαν 

κέλεν%ον τ^^ας προς μέγαν κόλπον ^Ρέας, 

αφ ον ηαλιμΊίλάγκτοιαι χειμάξει δρόμοις 

χρόνον δε τον μέλλοντα πόντιος μνχος^ 

6αφώς έΛίύταύ\ ^Ιόνιος κεκληΰεται^ 840 

της αης πορείας μνήμα τοις παύιν βροτοις. 

αημεΐά ύοι ταί' έϋτΐ της έμής φρενός^ 

ως δέρκεται πλέον τι τον πεφαΰμένον, 

τα λοιπά δ' νμϊν τ'^δέ τ ές κοινόν φράβω^ 

ές ταντον έλ%'ών των πάλαι λόγων Ιχνος. 846 

ίύτιν πόλις Κάνωβος έόχάτη χ9•ονός^ 32 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

Νείλου προς αντφ ύτόματι καΐ Λρο6χωμανί' 
ίντανϋ'α δη ύε Ζευς χί%"ηαιν Ιμφρονα 
[έηαφών άταρβεΐ χειρί χαΐ ^ίγών μόνον], 
έπώννμον δ^ των ^ώζ γέννημ αφων 850 

τεξείς κελαίνον'Έτεαφον ^ ος καρπώβεται 
δΰην Λλατυρρονς Νείλος άρδενεί χΟ'όνα' 
πεμητη ί' άη αντον γέννα Λεντηκοντάχαις 
ηάλίν τζρός "Αργός ούχ εκονα^ έλεύαεται 
^λύαπορος, φενγουΰα ΰνγγενή γάμον 855 

ανεψιών οί ί' έιΐίτοημένοί φρένας^ 
κίρκοι πελειών ου μακράν λελειμμένοι^ 
ηξουύν Χηρεύοντες ου Χηρααίμους 
γάμους^ φΧονον δϊ δωμάτων εξεί Ο'εός' 
Πελαβγία δ% (^έξ£τα& &ηλυκτόνω 860 

"Αρει δαμέντων νυκτιφρουρήτω Χράύεΐ' 
γυνή γαρ ανδρ εκαΟτον αιώνος 0τερεΐ^ 
δί%Ίίΐκχον έν όφαγαΐύι βάψαΰα ζίφος' 
το^αί' έπ εχθρούς τους εμούς ^Λθο^ Κύπρις. 
μίαν δε παίδων ίμερος ϋ'έλξει αο μη 865 

κτεΐναι βύνευνον^ αλλ* άπαμβλυν&ηόεται 
γνώμην δυοΐν δ^ ϋ'άτερον βουληβεχαι^ 
κλύειν αναλκις μάλλον η μιαιφόνος' 
αϋτη κατ "Αργός βαΰιλικόν τέξει γένος, 
μακρού λόγου δεΐ ταϋτ έπεξελΧειν τορώς. 870 
οποράς γε μην εκ τήΰδε φύύεται ϋ'ραΰύς 
τόξοιαι κΑαι/6^, δ^ πόνων έκ τώνδ* έμ^ 
λύαει. τοιόνδε χρηΰμον η παλαιγενης 
μήτηρ έμοί διήλθε ΤιτανΙς Θέμις ' 
όπως δ^ χωπη^ ταϋτα δει μακρού χρόνου 875 
εΙπεΐν^ ύύ τ ούδίν έκμα%Όϋβα κερδανεΐς. 
1£1. έλελεϋ^ έλελεϋ^ υπό μ* αύ ΰφάκελος 
καΐ φρενοπληγείς μανίαι %άλπου6* , ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ /1ΕΣΜΩ.ΤΗΣ. 33 ίΙ »/ •, / > >/ οίϋτρον δ αρδίζ χρίΒΐ, μ απνρος' 880 

χραδίά δί φόβω φρένα λαχτίζει. 

τροχοδινείται ί' ομμα^' έλίγδην, 

Ιξω δϊ δρόμου φέρομαι λνοβης 

πνευμαχί μάργφ, γλώβύης άκρατης ' 

ϋ•ολεροΙ δί λόγον παίονα' εΙκή 886 

Οτνγνής ηρος κνμαΰι,ν ατής. 
ΧΟ, η αοφός η ύοφός ος 

πρώτος έν γνώμα τοά' εβάοτα^ε χαΐ γλώοαοί διε- 
μνΰ^ολογηοεν^ 

ώς το κηδενοαί χα%^ εαυτόν άριοτενει μακρώ^ 890 

χαΐ μήτε των πλοντω δίαϋ'ρνπτομενων 

μήτε των γέννα μεγαλννομένων 

οντά χερνηταν έραβτενοαι γάμων, 

μψίοτε μήποτέ μ% ώ 

Λοτνιαί Μοΐραι^ λεχέων ^ιος εννάτειραν ί'δοίΟ^ε 
πέλονααν * 89δ 

μηδί πλαϋ'είην γαμέτα τινί των έ^ ουρανού. 

ταρβώ γαρ άατεργάνορα τίαρ^ενίαν 

εΐοορώα^ ^Ιοϋς μέγα δαπτομέναν 

δνοπλάνοις^Ήρας άλατείαις πόνων. 900 

ίμοί δ* οτι μϊν ομαλός 6 γάμος, 

ου δέδια, μηδέ κρειαοόνων 

^εών αφνκτον Ομμα προοδράκοι με. 

άπολέμίΟτος οδε γ Ό πόλεμος, άπορα πόριμος- 

ονδ* εχω τίς αν γενοίμαν ^ιός γαρ ονχ 6ρώ 906 

μητιν οπα φνγοίμ αν. 
ΠΡ. η μην Ιτι Ζευς, καίπερ αυθάδη φρονών, 

Ιϋταν ταπεινός • τοΐον ίξ,αρτνεται 

γάμον γαμεΐν , ο^ αυτόν έκ τυραννίδος 

θρόνων τ αϊοτον έκβαλεΐ' πατρός ό' άρα 910 
887 — 893. = 894 — 900. 34 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

Κρόνου τοχ ηΛη ηαντελώς χρανϋιίβεται^ 
ην έκηίχνων ήράτο δηναίών θρόνων, 
τοίώνδε μόχθων έχτροπήν ουδείς Ο'εών 
δύναιτ αν αυτφ πλην έμοϋ δείξαι ΰαφώζ. . 
έγώ ταί' οίδα χω χρότίω, προς ταϋτά νυν 915 
%•αρ0ών χα^ηα&ω τοις Λεδαραίοι,ς κτύποις 
Λΐύτος^ τινάαοων τ έν χεροΐν ηύρηνουν βέλος, 
ούδεν γαρ αύτω ταϋτ έτίαρχέΰει το μη ου 
πεαείν άτίμως ητώματ ουκ άναϋχετά' 
τοίον παλαίύτήν νυν παραύκευάζεταν 920 

έτί άύτος αύτφ^ δυαμαχώχατον τέρας* 
ος δη κεραυνού κρείοΰον ευρηϋει φλόγα^ 
βροντής Ό•' υπερβάλλοντα καρτερον κτύπον 
^αλαοοίαν τε γης τινάκτειραν νόΰον 
τρ£αίναν, αίχμην την Πούειδώνος^ ΰκεδα. 925 
πταίοας δε τφδε προς κακω μα&ήύεταί 
οαον το τ αρχειν καΐ το δουλεύει/ν δίχα. 

ΧΟ. ου ϋην α χρήζεις^ ταϋτ έπιγλωαοα Αως. 

ΠΡ. απερ τελείται^ προς δ' α βούλομαι, λέγω. 

ΧΟ. καΐ προϋδοκάν χρη δεοπόΰειν Ζηνός τυνα ; 930 

ΠΡ. καΐ τώνδέ γ εξεί δνολοφωτέρους πόνους. 

ΧΟ. πώς δ* ούχΙ ταρβείς τοιάδ* έκρέπτων ίπη; 

ΠΡ. τί ί' αν φο|3οήιιΐ}ΐ/ ω %ανεΐν ου μόρύψον; 

ΧΟ. άλΧ αϋ'λον αν οοι τοϋδ* ίτ άλγέω πόροι. 

ΠΡ. 6 ί' ούν ποιείτω' πάντα προΰδοκητά μοι. 935 

ΧΟ. οΐ προβκυνοΰντες την ^Αδράβτευαν σοφοί. 

ΠΡ. οέβου^ προοευχου, %•ώπτε τον κρατοϋντ αεί. 
έμοί ί' §λασσον Ζηνος η μηδ\ν μέλεν. 
δράτω^ κρατείτω τόνδε τον βραχύν χρόνον 
όπως %'έλεν δαρόν γαρ ουκ αρ^ει %εοΙς. 940 
άλΧ εΐύορώ γαρ τόνδε τον ^ιος τρόχιν^ 
τον του τυράννου του νέου δυάκονον • ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ ^ΕΣΜΩ,ΤΗΣ. 35 

τεάντως τι καινον άγγελών έληλν^εν. 

ΕΡΜΗΣ, 
αΐ τον 0οφί0την^ τον Λίχρώς νπέρπικρον^ 
τον έξαμα^όντ ές ϋ'βονς έφημεροις 946 

Λορόντα τψάς, τον χυροξ κλέπτην λέγω' 
πατήρ ανωγέ <ϊ' οΰοτινας χομπεΐς γάμους 
αύδάν^ Λρός ων εκείνος εκπίπτει κράτους ' 
καΐ ταύτα μέντοι μηδίν αΐνικτηρίως^ 
αΛΛ' αϋ^' ίκαύτ εκφράζε* μηδέ μου δίπλας 950 
οδούς^ Προμη^εϋ^ προδβάλτ^ς' οράς ί' οτ^ 
Ζευς τοις τοιούτους ούχΙ μαλ^ακιζεται. 

ΠΡ, αεμνόύτομός γε καΐ φρονήματος πλέως 
6 μϋ%'6ς έοτιν^ ώς %'εών νπηρέτου. 
νέον νέον κρατείτε και δοκεϊτε δη 955 

ναίειν άπεν%η πέργαμ' ουκ έκ τώνδ^ έγώ 
ί^ίίσον^ τυράννους έκπεαόντας ηα^όμην; 
τρίτον 61 τον νυν κοιρανοϋντ έπόψομαι 
αϊοχιύτα καΐ τάχιοτα. μη τί αοι δοκώ 
ταρβεΐν νποπτήύύειν τε τους νέους ϋ-εούς; 960 
'^^'Λολλον γε καΐ του παντός ελλείπω, ΰύ δ^ 
κέλευ%Όν ηνπερ ηλ^ες έγκόνει πάλιν 
πεύοει γαρ ούδεν ων άνιύτορείς έμέ. 

ΕΡ. το^ίίίίί /ιι^ντο^ καΐ πρΙν αύ&αδίαμαοιν 

ές τάϋδε ααυτον πημονάς καϋ-ωρμιοας. 965 

ΖΙΡ. της ύής λατρείας την έμην δυύπραξίαν^ 
ύαφώς έπί6τα0% ουκ αν άλλάξαιμ έγώ. 
κρεϊοοον γαρ οΐμαι τηδε λατρεύειν πέτρα 
η πατρί φϋναι ΖηνΙ πιοτον αγγελον. 
οϋτως υβρίξειν τους υβρίζοντας χρεών. 970 

ΕΡ. χλιδαν Ιοικας τοις παροϋύι πράγμαύι. 

ΠΡ. χλιδώ; χλιδώντας ωδε τους έμούς έγώ 

έχ&ρούς ϊδοιμί' καΐ 0^ δ' έν τούτοις λέγω. 

3* ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ΕΡ. η χάμ^ γάρ Τί συμφοραΐς έπαϋχια ; 

ΠΡ. απλω λόγω τσύξ πάντα§ έχ%αίρω ϋ-εούς^ 975 
οίίο^ ηα%•όντΒζ εν κακοναί μ έκδίκωζ. 

ΕΡ. κλνω ύ^ έγώ μεμηνότ ον α μικράν ι/ο (Τον. 

ΠΡ. νούοΐμ αν, εΐ νόύημα τους έχ9•ρονς οχνγείν. 

ΕΡ, εϋηζ φορητός ουκ αν, ει πράύαοΐζ καλώς. 

ΠΡ. ώμοι. 

ΕΡ. ωμοί;τόδε Ζευς τονπος ουκ έπίαχαται. 980 

ΠΡ. αλί εκδιδάακεί %άν^ ό γηράοκων χρόνος. 

ΕΡ. καΐ μην αν γ ονπω ΰωφρονείν έπίύταοαι. 

ΠΡ. ύΐ γάρ προαηνδων ονκ αν ον^^ νπηρετην. 

ΕΡ. έρεΐν έοίκας ονδεν ων χρτίζει ΐίαττ^'ρ. 

ΠΡ. καΐ μην οφειλών γ αν τίνοψ αντω χάρι,ν. 98δ 

ΕΡ. έκερτόμηαας δήϋ'εν ώς ηαΐδ^ οντά με. 

ΠΡ. ον γάρ αν ηαΐς τ ε κάτι τονδ^ άνονύτερος, 
εΐ προΰδοκας έμον τι πενϋεύϋ'αι πάρα ; 
ονκ ίύτιν αϋκιύμ ονδε μηχάνημ ότω 
ηροτρέφεταί με Ζενς γεγωνήααι τάδε, 990 

τζρίν αν χαλαα%'τι δεσμά λνμαντηρια. 
προς ταύτα φιπτέύϋ•ω μίν αίϋ'αλονοαα φλόξ, 
λενκοπτέρω δε νιφάδι καΐ βροντημαοι 
χϋΌνίοις κνκάτω πάντα καΐ ταραύύέτω' 
γνάφει γάρ ονδίν τώνδέ μ ωοτε καΐ φράοαι 99δ 
προς ον χρεών νιν έκπεοεΐν τνραννίδος. 

ΕΡ. ορα ννν εί' 0οι ταντ αρωγά φαίνεται. 

ΠΡ. ώσιται πάλαι δη καΐ βεβονλενται τάδε. 

ΕΡ. τόλμηαον, ω μάταιε, τόλμηαόν ποτέ 

προς τάς παρονύας πημονάς ορ&ώς φρονεΐν. 1000 

ΠΡ. όχλεϊς μάτην με κνμ όπως παρήγορων. 
εί(5ελ^έτω ύε μηπο%^ ώς εγώ ^ιος 
γνώμην φοβηθείς ϋ-ηλννονς γενηύομαι, 
και λιπαρήαω τον ιχέγα ατνγονμενον ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ ^ΕΣΜΩ,ΤΗΣ, 37 

γνναίχομίμοίς νπτιάβμαβίν χερών 1005 

λνύαί με βεομών τώνδε * τον παντός δέω. 
ΕΡ. λέγων §οικα πολλά καΐ μάτην έρεΐν • 
τέγγεί γαρ ονδεν ονδ^ μαλ^^άααει κεαρ 
λίταΐζ' δάκων δε ύτόμων ώξ νεοξνγης 
πώλος βίάζεί κάΙ προς ηνιας μάχεί. 1010 

άτάρ αφοδρννει γ άα^ενεϊ ύοφίβματι. 
αν^αδια γαρ τω φρονοϋντι μη καλώς 
αντή καθ* αυτήν υνί^ι/ό^ μεϊον Ο^ένει. 
ακέψαι ό\ έάν μη τοις έμοίς πειαϋ^^ς λόγοις^ 
οΙός θε χεψών καΐ κακών τρικυμία 101^ 

ίπειο^ αφυκτος • πρώτα μίν γαρ όκρίδα 
φάραγγα βροντγΙ καΐ κεραυνέα ψλογΐ 
πατήρ βπαρά^ει τήυδε^ κάί κρύφεί δέμας 
το (701/, πετραία ί' αγκάλη 6ε βαατάοει, 
μακρόν δε μήκος έκτελευτηαας χρόνου 1020 

αψορρον ηξεις ές φάος' ^ιος δε τοί 
πτηνό ς κνων^ δαφοινός αετός ^ λάβρως 
διαρταμη<5ει αώματος μέγα ράκος^ 
οίκλητος έρπων δαιταλενς πανημερος^ 
κελαινόβρωτον ί' ήπαρ έκ^οινηοεταν. 1025 

τοιοϋδε μόχ%ου τέρμα μη τι, προοδόκα, 
πρΙν αν %'εών τις διάδοχος τών βών πόνων 
φανγι^ ϋ'εληύη τ εις άνανγητον μολεΐν 
'Άιδην κνεφαΐά τ άμφΐ Ταρτάρον βά^η. 
προς ταύτα βονλευ' ως δδ' ου πεπλαα μένος 1030 
6 κόμπος^ άλλα καΙ λίαν είρημένος' 
Φευδηγορεΐν γαρ ουκ έπίοταται ύτόμα 
το ^Ιον^ αλλά πάν ίπος τελεί. Ου δ^ 
πάπταινε και φρόντιζε^ μηδ^ άύ%•αδιαν 
ευβουλίας άμείνον ηγηοη ποτέ. 1035 

ΧΟ. ημΐν μ\ν ^Ερμής ουκ άκαιρα φαίνεται 88 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

λέγειν ανωγε γάρ 0ε την αύΰ^αδίαν 

μεϋ'έντ έρεννάν την αοφην ενβονλίαν. 

Λΐ^οϋ' ύοφφ γαρ αίοχρον έΐ,αμαρτάνειν. 
ΠΡ. είδόχι τοί μοι τασί' αγγελίας 1040 

οδ' έϋΌίνξεν^ ηάαχειν δ\ κακώς 

έχ&ρόν ύτν έχθρων ονδϊν άεικές. 

ηρός χαντ ίτί έμοί φιπτέΰϋ'ω μίν 

ηνρος άμφηκης βόύτρνχος^ αΐΰ^ρ δ* 

έρε%Ίζέ(5%'ω βρονχχι αφακελω χ Χ045 

αγρίων ανέμων χϋ'όνα ί' έκ Λυ%• μένων 

ανχαΐς φίζαις πνεύμα κραδαίνοι^ 

κνμα δ% πόνχον -τραχεΐ φο^Ίω 

(5νγχώθειεν χών χ ουρανίων 

ααχρων διόδους^ Ις χε κελαι,νον 1050 

Τάρχαρον άρδην φίψειε δέμας 

χούμο ν ανάγκης ΰχερραϊς δίναις- 

ηάνχως έμέ γ ον ^αναχώοει, 
ΕΡ, χοιάδε μένχοι, χών φρενοπληκχων 

βο\.λενμαχ έπη χ εοχυν ηκονΰαι. 1055 

χί γαρ ελλείπει μη παραπαίειν 

η χονδε χνχη\ χί χαλψ μανιών; 

άλΧ ονν νμείς γ αΐ πημοανναις 

αυγκάμνουύαι χαΐς χονδε χόπων 

μεχά ηοι χωρεϊχ έκ χώνδε %Όώς^ 1060 

μ/η φρένας υμών ηλι^ιώβι^ι 

βρονχης μνκημ άχέραμνον. 
ΧΟ, άλλο χι φώνει καΐ παραμυϋΌν μ 

ο χι καΐ ηείβεις* ου γαρ δη που 

χοϋχό γε χληχον παρέουρας Ιπος. 1065 

πώς με κελεύεις κακόχηχ άακεΐν; 

μεχά τοϋδ* ο χι χρή πάΰχειν έϋ'έλω' 

τους προδόχας γαρ μιοέίν έμα%ον^ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ ^ΕΣΜΩ.ΤΗΣ. 39 

χονπ ίοχι νόϋος 

τήβδ^ ηντνν άτίέπτυβα μάλλον. 1070 

ΒΡ' άλ£ ούν μίμνηο^^ άγω ηρολέγω 

μηδ^ ηρος ατής ϋ^ιραϋ-εΐσαί 

μέμψηΰ^ε τύχην^ μηδέ ποτ βΙλυι^ 

ώξ Ζευς νμάς εΙς άπρόοπτον 

πημ εΐοεβαλεν μη δήτ\ αύται ί' 1076 

νμάς αντάς. είδνίαι γαρ 

χονκ εξαίφνης ονδΐ λα^ραίως 

εις άπέραντον δίχτνον ατής 

έμπλεχϋ•ήσε(ί^* νπ άνοιας. 
ΠΡ. χαΐ μην έργω χονχέτί μν^ω 1080 

χϋ'ών αεαάλενταο' 

βρνχία δ' ηχώ παραμνχάται 

βροντής^ ελιχες δ* έχλάμπονύι 

ατεροηης ζάηνροι^ ύτρόμβοι δΐ χόνη 

είλίαοονύν Οχιρτ^ δ' ανέμων ^085 

πνεύματα πάντων εις άλληλα 

οτάοιν άντίπνονν άποδείχννμενα' 

ξυντετάραχται δ* αΐ^ρ πόντψ. 

χοιάδ* έπ έμοί φιπή ^ιό^εν 

τεύχον^α φόβον ΰτείχει φανερώς. 1090 

ω μητρός έμής οέβας^ ω πάντων 

αίϋ^ρ χοινον φάος είλίΰύων^ 

έόορας μ* ως έχδίχα πάύχω. ^ _ι^, ... . ■■• ■- 11. ΑΙ3ΧΥΑΟΥ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑ2 ΤΑ ΤΟΤ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣίΙΠΛ 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ κατάσκοπος 

ΧΟΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΏΝ. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ΚΗΡΧΒ^ . .•..'Λ.-*•,.•".•. ΤΠΟΘΕΣΙΣ. 

Ο Λάϊος τον Ααβδάκου νΙος ων ίβαΰίλινεν εν Θηβαις^ 
γννϋίΐ%α ΐίΈκνημίνος ^Ιοχάΰτην^ την ^γατίρα τον Μενοί- 
κίως' χι (^νελθ'εΓν καΐ τέκνα τνοιηΰαι ονκ ίτόλμα^ τοίς τον 
Πέλοτνος δεδιως αράς. φαύΐ γαρ οτι τον τον ΠέΙοΛος 
νΐον ΧρύΰΐΛπον, ο ς ην αντω ίξ άλλης γνναιαος^ %αΙ ον% 
ί% της ^νγατρος τύν Οίνομαον ^Ιπποδάμειας^ ο Αάϊος ηρ- 
παϋεν^ έραΰϋ'είς αντον^ %άί αντω ΰννεγένετο^ καΐ πρώτος 
Ιν αν^ράποίς την αρρενοφ^ορίαν υπέδειξε , 9ία%χόαπερ 
καΐ ο Ζευς ίν ^εοΐς^ τόν Γαννμηδην αρπάΰας, όπερ ο 
Πίλοψ μα^ών τον Λάϊον κατηράΰατο έξ οικείας φονεν- 
^ναί γονής, επεί γονν ο Αάϊος δι όν εϊρτρίαι τρόπον 
νΛαις ηδη παρηκμαξεν^ εΙς το τον Απόλλωνος μαντεΐον 
παρεγένετο Ιρωτηΰων εΐ δίοι τεκνώϋαύ&αι. έξηνεγκε δε 
αυτω το χρηύτηριον 

Μη ΰπεΐρε τέκνων αλοκα δαιμόνων βία. 

Χαβών δε τον χρηΰμον καΐ απελϋΊαν έφνλαττε μη ΰννευ^ 
νάΰ&αι τ^ Ιδία γνναικί, έν μιοί δ^ των ημερών τω οϊνφ 
βαρυν^είς ΰννηλ&ε τη γνναικϊ αντον^ αφ ης Ιΰχε τον 
ΟΙδΙποδα. φοβηϋ'εϊς δΐ τον χρηΰμον είπόντα 

ΕΙ γαρ τεκνώΰεις παΐδ^, αποκτενεΐ </ 6 φνς^ 

κα^ως και Πέλοψ χατηράΰατο^ ηνίκα ο ΟΙδΙπονς έγεν- 
νη^η^ διατορηΰας τους πόδας αντον και χρνΰέους κρίκους 
διαπερονηΰάμενος^ ίν Κι&αιρώνι τοντον ίξέ&ετο. ενρόντες 
δέ τίνες αυτόν ποιμένες καΐ αναλαβόντες άνηνεγκαν τω 
τότε βαΰιλεΐ Κορίνϋ•ον Πολνβω' ος λαβών αντον επιμε- 
λείας ηξία>0ε και εις ανδρών ηλικίαν ηγαγεν. ¥πειτα δε 
ΟΙδίπους παρά τίνος νβριΰϋ'εις και όνειδιΰϋ'εις ώς νό&ος 
ΑτνΙ καί ον γνηϋιος τον Πολνβον^ άπηλ^εν έρωτηύων εΙς ί 44 ΤΠΟΘΕΣΙΣ. 

τη% Πν&ίαν^ ήγουν εις το τον Ατιόλλωνος μαντειον^ χΐζ 
τε εϊη καΐ τίνος νίός. είπε όΐ αντώ το μαντεΐον οτι πρό^ 
κείται αοι φονενΰαι, τον πατέρα ΰου χαΐ μψρί ϋου ύυν- 
ενναβϋ-ηναί, ακοναας δ^ τον χρηΰμον κατελειψεν απεί" 
θΰΓν εις ΚόρίνϋΌν προς τον Πόλνβον δια τα είρημενα^ 
ως δοτιών τον Πόλνβον λέγειν το χρηΰτηριον πατέρα και 
την αντου γυναίκα μητέρα' καΐ απήλθε την ές Θήβας 
οδόν. διεπορευετο δϊ την οδον Ικείνην καΐ ο Ααϊος^ ο 
τούτον πατηρ^ απερχόμενος καΐ οντος εΙς το μαντειον έρω- 
τηϋων περί τον παρ αντου εκτεθέντος παιδος^ ήγουν τον 
ΟΙδίποδος^ τι γέγονε. έπεϊ δΐ ΰυνηντηΰαν αμφω, οΐ τον 
Λαίου δορυφόροι προς τον Οιδίποδα είπον • παραχώρηαον^ 
ω ξίνί, τω βαΰιλεΐ της οδον. ο ί' ουκ επείαϋ'η' πληγείς 
δε τταρα του Ααΐον^ έμάνη έτά τοντω και άπέκτεινεν αυ- 
τόν και πάντας τους μετ αντου• ενα δε μόνον αφηκεν, 
ος ύτραφείς οίκοι άπηγγειλε πάντα, έλ&ών δε εις Θήβας 
ο ΟΙδίπονς νατερον ενρε κακόν αντοΐς έπικείμενον μέγα^ 
την Σφίγγα ' ήτις αινίγματα Άεγε και τον μη Ιβχύοντα 
λϋβαι οίύτα κατηύΟΊε. προέκειτο δε τότε πάρα τών Θη- 
βαίων τω ευρόντι το αίνιγμα της Σφι/γγος βραβεΐον η τον 
Λαΐον γννη ^Ιοκάατη^ δοϋ'ηΰομένΐ] αύτφ εΙς γάμον. εΙ- 
πουβης ουν της Σφιγγος το αϊνιγμα το> τετραπονς δίπους 
τε καΐ πάλιν τρίπους^ ο ΰημαίνει τον ανθρωτοον^ έφεϋρε 
τούτο ο Οιδίπους • η δε ΣφΙγξ μανεΐαα ανεΐλεν αυτήν, ϋυν- 
ελϋ-ων ουν ο Οιδίπους τ^} ίδια αητρί παΐδας έποίηΰε τέΰ- 
ΰαρας^ τον Πολυνείκην και τον Ετεοκλην^ την Αντιγόνην 
και την Ιαμηνην. υβτερον δε μαϋ'ών το ανόμημα ο ^'δραΰει 
έτυφλωΰεν εαυτόν^ τοις δί είρημένοις υίοΐς αυτού την βα- 
ΰιλείαν κατέλειψεν. έπεί δΐ οίτοι τούτον ο^ηα τυφλον έν 
οίκίακω καϋ'εΐρ^αν^ κατηράαατο αυτούς ωϋτε δια ξίφους 
και 7εολ£|ΐ^ου την βαΰιλείαν διαμερίύαβθαι. ου ίνεκα και 
φοβούμενοι το ομον μεν είναι έν ταΐς Θηβαις και βαΰι- 
λευειν κατέλειψαν ύυμπεφωνηκααι δε ίνα του ενός εξερ- 
χόμενου της πόλεως και άποδημονντος έπι χρονον ?να ο 
Άερος βαΰιλενοι^ καΐ πάλιν του αποδήμου ντος είβ ερχομέ- 
νου υποχωροίη ο έτερος ^ ως αν έκ τούτου φύγωαι την 
αράν. ο γουν Πολυνείκης πρώτος ων έκράτηΰεν έν χρόνψ 
ίνΐ της βαϋιλείας^ είτα ϊξηλ^ε τω ^Ετεοκλεΐ παραχώρηΰας ΤηΟΘΕΣΙΐ:. 45 

4χντης. τον χρόνου ό^ αυμτζληρωϋ'έντος ίηί το βαοιλεύαν 
ο Πολυνείκης ααΐ αν^ίζ εΙς τας Θήβας τναρεγένετο κατά 
το συμπεφωνημένον μη ταχραόεχϋ'είς όί νπο ^Ετεοκλίονς 
εΙς τον του Αργούς βαύίλέα "Αδραβτον άηήλϋ'8^ καΐ τού- 
τον γαμβρός έπΙ ϋυγατρί γέγονεν , έπΙ νποαχέΰεί τοιαντγ, 
ίνα αννεργηΰτ[ΐ αντφ 6 "Αδραβτος ίτιανεΧ^εΐν εΙς την ιδίαν 
ηολιν^ καΐ βαύιλεΐας όράξαύϋ'αί, λαβών τοίννν ίκ τον 
^Αργούς στρατιαν ηλείβτην αηειβιν εΙς Θήβας κατά του 
οίκείον αδελφού» ί'νϋ'α καΐ αντος καΐ ο αδελφός αντον 
VII αλλήλων έφονεν&ηΰαν. 

Η μίν ακηνή τον δράματος Ιν Θήβαις νηόκειται ' 6 δε 
χορός ίκ Θηβαίων ίΰτΐ παρϋ-ένων • ή δε νηόϋ'εαις , ατρατια 
ΑργεΙων ηολιορκονΰα Θηβαίονς^ τονς καΐ νικήύαντας^ 
καϊ θάνατος ^Ετεοκλέονς καΐ Πολυνείκους. Ιδίδάχϋΐίΐ ίτά 
Θεαγενίδου ολυμηίάδι οή, Ινίκα Ααΐφ^ ΟΙδί%οδί^ ^Ετηά 
ίπΐ Θήβας ^ ΣφιγγΙ αατυρικ^. δεύτερος ^Αριΰτίας Περαεΐ, 
Ταντάλφ , Παλαίΰταΐς αατνρικοΐς τοις Πρατίνον 7τατ()0^. 
τρίτος Πολνφράδμων Αυκονργεία τετραλογία, Ιτίΐ/γΙγρα- 
τηαι δΐ Επτά ίπΐ Θήβας ^ διά το Ιπτά ατρατηγονς φνλάΰ- 
ΰειν τας ηύλας των Θηβών, [εΐΰΐ δε ανται αί Θήβαι ίητά- 
ννλοι ' αί δ\ ίν τ^ ΑΙγύτετω ονΰαι ίκατοντάπνλοί. 

Προλογίζει δι ^Ετεοκλής ^ ηαραοκενάζων τον των Θη^ 
βαίων δήμον είς φρονράν της ηόλεως,] Α Α Α α Σ, 

ΟΙδίτνονς μαϋ'ων ώς άϋ'έΰμως αυνήν τ^} μητρί ίτύφλωΰεν 
ίαντόν οΐ δϊ ηαϊδες αντον ^Ετεοκλής καΐ Πολννείκης, 
^έλοντες λή^'η παραπέμ'ψαί το τοίοντον μίαΰμα^ Ιγκατα- 
κλείονβιν οΐκίβκω αυτόν, ο δϊ τούτο μη φέρων αράται 
αυτοΐς δίά Οίδήρου την βαΰίλείαν λαχειν. οί δϊ εΙς φοβον 
ηεπτίοκότες έντανϋ-α μη τάς αράς τελίβωβιν οί ϋ'εοί^ εγνω- 
ΰαν δεΐν ϊχεα^αι την βααιλείαν παρά μέρος ^ ίκάτερος ίνι- 
αυτον άρχων, πρώτον ονν Ετεοκλής ηρξεν^ ατε καΐ ηρε- 
οβύτερος ων Πολυνείκονς, εΐ καϊ Σοφοκλής νεώτερον λέγει. 46 Τ II Ο Θ ΕΣ Ι Σ. 

ΠολννΒίκης δΐ νπΒχωρηΰε. τελεΰ&ίντος δε τον ΰυγκειμέ^ 
νσν ίνιανχον^ Ιτζειδη Πολυνείκης ίλϋ^ν αηψει το σχηπ- 
τρον^ ου μόνον ουκ ίλαβεν^ αλΧα καΐ απεηέμφ^ κενός 
τναρ Εεεοκλέους^ ου βουλομένου ίκϋτηναι της αρχής ^ αλλ 
Ιγκρατώς Ιχομίνου ταύτης, οϋ'εν καΐ Πολυνείκης εκείθεν 
αηάρας εις "Αργός Ιρχεταί^ καΐ την ^Αδράϋτου θυ^^οττί^α 
γημας ηείϋ'ει τούτον ΰυνάραϋϋ•αί οΐ προς την της €ίρχής 
ανάλη^ιν καΐ λαβών παρ^ «ντον ΰυχνην ΰτρατιαν άφι- 
κνεΐται κατά Θηβαίων, ηρχον δε της τοιαύτης αρχής μετά 
Πολυνείκους ίτντα ΰτρατηγοί^ έβδομος γαρ ούτος ην^ ώς 
αν ηρος τας {ητα ηύλας των Θηβών εκαΰτος ίηαγάγοι 
λόχον πολιορκονντα. οΐ μίν ουν άλλοι ΰτρατηγοί υηο 
Θηβαίων άιηιιρέ&ηΰαν Ιν τφ τΐολέμω' Πολυνείκης δΐ καϊ 
^Ετεοκλής μονομαχηϋαντες προς αλλήλους αναιροϋαιν αλ- 
λήλους, ΰημείωΰαι δε ως Ενριηίδης μεν ίνα των Ιτηά 
τον "Αδραύτον λέγει , Αΐΰχύλος δΐ ΐιερον των ίτηα Ετέο* 
κλον^ αντί ^Αδράΰτου ιζροα%•είς. ί ϊ ΕΠΤΑ ΕΙΠ ΘΗΒΑΣ. ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 
Κάδμου ηολΐχαί^ %^η λέγειν τά καίρια 
δαης φνλάϋοει Λράγος έν ηρνμ,ντι ηόλεω^ 
οϋαχα νωμών^ βλέφαρα μη κοιμών νηνω. 
βΙ μ^ γαρ εν πράξαιμεν^ αιτία ϋ•εον * 
$1 δ* αυ^\ ο μη γένοιτο^ ΰνμφορά τνχοι^ 5 

Έτεοχλέης αν εΙς πολύς κατά ητόλιν 
νμνοΐϋ'* υπ άατών φροψίοις πολυρρόϋΌΐς 
οΐμώγμαϋίν ^\ ων Ζευς άλεξητήρως 
επώνυμος γένοιτο Καδμείων πόλει. 
υμάς δ\ χρη νϋν^ καΐ τον έλλείποντ Ιτι 10 

ήβης ακμαίας καΐ τον Ιξηβον χρόνφ^ 
βλαβτημον άλδαίνοντα ΰώματος πολύν^ 
[ωραν τ' Ιχονϋ•* ίκαατον φ 'ότι όυμπρεπίς,] 
πόλει τ άρηγειν καΙ %^εών εγχωρίων 
βωμοϊ6ΐ^ τιμάς μη ^ξαλειφϋι^ναί ποτέ- 15 

τέκνοις τί, Γ^ τε μητρί^ φιλτάττ] τροφω- 
η γαρ νέους έρποντας εύμενεΐ πέδω^ 
άπαντα πανδοκοϋύα παιδείας οτΛοι/, 
έ^ρέψατ οίκητηρας αΰπιδηφόρους^ 
όπως γένοΐ69•ε προς χρέος πιΰτοί τόδε. 20 

καΐ νυν μίν ές τόδ' ημαρ ευ φέπει ϋ'εός' 
χρόνον γαρ ηδη *νόνδε πυργηρουμένοις 
καλώς τά πλείω πόλεμος έκ %•εών κυρεΖ, 
νυν δ' ως 6 μάντις φηοΐν^ οιωνών βοτηρ^ 48 4ΙΣΧΤΑ0Τ 

έν ώόΐ νωμών καΐ φρεοΐν^ ηνρος 6ίχα^ 25 

χρηατηρίονς ορνι^αζ άψενδεΐ τέχνν^ • 
ουτο^ τοίώνδε δεΰπότης μαντενμάτων 
λέγει μεγίύτην προαβολην Άχααδα 
" νχ^χτηγορεΐα^αί τίάτίφονλενειν ηόλει, 
άλλ' ^ς τ έπάλζείς καΐ πνλας ηνργωμάτων 30 
ορμάβ%'ε πάντες^ αονΰϋ'ε ανν παντενχία^ 
πληροϋτε ^ωρακεΐα^ χάπΙ ΰέλμαΟο 
πύργων ατά^ητε^ καΐ πυλών έπ έξόδοίς 
μίμνοντες εν ^αραεντε^ μηδ' έπηλνδων 
ταρβεΐτ άγαν ομίλυν έν τελεί %'εόζ. • Γ' 

ακοπονς δ^ κάγώ και κατοπτήραξ ΰτρατον »^ 
Ιπεμψα^ τονς πέποι^α μη ματαν οδω - 
καΐ χώνδ^ άκονΰας ον τι μη ληφ&ώ δόλω, 

ΑΓΓΕΛΟΣ, 
Έτεόκλεες^ φέριατε Καδμείων αναξ^ 
ηκω οαφη τάκεΐ^εν έκ βτραχον φέρων^ 40 

αντοζ κατόπτης ί' εΙ!μ έγώ των πραγμάτων 
άνδρες γαρ επτά ^ονριοί λοχαγέταν 
τανροοφαγοϋντες έζ μελάνδετον αάκος 
καΐ ϋΊγγάνοντες χεραΐ τανρειον φόνον 
"Αρη τ\ ^Εννώ^ καν φιλαίματον Φόβον 45 

ώρκωμότηΰαν η πόλει καταύκαφάξ 
τέντες λαπάξειν αβτν Καδμείων βία, 
η γήν ^ανόντεζ τηνδε φνράΰειν φόνφ * 
μνημεία ϋ•^ αντών τοις τεκοναιν έξ δόμονς 
προς αρμ Άδράατον χεροΐν εοτεφον, δάκρυ 50 
λείβοντες' οίκτος ί* οντις ην δια ατόμα. 
Οιδηρόφρων γαρ ϋ•νμ6ς ανδρεία φλέγων 
ϊπνει, λεόντων ως 'Άρη δεδορκότων, 
καΙ τώνδε πίΰτις ονκ οκνω χρονίζεται. 
κληρονμένονς δ' 'έλειπον, ώς πάλω λαχών (^ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ. 4Θ 

ίκα^τοζ αυτών τνρός Λνλας ίίγου λόχον, 
προς ταντ ά^έοτονζ άνδρας έκχρότονςπόλΒωξ: 
Λυλών έη έ^όδοιαν τάγενοαυ τάχος- 
έγγνξ γαρ ηδη τΐάνοπλοξ ^Αργείων ατρατος 
χαρε!^^ κονίεί, ηεδία δ' άργηΰτης άφροζ 60 

χραίνει όταλαγμοΐς ίππικών έκ πνευμόνων, 
ύύ ί' ωΰτε ναός κεδνος οίακοοτρόφος 
φάρζαι Λολιαμα^ τνρίν καταίγίααν ηνοάς 
'*Αρεωζ • βο^ γαρ κύμα χερΰαΐον οτρατοϋ • 
καΐ τώνδε καιρόν οοτίζ ωκίύτος λαβέ' 65 

κάγώ τα λοιπά πίΰτον ημεροΰκόπον 
όφϋ'αλμον ε%ω^ και ύαφηνε^α λόγου 
είδώς τά των ^ραϋ-εν άβλαβης ίαει. 
ΕΤ. ώ Ζεύ τε και Γη καΐ πολιΰΰοϋχοι ^εοΐ^ 

Άρα τ Έρινύς πατρός ή μεγαο^ενης^ 70 

μη μοι πόλιν γε πρέμνο^εν πανώλε^ρον 
έκ^αμνίΰητε δΐβάλωτον^ ^Ελλάδος 
φ^όγγον χέουύαν^ καΐ δόμους έφεύτίους- 
έλευ^'έραν δϊ γήν τε καΐ Κάδμου πόλιν 
ξυγοΐΰι δουλίοιΰι μηποτε ΰχεϋ'ειν' 76 

γενεύ^ε δ' άλκψ ξυνά δ' ελπίζω λέγειν 
πόλις γαρ ευ πράααουύα δαίμονας τίει. 

ΧΟΡΟΣ, 
νεόκοταΰ'ρέομαι φοβερά μεγάλ' άχη* 
κα%'εΐται ύτρατός ύτρατόπε&ον λιπών 
^«Γ πολύς οδε λεώς πρόδρομος [ππότας • 80 

αΐ^ερία κόνις με πείθει φανειΰ\ 
άναυδος όαφης ^τυμος άγγελος. 
εΐλε ί' εμάς φρενας δεος' οπλών κτύπος ποτν^ 

χρίμπτεται * 
διά πέδον βοά ποτάται^ βρεμει δ' 50 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

άμαχέτον δίκαν νδατος οροτνΛον. 85 

ίώ ίώ ^εοΐ %'εαί τ\ ορομ,ενον ^ακον άλενΰατε, 
βοά νπερ τάφρων λενκοπρεπηζ λεώς ορννταί 

έττΐ πόλιν. 90 

τις αρα φνύεταί^ τις αρ έπαρκέαει ^εών η ^εάν\ 
πότερα δήτ έγώ ποτιπεοω βρετη δαιμόνων; 95 
ίώ μάκαρες εϋεδροι^ ακμάζει βρετέων 
ίχεα^αι. τι μέλλομεν άγάΰτονοι; 
ακονετ η ουκ άκούετ άόπίδων κτνπον; 100 
ηέπλων και ΰτεφίων^ εΐ μη ννν^'πότ' αμφΐ λι- 

τάν' εξομεν; 
κτυΛον δέδορκα ' πάταγος ονχ ένος δορός. 
τΐ φέζεις , παλαίχ^ων "Αρης , τάν τεάν γάν ; 105 
ίώ χρνόοπήληξ [δαΐμον]^ Ιπιδ^ ^πιδε πόλιν 
τεάν, αν ποτ εύφιληταν ί%^ον. 
ίώ Ιώ ^εοΐ πολίοχοι χϋΌνός^ ϊτ ϊτε πάντες 

ώδ\ 110 

ϋδετε παρ%^ένων Ικέβιον λόχον δονλοίίύνας νπερ. 
XV μα περί πτόλιν δοχμολοφάν ανδρών 
καχλάζει πνοαΐς **Αρεος όρόμενον, 115 

άλλ\ ώ Ζεϋ πάτερ ^ πάν τέλος ος νέμεις^ 
άρηί,ον δαΐων άλωΰιν. 

*Αργεΐοι γαρ πόλιΰμα Κάδμου 120 

χυκλοϋνταΐ' φόβος δ* άρεΐων οπλών, 
διάδετοι δέ τοι γεννν ιππιάν 
μινύρονται φόνον χαλινοί, 
επτά ί ' άγάνορες πρέποντες βτρατοΰ 
δορυβόω ύαγά πύλαις εβδόμαις 125 

προϋίύτανται πάλω λαχόντες, 
όύ τ\ ώ ^ιογενες φιλόμαχον κράτος^ 
^νοίπολις γενον^ Παλλάς^ ο Ο^' ΐππιος ποντομέ- 

δ ων άναξ 130 ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ. 51 

ίχϋ^βολω μαχανα^ Ποαειδάν, 

έπίλνβίν τίόνων , έπίλν^ιν δίδου, 

όύ τ\ ^Αρης^ Κάδμου πόλίν έπώνυμον 135 

φνλαζον κηδεβαί τ^ έναργώς. 

χαΐ Κνπρίς^ ατ' εΐ γένους προμάτωρ ^ 140 

αλευβον • βέ^Έν γαρ έξ αίματος 

γεγόναμεν • λιταΜ 6ε ϋ'εοκλύτοίς 

άτνύουΰαν πελαξόμεαϋ'α. 

καΐ βύ , Αύκεί' αναξ , Αύκειος γενού 145 

ότρατώ δαΐω ΰτόνων άϋτάς. 

ϋύ τ\ ω φιλτάτα Αατογενίς κόρα 
^ίος, <ί6ν τόξον εύτυκάξου, 150 

εη έη^ οτοβον αρμάτων άμφΐ πόλιν κλύω- 
ω ηοτνι Ήρα ίλακον αγόνων βρι%Όμένων χνόαι , 

δοριτίνακτος αίϋ"ηρ δ' έπιμαύνεται, 155 

τί ηόλνς αμμι πάύχει , τι γενηοεταί ; 

ποΐ δε τέλος πρόβας έπάξεί ^εός^ 

έη εή^ άκροβόλων επάλξεων λί^άς Ιρχετσν 

ώ φίλ^ "Ατίολλον - ^ — ^ - 

κόναβος εν πύλαις χαλκόδετων βακέων^ 160 

καϊ ^ύιό^εν ^ — ^^ 

ηολεμόκραντον άγνον τέλος έν μάχα, 

αύ τε , μάκαιρ ' αναύύ^ "Ογκα^ προφρόνως 

επτάπυλον πόλεως εδος έπιρρύου. 165 

ίώ παναρ^ίεΐς &•εοΙ , 

ίώ τέλειοι τέλειαί τε γάς 

τάύδε πυργοφύλακες , 

πόλιν δορίπονον μη προδώϋ'^ 

έτεροφώνω οτρατω. 170 

166— ΐ'73. = ΐ74~ΐ8]. 

4* 52 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

κλνετΒ 7ίαο%•ένων κλνετε πανδίκως χειροτόνονς 

λίτάς, 
Ιώ φίλοι δαίμονες^ 

λντηρνοί % άμ^ρίβάντες πόλιν^ 175 

δείξαϋ•* ώς φίλοπόλεΐξ^ 
μέλεο%•έ ^ Ιερών δημίων^ 
μελόμενοί δ' άρηξατε' 

φιλο%•νχων δε τον πόλεο£ οργίων μνηότορες εΰτέ 
μοί. 180 

ΕΤ. υμάς ερωτώ^ %'ρέμματ ουκ άναβχετα^ 
η ταντ αριόχα καΐ ηόλει όωτηρία, 
0τρατω τε ϋ'άρΰος τώδε Λνργηρονμένω, 
βρετη πεΰοναας τίρος πολιοοονχων ^εών 185 
ανειν^ λακάζειν^ αωφρόνων μιοηματα; 
μητ έν κακοΐΰυ μητ έν ενεατοΐ φύλ^υ 
ξννοικος εϋην τω γνναικείω γένει. 
κρατονΟα μίν γαρ ονχ ομιλητον ^ράύος^ 
δείόααα δ' οίκω και χόλει τνλέον κακόν. 190 
καΐ νυν πολίταις τάύδε διαδρόμους φυγάς 
^εΐύαι διερροϋΊ^όατ αψυχον κάκην 
χα των %'ύρα%^εν ί' ως αριατ όφέλλεται^ 
αύτοΙ ί' ύφ' αυτών ίνδο%•εν πορ%Όύμε%^α, 
♦ ♦♦♦♦♦ 195 

κεΙ μη τις άρχης της έμής άκούύεται, 
άνηρ γυνή τε χώ τι των μεταίχμιον^ 
ψήφος κατ αυτών όλεϋ'ρία βουλεύαεται, 
λευΰτηρα δήμου δ' ου τι μη φύγη μόρον. 
μέλει γαρ άνδρΐ, μη γυνή βουλευέτω^ 200 

ταζω%'εν' ίνδον δ* ουΰα μη βλάβην τι&ει, 
ηκουοας η ουκ ηκου<ίας^ η κωφή λ^γω ; 

ΧΟ. ω φίλον ΟΙδίπου τέκος^ ίδει0* άκού- 

•2«'3 — 207. ^^211 — 215. ΚΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ. Γ 

βααα τον άρματόχτνπαν ΰτοβον οτο/3ον, 
οτε τε βνριγγες ίχλαγξαν ^λ^τροχοι^ •2< 

ίπηιχών τ απνον πηδαλίων δια 
ατόμια πνριβρΐμίτάν χαλινών. 

ΕΤ. τ£ οννί ό ναύτης αρα μη '$ πρώραν ψνγών 
πρνμνη&ίν ηνρΐ μηχανήν αατηρίας, 
νΐώς χαμοιίσι;; ποντίφ πρόξ χνματι; 21 

ΧΟ. άλλ' ίπΐ βαιμόναιν πρόδρομος ηλ&Όν αρ- 
χαία βρ^τη, ϋ^εοίσι. πίβννος, νιφάδας 
οτ' ολοας νιψομένας βρόμος ίν ιινλαις^ 
βη τότ' ηρ&ην ψόβψ προς μαχάραη• λιτάς, 
πόλ(ος ϊν νπΐρέχοιεν άλχάν. 2 

ΕΤ. πύργον ατέγειν ενχΒΰ&ε ττοΑ^μίον δόρν. 

ΧΟ.ονχονν τάδ' ίαται χρος &εών; 

ΕΤ. άλΐ' ονν δ-βοϋί 

τονς της άλονΟης αόλεος έχλείπειν λόγος. 

ΧΟ. μηποτ έμνν χατ' αιώνα λίποι, &εών 

αδε πανάγνρις, μηδ' 4πίδοψί τάνδ' Ί: 

αβτνδρομονμέναν πάλιν χαΐ ότράτενμ 
άατόμενον πνρΐ $αΐψ. 

ΕΤ.μή μοί 9•ίθύς χαλούσα ^ΙσυιΙΐυου χαχώς• 
πεί&αρχία γάρ έβτι, της ενπρα^ίας 
μήτηρ, γονής βωτήρος• ωδ' ίχει λόγος. 2: 

ΧΟ.ίστι• &ίον δ' ίτ Ιβχνς χα&νπΐρτέρα• 
πολλάχι δ' ϊν χαχοΐαι τον άμάχανον 
χάχ χαλεπάς δνας ΰπερ&' όμμάταν 
χρημναμενάν νεψελάν όρ9οΐ. 

ΕΤ. ανδρών τάβ' ίατί, ΰφάγια χαΐ χρηατηρια % 
&εοΜιν ίρδΐΐν, πολεμίων πειρωμένων 
οαν δ' αν το αιγάν χαΐ μένΐίν ίΐαω δόμων. 219 — 222. -= 226 — 229. 54 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

ΧΟ, δίά &δών ηόλιν νΒμόμ£%^ άδάματον^ 

δνύμενεων ί' οχλον πνργος άποστεγει. 

τίζ τάδε νέμεΰίζ ΰτνγεί; 235 

ΕΤ, οντοι φ%Όνώ οον δαιμόνων τιμάν γένος ' 

αλλ' ώς πολίζας μη κακοοπλάγχνονς τί&^^ζ^ 

εκηλος 10%Ί, μηδ' άγαν νπερφοβον. 
ΧΟ. ποτίφατον κλνονβα πάταγον αναμί^ 

ταρβοούνω φόβω τάνδ' έξ άκρόπχολιν^ 240 

τιμιον εδος, ίκόμαν. 
ΕΤ. μη ννν^ έάν ^νηακοντας η τετρωμένονς 

πν%'ηύ%•ε^ κωκντοϊύιν αρπαλιξετε. 

τούτω γαρ "Αρης βόύκεται^ φόνω βροτών. 
ΧΟ.καΙ μην ακούω γ ιππικών φρναγμάτων. 245 
ΕΤ, μη νυν άκονονύ' εμφανώς οίκου άγαν. 
ΧΟ.Οτένει πόλιομα γή^εν^ ώς κνκλονμενων. 
ΕΤ. ονκονν εμ αρκεί τώνδε βουλεύειν πέρι. 
ΧΟ.δέδοικ\ άραγμος ί' έν πύλαις όφέλλεται. 
ΕΤ. ου οϋγα μηδέν τώνδ^ έρεΐς κατά πτόλιν ; 260 
ΧΟ.ω ξνντε'λεια^ μη προδώς πνργώματα. 
ΕΤ. ουκ ές φ&όρον βιγώό' άνααχηύει τάδε ; 
ΧΟ.^εοΙ πολϊται^ μη με δουλείας τυχεΐν. 
ΕΤ αύτη ΰν δονλοΐς καΐ οε και πάααν πόλιν. 
ΧΟ. ω παγκρατίς Ζεν, τρέψον εις εχΰ^ρονς βέλος. 255 
ΕΤ ω Ζεϋ^ γυναικών οίον ώπααας γένος. 
ΧΟ.μοχ%'ηρον^ ωύπερ άνδρας ων άλω πόλις. 
ΕΤ. παλινύτομεΐς αύ ^ιγγάνουο αγαλμάτων, 
ΧΟ.άψυχία γαρ γλώαααν αρπάξει φόβος. 
ΕΤ αΐτουμένω μον κοϋφον ει δοιης τέλος. 260 

ΧΟ.λέγοις αν ώς τάχιβτα, καΐ τάχ εί'αομαι. 
ΕΤ. ύόγηοον^ ω τάλαινα^ μη φίλους φόβει. 
ΧΟ.Οιγώ' ούν άλλοις πείθομαι το μόροιμον. 

233 — 235 ^= 239 — 241 
ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ, 55 

ΕΤ. τοντ άντ εκείνων τονπος αιρονμαυ ύέ%'Βν. 

χαΐ προς γε τοντοις^ έκτος ούα' αγαλμάτων^ 265 
εϋχον τα κρείααω ξυμμάχονς είναι ^εονς' 
κάμών άκονοαο^ ενγμάτων^ έπειτα ου 
όλολνγμον [ρον ευμενή παιάνναον, 
^Ελληνικόν νόμιΰμα ^υοτάδος βοής^ 
ϋ'άραοζ φίλους^ λνοναα πολεμίων φόβον. 270 
εγώ δε χωράς τοις πολιϋοούχοις Ο'εοϊς^ 
;τ£Λοι/ο^οΐ5 τε κάγοράς εΛίΰκόποις, 
^^νρκης τε τίηγαΐς^ νδατά τ 'Ιΰμηνοϋ λέγω^\ 
εν ξνντνχόντων καΐ τΐόλεως ΰεΰωΟμένης^ 
[μηλοιβιν αίμάόόοντας έύτίας ϋ^εών^ 275 

τανροκτονονντας %^εοΐ<5ίν^ ωδ' επενχομαο 
Ο-ηΟείν τρόπαια^ πολεμίων δ^ εύ^ηματα^] 
λάφυρα δφων δονρίπηχ^' αγνοΐς δόμοις. 
[ατέψω προ ναών^ πολεμίων έαΰ^τίματα]. 
χοιαντ έπεύχον μη φίλοΰτόνως &εοΐς^ 
μηδ' εν ματαίοις κάγρίοις ποιφύγμαονν 280 
ου γάρ τι μάλλον μη φνγτις το μόρύψον, 
έγώ δε γ άνδρας ?ξ έμο\ συν εβδόμω 
άντηρέτας έχ^ροΐύι τον μέγαν τρόπον 
εις επτατειχεΐς εξόδους τάξω μολών^ 
πρΙν αγγέλους ΰπερχνούς τε καΐ ταχυρρόϋ-ονς 
λόγους [κέύ^αι και φλέγειν χρείας νπο. 286 

ΧΟ.μέλει^ φόβω δ' ούχ νπνώοαει κέαρ- 
γείτονες δϊ κάρξας 

μέριμναι ζωπυροϋύι τάρβος 289 

τον άμφιτειχή λεών^ δράκοντας ως τις τέκνων 
νπερδέδοικεν λεχαίων δυοεννάτορας 
πάντρομος πελειάς. 

τοϊ μίν γάρ ποτϊ πύργους - 295 

'-ί87 — 303. = 304 — 320. ι 5β Α1ΣΧΤΑ0Τ 

ηανδαμί ηανομιλί 

ότδίχονόιν. χί γένωμαι\ 

χοΐ 9' έτί άμφιβόλοίόίν 

Ιάητονύι %ολίταΐζ 

χερμάδ* όκριόεόύαν. 300 

χαντί τρόχω^ ζίίογενείς &εοΙ^ πόλιν κα\ οτρατον 

Καδμογενή φνεύ^ε, 

ηοΐον ί' άμεΐ'φεό^ε γαίας πέδον 

τασί' αρειον^ έχ^ροΐς 306 

άφαντες χάν βα9•νχ%Όν αίαν^ 

νδωρ χε ^ιρχαΐον^ ενχραφέόχατον πωμάχων 

δύων Ζηόίν Ποόειδάν 6 γαιάοχος 310 

Τη^ύος χε παίδες. 

προς χάδ\ ω πολιονχοί 

Ο'εοΙ^ χοΐΟί μ\ν ί^ω 

πύργων άνδρολέτειραν 

νόόον, φίφοπλον αχαν^ 315 

έμβαλόνχες αροιύ^ε 

κνδος χοΐΰδε πολίχαις^ 

καΐ πόλεως φνχορες ^λ%^εχ ενεδροί χε ΰχά^χ 

οΐ^υγόοίς λιχαΐβιν, 320 

οίκχρον γαρ πόλιν ώί' ώγνγίαν 

^Αΐδα προΐ'άψαί^ δορό^ αγραν^ 

δονλίαν ψαφαρ^ ΰποδω 

νπ ανδρός * Αχαιού %'εό%'εν 

περϋΌμέναν άχίμως^ 326 

χας δΐ κεχπρωμενας αγεΰϋ'αι^ 

έη^ νέας χε καΐ παλαιάς 

Ιππηδον πλοκάμων^ 

περιρρηγννμενων φαρέων. 

32] — 332 = 333 — 344. ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ, 57 

βο^ ί' έκκενονμενα τΰόλις^ 330 

λαΐδος όλλνμένας μιξο^ρόον 

βαρείας τον τνχας προταρβώ. 

κλαντον ί' αρτιδρόποΐξ ώμοδρόπων 

νομίμων πρθΊίάροί%•εν δναμείψαν 

δωμάτων βτνγεραν οδόν 335 

χί\ τον φΰ'ίμενον γαρ ηρολέγω 

βέλτερα τώνδε πράόύείν. 

πολλά γάρ^ εντε πτόλις δαμαό^^^ 

έη, δνότνχη χε τίράβοει. 

αλλοζ ί' άλλον αγει^ 340 

φονεύει^ τα δ^ καΐ ηνρφορεΐ' 

κατννω χραννεταν πόλιβμ άπαν 

μαινόμενος ί' έπιπνεΖ λαοδάμας 

μιαίνων ενόεβειαν 'Άρης. 

κορκορνγαΐ ί* αν αβτν^ ποτΐ δ' ορκάνα πυρ-- 

γώτις, 346 

προς ανδρός ί' άνγ^ρ ύτάς δορί καίνεταν 
βλαχαΐ δ' αίματόεόΰαι 
των επιμαβτιδίων 

άρτι βρεφών βρέμονται. 350 

αρπαγαΐ δ\ διαδρομάν ομαίμονες' 
ίνμβολεΐ φέρων φέροντι, 
καΐ κενός κενόν καλείς 
ξνννομον ^έλων ^χειν, 

οντε μείον οντ ϋοον λελιμμένοι. 355^ 

τίν έκ τώνδ* εΐκάόαι λόγος πάρα; 
παντοδαπος δΐ καρπός χαμάδις πεόών άλγννει- 

[κυρ^ϋας]^ 
Λίκρόν ί' ομμ ^ - θαλαμηπόλων 
Λολλά ί' άκριτόφνρτος 360 

345 — 356. = 357 — 368. 58 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

γάξ δόύίξ: οντιδανοίς 

έν ροϋ-ίοις φορεΐται. 

ύμωΐδες δΐ κοίνοτνή μονές νέαί, 

τλάμον εννάν αίχμάλωτον 

ανδρός εύτνχονντος, ώς 365 

δνό μένους υπέρτερου ^ 

έλτίίς εοχι νύκτερον τέλος μολεΐν^ 

ηαγκλαύτων άλγέων επίρρο^ον. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ, 
ο τον κατόπνης^ ώς ίμοί δοκεΐ, ότρατοϋ 
πευ9•ώ τιν ημΐν^ ω φίλαι^ νέαν φέρει^ 370 

ΰτνουδ'η δίώκων πομπίμους χνόας ηοδοΐν, 

ΗΜ,κάΙ μην αναξ οδ' αυτός ΟΙδίπου τόκος ^ 
ωΟτ αρτίκολλον αγγέλου λόγον μαΰ'δίν' 
ύτνουόή δε καΐ τοϋδ' ουκ απαρτίζει πόδα. 

ΑΓ. λέγοιμ αν ε ιδώ ς ευ τα των εναντίων^ 375 

ώ^ τ έν πύλαις εκα(ίτος εί'ληχεν πάλον. 
Τυόεύς μίν ηδη προς πύλαΐΟΐ Προυτίύιν 
βρέμεί, πόρον δ' 'Ιαμηνόν ουκ έα περάν 
ό μάντις' ου γαρ ύψάγια γίγνεται καλά, 
Τυδεύς δε μάργων καΐ μάχης λελιμμένος 38^ 
μεύημβριναΖς κλαγγαΐΰιν ώς δράκων βοα ' 
^εονει ά' όνείδεί μάντιν Οίκλείδην όοφόν^ 
ΰαίνευν μόρον τ ε καΐ μάχην άψυχία. 
τοιαϋτ άϋτών τρεις καταβκίους λόφους 
ΰείει^ κράνους χαίτωμ\ υπ άΰπίδος ύ% τφ 386 
χαλκηλατον κλάζουβι κώδωνες φόβον 
^χει δ' ύπέρφρον ύήμ έπ άοπίδος τόδε^ 
φλέγονϋ'^ υπ άΰτρους ούρανόν τέτυγμένον 
λαμπρά δε πανύέληνος έν μέΰω αάκεί, 
πρέαβιβτον άύτρων^ νυκτός όφ&αλμός^ πρέπει, 
τοιαϋτ άλύων ταΐς ύπερκόποις βαγαΐς 391 ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ. 59 

βοά παρ οχ^αις ποταμίαΐζ^ Ι'^^Χ^ζ ερών^ 
Ζπποξ χαλινών ως καταύ&μαίνων μ,ένει^ 
Όβτίς βοην αάλτριγγος ορμ,αίνει κλνων. 
τίν αντιτάξεις τωδε-, τίς Προίτου πυλών 395 
Τίλτι^ρων λν^έντων προύχατεΐν φερέγγυος \ 

ΕΤ. αόύμον μεν άνδοος οϋτιν αν τρεύαιμ έγώ, 
ούδ' έλκοποίά γίγνεται τα Οηματα' 
λάφοΰ δε κωδων τ ου δάκνουο άνευ δορός. 
καΐ νύκτα ταύτην ην λέγεις έπ άύπιδος 400 

αΰτροιβί μαρμαίρουύαν ουρανού κυρεϊν^ 
τάχ αν γένοιτο μάντις η 'ννοία τινι, 
ει γαρ &ανόντι νύξ έπ οψ^αλμοίς πέΰοι^ 
τω τοι φέροντι όήμ ύπέρκοπον τόδε 
γένοιτ αν όρΙ)'ώς ένδικως τ έπώνυμον^ 405 

καυτός κα^* αυτού τήνδ^ ΰβριν μαντεύΰεται, 
έγώ δΐ Τυδεΐ κεδνον Άότακού τόκον 
τώνδ* αντιτάξω προοτάτην πυλωμάτων^ 
μάΧ ευγενή τε καΐ τον αίύχύνης ϋ•ρόνον 
τιμώντα καΐ ύτυγούνϋ'^ ύπέρφρονας λόγους. 410 
αΐΰχρών γαρ άργος^ μη κακός ά' είναι φιλεϊ. 
οπαρτών δ^ απ ανδρών^ ων'Άρης έφείβατο^ 
ρίζωμ άνειται^ κάρτα δ' έύτ εγχώριος^ 
Μελάνιππος' Εργον δ^ έν κύβοις'Άρης κρίνει* 
^ίκη ί' ομαίμων κάρτα νιν προύτέλλεται 415 
εΐ'ργειν τεκούατ] μητρί πολέμων δόρυ. 

ΧΟ. τον άμόν νυν αντίπαλο ν ευτυχεΐν 
'θ'δοί δοΐεν^ ώς δικαίας πόλεως 
πρόμαχος ορνυταΐ' τρέμω ό' αιματη 
φόρους μόρονς ύπερ φίλων όλομένων ίδέύΰ^αι. 420 

ΑΓ. τούτω μεν οΰτως ευτυχεί^ δοΓίν ϋ'εοί• 

Καπανεύς δ' έπ Ήλέκτραιαιν εΐληχεν πΰλαίς, 
417 — 421. =:τ 452 — 406. βΟ ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

γίγας δά' άλλος τον τίάρος λελεγμένον 424 

μείζων^ 6 κόμηος ί' ον κατ ανϋ'ρωπον φρονείς 
πνργοις ί' απειλεί δείν\ α μη κραίνοι τύχη• 
%•εοϋ τε γαρ ^έλοντος έκπέροειν Λολιν 
καΐ μη ^έλοντός φηύίν^ ονδΐ την ^ίος 
"Εριν τΰέδον ακήψαόαν έμποδών όχεΰ'εΐν. 
τάς δ' άατραπάς τε καΐ κεραννίονς βολάς 430 
μεύημβρινοΐΰι ^άλπεόιν ηρούηκαβεν 
έχει ίέ βήμα γυμνόν άνδρα πνρφόρον^ 
φλέγει δ\ λαμπάς δια χεροΐν ώπλιΰμένη • 
χρναοΐς δε φωνεΐ γράμμαβιν ^^πρήαω πόλιν,'^ 
τοιωδε τώδε φωτΐ τις ξνότηΰεται^ 435 

τις άνδρα κομπάξοντα μη τρέΰας μενεΐ; 

ΕΤ. καΙ τφδε κέρδει κέρδος άλλο τίκτεται, 
των το6 ματαίων άνδράβιν φρονημάτων 
η γλώβ^ άλη%'ης γίγνεται κατήγορος, 
Καπανεύς απειλεί πάν παρεοκεναομένος ' 440 
δραν. %'εονς άτίζων , κάπογνμνάζων ότόμα 
χαρά ματαία ϋ'νητός ων εις ονρανον 
πέμπει γεγωνά ΖηνΙ κυμαίνοντ Ιπη • 
πέποι^α ί' αντω ^νν δίκτι τον πνρφόρον 
ηξειν κεραννον^ ούδεν εξηκααμένον 445 

μεβημβρινοΐβι ^άλπεαιν τους ηλίον. 
άνηρ ί' έπ' αντω^ κει ότόμαργός έατ αγα^^^ 
αί^ων τέτακται λήμα^ Πολνφόντον βία^ 
φερέγγνον φρονρημα^ προστατηρίας 
"Αρτέμιδος εύνοίαιαι ανν τ άλλοις ϋ^εοις, 456 
λέγ άλλον αλλαις έν πνλαις είληχότα. 

ΧΟ. ολοιϋ'" ος πόλει μεγάλ' έπενχεται^ 
κεραυνού δέ νιν βέλος έπιοχέ^οι^ 
πρΙν έμον έύϋΌρεΐν δόμον^ πωλικών θ' 
εδωλίων νπερκόπω δορί ποτ έκλαπάξαι. 456 ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ. 61 

ίΓ. χαΐ μην τον εντεύθεν λαχόντα τΰρος Λνλαΐζ 
λδ^ω ' τρίτω γαρ Έτεόκλω τρίτος πάλος 
έξ υπτίου 'πηδηοεν ενχάλκου κράνους , 
Λυλαίόί Νηΐαταίβν προαβαλεΐν λόχον. 460 

ίππους δ* εν άμπυκτηροιν έμβριμωμένας 
δννεΐ^ ^ελούβας προς πύλανς πεπτωκέναι, 
φιμοί δΐ 0υρίζου0ί βάρβαρον νόμον , 
μυκτηροκόμποίς πνεύμααιν πληρούμενοι, 
έύχημάτιΰταί ί' άόπίς ου αμίκρον τρόπον ' 465 
άνηρ οπλίτης κλίμακος προΰαμβάβεις 
ατείχεί προς έχθρων πύργον^ έκπέροαν %'έλων, 
βοά δ\ χουτος γραμμάτων έν ξυλλαβαίς , 
ώς ούδ αν *Άρης <Τφ' έκβάλοι πυργωμάτων' 
καΐ τφδΒ φωτΐ πέμπε τον φερέγγυον 
πόλεως άπείργειν τηΰδε δούλων ζυγόν, 471 

ϋΤ. ♦ * * ♦ ♦ 

Μεγαρεύς^ Κρέοντος σπέρμα του ΰπαρτών γέ- 
νους^ 474 
©ν ούτι μάργων Ιππικών φρυαγμάτων 
βρόμον φοβηϋ^εις έκ πυλών χωρηϋεται , 
αλλ' η %'ανών τροφεία πληρώύει %%•ονΙ^ 
η και ίιί' άνδρε και πόλιβμ* έπ^ άύπίδος 
ελών λαφύροις δώμα κοΰμηύει πατρός, 
κόμπαζ* έπ* άλλω^ μηδέ μοι φ%•όνει λόγων. 480 

ίΟ. έπεύχομαι τω μεν εύτυχείν^ Ιώ 

πρόμαχ έμών δόμων , τοϊαι δ% δυύτυχείν.. 
ως ί' ύπέρανχα βάξουόιν έπΙ πτόλει 
μαινόμενα φρενΐ , τώς νιν 

Ζευς νεμέτωρ έπίδοι κοταίνων. 486 

481—485. =521 — 525. 

Ροβί 47]. βχοίάβΓαηί νβΓβιΐδ οοίο, ρΓΟ (}ΐιίΙ>ιΐ8 ίηο βιιηϋη 
0^06, πέμτΐοψ' αν ηδη τόνδε^ ύνν τύχτ} $ί τω \ καΐ δη ηί^ 
Βμπτ* ^ ον ν,όμηον ίν χε^οΐν ?χων. 62 ^ΙΣΧΤΑΟΤ 

ΑΓ. τέταρτος άλλος , γείτονας τενλας Ιχων 
"Ογχας *Α%•άνας^ ξύν βοτί παρίοταταν ^ 
*ΐΛπομέ9οντος ύχημα καΐ μέγας τύπος ' 
αλω δ^ πολλην^ άαπίδος κνχλον λεγω^ 
ίφρι^α δινηύαντος ' ονχ άλλως έρώ, 490 

ό ύηματονργος ί' ου τις εντελής αρ' ην 
οβτις τόί' ίργον ωπαΰεν προς ααπίδι^ 
Τνφών^ Ιέντα πνρπνοον δια βτόμα 
λιγννν μέλαιναν , αΐόλην πνρος κάοιν ' 
οφεων δ^ πλεκτάναιοι περίδρομον κύτος 495 
προβηδάφιύται κοιλογάΰτορος κύκλου, 
αντος ί' έπηλάλαξεν^ Ινϋ'εος δ' "Αρει 
βακχα προς άλκην Θνιάς ως φόνον βλέπων, 
τοιονδε φωτός πεΐραν εν φνλακτεον. 499 

ΕΤ. πρώτον μεν 'Όγκα Παλλάς ηδ^ αγχίπτολις^ δΟΙ 
πνλαιοι γείτον' ανδρός ίγ^αιρουο^ νβριν ^ 
εϊρ^ει νεούύών ως δράκοντα δύβχιμον ' 
'Τπερβιος ί^, κεδνος Οϋνοπος τόκος ^ 
άνηρ κατ άνδρα τούτον χίρε&η , ^έλων 50δ 

έξιότορηόαι μοΐραν έν χρεία τύχης^ 
οντ* είδος οντε %•νμον ονθ' οπλών ύχέϋιν 
μωμητος ^^Ερμης δ' ευλόγως ξυνηγαγεν. 
έχϋ'ρος γάρ άνηρ άνδρΐ τω ^υατήβεται^ 
Ιξ,υνοίβετον δε πολεμίους έπ άαπίδων ?10 

ϋ'εονς' 6 μίν γάρ πύρπνοον Τυφών' ^Χ^^^ 
Τπερβίω δ^ Ζευς πατήρ ίπ^ άύπίδος 
ύταδαΐος ηΰται^ διά χερος βέλος φλέγων ' 
κονπω τις εΐδε Ζηνά του νικωμενον. 514 

ΧΟ. πέ'χοι^^α τον Ζηνος άντίτυπον ^χοντ' 521 

Γ)00. φόβος γάρ ηδη προς πυλχις χοιιπάξεται. 

Γ>]5 — 520. τοίάδε μέντοι προσφίλείΟί δαιμόνων | προς των 
κρατούντων ^σμίν, οι δ' ησσωμένων , \ εΐ Ζενς γε Τνφώ ΐίαρ- 
τερώτερος μάχτί' | εί-αος δ^ πράξειν άνδρας ωδ' άντηρίτας, ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ. 63 

αφιλον έν ύάκει τον χθονίου δέμας 

δαίμονος , 4χϋ•ρ6ν Βίχαβμα βροτοΐς τε και 

δαροβίοίύι 0•εοΐ0ι, 

τνρόβΰ'ε Λυλαν χεφαλάν Ιά'ψειν. 526 

4Γ, ούτως γένοιτο, τον δ% πέμπτον αν λέγω , 
Παρ^ενοχαΙον Άρχάδ\ ^Αταλάντης γόνον, 
πέμΛταιύι Λρο(5ταχ%'έντα Βορραίαις πνλαις , 
τνμβον κατ αντον Διογένους Άμφίονος ' 
ομννβι δ' αίχμην ην ίχει μάλλον %'εον 
ύέβειν πεποιΰ•ώς ομμάτων θ' νπέρτερον, 530 
η μην λαπάξειν αύτυ Καδμείων βία 
Αιός' τόί' ανία μητρός έ^ ορεΰκόου 
βλάύτημα καλλίπρωρον ^ άνδρόπαις άνήρ. 
βτείχει δ' ί'ονλος άρτι δίά παρηΐδων, 
ωρα$ φνονΰης^ ταρφνς άντέΧλονύα θρ^'ξ. 535 
ό ί' ώμον , οντι παρθένων επώνυμο ν , 
φρόνημα^ γοργον ί' ομμ' ^χων , προβίβταται. 
ου μην άχόμπαατός γ' έφίβταται ηνλαις ' 
το γαρ πόλεως όνειδος εν χαλκηλάτω 
ΰάχει , χυχλωτω βώματος χροβληματι , 540 

Σφίγγα ωμόοιτον προβμεμηχανημένην 
γόμφοίΰί νωμα , λαμπρον Μχχρον^τον δέμας , 
φέρει δ' νφ' αντη φώτα Καδμείων ενα^ 
ως %λεΐ0τ^ έη άνδρΐ τωδ' ίάπτεβ%-αι βέλη, 
έλ%•ων ί' ίοικεν ου καπηλενβειν μάχην, 545 

ΙΤ. *•.**♦ 550 '^περβίω <5• προς λόγον τον σήματος | αωτηρ γένοιτ* αν Ζευ^ 
τ* άσπίόος τνχων. 

526 ^ Π.^—γόνον θβββΐ ίη οοάίοβ. 

546 — 549. μ,ατιράς τίΒλίίν&ον 9' ου ν-αταιαχυνΗν πόρον, | 
Ταρ^ενοπαιος Αρκάς, 6 β^ τοίόβδ' άνηρ, \ μίτοικος^ "ΑργΗ 
ΐΆζΙνων γ,αλάς τροφί$^ | ηνργοίς απειλεί τοίαδ* α μη ωραί- 
οι ^εος, 

550. ΕχοίόβΓϋηί νβΓβυβ θβοβιη. 64 ΑΙΣΧΤΑΟν 

αύτοΐζ Βκείνοις άνοόίοις χομ,πάύμαβιν. 661 

Βύτιν δϊ χαΐ τωδ' , ον λέγεις τον Αρκάδα , 662 

άνηρ αχομπος^ χεΙρ δ' ορα το δράΰιμον, 

"Ακτωρ αδελφός τον πάρος λελεγμένον ' 666 

ος ουκ έάβει γλώβααν έργμάτων ατερ 

εϋβω πυλών ρέουβαν αλδαίνειν κακά , 

ούί' είύαμεΐψαί ϋ•ηρ6ς έχ^Ιατον δάκους 

είκώ φέροντα πολέμιας έπ' άβπίδος' 

ΎΙ '^ω^εν είύω τφ φέρονχί μέμφεται , 660 

πυκνού κροτηόμοΰ τυγχάνουΰ* νπο πτόλιν. 

%'εών ϋ'ελόντων αν δ ' άληΘ-ενΰαιμ ' έγω, 

ΧΟ. ΙκνεΙται λόγος δια (ίτηϋ•έων , 

καΐ τριχος όρθιος πλόκαμος ΐοταται , 

μεγάλα μεγαληγόρων κλυούβας 666 

άνοΰίων ανδρών, εΡ^ε γαρ ϋ-εοί 

τούΰδ^ όλέύειαν έν γα. 

ΑΓ. έκτον λέγοιμ' αν άνδρα ΰωφρονέΰτατον , 
άλκην τ' άριοτον μάντιν , Άμφιάρεω βίαν ' 
'Ομολωΐύιν δί προς πύλαις τεταγμένος 670 

κακοΐβι βάζει πολλά Τνδέως βίαν * 
τον άνδροφόντην , τον πόλεως ταράκτορα , 
μδ^κίτοι/ "Αργεί τών κακών διδάβκαλον, 
Έρινύος κλητήρα ^ πρόΰπολον φόνου, 
κακών τ' Άδράβτω τώνδε βουλευτηριον. 676 
καΐ τον 0ον αυ%Ίς προομολών ομόοπορον 
έ^υπτιάζων όμμα Πολυνείκους βί(χν , 
δίς τ' έν τελευτ^ τοϋνομ' ένδατού μένος ^ 
καλεί, λέγει δ^ τοϋτ ^πος δια 6τόμα 
' η τοΐον ίργον καΐ ^εοϊΟι προΰφιλ^ς , 680 

καλόν τ' άκοϋοαι καΐ λέγειν με^υΰτέροΐι 
563—667. = 626 — 630. » 9 551. ΡΓ&606(1ίί ίη οοθίοβ ει γαρ τύχοιεν ων φρονουύΐ προβ 
^^φρ βί 86(^ιύί}ΐγ η ταν τίανωλεις παγτιάκως τ' υλοίατο. ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ, 65 

ηόΚιν Λατρφαν χαΐ ϋ'εονς τους έγγενεϋς 
χορ&ε^ν, ατράτενμ* έπαχτον έμβεβληχότα; 583 
ίγωγε μ\ν δη τήνδε πιανώ %%ονα , 587 

μάντνς χεχεν^ς πολεμίας νπο χ^ονός. 
μαχώμε^^ ονχ ατψον ελπίζω μόρον!^ 
χοιαν^^ 6 μάνης άβΛίδ^ ενχνχλον νέμων 590 
ηάγχαλχον ηνδα' οημα δ^ ονχ έτίήν χνχλφ. 
ου γαρ δοχεϊν αρι^ί^το^, άλλ^ είναι %'έλει, 
βα^εΐαν αλοχα δια φρενός χαρηονμενος^ 
^1 η9 τα χεδνά βλαΟτάνει βουλεύματα, 
τοντφ αοφονς χε χάγαϋΌυζ άντηρίτας 595 

πέμηειν έηαινώ. δεινός ος &εονς ύέβει, 
ΕΤ. φευ του ξνναλλάβαοντος όρνιθος βροτοΐς 
δίχαιον άνδρα τοϊΟι δυβύεβεύτέροις. 
έν ηαντί ηράγει δ* Ια&' ομιλίας χαχής 
ηάχιον ούδ^ν , χαρπος ης άβύμφορος. 600 

ως γαρ ξυνεύβάς πλοΐον εύόεβης άνηρ 
ναύταιβι %'ερμοϊς χαΐ πανουργίας πλεως 
ολωλεν ανδρών ΰύν ^εοΛτνύτω γένει ^ 
η Ιύι/ ηολίταις άνδράβιν δίχαιος ων 605 

έχθ'ροξίνοις τε χαΐ ^εών άμνημούι 
χληγείς ^εοΰ μά<?τ£^£ τιαγχ/οίνω ^δάμη^ 
ταυτοΰ χυρηόας έχδίχοις άγρεύματος ' 
οΰτως 6 μάντις^ νΐον ΟΙχλέους λέγω^ 
ύώφρων δίχαιος άγα%^ς ενβεβης άνηρ^ 610 

μύγας ηροφητης^ άνούίοιύι ύυμμιγείς 
ϋ'ρΜυ0τόμοι6ιν άνδράΰιν βία φρένων 612 

584-^586. μιμ^όζ χβ ηηγην τις τίατααρέσει βίτιη ; | ηα- 
τ^ίς τε γαΐα σης νηο σπουδής δορϊ \ άλουσα ηώς σοι ζνβμαχος 
γενησεται ; 

600. Ιη οοάίοβ, ίΠαία βοΐισίιαβίαβ αηηοίαϋοηβ^ κο^ττο^ 
ού ν,ομΛστέος. ^*ατης αρονρα θάνατον ία%οίρπίζδται„" 

613. τείνουσι ηομηην την μακράν ηάλιν μολεΐν. 
Αββελγίαβ. 5 66 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

Αιοζ %'έλοντοζ ξνγκαϋ'ελκνΰΰ'ήύδτϋα. 

δοχώ μίν ονν ύψΒ μηδϊ προαβαλείν πύλαις^ 615 

ονχ ώς α^υμον ονδ% ληματοζ κάχτ] , 

άλλ' οίδεν ως ύφε χρν^ τελεντηόαί μάχτ] , 

εΐ χαρπσς Ιαται ϋ'εαφάτοίΟί Αοξίου. 

φιλεΖ δ% βιγάν η λέγειν τα χαίρια. 

όμως δ* έπ^ αύτω φώτα Ααύ^ένους βίαν 620 

έχ^ρόξενον πυλωρον αντιτά^ομεν^ 

γέροντα τον νουν, αάρχα δ^ ηβώβαν φύει 622 

παρ* άαπίδος γνμνωΰ•1ν αρπάβαι δόρυ. 

^εον δΐ δώρόν έύτιν εντνχείν βροτούς. 625 

ΧΌ. χλνοντες ^εοΐ διχαίας λιτας 

αμετερας τελεΙ^\ ως Λολις εύτυχ'η^ 
δορίπονα χάχ έχτρίποντες ές γας 
έηιμολονς' πύργων ί' Ικτοϋ'εν βαλών 
Ζευς αφε χάνοι χεραυνφ. 630 

ΑΓ. τον εβδομον δη τόνδ* έφ* εβδόμαις πύλαις 
λέ^ω , τον αντον βον καόίγνητον^ πάλει 
οίας αραται χαΐ χατεύχεται τνχας ' 
πνργοις έπεμβας χάπιχηρνχ9'εΙς χϋΌνΙ 
αλώύιμον παιαν' έπεξιάκχαΟεν ^ 635 

6οΙ ξυμφίρεό^'αι χαΐ χτανών %•ανεΙν πέλας^ 
η ξώντ' άτιμαβτηρ* όπως άνδρηλάτην 
φυγ'η τον αντον τόνδε τΐ0α0%•αι τρόπον, 
τοιαντ αντεί χαΐ ϋ'εονς γενεθλίους 
χαλεΐ πατρώας γης έποπτηρας λιτών 640 

των ων γενίόθαι πάγχν Πολυνείκους βία. 
Ιχει δϊ καινοπηγ\ς ενχνκλον βάκος 
διπλούν τε αήμα προύμεμηχανημένον, 
χρνύηλατον γαρ άνδρα τενχηΰτην Ιδεΐν 
άγει γννη τις όωφρόνως ηγουμένη. 645 

Αίκη ί' αρ' είναί φηβιν ^ ώς τα γράμματα 

623. ποάώκες δμμα, χει^α δ* ου βραδύνεται. ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ. 67 

ΧίγΒΐ **χατάξω ί ' άνδρα τον δ 6 καΐ Λολιν 

Ιξ;» Λατρωων δωμάτων τ' έιζιβτροφάςΓ 

καΐ δη λελεχται πάντα τάντεταλμένα ' 649 

ώς ονήοτ άνδρΐ τάδε χηρυχενμάτων 651 

μεμψεί , βν δ* αυτός γνώ^ι ναυχληρείν πολιν, 

ΕΤ, ω %'εομανές τ ε χαΐ Ο'εών μέγα βτνγος^ 
ω ηανδάχρυτον αμον ΟΙδίηον γένος ' 
ωμοι^ Λατρος δη νυν άραΐ τελεϋφόροί. 65( 

άλλ' οντε χλάειν οντ οδνρε(5%'αι ηρέΛει , 
μη χαΐ τεχνωΟ'τ} δνόφορώτερος γόος. 
έηωννμφ δ\ χάρτα , Πολυνείκη λέγω , 
τάχ' εΙβόμε69•α τουΛίύημ^ ο%η τελείς 
εϊ νυν χατάξεί χρυύοτευχτα γράμματα 660 

έΐί αΰηίδος φλύοντα αύν φοίτφ φρενών, 
ει δ' η ^ιος παΙς Λαρ^ένος ^ίχη ηαρην 
ίργοις εκείνου χαΐ φρεβίν , τάχ* αν τόί ' ην ' 
άΛλ' οϋτε νιν φυγόντα μητρόϋ'εν ύκότον^ 
ουτ έν τροφαΐβιν , ουτ ίφηβηβαντά Λω , 665 
οϋτ' έν γενείου ξυλλογη τριχώματος^ 
Αίκη προβείδε καΐ κατηξίώόατο ' 
ονί' έν ηατρφας μην χιόνος κακουχίας 
οΐμαί νιν αυτφ νυν παραβτατεΐν πέλας , 
η δητ^ αν εϋη τίανδίκως ψευδώνυμος 670 

Αίκη, ξυνοΰβα φωτΐ παντόλμω φρένας. 
τούτοίς πεποί%'ώς εΙμι καΐ ξυ^τηβομαί 
αυτός ' τις άλλος μάλλον ένδικώτερος ; 673 

ΧΟ. μη^ φίλτατ ανδρών^ ΟΙδίΛου τέκος^ γένη 677 

649. ΥβΓβαΙ <ιαί βχοίάβΓ&ί, χαΐ δη Χελετιταί ηάντα τάντεταλ' 
%ίνα^ άαοβ βτιΙ>8(ϋπΗ ίηΙβΓροΙαίοΓ, τοί<χυζ* ίτιείνων ΙΰζΙ τά^ 
Ι^ν^μΛίχα. Ι αν 9' αυτός ^η γνώ9•ι τίνα πέμηην δοαείζ. 

674 — 676. αρχοντί τ' άρχων καΐ ηασιγνητω τίάσις. | ίχ&ρός 
ίυν ίχΟ'ρφ οτησομαί, φερ' ώς τάχος | %νημι$ας, ^^χμη^ ^^^ 
ΚΒτρών ηροβληματα. 68 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

οργή ν 6μοί!θβ τφ κάχίότ αύδωμενφ' 

αλΧ άνδρας Άργείοκίι Καδμείους αλις 

ές χεΙ^ρας έΜ'εϊν αίμα γαρ χα^αρύιον. 680 

άνδροϊν δ' ομαίμοι^ν %'άνατος ωδ' αντοχτόνος^ 

ουκ Ι0τί γήρας τονδε τον μιάύμαχος, 

ΕΤ. εϊπερ χακον φέρον τνς αίΰχννης ατερ^ 
ίύτω ' μόνον γαρ κέρδος ίν χεϋ^ηκόοι * 
κακών δΐ κφόχρών ονηι/ ενκλείαν έρείς, 685 

ΧΟ. τί μέμονας^ τέκνον\ μη τί όε ^υμοπλη- 
^ς δορίμαργος ατα φερέτω * κακόν δ* 
Ικβαϋ Ιρωτος άρχάν. 

ΕΤ. έπεί ζ6 ηράγμα κάρχ ίΊίίαπερχει ^εος^ 

ίτω κατ ονρον κνμα Κωκντον λαχόν 690 

ΦοΙβφ Οτνγη^εν ηαν το Λαΐον γένος, 

ΧΟ. ώμοδακής σ' άγαν ίμερος έξοτρν- 
νεί ΛνκρόκαρΛον άνδροκτααίαν τελείν 
αίματος ον ^'εμιύτον. 

ΕΤ. φίλον γαρ έχ^ρά μοι πατρός τάλαιν* αρά 695 
ϊηροίς άκλαντοις ομμαβνν προαζάνεν, 
λέγονύα κέρδος ηρότερον νύτέρον μόρον. 

ΧΟ. άλλα 0ν μή 'ποτρννον • κακός ον κεκλή- 
ύει βίον εν κνρήβας ' μελάναι/γνς ονκ. 
εΐόί δόμονς ^Εριννς^ όταν έκ χερών 700 

^εοΐ %'ν6ίαν δέχωνταν. 

ΕΤ. %'εοΐς μ\ν ηδη πως παρημελήμε^α^ 

χάρις δ* άφ ημών όλομένων ^ανμάζεταί * 
τ£ ονν ^ αν ύαίνοιμεν ολέ^ρνον μόρον ; 

ΧΟ. ννν οτε ύοι Λαρέύτακεν * έηεΐ δαίμων 705 

λήματος έν τροηαία χρονίΰ^ μεταλ- 
λακτός ίόως αν Ιλ&οι ^αλερωτέρφ 
686 — 688. = 692 -- 694. 
698 — 701. =705 — 708. ι %> ΕΏΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ. 

ηνευματν ννν ί' ετι ζεϊ. 
ΕΤ ^έζεόεν γάρ ΟΙδίΛον κοίτευγματα • 

άγαν δ' άληϋ•€ΐς ενυπνίων χραντα^μάνων 710 
δψείζ, πατρφων χρημάτων ύϋριτήρίοι. 
ΧΟ. πι%Όν γυναίξΐ^ καίτνερ ον απεργών όμως. 
ΕΤ. λέγοντ αν ων άνη τυζ' ονδϊ %ρη μακράν, 
ΧΟ. μη "λϋτ^ς οδούς αύ τάαδ* έφ ίβδόμαις πύλαις. 
ΕΤ. τεϋ^γμενον τον μ ουκ άηαμβλυνεΙΙξ λογφ. 71δ 
ΧΟ. νίκην γε μέντοι καΐ κακήν τιμ^ ^εός. 
ΕΤ ουκ ανδρ οπλίτην τούτο χρη ύτέργειν έπος, 
ΧΟ. άλΧ αντάδελφον αίμα δρέψαό^αι %'έλενς ; 
ΕΤ. %εών διδόντων ουκ αν έκφνγοίς κακά, 
ΧΟ. ηεφρικα τάν ωλεβίοικον ^εόν^ ού ^εοΙ^ ομοί- 
«ι/, 720 

Λαναλα%'ή^ κακόμαντιν πατρός εύκταίαν ^Ερινύν 
τελέϋαι τάς περι^ύμους κατάρας Οιδίποδα βλα- 
'φίφρονος • 725 

παιδολέτωρ ί' ϊρνς αί' 6^ρύνεν. 
ξένος δΐ κλήρους ίπινωμ^ Χάλυβος Σκύλων 

άποικος^ 
κτεάνων χρηματοδαίτας πικρός^ ώμόφρων ύίδα- 
ρος^ 730 

χ^όνα ναίευν διαπηλας^ οπόβαν καΐ φ^ιμενοιΰνν 

κατέχειν^ 
των μεγάλων πεδίων άμοιρους 
έπειδαν αύτοκτόνως 

αύτοδάΐκτοι Ο^άνωύν^ 735 

κα\ χ^ονία κόνις πίτι 
μελαμπαγϊς αίμα φοίνιον^ 
τίς αν καϋ'αρμούς πόροι^ 

720 — 726. = 727 — 733. 
734 — 741. = 742 — 749. ^ .Λ-Ο»*"»*.•. •.•«"*'&• ••••^ -.Α ^^.η.,.. -.. __.^'& •. •.,.^. .- « 70 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

τ/ς αν ύψΒ λονύείεν\ ω 

πόνοι δόμων νέοι παλαιοΐαι βνμμιγείς χατιοΐς, 740 

τναλαιγενη γαρ λέγω 

παρβααίαν ωχναοινον 

αιώνα δ' ές τρίτον μένει ' 

^ΑΛολλωνοζ εντε Αάΐος 745 

βίν^^ τρΙς είπόντοζ έν 

μεβομφάλοΐζ Πν%Ίχοϊζ 

χρηΰτηρίοις ^άΰκοντα γέννας ατερ βώζειν λο- 

λιν<ί 
κρατ7ΐ%'είζ έχ φίλων άβουλιάν 750 

έγείνατο μ^ μόρον αντφ^ 
Λατροχτόνον ΌίδίΛοδαν^ οότε ματρός αγναν 
όχείρας αρουραν^ ΐν έτράφη^ 
φίζαν αίματόεόΰαν^ 755 

έφλα' παράνοια όυνάγε 
ννμφίονς φρενοάλεΐξ, 
χαχών δ' ω6ηερ ^άλαύύα χϋμ α^^^^' 
το μ^ πίτνον^ άλλο δ' άείρει 
τρίχαλον, ο χαΐ περί πρύμναν πόλεως χαχλά- 

ζει. 761 

μεταξύ ί' άλκά δι ολίγου 
τείνει πύργος έν ενρει. 
δέδοιχα δ^ ύνν βαΰιλεϋαι 

μη πόλις δαμαβ^ι^. 765 

τέλειαι γαρ παλαιφάτων άράν 
βαρεΐαι χαταλλαγαΐ^ 
τα δ' όλοά πελόμεν ού παρέρχεται. 
προΛρνμνα δ' έχ βολάν φέρει 
ανδρών άλφηότάν οΛ/3ο$ άγαν παχνν^είς. 770 
750 — 757. = 758 — 765. 
766 — 771. = 772 — 777. 


ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ. 

τίν' ανδρών γαρ τοΰόνί' £&ανμα0αι 
^£θ1 χαΐ ξννέβτιοί 

πόλεοΒ 6 ποίύβοτάς τ κΐών β^οτάν^ 
Βΰον τότ Οίόίπουν τίον, 
ταν ά^ααζάνδραν 
χήρ' άφΐΧόντα χώραξ; 
ίαεί δ' άρτίψραν 
ΐγένΐτο μ,έλεοζ ά&Ιίων 
γάμαν, έτι αλγΒΐ δνβφορών 
μαινομ,έν^ χραδί^ 
δίδυμα χάχ έτέλίβίν 
ηατροψάνφ %ερΧ τών 
χρΒίβΟοτέχνων ομμάτων ^αλάγχ9η^ 
τ/κνοίβ δ' άραίας 
έφηχεν έπιχότονς τ{)οφα5, 
αίαΐ, αιχρογλιάΰαονς άρας, 
χκί βψΐ βιδαρονόμφ 
δια χερΙ ΐΐοτβ ΙαχΒΐν 
χτήματα• ννν δϊ τρέω 
μή τβλέα•^ χαμ'φίπονζ 'Εριννς. 
ΑΓ. &αραΐΙχε, χαΐδες μητέρων τε&ραμμίναι. 
πόλις «ίψευγεν ηδε δονλιον ξνγόν 
πέπτωχΐν ανδρών όβρίμων χομπάαματα• 
αόλις δ' έν ενδί^ τε χαΐ χλυδανίον 
πολλα,ΐαι πληγαΐς αντλον ονχ ^Α^ξατο. 
βτίγει δί πνργοξ, χαΐ ανλας φερεγγύοις 
έψαρ^άμεο^α μονομάχοιΟι προβτάταίς- 
χαίώς ίχει τα αλιΐβιί ίν Ιξ 7ίνλ(όμαθΐ,• 
τάς δ' έβδόμας 6 αεμνοξ έβδομαγίτης 
αναξ Απόλλων εΐλετ^ Οίδίπον γένει 
χραίνων παλαιάς Ααΐον δνββονλίας. 
778 — 7β4. = 785 — 791. 72 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ΧΟ, νί ί* έύτΐ πράγμα ι/€θχοτοι/ πόλει πάλιν ; 
ΑΓ. άνδρες τε^νάβίν έχ χερών αντοχτόνων. 805 
ΧΟ,τ£νες; τ£ ί' εΙΐίαζ\ παραφρονώ φόβφ λόγου, 
ΑΓ. φρονονΰα νυν ακουαον ΌΙδίπου τόκω 
ΧΟ. οι ^γώ τάλαινα^ μάντις εΙμΙ τών χακών. 
ΑΓ. ονδ' άμφιλέχτως μην χατεύποδημύνοι. 
ΧΟ.έχεΙ%Ί, ΧΊΐλ%Όν\ βαρέα δ' ονν δμως φράύον. 810 
ΑΓ. όντως άδελφαΐς χερβίν ηναίροντ άγαν. 
ΧΟ. ονχως ο δαίμων κοινός ην άμφοΐν αμα. 
ΑΓ. αντος ί' άνο^λοϊ δητα δνϋποτμον γένος. 

τοιαύτα χαίρειν καΐ δαχρύεα^αι πάρα' 

πόλιν μ%ν εν πράΰύονϋαν, οΐ δ* έπκίτάται^ 815 

διΰβώ 6τρατηγώ^ διέλαχον βφνρηλάτψ 

Σχνϋ'^ί οιδήρφ χτημάτων παμπηβίαν. 

[ε^ον^ι ί' ην λάβωόιν έν ταφή %%Όνος^ 

πατρός κατ ενχάς δνύπότμονς φορονμενοι. 

πόλις αέόωαταΐ' βαΰιλέοιν ά' όμοόπόροιν 820 

πέπωκεν αίμα γα'ί νπ αλλήλων φόνφ.] 
ΧΟ. ώ μεγάλε Ζεν καΐ πολιοϋχοι 

δαίμονες^ οι δη Κάδμον πνργονς 

τονόδε φνεβϋ'ε **, 

πότερον χαίρω χάπολολνΐ^ω 825 

πόλεως άαινεΐ οωτηρι, τνχα^ 

η τους μογερούς καΐ δυϋδαίμονας 

άτέκνονς κλαύύω πολεμάρχους \ 

οι δητ ορ^ώς κατ έπωνυμίαν 

^ >^ - ^^ ^^ - καΐ πολννεικεΐς 830 

ώλοντ άύεβεΐ διανοίας. 

ώ μέλαινα καΐ τελεία 

γένεος, ΟΙδίπον τ αρά, 

κακόν με καρδίαν τι περιπίτνει κρύος. 
832 — 839. = 840 — 847. ..> ••» •> Τΐί^ΐπ ' ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ. 73 

ίτενξα τνμβφ μέλος 835 

Θνιάζ^ αίματοϋταγεΐς 

νεκρούς κλνουβα δυαμόρως ϋ^ανόντας ' η δνύορ^ 

νις &βδ ξννανλία δορός, 
έξέπραξεν^ ονδ' άπεΐτίΒ 840 

Ίίατρό^εν ευκταία φάτις* 
βονλαΐ δ^ αΐίίβτοι Ααΐου διηρκε0ίχν, 
μέρψνα δ^ άμφΐ ητόλιν 
^έϋψατ ουκ αμβλύνεται. 
Ιώ Λολύύτονοι^ τόδ' εΙργά(ία6%'^ απιοτον ^λ%'Β 

ί' αίακτά τίηματ ου λόγω. 845 

τάδ ' αύτόδηλα χρονπτος αγγέλου λόγος • 
διτίλαΐ μέριμνας , διδυμάνορα κακά 
αύτοφόνα^ δίμοιρα τέλεια τάδε Λαϋΐ]. τ£ φώ; 850 
τίδ' άλλο γ* ηπόνοί δόμων έφέότΰοι,; 
αλλά γάων^ ω φίλαι^ κατ* ούρον 
έρέβαετ άμφΐ κρατί ηόμπιμον χεροΐν 855 

πίτυλον^ ο ς αί^ν δι Άχέροντ' αμείβεται 
τάν ναύύτολον μελάγκροκον %'εωρίδα^ 
τάν άατιβή ^πόλλωνι^ τάν άνάλιον^ 
πάνδοκον εις άφανη τε χέρόον. 860 

αλλά γάρ ηκουό' αΐδ' έτά πράγος 
πικρον ^Αντιγόνη τ' ηδ* Ίαμήνη , 
^ρήνον άδελφοΐν ' ουκ άμφιβόλως 
οΐμαίαφ' έρατών έκ βαϋ•υκόλχων 
ότη^έων ηβειν άλγος έπάξιον. 865 

ημάς δ^ δίκη πρότερον φήμης 
τον δυόκέλαδόν &' ΰμνον Έρινύος 
άχεΙνΖ/ίιδα τ' 
έχϋ'ρόν παιάν* έπιμέληειν. 

848— 854. =855 —86ι^. 74 ΑΙΣΧΤλΟΤ 

ίώ. δνΰαδελφόταταί παθών όποόαί 870 

όζρόφον έο^ήόιν περιβάλλονται^ 

κλάω^ βτένομ,αι^ καΐ δόλος ονδδίς 

μη 'χ φρενός όρ&ώς με λιγαίνειν. 
ΗΜ.ίώ ίώ δνβφρονες^ 

φίλων απιϋτον καΐ κακών άτρνμονες^ 875 

πατρώους δόμους ελόνζες μέλεον ύύν άλκψ. 
ΗΜ. μέλεοι δή&^ οϊ μελέους θανάτους 

ηΰροντο δόμων έπΙ λύμτ}, 
ΗΜ.Ιώ Ιώ δωμάτων 880 

έρειψίτοιχοι καΐ πίκρας μοναρχίας 

Ιδόντες^ τί δη διηλλαχ^ε ύύν αιδάρω; 885 

ΗΜ. κάρτα ί' άληϋ^ πατρός Οιδίποδα 

πότνν Έρινυς έπεκρανε, 
ΗΜ.δι ευωνύμων τετυμμένοι, 

τετυμμένοι δή^\ ομοόπλάγχνων τε πλευρωμά- 
των 890 ο — αίαΐ δαιμόνιοι, 

αίαΐ δ' άντιφόνων 

έκ %'ανάτων άραέ, 
ΗΜ. διανταίαν λέγεις δόμοιύι καί 895 

ύώμαύιν πεπλαγμένους, 

άναυδάτω μένει 

άραίφ τ έκ πατρός 

ά^%θφροι/^ πότμω. 
ΗΜ. διηκει δΐ καΐ πόλιν βτόνος, 900 

(^τ^ι/ονσ^ πύργοι, ύτένει πέδον φίλανδρον μενεϊ 

κτέανά τ έπιγόνοις, 

δι ων αΐνομόροις, 

874 — 879. = 880 — . 887. 
888 — 899. = 900 — 910. - ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ. 75 

δϊ ων νεΐκΟξ ίβα 905 

χκί &ανάνον τέλο$. 
ΗΜ. έμοιράβαντο ό' <>|τ>χα^κ)ΐ 

χτήμαϋ•, αατ Ιβον λαχείν. 

ΛιαλΙακνήρι. δ' ονχ 

αμεμφίκ φίλοις^ 

οϋί* ΐνχαρις'Άρης. 910 

ΗΜ. αιδαράίΐΐ,αχτοί μ^ν 0}δ' ίχονΟι, 

αιόαρόπλαχτοι δ^ τους μ4νονοι, 

χάχ αν τις είποι, τίνες; 

τάφων πατ^φων Καχαί. 
ΗΜ.δόμαν μάλ' άχάν ίς ονς χροιιέμΛΗ 916 

δκΐχτ^ί) γόος αΰΐόβτονος, αύτοχήμαν^ 

δαίόφρων, ον φιίογα&^ξ, ίτνμωξ δακρνχ£αν έχ 
φρεν6$, α 910 

χλαομίνας μου μίΐ/ν#£ΐ τοΐνδε δνοΐν άνάκτοιν. 
ΗΜ. ηάρεβΐΐ δ' ειπείν έτ^ ά^ΜοιΛιν 

ώς ίρ^νην πολίά μ}ν πολίτας, 

ξένων τε «όντων ΰτίχας 926 

«ολνψ&όρονς ίν ΰαΐ. 
ΗΜ. ίώ δνααίων βφϊν ά τεχονΟα 

προ πααάν όπόααι τεχνογόνοι χέχληνταί. 

παίδα τον αΰτάς «όϋιν α•ύτψ Σεμίνα τονα^ ^ίΖ» 
οί δ' άδ' ίτελεν- 931 

ταΟαν νπ' άλλκλοφόνοις χερβίν όμοαπόροιΛίν. 
ΗΜ. όμόϋποροι, δ^τα χαΧ πανιάί.ε&ροι, 

διανομαΐς ον φίΙαι$, 936 

Βρίδί μαινόμενη, νείχεος ίν τελεντψ. 
ΗΜ.χέπανταί δ' ίχ&ος^ έν δϊ γαία 

ζόα φονορντ^ο 

911 — 921.1=923 — 933. 
934 — 946. = 947— 960. 76 Α1ΣΧΤΛ0Τ 

μέμίχταν κάρτα δ^ εΐ'β' ομαψοι. 940 

πικρός λντηρ νεικέων 
6 πόντιος ξεΖνος έκ πυρός ύν&δίς 
Πηκτός ϋίδαρος' πικρός δ\ χρημάτων 
κακός δατητάς "ΑρΎΐς 945^ 

αράν πατρφαν τι^είς άλα&ή, 
ΗΜ. Ιχονΰι μοίραν λαχόντες^ ώ μέλεοι^ 

διοδότων αχ^έων' 

νπό δΐ όώματι γάς πλούτος αβνοϋος ίύταα. 950 
ΗΜ. Ιώ 9ΤοΑΛοΓ$ έπαν%'ίύαντες 

πόνοιοι γενεάν 

τελευταΐαι δ' έπηλάλαξαν 

*ΑραΙ τον ο^νν νόμον^ 

τετραμμένον παντρόπφ φνγ^ γένους, 955 

εότακε ί' ^Ατας τροπαΐον έν πύλαις^ 

έν αϊς έϋ'είνοντο^ καΐ 

δυοίν κρατήρας Ιληξε δαίμων. 960 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

παια^είς ίπαιβας. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

όύ ά' ί^ανες κατακτανων. 
ΑΝ. δορί ί' έκανες. 
ΙΣ. δορί ί' έβανες. 

ΑΝ. μελεόπονος. 
ΙΣ. μελεοπα&ης. 

ΑΝ. ϊτω γόος. ΙΣ. ϋτω δάκρυ. 
ΑΝ. πρόκειται ΙΣ. κατακτάς. 965 

ΑΝ. έη έη , μαίνεται γόοιόι φρήν. 
ΙΣ. εντός δΐ καρδία ότένει. 
ΑΝ. ιώ ιώ πάνδυρτε ύύ. 
ΙΣ. όύ ά' αυτέ καΐ ποτνά^λιε. 

966 — 977. ==-- 978 — 989 ίΐΓ^ - -^^^.Λ >'ίρ.Ι>• . .—. -— .. ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ. 77 

^ίΝ. ηροζ φίλου βφ^ιύο, ΙΣ. κάΙ φίλον Ιχτανες. 970 

ΑΝ. δνπλά λέγειν. 

ΙΣ. δνηλα ϋ' ορίίν. 

ΑΝ. άχέων τοίων ταδ' έγγν^εν. 

ΙΣ. Λελας αϊδ* άδελφαΐ άδελφεών. 

ΧΟ. Ιώ Μοίρα βαρυδότειρκ μογερά, 975 

ηόχννά τ ΟΙδίηου ύχιά^ 
μέλαιν ^Εριννξ^ η μεγα60'ενης τις εΐ, 

ΑΝ. έη έη , δνϋ^έατα ηηματα 

ΙΣ. έδείξατ έκ φυγάς έμοί. 

ΑΝ. ονί' Γκ^θ' ώ^ κατέκτανεν. 980 

ΙΣ. βω&είς δ^ ηνεϋρί αΛωλεύεν. 

ΑΝ. ωλεβε δη τόδε. 

ΙΣ. καΐ τόδ* ένόβφιόε. 

ΑΝ. τάλαν γένος. 

ΙΣ. τάλαν ηά^ος. 

ΑΝ. δύοτονα κηδε ομώνυμα. 

ΙΣ. δίυγρα τριπάλτων χημάτων. 985 

ΧΟ. ιώ Μοίρα βαρυδότειρα μογερα^ 
ηότνιά τ ΟίδέΛου βκια^ 
μελαιν *Ερινυς^ η μεγαόΌ'ενης τις εΐ. 

ΑΝ. ΰύ τοίνυν οΐύ^α διαπερών^ 990 

ΙΣ. όύ ά' ούδεν ΰΰτερος μα^ών^ 

ΑΝ. ίΛεΙ κατήλθες ές Λολιν^ 

ΙΣ. δοράς γε ττοίί' άντηρέτας. 

ΑΝ. ολοά λέγειν. 

ΙΣ. ολοά ά' οράν. 

ΑΝ. ιώ Λονος^ ΙΣ. Ιώ κακά^ 995 

ΑΝ. δώμαύι καΙ χ^ονί^ [προ πάντων ί ' έμοί'\• 

ΙΣ. καΐ το πρόόω γ^ έμοί' 

ΑΝ. ιώ Ιώ^ δυύτάνων κακών αναξ 
[^Ετεόκλεις άρχηγέτα]. ^^: :..•♦-.; 78 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ΙΣ. Ιώ ηάντων Λολυπονώτατοι. 1000 

ΑΝ. ιώ δΰαμονώντες έν ατα. 

ΙΣ. Ιώ 5 Λοϋ ΰφε ^ήόομεν χ^ονός; 

ΑΝ. Ιώ , οπον τιμιώταχον. 

ΙΣ. ιώ Λημα ΛατρΙ χάρεχη/ον. 

ΚΗΡΤ3. 
δοχονντα χαΐ δό^αντ άπαγγέλλειν με χρη 1005 
δήμου προβουλο^ς τήόδε Καδμείας ηόλεως- 
^Ετεοκλία μ^ν τονί' έπ εννοία χθΌ^ός 
Ο'άητειν ίδοζε γης φίλαις χαταύχαφαΐς' 
ύτέγων γαρ εχθρούς θάνατον εΐΧετ έν Λολει^ 
Ιερών πατρφίον 4' οΰιος ων μομφής ατερ 1010 
τί^Ίη^κεν ουπερ τοις νέοις ϋνηόχειν καλόν, 
ονζω μ^ν άμφΐ τονδ* έπέύχαλχαί λέγειν * 
τούτον δ* αδελφόν τόνδε Πολυνείκους νεκρον 
έξ,ω βαλείν α^αητον^ άρπαγην κυοίν^ 
ώς οντ άναύτατηρα Καδμείων χϋΌνος, 1016 

εΐ μη ^εών τις έμηοδών ίατη δορί 
τω τοΰδ\ άγος ίέ καΐ %'ανών κεκτηβεται 
Θ'εών πατρώων^ ους ατιμάύας οδε 
οτράτευμ έπακτον έμβαλών ηρεν πόλιν. 
οΰτω Λετηνών τόνδ^ υπ οΙωνών δοκεϋ 1020 
ταφέντ ατίμως τοώτ^τ^^ωι/ λαβείν^ 
καΐ μη^ ομαρτείν τυμβοχόα χειρώματα 
μητ 6ξυμ6λΛ0ΐς Λροΰΰέβειν οΐμώγμαΰιν^ 
ατιμον είναι δ* εκφοράς φίλων ΰπο. 
τοιαϋτ^ ίδοξε'τωδε Καδμείων τέλει. 1025 

ΑΝ. έγώ δΙ Καδμείων γε προΰτάταις λέγω^ 
ην μη τις άλλος τόνδε ΰυν^άπτειν ΰ•έλη^ 
έγώ 6φε &άψω κάνα κίνδυνον βαλώ 
Θ'άφαβ' άδελφον τον έμον^ ούδ' αΐόχύνομαι 
Ιχουό* απιΰτον τήνδ' άναρχίαν πόλει, 1030 •^• ' ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ. 79 

δεινόν το κοινον ΰτνλάγχνον^ ου τνεφνκαμεν^ 

μητ^ός ταλαόνης καπό δυβτηνου πατρός. 

τοιγάρ ^έλονβ^ ακονη κοινωνεί κακών 

ψνχη^ ^ανόντι ζώύα ΰυγγόνω φρεν£. 

τοντοι; 4^ όάρκας ούδϊ κονλογάατορες 1035 

λύκοι απάβονταί' μη δοκηίίάτω τινί. 

τάφον γαρ αύτη χοΑ καταβκαφάς έγώ^ 

γννη ηερ οτ;(Τθ(, τφδε μηχανηύομαν 

κόληφ φέροναα βυΰΰίνον πεπλώματος. 

καύτ'^ καλύφω, μηδέ τω δόξΐ] πάλιν 1040 

Θ'άρόει παρέβται μηχανή δραύτηριος, 
ΚΗ.αύδώ πόλιν αε μη βιάζεΰ^αν τάδε. 
ΑΝ.αύδώ βε μη περιΰαά κηρύαβειν έμοί. 
ΚΗ.τραχύς γε μέντον δήμος έκφνγών κακά. 
ΑΝ.τράχνν' άϋ'απτος ί' οντο^ ού γενηβεται. 1045 
ΚΗ. αλΧ ον ηόλις ΰτνγεί^ αν τιμήσεις τάφω ; 
ΑΝ.ηδη τα τονδ^ ον διατετίμηται ^εοΐς. 
ΚΗ. ον, ηρίν γε χώραν τήνδε κινδύνφ βαλεΐν. 
ΑΝ, ηα^ών κακώς κακοΐ6ιν άντημείβετο. 
ΚΗ.άλΧ εις απαντάς άν^ ενός τοί' ίργον ην. 1050 
ΑΝ.Ιρις περαίνει μν%•ον νΰτάτη ^εών. 

έγώ δ^ ^ά'ψω τόνδε' μη μακρηγορεί. 
ΚΗ.άλΧ αντόβονλος £6ϋ^% άπεννέπω ί' έγώ. 
ΧΟ. φεν φεν. 

ω μεγάλανχοι καΐ φ%•ερΰιγενείς 

Κήρες ^ρινύες^ αΐτ ΟΙδιπόδα 1055 

γένος ώλέόατε πρέμνοΟ'εν οντως^ 

τί ηά^ω ; τί δ\ δρω ; τί δΐ μήαωμαι ; 

πώς τολμηόω μήτε 0ΐ κλάειν 

μήτε προπέμπειν έπΙ τύμβω ; 

άλλα φοβούμαι κάποτρέπομαι 1060 

δεϊμα ^οΛ^τωι/. ΡΟ ΑΙΣΧΤΛΟΤ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ. 

βν γε μι^ν κολλών αίνθΊ^τήρων 
ιτΐνεεί' χΐΓΐΌβ ^' ό'τάλας άγοος 
μονόχλαντον ίχατν ί^^^νον αδελφής 
εΐβι. χΐζ αν ταϋτα χίβοίτο^ 

ΗΜ.ίράτω τι πόλΐζ χαΐ μή δοάτω 
τονς χΧάονζας Πολννε(χη. 
ημείς μ^ν Ιμεν χάΐ αννβ•άψομΐν 
{£8ε αι^οαομποί. χαΐ γάι^ γενεφ 
χοινον τόδ' άχοζ, χαΐ αόλΐζ αλίως 
αλλοτ' έααινεΐ τα δύίαια. 

ΗΜ-'^μεΙς δ' αμα τφδ', α<Ι«ί<^ τε πόΙι$ 
χαΐ το δίκαιον ξννεααινεί. 
μετά γαρ μάχαρας χαΐ ^ω^ ίαχνν 
5δε Καδμείων ^ρνξε αάλιν 
μάνατραπηναι μηδ' άΧίοδαπαν 
χνματι φωτών χαταχλνα9^ν. 

1066—1071. =1073—1077. 111. Α Ι 21 χ γ Λ ο γ Π Ε Ρ 2 Α 1 ΑββοΗ7ΐα8. 6 ΤΑ ΤΟΤ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣίΙΠΑ 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩ,Ν. 
ΑΤΟΣΣΑ. 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΕΙ/ΙίΙΑΟΝ ^ΑΡΕΙΟΤ 
&ΕΡ&ΗΣ. ΤΠΟΘΕΣΙΣ. 

ί λανίϋος ίν τοις ηερί ΑΙΰχνλον μύϋ'οαν Ικ των Φοινιο- 
ΰην φτ^ί Φρυνίχου τους Πέρΰας τζαροηζΒτνοιηα^αι, έχτ/- 
&ηΰι όΐ %(Λ την αρχήν του δράματος ταύτην, 

Τάδ^ ίατί Περΰών των πάλαί βεβηαότων, 

ηλην ί%εί ευνούχος ίΰτιν άγγέλλοον ίν αρχ^ την του 5ϊρ- 
ξου ητταν , ΰτορνύς τε ϋ'ρόνους τινας τοις της άρχης Λαρ- 
ίόροις^ ίνταυϋ'α δ^ προλογίζει χορός ηρεαβυτων, χαΐ ίΰτιν 
VI μίν ϋκηνη του δράματος ηαρα τ ψ τάφω Δαρείου * η δϊ 
νηά^εύίς^ Βϋρ^ης ατρατευΰά μένος κατά της Ελλάδος μετά 
δυνάμεως πολλής ^ ΐππον μίν αμετρον επαγόμενος ^ ναϋς 
δί χιλίας διαοίοαίας Ιπτά^ 7] καΙ δεκατέΰΰαρας* χαΐ τΐεξτ} 
μ^ν ίν Πλαταιαΐς νί%ηϋ•εΙς^ ναυτικ'^ δΐ Ιν Σαλαμΐνι^ %αϊ 
δια Θεαΰαλίας φεύγων διεπεραιω^ εΙς την^Αβίαν. 

ΪττγΙ Μίνωνος τραγωδών Αΐΰχυλος ίνίοία Φινεΐ^ Πίρ^ 
ΰαις^ Γλαύκφ*)) Προμη^ει, 

Πρώτη Ιφοδος Περβών ΙπΙ Ααρείου ίδυατύχηϋε περί 
Μαραθώνα * δευτέρα Μρξ,ου περί Σαλαμίνα καΐ Πλαταιάς. ΛΑΛΩ. Σ^). 

Ιΰτέον οτι οΐ Έλληνες τριαχοαίας μόνον νηας εϊχον. ττρώ* 
τη Ιφοδος Περοών ΙπΙ /Δαρείου έδυατύχηοε περί Μαρα^ 

*) ΓΧαντιφ] Ποτνιει αάάίάϋ δοΗοΙίαβία ΓβοβπΐίοΓ, Ποντίφ 
^έίοίβηΐΒ, Ιη άί(1&80&1ϋ8 βοίαιη ροδίΐυιη ΓαΗ Οίααοί ηοιηβη, 
αϊ Προμη^εί βοΓίρΙητη ί\ήΧ, οιηίδδο Πυρφόρου ηοιηίιιβ, ςαο 
£^πιπιιη&(1οί άΓ&χηα Ηοο βαΐγήοαιη βΐ) άηαΐηιβ άΐβΐίαχβηιαΐ ΐΓ&^οβ- 
Αϋβ, (|ΐι&β Προμηϋ•εύς δεσμώτης εΐ Προμηθεύς λυόμενος ίη- 
βοηρίαβ 8υηί. Ββ ςαα Γ&Ιίοηβ άίζι ία ΑιιιιοΙ&1ίοηίΙ)α8 &<1 δορΗο- 
οΐβιη ρ. 277. 6(1. Οχοη. 

^) Ηαβο βχ δοΗοΙϋβ Βγζ&ηϋηίβ βχοβΓρία βαηΐ , αΐ βίιηίΐίιι άβ 

6* 84 ΤΏ0ΘΕΣ1Σ 

ϋ-ώνα. δευτέρα ίπΐ Ξέρ^ον^ τνερί Σαλαμ,Ινα χαί ΠΙαταιας^ 
τον θεμιατοκλέους ατρατηγον 'όντος τότε των ^Αϋ^γναΐών 
Μ(1 (ήτορος^ %αΙ νψίς είπόντος ποίήοαίτ %αΙ άντηάξαα&αι 
προς τον 5'ίρέ^ν. οί καΐ γενομένου ηεριεγενοντο αυτού, ο 
Απόλλων γαρ τοις ^Α^ναίοις μαντευομένοίς πώς τών 
Ώερβών ηεριγενηΰονται εΐηε τείχη ξύλινα καταΰκευάααι, 
χαΐ Όντω ηερίγενέα&αι αυτών, χαΐ οι μεν τείχη Ιλεγον 
ηοιηΰαι εΙς την ηόλιν ξύλινα αντί τών λιΌ-ίνατν* 6 όί θε- 
μιϋτοτίλης ουχ οΰτως^ άλλα νηας εϊπε ποιηΰαι. αΤ ττολλάχις 
δια τών οΙκείων τειχών αώξουαι τους ανθρώπους, ίιά 
Μένωνος τραγφδών Αΐβχύλος ίνίχα Φινεΐ^ Πέρΰαις^ Γλαύ^ 
κω Ποτνιεΐ^ Προμηϋ'εΐ. τούτου του 3ερξου πατήρ μίν ην 
Ααρεΐος ο Περΰών βαΟιλευς , μητηρ δε "Ατοΰΰα, γίνωΰκε 
δί οτι ^αρεΐοι τρεις εΐϋν πρώτος δί τούτων υΙος^Τατά- 
όπου 9 προτίρι&εϊς υπό τών Περϋών καΙ βαύιλεύαας αυτών^ 
ός ην χαΐ 3ερξου τνατηρ του ΰτρατεύΰαντος §πΙ τούς^Ελλη- 
νας ' δεύτερος δΐ ο ^Αρταξέρξου τνατηρ , Σύρος προϋαγορευ- 
^είς 5 η Νό^ος ' ίαχατος δΐ Δαρείος 6 υπ ^Αλεξάνδρου του 
Φιλίππου καταλυθείς, τίνες δί και τέταρτον ^αρειον λέ- 
γουΰιν εϊναι. ΡΓΟίηβΐΗβΙ ίΑΐ)α1&, ςα&β βαρΓα ρ. 3. 4. βαΐι Ιβιηιη&ΐβ '!Αλλως ρο- 
βυΐ 6ΐ άβ δερίβιη αά Τ1ΐ6ΐ)&8 ρ. 43 — 46., ίηΙβΓ ςααβ ηϋιίΐ ββΐ 
ςηοά &1) νβΙβΓβ ^Γ&ιηιη&Ιίοο βοΓίρΙαιη βίΐ ρΓαβΙβΓ ν6Γΐ)& *Η μ^ν 
ϋχηνη του δράματος — Λυτιουργεί^ τετραλογία ρ. 45. Ηα. 
11 8βςς., ςα&β 5θ1α Ιβ^υηΙαΓ ία οοΑίοβ ΜβΑίοβο. π Ε ρ Σ Α Ι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΤΓάδε μεν Περΰών των οίχομενων 
Έλλάδ' ές αίαν ηιΰτα καλείται., 
καΐ των άφνεών κάΙ πολυχρνΰων 
ίδράνων φύλακες, κατά τιρεΰβείαν 
ονς αντοζ ανα^ βίρϊ'Τίς βααιλενς δ 

^^αρεωγενης 
εΐλετο χωράς έφορενειν. 
άμφΐ δΐ ν00τφ τω βαΰίλείω 
χαΐ πολνχρνΰον αχρατίάς ηδη 
χακόμαντις άγαν δρΰολοτίεΐταί 10 

^μός Ιβω^εν. 
τΐαΰα γαρ Ιύχνς Άδίατογενης 
φχωκε, νέον ί' άνδρα βανζει-, 
κοντέ τις άγγελος ούτε τις [ππενς 
αβτν το Περοών αφικνεΐται* Ι δ 

οΐτε το Σοναων ήδ^ Άγβατάνων 
καΐ το παλαιον Κίόοων ερκος 
ηρολιηόντες έ'βαν, 
οί μίν έφ ΐηηων, οί ί' έτά ναών, 
πεζοί τε βάδην 

πολέμου βτίφος παρέχοντες* •20 

οίος ^Αμίΰτρτις ήδ^ ^Αρταφρένης 
χαΐ Μεγαβάτης ηδ* ^Αΰτάϋπης, 
χαγοί Περόών, •. ^. ι- ^ΙΓ^ ' -"Τ^ίΜΜί νΜ *• * '«*•ν" 86 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

βαΰίλής βαΟίλέως νποχοι μκγάλον^ 

ΰοννται^ ότρατιάς πολλής έφοροι. 25 

χο^οδάμαντές τ' ί}ό' [πηοβάται^ 

φοβεροί μίν ΙδεΙν^ δεινοί δΐ μάχην 

ψυχής «ντλι^/^ον^ ίοξβ * 

Αρτεμβάρης ^' Ιππιοχάρμης 

χαΐ Μααίατης^ ο τε τοξοδάμας 30 

έβ^λός Ίμαΐος^ Φαρανδάχης -θ-', 

ίππων τ ελατή ρ Σο69•άνης. 

άλλους ί' ό μέγας κάΙ πολν&ρέμμων 

Νείλος έπεμψεν Σονΰιόκάνης^ 

Πηγαόταγών ΑΙγνπτογενής^ 85 

ο τε τής Ιερας Μέμφιδος άρχων 

μέγας ^Αρόάμης^ τάς τ ωγνγίονς 

Θήβας έφέπων Άριόμαρδος^ 

καΐ έλειοβάται ναών έρέται 

δεινοί πλήϋ'ός τ άνάριϋ'μοι. 40 

αβροδιαίτων δ* έπεται Ανδών 

οχλος^ οΐτ έπίπαν ήπειρογενίς 

κατέχονβιν 1%•νος, τους Μιχρογά%'ης 

^Αρκτενς τ άγα%'6ς^ βαβιλής δίοποι^ 

καΐ πολνχρναοι Σάρδεις έπόχονς 45 

πολλοίς αρμαβιν έξορμώόιν^ 

διρρνμά τε καΐ τρίρρυμα τέλη^ 

φοβεράν οφιν προαιδέβΟ'αι. 

6τενται ί' Ιεροϋ Τμώλον πελάται 

ξνγον άμφιβαλεϊν δούλων Ελλάδι^ 50 

Μάρδων^ Θάρνβις^ λόγχης άκμονες^ 

καΐ άκοντιΰταΐ Μναοί' Βαβνλών δ' 

ή πολύχρυσος πάμμικτον δχλον 

πέμπει όνρϋην^ ναών χ έπόχονς 

ζοξονλκώ λήμαχι πιβχούς* 55 ΠΕΡΣΑ Ι. 87 

ϊο μαχαιφοφόρον τ ί&νος έχ «άβης 
Άαίαξ ίπεται 

δΐίνκΐς βααιΚέΰΛ^ νπο πομπαίξ. 
τοιονί" ανϋ•οζ Περϋϋος αίας 
οίχεται ανδρών, 60 

ονς χερί πάβκ χϋ•ών Άαιάτις 
^ρέ^αβα πό&ψ ατένεταί μαλερώ 
τοχέες τ αλοχοί 9•^ ήμεροΐεγίόν 
τείνοντα χρόνον τρομέονται. 
πεπέραχεν μίν ό περΟεπτολίζ ^δη 66 

βααίλειοζ ατ(^ατ6ς εις άντίπορον γείτονα χωράν, 
λινοδέαμφ αχεβί^ ηορ&μόν άμείψας 
'^9αμαντ'ίίος "ΕλΙαζ, 70 

πολύγσμφον οδιομα ζυγαν άμφιβαλών αύχένί 

πόντου, 
ηολνάνδρον 9' Άοίαξ 9ονριος άρχων 73 

^1 παααν χϋ-όνα ποιμανόριον &εΐον έλαννει 75 
διχό^εν, »ΐ£ονόμοΐ£; Ιχ τε ΟκΙάΰΟας 
άχνροΙΟι πεποιθως 
ατνφελοΐί ίψέται,ξ, χρνβογόνον γενεάς ίαό&ίοζ 

φώζ. ΗΟ 

χνανονν $' ομμααι λενβαων φονίον δέργμα 

δράχοντοζ, 
«ολνχειρ χαΐ χολυναντας, Σύρων &' άρμα δίώ- 

χων, 
ίπάγει δονρικΙύτοΐΒ άνδράαι τοξόδαμνον "Α^, 86 
όόχίμος δ' οντίΒ νποατάς μεγάλφ ^εύμαη φια- 

τών 87 

^χνροΐΒ ίρχΐαιν είργειν αμαχον χνμα ^αλάσ~ 

αας• 90 

66 — 72. = 73 — 80. 
81— 86. = 87 — 92. ι 88 Α1ΣΧΤΑ0Τ άπρόβοιύτο^ γάρ ο Περβάν ΰτρατος αλκίφρίον η 
λαόζ. 92 

δολόμητυν ί* άτιάταν ϋ'εον τίζ άνηρ Ονατος άλνΐ^ει; 

τις 6 χραιπνφ ποδΙ πηδήματος ευτνετονς άνφβ- 
οων ; 95 

φιλόφρων γαρ παραβαίνει βροτον εις αρχυας 
"Άτα^ 97 

τόϋ'εν ονκ ίατον ντύκ ϋ'νατόν άλνξαντα φυ- 
γείν. 100 

^εό^'εν γαρ χατά Μοΐρ έκράτηαεν το παλαών^^ 
επεΰκηψε δΐ Πέρβαις 102 

πολέμους πυργοδαΐχτους 105 

διέπειν Ιππιοχάρμας τε χλόνους πόλεων τ άνα- 
βτάύείς, 

ΙμαϋΌν δ' εύρυπόροιο ^αλάΰαας πολιαινομένας 
πνεύματυ λάβρω 108 — 110 

έβοράν πόντων αλοος^ 

πίαυνου λεπτοδόμους πείαμαΰι λαοπόροίς τε ^α- 
χαναΐς. 

ταϋτά μοι μελαγχιτων 

φρην άμύΰβεται φόβω^ 115 

οα, Περΰίχοϋ ατρατεύματος 

τοϋδε^ μη πόλις πύϋΊ]ται χένανδρον μέγ* αΰτυ 
Σουΰίδος^ 

και το Κιβοίων πόλιαμ 120 

άντίδουπον ξύεται, 

οα, τοϋτ' ^πος γυναιχοπλη^ς ομίλος άπύων^ 

βυαοίνοίς ί' έν πέπλοις πέατι λαχίς. 125 

ηάς γαρ Ιππηλάτας χαΐ πεδοβτνβης λεώς 
102 — 107. ~ 108 — 113. 
114— 119. = 120 — 125. 
126 — ΐ;^2. = 133 — 139. ΠΕΡΣΑ 1. 89 

ϋμήνος ως έχλελοιπεν μελίΰαάν ανν όρχάμω 

ότρατοϋ^ 
τον άμψίζευκτον έξαμείψας άμφοτερας αλιον 130 
τίρώνα κοινον α[ας. 

λέτίχρα ί' ανδρών τίό^φ ηέμπλαταί δαχρύμαόιν 
Περΰίδες ί' άχροπεν^είς εκάΰτα πόϋ'ω φιλά- 

νορν 136 

τον αίχμάεντα '&'ονροι/ εννατήρα Λροπεμψαμένα 
λείΐίεταν μονόζν^, 

άλΧ αγε^ Πέρβαι^ τοί' ένεζόμενοι 140 

ΰτέγος άρχαΐον, 

φροντίδα χεδνην χαΐ βα^νβονλον 
ϋ'ΰάμε^α^ χρεία δε Λροΰηκεΐ' 
πώς αρα πράοβει ^έρ^τις βαΰίλενς 
^άαρειογεντις^ 145 

τό' πατρωννμίον γένος ήμετερον ' 
ηότερον τόξο ν ^νμα το νικών ^ 
η δορνκράνον 
λόγχης Ιΰχνς κεκράτηκεν. 

άλλ' ηδε %'εών Ι'ΰον όφ^αλμοί^ς 150 

φάος ορματαν μήτηρ βαοιλέως^ 
βαβίλεια ί' έμη^ προοτίίτνω' 
καΐ 7ίρο6φ%'όγγοις δε χρεών αντην 
ηάντας μν^Οίΰι προΰανδαν. 
ώ βαΰ•νζώνων ανααύα Περΰίδων νηερτάτη^ 155 
μήτερ η βερξον γεραιά^ χ^^9^^ Δαρείου γύναΐ' 
^εοϋ μϊν εννήτειρα Περαών^ ^εον δΐ καΐ μτ^ 

τηρ εφνς^ 
βΙ τι μη δαίμων παλαώς νυν με^έΰτηχε ότρατώ. 

ΑΤΟΣΣΑ. 
ταντα δη λιηονΰ' [χάνω χρυΰεοότόλμονς ίο- 

μονς Μ 90 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

χαΐ τό ^αρει'ον τ£ χάμον χοινον ΐννατήραη 
χα£ με χαρίΐίαν άμνββΐΐ φροντΐς• έζ ί' 

αΰθΌ», ονδαμας ίμαντης ονα' άδεέμαντος 

λΟί, 

μη μέγαβ πΑοϋΓορ χον(αα3 οϋίαε άντρίιρ^ι 
όΧ^ον, ον βαρείας η(/εν ουκ ανεν &•ΐΐιίν ζι• 
ταντά μοι διπλή μέριμν' «φραοτόζ έβ'τι 

φρεαΐ, 
μήτε χρημάτων άνανδρων πλή&ο$ 4ν χιμί 

?"" , . 

μητ' άχργ^μάτοΜΐ λάμαειν φώβ, οβον αξ 

πάρα. 
ίστι γαρ πλοΰτάζ γ' άμεμφης, άμφΐ δ' όφ 

μθΐ3 φόβος• 
όμμα γάρ δόμων νομίζω δεϋχότον παρονβι 
προί τάδ' ωξ Οντας εχόντων τώνδε, ανμβί 

λόγου 
χονδέ μοι γένεβ&ε, Πέρβαι, γηραλα πιατωμ 
χάντα γάρ τα χέδν' έν νμΖν έοτί μοι βον 

ματα. 
ΧΟ. εν τόδ' ΐα^ι, γηζ ανααβα τήβδε, μή αε δΙς ι 

Οαί 
μψ' Ιποζ μήτ' Ιργον ων αν δύναμίξ ηγεί 

&έλ^• 
βύμενείβ γάρ οντοξ ημάς τώνδε ανμβονλονί 

λεΐς. 
ΑΤ. πολλοίς μεν άεϊ ννχτέροις 6νε(ραϋι 

\ννΐΐμ, άφ' ονπερ παις έμος βτείλας ατραχ 
Ίαόνων γην οίχεται πέρβαι %•έλαν• 
αΧ,Χ οντι πω τοιόνδ' ίναργίς είδόμην 
ιάς της παροιθε» ενφρόνης, λ^ξα δί αοι. ΠΕΡΣΑΊ. 91 

4δοξάτην μοι δυο γνναΐτί ενειμονε^ 
η μ^ν Λέπλοιοι ΠερύικοΙς ήύχημένη^ 
η ί' αύτε ^ωρικοΐύιν^ εΐζ οψι^ν μολείν, 
μεγέ%'εν τε των ννν έκτιρεπεΰτάτα πολν^ 
κάλλεί χ άμώμω κάΙ καΰιγνητα γένους^ 185 

χαύτον • πάτραν ί ' Ιναιον η μίν Ελλάδα 
χλήρω λαχονύα γαΐαν^ ίι δ% βάρβαρον, 
τούτω οτάύιν τι/ν\ ώς έγώ ^δόκονν ορ&ν, 
τενχειν έν αλλήλαίΟί * παις ά' έμός μαϋ'ών 
κατείχε καπράϋνεν^ αρμααιν ί' νπο 190 

ζενγννβιν αντώ κάΙ λέηαδν έπ αυχένων 
τί&η0ί, χη μεν τ^ί' έπνργοντο ύτολγι 
έν ηνίαιΰί τ είχεν εναρκτον ύτόμα, 
η ί' έσφάδαξε^ καΐ χεροΐν ίντη δίφρου 
διαοηαράβύει^ καΐ ξνναρηάξεί βία 195 

ανεν χαλινών καΐ ζνγον ^ρανεί μέαον. 
ηίητει δ* έμός ηαϊς^ καΐ ηατηρ τιαρίόταται 
Δαρείος οίκτείρων (ίφέ- τον δ' οΛως ορά 
3έρξης^ Λεπλονς ^ηγννόιν άμφΐ ύώματι. 
χαΐ ταϋτα μ^ δη νυκτός εΐαδεΐν λέγω. 200 

έχεΙ δ^ άνέΰτην καν χεροΐν καλλνρρόου 
ίφαυΰα Ληγής^ ανν ^υηχόλω χερΙ 
βωμόν προΰέβτην^ αποτρόπουαι δαίμούν 
9'έλουύα Θ'ΰΰαι πέλανον^ ων τέλη τάδε, 
ορώ δΐ φεύγοντ αετόν προς έΰχάραν 205 

Φοίβου* φόβω 5' αφ%Όγγος έύτό^ν^ φέλοΐ' 
μεΟ'ύύτερον δ\ κίρκον εί6ορώ δρόμω 
ητεροίς έφορμαίνοντα καΐ χηλαΐς κάρα 
τίλλονϋ'^' ο δ' ούδΐν άλλο γ* η ητηξ,ας δέμας 
παρείχε, ταϋτ Ιμοιγε δείματ έΰτ ίδεΐν^ 210 
υμΧν ί' άκούευν, ευ γαρ Ιατε, παις έμός 
πράξας μίν ευ ϋ'αυμαΰτός αν γέν,οιτ άνηρ^ 92 ΑΙΣΧΤΑΟΤ κακώς δε πράξας ονχ υπεύθυνος λοΧβι^ 
0ω%•εΐ£ ί' ομοίως τήΰδε κοίρανεΐ χ^ονός. 
ΧΟ. ου ΰε βονλόμεβ^α^ /^^^^99 ^^'^^' άγαν φοβεΐν λά- 
γοις 215 

οντε ϋ'αραννενν, ϋ^εονς δ^ ηροοτροπαΐς ίκι/ον- 

εε τ ν φλαϋρον είδες, αΐτον τώνδ' άτίοτροτιήν τ€- 

λεΐν^ 
τα δ' άγά^' έκτελή γενέβ^αι όοί τε κάΙ τέκνοις 

οέ^εν 
καΐ πόλει φίλοις τε πάΰι. δεύτερον δ\ %ρη %οας 
γγΐ τε καΐ φ^ιτοίς χέαΟ^αΐ' πρευμενώς ί' αΐτοΰ 

τάδε. 220 

βον πόόιν ^αρεΐον, ονπερ φγις Ιδεΐν κατ εν^ 

φρόνην^ 
έ(5%•λά σοι πέμηειν τέκνφ τε γης ίνερ^εν ίς 

φάος, 
ταμπαλιν δΐ τώνδε γαίας κάτοχα μανρονσ^ιχι 

ΰκότω, 
ταντα ^νμόμαντις ων ΰοΐ πρενμενώς ηαρτ^νεΰα' 
εν δ\ πανταχή τελεΐν 6θί τώνδε κρινομεν ηέρι, 225 
ΑΤ, άλλα μην εϋνονς γ^ 6 πρώτος τώνδ^ ένυΐίνίαον 

κριτής 
ηαιδί καΐ δόμοις έμοΐόι τήνδ* έκνρωόας φάτιν. 
έκτελοΐτο δη τα χρηϋτά' ταντα δ\ ώς έφίεοαι, 
πάντα ϋ'ηόομεν '9'£θΓ(ί4 τοίς τ ενερϋ•ε γης φίλοις, 
εντ αν εΙς οίκονς μόλωμεν, κείνο ί' έκμα^εΐν 

θ/λω, 230 

ώ φίλοι, πον τάς ^Α^νας φαόΐν [δρν6%•αι %θο- 

ΧΟ, τήλε προς δνΰμαΐς , ανακτος Ήλίον φ^ινάόμοτ 
όιν. ΠΕΡΣΑ ι 93 

'. άλλα μην ΐμειρ έμος παϊζ τήνδε ϋ-ηρ&οαί πόλιν. 
). ηάοα γάρ )/^ι/04τ αν Ελλάς βαΰιλέως υπήκοος. 
'^. ωδέ τις τιάρεοην αντοΐς άνδροπληϋ-εια ατρα- 

τον ; 23δ 

},καΙ οττρατο^ τοωυτο^ ίρξας πολλά δη Μήδονς 

κακά. 
Γ. καΐ τί προς τούτοι,ϋιν άλλο ; πλούτος έξαρκής 

). άργνρον πηγή τις αντοΐς έΰτι^ ^ηΟανρος χϋ•ονός. 
Γ. πότερα γάρ τοξονλκος αΙχμή διά χβροΓτ αντοΐς 

πρέπει ; 
>. ουδαμώς ' ίγχη αταδαΐα καΐ φεραύπιδες οαγαί. 240 
Γ. τίς δΐ ΛΟ^μαι/ωρ ίπεϋτι κάπιδεαπόζει Οτρατωί 
>. ονηι/05 δούλοι κεκληνται φωτός ον^ υπήκοοι. 
Γ. πώς αν ονν /ι^ί/ο*βι/ άνδρας πολεμίονς έπήλν- 

δας^ 
>. ωβτε /ίαρείον πολύν τε κάΙ καλόν φ%•εΐραι Οτρα- 

τόν. 
Γ. δεινά τοι λέγεις Ιόντων τοις τεκούοι φροντίϋαι. 245 
[>. άλΧ έμοί δοκεΐν τάχ ε£θει πάντα ναμερτή λο- 
γον 
τούδ$ γάρ δράμημα φαηος Περβικον πρέπει μα- 

ϋ-εΐν, 
καΐ φέρει ΰαφές τι πράγος έο^λόν η κακόν κλν^ 
ειν. 

ΑΓΓΕΛΟΣ, 
ω γης άπάοης Άοιάδος πολίΰματα, 
ω ΠεροΙς αία καΐ πολύς ^Λοι^τοι; λιμην^ 250 
ώς έν μιαί πληγτ} κατέφ%•αρται πολύς 
δλβος^ το Περϋών ί' άν%Ός οΐχεται πεοόν. 
ωμοι^ κακόν μ\ν πρώτον άγγέλλειν κακά * 
όμως δ* ανάγκη πάν άναπτνζαι πά%'ος^ 94 Α ΙΣΧ ΤΑ Ο Τ 

Πίρόαί ' ότρατός γαρ πάς ολωλε βαρβάρων. 255 
ΧΟ, ανί ανία κακά ι/βοκοτα 

καΐ δάν\ αίαΐ^ διαίνεΰ^ε^ Περοαί, τόδ* αχο§ κλύ~ 
οντες, 
ΑΓ. ως πάντα γ Ιατ εκείνα διαπεπραγμένα • ίβΟ 

αντόζ ί' άελπτως νόόημον βλέπω φάος, 
ΧΟ. η μακροβίοτος δδε γέ τις 

αιών έφάνΰ•η γεραιοΐς^ άκονειν τόδε πήμ αελ- 
πτον. 263 

ΑΓ. καΐ μην παρών γε κον λόγους άλλων κλνων^ 

Πέρΰαι, φρά(5αιμ αν οΓ έπορΰννϋ'η κακά. 
ΧΟ. οτοτοτοΓ, μάταν 

τα πολλά βέλεα παμμιγή 

γάς άπ Άΰίδος ηλϋ-' Ιπ αίαν 270 

δάαν Ελλάδα χώραν. 
ΑΓ. Λλΐ2θθΓ<Τ* νεκρΰον δνΰπότμως έφϋ'αρμένων 

Σαλαμίνος άκταΐ πάς τε πρόΰχωρος τόπος. 
ΧΟ. ότοτοτοί, φίλων 

πολνδονα αώμαΰ•" αλιβαφή 275 

κατΰ•ανόντα λέγεις φέρεαϋ-αι 

πλαγκτοΐς έν διπλάκεΰοιν. 
ΑΓ. ονδίν γαρ ηρκει τόξα, πάς δ' άπώλλντο 

βτρατός δαμαοϋ^είς ναΐοιΰιν έμβολαΐς. 
ΧΟ. ΐϋζ άποτμον βοάν 280 

δνΰαιανη Πέρϋαις 

δφοις, ώς πάντα παγκάκως 

1%'εΰαν^ αίαΐ^ Οτρατον φ^αρέντος. 
ΑΓ. ω πλεΐοτον ί%%Ός όνομα Σαλαμίνος χλνειν 

φεν^ των Άϋΐ]νών ώς οτένω μεμνημένος. 285 
256 -— 259. = 262 — 265. 
268 — 271. — 274 — 277. 
280 — 283. =.= 286 — 289. ΠΕΡΣΑ Ι. 95 

ΧΟ, οτνγναί γ^ ^Α^άναι ίβίο^^• 
μεμνήοϋ-αί τον ηάρα 
ώς Λολλάς Περβίδων μάταν 
εννίδαζ ίκτιΰΰαν ηδ^ άνανδρους. 

ΑΤ, ΰιγώ πάλαι, δύατηνος έκπεπληγμένη 290 

καχοΐς' υπερβάλλει γαρ ηδε ουμφορά^ 
το μήτε λέξαι μήτ έρωτήύαι πάϋ^, 
όμως ί' ανάγκη πημονάς βροτοϋς φέρειν 
%•εών διδόντων παν δ' άναπτύξας πά%Ός 
λέξον χαταατάς^ χει ύτένεις κακοίς ομως^ 295 
τις ου τέ^νηκε^ τίνα δ\ καΐ πεν^ύομεν 
των άρχελείων^ οατ^έπΐ Οκηπτουχία 
ταχϋ'είς ανανδρον τά^ιν ήρήμου ^-ανών, 

ΑΓ. Βέρνης μίν αυτός ζτ} τε καΐ βλέπει φάο^. 

Α Τ. έμοίς μ%ν είπας δωμααιν φάος μέγα 300 

καΙ λευκον ημαρ νυκτός εκ μελαγιιυίμου, 

ΑΓ. Άρτεμβμρης δε μυρίας ίππου βραβεύς 
ατύφλους παρ άκτάς ^είνεται Σιληνιών. 
χώ χιλίαρχος ^αδάκης πληγτ} δορός 
πήδημα κοϋφον εκ νεώς άψήλατο' 305 

Τεναγών τ άριοτεύς Βακτρέων Ιθαγενής 
ΰ'αλαΰοόπληκτον νήαον Αϋαντος πολεϋ. 
Αίλαιος^ ^Αρϋάμης τε κάργή(5της τρίτος^ 
οΐδ^ άμφΐ νήβον την πελειο^ρέμμονα 
ι/^κωμ£ΐΌ^ κύριοοον Ιαχυράν χΰ^όνα' 310 

πηγαΐς τε Νείλου ;/£^τονίδι/ Αιγυπτίου 
^Αρκτεύς^ ^Αδεύης, καΐ Φερεΰΰεύης τρίτος^ 
Φαρνοϋχος, οΐδε ναός έκ μιας πεόον, 
Χρυΰεύς Μάταλλος μυριόνταρχος %'ανών^ 
ίππου μελαίνης ήγεμών τριομυρίας, 315 

πυροήν ζαπλη^ δάβκιον ^/ί^ί^αία 
ίτεγγ\ αμείβων χρώτα πορφυροί βαφ^^. 96 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

κάΙ Μάγος "'Αραβος, Άρτάμης τε Βάκτριος^ 
ΰκληράς μέτοικος γης, ίκεΐ κατέφ^ιτο. 
"'Αμηαχρις ^Αμφιΰτρενς τε πολνπονον δόρυ 320 
νωμών, ο τ έαϋ^λός ^Αριόμαρδος Σάρδεύι 
πένΰ^ος ηαραΰχών^ Σειοάμης θ' 6 ΜνΟίος^ 
Θάρνβίς τε πεντήκοντα πεντάκις νεών 
ταγός^ γένος Αυρναΐος^ ενειδης άνηρ, 
κείται ϋ•ανών δείλαιος ου μάΧ ευτυχώς- 326 
Σνέννεοίς τε πρώτος εις εύψυχίαν^ 
Κιλίκων Ιπαρχος, εΙς άνηρ πλεΐύτον πόνον 
έχ^ροΐς παραύχών^ εύκλεώς άπώλετο, 
τοιώνδε τώνδε νυν νπεμνήΰ^ην περί. 
πολλών παρόντων 5' όλίγ^ απαγγέλλω κακά. 330 

ΑΤ. αίαΐ^ κακών ΰψιατα δη κλύω τάδε^ 
αί'αχη τε Πέρϋαις καΐ λιγέα κωκύματα. 
άτάρ φράϋον /ιο& τούτ άναΰτρέψας πάλιν^ 
πόΰον ίέ πλήΰ•ος ην νεών Ελληνίδων^ 
ωΰτ άξιώΰαι Περαικώ Οτρατεύματι 335 

μάχην συνάφαι ναΐοιύιν έμβολαΐς, 

ΑΓ, πλήθους μ\ν αν όάφ Γίίθ' εκατι βαρβάρους 
ναυαίν κρατήοαι, καΐ γαρ "Ελληϋιν μ\ν ην 
ο πάς άριΰ^μός ές τριακάδας δέκα 
ναών^ δεκάς ί' ην τώνδε χωρίς ίκκριτος* 340 
Βέρξΐ] δΐ^ καΐ γαρ οίδα^ χιλιάς μίν ην 
ων ηγε πλήθος ^ αΐ 5' νπέρκοποι τάχει 
εκατόν δΙς ηααν επτά ^' ωί' ^%ει λόγος, 
μη 001 δοκοϋμεν τγ^δε λειφΰ'ήναι μάχ^\ 
άλ?! ωδε δαίμων τις κατέφ^ειρε Οτρατον^ 346 
τάλαντα βρίαας ουκ ίαορρόπω τύχι^. 

Α Τ. ίτ άρ' ^Αϋ-ηνών Ιΰτ* απόρϋ•ητος πόλις; 

ΑΓ. ^εοΐ πόλιν ΰώζουΰι Παλλάδος ϋ•εάς • 
ανδρών γαρ όντων ερκος έΰτίν άΰφαλές. η Εν Σ ΑΙ. 9"^ 

ΑΤ, άρχη δΙ ναναί ΰυμβολής τις ην ; φράοον. 350 
τίνες χατήρξαν^ πότερον'^Ελληνεζ^ ^^Ζ^?9 
η παΖς έμος^ πλη^Βν χατβίνχήΰας νεών; 

ΑΓ. ηρξεν μίν, ώ δεοχοινα^ τον παντός χακον 
φανείς αλάϋτωρ η κακός δαίμων ηο%•έν. 
άνηρ γαρ "Ελλην έξ Ά&ηναίων Οτρατον δδ5 

έλΘ•ών ίλεξε χαίδΐ <ίφ ^ρξ^ί τάδε^ 
ώς ει μελαίνης νυκτός ϊξεται χνεφας^ 
"Ελληνες ον μενοΐεν^ άλλα όέλμαΟί 
ναών έηεν%Όρ6ντες άλλος αλλοΰε 
δραομφ χρυφαίφ βίοτον έχοωΰοίατο. 360 

6 ί' εύϋ'ύς ως ηκονοεν^ ον ξρνείς δόλον 
'^λληνος ανδρός ονδΐ τον ϋ'εών φ^όνον^ 
πάΟίν ηροφωνεΐ τόνδε νανάρχοις λόγον 
εντ αν φλέγων άκτΐύνν ηλίος χ^όνα 
λήξΐ^^ ^νέφας δί τέμενος αιθέρος λάβ^^ 365 

τάξαι νέων μεν ατΖφος έν (Ττο^χο^^ τριαίν 
ίκηλονς φνλάαόειν χαΐ πόρονς άλιρρόϋ•ονς, 
αλλάς δΐ κύκλω νηβον Αϋαντος χέρνζ * 
ώς εΐ μόρον φεν%οία%^ ^Έλληνες κακόν^ 
νανΰΐν κρνφαίως δραΰμόν ενρόντες τι/ι^ά^ 370 
Λ&ΰί (5τέρεβ%•αι χρατός ην ηροκεάμενον. 
τοΰαντ Ιλεξε κάρ^ ν% έκ%•νμου φρενός* 
ον γαρ το μέλλον έκ %'εών ηπίβτατο, 
οΐ δ^ ονκ άχόΰμως^ άλλα πειθαρχώ φρενΐ 
δεΖπνόν τ έπορβννοντο^ νανβάτης τ άνηρ 375 
τρθ9Τθί]^το κώηην οκαλμόν άμφ ενηρετμον, 
έπεί δΐ φέγγος ηλίον κατέφ^ιτο 
χαΐ ννξ έπφί^ πάς άνηρ κώαης αναξ 
ές νανν έχώρει πάς θ' οπλών έπιβτάτης • 
τά\ις δϊ τάξιν παρεκάλει νεώς μακράς * 380 

πλέονύι ί' ώς εκαύτος ην τεταγμένος^ 96 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

χαΐ πάνννχοί δη διάηλοον χα%•ι<ίτΜαν 
ναών ανακτες ηάντα ναντίχον λβών• 
καΐ ννξ έχώρει^ χού μάΧ Ελλήνων (ηρατος 
χρνφαΐον ίχηλονν ούδαμή χα^Ίβχατο' 386 

έπεί γε μέντοι λενχόηωλοξ ημέρα 
ηάϋαν χατέοχε γαΐαν ενφεγγης ΙδεΙν^ 
πρώτον μίν ηχ'^ χέλαδος * Ελλήνων πάρα 
/ιοΛΛί^ίόι/ ηνφημηαεν^ ορ%•ιον δ' α μα 
άντηλάλαξε νηαιώτιδος πέτρας 390 

ήχώ' φόβος δΐ πάβί βαρβάροις παρην 
γνώμης άποοφαλεΐΰιν' ον γαρ ώς φνγτΙ 
παιάν έφνμνονν 6 εμνον "Ελληνες τότε^ 
άλΧ ές μάχην ορμώντες ενψνχω %'ράϋει. 
οάλπιγ^ ί' «ντ^ πάντ έχεΐν έπέφλεγεν 395 
ενϋ'ύς δΐ χώπης ^ο^ιάδος ξννεμβολγί 
ΙπαίΟαν αλμην βρνχιον έχ χελενμ^ιιχος^ 
^οώς δϊ πάντες ηβαν έχφανείς Ιδεΐν. 
το δεξίον μ^ν πρώτον εντάχτως χέρας 
ηγεΐτο χόύμω^ δεύτερον δ* 6 πάς 0τόλος 400 
έπεξεχώρει^ χαΐ παρην όμον χλύειν 
πολλην βοην^^ά παίδες Ελλήνων Ιτε^ 
έλενϋ'εροντε πατρίδ\ έλεν^εροντε δΐ 
παΐδας^ γνναΐχας^ %'εών τε πατρώων ίδη^ 404 
ϋ-ηχας τε προγόνων νυν νπίρ πάντων άγων!* 
χάΐ μην παρ ημών Περΰίδος γλώοοής φόϋΌς 
νπηντίαξε^ χονχέτ ην μέλλειν άχμή. 
ενϋ•νς δΐ νανς έν νηΐ χαλχήρη ατόλον 
ΙπαίΟεν • ηρξε δ' εμβολής Έλληνίχη 
νανς^ χάποϋ^ρανεί πάντα ΦοινΙ(56ης νεώς 410 
χόρνμβ\ έπ αλλην ί' άλλος ην^ννεν δόρυ, 
τα πρώτα μέν νυν φενμα Περύιχον Οτρατοΰ 
άντείχεν ως δ\ πλν^ος έν ύτενφ νεών 


ΠΕΡΣΑ ι 99 

ηϋ•ρθίατ\ ά^ωγή δ' ονης άλλήλοίς παρήν^ 
αντοί ί' νφ' αυτών έμβόλοΐξ χαλχοοτόμοίς 415 
Λαίοντ\ Ι^ρανον ηάντα χωΛηρη βτόλον^ 
Έλληνίχαί τε νήεζ ονχ άφρασμόνως 
χνχλω τΐέρι^ Ι^δίνον^ ύητιοντο δ\ 
αχάφη νεών, ^άλαύΰα ί' ονχετ ην Ιδεΐν^ 
ναυαγίων ηλήϋΌυΰα χαΐ φόνου βροχών, 420 

άχταΐ δε νεχρών χοιράδες τ έπληϋ^υον^ 
φυγτ} 5' άχόαμω πάΰα ναϋς ήρεαοετο^ 
δΰαιπερ ηααν βαρβάρου ατρατεύματος. 
τόΐ δ' &6τε ϋ•ύννους η χι,ν Ιχΰ'ύων βόλον 
άγαίοι κωπών %ραύμαθίν τ έρενηίων 425 

ΐΛαιον^ έρράχίζον, οΙμωγη ί' ομοϋ 
χωχύμαοιν χατεΐχε πελαγίαν αλα^ 
εως κελαίνήζ νυκτός ομμ άφείλετο. 
κακών δΐ πλήθος, ούδ' αν ει δέκ ηματα 
Οτοίχηγοροίην^ ουκ αν έκτνληοαιμι οοί. 430 

εύ γαρ το5' ϋα^ι^ μηδάμ ημέροί μ^α 
πλήϋ•ος το($ουτάρι%'μον άνϋ'ρώπων %'ανεΐν. 

ΑΤ. αίαΐ^ κακών δη πέλαγος ερρωγεν μέγα 
Πέρβαΐζ τε καΐ πρόηαντί βαρβάρων γένει, 

ΑΓ. ευ νυν τοί' Γσθί, μηδέπω μεαοϋν κακόν 435 
το^ίίί' ^λ' αυτούς ηλ^ε αυμφορά πάϋΌυς^ 
ώς τοΐΰδε καΐ δΙς άντΐ(ίηκώ(^ί ^ο^ηττ^ί. 

ΑΤ. και τίς γένοιτ αν τήΰδ' ίτ έχ^ίων τύχη ; 
λέ^ον τίν αύ φης τηνδε ΰυμφοράν ΰτρατώ 
έλ%•εϊν κακών ρέηουβαν ές τα μάύβονα, 440 

ΑΓ.Περοών οϋοιπερ ηΰαν ακμαίοι φύαιν^ 
φυχην τ άριύτοι κεύγένειαν έκΛρεπεϊς^ 
αύτώ τ ανακτι πίύτιν εν Λρώτοις άεΐ^ 
τε%•νά(5ΐν οίκτρώς δυύκλεεβτάτφ μόρω. 

/ίΤ, οι 'γώ τάλαινα συμφοράς κακής^ φίλοι, 445 

7* ί* .1 100 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ηοίφ μόρω δ^ τούοδε ψης ολωλέναι^ 
ΑΓ. νη00ς τις ίοτΐ πρόύϋ'Β Σαλαμίνος τόηων^ 
βαιά^ δύαορμος νανοΐν^ ην 6 φιλόχορος 
Πάν έμβατενΒΐ^ ηονχίας άκτης Ιχι,, 
ένταν%'α Λάμπει τούθδ% δηως^ οτ έχ νεών 460 
φ%•αρέντες έ%%•ροΙ νηύον έκΰωαοίατο^ 
χτείνειαν εύχείρωτον Ελλήνων 6τρατ6ν^ 
φίλους δ* ύπεχοωζοιεν εναλίων πόρων^ 
κακώς το μέλλον ίατορών, ως γαρ ^εός 
ναών ίδωκε κϋδος"Ελληβιν μάχης^ 455 

ανΰ•ημερ6ν φάρξαντες εύχάλκοις δέμας 
οΛλοίΟι ναών έξέ^ρωΰκον άμφΐ δ^ 
κνκλονντο ηαΰαν νηύον^ ωβτ άμηχανεΐν 
οπον τράτίοιντο, τίολλά μίν γαρ ίκ χερών 
ηέτροιΰιν ήράοαοντο^ τοξικής τ* άηο 460 

%'ώμιγγος ίοΐ προοτνίτνοντες ωλλνβαν ' 
τέλος ί' ίφορμη&έντες έξ ενός $ό9Όυ 
ΛαίονΟί^ κρεοκοΛονύί δυΰτηνων μέλη^ 
εως απάντων έξαπέφ^ειραν βίον. 
Ι3έρξης δ^ άνφμωξεν κακών ορών βά%Ός' 466 
εδραν γαρ είχε παντός εναγή οτρατοϋ^ 
νψηλον ο%%Όν αγχι πελαγίας αλός' 
^ήξας δ% πέπλους κάνακωκύόας λνγν^ 
πεζώ παραγγείλας αφαρ ύτρατενματι^ 
Ζηο* άκόομω ξνν φνγή. τοιάνδε ϋον 470 

προς τή πάροικε σνμφοράν ατένειν πάρα. 
ΑΤ, ώ ϋτνγνϊ δαϊμον^ ως αρ ίψευοας φρενών 
ΠέρΟας' πικράν δ% παις έμός τιμωρίαν 
κλεινών Άϋ^ινών ηνρε^ κονκ άπήρκεβαν 
ους πρόΰϋ'ε Μαρα^ών βαρβάρων άπώλεόεν 475 
ων αντίποινα παις έμός πράξειν δοκών 
τούόνδε πλήϋ•ος πημάτων έπέύπαϋε. ΠΕΡΣΑ Ι. 101 

σν ί' είπΐ^ ναών αϊ πεφενγαβιν μόρον^ 
ηον τάόδ^ Ιλειχες' οίοϋ'α οημήναί τορώζ^ 
ΑΓ. ναών γε ταγοί χών λελειμμένων 0νδην 480 

κατ οιΐροι; ουκ «νκοσμοι/ αίρονται φνγήν' 
βτρατόξ ί' ο λοιπός ίν τε Βοιωτών χθονί 
διωλλυϋ^, οΐ μϊν αμφΐ κρηναίον γάνος 
δίψυ Λονοϋντες^ οί ί' νπ αβϋ'ματος κενοί 
διεκχερώμεν Ις τε Φωκέ<ον χϋ'όνά 485 

καΐ ^ωρίδ* αίαν^ Μηλιά τε κόληον^ ον 
Σπερχειός αρδει πεδίον ενμενεΐ ποτφ* 
κάντενϋ'εν ημάς γης Άχαιίδος πέδον 
καΐ θεοΰαλών πόλιομ νπεόπανιο μένους 
βοράς έδέ^αντ- Ινϋ'α δη πλείστοι %άνον 490 
δίφτι τε λιμφ τ ' αμφότερα γαρ ην τάδε, 
Μαγνητικην δ^ γαί^αν ηδϊ Μακεδόνων 
χωράν άφικ6μεύ^\ έπ Αξίου πόρον^ 
Βόλβης ^' ελειον δόνακα^ Πάγγαιόν τ ορος^ 
^Ηδωνίδ^ αίαν νυκτΐ δ' έν ταύτι^ ^εος 495 

χειμών αωρον ώρ6ε^ πηγνυβιν δϊ παν 
^έε9ρον άγνοϋ Στρυμόνος, ^εούς δέ τις 
το πρΙν νομίζων ούδαμοϋ τότ ηυχετο 
λιταΐύι^ γαίαν ούρανόν τε προύκυνών. 
έπεί δΐ πολλά ^εοκλυτών έπανύατο 500 

ότρατός^ πέρα κρυβταλλοπηγα δια πόρον 
χωϋτις μΙν ημών^ πρΙν 0κεδαύ%ηναι ϋ'εοΰ 
ακτίνας^ ώρμηϋτ^^ ύεύωβμίνος κυρεΐ. 
φλέγων γαρ αύγαΐς λαμπρός ηλίου κύκλος 
μέοον πόρον διήκε^ %'ερμαίνων φλογί' 505 

π^τον ί * έπ άλληλοι0ιν • ηύτύχει δέ το^ 
04ΤίΓί^ τάχιστα πνεϋμ άπέρρηξεν βίου, 
οϋοι δε λοιποί κατυχον 6ωτηρίας^ 
Θρτ^κην περάβαντες μόγις πολλώ πόνφ^ 102 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

ηκονοι,ν έχφνγόντες^ ον ΐίολλοί τίνες, 510 

4φ Βΰχιονχον γαΐαν ώς βτένΒΐν πόλιν 
Περύών, ηο%Όϋααν φιλτάτην ηβην χ^Όνός. 
χαντ ίοτ άλη&ή' πολλά ί' εκλείπω λέγων 
κακών α Πέρύαις έγκατεόκηψεν ^εός, 

ΧΟ. ω δναπόνητε δαϊμον, ως άγαν βαρύς 515 

ηοδοϊν ένήλλον ηαντί Περόικω γένει, 

ΑΤ.οΙ 'γώ τάλαινα διαπεπραγμένου οτρατοΰ' 
ω νυκτός οψις εμφανής ενυπνίων, 
ώς κάρτα μον βαφώς έδηλωΰας κακά. 
υμεΐς δί φαύλως αντ άγαν έκρίνατε, 520 

'όμως δ\ έπειδη τ^ί' έκνρωοεν φάτις 
υμών, ^εοΐς μίν πρώτον εϋξαΰ^'αι ^έλω * 
Ιπειτα γγΙ τε καΐ φϋ•ιτοΙς δωρήματα 
ηΐω λαβοϋΰα πέλανον έξ οίκων έμών, 
έπίβταμαν μ\ν ώς έπ έξειργαβμένοις, 525 

άλΧ ές το λοιπόν εί τι δη λφον ?γ^Λο&. 
υμάς δΐ χρή 'πΐ τοΐόδε τοις πεπραγμένοις 
πΐ(5τοϊύι πιοτά ξυμφέρειν βουλεύματα * 
καΐ παΖ^\ Ιάν περ δευρ έμοϋ προβ^εν μοΛφ, 
παρηγορείτε, καΐ προπέμπετ ές δόμους, 530 

μη καί τι προς κακοΐβι προοϋ^ται κακόν. 

ΧΟ. ω Ζεϋ βαΰιλεϋ, τίπτε ου Περόών 
των μεγαλαύχων και πολυάνδρων 
Οτρατιάν ολέβας 

αβτυ το Σούαων ήδ' Άγβατάνων 535 

πέν^ει δνοφερώ κατέκρυψας' 
πολλαΐ δ* άμαλαΐς χερβί καλύπτρας 
κατερεικόμεναι μητέρες οίχτραΐ 
διαμυδαλέοις δάκρυΰι κόλπους 
τέγγουΰ% άλγους μετέχουύαι, 540 

αΐ δ* άβρόγοοι Περοίδες ανδρών ΠΕΡΣΑΙ, 103 

ΐίο^έονβαν ΙδΒΪν αρτίξνγίαν ^ 

λέκτρων Βννάς αβροχύτωνας ^ 

χλνδανης ήβης τΒρψίν^ αφΒΐΟαι, 

ηΒν%Όνβί γόοις άχορΒβτοίς. 515 

χάγώ δϊ ιιόρον των οίχομένων «^ ^ ^ ν^ \^ ΛΪρω δοκψωξ ηολυΛΒνϋ'ψ 

η γαρ προΛαόα μ^ν ότένει 

γαϊ ^Α($ιαζ έχχΒνονμένα^ 

^Βΐέρξηξ μίν αγαγΒν, τοτοί, 550 

Χίρξηξ δ' άπώλΒΟΒν , τοτοΓ, 

το Λαν τ έΛ^απε δνοφόρως 

βαρίδΒύΟί ποντίαις, 

τίηχΒ Ααρίάν μίν οντω τόχ άβλαβης έπην 55& 

νόξαρχος ηολιψαις^ 

Σου6ίδαΐζ φίλος ακτωρ^ 

^ΒξοΙς τ ε και %αλαθ(5ίοις^ 

νυν δ\ κυανώταδες %•οα\ 

νάες μίν αγαγον , τοτοί, 560 

ναες δ^ άηώλεβαν , τοτοΓ, 

ομοΛχέροιϋιν έμβολαΐς^ 

ηδ^ Ίαόνων χέρες, 

τντϋ'ά δ' έκφυγείν ανακτ αντόηονν άκονομεν 56δ 

θρί^κης αμ ηεδιηρεις 

δνβχίμονς τε κελεύ%^ονς, 

τοί δ* αρα πρωτομόροιο 

ληφϋ'έντες προς άνάγκας 

ακτίς άμφΐ Κνχρείας 570 

^ρ()θΐ;<ί^ * Οτένε καΐ δακνάζον, 

βαρύ δ' άμβόαόον 

ουρανί αχη , οα οα, 

548 — 557. = 558 — 567. 
568 — 575. = 576 — 583. 104 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

τείνε 6\ δνΰβάνχτον 

βοάτιν τάλαιναν αύδάν. 575 

κναητόμενοι δ' άλος αίνα 
ακύλλονται προς άναυδων 
ηαίδων τάς αμιάντου, 
ηεν^εΐ ό* άνδρα δόμος Οτερη^εΙς^ 
τοχεες τ άπαίδες 58(^ 

δαιμόνι* άχη^ οά 6α^ 
δυρόμενοί γέροντες 
το πάν δη κλύουΟί,ν άλγος, 
τοί δ* άνά γάν ^Αύίαν δην 

ούχέτν περΰονομοϋνταί, 685 

ούχίτν δααμοφοροϋΟίν 
δεΟΛοαύνοίΟιν άνάγχαις, 
ονί' ές γάν προηίτνοντες 
αρξονταί' βαόιλεέα 

γαρ δωλωλεν Ιϋχύς. 590 

ούί' Βτι γλώοοα βροτοΐοι/ι^ 
ίν φυλαχαΐς ' λελυταί γαρ 
λαός ίλεύ&ερα βάζείν^ 
ώς έλύϋ'η ζυγον άλχάς, 

αΙμαχ%'εϊύα δ* αρουραν 59^ 

ΑΙαντος ηεριχλύβτα 
νάόος Ιχεί τα Περαάν. 
ΑΤ. φίλοί , χαχών μίν ο<7τ&^ Ιμπειρος χυρεί^ 
ίηίύταται βροτοΐβνν ώς , όταν χλύδων 
χαχών έηέλ^τι , πάντα δείμαΐνειν φιλεΐ * 600 
όταν ί' 6 δαίμων εύρο^^ ηεηοι^έναι 
τον αυτόν άεΐ δαίμον* ούριείν τύχης, 
έμοί γαρ ηδη πάντα μίν φόβου πλια 
έν ομμαΰιν τανταΐα φαίνεται ϋ'εών, 
584 — 590. = 591 — 597. ΠΕΡΣΑ ι 105 

βοά δ* έν ζοαί κίλαδος ου παιώνιοζ' 60& 

χοΐα κακών Ικηληξις έκφοβεί: φρενας. 
νονγάρ κέλενϋΌν τηνδ' ανεν τ οχημάτων 
χλίβής τδ της πάροι^εν έκ δόμων ηάλιν 
ίότει,λα, παιδος πατρί πρευμενείς χοάς 
φίρον(ί\ αηερ νεκροΐϋΐ μείλικτηρι,α^ 610 

βοός τ αφ αγνής λευκον ενηοχον γάλα^ 
τήζ τ άνϋ'εμονργοϋ ύτάγμα^ ηαμφα^ς μελι^^ 
λιβάβιν νδρηλαΐς ηαρ%'ένον χηγης μετα^ 
άκηρατόν τε μητρός αγρίας απο 
ποτον παλαιάς αμπέλου γάνος τόδε * 616 

της τ αί^ν έν φύλλοιΰι, %'αλλούαης ϋΰον 
%αν%^1ς έλαίας καρπός ευώδης πάρα^ 
αν%^ τε πλεκτά^ παμφόρου γαίας τέκνα. 
άλλ\ ω φίλοι^ χοαίϋι ταϊαδε νερτέρων 
ύμνους επευφημείτε^ τόν τε δαίμονα 62^ 

^αρεΐον άγκαλεΐα^ε^ γαπότους ί' έγώ 
τιμάς προπέμφω τάβδε νερτέροις ϋ-εοϊς. 
ΧΟ. βαϋίλεια γύναι^ πρέοβος Πέρβαις^ 
ού τε πέμπε χοάς θαλάμους ύπο γης^ 
ημείς ί' ΰμνοις αίτηβόμεϋ-α 625- 

φ%Ίμένων ^ομ^ού^ 
εΰφρονας είναι κατά γαίας, 
άλλά,χϋ'όνιοι δαίμονες αγνοί^ 
Γη τε καΐ Έρμή^ βαβιλεϋ τ ένέρων^ 
πέμψατ Ινερϋ'ε φυχήν ές φώς' 630 

εΐ γάρ τι κακών ακος οίδε πλέον^ 
μόνος αν ϋνητών πέρας είποι. 
η ^ άΐει μου μακαρίτας ίόοδαίμων βασιλεύς 
βάρβαρα ϋαφηνή 

Ιέντος τα παναίοΧ αίανη δύοΰ'ροα βάγματ^ η 635 
633 — 689. — 640 — 647. 106 Α1ΣΧΤΑΟΤ 

ηανχάλαν* αγη διαμβοοίοω^ 

νέο^Βν αρα κλνει μου*, 

άλλα βύ μοί Γά τ ε χαΐ άλλοι χθονίων αγ€ μόνες 

δαίμονα μεγανχη 641 

Ιόντ* αΐνέβατ ίκ δόμων ^ Περνάν Σονΰιγενή 

ϋ•εόν' 
πέμπετε ί' ανω τον οϊον ουηω 645 

ΠερύΙς αΓ έχάλυψεν. 
η φίλος άνηρ^ φίλος οχϋ•ος' φίλα γαρ χίκεν^εν 

^Αϊδωνεν ί' άναπομηός άνείης^ ^Ανδωνεν, 650 

δΐον ανάκτορα Ααριάνα, 

ονδε γαρ άνδρας Λοτ' άπώλλν 7ΐ:ολεμοφ9•όροι6ι,ν 

αταις , 
%'εομ'η6τωρ Ιί έκικληβκετο Πέρύανς^ ϋ'εομηύτωρ ί 
Ιοκεν^ ίπεί ότρατον εν ποδουχει. 656 

Ιωά^ βαλλην αρχαίος^ βαλλην ίλ^* ίκον 
τόνδ* έη άκρον κο()ΐ;μ/3ον οχ%Όν^ 
κροκόβαητον ποδός ενμαριν άείρων^ 6β( 

βαΰίλείον τ&άρα^ φάλαρον ηιφανβκων. 
βάοκε πάτερ άκακε Ααριάν. 
Ιωά^ βαλλην αρχαίος ^ βαλλην ίλ-θ•*, ίκου, 665 
δέύποτα δεΰποτάν φάνη%Ί. 
Στνγία γάρ τις ίπ* άχλνς πεποταταν 
νεολαία γάρ ηδη κατά πάο' ολωλε. 670 

βάβκε πάτερ άκακε Ααριάν, 
οίοΓ οίοΓ, 

ω πολνκλαντε %'ανών δννάβτα^ 
τί τάδε φίλοιβι περίβαλες 675 

δίδχψα γοάν αμαρτίας 

648 — 662. = 653- -657. 
658—664. = 665 — 671. ΠΕΡΣΑ1, 10Τ 

χαύαί γαρ γα ταδ^ έ^εφ&ίνϋ'' αΐ τρίβκαλμοι 
ναες αναες , οίοΙ, 680 

^ΑΡΕIΟΣ. 
ω πιατά πιύτών ηλίχές θ' ήβης έμής 
Πέρόάι γερανοί , τίνα ηόλις πονονβ* οτ'λον 
6χίνεν, χέκοΛται^ χαΐ χαράόΟέταί πϋον; 
λενύβων ί' ακοντιν την έμην τάφου ηελας 
ταρβώ, χοάζ δ^ πρενμενης ίδεξάμην. 685 

ύμεΐς δΐ ^ρηνεΐτ έγγνς εβτώτες τάφου 
καί φυχαγωγοί^ς 6ρϋ•ιάζοντες γόοις 
οίκτρώζ καλεΐβ^έ μ' έβτΐ δ* ουκ εύεξοδον^ 
άλλως τε πάντως χοί κατά χϋΌνος ^εοΐ 
λαβείν άμεένονς εΐβΐν η με%•ιέναι. 69β 

ομα^ ί' έκείνοις ένδνναοτενϋας ίγώ 
ηκω * τάχυνε δ% ώς £μεμπτος ω χρόνου, 
χί ί' έ(5τΙ Πέρβαις νεοχμον έμβρνϋΊς κακόν; 
ΧΟ. σέβομαι μ\ν Λροβίδέ0%'αι^ ΰέβομαν δ* άντία 
λίίαν 694 

ϋέ^εν άρχαίω περί τάρβει. 696 

/ΙΑ. αλλ* έηεΐ κάτωθεν ηλ^Όν <5οΐς γόοις πεπεαίμένος^ 
μη τι μακιοτήρα μϋ%Όν^ άλλα αύντομον λέγων 
είπΐ καΐ πέραινε πάντα^ την έμην αΙδώ μεϋ•είς. 
ΧΟ, δίεμαι μ\ν χαρίΰαύ^αι^ δίεμαι δ* άντία φάΰ^αι^ 
λέξας δνΰλεκτα φίλοιβιν, 702 

Α Α, άλΧ έηεΐ δέος παλαιόν αοΐ φρενών άν^ίβταται^ 
των έμών λέκτρων γεραιά ξύννομ ενγενίς γνναι^ 
κλανμάτων ληξαΰα τώνδε καΐ γόων βαφές τί μοι 
λέξον. ανθρώπεια ί ' αν τον ηηματ αν τύχοι βρο^ 
τοις. 706 

πολλά μίν γαρ έκ ^αλάούης^ πολλά ί' έκ χέρβου 
κακά 

694 — 696. = 700 — 702. 108 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

γίγνεται ^νητοίς^ ό μάόόων βώτος ην τα^^ 
πρόαω, 
ΑΤ. ω βροτών πάντων ντίερόχών ολβον ενζνχεί 
ηότμφ^ 
ος θ*, £015 ίλεναόες ανγάζ ήλίου^ ζηλωτος ων 710 
βίστον εύαίωνα Πέρύαίς ώς ^'εος δνηγαγες^ 
νυν τέ ύε ζηλώ %•ανόντα^ πρΙν κακών Ιδεΐν 

βά^Όζ' 
ηάντα γάρ, ΑαρεΙ% άκούαει μϋ^ον έν βραχεί 

χρόνφ* 

διαπεηόρ%^ται, τά Περΰων ηράγμα^^ ως εΙπεΐν 

Ιηος. 

Α Α. τίνν τρόηφ; λοψοϋ τις ηλ^'ε όκηπτος^ η ότάύις 

πόλει; 715 

ΑΤ. ουδαμώς* αλλ* άμφ* *Α%'ήνας ηας κατέφ^αρτα^ 

Στρατός. 
Α Α, τΙς 8 ίμών ίκεϊαε ηαίδων έότρατηλάτεν; φράβον. . 
ΑΤ. θούριος Βερξης^ κενώόας πα6αν ηηείρου πλάκα. 
Α Α. πεζός η ναύτης δ^ πεϊραν τήνδ* έμώρανεν τάλας\ 
ΑΤ. αμφότερα ' διπλούν μέτωπον ην δυοΐν 6τραχευ^ 
μάτοιν. 720 

Α Α. πώς δε καί 6τρατός τοθ06δε πεζός ηννόεν περάν; 
ΑΤ.μηχαναΐς Ιζενξεν "^Ελλης πορθμό ν ^ ω6τ* Ιχειν 

πόρον. 
Α Α, καί τό9 έ^έπρα^εν^ ωβτε Βόόπορον κλ'^ύαι μέγαν\ 
ΑΤ, ωδ* Ιχει * γνώμης δί πού τις δαιμόνων Ι^ννηψατο. 
Α Α. φεν^ μέγας τις ηλ^ε δαίμων^ ωύτε μι) φρονείν 
καλώς. 725 

ΑΤ. ως Ιδεΐν τέλος πάρεύτιν οίον ηνυ6εν κακόν. 
Α Α. καί τι δη πράξαόιν αύτοΐς ωά' έπι6τενάζετε% 
ΑΤ ναντικί^ς ϋτρατός κακω^εΙς πεζόν Λλεύε 6τραχόν. 
Α Α, ωδε παμπήδην δ^ λαός πας κατέφϋ'αρται δορί^ \ 

\ ΠΕΡΣΑ Ι. 109 

ΑΤ, ηρός ταί' ώς Σονβων μ\ν αατν πάν χενανδρίαν 
ύτένει. 730 

Α Α, ώ ηόποι χεδνής αρωγής κάπιχονρίαζ ατρατον, 
ΑΤ. Βακτρίων ^ ίρρει πανώλης δήμος ον δη τις γέρων. 
Α Α. ω μέλεος^ όΐαν αρ ήβην ξυμμάχων άπώλεΰε, 
ΑΤ, μονάδα δΐ ^ερξηνίρημόν φααιν ου πολλών μεχα 
Α Α, πως τε δη καΐ ποιτελεντάν; Ιότι ης ΰωτηρία; 735 
ΑΤ, αϋμενον μολείν γέφνραν γαΐν δνοΐν ζευκτηρίαν. 
Α Α, καΐ προς ήπειρον αε(5ώ(5%•αί τήνδε^ τοϋτ^ έτή- 

τνμον; 

ΑΤ ναί' λόγος κρατεί ααψηνής χοϋτο κονκ ίνι ΰτάΰις, 

Α Α. φεν^ ταχεία γ ηλΰ'ε χρηΟμών πρά%ις^ ές δε παΐ^ 

έμόν 73^ 

Ζευς έπί&κηψεν τελευτην ^εύφάτων έγώ δε που 

δια μακρού χρόνου ταά' ηϋχουν έκχελευτήύειν 

%'εούς • 
άλΧ όταν ύπεύδ^ τις αύχός^ χώ %•εός όυνάπχεχαι. 
νυν κακών ίοικε πηγή πάϋιν ηύρήαϋ'αι φίλοις. 
παις ί' έμος ταί ' ου καχειδώς ήνυβεν νέω θραύει • 
οαχις ^Ελλήβπονχον Ιρόν δοϋλον ως δεύμώμα6ιν 
ηλπιβε οχήϋειν ρέονχα^ Βόοπορον ^όον^εοϋ' 746 
καΙ πόρον μεχερρύϋ'μιζε^ καΐ πέδαις ίίφυρηλάχοις 
περιβαλών πολλήν κέλευ%•ον ήνυόεν πολλώ ύχρα- 

θνητός ων %•εών δ% πάνχων ψετ\ ουκ ευβουλία^ 

καΐ Ποΰειδώνος κραχήύειν, πώς ταί' ου νόθος 

φρενών 750 

είχε παΐδ^ έμόν; δέδοικα μη πολύς πλούχου πόρος 

θύμος άνϋ'ρώποις γένηται του φϋ'άσαντος αρπαγή. 

ΑΤ. ταϋτά τοι κακοϊς ομ^Αωι/ άνδράοιν διδάόκεται 

^οτίρω^ Βέρξης' λέγουΰι ί' ώ^ θύ μ\ν μέγαν 

τέκνοις 110 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ηλοντον έχτήαω ξνν αίχμ^^ τον ί' άνανδρίας 

νηο 755 

ίνδον αίχμάζενν^ ηατρωον ί' ολβον ονδ^ν αι5- 

ξάνειν, 
τοίάδ^ έξ ανδρών ονείδη πολλάκις κλνων κακών 
τηνδ^ έβονλενοεν κέλεν%•ον καΐ ύχράτενμ^ έφ* 

^Ελλάδα. 
/ΙΑ. τοιγάρ αφιν έργον έατίν έξειργαύμένον 

μέγιΟτον^ αείμνηστοι/, οίον ονδεπω 760 

τοό' αύτν Σονϋων έξεκεινωσεν πεβον^ 
εί ο ντε τιμήν Ζεύζ αναξ τήνδ' ώηαϋεν, 
εν' ανδρ' άπάοηςΆοίδος μηλοτρόφον 
ταγείν, ίχοντα ακήπτρον ενϋ'νντήριον. 
Μήδος γαρ ην 6 πρώτος ήγεμών 6τρατοϋ • 765 
άλλος ί ' εκείνου παϊς τόδ* ίργον ηνυ6ε, 
τρίτος δ' άπ^ αντοϋ Κύρος, ευδαίμων άνηρ, 768 
αρξας Ι^ηκε πάαιν είρήνην φίλοις * 
Αυδών δΐ λαόν καΐ Φρυγών έκτήόατο , 770 

^Ιωνίαν τ ε πάααν ηλαοεν βία. 
ϋ^εος γαρ ουκ ^ίχ^ηρεν, ώς εΰφρων Ιφυ. 
Κύρου δ% παΙς τέταρτος ηϋ^υνε ΰτρατόν, 
πέμπτος δί Μέρδις ηρ^εν , αίύχύνη πάτρα 
^ρόνοιύί τ' άρχαίοιύί * τον δΐ ύύν δόλω 775 

Άρταφρένης Ικτεινεν έύΰ'λος έν δόμοις, 
φρένες γαρ αύτον ^νμον φακοβτρόφουν , 767 
%ύν άνδράαιν φίλοιΟιν, οϊς τοί' ην χρέος, 777 
[έκτος δΐ Μάραφις , έβδομος τ Άρταφρένης.] 
κάγώ πάλου τ ίκυραα τούπερ η&ελον , 
κάπεατράτευοα πολλά αύν πολλφ ατρατφ - 780 
άΛΛ' ου κακόν τοβόνδε προβέβαλον πόλει. 
Ξέρξης δ' έμος παις ων νέος φρονεί νέα, 
κου μνημονεύει τάς εμάς έπιΰτολάς' { ΠΕΡΣΑ Ι. ΠΙ 

$ν γάρ ααφώς τοά' ΐ:ατ\ έμοϊ ί,ννήλίχεζ^ 
άπαντες ημείς^ οϊ κράτη ταί' Ιαχομεν^ 78^ 

ουκ αν φανεΐμβν πηματ έ'ρ^αντες τόΰα. 

ΧΟ. τί ονν^ ανάξ ^αρεΐε^ ποί καταύτρεφεις 
λόγων τελεντήν; ηώς αν έκ τούτων ίτί 
ηράαοοψεν ως αριϋτα Περβικος λεώς\ 

^Α, εΐ μη (5τρατεύοιβ%^ ές τον Ελλήνων τόπον^ 790 
μηδ* ε ι ΰτράτενμα πλεΐον τι το Μηδικό ν. 
αύτη γάρ η γη ζύμμαχος κείνοις ηέλει. 

ΧΟ, πώς τοντ Ιλεξας^ τίνν τρόπω δΐ ύνμμαχεΐ; 

^Α.κτείνονΰα λιμω τους νπερπόλλονς άγαν. 

ΧΟ. αλί! ευαταλη τοι λεκτόν άροϋμεν ύτόλον. 795• 

Α Α. άλΧ ούδ' 6 μείνας ννν έν Ελλάδος τόπους 
Στρατός κνρηύει νοϋτίμον ύωτηρίας. 

ΧΟ. πώς είπας; ον γάρ πάν ΰτράτενμα βαρβάρων 
περ^ τον '^Έλλης πορ^μόν Ευρώπης απο ; 

Α Α. παϋροί γε πολλών^ εϊ τί πιατενύαι ^εών 800 
%ρη ^εύφάτοίύίν^ ές τά ννν πεπραγμένα 
βλέφαντα* Ονμβαίνει γάρ ού τά μίν^ τά ί' ον. 
κεϊπερ τάδ^ έβτΐ^ πλήθος εκκριτον οτρατον 
λείπει χεναϊβιν έλπίβιν πεπειύμένος. 
μίμνονύν ά' έν^-α πεδίον ^ Ασωπός φοαυς 805 

αρδεί^ φίλον πίααμα Βοιωτών %%Όνί* 
ον βφιν κακών νψιΰτ έπαμμένεί πα%'εΙν^ 
νβρεως αποινα κά^έων φρονημάτων 
οϊ γην μολόντες ^Ελλάδ^ ού Ο'εών βρέτη 
^ίονι/το 6νλάν ονδ^ πιμπράναι νεώς' 810 

βωμοί δ' αϊΰτοι^ δαιμόνων Ό** Ιδρύματα 
πρόρριξα φύρδην έ^ανέΰτραπται βάθρων, 
τοιγάρ κακώς δράόαντες ούκ έλάύΰονα 
πάύχονοι^ τά δί μέλλονύι^ κούδέπω κακών 
κρηπίς νπεΰτιν^ άλ?! ίτ έκπιδύεται. 815 112 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

τόόοζ γαρ ίαταν πέλανος αίματοόταγης 

ηρός γ^ Πλαταιών λίώρίδος λόγχης νπο' 

^Ινες νεκρών δΐ χάΐ τριτοΰπόρω γοντ} 

άφωνα 0ημανοϋ6ΐν ομμαΰιν βροχών 

ώζ ούχ νπερφεν ^νητον οντά χρή φρονεΐν. 820 

νβρίξ γαρ έ^αν^ον^ έκάρηωβε ύτάχνν 

ατης^ ο^εν πάγχλαντον έξαμα ϋ'έρος. 

χοιανϋ^ ορώντες τώνδε τάηιτίμι,α 

μεμνηβϋ^ Ά%•ηνών ^Ελλάδος τε^ μηδί ης 

νηερφρονηύας τον παρόντα δαίμονα 83^ 

άλλων έραόΰ'είς ολβον έχχε'η μέγαν. 

Ζενς τοί χολαΰτής των νπερχόπων άγαν 

φρονημάτων Βηεβτιν^ εϋ^νος βαρύς. 

προς ταντ έχείνον βωφρονεΐν χεχρημενον 

ΰΖίνναχετ ενλόγοιβι νον&ετημα0ί^ 830 

λή^αι ^εοβλαβοϋν^ νπερχόπω ^ράοει, 

αν δ\ ω γεραια μήτερ η Β^ρξον φίλη^ 

έλ%•ον6^ ές οϋκονς χόομον ούτις ενηρεηης 

λαβοϋ(^ νηαντιαζε παιδί, παντί γαρ 

χαχών νπ άλγους λαχίδες άμφΐ βώματι, 835 

ύτημορραγονύί ποιχίλων έα^μάτων. 

άλΧ αύτον ενφρόνως 0ν πράννον λόγοι,ς' 

μόνης γάρ^ οίδα^ <5ον χλνων ανέχεται. 

έγώ δ* απενμι γης υπό ζόφον χάτω. 

νμεΐς δΐ^ πρέοβεις^ χα{ρετ\ έν χαχοΐς όμως 840 

φνχην δίδοντες ηδοντί χα^ ημέραν, 

ως τοΙς %•ανον6ί πλούτος ονδίν ωφελεί. 

ΧΟ. η πολλά χαί παρόντα χαΐ μέλλοντ ίτι 
ηλγη(ί άκονόας βαρβάροιύι πήματα. 

ΛΤ.ω δαίμον^ ως με πόλλ* έΰ έρχεται κακά 845 

αλγη^ μάλιύτα δ* ηδε ύνμφορά δάκνει^ 
άτιμίαν γ ε παιδός άμφΐ 6 ώ μάτι ΠΕΡΣΑΙ. 113 

έύϋ'ημάτων κλνουσαν^ η νιν άμκέχει, 

άλΧ εΙμι, κάΙ λαβονΰα κόΰμον έκ δόμων 

νκαντιάζείν ηαιδνμον ηειράΰομαί, 8δ0 

ου γάρ τα φίλτατ έν κακοΐς προδώΰομεν. 
ΧΟ,ω πΟΛον^ η μεγάλας άγαϋ^άς τε πολιύύονόμου 
βιοτάς έπεκνρύαμεν^ 

ευ%^ ο γηραιός 

ηανταρκής άκάκας άμαχος βαύιλενς 855 

ίαό^εος Δαρείος άρχε χωράς. 

ηρώτα μεν ευδόκιμου ΰτραχιάς άπεψαινόμε^\ 
'ηδε νομίβματα πύργινα 

τίάντ έΛΐιυϋ•υνον. 860 

νόοτοι δ* έκ πολέμων άπονους άπα^εϊς 

"^^^ ευ πράοβοντας αγον οΐ'κους. 

Ό06ας δ' εϊλε πόλεις πόρον ου διαβάς "Αλυος 
ποταμοΐο^ 864 

οι5ί' άφ' εβτίας βυ^είς^ 

οϊαι ΣτρυμονΙου πελάγους Άχελωΐδες είοΐ πάρ- 
οικοι 

Θρ^κίων έπαύλων^ 87ΐ 

λίμνας τ' ίκτο^εν αϊ κατά χέραον έληλάμενα. 
περί πύργον 

τοϋδ^ ανακτος αϊον^ 

^Ελλας τ' άμφΐ πόρον πλατύν εύχόμεναι^ μυχία 
τε ΠροποντΙς^ 875 

χαΐ ατόμωμα Πόντου ' 

ναύοί %^* αί κατά πρών άλιον περίκλυατοι^ 879 

τάδε γα προαήμεναι^ 

οία Αέββος^ έλαιόφυτός τε Σάμος^ Χίος^ 884 

852 — 856. ^ 857 — 863. 
864 — 870. ~ 87 1—878. 
879—887.^888 — 896. ■ ι 114 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

νΐδΐ Πάρος^ Νάξος, Μύχονος^ Τηνφ τε ύννάπτονίί 
"Άνδρος άγχίγείτων, 
χαΐ τάς άγχιάλονς έκρατννε μεοάπτονς, 
Αήμνον, Ίκαρου 0•' ίδος, 890 

'Ρόδον τ ήδΐ Κνίδον Κύπριας τβ πόλεις, Πάφον, 
ηδΐ Σόλους, Σαλαμίνα τε, τάς νυν ματρόπολις 

τώνδ^ 
αιτία ύτεναγμών, 896 

καΙ τάς εύχτεάνους χατά χλήρον Ίαόνιον πολν- 

άνδρους 
Έλλάνων' έχράτννε ύφετέραις φρεαίν. 900 

άχάματον δ\ παρήν αδένος ανδρών τενχηΰτήρων 
παμμιχτων τ έπιχονρων, 
νυν δ' ουκ άμφίλόγως ^εότρεπτα τάδ* αν φε- 

ρομεν πολέμοιύι 90^ 

δμα%•έντες μεγάλως πλαγαΐύι ποντίαιανν. 

3ΕΡ3ΗΣ. 
Ιώ, 

δύατηνος έγώ ύτυγεράς μοίρας 
τήόδε κυρήΰας άτεχμαρτοτάτης, 910 

ώς ώμοφρόνως δαίμων ένέβη 
Περαών γενε^' τί πά^ω τλημων, 
λέλνταν γαρ έμοί γυίων ^ωμη 
τήνδ' ηλίχίαν έβιδόντ άύτών. 
£Γ^' οφελε, Ζεν, κάμε μετ ανδρών 9] 5 

τών οίχομένων 

^•ανάτον χατά μοΓρα χαλύψαι, 
ΧΟ, οτοτοϊ, ^βαύιλεϋ, ΰτρατιάς «^αθ^5 
καΐ Περαονόμου τιμής μεγάλης, 
κόύμου τ ανδρών, 920 

ους νυν δαίμων έπέκειρε. 
γα ά' αΐάζει τάν έγγαίαν Ι1Έ.ΡΣΑ1. 115 

ηβαν ΐΕΙερξα χταμέναν "Αιδον 

όάχτορί Περόάν • αδοβάταί γαρ 

ΛολλοΙ φώχΒξ , χώρας 'άν^Οζ , 925 

τΌ^οδάμαντες^ ηάνυ ταρφνς τις 

μυρίάς ανδρών , έξέφΰΊνται. 

αίαϊαΐαΐ κεδν&ς άλκάς. 

Ά^ία δ\ %%'ών , βαύιλεν γαίας , 

αΐνώζ αΐνώς έπΙ γόνυ κέκλι,ται. 930 

5Ε. οί' έγώ, οώΓ, αίακτός 

μέλεος γέννας γα τε ηατρφα 

κακόν αρ' έγενόμαν. 
ΧΟ, πρόύφ%Όγγ6ν ύον νόϋτου χαν 935 

κακοφάτιδα βοάν, κακομέλετον Ιαν 

Μαριανδννοϋ ϋ'ρηνητηρος 

τίεμψω ηολνδακρνν ίακχάν. 
3Ε. ϊετ αίανη πάνδνρτον 940 

δνα^ροον ανδάν. δαίμων γαρ δί' αυ 

μεχάτροτίοζ έ% έμοί, 
ΧΟ, ηΰω χοι καΐ πάνδνρχον^ 

λαθ7ία%^ χε ύεβιξων άλίχυπά χε βάρη^ 945 

ηόλεως γέννας 7ΐ;ενϋ•ηχήρθ£. 

κλύγξω ί' αύ γόον άρίδακρυν. 
ΒΕ. ^Ιάνων γαρ άπηνρα^ 

Ίάνων νανφαρκχος 950 

^Άρης έχεραλκης 

ννχίαν πλάκα κερύάμενος 

δναδαίμονά τ άκχάν. 
ΧΟ.οΙοιοΙβόα καΐ τίάνχ Ικηεν^ον, 

ηον δε φίλων άλλος οχλος^ 956 

που δ^ 601 παραβχάχαι^ 

932 — 939. =:= 940 — 948. 

949 -961. = 962 — 972. 

θ* 116 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

οίος 'ΐ]ν Φαρανδάχης^ 

Σοναας^ Πελάγων^ 

^οτάμας ηδ* ^Αγδαβάχας^ Ψάμμι^^ 

Σονβιακάνης χ 950 

^Αγβάτανα ηρολιηών. 
ΒΕ. ολοονς άπέλειπον 

Τυρίας έκ ναός 

ίρρονταξ έπ άκτανς 

Σαλαμινιάύι ύτνφελον 

Τείνοντας ίη άκτάς. 965 

ΧΟ. οίοιοϊ βόα, πον οοι Φαρνούχοζ 

Άρωμαρδός τ άγαϋ'ός, 

πον δ% Σενάλκης αι/αξ, 

η Αίλανος ενπάτωρ, 

Μεμφνς, Θάρνβΐζ 970 

καΐ Μααίατρας ^Αρτεμβάρης τ 

ήδ^'Ταταίχμας; 

τάδε (?' έΐίανερόμαν. 
3Ε. ίώ ίώ μοί, 

τάς ώγυγίονς κατνδόντεξ 

ύτνγνάς ^Α^άνας ηάντες ένΐ ηιτνλω, 97δ 

έη έή^ τλάμονες άύΛαίρονόι χερΰω, 
ΧΟ. η καΐ τον Περααν αντον 

τον ύον ηιύτον τίάντ όφ&αλμον 980 

μνρία μνρία πεμηαατάν 

Βατανώχον παΐδ' Άλπιότον 

— ^* ν — — 

τον Σειαάμα τον Μεγαβάτα, 
Πάρ%•ον τε μέγαν τ' ΟΙβάρην 
(λιπες Ιλίπες; ώ ώ ώ δάων, 986 

Πβρααις άγανοΐς κακά τιρρόκακα λέγείξ. 
973 — 987. — 988 — 1001. ΠΕΡΣΑ Ι. 117 

1Β!Ε. Ιυγγά μοί δήτ 

αγαθών ετάρων νπομίμνηακείς, 

αλαύτ αλαύτα βτνγνά ηρόχακα λέγων. 990 

βοά βοα μον μελέων ίντού^εν ι^τορ. 
ΧΟ. κάΙ μην άλλους γε ηο%Όϋμεν^ 

Μάρδων ανδρών μυριοταγόν 

ίΒΙάν^ιν αρειόν τ ^Αγχάρην^ 99δ 

^ίαίξίν τ ηδ^ ^Αρβάχην 

ΐΛπιάναχτας^ 

Κηγδαδάταν χαΐ Αν^Ιμναν 

Τόλμον τ αίχμάς άχόρεΰτον. 

ίταφον έταφον^ ουκ άμφΐ ύκηναίς 1000 

τροχηλάτοίΰίν οηι%•εν επόμενοι,. 
1Ε1Ε, βεβάοί γαρ τοίηερ αγρέταν οτραχον* 
ΧΟ. βεβάύίν^ ο?, νώννμοί. 
3Ε- Ιή Ιη^ Ιώ Ιω^ 
ΧΟ. ίώ ίώ^ δαίμονες^ 

ί%'ε(ί^ αελπτον κακόν 1005 

ζαηρέΐίον^ οίον δέδορκεν "Ατα. 
ΒΕ. ηεηληγμε%\ οΐαι διαίμονες τνχαν 
ΧΟ, πεΛληγμε^ • εϋδηλα γαρ, 

ΙξΕ. νέαι νεαι δύαι δναι- 1010 

ΧΟ» ^Ιαόνων νανβαχαν 

κνρααντες ουκ ευτυχώς. 

δυβπόλεμον δη γένος το Περύαν. 
ΒΕ. ηώς δ' ου; Οτρατόν μεν τούοϋτον τάλας ηε- 
πληγμαι. 1014 

ΧΟ. τί ί' ονχ; ολωλεν μεγάλως τα Περαάν. 
3Ε. ορ^ς το λοιπόν τόδε τας εμάς ύτολας; 
ΧΟ. ορώ ορώ. 

1002 — 1007. — 1008 — 1013. 
1014 — 1025. =^ 1026 — 1037. 118 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

3Ε. τόνδε τ οΐβτοδέγμονα 1020 

ΧΟ. τίτόδε λέγεις ΟΒ^ωόμένον; 

!31Ε. ϋ•η6ανρόν βελέεύύίν. 

ΧΟ. βαΐΜ / ώ^ άπο πολλών, 

13Ε. έοηανίβμε^ αρωγών. 

ΧΟ/ΐάνων λαός ου φυγαίχμας. 1025 

1ΒΙΕ. άγανόρειος' χατεΐδον 61 ηήμ αελητον. 

ΧΟ, τραηέντα νανφαρκτον έρεΐς ομιλον; 

ΙΕ1Ε. ηέπλον ά' έπερρη^ έπΙ ανμφορά χαχοϋ. 1030 

ΧΟ. ηαηαΐ ηατίάΐ. 

3Ε. χαΐ πλέον η παπαϊ μίν ονν, 

ΧΟ, δίδυμα γαρ έϋτι, χαΐ τριπλά. 

1Ξ1Ε. λνπρά^ χάρματα ί' έχ^ροίς, 

ΧΟ, καΐ αΰ'ενος γ έχολούΰ&η. 1035 

3Ρ1 γυμνός εΙμι προπομπών, 

ΧΟ. φίλων αχαιοι ποντίαιβιν, 

8Ε. δίαινε δίαυνε πημα ' προς δόμους δ' Ι^ι, 

ΧΟ, διαίνομαι γοεδνός ων. 

3Ε, βόα νυν άντίδουπά μοι. ]θ4θ 

ΧΟ. δόύιν χαχαν χαχών χαχοϊ^ . 

3Ε. ϋϋζε μέλος όμοϋ τι^είς. 

ΧΟ. ότοτοτοΐ. 

βαρεϊά γ αδε Ουμφορά. 

οι μάλα χαΐ τοά' άλγώ, 1045 

^Ε. Ιρεΰ(/ Ιρεύΰε χαΐ ύτέναζ έμήν χάριν 
ΧΟ. αίαΐ αίαΐ^ δύα δύα. 
13Ε. βόα νυν άντίδουπά μοι. 
ΧΟ. μέλειν πάρεΰτι, όεβποτα. 

ΒΕ. έπορϋ'ίαξέ νυν γόοις. 1050 

ΧΟ. ότοτοτοΐ. 

μέλαινα δ* άμμεμίΐ^ετα^^ 

1038 — 1045. = 1046 — 1053. ΠΕΡΖΑΙ. 

οΓ, Οτονόεϋΰα πλαγά. 
3Ε. χαΐ ατέ^^ν αί^αΰΰΐ χάπιβώ το Μνοιον. 
ΧΟ. ανΐ ανία. 

3Ε. χκ£ μοι γΐνεϊον πίρβε λευχήρη τ(/{χα. 
ΧΟ. άπριγδ' ααριγδα μάλα γοεδνά. 
3Ε. άΐίΓίί β' όξν. ΧΟ. χαι τά6' ίρξω. 
3Ε. κέηλον 6' ίρδίχι χολαίαν αχμ^ χι^ών. 
ΧΟ. άνϊ άνια. 

3Ε. χαΐ φάΐλ' Ι9•εΐ(^αν χαΐ χατοΐχτιακι ατρατόν. 
ΧΟ. άιιρί}'ό' απρνγία μάλα γοεβνά. 
Ι5Ε. βιαίναν δ' οβαε. ΧΟ. τίγγομαΐ τοι. 
3ίΕ. βόα ννν άντίόονπά μοι. 
ΧΟ. οΙοΙ οώί. 
!ίΕ. αίαχτοβ ίς βόμονξ χ£ε. 
ΧΟ. Ιώ Ιώ, Περβϊς αΐα δύαβατο;. 
3Ε. Ιωα δϊι χατ' αστν. 
ΧΟ. Ιίοά ΰήτα, ναΙ ναι. 
8Ε. γοάα9' άβροβάται. 
ΧΟ. ίώ ίώ , Πΐί^αΧξ αΙα δναβατος, 
ΞΕ. ί•η {η τριαχάλμοιαιν ^ 

Ι^ ίη, βάριαιν όλό^ενοι. 
ΧΟ. «έμψα τοί βί δναϊ^οόοΐξ γόοΐζ, 

ΙΟδί — 1009=1060 — 1063. % ΙΥ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ ι Κ Ε Τ 1 Δ Ε 2. ΤΑ τον ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩ.ΠΑ 

ΧΟΡΟΣ ^ΑΝΑΙ^ΛΝ. 
ΑΑΝΑΟΣ. 

ΒΑΣΙΑΕΤΣ ΑΡΓΕΙΣ ^. 
ΚΗΡΤε ΙΚΕΤΙ^ΕΣ. ΧΟΡΟΣ. 
Ζενς μίν άφίχτωρ έπίδον προφρόνως 
ϋτόλον ημετερον νάϊον άρ^ένζ 
άπο Λροαχομίων λεητοφαμά^ων 
Νείλου, δίαν δε λίτιονύαν 6 

χΟ-όνα ΰνγχορτον Συρία φεύγομεΡη 
οΰτιν έφ αΐμαη δημηλαύίαν 
ψηφώ πόλεως γνωθ%εΐύαι^ 
υ,λΐί αντογενεΐ φυξανορία^ 

γάμον ΑΙγνπχον παίδων ά(ίεβή χ 10 

ονοχα%6μεναι. 

Δαναός δε παχηρ καΐ βούλαρχος 
καΐ βχαβίαρχος^ χάδε πεύύονομών^ 
χνδίβχ άχέων έπέκρανε^ 

φεύγειν άνεδην δια κϋμ αλίον^ 15 

κέλύαι ά' "Αργούς γαΐαν, ο9'εν δη 
νένοζ ημεχερον χής οίαχροδόνου 
βοος έξ επαφής κάξ έπιπνοίας 
Αώς εύχόμενον χεχέλεύχαι, 
τίν αν ονν χώραν εϋφρονα μάλλον 20 

χηύδ' άφικοίμε^α 
ύνν χοΐύδ* Ικεχών έγχειριδίοις 
έριούχέπχοιύι κλάδοιόιν \ 
ων πδλίς^ ων γή^ καΐ λευκον ΰδωρ^ 
νπαχοί χε %'εοΐ^ καΐ βαρύτιμοι .25 124 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

χθόνιοι ^ήχας κατέχοντες^ 

κάΙ Ζευς οωτηρ τρίτος^ οίχοφνλαξ 

οβίων ανδρών^ δέξαι^* ίχετην 

τον ^ηλνγενή ύτολον αΐδοίω 

πνεύματα χώρας ' άρϋενοπληϋ'ή ύ' 30 

ίαμον νβριοτήν ΑΙγνητογενη^ 

ηρίν πόδα χερύω τ^ί' έν αύώδεν 

^είναι ζνν οχφ ταχνήρει^ 

πέμψατε πόντονδ^' ίν^α δϊ λαίλαηι 

χειμωνοτνπω^ βροντί} ατεροπ^ τ 55 

όμβροφόροίόίν τ άνεμοις άγριας 

αλός άντηααντες ολοιντο^ 

πρίν ποτέ λέχτρων^ ων ΰ'έμις είργει^ 

οφετεριξάμενον πατραδελφειαν 

τηνδ* άεχόντων έπιβήναί, 40 

ννν ί' έπιχεχλομένα 

Αΐον πόρτιν υπερπόντιον τιμάορ^ Ινίν τ 

άν^ονομονύας προγόνου 

/3οο^ ^ξ έπιπνοίας 45 

Ζηνος εφαψνν' έπωννμία ό' έπεχραίνετο μόρα- 

μος αιών 
ευλόγως^ "Επαφόν τ έγένναβεν ' 
οντ έπνλεξαμένα^ 

νυν έν ποιονάμοις ματρος αρχαίας τόποις των 60 
πρόο9'ε πόνων μναααμένα^ 
γονέων ίπνδε£ζω 
πιοτά τεχμήρι\ α γαωνόμοιΰιν αελπτά π^ρ οντά 

φανεΖται, 55 

γνώύεται δ% λόγους τις έν μάχει. 
ει δ^ χυρεΐ τις πέλας οίωνοπόλων 

41 — 48. =49— 56. 
57 — 62. = 63— 68. ΙΚΕΤυΚΣ, 125 

έγγάϊοζ οίκτον άΐων , 

δοξάΰεί τΐξ άχονείν οπα τά$ Τηρεΐας 60 

μηηδος οίχτράς άλόχον, 

Χίρχηλάτας άηδόνος , 

«τ' απο χλωρών πετάλων έγρομενα 

πεν%'εΙνέον οΙκτον ήϋ'ίων 

ξνντί^ΰι ίέ παιδός μόρον^ ώς αντοφόνως 65 

ώλετο προς χειρός ί^εν 

δνΰμάτορος χότον τυχών • 

τώς χαΐ έγώ φιλόδνρτος ^Ιαονίοιβι νόμοιύι 

δάπτω τάν απαλάν ε[λοΰ•ερη παρειαν 70 

άπειρόδαχρνν τε χάρξαν. 

γοεδνά δ' άν^εμίζομαι 

δεΐμα^ μένοναα φίλους^ τάόδε φυγάς 

αερίας άπό γάς 76 

εϋ τις έοτΐ κηδεμών. 

αλλά^ ^εοΐ γένεται^ κλνετ ευ το δίκαιον Ιδόντες' 

ηβα μη τέλεον δόντες Ιχειν παρ* αΐΰαν^ 

νβριν ί' έτύμως ότυγοΰντες^ 80 

πέλοιτ^ αν ένδικοι γάμοις. 

ξβτι δΐ κάκ πολέμου τειρομένοις 

βωμός άρης φυγάβιν 

φϋμα^ δαιμόνων οέβας^ 

1%είχι ^ιός ευ παναληϋ-ώς. 8ο 

^ιος ίμερος ουκ εύ^'ήρατος έτύχ^η. 

πάντα τοι φλέγει ει καν ακότω μέλαινα ξνν 

τύχα 
μερόπεβαι λαοΐς, 

πίπτει δ' άβφαλίς ούδ^ έπΙ νώτω^ 90 

^ορυφα ^ιός εΐ κραν^τι πράγμα τέλειίιν. 

69— 76. =1 77— 84. 
85— 89.=90— 94. 126 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

δαυλοί γαρ πραπίδων δάοκιοί τ3 ΤΡ.ίνονΰίν Λο- 

κατιδεΐν αφραατοί, 

Ιάπτει δ* ελπίδων 95 

άφ' νψίπνργων ηανώλει^ βροτονς^ 

βίαν δ* οϋτιν εξοπλίζει, 

τάν απονον δαιμονίων μνήμον ανω φρόνημα 

πως « 100 

αντόϋ^εν έξεπραξεν εμπας εδράνων αφ αγνών, 
Ιδέύ^ω δ' εις ΰβριν 
βρότειον, οία νεάζει, πν&μην 
δι άμον γάμον τε%^αλως 105 

δνβπαραβονλοιύι φρεαίν, καΐ διάνοιαν μαινόλιν 
κένχρον έχων αφνχτον, αταν ί' απόζϋ^ μετά- 

γνονς. 110 

τοιαύτα πά^εα μέλεα %'ρεομένα ί' έγώ 
λιγεα βαρέα δακρνοπετή, 
ίη ίη, 

Ιηλέμοιύιν έμπρεπή ζώύα γόοις μ£ τιμώ. 116 
Ιλέομαι μίν Άπίαν /ϊονν^ι/, 
[καρβάν* ανδάν εν, γα, κοννείς) 
π:οΑΑάκ& ί ' έμπίτνω ξύν λακίδι 120 

λίνοιβιν η Σιδονία καλύπτρα:, 
^εοίς δ^ έναγέα τέλεα πελο μένων καλώς 
έπίδρομ\ οπόϋΊ θάνατος απ η, 
Ιω Ιώ, 125 

Ιώ δυαάγκριτοι πόνοι, ποί τόδε κνμ* «;ταξ££; 
ίλεομαι μΙν ^Απίαν βοννιν , 95 — 102. = 103—110. 
111 — 122 =123— 133. ΙΚΒΤΙ^ΕΣ. 127 

ψ 

(καρβάν* ανδάν εν^γά^ κοννείς) Ι3(^ 

ηολλάκν ί' έμπίτνω Ι^νν λακίδί 

λίνοιβιν η Σίδονία καλνητρα. 

ηλάτα μεν ουν λινορραφονς τε δρόμος αλα στε- 
γών δοροζ 13> 

αχείματόν μ* §Λεμπε 6νν κνοαΐς φίλαίς, 

ονδΐ μέμφομαι ' 

τελευτάς ί' έν χρόνω 

πατήρ 6 παντόπτας 

πρενμενείς κτίύείεν» 140 

βηέρμα ΰεμνας μέγα ματρος 

εννάς ανδρών ^ έ% 

αγαμον άδάματον ίκφνγείν, 

^ελοναα ί ' αν ^έλονϋαν αγνά μ' έπυδέτω ^ιοι^ 
κόρα, 145^ 

Ιχουβα αεμν' ένώηι αύφαλέαχατα^ 

παντί δΐ 6%'ένεν 

διωγμούς εΐβιδονύ^ 

αδμητος άδμητας 

φνΰιος γενεβ^ω. 150 

ύΛέρμα 6εμνάς μέγα ματρος 

εννάς ανδρών , ίή^ 

αγαμον άδάματον έκφνγείν. 

εΐ δ\ μη , μελαν&Ις 

ηλιόκτνπον γένος 15^ 

τον γάϊον^ 

τον πολνξενώτατον Ζηνα των κεκμγ^κοτων 

ί^όμεύ^α ανν κλάδοις 

134 — 143. = 144 — 153. 
164— 167. = 168— 175. 128 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

άζμάναΐζ %'ανονβαι^ 160 

μη τνχονύαί ^εών 'Ολνμινίων. 

α Ζην^ Ιούς Ιω 

μήνι^ μαύτδίρ εκ ^εών. 

κοννώ δ' αχαν γαμετάς 164 

ονρανόνιχον, χαλεπού γαρ έχ ηνεύβατος εΐοί 

χειμών, 
χάΐ ζότ ον δνκαίοις ^68 

Ζενς ενέχεται λόγοίξ^ 

τον τάς βοός 170 

ηαΐδ' άτιμάοας, τον αύτόξ ηοτ Ιχτιύεν γόνφ^ 
νυν έχων παλίντροπον 
ο'φιν έν λιχαΐβιν 
νψό^εν δ' εν χλνοι καλούμενος, 
ά Ζην^ Ίοϋς Ιώ 
μήννς μάύτειρ έχ ^εών, 
χοννώ δ* αταν γαμετάς 
ονρανόννκον. χαλεπού γαρ εκ πνεύματος εΐύι 

χειμών. 

ΔΑΝΑΟΣ, 
παίδες^ φρονείν χρη • ξνν φρονονντι ί ' ηκετε 176 
πιύτώ γεροι^τι τφδε νανχληρω πατρί, 
χαΐ τάπΙ χέρόου νυν προμηϋ'ίαν λαβών 
αινώ φνλάξαι ταμ Ιπη δελτονμένας. 
ορώ κόνιν^ ανανδον αγγελον ΰτρατον^ 180 

ΰνρνγγες ον ύιγώβιν άξονήλατοί' 
οχλον δ' νπαύπίΟτηρα καΐ δορνΟΰόον 
λενββω |ι)ι/ ΐπποις καμπνλοις τ όχημαΰι, 
τάχ αν προς ημάς τηβδε γης άρχηγέται 
όπτηρες εΐεν αγγέλων πεπνομένοι. 185 

αλλ* είτ άπήμων είτε χαΐ τε^νμμένος 
ώμτι ^νν όργτΙ τόνδ^ έπόρννταί ύτόλον^ .^.^^ ΙΚΕΤυΕΣ. 129 

αμεινόν έ^τι Λαντος ονν£κ% ω κόραι^ 
Ίίάγον προαίξειν τόνδ^ άγωνίων %'εών. 
κρείύύων δΐ πνργον βωμος^ αρρηχτον ύάκος. 190 
άλϋ ώς τάχιατα βάτε^ χαΐ λενκοΰτεφεί^ς 
ίκτηρίας^ άγάλματ αΐδοίον ^ιοζ^ 
ύεμνώξ ίχουύαι δια χερών ευωνύμων^ 
αΙδοΐα κάΙ γοεδνα καΙ ζαχρε^' Ιπη 
ξένους άμείβε(5^\ ώς έπήλνδας πρέηει^ 195 

τορώς λέγουβαν τάοδ* αναίμακτους φυγάς, 
φΰΌγγ"^ ί ' έπέα^ω ηρώχα μεν το μη ϋ•ραού^ 
το μη μάχαιον δ' έκ 6εύωφρονι6μένων 
Ιχω ηροόώτίων όμματος ηαρ ηόύχου. 
καΐ μη ηρόλεόχος μηδ^ έφολκος εν λόγω 200 
γένη ' το τηδε κάρτ έπΙφ%Όνον γένος, 
μέμνηΰο ί ' εί'κειν ' χρείος εΐ ξένη φυγάς. 
%'ρα0υ(5τομεϊν γαρ ου πρέτιει τους ηύβονας. 
ΧΟ, πάτερ, φρονούντως ηρος φρονούσαν έννέηεις, 
φυλάξομαι δ\ τάΰδε μεμνηϋ^αι ϋέ&εν 205 

κεδνάς έφετμάς- Ζευς δΐ γεννητωρ ίδοι, 
^Α. ϊδοιτο δητα ηρ ευ μένους απ* όμματος, 
ΧΟ. ϋ'έλοψ^ αν ηδη 6οΙ πέλας θρόνους ίχενν, 
^Α.μη νυν 6χόλαζε^ ί*^χ«^ί? ί' ί<^^ω κράτος. 
ΧΟ. ώ Ζεΰ , κόΰίων οϋκτει,ρε μάπολωλότας. 
Α Α, κείνου ^έλοντος ευ τελευτηαει τάδε. 210 

^Α.καΙ Ζηνος ορνιν τόνδε νυν κικληβκετε. 

ΧΟ. καλοϋμεν αύγάς ηλίου Σωτηρίους , 

^Α. αγνόν τ Άπόλλω^ φυγάδα απ ουρανού ϋ'εόν. 

ΧΟ. είδώς αν αΐύαν τηνδε ύυγγνοιη βροτοϊς. 216 

^Α. ΰυγγνοΐτο δητα καΐ παραβταίη πρόφρων. 

ΧΟ, τίν ' ουν κικληβκω τώνδε δαιμόνων έτι ; 

^Α. ορώ τρίαιναν τηνδε ύημεΐον %'εοϋ. 

ΧΟ. «Λλ' ευ τ Ιπεμψεν ευ τε δεξάαϋ'ω %%ονι. 
ΑββεΙι^Ιαβ. 9 130 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ΑΑ/Ερμής οί' άλλος τοί^ιν Ελλήνων νόμοίς. 220 

ΧΟ. έλεν^^εροις νυν έύ&λά κηρυχενέτω. 

^Α, πάντων ί' ανάχτων τώνδε κοίνοβωμίαν 
όέβεα^^' έν αγνώ ί' έΰμος ώζ ηελειάδων 
ΐζεύ^ε κίρκων των ομοπτερων φόβφ^ 
εχθρών όμαίμων καΐ μιαινόντων γένος, 225 

ορνι^Ός όρνις πώς αν αγνενον φαγών; 
πώς δ' αν γαμών ακονύαν άκοντος πατρός 
αγνός γένοιτ αν ; ον6\ μη \ ^Αιδον %'ανων 
φνγτ] ματαίων αιτίας^ πράΙ^ας τάδε. 
κάκεΐ δικάζει τάμπλακήμα^^ ώς λόγος, 2^ 

Ζενς άλλος έν καμονΰιν νβτάτας βίχας, 
σκοπείτε, κάμείβεό&ε τόνδε τον τρόπον, 
όπως αν νμΐν πράγος εν νίκα τόδε. 

ΒΑΣΙΑΕΤΣ. ' 
ποδαπον ομιλον τόνδ* άνελληνόΰτολον 
πέπλοιϋι βαρβάροιΰι καΐ πνκνωμαΰι 236 

χλίοντα προύφωνοϋμεν; ον γαρ ΆργοΧίς 
έύ^ης τ'νι/αικίδν ονδ' αφ ^Ελλάδος τόπων, 
όπως δ^ χώραν ονδ\ κηρύκων νπο, 
άπρόξενοί τε, νόβφιν ηγητών, μολείν 
ίτλητ άτρέύτως, τοντο %'ανμαβτόν πέλει. 240 
κλάδοι γε μεν δη κατά νόμους άφικτόρων 
κείνται παρ νμΐν προς ϋ•εοίς άγωνίοις' 
μόνον τόδ^ ^Ελλάς χ^ών ύννοίβεται 6τόχφ. 
καΐ ταλλα πόλϋ έπεικάύαι δίκαιον ην, 
ει μη παρόντι φϋ'όγγος ην 6 ύημανών. 246 

ΧΟ. είρηκας άμφΐ κόΰμον άψενδή λόγον, 
έγώ δΐ προς ΰε πότερον ώς έτην λέγω, 
η τηρον ιρον ζάβδον, η πόλεως αγόν \ 

ΒΑ, προς ταϋτ άμείβον καΐ λέγ ενϋτίρΰης έμοί. 
τον γηγενούς γάρ είμ έγώ ΠαλαίχϋΌνος 250 


. '^.Ι. ΙΚΕΤυΕΣ, 131 

Ιννς Πελα&γός^ τήοδε γης άρχηγετης, 

έμον ί' ϋνακτοζ ευλόγως έπώννμον 

γένος Πελαργών τήνδε χαρπονταί χ^όνα. 

χαΐ Λαβαν αίαν^ ης δ{^ άγνος ίρχεταί 

Στρνμών^ το προς δννοντος ηλίον^ κρατώ. 255 

ορίζομαι δΐ τηνδε Περραφών %^6να^ 

Πίνδου τ 6 τάπέκεινα^ Παιάνων %έλας^ 

ορη τε δωδωναία ' ουντεμνει δ* ορός 

νγράς ^αλάββης ' τώνδε ταπί τάδε κρατώ, 

αυτής δΐ χωράς ^Απίας πέδον τόδε 260 

πάλαι κέκληται φωι:ος Ιατρού χάριν. 

^Απις γαρ έλ^ών έκ πέρας Ναυπακτίας 

ίατρόμαντις παις ^Απόλλωνος χ^όνα 

τηνδ^ έκκα^αίρεν κνωδάλων βροτοφΰ'όρων.^^ 

τα δη παλαιών αΙμάτων μιάύμαΰι -265 

χραν^εΐό^ ανήκε γαία μηνιαία αχη^ 

δρακον%'6μιλον δυσμενή ξννοικίαν- 

τούτων ακη τομαΐα καΐ λυτηρια 

πράζας άμέμπτως ^Απις Αργείς χϋ^ονί 

μνήμην ποτ άντ{μι6%ον ηϋρετ έν λιταΐς, 270 

ίχουό' αν ήδη τάπ έμον τεκμήρια 

γένος τ αν έξεύχοιο καΐ λέγοις πρόοω, 

μακράν γε μίν δη φήύιν ου 6τέργεν πόλίς, 

ΧΟ, βραχύς τορός ^* ο μνϋΌς' ^Αργεζαι γένος 

έί,ευχ6μει$%'α^ ύπέρματ εύτέκνον βοός' 275 

καΐ ταντ άληϋ^ πάντα προ<ίφν<ίω λόγφ. 

ΒΑ, απιΰτα μνϋ'εΐύ^\ ώ ξέναι, κλύειν έμοί, 

όπως τόδ' νμίν έοτιν *ΑργεΧον γένος. 

ΑιβνΟτικαΙς γαρ μάλλον έμφερέατεραι 

γυναιξίν έότε κούδαμώς έγχωρίαις. 280 

καΐ Νείλος αν ϋ'ρέφειε τοιούτον φυτόν^ 

Κύπριος χαρακτήρ τ έν γνναικείοις τύποις 

9* 132 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

είκώς 7εΒΛληχι:αί τβκτόνων ηρος άρβενων 

^Ινδάς τ ακούω νομάδας ίπΛοβάμοβιν 

είναι καμηλοις άότραβιζονΰας^ χ^όνα 285 

Λαρ ΑΙΟ'ίο'φίν αβχνγειχονονμένας, 

χαΐ τάς άνανδρους κρεοβόρονς τ *Αμαζόνας^ 

εΐ τοξοτευχεΐς ητε^ κάρτ αν γ^καΰα 

νμας, διδαχθείς ί' αν τοί' είδείην πλέον^ 

οηως γένε^λον βπέρμα τ Άργεΐον το 60ν, 290 

ΧΟ. κλτιδονχον^Ηρας φαΰΐ δωμάτων ποτΐ 
'/ώ γενέύ^'αν τ^δ' έν ^Αργεία χ^ονί, 

ΒΑ. ην ώς μάλιϋτα^ καΐ φάτις ηολλη κρατεΖ, ^ 

μη καΐ λόγος τις Ζήνα μιχ&ηναι βροτφ^ 29δ 

ΧΟ. κακρνπτά γ* "Ηρας ταντα τάμπαλάγματα. 

ΒΑ. πώς ούν τελεντα βασιλέων νείκη τάδε ι 

ΧΟ: βονν την γνναϊκ ί%'ηκεν ^Αργεία ^εός. 

ΒΑ. ονκονν ηελάζει Ζευς έπ ενκραέρω βοΐ; 300 

ΧΟ. φαύΐν^ πρεαοντα βον^όρω τανρω δέμας. 

ΒΑ. τί δητα προς ταντ αλοχος Ιβχνρά ^ιός; 

ΧΟ. τον %άν^ ορώντα φνλακ έπέοτηόεν βοΐ. 

ΒΑ. ποίον πανόπτην οίοβονκόλον λέγεις; 

ΧΟ.*Άργον, τον Έρμης παΐδα γης κατέκτανε. 305 

ΒΑ. τί ονν Ιτενξεν άλλο δνβπότμω βοΐ; 

ΧΟ. βοηλάτην μύωπα κινητήριοι ' 

ΒΑ. οΐύτρον καλονΰιν αντον οΐ Νείλου πέλας* 

ΧΟ. τοιγάρ νιν έκ γης ηλααεν μακρω δρόμφ. 

ΒΑ. καΐ ταντ Βλε^ας πάντα βυγκόλλως έμοί. 310 

ΧΟ. καΐ μην Κάνωβον κάπΐ Μέμφιν ΐκετο, 

ΒΑ. ^-ί^-^^^-^^^- 

ΧΟ. καΐ Ζευς γ* έφάπτωρ χειρί φ^τν^^ γόνον, 

ΒΑ. τίς ονν 6 ΑΙΙος πόρτις εύχεται βοός ; 

Χθ!Έπαφος άληϋ'ώς ^νΰίων επώνυμος. 

ΧΟ. Αιβύη^ μεγίστης όνομα γης καρπουμύνη. ί\. --•.' '.'*■ ΙΚΕΤυΕΣ. 133 

Β^. τίν ονν ετ άλλον τήΰδε βλαύτημόν λέγεις; 

ΧΟ. Βήλον δίπαιδα^ πατέρα τονδ' έμον πατρός, 

ΒΑ, το πάναοφον νυν δνομα τοντό μου φράΰον. 

ΧΟ. ^αναος^ αδελφός ί' έύτΐ πεντηκοντάπαις. 320 

ΒΑ, καϊ τονδ' άνοιγε τοννομ άφ^όνω λόγω. 

ΧΟ. Αίγυπτος, είδώς δ' άμόν άρχαΐον γένος 
πράούοις αν ώς ΆργεΙον άντή^ας ΰτόλον, 

ΒΑ, δοκεΐτε δη μοι τήΰδε χοινωνεΐν χιόνος 

τάρχαϊον, άλλα πώς πατρφα δώματα 325 

λιπεϊν ετλητε; τίς κατέοκηψεν τύχη; 

ΧΟ, αναξ Πελαΰγών^ αΙόΧ ανθρώπων κακά, 
πόνον ί* Ιδοις αν ονδαμοϋ ταντον πτερό ν' 
έπεί τις ηνχει τηνδ^ άνέλπιότον φνγην 
κέλύειν ές 'Άργος κήδος εγγενές το πρίν^ 330 
εχϋ'ει μεταπτοιονύαν ενναέων γάμων; 

ΒΑ, τί φ'^ς ίκνείβϋ'αι τώνδ' αγωνιών θίών, 
λενκούτεφεΐς εχονΰα νεοδρέπτονς κλάδους; 

ΧΟ, ώς μη γένωμαι δμώΐς Αιγύπτου γένει. 

ΒΑ. πότερα κατ Ιχ&ραν^ η το μη ϋ'έμις λέγεις; 335 

ΧΟ. τις ί' αν φίλους ώνοίτο τους κεκτημένους; 

ΒΑ. αδένος μ^ν οΰτως μείζον αϋξεται βροτοις. 

ΧΟ, καΐ δυΰτυχούντων γ εύμαρης απαλλαγή. 

ΒΑ, πώς ουν προς υμάς εύβεβης έγώ πέλω; 

ΧΟ, αΐτοϋύι μη ^κδφς παιβίν Αιγύπτου πάλιν, 340 

ΒΑ. βαρέα ου γ είπας^ πόλεμον αϊρεβ^αι νέον. 

ΧΟ, άλΧ η δέτύγι γε Συμμάχων υπερϋτατεϊ, 

ΒΑ, εϋπερ γ άπ αρχής πραγμάτων κοιναη/ός ην. 

ΧΟ, αίδοϋ ύύ πρύμναν πόλεος ωδ* έϋτεμμένην. 

ΒΑ. πέφρικα λεύύΟων τάύδ^ έδρας καταβκίους. 346 

ΧΟ. βαρύς γε μέντοι Ζηνός Ικεαίου κότος. 
Παλαέχ^ονος τέκος, κλϋ^ί μου 
347— 353. =359— 364. 134 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

πρόφρονι καρδία:, Πελαΰγών αναξ. 
ίδε μ€ τάν Ικετιν φυγάδα περίδρομον^ 
λνκοδίωκτον ώς δάμαλιν αμ πέτραΐζ 350 

ηλιβάχοις^ ΐν άλκα πΐαννος μέμνκε 
φράζουΰα βοτήρι μόχ&ονς. 

ΒΑ, ορώ κλάδοίβί νεοδρόΐΐοις κατά^κίΌν 

νενον9'*ομίλον τώνδ' άγΰΐη/ίων ^εύν. 355 

ΒΪη δ' ανατον τίράγμα τοντ* άΰχοΐ^ένων, 
μηδ^ έξ άέλητων κάπρομηϋΊίταη» ηόλει 
νεΐκος γένηται • των γαρ ου δεϊται ΛΟλι^, 

ΧΟ. ΐδοιτο δήτ ανααον φυγάν 

Ικεαία Θέμις ^ιός κλαριού, 360 

(ίύ δϊ ηαρ οψιγόνου μάϋ'ε γεραωφρων * 

ΛοτίτροΛαιον αΐβόμενος ουνηερ 

Ιεροδόκα &εών ληματ ατί ανδρός άγνον 
/ / 

ΒΑ. ούτοι κά^ό&ε δωμάτων έφέότιοι 365 

έμών, το κοινον δ' εΐ μιαίνεται ηόλι$, 
ξυν^ μελέα^ω λαός έκηονεΖν ακη. 
έγώ δ* αν ου κραίνοιμ ύπόόχεόιν ηάρος^ 
άβτοΖς δ\ πάόι τώνδε κοινώϋας ηέρι, 

ΧΟ. ύν το^ ηόλις, βύ δί το δάμιον, 370 

ηρύτανις άκριτος ων^ 
κρατύνεις βωμόν, έότίαν χ9•ον^ς^ 
μονοψηφοι6ΐ νεύμαύιν ΰέϋ'εν^ 
μονούκηΛτροιύι #' έν ϋ'ρόνοις χρίός 
Λαν έΛίκραίνεις' άγος φυλόύβου. 537 

ΒΑ. άγος μίν εϊη τοις έμοίς Λαλι/γκάτοις, 
ύμϊν ί' άρήγειν ουκ ίχω βλάβης ατερ - 
οΰί' αυ τοί' ευφρον^ τάϋδ* άτιμάοαι λίτά^* 
άμηχανώ δΐ καΐ φόβος μ ίχει φρένας 
370- 375. = 381 — 386. ΙΚΕΤυΚΣ. 135 

δράΰαί χε μη δράϋαί τε και τνχην ελεΐν. 380 

ΧΟ. τον νψόΌ'εν ύχοΛον έπισκόηει^ 

φύλακα %ολνπόνων 

βροτών^ όΐ τοις πέλας προβημενοι 

'δίκας ον χνγχάνονβιν ^νι/ο/ι^οι;. 

μένει τοι Ζηνος Ικτίον κότας 38δ 

δνΰπαράΰ'ελχτος παϋ'όντος οϋκτοις. 
ΒΑ, εϊ ΧΌΐ κρατονύι παίδες ΑΙγύπτον ύέ^εν 

νόμφ πόλεως^ φάβκοντες έγγύταχα γένους 

είναι^ τις αν τοΐ0& άντιωϋ^ναι ϋ'έλοι ; 

δεϊΙ τοι <ί^ φενγειν κατά νόμους τους οϋκο^εν^ 390 

ώ$ ουκ ίχουύι κύρος ούδΐν άμφΐ (ίου. 
ΧΟ, μη τί ίτοτ οΰν γενοίμαν υποχείριος 

κράτεαιν άρβένων, ϋπαοτρον δέ τοι 

μήχαρ ορίζομαι γάμου δύύφρονος 

φυγά, ξύμμσχον ί' έλόμενος δίκαν κρίνε αέβας 
το προς %'εών. 396 

ΒΑ, ουκ εΰκριτον το κρίμα ' μη μ αίροι; κρ^τι^ν. 

είπον δ^ καΐ πρίν^ ουκ άνευ δήμου τάδε 

πράξαιμ αν^ ουδέπερ κρατών^ μη καΙ ποτ^ 

εΐπτι λεώς^ εϋ πού τλ μη τοΐον τιίχο^, . 400 

^'έπήλυδας τ^^ωι/ άπώλεοας πόλιν\ 
ΧΟ, άμφοτέροις ομαέμων τάί' έπιΰκοπεΖ 

Ζευς ετερορρεπης^ νέμων είκότως 

άδικα μ\ν κακοίς^ οΰια δ* εννόμοις, 

τέ τώνδ* έζ ίβου ^επομένων μεταλγεϊς το δίκαι^ 
ον Ιρξαι; 40β 

ΒΑ, δεΙ τοι βαρείας φροντίδος ΰωτηρίου, 

δίκην κολυμβητήρος^ ές βυ%'6ν μολείν 

δεδορκος δμμα^ μηδ* άγαν φνωμένον * 

οαως ανατα ταύτα πρώτα μίν πόλει^ 410 

392 — 396. = 402 — 406. 136 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

αύχοΜ ϋ^ ημΐν έκτελενζηΰεί καλώς, 

χαΐ μήτε δήρις ρν&ίων έφάφεται 

μήτ έν &εών εδραίβίν ωδ* ίδρνμίνας 

έχδόντες νμάς τον πανώλε&ρον ^εον 

βαρνν ξιίί/ΟΑκοι/ Ο^οόμεύ^^ άλάύτορα, 416 

05 ονδ* έν"Ανδου τον ^ανόντ έλενϋ'εροζ, 

μών ονν δοκεΐ δεΐν φροντίδος ϋωτηριον^ 

ΧΟ, φρόντίύον κάΙ γενοϋ πανδέκως 

εναεβης πρόξενος ' τάν φυγάδα μη προδί^^ 420 

τάν εκα%'εν έκβολαΐς δναϋ-εοίς ορμέναν ' 

μηδ' ϊδτις μ έξ εδράν πολυ^έων 

φνΰίαβ&εΐβαν, ώ παν κράτος Ιχων χ^ονός. 425 

γνώ^ι ί' νβριν άνερων καΐ φνλαξαι> κότον. 

μη τι τλχίς τάν Ικέτιν είοιδείν 

από βρετέων βία δίκας άγομέναν 430 

Ιππηδόν άμπνκων 

πολυμέτων πέπλων τ ίπιλαβάς έμών. 

Ιο^ι γαρ, παιαΐ τάδε καΐ δόμοις, 

οπότε ρ αν κτίότις, μένει δορί τίνειν 435 

όμοίαν %'έμιν. 

τάδε φράύαι δίκαια ^ιό^εν κράτη. 

ΒΑ, καΐ δή πέφραΰμαΐ' δενρο δ' έξοκέλλεταν 
η τοίΰιν η ίτοΓ^ πόλεμον αίρεύ^'αι μέγαν 
πά(ί Ιβτ ανάγκη ' καΐ γεγόμφωται όκάφος 440 
ύτρέβλαιβι ναυτικαΐβιν ώς προ6ηγμένον. 
άνευ δϊ λύπης ούδαμοΰ καταστροφή, 
κάΙ χρημάτων μίν έκ δόμων πορ%Όυμένων, 
[ατην γε μείζω καΐ μέγ έμπλήϋας γόμου] 
γένοιτ αν άλλα κτηαίου Αιός χάριν ' 446 

και γλώοΰα τοξεύΰαύα μη τα καίρια, 
418 — 422. =::.^ 423 — 427. 
428 — 432. = 433 — 437. ΙΚΕΤΙ^ΕΣ, 137 

γένοίχο μν%ον μνϋ•0£ αν ^ελκτήρνος ' 
[αλγεινά ^νμον κάρτα κίνψηρια]. 
οΛω^ ί' ομαιμον αίμα μη γενηΰεταν^ 
δει: κάρτα ^νειν καΐ ηεβεΐν χρη^τηρια 450 

ϋ'εοΐ^βι Λολλοΐς πολλά^ πημονης ακη. 
η κάρτα νείκονς τονδ' έγώ παροέχομαι,' 
%•έλω ί' αϊδρι^ μάλλον η αοφός κακών 
είναΐ' γένοιτο δ* εν ηαρά γνώμην έμην. 
ΧΟ. πολλών ακονύον τέρματ αΙδοιων λόγων, 455 
ΒΑ. ηκονύα^ καΐ λεγοις αν • ον με φενξεται. 
ΧΟ. Ιχω βτρόβονς ζώνας τε, ύνλλαβάς πέπλων. 
ΒΑ, τάχ αν γυναικών ταντα βνμπρεπή πέλοι. 
ΧΟ, έκ τώνδε τοίννν^ ίύ^ι^ μηχανή καλή, 
ΒΑ, λέξον τίν ανδήν τήνδε γηρυ^ειό" ίβει, 460 

ΧΟ, εΐ μη τι πιύτον τωδ* νποΰτηΰεις Οτόλω — 
ΒΑ, τι <5οι περαίνει μηχανή ΰνζωμάτων; 
ΧΟ, νέοις πίναξι βρέτεα κούμήααι τάδε, 
3 Α, αΐνιγματώδες τονπος ' αλλ* απλώς φράβον, 
ΧΟ. έκ τώνδ* δπως τάχιύτ άπάγξαΰ^αι ^εών, 465 
ΒΑ, ηκονβα μαοτικτήρα καρδίας λόγον^ 
ΧΟ,ξυνηκας- ώμμάτωσα γαρ ααφέύτερον, 
ΒΑ καΐ πολλαχή γε δνΰπάλακίτα πράγματα^ 
κακών δ^ πλήϋΌς ποταμός ως έπέρχεταΐ' 
ατής ί' αβνύύον πέλαγος ου μάΧ εϋπορον 470 
τοί' έΰβέβηκα^ κονδαμοϋ λιμην κακών, 
εΐ μ^ν γαρ ύμίν μη τόδ^ έκπράξω χρέος^ 
μίαόμ Ιλεξας ούχ νπερτοξεύαιμον ' 
εΐ ί' αυ^ ομαίμοις παιύΐν Αιγύπτου όέ^εν 
ΰταΘ•εΙς προ τειχέων δια μάχης ηξω τέλους^ 476 
πώς ούχΙ τάνάλωμα γίγνεται πικρον^ 
άνδρας γυναικών οϋνεχ αΐμάξαι πέδον; 
όμως ί' ανάγκη Ζηνος α1δεΐ0ϋ•αι κότον 138 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

[χτήρος' νψιατος γαρ έν /3(>οτοΓ^ φόβος, 

6ν μίν^ πάχερ γεραά τώνδε παρθένων, 480 

κλάδους τε τούτους ϋΐτ^ έν άγκάλαις λαβών 

βωμούς έπ άλλους δαιμόνων εγχωρίων 

^^^9 ^? Ι^δωαν τήύδ' άφί^ζως τέχμαρ 

πάντες πολίται^ μηδ* άτωρριφ^ λόγος 

έμοϋ' κατ αρχής γαρ φιλαίτως λεώς. 485 

καΐ γαρ τάχ αν τις οίκτος εΐΰιδών τάδε 

ΰβριν μεν έχ^ρειεν αρβενος οτόλου^ 

νμΐν δ' αν εϋη δήμος ευμενέστερος- 

τοις ηοσοΟίν γαρ ηας τις εύνοίας φέρει. 

Α Α, Λολλών τάδ' ημΧν έΰτιν ήξιωμένα, 490 

αΐδοΐον εύρεϋ'έντα χρόξενον λαβείν, 
οπάονας δΐ φράατοράς τ εγχωρίων 
ξύμπεμψον^ ως αν των ηολι0βούχων &εών 
βωμούς πρόναους καΐ πολιβοούχων ^δρας 
εΰρωμεν^ άΰφάλεια δ* τι δι αύτεως 495 

αίτείχουΰι • μορφής ί ' ούχ ομόβτολος φύοις. 
Νείλος γαρ ούχ ομοιον ^Ινάχω γένος 
τρέφει. φύλαΙ^αι μη ^ράύος τέκτί φόβον. 
καΐ δη φίλον τις ίκταν αγνοίας ύηο, 

ΒΑ, ύτείχοιτ αν, ανδρες' ευ γαρ ο ξένος λέγει. 500 
ήγεΐΰϋ'ε βωμούς άΰτικούς^ ^εών έδρας ' 
καϊ ξυμβόλοιοιν ού ηολυατομεΐν χρεών 
ναύτην αγοντας τόνδ* έφέοτιον 9εων. 

ΧΟ. τούτω μεν εΐηας, χαί τεταγμένος κίοΐ' 

έγώ δ^ ηώς δρω; που ϋ'ράβος νέμεις έμοί^ 505 

ΒΑ. κλάδους μ^ν αυτού λεξπε, βημεϋον πόνου. 

ΧΟ, καϊ δη βφε λείπω χειρί καΐ λόγοις όέ^εν. 

ΒΑ. λευρόν κατ αλοος νυν έπι^τρέφον τόδε. 

ΧΟ, καϊ πως βέβηλον αλβος αν ^οιτό με ; 

ΒΑ. ούτοι πτερωτών αρπαγαΐς ^ έκδώϋομεν. 510 1 ■ « ΙΚΕΤυΕΣ. 139 

ΧΟ, άλΧ εΐ δρακόντων δνύφρόνων έχ^Ίοβιν. 

ΒΑ, ενφημον εϋη τονπος ενφημονμίντ]. 

ΧΟ, οΰτοι τι ^ανμα δνόφορεϋν φόβφ φρενός, 

ΒΑ, άεΐ δ' άνάκχων έΰτΐ δείμ έξαίόιον, 

ΧΟ, <ίν χαΐ λέγων ευφραίνε κάΙ πράοσων φρένα, 515 

ΒΑ, άλΧ οντι δαρόν χρόνον έρημώβεί πατήρ. 

έγώ δΐ λαούς όνγκαλών έγχωρίονς ^ ί \ 

ηεΐΰω τό χοινόν, ώς αν ενμενϊς τι^ω^ γ 

χαΐ ΰόν διδάξω ηατέρα ηοΐα χρη λέγειν, 

ηρος ταντα μίμνε καΐ ϋ'εονς έγχωρ£ονς 520 

λιταΐς ηαραιτοϋ των σ' ίρως ίχεν τυχεΖν, ; 

ή/ώ ίί ταύτα πορόυνών έλενόομαν • 

Λει^ώ δ^ Ιποιτο καΐ τύχη ηραχτηρως, ) 

ΧΟ. αναξ άνάκτων^ μακάρων 

μακάρτατε καΐ τελέων 525 

τελειότατον κράτος^ όλβιε Ζεϋ^ 

ηι%•οϋ τε καΐ γενέβ^ω • 

αλενύον ανδρών νβριν εν ύτνγηΰας ' 

λίμν^ δ* Ιμβαλε ηορφυροειδεί 

τάν μελανόζυγ αταν, 530 

τό ηρος γυναικών έηιδών ' 

ηαλαίφατον άμένερον 

γένος φιλίας ηρογόνου γυναικός 

νέωΰον εΰφρον αΐνον^ 

γενοϋ πολυμνάότορ ίφαχτορ 'ΐοΰς^ 535 

δι ας τοι γένος εύχόμε^ είναι 

γ&ς από τάόδ* Ινοικοι, 

παλαιόν ί' εΙς ϋχνος μετέόταν 

ματέρος άνϋΌνόμους έπωπάς^ 

λειμώνα βούχιλον^ Ιν%'εν Το5 ίΐ^ 

524 — 530. = 531 — 537. . : 

538 — 546. — 547 — 555. 140 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

οίβτρφ έρεοΰομένα 

φεύγει, αμαρτίνοος^ 

πολλά βροχών δ^αμειβομένα 

φύλα^ δίχή δ' αντίηορον 544 

γαίαν έν αίβα διατεμνονΰα Λορον κνματίαν 
ορίζει,- 

Ιάητει^ ί' ^Ααίδοξ δι αί'ας 547 

μηλοβότου Φρυγίας δίαμηάξ ' 

περά δΐ Τεύϋ'ραντος αΰτν Μναών^ 

Αύδίά τ ε γναλα^ 550 

χαΐ δι ορών Κιλίχων 

Παμφύλων τε διορνυμένα 

γάς ποταμούς άενάονς 

καΐ βα^νπλοντον χ^όνα χάΐ τάν Άφροβίτας πο- 
λύπυρον αίαν, 556 

[χνεΐταί δ* είόιχνουμένου βάλει 

/^ουχοΛον πχερόεντοξ 

^ζον πάμβοτον αλΰος^ 

λειμώνα χιονόβούχον^ οντ επέρχεται Τνφώ μέ- 
νος^ 560 

νδωρ το Νείλου νόΰοις α%Ίχτον^ 

μαινόμενα ^ο^ο»^ άτίμοις όδύναις τε χεντροδα- 

λήτιαι ^νιά$ "Ηραζ, 

βροτοί δ\ οι γάς τότ ηΰαν ίννομοι^ 565 

χλ(ορφ δείματι %Λ)μ6ν 

πάλλοντ ίίψιν άήϋ'η^ 

βοτόν έοορώντες δνΰχερϊξ μιξόμβροτον^ τάν μ!έν 
βοος^ 

τάν ί' αύ γυναιχόζ • τέρας ί ' έ^άμβονν. 570 
^ καΐ τότε δη τις ην 6 ΰ•έλξας πολνπλαγχτον λ- 
ϋ'λίαν 

556 — 564. = 565 — 573. σίατρο9όνητον Ίώ; 

Ζίύς αΐάνοξ χρέων άηανβτον 

- - - ^ ^ - - 575 
βία δ' άπημάντφ ϋ&ένΐΐ χαΐ ϋ-ΐίαις ίπιπνοίαις 
παΰΐται, δαχρναν δ' άποατάζΐΐ ηέν&ιμον αίδά. 
λαβονΰα δ' ί^μα ί^ΐον άψενδεί λόγφ 560 
γείνατο ααΐδ' άμιμψή, 

δι αίανος μκχροϋ «άνολβον 

Ιν&εν Λάβα βοά χθων, 

"φνβίζοον γένος τόδΐ Ζηνός ίοτιν άλη&ώς ' 585 

τις γαρ αν χατίαανβεν "Ηρας νόθους Επ^^ονΛονς; 

^ιός τόδ' ίργον χαΐ τόδ' αν γένος λίγων 

ί% Έχάφου χνρήααις. " 

τίν αν ^εάν ένδιχαηέροΜιν 590 

χεχλοίμαν ενλόγοϊς ίπ Ιργοιςί 

— ^ - Αοιτήρ φντονργος αντόχειρ άναξ 
γένους ΛαΙαιόψριαν μέγας 
τέχτων, το χάν μήχαρ οϋριος Ζευς. 

νπ' αρχάς δ' ούτινος &οάζίον 595 

το μείον χρείββόνων χρατννειν 

ούτινος άνα&εν ημένον βέβει χάτω. 

πάρεβη δ' ίργον ως ίπος 

οπενΟαί τι των βούΧιος φέρει φρην. 

£}Α. 9•αρβίίτΐ, παίδες, εν τα των εγχωρίων. 600 

δ^μον δέδοχται Λαντιλη -ψηφίΟματα. 

ΚΟ. ω χαΐρΒ πρέββν, φϋτατ' αγγίλλων έμοί, 
Ινιβπε δ' ήμΐν αοΐ χεχύρωται τέλος, 
δήμου χρατοϋαα χΒίρ θ' οπη πλη&ννβται,. 

άΑ. ίδο^εν Άργείοιβιν οιϊ διχορροΛας, 605 

άλΧ ω0τ' άνηβηβαί με γηραιά φρενί' 
574 — 581. =583 — 589. 
590 — 594. = 595 — 599. 142 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

Λανδημίψ γαρ χΒροΙ δεξίωννμοις 
Ιφρίξεν α/θ^ρ τόνδε κραινόντων λόγον 
ημάς μετονκεΐν τήΰδε γης ελευθέρους 
κάρρυόίάότους %ύν τ άουλία βροχών • 610 

καΐ μητ ενοίκων μήτ έπηλύδων τινά 
αγειν • έαν δε προ0τί9"η το χίχρτερον^ 
τον μη βοηϋ^όαντα τώνδε γαμόρων 
ατψον είναι %ύν φυγτΐ δημηλάτφ. 
τοίάνδ^ ΙπειΟ'ε ^ήοιν άμφ ημών λέγων 615 

άναί^ Πελαΰγών^ ΙχεοΙου Ζηνος κότον 
μεγαν ηροφωνών μηποτ εΐΰόΐίΐν χρόνου 
Ίίόλιν παχϋναι^ ξενικον άβτικόν θ^ α μα 
λίγων διηλοϋν μίαϋμα χρός πόλεως φανίν 
αμήχανου βόΰκημα πημονής ηέλενν, 620 

τοιαϋτ άκούων χερΰΐν '^^ργεΐος λεώς 
ίκραν άνευ κλητήρος ως είναι τάδε. 
δημηγόρους ί' ηκουσεν εύπι&εΐς ατροφάς 
δήμος Πελαύγών Ζευς δ' έΛ^κρανεν τέλος. 
ΧΟ, αγε δη^ λέξωμεν ίπ ^Αργείοις 625 

εύχάς αγαπάς, αγαθών ηοινάς. 
Ζευς δ' έφορεύοι ξένιος ξενίου 
ΰτόματος τιμάς έπ άληθεία^ 
τέρμον άμεμητον προς άπαντα, 
νυν οτε χαΐ θεοί 630 

Αιογενεϊς κλνοιτ ευκταία γένει χεούόας' 
μηποτε πυρίφατον τάν Πελαϋγίαν πόλιν 
τον αχορον βοάν κτίύαι μάχλον'Άρη^ 635 

τον άρότοις θερίζοντα βροτούς έν άλλοις 
ουνεκ φκτιΰαν ημας^ 

ψηφον ί' εΰφρον ίθεντο^ 640 

αΐδοϋνται ί ' ίκέτας ^ιός^ ποιμναν τάνδ* άμεγαρ^ 

630 — 642. = 643 — 655. [τον ' 1.».- ΙΚΕΤυΕΣ. ' 143 

ονδΐ μετ άρΰένων 

ψηφον ίΰ'εντ άτψώβαντεξ Ιριν γνναΐτκών^ 646 

^Ιον έηίδόμενοί τ^ράκτορά τε ΰκοηον 

δνΰΛολέμητον, ον οντίζ αν δόμοζ 1%ον 

έτι ορόφων μιαίνοντα' βαρύς δ' έφίζει, 650 

αξονταί γαρ ομαίμονς 

Ζηνος ικτοραζ αγνον. 

τοιγάρτοι κα^αροΐαν βωμοίς ϋ'εονς άρέύονταί, 655 

τοιγάρ ύτίούκίων έκ ύτομάτων ηοτάΰϋ'ω φιλότΐτ- 

μος ενχά, 
μηποτε Λο^μό^ ανδρών 

τάνδε ηόλιν κενώοαί' 660 

μηδ^ έτίνχωρίοις βτάβΐζ 
πτώμαΰιν αίματίΰαι πέδον γάς. 
ηβαζ ί' ανϋΌς αδρεητον 
ίβτω^ μηδ' ^Αφροδίτας 

εννάτωρ βροτολοιγοξ'Άρηζ κερϋενεν άωτον. 665 
καΐ γεραροΐοι πρεϋβυτοδόκοι γεμόνζων Ο'νμέλαν 

φλεγόντων, 
τως ηόλις εν νέμοιτο 670 

Ζήι/α μέγαν ΰεβόντων^ 
τον ξένίον ί' νπερτάτως^ 
ος ηολιω νόμω αίααν όρ^Ι. 
τίκτεο^αι δΐ φόρους γάς 

αλλονς ενχόμε^^ άεΐ^ 675 

"Αρτεμιν ί' έκάταν γυναικών λόχους έφορενειν, 
μηδέ τις άνδροκμής λοίγός έχελ&'έζω 
τάνδε ηόλιν δαΐζων^ 680 

αχορον άκέ^αριν δακρυογόίΐον "Αρη 

656 — 666. = 667 — 677. 

678 — 687. = 688 — 697. 144 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

βοάν τ Ινδημον έζοπλίζων. 

νόόων δ* εϋμος άτί άβτών 

ΐζοι κράτος άτερπής' 68δ 

ευμενής ί' 6 Ανκεως ίΰτω πάΰε^ νεολαίψ 

χαρποτελή δε τοί Ζευς έπιχραινετω 

φέρμαζί γάν ηανώρφ. 690 

πρόνομα δΐ βοτά τώς Λολύγονα ζελέϋΌ^' 

το ηάν τ' έχ δαιμόνων λάχονεν. 

ευφαμον δ^ έιά βωμοΐς 

μον(Τ(χν ϋ'είατ αοιδοί ' 69δ 

αγνών τ έχ ονομάτων φερεύϋ'ω φάμα φίλο- 

φόρμιγξ. 
φνλάύΰοι τ ατιμίας τιμάς 
το δάμιον^ το ητόλιν χρατννει^ 
προμα^ενς ενχοινόμητις άρχά' 700 

ξ^νοΛίί^τ ενξνμβόλονς^ 
πρΙν ίξοτΐλίζειν 'Άρη^ 
δίχας ατερ ηημάτων διδοΐεν, 
ϋ•εονς δ\ οϊ γάν ή^ον^^ν, άεΐ 
τ^4«ι/ εγχώριους πατρωαις 705 

δαφνηφόροιόι βουϋ'ύτοιύι τιμαΖς, 
το γαρ τεχόντων βέβας 
τρίτον τόδ* έν ^εόμίοις 
^ίχας γέγραηται μεγιύτοτίμου. 
^Α, εύχας μ\ν αΙνώ τάβδε βωφρονας^ φίλαΐ' 710 
υμεϊς δϊ μη τρέύητ άκούΰαόαι ηα^τρος 
άπροοδοχήτους τούαδε χαΐ νέους λόγους, 
[χεταδόχου γάρ τήσδ' άπο όχοπης ορώ 
το ηλοϊον, εΰύημον γάρ ου με λανθάνει* 
άτολμοι τε λαίφους χαΐ ηαραρρύϋεις νεώς^ 715 
χαΐ πρώρα ηρόύ^εν ομμαΰι βλέτίουα οδον^ 
698 — 703. = 704 — 709. • * .ΙΚΕΤυΕΣ. 145 

Όϋαχος ίϋ-υντήρος υβτάτον νεώς 

άγαν καλώς χλνουβα^ τώς αν ον φίλψ 

πρέτίονΟι δ* άνδρες νάίίοί μελαγχίμοις 

γνίοΐ0ι λευκών έκ πεπλωμάτων ΙδεΙν^ 720 

καΙ ταλλα πλοία πά^ά %^ ι} ^Λίκουρία 

ενηρεΊίχος' αύτη 8* ηγεμών νηο %%'όνα 

βτείλαβα λαΐφος παγκρότως έρέ0ί5εται. 

άλΐί ηΰύχως χρή καΙ οεβωφρονιομένως 

ηρος ηραγμ ορώΰας τώνδε μάμελεϊν %•εών, 725 

έγω ί' αρωγούς ξννδίκονς *&•' ηξω λαβών. 

ί'ΰως γαρ αν κήρυξ τος η ηρέββις μόλοί, 

αγειν %^έλοντες φυΰίων ίφάΐίτορες. 

αλλ' ούδΐν ίύται τώνδε ' μη τρεαητέ νιν, 

όμως αμεινον^ εΐ βραδύνοψεν βογι^ 730 

αλκής λα^έθ%^αι τήαδε μηδαμώς ποτέ, 

%άρί5ει* χρόνφ τον κνρίφ τ έν ημέρ^ 

^εούς άτιζων τις βροτών βώοεν δίκην, 

ΧΟ. πάτερ^ φοβούμαι^ νήες ως ώκύπτεροι 

ηκουΟί ' μήκος ί ' ούδεν έν μέ<5φ χρόνου. 73δ 
περίψοβόν μ έχει τάρβος ετητύμως 
πολυδρόμου φυγάς όφελος εϋ τί μου. 
παροίχομαί^ πάτερ^ δείματν, 

^Α, έπεί τελεία ψήφος *Αργείων, τέκνα^ 

^άρβεί^ μαχοννται περί ύέ^εν^ ύάφ οίδ' έγώ, 740 

ΧΟ. έζώλες έοτι μάργον Αιγύπτου γένος 

μάχης τ απληύτον καΐ λέγω προς είδότα. 

δοριπαγεΐς ί' ίχοντες κνανώπιδας 

νήας ίπλευΰαν ώδ' έποτυχεΐ κότω 

πολεΐ μελαγχίμω ούν ύτρατψ. 745 

Α Α. πολλούς δέ γ εύρήσουαιν έν μεαημβρίας 

θάλπει βραχίον ευ κατερρινημένους. 

734 — 738. — 741 -745. 
ΑββϋΗ^Ιυβ. 10 146 ΑΙΣΚΤΑΟΤ 

ΧΟ, μυνην δ^ μη πρόλείΛδ' λίύύομαι^ χάτερ. 
γννη μονω%'εΐό^ ονδέν ουκ ΙνΒΰτ "Αρηζ. 
ονλόφρονες δΐ καΐ δ^λιομητιδες δναάγνοι^ φρε- 
ΟΪν, 750 

κόρακες ώατε^ βωμών άλεγοντες ουδέν, 

^Α, καλώς αν ημίν ξυμφίροι ταύτ^ ω τέκνα ^ 
εΐ ύοί τε καΐ %'εοΐ0ι,ν έχ^αιρονατο, 

ΧΟ, ου μη τρίαινας τάύδε καΐ %'εών 0έβη 755 

δείύαντες ημών χειρ άηόβχωνται^ πάτερ, 
φυαίφρονες δ' άγαν άνιέρφ μένει, μεμαργωμένο^ 
κυνο^ραΰεΐς^ %'εών ούδίν επαΐοντες, 

^Α, αλΧ £<ίτι φήμη τους λύκους κρεί<ίαους κυνών 760 
είναΐ' βύβλου δΐ καρπός ου κρατεί ύτάχυν. 

ΧΟ, ώς καΐ ματαίων άνοβίων τε κνωδάλων 
Ιχοντας οργάς χρη φυλάαΰεΰ^αί κράτος. 

Α Α. ούτοι ταχεία ναχηικοϋ ΰτρατοϋ ύτολη^ 

ούδ* δρμος^ ούδ^ πειύμάτων ϋωτηρία 765 

ές γην ένεγκεΐν^ ουί' έν άγκυρουχίαις 
^αρΰοϋαι ναών ποιμένες παραυτίκα^ 
άλλως τε καΐ μολόντες άλίμενον χϋ'όνα 
ές νύκτ άποΰτειχοντος ηλίου, φιλεΐ 
ώδίνα τίκτειν νύξ κυβερνήτη ύοφφ. 770 

οΰτω γένοιτ αν ούδ' αν έκβαοις βτρατοϋ 
καλη^ πρΙν όρμω ναϋν ^ραύυν^ηναι. όύ δ^ 
φρόνει μίν ώς ταρβοϋύα μάμελείν %εών^ 
πράξαβ^ άρωγήν αγγελον ί' ου μέμψεταί 
πύλνς γέρον%\ ήβώντα ί' εύγλωόόω φρενί. 77δ 

ΧΟ. Ιώ γα βοϋνι^ πάνδικον ϋέβας^ 

τι πει60μεΰ%α ; ποΖ φύγωμεν ^Απίας 
χ^ονος^ κελαινόν είτι κεϋθ'ός έύτί που; 
748 — 752. = 755 — 759. 
776 — 783. = 784 — 791. ΙΚΕΊΙ^ΕΣ. 147 

μέλας γενοΐμαν καπνός νεφεαιγειτονών ^ως' 780 
το πάν ^ άφαντος αμ πνοαΐς δνφας ως χόνις ατερϋ'ε 

πτερύγων οροίμαν, 
α^ιχχον ί^ ονχίτ* αν ηέλοι κέαρ^ 
κελαινόχρφ δϊ πάλλεται κλυδωνίω. 785 

πατρός ακοπαΐ δέ μ' είλον' οϋχομαι φόβφ. 
%έλθίμι δ' αν μορύίμου προπρό τυχεΐν έν άρτά- 

ναις^ 
πρΙν ανδρ άπενκτον ωδε χριμφϋ"ην χροΐ ' πρόπαρ 

%'ανονβας 6* ^Αΐδας άνάαίύοι. 791 
πόϋ'εν δέ μοι γένοιτ^ αν αί9'έρος ϋ'ρόνος, 
προς ον κνφελλ* νδρηλά γίγνεται Χ^^'^9 
η λίΰαάς αίγίλιψ άπρόΰδείκτος οΐόφρωνκρε^ 

μας 795 

γυπιάςπέτρα^βα&ύ πτώμα μαρτνρονόάμοι^πρίν 

δαΐκτορος βία 
κάρζας γάμου κνρηόαί. 

κνόΐν δ* Ιπει9•^ ελωρα καπιχωρίοις 800 

πετηϋί δείπνον ουκ άναίνομαι πέλειν. 
τω γαρ ^ανείν έλεν^εροΰμαι φνλοΰτονων κακών ' 
έλ^έτω μόρος^ προ κοίτας γαμήλιου τυχών ^ άΛ- 

λύτας. τίν' αν πόρον 806 

τέμνοιν γάμου λυτηρα ; 
ίυζε δ* όμφάν ουράνια 
μέλη λιτανά ϋ'εοΐύι καΐ 

τέλεα δέ μοι πώς πελόμενά μοι 810 

λύβιμα. μάχιμα δ^ Ιπιδε, πάτερ^ 
βίαια μη φιλείς ορών 
ομμαϋιν ένδίκοις- 

σεβίζου ί' Ικέτας ΰέ^εν, 815 

792 — 799. = 800 — 807. 
808 — 816. = 817 — 824. 

10* 148 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

γανάοχε ηαγκ^αχίζ Ζεϋ, 

γένος γαρ ΑίγυΛχιον ΰβφιν 

δύοφορον άρΰενογενίς 

μετά με δρόμοιΰι. δίόμενοι 

φυγάδα μάταιϋι ηοΧν%'ρόοΐζ 920 

βίαια δίζηνταί λαβείν, 

00 ν ί' έΛίηαν ζχτγον 

ταλάντου, τΐ δ' άνευ ύέϋ'εν 

^νατοίβι τέλειόν έοτίν; 

Ο, Ο, Ο, α, α, α, 825 

οδε μάρητις νάΐοξ γάϊοζ. 

των προ μάρπτι χάμνοΐζ^ ίο φ ο μ 

αυ9Ί κάκκας νο 

δυΐαν βοάν άμφαίνω, 

ορώ τάδε φροίμία πρόξενα πόνων 830 

βιαΙων έμών, & Ι^^ 

βαϊνε φνγ^ προς άλκάν * 

βλοόυρόφρονα χλιδα 

δύύφορα ναϊ καν γα. 

αναξ προτάΰοου. &\& 

ΚΗΡΤΙΕ!, 

ΰοϋύϋ'ε αοϋύΟ^ έπΙ βά- 

ριν όπως ποδών. 
ΧΟ. ούκονν ονκοϋν 

τιλμοί τίλμοί καΐ βτιγμοι^ 

πολυαίμων φόνιος 840 

ά^οκο^τα κρατός, 
ΚΗ.ί5οϋβ%^ε 6οϋί5^ όλόμεναι όλόμεν έπ άμίδα, 
ΧΟ. εΐ^ ανά πολύρυτον 

άλμηεντα πόρον 

δεοποΰίφ ξύν ΰβρεν^ 845 

γομφοδέτω τε δόρει δίώλου. ■ '. ■■.- /*Λ- ΙΚΕΤυΚΣ. 149 

αΐμον ΐξω σ' έπ άμίδα 

ηΰνδονπία τάπιτα. 
ΚΗ. κελεύω βία: με^έΰϋ'αι 

ϋχαρ φρενί τ αχαν, 850 

ΧΟ. Ιώ ιόν 

λεΐφ έδρανα^ %ί^ ές δόρν^ . 

άτνετ ανά ηόλνν ενΰεβών. 

μηποτε πάλον ΐδοιμ^ <* 

άλφεαίβοίον νδωρ^ 855 

εν^εν άεξόμενον 

ξωφντον αίμα βροτοΐα ^άλλεί, 

αγείος εγώ βα^νχαίος 

βα^ρείαζ βαϋ'ρείας γέρον. 860 

ΚΗ. αύ δε ναΧ ναΐ 

βάΰει τάχα 

^έλεος άΰ•έλεος. 
ΧΟ. βίο^ βίο^ τ£ πολλά φρούδα 

βάτεαι βα^μΐ προκαχοπα&ών 

ολόμεναί Λαλάμαις. 865 

αίαΐ αίαΐ. 

καΐ γαρ δυΰτίαλάμως ολοιο 

δι αλίρρντον αλύος^ 

κατά Σαρτίηδόνιον 

χώμα πολνφάμα^ον άλαϋ'είς 870 

εύρείανς είν αΰρανς. 
ΚΗ,ϊνζε καΐ λάκαξε χαΐ κάλει ^εονς. 

ΑΙγνπτίαν γάρ βάριν ον% ν%ερ%Όρεΐ, 874 

Ινζε καΐ βόα πικρόχερ αχέων οίζνος ονομ* Ιχων, 
ΧΟ. οΙοΙ ο/οΓ, 

866 — 875. = 876— 884. 150 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

λνμαύις ύ προ γ&ς ύΐάόκοΐ' 

περίχαμχτά βρνάξει^ 

ος έραηας- 6 μέγα^ 

Νείλος υβρίζοντα σε αποτρέψει/^ 880 

εν αϊϋτον νβριν. 
ΚΗ,βαίνειν χελενω βαριν εΙς άμφίστροφον 

0(^01/ τάχι,ατα • μηδέ χνς όχολαζέτω. 

όλΐΗ^ γάρ οντοι πλόχαμον ούδάμ* αζεταί, 
ΧΟ. οίοΐ^ πάτερ βρέτεος αρος αχα μαλδαάγει 886 

αραχνος ώς βάδην. 

οναρ δναρ μέλαν. 

οτοτοτοί, 

μα Γα μα Γά^ βοάν 890 

φοβερόν απότρεπε^ 

ω βά Γάς παΐ Ζεν, 
ΚΗ.οντοί φοβοϋμαν δαίμονας τους έν%•άδε' 

ου γάρ μ ί^ρεψαν, ονδ* έγήραΰαν τροφ/;. 
ΧΟ. μαψψ πέλας δίπονς οφις^ 895 

Εχιδνα δ* ώς με τί ποτ 

ένδαχοβάχ. 

οτοτοτοΐ. 

μα Γα μα Γα^ βοάν 

φοβερον απότρεπε^ 900 

ω βα Γάς παϊ Ζεν. 
ΚΗ.εΙ μη τις ές νανν εΐΰιν αΐνέϋας τάδε^ 

λαχίς χιτώνος ίργον ον χατοιχτιεΐ. 
ΧΟ. ίώ πόλεως άγοί ^ρομο^, δάμναμαι. 
ΚΗ. πολλούς αναχτας^ παϊδας Αιγύπτου^ τάχα 905 

δφεαϋ•ε' %'αρύεϊτ\ ονχ έρεΖτ άναρχίαν. 

885 — 894. = 895 — 903. 
904 — 906. = 907 — 910. ΙΚΕΤυΕΣ. 151 

ΧΟ, δίωλόμεΰϋτ ' &ελητ\ αναί^^ ηάαχομεν. 
ΚΗ.ελξειν ίοιχ υμάς άηοαπάβαζ χόμης^ 

έηεΐ ονχ άκονετ* όξν των έμών λόγων, 910 

ΒΑ,ουτος^ τΐ ποίενς; έχ τίνος φρονήματος 
ανδρών Πελααγών τηνδ* άτψάζεις χΰ'όνα; 
άλλ' η γνναιχών ές ηόλιν δοχείς μολεΐν\ 
κάρβανος ων δ ' "Ελληοιν έγχλίεις άγαν • 
τ^αΐ ηόλΧ άμαρτών ονδίν ώρ^ωαας φρ3νί, 915 
ΚΗ.τί ό' ημπλάχηται τώνδ^ έμοί δίκης ατερ^^ 
ΒΑ. Ι^ένος μ\ν είναι πρώτον ουκ έπίβταοαι. 
ΚΗ.πώς ί' ουχί\ ταμ ολωλό^ ενρίακων αγω, 
ΒΑ, ηοίοιοιν εΐηών προζένοις έγ%ωρΙοις\ 
ΚΗ'Ερμ"^ μεγίατφ προ^ένφ μαβτηρίω. 920 

ΒΑ. ^εοΐονν εΙπών τους ^εονς ούδ^ν όέβει, 
ΚΗ,τονς άμφΐ ΝεΙλον δαίμονας αεβίζομαι. 
ΒΑ. οΐ ί' έν%άδ^ ονδϊν^ ώς έγω ύέ^εν χλνω. 
ΚΗ, αγοιμ αϊ/, εί τις τάύδε μη ^ξαιρήαεται, 
ΒΑ. κλάοίς αϊ/, ει 'ψανβειας^ ου μάϋ ές μακράν. 925 
ΚΗ.ηκοναα τοΰπος ουδαμώς φιλόξενον. 
ΒΑ. ου γαρ ξενοϋμαι τους %•εών ύνλητορας. 
ΚΗ, λέγοψ αν έλ^ών παιύΐν Αιγύπτου τάδε. 
ΒΑ. άβουκόλιγεον τοϋτ έμώ ψρονηματι. 
ΚΗ.άλλ* ώς αν είδώς ίννέπω βαφέϋτερον^ 930 

καΐ γαρ πρέπει χήρυκ άπαγγέλλειν τορώς 
ίκαατα^ πώς φώ προς τίνος τ άφαιρεϋ^είς 
ηκειν γυναικών αύτανέψιον ύτόλον; 
ούτοι ^ίχαζ^^ ταϋτα μαρτύρων ΰπο 
Άρης- το νείκος ί' ουκ εν αργύρου Αα/ϊβ 93δ 
ίλυοεν αλλά πολλά γίγνεται πάρος 
πεοηματ ανδρών χάπολαχτιύμόΐ βίου. 
ΒΑ. τί αοι λέγειν χρη τοϋνομ ; έν χρόνφ μα^ών 
εΙΌει ού τ αντος χοί ξυνέμποροι όέ^εν. 152 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ταύτας δ' έκονύας μεν χατ εννοιαν φρένων 940 
αγοίς αν, είΛερ εναεβης πίΟ^οί λόγος, 
τοι,άδε δημόχρακτος έκ πόλεως μία 
ιΐηίφος κέκρανται^ μητΐοτ εκάονναι βία 
ατόλον γυναικών • τώνδ^ έφηλωται τορώς 
γόμφος δοαμπάξ^ ώς μέί^ειν άραρότως. 945 

ταντ ου ηίναζίν έβχιν εγγεγραμμένα 
ούδ' έν πτυχαΐς βίβλων κατεαφραγίΑϋμένα^ 
ααφή ί' άκούεις ίζ ελευθερόστομου 
γλώύΰης, κομίζου ί' ώ^ τάχιΰτ έξ ομμάτων, 

ΚΗ.η ^0ται τάδ\ η δει πόλεμον αϊρεύ%'αι, νέον, 950 
£ίΐ} δ^ νίκτι καΐ κράτη τοις αρύεύιν, 

ΒΑ, άλΧ αραενάς τον τηαδε γης οίκήτορας 
εύρηύετ ου ^τΛ/οντα^ ίκ κριθών μέ%•υ, 
ύμεΐς δϊ ΛαΟαι αύν φίλαις οΛάοΰι 
θράΰος λαβοϋααι ατείχετ^ εύερκη πόλιν•) 955 

πύργων βαρεία μηχανή κεκλτιμένην, 
καΐ δώματ έοτΐ πολλά μϊν τα δημια, 
δεδωμάτωμαν δ* ούδ' έγώ β μικρά χερί. 
εϋΰ'υμεΐ^ν έύτνν εύτύκους ναίειν δόμους 
πολλών μετ άλλων • εΐ δε τις μείζων χάρις^ 960 
πάρεϋτιν οίκείν καΐ μονορρύθμους δόμους, 
τούτων τα λώύτα καΐ τα θυμηδέύτατα 
πάρεβτι^ λωτίΰαΰθε, προοτάτης ά' έγώ 
άΰτοί τε πάντες^ ωνπερ ηδε κραίνεται 
ψήφος, τί τώνδε κυριωτέρους μένεις; 965 

ΧΟ, άλΧ άντ αγαθών άγαθοιοι βρύοις^ 
δΐε Πελαΰγών, 

πέμφον δΐ πρόφρων δεϋρ' ημέτερον 
πατέρα εύθαρΰή 

/ίαναον^ πρόνοον καΐ βούλαρχον, 
του γαρ πρότερα μήτις οπού χρη 9Τ0 ΙΚΕΤυΕΣ. 153 

δώματα ναίειν^ καΐ τόπος ενφρων. 
ηάς τις έπειίίΒΐν ψόγον άλλο^ρόοις 
εντνχος' εΙ!η δΐ τα λωοτα. 

ζνν τ' ενκλεία χαΐ άμηνίτο) 975 

βάξδί λαών έν χώρω 
τάόόεαϋ'Β, φίλαι δμωΐδες^ οΰτως 
ώς έφ έκάΰττ] δι,εχληρωαεν 
Δαναός ϋ•εραΛοντ£δα φερνην, 
^Α. ω Λαίδες, ^Αργείοιύνν ενχεο^αν χρεών, 980 

ϋ'ύειν τε λείβείν ϋ'\ ώς ϋ'εοϋς Όλυμπίοις, 
απονδας, έπεί όωτηρες ου δίχορρόπως. 
χαό μου τα μίν πραχϋ'εντα προς τους έχτενεΐς 
φίλους πιχρώς ηχουοαν αύτανεψίους ' 
έμοϋ ί' οπαδούς τούβδε χαΐ δορυόύόονς 98δ 
Ιταξαν, ώς ίχοιμι τίμιον γέρας, 
χαΐ μήτ άέλπτως δοριχανεΖ μόρψ %'ανών 
λά^Όΐμί, χώρα δ^ α%%Ός όείζων πέλοι. 
τοιώνδε τυγχάνοντας εύπρυμνη φρενός 
χάριν ύέβεα&ε τιμιωτέραν έμοϋ. 990 

χαΐ ταϋτα μίν γράψεα^ε προς γεγραμμένοις 
πολλοΖβνν άλλοις ΰωφρονιύμαΰιν πατρός, 
άγνώ%^ ομιλον ώς έλέγχεα^αι χρόνω. 
πάς δ' έν μετοίχφ γλώββαν εΰτυχον φέρει 
χαχην, τό τ ειπείν ενπετ^ς μύόαγμά πως, 995 
υμάς ί' επαινώ μη χαταιΰχύνειν έμΐ, 
ώραν έχουσας τηνδ^ έπίατρεπτον βροτοίς, 
τέρειν όπώρα δ' εύφύλαχτος ουδαμώς, 
[^ήρες δΐ χηραίνουΰι χαΐ βροτοΐ,τί μην; 
χαΐ χνώδαλα πτεροϋντα χαΐ πεδούτιβή, 1000 
χαρπώματα ύτάζοντα χηρύύύει Κύπρις 
χαωρα χωλύουΰαν ώς μένειν έρώ.] 
χαΐ παρ%•ένων χλιδαΐβιν εύμόρφοις Επι 154 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

πάς τις παρελθών όμματος ^ελχτήρνον 
τόξενμ έπεμψεν^ Ιμέρου ννχώμενος, 1005 

προς χαντα μη ηάϋ'ωμεν ων πολνς ττονο^, 
πολύς ίέ πόντος οννεχ ηρόϋ^ ίορί, 
μηδ* αίοχος ημΐν^ ηδονην ί' έχ^ροίς έμοΐς 
πράξωμεν, οΙχηΟίς δ^ χάΐ δ^πλή πάρα* 
την μίν Πελαογος, την δ^ καΐ πόλνς διδοΐ^ 1010 
οίχεΐν λατρών ατερϋ'εν • ενπετη τάδε. 
μόνον φνλαξαί τάύδ^ έπιβτολας πατρός^ 
το αωφρονεΐν τψώόα τον βίου πλέον. 
ΧΟ. ταλΧ εντνχοΐμεν προς &εών ^Ολυμπίων 

έμης δ' όπώρας οννεχ εν ϋ^άρΰεί^ πάτερ. 1016 

εΐ γάρ τν μη ^εοΐς βεβονλενται νέον. 

Ιχνος το πρόό^εν ον δίΜότρέψω φρενός, 

ϋτε μάν άοτνάναχτας μάχαρας %'εονς γανάεντες 

πολ^ονχον^ τε χαΐ οι χεϋμ *Ερα6ΐνου 1020 

περιναίονταν παλαιόν. 

νποδέζααϋ'ε δ' οπαδοί 

μέλος, αίνος δϊ πόλιν τάνδε Πελαύγών 1024 

έχέτω,μηδ^ έτνΝείλον «ροχοας ΰέβωμεν νμνοις' 

ποταμούς δ* οϊ δίά χώρας ϋ•ελεμ6ν πώμα χέονβνν 

πολύτεχνοι,, λιπαροίς χεύμαόί γαίας 

τόδε μεΜΰαοντες ονδας. 1030 

έπίδοι δ*Ζίίρτεμις αγνά 

ύτόλον οίχτ^ζομένα^ μηδ* νπ άνάγχας 

γάμος ίλΙ^οι Κνΰ•ερε£ας' ατνγερόν πέλεί τόδ* 

α^λον. 
Κνπριδος δ* ονχ αμελεί ϋ'εαμος οδ* ενφρων. 
δύναται γάρ ^ίός αγχιατα σύνορα ' 1036 

1018 — 1025. = 1 026 — 1034. 
1035 — 1043. = 1044 — 1052. ΙΚΕΤυΕΣ. 155 

ι 

χίεταΰ ί' αίολόμητις ϋ'εος Ιργοις έπΙ ύεμνοΐς, 
μετάχοινοι, δ^ φίλα ματρί ηάρειοι,ν 
Πό^ος α χ ούδ^ν απαρνον τελεϋ'βν ^έλχτορν Πείτ- 
ϋΌΐ. 1040 

δέδοται ί' ^Αρμονία μοΐρ ^Αφροδίτας 
'ψεδνραΐ τρίβοι τ ερώτων, 
φυγάδεύύνν δ* έπνηνοίας χαχά τ άλγη 
Λολέμους %•' αίματόενταζ Λροφοβονμαι. 1046 
τί ηοτ ενηλοιαν Ιπραξαν ταχυπόμηοιβι, διω- 

γμοίς^ 

ο τι τοι μόρΰψόν έότιν^ το γενοιτ &%\ 

^ώζ ον παρβατόζ έοτιν μεγάλα φρην απέραντος ' 

μετά πολλών δ^ γάμων αδε τελευτά 1050 

προτεράν πέλον γυναικών, 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

6 μέγας Ζευς άπαλέξαι 

γάμον Αίγνπτογενη μοι. 
ΗΜ,το μ\ν αν βέλτατον εϋη. 1055 

ΗΜ.ύν δ^ ^έλγοις αν αθ'ελκτον. 
ΗΜ, ύν δέ γ ονχ οΐύϋ'α το μέλλον, 
ΗΜ, τί δϊ μέλλω φρένα ^ίαν 

χα%Όραν^ όψιν αβναβον; 
ΗΜ.μέτριον νυν ίπος εϋχου. 1060 

ΗΜ,τίνα καιρόν με διδάύκεις; 
ΗΜ,τά ^εών μηδίν άγάξειν. 
ΗΜ.Ζεύς αναξ άηοβτεροίη γάμον δυΰάνορα 

δάΐον, οΰπερ '/ω 1065 

πημονάς έλύαατ ευ χειρί παιωνίΰ^ καταβχε^ν^ 

εύμενεΐ βία κτίύας, 

1053 — 1057. = 1058 — 1062. 
1063 — 1068 = 1069 — 1074. * 156 ΑΙΣΧΤ^ίΟΤ ΙΚΕΤυΕΣ. 

¥ 

ΗΜ,χαΙ κράτος νέμοι γυναιξίν το βέΧτερον χακον 
καΐ το δίμοιρον αΙνώ, 1071 

καΐ 8ίκα δίκας ίχεβ^αί^ ζνν εύχαΐς ίμαΐς Χντη^ 

ρίοίς 
μαχαναίς &εον πάρα. ν. ΑΙ2ΧΥΑΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ Γ^ ΤΟΤ ^ΡΑΜΑΤΟΣ'ΠΡΟΣίΙΤίΑ Ι ΦΤΑΑ& 

Ι ΧΟΡΟΣ. ΚΛΤΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ, 
ΤΑΑΘΤΒΙΟΣ ΚΗΡΤΜ. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
ΚΑΣΑΝΑΡΑ. 
ΑΙΓΙΣΘΟΣ, ΤΠΟΘΕΣΙΣ. 

^γαμ,εμ,νων εΙς "ίλιον άηιών τν Κλνταψνηΰτρα νπέαχετο, 
εΐ τκορ^ΰΟί το 'Ίλιον^ της αντης ημέρας αη^ιανειν δια 
τον ηυρΰον. ο&εν α%οηον ΙχάϋΊΰεν ίηΐ μ,ιύ&φ Κλυται^ 
(ΐνηΰτρα^ Ζνα τηροίη τον πυρΰόν, %αΙ ο μ,εν Ιδών άηηγ^ 
γείλεν^ αυτή δΐ των ηρεΰβυτών οχλον (ΐετατνίμτνεταί τνερί 
του ηνρβοϋ ίρου0α^ ίξ οον καΐ 6 χορός ΰυνίΰταταί' οΐτινες 
ατίονΰαντες ηαι,ανίζουαί. μετ ου πολύ δί καΙ Ταλϋ•ύβιος 
παραγίνεται καΐ τά κατά τον πλουν διηγείται, ^Αγαμέμνοον 
δ^ έπΙ απήνης έρχεται, εΐπετο ί' αυτφ ίτέρα απηνη^ ίν&α 
ην τά λάφυρα καΙ η Καΰάνδρα. αυτός μεν ουν προειβέρ^ 
χεται εΙς τον οΐηον ΰύν τ^ Κλυταιμνηΰτρα^ Καΰάνδρα δΐ 
προμαντεύεται^ πρΙν εΙς τά βαΰίλεια εΐ6ελϋ•είν, τον ίαυτης 
χαΐ του ^Αγαμέμνονος ϋ•άνατον καΐ την ίξ ^Ορέΰτου μη^ 
τροκτονίαν , και εΐΰπηδ^ ως ϋ'ανουμένη , ξίψααα τά ΰτέμ^ 
μαιτα, τούτο δΐ το μέρος του δράματος θαυμάζεται ως 
καΐ Ικπληξιν Ιχον καΐ οϊκτον ίκανόν. Ιδίως δΐ Αίαχυλος 
τον ^Αγαμέμνονα έπΙ ΰηηνης αναιρείαθαι ποιείς τον δΐ Κα^ 
ΰάνδρας διωτνήδας θάνατον νεκράν αυτήν υπέδειξε^ πε^ 
τνοίητιέ τε Αϊγιβθον %αΙ Κλυταιμνηΰτραν έχάτερον διιύχυ- 
ριξόμενον περί της αναιρέσεως Μ χεφαλαίω , την μεν τν 
άναιρέΰει ^ΙφιγενεΙας^ τον δΐ ταίς του πατρός Θυέατου εξ 
Άτρίως ΰυμφοραις. 

^Εδιδάχ&η το δράμα έπΙ άρχοντος Φιλοχλέους ολυμπι^ 
άδι ογδοηκοβτ^ ¥τει δευτέρω. πρώτος ΑΙβχύλος ^Αγα- 
μέμνονι^ Χοηφόροις^ Ευμενίΰι^ Πρωτει ΰατυριχω, έχο- 
ρηγει 3ενθ9ίλης Λφιδνεύς, 

θεράπων ^Αγαμέμνονος 6 προλογιξόμενος ^ ουχί ο υπο 
ΑΙγΙαθου ταχθείς*). α) θεράπων — ταχθείς"] Η&εο ίη βοάίοβ ΜβΑίοβο ροβΐ Ιη- 
•οΗρίοηβιη ί&1>ιι1&6 ΑΓΑΜΕΜΝΛΝ' Ιββ^ηϋΐΓ. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

■ ΦΤΑΑ8. 

Θεούς μεν αΙτώ τώνδ' άπαλλαγην ηόνων^ 

φρουράς έζείας μήχος^ ην κοιμώμενος 

οτέγαις ^Ατρειδών αγχα^εν^ χννος δίχην^ 

αοτρων χάτοιδα ίη/χτέρων ομηγνριν^ 

χαΐ τους φέροντας χείμα χαΐ %'έρος βροτοίς 5 

λαμπρούς δννάΰτας^ έμπρέποντας αί&έρι- 

[άατίρας^οταν φϋ'ίνωαν^ άντολάς τε των], 

χαΐ νυν φνλάββω Αα/χπα<)ο^ το αύμβολον^ 

ανγην ηνρος φέρονύαν έχ Τροίας φάτιν 

άλώαψόν τε βάξιν ωδε γαρ χρατεΐ 10 

γνναίχος άνδρόβονλον έλπίζον χέαρ, 

εντ αν δί νυχτίπλαγκτον ενδρούόν τ Ιχω 

εύνην όνείροις ουκ έπνοκοτίουμένην^ 

λνζω' φόβος γαρ άν%τ νπνον παρααχατεί^ 

το μη βεβαίως βλέφαρα ύυμβαλεΐν νηνω * 16 

όταν δ' άείδειν η μινύρεα^'αι δύχώ^ 

νπνου τοί* άντίμοληον έντέμνων αχός, 

χλάω τότ οΐχον τονδε ονμφοραν ύτένων 

ονχ ώς τα πρόαύ^ αριύτα διαηονουμένου, 

νυν ί' ευτυχής γένοιτ απαλλαγή πόνων 20 

εύαγγέλου φανέντος όρφναίου πυρός. 

ω χαίρε λαμπτηρ νυκτός, ημερηόων 

φάος πιφαύΰκων καΐ χορών κατάβταοιν 
ΑΓΑΜΕΜΝίΙ]^^. 161 

πολλών έν *Άργεί^ τήόδε συμφοράς χάριν, 

ίου ίου. 25 

^Αγαμέμνονος γνναίχΐ σημανώ τορώς 

εννής έπαντείλαύαν ώς τάχος δόμοις 

όλολνγμόν εύφημονντα τ^δε λαμπάδυ 

επορϋ^ίάζείν, εΪΛερ Ίλίοϋ πόλις 

εάλωκεν^ ώς 6 φρνκτσς άγγέλλτίν Λρέτίει- 30 

αυτός τ ίγωγε φροέμιον χορενΰομαι. 

τά δεΰΛοτών γαρ εν Λεοόντα ϋ'ηύομαί 

τρΙς ?ξ βαλονόης τήόδέ μοι φρυκτωρίας. 

γένοιτο ί' ονν /Μ^ολοντο^ εύφιλή χέρα 

ανακτος οϋκων τ^ηδε βαβτάοαι χερί. 35 

τά ί' άλλα 6ιγώ' βονς έπΙ γλώα^Τ] μέγας 

βέβηκεν οίκος ί' αύτος^ εΐ φθΌγγην λάβοι^ 

0αφέύτατ αν λέξειεν. ώς εκών έγώ 

μαϋΌνόιν αύδώ κον μα'θΌί)(76 λη^ομαι, 

ΧΟΡΟΣ. 

δέκατον μεν έτος τοί' έπεί Πριάμου 40 

μέγας αντίδικος^ 

Μενέλαος αναξ ηδ^ ^Αγαμέμνων^ 

δι^'ρόνου ^ιό^εν κάί διύκήπτρου 

τιμής οχυρον ζεύγος ^Ατρείδαιν ^ 

ύτόλον ^Αργείων χιλιοναντην 45 

τή(ίδ^ άπο χώρας 

ηραν^ οτρατιώτιν άρωγην^ 

μέγαν εκ ϋ^υμοϋ κλάξοντες^Άρη 

τροΛον αίγυτίΐών^ 

οΐτ έκΐίατίοις ίίλγεύι παίδων 50 

ύπατοι λεχέων οτροφοδινοϋνται 

πτερύγων έρετμοΐαιν έρεββόμενοι^ 

δεμνιοτηρη 

πόνον ορταλίχων ολέύαντες 
Αβ8€ΐ)3τΙυ8. 11 162 ΑΙΣΧΤυΙΟΤ 

ντίατος ί' άΐων η τΐζ ^Απόλλων 55 

η Πάν η Ζεύξ οίωνόϋ'ροον 

γόον όξνβόαν τώνδε μετοίκων 

νΰτερόΰζοινον 

τίέμπευ παραβάΰιν ^Ερννύν. 

οντω δ' Άτρέω^ τναΐδας 6 χρείΰΰων 60 

έπ ^Αλε^άνδρφ'Ίιέμ,τίεο ί,ένιοξ 

Ζενς πολνάνοροζ άμφΐ γνναικόζ 

πολλά ΛαλαΙύματα χάΐ γνιοβαρη 

γόνατοξ κονιαιύιν έρειδομένον 

βιακναίομενης τ έν χροτελείοι^ 66 

κάμακος ϋ-ηύων ^αναοΐαι 

Τρωύό %^ ομοίως, έύτι ί' οπτι νυν 

ίΰχί' τελείται ί* ές το Λεπρωμένον 

οιί^' ντζοκάων ού%^ ύπολείβων 

άΐΐνρων Ιερών 70 

οργάζ άτενεΐς Λαρα^ ελίξει, 

ημείς ί' άτίταί οαρκΐ τίαλαιά 

της τότ αρωγής νπολειφϋ'έντες 

μίμνομεν ίύχνν 

Ιύόηαιδα νέμοντες έτά ακηπτροις, 76 

ο τε γάρ νεαρός μυελός ύτέρνων 

έντος άνάααων 

ίΰόπρεύβνς^ "Αρης δ' ουκ ίνι χώρα, 

το '§•' υπέργηρων φυλλάδος ηδη 

κατακαρφομένης τρίποδας μεν οδούς 80 

ατείχει, παιδός δ' ούδ^ν αρένων 

οναρ ημερόφαντον άλαίνει. 

βύ δε, Τυνδάρεω 

ϋ'ύγατερ, βαύίλενα Κλυταιμνηύτρα, 

τό χρέος \ τί νέον; τι δ^ έπαιΰϋΌμένη, 86 

τίνος αγγελίας 


ΑΓΑΜΕΜΝίυΝ. 163 

ΛενϋΌΐ περίπεμΛτα ϋ'νοΰκείΐς; 

Ίίάντων δε &εών των άΰτννόμων^ 

υπάτων^ χ%Όνίων^ 

των τ ονραν^ωι/ των τ αγοραίων^ 90 

βωμοί δωροίύί φλέγονται ' 

άλλη ί' αλλοϋ'εν ουρανό μηκης 

λαμπάς άνίβχει^ 

φαρμαΰόομένη χρίματος άγνον 

μαλακαΐς άδόλοιόι, παρηγορέανς^ 95 

πελάνφ μνχό^εν βαΰίλείφ, 

τούτων λ^ζαίζ ο τί καΐ δυνατόν 

καΐ %'έμίζ αΐνεϊν^ 

ηαιών τε γενοΰ τήοδε μερίμνης^ 

η νυν τότε μ^ κακόφρων τελέ^εν^ 100 

τοτ^ δ' έκ %^ύιών άγανη Λροφανεϊό^ 

έλτίΐς άμύνει φροντίδ' ατζληΰτον 

της ϋνμοβόρου φρένα λύπης, 

κύρίός εΙμι %•ροεΐν οδιον κράτος αί'βων ανδρών 

εντελέων * Ιτν γαρ ^εό&εν κατατίνείει 105 

ηει^ω μοληάν 

άλκόί αύμφυτος αιών • 

όπως Αχαιών δί%'ρονον κράτος^ ^Ελλάδος ηβας 

ξύμφρονε ταγώ^ 110 

πέμπει ϋύν δορί καΐ χερΙ πράκτωρ 

θούριος όρνις Τευκρίδ^ έπ αϊαν^ 

οΙωνών βαΰίλεύς βαΰιλεϋοι νεών^ 6 κελαινος^ ο 

τ έξόπιν άργ^ς^ 115 

φανέντες ϊκταρ μελά^ρων χερος έκ δοριπάλτου 

παμπρέπτοις έν 'έδραιΰι^ 

βοΰκόμενοι λαγίναν έρικνμάδα φέρματι γένναν^ 

βλαβέντα λοιο^ίων δρόμων. 120 

104 — 121. = 122 — 139. 

11* ΙΜ ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

αίλινον αΐλινον είτώ^ το ί' Βυ νικάχω. 

κεδνος δΐ ΰτραχόμανης ιδώ ν δύο λήμα0ίν ί'αονς 

Άτρεΐδαξ μαχίμου^ έδάη λαγοδαίτας 

πομπάς άρχους ' 

ονζω ί' είΛε τεράζων 12δ 

'* χρόνο) μ^ν άγρεΐ Πριάμου ηόλιν αδε κελεν^ος^ 

τίάντα δΐ πύργων 

κτήνη πρ00%•ε τά δημιοΛλη^ή 

ΑίοΓρα λαηά^ει προς το βίαιον • 130 

οίον μη τις άγα ΰ'εόϋ'εν κνεφάο^] προτυπίν Οτό- 

μιον μέγα Τροίας 
στρατω^έν. οϋκφ γαρ έηίφ^ονος "Αρτεμις αγνά 
πτανοΐόιν κυβί πατρός 136 

αύτότοκον προ λόχου μογεράν πτάκα ^υομέ- 

νοιύι ' 
ΰτυγεί δ^ δείπνον αετών" 
αίλινον αΙΚινον εΙπ%^ το δ' ευ νικάτω. 
006ων παρ' εύφρόνων καλά ^ιος κόρα 140 

δρόύοιύιν μαλερών τε λεόντων 
πάντων τ' αγρονόμων φιλομάΰτοις 
%^ρών όβρικάλοιβι 

τερπνά Σύμβολα κράναι. 14^ 

Ιψον ί' έπανακαλώ Παιάν' , Ιη , 
μη τινας άντιπνόους Ααναοϊς χρονιάς έχενηΐδας 

αύρας 
τεύ^η^ ύπευδομενα ^υΰίαν ετεραν ανομόν τιν\ 

αδαιτον , 
νεικίων τέκτονα ύύμφυτον αίνων ^ 
ου δενύηνορα. μίμνει γάρ φοβερά παλίνορτος 
οικονόμος δολία μνάμων μηνις τεκνόποινοςΓ 155 
τοιάδε Κάλχας %ύν μεγάλοις άγα^οΐς άπέκλαγΙε ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 165 

μόρόψ^ ατί όρνίϋ'ων οδίων οϋχοίς βαύνλείοις^ 

δΒ^ια μίν , καζάμομφα δΐ φάόματα φαίνων, 

τοις ί' όμόφωνον 

αίλινον αϋλίνον είπε^ ζ6 δ' εν νιπάτω. 159 ^ιγί^ 

Ζενς^ οΟτις %οτ έότίν^ ει τόδ' αντώ φίλον κε- 

κλημένφ^ 
τοντό νιν ΛροΰεννεΛω. 

ουκ ίχω προύενκάοαι Ίίάντ έτζίΰταϋ'μώ μένος 164 
πλην ^ιος^ ει το μάταν άπο φροντίδος &%%Όζ 
χρη βαλεΐν έτητύμως, 
ονδ' δατυς Λάροί^εν ην μεγας^ ηαμμαχω ^ράοει 

βρύων^ 
ονδΐ λίξεταί πρΙν ων • ] 70 

δ^ ί' ίηειτ έφν^ τριακτήρος οϋχεταί τυχών. 
Ζηνα δε τος ηροφρόνως έηινίκια κλάζων 
τεύξεται φρενών το πάν 176 

τον φρονεΐν βροτούς όδώόαντα^ τον πά^'ει μά- 

%έντα κυρίως έχειν. 

ύτάζεν ί' ίν -θ-' ΰπνω προ καρδίας 179 

μνηύιπημων πόνος ' καΐ παρ ακοντας ηλ^ε σω- 

φρονεϊν. 
δαιμόνων δε που χάρις 
βιαίως ύέλμα αεμνόν η μένων, 
και τό%^ ηγεμών ο πρέΰβυς νεών Άχαιΐκών^ 184 
μάντιν ουτ^να ψέγων^ 
^/χ:πΓαώ^5 τύχαιΰι όυμπνέων^ 
εντ άπλοία κεναγγεΐ βαρύνοντ Άχαιϊκος λεώς^ 
Χαλκίδος πέραν Ιχων 190 

παλιρρόχ^οις έν Αυλίδος τόποις- 

160 — 167. = 168 — 176. 
176— 183. — 184— 191 9 166 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

ΛνοαΙ δ^ άτεο Σι:ρνμόνος μολονύαι 

χαχόύχολοί^ νή^ηδες^ δνόορμοί^ 

βροχών αλαι^ νεών τε χαΐ πεισμάτων άφειδείς, 

παλιμμηκη χρόνον χι^είοαι \% 

τρίβω χατέί,αννον αν^ος Άργείων, 

ίτιεί δ^ χαΐ ηιχρον 

χείμαχος Άλλο μήχο^ρ 

βρνϋΊηερον τιρόμοίύίν 200 

μάνχΐζ Ιχλαγξεν Λροφέρ(ύν*Άρχεμιν ^ ω6%ε χΟ'ό- 

να βάκ- 
χροΐζ έηνχρονβανταζ ^Αχρείδας δάχρν μη χα- 

χαύχεΐν • 
αναξ ί' 6 ττρέόβνς τοτ' εΪΛε φωνών 20δ 

^' βαρεία μίν χηρ χό μη ηι%'έο%αν^ 
βαρεία δ\ ει χέχνον δαί^ω^ δόμων άγαλμα^ 
μιαίνων Λαρ%'ενο(5φάγοι6ί 

φδίϋ'ροις παχρωονς χέρας πελας βωμού, 210 

χί χώνδ^ άνευ κακών; 
ηώς λίΛοναυς γένωμαι 
ξυμμαχέας αμαρχών; 
τίαυΰανέμον γαρ ^υόίαζ παρ%'ενίον Ό•' αΐμαχος 

όρ- 216 

γα περιόργως έπι^υμείν %'έμις. εν γαρ εΐη^* 
έτίεΐ ^ άνάγχας Ιδν λέπαδνον 
φρενός Λνέων δνβόεβη χροηαίαν 
αναγνον^ άνίερον^ χόϋ'εν 220 

το ηανχόχολμον φρονείν μεχέγνω. 
βρόχους ^ραβννεν γαρ αίΰχρόμηχι^ 
χάλαινα τναρακοπά 
πρωχοΛημων, Ιχλα ί' ονν 

192 — 204. = 205 — 217. 
2 1 8 — 227. = 228 — 237. ΑΓΑΜΕΜΝίΙΝ. 167 

ϋ^πήρ γενεΰϋ'ίχί ^^νγατρος, γνναι,κοηοίνων ηολέ- 

μων άρωγάν 226 

καΐ τίροτέλβια ναών. 
λίτάς ίέ χάΐ χληδόναξ πατρώους 
παρ ονδεν αιώνα παρ^ένεων τ 
Μ^εντο φίλόμαχοί βραβής. 230 

φράαεν ί' άόζοις πατήρ μετ εύχάν 
ϋΐκαν χιμαίρας υπερώε βωμού 
πέπλοιόι περιπετη 
παντί ϋ'νμφ προνωπή^ 
λαβείν άέρδην^ ΰτόματός τε καλλιπρωρον φυλά- 

καν καταύχείν 236 

φ^όγγον άραΐον οί'κοίς^ 
βία χαλινών ι?' άνανδω μένει, 
κρόκου βαφάξ ί ' ές πεδον χέονύα 
^βαλλ' εκαύτον ^υτηρων απ όμματος βέλει φι- 

λοίκτω^ 240 

πρέπουΰά %^ ώς ίν γραφαϊς^ προύεννέπειν 
ϋ'έλουό^^ έπεί Λολλακ^^ 
πατρός κατ άνδρώνας εύτραπέζους 
ίμελψεν. αγνά δ* άταύρωτος αύδα πατρός 
φίλου τρντόοπονδον ίν^οτ/χοι/ 245 

παιάνα φίλως έτίμα. 
τα ό' Εν%'εν οϋτ είδον οϋτ έννέπω' 
τε;υνα^ ί^ Κάλχαντος ουκ άχραντοι. 
^ίκα δ\ τοϊς μίν πα%•οϋβιν μα^εΐν έπιρρέπει τό 

μέλλον, 250 

^ ± ^ ^ ± ^ - προχαιρέτω' 

ίϋον δε τω προΰτένειν. 

τορον γαρ ηξει αύνορ^ρον αύγαΐς, 

238— 246. =247— 257. . > ^ {^•. ν^/ ^\ 168 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

ηέλοιτο ί' ονν τάπΙ τοντοίύι,ν ΒνΛ^άξ,ι^^ ώ^ 
^έλει τοό' αγχίΟτον Άπιαξ 256 

γαίας μονόφρονρον ερχος. 
ηκω αεβίξων <τόν, Κλνταψνηατρα^ κράτος ' 
δίκη γαρ έύτι φωτός αρχηγού τίειν 
γνναΐκ έρημω^εντος αρύενος ϋ'ρόνου. 260 

6ν δ* εΐ τι κεδνον είτε μη πεπνύμένη 
εναγγέλοιύιν έλπίύιν ^-νηπολεΐς^ 
κλνοιμ αν ενφρων ' ονδε (ϋγώοτι φθόνος. 
/ ΚΑΤΤΑ1ΜΝΗΣΤΡΑ, ^^^^ 

ενάγγελος μ^ν^ ωαπερ η παροιμία^ ί 

ε'ως γένοιτο μητρός ενφρόνης πάρα, 266 

πενθεί δε χάρμα μείζον ελπίδος κλνειν ' 
Πριάμου γαρ γιρήκααιν Άργεΐοι πόλιν. 
ΧΟ, πώς φτ^ς; πέφενγε τουΛο^ ^ξ άπιύτίας. 
ΚΑ. Τροίαν ^Αχαιών ονααν η τορώς λέγω\ 
ΧΟ, χαρά μ νφέρπει δάκρνον ίκκαλονμένη, 270 

Κ Λ, εν γαρ φρονονντος όμμα αον κατηγορεί, 
ΧΟ, η γάρ τι πιΰτόν έΰτι τώνδέ ύοι τέκμαρ; 
ΚΑ. ^ΰτιν ' τί ά' ουχί; μη δολώΰαντος ^εον, 
ΧΟ. πότερα ί' ονείρων φάύματ εύπι%Ύΐ αεβεις; 
ΚΑ. ου δόζαν αν λάβοιμι βριξονύης φρενός, 275 

ΧΟ, αλλ' η (ί έπίανέν τις απτερος φάτις ; 
ΚΑ, παιδος νέας ως κάρτ έμωμήαω φρένας. 
ΧΟ, ποίον χρόνου δε καΐ πεπόρ^ηται πόλις ; 
ΚΑ, της νυν τεκούΰης φως τοί' εύφρόνης λέγω 
ΧΟ. καΐ τίς τόδ' έξίκοιτ αν αγγίλλων τάχος ; 280 

ΚΑ,^Ηφαιατος'Ίδης λαμπρό ν έκπέμπων ύέλας, 
φρυκτός ί^ φρυκτόν δεϋρ απ αγγάρον πυρός 
ίπεμπεν' "Ιδη μεν προς Έρμαϊον λέπας 
Αήμνου * μέγα ν δ^ πανό ν έκ νηβου τρίτον 
^Αϋ'ώον αίπος Ζηνός έΐ^εδέξατο^ 28δ ΑΓΑΜΕΜΝίΙΝ. 169 

νπερτελής τε^ πόντον ωότε νωτίύαι, 
Ιαχνς πορεντοϋ λαμπάδος προς ηδονην 
πενχη το χρυύοφεγγ^ς, ας ης ηλως, 
οέλας παραγγείλαβα Μαχίύτον ακοπαΐς- 
6 ί' οντί μέλλων ονί' άφραύμόνως υπνφ 290 
νίχωμενος παρήκεν αγγέλου μέρος ' 
εκάς δΐ φρνκτον φως έτι Ευρίπου ^οάς 
Μεύόαπίου φύλαξν αημαίνεν μολόν. 
οΐ ί' άντέλαμ^αν καΐ παρήγγειλαν πρόοω 
γραίας έρείκης δ^ωμον αψαντες πυρί. 295 

αδ-ένουΰα λαμπάς δ' ούδέπω μαυρουμένη^ 
υπερ%Όροϋύα πεδίον Άΰωποϋ^ δίκην 
φαιδράς ύεληνης^ προς Κίϋ'αιρώνος λέπας 
ηγείρεν αλλην έκδοχήν πομπού πυρός, 
φάος δε τηλέπομπον ουκ ηναίνετο 300 

φρουρά προΰαι^ρίξουοα πόμπψον φλόγα ' 
λίμνην ί' νπ^ρ Γοργώπιν Ιόκη^εν φάοξ' 
ορός χ έπ ΑΙγόπλαγκτον έξικνούμενον 
ωχρυνε %'εομον μη όα '^ί^εα^ αι πυρός, Ύ.^ ^' ^' - 

πέμπουόι δ' άνδαίοντες άφ^όνω μένει 305 

φλογός μέγαηπώγωνα^ και Σαρωνικού 
πορϋ'μού κάτοπτον πρών ύπερβάλλειν πρόΰω 
φλέγουϋαν • είτ ίύκηψεν^ §ς τ άφίκετο 
ΆραχναΙον αίπος^ άΰτυγείχονας ύκοπάς' 
καπειτ Ατρειδών ές τόδε ΰκηπτει ύτέγος 310 
φάος χόδ' ουκ α^παππον 'Ιδαίου πυρός, 
τοιοίδε τοί μοι λαμπαδηφόρων νόμοι, 
άλλος παρ άλλου διαδοχαΐς πληρούμενοι • 
νικά ί' 6 πρώτος καΐ τελευταίος δραμών. 
τέκμαρ τοιούτο ύύμβολόν τε όοΐ λέγω 315 

άνδρος παραγγείλαντος έκ Τροίας έμοί. 
ΧΟ, ^εοίς μεν αύ^ις, ω γύναι, προύεύξομαι. λί ι 170 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

λόγους ί' άκονοαι τοναδε κάπο^ανμάϋαι 
δίανεκώζ ^έλοιμ αϊ/, ους λέγεις^ πάλιν. 
ΚΑ. Τροίαν ^Αχαιοί τ'^δ Ιχονα* έν ημέρί^- 320 

οΐμαί βοην αμικτον έν Λολει Λρέηειν. 
δξοδ τ αλειφά χ έγχίας ταντφ κνχει 
δνχοΰχαχοϋνχ αν^ ου φίλω^ προϋεννεποις. 
κάΙ χών αλόνχων καΐ κραχηύάνχων δίχα 
φ^ογγάς άκονενν Ιΰτί ανμφοράς διπλής. 325 
οΐ μίν γαρ άμφΐ ύώμααιν Λεπχωκόχες 
ανδρών καύιγνήχων χ ε καΐ φνχαλμίων 
Λαίδες γερόνχων ονκέχ έξ έλενϋ^έρου 
δέρης αΛοιμώξονΰι φιλχάχων μόρον 
χους ί' αύχε νυκχίηλαγκχος έκ μάχης πόνος 330 
νήόχεις προς άρίβχοιΰιν ων ίχει πόλις 
χάΰύει, προς ούδΐν εν μέρει χεκμηριον 
αλλ* ώς εκαϋχος Ιαπαοεν χύχης πάλον^ 
έν αίχμαλώχοις Τρωΐκοΐς οΙκημαΟιν 
ναίουΰιν ηδη^ χών ύπαιΟ'ρίων πάγων 335 

δρόαων χ άπαλλαγένχες^ ώς δε δαίμονες 
άφνλακχον ευδήύουύι πάΰαν εύφρόνην. 
ει δ* ευ ύέβουοι χους πολιοοο'^χους ^εούς 
χους χής άλούΰης γης %'εών %^ Ιδρύμαχα^ 
ου χαν έλόνχες αυ^ις άν^αλοΐεν αν. 340 

ίρως δ^ μη χις πρόχερον έμπίπχοι αχραχφ 
πορ^είν α μη χρψ κέρδεύιν νικωμένους. 
δεΙ γαρ προς οΓκου^ νούχίμου ύωχηρίας 
κάμ'ψαι διαύλου ^άχερον κώλον πάλιν 
ϋ'εοΐ^ς ί' άναμπλάκηχος ει ^οΛθ6 αχραχος^ 345 
έγρηγορος χό πήμα χών όλωλόχων 
γένοιχ «ν, εΐ προοπαια μη χύχοι κακά. 
χοιαϋχά το^ γυναικός έξ έμοϋ κλύεις ' 
χ6 ά' ευ κραχοίη, μη διχορρόπως Ιδεΐν. ΑΓΑΜΕΜΝΩ.])!. 171 

πολλών γαρ έΰ^λών ζηνδ^ ονηόνν είλόμην. 350 
ΧΟ. γύναί^ κατ άνδρα ύώφρον ευφρόνωξ λέγεις, 
έγώ ί' άκούαας ηνΰτά 6ον τεκμήρια 
&εονς προύείΛεϊν εν παραύκευαζομαν. 
χάρις γαρ ουκ άτιμος εί'ργααται πόνων. ^-.χ^:^- 
ω Ζεν βαύιλεν καΐ ι/ύξ φιλία 355 

μεγάλων κόβμων κτεάτειρα^ 
ητ έπΙ Τροίας πνργοις ίβαλες 
ατεγανον δίκτνον^ ως μήτε μέγαν 
μήτ ονν νεαρών τιν νπερτελέ0αι 
μέγα δουλείας 360 

γάγγαμον ατής παναλώτον. 
^ία τοι %ένιον μέγαν αιδούμαι 
τον τάδε πρά\αντ έτι ^Αλεξάνδρω 
τείνοντα πάλαι τόξον^ όπως αν 
μήτε προ καιρόν μή^ νπίρ αότρων 365 

βέλος ήλί^ιον βκήψειεν, 
^ίίιός πλαγάν Ιχονσιν εΙπεΖν^ 
πάρεΰτι τοντό γ έξιχνενβαι. 
Μπραΐ^αν ώς Ικρανεν, ονκ έφα τις 
&εονς βροτών άξιονύ^αι μέλειν 370 

οοοις ά^ίκτων χάρις 
πατοΐ^ • 6 ί' ονκ ενΰεβής, 
πέφανται δ* έκγόνους 

άτολμήτοον "Αρη 375 

πνεόντων μείζον η δικαίως, 
φλεόντων δωμάτων νπέρφεν 
νπίρ το βέλτιύτον. έ'ύτω δ* άπήμαντον^ ώβ^ 

απαρκείν 
εν πραπίδων λαχόντα. 380 

ον γαρ ίβτιν ίπαλζις 

367 — 384. =:= 385 — 402. 172 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

πλούτου Λροξ κόρον άνδρΐ 

λοίκτόύαντι μέγαν ^ίκας βωμό ν εις άφάνΒίαν, 

βιάται δ' α χάλαινα πει&'ώ^ 285 

ηροβονλόπαίς αφερτος ατας, 

ακος δΐ Λαν μάτανον, ουκ έκρύφ^^ 

πρέπει δΐ, φως αίνολαμπίς^ ύίνος- 

κακόν δΐ χαλκού τρόπον 390 

τρίβφ τε καΐ προόβολαΐς 

μελαμπαγηζ πέλει 

δικαιω^είς^ έπεί 

διώκει παις ποτανόν ορι/&ι/, 

πόλει πρόϋτριμμ αφερχον έν^είς. 395 

λιτάν ί' ακούει μ^ν ουη^ ^εών τον β* έπί- 

ΰτροφον τώνδε 
φώτ αδικον καϋ'αιρεί, 
οϊος καΧ Πάρις έλΟ'ών 

ες δόμον τον ^Ατρειδάν 400 

τ^βχυνε ^ενίαν τράπεζαν κλοπαΐβι γυναικός, 
λιπονόα ί' άΰτοΐύιν άβπίότορας 
κλόνους λογχίμους τε καΐ ναυβάτας οπλιόμονς^ 
αγουύά τ αντίφερνον ^Ιλίψ ψ^οραν 406 

βεβακεν ^ίμφα δια πυλα/ν 
ατλατα τλάύα' πολλά ί' εότενον 
τότ έννέποντες δόμων προφήταΐ' 
Ιώ Ιώ δώμα δαμα καΐ πρόμοι^ 410 

ίώ λ^χος καΐ (Τ7^/3ο^ φιλάνορες, 
πάρεύτι ΰιγας άτίμως άλοιδόρως 
ΰ^ότους αφημένων Ιδεΐν. 
πόϋ'ω ί' υπερπόντιας 

φάΰμα δόζει δόμων άνάόύειν.. 416 

εύμόρφων δ^ κολοΰβών 

405 — 419. :^ 420 — 436. ΑΓΑΜΕΜΝίΐΝ. 178 

ίχ%•εταί χάρις άνδρί' 

ομμάτων ί' έν άχηνίαίς ίρρει ηάβ^ Άφροδίτα, 

ονειρόφαντΘί δΐ Λ€νϋ"ή μονές 420 

ηάρείΰιν δόκαν φέρονύαι χάριν ματαίαν, 

μάταν γάρ^ εντ αν έύ^λά ης δοκών όράν^ 

παραλλάξαόα δια χερών^ 

βέβακεν οψις ον με^νότερον 42δ 

ΛτεροΙ^ς οΛαδονα* νΛνον κελεν^οις, 

τα μίν κατ οίκους έφ εΰτέας άχη 

τάδ' έΰτΐ καΐ τώνδ^ νπερβατώτερα, 

το Λ&ν ί' αφ Έλλανίδος γάς βννορμένοις 

ηεν^εια τληύικάρδιος 43(? 

δόμων έκάότου ηρέηει, 

πολλά γονν %Ίγγάνει προς ήπαρ• 

ους μίν γαρ τις ίπεμίΙ^εν 

οίδεν, άντΙ δί φωτών 434 

τεύχη καΐ όποδός εις εκάβτου δόμους άφικνεΐται. 

ο χρνααμοίβος ί' "Αρης ύωμάτων 437 

καΐ ταλαντούχας ίν μάχτ] δορός 

πυρω^Ιν έξ Ιλίου 440 

φίλοιβί πέμπει βραχύ 

/ψήγμα δυΰδάκριηον άντηνορος όποδοϋ γεμίζω ν 

λέβητας εύ^^έτους, 
ΰτένουβι ά' ευ λέγοντες άνδρα τον μ\ν ώς 446 
μάχης Ιδρις^ τον δ* έν φοναΐς καλώς πεϋόντ 
αλλότριας διαΐ γυναικός, τάδε ύίγά τις βαϋ- 
ζει. φ%•ονερ6ν δ* ύπ^ άλγος έρπει προδίκοις 

^Ατρείδαις. 451 

οι ί' αύτοϋ περί τείχος 
^κας Ίλιάδος γάς 

εϋμορφοι κατέχουόιν έχ^ρά δ' Ιχοντας ίκρυφεν. 
437 — 455. = 456 — 474. 174 ΑΣΣΣΤΛϋΤ ^τίΐ'Ζ'χ/^ντ^ίν -?'* 29^ ην» Χ9^οο. 

?$4(5β |3ώχ' Τί^έίί^ άΜοτ^ κ. #τ ^' αχ— ^^^ 

<ίτ€£ί τ^ίέ^/ντος 'ΐντις άλχΛ' το ό' νχε^3κ^τϋ:^ 

τύι,νπν 
εν ββ^ ' ββλλίΎζίΐ /αρ 00^ο<^ ^6ά^Ξ9 ^εοαηηι ^ 

μη;τ* κ,νν αντη^ αλοτς νχ ίλλαβ ^ων ΜΒαάο^οί,. 
χν^^ς ό' ν-χ ζΐαγγίλον •Γγ 

τις οίόίν. ζ τα %£!&ψ ί^ι α^ νν•^*;;•^ 
τις αΛ€ χαιόνος η ψιμνάν χ£ΜΐΗψί9«*ί^ 
ψΑΛγός Χίίραγγέλααίαν ^} 

νίοις χν^^ω^έντα τίο^ίοεν ίχαχ 
άλλαγά λόγου χίεμ<1ν; 
'/ννοίχες Λίχμα χ^έχιι 
χρο τον ψανέντος χάριν ξίπταινί^οί. 
Χί^ανίς άγαν ό 9τ^λνς ορός έχιν^μ^τΜΛ ^^ 

ταχύχορος' αλλά ταχναορον 
γννοίχογηρντον όλλνται χλέος. 
ΚΑ. τά% Βΐ($6μ<α%α λαμχάδαη^ φοΈΟφόρ^ν 

φρνχτωριών τε χαί χνρος χαραλλαγα^ ^^ 

είτ ονν άλτ^εΐς εζτ ονειράτων δίχψτ 
τερχρον τόό' ίλ^ον φως έφηλωόεν ψρίν^^ 
χηρνχ αχ άχτης τόνδ' ορό χατάαχιον ΑΓΑΜΕΜΝίΙΝ, 175 

κλάδοίζ έλάας• μαρτυρεί δε μοι χάόις: 

πηλον ξτίι/ουρο^ δίψία κόνις τάδε^ 495 

ώ^ οντ άναυδος ούτε ύον δανών φλόγα 

ΰλης όρείας ύημανεϊ κατίνφ πυρός, 

«λλ' η το χαίρειν μάλλον έχβά^εί λέγων * 

τον άντίον δΐ χοϊϋδ^ άποοτέργω λόγον 

ευ γαρ ηρός ευ φανεΐύι, προ<5ϋΐ}κη Λελοι. 500 

ΧΟ, ούτις τάδ^ άλλως τ'^δ^ έπεύχεται πόλει^ 
αυτός φρενών καρποΖτο την άμαρτίαν. 

ί/,η-^.'^ί'. ^ ΚΗΡΤΙΕ!. ^ /:ι^.-μ-.Μ.,ίί^>ν-. 

ίώ πατρφον ούδας ^Αργείας %%^ονός^ 
δεκάτου όε φέγγει τφδ* άφικόμην Ιτους^ 
πολλών φαγειύών ελπίδων μιας τυχών. 505 

ου γαρ ποτ ηϋχουν ττίδ' έν Άργείοί χ^ονί 
%'ανών με%'έ%ειν φιλτάτου τάφου μέρος, 
νυν χαίρε μϊν χ%'ών^ χαίρε δ' ηλίου φάος^ 
" ύπατος τε χώρας Ζεύς^ 6 Πύθιος τ αναξ^ 
τόζοίς Ιάπτων μηκέτ εις ημάς βέλη * 510 

αλίς παρά Σκάμανδρον η6%^ άνάραιος' 
νυν ί' αυτέ όωτηρ 10%Ί χαΐ παιώνίος, 
άναξ "Απολλον. τους τ άγωνίους ϋ'εούς 
πάντας προύαυδώ^ τον τ έμόν τιμάορον 
Έρμην, φίλον κήρυκα, κηρύκων όέβας, 515 

ηρως τε τους πέμψαντας, ευμενείς πάλιν 
ύτρατόν δέχεα&•αι τον λελειμμένον δορός, 
ίώ μέλα^ρα βαΰιλέων^ φίλαι ύτέγαι, 
ύεμνοί τε %'άκοι, δαίμονες τ αντήλιοι, 
εϊ που πάλαι, φαιδροΖαι καΐ νυν &μμα6ΐ 520 
δέξαί}ϋ'ε κόΰμω βαβιλέα πολλώ χρόνω. 
ηκει γαρ ύμΐν φως έν εύφρόντ] φέρων 
κάΙ τοΖβδ' άπαόι κοινοί/ ^Αγαμέμνων αναξ. 
άλλ' ευ νιν άΰπάοαόϋ'ε, καΐ γαρ ούν πρέπει^ 176 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

Τροίαν καταΰκάψκντα τον δικηφόρον 526 

^ιόζ μακε'λλτ]^ τ^ κατειργαΰται ηέδον, 
βωμοί ί' αϊατοι κάΙ ϋ^εών Ιδρύματα^ 
καί βτίέρμα ηάΰης έ^αηόλλνται χ^ονόζ, 
τοίόνβε Τροία Λβρφαλών ξευκτήριον 
ίίναξ Άτρείδης πρέββυς ευδαίμων άνηρ • 530 
ηκει^ τίεύ^αί ί' άξιώτατος βροχών 
των νυν Πάρις γαρ ο ντε βνντεληζ ΛΟλί$ 
έξενχεταν το δράμα τον πά^ονς ηλέον, 
οφλών γαρ αρπαγής τε καΐ κλοπής δίκην 
τον φνΰίον ^ ημαρτε καΐ πανώλε^ρον 535 

αντόχ%Όνον πατρωον Ι&ριόεν δόμον, 
δίπλα δ^ ίτνΰαν Πριαμίδαι ^αμαρτία, 
ΧΟ. κήρνξ ^Αχαιών χαίρε των από ύτρατον, 
ΚΗ. χαίρω τΐ' τε^νάναι ί' ονκέτ* άντερώ %εοΐς. 
ΧΟ. Ιρως πατρώας τήΰδε γης β έγνμναΰεν. 540 

ΚΗ. ωύτ ένδακρνειν γ δμμαανν χαράς ϋπο, 
ΧΟ. τερπνής αρ ητε τήύδ^ έπήβολοί νόύον, 
ΚΗ. πώς δη ; διδαχθείς τονδε δεύπόύω λόγον. 
ΧΟ. τών άντερώντων Ιμέρω πεπληγμένοι, 
ΚΗ. ποΟ'εΐν πο^ονντα τήνδε γήν ΰτρατον λέγεις. 545 
ΧΟ. ώς πόλ^α άμανράς έκ φρενός μ άναύτένειν. 
ΚΗ. πό^εν το δνΰφρον τοντ έπήν ύτνγος Οτραχώ^ 
ΧΟ. πάλαι το βιγαν φάρμακον βλάβης Ιχω. 
ΚΗ. κάΙ πώς ; απόντων κοιράνων Ιτρεις τινάς ; 
ΧΟ. ως ννν το όον δη καΐ %^ανεΐν πολλή χάρις, 550 
ΚΗ. εν γαρ πέπρακται. ταύτα ί' έν πολλώ χρόνω 
τα μέν τις αν λέξειεν ενπετώς ίχειν^ 
τα ό' άντε κάπίμομφα, τις δε πλην %'εών 
απαντ άπήμων τον δι αιώνος χρόνον\ 
μόγβΌνς γαρ ει Λ^;^ο^/λ4 καΐ δνοανλίας^ 555 

6παρνάς παρήξεις καΐ κακούτρώτονς^ τί δ* ον ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 177 

^τενοντες^ ου λαχόντες ηματος μέρος ι 

τα ί' άντε χέρβφ Τίοί Λρούήν Λλέον ύτνγος' 

€νναΙ γάρ ηααν δαΐων προς τείχεοίν. 

έ% ουρανού δε κάπο γης λεψώνιαν 560 

δρό($οι κατεψάκαξον^ Ιμπεδον αίνος 

έαϋ^ημάτων η^έντες Ιν^ηρρν τρίχα. 

χειμώνα ί' εΐ λέγοι τις οίωνοκτόνον^ 

οίον ηαρεϊχ αφερτον ^Ιδαία χιων^ 

η ϋ'άλΛος^ εύτε τΐόντος έν μεόημβριναΐς 566 

κοίταις ακύμων νηνέμοις εΰδοι ηεοών 

τΐ ταϋτα τίεν^είν δεΐ; ηαροίχεται πόνος ' 

^αροίχεται δ\^ τοίόι μίν τε^νηκόβιν 

το μήηοτ αυ^ις μηδ' άναβτηναΰ μέλειν. 

τι τους αναλω^^έντας έν φήφφ λέγειν, 570 

τον ζώντα ί' άλγεΐν χρη τύχης παλιγκότου; 

καΐ πολλά χαίρειν ύυμφοράς καταξιώ. 

ημΐν δϊ τοις λοιποΐύιν Αργείων ότρατοϋ 

νίκα το κέρδος^ πημα δ* ουκ άντιρρέπει. 

ώς κομπάΰαι τωδ^ εΙκος ηλίου φάει 575 

ύπερ ^αλάΰβης και χιόνος ποτωμένοις' 

'^Τροίαν ελόντες δηποτ' Άργείων στόλος 

9'εοΐς λάφυρα ταϋτα τοις κα^ ^Ελλάδα 

δόμοις έπαβύάλευύαν άρχαϊον γάνος• 

τοιαύτα χρη κλύοντας εύλογεΐν πόλιν 580 

καΐ τους στρατηγούς ' καΐ χάρις τιμήσεται 

^405 το'ί' έκπράξααα. πάντ Ιχεις λόγον. 

Χ0• νικώμενος λόγοιαιν ουκ άναίνομαι. 
άεΐ γάρ ηβα τοις γέρουόιν ευ μα^εΐν. 
δόμοις δΐ ταϋτα καΐ Κλυταιμνήστρα μέλειν 58ό 
εΙκος μάλιστα^ συν δΐ πλουτίζειν έμέ. 

ΚΑ. άνωλόλυξα μίν πάλαι χαράς ΰπο, 

οτ ηλ^ 6 πρώτος νύχιος άγγελος πυρός, 
ΑββοΗγΙαβ. 12 ■/ / 178 ΑΙΣΧΤΑΟΤ * 

φράζων αλωΰιν 'Ιλίον χ άνάΰταόίν, 
χαί τίς μ ένίΛχων εΙλβ^ '^φρνχτωρών δια 590 
πειΰϋ^εΐύα Τροίάν νυν πεπορ^ό^αί δοχεΐς^ 
η χάρτα ηροζ γνναιχος αίρεβ^αι χέαρΓ 
λόγοίζ τονονχοΐζ πλαγχχος ουό* έφαίνόμην, 
όμως ί' έ'θνοι;, χαΐ γννανχείφ νόμφ 
ολολνγμον άλλος αλλο^εν χαχά πχόλίν 696 

ελααχον ενφημοϋνχες έν'^εών εδραις 
%•νηφάγον χοιμώνχες ευώδη φλόγα, 
χαΐ νυν χα μάύΟω μίν χέ δει β έμοί λέγειν; 
.. αναχχος αύχοϋ %άνχα Λεύύομαι λόγον. 

δτίως ί' αριαχα χον έμον αΐδοΐον τίόΰιν 600 

αηεύΰω τίάλιν μολόντα &έζαΰ%'€α, χί γαρ 

γυναιχΐ τοιίτον φέγγος ηδί,ον δραxεΐν^ 

άπο ύχραχείας άνδρΐ οώόανχος ϋ'εοϋ 

ηύλας άνοΐ^αι; χαϋχ άτιάγγειλον τίόΰεν 

ηχενν οΐίως χά%ι6χ έράβμιον τιόλεΐ' 605 

γυναΐχα πιΟχην ί' έν δόμοος εΰροί μολών 

οΐανπερ ουν έλειπε^ δωμάχων χύνα 

έαϋ'λην έχείνω^ ηολεμίαν χοίς δύοφροβιν^ 

χαΐ χαλΧ ομοίαν ηάνχα^ οημανχηριον 

ούδΐν διαφ^είραΰαν έν μήχεν χρόνου, 610 

ονί' οΐδα χέρψιν ούί' έτνί'ψογον φάχιν 

άλλου προς ανδρός μάλλον η χαλχοϋ βαφάς 

ΚΗ. χοίόόδ' 6 χόμπος χης αληθείας γεμων 

ούχ αίαχρος ώς γυναιχΐ γενναία λαχ^ν,^} {^. 

ΧΟ, αϋχη μεν οϋχως είτύε μαν%'άνονχί όοι 6Γ5 

χοροΐΟίν έρμηνεϋόιν εύπρεπώς λόγον, 
ΰύ ί' είπε^ ^^ρνί,^ Μενέλεων δ% πεύϋΌμαι^ 
ει ν06χιμός χε χαΐ ύεόωόμένος Λαλιν 
ηξεί βύν υμιν^ χηύδε γης φίλον χράχος, 

ΚΗ. ούχ έ'σ^^' οηως λέζαψί χα φενδή χαλά ^20 ΛΓΑΜΕΜΝΩ,Ν. 179 

έζ τον πολνν φΙλοι,Οι καρπονόϋ'αί χρόνον. 

ΧΟ, πώξ δήζ αν ειπών κεδνά τάληϋ^ '^^νχοι^; 
αχια^εντα ί' ουκ εϋκρυπτα γίγνεται τάδε. 

ΚΗ. ανηρ άφαντος έξ ^Αχαιϊκοϋ ότρατοϋ^ 

αυτός τε καΐ το πλοΐον. ον ψευδή λέγω. 625 

ΧΟ. πότερον άναχ%^εΙς εμφανώς ^ξ 'Ιλίον^ 

η χεΐμα^ κοννον αχ^ος, ηρπαόε ατρατοϋ'^ 

ΚΗ. εκυρόας ώότε τοξότης άκρος βκοΛοϋ ' 
μακρόν δε πήμα ύυντόμως έφημίσω. 

ΧΟ. πότερα γαρ αύτοϋ ζώντος η τε^νηκότος 639 

φάτις προς άλλων ναυτίλων έκλ'^ξετο; 

ΚΗ.ούκ οΐδεν ουδείς ωοτ απάγγειλαν τορώς^ 
πλην του τρέφοντος Ηλίου χϋ^ονός φύβιν. 

ΧΟ. πώς γαρ λέγεος χειμώνα ναυτικω ατρατφ 

έλ%'εΐν τελευτήβαί τε δαιμόνων κότφ\ 635 

ΚΗ.εϋφημον ημαρ ου πρέπει κακαγγέλω 

γλώβόγι μ^(^ίνειν' χωρίς η τιμή ^εών. 

όταν ί' άπευκτά πήματ άγγελος πόλει 

ύτυγνώ προύώπφ πτωύίμου ύτρατοϋ φέργ], 

πόλει μεν έλκος ?ι/ το δήμιον τυχεΐν^ 640 

πολλούς δ% πολλών έξαγια^έντας δόμων 

άνδρας διπλ^η μάΰτιγι^ την "Αρης φιλεϊ^ 

, δίλογχον ατην^ φοινίαν ξυνωρίδα' 

το&ώι/^£ μέντοι πημάτων βεύαγμένον 

πρέπει λέγειν παιάνα τονί' Ερινυών. 645 

ύωτηρίων δ^ πραγμάτων εύάγγελον 

ηκοντα προς χαίρουύαν εύεατοί πόλιν^ 

πώς κεδνά τοις κακοΐΰι βυμμίξω^ λέγων 

χειμών Αχαιών ουκ άμηνιτον ^εοΐς; 

Ι^νωμοΰαν γάρ^ οντες ίχ^ιύτοι το πρίν^ 650 

πυρ καΐ ϋ'άλαόΰα^ καΐ τα πίύτ έδειξάτην 

φ%•είροντε τον δύύτηνον Άργείων ότρατόν, 

12* 180 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

έν ννχτί βυΰχνμαντα δ* ωρώρεν κακά. 
νους γάρ προς άλλήλαιόί θρ'^χιαι ηνοαΐ 
ηρείχον αΐ δ% κεροτυπούμ^ναι βία 656 

χεψώνι τνφω ονν ζάλ^ι τ όμβρυxτύπφ^ 
ωχοντ άφαντοι^ 3Τθ&μ^ι/ο^ χαχοϋ Οχρόβω. 
ίηεΐ δ* ανήλεε λαμηρον ηλίου φάος^ 
όρώμεν άν^ονν πέλαγος ΑΙγαΙον νεχροίς 
ανδρών 'Αχαίών ναντνχοΐς τ έρε^πίοις. 660 

ημάς γε μ\ν δη νανν τ άχήρατον ϋχάφος 
ητον τις ίξέχλεψεν η 'ξητήΰατο 
^εός τ^9 ούχ ανϋ'ρωπος^ οϋαχος %Ίγών, 
τύχη δΐ 6ωτηρ νανότολοΰό* έφίζετο^ 
ώς μητ έν ορμώ κύματος ζάλην Ιχείν 665 

μητ έξοκείλαί προς κραταίλεων χϋ'όνα. 
ίπειχα δ* αδην πόντων πεφενγότες, 
λενκον κατ ημαρ^ ου πεποιϋ'ότες τύχυ^ 
ίβουκολοϋμεν φροντίοιν νέον πά^ος^ 
ότρατοϋ καμόντος καϊ κακώς οποδουμένου. 670 
κάί νυν εκείνων εΐ τις έότίν εμπνέων^ 
λέγουοιν ημάς ώς ολωλότας^ "'^ί μήΐ 
ημείς τ εκείνους ταϋτ έχειν δοξάζομεν. 
γένοιτο δ^ ώς αρΐ0τα. Μενέλεων γαρ ουν 
πρώτον τε καϊ μάλιβτα προαδόκα μολεΐν. 675 
εΐ δ' ουν τις άκτίς ηλίου νιν ίοτορεί 
χλωρόν τε καϊ βλέποντα^ μηχαναΐς ^ιος^ 
οΰπω ^έλοντος έ^αναλώόαι γένος^ 
έλπίς τις αυτόν προς δόμους ηξειν πάλιν, 
τοααϋτ άκούύας Ιβ^ι τάληΰ^ κλύων. 680 

ΧΟ. τίς ποτί ώνόμαξεν ωί' ές το πάν έτητύμως — 
μη τις οντιν ούχ ορώμεν προνοίαιοι του π$πρω• 
μένου 

681— 698. = 699 — 716. ΑΓΑΜΕΜΝΩ.Ν. 18ί 

γλώΰύαν εν τνχοί νέμων ; — 685 

ταν δορίγαμβρον άμφινΒίχή θ** Έλέναν•^ έπεί 

Λρεπόντωξ 
έλένανς^ ελανδρος^ έλέπτολίζ^ 
δκ των άβροΛηνων 690 

προχαλνμμάτων Ιηλενβε ζέφυρου γίγαντος αΰρα^ 
πολύανδροί τε φεράόπιδες κυναγοί κατ ϋχνος 

Λλαταν αφαντον 695 

κελΰαντες Σψόεντοζ 
άκτάς έπ άε^ιφύλλουζ 
δι ίρνν αίμαχόεβΰαν. 

Ίλίω δΐ κηδος όρ&•ώνυμον τελεύαίφρων 700 

μήνις ηλαΰεν^ τράπεζας άτίμωύιν ύΰτερφ χρόνω 
καΐ ξννεύτίου ^ώ^ 
ηρα60ομένα το νυμφότιμον μέλος έκφάτως τι- 

οντας^ 706 

ύμέναιον^ ος τοτ έΐίέρρετίεν 
γαμβροϊύιν αείδειν, 
μεταμαν^άνουαα ί' υμνον Πριάμου ηολις γε^ 

ραιά 710 

πολύϋ'ρηνον μέγα ηου ύτένει κικλη0κου6α Πάριν 

τον αΐνόλεκτρον^ 
παμπρ00%^ Λολύ^ρηνον 

αΙών άμφΐ Λολιτάν 715 

μέλεον αϊμ άνατλάαα. 
Ι^ρεψεν δΐ λέοντα 
σίνιν δόμοις άγάλακτον 
ούτως άνηρ φιλόμαύτον^ 

έν /βωτοι; προτελείοις 720 

αμερον^ ευφιλοηαιδα 
καΐ γεραροίς έπίχαρτον. 

717 — 726. = 727 — 736. 182 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

πολέα ί' ίβχ έν άγκάλαΰς 

νεοτρόφον τεκνον δίχαν^ 724 

φαίδρωπος λοτΙ χείρα βαίνων τε γα6τρος άνάγ^ 

καις. 
χρονίΰ^είς ί' άπέδείξεν 727 

Ι&ος το πρόαϋ'ε τοκηων. 
χάρΰν τροφάζ γαρ αμείβων 
μηλοφόνοίόιν εν αταις 730 

δαίτ άκελενϋτος Ιτενξεν 
αΐματι ί' οίκος έφνρ%Ύΐ^ 
αμαχον άλγος οΐκέταις 

μέγα Οίνος πολνκτονον. 734 

έκ %εον ί' Ιερεύς τις ατας δόμοις προβεϋ'ρεφΰ'η. 
πάραυτα δ* έλ^είν ες 'Ιλίον πόλιν 737 

λέγοψ αν φρόνημα μίν νηνέμον γαλάνας, 740 
άκαβκαΐον τ' άγαλμα πλούτου^ 
μαλ^ακον ομμάτων βέλος^ 
δηξί^νμον Ιρωτος αν%Ός, 
ηαρακλίναό* έπέκρανεν δΐ γάμου Λίκράς τε- 

λευτάς^ 74δ 

δύβεδρος καΐ δυβόμιλος βυμένα Πριαμίδαιύιν^ 
Λομπφ ^ίος ί,ενίου^ 
νυμφόκλαυτος Έρινύς, 

ηαλαίφατος ί' έν βροτοϊς γέρων λόγος 750 

τέτυκταί) μέγαν τελεβϋ'έντα φωτός όλβον 
τεκνοϋο^αί μηδ' απαιδα ϋ'νήύκείν, 
έκ ί' άγαϋ'άς τύχας γένει 755 

βλαοτάνειν άκόρεότον οΐζύν. 
δίχα ί' άλλων μονόφρων εΙμί. το δυΰΟεβϊς γαρ 

έργον 
μετά μ\ν πλείονα τίκτει^ βφετέρα ί ' εικότα γέννφ^ 
737 — 749. = 750 — 762. Ί ΑΓΑΜΕΜΝΩ.Ν. 183 

οίχων ί' αρ εύ^νδίκων 761 

καλλίτίαις τίότμος άεί, 
φιλεΐ δ\ τίχτειν ΰβρις μεν παλαιά νεά-^ 
ζουβαν εν κακοΐς βροχών νβριν 765 

το τ η τό&\ οχαν το κνρίον μόλΐ] 
νεαρά φάονς κότον, 

δαίμονα τε τάν άμαχον^ άτνόλεμον^ άνίερον 
^ράαος μέλαινας μελά^ροιβίν'Άτας^ 770 

είδομέναν τοκενβιν, 

Αίκα δ\ λάμηει μ\ν έν δνβκάηνοις δώμαβιν^ 
τον (¥' έναίΰψον τέει βίον. 775 

τα χρνσότΰαύτα ί' Ιδε^λα βνν πίνω χερών 
χαλιντρότΰοΐζ 

ομμαβι λιποϋβ^ οΰνα προβέβαλε δνναμιν ου 
οέβουβα τΰλοντον ηαράβημον αϋνω- 780 

ηάν ά' έπΙ τέρμα νωμ^. 

αγε δη^ βαύιλεν, Τροίας Λτολώτορθ', 7ιϋ.ΐ/^^^ϊ» 
^Ατρέως γένε^λον^ 

πώς ύε ηροβείπω^ ηώς θε βεβίζω 785 

μη&^ ύτνεράρας μη^* υΛοκάμψας 
καιρόν χάριτος; 

πολλοί δε βροχών το δοκεΐν είναι 
προτίονβι δίκην παραβάντες, 
τ φ δυβηραγοϋντι ά' έπιβτενάχειν 790 

πάς ης έτοιμος* δήγμα δΐ λύπης 
ονδίν έφ ήπαρ προαικνείταΐ' 
καΐ ξνγχαίρουβιν ομοιοπρεπεΐς 
άγέλαύτα πρόβωπα βιαζόμενοι. 
ούτις ί' άγαμος προβατογνώμων^ 795 

ουκ ίβτι λαβείν όμματα φωτός ^ 
τα δοκονντ ενφρονος έκ διανοίας 
763 — 772. = 773 — 782. 184 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

ύδαρδΐ ααίνειν φολότητν. 

όν δ^ μοί τότε μίν ατέλλων ότραηάν 

Ελένης £ν£κ\ ον γάρ ^ έπ^κενόω^ 800 

χάρτ άπομούοως ηβΰ'α γεγραμμένος^ 

ονδ^ εν ηραηίδων οιαχα νεμων 

ϋ'ράόος άχούύιον 

άνδράΰί %Ίη^6χονθι χομίζων. 

ννν ί' ονχ άη αχρας φρενός ονδ' άφίλως 806 

ενφρων ηόνος ευ τελέόαύν, 

γνωοει δΐ Χ90νφ δοαπενϋ'ό μένος 

τόν τε δίχαίως χάΐ τον άχαίρως 

ηολυν οίχονρονντα τίολιτών, 

ΑΓΑΜΕΜΝΡ.Ν. 
πρώτον μϊν "Αργός χαΐ ϋ'εονς εγχώριους 810 
δίχη Λροόεντίεΐν^ τους έμοϊ μεταιτίονς 
νόΰτον ^^χα^ωι/ θ' ων έπραξάμην πόλιν 
Πριάμου * δίχας γάρ ονχ άηο γλωύβης %'εοϊ 
χλύοντες άνδροΰ'νητας Ιλίου φϋΌράς 
εις αίματηρόν τεύχος ου διχορρόπως 815 

ψήφους ίΟ'εντο' τφ ί' έναντίφ χύτει 
έλπίς ηροΰ'ήει χειρός ου τνληρουμένφ. 
χαηνφ δ' άλοϋόα νυν £τ εΰΰημος χόλις. 
ατής ϋ'ύελλαι ζώοι • (ίυν%'νη(5χου6α δε 
ΰποδός προιιέμηεν χιόνας 9τΛοι;τοι; πνοάς, 820 
τούτων ϋ'εοΐόί χρή Λολύμνηοτον χάρι,ν 
τίνειν^ έπείπερ καΐ ηάγας υτίερχόπους 
έφαρζάμεόϋ'α χαΐ γυναιχος οννεχα 
πόλνν διημάΰ-υνεν Άργεΐον δάχος^ 
ϊηηου νεοόόός, άύπιδηφόρος λεώς^ 825 

πηδημ ορούΰας άμφΐ Πλειάδων δύοιν 
ύχερϋΌρων δΐ πύργον ώμη0τ'ης λέων 
£δην έλειξεν αίματος τυραννικού. Α ΑΓΑΜΕΜΝΩ.1^. 185 

^εοΐζ μίν έξέτεινα φρο^ιμωι/ τόδε' 
τα δ* έζ το όον φρόνημα μεμνημαι χλνων 830 
καΐ φημί ταύτα καΐ όννηγορόν μ Ιχείξ. 
Λαύροις γαρ ανδρών έύτι ΰνγγενες τόδε^ 
φίλον τον εντνχονντ ανεν φ&όνον ΰέβειν. 
δύβφρων γαρ Ιόζ χαρ^ώ^ι/ τΰροβημενος 
α%%Ός δίπλοίζει τφ πεπαμένφ νόύον^ 835 

τοϊζ χ αντοζ αύτον ηημαύνν βαρύνεται 
καΐ τον ^νραΐον ολβον εΐβορών ύτένει. 
είδώς λεγοψ αν^ εν γαρ έξεπίύταμαι 
ομΜας κάτοπτρον^ εϋδωλον βκιάς, 
δοκονντας είναι κάρτα ηρευμενεϊζ έμοί• 840 
μόνο^ δ* 'Οδναοενς^ οοηερ ούχ εκών Ιπλει, 
ζενχϋ'είς έτοιμος ην έμοί όειραφόρος- 
είτ ονν ϋ^ανόντος είτε καΐ ζώντος περί 
λέγω, τα δ^ άλλα προς ηόλιν τε καΐ ϋ'εούς 
κοινούς αγώνας %'έντες έν πανηγύρει 845 

βονλενύόμεύϋ'α. καΐ το μεν καλώς Ιχον 
όπως χρονί?οι/ εν μενεΐ βονλεντέον 
οτφ δ^ καΐ δει φαρμάκων παιωνίων^ 
^τθ6 κεαντες η τεμόντες ενφρόνως 
πειραύόμεβϋ'α πημ άποοτρέφαι νόΰον, 850 

ννν ί' ές μέλα%'ρα καΐ δόμονς ίφεύτίονς 
έλ%'ών ϋ'εοΐόι πρώτα δεξιώΰομαι^ 
οΐπερ πρόόω πέμψαντες ηγαγον πάλιν, 
νίκη δ' έπείπερ ε6πετ\ ίμπέδως μένοι, 
ΚΑ, άνδρες πολΐται^ πρέαβος ^Αργείων τόδε^ 855 
ούκ αΐβχννονμαι τονς φιλάνορας τρόπονς 
λέζαι προς νμάς- έν χρόνφ ί' άποφϋ'ίνει 
το τάρβος άνϋ'ρώποιΰιν. ούκ άλλων πάρα 
μαϋΌν6\ έμαντής δύαφορον λέΐ^ω βίον 
τοαόνδ^ ο(ίοι/?Γ£ρ ονΓΟ^ ην ύτί 'ΐλίφ, 860 196 Α1ΣΧΤΛ0Τ 

το μ^ν γυναίκα τί^ώτον αρβενος δίχα 

ηύ&αι δόμοίς Ιρημον ίχΛαγλον χακον^ 

παλλάς χλνονοαν κλήδονας παλιγκότονς' 

καΐ τον μεν ηκευν^ τον δ' έτίεοφέρείν καχον 

χάχίον άλλο πήμα, λάΰκοντας δόμοις, 865 

χαΐ τραυμάτων μίν εΐ τόύων έτύγχανεν 

άνηρ οδ\ ώς προς οίκον ώχετεύετο 

φάτυς^ τέτρωταν δικτύου πλέον λέγειν, 

εΐ δ* ην τεϋ'νηκάς^ ώς έπλη9νον λόγοι^ 

τριόοίματός ταν Γηρυών 6 δεύτερος 870 

πολλην ανω^εν^ την κάτω γαρ ου λέγω^ 

χ%ον6ς τρίμοιρον χλαΐναν έξηύχει λαβών^ 

άπαξ έκάότω κατϋ'ανών μορψΰάματι. 

τοιώνδ' εκατι κληδόνων παλιγκότων 

πολλάς άνωθεν άρτάνας έμής δέρης 875 

ίλυααν άλλοι προς βίαν λελημμένης. 

έκ τώνδέ το ι παις έν^άδ^ ου παραοτατεΐ^ 

έμών τε καΐ αών κύριος πιύτευμάτων^ 

ως χρην^ ^Ορέστης- μηδέ ^αυμάβης τόδε. 

τρέφει γαρ αύτον ευμενής δορύξενος 880 

Στρόφιος 6 Φωκεύς^ άμφίλεκτα πηματα 

έμοί προφωνων^ τόν θ' ύτί 'Ιλίω οέ^εν 

κίνδυνον^ εΐ τε δημόϋ-ρους αναρχία 

βουλή ν καταρρίψειεν^ ωύτε ύύγγονον 

βροτοΐαι τον πεόόντα λακτίβαι πλέον. 886 

τοιάδε μέντοι οκηψις ου δόλον φέρει. 

§μοιγε μϊν δη κλαυμάτων έπίύόυτοι 

πηγαΐ κατεββηκααιν^ ούδ^ ίνι αταγών. 

έν όψικοίτοις δ' ομμασι βλάβας {χω 

τάς άμφί ύοι κλάουΰα λαμπτηρουχίας 89ϋ 

ατημέλητους αΐέν. έν δ' 6νείρα6ι 

λεπταΧς ύπαΐ κώνωπος έξηγειρόμην 4ΓΑΜΕΜΝΩ.Ν, 187 

ορώύα πλείω τον %ννενδοντος χρόνου, 
[νυν χανχα πάνχα τλάσ' άπεν^ητφ φρενϊ 895 

λέγοψ αν άνδρα χόνδε χών ΟχαΘ'μών κννα^ 
ύωχηρα ναός ηρόχονον^ νψηλης βχεγης 
οχνλον Λοδηρη^ μονογενές τέχνον παχρί^ 
καΐ γην φανεϊύαν ναντίλοις τίαρ' ελπίδα^ 
χάλλνΰχον ημαρ είύιδεί^ν έχ χείμαχος, 900 

οδοίηόρω δίψώνχί τνηγαΐον φέος. 
χερπνον δε χάναγκαϊον έκφνγείν ατίαν.] 
χοιοΐύδέ χοί νιν άξιώ προοφ^εγμαΰον. 
φθόνος ί ' άηέύχω * ηολλα γαρ χα ΛρΙν κακά 
ήνειχόμεΰ^α, ννν δέ μοι^ φίλον κάρα^ 905 

ίκβαιν απήνης χηοδε^ μη χαμοί χυ%'εΙς 
χον 00ν %6δ\ ωναξ, ^Ιλέου Λορ^χορα. 
δμωαΐ^ τί μέλλε&\ αϊς έηέοχαλχαι χέλος 
Λεδον κελεν%Όν 0χορννναί χεχά^μαβιν^ 
ενϋ'ύς γενέοϋ'ω πορφνρ00χρωχος πόρος 910 

ίς δώμ* αελπχον ως αν ηγηχαι δίκη, 
χα ί' άλλα φρονχΐς ονχ νπνφ νικωμένη 
•7^ %η6ει δικαίως (5νν %'εοΐς είμαρμενα, ^* ^ ν 

ΑΓ, Αηδας γένε%'λον^ δωμάχων έμών φύλαξη ^ ' 

άπονα ία μίν εϊπας είκόχως έμ^η' 915 

μακράν γαρ έξεχεινας* άλΧ έναιΟίμως 
αΐνεϊν^ παρ άλλων %ρη τοί' Ιρχεα&αί γέρας 
καΐ χαλλα μη γνναικος έν χρόποις έμϊ 
αβρννε^ μηδϊ βαρβάρον φσηός δίκην 
χαμανπεχίς βόαμα προαχάντ^ς έμοί, 920 

μηδ* εΐμαβι 0χρώύα<ί έπίφ%Όνον πόρον 
χί%εν • %'εονς χοί χοΐ6δε χψαλφεΐν χρεών • 
έν ποικίλοις δ\ ϋ'νηχον δνχα κάλλεβνν 
βαίνειν ^^οΐ μεν ουδαμώς ανεν φόβον 188 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

λέγω χατ άνδρα, μη ^εον, οέβειν έμε, 925 

χωρίς τίοδοψηΟτρων τε χάΐ των ποικίλων 

κληδών άϋτεί* κάΙ το μη κακώς φρονεΐν 

6'εον μέγιατον δώρον. ολβίβαν δ\ %ρη 

βίον τελευτήΰαντ έν ενεύτοΖ φίλχι. 

ει πάντα ά' ω$ πράύΰοψεν, εν^αρβης έγώ. 930 

ΚΑ. καΐ μην τόδ' είπϊ μη παρά γνώμην έμοί. 

ΑΓ, γνώμην μίν ϊα%Ί μη διαφΰ'ερονντ έμε. 

ΚΑ. ηΰξω ^εοϋς δείαας αν ωδ* Ιρδειν τάδε; 

ΑΓ. είπερ τνς, είδώς γ εν τοί' έζεΐπον τέλος. 

ΚΑ. τί δ* αν δοκεΐ 6οι Πρίαμος^εΙ χταί' ηνυοεν; 93δ 

ΑΓ. έν ποικίλους αν κάρτα μοι βηναι δοκεΐ. 

ΚΑ, μη νυν τον άν^ρώπειον αΐδεό^^ς φόγον. 

ΑΓ. φήμη γε μέντοι δημό^ρους μέγα ύΰ'ένει. 

ΚΑ. 6 ί' άφϋ'όνητός γ ουκ έπ^ηλος πέλει. 

ΑΓ. οντθ6 γυναικός έβτιν ίμείρειν μάχης. 949 

ΚΑ. τους ^' όλβίοις γ ε καΐ το νικάόϋ'αί πρέπει. 

ΑΓ η καΐ 6ν νίκην τηνδε δηριος τίεις \ 

ΚΑ. πι^ον ' κράτος μέντοι πάρες γ εκών έμοί. 

ΑΓ. άλλ' εΐ δοκεΐ ^ο* ταν%^, ύπαΐ τις αρβύλας 

λνοι τάχος,πρόδονλον έμβααιν ποδός. 945 

καΙ τοΐόδέ μ έμβαένον^* άλονργέοιν ϋ'εών 
μη τις πρόύω%'εν όμματος βάλοι φΰ'όνος. 
πολλή γαρ αΙδώς είματοφ^ορεΐν ποαίν 
φϋ'είροντα πλοντον αργυρωνήτους θ•* ύφάς. 
τούτων μίν οΰτως' τήν ξένην δ^ πρευμενώς 960 
τήνδ^ έβκόμιζε ' τον κρατούντα μαλ^ακώς 
ϋ'εος πρόΰωϋ'εν ευμενώς προόδέρκεται. 
εκών γαρ ουδείς δουλίφ χρήται ζυγφ. 
αυτή δϊ πολλών χρημάτων έξ,αίρετον 
αν%Ός, ΰτρατοϋ δώρημ, έμοΙ ξυνέόπετο. 955 
έπεί δ^ άκούειν 6οϋ κατέατραμμαι τάδε^ ΑΓΑΜΕΜΝΩ.Ν. 189 

είμ έ^ δόμων μίλαϋ'ρα ηορφνραζ τίαχών. 

ΚΑ, ίύχιν ϋ'άλαύύα^ τις δε ννν καταύβέ^εί; 
τρέφονοα Λολλής πορφύρας Ιβάργνρον 
κηκΐδα τιαγκαίνι^τον^ είμάτων βαφάς. 960 

οϋκοίς ά' νηάρχει τώνδε ανν %'εοΐζ^ αναξ^ 
Ιχειν πένεβ%'αν δ* ουκ έΛίβταται δόμος, 
ηολλών ίΐατηΰμόν δ' εΙμάτων αν ηνξάμην^ 
δόμοίύί προννεχϋ'ίντος έν χρηΰτηρίοις^ 
ψνχής κόμίβτρα τήόδε μηχανωμενη. 965 

φίζης γαρ ονβης φνλλάς ΐκετ ές δόμους, 
ακιαν ύπερτεΐναύα αευρίον κννός, 
καΙ όοϋ μολόντος δωματΐτι,ν εότίαν^ 
ϋ'άλτίος μεν έν χεψώνί ύημαίνείς μολόν 
όταν δΐ χενχζΐ Ζευς απ ομφακος Λίκράς 970 
οίνον, τότ ηδη ψϋχος έν δόμοις ηέλει^ 
ανδρός τελείου δώμ έπνατρωφωμένου, 
Ζεϋ Ζεϋ τέλεοε^ τάς εμάς εύχάς τέλει, • 
μέλοί δέ τοί αοΐ τώνηερ αν μέλλτ^ς τελεΐν, 

ΧΟ τίπτε μοι τόδ^ έμπέδως 975 

δείγμα χροοτατηρων 
καρδίας τεραοκόηου τίοτάχαι, 
μαντίΛολεΐ ά' άκέλευΰτος αμΐχ$%Ός άοιδα^ 
ούδ^ άηοπτύόαν δίκαν 980 

δυΰκρίτων όνειράτων 
%'άρύος εύπι^ίς ΐζει 
φρενός φίλον ϋ'ρόνον; χρόνος ά' έπεί 
πρυμνηαίων ζυνεμβολαΐς 

φαμμίας άκάτα ηαρηβηύεν^ εύ^* υπ'Ίλων 9β5 
ωρτο ναυβάτας ύτρατός. 
πεύϋΌμαί ά' απ ομμάτων 
νόύτον, αυτό μάρτυς ων 

975 — 987. =:^ 988 — 1000. 190 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

τον ά' άνευ λύρας όμως ύμνφδεί 990 

^ρηνον ^Εριννος αυτοδίδακτος έβωϋ^εν 
ϋΊ)μός^ ον το ηάν ίχων 
ελπίδος φίλον ^ράβος, 

οπλάγχνα ά' οντ^ ματάζεί 99δ 

ηρος ένδίχοις φρεαίν τελεαφόροίς 
δόναις χνχλονμενον κεαρ. 
εΰχομα^ ί' έζ εμάς ελπίδος ψν^ πεβεΐν 
ίς το μη τελεαφόρον, 1000 

μάλα γάρ τοί τάς πολλας νγιείας 
άκόρεότον τέρμα, νόΰος γάρ ^ - 
γείτων ομότονχος έρείδει^ 

καΐ πότμος εν^νπορών 1005 

ανδρός Ιπαυοεν ^ - 
αφαντον έρμα. 
καΐ το μ^ν προ χρημάτων 
κτηύίων οκνος βαλών 

βφενδόνας άπ ενμέτρον^ 1010 

ουκ ίδν πρόπας δόμος 
πημονάς γεμων άγαν^ 
ονδ' έπόντισε οκάφος, 

πολλά τον δόόις έκ ^ώς άμφιλαφη'ς τε καΐ εξ 
άλόκων έπετειαν 1016 

νηότιν ωλεύεν νόοον. 
το δ' έπΙ γαν πεύον άπαξ Θ'ανάύιμον 
προπάροίϋ'^ ανδρός μελαν αίμα τις αν 1020 

πάλίν άγκαλέύανί έπαείδων; 
ούδε τον ορϋΌδαή 
των φ%Ίμένων άνάγενν 
Ζευς αντ επανβ [έπ' ενλαβείε^]. 
ει δΙ μη τεταγμένα 1025 

1001 — 1017. = 1018 — 1054. ΑΓΑΜΕΜΝΩ.Ν. 191 

μοίρα μοΓραν έκ %'εών 
εΐργε μη πλέον φέρειν^ 
προφϋ'άύαόα καρδία 
γλώύβαν αν τάδ' έ^έχεν. 

νυν δ* νπο ύκότφ βρέμεν 1030 

ϋ'νμαλγής τε καΐ ονδίν έηεληομένα Λοτε καί- 
ριον έκτολντίεναειν 

/-^ ζωπνρονμένας φρενός, /:^ο^-. 

ΚΑ, είαω κομνζον καΐ ίΤι), Καβάνδραν λέγώ^ 1035 
έπεί ο §^ηκε Ζευς αμηνίτως δόμοίς 
κο^νωι/όν είναι χερνίβων^ πολλών μετά 
δούλων βταϋ'εΐααν κτηβίον βωμού ηέλαζ' 
Βκβαιν απήνης τήύδε^ μηδ^ νπερφρόνεν. 
καΐ παΐδα γαρ του φαόΐν ^Αλκμήνης ποχϊ 1040 
πρα%'έντα τληναν δονλίας μάζης τνχείν. 
ει ά' ονν ανάγκη τηύδ^ έπιρρέποι τνχης^ 
άρχαιοπλοντων δεαποτών πολλή χάρις, 
οϊ ί' ονποτ' έλπίύαντες ημηύαν καλώς^ 
ωμ'οί τε δονλοις πάντα καΐ παρά ατάϋ'μην. 1045 
Ιχεις παρ ημών οϊάπερ νομίζεται, 

ΧΟ, ύοί το^ λέγονύα παύεται ύαφη λόγον, 
εντός ί' αν ουβα μορύίμων άγ ρευμάτων 
πείροι αν, ει πείϋΌΐ ' άπει%Όίης δ' Ϊ6ως, 

ΚΑ, άλλ' εϊπερ εβτΐ μη χελιδόνος δίκην 1050 

άγνώτα φωνήν βάρβαρον κεκτημένη^ 
ίύω φρενών λέγοναα πεί^ω νιν λόγω, 

ΧΟ, επον. τα λψύτα τών παρεύτώτων λέγει, 
πιϋΌν λιπονϋίχ, τόνδ' άμαξηρη ϋ'ρόνον, 

ΚΑ. οντοι %'νραίαν τ^ί' έμοί βχολη πάρα 1055 

τρίβειν τα μίν γαρ εβτέας μεΰομφάλου 
εΰτηκεν ηδη μήλα προς ύφαγάς πνρος^ 
ως ονποτ έλπίαααι τηνδ' ε^ειν χάριν. 


192 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

6ύ ί' εΐ η δράΰείς τώνδε^ μη βχολην τίϋ-εί, 

εΐ ί' άξννήμων ονΰα μη δέχευ λόγον^ 1060 

ΰν ί' άντΙ φωνής φράζε καρβάνρ χερί. 
ΧΟ. έρμηνεως Ιοίχεν η ^ένη τοροϋ 

δεΐαϋ-αί' τρόπος δΐ ϋ'ηρος ώς νεαιρέτου. 
ΚΑ. η μαίνεται γε καΐ κακών κλνει φρενών^ 

ητίζ λίτΰονΰα μίν πόλνν νεαίρετον 1065 

ηχει^ χαλινον ί' ονκ έπίαταταν φέρειν^ 

ηρίν αίματηρον έξαφρίζεΰ^αι μένος. 

ον μην ηλέω ^ίψαί^ άτιμαοϋΊ^ΰομαο, 
ΧΟ. έγώ δ\ έηοικτείρω γάρ^ ον ^νμώοομαι. 

ίθ•*, ώ τάλαινα^ τόνδ^ ίρημωύα(ί οχον^ 1070 

εϋκονο* ανάγκη τ^δε καίνιβον ξνγόν. 

'ΚΑΣΑΝ^ΡΑ, 

ότοτοτοί τοτοΐ δα. 

"Απολλον "Αηολλον. 
ΧΟ. τΐ ταντ άνοτότυξας άμφΐ Αοξ£ου ; 

ον γαρ τοίοντος ωύτε %'ρηνητον τνχεΐν, 1075 
ΚΑ. ατοτοτοΓ τοτοΐ δα, 

"Ατνολλον 'Άηολλον. 
ΧΟ. η ί' άντε δναφημοϋαα τον &ε6ν καλεί 

ονδίν προβήκοντ έν γόοίς ηαραβτατεΐν. 
ΚΑ.'Άτίολλον ''^π;ολλοι/ 1080 

άγνιάτ άπόλλων έμός. 

άπωλεϋας γαρ ου μόλις το δεύτερον. 
ΧΟ. χρήΰειν Ιοικεν άμφΐ των αυτής κακών. 

μένει το %'εΐον δονλία ηερ έν φρενί. 
ΚΑ. "Απολλον 'Άπολλον 1085 

άγνιάτ άηόλλων έμός. 

α ηοΐ ηοτ ηγαγές με; προς Λο^αν Οτέγην; 
1072 — 1075. — 1076 — 1079. 
1080 — 1084. = 1085 — 1089. ΑΓΑΜΕΜΝίΙΝ. 193 

ΧΟ, Λρος την Άτρευδών βΙ 45ν μη τοί' έννοβζς^ 

εγώ λέγω οον χαΐ ταί' ουκ έρεΐς ^^Οι^. 
ΚΑ.μίβόΰ'δον μεν ονν^ πολλά αννίοτορα 1090 

αύτόφονα κακά κάκ\ άρτάναζ^ 

άνδροβφαγείον κάΙ πεδορραντήρων, 
ΧΟ, ίοίκεν εϋρ^ς ή ξένη κννος δίκην 

είναι^ ματενεν ί' ων άνενρηύεί φόνον, 
ΚΑ,μαρτνρίοΐ4$ι γάρ τοΐύδ' έπιπεό^^ομαν 1095 

κλαόμενα τάδε βρεφη^ ύφαγάς^ 

οΛτάς τ ε βάρκας προς πατρός βεβρωμενας. 
ΧΟ. η μην κλέος 0ον μαντίκόν πεπνύμένοι 

τ^ύμεν^ προφητας δ' ούτννας ματενομεν, 
ΚΑΛώ πόπον^ τί ποτέ μηδεται\ 1100 

τι τόδε νέον αχός μέγα 

μέγ εν δόμοιβι τοϊύδε μηδεταο κακοί/ 

άφερτον ψίλοιύιν^ δνοίατον; άλκά δ* 

έκάς άποατατεΐ. 
ΧΟ. τούτων αϊδρίς είμν των μαντενμάτων, ΙΙΟδ 

εκείνα ί' ίγνων πάύα γάρ πόλις βοα, 
ΚΑΛώ τάλαννα^ τόδε γάρ τελείς^ 

τον ομοδέμνιον πόύι,ν 

λοντροΐΰν φαίδρνναβα; πώς φράβω τέλος \ 

'^άχος γάρ τοά' Ηΰται • προτείνει δ\ χειρ έκ 1110 

χερος όρέγματα. 
ΧΟ, ονπω ξννηκα • νυν γάρ έξ αινιγμάτων 

έπαργέμοιύι ^εΰφάτοις άμηχανώ. 
ΚΑ.έη^ παπαΐ παπαΐ^ τι τόδε φαίνεται; 

η δίκτυόν τι ^Άιδον; 111» 

άλλ' αρκνς ή ξννεννος, η ξνναιτία 
1090 — 1094. --= 1095 — 1099. 
1100 — 1106. = 1107 — 1113. 

1114 ~ 1124. = 1125 — 1135. 

Α.β8οΗγ1ιΐ8. . 13 194 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

φόνον. οχάοΐξ δ' άχόρετος γενεί 

κατολολνξάτω θύματος λευαίμον, 
ΧΟ, ηοίαν ^Ερνννν τήνδε δώμαΰι,ν κέλεί 

έΛορ^ίάζειν; ου με φαιδρύνει λόγος. 1120 

έπΙ δε καρδίαν Ιδραμε χροκοβαφης 

ΰταγών^ ατε καιρέα πτώοψος 

ξυνανύνεν βίου δνντος ανγαΐς, 

ταχεϊα ί' ατα ηέλει. 
ΚΑ, άα, Ιδον Ιδού • άπεχε τάς βοος 1125 

τον ταύρον έν ηέτίλοιΰν 

μελαγκέρφ λαβοϋαα μηχανημαη 

τύηχει* ηίτνει ί' ίν ένυδρο) τεύχει, 

δολοφόνου λέβητοζ τύχαν (Τοι λίγω, 
ΧΟ. ου κομτίάύαιμ αν ^εβφάτων γνωμαον ακροξ 

είναι^ κακω δέ τφ προΰεικάξω τάδε. 1131 

άπο δί ^εβφάτων τίς άγα^ά φάτις 

βροτοΐς τέλλεταν; κακών γαρ διαΐ 

7ΐ:ολυεηεΐς τέχναι %'ε6ΛνφδοΙ 

φόβον φέρουόνν μα^εϊν. 1136 

ΚΑ. Ιώ ταλαίναζ κακόηοτμοί, τύχαν 

το γαρ έμον %'ροεϊζ πά%Όζ έπεγχέαζ* 

ποί δη με δεϋρο την τάλαιναν ηγαγεν; 

ουδέν τίοτ εΐ μη ξυν^ανουμένην, τί γαρ ; 
ΧΟ. φρενομανης τις εΐ ^εοφόρητος, άμφΐ δ' αύτάξ 
^ροεΐς ΙΗΙ 

νόμον ανομον^ οΐά τις ξου^ά 

άκόρετος βοάς^ φεϋ^ ταλαίναΐζ φρεΰΐν 
'Ίτυν 'Ίτυν ΰτένουα^ άμφιϋ'αλή κακοΐς αηδών 
βίον. 1 145 

ΚΑ. Ιώ λιγείας μόρον άηδόνος ' 

Λερεβάλοντό οΐ πτεροφόρον δέμας 
1136 — 1145. = 1146 — 1155. /" ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 195 

^ΈοΙ γλνκνν τ αΙώνα κλανμάτων ατερ * 
έμοί δ^ μίμνεί ύχιόμός άμφηκεί δορί, 
ΧΟ. ηό%'εν έπιβΰννονς ϋ'εοφόρονς ^χεις ματαίους 

δνας^ 1151 

τα ί' 6?τ^'φο/}α δνοφάτψ κλαγγα 
μελοτνΛεΐς όμον τ ορθ^&^ έν νόμοις] 
πόΰ'δν ορούς Ιχεις ^εύηεαίας οδον κακορρημο^ 

νας; 1155 

' ΚΑ. Ιώ γάμοι γάμου Πάριδος οΑ^'^'ρ^^ φίλων, 
Ιώ Σκαμάνδρου ηάτριον Λοτόν, 
τότε μίν άμφΐ (ίάς άΐόνας τάλαιν ήνυτόμαν τρο- 

φαΐς' 

νυν ί* άμφΐ Κωκυτόν τε κάχερουβίους 1160 

οχθΌν^ ίοικα ϋ'ε^Λίωδήόειν τάχα, 

ΧΟ. τι τόδε τορον άγαν ίπος έφημίΰω ; 

νεογνό ς άν^ρωΛων μάϋΌΐ, 

ηέηλτιγμαι ί' ύηο δηγματι φοινίφ 

δυβαλγεί τύχε^ μιννρά 6'ρεομενας^ 6'αύματ έμοί 

κλύειν, •1166 

ΚΑ. ιώ ^ΓΟί/ο^ τνόνοι χόλεος όλομένας το πάν, 

ιώ πρόπυργοι ^6ίαι πατρός 

πολυκανεΖς βοτών ποιονόμων ακος δ^ ούδΐν 

έπηρκεύαν 1170 

το μη πόλιν μ}ν ωοπερ ούν ίχει παϋ'είν, 

ίγώ δί ^ερμόνους τάχ έν πέδφ βαλώ, 

ΧΟ. επόμενα προτέροιόι ταδ' έψημίαω. 

ί\ *. •' ' -και τις 0ε κακοφρονών τί^η- \τ Γ;*« *:Χ^ -'. 

βί δαίμων υπέρβαρης εμπίτνων 1 176 

μελίξειν πάϋ'η γοερά %'ανατοφόρα, τέρμα δ* 

άμηχανώ, 

ΚΑ. καΐ μην 6 χρηΰμος ούκέ'ί έκ καλυμμάτων 

1156 — 1166. = 1167 — 1177. 

13* 196 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

ίϋταν δεδορχώς νεογάμον νύμφης δίχην 
λάμπρος δ^ Ιοικεν ηλίου ηρος άντολάς 1180 

πνέων έόάξειν^ ωύτε χύματοξ, δίχην 
χλνζείν προς ανγάς τονδε πήμίχτος πολύ 
μείζον φρενώαω δ' ονχεχ ^ αΙνιγμάτων. 
χαΐ μαρτυρείτε ύννδρόμως ίχνος χαχων 
ζίνηλατούο'ξΐ των πάλαι πεπραγμένων, 1186 

την γαρ ότέγην τήνδ^ ονποτ έχλείπει χορός 
αύμφ^ογγος ούχ ευφωνος' ου γαρ ευ λέγει, 
χαΐ μην πεπωχώς γ ^ ως %ρα^ύνε6%αι π/.εοΐ', 
βρότειον αίμα κώμος ίν δόμοις μένει^ 
δύύπεμπτος Ιξω^ αυγγόνων Έρινύων. 1190 

ύμνοϋύι δ' ΰμνον δώμαΰιν προαημεναι 
πρώταρχον ατην έν μέρει ί' άπέπτνόαν 
εύνάς αδελφού τω πατοΰντι δυύμενεΐς. 
ημαρτον^ η ϋτ^ρώ τι τοξότης τις ως; 
η ψευδόμαντίς είμι ^ροχόπος φλέδων; Ιΐ9δ 
έχμαρτύρηοον προυμόΰας το μη είδεναι 
λόγω παλαιάς τώνδ* αμαρτίας δόμων, 

ΧΟ. χαΐ πώς αν ορχου πήγμα γενναίως παγεν 
παιώνιον γένοιτο ; Θ'αυμάζω δε οε 
πόντου πέραν τραφεϋσαν άλλόϋ'ρουν πόλιν 1200 
χυρεΐν λέγουααν^ ωΟπερ ει παρεύτάτεις, 

ΚΑ, μάντις μ ^Απόλλων τφδ' έπεότηβεν τέλει, 

ΧΟ, μών χαΐ ^εός περ ίμέρω πεπληγμένος; 

ΚΑ, προτοϋ μεν αιδώς ην ^/χοΐ λέγειν τάδε, 

ΧΟ. αβρύνεται γαρ πάς τις εν πράύΟων πλέον. 1205 

ΚΑ. άλΧ ην παλαιβτης χάρτ έμοί πνέων χάριν. 

ΧΟ. η χαΐ τέχνων εις ^ργον ήλϋ'έτην νόμω ; 

ΚΑ. ξυναινέύααα Αοξίαν εψευύάμην. 

ΧΟ. ηδη τέχναιαιν έν^έοις τ^ρημένη ; 

ΚΑ.ηδη πολίταις πάντ έ^έβπιζον πά^η. 1210 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 197 

ΧΟ. πώς δήτ ανατος ηύΘ'α Αοζίον χότω^ 
ΚΑ. ίΛειϋΌν ουδέν ούδ\ν^ ως τάδ' ημπλακον, 
ΧΟ. ημΐν γε μεν δγι ηί6τά ϋ'εόπίξενν δοκεΐς. 
ΚΑ, ίου Ιού^ ω ω κακά. 

υπ αύ με δεινός ορ^ομαντείας πόνος 1216 

ύτροβεζ χαράύοων φροιμέους ^^ - ο - 
οράτε τούοδε τους δόμους έψημενους 
νέους^ ονείρων προσφέρεις μορφώμαύΐ\ 
παίδες θανόντες ώύπερεί προς των φίλων^ 
χείρας κρεών πλη&οντες οικείας βοράς^ 1220 

0ύν έντέρόις τε βπλάγχν^ έποίκτιατον γεμος^ 
πρέπουό* έχοντες, ων πατήρ έγεύύατο, 
έκ τώνδε ποινάς φημί βουλεύειν τίνα 
λέοντ αναλκιν έν λέχει ύτρωφώμενον 
οίκουρον^ οΐμοι^ τφ μολόντι δεύπότ'η 1225 

έμώ ' φέρειν γαρ χρη το δούλιον ξυγόν • 
νεών τ' ίπαρχος Ιλίου τ άναβτάτης 
ουκ οΐδεν οΙα γλώύύα μίόητής κυνος 
λέξα0α κάκτείναύα φαυδρόνους^ δίκην 
ατής λα^ραίου^ τεύξεται κακτ} τύχτ^. 1230 

το^άίδ τόλμα ^ήλυς αροενος φονεύς 
Ιβτιν. τί νιν καλοϋβα δυόφιλες δάκος 
τύχοιμ αν ; άμφίύβαιναν^ η Σκύλλαν τίνα 
οίκοϋβαν έν πέτραιβι^ ναυτίλων βλάβην^ 
ϋ^ύουααν "Αυδου μητέρ αΰπονδόν τ "Αρη 1235 
φίλοίς πνέουύαν; ως ί' έπωλολύξατο 
η παντότολμος^ ώΰπερ έν μάχης τροπ'η. 
δοκεΐ ίέ χαίρειν νοβτίμφ ϋωτηρίοί. 
καΐ τώνδ' ομοων εΐ τι μη πεί^ω • τί γάρ ; 
το μέλλον ηξει, καΐ ύύ μ έν τάχει παρών 1240 
ίίγαν άλη^όμαντιν οίκτείρας έρεΐς, 
ΧΟ. την μ\ν Θυέατου δαΐτα παιδείων κρεών 198 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

ξννηχα χαΐ πέφρικα, καΐ φόβος μ ίχεν 

χλνοντ άληϋ•ώς ονδεν ίξι^καύμενα, 

τα δ* αλΧ άκούύας έχ δρόμου Λεύών τρέχω. 1245 

ΚΑ ^Αγαμέμνονος ύέ φημ έπόφεα%•αυ μόρον. 

ΧΟ. ενφημον, ω τάλαινα^ χοέμτιύον στόμα. 

ΚΑ. αλΧ οΰτν ηαιών τώδ* έΛίατατεΙ λόγω. 

ΧΟ. ουκ, εΪΛερ ίύται γ • άλλα μη γένοιτο Λως. 

ΚΑ. ύν μίν χατενχει^ τοΙς ί' άποχτείνειν μέλει. 1250 

ΧΟ. τίνος προς ανδρός τοντ άγος Λορόννεται^ 

ΚΑ. η χάρτ αρ αν παρεύχόπεις χρηύμών έμών. 

ΧΟ. του γαρ τελούντος ου ξυνηχα μηχανήν. 

ΚΑ. χαΐ μην άγαν γ^'Έλλην έηίΰταμαι φάτιν. 

ΧΟ. χαΐ γαρ τα τνυ^όκραντα' δυθμα%ιι δ^ όμως. 1255 

ΚΑ. Λαπαϊ^ οίον το ηϋρ επέρχεται δέ μοι. 
ότοτοΓ, Αύχεί ^Απολλον, οι έγώ έγώ. 
αΰτη δίπους λέαινα αυγχοιμωμένη 
λύχω^ λέοντος ευγενούς άπουΰία, 
χτενεΐ με την τάλαιναν ώς δ^ φάρμαχον 1260 
τεύχουόα χάμου μιύϋ'όν έν^οει ποτφ^ 
χάπεύχεται ^ηγουαα φωτΐ φάϋγανον 
έμής αγωγής αντιτίθενται φόνον. 
τΐ δήτ έμαυτής χαταγέλωτ έχω τάδε^ 
χαΐ ΰχήπτρα χαΐ μαντεία περί δέρη ατέφη \ 1265 
όε μίν προ μοίρας της έμής διαφ^ερώ. 
ι ζ ές φϋ'όρον πεύόντ^ έγώ ί' αμ εψομαι. 
αλλην τιν ατην άντ έμοϋ πλουτίζετε. 
Ιδού ί' Απόλλων αυτός έχδύων έμ^ 
χρηΰτηρίαν έύ^ήτ, έποπτεύβας δέ με 1270 

χαν τοΐαδε χούμοι^ χαταγελωμένην μετά 
φίλων^ υπ έχθρων,, ου διχορρόπως, μάτην, 
χαλουμένη δ^ φοιτάς ώς άγύρτρια 
πτωχός τάλαινα λιμοϋ'νής ήνεβχόμην. ΑΓΑΜΕΜΝΩ.1^. 199 

καΐ νυν 6 μάντις μάντιν εκττράξας ίμε 1275 

άπηγαγ ές τοιάύδε ^ανααίμονζ τνχας, 
βωμον τνατρφον ί' άντ' έπιξηνον μένεν^ 
^ερμω κοΛεΙΰαν φοινιω προΰφάγματι, 
ου μην ατνμοί γ εκ ^εών τε^νηξομεν. 
ηξει γαρ ημών άλλος αν τιμάοροζ^ 1280 

μητροκτόνον φίτνμα^ Λοννάτωρ πατρός ' 
φυγάς ί' αλήτης τήόδε γης άπόξενος 
κάτειύιν^ ατας τάβδε %'ρυγκώβων φίλους* 
αραρε γαρ τις ίίρκος εκ ^εών μέγας^ 
ηξειν τ IV* ύτΐτίαύμα κειμένου Λατρός, 1285 

τι δητ έγώ κάτοικος ωί' άναατένω'^ 
έπεί το πρώτον είδον Ίλιου πόλιν 
πράξαααν ώς ίπραξεν^ οι ί' είχον πόλιν^ 
οΰτως άπαλλάύβουύιν έν %'εών κρίύει^ 
ίοϋύα κάγώ τληύομαι το κατϋ'ανεΐν, 1290 

"Αιδου πύλας δ^ τάβδ* έγώ προύεννέπω' 
έπεύχομαι δε καίριας πληγής τυχεϊν^ 
ώς άβφάδαότος, αιμάτων εύϋ•νη6ίμων 
άπορρυέντων^ όμμα ύνμβάλω τόδε, 
^^^ /<^ ΧΟ, ω πολλά μεν ταλαινα^ πολλά δ αύ ύοφη 1 295 ; \ ^^ 
γύναι^ μακράν έτεινας, εί δ* έτητύμως * 

μόρον τον αυτής οΐβ^α, πώς ^εηλάτου 
βοός δίκην προς βωμον εύτόλμως πατείς ι 
ΚΑ. ουκ έβτ αλυξις^ ον, ξένοι, %9^'^Ψ πλέω. 
ΧΟ. ο ί' ΰύτατός γε του χρόνου πρεββεύεται, 1300 
ΚΑ. ηκει τοί' ημο^ρ ' Ομικρά κερδανώ φυγγι, 
ΧΟ. άλλ' Ιθ%Ί τλημων οΰα' απ εύτόλμου φρενός. 
ΚΑ. άλΧ εύκλεώς τοι κατΰ'ανεΐν χάρις βροτώ. 
ΧΟ. ουδείς ακούει ταϋτα τών εύδαιμόνων. 
ΚΑ. Ιώ πάτερ α ου αών τ ε γενναίων τέκνων. 1305 
ΧΟ. τί ί' έύτΐ χρήμα; τις σ' άπούτρέφΗ φόβος; 200 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

ΚΑ, φευ φευ. 

ΧΟ, τ£ τοϋτ ίφενξας ; εί χι μη φρενών ΰτνγος, 

ΚΑ. φόνον δόμοι %νέον6ιν αίματοϋταγή. 

ΧΟ. χαΐ τνώς; τόδ^ όζει θυμάτων έφεατίων. 1310 

ΚΑ. ο^ο&ο^ άτμοζ ωοπερ έκ τάφου πρέπει. 

ΧΟ. ου Σύριον άγλάΐύμα δώμαοιν λέγεις. 

ΚΑ. άλΧ εΙμι καν δόμοιϋι κωκύύουίί έμην 
Αγαμέμνονος τε /χοΓραι/. άρκείτω βίος. 
ίώ ζένοι. 1315 

οϋτοι δυ6ο£ξω ϋ'άμνον ώς ορι;^^ ψόβφ^ 
αλλ* ώς ϋ'ανούαΐ] μαρτυρείτε /χο( τόδε^ 
όταν γυνή γυναικός άντ έμοϋ ^άντι^ 
άνηρ τε δυαδάμαρτος άντ ανδρός πέβχι. 
έπιξενούμαι ταύτα ί' ώς ί^ανουμένη. 132€ 

ΧΟ. ώ τλημον^ οίκτείρω <5ε ϋ'εαφάτου μόρου. 

ΚΑ. άπαξ ίτ ειπείν ρήοιν η ^ρηνον ^έλω 
έμόν τόν αυτής, ηλίω ί' έπεύχομαι 
προς ΰύτατον φως τοίΐς έμοϊς τιμαόροις 
έχ%'ροΐς φονεϋύι τοις έμοΐς τίνειν όμοϋ^ 1325 
δούλης θ'ανούαης^ εύμαροϋς χειρώματος. 
Ιώ βρότεια πράγματ' εύτυχοϋντα μεν 
βκιά τις αν τρέφειεν εΐ δΐ δυύτυχοί^ 
βολαΐς ύγρώαβων βπόγγος ώλεύεν γραφην, 
καΐ ταϋτ εκείνων μάλλον οίκτείρω πολύ. 1330 

ΧΟ. το μίν ευ πράύύειν άκόρεβτον έφυ 
πά6ι βροτοίοιν δακτυλοδείκτων ί' 
οϋτις άπειπών είργει μελά^ρων^ 
μηκέτ έύέλ&ης^ τάδε φωνών, 
καΐ τώδε πόλιν μίν έλείν ίδοΰαν 1335 

μάκαρες Πριάμου ' 
^εοτίμητος ί' οϊκαδ^ [κάνει, 
νυν δ' ει προτέρων αίμ άποτίαει ΑΓΑΜΕΜΝίΙΝ. "ΔΙΙ 

χαΐ τοΐΰί %'ανονβι, ϋ'ανών άλλων 
χοίνάς %'ανάτων έπιχρανεΐ, 1340 

τίς ποτ αν εΰξαιχο βροτών ά^ινεΐ 
δαίμονι φνναυ τάδ* άχούων; 
ΑΓ. ωμοί, τίέχληγμαι χαιρίαν πληγην Ιαω. 

ΧΟΡΟΤ 6 ά. 
6ΐ!γα ' τίζ χληγην άϋτεί καιρίως ονταΰμένος ; 
ΑΓ, ωμού μάΧ αν^ις^ δεντέραν χεπληγμένος. 1345 
^, τοΰργον είργάϋϋ'αι δοχεί μοί βαύιλέως οΐμώ- 

γματι. 
γ\ άλλα χοινωοαίμεϋ^^ αν πώς άύφαλή βουλεύματα ; 
δ", έγώ μίν νμίν την έμην γνωμην λέγω, 

προς δώμα δενρ^ άοτοΜι χηρνοαειν βοήν, 
ε, έμοί δ* όπως τάχιύτά γ έμπεύεΐν δοχεί 1350 

χαΐ πραγμ ίλέγχειν ΰνν νεορρντω ξίφει. 
ζ", χάγώ τοιούτον γνώματος χοΜ/ωι/ό^ ων 

ίΙ^ηφίξομαί τι δράν • το μη μάλλειν ί ' άχμη, 
ξ\ όράν πάρεατί' φροιμιάξονταν γαρ ώς 

τνραννίδοζ αημεΐα πράαΰοντες ηόλει. 1355 

η. χρονίζομεν γάρ. οί ί^ της μελλονς κλέος 

πέδοι ηατοϋντες ου χαΘ'εύδονύιν %ερι. 
Ο-'. ούχ οίδα βουλής ηϋτινος τυχών λέγω, 

του δρώντας έύτι χαΐ το βουλεϋΰαι πέρι. 
ί, χάγώ τοίοϋτός είμ, επεί δυΰμηχανώ 1360 

λόγοι6ι τον ^ανόντ ανιβτάναν πάλιν, 
ια, η χαΐ βίον τείνοντες ωδ* ύπείξομεν 

δόμων καταισχυντήρΟί τοΓσί' ηγονμένοις^ 
ι0ί, άλΧ ούχ ανεχτό ν, αλλά χατ^ανεΐν κρατεί^ 

πεπαιτέρα γάρ μοίρα της τνραννίδος. 1365 

ιγ. η:γάρ τεχμηρίοιΰιν έζ οίμωγμάτων 

μαντευΰόμεα^α τάνδρος ώς 6λωλύτος\ 
ιδί. όάφ είδότας %ρη τώνδε ^υμονύϋ^αι π^ρι* 202 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

το γα^ τοηάζειν τον αάφ εΐδέναι δίχα. 
ΐΒ, ταντην έτίαινεΐν πάντο^εν πλη^νομαι^ 1370 
τρανώς ^ΑτρεΙδην εΐδέναυ χνροννϋ-^ όπως, 
ΚΑ. πολλών πάροι^εν καιρίως είρημενων 
τάναντ^ εΙπεΙν ονκ έπαιΟχυν^ι^βομαί. 
πώζ γαρ τις ίχ%^ροΐς έχ^ρά πορΰννων^ φίλους 
δοκοϋύιν είναι^ χημονής άρχύοτατ αν 1375 

φάρξειεν^ υψος χρείβΰον έχπηδηματος; 
έμοί ί' άγων οί' ονκ άφρόντιότος πάλαι 
νείχης παλαιάς ηλ^^ε^ βνν χρόνφ γε μην 
ίατηχα δ' £ν^* Ιπαια^ έπ έξειργα6μίνοις. 
οΰτω ί' ίπραΙ^α^ χαΐ τάδ\ ονχ άρνήοομαν 1380 
ώς μήτε φενγειν μήτ άμννεβ^αν μόρον, 
άπειρον άμφίβληότρον^ ωοπερ Ιχθύων ^ 
περιότιχίζω^ Λλοντον εΐματος χαχόν. 
παίω δε νιν δίς' χάν δνοΐν οίμωγμύτοιν 
με^χεν αντον χώλα' χαΐ πεπτωχότι 1385 

τρίτην έπενδίδωμι^ τον χατά %%Όν6ς 
"Α ιδού νεκρών Οωτηρος ενχταέαν χάριν, 
οντω τον αντον &νμόν δρμαίνει πεαών 
κάχφνύιών οξεΐαν αίματος 0φαγήν 
βάλλει μ έρεμνγι φακάδι φοινίας δρόύον^ 1390 
χαίρονααν ονδίν ηβαον η δω(^^οτω 
γάνει όπορητος κάλυκος έν λο%£ΐ;/χα<Τίΐ/. 
ώς ωί' εχόντων^ πρέύβος Άργείων τόδε^ 
χαίροιτ αϊ/, ει χαίροιτ\ έγώ ί' απεύχομαι, 
ει ί' ην πρεπόντων ω<5τ έπιβπένδειν νεχρω^ 
τώδ* αν δικαίως ην^ υπερδίχως μεν ονν. 1396 
χοαώνδε χρατήρ έν δόμοις κακών οδε 
πλήύας αραιών αντός έκπίνει μόλων. 
. . : . ΧΟ 9^ανμάζομέν αον γλώαααν^ ώς ϋ•ρα<ίν(ϊτοαος^ [Α. .. 
ήτις τοιονδ' έπ άνδρΐ κομπάζεις λόγον. »4(Κ) ΑΓΑΜΕΜΙ^Ω,Ν. 203 

• 

ΚΑ, πειράαϋ'έ μον ^/υι/α^κο^ ώ^ άφράαμονος * 
έγώ ί' άτρέύτω καρδία προς είδότας 
λεγω' ύν δ' αΐνείν είτε με -φέγευν θέλεις 
ϋ/[Α040ΐ/. ουτόζ έότιν ^Αγαμέμνων^ έμος 
πόσις, νεκρός δε^ τήοδε δεξίάς χερος 1405 

έ'ργον^ δικαίας τέκτονος. τάδ' ωί' §χει. 

ΧΟ. Τΰ κακόν^ ώ γνναι^ χϋΌνοτρεφες έδανον 
η τζοτόν ηαααμένα φντάς δξ άλος ορ/χ£ΐ/οι/ 
τοί' έπεϋΌν ϋ'νος^ δαμοϋ'ρόονς τ αράς 
άπέδικες άπέτεμες^.άπόπολις ί' ίαει 1410 

^^(^ο^ οβριμον άΰτοξς, 

ΚΑ, νυν μ^ν δικάζεις εκ πόλεως φυγην έμοί 
και μΐΰος άατών δημό^ρονς χ ίχειν άράς^ 
ονδεν τύδ' άνδρι τωί ' εναντίον φέρων * 
ϋ^ ου προτιμών^ ώβπερεί βοτοϋ μόρον^ 1415 

μήλων φλεονζων £ν;Γοκο&^ νομενμαοιν^ 
Ε%'ναεν αυτού παΧδα^ φιλτάτην έμοΙ 
ώδΰν\ έπωδον Θρτ^κίων άημάτων. 
ου τούτον έκ γης τήΰδε χρήν (ί άνδρηλατεΐν^ 
μιασμάτων αποιν; έπηκοος δ' έμών 1420 

^ργων δικαατης τραχύς εΐ. λέγω δέ ύοι 
τοιαϋτ άπειλεΐν^ ως παρεύκεναομένης 
έκ των ομοίων. χειρί νικήύαντ έμοϋ 
άρχε IV * έάν δε τοΰμπαλιν κραίντ] ^εος^ 
γνωύει διδαχ%•εΙς όφε γοϋν το ύωφρονεΐν^ 1426 

ΧΟ. μεγαλόμητις ει^ Λερίφρονα ί' ελακες' 

ωβπερ ουν φονολιβεΐ τύχα φρην έπιμαίνεταΐ' 
λίπος έπ ομμάτων αίματος έμπρέπειν 
ατιτον. έτι αε χρη ατερομέναν φίλων 
τύμμα τύμματι τΐύαι. 1430 

ΚΑ,καΙ τήνδ' άκούεις όρκίων έμών ΰ'έμιν 

1407 — 1411. = 1426 — 1430. 204 ΛΙΣΧΤΑϋΤ 

μα την τέλευον της έμής παιβος ^ίκην, 
Ι4την ^Ερινύν θ', αίοι τόνδ* ίβφαΐζ έγώ^ 
ου μον φόβου μέλαθρον έλπίς έμπατ^Ι, 
ί'ως αν αϋϋ'τι πυρ έφ έβτίας έμήζ 1433 

ΑΙγιβ^ος^ ώς το χρόα^εν ευ φρονών έμοέ. 
οΰτος γαρ ημίν άαπίς ου 6μιχρά ϋ'ράβους. 
κείται γυναικός τηθ8ε λυμαντηριος^ 
Χρυύηΐδων μείλιγμα των υπ ^Ιλίφ ' 
η τ αιχμάλωτος ηδε καΐ τεραβκόπος 1440 

^ κοίνόλεχνρος τοϋδε ϋ^εύφατηλόγος 
πιότη ξύνευνος^ ναυτίλων δ^ πελμάτων 
ίαοτριβής. άτιμα ί' ουκ έπραξάτην, 
6 μίν γαρ οϋτως^ η δε τοι κύκνου δίχην 
τον ΰ<5τατον μέλφαύα %ανάθιμον γόον 1445 

κείται φιλητωρ τοϋδ\ έμοί δ' έπηγαγεν 
εύνής παροψωνημα της έμής χλιδής. 
ΧΟ. φευ, τις αν έν τάχει, μη περιώδυνος, μηόΐ δε-- 
μνιοτήρης, 
μόλοι τον άεΐ φέρουο^ έν ημΐν 1450 

Μοΐρ άτέλευτον ΰπνον^ δαμέντος 
φύλακος ευμενέστατου 
πολλά τλάντος γυναικός διαί; 
προς γυναικός (ϊ' άπέφ^ιαεν βίον, 
ίώ ίώ παράνους ^Ελένα 14^ 

μία τάς πολλάς, τάς πάνυ πολλάς 
ψυχάς όλέβαα' υπό Τροία, 

νυν δ\ τ ε λεία ν * * 

* ♦ * ♦ 

» ♦ ♦ ♦ 

* >φ * ψ 

1448 — 1454. = 1468 — 1474. 
1455 — 1461. = 1537 — 1550. ΑΓΑΜΕΜΝΩ.Ν. 205 

« Φ ♦ ♦ 

η Λολύμναβτον έπτιν^ίαω αίμ ανυΛχον^ 

ητι,ς ην τότ εν δόμοΐζ 1460 

ίρίξ έρίδματος ανδρός οίζνς, 
ΚΑ. μηδίν θανάτου μοΐραν έπευχον 

τοίύδε βαρννϋ'είς' ' 

μηδ^ εις ^Ελένην χότον έκτρέψης^ 

ώς ανδρολέχενρ^ ως μία Λολλών 1465 

ανδρών ψνχάς Δαναών ολίύοαί 

άξνβτατον άλγος έπραξε. 
ΧΟ, δαΐμον, σς έμΛίχνείς δώμαβι, καΐ διφνίοίΰί Ταν- 
ταλίδαιΰιν^ 

κράτος χ Ιΰόψνχον εκ γυναικών 1470 

καρδιόδηκτον εμόΐ κρατννεις. 

έπΙ δε οώματος δίκαν 

κόρακος εχθ'ροϋ 0τα%'ε1θ' έκνόμως 

νμνον νμνεΐν * * έΛενχεται, 
ΚΑ. νυν δ' ώρϋ'ωβας ατόματος γνώμην^ 1475 

^ τον τριπάχνντον 

δαίμονα γέννης τηβδε κίκληοκων. 

έκ του γαρ ίρως αίματολοίχος 

νείρτι τρέφεται^ τίρίν καταλή^αι 

το τύαλαιόν αχός, νέος Ιχωρ. 1480 

ΧΟ. ή μεγαν ο/'κο^5 τ^οΐύδε 

δαίμονα καΐ βαρυμηνιν αινείς^ 

φευ φευ, κακόν αΐνον άτηράς τύχας ακορέοτου • 

ίη Ιή διαΐ ^ίός τίαναιτίου Λανεργέτα, 1485 

τι γαρ βροτοις άνευ ^ιός τελείται ; 

τι τώνδ^ ου ^εόκραντόν έότιν ; 

Ιώ Ιώ βαοιλεϋ βαύιλεϋ, 

1462 — 1467. =^ 1475 — 1480. 
1481 — 1504. = 1505 — 1529. /■ / '^ 206 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

ηάς 6ε δακρναω; 1490 

φρενός έκ φιλίας τι τίοτ εί'πω; 

κείααι ί' αράχνης έν νφάΰματι τωά' 

αύεβεΐ %'ανάτω βίον έχΛνεων. 

ωμοί μοι χοίταν τάνδ^ άνελεύ%'ερον 

δολίφ μόρω δαμεΐς 1495 

έχ χερος άμφιτόμφ βελέμνω, 
ΚΑ. ανχείς είναι τόδε τονρ^/ον έμον 

μηδ^ έπιλεχϋ"ης 

Άγαμεμνονίαν είναν μ αλοχον. 

φανταξό μένος δ^ γνναιχΐ νεχρον 1500 

τονδ' υ παλαιός δριμύς άλάύτωρ 

^Ατρέως χαλεπού ^οινατηρος 

τόνδ* άπίτιαεν^ 
!/ /. ^ . . 'Χελεον νεαροίς έπι&νβας. ρ '/ίΤ 

ΧΟ, ως μεν αναίτιος εΐ '' ^' '^^^^' 1505 

τονδε φόνου τις 6 μαρτνρήόων, 

πώς πώς; πατρόν εν δΐ 0νλληπτωρ γένοιτ αν 
άλάβτωρ. 

βιάζεται δ* όμούπόροις έπιρροαΐϋιν αιμάτων 1510 

μέλας 'Άρης * οπ:ο^ ^^ χαΐ προβαίνων 

πάχνα κονροβόρφ παρέξει. 

Ιώ Ιώ βαοιλεν βαβιλεϋ^ 

πώς 6ε δαχρν6ω; 

φρενός ίχ φιλίας τί ποτ ε£πω; 1515 

χεΐ6αι ί' αράχνης έν νφά6ματι τωό' 

άΰεβεΐ ϋ•ανάτω βίον έχπνέων, 

ώμοι /Α06 χοίταν τάνδ' άνελεύ^ερον 

δολίω μόρφ δαμείς 

έχ χερός άμφιτόμφ βελέμνω. 1520 

ΚΑ. [οντ ανελεν^ερον οΐμαι θάνατον 

τώδε γενέ6θ'αι.] ΑΓΑΜΕΜΝΩ.Ν. 207 

ονδΐ γαρ οντος δολίαν ατην 

οϋκοι0ιν έ^Ίί^κ; 

άλΧ έμον έχ τονδ* ίρνος άερ^εν^ 1525 

την Λολνκλαντην ^Ιφιγενείαν^ 

άξια δράόας άξια τίάϋχων 

μηδέν έν "Αιδον μεγαλανχείτω^ 

ξιφοδηλητω 

%ανάτω τίΰας ατύερ έ'ρξεν. 
ΧΟ. άμηχανώ φροντίδας Οτερηϋ'εΙς 1530 

ενηάλαμον μεριμναν 

οπα τράπωμαι^ Λίτνοντος οϋκον, 

δέδοικα ί' δμβρον κτνΛον δομούφαλη 

τον α[ματηρόν' ψακάς δΐ λήγει. 

δικην ί' έ^ί άλλο χράγμα %'ηγάνει βλάβης 1535 

προς αλλαις %'ηγάναι6ι Μοίρα. 

ίώ γα γά^ εϊ^^ έ'μ έδίξω^ 

ΰζρίν τσνδ' έπιδεΐν άργνροτοίχον 

δροίτας κατέχοντα χαμεννην. 1540 

τίς 6 ϋ'άψων νιν; τίς 6 ^ρηνηΰων; 

η ΰν τοί' ίρξαι τλήύει^ κτεΐναβ 

άνδρα τον αντής^ άηοκωκνΰαι 

ψυχην^ αχαριν χάριν αντ ίργων 1545 

μεγάλων αδίκως έπικράναι; 

τίς ί' έτίίτνμβιος αίνος έπ άνδρΐ %•είφ 

ανν δάκρνβιν Ιάητων 

άλαϋ'εία φρενών 7ίονήύει\ 1550 

ΚΛ' ον αε προίΤι^κβ^ το μέλημα λέγειν 

τούτο• Λρος ημών 

κάιΐΛεαε^ κάτ%'ανε^ καΐ κατα^άίΙ^ομεν 

ονχ νηο κλαν%'μών τών έξ οϊκων^ 
1530 — 1536. = 1560— 1566. 
1551 — 1559. = 1567 — 1576. 208 ΛίΣΧΤΛΟΤ 

« « « Φ * 
♦ ♦ ♦ ♦ 

άλΧ Ιφιγένεια νιν αύηαοέω^ £555 

%νγάτ7ΐ(^^ ώζ χρη^ 

τίατερ* άντιάοαύα Λρος άίίύΛορον 

πόρϋ'μευμ άχέων 

ΛερΙ χείρε βαλοϋαα φιλήαει, 
ΧΟ. (ίνειδος ηκει τόδ* άντ ονείδους. 1560 

δνύμαχα ί' Ιΰτί κρΖναι. 

φέρει φέροντ\ έκτίνει δ^ 6 καινών. 

μέμνει δΐ μίμνοντος έν ^ρόνφ ^ιος 

Λα%'εΐν τον Ιρξαντα. ^έϋμιον γάρ- 

τις αν γονάν άραΐον ^χ/3αΑθ( δόμων ; 1565 

κεκόλληται γένος Λρος αχα, 
ΚΑ, ές τόνδ' ένέβης ξνν άληϋ'εία 

χρηβμόν. εγώ 5' ονν 

έϋ'έλω δαίμονυ τω Πλεια%^ενιδών 

όρκους δεμένη τάδε μίν ϋτέργειν^ 1570 

δύατλητά Λερ 6ν^, ο δ^ λοιπόν^ ίόντ 

έκ τώνδε δόμων αλλην γενεάν 

τρίβειν ^ανάτοις αύ^ένταιόί' 

χτεάνων τε μέρος 

βαίόν έχούογι πάν άπόχρη μον 

μανίας μελάϋ'ρων 1 575 

άλληλοφόνους άφελούαΐ]. 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ. ^^^ 3 1 </Λν»-4ί' . 

ω φέγγος ευφρον ημέρας δικηφόρου. 

φαίην αν ηδη νυν βροτών τιμαόρους 

&εούς άνωθεν γης έποπτεύειν αγη, 

Ιδών υφαντοϊς έν πέπλους ^Ερινυών 1580 

τον άνδρα τόνδε κείμενον φίλως έμοί^ 

χερος πατρώας έκτίνοντα μηχανάς ΑΓΑΜΕΜΝΩ.Ν. 209 

*Ατρδύζ γάρ άρχων τήΰδε γήξ^ τούτον πατηρ^ 
ηατέρα Θνίβτην τον έμον^ ώς τορώζ φράοαι^ 
αντον ί* άδδλφόν^ άμφίλεχτος ων κρατείς 1585 
ηνδρηλάτηόεν έκ ηόλεώς τε καΐ δόμων, 
καΐ Λροοτρόηαιοζ έύτίας μολών πάλιν 
τλήμων Θυέύτης μοΐραν ηνρετ άοφαλή^ . 
τό μη ϋ'ανών Λατρφον αΐμά^αι τίέδον. 
αντον ξένια δΐ τονδε δνΰϋ'εος πατήρ 1590 

Άτρενς^ ;Γρθ'θι;μα)^ μάλλον η φίλως^ πατρί 
τώμω^ κρεονργόν ημαρ ενϋ'νμως αγειν 
δοκών^ Λαρέόχε δαίτα ηαιδείων κρεών, 
τα μεν Λοδηρη καΐ χερών ακρονς κτένας 
έ^ρνπτ άνωθεν άνδρακάς καημένος 1595 

αύημ' 6 ί' αντών αντίκ αγνοία λαβών 
Ιοϋ'ει βοράν αοωτον^ ώζ ορας^ γένει, 
κ&Λειτ έπιγνονς Εργον ον καταίοιον 
ωμωξεν^ άμπίπτει δ^ άηο όφαγης έμών^ 
μόρον δ' άφορτοι/ Πελοηίδαις ίηενχεται^ 1600 
λάκτιΟμα δείπνον ξννδέκως τιϋ'είς άρα^ 
όντως όλέ0ϋ•αι πάν τό Πλειαϋ'ένονς γένος, 
έκ τώνδέ (ίο^ πεϋόντα τόνδ' ΙδεΡι/ πάρα. 
κάγώ δίκαιος τονδε τον φόνον φαφενς. 
τρίτον γάρ οντά μ έπΙ δέκ ά%'λίω πατρί 1605 
6ννεξελαννει τντϋ'ον οντ έν όπαργάνοις* 
τραφέντα ί' ανϋΊς ή δίκη κατηγαγεν, 
καΐ τονδε τάνδρός ήψάμην ϋνραίος ων^ 
πάβαν αννάψας μηχανην δνοβονλίας. 
οντω καλόν δη καΐ τό κατ^ανείν έμοί^ 1610 

Ιδόντα τούτον της δίκης έν ερκεβιν, 
ΧΟ. Αίγιόϋ-^ νβρίζειν έν κακοΐΰιν ον βέβω, 
6ν δ* άνδρα τόνδε ψ'^ς εκών κατακτανεΐν^ 
μόνος ί ' Ιποικτον τόνδε βονλενααι φόνον • 210 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ον φημ άλνξειν έν δίχχι το όον χάρα 1615 

δημορριφείς^ όάφ Ατθί, λευαίμονς αράς. 

ΑΙ. 6ν ταντα φωνείς νερτερψ χροόηαενος 
χίόπτι^ χρατονντων των έπΙ ζνγω δορός; 
γνώοει γέρων ων ώς διδάοχεό^αν βαρύ 
τω τηλιχοντω, αωφρονεϊν είρημένον. 1620 

δεόμος Λ χάΐ το γήρας αΓ τε νηΟτιδες 
δύαι διδάαχειν έξοχώταταί φρενών 
Ιατρομάντεις, ονχ οράς ορών τάδε; 
ηρος κέντρα μη λάχτιζε^ μη ηταίύας μογ^ς, 

ΧΟ. γνναι^ <5ν τονς ηχοντας έκ μάχης νέον 1625 

οίχονρος εννην ανδρός αΐύχννονό αμα 
άνδρΐ Στρατηγώ τόνδ^ έβονλευϋας μόρον ; 

ΑΙ, χαΐ ταντα ταπη χλαυμάτων άρχηγενη. 
Όρφεΐ δΐ γλώΰύαν την έναντίαν ίχεις. 
6 μέν γαρ ηγε πάντ άπο ψ^ογγης χαρα^ 1630 
0ν ί' έξορίνας νηπίοις υλάγμααιν 
αξ,εΐ' χρατηϋ'είς ί' ημερώτερος φανεί, 

ΧΟ, ως δη 0ν μου τύραννος Άργείων ίοει^ 
ος ονκ^ έτίευδη τώδ^ έβονλευόας μόρον^ 
δράσαι τόδ* ίργον ονχ Ιτλης αντοχτόνως\ 1635 

ΑΙ το γαρ δολώααι προς γνναυχος ην ύαφώς' 
έγώ ί' νποΛτος έχ^ρος η παλαιγενης, 
έχ των δΐ τοϋδε χρημάτων Λειράύομαν 
αρχειν Λολυτών τον δ\ μη χει^άνορα 
ζενξω βαρείαις οντν μοι 6ειραφόρον 1640 

χρφώντα πώλον άλλ' δ δνύφίλης 0κότφ 
λψος ξννοικος μαλΰ'ακόν 6φ έπόψεταυ. 

ΧΟ, τΐ δη τον άνδρα τόνδ^ άπο ψνχης κακής 
ουκ αντος ήνάριξες^ άλλα νυν γννη 
χώρας μίαβμα καΐ %'εών εγχωρίων 1645 

Ικτευν;Όρέ<ίτης αρά πον βλέπευ φάος^ ΑΓΑΜΕΜΝΛΝ. 211 

οτίωζ κατελϋ'ών δενρο πρευμενεϋ τνχη 
άμφοϊν γένηχαι χοΐνδε Λαγκρατη^ φονενς; 
ΑΙ, αλΧ έπεί δοχεΐζ χάδ^ ίρδειν κάΙ λέγειν^ γνώύει 
τάχα. 

ΧΟ.* ♦♦♦♦♦♦ 

41» εΐοί δη^φίλοί Λο;ι^Γτα&, τοι;ρ}'θΐ^ ούχ έχάς τόδε, 1650 
ΧΟ, εΐα δη^ ξίφος Λρόκωπον τίάς τις εντρεπιζέτω. 
ΑΙ, άλλα μην κάγώ πρόκωτίος ουκ άναίνομαι %'ανεΐν. 
ΧΟ. δεχομένοις λέγείζ %'ανεϊν <56' την τύχην δ' αίρον^ 

μεϋ'α. 
ΚΑ,μηδαμώς^ ώ φίλχατ ανδρών^ άλλα δράύωμεν 
κακά, 1654 

άλλα καΐ ταί' έξαμήΰαί πολλά δνβτηνον ^^ρος' 
Λημονης ί' άλις γ υπάρχει ' μηδίν α[ματώμεϋ•α. 
ΰτεΐχε καΐ ύύ χο( γέροντες προς δόμους πεπρω- 
μένους^ 
πρΙν παϋ'είν §ρξαντες καιρόν χρήν τάδ' ώς έπρά- 

ξαμεν. 
εΐ δε τον μόχθων τ^^ι/ο^ιτο χώνδ' αλις γ έ%οίμε%^ •Λ 

αν. δαίμονος χολτ} βαρείοί δυύτυχώς πεπληγμενοί,ΙββΟ 
ωδ' Εχει λόγος γυναικός^ εί τις άξιοΓ μαϋ'εΐν, 
ΑΙ. άλλα χούβδ^ έμοί ματαίαν γλώύ<5αν ωί' άπαν- 
%'ίύαι 
κάκβαλείν ίπη τοιαύτα δαίμονος πειρωμένους^ 

(^ωφροι/ος γνώμης ί' άμαρτεΐν τον κρατούντα 

♦ ♦ ♦ 

ΧΟ, ουκ αν Άργείων τοί' ε^η , φώτα προύΰαίνειν 

κακόν. 1665 

ΑΙ, αλλ έγώ <τ' έν υϋτέραιβιν ημεραις μέτειμ Ετι, 

ΧΟ, ουκ^ έάν δαίμων 'Ορέύτην δεϋρ άπευϋ'ύν^ μολεΐν. 

ΑΙ. οίδ' εγώ φεύγοντας άνδρας ελπίδας ΰιτουμένους, 

14* 212 Α1ΣΧΤΑ0Τ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, 

ΧΟ. ηρά<56Β^ πιαίνον^ μΛΰίίνων την δίχψ/^ έχύ χαρά. 
ΑΙ, 1<5%Ί μοι δώόων αποινα τη6δε μωρίας χάριν. 1670 
ΧΟ. χόμχαόον ^αρβων^ αλέκτωρ ωύτε %Ύΐλ$ίας χέλας. 
ΚΑ. μη ηροτψη<5Ί^ζ ματΰίίων τώνδ* νλαγμάταη/ ' έγώ 
χαΐ 6ν '9ΐ2<Τομ£ΐ/ κρατονντε τώνδε δωμάτων χα• 
λως. ^ VI. ΑΙ3ΧΥΑΟΥ ΧΟΗΦΟΡΟΙ ΤΑ τον ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩ,ΠΑ 

ΟΡΕΣΤΗΣ, 
ΠΤΑΑ/ΙΗΣ. 
ΧΟΡΟΣ. 
ΗΛΕΚΤΡΑ. 

τροφός. 

κλττα1μνηστρα. 

αιγισθοσ. 

ΘΕΡΑΠΛΝ. ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ε^μή χθόνιε πατρφ^ εποπτεύων κράττ^^ 
αωτήρ γ ενόν μοι ξνμμαχόζ τ αίτονμένω• 
ηχω γαρ ές γην τηνδε κάΙ κατέρχομαι, 
τύμβου δ' έπ οχ^ω τφβε κηρύααω πατρί 
κλύειν^ άκονύαι. * * 

♦ 5> :(! * ^ φ 

♦ * πλόκαμον Ίνάχω ^ρεπτηριον^ 

τον δεύτερον δ^ τόνδε πεν^τηρίον 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * 

ον γαρ παρών ωμωξα ύόν^ πάτερ^ μόρον 

οι5ί' έί,έτεινα χεΖρ επ εκφορά νεκρού. 

♦ ♦ ♦ * ♦ * εα. τι χρήμα λεύ66ω; τις πο^^ ηδ' 0[ΐ^^ί3Μί^ 10 

Οτείχει γυναικών φάρεύιν μελαγχίμοις 
πρεπουαα; ποία ξνμφορά προαεικάΰω; 
τίότερα δόμοιοι πήμα προύκυρεί νέον ; 
ΎΙ πατρΙ τώμω τάύδ' έπεικάύας τύχω 
χοάς φερούΰας νερτέροις μειλίγα^α; 15 

ουδέν ποτ άλλο ' καΐ γαρ ^ΗΧείηραν δοκώ 
βτείχειν άδελψην την έμην πενΘ'ει λνγρω 
πρέπουΰαν, ω Ζεν^ δός με τ{0α0%'αι μόρον 216 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

Λατρός^ γενον β^ ΰνμμαχος ΰ•έλων εμοί. 
Πνλάδίΐ^ ύταΒ•ώμεν έχΛοδών^ ώς αν όαφώς 20 
μάϋ'ω γυναικών ήτις ηβε τίροότροπή. 

ΧΟΡΟΣ. 
ία^ζο^ έχ δόμων Μβαν 
χοάν ηροΛομποζ οζνχει,ρι ονν χόπω. 
τζρετίει Λαρηΐς φοίνίοις άμνγμοξξ 
δννχος αλοχί νεοτόμφ^ 25 

δί αΐώνοζα^ ίνγμοΐϋί, βόαχεται κεαρ. 
λίνοφ^όροί ί' νφαΰμάτων 
λακίδεζ ίφλαδον νη αλγεαιν^ 
ηρόότερνοι βτολμοί 

πέπλων άγελάόχοις 30 

ξνμφοραϋς πεπληγμένων. 
τορος γαρ όρ^ό^ρνί^ φόβος^ 
δόμων όνειρόμαντις^ έζ ΰπνον κότον 
πνέων^ άωρόννκτον άμβόαμα 
μνχόϋ•εν ίλαχε περί φόβω^ 35 

γνναικείοίύιν έν δώμαΰιν βαρύς πίτνων. 
κριταί τε τώνδ^ ονειράχων 
%εό%'εν ίλαχον νπεγγνοί 
μέμφεό^αί τους γάς 

νέρϋ'εν περι^ύμως 40 

τοΙς χχανοϋύΐ τ έγχοχείν. 
χοιάνδε χάριν άχάριχον άπόχροπον κακών ^ 
ίώ γαία μαΐα^ μωμένα μ Ιάλλευ 45 

δνα^^εος γννά. φο/3οί;/[ία( δ' ίπος χόδ^ έκβαλεΐν. 
χί γαρ λνχρον πεόόνχος αΐμαχος πέδοι\ 
Ιώ πάνοιξνς εύχία^ 
ίώ καχαΰκαφαΐ δόμων, 50 

22 — 31. = 32— 41. 

12 — 53. = 54 — 65. ΧΟΗΦΟΡΟΙ 217 

άνήλίοι βροτοβτνγείς 

δνόφοι καλνητονύυ δόμους 

δεΰΛΟχών ^ανάτοίύι. 

οέβας ί' ίίμαχον άδάματον άπόλεμον το πρΙν 

δι ώτων φρενός τε δαμίας Λεραΐνον 56 

νυν αφέβταται, φοβείται δέ τις. το ί' εύτνχεϋν 

τοί' έν βροτοϊς %'εός τε καΐ ϋ'εοϋ ηλεον. 60 

ροΛη δ^ έηιβκοΛεϊ δίτίας 

ταχεία τους μεν έν φάει^ 

τα ί' έν μεταιχμίω βκότον 

μένει χρον£ζοντας αχη , 

τους δ' άκρατος έχει ννξ, 65 

δι αΐματ έκποϋ'ένΟ'^ νηο χιόνος τροφον 

τίτας φόνος Λέπηγεν ο ν διαρρνδαν, 

^^αΑ^/ι}^ ατα διαφέρει τον αίτιον 

παναρκέτας νόΰουβρϋειν, 

%Ίγόντι ί' οντ^ νυμφικών εδωλίων 71 

ακος^ ττορο^ τε πάντες έκ μιας οδοϋ 

βαίνοντες τον χερομναή 

φόνον καΰ'αίροντες ίοϋΰαν αταν, 

^μοί δ\ άνάγκαν γαρ άμφιητολιν 75 

-θ-ίοΐ προύψ/εγκαν έκ γαρ οίκων 

ηατρφων δούλιον έοάγον αΐΰαν, 

δίκαια καΐ μη δίκαια^ 

πρέτίοντ αρχάς βίου , 

βία φερομένων αΐνέόαι^ ηικρόν φρενών 80 

ύτύγος κρατούΰΐ], δακρνω ί' νφ^ είμάτων 

ματαίοιύι δεΰποτάν 

τύχαις^ κρυφαίοις πένϋ'εύιν τζαχνουμένψ 

ΗΛΕΚΤΡΑ, 
δμωαΐ γυναίκες^ δωμάτων εύ%^μονες^ 
έηεΐ ηάρεύτε τή<ίδε προΰτροπής φοί β6 

66 — 70. = 7Ι — 74. 218 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ΛομηοΙ^ γενεβϋ^ε τώνδε Ονμβονλοί ηίρΐ' 
τνμβω χέουΰα τάβδε κηδείους χοάς 
ηώς ενφρον εϋπω, πώς κατεν^ωμαί πατρί; 
πότερα λέγονΰα παρά φίλης φίλω φέρειν 
γυναικός άνδρΐ^ της έμής μητρός πάρα; 90 

τώνδ* ου πάρεύτι ^άρΰος^ υνδ^ Ιχω τί φω, 
χέονβα τόνδε πέλανον έν τνμβω πατρός. 
η τούτο φάΰκω τοϋπος^ ώς νόμος /ίροτοΓ^ 
Ιβτ' άντίδονναι τοίβί πέμπονοιν τάδε 
ύτέφη δόβιν γ ε των κακάν έπαξίαν; 96 

η ύΐγ άτίμως^ ωαπερ ονν άπώλετο 
πατήρ, τάδ' έκχέααα^ γάποτον χνΟιν, 
ότείχω, κα^άρμα^ ως τις έκπεμψας πάλιν 
δικονβα τεύχος άοτρόφοιοιν ομμα0ιν\ 
τήαδ' έ6τί βουλής^ ω φίλαι, μεταΐτιαι, 100 

κοινόν γαρ έχϋ•ος έν δόμοις νομίξομεν. 
μη κεν&ετ ίνδον καρδίας φόβω τινός, 
το ^ορ<Τ&/χοι/ γαρ τόν τ ελεύθερον μένει 
καΐ τον προς άλλης δεϋποτονμενον χερός. 
λέγοις αν, εΐ τι τώνδ' ίχεις νπέρτερον. 105 

ΧΟ. αίδονμένη αοΐ βωμό ν ως τνμβον πατρός 

λέξω, κελεύεις γαρ, τόν έκ φρενός λόγον. 
ΗΑ, λέγοις αν, ωύπερ τιδέαω τάφον πατρός. 
ΧΟ. φ^έγγου χέονΰα βεμνά τοΐοιν ενφροαιν. 
ΗΑ.τίνας δΐ τούτους των φίλων προϋεννέπω ^ 110 
ΧΟ. πρώτον μίν αύτην χώότις ΑΙ'γιΰΰΌν οτνγεί, 
ΗΑ.έμοί τε καΐ όοί ταρ έπεν%ωμαι τάδε; 
ΧΟ. αύτη ύύ ταύτα μανϋ'άνουα' ηδη φράοαι 
ΗΑ.τίν ουν ίτ άλλον τ^ίβ προ0τιϋ•ώ ατάαει^ 
ΧΟ.μέμνηΰ' 'Ορέατου, κεΙ %^νραΐός έύϋ•" όμως. 115 
ΗΑ.εν τούτο κάφρένωύας ούχ ηκιοτά με, 
ΧΟ, τοις αίτίοις νυν τον φόνου μεμνημένη ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 219 Η Α. τί φώ ; δίδαακ αΛΒίρον έζηγουμένη. 

ΧΟ. έλϋ'εΐν ην' αντοΐς δαίμον* η βροχών τίνα 

Η Α. ηότερα δι,καύτην η δίκηφόρον λέγεις; 120 

ΧΟ. άηλώς τι φράζονα\ δατις ανταηοκτενεΐ. 

Η Α, κα\ χαϋτά μονατίν εναεβή %'εών πάρα ; 

ΧΟ, πώς ί' ον τον έχ^ρον ανταμείβεο^αι χ(χχοΓ$; 

Η Α, κήρυΐ^ μέγιβτε τών ανω τε κάΙ κάτω , 
αρηξον^Έρμή χϋ'όνΐδ^ κηρνξας έμοί^ 
τους γής Ινερϋ'ε δαίμονας κλνειν εμάς 125 

ενχάς^ ηατρφων δωμάτων έπίύκόηους^ 
καΙ γαΐαν αύτήν^ η τα πάντα τίκτεται, 
^ρέφαόά τ ανϋ^ς τώνδε κνμα λαμβάνει ' 
κάγώ χέονΰα τάαδε χέρνιβας βροτοΐς 
λέγω καλονβα^'^ πάτερ, έποίκτειρόν τ έμΐ 130 
φίλον τ 'Ορέΰτην πώς άνάξομεν δόμοις, 
9Γ£;τρα/[ί^ΐΌ^ γαρ νυν γέ πως άλώμε^α 
προς της τεκούΰης, άνδρα ί' άντηλλάξατο 
Α1γι0%^ον, οβπερ ΰοϋ φόνου μεταίτιος. 
κάγώ μίν άντίδουλος- έκ δ^ χρημάτων 135 

φεύγων Όρέΰτης έατίν, οΐ δ' ύπερκόπως 
έν τοΐόι αοίς πόνοιοι χλίουΰιν μέγα. 
έλ^είν ί' Όρέατην δεϋρο όύν τύχ^ τινί 
κατεύχομαι ΰοι ; καΐ ου κλϋ^ι μου, πάτερ ' 
αύττ] τέ μοι δος ΰωφρονεατέραν πολύ 140 

μητρός γενέΰ^αι χεϊρά τ εύΰεβεότέραν. 
ημίίν μ^ν εύχάς τάαδε , τοις ί ' έναντίοις 
λέγω φανηναί ΰου, πάτερ, τιμάορον, 
καΙ τους κτανόντας άντικατ^ανείν δίκην. 
[ταύτ έν μέαω τίϋ'ημι της κακής αράς, 145 

κείνοις λέγουοα τηνδε την κακήν άράνλ 
ημίν δΐ πομπός ϋσϋ^ι τών έα^λών ανω, 
ου ν ^εοΐ6ΐ καΙ γη καΐ δίκτι νικηφόρφ*^ 
τοιαΤΰδ* έπ εύχαΐς τά^δ^ έπιύπένδω χοάς. 220 Α1ΣΧΤΛ0Τ 

τοίαΐΰδ* έη ενχαΐς χάόδ' έηιϋτίένδω χοάς. . 

υμάς δΐ κωχυποίς έπαν^ίζειν νόμος ^ 150 

παιάνα τον %'ανόντος έξανδωμίνας, 
ΧΟ. Ιετε δάκρυ χαναχίς ολόμενον 

όλομενω δεύηόχα^ 

προς ίρνμα τάδε κακών κεδνών τ 

άτίότροΛον άγος άπενχεχον 156 

κεχυμένων χοάν, κλύε δέμοι^ κλύε^ 

αέβας ώ δέ(5ηοτ\ έ^ άμανράς φρενός. 

ότοτοτοτοτοτοτοΓ, 

Ιώ^τίς δορναϋ'ενης άνήρ^ άναλντηρ δόμων ^ 

Σκυθικά τ εν χεροΐν ηαλίντον* 160 

έν ^ργφ βέλη 'ηιχάλλων "Αρης 

ΰχέδίά τ αντόκωπα ν ωμών %ίφη- 
ΗΛ. ίχει μϊν ηδη γαπόχους χοάς πατήρ • 

νέον δΐ μν^ον τονί^ κοινωνήσατε, 
ΧΟ. λέγοις αν * ορχείται δϊ καρδία φόβω. 
Η Α. ορώ τομαΐον τόνδε βό^τρνχον τάφω. 
ΧΟ. τΛ/05 ποτ ανδρός^ ή βαϋ^ζώνον κόρης ι 
ΗΑ, ενζνμβολον τόδ* έΰτΐ παντί δο^άόαι,. 170 

ΧΟ, πώς ονν παλαιά πάρα νεωτέρας μά^ω\ 
ΗΑ.ονκ έότιν δίΤτ^^ πλην ίνος κείραιτό νιν, 
ΧΟ. έχ^ροΙ γαρ οίς προαήκε πενϋ'ήααι τριχί. 
ΗΑ. καΙ μην οδ^ ίατί κάρτ Ιδεΐν 6μο;ηΓ£(»ο^. 
ΧΟ. ποίαις έ^είραις; τούτο γαρ ϋ'έλω μα^είν. 175 
ΗΑ. αντοίύιν ήμίν κάρτα προΰφερής ΙδεΙν. 
ΧΟ. μών ονν Όρέ<ίτον κρνβδα δώρον ρ τόδε ; 
ΗΑ.μάλίότ εκείνον βοατρύχοις προύείδεταν. 
ΧΟ. καΐ πώς εκείνος δενρ^ έτόλμηΰεν μολείν ; 
ΗΑ. έπεμψε χαίτην κονρίμην χάριν πατρί. 180 

ΧΟ. ονχ ηΰΰον ενδάκρντά μοι λέγεις τάδε^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 221 

εΐ χήβδε χο^^αξ μηποτε φανβεί ηοδί. 

Η Α, κάμοί προύέστη καρδίας κλυδώνων 
χολής^ έπαίαθ'ην ί' ως δνανταίφ βέλεΐ' 
έξ ομμάτων δ\ δΐ'φιοι Λίτίτοναί μου 185 

ύταγόνες αφαρκτον δυΰχίμου Λλημμυρίδος^ 
Λλόκαμον ΙδούύΎΐ τόνδε ' ηώς γαρ έληίόω 
άύτών τιν άλλον τ^ηβδε δεΰπόξειν φόβης\ 
άλΧ ούδ\ μην νιν η κτανον^ έκείρατο^ 
εμή γε μητηρ^ ουδαμώς δ^ ίηωνυμον 190 

φρόνημα ηαιύΐ δύβ^εον τίεπαμένη, 
έγώ ί' οτίως μ^ν αντικρυς τάδ' αΐνέβω^ 
είναι τόδ' άγλάϊύμά μον του φίλτάτου 
βροχών ^Ορέΰτου ' ύαίνομαι, ί ' ύτί ελπίδος, 
φευ. 

ε£^^ είχε φωνην ^μφρον αγγέλου δίκην^ 196 

όπως δίφρονης ούόα μη 'κινυΰύόμην^ 
άλλ' η βάφ^ ην μοι τονί' αηοπτύύαι πλόκον^ 
είπερ γ ατί έχ^ροϋ κράτος ην τετμημένος^ 
η ζυγγενης ων είχε αυμπεν&'είν έμοί 
ϋγαλμα τύμβου τούδε καΐ τιμήν πατρός. 200 
αλλ' είδότας μ^ν τους ϋ'εούς καλούμε^α^ 
οΐοιύιν έν χειμώΰι ναυτίλων δίκην 
Οτροβούμε^' ' ει δΐ χρή τυχείν βωτηρίας^ 
Ομικροϋ γένοιτ αν σπέρματος μέγας πυ^μην, 
καΐ μην στίβοι γε^ δεύτερον τεκμηριον^ 205 

ποδών όμοιοι τοΙς τ ^μοΓίί^ν έμφερεΐς, 
καΐ γαρ δύ' έβτόν τώδε περίγραφα ποδοΐν^ 
αύτοϋ τ' εκείνου καΐ ΰυνεμπόρου τινός, 
ΛτΓδ'ρνα^ τενόντων ^^ ύπογραφαΐ μετρούμεναι 
ές ταυτο ύυμβαίνουαι τοΓ^ έμοί^ς βτίβοις, 210 
πάρεοτι δ' ώδίς κάΙ φρενών καταφ%Όρά, 

Ο Ρ. εΰχου τα λοιπά^ τοις ^εοΐς τελεβφόρους 222 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

Βνχάς έπαγγελλονΰα^ τύγχαναν καλώς. 

ΗΛ.έΛεΙ τί νυν εκατι δαιμόνων κυρώ; 

ΟΡ. εις Οψιν ηκεις ώνπερ έξηνχον πάλαι. 215 

ΗΑ,καΙ τίνα ύϋνοιαϋ'ά μοι καλούμενη βροτών\ 

ΟΡ. σννοιδ' 'Ορέατην πολλά β^ έκπαγλονμένην. 

ΗΑ.καΙ προς τί δήτα τυγχάνω κατευγμάτων; 

Ο Ρ. οί' ειμί• μη μάτεν έμοϋ μάλλον φίλον. 

ΗΑ.άλΧ η δόλον τιν\ ω ξεν\ άμφί μοι πλέκεις; 220 

ΟΡ. αυτός κα%^ αντον τάρα μηχανορραφώ. 

ΗΑ.άλΧ έν κακοΐΰι τοις έμοΐς γελάν &ελεις. 

ΟΡ. καν τοις έμοΐΰιν^ εϊπερ έν τοϊς ΰοϊς έγώ. 

Η Α. ως οντ 'Ορέΰτην άρα σ* έγώ προ(5εννέπω $ 

ΟΡ. αντον μ^ν ονν όρώύα δν0μαϋ•εΐς έμέ. 225 

κονράν ί' Ιδονύα τηνδε κηδείον τριχος 
Ιχνοακοπονύά τ έν ύτίβοιΰι τοίς έμοΐς 
άνεπτερώϋ'ης κάδόκεις οράν έμέ. 
ακέψαι τομ^ προβ^εΐύα βόύτρνχον τριχος 
ύαντης αδελφού ανμμετρον τωμω κάρα. 230 

Ιδον δ' νφααμα τοί5το, ΰής ίργον χερός^ 
ύπατης τ ε πληγάς ήδΐ ϋ^ίρειον γραφήν. 
ένδον ^ γενον^ χαρά δε μη ^κπλαγης φρένας • 
τονς φιλτάτονς γαρ οίδα νων οντάς πικρούς. 

Η Α. ω φίλτατον μέλημα δώμαύιν πατρός^ 235 

δακρντος έλπίς οπέρματος ΰωτηρίον^ 
άλκη πεποιΰ'ώς δώμ ανακτήσει πατρός, 
ω τερπνόν όμμα τέύύαρας μοίρας Εχον 
έμοί' προΰανδάν δ' Ιατ άναγκαίως Ιχον 
πατέρα τε καΐ το μητρός ές ύέ μοι φέπει 240 

ύτέργη^ρον η δε πανδίκως έχϋ^αίρεταΐ' 
κάΙ της τν^είαης νηλεώς ομοΰπόρον • 
πιύτός ί' αδελφός ηαΟ^^ έμοί οέβας φέρων 
μόνον Κράτος τε καΐ Αίκη ύνν τω τρίτω ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 223 

πάντων μεγίΰτω ΖηνΙ ύνγγένοιτό μοι. 245 

ΟΡ. Ζεν Ζεν^ θεωρός τώνδε πραγμάτων γενοΰ' 
Ιδοΰ ίέ γενναν εννιν άετοϋ πατρίς, 
θανόντος έν πλεκταϋ^ί καΐ <$πειράμα(ίί 
δείνής έχ^δνης, τους δ* άπωρφανιό μένους 
νη6τις πιέζει λψός' ου γαρ εντελής 250 

^ηραν πατρωαν προΰφέρειν ύκηνήμαΰίν. 
οϋτω ίέ κάμ^ τηνδε τ\ Ήλέκτραν λέγω^ 
Ιδεΐν πάρεϋτί ΰοί^ πατροβτερή γόνον^ 
αμφω φυγή ν Ηχοντε την αύτψ/ δόμων, 
καΐ του ΰ'υτήρος καί ύε τιμώντος μέγα 255 

πατρός νεο<ίύούς τούοδ' άποφ%'είρας πόϋ'εν 
έξεις ο^ο^α^ χειρός «ίί'^Ό^νον γέρας; 
οϋτ άετοϋ γένεϋ•λ' άποφ%'είρας^ πάλιν 
πέμππν Ιχοις αν 6ηματ εύπιϋ^ βροτοΐς' 
οϋτ αρχικός βοι πας οδ' 'αύαν%'εΙς πυϋ'μήν 260 
βωμοΐς αρηξει βου^ύτοις έν ημαύι. 
κόμιζ^ άπό ύ μικρού δ' αν αρειας μέγαν 
δόμον, δοκοϋντα κάρτα νυν πεπτωκέναι, 
ΧΟ, ω παϊδες^ ω βωτηρες έύτίας πατρός^ 

(5ιγά^^ όπως μη πεύβεχαί τις^ ω τέκνα^ 265 

γλωύύης χάριν δε πάντ άπαγγείλτι τάδε 
προς τους κρατοϋντας' ους Ιδοιμ εγώ ποτέ 
βάνοντας έν κηκίδι πιύΰηρει φλογός, 
ΟΡ, οί?τθ6 προδώΰει ΑοξΙου μεγαα^ενης 

χρηομος κελεύων τόνδε κίνδυνον περάν^ 270 
κάξορχίΊάζων πολλά καΐ δυαχειμέρους 
άτας ύφ ήπαρ ^ερμον έξαυδώμενος, 
ει μη μέτειμι του πατρός τους αιτίους* 
[τρόπον τον αυτόν άνταποκτεϊναι λέγων^ 
άποχρημάτοιύι ζημίαις ταυρούμενον 2/5 

αυτόν ί' έφαΰκε ττ} φίλγι 'φυχτι τάδε 224 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

τίοειν μ Εχοντα ηολλά δνύτερχη χακά, 
τα μίν γαρ έχ γτίς δναφράνων μεΜγμανα 
/9ροτοΓ|? ταφανόχων εΐηε^ τάς δΙ νων ν06ονς^ 
όαρχών έηαμβατηρας άγρίαις γνά^οις 280 

λειχήνας ίξέο^σντας άρχάίαν φνόιν 
λενκάς δΐ κόροας ττ^δ' έχαντέλλειν νόόφ ' 
αλλάς τ έφώνει Λροΰβολάς Έριννων 
έκ των πατρώων αιμάτων τελονμέναζ^ 
ορώντα λαμηρον έν (ίκότω νωμώντ όφρνν 285 
το γαρ ακοτεινον των ένερτέρων βέλος 
ίκ ηροατροπαίων έν γένει πεπτωκότοτν^ 
καΐ λναβα καΐ μάταιος έκ νυκτών φόβος 
κινείς ταράόΟει, καΐ διώκε60•αι ηόλεως 
χαλκηλάτφ ηλάότιγγι λνμαν^Ιν δέμας. 290 

καΐ τοις τοιοντοις οντε χρατηρος μέρος 
είναι μεταβχεΐν^ ου φιλούτίόνδου λιβός ^ 
βωμών τ αΛείργειν ούχ όρωμένην ηατρός 
μηνιν δέχεαϋ'αι ί' οϋτε βυλλύειν τινά. 
τίάντων ί' ατιμον καφιλον ϋ'νηΰκειν χρόνω 29δ 
κακώς ταριχευ^έντα Λαμφϋ•άρτω μόρφ.] 
τοιοΐαδε χρη^μοΐς αρα χρη τζεποι^έναι^ 
κεΙ μη πέΛοιϋ•α^ τοϋργον Εΰτ έργαϋτέον. 
ηολλοί γαρ εΙς Ιέν αυμτίίτνουύιν ίμεροι^ 
ϋ'εοϋ τ έφετμαΐ και πατρός πένθος μέγα. 300 
καΐ προς πιέζει χρημάτων άχηνία^ 
το μη πολίτας εύκλεεΰτάτους βροτών^ 
Τροίας άναότατηρας ευδόζφ φρενΐ^ 
δυοΐν γυναικοΐν ώί' υπηκόους πέλειν. 
%ηλεια γαρ φρήν ' εΐ δΐ μη^ τάχ εΙ(ίεται. δοδ 
ΧΟ. άλΧ ω μεγάλαι ΜοΙραι^ ^ιόϋ'εν 
ττ^δε τελευτάν^ 
5 το δίκαιον μεταβαίνει. ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 225 

άντΙ μίν έχθρας γλωύΰης έχ^ρά 

γλώβοα χελδίΰ^ω • τονφειλόμενον 310 

Λρά00ου0α ^άίκνι μέγ άϋχεΖ' 

αντί δϊ Λληγής φονιάς φονίαν 

πληγην χίνέχω. δράβαντν Λα^εΐν^ 

τριγέρων μν^ος τάδε φωνεϊ. 314 

ΟΡ. ώ πάτερ αΐνόπαχερ^ χί όοι φάμενος η χί ρέί,ας 

χνχοψ αν κα^' εν ονρίύας^ Ιν^α β^ ίχονΰνν ενναί\ 

οκόχω φάος άνχίμαρον * 

χάρνχες ί' ό/ι^ΟίΤω^ 320 

κέκληνχαι γόος εύχλεης Λροβ^οδόμοις ^Αχρείδαις. 
ΧΟ, χέκνον^ φρόνημα χοϋ %'ανόνχος ον δαμάζει 

πυρός μαλερά γνάθος ^ 325 

φαίνει ί' ΰαχερον οργάς* 

όχοχνζεχαι ά' 6 ^νηΰκων^ αναφαίνεται δ' ό βλά- 
Λχων, 

παχέρων χε κα\ χεκόνχων γόος ένδικος μαχεύει 

χ6 πάν άμφιλαφης χαραχθείς, 331 

ΗΑ.κλν^ί ννν^ ώ πάχερ^ έν μέρει πολνδάκρνχα 
πεν&η, 

δίπαις χοί β' έπιχνμβιος ϋ'ρήνος άναΰχενάζει. 33δ 

χάφος ί' Ικέχας δέδεκχαι 

φυγάδας &^ ομοίως. 

χί χώνδ^ εν ψ χί ί' αχερ κακών; ουκ άχρίακτος 
αχα; 
ΧΟ, άλΧ εχ αν εκ χώνδε ^εος χρι^ζων 340 

%'είη κελάδους εύφ%Όγγοχέρους' 

άνχΐ δε θρήνων έηιχυμβιδίων 

παιάν μελάϋ'ροις έν βαΰιλείοις 

νεοκράχα φίλον κομίύειεν, 

315 — 322. = 332 — 339. 

323 — 331. = 354 — 362. 
Αβ8θΗ;^1α5• 15 ■•« 1Γ ^ ^Λ ,• 1 ι 226 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

ΟΡ. δι γαρ νπ 'ΙΧίψ 345 

Λρό^ χινοζ Ανχίων^ ηάχΒρ^ 

δορίδματος κατηναρίΰ^ης^ 

λιπών αν εϋκλειαν έν δόμοια 

τέκνων τ έν κδλΒυϋΌίς έπιύτρΒΛχον αΐώ 350 

κτέοας Λολνχωΰτον αν είχες 

τάφον δναηοντίον γάς 

δώμαβίν εύφόρητον, 
ΧΟ, φίλος φίλοίύι τοΙΙς έκεΐ καλώς ^ανοϋΰι 355 

κατά %%Όνος έμΛρέπων 

αεμνότψος άνάκτωρ^ 

τίρόπολός τε των μεγίστων %%Όνίων έκεΐ τν- 
ράννων ' 

βασιλεύς γαρ ην^ οφρ' έζη μόρψον λάχος Λε- 
ραίνων 361 

χεροΐν τίει,ΰιβρότφ τε βάκτρφ. 
ΗΑ.μηδ' νηο Τρωΐας 

. τείχεοι φ^ίμενος^ ηάτερ^ 

μετ άλλων δονρίκμητι λαω 365 

παρά Σκαμάνδρου πόρον τεϋ'άφ^αι^ 

ηάρος δ^ οΐ κτανόντες ννν οντω^ δαμήνα^ 

ο - ^ανατηφόρον αΐύαν 

πρόαω τινά ηνν%^άνεο%^αι 370 

τώνδε πόνων άπειρον. 
ΧΟ. ταϋτα μεν^ ω παΐ^ κρείααονα χρν0ον^ 

μεγάλης δ^ χνχης καΐ ύπερβορέον 

/ΐΑδ^ξονα φωνεϋς' δύναϋαι γαρ. 

αλλά διπλής γάρ τήΰδε μαράγνης 375 

δονπος Ικνεΐταΐ' των μϊν αρωγοί 

κατά γης ηδη, των δε κρατούντων 

χέρες ονχ ούιαι βτνγερών τούτων^ 
345 — 353. = 363 — 371. 
ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 23:1 

ηαιβΐ δε μάλλον γεγένηται. 
ΗΑ.χοντο διαμπερίξ ονς 380 

ΐχεϋ'^ απερ τι βέλος. 

Ζεν Ζεν^ κάτωθεν άμχέμηων 

νβχεροΛοινον αταν 

βροχών χλάμονί καΐ τίανονργω 

χειρί^ χοχενόι δ' όμως χελ^ΐχαι. 
ΧΟ, έφυμνηααν γένοιτο μοι ηνχάεν^ όλολνγμον αν- 
(ί^οζ 386 

Ο'εινομένο'ΰ. γυναικός χ 

όλλνμένας, χΐ γαρ κενϋ'ω φρενός ϋ'εί^ον Ιμηας 

ηοτάται^ 7ζάροιϋ•εν δΐ Λρφρας 390 

δριμύς αηται καρδίας 

ϋ•νμ6ς ^^/κοττον ύτνγος, 
ΟΡ. καΐ ΛΟτ αν αμφιθαλής 

Ζευς έπΙ χείρα /}άΑο&, 395 

φευ φεν^ κάρανα δαΐ^ας\ 

πι^ΰτα γένοιχο χάρα, 

δίκαν δ* ^ξ αδίκων αηαιτώ, 

κλντε δ\ Γα χ%Όνίων τε τιμαΐ. 
ΧΟ. άλλα νόμος μεν φονΙας ΰταγόνας 400 

χνμένας ες πέδον άλλο ΛρούαιτεΙν 

αϊμα. βοα γαρ λοιγος *Εριννν 

ηαρά των Λρότερον φϋ•ιμένων '&την 

ετέραν έΛαγονύαν έτι ατ^η. 
ΗΑ.Λοΐ ηοΐ δη νερτέρων τυραννίδες; 405 

Ιδετε ηολυκρατεΐς άραΐ φϋΊμένων^ 

ίδεβ%^ ^Ατρειδάν τα λοίπ άμηχάνως 

έχοντα καΐ δωμάτίύν 

380 — 384. = 394 — 399. 

385 — 393. = 410 — 417. 

405 — 409. = 418 — 422. 

15* 

Ι 228 Α1ΣΧΤΛ0Τ 

άτιμα, ηα τΙς τράποιτ αν, ω Ζεν ; 409 

ΧΟ. πέηαλχαι ί' ανχέ μοι φίλον κ^αρ τόνδε κλιίον- 
0αν οίχτον. 

χαΐ τότε μϊν δναελΛίς^ 

απλάγχνα δέ μοι χελαινοϋται, Λρος ΐΛος χλνονύψ, 

όταν δ' αύτ έηαλχ^ς 416 

^ραρέαηέβταβεν αχός 

ηροζ το φανεΐβΟ'αί μοι καλώς 
ΟΡ. τί δ* αν φάντες τύχοίμεν; η τα ηερ 

ηά9•ομεν αχεα ηρός γ ε των τεκομένωνι 

ηάρεβτυ οαίνειν^ τα ί' οϋτι θέλγεται. 420 

λύκος γαρ ώοτ ώμόφρων 

α0αντος έκ ματρός ί0τί %'νμός. 
ΧΟ. ίκοψα κομμόν "Αριον Ιν τε Κι^οίας 

νόμοίς ίηλεμι0τρίας^ 

άηρίκτόινληκτα πολυπλάνητα δ* ην ΙδεΖν 425 

έπα60υτεροτρίβη τα χερος ορύγματα 

ανα}ϋ'εν άνέκα^εν^ κτύηω δ^ έπίρρο^Βί 

κροτητον άμον καΐ πανά^λίον κάρα• 
ΗΑ.ίώ Ιώ δαΐα 

τίάντολμε ματερ^ δαΐαις έν έκφοραΐς 430 

αν εν πολιτάν ανακτ\ 

ανεν δε πεν^μάτων 

§τλας άνοίμωκτον άνδρα ^άψαο. 
ΟΡ. το παν άτέμως ίλεΐ,ας^ οΐμον, 

πατρός δ^ άτίμωοιν άρα τί0ει 436 

εκατι μεν δαιμόνων^ 

εκατι ά' αμάν χερών. 

^ηειτ έγώ νοαφίύας ολοίμαν. 
ΧΟ. ^μαοχαλία^η δ\ ίϋ^' ώς τοί' είδ'^ς^ 

423 — 433. = 444 — 455. 
434 ~ 438. = 439 — 443. ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 229 

• {τιραΟόε δ* ο^τί^ρ νιν (ύδε %•άΛτ6ΐ,^ 440 

μόρον κτίόαι, μωμένα 

αψερτον αΐώνι, βφ, 

κλνεις πατρφονς δύας άτιμους. 
Η Α. λέγεις ηατρφον μόρον έγώ ί' άίΐ€0τάτονν 444 

ατψος^ ονδεν άξια, 

μνχον ί' αφερχτος Λολυβίνου κννος δίκαν 

ετοιμότερα γέλωτος άνέψερον λίβη^ 

χεουβα πολνδακρνν γόον κεκρνμμίνον. 

τοιαντ άκονων έν φρεβίν γράφου ^ ~ . 4&0 

ΧΟ, 6ί ώτων δε σνν- 

τέτραινε μϋϋΌν ηούχω φρενών βάΰει. 

τα μίν γαρ οΰτως Ιχει^ 

τα ί' αντος όργ^ μα^εΐν. 

πρέπει ά' άκόμπτω μένει κα^ήκειν, 455 

ΟΡ. αε τοι λέγω^ ξνγγενοϋ, ηάτερ^ φίλοις. 
ΗΑ. έγώ ί ' έπιφ^έγγομαι κεκλαυμένα. 
ΧΟ. 6τά0ΐς δ^ τίάγκοινος αί' ετΰίρρο^εΐ^ 

ακου0ον ές φάος μολών^ 

ξύν δ^ γενον πρόζ έχ^ρονς. 460 

ΟΡ. "Αρης "Αρει ξυμβαλεΐ^ ^ίκα ^άίκα. 
Η Α. Ιώ ϋ'εοί^ κραίνετ ένδίκως ^ -. 
ΧΟ. τρόμος μ νφέρηει κλύουβαν ενγμύτοή/. 

το μόρ0ΐμον μένει τίάλαι^ 

ενχομένοις ί' αν ^λ%Όΐ. 465 

ώ πόνος εγγενής 

καΐ 7ταράμου0ος ατας 

α[ματόε00α πλαγά. 

ιώ δύϋτον αφερτα κήδη * 

456 — 460. = 461 — 465. 
ίδβ — 470. = 471 — 475. 230 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

ίώ δνοκατάηανβτον αλγοζ, 420 

δώμα0ίν Ιμμοτον 

τώνδ'αχος^ ούδ* ίτί άλλων 

Ιχτο^εν^ αλλ* ατί αυτών 

δν ώμάν Β^ΰν αίματηράν, 

^εών των κατά γάζ δί' ΰμνοξ. 475 

άλλα χλύοντδς^ μάκαρεξ %%'όνιοι^ 

τήύδε χατευχής πεμζετ άρωγην 

παιόΐν ηροφρόνως έπΙ νίχτ], 
ΟΡ. ηάτερ^ τρόηοιαν ου τυραννιχοΐζ %ανών^ 

αΐτουμένω μοί δός χράτος των 6 ων δόμων. 480 
ΗΑ. χάγώ^ χύτερ^ τοίάνδε βου χρείαν ίχω^ 

ψυγείων μέγαν ηρο6%'εΐύαν Αΐ/γίΰ^ψ μόϋΌν. 
ΟΡ. οΰτω γαρ αν 60ΐ δαϊτεζ Ιννομοί βροτών 

χτίζοίατ ' εΐ ί> μίι^ παρ εύδεέπνοΐζ ίύει 

άτιμος έμηύρονόυ χννβωτοΐζ χ^ονός. 485 

ΗΑ. χάγώ χοάζ 0θί της έμής Λαγκληρ£ας 

οΐύω πατρώων έχ δόμων γαμηλίους * 

πάντων δ^ πρώτον τόνδε πρεόβεύοω τάφον, 
ΟΡ, ω γαϊ\ ανες μοί πατέρ έποπτεϋόαι '^''άχην. 
ΗΑ. ώ Περαέφα66α^ δός δ^ επ εϋμορφον χράτος. 490 
ΟΡ. μέμνηόο λουτρών οίς ένο6φίβ%^ς^ πάτερ. 
ΗΑ.μίμνηϋο δ* άμφίβληύτρον φ ^ εχαίνυβαν ^ 
ΟΡ. πέδαις άχαλχεντοις οθ-' γιρέ^ης^ πάτερ, 
ΗΑ. αίοχρώς τε βουλευτοίαιν έν χαλύμμαοιν. 
ΟΡ. άρ εξεγείρει τοΐβδ' όνείδεαιν^ πάτερ; 495 

ΗΑ.άρ όρδ•όν αίρεις φίλτατον το οόν χάρα; 
ΟΡ. ^το^ δίχην Ιαλλε ϋύμμαχον ψίλοις^ 

η τάς όμοιας αντίδος λαβάς λα/Ϊ£Γν, 

ε!!περ χρατη^είς γ* άντινιχήΰαι θέλεις. 
ΗΑ.χαΙ τήΰδ' αχουαον λοιΰ&ίου βοής, πάτερ^ 500 

Ιδών νεοααούς τούύδ^ ίφημενους τάφω- ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 231 

οϋκτείρε ^λνν αροενόζ Ό•' ομον γόον. 

ΟΡ. «αΐ μη *ξαλείψΐ]ς ύπέρμα ΠελοΛίδών τόδε, 
οντω γάρ ου τέ^ιη^κας ουδέ περ %'ανών " 
Λαίδες γάρ άνδρΐ κλήδονες 0ωτήρίθθ 505 

^ανόντί' φελλοί ί' ώς αγονύΰ δίκτυον^ 
τον ίκ βν^οϋ κλωοτηρα αύξοντες λίνου, 

Η Α. οίκου ^ υπέρ όοϋ τοίάδ' Ιύτ οδϋρματα. 
αιητος (ϊί όώζει τονδε τιμηόας λόγον. 

ΧΟ. κάΙ μην άμεμφη τοι/ί' έτεινάτην λόγον^ 510 

τίμημα τύμβου της άνοιμώκτου τύχης, 
τα δ* αλλ\ έηει,δη δραν κοΛίάρ^ωβαι φρενΐ^ 
Ιρδοίς αν ηδη δαίμονος χειρώμενος. 

ΟΡ. ίύταΐ' ηυ^έαϋ'αι δ' ουδέν έ(5τ ί|ω δρόμου^ 
πόϋ'εν χοάς Ιπεμψεν^ έκ τίνος λόγου 515 

μεΰ'ύβτερον τιμώύ άνηκεβτον πά^ος\ 
^ανόντι δ' ου φρονοϋντι δειλαία χάρις 
έπέμτίετ ' ουκ ίχοιμ αν είτιάύαι τάδε 
τα δοορα, μείω δ* έότΐ της αμαρτίας, 
τα πάντα γάρ τις έκχέας άν^ αίματος 520 

ίνος^ μάτην ο μό%%Ός ' ώδ* έχει λόγος. 
^£Αοι/τ6 δ\ είπερ οΙϋϋ^\ έμοί φράόον τάδε. 

ΧΟ. οΙδ\ ω τέκνον^ παρή γάρ' ίκ τ ονειράτων 
καΐ νυκτιπλάγκτων δειμάτοΛν ηεπαλμένη 
χοάς Ιπεμψε τάΰδε δύύϋ'εος γυνή. 525 

ΟΡ, η καΐ πέπυ6ϋ•ε τοϋναρ^ ωότ όρ^ώς φράύαι; 

ΧΟ. τεκεϊν δράκοντ Ιδοξεν, ώς αύτη λέγει, 

ΟΡ. καΐ ποΐ τβλευτοί καΐ καρανοϋται λόγος; 

ΧΟ. έν οηαργάνοιοι Λαιδός ορμίύαι δίκην, 

ΟΡ τίνος βοράς χρ^ξοντα^ νεχ^γενίς δάκος; 530 

ΧΟ, αύτη ηροοέβχε μαβτόν έν τώνείρατι. 

ΟΡ. καΐ πώς άτρωτον ού^αρ ην ύπο Οτύγους; 

ΧΟ ώύτ έν γάλακτι ϋ'ρόμβον αίματος ύπάύαι. 232 Α1ΣΧΤΛ0Τ 

ΟΡ. οντο^ μάταίον αν τόί' οψανον τιέλου, 

ΧΟ. η ί' έξ ΰπνου κέκλαγγεν ίπτοημένη. 6^ 

ΛολλοΙ δ^ άν^ϋΌΡ^ έκτνφλω^έντΒς 6κόχφ, 
λαμπτήρες έν βόμοιύι δε^ποίνης χάρι,ν 
ΛέμΛευ τ ίπενχα τά^δε κηδείονς χοάς^ 
ακος τομαΐον έλΛίΰαύα Λημάτων. 

ΟΡ. αλΧ εύχομαι γγ} τ^δε καϊ πατρός τάφφ 540 

χούνειρον είναι χούτ έμοί χελεβφόρον. 
κρίνω δέ χο{ νιν ώβχε όνγκόλλως ίχειν. 
εΐ γαρ χον ανχον χώρον εκλιπών έμοΙ 
ονφις ίπ άμα απάργαν^ ηπλειξετο^ 
καΐ μαύχον άμφέχαβκ έμον ^ρεπχηριον^ 545 
%'ρόμβφ χ* Ιμιξεν αΐμαχος φίλον γάλα^ 
ΎΙ δ* άμφΐ χάρβει χφδ^ έπφμωζεν πά%'ει^ 
δει χοί νιν^ ώς Ι&ρεφεν Ικπαγλον χέρας^ 
%'ανεΐν βιαίως ' έκδρακονχω^είς ί' έγώ 
κχενώ νιν^ ώς χούνειρον έννέπει χόδε. 550 

χεραΟκόηον δε χώνδέ ^ αίρονμαι περί. 

ΧΟ. γένοιχο ί' οΰχως, χαλλα ί' έίηγοϋ φίλοις. 

ΟΡ, απλούς 6 μν^ος' χήνδε μίν Οχείχειν έύω^ 
χους ί' Βν χι ποιείν^ χους δ^ μη χι δράν λέγω. 
αινώ δΐ κρύπχειν χάαδε ανν^ήκας έμας^ 555 
ώς αν δόλω κχείνανχες άνδρα χίμιον 
δόλφ χε καΐ ληφ^ώύιν έν χανχω βρόχω 
^ανόνχες^ ^ καϊ Αοξίας έφημιϋεν^ 
αναξ Απόλλων^ μάνχις άψενδης χ6 πριν. 
ξένω γαρ εΐκώς^ πανχελή ααγίΐν ίχων^ 660 

ηξω 0νν άνδρΐ χφ6* έφ ερκείονς πνλας 
Πνλάδχι^ ^ένος χε καϊ δορν^^ενος δόμων» 
αμφω δ^ φωνην ηύομεν Παρνηοίδα^ 
γλώύόης άνχην Φωκίδος μιμουμίνω. 
καΐ δη ϋ'νρωρών ονχις αν φαιδρά φρενΐ 565 ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 233 

δέξαιτ\ έπειδη δαίμονα δόμος χαχοΐς. 
μβ νου μεν όντως ω6τ έΛΒίχάζειν τινά 
δόμους χαραΰτείχοντα καΐ χάδ* έννέηειν 
"τ£ δη πύλαίΟυ τον Ιχέχην ατίείργετε^ 
ΑΙγΐ0%Ός εϋπερ οΐδεν Ικδημός περ ων ;" 570 

εΐ δ* ούν αμείψω βαλον ερκείων Λυλών 
χάκεΐνον έν ^ρόνοιβιν εύρηΟω Λατρος^ 
τ} καϊ μολών ίηειτά μοι κατά βτόμα 
άρεΐ^ 6άφ ΐύ^Ί^ καϊ κατ οφθαλμούς βαλεϊ^ 
ηρίν αύτον εΐηεΐν ^^τνοδαΛος 6 ξένος;^* νεκρόν 
ϋ^ύω^ ποδώκεί Λεριβαλών χαλκεύματι. 576 

φόνου ί' Έριννς ούχ νΛε0πανί<ίμένη 
ακρατον αίμα ηίεται τρίτην πόΰιν, 
νυν ούν 6ύ μ^ν φνλαοόε τάν οίκω καλώς^ 
οηως αν άρτίκολλα ουμβαίντι τάδε ' 580 

νμί!ν δ* επαινώ γλώβΰαν εΰφημον φέρειν^ 
βιγάν ^ οηου δεϋ καϊ λέγειν τα καίρια, 
τα ί' άλλα τούτω δεϋρ* έηοΛτεϋύαι λίγω^ 
ξιφηφόρους αγώνας όρ^ώύαντί μοι. 
ΧΟ. ηολλά μ\ν γα τρέφει δεινά δειμάτων αχη , 585 
πόντιαί τ άγκάλαι κνωδάλων 
άνταίων 

βροτοϊύι ' Λλά^ουύι καϊ ηεδαίχμιοι 
λαμπάδες πεδάοροι^ 590 

πτανά τε καϊ πεδοβάμονα κάνεμοέντων 
αΙγΙδων φράΰαι κότον. 

αλΧ νηέρτολμον ανδρός φρόνημα τές λέγοι 595 
κάί γυναικών φρεϋΐν τλαμόνων 
ηαντόλμους 

έρωτας αταΐ0ΐ ουννόμους βροτών; 
ύυζύγονς ί' ομαυλίας 

585 — 593. — 594 — 602. 284 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

ϋτιλνκρατής άπεραηος ίρως τίαρανικα 600 

χνωδάλων τε χάΐ βροτών. 

ί($τω δ' ούχΐζ ονχ νπόπτερος 

φροντίϋΐν δαείς^ 

ταν ί παίδολνμάς τάλαινα Θεοτιάς μηΟατο 605 

πυρδαή τίνα πρόνοιαν^ χαταίϋΌνύα παΜς δα- 

φοινον 
δαλον {Ιλίκ\ έΛεΙ μολών ματρό^εν κελάδηύε, 610 
ξνμμετρόν τε διαΐ βίον μονρόκραντον ές άμαρ. 
αλλαν δη τιν εν λόγοι^ βτνγείν 613 

φοννίαν Σκνλλαν^ 
ατ' έχϋ-ρών νηαΐ φώτ^ άηάλεύεν φίλον Κρητι- 

κοΐς 616 

χρνόεοδμψΟίΟίν ορμοις πιϋ'ήίίαύα δώροια Μι-- 

νω, 618 

Νΐαον α^ανάτοίξ τρνχος νοοφίααύ* άπροβονλως 
πνέονδ•" α κυνόφρων νπνφ, κιγχάνεί δε νιν 

Έρμης. 
έχεΙ δ* έτίεμναΰάμαν άμεΜχων 
πόνων ^ άκαίρως δί δνοφι^ς γαμήλενμ' άπβν- 

χετον δόμοις 625 

γυναίκοβονλονς τε μητιδας φρενών 
ίτί άνδρΐ τενχεύφόρφ^ 
έτι άνδρΐ δφοίζ έπνκότφ αέβας^ 
τΐων δ* άϋ•ίρμαντον έότίαν δόμων 
γνναικείαν ατολμον αίχμάν, ' 630 

κακών δϊ ηρεοβεύεταν το Αημνιον 
λόγφ ' γοάταί δε δη πο^ει κατάπτνατον • ζκαύεν 

δέ τις 
το δεινον αν ΑημνίοίΟΐ πημαΰι» 
603 — 612. = 613 — 622. 
623 — 630. = 631 — 638. ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 235 

- ^εοατνγήτω δ* αχεί » 635 

βροτών άτιμω^^ν οΙχΒχαυ γένος, 
αεβεο γάρ οντις το δνύψιλϊς %'εοϊζ. 
τί τώνί ' ουκ ένδζχως άγείρω ; 
το ί' αγχι πνευμόνων ί,έφοξ 
δίανταιαν όξυπενκες οντά 640 

δί,αΐ ^νκας, το μη &έμΐ£ γάρ ου 
λάξ ηέδον πατούμενον, 

το πάν ^ιος αεβας ηαρεκβάΐ'τες ου ^εμ^ύτώς. 
^ίκας ί' ερείδεται πυ^μήν, 646 

προχαλκεύει ί' Αίβα φαόγανουργός' 
τέκνον ί' έπεβφέρει δίμα6ε 
αΙμάτων παλαιτερων 650 

' τίνεί μύβοζ χρόνω κλυτά βνύοόφρων ^Ερινύς, 
ΟΡ. ηαΐ παΐ^ ϋ'ύρας ακονβον έρκείας κτνπον. 

τις Ινδον^ ω Λαΐ^ παΐ^ μάλ' αν&νς, έν δόμοις; 
τρίτον τόδ' έκπέραμα δωμάτοαν καλώ, 655 

εϋηερ φιλόζεν έύτίν , ΑΙγίύ%•ον βίαν. 

ΟΙΚΕΤΗΣ, 

εΐεν, ακούω* Λοδαπος ο ξενο^; πό^εν; 
ΟΡ. αγγελλε τοία κυρίοιον δωμάτνον^ 

ηρος οϋατΰερ ηκω καΐ φέρω καινούς λόγους, 
τάχυνε δ% ως καΐ νυκτός αρμ επείγεται 660 
ακοτεινόν, ώρα δ' έμπορους κα^ιέναι 
αγκνραν έν δόμοιόι ηανδόκοις ^ένων. 
έξελϋ'έτω τις δωμάτων τελεσφόρος 
γυνή τόπαρχος, άνδρα ί' εύτίρεηέύτερον 
αιδώς γάρ έν λε%%εΐ0ΐν ουκ έπαργέμους 665 

λόγους τί^αιν είπε ^αρΰηαας άνηρ 
προς άνδρα κάαήμηνεν εμφανές τέκμαρ. 

639 — - 645. =: 646 — 652. 236 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ, 
ξ^ι/οι, λέγοιχ αν βί τι δεΐ' πάρ60τι γαρ 
όηοΐάχερ δόμοιβί τοΐΰδ* έηεικότα^ 
χαΐ ϋ'ερμά λουτρά καΐ Λονων ϋ'ελκττίρια^ 670 
ύτρωμνη δικαίων τ ομμάτων παρουσία, 
εΐ δ* άλλο πράξαι δει τι βονλιώτερον^ 
ανδρών τόύ' έβτίν ίργον^ οΐζ κοινώόομεν. 

ΟΡ: ξένος μέν εΙμι ^αυλιενς έκ Φωκίων ' 

βτείχοντα δ' αντόφορτον οικεία Οαγ^η 675 

εΙξ'Άργοζ^ ωβπερ δενρ αΛεζνγην πόδα^ 
άγνώς προς άγνώτ είπε όνμβαλών άνηρ^ 
έξίϋτορηύας καΐ 0αφηνί0ας οδον^ 
Στρόφνος 6 Φωκεύς' πεν^ομαι γαρ έν λόγφ' 
έηείπερ αλλως^ ω ξέν\ εΙς "Αργός κίεις^ ' 680 
ηρος τους τεκόντας ηανδίκως μεμνημένος 
τεϋ'νεώτ ^Ορέοτην είπΐ^ μηδαμώς λά^. 
είτ ουν κομίζειν δό\α ννκήΰει φίλων^ 
εϊτ ουν μέτουκον^ ίς το παν άεΐ ζένον^ 
%'άπτείν^ έφετμάς τάοδε ηόρ^μευύον πάλιν. 685 
νυν γαρ λέβητος χαλκέου πλευρώματα 
0ποδ6ν κέκευΰ'εν ανδρός ευ κεκλαυμένου. 
τούαυτ άκούύας είπον, εΐ δΐ τυγχάνω 
τοΙ^ς κυρίοΐ($ι καΐ προβηκουύιν λέγων 
ουκ οίδα^ τον τεκόντα ί' εΙκος εΐδέναι. 690 

ΚΑ. οι *γώ^ κατ άκρας είπας ώς πορ&ούμε^α. 
ω δυβπάλαΐ0τε τώνδε δωμάτων άρα, 
ώς πόλ£ έπωπας κάκποδών ευ κείμενα^ 
τόξοις πρ00ω%•εν εύόκόποις χειρουμένη^ 
φίλων άποφιλοΐς με την παναϋ'λίαν, 695 

καΐ νυν 'Ορέστης, ην γαρ εύβόλως ίχων, 
$ω κομίζων 6λεΰ•ρίου πηλοϋ πόδα, 
νυν ί' ηπερ έν δόμοΐ6ι βακχείας καλής ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 

Ιαχ(ίϊ>ς ίλΛΪς ην, ηα^ονααν ΐγγράφει. 

ΟΡ. ίγώ μεν ονν ξ^νοιαιν ^ύ' ίνδαίμοβι 
κεβνιόν ίχαχι πραγμάτων αν η&εΧον 
γνωΟτος γενέα9αι χαΐ ξενιο^ηναι- τί γαρ 
ι^ένον ξ4νοιβ£ν ίατιν ενμενίατερονί 
χ(/6ς δυααεβείας δ' ην έμοί τόδ' ίν φ^ΐβΧ, 
τοίάνδε «ραγμα μη χα(/ανώβαι φίλοις, 
χαταινέβαντα χκΐ χατεξενωμένον. 

ΚΑ. ονΓΟί χνρηαείζ μείον άξ£α§ ϋέ^εν, 

ονδ' ηβαον αν γένοιο δ€άμαβιν φίλος, 
αλίος δ' ομοίως ηλ9•εν αν τα'ί' άγγείάν. 
άλλ' ία&' ο χαιρος ημερεύοντας ξενονς 
μαχράς χελεΰ&ον τυγχάνειν τα αρόαψορα, 
αγ' αυτόν εις άνδρώνας ενζένονς δόμων, 
όπια&όχονς δΐ τοναδε χαΐ ξννεμπόρονς- 
χάχεΐ χνρονντων δώμαβιν τα αρόαψορα. 
αΙνώ δ^ πι^άαοειν ώς ίπ' εν&ννφ τάδε. 
ημείς δε ταντα τοις χρκτοΰαι. δωμάτων 
χοινάαομεν τε χον βαανίζοντες φίλων 
βονλεναόμεσ9α τήαδε ανμφοράς Λί'ρι, 

ΧΟ. εΐεν, φίλιαι δμωΐδες ο[χων, 
πότε δη ατομάτων 
δείξομεν ίαχύν έπ Όρέΰτ^ξΐ; 
ώ πότνια χβ-ών χαΐ αάτνι άχτη 
χώματος, η ννν έπΙ νανάρχφ 
βώματί χείααι. τφ βααιλείφ, 
ννν ίπάχοναον, ννν ίπά^ηξον 
ννν γαρ άχμάζει Πει^ά δολίαν 
ξνγχαταβήναί, ννχιόν &' Έρμήν 
τοΐαδ' έψοδίϋααί 
ξιφοδηλητοιβιν άγωΟίν. 
ίοίχεν άνηρ ό ξ4νος τεύχειν χαχόν Γ" 238 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

χροφον ί' Όρήίτον τήνδ* ορώ κεχλαυμένην 
ΛοΙ δη πατείς^ Κίλα56α^ δωμάτων πύλας; 
λύπη δ' αμνβ^όζ έονί 0οι ^ννίμΛορος, 

τροφός. 

Αίγιΰ%Όν η κρατούσα τους ξένοις χαλεΐν 

οΛως τάχίΟτ ανωγεν^ ώς ύαφέβχερον 735 

άνηρ ατί ανδρός την νεάγγελτον φάτνν 

έλ^ών Λύ%^χαί τήνδε, προς μίν οΐκέτας 

%'έτο (ίκν^ρωπόν . έντος ομμάτων γέλων^ 

κεύ^ον(ί ίτί ^ργοις διαπεπραγμένους καλώς 

κεΙν% δόμοις δϊ τοϋοδε παγκάκως Ιχειν 1¥ί 

φήμης νφ* ης ηγγενλαν οί %ένον τορώς, 

η δη κλνων εκείνος ευφράνει νόον^ 

εντ αν πν%'ηται μϋϋΌν. ώ τάλαιν έγώ' 

ως μον τα μ^ν παλαιά ΰνγκεχραμένα 

άλγη δύόοιατα τοίσί' έν ^Αχρέως δόμοις 745 

τυχόντ έμην ηλγννεν έν οτέρνοις φρένα, 

άλλ' ούτι πω τοιόνδε πημ άνεΰχόμην, 

τά μίν γάρ άλλα τλημόνως ηντλονν κακά • 

φίλον δ' ^Ορέύτην^ της έμής ψυχής τριβήν^ 

ον έξέϋ-ρεψα μητρό^εν δεδεγμένη^ 750 

καΐ ννκτιπλάγκτων όρϋ'ίων κελενμάτων 

και πολλά καΐ μοχ%ηρ άνωφέλητ έμοί 

τλάϋΐ^' το μη φρονούν γάρ ώ0περε1 βοτόν 

τρέφειν ανάγκη^ πώς γάρ ου; τρόπφ φρενός- 

ου γάρ τι φωνεΐ παις ίτ ων έν βπαργάνοις^ 755 

ει λιμος^ η δέψη τις^ η λιφουρία 

Μχει ' νέα δ^ νηδύς αυτάρκης τέκνων, 

τούτων πρόμαντις ούόα^ πολλά δ\ οίομαι^ 

ψευβ^εΐύα παιδος σπάργανων φαιδρνντρια^ 

κναφεύς τροφεύς τ ε ταυτόν είχέτην τέλος. 760 

έγώ δίπλας δ\ τάβδε χειρωναξίας 
.ψ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 239 

Ιχον<ί Όρέατην έξΐβεξάμην αατ^ί. 

ΧΒ&νηχότοζ ίΐ ννν τάΧαινα «ΐΰΟνμαι. 

ατείχω δ' έίί' ανβ^α τώνδε λνμαντήρίον 

οΐχΰαν, ^έλων δε τόνδε αΐνβΐται λόγον. 765 

ΧΟ. αώς ονν κελεύει νιν μοίεΐν έβταλμένον^ 
ΤΡ. οΛίοδί λέγ αν&ις, ώς ρ.άϋ•ω βαφίϋτερον. 
ΧΟ, (ί ξνν ίοχίταις εΐτβ χαΐ μονοΰτιβη. 
ΤΡ. αγειν κελεύει δορνψόρονς οπάονας. 
ΧΟ. μή ννν αν ΐαντ αγγελλε δεαχότον ΰτνγει • 770 

άλΧ ανιον έλ9^εεν, ώς άδεψάντως χλντ}^ 

«ναχ&' δΰον τάχκίτα γη&ονβιι ψ(}Ενί. 

έν αγγέλφ γά^ χ^νχτος ο^θΌντοτί λόγος. 
ΤΡ. άλΧ η φρονείς ε'δ τοΐαι ννν ηγγελμένοις; 
ΧΟ. άΛΛ' εί τροχαίαν Ζενς καχών &ήαΐΐ «οτέ. 775 
ΓΡ. καΐ ηώς; 'Ορέατης ελιάς οίχεται δόμων. 
ΧΟ. ονΐίβ} ■ χακός γε μάντις αν }ΊΌώ) τάδε. 
ΤΡ. τ£ φ^ΒΙ ^ε'8 ϊ' τ^^ν λελεγμέναν 6ίχκ; 
ΧΟ. αγγελίί Ιονΰα, ηραβΰε τάαεαταλμένα. 

μέλεί ^εοΐαιν υονπερ αν μέλγ} αέρι. ΤβΟ 

ΤΡ. άλλ' εΙμι καΐ αοίς τα,ντα πείθομαι λόγοις. 

ίί^νοίτο δ' 055 αριβτα ανν &εών δόβει. 
ΧΟ. ννν παραίχονμένα μοί, «άτερ Ζεν &εων 'Ολνμ- 
αίων, 

δος χνχας, τνχεΐν 3έ μον χνρίας 785 

τα αάφροαιν εν μαιομίνοΐξ Ιδεΐν. 

δια δίχας ηαν ίαος 

ίλακον, ω Ζεν, αύ νιν ψνλάϋβοίζ. 

«ρο δΐ δή 'χ9ρών τον ίαω^ΐν μελά^ραν, Ζεΰ, 

ϋ•1ς, 1%εί νιν μέγαν αρ'^ί» 

783 — 7Θ8. = 794 — 799. 
789 — 793. = 827 — 830, ί 240 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

δίδυμα καΙ τριπλά 
ηαλίμηοινα ^ελων άμείψεί, 
Ια^ν <}' άνδροξ φίλου πώλον ευνι,ν ζυγέντ* έν 
αρματι 795 

ηημάχων^ έν δρόμφ Λροβχι^εΙζ 
μέτρου, τίς αν βωξόμενον ^^μον 
χοϋτ ΙδεΙν δάπεδον 
άνομένων βημάτων ορεγμα; 
οι τ έοω^ε δωμάτων 800 

ΛλουτογαΟ^ μυχόν νομίζετε^ 
κλύετε^ ΰύμφρονες %εοί, 
αγετε^ των πάλαι πεπραγμένων 
λύοαα^ αίμα προ<ίφάτοί£ δίκαΐζ, 
γέρων φόνος μηκέτ έν δόμονς τέκοί. 805 

το <}^ καλώς κτίμενον ω μέγα ναέων 
βτόμιον^ ευ δος άναδΰν δόμον ανδρός^ 
καί νιν έλευϋ-ερίως 

λαμπρώς Ιδεϊν φΜοις 810 

ομμαϋι δνοφεράς καλύπτρας, 
ζυλλάβοί ί' ένδίκως 
παις ο Μαίας έπυφορώτατος 
πράΐ^ιν ούρίαν ^έλων, 

πολλά δ' άλλα φανεί χρηΐξων 815 

κρυπτάν, άοκοπον δ' ίπος λέγων 
νύκτα πρό τ ομμάτων ακότον φέρει^ 
καθ' ημέραν δ' ουδέν εμφανέστερος, 
καΐ τότ ηδη πλοϋτον 

δωμάτων λυτηριον^ " 820 

^ήλυν ούριοβτάταν 
6μοϋ κρεκτον γοητών νόμον μεϋ'η^ομεν 

800 — 805. = 812 — 818. 

819 — 826. = 831— 837. ΧΟΗΦΟΡΟΙ. . 241 

ηόλπ' τα ί' Βυ 

έμον έμόν κέρδος άεξεταί τόδε * 825 

«τα ί' άτνοΰτατεΐ φίλων, 

ύύ δε ^αρβών, όταν ηχτ] μέρος Ιργων^ 

ετίανύας πατρός Ιργφ^ ^ροοναα 

τνρος 0ε^ τέχνον^ ηατρος αύδάν^ 

καΐ περαίνων έπίμομφον αταν, 830 

Περΰέως τ έν φρεβίν 

καρδίαν (ίχεϋ'ών^ 

τοΙς ΰ^ νπο χιόνος φίλοιοι^ 

τοις τ ανω%'εν ηροπράοβων 

χάριτος οργάς λνηράς^ ενδο^εν 835 

φοινίαν αταν τίϋ'είς^ 

τον αϊτιον ί' έ%αηολλνς μόρου. 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

ηκω μεν ουκ ακλητος^ αλλ* νπάγγελος* 

νέαν φάτιν δ\ ηεν&ομαί λέγειν τ/,νάς 

ξένους μολόντας ουδαμώς έφζμερον^ 840 

μόρον γ* 'Ορέΰτον. καν τόδ' άμφέρειν δόμοις 

γένοιτ αν αχ%Ός αΙματο6ταγ^ς φόνφ 

τω Ί€ρό(5%'εν ελκαίνοντι καΐ δεδηγμένφ. 

πως ταϋτ άλη^ή καΐ βλέποντα δοξάύω ; 

Τ] προς γυναικών δειματούμενοι λόγοι 846 

πεδάραιοι %'ρώ($κου6ι^ ^νη0κοντες μάτην; 

τι τώνδ' αν εϋποις ώϋτε δηλώβαι φρενί; 
ΧΟ. ήκούοαμεν μίν^ πυν^άνου δ\ τών ξένων 

εΐοω παρελθών, ούδΐν αγγέλων ό^ένος 

ώς αυτόν αυτών άνδρα πεύ^εβ^αι πέρι. 850 
ΑΙ. Ιδεΐν έλέγξαι τ αύ ^έλω τόν αγγελον^ 

είτ αυτός ην ^νηιϊκοντος έγγνϋ'εν παρών^ 

εΐτ έ% άμαυρας χληδόνος λέγει μα^ών. 

οντο^ φρέν αν κλέψειεν ώμματωμένην. '-'ί• 242 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ΧΟ. Ζβν Ζεν^ τι λίγω, πόΰ^εν αρξωμαι 865 

ταί' ίπενχομενη καΛί^εάζονό*^ 

ν%6 ί' εύνοιας 

ηώς α^ον ειηον^ί άννύωμαι^ 

ννν γαρ μέλλον^ν μιανδ•εΐύαι 

ηειραΐ κοπάνων άνδροδαΐκτων 860 

η πάνυ ΰ^αειν ^Αγαμεμνονίων 

οϋκων οΛ£<9'ροι/ δίά παντός^ 

η πνρ καΐ φως ίπ* ελευθερία 

δαίων αρχάς τε τίολιοοονόβους 

πατέρων θ' ?ξί^ μέγαν Ζλβον. 865 

τοίάνδε πάλην μόνος ών έφεδρος 

δί60θίς μέλλει Ο'εΙος ^Ορέύτης 

αφειν, εΐη ί' επί νίχτ], 
ΑΙ. έ^ι^ οτοτοτοΓ. 
ΧΟ, ία Ια μάλα * 870 

πώς έχει; πώς κέκρανται δόμοίς; 

άποβταϋ'ώμεν πράγματος τελουμένου, 

όπως δοκώμεν τώνδ^ αναίτιαι κακών 

είναι • μάχης γαρ δη κεκνρωται τέλος. 
ΟΙ. οΐμοι^πανοίμοί δεαπότον τελουμένου^ 875 

οΐμοι μάΧ αύ^Ίς έν τριτοις προαφ^έγμαύιν. 

Αιγιακός ούκέτ Ιύτιν. άλΧ ανοίγατε 

όπως τάχιΰτα^ καΐ γυναικείους πύλας 

μοχλοΙ^ς χαλάτε * καΐ μάΧ ηβώντος δε δεϋ^ 

ούχ ω^'ί αργίϋαι διαπεπραγμένα)- τί γάρ; 880 

ίου ίου. 

κωφοίς άϋτώ καΐ καϋ•εύδου6ιν μάτην 

ακραντα βάζω, ποΐ Κλυταιμνη0τρα\ τί δρά; 

Ιοικε νυν αυτής έπΙ ξυροϋ πέλας 

αύχην πεαεϊοΟ'αι προς δίκης πεπληγμένος. 
ΚΑ. τί ί' έ6τΙ χρήμα; τίνα βοην ΐ6της δόμοις; 885 ΧΟΗΦΟΡΟΙ, 243 

ΟΙ. τον ζώντα καίνειν τονς τεθ'νηκότας λέγω, 

ΚΑ. 61 ^γώ. ξννηχα τονπο^ ^δ αινιγμάτων, 
δόλοίς ολονμεϋ^^ ωατίερ ονν ίκτείναμεν, 
δο{η τις άνδροχμ'^τα ηέλεκυν ως τάχος ' 
είδώμεν ει νικώμεν, η νιχώμε^α. 890 

έντανϋ'α γαρ δη τονδ^ άφικόμην χακον, 

ΟΡ. οε και ματενω ' τωδε ί' αρκούντως ίχει. 

ΚΑ. οι 'γώ, τέ^νηκας^ φίλτατ ΑΙγίβ^Όυ βία. 

ΟΡ. φιλεΐς τον άνδρα; τοιγάρ έν ταντφ τάφω 

κείΰει. 0•ανάντα ί' οντν μη προδως ποτέ. 896 

ΚΑ. έπίοχες^ ω ΛαΓ, τονδε ί' αΐδεβαι^ τέκνον, 
μαΰτόν^ προς ω αν πολλά δη βρίζων αμα 
ονλοκίιν έξημελξας εντραφίς γάλα. 

Ο Ρ. Πνλάδη^ τν δράβω^ μητέρ αίδε6%•ώ κτανείν; 

ΠΤΑΑ^ΗΣ, 
που δη τα λοιπά Αοξίον μαντενματα 900 

τα πν^όχρηβτα^ πιΟτά ί' ενορκώματα\ 
απαντάς έχϋ'ρούς των %εών ηγον πλέον. 

ΟΡ. κρίνω ο^ νικαν^ χαΐ παραινείς /ιιο& καλώς, 
επον^ προς αυτόν τόνδε ϋΐ βφά^ιαι ^έλω, 
καΐ ζώντα γάρ νιν κρείββον ηγηΰω πατρός ' 905 
τοντω ^ανονύα θνγκά^ενδ\ έπει φιλέΐς 
τον άνδρα τούτον, ον ί' έχρην φιλεϊν ύτνγεϊς. 

ΚΑ. εγώ σ' ί^ρεψα^ βύν δϊ γηράναι ^έλω. 

ΟΡ. πατροκτονοϋβα γάρ ξννοικήοεις έμοί; 

ΚΑ. η Μοίρα τούτων^ ω τέκνον^ παραιτία, 910 

ΟΡ. καΐ τόνδε τοίννν ΜοΙρ έπόρύννεν μόρον, 

ΚΑ. ονδίν ΰεβίζει γενεϋ'λίους άράς^ τέκνον ; 

ΟΡ. τεκοναα γάρ μ Ιρριψας ές το δνατνχές. 

ΚΑ. οντοι ο' άπέρριφ* ές δόμους δορνξένονς. 

ΟΡ. διχώς έπρά^ν ών ελευθέρου πατρός. 915 

ΚΑ. που ίήίθ' 6 τΐμος^ δι/τ*ι/' άντεδεξάμην ; 

16* 244 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ΟΡ, αΐύχννομαί βοι τοντ ονειδίύαν βαφώς, 

ΚΑ. μάλΧ Βίφ ομοίως χάΐ πατρός του αον μάτας. 

ΟΡ. μη 'λεγχε τον ηονοϋντ Ιΰω χαϋ'ημένη. 

ΚΑ, αλγοξ γνναιίιν ανδρός είργεο^αι^ τέχνον. 920 

ΟΡ. τρέφει δε γ ανδρός μόχθος ημένας ίύω. 

ΚΑ. χτενείν ίοιχας^ ω τέχνον^ την μητέρα. 

ΟΡ. ύν τον ύεαντην^ ονχ έγώ^ χαταχτενεΐς, 

ΚΑ. ορα^ φνλαΐ^αι μητρός έγχότονς χύνας. 

ΟΡ. τάς τον πατρός δϊ ηώς φνγω^ παρεΙς τάδε^ 925 

ΚΑ. ίοιχα ^ρηνείν ζώύα προς τνμβον μάτην. 

ΟΡ. πατρός γαρ αίοα τόνδ' έπονρίζει μόρον. 

ΚΑ. οι νώ τεχονσα τοι/ί' οφιν έ^-ρεψάμην. 

ΟΡ. η χάρτα μάντις ούξ όνειράτων φόβος. 

ΟΡ. ίχανες δν ον χρην, χαΐ το μη χρεών πά%ε. 930 
ΧΟ. ύτένω μίν ονν χαΐ τώνδε ύνμφοραν διπλην. 
έπεί δ% πολλών αιμάτων έπηχρκίε 
τλημων ^Ορέβτης^ τονθ' όμως αίρονμε^α^ 
όφ^αλμόν οίχων μη πανώλε^ρον πεοεΐν. 934 
ίμολε μ\ν δίχα Πριαμίδαις χρόνω^ βαρνδιχος 

ποινά ' 
Ιμολε δ' ές δόμον τόν Αγαμέμνονος 
διπλούς λέων, διπλούς ^Άρης. 
^λαχε δ' ές τό πάν ο πν^οχρηΰτας φυγάς 940 
^εόϋ'εν εν φραδαΐοιν ώρμημένος. 
έπολολύξατ ώ δεαποΰύνων δόμων 
άναφνγάς χαχών χαΐ χτεάνων τριβάς 
νπαΐ δνοϊν μιαατόροιν, 
δνύοίμον τνχας. 946 

935 — 941. = 946—952. 
942 — 945. = 962 — 964. ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 245 

€μολ6 δ^ φ μέλη κρυπταβίον μάχας δολιόφρων 

ηοινά ' 
Β^ίγε ί' έν μάχα χερος ετητνμως 
^ώζ χόρα'{^ίχαν δέ νιν 

προοαγορευομεν βροτοί τυχόντες καλώς) 950 
όλε^ριον Λνέονίί έν έχ^ροϊς χότον 
τάηερ 6 Λογίας 6 Παρνά<5ιος^ 
μέγαν έχων μνχον χιόνος έτι οχ^ει 
ίίξεν άδόλως δολέαν 955 

βλαπτομέναν %ρονίύ%'εΐ0αν έποίχεται. 
χρατείταί ηως το ^εΐον τίαρά το μη υπουργείων 

χαχοΐς. 
αίτιον ί' ούρανοϋχον άρχάν ύέβειν 960 

πάρα το φως Ιδεϊν, 
μέγα τ άψηρέϋ'ην φάλιον οίχετών. 
άναγε μάν δόμοί • πολύν άγαν χρόνον 
χαμαιπετεΐς έχειο^ αεί, 

ν^ — — ^ — . 

τάχα δε παντελής χρόνος άμείψεταν 965 

πρόθυρα δωμάτων^ όταν αφ έβτίας 
μύθος πάν έλάθϊΐ 
χα&αρμοΐΰιν άταν έλατηρίοις. 
τύχα δ* εύπρούώπφ χοίτα το πάν 
ίδείν αχοΰ0αν ^ρεομένοις 970 

μέτοιχον δόμων πεύοϋνται, πάλιν, 
πάρα το φως Ιδεϊν, 
ΟΡ, Κεόϋ-ε χώρας την διπλην τυραννίδα 
3Γατροκτονον5 ^^ δωμάτων πορ^ητορας, 
αεμνοί μίν ηβαν έν θρο'ι/οι^ τό^ ημενοι^ 975 
φίλοι δε χαΐ νϋν^ ως έπειχάύαι πά^η 
πάρεύτιν^ ορχος τ εμμένει πιΟτώμαΰι. 
955 — 961. = 962 — 972. 246 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ξννώμοοαν μίν θάνατον ά^λίω ΛατρΙ 
χαΐ ξννΘ•αν£ί:(5ϋ•αί* καΐ χάδ' ενόρκως ίχει, 
ιδεατέ ά' αύτε, τώνδ^ εκηχοοί κακών, 980 

το μηχάνημα, δεΰμόν άϋ'λίω πατρί, 
πέδας τε χειροΐν καΐ ιπτο^οΓι/ ξννωρνδα. 
έκτείνατ άντο καΐ κύκλω Λαραύταδον 
ατέγαύτρον ανδρός δείξα^\ ώς ϋδχι ηατηρ, 
ούχ ονμος, άλΧ 6 ηάντ εποπτεύων τάδε 985 
ΐΕΙλίος, αναγνα μητρός Ιργα της έμής. 
\ώς αν παρη μοι μάρτυς εν δίκτι ποτί^ 
ώς τονά' έγώ μετηλ^ον ένδίκως μόρον 
τον μητρός ' ΑΙγία^ον γαρ ου λέγω μόρον 
Ιχει γαρ αΐύχυντηρος, ώς νόμος, δίκην 990 

ήτις ό' έπ* άνδρΐ τούτ έμηύατο ατύγος, 
έξ ου τέκνων ηνεγχ υπό ζώνην βάρος, 
ψίλον τέως^ νυν ί ' έχϋ'ρον, ώς φαίνει, κακόν, 
τι 601 δοκεΐ; μύραινά γ ειτ εχιδν Ιφυ 
ΰηπειν ^'ίγοϋα' αν άλλον ου δεδηγμένον 995 
τόλμης εκατι κάκδίκον φρονήματος, 
τι νιν προύείπω και τύχω μάλ' εν(ίτομών; 
αγρενμα ^ηρός, η νεκρού ποδένδυτον 
δροίτης καταβκηνωμα ; δίκτυον μίν ουν, 
αρκυν ί' αν εΐποις καΐ ποδιύτήρας πέπλους. 1000 
τοιούτον αν κτηΰαιτο φηλητης άνηρ, 
Ι^ένων άπαιόλημα κάργυρούτερή 
βίον νομίζων, τψδέ τ' αν δολώματι 
πολλούς άναιρών πολλά ^ερμαίνοι φρενί. 
το^αά' έμόΐ ξύνοικος έν δόμοιαι μη ΙΟΟδ 

γένοιτ • όλοίμην πρόβ^εν έκ ϋ'εών απαις.^ 
ΧΟ. αΙαΖ αίαΐ μελέων έργων • 

ύτυγερω %•ανάτω διεπράχϋ•ης. 

1007 — 1009: — 1018 — 1020. ΧΟΗΦΟΡΟΙ, 247 

μίμνονχι οε χάΐ πάϋΌς αν^βϊ. 

Ο Ρ. ^δρα0£ν η ονκ ίδραοε^ μαρτυρεί δε μοι 1010 
φάρος τόδ\ ώζ Ιβαψεν ΑΙγίβ^Όυ ΐ,ίφοζ, 
φόνου δε κηκίς ζύν χρόνφ ξυμβάλλεται^ 
Λολλάς βαφάς φ^είρουβα του πονκίλμητοζ. 
νυν αυτόν αίνώ^ νυν άποιμώξω ηαρών^ 
ηατροκτόνον -Ο-' ΰφαβμα προϋφωνών τόδε ΙΟΙδ 
άλγώ μ^ν ίργα και Λα^Οζ γένος τε πάν^ 
αζηλα νίκης τήόδ* έχων μιάβματα, 

ΧΟ. οΰτις μερότιων άοινή βίοτον 
δια ηάντ άτιμος αμείβεται. 

μθ%%το9 δ' ο μ\ν αύτίχ^ ο ί' ^'ξε*. 1020 

ΟΡ, άλλ\ ώς αν είδητ\ ου γαρ οίδ' οΛη τελείς 
ωύπερ ί,νν ΐπηοις ηνιούτροφώ δρόμου 
έξωτέρω. φέρουοι γαρ νικώμενον 
φρένες δύβαρκτοι " προς δϊ καρδία φόβος 
αδειν έτοιμος τ^δ' ύπορχεΐΰϋ'αι κότω. 1025 

εως δ^ Βτ Ιμφρων είμΐ^ τνηρύύύω φιλοις^ 
κτανείν τέ φημι μητέρ ουκ άνευ δίκης^ 
πατροκτόνον μίαομα καΐ %'εών οτύγος. 
καΐ φίλτρα τόλμης τηύδε πλειατηρίξομαι 
τον Λυ^όμαντιν Αοξίαν^ χρηύαντ έμοί 1030 

πράξαντι μίν ταΰτ έκτος αιτίας κακής 
είναι^ παρέντα δ' 'Ονκ έρώ την ξημίαν 
τόξω γαρ οΰτις πημάτων προύίξεται. 
καΐ νυν ορατέ μ\ ώς παρεβκευαβμένος 
ί,ύν τωδε ^αλλω και ατέφει προβίξομαι 1035 
με<ίόαφαλόν ϋ^ ίδρυμα^ Αοξίου πέδον-, 
πυρός τε φέγγος αφ^ιτον κεκλημένοι^^ 
φεύγων τοί' αΐμα κοινόν ούδ' έφ έοτίαν 
αλλην τραπέ0^αι Αοξίας έφίετο, 
τα δ' έν χρόνω μοι πάντα^ Άργείους λέγω 1040 
καΐ μαρτυρεΐν μοι μενελε ως έπορβύν^η κακά. 
έγώ δ' αλήτης τήϋδε γης άπόξενος^ 
ζών και τε%•νηκώς τάοδε κλήδονας λιπών. 84» ΑΙΣΧΤΑΟΓ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 

ΧΟ.άλλ' εν γ' Ιαραξας, μη0' ΐχιζίνχ&ϋς ατό 

φίίμ^ χονηρα μηί' ίπιγλωβαώ χαχά ' 

ηλεν&ίί/ωβαί αάβαν Άργΐίαν κόλιν, 

ϊνοίν ί(^χόντοιν ΐύπίτώζ τεμών χάρα, 
ΟΡ. άά. 

ϋμωαΐ γυναΐκΐβ άΐόΐ Γοργόνων δίχην 

ψαιοχίτανεζ χκ\ «ΐχλεκτανημέναί 

πνχνοΐς ίράχοναιν ονχίτ αν μείναι,μ ίγ 
ΧΟ. τίνεζ 9Ϊ ίάξ,αί, ψίλτατ' άν9ρώπων, πάλιι 

ατροβονβιν; [ΰχε, μ^ φόβον νικώ πολν. 
ΟΡ. ούχ ΐίαΐ δό^αί τάνδε πημάταν έμοί ' 

ααφώς γαρ άΐδε μητρός Ι^'χοτοι χννες. 
ΧΟ. ποταίνίον γαρ αΙμά βαι χεροΐν ίτι• 

ίχ τωνδε τοί ταραγμος ίς ψρΐνας πίτνει. 
ΟΡ. ανα%ΆποΚΙον.) αϊδε αΐη&νονοί δη, 

χάζ ομμάτων ατάξονβιν αίμα δνβφιίε'ς. 
ΧΟ. αάΰει χα&αρμόβ • ^ίοξία$ οί προα&ιγων 

ίλεν9ερόν β ε τώνδε «ημάζων χτίΟει. 
ΟΡ. νμΐΐς μίν ονχ οράτε τάαδ', έγώ δ' όρώ ■ 

ίλαύνομαί ϋ χονχέτ' αν μείναιμ έγά. 
ΧΟ. άλλ' εντνχοίης, χαί ο" ίηοτιτεναν πρόφρα 

^105 φνΐάααοι χαιρίοιαι βνμψοραΐζ. 

οδε τοι μελά&ροΐζ τοΙς βαβιΚείοΐί 

τρίτος αν χειμών 

χνίύαος γονίας ίτελέα^η. 

πκιδόβοροι μεν πρώτον νκήρξαν 

μόχϋυι τάλανέξ τε Θνεατον 

δεύτερον άνδρας βαύίλεια πα'θΐ}- 

λοντροδάϊχτος ί' αλετ Ά}(μιών 

πολέμαρχος άνηρ• 

ννν δ' αί τρίτος ήλ^έ πο9-εν αωτηρ, 

η μόρου εΐπα\ 

ποΓ δήτα χρκνεΐ, ποί χαταίηζει 

αεταχοιμια^ίν μένος ατής; \ΊΙ. ΑΙ3ΧΥΑΟΥ ΕΥΜΕΝΙΔΕί; ί ΡΝ|ΐρΜΗρη*«ΜΜΜ ..»^.• ..ν- ■■*^*' ΤΑ τον ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΠΑ 

ΠΤΘΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΙΣ. 

ΑΠΟΑΑΛΝ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ ΕυίΙΑΟΝ. 

ΧΟΡΟΣ ΕΤΜΕΝΙΑΛΝ. 

ΑΘΗΝΑ, 

ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΤΣ ΤΠΟΘΕΣΙΣ, 

Ο^Ιΰττίζ Ιν Αελφοις ηεριεχόμενος ντίο των Ερινυών 
βουλ'ίί Αττόλλωνος ηαρεγένετο εΙς ^Αϋ"ηνας εΙς το ίερον 
της Λ^ηνας' ης βονλ'^ νίκήΰοίς χατηλϋ'εν εΙς "Αργός* τας 
όε Ερίνύας τίρανναύα τνροΰηγόρενΰεν Ενμενίδας. τοα^ 
(^νδετέρω κείτοα η μν^οποιία. Ε Υ Μ Ε Ν Ι ^ Ε Σ. ΠΤΘΙΑΣ. 
Πρώτον μεν ενχτί τ^ίβ τΐρεόβεύω ^εών 
την πρωτόμαντιν Γαΐαν έκ δΐ της Θέμιν^ 
η δη το μητρός δευτέρα τόδ' εζετο 
ααντεΐον^ ως λόγος τις • έν δ% τω τρίτφ 
λάχει^ ^ελονύης, ονδΐ χρος βίαν τινός^ 5 

ΤίτανΙς άλλη τιαΐς Χιόνος Κ(χ^έ%εχο , 
Φοίβη- δίδωΰν ί' η γενέ^λιον δ00ιν 
Φοίβω. το Φοίβης δ' ονομ ίχει ΐίαρώνυμόν, 
λνπών δ^ λίμνην ^ηλιαν τ ε χοιράδα^ 
κελοας έπ άχτάς ναυπάρους τάς Παλλάδος-, 10 
ες τηνδε γαΐαν ηλ^ε Παρνηαον ^^ έδρας, 
πέμπουύι ί' αντον χαΐ ύεβίζουΰίν μέγα 
κελεν^ΌΛοιοΙ ηαϊδες'Ηφαίΰτου^ χ%•όνα 
άνήμερον τι^έντες ημερωμενην, 
αολόντα δ' αντον κάρτα τιμαλφεΐ λεώς^ 16 

^ελφός τε χώρας τηαδε πρνμνητης αναξ. 
τέχνης δέ νιν Ζενς Ιν^εον κτίΰας φρένα 
ΐξεν τέταρτον τόνδε μάντνν έν ΰ'ρόνοις' 
^ίός προφήτης ί' έοτΐ ^ίοξίας πατρός, 
τούτους έν εύχαΐς φροιμιάζομαί ^εούς. 20 

Παλλάς προναία ί' έν λόγους ηρεύβεύεται, 
βέβω δί ννμφας^ έν%'α ΚωρνκΙς πέτρα 
κονλη^ φίλορνις^ δαιμόνων άναοτροφη' 
Βρόμιος Ιχει τον χώρον^ ονό' άμνημονώ ^ ΚΤ^^ΤΚιΙΙ^•^ -Μ>-' 1 252 Λ1ΣΧΤΑ0Τ 

^ ονχΒ Βάκχαίζ έατρατηγηύεν %•£0ς^ 25 

λαγώ δίχην Πενθεί χαταρράψας μόρον 

Πλειύτον τε ηηγάς χαΐ Ποαενδώνος κράτος 

χαλονϋα χαΐ τέλειον νφι6τον ^ία^ 

έπειτα μάντις ές θρόνους χα^ίζάνω. 

χαΐ νυν τνχεΐν με των ηρίν εισόδων μαχρω ^ 

αρίβτα δοΐεν χεΙ παρ Ελλήνων τινίς^ 

ΐτων πάλω λαχόντες^ ως νομίζεται. 

μαντενομαι γαρ ώς αν ηγήται ^εός. 

η δεινά λέ^βΐ^ δεινά ΐ' οφΰ'αλμοΐς δραχείν, 

πάλιν μ ίχεμψεν έχ δόμων των ^ίοξίον^ 35 

ώ^ μήτε ύωχείν μήτε μ άχταίνειν βάόιν 

τρέχω δε χεροΐν^ ον ποδωκεία όχελών 

δείίίαύα γάρ γραϋς ονδεν^ άντίπαις μεν ονν. 

έγώ μίν έρπω προς πολνΰτεφη μνχόν 

ορώ δ' έπ ομφαλφ μ^ν άνδρα ^εομνόή 46 

εδραν ίχοντα προΰτρόπαιον^ αΐματι 

οτάζοντα χείρας και νεοΰπαδίς ξίφος 

εχοντ έλάας -θ-' νψιγέννητον κλάδον^ 

λήνει μεγίύτω όωφρόνως έ($τεμμένον^ 

άργήτι μαλλφ* τχίδε γάρ τρανώς ερώ. 46 

πρόα%•εν δ\ τάνδρος τούδε ^ανμαΰτος λόχος 

ενδει γυναικών έν ϋ'ρόνοιύιν ήμενος, 

οντοι γυναίκας, αλλά Γοργόνας λέγω^ 

ονδ' αυτέ Γοργείοι6ιν εΐκάύω τνΛΟΛ^. 

εΐδόν ποτ ήδη Φινέως γεγραμμένας 60 

♦ * * Φ Φ 4> 

δεΐπνον φερούύας • άπτεροί γε μην ΙδεΙν 

αύται, μέλαιναι ί' ές το πάν βδελύκτροποΐ' 

ρέγκουβι ί' ου πλατοϊ(5ΐ φυύιάμαόιν 

^κ ί' ομμάτων λείβουΰι δυΰφιλή λίβα- 

καΐ κόομος οϋτε προς τϊίών αγάλματα 55 ΕΤΜΕΝυΕΣ. 253 

φέρΒίν δίκαιος οντ ές άν%'ρώηων ΰτεγας. 
το φνλον οντί οχωηα τήαδ^ ομιλίας^ 
ονδ' ήτις αία τοϋτ έπενχεται γένος 
τρέφονύ' άνατί μη μεταύτένειν ηόνον, 
τάντεϋθ'εν ηδη τώνδε δεοπότχι δόμων 60 

αννώ μελέα^ω Αοξία μεγαΰ^ενεΓ. 
Ιατρόμαντις δ* έβτΐ και τεραΰκόηος 
καΐ τοΐύιν άλλοις δωμάτων κα^άρΰιος. 

ΑΠΟΑΑΩ,Ν, 
οντοι προδώαω * δια τέλονς δε βοι φύλα^ 
έγγνς παρεύτώς καΐ πρ06ω ά' αΛοατατών 65 
έχ^ροϊϋι τοις ϋοϊς ον γενηαομαι πέπων, 
καΐ νυν άλονόας τάύδε τάς μάργονς οράς ' 
νπνω πεΰονοαι ί' αί κατάητνατοι κόραί^ 
Νυκτός ηαλαιάΐ παίδες^ αίς ον μίγννται 
^εών τις οιίί' αν%'ρωπος ονδε &ήρ ποτε' 70 
κακών δ* εκατι κάγένοντ% έπεί κακόν 
ακότον νέμονται Τάρταρόν -θ•* νηο χ^ονος^ 
μιοηματ ανδρών καΐ ^εών ^Ολυμπίων, 
όμως δε φεύγε μηδ^ μαλθακός γένη. 
έλώύι γάρ 0ε καΐ δι ήηείρον μακράς 73 

[βεβώτ αν άεΐ την Λλανούτιβή χ^όνα] 
νπέρ τε ηόντον καΐ ηεριρρντας πόλεις, 
καΐ μη ηρόκαμνε τόνδε βονκολονμενος 
ηόνον μολών Λ Παλλάδος ποτΐ ητόλιν 
Ιζου παλαιό ν αγκα^εν λαβών βρέτας, 80 

κάκεΐ δικαστάς τώνδε καΙ ^ελκτηρίονς 
μν%•ονς Ιχοντες μηχανάς ενρηΰομεν, 
ωϋτ ές το πάν σε τώνδ* άπαλλά%αι πόνων, 
καΐ γάρ κτανείν ^ Ιπειβα μητρώον δέμας, 

ΟΡΕΣΤΗΣ, 
αναξ "Απολλον^ οΐ0%'α μεν το μάδικεΐν * 85 1 252 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

^ ονχΒ Βάκχαίς ^ατρα^ήγη0£ν %•£0ς^ 25 

λαγώ δίχην Πενθεί καταρράψας μόρον ' 

ΠλειύχΌν τε ηηγάς καΙ Ποαειδώνος κράτος 

καλον6α καΐ τέλειον νφίύτον /Ιία^ 

έπειτα μάντις ές θρόνους κα9•ίξάνω, 

καΐ νυν τνχεΐν με των πρΙν εΐϋόδων μαχρω 3έ^ 

αριατα δοΐεν ' κεΙ παρ Ελλήνων τιν^ς^ 

ΐτων πάλω λαχόντες^ ως νομίζεται. 

μαντενομαι γαρ ώς αν ηγήται ^εός. 

ή δεινά λ^ξαι^ δεινά ί' 6φ&'αλμο!:ς δρακείν, 

πάλιν μ ίπεμφεν ίκ δόμων των Αο^ίον^ 35 

ώ^ μήτε ύωκείν μήτε μ άχταίνειν βάόιν 

τρέχω δε χεροιν^ ου ποδωκεία όκελών 

δείβαύα γαρ γρανς ονδεν^ άντίπαις μεν ονν, 

έγώ μ^ν έρπω προς πολυΰτεφη μνχόν 

ορώ δ^ επ ομφαλφ μ^ν άνδρα ^εομνόή 46 

εδραν ίχοντα προύτρόπαιον^ αΐματι 

οτάζοντα χείρας καΐ νεοόπαδ^ς ξέφος 

εχοντ έλάας ϋ-^ νψιγίννητον κλάδον^ 

λήνει μεγίΰτφ οωφρόνως έότεμμένον^ 

άργήτι μαλλω* ττίδε γάρ τρανώς ερώ. 46 

πρόα^εν δΐ τάνδρος τούδε %^ανμα($τος λόχος 

ε ν δε ι γυναικών έν ^ρόνοιύιν ή μένος. 

οΰτοι γυναίκας^ αλλά Γοργόνας λέγω^ 

ονί' αυτέ Γοργείοιϋιν εΐκάόω τύποις. 

εΐδόν ποτ 'ηδη Φινέως γεγραμμένας 50 

♦ * 4ι 4ι ♦ 4> 

δεΐπνον φερούϋας' άπτεροί γε μην Ιδειν 

αυται^ μέλαιναι ά' ές το πάν βδελύκτροποι* 

ρέγκουύι ί' ου πλατοϊύι φυΟιάμαβιν 

^κ ί' ομμάτων λείβουΰι δυύφιλή λίβα' 

καΐ κόΰμος οϋτε προς ^ιών αγάλματα 55 ΕΤΜΕΝυΕΣ. 253 

φέρΒίΡ δίκαιος οντ έζ ανθρώπων βτεγας, 
το φνλον ονκ οχωηα τηαδ^ ομιλίας^ 
οι5ί' ητίζ αία τοϋτ έτίενχεταν γένος 
τρέφονα* άνατί μη μεταότένειν ηόνον. 
τάνζενϋ'εν ηδη τώνδε δεύπόττι δόμων 60 

αννώ μελέαί^ω Αο%ία μεγα0ϋ•ενεΓ. 
Ιαχρόμαντυς δ* έστΙ καΐ τεραύκόηος 
καΙ χοΐβνν Άλλοις δωμάτων κα^άροιος. 

ΑΠΟΑΑΩ,Ν, 
οϋτοί προδώΰω' δια τέλονς δε οοι φύλαξ 
εγγύς ηαρεύτώς καΐ πρ06ω δ' αΛούτατών 65 
έχ^ροί^ύι τοις ϋοΐς ον γενηύομαι πέπων. 
καΐ ννν άλονόας τάύδε τάς μάργονς οράς ' 
νπνω πεΰονααι δ' αΐ κατάκτνοτοι κόραι^ 
Νυκτός παλαιοί παίδες^ αϊς ον μίγννται 
^εών τις ονδ* αν%'ρωπος ονδϊ %^ρ ποτε' 70 
κακών ί' εκατι κάγένοντ\ έπεί κακόν 
ΰκότον νέμονται Τάρταρόν %τ νπό χ^ονός^ 
μιοήματ ανδρών καΐ &εών ^Ολυμπίων, 
όμως δε φεύγε μηδ^ μαλθακός γένχι, 
έλώόι γάρ ύε καΐ δι ηπείρου μακράς 76 

[βεβώτ αν άεΐ την αλανούτιβή χ^όνα] 
νπέρ τε πόντον καΐ ηεριρρντας πόλεις, 
καΐ μη ηρόκαμνε τόνδε βονκολούμενος 
πόνον μολών δΐ Παλλάδος ποτΐ πτόλιν 
ΐζου παλαιόν αγκα^εν λαβών βρέτας. 80 

κάκεΐ δικαύτάς τώνδε κάΙ ^ελκτηρίονς 
μύ%•ους Ιχοντες μηχανάς ενρηΰομεν, 
ώΰτ ές τό πάν β ε τώνδ* άπαλλάξαι πόνων, 
καΐ γάρ κτανείν ^ Ιπειόα μητρώον δέμας. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
αναξΆπολλον^ οΐα^α μεν τό μάδικεΐν 85 254 Α12:ΧΤΑ0Τ 

επεί δ^ έπέότα^ καΐ το μάμελείν μάϋ'ε, 
οΰ^ένος β^ ηοιείν ευ φερέγγνον το σοι/. 
ΑΠ,μέμντιύο^ μη φόβος ύε νικάτω φρένας. 

6 ν δ\ αντάόελφον αίμα χαΐ χοινον πατρός^ 
Έρμή^ φνλαόόε * κάρτα δ' ών επώνυμος ψ> 

πομΛαΐος £6^ί^ τόνδε ποιμαινων έμον 
Ικέτην. ΰεβεί τον Ζευς το'ί' έκ νόμων αέβας^ 
Όρμώμενον βροτοΐΰιν εύπόμηω τύχτ], 

ΚΑΤΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 
εϋδοίτ αν^ ώη^ καΐ κα^ευδουύών τί δεΓ; 
εγώ ά' νφ υμών ωί' άπητιμαΰμένη 96 

αλλοιβιν έν νεκροΐύίν^ ών μ\ν ίκτανον 
όνειδος έν φϋΊτοΐΰίν ουκ έκλεέΐίεται^ 
αΐΰχρώς ί' άλώμαΐ' προυννέπω ί' υμίν οτι 
έχω μεγίΰτην αΐτίαν κείνων υπο ' 
πα^οϋόα ί' οϋτω δεινά προς των φιλτάτων^ 100 
ουδείς υπέρ μου δαιμόνων μηνίεται^ 
καταβφαγείίίης προς χερών μητροκτόνων, 
ορα ίέ πληγάς τάβδε καρδίας οϋ•εν, 
εΰδουόα γαρ φρην ομμαύιν λαμπρύνεται^ 
έν ημέρα δΐ μοίρ άπρόόκοπος βροτών. 105 

η πολλά μ^ν δη των έμών έλείξατε^ 
χοός τ άοίνους^ νηφάλια μειλίγματα^ 
καΐ νυκτίαεμνα δεΐπν έπ έβχάρα πυρός 
έϋ'υον, ώραν ούδενος κοινήν %εών. 
καΐ πάντα ταϋτα Λαξ ορώ πατούμενα. 110 

(5 ί' έξαλύξας οί'χεται νεβροϋ δίκην^ 
καΐ ταϋτα κονφως έκ μέβων άρκυύτάταηρ 
ώρουβεν ύμίν έγκατιλλώψας μέγα. 
ακονσαθ-' ώς ίλεξα της έμης περί 
'φυχης^ φρονη0ατ\ ω κατά χϋΌνος ^εαί. 115 

οναρ γαρ υμάς νυν Κλυταιμνήστρα καλώ. ΕΤΜΕΝυΕΣ. 255 

ΧΟΡΟΣ. 

ΚΑ. μνξοίτ αν, άνηρ ί' οζ^τίΓα^ φεύγων πρόϋω ' 
φίλοίς γάρ είύίν^ ουκ έμοί^ ηροαίχτορες. 

ΧΟ. {^μνγμόζ^ 120 

ΚΑ. άγαν νπνωββεις κοι) κατοικτίζει Λά&ος - 
φονεύς ί' ^Ορέύτης τ'^ΰδε μητρός οϋχεται. 

ΧΟ. (^(ύγμόζ'^ 

ΚΑ. ωζεις^ νπνΰάύύενς ' ονχ άναύτηΰεί τάχος ; 

τί ύοί Λέπραχταν ηράγμα πλην τενχευν χαχά; 125 

ΧΟ. (^ώγμός.^ 

ΚΑ, ύπνος πόνος τε χνριοι βννωμόται 
δεινής δραχαίνης έξεχηραναν μένος. 

ΧΟ. (^μνγμος διπλούς οξύς.") 

λαβί λαβί λαβε λαβε, φράξου. 130 

ΚΑ. οναρ διώχεις θ^ρα, χλαγγάνεις δ' απερ 
χνων μεριμναν οΰποτ έχλιπών πόνου, 
τί δρας; άνίΰτω, μη 0ε νιχάτω πόνος^ 
μηδ^ άγνοηί5Ύΐς πήμα μαλ%^α%%εΐ(ί νπνφ. 
αλγηοον ήπαρ ένδίχοις ονείδεοί* 135 

τοις οώφρούιν γαρ άντίχεντρα γίγνεταν, 
6ύ ί' αΓ/ιαη^ροι/ πνεΰμ έπουρίααύα τφ 
επου^ μαρα^ι/^ δευτεροις δίώγμαοιν, 
άτμώ χατιθχναίνουί5α, νηδύος πυρί. 

ΧΟ. ίγειρ\ Ιγειρε χαΐ ύύ τηνδ\ έγώ δε βε. 140 

εϋόεις; άνίατω, χαπολαχτίααο υπνον^ 
Ιδωμεβ^ εί τι τοϋδε φρο^μώι; ματφ. 
Ιού ίου πόπαξ, έπά%Όμεν, φνλαι, 
η πολλά δη 3ΐ:({'θΌί''<Τα χαΐ μάτην έγώ, 
έπά%Όμεν πά^ος δυύαχες, ώ πόποι, αφερτον 
χαχόν. 146 

143 — 148. = 149— 154. 1 25β ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

^ξ ά^ανων ηέπτωΗΒν οίχεταί ^ 6 ^ρ. 

νηνω κρατη^εΐ^ο αγραν ώλεΰα. 

ίώ ηαΐ ζίίος^ έηίχλοηος ηέλει^ 

νίο$ δ^ γραίας δαίμονας χα^ίΛηάαω^ 150 

τον ίχέταν ϋέβων^ α^εον άνδρα χαΐ τοκ«ν<?^ι/ ττί- 

χρον^ 
τον μψραλοίαν ί' έξεχλεψας ων ^εός. 
τί τώνδ' έρεΐ τις διχανως Ε%ειν\ 
έμοί δ^ όνειδος έξ ονειράτοίν μολόν 155 

ίτνφεν δίχαν διφρηλάτον 
μεύολαβεί: χέντρω 
νηο φρένας^ νπο λοβόν. 

πάρεοτι μαστ£χτορος [δαΐον] δαμίου 160 

βαρύ το περέβαρν χρνος ίχειν. 
τοιαύτα δρώοιν οΐ νεώτεροι ^εοΐ 
κρατούντες το ηαν δίχας πλέον 
φονολιβή ^ρόμβον 

ηερί πόδα^ περί κάρα, 165 

πάρεβτι γάς όμφαλόν προβδραχείν [αιμάτων] 
βλοονρόν άρόμενον άγος Ιχειν, 
έφεύτίω δΐ μάντις ων μιάβματι 
μνχον Ιχρανας αντόσοντος^ αυτόκλητος^ 170 

παρά νόμον ^εών βρότεα μεν τίων^ 
παλαιγενεϊς Λ Μοίρας φ^ίαας, 
χαμοί τε λνπρός καΐ τον ουκ έκλύαεται^ 
νπό τε γάν φυγών ου ποτ έλευ%'εροϋταί, 175 
ποτιτρόπαιος ών δ* ίτερον έν κάρα 
μιάοτορ εκείνου πάοεται. 
ΑΠ, ^ω, κελεύω^ τώνδε δωμάτων τάχος 

155 — 161. = 162 — 168. 
169 — 173. = 174— 178. ΕΤΜΕΝυΕΣ. 257 

χωρΒίτ^ άπαλλάϋΟδα^β μαντικών μυχών ^ 180 

μη χαΐ λαβονύα χτηνο^ν άργηοζήν οφνν^ 

χρυαηλάτον ϋ-ώμιγγο^ έξορμωμ^νον^ 

άν^ζ νπ άλγους μέλαν ά% ανθρώπων άφρον^ 

εμούσα θρόμβους ους άφΒίλκυσας φόνου, 

οΰτοι δόμοΐ0ί τοΓ(ίδ£ χρίμχτεα^αι ηρέΛΗ' 185 

άλΧ ου χαρανίβτήρες όφ&αλμωρύχον 

δίχα^ ύφαγαί χβ ΟΛέρματός τ' άποφ^οραΐ 

παίδων^ χαχού τε χλοϋνι$ ήδ' άχρωνια^ 

λδυόμός τε χαΐ μύζουαιν οίχτιύμον πολύν 

υηο φάχιν ηαγέντεζ, αρ άχούετε 190 

οίας εορτής ίύτ άηΟΛχυ0τοι ϋ'εοις 

στεργη^^Ιχουύαι,; πάς ί' ύφηγείται τρόπος 

μορφής, λέοντος αντρον αίματορρόφου 

οίχεϊν τοιαύτας είχος^ ου χρι^στηρίοις 

έν τοίβδε πληβίοιΟι τρίβεο^αι μύθος» 195 

χωρείτ^ άνευ βοχήρος αΐτΰολούμεναι. 

ποίμνης τοιαύτης δ^ οντι^ εύφιλης ϋ'εών, 

ΧΟ, αναξ *Άπολλον^ άντάχουϋον έν μέρει, 
αύτος αύ τούτων ου μεταίτιος χέλει^ 
άλΧ εϊς το παν Ιπραξας ων παναέτιος, 200 

ΑΠ. πώς δη ; τοϋούτο ψ,ήχος Ιχχεινον λόγου. 

ΧΟ. έχρησας ώατε τον ξένον μητροχτονεΐν. 

ΑΠ,Βχρηύα ποινάς του π€Πΐρός πέμφαι. τι μην; 

ΧΟ, χαπει^τ υπέστης €&ματος δέχτωρ νέου. 

ΑΠ.χαΙ προστραπέ<$&α^ τούσδ^ έπέύτελλον δόμους. 

ΧΟ. χαΐ τάς προπομπούς δήτα τάσδε λοιδορείς^ 206 

ΑΠ. ου γαρ δόμοιύι τοΐύδε πρόβψορον μολεΐν. 

ΧΟ. αλΧ Ιύτιν ημΐν τούτο προστεταγμένον. 

ΑΠτΙς ηδε τιμή; χόμπαοον γέρας χαλόν. 

ΧΟ. τους μητραλοίας έχ δόμων έλαννομεν. 210 

ΑΠ.τΙ γαρ γυναιχός ήτις άνδρα νούφέύΐβ; 


258 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ΧΟ, ονη αν γένον^ δμαιμοζ αν^έντης φόνος. 

ΑΠ,η χάρζ αημα^ καΐ ηαρ ούδϊν ήρκέαω 
"Ηρας τελείας χαΐ ^ίος πνΰτώματα. 
Κνκρις δ* ατψος τψδ' αΛερρίΛται, λόγω, 315 
δ^εν βροτοΐα, γίγνεχαι, τα φίλτατα, 
εννη γαρ άνδρΐ καΐ γυναικί μόροψος 
ορκον ΌτΙ μείζων τη δίκτι φρονρονμένη. 
ει τοΐ6ιν ονν κτείνονύιν αλλήλους χαλ^ς 
το μη τίνεο^αί μηδ' έηοπτεύειν κοτω, 220 

ου φημ Όρέύτην ^ ένδίχως άνδρηλατείν. 
τα μίν γαρ οίδα κάρτα <ί' ένΟ^νμουμένην^ 
τα δ' εμφανώς ηράϋϋονύαν ηΟυχαιτεραν. 
δίκας δϊ Παλλάς τώνδ* έποΛτεναει ^εά, 

ΧΟ, τον ανδρ εκείνον ου τν μη λίπω ποτέ. 225 

ΑΠ.αύ ί' ονν δίωκε καΐ ηόνον πλέον τί^ου,. 

ΧΟ, τιμάς βύ μη ύύντεμνε τάς εμάς λόγφ. 

ΑΠ.ούδ^ αν δεχοίμην ωύτ ίχενν τιμάς οέ^εν. 

ΧΟ, μέγας γάρ ίμπας παρά ^ιος ^ρόνοις λέγει,' 
έγώ δ\ άγει γάρ αίμα μητρωον, δίκας 230 

Ι»^τ£^|ΐΑ^ τόνδε φώτα κάκκυνηγετώ. 

ΑΠ,έγά ί' ά^ι/ξω τον Ικέτην τε ^νβομαΐ' 
δεινή γάρ έν βροτοΐύι καν %'εοϊς πέλει 
τον ηροβτροπαίου μηνις^ ην προδώ θφ εκών, 

ΟΡ. αναα</ ^Α^άνα, Αοζίου κελενμαόιν 23δ 

ηκω, δέχου δΐ πρευμενώς άλάατορα^ 
ου προΰτρόπαιον ούδ* άφοίβαντον χέρα^ 
άλΧ άμβλύν ηδη προύτετριμμένον τε προς 
αλλοιύιν οΓκο^ χαΐ πορεύμααιν βροτών. 
όμοια χίρύον καΐ ^άλααοαν έκπερών^ 240 

ύώζων έφετμάς Αοξίου χρηβτηρίους^ 
πρό^ειμι δώμα καΐ βρέτας το σόι/, ^ε&, 
αντον φνλάβοων άμμενώ τέλος δίκης. ΕΤΜΕΝυΕΣ. 259 

ΧΟ εΐεν τοί' έύτΐ τανδρόζ έχφαν^^ τεχμαρ, 

εΛου δΐ μηνυτήρος άφϋ'εγκτου φραβαΐς. 245 
τετρανμαηαμένον γαρ ώς κνων νεβρον 
Λρος αίμα καΐ ύταλαγμον έκματεύομεν. 
πολλοίς δΐ μόχϋΌΐς άνδροκμηα^ φνΰιά 
αηλάγχνον χ9•ον6ς γαρ ηάς πεποίμανται τοΛος, 
νπερ τε ηόνχον άπτέροις Λοτημαα^ν 250 

ηλ^ον δΐϋάχονί^^ ονδίν ύατέρα νεως, 
καΐ νυν δί' ενϋ'άδ^ έϋτί ηον καταπτακών. 
όύμη βροτείων αιμάτων με ηρούγελα, 
δρα δρα μά^ αν λενύύέ τε ηάντα^ μη 255 

λά^τΐ φύγδα βάς ματροφόνος άτίτας. 
6 δ* αντέ γ αλκαν ίχων 
ηερί βρέτε^ χλεχϋ^είς ^εας άμβρότου 
υπόδικος ^έλει γενέα^αι χερών, 260 

το δ^ ον πάρεϋτιν αϊμα μηχρφον χαμαΐ^ 
δνύαγκόμιοτον^ παπαΐ^ 
το ^^£ρόι/ αέδοι χύμενον οϋχεται. 
αλΧ άντιδονναι, δει σ' άπο ζώντος ζοφείν 
έρν^ρον έκ μέλλων ηέλανον άπο δ\ ΰοϋ 265 
φεροίμαν βούκαν πώματος δνύπότον 
καΐ ξώντά (/ Ιύχνάναό* άπάζομαι κάτω, 
άντίποιν ώς τίντις ματροφόνου δύας. 
όψει δ^ κεΙ τ^ς άλλος ηλιτεν βροτών 269 

η ^εον η ^ένον τιν άαεβών η τοκέας φίλους^ 
Ιχονϋ^ εκαατον της δίκης έπάζια, 
μέγας γαρ ^Αιδης έβτίν εν%ννος βροχών 
ίνερϋ'ε χιόνος ^ δελτογράφφ δΐ πάντ* έπωπ^ 
φρενί. 275 

ΟΡ έγώ διδαχί&είς έν κακοϊς έπίόταμαι 

πολλούς κα^αρμονς^ καΐ λέγειν οπού δίκη 
($ι/γάν '&' ομο^'ω^ * έν δϊ τφδε πράγματι 260 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

φωνεΖν έζάχ^ν προς βοφον δνδαύκάλον ' 
βρ^Βΐ γάρ αίμα χαΐ μαραινίχαι χερος^ 280 

μητροχτόνον μ£α6μα δ' Ιχχλντον αέλδΐ. 
ηοταίνιον γαρ ο ν ηροξ Ββχία &£ον 
Φοίβου χα^αρμοΣξ ηλά^ χοίροχτόνοίξ. 
ηολνς δέ μοι ^δΐ/ο*τ αν έ^ ο^ρχήζ λόγοζ^ 
οΰοις τίροόηλΟ^ον άβλαβει ^υνουύΐα. 285 

[χρόνος καθαιρεί πάντα γηράύχων ομον.] 
χαΐ νυν αφ άγνοϋ ύτόματος εύφήμως χαλώ 
χώρας ανααααν χηόδ' ^Α^ναίαν έμοί 
μολεΐν άρωγόν χτήβεζα^ ί' άνευ δορός 
αυτόν τε χαΐ γήν χαΐ τον ^Αργεΐον λεών 290 
πίότον δικαίως ές το πάν τε ύύμμαχον. 
άΚ£ είτε χώρας έν τόποις Αίβυατικής^ 
Τρίτωνος άμφΐ χεϋμα γενεθλίου πόρου^ 
τί^η0ΐν όρϋ•6ν η κατηρεφη πόδα^ 
φίλοις άρηγου(ί^ εϋτε Φλεγραίαν πλάκα 29&^ 

^ραϋύς τα;Όν;|το^ ώς άνηρ έπιύκοπεΐ^ 
ίλ^οι^ κλύει δϊ καΐ πρ06ω0•εν ων ^Βος^ 
όπως γένοιχο τώνδ^ έμοΙ λυτήρως. 
ΧΟ. οϋτοι ^ ^Απόλλων ούδ' Άϋ^ναίας 0%•ίνος 

φύααιτ αν ωΰτε μη ου παρημελημένον 300 

Βρρει,ν^ το χαίρειν μη μα^όνΟ•* οπού φρενών^ 

άναίματον βόοκημα, δαιμόνων ϋκιάν, 

ούδ' αντιφωνείς^ αλλ* άποπτύεις λόγους 

έμοΙ τραφείς τε καΐ καθιερωμένος ; 

καΐ ζών με δαίαεις ούδ^ προς βωμφ όφαγείς * 305 

ΰμνον δ* άκούόει τόνδε δέβμιον 6έϋ•εν. 

αγε δη καΐ χοροί/ αφωμεν^ επεί 

μοϋόαν Οτνγεράν 

αποφαίνεόθαι δεδόκηκεν^ 

λέξαι τε λάχη τα κατ άν^-ρώπους 310 ΕΤΜΕΝυΕΣ. 261 

ως έηινωμά ύτάϋις άμά. 

εν^νδίκαων ί' ήδόμεϋ-' είναι ' 

τον μ}ν χα^αράς χείρας ηρονέμοντ 

οΰτ^^ έφέρπει, μηνις αφ* ημών^ 

άοινης ί' αΙώνα διονχνεΐ' 315 

οβης ο αλιτων αικίηερ οσ ανηρ 

χεϊρας φονιάς έπικρυπτεί^ 

μάρτυρες όρ^αΐ τοϊαι ^ανονοιν 

παραγιγνόμεναί πράκτορες αίματος 

αύτφ τελέως έφάνημεν, 320 

μάτερ α μ Ιτίκτες^ ω μάτερ 

Ννΐ^^ άλαοΐύι καϊ δεδορκόόιν 

τίοίνάν^ κλν^\ 6 Αατονς γαρ Ινίς μ* άτιμον 

τ1%^0ΐ 324 

τόνδ* αφαιρούμενος ητώκα^ ματρφον αγνιΰμα 

κνριον φόνου. 
έπΙ δε τφ τεϋ'υμένω τόδε μέλος 
ηαρακοπά^ παράφορα φρενοδαλης^ 330 

ΰμνος έξ Ερινυών^ 

δέαμιος φρενών, άφόρμικτος, αύονά βροτοΐς. 
τοϋτο γαρ λάχος διανταία 
Μοίρ' έπέκλωύεν έμπέδως εχειν, 336 

ένατων τοΐύιν αύτουργίαι ξυμπέύωόιν μάταιοι, 
τοίς ομαρτείν, οφρ* αν γαν υπέλ^τΐ' ^ανών ί' 

ουκ άγαν ελεύθερος. 340 

έπΙ δε τω τε^μενω τσβε μέλος 
παρακοπά, παράφορα φρενοδαλής, 
ΰμνος εξ ^Ερινυών, 

δεαμιος φρενών, αςρορ/χ^κτο^, αύονά βροτοϊς, 345 
γιγνομέναιΰι λάχη ταί' έφ* αμίν έκράν^, 347 
321 — 333. = 334— 346. 
347 — 359. = 360 — 372. ^■■«ΗΙ 262 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

αθανάτων δ* άπεχενν χέρας ^ ονδε τις ίότΐ 350 

βυνδαίχωρ μετάκοίνος. 

Λαλλενκων δε πέηλων άμοιρος μοννα έτυχαν, 

δωμάτων γαρ εΐλόμαν 354 

ίναχροηάς * όταν "Αρης τι^αβος ων φίλον ελ\^^ 

έπιτόνως δωμεναι κρατερόν οντά περ όμως 

μανρονμεν νεόαιμον. 359 

όπενδομένα δ' άφελείν τίνα τάόδε μέριμνας^ 

^-εών δ* ατελειαν έμαΐόι λιταΐς ίηικραΐνειν ^ 

μηδ' εΙς αγκριοιν έλ^είν — 

Ζευς γαρ αίματοφυρτον ηάν Ι^οςτόδε Χέβχας 366 

ας άπηζιώαατο — 

μάλα γαρ ούν αλομένα ανέκαθεν βαρνπεόή 369 

καταφέρω ποδός άκμάν — όφαλερά γαρ τανν- 

δρόμοις 
κώλα — δνύφορον αταν. 

δό^αι τ ανδρών καΐ μάϋ νη αΐ&έρι (ίεμναί 373 
τακόμεναι κατά γάν μιννϋΌνόιν άτιμοι 
αμετέραις έφόδοις μελανεΐμοοιν , ορχηαμοίς τ 

ίηιφ^όνοις ηοδός» 376 

πίπτων δ' ουκ οίδεν τοί' ύη αφρονι λύμα. 
τοίον έπΙ κνέφας άνδρΐ μύύος ηεηόταται^ 
χαΐ δνοφεράν τιν άχλύν κατά δώματος αυδαχαι 

χολύότονος φάτις. 380 

μίνει γαρ * εύμηχανοι δΐ καΙ τέλειοι, κακών 
τε μνήμονες^ ϋεμναί 
καΐ δυύηαρήγοροι βροτοίς^ 
ατιμ άτίετα διόμεναι 386 

λάχη ^εών διχοοτατοϋντ 

373 — 376. = 377 —380. 
38 1 — 388 . = 389 — 396 ΕΤΜΕΝυΕΣ, 263 

άναλίω λάηα^ δυύοδοτιαίτίαλα 

βερκομένοίΟί καΐ δναομμάτοις ομώς. 

τίζ ονν τάί' ον% αζεταί χβ καΐ δέδοικεν βροτών, 

έμοϋ κλνων ϋ'εΰμον ^Ι 

τον μοιρόκραντον ικ ^εών 

δοθέντα τέλεον; 1%ι δε μοί 

^ — γέραζ ηαλαών^ ονδ* 

άχιμίαζ κνρώ^ καίτίερ νηο %%'όνα 395 

τά^νν ίχοναα καΐ δυύάλιον κνέφας. 

ΑΘΗΝΑ, 
πρόαωϋ'εν έξήκονοα κληδόνος βοην 
άηο Σκαμάνδρου γήν καταφ^ατονμενη^ 
ην δήτ Αχαιών ακτορ^ς τε καΐ πρόμον^ 
των αιχμάλωτων χρημάτων λάχο$ μέγα^ 400 

Ινεψαν αντόηρεμνον έ^ το ηάν ίμοί^ 
έζαίρετον δώρημα Θηύέως τόκονς ' 
ίν^εν δίώκονό" ηλϋΌν ατρντον χόδα, 
πτερών ατερ ^οφδοϋοα κόλχον αίγνδος^ 
κώλοίς άκμαίοις τόνδ* έπιζενξαΰ' ο;|^ον. 40δ 

καινήν ί' ορώύα τηνδ' ομίλίαν χ^Όνός 
ταρβώ μίν ονδίν^ %'ανμα δ^ ομμαΰι^ν ηάρα, 
τίνες ηοτ έύτέ; ηαον ί ' ές κο^νον λέγω - 
βρέτας τε τονμον τψδ^ έφημένφ ζενω^ 
υμάς ϋ^ ομοίας ονδενΐ ύπαρτών γένευ^ 410 

ουτ έν ^εαϊύι ηρος %•εών ορωμενας 
οντ ονν βροτείοΐζ έμφερεΐς μορφώμαβι. 
λέγειν δ* αμομφον οντά τους πέλας κακώς 
ηρόαω δικαίων ήδ* αποοτατεΐ %'έμις. 

ΧΟ, πεύ&ει τα ηάντα (5υντόμως^ ^ιος κόρη, 415 

ημείς γάρ έομεν Νυκτός αίανής τέκνα. 
*ΑραΙ δ* έν οϋκοις γης ύπαΐ κεκλήμεΰ^α. 

Αθ, γένος μίν οίδα κλήδονας τ επωνύμους. 264 Α1ΣΧΤΑ0Τ 

ΧΟ. χίμάς γε μίν δη τάς έμά$ ΛΒνόεί τάχα. 

Α®, μάϋΌΐμ αν^ δι λίγοι, τις εμφανή λόγον, 420 

ΧΟ. βροτοχτονονντας έκ βόμ&ν έλαννομεν. 

ΑΘ. χαΐ τω χτανόντι πον το τίρμα της φνγής; 

ΧΟ. ο^ου το χαέρειν μηόαμον νομίζεται. 

Α®, η χαΐ τοιαύτας τρί' έπιρροιζείς φυγάς; 

ΧΟ. φονενς γαρ είναι μητρός η^ιώύατο. 425 

ΑΘ. αλλαις άνάγχαις, η ηνο^ τρέων χότον; 

ΧΟ. που γαρ τοϋοϋτο χέντρον ως μητροχτονείν ; 

ΑΘ. δυοΐν ηαρόντοιν ημιαυς λόγος πάρα. 

ΧΟ. αλλ! ορχον ου δίζαιτ αν, ει δούναι θ^Λο^ι/. 

Α®, χλύειν δίκαιος μάλλον η πράζαι θέλεις. 430 

ΧΟ. πώς δη, δίδαξον • των ϋοφών γαρ ου πένει, 

Α®, ορχοις τα μη δίκαια μη νικαν λέγω. 

ΧΟ. αλί! εξέλεγχε^ κρίνε ί' εύ&εϋαν δίκην. 

ΑΘ. η κάπ έμοί τρέποιτ αν αίτιας τέλος; 

ΧΟ. πώς ί' ου; αέβουόαί γ άξίαν επαξίων. 435 

Α®, τι προς τάδ' είπεϊν, ω ζέν\ έν μέρει θέλεις; 
λέξας δ\ χώραν καΐ γένος καΐ ξυμφοράς 
τάς ΰάς, Ιπειτα τόνδ^ άμυνα^οϋ ψογον 
εϊπερ πεποι^ώς ττ} δίκ^η βρέτας τόδε 
ηόαι φυλάοαων εβτίας ίμης ηέλας 440 

αεμνός προαίκτωρ έν τροττο^^ ^ΙΙ^ίονος- 
τούτοις άμείβου παύιν εύμα^ές τΐ μοι. 

ΟΡ. αναοί Άΰ'άνα, πρώτον έκ τών υότάτων 
τών βών έπων μέλημ άφαιρηαω μέγα. 
ουκ εΙμΙ προύτρόπαιος^ ούδ' Ιχων μύβος 445 
προς χειρί τημτ} το ύον έφεζόμην βρέτας. 
τεκμήριον δ^ τώνδέ 6οι λέξω μέγα * 
αφϋ•ογγον είναι τον παλαμναϊον νόμος, 
Ις τ αν προς ανδρός αίματος κα^αρβίου 
ΰφαγαΐ καϋ^αιμάξωοι ι/£οθΊ^'λον βοτοΰ. 450 ΕΤΜΕΝυΕΣ. 265 

ηάλαν ηρος άλλοις ταϋτ άφιερώμεϋ'α 
ο£χοι<ίί χαΐ /βοτο^ι καΐ φντσΐς τίόροις, 
ταύτην μίν οντω φροντίδ^ εκποδών λέγω. 
γένος δε τονμον ώς Ιχει πενύει τάχα. 
^Αργείός είμι^ πατέρα Α' ίατορείς χαλώ ς, 455 

^Αγαμέμνον^ ανδρών νανβατών άρμόοτορα • 
ξνν ω όν Τροίαν απολιν Ίλνον πόλιν 
ί^χας. ίφθΊ9^ οντος ου χαλώς^ μολών 
εις οίκον αλλά νιν κελαινόφρων έμη 
μ'ήτηρ κατέχτα^ ~ποικ£λθίς άγρευμαα^ 460 

κρνφαα\ α λουτρών έξεμαρτνρει φόνον, 
κάγώ κατελΰ'ών, τον προ τον φενγων χρόνον^ 
ίκτεινα την τεκοϋόαν^ ουκ άρνηαομαι^ 
άντικτόνοις ποιναϊβι φιλτάτου πατρός, 
χαΐ τώνδε κοίντ} Αοξίας έπαίτιος^ 465 

άλγη προφωνών άντίκεντρα καρδία^ 
εΐ μη τι τώνδ* ίρξαιμι τους έπαιτίους. 
βύ τ εΐ δικαίως εΗε μη κρϊνον δίκην 
πράί,ας γαρ έν ύοΐ πανταχή τ«ί' αΐνέΰω, 
ΑΘ. το πράγμα μείζον η τις οϋεται τόδε 470 

βροτος δικάζειν ούδ^ μην έμοί &έμις 
φόνου διαιρεΐν οζυμηνίτους δίκας. 
άλλως τε καΐ βύ μ\ν κατηρτυκώς δμως 
Ικέτης προοήλϋ'ες καθαρός αβλαβής δόμοις' 
όμως δ^ αμομφον οντά ύ* αίροϋμαι πόλει. 475 
αύται δ' ίχουόι μοΓραι/ ουκ εύπέμπελον^ 
καί μη τυχοϋΰαι πράγματος νικηφόρου^ 
χώρα μεταϋ^ις Ιος έκ φρονημάτων 
πέδοι πεύών αφερτος αίανης νόθος, 
τοιαύτα μεν τάδ' έατίν αμφότερα^ μενειν 480 
πέμπειν τε τάύδε^ πημ άμηχάνως τ Ιχει. 
έπεί δ^ πράγμα δεΰρ^ έπέΰκηψεν τόδε^ ί 1Ρ««^ 266 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

φόνων δίκαατάς ορκώι;^ αίρονμενη 
^εαμόν τον εις αηαντ έγώ ϋ"η6ω χρόνσν. 
νμ,εϊζ δϊ μαρτυρία τε χαΐ τεκμήρια 485 

καλεΐσϋ'* αρωγά της δίκης ορκωματα. 
κρίναύα δ* αυτών των έμών τα βέλτατα 
τάζω διαιρεΐν τούτο ηραγμ έτητνμως^ 
ορκον ηερώντας μηδέν ίκδικον φρεαίν. 
ΧΟ. νυν καταύτροφαΐ νέων 490 

^εΰμίων^ εΐ κρατηθεί δίκα τε χαΐ βλάβα 
τούδε ματροκτόνου. 

πάντας ηδη τόδ' ίργον εύχερεία σνναρμόύει 
βροτούς. 495 

πολλά δ' Ιτυμα παιδότρωτα 
ηά^εα ηροομένει, τοκεύαιν μεταύ^ις έν χρόνφ. 
ούδ^ γαρ βροτοϋκόΐίων 499 

μαινάδων τώνδ' εφέρψει κότος τις έργμάτων 
ηάντ έφηύω μόρον. 
πεύύεται δ' άλλος αλλο^εν Λροφωνών τα των 

ηέλας κακά 
ληζιν υπόδοαίν τε μόχ^ων^ 505 

ακεά τ ου /3£'/3α&α τλάμων μάταν παρηγορεί, 
μηδέ τις κικληοκέτω 
ξυμφορ^ τετυμμένος, 

τούτ έπος ϋ-ροούμενος^ 510 

ω δίκα^ ω θρόνοι τ ^Ερινυών, 
ταύτα τις τάχ αν πατήρ 
η τεκούΰα νεοπαγής 

οίκτον οίκτίύαιτ, έπειδη πίτνει δόμος δίκας, 515 
§0^ οπού το δεινοί/ ευ 
καΐ φρενών έπίΰκοπον 

490—498. =499 — 507. 

508 — δ16. == 517 — 525. 


ΕΤΜΕΝυΕΣ. 267 

ί«Γ μένενν καϋ'ημενον. 

ξυμφ^ρδί όωφρονεΐν νηο ϋτίνβι, 520 

τί$ δϊ μηδέν έν φάει 

καρδίαν άναζρέφων 

η ηόλίς βροτός ^^ ομοίως ετ αν ύέβοί δίκαν; 

μητ άνάρχετον βίον 526 

μψε δεύποχονμενον 

αΐν^ύτ^ξ. ηαντί μέύφ το κράτος ^εόζ ωηααεν^ 

αλΧ άλλα δ* έφορενει, 530 

ξύμμετρον ί' ^πος λέγω, 
δυύύεβίας μεν νβρις τέκος ώς έτύμως* 
έκ ί' υγιείαζ 535 

φρενών 6 ηάύνν φίλοζ 
καΐ πολύευκτος ολβοζ, 
ές το ηάν δέ 0οι, λεγω^ 

βωμόν αΐδεύαι δίκας * 539 

μηδέ νιν κέρδος Ιδών ά%'έφ ;τοδΙ Ααξ άτίβτ^ς' 

ηοίνά γαρ έπέϋται. 
κύριον μένει τέλος. 

προς τάδε τις τοκέων ύεβας εν προτίων 54ό 
καΐ ξενοτίμονς 
έπιΟτροφας δωμάτων 

αίδόμενός τις έατω, 549 

εκών δ* άνάγκας ατερ δίκαιος ων ουκ αι/οΛ/^ο^ 

ίόται^ 
πανώλεϋ'ρος ί' ονποτ αν γένοιτο, 
τον αντίτολμον δέ φα/χ^ παρβάταν 
τα ηολλά ηαντόφνρτ αγοντ ανεν δίκας 
βιαίως ξύν χρόνω κα^ήύειν 555 

Ιαΐφος^οταν λάβ^} πόνος ^ρανομένας κεραίας, 
526 — 537. = 538 — 549. 
550 — 557. = 558 — 565. •.'..:-. ==- ^4 ί-«Ί 2β8 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

χαλεΐ ό' άχούοντας ονόΐν έν μέόα δνόπαλεΐ η 

δ ίνα ' 
γελά όί δαίμων έπ άνδρΐ ^ερμω^ 560 

τον ονΛοτ ανχονντ Ιδών άμαχάνοις 
δναις λοΛαδνον ονέ^ νχερ^έοντ αχραν 
δί αΙώνος δΐ τον ηρίν ολβον 
ίρματι προόβαλών δίχας ωλετ^ αχίαυτοζ^ α- 
ότος. 565 

Αθ, χηρνύόε^ XV(^^^^ ^^ ότρανον χατειργα^οϋί 
^ ^. ^ εΐτ ούν δι^τορος Τυρύηνίχη 
ύάλπίγξ βρστείον πνεύματος πληρονμένη 
νπέρτονον γηρνμα φαι^νέτω 6τρατώ. 
ηληρονμένου γαρ τονδε βουλευτηρίου 570 

όιγάν άρηγεί χαΐ μαϋ'εϋν ί>•εϋμούς έμούς 
πόλι/ν τε τιαϋαν ές τον αίανή χρόνον 
χαΐ τόνδ\ όπως αν εύ χαταγνωό^Ύΐ δίχη. 

ΧΟ, αναί'Άπολλον^ ων Ιχεις αύτοζ χράτεί, 

τΐ τούδε 0οΙ μέτεϋτι πράγματος λέγε. 575 

ΑΠ. χαΐ μαρτυρήαων ηλ^ον ' Ιύτι γαρ νόμω 
[χέτης οΑ' άνηρ χάΐ δόμων έφέύτιος 
έμών^ φόνου όέ τοϋδ^ έγώ χαϋ^άρβιος, 
χαΐ ίυνδίχήΰων αυτός ' αΐτίαν δ' ίχω 
της τούδε μητρός τού φόνου, αύ ί' εϋααγε 580 
όπως τ έπίύτα τήνδε χύρωύον δίχην. 

ΑΘ. υμών ο μύ^ος^ εΐϋάγω δ\ την δίχην. 
ό γαρ διώχων πρότερος εξ αρχής λέγων 
γένοντ αν όρ^ώς πράγματος διδάαχαλος. 

ΧΟ. πολλαΐ μεν έϋμεν^ λεξομεν δΐ βυντόμως. 5β5 

ίπος δ' άμείβου προς ίπος έν μέρει τι^είς. 
την μητέρ είπ^ πρώτον εΐ χατέχτονας. 

ΟΡ. Ιχτεινα- τούτου ί' οϋτις αρνηύις πέλει. 

ΧΟ. ϊν μίν τόδ* ηδη τών τριών παλαιϋμάτων• ΕΤΜΕΝυΕΣ. 269 

ΟΡ, ον χειμένω αω τόνδε κομηάζείς λόγον. 690 

ΧΟ. ΒΐηεΙν γε μέντοί δεΙ β οΛως κατίχτανες. 

ΟΡ. λέξω * ζιφονλχω χειρί τίρος άέρην τεμών. 

ΧΟ. τίρος τον ί' έπείαϋτις χάΐ τίνος βονλενμα^ι; 

ΟΡ, τοις τονδε ^εοφάτοιαι,* μαρτυρεί δέ /ι^οι. 

ΧΟ, ο μάντις ίξηγεΖτό 0ον μητροχτονεΐν; 59δ 

ΟΡ. χαΐ δενρό γ άεΐ την τνχην ου μέμφομαι. 

ΧΟ. άλΧ εϊ βε μάρψεί ψηφος^ αλλ* έρεΐς τάχα. 

ΟΡ. Λέποι^\ άρωγάς δ' έχ τάφου ηέμαει χατήρ. 

ΧΟ. νεχροΐοί νυν ηέπειβ^ι μητέρα χτανών. 

ΟΡ. δυοΐν γαρ είχε ηροαβολάς μιαομάτοιν. 600 

ΧΟ. ηώς δη ; δίδαξον τους δικάζοντας τάδε. 

ΟΡ. άνδροχτονοϋόα %ατέρ έμον χατέχτανε. 

ΧΟ. τοιγάρ όύ μίν ζτίς^ η ί' έλενδ'έρα φόνφ. 

ΟΡ. τ6 δ' ούχ ίχείνην ζώϋαν ηλαυνες φυγ^η-, 

ΧΟ. ούχ ην δμαψος φωτός ον κατέκτανεν. 606 

ΟΡ. έγώ δ^ μητρός της έμής έν αΐματι; 

ΧΟ. πώς γαρ 6^ Ι^ρεφεν έντος^ ω μΐ4ίΐφόνε^ 
ζώνης \ άπεύχεί μητρός αίμα φίλτατον; 

ΟΡ. ηδη ($ύ μαρτύρηύον. έξηγοΰ δέ μοί, 

^Απολλον^ ε£ 6φε όύν δίκτι χαχέχτανον. 610 

δράοαι γαρ ωοπερ έοτίν ούχ άρνούμεϋ•α * 
άλΧ ει δικαίως είτε μη τ^ βχι φρενΐ 
δοκεΐ τόδ* αίμα κρίνον^ ως τούτοις φράύω. 

ΑΠ. λέξω προς υμάς τόνδ^ *Α%Ύ^ναίας μέγαν 

%'εαμόν δικαίως^ μάντις ων δ* ον ίΙ^ενϋομΜ. 616 

ούπώποτ εΐπον μαντικοϊύιν έν ^ρόνοις^ 

ούκ ανδρός^ ού γνναικός^ ον πόλεως πέρι^ 

ο μη κελεύόαι Ζενς ^Ολνμπίων πατήρ. 

το μϊν δίκαιον τοϋ^'^-οϋον 6%'ένει μα^είν^ 

βουλ'η πιφαύαχω δ* ϋμμ έπιβπέ0^αι πατρός. 620 

ορκο^ γαρ οίήτί Ζηνός Ισχύει πλέον ■^^■χ- ι•, ,^ρ ^ ■■»— .^,... . . _._....—_•—•'--■ 270 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ΧΟ. Ζενς^ ώς λέγείζ συ, τόνδε χρηύμον ωπαβ^ 
φράζειν 'Ορέατγι τωδε^ τον πατρός φόνον 
πράζαντα μητρός μ/ηδαμοϋ τιμάς νεμειν; 

ΑΠ, ου γάρ τν ταυτόν άνδρα γενναϊον %'ανεΐν 62& 
δί,ούδότοις Οχηητροιύι τψαλφονμενον^ 
καΐ ταύτα προς γυναικός^ ου τι ^ονρέοις 
τοξο^ εχηβόλοιΰιν^ ωΰτ ^Αμαξόνος^ 
άλΧ^ ώς άχονόεί^ Παλλάς οι τ ίφημενοι 
ψήφφ διαιρεΐν τοϋδε πράγματος ηέρι, 630 

άπό ύτρατεέας γάρ νιν ήμποληκότα 

τά πλεΐύτ άμείνον ενφροβιν δεδεγμένη 

♦ ♦*♦♦♦ 

δροίτη περώντι λουτρά κάπΐ τέρματι 

φάρος περεακηνωβεν^ έν δ* άτέρμονι 

κόπτει πεδήόαβ* άνδρα δαιδάλω πέπλφ. 636 

ανδρός μϊν ύμΐν ούτος εϊρψαι μόρος 

του παντοόέμνου^ του ύτρατηλάτου νεών. 

ταύτην τοιαύτην είπον, ώ'ς δηχ^γΐ λεώς^ 

οοπερ τέτακται τήνδε κυρώβαι δίκην. 

ΧΟ, πατρός προτιμά Ζευς μόρον τω αφ λόγφ * 640 
αυτός ί' ίδηΟε πατέρα πρεαβύτην Κρόνον. 
πώς ταϋτα τούτοις ουκ έναντίως λέγεις \ 
υμάς 6* άκούειν ταϋτ έγώ μαρτύρομαι. 

ΑΠ. ω παντομιαή κνώδαλα^ 0τύγη 0'εών^ 

πέδας μ^ν αν λύόειας^ ίβτι τοϋδ^ άκος 646 

καΐ κάρτα πολλή μηχανή λυτήριος' 

ανδρός ί' έπειδάν αϊμ άναύπάοΐβ κόνις 

απαζ ^ανόντος^ οϋτις Ι0τ άνάύταβις, 

τούτων έπφδάς ουκ έποίηόεν πατήρ 

ούμός, τά ^ άλλα πάντ ανω τε χαΐ κάτω 650 

ϋτρέφων τί%^βιν ούδΐν άόϋ'μαίνων μένει. 

ΧΟ. πως γάρ τό φεύγειν τοϋδ* ύπερδικείς ορα • ΕΤΜΕΝΙ/ίΕΣ, 271 

το μη^^6ς α?μ' ομαιμον έκχίας πέδοι^ 
ίπειτ έν^Αζ^ει δώματ οίκηόεί πατρός; 
Λοίοίύί βωμοΐξ χρώμενος τοίξ δημίοίς; 655 

ποία β^ χέρνιψ φρατέρων προ0δέξεταί; 
ΑΠ, καΐ τοντο Λ^ξω, χαΐ μά%^ ως όρϋ'ώς έρώ. 
ουκ ίότι μήτηρ Ίΐ χεκλημένου τέκνου 
τοκεύς^ τροφός δ^ κύματος νεοαπόρου» 
τίκτει ί' ο %•ρώ6κων^ η δ* απερ ξένφ ξένη 660 
§0ω0εν Ιρνος^ οΪ6ί μη βλάψγι ϋ'εός. 
τεκμηρίον δ^ τοϋδέ 6οι δείξω λόγου, 
πατήρ μ\ν αν γένοιτ άνευ μητρός ' πελας 
μάρτυς πάρεατι παϊς ^Ολυμπίου ^άιός^ 

οι5ά' έν ύκότονϋι νηδύος τε^ραμμένη^ 665 

όΛλ' οίον Ιρνος οϋτις αν τέκοι ^εός. 
[^έγώ δΙ^Παλλάς^ ταλλα ^ ως έπίϋταμαι^ 
το όόν πόλιΰμα καΐ ΰτρατον τεύξω μέγαν^ 
καΐ τόνδ* Ιπεμψα 6ών δόμων έφέΰτιον^ 
όπως ;/ώ/ο^το πιότος ές το πάν χρόνου 670 

καΐ τόνδ* έπικτήόαω βύμμαχον^ θίά, 
καΙ τους Ιπειτα^ καΐ τάδ' αίανώς μένοι 
βτέργειν τα πκίτά τώνδε τους έπι^πόρους,"^ 

ΑΘ, ηδη κελεύω τούόδ^ άπο γνώμης φέρειν 

φηφον δνκαίαν^ ώς αλις λελεγμένων, 675 

ΧΟ, ημϊν μίν ηδη παν τετόξευται βέλος, 
μένω ί* άκοϋααι πως άγων κρι^βεται, 

ΑΘ, τι γάρ; προς υμών πώς τιϋ'εΐ^ά* αμομφος ω ; 

ΧΟ, ήκούόαϋ'^ ων ήχού6ατ\ έν δ^ καρδία 

ψηφον φέροντες ορκον αΙδεϊ(5%'ε^ ξένοι. 6β(ΐ 

ΑΘ, κλύοιτ αν ηδη %•ε<ίμ6ν^ ^Αττικός λεως^ 
πρώτας δίκας κρίνοντες αίματος χυτοϋ. 
κερδών αϋΊχτον τούτο βουλευτηριον ^ 272 Α1ΣΧΤΛ0Τ 

αΐδοΐον^ υξνΰ^νμον ^ ινδόντων ΰηδρ 
έγρηγορος φρούρημα γης χα^ίΰταμοα. 6β6 

[ίβταί δΐ καΐ το λοιπόν ΑΙγέως 0τρατφ 
άεΐ δΐΗαόχών τοντο βονίεντήρίον. 
πάγον ί' "Αρειον χ6νδ\ ^Αμαζόνων £δραν 
όχηνάς ^\ οτ' ηλ^Όν ΘηόΒως χατά φϋ'όνον 
οτρατηλατοΰόαί^ χαΐ πόλιν νεόηχολιν 690 

τηνδ^ νψίηνργον άντετζύργωοαν τόχΒ' 
"Άρει, ί' ί%'υον^ ίν^εν Ιαχ* επώνυμος 
πέχρα^ πάγος χ* "Αρεως ' έν δί χφ οέβας 
άϋχών φόβος χε ανγγενης χό μάδίχεΐν 
αχήβει χό τ' ημαρ καΐ χαχ* ενφρόνην ομώς, 695 
αύχών πολιχών μη πιχραινόνχων νόμους 
χαχαΐς έπιρροαΐϋΐ' βορβόρφ ^' ΰδωρ 
λαμπρόν μιαίνων οΰποϋ'* εύρήόεις ποχύν• 
ΧΟ μήχ* αναρχον μηχε δεΰποχούμενον 
άόχοΐς περιαχέλλουΰι βουλεύω ϋέβειν^ 700 

χαΐ μη χό δεινόν παν πόλεως ^ξω βαλεϊν. 
χίς γαρ δεδοιχώς μηδίν ίνδίχος βροχών;] 
χοίόνδε χοι χαρβοϋνχες ένδίχως 6εβας 
^ρυμά χε χώρας χαΐ πόλεως Οωχηριον 
εχοιχ* αν οίον οϋχις ανθρώπων ίχει^ 705 

οΰχ* έν Σχύ^αιΟιν ούχε Πέλοπος έν χόποις. 
χαύχην μ^ν έξέχειν έμοΐς παραίνεόίν 
άύχοΐοιν ές χό λοιπόν * 6ρ^οϋ(5%'αι δί %ρη 
χαΐ ψηφον αίρειν χαΐ διαγνώναι δίχην 
αΐδουμένους χόν ορχοι/. είρηχαι λόγος. 710 

ΧΟ. χάΐ μην βαρεΐαν χηνδ* ομΜαν χ^ονός 
ξύμβουλός εΙμι μηδαμώς άχίμάΰαν. 

ΑΠ. χαγωγε χρησίμους χους έμούς χε χαΐ ^ιός 
χαρβείν χελεύω μηά* άχαρπώχους χχίααι. 

ΧΟ. αλΧ αίμαχηρά πράγμαχ ου λαχάν αέβεις^ 715 ΕΤΜΕΝΙ^ΕΣ. 273 

μαντεία ί' ονχέ^ αγνά μαντενΰεί νεμων. 

ΑΠ, η χαΐ Λαζήρ η ΰφάλλεται βουλευμάτων 
πραηοκτόνοίύί,ΛροίίτροπαΙς Ίξίονος; 

ΧΟ. λίγείζ' έγώ δΐ μη τυχοϋαα της δίκης 

βαρεία χώρα τηδ^ 6^^Αι/(Τ(9 τεάλίν. 730 

ΑΠ. άλΧ Ιν τε τοϊς νε'οίύν καΐ παλαιτέροις 
%•εοίς ατψος εΐ ϋύ' νική'όω ί' έγώ, 

ΧΟ, τοίαύτ 1δρα0ας καΐ Φερητος έν δόμοις' 
Μοίρας ίπειύας άφϋ'ίτους ϋ'εΓναν βροτονς, 

ΑΠ, ονκονι/ δίκαιον τον όέβοντ εύεργετεϊν^ 726 

άλλως τε πάντως χώτε δεόμενος τύ%θί\ 

ΧΟ, βύ τηι πάλαιαν διανομην καταφ^ίϋας 
οίνω παρηπάτηΰας αρχαίας ^εάς, 

ΑΠ ύύ το^ τάχ ουκ Ιχονόα της δίκης τέλος 

εμεί τον Ιόν ονδ^ν έχ%'ροϊ6ΐν βαρύν, 730 

ΧΟ, επεί κα^ιππάζει με πρεββϋτιν νέος^ 
δίκης γενέϋ^αι τηύδ^ έηηκοος μένω^ 
ως άμφίβουλος ούβα %νμον6^αι πάλει. 

Α®, έμόν τόδ' Ιργον^ λοι6%•ίαν κρϊναι δίκην 

ψηφον ί ' ^Ορέβττιι τήνδ' έγώ πρού^ηοομαι, 735 

μητηρ γαρ οϋτις έ0τ1ν η μ έγείνατο^ 

το δ' αρύεν αΙνώ πάντα^ πλην γάμου τυχεϊν^ 

απαντι ^υμφ^ κάρτα δ* εΙμΙ του πατρός, 

ούτω γυναικός ού προτιμήσω μόρον 

άνδρα κτανούβης δωμάτων έπίβκοπον, 740 

νικά δ' Όρέότης^ καν Ιοόψηφος κριϋ^. 

έκβάλλε^ ως τάχιΰτα τευχέων πάλους, 

8(ίοις δικαοτών τοντ έπέοταλται τέλος, 

ΟΡ. ω Φοΐβ Άπολλον^ πώς άγων κριϋιίβεται} 

ΧΟ, ω Νύξ μέλαινα μητερ^ άρ* οράς τάδε^ 746 

ΟΡ, νυν αγχόνης |[*ολ τέρματ\ η φάος βλέπειν. 

ΧΟ. ημΐν γαρ Ιρρειν^ η πρ06ω τιμάς νέμειν. 
Λβ8€)ΐ}^Ια8. 18 274 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

ΑΠ. πεμπάζετ όρϋ'ώς έχβολάς ψήφων^ ί^νοί^ 
το μάδιχεΐν αεβοντες ίν βιαιρ^ϋδΐ. 
γνώμης β' άηονύης χημα γίγνεται μέγα, 750 
βαλονϋά τ οίχοι/ ψηφΟζ ωι^ωΰεν μία. 

Αθ. άνηρ οδ' έκπεφεχγεν αίματος δίπην - 
ξαον γαρ έβτι τάρί&μημα των ηάλων. 

ΟΡ. ω Παλλάς^ ω ύώόαϋα τού^ ίμονς δόμους, 

γαίας τιατρφας έατερημέρον αύ τοί 755 

χατφχκίάς με * χαί τίς ^Ελλήνων έρεί, 
^Άργειος άνήρ αυ&ις ίν τε χρήμαοιν 
οίχεΐ πατρφοις. Παλλάδος χαΐ Αθλίου 
εχατι χαΐ τον πάντα χραίνοντος τρίτου 
ύωτήρος, δς πατρωον αίδεο^'είς μόρον 760 

όύζεν με μΐ7Τ(>ο^ τάύδε αυνδίχους ορών.'* 
έγώ δϊ χώρα τχιδε χαΐ τω σω βτρατώ 
το λοιπόν εΙς άπαντα πλειοτ^ηρη χρόνον 
ορχωμοτηύας νυν απειμι προς δόμους, 
μήτοί τιν άνδρα δεϋρο πρυμνψ^ην χιόνος 765 
έλ^όντ έποίαειν ευ χεχαΰμένον δόρυ. 
[αύτοΙ γαρ ημείς δντες ίν τάφοις τότε 
τοΙς τάμα παρβαίνου^ι νυν ορχώματα 
άμηχάνοιϋν πράξομεν δυϋπραξίαις 
οδούς άμμους καΙ παρόρνι^ας πόρους 770 

τι^έντες, ώ^ αντοΐσι μεταμέλτ] πόνος- 
όρ%Όυμένων δε χαί πόλιν την Παλλάδος 
τιμώοιν άεΐ τήνδε αυμμάχφ δορί 
αύτοΐοιν ημείς έϋμεν εύμβνεοτεροι.] 
χαΐ χαί:ρε, χαΐ ΰύ χεΛ πολισαονχος λεώς 775 

πάλαιύμ αφυχτον τοϊς έναντίοις Ιχοις 
ύωτηριόν τε χαΐ δορός ννχηφόρον. 
ΧΟ, Ιώ %•εοΙ νεώτεροι, παλαιούς νόμους 
χα^ιππάοαΰ^ε χάχ χερών εΐλεύϋ'έ μου. ΕΤΜΕΝυΕΣ. 275 

έγώ δ' αημος ά τάλαινα βαρνχοτος 780 

έν γα τάδδ^ φεν, 

Ιον ίον άντίπεν^ή 

μ€^€Ϊ0€ί καρδύ^ αταλαγμον χ^ονί 

αφορον έχ δ^ του 

λδίχην αφνλλος^ ατεκνος^ 785 

Ιώ δίκα^ πέδον έΛΐΰνμενοζ 

βροτοφ^όρους κηλίδας έν χώρα βαλεΐ. 

ατενάζω^ τό ρεζω; γελώμαί πολίχαις. 

δν0θί60'' απαϋΌρ. 790 

^ώ μεγάλα τοι κόραί δνότνχεξζ 

Ννκτος άημοαεν^εΐς, 
Α®, έμοί Λίϋ'εα&ε μη βαρυύτσνως φερειν. 

ου γαρ νεν£κηύ^\ άλΧ Ιοόψηφος δίκη 79δ 

έξήλϋ^^ άληδ'ώξ^ ουκ ατιμία ύέ^εν, 

άλΧ εκ ^ίός γαρ λαμπρά μαρτύρια Λαρην, 

αυτός Ό-' 6 χρήΰας αυτός ην 6 μαρτύρων^ 

ώς ταϋτ Όρέότην δρώντα μη βλάβας εχειν. 

νμείς δΐ τχι γτι τ'^δε μη βαρύν κότον 800 

ΰκηψηύ&ε^ μη ^υμοϋ6ϋ•ε^ μη6* άκαρπίαν 

τεν%ητ\ άφείΰαι» δαιμόνων όταλάγματα^ 

βρωτήρας αίχμας οπερμάτων ανήμερους. 

εγώ γαρ ύμΐν πανδίκως υπίβχομαι 

έδρας τε καΐ κευ^μώνας ενδίκου %'9'οι/ός 806 

λιηαροϋ'ρόνοιοιν ημένας έπ έύχάραις 

εξειν υπ άΰτών τώνδε τιμαλφουμενας. 
ΧΟ, ίώ %εοΙ νεώτεροι^ παλαιούς νόμους 

καϋ'ίππάοαΰϋ'ε κάκ χερών εΐλεο^ε μου. 

έγώ δ^ άτιμος ά τάλαινα /ί^κρνκοτο^ 810 

έν γοί ταδε^ φεϋ^ 

ιόν ιόν άντιπεν%•ή 

με%^εΐ0α καρδίας (ίταλαγμον χϋ^ονί 

18* 276 ΑΙΣΧΤΑΟΤ ί 

αφορον έκ 8ϊ του 

λειχηιν αφνλλος^ ατεχνος^ β1& 

ίώ δίκα^ ηεδον έΛίόυμενος 

βροτοφ^όρους χηλΐδας έν χώρψ βαλεΐ. \ 

ατενάζω; τί φ^ξω; γελώμαι πολίτες. \ 

8ύ(ίθί0^' αΛα%ον, 820 

Ιώ μεγάλα τοι κόραι δνύτυχεΐζ ^ 

Νυκτός άτιμοχεν^εΐ^ς. 
Α®, ουκ ίοτ άτιμοι^ μηδ' νπερϋ•ύμως άγαν 

^εαΐ βροτών βτήϋητε δύακηλον χ^όνα. 826 , 

χάγώ Λέηοι^α ΖηνΙ^ καΐ τι δεΐ Ιεγειν; 

καΐ κλ'^δας οίδα δώματος μόνη ^εών, ι 

έν φ κεραυνός έϋτιν έβφραγιομένος' 

αλί! ούδϊν αύτοϋ δεΐ' αύ δ* εύπΦής έμοί 

γλώΰΰης ματαίας μη *κβάλης ίχΐ χ0•όνα 830 

καρηον φέροντα πάντα μη πράύύειν καλώς. 

κοίμα κελαινοϋ κύματος πικρό ν μένος 

ώς όεμνότιμος καΐ ξυνοικητωρ ίμοΐ' ^ 

πολλής δϊ χώρας τήΰδ' ίτ άκρο^ίνια 

^ύη προ παίδων καΐ γαμήλιου τέλους 835 Ι; 

§χου<^ ές άεΐ τόνδ* επαινεθείς λόγον, 
ΧΟ. έμΐ πα^είν τάδε^ φεϋ^ 

έμΐ παλαιόφρονα κατά τε γάς οίκεϊν 

άτίετον^ φεϋ^ μύθος. \ 

πνέω τοι μένος απαντά τε κότον. 840 

οΙοΐ δα, φευ. ' \ 

τις μ υποδύεται πλευράς αύ δύα; 

^υμόν αΐε, μάτερ 

Νύΐ^* από γάρ με τιμάν δαναιαν %'εών 845 | 

δυαπάλαμοι παρ ούδΐν ήραν δόλοι. | 

ΑΘ. οργάς ξυνοίοω 6οι • γεραιτέρα γάρ ει. 

καΐ τω μεν ει θύ κάρτ εμού ύοφωτέρα^ ι ΕΤΜΕΙ^υΕΣ. 277 

φρονεΐν βΐ χάμοΙ Ζευς Ιδίοκεν ον κακώς. 850 

νμεΐς ί' ίς άλλόφνλον έλϋ•οϋΰαι χϋ'άνα 

γης τήβί* έρα6^(5ε6^ε • προνννίπω τάδε, 

ονηιρρέων γαρ τιμνωτερος χρόνος 

ίύται ΛολΙταις χοϊ69ε. καΐ 0ν τιμίαν 

εδραν Ιχονϋα προς δόμοις Ερεχθέως 85δ τενξεί ηαρ ανδρών και γυναικείων ΰτόλων, 

ο6ην ηαρ άλλων οϋηοτ αν ϋχέ^οις βροχών, 

0ν δ* έν τόηοιύι τοϊς έμοϊύι μη βάλτος 

μη^ αίματηρας ^γάνας^απλάγχνων βλάβας 

νέων^ άοΐνοις έμμανεϊς ^Ί^μώμαβι, 865 

μητ έζελον<ί ώς καρδίαν αλεκτόρων 

έν τοΓι? έμοΐς άϋχοΐύιν ίδρυόγις "Αρη 

εμφνλιόν τε καΐ ηρος αλλήλους ^ραόύν. 

ϋ'υραΐος ίϋχω πόλεμος^ ου μόλις ηαρών^ 

έν ω χις ίύχαι δεινός εύκλείας Ιρως- 865 

ενοικίου ί' όρνιθος ου λέγω μάχην. 

χοιαϋ^ ίλέο^αι ΰοι πάρεόχιν ίξ έμοϋ^ 

ευ δρώόαν^ ευ ηάοχουϋαν^ ευ χιμωμένην 

χωράς μεχαοχεΐν χήϋδε ^εοφιλεύχάχης, 

ΧΟ, εμ% ηα^εΐν χάδε^ φεΰ^ 870 

έμΐ παλαιόφρονα καχά χε γάς οίκείν, 
άτίεχον, φεϋ^ μύ0ος. 
τίνέω χοι μένος αηανχά χε κόχον. 
οΙοΙ δα^ φευ, 

χίς μ υηοδύεχαι πλευράς αυ δύα ; 875 

ϋ'υμόν αΐε^ μαχερ 

Νύ^' άΐΰο γαρ με χιμάν δαναιαν Θ'εών 
δυϋηάλαμοι πα^ ούδϊν ήραν δόλοι. 880 

^^θ. οϋχοι καμοϋμαί 6οι λέγουσα χάγαϋ'ά^ 
ως μήποχ είητις προς νεωχέρας έμοΰ ^ ^4 ίΐ , ■» ■■, . ^1 3^'ϋί» 278 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 

^Βος παλαιά καΐ χολιααονχων βροτών 

αχψος ίρρενν τονδ' αΛοζενος Λέδον. 

άλΧ βΙ μίν αγνόν έΰτί 6θί Πεν&ονς Οεβας^ 886 

γλώΰσης έμής μείλιγμΜ καΐ ϋ'δλχτηρων^ 

6ν ί' ούν μένοις αν εί Λ μη ϋ'έλεΐζ μένειν^ 

ονταν δικαίως τ^Α' έχίρρέποις ηόλει 

μήνίν ην η κόχον χιν η βλάβην 0χραχώ. 

Ιξεοχι γάρ 0οι χήαδε γαμόρω χϋΌνός 890 

είναι δικαίωξ ές χ6 παν χιμωμέντ]. 

ΧΟ. ανα6(ί ^Α^άνα^ χΐνα με φ^ς Ιχειν εδραν^ 

Α@. χάσης άπημον οΐζύος • δέχου Λ <ίν. 

ΧΟ. καΐ δη δέδεγμαι * χίς δε μοι χιμη μένει ; 

ΑΘ. ως μη χιν οίκον ενϋ'ενεΐν ανεν 0έ%^εν, 895 

ΧΟ. βν το ντο πράξεις^ ωοχε με ϋ^ένειν χόαον; 

ΑΘ. χω γάρ σ^/ίοιητ^ ανμφοράς ορ^ωύομεν. 

ΧΟ.καΙ μοι πρόηανχος έγγνην ^αει χρόνου; 

ΑΘ. ΙξεΟχι γάρ μοι μη λέγειν α μη χελώ. 

ΧΟ. ϋ'έλξειν μ ίοικας καΐ με^ίόχαμαι κόχον. 900 

ΑΘ. χοιγάρ καχά χ^όν ον(ί έπικχηόει φίλους. 

ΧΟ. χ6 ουν μ ανωγας τ^ί' έφυμνηοαι χϋ-ονί; 

ΑΘ. οποία νίκης μίΐ κακής ίπίβκοπα^ 

καΐ χαϋχα γήΰ'εν Ικ χε πονχίας δρόΰου 

έξ ουρανού χε κάνεμων άημαχα 905 

εύηλίως πνέονχ έπιβχείχειν %%•όνα' 

καρπάν χε γαίας καΐ βοχών έπίρρυχον 

άβτοΐΰιν εύ%•ενοϋνχα μη κάμνειν χρόνω^ 

καΐ χών βροχείων υπερμάχων βωχηρίαν. 

χών δυαοεβούνχων δ' έκφορωχέρα πελοις. 910 

όχέργω γάρ^ ανδρός φιχυποίμενος δίκην, 

ΧΟ χών δικαίων χώνδ* άπένϋ-ηχον γένος. 

χοιαϋχα <ίον(ίη. χών άρειφάχων ί' έγώ 

πρεπχών αγώνων ουκ άνέξομαι χ6 μη ού ΕΤΜΕΝυΕΣ. 279 

τήνδ' άΰτννικον έν βροτοΐς τψαν ηόλιν 91δ 
ΧΟ. δέξρμαν Παλλάδος ξυνοίχιαν^ 

ονδ^ άτψάΰω πόλιν^ 

τάν κάΙ Ζεύζ 6 ηαγκρΛτηζ '^ίρης τε φρονριον 
ϋ'εών νεμεί^ 

φυαίβωμον ^Ελλάνων άγαλμα δαιμόνων * 920 

ατ έγώ τιατεύχομαι 

%'ε6%ίβα(5α πρενμενώς 

έΛΐ60ύτονς βίου τνχας ονηαίμονς 

γαίας έΐ^αμβρόξαι 92δ 

φαίδρον αλίον σίλας. 
Α&, τάδ* έγω προφρόνως τοΐύδε ηολίχαις 

πράύαω^ μεγάλας καΐ δν^αρίατονς 

δαίμονας αντοϋ καταναΰααμένη, 

ηάντα γαρ ανται τα κατ άν^ρύπους 930 

ίλαχον διέηείν. 

ο δ% μη κνραας βαρέων τούτων 

ουκ οίδεν οΰ'εν ηληγαΐ βιότον. 

τα γαρ έκ προτέρων άηλακηματά νιν 

προς τασί' απάγει^ ύιγών δ* όλεθρος 93ο 

καΐ μέγα φωνοϋντ 

^χ^ραΐς όργαΐς άμαδ'ννεί, 
ΧΟ, δενδροπήμων δϊ μη πνέοι βλάβα^ 

τάν έμάν χάριν λέγω • 939 

φΑο^μο^ τ' ομματοοτερης φυτών ^ το μη περάν 
ορον τόπων^ 

μηδ* άκαρπος αίανης έφερπετω νόΰος^ 

μήλα τ ευ^ενοϋντα γα 

%ύν διπλοΐύιν ^μ/}ρί;06^ 945 

τρέφοι χρόνω τεταγμένω' γόνος ^ - 

πλουτόχΟ'ων ίρμαίαν 

916-926.^:^938 — 948 ί 260 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 

δαιμόνων δόΰιν τίοι. 
Αθ, η χάδ^ άχούετε^ πόλεως φρονριον, 

οΓ έπικραίνει; μέγα γαρ δύναται 950 

ηότνι Έριννς παρά τ α^ανάτοις 

τοζξ ^' νηό γαΐαν^ τεερί τ ανθρώπων 

φανερώς τελέως δΐΜΛράθ0ου6ΐν 

τοΐξ μίν άοίδας^ τοις δ* αν δακρύων 

βίον άμβλωπόν ηαρέχονύαι, 955 

ΧΟ. άνδροκμήτας δ* αώρονς άηεννέπω τύχας^ 

νεανίδων τ ίπηράζων 

ανδρρτνχεΐς βιότους δότε^ κύρί ίχοντες^ 960 

^εαί τ ω Μοίρας ματροχαύιγνηται^ 

δαίμονες όρ^ονόμοι, 

παντί δόμω μετάχοινοι, 

παντί χρόνφ δ* έηιβρι^είς 965 

ένδίκοις ομιλίαις^ 

ηαντά τιμ^ώταται ϋ-εών. 
Αθ. τάδε το^ ;ΐ;α>9? ^^^9 ^^οφρόνως 

έηικραινομένων 

γάννμαΐ' ϋχέργω δ^ όμματα Πει^οϋς^ 970 

οτι μοι, γλώούαν χαΐ ύτόμ έηωηα 

ηρος τάύδ^ αγρίως άπανηναμένας' 

άλΧ έχράτηαε Ζευς αγοραίος^ 

νιχ^ δ* άγαμων 

Ιρις ημετέρα δνα παντός. 975 

ΧΟ, ταν δ* αηλτιότον χαχών μηποτ' έν πόλεν ΰτάοιν 

ταδ* έπεύχομαι βρέμειν, 

μ/ηδΐ ηιονύα τίόνις μέλαν αίμα ηολιταν 980 

δι οργαν ποινάς άντιφόνονς ατας 

άρπαλίααν τεόλεως, 

χάρματα δ* άντιδιδοΐεν 

956 — 967. = 976 — 987. ΕΤΜΕΝυΕΣ. 281 

τιοινοφιλεΐ διανοία^ 985 

χαΐ 0χνγείν μι^ φρενί. 

πολλών γαρ το^' έν βροτοΐζ £χο$, 
Α@. &ρα φρονοϋΰα γλω0(ίης άγα^ή^ 

έ^όι/ ενρίΰκείς; 

έχ των φοβερών χώνδε ηροβάπων 990 

μέγα κέρδος ορώ το2!(;^£ Λολίταις. 

τάβδε γαρ ενφρονας ενφρονες άεΐ 

μέγα τιμώντες καΐ γήν καΐ ηόλνν 

όρ^οδίκαίοι 

πρέψετε πάντες διάγοντες. 995 

ΧΟ. χαίρετε χαίρετ έν αίαιμίαιόι πΑοιήτοι;. 

χαίρετ άύτικος λεώς^ Ικταρ ημενοι ^ιος^ 997 

ηαρϋ'ένον φίλας φίλοι ύωφρονονντες έν χρόνφ. 

Παλλάδος ί* ύπο πτεροίς οντάς αζεται πατήρ. 
ΑΘ. χαίρετε χνμείς- προτέραν δ' έμΐ χρη 

ατείχειν θαλάμους άποδείξονόαν 

προς φώς ίερον τώνδε προπομπών. 1005 

Ιτε καΐ Σφαγίων τώνδ* ύπο αεμνών 

κατά γης ΰνμεναι το μ^ν άτηρον 

χώρας κατέχειν^ το δΐ κερδαλέον 

πέμπειν πόλεως έπΙ νίκ^^. 

νμεΐς ά' ηγεΐΰϋ'ε^ πολιοϋονχοι 1010 

παίδες Κραναού^ ταΐΰδε μετοίκοις. 

εί^ ί' αγαθών 

άγα^ διάνοια πολίταις. 
ΧΟ. χαίρετε^ χαίρετε ί' ανϋΊς, έπος διπλοίζω^ 1014 

πάντες οί κατά πτόλιν^ δαίμονες τε καΐ βροτοί^ 

Παλλάδος πόλιν νέμοντες- μετοικίαν ^ έμην 

ευ αέβοντες οΰτ^ μέμψεβ^ε ύυμφορας βίου. 1020 
^4@, αΙνώ τε μν%Όνς τώνδε τών κατευγμάτων 

996 - 1002. = 1014 — 1020. 1 

----^«.ι 

,)(*• 


/'Γ^ 


/- 


>;.* 

,/ 
-τ 


ν' 
ι 

ί 


1 


Ρ 

/« 


^^ '